YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al kol kul la ný mý ve sa tý þý nýn ya sak lan ma sý va tan daþ lar dan des tek gö rür ken, ba sýn da Af yon da iç ki sat mak ya sak lan dý þek lin de ki ha ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý be lir til di. Va li Ýr fan Bal kan lý oð lu, ko nuy la il gi li, Halk tan bü yük bir tak dir top la dýk. Te le fon lar, teb rik ve ma il ler a lý yo ruz. Bu iþ ten muz da rip ol du ðu nu bil di ren bir ta ne Af yon ka ra hi sar lý yok þu a na ka dar de di. nha be ri say fa 7 de ÝBRAHÝM ÖZDABAK: Çizginin bir gücü var uka ri ka tü ris ti miz Ýb ra him Öz da bak Kü tah ya Dum lu pý nar Ü ni ver si te si nde dü zen le nen kon fe rans ta ko nuþ tu. nha be ri say fa 4 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝFekimiz ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: NÝSAN 2012 PAZAR/ 75 Kr ni as ya.com.tr DANIÞTAY: KIÞLA DÜZENÝNE DEVAM DA NIÞ TAY, MEB ÝN 19 MA YIS GE NEL GE SÝ NÝ ÝP TAL ET TÝ. GE NEL GE Ý LE, ÖR NE ÐÝ NE KU ZEY KO - RE GÝ BÝ O TO RÝ TER ÜL KE LER DE RAST LA NAN KUT LA MA LA RA SI NIR LA MA GE TÝ RÝ LÝ YOR DU. YENÝ ASYA 14 OCAK 2012 ANKARA DA VE STADYUMLARDA KUTLANACAKTI udanýþtay 10. Dairesi, Millî Eðitim Bakanlýðýnýn (MEB) 19 Mayýs kutlamalarýnýn Ankara dýþýndaki illerde sadece okullarda öðrencilerle kutlanmasýný öngören 11 Ocak 2012 tarihli 19 Kutlamalarý Genelgesinin yürütmesini durdurdu. Kararýn gerekçesinde, üst hukuk normlarýnda hangi bayramýn ne þekilde kutlanacaðýnýn açýk olduðu belirtilerek, genelgenin düzenleyici iþlem niteliði taþýmadýðý ileri sürüldü. BAÞÖRTÜLÜ ÖÐRENCÝ HACER EÞUT: ÖRNEÐÝ KUZEY KORE'DE GÖRÜLEN KUTLAMALAR umeb'in ge nel ge si nin ip ta li ve yü rüt me si nin dur du rul ma sý is te ðiy le Da nýþ tay'da 7 ay rý dâ vâ a çýl mýþ tý. Ba kan lý ðýn dâ vây la il gi li sa vun ma sý ný al dýk tan son ra dos ya la rý gö rü þen Da nýþ tay 10. Da i re si, bir sen di kay la bir öð ren ci nin aç tý ðý 2 dâ vâyý ka ra ra bað la dý. Bu ka rar la Da nýþ tay, e ði tim de sa de ce o to ri ter dev let ler ler de ör nek le ri gö rü len, 1930'lar dan kal ma kut la ma la rýn sýnýrlandýrýlmasýný engelleyerek kýþla düzeninin devamýna karar vermiþ oldu. nha be ri say fa 7 de Ha cer E þut un Mec lis te ba þör tü lü o la rak yap tý ðý ko nuþ ma med ya da bü yük yan ký bul du. Ço cuk Mec li si Baþ ka ný Ar dýl Hü se yin Al gaç, Tür ban Mec lis e gir di þek lin de ki ha ber le re de ði ne rek, Ö nem li o lan in sa nýn ba þý nýn ü ze rin de ne ol du ðu de ðil, ba þý nýn i çin de ne ol - du ðu dur. Biz bu ar ka da þý mýz la gu rur du yu yo ruz de di. FO TOÐ RAF: A A Tab let de ðil, sý nýf is ti yo ruz u9. Dö nem Tür ki ye Öð ren ci Mec li si nin ö zel bir le þi min de ba þör tü lü o la rak gir di ði Mec lis te ko nu þan Van dan Ha cer E þut, Van dep re mi nin ar dýn dan e ði tim de ya þa nan sý kýn tý la rý di le ge tir di. Ders le ri ni kon tey ner o kul lar da gör dük le ri ni, bu o kul lar da ki sa yý nýn da ar ttý ðý ný an la tan E þut, Tab let de ðil, biz o kul, sý nýf is ti yo ruz de di. n6 da BAÞBAKAN RECEP TAYYÝP ERDOÐAN: Anayasa tepeden inmeci olmayacak u Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, 1961 ve 1982 de ki gi bi te pe den in me ci ol ma yan, bi re yin öz gür lük le ri ni sý nýr lan dýr ma yan, dev le ti de ðil va tan da þý ö ne çý ka ran, si ya se tin a la ný ný da ha da ge niþ le ten bir a na ya sa yap mak en ö nem li he de fi miz dir de di. nha be ri say fa 6 da BAÞBAKAN YARDIMCISI ARINÇ: Dar be so ru la rý yü zü mü ký zart tý ubaþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, 5 yýl Mec lis Baþ kan lý ðý yap tým. Yurt dý þýn dan ge len mi sa fir le ri miz her þe yi be ðen di, an cak ku la ðý ma fý sýl da yýp çok a cýy la söy lü yo rum dar be söy len ti si var, dar be o lur mu? di ye sor duk la rýn da yü zü mün ký zar dý ðý ný his se der dim di ye ko nuþ tu. n6 da BM: Suriye den 65 binden fazla kiþi kaçtý MÝT ÝN RAPORUNDA YER ALDI ABD, 12 Eylül ü önceden biliyordu uva tan ýn ha be ri ne gö re, MÝT in 12 Ey lül 1980 ta ri hi ni ta þý yan is tih ba rat ra po run da yýl lar dýr tar týþ ma ko nu su o lan ABD nin dar be de ki ro lü ne i liþ kin ta rihî ö nem de bir bil gi yer al dý. Bil giye gö re, ABD li le r dar be yi 2 gün ön ce den haber almýþlardý. nha be ri say fa 6 da BAKAN BOZDAÐ AÇIKLADI Ca mi har ca ma la rý ver gi den dü þü le bi le cek u Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Ma bet in þa e den ve o nun ta mi ri ne, ba ký mý na kat ký da bu lu nan la ra yap týk la rý har ca ma la rý ver gi gi der le rin den düþ me im kâ ný ge ti ri yo ruz a çýk la masý ný yap tý. n6 da Lice de 4.7 ile sallandý udün sa ba ha kar þý de Di yar ba kýr ýn Li ce il çe si ne bað lý Yap rak Kö yün de mey - da na ge len 4.7 þid de tin de ki dep rem de can kay bý ol ma dý. Bü yük pa nik ya þa yan köy hal ký ev le ri ne gir me ye kor - ku yor. nha be ri say fa 3 te Ýlk ÖMSS bugün u Bu se ne ilk kez dü zen le - ne cek Ö zür lü Me mur Seç - me Sý na vý bu gün, 81 il mer - ke zin de, top lam 968 bi na - da, 12 bin 128 sa lon da, 41 bin 756 gö rev li ve 60 bin 375 a - da yýn ka tý lý mý i le ger çek leþ ti - ri le cek. nha be ri say fa 7 de FO TOÐ RAF: A A Birleþmiþ Milletler Suriye de bir yýlý aþkýn süredir devam eden þiddet olaylarýndan çoðunluðu Türkiye ve Lübnan a olmak üzere 65 binden fazla kiþinin ülkesinden kaçtýðýný bildirdi. Mültecilerin 23 bin 343 ünün Türkiye de 22 bininin Lübnan, 15 bin 999 unun Ürdün ve 3 bin 129 unun da Irak ta bulunduðu kaydedildi. nha be ri say fa 5 te ABD BAÞKAN YARDIMCISI BIDEN: Tür ki ye ye ka pý yý ka pat ma yýn u ABD Baþ kan Yar dým cý sý Jo e Bi den, Av ru pa Bir li ði nin þim di ye ka dar Tür ki ye ye ka pý yý ka pa lý tut ma sýn dan ü zün tü duy du ðu nu be lir te rek, Was hing ton un ya kýn müt te fi ði An ka ra nýn ben zer siz te si ri nin al tý ný çiz di. n7 de ISSN

2 2 29 NÝSAN 2012 PAZAR Y LÂ HÝ KA Â Y E T Göklerin ve yerin ve onlardaki herþeyin hâkimiyeti Allah'ýndýr. O herþeye hakkýyla kâdirdir. Mâide Sûresi: 120/ Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Allah'a duânýzýn kabul edileceðine kesinlikle inanmýþ olarak duâ edin. Þunu da bilin ki, Allah kendisinden gafil ve baþka iþlerle meþgul bir kalbin duâsýný kabul etmez. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 183 / Ha di s-i Þe rif Me â li Baharda çiçeklerin mevzunen açýlmasý... Ýþte, bahar mevsiminde yapraklarýn muntazaman çýkmasý, çiçeklerin mevzunen açýlmasý, meyvelerin hikmetle, rahmetle büyümesi ve dallarýn ellerinde, mâsum çocuklar gibi, nesîmin esmesiyle oynamasý içindeki lâtîf aðzýný gör. Gel, þimdi bir aðaca dikkatle bak. Ýþte, bahar mevsiminde yapraklarýn muntazaman çýkmasý, çiçeklerin mevzunen açýlmasý, meyvelerin hikmetle, rahmetle büyümesi ve dallarýn ellerinde, mâsum çocuklar gibi, nesîmin esmesiyle oynamasý içindeki lâtîf aðzýný gör. Nasýl bir dest-i keremle yeþillenen yapraklarýn dili ile ve bir neþ e-yi lûtufla tebessüm eden çiçeklerin lisâniyle ve bir cilve-i rahmetle gülen meyvelerin kelimâtý ile ifade edilen hikmetli nizam içindeki adilli mîzan; ve adli gösteren mîzan içinde bulunan dikkatli san atlar, nakýþlar; ve maharetli nakýþlar ve zînetler içinde rahmet ve ihsaný gösteren ayrý ayrý tatlý tatmaklar; ve ayrý ayrý güzel kokular ve hoþ tatmaklar içinde birer mu cize-i kudret olan tohumlar ve çekirdekler, gayet zâhir bir sûrette, bir Sâni-i Hakîm, Kerîm, Rahîm, Muhsîn, Mün im, Mücemmil, Mufaddýl ýn vücûb-u vücudunu ve vahdetini ve cemâl-i rahmetini ve kemâl-i rubûbiyetini gösterir. Ýþte, eðer bütün rûy-i zemindeki aðaçlarýn lisân-ý hallerini birden dinleyebilsen, Göklerde ne var, yerde ne varsa, Allah ý tesbih eder (Cumâ Sûresi: 1.) hazînesinde ne kadar güzel cevherler bulunduðunu göreceksin, anlayacaksýn. Ýþte ey nankörlük içinde kendini baþýboþ zanneden bedbaht gàfil! Bu derece hadsiz lisânlarla kendini sana tanýttýran ve bildiren ve sevdiren bir Kerîm-i Zülcemâl tanýmak istenilmezse, bu lisânlarý susturmalý. Mâdem ki, susturulmaz; dinlemeli. Gafletle kulaðýný kapasan, kurtulamazsýn. Çünkü, sen kulaðýný kapamakla, kâinat sükût etmez, mevcudât susmaz, vahdâniyet þâhidleri seslerini kesmezler; elbette seni mahkûm ederler. Sözler, 33. Söz, s Ýkincisi: Meselâ, Yaþ ve kuru ne varsa apaçýk bir kitapta yazýlmýþtýr. (En âm Sûresi: 59.) Biz herþeyi Levh-i Mafhuzda tek tek yazdýk. (Yâsin Sûresi: 12.) Ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar birþey Ondan uzak kalamaz; bundan küçük veya büyük ne varsa, hepsi apaçýk bir kitapta yazýlmýþtýr. (Sebe Sûresi: 3.) gibi âyetlerin ifade ettikleri ki, Bütün eþya, bütün ahvâliyle, vücuda gelmeden ve geldikten sonra ve gittikten sonra yazýlýdýr ve yazýlýr ve yazýlýyor demek olan hakikat-i âliyesine kanaat getirmek için Nakkaþ-ý Zülcelâl, rûy-i zeminin sayfasýnda, her mevsimde, bâhusus baharda, deðiþtirdiði nihayetsiz muntazam mahlûkatýn fihriste-i vücudlarýný, tarihçei hayatlarýný, desâtir-i hareketlerini çekirdeklerinde, tohumlarýnda, köklerinde, mânevî bir sûrette derc ve muhâfaza ettiðini ve zevâlden sonra semerelerinde, aynen, kalem-i kaderiyle mânevî bir tarzda, basit tohumcuklarýnda yazdýðýný, hattâ her geçici baharda, yaþ kuru ne varsa, mahdut zerrecikler ve kemikler hükmünde olan tohumlarda, ölmüþ odunlarda, kemâl-i intizam ile muhâfaza ettiðini nazar-ý þuhuda gösteriyoruz. Güyâ herbir bahar, birtek çiçek gibi, gayet muntazam ve mevzun olarak zeminin yüzüne bir Cemîl ve Celîl in eliyle takýlýp koparýlýyor, konup kaldýrýlýyor. Hakikat böyle iken, beþerin en acîb bir dalâleti budur ki, kader kaleminin sayfasý olan Levh-i Mahfuzun yalnýz bir cilve-i aksi olarak, fihriste-i san at-ý Rabbâniye olup, ehl-i gafletin lisânýnda tabiat denilen bu kitâbet-i fýtriyeyi, bu nakþ-ý san atý, bu münfail mistâr-ý hikmeti, tabiat-ý müessire diyerek masdar ve fâil telâkkî etmesidir. Eyne s-serâ mine ssüreyya (Yer nerde, Süreyyâ nerde?) Hakikat nerede, ehl-i gafletin telâkkîleri nerede? Sözler, On Dördüncü Söz, s. 151 LÜ GAT ÇE nesîm: Esinti, temiz hava. dest-i kerem: Kerem eli. Mufaddýl: Allah ýn Faziletlendiren, iyilik eden ve nimet veren. anlamýnda bir ismi. münfail: Tesir ile harekete geçen, yapýlan fiilden tesir gören; edilgen. mistâr-ý hikmet: Hikmetin gerçekleþmesi için kullanýlan vâsýta; hikmet cetveli. tabiat-ý müessire: Tesir sahibi tabiat. Süreyyâ: Ülker (Pervin) yýldýzý. Yedi (veya altý) yýldýzlardýr ki, ikiþer ikiþer karþýlýklý dururlar ve Ay ýn geçtiði yerlere yakýn görünürler. Aylarýn en güzelidir Nisan SE LÝM GÜN DÜ ZALP se lim gun du ma il.com Bir þi i rin de Ay la rýn en za li mi dir Ni san di yen T. S. E li ot a bir ce vap de ne me si dir. a ra top ra ðýn bað rýn dan ley lak lar K çý ka rýr Al lah... Ö lü top ra ðýn i çin den, yoð ru la yoð ru la çý ka rýr. Gö nül top ra ðý - nýn i çi ne gö mü lü o lan ni ce gü - zel lik le ri de öy le çý ka rýr. Ay la rýn en gü ze li dir Ni san. Þa þýr týr in sa ný Ni sa nýn li sâ ný. Ne var sa ku ru muþ, öl müþ kök ler de dâ hil, ba har yað mur la rýy la di ril tir Al lah. Her ne vî renk - te bir cüm büþ ya þa nýr kar - þý nýz da. Ba har ne ka dar sar dýy sa, ý sýt týy sa i çi mi zi, kýþ da bir va kit yor gan gi bi ört müþ tü ü ze ri mi zi. O top ra ðýn i çin de ki le ri u - nut ma yan Al lah, kar lar la yý ka mýþ tý i çi mi zi. Ku ru kök le re can su yu gön der miþ ti Al lah. Ca na can ver miþ ti Al lah. Yaz, sür priz ler le do lu dur; þa þýr týr bi zi. Sa ða nak ya ðan yað mur lar gi bi... Dam la lar na sýl sý ðý nýr sa gö lün i çi ne, biz de öy le sý ðýn - dýk gök kub be nin al týn da rah me ti nin gök - ku þa ðý na. Gö ðün gü zel yü zü nü pa rýl pa rýl par lar gös te ren o gü zel man za ra var ya, Hay di gü ne þe! Hay di çý kýn dý þa rý ya! der ya in sa na. U zan dýk biz de öy le ce bir de niz ke na rý na. Kuy tu kö þe de es ki bir ma sa nýn ü - ze rin de çay la rý mý zý yu dum la yýp ko nuþ tuk ma zi den, ko nuþ tuk ge le cek ten Bil mi yo - rum kaç sa at, bil mi yo rum ne ka dar Bil di ðim bir þey var: Ben in sa ným. Ir kým, mil le tim ne o lur sa ol sun, ben bu dün ya da bir in sa ným. Dü þü nü rüm ba zen ilk a ta mýz, Â dem (as) ba ba mýz han gi ýrk tan dý? Ö lün ce doð ru su kal mý yor ýrk tan ya na bir þey. Ru - hun ýr ký ol ma dý ðý ný ö lün ce an la ya cak in san. Ba ri çok geç kal ma sa. Þey ta nýn boþ dur ma - yýp ýrk la rýn a ra sý na kat tý ðý da va var ya: Sen þu; o bu. ya da Si yah ve ya be yaz ; ton la rý a - yýr ma ya kalk ma sý var ya, iþ te her as ra dam - ga sý ný vu ran bir fe la ket ol muþ bu. Yu var lan - mýþ bu nun i çe ri si ne mil yon lar ca in san. Ba zen Ni san, ký þa ya kýn du rur du, i çi mi zi don du rur du. Ba har ya kýn di ye kat la nýr dýk so - ðu ða. Ve ço cuk lu ðu muz da ken di o da mýz da ki yal nýz lý ðý mýz da ço cuk luk ar ka daþ la rý mýz çý - ka ge lir di ilk ya ðan kar lar la be ra ber. Buz tut - muþ yer ler de ký zak sýz ka yar dýk. Çýð lýk çýð lý ða na ra lar a tar dýk dört bir ya na. Bir ye ri mi zin in cin me sin den kor ka kor ka ka yar dýk. A ma her de fa sýn da bu kor kuy la be ra ber kay mak - tan bü yük bir zevk a lýr dýk. Ka yar dýk fýjjjjjjt di ye ba yýr dan a þa ðý doð ru. Bir tüm sek ten a - þa ðý la ra doð ru i ner dik. Yü re ði miz i ner, yü re - ði miz kal kar; ha ba yýl dý ha ba yý la cak o lur duk. Sý ký tu tun der di bir dost ses. Ký za ðý na sý ký tu tun. Þim di Ha ya ta sý ký tu tun de di ði gi bi. Ha ya ta tu tun mak la iþ bit mi yor ki Ha ya - týn ha ya tý i man. Ý ma na tu tun ki, ha yat da renk ka zan sýn. O za man, i man lý bir ha ya ta tu tu na nýn ren gi ge lir yü zü ne. Ru hu na renk ge lir. Bin bir renk i çin de o renk se çi lir. Fre ni pat la mýþ a ra ba nýn di rek si yo nu na tu - tun san ne o la cak ki? Ha ya ta, ha ya týn ken di si i çin de ðil, ha ya týn ö te si i çin tu tun mak; o nun i çin de i nanç i le, i man i le ha ya ta tu tun mak ge rek. Gün de bir çok de fa o so ru yu sor mak: Ni çin dün ya da yýz? Ne den bur da yýz? Gel di ði yo lu, git ti ði yö nü bil me yen, þey - ta nýn a ra ba sý na bi ner. So ru la rý so ra lým ki, yo lu mu zu doð rul ta lým. Ha ya ta i man i le ba ka lým, bað la na lým. Kar da, dað lar da ve or man da öz gür his - se der in san ken di ni. Þeh rin i çin de ki o gü - rül tü tut sak e der in sa ný. Oy sa in san öz gür - lü ðü yal nýz lýk ta ve ses siz lik te bu lur. Þim di ba ký yo rum da dö kü len yap rak la rýn a ra sýn - dan, a ðaç la rýn ku ru dal la rý nýn a ra sýn dan gö zü ken dað man za ra sý, a ðaç la rýn yap rak lý ve mey ve li ha liy le gö zü ken man za ra sýn dan da ha az gü zel de ðil miþ. Þe hir de ne ka dar yok sun in san lar da lýn dan, mey ve sin den, kö kün den a ðaç la rýn. Han gi dal lar bü yü ye cek de mey ve ve re cek bu ra da, bu taþ yý ðýn la rý a ra sýn da? Ey in sa noð lu! Bi le - mez sin e ce li ni, ne za man pay dos vak ti nin ge le ce ði ni. Bil di ðin bir þey var sa se nin, o da ya þa dý ðýn bu an dýr iþ te. Bil di ðin, an cak bu ka dar dýr iþ te. Ne re ye bak san, bin bir par ça su ret ler. Yýl lar yý lý dost bil di ðin ay na lar bi le, yü - zü ne ger çe ði söy ler... Ký rýk ay na da bü tün a - ra ma. Aç ye ni bir say fa. Geç - mi þe ba kýp að la ma. Ma zi si o - lan in san, ü zün tü lü dür, piþ - man dýr. Ha týr lan ma sý ge re ken le ri ha týr la dýk ça ü zü lür, e rir. Çün kü te - la fi e de me di ði bir çok þey ler var dýr. A - ma yi ne de te sel li bu la bi lir in san lý ðýn - dan, ka lan in san ya nýn dan, Al lah a o lan i ma nýn dan ve ü mi din den. Hiç ol maz sa de ðiþ ti re bi le ce ði ba zý þey ler var dýr: Ýç ten i çe yan mak gi bi Ka ra dan a ka geç mek gi bi Ha ya týn en te miz yo lun da ye ni den bir say fa a çýp yü rü mek gi bi Par ça la nan ay na da bü tün a ra ma. Ký rýk su - ret ler yan sýr or da bir yý ðýn. Ve gü ne þin ka vur - du ðu yap rak lar ö nün de du ru yor yý ðýn yý ðýn Ha ni ge ce nin o ses siz vak tin de cýr cýr bö ce - ði nin ver di ði hu zur? Ha ni o ö lü a ða cýn göl - ge si ne sý ðýn dý ðý mýz a ðýr i kin di ler? Ne re de o ku ru ta þýn þak þak e den u ya rý cý ses le ri? Ne re - de o bir bi ri ne de ðen taþ la rýn zi kir ses le ri? Bir ta rih a tar gi bi e lin le çi zer sin ka ya la rý. O ra da sen den son ra ge len ler sa na a it im za - yý gör sün di ye. A ðaç yok sa da gel, sý ðýn bir göl ge si ne ka ya nýn. Se ni kar þý la ma ya ge len ak þa mý göl gen le be ra ber sen de kar þý la ma ya çýk. Sa na kor ku dan bah se den le rin ü zer le ri - ne bir a vuç ü mit de sen serp. Ý çin ür per di de ðil mi? Se rin e si yor rüz gâr bu ra lar da be nim doð du ðum ye - rin rüz gâ rý gi bi. Dün ya lý kar de þim, dün - ya lý dos tum: Ner de kal dýn? di ye sor ma - ya cak mý sýn rüz gâ ra? Ner de kal dýn? Ön ce çi çek le ri ni u za týr dal lar biz le re, Al lah na mý na, son ra mey ve le ri ni... Þim di mor sal kým lý süm bül le rin vak ti dir. Bur cu bur cu tü ten o ko ku lar a ra sýn da kay bo lup git me vak ti dir. Göç bo ru su çal ma dan, va kit geç ol du di ye ka la ma dý ðý mý za ü - zü le ce ðiz yi ne. Bu gü zel bah çe ler den her ak þam er ken dö ne ce ðiz. Ýs te sek de is te me sek de er ken dö ne ce ðiz. Han gi dö nüþ geç tir ki? Her dö nüþ er - ken dir þim di. Ya þar ken ba zen þa þý rýr in san. Ay na ya bak sa, ken di su re ti ne de þa þý rýr, Bu ben mi - yim? di ye. Ne ö lü dür, ne di ri dir. I þý ðýn kal bi - ne doð ru ba kar ken, kal bin bir di ðer kalp i le ses siz ko nuþ ma sý ný din ler hu zur i çin de in san. Ve ay lar dan Ni san Ay la rýn en gü ze li dir Ni san Var lýk la rýn en a zi zi, en þe ref li si dir in san. Bu nu böy le bil me li, bel le me li dir in san. En a kýl lý bil di ðin in san, eþ ya sý ný ya nýn da ta þý yan dýr. Göç vak ti gel di ðin de, te red düt et me yen dir, ge ri dö nüp bir þey al ma ya kalk ma yan dýr, ha zýr o lan dýr. Bir da ha ge ri - ye doð ru bak ma mý za da i zin yok tur. E li - niz de ne ta þýr sa nýz, ne var sa ya ný nýz da, o - dur iþ te si zin le gi de cek o lan. Ba zen in san sýr týn da ken di ne a it bir yü - kü de ðil de ha ya tý ta þýr. Bir çok in san de niz de öl mek ten kor kar hâ lâ. Oy sa ka ra da ö lüm da ha faz la. A sýl ka - la ba lýk la rýn a ra sýn da kay bo lup git mek kor kut ma lý in sa ný. Ýn san dik kat li ol ma lý þe hir ler de. Böy le ne yap tý ðý be lir siz a kýp gi den sel gi bi ka la ba lýk lar da son de re ce i ti na lý ya þa ma lý. Bir kýþ þa fa ðý nýn ma vi sis - le ri al týn da son de re ce rik kat li ol ma lý. Ay lar dan Ni san, gün ler den ü mit Þeh rin en ka la ba lýk cad de sin de, sa yý sýz in san a kar bir ne hir gi bi. Hep si nin i çin de ha ya týn bi te ce ði nin kor ku su var dýr. A ma söy le mez ler bir bir le ri ne. Ýç çe kiþ le rin den, ah la rýn dan, of la rýn dan an lar sý nýz bu duy - gu nun on la rý na sýl iz le di ði ni, iç ten i çe ya - ka la yýp pe ri þan et ti ði ni. Yok luk tan, ö lüm den kab re gi rip o ra da u nu tul mak tan kor kan ne ka dar çok in san var. A ma söy le mez ler, aç maz lar bu bah si. Boþ mu hab bet ler le ge çer ko nuþ ma la rýn ço ðu. Giz ler ler. Hâl bu ki o ka dar bel li ki Yüz le ri ne bak sa nýz, o ku na cak her þey. Ge ri de bý rak týk la rý na dö nüp de bak sa lar bir gün. Ne çok do ðum lar var dýr ge ri de. Ne çok ö lüm ler Bir gün göl ge niz ba ðý rýr si ze. Han gi eþ - yan, han gi ha tý ran be ra ber dir se nin le? Ü zül me der si niz, E be di yet bah çe si ne gö çer ken se ni be ra be rim de gö tü re me sem de, ya ným da ol ma ný is te ye ce ðim Rab bim - den. Me rak et me ey göl gem, se nin le be ra - be rim her dem. Ay la rýn en gü ze li dir Ni san. Al lah a i nan dý mý in san. Bak, Bu a ðaç da çi çek a çar mý a cep? di - ye dü þün dü ðüm a ðaç la rýn çi çek le ri var þim - di. Hem de ren gâ renk ve da hi yek â henk. Bek len me dik bir an da ge lir ve ku ru dal la - rýn da on la rýn su lar yü rü tür Al lah. U zak tut ken di ni nef si ne uy mak tan, þey - ta nýn bin bir hi le ve tu zak la rý na ta kýl mak - tan. Gö re ce ðin müj de ler, gör dü ðün den çok da ha faz la. Ay la rýn en gü ze li dir Ni san. Ba har se nin i çin. Dün ya se nin i çin. Al lah her þe yi se nin i çin ya rat mýþ. Sor o bü yük so ru yu ken di ne: Öy ley se ben ki min i çi nim ve ha yat ta o - lu þum ni çin? Ay lak ay lak do la þýp kýv rý lýp yat ma za ma - ný de ðil þim di. Ü ze rin de ki tem bel lik el bi se - sin den sýy rýl ma vak ti dir þim di. A ce le e de lim; va kit ta mam gi bi. A ce le e - de lim; ö mür bit ti bi ti yor, git ti gi di yor Ay lar dan Ni san. En çok bu ay da þa þý rýr in san. Al lah a i nan dý mý in san Ay la rýn hay ret ma kâ mý o lur Ni san. Sür priz ler le do lu dur Ni san. Ve in san se ver sür priz le ri, se ver ba ha rý. Al lah tan o lun ca se vil me ye cek ne var? Al lah ým ba har la rýn ha ki ka ti ni ya þa ya cak bir ruh ve gö nül ih san ey le. Ba har lar da te lif e di len Ha þir Ri sâ le si nin ha ki ka ti ni ru hu - mu za nak þey le. Öy le bir i man lý göz le ba kýp bu dün ya dan gö çe lim ki, kâ i na týn ha ki ka ti ni ru hu mu za i çi re lim. Al lah de di ði miz de di li - miz den çý kan o mü ba rek söz, bü tün kâ i na - týn bi zim le be ra ber söy le di ði bir söz ol sun. Son ne fes te Lâ i lâ he il lal lah, Mu ham me - dün Ra su lul lah ol sun. Söz le rin ö zü ol sun. Es-sa lâ tü ve s-se lâ mü a ley ke yâ Ra sû lal lah

3 Y HABER 29 NÝSAN 2012 PAZAR 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 8 Cemaziyelahir 1433 Ru mî: 16 Nisan 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Lice depremle sarsýldý DÝ YAR BA KIR'DA 4.7 bü yük lü ðün de dep - rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr - ma Ens ti tü sü nden a lý nan bil gi ye gö re, sa - at de mer kez üs sü Li ce Ýl çe si Yap - rak Kö yü o lan 4.7 bü yük lü ðün de dep rem kay de dil di. Di yar ba kýr ýn Li ce il çe si ne bað lý Yap rak kö yün de mey da na ge len 4.7 þid de tin de ki dep rem de can kay bý nýn ol - ma dý ðý bil di ril di. Mer kez üs sü Li ce ye bað lý Yap rak Kö yü o lan ve sa at de ya þa nan 4.7 bü yük lü ðün de ki dep rem de can kay bý ya þan ma dý. Köy Muh ta rý A li Kuþ, yap tý ðý a çýk la ma da, 10 ki lo met re il - çe ye u zak lý ðý o lan köy le ri nin 174 ha ne li ol du ðu nu, dep re mi yo ðun bir þe kil de ya - þa dýk la rý ný söy le di. Dep rem de, bü yük bir gü rül tü i le sar - sýl dýk. Pre fab rik o lan ev le ri miz de sa de ce çat lak lar var di yen Kuþ, dep re min çok u - zun sür me di ði ni be lirt ti. Dep rem ne de - niy le köy lü le rin ev le ri ne gir mek is te me di - ði ni, her kes te bir te dir gin lik ya þan dý ðý ný an la tan Kuþ, 1975 yý lýn da Li ce de ya þa nan dep rem de de köy den 250 ki þi yi kay bet tik - le ri ni a ným sat tý. Li ce dep re min den son ra köy le rin de pre fab rik dep rem ko nut la rý - nýn ya pýl dý ðý ný bil di ren Kuþ, Ney se ki kö yü müz de ker piç ev yok tu. Al la ha þü kür can kay bý ol ma dý de di. Di yar ba kýr / a a Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü nden a lý nan bil gi ye gö re, sa at de mer kez üs sü Li ce Ýl çe si Yap rak Kö yü o lan 4.7 bü yük lü ðün de dep rem kay de dil di. ir ti ni as ya.com.tr Bahar ikazlarý Risale-i Nur da bahar, haþrin yeryüzünde her sene tekrarlanan bir nümunesi ve yeni bir diriliþ olarak yorumlanýr. Ve kâinat kitabýnýn bahar sayfasýný nasýl okumamýz gerektiðinin ufuk açýcý izahlarýný Haþir Risalesi ve Âyetü l-kübra baþ ta ol mak ü ze re, kül li yat ta ki pek çok e ser de bul mak müm kün. Ýlgili bahisleri dikkat ve tefekkürle okudukça, tevhid eksenli marifet yolculuðunda mesafe alýr, imanýmýzýn derinleþip güçlendiðini hissederiz. O ba his le ri tek rar o ku ma nýn tam za ma ný. Üs ta dýn bil has sa lâ hi ka mek tup la rýn da ba ha - rýn bir baþ ka yö nüy le il gi li u ya rý la r da mevcut. Had di za týn da ba har, haþ ri ha týr la tan bir di ri - liþ ol ma sý ha se biy le a hi ret i nan cý ný pe kiþ ti ren bir mev sim ol du ðu hal de, bu za vi ye den u zak ve da ha sý tam ter si ne dün ye vî bir ba kýþ a çý sýy la na zar e dil di ðin de gaf let mev si mi ne dö nü þü yor. Ve Üstad da buna dikkatleri çekiyor. Kas ta mo nu mek tup la rýn dan bi rin de, ev rad o - kur ken al dý ðý zevk ve þev ki kay be dip sý kýn tý ve uy ku ya mað lûp düþ tü ðün den ya ký nan bir za ta yap tý ðý i zah, bu nun il ginç ör nek le rin den bi ri: Mad dî ha va bo zul du ðu va kit na sýl ki sý kýn tý ve ri yor, a sa bî si ne ler le in ký baz (da ral ma) ha li baþ lý yor; öy le de, ba zen ma ne vî ha va bo zu lu yor. Hu su san ma ne vi yat tan ya ba ni leþ miþ bu a sýr - da ve bil has sa he ve sat ve müþtehiyat-ý nef sa ni - ye yi ta am müm et miþ (nef sin ho þu na gi de cek zevk le rin yay gýn laþ tý ðý) mem le ket ler de (...) bil - has sa kýþ taz yi ka tý al týn da bir de re ce hayat-ý dün ye vi ye ve he ve sat-ý nef sa ni ye nin ta sal lut la rý - nýn (mu sal lat ol ma la rý nýn) nok sa ni ye tinden, ehl-i Ýslâm ve ehl-i imanda ha ya tý uh re vi ye ye (a - hi ret ha ya tý na) ça lýþ mak iþ ti ya ký, ba ha rýn gel me - siy le hayat-ý dünyeviyenin ve hevesat-ý nef sa ni - ye nin in ki þa fýy la o iþ ti ya k-ý uh re vi ye yi giz le me si â nýn da el bet te böy le kud sî ev rad lar da zevk, þevk ye rin de es ne mek ve fü tur (u sanç) ge lir. (s. 183) De va mýn da ki i zah ta da, na zar la rý a hi ret ten u - zak laþ tý rýp dün ya ya çe vi ren bu psi ko lo ji ye kar þý na sýl ha re ket et mek ge rek ti ði nin der si ve ri li yor: Ma dem Ýþ le rin en ha yýr lý sý zah met li o la ný - dýr (me a lin de ki ha di sin) sýr rýy la, meþakkatli, külfetli, zevksiz, sýkýntýlý a mal-i sa li ha (sa lih a - mel ler) ve u mur-u hayriye (ha yýr lý iþ ler) da ha kýy met li, da ha se vap lý dýr; o sýkýn tý da, o me þak - kat te ki zi ya de se va bý ve mak bu liye ti dü þü nüp, sa býr i çin de mes ru ra ne þük ret mek ge rek tir. De mek ki, in san la rýn müm kün o lan her yol ve yön tem le ma ne vî de ðer le re ya ban cý laþ tý rýl - mak is ten di ði, nef sa nî zevk ve haz la rýn kam çý - lan dý ðý ve na zar la rýn a hi ret ten u zak laþ tý rý lýp tü - müy le dün ya ha ya tý na o dak lan dý ðý a hir za man or ta mýn da, ba har da bu a maç la kul la ný lý yor. Kýþ mev si min de ki zor lu þart la rýn mec bu ren ký sýt la yýp sý nýr la dý ðý he ve sat, ba har da ha va la rýn a çý lýp ý sýn ma sýy la bir lik te tek rar tah rik e di li yor. Gaf le tin da ha da kat mer li ha le ge ti ri le ce ði yaz ön ce sin de, Ya za ha zýr mý sý nýz? Ta til ve plaj mev si mi ge li yor. Faz la ki lo la rý nýz dan kur tul mak i çin ne ya pý yor su nuz? çað rý ve tel kin le rin de de gö rül dü ðü gi bi, müþ te hi yat ve tü ke tim ek sen li bir ha yat kül tü rü nün pro pa gan da sý ya pý lý yor. Nef sa nî tah rik le rin da ha da zor lu ha le gel di ði böy le bir or tam da a hi re te o dak lý a mel, i ba det ve hiz met ler de yo ðun laþ mak, cid dî bir sý nav ko nu - su. Bu sý na vý ba þa ra bil mek, me þak kat li, kül fet li, zevk siz, sý kýn tý lý da ol sa, bun lar da sa býr ve se - bat gös te re bil me ye bað lý. Bu nun i çinse, Me - þak kat ve zah met ne ka dar ar tar sa, mak bu li yet ve se vap o de re ce yük se lir an la yý þý i le, i ma nýn i ki þu be si o lan sa býr ve þü kür le ha re ket e dil me li. Üstad bunu baþaranlarý þöyle tebrik ediyor: Bu ka dar fýr tý na lý ha di se ler i çin de Ri sa le -i Nur u mu at tal bý rak ma dý nýz, sön dür me di niz, bel ki öy le par lat týr dý nýz ki, bi zi de ý þýk lan dý rýp gay re te ge tir di niz. Bil has sa ba har mev si min de, u - mu mî gaf let te ve derd-i ma i þe tin ver di ði deh þet li be lâ i çin de böy le ke mal-i þevk ve gayretle Risale-i Nur a ça lýþ mak ha ki ka ten bir i na yet-i Ýlâhiyedir. Siz le ri bü tün ru hu muz la teb rik e di yo ruz. (s. 351)

4 4 29 NÝSAN 2012 PAZAR Y KÜLTÜR SANAT Çý rak lýk not la rý: Be di üz za man ýn ya þýn da, e sir ruz za man o la rak B is mil lah Zih nim mü þev veþ, el le rim yor gun, ak lým bin par ça Kal bim se çar pa çar pa fe na nýn du var - la rý na öy le bî zâr öy le bî çâ re. ve ku lû bu hum þet tâ â ye ti nin þü mû lü ne da hil ol - mak tan kor ku yo rum: Sen on la rý der li top lu sa nýr - sýn... On la rý kalp le ri dar ma da ðý nýk týr... â ye ti kâ fir ler gü ru hu na ol sa da, hak la bâ týl a ra sýn da çiz di ðim zik - zak kor ku tu yor be ni Öm rü me dö nüp dö nüp ba ký yo rum, ne yap tým? E cel giz li, ke fe nim a þi kâr, top rak a ya ðý mýn al týn da; kay ma ma da hi ge rek yok; ö lüm a ya ðý mý bas tý ðým ye rin ta ken di si. Öm rüm keþ me keþ i çin de, öy le iz di ham do lu bir me kân ki kal bi mi ta þý yan ö mür. Ne ka dar çok çý kýp o ku sam da þeh rin te pe le ri ne ön ce ru hu ma son ra â le min ru hu na Cel ce lu ti ye yi ru hum sü kûn bul mu yor. Ya þým kaç, öm rüm ö lü mü me ne ka dar ya kýn bil - mi yo rum; ha di sat ka rý þýk, öm rüm keþ me keþ, var lýk gi rift di yo rum, fa kat ö nüm de ha re ke siz, süs süz, ziy - net siz bir nok ta: Ö lüm. Ýþ te bit ti bü tün keþ me keþ, gel de çýk i þin i çin den, böy le ba sit bir ne ti ce yi gör - me yen ak lýn yö rün ge sin den, el in saf! Ya þým kaç de yi þi me ge ri dö nü yo rum. Sa hi kaç ya - þýn da yým ben, ne za man doð dum, dü þü nü yo rum bir kýþ gü nü, zem he rir, sa ba ha doð ru -að la ya rak- fa - kat ký sýr ma lû mat mut ma in kýl mý yor iþ te ak lý mý. Öl sem o la cak la rý dü þü nü yo rum nâ kýs bir kaç har fi, ya lan yan lýþ bir kaç ha di sat... Yor gu num di yo rum, bi - lek le rim di yo rum za man dan kur tu la mý yor; a ma ne yap tým yo ru la cak, ne bý rak tým ge ri ye; de li gi bi ne da - met yi ne. Ya þým kaç? Zih nim bir kaç denk lem i çe ri sin de ka la - rak so ru yor, ya þýn kaç ve ye rin yur dun der din ne re si? Ta rih va di le ri nin hay re tin de yý lýn da, þim di ki ya þým la ak ra ným o lan bir zat. Van Va li si Ta hir Pa þa nýn ko na ðýn da; vâ kur, ce lâl li ve bir o ka dar da ce sur. Kur ân ýn sön mez ve sön dü rül mez bir nur ol du ðu nu düny.. de me ye baþ la yýn ca i çim de bir þey ler ko pup ko pup kal bin du var la rý na çar pý yor sür at le. dün ya ya gös te re ce - ðim.. de yip de vam e din ce söz le ri ne; dün ya mý gö - rü yo rum be di nin el le rin de Þu an o nun la ay ný yaþ ta yýz, o Kur ân ýn del lâl lý ðý ný i - lân e di yor, ben dü þüþ le ri mi, bit me yen ö dev le ri, ya rým ya ma lak za ten tam ha liy le bi le nâ kýs o lan ya zý la rý mý, bir sa at son ra e ve ne ye mek ya pa ca ðý mý, ba har gel miþ gez mek de lâ zým dü þün ce le ri mi... Dün ya yý el le ri ne a - la rak de ðil de dün ya nýn el le ri ne o yun cak o lan kal bi - min el le ri ni... Gö rü yo rum iþ te kaç ya þýn da yým, der dim ye rim yur dum ha ya tým? Yo rul dum di yo rum e vet ne yap tým tam o la rak, ö - nüm de de li gi bi a þýl ma yan bir ne da met... Ül fet ler, za - rar lar, zi yan lar, þu ya zý yý ya zar ken að rý yan el le ri mi ya - zý dan son ra dün ya iþ le ri ne müt hiþ bir mu hab bet le ve - re cek o lan ben! Ne de nâ kýs bir öm rüm var, hem de nok san la þa nok san la þa hi tam bu lu yor o lan. Boþ iþ le rin e te ðin den tut muþ o la rak, kâh se ra dan sü rey ya ya kâh sü rey ya dan sü rey ya ya üs lû bu nun tam da ken di sin de, ya ni hep si nin cem in de tam o la rak: He def siz, san cý sýz, çi le siz; fa kat yi ne de ken di ni yor gun sa ya rak... Bi raz da ha ba ký yor ak lým ta ri he Mu hâ ke mât ýn sa hi bi: Þim di ki ya þým dan 4 yaþ bü yük o la rak... Dört se ne son ra ne ya pa ca ðý mý, top ra - ðýn al týn da mý, üs tün de mi o la ca ðý mý bil mi yo rum a - ma; 4 se ne ye u za nan bir öm rün þim di si; Mu ha ke mat bi le o ku ya mý yor; bý ra ka lým yaz mak i çin zih nî sü re ci E vet ya þým kaç ve ne re ye gi di yor böy le? Ha ki ka ti is - ti yo rum, lâ kin ya þa mak, çi le, san cý? Üs tad söy lü yor sol ya ný ma ve ak lý ma: Za hir den u - bûr e di niz. Ha ki kat si zi bek li yor. Fa kat gör dü ðü nüz va kit in cit me yi niz. 2 Dip not: 1. Ve ku lu bu hum þet tâ: Kalp le ri da ðý nýk týr... i la a hir. (Haþr, 14). 2. Mu ha ke mat, Se ki zin ci Mu kad de me. Çiz gi nin bir gü cü var DUMLUPINAR ÜNÝVERSÝTESÝ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESÝ GRAFÝK BÖLÜMÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. ÇÝZGÝ FÝLM FESTÝVALÝNDEKÝ KONFERANSTA KONUÞAN GAZETEMÝZ KARÝKATÜRÝSTÝ ÝBRAHÝM ÖZDABAK, 35 YILDIR ÇÝZDÝÐÝNÝ VE ÇÝZGÝNÝN BÝR GÜCÜ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. KÜTAHYA Dum lu pý nar Ü ni ver - si te si (DPÜ) Gü zel Sa nat lar Fa - kül te si Gra fik Bö lü mü ta ra fýn - dan ge çek leþ ti ri len 6. Çiz gi Film Fes ti va li ne ü ni ver si te nin dâ vet li - si o la rak ka tý lan ve bir se mi ner ve ren ga ze te miz ka ri ka tü ris ti Ýb - ra him Öz da bak, 35 yýl dýr çiz di - ði ni ve çiz gi nin bir gü cü ol du ðu - nu söy le di. Öz da bak Be nim söy le ye cek bir þey le rim var. Be nim bun la rý söy le mem lâ zým. Bun la rý söy le - ye mez sem bu ül ke ye, bu ül ke - nin in san la rý na kar þý me sul du - ru mu na dü þe rim an la yý þý i çe ri - sin de ha re ket et tim de di. Öz da bak, Dum lu pý nar Ü ni - ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te - si A ni mas yon Bö lü mü öð ren ci - le ri nin yap tý ðý gül dü ren çiz gi film le rin Tür ki ye de bir þey le rin de ðiþ ti ði nin gös ter ge si ol du ðu nu kay de de rek, Bu ra da si zin yap - mýþ ol du ðu nuz o bi zi de gül dü - ren mü kem mel e ser le re bak týk - ça e vet Tür ki ye de bir þey le rin de ðiþ ti ði ne se vi ne sim ge li yor di ye ko nuþ tu. Tür ki ye nin dört bir ya nýn da sa nat e ði ti mi ve ren o kul la rýn a çýl ma sý nýn u mut ve ri ci ol du - ðu nu i fa de e den Öz da bak þun la rý kay det ti: Ýs tan bul da i ki ta ne sa nat e ði ti mi ve ren ü - ni ver si te, bir de An ka ra da Ga zi Ü ni ver si te si nde e ði tim var dý, üç ta ney di. To pu to pu o ka dar dý. Hat ta ho ca la rý mýz sa nat e ði ti mi al mak i çin Av - ru pa ya gi der ler di. An cak þu an da Tür ki ye nin dört bir ya - nýn da sa nat e ði ti mi ve ren o - kul la rýn a çý lý yor ol ma sý, a çýl - mýþ ol ma sý, bu ralar da sa nat çý öð ren ci ler ye tiþ ti ri li yor ol ma sý ger çek ten u mut ve ri ci ge liþ - me le ri de be ra be rin de ge ti re - ce ðin den e mi nim. Se mi ne rin ar dýn dan Öz da bak a, GSF De kan Yar dým cý sý Yrd. Doç. Dr. Mah mut Ay han ü ni ver si te a ný ta ba ðý he di ye e der ken, Ýb ra him Öz - da bak da, sa nat yý lý nýn 30. yý lý hatýra sý na çý kan seç me ka ri ka tür le ri - nin yer al dý ðý Her Yü ze Bir Te bes süm ad lý ki ta bý im za la ya rak Gra - fik Bö lüm Baþ kan lý ðý na he di ye et ti. 6. Çiz gi Film Fes ti va li ni n dâ vet li si o la rak Dum lu pý nar Ü ni ver si te si nde ko nu þan Ýb - ra him Öz da bak, Be nim söy le ye cek bir þey le rim var. Be nim bun la rý söy le mem lâ - zým. Bun la rý söy le ye mez sem bu ül ke ye, bu ül ke nin in san la rý na kar þý me sul du ru - mu na dü þe rim an la yý þý i çe ri sin de ha re ket et tim de di. Kon fe rans ta Öz da bak ýn ka - ri ka tür le ri slayt eþ li ðin de iz le yi ci le re su nul du. Bu ül ke nin in sa ný ný an la ma lý sý nýz Biz bir ül ke de ya þý yo ruz ve bu ül ke ye kar þý bir so rum lu lu ðu muz var ve ben bu ül ke i çin bir þey ler söy le mek is ti yo - rum ve bu nu ben na sýl söy le ye bi li - rim? dü þün ce si nin ken di si ni öð ret - men lik ten ba sý na ta þý dý ðý ný i fa de e - den Öz da bak, Mes le ði mi bel li bir nok ta dan son ra ba sýn sek tö rün de de - vam et tir mek is te dim. Ba sýn res sam lý - ðý di ye bir kav ram var dýr. Ba sýn res - sam lý ðý öy le bir þey ki her bir þey den an la ya cak sýn yað lý bo ya dan, su lu bo - ya dan, ka ra ka lem den, gra fik ten, ka ri - ka tür den... A ma bir baþ ka bir þey den da ha an la ya cak sýn; bu ül ke nin in sa - nýn dan an la ya cak sý nýz. O nun bek len ti - le rin den, ü zün tü le rin den, sev gi le rin - den, mü zik le rin den, na kýþ la rýn dan, de - sen le rin den an la ya cak sý nýz de di. Mem le ke ti ni zin un sur la rý ný sa na tý ný za mal ze me ya pýn Öz da bak, ay rý ca, Mem le ke ti ni zin un - sur la rý ný, Mev lâ nâ sý ný, Yu nus Em - re si ni, Da da loð lu nu, Kü tah ya nýn pý - nar la rý ný her þe yi ni ken di sa na tý ný za mal ze me ya pa bi lir si niz. On la rý ye ni - den yo rum la yýn. Ne ti ce o la rak sa nat yo rum dur. Ça lýþ ma lar bir a ra ya gel di ði za man, si zin tüm dün ya yý de ðiþ ti re bi - le cek çiz gi le re im za a ta bi le cek e ser ler or ta ya koy ma ný zý an cak o sað la ya cak - týr. Tak lit bu nu as la sað la ma ya cak týr. Pe pe yi ben de iz li yo rum, ne den? Pe pe biz den bi ri. Pe pe di day da söy lü yor. Pe - pe di yor ki, in san sev di ði ni ü zer mi? Bu bi zim ü rü nü müz dür, bi ze a it tir þek lin - de ko nuþ tu. Se mi ner a ka de mis yen ler ve öð ren ci ler ta ra fýn dan il giy le ta kip e - dil di. Kültür Sanat Servisi Diziler öðrenciler için uygun deðil ANTALYA DA öð ren ci ler le bu lu þan sa nat çý Di dem Bal çýn, di zi le rin öð ren ci ler i çin uy - gun ol ma dý ðý ný söy le di. An tal ya Bü yük þe - hir Be le di ye si ve An tal ya Kül tür Sa nat Vak fý (AK SAV) ta ra fýn dan dü zen le nen 3. An tal ya Te le viz yon Ö dül le ri prog ra mý kap - sa mýn da di zi o yun cu la rý öð ren ci ler le bu luþ - tu. Sa nat çý lar, Ko nuk se ver, Var sak, To ros, Fe ner ve Ký zýl top rak ma hal le le rin de yer a - lan o kul lar da ger çek leþ ti ri len sa nat çý-öð - ren ci bu luþ ma la rý na ka týl dý. Di dem Bal çýn Þu an te le viz yon da ya yýn la nan di zi le rin öð ren ci ler i çin sey re di le bi lir ni te lik te ol - du ðu nu dü þün mü yo rum. de di. Ö zel To - ros Ýl köð re tim O ku lu Mü dü rü O nur Me - þe ko pa ran, o kul da her za man sa nat ve sa - nat çý ya çok ö nem ver dik le ri ni be lir te rek, Sa nat la uð raþ mak is te yen öð ren ci le ri mi - zin biz zat sa nat çý lar la gö rüþ me le ri ni sað - la ya rak i le ri ki ha yat la rýn da se çe cek le ri mes lek ler ko nu sun da bir pen ce re aç ma yý a - maç la dýk di ye ko nuþ tu. An tal ya / ci han Os man lý pirinç ha rem ki li di ne 11 bin li ra BEÞ a nah tar lý Os man lý ha rem ki li di, in ter - net te yak la þýk 11 bin li ra ya sa týl dý. - bay.co.uk i sim li in ter net si te sin de Ýs tan - bul dan is mi bi lin me yen bir ki þi ta ra fýn dan sa tý þa su nu lan ha rem ki li di, 6 bin 350 do - la ra (yak la þýk 11 bin li ra) Sin ga pur dan a lý cý bul du. Sa týþ say fa sýn da, 20. yüz yý la a it pi - rinç ha rem ki li di nin, tü rü nün en der bu lu - nan ör nek le rin den bi ri ol du ðu be lir til di. 10, 20 ve 23 san ti met re öl çü le rin de 5 fark lý a nah ta ra sa hip ki li din yük sek li ði 68, ge niþ - li ði 55 ve de rin li ði 10,5 san ti met re. Ki li din, de ko ra tif a maç lý kul la ný la bi le ce ði i fa de e - dil di. Ýn ter net si te sin de, þir ket pro se dü rü ge re ðin ce, kul la ný cý lar a çýk i sim le ri ye ri ne, ken di be lir le dik le ri kul la ný cý i sim le riy le a - lýþ ve riþ ya pa bi li yor. Ýs tan bul / a a Bal kan lar da A rap ça he ye ca ný BALKANLARDA U lus la ra sý A rap ça Ya rýþ - ma la rý he ye ca ný sü rü yor. Sýr bis tan ýn San - cak böl ge si nin mer ke zi o lan No vi Pa zar (Ye ni Pa zar) þeh rin de çe þit li te mas lar da bu lu nan 3. U lus la ra ra sý A rap ça Ya rýþ ma la rý Ko or di nas yon Ku ru lu ü ye si ve u lus la r a ra sý i liþ ki ler ko or di na tö rü Mu rat Da o u dov, ya rýþ - ma la ra ka tý la cak o lan Ý sa Beg Med re se si ni zi - ya ret et ti. O kul mü dü rü ve ay ný za man da San cak Müs lü man la rý Me þi ha tý (Di ya ne ti) Baþ kan Yar dým cý sý Re þad Plo jo vic A rap di li - nin ge liþ ti ril me si ne yö ne lik böy le bir pro je - nin Tür ki ye nin ön cü lü ðün de baþ la týl mýþ ol - ma sýn dan do la yý mut lu ve duy gu lu ol duk la - rý ný söy le di. Kül tür Sa nat Ser vi si Mük ri min Ha lil Yi nanç Zey tin bur nu nda ÜLKEMÝZÝN dün ya ça pýn da ye tiþ tir di ði bü - yük ta rih çi ler den bi ri si o lan Mük ri min Ha lil Yi nanç, ya rýn Zey tin bur nu nda dü - zen le nen bir top lan tý da yâd e di le cek. Soh bet top lan tý sý sa at da baþ la ya cak. Zey tin - bur nu Be le di ye si nin dü zen le di ði top lan tý da ya zar Meh med Ni ya zi ko nu þa cak. Meh med Ni ya zi, Zey tin bur nu nun E be dî Sâ kin le ri prog ra mý çer çe ve sin de ger çek le þe cek o lan top lan tý da, Sel çuk lu Ta ri hi uz ma ný o lan Mük ri min Ha lil Yi nanç ýn ta rih çi li ði ve Mar ma ra Ký ra at ha ne si nde ki soh bet le ri ni an la ta cak. Kül tür Sa nat Ser vi si E vi nin ta mi ri i çin an ti ka o to mo bi li ni sa tý yor B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1.Ýh ya -i u lu mid din, Kim ya yý Sa a det gi bi e ser le rin mü el li fi. 2. An ne ve an ne a da yý ge yik. - Saz da en ka lýn tel. - Sod - yu mu sim ge le yen harf ler. 3. Kel A li ço'nun çý ra ðý ün lü güreþ çi miz. 4. A rap ça da su. - De niz Kuv ve t le ri Ko mu tan lý ðýn da ge ne ra le denk rüt be. - Mi den son ra ge len no ta. 5. Yu nan Fi lo zo fu Ar þi met'in meþ hur sö zünün halk arasýnda söyleniþi. - Yur du mu zun gü ne - yin de bir dað. 6. Kö pek le re un dan ha zýr la nan yi ye cek. - Makara'nýn ortasý. - Kürt çe de bi rin ci te kil þa hýs. - (Tersi) Çift basamaklý sayýlarýn ilki. 7. Uy du ruk ça da a kýl. - Bir ses len me ni da sý. - Yö ne ti ci, for men. 8. E ser ler an lam lý es ki dil i fa de si. - Masal da ðý. - Tay' da ses siz ler. 9. Tat lý su lar da gö rü len ve e ti lez zet li bir ba lýk. - Baþ ço ban. 10. Ýn san çok lu ðu nu i fa de e den ke li me. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI B A Z Ý L Ý K A N O T E P Ý K E R E M A N L O K A L M Ý K A D O E L Ý M A N E E T Ü T D E R E K E E M L O Ý T Z Ý A D E M Y T E K A M Ü L O E L EME K H A B R E S E S Ý F S Ý B A S K E T Þ A M Ý L YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA- 1. Ý mam Yu suf ve Ý mam Mu ham med i çin Ha ne fi â lim le ri için kulla nýlan i fa de. - Çaký'nýn ortasý. 2. Re zil, rüs vay. - Ka rýþýk renk li. 3. Gü ney Ya rým Kü re de gö rü len Su nak ta kým yýl dý zý nýn bir a dý. - Mil lî, u lus la il gi li. 4. Man da yav ru su. - Sa bah la rý gün do ðu sun dan e sen ha - fif rüz gâr. 5. Ha fif çe ý sýn mak. - Ter bi ye e di ci o lan Ce nâ b-ý Al lah. 6. Bir kork ma ni da sý. - Dün ya mý zýn uy du su. - Lan ta ný sim ge le yen harf ler. 7. Sa - pa nýn tar la da aç tý ðý çu kur. - Ýn sa na ve rilmiþ en bü yük ni met. 8. Za lim ler, zul me den ler. - Ta kým 'da or ta. 9. Ni þas ta yý par ça la ya rak þe ke re dö nüþ tü - ren en zim. 11. A yý ba rý na ðý. - Se se da ya lý, ses i le il gi li. 12. Yak la þýk sek sen yýl dýr i ba de te a çýl ma yý bek le yen mah zun ma bed Or du da 1951 mo del O pel Oly mpi a mar ka an ti ka o to mo bi le sa hip A li Na ci Tu ran, e vi - nin ça tý sý ný yap týr ma ya pa ra bu la ma yýn ca 61 ya þýn da ki an ti ka a ra ba sý ný sa tý þa çý kar dý. Tu - ran, 1951 mo del an ti ka a ra ba sý ný 1994 yý lýn - da Düz ce den sa týn al dý ðý ný söy le di. U zun yýl lar kul lan dý ðý o to mo bi li ni bir sü re son ra kul lan ma yý bý rak tý ðý ný, da ha son ra a rý za lan - ma sý nýn ar dýn dan 2 yýl dan bu ya na da ga raj - da bek let ti ði ni be lir ten Tu ran, pa ra ya ih ti ya - cý ol du ðu i çin klâ sik o to mo bi li ni sat ma ya ka rar ver di ði ni an lat tý. Or du / a a KUPON: 13

5 Y 29 NÝSAN 2012 PAZAR DÜNYA 5 KIBRIS TA MEKÝK DÝPLOMASÝSÝ BM GENEL SEKRETERÝ'NÝN KIBRIS ÖZEL DANIÞMANI ALEXANDER DOWNER, BM MEKÝK DÝPLOMASÝSÝ YOLUYLA TARAFLARIN MÜZAKERE MASASININ YENÝ ÞARTLARI KONUSUNDA ANLAÞIP ANLAÞAMAYACAÐINA, ARALARINDA ORTAK BÝR ZEMÝN OLUP OLMADIÐINA BAKACAK DEDÝ. BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler (BM) Kýb rýs ta ta raf lar a ra sýn da me kik dip lo ma si si ne baþ lý yor. BM, i ki haf ta sü re cek me kik dip lo ma si si yo luy la, i le ri si i çin yön tem ko nu sun da na býz yok la ya - cak, ta raf la rýn mü za ke re ma sa sý - nýn ye ni þart la rý ko nu sun da an la þýp an la þa ma ya ca ðý na, a - ra la rýn da or tak bir ze min o lup ol ma dý ðý na ba ka cak. BM Ge - nel Sek re te ri nin Kýb rýs Ö zel Da nýþ ma ný A le xan der Dow ner, Kýb rýs ta ki ta raf lar yön tem de an la - þýn ca ya dek mü za ke re ol ma ya ca ðý ný bil dir di. New York ta BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun i le yap tý ðý gö rüþ me nin ar dýn - dan Kýb rýs a dö nen ve dün KKTC Cum hur - baþ ka ný Der viþ E roð lu ve Kýb rýs Rum yö ne ti - mi li de ri Di mit ris Hris tof yas i le ay rý ay rý gö - rü þen Dow ner, te mas la rý nýn ar dýn dan Lef ko - þa a ra böl ge de ki Led ra Pa la ce O tel de ba sýn top lan tý sý dü zen le di. BM nin me kik dip lo - ma si si yo luy la ta raf la rýn mü za ke re ma sa sý nýn ye ni þart la rý ko nu sun da an la þýp an la þa ma ya - ca ðý na, a ra la rýn da or tak bir ze min o lup ol - Alexander Downer ma dý ðý na ba ka ca ðý ný be lir ten Dow ner, Ta - raf lar, mü za ke re nin na sýl ya pý la ca ðýn da an - laþ ma ya ça lý þa cak lar. Kap sam lý çö züm mü - za ke re si ye ri ne, mü za ke re nin na sýl o la ca ðý ný ko nu þa cak lar, so nuç ü re ten bir mü za ke re ma sa sý nýn na sýl ol ma sý ge rek ti ði ni ko nu þa - cak lar. BM, ol du ðu þek liy le de vam e de mez. Bu ma dem ki Kýb rýs lý bir sü reç tir, o za man mü za ke re nin na sýl ol ma sý ge rek - ti ðin de ta raf lar an laþ ma lý dýr an la yý þýn da de di. Dow - ner, BM Ge nel Sek - re te ri Ban Ki-mun un yaz da çok ta raf lý bir top lan tý çað rý sýn da bu lun - mak is te di ði ni, fa kat bu nun i çin i ki ta ra fýn da i le ri si i çin yön tem ko nu sun da an laþ ma sý ge rek ti ði ni söy le di. A le xan der Dow ner, sü re - cin Kýb rýs lý la rýn bir sü re ci ol du ðu nu, BM nin bir pla ný bu lun ma dý ðý ný,dün den i ti - ba ren 2 haf ta lýk sü reç te BM tem sil ci le ri nin me kik dip lo ma si si iz le ye rek, i ki ta raf a ra sýn - da çö zü me va ra cak bir mü za ke re ze mi ni o - lup o la ma ya ca ðý ko nu sun da ya kýn laþ ma a ra - ya cak la rý ný be lirt ti. BM de çok ta raf lý bir top - lan tý ni ye ti bu lun du ðu nu, fa kat bu nun i çin ön ce bir ze min o luþ ma sý ný bek le ye cek le ri ni i fa de e den Dow ner, ken di le ri nin her han gi bir çö züm em po ze et me ye cek le ri ni söy le di. Geç ti ði miz haf ta Ge nel Sek re ter le yap tý ðý gö rüþ me de, Ge nel Sek re ter in de ar týk bir þey le rin de ðiþ me si ge rek ti ði ni kay det ti ði ni ve ce sur a dým lar, ye ni ö ne ri ler ve fi kir ler i çin geç ol ma dý ðý ný bil dir di ði ni ak ta ran Dow ner, Þu nu da be lirt mek is te rim ki, þim di ba zý ya - pý cý ol ma yan suç la yý cý ta výr lar al mak doð ru ol ma ya cak týr. E ðer i ki li der bir le þik bir Kýb rýs mo de li i çin an la þa maz lar sa biz on la rý an laþ tý - ra ma yýz de di. Dow ner, me kik dip lo ma si siy - le il gi li bir so ru ya ü ze ri ne, i le ri si i çin yön tem ko nu sun da na býz yok la ya ca ðý ný, çok ta raf lý bir top lan tý ya va ra bil mek i çin iz le ne cek yön - tem le rin ve ta raf la rýn ser gi le ne cek tav rý nýn ve ya de ði þen tav rý nýn be lir le yi ci o la ca ðý ný söy le di. Ö zel Da nýþ man Dow ner baþ ka bir so ru ya kar þý lýk da, üç bu çuk yýl dýr de vam e - den Kýb rýs gö rüþ me le rin de ka te di len me sa fe - nin gö zar dý e dil me me si ge rek ti ði ni, fa kat Kýb rýs;ta bir çö zü me u la þý la bil me si i çin ha len da ha güç lü bir si ya si i ra de ye sa hip o lun ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Lefkoþa / a a KKTC'YE GELECEK SU, BARIÞ SUYU DA OLABÝLÝR KU ZEY Kýb rýs Türk Cum hu ri ye ti (KKTC) Ta rým ve Do ðal Kay nak lar Ba - ka ný A li Çe tin Am ca oð lu, Tür ki ye den Kýb rýs a su ta þýn ma sý pro je si ne i - liþ kin, Bu su bir yer de ba rýþ su yu da o la bi lir. Çün kü Gü ney Kýb rýs da su sý kýn tý sý i çe ri sin de o lan bir ül ke de di. Ba kan Am ca oð lu, Ya lo va Ü ni ver - si te si (YA Ü) Sü rek li E ði tim A raþ týr ma ve Uy gu la ma Mer ke zi nde dü - zen le nen As rýn Pro je si: TC den KKTC ye Su Ta þý ma sý ko nu lu kon fe - rans ta yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye den Kýb rýs a su ta þýn ma sý pro je si - nin 2014 te ta mam la na ca ðý ný söy le di. Tür ki ye yi hep a na va tan o la rak bil dik le ri ni vur gu la yan Am ca oð lu, Bu böy le de vam e de cek ve ge li þe - cek. Bu gün bi zim le ek me ði ni pay la þan a na va ta ný mýz þim di de su yu nu pay laþ ma nok ta sý na gel di. Baþ ta Tür ki ye Cum hu ri ye ti hü kü me ti ol - mak ü ze re e me ði ge çen her ke se son suz te þek kür le ri mi zi su nu yo rum di ye ko nuþ tu. Pro je ye i liþ kin bil gi ve ren Am ca oð lu, Bu pro je sa de ce KKTC yi de ðil, bu pro je as lýn da dün ya yý il gi len di ren bir pro je de di. Am - ca oð lu, su yun a da ya gel me siy le bir lik te Gü ney Kýb rýs Rum Dev le ti i le ba rý þýn sað la na bi le ce ði ni i fa de e de rek, Bu su pro je si sa de ce KKTC dü - þü nü le rek mey da na ge ti ril miþ bir pro je de ðil. Ya pý lan i ki li an laþ ma lar la Tür ki ye ve KKTC nin an laþ ma sý ha lin de ih ti yaç du yan ve ta lep e den ü - çün cü ül ke le re de bu su dan ya rar lan ma o la na ðý ve ril me si gün de me ge le bi lir. Bu su bir yer de ba rýþ su yu da o la bi lir. Çün kü Gü ney Kýb rýs da su sý kýn tý sý i çe ri sin de o lan bir ül ke di ye ko nuþ tu. Yalova / a a Bos na Her sek Mec li si, Av ru pa i çin top lan dý BOS NA-HER SEK ÝN baþ ken ti Sa ray - bos na da, ül ke de gö rev ya pan AB yet - ki li le ri ve Bos na Her sek li mil let ve ki li - le ri nin ka tý lý mýy la Av ru pa i çin par la - men to top lan tý sý dü zen len di. Bos na Her sek Par la men to su nu o luþ tu ran Tem sil ci ler Mec li si ve Mil let ler Mec li - si ol mak ü ze re 2 mec li sin tem sil ci le ri i le Bos na Her sek tek AB He ye ti Baþ - ka ný Ren zo Da vid di nin ka týl dý ðý top - lan tý da, Bos na-her sek in AB ye ü ye ol - ma sü re cin de ki ge liþ me ler ve ül ke nin AB a day lý ðý i çin yap ma sý bek le nen a - day lýk baþ vu ru su gi bi ko nu lar e le a lýn - dý. Bos na Her sek te ki AB He ye ti Baþ - François Hollande FRAN SA DA cum hur baþ kan lý ðý se çim - le ri nin i kin ci tu ru ön ce si Ni co las Sar - kozy ve Fran ço is Hol lan de ya rýþ ta ki lit ro lü oy na ya cak a þý rý sað seç me ne gi de - rek göz kýrp ma ya baþ la dý. Sar kozy nin ar dýn dan Hol lan de da, bu gün yap tý ðý a - çýk la ma da se çil di ði tak dir de göç po li ti - ka la rý ný sert leþ ti re ce ði me sa jý ný ver di. RTL rad yo ka na lý na ko nu þan Sar kozy, Kriz dö ne min de, e ko no mik gö çü sý nýr - la mak ge rek li ve ka çý nýl maz de di. Fran - sýz par la men to su nun her yýl e ko no mik ge rek sin me ler le il gi li ön gö rü ler de bu - KUTLU DOÐUM PROGRAMINA DÂVET Peygamberimizden (a.s.m.) mesajlar, Konuþmacý: M. Latif SALÝHOÐLU (Araþtýrmacý - Yazar) Tarih : 29/04/2012 Pazar Saat : 14:30 Yer : Alaaddin Keykubat Nikâh Salonu (üst kat) Not : Hanýmlara yer ayrýlmýþtýr. Organizasyon: Konya Yeni Asya Gazetesi Temsilciliði BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Kuzey Marmara Bölge Toplantýsý Pazar günü saat 10.00'da aþaðýda belirtilen yerde yapýlacaktýr. Temsilcilerimizin katýlmalarýný önemle rica ederiz. Yer: Fevzi Paþa Caddesi, Baþimam Sokak, No: 8, Þekerci Han, Fatih / ÝSTANBUL Ýrtibat: Talip ÇÝÇEK (0532) ka ný Da vid di top lan tý da yap tý ðý ko nuþ - ma da, Bos na Her sek te ki tüm yö ne tim dü zey le ri nin, AB ye gir me sü re cin de ö nem li so mut a dým lar at ma sý ge rek - ti ði ni vur gu la dý. Da vid di, Bos na-her - sek bu yý lý i yi bir þe kil de de ðer len di re - bi lir. Bos na-her sek bu se ne so nu na ka dar A ÝHM mah ke me si nin Sey dic- Fin ci ka ra rý ný uy gu la ma sý ný so nuç - lan dý ra bi lir. Ý ki ci si, Bos na-her sek AB ü ye li ði i çin baþ vu ru su nu bu yýl ya pa bi - lir di ye ko nuþ tu. Da vid di, Bir ül ke nin AB ü ye li ði baþ vu ru suy la ken di kre di - bi li te si hak kýn da AB ye ö nem li me saj ver di ði ni be lirt ti. Saraybosna / a a Fransa da aþýrý sað, kilit rol oynayacak Ni co las Sar kozy lun du ðu nu be lir ten Hol lan de, ba zý iþ - ve ren le rin ka çak göç men ça lýþ týr ma sý - nýn ö nü ne ge çil me si nin nor mal ol du - ðu nu i fa de et ti. Hol lan de, per þem be ak - þa mý Fran ce 2 te le viz yon ka na lý na yap - tý ðý ko nuþ ma da, ka çak göç men le rin sý - nýr dý þý e di le ce ði ni söy le miþ ti. Fran ço is Hol lan de, yi ne bu gün yap tý ðý a çýk la ma - da, sað cý ik ti da rýn çý kar dý ðý pa ça ya sa sý ný de ðiþ tir me ye ce ði ni söy le miþ ti. Si ya si göz lem ci ler, Sar kozy nin ar dýn dan Hol - lan de ýn da a þý rý sa ðýn oy la rý na göz dik ti - ði yo ru mu nu ya pý yor. Paris / a a SÝLÂH TAÞIYAN BÝR GEMÝ DURDURULDU LÜB NAN, Su ri ye li mu ha lif le re si lâh ta þý dý ðýn dan þüp he le ni len bir ge mi ye el koy du. Ýs mi nin a çýk lan ma sý ný is te me yen Lüb nan lý em ni yet yet ki li le ri, Lüb nan do nan ma sý ta ra fýn dan ül ke nin ku ze yin de dur du ru lan Lut - ful lah 2 i sim li ge mi nin Bey rut a 50 km me sa fe de ki Bat run ken ti ya kýn la rýn da ki bir li ma na çe kil di ði ni be - lirt ti ler. Ba sýn men sup la rý, ge mi nin ü ze rin de çok sa yý da as ke rin bu lun du ðu nu bil dir di ler. Ye rel med ya, ge - mi nin Mý sýr ýn Ýs ken de ri ye li ma nýn dan yo la çýk tý ðý ný ve Lüb nan ýn ku ze yin de ki Trab lus þam li ma ný na doð ru git ti ði ni du yur du. Su ri ye ma kam la rý, mü te ra dif ke re ler Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sed re ji mi ni de vir mek is te - yen mu ha lif le re Lüb nan dan ya sa dý þý yol lar dan si lâh sað lan dý ðý ný a çýk la mýþ lar dý. Beyrut / a a BAÞÞEHÝR ÞAM'DA ÞÝDDETLÝ PATLAMALAR Su ri ye nin baþþehri Þam da, ge ce þid det li pat - la ma lar mey da na gel di. Pat la ma ses le ri bir çok semt te du yu lur ken pat la ma nýn ar dýn dan yo ðun si lâh ses le ri ge le me ye baþ la dý. Su - ri ye Ge nel Dev rim Kon se yi, Þam ýn do ðu sun da yer a lan Hu ta da ki, Cersrn, Ze mel ka, Ayn Ter ma He ze böl ge le rin de a ðýr si lâh ses le ri ol du ðu nu, Ha ras te sem tin de i se çok þid det li bir pat la ma se si nin gel di ði ni du yur du. Kon sey, Ku fur Bat na, Ar bin ve Mu da mi ye sem - tin de de çok þid det li pat la ma la rýn mey da na gel di ði ni ve pat la ma la rýn ar dýn dan bu böl ge ler den yo ðun si lâh ses le ri nin yük sel di ði ni kay det ti. Ön ce ki gün baþ þehir Þam da mey da na ge len pat la ma lar da 11 ki þi öl müþ, 28 ki þi de ya ra lan mýþ tý. Þam / a a E sad ge ri a dým at mý yor SU RÝ YE Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý, hal kýn gü ven li ði - ni sa bo te e den le re de mir yum ruk la ce vap ve ri le ce ði ni bil dir di. Su ri ye ha ber a jan sý SA NA nýn ha be ri ne gö re, Ý çiþ le ri ba kan lý ðý, hal kýn gü ven lik ve is tik ra rý ný he def a lan bir di zi pat la ma nýn bu gün ger çek leþ ti ði ni ve te rö rün si vil ve a sa yiþ güç le ri ni he def al dý ðý - ný be lirt ti. Ba kan lýk, va tan daþ la rýn can ve mal gü ven li ði ni, u lu sal is tik ra rý sa bo te et - me ye ve ka os or ta mý mey da na ge tir me ye ça lý þan her ke se de mir yum ruk la ce vap ve ri - le ce ði ne vur gu yap tý. Su ri ye Müs lü man Kar deþ ler Ör gü tü, Su ri ye de ya þa nan o lay - lar la il gi li An nan ba rýþ pla ný nýn ba þa rý lý ol - ma dý ðý ný i le ri sür dü. Su ri ye Müs lü man Kar deþ ler, in ter net si te sin den yap tý ðý a çýk - la ma da, Su ri ye de her gün on lar ca ki þi nin ha ya tý ný kay be di yor ol ma sý, An nan Pla - ný nýn ba þa rý sýz ol du ðu nu gös te rir de nil di. A çýk la ma da, BM Ge nel Sek re te ri Ban Kimun un, Beþ þar E sad yö ne ti mi nin ba rýþ pla - ný na uy mak is te me di ði ni i ti raf et me si ge - rek ti ði be lir til di. A çýk la ma da, Su ri ye hal ký - ný ger çek an lam da tem sil e de cek bir hü kü - met ku ru lun ca ya dek, Su ri ye nin BM ü ye li - ði nin don du rul ma sý ve u lus la r a ra sý top lu - mun E sad yö ne ti mi ne kar þý bir ta výr al ma sý ge re kir. E sad yö ne ti mi nin zu lüm le ri ne ses - siz ka lý na rak a de ta ya pý lan kat li âm la ra or - tak o lu nu yor i fa de le ri kul la nýl dý. Þam / a a BM: SURÝYE'DEN 65 BÝNDEN FAZLA KÝÞÝ KAÇTI BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler (BM), Su ri ye de bir yý lý aþ kýn sü re dir de vam e den þid det o lay la rýn dan ço ðun lu ðu Tür ki ye ve Lüb nan a ol mak ü ze re 65 bin den faz la ki þi nin ül ke sin den kaç tý ðý ný bil dir di. BM Mül te ci ler Yük sek Ko mi ser li ði, (BMMYK) Syri a Re gi o nal Re - fu ge e Res pon se ( ta.unhcr.org/syri an re - fu ge es) si te si a ra cý lý ðýy la yap tý ðý a çýk la ma da, bu haf ta 49 bin 193 ü ka yýt lý ve 15 bin 877 si kay dol - mak ü ze re 65 bin 70 Su ri ye li nin ül ke si nin dý þýn da bu lun du ðu nu be lirt ti. Bu mül te ci le rin 23 bin 343 ü - nün Tür ki ye de ka yýt lý ol du ðu nu be lir ten BMMYK, Su ri ye li mül te ci lern 22 bi ni nin Lüb nan, 15 bin 999 u nun Ür dün ve 3 bin 129 u nun da I rak ta bu - lun du ðu nu kay det ti. Beyrut / a a GÖZLEMCÝ EKÝBÝNE NORVEÇLÝ GENERAL BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Nor veç li Tüm ge ne - ral Ro bert Mo od u Su ri ye de ki göz lem ci e ki bi nin ba - þý na ge tir di. BM söz cü yar dým cý sý E du ar do del Bu ey, BM çer çe ve sin de de ol mak ü ze re ba rý þý mu ha fa za o - pe ras yon la rý nýn ku man da ve ge niþ le til me sin de u - zun bir de ne yi mi bu lu nan 54 ya þýn da ki Tüm ge ne ral Mo od un Su ri ye de 12 Ni san da yü rür lü ðe gi ren a teþ - ke si de net le mek le yü küm lü si lâh sýz 300 göz lem ci e ki bi ni i da re e de ce ði ni be lirt ti. New York / a a Aþýrý saðcý Yahudi grup, bir camiye Ýsrail bayraðý astý. Ba tý Þe ri a da ca mi ye Ýs ra il bay ra ðý as tý lar BA TI Þe ri a da a þý rý sað cý Ya hu di bir gru bun, El-Ha - lil þehri nin en es ki ca mi le rin den bi ri o lan Ýb ra him Ha ra mý na Ýs ra il bay ra ðý as ma sý nýn böl ge de ge çi ci ger gin li ðe sebep ol du ðu bil di ril di. El-Kuds in ter net si te si ne a çýk la ma ya pan El-Ha lil þehri Va kýf lar Mü - dü rü Zeyd el-ca bi ri, Müs lü man lar i çin en mu - kad des mes cit ler den bi ri o lan Ýb ra him Ha ra mý na Ýs ra il bay ra ðý as tý lar. Müs lü man lar a çý sýn dan kut si - yet ta þý yan bir me kâ na, bir mes ci de Ýs ra il bay ra ðý as mak, böl ge de bu lu nan in san la rý kýþ kýrt mak tan baþ ka bir an la ma gel mez de di. Batý Þaria'da Ýb ra - him Ha ra mý o la rak bi li nen mes cit ve çev re si, Müslümanlarca, Mek ke de ki Mes cid-i Ha ram ve Me di ne de ki Mes cid-i Ne ve bi nin çev re si gi bi mu - kad des ka bul e di li yor. Ýstanbul / a a Gaz ze de da ya nýþ ma gös te ri si dü zen len di GAZ ZE DE Ýs ra il ha pis ha ne le rin de tu tuk lu bu lu nan ve ha len aç lýk gre vi ey le mi ya pan Fi lis tin li ler le da - ya nýþ ma gös te ri si dü zen len di. Gös te ri ye bi nin ü ze - rin de Fi lis tin li nin ka týl dý ðý bil di ril di. Ha mas ve Ýs - la mi Ci had ha re ke ti nin des tek ver di ði gös te ri de, Gaz ze Par la men to su nun ö nün de top la nan gös te ri - ci le rin, Ýs ra il ce za e vin de bu lu nan Fi lis tin li e sir le rin ser best bý ra kýl ma sý ný sað la mak a ma cýy la slo gan at - týk la rý be lir til di. A rap ül ke le rin den Ýs ra il ce za ev le - rin de ki kö tü þart lar dolayýsýyla aç lýk gre vi ya pan Fi - lis tin li mah kûm la ra des tek ver me si ni is te yen gös te - ri ci ler, Ýs ra il ce za ev le rin de bu lu nan e sir le re dün ya ka - mo u yu nun da des te ði ni is te di. Ýs ra il ha pis ha ne le rin de aç lýk gre vin de o lan Fi lis tin li e sir le rin sa yý sý nýn bi nin ü ze rin de ol du ðu kay de di lir ken, ge le cek haf ta ey le - me ha zýr la nan mah kûm lar la bir lik te bu sa yý nýn da - ha da ar ta ca ðý i fa de e di li yor. Gazze / a a TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Adem Baþkaya'nýn dayýsý Ekrem Aþýrtmacý'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Beyoðlu - Beþiktaþ Yeni Asya Okuyucularý

6 Y 6 HA BER 29 NÝSAN 2012 PAZAR ca ni as ya.com.tr Gü zel lik a dýy la çir kin lik Mim siz me de ni ye tin baþ ta ha ným la ra ve bü - tün in san lý ða yap tý ðý kö tü lük ler den bi ri de çir kin â det ler baþ lat ma sý dýr. Bu çir kin â - det ler den bi ri de gü zel lik ya rýþ ma la rý dýr. Ma lûm ol du ðu ü ze re gü zel lik ve çir kin lik hem ki þi ye gö re de ði þir, hem de bu nu öl çe bi le cek te ra zi yok tur. Hem, gü zel ol mak ya da ol ma mak in sa nýn e lin de o - lan, ken di gay re tiy le u laþ tý ðý bir du rum da de ðil. Na - sýl ki han gi ýrk tan o la ca ðý mý za ken di miz ka rar ve re - mi yor sak, gü zel ya da gü zel ol ma ma nok ta sýn da da seç me þan sý mýz yok. Pe ki, seç me þan sý mýz ol ma yan bir ko nu da ya rýþ ma dü zen len me si ne an la ma ge lir? Baþ tan a þa ðý tu tar sýz o lan bu ya rýþ ma lar, ma a le sef me de ni yet a dý al týn da ya pýl ma ya de vam e di yor. Ýs tan bul da ki bir ö zel ü ni ver si te, Her kes ya par da biz ni ye ya pa ma ya lým? di ye dü þün müþ ol sa ge rek ki, Gü zel bir ka ri yer i çin ilk a dým di ye rek gü zel lik ya - rýþ ma sý dü zen le me ka ra rý al mýþ. Ko nu i le il gi li rek - lâm lar ga ze te ler de ya yýn la nýn ca u mul ma dýk ke sim - ler den tep ki ler gel di. Me se lâ, Ra di kal ga ze te si Bu na - sýl ka ri yer? di ye rek ya rýþ ma ya man þet ten i ti raz et ti. (27 Ni san 2012) Ay ný þe kil de Ta raf da ya rýþ ma ya tep - ki gös te ren Ka fa sý gü zel ü ni ver si te baþ lýk lý bir ha ber ya yýn la dý. (27 Ni san 2012) Böy le çir kin bir ya rýþ ma ya ilk tep ki nin, u mul ma yan ce nah tan gel me si ay rý ca teb ri ke þa yan. Bu a ra da, ya rýþ ma i le il gi li dâ vet rek lâ - mý nýn du yar lý med ya ka bul e di len bir ga ze te de de (Star, 26 Ni san 2012) ya yýn lan dý ðý ný ha týr la ya lým... Doð ru su, ya rýþ ma i le il gi li rek lâ mý gö rün ce ga rip kar þý la dýk. A ma çok da ha fe na ya rýþ ma ve rek lâm lar gör dü ðü müz i çin þok ol ma dýk. Der ken, ka mu o yun - da ki tep ki do la yý sýy la ü ni ver si te ge ri a dým at tý ve ya - rýþ ma ip tal e dil di. An cak þu nu gör mek lâ zým: Gü zel lik ya rýþ ma sý adý altýnda birtakým yarýþmalar dü zen le mek kök ten yan - lýþ bir dav ra nýþ. Ü ni ver si te le rin böy le ya rýþ ma lar dü - zen le me si ne i ti raz e dip de, baþ ka la rý nýn dü zen le di ði gü zel lik ya rýþ ma la rý na i ti raz et me mek ol maz. Öð ren - ci i çin yan lýþ o lan bir ya rýþ ma, öð ren ci ol ma yan i çin ni çin doð ru ol sun? Ü ni ver si te nin dü zen le di ði ya rýþ - ma da ka dýn lar a þa ðý la ný yor da, ö zel þir ket le rin, ba zý TV ka nal la rý nýn dü zen le di ði gü zel lik ya rýþ ma la rýn da ay ný þey ol mu yor mu? En baþ ta ka dýn hak la rý ný sa vun duk la rý ný i lân e den der nek ler ol mak ü ze re bü tün si vil top lum ku ru luþ - la rý bu ya rýþ ma la ra i ti raz et me li. Al lah ýn (cc) ih san et ti ði bir ni me ti ya rýþ ma ko nu su et mek ve ki mi le ri ni gü zel, ki mi le ri ni de bir an lam da çir kin i lân et mek ki min had di ne? Ýn san ya ra tý lý þý na uy gun ol ma yan bü tün dav ra nýþ - lar ne ti ce siz ka lýr. Bu ya rýþ ma lar da, in san fýt ra tý na uy ma yan iþ le rin ba þýn da ge lir. Her ka de me de ki ben - zer ya rýþ ma la ra i ti raz et mek lâ zým. Dü þü nün ki, bu an la yýþ sa hip le ri ba zen hay van la rý da ya rýþ ma ko - nu su ya pa bi li yor lar. Böy le ya rýþ ma lar in sa ni yet le bað da þýr mý? As lýn da bu ve ben ze ri ya rýþ ma la rýn al týn da ka dýn - la rý so ka ða dâ vet e den if sat þe be ke le ri nin iz le ri var. Böy le ya rýþ ma lar, müs teh cen lik, al kol lü iç ki ve ben ze ri kö tü lük le rin yay gýn laþ tý rýl ma sý na da ve si le o lu yor. Ya ni gü zel lik ya rýþ ma la rý sa de ce bir ya rýþ - ma de ðil dir. Ge ri ye dö nüp bak tý ðý mýz da Tür ki ye de ki ilk gü - zel lik ya rýþ ma sý nýn tek par ti dev rin de ya pýl dý ðý ný gö rü rüz. Her hal de bu da te sa düf de ðil dir. Ü ni ver si - te nin dü zen le mek is te di ði gü zel lik ya rýþ ma sý na ilk tep ki nin, ya rýþ ma yý dü zen le yen ler le ben zer dav ra - nýþ lar ser gi le yen çev re ler den gel me si de ib ret li. Ko - nu i le il gi li o la rak gö rüþ be yan e den ve ya rýþ ma ya i - ti raz e den ler de ak la ge le bi le ce ði gi bi i la hi yat çý lar de ðil. Ta ma men se kü ler an la yý þa sa hip ki þi ve ku ru - luþ tem sil ci le ri bu ya rýþ ma ya i ti raz et miþ. De mek ki fýt rat ya lan söy le mi yor ve in sa ni yet gü zel lik a dý na da ol sa çir kin lik le ri red de di yor... Ca mi har ca ma la rý ver gi den dü þü le bi le cek BAÞBAKAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Ma bet in þa e - den ve o nun ta mi ri ne, ba ký mý na kat ký da bu lu nan la ra yap týk la rý har ca ma la rý ver gi gi der le rin den düþ me im ka - ný ge ti ri yo ruz de di. Par ti si nin il kon gre si ne ka týl mak ü - ze re Yoz gat a ge len Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, ha yýr se ver iþ a da mý Er do ðan Ak dað ta ra fýn dan Bo zok Ü ni ver si te si mer kez yer leþ ke si ne ya pý la cak bin 500 ki þi - lik ca mi nin te mel at ma tö re ni ne ka týl dý. Boz dað, tö ren - de, ya pý lan bu i þin çok ha yýr lý bir iþ ol du ðu nu be lir tti. Boz dað, ca mi le rin in þa sý ný ta mir, ba kým ve o na rým la rý ný üst le nen ki þi ler ve ya ba ðýþ ta ya pan la rýn bu nun la il gi li ver gi in di rim le rin den ya rar la na ma dý ðý ný di le ge ti re rek, þun la rý kay det ti: A ma o kul yap tý ðý za man, has ta ne yap tý ðý za man bun lar la il gi li ver gi in di rim le rin den is ti - fa de e di yor lar dý. Þim di hü kü met o la rak ye ni bir a dým da ha at ma ka ra rý al dýk. Bun dan son ra ki sü reç te ma bet in þa e den ve o nun ta mi ri ne, ba ký mý na ce bin den har ca - yan ve ya kat ký da bu lu nan bü tün ha yýr se ver le ri mi ze bu yap týk la rý har ca ma la rý ver gi mat ra hýn dan, ver gi gi der le - rin den düþ me im ka ný ge ti ri yo ruz. Bu ko nu da ki ya sa ta - sa rý sý ö nü müz de ki gün ler de TBMM ye sevk e di le cek. Bu da bu ko nu da ki at tý ðý mýz ö nem li bir a dým dýr. Ýn þal - lah bun dan son ra ki sü reç te de Tür ki ye nin ih ti ya cý o lan ma bet le rin in þa sýn da gay ret le re ih ti yaç var. Çün kü bü - tün ma bet le rin ta ma mý ha yýr se ver in san lar ta ra fýn dan ve on la rýn gay ret le riy le ya pý lý yor. Yoz gat / a a BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, 5 yýl Mec lis Baþ kan lý ðý yap tý ðý ný ha týr la ta - rak, Yurt dý þýn dan ge lenmi sa fir le ri miz her þe yi be ðen di an cak ku la ðý ma fý sýl da - yýp çok a cýy la söy lü yo rum dar be söy len - ti si var, ne di yor su nuz, dar be o lur mu di - ye sor duk la rýn da yü zü mün ký zar dý ðý ný his se der dim de di. Ço rum da dü zen le nen Ye rel ve Böl ge - sel Med ya Bu luþ ma sý nýn ser ti fi ka tö re ni - ne ka tý lan A rýnç, da ha son ra Ýs ki lip il çe si - ne geç ti. Bu ra da Ba sýn-ya yýn ve Ga ze te - ci ler Ha tý ra A ðaç lan dýr ma sý kap sa mýn - da ki fi dan di kim tö re nin de bu lu nan A - rýnç, Yo ðurt pa za rý Mey da ný nda hal ka hi - tap et ti. Ya kýn ta ri he il gi duy du ðu i çin yýl - lar dýr, Na di de, ah lâk lý in san la rýn ye tiþ ti - ði Ýs ki lip i zi ya ret et mek is te di ði ni be lir - ten A rýnç, Bu bel de den hep ma ne vî dün ya mý zýn in san la rý, sa nat kar lar, ça lýþ - kan in san lar, va ta ný na hiz met e den in - san lar ye tiþ miþ. Ak þem sed din de A týf Ho ca da Ýs ki lip li dir, bu kah ra man lar ta ri - hin al týn say fa la rýn da ya zý lý di ye ko nuþ tu. A rýnç, Tür ki ye de de mok ra si yi haz me de - me miþ, hâ lâ mil le tin i ra de si ne on lar ne bi lir, on lar ca hil sü rü le ri dir, ül ke yi as lýn da bi zim yö net me miz ge re kir di ye dü þü - nen ler ol du ðu nu be lir te rek, þun la rý söy le - di: 10 se ne de bir dar be yap ma yý, a ra da bir muh tý ra ver me yi, sýk sýk da mü da ha - le de bu lun ma yý ter cih e di yor lar dý. Mil let ne bi lir, her þe yi biz bi li riz, bi zim is te di ði - miz gi bi gi yi ne cek sin, bi zim söy le di ði mi zi dü þü ne cek sin, o za man cum hu ri yet çi, çað daþ o lur su nuz söz le ri ni i þi ti yor duk. E - vet, her yer de E ge men lik ka yýt sýz þart sýz mil le tin ya zý yor du a ma uy gu lan mý yor du. Ül ke miz de 27 Ma yýs ý ha týr la yýn, hal kýn sev gi li si rah met li Ad nan Men de res i i ki ar ka da þýy la i dam seh pa sý na gö tür dü ler. O nun sev gi si tüm Tür ki ye nin gön lün de ya þý yor a ma o nu a san la rýn, o nu mah ke - me de re zil rüs va et me ye ça lý þan la rýn bu - gün kim se a dý ný ha týr la mý yor, ha týr la yan - lar da yüz le ri ne a cý ya rak ba ký yor, so ka ða bi le çý ka mý yor lar. A rýnç, 5 yýl Mec lis Baþ kan lý ðý yap tý ðý ný ha týr la ta rak, Yurt dý - þýn dan ge len mi sa fir le ri miz her þe yi be - ðen di an cak ku la ðý ma fý sýl da yýp, çok a cýy - la söy lü yo rum dar be söy len ti si var, ne di - yor su nuz, dar be o lur mu di ye sor duk la - rýn da yü zü mün ký zar dý ðý ný his se der dim. O ta rih te bi le ge len ler Tür ki ye de bir þey - ler o la ca ðý ný dü þü nü yor lar dý. A ma ar týk bü yük bir ka rar lý lýk la Ha yýr, Tür ki ye bun dan son ra de mok ra tik bir hu kuk dev - le ti dir, böy le bir dev let te kim se dar be yap ma yý gön lü ne ve gö zü ne koy ma sýn de miþ tik. Bu gün o nun da ger çek leþ ti ði bir gün dür de di. Ço rum / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, 1961 ve 1982 de ki gi bi te pe den in me ci ol ma yan, bi re yin öz gür lük le ri ni sý nýr lan dýr ma yan, dev le ti de ðil va tan da þý ö ne çý ka ran, si ya se - tin a la ný ný da ha da ge niþ le ten bir a na ya sa yap mak en ö nem li he de fi miz dir de di. A na ya sa Mah ke me si nin 50. ku ru luþ yýl dö nü mü do la yý sýy la Çý ra ðan Sa ra yý nda dü zen le nen ye me ðe e þi E mi ne Er do ðan i le bir lik te ka tý lan Baþ ba kan Er do ðan, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, ev ren sel de mok ra tik pren sip le re gö re hu ku kun te mel ga ye si - nin, fert le rin te mel hak ve hür ri yet le ri nin hem di ðer fert le re hem de i da re ye kar þý ko run ma sý ol du ðu nu söy le di. Hu kuk, en baþ ta bi re yin hak ve öz gür lük le ri ni ko ru - mak zo run da dýr di yen Er do ðan, e sa sen hu kuk dev le ti kav ra mý nýn da va tan daþ la - rý nýn hak ve öz gür lük le ri ne hu kuk gü ven - ce si sað la yan dev let an la mý na gel di ði ni kay det ti. Er do ðan, ge rek mo dern leþ me - nin, ge rek hak ve öz gür lük le ri ta ný ma nýn a þa ðý dan yu ka rý ya de ðil, yu ka rý dan a þa ðý ya doð ru ol du ðu sis tem ler de ma a le sef hu ku - kun de mok ra tik de ðer le rin u za ðýn da þe kil - len di ði ni vur gu la ya rak, bi rey le, va tan daþ la de ðil, dev let le öz deþ le þen bir hu ku kun, bi - re yi ve öz gür lük le ri de ðil, dev le ti ko ru du - ðu nu be lirt ti. Tür ki ye nin, bu a cý tec rü be yi on yýl lar bo yun ca ya þa mýþ bir ül ke ol du ðu - na dik ka ti çe ken Baþ ba kan Er do ðan, söz - le ri ni þöy le sür dür dü: 27 Ma yýs 1960 ta de mok ra tik re ji me, se çim le gel miþ hü kü me te yö ne lik mü da - ha le, hu ku ka ba kýþ ta da çok cid dî bir ký - rýl ma ya ze min ha zýr la mýþ týr. 27 Ma yýs mü da ha le si ni i le ri ci bir mü da ha le o la rak gö ren ler, ne ya zýk ki a ra dan ge çen 50 yýl bo yun ca 27 Ma yýs hu ku ku nu da i le ri ci bir hu kuk o la rak a de ta kut sa mýþ lar dýr. Þu nu he pi miz ya þa dýk ve gör dük; 1961 A na ya sa sý, Tür ki ye de ve sa yet çi sis te mi ku ran, ko ru yan, i da me et ti ren bir a na ya - sa dýr. Hiç tar týþ ma sýz bu A na ya sa, dev le - ti ko ru mak a dý na top lu mu de ne tim al tý - na al ma yý, si ya se tin a la ný ný da ralt ma yý he def le miþ tir A na ya sa sý nda ki bu yak la þým ve bu ruh, 1982 A na ya sa sý na da ay nen si ra yet et miþ tir. Mec lis te bu lu - nan 3 ün cü yar gý re for mu pa ke tiy le de yar gý la ma sü re le ri nin ký sal týl ma sý yö nün - de ö nem li bir a dým a tý yo ruz. Bu re form - la rý ka rar lý lýk la sür dü re ce ðiz. Ta biî bu ra - da en ö nem li ko nu, 2023 he def le riy le de u yum sað la ya cak ye ni bir a na ya sa nýn in - þa e dil me si dir ve 1982 de ki gi bi te - pe den in me ci ol ma yan, bi re yin öz gür - lük le ri ni sý nýr lan dýr ma yan, dev le ti de ðil va tan da þý ö ne çý ka ran, si ya se tin a la ný ný da ha da ge niþ le ten bir a na ya sa yap mak en ö nem li he de fi miz dir. Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si, böy le bir a na ya sa ya pa cak güç, bi ri kim ve i ra de ye zi ya de siy le sa hip - tir. Biz, böy le bir a na ya sa nýn ya pýl ma sý nok ta sýn da son de re ce sa mi mi yiz, son de re ce ka rar lý yýz. Ýs tan bul / a a MÝT'ÝN 12 Ey lül 1980 ta ri hi ni ta þý yan is tih ba rat ra - po run da, yýl lar dýr tar týþ ma ko nu su o lan ABD nin dar be de ki ro lü ne i liþ kin ta rih sel ö nem de bir bil gi yer al dý. Ra por da, ABD li le rin dar be yi 2 gün ön ce - den bil di ði be lir til di. Va tan ga ze te si nin ha be ri ne gö re, MÝT ten çok giz li 12 Ey lül bel ge le ri 12 Ey lül da va dos ya sý na gi ren bel ge ler a ra sýn da dö ne min Baþ ba ka ný Sü ley man De mi rel in 19 Ka sým 1975 de dö ne min MÝT Müs - te þa rý Ham za Gür güç e gön der di ði bir ya zý da Ü ni - ver si te ler de ve li se ler de yay gýn a nar þi ha re ke ti ne o - lay la rý nýn ne de ni ni sor du ðu an la þýl dý. De mi rel, Gür güç ten Bu ha re ket le rin i çe ri sin de kim ler var - dýr? so ru la rý nýn en ký sa za man da ce vap la ma sý ný is - te di. Gür güç im za lý ce vap De mi rel e 10 A ra lýk 1975 te u laþ tý. Çok giz li i ba re li ra por da a nar þi nin ne de ni o la rak sol gös te ril di. Bu ra po ra gö re MÝT, sol ha re ke tin ko mü nist ol du ðu nu, ay dýn lar ta ra fýn dan des tek len di ði ni be - lirt tik ten son ra sol cu la rýn kar þý sýn da i se an ti-ko - mü nist ve mil li yet çi genç le rin ol du ðu nu be lirt ti. Ko mü nist ha re ke tin ar ka sýn da es ki ve ye ni ko mü - nist ler, ay dýn lar, ya zar lar, öð re tim ü ye le ri ve öð ret - men le rin ol du ðu i le ri sü rü len MÝT ra po run da Tür - ki ye de bir ko mü nist teh li ke nin ol du ðu nun ar týk in - kar e dil me ye ce ði i fa de e dil di. Sol cu la rýn ha re ke ti nin ak si yon ül kü cü le rin i se re ak si yon o la rak ni te len di ði ra por da bu ay - rý mýn Mark sist le rin di ya lek ti ði ne de uy gun ol - du ðu i le ri sü rül dü. Ra por da þöy le de nil di: Ko - mü nist ler, Tür ki ye de hür dev le tin te me li ni, in - san lýk hay si ye ti nin ö zü nü kuv vet le teh dit e der ha le ge lin ce, ýz tý rap lar ve fe lâ ket ler pa ha sý na ka - za nýl mýþ Türk dev le ti ni, bey nel mi lel ko mü niz - min pen çe si ne kap týr mak is te me yen genç li ðin di re ni þe geç me si en ta biî ne ti ce si dir. MÝT in 12 Ey lül 1980 ta ri hi ni ta þý yan is tih ba - rat ra po run da i se yýl lar dýr tar týþ ma ko nu su o lan ABD nin dar be de ki ro lü ne i liþ kin ta rih sel ö - nem de bir bil gi yer al dý. ABD li le rin dar be yi 2 gün ön ce den bil di ði ni or ta ya ko yan ABD Bü - yü kel çi li ði nin fa a li yet le ri ko nu lu ra por da ABD An ka ra Bü yü kel çi li ði nin bü tün per so ne li 11 Ey - lül 1980 ge ce si sa at dan i ti ba ren bü yü kel - çi lik te top lan mýþ týr. Bü yü kel çi lik te ça lý þan bir ma hal li per so nel 12 Ey lül 1980 sa ba hý yap tý ðý gö rüþ me de, El çi lik men sup la rý nýn as ke ri mü da - ha le o la ca ðý ný i ki gün ön ce den bil dik le ri ni be - yan et miþ tir de nil di. Ýs tan bul Ba þör tü lü öð ren ci E þut: Tab let de ðil, sý nýf is ti yo ruz n9. DÖNEM Tür ki ye Öð ren ci Mec li si nin ö zel bir le þi min - de, De mok ra tik a na ya sa da e ði tim ko nu lu o tu rum ya pýl dý. TBMM es ki Cum hu ri yet Se na to su Sa lo nu nda dü zen le nen top lan tý da, Van dan Ha cer E þut, Van dep re mi nin ar dýn dan e ði tim de ya þa nan sý kýn tý la rý di le ge tir di. Ders le ri ni kon tey - ner o kul lar da gör dük le ri ni, bu o kul lar da ki sa yý nýn da ar tý ðý - ný an la tan E þut, Tab let de ðil, biz o kul, sý nýf is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. Dep rem den son ra ya pý lan yar dým la ra ve gön de ri - len mek tup la ra de ði nen, bu ko nu da her ke se te þek kür e den E þut, bu nun, kar deþ li ðin, bir li ðin bir çýð lý ðý ol du ðu nu i fa de et ti. E þut ay rý ca, ve li le rin de ço cuk la rý nýn e ði ti mi nin bir par - ça sý ol ma sý, bu ko nu da bi linç len di ril me le ri ge rek ti ði ne i þa - ret et ti. Ba þör tü lü o la rak kür sü ye ge len E þut un ko nuþ ma sý - nýn ar dýn dan, Mec lis Baþ ka ný Ar dýl Hü se yin Al gaç, Tür ban Mec lis e gir di þek lin de ki ha ber le re de ði ne rek, Ö nem li o lan in sa nýn ba þý nýn ü ze rin de ne ol du ðu de ðil, ba þý nýn i çin de ne ol du ðu dur. Bu ko nu yu la ik lik le bir bi rin den a yý ra ma yan lar; lüt fen A ta türk ün la ik lik il ke si ni i yi o ku yu nuz. Biz bu ar ka - da þý mýz la gu rur du yu yo ruz de di. Öð ren ci Mec li si nin en kü çük ü ye si o lan Kah ra man ma raþ tan 13 ya þýn da ki Fa tih Bu rak Gök su da ye ni nes lin da ha do na ným lý ve ü ret ken ol - ma sý i çin, ye ni a na ya sa da e ði tim de fýr sat e þit li ði ne da ha faz la a ðýr lýk ve ril me si ge rek ti ði ni söy le di. Gök su, e ði ti min ö nün - de ki si ya sal, sos yal ve e ko no mik en gel le rin or ta dan kal dý rýl - ma sý ge rek ti ði ni söy le di. An ka ra / a a Vural dan Er do ðan a De mi rel ha týr lat ma sý nmhp Grup Baþ kan Ve ki li Ok tay Vu ral, her fýr sat ta 9. Cum hur baþ ka ný Sü ley man De mi rel i e leþ ti ren Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn Baþ ba kan ol duk tan he men son ra De mi rel i zi ya ret e dip En gin dev let tec rü be le rin den fay da - la na ca ðýz a çýk la ma sý ný yap týð ný ba sýn men sup la rý na iz let ti. Is par ta Sü ley man De mi rel Ü ni ver si te si nde A na ya sa Sü re - cin de Tür ki ye ko nu lu kon fe rans ver mek i çin Is par ta ya ge - len MHP Grup Baþ kan Ve ki li Vu ral, par ti il bi na sýn da dü - zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da Hü kü me ti e leþ tir di. Vural, Baþ ba kan Er do ðan ýn dýþ po li ti ka da ba þa rý lar dan bah se der - ken kor sa kof sen dro mu gi bi ol ma ya ný ol muþ gi bi gös ter - di ði ni sa vu ndu. Vu ral, Baþ ba kan Er do ðan ýn sü rek li 9. Cum - hur baþ ka ný Sü ley man De mi rel i Dün dün dür bu gün bu - gün dür de di ði ni i çin e leþ tir di ði ni, Baþ ba kan ol duk tan he - men son ra De mi rel i zi ya ret e dip En gin dev let tec rü be le - rin den fay da la na ca ðýz a çýk la ma sý yap tý ðý ný tab let ten ba sýn men sup la rý na iz let ti. Ok tay Vu ral, 17 Ka sým 2002 gü nü en - gin dev let tec rü be sin den fay da lan mak is ti yo rum de di ði Cum hur baþ ka ný na se çim mey da ný mi ting le rin de o tur o - tur du ðun yer de de mek te dir. Gö rü yor su nuz, Al lah kim se yi söz le riy le im ti han et me sin. Þim di kim dün dün dür bu gün bu gün dür di yor? Dün en gin dev let tec rü be sin den fay da lan - dýn þim di ne ol du? di ye ko nuþ tu. Is par ta / ci han Gün doð du: Dar be a na ya sa sýy la yö ne til me nin a yý bý ný hay ký ra ca ðýz nmemur-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, 1 Ma - yýs E mek ve Da ya nýþ ma Gü nü nde en az 100 bin ka tý lým la Tan do ðan Mey da ný nda dar be ci a na ya sa sýy la yö ne til me nin a yý bý ný hay ký ra cak la rý ný söy le di. 1 Ma yýs ý Hak-Ýþ i le kut la ya - cak o lan Me mur-sen in Ge nel Baþ ka ný Gün doð du, 1 Ma - yýs a sa yý lý gün ler ka la ha zýr lýk la rý ný an lat tý. 1 Ma yýs E mek ve Da ya nýþ ma Gü nü nü en az 100 bin ka tý lým o la cak þe kil de ha zýr lan dýk la rý ný ak ta ran Gün doð du, Hak-Ýþ i le bir lik te 500 o to büs le çev re il ler den ve bin o to büs le de An ka ra dan ka tý - lým bek li yo ruz. 1 Ma yýs ý a dý na uy gun, o 1870 de ki Chi ca go iþ çi le ri nin göz ya þý na ve a lýn te ri ne uy gun, ten ren gi bir dir an la yý þýy la bu ül ke nin tüm mað dur la rý nýn, e zi len le rin, hü - kü met ten bek len ti si o lan la rýn, iþ siz le rin, 4C li le rin, ek ö de - me mað du ru öð ret men le rin, ya sa sý çýk ma yan iþ çi le rin, as ga - ri üc ret li le rin, yaþ lý la rýn genç le rin, bu ül ke nin ge le ce ði ne da - ir u mu du o lan la rýn ta lep le ri ni hay ký ra ca ðýz de di. 1 Ma yýs ýn çok renk le bir þö len ha va sý i çin de ger çek le þe ce ði ni be lir ten Gün doð du, þöy le de vam et ti: Biz de Me mur-sen ve Hak-Ýþ o la rak mil le tin bek len ti le ri ni, a na ya sa ya da ir bek len ti le ri, 28 Þu bat ve 12 Ey lül, e-muh tý ra, Bal yoz Pla ný gi bi bu ül ke de de mok ra si kar þý sýn da o lan la rýn ta ma mý nýn hu kuk ö nün de he sap ver me si ni dil len di re ce ðiz. Su ri ye baþ ta ol mak ü ze re dik ta tör ler den çok çe ken hak la rý yü rek len di ren çý kýþ la rýn da yer a la ca ðý el bet te si vil leþ me nin, de mok ra si leþ me nin da ha da an lam la þa ca ðý söy lem le ri bu a lan lar da di le ge ti re ce ðiz. Va tan daþ o la rak li der ül ke Tür ki ye is ti yo ruz. Do la yý sýy la ev - de ken di ba þý ný bað la ya ma ma sý gi bi dü ðün de ge li nin ba þý ný bað la ma sý gi bi, Or ta do ðu, bal kan la ra, dün ya ya de mok ra si der si ve rip de dar be ci le rin dar be a na ya sa sýy la yö ne ti li yor ol - ma a yý býn dan kur tul mak i çin hay ký ra ca ðýz. MAHKEME MÝT E SORDU ÖZEL Yetkili Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi, Meclis e 12 Eylül darbesi öncesinde, darbeyle ilgili MÝT tarafýndan TBMM Baþkanlýðý na bilgi verilip verilmediðini sordu. Mahkeme, 11 Eylül 2000 tarihinde Ýzmir den avukatlarýn, Millî Güvenlik Konseyi Üyeleri ile sýkýyönetim komutanlarý hakkýnda yaptýðý ve dönemin Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Vural Savaþ ýn TBMM ye gönderdiði dosyayý talep etti. AMERÝKA 12 EYLÜL Ü BÝLÝYORDU Dar be so ru la rý yü zü mü ký zart tý Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç Baþbakan Erdoðan, MÜSÝAD ýn 21. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada ise ''28 Þubat sürecinde, bizim de sizlerin de neler yaþadýðýný bir biz biliyoruz, bir de Allah biliyor. Eðer bunu yapanlar, bunun mimarlarý, bunun mühendisleri, bunun kuklalarý, piyonlarý deþifre olmazsa, eðer bunlardan hesap sorulmazsa, ayný felâketi biliniz ki çocuklarýmýz da yaþayacaktýr, torunlarýmýz da yaþayacaktýr'' dedi. FOTOÐRAF: AA Ye ni a na ya sa te pe den in me ci ol ma ya cak ER DO ÐAN, TE PE DEN ÝN ME CÝ OL MA YAN, BÝ RE YÝN ÖZ GÜR LÜK LE RÝ NÝ SI NIR LAN - DIR MA YAN, VA TAN DA ÞI Ö NE ÇI KA RAN, A NA YA SA YAP ILACAÐINI SÖYLEDÝ.

7 Y Þiddet tartýþýlýrken Son gün ler de dok tor la ra ve sað lýk ça lý þan la rý na uy gu la nan þid det le il gi li Mec lis te gö rü þü len a raþ týr ma ö ner ge le rin gö rüþ me le ri sý ra sýn da ki tar týþ ma lar bel ki fi zi kî þid de te var ma dý an cak Sað lýk ba ka ný Re cep Ak dað la mu ha le fet par ti le ri a ra sýn da de li kan lýy san ve lan po le mik le ri nin ya þan ma sý na ne den ol du. Sað lýk Ba ka ný nýn par ti söz cü le ri nin ko nu hak kýn da ki gö rüþ le ri ne o tur du ðu yer den mü da ha le et me si MHP Grup Baþ kan ve ki li Ok tay Vu ral ýn tep ki si ni çek ti. Ak dað ýn MHP Gru bu a dý na ko nu þan Ce ma let tin Þim þek in söz le ri ne de ce vap ver me si ü ze ri ne Vu ral, Siz her bir mil let ve ki li nin ko nuþ ma sý na ce vap ver mek zo run da mý sý nýz ya! Ne ka dar e leþ ti ri le ri haz met mi yor su nuz ya! Ya ni e de bin ce bir e leþ ti ri ge tir di ya de yin ce Ak dað, Biz de e de bin ce kar þý lýk ver dik di ye kar þý lýk ver di. Tar týþ ma de vam e der ken Vu ral ýn, Tür ki ye ye ka pý yý ka pat ma yýn ABD Baþ kan Yar dým cý sý Jo e Bi den, Av ru pa Bir li ði nin þim di ye ka dar Tür ki ye ye ka pý yý ka pa lý tut ma sýn dan ü zün tü duy du ðu nu be lir te rek, Was hing ton ýn ya kýn müt te fi ði An ka ra nýn ben zer siz te si ri nin al tý ný çiz di. Baþ kan Ba rack O ba ma nýn se çim kam pan ya sý i çin bir ba ðýþ top la ma kam pan ya sý na ka tý lan Jo e Bi den, Türk-A me ri kan top lu mu men sup la rý na hi ta ben ko nuþ ma sýn da, An ka ra bi zim en ö nem li müt te fik le ri miz den bi ri de di. Baþ kan (O ba ma) gi bi, Av ru pa lý müt te fik le ri miz den ba zý la rý ný Tür ki ye yi e ko no mik bir li ðe tam o la rak ka bul et me dik le ri i çin, Tür ki ye yi tam o la rak Av ru pa nýn bir par ça sý di ye ka bul et me dik le ri i çin çok çok e leþ ti ri yo rum di yen Bi den, Tür ki ye yi bir gi riþ ka pý sý, Do ðu i le Ba tý a ra sýn da bir köp rü o la rak de ðer len dir dik le ri ni söy le di. Jo e Bi den, Tür ki ye nin ben zer siz bir te si ri var de di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan i le Su ri ye ko nu sun da ki tu tum la rý nýn ay ný ol du ðu nu, Tür ki ye nin tüm böl ge de li der lik yap ma sý ný ar zu et tik le ri ni vur gu la yan Bi den, Kim se A rap Ba ha rý nýn ge le cek te ký þa dö nü þüp dö nüþ me ye ce ði ni bil mi yor. Kim se ne o la ca ðý ný bil mi yor. An cak Türk yö ne ti miy le, ic ra at la rý mýz da iþ bir li ði yap ma dý ðý mýz ko nu lar da hiç bir þey ol ma ya ca ðý ný bi li yo ruz di ye ko nuþ tu. Washington / a a Ýlk ÖMSS bu gün ya pý la cak mka ni as ya.com.tr BU SE NE ilk kez dü zen le ne cek Ö zür lü Me mur Seç me Sý na vý(ömss), bu gün ya pý la cak. ÖSYM ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri le cek 2012-ÖMSS, 81 il mer ke zin de, top lam 968 bi na da, 12 bin 128 sa lon da, 41 bin 756 gö rev li ve 60 bin 375 a da yýn ka tý lý mý i le ger çek leþ ti ri le cek. Sý nav, sa at da baþ la ya cak. A day la rýn sý na va ge lir ken yan la rýn da 2012-ÖMSS sý na va gi riþ bel ge si, nü fus cüz da ný ve ya sü re si ge çer li pa sa port bu lun dur ma la rý ge re ki yor. Bu bel ge le ri ek sik siz ya nýn da bu lun dur ma yan a day, ma ze re ti ne o lur sa ol sun sý na va a lýn ma ya cak. A day lar, sý na va gi riþ bel ge sin de ya zý lý yar dým cý a raç lar la sý na va gi re bi le cek. Sý nav la rýn ya pýl dý ðý bi na la ra gi riþ te a day la rýn ve sý nav gö rev li le ri nin ü ze ri em ni yet gö rev li le ri ta ra fýn dan el le ve ya de dek tör le kon trol e di le cek. Çan ta, cüz dan, cep te le fo nu, sa at, e lek tro nik bü yü teç, kab lo suz i le ti þim sað la yan ci haz lar, kol ye, kü pe, yü zük (al yans ha riç), bi le zik, broþ, me tal pa ra gi bi me tal i çe rik li eþ ya lar ve her tür lü e lek tro nik/me ka nik ci haz sý nav bi na sý na ke sin lik le a lýn ma ya cak. Bi na gi ri þin de yý ðýl ma ya yol a çýl ma ma sý i çin a day la rýn çan ta ve ben ze ri eþ ya la rý yan la rýn da ge tir me me le ri, sý na va me tal ak se su ar i çer me yen sa de bir ký ya fet le gel me le ri, sý nav dan en az 1 sa at ön ce sý nav ya pý la cak bi na ö nün de bu lun ma la rý, sý nav sa lon la rý na za ma nýn da a lý na bil me le ri a çý sýn dan ö nem ta þý yor. An ka ra / a a Prob le min kay na ðý sý nýz ya. Pa lan dö ken Ec za ne si nden bah set mek lâ zým ta bi i di ye Ak dað a ses len di. Ak dað, De li kan lýy sa nýz bah se din! de me si MHP Gru bun da gü rül tü le re se bep ol du. Ar dýn dan da Vu ral, Sen kim sin lan! Sen kim sin! di ye ba ðýr dý. A ya ða kal kan mil let ve kil le ri ni ar ka daþ la rý ya týþ týr ma ya ça lýþ tý. Bu nun ü ze ri ne sö zü nü ge ri al ma kav ga sý baþ la dý, a lýr sýn al maz sýn,, Ön ce sen al tar týþ ma la rý a ra sýn da O tu ru mu yö ne ten Baþ kan ve ki li gö rüþ me le re a ra ver mek zo run da kal dý. A ra nýn ar dýn dan tu ta nak lar dan tar týþ ma tek rar o kun du. Bu nun ü ze ri ne ön ce Vu ral lan ke li me si ni, son ra Ba kan, de li kan lýy san sö zü nü ge ri al dý. Bel ki tar týþ ma tat lý ya bað la nýp ö zür ma hi ye tin de ki söz ler ge ri a lýn dý fa kat bu ya ký þýk sýz ke li me ler tu ta nak lar da kal dý «««ÖR NEK ME MUR A þa ðý da ki ha be ri o ku yun ca, siz de böy le ör nek me mur lar da var di ye cek si niz. Bir me mur þöy le bir ser ze niþ te bu lun muþ: 3 yýl dýr boþ o tu ru yo rum, 4 bin 295 li ra ma aþ a lý yo rum Bu nu o ku yun ca çok þart týk. To kat Be le di ye Baþ ka ný AKP li Ad nan Çi çek i le 2009 yý lýn da bir par kýn ke sin ka bu lü ko nu sun da ya þa dý ðý gö rüþ ay rý lý ðý se be biy le pa sif leþ ti ril di ði ni ö ne sü ren Se fer Ba yýn, 3 yýl dýr bom boþ o tu ru yo rum, 4 bin 295 li ra ma aþ a lý yo rum de dik ten son ra sav cý lý ða gi dip, To kat Be le di ye si ve Be le di ye Baþ ka ný Ad nan Çi çek hak - 29 NÝSAN 2012 PAZAR HA BER 7 Saðlýk Bakanýnýn parti sözcülerinin konu hakkýndaki görüþlerine oturduðu yerden müdahale etmesi MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural ýn tepkisini çekti. kýn da suç du yu ru sun da bu lun muþ. Ken di si ne gö rev ve ril me me si ne de ni i le baþ ka nýn a na ya sa su çu iþ le di ði ni söy le yen Ba yýn, 3 mü dü rün de ken di si gi bi bom boþ o tur du ðu nu id di a et ti. Ad li ye çý ký þý ga ze te ci le re a çýk la ma ya pan Ba yýn, üç ay rý di lek çe ver di ði ni, bun la rýn i çe rik le ri nin fark lý ol du ðu nu söy le miþ. Bi rin ci si ne den ben boþ o tu ru yo rum? Bu nun la il gi li di lek çe ver dim sav cý lý ðý mý za. Ni çin boþ o tur tu lu yo rum? Ne den ça lýþ tý rýl mý yo rum? Bu nun ge rek çe le ri ni yaz dým de miþ. Mah ke me ne ka dar ve rir bi le me yiz a ma boþ boþ o tu rup ma aþ al dý ðý ný söy le yen ve bu nu mah ke me ye þi ka yet e den bir me mur la kar þý kar þý ya yýz. Bu ör nek bir dav ra nýþ. Çün kü An ka ra da ban ka ma tik me mu ru di ye ta rif e di len o ka dar çok in san var ki. Sa de ce ay dan a ya ban ka ma tik ten pa ra sý ný a lý yor. Ça lýþ tý ðý ku ru ma git mi yor A ma þim di ye ka dar bu me mur lar dan böy le bir þey duy ma mýþ, gör me miþ tik. Bu du rum bel ki on la ra da ör nek o lur «««HA FIZ LAR DAN MEK TUP VAR Di ya net dý þýn da ki ka mu da gö rev ya pan ha fýz, i mam ha tip li se si ve i la hi yat me zun la rý a dý na bir mek tup al dým. Kö þe miz de so run la rý ný ya zýp des tek is ti yor lar. Bu ha fýz lar Di ya net in aç tý ðý ye ter li lik sý nav la rý ný ka za nan mýþ lar. Bu in san lar ha fýz lýk la rý ný ve al mýþ ol duk la rý e ði tim le ri ni u nut ma mak ve baþ ka la rý i le pay laþ mak i çin Di ya net e geç mek is ti yor lar. Bu is tek le ri ni Di ya net e de i let miþ ler an cak so run la rý nýn çö zü le ce ði söy len me si ne rað men þu a na ka dar çö zül me miþ. Ve bu ko nu yu gün de me ge tir mek i çin de ga ze te ci ve ya zar la ra ma il at ma yý uy gun gör müþ ler. Ye ter li li ði ve söz lü mü la kat la rý geç me le ri ne rað men KPSS nin þart ko þul ma sý ný an la ma dýk la rý ný söy ler ken, Biz ler za ten a sa le ti tas dik ol muþ ka mu per so nel le ri yiz. Ne den Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, a ta ma iþ lem le ri ne i la ve e de bi le ce ði kü çük bir ek mad de i le biz le ri mað dur et mek te ve biz le re res men çif te stan dart uy gu la mak ta, Di ya net ten ka ça na i zin ve ri lir ken gö nül den bu i þi yap mak is te ye ne (hem de e lin de i þi ol ma sý na rað men) ce za ver mek te dir. Bu mað du ri ye ti gi der mek çok zor ol ma sa ge rek di ye dü þü nü yo ruz di yor lar. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez in dik ka ti ne su nu yo ruz. E ðer Di ya net yet ki li le ri ö ze ti ni sun du ðu muz mek tu bu is ter ler se de ken di le ri ne gön de re ce ði mi zi bu ra dan i le ti yo ruz. Ve bu i þin ta kip çi si o la ca ðý mý zý da bu ra ya not dü þü yo ruz. DANIÞTAY: KIÞLA DÜZENÝNE DEVAM Da nýþ tay 10. Da i re si, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn (MEB) 19 Ma yýs kut - la ma la rý nýn An ka ra dý þýn da ki il ler de sa de ce o kul lar da öð ren ci ler le kut lan ma sý ný ön gö ren ge nel ge si nin yü rüt me si ni dur dur du. MEB in 11 O cak 2012 ta rih li Ge nel ge si nin ip ta li ve yü rüt me si nin dur du rul - ma sý ta le biy le Da nýþ tay da 7 ay rý dâ vâ a çýl mýþ tý. Ba kan lý ðýn dâ vây - la il gi li sa vun ma sý ný al dýk tan son ra dos ya la rý gö rü þen Da nýþ tay 10. Afyon Valisi: Yasak haberleri abartýlý AF YONKARAHÝSAR VA LÝ SÝ BAL KAN LI OÐ LU, ÝÇKÝYÝ YASAKLADI ÝDDÝALARINA ÝLÝÞKÝN YA SAK LA RIN ZA TEN VAR OL DU ÐU NU, YE NÝ ÝÇ KÝ YA SA ÐI KOY MA DIK LA RINI KAY DET TÝ. AF YON KA RA HÝSAR Va li si Ýr fan Bal kan lý oð lu, ba zý ya yýn or gan la rýn da, Þe hirde iç ki yi ya sak la dý ðý yö nün de yer a lan ha ber le re i liþ kin, ya sak la rýn za ten var ol du ðu nu, ye ni bir ya sak koy ma dýk la rý ný söy le di. Bal kan lý oð lu, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Af yon ka ra hi sar ýn a na yol da bu lu nan bir yer le þim ye ri ol du ðu nu be lir te rek, sý ký þýk ya pý laþ ma dolayýsýyla va tan daþ la rýn eð le ne bi le ce ði çok az ye rin bu lun du ðu nu söy le di. Uy gu la ma dan do la yý çok o lum lu tep ki ler al dýk la rý ný di le ge ti ren Bal kan lý oð lu, þöy le ko nuþ tu: Af yon ka ra hi sar da eð le ni le bi le cek çok az yer ler den bi ri de Hý dýr lýk Te pe si dir. Bu ra sý kut sal bir me kân. Ye þil lik, or man lýk, hal kýn din len di ði, eð len di ði bir yer. An cak, ak þam sa at le rin de a raç la rýy la bu ra ya ge len yüz ler ce genç, a raç i çin de ve ya dý þýn da al kol tü ke ti yor. Yol ke nar la rýn da, yol la rýn ke siþ ti ði yer de a ra ba lar du ru yor ve al kol tü ke ti li yor. Al kol lü þe kil de a raç kul la ný yor lar. Bu sebep le bir çok kav ga lar o lu yor. Halk bu sebep le park la ra gi de mi yor. Ne re de boþ bir bi na var sa o ra sý al kol tü ke ten le rin, ser se ri le rin me kâ ný o lu yor. Hat ta ti ner ci le rin me kâ ný o lu yor di ye sýk sýk þi kâ yet ler ge li yor. Bal kan lý oð lu, söz ko nu su böl ge de ya þa yan la rýn, Ço luk, ço cuk pe ri þan ol duk la rý ný, sý kýn tý çek tik le ri ni vur gu la dýk la rý ný di le ge ti re rek, Al kol ne de niy le bir çok ö lüm lü tra fik ka za sý ya þa ný yor. Af yon ka ra hi sar da iþ le nen ci na yet sa yý sý, böl ge de ki di ðer il le re gö re 2-3 kat faz la. Bun la rýn da bü yük bir bö lü mü al kol den kay nak la ný yor de di. Afyonkarahisar / a a Da i re si, bir sen di kay la bir öð ren ci nin aç tý ðý 2 dâ vâ yý ka ra ra bað la dý. Da i re, ge nel ge nin yü rüt me si ni dur dur du. Ka ra rýn ge rek çe sin de, üst hu kuk norm la rýn da han gi bay ra mýn ne þe kil de kut la na ca ðý nýn a çýk ol du ðu sa vu nu la rak, ge nel ge nin dü zen le yi ci iþ lem ni te li ði ta þý ma - dý ðý id di a e dil di. Genelge ile, örneðine Kuzey Kore gibi otoriter ülkelerde rastlanan kutlamalara sýnýrlama getiriliyordu. VA TAN DAÞ TAN TEB RÝK ME SAJ LA RI A LI YO RUZ YA SA ÐIN sa de ce Af yon ka ra hi sar ý bað la ya ca ðý ný be lir ten Bal kan lý oð lu, Ya sak, Ka ba hat ler Ka nu nu kap sa mýn da dýr. Es ki mev zu a ta gö re pik nik a lan la rýn da al kol tü ket mek ya sak tý. Bu mad de nin ü ze ri ni çiz dim. Ya ni pik nik a lan la rýn da al kol tü ke ti mi ya sak de ðil. Her yer ya sak mýþ gi bi bir al - gý la ma ol du. Böy le bir þey yok. Pik nik a lan la rýy la il gi li ta sa rý ö nü me gel di - ðin de sa de ce o nu çiz miþ tim. Ya sak a lan lar, ü ze ri ni çiz di ðim hal de ka yýt - la ra öy le geç miþ. O nu dü zelt ti ri yo rum þim di di ye ko nuþ tu. Va li Bal kan lý - oð lu, halk tan ya sak la il gi li çok o lum lu tep ki ler al dýk la rý na de ði ne rek, þun - la rý kay det ti: Ya sak sa ha lar i çin de pik nik a lan la rý yok. Tüm va tan daþ la rý - mýz Sa yýn Va lim Al lah ra zý ol sun, çok i yi ol du di ye e lek tro nik pos ta at tý, te le fon et ti. Kim se, ni ye bu nu böy le yap týn di ye tep ki gös ter me di. Bu iþ ten muz da rip ol dum di yen bir Af yon ka ra hi sar lý yok. Em ni yet ve jan dar - ma böl ge le rin de gü ven lik güç le ri, bu ko nu yu ta kip e de cek. Za ten bu ya - sak lar mev cut. Dün ya nýn bir çok ül ke sin de ya sak. Ül ke miz de de ya sak za - ten. Ma bet ler de, ma bet ya kýn la rýn da, ca mi ler de, a part man boþ luk la rýn - da, mes kun ma hal de... Bu þe kil de a çýk tan iç ki iç mek, çev re yi ra hat sýz et - mek za ten ya sak. Biz za ten ya sak o lan þe yi der le yip, top la yýp, e te ve ke - mi ðe bü rün dür dük. Eks tra ye ni bir þey yap ma dýk. Es ki kö ye ye ni a det ge - tir me dik. Ço ðu, mev zu at ta mev cut. Biz hal kýn dik ka ti ni bu ra ya çek tik. HABERLER HAS Parti Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ Kim ne yap týy sa he sa bý ný ver me li nhas Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, 28 Þu bat ýn çok de rin, çok kap sam lý bir mü da ha le ol du ðu nu be lir te rek, 28 Þu bat ýn sa de ce bir a ya ðý i le uð raþ mak, 28 Þu bat ýn ru hu nu bes le mek tir. Kim ne yap týy sa he sa bý ný ver me li dir de di. Kur tul muþ, par ti si nin il baþ kan la rý top lan tý sý ön ce si dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, 28 Þu bat sü re ciy le il gi li, 12 O cak 2012 de suç du yu ru sun da bu lun duk la rý ný ha týr la ta rak, bu baþ vu ru nun ar dýn dan An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn so ruþ tur ma yý de rin leþ tir di ði ni id di a et ti. Söz ko nu su baþ vu ru yu, ka ran lýk say fa la rýn a çýl ma sý i çin yap týk la rý ný be lir ten Kur tul muþ, þöy le de vam et ti: Biz me se le nin sa de ce Çe vik Bir Pa þa ya da bir kaç ta ne pa þay la ký sýt lý kal ma ma sý ka na a tin de yiz. 28 Þu bat çok de rin, çok kap sam lý bir mü da ha le dir. E vet 28 Þu bat ta as ker to pu nu tü fe ði ni çý kar mýþ týr, a ma so nuç ta 28 Þu bat ta ö zel lik le si ya sî so nuç par la men to i çe ri sin de res mî ge ne ral ler va sý ta sýy la de ðil, si vil ge ne ral ler va sý ta sýy la a lýn mýþ týr. 28 Þu bat ýn as ker ka na dý, fiþ le me le ri, as ke ri bü rok ra si nin yap tý ðý mü da ha le ler ta biî ki gün yü zü ne çý ka rý la cak týr, a ma bu nun si ya set a ya ðý nýn da mut la ka or ta ya çý ka rýl ma sý lâ zým. Kur tul muþ, o dö nem sa vaþ baþ lýk la rý a tan ga ze te le rin ge nel ya yýn mü dür le ri nin, ba sýn men sup la rý nýn, bü tün o lan la rý ar ka dan e li ni o vuþ tu ra rak sey re den te kel ci ser ma ye nin, öð ren ci le ri ü ni ver si te ler de ik na o da la rýn da iþ ken ce ha ne ler den ge çi ren ü ni ver si te yö ne ti ci le ri nin ve u lus la ra ra sý bo yut la rý nýn da he sap ver me si ge rek ti ði ni söy le di. 28 Þu bat ýn sa de ce bir a ya ðý i le uð raþ mak, 28 Þu bat ýn ru hu nu bes le mek tir. Kim ne yap týy sa he sa bý ný ver me li dir di yen Kur tul muþ, tek dert le ri nin Tür ki ye nin ge le ce ði ol du ðu nu vur gu la dý. An ka ra / a a Ye ni a na ya sa he pi mi zin ol du ðu za man ba þa rý lý o lur nsa BAN CI Ü ni ver si te si öð re tim ü ye si Prof. Dr. Fu at Key man, Bu a na ya sa nýn pa ten ti tek bir par ti nin de ðil, he pi mi zin ol du ðu za man ba þa rý lý o la cak týr de di. Zey tin bur nu Be le di ye si nin ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na kat ký sað la mak a ma cýy la Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde dü zen le di ði Ye ni Si vil A na ya sa ya Doð ru baþ lýk lý sem poz yum da ko nu þan Mar ma ra Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si öð re tim ü ye si Prof. Dr. Ab dur rah man E ren, a na ya sa i çin ka tý lým cý bir ha zýr lýk sü re ci nin ya þan ma sý nýn da hi or ta ya çý ka cak met ne ye ni sý fa tý ka zan dý ra ca ðý ný be lirt ti. Bu nun la bir lik te ye ni bir a na ya sa nýn her þe ye çö züm o la ca ðý yak la þý mý nýn doð ru ol ma dý ðý ný söy le yen E ren, ye ni a na ya sa i le ye ni den bir bi na in þa e dil me ye ce ði ka na a tin de ol du ðu nu be lir te rek, ''Bir te mel pa ra dig ma de ði þik li ði de ðil, kap sam lý bir res to ras yon o la cak'' de di. Sa ban cý Ü ni ver si te si öð re tim ü ye si Prof. Dr. Fu at Key man da es ki ye da ya nan bir a na ya sa ta ri hi ol sa da Tür ki ye nin ilk de fa si vil bir a na ya sa yap tý ðý i çin ba þar ma sý zor bir i þe gi riþ ti ði ni i fa de et ti. Tür ki ye nin sos yo lo jik ve po li tik o la rak, kim lik te me lin de bö lün müþ bir top lum ol du ðu nu di le ge ti ren Key man, E sa sýn da bir bö lün müþ top lum ü ze rin de uz laþ ma yý sað la yan me tin ü ze rin de ça lý þý yo ruz. Bir yan dan bu a na ya sa yý çok güç lü, e ge men par ti ol muþ bir par ti nin al týn da ya pý yo ruz. Bu du rum da bu a na ya sa nýn pa ten ti kim o la cak? Ye ni a na ya sa güç lü bir par ti nin mi, he pi mi zin mi o la cak? Bu a na ya sa nýn pa ten ti tek bir par ti nin de ðil, he pi mi zin ol du ðu za man ba þa rý lý o la cak týr di ye ko nuþ tu. Prof. Dr. Nev zat Yal çýn taþ da ye ni bir a na ya sa nýn her þey den ön ce Türk mil le ti nin ken di ne gü ve ni ni ge ti re ce ði ni söy le di. Ýs tan bul / a a Aç lý ða, se fa le te kar þý tep ki siz ka la ma yýz nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan ýn e þi E mi ne Er do ðan, Biz, Af ga nis tan a, I rak a, Fi lis tin e, Su ri ye ye sýr tý mý zý dö ne me yiz. Biz So ma li de ki, Af ri ka nýn, Or ta do ðu nun di ðer ül ke le rin de ki aç lý ða, se fa le te kar þý ses siz ve tep ki siz ka la ma yýz de di. Er do ðan, San cak te pe Be le di ye si nin A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý ve Ýs lâm Ta rih, Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma Mer ke zi nin (IR CI - CA) des te ðiy le dü zen le di ði Ýs lam Ül ke le rin de ve Top lum la rýn da A i le ko nu lu u lus la r a ra sý sem poz yum da yap tý ðý ko nuþ ma da, bu coð raf ya da or tak me de ni ye tin, or tak kül tü rün a i le te me li ü ze ri ne in þa e dil di ði ni ve a i le nin top lu mun çe kir de ði o la rak gö rül dü ðü nü söy le di. E mi ne Er do ðan, þun la rý kay det ti: Bi zim me de ni ye ti miz de ve kül tü rü müz de a i le kut sal dýr. Çün kü a i le top lu mu bir a ra da, hu zur, gü ven, da ya nýþ ma ve kar deþ lik i çin de tu ta n bir ku rum dur. A i le nin çök tü ðü, a i le nin çü rü tül dü ðü her top lum, kö kün den çü rü me ye, yoz laþ ma ya ve ni ha ye tin de yok o lup git me ye mah kûm dur. Biz, Af ga nis tan a, I rak a, Fi lis tin e, Su ri ye ye sýr tý mý zý dö ne me yiz. Biz So ma li de ki, Af ri ka nýn, Or ta Do ðu nun di ðer ül ke le rin de ki aç lý ða, se fa le te kar þý ses siz ve tep ki siz ka la ma yýz. Bü yük a i le mi ze yö ne lik her tür lü sal dý rý ya bir lik te gö ðüs ger mek, a i le mi zi çü rü mek ten, da ðýl mak tan, bo zul mak tan ko ru mak du ru mun da yýz. Son bir kaç yüz yýl dýr a i le ye ve a i le kav ra mý na yö ne lik tüm sal dý rý lar, e sa sen, ka dim, kök lü ve zen gin me de ni ye ti mi ze yö ne lik sal dý rý lar ol muþ tur. A i le yi ve a i le kav ra mý ný he def a lan, her tür lü art ni yet li gi ri þi mi, da ya nýþ may la, pay laþ may la, kar deþ lik le ber ta raf et me miz, he pi mi zin or tak so rum lu lu ðu dur. Ýs tan bul / a a

8 EKONOMÝ 8 29 NÝSAN 2012 PAZAR Y DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 27 NÝSAN A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,756 ÖN CE KÝ GÜN 1,774 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3280 ÖN CE KÝ GÜN 2,3444 DÜN 93,90 ÖN CE KÝ GÜN 93,70 DÜN 632 ÖN CE KÝ GÜN p p p p Casper, Yalova da Cem Bilgisayarla yenilendi ntürkýye çapýnda 65 Casper Store ve Türkiye nin dört bir yanýna daðýlmýþ 1200 ün üzerinde satýþ ve teknik destek noktasý ile tüketicilerine ulaþan Casper ýn Yalova yetkili satýcý Cem Bilgisayar yenilendi. Casper ýn kurulduðu günden bu yana, en önemli önceliðini olan kalite çerçevesinde kendini yenileyen ve teknik servis hizmeti de sunan Cem Bilgisayar, Yalova nýn en iþlek yeri olan Cumhuriyet caddesinde müþterilerine dünya standartlarýnda ulaþtýrýyor. Ankara ve Adana da bölge temsilcilikleri bulunan Casper, 65 Casper Store, 1200 ün üzerinde satýþ ve servis noktasý ile, teknoloji tutkunlarýný en son teknolojilerle buluþturuyor. Yalova / Yeni Asya Ýh ra ca týn Yýl dýz la rý Ö dül le ri ve ril di nýstanbul Teks til ve Kon fek si yon Ýh ra cat çý Bir lik le ri (ÝT KÝB) ça tý sý al týn da yer a lan ha zýr gi yim, teks til, de ri ve ha lý sek tö rün de ba þa rý lý ih ra cat çý la ra ö dül le ri ve ril di. E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan ýn da ka týl dý ðý ö dül tö re nin de, Çað la yan a ge mi kap ta ný þap ka sý he di ye e dil di. Çað la yan, kap ta nýn e ki bi i le bir lik te an lam i fa de et ti ði ni söy le ye rek, he di ye yi bir lik baþ kan la rý, ih ra cat çý lar ve ö zel sek tör a dý na al dý ðý ný be lirt ti. Ekonomi Servisi Fý rat Plas tik, FU DEL i aç tý nfirat Plas tik AÞ, 10 mil yon do lar lýk bir ya tý rým i le FU DEL i (Fý rat Uy gun luk De ðer len dir me La bo ra tu a rý) hiz me te aç tý. Av ru pa nýn en bü yük ve en hýz lý ak re di te plas tik bo ru la bo ra tuv a rý ve ay ný za man da Tür ki ye nin ilk ve tek ak re di te pen ce re la bo ra tu a rý o lan FU - DEL i ta ný tan Dr. Meh tap U lu ce viz, sek tö rün ge li þi mi ne des tek ver me mis yo nuy la aç týk la rý la bo ra tu va rýn ül ke kay nak la rý nýn ve rim li kul la nýl ma sý ný he def le di ði ni söy le di. Dr. U lu ce viz, Ül ke miz de ki mo dern ya þa ma þe kil ve re cek de ði þim prog ram la rý nýn ba þýn da ge len alt ya pý sis tem le ri nin i yi leþ ti ril me si ö nem li bir ko nu dur. Fý rat Plas tik AÞ o la rak ka li te yi ön gö ren bi lim sel stan dart la rýn ül ke miz de uy gu lan ma sý ný sað la ma yý he def li yo ruz. FU DEL i kur ma mý zýn a na a ma cý bu dur de di. FU DEL, u lus la r a ra sý ge çer li li ði o lan tek ka mu ku ru mu TÜR KAK dan ak re di te. Ýs tan bul / Ye ni As ya Call Cen ter Ho tel Ýz mir a çýl dý ntürkýye'nýn ilk çað rý mer ke zi o te li Call Cen ter Ho tel i kin ci lo kas yo nu nu Ýz mir de fa a li ye te ge çir di. Ýlk a þa ma da 600 kol tuk ka pa si te si i le baþ ta Net Call Cen ter ol mak ü ze re Tür ki ye nin ön de ge len çað rý mer ke zi þir ket le ri ne hiz met ve re cek o lan CCH Ýz mir in a çý lý þý U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým ve BTK Baþ ka ný Tay fun A ca rer ta ra fýn dan ya pýl dý. A çý lýþ tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, CCH nin Ýs tan bul dý þýn da fa a li ye te ge çen ilk ya tý rý mý ol ma ö zel li ði ni ta þý yan CCH Ýz mir sa ye sin de, çað rý mer ke zi þir ket le ri nin þe hir de ki fa a li yet le ri ni hiç bir alt ya pý ya tý rý mý na ih ti yaç duy ma dan sür dü re bi le cek le ri ni vur gu la yan CCH CE - O su Tar kan Er su ba þý, Çað rý mer ke zi o te li kon sep ti nin dün ya da ki ilk tem sil ci si o lan CCH, sek tö rü müz de ki a na o yun cu fir ma la rýn da des tek le ri i le hýz lý bir ge li þim gös ter di. Yak la þýk i ki yýl dýr Ýs tan bul Ka va cýk ta hiz met ver mek te o lan bin 500 kol tuk ka pa si te li i ki bi na mý zýn ar dýn dan Ýz mir de fa a li ye te ge çen ye ni lo kas yo nu muz i le top lam kol tuk ka pa si te miz 2 bin yü ze u laþ mýþ ol du di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya Yýl da 800 bin de ri ce ket it hal e di yo ruz ntürkýye De ri Kon fek si yon cu la rý Der ne ði (TDKD) Baþ ka ný Meh met A li Dinç, 2011 yý lýn da Tür ki ye ye 800 bin a det ci va rýn da de ri mont it hal e dil di ði ni be lir te rek, 800 bin a det de ri mont, 10 bin ki þi nin is tih da mý, e ko no mik kriz le bir lik te 2008 yý lýn da ka pa nan en az 300 fir ma nýn tek rar i þe baþ la ma sý de mek de di. Dinç, 250 bin ci va rýn da ki þi ye is tih dam sað la yan Tür ki ye de ri sek tö rü nün, mil yar lar ca do lar lýk ya tý rý mý ve a sýr lýk tec rü be si bu lun du ðu nu di le ge ti re rek, Bu gün biz, ü re tim, fi yat, ka li te stan dart la rý mýz la u lus la ra ra sý ra kip le ri mi ze ders ve re cek dü zey de yiz. U lus la r a ra sý pa zar lar da Tür ki ye de ri sek tö rü nün i ma jý son de re ce o tur muþ du rum da di ye ko nuþ tu. De ri kon fek si yon sek tö rü ne güm rük te ko ru ma ted bir le ri ge ti ril me si ni is te yen O cak-mart 2012 dö ne min de Tür ki ye de ri ve de ri ü rün le ri ih ra ca tý nýn yüz de 14 ar týþ la 345,8 mil yon do lar o la rak ger çek leþ ti ði ni kay det ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Cafer Sürücü'nün baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Sincan Yeni Asya Okuyucularý ANKARA Me mur lar ma sa ya o tu ruyor MEMURLAR, MAAÞLARININ ARTIÞINI, YARDIMLARI, MALÎ VE SOSYAL HAKLARI BELÝRLEYECEK ÝLK TOPLU SÖZLEÞME GÖRÜÞMESÝ ÝÇÝN PAZARTESÝ GÜNÜ HÜKÜMET ÝLE MASAYA OTURACAK. MEMURLAR, ma aþ lar ar tý þý ný be lir le ye cek ilk top lu söz leþ me gö rüþ me si i çin Pa zar te si gü nü hü kü met i le ma sa ya o tu ra cak. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý nda sa at da baþ la ma sý plan la nan top lu söz leþ me gö rüþ me sin de, ka mu gö rev li le ri ne uy gu la na cak kat sa yý ve gös ter ge ler, ay lýk ve üc ret ler, her tür lü zam ve taz mi nat lar, ek ö de me, top lu söz leþ me ik ra mi ye si, faz la ça lýþ ma üc re ti, har cý rah, ik ra mi ye, do ðum ve a i le yar dý mý ö de nek le ri, ce na ze gi der le ri, yi ye cek ve gi ye cek yar dým la rý i le di ðer ma lî ve sos yal hak lar be lir le ne cek. Ba kan Çe lik in baþ kan lýk ya pa ca ðý Ka mu Ýþ ve ren He ye ti nde, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý, MÜ SÝ AD Ge nel Baþ ka ný Ö mer Ci had Var dan, MÜ SÝ AD ýn, ü ye le ri ni bes len me yi bek le yen yav ru kuþ ol mak tan çý ka rýp, ül ke si ni ve böl ge si ni bes le yen, ye tiþ ti ren bi rer a na ha li ne dö nüþ tür dü ðü nü be lirt ti. Ha liç Kong re Mer ke zi nde ger çek leþ ti ri len MÜ SÝ AD 21. O la ðan Ge nel Ku ru lu nda ko nu þan Var dan, 22 yýl dýr bir çok zor luk la, yýl ma dan mü ca de le et tik le ri ni her þart ta doð ru la rý söy le me ye de vam et tik le ri ni söy le di. Tür ki ye nin ih ra ca tý nýn yüz de 15 ni ger çek leþ tir dik le ri ni, mil lî ge li rin 105 mil yar do la rý ný ü ret tik le ri ni an la tan Var dan, 1,2 mil yon ki þi ye de iþ ve aþ ka pý sý ol duk la rý ný di le ge tir di.var dan, So nuç ta MÜ SÝ AD, ü ye le ri ni bes len me yi bek le yen yav ru kuþ ol mak tan çý ka rýp, on la rý, ül ke si ni ve böl ge si ni bes le yen, ye tiþ ti ren bi rer a na ha li ne dö nüþ tür dü. Bu gün ba þa rý lý ic ra at la rý ný ve gay ret le ri ni gör dü ðü müz bir çok ba kan, mil let ve ki li, bü rok rat ve a ka de mis yen de MÜ SÝ AD har cý i çin de yoð rul du di ye ko nuþ tu. Or ta ya koy duk la rý mo del le, hem Tür ki ye de hem de yurt dý þýn da si vil i ni si ya ti fin ge liþ me si ne ön cü ol duk la rý ný vur gu la yan Var dan, 47 ül ke de 119 ir ti bat nok ta sý na u laþ týk la rý ný i fa de et ti. Dö ne me i liþ kin so run la rý doð ru tes pit e den ve a kýl cý çö züm teklif le ri su nan e ko no mi ra por la rý nýn vaz ge çil mez bir MÜ SÝ AD klâ si ði ha li ne gel di ði ni söy le yen Var dan, bu yýl ki 16. IBF ve 14. MÜ SÝ AD Fu a rýn da 5 bin ya ban cý iþ a da mý ný a ðýr la ma yý plan la dýk la rý ný be lirt ti. Bil gi tek no lo ji le ri, e lek tro nik, u zay ve ha va cý lýk sa na yi, si lâh ve ma ki ne sa na yi si nin ca rî a çý ðýn ka pa týl ma sý na bü yük hiz met e de ce ði ni an la tan Var dan, o to mo tiv de yer li mar ka o luþ tu rul ma sý nýn ö ne mi ne dik ka ti çek ti. Var dan, Tür ki ye, bu ko nu da kon van si yo nel a raç lar dan zi ya de, bu gün dün ya i le ay ný se vi ye de ol du ðu e lekt rik li a raç ü re ti min de da ha ra hat bir þe kil de yer li mar ka o luþ tu ra bi lir de di. KONFERANSA DÂVET Konu : "Hayy"u, Ýsm-i Azâmý ve Kuantun Fiziði Konuþmacý : Prof. Dr. Nurettin ABUT Tarih : 29/04/2012 Pazar Saat: Organizasyon : Asyanur Kültür Merkezi Yer : Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lâle Sok. No: 8/1 Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý, Kal kýn ma Ba kan lý ðý, Ma li ye Ba kan lý ðý, Ha zi ne Müs te þar lý ðý ve Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý tem sil ci le ri yer a la cak. Me mur-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du nun baþ kan lýk e de ce ði ka mu gö rev li le ri sen di ka la rý he ye tin de i se Me mur-sen den 9, Tür ki ye Ka mu- Sen den 4 ve KESK ten 2 ü ye yer a la cak. SÖZLEÞME HÜKÜMLERÝ 2 YIL GEÇERLÝ OLACAK Top lu Söz leþ me gö rüþ me le ri, Ka mu Gö rev li le ri Ha kem Ku ru lu nun ka ra rý nýn a lýn ma sý da da hil ol mak ü ze re en geç 29 Ma yýs ta so - MÜSÝAD 21. Olaðan Genel Kurulu'nu Haliç Kongre Merkezinde büyük bir katýlýmla gerçekleþtirdi. FOTOÐRAF: AA Var dan: MÜ SÝ AD, a na ha li ne dö nüþ tü TTK bir kez da ha göz den ge çi ril sin YENÝ teþ vik sis te mi nin ba þa rý lý ol ma sý i çin iþ dün ya sý - nýn ça lýþ ma hu zu ru nun ö nem li ol du ðu nu i fa de e den Var dan, þun la rý söy le di: Gün dem de ki top lu iþ i liþ ki le ri ka nu nu ve ký dem taz mi na tý fon ça lýþ ma la rý gi bi iþ ve - re ni ve ya tý rým cý yý di rekt et ki le yen ka nun ça lýþ ma la - rýn da, da ha ön ce kriz dö ne min de de ba þa rý lý bir þe kil - de uy gu lan dý ðý ü ze re, ö zel sek tör ve si vil top lum tem sil ci le riy le kar þý lýk lý is ti þa re e di le rek, or tak a kýl o - luþ tur ma nýn ça lýþ ma hu zu ru a çý sýn dan çok ö nem li ol - du ðu nu dü þü nü yo ruz. Ay rý ca çý ka rýl ma sý na des tek ver di ði miz ve ya kýn da yü rür lü ðe gi re cek o lan ye ni TTK na i liþ kin iþ dün ya sý ta ra fýn dan di le ge ti ri len hak lý gö rüþ le rin, ka nun yü rür lü ðe gir me den bir kez da ha göz den ge çi ril me si nin uy gu la ma sü re ci nin ba þa rý sý ný ar ttý ra ca ðý na i na ný yo ruz. Bu gün ge nel baþ kan lýk gö - re vin den ay rý la cak ol ma sý nýn bir e mek li lik ol ma dý ðý na dik ka ti çe ken Var dan, MÜ SÝ AD ýn e mek li si ol maz, ol - sa ol sa rah met li si o lur. Ben de ha ya tý mýn so nu na ka - dar, MÜ SÝ AD ýn bir ü ye si o la rak, ba si ret li bir iþ a da mý o la rak bu gü zi de ca mi a nýn ve gü zel ül ke mi zin hiz me - tin de ol ma ya de vam e de ce ðim de di. Ýs tan bul / a a Pursaklar / ANKARA nuç lan dý rý la cak ve ar dýn dan Res mî Ga ze te de ya yým la na cak. Top lu söz leþ me nin yü rür lü ðe gir me si nin ar dýn dan me mur la rýn ma aþ la rý ye ni den he sap la na cak. Ay rý ca, top lu söz leþ me 1 O cak tan i ti ba ren ge çer li o la cak ve me mur la ra ge ri ye dö nük, bu sü re yi kap sa yan ma aþ far ký ö de ne cek. Top lu söz leþ me hü küm le ri, 2013 yý lý so nu na ka dar ge çer li o la cak. 3 KONFEDERASYON TEKLÝFLERÝNÝ ÝLETTÝ Ka mu Gö rev li le ri Sen di ka la rý He ye ti ne da hil o lan Me mur-sen, Tür ki ye Ka mu-sen ve KESK, ka mu gö rev li le ri nin ge ne li ne yö ne - lik ma li ve sos yal hak la ra i liþ kin top lu söz leþ me tek lif le ri ni Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý na i let ti. Bu na gö re, Me mur-sen 2012 yý lý i çin yüz de 16, 2013 yý lý i çin i se yüz de 14 zam, ta ban ay lý ðýn da i se 2012 i çin 120, 2013 i çin 80 li ra ar týþ ta lep et ti. Tür ki ye Ka mu-sen, 2012 ve 2013 yýl la rý i çin yüz de 10 ar ar týþ ve ta ban ay lýk la rý na ay rý ca i ki yýl i çin de 100 er li ra zam is te di. KESK i se bütün ka mu ça lý þan la rý nýn ma aþ la rý na yüz de 30 zam ya pýl ma sý ný, 2012 i çin bu dü zen le me ya pý lýr sa, 2013 yý lý i çin ger çek le þen enf las yon, bü yü me o ra ný ve re fah pa yý top la mý ka dar üc ret ar tý þý ya pýl ma sý ný teklif etti. An ka ra / a a Es na fa ve ri le cek teþ vik e ko no mi yi can lan dý rýr TÜRKÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, Mec lis e su nu lan Tor ba Ta sa rý da es naf ve sa nat kâr la rýn ver gi len di ril me si ne yö ne lik is tek le ri nin yer al dý ðý ný be lir te rek, bý çak çý, ça rýk çý, ka lay cý, yor gan cý, bas ton cu ve oy ma cý gi bi sa nat kâr la rýn ver gi den mu af tu tu la ca ðý ný kay det ti. TESK Ge nel Baþ ka ný Pa lan dö ken, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, es na fa ve ri len teþ vik le rin e ko no mi yi can lan dý ra ca ðý ný vur gu la dý. Bü yük e ko no mi yi bes le yen kýl cal da mar la rýn es naf ve sa nat kâr ol du ðu nu i fa de e den Pa lan dö ken, Mec lis e su nu lan Tor ba Ta sa rý da es naf ve sa nat kâr la rýn ver gi len di ril me si ne yö ne lik is tek le ri nin yer al dý ðý ný be lirt ti. Pa lan dö ken, ta sa rý ya sa laþ tý ðýn da ken di el e me ði i le ü ret ti ði ü rün le ri sa tan ge le nek sel, kül tü rel ve sa nat sal de ðe ri o lan ve kay bol ma ya yüz tut muþ bas - ton cu luk, se mer ci lik, yaz ma cý lýk, yor gan cý lýk, ke çe ci lik, lü le ve ol tu ta þý iþ çi li ði, ça rýk çý lýk, ye me ni ci lik, o ya cý lýk ve bun lar gi bi mes lek le ri ni yü rüt me ye ça lý þan es naf ve sa nat kâ rýn ver gi den mu af tu tu la ca ðý ný i fa de et ti. ES NA FA VER GÝ MU A FÝ YET BEL GE SÝ VE RÝ LE CEK Zor da ol sa mes lek le ri ni sür dür - me ye ça lý þan sa nat kâ ra ge ti ri len ver gi mu a fi ye ti nin sa nat ka rý bir neb ze ra hat la ta ca ðý ný be lir ten TESK Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan - dö ken, us ta la rýn dan al dýk la rý e ði - tim le el iþ çi li ði ni üst dü zey yan sý tan bu ge le nek sel ü re ti mi nin de vam et - me si i çin her tür lü ted bir a lýn ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Pa lan dö ken, Ma li ye Ba kan lý ðý mýz ta ra fýn dan ka bul e di le cek da ha sa ya ma dý ðý mýz mes lek sa hip le ri ne Es naf Ver gi Mu a fi yet Bel ge si ve ri le cek tir de di. Bi rol: U cuz pet rol dö ne mi bit ti ULUSLARARASI E ner ji A jan sý Ba þe ko no mis ti Fa tih Bi rol, pet rol fi yat la rý nýn arz-ta lep den ge siz li ði i le yük sel di ði ni, u cuz pet rol dö ne mi nin bit ti ði ni söy le di. Bi rol, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn Kon gre den pet rol fi yat la rýn da ki ma ni pü la tif fi yat la rý nýn ö nü ne ge çil me si i çin ça lýþ ma yap ma sý ný de ðer len dir di. NTV E ko no mi Not la rý na ka tý lan Bi rol, pet rol fi yat la rý nýn arzta lep den ge siz li ði i le yük sel di ði ni, u cuz pet rol dö ne mi nin bit ti ði ni söy le di. Üç ha ne li pet rol fi yat la rý na a lý þýl ma sý ge rek ti ði ni söy le yen Bi rol, do lar la rý bek le me nin ha yal pe rest lik o la ca ðý ný be lirt ti. Pet rol fi yat la rý 120 do la rýn he men al týn da iþ lem gö rü yor. Ý ran ýn gün de me gel me sin den ön ce de pet rol fi yat la rý nýn do lar se vi ye sin de ol du ðu nu ha týr la tan Bi rol, a sýl ko nu nun ü re ti min ta le be ye tiþ me me si ol du ðu nu i fa de et ti.

9 29 NÝSAN 2012 PAZAR 9 De niz Fe ne ri dâ vâ sý neydi? De niz Fe ne ri Dâ vâ sý o la rak zi hin le re yer leþ ti ri len bu sü reç 2007 de Al - man ya da plan lan mýþ, 2008 de Tür ki ye ye pas lan mýþ; si ya set, med ya ve de rin ya pý lan ma nýn o luþ tur du ðu üç lü þer it ti fa ký Tür ki ye De niz Fe ne ri ne kar þý bir linç o pe ras yo nu na dö nüþ tü rül müþ tür. Ge nel o la rak ba kýp bu nu i yi tah lil et mek lâ zým. Tür ki ye De niz Fe ne ri Der ne ði, Tür ki ye de ku ru lan bir der nek. Al man - ya da ki De niz Fe ne ri e.v i se Al man ya da ve ta ma men Al man ka nun la rý çer çe ve sin - de ku rul muþ bir der nek. O ray la il gi li sü ren bir dâ vâ ve son ra sýn da ve ri len ka ra rýn ar - dýn dan her þey Al man ya da o lup bit miþ. Her þey bit tik ten son ra Al man mah ke me - si nin hük mü a çýk lar ken söy le di ði A sýl fa il - ler Tür ki ye de sö zü as lýn da si hir li bir söz. Bu dâ vâ nýn Tür ki ye a ya ðýn da ki tüm ge liþ - me ler, bu söz et ra fýn da ör güt len di. Al man ha ki min bu sö zü ü ze ri ne Tür ki ye de çok çe tin bir üç lü ko a lis yon dev re ye gir di. De rin ya pý lan ma nýn De niz Fe ne ri dâ vâ sýn da ki ro lü ne dir? Ý ler le yen sü reç te, De niz Fe ne ri o la yý - nýn bi linç li bir þe kil de Er ge ne kon sü re - ci nin kar þý sý na kon du ðu nu, ak la ha ya le gel me ye cek if ti ra lar ü ret tik le ri ni gö rü - yo ruz. Bu þer it ti fa ký, a sýl sýz ve a ðýr if ti - ra lar la, med ya nýn da des te ðiy le Tür ki ye ka mu o yu nu 5 yýl meþ gul et ti ler, ka mu vic da ný ný ya ra la dý lar, hay ra ma ni o la rak vic dan la rý sýz la ma dan mað dur ve maz - lûm la rý bir de on lar mað dur et ti ler. Sö zü nü et ti ði niz linç o pe ras yo nu - nu bi raz an la týr mý sý nýz? CHP nin he de fi, hü kü me ti, De niz Fe - ne ri ü ze rin den yýp rat mak tý. Ýl ginç tir, Do - ðan Gru bu na bað lý Ca pi tal Der gi si üst üs - te 4 yýl bo yun ca sos yal so rum lu luk li der le - ri ne yö ne lik bir a raþ týr ma ya yýn la dý. Her 4 a raþ týr ma so nu cun da da De niz Fe ne ri Der ne ði nin, Tür ki ye nin en ta ný nýr ve en gü ve ni lir si vil top lum ku ru lu þu ol du ðu tesbit e dil di. A raþ týr ma ra por la rý na gö re De niz Fe ne ri nden son ra i kin ci sý ra da yer a lan Ký zý lay i le De niz fe ne ri a ra sýn da ki fark tam 4 ka tý i di. Ay ný der gi Al man ya bað lan - tý lý so ruþ tur ma nýn baþ la dý ðý 2008 yý lýn da da ay ný a raþ týr ma la rý yap tý. An cak so nuç - la rý a çýk la ma dý. Muh te me len son ya pý lan ka mu o yu a raþ týr ma sýn da da De niz Fe ne ri yi ne sos yal so rum lu luk li der le ri a raþ týr ma - sýn dan yi ne bi rin ci o la rak çýk mýþ tý ve bu so nu cu ka mu o yu i le pay laþ mak is te me di - ler. De niz Fe ne ri o la yý Al man de rin dev le ti ta ra fýn dan kur gu lan mýþ bir plan dýr. Al - man med ya þir ke ti nin Tür ki ye de ki or ta ðý o lan Do ðan Med ya Gru bu da, ka na a ti - miz ce Al man ya da kur gu la nan bu pla na Tür ki ye de ze min ha zýr la mýþ týr, Al man - ya da yar gý sü re ci bi ter bit mez o lay Tür ki - ye ye pas e di lin ce, Tür ki ye de De niz Fe ne ri o la yý nýn med ya a ya ðý ný ba þýn dan so nu na ka dar Do ðan Med ya Gru bu üst len miþ tir. O lay bun dan i ba ret tir. Med ya na sýl et ki le di in san la rý? De niz Fe ne ri ne kar þý beþ yýl dýr sür dü - rü len kir li kam pan ya sý ra sýn da, De niz Fe - ne ri is mi ya zý lý ve gör sel med ya da, a kýl al - maz tür lü if ti ra lar la ü re ti len ya lan ha ber ve yo rum lar o ka dar çok yer bul du ki, ya pý lan bu ka ra pro pa gan da kar þý sýn da, top lu mun bun dan et ki len me me si dü - þü nü le mez. Þer o dak la rý, yar dým laþ ma gi bi çok has sas bir ko nu da fit ne çý ka ra - rak, top lum vic da ný na a de ta ze hir li han çer sap la mýþ lar dýr. Çý kan a sýl sýz ha - ber le rin et ki siy le, yar dým laþ ma ve da ya - nýþ ma nýn za yýf la dý ðý, top lum da gü ven i - liþ ki si nin ze de len di ði bir ger çek tir. Çý - ka rý lan fit ne i le be ra ber der ne ðe ya pý lan ba ðýþ mik tar la rýn da ya rý ya ya kýn bir a - zal ma ol du. An cak bun dan do la yý top - lu mu suç la ya ma yýz. Bü yük bir linç kam pan ya sý yü rü tül dü. Mut la ka ba ðýþ - çý la rýn zih ni bu lan dý. A sýl sýz ha ber bom bar dý ma nýn dan ba zý ba ðýþ çý la rý mýz o lum suz et ki len di ler ve ar týk ba ðýþ la rý ný yar dým ku ru luþ la rý na yap ma ma e ði li mi gös ter di ler. Zi ra Tür ki ye nin en gü ve ni - lir yar dým ku ru lu þu o lan De niz Fe ne ri i - le il gi li top lu mun bi lin çal tý na fit ne to - hu mu e kil miþ ti bir ke re. Pe ki ba ðýþ la rý nýz da bir dü zel me var mý? A ra dan 5 yýl geç ti dan i ti ba ren her yýl yüz de 20 o ra nýn da ba ðýþ lar yük se li þe geç ti. Bu ta kip siz lik ka ra rý i le fit ne or ta dan kal kýp; ger çek ler or ta ya çýk tý ðýn dan, bu mil le tin mer ha met li ve yar dým laþ ma ko - nu sun da cö mert in san la rý, ba ðýþ la rý ve gö - nül lü kat ký la rýy la ken di o luþ tur du ðu de ðer o lan De niz Fe ne ri ni bir an ne-ba ba þef ka - tiy le ku cak la yýp bað rý na ba sa cak týr. Bu na i nan cý mýz tam dýr. Ký sa bir sü re de i na ný yo - rum ki bu ha yýr ka pý sý es ki sin den da ha çok du â a lan bir du ru ma in þa al lah ge le cek; ba ðýþ lar ve yar dým lar tek rar bü yü ye cek tir. Ta kip siz lik ka ra rýn dan he men son ra, te - le fon ve ma il yo luy la bi ze u la þan ba ðýþ çý ve gö nül lü le ri miz Ka fa mýz da ba zý so ru i þa ret le ri var dý, ta kip siz ka ra rýy la bun lar kalk tý di ye rek biz le re des tek le ri ni a çýk - la ma la rý, es ki ba ðýþ çý la rý mý zýn ve gö nül - lü le ri mi zin tek rar der ne ði mi ze te vec cüh gös ter me le ri, e ma ne ti ta þý yan lar o la rak ger çek ten mut lu luk ve ri ci. Pe ki An ka ra Cum hu ri yet baþ sav - cý lý ðý nýn ver di ði ta kip siz lik ka ra rý tam o la rak ne an la ma ge li yor? Yar gý nýn 9 Ni san 2012 ta rih li De niz Fe ne ri Der ne ði hak kýn da ver di ði ta kip - siz lik ka ra rý, as lýn da Al man ya da plan la - nan ve 2008 yý lýn da Tür ki ye de sah ne ye ko nu lan linç o pe ras yo nunun so na er di - ði nin tes bi ti dir. Bu ka rar bir mi lât týr, Al man ya nýn bu sinsi pla ný nýn uy gu la ma sý, yar gý nýn ka ra - rýy la so na er miþ tir. Ýl ginç tir ki bu ka rar, CHP nin yol suz lu ðu nun yi ne mah ke me ka ra rýy la o nay lan dý ðý ve ba sý na yan sý dý ðý haf ta çýk mýþ týr. Bu da i lâ hi a da le tin te cel li - si dir. Son o la rak ö zet ler sek ne ler söy le - mek is ter si niz? Ö zet le mek ge re kir se, De niz Fe ne ri ne - re dey se son 5 yýl dýr ha in plan la ra kur ban e dil mek is te nen, her fýr sat ta a cý ma sýz ca sal dý rý lan, yar dým et ti ði a i le ler, i yi lik yo lun - da bir lik te yü rü dü ðü ca mi a göz ar dý e di le - rek ke li me nin tam an la mýy la har can mak is te nen bir ku rum ol du. 1 mil yon dan faz la ba ðýþ çý, 60 gö nül lü ve 2.5 mil yon yar dým a lan gü zel in san lar dan o lu þan De niz Fe ne - ri a i le sin den hiç kim se bu gü ne ka dar De - niz Fe ne ri Der ne ði hak kýn da yol suz luk la il gi li ve ya baþ ka se bep ler le bir suç du yu - ru sun da da hi bu lun ma dý. An cak, De niz Fe ne ri bü yük a i le si nin yap tý ðý gü zel iþ ler - de zer re ka dar bir kat ký sý ol ma yan þer o - dak la rý nýn yak tý ðý fit ne a te þiy le bir lik te, bu mil le tin ö nem li bir de ðe ri ha li ne ge - len De niz Fe ne ri Der ne ði, hak kýn da yü - rü tü len kir li kam pan ya nýn et ki siy le top - lum nez din de i ti bar sýz laþ tý rýl ma ya ça lý þýl - dý; bu na kar þý lýk De niz De ne ri Der ne ði ve bu der ne ðin se ven le ri 5 yýl dýr tüm if ti - ra la ra ve a sýl sýz tüm suç la ma la ra di ren di, her or tam da ger çek le ri di le ge tir di. Bu - gün yar gý nýn ver di ði ta kip siz lik ka ra rý nýn CHP ve Do ðan med ya sý na ve ri len en gü - zel ce vap ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. Bu dâ vâ De niz Fe ne ri i çin ka pan mýþ - týr. Bun dan son ra tüm e ner ji mi zi yi ne es ki den yap tý ðý mýz gi bi, yer yü zün de ki son yok su la u la þýn ca ya ka dar yar dým fa - a li ye ti mi zi sür dür mek i çin kul la na ca ðýz. Bi zi se ven le rin þu nu bil me si ni is te riz ki, en baþ ta De niz Fe ne ri yö ne ti ci le ri, ça lý - þan la rý ol mak ü ze re, tüm ba ðýþ çý la rý mýz, gö nül lü le ri miz o la rak þe re fi miz ve o nu - ru muz la oy na yan la ra kar þý hu kuk ze mi - nin de ge rek li mü ca de le ve ri le cek tir. Der ne ði mi zin ka pý la rý her za man ol du - ðu gi bi bü tün i yi lik le re ve gü zel in san la - ra so nu na ka dar a çýk o la cak týr. RÖPORTAJ TEMÝZE ÇIKTI Al man ya da baþ la yan ve Tür ki ye ye u za nan De niz Fe ne ri e.v dâ vâ sý en çok Tür ki ye De niz Fe ne ri ni ve yar dým a lan yok sul a i le le ri o lum suz et ki le di. Der - nek bu sü reç te if ti ra la ra ma ruz kal dý. Ba ðýþ çý ve gö nül lü le ri ni kay bet ti. Der - nek yö ne ti ci le ri, ba ðýþ çý la rý, gö nül lü le ri, yüz yý lýn i yi lik ha re ke ti ne gö nül ver - miþ ha yýr se ver ler, top lum ö nün de i ti bar sýz laþ tý rýl ma ya ça lý þýl dý. An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ta ra fýn dan 4 yýl ön ce baþ la tý lan so ruþ tur ma so nu cun da ni ha yet Tür ki ye De niz Fe ne ri i çin son nok ta ko nul du. Tür ki ye De niz Fe ne ri Der ne ði nin yet ki li le ri hak kýn da ta kip siz lik ka ra rý ve ril di ve der nek, med ya ka na lýy la ü ze ri ne a tý lan suçlama iddialarýndan ak lan dý. De niz Fe ne ri Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Av. Meh met Cen giz ta kip siz lik ka - ra rý ný ve 5 yýl dýr sü ren De niz Fe ne ri Dâ vâ sý ný bütün yön le riy le de ðer len dir di. ANKARA CUMHURÝYET BAÞSAVCILIÐININ 4 YIL ÖNCE BAÞLATTIÐI SORUÞTURMADA, TÜRKÝYE DENÝZ FENERÝ DERNEÐÝ'NÝN BÜTÜN YETKÝLÝLERÝ HAKKINDA TAKÝPSÝZLÝK KARARI VERÝLDÝ. ÜMÝT KIZILTEPE ÝSTANBUL GÜNEY AKDENÝZ ÝLLERÝ BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET Yeni Asya Gazetesi Güney Akdeniz Ýlleri Bölge Toplantýsý aþaðýdaki, tarih, yer ve saatte yapýlacaktýr. Bölge temsilcilerine duyurulur. (Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraþ) Yer: Kahramanmaraþ Tarih: 29 Nisan 2012 Pazar Saat: Ýrtibat: (0 532) Adres: Egemenlik Mahallesi 7. sokak. No: 20. Vakýf binasýnda Not: 28 Nisan Cumartesi misafirlerimiz akþam kalacak þekilde gelebilirler. 29 Nisan Pazar sabahý kahvaltý arasý Dosya No: 2009/1 TAL. Örnek No: Tapu Kaydý : Kastamo nu Ý li, Dev re ka ni Ýl çe si, Ka ra çam Kö yü, Kra ven Mev ki i, 123 A da, 1 Par sel, 102,04 m 2 4 cilt 381 say fa da ka yýt lý Ah þap e v va sýf lý ta þýn ma zýn ta ma mý Hali Hazýr Durumu : Parsel üzerinde 1 adet 2 katlý ahþap ev mevcuttur. Binanýn çatý örtüsü kiremit ile örtülüdür. Bina senelik o lup % 85 o ra nýn da yýp ran mýþ týr. Ze mi ne o tu rum a la ný 102 m 2 dir. 2 Sý nýf A Gru bu ya pý sý ný fý na gir mek te dir. Dev re ka ni Ýl çe mer ke zi ne 12 Km me sa fe de dir. Ka ra çam Kö - yü nün Dev re ka ni Ýl çe mer ke zin e u la þý mý as falt yol dan sað lan mak ta dýr. E lek trik, su, yol gi bi hiz met ler mev cut tur. A ra zi nin to pog ra fîk ya pý sý düz gün dür. Ar sa be de li: 510,20 TL Ah þap Ev be de li: 6,612,19 TL dir Ýmar Durumu : Devrekani Belediye Baþkanlýðýndan alýnan cevabi yazýlarda taþýnmazýn belediye imar planý dýþýnda olduðu bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : 7.122,39 TL Satýþ Saati : 11:00-11:10 Arasý 2- Tapu Kaydý : Kastamonu Ýli, Dev re ka ni Ýl çe si, Ah lat çýk Kö yü, Av lo lo ri çi Mev ki i, 128 A da, 4 Par sel, 4,122,01 m 2 2 cilt 126 say fa da ka yýt lý Tar la ta þýn ma zýn ta ma mý Hali Hazýr Durumu : Toprak yapýsý týnlý-kumlu olup % 3-4 eðimli dir. Ku ru ta rým a ra zi si vas fýn da dýr. Ta þýn ma zýn ta ma mý borç lu a dý na ka yýt lý dýr. Ýmar Durumu : Devrekani Belediye Baþkanlýðýndan alman cevabi yazýlarda taþýnmazýn belediye imar planý dýþýnda olduðu bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : 7.013,86 TL Satýþ Saati : 11:20-11:30 Arasý 3- Tapu Kaydý : Kastamonu Ýli, Devrekani Ýl çe si, Ah lat çýk Kö yü, Me zar lý küs tü mev ki i, 124 a da, 9 par sel, 6.775,70 m 2 2 cilt 101 say fa da ka yýt lý tar la va sýf lý ta þýn ma zýn ta ma mý Hali Hazýr Durumu : Toprak yapýsý kumlu -týnlý olup % 4-5 eðimli dir. Ku ru ta rým a ra zi si vas fýn da dýr. Ta þýnma zýn ta ma mý borç lu a dý na ka yýt lý dýr. Ýmar Durumu : Devrekani Belediye Baþkanlýðýndan alýnan cevabi yazýlarda taþýnmazýn belediye imar planý dýþýnda olduðu bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : TL Satýþ Saati : 11:40-11:50 Arasý 4- Tapu Kaydý : Kastamonu Ýli, Devrekani Ýl çe si, Ah lat çýk Kö yü, Kö se ler Mev ki i, 147 A da, 6 Par sel, 9.133,79 m 2 4 cilt 366 say fa da ka yýt lý Tar la va sýf lý ta þýn ma zýn ta ma mý Hali Hazýr Durumu : Toprak yapýsý az taþlý olup % eðimlidir. Kuru tarým arazisi vasfýndadýr. Taþýnmzýn tamamý borçlu adýna kayýtlýdýr. Ýmar Durumu : Devrekani Belediye Baþkanlýðýndan alýnan cevabi yazýlarda taþýnmazýn belediye imar planý dýþýnda olduðu bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : ,24 TL Satýþ Saati : 14:00-14:10 Arasý 5- Tapu Kaydý : Kastamonu Ý li, Dev re ka ni Ýl çe si, Ah lat çýk Kö yü, Me zar lý küs tü Mev ki i, 124 A da, 5 Par sel, 5.550,22 m 2 1 cilt, 97 say fa da ka yýt lý Tar la va sýf lý ta þýn ma zýn ta ma mý Hali Hazýr Durumu : Toprak yapýsý kumlu -týnlý olup % 4-5 eðimlidir. Ku ru ta rým a ra zi si vas fýn da dýr. Ta þýnma zýn ta ma mý borç lu a dý na ka yýt lý dýr. Ýmar Durumu : Devrekani Belediye Baþkanlýðýndan alýnan cevabi yazýlarda taþýnmazýn belediye imar planý dýþýnda olduðu bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : 8.325,33 TL Satýþ Saati : 14:20-14:30 Arasý 6- Tapu Kaydý : Kastamonu Ýli, Devrekani Ýlçesi, Ah lat çýk Kö yü, Bað köy Mev ki i, 138 A da, 14 Par sel, 5.149,56 m 2 4 cilt, 319 say fa da ka yýt lý Tar la va sýf lý ta þýn ma zýn ta ma mý Hali Hazýr Durumu : Toprak yapýsý kumlu -týnlý olup % 3-4 eðimlidir. Ku ru ta rým a ra zi si vas fýn da dýr. Ta þýnma zýn ta ma mý borç lu a dý na ka yýt lý dýr. Ýmar Durumu : Devrekani Belediye Baþ kan lý ðýn dan a lý nan ce va bi ya zý lar da ta þýn ma zýn be le di ye i mar pla ný dý þýn da ol du ðu bil di ril miþ tir. Muhammen Bedeli : 7.724,34 TL Satýþ Saati : 14:40-14:50 Arasý 7- Tapu Kaydý : Kastamonu Ýli, Devrekani Ýl çe si, Ah lat çýk Kö yü, Bað köy Mev ki i, 138 A da, 23 Par sel, 8.566,09 m 2 4 cilt, 328 say fa da ka yýt lý Tar la va sýf lý ta þýn ma zýn ta ma mý Hali Hazýr Durumu : Parsel ü ze rin de bir a det kar gir a hýr bu lun mak ta dýr. Yýð ma tuð la in þa a e dil miþ tir. Ça tý ör tü sü o luk lu çin ko i le ör tü lür. Bina senelik o lup % 50 o ra nýn da yýp ran mýþ týr. Ze mi ne o tu rum a - la ný 110 m 2 dir. 1. sý nýf B gru bu ya pý sý ný fý na gir mek te dir. Söz ko nu su taþýnmaz Devrekani Ýlçe merkezine Km me sa fe de o lup u la þým as falt yol da sað lan mak ta dýr. E lek trik, su, yol gi bi hiz met ler mev cut tur. Ar azi nin to pog ra fik ya pý sý düz gün dür. Kar gir a hý rýn be de li: 7.535,00 TL. Tar la be de li: ,36 TL dir. Ýmar Durumu : Devrekani Belediye Baþkanlýðýndan alýnan cevabi yazýlarda taþýnmazýn belediye imar planý dýþýnda olduðu bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : ,36 TL Satýþ Saati : 15:00-15:10 Arasý 8- Tapu Kaydý : Kastamonu Ýli, Devre ka ni Ýl çe si, Ah lat çýk KÖ YÜ, Kö yi çi Mev ki i, 117 A da, 3 Par sel, 1.288,31 m 2 1 cilt, 349 say fa da ka yýt lý Ah þap iki kat lý ev ve ah þap 3 a det a hýr ve ah þap sa man lýk ve bah çe si vas fýn da ki ta þýn ma zýn ta ma mý Hali Hazýr Durumu : Par sel ü ze rin de 1 a det 2 kat lý ah þap, 1 a det 2 kat lý kar gir ev 2 a det ah þap a hýr 1 a det ku ru luk ve 1 a det ah þap sama n lýk mev cut tur. 2 KAT LI KAR GÝR EV: Yýð ma tuð la i le in þa a e dil miþ tir. Ça tý ör tü sü ki re mit ile örtülüdür. Bina senelik % 60 oranýnda yýpranmýþtýr. Zemine oturum alaný 50 m 2 dir. 3. Sýnýf A grubu yapý sýnýfýna girmektedir. 2 KATLI AHÞAP EV : Çatý örtüsü kiremitle örtülüdür. Bina senelik olup Binanýn çatý örtüsü kiremit ile örtülüdür. % 60 oranýnda yýpranmýþtýr. Zemine oturum alaný 75 m 2 dir. 3. Sýnýf A grubu yapý sýnýfýna girmektedir. AHÞAP AHIR, KURULUK VE SAMANLIK : Çatý örtüsü oluklu çinko ve kiremitle kaplýdýr. Binalar senelik olup % 80 oranýnda yýpranmýþtýr. Binalarýn zemine oturum alaný toplam: 260 m 2 dir. Binalar 1. sýnýf B grubu yapý sýnýfýna girmektedir. Taþýnmazlar Devrekani Ýlçe merkezine Km mesafededir. Elektrik, su, yol gibi hizmetler mevcuttur. Arazinin topografik yapýsý düzgündür. Arsa bedeli: 5.153,24 TL Kargir ev Bedeli: ,00 TL Ahþap ev bedeli: ,00 TL Ahýr, kuruluk, samanlýk Bedeli: 7.124,00 TL dir. Ýmar Durumu : Devrekani Belediye Baþkanlýðýndan alýnan cevabi yazýlarda taþýnmazýn belediye imar planý dýþýnda olduðu bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : ,24 TL Satýþ Saati : 15:20-15:30 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da DEV RE KA NÝ HÜ KÜ MET KO NA - ÐI O TO PAR KI ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe - rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü DEV RE KA NÝ HÜ KÜ MET KO NA ÐI O TO PAR KI ad re sin de yu ka - rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý - la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar - týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan; a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ - týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe - þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de - nir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me - le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la - cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o - lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer - rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril - di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi almak isteyenlerin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur - ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. DEVREKANÝ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Res mi Ý lan lar lan.gov.tr'de. Deniz Fene ri Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Av. Meh met Cen giz, takipsizlik kararýný ve 5 yýl dýr sü ren De niz Fe ne ri Dâ vâ sý ný bütün yön le riy le de ðer len dir di.

10 10 29 NÝSAN 2012 PAZAR SPOR Y EMRE'YE BÜYÜK ÞOK FUT BOL FE DE RAS YO NU TAH KÝM KU RU LU, TRAB ZONS POR LU FUT BOL CU ZO KO RA'NIN PFDK'NIN EM RE BE LÖ ZOÐ - LU HAK KIN DA KÝ KA RA RI NA YAP TI ÐI Ý TÝ RA ZI DE ÐER LEN DÝ RE REK, FE NER BAH ÇE LÝ FUT BOL CU HAK KIN DA Ý DA RÝ TED BÝR UY GU LAN MA SI NA KA RAR VER DÝ. EM RE BU GÜN KÜ BE ÞÝK TAÞ MA ÇIN DA DA FOR MA GÝ YE ME YE CEK. Em re Be lö zoð lu'na ye ni ce za ge le cek. TÜRKÝYE TURU BUGÜN SONA ERECEK, ÖDÜLLERÝ GÜL VERECEK 48. Cum hur baþ kan lý ðý Tür ki ye Bi sik let Tu ru'nun 8. ve son e ta - bý bu gün Ýs tan bul'da ger çek leþ - ti ri le cek. Sul ta nah met Mey da - ný'nda sem bo lik star tý ve ril dik - ten son ra, sa hil yo lun da baþ la - ya cak o lan 121 ki lo met re lik e - tap ta bi sik let çi ler, Cad de bos - tan Sa hi li'nde fi niþ gö re rek ya - rý þý ta mam la ya cak lar. Ya rýþ ne - de niy le bu gün sa at 11.30'da Sul ta nah metmey da ný, 12.45'de Ke nedy Cad de si, 13.15'de Bo - ða zi çi Köp rü sü tra fi ðe ka pa tý la - cak. A na do lu ya ka sýn dan i se sa at 09.00'dan i ti ba ren Cad de - bos tan Sa hil Yo lu, sa at 13.00'ten i ti ba ren i se Bað dat Cad de si tra fi ðe ka pa lý o la cak. Ö DÜL LE RÝ GÜL VE RE CEK 48. Cum hur baþ kan lý ðý Tür - ki ye Bi sik let Tu ru'nda de re ce ye gi ren spor cu la ra ö dül le ri ni Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ve re cek. Tür ki ye Bi sik let Fe de - ras yo nu'ndan ya pý lan a çýk la - ma da, Cum hur baþ ka ný Ab dul - lah Gül'ün ya rýþ so nun da fi niþ a la ný na ge le ce ði ve de re cey le gi ren spor cu la ra ö dül le ri ni tak - dim e de ce ði be lir til di. TÜR KÝ YE Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Tah kim Ku - ru lu, Trab zons por lu fut bol cu Zo ko ra'nýn, PFDK'nýn Em re Be lö zoð lu hak kýn da ki ka ra rý na yap tý ðý i ti ra zý de ðer len di re rek, Fe ner bah çe li fut - bol cu hak kýn da i da ri ted bir uy gu lan ma sý na ka rar ver di Ya pý lan a çýk la ma da, Trab zons por lu fut bol - cu Di di er Zo ko ra'nýn i ti ra zý ü ze ri ne TFF Tah kim Ku ru lu Baþ ka ný'nýn çað rý sýy la dün o la ða nüs tü bir top lan tý ger çek leþ ti ril di ði ak ta rý lýr ken, TFF Pro - fes yo nel Fut bol Di sip lin Ku ru lu'nun (PFDK) Fe - ner bah çe li fut bol cu Em re Be lö zoð lu i le il gi li ka - ra rý na i liþ kin dos ya nýn gö rü þül dü ðü be lir til di. CEZASINI DOLDURDU, YENÝ CEZA KAPIDA Dos ya nýn ma hi ye ti ge re ðin ce, o la ya i liþ kin gö - rün tü ü ze rin de in ce le me yap mak a ma cýy la bi lir ki - þi nin hu zu ra a lý na rak de ðer len dir me le ri nin din len - di ði ak ta rý lýr ken, ''Ya pý lan mü za ke re ne ti ce sin de, Fut bol Di sip lin Ta li mat na me si'nin 84. mad de si dik ka te a lý na rak, Fe ner bah çe li fut bol cu su Em re Be lö zoð lu hak kýn da i da ri ted bir uy gu lan ma sý na, in - Hi da yet Türkoðlu NBA nor mal sezon ha ber þam pi yo nu ol du ÝNTERPRESS'ÝN, Tür ki ye de ki i ki bi - ne ya kýn u lu sal ve ye rel ya zý lý ba sýn da çý kan ha ber le ri mer cek al tý na al dý ðý a - raþ týr ma, 25 A ra lýk tan bu ya na NBA de oy na nan maç lar hak kýn da top lam 5 bin 841 a det ha be rin ya yýn - lan dý ðý ný or ta ya çý kar dý. Bas ket bo lun kal bi nin at tý ðý NBA de ki Türk o yun - cu la rýn, ül ke miz de ki ha ber yan sý ma - la rý ný da a raþ tý ran In ter press ra po ru - na gö re hak kýn da en çok ha ber, NBA de bu yýl on bi rin ci se zo nu nu ge çi ren Hi da yet Tür koð lu ü ze ri ne çýk tý. Bu se zon Or lan do Ma cig for - ma sý al týn da ba þa rý lý maç lar çý ka ran Hi da yet, top lam da 868 de fa spor say - fa la rýn da yer a la rak is min den en çok söz et ti ren bas ket bol cu ol du. Sü per ye te nek le rin þov lar la bü tün leþ ti ði NBA de, All Star son ra sý oy na nan Fahir Çelikbaþ Yelken Yarýþý start alýyor YELKENDE Fa hir Çe lik - baþ Ku pa sý'nýn son e tap ya rý þý bu gün Ýs tan - bul'da ya pý la cak.de niz - Bank TAYK Tro fe si'nin ilk ku pa sý nýn sa hi bi nin bel li o la ca ðý Fa hir Çe - lik baþ Ku pa sý'nýn son a - ya ðý A ta köy par ku run - da ger çek leþ ti ri le cek. Ya rýþ ta e kip le ri kuv vet li ku zey rüz ga rý nýn kar þý - la ya ca ðý bil di ri lir ken, yak la þýk 30 tek ne ku pa - yý ka za na bil mek i çin mü ca de le e de cek. ce le me nin de va mý na ka rar ve ril miþ tir'' de nil di. PFDK, Spor To to Sü per Fi nal Þam pi yon luk Gru - bu'nda Fe ner bah çe i le Trab zons por a ra sýn da oy na - nan maç ta, bor do-ma vi li fut bol cu Di di er Zo ko - ra'ya ha ka re ti ne de niy le Fe ner bah çe li fut bol cu Em - re Be lö zoð lu'na oy çok lu ðuy la 2 res mi mü sa ba ka - dan men ce za sý ver miþ ve o yun cu ce za sý ný bu gün oy na na cak Be þik taþ kar þý laþ ma sý ön ce si dol dur - muþ tu. Mil li fut bol cu, bu ge liþ me ü ze ri ne bu gün kü Be þik taþ der bi sin de de for ma gi ye me ye cek. Kadýköy'de derbi heyecaný Süper Final Þampiyonluk Grubu'nda Fenerbahçe ile Beþiktaþ bugün karþý karþýya gelecek. Þükrü Saracoðlu Stadý'nda saat 19.00'da baþlayacak dev maçý hakem Halis Özkahya yönetecek. Alex'in durumu kesinlik kazanmadý. SÜPER Fi nal Þam pi yon luk Gru - bu'nun 3. haf ta sýn da e ze li ra kip ler Fe ner bah çe i le Be þik taþ bu gün Ka dý - köy'de kar þý kar þý ya ge le cek. Fe ner - bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda sa - at 19.00'da baþ la ya cak ma çý, ka ri ye - rin de ilk der bi si ne çý ka cak ha kem Ha lis Öz kâh ya yö ne te cek. Öz kah - ya'nýn yar dým cý lýk la rý ný Mus ta fa Em - re E yi soy i le Ser kan Gen çer ler ya pa - cak. Dev ma çýn dör dün cü ha ke mi i - se Sü ley man A bay. Sü per Fi nal'de ki ilk 2 ma çý ný da ka za nan ev sa hi bi Fe - ner bah çe, 40 pu an la, li der Ga la ta sa - ray'ýn 2 pu an ge ri sin de i kin ci sý ra da yer a lýr ken, ilk 2 ma çýn dan da pu an - sýz ay rý lan Be þik taþ i se 28 pu an la dör - dün cü sý ra da bu lu nu yor. Fe ner bah - çe, bü yük ta raf tar des te ði al týn da oy - na ya ca ðý ma çý ka za na rak, ge çen haf - ta dep las man da Ga la ta sa ray'ý ye ne - rek zir ve de ya ka la dý ðý a van ta jý sür - dür mek is ti yor. Ka dý köy'de se yir ci des te ðin den yok sun mü ca de le e de - cek Be þik taþ i se, Sü per Fi nal'de ilk pu an la rý ný ka za nýp, Trab zons por i le gi riþ ti ði ü çün cü lük ya rý þýn da da ha faz la fi re ver me mek a ma cýn da. F.BAHÇE'NÝN HEDEFÝ 3 PUAN Lig ve Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý mü - ca de le le rin de þam pi yon luk he def le - ri ne do lu diz gin i ler le yen sa rý-la ci - vert li e ki bin, e ze li ra ki bi kar þý sýn da pu an kay bý na ta ham mü lü yok. Ge - çen haf ta Ga la ta sa ray ö nün de al dý ðý kri tik ga li bi yet le þam pi yon luk ya rý þý - na or tak o lan Fe ner bah çe, sa rý-kýr - mý zý lý e kip le o lan pu an far ký ný 2'ye dü þü re rek el de et ti ði ö nem li a van ta - jý sür dü re bil mek i çin 3 pu an dan baþ ka sý ný dü þün mü yor. Ýlk iki maçýnda Kadýköy'de Trabzonspor'u 2-0, Türk Telekom Arena'da da Galatasaray'ý 2-1'lik skorlarla yenen sarý-lacivertli ekip, Süper Final'de seyircisi önünde çýkacaðý ikinci maçta da galibiyet arayacak. BEÞÝKTAÞ SÝFTAH PEÞÝNDE Be þik taþ, u zun sü ren ga li bi yet has re ti ne son ver mek is ti yor. Lig de - ki son ga li bi ye ti ni Ma ni sas por kar þý - sýn da a lan ve bu ga li bi ye tin ar dýn - dan yap tý ðý 5 maç ta ta raf tar la rý ný se - vin di re me yen si yah-be yaz lý ta - kým,bu gün kü ma çý ka za na rak, u zun sü re dir dü þü þe ge çen per for man sý ný son lan dýr ma yý he def li yor. Be þik taþ, Sü per Fi nal Þam pi yon luk Gru - bu'nda ge ri de ka lan 2 haf ta da pu an a la ma dý. Sü per Fi nal'in ilk ma çýn da Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda li der Ga la ta - sa ray'a 2-0 ye ni len si yah-be yaz lý e - kip, 2. maç ta i se dep las man da Trab - zons por'a 1-0 mað lup ol du. Ligde ve kupada þampiyonluk hedeflerine doludizgin ilerleyen sarý-lacivertli futbol takýmýnýn, bugün Beþiktaþ ile yapacaðý derbide puan kaybýna tahammülü yok. FOTOÐRAF: A.A maç lar da Mil wa u ke e Bucks for ma sý al týn da gös ter di ði üs tün per for mans i le dik kat le ri ü ze ri ne çe ken Er san Ýl - ya so va hak kýn da ya yýn la nan 722 ha - ber le i kin ci sý ra yý a lýr ken, Do ðu Kon - fe ran sý ný bi rin ci sý ra da ta mam la yan Chi ca go Bulls ta oy na yan Ö mer A þýk 710 ha ber le ü çün cü ol du. Hidayet medyada 868 defa habere konu oldu. Beþiktaþ Milangaz FI BA E u ro C hal len ge Ku pa sý'nda Ma car Szol - no ki O laj ta ký mý ný ye ne rek fi na le yük se ldi. FOTOÐRAF: A.A Beþiktaþ Avrupa'da FÝNAL OYNUYOR BASKETBOLDA FI BA E u ro C hal len ge Ku pa sý'nda Ma car Szol no ki O laj ta ký mý ný ye ne rek fi na le yük se len Be þik taþ Mi lan gaz'ýn fi nal de ki ra ki bi, Fran sýz ta ký mý E lan Cha lon ol du. Ma ca ris tan'ýn Deb re cen ken tin de ki Fö nix Spor Sa lo nu'nda, yak - la þýk 2 bin 500 Ma car bas ket bol se ve rin iz le di ði Szol no ki O laj-be þik taþ Mi lan gaz ma çý nýn ar dýn dan oy na nan dört lü fi na lin di ðer mü ca de le si ni Fran sýz e ki bi ka zan dý. E lan Cha lon, baþ tan so na üs tün oy - na dý ðý maç ta Rus ya'nýn Tri umph Lyu bertsy ta ký - mý ný ye ne rek, a dý ný Be þik taþ Mi lan gaz'ýn ar - dýn dan fi na le yaz dý ran i kin ci ta kým ol du. Be þik taþ Mi lan gaz ve E lan Cha lon a ra sýn da oy na na cak ve ku pa da þam pi yon o la cak ta ký mý be lir le ye cek fi nal ma çý bu ak þam Fö nix Spor Sa lo nu'nda ya pý la cak. Kar þý laþ ma NTV Spor'dan nak len ya yýn la na cak. Fenerbahçeli voleybolcular þampiyonluðu kutladý AROMA Erkekler Voleybol 1. Ligi final serisinde Arkasspor'a üstünlük kurarak þampiyon olan ve üst üste 3. sezonda bu baþarýyý tekrarlayan Fenerbahçe Grundig takýmý, þampiyonuluðu düzenlenen geceyle kutladý. Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan habere göre, basýna kapalý olarak gerçekleþen þampiyonluk kutlamasýna, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dinçay ve oyuncularýn yaný sýra, teknik ve idari kadronun katýldýðý bildirildi. Bu sezon lig þampiyonluðunun yaný sýra, Türkiye Kupasý ve Süper Kupa'nýn da sahibi olan Fenerbahçe Grundig Erkek Voleybol Takýmý, ligde ise üst üste 3., toplamda da 4 þampiyonluðuna ulaþmýþtý. TV'DE BUGÜN Real Madrid-Sevilla: NTV Spor Çaykur Rizespor-Giresunspor: TRT Avaz Denizlispor-Akhisar Gençlikspor: TRT Tavþanlý Linyitspor-Elazýðspor: TRT Konyaspor-Adanaspor: TRT Anadolu Eskiþehirspor-Bursaspor: Lig TV Fenerbahçe Ülker-Tofaþ: Lig TV Aliaða Petkimspor-Galatasaray MP: Lig TV Novara-Juventus: Euro Futbol Siena-Milan: Smart Spor Sakaryaspor-Güngörenspor: TRT Zaragoza-Athletic Bilbao: NTV Spor Tottenham-Bleckburn: Lig TV Rennes-Ajaccio: Lig TV Fenerbahçe-Beþiktaþ: Lig TV Udinese-Lazio: Euro Futbol Lille-Paris St. Germain: Lig TV3 TFF 1. LÝG'DE BUGÜN Çaykur Rizespor-Giresunspor (Yeni Rize Þehir) Karþýyaka-Boluspor (Alsancak) Konyaspor-Adanaspor (Konya Atatürk) Kasýmpaþa-Kayseri Erciyesspor (R. Tayyip Erdoðan) Denizlispor-Akhisar Belediyespor (Denizli Atatürk) Bucaspor-Göztepe (Ýzmir Atatürk) TKÝ Tavþanlý Linyitspor-Elazýðspor (Tavþanlý Ada) Sakaryaspor-Güngörenspor (Sakarya Atatürk)

11 Y 29 NÝSAN 2012 PAZAR HABER 11 Gönüllü doktorlarýn bulunduðu 15 kiþilik heyet,yeþilköy Havalimanýndan THY'nin tarifeli uçaðýyla Gazze'ye hareket etti. FO TOÐ RAF: A A Yeryüzü Doktorlarý GAZZE YE GÝTTÝ GÖNÜLLÜ DOKTORLAR, ÝSRAÝL'ÝN SON SALDIRILARINDA YARALANANLAR ÝLE TIBBÎ MÜDAHALE ÝMKÂNI BULAMAYAN FÝLÝSTÝNLÝLERÝN TEDAVÝSÝ ÝÇÝN GAZZE'YE GÝTTÝ. Sadece bir göktaþýna bile sahip olsa en deðerli þirket olacak. Göktaþýndaki deðerli metalleri iþletecekler ABD DE u zay da ki gök taþ la rýn da bu lu nan tril yon lar ca do lar de ðe rin de de ðer li me tal le ri iþ let me yi a maç la yan ve a ra la rýn da Go og le yö ne ti ci le ri ve ün lü yö net men Ja - mes Ca me ron ýn da bu lun du ðu bir çok ün lü i sim þir ket kur du. Tek no lo ji si te le rin de yer a lan ha be re gö re, gö - zü nü ön ce lik le ge ze gen bi lim ci John S. Le wis in keþ fet - ti ði A mun 3554 gök ta þý na di ken þir ket, bu gök ta þýn da bu lu nan 8 tril yon do lar de ðe rin de ki pla tin yum, 8 tril - yon do lar de ðe rin de ki de mir ve ni kel i le 6 tril yon do lar de ðe rin de ki ko balt ma de ni ni iþ let me yi ba þa ra bi lir se dün ya nýn en bü yük ve zen gin þir ke ti o la bi le cek. Pla ne - tary Re so ur ces ad lý þir ke tin ku rul du ðu ön ce ki gün a çýk - la nýr ken, uz man lar, þir ke tin ya tý rým cý la rý ve des tek çi le - ri nin i sim le ri ne ba ka rak, þir ke tin ro bot lar la bu ma de ni el de et me ye ça lý þa ca ðý ný be lir ti yor lar. An ka ra / a a YER YÜ ZÜ Dok tor la rý e ki bi, Ýs ra il in son sal dý rý la rýn da ya - ra la nan lar i le týb bî mü da ha le im ka ný bu la ma yan Fi lis tin li le - rin te da vi si a ma cýy la Gaz ze ye git ti. Gö nül lü dok tor la rýn bu - lun du ðu 15 ki þi lik he yet, THY nin ta ri fe li u ça ðýy la Gaz ze ye ha re ket et ti. A ta türk Ha va li ma nýnda u ça ðýn kal ký þýn dan ön - ce a çýk la ma ya pan Yer yü zü Dok tor la rý Der ne ði Ý kin ci Baþ - ka ný Ke rem Ký nýk, ya ra lý ve has ta la rýn te da vi si ve a me li yat - la rý nýn ger çek leþ ti ril me si nin, der nek o la rak Fi lis tin de yü rüt - tük le ri ça lýþ ma lar dan bi ri ol du ðu nu söy le di. Ký nýk, Gaz - ze de, ö zel lik le Ýs ra il in son sal dý rý la rýn da ya ra la nan la rýn ya ný sý ra týb bi mü da ha le fýr sa tý bu la ma yan bin 500 e ya kýn has ta - nýn te da vi le ri ni yap ma yý a maç la dýk la rý ný kay det ti. Bu kap - sam da yak la þýk 800 has ta i çin iþ lem ya pýl dý ðý ný, 80 e ya kýn has ta nýn da a me li ya tý nýn ger çek leþ ti ril di ði ni an la tan Ký nýk, Biz bu ça lýþ ma la rý Fi lis tin Be yaz El ler Der ne ðiyle bir lik te ger çek leþ ti ri yo ruz. Gaz ze ye bu ça lýþ ma lar çer çe ve sin de ü - çün cü gi di þi miz. O ra ya 10 ki þi lik bir he kim kad ro suy la gi de - ce ðiz ve i ki fark lý has ta ne de ça lý þa ca ðýz de di. Ký nýk, bir haf - ta bo yun ca Gaz ze de ka la cak la rý ný di le ge ti re rek, þöy le de - vam et ti: O ra da ki ya ra lý ve has ta la rýn te da vi le ri i çin ça lý þa - ca ðýz. Bu ça lýþ ma yý her ay ger çek leþ ti ri yo ruz. Am bar go al - týn da bu lu nan Gaz ze ye ko lay ko lay týb bî mal ze me ve i lâç gi re mi yor. A de ta a çýk ha va ha pis ha ne si gi bi ol du ðun dan bu ra da e ði tim so run la rý da o lu þu yor. Bu ra da ki dok tor la rýn e ði ti mi ya pý la mý yor. Bu ne den le Fi lis tin de dok tor lar her tür lü a me li ya tý ger çek leþ ti re mi yor. Do la yý sýy la ya ra lý ve has - ta lar bek le mek zo run da ka lý yor. Me se lâ kan ser has ta la rý o - ra da te da vi o la ma dýk la rý gi bi, dý þa rý da çý ka mý yor. Biz o ra da - ki sað lýk ça lý þan la rý ný e ði ti yo ruz, has ta ne le ri ne de týb bî mal - ze me ve ci haz yar dým la rý ya pý yo ruz. Ýs tan bul / a a CERN de ye ni bir a to mal tý par ça cýk bu lun du ZÜ RÝH Ü ni ver si te sinden fi zik çi ler, Av ru pa Nük le er A raþ týr ma Mer ke zi nde ki (Cern) dün ya nýn en bü yük par ça cýk çar pýþ tý rý cý sý o lan Bü yük Had ron Çar pýþ tý rý cý - sý nda ki (BHÇ) de ney le rin de ye ni bir a to mal tý par ça cýk bul du lar. Zü rih Ü ni ver si te - si nden ya pý lan a çýk la ma da, Ce nev re de ki dev çar pýþ tý rý cý da, bi li nen mad de nin en kü çük ya pý taþ la rýn dan üç ku ar kýn o luþ tur du ðu bar yon par ça cý ðý nýn ye ni bir tü rü - nün tes bit e dil di ði be lir til di. A to mal tý par ça cý ðýn doð ru dan göz le ne me ye cek ka dar de ðiþ ken ol du ðu i fa de e di len a çýk la ma da, bar yon par ça cý ðý nýn e lek trik o la rak nötr ve küt le si nin bir lit yum a to mu ka dar ol du ðu kay de dil di. A raþ týr ma cý la ra gö re, bu ye ni par ça cý ðýn keþ fi nin, mad de nin ya pý sý ný be lir le yen fi zi ðin dört te mel kuv ve tin - den bi ri si o lan (güç lü et ki le þi mi) an la ma ya yar dým cý ol ma sý bek le ni yor. An ka ra / a a

12

13 8 29 NÝSAN 2012 PAZAR 29 NÝSAN 2012 PAZAR l SAYI: 58 YENÝ ASYA GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ ÝLÂVESÝDÝR Asr-ý ký ya met te, Asr-ý Sa a det genç le ri - 1 SELCAN NESÝL POZÝTÝF PENCERE SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com B un dan son ra E lif te ki kö þe miz de ör nek genç ler o la rak ta ným la dý ðý mýz ve di ðer genç le re de ken di le rin de ki ga lip müsbet duy gu la rý ha re ke te ge çir me le ri nok ta sýn da fay da lý o la ca ðý ný dü þün dü ðü müz genç ör nek le ri ne yer ve re ce ðiz. Ta biî çok öy le i sim len dir me den zi ya de, ya pý lan gü zel fi il le rin ön pla na çe kil me si ve di ðer in san lar da da Ben de bir þey ler yap ma lý yým he ye ca ný u yan dýr ma sý he def len mek te dir. Ta biî siz ler den de, i de al genç ör nek le ri nok ta sýn da kö þe mi ze kat ký la rý o la ca ðý ný dü þün dü ðü nüz ör nek ler var sa, bi ze i let me ni zi is ti yo ruz. Bu, ar ka da þý nýz o la bi lir, ta ný dý ðý nýz bi ri si o la bi lir, duy du ðu nuz bi ri si o la bi lir ya da gen ci niz o la bi lir bek li yo ruz. Ön ce bi zim bi rik miþ ar þi vi miz den baþ la ya lým. Ba ka lým Fur kan ý tak dir e de cek ve o na duâ lar e de cek mi si niz? Fur kan he nüz yir mi li yaþ lar da. Týp Fa kül te si o ku yor. Çok de þif re ol ma ma sý i çin o ku lun dan ve de tay bil gi le rin den bah set me ye ce ðim. Böy le genç ler pek de ken di le rin den bah se dil sin is te mez ler. Doð ru su he men yüz le ri ký za rý yor. Fur kan a sa hip ol du ðu ni met le ri ha týr la tý yo rum, hiç o ra lý ol mu yor ve mi mik le riy le ce vap ver me ye ça lý þý yor, a ma bir kaç cüm le de ku ru yor: Ho cam böy le þey ler bi zim de ðil ki, bun lar ü ze rin de ta sar ru fu muz ol sun. Al lah ver di ði ka bi li yet le ri ve sâ ir ni met le ri ken di yo lun da kul la nýl ma sý ný is ti yor. Hat ta kul lan ma mak ga rip sen me li dir. di yor. Fur kan ýn cüm le le ri ni þöy le bir teþ bih le da ha ya kýn dan an la mak müm kün dür. Her tür lü ko nu da yar dým cý o lan ba ba ya kar þý, o ðul ve ya ký zýn ba ba nýn ta ma men is tek le ri ter si ne bir ha ya týn i çi ne gir me si gi bi bir þey. El bet te her ba ba ken di kim li ðin de, kül tü rün de, de ðer le rin de bir ev lâ dý ol sun is ter. Hat ta bu nun i çin de e lin den ge len gay re ti gös te rir. A ma ev lât a si o lur sa, o za man iþ ler ka rý þýr. El bet te in sa ný ya ra tan Al lah da, ya rat mýþ ol du ðu bu a kýl ta þý yan mah lû ka týn Ken di si ni ta ný ma la rý ný, ya pý nýz ve ya yap ma yý nýz de di ði þey le ri dik ka te al ma la rý ný, ver di ði ni met ler i çin de te þek kür de bu lun ma la rý ný di le mek te dir. Ýþ te e ðer in san bu kul luk hâ li ni ser gi le mez se, o za man ve ri len ni met le ri hak et me di ði gi bi, ve ri le cek ni met le rin de ö nü ke sil miþ o la cak týr. Oy sa, ken di si ne ve ri len ni met le rin þük rü nü ya pa bi len in sa na, da ha gü ze li ve da ha faz la sý ve ri le bi le cek tir. Týp ký bu nun gi bi, bi zi mad dî ve ma ne vî ni met ler le do na tan Ya ra tý cý mý za kar þý, O nun is te dik le ri ni yap ma mak ve ya is te me dik le ri ni yap mak pek þýk kaç ma ya cak týr. O za man is ter is te mez ki þi ken di ha ya tý na o lum suz þe kil de kas tet miþ o lu yor. Ýþ te Fur kan bu na dik kat le ri çe ki yor. Ýn sa nýn ken di si ne, bel li mak sat la rý i çin ve ril miþ o lan e ma ne ti u nut ma ma sý ge re ði ne i þa ret e di yor. O nun i çin, ken di ni, duy gu la rý ný, his le ri ni, za ma ný ný, im kân la rý ný ken di nin ve a i le si nin, ül ke si nin hay rý na kul la nan genç man za ra sý de yin ce be nim ak lý ma hep o ge li yor. Li se öð ren ci siy ken, il gi a la ný ný da ha çok dil ü ze rin de yo ðun laþ týr dý. Ýn gi liz ce si ni cid dî o ran da i ler let ti. Hem de öy le öð ren di ki, ka zan mýþ ol du ðu týp fa kül te sin de ki ha zýr lýk sý na vý ný yük sek ba þa rý gös te re rek aþ tý. Fur kan, hep i le ri yi dü þü ne rek ya þa dý ðý gün le ri ni þe kil len dir di. Ken di ni ya rýn la ra hep ha zýr tut tu. Ar ka daþ la rý ge zi le re, tur la ra ka tý lýr ken, eð len ce le re gi der ken Fur kan, ya zýn sý cak la rýn da ki tap lar la meþ gul, in ter net te he de fi i le FOTOÐRAF: ESMA LALE meþ gul ol du. Ön ce le ri ba ba sý, Ne dir oð lum bu in ter net ta kýn tý sý? Bu i þe bu ka dar za man a yýr man doð ru mu? de diy se de, ge nel ya pý sý ný bil di ði ve gü ven de duy du ðu i çin, faz la da ka rýþ ma dý. So nun da or ta ya çý kan so nuç hem Fur kan ýn in ter net te ne i le meþ gul ol du ðu nu gös ter di, hem de ken di ni bir i ki yýl meþ gul e de cek dil ha zýr lý ðýn dan kur tar dý. Fur kan þim di ler de in törn ol du. Ya ni o ar týk (ya kýn da) bir dok tor. Hem de ya rýn la ra da ir pek çok plan la rý, he def le ri o lan bir dok tor. Za ma ný ný o lum lu iþ ler pe þin de de ðer len di ren le rin el de e de cek le ri so nuç lar el bet te, ba þa rý lar o la cak týr. De nil di ði gi bi, ba þa rý te sa dü fî de ðil dir. Fur kan ýn yap tý ðý bir gü zel þey de, sa nal or ta mýn pek çok ki tap la rý na u la þýp, on la rý o ku muþ. Çok cid dî bir bil gi ha zi ne si ne sa hip ol muþ. Ko nu þur ken kul lan dý ðý ke li me ler ge liþ me yi ve de ði þi mi çok net gös te ri yor. Ö zel lik le ya ban cý di li nin de ol ma sý, ya ban cý dil de ki kay nak la rý, ki tap la rý çok da ha ra hat ve ko lay o ku ya bil me si ni ne ti ce ver miþ. Hat ta o ki tap la rýn di li ni öy le ö züm se miþ ki, bir i ki ta ne si ni Türk çe ye ter cü me bi le ya pa bi le ce ði ni i fa de e di yor. Gün cel me se le ler le il gi li bir kaç gü zel ma ka le yi Türk çe ye çe vir miþ ve bir ga ze te de ya yýn lat mýþ. Ken di si nin ya ban cý dil de ki ki tap lar ko nu sun da ba zý çe vi ri ça lýþ ma la rý ya pa ca ðý ný ve çe vi ri ki tap la rý da ya pa bi le ce ði ni i fa de et me si, ya kýn ve u zak ge le cek le il gi li plan la rý nýn de vam et ti ði ni gös te ri yor. Fur kan ýn en ti pik ö zel li ði i se, ka fa sý nýn mut la ka bir þey le ri dü þü nü yor ol ma sý dýr. Zi hin sü rek li bir þey le rin pe þin de dir. A de ta zi hin, his ler, in san da ki di ðe r güç un sur la rý prog ram lan mýþ gi bi, her an bir þey ler bul ma ve a ra ma he ye ca ný i çe ri sin de ol du ðu nu gös te ri yor. Ta biî be nim Fur kan la il gi li a sýl gün de me ge tir mek is te di ðim i se, Fur kan ýn, ma hal le mes ci di miz de ki i ba det sa at le rin de ki he ye ca ný ve bü tün va kit na maz la rýn da tak ke si ni ba þýn dan ek sik et me yen bir genç ol ma sý dýr. Ge çen ler de bak tým, mes cit te ki pek çok yaþ lý in san lar da bi le tak ke kul lan mak ge le ne ði yok ken, bi zim dok to run genç ya þýn da ba þýn da ki bem be yaz tak ke i le na ma za gel me si, ol duk ça duâ lar al ma sý na ve si le o lu yor. Ma hal le de pek faz la kim se i le ir ti ba tý ol ma yan Fur kan ý, a ma as lýn da ma hal le de ta ný ma yan kim se yok. Her kes o nun ba þa rý lý o lu þu nu, e fen di li ði ni, va kit na maz la rý na o lan has sa si ye ti ni tak dir le a ný yor ve ço cuk la rý na, genç le ri ne bu mo del gen ci ör nek gös te ri yor lar. Sor gu lan mýþ bir i ba det ya pý yor ol du ðu i ba det le rin den an la þý lý yor Fur kan ýn. Ya ni ne den i ba det e di yor ol du ðu nun far kýn da. Fur kan ýn, i ba det ler, kul luk, i nanç gi bi ko nu lar da da ol duk ça cid dî bir bi ri ki mi ken di ni gös te ri yor. Fur kan, nesl-i ce di din sa de ce bir nu mu ne si. Bu to hum lar, ge le cek bah çe si nin çi çek le ri, mey ve le ri o la cak in þa al lah. Re sû lul lah a (asm) mek tup Se lâm sa na Ya Ra su lal lah, Se lâm se nin â li ne, as ha bý na ve bü tün se ni se ven, sa na â þýk gö nül le re ol sun Za man â hir za man, Me kân se nin has re ti nin bur cu bur cu kok tu ðu u zak bir di yar Gül le rin bi le boy nu bü kük Gül ko ku na o lan fi ra kýn bir a teþ mi sâ li yü rek le ri ka vur du ðu þu a sýr da yýz Se nin yok lu ðu na aç tý ðý mýz þu göz le ri miz de göz yaþ la rý mýz nö bet tu tu yor kir pik le ri miz de Bu hic ran ya ra mýz gün be gün ar tý yor E fen dim Si ne le ri mi zin ku rak bir çöl mi sâ li çat la yýp, de rin o yuk lar o luþ tur du ðu ru hu muz Bir ney gi bi se nin a dý ný tek rar lý yor sa yý sýz ke re, se ni a ný yor her ne fes te Ne ça re sa na lâ yýk bir üm met ol mak tan u zak ah vâ li mi zin u tanç de ni zin de bo ðu lu yo ruz. Bel ki ka pý na gel me ye da hi yü zü müz yok, sen den þe fa ati ni is te me ye, A ma bi li yo ruz ki sen Rah me ten lil-â le mîn sin, â lem le re rah met o la rak gön de ril din. Sen ki dün ya ya teþ rif et ti ðin de ilk sö zün Üm me tim ol du Bi zi biz den çok dü þü nüp, hâ li mi ze ü zül dün Ey Gö nül ler Sul ta ný! Nur ce mâ li ni gö ren bah ti yar la rýn dan o la ma dýk bel ki Se nin bu lun du ðun or ta mý pay la þa ma dýk, Hat ta ça ðýr dý ðýn da ge len ku ru bir dal par ça sý bi le o la ma dýk Dað, taþ, arz ve se ma da bu lu nan bü tün can lý, can sýz var lýk lar sa na se lâm ve rir ken, Se nin du ân la bir lik te bü tün kâ inat tit rer ken, Biz gaf le tin kör ku yu la rýn da ne ka dar da u za ðýz sen den Ki fa yet siz ka lý yor cüm le le rim, he ce le rim bi le mah zun bu ha li miz den Bin ler ce ok sap la ný yor ci ðe ri me, se ni ha týr la ma dý ðým her â nýn a za býy la ku ru yor i çim Lâ kin dý þa rý dan ku ru ma ya yüz tu tan ka bu ðu mun ö zün de yi ne sen var sýn Ya Ha bî bal lah (asm)! Se ni gör me den i nan dýk ve sev dik Hem de öy le bir sev gi dir ki bu; a na mýz dan, ba ba mýz dan ve ca ný mýz dan da ha çok sev dik. Söz le rim an lat mak ta a ciz ka lýr ken sev gi ni, bin ler ce par ça ya ay rý lý yor kal bim Yi ne de par ça la nan her zer re nin çe kir de ðin den se nin aþ kýn dam lý yor Ey Ne bî! Ge le me dim ya ný na, yüz sü re me dim misk ko kan Rav za na, Ne o lur ça ðýr da ge le yim ya ný na E fen dim! Bir neb ze ol sun di ner bel ki sen siz li ðin a cý sý Rab bim, at tý ðým her a dým da, al dý ðým her ne fes te, ya þa dý ðým her gü nüm de sa na da ha ya kýn o la bil me yi na sip et sin! Â min!

14 2 29 NÝSAN 2012 PAZAR 29 NÝSAN 2012 PAZAR 7 RAÞÝT YÜCEL MERVE ÝRÝYARI man ma il.com Ö mür kýy met li e ma net tir ANADOLU NUN SÝNESÝ GECELER Ge ce ler ha kim ol du bir an da her þe ye Bu bir ha yat ka nu nu i di. Ge ce ler hep ol du. Böy le ku rul du dün ya nýn ni za mý. Bir çok a cý ge ce ya þan dý. Bir çok se vinç de öy le. Ýn san bu Her þey o na i liþ ti, her þey o nu ren ci de et ti. Ýn san, kud ret li zan net ti ði þey le rin yü zün de a ciz li ði ni fark et ti. Ni ce kah ka ha lar hep ge ce a týl dý. Göz yaþ la rý ba zen se le dö nüþ tü. Ge ce ler der gâh-ý Ý lâ hi ye ye u za nan el le ri gör dü. Bir çok du â ge ce ka bul e dil di. Kim se siz lik ler i çin de bo ca la yan in san lar, ak lýn iz aç ve ta ci zin den kur tul - mak i çin sar hoþ lu ða ve eð len ce ye kaç tý lar. A ma yi ne sa bah ol muþ, dert ler ve çýk maz lar tek rar ha ya ta ha kim ol muþ tu. Ýn san lý ðýn yý ðýn ca so run la rý giz li ve a çýk de vam et ti. En mû te na hu zur i ba det ler de ya þan dý. Bi li yor duk; Bi zi bir bi len var dý. Bi zi biz den da ha i yi ta ný yan, is tek le ri mi ze ce vap ve ren, bek len ti le ri mi ze il gi siz kal ma yan Bir in san i çin bun dan da ha de ðer li bir þey ta sav vur e de mi yo rum. Yer yü zü in san la rý nýn kýy tý rýk me kâ ný na u laþ ma nýn ve is tek le ri nin ye ri ne ge ti ril me si nin ne ka dar zor ol du ðu nu ya þa ya rak gö rü yo ruz. Bu bir po zi tif yak la þým dýr. Ýn sa na hu zur ve rir. Kalp te ra hat lýk, a i le ge çi min de su hu let, rý zýk ta be re ket, ma i þet te ko lay - lýk, dün ye vî iþ le rin de mu vaf fa ki yet te min e der. Ha di se le rin dað lar vâ rî yü kü nün ü ze rin den at lar. Ge ce le rin ka ran lý ðý dü þün ce le rin ay dýn lý ðý na en gel o la ma dý. Ve bir çok in san uy ku nun de rin gaf le tin de yu var la nýr ken, sec de ler de sa - bah la yan la rýn ruh dün ya la rý el bet te çok fark lý i di. Gü na hý ge le nek hâ li ne ge ti ren le rin ha yat la rý bun la rý bir tür lü an la ya ma dý. Ha ya tý bil dik le ri ez ber ler i le ya þa dý lar. Ýn san lar hep ge ce le ri ya þa dý. Gün düz le ri ge ce den pek fark lý de ðil di. Dün ya sar hoþ lu ðu a hi re tin ke sin bek len ti si ni on la ra u nut tur du. Mev cut ha zýr lez zet le re al dan dýk. Hem de se ve se ve, ba zen de aþk de re ce sin de... Ge ce ler i se me sa i si ne de vam et ti. Ve her gün dü zün ak þa mýn da bir ge ce yi ya þa ya rak Biz ler i se o ge ce ler de yap týk ders le ri mi zi. Se vip se vin dir dik. Ke li me ler dün ya mý zý ay dýn lat tý. Dost lar i le ku cak laþ týk. Ra ha tý mý zý, ra ha tý mý zý boz mak i le de ðer len dir dik. Ge ce ler an lat mak i le bit me di. Her ge ce nin sa ba hý bi ze ar tý ve ek si ler ge tir di. Gaf let uy ku sun da ki ka ran lýk la rýn i se hiç sa ba hý ol ma dý. B a ba an nem ve fat e de li yýl lar geç ti. A ma her za man o nun ya þa mak tan zi ya de ö lü mü is te di ði ni bi li yo rum. Ö lün ce bü tün dert le ri nin bi te ce ði ni, ye ni bir ha ya ta baþ la ya ca ðý ný dü þü nür dü. De dem le her tar týþ ma la rýn da Öl sem de kur tul sam! der di. Oy sa ki ö lüm yüz leþ me mey da nýy dý, yap týk la rý mý zýn bi rer bi rer ö nü mü ze ge ti ril di ði bir yer di. Bel ki böy le dü þün se, bu nu as la söy le mez di... Ben o nu çok se vi yor dum. Ba na tek rar o gün le ri mi ha týr la tan i se, a san sör de kal mam ol du. O an ö lü mün as lýn da ne ka dar ya kýn ol du ðu nu his set tim. Ö lüm ak lý ma ge lin ce de ba ba an ne min sü rek li öl mek is te di ði ni, fa kat ö lü mün o nu da ha is te me di ði ni ve Al lah ýn ver di ði müh let ak lý ma gel di. De mek ki Al lah ba na bir fýr sat da ha ver miþ ti. Týp ký ço cuk düþ tü ðün de o na u za nan el gi bi, o an Al lah da ba na e li ni u zat mýþ tý. Tek ba þý ma ol ma nýn ver di ði kor ku i le sa de ce du â et tim. De mek ki du â la rým kar þý lý ðý ný bu lu yor muþ, de mek ki ya pa ca ðým þey ler da ha bit me miþ. Yo lun so nu be nim i çin da ha gel me miþ ti. Hâ lâ ya þý yor i sek ya pa cak la rý mýz da ha bit me miþ tir, bel ki bir töv be bek le ni yor dur ve ya ya pa ca ðý mýz i yi a mel ler Gö re vi ni ta mam la yan lar git mi yor mu tek tek? Ya pa cak la rý bit miþ, u nu nu e le miþ e le ði ni as mýþ o lan lar a mel - le ri i le yüz leþ me ye git mi yor mu? Ney sa tan bir a töl ye de u zun va zo la ra ko nan ney ler gi bi yiz a de ta. He pi miz ham bir ka mýþ o la rak saz lýk lar da i ken bi ri le ri biz le ri ke ser, ilk ön ce pü rüz le ri miz te miz le nir, son ra i çi miz sýr la nýr ve de lik le ri miz de li nir, her de lik a cý týr i çi mi zi, a te þi i le sa rar bü tün be de ni mi zi, fa kat ol gun laþ tý rýr biz le ri, son per de miz de a çýl dý ðýn da pa re pa re ol mu þuz dur. Baþ pa re miz ba þý mý za ge çi ril di ðin de ol mu þuz dur. Boy la rý fark lý dýr, bo ðum la rý, þe kil le ri, a ma her za man ay ný se si çý ka rýr. Za man ge lir ký rý lýr, çat lar, a ma hiç bir za man ben li ðin den bir þey kay bet mez. Ö nem li o lan o nun la ne üf len di ði dir. Ýn san lar da bu þe kil de de ðil mi dir? Ö nem li o lan biz o la bil mek tir. Ben lik ten kur tul mak týr. E vi mi zin sa lo nun da ço cuk lu ðum dan be ri a sý lý o lan tab lo da þöy le der: Ýn san bir yol cu dur, yol cu luk i se; â lemi er vah tan, rahm-ý ma der den, sa ba vet ten, ih ti yar lýk tan, dün ya dan, ka bir den, ber zah tan, ha þir den, sý rat tan ge çer bir u zun se fer-i im ti han dýr. 1 He pi miz u zun bir im ti han da yýz, çok zor, a ma so nuç la rý ba kî mut lu luk o lan. Dün ya da ki a mel le ri miz to hum la rý mýz ve ba zen bir söz i le çü rü ye bi le cek to hum lar... Ö nem li o lan to hum la rý mý zý di ri tu ta bil mek, ve rim li top rak la ra di ke bil mek ve i yi ü rün ler a la bil mek, en ö nem li si de her za man ha yýr lý sý ný is te mek. Ha yýr lý sý de di ði miz de Rab bi miz za ten bi zim i çin en ha yýr lý ka pý la rý a ça cak týr. Hiç bir kar þý lýk sýz du â ol maz mýþ, fa kat her du â nýn da vak ti var mýþ. Bel ki ba ba an ne min du â sý da ka bul ol du ve ken di si ne bi çi len öm rü is te me di... Boþ ha yat lar, boþ du â la rý ge ti rir. Do lu ha yat lar i se do lu du â la rý ge ti rir. Ý man in sa ný ger çek ten in san e der, hat ta sul tan e der. Ya þar ken her þe yin kýy me ti ni bi le lim. Ab dül hak Ha mit mi sâ li e þi ö lün ce kýy met bi len ler den o lur i sek hiç bir za man ka za na ma yýz: Ey vah ne yer, ne yâr kal dý Gön lüm do lu ah-u zâr kal dý Þim di bu ra day dý git ti el den Git ti e be de ge lip e zel den Ben git tim o hak sar kal dý Bir kö þe de ta ru mar kal dý Ba ki o e ni si dil den ey vah Bey rut ta bir me zar kal dý 2 Yol cu yuz, her da im se fe rî yiz, her da im bi le ti mi zi a la bi li riz. Al lah kalp le ri miz de ki le ri bi li yor i ken, hâ lâ ya pa cak bir þey le ri miz var i ken, her za man Gü zel gö re lim, gü zel dü þü ne lim ve ha yat tan lez zet a la lým in þa al lah Dip not lar: 1- Ri sâ le-i Nur dan. 2- Ab dül hak Ha mit Tar han-mak ber.

15 6 29 NÝSAN 2012 PAZAR 29 NÝSAN 2012 PAZAR 3 Ha þir mi sâ li NUR SE ZA SA ÐIR - ÞEY MA KÖS ME NE Son perde Az za man da ye þil lik sar dý her ya ný, Kup ku ru a ðaç la ra kim ver di ca ný, Sa nat kâ rý ný me rak e dip i yi ta ný, Ma ri fe tul lah i le ar tar, in sa nýn i ma ný, Kay bet tim se ni Ye þi lin her ren gi to nu et ra fa ha kim, On dan gel miþ o ver miþ el bet hü küm, Her þey O na e mir ber, hem mah kûm, Kül li i ra de iþ ler, yok as la ta hak küm, ey dost, bul be ni! Ku ru ke mik i ken, a ðaç la ra gel di can, Ka fa yo rup da dü þün mez mi in san, Bak gel di ge çi yor bi le yevm-i Ni san, Ýn san da o lur mu bun ca nis yan, Bir ha þir nu mu ne si a de ta ilk ba har, Mü dak kik bir öl çü i le ey le na zar, Kâ i nat ki ta bý ný kim do ku du kim ya zar, Uç suz bu cak sýz, son suz lu ða u zar, Al mak ge rek, bun dan ib ret le ders Ýþ te ge ze gen ler Jü pi ter, Ay, Mars, Dün ya dön se ma a zal lah bir an ters Ký ya met ko par o za man, Al lah (cc) bes Bu gü zel ba ha rýn var mý em sâ li? Ha þir bir nu mu ne si o nun mi sâ li, Ha ki kat der si dir de ðil kurt ma sa lý, A hi ret yur du ah bâ ba dost la ra vi sâ li, Ta sar ruf-u Rab ba nî al týn da tü müy le ha yat Kün fe ye kûn em ri i le ko lay ga yet Rü cû e de cek si niz der yü ce â yet, Ýd ra ke ma lik, a ciz de ðil sen þa yet HA SAN YE ÞÝL KA YA A rý yo rum ken di mi yi tir di ðim yer de. A ra mý yo rum ne so kak lar da ne cad de ler de, Sa de ce ru hu mun de rin lik le rin de, me ca lim ka dar i ne bil di ðim yer de. Ge zi yo rum ken di ö züm den ha ber siz bu be den le. Ba zen so ru yo rum ken di me Ni ye ve ne den va rým? Bir ce vap bul sam so ru ma id rak e dip an lar mý yým? Ya lan dýr dün ya yý doð ru dan a yý ran, Bun ca ya lan i çin de doð ru yu zor dur bu lan, Ben gi bi çok tur ya lan dün ya i çin de kay bo lan. Þim di lik meç hul vus lat ne za man? A ra mak da zor muþ me ðer bul mak da, Ö lü gi bi tes lim ge rek miþ ben li ði. Ey Hakk a ya kîn ol muþ dost, u za ðým, çok u zak lar da Ba tý yo rum gü neþ gi bi u fuk lar da Ey dost u zat ki e li ni, sen de bi ti re yim der di çi le yi, Gün gi bi ay dýn lýk bi le yim ka ran lýk ge ce yi. Yor gu num ö mür yo lu nu a dým la mak tan, Yor gu num bu la ma dý ðým ken di mi a ra mak tan Gaf le tin uy ku su na dal mak tan. Ni ha yet bul dun be ni, gös ter din ben li ði mi. Be ni bul di ye u yan dým dost gel dim ka pý na Sen le ba har e riþ sin öm rü mün ký þý na, Kal bim da im mef tun ol sun nu ru na, Al ben den ba na da ir ne var sa, Git me ye yim var lýk i le yok luk yur du na. Al gö tür be ni yal nýz bý rak ma bu ýs sýz sah ra da. Ar týk bý rak ma ne o lur bir an ol sun nef sim le baþ ba þa, Bý rak ma ye ter ki ka pýn da ka la yým, Ra zý yým ka pýn da bir hiç o la yým. Þim di ye ka dar be ni hep ben a ra dým A ra mak la bu lun maz mýþ an la dým Ga fil gez dim zi yan gün ler de sen siz Be ni sen a ra mýþ sýn, be ni sen bul muþ sun. Ben sa na u zak i ken, sen ba na ben den ya kýn ol muþ sun. Ta bezm-i e lest ten hay ran ol du ðum dost ol muþ sun Se ni gör dü ðüm ilk an da, za man e riþ ti vus la ta, Yi tik ha li mi bul dun ver me din ba na, An lam sýz ha ya tý ma sen ol dun en bü yük ma na, Kö len ol mak i le þe ref len mek di le ðim, sen gi bi sul ta na Ta li bim ey sul ta ným! Da i ma ka pýn da kal ma ya Ka pýn da bir kur ban da ben ol ma ya O nur lu ka pýn da bir hiç ol ma ya. FA TÝH SÝ MÝT er sin den Boz ya zý ya M doð ru yo la çý kar ken yo lun kaç sa at sür dü ðü nok ta sýn da ih ti lâf var dý. Na sýl gi de ce ðiz? di ye en di þe le nir ken Boz ya zý lý kar deþ le ri mi zin gön der di ði mih man dar sa ye sin de kap tan la rý mýz ra hat la dý. Yol lar da ki vi raj lar da ne fes le ri mi zi tut tuk, ge ce nin de ver di ði hal le bir hay li ür kü tü cüy dü. As lýn da gün düz vak ti muh te þem bir man za ra sý ol du ðu nu duy duk, a ma te mâ þâ e de mi yor duk. 4 sa at sü ren yol cu lu ðun ne ti ce sin de ni ha yet Boz ya zý Ye ni As ya Ga ze te si Tem sil ci li ði ne var dýk. Boz ya zý lý kar deþ le ri miz bi zi he ye can la bek li yor lar dý. 15 bin nü fus lu Boz ya zý nýn ken di si kü çük hiz me ti bü yük tü. Ya kýn za man da yap mýþ ol duk la rý ker mes le ti yat ro mu zu hal ka a çýk bir or ga ni zas yon o la rak dü zen le miþ ler di. A ma cýn Boz ya zý lý la ra ce ma a ti mi zi ve Üs ta dý du yur mak ol du ðu nu di le ge tir di ler. On lar da ki bu gay ret bi zi de þev ke ge tir miþ ti. Ha zýr la mýþ ol duk la rý çor ba la rý yu dum lar ken Boz ya zý lý ab la la rý mýz la ta nýþ týk. Sa bah sa at da bu luþ mak ü ze re an la þýp ev le re da ðýl dýk. Sa bah Ye ni As ya Tem sil ci li ði nin ö nün de top lan dýk. Ah met Yýl dý rým A ða bey reh ber li ðin de Boz ya zý tu ru mu za baþ la dýk. Ýlk ön ce A li Ga rip A ða be yin muz se ra sý ný gez dik. Mu zun ya ra tý lý þýn da ki ha ri ka lýk la rý hay ran lýk la te ma þa et tik. Ar dýn dan A rif Kýr A ða be yin dut se ra sý na git tik. A ða bey le rin ha zýr la dý ðý pa ket le re el le ri miz le ka ra dut lar dan top la yýp ye me nin lez ze ti ne var dýk. Se ra nýn sý ca ðýn dan ne fes a la maz hâ le ge lin ce ay rýl dýk; bi raz da ha kal say dýk Nur Ta le be si ye di ði ni sün net ler de yip a ðaç lar da ki dut la rý sün net le ye cek tik! Boz ya zý-a na mur a ra sýn da ki A na mu ri um an tik ken ti ne, son ra sýn da da Ka ra ma noð lu Mah mut Be yin yap týr dý ðý, a ma ya pý sý pek be ðe nil me yip tek rar ta di lât tan ge çe rek ma mu re a dý ný a lan Ma mu re Ka le si ne git tik. Ma mu re Ka le si nin burç la rýn dan Ak de niz i sey re der ken man za ra o ku nan e zan la bü tün leþ ti. Ýç i çe üç ka le den o lu þan Ma mu re Ka le si ne ve muh te þem man za ra sý na do ya ma dan vak ti miz ký sýt lý ol du ðu i çin ay rýl dýk. De ni ze sý fýr o lan Boz ya zý Mer kez Ca mii Kon fe rans Sa lo nu na gi dip ha zýr lýk la - ra baþ la dýk. Ti yat ro ön ce sin de be le di ye ho par lö rün den a nons ya pý la rak bü tün Boz ya zý lý ha ným lar ti yat ro ya dâ vet e dil di. Ya þa nan e lek trik ke sin ti si do la yý sýy la ti yat ro bi raz rö tar yap ma sý na rað men Boz ya zý lý lar sa býr la bek le di ler. Ve ti yat ro nun son se an sý ný oy na dýk. So na gel miþ ol mak bi ze bi raz bu ruk an lar ya þat tý. Tat lý te lâþ lar so na er miþ ti. Ar týk dö nüþ yo lun day dýk. O to büs kü çük bir mey ve bah çe si ha li ne dön müþ tü: Muz lar, çi lek ler, e rik ler, sa la ta lýk lar. Ba ha rýn bol luk ve be re ke ti i le Rab bi mi zin bu ö zel in â mý ný a fi yet le ye - dik. Ta bi hep si lez ze ti þü kür i çin di. Yol cu luk yi ne baþ la mýþ tý. Ge ce vak ti deh þet al dý ðý mýz vi raj lý yol la rý Rab bü sse mâ vâ ti ve l-ard â ye tiy le te fek kür e di yor duk. Gök le yer a de ta bir leþ miþ gi biy di. Biz bu lut la rýn a ra sýn da yol cu lu ðu mu za de vam e der ken, Ak de niz de gü ne þin ba tý þý bi ze Lâ u hib bu l-â fi lîn â ye ti ni o kut tu. Bu or ga ni zas yon la rýn ba ha ra o lan te va fu ku, te fek kür pen ce re le ri mi zin ge niþ le me si ni sað la dý. Bu u zun dö nüþ yol cu lu ðun da An tal ya Se rik e uð ra yýp na maz ve ye mek mo la sý ver dik. Sa ðol sun Se rik li ab la la rý mýz ký sa sü re de ha zýr la dýk la rý ye mek le ve o mü te bes sim çeh re le ri i le yor gun lu ðu mu zu ha fif let ti ler. Al tý gün lük bu hiz met ker va nýn da mad dî ve ma ne vî des tek le riy le biz le ri bir an bi le yal nýz bý rak ma yan Ýz mir li ab la ve a ða bey le ri mi ze çok te þek kür e di yo ruz. Rab bi miz at tý ðý mýz a dým la rý hiz met i çin at ma yý na sip ey le sin, biz le ri bu dâ vâ dan ve is ti ka met ten a yýr ma sýn. Zi ya ret et ti ði miz bü tün þe hir le re tek rar te þek kür e di yo ruz. Rab bi miz biz le ri baþ ka hiz met ler de de bu luþ tur sun in þal lah

16 4 29 NÝSAN 2012 PAZAR 29 NÝSAN 2012 PAZAR 5 DÜÞÜNCE UFKU HALÝL ELÝTOK E mek li Müf tü / ha li le li il.com K ur ân ýn ge tir di ði me de ni yet te ha yat pren sip le ri o la rak be lir le di ði e sas lar dan bi ri si de yö ne ti ci lik te hiz met kâr lýk e sa sý ný ka bul et me si dir. Bun dan do la yý da Hz. Pey gam ber (asm): Ý da re ci lik, hiz met kâr lýk týr bu yu ra rak yö ne ti ci li ðin hiç bir za man men fa at a ra cý o la rak gö rü le me ye ce ði ni i fa de e der. Asr-ý Sa a det te böy le al gý lan mýþ ve uy gu la ma bu nun ü ze ri ne ic ra e dil miþ tir. Be di üz za man E mir dað Lâ hi ka sý nda bu hu su su þöy le i fa de e der: Ýs lâ mi ye tin i kin ci bir ka nun-i e sa sî si; þu ha dîsi þe rif tir: Me mu ri yet bir hiz met kâr lýk týr bir hâ ki mi yet ve ben lik i çin ta hak küm â le ti de ðil. Bu za man da ter bi ye-i Ýs lâ mi ye nin nok sa ni ye tiy le ve u bu di ye tin za a fi ye tiy le ben lik, e na ni yet kuv vet bul muþ. Me mu ri ye ti hiz met kâr lýk tan çý ka rýp bir hâ ki mi yet ve müs te bi dâ ne bir mer te be tar zý na ge tir di ðin den, ab dest siz, kýb le siz na maz kýl mak gi bi, a da let, a da let ol maz, e sa siy le de bo zu lur. Ve hu kuk-u i bad da zîr ü ze ber o lur. Hu kuk-u i bad, hu ku kul lah hük mü ne geç mi yor ki hak o la bil sin. Bel ki nef sa nî hak sýz lýk la ra ve si le o lur. 1 Ön ce yö ne ti ci ler ve yö ne ti len ler hak kýn da ki ba zý â yet le rin be lir til me sin de fay da var dýr: Da vud! Biz se ni ül ke de hü küm dar yap týk, sen de in san lar a ra sýn da a dâ let le hük met, key fi ne/nef si nin he ve si ne uy ma ki se ni Al lah yo lun dan sap týr ma sýn. 2 Re sû lüm! E ðer hü küm ve rir sen, a ra la rýn da a dâ let le hü küm ver. Þüp he siz Al lah, a dâ let li dav ra nan la rý se ver. 3 Al lah si ze e ma net le ri eh li ne ver me ni zi ve in san lar a ra sýn da hük met ti ði niz de a da let le hük met me ni zi em re der. Al lah bu nun la ne de gü zel ö ðüt ve ri yor. Þüp he siz Al lah her þe yi i þi ten dir, her þe yi gö ren dir. 4 Hâ sý lý, baþ lan gýç ta Mû sâ ya, ken di kav min den, genç bir ku þak tan baþ ka i man e den ol ma dý. Kav mi, Fi ra vun un ve yö ne ti ci le rin, ken di le ri ne iþ ken ce e de cek le rin den kor ku yor lar dý. Çün kü Fi ra vun o ül ke de son de re ce des pot ve çok a þý rý gi den ler den di. 5 Yö ne ti len ler hak kýn da ki ba zý â yet ler i se þöy le be lir til miþ tir: Ey i man e den ler! Al lah a i tâ at e din, pey gam be re ve siz den o lan i da re ci le re/yö ne ti ci le re de i tâ at e din! E ðer her han gi bir þey de an laþ maz lý ða dü þer se niz; Al lah a ve â hi ret gü nü ne (ger çek ten) i na ný yor sa nýz, o nu Al lah a ve Re sûl ü ne gö tü rün. Bu si zin Kur ân me de ni ye tin de yö ne ti len ve yö ne ten ler i çin da ha ha yýr lý dýr ve so nuç ba ký mýn dan da da ha gü zel dir. 6 Öy le gö rü lü yor ki, yö ne ti ci le rin en bü yük gö re vi, a da let li ol mak týr. Yö ne ti len le rin en bü yük gö re vi de, bu a da let li hü küm dar la ra i ta at et mek tir. Kur ân me de ni ye ti, hak ka ve a da le te da ya nýr. Yal nýz in sa nýn hu ku ku de ðil, ka rýn ca nýn hu ku ku bi le ih mâl e dil me miþ tir. Hat ta can sýz mad de le rin bi le hu ku ku gö ze til miþ tir ki, ya ra tý lýþ mak sa dý nýn dý þýn da her han gi bir þe yin har can ma sý is raf ka bul e di le rek men e dil miþ tir. Kur ân me de ni ye tin de, bir in sa ný hak sýz ye re öl dür mek, bü tün in san lý ðý öl dür mek le eþ de ðer gö rül müþ tür. Bi ri si nin gü na hý do la yý sýy la a i le si ne, ak ra ba sý na, mil le ti ne düþ man lýk da ya sak lan mýþ týr. Su çun þah sî li ði e sas ol muþ tur. Hz. Ö mer in (ra) ha li fe ol du ðu za man da Me di ne nin va roþ la rýn da ge ce nin ya rý sýn dan son ra do la þýr ken bir e vin ö nün de ne ya pa ca ðý ný bi le me yen þaþ kýn lýk i çe ri sin de bek le yen in sa na Hz. Ö mer (ra) yak la þýr ve so rar: Bu ra da ne bek li yor sun? Ey Al lah ýn ku lu! Sen kim sin? Bek le yen a dam: Sa na ne? Ni çin so ru yor sun? Git i þi ne, di ye kar þý lýk ver di. Ha li fe, a da mýn bu ce va bý na kýz ma dý. Ev den ge len ka dýn se si ne dir a ca ba? di ye sor du. A dam si nir li bir e da i le: Ni çin baþ ka la rý nýn mah re mi ye ti ne da lý yor sun? E vi ne git, uy ku ya dal. Na sýl ol sa sen de be nim gi bi ça re si zin bi ri sin, þu an da der di me der man o la ma ya cak sýn? A da mýn ver di ði bu kar þý lýk ü ze ri ne bu ev de bir þey ler ol du ðu nu dü þü nen Ha li fe, i yi ce yak laþ tý: Bel li ol maz, bel ki der di ne der man o la bi li rim. Yal nýz bu der di nin ne ol du ðu nu söy le ye ter. A dam is tek siz ve ü mit siz bir u mur sa maz lýk la ko nuþ tu: Ev den ge len ses a i le min se si dir. Þu an da do ðum san cý la rý çek mek te dir. Fa kat bir a da mým, sý cak sý cak i çi re cek ne bir ka þýk çor bam, ne de do ðum san cý sý çe ken has ta ya ba ka cak bir yar dým cým var dýr. Þu an da ça re siz lik i çin de ne ya pa ca ðý mý þa þýr mýþ va zi yet te bek le mek te yim! A da mý bü yük bir dik kat le din le yen Ha li fe Ö mer (ra): Sen bi raz cýk sab rey le, di ye rek o ra dan he men ay rýl dý ve e vi ne dön dü. Ýlk i þi ha ný mý Üm mü Gül süm ü ha re ke te ge çir mek ol du: Ey Üm mü Gül süm! Þu an da Al lah ýn rý za sý ný ka za na cak bir iþ yap mýþ ol mak is ter mi sin? El bet te ya E mi rel mü mi nin! Öy ley se kim se siz fa kir bir ka dýn, Me di ne nin dý þýn da þu an da do ðum yap mak ta dýr. Þu ra dan bi raz un, yað ve ye ni do ða cak ço cu ðun muh taç ol du ðu eþ ya yý da ya ný mý za a la rak he men yar dý mý na ko þa lým! Ku ca ðý na i çi un do lu tor ba yý a lan Ha li fe, di ðer do ðum eþ ya sý ný a lan Hz. A li nin (ra) ký zý Üm mü Gül süm i le ko þar a dým lar la þeh rin va roþ la rýn da ki e ve gel di ler. Ka pý da ay ný ça re siz lik i çin de yi ne bek le mek te o lan a dam, bu i ki ya ban cý yý gö rün ce se vin cin den ne ya pa ca ðý ný þa þýr mýþ tý. Kim ol du ðu nu bir tür lü kes ti re me di ði bu i ki in san dan bi ri i çe ri ye gi rip ha ný mýn yar dý mý na ko þar ken, er kek o lan da un tor ba sý ný ka pý ya bý ra ka rak o ra ya bir a teþ yak ma sý ný is te di. A dam kö þe bu cak tan top la dý ðý hur ma dal la rý ný tu tuþ tu rur ken Ha li fe de ya nýn da ge tir di ði ka zan la un çor ba sý pi þir me ye baþ la dý. Bu sý ra da i çe ri den za man za man du yu lan ses le rin de ke sil di ði an la þý lý yor du. Bir a ra Üm mü Gül süm: Ya E mi rel mü mi nin! Ar ka da þý na müj de le, bir oð lan ço cu ðu dün ya ya gel di! di ye ses len di. O sý ra da a te þin ö bür ta ra fýn da o tur mak ta o lan a dam, ken di si ne hiz met e de nin Ha li fe Ö mer ol du ðu nu an la yýn ca der hal ye rin den fýr la ya rak Ha li fe nin e li ni ö püp, hiz me ti bý rak týr mak is te di i se de Hz. Ö mer (ra) ih ta rý ný ver di. Þim di ye ka dar na sýl ser best çe o tur du i sen þim di den son ra da ser best çe o tur. Ben si zin Ha li fe ni zim, ya ni hiz met çi ni zim, an la þýl dý mý? Bi li yor sun ki, Re sû lul lah Bir mil le tin e fen di si, o mil le te hiz met e den dir bu yur du. Ben de þu an da si ze hiz met et mek is ti yo rum, hep si bu ka dar. A dam u tan cýn dan ký za rýr ken çor ba do lu ka za ný i çe ri ye gö tür me si ni is te di ve Ha li fe de þu müj de yi ver di. Ya rýn er ken den gel, du ru mun dü ze lin ce ye ka dar sa na Bey tü l-mal den ay lýk ver di re ce ðim! 7 Halk muh taç i ken yö ne ti ci ler bir e li yað da, bir e li bal da o la maz lar. Bu nu en ba riz an la tan Hz. Ö mer in (ra) ha li fe li ði za ma nýn da ce re yan e den bir o lay dýr. Bu o lay; Hic ri ü çün cü a sýr da ya þa mýþ Fa kih E bu l-leys in e se rin de þöy le nak le di lir: Me di ne de zey tin ya ðý sý kýn tý sý baþ gös te rir. Halk bir dir hem yað i çin gün ler ce ker van yol la rý göz ler ler, sý cak la rýn be yin le ri kay nat tý ðý gün ler de gün le ri ni sa at ler ce þeh rin ke nar la rýn da ge çi rir ler di. O gü nün Ha li fe si Hz. Ö mer (ra) bu sý kýn tý yý gö rün ce der hal ted bir a lýr ve ký sa za man da Þam a gön der di ði bir ker van dö ne rek de ve ler yü kü zey tin ya ðý ge tir tir. El le ri ne küp le ri ni a lan lar na maz gâh ta Hz. Ö mer in (ra) zey tin ya ðý tak sim et ti ði ye re ge le rek, küp le ri ni or ta lý ða yýð dý lar. Bu sý ra da üst üs te yý ðý lan küp le rin bir i ki si yu var la na rak Ha li fe nin ö nü ne ka dar gel di. Hz. Ö mer (ra) ken di si ne en ya kýn ge len kü pü dol dur mak ü ze re i ken bir ses: Al ya Ö mer, o be nim dir, di ye ses len di. Doð ru lup ba kan ha li fe kü pün sa hi bi ni gö rün ce e li ni küp ten der hal çe ke rek baþ ka bir kü pü dol dur ma ya baþ la dý. Küp sa hi bi nin bu na çok ü zül dü ðü nü gö ren Ha li fe: Ü zül me! Se ni en so na bý rak ma ya mec bu rum. Zi ra Ö mer ak ra ba sý na il ti mas e de rek hi lâ fet ma ka mý ný ya kýn la rý ný ko ru ma ya va sý ta yap tý de dirt miþ ol mak tan kor ka rým de di. Ha li fe bun la rý söy ler ken ya ný na yak laþ mýþ o lan bir ço cuk zey tin ya ðý tak si mi yap tý ðý ka býn dý þý na e li ni sü rü yor, par mak la rý na bu la þan yað la rý da saç la rý na bu laþ tý ra rak, ba þý ný yað lý yor du. Hz. Ö mer bu nu gö rün ce der hal ço cu ðu e lin den tu tup bir ber be re gö tür dü, saç la rý ný kes me si ni em ret ti ði ber be re þun la rý söy le di: Bu baþ ta dev let ma lý nýn bu la þýk la rý var dýr. Bu göv de ü ze rin de böy le bir ba þýn dur ma sý lâ yýk de ðil dir. An cak, dev let ma lý ný ba þý na ça lan mü kel lef ol ma yan bir ço cuk ol du ðu i çin baþ de ðil de baþ ta ki saç la rý kes mek ge re kir. Zey tin yað lý saç la rý ta ma men ka zý yý nýz! 8 Yö ne ti ci le rin yö net ti ði in san la ra kar þý þef faf ol ma sý ge re kir. Yok sa gü ve nin sar sýl dý ðý top lum lar da yö ne ti ci ye kar þý bir kuþ ku baþ lar, bu da gü ven siz li ðe se bep o la bi lir. Bu da giz li den giz li ye yö ne ti ci ye kar þý çe þit li ih ti lâl ha zýr lýk la rý na se bep o la bi lir. Bu nun bir ör ne ði ni Hz. Ö mer de (ra) gö rü yo ruz. Hz. Ö mer (ra), bir sa vaþ son ra sý ga ni met le ri tak sim et miþ ti. Her ke se bir par ça ku maþ düþ müþ tü. Fa kat, bu ku maþ tek ba þý na bir i þe ya ra mý yor du. Oð lu Ab dul lah ba ba sý na: Bu ku maþ tek ba þý na ne be nim, ne de se nin i þi ne ya ra mý yor. Ben hak ký mý sa na ve re yim de, ken di ne gü zel bir el bi se yap týr de miþ tir. Hz. Ö mer (ra) de oð lu nun he di ye si ni ka bul e de rek, bir el bi se yap týr mýþ tý. Bir kaç gün son ra, ü ze rin de bu el bi se ol du ðu hal de Cu ma gü nü hut be o ku mak ü ze re min be re çýk mýþ tý. Ey Mü min ler! Be ni din le yin ve ba na u yun der de mez, ar ka saf lar da o tu ran fa kir bir zât a ya ða kal ka rak: Ey Mü min le rin E mi ri! Se ni din le mi yo rum ve sa na i ta at et mi yo rum. Çün kü sen Al lah ve Ra sû lü nün yo lun dan git mi yor sun de di. Ha li fe, bu bü yük id di a kar þý sýn da sar sýl dý: Ne den? di ye sor du. O zât se be bi ni þöy le i zah et ti: Ga ni met tak si min de biz ler den hiç bi ri ne el bi se dik ti re cek ka dar bir ku maþ düþ me di ði hal de, gö rü yo rum ki, sen o ku maþ tan faz la al mýþ, ken di ne el bi se yap týr mýþ sýn. Hz. Ö mer (ra), he sa bý ný ve re me ye ce ði bir id di ay la kar þý laþ ma yý bek li yor du. Bu nu du yun ca ra hat la mýþ tý. Ce ma at i çin de bu lu nan oð lu Ab dul lah a i þa ret et ti. Hz. Ab dul lah (ra) da kal kýp du ru mu i zah et ti. Pa yý na dü þen ku ma þý ba ba sý na ver di ði ni söy le di. Halk se vinç liy di. Göz ler i kaz da bu lu nan za ta yö nel miþ ti. O zat a ya ða kalk tý ve Þim di ko nuþ Ey Mü min le rin E mi ri! Se ni din li yor ve sa na i ta at e di yo rum de di. Bu nun ü ze ri ne el le ri ni Rab bi ne a çan a da let kut bu Ha li fe Hz. Ö mer (ra) þöy le du â et ti: Ey Rab bim, Sa na son suz hamd e di yo - rum ki, be ni ya pa ca ðým ha tâ lar dan do la yý i kaz e de cek bir üm me te ha li fe et miþ sin. 9 Dev let yö ne ti ci si nin yö ne ti len le re gü ven ver me si ge re kir. Yok sa kuþ ku lu bir or tam da i da re ci lik yap mak müm kün de ðil dir. Yö ne ti ci le rin a i le fert le ri ne de çe ki dü zen ver me si ge re kir. Yö ne ti ci le rin a i le ef ra dý na sa hip çýk ma sý ge re kir. Bu na ör nek o la rak Hz. Pey gam ber in (asm) ve fat e den e þi Hz. Ha ti ce nin (r.an ha) bir ak ra ba sý na sa hip çýk ma ha di se si bu nun en ba riz ör ne ði dir. Al lah Re sû lü (asm), Hz. Ha ti ce nin ü ze ri ne i kin ci bir e þi hiç bir za man al ma mýþ týr. Çün kü Hz. Ha ti ce ye son de re ce bað lýy dý. O nu çok se vi yor du. Bir gün yaþ lý ve be li a de ta rü kû e der ce si ne bü kül müþ bir ba yan hur ma da lýn dan bir deð ne ðe da ya na rak Hz. Pey gam ber in (asm) ka pý sý ný ça lar. Hz. A i þe (r.an ha), Hz. Pey gam ber e (asm) yaþ lý bir ba ya nýn gel di ði ni söy ler. Hz. Pey gam ber (asm) Gel sin der. Yaþ lý ba yan bas to nu na da ya na da ya na Hz. Pey gam ber in (asm) hu zu ru na gi rer gir mez, Hz. Pey gam ber (asm) o nu ta ný dý ve he men ye rin den kal ka rak o na hur ma lif le rin den ya pýl mýþ min de ri ni ver di ve yer gös ter di. O ra da bu lu nan Hz. Ö mer (ra) ve Hz. A i þe bu du ru ma þa þý ra rak Hz. Pey gam ber e (asm), Ya Re su lul lah! Si zi a ya ða kal dý ran ve min de ri ni zi ken di si ne ver di ði niz bu Dip not lar: 1- Be di üz za man; E mir dað Lâ hi - ka sý, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan - bul-1994, s Sad Sû re si, 38/ Ma i de Sû re si, 5/ Ni sa Sû re si, 4/ Yu nus Sû re si, 10/ Ni sa Sû re si, 4/ Þa hin, (Su) a.g.e. s Þa hin, Ah med; On lar ve Biz, Ye - ni As ya Ya yýn la rý, Ýs tan bul-1972, s yaþ lý, be li bü kül müþ ka dýn kim dir? Hz. Pey gam ber (asm): Bu ka dýn bi zim Ha ti ce nin se si ne se si çok ben ze yen kýz kar de þi Ha le dir. Hz. Pey gam ber (asm), bir soh bet te Hz. Ha ti ce nin ö zel lik le rin den bah se der ken, Hz. A i þe, Ey Al lah ýn Re sû lü! Al lah sa na on dan da ha gü ze li ni na sip et ti. Öl müþ-git miþ bir ka dýn dan bu ka dar si ta yiþ kâ ra ne bah set me ni zin se be bi ne dir? di ye sor du. Hz. Pey gam ber (asm): Bak Ya A i þe! Val la hi, Al lah ba na on dan da ha ha yýr lý sý ný ver me di. Çün kü in san lar be ni in kâr et ti ðin de o, ba na i nan dý. Ýn san lar be ni ya lan la dý ðýn da, o be ni tas dik et ti. Ýn san lar be ni (mu ha sa ra ya a lýp her þey den) mah rum et tik le rin de, o be ni ma lýy la des tek le di. Di ðer ka dýn lar dan ol ma dý ðý hal de Al lah o nun la ba na ço cuk ih san et ti. 10 Hz. Pey gam ber (asm), Hz. Ha ti ce hak kýn da þöy le bu yu rur: Ba na o nun sev gi si bah þe dil di 11 (Ya ni Ha ti ce yi sev mek Ýs lâ mî bir fa zi let tir.) 12 Yö ne ti ci ler, bil has sa yö net ti ði in san lar i çin de ki fa kir hal ka sa hip çýk ma lý dýr lar. On la rýn ýrz ve mal la rý ný ko ru ma lý dýr lar. Mes cid-i Ne be vî nin Ýn þa sý: Hz. Mu ham med (asm), Me di ne ye gir di ðin de de ve si nin ilk o la rak çök tü ðü boþ a ra zi ye bir mes cid ya pýl ma sý uy gun i di. Fa kat bu a ra zi Be ni Nec ca ro ðul la rýn dan i ki ye ti me a it ti. Re sû lul lah (asm), Ma lik b. Nec car a bu a ra zi nin ki me a it ol du ðu nu sor du. Mu az b. Af ra: Ey Al lah ýn Re sû lü! O ra sý Amr ýn o ðul la rý Selh ve Sü heyl in dir. On lar i ki ye tim ço cuk o lup be nim hi ma yem de dir ler de di. Pey gam be ri miz (asm), bu a ra zi yi be de li ni ö de ye rek mes cid ya pa ca ðý ný söy le miþ ti. Mu az b. Af ra ço cuk la rýn mes cid i çin ar sa yý ba ðýþ la mak is te dik le ri ni söy le miþ ler se de, Re sû lul lah bu i þe ra zý ol ma ya rak tak dir e di len be de li ö de ye rek Mes cid-i Ne be vi nin ar sa sý ný te min et miþ tir Dö ðen, Þa ban; As hab-ý Gü - zîn Pey gam ber Yýl dýz la rý, Ye ni As - ya Neþ ri yat, Ýs tan bul-2003, s E li tok, Ha lil; Ya þa nan Kur ân, Bi lal Of set, De niz li-2009, s Müs lim; Hz. Ha ti ce nin Fa zi le - ti, Ha dis: el-ý sa be;c. 8, s Re su lul lah ýn An ne si ve Ha - ným la rý, A i þe, Ab dur rah man bin tü þ- Þa ti, (Prof.), Ter cü me Ka ya, Ýs ma il; Uy sal Ki ta be vi, Kon ya-1987, s Ýbn-i Hi þam, c.2, s. 103.

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı