KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK"

Transkript

1 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT SO RUÞ TUR MA SI Ý ÇÝN KO NUÞ TU: BÝR SI NAV DAN DA HA GE - ÇÝ YO RUZ. HER KE SÝN DA HA SO ÐUK KAN LI VE SAÐ DU YU LU OL MA SI LÂZIM. SÜREÇ HUKUKUN ÝÇÝNDE YÜRÜMELÝ u Cum hur baþ ka ný Ve ki li ve TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, 28 Þu bat so ruþtur ma sý ný yo rum lar ken, Tür ki ye'nin ken di geç mi þiy le yar gý ö nün de yüz leþ me dö ne mi ne gir di ði ni be lir te rek ''Bu sü re cin kin ve in ti kam duy gu suy la de ðil, hu ku kun i çin de ka la rak ve ken di bað la mýn dan dý þa rý ya çý kar ma dan sür dü rül me si ge rekmek te dir'' de di. HERKES VÝCDAN MUHASEBESÝ YAPMALI u Çi çek, Tar týþ ma la ra, ya zý lýp çi zi len le re ba ký yo rum. Her ke sin ken di si ne bir vic dan mu ha se be si yap ma sý lâ zým. Or ta lýk ay dýn la nýn ca kah ra man lar ço ða lý yor. De mok ra si ye vur gu ya pan lar ço ða lý yor. Bu ö nem li dir. Vur gu lar ya pýl sýn, a ma bu o lay lar ol du ðun da her kes ne re dey di, bu nun da vic dan mu ha se be si nin ya pýl ma sý ge re ki yor þeklinde konuþtu. nha be ri say fa 8 de UHUVVET RÝSALESÝ Diyanet'in kitabýnda Said Nursî u Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan Kut lu Do ðum Haf ta sý do la yý sýy la ya yýn la nan Kar deþ lik Ya zý la rý i sim li ki tap ta Be di üz za man Sa id Nur sî nin U huv vet Ri sa le si nden a lýn tý lar ya pýl dý. Ki tap ta Sa id Nur sî dý þýn da Na zým Hik met, Sü ley man Hil mi Tu na han, Â þýk Vey sel, Meh med Zâ hid Kot ku, Ne cip Fa zýl gi bi i sim le rin ya zý ve þi ir le ri de yer a lý yor. n 8 de 6. EYALET DE SIRADA ABD okullarýnda Ýncil dersleri u Tür ki ye de Ku r'ân-ý Ke rimin seç me li ders o la rak öð re til me si ne ba zý çev re ler tep ki gös te rir ken, A ri zo na E ya le ti de Ýn cil i li se müf re da tý na al ma yo lun da. A ri zo na Va li sinin o na yý ha lin de, A me ri ka da Ýn cil in li se ler de seç me li ders olarak o ku tul ma sý na i zin ve ren e ya let sa yý sý 6 ya yük se le cek. nha be ri say fa 7 de ISSN Ýs lâm da din, dil, ýrk, renk ay rý mý yok tur u Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, di li, ýr ký, ren gi ne o lur sa ol sun Müs lü man larýn Ýs lâm kar de þi ol du ðu nu vur gu la ya rak, Fark lý bir böl ge de dün ya ya gel miþ o la bi li riz, fark lý bir i de o lo ji miz, fark lý mez he bi miz, fark lý meþ re bi miz o la bi lir, a ma tüm bun la rý Ýs lâm kar deþ li ði nin ö nü ne ge çir di ði miz de teh li ke çan la rý baþ la mýþ de mek tir de di. n 3 te Al man E tik Ku ru luna ilk Müs lü man ü ye nha be ri say fa 7 de MGK'NIN 28 ÞUBAT KARARLARI 13 MART TA HÜKÜMETTE GÖRÜÞÜLDÜ UNUTULAN BELGE ucumhurbaþkaný Gül, MGK nýn 28 Þubat kararlarýný aldýðý dönemde iþ baþýnda bulunan Refahyol hükümetinde Devlet Bakanýydý. Dolayýsýyla, 28 Þubat soruþturmasýyla ilgili sorularý cevaplarken söylediði gibi, MGK üyesi deðildi. Ama söz konusu kararlarýn bilâhare Bakanlar Kurulu gündemine gelip gelmediði konusunda Getirilmedi demesi biraz tuhaf. Çünkü MGK nýn o toplantýsýndan 13 gün sonra, kurul kararlarýnýn hükümet gündemine getirilerek öncelikle müzakere edildiðini ortaya koyan Erbakan imzalý bir belge mevcut. nkâzým Güleçyüz'ün yazýsý say fa 3 te VEHÝP SÝNAN'I GEÇEN YIL RAHMET-Ý RAHMAN'A TEVDÝ ETMÝÞTÝK ÇAÐIN NASREDDÝN HOCASIYDI u4 TE ANNAN PLANI SON ÞANS Suriyeli muhalifler Moskova da u Su ri ye mu ha lif li der le r, Bir leþ miþ Mil let ler Gü ven lik Kon se yinde böl ge ye ba rýþ tem sil ci si gön de ril me si i le il gi li a lý nan ka ra rýn uy gu la nma ya baþ la n ma sý nýn ar dýn dan Mos ko va ya gel di. nha be ri say fa 7 de CELAL TALABANÝ: Kürt devleti uzak ihtimal u Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani, baðýmsýz bir Kürt devletinin ilân edilmesinin kolay olmadýðýný belirterek, Ben baðýmsýz bir Kürt devletinin kurulmasýný uzak bir ihtimal olarak görüyorum dedi. nha be ri say fa 7 de ÝSTANBUL VALÝSÝ MUTLU: 1 Mayýs yine Taksim de u Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1 Mayýs ýn Taksim Meydanýnda kutlanmasý konusunda sorulan bir soruya, Taksim Meydanýnda yaptýrýyoruz. Þu ana kadar farklý bir düþüncemiz yok þeklinde cevap verdi. nha be ri say fa 8 de Mezarlýkta bomba bulundu Eðitimden darbelerin bütün izleri silinsin Ýþsizlikte 13. ülkeyiz Özel sektörün yurtdýþý borcu arttý Celal Talabani ute rör ör gü tü ne yö ne lik o pe ras yon da gö zal tý na a lý nan ba zý ki þi le rin i fa de le ri doð rul tu sun da Koz lu Me zar lý ðýnda ya pý lan a ra ma da plas tik pat la yý cý bu lun du. n 9 da u9 DA u10 DA u10 DA

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Pey gam be re dü þen, an cak teb lið et mek tir. A çý ða vur duk la rý ný zý da, giz le dik le ri ni zi de Al lah hak kýy la bi lir. Mâide Sûresi: 99 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Yap tý ðý nýz a mel le ri sýrf Al lah rý zâ sý i çin iþ le yi niz. Çün kü Al lah sa de ce ken di si i çin ya pý lan a mel le ri ka bul e der. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 171 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ba har bay ra mý Rûy-i ze min, hu su san ba har ve yaz za ma nýn da mas nu ât-ý sa ðî - re nin tâ i fe le ri ne öy le þâ þa a lý ve bir bi ri ar ka sýn da bay ram lar dýr ki, ta ba kàt-ý â li ye de o lan ru hâ - ni yâ tý ve me lâ i ke le ri ve se ke ne-i se mâ vâ tý sey re celb e de cek bir câ zi be dar lýk gö rü nü yor. â lýk-ý Ra hîm ve Rez zâk-ý Ke rîm H ve Sâ ni-i Ha kîm þu dün ya yý â lem-i er vâh ve ru hâ ni yât i çin bir bay ram, bir þeh râ yin sû re tin de ya pýp, bü tün es mâ sý nýn ga râ ib-i nu ku þuy la süs len di rip, kü çük bü yük, ul vî süf lî her bir ru ha o na mü nâ sip ve o bay ram da ki ay rý ay rý he sap sýz me hâ sin ve in â mât tan is ti fa de et me ye mu vâ fýk ve ha vâs i le mü ceh hez bir ce sed giy di rir, bir vü cud-u cis mâ nî ve rir, bir de fa o te mâ þâ gâ ha gön de rir. Hem, za man ve me kân ci he tiy le pek ge niþ o lan o bay ra mý a sýr la ra, se ne le re, mev sim le re hat tâ gün le re, kýt a la ra tak sim e de rek, her bir as rý, her bir se ne yi, her bir mev si mi, hat tâ bir ci het te her bir gü nü, her bir kýt a yý, bi rer tâ i fe, ruh lu mah lû ka tý na ve ne bâ tî mas nu â tý na bi rer resm-i ge çit tar zýn da bir ul vî bay ram yap mýþ týr. Ve bil has sa rûy-i ze min, hu su san ba har ve yaz za ma nýn da mas nu ât-ý sa ðî re nin tâ i fe le ri ne öy le þâ þa a lý ve bir bi ri ar ka sýn da bay ram lar dýr ki, ta ba kàt-ý â li ye de o lan ru hâ ni yâ tý ve me lâ i ke le ri ve se ke ne-i se mâ vâ tý sey re celb e de cek bir câ zi be dar lýk gö rü nü yor; ve ehl-i te fek kür i çin öy le þi rin bir mü tâ lâ a gâh o lu yor ki, a kýl ta ri fin den â ciz dir. Söz ler, 17. Söz, s. 328 *** A ra bî fýk ra nýn ter cü me si: Gü yâ çi çek aç mýþ her bir a ðaç, gü zel ya zýl mýþ man zum bir ka sî de dir ki, o ka sî de Fâ týr-ý Zül ce lâ lin me dâ yih-i bâ hi re si ni in þâd e dip, þâ i râ ne li sân-ý hal i le söy lü yor. Ve ya hut o çi çek aç mýþ her bir a ðaç, bin ler ba kar ve bak tý rýr göz le ri ni aç mýþ; tâ Sâ ni-i Zül ce lâ lin ne þir ve teþ hir o lu nan a câ ib-i san a tý ný bir i ki göz le de ðil, bel ki bin ler göz ler le bak sýn, tâ ehl-i dik ka ti öy le bak týr sýn. Ve ya hut o çi çek a çan her bir a ðaç, u mu mî bay ram o lan ba ha rýn i çin de ki hu su sî bay ra mýn da ve resm-i ge çit-mi sâl bir an da ye þil len miþ â zâ la rý ný en süs lü mü zey ye nât la süs le miþ. Tâ ki, o nun Sul tan-ý Zül ce lâ li, o na ih san et ti ði he dâ yâ yý ve le tâ i fi ve â sâr-ý nu râ ni ye si ni mü þâ he de et sin. Hem meþ her-i san at-ý Ý lâ hi ye o lan ze mi nin yü zün de ve ba har mev si min de, mu ras sa ât-ý rah me ti ni en zâr-ý hal ka teþ hir et sin. Ve þe ce rin hik met-i hil ka ti ni be þe re i lân et sin. Ýn ce cik dal la rýn da ne ka dar mü him ha zî ne ler bu lun du ðu nu ve ih sa nât-ý Rah mâ ni ye nin mey ve le rin de ne de re ce mü him de fî ne ler var ol du ðu nu gös ter mek le, ke mâl-i kud ret-i Ý lâ hi ye yi gös ter sin. Söz ler, 32. Söz, 1. Mev kýf, s. 978 Ve fa tý nýn 41. yý lý mü na se be tiy le Be di üz za man ýn es ki ta le be si ve harp ar ka daþ la rýn dan Hi zan lý Mol la Mü nev ver Çe tin m.oz tur koz turk ma il.com e di üz za man a raþ týr ma la rý kap sa mýn da, B Þark böl ge le ri miz de yap tý ðý mýz se ya hat ler sý ra sýn da yo lu muz Hi zan a düþ müþ tü. Hi zan, Be di üz za man Haz ret le ri nin dün ya ya teþ rif et ti ði Nurs Kö yü nün bað lý ol du ðu bir il çe miz dir. Bu mü ba rek me kân lar da ki a raþ týr ma la rý mýz dan bi ri si de, Üs tad ýn es ki ta le be le rin den ve Bi rin ci Dün ya Har bin de bu böl ge ler de Rus ve Er me ni kuv vet le riy le çar pý þan Mol la Mü nev ver Çe tin le a lâ ka lýy dý. Mol la Mü nev ver Çe tin Hi zan a bað lý Çýr çak Kö yün den dir. Çýr çak Kö yü, Nurs a yak la þýk beþ ki lo met re me sa fe de o lup, Nurs Kö yü nün gü ne yi ne dü þen, yüz ha ne lik ve 1200 nü fus lu bir köy dür. Van a bað lý, es ki is mi Mü küs o lan Bah çe sa ray a 28 ki lo met re me sa fe de o lan Çýr çak Kö yü, Nurs Kö yü i le Bah çe sa ray gü zer gâ hýn da yer al mak ta dýr. Mol la Mü nev ver Çe tin E fen di yi a raþ týr ma la rý mýz sý ra sýn da to ru nu nun hâ lâ ha yat ta ol du ðu bil gi si ne de u la þý yor duk. Hi zan da o tu ran Üs tad ýn am ca la rýn dan Meh mi ye da ya nan dos tu muz Hik met O kur un kat ký la rýy la el de et ti ði miz bil gi ler de Mol la Mü nev ver E fen di nin to ru nu nun Hi zan a bað lý Kal kan lý Kö yün de o tur mak ta o lan, de de si gi bi mol la ün va nýy la ta ný nan Mol la Hik me tul lah Çe tin in de ha yat ta ol du ðu nu öð re ni yor duk. Mol la Mü nev ver in ha yat ta ka lan to ru nu Mol la Hik me tul lah a te le fon la u laþ mýþ, de de si hak kýn da ki bil gi ve in ti ba la rý ný is tir ham et miþ tik. O da bi ze Hi zan lý dost la rý mýz Hik met O kur ve Yu nus O kur va sý ta sýy la de de si i le a lâ ka lý þu bil gi le ri yol la mýþ tý. Hi zan a bað lý Kal kan lý Kö yün den Mol la Mü nev ver in öz to ru nu Hik me tul lah Çe tin an la tý yor: Mol la Mü nev ver, Üs ta dý mý zýn öz ta le be si ve ya kýn dos tu dur. Mol la Mü nev ver 15 ya þýn day ken Üs ta dýn ya nýn da med re se ta le be si o la rak kal ma ya baþ la mýþ. 5 yýl bo yun ca Van da Hor hor Med re se sin de Üs ta dýn ya nýn da kal mýþ. 1. Ci han Har bi baþ la dý ðýn da Mol la Mü nev ver Üs ta dýn ya nýn da sa va þa ka týl mýþ ve Üs tad la Bit lis e gel miþ. Bit lis te bir sü re kal dýk tan son ra bu ra dan çýk ma ya ka rar ver miþ ler. Bit lis ten çý kar ken Üs tad de re yi geç mek i çin ta þýn ü ze rin den at la yýn ca düþ müþ ve a ya ðý ký rýl mýþ. Üs tad ya ra la nýn ca ne re ye gö tü re cek le ri ni bil mi yor lar ve Üs ta da ra sit yu ma il.com Mol la Mü nev ver E fen di nin to ru nu Mol la Hik me tul lah Çe tin so ru yor lar: Üs ta dým, ne ya pa lým? Üs tad Tes lim o la lým di yor ve tes lim o lu yor lar ve Üs ta dý ta le be le ri i le bir lik te a lýp Rus ya ya gö tü rü yor lar. Bu ra da hep si ni ay rý kamp la ra yer leþ ti ri yor lar. Üs tad Rus e sa re tin den kur tu lu þu nu Ri sâ le-i Nur da u zun u zun an lat mýþ. De dem Mol la Mü nev ver in kur tu lu þu i se; o kamp ta bu lu nan bir ku man dan e sir le ri ser best bý rak mýþ ve on lar da Rus ya dan ka ça rak Av ru pa ü ze rin den Tür ki ye ye gel miþ ler... Mol la Mü nev ver Rus e sa re ti nin ar dýn dan Üs tad la gö rüþ mek i çin Is par ta ya gi di yor. Üs ta dýn e vi nin ö nü ne gel di ðin de ka pý da i ki nö bet çi du ru yor muþ. On la ra Üs tad la Üstadýn üç yakýn Talebesi saðdan sola Çaycý Emin, Molla Münevver ve Molla Hamid. gö rüþ mek is te di ði ni söy le miþ, on lar da Üs tad çok has ta, kim sey le gö rüþ mü yor de miþ ler. Bu nun ü ze ri ne Mol la Mü nev ver is mi ni söy le ye rek Siz Üs ta da be nim is mi mi söy le yin, mü sa a de e der se gö rü þe yim, et mez se gi de rim de miþ. Bu nun ü ze ri ne Üs tad nö bet çi le re ça ðýr ma sý ný söy le miþ. Mol la Mü nev ver i çe ri gir di ðin de Üs tad Ey Mol la Mü nev ver, ben ne za man dan be ri sa na Fa ti ha-i Þe rif ler o ku yor dum, ben se ni öl müþ bi li yor dum di yor. Bu nun ü ze ri ne u zun sü re Üs tad la soh bet et miþ ler ve Mol la Mü nev ver mü sa a de is te miþ, Mol la Mü nev ver 16 Ni san 1971 yý lýn da 91 ya þýn da Van da ve fat et miþ. Mol la Mü nev ver Çe tin, Üs tad la bir lik te Bi rin ci Dün ya Har bin de de bir lik te ol muþ tur. Ve fa týn dan ön ce Van da ya þa mak tay dý. Yýl lar ön ce ken di ha tý ra la rý ný tes bit an la mýn da þa hit o lan lar da ným. Üs tad la a lâ ka lý ha tý ra la rý son þa hit ler de ya yýn la na rak ta ri he mal ol muþ tur. Ken di si nin an lat tý ðý ka yýt al tý na a lý nan ha tý ra la rý nýn bir kýs mý ný pay laþ mak is te rim: Kut lu Do ðum Üs tad la bir lik te sa vaþ tým Mol la Mü nev ver, ak saç lý, ak sa kal lý, þa ka cý, mü ba rek bir ih ti yar dý. Ken di si ni Van da bir kaç de fa zi ya ret e de rek, e li ni öp müþ, ha tý ra la rý ný din le miþ tik. Bu ha tý ra la rýn da Mol la Mü nev ver, Be di üz za man la har be gir dik le ri ni an la tý yor: On beþ ya þýn da i ken es ki med re se u sû lü i le tah si le baþ la dým. Beþ se ne ka dar o ku duk tan son ra Bi rin ci Ci han Har bin den ön ce Van a ge le rek Hor hor da ta le be o ku tan Be di üz za man ýn med re se sin de ben de ol dum. Bi rin ci Ci han Har bi baþ la yýn ca Be di üz za man ho ca lý ðý bý ra ka rak, gö nül lü a lay ku man da ný ol du. Biz ler den de is te yen ler, o nun la bir lik te har be iþ ti rak et ti. Ben ken di le riy le, Ge vaþ ve Bit lis harp le rin de bu lun dum. Kýþ bas týr mýþ tý. Her ta raf kar dý. Bit lis te Üs tad la bir lik te bir kaç ta le be kal mýþ týk. Bü tün ar ka daþ la rý mýz þe hid ol du lar. Ge ce le yin yük sek bir du var dan at lar ken Üs tad ýn a ya ðý ký rýl dý. O ýz tý ra býn da ka tiy yen þi kâ yet et mi yor, of bi le de mi yor du. O tuz al tý sa at so ðuk, kar, ça mur i çin de kal dýk. Ý le ri de Rus nö bet çi le ri gö zü kü yor du. Nö bet çi le ri tek tek, deh li ze çe kip, han çer le ge bert mek is te dik. Üs tad bi ze bir za rar gel me me si i çin i zin ver me di. Deh li zin ü ze rin den de Rus la rýn ses le ri ni i þi ti yor duk. Üs tad son ra Ab dül vah hap i sim li ar ka daþ la rý mý za, Sen çe vik sin, fýr la git ve tâ Er me ni le rin e li ne geç me, biz de son ra tes lim o lu ruz de di. Az son ra Rus lar ge le rek bi zi a lýp ku man dan la rý nýn bu lun du ðu ye re gö tür dü ler. Ku man dan Türk çe bil me di ðin den, Er me ni ler den bir ter cü man ge tir di ler. Ar ka da þý mýz Ab dül vah hap da bi raz Rus ça bi len Er me ni ter cü ma nýn, Üs tad ýn söz le ri ni yan lýþ ak tar dý ðý ný Üs tad a bil dir di. Bu nun ü ze ri ne Üs tad hid det le ne rek, Müs lü man bir ter cü man ge tir me le ri ni is te di. Az son ra Ta tar lar dan bir ter cü man ge tir di ler. Rus ku man da ný, Üs tad a Siz ta nýn mýþ ve nü fuz lu bir ku man dan sý nýz. A þi ret le re bi rer mek tup ya za rak ge lip si lâh la rý ný tes lim et me le ri ni bil di rin. An laþ ma ya pa lým. Yi ne bu ra la rý on la ra bý ra kýp gi de riz de yin ce, Üs tad ce va ben: Siz Er me ni le rin si lâh la rý ný top la yýn, on lar bi zim hi ma ye mi ze gir sin ler, za man la si zin le an la þý rýz de di. Rus ku man da ný: Bit lis ve Muþ ci va rýn da o tuz beþ bin si lâh lý Er me ni var. Bun la rýn hep si nin si lâh la rý ný top la mak im kân sýz dýr de di. Üs tad hid det le ne rek, Biz bun la ra bu ka dar hür ri yet ver di ði miz hal de, ba þý mý za bu fe lâ ke ti ge tir di ler. Ço luk ço cuk din le me den kat li âm yap tý lar. Ge ri de ka lan in san la rý da, çe þit li de si se ler le on la ra kýr dýr mak mý is ti yor su nuz? Bü tün dað-taþ se nin as ker le rin le bun dan son ra De lik li taþ ý ge çe me ye cek si niz. Da ha son ra Üs tad ý, Sa id is min de bir ta le be si ni ya ný na al ma sý na mü sa a de e de rek, biz den a yýr dý lar, Rus ya ya sevk et ti ler. (S. Þa hit ler, 1. Cild) 1873 ta ri hin de do ðan Mol la Mü nev ver Çe tin, 16 Ni san 1971 yý lýn da ve fat et miþ tir. Me za rý Van da Ze ve Þe hit li ðin de bu lu nan Mol la Mü nev ver Çe tin e, ve fa tý nýn 41. yý lý mü na se be tiy le rah met di li yo ruz. Ce nâb-ý Hak þe fa a ti ne maz har et sin in þal lah. LÛ GAT ÇE: Hâ lýk-ý Ra hîm: Son - suz mer ha met ve þef - kat sa hi bi ya ra tý cý, Al lah. Rez zâk-ý Ke rîm: Ýk - ram sa hi bi o lan rý zýk ve ri ci; Ce nâb-ý Hakk. Sâ ni-i Ha kîm: Hik - met sa hi bi o lan, her þe yi san at la ve hik - met le ya ra tan Al lah. â lem-i er vâh: Ruh lar â le mi. ru hâ ni yât: Ru ha nî var lýk lar. þeh râ yin: Do nan ma, þen lik. es mâ: Ý sim ler. ga râ ib-i nu kûþ: Na - kýþ la rýn þa þýr tý cý lý ðý, hay ret ve ri ci li ði. me hâ sin: Gü zel lik ler, hü sün ler, i yi lik ler. in â mât: 1- Yar dým lar, i na yet ler. 2- Ni met ler, ni met ver me ler. ha vâss: Has se ler, du yu lar, duy gu lar. mü ceh hez: Teç hiz e - dil miþ. vü cûd-i cis mâ nî: Ci - sim ha lin de ki vü cut. te mâ þâ gâh: Te ma þa ye ri, se yir ve ge zin ti ye ri. rûy-i ze mîn: Yer yü zü. mas nû ât-ý sa ðî re: Ce - nâb-ý Hakk ýn kü çük çe fa kat san at ça bü yük e ser le ri. ta ba kât-ý â li ye: Yük - sek ta ba ka lar, kat lar. se ke ne-i se mâ vât: Gök yü zü nün sâ kin le ri, me lek ler, ru ha nî ler. mü tâ lâ a-gâh: Mü ta - lâ a ye ri, et raf lý ca dü - þün me, o ku ma ve in - ce le me ye ri. me dâ yih-i bâ hi re: Son suz me dih ve se nâ. in þâd: Bir þi i ri ka i de si ne uy gun o la rak o ku mak. Söy ler ken i çi miz tit rer. An dý ðý mýz da sa lâ vat ge ti ri riz. O nun (asm) her þe yi bi zim i le il gi li dir. Bi zi ilk doð du ðu an da an mýþ tý. Mah þer de her ke sin nef si ni kur tar ma ya ça lýþ tý ðý za man da da üm me tî, üm me tî ni da sý i le Be nim þe fa a tim gü nah kâr mü min ler ü ze ri ne dir bu yur muþ tu. Dil ler de vird-i ze ban ol du. Þu kâ i na týn Hâ lý ký, bu kâ i na tý o nun yü zü su yu hür me ti ne ya rat tý. Cen gâ ver ler a dý ný a na rak sa vaþ tý, Þa ir ler þi ir le ri ni bu sev gi i le süs le di, Söz ler on dan (asm) bah set ti ði i çin gü zel leþ ti, Gý da lar lez zet len di, çi çek ler mâ nâ ka zan dý, Dün ya gö zü i le gö re me yen ler, rü ya la rýn da ve ya ya ka ze ten gö rüþ tü ler, Pa di þah la rýn ve sul tan la rýn sul ta ný i di. Di ya ne tin bu gü zel a çý lým la rý ehl-i i ma ný þevk len di ri yor. Sün ne ti ne sa rý lý yo ruz. Â det le ri miz i ba det hük mü ne ge çi yor. Bu yý lýn a na te ma sý kar deþ lik. Bu duy gu ya o ka dar muh ta cýz ki? Bi zi bir an ne ve ba ba nýn ev lât la rý gi bi kuv vet li bir bað i le bað la yan bu dur. Son ra kar deþ ol duk. Hem de ne se bî kar deþ ten da ha faz la bir bað i le. Böy le bir top lu mun ne ler ya pa bi le ce ði ni bir dü þü nün. Em ni yet ve i ti ma dýn üst se vi ye ye çýk tý ðý bir ha yat el bet te sý ra dan bir ha yat de ðil dir. Me de nî bir top lu mun bü tün bek len ti le ri ne ce vap bu sýr da sak lý Ha ya tý Kur ân ha ya tý i di. Tar tý þýl maz bir ha yat týr bu Ül ke ler bu mak sat i le fet he dil di. Kâ i na týn Hâ lý ký nýn is mi i le be ra ber söy len di is mi. Yol suz la ra yol ol du, Ye tim le re sý ðý nak, Ça re siz le re ça re, Bit miþ le re ha yat, A va re le re can si mi di ol du. Ha ya tý ný ken di si ne ha yat ya pan la rý zir ve ye çý kar dý. Mek ke mih rap ol du, Me di ne min ber Yer yü zü bir mes cid hâ li ni al dý. Ye di kýt a da e zan la rý o kun du. Kur ân ý din len di. Ýn san la rý bir bi ri ne kar deþ yap tý. Pey gam ber le re üs tad, Ve li le re reh ber, Ev li ya la ra sul tan ol du. Ha tý ra la rý ný an dýk. Kab ri nin ba þýn da göz yaþ la rý i çin de Fa ti ha lar o ku duk. Mes cid-i Ne be vi ye her yak laþ tý ðý mýz da em sâ li ni dün ya da kok - la ma dý ðý mýz ko ku la rý kok la dýk. Söz le ri, a sýr lar dan a sýr la ra u laþ tý. Ak lý mý za nak þet tik her sö zü nü. Söz le rin den çý kan her ha ki kat, ö nü mü zü pro jek tör gi bi ay dýn lat tý. Ge tir di ði pren sip ler dil le re des tan ol muþ tu. Biz O ndan ge le ne ra zý i dik, ye ter ki O biz den ra zý ol sun. Ha ya týn kay gan a ký þý bi zi ba zen u zak çöl le re gö tür dü. Son ra, ak lý mýz ba þý mý za gel di. Son ra mü ced did ler gel di. On lar va ris lik le ri ni en mü kem mel ma na da ye ri ne ge tir di ler. Ca hil kal ma dýk, o gü ne þin pa rýl tý sý bi zi hem ý sýt tý hem ý þýt tý. Var sýn ba zý in san lar bu na yüz çe vir sin, ne çý kar? O (cc) ra zý ol sa, bü tün halk red det se ne çý kar? Sev gi si git tik çe yer yü zü ne ya yý lý yor. Ma nen ha yat ta ol du ðu na hiç þüp he miz yok. Meh di le rin yol gös te ri ci si, Ehl-i i ma nýn ser ta cý dýr. U nut ma bi zi Bu a sýr çok gad dar. Çok vah þi, fe lâ ket ve he lâ ket ler her ta ra fý mý zý sa rý yor. Bi zi sav rul mak tan tav si ye le rin ve i þa ret le rin kur ta rýr. Kar deþ li ði mi zi bi ze u nut tur ma. Ya ra mý zý sa ran, gön lü mü ze hu zur ik lim le ri ya þa tan ik li min - den ba har rüz gâr la rý gön der. Að la dý ðý mýz da bi zim i le að la yan, ke der le ri mi zi pay la þan ha ki - kî ehl-i i man i le hem hâl et bi zi. Re ka bet ten ve kin ler den u zak kýl. Biz le ri bir ta ra ðýn diþ le ri gi bi hu kuk ta ve kar deþ lik te bir ey le. Ka ran lýk dün ya mý zý ay dýn lat. Yal nýz bu yý lýn kar deþ li ðin de de ðil, e be dî kar deþ li ði miz de biz le ri bir ve be ra ber et. Kar deþ lik iþ te böy le gel di, böy le gi de cek in þa al lah.

3

4 4 Y KÜLTÜR SANAT An ka ra ya geç ya zýl mýþ bir ya zý ÝNSANA bir þeh ri ca zip ký lan ne dir? Ya hut in sa na han gi yö nüy le do yum suz mâ nâ lar i fa de e der bir me kân? Bu tarz so ru lar, in san ve me kân i liþ ki si ba ký - mýn dan el bet te ço ðal tý la bi lir. An cak so ru lar ne ka dar çok da ol sa, ce vap lar þe hir le rin mad dî ba - kým dan de ðil, mâ nâ ba ký mýn dan in san i çin bir an - lam i fa de et ti ði yö nün de o la cak týr. Za ten þe hir le ri de an lam lý ký lan mâ nâ yön le ri de ðil mi? Ni te kim ta ri hî ya pý yý ko ru mak, þe hir le rin mâ nâ yö nü nü ko ru mak de mek de ðil mi dir? Sa hi, bir þeh rin bas - kýn ve ge nel gö rü nü mün de ne den bü yük ve gös - te riþ li bi na lar ter cih e dil mez de ta ri hî do kuy la ör - tü þen bir ya pý laþ ma hep sa lýk ve ri lir? Bu bað lam da Ýs tan bul u an lam lý ký lan gök de len ler mi, yok sa mi nâ re ler þeh ri ta bi ri ni hak kýy la gös te ren Sul tan Ah met, A ya sof ya, Ye ni Ca mi, Fa tih ve Sü ley ma - ni ye gi bi ca mi ler mi dir? Man týk el bet te mi na re - ler þeh ri ta bi rin de ka rar ký la cak týr. Ýs tan bul öy le de, genç li ði min ve da hi ye tiþ kin li ðe ilk a dý mý mýn þeh ri, bah tý mýn ka ra sý A n ka ra i çin ne di ye bi li riz? Ço ðu e de bi yat ve sa nat çý i çin res mî ve a sýk su rat lý gi bi gö zük se de boz ký rýn hoy rat kýs ra ðý, Yah ya Ke mal in, Ýs tan bul a dö nü þü nü se ve rim i - fa de le riy le dam ga lan mýþ ol sa da bir za man la rýn mi - na re siz þeh ri, be ni hep ka ra ku cak bü yü ten, ba na ben li ði mi bul du ran bir þe hir tim sa li ni an dýr mýþ týr. Öy le ki, U lus hep Ha cý Bay ram Ve li i le an lam bul - muþ tur gö züm de. Da ha sý, Ha cet te pe sýrt la rýn da va kur bir e da nýn sim ge si Ta ced din Der gâ hý ndan, va tan bül bü lü Meh met  kif mâ ne vi ya týy la bay rak o lup dal ga la nýr An ka ra da. Mâ dem ki eþ ya nýn ma hi ye ti ni de ðiþ ti ren ni yet ve na zar dýr, geç miþ ten ge le ce ðe mâ nâ köp rü le ri kur sun o hâl de na za rým. Ko ca te pe Ca mi i ni ar - þýn lar ken, zih nim de bin yýl lýk A na do lu yu va tan ey le me mâ ce ra sý Mes ken tut muþ gön lüm, An - ka ra ka le sin de. Bu e zan lar ki þe ha det le ri di nin te me li/e be dî yur du mun üs tün de, be nim in le me - li mýs ra la rýy la, bin yýl dýr i man la yoð ru lan ma ce - ra ka rar ký lý yor di lim de. Her þey bir ya na, dün ya lýk dost tan zi yâ de â hi ret dost la rý mýn An ka ra da me kân tut muþ ah val le ri, zi - fi ri ka ran lý ðýn da ya tan An ka ra nýn yol gös te ren kan dil le ri gi bi o lu ve rir gö züm de. O an Gel dim ci - ha ne ga rib, ol dum gü le an de lib/her dem ci ðer ler de lip ça ðý rý rým dost dost ni da sý, kal bi min sü vey da - sýn dan te bes süm ta ne le ri gi bi dü þer di li me. Ga li ba An ka ra yý be nim i çin an lam lý ký lan da bu dur! Bu bað lam da haf ta so nun da, top lan tý i çin bu lun - du ðum An ka ra da, yo lu bir, yü re ði bir, sev da sý bir, dâ vâ sý bir dâ vâ a dam la rý nýn mü te bes sim yüz le ri, Kub ben al týn da bu cum hu ra ba kar ken þim di/se - ne ler den be ri ru ya da gö rüp öz le di ðim/ced le rin mað fi ret ik li mi ne gir miþ gi bi yim/di li bir, gön lü bir, i ma ný bir in san yý ðý ný /Gö rü yor var lý ðý nýn bir ye re top lan dý ðý ný mýs ra la rý nýn so mut gös ter ge si gi biy - di ler. Zi ra he men her his li yü rek, Bü yük Al lah ý a - nar ken bir a ðýz dan her kes/ni ce bin dal ga lý Tek bir o lu yor tek bir ses mu sý kî si nin vel ve le sin de, Kar - þým da müt hiþ bir yan gýn var. A lev le ri gök le re yük - se li yor. Ý çin de ev lâ dým ya ný yor, i ma ným tu tuþ muþ ya ný yor. O yan gý ný sön dür me ye, i ma ný mý kur tar - ma ya ko þu yo rum. va vey la sý nýn þef kat ka nat la rýy la, in san la rý se lâ met sa hi li ne çý kar ma te lâ þý i çin de ça - re ler ü re ti yor sa, ha ya ta de ðer ö mür(ler) var her - hâl de de dir ti yor in sa na. Ýþ te bu nâ di de ö mür ler dir An ka ra nýn çeh re si ni mu nis leþ ti ren. An ka ra, a dý ka ra na ka ra tý ný hü - küm süz ký lan. Bu dü þün ce ler le ay rý lýr ken yaz gý mýn þeh ri An ka ra dan, Ö lüm â su de ba har ül ke si dir bir rin de/gön lü her yer de bu hur dan gi bi yýl lar ca tü - ter mýs ra la rý nýn tý ný sýn da, Ar týk ö lüm gel se, ne gam! di yor du yü re ðim. U zun za man dýr gö rü þül - me yen dost la rýn mu hab be ti yol o lur ken ö nüm de, du da ðým da ký rýn tý hâ lin de bir mýs ra: Ö lüm Al lah ýn em ri de bu ay rý lýk ol ma say dý Ha ya ta Yön Ve ren Ha dis ler ser gi si E ði tim ci Ta ha Kap lan ýn Ha dis-i Þe rif ler i le man za ra la rý bu luþ tu ran Ha ya ta Yön Ve ren Ha dis ler ko nu lu ser gi si Kut lu Do ðum Haf ta sý fa a li yet le ri kap sa mýn da San ko Park ta a çýl dý. U zun yýl lar ha ya ta yön ve ren ha dis ler le tabiî man za ra la rý fo toð raf lar ü ze rin de bu luþ tu ran e ði - tim ci Ta ha Kap lan, Ga zi an tep te ilk kez a çý lý þý ger çek leþ - ti ren Ha ya ta Yön Ve ren Ha dis ler ko nu lu ser gi ye il gi nin yo ðun ol du ðu nu söy le di. Ýn san la rýn ah lâ ken çö kün tü ye uð ra dý ðý çað da, bu nun ö nü ne ge çe cek tek i lâ cýn Kur ân ve sün ne te sa rýl mak ol du ðu bi lin ci i le bu i þe baþ la dý ðý ný be lir ten Kap lan, Bir e ði tim ci o la rak, ha di si þe rif le ri ön - ce lik li o la rak öð ren ci le ri ne öð ret mek ni ye tiy le yo la ko - yul dum. Ö zel lik le gü nü müz prob lem le ri ne dik kat çe ken ve de bir cüm le lik ký sa ha dis le re u laþ mak is te dim. Bir cüm le i le çok þey an la tan 100 ha di si, ha dis ki tap la rýn dan seç tim. Bun la rý öð ren ci le rim le pay laþ tým. Da ha son ra gör sel li ðin e ði tim de ki fay da sý na bi na en ha di si þe rif ler le man za ra la rý bu luþ tu ra rak tab lo ha li ne ge tir dim. Ta biî ki bu iþ le ri ya par ken sü rek li Rab bi me du â et tim. O ndan yar dým is te dim. E ðer bu i þim de gü zel lik ler var sa Rab - bim den dir, ek sik ler i se ba na a it tir. Tab lo la rý mýz in san la - rý mý zýn ho þu na gi der se bu ba na Rab bi min bir ik ra mý o - la cak týr in þal lah. Bu i þi pa ra ka zan mak i çin de ðil, Rab bi - min rý za sý ný ka zan mak i çin yap tým. Mü kâ fa tý kul lar dan de ðil, Rab bim den bek li yo rum. Þu an da ser gi ye o lan il gi - de ga yet i yi du yar lý dav ra nan va tan daþ la ra bu ra dan te - þek kür e di yo rum. di ye ko nuþ tu. Ga zi an tep / ci han Gazetemiz ve dergilerimize uzun yýllar çizgileriyle hizmet veren Vehip Sinan ý ikinci vefat yýldönümünde rahmetle yad ediyoruz. Ça ðýn Nas red din Ho ca sýy dý GAZETEMÝZ ÇÝZERÝ ÝBRAHÝM ÖZDABAK, USTASI VEHÝP SÝNAN ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK, "BULUNDUÐU ORTAMDA TEBESSÜM EKSÝK OLMAZDI. ÇAÐIMIZIN BÝR NASRETTÝN HOCA'SIYDI" DÝYOR. VEFATININ 2. yý lýn da Ve hip Si nan ý Ye ni As ya ga ze te si rah met le a ný yor. Ha ya tý ný ka - ri ka tü re ve çiz gi sa na tý na a da yan ve bu sa - na tý ný i nanç lý çiz gi sin den as la ta viz ver me - den sür dü ren ka ri ka tü rist Ve hip Si nan, Ye - ni As ya ga ze te sin de ol duk ça ses ge ti ren si - ya sî ka ri ka tür le re im za at mýþ tý. Ve hip Si - nan ýn du ru þu nu ve çiz gi si ni o nu ya kýn dan ta ný yan ya zar ve çi zer ler an lat tý. Mer hum Ve hip Si nan la ilk kar þý laþ mam 1981 yý lýn da na sip ol du di - yen Ka ri ka tü rist Ýb ra him Öz da bak, O nun ön ce - sin de çiz gi le ri ni 10 yýl - dan faz la dýr ta ný yor ve ta kip e di yor dum. Ço - cuk ca ak lým la di yor - dum ki bu çiz gi le ri u zay - dan ge len bi ri mi çi zi yor a - ca ba? Ve hip Si nan ö zel lik le 70 li yýl lar da Tür ki ye si ya se - tin de mi za hýy la par lak ve hoþ bir ba har ik li mi ya þa - tan ö nem li fi kir a dam la rý - mýz dan bi ri dir de di. Öz da bak, O hep sað gö rüþ lü ga ze te ler de çiz me yi ter cih et miþ - tir. Bu yüz den sol ke si - min yok lu ða mah kûm et - ti ði bir çi zer di. Ken di ni; na mu su, ma ne vi - ya tý, hür ri ye ti i çin ka rýn ca ka ra rýn ca va ta ný - ný kur tar ma ya ça lý þan si per de ki bir er gi bi B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Bir bi rin den u zak i ki yer a ra sýn da, ha va da ge ril miþ bir ya da bir kaç kab lo ü ze rin de ka ya rak de vi nen a sý lý va sý ta. - Trab zon'un bir il çe si. 2. Al - týn kö kü. - Ke di gil ler den, er kek le ri ye le li, yýr tý cý, çok ko yu sa rý renk li, güç lü, i ri bir me me li tü rü. 3. Ye þil bit ki le rin ý þýk ta ba sit bi le þik le rin den kar ma þýk ya pý lý or ga nik mo le kül ler yap ma sý. 4. A part ma nýn ký sa sý. - Ma den Tet kik A ra ma nýn ký sa sý. - Ye - ri ne koy ma. 5. Han gi þey ma na lý so ru. - Me ra bit ki si. - Tül bent, be yaz baþ ör tü sü. - Fars ça da yý lan. 6. Týr nak ci - la sý. - Ký sa ve kol suz ka dýn ce - ke ti. 7. A pan sýz, bir denbi re. - Ra zý ol ma, is te me. - Tar la sý - ný rý. 8. Ka lýn ka ba ku maþ. - Taþ kýn yað mur su yu. - Ça yýn i çil me ký va mý na gel me si du - ru mu. 9. Ya lan cý pey gam ber Mü sey li me'nin çýk tý ðý yer. - Ýn san la rýn ö zel lik le Müs lü - man la rýn birbir ler iy le kar þý - laþ týk la rýn da birbir le ri ne söy - le dik le ri duâ muh te va lý söz. 10. Ko lay, su hu let li. - Bir ya - pým e ki. - Ye men'in baþþehri gö rü yo rum i fa de le ri ni kul lan dý. Ve hip Si nan us tam la 90 lý ve 2000 li yýl - lar da bir çok teþ rik-i me sa im ol du þek lin de ko nu þan Öz da bak, söz le ri ni þu þe kil de son - lan dýr dý: Ka ri ka tür le ri ni ya yý na ha zýr ha le ge ti ri yor dum. Ka ri ka tür le ri ni bi re bir öl çü le - rin de çi zer di. Bi raz bü yü te rek, þöy le man þe - tin ya nýn da kul la nýn ca çok se vi nir di. Be ðe - nil di ði ni his se der di. O gün a ra yan la rý nýn ço ðal dý ðý ný söy ler di. Es ki dost la rýn a ra - yýp çiz gi si ni be ðen di ði ni söy le me sin - den mut lu luk du yar dý. Bu lun du ðu or tam da te bes süm ek sik ol maz - dý. Ça ðý mý zýn bir Nas ret tin Ho - ca sýy dý. DE ÐER LE RÝ MÝ ZE HA YAT TA Ý KEN SA HÝP ÇIK MA LI YIZ Nev zat Bay han, Ve hip Si nan san a tý i le ya þa yan bir us ta sa - nat çý i di. Bir ka ri ka tü rün de çok þey yap tý ðý ný söy le yip hiç bir þey yap ma yan in - san la rý e leþ ti ri yor du. Ma a le sef biz ler top lum o la rak ce na ze, ca mi av - lu sun day ken ka la ba lýk o lu yo ruz da me za rý ba þý - na ge lin ce yal nýz bý ra ký - yo ruz sev dik le ri mi zi. Ma ri fet il ti fa ta tâ - bi dir ve ba zý de ðer le ri mi zi ha yat tay ken sa hip len me li yiz de di. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI B A R Ý K A T S E N A A R Ý F A N K Ü R E K R A M A K EMA L Ý K Ý A K E M A L A M Ü N Ý T K Ý L E L Ý N E K E R E A Y Ý S A K A R A N I D T E R A K E S U R K E Y K A Z Ý T N E H Ý R A N M A K F K J Ý L E K A A N A K Ý L Ý S E YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA- 1. Üç kat lý bir ba lýk a ðý çe þi di. - A vuç i çi. 2. Des tan. - Ak la ve ger çe ðe ay ký rý. 3. (Ter si) Me tal ip. - Tasdik etme, uy gun bul ma. 4. Can lý la rýn hem ken di a ra la rýn da ki hem de çev re le riy le o lan i liþ ki le ri ni tek tek ve ya bir lik te in ce le yen bi lim da lý. - En kýsa zaman. 5. Ku zey Af ri ka'da bir dev let. - Mü hen dis cet ve li. - Si ma ke li me sin de ses siz ler. 6. Merhem. - Ge rçek. 7. Ge lir ge ti ren, kâr sað la yan, ve rim li, ge ti rim li. 8. Su da ya þa yan, bi rin ci a yak çif ti güç lü i ki kýs kaç du ru mun da ge liþ miþ bu lu nan, be yaz e ti i çin av la nan, i ri bir bö ce ðe halk a ra sýn da ve ri len i sim. 9. Gü reþ te bir o yun. - Ta vu ðun la des ke mi ði ni i ki ki þi nin bi rer u cun dan tu ta rak kýr ma sý, bi ri nin bir þe yi "ak lým da" ve ya "ha tý rým da" de me den ö te kin den al ma sýy la ye nik sa yýl ma sýy la bi ten o yun. 10. Bir bayan a dý. - Yay gýn göz ren gi. 11. Des te sa yý sý. -Bir i li miz. 12. Ýs - ra il'de za lim bir po li ti ka cý nýn so ya dý A ri el.. - A rap ça da su. ÞAH SÝ YET KA ZAN DI RAN ÇÝZ GÝ US TA SIY DI Ka ri ka tür ke li me si as lýn da Ý tal yan ca ka ri ka - re den ge li yor. Mü ba lâ ða, a bart ma de mek o - lu yor. Fa kat gün de 70 ka ri ka tür çi zen, Tür ki ye - yi 7 de fa do la þa cak ka dar çi zen Ve hip Si nan; bu mü ba lâ ða yý, bu a bart ma yý se vi ye len di ren, yön len di ren, þah si yet ka zan dý ran bir çiz gi us - ta sý dýr di yen Gür büz A zak þu i fa de le ri kul lan dý: Ve hip Si nan, Ýs tan bul un nev-i þah sý na mün - ha sýr bir ti pi. Doð ma bü yü me Ýs tan bul lu o lan i - de al bir ör ne ði. Kýz ma yý ö mür bo yu ak lý na ge - tir me miþ tir, küs me yi hiç dü þün me miþ tir. Bir kü çük a nek do tu, bu ve si ley le an lat mak is te - rim. Bir gün be ra ber ça lýþ tý ðý mýz bir ga ze te de yan ya na yýz. Ve hip Si nan gü zel bir dol ma ka - lem al mýþ. Be nim de ho þu ma git ti. Ba ka lým ne ya pa cak di ye dü þün düm. Ve hip Bey þu ka lem be nim, ni ye ma sam dan al dý nýz? de dim. O ka - dar ter bi ye liy di ki, Bu yu run Gür büz Bey de di. O ka lem hâ lâ ben de du rur. KA RÝ KA TÜR ÇÝ ZER KEN CAN LA NI YO RUM DE MÝÞ TÝ Su ad Al kan, Son i ki yýl dýr Ve hip Si nan, E lif der gi sin de ka ri ka tür le ri ni çi zi yor du. Ö lü mü ne ya kýn bir za man da o nun dün ya sý na þa hit ol - mak çok ö nem li be nim i çin. O nun la çok has - sas ko nu la rý ko nuþ tuk. Ak tü el mev zu la rý genç - li ðin den da ha bü yük bir he ye can la çi zi yor du. Ýh mal e dil miþ, bir kol tuk ta öy le ce bý ra kýl mýþ bir ha li var dý son za man lar da. Son ka ri ka tür le rin - den bi ri ni çi zer ken ba na, Ka ri ka tür çi zer ken can la ný yo rum de miþ ti de di. Din li yor muþ gi bi yap mak Sos yal ha ya týn çe þit li sah ne le rin de fark lý kim lik ler ve fark lý o yun lar ser gi le nir. Me - se lâ bu lun du ðu nuz or tam da ya þa ný lan la rý in ce le di ði niz de çok il ginç man za ra la ra þa hit o - lur, tu haf di ya log la ra ku lak mi sa fir li ði ya par, du - rum tah lil le rin de bu lu na bi lir si niz. Ve ne ka dar çok hi kâ ye ye or tak o lur sa nýz o ka dar ço ða lýr sý - nýz. Öy le ki duy du ðu nuz her hi kâ ye nin de va mý ný siz ta mam la ya cak ker te de bir ha yat er ba bý ol - muþ su nuz dur da ha be ri niz yok tur. En zen gin, renk li, en te re san se nar yo la ra ku a - för ler de, top lu ta þý ma a raç la rýn da ve ban ka da sý - ra bek ler ken rast la ya bi lir si niz. Ba zen da ya na - maz, sö ze ka rý þýr, bir i ki ke lâm i le dü þün ce le ri - ni zi pay la þýr sý nýz. E ðer kar þý nýz da ki, mu hab be te aç bi riy se bir çýr pý da ha ya tý ný, ba þýn dan ge çen on ca ta lih siz se - rü ve ni, çek ti ði sý kýn tý la rý si ze ak ta rý ve rir. An la tý - lan lar gö zü nü zün ö nün den bir film þe ri di gi bi ge çe dur sun, a ra da bir i ki te sel li ba býn dan söz söy le ye cek ol sa nýz da i þe ya ra maz. Ý çin de bi rik - tir di ði her ne var sa bi ri ne u laþ týr mak is ter. Zi ra mu ha ta bý nýz an lat ma ya aç týr ve din le nil mek i çin ya nýp tu tuþ mak ta dýr. Din le mek ey le mi pek çok ha ya tî mak sat lar ta þýr ö zün de. Ö nem se mek, cid di ye al mak, u mur sa mak, il gi len mek Bu a maç lar çift yön lü o la rak mu ha ta - bý mý za ne ka dar de ðer ver di ði mi zi ve duy du ðu - muz il gi nin ka li te si ni gös te rir. Bu gün, sýk ça ya þa dý ðý mýz i le ti þim ko puk lu ðu nun te me lin de bir bi ri ni din le me mek ya tý yor. An ne ço cu ðu nu, er kek ka rý sý ný, öð ren ci öð ret - me ni ni, ar ka daþ lar bir bi ri ni din le mi yor. Her kes din li yor muþ gi bi ya pý yor. Rol i ca bý oy na nan fi il ha liy le o lu yor yap ma cýk. Çok ça buk ko ku su çý kar. Çir kef ko ku ya yýl dýk ça, ruh la ra do kun duk ça hu zur suz luk dal ga sý in sa noð - lu nu sa rýp sar ma lar. Bun dan dýr, ka la ba lýk lar i çin de yal nýz lýk tan bo - ðu lan in san la rýn can hý raþ çýð lýk la rý ný i þi ti þi miz. Ve göz gö re gö re ku la ðý mý zý, gö zü mü zü, gön lü mü zü ka pa tý þý mýz bi rey sel leþ ti ði mi zin en a cý delilidir. Psi ko log ran de vu la rý, çu val la pa ra lar har ca ya rak an lat ma ih ti ya cý mý zý gi der me ser vi si dir. Þim di du rup bir dü þü nün. En son ki mi can ku - la ðýy la din le di niz?

5 Y Kim se nin ba þý na kö tü bir þey gel me si ni is te yen ler den de ði liz. Her han gi bir mu sî bet ve ya fe lâ ke te de se vin me yiz. He le bu in san la rýn ba þý na ge lir se o da ha baþ ka ü zer bi zi. A ma a da let de ni len bir þey var, o da ye ri ne gel me li. Ay nen hak sýz ye re zul me uð ra yan mað dur la rýn hak ký nýn i a de e dil me si i çin bu þart da. 28 Þu bat ha re kât-ý ha i na ne si nin bazý mi mar la rý ni ha yet he sap ver mek i çin tev kif e dil miþ ler. Hem de ka de rin cil ve si ne ba kýn ki, e sip-gür le dik le ri o gün ler de mey da nýn da tank yü rü tüp, ken di mil le ti ne göz da ðý ver dik le ri Sin can da, yi ne Sin can ha pis ha ne si ne ko nu la rak a da le te he sap ve re cek ler miþ. Boþ lu ða a tý lan harf Ko nu suz yaz mak na sýl bir þey? Boþ say fa yý kal bi nin boþ lu ðu i le kar þý kar þý ya ge tir mek; ke li me le rin a ký þý na bak mak, an la mýn sü zü lü þü nü sey ret mek, ses le ri duy mak, renk le ri his set mek; e vet, na sýl bir þey? A kýl sus muþ din le me de, ruh ka nat lan mýþ bek le me de, vic dan ih ti zaz da, duy gu lar du ru ca a kýþ ta Ka lem ke lâm e der mi, söz sü kû ta sý ðýn maz mý? Ay renk li li ði, ay ses siz li ði, ay a ký þý; ge ce gon ca sý ný iþ ler ken, ya ka moz la rýn mu sý kî si ses siz li ði ni ye boz mak is te sin? Do ðaç la ma mý dö nü yor ay, ge ce ne re ye ge çi yor, gün ne re ye gi di yor? Þi ir mi ya zý yor se ma nýn def te rin de, gö ðün göð sün de han gi bes te yi o ku yor? Gü neþ do ðar ve ba tar mý; ha yýr, gü neþ hep gü neþ tir; biz ö lür ve di ri li riz, öl me nin ve di ril me nin pro va sý ný ya pa rýz her ak þam da ve sa bah ta Sa rý yap rak bi rik ti ri riz e tek le ri miz de; rüz gâr dan sak la rýz on la rý Sol gun ý þýk lar yüz le ri miz de in ce çiz gi ler çi zer; yü re ði miz se yýr týk lar la yol a lýr. Gül yol lar da di ken ler le gü le riz, se vinç ler le að lar Að la mak mý gü zel, gül mek mi? Að la ya ma mak ne hü zün ve ri ci; ge ce de ay sýz kal mak gi bi Yü rek ya rýk la rýn dan ge lir ay ý þý ðý; ý þýk tan ra hat sýz o lan lar sa ya rýk ka pa mak la meþ gul Dü þün ce gel se zi hin meþ gul ça lar, duy gu tay fý mi sa fir ol mak is te se ek ran ka pa lý dýr. Gü neþ ki me do ðar, ki me ba tar? Bir di ken bat ma sýn dan ba ðý ran lar gül bah çe si ni gö re bi lir, bül bü le ar ka daþ o la bi lir mi? Ay ge ce nin bül bü lü; du ya cak ku lak var mý? Sü kû tun bah çe sin de giz li gi zem, sýr; a yýn gö rü nen yü zü ka dar a yan. Ge ce de gö zü nü yu man lar sýr bah çe sin de ge ze bi lir mi? Yap rak lar sus kun, su sus kun; a yýn bes te si ni din li yor. Ay ay rýl mý yor, ay gur be te git mi yor; vus la ta per vaz ol muþ dö nü yor. Aþ ký a þi kâr, aþ kýn lý ðý a çýk; þar ký sý ný gül ku lak lar din li yor. Ses siz a ma yük sek te; gü len le re að lý yor, að la yan la ra gü lü yor Yü ce lik le dö nü yor yö rün ge sin de, sa da kat ten, sa mi mi yet ten, söz den, öz den ay rýl mý yor. Yol gös te ri yor yol a ra yan la ra, yön ve ri yor yö nü nü bul mak is te yen le re, ö zü nü a ra yan la rýn e lin den tu tup se ma nýn ö te le ri ne ta þý yor. Ko nu lar ko nu la rý, söz ler söz le ri a ça dur sun; kalp ve kâ ðýt ý þýk huz me le ri ne has ret bek li yor. Her harf bir boþ lu ða a týl mýþ ay, yö rün ge si ni a ra yan gül, yö nü ne yö ne len bül bül. VE CÝ ZE Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanýmýz! Bize gösterdiðin numunelerin ve gölgelerin asýllarýný, membalarýný göster; ve bizi makarr-ý saltanatýna celb et. Bizi bu çöllerde mahvettirme; bizi huzuruna al, bize merhamet et. Burada bize tattýrdýðýn leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb id ile tazib etme. Sana müþtak ve müteþekkir þu muti raiyyetini baþýboþ býrakýp idam etme. Ta bi î, bu ha re ket le rin mey da na gel me si i çin, ön ce si ve son ra sýn da ki ha di se le re de bak mak lâ zým. 28 Þu bat ha re kâ tý nýn ön ce sin de ya pý lan 1995 se çim le rin den ön cey di. Ya nýl mý yor sam Mil li yet ga ze te si nin 1. say fa sýn da kü çük bir ha ber o ku muþ tum. O ra da ABD li bir Or ta do ðu uz ma ný na so ru yor lar, Bun dan son ra Tür ki ye de ih ti lâl o lur mu? di ye. A dam da Bun dan son ra Tür ki ye de ih ti lâl ol maz. An cak Re fah Par ti si ik ti da ra ge lir se (ve ya ge ti ri lir se) o lur me a lin de ce vap ve ri yor. Ta biî bu söz o za man bi zim zih ni miz de yer et miþ, hay ret ve deh þe te ka pýl mýþ týk. Ve ni ha yet a da mýn ke ha ne ti doð ru çýk mýþ, di ni si ya se te â let e den ve bi ze Üs ta dý mýz dan te va rüs e den gö rü þe gö re de her za man kar þý ol du ðu muz bu zih ni ye tin o za man ki tem sil ci si nin bir çok den ge siz söz ve fi il le ri 28 Þu bat çý la ra bay ram et - MAKALE 5 Sincan da dün tank yürütenler, bugün Sincan cezaevinde tir miþ ti. Hat ta hiç u nut mam, ça lýþ tý ðým iþye rin de, se çim ne ti ce le ri a çýk lan dýk tan son ra, o gö rüþ te o lan bir kam yon þo fö rü müz, iþye ri nin sa ha sý na dý þa rý dan ge lir ken, kor na yý a la bil di ðin ce u zun ça la rak iþye ri ne gi riþ ya pý yor du. O nu ya ný ma ça ðýrt tým, ni ye böy le yap tý ðý ný sor dum. Za fer ka zan dýk la rý ný i fa de e din ce ba ya ðý kýz mýþ tým, Kar de þim ta mam da ni ye fit ne yi u yan dý rý yor su nuz? di ye. Ney se, o gün ler de MGK nýn ha ra ret li sa at le rin de, as ker ler ta ra fýn dan sý kýþ tý rý lan Baþ ba kan, as ker le ri din le dik ten son ra a ya ða kal ka rak Bey ler, ne o lu yo ruz? Bu ra sý Tür ki ye Cum hu ri ye ti, bu ra da hal kýn de di ði o lur. Hâ ki mi yet ka yýt sýz þart sýz mil le tin de ðil mi? Bi zi bu ra ya mil let seç ti ge tir di, biz o nun a dý na ic ra at ya pý yo ruz. A ma siz, bu na rað men yi ne de bi ze bas ký ya par sa nýz, þu ra ya çý kar, dün ya ka mu o yu na i lân e de rim ki Tür - Meþrûtiyetin parlak yýldýzlarý (2) Yakýn Tarih Yazýlarý Bir baþ ka yýl dýz þah si yet: Mi zan cý Mu rat Gü nü müz Tür ki ye'sin den çok az kim se nin ta ný dý ðý bir þah si yet tir, Mi zan cý Mu rat Bey. Oy sa, ya þa dý ðý dev rin en par lak yýl dýz la rýn dan bi ri dir: Ta rih, e de bi yat, hu kuk, ga ze te ci lik ve hat ta si ya set bi li mi gi bi muh te lif sa ha lar da ken di ni i yi de re ce de ye tiþ tir miþ müs tes na bir ka bi li yet tir. O nun bil has sa hür ri yet ve meþ rû ti yet uð run da ha ya tý ný hi çe sa ya rak gös ter miþ ol du ðu ça ba la ra mu ka bil, bu iç ti ma î ni met le re ol dum o la sý mu a rýz ve mu ha sým kim se ler ta ra fýn dan ön ce be de nen yok e dil mek is ten di, bi lâ ha re de is tik bâl nes li nin na za rýn da a de me mah kûm e dil me ye ça lý þýl dý. Ya kýn dan ve hak kýy la ta nýn ma ma sý nýn ön ce lik li se bep le rin den bi ri bu dur. Ö te yan dan, Mi zan cý Mu rat Be yi hem ha yat ta i ken, hem de ve fa týn dan son ra o nu e ser le rin de tak dir i le yâd e den le rin ba þýn da Be di üz za man Sa id Nur sî'nin gel di ði ni gör mek te yiz. Be di üz za man, Mü nâ za rât i sim li e se ri nin ilk bas ký sýn da, bir bi ri ne zýt i ki fi kir sa hi bi ni mu ka ye se de bu lu nur ken, Ta nin ga ze te si mu har ri ri Hü se yin Ca hit'le yýl dý zý nýn ba rýþ ma dý ðý ný, o nu yan lý ve ha ta lý bul du ðu nu, bu na mu ka bil Mi zan ga ze te si mu har ri ri Mi zan cý Mu rad'ý ken di ne ya kýn bul du ðu nu a çýk ça be yan e di yor. Zi ra, Hü se yin Ca hit, ko mi ta cý lýk la iþ gö ren Ýt ti hat çý la rýn göz de si bir i sim i ken, Mu rat Bey i se, Ah rar gru bun dan dýr ve bu si ya sî mis yo nun fi kir ön cü le rin den bi ri dir. Ýþ te, bu dost luk ve ya kýn lýk se be biy le dir ki, Mi zan cý Mu rat, 1908 se çim le ri a ri fe sin de Fe rah Ti yat ro sun da ver miþ ol du ðu bir kon fe rans es na sýn da ma ruz kal dý ðý teh dit ve bas ký lar kar þý sýn da, Üs tad Be di üz za man o na ca ný ný si per et miþ tir. Þim di, gü nü müz de çok az ta ný nan bu müs tes na þah si ye ti bi raz da ha ya kýn dan ta ný ma ya ça lý þa lým. Kýsa Bi yog ra fi si Mi zan cý Mu rat Bey, 1853'te Da ðýs tan'ýn Hu ra ki kö yün de doð du. "Mi zan," çý kar mýþ ol du ðu ga ze te nin is mi o lup, o nun si lin mez bir lâ ka bý ol muþ tur. Mu rat is mi i se, Da ðýs tan'da ki hür ri yet kah ra man la rýn dan "Ha cý Mu rat"a at fen o na ve ril miþ. Mu rat Bey, 1864'te rüþ ti ye tah si li nin ar dýn dan, li se öð re ni mi i çin Si vas to pol'a gön de ril di. 1873'te li se yi (i da di) bi tir dik ten son ra Ýs tan bul'a gel di. Ýs tan bul'da Ma li ye Ba ka ný Da ðýs tan lý Þir va ni za de Rüþ tü Pa þa ta ra fýn dan hi ma ye gör dü. Ký sa bir sü re son ra, Ha lep Va li li ði ne a ta nan Þir va ni za de i le bir lik te Ha lep'e git ti. Þir va ni za de'nin ve fa tý ü ze ri ne i se, tek rar Ýs tan bul'a dön dü ve mu al lim li ðe baþ la dý. Rus ça ve Fran sýz ca'yý bi len Mu rat Bey, bi lâ ha re o za man ki Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý bün ye sin de mü ter cim/çe vir men o la rak ça lýþ tý. 1877'de Ha si be Ha ným i le ev len dik ten son ra, Mül ki ye Mek te bin de ta rih ve coð raf ya ders le ri, 1880'de i se öð ret men o ku lun da (Da rül mu al li min) ta rih ders le ri ver me ye baþ la dý. Bir müd det, ay ný o kul da mü dür lük yap tý. Yak la þýk i ki yýl ka dar son ra da Ma a rif Ne za re ti (bu gün kü MEB) Tef tiþ He ye ti ü ye li ði ne ta yin e dil di. Ga ze te ci lik ve ya zar lýk ka bi li ye ti ne de sa hip o lan Mu rat Bey, me mu ri ye tin ya nýn da ay ný yýl lar da Va kit ve Ýt ti had i sim li ga ze te ler de si ya sî muh te va lý ya zý lar neþ ret ti. 1886'dan i ti ba ren de ken di ça ba la rýy la "Mi zan" i sim li ga ze te yi ya yýn la ma ya baþ la dý. Mi zan: Ý çin de öl çü, den ge, te ra zi, va sat, hu kuk, a da let gi bi kav ram la rý ba rýn dý rýr. Mi zan'da ki ya zý lar, a ðýr lýk lý þe kil de hür ri yet ve meþ ru ti yet le il gi liy di. Mi zan'ýn bu min val ü ze re de vam e den neþ ri ya tý, Mu rat Be yin ba þý na iþ aç tý. Mut la ki yet sis te mi ni e leþ tir me si, mo nar þik dü ze ne kar þý gel me si, ü ze ri ne þim þek le rin çe kil me si ne se be bi yet ver di. Mu rat Bey ve ça lýþ ma ar ka daþ la rý, bil has sa 1880'li yýl la rýn son la rýn dan i ti ba ren ya kýn ta ki be a lýn dý lar. Þid det li bas ký la ra uð ra dý lar. Çý kar mýþ ol duk la rý ga ze te, san sü re uð ra dý ve de fa lar ca ka pa týl ma sý ci he ti ne gi dil di. Ni ha yet 1890 yý lý baþ la rýn da Mi zan'ýn neþ ri ne set çe kil miþ ol du. Mu rat Bey de, bir yýl ka dar son ra Dü yun u U mu mi ye Ko mi ser li ði va zi fe siy le tav zif e dil di. Tam dört se ne bu gö rev de bu lun du. Re form pa ke ti ve mec bu ri hic ret Mi zan cý Mu rat Bey, ül ke nin top ye kûn kal kýn ma sý, hür ri yet ve de mok ra si at mos fe rin de ka la rak hu zu ra, sü kû na ka vuþ ma sý ve i le ri dün ya ül ke le riy le ra hat la ya rý þa bi lir bir kul va ra gir me si i çin, ga yet ha cim li bir re form pa ke ti ha zýr la yýp Pa di þa ha (Sul tan I I. Ab dül ha mid) sun du. Ne var ki, sal ta nat ce na hýn dan bek le di ði il gi yi gö re me di. Ak si ne, teh li ke li bir þah si yet o la rak al gý lan dý ve ü ze rin de ki bas ký la rýn da ha da yo ðun laþ tý ðý ný fark et ti. ki ye de de mok ra si yok tur, as ke rî ve sa yet re ji mi hü küm sür mek te dir. As ker ler bi ze si lâh gös te re rek bas ký yap mak ta dýr. Bu þart lar da ic ra at ya pa ma yan hü kü met yo lu na de vam e de me miþ, is ti fa et miþ tir! de sey di, i na nýn as ker ler ge ri a dým a tarlardý. Ta bi î, bu ra da bu an lat týk la rý mýz dan, suç lu Baþ ba kan dý fa lan mâ nâ sý çý kar týl ma sýn. Biz bu ra da bir du rum tes bi ti yap týk. Ý þin e sas suç lu su el bet te o baskýyý yapan komutanlardý. Bin ler ce in sa ný mý zý mað dur e den, psi ko lo jik ra hat sýz lý klara so kan, hat ta ö lü mlere se bep o lan ve yi ne bir çok me mu ru (as ker, öð ret men de dâ hil) sür gün e den, sü rün dü ren, iþ ten a tanlara el bet te had le ri bil di ril me liy di. Ka de rin cil ve si ne ba kýn ki, mil le tin üs tü ne tank sür dük le ri Sin can ýn ha pis ha ne sin de þim di, o he sap ver me gü nü nü bek li yor lar. Bu sý ký cý ve bas ký cý ge liþ me le re da ha faz la da ya na ma dý ve hem Dü yun u U mu mi ye Ko mi ser li ði gö re vin den ay rýl dý, hem Ýs tan bul'u terk e de rek Av ru pa'ya hic ret et mek du ru mun da kal dý yý lý son la rýn da Si vas to pol ü ze rin den Da ðýs tan'a, o ra dan da Ki ev Vi ya na yo luy la Pa ris'e gi den Mi zan cý Mu rat, çe þit li se bep ler le yurt dý þý na kaç mýþ bu lu nan Jön Türk ler i le ir ti ba ta geç ti. Jön Türk le rin bir ko lu o lan Ýt ti hat çý la rýn Pa ris tem sil ci si Ah met Rý za i le bir tür lü u yum sað la ya ma dý. Bu se bep le, Pa ris'i de terk e de rek o ra dan Ka hi re'ye geç ti. Mu rat Bey, bu ra da da boþ dur ma dý Ka hi re'de Mi zan i sim li ga ze te si ni ye ni den neþ ret me ye baþ la dý. Ka hi re gün le rin de ki ya zý la rýn da Sul tan Ab dül ha mid'i doð ru dan ten kit et ti. Hat ta, ba zý ma ka le le rin de Pa di þa ha yö ne lik o la rak, "Ya meþ rû tî i da re ye geç, ya da is ti fa et!" þek lin de üst per de den söz ler sarf et ti. Ha liy le, bu da o nun en a ðýr þe kil de ce za lan dý rýl ma sý na bir ge rek çe ol du. Öy le ki, gý ya býn da i da ma mah kûm e dil di yý lý Tem muz a yýn da tek rar Pa ris'e git ti. Ay ný yý lýn Ka sým a yýn da ya pý lan kon gre de Jön Türk le rin li de ri ko nu mu na gel di. Ý ni si ya tif kul la na rak, ce mi ye tin mer ke zi ni Ce nev re'ye ta þý dý ve Mi zan ga ze te si nin neþ ri ni bu kez Ce nev re'de sür dür dü. Ne var ki, bu sü reç te Jön Türk ler, Pa ris ve Ce nev re mer kez li ol mak ü ze re i ki ko la ay rýl mýþ ol du. Bu a ra da, Pa di þah da boþ dur mu yor, Jön Türk ha re ke ti ni et ki siz kýl ma ya ça lý þý yor du. Mi zan cý Mu rat, 1897'de ce mi yet baþ kan lý ðý ný bý rak tý. Sul tan Mizancý Murat Ab dül ha mid de, ay ný gün ler de si ya sî ta sar ruf ta bu lu na rak, Ýs tan bul'da ta nýn mýþ o lan bü tün Jön Türk ler'i top la yýp Trab lus garp'a sür gü ne gön der di. Ar dýn dan, Av ru pa'da fa a li yet gös te ren bü tün Jön Türk le rin, ga ze te le ri ni ka pa ta rak Ýs tan bul'a dön me le ri i çin muh te lif te þeb büs ler de bu lun du. Mi zan cý Mu rat, bu te þeb büs le re o lum lu tep ki ver di ve da ha ev vel ha zýr la yýp pa di þa ha tek lif et miþ ol du ðu re form pa ke ti nin dik ka te a lý na ca ðý va a diy le Ýs tan bul'a dön me ye ik na e dil di. Ne var ki, ge liþ me le rin is ti ka me ti yi ne baþ ka ol du. Fi kir hür ri ye ti hu su sun da hiç bir i ler le me kay de dil me di ði gi bi, ga ze te ci le rin ü ze rin de ki bas ký lar da da her han gi bir ha fif le me e ma re si gö rül me di. Mu rat Bey, bu na rað men ü mi di ni kay bet me di. Sa býr la ça lýþ ma ya de vam et ti. Bu a ra da, 1899'da Þû ra yý Dev let'e bað lý Ma li ye Da i re si ü ye li ði gö re vi ne a tan dý. O da, I I. Meþ rû ti ye tin i lân e dil di ði tâ 1908 Tem muz'u na ka dar bu va zi fe yi de ruh te et ti. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) O (asm) ol ma say dý kâ i nat ol ma ya cak tý (3) Kon ya dan o ku yu cu muz: Ma dem Pey gam be ri miz (asm) kâ i na týn ya ra týl ma sý na se bep tir ve Al lah in san la ra din o la rak Ýs lâm ý seç miþ tir, o hal de Pey gam be ri miz (asm) ni ye en son Pey gam ber gön de ril di? Ni ye ilk o la rak gön de ril me di? 1- Al lah ýn tak di ri, ten si bi ve za man la ma sý böy le dir. Be þer bu ten si be sa de ce bo yun e ðer. E leþ tir mez. Ý lâ hî tak dir ve ten sip e leþ ti ril mez; ol du ðu gi bi ka bul e di lir. 2- Haz ret-i Mu ham med (asm) kâ i na ta rah met o la rak gön de ril di. 1 Ya ni o nun dî ni ve me sa jý kâ i nâ ta ve kâ i nât ta var o lan her a kýl sa hi bi ne ne cat ve re cek ve bütün za man lar da bütün in san la rý kur ta ra cak bir bil gi de po su ve mer ha met ha zi ne si o la rak, hep in sa nýn me de nî se vi ye si ne ve a kýl dü ze yi ne uy gun þe kil de na zil ol du. E ðer ilk din o la rak gön de ril sey di, ilk in san lar ca an la þýl maz, kav ran maz ve ya þan maz dý. Ya ni bu son za ma na ge len Al lah ýn dî ni ve þe ri a tý, ilk in san lar i çin tek lif-i mâ lâ yu tak o lur du. Bu din ve ki tap la Pey gam be ri miz (asm) ilk za man da gel sey di, güç ye ti ril me yen di nî e mir ler le ve o ku nup an la þýl ma yan â yet ler le gel miþ o lur du. Bu du rum da i se bu din â lem le re ne cat kay na ðý ve rah met ve si le si ol maz dý. Çün kü me se lâ in san lar he nüz sos yal ha ya tý te þek kül et tir me miþ ken ze kât em ri, sa da ka em ri, hac em ri an la þý lýr e mir ler ol maz dý. Ýn san la rýn gü nah la rý he nüz ay yu ka çýk ma mýþ ken, Al lah ýn ba ðýþ la yý cý ol du ðu ha be ri ye te rin ce kav ran maz dý. Fit ne, fe sat, kav ga, gü rül tü, öf ke, kin, nef ret duy gu la rý ye te rin ce ta nýn ma dan, ya þan ma dan, bu duy gu la rýn ar sýz lý ðý bi lin me den, gü ler yüz lü ol ma nýn, i yi lik yap ma nýn, yar dým se ver ol ma nýn, ba ðýþ la yý cý ol ma nýn, hüsn-ü zan yap ma nýn i yi ah lâk tan ol du ðu ha ki ka ti ni in san lar kav ra ya maz lar dý. Gü zel ah lâk bütün üs tün lük le riy le or ta ya ko na maz dý. Çün kü in sa nýn fer dî ve sos yal se vi ye si bu na ha zýr de ðil di. 3- Ne ti ce o la rak; ilk in sa nýn fi zi kî, sos yal ve psi ko lo jik ya pý sý na uy gun þe kil de Al lah tan va hiy gel me si ge re ki yor ve bu vah yi teb lið e de cek pey gam ber de on la ra on la rýn di liy le ve on la rýn an la yýþ se vi ye si ne gö re hi tap et me si ge re ki yor du. Be di üz za man ýn i fa de siy le: Es ki za man pey gam ber le ri üm met le ri ne Kur ân gi bi i za hat ver me dik le ri nin se be bi, o de vir ler be þe rin be de vi yet ve tu fû li yet dev ri ol ma sý dýr. Ýp ti daî ders ler de i zah az o lur. 2 Ce nâb-ý Al lah ta ra fýn dan ya pý lan da bu dur. Ýlk pey gam ber Haz ret-i  dem e (as) ilk in sa nýn se vi ye si ne uy gun bi çim de on say fa lýk va hiy gel di. O na ge len Ýs lâ mi yet, son Pey gam ber Haz ret-i Mu ham med e (asm) ge len Ýs lâ mi yet e nis pe ten el bet te çok sa dey di. Ay rýn tý dan u zak tý. O gü nün in sa ný nýn kav ra ya bi le ce ði þe kil de de tay sýz ve ya lýn dý. Ýn san lar sos yal ve fer dî ha yat la rýn da ay rýn tý ya, fark lý ya þa yýþ tarz la rý na, fark lý kül tür ve a lýþ kan lýk la ra gir dik çe, Al lah ýn gön der di ði din ve þe ri at lar da in san la rýn fe him le ri ne uy gun þe kil de yo ðun luk lar ta þý dý. Bu fýt rî bir sü reç tir. Al lah hiç bir za man hiç bir in san top lu lu ðu na güç ye ti re me ye cek le ri e mir ler ve ya sak lar gön der me miþ tir. Al lah ýn her pey gam ber le gön der di ði din, o za ma nýn in sa ný nýn sos yal ve kül tü rel alt ya pý sý na, ka bi li yet le ri ne ve an la yýþ se vi ye si ne uy gun luk arz et miþ tir. Ni ha yet Ce nâb-ý Al lah son za man in sa ný nýn u laþ tý ðý me de nî se vi ye ye ve an la yýþ dü ze yi ne uy gun bi çim de ke ma le er dir di ði di ni ni, son de fa bir rah met ve si ka sý o la rak rah met Pey gam be ri Haz ret-i Mu ham med (asm) i le gön der di. Gü zel ah lâ kýn bü tün un sur la rý ný i çin de top la yan bu son din, Ben gü zel ah lâ ký ta mam la mak i çin gön de ril dim. bu yu ran Haz ret-i Mu ham med in (asm) kâ i na týn hem çe kir de ði ve hem mey ve si ol ma sý ci he ti i le bir bü tün lük o luþ tur muþ tur. Týp ký a ða cýn en ba þýn da var o lan çe kir de ðin, a ða cýn bü tün mey ve le ri nin ren gi, ko ku su, do ku su, rý zýk ci he ti ve i çin de sak la dý ðý ye ni çe kir dek le riy le ke ma li ni gös ter me si gi bi. Ýs lâm di ni, in san lý ðýn bü tün ka bi li yet le ri ni ke mâ lâ týn zir ve si ne ta þý ya cak bir is ti dat ta, ke mâ lâ týn ve gü zel ah lâ kýn bü tün dal la rýn da zir ve de bu lu nan bir Pey gam ber le (asm) bi ze teb lið e dil miþ tir. Bi ze sa de ce bu di ni an la mak ve bu rah met pey gam be ri ne sor gu suz su al siz üm met o la bil mek ka lý yor! DU  Al lah ým! Bi zi bezm-i e lest te ver di ði miz ye mi ne ay ký rý dav ra nýþ tan ve a mel den ko ru! Bi zi e ma ne ti ne ve fâ sýz, e mir le ri ne il gi siz, pey gam be ri ne du yar sýz ey le me! Bi zi Pey gam be rin le (asm) gön der di ðin vah yi ve me saj la rý an la ma ve ya þa ma ni me ti ne er dir! Bi zi Pey gam be ri ne (asm) gön der di ðin nur i le ten vir et! Bi zi son Pey gam be ri ne (asm) üm met ey le!  mîn... Dip not lar: 1- En bi yâ Sû re si: Þu â lar, s. 200.

6 6 YURT HABER Y HABERLER Erdemli, Peygamberimize (asm) koþtu ERDEMLÝ'DE DÜZENLENEN KUTLU DOÐUM PROGRAMINDA SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARI VE ESNAF ÜCRETSÝZ ÝKRAMDA BULUNDU. AYRICA PEYMBERÝMÝZ (ASM) ADINA ÞÝÝR VE MAKALE DALINDA YAPILAN YARIÞMADA DERECEYE GÝRENLERE ÖDÜLLERÝ VERÝLDÝ. Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ve te ri ner Fa kül te si nde 21 Ka sým 2007 ta ri hin de dün ya ya ge len Tür ki ye nin ilk klon ko - yu nu O ya lý dün ya nýn en u zun ya þa yan klon hay van la rý a ra sý na gir miþ ol du. Tür ki ye nin ilk klon can lý sý O ya lý öl dü n ÝS TAN BUL Ü ni ver si te si Ve te ri ner Fa kül te - si Dö ler me ve Su n'î To hum la ma A na Bi lim Da lý nda 21 Ka sým 2007 de dün ya ya ge len Tür ki ye nin ilk klon lan mýþ can lý sý O ya lý, 16 Ni san 2012 ta ri hin de öl dü. Ýs tan bul Ü ni ver - si te si Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü dür lü - ðü nden ya pý lan a çýk lam da þöy le de nil di: O - ya lý nýn ö lüm ne de ni ilk be lir le me le re gö re bir ak ci ðer en fek si yo nu dur. Ger çek leþ ti ri len yo ðun te da vi ye ce vap ver me yen bu a kut du - ru mun ke sin ne de ni nin or ta ya kon ma sý a - ma cýy la bir se ri ça lýþ ma baþ la týl mýþ o lup, ha - len bu ça lýþ ma lar de vam et mek te dir. Ön bul - gu lar ve pa to lo jik in ce le me ler, du ru mun klon la ma tek ni ði i le il gi li ol ma dý ðý ný gös ter - mek te dir. Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ve te ri ner Fa - kül te si nde 21 Ka sým 2007 ta ri hin de dün ya ya ge len Tür ki ye nin ilk klon ko yu nu O ya lý dün ya nýn en u zun ya þa yan klon hay van la rý a ra sý na gir miþ ol du. Ýs tan bul / Ye ni As ya E mek li öð ret me nin ce se di de niz de bu lun du n AÝ LE SÝ NÝN ka yýp baþ vu ru sun da bu lun du - ðu e mek li öð ret me nin ce se di, Ko nak Ýs ke le si a çý ðýn da de niz de bu lun du. Ko nak Va pur Ýs - ke le si a çýk la rýn da, de niz yü zün de ce set ol du - ðu nu fark e den va tan daþ lar du ru mu po li se bil dir di. De niz Po li si Þu be Mü dür lü ðü nde gö rev ya pan e kip ler ta ra fýn dan bo ta a lý na rak ký yý ya çý ka rý lan ki þi nin, e mek li öð ret men Ra - ma zan Ar lý (67) ol du ðu be lir len di. Ar lý nýn e - vi ne dön me me si ü ze ri ne, a i le si nin bir sü re ön ce Bu ca U fuk Ma hal le si Ka ra ko lu na ka - yýp baþ vu ru sun da bu lun du ðu o lay la il gi li so - ruþ tur ma sü rü yor. Ýzmir / aa KÂ ÝNA TIN E fen di si Pey gam be ri miz Hz. Mu ham - med in (asm) an mak i çin dü zen le nen Kut lu Do - ðum prog ra mý 14 Ni san Pa zar gü nü Er dem li çam - lý ðýn da ya pýl dý. Proð ra ma Er dem li ve çev re il çe ler - den den ye di den yet mi þe on bi ni aþ kýn Pey gam ber (asm) sev da lý sý ka týl dý. Prog ram da Ýs tan bul ÝS - TOÇ Ca mii i mam ha ti bi Bün ya min Top çu oð lu Kur ân zi ya fe ti sun du. Nec met tin Nur sa çan ve Dr. Hü se yin Ö re sil ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Dr. Hü se yin Ö re sil ko nuþ ma sýn da, Be di üz za - man Sa id Nur sî Bit lis ten çý kýp in san lý ðýn bir li ði - ni sað la mak i çin Ri sâ le-i Nur la rý te lif et ti. Bi zim en çok ih ti ya cý mýz o lan bir lik ve da ya nýþ ma dýr. E ði tim ilk ön ce a i le de baþ lar. A i le de e ði tim ver - mez se niz is te di ði niz ka dar ki tap o ku tun. Ço cuk a i le yi ör nek a lýr a i le nin o ku du ðu ki ta ba ba kar ve ya þan tý sý na ö ze nir. Te le viz yo na de ðil ço cuk la rý - mý za va kit a yý ra lým de di. Ay rý ca prog ra mda Er dem li Müf tü sü Mus ta fa To pal, Er dem li Kay ma ka mý Ýb ra him Ö ze fe ve Mer sin Mil let ve ki li Ne bi Boz kurt da bi rer ko - nuþ ma yap tý. Kut lu Do ðum prog ra mýn da si vil top lum ku ru - luþ la rý, muh tar lýk lar iþ a dam la rý be le di ye ler ve es naf - lar üc ret siz ik ram da bu lun du. Ay rý ca Peygam be ri - miz (asm) a dý na þi ir ve ma ka le da lýn da ya pý lan ya - rýþ ma da de re ce ye gi ren le re ödül le ri ve ril di. Er dem li Ye ni A s ya Tem sil ci li ði de faaliyete dâ vet li o la rak ka - týl dý. Tem sil ci li ðimiz Has ta lar Ri sâ le si ve ba zý ya yýn - la rý mý zý üc ret siz da ðýt tý. Ye ni A sa ya Neþ ri yat tan çý - kan ya yýn la rýn ta ný tý mý ya pýl dý. Prog ram Er dem li Müf tü sü Mus ta fa To pal ýn ka pa nýþ ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan so na er di. Erdemli / Yeni Asya Er dem li Ye ni A s ya Tem sil ci li ði de faaliyete ka týl dý. Tem sil ci li ðimiz Has ta lar Ri sâ le si ve ba zý ya yýn la rý mý zý üc ret siz da ðýt tý. Ti ca rî iþ let me le re Türk çe i sim kam pan ya sý n BÝ LE CÝK Be le di ye Baþ kan lý ðý nýn ön cü lü - ðün de ger çek le þen, Ti ca rî Ýþ let me le re Türk çe Ý sim ler pro je si, Bi le cik es na fý ve hal ký ta ra fýn dan bü yük bir mem nu ni yet le ka bul gör dü ve kam pan ya ký sa sü re de o - lum lu so nuç lar ver me ye baþ la dý. Bi le cik Be - le di ye Baþ ka ný Se lim Yað cý nýn hi ma ye le rin - de ger çek le þen pro je hak kýn da bil gi ve ren Baþ kan Yar dým cý sý Os man Gez gin þöy le de - di: Ya ban cý dil ler le ký yas la na ma ya cak öl çü - de ke li me ve an lam zen gin li ði ne sa hip di li - mi zin, dýþ men þe li dil ve kül tür is ti lâ sýn dan kur ta rýl ma sý dü þün ce sin den yo la çý ka rak, Türk di li ni et kin kýl mak ve ya þat mak a ma - cýy la bu pro je yi ha ya ta ge çir dik. Türk çe nin ha ya tý mýz da ki ö ne mi ni bi li yor ve o na uy - gun dav ra na ma ya ö zen gös te ri yo ruz. Gez - gin; uy gu la ma nýn baþ la dý ðý ta rih ten i ti ba ren üç iþ let me nin ya ban cý i sim le ri ni Türk çe i - sim ler le de ðiþ tir dik le ri, bu sa yý nýn da ha da ar ta ca ðý da i fa de et ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya ÞE HÝT YA KIN LA RINA YAR DIM DA BU LU NUL DU BAÐ CI LAR Be le di ye si, Po lis Teþ ki lâ tý nýn Ku ru lu þu nun 167 in ci yýl dö nü mü do la yý sýy la bir prog ram dü zen le di. Bað cý lar da ki em ni yet men sup la rý i le þe hit ya kýn la rý nýn ka týl dý ðý prog ram da þe hit ya kýn la rý na yar dým da bu lu nul du. Halk Sa ra yý nda ger çek leþ ti ri len prog ram A hil la Fa sýl Gru bu nun mü zik din le ti si i le baþ la dý. A çý lýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Bað cý lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, Gö re vi i ba det o la rak gö ren po lis teþ ki lâ tý mý zýn, bu ö zel gü nü nü teb rik e di yo rum de di. Bað cý lar Be le di ye si prog ram kap sa mýn da 6 sý þe hit e þi, 5 i de þe hit ço cu ðu ol mak ü ze re 11 þe hit ya ký ný na yar dým da bu lun du. Ay rý ca gö re vin de ya rar lý lýk gös te ren 30 po lis me mu ru na da çe þit li he di ye ler ve ril di. Prog ra ma, Bay burt Be le di ye Baþ ka ný Ha cý A li Po lat, AKP Bað cý lar Ýl çe Baþ ka ný Ýs met Öz türk, Bað cý lar Müf tü sü Mus ta fa De rin, Bað cý lar da gö rev ya pan em ni yet gö rev li si ve ya kýn la rý i le þe hit ya kýn la rý ka týl dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ýs tan bul da 170 bin ki þi üc ret siz se ya hat e di yor Ö ZÜR LÜ va tan daþ la rýn re fa kat çi le ri nin top lu ta þý ma a raç la rýn da üc ret siz se ya hat et me le ri ne im kân sað la yan ve Ý ETT ta ra fýn dan ve ri len re fa kat çi kart la rý nýn a lým þart la rý ye ni den ta ným lan dý. Sað lýk Ba kan lý ðý nýn a ðýr ö zür lü ta ný mý ný, en az yüz - de 50 ö zür o ra ný ve ra por da a ðýr ö zür lü bö lü mün de e vet i ba re si þar tý ný i çe re cek þe kil de be lir le me si nin ar dýn dan, 36 bin re fa kat çi kar týn dan 13 bi ni ge çer siz ha le gel di. Ha li ha zýr da yak la þýk 1 mil yon 850 bin ki þi nin in di rim li, 170 bin ci va rýn da ki - þi nin de üc ret siz se ya hat kart la rýn dan ya rar lan dý ðý Ýs tan bul da 2010 dan bu ya na 2 bin 850 a det kar ta u sûl süz kul la ným dolayýsýyla el ko nul muþ. Kar tý ný kay bet ti ði i çin böy le bir du rum la kar þý kar þý ya ka lan la rýn, çað rý mer ke zi ve ya Be yaz Ma sa la ra baþ vu ra rak kart la rý ný ka pat ma im ka ný bu lu nu yor. Ýstanbul / aa Ký zý la y e ki bi, Si mav da in ce le me yap tý TÜRK Ký zý la yý e ki bi, Si - mav da dün mey da na ge len 4,7 ve 4,8 bü yük lü ðün de ki dep rem le rin mer kez üs sü Ýn li ce Kö yün de in ce le me de bu lun du. Türk Ký zý la yý E ge Böl ge si A fet Yö ne tim Mer - ke zi nde gö rev li Ka dir Ke - ma loð lu, Ah met Maz lum ve Mas har Dil maç lý, il çe mer ke zi ne 28 ki lo met re u - zak lýk ta ki 13 ha ne li Ýn li ce Kö yü ne gel di. Muh tar A li Gü zel den bil gi al dýk tan son - ra bi na la rý in ce le yen e kip, ça lýþ ma la rýn ar dýn dan köy - den ay rýl dý. Kütahya / aa

7 Y DÜNYA 7 IRAK CUMHURBAÞKANI CELAL TALABANÝ: Kürt dev le ti u zak ih ti mal Ýs ra il i þi ir le e leþ ti ren Grass has ta ne de n NO BEL E de bi yat Ö dü lü sa hi bi Al man ya zar Gün ter Grass ýn (84) dün ak þam has ta ne ye kal dý rýl dý ðý bil di ril di. Al man ba sý nýn da yer a lan ha ber ler de, Grass ýn kalp so run la rý dolayýsýyla Ham burg da ki Ask le pi os Kli nik St. Ge org has ta ne si ne gö tü rül dü ðü i fa de e dil di. Grass ýn bir kaç gün son ra ye ni den e vi ne dön me si nin bek le nil di ði kay de dil di. No bel E de bi yat Ö dül lü ya zar Grass, yak la þýk 2 haf ta ön ce ya yýn la dý ðý bir þi ir de Ýs ra il i e leþ tir me sin den do la yý u lus la r a ra sý bo yut ta gün de me gel miþ ti. Berlin / aa Al man E tik Ku ru lu na ilk Müs lü man ü ye n AL MAN E tik Ku ru lu na ilk kez bir Müs lü man ü ye o la rak Ýl han Ýl ký lýç a tan dý de Ba lý ke sir in Kep sut il çe sin de do ðan Ýl han Ýl ký lýç ýn Fe de ral Mec lis Baþ ka ný Nor bert Lam mert ta ra fýn dan Al man E tik Ku ru lu na a tan dý ðý be lir til di. Týp Fa kül te si nde Ta rih, Te o ri ve E tik Bö lü mü nde a raþ týr ma gö rev li si o lan Ýl ký lýç, a ma cý nýn ül ke de ki Müs lü man la rýn ah lâ kî de ðer le ri ve dü þün ce le ri nin Al man E tik Ku ru lu nda du yu rul ma sý ný sað la mak ol du ðu nu kay det ti. Al man hü kü me ti ve Fe de ral Mec li si ne da nýþ man lýk ya pan 26 ki þi lik E tik Ku ru lu na 11 ye ni ü ye a tan dý ðý be lir til di. Berlin / a a A vus tral ya er ken çe ki li yor n A VUS TRAL YA, Af ga nis tan da gö rev ya pan as ker le ri ni, plan la nan dan yak la þýk bir yýl ön ce bu ül ke den ge ri çek me yi u mu yor. A vus tral ya Baþ ba ka ný Ju li a Gil lard, Can ber ra da A vus tral ya Stra te jik Po li ti ka Ens ti tü sü nde yap tý ðý ko nuþ ma da, Af ga nis tan da ki A vus tral ya as ker le ri nin, 10 yýl sü ren sa vaþ ta gü ven lik so rum lu luk la rý ný Af gan as ker le ri ne ver me mis yon la rý ný ne re dey se ta mam la dýk la rý ný ve as ker le rin bü yük bö lü mü nü plan la nan dan yak la þýk bir yýl ön ce, 2013 yý lý nýn so nu na ka dar ge ri çek me yi um duk la rý ný söy le di. Sydney / a a Kýb rýs Rum ke si min de ca mi kun dak lan ma sý n KKTC Dý þiþ le ri Ba ka ný Hü se yin Öz gür gün, Kýb rýs Rum ke si mi nin Li ma sol þeh rin de bu lu nan Köp rü lü Ha cý Ýb ra him A ða Ca mi i nin kun dak lan ma sý ný ký na dý. Öz gür gün, Rum ta ra fýn da ýrk çý lýk ve hoþ gö rü süz lü ðün cid di bo yut la ra u laþ tý ðý ný, Rum li der li ðin den o la yýn fa il le ri ni va kit kay bet me den yar gý ö nü ne çý kar ma sý ný, di nî ve ta ri hî me kân la rý ko ru ma sý ný bek le dik le ri ni be lirt ti. Lefkoþa / a a An ket ten O ba ma çýk tý n ABD DE ya pý lan bir an ke te gö re, ül ke de bu gün se çim ol sa ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma yüz de 52, Cum hu ri yet çi Par ti nin a da yý ol ma sý na ke sin gö züy le ba ký lan es ki Mas sac hu setts Va li si Mitt Rom ney i se yüz de 43 oy a la cak. ABD de bu yýl Ka sým a yýn da ya pý la cak baþ kan lýk se çim le ri i çin, Cum hu ri yet çi Par ti Rom ney nin ö nü nün a çýl ma sý nýn ar dýn dan, CNN/ORC In ter na ti o nal ta ra fýn dan Ni san gün le ri ni kap sa yan bir se çim an ke ti dü zen len di. Bu na gö re, þu an da O ba ma, Rom ney nin 9 pu an ö nün de yer a lý yor. Was hing ton / a a I RAK Cum hur baþ ka ný Ce lal Ta la ba ni, ba ðým sýz bir Kürt dev le ti nin i lân e dil me si nin ko lay ol ma dý ðý ný be lir te rek, Ben ba ðým sýz bir Kürt dev le ti nin ku rul ma sý ný u zak bir ih ti mal o la rak gö rü yo rum de di. El Ce zi re te le viz yo nu nun Ýn gi liz ce ya yý ný na ka tý lan Ce lal Ta la ba ni, son bir kaç ay dýr, I rak ýn ku ze yin de ki böl ge sel yö ne ti min I rak tan ay rý la rak ba ðým sýz lýk i lân e de ce ði þek lin de or ta ya a tý lan id di a la rý de ðer len dir di. Ta la ba ni, Dün ya da hiç bir þey ol maz de ðil, ta biî ki en tabiî hak ký mýz dýr. Fa kat ben Kürt dev le ti nin bu ya kýn za man da ku rul ma sý ný u zak bir ih ti mal o la rak gö rü yo rum de di. Erbil / a a Suriyeli muhalifler MOSKOVA DA SU RÝ YE MU HA LÝF LÝ DER LE RÝ, BÝR LEÞ MÝÞ MÝL LET LER GÜ VEN LÝK KON SE YÝ'NDE BÖL GE YE BA RIÞ TEM SÝL CÝ SÝ GÖN DE RÝL ME SÝ Ý LE ÝL GÝ LÝ A LI NAN KA RA RIN UY GU - LA MA YA BAÞ LA NIL MA SI NIN AR DIN DAN MOS KO VA'YI ZÝ YA RET E DÝ YOR LAR. SU RÝYE mu ha lif li der le ri, Bir leþ miþ Mil let ler Gü ven lik Kon se yi nde böl ge ye ba rýþ tem sil ci si gön de ril me si i le il gi li a lý nan ka ra rýn uy gu la ma ya baþ la nýl ma sý nýn ar dýn dan Mos ko va ya gel di. Rus ya da gö rüþ me le re baþ la yan Su ri ye U lu sal Ko or di nas yon Ku ru lu li de ri Has san Ab dü la zim, Krem lin Or ta do ðu ö zel tem sil ci si Mi ha il Bog da nov la ya pý cý bir gö rüþ me yap týk la rý ný söy le di. I tar-tass a Mos ko va te mas la rý i le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan Ab dü la zim, An nan ba rýþ pla ný nýn tam uy gu lan ma sý i çin Rus ya nýn Cu mur baþ ka ný Beþ þar E sed yö ne ti mi ne bas ký uy gu la ma sý ný is te dik le ri ni be lirt ti. Si ya sî mah kûm la rýn ser best bý ra kýl ma sý, tank ve as ker le rin þe hir ler den çe kil me si yö nün de ve ri len ta ah hüt le rin tam o la rak ye ri ne ge ti ril me si ge rek ti ði ni i fa de e den mu ha lif li der, Biz tüm ta raf la rýn si ya sî di ya log ku ra bil me le ri i çin nor mal bir or ta mýn o luþ tu rul ma sý ný ta lep e di yo ruz de di. An nan ba rýþ pla ný nýn Su ri ye i çin son þans ol du ðu u ya rý sý ný ya pan Ab dü la zim, Pla na Rus ya ve Çin de des tek ve ri yor. Mev cut re jim bu i ni si ya ti fi ka bul et se de, he nüz uy gu la ma da cid dî de ðil e leþ ti ri si ni ge tir di. Moskova / ci han TÜR KÝYE DE Kur ân-ý Ke rim in seç me li ders o la rak öð re til me si ne ba zý çev re ler tep ki gös te rir ken, A ri zo na e ya le ti de Ýn cil i li se müf re da tý na al ma yo lun da. A ri zo na e ya le ti li se ler de Ýn cil in seç me li ders o la rak o ku tul ma sý yö nün de ki ka nun tek li fi ni Kong re den ge çi re rek, e ya let va li si ne o nay la ma sý i çin gön der di. A ri zo na Va li si nin o na yý ha lin de, A me ri ka da Ýn cil in li se ler de seç me li ders o ku tul ma sý na i zin ve ren e ya let sa yý sý 6 ya yük se le cek. Cum hu ri yet çi Par ti li A ri zo na Va li si Jan Bre wer ýn o nay la ma sý ha lin de, ge le cek e ði tim yý lýn da tüm dev let ve söz leþ me li dev let (char ter) li se le rin de Ýn cil der si ve ri le bi le cek. New York / ci han BÝR LE ÞÝK BÝR I RAK Ý ÇÝN DE KAL MA MIZ DA HA Ý YÝ TA LA BA NÝ, I rak ýn ku ze yin de ki böl ge sel yö ne ti min ba ðým sýz - lýk i lân e dip et me ye ce ði ko nu sun da þun la rý söy le di: Bu ko nu - da a çýk ko nuþ ma mýz lâ zým. Ba ðým sýz lý ðý is te me mek de ðil fa - kat bir le þik bir I rak i çe ri sin de kal ma mýz da ha i yi. Ma lû mu nuz þim di ki dün ya kü çük dev let dün ya sý de ðil. Bel ki bü yük bir lik ler za ma ný. Av ru pa ül ke le ri gi bi bir Av ru pa Bir li ði var dýr ve ne re - dey se bü tün Av ru pa ül ke le ri bir le þe cek tir. Ger çek çi ol ma mýz lâ zým, fe de re ve tam de mok ra tik bir I rak ta ol mak her ke sin kar þý ta ra fa say gý gös ter di ði ve hak la rý ný ko ru du ðu bir I rak ta ya þa mak da ha doð ru dur di ye ko nuþ tu. Muhalifler, siyasî mahkûmlarýn serbest býrakýlmasý, tank ve askerlerin þehirlerden çekilmesi yönünde verilen taahhütlerin tam olarak yerine getirilmesini istiyor. Rus ya da gö rüþ me le re baþ la yan Su ri ye U lu sal Ko or di nas yon Ku ru lu li de ri Has san Ab dü la zim, Krem lin Or ta do ðu ö zel tem sil ci si Mi ha il Bog da nov la ya pý cý bir gö rüþ me yap týk la rý ný söy le di. AN NAN PLA NI SON ÞANS SU RÝYE mu ha le fe tin den A ref Da li la da Ri a No vos ti ye yap tý ðý a çýk la ma da, An nan pla ný nýn son þans ol du ðu nu kay det ti. Da li la, A rap Li gi nin or ta ya koy du ðu þans gi bi An nan mis yo nu i le be li ren þans da ka çý rýl ma ma lý. As ker le rin çe kil di ði kent le re in sa nî yar dým lar a ci len u laþ ma lý. Ev le ri ni terk e den in san la rýn dö nü þü sað lan ma lý. Ça týþ ma lar es na sýn da tu tuk la nan in san lar sa lý ve ril me li ve ba rýþ çýl gös te ri le re de i - zin ve ril me li çað rý sýn da bu lun du. Su ri ye den ge len mu ha lif grup bu gün de Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov ve Rus ya par la men to su alt ka na dý Du ma U lus la ra - ra sý Ý liþ ki ler Ko mis yo nu Baþ ka ný A lek sey Puþ kov la bir a ra ya ge le cek. ABD o kul la rýn dan Ýn cil ders le ri ÝN CÝL DEN TE MEL BÝL GÝ LER DEV LET li se le rin de Ýn cil öð re til me si ni sa vu nan mu ha fa za kâr ke sim, Ba tý kül tü rü nün Ýn cil te mel li ol du ðu nu i le ri sü rü yor. Ýn cil in bu an lam - da li se de öð re til me si nin ta rih der si o la rak da gö rü le bi le ce ði be lir ti li - yor. Ka nun tek li fi ni ha zýr la yan Cum hu ri yet çi Par ti e ya let mil let ve ki li Ter ri Pro ud, Bu ya sa i le öð ret men ler Ýn cil den ký sýt lý an cak son de re - ce te mel bil gi le ri öð re te ce. di ye ko nuþ tu. Pro ud, öð ren ci le rin Ýn cil öð re ne rek gün lük ha yat la rýn da ye ni ka za ným lar el de e de ce ði ni de sa - vu na rak, e ya let ya sa sýn da Hris ti yan lýk ya da baþ ka din le rin ders ko - nu su ya pýl ma sý ný en gel le yen hü k mün ol ma dý ðý ný söy le di. ABD de Ge - or gi a, Ok la ho ma, Ten nes se e, Tek sas ve Gü ney Ca ro li na e ya let le rin de Ýn cil ders le ri ve ri le bi li yor. Ken tucky i nin de ya kýn da Ýn cil i li se ler de seç me li o ku tul ma sý na o nay ver me si ne ke sin gö züy le ba ký lý yor. / Se ni ye tim bu lup da ba rýn dýr ma dý mý? (Du hâ Sû re si, 6. â yet) Han gi a lan da o lur sa ol sun ve hac mi ne ka dar o lur sa ol sun ha yýr i þi ni as la kü çüm se me mek lâ zým. Çün kü; kü çü cük gö rü nen ve in sa nýn gö zün de hiç bir de ðe ri ol ma yan bir þey, Al lah ka týn da çok mak bul o lup in sa ný Ce hen nem a te þin den ko ru ya bi li yor. Â lem le re rah met o la rak gön de ri len Sev gi li Pey gam be ri miz (asm), Bir hur ma ta ne si nin ya rý sýy la da hi ol sa, ken di ni zi Ce hen nem a te þin den ko ru yun. (Bir hur ma nýn ya rý sý ný) bu la ma yan kim se, (o za man) gü zel ke li me ler le (tat lý söz ler le, ken di si ni Ce hen nem a te þin den ko ru sun!..) di ye bu yur muþ tur. Sa da ka yý teþ vik e den yu ka rý da ki ha dis te, öl çü o la rak bir hur ma nýn ya rý sý ve gü zel ke li me nin ve ril me si ü ze rin de i yi ce dü þün mek lâ zým. Þüp he siz ki; Al lah (cc), ih lâs la ya pý lan ha yýr iþ le ri ni sa hip le ni yor. Buð day ta ne si ka dar kü çük bir ha yýr, ba ký yor su nuz de vâ sa bir çý nar o lu ve rip â le me dal bu dak sal mýþ. Bu ko nu da A rap â le min den bir ör nek ver mek is ti yo rum: 1993 yý lýn da Mý sýr da ku ru lan Dâr el- Or man Sos yal Yar dým laþ ma Der ne ði, ku rul du ðun dan be ri dir yap mýþ ol du ðu yar dým ça lýþ ma la rý ný Mý sýr da ki ye tim ve dul lar ü ze ri ne yo ðun laþ týr mýþ. Te ber ru at la rý da sa de ce Mý sýr lý lar dan top la yan der nek, yap mýþ ol du ðu bir çok fa a li ye tin ya nýn da, her yýl Ni san a yý nýn ilk Cu ma gü nü nü Ye tim Gü nü o la rak kut la ma ya baþ la mýþ. Bu gü zel fa a li yet, Mý sýr top lu mu nun tak di ri ni ka za nýn ca, A rap Bir li ði Teþ ki lâ tý 2004 yý lýn da bir ka rar a la rak her yýl Ni san a yý nýn ilk Cu ma gü nü nün bütün A rap ül ke le rin de A rap Ye tim Gü nü o la rak kut lan ma sý na ka rar ver miþ. Sub hâ nal lah! Bir grup Mý sýr lý ha yýr se ve rin ih lâs lý gi ri þi mi, Al lah ta ra fýn dan böy le ce be re ket len di ril miþ iþ te. «««2004 yý lýn dan be ri dir kut la nan A rap Ye tim Gü nü çer çe ve sin de, Ku veyt te de bir çok fa a li yet dü zen len di. Ýs lâm top lu mu nun ye tim le re kar þý di nî ve sos yal o la rak me su li yet le ri nin ol du ðu nu ha týr lat mak is te yen çe þit li ha yýr der nek le ri, ye ti mi gö ze tip kol la ma yý (Ke fâ le tü l- Ey tâm) teþ vik e di ci prog ram lar yap tý lar. Ku veyt dev le ti nin res mî ze kât mü es sese si o lan Bey tüz ze kât da bun lar dan bi riy di. 30 yýl ön ce ku rul muþ o lan Bey tüz ze kât (Ze kât E vi/ Fo nu); hem Ku veyt li ha yýr se ver ler den, hem de ül ke de i ka met e den fark lý mil let ler den Müs lü man la rýn ver miþ ol duk la rý ze kât lar la, bü yük ha yýr pro je le ri ne im za a tý yor. Mü es se se nin üst len di ði çok ö nem li ha yýr iþ le rin den bi ri de Ye tim Spon sor lu ðu dur. Bey tüz ze kât, ha yýr se ver ler den bir ye tim hâ mi li ði i çin ay da 15 di nar top la ya rak (yak la þýk 95 TL), 27 Ýs lâm ül ke sin de 30 bin ye ti me ba rý nak, gý da, sað lýk ve e ði tim im kâ ný su nu yor. Ay rý ca; her yýl, ba ký mý ný üst len miþ ol du ðu bir grup ye ti mi Ku veyt te 1 haf ta mi sa fir e di yor ve bu ve si ley le ye tim ler le ke fil a i le le ri (Spon sor a i le ler) bir bir le riy le ta nýþ tý rýp kay naþ tý rý yor. A rap Ye tim Gü nü mü nâ se be tiy le Bey tüz ze kât ta ra fýn dan Ku veyt te mi sa fir e di len ye tim ço cuk lar, Ku veyt el- Va tan Tv ka na lý nýn en po pü ler prog ram la rýn dan o lan Tev vel Leyl (Ge ce gi rer ken) ko nuk ol du lar. Fark lý mil let ler den ye tim ço cuk lar, â de ta bir bir le riy le kar deþ gi bi ol muþ lar dý ve öy le si ne mut luy du lar ki gör me liy di niz! E mi nim ki ay ný mut lu lu ðu, bel ki de Ye tim ler! da ha faz la sý ný, bu ye tim le re ke fil o lan a i le ler de ya þý yor lar dý. Çün kü, ye tim le rin ba ba sý Pey gam be ri miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm ýn i þa ret par ma ðý ve or ta par ma ðý ný yan ya na ge ti re rek bu yur du ðu þu i ki Ha dis-i Þe ri fi ne maz har o la cak la rý ný bi li yor lar dý: Ken di ye ti mi ni ve ya baþ ka sý na a it bir ye ti mi hi mâ ye e den kim sey le ben, Cen net te þöy le yan ya na bu lu na ca ðýz. Ben ve ya nak la rý sol muþ dul ka dýn, ký ya met gü nün de, yan ya na i ki par mak gi bi be ra ber o la ca ðýz. Mev ki ve gü zel lik sa hi bi bu ka dýn, ko ca sýn dan dul kal mýþ týr. Ken di ni ye tim le ri ne a da mýþ ve bu du rum on lar ev le nin ce ye, ya da ö lün ce ye dek böy le de vam et miþ tir. «««Ne ya zýk ki, dün ya ge ne lin de mil yon lar ca ye tim var. Son yýl lar da i yi ce ar tan iç sa vaþ lar ve â fet ler ne ti ce sin de sa yý la rý gi de rek ar tý yor. U NI CEF in 2009 yý lý tah min le ri ne gö re, dün ya da ki top lam ye tim sa yý sý 165 mil yon ci va rýn day mýþ ve ya kýn ge le cek te bu ra ka mýn çok faz la ar ta ca ðý tah min e di li yor muþ. Bu ra kam i çin de, Ýs lâm ül ke le ri nin pa yý bü yük. Me se lâ, I rak da tam 5 mil yon ye tim var mýþ. Lib ya, Ye men, Su ri ye de ki halk a yak lan ma la rý ne ti ce sin de ö len bin ler ce in sa nýn ge ri ye bý rak týk la rý ye tim le rin sa yý sý i se he nüz bi lin mi yor! ( tim/tr/) Ce nâb-ý Hak Ba ka ra Sû re si 222. â yet te ye tim le rin ko nu mu nu be lir le miþ ve On lar si zin kar deþ le ri niz dir di ye bu yur muþ tur. Ya ni ye tim le ri kol la mak, hem kar deþ lik, hem de in sa ni gö re vi miz dir. Bir de sa na ye tim le ri so ru yor lar. De ki: On la rýn du rum la rý ný dü zelt mek ha yýr lý dýr. E ðer on la ra ka rý þýp (bir lik te ya þar)sa nýz (sa kýn ca sý yok). (On lar da) si zin kar deþ le ri niz dir. Al lah boz gun cu yu ya pý cý o lan dan a yý rýr. Al lah di le sey di si zi zo ra so kar dý. Þüp he siz Al lah mut lak güç sa hi bi dir, hü küm ve hik met sa hi bi dir. Bu gün; ÝHH, Kim se Yok mu, Can su yu, Ça re gi bi Tür ki ye de fa a li yet gös te ren bir çok yar dým ku ru lu þu top la dýk la rý ze kât ve sa da ka lar la Ýs lâm ül ke le rin de ye tim hâ ne ler a çýp bi çâ re ço cuk la ra âb-ý ha yat o lu yor lar. Bu ye tim le rin su iç tik le ri pý na rýn kay na ðý na des tek ol mak di ni ve in san lýk vâ ci bi miz dir. Ban ka ya ta li mat ve re rek ma a þý mýz dan 10 TL da hi ol sa ye ti me a yýr mak kül fet li bir iþ de ðil dir. Lüt fen, kü çük meb lâð di ye çe kin me yin; siz baþ la yýn, Al lah o nu be re ket len di rip 100 TL bel ki da ha faz la ya par in þa al lah! Bir an öl dü ðü mü zü ve ar ka da ba ký ma muh taç ev lât la rý mý zýn kal dý ðý ný ha yal e de lim. Ne ka dar a cý bir du rum de ðil mi? Bu yüz den, ken di ço cuk la rý mýz ye tim kal ma dan ön ce baþ ka la rý nýn ye tim le ri ni dü þü ne lim ve gön der di ði miz yar dým lar la on la rýn ba þý ný ok þa ya lým. Ö zel lik le de, þef kat ve rah met Pey gam be ri o lan Hz. Mu ham med in (asm) a nýl dý ðý Kut lu Do ðum Haf ta sýn da. E min o lun ki, an ma haf ta sý mü nâ se be tiy le bir bi ri mi ze gül da ðýt ma nýn ye ri ne (ya nýn da) þef kat le bir ye ti min ba þý ný ok þa mak ve ya ok þan ma sý na ve si le ol mak, E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm ý çok mem nun e de cek tir. Bir kim se sýrf Al lah rý za sý i çin bir ye ti min ba þý ný ok þar sa, e li nin do kun du ðu her saç te li ne kar þý lýk o na se vap var dýr. (Ha dis-i Þe rif) Not: Muh te rem o ku yu cu la rým! Da ha ön ce den baþ la mýþ ol du - ðum ki tap ça lýþ ma la rým ü ze rin de yo ðun laþ mak is te di ðim den, bun dan son ra ya zý la rý mý haf ta lýk de ðil de, a ra a ra ya za ca ðým. Mu - vaf fak ol mam i çin hâ lis du â la rý - ný zý bek li yo rum.

8 8 HA BER Y Di ya net in ki ta býn da Sa id Nur sî ca ni as ya.com.tr Ça nak ka le ger çek le ri Her yýl 18 Mart ta ri hin de Ça nak ka le (de niz) Za fe ri nin yýl dö nü mü nü kut la rýz, a ma za fe rin ay rýn tý la rý nýn tam o la rak bi lin di ði ni söy le ye me yiz. Bir or du nun de ðil, bir mil le tin bü yük za fe ri o lan bu sa vaþ lar, ne hik met se bir ki þi ye mâ le dil me ye e dil me ye ça lý þý lýr. Yaz ay la rý ge lin ce, baþ ta Ýs tan bul ol mak ü ze re pek çok il de ki be le di ye ler, gü zel bir hiz met baþ la ta rak Ça nak ka le Þe hit lik le ri ne zi ya ret ge zi le ri dü zen li yor. Bu cüm le den o la rak (Ýs tan bul) Bað cý lar Be le di ye si de baþ ta öð ren ci ler ol mak ü ze re Bað cý lar da ya þa yan la rý Ça nak ka le ye gö tü rü yor. Bu se ne nin ilk zi ya ret tu run da bir ve si le i le bi zim de bu lun ma mýz na sip ol du. Ça nak ka le Þe hit lik le ri ne da ha ön ce de git miþ tik, a ma bu de fa ki zi ya re ti miz da ha an lam lý ve ay rýn tý lý ol du. Þu nu he men i fa de e de lim ki, ta ri hi bil me yen, on dan ib ret ve ders al ma yan bir mil let; ge le ce ðe e min a dým lar la yü rü ye mez. Ça nak ka le hem bir dev rin bat tý ðý/bit ti ði, hem de ye ni bir dev rin baþ la dý ðý yer dir. Ec da da say gý nok ta sýn da son yýl lar da gü zel a dým lar a týl mýþ ol sa da, ge nel an la mýy la i yi bir im ti han ver me di ði miz gö rül me li dir. Dü þü nün ki Ça nak ka le þe hit le ri ne, düþ man la rý mý zýn ken di as ker ö lü le ri ne sa hip çýk tý ðý ka dar bi le sa hip çý ka ma mý þýz! Dün ya nýn ö bür u cun dan ge le rek Ça nak ka le de ö len le re ya ban cý lar he men sa hip çýk mýþ ve pek çok nok ta da a nýt lar, ken di le ri ne gö re me zar lýk lar yap mýþ lar. Biz i se þa hit le ri rah met le an mak i çin bir A bi de yi an cak 1950 li yýl lar da yap ma ya baþ la mý þýz! Tek par ti an la yý þý Ça nak ka le de ya þa nan kah ra man lýk la rý hem an lat ma mýþ, hem de an lat tý ðýn da ço ðu þe yi yan lýþ an lat mýþ. Ça nak ka le þe hit lik le ri ge zil di ðin de gö rü lü yor ki, o kul ders ki tap la rýn da an la tý lan lar la, Ça nak ka le de ya þa nan lar a ra sýn da bir u yum suz luk var. Ya o kul ders ki tap la rýn da an la tý lan ta rih yan lýþ, ya da þe hit lik ler de ki ger çek ta rih. Ça nak ka le de ya þa nan lar ger çek ol du ðu na gö re, o kul ders ki tap la rýn da yer a lan ta rih ve ta rih an la yý þýn da sý kýn tý lar var. Me se lâ, Conk ba yý rý nýn en ha kim nok ta sýn da Ye ni Ze lan da A ný tý var. Ni çin? Çün kü on lar Ça nak ka le de mað lûp ol duk la rý hal de ken di ta rih le ri ne sa hip çýk mýþ lar ve sa vaþ tan çok ký sa bir za man son ra bu ra ya bu a ný tý dik miþ ler. Tür ki ye yi i da re e den ler ben zer a nýt la rý dik mek i çin yýl lar yý lý bek le miþ... Bu bek le yi þin bil me di ði miz se bep le ri de var mý dýr? di ye ak la gel mi yor de ðil... El bet te ki bu zi ya ret le rin fay da lý ol ma sý i çin bir ön ha zýr lýk da ge re kir. Ni ha ye tin de bu bir tu ris tik ge zi de ðil. A dý üs tün de, þe hit le ri ve þe hit lik le ri zi ya ret. O hal de ge zi le ri dü zen le yen be le di ye ler de bu hu su sa ö zel lik le dik kat et me li. Ge rek öð ren ci ler ve ge rek se di ðer va tan daþ lar bu ko nu da bil gi len di ril me li. Ça nak ka le de þe hit o lan la rýn, zi ya ret çi ler den bek le di ði tek þe yin Fa ti ha ol du ðu hiçbir za man u nu tul ma ma lý. Do la yý sýyla zi ya ret le rin ma ne vî bir at mos fe re bü rün me si de ge re kir. Þe hit lik ler de reh ber ler ta ri hî ha di se le ri an la tý yor lar, a ma yol cu luk es na sýn da da ben zer bil gi len dir me ler ya pý la bi lir. Me se lâ, gi diþ te ve dö nüþ te baþ ta þe hit le ri miz ol mak ü ze re ve fat e den bü tün i man eh li nin ruh la rý na he di ye e dil mek ü ze re Kur ân-ý Ke rim o kun sa da ha fay da lý ol maz mý? Ça nak ka le Þe hit lik le ri ni ta ný tan reh ber le rin de ger çek ten reh ber ol ma la rý lâ zým. Ma a le sef ba zý reh ber ler ger çek le ri per de li yor. Bir nok ta da ha var ki, hiç ih ma le gel mez: Zi ya ret me kân la rýn da ih ti ya cý kar þý la ya cak sa yý da mes cid ve ab dest al ma ye ri ol ma sý ge re kir. Mes cid ve tu va let ler var, a ma çok ye ter siz. Bil has sa haf ta son la rýn da on bin ler ce ki þi nin zi ya ret et ti ði þe hit lik le rin her nok ta sýn da yüz ler ce tu va let ve ye te ri ka dar mes cid ol sa ne olur? Ba zý reh ber ler, þe hit lik le rin de i çin de bu lun du ðu mil lî park ta bir yet ki kar ga þa sý ol du ðu na dik kat çek ti ler ki hak lý gö rü nü yor lar. Þe hit lik le rin da ha ter tip li ve dü zen li ol ma sý i çin yet ki ça týþ ma sý ve ça kýþ ma sý ol ma yan bir yö ne ti me ih ti yaç var. Þe hit le ri mi ze Al lah dan (cc) rah met di ler ken, þe hit lik le re e me ði ge çen ve ta ri hi mi zi ta nýn ma sý na ve si le o lan bü tün be le di ye yö ne ti ci le ri ne te þek kür e de riz. Düz ce Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý nda Çil li oð lu a ra ma sý ntun CE LÝ Jan dar ma A lay Ko mu tan lý ðý gö re vi ni yü rüt tü ðü 1994 yý lýn da loj ma nýn da in ti har et ti ði id di a e di len Al bay Kâ zým Çil li oð lu nun ö lü mü ne i liþ kin so ruþ tur ma kap sa mýn da Düz ce Ýl Jan dar ma A lay Ko mu tan lý ðýn da a ra ma ya pýl dý. Ma lat ya Ö zel Yet ki li Baþ sav cý Ve ki li Öz den Do ðan ýn ta li ma tý doð rul tu sun da Düz ce D-100 Ka ra yo lu So ðan cý mev ki in de bu lu nan Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na An ka ra dan ge len 3 ö zel yet ki li sav cý ne za re tin de a ra ma ya pýl dý ðý be lir til di. A ra ma lar kap sa mýn da u sûl süz din le me le re i liþ kin de bi li þim uz man la rý nýn in ce le me yap tý ðý öð re nil di. A ra ma ya pý lan Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý bi na sýn da ve çev re sin de ba sýn men sup la rý nýn gö rün tü al ma sý na i zin ve ril me di. So ruþ tur ma kap sa mýn da Kâ zým Çil li oð lu nun oð lu Gök han Çil li oð lu nun te le fon la rý nýn u sûl süz þe kil de din len di ði da ha ön ce tes pit e dil miþ ti. Düzce / a a FATÝH KARAGÖZ AN KA RA DÝYA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan Kut lu Do ðum Haf ta sý do la yý sýy la ya yýn la nan Kar deþ lik Ya zý la rý i sim li ki tap ta Be di üz za man Sa id Nur sî nin e ser le rin den a lýn tý lar ya pýl dý. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ilk de fa ya yýn la dý ðý ki tap ta U huv vet Ri sâ le si nde yer a lan þu cüm le ler yer al dý: Her i ki ni zin Hâ lý ký nýz bir, Mâ li ki niz bir, Ma bu du nuz bir, Râ zý ký nýz bir.. bir bir, bi ne ka dar bir bir. Hem Pey gam be ri niz bir, di ni niz CUM HUR BAÞ KA NI Ve ki li ve TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, 28 Þu bat so ruþ tur ma sý na i liþ kin, Bu sü re ci kin ve in ti kam duy gu suy la de ðil hu kuk çer çe ve sin de, hu ku kun i çin de ka la rak ve ken di bað la mýn dan da dý þa rý ya çý kar ma dan sür dü rül me si ge rek mek te dir de di. Çi çek, TBMM Baþ kan lar Par ký nda, 24. Dö nem 2. Ya sa ma Yý lý Fi dan Dik me tö re nin de ga ze te ci le rin 28 Þu bat so ruþ tur ma sý na i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. Tür ki ye nin ken di geç mi þiy le yar gý ö nün de bir yüz leþ me dö ne mi ne gir di ði ni be lir ten Çi çek, bu tür so ruþ tur ma la rýn ö nem li ol du ðu nu söy le di. Ül ke nin 1950 li yýl lar dan bu ya na çok par ti li si ya sal ya þa ma gir di ði ni, an cak za man za man de mok ra si nin, si ya se tin, Mec lis fa a li yet le ri nin as ký ya a lýn dý ðý ný i fa de e den Çi çek, Ge ri ye dö nüp bak tý ðý mýz da de mok ra si nin as ký ya a lýn ma sý ge re ki yor muy du, bu gün bun la rý da ha sað lýk lý bir þe kil de de ðer len di re bi li yo ruz. Bu mü da ha le le rin ar ka sýn da ne var ne yok, ge le cek ne sil le rin bun la rý öð ren me si, de mok ra si nin stan dar dý nýn yük sel til me si ba ký mýn dan ö nem li dir. Ý na ný yo ruz ki ar týk bu tür lü mü da ha le ler dö ne mi bit miþ tir di ye ko nuþ tu. Hal kýn i ra de si i le iþ ba þý na ge len le ri yi ne hal kýn i ra de si nin gö tü re bi le ce ði ni ne dik ka ti çe ken Çi çek, þun la rý söy le di: Doð ru o lan da bu dur. Çün kü Cum hu ri - SÝ MAV DA, ön ce ki gün peþ pe þe mey da na ge len 4,8 ve 4,7 bü yük lük le rin de ki i ki or ta þid det li dep re min ar dýn dan 24 sa at te böl ge de bü yük lük le ri 2,0 ve 4,0 a ra sýn da de ði þen 69 art çý sar sýn tý kay de dil di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü ve ri le ri ne gö re, Si mav il çe mer ke zi ne 28 ki lo met re u zak lý ðýn da ki Ýn li ce kö yün de, ön ce ki gün sa at ve de bir da ki ka a ray la o lu þan, çev re il ve il çe ler de de his se di len 4,8 ve 4,7 bü yük lük le rin de ki dep rem ler son ra sý bir gün de 69 art çý sar sýn tý be lir len di. Ýn li ce nin ya ný sý ra Si mav a bað lý Yað mur lar, Baþ ko nak, Sö ðüt köy le - bir, kýb le niz bir.. bir bir, yü ze ka dar bir bir. Son ra kö yü nüz bir, dev le ti niz bir, mem le ke ti niz bir.. o na ka dar bir bir. Bu ka dar bir bir ler vah det ve tev hî di, vi fak ve it ti fa ký, mu hab bet ve u huv ve ti ik ti za et ti ði ve kâ i na tý ve kü re le ri bir bi ri ne bað la ya cak ma ne vî zin cir ler bu lun duk la rý hal de; þi kak ve ni fâ ka, kin ve a dâ ve te se be bi yet ve ren ö rüm cek a ðý gi bi e hem mi yet siz ve se bat sýz þey le ri ter cih e dip Mü mi ne kar þý ha ki kî a dâ vet et mek ve kin bað la mak; ne ka dar o râ bý ta-i vah de te bir hür met siz lik ve o es bab-ý mu hab be te kar þý bir is tih faf ve o mü na se bât-ý u huv ve te kar þý ne de re ce bir zu lüm ye tin de de mok ra si nin de dev le tin de sa hi bi mil let tir. Kim se ken di si ni mil le tin ye ri ne ko ya rak de mok ra si yi as ký ya al ma gay ret le ri i çin de, hiç ol maz sa bun dan böy le bu lun ma ma lý dýr. Top lum da böy le bir bi linç var. Þim di ge ri ye dö nük yar gý la ma sü re ci baþ la mýþ týr. Mec lis te de bir ko mis yon ku rul du. Ü mit e de rim ki bu ko mis yon da so ruþ tur ma ve ko vuþ tur ma ya pa ra lel tüm a ra ka pla nýn da si ya se ten ne var sa o nu da çý kar ma im ka ný o lur. Bun lar Tür ki ye de i yi ge liþ me ler dir. An cak bu sü re ci kin ve in ti kam duy gu suy la de ðil, çün kü bun lar te laf fuz e di li yor, hu kuk çer çe ve sin de, hu ku kun i çin de ka la rak ve ken di bað la mýn dan da dý þa rý ya çý kar ma dan, so ruþ tur ma la rýn, ko vuþ tur ma la rýn ve a raþ týr ma la rýn sür dü rül me si ge rek mek te dir. Ül ke bir sý nav dan ge çi yor. Ü mit e de rim ki bu sý nav dan da ül ke miz ba þa rýy la çý kar. De mok ra si mi zi de bu ma na da da ha i le ri ye ge tir miþ o lu ruz di ye dü þü nü yo rum. Her ke sin bu sü reç te bi raz da ha so ðuk kan lý bi raz da ha sa býr lý ol ma sý ge re ki yor. Ben 28 Þu bat ta Mec lis tey dim. 12 Ey lül de a vu kat lýk ya pý yor dum. 27 Ma yýs ta öð ren ciy dim. Do la yý sýy la bu mü da ha le le ri bir öl çü de dý þa rý dan, i çe ri den ya þa mýþ bi ri si o la rak i fa de e de bi li rim ki bu gün Tür ki ye dün den da ha i yi nok ta da dýr. Öy le de ol ma sý ge re ki yor. An ka ra / a a ri, Hi sar cýk, Þap ha ne ve Ge diz il çe le rin de ki art çý sar sýn tý lar, 2,0 i le 4,0 a ra sýn da ki bü yük lük ler de o luþ tu. Ýn li ce Kö yü muh ta rý A li Gü zel, A A mu ha bi ri ne, dep rem ler dolayýsýyla köy lü le rin ev le ri ne gi re me di ði ni söy le di. Dep rem ler yü zün den köy de boþ du rum da ki 14 e vin kýs men yý kýl dý ðý ný be lir ten Gü zel, kö ye 70 met re u zak lý ðýn da ki bü yük ka ya nýn 5 par ça ya ay rýl ma sýn dan en di þe duy duk la rý ný an lat tý. Gü zel, köy de ki 211 yýl lýk ca mi nin iç ve dýþ du var la rýn da çat lak lar o luþ tur du ðu nu di le ge ti re rek, þöy le de vam et ti: Dün kü (ön ce ki gün) 4,8 lik dep rem ve ar dýn dan de vam e den art çý sar sýn tý lar dolayýsýyla ve i ti saf ol du ðu nu; kal bin öl me miþ i se, ak lýn sön me miþ i se an lar sýn! Ey ehl-i i man! Zil let i çin de e sa ret al tý na gir me mek is ter se niz, ak lý ný zý ba þý ný za a lý nýz! Ýh ti lâ fý nýz dan is ti fa de e den za lim le re kar þý (in ne mâl mü mi nu ne ih va tün) kal a-i kud sî ye si i çi ne gi ri niz; ta has sun e di niz. Yok sa ne ha ya tý ný zý mu ha fa za ve ne de hu ku ku nu zu mü da fa a e de bi lir si niz. Ma lûm dur ki; i ki kah ra man bir bi riy le bo ðu þur ken; bir ço cuk, i ki si ni de dö ðe bi lir. Bir mi zan da i ki dað bir bi ri ne kar þý mü va ze ne de bu lun sa; bir kü çük taþ, mü va ze ne le ri ni bo zup on lar la oy na ya bi lir; bi ri ni yu ka rý, bi ri ni a þa ðý in di rir. Ýþ te ey Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek, TBMM Baþ kan lar Par ký'nda, 24. Dö nem 2. Ya sa ma Yý lý Fi dan Dik me tö re nin de ga ze te ci le rin 28 Þu bat so ruþ tur ma sý na i liþ kin so ru la rý ný ce vap la dý. KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK TBMM BAÞ KA NI ÇÝ ÇEK, 28 ÞU BAT SO RUÞ TUR MA SI Ý LE ÝL GÝ LÝ SÜ RE CÝ KÝN VE ÝN TÝ KAM DUY GU SUY LA DE ÐÝL, HU KUK ÇER ÇE VE SÝN DE, HU KU KUN Ý ÇÝN DE KA LA RAK VE KEN DÝ BAÐ LA MIN DAN DA DI ÞA RI YA ÇI KAR MA DAN SÜR DÜ RÜL ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. HERKES, VÝCDAN MUHASEBESÝ YAPMALI TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, bir þe ye dik kat e dil me si ge rek ti ði ne i þa ret e de rek, þun la rý söy le di: Tar týþ ma la ra, ya zý lýp çi zi len le re ba - ký yo rum. Her ke sin ken di si ne bir vic dan mu - ha se be si yap ma sý lâ zým. Or ta lýk ay dýn la nýn ca kah ra man lar ço ða lý yor. De mok ra si ye vur gu ya pan lar ço ða lý yor. Bu ö nem li dir. Vur gu lar ya pýl sýn a ma bu o lay lar ol du ðun da da her kes ne re dey di, bu nun da vic dan mu ha se be si nin ya pýl ma sý ge re ki yor. Bu i þin sý kýn tý la rý ný ba sýn men sup la rý da çek ti. O za man mes lek men - sup la rý nýn i pi ni çe ken ler, þim di de mok ra si ye bü yük öl çü de vur gu ya pý yor lar. E ðer bir vic - dan mu ha se be si nin so nu cun da sa mi mî o la - rak de mok rat lar sa di ye ce ðim hiç bir þey yok. A ma þim di þart lar böy le ge rek ti ri yor di ye, bu gün böy le dün de öy le di yor lar sa bu da çok ah la ki bir du rum de ðil dir. Çi çek, 28 Þu - bat so ruþ tur ma sý kap sa mýn da tu tuk la nan es ki Ge nel kur may 2. Baþ ka ný e mek li Or ge - ne ral Çe vik Bir in i fa de si ne i liþ kin bir so ru ü - ze ri ne, yar gý ya in ti kal et miþ, so mut bir o lay - la il gi li, hu ku ka say gý nýn ge re ði o la rak hiç bir yo rum ya pa ma ya ca ðý ný söy le di. Si mav be þik gi bi sallanýyor kö yü mü zün do ðu ve ba tý ke sim le rin de he ye lan lar o luþ tu. 5 par ça ya ay rý lan dev ka ya par ça sý nýn ü ze ri mi ze düþ me si an me se le si. Bu nun ya nýn da kö yün her ye rin den su lar kay na ma ya baþ la dý. Dep rem ler 50 ton luk su de po sun da de rin çat lak lar o luþ tur du. Bu yüz den de po da sý zýn tý lar baþ la dý. Dep rem ön ce si Ko ca Çeþ me nin su de bi sin de ö nem li bir ar týþ gör dük ve su bir sü re bu la nýk ak tý. He ye lan teh li ke sin den kor ku yo ruz. Va tan daþ la rý ev le ri ne gir me ye ik na e de mi yo rum. 60 nü fus lu kö yü mü zün bir ki lo met re u zak lýk ta ön ce den tah sis e di len gü ven li a la na ta þýn ma sý ný is ti yo ruz. Kütahya / a a ehl-i i man! Ýh ti ras la rý nýz dan ve hu sû met kâ ra ne ta raf gir lik le ri niz den kuv ve ti niz hi çe i ner, az bir kuv vet le e zi le bi lir si niz. Ha yat-ý iç ti ma i ye niz le a lâ ka nýz var sa, (El mü mi nu lil mü mi ni kâl bün yan-ül mir su si ye þüd dü ba zu hu ba zan) düs tur-u â li ye yi düs tur-u ha yat ya pý nýz, se fa let-i dün ye vi ye den ve þe ka vet-i uh re vi ye den kur tu lu nuz!. Ki tap ta Sa id Nur sî den Na zým Hik met e, Sü ley man Hil mi Tu na han dan  þýk Vey sel e, Meh med Zâ hid Kot ku dan Ne cip Fa zýl a, Ce mil Me riç den Ta hir Bü yük kö rük çü ye ka dar bir çok ö nem li is min ya zý ve þi ir le ri yer a lý yor. A da let bir an ön ce te cel li et me li nmhp Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, 28 Þu bat i le il gi li so ruþ tur ma nýn ob jek tif ve a dil bir þe kil de sür dü rül me si ve ar ka sýn dan da so nu ca er di ril me si bü yük bir ö nem ta þý mak ta dýr de di. Bah çe li, par ti si nin TBMM grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, 12 Ey lül as ke ri dar be siy le il gi li mah ke me sü re ci ve di ðer dar be te þeb büs le ri ni kap sa mý na a lan ko vuþ tur ma sü reç le ri de vam e der ken, bu kez de 28 Þu bat 1997 ta ri hin de ce re yan e den post mo dern dar be gi ri þi mi hak kýn da hu ku ki ta ki bat baþ la týl dý ðý ný, gö zal tý lar ve tu tuk la ma la rýn ya þan dý ðý ný ha týr lat tý. Ön ce lik le di ye ce ði miz; baþ la yan yar gý sü reç le ri nin ek sik siz, hýz lý ve tam o la rak sür dü rül me si, her han gi bir ge cik me ye mey dan ver me den a da le tin bir an ön ce te cel li et me si dir i fa de si ni kul la nan Bah çe li, þöy le ko nuþ tu: Mu hak kak ki mil lî i ra de yi felç et me yi bý ra ký nýz fi i li yat ta ger çek leþ tir me yi, ak lýn dan bi le ge çi ren kim var sa hu kuk ha re ke te geç me li ve bun la rýn ya ka sýn dan tut ma lý dýr. Bu ne den le, en son o la rak baþ la yan 28 Þu bat i le il gi li so ruþ tur ma nýn ob jek tif ve a dil bir þe kil de sür dü rül me si ve ar ka sýn dan da so nu ca er di ril me si bü yük bir ö nem ta þý mak ta dýr. Ý kaz la be lirt mek is te rim ki dar be ci le ri hu kuk kar þý sý na çý ka rýr ken, bu sü reç ten ne ma lan ma ve si ya sî kay gý gö zet me kur naz lý ðý hak sýz lý ðýn ve ku ral sýz lý ðýn yer leþ me si ne ve güç len me si ne ne den o la bi le cek tir. An ka ra / a a 1 Ma yýs Tak sim de kut la na cak nýs TAN BUL Va li si Hü se yin Av ni Mut lu 1 Ma yýs Ýþ çi Bay ra mý nýn Tak sim de kut lan ma sý ko nu sun da fark lý bir dü þün ce le ri nin ol ma dý ðý ný söy le di. 8. Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal ýn ö lü mü nün 19. yýl dö nü mü dolayýsýyla a nýt me zar da ki an ma tö re ni ne ka tý lan Va li Hü se yin Av ni Mut lu, 1 Ma yýs kut la ma la rý na yö ne lik ha zýr lýk lar la il gi li ken di si ne yö nel ti len so ru la rý ce vap la dý. Mut lu, kut la ma la rýn hu zur ve gü ven i çin de geç me si i çin em ni yet güç le ri nin ge rek li ha zýr lýk la rý yap týk la rý ný ve ted bir a la cak la rý ný be lirt ti. Kut la ma la rýn her yýl ol du ðu gi bi sa kin ve sü kû net le geç me si ni bek le dik le ri ni ak ta ran Mut lu, Ta biî ki iþ çi le ri mi zin, e mek çi le ri mi zin bu ö zel gün le ri ni en i yi þe kil de kut la ma la rý ve e me ðe say gý nok ta sýn da da he pi mi zin bu ko nu da ge rek li gay re ti gös ter me si lâ zým. E mek gü nü ne, iþ çi le ri mi zin gü nü ne ya ký þýr bir et kin lik ol ma sý ný ben de yü rek ten di li yo rum di ye ko nuþ tu. 1 Ma yýs ýn Tak sim Mey da ný nda kut lan ma sý ko nu sun da her han gi bir sý kýn tý o lup ol ma dý ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne Va li Mut lu, Tak sim Mey da ný nda yap tý rý yo ruz. Þu a na ka dar fark lý bir dü þün ce miz yok de di. Ýstanbul / cihan Boz dað, MGK ka rar la rý tav si ye ni te li ðin de nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, 28 Þu bat dö ne min de ki MGK ka rar la rý nýn tav si ye ni te li ðin de ol du ðu nu ve bað la yý cý lý ðý nýn bu lun ma dý ðý ný bil dir di. Boz dað, TBMM de ga ze te ci le rin 28 Þu bat dö ne min de ki MGK ka rar la rý ný ha týr lat ma sý ü ze ri ne, MGK ka rar la rý nýn bað la yý cý lý ðý yok. Tav si ye ni te li ðin de ka rar lar de di. Boz dað, Çe vik Bir in i fa de siy le il gi li de ðer len dir me si nin so rul ma sý ü ze ri ne, O na mah ke me ler ka rar ve rir di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Üstün: Din e ði ti mi nin yay gýn laþ tý rýl ma sý se vin di ri ci ntbmm Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu Baþ ka ný Ay han Se fer Üs tün, Din e ði ti mi nin yay gýn e ði tim a ðý na a lýn mýþ ol ma sý son de re ce se vin di ri ci bir ge liþ me ol muþ tur de di. Sa kar ya Müf tü lü ðü ne a ta nan Ýl yas Se ren li yi zi ya ret e den Üs tün, TBMM de bir çok par ti gru bu nun or tak la þa ö ner ge siy le zo run lu e ði ti min 12 yý la çý ka rýl ma sý na i liþ kin ye ni bir dü zen le me ya pýl dý ðý ný ha týr la ttý. Üs tün, Kur ân-ý Ke rim e ði ti mi ve Pey gam be ri mi zin (asm) ha ya tý nýn seç me li bir ders o la rak bü tün o kul lar da o ku tul ma im kâ ný na ka vu þul du. Ben ce en gü zel müj de dir bu. Mil let bi li yor, hem di ni ni hem Kur ân-ý Ke rim i ba zen sa man lýk lar da, ba zen or man da o ku mak ve öð ren mek du ru mun da kal mýþ. Oy sa in sa nýn ken di i nan cý ný, di ni ni öð ren me hak ký do ðuþ tan ge len bir hak týr de di. Ýn san hak la rý nýn, bi rey le rin do ðuþ tan sa hip ol duk la rý hak lar dan ol du ðu na i þa ret e den Üs tün, din ve vic dan hür ri ye ti nin di ni ni, i nan cý ný öð ren me ve öð ren di ði ni de yay ma öz gür lü ðü ol du ðu nu i fa de et ti. Din e ði ti mi nin yay gýn e ði tim a ðý na a lýn mýþ ol ma sý son de re ce se vin di ri ci bir ge liþ me ol muþ tur di yen Üs tün, þöy le de vam et ti: Bun dan son ra ve li le ri miz seç me li de ol sa baþ vur ma la rý su re tiy le be lir li bir sý nýf tan son ra o kul lar da hem Ku r ân-ý Ke rim ders le ri ni hem de Pey gam be ri mi zin (asm) ha ya tý ný öð ren me im kâ ný na ka vu þa cak lar dýr. Sakarya / a a

9 HA BER LER HA BER 9 Y Tur gut Ö zal me za rý ba þýn da a nýl dý nse KÝ ZÝN CÝ Cum hur baþ ka ný Tur gut Ö zal, ö lü mü - nün 19. yý lýn da Top ka pý da ki A nýt Me zar da dü zen - le nen tö ren le a nýl dý. An ma tö re ni ne, Tur gut Ö - zal ýn e þi Sem ra Ö zal i le ço cuk la rý Ah met ve E fe Ö - zal, to run la rý Naz Ö zal ve Ser ra Ö zal, ge li ni Si nem Ö zal i le Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak - tar, Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu ve va tan - daþ lar ka týl dý. Ö zal i çin say gý du ru þun da bu lu nul - ma sýy la baþ la yan tö ren de, da ha son ra a ný ta çe lenk ko nul du. Tö ren de ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný cevap la yan Er do ðan Bay rak tar, Tur gut Ö zal ýn Tür - ki ye Cum hu ri ye ti nin dün ya i le bü tün leþ me sin de, Tür ki ye nin gö zü nün a çýl ma sýn da ve kal kýn ma sýn da en ö nem li har cý ko yan in san ol du ðu nu be lirt ti. Bay - rak tar, Tür ki ye de çok par ti li de mok ra tik re ji me ge çil dik ten son ra rah me te in ti kal e den i ki bü yük in - sa ný mýz var; rah met li Men de res ve rah met li Ö zal Türk ta ri hi ne ve bi zim dev let ta ri hi mi ze al týn harf - ler le is mi ni yaz dý ran i ki in san dý. Bu mil let u nut ma - ya cak týr de di. Tur gut Ö zal ýn oð lu Ah met Ö zal da Tur gut Ö zal ýn ö lü mü nün ü ze ri ne 19 yýl geç miþ gi - bi gel me di ði ni, hâ lâ her ke sin ak lýn da, gön lün de ve her ke sin ko nuþ ma la rýn da ol du ðu nu, mil yon lar ca in sa nýn u nut ma dý ðý ný be lirt ti. Tur gut Ö zal ýn yap - ma ya ça lýþ týk la rý mý da ha son ra an la ya cak lar de di - ði ni i fa de e den Ah met Ö zal, Ha ki ka ten þim di an la - þýl ma ya baþ la dý de di. Tö ren, Kur â n-ý Ke rim ve duâ o kun ma sý nýn ar dýn dan so na er di. Ýs tan bul / a a Norm kad ro yar gý ya ta þý ndý ntbmm Baþ kan lýk Di va ný ü ye si, CHP Bo lu Mil let - ve ki li Tan ju Öz can, TBMM Baþ kan lýk Di va ný nýn norm kad ro uy gu la ma sý na i liþ kin ka ra rý nýn ip ta li i çin Da nýþ tay a dâ vâ aç tý ðý ný bil dir di. Öz can, TBMM de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ip tal dâ - vâ sý na i liþ kin bil gi ver di. TBMM Baþ kan lý ðý Ý da rî Teþ ki lâ tý Ya sa sý nýn, norm kad ro dü zen le me si ge tir - di ði ni, bu ko nu da yet ki yi de TBMM Baþ kan lýk Di - va ný na ver di ði ni ha týr la tan Öz can, Baþ kan lýk Di va - ný nýn, 29 Mart ta yap tý ðý top lan tý da, norm kad ro - nun baþ la týl ma sý ka ra rý al dý ðý ný söy le di. Öz can, bu - na da ya nak o la rak da TO DA Ý E nin bi lim sel lik ten u zak ra po ru nun a lýn dý ðý ný i fa de e de rek, bu ka ra ra di va nýn CHP li ü ye le ri nin þerh koy du ðu nu be lirt ti. Öz can, norm kad ro nun, ge nel, ob jek tif kri ter le ri ni ken di le ri nin be lir le me si i çin bir ö ner ge ver di ði ni di - le ge ti re rek, bu nun i çin Di van da bir alt ko mis yon ku rul du ðu nu ve i ki kez top lan dý ðý ný an lat tý. Öz can, alt ko mis yo nun AKP li ü ye le ri nin, ge nel, ob jek tif kri ter ler ha zýr la ma de ðil; e mek li li ði ge len per so ne li gön der me pe þin de ol du ðu nu gör dü ðü nü sa vu na - rak, Baþ ka da ça rem kal ma dý ðý i çin Baþ kan lýk Di va - ný nýn norm kad ro uy gu la ma sý ka ra rý nýn ip ta li i çin dün Da nýþ tay a dâ vâ aç tým de di. An ka ra / a a Bü yü kel çi a ta ma la rý Res mî Ga ze te de nba ZI mer kez le re ya pý lan bü yü kel çi a ta ma la rý Ba - kan lar Ku ru lu ta ra fýn dan o nay lan dý. Res mî Ga ze - te nin dün kü sa yý sýn da yer a lan Ba kan lar Ku ru lu ka - ra rý na gö re, Ba kan lýk Mü þa vi ri Bü yü kel çi Se lim Ku - ne ralp Dün ya Ti ca ret Ör gü tü nez din de Tür ki ye Cum hu ri ye ti Da i mî Tem sil ci si, Ge nel Mü dür Yar - dým cý sý El çi Ýs ma il Al per Coþ kun A zer bay can Bü yü - kel çi si, MGK Ge nel Sek re te ri Bü yü kel çi Ser dar Ký lýç Ja pon ya Bü yü kel çi si, Mer kez Va li si Meh met Ni ya zi Ta ný lýr Ka ra dað Bü yü kel çi si, Stras bo urg Baþ kon so - los lu ðu Bi rin ci Sý nýf Baþ kon so los Zey nep Si bel Al - gan Se ne gal Bü yü kel çi si, Da i re Baþ ka ný Ü mit Yal çýn Ku veyt Bü yü kel çi si, MÝDY nez din de Bü yü kel çi A li Ah met A cet Mek si ka Bü yü kel çi si, Ge nel Mü dür Bü yü kel çi Re ha Kes kin te pe A vus tral ya Bü yü kel çi si, Lon dra Bü yü kel çi si Ke rem Ah met Ký rat lý Um man Bü yü kel çi si, Ge nel Mü dür Yar dým cý sý El çi Dam la Ye þil Say Ye ni Ze lan da Bü yü kel çi si, Pa ris Baþ kon - so lo su Bi rin ci Sý nýf Baþ kon so los U ður A rý ner Fas Bü yü kel çi si o la rak a tan dý. Ka na da Bü yü kel çi si Ra - fet Ak gü nay, A zer bay can Bü yü kel çi si Hu lu si Ký lýç, Ka ra dað Bü yü kel çi si E mi ne Bir gen Ke þoð lu, Se ne - gal Bü yü kel çi si Ha ti ce As lý gül Üð dül, Kon go Bü yü - kel çi si Ni hat Ci va ner, A vus tral ya Bü yü kel çi si O ðuz Öz ge, Fas Bü yü kel çi si Tunç Üð dül, Ye ni Ze lan da Bü yü kel çi si A li Ya ký tal, Um man Bü yü kel çi si Meh - met Hay ri E rol i se Mer kez e a tan dý. An ka ra / a a KKTC li ve kil Mec lis e e þek sýr týn da gel di nkktc DE a na mu ha le fet Cum hu ri yet çi Türk Par ti si (CTP) Ga zi ma ðu sa Mil let ve ki li A rif Al bay rak, a kar - ya kýt fi yat la rýn da ki ar tý þý pro tes to et mek a ma cýy la Mec lis e e þek sýr týn da git ti. CTP Mil let ve ki li A rif Al - bay rak, e þek sýr týn da Mec lis e gel di. E þe ðin boy nu na JN 44 ya zý lý pla ka da a san Al bay rak, a kar ya ký ta ya pý - lan zam la rý pro tes to et ti. Al bay rak, Mec lis bah çe sin - de e þek sýr týn da yap tý ðý a çýk la ma da, yol da ben zi ni - nin bit ti ði ni ve mec li se gel mek i çin ça re o la rak bu nu bul du ðu nu i fa de e de rek, hü kü me tin po li ti ka la rý ný e - leþ tir di. Huy suz lan ma sý ü ze ri ne, e þek ten i ne rek a çýk - la ma sý na de vam e den Al bay rak, in san la rýn kon tak ka pa týr du ru ma gel di ði ni sa vu na rak, e þe ðin dar gün - de u la þým a ra cý ol du ðu nu, Mer ce des ol maz sa e þe ðe de bi ne bi le cek le ri ni gös ter di ði ni kay det ti. Al bay rak, ga ze te ci le rin so ru su ü ze ri ne, ey le mi nin, hü kü me tin yap týk la rý ný bir ne vi e þek þa ka sý o la rak ni te le di ði ni be lirt ti. E þe ði bir sü re mec lis bah çe sin de ki ü züm as - ma sý nýn al tý na bað la yan Al bay rak, da ha son ra Mec lis dý þý na çý kar dý ve ey lem den do la yý e þe ðe de te þek kür et ti. Cum hu ri yet Mec li si Baþ ka ný Ha san Bo zer, Ge - nel Ku rul un a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Al bay - rak ýn ey le mi nin Mec lis e ve mil let ve kil le ri ne kar þý say gý sýz lýk ol du ðu nu be lir te rek ký na dý. Bo zer, Al bay - rak hak kýn da ge rek li di sip lin so ruþ tur ma sý ný baþ la ta - ca ðý ný söy le di. Baþ ba kan Ýr sen Kü çük de Al bay rak a, Ye ni a ra cýn ha yýr lý sý ol sun de di. Lef ko þa / a a 28Þu bat post mo dern dar be - si nin ger çek le ri ü ze rin de ki sýr per de si du ru yor. 28 Þu bat ka sýr ga sý ný es ti ren cun ta ya des - tek ve ren ke sim le rin ba þýn da bü yük ser ma ye ve e lin de ki mâ lum med ya ge li yor. Bü tün dar be ve a ra dö nem ler de or ta ya a tý - lan ir ti ca teh di di, bu sü reç te de ba ha ne e - dil di. Ve mil let mað dur e dil di. An cak 28 Þu - bat yay ga ra sýn da en bü yük bas ký ve hak sýz - lýk, ir ti ca teh di di uy dur ma sý al týn da di ne ve din dar la ra ya pýl dý. Halk la dev let kar þý kar þý ya ge ti ril di, ö zel lik le din dar lar he def a lýn dý. Te le viz yon la ra çý ka rý lan pa ra lý sah te fi gü - ran lar la ko pa rý lan ir ti ca yay ga ra sý nda, þim - di ler de bu gün kü si ya sî ik ti da rýn ya nýn da yer a lan med ya pat ron la rý nýn o za man ki 28 Þu - bat ak tör le ri ni poh poh la ma la rý, sý kýl ma dan ah kâm ke sen ga ze te ci ve ya zar la rýn 28 Þu bat med hi ye le ri ve man þet le ri ar þiv ler de. Dö ne min Ge nel kur may Ý kin ci Baþ ka ný Çe - vik Bir in ilk i fâ de sin de, sü re cin baþ ak tö rü o - la rak bü tün bun la rý ka bul len me si, doð ru su ör tü lü i ti raf ni te li ðin de. Sav cý nýn so ru la rý na kar þý Bir in, Ba tý Ça lýþ - ma Gru bu nun (BÇG) ku rul ma sý, fiþ le me ve yön len dir me fa a li yet le ri ni Mil lî Gü ven lik Si ya set Bel ge si ne gö re ir ti ca nýn ön ce lik li teh dit ol du ðu be lir le me si ne gö re yap týk la rý ný söy le me si ve MGK ka rar ver di. Biz e mir ve tâ li mat la rý uy gu la dýk; bun la rý uy gu la ma mak suç tur de me si, dik ka te de ðer. Hâ len sü ren uy gu la may la teh dit ler in be - lir len me si ne e sas teþ kil e den ve kýr mý zý ki - tap o la rak bi li nen Mil lî Gü ven lik Si ya set Bel ge si nin (MGSB) Ge nel kur may i le MÝT in gö rüþ ve ta lep le riy le o luþ tu rul ma sý, çar pýk lý ðý e le ve ri yor ÞU BAT IN ÝÇ YÜ ZÜ An la þý lan o ki, ir ti ca teh di di uy dur ma sý ön ce iç teh dit o la rak MGK nýn ö nü ne ko - nul muþ. Son ra da bu na gö re a lý nan ka rar - lar la her tür lü an ti de mok ra tik ve hu kuk suz da yat ma ya sal laþ tý rýl mýþ. Bir in, BÇG nin ku rul ma sý ve ken di si ne bað lý o la rak ça lýþ ma sý ko nu sun da, a na ya sa, ka nun lar ve yö net me lik le re gö re, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin ko ru ma ve kol la ma gö re vi bu - lun du ðu yla ce vap ver me si ve MGK nýn MGSB ye gö re ir ti ca yý ön ce lik li teh dit o la rak ni te len dir di ði ni ha týr lat ma sý, bu nun te yi di 28 Þu bat ýn en ka ran lýk kýs mý, as ke rî yö - nü. Ge nel kur may da ya þa nan tar týþ ma lar, med ya ya sý zan ko mu ta nýn ya ka sý na ya pýþ - ma teh dit le ri, ze hir le me te þeb büs le ri, su i - kast se nar yo la rý, ak la ka ra yý bir bi rin den a yýrt e de cek o lay lar. Sü re cin ay dýn lan ma sý i çin ev - ve lâ 28 Þu bat ýn as ke rî a ya ðý nda o lup bi ten - le rin ay dýn lan ma sý ge re ki yor. As ke rin i çin de diz gin le ri e le ge çi ren 28 Þu - bat çý lar a kim ler, han gi rüt be de ki ler kar þý i di, kim ler en gel ol ma ya ça lý yor du ve en ö nem li si, kim ler va hâ me tin da ha kan lý bü yük bir fâ ci a ya dö nüþ me si ni ak lý se lim le ön le di? Han gi mer ci - ler ve ma kam lar, post mo dern dar be ci le ri bü yük bir i ti na ve has sa si yet le a yýk la ya rak or - du ya za rar ver me den e mek li ye sevk e dip bin yýl sü re ce ði söy le nen 28 Þu bat ba lo nu nu pat - la ta cak yo lu aç tý ve sü re ci a kim bý rak týr dý? 28 Þu bat ýn iç yü zün de ki ger çek ler, sü re - cin ka ra ku tu su nda ki þif re le ri çö ze cek bü - tün bu so ru la rýn doð ru ce vap la rýn da Ka ran lýk ta ka lan bir di ðer hu sus, hü kû me - tin ö nü nün ke sil me si i çin, ö zel lik le ko a lis yon or ta ðý DYP nin rüþ vet, bas ký ve teh dit le za a fa uð ra týl ma sý. Biz zat Bir ta ra fýn dan ka rar - gâh tan tâ kip e dil di ði be lir ti len da yat ma ve kor kut ma lar la, mil let ve kil le ri ne, Ya is ti fa e - din ya da Yas sý a da ya gi der si niz. Yas sý a da da yer le ri niz, nu ma ra la rý nýz bi le bel li teh dit le ri - nin sav rul ma sý. Ya kýn ta ri hin tes bi tin de ki bü tün bu bi lin - mez lik le rin tek tek ir de le nip vu zu ha ka vuþ tu - rul ma sý, bu gün med ya da ve si ya set te 28 þu - bat kar þýt lý ðý nýn ti ca re ti ni ya pan la rýn, o za - man a ra re ji me ne den li des tek ver dik le ri nin ve mü da ha le iþ bir lik çi li ðin de ne den li ak tif rol oy na dýk la rý nýn de þif re siy le 28 Þu bat uk - de si nin çö zül me si a çý sýn dan ö nem li 28 ÞU BAT IN DIÞ YÜ ZÜ As lýn da 28 Þu bat ýn en sý rý tan iç yü zü, dýþ - yü zü. 28 Þu bat da yat ma sý nýn, ay nen 12 Mart muh tý ra sý ve 12 Ey lül dar be si gi bi A - me ri ka ve kü re sel or tak la rý nýn tel ki niy le da - hil de ki yar dak çý la rý o lan Tür ki ye de ki ço - cuk lar a yap tý rýl ma sý. Mil let i râ de si ni, Mec li si i po tek al tý na al mak ve si ya se ti iþ lev siz bý rak - týr mak i çin ku ru lan it ti fak lar. Ý fâ de sin de post mo dern dar be i çin o gün - kü ir ti ca teh di di ge rek çe sin den bah se den Çe vik Bir in, da ha son ra AKP nin stra te jik viz yo nu nu ö ve rek ABD i le i liþ ki ler i yi yol - da gi bi i fa de ler kul lan mýþ ol ma sý da, 28 Þu - bat da yat ma sý nýn bir A me ri kan pro je si ol - du ðu nu or ta ya ko yan i þa ret ler den bi ri. Dün den bu gü ne ko nu þu lan lar, ön ce ö zel hâ tý ra la ra, þim di de sa vun ma la ra dö kü lü yor. Ve 28 Þu bat çý as ker ler in baþ ta ABD ve Ýs ra il ol mak ü ze re hâ ri cî mah fil ler le giz li i liþ ki le ri ve iþ bir lik le ri, sü re cin mâ hi ye ti ni de þif re e di yor. 28 Þu bat ak tör le ri nin ik rar la rý ve mað dur - la rý nýn be yân la rýy la ka ran lýk dö ne min ü ze - rin de ki sýr per de si a ra lan dýk ça, bir çok bi lin - me yen ya da kas ten çar pý tý lan o lay la rýn iç yü - zü a çý ða çý ka cak ve ger çek ler da ha bâ riz bir bi çim de te bâ rüz et ti ri le cek 28 Þu bat ýn sýr per de si KPSS ye baþ vu ru lar bu gün so na e ri yor nka MU Per so nel Seç me Sý na vý na (KPSS) baþ vu ru lar, bu gün so na e re cek. ÖSYM ta - ra fýn dan ya pý lan li sans dü ze yin de ki KPSS, 78 Tem muz ta rih le rin de dört o tu rum da, il mer kez le ri i le Lef ko þa da ger çek leþ ti ri le cek. Baþ vu ru su 9 Ni san da baþ la yan ve sü re si bu gün so na e re cek 2012 KPSS ye, li sans me zun la rý i le bir li sans prog ra mýn dan me zun o la bi le cek du rum da o lan a day lar gi re cek. Baþ vu ru lar baþ vu ru mer kez le rin ce yü rü tü lü - yor. Sý na va ka týl mak is te yen a day lar, ký la vuz i le a day baþ vu ru for mu nu ÖSYM nin in ter - net ad re sin den e di ne bi le cek. Ay rý ca ký la vuz da ðý tý mý ve sa tý þý ya pýl ma ya cak. An ka ra / a a Kop ya dos ya sýn da giz li lik ka ra rý var na DA LET Ba ka ný Sa dul lah Er gin, KPSS de kop ya çe kil me si id di a sýy la il gi li so ru ö ner - ge si ne, dos ya da giz li lik ka ra rý var ce va bý - ný ver di. Er gin, CHP De niz li Mil let ve ki li Ad nan Kes kin in KPSS de kop ya id di a la - rýy la il gi li so ru su na, An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, 1011 Tem muz ta rih le rin de ya pý lan KPSS de kop ya çe kil me si id di a sýy - la il gi li o la rak Cum hu ri yet Baþ sav cý lýk la rý ta ra fýn dan so ruþ tur ma baþ la týl dý ðý ný, so - ruþ tur ma nýn ha len der dest ol du ðu nu ve dos ya da giz li lik ka ra rý bu lun du ðu nu bil - dir miþ tir de di. An ka ra / a a Si lo pi de 2 þe hi de 5 tu tuk la ma nsý LO PÝ il çe sin de ge çen yýl 2 po lis me mu - ru nun þe hit ol du ðu sal dý rý da, te rö rist le re yar dým ve ya tak lýk et tik le ri id di a sýy la gö zal - tý na a lý nan 5 ki þi tu tuk lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Cu di Da ðý nda 2123 Mart 2012 ta rih - le ri a ra sýn da te rör ör gü tü ne yö ne lik dü zen - le nen o pe ras yon da sað ya ka la nan 2 te rö ris - tin ver di ði i fa de ler doð rul tu sun da, Si lo - pi nin Ba þak Ma hal le si ne o pe ras yon dü - zen len di. O pe ras yon da gö zal tý na a lý nan 5 ki þi, em ni yet te ki ilk i fa de le rin de, Si lo pi de 11 Ma yýs 2011 ta ri hin de 2 po li sin þe hit e dil - di ði sal dý rý da, te rö rist le ri sak la dýk la rý ný i ti raf et ti. Em ni yet te ki iþ lem le ri ta mam la nan 5 ki þi, çý ka rýl dýk la rý ad lî ma kam lar ca tu tuk - lan dý. Si lo pi de 11 Ma yýs 2011 ta ri hin de te - rö rist ler ce po li se vi ne dü zen le nen si lâh lý sal - dý rý da, po lis me mur la rý Mu har rem Ün lü ve Gök men Þim þek þe hit ol muþ tu. Þýr nak / a a Þa fak vak ti dev u yuþ tu ru cu o pe ras yo nu nes KÝ ÞE HÝR DE dü zen le nen u yuþ tu ru - cu o pe ras yo nun da 43 ev de a ra ma ya pýl - dý. Es ki þe hir Ýl Em ni yet Mü dü rü Na ci Ku ru nun yö net ti ði 500 ki þi lik 90 e kip, sa at da Ay dý ner Ek Hiz met Bi na - sý nda top lan dý. Ku ru nun ta li mat la rý doð rul tu sun da po lis ler, Za fer, Þar hö yük, Tu na lý, Fa tih ve I þýk ma hal le le rin de ki 43 ad re se eþ za man lý o pe ras yon dü zen le di. Em ni yet güç le ri, ba zý ev le rin ka pý la rý ný bal yoz ve koç ba þýy la ký ra rak aç tý. Nar ko - tik kö pek le ri nin de kul la nýl dý ðý o pe ras - yon da, ev ler de a ra ma lar ya pýl dý. O pe ras - yon dü zen le nen ma hal le le rin gi riþ ve çý - kýþ la rý Çe vik Kuv vet Þu be si e kip le rin ce kon trol al tý na a lýn dý. Ku ru, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, 6 ay sü ren tek nik ça - lýþ ma lar son cun da bu sa bah o pe ras yo nu baþ lat týk la rý ný kay det ti. Na ci Ku ru, O - pe ras yo nu muz u yuþ tu ru cu mak sat lý bir o pe ras yon. He def le dik le ri mi zin 3 te 2 si - ni al dýk dedi. Es ki þe hir / a a DEMOKRAT Eðitimciler Sendikasý (DES) Genel Baþkaný Gürkan Avcý, eðitimden darbe izlerinin silinmesini, 28 Þubatýn ve 12 Eylülün faillerinin yargýlanmasý kadar önemli gördüklerini söyledi DES Genel Baþkaný Avcý, yaptýðý açýklamada, 28 Þubat darbesinin faillerine dönük yürütülen soruþturma süreciyle paralel olarak 28 Þubat ýn eðitim sisteminde meydana getirdiði yozlaþma ve tahribatlarýnda giderilmesine dönük çalýþmalar yapýlmasý gerektiðini belirtti. Avcý, Eðitimden darbe izlerinin silinmesini, 28 Þubatýn ve 12 Eylülün faillerinin yargýlanmasý kadar önemli görüyoruz dedi. 28 Þubat ta yürürlüðe konulan 8 yýllýk kesintisiz eðitim sebebiyle imam hatiplerin orta kýsýmlarý kapatýldýðýný, ardýndan katsayý engeli, Kur ân kurslarýna 15 yaþ sýnýrlamasý getirildiðini söyleyen Gürkan Avcý, Bir diðer uygulamada baþörtüsü yasaðý idi. Genç kýzlarýmýz üniversite kapýlarýnda yýllarca zulüm ve iþkence gördü. Yani 28 Þubat postmodern darbesi özellikle eðitim sistemini silindir gibi ezdi geçti diye konuþtu. DARBECÝLERÝN ÝSÝMLERÝ OKULLARIMIZDAN KALDIRILMALIDIR DES Genel Baþkaný Avcý 12 Eylül Lisesi, Kenan Evren Ýlköðretim Okulu gibi darbelerin ve darbecilerin isimlerinin okullar ve eðitim kurumlarýndan kaldýrýlmasý gerektiðini vurgulayarak, þu deðerlendirmelerde bulundu: Eðitim sistemimizdeki bütün antidemokratik müdahalelerin izlerinin silinmesini istiyoruz. Darbe ve muhtýra dönemlerinde eðitim sistemimiz yabancýlarýn kontrol ve müdahalelerine açýk hale getirilmiþtir. Sömürge ülkelere has, ülkemizdeki yabancý dilde eðitim ayýbýnýn altýnda da darbe dönemlerinin izlerini görebiliriz. Eðitim sistemimiz, medeniyetimizin kültürel kodlarýndan koparýlmýþ, gençlerimiz adeta tarihinden ve kültüründen utanýr hale getirilmiþtir. Demokratik, bilimsel, nitelikli ve deðerler öðrenimini içeren bir eðitim sistemi için darbe mirasý bütün yasal düzenlemeler deðiþtirilmelidir. Üniversite hocalarýný, öðretmenleri ve öðrencileri tek tip kýyafet giymeye zorlayan, kýyafet kuralýna uymayanlarý bugün bile cezalandýrmaya devam eden darbe mirasý kýyafet yönetmeliði kaldýrýlmalýdýr ve eðitim kurumlarýnda serbest kýyafete geçilmelidir. Bilimsel, özgür ve demokratik bir eðitim sistemini bu yönetmelikle yakalamamýz mümkün deðildir. ÝHL LÝLER ÝSTEDÝKLERÝ OKULLARDA OKUYABÝLMELÝ Askerî okullarýn imam hatip lisesi mezunlarýna dönük ayrýmcý, eþitsizlikçi ve antidemokratik uygulamalarýnýn son bulmasýný da istediklerini dile getiren Avcý, Dolayýsýyla herkesin, tüm gençlerimizin, imam hatip liselilerin de hayallerini gerçekleþtirebileceði, hiçbir kýsýtlama ve yasak koymadan istedikleri okullarda okumalarýný saðlamalýyýz. 28 Þubat sürecinde istifa eden yahut istifa etmek zorunda kalan akademisyen ve öðretmenlerin ve memurlarýn tümünün tekrar göreve baþlamalarý için de bir çalýþma baþlatýlmalýdýr. Haklarý iade edilmeyen hiçbir maðdur kalmamalýdýr. Bu itibarla tüm siyasi partilerimize görev düþmektedir diye konuþtu. Ankara / Recep Gören EÐÝTÝMDEN DARBELERÝN ÝZLERÝ SÝLÝNMELÝ DES GENEL BAÞKANI GÜRKAN AVCI: EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝNÝN SÝLÝNMESÝNÝ, 28 ÞUBAT'IN VE 12 EYLÜL'ÜN FAÝLLERÝNÝN YARGILANMASI KADAR ÖNEMLÝ GÖRÜYORUZ. cev ni as ya.com.tr Mezarlýkta bomba bulundu / Terör örgütü PKK yönelik bir operasyonda gözaltýna alýnan bazý kiþilerin ifadeleri doðrultusunda Kozlu Mezarlýðý nda yapýlan aramada plastik patlayýcý bulundu. Terör örgütü PKK ya yönelik bir operasyon kapsamýnda gözaltýna alýnan 19 kiþinin ifadeleri doðrultusunda Ýstanbul Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü, Olay Yeri Ýnceleme Þube Müdürlüðü ekipleri ile bomba imha uzmanlarý, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi ndeki Kozlu Mezarlýðý nda arama çalýþmasý yaptý. Çevrede yoðun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, mezarlýðýn giriþinin bulunduðu 10. Yýl Caddesini Topkapý dan itibaren çift yönlü olarak araç ve yaya trafiðine kapattý. Mezarlýkta polislerce detektör ve eðitimli köpeklerin de kullanýmýyla baþlatýlan arama çalýþmalarýnda poþet içinde bir miktar patlayýcý maddeye ulaþýldýðý ve çalýþmalarýn sürdürüldüðü belirtildi. Gözaltýna alýnan kiþilerin kaldýklarý yerlerde yapýlan aramalarda patlayýcý madde yapýmýnda kullanýlan malzemeler ile bazý dijital veriler ele geçirildiði, bu kiþilerin ifadeleri doðrultusunda mezarlýkta patlayýcý madde arandýðý öðrenildi. Ýstanbul / aa

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 16 NÝSAN A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8006 ÖN CE KÝ GÜN 1,8006 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3466 ÖN CE KÝ GÜN 2,3466 p DÜN 95,40 ÖN CE KÝ GÜN 95,40 p DÜN 641 ÖN CE KÝ GÜN 641 p JCR-E u ra si a Ra ting, Al ba ra ka nýn no tu nu yük selt ti JCR-E U RA SÝ A Ra ting, Al ba ra ka Türk Ka tý lým Ban ka sý A.Þ. yi yük sek dü zey de ya tý rým ya pý la bi lir ka te go ri i çe ri sin de de ðer len di re rek U zun Va de li U lu sal No tu nu A A(Trk) gö rü nü mü nü i se (Sta bil) o la rak te yit et ti. Ban ka dan ya pý lan a çýk la ma da, Tür ki ye de ki fa iz siz ban ka cý lý ðýn ön cü le rin den o lan Al ba ra ka Türk ün, son ye di yýl lýk sü reç te, ak tif ka li te si ni ve ku rum sal yö ne tim an la yý þý ný ko ru ya rak pa zar da ki pa yý ný, yük sek kâr lý lý ðý ný ve et kin li ði ni ke sin ti siz o la rak arttýr dý ðý ve sür dür dü ðü be lir til di. A çýk la da; JCR-ER o la rak, or tak la rýn dan des tek sað la nýp sað la na ma ya ca ðý na ba kýl mak sý zýn, Ban ka nýn ak tif ka li te si, or tak lýk ya pý sý, Yük sek ku rum sal lýk dü ze yi, bü yü me o ran la rý ve yük sek kar lý lýk ras yo la rý dik ka te a lýn dý ðýn da, mev cut pi ya sa þartla rýn da cid dî bir bo zul ma ol ma ma sý ha lin de Ban ka nýn üst len di ði yü küm lü lük le ri ko lay lýk la yö ne te bi le cek ye ter li de ne yim ve alt ya pý ya u laþ tý ðý dü þü nül mek te dir. Ka tý lým Ban ka cý lý ðý Mo de lin de, o lu þan kâr ya da za rar la rýn fon sa hip le ri ta ra fýn dan pay la þýl ma sý dö nem sel risk kon san tras yo nu nu ve ban ka nýn öz kay nak la rý na yan sý ya cak o lan risk le ri dü þü rü cü et ki oluþtur mak ta dýr. Bu pa ra lel de, JCR-ER no tas yo nu i çe ri sin de, Al ba ra ka Türk Ka tý lým Ban ka sý A.Þ. nýn or tak la rý ta ra fýn dan des tek len me ar zu su ve or tak la rýn ma lî gü cü nün se vi ye si (2), Ban ka nýn üst len di ði risk le ri ken di im kân la rý na da ya na rak yö ne te bil me ye te ne ði ne i liþ kin ba ðým sýz lýk ka te go ri sin de ki no tu i se ( B) o la rak be lir len miþ tir. Ýs tan bul / Ye ni As ya So ros: Kriz da ha da kö tü le þi yor ABD LÝ mil yar der ya tý rým cý Ge or ge So ros, E u ro Böl ge si nin ge le ce ðiy le il gi li ka ram sar ko nuþ tu. Ntvmsnbc.com da yer a lan ha be re gö re, Da ni mar ka da bir et kin li ðe ka tý lan So ros, E u ro Böl ge si kri zi nin gi de rek de rin leþ ti ði ni söy le di. So ros, Kor ka rým kriz kö tü le þi yor. Kriz he nüz so na er me di ve þu an yan lýþ yö ne doð ru gi di yor i fa de si ni kul lan dý. E u ro nun Av ru pa Bir li ði i çin de ki si ya sî u yu ma za rar ver di ði ni be lir ten So ros, kri zin Av ru pa Bir li ði ni yok e de bi le ce ði ni kay det ti. So ros, Av ru pa da ki prob le min, mev cut so run la rýn yan lýþ an la þýl ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný sa vun du. MÜ SÝ AD, i no vas yon ra po ru nu a çýk la dý MÜS TA KÝL Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (MÜ SÝ AD) Ge nel Baþ ka ný Ö mer Ci had Var dan, Tür ki ye o la rak he def le ri mi ze u laþ mak is ti yor sak, a raþ týr ma lý, ge liþ tir me li, bir bi rin den fark lý ü rün ler or ta ya çý kar ma lý ve fark lý laþ maz sak da baþ ka la rý nýn bi zim pa za rý mýz da mal sa ta ca ðý ný ve za man i çin de te da vül den kal ka ca ðý mý zý u nut ma ma mýz lâ zým de di. MÜ SÝ AD ta ra fýn dan ha zýr la nan Kü re sel Re ka bet i çin Ar-Ge ve Ý no vas yon Ra po ru der nek te dü zen le nen top lan tý da a çýk lan dý. Top lan tý da ko nu þan MÜ SÝ AD Ge nel Baþ ka ný Var dan, Tür ki ye a dý na ö nem li ol du ðu nu i nan dýk la rý bir ça lýþ ma yý ka mu o yu i le pay laþ týk la rý ný be lirt ti. Var dan, Tür ki ye o la rak he def le ri miz de ki þi ba þý na dü þen mil lî ge li rin 10 bin do lar dan 25 bin do la ra u laþ mak is ti yor sak, 500 mil yar do lar lýk ih ra cat ya par ken bi ze de bir þey ler kal sýn di yor sak a raþ týr ma lý, ge liþ tir me li, bir bi rin den fark lý ü rün ler or ta ya çý kar ma lý ve fark lý laþ maz sak da baþ ka la rý nýn bi zim pa za rý mýz da mal sa ta ca ðý ný ve za man i çin de te da vül den kal ka ca ðý mý zý u nut ma ma mýz lâ zým di ye ko nuþ tu. Ra po run ta ný tý mý ný ya pan Prof. Dr. Mu rat Ka sý moð lu, i no vas yon ve ye ni lik i le il gi li bir çok ra po run bu lun du ðu nu, an cak is te ni len so nuç la rýn or ta ya ko nu la ma dý ðý ný be lir te rek, dün ya da ki te mel fel se fe nin re ka bet çi lik ve ve rim li lik ü ze ri ne ku ru lu ol du ðu nu ve bu ra por da ye ni kal kýn ma pa ra dig ma sý kur duk la rý ný kay det ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ýþ siz lik te 13 ün cü ül ke yiz TÝSK, 2012 OCAK AYI ÝTÝBARÝ ÝLE TÜRKÝYE'NÝN DÜNYADAKÝ BELLÝ BAÞLI 44 ÜLKE ÝÇÝNDE HALEN ÝÞSÝZLÝÐÝN EN YÜKSEK OLDUÐU 13'ÜNCÜ ÜLKE KONUMUNDA OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. TÜR KÝ YE Ýþ ve ren Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (TÝSK), 2012 O cak a yýn da Tür ki ye nin klâ sik iþ siz lik o ra ný a çý sýn dan du ru mu di ðer ül ke ler le ký yas lan dý ðýn da, Tür ki ye nin dün ya da ki bel li baþ lý 44 ül ke i çin de ha len iþ siz li ðin en yük sek ol du ðu 13 ün cü ül ke ko nu mun da ol du ðu nu a çýk la dý. Tür ki ye, iþ siz lik o ra ný nýn yük sek li ði a çý sýn dan O cak 2011 de, Ve ne zu el la, Bel çi ka, Çin ve Tay land ýn da hil e dil me di ði 40 ül ke a ra sýn da 11. sý ra day dý. TÝSK Ýþ gü cü Pi ya sa sý Bül te ni ya yým la dý. Bül ten de, 2011 yý lýn da kay de di len güç lü e ko no mik bü yü me nin is tih da ma yan sý dý ðý na dik kat çe ki lir ken, sa na yi de is tih dam ar tý þý çok za yýf la dý ðý ve sa na yi de ki ka dýn is tih da mý nýn i se ge ri le di ði be lir til di. Ý ma lat sa na yii is tih da mý nýn top lam is tih dam da ki pa yý - nýn kü çül dü ðü nün i fa de e dil di ði bül ten de, Ka yýt dý þý is tih dam mut lak dü zey o la rak a zal dý. Ya rým mil yon dan faz la ü ni ver si te me zu nu iþ bul du. Bir yýl i çin de ü ni ver si te me zun la rý nýn top lam is tih dam ar tý þýn da ki pa yý nýn yüz de 31 den yüz de 52 ye çýk ma sý ve li se al tý e ði tim li le rin pa yý nýn yüz de 57 den yüz de 15 e in me si a çýk lan ma ya muh taç de nil di. E U RO BÖL GE SÝ NDE ÝÞ SÝZ LÝK O RA NI TÜR KÝ YE DEN YÜK SEK Bül ten de, 2012 O cak a yýn da Tür ki ye nin kla sik iþ siz lik o ra ný a çý sýn dan du ru mu di ðer ül ke ler le ký yas lan dý ðýn da, iþ siz lik o ra nýn da ki dü zel me ye rað men, Tür ki ye nin dün ya da ki bel li baþ lý 44 ül ke i çin de ha len iþ siz li ðin en yük sek ol du ðu 13 ün cü ül ke ko nu mun da ol du ðu bil di ril di. Tür ki ye, iþ siz lik o ra ný nýn yük sek li ði a çý sýn dan O cak 2011 de, Ve ne zu el la, Bel çi ka, Çin ve Tay land ýn da hil e dil me di ði 40 ül ke a ra sýn da 11. sý ra day dý. Ve ne zu el la nýn Tür ki ye den da ha yük sek bir iþ siz lik o ra ný na sa hip ol du ðu dik ka te a lýn dý ðýn da, Tür ki ye nin po zis yo nu son bir yýl da 1 ba sa mak i yi leþ ti. Ö te yan dan E u ro Böl ge si nde iþ siz lik o ra ný nýn Tür ki ye den yük sek sey ret ti ði ne dik kat çe kil di. ÜC RET LÝ ÇA LI ÞAN SA YI SI 1 MÝL YON ART TI 2012 O cak dö ne mi i ti ba riy le TÜ ÝK Ha ne hal ký Ýþ gü cü A raþ týr ma sý so nuç la rý, ÝÞ KUR un der le di ði iþ siz lik ö de ne ði ne baþ vu ran la rýn sa yý sýn da ki ge liþ me ler ve ký sa va de li is tih dam bek - Bu gi diþ le yok sul lar e ner ji den ya rar la na ma ya cak TMMOB Ma ki na Mü hen dis le ri O da sý Baþ ka ný A li Ek ber Ça kar, e lek trik ve do ðal gaz da ki zam la ra dik ka ti çe ke rek, e ner ji den ya rar lan ma hak ký - nýn yok sul ve dü þük ge lir li va tan daþ lar i çin or ta dan kalk ma ya baþ la dý ðý ný ö ne sür dü. Ça kar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, AKP ik ti da rý dö ne min de ko nut lar da do ðal gaz fi ya tý nýn yüz de 187 o ra nýn da art tý ðý ný be lir te rek, ya pý lan zam lar la son 6 ay da ki ar týþ o ra nýn yüz de 38 i bul du ðu nu kay det - ti. Ko nut lar da do ðal gaz met re küp fi ya tý nýn An ka ra da 97, Ýs tan bul da i se 98 ku ruþ dü ze yi ne yük sel di ði ni ha týr la tan Ça kar, i le ri ki dö nem ler de bek le nen yüz de a ra lý ðýn da ki zam i le do ðal ga zýn met re küp fi ya tý nýn 1,20 li ra ya u la þa bi le ce ði id di a sýn da bu lun du. E lek trik fi yat la rý na son ya pý lan zam la 2008 yý lý ba þýn dan bu ya na de ði þik e lek trik tü ke ti ci grup la rý i çin fi yat la rýn yüz de 75 i le 128 a ra lý ðýn da art tý ðý ný be lir ten Ça kar, a - çýk la ma sý na þöy le de vam et ti: Hýz la yük se len e ner ji fi yat la rý ne de niy le te mel hak o lan e ner ji den ya rar lan ma yok sul ve dü þük ge lir li va tan daþ - lar i çin or ta dan kal ký yor. Ha ne hal ký ge li ri be lir li dü ze yin al týn da ka lan a i le le re, ay da 250 KW, yýl da i se 3 bin KW e lek trik ve yýl da bin 500 met re - küp do ðal ga zý ka mu be del siz o la rak sað la ma lý. KDV, ÖTV ve e lek trik ta ri fe le ri ye ni den dü zen le me li. Do ðal gaz ve e lek trik te KDV yüz de 18 den 1 e dü þü rül me li, do ðal gaz da ki ÖTV kal dý rýl ma lý, e lek trik fa tu ra la rý ný art tý ran ta ri fe dü zen le me le ri ip tal e dil me li dir. An ka ra / a a Ö zel sek tö rün yurt dý þý bor cu art tý Ö ZEL sek tö rün yurt dý þýn dan sað la dý ðý kre di bor cu, bu yý lýn Þu bat a yýn da 2011 yý lý so nu na gö re yüz de 6,3 ar ta rak 28 mil yar 830 mil yon 844 bin 855 do la ra u laþ tý. Mer kez Ban ka sý, Þu bat a yý na i liþ kin Ö zel Sek tö rün Yurt dý þýn dan Sað la dý ðý Ký sa Va de li Kre di Bor cu ve ri le ri ni a çýk la dý. Bu na gö re, söz ko nu su borç, ge çen yýl so nu na gö re yüz de 6,3 ar týþ la 27 mil yar 104 mil yon 27 bin 322 do lar dan 28 mil yar 830 mil yon 844 bin 855 do la ra çýk tý. Ay ný dö nem de ö zel sek tö rün ban ka lar ve ban ka cý lýk dý þý fi nan sal ku ru luþ la ra o lan ký sa va de li kre di bor cu yüz de 5 ar ta rak, 26 mil yar 205 mil yon 435 bin 847 do la ra çýk tý yý lý so nun da bu tu tar 24 mil yar 938 mil yon 342 bin 891 do lar dü ze yin dey di. Fi nan sal ol ma yan ku ru luþ la ra o lan ký sa va de li borç da yüz de 21,2 ar týþ la, 2 mil yar 165 mil yon 684 bin 431 do lar dan 2 mil yar 625 mil yon 409 bin 8 do la ra yük sel di. Ö zel sek tö rün u zun va de li kre di bor cu de ðer len di ril di ðin de i se söz ko nu su borç 2011 A ra lýk-2012 Þu bat dö ne min de yak la þýk 1,7 ar týþ la 127 mil yar 208 mil yon 651 bin 723 do lar dan 129 mil yar 359 mil yon 560 bin 419 do la ra çýk tý. Þu bat a yý so nu i ti ba rýy la ö zel sek tö rün fi nan sal ku ru luþ la ra o lan u zun va de li kre di bor cu 42 mil yar 360 mil yon 180 bin 994 do lar, fi nan sal ol ma yan ku ru luþ la ra o lan bor cu da 86 mil yar 999 mil yon 379 bin 426 do lar o la rak he sap lan dý. An ka ra / a a len ti le ri ne yö ne lik o la rak ya pý lan an ket le rin so nuç la rý bir lik te de ðer len di ril di ðin de, son bir yýl lýk dö nem de iþ gü cü pi ya sa sýn da ön pla na çý kan te mel so nuç lar ve a na de ði þim ek sen le ri nin ö zet len di ði Bül ten de; 2011 yý lýn da kay de di len güç lü e ko no mik bü yü me nin is tih da ma yan sý dý ðý ve üc ret li ça lý þan sa yý sý nýn yak la þýk 1 mil yon art tý ðý be lir til di. Ve ri le rin, top lam is tih dam ar tý þý nýn ya rý sý nýn, 528 bin ü ni ver si te me zu nu nun iþ bul ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný gös ter di ði nin i fa de e dil di ði Bül ten de; Bir yýl i çin de ü ni ver si te me zun la rý nýn top lam is tih dam ar tý þýn da ki pa yý nýn yüz de 31 den yüz de 52 ye çýk ma sý ve li se al tý e ði tim li le rin pa yý nýn yüz de 57 den yüz de 15 e in me si nin a çýk lan ma ya muh taç bir du rum ol du ðu vur gu lan dý. Yurt dý þýn dan ge len cep ten 100 TL a lý na cak MA LÝ YE Ba ka ný Meh met Þim þek, yurt dý þýn dan yol cu be ra be rin de ge ti ri len cep te le fon la rýn dan 100 TL lik harç a lýn ma sý uy gu la ma sý na ge çi le ce ði ni söy le di. Ba kan lar Ku ru lu ve E ko no mi Ko or di nas yon Ku ru lu nda e le a lý nan ko nu la ra i liþ kin Baþ ba kan lýk Ye ni Bi na da Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can i le or tak ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Ma li ye Ba ka ný Þim þek, ye ni dü zen le me ler hak kýn da bil gi ver di. Ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Þim þek, yurt dý þýn dan yol cu be ra be rin de ge ti ri len cep te le fon la rýn dan 100 TL lik harç a lýn ma sý uy gu la ma sý na ge çi le ce ði ni söy le di. Þim þek, bun dan son ra mü kel lef ten faz la ya da yer siz ver gi tah sil e di lir se, bu nun fa i ziy le ge ri ö de ne ce ði ni kay det ti. Tü tün ma mül le ri nin ver gi len di ril me si ne yö ne lik, pa ket ba þý mak tu ver gi uy gu la ma sý ný da i çe ren ye ni bir mo del ge ti ri le cek. Ba kan Þim þek, bu de ði þik li ðin ver gi ar tý þý na yol aç ma ya ca ðý ný vur gu la dý. Þim þek, ge li ri yýl da 88 bin li ra yý a þan ver gi mü kel lef le ri ne ki ra ge li ri is tis na sý nýn sað lan ma ya ca ðý ný i fa de et ti. U lus la r a ra sý fon la rýn port föy yö ne ti mi de ko lay laþ tý rý la cak. An ka ra / a a Ö zel sek tör, ki ra ser ti fi ka sý ih raç e de bi le cek BAÞ BA KAN Yar dým cý sý A li Ba ba can, ki ra ser ti fi ka la rý nýn ö nem li bir ya tý rým a ra cý ol du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye nin bu sek tör de yer al ma sý ge rek ti ði ni dü þün dük le ri ni söy le di. Ba ba can, 2012 yý lý i ti ba rýy la bütün dün ya da ih raç e di len ki ra ser ti fi ka la rý nýn top lam 170 mil yar do la ra u laþ tý ðý na dik kat çek ti. Ma lez ya, Su u di A ra bis tan Bir le þik A rap E mir lik le ri, En do nez ya, Ka tar Bah reyn ve Ku veyt bu pi ya sa da ki baþ lý ca ih raç ül ke le ri ol du ðu nu i fa de e den Ba ba can, Bu ül ke le rin dý þýn da ba tý lý dev let ve þir ket ler de bu pi ya sa da ih raç ger çek leþ tir miþ ler dir. Ýn gil te re ve Fran sa ki ra ser ti fi ka sý ih ra cý i çin ya sal dü zen le me ler yap mak ta dýr. de di. Tür ki ye nin bu pi ya sa da yer al ma sý fi nans man kay nak la rý nýn çe þit len di ril me si a çý sýn dan son de re ce ö nem li ol du ðu nun al tý ný çi zen Ba ba can, þöy le ko nuþ tu: Fi nan sal kay nak la rýn çe þit len di ril me si a çý sýn da ve ay ný za man da hem u lus la r a ra sý hem de yer li ya tý rým cý lar i çin ya tý rým se çe nek le ri nin çe þit len di ril me si a çý sýn dan bu nu ö nem li gö rü yo ruz. Ha zi ne ta ra fýn dan ih raç e di le cek bu ki ra ser ti fi ka la rý ö zel sek tö rün de bu ko nu da a dým at ma sý nýn ö nü nü a ça cak. Ö zel sek tö rün ki ra ser ti fi ka sý ih ra cý i le il gi li dü zen le me le ri ta mam la dýk. Bu nun ö nü a çýk. Bir kaç ör nek uy gu la ma ger çek leþ ti. Dev let o la rak uy gu la ma ya baþ la dýk tan son ra ö zel sek tör de de yay gýn la þa cak di ye dü þü nü yo ruz. Ýs tan bul un u lus la r a ra sý bir fi nans mer ke zi ol ma sý a çý sýn dan da de ðer len dir di ði miz de ki ra ser ti fi ka sý pi ya sa sý nýn de rin leþ me si ö nem ta þý yor. Bu nun sa de ce bir Tür ki ye pa za rý de ðil, ay ný za man da böl ge sel pa zar, kü re sel bir pa zar o la rak o lu þa ca ðý ný dü þü nü yo ruz. ÝMKB de bu ser ti fi ka lar her gün iþ lem gö re cek. ÝMKB ha zýr lýk la rý ný ya pý yor. TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Nurettin Vapurlu'nun amcasý Hacý Mustafa Vapurlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Etlik Yeni Asya Okuyucularý / ANKARA TEBRÝK Kýymetli arkadaþýmýz Mahmut Kurnaz ile Didem Hanýmefendinin Beril Nevanur ismini verdikleri bir kýz çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Isparta Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem aðabeylerimiz Ali Vapurlu ve Ýhsan Vapurlu'nun aðabeyi, Melek Vapurlu Hanýmefendinin eþi, muhterem aðabeyimiz Hacý Mustafa Vapurlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Etlik Yeni Asya Okuyucularý / ANKARA SEMÝNERE DÂVET Konu : Kur'ân Medeniyetinin Adalet Anlayýþý Konuþmacý : Prof. Ahmet BATTAL Tarih : Cumartesi Saat: 20:30 Yer : Yeni Asya Seminer Salonu Merkez Büyük Cami Yaný Yýlmaz Ocak Ýþhaný. Kat:1 / DÜZCE Organizasyon: Düzce Yeni Asya Eðitim Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Not: Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr.

11 Y MEDYA POLÝTÝK Þu bat la rý ta ri hin çöp lü ðü ne at mak i çin... GA ZE TE LER ya zý yor: Çe vik Bir Pa þa, 28 Þu bat tan do la yý tu tuk lan ma dan ön ce, Yap ma say dýk a sýl o za man suç lu o lur duk de miþ... Bu sö zün al tý ný çi zin. Bu söz, Tür ki ye de as ke ri ve sa yet sis te mi nin çer çe ve si ni çi zi yor. Çün kü bu ül ke de as ke rin si ya se te ka rýþ ma sý ve as ke rin e li nin si vil den güç lü ol ma sý ö te den be ri kâ ðý dý na uy du rul muþ tur. As ke ri dar be le rin ü rü nü o lan a na ya sa ve ya sa lar la as ke rin kýr mý zý çiz gi le ri re ji min et ra fý na çi zil miþ, böy le ce si ya se te as ker mü da ha le le ri kâ ðýt üs tün de ký lý fý na uy gun ha le ge ti ril miþ tir yýl lar bo yu. Çe vik Bir Pa þa ya, A sýl yap ma say dýk suç lu o lur duk de dir ten de bu dur. Oy sa, as ke ri o to ri te nin se çil miþ si vil o to ri te ye ta bi ol ma sý ya da te mel as ke ri ko nu lar da son söz ü hü kü me tin söy le me si dir de mok ra si le rin ol maz sa ol ma zý. Ter si, de mok ra si de ðil dir. Ya da i kin ci sý nýf de mok ra si dir. Ya ni bi zim ki dir. El bet te tes lim et mek ge re kir. Biz de de taþ lar ye rin den oy na mýþ du rum da. Bir ge çiþ dö ne min de yiz. Ar týk biz de dar be ler den, dar be ter tip le rin den he sap sor ma ya baþ la dýk. Tür ki ye nin te mel ko nu la rýn da son söz ar týk Ge nel kur may de ðil, hü kü met ta ra fýn dan söy le ni yor. As ke rin se si de es ki si gi bi du yul mu yor. Ý yi gü zel. Fa kat he nüz bi rin ci sý nýf o la ma dýk. As ker-si vil i liþ ki le ri ko nu sun da da sý nýf at la ya bil miþ de ði liz. Çün kü, bu ko nu da ki ya pý sal de ði þik - As ke rî ve sa yet na sýl o luþ tu ru lu yor? EN te pe ye a na ya sa yý ko yun. O nun al týn da TSK Ýç Hiz met Ka nu nu nu, Ýl ler Ka nu nu nu, O HAL Ka nu nu nu, Sý ký yö ne tim Ka nu nu nu vs. yer leþ ti rin. A na ya sa ve bu te mel gü ven lik ya sa la rý, as ke rin ge rek ti ðin de iç gü ven lik ten so rum lu o la ca ðý ný tür lü çe þit li bi çim ler de hu ku ki leþ ti rir. Pe ki na sýl ge re kir as ke rin iç gü ven lik le uð raþ ma sý? O nun a nah ta rý da, Mil li Gü ven lik Si ya set Bel ge si a dý ve ri len bel ge ve o nun alt bel ge le rin de ya zý lý dýr. Ör ne ðin MGSB de as lýn da hiç bir ce za ya sa sýn da ta ným lan mýþ bir suç ni te li ði ta þý ma yan ir ti ca bir den bi re iç teh dit o lur. Bu teh dit ta ný mý ya pý lýr ya pýl maz hep pro-ak tif ya ni O lay lar ger çek leþ me den ön lem a lan bir ku rum ol mak la ö vü nen TSK o tu rur bu teh dit e i liþ kin de ðer len dir me ler ya par. Kim se ha týr la maz a ma ir ti ca yý teh dit ya pan da TSK dýr, son ra o teh dit i ta ným la yýp ken din ce ön lem ge liþ ti ren de TSK dýr. Ya ni or du ken di si ya si di rek ti fi ni ken di ya zar, son ra da ken di si uy gu lar. As ke ri ve sa yet tam o la rak böy le o luþ tu ru lur. Bu ön lem ler va tan da þýn fiþ len me sin den tu tun da dev let me mur la rý nýn fiþ len me si ne, bu gü nün he nüz Ku ran kur su ta le be si kü çük mür te ci le ri nin ya rýn bü yü yüp ö nem li yer le re gel me si nin ön len me si i çin on la ra ü ni ver si te ka pý la rý nýn ka pa týl ma sý na, sýrf mar ke ti ca mi nin al týn da yer a lý yor di ye bir i þa da mý nýn ka mu i ha le le rin den ya sak lan ma sý na ka dar gi den pro-ak tif ön lem le re dö nü þür. Sa de ce top lum de ðil, si ya set de bu ön lem ler den pa yý na dü þe ni a lýr. Bir si ya si par ti tu-ka ka sa yý lýr, men sup la rý ha pis le re gi rer, yar gý u ya rý lýr ve art ar da so ruþ tur ma lar da va lar gel me ye baþ lar. Çün kü TSK bi zim i çin i yi, doð ru ve gü ven lik li o la ný biz den da ha i yi bi lir! «««Mil li Gü ven lik Si ya set Bel ge si nin hu ku ki ge çer li ði ni tar tý þa ma ya cak mý yýz? Bu bel gey le ir ti ca yý ön de ge len iç teh dit sa yýn ca, mür te ci le rin fiþ len me si, i þin e dil me si, ka mu i ha le le rin den dýþ lan ma sý bir den ya sal ve meþ ru mu o lu yor, so ru su nu so ra ma ya cak mý yýz? 28 Þu bat a dý al týn da yar gý la ma mýz ge re ken þey, 1982 A na ya sa sý nýn kur du ðu dü zen dir. Hü kü met gel sin bu se fer bu i þe el at sýn. Ba ri bu se fer fýr sa tý ka çýr ma ya lým. Ýs met Ber kan, Hür ri yet, lik ler, a na ya sal dü zen le me yi ge rek ti ren ku rum sal a yar la ma lar hâ lâ bek li yor. Hü kü met bu ba kým dan i pe un ser me ye de vam ha va sýn da. Ger çek bu. Çok iþ var ya pýl ma sý ge re ken. As ke ri yar gý re for mu bek li yor. Bu ül ke de yar gý hâ lâ i ki baþ lý, bi ri as ke ri, di ðe ri si vil.. Ha len Baþ ba kan lý ða kar þý so rum lu o lan Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, de mok ra si ler de ol du ðu gi bi Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma lý. Ay rý ca, Ge nel kur may ýn nor mal bir de mok ra si i le bað daþ ma sý müm kün ol ma yan yet ki le ri hâ lâ yer li ye rin de. E ðer de mok ra si di yor sak, Ge nel kur may Baþ ka ný Ba kan lar Ku ru lu ta ra fýn dan a tan ma lý. Yük sek rüt be li su bay la rýn ter fi in de de son söz Ba kan lar Ku ru lu nda ol ma lý, an cak yet ki nin kul la ný mý as ker le iþ bir li ði ne da ya nan bir sis tem le kul la nýl ma lý. Jan dar ma ya ge lin ce... Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na bað lý ol ma sý ku ra lý ko ru nur ken, jan dar ma nýn bün ye sin de ki ta yin ve ter fi le ri si vil o to ri te ye ta bi kýl mak ge re kir. Tür ki ye de si ya sal ku rum la rýn as ke ri leþ me si, as ke ri ma kam la rýn si ya sal laþ ma sýn da ö nem li fak tör ler den bi ri, gü ven lik ve sa vun ma kav ram la rý nýn iç i çe geç me si dir. Bu yüz den, gü ven lik ve sa vun ma kav ram la rý bir bi rin den ay rýl ma lý, dýþ teh dit ler sa vun ma hiz met le ri çer çe ve si ne so kul ma lý ve bun dan TSK so rum lu ký lýn ma lý dýr. 27 Ma yýs dar be sin den be ri a na ya sal gerektiren kurumsal Yapýsal deðiþiklikler, anayasal düzenlemeyi ayarlamalar hâlâ bekliyor. bir ku rum o lan Mil li Gü ven lik Ku ru lu dar be den ön ce ki gi bi, Mil li Sa vun ma Üst Ku ru lu a dý al týn da ye ni den ya pý lan dý rýl ma lý ve baþ ba ka nýn baþ kan lý ðý ný yap tý ðý ku ru la as ke ri o to ri te yi tem si len sa de ce Ge nel kur may Baþ ka ný ka týl ma lý dýr. Bu gün bi le a na ya sal da ya nak tan yok sun o lan Mil li Gü ven lik Si ya se ti Bel ge si, Mil li Sa vun ma Si ya se ti Bel ge si a dý al týn da, Ba kan lar Ku ru lu ta ra fýn dan ha zýr lan ma lý ve TBMM de tüm si ya si par ti ler ta ra fýn dan mü za ke re e di le rek ka bul e dil me li dir de ki 12 Mart Muh tý ra sý yla ya pý lan A na ya sa de ði þik li ðiy le, Türk Si lah lý Kuv vet le ri nin har ca ma la rý Sa yýþ tay ýn de ne ti mi dý þýn da bý ra kýl mýþ tý. Bu mad de 2004 A na ya sa de ði þik li ðiy le kal dý rýl mýþ, as ke ri har ca ma la rýn þef faf laþ ma sý ve de net le ne bi lir ha le gel me si ko nu sun da ö nem li bir a dým a týl mýþ tý. Bu a na ya sal re for mu uy gu la nýr ký la cak ya sal dü zen le me ler i se ge çen yýl ya pýl mak la bir lik te ye ter li ol mak tan u zak týr. Ký sa ca sý: TA RÝ HÝ MÝZ DE KÝ en þan lý Mec lis o lan 1. Mec lis, de mok ra tik tir, sað ve sol her fi kir ve bü tün top lum ke sim le ri tem sil e dil miþ tir, Mec lis te kuv vet li bir mu ha le fet var dýr. Ýs tik lal Mah ke me le ri de var dýr fa kat Mec lis in et ki li de ne ti mi al týn da dýr. Ýn ký lap lar dö ne mi a na ya sa hu ku ku ba ký mýn dan Tek Par ti re ji mi dir. Mec lis tek par ti di sip li ni al týn da dýr, de ne tim iþ le vi ni de kay bet miþ tir ve 1924 a na ya sa la rýn da kuv vet ler bir li ði il ke si be nim sen miþ tir. Os man lý a na ya sa sýn da ki o la ða nüs tü mah ke me ler ku ru la maz hük mü 1924 A na ya sa sý na a lýn mýþ, o nun i çin Ýs tik lal Mah ke me le ri de vam et miþ tir; hem de ar týk Mec lis in hiç bir de ne ti mi ol ma dan! Ý tal ya dan Ce za Ka nu nu a lý nýr ken si ya si suç la rýn ce za la rý son de re ce þid det len di ril miþ tir. SA DE CE te sa düf ta bi i... Os man lý Dev le ti nin yý kýl ma sýn da, çok ö nem li ki lo met re taþ la rýn dan bi ri o lan 31 Mart Va ka sý nýn (13 Ni san 1909) 93. se ne-i dev ri ye sin de, 28 Þu bat Sü re ci nin ak tör le ri ne kar þý so ruþ tur ma o pe ras yo nu baþ la dý... Bu ül ke de as ke rî mü da ha le ler se rü ve ni nin i ki yüz yýl lýk bir geç mi þi var. Ta a 1808 de ki Se ned-i Ýt ti fak o la yý na ka dar gi der. A ma bu gü ne ka dar u za nan ma hut a lýþ kan lý ðýn e sas baþ lan gý cý, 1876 yý lýn da, Sul tan Ab dü la ziz Han ýn ön ce hal e dil me si, dört gün son ra da, Har bi ye Ku man da ný Sü ley man Pa þa ta ra fýn dan i ki bö lük as ker le ka çý rý lýp kat let ti ril me si dir Mart Va ka sý, bu gü ne ka dar res mî i de o lo ji ta ra fýn dan hep ter si ne an la týl mýþ ve bu ko nu da sa de ce hal kýn bey ni nin yý kan ma sýy la ka lýn ma mýþ, bu na gö re bir ta rih te zi ve si ya si dü þün ce ka lý bý o luþ tu rul muþ tur. Hiç bir za man Tak sim Kýþ la sýn da ki av cý ta bur la rý na bað lý as ker le rin, han gi se bep ve sa ik ler le a yak lan dý ðý; bun dan do ðan ka rý þýk lýk lar dan kim le rin is ti fa de et ti ði, si ya se ten ne As ke ri har ca ma la rýn þef faf lý ðý ve de net le ne bi lir li ði ko nu su hâ lâ gün dem de ki ye ri ni ko ru yor. A na ya sa nýn 72. mad de si Va tan hiz me ti, her Türk ün hak ký ve ö de vi dir. Bu hiz me tin Si lah lý Kuv vet ler de ve ya ka mu ke si min de ne þe kil de ye ri ne ge ti ri le ce ði ve ya ge ti ril miþ sa yý la ca ðý ka nun la dü zen le nir hük mü ne yer ver mek te dir. Bu hü küm, zo run lu va tan hiz me ti nin, as ker lik hiz me ti o la rak ye ri ne ge ti ril me si ya nýn da, bu hiz me tin ye ri ne geç mek ü ze re çe þit li ka mu hiz met le ri nin ya pýl ma sý na da o la nak ta ný mak ta dýr. 72. mad de de yer a lan bu hük mün ý þý ðýn da, ka nun ko yu cu ya as ker lik hiz me ti ne te ka bül e de cek, zo run lu ka mu hiz met le ri ne i liþ kin tak dir yet ki si ve ril me li dir. Bu a ra da, vic da ni ret hak ký te mel bir hak o la rak ta nýn ma lý dýr. 27 Ma yýs dar be sin den bu ya na ka bul e di len tüm mev zu at hü küm le ri sis te ma tik o la rak göz den ge çi ril me li ve as ke ri ma kam la rýn de mok ra si ler de gö rül me yen a nor mal yet ki le ri so na er di ril me li dir. Top lu mu mi li ta ri ze et me ye yö ne lik o lan mil li gü ven lik ders le ri nin or ta öð re tim müf re da týn dan kal dý rýl ma sý da bir baþ ka de mok ra si ko þu lu dur. Ýç Hiz met ler Ka nu nu 35. Mad de yi ta ri hin ar þi vi ne kal dýr mak ve as ke ri o kul lar da ki ders ki tap la rý nýn de mok ra si kül tü rü i le u yum lu ha le ge tir mek de ge re ki yor e ðer de mok ra si di yor sak Ey lül ler, 28 Þu bat lar ta ri hin çöp lü ðü ne an cak böy le a tý lýr. Ha san Ce mal Mil li yet, Meþ rû ti yet ten cum hu ri ye te o to ri ter leþ me sü re ci Öz gür lük ler a la nýn da ge ri ye gi di len da ha o to ri ter bir dö nem dir. (...) Re jim de erk ler cum hur baþ ka ný e lin de top lan mýþ týr. Meþ ru ti yet in hu ku ki li be ra liz mi nin sim ge si, a na ya sa pro fe sö rü Ba ban za de Ýs ma il Hak ký Bey in 1913 te ba sý lan Hu kuk-ý E sa si ye ad lý ders ki ta bý dýr. Mon tes qu i e u nün kuv vet ler ay rý lý ðý ný ve bi rey sel öz gür lük le ri sa vu nur. Ýn ký lap dö ne mi nin sim ge si i se a na ya sa pro fe sö rü Vas fi Ra þid Se vig in 1938 de ba sý lan Tür ki ye Cum hu ri ye ti E sas Teþ ki lat Hu ku ku ad lý ders ki ta bý dýr. Ro us se a u nun kuv vet ler bir li ði il ke si ni sa vu nur, Türk in ký la bý nýn o ri ji nal sis te mi nin bü tün erk le rin Þef te top lan ma sý ol du ðu nu an la týr. (s. 227) Ta ha Ak yol Hür ri yet, gi bi so nuç la rýn a lýn dý ðý, doð ru dü rüst ir de len me miþ tir. O gün a yak la nan a yak ta ký mý na, Din el den gi di yor... di ye slo gan at tý rý lý yor du. 28 Þu bat Sü re ci nin ge rek çe si i se, þe ri at teh li ke si nin gel mek te ol ma sýy dý... An cak te mel de, mak sat ve he def ay nýy dý! Dö ne min kir li o yun la rý ný gün yü zü ne çý ka ran bil gi ve bel ge le ri e le ge çi ren is tih ba rat e le man la rýn dan, ON BA ÞI SAR MU - SAK di ye ün le nen Ka dir Sar mu sak, o dö nem de ga rip ký ya fet le riy le so kak lar da nü ma yiþ ya pan ve do la yý sýy la þe ri at teh di di nin var lý ðý ný is pat la yan(!) Acz men di le rin yüz de kýr ký nýn as ker ler den mey da na gel di ði ni söy lü yor i yi mi? Dok san üç yýl ön ce, 31 Mart ta da ay ný o yun tez gâh lan ma mýþ mýy dý? Ne ya zýk ki, iþ iþ ten geç tik ten son ra; oy na nan o yun la rýn far ký na var mak, bir þey i fa de et mi yor. Zi ra ba zý þey le rin te la fi si im kân sýz dýr. Týp ký 12 Ey lül ön ce sin de, ay ný si la hýn hem sað cý la rýn hem de sol cu la rýn e li ne ve ri le rek, ci na yet iþ let ti ril di ði nin or ta ya çýk - 28 ÞU BAT gün le rin de bir öð re tim ü ye si nin kü çük ço cu ðu a ya ðý ný ya ra lar. He nüz 3-4 yaþ la rýn da o lan ço cu ðun a ya ðý ný kan lar i çin de gö ren an ne kom þu la rýn da yar dý mýy la ko ca sý nýn ça lýþ tý ðý ü ni ver si te nin sað lýk bi ri mi ne ko þar. Ku ca ðýn da ya ra lý yav ru su, ba yýl ma mak i çin ken di si ni zor tu tan an ne yi ü ni ver si te de bek le yen kö tü bir sür priz var dýr... Dok tor lar ço cu ða ba ka ma ya cak la rý ný, çün kü ve li si nin ba þý nýn a çýk ol ma dý ðý ný söy ler. Bir yan dan a yak tan kan ak mak ta dýr, di ðer ta raf tan sa çýn a çýk o lup o la ma ya ca ðý tar týþ ma sý sür mek te dir. En so nun da öð re tim ü ye si ba ba ço cu ðun ve li si o la rak ge rek li bel ge le ri im za lar sa ya ra lý ço cu ðun te da vi o la bi le ce ði an la þý lýr. Çün kü ba ba nýn ba þý a çýk týr (!) Böy le ce ba ba der si ni ya rým bý ra kýr ve ço cu ðu nun te da vi si müm kün o la bi lir. «««Ay ný gün ler de yi ne bir ü ni ver si te miz de bir ge ce ya rý sý bir fa kül te ye bir kaç ki þi gi rer. Ý çe ri de bir sü re du rur lar, an cak hiç bir de ðer li eþ ya yý çal ma ya te nez zül et mez - 28 Þubat ýn en büyük kurbaný üniversitelerdi, tank paletleri Sincan ler. Sa bah o ku la ge len le ri i se bü yük bir sür priz bek le mek te dir, er ken ge len ler A ta türk re sim le ri ni yer ler de par ça lan mýþ hal de bu lur lar. O lay, tüm ba sýn-ya yýn or gan la rý na A ta türk e sal dý rý o la rak yan sý tý lýr... Bu nun ü ze ri ne fa kül te de ka ný ve on lar ca öð re tim ü ye si hak kýn da þe ri at çý lýk tan ve A ta türk e ha ka ret ten so ruþ tur ma a çý lýr. YÖK ve Rek tör lük o la yýn ü ze ri ne çok sert bir þe kil de gi der, an cak ger çe ði or ta ya çý kar mak i çin de ðil, söz de sal dý rý dan fýr sat la pek çok ki þi yi gö rev den al mak i çin... De kan gö rev den a lý nýr, öð re tim ü ye le ri ne e dil me dik e zi yet bý ra kýl maz. De kan hak kýn da a çý lan da va da be ra at e der, hat ta ki mi gör gü ta nýk la rý o ge ce fa kül te ye gi ren le rin bam baþ ka ki þi ler ol du ðu nu da hi tes pit e der... Fa kat na fi le, ne ya pýl sa boþ tur, mak sat suç lu yu bul mak de ðil dir... De kan la da, di ðer on lar ca ki þiy le de uð ra þý lýr du ru lur. De kan Bey bu o lay dan son ra faz la ya þa maz, ak lan ma sýn dan ký sa bir sü re son ra Hak kýn rah me ti ne ka vu þur Þu bat ve 31 Mart vak a sý 31 Mart lardan gerekli dersi çýkaramadýðýmýz için, 93 sene sonra, bu defa 28 Þubat ýn maddî ve manevî tahribatýný konuþuyoruz. ma sý gi bi... O tür ci na yet ler le bu ül ke nin nü fus or ta la ma sý na gö re en i yi tah sil gör müþ beþ bin den faz la gen ci kat le dil di! 31 Mart Va ka sýn da, Ýt ti hat ve Te rak ki he sa bý na ha re ke te ge çen Se la nik te ki 3. Or du, gü ya ÝR TÝ CA TEH LÝ KE SÝ ni bas týr mak i çin; Ha re ket Or du su is miy le Ýs tan bul a ge le rek, Sul tan I I. Ab dül ha mid Han ý taht tan in dir di. On dan son ra da Ým pa ra tor luk fi i len da ðýl ma sü re ci ne gir di. Ge ri si ma lum za - 28 Þu bat Ü ni ver si te le ri sokaklarýndan deðil, bilimin, aklýn ve eðitimin üzerinden geçti. «««Tüm bu tra jik o lay lar ya þa nýr ken bir baþ ka öð re tim ü ye si nin ço cu ðu ça lýþ tý ðý ü ni ver si te nin kre þi ne git mek te dir. Sa bah ba ba sý ço cu ðu kre þe bý ra kýr, an cak ak þam i þi ol du ðu i çin ço cu ðu al ma gö re vi ni an ne den ri ca e der. An ne kreþ da ðýl ma sa a ti ne ya kýn ü ni ver si te nin yer leþ ke ka pý sýn da gü ven lik ta ra fýn dan dur du ru lur. Gü ven lik an ne ye ba þý ka pa lý ol du ðu i çin i çe ri gi re me ye ce ði ni söy ler... Bu nun ü ze ri ne kre þe ha ber ve ri lir ve kü çük ço cuk bir baþ ka sý yar dý mýy la ka pý ya ka dar ge ti ri lir ve bir suç lu gi bi ka pý da bek le ti len gö zü yaþ lý an ne si ne tes lim e di lir... Ay ný ü ni ver si te de o gün ler de i da ri me mur lar dü zen li o la rak tüm fa kül te le ri ve yük se ko kul la rý ta ra mak ta, kim ge ri ci, kim de ðil bun la rý fiþ le mek te dir. Tu tu lan ra por lar dü zen li o la rak, ya sal bir gö rev miþ gi bi her ay res mi bir ya zýy la YÖK e gön de ril mek te dir. Bu ya zý lar so nu cun da pek çok can ya nar. Ki mi nin a ta ma sý su dan ba ha ne ler le yýl lar ca ge cik ti ri lir, ya sal ol ma yan a ta ma þe kil le ri i cat e di lir. Ör ne ðin nor mal de an cak 3 yýl lý ðý na a ta na bi len yar dým cý do çent ler den ba zý la rý bir kaç ay lý ðý na a ta nýr. Ay ný ko þul la rý ta þý yan ba zý a raþ týr ma gö rev li le ri nin söz leþ me le ri ip tal e di lir ken, te miz sa yý lan lar dev let ten ma aþ al ma ya de vam e der ler. Ýþ le ri ne son ve ri len a raþ týr ma gö rev li le rin den bir ta ne si ye ni ev len di ði e þi nin kar þý sýn da öy le si ne mah cup o lur ki bir sü re son ra kah rýn dan ö lür. Su dan ba ha ne ler le gö re vin den u zak laþ tý rý lan yüz ler ce öð re tim e le ma nýn dan ba zý la rý ar ka daþ la rý nýn a ra la rýn da top la dý ðý yar dým lar la be be ði ne süt gö tü re bi le cek ha le dü þer. U zun da va lar so nun da i þi ne dö nen ler o lur, an cak bu sü reç te a i le ler da ðý lýr, sað lýk lar yi ti ri lir. Ý ti bar lar i se yer ler de sü rü nür. Bu ü ni ver si te ler de ik na ko mis yon la rý ku ru lur, ba þör tü lü kýz lar en ö nem li teh li ke sa yýl dýk la rý i çin te ker te ker bu o da la ra a lý nýr lar. Ýk na ol maz lar sa ön ce hak la rýn da so ruþ tur ma a çý lýr, ar dýn dan e ði tim hak la rý el le rin den a lý nýr. He men her gün po lis ve jan dar ma ü ni ver si te ka pý sýn da dýr. Ba zý rek tör ler i çin en ö nem li so run ba þör tü lü kýz lar dýr ve on la rý dur dur mak i çin dü zen li o la rak baþ vu ru lan yol ro bo cop lar ve zýrh lý a raç lar dýr. Sö zün ö zü 28 Þu bat ýn en bü yük kur ba ný ü ni ver si te ler di, tank pa let le ri a sýl Sin can so kak la rýn dan de ðil bi li min, ak lýn ve e ði ti min ü ze rin den geç ti Se dat La çi ner, Star, ten... Sa de ce do kuz se ne i çin de kos ko ca Os man lý Dev le ti, mil yon lar ca ki lo met re ka re lik top rak la rýy la bir lik te da ðýl dý git ti!.. 28 Þu bat Sü re ci de, ir ti ca a kar þý POST MO DERN BÝR DAR BE o la rak sah ne al dý. On bin ler ce gen ci mi zin is tik ba li ni ka rart tý. Dev let te, ö zel lik le Or du da gö rev ya pan, bin ler ce dev let me mu ru nu, hu kuk suz bir þe kil de, öz lük hak la rýn dan da mah rum bý ra ka rak so ka ða a tý ver di. Bun la rýn i çin de bu na lý ma gi ren ler, ha ya tý na son ve ren ler de ol du... Ur fa Be le di ye si nde dü þük üc ret li iþ te da hi ça lýþ ma sý na i zin ve ril me yen ve e þiy le üç ço cu ðu na ek mek pa ra sý bu la ma dý ðý i çin Öð ret me ne vi nin ça tý sýn dan at la ya rak in ti har e den Yüz ba þý Ab dül mut ta lip Yýl dý rým ýn dra mý ný kaç ki þi ha týr lý yor?.. 31 Mart lar dan ge rek li der si çý ka ra ma dý ðý mýz i çin, 93 se ne son ra, bu de fa 28 Þu bat ýn mad di ve ma ne vi tah ri ba tý ný ko nu þu yo ruz. Ý þin kö tü sü, hâ lâ da ha 31 Mart ý ve 28 Þu bat ý yan lýþ o ku yan lar o ka dar çok ki... Ne ha zin bir du rum! Ýs ma il Ka pan, Tür ki ye,

12 12 Ý LAN Y KERMESE DÂVET Yeni Asya Vakfý Hanýmlar Kolunun öðrenciler yararýna düzenlediði kermesimizde; birbirinden güzel hediyelikler, yöresel tatlarla zenginleþtirilmiþ gýda reyonumuz içli köfteler, çið köfteler, börekler, dolmalar, tatlý çeþitleri, yaþ pastalar, züccaciye, giyim aradýðýnýz her þeyi bulacaðýnýz kermesimize katýlýmlarýnýzla bu hayýr yarýþýna sizler de ortak olun! Tarih: Yer: Alemdað Cad.16/B. Belediye Karþýsý - Ümraniye Ýrtibat: (0535) (0546) /5674 TLMT. Örnek No: 64 Taþýnmazýn Bilgileri : Kü çük çek me ce il çe si, Saf ra mah. 8 paf ta, 270 par sel de ka yýt lý bu lu nan ta þýn maz ü ze rin de ki 97/5414 ar sa pay lý 3. Kat B blok ta bu lu nan 14 ba ðým sýz bö lüm nu ma ra lý ta þýn maz TAÞINMAZIN ÖZELLÝKLERÝ : Sa tý þa ko nu ta þýn maz, bod rum kat+ze min kat+4 nor - mal kat tan mü te þek kil, B.A.K Tarz da, blok, ni zam da, 2 sý nýf mal ze me ve iþ çi lik ka li te si i le in þa e dil miþ o lan, kat la rýn da dör der da i re li, e lek trik, sýh hi te si sat ve do ðal gaz te si - sat la rý mev cut a na bi na nýn 3. Nor mal ka týn da, bi na a na gi riþ cep he sin den ba ký þa gö re ar ka cep he de yer a lan da i re, an tre- hol ü ze rin de mut fak, sa lon ho lün de va mýn da i ki ya - tak o da sý, ban yo-wc ve bal kon ma hal le rin den mü te þek kil, dýþ öl çü le ri i ti ba rýy la 97 m 2 brüt ala na sa hip, ýs lak ha cim ze min le ri se ra mik, di ðer ký sým la rýn da la mi nat par ke, du - var la rý sý va lý ve bo ya lý, ban yo wc ma hal le rin de du var lar fa yans kap lý, mut fak ta ev ye i le ah þap mut fak do lap la rý, ban yo da i se sýh hi te si sat ar ma tür le ri i le ta mam la yý cý ak se su - ar la rý bu lun mak ta dýr. Da i re de doð ra ma ak sa mý pvc ve ý sý cam lý, do ðal gaz te si sat lý kom - bi ka lo ri fer ý sýt ma lý o lup bi na sýn da e lek trik, sýh hi te si sat ve do ðal gaz te si sat la rý mev - cut tur. Ta þýn maz bu lun du ðu semt ve mev ki i i ti ba rýy la alt ve üst ya pý sý ta mam lan mýþ, her tür lü be le di ye ve sos yal im kân lar dan is ti fa de e de cek ko num da, ko nut sa ha sýn da yer al mak ta o lup, u la þým im kân la rý el ve riþ li dir. ÝMAR DURUMU : Küçükçek me ce Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü du rum þef li ði nin sa yý lý i mar du ru mu ya zý sý na gö re söz ko nu su ta þýn - maz 1/1000 öl çek li, Se fa köy re viz yon uy gu la ma plan not la rý nýn 2.1 mad de sin de ki hü - küm le rine ha iz, em sal: 1.25 ko nut a la nýn da bir kýs mý yol da kal mak ta dýr. Ha va ma ni a kri - ter le rin den do la yý, mak si mum bi na yük sek li ði ve kat a de di em lak ve is tim lak mü dür lü - ðün ce tes bit e di le cek RS ko tu na gö re be lir le ne cek tir. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 KDV Oraný : % 1 1. Satýþ Günü : 12/06/2012 Salý saat: arasý 2. Satýþ Günü : 22/06/2012 Cuma saat: arasý Yu ka rý da ö zel lik le ri ya zý lý ta þýn maz/lar bir borç ne de ni i le a çýk art týr ma su re tiy le sa tý - la cak týr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yuka rý da be lir ti len gün ve sa at te KÜ ÇÜK ÇEK ME CE 2. ÝC RA MÜ DÜR LÜ - ÐÜ'nde a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, i ha le pu lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, % 1 KDV a lý cý ya a it tir. 3- Ýpotek sahibi ala cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/5674 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) 02/04/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: B: T. C. KÜÇÜKÇEKMECE / ÝSTANBUL 2. ÝCRA DAÝRESÝ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2011/852 TAL. Örnek No: 27 1-Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Antalya ili, Finike ilçesi, Sahil kent Bel de si Ýn ci ra ðý cý Mah. A ra pa lý ný mev ki i 246 a da, 1 par sel de ka yýt lý 824,07 m 2 a la na sa hip ta þýn maz, Ta þýn maz Sa hil kent bel de sý nýr la rý i - çe ri sin de kal mak ta o lup El ma lý çev re yo lu na 200 m me sa fe de dir. Sa hi le i se or tal ama 1.5 km me sa fe de dir. U la þým as falt yol la rýn dan sað lan mak ta dýr. Ý çe ri sin de Ze min+ça tý a ra sý kat lý pre fab rik ya pý bu lun mak ta dýr. Ya pý nýn be le di ye sin de ruh sa tý ve pro je si yok - tur. Ya pý nýn ze min ka tý 90 m 2 o lup üst ka tý 50 m 2 dir. Dýþ cep he si kap la may la ka pa týl - mýþ týr. Vil la tar zý ya pýl mýþ týr, ça tý ka tý nýn üs tü osb i le ka pa tý lýp Shing le sý vý ya lý tý mý uy - gu lan mýþ týr. Par sel ke na rýn da her han gi bir sý nýr bu lun ma mak ta dýr. Bah çe dü zen le me si yok tur. Ta þýn maz ha li ha zýr du ru mu i le sa tý la bi lir lik de ðe ri = TL dir. Ar sa Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 11:40-11:50 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Birinci a çýk ar týr ma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da FÝ NÝ KE AD LÝ YE SÝ ÝC RA DA Ý RE SÝ KA PI SI Ö NÜ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la - mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la gü nü FÝ NÝ KE AD LÝ YE SÝ ÝC RA DA Ý RE SÝ KA PI SI Ö NÜ ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i - kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý - ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe - cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu (Ýc ra Da i re - si ve dos ya nu ma ra sý be lir ti le rek) ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di - ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Kat ma de ðer ver gi si (Ya sa la rýn be lir - le di ði o ran lar da ve þe kil de), i ha le dam ga ver gi si, sa tý cý a dý na ta hak kuk e de cek 1/2 ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç larý, tel la li ye res mi i le sa tý cý a dý - na ta hak kuk e de cek ta pu harç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi der le ri i - ha le a lý cý sý na a it tir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bedeli he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun il gi li mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve ka nun da be lir ti - len fa iz den, di ðer za rar lar dan a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. **Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re Ý ÝK. 127'ye gö re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. FÝNÝKE ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2011 /1931 E. Bir i po tek bor cun dan do la yý; Ga zi an tep Ý li, Þa hin bey Ýl çe si, Gü ney kent Ma hal le sin de ka in, Þa hin bey 1. Böl ge Ta pu Si cil Müdürlüðü'nde 18K1B pafta,4307 ada, 1 parselde, 9305 m 2 arsa olan taþýnmaz üzerindeki 88/9344 arsa paylý H blok 4.Kat, 9 nolu niteliði mesken olan baðýmsýz bölümün tamamýnýn satýlarak paraya çevrilmesine karar verilmiþtir. Ýþbu satýþ ilaný, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapýlamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacaðý ilan olunur. GAYRÝMENKULUN ÝMAR DURUMU : Taþýnmaz; Belediye ve imar sýnýrlarý dahilinde olup imar planýnda E: 1.35, Konut Yapý Adasýna gelmektedir. GAYRÝMENKULUN HALÝ HAZIR DURUMLARI : Ta þýn maz; Ka ra taþ Top lu Ko nut la rý 1 E tap ta o lup, no lu cad de i le no lu cad de nin ke siþ ti ði kö þe ba þýn da dýr. Ta þýn ma zýn no lu cad de ye gö re si met ri ðin de 5000 ki þi lik Þa hin bey Ka pa lý Spor Sa lo nu var dýr. Yi ne par se lin çev re sin de Tek nik E le - man lar, Se rin te pe, Çý nar kent, Bah çe kent si te le ri i le Te mel Ýl köð re tim O ku lu bu lun mak - ta dýr. Þe hir mer ke zi ne u zak ol ma sýn dan baþ ka u la þým so ru nu yok tur. Ta þýn maz be le di - ye ve i mar sý nýr la rý da hi lin de o lup i mar par se li dir. Tak ri bi % o ra nýn da ya pý laþ mýþ top lu ko nut a la nýn da dýr. Si te nin et ra fý i ha ta du va rý i le çev ri li o lup bah çe nin çim len dir - me ve muh te lif süs bit ki le ri i la sa ha kap lam la rý ya pýl mýþ o lup, si te ba kým lý dýr. Þe hir mer ke zi ne 10 ki lo met re me sa fe de o lup alt ya pý sý tam dýr. Her tür lü be le di ye ve sos yal hiz met ler den de tam o la rak fay da lan mak ta dýr. Ta þýn ma zýn ol du ðu yer mo dern ve i - mar lý ya pý lar dan o luþ tu ðun dan ve ay ný za man da te miz ha va sý ne de niy le de ko nut a çý - sýn dan da ter cih e di len böl ge ler a ra sýn da bu lun mak ta dýr. Be to nar me kar kas o la rak ya - pýl mýþ ze min ve 5 de nor mal kat ol mak ü ze re top lam 6 kat lý A na kent Si te si, H Blok, 4.kat, 10 no lu da i re o lup ha len mes ken o la rak kul lanýlmaktadýr. Daire doðu-batý cephelidir. Her katýnda 2 þer adet daire bulunan apartmanda olup, bina asansörlü ve kaloriferlidir. Daire 3 yatak odasýnýn yaný sýra, 1 salon ile mutfak, banyo ve WC'den oluþmaktadýr. Dairenin dýþ cephesinde 2 adette balkonu vardýr. Daireye giriþteki antrenin solunda mutfak ile salon, saðda oturma odasý vardýr. Karþý koridorda ise 2 yatak odasý ile WC-Lavabo, ban yo bu lun mak ta dýr. Ta ma mý mes ken o la rak kul la ný lan da i re ler den o lu þan bi na nýn pen ce re doð ra ma la rý PVC o lup çift cam lý, WC ve ban yo ha riç ýs lak ha cim ler se ra mik, sa lon i le o da la rýn ze mi ni i se la mi nat par ke dir. Ban yo, mut fak ve WC du var la rý ta va na ka dar fa yans týr. Du var la rý sý va ü ze ri su baz lý bo ya lý, an tre bant þek lin de al çý as ma ta van lý dýr. Di ðer ha cim ler i se al çý kar ton pi yer li dir. Yýp ran ma sý % 10 o lan da i re nin in þa at a la ný brüt 130,00 m 2 ve net kul la ným a la ný da 110,00 m 2 'dir. GAYRÝMENKULUN KIYMETÝ: 1- Satýþa konu; Gaziantep Ýli, Þahinbey Ýlçesi, Güneykent Mahallesinde kain, Þahinbey 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüðü'nde 18K1B pafta, 4307 ada, 1 parselde, 9305 m 2 arsa olan taþýnmaz üzerindeki 88/9344 arsa paylý H blok 4. Kat, 9 nolu niteliði mesken olan baðýmsýz bölümün tamamýna, Gaziantep 10. Ýcra Müdürlüðü'nün 2011/1931 E sayýlý dosyasýndan yapýlan 28/03/2011 tarihli kesinleþmiþ kýymet takdir raporuna göre ,00 TL deðer takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI : -Gayrimenkullerin 1.açýk arttýrmasý Satýþa Konu Taþýnmaz Muhammen Bedelleri 1. Arttýrma Günü Saatleri Gaziantep Ýli, Þahinbey ilçesi, ,00 TL 21 MAYIS :30-10:40 Güneykent Mahallesinde kain, PAZARTESÝ Þahinbey 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüðü'nde 18K1B pafta ada, 1 parselde, 9305 m 2 arsa olan taþýnmaz üzerindeki 88/9344 arsa paylý H blok 4. Kat, 9 nolu niteliði mesken olan baðýmsýz bölümün tamamý Arasýnda Gaziantep Adliyesi Zemin Kat, B Blok Z-19 no lu o da da bu lu nan Me zat Sa - lo nu, Ga zi an tep ad re sin de ya pý la cak týr. Bu a çýk art týr ma da ta þýn ma za tak dir e di len de - ðe rin % 60'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan di ðer a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný, ay rý ca sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar tý i le i ha le o - lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak kay dýy la; Gay ri men ku lün 2. a çýk art týr ma sý 31 MA YIS 2012 PER ÞEM BE gü nü, yu ka rý da tab lo da be lir ti len sa at ler le ay ný sa at ler arasýnda Gaziantep Adliyesi Zemin Kat, B Blok Z-19 nolu odada bulunan Me zat Sa lo nu, Ga zi an tep ad re sin de ya pý la cak týr. Bu a çýk art - týr ma da sa tý þý is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lar var sa bu a la cak lar top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý i le tak dir e di len de ðe rin % 40'ý ný geç me si þar týy la en - çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- K.D.V., i ha le dam ga pu lu, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ta pu har cý sa týn a la na a it o - la cak týr. Tel la li ye res mi ve bi rik miþ em lak ver gi borç larý i le sa tý cý a dý na ta hak kuk e de - cek ta pu harç la rý, sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Açýk arttýrmaya katýlmak isteyenlerin takdir edilen kýymetin % 20'si nispetinde nakit pey akçesi yada bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satýþ peþin para iledir. Alýcý istediði takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilir. 4- Ýpotek sahibi alacaklýlarla, diðer ilgililerin, varsa irtifak hakký sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný, faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüðümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça, paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 5- Sa týþ be de li he men ya da ve ri len sü re i çin de ö den mez se Ý.Ý.K mad de si ge re - ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri so rum lu tu tu la cak, hiç bir hük me ge rek kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 6- Þartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüðümüzde herkesin görebilmesi olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örnek gönderilebilir. 7- Satýþa iþti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/1931 E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü zü baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 04/04/ B: GAZÝANTEP 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Resmi Ýlanlar ESAS NO: 2007/710 Mahkememize Gülay BÝLGÝ ta ra fýn dan a çý lan nü fus da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn - da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; A li AZ MAZ mi ras çý sý da hi li da va lý Max E den berg ve Ma - ri a E den berg'den ol ma 1932 d.lu Git ta Hel ga An to ni e AZ MAZ'ýn tüm a ra ma la ra rað - men ad re si tes pit e di le me di ðin den; gü nü sa at 14:40'da du ruþ ma ya pý la ca - ðýn dan, da va lý Git ta Hel ga An to ni e AZ MAZ'a i lan ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: T. C. ÇUBUK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN METNÝ Resmi Ýlanlar DOSYA NO: TAL. Bir borçtan dola yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý ta þý nýr mal lar sa - tý þa çý ka rýl mýþ o lup: Birin ci ar týr ma nýn Çar þam ba gü nü Sa at 'da (Her a ra cýn sa týþ sa a ti ay rýn tý lý o la rak a þa ðý da ya zýl mýþ týr.) Ýs ki lip 5. So kak No: 63/A (Kay nar o to par ký) ÇO RUM adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ý satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerinin toplamýna istekli bulunmadýðý takdirde Pazartesi günü Saat 'da (Her a ra cýn sa týþ sa a ti ay rýn tý lý o la rak a þa ðý da ya - zýl mýþ týr.) Ýs ki lip 5. so kak No: 63/A (Kay nar o to par ký) ÇO RUM ad re sin de 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 o ra nýn da ki KDV'nin a lý - cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði; ga ze te i la ný nýn borç lu ya ve di ðer il gi li le re teb lið ye ri ne ge çe ce ði ne ve sa tý þa de vam e di le ce ði ne, sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin % 20 o ra nýn da na kit pa ra ya da eþ de ðer de ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri ne, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön - de ri le bi le ce ði faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi - ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur LÝRA ADEDÝ CÝNSÝ NÝTELÝÐÝ VE ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ : ,00 TL 1 27 SN 964 plakalý Cinsi: ÇEKÝCÝ, Markasý: MAN Model: 2008, motor nolu, WMAH05ZZ48W þase nolu Satýþ Saati: ,00.TL 1 27 D 7195 pla ka lý Cin si: ÇE KÝ CÝ, Mar ka sý: MAN, Mo del: motor, WMAH05ZZ17M þase nolu Satýþ Saati: ,00 TL 1 27 AS 871 plakalý Cinsi: ÇEKÝCÝ, Markasý: MAN, Model: 2005 WMAH06ZZ95MA424903H þase nolu Satýþ Saati: ,00 TL 1 27 J 2489 plakalý Cinsi: ÇEKÝCÝ, Markasý: MAN Model: 2008, WMAH05ZZ37W þase nolu Satýþ Saati: ,00 TL 1 27 B 2494 plakalý Cinsi: ÇEKÝCÝ, Markasý: MAN, Model:2006 WMAH05ZZ86M þase nolu Satýþ Saati: ,00 TL 1 27 J 4558 plakalý Cinsi: ÇEKÝCÝ, Markasý: MAN, Model: 2008 WMAH05ZZ98M þase nolu Satýþ Saati: ,00 TL 1 27 J 4561 plakalý Cinsi: ÇEKÝCÝ, Markasý: MAN, Model: 2008 WMAH05ZZ38M þase nolu Satýþ Saati: ,00 TL 1 27 AS 951 plakalý Cinsi: ÇEKÝCÝ, Markasý: MAN, Model: 2005 WMAH05ZZ55M401175H þase nolu Satýþ Saati: ,00 TL 1 27 SN 962 plakalý Cinsi: ÇEKÝCÝ, Markasý: MAN, Model: 2008 WMAH05ZZ48W þase nolu Satýþ Saati: ,00 TL 1 27 B 4967 plakalý Cinsi: ÇEKÝCÝ, Markasý: MAN, Model: 2006 WMAH06ZZ16M þase nolu Satýþ Saati: ,00 TL 1 27 AS 729 plakalý Cinsi: ÇEKÝCÝ, Markasý:MAN, Model: 2006 WMAH05ZZ46M þase nolu Satýþ Saati: ,00 TL 1 27 J 4557 plakalý Cinsi: ÇEKÝCÝ, Markasý: MAN, Model: 2008 WMAH05ZZ08M þase nolu Satýþ Saati: (ÝÝK.14/1,114/3) B: T. C. ÇORUM 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar KONFERANSA DÂVET Konu: Said Nursî'ye göre insanlýðýn kurtuluþ reçetesi: Kur'ân Medeniyeti Konuþmacýlar : Mehmet KUTLULAR (Açýlýþ Konuþmasý) Kâzým GÜLEÇYÜZ, Sebahattin YAÞAR Yer: Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Tarih : Saat : Organizasyon: Eskiþehir Yeni Asya Temsilciliði Not: Programdan önce ve sonra Mehmet KUTLULAR, Kâzým GÜLEÇYÜZ, Sebahattin YAÞAR ve Abdil YILDIRIM kitaplarýný imzalayacaklardýr. GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz, deðerli dâvâ arkadaþýmýz Bilal Altunbaþ'ýn hanýmý Ýlknur Altunbaþ'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Þafi-i Hakikî'den acil þifalar dileriz. Alparslan Çevik - Eþref Mert / NEVÞEHÝR TAZÝYE Ürgüp Yeni Asya temsilcimiz muhterem Ahmet Çakmak'ýn kardeþi, K. Osman Çakmak'ýn babasý Mehmet Çakmak'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; arkadaþýmýza, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Eþref Mert TAZÝYE Muhterem aðabeylerimiz Ali Vapurlu ve Ýhsan Vapurlu'nun aðabeyi, Melek Vapurlu Hanýmefendinin eþi, muhterem aðabeyimiz Hacý Mustafa Vapurlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Sincan Yeni Asya Okuyucularý / ANKARA GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem arkadaþýmýz Mevlüt Gül'ün hanýmý Esma Gül'ün baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Çamdibi Yeni Asya Okuyucularý / ÝZMÝR

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 Ço cuk luk ta ki kalp has ta lýk la rý ný dik ka te a lýn PROF. DR. YAVUZ BEÞOÐUL: "ROMATÝZMAL KALP HASTALIKLARI SIK GEÇÝRÝLEN BOÐAZ ENFEKSÝYONLARI ÖZELLÝKLE DE 'BETA' OLARAK BÝLÝNEN STREPTOKOK MÝKROPLARI ÝLE OLUÞUR'' DEDÝ. KALP Has ta lýk la rý uz ma ný Prof. Dr. Ya vuz Be þo ðul, ço cuk luk ta gö rü len ro ma tiz mal kalp has ta lýk la rý nýn sýk ge çi ri len bo ðaz en fek si yon la rý ö zel lik le de be ta o la rak bi li nen strep to kok mik rop la rý i le o luþ tu ðu nu be lir te rek, Bu grup, kalp ka pak çýk la rý ný tu tar ve da ha çok ge liþ mek te o lan ül ke ler de sýk ol mak la be ra ber ül ke miz de de ha len et kin dir de di. Be þo ðul, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, i ler le yen yaþ lar da cid dî bir prob lem o la rak gö rü len kalp has ta lýk la rý nýn ön len me si nin ço cuk luk tan baþ la dý ðý ný di le ge ti re rek, ço cuk luk ta doð ru teþhis i le te da vi e di len kalp ra hat sýz lýk la rý nýn i ler de prob lem ol ma sý nýn ön le ne bi le ce ði ni söy le di. Ço cuk luk ta gö rü len kalp has ta lýk la rý nýn do ðum sal kalp bo zuk luk la rý, ro ma tiz mal kalp has ta lýk la rý i le ritm ve e lek tri ki i le ti bo zuk luk la rý ol mak ü ze re ü çe ay rýl dý ðý ný kay de den Be þo ðul, do ðum sal kalp has ta lýk la rýn dan en sýk gö rü le nin, ku lak çýk lar a ra sý de lik o la rak bi li nen ASD ol du ðu na vur gu yap tý. Be þo ðul, bu tip de lik le rin a me li yat la çok ra hat lýk la ka pa tý la bil di ði ni an la ta rak, bu nun, sað kol tuk al týn dan kü çük bir o pe ras yon la ya pý la bil me si nin hem ço cuk, hem de e be veyn ler yö nün den bü yük bir ra hat lýk ol du ðu nu di le ge tir di. ÇO CUK LAR DA GÖ RÜ LEN KALP HAS TA LIK LA RI Ay ný yön te min ço cuk lar da kalp ka pak çýk la rý - Ý þit me kay bý o lan be bek ler de er ken teþhis ö nem li BE BE ÐÝN DE i þit me so ru nu ol du ðun dan þüp he le nen an ne-ba ba nýn he men ve mut la ka dok to ra baþ vur ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Mar ma ra Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Vak fý A ca de mic Hos pi tal Od yo lo ji Mer ke zi Od yo lo ji Uz ma ný Doç. Dr. Se zer Kü lek çi, be be ðe ya pý la cak i þit me tes tiy le so ru na er ken teþhis ko nu la bi le ce ði ni söy le di. Doç. Dr. Se zer Kü lek çi, ül ke miz de her yýl be bek doð du ðu nu ve bu be bek le rin yak la þýk ü nün i þit me ka yýp lý o la rak dün ya ya gel di ði ni bil dir di. Do ðum dan i ti ba ren ilk 3 ya þýn, ço cuk lar da ö zel lik le a lý cý dil ge li þi mi a çý sýn dan en kri tik dö nem ol du ðu nu i fa de e den Kü lek çi, Ya þa mýn ilk yý lýn da i þit sel be yin sa pýn da ki nö ron lar ge liþ me ye de vam e der. A na nö ral bað lan tý la rýn mil yar lar ca sý ilk yýl da or ga ni ze o lur. Snaps sa yý sý 20 mis li (bin tril yo na ka dar) ar tar. Dil ge li þi miy le il gi li be yin de ki a lan lar ilk 12 ay da i yi ge li þir. de di. ER KEN TEÞHÝS KO NAN BE BEK LER YA ÞIT LA RI NI YA KA LA YA BÝ LÝR Kü lek çi, i þit sel sis te me u ya ran gi ri þi ö zel lik le er ken dö nem de ke sin ti ye uð ra dý ðý za man mer ke zi i þit me sis te min de nö ron la rýn mor fo lo ji si nin ve fonk si yo nel ö zel lik le ri nin bo zul du ðu nu, bu du ru mun an cak er ken teþhis le dü zel ti le bi le ce ði ni be lirt ti. Kü lek çi, Müm kün ol du ðun ca er ken ta ný ko nu lup i þit me ci ha zý na ge çi lir se ve ar dýn dan yo ðun e ði tim ve ri le cek o lur sa i þit me kay bý o lan be bek te nor mal i þi ten ya þýt la rý na ya kýn ve ya denk ko nuþ ma ge li þi mi sað la na bi lir. Baþ ka bir de yiþ le nö ron la rýn mor fo lo ji si ve fonk si yo nel ö zel lik le ri u ya ra nýn tek rar gi ri þiy le dü zel ti le bi lir. An cak u ya ra nýn tek rar gi ri þi nin za man la ma sýn da çok has sas o lun ma lý dýr. Ye ni do ðan lar da uy gu la nan ta ra ma test le riy le i þit me ka yýp lý be bek en er ken dö nem de ta ný a la cak bu da ko nuþ ma ve dil ge li þi mi nin nor mal be be ðin dil ge li þi mi ne ya kýn ol ma sý ný sað la ya cak týr. 6 ay lýk tan ön ce ta ný ko nu lup re ha bi li tas yo na baþ lan mýþ ço cuk lar da dil ve ko nuþ ma ge li þi mi ya kýn la rý na ya kýn ge liþ me gös te rir ken, geç ka lýn mýþ ço cuk la rýn ya þýt la rý ný ya ka la ma sý müm kün de ðil dir. di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya UZ MAN LAR, an ne ba ba nýn ma sal an la ta rak bü yüt tü ðü ço cuk la rýn kü çük yaþ ta ki tap o ku ma a lýþ kan lý ðý ka zan dý ðý na dik kat çek ti. An tal ya nýn Ma nav gat il çe si Ö zel Se ma Ko le ji reh ber öð ret me ni psi ko log A rif Ö zut ku, ma sa lýn ço cu ðun ha yal dün ya sý nýn or ta ye rin de ku ru lan bir ti yat ro sah ne si ol du ðu nu söy le di. O kul ön ce si e ði tim de ço cuk la ra ma sal an la tý mýn çok ö nem li ol du ðu nu i fa de e den Ö zut ku, Av ru pa Bir li ði(ab) ve Ýs kan di nav ül ke le rin de ço cuk la rýn ki tap la ta nýþ ma sý nýn ma sal la baþ la dý ðý ný söy le di. Ço cuk la rýn ma sal ki tap la rýn da ki re sim le re ba ka rak kur gu o luþ tur du ðu nu an la tan Ö zut ku, an ne ve ba ba nýn ço cuk la ra yat ma dan ön ce bir ma sal o ku ma sý nýn be den ve ruh sað lý ðý i çin çok ö nem li ol du ðu nu kay det ti. Ö zut ku, Ma sal ço cuk la rýn sa de ce duy gu la rý ný de ðil, ak lý ný da do yu rur. Ma sal ço cu ðun ha yal dün ya sý nýn or ta sý na ku ru lan bir ti yat ro sah ne si dir. O sah ne de ço cuk lar ger çek dün ya da ço ðu ke re þa hit o la ma dýk la rý i yi, gü zel ve doð ru ör nek le re þa hit o lur lar. Bu yö nüy le ma sal lar as lýn da kü çük le re u yar lan mýþ er dem ve hik met me se le le ri dir. Her ço cuk i yi-kö tü, gü zel-çir kin ve doð ruya lan a ra sýn da ki ka pa týl maz me sa fe yi an cak ma sal lar da en ya lýn bi çim de gö rür ve ya þar. Ma sal lar ay ný za man da ço cuk lar da kü çük yaþ ta ah lâ kýn te mel ya pý taþ la rý ný o luþ tu rur. de di. An tal ya / a a nýn te da vi si i çin de sýk lýk la uy gu la na bil di ði ni i fa de e den Be þo ðul, ço cuk luk ta gö rü len kalp has ta lýk la rý ný þöy le sý ra la dý: *Do ðum sal kalp bo zuk luk la rý: An ne kar nýn da be be ðin ge li þi mi sý ra sýn da ki ye ter siz lik so nu cu o lu þan a no ma li ler dir. Kalp de li ði o la rak da bi li nen bu bo zuk luk la rýn çok de ði þik þe kil le ri var dýr. Ay rý ca ku lak çýk ve ka rýn cýk lar da ki ge liþ me bo zuk luk la rý ve ko ro ner da mar a no ma li le ri de bir lik te ve ya yal nýz bu lu na bi lir. *Ro ma tiz mal kalp has ta lýk la rý: Sýk ge çi ri len bo ðaz en fek si yon la rý ö zel lik le de be ta o la rak bi li nen strep to kok mik rop la rý i le o lu þur. Bu grup kalp ka pak çýk la rý ný tu tar ve da ha çok ge liþ mek te o lan ül ke ler de sýk ol mak la be ra ber ül ke miz de de ha len et kin dir. Dik kat li ta kip ve za ma nýn da mü da ha le i le ko lay lýk la te da vi e di le bi lir. *Ritm ve e lek tri ki i le ti bo zuk luk la rý: Kal bin ça lýþ ma sý ný sað la yan e lek trik sel u ya rý ve i le tim sis te min de ya vaþ la ma, du rak la ma, hýz lan ma lar la or ta ya çý kan bo zuk luk lar dýr. Da ha çok o kul ça ðý ve e riþ kin yaþ lar da ken di ni gös te rir. Bu ra hat sýz lýk la bir lik te do ðum sal kalp a no ma li le ri de bu lu na bi lir ve bu nun ne de ni o la rak or ta ya çý kar. Ba zen de alt ta ya tan her han gi bir ne den yok tur. Ay rý ca kalp ka sý il ti hap la rý, kalp za rý il ti hap la rý alt ta ya tan se bep o la rak or ta ya çý kar. Ýs tan bul / a a Ço cuk lar, kitap o ku ma ya ma sal din le ye rek a dým a týyor Kan ba ðý þý in sa nî so rum lu luk ol du ðu ka dar di nî bir gö rev MA NÝ SA Ýl Müf tü sü Si nan Ci han, kan ba ðý þý nýn in sa nî ve ah lâ kî bir so rum lu luk ol du ðu ka dar di nî bir gö rev ol du ðu nu söy le di. Ma ni sa Müf tü lü ðü, Kut lu Do ðum Haf ta sý kut la ma faaliyet le ri kap sa mýn da Ký zý lay i le or tak la þa kan ba ðý þý kam pan ya sý baþ lat tý. Müf tü Ci han, faaliyet le re Ma ni sa lý la rýn il gi si ni bek le dik le ri ni di le i fa de et ti. Kut lu Do ðum Haf ta sý nýn son de re ce coþ ku lu, fay da lý ve ve rim li fa a li yet ler le geç ti ði ni i fa de e den Ci han, Biz fa a li yet le ri miz de ön ce lik li o la rak in sa ný mý zýn fay da gör me si ni, bir li ði mi zi ve dir li ði mi zi ge liþ tir me si ni, güç len dir me si ni he def li yo ruz. de di. Kan ih ti ya cý nýn in san ha ya týn da ö nem li bir yer tut tu ðu nu be lir ten Ci han, Kan ba ðý þý, çok ö nem li bir fa a li yet. Bi ri le ri ne muh taç ol ma dan muh taç du rum da o lan bi ri le ri ne kat ký sað la ya lým ki ya rýn ö bür gün biz de ay ný ih ti yaç la kar þý kar þý ya kal dý ðý mýz za man hal ký mý zýn il gi ve te vec cü hü ne maz har o la lým. Fa a li yet le ri mi zin hem di nî hem ah lâ kî hem de in sa nî yö nü var. Bir in sa nýn sað lý ðý na ka vuþ ma sý na kat ký sað la mak, dün ya nýn en ha yýr lý iþ le rin den bi ri dir. Di ni miz, o la ya böy le bak mak ta dýr. Bir ki þi nin ya þa týl ma sý, sað lý ðý na ka vuþ tu rul ma sý bü tün in san lý ðýn sað lý ðý na ka vuþ tu rul ma sý an la mý na ge lir. di ye ko nuþ tu. Ma ni sa / ci han Aile çalýþmalarý... Ev len mek, an ne ba ba ol mak ku lak tan dol ma bil gi ler le ku ru la cak yü rü tü le cek o lay lar de ðil. O yüz den de a day la rý bi linç len dir me ye yö ne lik bütün ça lýþ ma lar þüp he siz çok ö nem li. He le de de rin den ge len dar be le rin sýk ça ya þan dý ðý gü nü müz þart la rýn da Ev li lik o kul la rý ev len me ye ha zýr la nan genç le ri ye ni ha yat la rý na bi linç li a dým at ma la rý i çin gay ret gös te ri yor. A i le o kul la rý i se an ne ba ba ol ma ya ha zýr la nan e be veyn le ri ha mi le lik ten-er gen lik son ra sý dö ne me u za yan sü reç te bi linç len dir me yi he def li yor. Ül ke miz de bu a lan da ki kurs lar da ha çok si vil top lum ku ru luþ la rý ve ye rel yö ne tim ler ce dü zen le ni yor. Ay rý ca Di ya net Ýþ le ri (DÝB) ve Di ya net Vak fý nýn or ga ni ze siy le ger çek leþ ti ri len fa a li yet le rin de ö nem li hiz met le re ve si le ol du ðu nu be lir te lim. U ma rýz A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý nýn da bu a lan da kat ký la rý o lur. DÝB A Ý LE ÝR ÞAT BÜ RO LA RI DÝB e bað lý o la rak fa a li yet gös te ren A i le Ýr þad Bü ro la rý nýn ça lýþ ma la rý a ka de mis yen ler le, va iz ve va i ze le ri, hal ký bir a ra ya ge tir me nok ta sýn da çok ö nem li fa a li yet le re im za a tý yor. Söz ge li mi, e lim den gel di ðin ce ta kip et me ye ça lýþ tý ðým Her ço cuk bir dün ya ko nu lu ser ti fi ka lý se mi ner ler di zi si bun lar dan bi ri. Di ya net Vak fý ve Fa tih Müf tü lü ðü A i le Ýr þat ve Reh ber lik Bü ro su nun or tak la þa dü zen le di ði bu fa a li yet i ki a yý kap sa yan bir prog ra ma sa hip. A la nýn da ih ti sas sa hi bi o lan i la hi yat çý lar, psi ko log lar, pe da gog lar ken di a lan la rý i le il gi li su num la rý ný ya pý yor lar. So ru ce vap bö lü mün de i se ge ri bil di rim ler a lý ný yor. Son de re ce sa mi mî ve fýt rî bir se yir i çin de ger çek le þen prog ra mýn ne ka dar et ki li ol du ðu nu prog ra mýn a ký þýn dan ta kip et mek müm kün Prog ra mýn baþ lýk la rýn dan ba zý la rý na göz a ta lým di ler se niz: Ýs lâm da ço cu ða say gý Ço cuk la rý mý za Al lah ý na sýl an la ta lým? Ço cuk ve de ðer ler e ði ti mi Ge le ce ðin in þa sý ve ço cuk Hz. Pey gam be rin ço cuk lar la ha tý ra la rý A i le, ço cuk, med ya Ýs lâm da en gel li ço cuk la ra ba kýþ a çý sý ve so run la rýn çö zü mü Prof. Meh met E min Ay, Doç. Dr. Ýs ma il Sað lam, Doç. Dr. Ah met Al bay rak, Yrd. Doç. Ay þe Es ra Þah yar gi bi i sim le rin ha zýr la dý ðý su num lar tak di re de ðer A LO FET VA HAT TI! Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðýn da (DÝB) ha len uy gu lan mak ta o lan A lo Fet va te le fon yar dým hat tý da bu ko nu da ki ö nem li fa a li yet ler den bi ri. Za man za man ba sý na da in ti kal e den a i le vî prob lem ler le il gi li hat ta ge len so ru lar bu ko nu da ki ya ra mý zýn de rin li ði ni gös ter me si a çý sýn dan ib ret li. Di ya ne tin bu tür ça lýþ ma la rý na tak dir ve teb rik le mu ka be le e di yor, prog ram la rýn sa yý ve ka li te a çý sýn dan da ha da art tý rý la rak yay gýn laþ ma sý ný te men ni e di yo ruz. Ye nido ðan lar da að rýya kar þý ýsý YE NÝ DO ÐAN LAR DA kan a lý nýr ken ve ya a þý ya pý lýr ken að rý yý a zalt mak ta ý sý nýn et ki li ol du ðu bil di ril di. Bi lim a dam la rý, Pa in der gi sin de so nuç la rý ya yým la nan a raþ týr ma la rý na da ya na rak, ý sý nýn, di ðer yön tem le re gö re be bek ler de a cý yý din dir mek te da ha et ki li ol du ðu nu bil dir di. Chi ca go ü ni ver si te si bi lim a dam la rý, Larry Gray baþ kan lý ðýn da yap týk la rý a raþ týr ma da, 47 sað lýk lý, nor mal ki lo lu ye ni do ða ný he pa tit B a þý sý vu ru lur ken in ce le di. Vi de o ka yýt la rý yar dý mýy la be be ðin, 10 sa ni ye sü ren a þý uy gu la ma sýn dan ön ce, uy gu la ma es na sýn da ve son ra sýn da ki dav ra nýþ la rý de ðer len di ril di. Ay rý ca a cý nýn sü re si ve þid de ti na býz yar dý mýy la be lir len di. Üç gru ba ay rý lan be bek le rin bir bö lü mü ne þe ker li su, bir bö lü mü ne em zik ve ri lir ken, bir grup ta ki be bek le rin ya ký ný na ý sý tý cý ko nul du. Üç yön tem a ra sýn da a cý yý ve að rý yý din dir me de en et ki li si nin ý sý ol du ðu gö rül dü. An ka ra / a a

14 SPOR 14 Y Beþiktaþ'ta 3 Portekizli kadro dýþý Portekizli oyuncular, Sýdnei, Alves ve Bebe bundan böyle takýmdan ayrý çalýþacak. SÜPER Fi nal'e Ga la ta sa ray'a 2-0 ye ni le rek kö tü baþ la yan Be þik taþ'ta, 3 fut bol cu kad ro dý þý bý ra kýl dý. Por te kiz li o yun cu lar Sýd ne i, Al ves ve Be be'nin, 'ö zel ha yat la rý na dik kat et me me le ri'' ne de niy le, tek nik di rek tör Tay fur Ha vut çu ta ra fýn dan kad ro dý þý bý ra kýl dý ðý öð re nil di. Si yah be yaz lý ta kým da faz la for ma þan sý bu la ma yan 3 fut bol cu nun, bun dan böy le bir an tre nör ne za re tin de ta kým dan ay rý o la rak ça lý þa ca ðý bil di ril di. Emre-Zokora konusu çözülmeli A Mil li Fut bol Ta ký mý Tek nik Di rek tö rü Ab dul lah Av cý, Fe ner bah çe li fut bol cu Em re Be lö zoð lu ve Trab zons por lu Di di er Zo ko ra a ra sýn da ya þa nan o lay lar la il gi li þun la rý söy le di: ''Em re'yi u zun sü re dir ta ný yo rum. Sa ha dý þýn da i na nýl maz de re ce de o lum lu ve po zi tif yan la rý o lan bir in san. Sa ha nýn i çin de ba zen bir ta kým sý kýn tý lý po zis yon la ra düþ tü ðü du rum lar o luþ tu. Son maç tan son ra gö rüþ me dim. Ko nu nun a çý lý mý nýn ne ol du ðu nu bil mi yo rum a ma böy le bir du ru mun ka mu o yu nun bu ka dar gün de mi ne gel me si hoþ de ðil. Ko nu nun de tay la rý ný bil mi yo rum. Ka mu o yu de vam lý bu nun la meþ gul o lu yor. Bu nun la çok meþ gul o lup da fut bo lun dý þý na çýk mak da ü zü cü. Ý ki ta ra fý da din le mek la zým. De tay lý þe kil de em pa ti ya pýp on la rýn ye ri ne ken di mi zi koy ma mýz la zým. Prob le me prob lem le de ðil çö züm le git mek la zým. U ma rým ca mi a lar, ki þi ler bu o lay lar dan yýp ran ma dan çý kar lar.'' Millî formamýz yenilendi A Mil li Ta ký mý'nýn iç sa ha maç la rýn da gi ye ce ði for ma ye ni len di. Ni ke'ýn, þim di ye ka dar ki en çev re dos tu ö zel lik ler le do nat tý ðý be lir ti len ye ni for ma yý, mil li ta ký mýn 40 yýl bo yun ca giy di ði for ma nýn ta sa rý mý nýn ge liþ tir me siy le ha zýr la dý ðý i fa de e dil di. Be yaz bi sik let ya ka lý for ma nýn gö ðüs bö lü mün de kýr mý zý bir bant ve ban dýn kal bin üs tü ne denk ge len kýs mýn da ay yýl dýz bu lu nur ken, ya ka nýn ar ka iç kýs mýn da, ta þý ya na þans ge tir di ði ne ve na zar dan ko ru du ðu na i na ný lan bir sim ge o lan na zar bon cu ðu gra fi ði yer a lý yor. Polis kontrolünde soyunma odasýna gidebildiler Be þik taþ i le Ga la ta sa ray a ra sýn da oy na nan der bi ma çýn son bö lü mün de çýkan olaylar sonrasýnda Fatih Terim ve Çek oyuncu Tomas Ujfalusi polisin yardýmýyla soyunma odasýna gidebildi. FANATÝKLER SERBEST Sahaya atlayan 4 fanatik güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. BEÞÝKTAÞ-G.SARAY DERBÝSÝNDE MAÇIN SON BÖLÜMÜNDE SAHAYA ÝNEREK MAÇIN DURMASINA SEBEP OLAN 4 KÝÞÝ ÝLE TRÝBÜNLERDE SAHAYA SU ATTIÐI TESPÝT EDÝLEN 1 KÝÞÝ EMNÝYETTEKÝ ÝFADELERÝNÝN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI. SÜPER Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nda Be þik taþ i le Ga la ta sa ray a ra sýn da oy na nan der bi ma çýn son bö lü mün de, sa ha ya i nen 4 ki þi i le sa ha ya su at tý ðý tes pit e di len bir ki þi em ni yet te ver dik le ri i fa de le ri nin ar dýn dan ser best bý ra kýl dý. Ý nö nü Sta dý'nda Be þik taþ'ýn dün ak þam oy na nan Be þik taþ-ga la ta sa ray ma çýn da sa ha ya gir dik le ri tes pit e di len Yu suf D. (33), Te mel K. (33), Ý sa K. (23) ve Ha lil Ýb ra him E. (23) i le sa ha ya pet þi þe i le su at tý ðý be lir le nen En gin Ö. (37) gö zal tý na a lýn dý. A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü'ne ge ti ri len ta raf tar lar dan 3'ü, ''Ta raf tar la rýn it me si so nu cu sa ha ya düþ tük le ri ni ö ne sür dü ler. Ga la ta sa ray lý fut bol cu E bo u e'nin ü ze ri ne yü rü mek is te yen Ý sa K'nýn da em ni yet - te ki i fa de sin de, ''Maç sý ra sýn da bi ri nin ar ka dan it me si so nu cu sa ha ya düþ tüm. Gü ven lik güç le ri be ni ko va la yýn ca da rek lam pa no la rý na çarp ma mak i çin sa ha ya gir mek zo run da kal dým. O lay çý kart mak a ma cým yok tu'' de di ði öð re nil di. Em ni yet te ki iþ lem le ri ta mam la nan 5 ki þi, sav cý lýk ta li ma týy la ser best bý ra kýl dý. BA SIN MEN SUP LA RI NA SAL DI RI Kar þý laþ ma son ra sýn da Pro to kol Tri bü nü gi ri þi nin ö nün den ge çen ta raf tar lar, Hü se yin Gö çek'e o lan tep ki le ri ni sür dür dü ler. Ba zý ta raf tar lar da ba sýn men sup la rý na tep ki gös te rir ken, bir i ki ta raf ta rýn da ba sýn men sup la rý na sal dýr dý ðý gö rül dü. Gü ven lik güç le ri bu ta raf tar la rý, ba sýn men sup la rý nýn bu lun du ðu bö lüm den u zak laþ týr dý. Beþiktaþ önünde G.Saray'ýn 2. golüne imzasýný atan genç Aydýn, Fatih Terim'in gözdesi oldu. AYDIN: FATÝH TERÝM GENÇLER ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ BÝR HOCA BEÞÝKTAÞ kar þý sýn da Ga la ta sa ray'ýn 2. go lü nü a tan Ay dýn Yýl maz, ken di go lün den ö te el de e di len ga li bi ye te çok se vin di ði ni di le ge tir di. Be þik taþ ma çý na 3 pu an i çin gel dik le ri ni an la tan Ay dýn, ''Ý yi mü ca de le et tik, is te di ði mi zi al dýk ve a van ta jý mý zý sür dü rü yo ruz. Ö nü müz de ki ma çý Fe ner bah çe i le oy na ya ca ðýz ve bu ne den le Be þik taþ kar þý sýn da a la ca ðý mýz so nuç çok ö nem liy di. Fe ner bah çe i le fi nal di ye ta bir e de bi le ce ði miz bir kar þý laþ ma o la cak. A la ca ðý mýz bir 3 pu an çok ö nem li'' di ye ko nuþ tu. Ay dýn, at tý ðý gol den ö tü rü de se - vinç li ol du ðu nu be lir tir ken, son dö nem de per for man sýn da ki çý kýþ la il gi li de, ''Fa tih ho ca ger çek ten genç ler i çin çok de ðer li bir hoca. Ö nem li bir fýr sat. Çok bü yük des tek ve ri yor. O nun et ki si çok bü yük di ye bi li rim'' i fa de le ri ni kul lan dý. Ay dýn,, ''Se nin a dý na ne de ðiþ ti?'' so ru su ü ze ri ne de ''Ger çek ten çok þey çok þey de ðiþ ti di ye bi li rim. Ö zel ha ya tým da da çok þey de ðiþ ti. Ka fa o la rak, ev li li ðim, ço cu ðum fark lý þey le re yö net ti be ni. Eks tra an tren man lar, ça lýþ ma la rýn be ni bu nok ta la ra ge tir di ði ni dü þü nü yo rum'' i fa de si ni kul lan dý. Tecrübeli Fatih Terim, stajyer Tayfur Havutçu Sü per fi nal baþ la dý. Ma le sef fut bol ko nu þa ca ðý mý za baþ ka ko nu lar, fi nal maç la rý nýn ö nü ne geç ti. Fe ner bah çe-trab zon ma çý Em re'nin Zo ko ro ya "pis zen ci" de di ði id di a sýy la göl ge de kal dý. Zo ko ra "af fý ný za sý ðý na rak"di ye rek ko nu yu an la týr ken sý ký lý yor du. A ma Em re ne ya zýk ki, bu sö zü sar fe der ken bel li ki; hiç sý kýl ma mýþ tý. Da ha ön ce de Ýn gil te re ve Ý tal ya'da da ben zer i fa de ler kul lan mýþ tý Em re. Zo ko ra o na Müs lü man ol du ðu nu ha týr lat mýþ. Di ni mi zin ýrk çý lý ðý ne ka dar teh li ke li say dý ðý ný Em re, Zo ko ra ka dar an lý ya ma mýþ. Ya zýk. Ge le lim Be þik taþ-g.sa ray ma çý na. Bu maç ta da ha kem Hü se yin Gö çek'in, yan lýþ ka rar la rý ba ha ne siy le Be þik taþ se yir ci si nin sa ha ya gir me si ma ça dam ga sý ný vur du. Sa ha ya se yir ci gir me si, hiç bir yan lý þý ge rek çe si o la maz. Spor da þid det ya sa sý ni ye çý ka rýl dý an la mak müm kün de ðil. Yap tý rým a dý na ha la uy gu la ma ye ter siz li ði var sa bu ya sa ne den çý ka rýl dý? Sa ha ya ya ban cý ci sim, me þa le at mak ve ya kü für et mek þid det ya sa sý na rað men hýz kes me den sür mek te dir. Türk fut bo lu ge nel an la mýy la ba kýl dý ðýn da, her yö nüy le bir çýk ma za doð ru git mek te dir. Bu gir dap tan na sýl çý ka ca ðýy la il gi li bir ý þýk, þu an i çin gö zük me mek te dir. Der bi maç o yun o la rak bek len ti le rin çok çok ge ri sin de kal dý. G.Sa ray bu se zo nun en ve rim siz o yu nu nu oy na dý. Po zis yon ü ret me de çok ye ter siz di. A ma bu na kar þý lýk çok i yi mü ca de le et ti. Be þik taþ'a faz la gol þan sý ver me di. Ý ki ta kým a ra sýn da ki ö nem li fark; G.Sa ray þam pi yon luk i de a li ve he de fi o lan, Be þik taþ a maç sýz, sav ruk bir ya pý da ol ma la rýy dý. Bir di ðer ö nem li, fak tör G.Sa ray'ýn ba þýn da son de re ce tec rü be li Fa tih Te rim, Be þik taþ'ýn ba þýn da staj yer Tay fur Ha vut çu'nun ol ma sýy dý. O yun i çin de ki tak tik sel de ði þim ba zen ma ça dam ga sý ný vu ra bi lir. Fa tih Te rim bu maç ta da, Ay dýn'ýn Ne ca ti'nin ye ri ne o yun gi rip ma çýn ký rýl ma sý ol du. En gin i Ne ca ti nin ye ri ne El man der'in ar ka sý na çek me si Ay dýn'ý, En gin'in ye ri ne sok ma sý G.Sa ray'ýn ham le gü cü nü ar týr dý. Bir de G.Sa ray'ýn sa kin oy na ma sý ma çý ka zan ma sýn da et ki li ol du. Be þik taþ'ý zor gün ler bek li yor. Kad ro ka li te siy le ters o ran tý lý bir gö rü nüm ser gi le yen Be þik taþ'ýn ya ban cý o yun cu la rýy la der di bü yük. Ye ni baþ kan Fik ret Or man çok zor bir gö rev dev ral dý. En a zýn dan þu an da çok a cil ta ký mý na sað lýk lý þe kil de se zo nu bi tirt mek i çin ge rek li ted bir le ri al ma lý. Be þik taþ ken di ne ya ký þýr þe kil de se zo nu ta mam la ma lý. MELO: ALTIN DEÐERÝNDE 3 PUAN ALDIK ngalatasaray'in ilk golünü kaydeden Brezilyalý futbolcu Felipe Melo, Beþiktaþ karþýsýnda altýn deðerinde 3 puan kazandýklarýný ifade etti. Melo, yaptýðý açýklamada, güçlü bir rakip ile mücadele ettiklerini belirerek, ''Çok önemli bir maçtý. Beþiktaþ gibi bir rakip ile oynuyorsunuz. Tabii lige baktýðýnýz zaman 22 puan fark yaptýðýnýz bir rakip ama ne olursa olsun bu bir derbi. Özellikle deplasmanda Beþiktaþ gibi iyi, kaliteli bir takýma karþý Süper Final'e galibiyetle baþlamak çok önemli. O yüzden altýn deðerinde 3 puan aldýk'' dedi. Brezilyalý oyuncu, attýðý golden sonra Eboue ile yaptýklarý danslý sevinç gösterisiyle ilgili olarak da ''Aslýnda bu Eboue'den isteðiyle yapýlmýþ bir dans. Ýlk Fenerbahçe maçýnda gol attýktan sonra bu þekilde bu dans olmuþtu. Ani geliþmiþ bir þey. Eboue'nin istediði bir þey'' diye konuþtu. ÝSTATÝSTÝKLERDE BEÞÝKTAÞ ÜSTÜN n SÜPER Final Þampiyonluk Grubu'ndaki derbi maçta Galatasaray'a 2-0 maðlup olan Beþiktaþ, istatistiklerin genelinde rakibine üstünlük saðladý. Siyahbeyazlý takým, topla oynama süresinde rakibine yüzde 58'e 42 üstünlük saðladý. Beþiktaþ dakika topla oynarken, konuk takýmda bu oran dakika oldu. Beþiktaþ, maçta 3'ü kaleyi bulan 11 þut atarken, sarýkýrmýzýlýlar ise 5'i isabetli 12 þut çekti. Siyah-beyazlý takým karþýlaþmada ceza sahasýna 18 orta yaparken, Galatasaray 12 kez topu ceza sahasýna ortaladý. Ev sahibi takým, maçta 359'u isabetli 413 pas yaparken, sarý-kýrmýzýlýlar ise 214'ü isabetli 266 pas verdi. BASKETBOLDA F.BAHÇE'YE 2 MAÇ CEZA GELDÝ nbasketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Türkiye Kadýnlar Basketbol Ligi (TKBL) takýmlarýndan Fenerbahçe'ye 2 maç seyircisiz oynama ve 15 bin TL para cezasý verdi. Yapýlan açýklamada, TKBL'nde Fenerbahçe ile Galatasaray Medical Park arasýnda 21 Nisan Perþembe günü oynanan karþýlaþmada Fenerbahçe Kulübü'ne küfürlü tezahüratlarda bulunulmasý, sahaya yabancý maddeler atýlmasý, yanýcý madde yakýlmasý (anonslar yapýlmasý ve oyunun durmasý) ve eksik sayýda özel güvenlik görevlisi tahsis edilmesi nedenleriyle 2 maç seyircisiz oynama ve 15 bin TL para cezasý verdi.

15 Y SPOR 15 BEKO BASKETBOL LÝGÝ GÖRÜNÜM G.Saray MP zirvedeki yerini korudu BEKO Basketbol Ligi'nde 28. hafta mücadelesi tamamlanýrken, Galatasaray Medical Park averajla zirvedeki yerini korudu. Sarý-kýrmýzýlýlar, deplasmanda Mersin Büyükþehir Belediyesi'ne maðlup oldu. Büyük bir çekiþmenin yaþandýðý karþýlaþmanýn normal süresi eþitlikle tamamlanýrken, 1. uzatma periyodu da berabere sona erdi. Mersin temsilcisi, 2. uzatma periyotu sonunda, sahadan galip ayrýlýrken, Galatasaray Medical Park bu yenilgiye karþýn, 51 puan ve averajla liderliðini sürdürdü. Banvit, deplasmanda Erdemirspor'u 85-60'lýk skorla geçerek puanýný 51'e çýkardý ve haftayý 2. sýrada tamamladý. Anadolu Efes ise deplasmanda, uzatmaya giden maçta Türk Telekom'a yenilerek, 6. yenilgisini aldý. Ýstanbul temsilcisi, haftayý 50 puanla 3. sýrada geçti. TOPLU SONUÇLAR Fenerbahçe Ülker-Hacettepe Üniversitesi: Olin Edirne -Aliaða Petkim: Mersin BÞB.-Galatasaray MP: (2. uzatmada) Erdemirspor-Banvit: Pýnar Karþýyaka -Antalya Büyükþehir Belediyesi: Beþiktaþ Milangaz - TOFAÞ: (uzatmada) Bandýrma Kýrmýzý-Trabzonspor: Türk Telekom -Anadolu Efes: (uzatmada) 29. HAFTA PROGRAMI BEKO Basketbol Ligi'nin 29. haftasýnda ise Trabzonspor- Beþiktaþ Milangaz, Antalya Büyükþehir Belediyesi- Bandýrma Kýrmýzý, Hacettepe Üniversitesi-Mersin Büyükþehir Belediyesi, Anadolu Efes-Fenerbahçe Ülker, Galatasaray Medical Park-Erdemirspor, TOFAÞ-Türk Telekom, Pýnar Karþýyaka-Olin Edirne ve Banvit-Aliaða Petkim karþýlaþmalarý yapýlacak. PUAN DURUMU TAKIM O G M A Y P 1. Galatasaray MP Banvit Anadolu Efes Beþiktaþ Milangaz Fenerbahçe Ülker Pýnar Karþýyaka Aliaða Petkim TOFAÞ Türk Telekom Mersin BÞB Erdemirspor Hacettepe Üniversitesi Antalya BÞB Olin Edirne Trabzonspor Bandýrma Kýrmýzý El Cla si co, dün ya nýn en i yi for vet le ri o la rak gös te ri len Bar ce lo na'dan Mes si ve Re al Mad rid'den Ro nal do'yu da kar þý kar þý ya ge tirecek. El Clasico karaborsa Bar ce lo na i le Re al Mad rid a ra sýn da, 21 Ni san Cumartesi günü oy na na cak ma çýn bi let fi yat la rý ka ra bor sa da 8 bin av ro ya çýk tý. ÝSPANYA 1. Fut bol Li gi'nin (La Li ga) 35. haf ta sýn da, 21 Ni san Cu mar te si gü nü oy na na cak ve ''El Cla si - co'' o la rak ad lan dý rý lan Bar ce lo na-re al Mad rid ma - çý nýn bi let fi yat la rý, ka ra bor sa 8 bin av ro ya ka dar çýk tý. La Li ga'da se zo nun bi ti mi ne 5 haf ta ka la Re al Mad rid, Bar ce lo na'nýn 4 pu an ö nün de li der li ði ni sür dü rü yor. 99 bin se yir ci ka pa si te li No u Camp Sta dý'nda, El Cla si co i çin res mi bi let sa tý þý tü ken miþ gö zü kür ken, ba zý in ter net si te le rin den ya pý lan ka ra - bor sa bi let sa týþ la rýn da, VIP lo ca la rýn da ki bi let le rin fi yat la rý nýn 7 bin 789 av ro ya ka dar çýk ma sý dik ka ti çe ki yor. Sta dýn fark lý bö lüm le rin de tek tek sa tý þa su - nu lan bi let ler de, ka le ar ka sýn da ki en kö tü ye rin 300 av ro ya, di ðer bi let le rin i se 538, bin 150 ve 2 bin 500 av ro a ra sýn da de ði þen fi yat la ra sa týl dý ðý gö rü lü yor. Bar ce lo na Ku lü bü, e ðer ü ye le ri ta ra fýn dan boþ ta bý - ra ký lan kol tuk o lur sa 20 Ni san sa ba hý, res mi in ter - net si te sin den ye ni bi let le ri sa tý þa çý ka ra cak. Bu a ra da El Cla si co, dün ya nýn en i yi for vet le ri o la rak gös te ri len Bar ce lo na'dan Li o nel Mes si ve Re al Mad rid'den Cris ti a no Ro nal do'yu da kar þý kar þý ya ge ti rir ken, son haf ta lar da çok form da o - lan her i ki fut bol cu da 41'er gol le gol kral lý ðýn da ilk sý ra da bu lu nu yor. Her i ki ta ký mýn tek nik di - rek tör le ri a ra sýn da ki mü ca de le de i se ga lip ge len ta raf Bar ce lo na'dan Jo sep Gu ar di o la o la rak ö ne çý ký yor. Jo se Mo u rin ho'nun Re al Mad rid tek nik di rek tö rü ol ma sýn dan bu ya na, lig, Kral Ku pa sý, Ýs pan ya Sü per Ku pa sý ve Þam pi yon lar Li gi'nde son i ki yýl dýr top lam 10 El Cla si co oy na nýr ken, Bar ce lo na, Re al Mad rid kar þý sýn da 5 ga li bi yet, 1 ye nil gi si ol dý, 4 maç da be ra ber lik le so nuç lan dý. Dün ya nýn bir çok ül ke sin de te le viz yon lar dan can lý o la rak ya yýn la na cak, sa ha i çi ve dý þýn da 22 ka me ra nýn kul la ný la ca ðý El Cla si co'nun 400 mil - yon ki þi ta ra fýn dan iz len me si bek le ni yor. NIKE PREMÝER CUP FÝNALÝ ÝSTANBUL'DA se zo nu Ni ke Pre mi er Cup 15 Yaþ Al tý Tür ki ye Þam pi yo na sý Sü per Fi nal mü sa ba ka la rý, Ni san 2012 ta rih le rin de Ýs tan bul'da oy na - na cak. Ka sým pa þa Re cep Tay yip Er do ðan Sta - dý'nda oy na na cak o lan mü sa ba ka la rýn eþ leþ me ku ra la rý, 19 Ni san Per þem be gü nü çe ki le cek. Sü - per Fi nal mü sa ba ka la rý na Co ca-co la A ka de mi Li gi bi rin ci ve i kin ci si Fe ner bah çe ve Bur sas por ku lüp le riy le, 15 Yaþ Al tý Tür ki ye Þam pi yo na sý bi - rin ci ve i kin ci si Di yar ba kýr DSÝ Spor i le Sam sun Ka dý köys por ta kým la rý ka tý la cak. E le me u su lü oy - na na cak ya rý fi nal ve fi nal mü sa ba ka la rý so nun da bi rin ci o lan ta kým, 3-6 Ma yýs 2012 ta rih le rin de Po lon ya'da dü zen le ne cek o lan Ni ke Pre mi er Cup 15 Yaþ Al tý Av ru pa Þam pi yo na sý'nda Tür ki - ye'yi tem sil et me hak ký ka za na cak. Güreþçiler Sofya yolcusu Ýstanbullular Boðaz ý bisikletle geçecek 29 Nisan Pazar günü Boðaz Köprüsü'nde yapýlacak Avrasya Bisiklet Gezisi'ne amatör sporcular katýlabilecek. AVRASYA Bi sik let Ge zi si, 29 Ni - san Pa zar gü nü ya pý la cak. Tür - ki ye Bi sik let Fe de ras yo nu, Hol - lan da Ýs tan bul Baþ kon so los lu ðu ve Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye - si Spor A.Þ. or tak lý ðýn da, Cum - hur baþ kan lý ðý Bi sik let Tu ru'nun bir par ça sý o la rak ger çek leþ ti ri le - cek Av ras ya Bi sik let Ge zi si, 29 Ni - san Pa zar gü nü pro fes yo nel bi sik let tu ru - nun ar dýn dan a ma tör halk sü rü þü o la rak or ga ni ze e di le cek. Tür ki ye i le Hol lan da a - ra sýn da ki dip lo ma tik i liþ ki le rin 400. yý lý ol - ma sý ne de niy le, Hol lan da Ýs tan bul Baþ - kon so los lu ðu da or ga ni zas yo na des tek ver di. Bar ba ros Bul va rý'nda bu lu nan Yah - ya Ke mal Par ký'nda baþ la ya cak Av ras ya Bi sik let Ge zi si, Bar ba ros Bul va rý'ndan de - vam e dip, Ýs tan bul çev re yo lu ka tý lý mýn dan yu ka rý çý ka cak ve köp rü ye u la þa cak. Ka tý - lým cý lar bu ra dan yön le ri ni Bo ða zi çi Köp - rü sü'ne çe vi re cek ler. Bo ða zi çi Köp rü sü'nü ge çe cek sü rü cü ler, çev re yo lu ü ze rin den Fe ner bah çe Þük rü Sa ra çoð lu Sta dý'ný ta - kip e de rek köp rü yo lun dan çýk týk tan he - men son ra i kin ci tra fik ý þýk la rýn dan Rüþ ti - ye Cad de si'ne dö ne cek ler. Bi sik let çi ler, bu ra dan Cad de bos tan Par ký bo yun ca i ler - le ye rek bi tiþ nok ta sý na va ra cak lar. Bu a ra - da or ga ni zas yo na ka týl mak is te yen ler 20 li ra ka tý lým be de li ö de ye cek. Ka yýt la rý '' ras ya bi sik let ge zi si.com'' in ter net ad re sin den ger çek leþ ti ri len or ga ni zas yon - da, ka yýt iþ le mi ni ta mam la yan bi sik let çi ler, Ni san ta rih le rin de Tak sim Mey da - ný'nda ku ru la cak ça dýr dan sýrt nu ma ra la - rý ný a la bi le cek. Ö te yan dan, et kin li ðe 18 ya þýn dan bü yük ler ka tý la bi le cek ve ka tý lým bin ki þiy le sý nýr lý tu tu la cak. BASIN TOPLANTISIYLA TANITILDI Av ras ya Bi sik let Ge zi si'nin ta ný tý mý, Hol lan da Ýs tan bul Baþ kon so los lu ðu'nun Ýs tik lal Cad de si'nde ki mer ke zin de dü zen - le nen ve Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Spor A.Þ. Ge nel Mü dü rü Al pas lan Ba ki Er te kin, Hol lan da'nýn Ýs tan bul Baþ kon so - lo su On no Ker vers, Tür ki ye Bi sik let Fe - de ras yo nu Ge nel Sek re te ri Be kir Ge zer ve Tür ki ye Ye þi lay Ce mi ye ti Ge nel Baþ - ka ný Mu har rem Bal cý'nýn ka tý lý mýy la ger - çek leþ ti ril di. Top lan tý da ko nu þan Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Spor A.Þ. Ge nel Mü dü rü Al pas lan Ba ki Er te kin, Cum hur - baþ kan lý ðý Tür ki ye Bi sik let Tu ru'nda se vi - E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr ye ye yu ka rý çek tik le ri ni be lir te - rek, ''Hol lan da Ýs tan bul Baþ - kon so los lu ðu'nun des te ðiy le Av ras ya Bi sik let Ge zi si'ni ilk de fa ya pa ca ðýz. Ýs tan bul'un 2012 Av ru pa Spor Baþ ken ti ol - ma sý ne de niy le ''Ha re ket et Ýs - tan bul'' dü þün ce siy le ça lý þý yo - ruz. Hol lan da, bi sik let de nin ce ilk ak la ge len ül ke'' di ye ko nuþ tu. HOLLANDA DESTEK VERÝYOR Hol lan da'nýn Ýs tan bul Baþ kon so lo su On no Ker vers i se Tür ki ye i le Hol lan da a - ra sýn da ki i liþ ki le rin 400. yý lý ný kut la dýk la rý - ný i fa de e de rek, þun lar söy le di: ''Ti ca ret ve kül tür a la nýn da çok ba ðý mýz var. An cak in san dan in sa na bað prog ra mý na çok ö - nem ve ri yo ruz. Spor i ki kül tü rün bu luþ - ma sý i çin ö nem li bir fa a li yet. Ýn san la rý bir Tanýtým toplantýsýna Spor A.Þ. Ge nel Mü dü rü Al pas lan Ba ki Er te kin ile Hol lan da'nýn Ýs tan bul Baþ kon so lo su On no Ker vers katýldý. a ra ya ge tir mek i çin ilk ak lý ma ge len bi sik - let ol du. Av ras ya Bi sik let Ge zi si'nde ka tý - lým cý la ra tu run cu ti þört ler da ðý ta ca ðýz. Köp rü de a de ta tu run cu a kým o la cak. Ay - rý ca 8 ka tý lým cý ya bi sik let he di ye e de ce ðiz.'' Tür ki ye Bi sik let Fe de ras yo nu Ge nel Sek - re te ri Be kir Ge zer de, 48. Cum hur baþ kan - lý ðý Bi sik let Tu ru'nu Ýs tan bul'un Spor Baþ - ken ti ol ma sý ne de niy le ters ten baþ lat ma ya ka rar ver dik le ri ni be lir te rek, ''Ýs tan bul fi niþ nok ta sý o la rak her za man ha ya li miz di. Ge le cek se ne fi ni þi Bo ða zi çi Köp rü sü'nde yap mak is ti yo ruz. Ay rý ca Av ras ya Bi sik let Ge zi si, fi niþ a ya ðý na renk ka ta cak'' de di. ngüreþ Mil li Ta kým la rý, Lon - dra O lim pi yat O yun la rý i çin a lý - nan vi ze sa yý sý ný art týr mak i çin ilk sý na vý ný Bul ga ris tan'da ve re - cek Ni san'da ya pý la cak Av ru pa Ký ta sý O lim pi yat Ko ta Mü sa ba ka la rý na ka tý la cak Gü - reþ Mil li Ta kým la rý bu gün Ýs - tan bul A ta türk Ha va li ma - ný'ndan, Bul ga ris tan'ýn baþ ken ti Sof ya'ya gi de cek. Da ha ön ce sa - de ce 96 ki lo da o lim pi yat vi ze si a lan Ser best Gü reþ Mil li Ta ký - mý'nda, Ah met Pe ker (55), Se - la hat tin Ký lýç sal la yan (60), Mus ta fa Ka ya (66), Ay han Su - cu (74), Ýb ra him Bö lük ba þý (84) ve Ta ha Ak gül (120) min de re çý ka cak. 4 sýk let te o lim pi yat vi - ze si bu lu nan Gre ko ro men Gü - reþ Mil li Ta ký mý'nda, Fa tih Ü - çün cü (55), So ner Su cu (60) ve A ta kan Yük sel (66) vi ze mü ca - de le si ve re cek. Ergün Teber Gençleri býraktý Yýl boyunca 185 üniversite 40 farklý branþta 20 bin sporcunun mücadelesine sahne olacak Koç Fest'in tanýtýmý dün yapýldý. KOÇ FEST'TE 20 BÝN GENÇ MÜCADELE EDECEK KOÇ Top lu lu ðu nun 80 in ci yý lý o lan 2006 se ne sin de ü ni - ver si te genç li ði ni spor, tek no lo ji, mü zik ve re ka bet i le bu - luþ tu ran Koç Fest, spon sor lu ðu nu üst len di ði ü ni ver si te spor o yun la rý i le yýl bo yun ca 20 bin spor cu nun 40 fark lý branþ ta mü ca de le si ne sah ne o lu yor. Koç Fest in gün düz spor mü sa ba ka la rý ný ak þam i se Gri pin i le rock kon ser le ri ni ü ni ver si te kam püs le ri ne ta þý ya ca ðý 2012 ma ra to nu 23 Ni - san 17 Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da ger çek le þe cek. Koç Hol ding Dýþ Ý liþ ki ler ve Ku rum sal Ý le ti þim Di rek tö rü O ya Ün lü Ký zýl, Bu pro je de bi zim te mel viz yo nu muz ü ni ver si te spor la rý - nýn Koç Fest a ra cý lý ðý i le yay gýn laþ ma sý, Ü ni ver si te Spor O - yun la rý nýn bi li nen ve ta kip e di len bir spor or ga ni zas yo nu ha li ne gel me si dir. Bu nun ni hai fay da sý i se, spor da o lim pi - yat la rýn ta þý dý ðý de ðer le ri Tür ki ye de ü ni ver si te spor la rý a ra - cý lý ðýy la genç le re u laþ týr mak ve spo ru genç le rin ya þa mý na da ha et kin bir þe kil de da hil e de bil mek tir de di. n SÜPER Lig e kip le rin den Genç ler bir li ði'nde Er gün Te - ber'in söz leþ me si kar þý lýk lý o - la rak fes he dil di. Ku lüp ten ya - pý lan a çýk la ma ya gö re, dev re a ra sýn da Sam suns por'dan trans fer e di len Er gün Te - ber'in, ken di is te ðiy le ta kým - dan ay rýl dý ðý be lir til di. Fut - bol cu nun ay rýl mak is te di ði ni ku lü be bil dir me si ne de niy le söz leþ me nin de kar þý lýk lý o la - rak fes he dil di ði kay de di len a - çýk la ma da, ''Ý kin ci kez for ma - mý zý gi yen Te ber'in ay rýl ma ta le bi uy gun bu lun du ve söz - leþ me fes hi ya pýl dý.

16 Çin de 1800 yýl lýk ha zi ne bu lun du ÇÝN ÝN gü ne yin de ki Ci ang þi e ya le tin de ya pý lan ka zý lar da 1800 se ne ön ce si ne a it al týn, gü müþ, se ra mik ve ye þil por se len den ya pýl mýþ çok sa yý da de ðer li eþ ya çý ka rýl dý. Ci ang þi e ya le ti nin Sý þi þeh rin de ki bir i mar ça lýþ ma sýn da bu lu nan 150 met re de rin lik te ki top lu me zar da, il gi li ma kam la rýn o nay ver me sin den son ra ça lýþ ma ya baþ la yan Çin li ar ke o log lar, yak la þýk bir ay lýk ça lýþ ma so nu cu 100 den faz la ta ri hî e se re u laþ tý. Eþ ya lar a ra sýn da çöm lek, ma kas ve fin can gi bi ge reç le rin ol du ðu i fa de e di lir ken, eþ ya lar dan 50 si nin za rar gör me di ði be lir til di. Þang hay / a a Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y HABERLER 82 ÝL 82 SAHABÝ PROGRAMI'NIN 9. SU KARAMAN DA GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Yýl dý rým, Be ra b. Ma lik in ha ya týn dan bah se der ken ba ba sý ný, an ne si ni, so yu nu ve kar de þi E nes b. Ma lik i çe þit li yön le riyle ve o nun na sýl bir þe ha det sev da lý sý ol du ðu nu ör nek ler le an lat ýrken sa lon da çok duy gu lu an lar ya þan dý. Bera b. Malik: Rýzýk olarak þehadet isteyen Sahabe MUHAMMED EMÝN YILDIRIM HOCA, "HEPÝMÝZ REZZAK OLAN ALLAH'TAN ÇOÐU ZAMAN RIZIK ADINA ÇOK ÞEY ÝSTEMÝÞÝZDÝR. AMA BERA HEP ÞEHADET ÝSTEDÝ VE EN SONUNDA DA ÝSTEÐÝNE KAVUÞTU" DEDÝ. SÝ YER A raþ týr ma la rý Mer ke zi nin ön cü lü ðün de dü ze ne len 82 il 82 sa ha bi pro je si nin Ka ra man prog ra mý Yu nus Em re Kül tür Mer ke zi nde yo ðun bir ka tý lým i le ger çek leþ ti ril di. Þe ha det Sev da lý sý Be ra b. Ma lik baþ lý ðýn da As r-ý Sa a det in fark lý bir si ma sý o lan Hz. Be ra nýn an la týl dý ðý prog ram, Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti i le baþ la dý. Er dem- Der Baþ ka ný Ha lil A car lý nýn a çý lýþ ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan Mu ham med E min Yýl dý rým Ho ca, 82 Ýl 82 Sa ha bi pro je si i le a la ka lý ký sa bir bil gi ver dik ten son ra Hz. Be ra nýn ni çin Ka ra man da an la týl dý ðýn dan bah se der ken, Ka ra man ýn ke li me an la mý; es mer, za yýf a ma ya ðýz de li kan lý dýr. Be ra da tam böy le bi ri dir; bun dan do la yý bu ra da o an la tý la cak týr de di. Ye ni As ya / Ýs tan bul Muhammed Emin Yýldýrým Hoca Be ra b. Ma lik Hazretlerinin hayatýný anlattý. E NES B. MA LÝK ÝN KAR DE ÞÝ YIL DI RIM, Be ra b. Ma lik in ha ya týn dan bah se der ken ba ba sý ný, an ne si ni, so yu nu ve kar de þi E nes b. Ma lik i çe þit li yön le ri i le an lat týk tan son ra, o nun na sýl bir þe ha - det sev da lý sý ol du ðu nu ör nek ler le an lat tý. Bu a ra da sa lon da çok duy gu lu an lar ya þan dý. Þe ha de tin o nun dün ya sýn da fark lý bir ye ri ol du ðu nu söy le yen Yýl dý rým; He pi miz Rez zak o lan Al lah tan ço ðu za man rý zýk a dý na çok þey is te mi þiz dir. A - ma Be ra hep þe ha det is te di ve en so nun da da is te ði ne ka vuþ tu di ye ko nuþ tu. TA RIK B. ZÝ YAD IN ÝL HAM KAY NA ÐI BE RA b. Ma lik in Hen dek Gaz ve si nin ar dýn dan bütün gaz ve ve se fer le re ka týl - dý ðý ný be lir ten Yýl dý rým, o nun ci had mey dan la rýn da ki kor ku suz ha li ni ve he sap yap ma dan, ar ka sý na bak ma dan na sýl kah ra man lýk lar or ta ya koy du ðu nu fark lý ör nek ler le an lat tý. Yýl dý rým, Be ra b. Ma lik in Ye ma me sa va þýn da söy le di ði, Ey Müs lü man lar! Bu gün si zin i çin Me di ne di ye bir yer yok tur. Bu gün sa de ce Al lah ve Cen net var dýr söz le ri ne dik kat çe ke rek, bu söz le rin ar dýn dan ge mi le ri ya kan ko mu tan Ta rýk b. Zi yad ýn il ham kay na ðý nýn ne re si ol du ðu na dik kat çek ti. Brezilya'da yaþanan kazayý sürücü sýyrýklarla atlattý. O to mo bil i kin ci kat ta a sý lý kal dý n BRE ZÝL YA DA e þi ne az rast la nan bir ka za ger çek leþ ti. Sü rü cü sü nün kon tro lün den çý kan a þý rý hýz lý o to mo bil, yol ke na rýn da ki bir ram pa dolayýsýyla ha va lan dý. O to mo bil, kar þý sý na çý kan a part ma nýn i kin ci ka tý na çar pýp a sý lý kal dý. Ka za da ö len ol ma dý. Ýl ginç o lay, Pa zar gü nü Sa o Pa u lo þeh rin de mey da na gel di. Eh li ye ti ol ma yan 25 ya þýn da ki sü rü cü, a þý rý hýz yü zün den di rek si yon ha ki mi ye ti ni kay bet ti. Ram pa dan u çan a raç, bir a part ma nýn i kin ci ka tý na çarp tý. Du va rýn yý kýl ma sý dolayýsýyla o to mo bil ha va da a sý lý kal dý. O lay ye ri ne ge len it fa i ye e kip le ri, a part ma nýn ça tý sý na çýk tý. A þa ðý ip sar ký tan e kip ler, sü rü cü yü a ra cýn i çe ri sin den çý kar ma yý ba þar dý. Has ta ne ye kal dý rý lan genç sü rü cü nün ka za yý u fak sýy rýk lar la at lat tý ðý be lir til di. Po lis yet ki li si Ju a rez Mar qu es de An dra de, ka za mey da na gel di ði sý ra da e vin i çe ri sin de 5 i ço cuk 8 ki þi bu lun du ðu nu, a ra cýn yýk tý ðý du va rýn sa de ce 1 met re ya ký nýn da 2 ka dýn ve 3 ço cu ðun u yu du ðu nu be lirt ti. Hur da ya dö nen o to mo bil vinç yar dý mýy la a part man dan a þa ðý in di ril di. Sao Paulo / cihan Ço cuk lar an ne le ri nin öm rü nü u za tý yor n ÇO CUK sa hi bi ol ma nýn ka dýn la rýn ha yat sü re si ü ze rin de ki et ki si ni in ce le yen bir a raþ týr ma da, ço cu ðu o lan ka dýn la rýn di ðer le ri ne o ran la u zun yýl lar ya þa dý ðý ve ar tan ço cuk sa yý sýy la bu sü re nin da ha da u za dý ðý belirlendi. A vus tral ya da ya pý lan bir a raþ týr ma ya gö re; al tý ya da da ha faz la sa yý da ço cu ðu o lan ka dýn lar, ço cu ðu ol ma yan la ra o ran la yüz de 40 da ha az öl me ris ki ta þý yor. A raþ týr ma nýn baþ ka ný o lan Ye ni Gü ney Gal ler Ü ni ver si te si pro fe sö rü Le on Si mons Ba yan la rý al tý dan faz la ço cuk ya pýn di ye teþ vik et mi yo ruz, fa kat gö rü nen o ki, en az bir ço cu ðu o lan ka dýn lar ço cu ðu ol ma yan la ra o ran la da ha u zun ya þý yor de di. ABD ba sý nýn da ge niþ yer a lan a raþ týr ma da 1988 yý lýn dan i ti ba ren in ce le nen ve bu gün 60 ya þýn üs tün de o lan bin 500 ka dýn dan ve bin 200 er kek ten el de e di len bil gi ler te mel a lýn dý. Va rý lan so nu ca gö re; ço cu ðu ol ma yan ka dýn la ra o ran la i ki ço cu ðu o lan ka dýn lar yüz de 17, üç ço cu ðu o lan ka dýn lar yüz de 20 da ha az öl me ris ki ta þý yor. Ço cuk sa yý sý da ha da art týk ça an ne le rin öl me ris ki a zal ma ya de vam e di yor. Bu du ru mun se be bi nin he nüz tam o la rak a çýk la na ma dý ðý ný be lir ti ren Si mons, ay ný bul gu la ra baþ ka ül ke ler de de rast lan dý ðý ný ek le di. Sý cak ký t a nýn ço cuk la rý E sen ler e ge li yor E SEN LER Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen 3. U lus la ra ra sý Ba rýþ Ek me ði Fes ti va li nin bu se ne ki mi sa fir ço cuk la rý Af ri ka dan. Fes ti va le ka tý la cak Af ri ka nýn de ði þik ül ke le rin den yüz ler ce ço cuk 18 Ni san ta ri hin den i ti ba ren E sen ler e gel me ye baþ lý yor. Bu yýl Ha mu ru muz da ba rýþ ve kar deþ lik var kon sep tiy le dü zen le nen 3. U lus la ra ra sý Ba rýþ Ek me ði Fes ti va li kap sa mýn da; Ce za yir, E ti yop ya, Ga bon, Gam bi a, Gi ne, Gü ney Af ri ka, Mý sýr, Ni jer, Se ne gal, So ma li ve Su dan dan ge len ço cuk lar, E sen ler de ki kar deþ - le riy le bir lik te ken di ül ke le rin den ge tir dik le ri un la rý ma ya la yýp dün ya nýn ba rý þa doy ma sý i çin ek mek ya pýp dün ya li der le ri ne gön de re cek ler. Ku rak lýk ve yok luk lar la mü ca de le e den Af ri ka ül ke le ri nin ço cuk la rý, 4 gün sü re cek Fes ti val bo yun ca ba rýþ te ma lý bir çok faaliyete im za a ta cak lar. Ay rý ca, Ýs tan bul un ta ri hî ve kül tü rel me kân la rý ný ge ze cek ler. E sen ler Be le di ye Baþ ka ný M. Tev fik Gök su, fes ti va lin, hem dün ya ba rý þý na, hem de kül tü rel i liþ ki le rin ge liþ me si ne kat ký su na ca ðý ný söy le di. Ýs tan bul / ci han Ýþçi emeklisi Mustafa Ersin, 2 yýl sigaraya verdiði parayý biriktirip araba aldý. FOTOÐRAF: CÝHAN Si ga ra pa ra sýy la a ra ba al dý OS MA NÝ YE NÝN Ka dir li il çe sin de ya þa yan 40 yýl lýk si ga ra tir ya ki si iþ çi e mek li si si ga ra yý bý ra kýp bi rik tir di ði pa ray la al dý ðý o to mo bi lin ar ka sý na Bý rak si ga ra yý al a ra ba yý ya zý sý il ginç gö rün tü le re sah ne ol du. Ýþ çi e mek li si Mus ta fa Er sin (55) 13 ya þýn da baþ la dý ðý si ga ra yý i ki yýl ön ce bý rak tý. Bý rak ma dan ön ce gün lük i ki pa ket si ga ra iç ti ði ni be lir ten Er sin, si ga ra yý bý rak týk tan son ra her gün si ga ra ya ver di ði pa ra yý bi rik tir me ye baþ la dý. Yak la þýk 2 yýl bo yun ca bu þe kil de pa ra bi rik ti ren Er sin, 2 yý lýn ar dýn dan nor mal bir o to mo bil a la cak ka dar pa ra sý nýn bi rik miþ ol du ðu nu gör dü. Si ga ra ya har ca ya ca ðý pa ra yý bi rik ti rip bir o to mo bil a lan Er sin, tir ya ki le re de ib ret ol sun di ye 80 KC 477 plâ ka lý o to mo bi li nin ar ka sý na Bý rak Si ga ra yý Al A ra ba yý Ba ba pa ra sý de ðil Si ga ra pa ra sý gi bi ya zý lar yaz dýr dý. Er sin, gö ren le rin il gi si ni çek ti ði ni ve bu söz le rin an la mý ný me rak e den le rin de ken di si ne sor du ðu nu be lirt ti. Os ma ni ye / ci han Ýlköðretim okulu öðrencileri akýllý ocak icat etti. Bu o cak, ye mek kay na yýn ca ga zý ký sý yor nan KA RA DA il köð re tim o ku lu öð ren ci le ri, yap tý ðý a kýl lý o cak la faz la gaz sar fi ya tý nýn ö nü ne geç ti. A kýl lý o cak, kay na ma nýn baþ la ma sý nýn ar dýn dan tü pü ký sý yor. Öð ren ci le rin i cat et ti ði a kýl lý o cak, Çev re Pro je O lim pi ya tý Ý ne po da fi na le kal dý. Bu yýl 20.si dü zen le nen Ý NE PO ya rýþ ma sýn da Ö zel Sa man yo lu Yu suf Ta nýk Ýl köð re tim O ku lu a kýl lý o cak pro je siy le fi nal le re kal dý. A kýl lý o cak hak kýn da bil gi ve ren da nýþ man öð ret men Fa tih Öz can, Ye mek le ri miz kay na ma nok ta sý na u laþ týk tan son ra tü pün al tý ný is te di ði miz ka dar a ça lým kay na ma nok ta sý ný de ðiþ ti re me mek te yiz. Bun dan do la yý hem e ner ji kay bý ol mak ta hem de da ha faz la çev re kir li li ði o luþ mak ta dýr. Bu ra dan yo la çý ka rak biz ler ye mek le rin kay na ma ya baþ la dý ðý an dan i ti ba ren tü pü na sýl o to ma tik o la rak ký sa bi le ce ði mi zi, bel li bir sü re son ra na sýl o to ma tik o la rak ka pa ya bi le ce ði mi zi, kay na mýþ bir çay dan lý ðýn al tý ný o to ma tik o la rak na sýl ký sa bi le ce ði mi zi gös te ren bir sis tem ha zýr la dýk. Böy le lik le hem e ner ji ta sar ru fu sað la ma yý hem de çev re kir li li ði ni a zalt ma yý a maç la dýk. de di. Ankara / cihan Japon Al Miki, Müslüman oldu nýs LÂM di nin den et ki le nen Ja pon Al Mi ki, Müs lü man ol du. Al Mi ki, Müs lü man ol duk tan son ra Kon ya Müf tü lü ðü ne baþ vur du. Baþ vu ru nun ka bul e dil me si nin ar dýn dan Ýl Müf tü sü Þük rü Öz buð day ta ra fýn dan, Ýh ti da me ra si mi ya pýl dý. Al Mi ki, Müs lü man ol duk tan son ra Ay nur is mi ni al dý. Ýs lâm di ni ni seç me sin de Ja pon ya da ya þa yan Türk ar ka daþ la rý nýn et ki li ol du ðu nu di le ge ti ren Al Mi ki, Ev len me yi dü þün dü ðüm ki þi Kon ya lý. Ken di si ve a i le si çok i yi bir Müs lü man ol duk la rý i çin Ýs lâm di ni ni seç me ka ra rým da on la rýn da et ki si ol du. Ýs lâm di ni ni ta ný dý ðým i çin çok mut lu yum. Ar ka daþ la rým Kon ya yý çok öv dü ler, o nun i çin Kon ya ya gel dim. Çok i yi bir yer o yüz den ge zip gör mek is te dim. Ýl Müf tü sü Öz buð day, du â yap týk tan son ra Ay nur is mi ni a lan Al Mi ki ye Kur ân-ý Ke rim ve di nî ki tap lar dan o lu þan bir set he di ye et ti. Kon ya / a a

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin TELEVZYON: FRIND OLDIÐIIZ BÐILILIÐIIZ lkol, sigara, uyuþturucu gibi madde baðýmlýlýðýnýn yanýnda, belirgin olarak göremediðimiz ve hatta çoðu kez farkýnda olmadýðýmýz bir baðýmlýlýk var; televizyon baðýmlýlýðý.

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı