YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/ 16 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 HAZÝRAN 2010 PAZAR/ 75 Kr ni as ya.com.r TERÖR, KEMALÝST REJÝME YARIYOR Eðiimsiz ve iþsiz gençler büyük ehlike ve uzaklarýn ehdidi alýnda. GELECEÐÝMÝZ ALARM VERÝYOR Bu gençlere sahip çýkalým YAÞTAKÝLERÝN ÜÇTE BÝRÝ EÐÝTÝMSÝZ VE ÝÞSÝZ ntu ÝK in ve ri le ri ne gö re, yaþ arasý genç - le rin üç e bi ri, hem o ku la de vam e mi yor, hem de ça lýþ mý yor. Ko nu yu de ðer len di ren Nü fus bi lim Der ne ði Yö ne im Ku ru lu Baþ ka ný Prof. Dr. Hi lal Öz ce be, iþ siz, e ði im im kân la rýn dan ya rar la na - ma yan genç nü fu sun sað lýk sýz op lum ya pý sý nýn o luþ ma sý na ne den o la ca ðý ný ve bu genç le rin al - kol, mad de ba ðým lý lý ðý, si ga ra kul la ný mý, çe e - leþ me, hýr sýz lýk, do lan dý rý cý lýk ve dep res yon baþ - a ol mak ü ze re çe þi li so run lar la kar þý laþ ma ris ki al ýn da ol duk la rý ný kay de i. Ha be ri say fa 3 e YÜ ZDE 4.3 ORANINDA ZAM YAPILACAK Asgarî ücre 22 lira aracak TEMMUZ AYINDAN ÝTÝBAREN GEÇERLÝ OLACAK nye iþ kin ler i çin uy gu la nan as ga rî üc re Tem - muz a yýn da 22 li ra ar a cak. Yý lýn ilk ya rý sýn da 16 ya þýn dan bü yük ler i çin yüz de 5,2 ar ý rý lan as ga rî üc re e, yý lýn i kin ci ya rý sý i çin yüz de 4,3 zam ya pý la cak. Ha be ri say fa 5 e LYS-3 TE 635 BÝN ÖÐRENCÝ TER DÖKTÜ Ha be ri say fa 5 e HIZ SINIRI 90 DAN 110 KM YE ÇIKTI Ha be ri say fa 5 e HAFTALIK ELÝF EKÝ GAZETENÝN ÝÇÝNDE KAR ÞI LIK LI TIR MAN DI RI LAN ÞÝD DET, KE MA LÝS T-IRK ÇI RE JÝ MÝN DE VA MI Ý ÇÝN ÇA BA SARF E DEN BÝR A VUÇ ÇI KAR GRU BU NA HÝZ MET E DÝ YOR. Sakarya Adale Giriþimi Baþörüsü Plaformu 250. eylemini gerçekleþirdi Plaformun yapýðý açýklamada, keyfî ayrýmcýlýk ve yasaklarýn erör esirmeye devam eiði belirilerek, Kronikleþen baþörüsü yasaðý ve ayrýmcýlýðýn gelmiþ olduðu noka, oplumsal barýþ ve huzur açýsýndan vahimdir denildi. Ha be ri say fa 5 e PKK DAN AYRILANLAR, TERÖR ÖRGÜTÜNÜ KINADI n Bir dö nem e rör ör gü ü i çin de fa a li ye gös e ren, da ha son ra ör gü ün si lâh lý mü ca de le si ne kar þý çý ka rak ay rý lan ör gü es ki yö ne i ci le ri nin de a ra la rýn da bu lun du ðu 'Öz gür Bi rey ler Top lu lu ðu,' e rör ör gü ü PKK'yý ký na dý. Top lu lu ðun yap ý ðý or ak a çýk la ma da, e rör ör gü ü PKK'nýn bir a vuç çý kar gru bu na hiz me e i ði vur gu lan dý. KANLA BESLENMEYEN HERKES SAVAÞA HAYIR DEMELÝ n Açýklamada Kar þý lýk lý ve an laþ ma lý ýr man dý rý lan þid de, Ke ma lis-ýrk çý re ji min de va mý i çin ça ba sarf e den ve ba rýþ - an ya na o lan la ra za rar ve ren bir a vuç çý kar gru bu na hiz me e mek e dir. Bu gerçeklik, insaným diyen ve kandan beslenmeyen herkese 'savaþa hayýr' deme ve bunun için çaba sarf eme sorumluluðu yüklüyor denildi. Ha be ri say fa 4 e Hesap sormamak orduya köülükür Ha be ri say fa 4 e SÝÝRT BARO BAÞKANI : HÜKÜMET BEKLENTÝLERE CEVAP VEREMEDÝ Top lu ma ü mi ve ril di, arkasý geirilemedi DEMOKRATÝK AÇILIMDA TALEPLER KARÞILANAMADI n De mok ra ik a çý lým da hü kü me in op lu mun bek len i le ri ne ce vap ve - re me di ði ni beliren Si ir Ba ro Baþ ka ný A vu ka M. A li Ö zel, Top lu mun da ha çok öz gür lük, gü ven ce li öz gür lük, hu ku kun da ha çok ha kim ký lýn - dý ðý bir op lum, ay rým cý lý ðýn, fýr sa e þi siz li ði nin ol ma dý ðý bir op lum öz lem le ri ne ve a lep le ri ne ce vap ve ri le me miþ ir de di. Ö zel, bu nu fýr sa bi len le rin de çö züm süz lü ðü çö züm o la rak sun ma a dý na M. A li Ö zel þid de i ýr man dýr dýk la rý ný söyledi. Ha be ri say fa 4 e ISSN GENCÝNÝZ VARSA LÜTFEN BU YAZIYI OKUYUN Sebahain Yaþar ýn yazýsý ELÝF e SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 YE NÝ AS YA / 27 HAZÝRAN 2010 PAZAR LÂHÝKa Ýsibda, sû-i isimâlâa gâye müsâi bir zemindir Ümmeimin baþýna öyle bir zaman gelecek ki, o zamanda Kur'ân ý güzel okuyanlar çoðalacak, faka dinde ince anlayýþ sahibi âlimler azalacak, ilim ölecek, anarþi çoðalacak. ÞEFKAT KAHRAMANLARI -22 Câmiü's-Saðîr, No: / Hadis-i Þerif Meâli isinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, B ediuzzaman. Said Nurs i Ýsibda ahakkümdür, muâmele-i keyfiyedir, kuvvee sû-i isimâlâa gâye müsâi bir zemindir, zulmün emelidir, insâniyein mâhisidir. u âl: Ýs ib da ne dir; meþ rû i ye ne dir? Ce vap: Ýs ib da a hak küm dür, mu â me lei key fi ye dir, kuv ve e is i nad i le ce bir - dir, rey-i vâ hid dir, sû-i is i mâ lâ a gâ ye mü sâ i bir ze min dir, zul mün e me li - dir, in sâ ni ye in mâ hi si dir. Se fâ le de re le ri nin es fel-i sâ fi lî ni ne in sa ný e ker len di ren ve â lemi Ýs lâ mi ye i zil le ve se fâ le e dü þür ü ren ve að râz ve hu sû me i u yan dý ran ve Ýs lâ mi ye i ze - hir len di ren, ha â her þe ye si râ ye i le zeh ri ni a an, o de re ce ih i lâ fâ ý bey ne l-ýs lâm î kâ e - dip, Mû e zi le, Ceb ri ye, Mür ci e gi bi da lâ le fýr ka la rý ný ev lid e den, is ib da ýr. E ve, ak li din pe de ri ve is ib dâd-ý si yâ sî nin ve - le di o lan is ib dâd-ý il mî dir ki, Ceb ri ye, Râ fý zi ye, Mû e zi le gi bi Ýs lâ mi ye i mü þev veþ e den fýr ka la rý ev lid e miþ ir. Su âl: Ýs ib da bu de re ce bir semm-i ka il ol - du ðu nu bil mez dik. Le hü l-hamd, par ça lan dý. O - nu e sâ siy le e dâ vi e de cek o lan ir yâk-ý meþ rû i - ye i bi ze â rif e. Ce vap: Bâ zý me mur la rýn ef a li, a dem-i ül fe - en do la yý si ze yan lýþ ders gös er di ði ve þid de - en neþ e e den mü þev ve þi ye le hâl-i ha zýr dan feh me i ði niz meþ rû i ye i ef sir e me ye ce ðim. Bel ki hü kü me in he def-i mak sa dý o lan meþ rû i - ye-i meþ rû â yý be yân e de ce ðim. Ýþ e, meþ rû i ye Ve iþ ler de on lar la is i þâ re e. (Âl-i Ým ran Sû re si:159); On la rýn a ra la rýn - da ki iþ le ri is i þâ re i le dir. (Þû râ Sû re si:38) â - ye-i ke rî me le ri nin e cel lî si dir ve meþ ve re-i þer i ye dir. O vü cud-u nû râ nî nin kuv ve e be - del, ha ya ý hak ýr, kal bi mâ ri fe ir, li sâ ný mu - hab be ir, ak lý kâ nun dur, þa hýs de ðil dir. E ve, meþ rû i ye hâ ki mi ye-i mil le ir; siz da hi hâ kim ol du nuz. U mum ak vâ mýn se beb-i sa a de - i dir; siz de sa a de e gi de cek si niz. Bü ün eþ vâk ve his si yâ-ý â li ye yi u yan dý rýr; uy ku bes, siz de u ya - ný nýz. Ýn sa ný hay van lýk an kur a rýr; siz de am in san o lu nuz. Ýs lâ mi ye in bah ý ný, As ya nýn â li i - ni a ça cak ýr. Si ze müj de. Bi zim dev le i, ömr-ü e - be dî ye maz har e der. Mil le in be kâ sýy la ib kâ e - de cek; siz da ha me yus ol ma yý nýz. Bir in ce el gi bi her a ra fa he vâ ve he ve sin eh yî ci i le çev ril - me ye müs a id o lan rey-i vâ hid-i is ib dâ dý lâ ye - e zel zel bir de mir di rek gi bi, lâ ye e fel lel bir el - mas ký lýnç gi bi o lan ef kâr-ý âm me ye eb dil e der; siz de, se fi ne-i Nuh gi bi em ni ye e di niz. Her ke si bir pa di þah hük mü ne ge i ri yor; siz de hür ri ye - per ver lik le pa di þah ol ma ya gay re e di niz. E sâs-ý in sâ ni ye o lan cüz -ü ih i yâ rý e min e der, â zâd e der; siz de câ mid ol ma ya râ zý ol ma yý nýz. Üç yüz mil yon dan zi yâ de ehl-i Ýs lâ mý bir a þî re gi bi bir bi ri ne rap e der; siz de o râ bý a yý mu hâ fa za e - di niz. Zî râ meþ ve re per de yi a ý; mil li ye gö - rün dü, ha re ke e gel di. Mil li ye i çin de Ýs lâ mi ye ý þýk lan dý, ih i zâ za gel di. Zî râ, mil li ye i mi zin rû - hu Ýs lâ mi ye ir; ha kî ki ve nis bî ve i zâ fî den mü - rek kep ir. Baþ ka mil le e ben ze mi yo ruz. Mü nâ za râ, s. 50 LÜ GAT ÇE: isibda: Kanuna ve nizâma âbî olmayan, keyfî, baskýcý yöneim; zulüm ve ahakküm. ahakküm: Zorbalýk eme; zorla hükmeme. muamele-i keyfiye: Keyfî muâmele. cebir: Zorlama, baský. rey-i vâhid: Tek görüþ. sû-i isimâlâ: Köüye kullanmalar. mâhi: Mahvedici. esfel-i sâfilîn: Aþaðýlarýn en aþaðýsý. aðrâz: Garazlar. beyne l-ýslâm: Müslümanlar arasýnda. îkâ: Oraya çýkarma, meydana geirme. müþevveþ: Karýþýk. semm-i kail: Öldürücü zehir. adem-i ülfe: Alýþýk olmama. akvâm: Kavimler. eþvâk: Þevkler. bes: Yeer. lâyeezelzel: Sarsýlmaz. lâyeefellel: Aðzý kýrýlmaz ve körelmez. Ha i ce Sa a de To la sair arasi ( A ra lýk 1992) YASEMÝN GÜLEÇYÜZ u haf a ki mi sa fir i miz, Be di üz za - man Haz re le ri nin Se nir ken a - le be le rin den A li Ýh san To la nýn de ðer li e þi Haice Saade Tola. On un hayaýný e mâ þâ e der - ken, pek çok ib re der si al mak müm kün. Bu nun ya nýn da Sa a - de To la, ev mer kez li hiz me i o lan e þinin ar ka - sýn da o na hep des ek çý ka rak nu mu ne-i im i - sâl ol muþ bir þah si ye mo de li. A li Ýh san To la nýn Ri sâ le-i Nur la rýn Sav Kö yün de ek sir le ba sýl ma sý nok a sýn da çok e me ði geç miþ. A ða be yi o lan DP mil le ve ki li Tah sin To la i le Be di üz za man Haz re le ri a ra - sýn da ki ir i ba ý sað la mýþ. O nun Ri sâ le-i Nur la rýn res men ma ba a lar da ba sýl ma sý nok a sýn da ya þa dýk la rý ay rý bir ya zý ko nu su o la bi le cek ka dar ge niþ Be di üz za man Haz re le ri nin de va zi fe len dir - me siy le hiz me le ri ni da ha çok ev mer kez li ya - pan A li Ýh san To la bi ki ler le e da vi nok a sýn da da uz man bir þah si ye i. Üs ad Haz re le ri nin Is par a ha ya ýn da bu de ðer li a i le nin ö nem li bir ye ri bu lun mak a. Be di üz za man, Se nir ken e gel di ðin de A li Ýh san To la nýn a i le si i le gö rüþ müþ, ö zel lik le A li Ýh san To la nýn annesi olan E mi ne To la Be di üz za - man Haz re le ri ni Çam Da ðý nda oð lu i le bir - lik e zi ya re e miþ. A þa ðý da o ku ya cak la rý nýz der ya dan bir ka re mi sâ li bu de ðer li a i le nin fer le ri o lan Han dan ve Nur dan To la i le yap ý ðý mýz soh - be en o luþ mak a. Di ler se niz za man þe ri din de bi raz da ha ge ri - le re gi de lim... Ar dýn dan bu de ðer li a i le yi Ri sâ - le-i Nur lar la a nýþ ý ran ilk þah si ye i Ab dul lah Na il To la yý a ný ya lým. BEDÝÜZZAMAN HAZRETLERÝNÝN ÝLK ÝSTANBUL ZÝYARETÝ Be di üz za man Haz re le ri Ýs an bul a 1907 yý - lýn da ge lir. Mak sa dý, fen i lim le riy le din i lim le ri nin be ra - ber o ku u la ca ðý, i de â lin de ki ü ni ver si e dü þün - ce si ni hü kü me e i le mek ir. Ý de a lin de ki bu ü - ni ver si e nin a dý Med re se üz zeh ra dýr. Zi ra Be di üz za man, Os man lý op lu mu nun i çin de bu lun du ðu sý kýn ý la rýn a þýl ma sýn da e ði i me çok ö nem li bir rol düþ ü ðü nün far kýn da dýr. E - ði im e sas la rý ve yö ne im þek liy le bu ü ni ver si - e pro je si i le il gi li di lek çe yi pa di þa hýn ö zel ka - lem da i re si, Ma beyn-i Hü ma yun a su nar. An - cak, hü kü me di lek çe ko nu su ü ni ver si e pro je - si nin ö ne mi ni kav ra ya maz. Bu yüz den ger çek - leþ ir mek i çin hiç bir e þeb büs e bu lun maz. Genç Sa id in Ýs an bul a ge li þi ni ga ze e ler Þar kýn yal çýn ka ya lýk la rýn dan bir a eþ pa re-i ze kâ, Ýs an bul a fa kýn da u lû e i þek lin de du yu rur. Be di üz za man, Fa ih e ki Þe ker ci Han a yer - le þir. Kal dý ðý o da nýn ka pý sý na Bu ra da hiç bir su al so rul maz, her su a le ce vap ve ri lir lev ha sý - ný as ý rýr. Ý çe ri sin de â lim le re ve ay dýn la ra giz li bir mey dan o ku ma da bu lun du ran bu dâ ve, ký sa sü re de bü ün Ýs an bul a ya yý lýr. Ý lim a - dam la rý, med re se ho ca la rý, a le be ler, si ya se çi - ler, her kes bu â li mi ko nuþ ma ya baþ lar. Þe ker ci Han a a kýn e de rek Be di üz za man a en zor so - ru la rý yö nel ir ler. Mu ha ap la rý na hiç bir so ru sor ma yan Sa id Nur sî, ken di si ne so ru lan so ru - la ra mu ha ap la rý ný a min e di ci ce vap lar ve rir. 1 ABDULLAH NAÝL TOLA Ýþ e bu yýl lar da, Þe ker ci Han a Be di üz za man Haz re le ri ni zi ya re e ge len ler den bi ri si de Se - nir ken li Ab dul lah Na il To la dýr. O dö nem de hu kuk fa kül e sin de o ku mak a o lan bir a le be - dir ve ye di li san bil mek e dir. Ab dul lah Na il Bey, Be di üz za man Haz re le - ri nin il min den çok e ki le nir. Za man i çin de fark lý me kân lar da bu lun sa lar da, ve fa e i ði 1949 y ý l ý n a ka dar o - nun la ir i - ba ý ný hiç ko par - maz, de vam lý mek up - la þýr. Ya zý sý o ka dar gü zel dir ki Be di üz za man Haz re le ri hi - ap la rýn da o nu hep Ya zý sý gü zel Ab dul lah E fen di sý fa ýy la yâd e der. Öl - dü ðün de ge ri de bý rak ý ðý Be di üz za man Haz - re le ri i le o lan ya zýþ ma la rý cid dî bir ye kûn u - mak a dýr. Ýþ e, To la a i le si ni Ri sâ le-i Nur lar la a nýþ ý ran ilk za Ab dul lah Na il dir. KIYMETLÝ BÝR KIZ KARDEÞ: EMÝNE TOLA DEÐERLÝ EVLÂTLAR: TAHSÝN VE SAADET TOLA Ab dul lah Na il To la, Ri sâ le-i Nur la rýn ma - ba a lar da La in harf le riy le ba sýl ma sý na ve si le o - lan De mok ra Par i mil le ve ki li Dr. Tah sin To la nýn ve bu haf a ki þef ka kah ra ma ný mýz Sa a de To la nýn da ba ba sý dýr. Ab dul lah Na il To la, ay ný za man da yi ne bir þef ka kah ra ma ný o lan E mi ne To la nýn da a ða - be yi dir. HANDAN, CANDAN VE NURDAN E ve, Se nir ken in eþ ra fýn dan o lan To la za de - ler ge niþ bir a i le dir. Ço ðun luk la ak ra ba ev li li ði yap mýþ lar. Soy a ðaç la rý on la rýn ev lâd-ý re sûl - den ol duk la rý na de lil dir Yu ka rý da yer a lan bil gi ler ve a þa ðý da o ku ya - cak la rý nýz, Be di üz za man Haz re le ri nin Se nir - ken li a le be si rah me li A li Ýh san To la nýn de - ðer li kýz la rý Han dan ve Nur dan To la i le yap ý - ðý mýz soh be en der len miþ ir. Ü çün cü kýz kar - deþ Can dan To la yok u a ra mýz da, a ma de ðer li ký zý Sü mey ra Yüz ba þý oð lu da za man za man ka ýl dý soh be i mi ze. (Han dan To la nýn Ýs an bul Göz e pe de ki e vin de 19 Ha zi ran 2010 a ri hin de ger çek leþ - ir di ði miz soh be e, a i le nin di ðer fer le ri de za man za man iþ i rak e i ler. Çek i ði miz fo - oð raf lar a ri he düþ ü ðü müz hoþ ka re ler ol - du. Bu a ra da Han dan To la nýn ço cuk la rý o - lan Fey za ve Ýh san a yar dým la rý i çin çok e - þek kür e di yo rum ) HANDAN VE NURDAN TOLA ANLATIYOR: DAYIMIZ TAHSÝN TOLA VE ANNEMÝZ... To la lar Se nir ken e Tür ki ye nin dör bir ya - ný na da da ðýl mýþ ge niþ bir a i le dir. Ec da dý mýz ne sil ler bo yun ca e ði i me, kül ü re her za man de ðer ver miþ ir. Fe da kâr lýk, ken din den ön ce kar þý sýn da ki nin ih i yaç la rý ný dü þün me, sý kýn ý lý hal ler de yar dým e dip en gel le ri be ra ber ce gö - ðüs le me a i le mi zin or ak ö zel li ði dir. Bu nun en gü zel ör nek le rin den bi ri da yý mýz - dýr. Es mer ce ve çok i yi lik se ver ol du ðun dan va - zi fe yap ý ðý Muþ Var o da halk o na Ka ra Me - lek sý fa ý ný ak mýþ ýr. An ne an nem Gül süm Ha ným ve fa e i ðin de, da yý mýz Tah sin To la Ýs an bul da ýp e ði i mi al - mak a dýr. Da yým o kul a il o lup da Se nir ken e ge ri dön dü ðün de, de dem Ab dul lah Na il To la ye ni den ev len miþ ir. Da yým o za man lar kü çü - cük bir kýz ço cu ðu o lan kar de þi Sa a de i ve er - kek kar de þi ni de a la rak Ýs an bul a ge ri dö ner. Kar deþ le ri nin e ði i mi ni üs le nir. An ne miz o za ma nýn göz de li se le rin den o lan Ýs an bul Kýz Li se sin de o kur. O za ma nýn þar la - rý i çin de mo dern bir arz da ye i þir. Can dan To la nýn ký zý Sü mey ra ve o ru nu E ren Yüz ba þýoð lu, Nur dan ve Han dan To la, Fur kan Yüz ba þý oð lu Da yý mýz as ker lik son ra sý Man yas a va zi fe AÝLE DERSLERÝMÝZ ya par. An nem de yan la rýn da dýr. Za en ey ze si - Sa bah na ma zýn dan son ra Ri sâ le-i Nur der si - nin ký zý o lan yen ge min iþ le ri ne yar dým cý o lur, miz o lur du. O ku la gi me den ön ce bu der si din - mi sa fir le ri kar þý lar, ye me ðe yar dým e der, a bi si - ler dik. Bir a raf an da an nem bi zi o ku la ha zýr - ne des ek çý kar. lar dý. Ek mek le ri mi zin ü ze ri ne ko van la rý mýz dan Çok fa al ve çev re si de ge niþ ol du ðun dan o - e min e i ði miz ba lý sü rer, o nun üs ü ne kay ma - nu DP Is par a Mil le ve ki li a da yý ya par lar. Se - ðý a lýr, e li miz de bir bar dak sü ü müz le bir a raf - nir ken e ge lir, se çim fa a li ye le ri baþ lar. (Tah - an da kah val ý mý zý ya par dýk. sin To la i ki dö nem mil le ve kil li ði Ak þam ders le ri miz de o lur du. Me se lâ, bir kýþ ya par.) bo yun ca sün ne-i se niy ye ve fa iz ko nu su nu ça - lýþ ý ðý mý zý ha ýr lý yo rum. Â ye ler le, ha dis ler le ko - ALÝ ÝHSAN VE SAADET TOLA nu ko nu di nî mev zu la rý öð re ir di ba bam. Ha a Bu a ra da an nem, ha la sý nýn oð lu o lan A li Ýh - yap ý ðý mýz da ce za mýz 500 Ýh lâs, yüz Fa i ha o - san To la i le ni þan la nýr. Kar lý bir kýþ gü nün de ku mak o lur du. Ev de he pi mi zin va zi fe si bel liy di. ev le nir ler. Se ne 1949 dur. Kim çay dem le ye cek? Sof ra yý kim ku ra cak? Ba ba mýz A li Ýh san To la 1953 e Be di üz za - Kim kal dý ra cak? Mi sa fir gel di ðin de a yak ka bý la rý man Haz re le ri ni ilk zi ya re e gi i ðin de üç ço - kim çe vi re cek? cuk ba ba sý bir or man mü hen di si dir. Is par a An nem hiç ar la bah çe iþ le ri bil me di ði hal de, Or man Böl ge Þef li ði yap mak a dýr. ba ba mý zýn i þi ne yar dým cý ol mak i çin ba ba an - nem le bir lik e o va iþ le ri ne gi der di Ri sâ le-i Nur la rý, al ýn da am pul o lan cam seh - pa lar üs ün de el le kop ya la ya rak yaz dýk. An nem de bu þe kil de bir çok Ri sâ le yaz mýþ ýr. Son ra ki yýl lar da da yým Os man lý ca yý bi ze öð re i. Os - man lý ca el le yaz dý ðý mýz Ri sâ le ler hâ lâ du rur. BEDÝÜZZAMAN HAZRETLERÝ ÝLE ÝLK TANIÞMA Bir gün üç ar ka da þýy la bir lik e mü ba rek bir ho ca o la rak duy duk la rý Be di üz za man Haz re - le ri ni zi ya re i çin E mir dað a gi der ler. A ma Zü - be yir Gün dü zalp in i le i ði Sa de ce Ýh san gel - sin! iz niy le an cak ba ba mýz A li Ýh san To la i çe - ri a lý nýr. Hâl bu ki Zü be yir A ða bey on la ra i sim - le ri ni hiç sor ma mýþ ýr Be di üz za man Haz re le ri ba ba ma 2,5 sa a Ri sâ le-i Nur dan ders ve rir. Bu gö rüþ me de ba ba mýz öy le fark lý bir â le me gi rer ki, çý - kýþ a a yak ka bý la rý ný da hi giy me yi u nu ur. Se nir ken e e ve gel di ðin de an nem ve ba - ba an nem çok þa þý rýr lar. O sa a e Se nir - ken e a ra ba bu lun ma mak a dýr. Üs e lik ba - ba mýn a yak ka bý la rý da mey dan da yok ur. Ço rap la rýy la çý ka gel miþ ir. So ru la ra da ce - vap ver me mek e dir. Ba ba an ne min i fa de siy - le Gel di ðin de ço rap la rýn da kuþ gö zü ka dar bi le de lik yok ur Na sýl gel di ði ni ba bam an la a maz, a ma i ki gün son ra ka pý ça lý nýr. Üs ad Haz re le ri Ýh san a yak ka bý la rý ný E mir dað da u nu muþ! di ye rek a yak ka - bý la rý gön der miþ ir. An - nem a yak ka bý la rý es lim a lýn ca ba bam da ki fark lý ha li an lar. SABIR VE SADAKAT ABÝDESÝ: SAADET HANIM An nem, Be di üz za - man Haz re le ri nin Ýh - san ýn yap ý ðý a mel le re þe rik - sin! Sa na sa býr ya ký þýr ký zým! du â - sý ný al mýþ ýr. Ba ba mýz, Ri sâ le-i Nur lar la a ný þýn ca is i fa di - lek çe si ni ve rip, me mu ri ye en ay rý lýr. Al ý ay dev le e o lan mec bu rî hiz me bor cu nu ö der. Bir yýl bo yun ca ka za na maz la rý ný e dâ e der. An ne - miz i le bir lik e Kur ân-ý Ke rim öð re nir ler. Ba ba mý zýn is i fa sýy la bir lik e a i le mi zin ö nün - de ye ni bir say fa a çý lýr. An ne miz, ba ba mýn hiz me le ri ne ar ka plan da hep des ek çýk ý. Ýs an bul þar la rýn da bü yü müþ bir genç kýz dýr, a ma mec bu ri ye - en i nek de sa ðar, di kiþ de di ker, ar la ya da gi der, a ða be yin den öð ren di ði i çin has a la ra ið ne yap ma ya da gi der, e re ya ðý ný pey ni ri ni de ya par, e vi ni ge çin di rir. Bun dan hiç de ra - ha sýz ol maz. An nem çok ik i sa lý ve ka na a - kâr dý. Be ce rik liy di. Mev cu im kân lar i çin de en gü zel þe kil de is i fa de e me yi bi lir di. Ge li þi gü zel sof ra hiç kur ma dý an nem. Pey - ni ri yok sa çö ke le ði var dý. Sa la a sý, zey i ni, ka - vur ma sý, ev de ne var sa bir çýr pý da ge len le re pý rýl pý rýl bir sof ra ha zýr lar dý. Mi sa fi re ev de ne var sa o en gü zel þe kil de su nu lur du. Ba - bam Bir a a ma ne ka dar çok el u za nýr sa, o ka dar be re ke o lur! der di. Bay ram el bi se le ri mi zi gün ler ön ce den di ker, a ðaç çu buk la rýn dan yap ý ðý as ký sý na ö zen le a sar. Kur de le le ri mi zi ko la lar, ü ü ler di. Büün bun la rý mem nu ni ye le ve se vinç le ya par dý. Za man za man an ne me i yi ni ye li gö rün ü sü al ýn da ya pý lan Tah sil li sin. Sa na iþ bu la lým, me - mu ri ye e gir gi bi ek lif ler gel di ðin de an nem hiç bi ri ne i i bar e mez di. Ba ba mýn ar ka daþ la rý, dos la rý ka la ba lýk grup - lar ha lin de ge lir on la ra sa býr la hiz me e der di. Bu böy le de vam e der mi? di yen le re de Al - lah ý ma þü kür ler ol sun ki, iç ki sof ra sý ha zýr la ya - ca ðý ma, að zý du â lý la ra çay, çor ba ha zýr lý yo rum. Yý ka dý ðým bu bar dak lar, a bak lar ba na a hi re e þa hi lik e de cek! ce va bý ný ve rir, ko nu þan la rý böy le ce sus u rur du. Dip no: 1- sa le i nu rens i u su.org, Be di üz za man Sa id Nur sî, Genç lik ve Tah sil Ha ya ý: I. Meþ ru i ye Dev ri ( ) baþ - lýk lý ma ka le (Haf a ya de vam e de cek) SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 YE NÝ AS YA / 27 HAZÝRAN 2010 PAZAR HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze e ci lik Ma ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca re A.Þ. a dý na im i yaz sa hi bi Meh me KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na ö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Mus a fa DÖ KÜ LER Ýs ih ba ra Þe fi Musafa GÖKMEN Spor E di ö rü E rol DO YRAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh me KA RA Rek lam Koordinaörü Mesu ÇOBAN Görsel Yönemen: Ýbrahim ÖZDABAK Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs an bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki ap sa ýþ fax: (0212) Ga ze e da ðý ým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs an bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru i ye Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Sr. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Mabaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým Sa. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 15 Recep 1431 Ru mî: 14 Haziran 1426 Ýl ler A da na An ka ra An al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an ep Is par a Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Ya sý Ýl ler Ýs an bul Ýz mir Kas a mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Ya sý Ge le ce ði miz a larm ve ri yor GENÇ LE RÝN YAK LA ÞIK ÜÇ TE BÝ RÝ O KU LA DE VAM E DER KEN, ÜÇ TE BÝ RÝ ÇA LI ÞI YOR; GE RÝ KA LAN NÜ FUS Ý SE NE O KU LA DE VAM E DÝ YOR, NE DE ÝÞ HA YA TI NA KA TI LI YOR. TÜRKÝYE Ýs a is ik Ku ru mu nun Ad re se Da ya lý Nü fus Ka yý Sis e mi ve ri le ri ne gö re, yaþ genç le rin yüz de 25.3 ü nün her han gi bir i þi bu lun mu yor. Genç le rin yak la þýk üç e bi ri o ku la de vam e der ken, üç e bi ri ça lý þý yor, ge ri ka lan nü fus i se ne o ku la de vam e di yor ne de iþ ha ya ý na ka ý lý yor. Uz man lar, e ði im im kâ nýn dan ya rar la na ma yan ya da ça lýþ ma ha ya ý na ka ý la ma yan genç le rin ha ya ka li e si nin düþ ü ðü nü, sos yal, fi zik sel ve ruh sal sað lý ðý nýn da o lum suz e ki len di ði u ya rý sýn da bu lun du. Nü fus bi lim Der ne ði Yö ne im Ku ru lu Baþ ka ný Prof. Dr. Hi lal Öz ce be, yap ý ðý a çýk la ma da, genç nü fu sun ül ke le rin ge liþ miþ lik dü ze yin de ö nem li bir fak ör ol du ðu nu, sað lýk lý op lum ya pý sý nýn ku ru la bil me si i çin genç ne sil le rin e ði im li ve iþ sa ha la rý nýn ge niþ ol ma sý ge rek i ði ni söy le di. E ði im li ve iþ hayaýn da ak if rol a lan genç le rin re fah dü ze yi yük sek bir ül ke nin gös er ge si ol du ðu na i þa re e den Öz ce be, iþ siz, e ði im im kân la rýn dan ya rar la na ma yan genç nü fu sun i se sað lýk sýz op lum ya pý sý nýn o luþ ma sý na sebep o la ca ðý ný ve bu genç le rin al kol, mad de ba ðým lý lý ðý, si ga ra kul la ný mý, çe e leþ me, hýr sýz lýk, do lan dý rý cý lýk ve dep res yon baþ a ol mak ü ze re çe þi li so run lar la kar þý laþ ma ris ki al ýn da ol duk la rý ný kay de i. Tür ki ye Ýs a is ik Ku ru mu 2009 Ad re se Da ya lý Nü fus Ka yý Sis e mi ve ri le ri ne gö re, yaþ gru bu nü fu su nun yak la þýk 12,5 mil yon ol du ðu nu be lir en Öz ce be, bu nun op lam nü fu sun yüz de 17,2 si ol du ðu nu bil dir di. Tür ki ye de 4,2 mil yon gen cin, or a öð re nim ku rum la rý na, 3 mil yon gen cin i se ü ni ver si e le re de vam e i ði ni an la an Öz ce be, Bir baþ ka i fa de i le yýl la rý i çin or a öð re im de ne o kul laþ ma o ra ný yüz de 65, yük se köð re im de ne o kul laþ ma o ra ný da yüz de 28 ci va rýn da dýr de di. Öz ce be, 2009 yý lý ve ri le ri ne gö re yaþ a ra sýn da ki her dör genç en bi ri nin (yüz de 25.3) iþ siz ol du ðu na dik ka i çe ke rek, genç le rin iþ gü cü ne ka ýl ma o ra ný nýn i se yüz de 39 dü ze yin de ol du ðu nu bil dir di. Tür ki ye de genç le rin yak la þýk üç e bi ri nin o ku la de vam e i ði ni be lir en Öz ce be, genç le rin üç e bi ri nin ça lýþ ý ðý ný, ge ri ka lan nü fu sun i se ne o ku la de vam e i ði ni ne de iþ ha ya ý na ka ýl dý ðý ný i fa de e i. FÝ ZÝK SEL VE RUH SAL SAÐ LIK LA RI TEH DÝT AL TIN DA Bu gös er ge le rin ge nel o la rak Tür ki ye de genç li ðin sos yal o la rak de za van aj lý ko num da ol du ðu nu dü þün dür dü ðü nü i fa de e den Öz ce yaþ genç le rin yüz de 25.3 ü nün her han gi bir i - þi bu lun mu yor. be, þöy le de vam e i: Oy sa genç lik dö ne mi ya þa mýn en di na mik ve en ve rim li dö nem le rin den bi ri dir. Genç lik dö ne min de öð ren me çok hýz lý ol mak a, çok ko lay be ce ri ge liþ mek e dir. Bil gi ve be ce ri si ge li þen genç ler i se op lum sal o lay la ra da ha du yar lý ol mak a dýr. Genç le rin her za man bir ön ce ki ne sil den da ha faz la öð ren me si ve ge liþ me si ül ke nin kal kýn ma hý zý ný ar ý ra cak ýr. E ði im ku rum la rýn da ye e rin ce yer a la ma yan ya da ça lýþ ma ha ya ý na ka ý la ma yan genç le rin ya ný sý ra hiç bir sos yal e kin li ði ol ma yan genç li ðin ya þam ka li e si düþ ü ðü gi bi sos yal, fi zik sel ve ruh sal sað lý ðý da o lum suz o la rak e ki len mek e dir. Bu gün genç ler a ra sýn da si ga ra kul la ný mý ve al kol lü iç ki ü ke i mi ar mak a, mad de kul la ný mý yay gýn laþ mak a, çe e leþ me gö rül mek e dir. Genç ler de in er ne ba ðým lý lý ðý ar mak a, ya zý lý ve gör sel med ya a ra fýn dan e ði il mek e ve ya þam ar zý be lir len mek e dir. Sað lýk lý bir ne sil ye ri ne bes len me bo zuk luk la rý ne de niy le þiþ man lýk ar mak a, spor yap ma yan bir genç lik or a ya çýk mak a dýr. Genç ler ken di ka rar la rý ný ve re me dik le ri, sres i le ba þa çý ka ma dýk la rý, i le i þim be ce ri le ri ni kul la na ma dýk la rý, ha yýr de me yi bil me dik le ri i çin ken di le ri ni risk li dav ra nýþ lar dan ko ru ya ma mak a dýr lar. Nü fus bi lim Der ne ði Yö ne im Ku ru lu Baþ ka ný Prof. Dr. Öz ce be, doð ru ve bi linç li ye iþ me le ri i çin genç le re yö ne lik sis e ma ik bir hiz me su num mo de li sun ma ya baþ lan ma sý ge rek i ði nin al ý ný çi ze rek, Bu hiz me, e ði im, sað lýk ve sos yal hiz me i kap sa yan bir ba kýþ a çý sý na sa hip ol ma lý dýr. Genç le ri mi zin sað lýk lý bü yü me ve ge liþ me le ri ni a mam la ya bil me le ri, sos yal ge li þim le ri ni sað la ya bil me le ri i çin i ve di lik le ge niþ ba kýþ a çý lý bir genç lik po li i ka sý nýn ge liþ i ril me si ge rek mek e dir di ye ko nuþ u. An ka ra / a a Ýs an bul un a ri hî ve u ris ik yer le ri ni ge zen, e ði im ve eð len ce prog ram la rý na ka ý lan öð ren ci ler do lu do lu 4 gün ge çir di ler. Öð ren ci le rin bir kýs mý ilk de fa Ýs an bul a gel me nin se vin ci ni ya þa dý. Ý mam-ha ip li ler Ýs an bul da bu luþ u ÖN DER in or ga ni zas yo nu i le A na do lu nun çe þi li il le rin den Ýs an bu la ge len i mam-ha ip li öð ren ci ler Kar de þim De dim! or ga ni zas yo nun da bu luþ u. Bu yýl 2.si dü zen le nen Kar de þim De dim! or ga ni zas yo nun da Ýs an bul un a ri hî ve u ris ik yer le ri ni ge zen, e ði im ve eð len ce prog ram la rý na ka ý lan öð ren ci ler do lu do lu 4 gün ge çir di ler. Top ka pý Sa ra yý, A ya sof ya, Pa no ra ma Mü ze si, E yüp Ca mii gi bi bir çok me ka nýn zi ya re e dil me si nin ya ný sý ra e ði im se mi ner le ri ne de ka ý lan öð ren ci ler bu se mi ner ler de ya zar lar la a nýþ ma fýr sa ý bul du lar. Ýlk EDÝRNE A çýk Ce za Ýn faz Ku ru mu nda ü ni ver si e e ði i mi ni a mam la yan 4 hü küm lü, ö ren le kep gi ye rek, e þek kür bel ge le ri ni al dý lar. Ce za e vi sa lo nun da, e ði im öð re im yý lýn da ce za e vin de a çý lan mes lek e din dir me kurs la rýn da ser i fi ka al ma ya hak ka za nan lar i le 4 hü küm lü nün de ü ni ver si e e ði im le ri ni a mam la ma la rý do la yý sýy la ö ren dü zen len di. E dir ne A çýk Ce za Ýn faz Ku ru mu Mü dü rü U fuk As lan, ö ren de yap ý ðý ko nuþ ma da, hü küm lü le rin ki þi sel, sos yal ve kül ü rel, mes le kî ve ah lâ kî yön den ge - gün Mah mu Top aþ i le bu lu þan öð ren ci ler, 2.gün Ab dul lah Yýl dýz ýn Na maz Bi lin ci ad lý se mi ne ri ne ka ýl dý lar. Ma vi Mar ma ra yol cu la rýn dan Ce mal Yýl maz i le de gö rü þen öð ren ci ler ge mi de ya þa nan la rý ilk a ðýz dan din le me þan sý bul du lar. Öð ren ci ler bu ak þam da Ö mer Fa ruk Ön dað i le Ve rim li Ders Ça lýþ ma ve Mo i vas yon ko nu lu e ði im se mi ne ri ne ka ý la cak lar. Do ðu A na do lu, Gü ney do ðu A na do lu, E ge ve Ka ra de niz Böl ge le rin den ge len öð ren ci le rin bir kýs mý ilk de fa Ýs an bul a gel me nin se vin ci ni ya þa dý. Ýs an bul / Ye ni As ya Cezaevinde üniversie biirdiler liþ me le ri ni sað la ya rak, ye ni den suç iþ le me le ri ni ön le ye cek de ðer ler ka zan ma la rý na im kân ver me nin en ö nem li he def le ri ol du ðu nu be lir i. E ði im öð re im dö ne min de ce za e vin de 75 hü küm lü nün e ði im gör dü ðü nü, bun lar dan 4 ü nün ü ni ver si e e ði i mi ni ba þa rýy la bi ir di ði ni i fa de e den As lan, yýl i çe ri sin de aç ýk la rý mes lek e din dir me kurs la rý na ka ý lan 152 hü küm lü nün de ba þa rý lý o la rak ser i fi ka al ma ya hak ka zan dý ðý ný bil dir di. Da ha son ra ce za e vin de a çý lan kurs lar da ba þa rý lý o lan la ra da ser i fi ka la rý ve ril di. E dir ne / a a TAH LÝL Tashihin önemi KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir i ni as ya.com.r Ya yýn cý lýk a as hi hin ö ne min den ve Üs a dýn ge rek Kur ân harf le riy le ya zý lýp el le ço ðal ý lan, ge rek se ye ni harf ler le ma ba a lar da ba sý lan ri sa le le rin as hi hi ne çok dik ka e i ðin den, ha â son gün le ri ne ka dar as hih le meþ gu li ye e de vam e dip, baþ ka her þe ye er ci han bu i þe e hem mi ye ver di ðin den söz e miþ ik. E ser ler de bu na da ir çok ge niþ ve de ay lý bil gi ler, gü zel ör nek ler var. Me se lâ on lar dan bi ri, Üs a dýn el le ço ðal ý lan e ser le ri as hih e der ken, as hih li o ri ji na li ne bak ma ih i ya cý duy ma dan, en kü çük bir harf ve ya ke li me ha a sý ný da hi fark e de rek ge rek li dü zel me le ri yap ma sý ve as hih e i ði her ki a býn so nu na bir du a cüm le si yaz ma sý. Ta rih çe-i Ha ya ýn Bar la ve E mir dað ha ya ý ký sým la rýn da ko nu ya da ir ve ri len bil gi ler de, Üs a dýn ba har ve yaz ay la rýn da e nef füs, e nez züh ve e fek kür i çin çýk ý ðý kýr lar da da ço ðu za man as hi ha la meþ gul ol du ðu be lir i li yor (s. 355 ve 708). E ser le rin ye ni harf ler le ba sýl ma ya baþ lan ma sýn dan son ra i se, ken di si ne ge i ri len for ma la rý o ku up, as lýn dan a kip e de rek as hi hi ni ya pý yor. Bay ram Yük sel baþ a ol mak ü ze re ya kýn hiz me in de bu lu nan a le be le ri nin ha ý ra la rýn da, ký ra çýk ýk la rýn da Üs a dýn bir den Ça buk ge ri dö ne lim de me si ü ze ri ne dön dük le ri ne ve ye ni ba sýl mýþ for ma lar la ka pý da bek le mek e o lan bir Nur a le be si ni gör dük le ri ne da ir bir çok vak a var. Üs ad bu ko nu ya ni ye bu ka dar ö nem ver di ði ni bir mek u bun da Ha ki ka en as hih me se le si e hem mi ye li dir de dik en son ra þöy le i zah e di yor: Ba zan bir har fin ve bir nok a nýn yan lý þý, kýy me li bir mâ nâ yý za yi e der. (E mir dað L., s. 260) De va mýn da da þu av si ye ler de bu lu nu yor: En ev vel ya zan lar, bir ke re gü zel ce mu ka be le e sin ler. Son ra as hih çi a dam la ra ve ba na ver sin ler. Mâ þa al lah, bu de fa ba na ge len A sâ-yý Mû sâ mec mu a la rýn da hem yan lýþ lar az dýr, hem bir de re ce as hih e dil miþ. Ce nab-ý Hak hem ya zan lar dan, hem as hih çi ler den e be den ra zý ol sun. Bu i fa de ler de, hem e ser le ri ni ya zan a le be le ri ne, yaz dýk la rý ri sa le le ri ön ce ken di le ri nin as hih en ge çir me le ri ni, son ra bu iþ e da ha ec rü be li ve mü e has sýs o lan la ra ve ken di si ne in i kal e ir me le ri ni av si ye e de rek, eþ vik kâr me saj lar ve ri yor. Kas a mo nu da bir ge zi es na sýn da cid dî bir ka za ge çi re rek ya a ða düþ me si nin hik me le rin den bi ri ni de as hih me se le si nin ö ne miy le a çýk lý yor: Bu mev sim de dað lar da, bað lar da ki gü zel sa na-ý Ý lâ hi ye yi e mâ þâ zev ki, o as hih e ki zev ki me ga le be e di yor du. Bu ye ni mu si be e ki mü e ma di yen ken di ni ih sas e den (his se i ren) has a lýk, ke mal-i zevk ve þevk le, Hz. Ey yûb A ley his se lâ mýn Lem a sýy la Has a lýk Lem a sý ný, her nüs ha da ye ni den gö rü yo rum gi bi o ku yup, as hih e di yo rum. Ka i yen þüp hem kal ma dý ki, o zah me li has a lýk, rah me li va zi fe-i Nu ri ye i çin ve ril miþ. Ger çi ha re kâ ý mýz da na maz ve ab des e sý kýn ý ve ri yor, fa ka has a lýk la u bu di ye, mu za af (ka ka) se va bý ol du ðu gi bi, bu as hi ha-ý va zi fe-i Nu ri ye de ki zevk, o sý kýn ý la rý hi çe in dir di. O ku ma ve as hih en, ab des ve na ma za sý kýn ý ve re cek de re ce de þid de li bir ýz ý ra bý da hi u nu u ra cak bir ma ne vî haz ve lez ze i a la bil mek... Ne der si niz; biz bu his si ya ýn ne re sin de yiz? Kas a mo nu Lâ hi ka sýn da bu i fa de le rin geç i ði mek up a yer a lan Ben as hi ha a ger çi u san mý yor dum. Her as hih e yi ne zevk a lýp is i fa de e mek, bir â de im di. Ba zý çok zevk a lý yor dum cüm le le ri de, Üs a dýn as hi hi ek nik ve ru in bir iþ de ðil, her o ku yu þun da is i fa de si ni zi ya de leþ i ren bir meþ gu li ye say dý ðý ný gös e ri yor (s ) Mek up lar da, ko nu ya fark lý bo yu lar ge i ren baþ ka lâ if a nek do lar da var. Üs a dýn, ço cuk ve üm mî ih i yar la rýn a ce mi ce ya zý la rý nýn as hi hin de çek i ði zah me i an la ýr ken, Ha ý rý ma gel di ve ma nen de nil di ki, bun la rýn ya zý la rý ça buk o kun ma dý ðýn dan, Ri sa le-i Nur un gý da ve a am hük mün de ki ha ki ka le rin den hem a kýl, hem kalp, hem ruh, hem ne fis, hem his his se le ri ni a la bi lir ler (Ta rih çe, s. 494) de di ði lâ hi ka on lar dan bi ri. Tas hih, böy le in ce lik le ri de o lan bir va zi fe...

4 FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.r Geç aýlmýþ doðru bir adým FARK Tür ki ye yi i da re e den ler, de vam e de ge len bir yan lýþ an ge ri a dým a a rak, e rör le mü ca - de le nin pro fes yo nel or du i le ya pý la ca ðý ný ni ha ye a çýk la dý lar. Bir de ði þik lik ol maz sa, A ðus - os a yýn dan i i ba ren sý nýr gü ven li ði ni pro fes yo - nel or du sað la ya cak. A lý nan ka rar doð ru, a ma bir o ka dar da geç ka lýn mýþ bir ka rar de ðil mi? Tür ki ye, e rör le mü - ca de le de pek çok yön e mi kul lan dý. Þim di uy gu - la na ca ðý i fa de e di len yön em de da ha ön ce kýs - men de ol sa kul la nýl mýþ ve ge nel an la mýy la da ba þa rý sað lan mýþ ý. Za man la kon rol al ý na a lý - na ma yan güç ha li ne ge len bu uy gu la ma, be ra - be rin de çok sa yý da fa il-i meç hul ci na ye ler i ge - i rin ce bu yol dan vaz ge çil di. Oy sa, yan lýþ ya pan - lar a yýk la nýp sis em ýs lâh e di le bil miþ ol say dý, bel ki de bun ca kan ak ma mýþ o lur du. Her ke sin bil di ði gi bi, e rör le mü ca de le nin pro fes yo nel ki þi ler ce ya pýl ma sý ge rek i ði ilk de fa di le ge i ril mi yor. Ko nu nun uz man la rý her de fa sýn da bu ko nu yu gün de me ge ir di. Ne var ki, bu ko nu da a dým a ma sý ge re ken ler her de - fa sýn da ek li fe kar þý çý ka rak, uy gu la ma yý er e - le di. A ra dan yýl lar geç i, kan lar ak ý ve ni ha ye bu gün bu nok a ya ge lin di. Bu na da þü kür de mek le bir lik e, þu nu da ha ýr la mak is i yo ruz: Na sýl ki bu ko nu ilk de fa gün de me gel di ðin de Ge rek yok, biz mev cu im - kân la rý mýz la e rö rü e ze riz de nil di ve pro fes yo - nel or du ya kar þý çý ký la rak yan lýþ ya pýl dý. Ay ný þe kil de sa de ce e rö re kar þý de ðil, bir bü ün o la - rak or du nun ge ne li nin pro fes yo nel ol ma sý ek - li fi de cid di ye le e le a lýn ma lý. Dün ya nýn gi di þi de za en bu is i ka me e. Her ke si ký sa sü re li si lâh al - ý na a lýp gön der mek ye ri ne, bu nu iþ o la rak ya - pan la ra es lim e mek da ha fay da lý ol maz mý? Ta biî ki bu ko nu da en faz la dik ka e dil me si ge re ken þey, güç ün kon rol al ý na a lý na bil - me si me se le si dir. Ben pro fes yo ne lim, ne is - er sem ya pa rým an la yý þý çok kö ü ne i ce ler do ðu ra bi lir. Bu nun yo lu da þef faf lýk ve iþ le yen bir hu kuk sis e mi dir. Ha a ya pan he men a da - le e es lim e dil me li ve bu ko nu da hiçbir sû re - e a viz ve ril me me li dir. Ha di se le re hu kuk ve a - da le pen ce re sin den ba ký la bi lir se, kon rol e di - le me yen güç or a ya çý ka maz. Fi i len uy gu lan mak a o lan as ker lik sis e mi - nin ma ruz kal dý ðý has a lýk lar dan o lan kâ ðý ü - ze rin de iþ, ye ni sis e me bu laþ ma ma lý. Sý nýr da gö rev ba þýn da ol ma sý ge re ken bir pro fes yo nel as ker in herhan gi bir or du e vi ya da or du kan i ni nde gö rev yap ý ðý ný dü þü nün! Böy le ha a la ra dü þül me si ha lin de ne i ce al mak çok da ha zor dur. E ðer ger çek en pro fes yo nel or - du an la yý þýy la e rö re kar þý mü ca de le de e di lir - se bu gün kü ne nis be le çok da ha i yi ne i ce ler a lý na ca ðý ný söy le mek müm kün. Her za man i fa de e me ye ça lý þý yo ruz: Pro - fes yo nel as ker le mü ca de le de bir yol dur, a ma ka lý cý ça re de ðil dir. Her þey den ö nem li o lan e rör ba ak lý ðý ný ku ru mak, o ra ya ye ni e le - man la rýn ka ýl ma sý ný ön le ye bil mek ir. Bu nun ka lý cý yo lu da her in sa na in san gi bi mu a me le e mek ir. Bi zi bir a ra da u an bað la rýn ba þýn da o lan din ba ðý ný kuv ve len dir mek, bu nun la ne i ce a lý na ca ðý ný gör mek ge rek. A ra dan yýl lar geç i ve pro fes yo nel or du lâ - zým ger çe ði ka bul gör dü. Ý nanç ve din bir li ði ger çe ði ni gör mek i çin de u zun yýl la rýn geç me si - ni mi bek le ye ce ðiz? 4 HA BER YE NÝ AS YA / 27 HAZÝRAN 2010 PAZAR HA BER LER Taziye Arkadaþlarýmýz Burhan, Alaaddin, Ramazan ve Arif Özkan'ýn kardeþi, Adem Özkan'ýn aðabeyi, M. Zübeyir ve Enes Özkan'ýn babasý, muherem kardeþimiz Ahme Özkan'ýn rafik kazasý sonrasý vefa eiðini öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'an rahme ve maðfire diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna aziyelerimizi sunarýz. c YURT dý þýn da ya þa yan ve ör gü en ay rý lan es ki yö ne i ci le ri nin de a ra la rýn da bu lun du - ðu Öz gür Bi rey ler Top lu lu ðu e rör ör gü ü PKK yý ký na dý. Grub a dý na ya pý lan a çýk la - ma da, Kar þý lýk lý ve an laþ ma lý ýr man dý rý lan þid de, Ke ma lis/ýrk çý re ji min de va mý i çin ça ba sarf e den ve hem Kür le re hem Türk hal ký nýn yok sul ke si mi ne ve ba rýþ an ya na o lan in san la ra za rar ve ren bir a vuç çý kar gru bu na hiz me e mek e dir de nil di. Te rör ör gü ü PKK yý, Di yar ba kýr ve Ýs - an bul da ki si vil op lum ku ru luþ la rýn dan son ra yur dý þýn da ya þa yan ve ör gü en ay - rý lan es ki yö ne i ci le ri de ký na dý. Bir dö nem e rör ör gü ü i çin de fa a li ye gös e ren, da ha son ra ör gü ün si lâh lý mü ca de le si ne kar þý çý ka rak ay rý lan ör gü es ki yö ne i ci le ri nin de a ra la rýn da bu lun du ðu Öz gür Bi rey ler Top - lu lu ðu nun yap ý ðý or ak a çýk la ma da, e rör ör gü ü PKK nýn Bir a vuç çý kar gru bu na hiz me e i ði vur gu lan dý. A çýk la ma da, bir - çok ek sik li ðe rað men a dý na Kür a çý lý mý ya da de mok ra ik a çý lý mýn Kür hal ký nýn ses - siz ço ðun lu ðun da i yim ser bir ha va o luþ ur - du ðu ha ýr la ýl dý. Te rör ör gü ü PKK dý þýn - da ka lan Kür po li ik çev re le ri nin, a ý lan a - dým la rýn ye er siz li ði ni di le ge ir mek le bir - lik e, sü re cin de vam e me si ge rek i ði ni ve so ru nun þid de i çer me yen yön em ler le çö - zül me si nin ö ne mi ni vur gu la dý ðý be lir i len a çýk la ma da, A çý lým ar ýþ ma la rýy la bir lik e e dir gin o lan i ki ke sim ol du. Bi ri, baþ a TSK ol mak ü ze re, bü ün Ke ma lis ku rum - la rýy la sa ü ko cu lar, di ðe ri de PKK. Son gün ler de ar an þid de o lay la rý, ne Kür hal - ký nýn öz gür lük a lep le ri ne ne de Türk hal - ký nýn ve Tür ki ye de ya þa yan di ðer halk la rýn re fa hý na, mu lu lu ðu na, gü ven li ge le ce ði ne hiz me e di yor. Kar þý lýk lý ve an laþ ma lý ýr - man dý rý lan þid de, Ke ma lis/ýrk çý re ji min de va mý i çin ça ba sarf e den ve hem Kür le re hem Türk hal ký nýn yok sul ke si mi ne ve ba - rýþ an ya na o lan in san la ra za rar ve ren bir a - vuç çý kar gru bu na hiz me e mek e dir. Bu ger çek lik, in sa ným di yen ve kan dan bes len - me yen her ke se sa va þa ha yýr de me ve bu - nun i çin ça ba sarf e me so rum lu lu ðu yük - lü yor de nil di. Di yar ba kýr / ci han TE RÖR ÖR GÜ TÜ NÜN ES KÝ YÖ NE TÝ CÝ LE RÝ, KAR ÞI LIK LI VE AN LAÞ MA LI TIR MAN DI RI LAN ÞÝD DE TÝN, KE MA LÝST/IRK ÇI RE JÝ MÝN DE VA MI Ý ÇÝN ÇA BA SARF E DEN BÝR A VUÇ ÇI KAR GRU BU NA HÝZ MET ET TÝ ÐÝ NÝ KAY DET TÝ. Te rör Ke ma lis re ji me ya rý yor SÝÝRT Ba ro Baþ ka ný A vu ka M. A li Ö zel, de mok ra ik a çý lým a dý al ýn da hü kü me - in op lu ma ver di ði u mu ya rar sýz kal dý ðý - ný i fa de e de rek, Tek rar dan gün de me ge i - ril me si ye ri ne de mok ra ik a çý lý mýn üm op lum ke sim le rin ce çok da ha al ý nýn dol - du rul ma sý ge re kir de di. Si ir Ba ro Baþ ka ný A vu ka M. A li Ö zel þid de in kay na ðý ný de ðer len di rir ken çok i yi ah lil ler yap mak du ru mun da ol duk la rý ný kay de i. De mok ra ik a çý lým a dý al ýn da hü kü me in op lu ma ver di ði u mu ya rar sýz kal dý ðý ný söy le yen Ö zel, þun la rý kay de i: Bek len i le ri ne ce vap ver me miþ ir. Top lu mun da ha çok öz gür lük, gü ven ce li öz gür lük, hu ku kun da ha çok ha kim ký - lýn dý ðý bir op lum, ay rým cý lý ðýn, fýr sa e - þi siz li ði nin ol ma dý ðý bir op lum öz lem - le ri nin a lep le ri ne ce vap ve ri le me miþ ir. Bu nu fýr sa bi len ler de çö züm süz lü ðü çö - züm o la rak sun ma a dý na þid de i ýr man - dýr mýþ lar dýr. Þid de e þid de un sur la rý nýn op lum ha ya ýn dan çýk ma sý i çin o la ða - nüs ü hal gi bi çö züm ler ge i ren gö rüþ le - re de ka ýl mak müm kün de ðil dir. Zi ra geç miþ e de nen di ði gi bi þid de þid de i bes le mek e dir. O la ða nüs ü hal uy gu la - ma sý þid de in kay na ðý o luþ ur mak a dýr. Þid de in op lu mun bü ün ke sim le ri ne da ðýl ma sý ve ya yýl ma sý so nu cu bir yö ne - im þek li ol muþ ur. Tek rar dan gün de me ge i ril me si ye ri ne de mok ra ik a çý lý mýn üm op lum ke sim le rin ce çok da ha al ý - nýn dol du rul ma sý ge re kir. SÝÝRT Ti ca re ve Sa na yi O da sý Baþ kan Ve ki li Öz - gür Ça lap ku lu i se O HAL in a cý bir ec rü be ol du - ðu nu söy le di. Bu ko nu da sað du yu lu dav ran mak ge rek i ði ni kay de den Ça lap ku lu, þun la rý söy le di: Hep bir lik ve be ra ber li ði sað la ma mýz lâ zým. Bu o yun la rý na gel me mek lâ zým. Sað du yu lu dav - ran ma mýz ge re kir. Bi rik be ra ber lik sað la ma mýz ge re kir. Bun la rý da bu ra da ki halk lar ken di le ri sað la ya cak lar dýr. Ge i ri len ö ne ri ler a ra sýn da böl - ge de ek rar o la ða nüs ü baþ la ýl ma ö ne ri si ge i - ril mek e dir. Ke sin lik le kar þý çý ký yo ruz. Da ha ön ce geç miþ e ya þan mýþ bir ec rü be var. As lýn da a cý bir ec rü be. Bu O la ða nüs ü hal i yi bir þey ge ir - me di ði, or a ya koy ma dý ðý or a da. Hal böy le i ken ek rar böy le bir uy gu la ma nýn ge i ril me si da ha va him so nuç lar ge i re ce ði bel li dir. Hu zur or a - mý ný mey da na ge ir mek i çin hep be ra ber ça lýþ - ma mýz ge re kir. Bu nu sað la ma mýz ha lin de ya ý - rým lar da ar ar, hu zur o lur, iþ siz lik a za lýr. Ýs ih - dam ar ar. Gü zel or am o la cak di ye dü þü nü yo - rum. di ye ko nuþ u. Si ir Ý þa dam la rý Der ne ði Baþ ka ný Fa ruk Pa muk çu de ek çö zü mün de - mok ra si, kar deþ lik, be ra ber lik ol du ðu nu söy le - di. Pa muk çu, Biz; Kür düy le, A ra býy la, Tür küy - le kar deþ bir op lu muz. Ne pa ha sý na o lur sa ol - sun bu kar deþ li ði de vam e ir mek is i yo ruz. Bu dýþ mýh rak la rýn ve kir li o yun la rýn o yu nu na gel me ye ce ðiz de di. Si ir / ci han Ký lýç da roð lu: Baþ ba kan is er se gö rü þü rüm nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, e - rör le mü ca de le ko nu sun da Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan dan gö rüþ me ek li fi gel me si du ru mun da ken di le ri i çin bir so run ol ma ya ca - ðý ný söy le di. An al ya da ki Por o Bel lo O e li nde si vil op lum ku ru luþ la rý nýn em sil ci le ri i le kah - val ý da bu lu þan Ký lýç da roð lu, ga ze e ci le rin so - ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga ze e ci, TBMM Baþ ka - ný Meh me A li Þa hin in dün bir ga ze e ye ver - di ði rö por a jýn da ki, Mu la ka, si ya sî par i le ri - mi zin de ðer li ge nel baþ kan la rý nýn bir a ra ya ge - le rek e rö re kar þý bir lik e mü ca de le e dil di ði iz - le ni mi ver me le rin de bü yük ya rar ol du ðu nu dü þü nü yo rum söz le ri ni ha ýr la ý. Bu nun ü - ze ri ne Ký lýç da roð lu, Or a mý ge re cek bir po li - i ka hiç iz le me dim. Tam ak si ne sü ku ne i her za man av si ye e im. Te rör o la yý na kar þý çýk - ým. Bu ko nu da u lu sal bir po li i ka iz len me si ge rek i ði ih i ya cý ný be lir im. A ma Baþ ba kan böy le bir gö rüþ me yi ar zu e der se bi zim a çý - mýz dan so run yok de di. An al ya / a a He sap sor ma mak, or du ya kö ü lük ür ngazetecý La le Ke mal, ba þa rý sýz lýk lar da he - sap sor ma ma nýn or du ya kö ü lük e mek ol du - ðu nu be lir e rek, Tür ki ye de si ya si i ra de nin he - sap so ra ma dý ðý ný sa vun du. Ga ze e ci La le Ke - mal, A ban Pla for mu nun, De mok ra si ve Dýþ Gü ven lik ko nu la rý nýn ar ý þýl dý ðý ü çün cü o u - ru mun da Si lâh lý Gü cün De mok ra ik De ne i - mi ko nu sun da konuþu. Kemal, ba þa rý sýz lýk lar - da he sap sor ma ma nýn or du ya kö ü lük e mek ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye de si ya sî i ra de nin he sap so ra ma dý ðý ný i le ri sü ren Ke mal, ya sal de - ði þim le rin ya pýl dý ðý ný an cak zi hin sel de ði þi min ger çek leþ i ri le me di ði ni kay de i. Ke mal, as ke rin ül ke nin sa hi bi o la rak ye iþ i ril me si ye ri ne, yur sa vun ma sý i le gö rev li ye iþ i ril me si ge rek i ði ni söy le di. Geç i ði miz gün ler de, Gü ney Ko re de yan lýþ ya pan 25 ko mu a nýn or du dan u zak laþ ý - rýl dý ðý ný be lir e rek, Gü ney Ko re or du su za a fa mý uð ra dý, am er si ne gü ven sað la mýþ ol du lar. He sap sor ma mak, kork mak or du ya kö ü lük yap mak ýr. Te rör le mü ca de le de za fi ye gös e - ren le rin Yük sek As ke rî Þû râ op lan ý sýn da er fi e i ril me me si ge re kir de di. A ban / a a 12 Ey lül'ü pro es o i çin 30 yýl dýr si yah gi yi ni yor nmalatya Sos yal Hiz me ler Ýl Mü dür lü - ðü ne bað lý hu zu re vin de ka lan 67 ya þýn da ki Þey ho Ka ra koç (67), 12 Ey lül as ke rî mü da ha - le si ni, yýl lar dýr baþ an a þa ðý gi yin di ði si yah lar - la pro es o e di yor. Ka ra koç, yap ý ðý a çýk la ma - da, 12 Ey lül 1980 a ri hin de ger çek leþ i ri len dar be de bas ký ve þid de e ma ruz kal dý ðý ný be - lir e rek, bu du ru mu 30 yýl dan be ri si yah lar gi yi ne rek pro es o e i ði ni söy le di. Gün ler ce hak sýz ye re yar gý lan dý ðý ný ve ne za re ha ne de u ul du ðu nu i fa de e den Ka ra koç, þun la rý an - la ý: 12 Ey lül 1980 dar be si bi zi si lin dir gi bi ez di geç i. Dar be yi ya pan lar ay ný za man da ay rým cý lýk da yap ý lar. A ra ný lan ki þi le ri sak la - dý ðým ge rek çe siy le bi rin de 43, di ðe rin de 17 gün ol mak ü ze re i ki kez gö zal ý na a lýn dým. Gün ler ce iþ ken ce yap ý lar. Ya þa dýk la rý mýz dan Ke nan Ev ren i so rum lu u u yo rum. 12 Ey lül 1980 yý lý nýn ken di sin de si lin me ye cek, kö ü iz ler bý rak ý ðý ný be lir en Ka ra koç, O ka ran lýk gün ve ge ce ler, bir çok ha ya li mi a lýp gö ür dü de di. Ka ra koç, 12 Ey lül as ke ri mü da ha le si nin ken di si ni çok yýp ra ý ðý ný be lir e rek, þun la rý söy le di: An nem ba bam ben çok kü çük ken öl müþ. Hep bir a i le ye has re im. Ken di me ha ya ku ra cak ým. A i lem o la cak ý. An cak ya - þa dý ðým o lay la rýn e ki siy le ev le ne me dim. Tüm ha yal le rim su ya düþ ü. O gün den son - ra Ke nan Ev ren zih ni ye i ni ve o lay la rý pro - es o e me ye ka rar ver dim. Ken di ken di me bu zih ni ye son bu la na ka dar be yaz gi yin - me ye ce ðim de dim. Þim di a yak ka bým dan sa - a i me ka dar her þe yim si yah. Ö lün ce ke fe ni - min de si yah ol ma sý ný is i yo rum. Ar ýk si yah be nim ya þam þek lim ol du. Ma la ya / a a DEV LET Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge - men Ba ðýþ, Tür ki ye nin Ba ý ya dö nük ro a sý ný de ðiþ ir me ye kim se nin gü cü - nün ye me ye ce ði ni söy le di. Ba ðýþ, Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re er - li ði nin (ABGS) An al ya De de man O e - lin de dü zen le di ði Med ya Men sup la rý i - çin AB Se mi ne ri nin a çý lý þýn da yap ý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin AB sü re ci nin, bu ül ke nin üm fark lý renk le ri nin bu lu - þa bi le ce ði en der pla form lar dan bi ri ol - du ðu nu söy le di. E ge men Ba ðýþ, her ke - sin fark lý en di þe le ri, þüp he le ri o la bi le ce - ði ni kay de de rek, AB sü re ci, bü ün bu en di þe le ri ge ri de bý rak ý ðý mýz bir sü - reç de di. Tür ki ye nin ü ye lik sü re cin - den, AB nin de çok þey ka zan dý ðý ný vur gu la yan Ba ðýþ, sü re cin ka zan ka - zan pla for mu na da yan dý ðý ný; bu kar - þý lýk lý sü re cin da ha i yi an la þý la bil me si i - çin böy le e ði im prog ram la rý dü zen le - dik le ri ni kay de i. Ek sen kay ma sý ar - ýþ ma la rý na da de ði nen Ba ðýþ, Tür ki - ye nin Ba ý ya dö nük ro a sý ný de ðiþ ir - me ye kim se nin gü cü ye mez de di. Ba ðýþ, Tür ki ye nin, u lus la r a ra sý a re - na da çok fark lý ve ö nem li pla form lar da ö nem li rol ler al dý ðý ný be lir i. AB am ü ye lik se rü ve ni nin yo lu TBMM Ge nel Ku ru lun dan ge çer di yen Ba ðýþ, son gün ler de e rör le il gi li yap ýk la rý a çýk la - ma la rýn çar pý ýl dý ðý ný, ev lâ a cý sý nýn mil li ye i ol ma ya ca ðý ný vur gu la dý. Med ya Men sup la rý Ý çin AB Se mi ne - ri nde, ga ze e ci le rin de a ra la rýn da bu - lun du ðu uz man lar, a ka de mis yen ler ve ABGS ye ki li le ri Av ru pa Bir li ði sü re - ciy le il gi li pa nel ler de söz a la cak. Se mi - ne re, fark lý il ler den 50 den faz la ba sýn men su bu ka ýl dý. An al ya / a a Dur sun Çi çek haf a ya ha kim ö nü ne çý ký yor ÝRTÝCA i le Mü ca de le Ey lem Pla ný id di a la rý na i liþ - kin hak la rýn da da va a çý lan ve a ra la rýn da Bed re in Da lan i le Al bay Dur sun Çi çek in de bu lun du ðu 7 sa - ný ðýn yar gý lan ma sý na 28 Ha zi ran 2010 Pa zar e si gü nü baþ la na cak. Ýs an bul 13. A ðýr Ce za Mah ke - me sin ce Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke - si nde ki sa lon da gö rül me si ne baþ la na cak dâ vâ nýn id di a na me sin de, hak kýn da ya ka la ma ka ra rý bu lu - nan Ye di e pe Ü ni ver si e si ku ru cu su Bed re in Da - lan ýn, Tür ki ye Cum hu ri ye i hü kü me i ni or a dan kal dýr ma ya ve ya gö re vi ni yap ma sý ný en gel le me ye e þeb büs e mek su çun dan a ðýr laþ ý rýl mýþ mü eb - be ha pis le ce za lan dý rýl ma sý is e ni yor. Da lan hak - kýn da ay rý ca, si lâh lý e rör ör gü ü kur mak ve ya yö - ne mek su çun dan da 15 i le 22,5 yýl a ra sýn da ha pis ce za sý a lep e di li yor. Ýd di a na me de, u uk lu sa nýk Al bay Dur sun Çi çek in de Tür ki ye Cum hu ri ye i hü - kü me i ni or a dan kal dýr ma ya ve ya gö re vi ni yap - ma sý ný en gel le me ye e þeb büs e mek su çun dan a ðýr laþ ý rýl mýþ mü eb be, si lâh lý e rör ör gü ü ne ü ye ol mak su çun dan 7,5 i le 15 yýl a ra sýn da ha pis ce za - sý na mah kûm e dil me si iseniyor. Ýs an bul / a a Top lu ma ü mi ve ril di, ar ka sý gel me di OHAL, ACI BÝR TECRÜBE OLDU ÞÝD DE TÝN PAN ZE HÝ RÝ DE MOK RA SÝ MEYDANA ge i ri len þid de or a mý nýn pan ze hi ri nin de mok ra si ol du ðu, a çý lý mýn ce sa re le ve da ha so - mu, ger çek çi a dým lar la de vam e me si ge rek i ði i - fa de e di len a çýk la ma da, þu gö rüþ le re yer ve ril di: Hü kü me in, dev le i ne ka dar em sil/kon rol e i - ði ar ýþ ma lý ol sa da e lin de ki olanakla rý de mok ra si - den ya na ge re ði gi bi kul lan ma dý ðý a çýk ýr. Þid de o lay la rý ve ya PKK ey lem le ri de mok ra ik a çý lý mý dur dur ma ge rek çe si ya pý la maz ve Kür hal ký nýn do ðal hak la rý hiç bir ör gü le, ke sim le pa zar lýk ko nu - su ya pý la rak er e le ne mez. Dün de i ra de si dý þýn da op rak la rý bö lüþ ü rü len Kür hal ký nýn he sa bý na sý - nýr kay dýr ma sý, O HAL gi bi uy gu la ma lar, as la çö - züm o la maz! Hü kü me ce sur, ger çek çi ve PKK i le bað lan ý lan dýr ma dan in sa nî a dým lar a ý ðýn da Kür le rin ses siz ço ðun lu ðun ca des ek bu la ca ðý ar ýþ ma sýz bir ger çek ir. Kür hal ký nýn ses siz ço - ðun lu ðuy la bir lik e, hem de Ha re ke Ö ca lan ý sa - maz di yen Ah me Türk gi bi, üm BDP li mü ri le rin a ji as yon la rý na rað men, PKK a ba ný nýn da cid dî bir ke si mi ya ra ý lan bu ka os or a mýn dan ra ha sýz dýr. Egemen Ba ðýþ: Ro a yý kim se de ðiþ i re mez Öz gür Bi rey ler Top lu lu ðu nun yap ý ðý or ak a çýk la ma da, e rör ör gü ü PKK nýn Bir a vuç çý kar gru bu na hiz me e i ði vur gu lan dý. FO TOÐ RAF: AA

5 HABER 5 YENÝASYA / 27 HAZÝRAN 2010 PAZAR Pa rik ca mi yi zi ya re e i n FE NER Rum Pa ri ði Bar ho lo me os, Kay se - ri nin Ta las il çe sin de ca mi ye dö nüþ ü rü len ki - li se i le En dür lük Ma hal le si nde ki ki li se yi gez - di. Bor ho lo me os, A i na Baþ pis ko po su Ý e ro - ni mos ve Ýs ken de ri ye Pa ri ði Te o do ros i le gel dik le ri Kay se ri de, Ta las a 1886 yý lýn da ki - li se o la rak yap ý rý lan ve 1925 yý lýn da Ya man - de de Ca mi si a dýy la i ba de e a çý lan ya pý yý gez - di. Bu ra da i la hi söy le yen he ye, i mam Ha cý Sa dýk Kah ve ci den bil gi al dý. Pa rik Bar ho lo - me os, Kah ve ci ye es pih he di ye e i. Bar ho lo - me os ve be ra be rin de ki ler, da ha son ra il çe ye bað lý En dür lük Ma hal le si nde 1835 yý lýn da yap ý rý lan ki li se yi de gez di. Bu ra da da i la hi söy le yen he ye, ki li se ya ký nýn da ki muh ar lýk bi na sýn da mu ha fa za e di len ki li se ye a i ki a be - yi in ce le di. Bar ho lo me os, bu ra da Sý la ad lý ço - cu ða a ký he di ye e i. Kay se ri / a a Trende palayýcý madde ele geçirildi n MA LAT YA Ga rý nda yol cu re nin de ya pý lan a ra ma da çan a i çin de pa la yý cý mad de e le ge - çi ril di, o lay la il gi li bir ki þi gö zal ý na a lýn dý. A lý - nan bil gi ye gö re, Ma la ya Ga rý nda ge ce yol cu re nin de ya pý lan a ra ma da, çan a i çe ri sin de pa la yý cý mad de e le ge çi ril di. Çan a nýn sa hi bi ol du ðu id di a e di len bir ki þi gö zal ý na al dý. O - lay la il gi li so ruþ ur ma baþ la ý lýr ken gö zal ý na a lý nan ki þi sa yý sý nýn ar a bi le ce ði bil di ril di. Bu a ra da, zan lý nýn i fa de si doð rul u sun da, bu ki þiy le bað lan ý lý baþ ka bir ki þi nin da ha o la bi le ce ði dü þün ce siy le Ma la ya dan ge len bir yol cu re ni nin Si vas Taþ lý de re Ýs as yo - nu nda jan dar ma e kip le rin ce dur du rul du ðu ve a ra ma ya pýl dýk an son ra re nin yo lu na de vam e i ði öð re nil di. Ma la ya / a a Hýz sý ný rý 90 dan 110 km ye çýk ý n KA RA YOL LA RI Ge nel Mü dür lü ðü nün Teþ ki lâ ve Gö rev le ri Hak kýn da Ka nun Ta sa - rý sý, TBMM Ge nel Ku ru lun da ka bul e di le rek, ya sa laþ ý. Ya sa ya gö re, Ka ra yol la rý Ge nel Mü - dür lü ðü ö zel bü çe li ü zel ki þi lik o la cak. Gö - rev ve ye ki le riy le hiz me bi rim le ri ye ni den dü zen le nen Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü, ge rek i ðin de, ya pý la cak ya ý rým ve hiz me ler le il gi li gö rev len di ri len þir ke le re or ak o la bi le - cek. Bu dü zen le me kap sa mýn da, bö lün müþ yol lar da ki hýz sý ný rý 90 ki lo me re den 110 ki lo - me re ye çý ka rý lý yor. Ankara / aa Sen di ka baþ ka ný na a ðaç dik me ce za sý n E ÐÝTÝM-SEN Ço rum Þu be Baþ ka ný Mah mu Al pars lan, ha ka re su çun dan a ðaç dik me ve 3 ay sü rey le ba ký mý ný yap ma ce za sý na çarp ý rýl dý. Ço rum 1. Sulh Ce za Mah ke me si, E ði im-bir- Sen in, Ço rum Þu be si Yö ne im Ku ru lu ü ye le - rin den Ta hir Eþ kil e ba sýn yo luy la ha ka re e i ði ge rek çe siy le Türk E ði im-sen Ço rum Þu be Baþ ka ný Mah mu Al pars lan hak kýn da aç ý ðý da - va yý so nuç lan dýr dý. Mah ke me, da va lý Türk E ði - im-sen Ço rum Þu be Baþ ka ný Al pars lan a, 50 a de a ðaç di ke rek, 3 ay sü rey le ba ký mý ný üs len - me ve bin 740 TL ad lî pa ra ce za sý ver di. Mah - mu Al pars lan ýn, Ýl Di van Top lan ý sý nda, Hak e me dik le ri ma kam la ra ha yâ sýz ca o u ran a sa - lak lar di ye rek, ha ka re e i ði Ta hir Eþ kil, ko nu - yu yar gý ya a þý mýþ ý. An ka ra / Re cep Gö ren HABERLER SA KAR YA A da le Gi ri þi mi Ba þör ü sü Pla for mu A da paza rý þehir mer ke zin de 250. ey le mi ni ger çek leþ ir di. Ey lem de ya pý lan a çýk la ma yý, Pla form a dý na Ý lim ve Hik me Vak fý ndan Beh sa Çak mak o ku du. A çýk la ma da þöy le de nil di: Ül ke nin ü ze rin de bü yük bir ka ra le ke gi bi du ran, key fi ay rým - cý lýk ve ya sak lar son uy gu la may la e rör es ir me ye de vam e di yor. Kro nik le þen ba þör ü sü ya sa ðý ve ay rým cý lý ðýn gel miþ ol du ðu nok a, op lum sal ba rýþ ve hu zur a çý sýn dan ol duk ça va him dir. Hü kü me in bu hak sýz lýk kar þý sýn da ki ik i dar sýz lý ðý or a da dýr. Mu ha le fe in i se çö zü me ka ký sað la mak ye ri ne ba þör ü sü so ru nu nu, si ya se gir mez se ken di li ðin den çö zü lür gi bi il kel ge rek çe le re bað la ma sý; ça ðý o ku ya ma yan, nes nel, ya sak çý bir par i po li i ka sý nýn ü rü nü o la bi lir. Ey lem de, Gaz ze de am bar go, Tür ki ye de ya sak kal ka cak! ya zý lý pan ka dik ka çek i. A da pa za rý / Ye ni As ya LYS de 635 bin öðrenci er dökdü n ÜNÝVERSÝTE adaylarýnýn kaýldýðý LYS-3 Edebiya- Coðrafya sýnavý sona erdi. LYS, Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoþa'da gerçekleþirildi. Sýnava yaklaþýk 635 bin aday girdi. 2 bin 22 binada, 30 bin 557 salonda yapýlan sýnavda 92 bin 515 kiþi görev aldý. Tek ourumda gerçekleþirilen sýnav, 120 dakika sürdü. LYS-3'e Türk Dili ve Edebiyaý, Coðrafya-1 esleri yer aldý. Türk Dili ve Edebiyaý esinde 56 soruya 85 dakika, Coðrafya-1 esinde 24 soruya 35 dakika cevaplama süresi verildi. LYS-2 ise bugün saa 10.00'da ek ourumda yapýlacak ve 135 dakika sürecek. LYS-2'de Fizik, Kimya ve Biyoloji esleri yer alacak. Teslerde 30'ar soru bulunacak ve 45'er dakika cevaplama süresi verilecek. LYS-2'ye 276 bin 900 aday kaýlacak. Sýnav 891 binada, 11 bin 770 salonda gerçekleþirilecek ve 38 bin 252 kiþi görev alacak.sýnavda her es için ayrý soru kiapçýðý bulunacak ancak ek cevap kaðýdý kullanýlacak. Bir es için anýnan süre biiðinde ilgili ese ai soru kiapçýklarý oplanýrken ve diðer ese ai soru kiapçýklarý daðýýlýrken ara verilmeyecek. Ankara / aa Çað la yan: Ýh ra ca a ki ar ýþ hý zý dü þe cek n DEV LET Ba ka ný Za fer Çað la yan, ih ra ca a bu yý lýn ilk ay la rýn da or a la ma yüz de ler de bir ar ý þýn söz ko nu su ol du ðu na i þa re e de rek, Þim di o hýz bi raz da - ha dü þe cek gi bi gö zü kü yor de di. Ba kan Çað la yan, yap ý ðý a çýk la ma da, ra kam la ra ba kýl dý ðýn da ih ra ca a 1 O cak-24 Ha zi ran 2010 da ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 22,5 luk ar ýþ ol du ðu nu be lir i. Bu yý lýn ilk ay - la rýn da or a la ma yüz de ler de bir ar ý þýn söz ko nu su ol du ðu na i þa re e den Çað la yan, Þim di o hýz bi raz da ha dü - þe cek gi bi gö zü kü yor. A ma or a va de de ki prog ram da be lir - le miþ ol du ðu muz 107,5 mil yar do lar he de fi mi zi a þa ca ðýz de di.tür ki ye nin ih ra ca ý nýn yüz de 58 i ni Av ru pa böl ge si ne yap ý ðý ný ha ýr la an Çað la yan, Av ru pa da ya þa nan so run la rý i þa re e de rek, Do la yý sýy la do lar/av ro pa ri e sin den do la yý av ro ih ra ca ý mý zý ay ný ra kam lar la yap mýþ ol sak bi le, pa ri e - den do la yý da ha az ih ra ca yap mýþ gi bi gö zü ke ce ðiz. Oy sa bi zim av ro ih ra ca ra ka mý mýz de ðiþ me ye cek. Bun la rý üs üs e koy du ðu muz za man ih ra ca hý zýn da bir ya vaþ - la ma o la ca ðý ný gö re ce ðiz di ye ko nuþ u.dev le Ba ka ný Çað la yan, ih ra ca çý la rýn ya þa dý ðý so run la rý be lir le yip bun lar ü ze rin de po li i ka lar es bi e ik le ri ni be lir e rek, çok ký sa sü re i çin de bu es bi le ri E ko no mik Ko or di nas - yon Ku ru lu na (EKK) gö ü re rek il gi li ba kan lar la ko nu - þa cak la rý ný bil dir di. Ýsanbul / aa Tür ki ye nin si gor a sý yok n TÜR KÝYE DE si gor a sek ö rüy le il gi li is a is ik ler, Tür ki ye nin si gor a sý yok de dir i yor. Dep rem ve ra fik gi bi zo run lu si gor a lar da bi le si gor a lý lýk o ra ný çok dü - þük ka lan Tür ki ye de ki þi ba þý na op la nan si gor a pri mi i se Av ru pa ül ke le ri nin 20 de bi ri ka dar bi le e mi yor. An - ka ra Ti ca re O da sý nýn (A TO) Ha zi ne Müs e þar lý ðý, TÜ - ÝK, E mek li lik Gö ze im Mer ke zi ve si gor a sek ö rün de ki di - ðer ku ru luþ lar dan der le di ði ve ri le re gö re, dep rem ve ra fik gi bi zo run lu a lan lar da bi le Tür ki ye de si gor a lý lýk o ra ný ol - duk ça dü þük kal dý. Dün ya nýn en ö nem li dep rem böl ge le - rin den bi rin de yer a lan Tür ki ye de zo run lu ol ma sý na rað - men ko nu la rýn sa de ce yüz de 24,9 u nun dep rem si gor a sý bu lu nu yor. Tü mü i çin zo run lu ol ma sý na rað men mo or lu a þý la rýn yüz de 24 ü nün ra fik si gor a sý bu lun mu yor. Her yýl bin ler ce ra fik ka za sý ya þa nan Tür ki ye de kas ko si gor a sý ol ma yan a raç la rýn o ra ný i se yüz de 75 nü fu su 72,5 mil yo na u la þan ve sos yal gü ven lik sis e mi nin e mek li lik e ye er li ge lir sað la ma dý ðý Tür ki ye de bi rey sel e mek li lik sis e mi ne ka ý - lan la rýn sa yý sý i se sa de ce 2,1 mil yon ki þi de ka lý yor. Tür ki - ye de ki þi ba þý na op la nan si gor a pri mi i se Av ru pa ül ke le ri - nin 20 de bi ri ka dar bi le e mi yor. An ka ra Ti ca re O da sý Baþ ka ný Si nan Ay gün, Dün ya da ar ýk si gor a þir ke le ri ak - la ge le bi le cek her ris ki si gor a e di yor. Bu na rað men biz ba - na bir þey ol maz man ý ðýy la ken di mi ze, ya kýn la rý mý za, bir ö mür ça lý þa rak el de e i ði miz var lýk la rý mý za si gor a yap - ýr mý yo ruz de di. An ka ra / Ah me Ter zi Si liv ri Ce za e vi nde du man sýz ko ðuþ n AS TIM has a sý o lan bir u uk lu nun ver di ði mü ca de le so - nu cu Si liv ri Ce za e vi nde du man sýz ko ðuþ dö ne mi baþ la - dý. Tür ki ye Si ga ray la Sa vaþ Der ne ði ön cü lü ðün de, Ýs an bul Va li li ði ve Si liv ri Cum hu ri ye Baþ sav cý lý ðý i le 6 No lu L Ti pi Ka pa lý Ce za e vi nde As ým has a sý o lan bir u uk lu nun ver - di ði bir mü ca de le so nu cu baþ la ý lan pro je de ar ýk u uk lu ve mah kum lar ken di le ri ne a i o lan a lan lar da ü ün ü rün le - ri nin kul la nýl ma dý ðý ko ðuþ lar da kal ma hak la rý ný el de e i - ler. Si ga ra nýn za rar la rý ný an la an Tür ki ye Si ga ray la Sa vaþ Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Dr. Mus a fa Ay dýn 21. yüz yýl da bir ül ke, baþ ka bir ül ke yi ken di si ne ba ðým lý ha le ge ir mek is i yor sa, o ül ke nin hal ký ný, genç le ri ni, ço cuk la rý ný, si ga ra ya baþ la ý yor. Si ga ra, 21. yüz yýl da en bü yük sö mür ge a ra cý dýr. Dev le bü yük le ri ne, yar gý men sup la rý na ses le ni yo rum: Lü fen o yu na gel me sin ler di ye ko nuþ u. Bu pro je nin ger - çek leþ me si ne ve ka mu o yun da du yu rul ma sýn da e me ði ge - çen le re pla ke ve ril di. Ýs an bul Bü yük þe hir Be le di ye si Ken Or kes ra sý Türk Halk Mü zi ði, Türk Sa na Mü zi ði ve Meh er Gru bu din le i sun du lar. Ýs an bul / Ye ni As ya YE TÝÞKÝNLER i çin uy gu la nan as ga rî üc re ge le cek ay 22 li ra ar a cak. As - ga ri Üc re Tes pi Ko mis yo nu nun ka ra rý doð rul u sun da, 1 Tem muz- 31 A ra lýk 2010 a rih le ri a ra sýn da ge - çer li o la cak as ga rî üc re e ge le cek ay dü zen len me ye gi di le cek. Dü zen - le mey le yý lýn ilk ya rý sýn da 16 ya þýn - dan bü yük ler i çin yüz de 5,2 ar ý rý - lan as ga rî üc re e, yý lýn i kin ci ya rý sý i çin yüz de 4,3 zam ya pý la cak. Bu na gö re, ha len 16 ya þýn dan bü yük be - kâr bir iþ çi i çin brü 729, ne 576,57 li ra o lan as ga ri üc re, yüz de 4,3 lük zam la brü 760,50, ne 599,12 li ra ya yük se le cek. 16 ya þýn dan kü çük iþ çi - ler i çin ge çer li o lan as ga rî üc re e i se ge le cek ay dan i i ba ren 19,33 li ra ar - ý rý la cak. Ha len 16 ya þýn dan kü çük - ler i çin brü 621, ne 499,25 li ra o - lan as ga rî üc re, bu ar ýþ la brü 648, ne 518,58 li ra o la cak. Ka pý cý lar i çin brü 729, ne 619,65 li ra o la rak uy - gu la nan as ga ri üc re, brü 760,50, ne 646,42 li ra ya yük se le cek. 1 Tem muz i i ba rýy la ya pý la cak dü - zen le me, as ga rî üc re ü ze rin den ya pý lan ke sin i le ri ve iþ ve re ne ma - li ye i de ar ý ra cak. ÝÞ VE RE NE MA LÝ YE TÝ ART TI 1 TEM MUZ i i ba rýy la ya pý la cak dü - zen le me, as ga rî üc re ü ze rin den ya - pý lan ke sin i le ri ve iþ ve re ne ma li ye i de ar ý ra cak. As ga rî üc re en 16 ya - þýn dan bü yük iþ çi ler i çin ya pý lan ke - sin i 161,38, 16 ya þýn dan kü çük iþ çi - ler i çin 129,42, ka pý cý lar i çin 114,08 li ra yý bu la cak. As ga rî üc re in iþ ve re - ne op lam ma li ye i 16 ya þýn dan bü - yük iþ çi ler i çin 924,01, 16 ya þýn dan kü çük iþ çi ler i çin 828,39, ka pý cý lar i - çin 924,01 li ra o la cak. Ye ni as ga rî üc - re le bir lik e sos yal si gor a lar pri mi ne e sas ka zan cýn al ve üs sý ný rý da de ði - þe cek. Ha len as ga rî üc re in brü ü o - lan 729 li ra ya kar þý lýk ge len pri me e - sas ka zan cýn al sý ný rý 760,50 li ra ya, 4 bin 738,5 li ra o lan pri me e sas ka zan - cýn üs sý ný rý i se 4 bin 943,25 li ra ya çý ka cak. Ö e yan dan, as ga rî üc re e ki ar ýþ, as ga ri üc re e en deks li o lan Sos - yal Si gor a lar ve Ge nel Sað lýk Si gor - a sý Ka nu nu na gö re uy gu la na cak i - da rî pa ra ce za la rýn da da ar ýþ ya pý la - cak. Ye ni as ga rî üc re i le pri me e sas ka zan cýn al ve üs sý nýr la rý, 1 Tem - muz-31 A ra lýk 2010 a rih le ri a ra sýn - da uy gu la na cak. An ka ra / a a Sözleþmeli memura müjde DA NIÞ TAY, ma aþ la rý ný dö ner ser ma ye den a lan söz leþ me li me mur la rýn hiz me söz leþ me le ri nin fes he di le bil me si ne im kan sað la yan hük mün yü rü me si ni dur dur du. Sen di ka dan ya pý lan ya - zý lý a çýk la ma da, Türk Sað lýk-sen in, ma aþ la rý ný dö ner ser ma ye den a lan söz leþ me li me mur la rýn hiz me söz leþ me le rin de yer a lan Ku rum, dö - ner ser ma ye ge li ri nin ye er siz kal ma sý ve ya söz leþ me li per so nel ih i ya cý nýn or a dan kalk - ma sý ha lin de söz leþ me yi fes he de bi lir hük mü - nün yü rü me si nin dur du ru la rak ip al e dil me si a le biy le da va aç ý ðý ha ýr la ýl dý. Da va yý gö rü - þen Da nýþ ay 12. Da i re si nin hük mün yü rü me - si ni dur dur du ðu vur gu la nan a çýk la ma da, Da - nýþ ay ka ra rýn da da va ko nu su dü zen le me de ku ru mun dö ner ser ma ye ge li ri nin a zal ma sý nýn söz leþ me fes hi nin ne de ni o la rak gö rül dü ðü, söz leþ me ni ne za man fes he di le ce ði ne yö ne lik bir hü küm bu lan ma dý ðý na dik ka çe kil di ði bil di - ril di. A çýk la ma da, dü zen le me nin ek sik ve hu - ku ka ay ký rý ol du ðu so nu cu na u la þýl mýþ ýr de ni - le rek, yü rü me nin dur du rul ma sý na ka rar ve ril - di ði kay de dil di. An ka ra / a a AS GA RÎ ÜC RE TE TEM MUZ A YIN DAN GE ÇER LÝ OL MAK Ü ZE RE YÜZ - DE 4,3 ZAM YA PI LA CAK. ZAM LA 16 YA ÞIN DAN BÜ YÜK ÝÞ ÇÝ LER Ý ÇÝN AS GA RÎ ÜC RET, 22,55 LÝ RA LIK AR TIÞ LA NET 599,12 LÝ RA O LA CAK. As ga rî üc re e 22 li ra zam 1Tem muz da a i le gir me si ge re ken Mec - lis in 16 Tem muz a ka dar ça lýþ ma sý na ka rar ve ril me si mil le ve kil le ri nin ca ný ný sýk ý. Dö nem i çin de ça lý þýl ma sý du ru mun da a cil ol du ðu söy le nen ka nun la rýn ra ha lýk la çý ka rý la bi le ce ði ni söy le yen mil le ve kil le ri, hü kü me e kýz gýn lýk la rý ný her ve si le i le di le ge i ri yor lar. Di ðer yan dan böy le bir ka ra rýn a lýn ma sý a - kýl la ra er ken se çi mi ve A na ya sa Mah ke me - si nin a na ya sa de ði þik li ði ni gö rü þe ce ði 5 Tem - muz da Mec lis in a çýk u ul ma sý ný ge ir di. Er ken se çi min a kýl la ra gel me si de son gün ler de ki ba zý ge liþ me le re bað la ný yor. A na - ya sa Mah ke me si nin a na ya sa de ði þik lik le ri ni ip al e me si du ru mun da bir er ken se çi min gün de me ge le bi le ce ði ni dü þü nen le rin sa yý sý hay li faz la. Di ðer yan dan baþ ba ka nýn is i fa e me den cum hur baþ kan lý ðý na a day o la bil - me si ni sað la ya cak þe kil de dü zen le me nin ya - pýl ma sý da bu dü þün ce yi kuv ve len di ri yor. AKP li ve kil ler As lan lar gi bi ça lý þý yo ruz der ken ku lis ler de ken di a ra la rýn da ki ko nuþ - ma lar da, Ku zu ye ri ne as lan lar de sey di ba ri, a lýn maz dýk di ye rek kýr gýn lýk la rý ný di le ge i - ri yor lar. MHP Grup Baþ kan ve ki li Ok ay Vu ral, Biz kim se nin ku zu su de ði liz, sö zü mü zü de se si mi zi de bu ra da e sir ge me yiz. Mec li sin mil le ve kil le ri ne ku zu mu a me le si yap mak kim se nin had di de ðil di ye rek en ser ep ki - yi gös e ren ler den bi ri ol du. Mil le ve kil le ri Mec lis gö rüþ me le rin de de - ði þik ve si le ler le ku zu-ku zu Mec lis e ge le - cek ler sö zü nü gün de me ge ir di ler. CHP li ve kil le rin bir ka nun gö rü þü lür ken yok la ma a le bi nde bu lun ma la rý ü ze ri ne, sa lon da ik - i dar par i li mil le ve kil le ri nin ol ma dý ðý ný gö rün ce, Ku zu ku zu ge lin, ku zu ku zu! di - ye rek es pri ler yap ý lar. RA KAM LAR U TAN DI RI YOR, A MA Son gün ler de e rör o lay la rý nýn ar ma sý ve þe hi ha ber le ri nin ar ar da gel me si yü rek le ri sýz la ýr ken, si ya se e ki si zin dö ne miz de bi - zim dö ne mi miz den da ha faz la þe hi ol du ü rü ar ýþ ma lar mil le in ep ki si ni çe ki yor. Mec lis ge nel ku ru lun da geç i ði miz haf a ya - pý lan bir ar ýþ ma da bu ko nu gün de me ge lin ce ba zý mil le ve kil le ri sað du yu la rý ný gös er di ler. AKP Sa kar ya Mil le ve ki li Ay han Se fer Üs - ün ün, 1 ki þi da hi öl müþ ol sa biz mað dur la rý sa yý lar la i fa de e me yiz. 10 ki þi öl müþ, 100 ki þi öl müþ 1 ki þi da hi öl se bun lar va an ev lâ dý dýr söz le ri ne MHP sý ra la rýn dan sa aþ ma lar ge lin ce, Ben bu ra kam la rý o ku ma ya u a ný rým. U a ný - rým çün kü bu in san la rýn ca ný ma lý ra kam lar la i fa de e dil mez de di. Son ra þöy le de vam e i: Bir ra kam o ku ya yým: 1999 yý lýn da þe hi as ker sa yý sý 173. De ðer li ar ka daþ lar, u a ný yo rum bu - nu söy le me ye, 173 Da ha son ra MHP li Ok - ay Vu ral ve Re cep Ta ner in 2002 de kaç? di - ye sor ma sý ü ze ri ne de 2002 de, söy le ye yim: 18 di ye rek ra kam ver me yi sür dür dü. Bu sa yý la rý ve rir ken de, kar þý lýk lý ko nuþ - ma lar de vam e dip gi i. Ýþ e ib re lik ko nuþ ma lar dan bir bö lüm: Ay han Se fer Üs ün - Sa yýy la mý i fa de e - de cek si niz? Pe ki, 2000 de: 22. Bun lar in san de ðil mi? Po lis sa yý sý ný söy le ye yim: Ba kýn, 12; 12. Ok ay Vu ral - Ye er ya! Te rö re es lim ol - du nuz ko nu þup du ru yor sun! Ay han Se fer Üs ün - Bun lar in san de ðil mi? Ýl la ra kam lar la mý i fa de e de cek si niz? Ok ay Vu ral - Te rö re es lim ol du nuz ko - nu þup du ru yor su nuz? Ay han Se fer Üs ün - Her ke sin ek yum - ruk ol ma sý lâ zým. Te rö re kar þý her ke sin ek yum ruk ol ma sý lâ zým. Ok ay Vu ral- A na lar að la ma sýn di ye a - çý lým da ya ma sý ya pan siz si niz. Ay han Se fer Üs ün - O za man 1999 da a - çý lým mý var dý? Ok ay Vu ral- Ha di o ra dan! Baþ kan - Sa yýn mil le ve kil le ri miz, lü fen sa kin o la rak din le yi niz Di ya log lar bu þe kil de sü rüp gi di yor Bu söz ler den son ra yo ru ma ge rek var mý? Çün kü, ki min me se le ye na sýl bak ý ðý ný or a - ya ko yu yor. Tailin kýsalmasýna içerleyenler MEHMET KARA ANKARA Gaz ze de am bar go, Tür ki ye de ya sak kal ka cak!

6 BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...Hayreddin EKMEN Hikâyeler B'de Yahudi iþgalindeki Ýslâm devlei Adana'nýn bir ilçesi Belirmeye lüzum olmayanlar B Hz. Hüseyin'i þehid eiren hükümdâr Bir kümes hayvaný Süslü yol kemeri Tanal'ýn sembolü Beyaz Gerçek adâle Amerikalý Verimsizlik, kýsýrlýk Bir hasa âlei Buzlarla kaplý kýa Saf, hâlis Gemi odasý Bir meyve Lâle bahçesi Takým'ýn kýsasý Faküle idarecisi Bir göz hasalýðý Uydurma, düzme, hile Bilgisayar dan program silme Hava durumu Suçu baðýþlama Demir'in sembolü Tarihçi Adâle Durum Ayak Kedi Bir baský çeþidi Bir maddenin epkimeye ekisi Durgun Baþ çoban Bir peygamber Bir alý Vilaye Tahýl ozu Japonya'- da bir ada (Mehmed...?) A'daki þâirimiz Baryum'un sembolü Toka'ýn bir ilçesi Maðara Selenyum (sembolü) Birikirilmiþ mal Analize dayanan Secdeye konur Paranýn resimli yüzü Þiir Dilsiz Þüphe Yýldýrým Okumamýþ, câhil Ýnleyen mânâsýnda haným ismi Yapý A Bir kelimeye baþka bir mânâ yüklemek Su, âb Bir ülke Bir sahabi (... bin U- beydullah) Peygamberimizin (a.s.m.) dedelerinden biri Ev-bark, bina Bir baðlama edaý Feryad Nâfileler Uzaklýk iþarei Avrupa Birliði'nin kýsasý Kuvveli, saðlam Bir binek hayvaný Allah'ýn aslaný, Ehl-i Bey imamý sahabi Makamdan indirme Maemaike sabi bir sayý Diþi kur D E Ð Ý Þ T Ý R F Ý ÇÝÇEK Ýlk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak - a bir harf de ðiþ i re rek mâ nâ lý ke li - me ler ya zýn ve son ke li me ye u la þýn. 3Harfli: MUM, KAV, ASR, ÞOK, UNK. 4Harfli: AMEL, AYAR, ERÝK, BANK, FECÝ, SUNÝ, TREN, EKÞÝ, ÝMAM, KABE, CAMÝ, SMAÇ, UKAZ, SEVK, ACUR, BEKA. 5Harfli: SEVAB, AMELE, ELÝPS, AYÝNE, ÝLMÝK, ÝDARE, ULUMA, FANUS, KEMÝK, BASÝT, ÇELÝK, AYRAN, CANÝK, ORHUN, ASENA, ZAKÝR, ÝVEDÝ, ACEMÝ, RESÝM, LEYLÝ. SEREN KUTU BULMACA H Ý 11- Talha- Hanüman 12- Malezya- Avil 13- Ali- AB- Kavi- A 14- lza- Pi- Asena. KUTU BULMACA: Soldan: ÞAHSEN, KAFÝYE. Yukarýdan: ÞAHÝKA, ENFÝYE. DEÐÝÞTÝR: ÇÝÇEK, ÇÝLEK, BÝLEK, BÝLEN, SÝLEN, SÝREN, SEREN K A Þ A Y E F Ý E N H S Harf ku u la rý ný verdiðimiz ipucuyla boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me ler bu la cak sý nýz. KELÝME YERLEÞTÝRME A M E L KELÝME HAZÝNESÝ R E K T O P A K R K A T H T A T T A U Ç A P O T M A O O O O T R A P O T C A C P P P P B K A O T F M Z A A O Ç A K P I O A A T R T L P U L C E P R L O L M I L A N Z E Y G K P A A U M A Y M N E O U U K L A T U M E A K P P Z P K P S E L A H Ü O O O T O P L A M P P N T T E T F T O P Ý T O P V T M A M N A L P O T T Üs ka re ler de bazý kelimeler giz li dir. Bun la r yan dan, üs - en, çap raz ve ya er sin den olup ke si þen harf ler de o la bi lir. KELÝMELER: TOPAK, TOPAÇ, TOPAR, TOPUK, TOPRAK, TOPTANCI, TOPLAM, TOPLAMAK, TOPLUM, TOPLULUK, TOPOGRAF, TOPKAPI, TOPHANE, TOPÇU, TOPÝTOP, TOPALLAMA, TOPYEKÜN, TOPUZ, TOPARLAK, TOPLANMA, TOPAL, TOPUKLAMA, TOP ATMA. Okinava 16- Vakanüvis 17- Hak- Ami 18- anib- Nalan 19- lifaven- Ta. Yukarýdan Aþaðýya: 1- Ta 2- Hikaya- Kamara 3- Lalezar- Dekan 4- Kiraz- Kaarak 5- Sania- Ýklim- Af- Hal 6- Tifdruk- Eke- Revani 7- Pisi- Un- Saik- Akif 8- Analiik- Ýn- Sok- Ba 9- Lal- Nazm- Saika 10- Alýn- Ýsiare- Kinane S E V A B CEVAPLAR:ÇENGEL BULMA- CA: Soldan Saða: 1-Pa 2- Filisin 3- Karaisalý 4- Falanfilan 5- Yezid- Ýl 6- KazaruT- Ma 7- Tak- Uninsall 8- Raik- Kaaliz 9- Ak- Tk- Zile 10- Adalei mahza 11- Amerikan- Rayb 12- Akame- Se 13- Orak- Ýsa- Ki 14- Anarkika 15- Fe- yseri ilânlar SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN Fax: 0 (212) ELEMAN n PENDÝK'eki MARKETÝMÝZE Deneyimli Manav, Reyoncu. (0533) n ERZURUM MERKEZ Özel Ora Öðreim Öðrenci Yurdunda görev yaparak Hafýz kurs eðiimi almýþ, genel külürü iyi, ailevî sýkýnýsý olmayan vasýflý Hoca arkadaþ aranýyor. Müracaa: Hasan Hoca Tel: (0 541) (442) ÝÞ ARIYORUM n ÝSTANBUL AVRUPA Yakasýnda, sigoralý þoförlük iþi arýyorum. Gsm: (0 535) n ÝÞ ARIYORUM lise mezunu E sýnýfý ehliyeli þoförüm Ýsanbul'u iyi biliyorum. Coþkun Acar Tel: (0 536) KÝRALIK DAÝRE nkýralik DAÝRE 90 m banyo sayýsý 1 Isýma doðalgaz sobasý binadaki ka sayýsý 3 bulunduðu ka 3 bina yaþý 5-10 arasý TL Depozi 500 TL kira. Tel: 0(212) SATILIK DAÝRE nsatilik DAÝRE 130 m banyo sayýsý 2 Isýma ka kaloriferi binadaki ka sayýsý 3 bulunduðu ka 1 bina yaþý arasý krediye uygun TL Tel: (0543) n YEÞÝLKENT ÝNÞAAT'dan eslim Ulra lüx 135 m TL vade, akas yapýlýr. 0(212) (0533) n AKÇAOÐULLARI ÝNÞAAT'an 1+1'ler, 2+1'ler, 3+1'ler ve dublexler Kurköy'de, Yakacýk'da, Gözdaðý'nda % 30 peþin 40 ay vadeli sýfýr faizli daireler. 0(216) nyavaþ ÝNÞAAT'DAN Pendik Döryol'da saýlýk daireler. 0(216) (0554) SATILIK ARSA n ARNAVUTKÖY - HADIMKÖY arasý yarý peþin, yarýsý aksili arsalar m TL 820 m TL DERNEKLERE'de oplu þekilde apu verilir. (0532) (212) nbursa YENÝÞEHÝR'de m 2 1. sýnýf arým arazisi UMUT EMLAK. Gsm: (0532) nhadimköy'de KÖYÝÇÝ elekriði, suyu mevcu sahibinden erafý çevrili 425 m 2 arsa TL yarýsý peþin yarýsý 24 ay aksile. Tel: 0(212) Gsm: (0537) norhangazý'de m 2 Þefali Bahçesi, Göl Manzaralý Arsalar, Tarlalar. Gsm: (0532) (0532) nýznýk'de YATIRIMLIK Göl, abia harikasý müsakil apulu bahçeler- parseller m TL m TL 835 m TL Tel: 0(212) nsahýbýnden SÝLÝVRÝ Fener - Kurfali arasý, Asfal cepheli, Elekriði, suyu mevcu m 2 parseller. Ayný yerde m 2 arazi. Gsm: (0535) n YALOVADA SAHÝBÝNDEN Kelepir Konu Ýmarlý, m 2' de Villa Ýmarlý Arsalar (0532) n ÝZNÝK'de Göl, Doða harikasý bahçeler parseller. Müsakil apulu 3000 m TL m TL m TL 835 m TL yaýrýmcýlara bir çok parseller Ooyla akaslanýr. 0(212) nbursa YENÝÞEHÝR'de Orhangazi asfalýna cepheli besiciliðe, yaýrýma uygun müsakil apulu m 2 arazi % 10 imarlý acil TL yarý peþin yarýsý ooyla akas 0(212) SAHÝBÝNDEN Kuzuluk'a 2-16 Aðusos arihleri arasýnda saýlýk devremülk. Tlf: (0505) Yalova'da kelepir konu imarlý arsalar. (0532) VASITA n SAHÝBÝNDEN SATILIK 2005 model, Renaul Kangoo, 1,5 moor, Gümüþ gri renk, ful aksesuar, km. moor (4.750 TL masrafla) yeni yapýrýlmýþ, kazasýz-darbesiz, fiyaý TL. Tlf: (0537) nsatilik AUDÝ A6 2.8 Quaro 1998 model km moor hacmi cm 3 moor gücü arasý laciver renk benzin ipronik vies TL Tel: (0543) nsatilik TOFAÞ ÞAHÝN 1989 model km moor hacmi cm 3 moor gücü arasý siyah renk benzin + LPG manuel vies TL. Tel: 0(212) nsatilik TOFAÞ Karal 1994 model 1234 km moor hacmi cm 3 moor gücü arasý beyaz renk benzin + LPG manuel vies TL Tel: (0535) nsatilik RENAULT 11 Flash 1989 model km moor hacmi cm 3 moor gücü arasý yeþil renk benzin + LPG manuel vies TL. Tel: (0543) ÇEÞÝTLÝ n YURTDIÞI MEZUNU Öðremenden çocuklara ve bayanlara Özel Ýngilizce Dersi verilir. ANKARA Tel: (0530) nmarangoz USTASI aranýyor. Arnavuköy Tel: nbulunmayan ruhsa sahipleri bulunur. Taþý / Araç Trafik Müþavirliði TL Tel: (0535) ntümbay SÜRÜCÜ KURSU *Ehliyee eðiim bizim iþimiz *Akan rafike direksiyon eðiimi *21 yýllýk ecrübe *Dönemi kaçýrmamak için acele ediniz. -Merkez: Ümraniye Tel: 0(216) Þube: Taþdelen/ Çekmeköy Tel: 0(216) ZAYÝ n34 TJY 28 Plakalý icari aksimin Belediye Ruhsaýný kaybeim. Hükümsüzdür. Cenan Gümüþboða nehliyeimi kaybeim. Hükümsüzdür. Mehme Güç nýsanbul Limanýndan aldýðým seri nolu, EFERK isimli eknenin Ruhsanamesini kaybeim. Hükümsüzdür. Bekir Özkan Hakan Yavaþol

7 8 ELÝF / 27 HAZÝRAN 2010 PAZAR GÖRÜÞ 55 Tür ki ye nin a da sý: Gök çe a da YENÝ ASYA NIN HAFTALIK ÝLÂVESÝDÝR 27 HAZÝRAN 2010 PAZAR ni as ya.com.r DOSTHANE ALÝ RIZA AYDIN Si zi, Ça nak ka le bo ða zýn dan ge çi rip, E ge De ni zin de sü zü le rek a da ya ge i ren de niz o o bü sü nü ve ya fe ri bo u ar ka da bý ra kýp þe hir is i ka me i ne yö nel di ði niz de, ya maç lar da ki ke kik le rin mis gi bi ko ku su, si zi a þý yan va sý a nýn ca mýn dan yol bu lup bur nu nu za, o ra dan da bey ni ni ze yü rür. A la bil di ðin ce ci ðer le ri ni ze çe ker si niz bu haz zý. Ar dýn dan da, hay re i ni zi a çý ða vu rur: A man Yâ Rab bi! Ne hoþ ya ra mýþ sýn bu þa ha ne ko ku yu! de mek en ken di ni zi a la maz sý nýz. Ku zu li ma ný ndan ay rý lýp þe hir mer ke zi ne yak la þýn ca ya ka dar de vam e der bu râ yi hâ. Þi rin bir çeh rey le si zi kar þý la yan a da ya u la þým þim di lik sa de ce de niz yo luy la sað la ný yor. Yak la þýk beþ yüz yýl Os man lý Dev le i nin i da re sin de ka lan a da nýn es ki is mi Ým roz, 1970 yý lýn da Gök çe a da o la rak de ðiþ i ril miþ. Sa roz Kör fe zi gi ri þin de bu lu nan a da nýn ba ý sýn da yer a lan Ýn ci Bur nu, Tür ki ye nin de en ba ý nok a sý dýr. Bu nun i çin dir ki a da, gü ne þin son ba ý ðý yer o la rak va sýf lan dý rý lý yor. E ge De ni zin de bu lu nan i ri li u fak lý yüz ler ce a da bu lun mak a dýr. Bun lar dan sa de ce i ki si ya ni Ku zey E ge de ki i ki a da Tür ki ye ye a i. Bun lar dan bi ri Gök çe a da, di ðe ri i se Boz ca a da. Gök çe a da ki lo me re ka re yü zöl çü müy le Boz ca a da nýn se kiz ka ý op ra ða sa hip. Ku zey-gü ney me sa fe si 13, do ðu-ba ý me sa fe si i se 29.5 km o lan a da, 91 km ký yý u zun lu ðu na sa hip bu lun mak a. Te miz de niz, in ce kum, a ze ba lýk, bol mik ar da kay nak su yu, u cuz a il im kâ ný ve rüz gâr; a da nýn sa yý la bi le cek ö zel lik le rin den ba zý la rý. Son yýl lar da, a i le ce ka lý na bi le cek va sýf a o el, mo el, pan si yon gi bi ko nak la ma e sis le ri nin ya ný sý ra çok sa yý da lo kan a, þeh re ge len mi sa fir le ri ne hiz me ve re bi le cek ka pa si e ye u laþ ma gay re in de. A da nýn hâ kim ik li mi o lan rüz gâr, hep, bu ra nýn ma kûs a li hi gi bi yo rum la nýr ken, bu, son yýl lar da de za van aj ol mak an çý kýp, ak si ne, a van a ja dö nüþ müþ. Bu ö zel li ðiy le ya ni rüz gâ rýy la, sa de ce Tür ki ye nin de ðil, dün ya nýn sörf mer ke zi ol ma yo lun da ö nem li bir me sa fe al mýþ. Top rak la rýn da 4 gö le ve 1 ba raj gö lü bu lu nan Gök çe a da, iç me su yu ken di ne ye en nâ dir yer ler den bi ri. Ta lý su kay nak la rý nýn çok lu ðu i le E ge De ni zin de ki a da lar a ra sýn da bi rin ci, dün ya a da la rý a ra sýn da i se dör dün cü sý ra ya o ur muþ. Þe hir mer ke zin de ki en u zun cad de, be le di ye ci va rýn dan baþ la yýp, Ka le köy e ka dar u za nan a na ar er. Çe þi li iþ kol la rýn da ki dük kân la rýn ve dev le da i re le ri ne a i bi na la rýn ço ðu bu cad de üs ün de. Ay rý ca, a da nýn kül ür do ku su nu o luþ u ran ve çe þi li li ði sim ge le yen ca mi ve ki li se ler den ö nem li le ri de bu cad de ye na zýr lar. Me ro po li en lik Bi na sý ve he men ya ný ba þýn da Me ro po li en Ki li se si; yüz el li-i ki yüz me re i le ri sin de i se, mev cu la rý nýn en bü yü ðü ve en ih i þam lý sý o lan Fâ ih Ca mii bu cad de üs ün de yer al mak a dýr. Gök çe a da Müf ü lü ðü i se, Fâ ih Ca mi i nin av lu su na bi i þik ko num da. Bir a raf a çan ses le ri, vak i gel di ðin de Hý ris i yan la rý ki li se ye ça ðý rý yor; bir a raf a E zan-ý Mu ham me dî, mi na re den se ma ya u za na rak, beþ va ki, Müs lü man la rý Rab le ri ne sec de ye; O na, ek bir, eh lil ve hamd i le i ba de e me ye da ve e di yor. Fâ ih Ca mi i, a da da ki bir a lem, bir i þa re bir sem bol; ilk va rý lan yer ler den. Mü min le rin mâ be di. Fa ih in Ýs an bul u fe he di þi gi bi, a dý ný a þý yan ca mi de gö nül ler fe he di yor, ru ha hu zur ve ri yor. Ca mi ye gi rip çý kan ço - cuk la rý gör mek, baþ ka bir â lem Sý cak yaz gün le rin de se rin ca mi av lu su, gül le rin hoþ ko ku su, mü kem mel din len di ri ci. Ca mi nin bah çe sin de yok yok. Ih la mur dan zey i ne, çam dan a kas ya ya, ið de den ba de me ka dar bir çok a ðaç çe þi diy le bir lik e; renk renk gül le rin, as ma da ki yap rak la rýn ký pýr da nýp du ru þu, zik re di yor â de a, Süb han ý na a ma de. Ca mi nin i çin de de can lý ye þil ob je ler, sak sý sak sý çi çek ler Ne de çok se vi yor lar bu ra da, renk le rin ye þi li ni! Kül ür ler a ra sý di ya log Gök çe a da da çok an hal le dil miþ bi le. Yýl lar dan be ri Türk ler, Kür ler, Laz lar ve di ðer un sur lar la, Rum va an daþ lar dün ya la rý ný pay la þa rak kar deþ kar deþ ya þý yor. De mek, din le ri, dil le ri, ge le nek le ri ne ka dar fark lý o lur sa ol sun dos luk lar ku ru lu yor, bir lik e o lu nu yor. A da, bu nun en gör kem li ör ne ði. Gök çe a da nýn ilk çað lar dan be ri yer le þim a la ný ol du ðu a ri hî kay nak lar dan an la þýl mak a dýr. A i na lý lar, Ro ma lý lar ve Bi zans im pa ra or luk la rý nýn hâ ki mi ye in de de bu lu nan a da, Ýs an bul un fe hin den son ra 1456 da A mi ral Ham za Bey a ra fýn dan fe he di le rek Os man lý dev le i nin op rak la rý na ka ýl mýþ. Bu a rih en son ra za man za man ký sa sü re li el de ði þik li ði ol sa da, a ka bin de ek rar Os man lý i da ri ne gir miþ. Tâ Bal kan Sa vaþ la rý na ka dar. Bal kan sa vaþ la rý pa lak ver dik en son ra, 18 E kim 1912 de Yu nan lý lar a ra fýn dan iþ gal e dil miþ. Gök çe a da, Boz ca a da ve Me is a da la rý nýn Os man lý la ra; ge ri ka lan E ge A da la rý nýn ü mü nün de, Yu nan lý la ra ve ril me si ni ön gö ren 1913 A i na An laþ ma sý ya pýl mýþ fa ka, Bi rin ci Dün ya Sa va þý nýn çýk ma sý se be biy le Gök çe a da da ki Yu nan ha ki mi ye i de vam e miþ. Tür ki ye, 24 Tem muz 1923 e ya pý lan Lo zan An laþ ma sýy la Gök çe a da ve Boz ca a da nýn hâ ki mi ye i ni ek rar e le a lýr ken, di ðer a da lar ü ze rin de ki üm hak la rýn dan vaz geç miþ ve ya vaz ge çi ril miþ. A da, 1717 yý lýn da ce re yan e den Os man lý- Ve ne dik sa va þý ný gör müþ, o na þa hi ol muþ. Bu sa vaþ a Os man lý kuv ve le ri, Ve ne dik li le rin 36 par ça lýk do nan ma sý ný yok e miþ. Ta rih bo yun ca bir çok gi-gel e, bir çok iþ ga le sah ne o lan; göç ve ren, göç a lan a da nýn þa hi ol du ðu bir di ðer ha di se de, Ça nak ka le Sa va þý sý ra sýn da, do nan ma mý za a i Ya vuz zýrh lý sý nýn bu gün kü Ku zu li ma ný na ka dar so ku lan Rag lan ve U 28 a dýn da ki i ki Ýn gi liz sa vaþ ge mi si ni li ma nýn de rin su la rý na gö mü þü dür. Gök çe a da, dev le in mül kî-i da rî her ku ru mu nun bu lun du ðu bir il çe. Ça nak ka le nin il çe le rin den bi ri. Ço ðun lu ðu Türk nü fu sa sa hip Gök çe a da nýn son nü fus sa yý mý na gö re, mer kez ve on kö yü nün op lam nü fu su A da hal ký nýn bel li baþ lý ge çim kay na ðý zey in ci lik, zey in ya ðý ü re i mi, hay van cý lýk, ba lýk çý lýk ve u rizm. Bu yö re ye a i bir ýrk o lan Ým roz ko yu nu en çok bes le nen hay van ü rü dür. Bun lar, yaz-kýþ yýl bo yu a çýk a ra zi de ço ban sýz o la rak do la þýr, do ðar, bü yür, ço ða lýr; ki mi le ri de ö lür ler. Tüy le ri renk li bo ya lar la i þa re le nen ko yun lar, yaz ay la rýn da sa hip le ri a ra fýn dan op la nýr lar ve de ðer len di ri lir ler. Son yýl lar da, pro fes yo nel ce ya pý lan u lus la ra ra sý ser i fi ka lý or ga nik a rým, bu na bað lý o la rak or ga nik a rým ü rün le ri, a da nýn ge le ce ði a çý sýn dan ü mi ve ri ci cid di ye e gö rül mek e dir. Yaz mev si min de a da, Ýs an bul un say fi ye si gi bi dir. Her a raf do lar a þar çe þi çe þi a raç lar la ve bun la rýn ge ir di ði in san lar la. Bir çok ku ru mun din len me e si si nin bu lun du ðu a da, bu ku rum la ra men sup mi sa fir le rin ve Tür ki ye nin her a ra fýn dan ge len yer li ya ban cý u ris le rin o luþ ur du ðu bir renk ar mo ni si dir â de a. Zey in li köy de di bek kah ve si iç me ye, Ka le köy de de gün ba ý mý iz len me ye de ðer, doð ru su. Fý rî do ku su, sa mi mi ha va sý; yur du mu zun Gök çe a da sý Me rak lý gö nül le re u zak lar ya kýn o lur Ezanlar okundukça AHMET ÖZDEMÝR ah me doz de mir.com Þe â i rin kü çü ðü bü yü ðü ol maz. Ba zen kü çük gör dü ðü müz þe â ir bü yük so nuç lar ve re bi lir. Þe â ir bir ci he e Ýs lâ mýn zýr hý dýr, ka le si dir. Gü nü müz de en çok ar ý þý lan þe â i rin ba þýn da e zan gel mek e dir. Bi lin di ði gi bi ül ke miz de yýl lar ca e za nýn Türk çe er cü me si zor la o ku ul muþ ur. Türk çe si ni o ku ma yan lar ce za lan dý rýl mýþ ýr. E za nýn hik me i, Müs lü man la rý na ma za ça ðýr mak ýr. Þu hâl de bir ü fek a mak kâ fi dir di yen le re Be di üz za man þu söz le riy le kar þý lýk ver mek e dir: Hâl bu ki o di va ne bil mez ki, bin ler mas la ha-ý e zâ ni ye i çin de o bir mas la ha ýr. Tü fek se si o mas la ha ý ver se, a ca ba nev-i be þer na mý na ya hu o þe hir a hâ li si na mý na, hil ka-i kâ i na ýn ne i ce-i uz mâ sý ve nev-i be þe rin ne i ce-i hil ka i o lan i lân-ý ev hid ve ru bu bi ye-i Ý lâ hi ye ye kar þý iz har-ý u bu di ye e va sý a o lan e za nýn ye ri ni na sýl u a cak? 1 De mok ra Par i nin 14 Ma yýs 1950 se çim le ri ni ka za nýp ik i da ra gel dik en son ra yap ý ðý ilk ic ra a lar dan bi ri si, on se kiz yýl dan be ri i na nan la rý ra ha sýz e den e za nýn A rap ça as lýy la o kun ma sý ya sa ðý nýn kal dý rýl ma sý ol muþ ur. Men de res, se çim den 20 gün son ra ya yýn la dý ðý de me cin de; her ke sin di nî ve ci be ve i ba de le ri ni ye ri ne ge i re bil me si ni, vic dan hür ri ye i nin ge re ði ve la ik li ðin e sa sý o la rak i fa de e miþ ir. Bu yüz den e za nýn as li ye iy le o kun ma sý ya sa ðý nýn de va mý la ik li ðin ge re ði de ðil ak si ne, bu nun ih lâ li ol du ðu nu be yan e miþ ir. E za nýn ser bes î si ne im kân ve ren ka nun ek li fin de; A na ya sa nýn, vic dan hür ri ye i nin do ku nul maz lý ðý il ke si ne rað men, din ve vic dan hür ri ye in den va an da þý her han gi bir se bep le kýs men ve ya a ma men resmen mah rum e me nin, mü ey yi de koy ma nýn yan lýþ lý ðý i fa de e dil miþ ve la ik lik e sa sý na uy gun düþ me di ði i zah e dil miþ ir. Ma ne vî hu zur suz lu ða se be bi ye ve ren ya sa ðýn kal dý rýl ma sý va an daþ la ra hu zur ve vic dan ra ha lý ðý ge i re ce ði ne vur gu ya pýl mýþ ýr. Men de res Hü kü me i, bir a yý da hi dol ma dan mec li se ka nun ek li fi ve re rek ya sa ðýn kalk ma sý ný sað la mýþ ve Ra ma zan a yý nýn ba þý na e va fuk e den ser bes i ye in sað lan ma sý, halk nez din de bü yük bir mem nu ni ye e ve si le ol muþ ur. Ni e kim Be di üz za man, E zan-ý Mu ham me di nin (asm) neþ riy le De mok ra la rýn on ka güç len di ði ni be yan e miþ ir yý lý nýn 16 Ha zi ran ý, ya kýn a ri hi mi zin ký rýl ma an la rýn dan bi ri dir. Tür ki ye, 1932 yý lýn dan be ri Tan rý u lu dur, Tan rý u lu dur þek lin de o ku nan Türk çe e za ný o gün res men bý ra kýp A rap ça e za na dö ne cek ir. De mok ra Par i nin yap ý ðý de ði þik lik, hal kýn gön lün de sak lý u yýlýnýn 16 Haziran ý, yakýn arihimizin kýrýlma anlarýndan biridir. Türkiye, 1932 yýlýndan beri Tanrý uludur, Tanrý uludur þeklinde okunan Türkçe ezaný o gün býrakýp Arapça ezana dönecekir. u ðu o a sýl e za ný, mi na re le rin þe re fe le ri ne a þý mak ol muþ u. Ka nu nun bir an ön ce çýk ma sý i çin mil le ve kil le ri ü ze rin de a ðýr bir halk bas ký sý var dý. Ha a mil le ve kil le ri Mec lis in bah çe sin de op la nan halk a ra fýn dan a de a ku þa ýl mýþ lar dý. Top la nan hal ka, bel ki de Mec lis a ri hin de ilk de fa, dý þa rý ya ho par lör u za ý la rak gö rüþ me ler din le il miþ, ko nuþ ma lar dan ca ný sý ký lan halk, bir an ön ce oy la ma ya ge çil me si yö nün de e za hü râ a baþ la mýþ ý. TBMM de de he ye can had saf ha day dý. Ka nun hak kýn da ko nuþ mak is e yen ler is er Cum hu ri ye Halk Par i li, is er De mok ra Par i li ol sun lar, ken di par i li le ri a ra fýn dan pro es o(!) e di li yor lar, u zun ko nuþ ma za ma ný ol ma dý ðý ha ýr la ý la rak bir an ön ce oy la ma ya ge çil me si i çin sý ra ka pak la rý na vu ru lu yor du. Sa ný rým böy le il ginç bir sus ur ma ve pro es o yön e mi de ilk ve son kez gö rü lü yor du. DEVAMI 2. SAYFA DA

8 2 ELÝF / 27 HAZÝRAN 2010 PAZAR MAKALE ELÝF / 27 HAZÝRAN 2010 PAZAR GENÇ KALEMLER 7 BAÞ TARAFI 1. SAYFA'DA Ni ha ye e zan la il gi li mad de i i fak la ka - bul e dil di ve ar dýn dan Cum hur baþ ka ný nýn o na yýy la yü rür lü ðe gir di. Þim di iþ ka nu nun du yu rul ma sý na gel miþ ir. Ay ný gün müf ü - lük le re bil di ri len A rap ça e zan ya sa ðý nýn kalk ý ðý na da ir bil gi nin ar dýn dan ilk e zan bek len i si op lum da gi de rek yük sel me ye baþ la dý. Va ki öð le yi geç miþ ir. Ý kin di e za ný ha hiþ kâr bir þe kil de bek len mek e dir. Ha - zýr lýk lar ya pý lýr. O sa a ler de es naf ken di ne gö re ku la ma ha zýr lýk la rý bi le yap mýþ ýr. Bay rak, süs gi bi þey ler a sýl mýþ ýr çar þý ya. Bel ki de ilk kez va ki gir se de bir an ön ce e - za na ka vuþ sak di ye san cý lan mak a dýr in - san lar. Bu çok ö nem li bir duy gu dur. Ur fa da o za man lar mü ez zin ler â mâ - lar dan se çi lir miþ. Ha san Pa di þah Ca - mii nin mü ez zi ni ni -e zan þim di ki gi bi a - þa ðý dan ho par lör le o kun ma mak a dýr he nüz- mi na re ye çý kar ýr lar. Ýlk Al la hu Ek ber se si ne ku lak ka bar ýl mýþ ýr. Pür dik ka bek len mek e dir... Bir, üç, beþ, der ken da ki ka lar ge çer, a - ma e zan se si gel mez bir ür lü. Mü ez zi ni gö rür ler þe re fe de, a ma ne den se e zan o - ku ma mak a dýr. Ses le nir ler ken di si ne; ce vap a la maz lar bir ür lü. Bu nun ü ze ri - ne Gi bak ba ka lým di ye bir gen ci gön de rir ler þe re fe ye. Genç bi raz dan so - luk so lu ða i ner a þa ðý ya. Hep bir lik e me rak la so rar lar: Ne den o ku mu yor mü ez zin? Genç ce vap ve rir: Að lý yor da on dan!  mâ mü ez zin að la mak an o ku ya ma mak a dýr. Tür ki ye nin muh e lif böl ge le rin de böy le pek çok duy gu lu sah ne ya þan mýþ ýr o 16 Ha zi ran gü nü. Bur sa da bir ca mi de o gün i kin di e za ný nýn am 7 de fa o kun du ðu söy - le nir. Halk bir ür lü do ya ma mýþ ýr E zan-ý Mu ham me dî ye. Ge nel is ek ü ze ri ne mü - ez zin ler de fa lar ca o ku muþ lar dýr e za ný. O gün Sul a nah me Ca mii i ma mý Sa - de in Kay nak 16 þe re fe ye, 16 gü zel ses li mü ez zin bu lup çý kar mýþ ve ken di si a þa ðý - da bek le mek e dir. Ý þa re ve ril me si ü ze ri ne mü ez zin ler sý ray la (bi ri nin bý ra kýp ö bü rü - nün o ku ma ya baþ la ma sý þek lin de) e za ný am ya rým sa a e o ku muþ lar. Ca mi ye op - lan mýþ o lan ce ma a dý þa rý ya çý kýp e za ný að la ya að la ya din le miþ ler. Di ðer ca mi ler - den yük se len e zan ses le riy le o sa a, Ýs an - bul un u fuk la rýn da dal ga dal ga e zan-ý Mu ham me di i le çal ka lan mýþ ýr. Sul a nah me Ca mi i nde ki mü ez zin ler Al la hu Ek ber, Al la hu Ek ber di ye hay - ký rýn ca, Be ya zý, Sü ley ma ni ye, Fa ih der ken Ýs an bul bir an da e zan ses le riy le dal ga lan mýþ ýr. Ay ný ma kam da bi ri bý - rak mýþ, ö bü rü baþ la mýþ ýr. Her kes he - ye can dan ir ir i re miþ, pür dik ka gö - zü þe re fe ler de o ku nan e za ný din le miþ - ler dir. Be ya zý, Sul a nah me ve Ye ni Ca mi üç ge nin den yük se len Al la hu Ek - ber se da la rý ve bu a ra da e raf a ki kü - çük ca mi ve mes ci ler den yük se len e zan ses le ri i le mil le hýç ký ra hýç ký ra að lý yor - du. Kim se ca mi ye gir mek is e mi yor du. Ya rým sa a sü ren e za ný i lik le ri ne ka dar göz yaþ la rý i çin de duy mak, yu dum la mak is i yor lar dý. E zan lar bi e ne ka dar mil le av lu da o ur du kal dý, a de a bir þaþ kýn lýk i çin dey di ler e Er zu rum lu bir þo för le ko nu þan Hür ri ye Ga ze e si An ka ra Þe fi E min Ka ra - kuþ, þu an lam lý ce va bý al dý ðý ný yaz mak a dýr: De ðil mi ki bu par i bi ze Al la hu Ek - ber de dir miþ, mi na re le ri miz de bu nu bi - ze du yur muþ ur, bu bi ze ye er. Bu nun dý - þýn da DP ne ya par sa yap sýn, hiç bir de ðe ri yok ur. Bi zi di ni mi ze ka vuþ u ran bu par i ol muþ ur. Þim di kim se den çe kin me den çok þü kür Müs lü ma ným di ye bi li yo rum. 60 yýl son ra, E zan-ý Mu ham me di ye yi as lý na çe vi re rek ö nem li bir þe a ir-i Ýs lâ - mi ye yi ih ya e den le ri ak dir ve rah me le a ný yo rum. E zan o kun duk ça ha se nâ def er le ri ne ha yýr lar ya zýl ma ya de vam e de cek ir di ye ü mi e di yo rum. Dip no lar: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Mek u - ba, s Be di üz za man Sa id Nur sî, E mir dað Lâ hi ka sý, s Sev gi li nin (asm) ar dýn dan yü rü mek MURAT CEMÝL mu rad ce il.com Her kalp sa hi bi in san gü zel bir e se ri, mü kem mel ö zel lik le ri bu lu nan bir þe yi se ver. Bir de, ken di si ne el de e mek is e di ði þey le ri su nan ki þi yi de se - ver. Do la yý sýy la gü zel lik ve mü kem mel lik gi bi sý fa-ý ma su me le rin ya ný sý ra, ken di - si ne ik ram da bu lun ma va sýf la rý ný a þý yan ki þi le ri da ha da se ver. Sev gi yi a ný mak. Sev mek ve se vil mek... Hz. Re sû lul lah (asm) i le ken di miz a ra sýn - da bir mu hab be ra bý a sý kur mak. A ma sa de ce Al lah rý za sý i çin.. Kal bi mi zi o nun had siz þef ka i ne a çýp, sâ ir Müs lü man kar - deþ le ri mi zi de, Al lah ve Re sû lü nü (asm) sev di ði miz i çin sev mek... Yü ce Rab bi mi - zin de, biz mü min le ri, Hz. Re sû lul lah a (asm) se vip o na â bi ol du ðu muz i çin se ve - ce ði ne ka na a ge i re lim. Kur ân-ý Ke - rim de ge çen De ki: E ðer Al lah ý se vi yor - sa nýz ba na u yun ki Al lah da si zi sev sin â - ye-i a zi me si gös e ri yor ki, Ha bi bul lah a (asm) i i bâ e dil me li. Kal dý ki bi ze sa de ce yü rü mek dü þer Sev gi li nin (asm) ar dýn - dan. Yü rür ken a ya ðý mýz bir çok cam par - ça cýk la rý na ba a bi lir. Pey gam be ri mi zin (asm) sün ne le ri ne â bi o la ca ðýz yi ne. Sün ne-i Se niy ye ye i i bâ e mek, zul me - ler i çe ri sin de bir nur va zi fe si ni üs len me yi i fa de e i ðin den do la yý Sev gi li nin (asm) ar dýn dan yü rü mek i le le be de vam e der. Gü zel dir hay ra ný ol mak Ne bî nin (asm). A ma sa de ce hay ran lýk ye mez. O nun (asm) gi bi ya þa ya ma dýk an son ra bu yol i - le le be bi mez. Be di üz za man Haz re le ri - nin de i fa de e i ði ü ze re Al lah a i a a yol - la rý i çin de en mak bu lü, en müs a ki mi ve en ký sa sý bi lâ þüp he Ha bi bul lah ýn gös er di - ði ve a kip e i ði yol dur gi bi söz ler, Pey - gam be ri mi zin (asm) mes le ði ne eþ vik bu - yur mak a dýr. Bi li yo ruz ki, ne ka dar ça lý þýp ça ba la sak ve him me gös er sek Hz. Re sû - lul lah (asm) gi bi o la ma yýz, a ma mak sa dý - mýz ve mak su du muz o nun (asm) a kip e - i ði yol da i re si i çe ri sin de ol mak. Nur lu el le riy le, yaþ lý göz le riy le bi ze ku cak a çan ey Ne bî (asm)! Gü neþ gü zel yü zün den par lak lýk al dý. A cep hay ran ol ma dan han gi göz ba kar sa na (asm). Þef ka i nin e si ri yiz, ne göl, ne de dað a - ný rýz. Bu sev da lý gö nül ler de da i ma de - vam e de cek o lan mu hab be i mi zin me - dâ rý sýn. E li ka lem u an lar sa na öv gü ler ya zar ve ya za cak ýr da. Sen der din ki sa ha be le ri ne: Kar deþ le ri - mi öz le dim! Kar deþ le ri mi öz le dim! On lar, be ni gör me den ba na i na nan ve i a a e den - ler dir. Ýn þâ al lah, kar deþ o la rak e lâk ki e - i ðin biz le ri sev di ði ni ve has re kal dý ðý ný â 1400 se ne ön ce sin den i fa de e in. Ey Üm me im Cen ne e gir me den ben gir mem di yen ve Me di ne min be rin de Üm me î, üm me î di ye hüz nü gi yen Sev - gi li (asm)! Sa na çok has re kal dýk. Ger çek - en bi ze Al lah ýn sev gi si ni ve bil dir dik le ri - ni, du â yý ve kul lu ðu öð re in. Diz çök ük, bi â e ik.  men na ve sad dak nâ de dik. Hz. Ö mer (ra) sen den (asm) um re i çin i zin is e yin ce Kar deþ cik, kar deþ cik! de - din o na, Du ân da ba na da yer a yý rýr mý - sýn? Biz ler Ö mer (ra) de ði liz, a ma bü ün du â la rý mýz se nin le. Ya Rab bi, bi ze, Se nin ve Ha bi bi nin (asm) sev gi si ni, o nu (asm) se ven le rin sev - gi si ni na sib ey le. Ve ken di si ni a ný þý mýz dan o nu (asm) ha ber dar e. Bin ler sa lâ ve se - lâm ol sun sa na ya Re sû lal lah (asm)... Þe hi lik ma ka mý MERVE ÝRÝYARI Rab bi mi zin kul la rý na sun du ðu en yük sek ma kam þe hi lik ir. Pey gam be ri mi zin (asm) el le ri ni a çýp bek le di ði in san ol mak, hiç bir za man öl dü ðü nün far ký na var ma mak... Ne yük sek bir ma kam... Ýþ e on lar, Al lah ýn ken di le ri ne pek bü yük ni me ler ba ðýþ la dý ðý pey gam ber ler, sýd dýk lar, þe hi ler ve sa lih kim se ler le be ra ber dir ler. (Ni sâ Sû re si: 69) Be di üz za man der ki: Bir da ki ka da þe hi o lan bir a dam, bir ve lâ ye ka za nýr; ve so ðu - ðun þid de in den in ci mâd e mek za ma nýn da ve düþ ma nýn deh þe-i hü cu mun da bir sa a nö be, bir se ne i bâ de hük mü ne ge çe bi lir. (Mek u ba, s. 450) Bir çok þe hi di mi zin ar ka sýn dan he pi - miz hü zün len dik, að la dýk... Hiç a ný ma - dý ðý mýz hal de ar ýk on lar bi zim ve va a - ný mý zýn kah ra man la rý ol du. Du â e der - ken, on lar ve a i le le ri i çin de du â lar e ik. Ad la rý ný bil me sek de... O Meh me çik le re, Cen ne in en gü zel yer le ri ni ver Rab bim Al lah yo lun da öl dü rü len le ri sa kýn ö lü san ma yýn. Bi lâ kis on lar di ri dir ler, Rab le ri ya nýn da rý zýk la ra maz har ol mak a dýr lar. Ar - ka la rýn dan ge le cek ve he nüz ken di le ri ne ka - ýl ma mýþ o lan þe hi kar deþ le ri ne de hiç bir ke der ve kor ku bu lun ma dý ðý müj de si ni duy - mak a dýr lar. On lar, Al lah an ken di le ri ne e - ri þen bü yük bir ni me le, pek zi ya de bir mü - kâ fa la ve mü min le rin mü kâ fa ý ný Al lah ýn za yi e me di ði ni gör mek le se vi nir ler. (Âl-i Ým ran: 171) Va a ný mýz biz le re Os man lý dan mi ras ýr. Ü ze rin de mil yon lar ca þe hi din ka ný var dýr. Coð raf ya mýz bu yüz den çok fark lý dýr. Çün - kü Al lah yo lun da ci had e de rek þe hid ol du lar ve ma kam la rý en yük sek ma kam lar dan bi ri - si dir. Ge ri de ka lan lar i se, o ma ka ma e riþ mek i çin du â e di yor lar Mü min ler den öy le a dam lar var dýr ki, Al lah a ver dik le ri sö ze sa dýk kal dý lar. Ýç le rin - den bir kýs mý ver dik le ri sö zü ye ri ne ge ir - miþ ir (þe hi ol muþ ur). Bir kýs mý da (þe hi ol ma yý) bek le mek e dir. Ver dik le ri sö zü as la de ðiþ ir me miþ ler dir. (Ahzab Sû re si: 23) Al lah ým! Va a ný mý zý, mil le i mi zi, bü ün in san la rý kö ü ni ye li ki þi ler den ve on la rýn kur du ðu u zak lar dan ko ru. Büün þe hi le ri mi ze rah me di li yor, a i le le - ri ne sabr-ý ce mil ver me si ni Rab bim den ni - yaz e di yo rum. Ýs ik ba lin a ða bey le ri A sým ýn nes li... Di yor dum ya... Ne sil miþ ger çek: Ýþ e çið ne me di na mu su nu, çið ne me ye cek. Þü he dâ göv de si, bir bak sa na, dað lar, aþ lar... O, rü kû ol ma sa, dün ya da e ðil mez baþ lar... Vu rul muþ er e miz al nýn dan, u zan mýþ ya ý yor, Bir hi lâl uð ru na, ya Rab, ne gü neþ ler ba ý yor! Ey, bu op rak lar i çin op ra ða düþ müþ, as ker! Gök en ec dâd i ne rek öp se o pak al ný de ðer Meh me  kif Er soy ZÜBEYÝR MENTEÞE ÝS TAN BUL Av ru pa ya ka sýn da bu dö - nem ye ni a çý lan þi rin bir me kân Se fa köy hiz me mer ke zi miz. Ya kýn za ma na ka dar hiz me ma hal li ol ma yan bu böl ge de ye ni hiz me ler ve gü zel so nuç lar el de e dil di El ham dü lil lah. Ý le ri de ki mey ve le ri ni op la mak i çin ye ni Nur o hum la rý a ýl dý Çok þü kür, Na sýl o la cak? der ken yir - mi yi aþ kýn a le be ye u la þýl dý. Baþ lan gýç a bi ze so ðuk dav ra nan la rýn ço cuk la rý ve o run la rý da hi a ra mý za ka ýl dý. Ön yar gý - nýn ký rýl ma sý en zor þey ler den bi ri ol - ma sý na rað men Ce nâb-ý Hakk ýn ih sa - nýy la o nun da üs e sin den gel dik ve de - di ðim gi bi biz le re so ðuk dav ra nan lar þu an biz le re des ek çý ký yor lar. Ve bu hiz - me mer ke zi miz, bu lun du ðu muz bi na - nýn hiz me ma hal li di ye bi le ce ði miz hâ le gel di çok þü kür. Bu se ne nin ka pa nýþ prog ra mýn da, se - ne i çer sin de ki per for man sýy la ve se ne so nun da ki Ri sâ le-i Nur Bil gi Ya rýþ ma - sýn dan al dý ðý so nuç la de re ce ye gi ren büün kar deþ le ri mi zin he di ye si de var dý el be çam sa ký zý ço ban ar ma ða ný. Ýlk ü çü gi ren kar de þi miz Ta ha Sa id, E nes ve A nýl Cü ney ol du. Kar deþ le ri - mi ze ek rar ba þa rý lar di ler. Ge le ce ðin a - ða bey le ri ol ma la rý ný ü mi e de riz. Ka pa nýþ prog ra mý ný yap ýk an son ra kar deþ le ri miz le bir lik e, se ne i çe ri sin de ver miþ ol du ðu muz sö zü u mak ü ze re pik ni ðe gi ik. Av cý lar sa hi lin de yap mýþ ol du ðu muz pik nik son ra sý kar deþ le ri - miz mem nu ni ye le ri ni be lir i ler. Ýn þâ - al lah kar deþ le ri miz le ya zýn ve se ne i çe - ri sin de fa a li ye le ri mi zi sür dü re ce ðiz.

9 2 E LÝF / 11 NÝSAN 2010 PAZAR EDEBÝYAT E LÝF / 11 NÝSAN 2010 PAZAR GENÇ KALEMLER 7 Per de ler be ni Üs â dý mýz... OSMAN KANAT os man ka ma il.com So kak a bul dum ken di mi. Ge ce nin geç sa a le - ri ni ya þý yor þeh rim. Uy ku a ký yor so kak la rýn gö - zün den. Þeh rim uy ku ya ha zýr la ný yor, büün yor - gun lu ðuy la. Be de nim on ca ses siz li ðin se si ni bo - zu yor ri im siz ha re ke le riy le. El le rim ü þü yor, göz - le rim u mu suz, so ðuk büün han al lý ðýy la ü ze ri - me gel mek e. A yak la rým a maç sýz ca ha re ke e - mek e. Ne re ye gö ü rü yor be ni, far kýn da de ði lim. Bir aç ma za mý, bir sev da ya mý, bir yal nýz lý ða mý i - i yor be ni. Bu es na da ses siz li ðe eþ lik e den yað mur a ne le ri nin dü þü þü nü iz li yo rum, ne ka dar da he - ye can la a ký yor lar yer yü zü ne, ne ka dar da has re i - çin de ler Dün ya ve gök yü zü, kýr mý zý ve kan, yi - i ril miþ gün ler Ay ses siz ce dün ya yý sey re di yor. Gü neþ baþ ka di yar la rý ý sý mak a. Kýr çi çek li dað - lar, se her vak i sev da la rý u zak lar da. Per de ler çe - kil miþ pen ce re le re, ka pa mýþ ka pý la rý ný sev da. So - ba lar sön mek e, göz ler ha yal ler de. Yað mur öz le - mi bi miþ dü þen a ne ler le Ru hum gi zil dün ya sýn da ha yal le re dal mýþ. U - mu suz luk çýk maz la rýy la bo ðu þu yor. Za ma nýn ve me kâ nýn dý þýn da ge zi ni yor. Ka pa nan per de le ri, sö nen so ba la rý sor gu lu yor. Kal bim son i re yiþ le - ri ni mi ya pý yor ne, he ye can la çarp mak a Ha ý - ra la rýn ve sev da nýn yü kü sar sý yor be de ni mi ve kal bi mi. Sen ge li yor sun yi ne göz le ri min ö nü ne, bel li be lir siz Far kýn da de ði lim ken di min. Ben ne re de yim ve ney le yim? di yo rum. So kak lam ba sý ya ný yor son ya nýþ la rýy la. I þýk sa - çý yor ken din ce e ra fa. Yað mur a ne le ri dans e di - yor, lam ba nýn ý þý ðýn da. Öy le bir man za ra ki, ru - hum u mu du, kal bim se ni ye ni yor bu an da. Bir - den dö kü lü yor di lim den; Ses siz ge ce ler de Ser ze niþ ler de bu lu nur yü re ðim Has re i min kar de þi u mu dum Has re i min kar de þi ru hum Ür pe ri rim, U mu dum Yal nýz lý ðý mýn bir sim ge si dir Sen de Ü þür, Yal nýz kal dý ðým da ru hum Has re i min kar de þi u mu dum Has re i min kar de þi ru hum Fark e di yo rum ken di mi an la ý ðý mý, fark e di yo - rum se ni an la ý ðý mý Ve bir den ha yal me yal ge - li yor sun göz le ri min ö nü ne. San ki kar þým da sýn þim di. Ba na bak mak a sýn. Sen mi sin? di yor ken, an lý yo rum ki göz le ri min ö nün de bir per de sin. Ve en a lý ha ya li ni göz le rim kay be der ken. Ken di mi an la a bi li yo rum sa de ce, bir per de sin sen; Zih nim bu la nýr, du rur ka le mim Ü þür; Yal nýz kal dý ðým da be de nim Ru hum; Sý zan so ðu ða al da nýr Bir çýk maz da ka le mim Per de ler çe ker ler ö nü me Ka pa lý; A çýk; Ne ler den bah se de yim So lu ðum ka pa ýr yo lu mu Ne fe sim ke ser se si mi El le rim ve ka le mim Per de ler ve pen ce rem Ru hum ve sen Sen ve per de ler Ka pa ýr lar gü ne þi mi Per de ler çe ker ler ö nü me Per de ler be ni An la a mam der di mi, an la a mam se ni Bir per de sin sa de ce. Bir per de sen Bir den fark e di yo rum ken di mi. Son sü r'a yü - rü mek e yim, ýs lak yol lar da. Þeh rin sev da sý om - zum da san ki, san ki Mec nun um ben. Ley la yý a rý - yo rum çöl de Be de nim kas ka ý ke sil miþ. El le ri - mi his se mi yo rum. Göz le rim gö re mez ol muþ. Ku lak la rým duy mu yor, yü re ðim ça re siz, a yak la - rým çýp lak, ya rým kal mý þým yol lar da, son sü r'a yü rü mek e yim. Der ken de rin bir ne fes le ça lar sa a im u yan dý rý - yor be ni. Yo rul muþ çal mak an. Yo rul muþ du yul - ma mak an, u san mýþ ben den Ha fif çe doð ru lu - yo rum, son gü cüm le, son e ner jim le. Fark e di yo - rum pen ce rem den ge len so ðu ðu, yað mur a ne le ri çar pý yor yü zü me. Çek me mi þim per de mi. Ka pa - ma mý þým pen ce re mi. Ü þü müþ be de nim, ü þü - müþ el le rim, ü þü müþ ru hum An la a ma mý þým, an la a ma mý þým ne ken - di mi ne de se ni Bo þu na i miþ ü þü me le - rim Bo þu na i miþ sev da la rým. Ý yi ki ça - lar sa a im ça ðýr dý be ni Ý yi ki ya rým kal dý ü þü me le rim. Ka pa ým pen ce - re le ri mi. Ka pa ým ken di mi Ka - pa ým ge ri (Her gün ye ni per de ler var - dýr göz le ri mi zin ö nün de, her gün ye ni çi le ler Bam baþ - ka der ler, bi mez dü - þün ce ler Ha ki ka ler ül ke sin de, per de le ri fark e me niz e - men ni siy le ) ELÝF RUHEFZA ALTUNER Ü s - cef fel ka ma il.com â d ý - m ý z. E li me ka lem düþ ü. Ý ki kýr mý zý var ya ný ba - þým da. Kýr mý zý ki ap, kýr mý zý çay. Ça yý mýn þe ke ri o lu yor nur lar la ö rü lü za man. Ça yý ka rýþ ý rý yo rum; gi rif â lem çö zü lü yor. Cef - fel ka lem kan kýr mý zý ke si li yor. Üs â dý mýz. Be ni dün ya ya ça ðýr ma di yor - du nuz.. Dün yâ mýn zu lü mâ ý na nûr a rý yor - dum o dem. De mâ gaf le hi câb ol du de di - niz.. Ýr kil dim, hi câb e i rû hum. De mâ gaf - le ze vâl bul du de di niz, bin sü kû la sus um. Üs â dý mýz. E lim de ya ra lar var. Di lim - de, kav lim de, i lim de ya ra lar. K a lem e - lim de eð re i du ru yor. Ne ya pa yým Üs â - dým, â le mi ça ðýr ma ya â kâ im yok ve lâ - lim. Yaz mak bir a ci zin a zý ðý dýr, he le ki harf en mah reç en yok sun sa. Üs â dý mýz. Ko ca op rak la ra sý ða ma yan ser keþ a dam lar si ze bir me zar lýk op ra ðý da hi çok gör dü ler. Mü e es si riz. Lâ kin Mev lâ nâ Ca mi nin bir sö zü dü þü yor ha - rý ma: Biz ö lün ce bi zim kab ri mi zi op rak - a a ra ma yý nýz. Zi ra biz â rif le rin gö nül le - rin de yiz. Ay ný me se le hâ sýl o lu yor, Üs â - dým. Si zi gör mek i çin, gök le re gö nül le re ba ký yo rum. Sub ha nal lah Üs a dým, ne ge - niþ men zil de si niz! Bir kab ri bir maz lû ma re vâ gör me yen ler gö nül le re, mil yon a le - be le rin gö nül le ri ne de kaz ma kü rek vu ra - bi lir ler mi Üs â dým? Ha kî kâ le ri sus u ra - bi lir ler mi, hem cen ne â sâ ba har la rýn ev - lâd la rý nûr dan na sýl mah rum e di le bi lir ki? Ri sâ le-i Nur u an la ma ya ça lý þan ni ce ka lem ler var dýr. Ri sâ - le-i Nur un ma hi ye i ni kav ra mak is e yen ni ce o kur lar var dýr Bu ya zý her han gi bir a raþ ýr ma ya zý sý de ðil dir. Ge niþ bir za man di li mi ne ya yý lan, a pa çýk gö zü ken, duy gu, dü þün ce ve ak lýn i i fak e i ði bir nok a dan i ba re o la rak ya zýl mýþ ýr. Genç le ri ah lâk sýz lý ða, i man sýz lý ða i e cek ve genç le ri ge çi ci he ves ler le az dý ra cak nef si em mâ re ye mu ka be le yi ön le ye cek bü yük ah þi dâ var. Ö zel lik le ü ni ver si e genç li ði bü yük eh li ke al ýn da. Na maz ký la cak bir yer bu la ma yan ü ni ver si e li ler, ak lý - mý za gel dik çe ü zül me mek el de de ðil. Yok sa ü ni ver si e de o ku yan genç ler din siz li ðe mi i il - mek is e ni yor? Genç ler öð re nim le ri ni sür dü re bil me le ri i çin i nanç la rýn dan a viz mi ver mek zo run da lar? Böy le o lun ca Tür ki ye de ki öz gür lük or a mý sa de ce bir Sâ hi Üs â dý mýz, rû hu nuz, be de ni - niz cen ne bah çe sin den bir men zil - de dir þim di. Na îm de mi si niz Üs â - dým, Adn cen ne in de mi yok sa Fir devs e mi? Su â lim dir Üs â dým: Ha be ri ni müb - e dâ sý ný se çip nûr i le mi ce vap la dý nýz siz de men rab bu ke yi? E lem i le u ður la mýþ i - di niz, ye ðe ni niz Ab dur rah man ý, Hâ fýz A li yi. Þim di o ra da da el mas ka lem ler le ya zý yor mu a le be le ri niz Üs â dým, ha ki - ka le ri? Üs â dý mýz. Zin dan. Dün yâ ahi re e nis - a raf i çin ve ba zý in san la rýn ha ya fel se fe si ne u yum sað la - mak ve genç le ri ka fe se sok mak i çin þek lin de al gý la ný yor. Her ke sin ö zel bir ya þan ý sý var dýr. Ma dem öz gü rüz, la i kiz! O hal de la ik lik bir a ra fa me yil li ol maz La ik lik, din ve vic dan hür ri ye i nin e mi na ý ol ma lý dýr. Ýþ e Üs a - dý mýz ve o nun e ser le ri ni o ku yan la rýn i nanç öz gür lü ðü - ne kar þý yap ýk la rý e ca vü ze rað men, Ce nâb-ý Hak bu as rýn in san la rý na Ri sâ le-i Nur med re se le ri ni na sip e i. Bu in san lar, fen-i lim le ve a kýl-kalp yo luy la mü nev ver, o ku muþ ü ni ver si e genç li ði nin bu hiz me le re sa hip çýk - ma sý na ve si le ol du. Na maz lý, ab des li, a lýn la rýn da sec de nur la rýy la, o fuh þi ya - an, gü nah lar dan u zak, a de a yer yü zün de ge zen me lek yüz - lü in san lar gi bi di ni mi zi, a ri hi mi zi, mu kad de sa ý mý zý ve ö - zü mü zü u nu ma mýþ bir nes li Ce nâb-ý Hak biz le re na sip e i. Ken di ma lý gi bi ha ki ka le re sa hip çý kan, bu fa ni ha - ram lez ze le rin so nu nun son suz bir e lem ve a zap o la ca - ðý ný gö ren ni ce ne sil ler ye iþ i Bir a e is, Hý ris i yan ve ya Ya hu di ol sun kim se nin di - be en bir zin dan hük mün de i se, dün ya i - çin de, zin dan i çin de zin dan na sýl dýr? Ce fâ en der ce fâ i ken se fâ bul du zin dan. Zin - dan, zin dan ki a dý bi le ka ran lýk kas ve ve - ren bir me kân. Öy ley di; ki yû suf mi sâl bir üs âd o zin dan la rý þâd ey le di. Zin dan; zin - dan i di, ol du han dân! Üs â dý mýz. Gül dev rin de ya þa say dým, gül dev ri nin bül bü lü o lur dum di yen  - kif in sö zü ne ben ze i yo rum sö zü mü. Nûr dev rin de ya þa sa i dim, o nûr la rýn bül bü lü o lur dum di ye. Hüd hü dü o la ma sam da o dev rin, cef fel ka lem li ðim le el mas ka lem o - la ma sam da bi ze e vâ rüs nûr la rý o ku yo - ruz. Say fa ke na rýn da öy le va ka rý nýz la, öy le du ru yor su nuz. Sa dak e yâ üs âz! di yo - ruz, he ni en le kum du yu yo ruz. Bin ler sa dak e Üs â dým! Dün yâ sý ný bir se pe e sýð dý ran Üs â dý - mýz. Dün yâ mý zý dün yâ ya da hi sýð dý ra ma - sak da, a le be niz ol mak an ü mîd e di yo - ruz, bel ki þe fa a! Üs â dý mýz. Yan gýn lar i çin de ki ev lad la rý - nýz dan bi ri yim. Bin me zar hük mün de ki bir rûh la gel miþ im. Sub ha nal lah! Ne su ru is - ra fil di, bin ler de fa a le di ril dim. Çað ve bu mim siz m e de ni ye hü cûm e der ken ü ze ri - mi ze, nûr ör ü sü nü çe ki yo ruz kav li mi ze.. Üs â dý mýz, ak lým fi kir den üm mî; kal - bim pek çok va ki hic ran dan, â lem den zâ - ri. Ö mür ký sa, fay da lý iþ ler pek çok i ken faz la a mel ge i re me dim bel ki. Ve da hi omu zum da yý ðýn la gü nah. Lâ kin ü mi vâ - rýz, ha ni yâ a le be ni ziz, bel ki Üs â dým, Ri sâ le-i Nur; her ke se ay ný u zak lýk a de ðil, MUHAMMED ZORLU mu ham med zor id nur si.de her ke se ay ný ya kýn lýk a dýr niy le, di liy le, ren giy le, meþ re biy le uð raþ ma yan ne sil ler, her ke si in san o la rak gö rüp, Kur ân ve i man ha ki ka le ri - ni bu as rýn in san la rý na du yur ma ya ça lýþ mýþ lar dýr. Bu Nur (cu) in san lar, müs be ha re ke le yo la çýk mýþ lar dýr. Ve þu nu bi li yo ruz, Üs ad Haz re le ri nin di ðer â lim ler - den far ký; bu a sýr da ci had-ý ma ne vi ye i çin; mu hab be le, di ya log la, a kýl la, i lim le ve fi kir le yo la çýk ma sý dýr. O nun i çin þu ha ki ka ler a ma men ak la mün ha sýr de ðil, ak lý mý - zýn ya nýn da kal bi mi ze, ru hu mu za, fý ra ý mý za ga ye de - re ce de uy gun ha ki ka ler dir. Üs ad Haz re le ri, geç miþ a sýr la rýn mü ced did le ri gi bi bu a sýr da ki ec did va zi fe si ni, hâlâ da þahs-ý mâ ne vî siy le de vam e i ri yor ve bu bir sil si le-i nu ra ni ye dir. E ma ne i geçmiþ müceddidlerden al mýþ ýr. Ab dul ka dir-i Gey la ni, Mev lâ nâ Ce lâ led di n-i Rûmî, Mev lâ nâ Ha lid-i Bað dâ dî gi bi Tek ke li mey le ö ze le ye cek o lur sak; Ri sâ le-i Nur, her - ke se ay ný u zak lýk a de ðil, her ke se ay ný ya kýn lýk a dýr. O hal de so nu na dek hay ký rý yo ruz ve di yo ruz ki: E ki len Nur o hum la rý çi çek a çý yor ve a ça cak ýr.

10 Si ya se ve Genç lik Ma sa sý Dek la ras yon Ý ba de ve Genç lik Ma sa sý Dek la ras yon KA TI LIM CI LAR: Bi lal Yük sel en Coþ kun Ke leþ Em rah U zu ner Ha run Çe in Ha san Koç Hay re in Say gýn Mus a fa A li Taþ pý nar Mus a fa Gü ler O kan Köp çü Yu nus Em re Çað lar Yu nus Em re Or han 1. Ý ba de, abd i le Ma bud a ra sýn da ki bað da, ab din Ma bud a kar þý ac zi ni, fak rý ný ve ku su ru nu bi le rek, i ra de si i le üm is i da la rý ný kul la na rak a zim ve hür me i ni sun ma sý dýr. Ý ba de Al lah sev gi si nin en gü zel e za hü - rü, Al lah sev gi si nin ne i ce si ve þük rün ge re ði dir. 2. Ýs lam da i ba de; be lir li za man lar da ve me kân lar da ya pý lan dav - ra nýþ lar de ðil, bü ün dün ya ha ya ý ný i ba de e dö nüþ ü re bil mek mak sa dýy la ya pý lan ve erk e di len dav ra nýþ la rýn bü ü nü dür. Ýn san lýk, Ýs la mi ye i le u - la þa bi le ce ði en yük sek se vi ye i le þe ref len di ril miþ ir. Genç li ðin i ba de has - le i ni bu ek sen doð rul u sun da id rak e me le ri, a hir za ma nýn rah me ler le do lu yön le ri ni gö re bil me si ne ve si le o la cak ýr. 3. Dör ür a bid var dýr (Me lek ler, hay van lar, bi ki ler, in san lar ve cin ler). Hâ kim-i Ha kîm in san ne vi ni, sa ir a bid le rin yap ýk la rý ný ya pa bi le - cek, an la ya bi le cek, es pih ve em sil e de bi le cek ye e nek e ya ra mýþ ve kâ i - na a ki bü ün mah lû ka ý in sa nýn em ri ne mu sah har kýl mýþ ýr. Fý ra ça ih - sa nýn müp e la sý o lan in san, ken di si ne bah þe dil miþ o lan kâ i na ýn ha li fe li ði va zi fe si ni ha ki ki ma na da id rak e der se, ken di si ne ni me ve rip lü uf a bu - lu na ný a ný yýp e þek kür e me nin ye rin de bir dav ra nýþ ol du ðu nu, ak si nin i se çir kin ve zu lüm ol du ðu nu ak lýy la ka bul e der. 4. Ý ba de ler, gen cin ru hi sa a de i ni, be den sað lý ðý ný, op lum sal hu - zu ru nu ve da ya nýþ ma sý ný sað la yan en ö nem li ma ne vi un sur dur. 5. Dün ya da ya pý lan sað lýk har ca ma la rýn da en yük sek pa yý ruh sað - lý ðý na ya pý lan har ca ma lar al mak a dýr. Ý ba de ler gen ci ma ne vi ko ru ma al - ý na a la rak, gen cin ru hu nun ge niþ le me sin de, fi kir le ri nin da ðý nýk lýk an kur ul ma sýn da, ar zu la rý nýn ne zih bir hal al ma sýn da ö nem li rol oy na ma sý so nu cun da bi re yin ru hi has a lýk i le bu na lým la rýn dan kur a rýl ma sý ný sað - lar. 6. Genç lik; kim lik o luþ ur ma ve var lýk sor gu la ma sý nýn ya þan dý ðý, a - kýl dan zi ya de his le rin hâ kim ol du ðu bir dö nem dir. Gen cin duy gu la rý ný is i ka me li bir þe kil de kul lan ma sýn da en e kin reh ber þüp he siz Hz. Mu - ham med in (a.s.m.) sün ne-i se niy ye si dir. 7. Bir boþ luk ve za af a ný ma yan ke mâl in e za hür e de bil me si a dý - na gen cin dün ye vi bir yük se li þe en deks li ha ya ar zý kur ma sý nýn ak if bir çö küþ, a ma mýy la dün ya nýn red de dil di ði a as su ba ka çan ha ya ar zý nýn in þa e me si nin de pa sif bir çö küþ ol du ðu bi lin me li dir. Bu min val de genç, i ba de le ri i le dün ya ve a hi re a ra sýn da is i ka me li bir den ge kur muþ ol - mak a dýr. 8. Mad di ve ma ne vi her ür lü e rak ki ve e kâ mü lün i ki a na e sa sý; fay da lý iþ ler gör mek ve za rar lý lar dan u zak dur mak ýr. A mel-i sa lih ler de ak vay la mu ha fa za e dil me li dir. Tak va ve a mel-i sa lih si la hýy la do nan mýþ bir genç in sa ni ye in en üs ma ka mý na çýk ma ya nam ze ir. 9. Ü mi siz lik ke ma la a gi den yol da en bü yük en gel dir. Rah man ve Ra him o lan Ce nab-ý Hakk a i ba de ler va sý a sýy la ya kýn la þan gen cin dün - ya sýn da ü mi siz lik has a lý ðý kay bo lur. 10. Top lu mun e mel a þý ve ge le ce ði o lan genç le rin, dün ya ve a hi re sa a de i ne u laþ ma la rý yo lun da i ba de ler bü yük ö nem arz e mek e dir. Top - KA TI LIM CI LAR: A ziz Yý maz E nis Sa býr Fa ruk Sa im Ak han Ke mal Em re Çan ký rý Meh me Fa ih Do ðan Me lih Gün gör Mu ham med E roð lu Ra ma zan Ka ya baþ U mu Ya vuz Ya sin Kuv ve li 1. Si ya se, fark lý sý nýf lar dan, e nik kö ken ler den ve i na nýþ lar dan in san la rýn o luþ ur du ðu op lum la rýn bir a ra da ya þa ma sý ný müm kün kýl - mak ö de vi ni yük len me li dir. 2. Tür ki ye Cum hu ri ye i nin ku ru luþ þar la rý ve ö zel du ru mu ö ne sü rü le rek si ya se siz lik çe þi li i sim ler le ic ra e dil miþ ir. Bi rin ci mec li sin ek lis e li se çim ler le as fi ye e dil me siy le bu si ya se siz lik is ib da a e bed - dül e miþ ir. 3. Sa id Nur si nin si ya se e ve dev le e bir ay gý na za rýy la bak ma sý ve si ya se e in san ha ya ýn da yüz de bir lik bir pay biç me si, o nun dev le i ve si ya se i ku sal laþ ýr ma ya, si ya se i ha ya ý nýn ek a ma cý ha li ne ge ir - me ye kar þý du ru þu nun bir i þa re i dir. Za ma ný, i ma ný kur ar ma za ma - ný o la rak a ným la yan Be di üz za man, din ve vic dan hür ri ye i ni am an - la mýy la mu ha fa za e de cek, Ýs lam ýn ru hu na uy gun hür ri ye le rin ö nü nü a ça cak de mok ra zih ni ye e des ek ver miþ ir. 4. Genç li ðin, si ya se kar þý sýn da ki du ru þu ve ba ký þý, Ri sa le-i Nur pers pek i fin de de mok ra bir ze min de o lur sa, va an ve mil le e fay da lý ol ma düs u ru nu ye ri ne ge i re bi le ce ði ve a nar þizm gi bi yer siz kor ku la rý i za le e de bi le ce ði i fa de e di le bi lir. 5. Genç ler, Be di üz za man ýn müs be ha re ke düs u ru çer çe ve - sin de dü þün ce dün ya la rý ný zen gin leþ ir me li, doð ru ve eh li ke siz bir si - ya si an la yýþ be lir le me li dir. 6. Ýs lam ve din a dý na si ya se yap ma nýn eh li ke le ri ne ýs rar la vur - gu ya pan Sa id Nur si, Ri sa le-i Nur e ser le rin de ö zel lik le Müs lü man la rý din a dý na si ya se en me ne miþ ir. Di nin si ya se e a le ol ma ya cak de - re ce de par lak ve u mu mi bir ha ki ka ol du ðu nu söy le miþ ir. 7. Yö ne im sis e mi nin as la bir sal a na a ve is ib da kay na ðý na dö nüþ me di ði Asr-ý Sa a de, gü nü müz yö ne im an la yýþ la rý na il ham ve mo del ol ma lý dýr. Se çim, hür ri ye ve a da le o la rak ö ze le ne bi le cek Asrý sa a de mo de li, Be di üz za man Sa id Nur si i çin gü nü müz de meþ ru i yei meþ ru a, din ve vic dan hür ri ye i ma na sý na e ka bül e mek e dir. 8. Ger çek meþ ru i ye in Ýs la mi ye e uy gun ol du ðu nu mü da fa a e me si ne rað men ken di si ni mür e ci lik le i ham e den le re kar þý si ya se i din siz li ðe a le ya pan ba zý a dam lar, ka ba ha le ri ni ser (ör mek) i çin, baþ ka sý ný ir i ca i le ve di ni ni si ya se e a le yap mak la i ham e der ler de - miþ ir. 9. Be di üz za man, be þe ri sis em le ri a ma men red de den an la yý þa kar þý ge liþ ir di ði si ya si çö züm sra e ji si ne eh ve nüþ þer düs u ruy la öl - çü ge ir miþ ir. Eh ve nüþ þe ri erk e mek a nar þi li ði in aç e de bi lir. 10. Be di üz za man Sa id Nur si, ek par i li bas ký dö ne min de e sis e - di len res mi i de o lo jik an la yý þa (Ke ma lizm) kar þý çýk mýþ ýr. Mil li mü ca - de le ye am des ek ve ren, da ha son ra Bi rin ci Mec li si de bu ma na da al - kýþ la yan Sa id Nur si, son ra dan e sis e dil mek is e nen sis e min bü ün bu ma na lar dan u zak ol du ðu nu or a ya koy muþ ve res mi i de o lo ji ye kar þý bir du ruþ ser gi le miþ ir. 11. As rý mý zýn me de ni ye an la yý þýn da Müs lü man, ça ða gö re Kur an a bak maz, Kur an a gö re ça ða ba kar. düs u ru nu ken di si ne mi - henk ka bul e den genç le rin, si ya se e de Kur a nî bir ba kýþ a çý sýy la bak - ma sý ge rek mek e dir. 12. Dev le yö ne i mi si vil ve mil le in i ra de si nin be lir le yi ci ol du ðu bir a lan ol ma lý dýr. E nik fark lý lýk la ra ba kýl mak sý zýn bir a da le ve e þi lik an la yý þý e sis e dil me li dir. Bu ür kök leþ miþ me se le le re çö züm a ra nýr - ken Ri sa le-i Nur e ser le ri re fe rans a lýn ma lý dýr. **

11 6 E LÝF / 27 HAZÝRAN 2010 PAZAR ÞÝÝR E LÝF / 27 HAZÝRAN 2010 PAZAR MAKALE 3 Ýçimde bir yabancý Bu ge len kim? Ko þu yor dur ma dan ba na doð ru El le ri ve ba kýþ la rý, san ki ben Ay, ka ran lýk So kak lam ba sý loþ Ses ler kor ku u yor Bi ri ba ðý rý yor, boþ Koþ ma ya ça lý þý yo rum A yak la rým Çel me a ký yor Tö kez li yo rum Sus Ne o lur sus di yo rum Ko nu þa lým mý bi raz? Ko nu þa mý yo rum Ba ký yor su ra ý ma Ben að lý yo rum O gü lü yor Ye re düþ üm To ka a ý yor Bir den Koþ ma ya baþ la dým Ka çý yo rum Kur ul dum sa ný yo rum Kö þe yi dön düm ö nüm de du ru yor Ta ný ya mý yo rum se ni, gi ne o lur Gi de mem di yor Ve sa rý lý yor Ka ran lýk an kor ka rým Ka ran lýk a kor ka rým ya ban cý Kay bol du ya ban cý Ken di mi ya ban da bu lu yo rum Ý ki dün ya Ha yal dün yam da ya þý yo rum Ya ban düþ ler de Ya ban cýy la a ný þý yo rum A man Al lah ým Ken dim le yüz le þi yo rum! OS MAN KA NAT Taþ yerinde aðýrdýr SELÝM GÜNDÜZALP Þöy le bý ra kýp her þe yi bir ke na ra, bir an lýk dü þün ce nin ah ý na çýk ma lý yýz bir an. Gül mü ça ðý rý yor bah çe ler den, ba þý ný u za mýþ? Biz de ba þý mý zý u za a lým. Gül le re ya kýn du ra lým sa ba hýn dâ ve kâr ik li min de. Gök yü zü ar ma ða ný þeb nem le ri sey re de lim bir gül yü zün de, bir an lýk Ay na a ra ma ya ge rek yok. As lýn da her yer ay na. Her þey O ndan, O nun sa n'a ýn dan. Ay na dar lýk e di yor her þey. Yü zü mü zü ne re ye çe vir sek, e li mi zi ne re ye u za sak, gö re ce ði miz bin bir gü zel lik var. Bir an lýk dü þün ce bu. *** Beþ da ki ka lýk bir farz na ma zýn i çin de bi le ne ka dar da zor o dak la ný yo ruz he de fe. Na maz bi er, ves ve se ler gi der. Ha ya li miz den ne ge çer se geç sin, na maz son ra sýn da hiç bi ri ni bu la maz sý nýz. Bir an far ký na va rýr in san; her da im bir mü ca de le nin i çe ri sin de dir. Yal nýz de ðil dir. Me lek il ha mý i le þey an u zak la rý a ra sýn da in san. Bir an lýk dü þün ce ye yel ken a çar. A ça bi lir se e ðer, ka za nýr in san. *** Bir an lýk dü þün ce bu. Bir â na ö mür sý ðar da, i ki dü þün ce sýð maz ba zen. Göl ge, göl ge dir iþ e. As lý gi bi o la maz. As lý yok sa, göl ge de yok za en. Ha yal dü þün ce nin göl ge si dir; ya þa mak sa ken di si. Tu ki, bir çeþ me ba þýn da sýn. E li ni yý ka yýp, yü zü ne gö ür me dik en Bir an lýk dü þün ce son ra se rin li ðin ne fay da sý var? Gör ki, ha ya böy le bir çeþ me iþ e. Bir an lýk dü þün ce, dü þün ce e li ne; bir se rin lik ge i ri yor ve sü re bi li yor san el le ri ni yü zü ne, þük re de bi li yor san Rab bi ne ka lan bu e miz duy gu la rýn i çin, çeþ me ba þý ha yal; dü þün ce ba þý ha ki ka Tu bir sar ma þý ðýn e lin den. Çýn gý rak lý es ki ka pý la rýn ü ze rin den sar kan, o op op ol muþ, yu var lan mýþ, za rif du ru þuy la aç ol muþ bir ha ný me li sar ma þý ðý nýn, göz le ri ni ka pa ma dan, sa kýn o la ki çek me ye sin ko ku su nu i çi ne. Ses ler, ko ku la rý ke ser. Göz ler ka pan ma lý gül le ri ö per ken. Ha ný me li nin ko ku su nu i çi ne çe ker ken ka pan ma lý göz ler ha fif çe. Ve son ra ilk de fa gö rü yor muþ ça sý na a çýl ma lý. El ler ne gü ne du ru yor? Lâ if bir ço cuk yü zü nü ok þar gi bi ok þan ma yý bek li yor ka di fe gül ler, ha ný mel le ri, her cai me nek þe ler *** Bir an lýk dü þün ce Ya þa dý ðýn so kak a kaç ev var? Kaç in san a hi re e göç müþ, sa ya bil din mi? Kaç ca mýn ö nün de dur san, ge ri sin den ba kan la rýn an la a ca ðý hi kâ ye ler var? Kaç in san ya þa dý o so kak lar da? Kaç in san geç i o aþ la rýn üs ün den. Kaç in san su iç i o çeþ me ler den, o sa rý kur na lar dan? *** Bir an lýk dü þün ce... Ha ya böy le dir. Sen ya þa ma yý bek ler ken, o la cak o lan o lur. Ke nar da, bir du va ra yas lan mýþ, kü çük bir bi sik le. Bi nip de gi de sin ge lir. Kol lar da, diz ler de o es ki der man, he ye can ner de? Ha yal im da da ye iþ me se bi sik le hâ lâ du var da ka la cak, pas la na cak. Ha yal iþ le ir, ça lýþ ý rýr dü þün ce yi. Þü kür ki, ha ya li ya ra mýþ Al lah. Þü kür ki, ha ya lin de i ba de i var. Þü kür ki, ha ya li ni is raf e me yen in san lar da var. Mi sal, Üs ad lar da var. *** Bir an lýk dü þün ce U zak lar da bir ses du yar dým ço cuk lu ðum da. Týk ýk ýk ýk ýk ýk Mu a sýl mu a sýl ve mu a rid mu a rid... A ra lýk sýz ve ay ný ses ler di bun lar. Ner eden ge li yor du bu ses, me rak e der dim. Ma sa nýn al ýn da oy nar ken de ku la ðým o ses ey di hep. Yýl lar son ra o se sin ne ol du ðu nu fark e im. Ay ný se si duy dum. Me ðer se bir e ne ke nin ü ze ri ne dü þen yað mur dam la sý nýn se siy miþ. Ya ný na yak la þýn ca o gü zel li ði bu la ma dým. Da vu lun se si u zak an hoþ ge lir der ler ya, dam la la rýn zik ri de u zak an gü zel miþ *** Dam la lar, düþ ü ðü yer de a rih ya zý yor. Zik re di yor bir dü þün ce yi u yan dýr mak i çin. Sü rek li u ya rý yor dam la lar. Bir zam bak na sýl aç ma yý bek li yor sa, bir fi kir de öy le u yan ma yý bek li yor i çin de in sa nýn. Ge lip dür me si ni bek li yor. Bir þey, bir þe ye e mas e de cek de o þey u ya ný ve re cek, zam bak gi bi a çý lý ve re cek. Bek li yor iþ e he ye can lar. Bir ke le be ðin bah çe de ki rak sý ný sey re im sa bah la rýn bi rin de. Çi çek aç mýþ, gü zel li ðe dur muþ, Rah man ýn bin bir gü zel lik le riy le do nan mýþ, bo dur ka yý sý a ða cý nýn be yaz çi çek le ri ne kon sun di ye he ye - can la bek le dim. Kon du da Bir dal da i ki çi çek; i ki be yaz çi çek. Hah! de dim, Þim di ya kýþ ý o o ra ya, bu bu ra ya Dü þün ce, bir an lýk dü þün ce iþ e... Ke le bek gi bi ka na la nýr, he ye can la pýr pýr a ar yü re ði dü þün ce nin. Dü þün ce ke le bek e ve çi çek e de vam e der dü þün me ye. Böy le dir iþ e Gö ðü çap raz la ma sý na ya ran, i ki ay rý yön den ge çen kar ga la rýn ge çi þi ne de bî gâ ne ka la maz in san ve so rar: Ev le ri ner ede bu kar ga la rýn? Ne re le re sý ðý nýr lar? Ner ede ya þar lar? Ar ka daþ la rý, ço cuk la rý kim ler dir? Kim bi lir hâl le ri ni Rab le rin den baþ ka, kim bi lir?... *** Bir dü þün ce, bir an lýk bir dü þün ce Ve yaþ lý bir ka dýn, bal ko nun da ki çi çe ði ok þar, a zar a zar su yu nu i çi rir su sa mýþ op ra ðý nýn. Çi çek ler bir co þar ki, sor ma yýn Þa pýr þa pýr dýr san ki a ðýz la rý. *** Yâ Er ha mer râ hi mîn ve yâ Er ha mer ra hi min *** Hu zu run sa ba hýn da Uy ku nun e lin den kur ar dý ðý nýz bir an dý bu. El le rim du âya na sýl da a cýk mýþ. Du â lý bir an dý bu. Ve o an Al lah ýn ka ýn da dýr ar ýk. Ah an lar, ah Bi zi an la yan bir an o la cak mý ha ya ý mýz da böy le? An lar ar ar a bir dir; yan ya na hiç de ðil. Her an, bir di ðer â na ka pý dýr. Her an iþ e Al lah a bu ka dar ya kýn dýr. Bý rak â ný ya ka la ma yý, an se ni ya ka la sýn. Böy le bir an di li yo rum der di mi bi len, hâ li mi an la yan Ya ra an dan. Na di de bir mo if ir, bir de sen de ni ren gi Bir ab lo ya can ve rir, gi zem li bir göz ren gi Se ba e a cý la ra, a kýl ma en gel le re! Al dýr ma yo lun da ki, o di ken li el le re Gü neþ gi bi ye rin de, bir çe kim mer ke zi ol! Kuþ la rýn, dam la la rýn, gül le rin gön lü ne dol Ki þi a sýl i þin de, u zun so luk lu ge rek Sen ken di mev ki i ni, zir ve yap yü cel e rek Çok ca zip ek lif ler le, ye rin den ký pýr da ma Uz ma ný ol ma dý ðýn e kip ler de oy na ma Öy le yer ler var dýr ki, öz deþ le þir ki þiy le Bir boþ luk do ðar he men, ay rý lýp gi di þiy le Muh kem bir kub be i çin, da ya nýr bin ler ce baþ De de min sö zü ger çek, ye rin de a ðýr dýr aþ!... DR. HÝK MET ER BIYIK

12 ÞÜ KÜR Her ne cev re dü þer sem, hâ li me þük re de rim Þük rü mü, min ne i mi, da im müz dad e de rim Ey gö nül! Çi le le rin, e ma di e der san ma Rab bim ke rem bah þe der, bir gün bi er ke de rim. HÝKMET ERBIYIK

13 Ç BÝLGE KANTAR Sa bah kal kýp da ar ýl sak Bil ge bir kan ar da Bi raz ek sil mi þiz dir O ka da rý ný ya ak ye miþ Se zai Ka ra koç

14 Ta mam lan mýþ ul vî ve nur lu hiz me Kur ânî bir cad de bah þe miþ rah me. Bü ün ha ya ý ný a da mýþ nu ra. Mü' min ler ka vuþ muþ böy le hu zu ra. Yor gun düþ müþ, al mýþ yýl bu çi ley le. Bo ðuþ muþ bir ö mür; in kâr, hi ley le. Ce sa re le, bir ka le gi bi dur muþ. Des sas hü cum la ra, Kur ân la vur muþ. Hep müs a kim dur muþ; se ba, þi a rý. Ý ma na hiz me e bü ün na za rý. Dün ya zev ki di ye bir þey a ma mýþ. Kay gý sýz, e lâþ sýz bir gün ya ma mýþ. Bu genç ler kur ul sun, yan sam da ne gam. Hep bu nu dü þün müþ, sa bah ve ak þam. Hep du a cý ol muþ ehl-i i ma na Bü yük va zi fe dar, a hir za ma na. Her sür gün di ya rý, va a ný ol muþ. Nur a þýk la rýy la ün si ye bul muþ. Bü ün dün ya lý ðý, bir ek e lin de Müs be hiz me ar zý, da im di lin de Is par a da ya a ðýn da ya ý yor. Kal bi, vus la aþ ký i le a ý yor. Al dýr ma mýþ sür gün le re, ce fa ya. Ha zýr la nýn, gi di yo ruz Ur fa ya Bu em ri ýs rar la ve rin ce Üs ad. Ha zýr lýk ya pý lýr, he men son sü r'a. Yir mi Mar sa ba hý yol cu luk baþ lar. Ta hi ri u ður lar, gö zün de yaþ lar. Ev sa hi bi Fi na Ha ným çok üz gün. Is par a da ka lan dos lar da hü zün. Yo la çý ký lýr yað mur lu za man da. Po lis ler yað mur dan ka çar o an da. Yol daþ o lur; Zü be yir, Hüs nü, Bay ram. Dil ler de du a lar, gö nül ler de gam. Kon ya ya bi raz e dir gin gi rer ler. Sað nak yað mur i le de vam e der ler. Ko ru nur lar mü ces sem rah me i le. Yað mur hi ma ye ye o lur ve si le. Yo la de vam e der ler a ran ma dan. Em ni ye i le ge çer ler Kon ya dan. Kar de þi ne ve da e der Kon ya da. Mad de en u zak kal dý lar dün ya da. Ab dül me cid üz gün, gö zün de yaþ var. Sey da sý na ba kar, has re kalp e bar. Yol la rý nýn üs ün de Gâ vur Da ðý. Bun dan böy le is mi o lur Nur Da ðý. An ep e sa bah er ken ce va rý lýr. Bu ra da ký sa bir mo la ve ri lir. Ça mur lu bir yað mur ya ðar bu sa a Bu ul vî ve da ya að lar kâ i na. Yir mi Bir Mar gü nü öð le ye ya kýn. Ur fa ya va rýr lar, iz niy le Hak kýn. Bir A ziz Mi sa fir gel miþ Ur fa ya. Hiç ö nem ver me miþ, fa ni dün ya ya. Hiz me, me þak ka le geç miþ bir ha ya. Za lim ler O' na hiç ver me miþ ra ha. Ab dul lah Ye ðin i bu lur lar ön ce. Bu ruk se vinç du yar, böy le gö rün ce. Ý pek Pa las O el in de bir o da. Ý ki gün mi sa fir ka lýr bu ra da. Yir mi Ye di No lu O da, son ma kam. Hiz me in de i i na i le Bay ram. Ur fa lý lar du yun ca bu ha be ri. O e lin ö nü an dý rýr mah þe ri. Üs ad ka bul e der ge len her ke si. Du a, þef ka do lu, çok ký sýk se si. Ta hir Kü çük, Üs ad la ge lir aþ ka. Ah me Rüz gar da he ye can bam baþ ka. Ay lar dan mü ba rek Ra ma zan A yý. Dos la ra a çýk ýr gö nül sa ra yý. Fark lý her za man dan bu gün kü ha li San ki ve da e den yol cu mi sa li. Zü beyr, Bay ram þa þý rýr lar bu ha le. Üs ad yö nel miþ bir ku lu vi sa le. Em ni ye e bü yük bir e lâþ baþ lar. Ha ber du yu lun ca ça ý lýr kaþ lar. A mir ler den e mir a lýr po lis ler. O e le ge lir ler, ka rý þýk his ler. Yaþ lý bir â lim za has a ya ý yor. Bu ra da kalp ler sev giy le a ý yor. Ar ka ar ka ya ge lin ce e mir ler. Ýs e me den em ri eb lið e der ler. An ka ra dan a li ma var Ur fa ya. Dö ne cek si niz he men Is par a ya. Ur fa lý lar ep ki gös e rir bu na. Top la nýr lar o e lin e ra fý na. Kýz gýn lýk la ge lir ler ga le ya na. Sa hip çý kar lar Ma ne vî Sul an a. Üs ad ý gön der me yiz hiç bir ye re. Kýy me li bir mi sa fir dir biz le re. Hem yaþ lý, hem has a, hem de â lim za. Son za man la rýn da ey le sin ra ha. An ka ra ya bir el graf yað mu ru: Boz ma yýn Ur fa da mev cu hu zu ru. O da da sü kû ne, dil ler de du a. He men his se di lir ma ne vî ha va. Dâ ve e di lir o e le bir dok or. Se ya ha e de mez di ye bir ra por, Ha zýr lar, ve re rek ye ki li le re. Bu a eþ le da ya na maz se fe re. Gön der mek is er ler, ra po ra rað men. Am bu lans da ah sis e de lim he men. Meh me Ha i boð lu bir a ziz in san. De mok ra Par i ye Ur fa da baþ kan. Ha be ri du yun ca o e le ko þar. Üs ad ý bu hal de gö rün ce þa þar. O ra dan da em ni ye e gi di yor. Mü dü re say gýy la ri ca e di yor. Mi sa fi ri mi zi ra ha bý ra kýn. Çok has a, ve fa ý bel ki de ya kýn. Mü dür bu ri ca ya ku lak ver mez pek. Ke sin a li ma var, gi me si ge rek. Meh me Ha i boð lu çe ker si lâ hý. Ýþ le me yin böy le bü yük gü na hý. Gön de re mez kim se bur dan bu za ý. Ur fa, ka bul e mez, bu ic ra a ý. Gö rev li ler ek rar o e le gi der. Ken di le ri Üs ad a ri ca e der. Is par a ya dö nün bü yük bas ký var. An ka ra da hü kü me ver miþ ka rar. Bu hal de dö ne mem, ben Is par a ya. Bel ki de öl me ye gel dim bu ra ya. Yir mi Ý ki Mar gü nü böy le ge çer. Ýf ar da sa de ce bi raz su i çer. A e þi da ha da yük se lir ak þam. O na per va ne dir, Zü be yir ve Bay ram. Sü rek li üs ün den a ar yor ga ný. U ça cak fa ni den ar ýk bu ca ný.

15 Bir ma ne vî ha va çök müþ o da ya. Ka pan mýþ ka pý lar, san ki dün ya ya. Zü beyr çý kar, Bay ram ka lýr Üs ad la. Ma zi yi dü þü nür bir ul vî yad la.

16 TAHÝRÎ AÐABEY Ýçi dýþý Nur Tâhir, Mulu, bahiyar insan, Zamanýn velîsidir, dedi; Bediüzzaman. Törenle abdes alýr, sýçramaz bir damla, Namaz kýlar âhese, hem a dîl-i erkânla. Denizli ve Afyon da, Üsadýna müzâhir, Ispara Kahramaný, gül kokulu bir Tâhir. Yok mu bir alebem? deyip; yalvardý Üsad, Göserildi; Tahirî gibi, mübârek bir zâ. Zindanlarda bile, Mulu bir dünyasý vardý, Huzur bulmak iseyen, orda, Ona koþardý. Ýri kalýn kaþlarý, ak sakallý bir velî, Çoluk-çocuk hizmee, arþ demiþler ileri. Lüfi nin hizmeini, Allah lüfei Ona, Bakýye-i ömrünü, böyle geirdi sona. Nur fabrikasý nýn çarký olmuþ hep dönmüþ, Mübârekler heyei, halka halka büyümüþ. Gül fabrika mensuplarý, bu yollarda yürümüþ, Sav Köyü, forma forma, kiap olmuþ büyümüþ. Ýhiyarlarýn genci, demiþi Üsad ona, Ebedî gençlik kazanýp; hayaý erdi sona. Onun sesinde huzur, baþka bir lezze vardý, Mesajýný, öelerden alýr; öyle sunardý. Sarsýlmayan sadâkai, aldanmayan zekâsý, Kur ân a rap edilmiþ, dipdiri hâfýzasý. Benim Hâlýkým, bu dünyayý, bana hâne yapmýþ, Dersinde: Tahirî! Sen böyle diyebilirsin, demiþ. Genç Said i, Tahirî de müþâhede eder, O gelmeden meclise, kokusunu hisseder. Lemaâ ý bulup da, Üsadýna geirmiþ; Sözlerin âhirine ilâve edin, demiþ. Tahirî! dedi mi Üsad; Tamam efendim! derdi, Hiç ereddü emeden, üm sermayeyi verdi. Varsa yoksa neyi, hizmee harcadý her þeyi, Sýddîk-ý Ekber misâli, büsbüün sermayeyi. Saý arlayý; Ayeü l-kübrâ basýlsýn diye, Çoluk-çocuða býraký; sadaka-i câriye. Ýsihdam olunan, bir Veliyy i Azîmdi o, Üsadýna hizme eden, aziz, müsakîmdi o. Üsadý nýn yanýnda, haýrý pek yüceydi, Üsad, bazen aðabeylere, hiddeleniverse; Tahirî yi görünce hemen; yumuþayýverirdi, Tahirî nin haýrý için sizi affeim derdi. Yâ Rabbî! Tahirî kendini bilmesin! derdi, Üsadýn duâsýyla, kendini bilmeyenlerdendi. Tahirî nin kalemi; ha-ý Kur ân a mahsus, Derslerini yapardý, ha-ý Kur ân dan melfûz. Ardýnda namaz kýlýp, dersini dinlemiþim, Hakiki ullâb-ý nûr; böyle olur demiþim. Cenazede bulunup onu eþyî emiþim, Mekânýn Cenne olsun, þefâa kýl demiþim. EYÜP OTMAN

17 4 ELÝF / 27 HAZÝRAN 2010 PAZAR POZÝTÝF PENCERE ELÝF / 27 HAZÝRAN 2010 PAZAR MAKALE 5 Gen ci niz var sa, lü fen bu ya zý yý o ku yun! Yaz göçleri SEBAHATTÝN YAÞAR Her yaþ, ken di þar la rý için de de ðer len di ril me li dir Yir mi li yaþ lar dan ge çen ler bel ki çok an dýr u nu u lar ken di ya þa dýk la rý ný, ya þa ýk la rý ný. On lar, þim di ler de ol gun laþ mýþ, ya þa dýk la rýn dan ders ler çý kar mýþ, bir an lam da ha ya ýn ör pü le di ði, e ði i ði, öð re i ði bü yük ler ol muþ lar. Doð ru su, ha ya, ak lý ba þa ge ir miþ gö zü kü yor. A ðýz la rýn dan çý kan cüm le ler ol duk ça an lam lý, ol duk ça a kýl lý ca, ol duk ça man ýk lý. Ya ni ki a býn am or a ye rin den. A ma bu cüm le le rin þim di ler de ki sa hip le ri 20 li yaþ lar da bu cüm le le ri söy le mi yor lar dý. Bu cüm le le ri ha ya la rýn da ya þa mý yor lar dý. Hep si, fe le ðin çem be rin den geç miþ, bir sü rü ha a lar yap mýþ, a de a ha dis e ge çen þek liy le, genç li ði de li lik en bir þu be o la rak ya þa mýþ, man ýk dý þý lýk lar ya þa mýþ, ya dýr gan mýþ, dýþ lan mýþ, erk ler ya þa mýþ, çiz gi dý þý lýk lar ya þa mýþ der ken yýl lar ge lip geç miþ i. Bel ki de kýrk lý yaþ lar, el li li yaþ lar ken di ne ge i ri yor in sa ný. As lýn da in sa ný ken di ne ge i ren sa de ce yaþ da de ðil. O bir sü re cin a dý. Ýn sa ný ol gun laþ ý ran, ken di ne ge i ren, doð ru lâf lar e i ren, ha ya ý öð re i ren, pek çok ha sar lar bý rak ý ran ya þa nan lar dan baþ ka sý de ðil. O nun i çin in san, ya þa dýk la rý ka dar dýr. E ve, a biî ki bü yük le rin ec rü be le ri, genç ler i çin bi rer ka za ným dýr. Dün ya þa nan ha a la ra bugün düþ mek, a kýl lý ca bir þey ol ma ya cak ýr. He le bir de biz dü þe lim de mek ol maz. Çün kü in san da a kýl var. Kýy me li bü yük ler! Lü fen siz de, ne o lur Al lah aþ ký na, bir ki þi yi de ðer len di rir ken, o de ðer len dir di ði niz ki þi nin ya þý na bir gi din. Me se lâ, siz na sýl dý nýz o yýl lar da? Ne ler ya par dý nýz? Ne ler den zevk a lýr dý nýz? Bu ve ben ze ri ba zý so ru la rý ce sa re li ce ken di ni ze bir so run ve öy le ce de ðer len di rin genç le ri. Gö re cek si niz, çok þey le ri sa de ce söy le mek en vaz ge çe cek si niz. Çün kü sa de ce söy le mek yo rul mak an ve yor mak an baþ ka so nuç ver mi yor. Oy sa bu gü ne ka dar ki ya þan ý nýz la hak ký nýz da on la ra pek çok ka yý lar ver di niz. On lar ba ba de yin ce, an ne de yin ce o ka yý la rý kul la ný yor lar. Ken di niz hak kýn da ki dü þün ce le ri ni ço cuk la rý ný za so ra bi lir mi si niz? E min o lun, so ra ma ya cak sý nýz. Ko nuþ sa nýz bi le on la rý sus u ra cak sý nýz ve ses o nuy la, de ði þik a ak lar ve a výr lar kul la na rak ken di ni zi ak - la ya cak sý nýz. O za val lý lar da Ba bam dýr faz la ca üz me ye lim di ye, ba zý þey le ri söy le mek en vaz ge çe cek ler, ge ri a dým a a cak lar, siz de ken di ni zi ba þa rý lý zan ne de cek si niz. A ma bu ba þar mak i çi ni ze sin me ye cek, vic da ný ný zý ra ha bý rak ma ya cak ýr. Or a da ki prob lem le il gi li, Be nim bu ko nu da ki dah lim ne dir? de me di ði miz müd de çe, doð ru so nu ca u la þa ma ya ca ðýz de mek ir. Di ye ce ðim o ki, her þe ye ken di miz den baþ la mak ge re ki yor. Ço cu ðun dan þi kâ ye e ge len le re E bu l-ve fa Haz re le ri, he men e vi ne gi di yor ve ha ný mý na u la þa rak, Ha ným bi zim ço cuk an þi kâ ye ler var. A ca ba biz bu ço cuk dün ya ya ge lir ken ne re de ha a yap ýk? di ye rek, ça re yi ken di e ra fýn da o lan ha a lar da a rý yor lar. Ko nuþ mak ve so nuç i çin duâ lar e mek en e ki li yol. A ma bi le si niz ki, a ý lan hiç bir a dým bo þa gi mi yor. Genç ler le il gi li o lan la rýn kul la na ca ðý ek çý kar yol, ma kul öl çü ler i çe ri sin de ko nuþ mak, ko nuþ mak ve de fa lar ca ko nuþ mak. Her bir ko nuþ mak bir ba sa mak da ha çýk mak gi bi bir þey. Fa u ra yý, so nu ca o dak la mak, doð ru yu ýs ka la mak ýr Ü ni ver si e li ha ný me fen di 20 li yaþ lar da. A i le or a mýn da ko nu þu yo ruz. Her þey den þi kâ ye çi bir hâ li var. San ki dün ya yý kýl mýþ da o al ýn da kal mýþ. Her þe ye o lum suz bir yak la þým ge liþ i ri yor. Bu ar ýk a lýþ kan lý ða dö nüþ müþ. Sa hip ol du ðu hiç bir gü zel du rum o nu mu lu e mi yor. A i le si, ya þa dý ðý sem le ri, kom þu la rý, ü çün cü sý ný fa gel di ði ü ni ver si e, be ra ber kal dýk la rý ar ka daþ la rý, on lar da ki zen gin lik ler, o kul ha ya ýn da i çin de ya þa dý ðý op lum, þe hir, ho ca lar, o nu a þý yan mi ni büs ler, a þý ma dý ðý has a lýk lar, al ma dý ðý mu sî be, a þý dý ðý gü zel lik, ü ze rin de giy di ði mar ka giy si ler, ce bin den ek sik e dil me yen harç lýk la rý, sü rek li ge len an ne ba ba e le fon la rý, ar ka daþ la rýn var lý ðý pek bir an lam i fa de e mi yor. Böy le bir ký zý o lan an ne ba ba ya; böy le bir ar ka da þý o lan ar ka da þa, ak ra ba ya; böy le bir a le be si o lan öð re me ne; böy le bir müþ e ri si o lan mi ni bü se; böy le bir il gi li si o lan mah lû ka a Al lah sa býr lar ver sin. Ýn sa nýn dü þün ce si kir le nin ce; her þey bir o kun maz lý ða bü rü nü yor E pey ce ko nuþ uk. An lý yor su nuz ki, ko nuþ mak an baþ ka da bir ça re yok. Ko nuþ mak ve so nuç i çin duâ lar e mek en e ki li yol. A ma bi le si niz ki, a ý lan hiç bir a dým bo þa gi mi yor. Genç ler le il gi li o lan la rýn kul la na ca ðý ek çý kar yol, ma kul öl çü ler i çe ri sin de ko nuþ mak, ko nuþ mak ve de fa lar ca ko nuþ mak. Her bir ko nuþ mak bir ba sa mak da ha çýk mak gi bi bir þey. Hiç bi ri si bo þa gi mi yor. A de a her bir ko nuþ mak, bir mer di ven ba sa ma ðý da ha çýk mak gi bi bir þey. Her a dým da ye ni ye ni gö rün ü ler, ye ni ye ni an la ma lar ger çek le þi yor. O nun i çin dir her hal de, E ek râr ü ah sen, ve lev kâ ne yüz sek sen de nil miþ. Ya ni ek rar çok gü zel dir, ve lev ki yüz sek sen de fa da hi ol sa yi ne çok gü zel dir. Bu da böy le bir þey her hal de. Sa býr i çin de, þü kür i çin de, du a i çin de ko nuþ mak da ko nuþ mak. A ma in ci me den, yor ma dan, zor laþ ýr ma dan, kor ku ma dan; yüz kez ko nuþ san da yi ne de yüz bi rin ci kez ko nuþ ma ya a çýk bir þe kil de o - la rak, ko nuþ mak. Býk ma dan, u san ma dan, bi me den, ü ken me den; sev me ye, iç en il gi ye, sa mi mî be ra ber li ðe, Ha ya se nin le gü zel de me ye, de vam e de rek. Hiç bir il gi bo þa gi mi yor. Bam bu a ða cý nýn hi kâ ye si ni bi lir si niz. Ja pon lar bam bu a ða cý nýn o hu mu nu e ki yor lar. Ýlk yýl su la yýp, ba ký mý ný ya pý yor lar. Ý kin ci yýl, ü çün cü yýl, dör dün cü yýl yi ne ay ný iþ lem ler, a ma or a da bam bu a ða cýn dan bir e ser yok ur. Be þin ci yýl da kü çük bir be lir i, bir fi liz len me gö zük müþ ür bam bu a ða cýn dan. A ma be þin ci yý lýn i çin de bam bu a ða cý öy le bir bü yü me sey ri gös e rir ki, bam bu yir mi ye di me re ye ka dar u za mýþ ýr. E ve, bam bu a ða cý sa de ce be þin ci yýl da bu sýç ra ma yý yap ma mýþ ýr. Dör yýl bo yun ca ya pý lan bü ün ek rar gi bi gö zü ken iþ ler bam bu yu so nuç ver miþ ir. Ýn san da böy le dir. Ba zen ya pý lan þey ler ek rar lar dan i ba re miþ gi bi gö zü ke bi lir. A ma her bir ek rar i le ri de ki muh e þem ha ya ýn ba sa mak la rý ný çýk mak ýr. Hiç bir ek rar, ek rar de ðil dir. Çün kü her an, ne in san, ne de in sa nýn i çin de ya þa dý ðý â lem ay ný dýr. Öy le gö re nin, ba kýþ la rý es ki miþ ir. Oy sa Yu nus, Her dem ye ni den doð mak a yýz, biz den kim u sa na sý di yor. Ta lý ko nuþ ma la rý nýz bol ol sun e fen dim. GÜLLER VE DÝKENLER EKREM KILIÇ Gö çe be ha yâ ý ya þa mak güç ür. A ma, ken di ne mah sûs bir lez ze i ol du ðu da a çýk ýr. Ö zel lik le, ço cuk lu ðun dan be ri böy le ya þa ma ya a lýþ mýþ o lan ki þi ler i çin er ki müm kin ol ma yan bir a lýþ kan lýk ýr. Hem de kim bi lir, in san la rýn da ha yer le þik ha yâ a baþ la ma la rýn dan ön ce ge çir dik le ri, bin ler ce yýl sür müþ ol ma sý muh e mel î i yad la rýn dan ar a ka lan bir se ci ye o la rak dem ve da mar la rý na yer leþ miþ hâl dir. Kur ân-ý Ke rîm de Ce nâb-ý Hakk, Ku reyþ ka bî le si ne ver di ði ni me ler den bir kýs mý ný sa yar ve ký þýn Ye men, ya zýn da Þam a ra fý na em ni ye i çin de se yâ ha e de rek i câ re yap ýk la rý ný hâ ýr la ýr: 1) Ku reyþ e ver di ði em ni ye ve ko lay lýk lar i çin, 2) On la rý kýþ ve yaz se yâ ha le ri ne em ni ye ve ko lay lýk i çin de mu vaf fak e i ði i çin, 3) On lar bu Bey in Rab bi ne kul luk e sin ler. 4) O Rab ki, ken di le ri ni aç lýk an kur a rýp do yur muþ ve kor ku lar dan e mîn kýl mýþ ýr. [Ku reyþ Sû re si] Ben de niz de ço cuk lu ðu mun geç i ði il - çe de, her yaz bað ev le ri ne a þýn mak ve o ra da 4-5 ay kal mak sû re iy le e din di ðim a lýþ kan lý ðý, kýrk yý la ya kýn sü ren iþ ha yâ ý do la yý sý i le hep bir ha yâl o la rak hâ fý zam da sak la dý ðým dan mý dýr, ne dir; e mek li lik en son ra sâ kin bir köy de ki râ la dý ðým ev de yaz la rý ge çir mek þek lin de bu göç i þi ni de vâm e ir mek e yim. Ý þin bu a ra fý i yi ol - ma sý na rað men, ký þý ge çir di ði miz yer de o par la nýp e vi bir dü zen i çin de bý rak mak; gi di len yer de ye ni mev si me ha zýr lýk Yeryüzündeki bu geçici konuþ-göçüþlerin sonunda bir gün, yap mak fi lan der ken, yaz ma i þi ni ak sa mak a yým. Yaþ lý lýk an i le ri ge len zi hin ve be den yor gun lu ðu, genç ler gi bi her i þi bir a ra da yap ma im kâ ný da ver me yin ce, is eris e mez ga ze e ve bâ zý si e ler de ki ya zý la rý mý ih mâl e me me se bep ol du. Ne i se ki, so nun da bil gi sa yar ba þý na ge çe cek kuv ve ve fýr sa ý bu la bil dim. Bu nun i çin Ce nâb-ý Hakk a ne ka dar þü kür e sem az dýr. Ge çen za man zar fýn da mem le ke ve dün yâ da pek çok hâ di se ce re yân e i. Ma a le sef, bun la rýn a ra sýn da kö ü ler, i yi ler den da ha çok u. Ben de niz, gün lük o lay la rý ah lîl i le gö rüþ be yân e den ya zar â i fe sin den ol ma dý - gerçek vaana doðru son bir göç daha yaþanacakýr. ðým dan, gün de mi â kip e de me mek en i le ri ge len bir kay bým yok. An cak, dos la rý i le soh be e a lýþ mýþ çay hâ ne mü dâ vim le ri nin his se ik le ri cins en bir ek sik lik duy ma dý ðý mý söy le mek kà bil de ðil Kim le rin ya zý la rým la göz e mâ sýn da bu lun du ðu nu, kim le rin fi kir le ri mi pay laþ ý ðý ný, kim le rin his si yâ ým la mü e has sis ol du ðu nu bi le mem. An cak, ga ze e mi zi o kur ken, göz den ge çi rir ken ken dim ya þa dý ðým þe kil de, di ðer ya zar la rý - mýz la o lan his si yâ a lýþ ve ri þi min, o ku yu cu la rým a ra fýn dan da ya þan dý ðý ný far ze di yo rum. Bu ba kým dan, þu sa ýr lar ay ný za man da dos la ra bir ö zür be yâ ný sa yý la bi lir Yer yü zün de ki bu ge çi ci ko nuþ-gö çüþ le rin so nun da bir gün, ger çek va a na doð ru son bir göç da ha ya þa na cak ýr. An cak, bu son gö çün za mâ ný ve baþ lan gýç nok a sý in sa nýn e lin de ol ma ya cak ýr. Hiç bek len me dik bir an da, da ha ya pý la cak pek çok iþ ar ka da bý ra ký la rak; ne he sap la rý as fi ye ye, ne or a lý ðý dü zel me ye, ne gi di le cek ma hal li ha zýr la ma ya fýr sa kal ma dan mec bû rî bir sev ki yâ o la cak ýr. Dos la rýn ki mi: Da ha dün gö rüþ müþ ük!, ki mi: Yâ Hû, a - dam sa pa sað lam dý!, ki mi de: Ben zâ en se zi yor dum, du ru mu i yi gö rün mü yor du de se de, so nun da ka de re rý zâ i le: Ýn na lil lâ hi ve in nâ i ley hi râ ci ûn! dan baþ ka söy le ye cek söz bu la ma ya cak lar Ha yâ ar zý ný Ri sâ le-i Nur la rýn ver di ði ders ler le an zî me ça lý þan in san lar o la rak, bi zim dün yâ ya ba ký þý mýz baþ ka la rýn dan da ha de ði þik ir. Gün lük o lay lar dan zi yâ de, i le ri ye mü e vec cih, bil has sa e be dî ha yâ ý a lâ ka dar e den mev zû la ra e hem mi ye ver me ye gay re e de riz. Ya þa dý ðý mýz â na ve gü ne ba kan va zî fe le rin hak kýy la ya pýl ma sý; ken di â le mi miz de bi ze dü þe nin î fâ sý i le ne î ce yi Hakk Te â lâ ya bý rak ma nýn Ýs lâ mî bir a výr ol du ðu nu bi lir, o na gö re dav ra ný rýz. Ken di â le mi mi zi dü zel ip yo lu na koy mak la, bü ün â le min de ýs lâ hý na ve sî le o la bi le ce ði mi zi dü þü nü rüz. Nef si miz de ve ö zel ha yâ ý mýz da hak ka u ya ma dýk an son ra baþ ka la rý na söy le ye bi le ce ði miz bir þey ol ma dý ðý ný bi li riz. Her hâ di se de rah me in i zi ni gör mek ve kâ i nâ a hiç bir þe yin ken di ken di ne mey da na gel me di ði ni id râk e mek, in sa na de rin bir iç hu zû ru ve râ ha ý sað lar. Ten bel lik ve erk sû re in de ol ma mak þar ýy la, u sû lü ne uy gun e vek kü lün ik i zâ sý ný ye ri ne ge i ren her mü min bu hu zû ru his se der. Kul ken di si ne dü þe ni bü ün þar la rý i le ye ri ne ge ir dik en son ra sýn da o la cak lar dan ne mes ûl dür; ne de böy le bir sa lâ hi ye i var dýr. Al lâ hu Te â lâ ya hak kýy la kul o la nýn da ha dün yâ da i ken â hi re sa â de i ne e riþ me si ne ve sî le o lan dîn-i Ýs lâm dan ö ü rü ne ka dar þük re sek az dýr!

18 2 E LÝF / 11 NÝSAN 2010 PAZAR EDEBÝYAT E LÝF / 11 NÝSAN 2010 PAZAR GENÇ KALEMLER 7 Per de ler be ni Üs â dý mýz... OSMAN KANAT os man ka ma il.com So kak a bul dum ken di mi. Ge ce nin geç sa a le ri ni ya þý yor þeh rim. Uy ku a ký yor so kak la rýn gö zün den. Þeh rim uy ku ya ha zýr la ný yor, büün yor gun lu ðuy la. Be de nim on ca ses siz li ðin se si ni bo zu yor ri im siz ha re ke le riy le. El le rim ü þü yor, göz le rim u mu suz, so ðuk büün han al lý ðýy la ü ze ri me gel mek e. A yak la rým a maç sýz ca ha re ke e mek e. Ne re ye gö ü rü yor be ni, far kýn da de ði lim. Bir aç ma za mý, bir sev da ya mý, bir yal nýz lý ða mý i i yor be ni. Bu es na da ses siz li ðe eþ lik e den yað mur a ne le ri nin dü þü þü nü iz li yo rum, ne ka dar da he ye can la a ký yor lar yer yü zü ne, ne ka dar da has re i çin de ler Dün ya ve gök yü zü, kýr mý zý ve kan, yi i ril miþ gün ler Ay ses siz ce dün ya yý sey re di yor. Gü neþ baþ ka di yar la rý ý sý mak a. Kýr çi çek li dað lar, se her vak i sev da la rý u zak lar da. Per de ler çe kil miþ pen ce re le re, ka pa mýþ ka pý la rý ný sev da. So ba lar sön mek e, göz ler ha yal ler de. Yað mur öz le mi bi miþ dü þen a ne ler le Ru hum gi zil dün ya sýn da ha yal le re dal mýþ. U mu suz luk çýk maz la rýy la bo ðu þu yor. Za ma nýn ve me kâ nýn dý þýn da ge zi ni yor. Ka pa nan per de le ri, sö nen so ba la rý sor gu lu yor. Kal bim son i re yiþ le ri ni mi ya pý yor ne, he ye can la çarp mak a Ha ý ra la rýn ve sev da nýn yü kü sar sý yor be de ni mi ve kal bi mi. Sen ge li yor sun yi ne göz le ri min ö nü ne, bel li be lir siz Far kýn da de ði lim ken di min. Ben ne re de yim ve ney le yim? di yo rum. So kak lam ba sý ya ný yor son ya nýþ la rýy la. I þýk sa çý yor ken din ce e ra fa. Yað mur a ne le ri dans e di yor, lam ba nýn ý þý ðýn da. Öy le bir man za ra ki, ru hum u mu du, kal bim se ni ye ni yor bu an da. Bir den dö kü lü yor di lim den; Ses siz ge ce ler de Ser ze niþ ler de bu lu nur yü re ðim Has re i min kar de þi u mu dum Has re i min kar de þi ru hum Ür pe ri rim, U mu dum Yal nýz lý ðý mýn bir sim ge si dir Sen de Ü þür, Yal nýz kal dý ðým da ru hum Has re i min kar de þi u mu dum Has re i min kar de þi ru hum Fark e di yo rum ken di mi an la ý ðý mý, fark e di yo rum se ni an la ý ðý mý Ve bir den ha yal me yal ge li yor sun göz le ri min ö nü ne. San ki kar þým da sýn þim di. Ba na bak mak a sýn. Sen mi sin? di yor ken, an lý yo rum ki göz le ri min ö nün de bir per de sin. Ve en a lý ha ya li ni göz le rim kay be der ken. Ken di mi an la a bi li yo rum sa de ce, bir per de sin sen; Zih nim bu la nýr, du rur ka le mim Ü þür; Yal nýz kal dý ðým da be de nim Ru hum; Sý zan so ðu ða al da nýr Bir çýk maz da ka le mim Per de ler çe ker ler ö nü me Ka pa lý; A çýk; Ne ler den bah se de yim So lu ðum ka pa ýr yo lu mu Ne fe sim ke ser se si mi El le rim ve ka le mim Per de ler ve pen ce rem Ru hum ve sen Sen ve per de ler Ka pa ýr lar gü ne þi mi Per de ler çe ker ler ö nü me Per de ler be ni An la a mam der di mi, an la a mam se ni Bir per de sin sa de ce. Bir per de sen Bir den fark e di yo rum ken di mi. Son sü r'a yü rü mek e yim, ýs lak yol lar da. Þeh rin sev da sý om zum da san ki, san ki Mec nun um ben. Ley la yý a rý yo rum çöl de Be de nim kas ka ý ke sil miþ. El le ri mi his se mi yo rum. Göz le rim gö re mez ol muþ. Ku lak la rým duy mu yor, yü re ðim ça re siz, a yak la rým çýp lak, ya rým kal mý þým yol lar da, son sü r'a yü rü mek e yim. Der ken de rin bir ne fes le ça lar sa a im u yan dý rý yor be ni. Yo rul muþ çal mak an. Yo rul muþ du yul ma mak an, u san mýþ ben den Ha fif çe doð ru lu yo rum, son gü cüm le, son e ner jim le. Fark e di yo rum pen ce rem den ge len so ðu ðu, yað mur a ne le ri çar pý yor yü zü me. Çek me mi þim per de mi. Ka pa ma mý þým pen ce re mi. Ü þü müþ be de nim, ü þü müþ el le rim, ü þü müþ ru hum An la a ma mý þým, an la a ma mý þým ne ken di mi ne de se ni Bo þu na i miþ ü þü me le rim Bo þu na i miþ sev da la rým. Ý yi ki ça lar sa a im ça ðýr dý be ni Ý yi ki ya rým kal dý ü þü me le rim. Ka pa ým pen ce re le ri mi. Ka pa ým ken di mi Ka pa ým ge ri (Her gün ye ni per de ler var dýr göz le ri mi zin ö nün de, her gün ye ni çi le ler Bam baþ ka der ler, bi mez dü þün ce ler Ha ki ka ler ül ke sin de, per de le ri fark e me niz e men ni siy le ) ELÝF RUHEFZA ALTUNER Ü s - cef fel ka ma il.com â d ý - m ý z. E li me ka lem düþ ü. Ý ki kýr mý zý var ya ný ba þým da. Kýr mý zý ki ap, kýr mý zý çay. Ça yý mýn þe ke ri o lu yor nur lar la ö rü lü za man. Ça yý ka rýþ ý rý yo rum; gi rif â lem çö zü lü yor. Cef fel ka lem kan kýr mý zý ke si li yor. Üs â dý mýz. Be ni dün ya ya ça ðýr ma di yor du nuz.. Dün yâ mýn zu lü mâ ý na nûr a rý yor dum o dem. De mâ gaf le hi câb ol du de di niz.. Ýr kil dim, hi câb e i rû hum. De mâ gaf le ze vâl bul du de di niz, bin sü kû la sus um. Üs â dý mýz. E lim de ya ra lar var. Di lim de, kav lim de, i lim de ya ra lar. K a lem e lim de eð re i du ru yor. Ne ya pa yým Üs â dým, â le mi ça ðýr ma ya â kâ im yok ve lâ lim. Yaz mak bir a ci zin a zý ðý dýr, he le ki harf en mah reç en yok sun sa. Üs â dý mýz. Ko ca op rak la ra sý ða ma yan ser keþ a dam lar si ze bir me zar lýk op ra ðý da hi çok gör dü ler. Mü e es si riz. Lâ kin Mev lâ nâ Ca mi nin bir sö zü dü þü yor ha rý ma: Biz ö lün ce bi zim kab ri mi zi op rak a a ra ma yý nýz. Zi ra biz â rif le rin gö nül le rin de yiz. Ay ný me se le hâ sýl o lu yor, Üs â dým. Si zi gör mek i çin, gök le re gö nül le re ba ký yo rum. Sub ha nal lah Üs a dým, ne ge niþ men zil de si niz! Bir kab ri bir maz lû ma re vâ gör me yen ler gö nül le re, mil yon a le be le rin gö nül le ri ne de kaz ma kü rek vu ra bi lir ler mi Üs â dým? Ha kî kâ le ri sus u ra bi lir ler mi, hem cen ne â sâ ba har la rýn ev lâd la rý nûr dan na sýl mah rum e di le bi lir ki? Ri sâ le-i Nur u an la ma ya ça lý þan ni ce ka lem ler var dýr. Ri sâ le-i Nur un ma hi ye i ni kav ra mak is e yen ni ce o kur lar var dýr Bu ya zý her han gi bir a raþ ýr ma ya zý sý de ðil dir. Ge niþ bir za man di li mi ne ya yý lan, a pa çýk gö zü ken, duy gu, dü þün ce ve ak lýn i i fak e i ði bir nok a dan i ba re o la rak ya zýl mýþ ýr. Genç le ri ah lâk sýz lý ða, i man sýz lý ða i e cek ve genç le ri ge çi ci he ves ler le az dý ra cak nef si em mâ re ye mu ka be le yi ön le ye cek bü yük ah þi dâ var. Ö zel lik le ü ni ver si e genç li ði bü yük eh li ke al ýn da. Na maz ký la cak bir yer bu la ma yan ü ni ver si e li ler, ak lý mý za gel dik çe ü zül me mek el de de ðil. Yok sa ü ni ver si e de o ku yan genç ler din siz li ðe mi i il mek is e ni yor? Genç ler öð re nim le ri ni sür dü re bil me le ri i çin i nanç la rýn dan a viz mi ver mek zo run da lar? Böy le o lun ca Tür ki ye de ki öz gür lük or a mý sa de ce bir Sâ hi Üs â dý mýz, rû hu nuz, be de ni niz cen ne bah çe sin den bir men zil de dir þim di. Na îm de mi si niz Üs â dým, Adn cen ne in de mi yok sa Fir devs e mi? Su â lim dir Üs â dým: Ha be ri ni müb e dâ sý ný se çip nûr i le mi ce vap la dý nýz siz de men rab bu ke yi? E lem i le u ður la mýþ i di niz, ye ðe ni niz Ab dur rah man ý, Hâ fýz A li yi. Þim di o ra da da el mas ka lem ler le ya zý yor mu a le be le ri niz Üs â dým, ha ki ka le ri? Üs â dý mýz. Zin dan. Dün yâ ahi re e nis - a raf i çin ve ba zý in san la rýn ha ya fel se fe si ne u yum sað la mak ve genç le ri ka fe se sok mak i çin þek lin de al gý la ný yor. Her ke sin ö zel bir ya þan ý sý var dýr. Ma dem öz gü rüz, la i kiz! O hal de la ik lik bir a ra fa me yil li ol maz La ik lik, din ve vic dan hür ri ye i nin e mi na ý ol ma lý dýr. Ýþ e Üs a dý mýz ve o nun e ser le ri ni o ku yan la rýn i nanç öz gür lü ðü ne kar þý yap ýk la rý e ca vü ze rað men, Ce nâb-ý Hak bu as rýn in san la rý na Ri sâ le-i Nur med re se le ri ni na sip e i. Bu in san lar, fen-i lim le ve a kýl-kalp yo luy la mü nev ver, o ku muþ ü ni ver si e genç li ði nin bu hiz me le re sa hip çýk ma sý na ve si le ol du. Na maz lý, ab des li, a lýn la rýn da sec de nur la rýy la, o fuh þi ya an, gü nah lar dan u zak, a de a yer yü zün de ge zen me lek yüz lü in san lar gi bi di ni mi zi, a ri hi mi zi, mu kad de sa ý mý zý ve ö zü mü zü u nu ma mýþ bir nes li Ce nâb-ý Hak biz le re na sip e i. Ken di ma lý gi bi ha ki ka le re sa hip çý kan, bu fa ni ha ram lez ze le rin so nu nun son suz bir e lem ve a zap o la ca ðý ný gö ren ni ce ne sil ler ye iþ i Bir a e is, Hý ris i yan ve ya Ya hu di ol sun kim se nin di - be en bir zin dan hük mün de i se, dün ya i çin de, zin dan i çin de zin dan na sýl dýr? Ce fâ en der ce fâ i ken se fâ bul du zin dan. Zin dan, zin dan ki a dý bi le ka ran lýk kas ve ve ren bir me kân. Öy ley di; ki yû suf mi sâl bir üs âd o zin dan la rý þâd ey le di. Zin dan; zin dan i di, ol du han dân! Üs â dý mýz. Gül dev rin de ya þa say dým, gül dev ri nin bül bü lü o lur dum di yen  kif in sö zü ne ben ze i yo rum sö zü mü. Nûr dev rin de ya þa sa i dim, o nûr la rýn bül bü lü o lur dum di ye. Hüd hü dü o la ma sam da o dev rin, cef fel ka lem li ðim le el mas ka lem o la ma sam da bi ze e vâ rüs nûr la rý o ku yo ruz. Say fa ke na rýn da öy le va ka rý nýz la, öy le du ru yor su nuz. Sa dak e yâ üs âz! di yo ruz, he ni en le kum du yu yo ruz. Bin ler sa dak e Üs â dým! Dün yâ sý ný bir se pe e sýð dý ran Üs â dý mýz. Dün yâ mý zý dün yâ ya da hi sýð dý ra ma sak da, a le be niz ol mak an ü mîd e di yo ruz, bel ki þe fa a! Üs â dý mýz. Yan gýn lar i çin de ki ev lad la rý nýz dan bi ri yim. Bin me zar hük mün de ki bir rûh la gel miþ im. Sub ha nal lah! Ne su ru is ra fil di, bin ler de fa a le di ril dim. Çað ve bu mim siz m e de ni ye hü cûm e der ken ü ze ri mi ze, nûr ör ü sü nü çe ki yo ruz kav li mi ze.. Üs â dý mýz, ak lým fi kir den üm mî; kal bim pek çok va ki hic ran dan, â lem den zâ ri. Ö mür ký sa, fay da lý iþ ler pek çok i ken faz la a mel ge i re me dim bel ki. Ve da hi omu zum da yý ðýn la gü nah. Lâ kin ü mi vâ rýz, ha ni yâ a le be ni ziz, bel ki Üs â dým, Ri sâ le-i Nur; her ke se ay ný u zak lýk a de ðil, MUHAMMED ZORLU mu ham med zor id nur si.de her ke se ay ný ya kýn lýk a dýr niy le, di liy le, ren giy le, meþ re biy le uð raþ ma yan ne sil ler, her ke si in san o la rak gö rüp, Kur ân ve i man ha ki ka le ri ni bu as rýn in san la rý na du yur ma ya ça lýþ mýþ lar dýr. Bu Nur (cu) in san lar, müs be ha re ke le yo la çýk mýþ lar dýr. Ve þu nu bi li yo ruz, Üs ad Haz re le ri nin di ðer â lim ler den far ký; bu a sýr da ci had-ý ma ne vi ye i çin; mu hab be le, di ya log la, a kýl la, i lim le ve fi kir le yo la çýk ma sý dýr. O nun i çin þu ha ki ka ler a ma men ak la mün ha sýr de ðil, ak lý mý zýn ya nýn da kal bi mi ze, ru hu mu za, fý ra ý mý za ga ye de re ce de uy gun ha ki ka ler dir. Üs ad Haz re le ri, geç miþ a sýr la rýn mü ced did le ri gi bi bu a sýr da ki ec did va zi fe si ni, hâlâ da þahs-ý mâ ne vî siy le de vam e i ri yor ve bu bir sil si le-i nu ra ni ye dir. E ma ne i geçmiþ müceddidlerden al mýþ ýr. Ab dul ka dir-i Gey la ni, Mev lâ nâ Ce lâ led di n-i Rûmî, Mev lâ nâ Ha lid-i Bað dâ dî gi bi Tek ke li mey le ö ze le ye cek o lur sak; Ri sâ le-i Nur, her ke se ay ný u zak lýk a de ðil, her ke se ay ný ya kýn lýk a dýr. O hal de so nu na dek hay ký rý yo ruz ve di yo ruz ki: E ki len Nur o hum la rý çi çek a çý yor ve a ça cak ýr.

19 Bi lim ve Genç lik Ma sa sý Dek la ras yon KA TI LIM CI LAR: A li O ku muþ A li Sa id Cey lan Em rah Ba þak Ha san Gök Mir za Sa id Ter can Ö mer A aç Sa id Mür sel Ça lýþ kan Ser ve Gi ra sun Þe ref U yar Tal ha Fý ra 1. Bi lim ve din ça ýþ ma sý e sas i i ba riy le Av ru pa da or a ya çýk mýþ bir me se le dir. Av ru pa bo zul muþ ha liy le hu ra fe ler le do lu Hý ris i yan lý ða sa rýl dýk ça ge ri kal mýþ ýr. Ýs lam op lum la rý i se Ýs la mi ye i hak kýy la ya þa dýk ça ve ma ri fe ul lah i çin ça lýþ ýk ça mad de en ve ma nen e rak ki e miþ ir. 2. Ta bi a ýn, in sa noð lu nun hiz me in de ol du ðu ve a bi a a ki im kân la rýn in san lý ðýn mad di ge li þi mi i çin sý nýr a ný mak sý zýn kul la nýl ma sý dü þün ce si, mo dern Ba ý bi li mi nin e mel ha re ke nok a sý dýr. Mo dern bi li min fý ra a ay ký rý a bi a fel se fe si do ðal kay nak la rýn ah rip e dil me si ne, a zal ma sý na, o zon a ba ka sý nýn de lin me si ne, bu zul la rýn e ri me si ne ve yer yü zün de ki e ko lo jik prob lem le rin ar ma sý na se bep ol du ðu gi bi, in sa noð lu nun ve bil has sa genç le rin ru hun da bir sý nýr a ný maz lýk ve a maç sýz lý ða ne den ol muþ ur. 3. Bir genç i çin o lay la rý ve du rum la rý a kýl ve man ýk süz ge cin den ge çir mek son de re ce ö nem li dir. Çün kü gen ci en çok ra ha sýz e den yak la þým lar dan bi ri si, ak lý nýn ka bul e me di ði ba zý ha ya li da ya ma lar dýr. Ýs pa ve i zah, genç li ðin al gý la yýþ ve kav ra yý þýn da ö nem li bir ye re sa hip ir. Genç li ðin, duy gu la rýn a van yap ý ðý bir dö nem ol ma sý do la yý sýy la da gen cin dav ra nýþ la rýn da his si ya ýn ö nem li bir ye ri var dýr. Do la yý sýy la genç li ðe su nu lan ha ki ka ler di zi si hem ak lý, hem kal bi do yu ra bi le cek ni e lik e ol ma lý dýr. 4. A maç, yön em ve so nuç la rý bü ün o la rak de ðer len di ril di ðin de gö rü lür ki, mo dern bi lim, ev re nin a nýn ma sýn da ve ha ya ýn ma na sý nýn bi lin me sin de ek ba þý na ye er li de ðil dir. Kâ i na a ye ni bir ba kýþ a çý sý na ih i yaç bu gün de ken di si ni his se ir mek e dir. 5. Ba ý bi li mi nin ev re ne ma na-i is miy le ba kan, so nuç suz ve es pi ler sil si le si þek lin de ki yak la þý mýn dan Be di üz za man bir a dým ö e ye ge çe rek, kâ i na ýn ma na sý ný ve ha ya ýn ga ye si ni an la mak i çin bi lim le ri ba sa mak ya par. Bu çer çe ve de her bir bi li mi ma na-i har fiy le, in sa nýn Ya ra ý cý sý ný a ný ma sýn da ve ha ya ýn ga ye si nin kav ran ma sýn da bi rer va sý a o la rak gö rür. 6. Ýs pa ýn hük me i ði gü nü müz de mev cu bi lim sel e ði i min ob jek if li ði ar ýþ ma lý dýr, i çe ri ði de in san lý ðýn e mel so ru la rý na ce vap ve re cek po an si yel de de ðil dir. Do la yý sýy la ye ni bir bi lim sel e ði im an la yý þý na da ih i yaç var dýr. 7. Re fe rans la rý nýn sað lam lý ðý ve pers pek i fi nin ge niþ li ði ci he iy le Ri sa le-i Nur, bil gi al ya pý sý o la rak bu ye ni bi lim yak la þý mý nýn ve ye ni bi lim sel e ði i min di na mik le ri ni o luþ u ra cak po an si ye le sa hip ir. Zi ra bu ye ni an la yý þýn e mel le ri Kur a ni ol ma lý dýr ki, kâ i na a ki ka nun la rý ko yan Ya ra ý cý nýn ke la mý na mu va fýk ol sun. 8. Bu ye ni bi lim an la yý þý nýn ve bi lim sel e ði i min fü nun-u me de ni ye ve u lum-u di ni ye yi bir leþ i re bi len e ði im ku rum la rýn da ger çek le þe bi le ce ði ne i na ný yo ruz. Be di üz za man ýn öm rü nün so nu na ka dar kur mak i çin ça lýþ ý ðý Med re se üz zeh ra nýn ma ne vi o la rak ger çek leþ me si nin ya nýn da; Kur a ni bir is ik ba lin in þa sý i çin mad de en de e sis e dil me si çok a cil ve ha ya i bir ih i yaç ýr. 9. Ýs lam op lum la rý nýn mad de en ge ri kal mýþ lý ðý nýn se bep le rin den bi ri si de bi li me ye e rin ce ö nem ve ril me me si dir. Bun dan do la yý her Müs lü man gen ce dü þen; bi li min her a la nýn da ça lýþ mak, bi lim ve ek no lo ji nin ge li þi mi ne ka ký sað la mak ýr. Kur a ni bir is ik ba lin in þa sý i çin bu, a ri hi bir so rum lu luk ur. ** Hür ri ye ve Genç lik Ma sa sý Dek la ras yon KA TI LIM CI LAR: A dem A dý gü zel A li Ka ra ca Çe in Kas ka E nes Öz kan Ýb ra him Er do ðan Ýs ma il A raz Mu ham med Bu rak Kü çü koð lu Mu ham med Sa im Yýl maz Mu ham med Þe ref O cak Ö mer Ye im Sü ley man E cer Yu nus Cen giz 1. Hür ri ye, baþ ka sý na za rar ver me mek þar ýy la in sa nýn her is e di ði ni yap ma sý o la rak ka bul gör se de, ger çek ma na da ki hür ri ye bun dan zi ya de, in sa nýn ne ken di ne ne de gay ra za rar ver me den ma ri fe, fa zi le ve Ýs la mi ye er bi ye si i le ya þa ma sý dýr. 2. Hür ri ye in zýd dý o lan is ib dad, her yö nü i le fer de, a i le ye, si ya se e, e ði i me, op lu ma ze hir hük mün de dir. Hür ri ye in an cak de mok ra si ler de sað la na bi le ce ði ni; il mî, si ya sal, sos yal her ne vi is ib da dýn in sa nýn duy gu la rý nýn ge liþ me si ne en gel ol du ðu nu, in san lar a ra sý na kin ve nef re o hum la rý a ý ðý ný, bu bað lam da in sa ný se fa le e mah kûm e de ce ði ni söy le ye bi li riz. 3. Ki þi nin hiç bir en gel a ný ma dan, ya pý lan u ya rý la ra ku lak ver me den ve di le di ði gi bi ha re ke e me ser bes li ði ma na sýn da an la þý lan mu lak hür ri ye, ki þi yi di nin den ve ah lak e sas la rýn dan u zak laþ ý ran ba þý bo zuk bir hür ri ye ir. Mu lak hür ri ye a ným la ma sý na ya kýn bir hür ri ye an la yý þýy la ya þa yan op lum lar bi lim ve ek no lo ji de ki ge li þim le ri ne rað men op lum sal ah lak çö kün ü le ri ni ön le ye me miþ ler dir. 4. Sa id Nur si, Na ze nin hür ri ye, â dâb-ý þe ri a la mü e ed di be ve mü e zey yi ne ol mak lâ zým dýr. Hür ri ye-i u mu mî, ef ra dýn zer râ-ý hür ri yâ ý nýn mu has sa lý dýr. Hür ri ye in þe ni o dur ki, ne nef si ne, ne gay rý ya za ra rý do kun ma sýn. Se fa he ve re za le e ki hür ri ye, hür ri ye de ðil dir. Ak si ne þey a nýn is ib da dý dýr. Nefs-i em ma re ye e sir ol mak ýr. Bel ki in sa na kar þý hür ri ye, Al lah a kar þý u bu di ye i in aç e der. E ve, Ýn san lar hür ol du lar am ma yi ne ab dul lah ýr lar. di ye rek mu lak hür ri ye i red de dip, ha ki ki hür ri ye in sý nýr la rý ný çiz miþ ir. 5. Ýn sa noð lu nun en ö nem li üç duy gu su o lan ak li ye, ga da bi ye ve þe he vi ye kuv ve le ri nin if ra mer e be de kul la nýl ma sý ma na sýn da ki mu lak hür ri ye zu lüm le, se fa ha le so nuç la nýr ken; bu üç kuv ve den bi ha ber ya þa yan ve ya ya þa ma ya zor la nan in sa noð lu is i da la rý ný or a ya çý ka ra ma ya cak, op lum sal ge li þim ö nün de bir en gel eþ kil e de cek ir. Bu bað lam da bi rey sel hür ri ye in ya þan ma sý i çin bu üç kuv ve nin va sa mer e be de ki þi ve op lum ca de ðer len di ril me si ge rek mek e dir. 6. Ka nu nun üs ün lü ðü ve hu ku kun ha kem li ði her kes i çin or ak bir de ðer ol ma lý dýr. Dev le her ke se a dil dav ra nýp, va an da þýn hak ký ný ko ru yup, hak ký hak sa hi bi ne ve re cek; va an daþ i se ken di hak la rý ný ve so rum lu luk la rý ný bi lip bun la rý ko ru ya cak ýr. Hür ri ye an cak böy le sað lan mýþ o la cak ýr, yok sa is ib da da i ma hü küm fer ma o la cak ýr. 7. Ri sa le-i Nur göz lü ðüy le hür ri ye um ma ný na da lan genç lik, Asr-ý sa a de genç li ði ol ma yo lun da u zun bir yol cu lu ðu ra ha ça ka e de cek ir. Tüm ka bi li ye le ri ni bo zul ma dan a çý ða çý ka ra cak ve on lar la cen ne ya þý na va rýp bu is i da la rý ný kay be me den ka bir yol cu lu ðu na ha ya ý nýn her saf ha sýn da dur ma dan de vam e de cek ir. 8. A kýl, in sa ný di ðer can lý lar dan a yý ran ve o nu so rum lu u an em yiz gü cü, dü þün me ve an la ma ye e ne ði dir. Vic dan i se, in sa nýn i çin de ki i yi yi kö ü den a yý ra bi len ve i yi lik e mek en lez ze du yan ve kö ü lük en e lem a lan en in ce duy gu la rýn, his le rin ve i ma nýn yer leþ i ði mer ci i dir. Di ni i lim ler ve po zi if bi lim ler le sað la nan a kýl-vic dan den ge si sa ye sin de ger çek ma na da ki hür ri ye e u la þý lýr. 9. Hür ri ye Ce nab-ý Hakk ýn Rah man is mi nin in san la ra bir he di ye si dir ve i ma nýn has sa sý dýr ve i man ne ka dar mü kem mel o lur sa hür ri ye o ka dar par lak o lur. Ýn san hür o la cak a ma o nun hür ri ye i baþ ka sý na za rar ver me ye cek, baþ ka sý nýn hür ri ye i ni ký sý la ma ya cak þe kil de ol ma lý dýr De mek i man ne ka dar mü kem mel o lur sa, o de re ce hür ri ye par lar. Ýþ e Asr-ý Sa â de...

20 YE NÝ AS YA / 27 HAZÝRAN 2010 PAZAR DÜNYA 11 Amerikalý Müslümanlar Ýsrail Siyonislerinin cinayelerini kýnýyor ran lýk la mü ca de le e me nin, Ýs ra il or du suy la yüz yü ze gel me ris ki ne de ðe cek bir a maç ol - du ðu nu gös er di. Türk Bay rak lý ge mi Gaz ze ye gý da, i lâç ve di ðer in sa nî yar dým lar la gir me ye kal kýn ca ve Ýs ra il as ker le ri bi raz di re niþ le kar þý la þýn ca o lay þid de do lu kan lý bir ka li â ma dö nü þü ver di. ROBERT MIRANDA (Davud Ali Selam) Ýs ra il sa vun ma güç le ri, fi lo yu dur du rup, di re - ni þi ký rar ken ma sum in san la rý da öl dür dü. A ra la rýn da bir Ýs ra il li A rap Knes se mil le ve - Ýs ra il Sa vun ma Gü cü ne men sup ko man do - ki li, bir Al man ak i vis ve ya nýn da 1 ya þýn da lar am ec hi za lý ve si lâh lý o la rak her han gi be be ði ni de ge i ren bir Türk an ne nin de bu - bir kar þý lýk gör me dik le ri hal de as ke rî he li kop - lun du ðu in sa nî yar dým gö nül lü le ri nin ka li âm - er ler den bir çý kar ma ger çek leþ ir di ler. Ýs ra il la il gi li ver dik le ri i fa de le re gö re, Ýs ra il güç le ri or du su nun þid de li bir ab lu ka al ý na al dý ðý ve Ma vi Mar ma ra ya çý kar ma yap ma dan ön ce Fi lis in li ço cuk la rýn gý da ve i lâç ih i yaç la rý ný a eþ e me ye baþ la mýþ ý. Ge mi de ki le rin el le - yok say dý ðý Gaz ze nin ya ký nýn da ki su lar da vu - rin de i se bir kaç ah a so pa ha ri cin de ke sin - ku bu lan bu o lay, her han gi bir þüp he ye yer lik le hiç bir si lâh yok u. An cak an la þý lan o ki bý rak mak sý zýn Ýs ra il in Si yo nis li der le ri nin Fi - Ýs ra il kan lý bir me saj ver mek is e miþ i. lis in li in san la ra yap ý ðý in san lýk dý þý mu a me - A me ri ka da, ö zel lik le Ri sâ le-i Nur U SA gi bi le le rin bir is pa ý ol muþ ur. ku ru luþ lar, Ýs ra il kor san la rý nýn Türk in sa nî Gaz ze Þe ri di nde ki Si yo nis ab lu ka yý del - yar dým gö nül lü le ri ne kar þý yü rü ü ðü bu ka - mek a ma cýy la yo la çý kan Ma vi Mar ma ra ge - li â mý þid de li bir þe kil de ký na dý lar. mi si Ýs ra il in eh di le ri ni hi çe sa ya rak, bü ün Bu na rað men, Fe hul lah Gü len in Wall dün ya ya in san ha ya ý i çin di ren me nin ve i - Sre e Jo ur nal Ga ze e si ne ver di ði de meç e Þim di Gaz ze ye öz gür lük ge ir me nin za ma ný dýr. Ma vi Mar ma ra da vefa e den le ri u nu ma ya lým... Ne den Ýs ra il den i zin al ma dý lar? söz le riy le bu gi ri þi mi e leþ ir me si nin se be bi ni bi ri le ri çý - kýp cid dî bir þe kil de sor ma lý dýr! Zi ra, bu ci na - ye ler u lus lar a ra sý ka ra su la rýn da ger çek leþ i; Ýs ra il in ab lu ka sý da ya sa dý þý dýr ve Ýs ra il in Gaz ze ye gi den bir in sa nî yar dý mý dur dur ma gi bi bir hak ký as la yok ur. An cak, Gü len in A - me ri kan med ya sý na ver miþ ol du ðu bu de meç, Ýs ra il i hak sýz gö ren bü ün bir Ýs lâm dün ya sý - nýn gö rüþ le riy le a ban a ba na zý gö rün mek - e dir. A ca ba Wall Sre e Gü len Ho ca yý doð ru mu yan sý ý? A me ri ka da, Ri sâ le-i Nur U SA ça ý sý al ýn - da ki Müs lü man lar Tür ki ye yi hu kuk a ný maz Ýs ra il dev le i kar þý sýn da ki so mu u u mun dan do la yý ku lu yo ruz. Ön ce lik le Tür ki ye Ýs ra il i le ya pý la cak o lan üç a bi ka ý ip al e i ði ni a çýk la dý. An cak Tür - ki ye þun la rý da yap ma lý dýr: 1. Ýs ra il le ya pý lan ve ya pý la cak o lan Ma nav - ga su yu pro je si ve Do ðal Gaz pro je si ip al e - dil me li dir. 2. Bu ka li âm da sev dik le ri ni kay be den ler i - çin Tür ki ye az mi na a lep e me li dir. 3. Tür ki ye-ýs ra il i liþ ki le ri as la es ki si gi bi ol - ma ma lý dýr. Bu nun ya ný sý ra Tür ki ye Gaz ze de ki ab lu - ka nýn kal dý rýl ma sý ný a lep e me li dir. As lýn da bü ün dün ya da ki a dil hü kü me ler bu çað rý ya ka ýl ma lý dýr. Ya þa sýn Tür ki ye! Ya þa sýn du yar lý Türk in - san la rý! Þim di Gaz ze ye öz gür lük ge ir me nin za ma - ný dýr. Ma vi Mar ma ra da vefa e den le ri u nu ma - ya lým... Ter cü me: U mu Ya vuz Oþ a sokaða çýkma yasaðý bii KIRGIZÝSTAN'IN GÜNEYÝNDE ÜLKENÝN ÝKÝNCÝ BÜYÜK ÞEHRÝ OÞ'TA 11 HAZÝRAN'DA PATLAK VEREN ETNÝK ÞÝDDET OLAYLARI ÜZERÝNE ÝLÂN EDÝLEN SOKAÐA ÇIKMA YASAÐI DÜN ÝTÝBARÝYLE KALDIRILDI. OLAYLARDA ÖLENLERÝN SAYISI DA 275'E ULAÞTI. KIRGIZÝSTAN IN güneyinde ülkenin ikinci büyük þehri Oþ a 11 Haziran da palak veren enik þidde olaylarý üzerine ilân edilen sokaða çýkma yasaðý dün iibariyle kaldýrýldý. Oþ Acil Durum Deðerlendirme Merkezi Baþkaný Bakýbek Alýmbekov, Oþ aki sokaða çýkma yasaðýnýn dün iibariyle kaldýrýldýðýný söyledi. Yasaðýn Oþ merkezle birlike daha önce sokaða çýkma yasaðýnýn uygulandýðý Özgen, Karasu ve Araban ilçelerini de kapsadýðý belirildi. En son 22 Haziran da þehirdeki sokaða çýkma yasaðý üç saa kýsalýlmýþý. Þehirde akþam 21:00 ile sabah 06:00 arasýnda sokaða çýkma yasaðý uygulanýyordu. Önceki gün Oþ a sokaða çýkma yasaðýný ihlâl eden bir bayan açýlan aeþ sonucu ölmüþü. Bugün yapýlacak anayasa deðiþikliði referandumu öncesinde þehirde durumun sakin olduðu, az da olsa iþ yerleri ve dükkânlarýn açýk olduðu bildirildi. Þehrin belirli güvenlik konrol nokalarýnýn ise varlýðýný sürdürdüðü akarýldý. Diðer yandan binlerce insanýn evini erkemesi veya yaðmalanmasý, kaybeikleri yakýnlarýnýn acýsýyla kývrandýðý bölgede referanduma kaýlýmýn düþük olmasý bekleniyor. ÖLÜ SAYISI 275 Ý BULDU Öe yandan Kýrgýzisan ýn güneyindeki enik çaýþmalarda ölenlerin sayýsý Dün sabah iibariyle 275 e ulaþý. Son dönemdeki ölü sayýsýndaki arýþýn bulunan ceselerin kayda geçirilmesi ve durumu aðýr yaralýlarýn ölmesinden kaynaklandýðý beliriliyor. Ölü sayýsýyla ilgili rakam en son 264 olarak açýklanmýþý. Bölgede ölü sayýsý ararken Oþ ve Celalaba aki hasanelerde bin dolayýnda hasanýn edavisine ise devam ediliyor. Geçici hükümein Acil Durumlar Bakaný Duyþenkul Çoonov, bakanlýðýn bölgede yapýðý hasar esbi çalýþmalarýnda, 1380 ev ve lüks konuun yandýðýnýn belirlendiðini söyledi. Çoonov, Oþ ile Celalabad ýn yaný sýra Kara-Suu, Suzak, Bazar- Korgon ile Nooken ilçelerinde çok sayýda yanmýþ eve raslandýðýný kaydei. Oþ / cihan / aa ABD yi ne in san sýz u çak la vur du: 2 ö lü n ABD'YE a i in san sýz bir u çak la Pa kis an ýn Af ga nis an sý ný rý na ya kýn ke si min de dü zen le nen fü - ze sal dý rý sýn da 2 ki þi öl dü, bir ki þi ya ra lan dý. Pa kis an lý 2 is ih ba ra ye ki li si, in san sýz u çak an fýr la ý - lan fü ze nin, Ku zey Ve zi ris an böl ge sin de ki Mir A li ka sa ba sýn da bir e ve i sa be e me si so nu cu 2 mi li a nýn öl dü ðü nü, 1 mi li a nýn ya ra lan dý ðý ný du yur du. Ye ki li ler, ö len ve ya ra la nan mi li an la rýn kim lik le ri ve mil li ye le ri ko nu - sun da i se a çýk la ma yap ma dý. A ÝHM den eþ cin sel ev li li ðe des ek yok n AVRUPA Ýn san Hak la rý Mah - ke me si (A ÝHM) Av ru pa ya sa la rý - nýn ül ke le rin eþ cin sel ev li li ðe i zin ver me si ni ge rek ir me di ði ne hük - me i. Sras bo urg mer kez li mah - ke me, A vus ur ya lý i ki er ke ðin, ül - ke le ri nin eþ cin sel ev li li ðe i zin ver - me ye rek Av ru pa in san hak la rý ya - sa sý nýn ver di ði ev li lik hak ký ve ay - rým cý lýk ya sa ðý ný çið ne di ði ge rek - çe siy le yap ý ðý baþ vu ru yu red de - i. 47 ü ye li Av ru pa Kon se yi nin bir par ça sý o lan mah ke me nin ka rar - la rý bað la yý cý ni e lik ya þý yor. Salin in heykeli kaldýrýldý GÜRCÝSTAN yöneimi, ülkenin Gori þehrinde bulunan eski SSCB lideri Jozef Salin in anýýný kaldýrdý. Rusya nýn Sovye Sosyalis Cumhuriyeler Birliði (SSCB) dönemindeki Gürcü asýllý dikaörü Josef Salin in anýsý, arýk kendi ülkesinde bile deðer görmüyor. Gürcisan ýn Gori þehrinde ana meydanda bulunan 6 merelik bronz heykel önceki gece geç saalerde gizlice kaldýrýldý. Anýýn kaldýrýlmasýna saaler kala meydanýn erafý polis güçlerince çembere alýndý. Sabah saalerinde meydanýn yanýndan geçen vaandaþlar Salin anýýnýn yerinde olmadýðýný fark ei. Gürcisan Külür Bakaný Nikoloz Dick Cheney hasaneye yaýrýldý ESKÝ ABD Baþkan Yardýmcýsý Dick Cheney nin Washingon da hasaneye yaýrýldýðý bildirildi. Cheney nin bürosundan yapýlan açýklamada, kendisini iyi hissemeyen eski baþkan yardýmcýsýnýn dokorlarýnýn avsiyesi üzerine baþka esler yapýlmasý için George Washingon Üniversiesi hasanesine yaýðý belirildi. Açýklamada, Cheney nin hafa sonu hasanede kalmasýnýn beklendiði kaydedildi. Eski Baþkan George W. Bush un yardýmcýsý olan ve uzun yýllardýr kalp sorunlarý bulunan Cheney, 32 yýlda, sonuncusu geçen Þubaa olmak üzere, 5 kez kalp krizi geçirmiþi. Washingon / aa Rurua, eski Sovye lideri Salin in siyasî suçlu olduðunu söyledi. Salin in sadece Gürcisan halkýný deðil, diðer halklarýn da en iyi abakasýný yok eiðini sözlerine ekleyen Rurua, Salin milyonlarca masum insaný öldüren biriydi diye konuþu. Heykelin þehirdeki Salin müzesine kaldýrýldýðý bildirildi. Þimdi yýkýlan Salin heykelinin yerine Gürcisan yekilileri Aðusos 2008 savaþýnda ölen Gürcü askerlerinin anýsýna bir dev aný yapmayý planlýyor. Salin, Lenin in ölümüyle baþlayan sürecin ardýndan 1920 li yýllarýn sonundan, öldüðü 1953 yýlýna kadar ülkeyi yönemiþi. ABD den Türkiye ye haksýz suçlama ABD'NÝN Av ru pa ve Av ras ya iþ le - rin den so rum lu Dý þiþ le ri Ba kan Yar - dým cý sý Phi lip Gor don, Tür ki ye nin Ba ý ya bað lý lý ðý ný gös er me si ge - rek i ði ni söy le di. Gor don, As so ci a - ed Press ha ber a jan sý na ver di ði ö - zel mü lâ ka a, Tür ki ye nin NA - TO ya, Av ru pa ya ve ABD ye bað lý kal dý ðý ný dü þü nü yo ruz, an cak bu - nun gös e ril me ye ih i ya cý var di ye ko nuþ u ve söz le ri ne þöy le de vam e i: Bu ko nu da in san lar da ha ön - ce ol ma dý ðý þe kil de so ru lar so ru yor. Bu, baþ lý ba þý na kö ü bir du rum ve Tür ki ye nin ABD den des ek bek le - di ði ko nu lar da ABD nin des ek ver - me si ni zor laþ ý rý yor. AP, Gor don ýn söz le ri nin, ABD nin ö nem li bir NA - TO mü e fi ki ne yö ne lik na di ren yap ý ðý bir u ya rý ol ma sý a çý sýn dan dik ka çe ki ci ol du ðu yo ru mun da bu lun du. Ver di ði mü lâ ka a Tür ki - ye nin, Ý ran a ye ni yap ý rým lar uy - gu lan ma sý ný ön gö ren, ABD nin des ek le di ði BM Gü ven lik Kon se yi ka ra rý na kar þý re o yu kul lan dý ðý ný ha ýr la an Gor don, Ýs ra il in ge çen ay Gaz ze ye gi den yar dým fi lo su na yap ý ðý ve ö lüm ler le so nuç la nan sal dý rý nýn ar dýn dan Tür ki ye nin kul - lan dý ðý söy lem le re dik ka i çek i. Gor don, Tür ki ye nin yö ne li mi ve ABD i le sra e jik or ak lýk sra e ji si - ne i liþ kin sü re ge len bað lý lý ðý ko nu - sun da pek çok sor gu la ma sü rü yor. Bir NA TO mü e fi ki ve ABD nin güç lü bir or a ðý o lan Tür ki ye, Ý ran a yap ý rým lar ge i ril me si ni ön gö ren ka ra ra çe kim ser oy kul lan mak bir ya na, ha yýr o yu ku lan dý. A me ri - ka lý la rýn bu nun ne de ni ni an la ma - dýk la rý ný dü þü nü yo rum de di. Gor - don ýn söz le ri nin ar dýn dan gö rüþ le ri so ru lan Tür ki ye nin Was hing on Bü yü kel çi si Na mýk Tan, Gor don un söz le ri nin þa þýr ý cý ol du ðu nu söy le - di. Tür ki ye nin NA TO ya bað lý lý ðý nýn güç lü ol du ðu nu ve sor gu lan ma - ma sý ge rek i ði ni vur gu la yan Tan, Ben bu de ðer len dir me nin hak sýz ol du ðu nu dü þü nü yo rum di ye ko - nuþ u. Was hing on / a a HABERLER Clin on, A zer bay can ve Er me nis an yol cu su n DIÞÝÞLERÝ Ba ka ný Hil lary Clin on ýn ö nü müz de ki haf a A zer bay can ve Er me nis an ý zi ya re e de ce ði a - çýk lan dý. Clin on ýn al ý gün sü re cek zi ya re i sý ra sýn - da Po lon ya, Uk ray na, A zer bay can, Er me nis an ve Gür cis an a gi de ce ði bil di ri li yor. Dý þiþ le ri Söz cü sü, Hil lary Clin on ýn Kaf kas lar da de vam e den si ya sî ger gin lik le re çö züm a ra ya ca ðý ný söy le di. A me ri - ka nýn Se si Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý mu ha bi ri Da vid Gol - lus un ha be ri ne gö re, A me ri ka lý ye ki li ler, Hil lary Clin on ýn dý þiþ le ri ba ka ný o la rak Kaf kas lar böl ge si ne ya pa ca ðý ilk zi ya re sý ra sýn da ö nem li dip lo ma ik a çý - lým lar bek len me me si ko nu sun da u ya rý da bu lu nu - yor. An cak ye ki li le re gö re, Clin on, A me ri ka nýn, Dað lýk Ka ra bað yü zün den de vam e den Er me ni-a ze - ri an laþ maz lý ðý na çö züm bul ma ve 2008 de Rus - ya nýn Gür cis an a mü da ha le sin den son ra de vam e - den ger gin li ði ha fif le me ça ba la rý ný sür dü re cek. Mer kel, a çýk la rýn dü þü rül me sin de O ba ma i le mu a býk n ALMANYA Baþ ba ka ný An ge la Mer kel, ABD Baþ - ka ný Ba rack O ba ma i le a çýk la rýn dü þü rül me si plan la - rý ko nu sun da mu a ba ka i çin de ol duk la rý ný söy le di. Mer kel, Ka na da da dü zen le nen G8 Zir ve si sý ra sýn da ga ze e ci le re yap ý ðý a çýk la ma da, Av ru pa lý li der le rin, e ko no mik bü yü me nin na sýl can lan dý rý la ca ðý na i liþ - kin ABD i le bir lik e yü rü dü ðü nü kay de i. Mer kel, Þu nu a çýk lý ða ka vuþ u ra yým, sür dü rü le bi lir bü yü - me ye ih i ya cý mýz var, bu bü yü me ve a sar ruf edbir - le ri çe liþ ki i çer mi yor de di. ABD Baþ ka ný O ba ma, Av ru pa ül ke le ri a ra fýn dan a çýk la nan bü yük bü çe ke sin i le ri nin, kü re sel o par lan ma yý er e le ye bi le ce ði kay gý sý ný di le ge ir miþ i. O ba ma, G20 ye e ko no mik bü yü me yi ar ýr mak i çin bir lik e ça lýþ ma çað rý sýn da bu lu na rak, dün ya e ko no mi le ri nin ay rýl maz þe kil de bir bi ri ne bað lý ol du ðu nu söy le di. Av ru pa Kon se yi Baþ ka ný Her man Van Rom puy i se bu haf a so nu Av ru pa nýn e mel ko nu la rý nýn, bü yü me, gü ven ve or a va de o la bi le ce ði ni kay de i. To ron o / a a Ja mes Jef frey e Bað da yo lu gö rün dü n ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, ABD nin An ka ra Bü yü kel çi si Ja mes Jef frey i, ABD nin Bað da bü yü - kel çi li ði ne a day gös er di. Jef frey in Bað da a a a na ca - ðý ha ber le ri bir sü re dir ABD med ya sýn da yer a lý yor - du. ABD nin An ka ra Bü yü kel çi li ði gö re vi ni 2008 yý - lý nýn Ka sým a yýn dan bu ya na yü rü en Jef frey, u zun yýl lar A me ri kan or du sun da ve ar dýn dan Dý þiþ le ri Ba - kan lý ðýn da gö rev yap ý. Tür ki ye yi ya kýn dan a ný ma - sýy la ve Or a Do ðu ko nu la rýn da ki uz man lý ðýy la bi li - nen Jef frey, Tür ki ye de 4. kez gö rev ya pý yor ve Türk - çe bi li yor a ra sýn da ABD nin Ti ran Bü yü - kel çi si o lan Jef frey, e de ABD nin Bað da Bü yü kel çi li ðin de mas la ha gü zar o la rak gö rev yap - mýþ ý. Jef frey, Was hing on a dö nü þün de de es ki ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Con do le ez za Ri ce ýn I rak baþ - da nýþ man lý ðý na ge i ril miþ i. Was hing on / a a Ýn gil e re, 2015 e ka dar Af ga nis an dan çe kil mek is i yor n ÝNGÝLTERE Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, Ýn gi liz as ker le ri nin ge le cek 5 yýl i çin de Af ga nis an dan çe - kil me si ni is e di ði ni söy le di. G-8 ve G-20 zir ve le ri ne ka ýl mak i çin Ka na da da bu lu nan Ca me ron, bu ra da Ýn gi liz Sky e le viz yo nu na yap ý ðý a çýk la ma da, 2015 yý lýn da Ýn gil e re de ya pý la cak ge nel se çi me ka dar Af - ga nis an da ki Ýn gi liz bir lik le ri nin bu ül ke den çe kil - me si ni is e yip is e me di ði nin so rul ma sý ü ze ri ne, Bu - nun ol ma sý ný is i yo rum. O ra da 9 yýl dýr bu lu nan bir ül ke o la rak, 5 yýl da ha ka la ma yýz ce va bý ný ver di. Ýn - gil e re de ge çen ay gö re ve ge len ye ni ko a lis yon hü - kü me i, Af ga nis an da ki as ker ve po lis le rin e ði il me - si nin ar dýn dan bu ül ke de ki as ker le ri ni ka de me li o la - rak çek me yi plan lý yor. Af ga nis an da 2001 yý lýn dan bu ya na 307 Ýn gi liz as ke ri öldü. Ýn gil e re nin, ço ðun - lu ðu Hel mand vi la ye in de ol mak ü ze re Af ga nis - an da yak la þýk 10 bin as ke ri bu lu nu yor. Ýn gil e re bu sa yýy la Af ga nis an da en çok as ke ri o lan ABD den son ra i kin ci sý ra da yer a lý yor. A me ri ka, Ta ci kis an da as ke rî e ði im mer ke zi ku ra cak n ABD, Or a As ya cum hu ri ye le rin den Ta ci kis - an da as ke rî e ði im mer ke zi ku ra cak. Af ga nis an kay nak lý eh di le re kar þý böl ge de ki e ki si ni ve i i fak bað la rý ný güç len dir me yi a maç la yan ABD, ay rý ca Af - ga nis an da ki NA TO güç le ri ne lo jis ik des ek yol la - rý ný da gü ven ce al ýn da u mak is i yor. Ta ci kis - an da ki ABD Bü yü kel çi si Ken Gross ga ze e ci le re yap ý ðý a çýk la ma da, e ði im mer ke zi nin 2011 de a çýl - ma sý ný a maç la dýk la rý ný, il gi li an laþ ma yý bu yýl so nu - na ka dar im za la ya cak la rý ný i fa de e i. Baþ þehir ya kýn - la rýn da ku ru la cak Ka ra ag U lu sal E ði im Mer ke zi, Ta ci kis an U lu sal Mu ha fýz la rý nýn kon ro lün de o la - cak. Bü yü kel çi Gross, NA TO güç le ri nin de bu lu na - ca ðý mer ke zin Ta ci kis an da ki bü ün as ke rî güç le rin e ði i mi ne a çýk o la ca ðý ný be lir i. Du þan be / a a

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO

EÐÝTÝMDE HAZÝN TABLO BDÜZZ SKÞH'D IIO BC DS- USUF, SKÞH BD IDII I ZISI SF 13 FUD BÜÜK G GÖDÜ KÜÇÜK SÖZ FC IDI HB SF 16 D G ÇK H B V i I: 43 S I: 15.148 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â DI 21 S 2012 CUS / 75 Kr www.ye ni as ya.com.r

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 EKÝM 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr SÝVÝL KEMALÝZM AKP ÝLE DEVAM ETTÝRÝLÝOR / KÂZIM GÜLEÇÜZ azýsý sayfa 13 te MEZARI MEÇHUL KALACAK KADDAFÝ NÝN SONU MÜBAREK Ý AÐLATTI HABERÝ SAFA 7 DE Depremde bile terör / 9 DA Meclis terörü görüþecek /

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı