Deprem de korku da sürüyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deprem de korku da sürüyor"

Transkript

1 ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim, Müs lü - man lý ðý be nim se dim. Ýs lâm di ni nin gü zel lik le ri ni gör düm ve çok et ki len dim de di. n3 te DEPREM BÖLGESÝNDE BEBEK SEVÝNCÝ uvan da yaþanan 5.6 büyüklüðündeki depremin ardýndan Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Erciþ te kurulan sahra hastanesinde son 24 saat içinde 10 bebek dünyaya geldi. nha be ri say fa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR 12 KA SIM 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr YIL: 42 SA YI: YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Deprem de korku da sürüyor FAYLAR HAREKETLÝ BÝNALAR HASARLI ni as ya.com.tr DÜZCE DEPREMÝNÝN 12. YILDÖNÜMÜ VAN DA ART AR DA GE LEN DEP REM LER, BÖL GE NÝN DEP REM HA RÝ TA SI UZ MAN - LA RINI EN DÝ ÞE LEN DÝ RÝ YOR. YE NÝ DEP REM LE RÝN BEK LEN DÝ ÐÝ BE LÝR TÝ LÝ YOR. GERÇEKLEÞEN DEPREMLER KOMÞU FAYLARI DA TETÝKLÝYOR uje o fi zik uz ma ný Prof. Dr. Mit hat Fý rat Ö zer, Van da mey da na ge len dep rem - le rin böl ge de ki di ðer fay la rý da te tik le di ði ni be lir te rek, Bu ra sý çok fay lý bir yer. Bir çok fay iç i çe. San ki ilk dep rem den son ra mey da na ge len den ge siz lik, mev cut den ge de ki güç da ðý lý mý nýn bo zul ma sý, kom þu fay la rý da ya vaþ ya vaþ, te ker te ker te tik li yor gi bi... Do la yý sýy la sü rek li bü yük art çý lar var de di. ÝNSANLAR TETÝKTE OLMALI, HASARLI BÝNALARA GÝRÝLMEMELÝ u Bu gü ne ka dar o lan art çý la ra ba kýl dý ðýn da, yük sek ak ti vi te nin de vam et ti - ði ni gös ter di ði ne dik ka ti çe ken Prof. Dr. Ö zer, Bu dep rem le rin ci var da ki i ri li u fak lý fay lar dan han gi si ni ya rýn te tik le yip te tik le me ye ce ði ni söy le mek o la - nak lý de ðil. A ma bil di ði miz, þu an durum ha len kri tik. Ýn san lar, te tik te ol ma lý ve ha sar lý ev le re gi ril me me li di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 6 da Ýs tan bul da bir dep rem Tür ki ye yi ge ri ye gö tü rür uýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, Ýs tan bul da mey da na ge le cek o la sý bir dep re min, Van dep re min den çok da ha fark lý o la ca ðý ný, Tür - ki ye yi bir kaç on yýl ge ri ye gö tü re ce ði ni be lir te rek, Fa tu ra sý ný ne sil ler bo yu ö de mek zo run da ka lý rýz, sar sý lý rýz þeklinde konuþtu. nha be ri say fa 8 de FO TOÐ RAF: A A Al lah bir da ha ya þat ma sýn udüz ce Va li si Va sip Þa hin, Düz ce dep re mi nin 12. yýl dö nü - mün de Ýn þal lah ký sa za man - da Düz ce, mev cut sý kýn tý la rý ný da a þa cak týr de di. Dep rem de vefat e den le ri rah met le an dý - ðý ný be lir ten Þa hin, Al lah, bir da ha bu fe lâ ket le ri mil le ti mi ze ya þat ma sýn te men ni sin de bu - lun du. nha be ri say fa 8 de SEVÝNÇLE KARÞILANDILAR Ýlk ha cý ka fi le si Ýs tan bul a dön dü u Hac i ba de ti ni ger çek leþ tir mek ü ze re mu - kad des top rak la ra gi den ha cý ka fi le le rin den il ki Ýs tan bul a dön dü. S. A ra bis tan Ha va - yol la rý na a it u çak la Cid de den ge len ha cý ka fi le si ni, A ta türk Ha va li ma ný nda a i le le ri ve ya kýn la rý se vinç le kar þý la dý. n3 te FUAR BUGÜN AÇILIYOR Kar la ka rý þýk yað mur Dep rem böl ge si Van da so ðuk ve ya ðýþ lý ha va et ki si ni sür dü rü yor. Tah min le re gö re, ha va bu gün par ça lý ve çok bu lut lu, a ra lýk lý kar la ka rý þýk yað mur ve kar ya ðýþ lý ge çe - cek. Ha va sý cak lý ðý; böl ge ge ne lin de 1 i la 3 de re ce a za la cak. Ay rý ca, dep rem böl ge sin - de, ge ce ve sa bah sa at le rin de buz lan ma ve don o la yý gö rü le cek. nha be ri say fa 6 da TÜYAP Fuarý nda uyeni Asya Neþriyat, bu sene 30. yaþýný kutlayacak olan Uluslararasý Ýstanbul Kitap Fuarý nda yerini aldý. Yeni Asya, bugün TÜYAP ta ziyaretçilere kapýlarýný açacak fuarda 3. salon 106/C de olacak. n4 te Al man ya ta ri hî bir fýr sa tý ka çýr dý u Al man ya da KRV e ya le ti Ba ka ný Gun - tram Schne i der, Fe de ral Mec lis e su nu lan çif te va tan daþ lýk i le il gi li ya sa de ði þik li ði - nin red de dil me si nin göç men ço cuk la ra siz ler Al man ya ya a it si niz de me ta ri hî fýr sa tý ný ka çýrt tý ðý ný söy le di. n7 de Filistin in üyeliði UNESCO yu sarstý ubir leþ miþ Mil let ler in Bi lim, E ði tim ve Kül tür Teþ ki lâ tý (U NES CO), Fi lis tin in tam ü ye li ðe ka bul e dil me sin den son ra ABD nin yap tý ðý ma lî yar dý mý as ký ya al ma sý nýn ar - dýn dan 2011 yý lý nýn so nu na ka dar ki prog - ram la rý ný as ký ya al dý. n7 de Avrupa da bütün borsalar kaybetti u En son Ý tal ya da ki borç so ru nuy la sar sý - lan Av ru pa bor sa la rýn dan, 2011 yý lý i çin - de ka zan dý ran tek bor sa Ýz lan da ol du. 10 Ka sým 2011 i ti ba riy le yýl so nu na o ran la en bü yük kay býn ya þan dý ðý bor sa yüz de 71,11 i le Gü ney Kýb rýs ol du.n10 da Dünyadaki yavaþlama ihracatýmýzý etkiliyor uan ka ra Sa na yi O da sý Baþ ka ný Nu ret tin Öz de bir, dün a çýk la nan sa na yi ü re ti mi ve ri le ri ne i liþ kin o la - ISSN rak, Dün ya da ki ya vaþ la - ma nýn ih ra ca tý et ki le me ye baþ la dý ðý ný gös ter di ði ni kay det ti.nha be ri say fa 10 da

2 2 12 KASIM 2011 CUMARTESÝ Y LÂHÝKA Deprem korkusu Bu zelzelenin maddî musîbetinden daha elîm, mânevî bir musîbeti olarak, þu zelzelenin devamýndan gelen korku ve me yusiyet, ekser halkýn ekser memlekette gece istirahatini selb ederek, dehþetli bir azab vermesi nedendir? [Be di üz za man'ýn 1939 Er zin can ve Ýz mir dep rem le ri mü na se be tiy le yaz dý ðý bir ba his tir. (Y. As ya'nýn no tu)] Ne za man ki yer müt hiþ bir sar sýn týy la sar sý lýr. Ve yer yü zü bü tün a ðýr lýk la rý ný dý þa rý çý ka rýr. Ve in san Ne o lu yor bu na? der. O gün yer yü zü, ü ze rin de her - ke sin ne iþ yap tý ðý ný ha ber ve rir. Çün kü Rab bin o na ko nuþ ma sý ný em ret miþ tir. (Zil zâl Sû re si: 1-5.) Þu sû re ka ti yen i fa de e di yor ki, kü re-i arz, ha re ket ve zel ze le sin de va hiy ve il ha ma maz har o la rak e mir tah týn da dep re ni yor, bâ zan da tit ri yor. Mâ ne vî ve e hem mi yet li bir câ nib den, þim di ki zel - ze le mü nâ se be tiy le al tý ye di cüz î su â le kar þý, yi ne mâ ne vî ih tar yar dý mýy la ce vap la rý kal be gel di. Taf sî - len yaz mak kaç de fa ni yet et tim se de, i zin ve ril me di. Yal nýz ic mâ len, ký sa cýk ya zý la cak. Bi rin ci su âl: Bu zel ze le nin mad dî mu sî be tin den da ha e lîm, mâ ne vî bir mu sî be ti o la rak, þu zel ze le nin de va mýn dan ge len kor ku ve me yu si yet, ek ser hal kýn ek ser mem le ket te ge ce is ti ra ha ti ni selb e de rek, deh - þet li bir a zab ver me si ne den dir? Yi ne mâ ne vî ce vap: Þöy le de nil di ki: Ra ma zân-ý Þe rî fin te râ vih vak tin de, ke mâl-i neþ e ve sü rur i le, sar hoþ ça sý na, ga yet he ves kâ râ ne þar ký la rý ve bâ zan kýz la rýn ses le riy le, rad yo að zýy la bu mü bâ rek mer - kez-i Ýs lâ mi ye tin her kö þe sin de câ zi be da râ ne i þit ti ril - me si, bu kor ku a za bý ný ne ti ce ver di. Ý kin ci su âl: Ni çin gâ vur la rýn mem le ket le rin de, bu se mâ vî to kat, baþ la rý na gel mi yor; bu bî ça re Müs lü - man la ra i ni yor? El ce vap: Bü yük ha tâ lar ve ci nâ yet ler, te hir i le bü - yük mer kez ler de ve kü çü cük ci nâ yet ler, tâ cil i le kü - çük mer kez ler de ve ril di ði gi bi; mü him bir hik me te bi nâ en, ehl-i küf rün ci nâ yet le ri nin kýsm-ý â za mý, mah ke me-i küb râ-i haþ re te hir e di le rek, ehl-i i mâ nýn HÂ ÞÝ YE ha tâ la rý, kýs men bu dün ya da ce za sý ve ri lir. Ü çün cü su âl: Bâ zý eþ hâ sýn ha tâ sýn dan ge len bu mu sî bet, bir de re ce mem le ket te u mu mî þek le gir me - si nin se be bi ne dir? El ce vap: U mu mî mu sî bet, ek se ri ye tin ha tâ sýn dan i le ri gel me si ci he tiy le, ek ser nâ sýn o zâ lim eþ hâ sýn ha re kâ tý na fi i len ve ya il ti zâ men ve ya il ti hâ ken ta raf - tar ol ma sýy la, mâ nen iþ ti rak e der, mu sî bet-i âm me ye se be bi yet ve rir. Dör dün cü su âl: Mâ dem bu zel ze le mu sî be ti ha tâ - la rýn ne ti ce si ve kef fâ re tü z-zü nub dur. Mâ sum la rýn ve ha tâ sýz la rýn o mu sî bet i çin de yan ma sý ne den dir? A dâ le tul lah na sýl mü sa a de e der? Yi ne mâ ne vî câ nib den el ce vap: Bu me se le sýrr-ý ka de re ta al lûk et ti ði i çin, Ri sâ le-i Ka de re ha va le e dip, yal nýz, bu ra da bu ka dar de nil di: Bir be lâ, bir mu sî bet ten çe ki ni niz ki, gel di ði va kit yal nýz zâ lim le re mah sus kal ma yýp, mâ sum la rý da ya - kar. (En fâl Sû re si: 25.) Þu â ye tin sýr rý þu dur ki: Bu dün ya bir mey dan-ý tec rü be ve im ti han dýr ve dâr-ý tek lif ve mü câ he de dir. Ým ti han ve tek lif, ik - ti zâ e der ler ki, ha ki kat ler per de li ka lýp, tâ mü sâ - ba ka ve mü câ he de i le, E bû Be kir ler â lâ-yý il liy yî - ne çýk sýn lar ve E bû Ce hil ler es fel-i sâ fi lî ne gir sin - ler. E ðer mâ sum lar böy le mu sî bet ler de sað lam kal say dý lar, E bû Ce hil ler, ay nen E bû Be kir ler gi - bi tes lim o lup, mü câ he de i le mâ ne vî te rak kî ka pý - sý ka pa na cak tý ve sýrr-ý tek lif bo zu la cak tý. Mâ dem, maz lûm zâ lim i le be ra ber mu sî be te düþ mek, hik met-i Ý lâ hi ye ce lâ zým ge li yor; a ca ba o bî ça re maz lûm la rýn rah met ve a dâ let ten his se - le ri ne dir? Bu su â le kar þý ce va ben de nil di ki: O mu sî bet te ki ga zab ve hid det i çin de, on la ra bir rah met cil ve si var. Çün kü, o mâ sum la rýn fâ nî mal la rý, on la rýn hak kýn da sa da ka o lup, bâ kî bir mal hük mü ne geç ti ði gi bi, fâ nî ha yat la rý da hi bir bâ kî ha ya tý ka zan dý ra cak de re ce de, bir ne vi þe hâ det hük mün de o la rak, nis be ten az ve mu vak kat bir me þak kat ve a zab dan bü yük ve dâ i mî bir ka zan cý ka zan dý ran bu zel ze le, on lar hak kýn da, ay ný ga zab i çin de bir rah met tir. HÂ ÞÝ YE: Hem, Rus gi bi o lan lar, men suh ve tah rif e - dil miþ bir di ni terk et mek le, hak ve e be dî ve kà bil-i nesh ol ma yan bir di ne i hâ net et mek de re ce sin de gay - re tul la ha do kun ma dý ðýn dan, ze min þim di lik on la rý bý ra - kýp, bun la ra hid det e di yor. De va mý i çin ba ký nýz: Söz ler, On Dör dün cü Sö zün Zey li, s. 278 ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS NÂ ÞER HÝ Eser-i rahmetine bak nasýl ihyâ ediyor Çürümüþ ölmüþ daðýlmýþ þeye hayat veriyor En küçük bitkiyi nâzik nüvede hýfz ederek Her beþere ebedî olduðunu göstererek... Her kýþýn nasýl olursa mutlaka bir bahârý Yine öyle olacak her gecenin nehârý Ayný bunun benzeri gerçekleþir yevm-i nüþûr Týpký bahâr gibi emvât yerden edecek zuhûr O Ebed Sultâný her eþyâyý yoktan var eder Her bahâr âleme hayat verip iâde eder Hem iradesine göre kullarý diriltecek Cismi, ismi, resmi þekliyle iâde edecek El-Muîd Vâ di haktýr her ne emretmiþse peygamberine Dönmez asla hükmünü hoþ getirecek yerine Yok eder mi ekilen yer altýna her tohumu Týpký rahme ekilen bir yavrunundur doðumu Bir çekirdek hüviyetinde olan her insan Ayný þekilde iâde olacak inanmayan Deðiþik bir âleme aday oluyor emvât Hem Muîd ismi gereði yeniden bulur hayât Bitki hayvanýn beraber ayný an icâdý Olur içinde nizâm gelince vaktý saatý HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Doðacak hepsi yeniden dirilip haþirde Görülür hesabý bir ömrün nice mahþerde Öyle bir Zâtýn eser-i bedi idir bu cihân Haþr-i âzam gibi binler ilk bahârý yaratan Yeri ihyâ týpký O na bir aðaç gibi kolay Ýzni ile nûr yüzünü gösteriyor bize ay Ruhlarýn O ýþýðý aydýnlýðý Efendimiz (a.s.m.) O nu eþsiz yaratýp hiç yok eder mi Rabbimiz? Beþeri haþr edecek müþfik Hudâ-i Lâ-yezâl Cümle mahlûkunu yoktan halk edendir Zü l-cemâl Hissemiz sâlih amelle korkmayýp girmek yola Binerek sessiz gemiye artýk uðurlar ola Ý lim, en ha yýr lý DÜNYALIKTIR yya ni as ya.com.tr ak ve ha ki ka te ku lak ke sil mek, Hbi len ler den ol mak ha ki kî in sa - nýn ö zel lik le rin den dir. Öð ren - mek, ta ný mak, bil mek in sa ný in san e den te mel ay rý ca lýk lar - dan dýr. Ýn sa nýn di ðer bütün ö - zel lik le ri ve me zi yet le ri bil me ye bað lý o la rak or ta ya çýk mak ta dýr. Ýn sa nýn, ce ha let ten ve ba dan ka çar gi bi kaç ma sý, me zi yet sa hi bi in san ol ma sý ný ne ti - ce ve re cek tir. Ha ki kî i ma ný el de et mek bi le, i lim ve bil gi i le baþ lar. Zi ra i man-ý bil lah tan son ra ma ri fe tul lah ya ni ha ki kat bil gi si ge lir ki, bu ol ma dan tah ki kî i man ve mu hab be tul - lah o luþ maz. Ki þi nin il me sa hip ol ma sý bel ki de dün ya - da sa hip o lu na cak en ha yýr lý dün ya lýk týr. Ni - te kim bi len in san fay da lý, bil me yen in san za - rar lý dýr. Az bi len ler i se, bel ki de bil me yen ler - den da ha za rar lý dýr. Çün kü bi len ve hiç bil - me yen in san al dan sa da al dat maz. Fa kat az bi len ler çok al da týr. Ýþ te bu nok ta, ki þi nin du - ra ðan ol ma ma sý, sü rek li i lim öð ren me fa a li - ye ti nin de vam et me si a çý sýn dan ö nem li dir. Zi ra her þey, ke mâ le doð ru a kýp gi der. Bu Ý - lâ hî prog ra mý bo zan tek mah lûk in san dýr. Ýl min tard et ti ði, ceh lin dâ vet et ti ði her tür lü mu sî bet ve sý kýn tý lar bu gün en kü çük da i re den en bü yük da i re ye ka dar in san lý ðýn prob le mi ol mak ta dýr. Bil mek ve ön ce ken di - ni bil mek in san ol ma yo lun da ki en ö nem li a - dým dýr. Zi ra ken di ni bi len had di ni bi lir, had - di ni bi len in san da Rab bi ni bi lir. Ay rý ca ken di ni bil mek, in sa nýn di ðer in - san lar la ve mah lû kat la se ve cen ve þef kat li i - le ti þim ge liþ ti re bil me si i çin, ya ni dün ya nýn ya þa na bi lir bir yer hâ li ne ge le bil me si a çý sýn - dan da ö nem li dir. Ýlim, insaný elinden tutup Allah a götürürse ve insaniyetten kaynaklanan zaaf ve zayýflýklarýný terbiye ettirirse, kendi dýþýndaki mahlûkata muhabbet nazarýný geliþtirirse, ancak o zaman ilim, ilim olacak ve bu ilim de onu gerçek insan yapacaktýr. Be di üz za man ýn i lim nok ta sýn da ki yak la þý - mý, dün ya ve a hi ret þek lin de de ðil dir. Zi ra o, ken di si ne ge len ve Mu al lim le ri miz Al - lah tan bah set mi yor, bi ze Ya ra tý cý mý zý ta nýt - týr di yen mek tep li ta le be le re, Mu al lim le ri - ni zi de ðil, i lim le ri ve fen le ri din le yin tav si ye - sin de bu lun muþ tur. Do la yý sýy la Be di üz za - man ýn i lim an la yý þý dün ya lýk ve a hi ret i lim - le ri þek lin de de ðil dir. Çün kü Müs lü ma nýn dün ya sý din siz, di ni de dün ya sýz o la maz. Bu a çý dan Be di üz za man, in sa ný Al lah a gö tü ren bü tün fen le ri i lim, gö tür me yen fen le ri de ce - hil o la rak i sim len dir miþ tir. Ki þi nin meþ rû da i re de ki meþ gu li ye ti, o nu Al lah a gö tü ren bir mür þit o lur sa, o ki þi i lim nu ru na ka vuþ muþ o la cak týr. Bil gi ha mal lý ðý ve ya Kur â nî i fa dey le ki tap yük lü mer kep ol mak teh did-i Ý lâ hî sin den kur tul mak, an cak bu i lim le rin ma ri fe tul la ha dö nüþ tü rül me siy le müm kün o la cak týr. Ýl me u laþ mak sa de ce ki tap o ku mak la müm kün de ðil dir. Zi ra Ri sâ le-i Nur da ki o - ku ma lar, çok ge niþ an lam lar ih ti vâ et mek te - dir. Kâ i na tý o ku mak, in sa ný o ku mak, ha di se - le ri o ku mak, ken di ni o ku mak vs. hep si il me ya ni ma ri fe tul la ha gö tü ren o ku ma lar dýr. Za - ten in sa nýn ken di ni, ha di se le ri ve kâ i nat ki ta - bý ný te fek kür pen ce re sin den, hik met na za - rýy la o ku ya ma ma sý, sa de ce la bo ra tu var fa re si gi bi ki tap sa týr la rý na sap lan mýþ na zar la rý, bu - gün kü i lim a da mý, ay dýn (!) pro fi li ni or ta ya çý kar mýþ týr. Ken di ni ta ný ya ma yan, kü çü cük bir ha di se yi an lam lan dý ra ma yýp i çin de bo ðu - lan, buh ran lar ge çi rip bel ki de in ti ha ra sü - rük le nen pro fe sör ler, ay dýn lar, ya zar ve çi - zer le rin sa yý sý hiç de az de ðil dir. Ý lim, in sa ný e lin den tu tup Al lah a gö tü rür - se ve in sa ni yet ten kay nak la nan za af ve za yýf - lýk la rý ný ter bi ye et ti rir se, ken di dý þýn da ki mah lû ka ta mu hab bet na za rý ný ge liþ ti rir se, an cak o za man i lim, i lim o la cak ve bu i lim de o nu ger çek in san ya pa cak týr. Ýn san þu ur lu bir var lýk týr. Bu yüz den her þu ur lu ba ký þý as lýn da bir o ku ma dýr. Doð ru o - ku mak i çin doð ru bak mak ge re kir. Doð ru bak mak i se, an cak na zar-ý i man i le o lur. Hâ sý lý; in sa nýn ke ma li, il mi nok ta da de rin - leþ me si i le a lâ ka lý dýr. An cak Ma ri fe tul lah ta kul la ný lan a kýl, þu ur, his, kalp i le in san ha ki kî in san o la cak týr. Mü'mine musîbet nevinden her ne ulaþýr ise günahlarýna bir kefâret olur. Musîbet, beklenmedik bir hâdise olmuþ, ayaðýna batan bir diken olmuþ fark etmez. Müslim, Birr: 52 / Ha di s-i Þe rif Me â li ALÝ SARIKAYA Bay ra mýn ar dýn dan Bay ram lar bi zim kül tü rü müz de se - vinç, mut lu luk, coþ ku de mek tir. Ke li me o la rak îd, ge ri dön mek an la mý na da ge len â de kö kün den gel - mek te ve e sen li ðe u laþ ma, kul luk et me, bay ram coþ ku ve se vin ci ne u laþ ma an la - mýn da kul la nýl mak ta dýr. Bay ra mýn i çin de kul luk et me an la mý da ol ma sý mü na se - be ti i le kur ban bay ram la rý kul lu ðun þa hi - ka sý na u la þýl dý ðý za man lar dýr. Kur ban Bay ra mý hac i ba de ti nin ya pýl dý ðý za man di li mi dir. Hac, Ýs lâm þe a i ri nin en bü yük le rin den dir. Bir ku lun u la þa bi le ce ði en yük sek kul luk se vi ye le rin den bi ri si dir. A ra fat bu nun zir ve nok ta sý dýr. Kur ban gi bi mad de nin fa ni li ði ni an la yýp, mad dî im kâ ný ve re nin yo lun da o nu fe da et me a lýþ kan lý ðý ka zan ma nýn ha ya ta ge çi - ril di ði za man dýr Kur ban Bay ra mý. Ha ya týn i çe ri sin de im ti ha na çe ki le ce ði miz ö nem li ko nu baþ lýk la rýn dan bi ri si mad dî im kân la - rý mýz ve on la rý na sýl ka za nýp, ne re ler de har ca dý ðý mýz o la cak týr. Mad de ha ya týn i - çin de bir par ça ol du ðu hal de, ba zen gö ze dü þen kýl gi bi gör me uf ku nu ta ma men ka - rar ta bil mek te dir. Ha yat mad dî lik ten i ba ret de ðil dir. An cak, uf ku nu kay be den ler o nu ö ne çý ka rýp ha ya týn he de fi hâ li ne ge tir me - ye ba kar lar. Cen ne te u za na cak bü yük u - fuk la rýn dol dur ma sý ge re ken ha ya týn ö - nün de bir kýl o lan mad de, bü tün uf ku ka - ran lý ða mah kûm e de bi lir. A sýl he def ten ko - pa rýp, çok ta li þey ler le o ya la ya bi lir. Kur ban Bay ra mý mad dî li ði ve mad de ye e sir ol ma yý kal dý rýp, Al lah yo lun da mad dî var lý ðý nýn bir par ça sý ný kur ban e de rek e be di ye te u za - nan uf kun ö nü nü aç ma ya ça lýþ mak týr. Kur ban da Hz. Ýb ra him in (as) sa da ka ti, Hz. Ýs ma il in (as) tes li mi ye ti var dýr. E lest bez min de, Al lah a ve ri len o kul luk sö zün - de sa da kat gös te ren ler, Hz. Ýb ra him (as) gi - bi han gi sev di ði ni, dün ye vî leþ me nin han gi me se le si ni kur ban e de cek? Sö zün de sa da - ka tin ge re ði o la rak sev di ði dün ya lýk lar dan han gi si ni fe da e de cek? Hz. Ýs ma il in (as) tes li mi ye ti i çin de kul luk sý nýr la rý i çin de han gi tes li mi ye ti gös ter mek ge re ke cek? Bu bay ram, sa da ka tin ve tes li mi ye tin ay rýþ tý rý - cý mi henk ta þý dýr. Kur ban, bir sa mi mi yet im ti ha ný dýr. Di le ði miz, bü tün i na nan lar bu im ti ha ný ba þa rý i le ver miþ ol sun lar. Bu nu bir et bay ra mý o la rak gö ren ler, hep mi de pen ce re sin den ba kan lar, dün ye vî leþ - me nin ne re sin de ol duk la rý ný sor gu la mak du ru mun da lar. Bir i ba de ti bu ka dar dün - ye vî leþ tir me nin ne de mek ol du ðu nu an la - mak gi bi bir so rum lu luk la rý ol ma lý dýr. Dün ye vî leþ me sa de ce mal mülk a çý sýn dan de ðil, zi hin ler de ve ha di se le re ba kýþ a çý sýn - dan da ken di ni his set tir mek te dir. Kur ba na ba kýþ a çý sýn da ol du ðu gi bi. Ken di si ne hay van se ver di yen le rin kur - ba na ba kýþ a çý sý i se dün ye vî leþ me nin uç nok ta sý dýr. On la rýn göz le ri Ya ra tý cý ya kul - luk ta ra fý na ka pa lý dýr. Sa de ce dün ya ya ve mad dî ha ya ta bak mak ta dýr. Kul luk i fa de e - den kýs mý na göz le ri ka pa lý dýr. Bu ci he te kör o lan bir göz le yo rum yap mak, kö rün fil ta ri fi ne ben zer. Yap tý ðý bü tün ta rif ler yan lýþ ve ek sik çý ka cak týr. Bu nok ta dan ba kýn ca on la rýn kur ba ný an la ma la rý müm kün de ðil - dir. Ý ti raz la rý nýn da bir kýy me ti yok tur. Kur ba ný; kul lu ða ge ri dön mek, Ýb ra him (as) gi bi sa da ka te ge ri dön mek, Ýs ma il (as) gi bi tes li mi ye te ge ri dön mek; þey ta na Mi na da a tý lan taþ lar gi bi, dün ye vî leþ ti re - rek kul lu ða ku sur ve ren iþ le ri mi zi þey ta ný taþ lar gi bi taþ la ma þek lin de an la ya rak; bay ra ma bu ma na da ba ka bil di ði miz gün a sýl bay ram o gün o la cak týr.

3 Y HABER 12 KASIM 2011 CUMARTESÝ 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 16 Zilhicce 1432 Ru mî: 30 T. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Huzuru Ýslâm da buldu 40 GÜN ÖNCE EÞÝ AHMET SÜRÜCÜ'NÜN VEFATI ÜZERÝNE ROMANYA VATANDAÞI NEDELCA CLAUDÝA CRÝNELA, MÜSLÜMAN OLARAK MÜNÝRE ÝSMÝNÝ ALDI. CRÝNELA, MÜSLÜMAN OLDUÐUM ÝÇÝN ÇOK MUTLU OLDUM. ÝSLÂM'DA ÇOK GÜZEL ÞEYLER BULDUM, ÝÇÝM HUZURLA DOLDU'' DEDÝ. Er ciþ sah ra has ta ne sin de 10 be bek dün ya ya gel di VAN'DA ya þa nan 5.6 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan Sað lýk Ba - kan lý ðý ta ra fýn dan Er ciþ te ku ru lan sah ra has ta ne sin de son 24 sa at i çin - de 10 be bek dün ya ya gel di. Er ciþ te ki sah ra has ta ne si nin ka dýn do ðum ser vi sin de gö rev li dok tor Sa met tin Çe lik, 9 Ka sým Çar þam ba gü nü Van da ya þa nan 5.6 bü yü lü ðün de ki dep re min ol du ðu ge ce 6, er te si gün de 4 be be ðin dün ya ya gel di ði ni söy le di. Ye ni do ðan be bek ler i le an ne le - ri nin sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu bil di ril di. Türk Ký zý la yý Er ciþ Ye ni þe hir Ça dýr Ken ti Gö nül lü Ko or di na tö rü Vil dan E röz men de ye ni do ðum ya - pan an ne ve be bek le ri ni zi ya ret e de rek, her bi ri ne sev gi boh ça sý i le yak la þýk 1 ay bo yun ca ye te cek ço cuk be zi ve ma ma bý rak tý. Dep rem ze de an ne ler, Be bek le ri miz le bi ze he di ye ler ge ti ren Türk Ký zý lay ý e kip le ri ne te þek kür e di yo ruz. Yak la þýk 1 ay sü rey le be bek le ri mi ze süt, ma ma ve bez yar dý mý ya pý la ca ðý müj de si bi zi se vin dir di de di. Van / a a ROMANYA'DA 16 yýl Ah met Sü rü cü i le ev li ka lan Ne del ca Cla u di a Cri ne la Mar - din de Müs lü man ol du. 40 gün ön ce e þi Ah met Sü rü cü nün ve fa tý ü ze ri ne Mar - din e ge len Ne del ca Cla u di a Cri ne la (36), Mar din Müf tü lü ðü ne mü ra ca at e de rek Müs lü man ol mak is te di ði ni bil dir di. Ýl Müf tü lü ðün de Müf tü Ve ki li Zey net tin Ka ra ve þa hit ler hu zu run da ya pý lan ih ti da tö re niy le Müs lü man o lan Ne del ca, ta le bi ü ze ri ne Mü ni re is mi ni al dý. Tö re nin ar dýn dan Ýl Müf tü Ve ki li Zey - net tin Ka ra ta ra fýn dan Cri ne la ya ih ti da bel ge si ve ril di. Ne del ca Cla u di a Cri ne la, yap tý ðý a çýk la ma da, ken di rý za sýy la Ýs lâm di ni ni seç ti ði ni, bu ka ra rýn dan do la yý son de re ce mut lu ol du ðu nu be lir te rek, 40 gün ön ce ve fat e den e þi Ah met Sü rü cü nün di ni ni seç ti ði i çin mut lu ol du ðu nu söy le di. Ýs lâ mi ye tin çok gü zel bir din ol du ðu - nu vur gu la yan Cri ne la, þöy le ko nuþ tu: Müs lü man ol du ðum i çin çok mut lu ol - 19 % dum. Ýs lâm da çok gü zel þey ler bul dum, i çim hu zur la dol du. Al lah a çok þü kür ler ol sun ki bu gün le ri ba na gös ter di. E þim Müs lü man dý. O nun la 16 yýl bir lik te ya - þa dýk, be ni öz gür bý rak mýþ tý. 40 gün ön - ce ve fat et ti. Hiç bas ký gör me dim, ken di ken di me Müs lü man ol mak is te dim, þim di kýs met ol du. Ýs te dim, Müs lü man - lý ðý be nim se dim. Ýs lâm di ni nin gü zel lik - le ri ni gör düm ve çok et ki len dim. i ba det et me yi çok se vi yo rum. Bu yüz den ken di is te ðim le Ýs lâm di ni ni ter cih et tim. Þim - di i çim de ki o se vin ci ya ka la dým ve çok mut lu yum. Müs lü man lý ðýn gü zel ol du ka dar da Türk in san la rý da çok i yi, gü zel, ca na ya kýn ve sý cak kan lý lar, Al lah hep - sin den ra zý ol sun. Ýl Müf tü Ve ki li Zey net tin Ka ra i se Kur ân-ý Ke rim in in san la rýn ha ya tý na gü - zel lik ler kat tý ðý ný i fa de e de rek, Bu gü zel - lik le ri ha ya tý nýz da tat tý ðý nýz za man her in sa nýn Ýs lâm ý se ve ce ði ni de gö re cek si - niz. Bu kar de þi miz de ken di rý za sý ve is - te ðiy le mü ra ca at ta bu lu na rak Müs lü - man ol mak is te di. Biz de is te ði ü ze ri ne yar dým cý ol duk. Ýh ti da tö re ni dü zen le - dik. Þa ha det ke li me si ni ge tir di ve ye ni is mi nin Mü ni re ol ma sý ný is te di de di. Geç ti ði miz gün ler de de Rus uy ruk lu Yu li a Dymsha ko va nýn da Mar din Müf - tü lü ðü nde dü zen le nen ih ti da tö re nin ar dýn dan Müs lü man ol du ðu ve He lin is mi ni al dý ðý öð re nil di. Mar din / a a Ha cýlar dönüyor KUT SAL top rak lar da hac i ba de ti ni ta mam la yan Türk ha cý la rý ný ta þý yan 2 u çak Ýs tan bul a gel di. A ta türk Ha - va li ma ný na ge len ha cý lar, ha va li ma nýn da ya kýn la rý ta - ra fýn dan kar þý lan dý. Ba sýn men sup la rý ný so ru la rý ný ce - vap la yan Ýr fan Kan dil, her þe yin çok gü zel ol du ðu nu be lir te rek, gö rev le ri ni yap ma ya ça lýþ týk la rý ný kay det ti. E þi Sev gi Kan dil de Al lah her ke se na sip et sin, çok gü - zel duy gu lar. Al lah her ke si ka vuþ tur sun. Böy le tat lý ay - rý lýk lar her za man ol sun de di. Ha cý ka fi le si nin i çin de yer a lan ve 7 ay lýk be be ði Be ril i de yan la rýn da gö tü ren Zer rin Ço la koð lu, Be ril 7 ay lýk. Süt ten ke sil me di ði i çin gö tür düm. Her kes i çin du â et tim þek lin de ko nuþ tu. Hac i ba de ti ni ger çek leþ tir mek ü ze re Su u di A ra bis tan a gi den ha cý ka fi le le rin den il ki ni Ýs tan bul a dö nü þün de kar þý la yan Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu da, ha cý - la rýn et tik le ri du â la rýn Tür ki ye ye hu zur ge tir me si ni di - le ye rek, Mü ba rek bel de yi zi ya ret et mek ka dar bu ha - ya týn fark lý bir gü zel li ði yok tur de di. Cid de den ge len ha cý ka fi le si ni, A ta türk Ha va li ma ný nda a i le le ri ve ya - kýn la rý se vinç le kar þý la dý. Ýs tan bul / a a ME DÝ NE ZÝ YA RET LE RÝ HAC fa ri za la rý ný ta - mam la yan ha cý lar dan ba zý la rý mem le ket le ri ne dön me ye baþ lar ken, ilk o la rak Mek ke ye ge len - ler i se Me di ne ye ge çe - rek baþ ta Pey gam be ri - miz in (asm) kab ri nin de i çin de bu lun du ðu Mes - cid-i Ne be vi ve ma ne vî me kân la rý zi ya ret e dip du â e di yor. Ýlk o la rak Me di ne ye ge len ha cý ka fi le le ri ni va kit na - maz la rý ný Mes cid-i Ne - be vi'de ký lýp du â lar e di - yor. Me di ne / a a

4 4 12 KASIM 2011 CUMARTESÝ Y KÜLTÜR SANAT HABERLER Ýç A na do lu da kül tür sa nat nkonya Dev let Ti yat ro su (KDT), Cem Gü nen in yaz dý ðý, Tom ris Çe ti nel in yö net ti ði Sus kun lar Ka pý - sý (Bab-ý Ha mu þan) i le Gü zel ve Çir kin ad lý o yun - la rý sah ne le ye cek. De ko ru Ha kan Dün dar, kos tüm le - ri Öz ge A kar su ve ý þýk dü ze ni Ka zým Öz türk e a it Sus kun lar Ka pý sý nda, Do ðan Doð ru, A sým Tun cay Ay nur, Ben gi su Gür bü zer Doð ru, Nur Ya zar, Nev ra Sa yar, O zan U mut Ço ba noð lu, Yýl dý rým Gü cük, Ya - þar Öz boz, Ah met Çök mez, Mus ta fa Uz man ve Ha - san Ta nýl mýþ rol a lý yor. Þems-i Teb ri zi nin ha ya týy la Mev lâ nâ nýn hoþ gö rü sü nün an la týl dý ðý o yun, bu gün da ve da KDT Sah ne si nde iz le yi ci nin be - ðe ni si ne su nu la cak. Es ki þe hir Bü yük þe hir Be le di ye si Þe hir Ti yat ro la rý nda, Her þe ye Rað men, Dost, Ke þan lý A li Des ta ný ad lý o yun lar ser gi le ne cek. Es ki - þe hir Bü yük þe hir Be le di ye si Þe hir Ti yat ro la rý nda, Bul ga ris tan da ço cuk ti yat ro su ve kuk la ti yat ro su ko - nu sun da i sim yap mýþ, ö dül lü yö net men Pe tar Pet kov yö net ti ði ve Va le ri e Pet rof un yaz dý ðý Her þe ye Rað - men ad lý o yun 10 ve 17 Ka sým da Sul tan de re Sah ne - si nde iz le yi ci ler le bu lu þa cak. An ka ra / a a Es ki ler den ye ni bir Ýs tan bul ntürkçe söz lü ha fif mü zik ve A ranj man söz le - riy le zi hin ler de yer e den Dev let Sa nat çý sý Se zen Cum hur Ö nal ýn Ýs tan bul Yal nýz Se ni Sev dim ad lý al bü mü raf lar da ye ri ni al dý. Al büm de Er tan A na pa, Berk san, Er san Er du ra, Öz de mir Er do ðan ve Sel ma Gü ne ri nin se sin den Ýs tan bul þar ký la rý yer a lý yor. ÝBB Kül tür A.Þ. ta ra fýn dan ya yýn la nan Ýs tan bul Yal nýz Se - ni Sev dim ad lý al büm de bir za man la rýn dil ler den düþ me yen e ser ler yer al dý. Ýs tan bul Yal nýz Se ni Sev - dim, Ýs tan bul Ki tap çý sý nda ve mü zik mar ket ler de sa - tý þa su nul du. Ye ni As ya / Ýs tan bul Bu serginin geliri depremzedelere VAN VE ERCÝÞ TE DEPREM ÖNCESÝ ÇEKÝLMÝÞ OLAN FOTOÐRAFLAR 15 KASIM DAN ÝTÝBAREN SERGÝLENECEK. ELDE EDÝLECEK GELÝR, SAN'ATLA ÝLGÝLENEN KÝÞÝ VE KURUMLARA BAÐIÞLANACAK. VAN Gö lü ve çev re si nin dep rem ön ce sin de çe kil miþ fo - toð raf la rýn dan o lu þan Er ciþ Van - Göl Di ya rý Fo toð raf Ser gi si A ðus tos bö cek le ri ne des tek i çin 15 Ka sým da a çý lý - yor. Er ciþ li fo toð raf çý la rýn çek ti ði fo toð raf lar dan o lu þan ser gi den el de e di le cek ge lir, dep rem de za rar gö ren sa n'at la il gi li ki þi ve ku rum la ra ba ðýþ la na cak. Meselâ fo toð raf ma ki - ne le ri ve 20 yýl lýk e mek le ri dep rem de za rar gö ren ta nýn mýþ fo toð raf çý la rýn a cý sý ha fif le til mek is te ni yor. Yi tir dik le ri ne ü - zül me ye fýr sat bu la ma dan ge ce gün düz u lu sal ba sý na ve yö re de ki ha ber ci le re mal ze me ye tiþ ti ren ga ze te ci le re des - tek o lun mak is te ni yor. Ýn ci Ke fa li ni, en de mik Van Gö lü çev re si bit ki le ri ni ve göç men kuþ la rý ný gö zü gi bi ko ru yan ta bi at göz cü le ri þim di de dep re min iz le ri nin pe þin de fay hat la rý ný ka lý cý o la rak tesbit et me ye ça lý þý yor. On la ra da bu pro jey le des tek o lun ma sý a maç la ný yor. Ço cuk la rý bil giy le, bil gi sa yar la bu luþ tu ran E ði tim Gö nül lü le ri nin, dep re me rað men bu ça ba la rý na de vam et me si he def le ni yor yýl ön ce U rar tu la ra baþ þehir lik yap mýþ bir di yar da hâ lâ U rar - tu ca o ku ma yaz ma bi len ve bu nu çev re siy le sü rek li pay la - þan bi ri le ri nin dep rem sý kýn tý sý ný aþ ma sý na yar dým e dil me - si dü þü nü lü yor. Ser gi 15 Ka sým Sa lý gü nü sa at te a çý - lý yor. Bir haf ta son ra da sý ray la An ka ra, Bur sa ve Ýz mir de tek rar e di le cek. Tab lo þek lin de su nu lan sa tý þýn dan el de e - di le cek ge lir, ka rýn ca la ra u mut ve ren, ça lýþ ma az mi a þý la - yan, a ma ken di le ri de bir tür ka rýn ca gi bi ça ba la yan böy le si a ðus tos bö cek le ri ne ay rý la cak. Ser gi yi dü zen le yen ler, E - zop ta ki ka rýn ca-a ðus tos bö ce ði öy kü sü nü baþ ka tür lü o - ku ma nýn tam za ma ný ol du ðu gö rü þün de ler. O luþ tu ru la - cak kay nak sa n'a ta, sa n'at çý la ra, çev re ye, e ði ti me ve ço cuk - la ra yö ne lik kul la ný la cak. Ye ni As ya / Ýs tan bul Sergi bir hafta arayla An ka ra, Bur sa ve Ýz mir de tek rar e di le cek. Öð ren ci ler, Bes ta mi Yaz gan la bu luþ tu npen DÝK Be le di ye si nin dü zen le di ði Pen dik O ku yor pro je si kap sa mýn da il çe de ki il köð re tim o kul la rýn da ger çek leþ ti ri len söy le þi ler, Pen dik li öð ren ci le ri e ði tim çað la rýn da ör nek a la cak la rý ya zar ve þa ir ler le bu luþ - tur ma ya de vam e di yor. Ge çen se zon o kul la rýn ka - pan ma sýy la a ra ve ri len faaliyet ler, ye ni e ði tim-öð re - tim se zo nun da da de vam e di yor. Þeyh li Ýl köð re tim O ku lu nda dü zen le nen söy le þi ye, geç ti ði miz yýl lar da Tür ki ye Ya zar lar Bir li ði ta ra fýn dan Ço cuk E de bi ya tý da lýn da yý lýn ya za rý se çi len ve 2003 yý lýn da da Yý lýn Þa i ri ö dü lü a lan Bes ta mi Yaz gan ko nuk ol du. Söy le - þi de öð ren ci le re þa ir li ðin ve ya zar lý ðýn ör nek le ri ni su - nan Bes ta mi Yaz gan, ders ki tap la rý na gi ren þi ir le ri ve þa ir lik hi kâ ye si ni pay laþ tý. Ka tý lý mýn ol duk ça yo ðun ol du ðu faaliyette öð ren ci le re þi ir yaz ma la rý ný da tav si - ye e den Yaz gan, Ço cuk lu ðum dan bu ya na hep þi ir le iç i çe ol dum. Þi ir ben de duy gu la rý mý, dü þün ce le ri mi i fa de et ti ðim en bü yük tut kum ol du de di. Yak la þýk i - ki sa at sü ren faaliyet, Yaz gan ýn Pen dik Be le di ye sin ce öð ren ci le re da ðý tý lan ken di si ne a it þi ir ki tap la rý ný im - za la ma sýy la so na er di. Ye ni As ya / Ýs tan bul Camilerde onun imzasý var nuluslar ARASI yarýþmalarda çok sayýda ödül alan ve 41 yýlý aþkýn süredir hat sanatýna emek veren hattat Hüseyin Öksüz ün hat yazýlarý, Türkiye nin yaný sýra dünyanýn çeþitli ülkelerinde çok sayýda camiyi süslüyor. Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Öksüz, hat san'atýyla 1967 yýlýnda Ýstanbul da tanýþtýðýný, hattat Hamid Aytaç tan dersler aldýðýný belirtti. Hattat Hamit Aytaç ile bir arkadaþý aracýlýðýyla tanýþtýðýný anlatan Öksüz, Hamid Bey ilk meþki yazarak bana verdi. Ýþte o gün bu gündür kamýþ kalem elimden eksik olmuyor. Hamid Hoca ile yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda Sülüs Nesih te icazet aldým. Ta lik hattýnda ise üstadým Uður Derman dýr dedi. Öksüz, 35 yaþýnda icazet aldýðýný hatýrlatarak, 41 yýllýk san'at hayatýnda yurt içinde ve dünya çapýnda çok sayýda ödül aldýðýný söyledi. Öksüz, hat çalýþmalarýna devam ettiðini, yurt içi ve yurt dýþýndan çok sayýda hat levhasý sipariþi aldýðýný kaydetti. Türkiye nin yaný sýra Kýrgýzistan, Avustralya, Almanya, Hollanda ve Kazakistan daki çok sayýda camide hat yazýlarýnýn yer aldýðýný anlatan Öksüz, Son dönemde bir çok camide kopya hat yazýlarý görüyorum. Bu durum beni çok üzüyor. Hat yazýlarý iþin ehli olan kiþiler tarafýndan yazýlmalý dedi. Konya / aa TAZÝYE Gölcük Yeni Asya temsilcimiz Azam Yýlmaztürk ve Hamit Yýlmaztürk'ün kardeþi, merhum Ýbrahim Yýlmaztürk Aðabeyimizin oðlu Yunus Yýlmaztürk'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýzmit, Baþiskele, Derince, Kuruçeþme, Körfez Yeni Asya Okuyucularý Yeni Asya Ýstanbul Kitap Fuarý nda YE NÝ AS YA Neþ ri yat, bu se ne 30. ya þý ný kut la ya cak o lan U lus la ra - ra sý Ýs tan bul Ki tap Fu a rý ve Ýs - tan bul Sa nat Fu ar ýn da ye ri ni al - dý. Ye ni As ya, bu gün TÜ YAP ta ka pý la rý ný zi ya ret çi le re a çacak fu - ar da 3. sa lon 106/C de olacak. Fu ar da Ye ni As ya ya zar ve çi zer - le ri de e ser le ri ni im za la ya cak. Çi - ze ri miz Hay red din Ek men bugün saat , Ýb ra him Öz da bak ve Ýs lam Ya þar i se yarýn saat a ra sýn da eserlerini im za la ya cak lar. TÜ YAP Tüm Fu ar cý lýk Ya pým A.Þ. ta ra - fýn dan ger çek leþ ti ri len 21. U lus - la ra ra sý Ýs tan bul Sa nat Fu a rý ve Tür ki ye Ya yýn cý lar Bir li ði iþ bir li ði i le dü zen le nen 30. U lus la ra ra sý Ýs tan bul Ki tap Fu a rý'nýn a çý lýþ la rý Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð - rul Gü nay ve Mý sýr Kül tür Ba ka - ný Dr. E mad A bu Gha zi ta ra fýn - dan ya pý la cak. 30 U lus la ra ra sý Ýs - tan bul Ki tap Fu a rý nda 610 ya yý - ne vi, 21. U lus la ra ra sý Ýs tan bul Sa nat Fu a rý nda i se 100 sa nat ku - ru mu ve ga le ri si zi ya ret çi le ri ni bek li yor. Fu ar lar, 20 Ka sým 2011 Pa zar ak þa mý na ka dar zi ya re te a çýk o la cak. Ye ni As ya / Ýs tan bul BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Yan sý ma. - U tan ma, u tanç duy ma. 2. Ýn san lar. - Sýh hî te si sat - ta su bo ru su nu üç yön lü kul la na bil me du ru mu na ge ti ren par ça. 3. Bit ki nin yap rak ve ya kök le ri ni ve re rek has ta lý ðý i - yi et me ye ça lýþ mak, te da vi et mek. - Gül - gil ler den, ý lý man ik lim ler de ye ti þen bir mey ve a ða cý. 4. Bir ko nu tun, bir mül kün ve ya ta þýt gi bi her han gi bir þe yin bel li bir be del kar þý lý ðýn da, bir sü re i çin sa hi bi ta - ra fýn dan baþ ka sý na ve ril me si, i car. - Fi - zik, kim ya, ma te ma tik ve bi yo lo ji ye ve ri - len or tak ad. - Gam di zi sin de la i le do a - ra sýn da ki ses. 5. Ge ce 'nin or ta sý. - Boy, en dam. - Kur ân al fa be sin de on ye din ci harf. 6. Uy gun bul ma ma, ge ri çe vir me, ka bul et me me. - Si lis yu mun sim ge si. - Ruh sal ya þa ma ve be de ne e ge men ol - ma yý a maç la yan Hint fel se fe sis te mi. 7. Bir þe yin ek si ði ni ta mam la mak i çin o na ka tý lan par ça. - Bir mü zik se si ni be lirt - me ye ya ra yan i þa ret. - Ö ðü tü le rek toz du ru mu na ge ti ril miþ ta hýl ve baþ ka be - sin mad de le ri. 8. A me ri kan Zam ký de ni - len i lâç. - Ýn san, be þer. 9. Tav si ye mek tu - bu. 10. Di le do la yýp sü rek li tek rar et me. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Yer mu mu. 2. So nuç. - Ö dünç a lýn mýþ. 3. Ö mer is mi nin ki mi yö re le ri miz de söy le ni þi. - Bir ma lýn ya pý mý nýn yal nýz ca bir ku ru lu þun e lin de bu lun du ðu du rum, in hi sar, mo no pol. 4. An ka ra i li ne bað lý il çe ler den bi ri. - Ý çe cek ve ha fif yi ye cek le rin sa týl dý ðý, ba zý la rýn da ka pý ön le rin de o tu ra cak yer le rin bu lun du ðu a ya küs tü yi ye cek yer le ri. 5. An ne. - Bir iþ te baþ ta ge len (kim se ve ya þey). - Deð me do kun ma. 6. Her han gi bir kas kü me si nin i ra de dý þý ha re ke ti. - Ca mi ler de mü ez zi nin e zan o ku du ðu, sa la ver di ði, þe re fe si o lan, ço ðun luk la taþ tan, yük sek ve in ce ya pý. 7. Bir top lan tý ya ka tý lan la rýn, bir so run la il gi li bir kaç se çe nek ten 1 bi ri ni ter cih et me si, rey. - De mir e le men ti nin sim ge si. - Bir er kek a dý. 8. Ý çin de bir ve ya bir çok þey bu lu nan, kâ ðý da sa rý la rak ve ya ku tu ya 2 ko nu la rak bað lan mýþ, el de ta þý na cak bü yük lük te nes ne. - Zýrh lý ve si - lâh lý, te ker lek le ri pa let li, mo tor lu sa vaþ ta þý tý. Su, ya kýt vb. sý vý la rý de - po la ma ya ya ra yan a raç. 9. Ýn le me, in le yiþ. - Ey, hey an lam la rýn da Göç ko nu lu Film Fes ti va li BU yýl i kin ci si ger çek leþ ti ri le cek o - lan Ma lat ya U lus la ra ra sý Film Fes - ti va li nin ko nu su göç o la rak be - lir len di. Ma lat ya Va li li ði nden ya - pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ka - sým 2011 ta rih le ri a ra sýn da dü zen - le ne cek fes ti val de göç te ma sý i le il gi li film gös te rim le ri, göç si ne - ma sý pa ne li, Al man ya ya göç ü ze - ri ne ký sa film gös te rim ve söy le þi - le ri i le Türk-Al man gö çü nün si - ne ma sa n'a týn da ki du rak la rý ü ze ri - ne vi de o su nu mu ya pý la ca ðý bil di - ril di. Al man ya ve Tür ki ye a ra sýn - da im za la nan Ýþ çi A lý mý An laþ ma - sý nýn 50. yý lýn da, göç ol gu su nun, 2. Ma lat ya U lus la ra ra sý Film Fes ti - va li nin de a na te ma sý ol du ðu be - lir ti len a çýk la ma da, 1950 ler de baþ la yan köy den ken te ve Al man - ya ya ka dar u za nan göç le rin fes ti - val de dü zen le ne cek pa nel le tar týþ - ma ya a çý la ca ðý i fa de e dil di. Göç ü - ze ri ne film yap mýþ yö net men ler i - le yurt dý þýn da ya þa mýþ ve bu ol - gu yu tec rü be et miþ si ne ma cý la rýn, Göç Si ne ma sý Pa ne li nde bir a ra - ya ge le ce ði vur gu la nan a çýk la ma - bir ses len me sö - zü. - Se len yum e l e m e n t i n i n sim ge si. 10. Gam (I I) di zi sin - de si i le re a - ra sýn da ki ses. 11. Es ki Türk - ler de dok tor. 12. Yük sek dev let gö rev li le ri, el çi - ler vb.nin o tur - ma la rý na ay rý lan ko nut BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI K A S AMA R Ý Y A N I T A M A T L V A N U B E K A M Ý K A da, Kut luð A ta man, Ay þe Po lat, Tev fik Ba þer ve Yrd. Doç. Dr. Öz - gür Ya ren in ko nuþ ma cý o la rak yer a la ca ðý pa nel de si ne ma da gö - çün e le a lý nýþ bi çim le ri ve gö çün si ne ma cý nýn ha ya tý na et ki le ri nin tar tý þý la ca ðý ak ta rýl dý. Meh met Ü - nal ýn Ma lat ya U lus la ra ra sý Film Fes ti va li ne Al man ya ya gö çün fark lý hal le ri ni, bi çim le ri ni ak tar dý - ðý Mem le ket Al man ya ký sa fil - miy le ka týl dý ðý be lir ti len a çýk la - ma da, sa n'at çý nýn fil min gös te ri - min den son ra se yir ci ler le bir de söy le þi ya pa ca ðý bil di ril di. Yö net - men ve ku ra tör Tun cay Ku la oð - lu ve Mar ti na Pri ess ner in vi de o su num la rýn da ya þa nan de ði þi min fark lý bo yut la rý ný mer cek al tý na al dý ðý, terk e di len yurt, yol lar da ol mak, ye ni bir ül ke ye va rýþ ve sý - la ya ge ri dö nüþ te ma la rýn dan ha - re ket e den su nu mun son 30 yýl - da çe ki len film ler den ke sit ler su - nar ken, Al man cý kav ra mý nýn geç miþ te ve gü nü müz de al gý la ný þý ü ze ri ne ta rih sel bir yol cu lu ða çý kar - dý ðý i fa de e dil di. Ma lat ya / a a A T U R A Ý D A M L Ý M A N D A Y A A V U Y A R M A K T B M Ý R A L A Y A L Ý H A M A M A V N M A K A M A J N E L A A T A S E Y D A A Þ Ý K A R A N U B U Z E N A N A R A Þ E N Ý K

5 Y 12 KASIM 2011 CUMARTESÝ MAKALE 5 Ýstiþare ve istiþare âdâbýnýn gereði fer sa dog ni as ya.com.tr Sos yal var lýk lar ol du ðu muz dan, bir lik te ya þa ma ya mec bu ruz. Fert o la rak a ci ziz, za yý fýz. Öm rü müz gi bi ak lý mýz ve gö rüþ uf ku muz da ký sa; tec rü be le ri miz i se, ye ter siz dir. A ma ce ma at te o lan kuv vet, fert te yok tur. 1 Fert dâ hî de ol sa, ce ma a tin þahs-ý mâ ne vî si ne kar þý siv ri si nek ka dar ka lýr. 2 Þa hýs ne ka dar güç lü ve dâ hî de ol sa, þahs-ý ma ne vi ye (fert le rin bir a ra ya gel me sin den hâ sýl o lan mâ ne vî þah si ye te) kar þý mað lûp dü þe bi lir. 3 Ya ra tý lý þý mý zýn ne ti ce si o lan bu tes bit ler, iþ le ri mi zi, hiz met le ri mi zi, me se le le ri mi zi bir lik te mü za ke re ve mü ta lâ a et me yi ge rek ti rir. Za ten, Ya pa ca ðýn i þi ön ce on lar la meþ ve ret et. 4 On la rýn a ra la rýn da ki iþ le ri, is ti þa re i le dir. 5 â yet le ri ý þý ðýn da is ti þa re farz de re ce sin de bir e mir dir. Þa hýs la rýn, Ben bi li rim, ben yap tým, ben et tim! ve ya Bu i þi yap, bu me se le yi hal let! yak la þý mý, e na ni ye tin, is tib da dýn, dik ta tör lü ðün e se ri dir. Ben ye ri ne biz an la yý þý nýn ve e kip ru hu nun iþ le til me si i se, meþ ve re tin, meþ rû ti ye tin, hür ri ye tin, de mok ra si nin ge re ði ve ne ti ce si dir. Bu na bi nâ en Be di üz za man; Her me se le miz de e mir, Ri sâ le-i Nûr un þahs-ý mâ ne vî si ni tem sil e den has þa kirt le rin (ta le be le rin) ve siz le rin dir. Be nim de þim di bir re yim var 6 di ye rek, me â li ni yu ka rý da ver di ði miz â yet le rin ge re ði ne dik kat çek miþ o lur. Ýs ti þa re nin ba zý ö zel lik ve gü zel lik le ri þöy le sý ra - la na bi lir: * Â ye tin em ri (â lim le rin ço ðun lu ðu na gö re va cip) ve sün net-i se niy ye nin ge re ði ol du ðu i çin va zi fe mi zi i fa et miþ o lu ruz. * Farz ve Sün ne te uy ma nýn fey zi ni, se va bý ný a lý rýz. * Meþ ve ret ü ye le ri nin her bi ri si bir süz geç ve ya e lek gi bi dir. Do la yý sýy la me se le ler da ha a rý, du ru ve sâ fî o la rak be li rir. Fi kir ler, dü þün ce ler da ðý nýk lýk tan kur tu lur. * Ýs ti þa re bir i me ce dir. Bu sa ye de yar dým la þýr, da ya ný þýr ve kay na þý rýz. * Tek nok ta ya sap lan maz, çe þit li al ter na tif ler, çö züm ler ü ret miþ o lu ruz. * Ýs ti dat (po tan si yel hâ lin de ki ye te nek le ri mi zi) or ta ya çý kar, ka bi li yet le ri mi zi ge liþ ti ri riz. * Ha ya tý mý zý ko lay laþ tý rý rýz. Çün kü is ti þa re; gö nül, he def ve iþ bir li ði ni ne ti ce ve rir. * Ek se ri ye tin gö rü þü ne iþ ti rak et mek, bi zi psi ko - lo jik o la rak da ra hat la týr. * Ýs ti þa re nin so nu cu o lum suz çýk sa da, yi ne bir se vap a la ca ðý mý zý bil mek, ça lýþ ma ve hiz met þev ki mi zi art tý rýr. Zi râ, meþ ve ret ka rar la rý or tak ak lýn mey ve le ri dir. Þu hal de, de ðil þa hýs la rýn, gö rüþ le ri a zýn lýk ta ka lan meþ ve ret i çin de ki bir gru bun da hi, ço ðun lu ðun al dý ðý ka rar la rý e liþ tir me si, bu ka rar lar la il gi li o lum suz ta výr ve ko nuþ ma lar da bu lun ma sý doð ru de ðil dir. Çün kü ten kit, is ti þa re nin, ce ma a tin ru hu na, pren sip le ri ne ay ký rý dýr. Ýs ti þa re ye bað lý o lan la rýn va zi fe si, is ti þa re ka rar la rý ný ka bul i le du yur mak, mü za ke re ve mü ta lâ a i le kat ký da bu lun mak týr. Ýs ti þa re â dâ bý bu nu ge rek ti rir. Dip not lar: 1- Ý þâ râ tü l-ý câz, s Sü nû hat, s E mir dað Lâ hi ka sý, s. 2 c., s Kur ân, Al-i Ým rân, Þû râ, Hiz met Reh be ri, s (0 505) A dak kur ba ný hak kýn da Geb ze den o ku yu cu muz: Al lah a kul ol ma nýn ge re ði o la rak uh re vî is tek le ri mi zin ya nýn da dün ye vî is tek le ri miz de o lu yor. Dün ye vî bir i þi mi zin ol ma sý i çin a dak ta bu lu na bi lir mi yiz? Me se lâ, Þu i þim o lur sa, þu ka dar pa ra yý hiz me te ve re ce ðim. di ye a dak ta bu lun mak uy gun o lur mu? Te fek kür lü ha yat Al lah na sip et ti ði müd det ce kö þe miz de siz ler le te fek kür der ya sý na dal ma mýz de vam e de cek. Fik ret mek; in sa noð lu nun çok mü him hu su si ye ti dir. En gü zel ký vam da ya ra tý la rak di ðer mah lû kat tan rüç han lýk ve üs tün lük ka zan dý ran va sýf la rýn dan dýr, fik ret mek. Hz. Â dem i (as) ya rat ma dan ön ce me lek le re Rab bi miz ha ber ve rir. Me lek ler i se; in sa noð lun dan ev vel ya ra tý la rak or ta lý ðý fe sa da çe vi ren cin le rin fit ne sin den â de ta dert ya na rak ken di i ba det le ri ni ha týr la týp dik kat çe ker: Yer yü zün de fe sat çý ka rýp kan dö ke cek bi ri si ni mi ya ra ta cak sýn? Hal bu ki biz Se ni hamd i le tes bih e der, Se ni her tür lü nok san dan yü ce tu ta rýz. 1 di ye so rar lar. Bu na mu ka bil Þüp he siz ki si zin bi le me ye ce ði niz þey le ri, Ben bi li rim. 2 þek lin de ki ce va bý a lan me lek ler â de ta ha ta la rý ný an la yýp, töv be di ler ler: Se ni (her tür lü nok san lýk tan) ten zih e de riz; Se nin bi ze öð ret tik le rin den baþ ka bi zim i çin bir i lim yok tur. Þüp he yok ki A lîm (her þe yi bi len), Ha kîm (her i þi hik met li o lan) an cak Sen sin! 3 E vet, Al lah (cc); A lîm ve Ha kîm dir. Ken di si ni ma ri fet 4 et me miz i çin yi ne ken di sin de ki sý fat lar dan bi rer cüz î 5 mik ta rý ný in sa na ver miþ tir. 6 Bu cüz î sý fat lar i se e ma net-i küb ra o lan ve e ne di ye tes mi ye e di len a de ta bir a nah tar mâ nâ sýn da o lup; be þe rin e li ne ve rip, nef si ne tak mýþ ki; in san kâ i na týn za hi ren a çýk, ha ki ka ten ka pa lý o lan ka pý la rý ný o a nah tar i le a ça bil sin 7 ve eþ ya nýn ha ki ka tý na va kýf o la bil sin. Ýþ te bu ka dar a ðýr va zi fe 8 i le mu vaz zaf o lan in san, ken di sin de cüz î o lan i lim i le fik ret me li ki ca hil lik ten kur tu la bil sin. Fik ret mek pek çok nok ta dan fev ka lâ de mü him dir. Ha dis ten an lý yo ruz ki, te fek kür i le i man kâ mil ma na ya yük se lir. Rab bim na sip et ti ði müd det ce, bu kö þe miz de te fek kür et me ye ça lý þa ca ðýz. Te fek kür, fi kir i le, o da i lim i le o lur. Ma hi yet ve is ti dat i ti ba rýy la her þey il me bað lý dýr. 9 Ýlk i nen â yet ten an la þýl dý ðý ka da rýy la i lim i se o ku mak i le müm kün dür. O ku ma la rýn, da kik mü ta lâ a la rýn ne ti ce sin de i se ha ki kî il min e sa sý, ma de ni, nu ru ve ru hu o lan ma ri fe tul lah i le Al lah a i man kâ mil mâ nâ da o lur. Ma ri fe tul lah mu hab be tul la hý; mu hab be tul lah i se kud sî lez zet-i ru hâ nî yi ne ti ce ve rir. Bar da ðýn taþ ma sý i çin dol ma sý ge re kir. Ba lo nun yük sel me si, se pet te ki yük o lan kum tor ba la rý nýn a týl ma sý i le baþ lar. Bu mâ nâ da yük sel mek i se; â ye tin tef si ri o lan ha di sin id ra ki ve sün ne tin tat bi ki i le müm kün dür. Kur ân-ý Ke rim in ve E fen di mi zin (asm) ha dis le ri nin bu za man da ki ma ne vî tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ndan is ti fa de i le te fek kü rü müz de vam e di yor, in þâ al lah. Siz ler le bu be ra ber li ði na sip e den Rab bi me hamd e di yo rum. Al lah a e ma net o lun.. Dip not lar: 1- Ba ka ra Sû re si: Ba ka ra Sû re si: Ba ka ra Sû re si: Al lah ve O nun sý fat la rý, fi il le ri ve te cel li le ri hak kýn da mâ ne vî tec rü bey le doð ru dan el de e di - len bil gi an la mýn da kul la ný lan bu ke li me ye, Türk - çe de ki gi bi us ta lýk vs. gi bi mâ nâ ver me mek ge - re kir. 5- Bü tü ne a it o lan pek e hem mi yet siz par ça mâ nâ sý na ge len cüz î i fa de si bi le O nun i le a lâ - ka dar ol du ðu mu zu i fa de e der. 6- Þu â lar, sh. 21, Söz ler, s Söz ler, sh Biz e ma ne ti gök le re, ye re ve dað la ra tek lif et tik; hep si de o nu yük len mek ten ka çýn dý lar ve on dan kork tu lar. Ýn san i se o nu yük len di. Ger çek - ten in san çok za lim, çok ca hil dir. (Ah zab, 72) 9- Söz ler, sh Düzce ile Van ayný þiddette (7.2) sarsýldý Tür ki ye, do ðu dan ba tý ya boy lu bo yun ca fay hat la rý ü ze rin de du ran bir dep rem coð raf ya sý. Ne ti ce si i ti ba riy le pek çok hik met ler le do lu ze min he re ket le ri, yer sar sýn tý la rý de ðiþ mez bir ka de ri miz. Ne var ki, yý ký cý sar sýn tý lar la ya þa nan bü yük can ve mal ka yýp la rý nýn bi rin ci se be bi ni, in san o la rak bi zim ha ta, ih mal ve gü nah la rý mýz teþ kil e di yor. Do la yý sýy la, þek vâ mýz, þikâyetimiz ka de re de ðil, yi ne ken di mi ze ve so rum lu i da re ci le ri mi ze yönelik ol ma lý. Ý da re ci ler, ze min e tü dü nün ya pýl ma dý ðý, sað lam lýk ra po ru nun ve ril me di ði yer le re i mar, in þa ve is kân iz ni ver me me li. Ay ný þe kil de, te mel den baþ la ya rak, in þa a týn her saf ha sý uz man lar ca kon trol e dil me li. Ke za, yan lýþ ve ya ek sik mal ze me kul la nýl ma sý na, bi na la ra ka çak i lâ ve ler ya pýl ma sý na as la ve kat'a mü sa a de e dil me me li. Bu kri ter le re uy ma yan lar, kim o lur sa ol sun, bi le rek ya da bil me ye rek as lýn da "kul hak ký na" gi ri yor lar, da ha sý ci na yet iþ li yor lar de mek tir. * * * Bun dan yýl ka dar ön cey di. Ka çak i lâ ve kat la rýn ya pýl ma sý na üc ret mu ka bi lin de ko lay lýk sað la yan bir be le di ye baþ ka ný, yap tý ðý mâ ri fe ti þu söz ler le sa vu nu yor du: "Ta mam, biz o bi na la ra bir kat da ha çý kýl ma sý na i zin ver dik. A ma, al dý ðý mýz pa ra la rý ben ce bi me at mý yo rum ki. O pa ra lar be le di ye mi zin ka sa sý na ge çi yor." Siz þu tu haf lý ða ba kýn: Bu a dam, be le di ye baþ ka ný ol du ðu il çe, Ýs tan bul'un dep rem ris ki ta þý yan böl ge le rin den bi rin de yer a lý yor. Bu na rað men, baþ ka nýn o u fuk suz na zar ý uf ku baþ ka bir çiz gi de gö rü nü yor. O baþ kan, muh te mel bir dep rem de ya þa na cak can kay bý ný de ðil, be le di ye nin ka sa sý na gi re cek man gýr la rý dü þü nü yor. Muh te me len þim di de öy le le ri var dýr a ra mýz da. Cid di ted bir ler a lýn maz sa, bun la rýn ha ta ve ih mal kâr lýk la rý, biz le re ö lüm, yý kým ve e lim a cý lar sû re tin de ge ri dö ne cek. Bu ha týr lat ma lar dan son ra, ge le lim "gü nün ta ri hi"ne ve ak tü el dep rem ko nu la rý na... Düz ce'den Van'a te tik le me sar sýn tý lar Düz ce, Tür ki ye'nin ba tý sýn da, Van i se do ðu sun da yer a lan vi la yet le ri miz a ra sýn da. Her i ki si de dep rem ris ki ta þý yan fay hat la rý ü ze rin de bu lu nu yor. Bu i ki vi la ye ti miz, tam on i ki yýl a ray la ay ný þid det te sar sý lýp yý ký ma uð ra dý lar. Rih ter (sar sýn tý o ra ný) öl çe ðiy le 7.2, her i ki vi lâ ye ti mi zin de ka de ri ol du. Ya þa nan bu i ki bü yük dep rem a ra sýn da, ay ný öl çek te ül ke miz de baþ ka bir dep rem de ya þan ma dý. Do la yý sýy la, pe ri yot la rý gi bi, þid det le ri, hat ta mev sim le ri da hi bir bi ri ne en ya kýn i ki bü yük dep rem o la rak ta ri he geç ti. A ra la rýn da ki bir baþ ka ben zer lik de þu dur: Düz ce dep re mi ni, bü yük Mar ma ra dep re mi te tik le di. Van mer kez li (Ed re mit) yý ký cý dep re mi i se, bü yük Er ciþ dep re mi nin te tik le miþ ol du ðu an la þý lý yor. 7.2'lik Van ge ne lin de ki dep rem i le 7.2'lik Düz ce ge ne lin de ki dep rem a ra sýn da son de re ce dik kat çe ken bir fark var. O da þu dur: Düz ce'de ki yý kým son ra sý ya þa nan can ve mal kay bý, nis be ten çok da ha bü yük ol du ðu an la þý lý yor. Da ha zi ya de Düz ce, Kay naþ lý ve Bo lu'yu et ki le yen 12 Ka sým dep re min de, res mî ra kam la ra gö re, top lam ö lü sa yý sý 845, ya ra lý sa yý sý 4948, yý ký lan ya da yý kýl ma ya yüz tut muþ bi na sa yý sý 5 bi nin ü ze rin de ol muþ tur. Van'da i se, ha sar tes bi ti ke sin leþ me mek le bir lik te, ö lü sa yý sý 600, ya ra lý sa yý sý i se 2600 ci va rýn da gö rü nü yor. Sar sýn tý þid de ti ay ný ol mak la bir lik te, a ra da ki bu far kýn ö nem li i ki se be bi þu dur: Düz ce Kay naþ lý Bo lu hat týn da ki nü fus yo ðun lu ðu i le bi na sa yý sý, Er ciþ Ed re mit Van hat týn da ki nü fus ve bi na sa yý sýn - 12 Kasým 1999 Düzce Depreminden bir enkaz görüntüsü. dan çok da ha faz la dýr. Ha liy le, mey da na ge len can ve mal kay bý da o na faz la o la cak de mek tir. Al lah mu ha fa za, ay ný þid det te ki bir dep rem me ga köy Ýs tan bul'da mey da na gel se, muh te mel can ve mal kay bý Düz ce i le Van'ýn top lam kay bý ný da hi kat la ya cak bir se vi ye ye çý ka ca ðý ný söy le mek, ke hâ net ol ma sa ge rek. Ýþ te, bu a cý ger çe ðin göz ö nün de bu lun du ru la rak, ye ni bir i mar, in þa ve mev cut ya pý lar da ye ni leþ me fa a li ye ti nin baþ la týl ma sý i cap e di yor. Ak si hal de, ya þa na cak dep rem ler se be biy le za ra rýn çok da ha bü yük o la ca ðý ha týr dan çý ka rýl ma ma lý. Med re se tüz zeh râ'nýn te me li Van'da ki pek çok bi na yý ha ra be ye çe vi ren son yý ký cý dep re min a na mer ke zi, as lýn da Ed re mit i di. An cak, Ed re mit'te cid dî bir ha sar ol ma dý. Her han gi bir can ve mal kay bý ya - "Bayram"da zelzele B ay ra mýn i kin ci gü nü ge ce geç sa at le - re ka dar Van'day dýk. Bay ra mýn dör dün cü gü nü, Van'ýn mer ke - zi yý ký cý i kin ci bir dep rem þo kuy la sar sýl dý. Bay ra mýn bu son gü nün de, en çok can kay bý na yol a çan deh þet li yý kým "Bay - ram" i sim li o tel de mey da na gel di. þan ma dý. Zi ra, Ed re mit'te hem ze min sað lam, hem de bi na la rýn ço ðu ye ni o lup nis be ten da ha sað lam in þa e dil miþ. "Ze mi ni sað lam" Ed re mit'in bir baþ ka ö zel li ði de þu dur: Bun dan yak la þýk bir a sýr ev vel ya pýl ma sý na ka rar ve ri len, an cak pat lak ve ren sa vaþ lar se be biy le in þa sý ge ri ka lan Med re se tüz zeh râ'nýn te me li tam da bu ra da a týl mýþ. Si ya si ler de ya lan ye re ya ran ma ya rý þý Geç ti ði miz 10 Ka sým'da po li ti ka cý la rýn ar týk gý na ge ti ren a çýk la ma la rý na esefle þa hit ol duk. Bir bi riy le a de ta "ya ran ma ya rý þý"na gir miþ gi biy di ler. Ba zý la rý bi le bi le ya lan ma ki ne si gi bi ko nu þu yor du. Ki mi "A ta türk'ün tam da ha yal et ti ði yer de yiz" di ye nu tuk lar a tý yor du. Ki mi de, M. Ke mal'in as lýn da ne ka dar da din dar bir þa hýs ol du ðu nu can hý raþ þe kil de an lat ma ya ça lý þý yor du. Pes doð ru su... Ö te yan dan, ga ze te ler ve sa ir med ya ku ru luþ la rý nýn da, po li ti ka cý la rýn ya lan la rýn dan ve ya ran ma cý tav rýn dan ge ri kal ma dý ðý ný bir kez da ha gör dük. Ne mec bu ri yet le ri var sa... Bun la ra da te es süf ler e di yo ruz. Son 10 Ka sým man za ra sý na ba kýn ca, doð ru su ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rýn dan da faz la ca ü mit li o lun ma ma sý ge rek ti ði ka na a ti ne var dýk. De mek ki, alt mýþ yet miþ yýl dýr, bu ka fa lar da pek bir de ði þim ve ge li þim ol ma mýþ. Ay ný yer de du ru yor. Bir de ge ri ba san ka fa lar var ki, bun la rý da M. Ke mal'i zor la ve ya lan ye re il la da "din dar" gös ter me ça ba la rý o la rak zik ret mek müm kün. Bu min val ü ze re gi den ler, han gi par ti de o lur lar sa ol sun lar, on la rý hür vic dan lý ve de mok rat dü þün ce li kim se ler o la rak gör mek as la müm kün de ðil. Zi ra, ha ki kat na za rýn da on lar ya lan cý ve ya ran ma cý du ru mu na düþ mek te dir ler. Bu i ki yüz lü ta výr la rý, sa de ce pro to kol i ca bý or ta ya koy muþ ol sa lar dý, bu nu bir "rüþ vet i ke lâm" cin sin den gör mek müm kün o la bi lir di. An cak, öy le de ðil de gö nül lü þe kil de ya la na ve ya ran ma ya te nez zül e di yor lar sa, bu yap týk la rý ný i yi ni yet le bað daþ týr mak da müm kün gö rün mü yor. "Dil siz þey tan" du ru mu na düþ me mek i çin, bun la rý da zik ret me ih ti ya cý ný duy du ðu mu zu i fa de et miþ o la lým. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Kur ân ýn bi ze sun du ðu ör nek du â me tin le rin den bi ri si þöy le dir: Rab bi miz, bi ze dün ya da i yi lik ver. Bi ze â hi ret te de i yi lik ver. Bi zi Ce hen nem a te þin den ko ru! 1 Kur ân ne dün ya dan geç me mi zi, ne de â hi re ti ih mal et me mi zi ö ne rir. Doð ru dur; dün ya i çin â hi ret terk e dil me me li dir. Â hi ret i çin i se ye ri ne gö re dün ya terk e di le bi lir. Fa kat Kur ân a gö re i ki si ni den ge de gö tür mek i de al o lan dýr: Ni te kim, Al lah ýn sa na ver di ði ni met le â hi ret yur du nu ka zan ma ya ça lýþ; dün ya dan da na sî bi ni u nut ma! 2 di ye em re den Kur ân dýr. Öy ley se Ce nâb-ý Al lah tan â hi ret i çin is tek te bu lu na bi le ce ði miz gi bi, dün ya i çin de is tek te bu lu na bi li riz. Hat tâ is tek le ri mi zi, þu dün ya i çin, þu â hi ret i çin di ye sý nýf lan dýr ma ya ne ge rek var? Herhan gi bir þey ih ti ya cý mýz mý dýr; o þey el bet te Al lah tan is te nir! Çün kü biz ku luz! Biz is te riz! O da di ler se ve rir! Þüp he siz â hi ret e be dî dir, dün ya fâ nî dir. Fa kat dün ya nýn fâ nî ol ma sý, dün ya i çin is tek ve ta lep te bu lun ma ya ca ðý mýz mâ nâ sý na gel mi yor. Yal nýz, þu hu sus la ra dik kat e de lim, ye ter: 1- Dün ya yý â hi re te ter cih e den bir ta lep i çin de ol ma ya lým. Al lah tan is te di ði miz þe yin ha yýr lý ve he lâl þe kil de ve ril me si ni is te ye lim. 2- Ne dün ye vî is tek le ri miz de, ne uh re vî is tek le ri miz de, i þi mi zin ger çek leþ me si i çin a dak a da ma yý bir þart o la rak gör me ye lim. Çün kü a dak is tek le ri mi zin ger çek leþ me si i çin bir þart de ðil, bir i bâ det tü rü dür. Ni te kim, is tek le ri mi zin ger çek leþ me si i çin ge re ken þart lar bel li dir: I- Fi i lî ha re ket, ya ni se bep le re baþ vur mak, ya ni o iþ i çin güç ye ti re bil di ði miz ka dar doð ru ve dü rüst þe kil de ve hak ký ný ve re rek ça lý þýp ça ba la mak ve gay ret sarf et mek. Be dî üz za man a gö re bu yak la þý mýn a dý, du â yý fi i lî o la rak yap mak týr. 3 Ki, i þi mi zin ger çek leþ me si i çin vaz ge çil mez bir þart týr. I I- Güç ye ti re me di ði miz hu sus lar da Al lah ýn i nâ ye ti ne sý ðýn mak, Al lah ýn yar dý mý ný is te mek. I I I- Ý þi mi zin o lu þu mu es na sýn da fi i lî ve kav lî du â mý zý a dak la tak vi ye e de bi li riz. Fa kat a da ðý bir þart o la rak de ðil; bir i bâ det ve du â çer çe ve si i çin de ya par ve ye ri ne ge ti ri riz. A da ða, Pey gam ber E fen di miz in (asm) þu ba ký þýy la ba ka rýz: Þüp he siz a dak, Al lah ýn in san i çin tak dir et me di ði hiç bir þe yi o na yak laþ týr maz. An cak a dak Al lah ýn tak di ri ne uy gun dü þer se, ki þi nin, e lin den çý kar mak is te me di ði mal bu ve si ley le e lin den çý kar. 4 IV- Ý þi miz is te di ði miz gi bi ger çek leþ ti ðin de, a da dý ðý mýz þe yin ü ze ri mi ze va cip ol du ðu nu an la rýz ve ge cik tir me den a da ðý mý zý ye ri ne ge ti ri riz. Al lah a ver di ði miz söz den vaz geç me yiz. Çün kü Ce nâb-ý Al lah: A dak la rý ný ye ri ne ge tir sin ler. 5 bu yur muþ tur. V- Ý þi miz ger çek leþ me di ði tak dir de a dak tan do la yý Al lah a küs me yiz. Ya ni, Þu ka dar a dak a da dým da, i þim yi ne ol ma dý! gi bi bir an la yýþ ve kýr gýn lýk i çi ne gir me yiz. Böy le bir an la yýþ i bâ det ve du â sýr rý na uy gun de ðil dir. Çün kü i þi mi zin ger çek leþ me si a da ðý mý za bað lý de ðil dir. Ý þi mi zin ger çek leþ me me si nin ku su ru nu, a dak a da ma dý ðý mýz da kim le re yý ký yor sak, yi ne on la ra yý ka rýz. Ku sur lu nef si miz o la bi lir, se bep ler den bi ri si nin ek sik o lu þu o la bi lir, sis tem de ki bir ku sur o la bi lir, ih mal o la bi lir, bil gi siz lik o la bi lir, Al lah böy le tak dir e di yor o la bi lir... vs. Fa kat a dak a da ma yý þý mýz ve ya a da ðý u cu zun dan ya pý þý mýz i þi mi zin ol ma ma sý a çý sýn dan bir ku sur sa yýl ma dý ðý gi bi, a dak a da ma mýz da i þi mi zin ger çek leþ me si i çin bir ye ter sebep de ðil dir. *** K. A. Ru muz lu o ku yu cu muz: Sý ðýr a da mýþ tým; im kân la rým el ver me di, ko yun kes tim. A da ðý mý ye ri ne ge tir miþ sa yý lýr mý yým? Al lah a ver di ði miz düz gün bir sö zü son ra dan muh te lif te vil ler le çe vir mek, de ðiþ tir mek ve söz den cay mak doð ru de ðil dir. O ver di ði miz sö zü ye ri ne ge tir mek ne ka dar güç o lur sa ol sun; bir de fa að zý mýz dan çýk mýþ ve bir de fa va cip ol ma yan o þe yi ü ze ri mi ze va cip kýl mý þýz. Öy ley se sö zü mü ze sa dýk kal ma lý ve a da ðý mý zý hiç naz lan ma dan ye ri ne ge tir me li yiz. O kül fet ge lir ge çer; a ma Al lah bi ze her za man lâ zým dýr! Her za man e li miz Al lah a a çý la cak, her za man gö zü müz Al lah tan bek le ye cek, her za man u mut la rý mý zý Al lah ye þer te cek, her za man her ih ti ya cý mý zý Al lah de ruh te e de cek tir in þâ al lah. Ken di ba þý mý za sar dý ðý mýz kül fe ti aþ ma mýz lâ zým. Al lah Ga niyy dir, Mug niy dir, Ke rim dir, Ra him dir. Biz o kül fe ti aþ tý ðý mýz da, O, bi zim ü ze ri miz de mer ha met sa hi bi dir. Za ten is te dik le ri mi zi ver miþ; öy le de ðil mi? A ma O ver dik çe ver mek ten hoþ la ný yor. Bel ki bi zim bir a dý mý mý za O on a dým la ce vap ve re cek ve bi ze da ha da yak la þa cak. Da ha ve re cek le ri çok þey var çün kü. Bi nâ e na leyh; bü yük baþ i le kü çük baþ hay van lar kur ban da ay ný de ðe ri ih ti va et mez ler. Va cip o lan, a da ðý mý zý ne a da mýþ sak hiç de ðiþ tir me den ye ri ne ge tir mek tir. Dip not lar: 1- Ba ka ra Sû re si: Ka sas Sû re si: Söz ler, s. 288; Mek tû bât, s Müs lim, Nü zur, Hac Sû re si: 29.

6 YURT HA BER Y 6 12 KASIM 2011 CUMARTESÝ DOSYA NO: 2011/25 TALÝMAT. Boz ca a da Cum hu ri yet ma hal le si 211 a da 3-11 par sel le rin sa týþ i la ný ta rih li Ye ni As ya ga ze te sin de i lan e dil miþ tir. Ga ze te i la nýn da 211 a da 3-11 par sel le rin 1/4 his - se si sa tý la ca ðý ga ze te i la nýn da seh ven be lir til me miþ tir ta ri hin de 211 a da 3-11 par sel le rin 1/4 his se si sa tý la ca ðý tav zi hen i lan o lu - nur B: BOZCAADA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN TAVZÝH ÝLANI Dosya No: 2011/2540 Örnek No: 27* Satýþýna karar verilen taþýnmazýn evsafý kýymet ve nitelikleri: Ma ni sa Mer kez A da ka le mah. 14 cilt ve 1339 say fa, 1458 a da 4 par sel de ka yýt lý 127/427 ar sa pay lý 1. kat 2 no lu ba ðým sýz bö lüm den i ba ret, A da ka le mah sok. no: 23 Kat: 1, Da i re 2 Ma nisa ad re sin de bu lu nan, Ma ni sa Be le di ye i mar pla nýn da bi ti þik ni zam 3 (üç) ka - ta mü sa de li mes ken a la nýn da kal dý ðý bil di ri len sa tý þa ko nu da i re nin dýþ ka pý sý çe lik ka pý, 3 o da sa lon mut fak Wc, hol ve ban yo dan i bare ttir. Ön ve ar ka cep he de bal kon var dýr. Tüm iç ka pý lar ah þap týr. Pen ce re ler Pvc Doð ra ma ve ý sý cam lý dýr. 3 o da sa lon hol la mi nat par ke, mut fak ban yo Wc, se ra mik dö þe me kap lý dýr. Ta van ve du var lar sa ten al çý ü ze ri plas tik bo ya lý dýr. Du var ke nar la rýn da kar ton pi yer sü sü mev cut tur. Ban yo ve ta va na ka dar se ra - mik kap lý dýr. Mut fak ha zýr mut fak o lup, da i re i çi do ðal gaz te si sa tý ya pý lý an cak so ba i le ý - sý týl mak ta dýr. E lek trik ve su yu mev cut tur. Da i re nin yak la þýk kul la ným a la ný 125 m 2.dir. Da i - re ha li ha zýr dý ý ru mu i le TL. be del le sa tý þa su nu la cak týr. Satýþ þartlarý : 1- Satýþ 19/12/2011 günü saat: 10:30-10:40'da Ma ni sa 6. Ýc ra Mü dür lü ðü nün Ma ni sa A da let Sa ra yý 1. kat no lu sa týþ (Mü za ye de) sa lo nun da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý - la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la - cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le 29/12/2011 gü nü yi ne Ma ni sa 6. Ýc ra Mü dür lü ðü nün Ma ni sa A da let Sa ra yý 1. kat no lu sa týþ (Mü za ye de) sa lo - nun da be lir ti len sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la - cak lý la rýn a la ca ðý ný ve tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar - týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve - ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý iste di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ta hak kuk e de cek (% 1) K.D.V. dam - ga ver gi si, ta pu a lým harç ve mas raf la rý i le tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik - miþ ver gi ler i le ta pu sa tým harç la rý ve tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer - rüt fa i zin den a lý cý ve kefil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le - rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/2540 E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý. 7- Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li ler i le Ý ÝK.nun 127. mad. ge reðince ta pu si ci lin de ka yýt lý a la ka dar lar dan ad re si ol ma yan la ra teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. 27/10/2011 (ÝÝK m.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de olabilir. B: T.C. MANÝSA 6. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/2102 Esas. Sa týl ma sý na ka rar ve ri len ta þýn ma zýn cin si, ni te li ði, kýy me ti, a de di, ö nem li ö zel lik le ri: Di yar ba kýr Mer kez Ka ya pý nar Ýl çe si Ka ya pý nar mah. 836 a da, 4 par sel no lu 3857,65 m 2 yü zöl çüm lü Su suz Tar la ni te lik li ta þýn maz da borç lu a dý na Tam ka yýt lý kat ir ti fak lý 35/1505 ar sa pay lý 7. kat 31 ba ðým sýz bö lüm no lu mes ken: Ma hal lin de Di yar ba kýr mer - kez Ka ya pý nar mah Be ri van Apt. 7. kat 31 no lu da i re o lup, söz ko nu su da i re nin Çe - lik ka pý gi riþ li, hol ve an tre bað lan tý lý 3 o da, 1 sa lon, mut fak, ban yo, wc, 2 bal kon lu, ze - min se ra mik kap la ma lý, du var lar Ý tal yan sa ten bo ya ba da nalý, kar ton pi yer li, pen ce re doð ra ma sý pi ma pen, mut fak, ban yo ve wc du var la rý komp le fa yans kap la ma lý, mut fak e vi ye tez gâh lý alt, üst do lap lý, e lek trik ve iç me kul lan ma su yu müs ta kil, pro je sin de 200 m 2 a la nýn da do ðal gaz te si sat lý a san sör lü, ka lo ri fer li da i re dir. Ya pý nýn tek nik ö zel lik le ri, mal ze me ve iþ çi lik ka li te si ba ký mýn dan Mim. ve Müh. Hiz met le ri ne e sas sý ný fý, ya pý bi - rim ma li ye ti, ar sa de ðe ri, bu lun du ðu ko nu mu mev ki si, ö zel li ði, Be le di ye ve u la þým hiz - met le rin den ya rar lan ma ve ser best pi ya sa ko þul la rý göz ö nü ne a lý nýp de ðer len di ril di - ðin de; Daire TL. Muhammen Bedelle satýþa çýkartýlmýþtýr. ÝMAR DURUMU: Kayapýnar Beled. Baþk.'nýn tarih ve M Kay. 0.13/ say. imar yazýsýnda; 4 parsel E= 2.00 olup,taks (Taban alan kat sayýsý) 0.25'dir olduðu bildirilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Sa týþ 20/12/2011 Sa lý gü nü Di yar ba kýr 1. Ýc ra Mü dür lü ðü ka le min de sa at 10:15-10:25 a - ra sýn da a çýk ar týr ma su re tiy le ay rý ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe ri nin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 30/12/2011 Cu ma gü nü ay ný yer de ve sa at te i kin ci ar týr ma ya çý kar tý la - cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný, tah min e di len be de lin % 40'ýný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i - le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, ta pu a lým har cý i le % 18 KDV.si a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý ve Tel la li ye har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup, gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka bil gi al mak is te yen le rin 2011/2102 E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý, Ay rý ca Ý ÝK.nun 127. mad de si ge re ðin ce iþ bu sa týþ i la ný ta pu da ad re si bu lun ma yan ve Ad li teb li ga tý i a de o lu nan di ðer il gi li le re i lâ nen teb li gat ye ri ne de ka im ol mak ü ze re, i lan o lu nur. 31/10/2011 (ÝÝK m. 126) : (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. B: DÝYARBAKIR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) A da na dan Van a 9 TIR kýþ lýk mal ze me gön de ril di ntürk Ký zý la yý A da na Þu be Baþ ka ný Ra ma zan Say gý lý, Van a 9 TIR kýþ lýk mal ze me gön der dik le ri ni söy le di. Say gý lý, Van da ya þa nan 5,6 bü yük lü ðün de ki dep re min he men ar dýn dan A da na de po la rýn dan 8 bin 250 bat ta ni ye, 2 bin ça dýr, 350 ka ta li tik so ba yý 9 TIR i le gön - der dik le ri ni vur gu la ya rak yar dým da bu lu na na A da na lý iþ a dam la rý ve va tan daþ la ra te þek kür et ti. Þu a na ka dar Van a 43 TIR mal ze me gön der dik le ri ni vur gu la yan Say gý lý, þöy le de vam et ti: Ký zý lay Ko or - di nas yon Mer ke zi nin is te di ði ü rün le ri gön de ri yo ruz. Ö zel lik le böl - ge de kýþ lýk bat ta ni ye ve ka ta li tik so ba ya ih ti yaç du yu lu yor. Va tan - daþ la rý mýz gý da mad de le ri ve kýþ lýk mal ze me ko nu sun da kat ký da bu lu nu yor. An cak kul la nýl mýþ eþ ya la rýn gön de ril me me si ko nu sun - da ri ca da bu lu nu yo ruz. A da na Ýl Sað lýk Mü dü rü Ay te kin Ke mik de, Van a 18 uz man he kim ve 2 diþ he ki mi gö rev len dir dik le ri ni söy le di. Ke mik, yap tý ðý a çýk la ma da, sað lýk e ki bi nin sa bah u ça ðýy la Van a git ti ði ni be lir te rek da ha ön ce de 5 uz man dok tor ve 3 am bu - lan sýn Van da gö rev yap tý ðý ný kay det ti. A da na / a a Ký zý lay ýn Van a ça dýr sev ki ya tý sü rü yor ntürk Ký zý la yý, Van da mey da na ge len 5,6 bü yük lü ðün de ki dep - re min ar dýn dan 2 bin 857 ça dý rýn böl ge ye u laþ tý rýl dý ðý ný, Ýl Kriz Mer ke zi ne tes lim e dil di ði ni bil dir di.türk Ký zý la yýn dan ya pý lan ya - zý lý a çýk la ma da, Van da ki 7,2 bü yük lü ðün de ki dep re min ar dýn dan böl ge ye 33 bin 865 ça dýr u laþ tý ran ku ru mun, 5,6 bü yük lü ðün de ki i kin ci sar sýn tý nýn ar dýn dan 15 bin ça dý rý böl ge ye u laþ týr mak i çin hýz la ha re ke te geç ti ði be lir til di. Mar ma ra, E ge ve Ýç A na do lu da bu lu nan lo jis tik mer kez ler den yar dým mal ze me le ri nin dep rem böl ge si ne u laþ tý rýl ma sý i çin ha va köp rü sü o luþ tu rul du ðu bil di ril - di. Ký zý lay Ge nel Baþ ka ný Ah met Lüt fi A kar, Van da dün mey - da na ge len dep re min ar dýn dan de po la rýn da ki 16 bin ça dý rýn yük le ne rek, Van a gön de ril me si em ri ni ver dik le ri ni bil dir di. A - kar, Türk Ký zý la yý nýn ilk dep re min he men ar dýn dan ça dýr, bat - ta ni ye ve di ðer lo jis tik mal ze me yar dý mýn da bu lun du ðu nu ve bun la rýn de vam et ti ði ni be lirt ti. A kar, Türk Ký zý lay ý nýn 23 E - kim de ki dep rem den son ra 56 bin ça dýr da ðý tý mý yap týk la rý ný bil dir di. A kar, son dep rem mey da na gel me den ön ce, ça dýr lar da ka lan va tan daþ la rýn kon tey ner ev le re gi ri þi ni yap mak i çin 2 bin kon tey ne rin i ha le si ni yap týk la rý ný di le ge tir di. Her ça dýr da so ba ya kýl maz ntürk Ký zý la yýn dan, Kal dýk la rý Ký zý lay ça dý rýn da so ba dan ze hir - len dik le ri id di a e di len ve bu o lay dan do la yý 2 ço cuk la rý ölen Vu ral a i le si i le il gi li ya zý lý bir a çýk la ma ya pýl dý. A çýk la ma da, þöy le de - nil di: Vu ral a i le si, dep rem den son ra ki sü reç te hiç bir za man Türk Ký zý la yý nýn ça dýr la rýn da kal ma mýþ týr. Bel de be le di ye si nin da ðýt tý ðý ça dýr, ha va ge çir me yen PVC mal ze me den ü re til miþ tir ve i çe ri sin de so ba kul la nýl ma sý uy gun de ðil dir. A i le nin kul lan - dý ðý ve ü zü cü o la yý ya þa dý ðý bu ça dýr, Türk Ký zý la yý e ki bi ta ra - fýn dan fo toð raf lan mýþ týr. Türk Ký zý la yý nýn ken di ü re ti mi o lan Türk ti pi ça dýr lar i se ha va ge çir gen li ði o lan fa kat i çe ri sin de ki ý - sý yý ko ru yan ö zel bir mal ze me den ü re til miþ tir. Bu ça dýr la rýn i - çe ri sin de ka ta li tik so ba ve e lek trik li ý sý tý cý lar ra hat lýk la kul la ný la bil - mek te dir. Ka tý ya kýt la rýn kul la nýl dý ðý so ba la rýn, dün ya ü ze rin de ü - re ti len hiç bir ça dýr i çin uy gun ol ma dý ðý ve in san ha ya tý i çin bü yük teh li ke o luþ tur du ðu i fa de e dil di. Van / a a BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du rum Yö - ne ti mi Baþ kan lý ðý, (A FAD) Van da mey - da na ge len 5,6 bü yük lü ðün de ki dep rem - de bi ri Ja pon va tan da þý ol mak ü ze re top - lam 19 ki þi nin öl dü ðü nü ve a ra ma kur tar - ma e kip le ri nin en kaz dan 30 ki þi yi ya ra lý o la rak kur tar dý ðý ný bil dir di. A FAD Van'da ön ce ki gün mey da na ge len 5,6 þid de tin - de ki dep rem de bi ri Ja pon va tan da þý ol - mak ü ze re 19 ki þi nin öl dü ðü nü bil dir - di.a FAD'dan ya pý lan a çýk la ma da, Van'ýn Ed re mit il çe si mer kez li 5,6 bü yük lü ðün - de ki dep rem son ra sý, Baþ kan lýk ça i ve di lik - le ya pý lan ha zýr lýk lar çer çe ve sin de 26 as - ke ri, 14 THY, 2 ö zel kar go u ça ðý ol mak ü - ze re top lam 42 u çak la ha va köp rü sü ku - ru la rak a ra ma kur tar ma ve sað lýk per so - ne li sev ký ya tý ya pýl dý ðý be lir til di.böl ge ye 42 u çak la 127'si si vil top lum ku ru lu þu men - su bu ol mak ü ze re top lam 815 a ra ma kur - tar ma per so ne li, 71 UM KE sað lýk e ki bi, 14 a ra ma kö pe ði, 62 iþ ma ki ne si ve a raç, 6 bin 457 ça dýr (bin 731'i yurt dý þý), 2 bin 51 ge nel mak sat ça dý rý, 200 ça dýr bran da sý, 98 kah val tý se ti, 45 bin 407 bat ta ni ye ve 600 ya tak gön de ril di ði i fa de e di len a çýk la - ma da, þun lar kay de dil di: ''Ay rý ca Van'a 3'ü u çak, 8'i he li kop ter am bu lans ol mak ü ze - re top lam 22 am bu lans in ti kal et ti ril - miþ tir. Ya pý lan ça lýþ ma lar so nu cu a ra - ma kur tar ma e kip le ri miz ce en kaz dan 30 ki þi ya ra lý çý ka rýl mýþ týr. A ra ma kur - tar ma ça lýþ ma la rý ke sin ti siz de vam et - mek te dir. Bi ri Ja pon ya va tan da þý ol mak ü ze re top lam 19 ki þi dep rem de ha ya tý ný kay bet miþ tir. Dep rem den et ki le nen 300 va tan da þý mý zýn Van'dan, Ýs tan bul ve An ka ra'ya sev ki sað lan mýþ týr. Dep rem böl ge sin de ki ha sar lý ya pý la ra ke sin lik le gi ril me me si ge rek mek te dir.'' An ka ra / a a Hasarlý yapýlara girilmesin BAÞBAKANLIK AFET VE AVÝL DURUM YÖNETMELÝÐÝ BAÞKANLIÐI, DEPREM BÖLGESÝNDEKÝ HASARLI YAPILARA KESÝNLÝKLE GÝRÝLMEMESÝ GEREKMEKTEDÝR AÇIKLAMASINDA BULUNDU. PROF. DR. ÖZER: ÝNSANLAR TETÝKTE OLMALI KOCAELÝ Üniversitesi Jeofizik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Mithat Fýrat Özer, bu tür depremlerden sonra artçýlarýn gözlemlendiðini hatýrlatarak, þöyle dedi: Artçýlar bize deprem tehlikesini, ne zaman sonuçlanacaðýný, ne zaman artýk insanlarýn evlerine gönül rahatlýðýyla girme durumu doðuyor diyebileceðimizi gösteren görüntülerdir. Bugüne kadar olan artçýlarýn zamana baðlý olarak daðýlýmý, halen ayný yüksek aktivite ile devam ettiðini gösteriyor. Henüz güvenli zamana ulaþmadýðýmýzýn net göstergesi. Prof. Dr. Özer, Burasý çok faylý bir yer. Birçok fay iç içe. Sanki ilk depremden sonra meydana gelen dengesizlik, mevcut dengedeki güç daðýlýmýnýn bozulmasý, komþu faylarý da yavaþ, yavaþ teker teker tetikliyor gibi. Dolayýsýyla sürekli büyük artçýlar var. Örneðin 17 Aðustos ta biz bu kadar çok sayýda yüksek artçý görmedik. Bakýyorsunuz, bunu da artçý sýnýfýna sokarsanýz, daha yanlarýnda civarýnda irili ufaklý faylardan hangisini yarýn tetikleyip, tetiklemeyeceðini söylemek olanaklý deðil. Ama bildiðimiz þu an halen kritik. Ýnsanlar, halen tetikte olmalý, hasarlý evlere girilmemeli. Acil Durum Kat Planý ekiplere yol gösteriyor 5,6 büyüklüðündeki depremde yýkýlan Bayram Otel in enkazýnýn kaldýrma çalýþmalarý sýrasýnda bulunan acil durum kat planý arama kurtarma ekiplerine yol gösteriyor. Bayram Otel in enkazýndaki arama kurtarma çalýþmalarý bütün hýzýyla devam ediyor. Çalýþmalara katýlan Siemens Arama Kurtarma Ekibinin Amiri Bülent Gündüz, yaptýðý açýklamada, enkazda yaptýklarý arama ve kurtarma çalýþmalarý sýrasýnda Bayram Otel in acil durum kat planýný bulduklarýný söyledi. Bu planýn kendilerine çok yardýmcý olduðunu belirten Gündüz, Çünkü bütün kaçýþ yollarýný ve yangýn merdivenlerini görüyoruz. Acil durum kat planý, bir nevi bize pusula oldu dedi. Planda otelin acil durum kaçýþ yolunun da görüldüðünü kaydeden Gündüz, Büyük ihtimalle enkaz altýndakilerin burada olduðunu tahmin ediyoruz diye konuþtu. Gündüz, elektronik ve sesli aramalar sonucunda bu bölgeden cevap aldýklarýný da kaydetti. Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüðü sorumlusu Ramazan Demireðen de binanýn çok eski olduðunu ifade ederek, çalýþmalar sýrasýnda otelin inþaatýnda ince demir kullanýldýðýný tesbit ettiklerini söyledi. Van / aa BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi (A FAD) Baþ kan Ve ki li Ej der Ka ya, Ön ha sar tesbi ti, bi zim dep re me da ya nýk lý lýk tes ti miz de ðil dir. Sa de ce muh taç du ru ma dü þen, dev let ta ra fýn - dan ba ký la cak va tan da þýn du ru mu nu tes bit et mek ve ted bir ler al mak týr de di. Ýl A fet A cil Du rum Mü dür lü ðün de dü - zen le nen ba sýn top lan tý sýn da ko nu þan Ka ya, 23 E kim de mey da na ge len dep - re min ar dýn dan, çok hýz lý a ra ma kur - tar ma ve ilk yar dým ça lýþ ma la rýn dan son ra, 220 ki þi lik e kip le ön ha sar tes bit ça lýþ ma la rý na baþ la dýk la rý na de ði ne rek, þöy le de vam et ti: Ön ha sar tes bit ça lýþ - ma la rý sý ra sýn da yak la þýk 102 bin ha ne in ce le mi þiz. Ne re dey se Van ýn ta ma mý - ný bu kap sam da sa ya bi li riz. 102 bin ha - ne i çin de, ön ce lik le va tan daþ la rý mý zýn ka fa sýn da so ru i þa ret le ri ni gi der mek ba ký mýn dan söy lü yo rum... Ön ha sar tes bi ti, bi zim dep re me da ya nýk lý lýk tes - ti miz de ðil dir. Sa de ce muh taç du ru ma dü þen, dev let ta ra fýn dan ba ký la cak va - tan da þýn du ru mu nu tes bit et mek ve ted bir ler al mak týr. Ön ha sar, a fet ze de va tan da þýn be lir len me si i çin ö nem li A FAD Plan la ma ve Za ra rý A zalt ma Da i re - si Baþ ka ný Tur han Er koç i se bü tün Van lý - la ra ses len mek is te dik le ri ni di le ge ti re - rek, Þu nu bil sin ler ki dev let, ilk dep rem - den bu ya na tüm va tan daþ la rý mý zýn ya - nýn da. Ya pý lan ön ha sar tesbit ça lýþ ma la - rý, hiç bir kri te ri, so nu cu be lir le me mek te, hak sa hip li ði gi bi kri ter ler i çin ya pýl ma - mak ta dýr. An cak ön ha sar, ba ký la cak a - fet ze de va tan da þýn be lir len me si i çin ö - nem li dir di ye ko nuþ tu. Ön ha sar ça lýþ - ma sý nýn, teh li ke arz e den ya pý ve bi na la - rýn et ra fýn da ge zil me me si ve a cil yar dým sü re si i çin de, i kin ci bir em re ka dar bütün ya pý in þa at, o na rým, ba kým gi bi iþ ve iþ - lem le rin ya sak lan ma sý ný ge rek ti ren sü reç ol du ðu nu vu ru la yan Er koç, Bu sü reç zar fýn da, ö zel lik le a fet ze de va tan da þýn mülk sa hi bi ya da ki ra cý ol ma la rý na ba kýl - mak sý zýn, hep si ni ay ný kri ter de ka bul e - de rek, ye di ril me si, i çi ril me si, ba rýn dý rýl - ma sý hep si dev le ti mi zin ta ra fýn dan de - vam e de cek tir di ye ko nuþ tu. Van / a a AFAD: Ön hasar tesbiti, dayanýklýlýk testimiz deðil DEPREM böl ge si Van da so ðuk ve ya - ðýþ lý ha va et ki si ni sür dü rü yor. Dev let Me te o ro lo ji Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðün - den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, dün böl - ge de öð le sa at le rin den i ti ba ren ya ðýþ bek len di ði bil di ril di. Böl ge ge ne li par ça lý ve çok bu lut lu, yük sek ke sim ler kar la ka rý þýk yað mur ve kar ya ðýþ lý. Tah min - le re gö re, bu gün par ça lý ve çok bu lut lu, a ra lýk lý kar la ka rý þýk yað mur ve kar ya - ðýþ lý ge çe cek. Ha va sý cak lý ðý; böl ge ge ne - lin de 1 i la 3 de re ce a za la cak. Ya rýn böl - ge de ya ðýþ yok, par ça lý bu lut lu ge çe cek. Ha va sý cak lý ðý, böl ge ge ne lin de 6 i la 8 de re ce a za la cak. 14 Ka sým Pa zar te si gü - nü i se par ça lý bu lut lu ge çe cek ve böl ge - de ya ðýþ bek len mi yor. Dep rem böl ge - sin de, ge ce ve sa bah sa at le rin de buz lan - ma ve don o la yý nýn gö rü le ce ði tah min e di li yor. An ka ra / a a Acýlý aileler, enkazýn çevresinde sabahladý VAN DA meydana gelen 5,6 büyüklüðündeki depremde yýkýlan Bayram Otel in enkazýnýn kaldýrma çalýþmalarý devam ediyor. Enkaz altýnda yakýnlarý kalanlar, üzerlerinde battaniyelerle sabahladý. Yakýnlarýndan gelecek müjdeli bir haber için bekleyenler, gözlerini bir an olsun enkazdan ayýrmýyor. Van da yaþanan ikinci þokun ardýndan arama kurtarma çalýþmalarý devam ediyor. Çok sayýda kiþinin bulunduðu Bayram Otel de arama kurtarma çalýþmalarý yoðunlaþtý. Enkaz altýnda yakýnlarý kalanlar, gelecek müjdeli bir haberi bekliyor. Üzerlerinde battaniyelerle enkazýn çevresinde sabahlayan aileler, birbirlerine sarýlarak teselli buluyor. Yýkýlan Bayram Oteli nin çevresindeki arama kurtarma ekipleri, hava sýcaklýðýnýn hissedilir derecede azalmasý dolayýsýyla güç þartlarda görev yapýyor. Afet ve Acil Durum ve jandarma ekipleri, Bayram Oteli nin enkazýnda çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Enkaz altýnda kalan kiþileri sað olarak kurtarmayý amaçlayan ekipler, birkaç kiþilik gruplar halinde nöbetleþe çalýþmaya devam ediyor. Ekipler, hava sýcaklýðýnýn hissedilir derecede azalmasý dolayýsýyla zor anlar yaþýyor. Van / cihan - aa Ha va þart la rý sert le þi yor Depremde hasar gören binalar büyük risk taþýyor. Yetkililer vatandaþlarý ikaz ederek Bu evlere kesinlikle girmeyin diyorlar. FO TOÐ RAF: A A

7 Y DÜN YA 12 KASIM 2011 CUMARTESÝ 7 ABD SAVUNMA BAKANI NDAN ÞAÞIRTAN AÇIKLAMA Pa net ta, se le fi Ro bert Ga tes in, Ý ran ýn nük le er prog ra mý ný he def le ye cek bir ha re kâ týn bu nu sa de ce üç yýl er te le ye ce ði yö nün de ki tah mi ni ne ka týl dý ðý ný kay det ti. Ýran a saldýrmak bölgede istenmeyen sonuçlar doðurur AMERÝKAN SAVUNMA BAKANI LEON PANETTA, ÝRAN'IN NÜKLEER PROGRAMINI HEDEFLEYEN BÝR ASKERÎ HAREKÂTIN BÖLGEDE ''ÝSTENMEYEN SONUÇLARA YOL AÇABÝLECEÐÝNÝ'' SÖYLEDÝ. A ME RÝ KAN Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta, Ý ran ý pro je si ni sür dür me si ko nu sun da cay dýr ma dan, nük le er prog ra mý ný he def le yen bir as ke ri ha re ka týn böl ge de cid di et ki si o la bi le ce ði ni ve is ten me yen so nuç la ra yol a ça bi le ce ði ni söy le di. Pa net ta, as ke ri bir ha re ka týn Ý ran ýn nük le er prog ra mý ný sa de ce üç yýl er te le ye ce ði ni ve bu ne den le an cak son ça re o la rak dü þü nül me si ge rek ti ði ni be lir te rek, ken di ne gö re, u lus la ra ra sý top lu mun Tah ran a kar þý da ha sert yap tý rým lar uy gu la ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Ý ran ý sa de ce pro je sin den cay dýr ma ma mak la kal ma ya cak, ay ný za man da böl ge de ve böl ge de ki A me ri kan güç le ri ü ze rin de cid di et ki si o la cak is ten me yen so nuç lar la kar þý kar þý ya kal ma mak i çin dik kat li ol ma lý yýz di yen Pa net ta, se le fi Ro bert Ga tes in, Ý ran ýn nük le er prog ra mý ný he def le ye cek bir ha re ka týn bu nu sa de ce üç yýl er te le ye ce ði yö nün de ki tah mi ni ne ka týl dý ðý ný kay det ti. Pa net ta, Ý ran a kar þý ha re kat dü zen le mek ko nu sun da, sa ný yo rum Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu biz zat bu nun son ça re ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di ve biz de bu gö rü þü pay la þý yo ruz de di. Was hing ton / a a GELÝR ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI BURSA VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI GÖKDERE VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN TEBLÝÐ Ý RAN U A EK KA RAR LA RI NA KESÝNLÝKLE UYMALI Bur sa Ver gi Da i re si Baþ kan lý ðý Gök de re Ver gi Da i re si Mü dür lü ðü Mü kel lef le ri ne a it o lup, a þa ðý da a dý, so ya dý/ün va ný ya zý lý mü kel lef ler a dý na tan zim o lu nan ö de me e mir le ri bi li nen ad res le rin de bu lu na ma ma la rý ne de niy le teb lið e di le me - di ðin den; 213 sa yý lý Ver gi U sul Ka nu nu nun mad de le ri ne is ti na den ya zý mý zýn ya yý mý ta ri hin den i ti ba - ren baþ la ya rak; bir ay i çe ri sin de ver gi da i re si ne biz zat ve ya bil ve kâ le mü ra ca at ta bu lun ma la rý ve ya ta a hhüt lü mek tup ve ya tel graf la a çýk ad res le ri ni bil dir me le ri ha lin de; ken di le ri ne sü re i le ka yýt lý teb lið ya pý la ca ðý; bir a yýn hi ta mýn da mü - ra ca at ta bu lun ma yan ve ya a çýk ad res le ri ni bil dir me yen ler hak kýn da iþ bu i la nýn neþ ri ta ri hin den i ti ba ren bir a yýn so - nun da teb lið ya pýl mýþ sa yý la ca ðý i lan o lu nur. BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un, u lus la ra - ra sý gün de me ye ni den o tu ran Ý ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li o la rak Ý ran ýn tüm BM Gü - ven lik Kon se yi ve U lus la ra ra sý A tom E ner ji si Ku ru mu (U A EK) ka rar la rý na uy ma sý ge rek ti ði - ni yi ne le di ði bil di ril di. BM Söz cü sü Mar tin Ne sirky, þun la rý kay det ti: Nük le er prog ra mý - nýn ba rýþ çýl ol du ðu nu ka nýt la mak Ý ran ýn ü ze - ri ne dü þen bir yü küm lü lük, bu kap sam da Ge - nel Sek re ter, Ý ran ýn tüm BM Gü ven lik Kon se - yi ve U lus la ra ra sý A tom E ner ji si Ku ru mu (U A EK) ka rar la rý na uy ma sý ge rek ti ði yö - nün de ki çað rý yý yi ne li yor. Ge nel Sek re ter so ru nun as ke ri yol lar dan de ðil dip lo ma tik yol lar la çö züm len me si ge rek ti ði ne i na ný yor. BM Gü ven lik Kon se yi, 2006 yý lýn dan be ri Ý ran ýn nük le er fa a li yet le ri ne son ver me si ni is te yen 6 ka rar ka bul et ti, bu 6 ka - ra rýn 4 ün de de Ý ran a yö ne lik yap tý rým lar ge ti ril di. Bir leþ miþ Mil let ler / a a Fi lis tin ü ye ol du, U NES CO kriz e girdi ABD'nin U NES CO ya yýl da 70 mil yon do lar tu ta rýn da yap tý ðý ma lî yar dý m, U NES CO nun yýl lýk büt çe si nin yüz de 22 si ni o luþ tu ru yor. BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler in Bi lim, E ði tim ve Kül tür Teþ ki la tý (U NES CO), Fi lis tin in tam ü ye li ðe ka bul e dil me sin den son ra ABD nin yap tý ðý ma li yar dý mý as ký ya al ma sý nýn ar dýn dan 2011 yý lý nýn so nu na ka dar ki prog ram la rý ný as ký ya al dý. U NES CO Ge nel Di rek tö rü Ý ri na Bo ko va, U NES CO nun 2011 yý lý büt çe si i çin 65 mil yon do lar lýk a çýk ön gö rül dü ðü nü be lir te rek, yýl so nu na ka dar ya pý la cak prog ram la rýn ip ta liy le 35 mil yon do lar ta sar ruf ya pýl ma sý nýn plan lan dý ðý ný söy le di. U NES CO i çin de bir a cil fon ku rul ma sý ný ö ne ren Bo ko va, i çin büt çe a çý ðý nýn 143 mil yon do lar o la rak tah min e dil di ði ni a çýk la dý. Bu a ra da, U NES CO söz cü lü ðü, yýl so nu na ka dar prog ram la rýn as ký ya a lýn ma sý nýn, ka sým ta rih le rin de Ba li de Dün ya So mut Ol ma yan Kül tü rel Mi ras Lis te siy le il gi li dü zen le ne cek top lan tý yý et ki le me ye ce ði ni a çýk la dý. U NES CO nun ta sar ruf pla ný nýn da ha çok per so ne lin yol mas raf la rý, i le ti þim mas raf la rý ve sü rek li ya yýn lar ve söz leþ me li kon trat la rý o lum suz et ki me me si bek le ni yor. ABD, Fi lis tin oy la ma sýn dan son ra, U NES CO ya yýl da 70 mil yon do lar tu ta rýn da yap tý ðý ma li yar dý mý as ký ya al dý ðý ný a çýk la mýþ tý. Bu ra kam, U NES CO nun yýl lýk büt çe si nin yüz de 22 si ni o luþ tu ru yor. Paris / a a B: FÝLÝSTÝN, BM'DE AÐIR BÝR DARBE ALABÝLÝR ÝN GÝ LÝZ Fi nan ci al Ti mes (FT), Fi - lis tin in ba ðým sýz bir dev let sta tü - sü nü ka zan mak i çin Bir leþ miþ Mil let ler e (BM) yap tý ðý baþ vu ru - nun a ðýr bir dar be a la bi le ce ði ni yaz dý. Fi lis tin in BM Gü ven lik Kon se yi oy la ma sýn da ge rek li o yu a la ma ma ih ti ma li nin yük sek ol - du ðu be lir ti len ha ber de, Fi lis tin in BM nez din de dev let o la rak ta nýn - ma sý i çin ve to yet ki si ne sa hip 5 da i mi ü ye nin ve to et me me si þar - týy la 15 ü ye ül ke den en az 9 u nun baþ vu ru le hin de oy ver me si ge - rek ti ði ha týr la týl dý. Rus ya, Çin, Hin dis tan, Bre zil ya, Gü ney Af ri ka, Lüb nan, Ni jer ya ve Ga bon ol mak ü ze re þim di ye ka dar 8 ül ke nin Fi - lis tin e des tek ver di ði ni be lir ten FT; Fran sa, Al man ya, Por te kiz, Ko lom bi ya ve Bos na nýn çe kim ser ka la ca ðý ný; ABD nin i se baþ tan be ri ve to kar tý ný kul la na ca ðý ný bel li et ti - ði ni ak tar dý. Londra / ci han Su ri ye: ABD nin a çýk la ma la rý cid di bir teh dit n SU RÝYE Dý þiþ le ri ve Gur - bet çi ler Ba ka ný Ve lid El Mu - al lim, ABD Su ri ye i le il gi li a - çýk la ma la rý nýn A rap Bir li - ði nin or tak ça lýþ ma la rý na ve ge le ce ði ne yö ne lik cid di bir teh li ke o luþ tur du ðu i fa de et ti. Su ri ye Dý þiþ le ri Ba ka ný Ve lid El Mu al lim, A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ne bil El A ra - bi ye gön der di ði me saj da, ABD nin Su ri ye i le il gi li a çýk - la ma la rý na de ðin di. ABD nin Su ri ye ye yap tý ðým ya pýl ma sý ko nu sun da yap tý ðý a çýk la - ma la rýn A rap Bir li ði nin or tak ça lýþ ma la rý na ve ge le ce ði ne yö ne lik cid di bir teh li ke o luþ - tur du ðu nu sa vu nan Mu al - lim, ül ke si nin ü ze rin de an - laþ ma ya va rý lan ça lýþ ma pla - ný ný uy gu la ya ca ðý ný ve bir haf ta i çe ri sin de bir çok mad - de yi uy gu la ma ya baþ la dý ðý ný i fa de et ti. Mu al lim, A rap Bir - li ði Ge nel Sek re te ri nin bir lik ye mi niy le, A rap dev let le ri nin bir bir le riy le o lan i liþ ki le ri ni ko ru ya cak þe kil de ABD nin kýþ kýr tý cý a çýk la ma la rý na ce - vap ver me si ge rek ti ði ni de kay det ti. Þam / cihan Su ri ye de ö lüm ler Cu ma gü nü de sür dü n SU RÝ YE DE, cu ma na ma zý son ra sý çý kan gös te ri ler de, gü - ven lik güç le ri nin mü da ha le et me si so nu cun da 9 ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði bil di ril di. Su ri ye li ak ti vist ler ve Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü, dün baþ ta Þam ban li yö le ri ol - mak ü ze re De ra, Ha ma, Hu - mus, Laz ki ye, Ha lep, Ka mýþ lý, Deyr Ez Zor da yö ne tim kar þý tý gös te ri ler dü zen len di ði ni ve 8 i Hu mus ken tin de ol mak ü - ze re top lam 9 ki þi nin ya þa mý - ný yi tir di ði ni du yur du. Su ri ye li mu ha lif ler bu gü nü (dü nü), Su ri ye nin A rap Bir li ði ü ye li ði - ni don dur ma cu ma sý o la rak i sim len dir di. Þam / aa E TA: Si lâh la rýn tes li mi gün dem de n ÝS PAN YA DA Bask böl ge - si nin ba ðým sýz lý ðý i çin mü ca - de le ve ren ay rý lýk çý te rör ör gü - tü E TA, 20 E kim de þid de te ta ma men son ver di ði ni a çýk - la ma sý nýn ar dýn dan ilk kez ba sý na mü la kat ver di. Te rör ör gü tü ne ya kýn lý ðýy la bi li nen Ga ra ga ze te si ne ko nu þan i ki E TA yet ki li si, yak la þýk ya rým a sýr sü ren ça týþ ma nýn ba rýþ çýl yol lar la çö zü mü nü des tek le ri - ni ve si lah tes li mi nin gün - dem de ol du ðu nu söy le di. On beþ say fa tu tan rö por taj da te rör ör gü tü ü ye le ri Bask böl - ge sin de nor mal leþ me nin te - mel þart la rý o la rak Ýs pan ya ve Fran sa ha pis ha ne le rin de ya - tan E TA ü ye le ri nin ser best bý - ra kýl ma sý ný ve Bask hal ký nýn ken di ge le cek le ri ne ka rar ver - me hak ký nýn ta nýn ma sý ný i le ri sür dü. Madrid / cihan Al man ya fýr sa tý ka çýr dý n AL MAN YA DA Ku zey Ren Vest fal ya (KRV) e ya le ti Ça lýþ - ma, U yum ve Sos yal Ýþ ler Ba - ka ný Gun tram Schne i der, bu - gün Fe de ral Mec lis e su nu lan çif te va tan daþ lýk i le il gi li ya sa de ði þik li ði nin red de dil me si nin göç men ço cuk la ra yan lýþ bir sin yal ver di ði ni be lirt ti. Sos yal De mok rat Par ti li (SPD) Schne i der, Ýk ti dar par ti le ri bu gün göç men ço cuk lar i çin siz ler Al man ya ya a it si niz þek lin de bir sin ya li ver me ko - nu sun da ta ri hi bir fýr sa tý ka çýr - dý i fa de si ni kul lan dý. Al man - ya da do ðan göç men ço cuk la - ra 23 ya þý na ka dar i ki va tan - daþ lýk tan bi ri ni seç mek zo run - da bý ra kýl dý ðý op si yon mo de li ni e leþ ti ren Schne i der, bu uy gu - la ma nýn göç men genç le ri zor du rum da bý rak tý ðý ný, bu genç - le ri Al man ya dan ül ke le ri ne gö çe sevk et ti ði ni, Tür ki ye zi - ya re ti sý ra sýn da bu nu gör dü - ðü nü be lirt ti. Berlin / aa HA BER LER Kýbrýs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas Hris tof yas ýn çö züm de gö zü yok n KIB RIS Rum yö ne ti mi li de ri Di mit ris Hris tof yas, Va ta nýn kur ta rýl ma sý ve ye ni den bir leþ me si i çin müm kün o lan her þe yi yap ma ya söz ve ri yo ruz. Gü zel yurt (O mor fo) ol ma dan çö züm ol maz id di a sýn da bu lun du. Ha rav gi ga ze te si ne gö re, Hris tof yas, O mor fo Di ge nis Ak ri tas Ör gü tü nün 80. ku ru luþ yýl dö nü mün de Gü zel yurt kö ken li Rum la ra yap tý ðý ko nuþ ma da, a dil bir çö züm bul mak i çin ýs rar la ve tu tar lý lýk la ça ba har ca ma ya de vam e de ce ðiz, Gü zel yurt un (O mor fo) Kýb rýs Rum i da re si ne i a de e dil me ye ce ði bir çö züm, çö züm o la maz gö rü þü nü i le ri sür dü. A na he de fin Kýb rýs so ru nu nun çö zü mü ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Hris tof yas, Be nim ha ya tý mýn he de fi, iþ ga lin so na er di ril me si, va ta ný mý zýn ve hal ký mý zýn ye ni den bir leþ ti ril me si dir de di. Kýb rýs ýn bö lün me si ne (tak sim) rý za gös ter me ye cek le ri ni, tak si min Kýb rýs i çin fe la ket ol du ðu nu kay de den Rum li der, Tak si mi ger çek ten ber ta raf et mek is ti yor sak ça ba mý za sar sýl maz þe kil de de vam et mek ten baþ ka se çe nek yok tur di ye ko nuþ tu. Lefkoþa / a a Lib ya yý bom ba la yan lar da u lus la r a ra sý mah ke me en di þe si n U LUS LA RA RA SI Ce za Mah ke me si nin (UCM) Lib ya sal dý rý la rýn dan do la yý so ruþ tur ma sýn dan kor kan NA TO, si vil ö lüm le ri hak kýn da a raþ týr ma baþ lat ma ya ha zýr la ný yor. BM Gü ven lik Kon se yi nin, Lib ya da si vil le rin ko run ma sý i çin ge re ken tüm ön lem le rin a lýn ma sý yö nün de ki ka ra rý na da ya na rak 7 ay sü ren o pe ras yo nu yü rü ten NA TO u çak la rý nýn si vil le rin ö lü mü ne de se bep ol du ðu be lir ti li yor du. NA TO o pe ras yon la rý nýn so na er me sin den he men son ra 2 Ka sým da ba sýn top lan tý sý dü zen le yen UCM Sav cý sý Lu is Mo re no- O cam po, id di a la rý ta raf sýz ve ba ðým sýz þe kil de a raþ tý ra cak la rý ný söy le miþ ti. Mu am mer Kad da fi nin i çin de bu lun du ðu kon vo yu Sir te den ka çar ken vu ran ve Kad da fi nin ya ka la na rak öl dü rül me si nin yo lu nu a çan Fran sýz güç le ri hak kýn da da sa vaþ su çun dan da va a çý la bi le ce ði id di a e di li yor. Brüksel / cihan A rap Bir li ði Dý þiþ le ri Ba kan la rý bu gün top la ný yor n A RAP Bir li ði Dý þiþ le ri Ba kan la rý Su ri ye ko nu sun da ki ge liþ me le ri de ðer len dir mek ü ze re bu gün Mý sýr ýn baþ ken ti Ka hi re de ki A rap Bir li ði ge nel mer ke zin de top la ný yor. A rap Bir li ði ta ra fýn dan su nu lan ve Su ri ye ta ra fýn dan ön ko þul suz o la rak ka bul e di len A rap Ça lýþ ma Pla ný nýn uy gu lan ma sý i le il gi li ra por la rýn bu gün gö rü þül me si bek le ni yor. Su ri ye yö ne ti mi nin bay ra mýn bi rin ci gü nü pro tes to cu la ra a teþ aç ma sý ü ze ri ne A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ne bil El A ra bi, Su ri ye nin sö zün de dur ma dý ðý ný ve A rap Bir li ði i le var dý ðý an laþ ma ya uy ma dý ðý ný a çýk la mýþ tý. A rap Bir li ði kay nak la rý, ya rýn ya pý la cak dý þiþ le ri ba kan la rý top lan tý sýn dan Su ri ye i le il gi li bir yap tý rým ka ra rý çýk ma ih ti ma li nin dü þük ol du ðu nu i le ri sür dü ler. Ka hi re de bu lu nan A rap Bir li ði ge nel mer ke zi ö nün de ki Su ri ye li mu ha lif le rin gös te ri le ri i se hýz kes me den de vam e di yor. Kahire / aa Ye men de ö lü sa yý sý 11 e yük sel di n YE MEN DE, hü kü met güç le ri i le mu ha lif a þi ret men sup la rý a ra sýn da çý kan þid det li ça týþ ma lar da ö len le rin sa yý sý 11 e yük sel di. Gör gü þahitleri ve has ta ne kay nak la rý, ül ke nin ü çün cü bü yük þeh ri Ta iz de çý kan ça týþ ma lar da ve bom bar dý man da 25 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný bil dir di. Tank ve ha van to pu a te þi so nu cu ö len ler a ra sýn da 2 ka dýn ve 3 ço cu ðun da ol du ðu be lir ti li yor. Taiz / aa TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz H. Þevket Albay'ýn yeðeni, kayným Ali Albay'ýn amcasýnýn oðlu Fikret ve Hikmet Albay'ýn aðabeyi Mehmet Albay'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Malatya Yeni Asya Okuyucularý

8 8 12 KASIM 2011 CUMARTESÝ HABER Y Al lah bir da ha ya þat ma sýn ca ni as ya.com.tr Ne oluyor buna? Türkiye, düzenli aralýklarla zelzeleye, depreme maruz kalan bir ülke. Yakýn ve uzak tarihimiz, depremler neticesinde yýkýlan þehirlere, vefat eden binlerce insana þahittir. 17 Aðustos 1999 Marmara Depremi ve 12 Kasým 1999 daki Düzce Depremi son yýllardaki en büyük depremler olarak kayda geçti. 23 Ekim 2011 Erciþ Depremi ve 9 Kasým 2011 Van/ Edremit Depremi sonrasýnda da gördük ki, deprem ülkesi olmamýza raðmen bu âfete karþý gereði gibi tedbir almamýþýz. Hem yýllardan beri çürük yapýlar yapmýþýz, hem de bu hatalarý tekrarlamaya devam etmiþiz... Deprem uzmanlarý baþkalarýnýn, bilhassa da ilahiyatçýlar ýn kendi iþlerine karýþmasýna, deprem üzerinden yorumlar yapmasýna genel anlamýyla razý olmuyorlar. Bu iþi biz biliriz diyorlar, ama onlarýn yaptýklarý açýklamalar da ikna edici deðil. Þimdiye kadar konuþan uzman larýn sözleri alt alta yazýp toplandýðýnda ortaya þüphe ve belirsizlik çýkýyor. Burada böyle bir fay yoktu. Biz bu fayýn ölü olduðunu zannediyorduk. Haritada böyle bir fay yok. Bu kadar yýkýcý olmamalýydý gibi birbiriyle çeliþen açýklamalar duyduk. Yani neredeyse Burada böyle bir deprem olmamalýydý diyecekler, ama bu kadarýna da cesaret edemiyorlar. Anadolu Ajansý na açýklama yapan bir uzman, Erciþ Depremi sonrasý þöyle demiþ: Artçýlar bize deprem tehlikesini, ne zaman sonuçlanacaðýný, ne zaman artýk insanlarýn evlerine gönül rahatlýðýyla girme durumu doðuyor diyebileceðimizi gösteren görüntülerdir. Bugüne kadar olan artçýlarýn zamana baðlý olarak daðýlýmý, halen ayný yüksek aktivite ile devam ettiðini gösteriyor. Henüz güvenli zamana ulaþmadýðýmýzýn net göstergesi. Burada bizim özellikle belirtmek istediðimiz, bu bölgedeki kýrýklarýn, faylarýn haritasý. Ne kadar birbirine yakýn, irili ufaklý kýrýklarýn olduðunu görüyoruz. En son olan depremin, mekanizma çözümü olduðu yere baktýðýmýzda, Van ýn güney batýsýnda yer aldýðý, bu nedenle de Van ýn merkezini, farklý yönden kuvvetler tarafýndan etkilediðini söylemek olanaklý. Uzman, Güvenli zamanla ilgili bir öngörünüz var mý? sorusunu da þöyle cevaplandýrmýþ: Þu an söylemek olanaklý deðil. Burasý çok faylý bir yer. Birçok fay iç içe. Sanki ilk depremden sonra meydana gelen dengesizlik, mevcut dengedeki güç daðýlýmýnýn bozulmasý, komþu faylarý da yavaþ yavaþ, teker teker tetikliyor gibi. Dolayýsýyla sürekli büyük artçýlar var. Örneðin 17 Aðustos ta biz bu kadar çok sayýda yüksek artçý görmedik. Bakýyorsunuz, bunu da artçý sýnýfýna sokarsanýz, daha yanlarýnda civarýnda irili ufaklý faylardan hangisini yarýn tetikleyip tetiklemeyeceðini söylemek olanaklý deðil. Ama bildiðimiz þu an halen kritik. (AA, 10 Kasým 2011) Uzman ýn açýklamalarý teknik olarak doðru olabilir, ama bu bilgiler evini terk eden insanlara bir þey vermiyor. Ortada bir gerçek var: Van ve civarýnda artçý ya da yeni depremler devam ediyor. Bu da insanlarý korkutuyor, korkunun devamýna sebep oluyor. Bir de hadiseye manevî gözle bakalým: Ne zaman ki yer müthiþ bir sarsýntýyla sarsýlýr. Ve yeryüzü bütün aðýrlýklarýný dýþarý çýkarýr. Ve insan Ne oluyor buna? der. O gün yeryüzü, üzerinde herkesin ne iþ yaptýðýný haber verir. Çünkü Rabbin ona konuþmasýný emretmiþtir. (Zilzâl Sûresi: 1 ve 5 âyet.) Bir deprem sonrasý Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerine þöyle bir suâl soruluyor: Bu zelzelenin maddî musîbetinden daha elîm, mânevî bir musîbeti olarak, þu zelzelenin devamýndan gelen korku ve me yusiyet, ekser halkýn ekser memlekette gece istirahatini selb ederek, dehþetli bir azab vermesi nedendir? Bediüzzaman ýn cevabý þu þekilde: Yine mânevî cevap: Þöyle denildi ki: Ramazân-ý Þerîfin terâvih vaktinde, kemâl-i neþ e ve sürur ile, sarhoþçasýna, gayet heveskârâne þarkýlarý ve bâzan kýzlarýn sesleriyle, radyo aðzýyla bu mübârek merkez-i Ýslâmiyetin her köþesinde câzibedarâne iþittirilmesi, bu korku azabýný netice verdi. (Sözler, On Dördüncü Sözün Zeyli, s. 158) Allah ým! Deprem benzeri her türlü musîbetten ve devam eden korku larýndan bizleri emîn eyle. Âmin. TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Hamdi Yüce ve Feridun Yüce'nin annesi Hacý Emine Yüce'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y DÜZCE VALÝSÝ VASÝP ÞAHÝN, DÜZCE DEPREMÝNÝN 12. YIL DÖNÜMÜNDE ALLAH, BÝR DAHA BU FELÂKETLERÝ MÝLLETÝMÝZE YAÞATMASIN TEMENNÝSÝNDE BULUNDU. DÜZCE Va li si Va sip Þa hin, Düz ce dep re mi - nin 12. yýl dö nü mün de Ýn þal lah ký sa za man - da Düz ce, mev cut sý kýn tý la rý ný da a þa cak týr de di. Þa hin, yap tý ðý a çýk la ma da, 1999 yý lýn da hem 17 A ðus tos dep re mi ni hem de 12 Ka - sým Düz ce dep re mi ni ya þa yan Düz ce nin yer le bir ol du ðu nu söy le di. Düz ce dep re mi - nin 12. yýl dö nü mün de, dep rem de vefat e - den le ri rah met le an dý ðý ný be lir ten Þa hin, Al - lah, bir da ha bu fe la ket le ri mil le ti mi ze ya þat - ma sýn te men ni sin de bu lun du. Düz ce de 12 yýl dan bu ya na çok þey ler ya pýl dý ðý ný i fa de e - den Þa hin, ön ce lik le in san la rýn bi lin cin de de - ði þik lik le rin ol du ðu nu söy le di. Ýn san la rýn ar - týk bi na la rý çok da ha dik kat li ve ö zen le yap tý - ðý na i þa ret e den Þa hin, Ýn san la rý mýz ko nu lan ku ral la ra a za mi de re ce de dik kat et me ye ça lý - þý yor lar. Kon trol ku rum la rý da bu nu a za mi de re ce de tet kik e di yor lar. Ku ral la rýn yer li ye - rin ce uy gu lan ma sý na ö zel lik le dik kat e di yor - lar. Do la yý sýy la bu nok ta da fark lý bir an la yýþ de ði þik li ði ve bi linç len me ol du de di. Dep rem son ra sý o lu þan tah ri bat ne de niy le Düz ce nin ye ni ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý nok ta sýn da dev le tin des te ðiy le ö nem li me sa fe ler a lýn dý ðý - ný söy le yen Þa hin, bu ve si ley le ya ra la rýn ö - nem li öl çü de sa rýl dý ðý ný kay det ti. Düz ce / a a Bu risk ten kur tulmalýyýz ÝS TAN BUL Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, Ýs tan bul da mey da na ge le cek muh te mel bir dep re min, Van dep re min - den çok da ha fark lý o la ca ðý ný, Tür ki ye yi bir kaç on yýl ge ri ye gö tü re ce ði ni be lir te rek, Fa tu ra sý ný ne sil ler bo yu ö de mek zo run da ka lý rýz, sar sý lý rýz. Dün ya nýn en ö nem li on e - ko no mi si a ra sýn da yer a lan Tür ki ye çok dip le re vu ra bi lir. Bu nok ta da, Tür ki ye nü - fu su nun yüz de 20 si ni o luþ tu ran Ýs tan - bul un bu risk ten kur tul ma sý ge re kir de di. Top baþ, Ka dý köy-kar tal met ro su nun test sü rü þü nün ar dýn dan ga ze te ci le rin Ýs tan - bul da mey da na ge le cek muh te mel dep re - me i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Top baþ bir so ru ü ze ri ne Ýs tan bul da ön ce lik li so ru nun dep rem ol du ðu nu a ma u la þý mýn gün lük ha ya tý et ki le di ði i çin hep u la þý mýn ko nu þul - du ðu nu söy le di. Dep rem le il gi li so ru nun, e - sa sýn da va tan da þýn ya þa dý ðý yer le il gi li ol du - Zi ga na Tü ne li nde buz sar kýt la rý o luþ tu RÝZE-ERZURUM ka ra yo lu nun O vit Da ðý mev ki si nin, kar ya ðý þý ve çýð teh li ke si ne - de niy le i le sa at le ri a ra sýn da u - la þý ma ka pan dý ðý bil di ril di. Ka ra yol la rý Böl ge Mü dür lü ðün den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ri ze-er zu rum ka ra yo lu - nun Ý kiz de re-ýs pir a ra sýn da bu lu nan 2 bin 600 ra kým lý O vit Da ðý nda, kar ka lýn lý ðý nýn yer yer san ti met re ye u laþ tý ðý, ka ra yol - la rý e kip le ri nin 5 iþ ma ki ne si ve 8 per so nel i le gün bo yun ca ça lýþ tý ðý be lir ti lir ken, böl ge den gün lük 120 i le 150 a ra cýn ge çiþ yap tý ðý öð re - nil di. Er zu rum da et ki li o lan kar ya ðý þý ve ti pi se be biy le Aþ ka le-ter can ka ra yo lu nun 10. ki - lo met re sin de ki Te pe ba þý mev ki sin de týr ve kam yon lar dan o lu þan 20 a raç, yol da mah sur Düz ce dep re mi ne, Kur'â n-ý Ke rim o kur ken 6 kat lý bi na da ya ka la nan ve 9 sa at son ra en kaz al týn dan çý ka rý lan i mam Ýb ra him Öz de de, ya þa dýk la rý ný an lat tý. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Top baþ, Ka dý - köy -Kar tal met ro su nun test sü rü þü nü ger çek leþ tir di. ðu nu be lir ten Top baþ, söz le ri ni þöy le sür - dür dü: Ýs tan bul da o la sý bir dep rem, Van dan çok da ha fark lý, Tür ki ye yi bir kaç on yýl ge ri ye gö tü rür ve fa tu ra sý ný ne sil ler kal dý. Yol da ha son ra tek þe rit ten u la þý ma a - çýl dý. Ýs tan bul-an ka ra ka ra yo lu nun Bo lu Da ðý ke si min de kar ya ðý þý baþ la dý. Sa bah sa - at le rin de böl ge de baþ la yan kar ya ðý þý ö zel lik - le D-100 ka ra yo lu nun Sey men ler, Ka ran lýk - de re ve Ba ka cak mev ki le rin de et ki li o lu yor. Tra fik e kip le ri, sü rü cü ler den zin cir, ta koz ve çek me ha la tý bu lun dur ma la rý ný is te di. Si vas ta kar ya ðý þý ve yo ðun sis u la þým da ak - sa ma la ra yol aç tý. Ka ra de niz Böl ge si ni Ýç A na - do lu Böl ge si ne bað la yan ö nem li ge çit ler den bi - ri o lan Su þeh ri-za ra a ra sýn da ki Ge min be li Ge - çi di nde, ge ce sa at le rin de kar ya ðý þý ve yo ðun sis ne de niy le u la þým güç lük le sað lan dý ra - kým lý Ge min be li Ge çi di nde, sis ne de niy le gö - rüþ me sa fe si yer yer 50 met re ye ka dar düþ tü. Ýmam Özdede: Al la h'ým be ni ce ma a ti me ba ðýþ la dý Düz ce dep re mi ne, Kur ân-ý Ke rim o kur ken 6 kat lý bi na da ya ka la nan ve 9 sa at son ra en - kaz al týn dan çý ka rý lan 20 yýl lýk i mam Ýb ra him Öz de de, Al la hým be ni ce ma a ti me ba ðýþ la - dý de di. 9 sa a ti gö çük al týn da kal dý ðý bi - na nýn bu lun du ðu yer de an la tan Öz de de, kur tul ma sý nýn bü yük bir þans ol du ðu nu be - lir te rek, þöy le ko nuþ tu: Ben Ya sin in so nu - nu o ku yor dum. Tam o es na da bir sar sýn tý ol du. Bir an da bi na nýn yý kýl dý ðý ný gör düm. Biz al tý kat lý bi na nýn i kin ci kat tay dýk. Ne fes a la mý yor çok ça re siz bir du rum day dýk. U zun sü re ne ses duy duk ne de se si mi zi du yu ra - bil dik. Ça re siz lik i çin de ben o ra da bir dos tun ol du ðu nu dü þün düm. Be nim i çin dost sa - de ce yü ce Al lah mýþ. O ku ya rak, te vek kül e - de rek o nu dü þü nü yor dum. Keþ ke o na kar þý da ha faz la kul luk ya pa bil sey dim di ye dü þü - nü yor dum. Yat tý ðý mýz yer de par ke ký rýk la rý var mýþ. On la rý a çýk ta ka lan e lim le par ke ký - rýk la rý ný it tik ten bir müd det son ra o ra ya ha - va a ký mý gel di. O ha va bi zi ra hat lat tý. On dan bo yu ö de mek zo run da ka lý rýz, sar sý lý rýz. Dün ya nýn en ö nem li on e ko no mi si a ra sýn - da yer a lan Tür ki ye çok dip le re vu ra bi lir. Bu nok ta da, Tür ki ye nü fu su nun yüz de 20 si ni o luþ tu ran Ýs tan bul un bu risk ten kur tul ma sý ge re kir. Ne yap týk? Kent sel dö - nü þüm de dik. Da ha son ra, Kent sel dö nü - þü mü sa na yi de uy gu la ya lým de dik. Fi kir te - pe ör ne ðin de, va tan daþ lar mem nun. Þu ur lu bir þe kil de pro je ye baþ la na cak. Ya kýn bir ta rih te, Ýs tan bul da ki il çe be le di ye baþ kan la - rý ný top la ya rak, dep rem ko nu sun da cid di a - dým la rýn a týl ma sý ge rek ti ði ni tek rar ha týr la - ta ca ðý ný di le ge ti ren Top baþ, Ko o pe ra tif, si te ve bir ma hal le de ya þa yan in san lar bir - lik te mü ra ca at ya par lar sa, i mar da o la bi le - cek þe kil de, þart la rý ný be lir li mik tar da ak tar - mak su re tiy le on la ra im kan ve re cek bir ça - lýþ ma yý baþ la ta ca ðým. Bu uy gu la ma ba zý be - le di ye ler de ya pý lý yor de di. Ýs tan bul / a a GÜ MÜÞ HA NE-TRAB ZON ka ra yo lu nun 2100 ra kým lý Zi ga na Ge çi di nde, sa bah sa at le rin de baþ la yan kar u la þý mý o lum - suz et ki li yor. Sis le bir lik te gö rüþ me sa fe si nin 10 met re ye ka dar düþ tü ðü ka ra yo lun da, sü rü cü le rin ya vaþ sey ret me si, i - þa ret ve u ya rý la ra uy ma la rý is ten di. Zi ga na Da ðý Ge çi di nde bu lu nan 1704 met re u zun lu ðun da ki Zi ga na Tü ne li nde i se kar ya ðý þý i le bir lik te ha va sý cak lý ðý nýn ek si 7 de re ce ye ka dar düþ me si so nu cu sý zan su lar don du. Met re ler ce u zun luk ta buz sar kýt lar o luþ tu. Bu a ra da, ba zý va tan daþ lar, a raç la rýn dan i nip kar to pu oy na ya dý. Gü müþ ha ne / a a Kar ve so ðuk lar bas týr dý Ço cuk lar, ka rýn ta dý ný çý ka rdý ERZURUM DA et ki li o lan kar ya - ðý þý, ha ya tý o lum suz et ki le di. Me - te o ro lo ji Er zu rum Böl ge Mü dür lü - ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Ka ra de niz ü ze rin den ge len al çak ba sýnç sis te mi nin et ki si al - týn da o lan böl ge de, kar ya ðý þý þeh rin ku zey ke sim le rin de et ki li ol du. Ö te yan dan ka rýn ta dý ný çý - ka ran ço cuk lar, Ya ku ti ye Kent Mey da ný nda kar to pu oy na ya rak, o luþ tur duk la rý buz a la nýn da kay - ma ya ça lýþ tý. Er zu rum/a a son ra bi raz ses le ri du yar ol duk. U mut la rý - nýn tü ken di ði nok ta da ya ký nýn da ve o nun la ay ný ka de ri pay la þan ar ka daþ la rý i le he la leþ - ti ði ni be lir ten Öz de de þöy le de vam et ti: Ne fes a la cak ha lim kal ma mýþ tý. Mü ez zin kar de þim ben den bi raz da ha u zak tay dý. Bir - bi ri miz le he lal le þi yor duk. Sa ba ha kar þý ar týk ses ler i yi ce net ge li yor du. Yak laþ týk la rý ný an - la mýþ tým. Bit miþ tü ken miþ hal dey ken A - KUT e ki bi bi ze u laþ tý. Ko lum ki ri þin al týn da kal dý ðý i çin çý ka mý yo rum. Ko lu mu kay bet - me mek i çin çýr pý ný yo rum. A KUT e ki bi nin ça - re siz ce dý þa rý da ko nuþ tuk la rý ný duy dum. Ho ca mý zý ar týk çý ka ra lým. Ko lu nu kes mek zo run da yýz di ye söy lü yor lar dý. Ya rab bi de - dim e ðer ko lum ke si lir se bun dan son ra ben i mam lýk ya pa mam, se nin yü ce kud re ti ne i - na ný yo rum, kud re tin le þu ko lu mun bu ra dan çýk ma sý ný na sip et di ye du a et tim ve dok tor tam es me ye ge lir ken ko lum çýk tý di ye ba - ðýr dým. On lar da çok þa þýr dý lar. Yü ce Al lah sý kýþ tý ðý mýz yer de yar dým et ti. Düz ce / a a CHP: Van a fet böl ge si olsun nchp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sez gin Tan rý - ku lu, dep re min oluþturduðu yý ký mý or ta dan kal dýr mak i çin Van ýn a ci len A fet böl ge si i lan e - dil me si, Er ciþ in de il sta tü sü ne ka vuþ tu rul ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Tan rý ku lu, ya zý lý a çýk la ma - sýn da, son dep rem de mey da na ge len ö lüm le rin, kri zin i yi yö ne til me me sin den kay nak lan dý ðý ný i - le ri sür dü. Tan rý ku lu þun la rý söy le di: Nor mal ko þul lar da Van ýn a fet böl ge si o la rak i lan e dil - me si ge re kir di. A ma AKP i lan et me di. Yi ne AKP yan lýþ ve so rum suz ca tu tu muy la ye rel yö - ne tim le ri i le fark lý ku rum ve ku ru luþ la rý kur tar - ma ve yar dým or ga ni zas yo na da hil et me di. Bir - lik te ça lýþ ma ko nu sun da yurt taþ la rýn gös ter miþ ol du ðu du yar lý lý ðý Hü kü met gös te re me miþ tir. Þim di AKP nin yap týk la rýn dan ve ya pa ma dýk la - rýn dan ders çý ka ra rak a cil bir bi çim de ye ni bir ça lýþ ma sis te mi ni o luþ tur ma sý ge rek mek te dir. Bu nun i çin ön ce lik le Van a fet böl ge si ya pýl ma lý - dýr. Son ra sýn da par ti mi zin ver di ði Er ciþ in il ol - ma sý tek li fi a ci len gün de me a lýn ma lý ve ya sal laþ - tý rýl ma lý dýr. A ðýr kýþ ko þul la rý böl ge yi e sir al ma - dan ba rýn ma ve e ði tim so run la rý Van i li dý þýn da çö zül me si nin im kan la rý a raþ tý rýl ma lý dýr. Bu nun i çin Van da ki va tan daþ la rý mýz sa hil þe ri din de ki yaz lýk ko nut la ra yer leþ ti ril me si nin müm kün o - lup ol ma dý ðý in ce len me li dir. An ka ra / a a A i le he kim li ði ni sev dik nyilin ilk ya rý sýn da SGK nýn sis te mi ne gi ren re çe te le rin ya rý ya ya ký ný a i le he kim li ðin de ya zýl - dý. A i le he kim li ðin de ya zý lan re çe te sa yý la rý, ge - çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 21 art tý. Bu yý lýn ilk ya rý sýn da sis te me gi ren re çe te le rin ya rý - ya ya ký ný a i le he kim li ðin de ya zýl dý. SGK ra kam - la rý na gö re, 2011 yý lý nýn ilk 6 a yýn da sað lýk ku ru - luþ la rý i çin de en faz la re çe te bi rin ci ba sa mak ta sis te me kay de dil di. Ha zi ran a yý i ti ba riy le bi rin ci ba sa mak ta 72 mil yon 315 bin, ka mu ya bað lý 2. ba sa mak sað lýk ku ru luþ la rýn da 41 mil yon 634 bin, ka mu ya bað lý 3. ba sa mak sað lýk ku ru luþ la - rýn da 10 mil yon 714 bin, ö zel 2. ba sa mak sað lýk ku ru luþ la rýn da 27 mil yon 693 bin, ü ni ver si te ler - de de 4 mil yon 715 bin ol mak ü ze re top lam 157 mil yon 72 bin re çe te ve ril di. Bu na gö re, re - çe te le rin yüz de 46,4 ü bi rin ci ba sa mak, yüz de 26,51 i ka mu 2. ba sa mak, yüz de 17,63 ü ö zel 2. ba sa mak, yüz de 6,82 si ka mu 3. ba sa mak, yüz de 3 ü de ü ni ver si te ler de ya zýl dý. Tüm ba sa mak lar - da ya zý lan re çe te sa yý sýn da ön ce ki yý lýn ay ný dö - ne mi ne gö re yüz de 16,83 lük ar týþ mey da na gel di. En bü yük ar týþ i se yüz de 21 i le bi rin ci ba - sa mak ta ger çek leþ ti. An ka ra / a a Çi çek: Ger gin lik, Mec lis in i ti ba rý ný o lum suz et ki ler ntbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, TBMM Ge nel Ku ru lun da ön ce ki gün ya þa nan ger gin lik ko nu - sun da, Bu tür lü gö rün tü ler, ku rum sal o la rak Mec li sin i ti ba rý a çý sýn dan da o lum suz et ki yap - mak ta dýr de di. Çi çek, Ge nel Ku rul da, Mec lis Ý - da re A mi ri ve AKP Ço rum Mil let ve ki li Sa lim Us lu nun, CHP Tun ce li Mil let ve ki li Ka mer Genç i kür sü den it me siy le il gi li o la rak, a çýk la ma - da bu lun du. Ön ce ki gün Ge nel Ku rul da ya þa - nan bu o lay dan fev ka la de ü zün tü duy du ðu nu be lir ten Çi çek, mil le tin bü yük bek len ti ler i çe ri - sin de ol du ðu bu ye ni dö nem ça lýþ ma la rýn da, da - ha o lum lu kat ký la rýn ve ril me si ge rek ti ði ni söy le - di. Ce mil Çi çek, Bu tür lü gö rün tü ler ku rum sal o la rak Mec li sin i ti ba rý a çý sýn dan da o lum suz et ki yap mak ta dýr. Bu ü zün tü mü grup baþ kan ve kil le - ri ni a ra ya rak bil dir dim. Ü mit e de rim bun dan son ra sý fa tý mýz ne o lur sa ol sun, he pi miz da ha so rum lu, da ha dik kat li dav ra ný rýz. Bu, de mok ra - si miz a çý sýn dan da ö nem li dir de di. An ka ra / a a

9 Y 12 KASIM 2011 CUMARTESÝ HA BER 9 Bü yü kel çi lik ler de ta pu iþ le mi ya pý la bi le cek DIÞÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý i le Ta pu ve Ka das tro Ge nel Mü dür lü ðü iþ bir li ðiy le a ra la rýn da Al man ya, Ýn gil te re ve Rus ya nýn da bu lun du ðu 8 ül ke de ki Tür ki ye bü yü kel çi lik le rin de ta pu de vir iþ lem le ri ya pý la bi le cek. Ta pu ve Ka das tro Ge nel Mü dür Ve ki li Gök han Ka nal, 6083 sa yý lý Ta pu ve Ka das tro Ge nel Mü dür lü ðü Teþ ki lât ve Gö rev le ri Hak kýn da Ka nu nun, ta pu ve ka das tro iþ lem le ri nin yurt dý þýn da da ya pý la bil me si ne im kan sað la dý ðý ný söy le di. Gay ri men ku lün bu lun du ðu yer dý þýn da dev ri nin ya pý la bil me si ne im kan sað la yan yö net me li ðin ya yým lan ma sý nýn ar dýn dan Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý i le iþ bir li ði ne git tik le ri ni be lir ten Ka nal, þu bil gi le ri ver di: Ýþ bir li ði ne gö re, Ge nel Mü dür lü ðü müz ta ra fýn dan ö ne ri len uz man ki þi ler, be lir le nen bü yü kel çi lik ler de uz man mü þa vir o la rak gö rev len di ri le cek. Ýlk e tap ta Tür ki ye nin Al man ya, Ýn gil te re, Yu na nis tan, A vus tur ya, Ýr lan da, Hol lan da, Da ni mar ka ve Rus ya bü yü kel çi lik le rin de baþ la tý la cak uy gu la may la, bu ül ke ler de ki i ki ya ban cý ya da i ki Türk ve ya bir Türk i le bir ya ban cý a ra sýn da ki ta þýn maz dev ri ko lay lýk la ya pa bi le cek. Yurt dý þýn da ki bi riy le Tür ki ye de ki bi ri a ra sýn da ki de vir iþ lem le ri i se ay ný ev ra ka im za ge rek li li ði ne de niy le þu an i çin ü ze rin de ça lýþ tý ðý mýz nok ta. E lek tro nik im za ve ya baþ ka bir çö züm yo luy la bir lik te uy gu la ma nýn bu a ya ðý da iþ ler lik ka za na cak. An ka ra / a a ''Arap Baharý'' ile koltuklarýný býrakmak zorunda kalan Tunus'ta Zeynelabidin bin Ali, Mýsýr'da Hüsnü Mübarek, Libya'da Muammer Kaddafi ile ekonomik krizle boðuþan Yunanistan'da Yorgo Papandreu ve Ýtalya'da Silvio Berlusconi sýralarýný savdý. Þimdi herkesin merak ettiði tek soru hâlâ cevap bekliyor: ''Sýradaki kim?'' SI RA DA KÝ KÝM? PÝYASALARDA, ORTADOÐU'DA AYAKLANMALARLA LÝDERLERÝ KOLTUK, ÖZGÜRLÜK VE HAYATLARINDAN EDEN ARAP BAHARI'NIN, AVRUPA'DA AVROYU SARARTAN SONBAHARA DÖNÜÞÜP DÖNÜÞMEYECEÐÝ ZÝHÝNLERÝ MEÞGUL EDERKEN, HERKES ''SIRADAKÝ KÝM?'' SORUSUNUN CEVABINI MERAK EDÝYOR. TU NUS TA Zey ne la bi din bin A li, Mý sýr da Hüs nü Mü ba rek, Lib ya da Mu am mer Kad da fi... Ýn san lý ðýn kol lek tif bel le ði ne A rap Ba ha rý baþ lý ðý al tý na is tif le nen þim di lik üç li de rin hi ka ye si, Av ru pa da ki borç so ru nun gö rü nen den da ha cid di bir ya pý sal so run, dö nüm nok ta sý ol du ðu ka bul e di lin ce, Av ru pa da da en çok me rak e di len sý ra da ki kim? so ru su nu çað rýþ týr ma ya baþ la dý. Av ro böl ge si ni, borç ve ti ca ret hac miy le, Yu na nis tan dan son ra sar san, kur tar ma plan la rý ný su ta ban ca sý ben zet me si ne mu ha tap bý ra kan bü yük lük le riy le Ý tal ya nýn, iþ ler plan lan dý ðý gi bi git mez se, ký ta nýn ve ge le cek te tüm dün ya e ko no mi si nin ca ný ný a cý ta ca ðý ko nu sun da her kes hem fi kir. So ru la rýn ce va býn dan da ha ö nem li ol du ðu gü nü müz de, Sý ra da ki kim de, Yu na nis tan da Yor go Pa pan dre u ve Ý tal ya da Sil vi o Ber lus co ni sý ra la rý ný sav dý de ne bi lir. Ý tal ya da ki tab lo nun da ha da kö tü ye git me si, bu nun ye ni bir re ses yon dal ga sý o luþ tu ra bi le ce ði en di þe si ni tek rar gün de me ge ti rir - Her 5 a raç tan bi ri si gor ta sýz ken, Ý tal ya nýn borç so ru nu nun da ha da de rin leþ me si ve kö tü se nar yo nun ger çek leþ me si du ru mun da, Fran sa ve Al man ya baþ ta ol mak ü ze re di ðer AB ül ke le ri nin borç lan ma ma li yet le ri nin de art ma sý bek le ni yor. Ý tal ya nýn ön ce ki gün 10 yýl lýk tah vil le ri nin fa iz o ra ný nýn yüz de 7 yi geç me siy le, dün ya gün de mi ni u zun sü re meþ gul e den Yu na nis tan da ki borç kri zi nin bu ül ke ye de sýç ra dý ðý kor ku la rý ya yýl ma ya baþ la dý. Þu an da ge rek Av ro böl ge si ge rek di ðer pi ya sa lar gö zü nü, Ý tal ya da bun dan son ra a tý la cak a dým lar i le a lý na cak ka rar la ra çev ril miþ du rum da. Yu na nis tan ýn ya ný sý ra kur tar ma pa ket le ri nin ha zýr lan dý ðý Ýr lan da ve Por te kiz çok faz la ko nu þul maz ken, AB nin ku ru cu la rý a ra sýn da yer a lan ve Av ro böl ge si nin 3. bü yük e ko no mi si ko nu mun da ki Ý tal ya nýn bu so ru nun al týn dan kal kýp kal ka ma ya ca ðý, ü ye si ol du ðu bir li ðin ya ný sý ra yo ðun ti ca ri i liþ ki le ri nin bu lun du ðu di ðer ül ke le ri de ya kýn dan il gi len di ri yor. Ýs tan bul - Ankara / a a TÜR KÝ YE DE 3 mil yon 380 bin 938 a ra cýn i se tra fik si gor ta sý bu lun mu yor. Ha zi ne Müs te þar lý ðý ve ri le rin den der le nen bil gi ye gö re, Tür ki ye ge ne lin de A ðus tos a yý so nu i ti ba riy le tra fik te 15 mil yon 812 bin 460 a raç bu lu nu yor. E kim so nu i ti ba riy le 12 mil yon 431 bin 522 a ra cýn tra fik si gor ta sý bu lu nur ken, 3 mil yon 380 bin 938 a raç i se tra fik si gor ta sý ol ma dan tra fik te ge zi yor. Tür ki ye nin si gor ta sýz a raç sa yý sý nýn en faz la ol du ðu il o lan Ma ni sa da 422 bin 528 a raç tan 259 bin 284 a raç si gor ta lýy ken, tra fik te ki a raç lar dan yüz de 38,64 ü si gor ta sýz. Si gor ta lý a raç sa yý sý nýn en faz la ol du ðu Trab zon da i se 114 bin 865 a raç tan 106 bin 776 sý si gor ta lý, si gor ta sýz lýk o ra ný i se yüz de 7,04. Tür ki ye nin en bü yük i li Ýs tan bul da bu lu nan 2 mil yon 898 bin 815 a raç tan 2 mil yon 570 bin 669 a raç si gor ta lýy ken, tra fik te ki a raç la rýn yüz de 11,32 i nin si gor ta sý yok. Baþ þehir An ka ra da da 1 mil yon 347 bin 151 a raç tan 1 mil yon 193 bin 762 a ra cýn si gor ta sý var ken, si gor ta sýz a raç la rýn o ra ný i se yüz de 11,39. An ka ra / a a Aytaç Du rak ýn 19 yýl hap si is ten di Ý ÇÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý ta ra fýn dan gö re vin den u zak laþ tý rý lan A da na Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ay taç Du rak ve 29 ki þi hak kýn da, çý kar a maç lý suç ör gü tü yö ne ti ci ve ü ye si ol mak suç la ma sýy la dâ vâ a çýl dý. A da na Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri nin, Ha zi ran 2011 de A da na Bü yük þe hir Be le di ye sin de fa a li yet gös ter di ði id di a e di len çý kar a maç lý suç ör gü tü ne yö ne lik o pe ras yon kap sa mýn da Ay taç Du rak i le o dö nem de Bü yük þe hir Be le di ye si Mec lis Baþ kan Ve ki li o lan tu tuk lu sa nýk Mus ta fa Tun cel in de a ra la rýn da bu lun du ðu 29 ki þi hak kýn da ki A da na Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý nýn yü rüt tü ðü so ruþ tur ma ta mam lan dý. A da na Ö zel Yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý nýn ha zýr la dý ðý 314 say fa lýk id di a na me de, müþ te ki o la rak A da na Bü yük þe hir Be le di ye si i le 5 ki þi yer a lýr ken, a ra la rýn da Du rak ve Tun cel in de bu lun du ðu 10 u tu tuk lu 29 ki þi hak kýn da ha pis ce za sý is ten di, a ra la rýn da mev cut A da na Bü yük þe hir Be le di ye si Baþ kan Ve ki li Zih ni Al dýr maz ýn da bu lun du ðu 27 ki þi hak kýn da i se ta kip siz lik ka ra rý ve ril di. Çý kar a maç lý suç ör gü tü yö ne ti ci ve ü ye si ol mak la suç la nan Du rak hak kýn da 19 yýl 6 ay, o dö nem de ki yar dým cý sý Mus ta fa Tun cel hak kýn da da 71 yýl 6 ay ha pis ce za sý is ten di. Adana / a a Ý TAL YA, TÜR KÝ YE Ý ÇÝN Ö NEM LÝ TÜR KÝYE NÝN 2011 yý lý nýn E kim a yý i ti ba riy le Al man ya dan son ra 6 mil yar 809 mil yon 26 bin do lar lýk ih ra ca týy la en faz la ih ra cat yap tý - ðý i kin ci ül ke ko nu mun da ol ma sý ne de niy le Ý tal ya da ki kriz, Tür ki - ye nin ih ra cat he def le ri a çý sýn dan da bü yük ö nem ta þý yor. G20 ül - ke le ri a ra sýn da yüz de 1,3 bü yü me o ra nýy la Ýn gil te re den son ra en az bü yü yen i kin ci ül ke o lan Ý tal ya nýn mil lî ge li ri 2 tril yon 51 mil yar do lar, ki þi ba þý na dü þen mil lî ge li ri de 33 bin 917 do lar se vi ye sin de. G-20 ül ke le ri a ra sýn da 39,2 mil yar do lar dýþ ti ca ret a çý ðý i le 6. sý ra da yer a lan Ý tal ya, yüz de 8,4 iþ siz lik o ra nýy la da 7. sý ra da bu lu nu yor. Av ro böl ge si ni Yu na nis tan dan son ra ü þü ten ve ti ca ret, borç hac - miy le Yu na nis tan te dir gin li ði ni i kin ci sý ra ya i ten Ý tal ya da li der de - ði þi mi ko nu þu lur ken, fi nans ma bed le ri nin ko ri dor la rýn da sý ra da ki ül ke ve li der le rin i sim le ri, a ký bet le ri fý sýl dan ma ya baþ lan dý. BORÇ YÜKÜ SÝNYAL VEREN EN ÖNEMLÝ ÝKÝ ÜLKEDEN BÝRÝ O KAN Ü ni ver si te si Fi nan sal Risk le ri A raþ týr ma ve Uy gu la ma Mer ke zi (OK FRAM) Di rek tö rü Doç. Dr. Di lek Te ker, Ý tal ya ve Yu na nis tan ýn te mel so ru nu nun ve rim siz lik o la rak ta ným la na - bi le ce ði ni, i ki ül ke de de ka mu ma aþ la rý ne re dey se ge liþ miþ di - ðer AB ül ke le riy le ay ný se vi ye dey ken, bi rim sa at ba þý na ü re - tim mik ta rý nýn ne re dey se ya rý ya rý ya ol du ðu nu söy le di. Te ker, her i ki ül ke de ki e ko no mik so run la rýn si ya si kri zi de be ra be rin - de ge tir di ði ni ve bu nun söz ko nu su ül ke ler de ki kri zi ö nü müz - de ki dö nem ler de da ha da de rin leþ ti re ce ði ni be lirt ti. Türk di as po ra sý na DE ÝK ten yol ha ri ta sý DIÞ E ko no mik Ý liþ ki ler Ku ru lu (DE ÝK), yurt dý þýn da ya þa yan 4 mil yon 261 bin Türk göç me nin Tür ki ye i le i liþ ki le ri ni güç len dir mek ve or tak he def ler doð rul tu sun da ha re ket et me le ri ni sað la mak a ma cýy la bir yol ha ri ta sý o luþ tur du. Di as po ra Stra te ji le ri: Türk Di as po ra sý Ý çin Ö ne ri ler baþ lýk lý ça lýþ ma, Ka sým ta rih le rin de Ýs tan bul da ya pý la cak o lan Dün ya Türk Gi ri þim ci ler Ku rul ta yý nda Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan a su nu la cak. DE ÝK in ça lýþ ma sýn da, Tür ki ye nin di as po ra i çin ya pa bi le cek le ri ve Di as po ra nýn a na va tan i çin ya pa bi le cek le ri i ki ay rý baþ lýk ta in ce len di. Di as po ra nýn Tür ki ye nin kal kýn ma sý na kat ký sað la ya bi le ce ði pro je ler a ra sýn da, Tür ki ye de ki sek tör ve þir ket le rin kal kýn ma sý na yö ne lik, li der di as po ra ü ye le ri nin ki lit rol oy na ya ca ðý Gi ri þim Ser ma ye si Or tak lýk la rý nýn ku rul ma sý ve yü rü tül me si ö ne ri si yer a lý yor. Di as po ra ü ye le ri nin ça lýþ týk la rý ül ke nin im kan la rý ný kul la na rak uz man ol duk la rý a lan da bel li bir sü re Tür ki ye i çin ça lýþ ma sý da ö ne ri ler a ra sýn da bu lu nu yor. Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) ve DE ÝK Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, ko nu ya i liþ kin de ðer len dir me sin de Kü re sel ak tör ol ma mýz ve dün ya nýn ilk 10 e ko no mi si a ra sý na gir me he de fi ni ger çek leþ tir me miz i çin en ö nem li de ðer le ri miz den bi ri si Türk di as po ra sý dýr de di. Ýs tan bul / a a Ý ki hiz met ve fe da kâr lýk ni þâ ne si; Tev fik ve Vas fi ye Ý le ri cev ni as ya.com.tr Yýl lar ön ce Ko ca te pe Ca mii ya nýn da ki e vin de ve fa tý nýn yýl dö nü mün de De mok rat Par ti Ma a rif ve kil le rin den Tev fik Ý le ri yi rah met le an mýþ týk. E þi Vas fi ye Ha ným, Tevfik Ý le ri nin ib ret li ha ya týn dan, va ta na, mil le te ve di ne yap tý ðý hiz met le rin den an lam lý hâ tý ra lar an lat mýþ tý. Tev fik Ý le ri nin ö zel lik le Yas sý a da ve Kay se ri ce za ev le rin de ki sa vun ma la rýn dan, mü câ de le ve dâ vâ sýn dan, i nanç, te vek kül ve mâ ne vî di ren cin den mi sal ler ver miþ; zin dan mek tup la rýn da dar be, bas ký ve zul me kar þý di re ni þi, na sýl bir i man, i râ de, tes li mi yet ve ir fan a da mý ol du ðu nu or ta ya koy muþ tu. Be di üz za man ýn Baþ ve kil mer hum Ad nan Men de res le bir lik te mer hum Ý le ri i çin de Ýs lâ mi ye tin kah ra ma ný, Ýs lâ mi ye te cid dî ta raf tar ve mü him bir zât o la rak tav si fi ve ö zel lik le Ma a rif Ve ki li o la rak Ý le ri yi din e ði ti mi ve öð re ti mi ne yap tý ðý hiz met le rin den do la yý teb rik ve tak dir le ri o kun muþ tu. Ve kil ol du ðu mu ö nü me ge len ev rak la rý im za lar ken ha týr lý yo rum di yen Tev fik Ý le ri nin, çi le ve ýz tý rap la ra kar þý þi kâ yet et me yip hep þük ret ti ði ni nak le den Vas fi ye Ý le ri, Ra ma zan a yýn da ve kan dil ge ce le rin de rad yo da ilk o la rak Kur ân ve du â o kun ma sý hu su su nu e þi Ý le ri ye i let ti ði ni, o nun da bu nu Baþ ve kil Men de res e ar z e de rek ilk de fa Tür ki ye rad yo la rýn da Kur ân ve i lâ hi ler o kun ma sý na ve si le ol du ðu nu göz yaþ la rý i çin de nak let miþ ti. Be di üz za man ýn ve Nur Ta le be le ri nin ta ma men i ma na ve Kur â na hiz met et tik le ri ni be lir ten Vas fi ye Ý le ri, 1956 da Be di üz za man ýn Tev fik Ý le ri yi na sýl yol da kar þý la yýp ken di le ri ne duâ et ti ði ni bü yük bir hay ran lýk la di le ge tir miþ ti. Eð ri dir yo lu ü ze rin de mer hum e þi Tev fik Ý le ri ve Ce lâl Yar dým cý i le bir lik te ken di si nin de bu lun du ðu a ra ba la rý nýn ö nü ne gi bi i ki genç Nur Ta le be si nin çýk tý ðý ný ve a ra ba yý dur du rup Be di üz za man ýn gö rüþ mek is te di ði ni ak ta ran Vas fi ye Ý le ri, þun la rý söy le miþ ti: Be di üz za man a ra ba nýn ya ný na ge le rek Tev fik in omu zun dan bas tý rýp a ra ba dan çýk ma sý na fýr sat ver me di. De mok rat Par ti nin ve ken di si nin va ta na, mil le te ve di ne yap tý ðý hiz met le rin den do la yý teb rik et ti. Bir zarf ve re rek Baþ ve kil Men de res e u laþ týr ma sý ný, teb rik ve se lâm la rý ný i le til me si ni is te di. Ben a ra ba dan çý kýp e li ni öp me ye yö nel dim, i zin ver me di. O genç ler hâ lâ hâ fý zam da. Â de ta bü yü len miþ gi biy di ler, ne mu az zam bir he ye can ve gay ret le ri var dý VAS FÝ YE Ý LE RÝ; FE DA RÂR LIK DO LU BÝR Ö MÜR E kim a yý nýn so nun da Vas fi ye Ha ným da 98 ya þýn da Hak ka yü rü dü. Sa býr, se bât, fe da kâr lýk, çi le ve i bâ det le do lu be re ket li öm rü nün â hi rin de Hak kýn rah me ti ne ka vuþ tu, Tev fik in ya ný na git ti 14 Ma yýs 1950 se çim le rin den son ra ilk ic ra at o la rak 16 Ha zi ran 1950 de bü tün ül ke de e zâ nýn ar týk as lý na gö re o kun ma sý ný sað la yan De mok rat Par ti ve de va mý ik ti dar lar dö ne min de yüz ler ce i mam ha tip o ku lu, on lar ca Yük sek Ýs lâm Ens ti tü sü, Ý lâ hi yat Fa kül te si ve bin ler ce Kur ân kur su hiz me te aç mýþ; din e ði ti mi ne bü yük bir ö nem ve ri le rek mek tep le re din ders le ri ko nul muþ tur. Bu nun i çin dir ki Be di üz za man, Men de res in Kon ya nut ku na dâ ir a çýk la ma sý ný lâ hi ka la ra a lýr, Din dar De mok rat lar, hu sû san Ad nan Men de res gi bi zât la rý teb rik e der. De mok rat la rýn e zân-ý Mu ham me dî nin neþ riy le on bel ki yir mi de re ce kuv vet bul duk la rý ný be lir tir. (E mir dað Lâ hi ka sý, 387) Yi ne bu nun i çin dir ki, Ah râr lar de di ði hür ri yet çi ler in de va mý o lan ve dâ vâ sý ný de vam et ti ren De mok rat lar ýn mu vaf fa ki yet le ri ne çok du â et ti ði ni be lir tir; Ýn þa al lah o ah râr lar is tib dâd-ý mut la ký kal dý rýp tam bir hür ri yet-i þer î e ye ve sî le o la cak lar du â sýn da bu lu nur. (a.g.e., 267) Bu mâ ne vî hiz met le rin den do la yý Kur ân te f si ri Ri sâ le-i Nur un hak lý ta raf o lan De mok rat la ra yar dým cý, dost ve ih ti yat kuv ve ti hük mün de bir nok ta-i is ti nad ol du ðu nu be yân e der. Mer hum Ad nan Men de res e yaz dý ðý mek tup ta, De mok rat Par ti yi Kur ân, va tan ve Ýs lâ mi yet nâ mý na mu hâ fa za ya ça lý þý yo rum di ye bu mâ nâ nýn de ðe ri ni bil di rir. A na do lu da ki Müs lü man la rý ve Nu run bü tün ta le be le ri ni on la ra bir mâ ne vî kuv vet ve du â cý ya par. MÂ NE VÎ HÝZ MET LE RÝ CE SÂ RET LE SA VU NUR De mok rat la rýn baþ ta din e ði ti mi ve öð re ti mi ol mak ü ze re ir fan ve mâ ne vî hiz met le ri ne bak tý ðý mýz da, mer hum Men de res in ya ný sý ra De mok rat Par ti hü kû me ti nin Ma a rif Ve ki li mer hum Tev fik Ý le ri yi gö rü yo ruz. Men de res, Türk mil le ti Müs lü man dýr. Ve Müs lü man o la rak ka la cak týr. Ev ve lâ ken di ne ve ge le cek ne sil le re di ni ni tel kin et me si, o nun e sa sý ný ve ka i de le ri ni öð ret me si, e be di yen Müs lü man kal ma sý nýn mü nâ ka þa gö tür mez bir þar tý dýr. Hal bu ki mek tep ler de din der si ol ma yýn ca, ev lâ dý na ken di di ni ni tel kin et mek ve öð ret mek is te yen va tan daþ lar bu im kân lar dan mah rum e dil miþ o lur lar. Müs lü man ço cu ðu, di ni ni öð ren mek gi bi pek ta biî bir hak tan mah rum e dil me mek i câ be der. Böy le mah ru mi yet ve im kân sýz lýk vic dan hür ri ye ti ne uy gun dur de nil mez. Bu i ti bar la or ta mek tep le ri mi ze din ders le ri koy mak, ye rin de bir ted bir o la cak týr der ken; Tev fik Ý le ri, Bi zim i çin yol, köp rü, mek tep yap mak na sýl sýrf bu mil le te hiz met i çin ya pý lan iþ ler se, din bil gi si ni Müs lü man ço cuk la rý na en müs bet þe kil de mek tep le ri miz de ver mek de ta ma mýy la po li ti ka dan u zak bir mil let hiz me ti dir pers pek ti fi ni i zâh e der. (20 A ra lýk 1952, Mec lis ko nuþ ma sýn dan) Ý le ri, Müs lü man Türk ço cu ðu na ha ki kî din bil gi si ni o kul la rý mýz da -baþ ta ge len- va zi fe miz dir hiz met uf ku nu or ta ya ko yar. Kül tür lü din a dam la rý ye tiþ ti ril me si ni te min i çin i mam ha tip o kul la rý nýn a çýl dý ðý ný ve ih ti ya rî o la rak il ko kul lar da o ku tu lan din ders le ri nin mec bu rî tu tul du ðu nu i fâ de e de rek ( , Sam sun Kon gre si, , Ri ze); 4 E kim 1952 de va li lik le re gön der di ði ge nel ge de, þe hir ve köy o kul la rýn da ge çen yýl dan be ri- din ders le ri res mî prog ram lar a ra sýn da a lýn mýþ týr müj de si ni ve rir. Men de res in Ma a rif Ve ki li, 20 A ra lýk 1952 de Mec lis te yap tý ðý ko nuþ ma da, bü tün o kul lar da ve i mam ha tip ler de din ders le ri ni o ku ta cak ka li te li e le man lar ye tiþ ti ril me si i çin Ý lâ hi yat Fa kül te si ted ris sis te min de ge rek li ted bir le rin a lýn dý ðý ný kay de rek, ha ki kî-mü nev ver din â lim le ri ye tiþ tir mek i çin e li miz de ki bü tün im kân lar dan en i yi þe kil de is ti fa de et mek yo lu na gir dik di ye din e ði ti mi ve öð re ti mi hiz met le ri ni hü lâ sa e der. 26 Þu bat 1951 ta rih ve 5546 sa yý lý ta mim le va li lik le re din ders le ri nin e sas lar da hi lin de cid dî yet le yü rü tül me si ve mu râ ke be ye ta bi tu tul ma sý ge re ði ni an la týr. Prog ram la rý mý za tam mâ nâ sýy la sâ dýk o la rak, vic dan hür ri ye ti ni bu mem le ket te her tür lü ze de le me den ve ta ar ruz dan mâ sun tut mak ta yýz. Müs lü man lý ðý öð ret mek ve bu nun hâ ri cin de mem le ke tin muh taç ol du ðu din a dam la rý ný en i yi va sýf ta ye tiþ tir me hu su sun da ça lýþ ma lar de vam et mek te yiz di ye bü tün si ya sî sal dý rý la ra bü yük bir vu kû fi yet le ce vap ve rir. Tev fik Ý le ri, Mec lis te, A na do lu mey dan la rýn da, kon gre ve top lan tý lar da, De mok rat Par ti nin mâ ne vî hiz met le ri ni an la týr. Me se lâ, 13 A ðus tos 1951 de ki An tak ya Kon gre si nde, Þah sen ba kan lý ðý mý zýn i yi bir is ti ka met te i le ri gö tür me yi he def tut tu ðu bir me se le de din dir cüm le siy le baþ la yan hi ta býn da, il ko kul dan baþ la na rak din ders le ri ni koy duk la rý ný, ye ni ye ti þen öð ret men le ri mi zin bu i þi öð re ne rek me zun ol ma la rý i çin de öð ret men o kul la rý na din ders le ri ni koy duk la rý ný, Ý lâ hi yat Fa kül te si nin yep ye ni bir hü vi ye te ka vuþ tu rul du ðu nu, rad yo da Kur ân o kun ma sý ný ce sâ ret le sa vu nur Ekim ayýnýn sonunda Vasfiye Haným da 98 yaþýnda Hakka yürüdü. Sabýr, sebât, fedakârlýk, çile ve ibâdetle dolu bereketli ömrünün âhirinde Hakkýn rahmetine kavuþtu, Tevfik in yanýna gitti BÜ TÜN RUH-U CÂ NIM LA MA A RÝF VE KÝ LÝ NÝ TEB RÝK E DÝ YO RUM Bun dan dýr ki Be di üz za man, Ye ni hü kû me tin Ma a rif Ve ki li bu ha ki ka tý his set miþ ki, se lef le ri ne mu ha lif o la rak en zi yâ de i man ha ki kat le ri nin neþ ri ne, din ders le ri ne e hem mi yet ve ri yor di ye teb rik e der. Mez kûr ha ki ka ti, hem An ka ra, hem Ýs tan bul ü ni ver si te le ri o deh þet li, tah ri bat çý kuv ve te kar þý hem va ta ný, hem genç li ði kur ta ra cak ha ka iki Kur â ni ye ve i ma ni ye ol du ðu nu kat i yen bil di ler ki, An ka ra da ki ü ni ver si te li ler bin ye di yüz im za i le Ma a rif ve ki li nin din ders le ri ni ceb rî mek tep le re koy ma sý i çin teb rik et miþ ler di ye lâ hi ka la ra der ce der. (E mir dað Lâ hi ka sý, ) An ka ra ya bu de fa gel di ði min mü him bir se be bi, Ýs lâ mi ye te cid dî ta raf tar Da hi li ye Ve ki li Na mýk Ge dik i gör mek ve Ýs lâ mi ye tin kah ra ma ný o lan Ad nan Be ye ve Tev fik Ý le ri gi bi mü him zât la ra bir ha kî ka tý söy le mek tir ki: Hem De mok ra ta E zân-ý Mu ham me dî gi bi çok kuv vet ver mek ve Ri sâ le-i Nur un neþ ri ne mü sa a de si gi bi çok ta raf tar ol mak ve â lem-i Ýs lâ mý, hat tâ bir ký sým Hý ris ti yan dev let le ri ni de mem nun et mek i çin, A ya sof ya yý mu zah ra fat tan te miz le yip i ba det ma hal li yap mak týr. Bu i se, bu me se le i çin o tuz se ne si ya se ti terk et ti ðim hal de, bu nok ta ha tý rý i çin Na mýk Ge dik i gör mek is te dim ve gel dim. Ad nan Bey, Na mýk Ge dik ve Tev fik Ý le ri gi bi zât la rýn ha tý rý i çin baþ ka ye re git me dim. (a.g.e., 449, 450) Ve Þark Ü ni ver si te si ne sa hip çýk tý ðý gi bi, ken di si ne be del Ri sâ le-i Nur a hi mâ yet kâ râ ne sa hip çýk ma sý ný rah met-i Ý lâ hî ye den ni yâz e di yo rum di ye Bü tün ruh-u câ ným la Ma a rif Ve ki li ni teb rik e di yo rum di ye neþ re der. (a.g.e., ) Rah met-i Rah man dan rah met ni ya zýy la

10 Uludað Ýhracatçý Birlikleri Koordinatör Baþkaný Þenol Þankaya, "Ýstikrarlý gerçek kur peþindeyiz" dedi. EKONOMÝ HABERLER Y KASIM 2011 CUMARTESÝ Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 4 KASIM ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 101,10 ÖN CE KÝ GÜN 101,25 DÜN 679,27 ÖN CE KÝ GÜN 679,26 DO LAR DÜN 1,7790 ÖN CE KÝ GÜN 1,7820 DÜN 2,4280 ÖN CE KÝ GÜN 2,4290 p p p p Ü re ti ci, kur ban lýk ta ha yal ký rýk lý ðý ya þa dý ntür KÝ YE Zi ra at O da la rý Bir li ði Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, Kur ban Bay ra mý nýn ü re ti ci ler a çý - sýn dan bü yük bir ha yal ký rýk lý ðýy la geç ti ði ni; ye ter li sa týþ a pý la ma dý ðý ný ve fi yat la rýn bek len ti le ri nin çok al týn da ger çek leþ ti ði ni bil dir di. Kur ban lýk sa týþ la rýy la il gi li ge nel bir de ðer len dir me ya pan Bay rak tar, ü re - ti ci le rin bay ram ön ce si u mut la rý nýn, sa týþ la rýn ve fi - yat la rýn dü þük lü ðü ne de niy le bay ram son ra sý bü yük bir ha yal ký rýk lý ðý na dö nüþ tü ðü nü be lir tti. Ö zel lik le Ýs tan bul a sa týþ yap ma ya gi den ü re ti ci le rin bü yük bir ha yal ký rýk lý ðý ya þa dýk la rý ný kay de den Bay rak tar, Ýt hal hay van lar, kur ban lýk fi yat la rý ný dü þür müþ, yer li ü re ti ci le rin hay van la rý el le rin de kal mýþ týr de - ðer len dir me si ni yap tý. Ýt ha la týn ya ný sý ra ü re ti ci le rin hay van la rý ný sa ta ma ma la rý nýn en ö nem li se bep le - rin den bi ri o la rak da ta lep te ya þa nan a þý rý dü þü þü gös te ren Bay rak tar, Ü re ti ci le ri miz þu an i ti ba rýy la hem hay van la rý ný na sýl sa ta cak la rý ný hem de borç la - rý ný na sýl ö de ye cek le ri ni ka ra ka ra dü þün mek te dir. Ü re ti ci le ri mi zin mað du ri yet le ri nin gi de ril me si a çý - sýn dan þu i ki ted bir bir an ön ce ha ya ta ge çi ril me li - dir: Zi ra at Ban ka sý ve Ta rým Kre di Ko o pe ra tif le rin - den kre di kul la nan ve u mut la rý ný ya pa cak la rý sa tý þa bað la yan ü re ti ci le ri mi zin is te ni len sa tý þý ya pa ma ma - la rý ne de niy le düþ tük le ri bu zor du rum dan kur tul - ma la rý ve mað du ri yet le ri nin gi de ril me si a çý sýn dan kre di borç la rý er te len me li dir. Et ve Ba lýk Ku ru mu, kur ban lýk la rý el le rin de ka lan ü re ti ci le rin za rar et me - me si i çin hay van la rý ný kar kas o la rak en az TL/kg dan al ma lý dýr. Ankara / Ahmet Terzi Dün ya da ki ya vaþ la ma ih ra ca tý et ki le me ye baþ la dý nan KA RA Sa na yi O da sý (A SO) Baþ ka ný Nu ret tin Öz de bir, bu gün a çýk la nan sa na yi ü re ti mi ve ri le ri ne i liþ kin o la rak, bü yü me yi sað la yan alt sek tör le re ba - kýl dý ðýn da ih ra cat çý sek tör ler de ki ar týþ la rýn nis pe ten dü þük hat ta ne ga tif ol du ðu nu, bu du ru mun dün ya - da ki ya vaþ la ma nýn ih ra ca tý et ki le me ye baþ la dý ðý ný gös ter di ði ni kay det ti. Öz de bir, yap tý ðý ya zý lý a çýk la - ma da, sa na yi ü re ti min de ki ar týþ ta i ma lat sa na yi nin bü yük rol oy na dý ðý ný be lir te rek, top lam sa na yi ü re ti - min de ki bu bü yü me nin lo ko mo ti fi nin i ma lat sa na yi ol du ðu nu i fa de et ti. Bu bü yü me yi sað la yan alt sek - tör le re bak tý ðý mýz da ih ra cat çý sek tör ler de ki ar týþ la rýn nis pe ten dü þük hat ta ne ga tif ol du ðu nu gö rü yo ruz. Bu du rum, dün ya da ki ya vaþ la ma nýn ih ra ca tý mý zý et - ki le me ye baþ la dý ðý ný gös te ri yor de ðer len dir me sin de bu lu nan Öz de bir, iç tü ke ti me dö nük sek tör ler de i se bü yük ü re tim ar týþ la rý nýn ya þan dý ðý ný, bu nun da iç ta le be da ya lý bir bü yü me nin gös ter ge si ol du ðu nu kay det ti. Bu tab lo ya ba ka rak Mer kez Ban ka sý nýn son dö nem de al dý ðý ka rar la rýn so nuç la rý hak kýn da ko nuþ mak i çin er ken ol du ðu nu be lir ten Öz de bir, ka rar la rýn en az al tý ay i çin de et ki si ni gös ter me ye baþ la ya ca ðý ný vur gu la dý. An ka ra / a a ECB nin, tah vil a lý mý ný ar ttýr ma sý bek le ni yor nno BEL E ko no mi Ö dü lü sa hi bi e ko no mist Pa ul Krug man, Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn (ECB) tah vil a lý mý ný art týr ma sý nýn bek len di ði ni be lirt ti. Krug man Al man ya da ya yým la nan Han dels blatt ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn Av - ro Böl ge si nde ya þa nan borç kri zi nin a þýl ma sý i çin da ha faz la tah vil al ma ya ha zýr ol du ðu nu a çýk la ma sý - nýn bek len di ði ne dik kat çe ke rek, ECB nin, ge rek ti ði ka dar dev let tah vi li a la ca ðý na yö ne lik a çýk bir me saj ver me si ge re ki yor de di. Av ru pa Mer kez Ban ka sý, a - ðýr borç kri ziy le mü ca de le e den Av ro Böl ge si ne ü ye ba zý ül ke le re yar dým a ma cýy la 2010 yý lý ilk ba ha rýn - dan bu ya na i kin cil pi ya sa lar dan 183 mil yar av ro de - ðe rin de dev let tah vi li sa týn al dý. Frank furt / a a Ý tal ya ya hýz la ha re ke te geç me çað rý sý yap ýldý nav RU PA Fi nan sal Ýs tik rar Fo nu (EFSF) Baþ ka ný Kla us Reg ling, Ý tal ya ya pi ya sa la rý sa kin leþ tir mek i çin hýz la ha re ke te geç me çað rý sý yap tý. Reg ling, a ra la rýn - da Al man ya da ya yým ya pan Süd de uts che Ze i - tung un da bu lun du ðu ba zý ga ze te le re yap tý ðý a çýk la - ma da, po li tik ve ma li is tik ra rý na i liþ kin Ý tal ya nýn ya - tý rým cý la rý sa kin leþ tir mek i çin çok faz la za ma ný kal - ma dý ðý na dik kat çe ke rek, ül ke nin müm kün ol du - ðun ca ký sa bir sü re de gö re ve baþ la ya bi le cek bir hü - kü me te ih ti ya cý ol du ðu nu vur gu la dý. Kar ma þa nýn de vam et me si ha lin de fo nun Ý tal ya ya yar dým et me - ye ha zýr ol du ðu nu i fa de e den Reg ling, her han gi bir ül ke nin fon dan a cil yar dým ta lep et me si du ru mun da EFSF nin yar dý ma ha zýr ol du ðu nu kay det ti. Reg ling, fo nun A ra lýk a yýn da ký sa va de li bo no lar sat ma ya baþ la ya ca ðý na dik ka ti çe ke rek, bu nun EFSF ye zor du rum da ki Av ro Böl ge si ne ü ye ül ke le rin ka mu borç lan ma kâ ðýt la rý nýn sa týn a lýn ma sýn da ve ya ban - ka la rýn ye ni den ser ma ye len di ril me sin de kul la ný la bi - lir bir li ki di te tam po nu o luþ tur ma yý sað la ma sý nýn bek len di ði nin al tý ný çiz di. Ber lin / a a Av ru pa da borç kri zi, ka za nan bor sa bý rak ma dý nen son Ý tal ya da ki borç so ru nuy la sar sý lan Av ru pa bor sa la rýn dan, 2011 yý lý i çin de ka zan dý ran tek bor sa Ýz lan da ol du. Av ru pa nýn 26 bor sa sýn dan der le nen ve ri le re gö re, 10 Ka sým 2011 i ti ba riy le yýl so nu na o - ran la en bü yük ka yýp la rýn ya þan dý ðý bor sa lar yüz de 71,11 i le Gü ney Kýb rýs ve yüz de 46,09 i le A ti na ol du. A ti na Bor sa sý ge nel fi yat en dek si e kim so nu na gö re de yüz de 5,73 de ðer kay bet ti. Ýs tan bul / a a Tay tan Be le di ye Baþ kan lý ðý bün ye sin de 657 sa yý lý Dev let Me mur la rý Ka nu nu na ta bi o la rak is tih dam e dil mek ü ze re ta rih ve sa yý lý Res mi Ga ze te de ya yým - la nan Be le di ye Ýt fa i ye Yö net me li ði nin 15, 16 ve 17. mad de le ri i le ta rih ve sa yý lý Res mi Ga ze te de ya yýn la nan Be le di ye Ýt fa i ye Yö net me li ðin de De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Yö net me lik te ve Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn ta rih ve 2008/50 sa yý lý Ge nel ge si i le be lir ti len hü küm ler çer çe ve sin de; Be le di ye miz de mün hal bu lu nan a þa ðý da sý ný fý, ün va ný, de re ce si, a de di, cin si ye ti, KPSS pu an tü rü, ta ban pu a ný ve öð re nim du ru mu be lir ti len 3 a det Ýt fa i ye E ri kad ro su - na 2010 yý lý Ka mu Per so ne li Seç me Sý na vý nýn (KPSS) gir miþ ve Be le di ye miz sý nav ko - mis yo nun ca be lir le nen ta ban pu an la ra gö re be lir ti len boþ kad ro la ra a çýk tan a ta ma yo - luy la Ýt fa i ye E ri a lý mý ya pý la cak týr. ATAMA YAPILACAK KADROLAR BAÞVURU GENEL ÞARTLARI: 1. Türk vatandaþý olmak. 2. Sýnavýn yapýldýðý tarih itibari ile adaylarýn 30 yaþýný doldurmamýþ olmak. 3. Saðlýk açýsýndan kapalý mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydýyla itfaiye teþkilatýnýn çalýþma þartlarýna uygun olmak. 4. Tartýlma ve ölçülme aç karnýna, soyunuk ve çýplak ayakla olmak kaydýyla, erkeklerde en az 1.67 metre kadýnlarda 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kýsmý ile kilosu arasýnda (+.-) 10 kilodan fazla fark olmamak. 5. Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmýþ veya tecilli olmak. 6. Kalýcý bulaþýcý hastalýðý olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akýlca bir sakatlýklarý bulunmamak. 7. Siyasi ve Medeni haklarý kullanma ehliyetine sahip olmak sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48. maddesinin (A) fýkrasýnda belirtilen þartlarý taþýmak. 9. Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan son yapýlan 2010 yýlý Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS) girmiþ ve yukarýda belirtilen Lisans Mezunlarý için KPSSP3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almýþ olmak. Önlisans mezunlarý için KPSSP93 puan türünden en az 62 ve üzeri puan almýþ olmak. BAÞVURU YERÝ VE ÞEKLÝ: Baþvurular 14/11/2011 tarih saat: 9.00 ile arasý Taytan Belediye Baþkanlýðý Yazý Ýþleri Müdürlüðüne þahsen yapýlacaktýr. Belediyemize baþvuran adaylar KPSS baþarý puanlarýna göre sýralanacak ve en yüksek puanlý adaydan baþlanarak alýnacak boþ kadro sayýsýnýn 3 katý oranýnda aday sýnava çaðrýlacak olup, sýnava çaðrýlacak adaylarýn listesi tarihinde Belediyemiz Ýlan panosunda ilan edilecektir. BAÞVURU ÝÇÝN GEREKLÝ BELGELER: A day ta ra fýn dan dol du ru la cak Baþ vu ru For mu (Tay tan Be le di ye si Ya zý Ýþ le ri Mü dür - lü ðün den te min e di le cek tir ve baþ vu ru for mun da ki boy- ki lo tes pit ha ne si Sað lýk Ku ru - lu þu na o nay la týl mýþ o la cak týr.) 1. Nüfus Cüzdan fotokopisi 2. Öðrenim durumlarýný gösterir belge 3. Son 3 ay içinde çekilmiþ 3 adet vesikalýk fotoðraf 4. KPSS sýnav sonuç belgesi 5- Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle iliþkisi olmadýðýna dair beyaný. SINAV YERÝ VE SAATÝ Sý nav ye ri Tay tan Be le di ye Baþ kan lý ðý Hiz met Bi na sý 21/11/2011 gü nü sa at 10.00'da ya pý la cak týr. Sý na va çað rý lan a day lar i çin sý na va gi riþ bel ge si dü zen le ne cek tir. Sý na va gi riþ bel ge le ri Ya zý Ýþ le ri Ser vi sin den a day lar a la bi le cek ler dir. Da ya nýk lý lýk sý na vý yi ne ay - ný gün sa at :14.00'te ya pý la cak týr. NOT: Sýnava girecek adaylarýn yanlarýnda spor ayakkabýsý ve eþofman bulundurmalarý gerekmektedir. SINAV KONUSU (MÜLAKAT) a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý b) Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi c) 657 Sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu d) Mahalli Ýdareler ile ilgili Temel Mevzuat e) Dayanýklýlýk testi DEÐERLENDÝRME Sý nav ko mis yo nun ca ya pý la cak o lan söz lü sý nav da de ðer len dir me 100 tam pu an ü ze - rin den ya pý la cak týr. Söz lü sý nav da 70 pu an al týn da a lan a day lar ba þa rý sýz sa yý la cak týr. Söz lü sý nav ko mis yo nu, sý na va gi ren a day la rý da ya nýk lý lýk tes ti da hil ol mak ü ze re, bu Yö net me lik te a tan ma i çin ön gö rü len ge nel ve ö zel þart la rý ta þý yýp ta þý ya ma dýk la rý a çý - sýn dan de ðer len di ri lir. En yük sek ba þa rý pu a nýn dan baþ la ya rak a ta ma ya pý la cak sa yý ka dar ye dek a day Ý sim lis te si Be le di ye Ý lan Pa no sun da i lan e di le cek tir. A sil a day lar dan gö re ve baþ la ma yan la rýn ya da ve ri len sü re i çin de ev rak la rý ný ta mam la ya rak Be le di ye - mi ze mü ra ca at et me yen le rin ye ri ne sý ra sýy la ye dek a day lar dan a ta ma ya pý la cak týr. Sý - nav so nuç la rý a day la rýn ad res le ri ne ya zý lý ol a rak teb lið e di le cek tir. Ý LA NEN DU YU RUL UR B: TAYTAN BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN (DÜZELTME ÝLANI) Ýh ra cat çý ger çek kur is ti yor ULUDAÐ ÝHRACATÇI BÝRLÝKLERÝ KOORDÝNATÖR BAÞKANI ÞENOL ÞANKAYA, ''ASLINDA YÜKSEK KURUN PEÞÝNDE DEÐÝLÝZ, ÝSTÝKRARLI GERÇEK KURUN PEÞÝNDEYÝZ'' DEDÝ. U LU DAÐ Ýh ra cat çý Bir lik le ri (U ÝB) Ko or di na tör Baþ ka ný Þe nol Þan ka ya, as lýn da yük sek ku run de ðil, is tik rar lý ger çek ku run pe þin de ol duk la rý - ný i fa de e de rek, A þý rý de ðer li av ro nun Av ru - pa yý ne nok ta ya ge tir di ði ni gör dük de ðer len dir me sin de bu lun du. U lu dað Ha zýr Gi yim ve Kon - fek si yon Ýh ra cat çý la rý Bir li ði Baþ ka ný da o lan Þan ka ya, yap tý ðý a çýk la ma da, teks til i le ha zýr gi yim ve kon fek si yon sek tör le ri nin geç miþ hü - kü met ler dö ne min de yal nýz bý ra kýl dý ðý ný, yýl lar ca yet ki li le ri is tih dam de po su o lan sek tö rün ge le ce ði ne i - n a n d ý r - mak ta güç lük çek tik le ri ni di le ge tir di. Av ru pa nýn bu sek tör den ne den çýk tý ðý nýn ya da çýk mak zo run da kal dý ðý nýn i yi in ce len - me di ði gö rü þü nü i fa de e den Þan ka ya, Bu gün 2011 e gel di ði miz de Tür ki ye nin hem sa na yi si dim dik a yak ta, bü yü yor ve ay ný za man da da si ya se tin, ik ti da rý mý zýn da bu sek tö re ba ký þý de ðiþ ti. En çok bi zi ü mit len di ren ta raf da o. Mev cut ik ti da rýn, hü kü me ti mi zin, teks til ve ha zýr gi yim sek tö rü nü has sas sek tör ve Tür ki - ye nin de ge le ce ðin de çok bü yük, ö nem li rol oy na ya cak sek tör o la rak gör me si bi zi se vin dir - di. O bi ze ü mit ver di, o nun i çin biz ü mit li yiz. Ye ni teþ vik ler de e mi nim bu nun pa ra le lin de o la cak di ye ko nuþ tu. ''ÜRETMEYEN ÜLKELERÝN NE DURUMA DÜÞTÜÐÜNÜ GÖRÜYORUZ'' Söz ko nu su sek tör le rin, Tür ki ye nin is tih - dam de po su ol du ðu nu vur gu la yan Þan ka ya, þöy le de vam et ti: Bu sek tör ö zel lik le ko ru nur ve des tek le nir se Av ru pa nýn i çi ne düþ - tü ðü sý kýn tý, Tür ki ye de hiç bir za man ya þan - maz. Çün kü ü ret me yen ül ke le rin ne du ru ma düþ tü ðü nü hep be ra ber þu an da gö rü yo ruz. 6-7 se ne ev vel Av ru pa, teks til ve ha zýr gi yim de bi zim çok cid dî bir ra ki bi miz di. Fa kat av ro nun a þý rý de ðer len me si, o ül ke le ri res men bi rer ser - best pa zar o la rak it ha la ta aç tý ve U zak Do - ðu dan ge len u cuz mal lar Av ru pa da ü re ti mi bi tir di ve so nun da gel di ði nok ta yý gör dük. Biz de di yo ruz ki; Tür ki ye de bu ya þan ma sýn. Ne ti - ce de Tür ki ye nin ü ret me si lâ zým. Teþ vik le rin ve ril me si, sek tör le re sa hip çý kýl ma sý ve pa ra sý - nýn a þý rý de ðer len di ril me me si lâ zým. A þý rý de - ðer li pa ra bi ri mi nin, o ül ke yi it ha lat cen ne ti ha li ne ge tir di ði gö rü þü nü di le ge ti ren Þan ka ya, Ýþ te a þý rý de ðer li av ro nun Av ru pa yý ne nok ta - ya ge tir di ði ni gör dük de di. ''YÜKSEK KURUN PEÞÝNDE DEÐÝLÝZ'' Ýh ra cat çý la rýn yan lýþ al gý lan dý ðý ný, her ke sin yük sek kur pe þin de ol duk la rý ný san dý ðý ný i fa - de e den Þan ka ya, þu gö rüþ le ri i fa de et ti: As lýn - da yük sek ku run pe þin de de ði liz, is tik rar lý ger - çek ku run pe þin de yiz. Ya ni biz bu ra da kur la rýn stan dar dý ný ya ka la yýp, o se vi ye de git me si ni is ti - yo ruz. Ya ni bu gün gel miþ 2.00 la ra çýk mýþ, da - ha son ra 1.50 le re düþ müþ, tek rar 2.00 a çýk - mýþ, bu her kes i çin za rar. Geç miþ te 6-7 yýl biz bu nun za ra rý ný çok ö de dik, sek tör çok za rar et ti. A ma þu an da ge li nen nok ta da hep di yo - ruz; a ra sý do lar da, ler av ro - da sek tö rün re ka bet gü cü nü ko ru ya bi le cek bir kur se vi ye si dir. Ya ni bu bant ta sey ret me si ni is - ti yo ruz. Ýs tik rar lý bir ko num al sýn is ti yo ruz. Mer kez Ban ka sý da za ten bu ko nu da ha ki ka - ten cid dî ka rar lar a lý yor, e lin de ki bü tün si lâh la - rý ye rin de kul la ný yor. A þý rý zýp la ma lar ne ti ce de ih ra cat çý nýn da i þi ne gel mi yor. Ül ke nin tek sek tö re bað lý kal ma ma sý ge rek ti ði ni kay de den Þan ka ya, ül ke nin kal kýn ma sý i çin sek tör çe þit li - li ði nin ve her sek tör de de dün ya nýn ilk 5 i ne oy na ya cak þe kil de teþ vik le rin ve des tek le rin ol - ma sý ge rek ti ði ni söz le ri ne ek le di. Bur sa / a a TÝSK: G-20 de hak sýz re ka be te uð ru yo ruz TÜR KÝYE Ýþ ve ren Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (TÝSK), ABD, Çin, Hin dis tan ve Gü ney Ko re gi bi ba zý ül ke le rin, U lus la ra ra sý Ça lýþ ma Teþ ki lâ tý nýn 8 te mel söz leþ me sin den ba zý la rý ný o nay - la ma ya rak a de ta bir sos yal dam - ping ve hak sýz re ka bet ya rat týk la - rý nýn göz lem len di ði ni be lir te rek, söz ko nu su 8 söz leþ me yi de o - nay la mýþ o lan Tür ki ye nin, bu ko nu lar da ge nel stan dart la ra uy - gun dav ran dý ðý ný bil dir di. TÝSK ten ya pý lan a çýk la ma da, Tür ki ye nin; G-20 ül ke le ri a ra - sýn da U lus la ra ra sý Ça lýþ ma Teþ - ki la tý nýn (I LO) teþ ki lât lan ma öz - gür lü ðü ve top lu pa zar lýk hak ký, zor la ça lýþ týr ma, iþ ve mes lek te ay rým ve ço cuk iþ çi li ði ko nu la - rýn da ki 8 te mel söz leþ me sin den ta ma mý ný o nay la mýþ 10 ül ke den bi ri ol du ðu be lir til di. Bu ül ke ler a ra sýn da ge lir dü - zey le ri ve sos yal stan dart la rý yük - sek o lan Ýn gil te re, Fran sa, Al - man ya, Ý tal ya ve Ýs pan ya gi bi Av - ru pa Bir li ði (AB) ül ke le ri nin de bu lun du ðu na i þa ret e di len a çýk la - ma da, I LO ve ri le ri ne gö re o nay sa yý sý en dü þük o lan ül ke nin, e - ko no mik ge liþ miþ lik dü ze yi ne rað men ABD ol du ðu i fa de e dil di. ABD nin 8 te mel söz leþ me den sa de ce zor la ça lýþ týr ma ve ço cuk iþ çi li ði i le il gi li i ki söz leþ me ye o - nay ver di ði ak ta rý lan a çýk la ma - da, þun lar kay de dil di: Tür ki - ye nin u lus la ra ra sý pa zar lar da ö - nem li ra kip le ri o lan ve yük se len e ko no mi ler a ra sýn da yer a lan Çin, Gü ney Ko re ve Hin dis - tan ýn o nay sa yý sý i se 4 te kal - mak ta dýr. 8 Te mel I LO Söz leþ - me si a ra sýn da en az o nay gö - ren le rin 98, 87 ve 138 sa yý lý Söz - leþ me ler ol du ðu göz len mek te - dir. G-20 kap sa mýn da top lu pa - zar lýk hak ký na i liþ kin 98 sa yý lý Söz leþ me 13, teþ ki lât lan ma öz - gür lü ðü ne i liþ kin 87 sa yý lý Söz - leþ me 14, ço cuk iþ çi li ði ne i liþ kin 138 sa yý lý söz leþ me i se 14 ül ke ta ra fýn dan o nay lan mýþ týr. ABD, Çin, Hin dis tan, Gü ney Ko re gi - bi ba zý ül ke le rin te mel söz leþ - me le ri o nay la ma ya rak a de ta bir sos yal dam ping ve hak sýz re ka - bet mey da na ge tir dik le ri göz - len mek te dir. An ka ra / a a Ey lül a yýndaki sa na yi ü re ti mi yüz de 12 art tý SA NA YÝ ü re tim en - dek si, Ey lül a yýn da, ge - çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 12 art tý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku - ru mu (TÜ ÝK), Ey lül a yý sa na yi ü re tim en dek si so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re sa na yi ü re ti - mi Ey lül de ki yüz de 12 lik ar týþ la 2011 in Mart a yýn dan son ra ye - ni den çift ha ne ye u laþ - tý.ü re tim, bir ön ce ki a - ya gö re de yüz de 6,9 ar - týþ gös ter di. Ý ma lat sa - na yin de ki ar týþ yüz de 12,8 o la rak be lir len di. Bu yýl Ey lül a yýn da ge - çen yý lýn ay ný a yý na gö re, ma den ci lik ve ta þo cak çý lý ðý sek - tö rü en dek sin de yüz de 2,2, i ma - lat sa na yi sek tö rü en dek sin de yüz de 12,8, e lek trik, gaz, bu har ve ik lim len dir me ü re ti mi ve da - ðý tý mý sek tö rü en dek sin de de yüz de 9,9 ar týþ kay de dil di. Tak - vim et ki sin den a rýn dý rýl mýþ en - deks i se Ey lül de bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 6, mev sim ve tak vim et ki le rin den a rýn dý rýl - mýþ sa na yi ü re tim en dek si i se bir ön ce ki a ya gö re yüz de 1,5 ar týþ gös ter di. EN YÜKSEK ARTIÞ DAYANIKLI TÜKETÝM MALI ÝMALATINDA A na Sa na yi Grup la rý Sý nýf la - ma sý na gö re, Ey lül de ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re en yük sek ar týþ yüz de 15,2 i le da ya nýk lý tü ke tim ma lý i ma la týn da kay de dil di. Bu nu, yüz de 15 i le a ra ma lý i - ma la tý, yüz de 12 i le ser ma ye ma lý i ma la tý, yüz de 9,6 i le da ya - nýk sýz tü ke tim ma lý i - ma la tý ve yüz de 7,4 i le e ner ji iz le di. Ý ma lat sa na yi alt sek - tör le ri ne ba kýl dý ðýn da ar - týþ ta ilk sý ra yý mo bil ya i - ma la tý al dý. Ge çen yýl ay - ný ay da yüz de 26,4 da ra - lan mo bil ya i ma la tý bu yýl Ey lül de yüz de 56,8 ar týþ gös ter di. Mo bil ya i ma la - tý ný yüz de 34,4 i le a ðaç, a - ðaç ve man tar ü rün le ri i - ma la tý (mo bil ya ha riç), yüz de 32,3 i le ma ki ne ve teç hi zat ha riç fab ri kas - yon me tal ü rün le ri i ma - la tý ta kip et ti. Ey lül de e - lek trik li teç hi zat i ma la - týn da yüz de 27,4, te mel ec za cý lýk ü rün le ri nin ve ec za cý - lý ða i liþ kin mal ze me le rin i ma la - týn da yüz de 26,7, ka yýt lý med - ya nýn ba sýl ma sý ve ço ðal týl ma - sýn da da yüz de 25,3 ar týþ kay - de dil di. Bu dö nem de en faz la ü re tim a za lý þý yüz de 39 i le di - ðer u la þým a raç la rý nýn i ma la - týn da gö rül dü. Bu nu yüz de 14,1 lik a za lýþ la bil gi sa yar la rýn, e lek tro nik ve op tik ü rün le rin i - ma la tý iz le di. An ka ra / a a

11 Y 12 KASIM 2011 CUMARTESÝ MEDYA POLÝTÝK 11 Barla: Zulmettiniz de ne oldu? BE DÝ ÜZ ZA MAN Sa id Nur si nin, yýl la rýn da, Is par ta nýn Bar la na hi ye sin de ki sür gün ha ya tý ný an la tan Al lah ýn Sa dýk Ku lu fil mi ni ön ce ki gün sey ret tim. Se yir ci nin ne re dey se ta ma mý, mu ha fa za kâr a i le ler di. Gö ze en çok çar pan i se ya rý ya ya kýn se yir ci nin, yaþ a ra sýn da ki ler ol ma sýy dý. Ço cuk la rýn gel me si çok i sa bet li ol muþ. Be di üz za man ýn ço cuk la ra o lan sev gi si, on la ra gös ter di ði þef kat a na te ma lar dan bi ri siy di. Bu ye ni yak la þým, Üs tad Haz ret le ri ni çok se vim li ký lý yor. Za ten bu film, e sas i ti ba rýy la Be di üz za man ý ilk de fa ta bii ha liy le, bir in san o la rak, biz ler le be ra ber ya þa yan, i çi miz den bi ri o la rak gös te ri yor. De rin leþ tik çe sýð gö rü nen, in san lar dan bir in san var kar þý mýz da... Bar la da ki 7 yýl lýk sür gün ha ya tý ib ret ler le do lu. Bü tün pey gam ber le rin dö ne min de mü min le re ne kö tü lük ler, düþ man lýk lar ya pýl mýþ sa, i na nan lar ta ri hin her dö ne min de ne çi le ler çek miþ se, ne iþ ken ce ler gör müþ se, Be di üz za man Sa id Nur si de ay ný la rý ný ya þa mýþ. Za ten, Al lah yo lu na gi rin ce, çek me yen yok tur. Fa kat film bit ti ðin de, zih nim den ge çen þu ol du: Al lah ýn tut tu ðu na kim se bir þey ya pa maz, O nun bý rak tý ðý ný da kim se tu ta maz... Üs tad Haz ret le ri ne gü zel söy lü yor: Tür ki ye nin öl me yen ba ba sý EL VE DA Le nin ad lý müt hiþ fil min hi kâ ye si, Al man De mok ra tik Cum hu ri ye ti nin, ya ni Do ðu Al man ya nýn son dem le rin de baþ lar. An ne, e þi e vi terk et tik ten son ra ken di si ni i ki ço cu ðu na ve sos ya list a na va tan a a da mýþ týr. An cak bir ge ce oð lu nu re jim kar þý tý gös te ri ler den bi rin de gö rün ce ye re yý ðý lýr; kalp kri zi ge çir miþ tir. Ko ma da ge çir di ði ay lar i çe ri sin de Ber lin Du va rý yý kýl mýþ, Do ðu Al man ya ta ri he ka rýþ mýþ týr. Ko ma dan u yan dý ðýn da, dok tor lar en u fak he ye ca nýn tek rar kri ze yol a ça bi le ce ði ni söy le di ðin den oð lu ka rar ve rir, hiç bir þey de ðiþ me miþ gi bi ya þa na cak týr. Ev dü zen le nir. Re çel kap la rýn dan ký ya fet le re, te le viz yon prog ram la rýn dan gün lük ga ze te le re ka dar her þey sos ya list a na va tan da ol du ðu gi bi a yar la nýr, ay lar ca bu o yun sü rer gi der. Ö zel lik le son re fe ran dum dan be ri ha li mi zi bi raz bu fil me ben ze ti yo rum. A ta türk çü ler hâ lâ A ta türk il ke ve in ký lap la rý doð rul tu sun da te sis e di le cek bir ül ke de ya þa ya bi le cek le ri ne i nan mak is ti yor lar ve biz de bu o yu nu o la bil di ðin ce sür dür mek, ha ki ka tin zu hur et me si ni o la bil di ðin ce er te le mek i çin uð raþ ve ri yo ruz. Her bi ri mi zin fark lý se bep le ri var el bet. Ki mi bu nu si ya sî is tik rar ba ha ne siy le ge rek çe len di ri yor, ki mi ger gin lik ya rat ma ya lým mas la hat çý lý ðýy la ki mi si de salt boþ ver miþ lik duy gu sun dan... Se bep ler muh te lif ol sa da so nuç de ðiþ mi yor. A ta türk çü ler, ken di le ri ni A ta türk çü ol ma yan va tan ha in le ri nden mak bul his set me ye de vam e di yor lar; biz ler de A ta türk çü le rin ken di le ri ni Tür kan Say lan ýn de di ði gi bi a sýl ol duk la rý ya la ný na i nan ma ya de vam et sin ler ve i çin den ge çi len de ði þim sü re ci ne kar þý çok faz la ses çý kar ma sýn lar di ye on la ra has bir dün ya yý sür dür me ye ça lý þý yo ruz. Al tý o kun hâ lâ ge çer li ol du ðu iz le ni mi ni ve ren bir dün ya bu. Muh taç o lu nan kud re tin da mar da ki a sil kan da mev cut ol du ðu sa ný lan bir dün ya. Ne mut lu Tür küm de ni lin ce hem mut lu hem de Türk o lu na bil di ði dü þü nü len bir dün ya. A nýt ka bir de hu zu ra çý ký lýn ca A ta türk ün hâ lâ ya þa dý ðý na i na ný lan bir dün ya. Ve ge ri de ka lan bir i ne ðin de vir di ði A ta türk büs tü i çin i nek ve sa hip le ri hak kýn da bi le so ruþ tur ma a çý la bi le cek ka dar þi zof ren bir ül ke, zo ra ki tö ren ler, çok ça þi ir müs ved de si ve bol ca re sim-hey kel ta kýn tý sý. U nut tu ðum baþ ka ne kal dý? A ta türk çü dü þün ce sis te mi ma sa lýn dan ge ri ka lan tek þey bun lar iþ te. Bu yüz den her 10 Ka sým ve ya mil li bay ram da A ta türk ün hiç gör me di ði niz fo toð raf la rý na ma ruz ka lý yor, her ek ran kö þe si ni, ga ze te man þe ti ni bu i maj la dö þü yo ruz. Zi ra or ta da fi kir na mý na her han gi bir bi ri kim yok, ol sa ol sa i ma jýy la ya þa týl ma ya ça lý þý lan bir he ge mon ya var o ka dar... Bel ki duy muþ su nuz dur, geç ti ði miz haf ta lar da Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Sos yo lo ji Bö lü mü nde ta mam la dý ðým te zi mi ge niþ le te rek ki tap laþ týr dým. Ki ta ba Tür ki ye nin öl me yen ba ba sý is mi ni ver dim. Çün kü a dý na A ta türk çü lük de ni len ve her si ya set çi, sa nat çý ve ya ya za rýn bir u cun dan tut ma ya ça lýþ tý ðý bu söy lem sel o lu þu mun A ta türk gös te re ni ni can lý ve mer kez de tut mak tan ö te hiç bir an la mý yok. A ta türk ya þa say dý... di ye baþ la yan cüm le ler den ken di ni Ben bir A ta türk ço cu ðu yum di ye meþ ru laþ týr ma ya ça lý þan la ra ka dar bi re yi ço cuk mer te be si ne in dir ge yen ve bu en fan til po zis yo nuy la gu rur duy ma sý ný sað la yan, ö zel lik le si ya set çi le rin ba ba nýn o na yý ný al mak i çin di di þen ev lat la ra çe vi ren bir ül ke den ger çek an lam da ye tiþ kin bir öz nel lik çýk ma sý ný bek le mek müm kün mü? Bu so ru nun ce va bý Bu gü ne ka dar ken di ni A ta türk çü lük ü ze rin den ta ným la yýp da dün ya ça pýn da a ka de mik ve ya sa nat sal bir ba þa rý ya im za at mýþ kaç ki þi var? so ru sun da sak lý as lýn da. Bu bað lam da ta lep e di len se ol duk ça ba sit. A ta türk çü ler, Mus ta fa Ke mâl in dün ya ya gel miþ en þa ha ne in san ol du ðu nu, A ta türk çü lü ðün de tek ha ki ki yol ol du ðu nu dü þü ne bi lir ler, hak la rý dýr. Ye ter ki baþ ka la rý da bu dü þün ce ye bo yun eð mek ve ta ki ye yap mak zo run da bý ra kýl ma sýn. Þah sa a týf baþ ta a na ya sa ol mak ü ze re tüm ya sa lar dan kal dý rýl sýn, ço cuk lar her sa bah as ke rî ni zam da ant iç mek der din den kur ta rýl sýn, genç ler i da ri so ruþ tur ma teh di diy le as ke rî ni zam da ge çit ya pý lan stad yum tö ren le ri ne sü rük len me sin, il ko kul ders ki tap la rýn dan ü ni ver si te de ki zo run lu in ký lap ta ri hi der si ne ka dar tüm res mî ta rih ez ber le ri göz den ge çi ril sin. E ðer A ta türk çü ler, sýk lýk la be lirt tik le ri gi bi A ta türk ün or tak pay da ol du ðun dan o ka dar e min se, tüm bu bas ký lar la do lu o to ri ter ya pý yý kal dýr mak ta da be is gör me me le ri ge re kir. Ve A ta türk çü le rin id di a et ti ði gi bi Tür ki ye nin öl me yen ba ba sý na bu ö lüm süz lü ðü halk bah þet tiy se, halk tan baþ ka kim se de a la maz za ten. Öy le de ðil mi? Hi lal Kap lan, Ye ni Þa fak, 11 Ka sým 2011 Ýn san lar zul me der, ka der a da let e der. A cý lar san cý la ra, san cý lar a ra yýþ la ra ka pý a ra lar. Film de, bir hu sus çok gü zel iþ len miþ. Ka ra yo lu u la þý mý nýn ol ma dý ðý, sa de ce ka yýk la gi di le bi len bir na hi ye de, bir kaç ki þi nin kâ ðýt par ça la rý na yaz dý ðý ri sa le ler, E ðir dir il çe si ne, o ra dan Is par ta ya, o ra dan bü tün A na do lu ya ya yý lý yor, yüz bin le re u la þý yor. Ve bu nu sý ra dan in san lar ya pý yor. Bu ra da dur ma lý yýz. Al lah, bü yük iþ le ri hep top lu mun sý ra dan ka bul et ti ði in san la ra gör dü rü yor. Öl çü, in san la ra de ðil, Al lah a a it tir. Ma kam, rüt be, zen gin lik, ge niþ a i le, kuv ve ti el de bu lun dur ma, dün ya nýn in san la ra a it öl çü le ri dir. Al lah i se þa þýr týr, in sa na ac zi ni an la týr. Bir köy den a lýr bir ku lu nu, ön ce sa rýp sar ma lar, ko rur, düþ man lýk lar dan u zak tu tar, son ra güç len di rir, dün ya la ra ko nuþ tu rur. En bü yük ör nek E fen di miz (sas) de ðil mi? Mek ke i le Me di ne a ra sý yak la þýk 400 ki lo met re lik bir yol. Taþ lýk, ka ya lýk kup ku ru bir a ra zi... Pey gam be ri miz (sas) ar ka da þý Hz. E bu be kir le bu yo lu yü rür ken, o es na da dün ya da ne kral lýk lar, sul tan lýk lar var dý. Dün ya, on lar i çin kim bi lir ne ka dar ha ya ti ha di se ler le meþ gul dü. Bu yo lu yü rü yen i se i ki ki þiy di. Fa kat in san lýk ta ri hi ni, o gü nün in san la rý nýn çok ö nem se di ði sa vaþ lar bütün takiplerine raðmen yüz Barla da o risaleler, evet sýradan insanlar eliyle, hem de dönemin binlere ulaþýyor. Barla da bir avuç ama samimi insan, Said Nursi yi baðýrlarýna basýyor. Bunu da çok önemsemeliyiz. Milletin sahiplenmesi çok kýymetlidir. Bir dava, bir hareket millete mal olmalýdýr. Millete yaslanmayan, eninde sonunda devrilir gider. de ðil, bu yü rü yüþ de ðiþ tir di. Çün kü a sýl ka za nan lar, hep Al lah a sa dýk ka lan lar dýr... Bar la da o ri sa le ler, e vet sý ra dan in san lar e liy le, hem de dö ne min bü tün ta kip le ri ne rað men yüz bin le re u la þý yor. Ýn cir a ða cý ný, in cir çe kir de ði ne ta þý tan Al lah, Bar la yý da bir çe kir dek ya pý yor... Dik ka ti mi zi ne çe ki yor? Bar la da bir a vuç a ma sa mi mi in san, Sa id Nur si yi ba ðýr la rý na ba sý yor. Bu nu da çok ö nem se me li yiz. Mil le tin sa hip len me si çok kýy met li dir. Bir da va, bir ha re ket mil le te mal ol ma lý dýr. Mil le te yas lan ma yan, e nin de so nun da dev ri lir gi der. Film de, Be di üz za man ýn ö nü nü kes me ye ça lý þan la rýn yap týk la rý ný sey ret tik çe, hep gü nü müz le ir ti bat lar kur dum. Ya lan lar, if ti ra lar, ka ra la ma lar, kor kut ma lar hep si bu gün de var.(...) Film bit ti ðin de is ter is te mez þöy le dü þü nü yor su nuz: Zul met ti niz de ne ol du? Ve sa yet sis te mi nin; sýrf di ne yö ne liþ ol ma sýn, mil let ma zi si i le bað la rý ný ha týr la yýp, ken di de ðer le ri ü ze rin de yük sel me sin di ye sus tur ma ya ça lýþ tý ðý Sa id Nur si yi da ha ya kýn dan ta ný ma ya, bil me ye ih ti ya cý mýz var. Ye ni ne sil ler, o nu ta ný dýk ça da ha çok se ve cek ler. Al lah ýn Sa dýk Ku lu fil mi, bu yön de a týl mýþ gü zel bir a dým. Ay ný za man da ce sur bir a dým. Ý na ný yo rum ki, i le ri de hem tek nik, hem se nar yo hem de gör sel lik a çý la rýn dan çok da ha gü zel e ser ler ve ri le cek. Ýlk le ri kut la yýp yü rek len dir mek ge re ki yor... Hü se yin Gü ler ce, Za man, 11,11,2011 Ý çi miz de ki a sýl dep rem ler BÝR ga ze te de Ý çi miz de ki dep rem baþ lýk lý bir ya zý ya yýn lan dý. Van da mað dur hal ka yar dým o la rak gön de ri len ça dýr la rýn ve di ðer mal ze me nin yað ma lan ma sýn dan, kar ga þa dan, ye mek da ðý tý mýn da sý ra ya ri a yet e dil me me sin den hak lý o la rak ya ký ný lý yor ve bu i çi miz de ki dep re me kar þý ne ya pa ca ðýz so ru su yö nel ti li yor du. Van ýn i man lý, ah lak lý, fa zi let li, doð ru hal ký ný ten zih e de rek ben de yað ma cý lý ðý, ta la ný ký ný yo rum. La kin i çi miz de ki a sýl dep rem bu ça dýr ve mal ze me yað ma sý de ðil dir. Ý çi miz de ki bü yük dep rem An ka ra da, Ýs tan bul da, Ýz mir de u zun za man dan be ri ya þan mak ta dýr. Bir kaç kam yon ça dýr ne dir ki... Bu ül ke yüz yý la ya kýn bir za man dan be ri kor kunç ve fe ci þe kil de yað ma lan mak ta dýr. Ýt ti hat çý la rýn yað ma la rý. Cum hu ri ye tin i la nýn dan son ra ki yað ma lar. Ha yat la rý bo yun ca hiç ti ca ret yap ma mýþ bir ta kým bü yük le rin, öl dük le rin de ef sa ne ça pýn da bü yük ser vet ler bý rak ma la rý. Ýs lam va kýf la rý nýn yað ma lan ma sý. Bir a ra ül ke miz de müz min ve çok yük sek enf las yon var dý. Bu enf las yo nun göl ge sin de bir ta kým vam pir ler, a sa lak lar, in sa na ben ze yen ca na var ha mam bö cek le ri yüz mil yar lar ca do lar vur du lar. Ül ke miz de beþ yüz mil yar do lar mik ta rýn da ka ra, kir li, ne cis pa ra bi ri ki mi ol du ðu söy le ni yor. A sýl bü yük dep rem bu de ðil mi dir? (...) Hal kýn ço ðun lu ðu nun oy la rýy la ik ti dar ol muþ Ad nan Men de res in bir ge ce bas ký nýy la a la þa ðý e di lip za lim bir mah ke me ka ra rýy la i dam e dil me si dep rem de ðil mi dir? EK SÝK LE RÝ ve yan lýþ la rýy la Tür ki ye de bir ka buk de ði þi mi ya þa ný yor. Dü ne a it ne ka dar pa ra dig ma var sa ça týr dý yor. A ma ba zý a lan lar da ki re zerv hâ lâ ýs rar la ko ru nu yor. Es ki dü ze nin e ze li mu ha fýz la rý ve son dö nem de AKP fo biy le fi i len on la rýn ya nýn da saf tu tan lar bu ko ru ma lý a lan la rýn da kar þý dev ri min le hi ne e pey ce ya ra al dý ðý ka na a tin de ler. A ma ne ya zýk ki tab lo hiç de öy le de ðil. Dün 10 Ka sým dý iþ te. Yýl lar dýr hiç a ma hiç go cun ma dan, ký zar ma dan ser gi le nen pa ro di ler, de ði þen Tür ki ye de ay nen tek rar lan dý. Mus ta fa Ke mal in öl dü ðü söy le nen (ki an ma ya pý la bil me si i çin bu sa a tin be lir len di ði ni id di a e den ler de var) 9 u 5 ge çe ça lý nan si ren ler le her kes ol du ðu yer de do na kal dý. Kim bi lir kaç in san, düþ man ca ba kýþ la ra ve da ha sý ge rek siz tar týþ ma la ra ma hal ver me mek i çin a de ta bu þart lý ref lek si an dý ran ko me di ye or tak ol mak zo run da kal dý. Ye di ya þýn da ki ye ðe nim den bi li yo rum, A ta türk der ken se si tit rer, göz le ri ya þa rýr hal de a de ta tran sa ge çen ve bu hal le riy le ne 27 Ma yýs 1960, 12 Mart 1971, 12 Ey lül ve 28 þu bat dar be le ri hep bi rer dep rem de ðil mi dir? (...) Tür ki ye de ki Müs lü man ço ðun lu ðun in san hak la rý nýn, din ve vic dan hür ri ye ti nin a yak lar al tý na a lýn ma sý dep rem de ðil mi dir? Vam pir rant çý la rýn mem le ke ti, mil le ti, hal ký i lik le ri ne ka dar soy ma la rý dep rem de ðil mi dir? Van dep re mi, o ra da ça dýr kam yon la rý nýn yað ma e dil me si, bu say dý ðým dep rem le rin ya nýn da pek kü çük ka lýr. Bir Ja pon ya ya bir de Tür ki ye ye ba ka lým. On lar en bü yük dep rem ler, a fet ler, fe la ket ler kar þý sýn da di sip lin li, sa býr lý ha re ket e di yor. Biz de i se yað ma cý lýk baþ lý yor. Bu nun se be bi ne dir? Kö tü e ði tim dir, sa pýk i de o lo ji dir, kö tü i da re dir; mil lî kim lik ve kül tü rün yoz laþ tý rý lýp e roz yo na uð ra týl ma sý dýr. Fa þist i de o lo jik dü ze nin mil lî kim lik ve kül tü rü mü ze cep he al ma sý en bü yük dep rem dir. Tür ki ye hal ký ný i man bir li ði a yak ta tu tu yor du. Di ni za yýf lat tý lar ve bu gün kü sos yal, kül tü rel, si ya sî dep rem le ri te tik le di ler. Mer ve Ka vak çý A me ri ka da tah sil gör müþ tü, bir pro fe sör ço cu ðuy du, kül tür lü ve me de nî bir ha ný me fen diy di. Ba þýn da e þarp var di ye bir ta kým i de o lo ji yam yam la rý o nu Mil let Mec li si ne sok ma dý lar, mil let ve kil li ði ni ip tal et ti ler. Halk i ra de si ne ya pý lan bu say gý sýz lýk bir dep rem de ðil miy di? (...) Bun lar hep i çi miz de ki dep rem ler dir. Van da ki ça dýr ve yar dým mal ze me si yað ma sý dep re mi bun la rýn ya nýn da kü çük ve mâ su mâ ne ka lýr. Bi zi ya kýn ta ri hi mi zin si ya sî, sos yal, kül tü rel iç dep rem le ri bu gün kü ha le ge tir miþ tir. Dep rem sa de ce top ra ðýn sal lan ma sý de ðil dir. Meh med Þev ket Ey gi, Mil li Ga ze te, 11 Ka sým 2011 De meç kir li li ði dep rem den be ter KI ZI LAY Ge nel Baþ ka ný Ah met Lüt fü A kar ýn ko nuk ol du ðu Van dep re mi nin he men son ra sýn da yap tý ðý mýz 5n1k prog ra mý ný hiç u nut ma ya ca ðým. Ah met Bey ken di ne gü ve nen i fa de si i le ça dýr la rýn yet me ye ce ði ni bil dik le ri ni ve in san la rý mý zýn ha sar sýz ev le ri ne gir me si ni, dün ya nýn hiç bir ye rin de bu ka dar in sa nýn ça dýr da ba rý na ma ya ca ðý ný söy lü yor du. A ca ba bu gün o o tel yý kýn tý sý nýn al týn da ka lan in san la - rý mý zýn ku la ðýn da bu söz ler yan ký la ný yor mu dur? Ya da Þe hir ci lik ve Çev re Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar ýn da ha ge çen gün söy le di ði o ve ciz söz, Bü yük dep re min ol du ðu yer de bir da ha dep rem ol maz, di ye bi li rim ki Van-Er ciþ en gü ven li böl ge dir de me ci... Kim den he sap so ra lým? Al lah rý za sý i çin bi ri niz bir ad res gös te rin, ki me ký za lým? Cü neyt Öz de mir, Ra di kal, 11 Ka sým 2011 ya zýk ki kli nik psi ki yat ri nin a la ný na gi ren kör pe cik ço cuk la rý mý zýn zi hin le rin de ki ger çek lik al gý sý na bir kaz ma da ha vu rul du. Ta raf, Ye ni Þa fak ve Ye ni As ya ha ri cin de mem le ket te çý kan 40 a ya kýn u lu sal ga ze te, 73 yýl ön ce ve fat e den bir dev let a da mýn ö lü mü nün ha ber de ðe ri ta þý dý ðý ný dü þü nü yor ol ma lý ki, ge liþ me yi ilk say fa dan gör dü. Va tan "dik ta tör "tar týþ ma la rý na o nun að zýn dan ya nýt ve rir ken, Söz cü "Er ge ne kon da va sý nýn "1 Nu ma ra sý na" at fen ilk say fa sý nýn ta ma mý ný kah ra ma nýn fo to ro ma ný na a yýr dý. Re jim ve top lum di zay ný fa a li yet le ri ne a ra ve ren bir ký sým ser ma ye de boþ dur ma dý el bet te. Koç, i ti nay la seç ti ði Hür ri yet, Mil li yet, Sa bah ve Za man'ýn ar ka ka pa ðý ný ka pa ta rak A ta'ya bað lý lý ðý ný bir kez da ha bel let ti he pi mi ze. "Ü fü rük çü" la kap lý Zöh re A na, A le vi va tan daþ la rý mýz a dý na so yun du ðu þo vun da, Mus ta fa Ke mal a dý na bir gün lük yas o ru cu na ni yet et tik le ri ni, "if ta rý" da Ga zi'nin çok sev di ði et li pi lav ve süt laç la ya pa cak la rý ný du yur du. Bu a ra da at la ma ya lým. Te le fon la ko nuþ tu ðum Pir Sul tan Ab dal Kül tür Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Ka zým Genç, Kal pak lý Zöh re A na'nýn son ü fü rü ðü nün A le vi lik te ye ri ol ma dý ðý ný ýs rar la vur gu lu yor. Baþ ba kan Tay yip Er do ðan ve Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül de A nýt ka bir def te rin de te miz bir say fa da ha a çýp "yok bir bi ri miz den far ký mýz, çün kü biz de Os man lý ban ka sý yýz" me a lin de sa týr lar la, ma kul çiz gi de ol duk la rý ný gös ter di ler. Der dim Mus ta fa Ke mal ü ze ri ne ko nuþ mak de ðil. Bu i þi Se van Ni þan yan gi bi de ðer li i sim ler la yý kýy la yap tý lar za ten. Hat ta ký sýr po le mik le re gir me mek i çin 10 Ka sým'da ya pý lan tüm TV prog ra mý tek lif le ri ni de ge ri çe vir dim. Res mî ta rih dý þýn da ki A ta türk an la tý la rý na rað men "si ze ne kar de þim se vi yo ruz" di yen le re de söy le ye cek bir þe yi miz o la maz. "Ý nanç" kar þý sýn da, bi ze dü þen ö nü müz den ye mek tir. Oy al dý ðý ta ba nýn ref leks le ri or ta da ol sa da, mü es ses ni za mýn ma kul va tan daþ ya rat ma ri tü el le ri ne kat ký sað la yan si ya si le rin bi rey sel ter cih le ri de ken di le ri ni il gi len di rir di ye lim. Öy le ya, her kes ten, par ti si nin kýr mý zý - Si ya set, kul la rýn i þi (...) A ta türk ün son Baþ ba ka ný Ce lal Ba yar la o dö ne mi de i çe ren u zun bir söy le þi yap mýþ ve ya yýn la mýþ tým 1975 yý lýn da. Ör ne ðin A ta türk ün ar týk Cum hur baþ kan lý ðý gö re vi ni sür dü re me ye cek ka dar a ðýr has ta ol du ðu ve ko ma ya gir di ði gün ler de bi le bu du ru mu ga ze te de ha ber yap mak ya sak tý. HA BER YAP MAK YA SAK Me se la Ah met E min Yal man A ta türk ün sað lýk du ru mu hak kýn da bir ha ber-yo rum ya yýn la dý ðý i çin, 1938 in 8 A ðus tos gü nü Tan ga ze te si 30 gün sü re i le ka pa týl mýþ tý. Ba yar bu ko nu da da ha ön ce tüm ga ze te ci le ri ve Yal ma ný da bu ko nu da u yar dý ðý ný a ma Ga ze te ci lik da mar la rý ka ba ran Yal man ýn bu u ya rý ya rað men has ta lý ðý ha ber leþ tir di ði ni an lat mýþ tý. Rah met li Dr. Ta rýk Te mel de o yaz ken di si ni Ý çiþ le ri Ba ka ný Þük rü Ka ya nýn Dol ma bah çe ye ça ðýr dý ðý ný, ya tak ta ya tan ve bi lin ci ni yi tir miþ o la rak gör dü ðü A ta türk ü mu a ye ne et tir di ði ni an lat mýþ tý ba na. Mu a ye ne den son ra Þük rü Ka ya nýn Bu ra da gör dük le ri ni dý þa rý da kim se ye an la týr san se nin i çin i yi ol maz di ye u yar dý ðý ný da an lat mýþ tý Dr. Te mel. Ba yar A ta türk ün has ta lý ðý i ler ler ken Ve ka let so ru nu na da çö züm a rý yor. YA KEN DÝ SÝ NE GE LÝR SE... Þöy le an lat mýþ tý o dö ne mi: A ta türk ko ma ya gir miþ ti. Kur tu lur sa kur tu lur. Fa kat A na ya sa ya gö re Cum hur baþ ka ný va zi fe gö re mez ha le ge lir se Mec lis Re i si ve ka le ten ta yin e dil me liy di. Ses çý kart maz sak A na ya sa ya ay ký rý o la cak. A ma o a ra da ken di si ne ge lir de bir ve kil ta yin e dil di ði ni gö rür se he men ö lür dü. De mek ö lü mü mü bek li yor lar mýþ der di. Ba yar çö zü mü Ba kan lar Ku ru lu i le Mec lis Baþ ka ný Ab dül ha lik Ren da yý Dol ma bah çe ye ça ðý ra rak bu lu yor. On la ra Ýþ le ri ak sat ma dan yü rü te lim. Ö nem li iþ ler de Ren da nýn da dü þün ce si ni a lý rýz. Cum hur baþ ka ný ve ki li ta yin et me ye lim di yor. O sý ra da Dol ma bah çe den te le fon la ya pý lan bü tün ko nuþ ma lar din le ni yor ve hem Ba yar a hem de Ý çiþ le ri Ba ka ný Þük rü Ka ya ya ra por e di li yor muþ. Bu top lan tý dan son ra TBMM Baþ ka ný Dol ma bah çe den An ka ra ya te le fon et miþ ve ko nuþ tu ðu ki þi ye Me rak e de cek bir þey yok me a lin de bir þey ler söy le miþ. VA SÝ YET VAR MIY DI? Me rak e di len þey i se A ta türk ün ha le fi ni be lir le yen bir va si ye ti o lup ol ma dý ðýy dý o gün ler de. Ý nö nü ye ya kýn çev re le re gö re, Þük rü Ka ya i le Ha san Rý za So yak, böy le bir Si ya si va si yet al mak i çin ça ba har ca mak tay dý lar. Ba yar ýn Dol ma bah çe top lan tý sýn da böy le bir va si yet ten söz et me me si i se, en faz la es ki Baþ ba kan Ýs met Ý nö nü yü il gi len di ri yor du. TBMM Baþ ka ný Ren da nýn An ka ra da ko nuþ tu ðu ki þi ye bu ko nu da bil gi ver di ði an la þý lý yor. A ta türk ün has ta ya ta ðýn da ve ko ma da bu lun du ðu gün ler de ye ri ne ge çe cek ki þi yi be lir le mek ü ze rin de ki ge liþ me le rin bir u cun da da, or du bu lun mak ta dýr. Ör ne ðin Ge nel kur may da ya pý lan top lan tý da ka ra rýn TBMM ye bý ra kýl ma sý ka rar laþ tý rý lý yor. Ý NÖ NÜ CUM HUR BAÞ KA NI Bu top lan tý er te sin de Ge nel kur may ý zi ya ret e den Baþ ba kan Ba yar Ge nel kur may Baþ ka ný Ma re þal Fev zi Çak mak a Mec lis ço ðun lu ðu si zin cum hur baþ ka ný ol ma nýz dan ya na di yor. An cak Ma re þal Çak mak si ya set dý þýn da kal ma ya ka rar ver di ði ni söy lü yor. Ay ný gün ler de de Ýs tan bul da 1 in ci Or du nun ko mu ta ka de me si bir top lan tý ya pýp Ýs met Ý nö nü Cum hur baþ ka ný ol ma lý þek lin de bir ka rar a lý yor. Bu gün le rin so nun da 11 Ka sým gü nü Ý nö nü Cum hur baþ ka ný se çi lir. Ba yar Baþ ba kan ka lýr a ma Þük rü Ka ya i le Tev fik Rüþ tü A ras (Dý þiþ le ri Ba ka ný) ka bi ne dý þýn da bý ra ký lýr lar. Ý ki ay son ra da 25 Ka sým 1938 de Ba yar ýn ye ri ne Re fik Say dam Baþ ba kan o lur. Say dam, Ý nö nü baþ ba kan lýk tan ay rý lýr ken Sað lýk Ba kan lý ðý ndan is ti fa et miþ ve o nun ya nýn da ye ri ni al mýþ týr. Meh met Bar las, Sa bah, 11 Ka sým 2011 A ta türk çü ler den ko run ma ka nu nu çiz gi le ri ni e li nin ter siy le i tip Der sim kat li a mýn da CHP'nin so rum lu lu ðu ol du ðu nu söy le yen, o pe ras yon lar dan A ta türk'ün ha ber dar ol ma ma sý nýn dü þü nü le me ye ce ði ni be lir ten CHP Tun ce li Ve ki li Hü se yin Ay gün gi bi ce sur ol ma sý ný bek le ye me yiz. Be ni ra hat sýz e den, Al lah'ýn bil di ði ni kul dan sak lar ca sý na, pek ço ðu mu zun far kýn da o lup a çýk tan kar þý çýk ma dý ðý hat ta ki mi za man or tak ol du ðu bu ko lek tif de li li ðe kar þý bir çýð lýk at mak. Çün kü yap tý ðý mýz dü pe düz sah te kâr lýk, kor kak lýk. E vet, A ta türk'ü ko ru ma ka nu nuy la "bi ri ni sev me me" hak ký mý zý e li miz den a lan si ya si ler den sev dik le ri mi zin, be den ve ruh sað lý ðý mý zýn ko run ma sý i çin de ted bir al ma la rý ný is ti yo ruz. Be lir li gün haf ta lar da dev let e liy le "tap tý rý lan" se kü ler tan rý lar dan ve on la rýn hýr çýn mü rit le ri nin da yat ma la rýn dan o kul da, so kak ta, iþ ye rin de, mah ke me de... biz le ri ve ço cuk la rý mýzý ko ru ya cak bir ya sa ta lep e di yo ruz. Bi zim de ko ru na cak ka dar de ðe ri miz yok mu? Me lih Al tý nok, Ta raf, 11 Ka sým 2011

12 12 12 KASIM 2011 CUMARTESÝ Y AÝLE - SAÐLIK Di ya be tte bitkisel te da vi ye dikkat edin UZ. DR. MEHMET DEMÝRCÝOÐLU "HALK ARASINDA BÝLÝNÇSÝZCE YAYGINLAÞAN BÝTKÝSEL KARIÞIMLARIN SAF OLMADIÐINI" SÖYLEDÝ. Yað hücrelerine nokta atýþý ABD DE KÝ Te xas Ü ni ver si te si nin An der son Kan ser A raþ týr ma la rý Mer ke zi nden bi lim a dam la rý, A di po ti de ad lý de ney sel i lâç sa ye sin de o bez ma kak la rýn 4 haf ta da ki lo ver di ði ni, hay van la rýn bel çev re si nin de in cel di ði ni be lir le di. MR gö rün tü le rin de de hay van la rýn yað do ku la rýn da ö nem li a zal ma ol du ðu be lir len di. A raþ týr ma ya im za a tan lar dan Dr. Re ne ta Pas qu a li ni, bu i lâ cýn in san lar i çin ge liþ ti ril me si nin yað hüc re le ri nin a me li yat sýz a zal týl ma sý nýn ya ný sý ra mev cut za yýf la ma i lâç la rý na al ter na tif de o la bi le ce ði ni be lirt ti. Ý lâ cýn a þý rý ye mek ye dik le ri ve ha re ket et me dik le ri i çin o bez o lan 10 may mu na ve ril me sin den son ra bu hay van la rýn ki lo la rý nýn or ta la ma yüz de 38,7 a zal dý ðý gö rül dü. May mun la rýn bel çev re sin de ki yað la rýn da yüz de 27 a zal dý ðý be lir len di. Ý lâ cýn yað hüc - re le ri ni bes le yen kan da mar la rý nýn yü ze yi ne ya pýþ tý ðý ný, da ha son ra yað hüc re le ri ni yok e den sen te tik bir mo le kül yay dý ðý ný vur gu la yan bi lim a dam la rý, bu i lâ cýn mev cut za yýf la ma i lâç la rýn dan fark lý bir me ka niz ma ya sa hip ol ma sý ve yan et ki le ri nin az ol ma sý dolayýsýyla ö nem ta þý dý ðý na dik ka ti çek ti. Bir son ra ki a dým da bi lim a dam la rý i lâ cý pros tat kan se ri te da vi si gö ren o bez ki þi ler ü ze rin de de ne me yi plan lý yor. Si ga ra gi bi o be zi te nin de kan se rin baþ lý ca risk fak tö rü ol du ðu nu be lir ten bi lim a dam la rý, kan se re ya ka la nan o bez le rin a me li ya tý nýn, ke mo te ra pi ve rad yo te ra pi nin ge nel lik le çok ba þa rý lý ol ma dý ðý ný da vur gu la dý lar. Bi lim a dam la rý, ki lo kay bet me le ri sað lan dý ðýn da, pros tat kan se ri ne ya ka la nan ki þi le rin da ha i yi te da vi e di lip e dil me ye ce ði ni a raþ tý ra cak. Was hing ton / a a BÝTKÝ kök le ri, çe þit li ot lar ve kar þým lar. Bütün bun lar ta bi at tan ge len þi fa o la rak ta ným lan sa da ba zý has ta lýk lar söz ko nu su ol du ðun da ya rar dan çok za rar ge ti ri yor. Kan þe ke ri kon tro lün de in sü lin sal gý sý nýn ye ter siz ol ma sý du ru mu nu i fa de e den di ya bet, ö nem li bir sað lýk prob le mi ol sa da son yýl lar da ge liþ ti ri len yön tem ler ve i lâç lar i le hýz lý te da vi e di le bi len bir ra hat sýz lýk ha li ne gel di. Di ya be tin çö zü mü nü bit ki ve ka rý þým lar da a ra mak i se has ta lý ðýn te da vi si ni ge cik tir mek ten baþ ka bir i þe ya ra mý yor. Me mo ri al An tal ya Has ta ne si Da hi li ye Bö lü mü nden Uz. Dr. Meh met De mir ci oð lu 14 Ka sým Dün ya Di ya bet Gü nü ön ce sin de di ya bet ve te da vi si hak kýn da bil gi ver di. Sýt ma a þý sý i çin ye ni u mut ÝN GÝ LÝZ bi lim a dam la rý, sýt ma pa ra zi ti nin in san da kýr mý zý kan hüc re le ri ni (e rit ro sit) na sýl e le ge çir di ði ni keþ fet ti ler. Cam brid ge de ki San ger Ens ti tü sün den a raþ týr ma cý lar ta ra fýn dan ya pý lan ke þif, sýt ma ya kar þý et ki li bir te da vi yön te mi nin ve a þý nýn ge liþ ti ril me si i çin bü yük ö nem ta þý yor. Na tu re ad lý der gi de ya yým la nan a raþ týr ma nýn ya zar la rýn dan Ga vin Wright, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, pa ra zi tin kýr mý zý kan hüc re le ri ni na sýl e le ge çir di ði ni belirlemek i çin A VE - XIS a dý ný ver dik le ri bir hüc re dý þý et ki le þim ta ra ma tek no lo ji si ge liþ tir dik le ri ni a çýk la dý. Wright, A VE XIS i kul la na rak kýr mý zý kan hüc re le ri yü ze yin de bu lu nan ba si gin ad lý bir re sep tör i le pa ra zit te bu lu nan PfRh5 ad lý bir pro te in a ra sýn da ki et ki le þi mi keþ fet tik le ri ni be lirt ti. Da ha son ra la bo ra tu var or ta mýn da bu et ki le þi mi blo ke et me yi de ne dik le ri ni söy le yen Wright, bir an ti kor kul la na rak pa ra zit le rin kýr mý zý kan hüc re le ri ni e le ge çir me si ni en gel le dik le ri ni a çýk la dý. Wright, ba si gin i le PfRh5 pro te i ni a ra sýn da ki et ki le þi mi he def a lan an ti kor lar kul la na rak has ta lý ðý dur du ra bi li riz de di. Siv ri si nek ý sý rý ðý i le bu la þan sýt ma, her yýl Af ri ka nýn Sah ra al tý böl ge sin de 300 mil yon ki þi yi et ki li yor ve ço ðu ço cuk yak la þýk 1 mil yon in sa nýn vefat et me si ne sebep o lu yor. Sýt ma pa ra zi ti, ki þi nin siv ri si nek ta ra fýn dan ý sý rýl ma sýn dan sa de ce beþ da ki ka son ra ka ra ci ðe re yer le þi yor. Ka ra ci ðer de hayat dön gü sü nün fark lý bir ev re si ne ge çen pa ra zit, kýr mý zý kan hüc re le ri ni e le ge çir me ye baþ lý yor. Ýn gi liz i lâç fir ma sý Gla xos mith Kli ne, ge çen ay yap tý ðý a çýk la ma da hâ lâ de ney a þa ma sýn da ki RTS,S a þý sý nýn ço cuk la rýn sýt ma ya ya ka lan ma ris ki ni ne re dey se ya rý ya rý ya a zalt tý ðý ný kay det miþ ti. Lon dra / a a ÝSTOÇ MAÐAZAMIZA Otoket Çizimi yapan Bay Eleman Aranýyor. Ýrtibat : (0531) (212) MASACI TÝCARET TAZÝYE Azam Yýlmaztürk ve Hamit Yýlmaztürk'ün kardeþi, Serdar Yýlmaztürk dayýsý Yunus Yýlmaztürk'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Afyonkarahisar Yeni Asya Okuyucularý DÜ ZEN LÝ O LA RAK ÞE KER DE ÐE RÝ NÝ ZÝ ÖLÇ TÜ RÜN Di ya bet 3 fark lý ev re den o luþ mak ta dýr. Baþ lan gýç ev re si o lan in sü lin di ren ci yük sek li ði be lir ti le ri ye mek ler den son ra o lu þan a ðýr lýk his si, so ðuk ter le me, di yet yap ma ya rað men ki lo ve re me me, a ðýz ku ru ma sý ve gün i çe ri sin de ki hal siz lik ler dir. Bu du ru ma mü da ha le e dil me di ðin de pre-di ya bet (di ya bet ön ce si) ve di ya bet dö nem le ri o luþ mak ta dýr. Dü zen li þe ker de ðe ri öl çüm le ri i le has ta lý ðýn in sü lin di ren ci yük sek li ði ev re sin de fark e dil me si ve er ken te da vi ye baþ lan ma sý ö nem li dir. Di ya bet böb rek ra hat sýz lý ðý na, kör lü ðe, di ya liz ve kalp has ta lýk la rý na sebep o la bil mek te dir. Bu ö nem li has ta lý ðýn te da vi sin de son beþ se ne de kul la ný lan i lâç lar sa ye sin de cid dî bir þe kil de þe ke ri yük sek has ta la rýn bi le kan þe ker dü zey le ri nor mal se vi ye le re ge ti ri le bi li yor. Za man i çin de i lâç la rýn mik ta rý a zal tý la bi li yor; hat ta has ta lar i lâç sýz ya þa ya bi le cek dü ze ye ge le bi li yor. Ça re si bu lun ma yan bir du rum da baþ ka yön tem le re baþ vur mak in san i çin ka bul e di le bi lir bir du rum dur, fa kat di ya bet gü nü müz de te da vi si müm kün bir has ta lýk týr. Bu sebep le ku lak tan dol ma bil gi ler le ha zýr la nan bit ki sel ka rý þým la rý te da vi yön te mi o la rak uy gu la ma ya ge rek yok tur. Bi be ri ye, vü cut ta bi rik miþ o lan yað la rýn ya kýl ma sýn da ö nem li et ken mad de ler ihtiva edi yor. Za yýf la mak is te yen ler bi be ri ye iç sin SÝÝRT Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Re cep Zi ya da no ðul la rý, za yýf la mak, vü cu dun da ki yað la rý yak mak ve ko les te ro lü nü dü þür mek is te yen le rin bi be ri ye ça yý iç me le ri ni tavsiye etti. Ken di si nin de bi be ri ye ça yý iç ti ði ni be lir ten Zi ya da no ðul la rý, Ý çi mi hoþ o lan bu ça yý bü tün mi sa fir le ri me ik ram e di yo rum. Bi be ri ye, vü cut ta bi rik miþ o lan yað la rýn ya kýl ma sýn da ö nem li et ken mad de ler i çe ri yor. Ya ni yað ya ký cý et ki ye sa hip bir bit ki dir. de di. TAZÝYE Kýymetli aðabeyimiz Ali Demir'in dayýsý Süleyman Maraþ'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Gebze Yeni Asya Okuyucularý BÝT KÝ SEL KA RI ÞIM LARLA TE DA VÝ UZMANLIK GEREKTÝRÝR Di ya bet te da vi si ne i yi gel di ði söy le nen ve halk a ra sýn da kul la ný mý bi linç siz ce yay gýn la þan bit ki sel ka rý þým lar tam o la - rak saf ol ma dýk la rý; bir çok mad de i çer - dik le ri i çin fay da dan çok za ra ra yol a ça - bil mek te dir. Ta biî kav ra mý in san la ra sað - lýk la eþ de ðer bir çað rý þým yap sa da ta biî ü rün ler de za rar lý o la bi lir. Ze hir li man tar ör ne ðin de ol du ðu gi bi, man ta rýn ta bi at - tan top la ný yor ol ma sý o nun za rar sýz ol - du ðu an la mý na gel mez. Baþ ka la rýn dan du yu lan ya da ak tar lar dan a lý nan bit ki le - re yö nel mek ye ri ne; in sü lin di ren ci, þe ker or ta la ma la rý he men öl çül me li, bir an ön - ce te da vi ye baþ lan ma lý, ge rek li tedbir ler a lýn ma lý dýr. Ye ni As ya / Ýs tan bul Vü cut la rýn da ki faz la yað lar dan kur tul mak is te yen le rin ak tar lar da ra hat lýk la bu la bi le cek le ri bu ça yý iç me le ri ge rek ti ði ni an la tan Prof. Dr. Re cep Zi ya da no ðul la rý, gün de üç bar dak i çil me si ha lin de bi ri ken yað la rýn gi de ril me si ne ö nem li kat ký lar yap tý ðý ný vur gu la dý. Si irt /ci han TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Çetin Dikici'nin Zeyneb Nurefþan isimli bir kýzýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Dikici ailesini tebrik eder. Sevgili yavrumuza rýza ve þefaat dairesinde hayýrlý ve uzun bir ömür vermesini Cenâb-ý Hak'tan niyaz ederiz. Gebze Yeni Asya Okuyucularý Pa nik a tak has ta lý ðý ço cuk la rý et ki li yor SON yýl la rýn en mo da has ta lýk la rýn dan pa nik a tak, ar týk genç le ri ve hat ta ço cuk la rý bi le et ki li yor. Uz man la ra gö re, er ken teþ his e di le bil di ðin de a go ra fo bi, dep res yon ve mad de kul la ný mý gi bi has ta lýk la rýn gö rül me ris ki de a za lý yor. Bur sa Dört çe lik Ço cuk Has ta ne si Baþ he ki mi, Ço cuk Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Ýs ma il Öz can, Ar tan psi ko lo jik ra hat sýz lýk la rýn ba þýn da ge len pa nik a tak; ço cuk ve er gen ler de kalp çar pýn tý sý, ne fes dar lý ðý gi bi be lir ti ler le ken di ni his set ti ri yor. Has ta lý ðýn, bek len me dik za man lar da or ta ya çýk tý ðý ný gö rü yo ruz. de di. Has ta lý ðýn, teþ his ve te da vi e dil me me si du ru mun da pa nik bo zuk lu ðu ve yol aç tý ðý o lum suz luk la rýn cid dî so nuç lar do ðu ra ca ðý ný be lir ten Öz - Baðýþýklýk sistemi kanseri önleyebiliyor SAÐLIKLI ça lý þan bir ba ðý þýk lýk sis te mi nin, kan ser o lu þu mu nu en gel le ye bil di ði bil di ril di. Al man ya da ki Helm holtz Ýn fek si yon A raþ týr ma Mer ke zin den ya pý lan a çýk la ma ya gö re bi lim a dam la rý, so nuç la rý Na tu re der gi sin de de ya yým la nan a raþ týr ma la rýn da, ba ðý þýk lýk sis te mi nin, yar dým cý T-hüc re le ri yar dý mýy la po tan si yel ka ra ci ðer kan se ri hüc re le ri ni, kö tü huy lu tü mö re dö nüþ me den ön ce na sýl tes bit e dip öl dür dü ðü nü or ta ya çý kar dý. Tü mör hüc re si ne dö nüþ me ih ti ma li yük sek hüc re le rin nor mal hayat dön gü sü nü bý ra kýp bir çe þit din len me saf ha sý o lan se ne sens dö ne mi ne gir di ði ni tesbit e den bi lim a dam la rý, se ne sens te ki hüc re le rin ba ðý þýk lýk sis te mi ta ra fýn dan ya kýn ta ki be a lý nýp, yok e dil di ði ni gör dü. Bi lim a dam la rý, ka ra ci ðer de ki bu me ka niz ma nýn di ðer or gan lar da da a nah tar rol oy na ma ih ti ma li nin bu lun du ðu nu be lirt ti. Hayat dön gü le ri nin so nu na gel - can, pa nik a ta kýn ki þi nin i liþ ki le ri ni, o kul du ru mu nu ve ya nor mal ge li þi mi ni bo za bil di ði ni söy le di. Pa nik bo zuk lu ðu o lan ço cuk la rýn, pa nik a tak ge çir me se ler bi le sü rek li kay gý duy ma ya baþ la ya cak la rý ný vur gu la yan Öz can, þun la rý kay det ti: Pa nik bo zuk lu ðu o lan ço cuk ve er gen ler de a ðýr dep res yon ge li þe bi lir ve in ti har ris ki ar ta bi lir. Kay gý yý a zalt mak a ma cýy la pa nik bo zuk lu ðu o lan er gen ler, al kol ve ya u yuþ tu ru cu ya baþ vu ra bi lir. A þý rý kor ku lu ol ma, çok kö tü bir þey o la cak duy gu su, kal bin hýz lý bir þe kil de çarp ma sý, ser sem lik ve ya baþ dön me si, tit re me ve ya sar sýl ma lar, ger çek dý þý lýk his si, ö lüm kor ku su, kon tro lü ve ya ak lý ný kay bet me kor ku su; pa nik a tak be lir ti le ri dir. Bur sa / ci han dik le rin de ya da ge ne tik ma ter yal de ha sar ve ya de ði þik lik ol du ðun da hüc re ler ya hüc re ö lü mü prog ra mý ný baþ la tý yor ya da se ne sens de ni len bir çe þit kýþ uy ku su na ya tý yor. Bu uy ku, ha sar lý ve ya ha ta lý hüc re le rin kon trol süz þe kil de ço ðal ma sý ný ve tü mör leþ me si ni en gel li yor. Se ne sens, ba ðý þýk lýk sis te mi ve kan ser o lu þu mu a ra sýn da ki ba ðý a raþ tý ran Prof. Lars Zen der baþ kan lý ðýn da ki bi lim a dam la rý, fa re ler de, mo le kü ler bi yo lo jik yön tem ler kul la na rak, ka ra ci ðer hüc re le rin de se ne sens o lu þu mu nu sað la dý. Ba ðý þýk lýk sis te mi nin bu de ði þi me güç lü þe kil de tep ki ver di ði ni a çýk ça gö re bil dik le ri ni söy le yen bi lim a dam la rý, bir kaç haf ta i çin de bu hüc re le rin öl müþ ol du ðu nu be lirt ti. Ba ðý þýk lýk sis te mi so ru nu dolayýsýyla T-hüc re le ri ol ma yan fa re ler de i se se ne sens du ru mun da ki ka ra ci ðer hüc re le ri nin kan ser li hüc re le re dö nüþ tü ðü gö rül dü. An ka ra / a a

13 Y DÝZÝ 11 KASIM 2011 CUMA 13 BEDÝÜZZAMAN, KOSTURMA'DA ESÝR OLARAK GEÇÝRDÝÐÝ UZUN GECELERDE DAÝMA TEFEKKÜR HALÝNDEYDÝ O gur bet ge ce leri, ha ya tý mýn gö zün de nur lu si yah lýk tý MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ 8 E SA RET GÜN LE RÝ Rus ya da i ki bu çuk se ne kamp ta e sa ret ha ya týn da ka lan Be di üz za man Haz ret le ri nin, i ki bu çuk se ne lik e sa ret ha ya tý nýn gör gü þa hit le ri nin be yan la rý na geç mez den ev vel, Ri sâ le-i Nur Kül li ya týn dan te lif et ti ði Lem â lar ad lý e se ri nin Yir mi Al týn cý Lem â sý nýn Do ku zun cu Ri ca sýn da e sa ret te ya þa dý ðý gün le ri nin an la tý mý ný ön ce Üs tad ýn di lin den o ku ya lým: DO KU ZUN CU RÝ CA Harb-i U mu mî de, e sa ret le, Rus ya nýn þark-ý þi ma lî sin de, çok u zak o lan Kos tur ma vi lâ ye tin - de bu lu nu yor dum. O ra da Ta tar la rýn kü çük bir ca mi i, meþ hur Vol ga Neh ri nin ke na rýn da bu lu - nu yor du. O ra da ki ar ka daþ la rým o lan e sir za bit - ler i çin de sý ký lý yor dum. Yal nýz lýk is te dim. Dý þa rý - da i zin siz ge ze mi yor dum. Ta tar ma hal le si, ke - fa let le be ni o Vol ga Neh ri nin ke na rýn da ki kü çük ca mi ye al dý lar. Ben yal nýz o la rak ca mi de ya tý - yor dum. Ba har da ya kýn. O þi mal ký ta sý nýn pek çok u zun ge ce le rin de çok u ya nýk ka lý yor dum. O ka ran lýk ge ce ler de ve ka ran lýk lý gur bet te, Vol ga Neh ri nin ha zîn þý rýl tý la rý ve yað mu run rik kat li þý - pýl tý la rý ve rüz gâ rýn fir kat li es me si, be ni de rin gaf let uy ku sun dan mu vak ka ten u yan dýr dý. Ger - çi da ha ken di mi ih ti yar bil mi yor dum; fa kat Harb-i U mu mî yi gö ren ih ti yar dýr. Gü ya Ço cuk - la rý ih ti yar la tan bir gün. (Müz zem mil Sû re si: 73.17) sýr rý na maz har o la rak, öy le gün ler dir ki, ço cuk la rý ih ti yar lan dýr dý ðý ci het le, kýrk ya þýn da i - ken, ken di mi sek sen ya þýn da bir va zi yet te bul - dum. O ka ran lýk lý, u zun ge ce ve ha zîn gur bet ve ha zîn va zi yet i çin de ha yat tan ve va tan dan bir me yu si yet gel di. Ac zi me, yal nýz lý ðý ma bak tým, ü mi dim ke sil di. O hâ let te i ken, Kur ân-ý Ha kîm - den im dat gel di, di lim Has bu nal lah ve ni mel ve kil de di. Kal bim de að la ya rak de di: Ga ri bim, kim se si zim, za yý fým, güç sü züm im dat is te rim / Af fý ný is ti yo rum, yar dý mý ný di li yo rum der - gâ hýn dan ey Al la hým! Ru hum da hi va ta ným da ki es ki dost la rý dü þü nüp o gur bet te ve fa tý mý ta hay yül e de rek, Ni ya zi-i Mýs rî gi bi de dim: Dün ya ga mýn dan ge çip, yok lu ða ka nat a çýp, Þevk i le her dem u çup, ça ðý rý rým dost, dost! di ye dost la rý a rý yor du. Her ney se... O hü zün lü, rik kat li, fir kat li, u zun gur bet ge ce sin de, der gâh-ý Ý lâ hî de za af ve ac - zim o ka dar bü yük bir þe fa at çi ve ve si le ol du ki, þim di de hay ret te yim. Çün kü bir kaç gün son ra, ga yet hi lâf-ý me mul bir su ret te, ya yan gi dil se bir se ne lik me sa fe de, tek ba þým la, Rus ça bil me - di ðim hal de fi rar et tim. Za af ve ac zi me bi na en ge len i nâ yet-i Ý lâ hi ye i le ha ri ka bir su ret te kur - tul dum. Tâ Var þo va ve A vus tur ya ya uð ra ya rak Ýs tan bul a ka dar gel dim ki, bu su ret te ko lay lýk la kur tul mak pek ha ri ka ol muþ tu. Rus ça bi len en ce sur ve en kur naz a dam la rýn mu vaf fak o la ma - dýk la rý çok tes hi lât ve çok ko lay lýk la, o u zun fi ra - rî se ya ha ti bi tir dim. Fa kat o Vol ga Neh ri ke na - rýn da ki ca mi de ki mez kûr ge ce nin va zi ye ti ba na bu ka ra rý ver dir miþ ki: Ba ký ye-i öm rü mü ma ða - ra lar da ge çi re ce ðim. Bu in san la rýn ha yat-ý iç ti - ma î si ne ka rýþ mak ar týk ye ter. Ma dem so nun da yal nýz kab re gi de ce ðim; yal nýz lý ða a lýþ mak i çin þim di den yal nýz lý ðý ih ti yar e de ce ðim de miþ tim. Fa kat, ma at te es süf, Ýs tan bul da ki cid dî ve çok ah bap ve Ýs tan bul un þâ þa a lý ha yat-ý dün ye vi ye - si, hu su san had dim den çok faz la ba na te vec cüh e den þan ve þe ref gi bi ne ti ce siz þey ler, o ka ra rý - mý mu vak ka ten ba na u nut tur du lar. Gü ya o gur - bet ge ce si, ha ya tý mýn gö zün de nur lu si yah lýk tý. Ve Ýs tan bul un be yaz, þâ þa a lý gün dü zü, o ha yat gö zü mün nur suz be ya zýy dý ki, i le ri yi gö re me di, yi ne yat tý. Tâ i ki se ne son ra Gavs-ý Gey lâ nî, Fü - tu hu l-gayb ki ta býy la tek rar gö zü mü aç týr dý. Be di üz za man Haz ret le ri nin e sa ret ha ya týy la a - lâ ka lý o la rak Ri sâ le-i Nur un muh te lif ký sým la rýn - da derc e di len di ðer be yan la rý: Bi rin ci be ya ný: Bun dan on beþ se ne ev vel Rus ya nýn þi ma lin de e sir ol du ðum za man dok san e sir za bit le ri miz le be ra ber bü yük bir fab ri ka ko ðu þun da bu lu nu yor duk. Sý kýn tý ve ruh dar lý ðýn dan çok mü na ka þa lar ve gü rül tü ler o lu yor du. U mu mun ba na kar þý hür met le ri ol du ðun dan tes kin e di yor dum. Son ra sü kû ne ti mu ha fa za i çin dört beþ za bi ti ta yin et tim ve de dim. Han gi kö þe de gü rül tü i þit ti niz he men ye ti þi niz. Han gi ta raf hak sýz i se siz o na yar dým e di niz. Ha ki ka ten bu gü rül tü nün ö nü a lýn dý. Ben den so rul du: Ne i çin hak sý za yar dým e di niz di yor su nuz? Ce va ben o za man de miþ tim ki: Hak sýz in saf sýz dýr. Bir dir hem men fa a tý ný kýrk dir hem is ti ra hat-ý u mu mi ye bý rak maz. Hak lý ise da i ma in saf lý o lur. Bir dir hem hak ký ný sü kû net-i u mu mi ye de ki kýrk dir hem ar ka da þý nýn men fa a ti ne fe da e der, bý ra kýr. Gü rül tü kal kar. Sü kû net i a de e di lir. Bu ko ðuþ ta ki dok san zat is ti ra hat e der. (Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý) Ý kin ci be ya ný: Rus ya da, Kos tur ma da, dok san e sir za bit le ri miz le be ra ber bir ko ðuþ ta i dik. Ben o za bit le ri mi ze a ra sý ra ders ve ri yor dum. Bir gün Rus ku man da ný gel di, gör dü, de di: Bu Kürt, gö nül lü a lay ku man da ný o lup çok as ke ri mi zi kes miþ. Þim di de bu ra da si ya sî ders ve ri yor. Ben ya sak e di yo rum, ders ver me sin. Ý ki gün son ra gel di, de di: Ma dem der si niz si ya sî de ðil, bel ki di nî dir, ah lâ kî dir; der si ne de vam ey le i zin ver di. (A.g.e.) Ü çün cü be ya ný: Bir den, e sa ret te, Kos tur ma da ki ca mi de ki in ti bah-ý ru hî yi ne baþ la dý. O nun e se ri o la rak, kal ben mer but ol du ðum ve me dar-ý sa a det-i dün ye vî ye zan net ti ðim hâ lâ tý, es ba bý tet ki ke baþ la dým. Han gi si ni tet kik et tim se, bak tým ki, çü rük tür, a lâ ka ya deð mi yor, al da tý yor. (Le m a lar, 2. Ri ca dan) Dör dün cü be ya ný: Bir den, Kur ân-ý Ha kî m in nu ruy la ve Gavs-ý Â zam Þeyh Gey lâ nî Haz ret le ri nin ir þa dýy la, o ha zîn hâ let, sü rur lu ve ne þe li bir va zi ye te in ký lâp et ti. Þöy le ki: O ha zîn ha le kar þý Kur ân dan ge len nur böy le ih tar et ti ki: Se nin, þi mal-i þar kî de, Kos tur ma da ki gur be tin de bir i ki e sir za bit dos tun var dý (Lem a lar, 26. Lem a 10. Ri ca) Be þin ci be ya ný: O e sa ret ha di se si doð ru dur. Fa kat þa hi dim ol ma dý ðý i çin taf si len be yan et me miþ tim. Yal nýz bir man ga be ni i dam et mek i çin gel di ði ni bil mi yor dum. A ma son ra an la dým. (Þu â lar) BE DÝ ÜZ ZA MAN HAZ RET LE RÝ NÝN RUS YA E SA RET HA YA TI NI GÖR GÜ ÞA HÝT LE RÝ AN LA TI YOR Bi rin ci gör gü þa hi di: Mus ta fa Yal çýn Ba þý mýz da Mol la Sa id var dý Mus ta fa Yal çýn E fen di sâ fi ha liy le an la tý yor, biz de din le ye rek yaz ma ya ça lý þý yor duk: Ýs mim Mus ta fa Yal çýn, 1311 (1895) do ðum lu yum, se fer ber lik te as ker ol dum. As ke re gi der ken ev liy dim. Bir kýz ço cu ðu mu be þik te bý ra ka rak va tan mü da fa a sý na koþ tum. Ýlk de fa bi zi 9. De po A la yý nýn bu lun du ðu A da pa za rý na gö tür dü ler. O ra da ta lim, ter bi ye gör dük. O za man lar Ça nak ka le de mu ha re be ler de vam e di yor du. Top ses le ri A da pa za rý ndan i þi ti li yor du. Çok sý ký ve a ce le bir ta lim gör dük. Bi zi he men Ça nak ka le 19. Ko lor du 157. A la ya ver di ler. Bi zim de ha le ti miz den 20 gün son ra sa vaþ su kût et ti. Ýn gi liz le rin ya rým dün ya de dik le ri ge mi si ni ba týr dýk. Bi zi Ça nak ka le den a par to par a la rak, Do ðu Cep he si ne gö tür dü ler. Kars ta 8. Fýr ka da i dik. Ba þý mýz da Mol la Sa id var dý. Rus lar ve Er me ni çe te le ri dur ma dan sal dý rý yor lar dý. Mol la Sa id bi ze ders ler ve rir di Mol la Sa id bi ze o za man Tý fýl ya de di ði miz ders ler ve ri yor du. Bu ders ler ge ce le ri hep de vam e di yor du. Ha san ka le de Mol la Sa id le bir lik te Rus la ra kar þý a man sýz ca sa vaþ týk. Ho ca nýn ba þýn da ön ce sa rýk var dý. A ma sa vaþ sý ra sýn da ke çe kal pak de di ði miz baþ lý ðý gi yi yor du. Ben o sý ra da Ha san ka le de ya ra la nýp, ge ri gel dim. O za man kal çam dan (iþ te ya ra sý hâ lâ a çýk) þu þa rap nel ya ra sý ný al dým. O ra da er kek li ði mi kay bet - tim. Ben çok tan ö lür düm, a ma Mol la Sa id ya nýn da ki dört ar ka da þa bi rer du â ya zýp ver miþ ti. O nu bo yun la rý mý za as týk. Bi ze hiç kur þun deð me di. O za man bir Müs lü man a yüz gâ vur a teþ e di yor du. So nun da ya ra lan dým, be ni ge ri al dý lar. Mol la Sa id sa va þa de vam e di yor du. Be ni Kon ya da te da vi et ti ler. On dan son ra (be ni) Ba tý ya, A vus tur ya, Kar pat la ra, Ga liç ya cep he si ne gö tür dü ler. At üs tün de ki tap ya zý yor du Mol la Sa id E fen di kah ra man bir in san dý. O, a týn ü ze rin de cep he de, ön de hü cum e der di. Ý yi si lâh kul la nýr dý. Si pe re gir mez di. Bir a ra Do ðu Cep he sin de ba zý bir lik le rin da ðýl mak ü ze re ol du ðu ha be ri Mol la Sa id e söy len di. Mol la Sa id ih ti lâf la rý he men kal dýr dý. Da ðýl ma ma yý sað la dý. Çok gü zel an la týp, san ki in san la rý bü yü lü yor du. Son ra o ce hen ne mî sa vaþ i çin de at ü ze rin de ki tap ya zý yor du. Yaz dýk la rý ný ta le be le ri, genç ler de ya zý yor lar dý. Çok i yi a ta bi ni yor du, Rus la ra taþ çý kar tý yor lar dý. Bi ze; Hiç kork ma yýn Müs lü man ýn i ma ný her güç ten da ha kuv vet li dir di yor du. Bi ze her ge ce yaz dý ðý ki tap lar dan o ku yor du. Ben ca hil ol du ðum i çin pek bir þey an la mý yor dum. A ma Mol la Sa id i gö rün ce ce sa re tim had saf ha ya çý ký yor du. Hey bet li bir in san dý. Bi ze kar þý da çok müþ fik dav ra ný yor du. Si bir ya da Mol la Sa id le kar þý la þý yo ruz Son ra biz A vus tur ya cep he sin de Rus la ra kar þý sa va þa gir dik. Sol ce nah ta A vus tur ya, sað ce nah ta Al man lar var dý. A vus tur ya lý lar, Rus la ra tes lim o lun ca bi ze o yun et ti ler. Sol ce nah bo þa lýn ca biz e sir düþ tük. Tam 30 bin ki þiy dik. Bi zi hep e sir al dý lar. Son ra tren le re bin di rip 42 gün tren yol cu lu ðun dan son ra Si bir ya ya gö tür dü ler. Yol da bi ze çok e zi yet et ti ler. Ya ra lý la ra bak ma dý lar. Her is tas yon da bi zi in di rip, e zi yet e di yor lar dý. Bir par ça ek me ði ha va ya a týp bi zi sal dýr tý yor lar dý. Son ra re sim le ri mi zi çe ki yor lar dý. Si bir ya ya bi zi da ðýt tý lar. Grup lar ha lin de kamp lar da ka lý yor duk. Ta rih fa lan bi le mem, ben ca hi lim. O nun i çin ha di se le ri sý ra ya ko ya mý yor dum. Ýþ te biz o ra ya va rýn ca bir Do ðu Cep he si nden e sir ler gel miþ de di ler. Kamp ta me rak la hep dý þa rý top lan dýk. Çok e sir var dý, a ma kar þý dan i ki ki þi yi ge ti ri yor lar dý. On la rý i yi kol lu yor lar dý, bir de bak tým Mol la Sa id ve ya nýn da Ýz nik li Os man de di ði miz bir ta le be si var dý. San dýk gi bi bir þey ta þý yor du. O nun i çin de Üs ta dýn ki tap la rý var dý. Os man dan baþ ka sý ný ya ný na sok mu yor lar dý. Os man, o nun hiz me ti ne ba ký yor du. Ken di si ya ra lý i di, ba ca ðý ya ra lan mýþ tý. O ra da te da vi et ti ler. O nu da bir ko ðu þa yer leþ tir di ler. Si bir ya da i ken, Ý le ri de bu ra lar da Müs lü man o la cak di yor du Ha va lar çok so ðuk tu. O ra da ge ce-gün düz bel li ol mu yor du. Gü neþ bat maz dý. O ra da da ge ce le ri Mol la Sa id E fen di boþ dur mu yor, ya sak ol ma sý na rað men ge ce baþ ka kamp la ra gi dip ki tap o ku yor du. Gün düz le ri na maz la rý bi ze ken di si kýl dý rý yor du. Ön ce mü da ha le e dip, kýl dýr ma dý lar. Son ra Üs tad on la ra bir þey ler söy le di, bi raz ser best bý rak tý lar. Ka la ba lýk o la rak bir a ra ya ge tir me me ye ça lý þý yor lar dý. O ra da biz o na Di ya - net Re i si di yor duk. O, Rus nö bet çi le ri ne bi le din an la tý yor du. Din le yen nö bet çi le re za bit le ri bas ký ya pý yor lar dý. Mol la Sa id E fen di, bi ze hep mo ral ve ri yor. Ü zül me yin, kur tu la ca ðýz di yor du. Ben Üs tad ýn Si bir ya da ge ce le ri u yu du ðu nu bil mi yo rum. Hep o ku yor du. Bir þey ler not e di yor du. Ve bi ze: Ge le cek za man da bu ra lar da Müs lü man o lur; a ma þim di an la mý yor lar di yor du. Biz de ken di si ba þý mýz da o lun ca hiç kor kup ü zül mü yor duk. Si bir ya dan ka çý yo ruz Bir ge ce ya rý sý i di. Üs tad bi zim bu lun du ðu muz ki þi lik bir böl me ye gel di. Bi ze ders ya pý yor du. O a ra da ko þa rak bi ri gel di. Bu Kon ya lý Ta hir de di ði miz ar ka da þým dý. Bu ge ce ka ça lým de di. On ye di ki þi top la nýp ka rar ver dik. Üs tad bi ze ka týl ma dý. O ge ce o nu son gö rü þüm ol du. Bi zim i çin du â et ti. Rus nö bet çi si ni boð duk. Tel ör gü den sü rü ne rek geç tik. O ge ce hay li yol al dýk. Ý çi miz de yol bu lan za bit le ri miz var dý. Bun lar dan ha týr la dýk la rým, beþ za bit var dý: Bin ba þý Et hem Bey, pu su la ta yi ni iþ le ri ne bak tý. Yýl dýz lar dan a ðaç yo su nu na ka dar, her þey den o yön bu lu yor du. A kýl lýy dý. Mol la Sa id den e ði tim gör müþ tü. Bir de Kâ mil Bey di ye bir bin ba þý var dý. Ha týr lý yo rum. Do ðu dan ba tý ya doð ru Pe ters burg, Do ðu Al man ya, Ro man ya ve so nun da Ýs tan bul a gel dik. Bi zi ya rý yol da ya ka la yýp, sor gu ya çek ti ler. Sa vaþ ta bu ra lar da kal dýk. Bir da ha çý ka ma dýk. Biz iþ çi yiz de dik. On lar la hep Kâ mil Bey i le Et hem Bey ko nu þur du. Dil le rin den an lý yor lar dý. Bun lar e sir ler den de ðil, vor ni dir de yip bi - zi sal dý lar. Vor ni, iþ çi de mek tir. Kâ mil Bey Do ðu da Pa sin ler de çar pý þýr ken be nim bö lük ko mu ta ným i di. Rus ya dan dö nü þüm den son ra din len me den Kur tu luþ Sa va þý na gir dim. O ra da da ko lu mun ya rý sý ný kay bet tim. Ben 14 se ne hiç as ker çan ta sý ný o mu zum dan in dir me dim. Ye men, Ça nak ka le, Rus lar la Do ðu da, Ba tý da Ga liç ya da, Kur tu luþ Sa va þýn da tam 7 cep he de bu lun dum. Bu va ta ný na sýl se ver di? 10 yýl ön ce si ne ka dar yi ne dinç tim. Ha re ket liy dim. 10 yýl ön ce Mol la Sa id in, Kars Cep he sin de ba na ya zýp ver di ði du â yý boy num dan dü þü rüp, kay be din ce ba na bir den ih ti yar lýk çö kü ver di. Ah? O tat lý dil li Mol la Ho cam ýn yü zü nü bir ke re da ha gör me ye ca ný mý ve ri rim. Bu va ta ný na sýl se ver di, hat ta o na Rus lar þa þar ka lýr lar dý. Mol la Sa id Ni ko la ya ih ti ram et me miþ ti Biz, Ba tý dan e sir o lup Si bir ya ya git tik. Mol la Sa id, Do ðu dan e sir ol muþ tu. Bir ko ca gâ vur var dý, 'Ni ko la' di yor lar dý. Ben o nu Pe ters burg da (Le nin grad) gör müþ tüm. Za lim bi riy di. Mol la Sa id o na ih ti ram et me miþ. O nu çok kýz dýr mýþ. Hat ta as tý ra cak mýþ, son ra Üs tad ý din dar lý ðýn dan as týr ma mýþ. Rus za bit le ri, Üs tad a ay rý bir göz le ba kar lar dý. Bu a dam Ni ko la ya mey dan o ku muþ. A ca yip bir a dam di yor lar dý. Ben son ra Mol la Sa id in kaç tý ðý ný duy dum; a ma bu lup gö re me dim. Hep 'Ý man lâ zým di yor du Þim di, Mol la Sa id gel miþ, sa va þa se ni ça ðý rý - yor lar de se ler ko þa rak gi de rim. Mol la Sa id i le sa vaþ mak bir or du ya fer man o ku mak de mek tir. O kor ku suz bir a dam dý. Ge ce si-gün dü zü Ýs lâm iþ le ri i le uð raþ mak tý. Hep 'Ý man lâ zým di yor du. Ý man her þe ye be del di yor du. On dan ö tü rü de Er me ni ler ve Rus lar on dan bez miþ ler di. Ke râ met li bir a dam dý. Yok sa bir kur þun yer, ö lür dü. Top gül le le ri a ra sýn da at koþ tu rup, ki tap yaz mak ki min ak lý na ge lir? Bu, ki tap çok ö nem li dir di yor du. (Son Þa hit ler, 1:82) Ý kin ci gör gü þa hi di: Dr. M. A saf Diþ çi Der vi þo ðul la rýn dan M. A saf Diþ çi, 1884 yý lýn da Er zu rum da doð muþ. Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da Rus la ra e sir düþ müþ tü. Be di üz za man Sa id Nur sî i le bir lik te Kos tur ma da e sa ret ha ya tý ya þa mýþ tý. Be di üz za man la ge çen e sa ret gün le ri Be di üz za man la kar þý laþ ma sý ný ve ha týr la dýk la rý ný bi ze an la tan M. A saf Diþ çi, bu ha tý ra la rýn da di yor ki: E sa ret ten ön ce be ni Sa rý ka mýþ ýn Ha mam lý Kö yü ne gö tür müþ ler di. Da ha son ra i se Si bir ya ya sev k et ti ler. Ýþ te Be di üz za man ý o ra da gör düm. Kos tur ma e ya le ti nin Ki log rif ka sa ba sýn day dý. Da ha son ra o nu i çe ri le re, bü yük e sir ler kam pý na, Kos tur ma iç le ri ne sev k et ti ler. Bir lik te al tý ay ka dar kal mýþ týk. Bir o da yý mes cid yap mýþ tý. Ken di si a lay ko mu ta ný ol du ðu i çin, ma aþ da a lý yor du. Al dý ðý ma aþ la rý hep ha yýr hiz met le ri ne sarf e di yor du. Mes ci de har cý yor, çe þit li mas raf lar e di yor du. E sir ler ken di si ne a lay ko mu ta ný o la rak çok hür met e di yor lar dý. Ken di si i se Ben ho ca yým di yor du. E sir ler i a de e di lir ken de ken di ni ho ca o la rak ta nýt mak is ti yor du. Gün lük ya þa yý þý da, çok sa de i di. Ý ki yu mur ta, bir di lim ek mek le gün le ri ni ge çi rir di. Be nim an lat týk la rým sa de ce gör dük le rim dir. Yok sa bun lar o nun ha yat ve ha tý ra la rý nýn ya nýn da, pek e hem mi yet li de ðil. Son ra a ra dan ya rým a sýr geç ti ði i çin pek çok þe yi- hep u nut tum. Va kit le ri hep do lu i di. Tef sir o kur, e sir le re ders ve rir di. E sir as ker ler ve su bay lar ken di si ne çok hür met e der ler di. Ya nýn da kim se öy le rast ge le ko nu þa maz dý. A ya ðý ný bi le u za tan ol maz dý. Þa yan-ý hür met bir in san dý. Kal dý ðý mýz yer bü yük bir si ne ma sa lo nuy du. Sa lo nun bir kýs mý ný bö le rek mes cid yap týr dý. Deh þet li kýþ lar o lu yor du. Ký zak lar la nak li yat ya pý lý yor du. Bir gün ko ðuþ tan çýk mýþ, ka rar gâ ha gi di yor dum. Yol da tu va le te çýk mýþ tým. Son ra e li mi kar la te miz li yor dum. O sý ra da ken di siy le kar þý laþ týk. Kar-ti pi, göz gö zü gör mü yor du. Kýþ-ký ya met bü tün þid de tiy le de vam e di yor du. Ba na doð ru ge le rek, Sa kýn el le ri ni bir ye re sür me de di. Mah cup ol dum. A man e fen dim ne mü na se bet, be ni çok mah cup et ti niz de dim. Gü le rek, El le ri ni u zat, sen be nim kar de þim sin di ye il ti fat et ti. E sa ret te boþ za man la rý mýz da çok ol du ðu i çin, her gün Kur ân dan ye di cüz o kur dum. O nun il ti fat la rý ný, if ti har la ka bul e der dim. Ba ba na mek tup ya zar san se lâm yaz der di. O za man ne ka dar kuv vet li bir i ma ný mýz var dý. Harp ler de ne ka dar kor ku suz duk. Þe ha de ti ca ný ma min net bi lir dim. E sa re tim 22 ay sür dü. Te kir dað lý bir ar ka daþ la e sa ret ten kur tul duk ve Ýs tan bul a gel dik. Da ha son ra Üs tad Be di üz za man la Ýs tan bul da yi ne gö rüþ me le ri miz ol du. O nun gi bi bir kim sey le bir lik le e sa ret ha ya tý ya þa mak, ha yat ýmýn en u nu tul maz gün le ri dir. Bu Al lah ýn bir lût fu ve ih sa ný ol muþ tu be nim i çin. Þi i re de me ra ký o lan A saf Diþ çi, bi ze bu ha tý ra sý ný an lat týk tan son ra bir þi i ri ni de o ku du: Ge lin ce vak ti za ma ný E ri þir lütf-u Süb ha ni. Ol maz sa izn-i Rab ba ni E de mez kim se ih sa ný Bu da bir ke re mi Yez da ni Di le di na sip et ti i ma ný A saf Diþ çi Bey in ha tý ra sý, Si bir ya bu zul la rýn dan bir pen ce re aç mýþ tý. Bu e sa re tin son þa hit le rin den A saf Diþ çi, Be di üz za man la ge çir di ði gün le ri ha ya tý nýn en tat lý ve þe ref li an la rý o la rak if ti har la ya de di yor du. (Son SON Þa hit ler, 1:89) { {

14 14 12 KASIM 2011 CUMARTESÝ SPOR Y Guardiola: Mourinho DÜNYADA 1 NUMARA BARCELONA'YA ALTIN DÖNEMÝNÝ YAÞATAN TEKNÝK ADAM PEP GUARDÝOLA, REAL MADRÝD'ÝN RENKLÝ TEKNÝK DÝREKTÖRÜ JOSE MOURÝNHO'NU ÖVEREK "MUHTEMELEN DÜNYANIN EN ÝYÝ HOCALARINDAN BÝRÝ" ÞEKLÝNDE KONUÞTU. BU GÖRÜNTÜLER KORKUTTU: A raþ týr ma ya gö re, ka tý lým cý la rýn bü yük bir bö lü mü tri bün ler de ki þid det ve kü für den þi ka yet çi ol du ðu i çin stad yu ma maç iz le me ye git mi yor. Küfür ve þiddet seyirciyi TRÝBÜNDEN KAÇIRIYOR Golfçüler Antalya'da buluþuyor U LUS LA RA RA SI Golf Tu rizm Fu a rý, Ka sým 2011 ta rih le ri a ra sýn da An tal ya da ya pý - la cak. Se rik il çe si - ne bað lý tu rizm bel de si Be lek te ki fu a ra dün ya nýn dört bir ya nýn dan 350 golf tur o pe - ra tö rü, bin 400 de le ge ve golf o - yu nu nun tut kun - la rý ka tý la cak. Be - lek, Ýs pan ya, Ý tal - ya ve Tu nus gi bi bu a lan da çok id - di a lý ra kip le ri a - ra sýn dan sýy rý la - rak or ga ni zas yo - na ev sa hip li ði yap ma hak ký ný ka zan dý. Fu ar, 4 gün sü re cek. CUMHURÝYET Ü ni ver si te si (CÜ) Be den E ði ti mi ve Spor Yük sek O ku lu (BES YO) Mü dür Yar dým cý sý Yrd. Doç. Dr. Tuð bay Ý nan ta ra fýn dan, 13 il de, stad yu ma git me yip, ço ðun lu ðu ev de te le viz yon dan maç iz le me yi ter cih e den 3 bin 790 ki þiy le yüz yü ze gö rü þü le rek ya pý lan a raþ týr ma da so nu cun da, ka tý lým cý fut bol se ver le rin tri bün ler de ki þid det ve kü für den þi ka yet çi ol du ðu an la þýl dý. Stat lar da kü für en gel le nir se, a i le siy le bir lik te ma ça gi de bi le ce ði ni i fa de e den ka tý lým cý la rýn bü yük bir bö lü mü A na do lu'da ki stat lar da ''a i le tri bü nü'' o luþ tu rul ma sý ný is ti yor. AÝLE TRÝBÜNÜ KURULMALI A raþ týr ma ya gö re, ka tý lým cý la rýn bü yük bir bö lü mü tri bün ler de ki þid det ve kü für den þi ka yet çi ol du ðu i çin stad yu ma maç iz le me ye git mi yor. Stad yum lar da ki kö tü te za hü rat, kü für ve þid de tin ön len me si ni is te yen fut bol se ver ler, stat la rýn gü ven li ði, kon fo ru, gi riþ-çý kýþ la rý ko nu sun da da i yi leþ tir me ler ya pýl ma sý ný ta lep e di yor. A raþ týr ma ya ka tý lan ev li ta raf ta rýn yüz de 75'i, stat lar da kü für net bir bi çim de en gel le nir se, a i le siy le bir lik te 13 il de, stad yu ma git me - yip, ço ðun lu ðu ev de te le - viz yon dan maç iz le me yi ter cih e den 3 bin 790 ki - þiy le yüz yü ze gö rü þü le - rek ya pý lan a raþ týr ma da so nu cun da, ka tý lým cý fut - bol se ver le rin tri bün ler de - ki þid det ve kü für den þi - ka yet çi ol du ðu an la þýl dý. ma ça gi de bi le ce ði ni i fa de e di yor. A na do lu il le rin den a raþ týr ma ya ka tý lan la rýn bü yük bir bö lü mü stat lar da ''a i le tri bü nü'' o luþ tu rul ma sý ný is ti yor. Ka tý lým cý la rýn stad yum lar da maç iz le me me ne den le ri a ra sýn da ilk sý ra lar da da kar þý laþ ma nýn ''te le viz yon dan ya yýn la ný yor ol ma sý'' ve ''þid det'' yer a lý yor. A raþ týr ma da, ma çýn te le viz yon dan ya yýn la ný yor ol ma sý ný ge rek çe gös te re rek stad yu ma git me yen le rin o ra ný yüz de 36 i le ilk sý ra da yer a lý yor. NEDEN MAÇA GÝTMÝYORLAR Ay rý ca ka tý lým cý la rýn yüz de 25'i tri bün ler de ki þid de ti ge rek çe gös te re rek stad yu ma git mi yor. Ka tý lým cý la rýn yüz de 11'i bi let fi yat la rý ný pa ha lý bul du ðu, yüz de 7,5'i sta da gi der ken ge çen u la þým za ma ný ný çok bul du ðu, yüz de 3,5'i kü für ve kö tü te za hü rat, yüz de 2'si ha va þart la rý, yüz de 2'si a i le vi so rum lu luk la rý, yüz de 2'si maç sa a ti nin ve maç gü nü nün ken di si ne uy ma ma sý, yüz de 1,5'u i se iþ yo ðun lu ðu ne de niy le stad yu ma git mi yor. Ö zel lik le yaþ a ra sý ta raf tar lar, a i le vi so rum lu luk la rý ne de niy le stad yu ma gi de me di ði ni be lir tir ken, sta da maç iz le me ye git mek is te yen le rin bü yük bir bö lü mü nü genç ler o luþ tu ru yor. TUVALETLER PÝS, YÝYECEK PAHALI Ka tý lým cý la rýn bü yük bir bö lü mü, stad yum la ra maç iz le me ye gi der ken ra hat bir þe kil de gi rip-çýk mak is ti yor. Ka tý lým cý la rýn yüz de 68'i stad yum gi riþ le rin de sa at ler ce sý ra bek le mek is te mi yor. A raþ týr ma ya ka tý lan la rýn yüz de 52'si stad yum lar da ki tu va let le rin te miz li ði nin i yi ol ma dý ðýn dan þi ka yet çi o lur ken, yüz de 41'i stat lar da sa tý lan yi ye cek ve i çe cek le rin fi yat la rý nýn pa ha lý lý ðýn dan ya ký ný yor. ÝSPANYA'NIN Bar ce lo na ta ký mý nýn tek nik di rek tö rü Pep Gu ar di o la, e ze li ra kip le ri Re al Mad rid'in Por te kiz li tek nik a da mý Jo se Mo u rin ho''nun ''muh te me len dün ya nýn en i yi tek nik di rek tö rü'' ol du ðu nu söy le di. Gu ar di o la, Ýs pan yol AS ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, tek nik a dam la rýn fut bol oy na mýþ ol ma sý nýn, a van taj o lup ol ma dý ðý ko nu sun da yo rum da bu lun du. ''Ý yi tek nik a dam ol mak i çin fut bol oy na mýþ ol mak ge rek mez'' di ye ko nu þan Gu ar di o la, bu na ör nek o la rak Ý tal yan tek nik a dam Ar ri go Sacc hi ve Mo u rin ho'yu gös ter di.pep Gu ar di o la, ''Ar ri go Sacc hi fut bol oy na ma dý, an cak bu spo ru de ðiþ tir di ve Jo se Mo u rin ho muh te me len dün ya nýn en i yi tek nik di rek tö rü'' de di. Bar ce lo na tek nik di rek tö rü, fut bol oy na mýþ ol ma nýn tek nik a da ma ba zý du rum lar da a van taj sað la dý ðý ný, an cak fut bol oy na ma mýþ ol ma nýn da ba zý a van taj la rý bu lun du ðu nu söy le di. YORULURSAM BARCELONA'YI BIRAKIRIM Bar ce lo na'da ki ka ri ye ri ni zir ve de bý rak mak is te di ði ni kay de den ve u zun sü re ku lüp te kal ma ya ca ðý ný be lir ten Gu ar di o la, ''Fut bol cuy ken, bir an gel di ve da ha faz la sý ný ve re me ye ce ði mi fark et tim. Yo rul du ðum bir dö nem di ve ay ný þe yi tek nik a dam ken de his se de ce ði mi bi li yo rum. Yo ru la ca ðým dö nem ge le cek ve gö re vi bý ra ka ca ðým. U ma rým o gün ge lir, çün kü nor mal de tek nik a dam lar gö re vi bý rak ma yý ter cih et me den ko vu lur lar. Þu an ben bu ter ci hi ya pa bi li yo rum, an cak bu her za man böy le ol ma ya cak. Kay be den tek nik a dam lar ko vu lur'' de di. Bar ce lo na'da tek nik di rek tör o la rak 4. se zo nu nu ge çi ren Gu ar di o la, ta ký mý nýn 3 kez üst üs te La Li ga, bir kez Kral Ku pa sý ve 2 kez Þam pi yon lar Li gi þam pi yon lu ðu ka zan ma sý ný sað la dý. Jose Mourinho'lu Real Madrid Ýspanya'da liderliðe yükseldi. Pep Guardiola kariyerini zirvede býrakmak istediðini söyledi. Trabzon Henrique'den faydalanamadý TRABZONSPOR, se zon ba þýn da bü yük u mut lar la kad ro su na da hil et ti ði Bre zil ya lý o yun cu Pa u lo Hen ri qu e'den is te di ði ve ri mi a la ma dý. Wes tor la ta ký mýn da ge çen se zon 18 gol a ta rak Bel çi ka li gin de gol kral lý ðý ya rý þýn da ü çün cü o lan ve se zon ba þýn da 4 mil yon av ro bon ser vis be de li i le trans fer e di len Bre zil ya lý o yun cu, Tür ki ye'de i - se he nüz 10. haf ta so nun da gol le ta ný þa ma dý. Se zon ba þýn da 'Fut bol ha ya tým da en u fak sa kat lýk da hi ya þa ma dým' bi çi min de a çýk la ma lar da bu lu nan Hen ri qu e, Trab zons por'da bu ko nu da da sý kýn tý lý bir dö nem ge çir di. U E FA Av ru pa Þam pi yon lar Li gi'nde Lil le i le ya pý lan ma çýn ar dýn dan sol di zin de me nis küs yýr tý ðý tes pit e di len o yun cu, 1 ay ta kým dan ay rýl mak zo run da kal dý. Bre zil ya lý o yun cu, bor do-ma vi li ta kým da 3 lig ma çýn da top lam 133 da ki ka sa ha da ka lýr ken, gol kay de de me di. Hen ri qu e, Trab zons por for ma sý al týn da tek go lü nü U E FA Av ru pa Þam pi yon lar Li gi 3. ön e le me tu run da Ben fi ca i le ya pý lan ve 1-1 be ra be re bi ten kar þý laþ ma da kay det ti. F.Bahçe A2'lere gol yaðdýrdý: 6-1 SÜPER Lig'in 11. haftasýndaki Eskiþehirspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdüren Fenerbahçe, A2 takýmýyla yaptýðý antrenman maçýný 6-1 kazandý. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan ve hakemliðini antrenör Fahrudin Ömeroviç'in yatýðý karþýlaþmada A takýmýnýn gollerini Orhan, Stoch, Alex (2), Berk ve Özer attý. A2 takýmýnýn tek golü ise Emre'den geldi. Bu arada, dünkü antrenmaný sakatlýðý nedeniyle yarým býrakan ve dünkü hazýrlýk maçýna da çýkmayan Semih Þentürk ile Serdar Kesimal, tedavilerini sürdürdü. Cristian Baroni, bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan eþliðinde sahada ayrý çalýþmalar yaptý. Reto Ziegler, Issiar Dia ve Serkan Kýrýntýlý'nýn tedavilerine de devam edildi. Sarý-lacivertli ekip, Eskiþehirspor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýný bugün gerçekleþtireceði antrenmanla sürdürecek. Kaptan Alex A2 takýmýyla yapýlan hazýrlýk maçýnda 2 gol attý. Carvalhal'dan VAN MESAJI BE ÞÝK TAÞ Tek nik Di rek tö rü Car los Car val hal, Van'da ya þa nan dep rem fe la ke ti ne çok ü zül dü ðü nü i fa de et ti. Car val hal, ku lü bün in ter net si te sin de yer a lan a çýk la ma sýn da, Van'da üst üs te ya þa nan dep rem fe la ke tin de bir çok in sa nýn ya þa mý ný yi tir me si nin ken di si ni de rin den et ki le di ði ni ve çok ü zül dü ðü nü be lir te rek, ve fat e den va tan daþ la rýn a i le le ri ne baþ sað lý ðý di le ðin de bu lun du. A çýk la ma sýn da ''Her za man on la rýn ya nýn da ol du ðu mu bil me le ri ni is ti yo rum'' i fa de le ri ni kul la nan Por te kiz li ça lýþ tý rý cý, dep rem fe la ke tin de ya ra la nan va tan daþ la ra da þi fa di le di.

15 Y SPOR 12 KASIM 2011 CUMARTESÝ 15 NBA'DE YENÝ SEZON ÝÇÝN UMUT BELÝRDÝ No vak Djo ko vic dünyada 1 numara. Londra'da tenis þöleni TE NÝS TE ge le cek haf ta so nun da Lon dra'da baþ la ya cak ATP Se zon So nu Tur nu va sý na ka tý la cak i sim ler bel li ol du. Lon dra'da Ka sým'da ya pý la cak tur nu va ya, dün ya sý ra la ma sýn da ilk 8'de bu lu nan te nis çi ler ka tý la cak. Bu na gö re Se zon So nu Tur nu va sýn da No vak Djo ko vic, Ra fa el Na dal, Andy Mur ray, Ro ger Fe de rer, Da vid Fer rer, Jo-Wil fri ed Tson ga, Mardy Fish ve To mas Berdych mü ca de le e de cek. ''Grand- Slam''ler den son ra se zo nun en ö nem li tur nu va la rýn dan bi ri o lan Se zon So nu Tur nu va sýn da, te nis çi ler 4'er li 2 grup ta mü ca de le e de cek ve her te nis çi gru bun da ki di ðer te nis çi ler le bir kez kar þý la þa cak. Grup la rýn da ilk 2 sý ra yý a lan te nis çi ler ya rý fi na le yük se le cek. Se zon So nu Tur nu va sý ný ge çen yýl Ýs viç re li Fe de rer ka zan mýþ tý. G.Saray- Benfica GA LA TA SA RAY Fut bol Ta ký mý, mil li maç lar ne de niy le lig le re ve ri len a ra da Por te kiz tem sil ci si Ben fi ca i le bu gün Ýs viç re'nin Ce nev re ken tin de ö zel maç ya pa cak. Sta de de Ge ne ve'de ki kar þý laþ ma TSÝ 21.30'da baþ la ya cak. Maç gü nü sa at 10.00'da ö zel u çak la Ýs viç re'ye gi de cek o lan Ga la ta sa ray ka fi le si, ma çýn ar dýn dan ay ný ge ce Ýs tan bul'a dönecek. AMERÝKAN U lu sal Bas ket bol Li gi'nde (NBA), lo kav týn so na er di ril me si i çin ya pý lan gö rüþ me ler de ön ce ki ge ce de an laþ ma sað la na ma dý an cak ta kým sa hip le ri nin O yun cu lar Sen di ka sý na ye ni bir ö ne ri de bu lun du ðu ve sen di ka nýn bu nu in ce le ye ce ði bil di ril di. New York'da 11 sa at sü ren gö rüþ me nin ar dýn dan a çýk la ma ya pan sen di ka yet ki li le ri, gö rüþ me yi in ce le mek ve bel ki de ü ye le ri nin o na yý na sun mak i çin sü re is te di. Sen di ka yet ki li le rin den Billy Hun ter, gö rüþ me den son ra ki a çýk la ma sýn da, el le rin de ki nin ''dün ya nýn en i yi tek li fi ol ma dý ðý ný'' söy le di. Bu ye ni tek li fin sen di ka ta ra fýn dan ka bul e dil me si ha lin de se zo nun 15 A ra lýk'ta baþ la ya bi le ce ði be lir ti li yor. 22 TAKIM ZARAR ETTÝ NBA Baþ ka ný Da vid Stern de ba sý na yap tý ðý a çýk la ma da, i ki ta ra fýn da en di þe le ri ni gi de re cek bir tek lif sun duk la rý ný ve her ta ký mýn 72 maç ya pa ca ðý ye ni se zo nun 15 A ra lýk'ta baþ la ya bi le ce - Lokavtýn sona ermesi için oyuncular sendikasý, takým sahiplerinin yeni önerisini inceleyecek. Yeni teklif kabul edilirse, NBA'de yeni sezon 15 Aralýk'ta baþlayabilir. ði ni söy le di. NBA'de 1 Tem muz'da baþ la yan lo kav týn so na er di ril me si i çin ya pý lan gö rüþ me ler de an laþ ma sað la na ma ma sý ü ze ri ne ka sým a yýn da ki 221 maç ip tal e dil miþ ti. Gö rüþ me ler de ö zel lik le o yun cu ma aþ la rý ve NBA ge lir le ri nin pay la þýl ma sý ko nu sun da an laþ maz lýk bu lu nu yor. NBA ta kým la rý nýn sa hip le ri, lig de ki 30 ta kým dan 22'si nin ge çen se zon za rar et ti ði ni ve bu ne den le o yun cu ge lir le ri nin a zal týl ma sý ge rek ti ði ni sa vu nu yor. Yö ne ti ci ler, ilk ön ce son söz leþ me de yüz de 57 o la rak be lir le nen o yun cu ge lir le ri ni yüz de 47'ye çek mek ve o yun cu lar la da ha ký sa sü re li kon trat lar im za lan ma sý ný ta lep et ti ler.o yun cu lar sen di ka sý i se gö rüþ me ler de, yüz de 57 o lan ge lir le ri yüz de 53'e in dir me yi ka bul et ti. Son gö rüþ me ler de o yun cu lar bu o ra ný yüz de 52'ye ka dar çek miþ ti, an cak ta kým sa hip le ri bu o ra nýn yüz de o la rak be lir len me sin de ýs rar cý. BENZERÝ KRÝZ 1998'DE OLMUÞTU NBA tarihinde karþýlaþmalar, ikinci kez iþ sözleþmesindeki bir anlaþmazlýk nedeniyle ertelendi. Daha önce benzeri bir kriz sezonunda meydana gelmiþ ve o dönem normal sezonda bir takým 82 yerine 50 maç yapmýþtý sezonu þubat ayýnda baþlamýþ, lokavt 204 gün sürmüþtü. Þahika'dan 2 dünya rekoru MÝL LÝ SPOR CU MUZ ÞA HÝ KA EN CÜ MEN MISIR'IN DAHAP ÞEHRÝNDE SA BÝT A ÐIR LIK DÝ KEY DA LIÞ KA TE GO RÝ SÝN DE 70, PA LET SÝZ KA TE GO RÝ SÝN DE 60 MET RE YE Ý NE REK Ý KÝ DÜN YA RE KO RU KIR DI. MÝLLÝ spor cu Þa hi ka Er cü men, Dün ya Su al tý Spor la rý Kon fe de ras yo nu (CMAS) Sa bit A ðýr lýk Di key Da lýþ ka te go ri sin de 70, Sa bit A ðýr lýk Pa let siz ka te go ri sin de 60 met re ye i ne rek i ki dün ya re ko ru kýr dý. Re kor de ne me le ri, Per þem be gü nü Mý sýr'ýn Da hab ken ti Blu e Ho le da lýþ nok ta sýn da, CMAS ha kem le ri gö ze ti min de ger çek leþ ti. Er cü men, 70 met re ye da la rak Sa bit A ðýr lýk Di key Da lýþ re ko ru nu kýr dý. Pa let siz de 60 met re ye da lan Er cü men i ki dün ya re ko ru nu bir den Tür ki ye'ye Þahika Encümen'in iki rekoru do ping test le ri nin ar dýn dan tes cil e di le cek. ge tir me yi ba þar dý. Pa let siz ka te go ri si CMAS ta ra fýn dan ilk kez dü zen le nir ken, her i ki re kor da do ping test le ri nin ar dýn dan tes cil e di le cek. Di ye tis yen o lan mil li spor cu, 8 ay dýr a ra lýk sýz bu re kor i çin ha zýr lan dý ve da lýþ an tren man la rý nýn ya ný sý ra fi zik sel ve men tal kuv vet an tren man la rý da yap tý. GUÝNNESS'E GÝRMÝÞTÝ Þa hi ka Er cü men (26), 11 Þu bat 2011'de A vus tur ya'da buz al týn dan tek ne fes te 110 met re lik bir me sa fe yi git miþ hem er kek ler hem de ba yan lar da ''Bu zal tý Ya tay Da lýþ'' dün ya re ko ru nu ký ra rak Gu in ness re kor lar ki ta bý na gir miþ ti. Dört dal da mil li spor cu o lan Þa hi ka Er cü men'in, 2001 yý lýn dan bu ya na, u lu sal ve u lus la ra ra sý bir çok ba þa rý sý bu lu nu yor. Er cü men'in spor tif ça lýþ ma la rý nýn ya ný sý ra en gel li le re yö ne lik ser best da lýþ prog ram la rý ve tut sak yu nus la rýn öz gür lük le ri ne ka vuþ ma la rý ko nu sun da da ak tif ça lýþ ma la rý var. 3'TE 3'Ü KAÇIRDIK POTADA F.BAHÇE VE G.SARAY GALÝP GELDÝ, ANADOLU EFES MAÐLUP OLDU. THY Av ru pa Bas ket bol Li gi'nde 4'ün cü haf ta maç la rý ta mam lan dý. (A) Gru bu'nda mü ca de le e den Fe ner bah çe Ül ker, dep las man da Ýs pan ya'nýn Bil ba o Bas ket ta ký mý ný yen di ve üst üs te i kin ci ga li bi ye ti ni al dý.(c) Gru bu'nda yer a lan A na do lu E fes i se sa ha sýn da Mac ca bi E lec tra i le kar þý laþ tý. Ra ki bi ne ye ni len A na do lu E fes, i kin ci (A) GRUBU Bennet Cantu : 64 Olimpiakos : 63 Bilbao Basket : 70 Fenerbahçe Ülker : 73 SLUC Nancy : 90 Caja Laboral : 85 (B) GRUBU Unicaja ; 99 KK Zagreb : 85 Zalgiris Kaunas : 81 Brose Baskets : 70 Panathinaikos : 76 CSKA Moskova : 78 (C) GRUBU Anadolu Efes : 72 Maccabi Electra : 79 Belgacom Spirou : 76 Emporio Armani : 81 Partizan mt:s : 80 Real Madrid : 79 (D) GRUBU Union Olimpija : 70 Galatasaray MP : 79 AssecoProkom : 68 Unics : 72 Barcelona Regal : 92 Montepaschi Siena : 75 NOT: Gruplarda ilk 4'e giren takýmlar bir üst tura yükselme hakký kazanacak. A GRUBU TAKIMLAR O G M A Y P Av. 1. Caja Laboral Bennet Cantu SLUC Nancy Fenerbahçe Ülker Bilbao Basket Olimpiakos C GRUBU TAKIMLAR O G M A Y P Av. 1. Maccabi Tel-Aviv Real Madrid Anadolu Efes Olimpia Milano Partizan Charleroi D GRUBU mað lu bi ye ti ni al dý. Ga la ta sa ray Me di cal Park, haf ta yý ga li bi yet le ka pat tý. (D) Gru bun da yer a lan sa rý-kýr mý zý lý ta kým, dep las man da Slo ven e ki bi U ni on O lim pi ja'yý yen di ve 2. ga li bi ye ti ne u laþ tý. Ca ja La bo ral, CSKA Mos ko va, Mac ca bi Tel A viv ve Bar ce lo na'nýn grup la rý ný li der ta mam la dý ðý 4'ün cü haf ta da a lý nan so nuç lar þöy le: TAKIMLAR O G M A Y P Av. 1. Barcelona Regal Montepaschi Siena GS Medical Park Unics Union Olimpija Asseco Prokom Halterde Çin damgasý n FRANSA'NIN baþ ken ti Pa ris te de vam e den Dün - ya Hal ter Þam pi yo na sý nýn bu gün de vam e den mü ca - de le le ri ne i ki Çin li spor cu Su Da jin i le Lu Xi a jo un dam ga sý ný vur du. Çin li hal - ter ci ler bü tün ka te go ri ler - de al týn ve gü müþ ma dal - ya yý ka zan ma yý ba þar dý. Top lam da Lu Xi a jo un 375 i le bi rin ci o lur ken, Su Da jin 372 i le gü müþ ma dal ya yý al ma ya hak ka zan dý. Bu so nuç la haf ta ba þýn dan be ri de vam e den þam pi yo - na da Çin top lam ma dal ya sa yý sýy la ilk sý ra ya yük sel di. Eto'o Rijkaard'ý istiyor nrus Anz hi ta kýmn da top koþ tu ran Sa mu el E to o, ku - lüp yö ne ti mi ne Hol lan da lý an tre nör Frank Rij ka ard ý ta ký mýn ba þý na ge tir me si ni tav si ye et ti. Rus ba sý ný na gö re Ka me run lu yýl dýz ün lü tek nik a da mýn ta ký ma ka - zan dý rýl ma sý ko nu sun da yo ðun ça ba sarf e di yor. Ha - be re gö re, 30 ya þýn da ki for - vet o yun cu ku lüp sa hi bi Su ley man Ke ri mov i le gö - rü þe rek bir dö nem Bar ce lo - na yý ça lýþ tý ran Rij ka ard ý ta - ký ma da vet et me si ni tek lif yap tý. Ha ber de yer a lan bil - gi ye gö re ku lüp yö ne ti mi Anz hi kap ta ný E to o nun sun du ðu tek li fi de ðer len di - re rek ün lü ho ca ya ya kýn bir za man da tek lif te bu lu na - cak. E to'o Bar ce lo na'da oy - nar ken ho ca sý Rij ka ard'la çok i yi an la þý yor du.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR HABERLER Y12 KASIM 2011 CUMARTESÝ As tro no mi ve as tro fi zik pro fe sö rü Xa vi er Proc has ka 13.7 mil yar ya þýn da lar, Big Bang ý des tek li yor lar A ME RÝ KA LI as tro nom lar, 13,7 mil yar yýl ön ce ev re nin do ðu mun dan son ra ilk da ki ka lar i çin de o luþ muþ i ki gaz bu lu tu keþ fet ti. A me ri kan Sci en ce der gi sin de ya yým la nan ma ka le ye gö re, bu gaz la rýn bi le þen le ri, kâinattaki e le ment le rin kö ken le ri ko nu sun da mo dern bi lim ler de ki te o ri ler de ön gö rü len le re ta ma men u yu yor. Bu na gö re, kâinatýn o lu þu mu i çin ka bul e di len te o ri ye uy gun þe kil de Big Bang (Bü yük Pat la ma) sý ra sýn da en ön ce hid ro jen ve hel yum gi bi ha fif e le ment ler or ta ya çý ký yor. Bun dan son ra bu çok ö nem li gaz la rýn yýl dýz la rý o luþ tur mak i çin yo ðun laþ ma sýn dan ön ce yüz mil yon lar ca yýl geç me si ge re ki yor. BIG BANG IN DE LÝ LÝ A raþ týr ma yý ya pan ve Sci en ce ýn in ter net si te sin de ya yým la yan lar dan Ca li for ni a Ü ni ver si te si nden as tro no mi ve as tro fi zik pro fe sö rü Xa vi er Proc has ka, hid ro jen ve hel yum gi bi ha fif e le ment le ri bul mak ko nu sun da þim di ye dek bü yük ça ba gös ter dik le ri ni be lir te rek, Ýlk kez kâinatýn ilk an la rýn da, yýl dýz lar dan ge len da ha a ðýr e le ment le rin ka rýþ ma dý ðý gaz la rý in ce le ye bi li yo ruz de di. A raþ týr ma ya ka tý lan Mic he le Fu ma gal li de me tal le rin bu lun ma ma sý nýn hid ro jen ga zý nýn saf ol du ðu nu gös ter di ði ne dik ka ti çe ke rek, Bu ger çek ten in sa ný þaþ ký na çe vi ri yor, çün kü bu Big Bang te o ri si ne gö re, ev ren de ilk gaz la rýn o lu þu mu na ta ma men uy gun ilk delil di ye ko nuþ tu. Washington / aa Norveç in en zengini kuru ekmek yiyor SADE VE MÜTEVAZI HAYAT TARZI ÝLE DÝKKAT ÇEKEN NORVEÇ'ÝN EN ZENGÝNÝ VE VERGÝ REKORTMENÝ 89 YAÞINDAKÝ OLAV THON, KURU EKMEK YÝYEREK FORMDA KALIYOR. Ül ke de ki Thon o tel le ri zin ci ri nin de sa hi bi o lan Thon, gün de dev le te bir mil yon kro nun ü ze rin de ver gi ö dü yor. BÝN 225 KÝÞÝNÝN 227 MÝLYAR DOLARI VAR S.A ra bis tan ýn sü per zen gin le ri OR TA DO ÐU ül ke le ri a ra sýn da en çok sü per zen gi nin Su u di A ra bis tan da bu lun du ðu bil - di ril di. We alth-x ad lý a raþ týr ma ve da nýþ man - lýk fir ma sý ta ra fýn dan ya yýn la nan ra po ra gö re Or ta do ðu nun en bü yük e ko no mi si ne sa hip kral lýk ta ki sü per zen gin bin 225 ki þi nin ser ve - ti 227 mil yar do la rý bu lu yor. Sin ga pur mer - kez li a raþ týr ma þir ke ti ne gö re di ðer Kör fez ül - ke si Bir le þik A rap E mir lik le ri nde ki 775 zen gi - nin top lam ser ve ti i se 116 mil yar do la ra u laþ tý. Ra por da, Or ta do ðu da ul tra yük sek net de - ðe re sa hip ki þi sa yý sý 4 bin 490 da ka lýr ken bu ra kam Ku zey A me ri ka da 62 bin 960, Av - ru pa da 54 bin 325 ve As ya-pa si fik te 42 bin 525 ol du. Ö zel ban ka la ra po tan si yel zen gin þa hýs lar la il gi li bil gi sað la yan We alth-x, dün - ya da ki ul tra zen gin þa hýs la rýn top lam ser ve ti - nin i se 705 mil yar do la rý bul du ðu nu kay det ti. Böl ge de top lam 122 mil yar do lar lýk sü per zen gi niy le Ku veyt ü çün cü sý ra da gel di. Um - man da ki ul tra zen gin sa yý sý 140 ý, bun la rýn ser ve ti de 18 mil yar do la rý bul du. Kör fez ül ke - le rin den Bah reyn i se Or ta do ðu nun en zen gin se kiz ül ke si a ra sýn da sa yýl ma dý. Dubai / cihan NOR VEÇ ÝN en zen gi ni ve ver gi re kort me ni O lav Thon, ku ru ek mek yi ye rek form da kal dý ðý ný söy le di. Sa de ve mü te va zý ha yat tar zý i le dik kat çe ken 89 ya þýn da ki gay ri men kul de vi O lav Thon, u lus la r a ra sý i sim yap ma mýþ mar ka la rý ter cih e di yor. Ro lex ye ri ne Swatch mar ka sa at ta kan Thon, Ba zý la rý kaz ci ðe ri yi ye rek þiþ man ve tem bel le þir ken, ben ku ru ek mek yi yo rum ve 89 ya þým da mü kem mel bir form da yým de di. Da gens Næring sliv (DN) ga ze te si ne ko nu þan Thon, son 15 yýl i çe ri sin de ö zel þir ke ti nin 4 mil yar kron (700 mil yon ABD Do la rý) ver gi ö de di ði ni söy le di. Ül ke de ki Thon o tel le ri zin ci ri nin ve bir çok bü yük a lýþ ve riþ mer ke zi nin de sa hi bi o lan Thon, gün de dev le te bir mil yon kro nun ü ze rin de ver gi ö dü yor. As len Hal ling dal þeh ri ne bað lý bir dað kö yü o lan Al de dün ya ya ge len Thon un va ri si bu lun mu yor. Ö lün ce bü tün ser ve ti ni ba ðýþ la ya ca ðý ný söy le yen Thon, çe þit li spor ku lüp le ri ne geç ti ði miz yýl lar da bü yük mik tar da ba ðýþ lar da bu lun muþ tu. Hâ lâ ak tif o la rak ça lý þan Thon, fýr sat bul duk ça cross-co untry ka ya ðý ya pý yor. Oslo / cihan Gursky nin çektiði fo toð ra f satýlan en pahalý fotoðraf oldu. Bu fo toð raf 4.3 mil yon do lar n AL MAN fo toð raf sa nat çý sý An dre as Gursky nin 1999 ta rih li bir fo toð ra fý, a çýk ar ttýr ma da 4,3 mil yon do la ra sa týl dý. Chris ti e s mü za ye de þir ke ti nin New York ta dü zen le di ði a çýk art týr ma da sa tý lan Rhe in I I ad lý fo toð ra fýn, bu gü ne dek en pa ha lý ya sa tý lan fo toð raf ol du ðu be lir til di. Cindy Sher man ýn Ma yýs a yýn da 3,8 mil yon do la ra a lý cý bu lan Ad sýz fo toð ra fý, en yük sek fi yat lý fo toð raf re ko ru nu e lin de bu lun du ru yor du. Gursky nin sa tý lan fo toð ra fý nýn da hil ol du ðu, Ren Neh ri nin pa no ra mik gö rün tü le rin den o lu þan se ri si 6 fo toð raf tan o lu þu yor. Se ri nin 4 fo toð ra fý, ö nem li mü ze ler de bu lu nu yor. New York / aa 4 mil yon bil gi sa ya rý çö kert miþ ler di n DÜN YA ça pýn da 4 mil yon dan faz la bil gi sa ya rý e le ge çi re rek, o luþ tur duk la rý in ter net tra fi ði ü ze rin den mil yon lar ca do lar lýk rek lâm ge li ri el de e den hac ker gru bu, Trend Mic ro ve FBI ýn or tak ça lýþ ma sýy la ya ka lan dý. Trend Mic ro nun ya zý lý a çýk la ma sýn da, 2 yýl sü ren Ha ya let Týk O pe ras yo nu nun FBI i le Es ton ya Po li si ta ra fýn dan or tak la þa yü rü tül dü ðü, Trend Mic ro nun ça lýþ ma la rý so nu cun da be lir le nen New York ve Chi ca go da ki i ki ve ri mer ke zin de yak la þýk 100 su nu cu ka pa tý lýr ken, Es ton ya da da eþ za man lý o la rak 6 ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý kay de dil di. Hac ker gru bu nun, in ter net si te le rin de yer a lan rek lâm lar dan týk la ma ve ya gö rün tü le me ba þý na üc ret ö de yen þir ket ler le an laþ tý ðý, gru bun u laþ tý ðý bil gi sa yar la rý bu web si te le ri ne yön len dir di ði ve ya bu in ter net si te le rin den ba zý ya zý lým la rý in dir me ye zor lan dý ðý bil gi si ve ril di. Bu yön tem le 2007 yý lýn dan bu ya na 100 ül ke de in ter net ü ze rin den bil gi sa yar la ra bu la þan vi rüs dolayýsýyla 4 mil yon dan faz la bil gi sa ya rýn is ten me yen in ter net si te le ri ne yön len di ril di ði be lir til di. Ýstanbul / aa Tür ki ye 3G ye a lýþ tý n TÜR KÝ YE NÝN A ðus tos 2009 da ta nýþ tý ðý 3G tek no lo ji sin de a bo ne sa yý sý 24,8 mil yo nu bul du. BTK, TÜ ÝK ve Kal kýn ma Ba kan lý ðý nýn ve ri le ri dik ka te a lý na rak ya pý lan 2011 Yý lý Ha ne ler de Bi li þim Tek no lo ji le ri Kul la ným A raþ týr ma sý So nuç la rý ndan der le nen bil gi le re gö re, A ðus tos 2009 dan i ti ba ren kul la nýl ma ya baþ la nan ü çün cü ne sil (3G) mo bil ha ber leþ me hiz met le ri nin kul la ný mý hýz lý þe kil de ar týþ gös ter di. Hiz me te baþ la ma sý nýn ar dýn dan dört ay gi bi ký sa bir sü re de 3G a bo ne sa yý sý 7,1 mil yo na u laþ tý. Bu ra kam 2011 yý lý nýn Ha zi ran a yý i ti ba rýy la i se 24,8 mil yo nu bul du. A ðus tos 2009 dan Ha zi ran 2011 e ka dar o lan dö nem de mo bil ge niþ bant e ri þim hiz met le ri ni kul la nan a bo ne sa yý sý da 641 bin den 3,6 mil yo na yük sel di. Ankara / aa A KUT ü ye leri pe ri ba ca sý nýn çev re si ni çe lik tel ör gü i le sar dý. Pe ri ba ca sý na çe lik tel ör gü n TÜR KÝYE NÝN ö nem li tu rizm mer kez le rin den Ka pa dok ya da, ge çen yýl çö ken pe ri ba ca sý na ha lat la týr ma nan pro fes yo nel dað cý lar, o na rým sý ra sýn da ka ya kop ma sý na kar þý pe ri ba ca sý ný çe lik tel ör gü i le sa rark a de ta çe lik ye lek giy dir di. Ka pa dok ya Mil lî Par ký i çin de yer a lan, Nev þe hir in mer ke ze bað lý Gö re me bel de si Ay dýn lý Ma hal le si Çak mak lý So kak ta, tabiî sebep ler dolayýsýyla ge çen yýl A ra lýk a yýn da bü yük bir bö lü mü çö ken 25 met re yük sek lik te ki pe ri ba ca sý nýn o na rý mý na baþ lan dý. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ha zýr la tý lan res to ras yon pro je si çer çe ve sin de o na rý la cak pe ri ba ca sý na, Ku zey En düs tri yel Dað cý lýk Þir ke ti nden pro fes yo nel dað cý lar ha lat lar la týr man dý ve kop ma teh li ke si o lan ka ya la rý ýs lâh et ti. Ay ný za man da A ra ma Kur tar ma Der ne ði (A KUT) ü ye si o lan Ýl kay Gü ven, Ha san Ar man, Öz can Bal ve Fa tih Ton baþ tan o lu þan pro fes yo nel dað cý lar, çö ken pe ri ba ca sý nýn çev re si ni çe lik tel ör gü i le sar dý. O na rým e ki bi ne ve çev re ye za rar ve re bi le cek ka ya kop ma la rý na kar þý 10 gün lük bir ça lýþ ma i le pe ri ba ca sý na a de ta çe lik ye lek giy di ren dað cý lar, ye rin den oy na yan kü çük bü yük bütün ka ya par ça la rý ný sa bit le di. Nevþehir / aa Ka za la rý sa býr sýz sü rü cü ler ya pý yor n EM NÝ YET Ge nel Mü dür lü ðü Kur ban Bay ra mý ta ti lin de mey da na ge len bin 491 tra fik ka za sýn da 61 ki þi nin o lay ye rin de vefat et ti ði ni, 3 bin 173 ki þi nin de ya ra la na rak has ta ne lik ol du ðu nu a çýk la dý. Bay ram da ki ka za bi lân ço su nu de ðer len di ren Tür ki ye Tra fik Ka za la rý ný Ön le me Der ne ði Ge nel Baþ ka ný A vu kat Hi tay Gü ner, O to mo tiv sek tö rü ge liþ ti, a raç lar mo dern le þi yor. Yol lar da ge niþ le ti li yor, de ne tim ler de art tý rý lý yor, a ma sü rü cü ler ken di le ri ne çe ki dü zen ver mi yor. Yi ne sa býr sýz ve dik kat siz sü rü cü ler ö lüm saç tý de di. Bursa / cihan

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr SÝVÝL KEMALÝZM AKP ÝLE DEVAM ETTÝRÝLÝOR / KÂZIM GÜLEÇÜZ azýsý sayfa 13 te MEZARI MEÇHUL KALACAK KADDAFÝ NÝN SONU MÜBAREK Ý AÐLATTI HABERÝ SAFA 7 DE Depremde bile terör / 9 DA Meclis terörü görüþecek /

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin TELEVZYON: FRIND OLDIÐIIZ BÐILILIÐIIZ lkol, sigara, uyuþturucu gibi madde baðýmlýlýðýnýn yanýnda, belirgin olarak göremediðimiz ve hatta çoðu kez farkýnda olmadýðýmýz bir baðýmlýlýk var; televizyon baðýmlýlýðý.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı