Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim"

Transkript

1 dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr HAK, AÝHM DE ERÝNÝ BULDU GÜLEÇÜZ Ü TAZMÝNATA MAHKÛM EDEN KARAR AÝHM E GÝTTÝ VE DEVLET, ENÝ ASA A TAZMÝNAT ÖDEMEÝ KABUL ETTÝ. 27 Ocak 2004'te çýkan yazý üzerine açýlan tazminat dâvâsýnýn eni Asya'nýn aleyhine sonuçlanmasý ve sonraki geliþmeler, manþetlerimize böyle yansýmýþtý. Av. Turgut Ýnal'ýn AÝHM'de açtýðý dâvâ kýsa süre önce neticelendi. TÜRKÝE DOSTANE ÇÖZÜMÜ TERCÝH ETTÝ u E. Org. Do ðu Ak tul ga i çin yaz dý ðý bir ya zý dan do la yý Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz ve ga ze te miz Ým ti yaz Sa hi bi Meh met Kut lu lar ý ma ne vî taz mi na ta mah kûm e den mah ke me ka ra rýn dan do la yý Tür ki ye, ka ra rýn gö tü rül dü ðü Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me sin de "dos ta ne çö züm"ü ter cih e de rek, e ni As ya'ya taz mi nat ö de me yi ka bul et ti. 20 BÝN TL'Ý AÞAN TAZMÝNAT ÖDEMÝÞTÝK usöz ko nu su ya zý dan do la yý Ak tul ga'nýn vâ ris le ri a dý na Gü leç yüz ve Kut lu lar'a dâ vâ a çýl mýþ; An ka ra 14. As li ye Hu kuk Mah ke me sinin ve rdiði 10.5 bin TL ma ne vî taz mi na ta mah kû mi yet ka ra rý, ar gý tay 4. Hu kuk Da i re sin ce o nan mýþ ve e ni As ya, Ak tul ga a i le si ne 20 bin Türk Li ra sý ný a þan bir ö de me yap mýþ tý. na. TURAN SÖLER VE UMUT AVUZ UN HABERÝ SAFA 8 DE Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim 35 GEN CÝN TA ZÝ E SÝ Ý ÇÝN GÜL A ZI A GÝ DEN STK LAR DA, ÖL DÜ RÜ LEN PKK LI NIN BA BA SI DA AR TIK E TER, HE PÝ MÝZ BA RIÞ VE A DA LET ÝS TÝ O RUZ ÇAÐ RI SI AP TI. 715 SÝVÝL TOPLUM KURULUÞU ADINA 30 KÝÞÝLÝK HEET ugü ney do ðu'da ki 715 si vil top lum ku ru lu þu a dý na o luþ tu ru lan 30 ki þi lik he yet, Þýr nak'ýn U lu de re il çe si Gül ya zý kö yü ne ta zi ye zi ya re ti ne git ti. He yet adýna açýklama yapan Di yar ba kýr Ba ro su Baþ ka ný Meh met E min Ak tar, ''Böl ge de ki STK'lar o la rak, 'Ça tý þa rak de ðil, tar tý þa rak so run la rý çö ze lim' di yo ruz'' þek lin de ko nuþ tu. ÝNSAN HAKLARI KOMÝSONU ACILI BABA ÝLE GÖRÜÞTÜ u Mec lis Ýn san Hak la rý Ko mis yo nu nun gö rüþ tü ðü, öl dü rü len PKK ü ye le rin den bi ri nin ba ba sý o lan Ah met Þe rif Ka ra ka ya da, Ar týk her kes bir bi ri ni ku cak la sýn. Binlerce yýldýr olduðu gibi etle týrnak gibi olalým. Ge re ki yor sa be nim de ca ným fe da ol sun, ye ter ki ba rýþ ol sun. Benim oðlum bu yolda son olsun dedi. nha be ri say fa 9 da Ah met Þe rif Ka ra ka ya Gü ney do ðu da ki 715 STK a dý na o luþ tu ru lan 30 ki þi lik he yet, I rak sý ný rýn da mey da na ge len o lay da ö len 35 ki þi nin a i le le ri ne baþ sað lý ðý di le ðin de bu lun du. FO TOÐ RAF: A A CUMHURÝET BAÞSAVCILIÐINDAN ULUDERE E Giz li lik ka ra rý u U lu de re Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, I rak sý ný rýn da mey da na ge len ve 35 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan o la ya i liþ kin yü rü tü len so ruþ tur ma da giz li lik ka ra rý al dý. Baþ sav cý lý k olay sonrasýnda baþ lat tý ðý so ruþ tur ma kap sa mýn da, Ge nel kur may Baþ kan lý ðýn dan in san sýz ha va a ra cý nýn gö rün tü le ri ni is te miþ ti. nha be ri say fa 9 da MÝT, GAZETECÝLERLE TOPLANTI APTI MÝT: Uludere için istihbarat vermedik u Dün kapýlarýný medya temsilcilerine açan Mil lî Ýs tih ba rat Teþ ki lâ tý (MÝT) Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü þa vir li ði, Þýr nak ta mey da na ge len o lay la il gi li 28 A ra lýk 2011 ta ri hin de ha ya tý ný kay be den 35 va tan da þý mýz i le il gi li o la bi le cek grup, yer, ta rih, sa yý ve ge çiþ gü zer gâh la rý na i liþ kin, teþ ki lâ tý mýz ca her han gi bir is tih ba rat pay la þý mý ger çek leþ ti ril me miþ tir a çýk la ma sýn da bu lun du. nha be ri say fa 9 da FÝLÝSTÝN BAÞBAKANI HANÝE, TÜRKÝE NÝN TUTUMUNDAN MEMNUN Tür ki ye Fi lis tin i çin yek vü cut u Gaz ze de ki Fi lis tin hü kü me ti nin Baþ ba ka ný Ýs ma il Ha ni ye, Tür ki ye de ki te mas la rý na i liþ kin Tüm zi ya ret le ri miz de fark lý si ya sî gö rüþ le re sa hip o lun ma sý na rað men bütün Türk hal ký nýn Fi lis tin ko nu sun da tek vü cut ol du ðu nu, çok güç lü duy gu lar bes le di ði ni ve stra te jik bir plan çer çe ve sin de Fi lis tin dâ vâ sý na ba kýl dý ðý ný gör dük de di. nha be ri 7 de Kemal Kýlýçdaroðlu: Ýmam hatiplere her zaman ihtiyaç var u8 Ýlker Baþbuð, adliyede ifade verdi u9 ISSN Türköne istifa etti u9

2 02:02.qxd 1/5/2012 1:50 PM Page 1 2 LÂHÝKA Â lem-i Ýs lâ mi yet ve ha ki kat li in sa ni yet Cen ne tin bir tar la sý ve de po su, bu â lem de ki hü sün le ri ve ha se nat la rý ve nur la rý mah sül ve ren â lem-i Ýs lâ mi yet ve ha ki kat li in sa ni yet tir. ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS NÂ ÞER HÝ Toplayýp düzenleyen varlýklarý âhenk ile Getirir bir araya gayet güzel mihenk ile Her sýfatýdýr kemâlde hem de nakîsden uzak Hem Cemâl Celâli sonsuz O nu böyle anlamak Ýstediðini O istediði yerde toplayan Kâinatta zerrelerin âdeti O na ayan Haþr-i âzamda daðýnýk hücreleri cem eder Tâ ki bedenlerimizi yeniden inþâ eder Çürüyerek daðýlan parçalarý zerreleri Toplayýverir gücü yýldýzlarý küreleri ok iken mevcudu var eden O zâtý Zü l-celâl Tekrar inþâ eylemek kudretine deðil muhâl Hiç çeker mi kuzu annesini bulmada keder Ýþte cem ile bedeni ruhu iâde eder El-Câmi Bir nefesde toplar O zerreleri parçalarý Rahmetin parýltýsýyla cem eder balý arý Rabbimiz birliðine râzý olur kullarýnýn Birliði bozan kötü huylarýnýzdan arýnýn Kudreti mutlaktýr O nun kâinatý aratan Türlü âcizliði kaldýrýr Celâli aradan Haþr-i âzamý bahar gibi O eyler icâd Gece gündüz hilkati, ayrýca eyler O nu yâd Bütün insanlarý toplar kudreti yevm-i haþir Kim ki hesabý verir tâ emreder cennete gir! Ýtiraz eyleyemez azab olan hem ne diye Hem suçu yükletilemez kimsenin hiç kimseye Nerde hak sahibi varsa borçlusuna yapýþýr Alacaklýlarý yanýnda görünce apýþýr HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Ehl-i zulmün çevresinde nicedir dâvâcý Ýþte o zaman çekilir peþimanlýk çok acý Toplayan O dur çeþit hücreleri bir bedene Onlarýn harika þekli de delil kudretine Bak hüceyrât-ý bedeni tam yerinde topluyor Göze kulaða buruna beyine sevk ediyor Bunu nasýl istediðinde yaparsa böyle Hem haþirde aynýsýný yapacaktýr öyle Salih amel nur-i imânla gönülleri açar Ehl-i imân her sefahatten titizlikle kaçar Mutlaka kalýcý bâkî arkadaþlar edinin Emniyetle yolculuða çýkacaðýz sevinin apýlan her türlü amel kafamýzda her fikir Bize Rabbimizi bildirmesi her an gerekir Adalet güzeldir. Fakat idarecilerde olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir. Fakat zenginlerde olursa daha güzeldir. Dinde titiz olmak güzeldir. Fakat âlimlerde olursa daha güzeldir. Sabýr güzeldir. Fakat fakirlerde olursa daha güzeldir. Tövbe güzeldir. Fakat gençlerde olursa daha güzeldir. Haya güzeldir. Fakat kadýnlarda olursa daha güzeldir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2747 / Ha di s-i Þe rif Me â li Do ku zun cu Ke li me: Bi ye di hi l-hayr 1 dýr. Bun da ki hüc ce te ga yet ký sa bir i þa ret þu dur: Gö rü yo ruz ki; bu kâ i nat ta her da i re, her nev, her ta ba ka, hat ta her fert, her â zâ, hat ta her be den de ki her bir hü cey re nin ih ti yat rýz ký ný ta þý yan bir mah ze ni, bir de po su ve le vâ zý ma tý ný ye tiþ ti ren, mu ha fa za e den bir tar la sý ve ha zi ne si var ki, ga yet in ti zam ve mi zan i le ve ni ha yet siz hik met ve i na yet i le vak ti vak ti ne muh ta cýn ik ti dar ve ih ti ya rý ha ri cin de bir Dest-i Gay bî ta ra fýn dan o muh ta cýn e li ne ve ri li yor. Me se lâ, dað lar zî ha ya ta ve in sa na lâ zým o lan bü tün ma den le ri, i lâç la rý ve ha ya ta lâ zým þey le ri ta þý yor ve bi ri nin em riy le ve ted bi riy le ga yet mü kem mel bir ha zi ne, bir an bar ol du ðu gi bi; ze min da hi, bü tün o zî ha ya týn er zak la rý ný bir Rez zak-ý Ha kîm in kuv ve tiy le ye tiþ ti ren ke mal-i mi zan ve in ti zam la bir tar la, bir har man, bir mat bah týr. Hat ta her in sa nýn ve cis min de ki her bir uz vun bir de po su ve mah ze ni, hat ta bir hü cey re nin da hi bir ih ti yat mah zen ci ði bu lun ma sý gi bi; git gi de, ta dâr-ý a hi re tin bir mah ze ni dün ya dýr. Ve Cen ne tin bir tar la sý ve de po su, bu â lem de ki hü sün le ri ve ha se nat la rý ve nur la rý mah sül ve ren â lem-i Ýs lâ mi yet ve ha ki kat li in sa ni yet; ve Ce hen ne min bir an ba rý i se, þer le ri ve çir kin le ri ve kü für le ri mah sül ve ren ve þer o lan a dem den ge len ve hayr o lan vü cud â lem le ri ni tel vis e den pis mad de ler, ta i fe ler; ve yýl dýz la rýn ha ra ret mah ze ni Ce hen nem; ve nur lar ha zi ne si bir Cen net tir ki; Bi ye di hi l-hayr ke li me si, bü tün o had siz ha zi ne le re i þa ret le, pek par lak bir hüc re ti gös te ri yor. E vet, bu ke li me i le ve Bi ye di hî ma kà lî du kül li þey cüm le siy le ya ni, Her þe yin a nah ta rý O nun e lin de dir, ni ha yet siz ge niþ ve had siz, ha ri ka lý bir hüc cet-i Ru bu bi yet ve Vah det, bü tün bü tün kör ol ma ya na gös te rir. Me se lâ, had siz o ha zi ne ve an bar lar dan yal nýz bu na bak ki: Her bi ri bir ko ca a ða cýn ve ya bir par lak çi çe ðin ci ha za tý ný ve mu kad de ra tý ný, prog ra mý ný ta þý yan kü çü cük mah zen cik ler o lan çe kir dek ler ve to hum la rýn a nah tar la rý e lin de bu lu nan bir Mu ta sar rýf-ý Ha kîm, bir çe kir de ðin ka pý cý ðý ný U yan! em riy le ve i ra de a nah ta rýy la tam mi zan-ý ni zam la aç tý ðý gi bi; ze min ha zi ne si ni da hi yað mur a nah ta rýy la a ça rak, mah zen cik le ri ve ne ba ta týn nut fe le ri o lan bü tün hab be le ri ve hay va na týn men þe le ri ve kuþ la rýn ve si nek le rin su ve ha va dan nut fe le ri o lan bü tün in ki þaf em ri ni a lan kat re ler mah zen cik le ri ni be ra ber, ha ta sýz aç tý ðý va kit te, kâ i nat ta kül lî ve cüz î, mad dî ve ma ne vî bü tün ha zi ne ve de po la rý hik met ve i ra de ve rah met ve me þî et e liy le her bi ri ne mah sus bir a nah tar la aç tý ðý ný bil mek ve gör mek is ter sen, se nin bir ne vî mah zen cik le rin o lan ken di kal bi ne ve di ma ðý na ve ce se di ne ve mi de ne ve bah çe ne ve ze mi nin çi çe ði o lan ba ha ra ve on da ki çi çek le re ve mey ve le re bak ki; ke mal-i ni zam ve mi zan ve rah met ve hik met le bir Dest-i Gay bî ta ra fýn dan emr-i Kün fe ye kûn 2 tez gâ hýn dan ge len ay rý ay rý a nah tar lar la a çý yor; bir dir hem ka dar bir ku tu cuk tan bir bat man, bel ki ba zan yüz bat man ta am la rý ke mal-i in ti zam i le çý ka rý yor, zî ha yat la ra zi ya fet ve ri yor. A ca ba böy le mun ta zam, â lî ma ne, ba si ra ne ni ha yet siz bir fi i le ve te sa düf süz tam hik met li bir san a ta ve yan lýþ sýz tam mi zan lý bir ta sar ru fa ve zu lüm süz tam a da let li bir Ru bu bi ye te hiç müm kün mü dür ki, kör kuv vet, sa ðýr ta bi at, ser se ri te sa düf, ca mid, ca hil, a ciz es bab mü da he le e de bil sin ve bü tün eþ ya yý bir den gö rüp ve be ra ber i da re e de me yen ve zer rat la sey ya rat yýl dýz la rý em rin de bu lun ma yan bir mev cud, her ci het le hik met li, mu ci ze li, mi zan lý ta sar ru fa ve i da re ye ka rý þa bil sin? Ýþ te, her ha yýr e lin de, her þe yin a nah ta rý ya nýn da bu lu nan böy le bir Mu ta sar rýf-ý Ra hîm i, bir Rabb-i Ha kîm i ta ný ma yan ve in kâ ra sa pa na, el bet te, Ne re dey se öf ke den par ça la na cak! (Mülk Sû re si: 8.) â ye ti nin de di ði gi bi, Ce hen nem o na ký zý yor ve ký zý þý yor ve Had siz a za bý ma müs te hak týr; mer ha me te hiç lâ yýk de ðil dir di ye, li san-ý hâl i le der. Dip not lar: 1- Her ha yýr O nun e lin de dir; ya pý lan her hay rý da kay de der ve kar þý lý ðý ný ve rir. 2- Ol! der, o lu ve rir. (a sin Sû re si: 82.) Þu â lar, 15. Þu â, 1. Ma kam, (ye ni tan zim) s. 942 Sev gi li ev lât la rým! iz ler den ay rý la lý el li i ki S gün ol du. Siz le rin be ni öz le di ði niz ka dar ben de siz le ri öz le dim. El bet te bir gün ge le cek he pi miz bir bi ri mi ze ka vu þa ca ðýz. An cak bu nun i çin ben a ce le et mi yo rum; siz de a ce le et me yi niz. Siz ler den ay rýl dý ðým son gü nü he pi niz ha týr lý yor su nuz. Be nim, a sýl mem le ke ti me, va tan-ý as lî me, ek ser dost ve ah ba bý mýn bu lun du ðu â hi ret yur du na doð ru yo la çýk tý ðým gü nü. Bir da ha dön me mek ü ze re çýk tý ðým yol cu luk ta be ni bý rak ma mak i çin, ben den ay rýl ma mak i çin ne ka dar gay ret gös ter di ði ni zi bi li yo rum. Si zin ne ka dar hü zün len di ði ni zi, ne ka dar te lâþ lan dý ðý ný zý, na sýl að la dý ðý ný zý hâ lâ gö rür gi bi yim. El bet te ki ben de siz ler den ay rýl mak is te mi yor dum. Ak ra ba la rý mýn ve sev dik le ri min ço ðu nun bu ta raf ta ol du ðu nu bil me me rað men, siz ler den ay rýl mak mec bû ri ye tin de ol mak ko lay ka bûl e di le bi le cek bir þey de ðil di. An cak bir ta raf tan da ar týk ha yâ týn te kâ li fi o muz la rým da ki a ðýr lý ðý ný i yi ce his set tir me ye baþ la mýþ tý. Ha re ket le rim ya vaþ la mýþ, sý kýn tý la rým ço ðal mýþ, en sev dik le rim de ol sa nýz, siz le re yük ol ma nýn a re fe sin de ol du ðu mu his set me nin sý kýn tý sý be ni hu zûr suz et me ye baþ la mýþ tý. Be nim ha yât ta he men her ha yýr lý ar zû mu ye ri ne ge ti ren, ih sân e den Rab bim ku lu nu böy le bir sý kýn tý ya da mu hâ tap et me den me mu ru nu gön de rip be ni hu zû ru na dâ vet et miþ ti. Bir ta raf tan siz ler den ay rýl ma nýn hüz nü nü ya þar ken, bir yan dan da as lî va ta ný ma git me nin he ye câ ný ný du yu yor dum. Si ze çýk tý ðým son yol cu luk la ve bu ra da kar þý laþ týk la rým la il gi li bi raz bil gi ver mek is te rim: Siz ler den ay rý lý yor ol ma nýn hüz nü, ye ni ve gör me di ðim bir mem le ke te git me nin þaþ kýn lý ðý i çin de bir ar ka da bý rak tý ðým siz le re, bir be ni bek le yen ge le ce ðe ba kar ken ya vaþ ya vaþ yu ka - VE CÝ ZE Bir sineðin hakk-ý hayatýný rahîmâne muhafaza eden bir rahmet, bir hikmet, acaba haþri getirmemekle, umum zîþuurlarýn hadsiz hukuk-u hayatlarýný ve nihayetsiz mevcudatýn nihayetsiz hukuklarýný zayi eder mi? Be di üz za man A hi ret ten ge len mek tup rý la ra doð ru çý ka rý lý yor dum. u ka rý dan her gün na maz la rý mý kýl dý ðým U lu Ca mi yi; hem yu va mýz, hem ders ha ne miz o lan e vi mi zi; hâ lâ ek sik le ri miz ol ma sý na rað men î man ve Kur ân hiz me tin de kul lan dý ðý mýz ye ni ders ha ne mi zi; doð du ðum kö yü ve be ni teþ yî et mek i çin u zak ma hal ler den ge len kar deþ le ri mi, gö nül dost la rý mý gör düm. Bir fer di o la rak hep if ti har et ti ðim þahs-ý mâ ne vî nin be ni sa hip len miþ ol du ðu nu gör me nin hu zû ru, bil me di ðim bir mem le ke te git me nin ve ne i le kar þý la þýp na sýl kar þý la na ca ðýn dan e mîn o la ma ma nýn te lâ þý na ka rýþ tý. Hü zün ve en dî þe i le bu ðu lan mýþ göz le ri min ö nün den El ma cýk Kö yü, kab ris ta ný ve kab ris tan da ki ka la ba lýk ya vaþ ya vaþ u zak laþ tý; kü çül dü ve ni ha yet kay bol du. Ben i ki ya ným da- gü zel lik le ri ni siz le re ta rif e de me ye ce ðim i ki me lek i le bil me di ðim bir â le me doð ru yük sel dim; yük sel dim. Ni ha yet ye din ci kat se mâ de dik le ri bir ye re gel dik. Bu ra sý öy le par lak bir yer ki ben ta rif e de bil sem bi le si zin an la ya bil me niz im kân sýz. Bu ra da, dün ya dan ben den ön ce ge len mü mîn ler i le kar þý laþ týk. Bir an da ken di mi bü yük bir ka la ba lý ðýn i çin de bul dum. Ba na gel di ðim yer den ha ber sor ma ya baþ la dý lar. Þaþ kýn lý ðým dan ne ya pa ca ðý mý bi le mez bir hâl de i ken bir den çok i yi ta ný dý ðým sî ma lar la kar þý laþ tým. Kar þým da üç ki þi du ru yor du. Ken di le ri i le dün ya da i ken kar þý laþ ma mýþ ol sam da, re sim le rin den çok i yi ta ný dý ðým üç ki þi: Hâ fýz A li A ða bey, Zü be yir A ða bey ve Tâ hi rî A ða bey A man Al la hým! Bir ân da ne ye uð ra dý ðý mý þa þýr dým. Ne söy le ye ce ði mi, na sýl dav ra na ca ðý mý bi le me dim. A ma ay ný za man da ta ri fi im kân sýz bir se vinç ve hu zûr duy dum. On lar i se mü te bes sim çeh re le ri i le be ni sü zü yor lar dý. Ni ha yet Zü be yir A ða bey be ni o muz la rým dan tu tup ken di si ne çek ti ve has ret le ku cak la dý. Son ra di ðer a ða bey ler le ku cak laþ týk. Ben ne ya pa ca ðý ný, na sýl dav ra na ca ðý ný bil me yen þaþ kýn in san lar gi bi du rur ken Zü be yir A ða bey ya vaþ ça ku la ðý ma fý sýl da dý: Gel kar de þim! Be nim ko lu ma gi rip ka la ba lýk i çin de a çý lan yol lar dan yü rüt tü ler. Ni ha yet ye þil lik ler i çin de, ren gâ renk çi çek ler le süs lü, bah çe sin de þý rýl þý rýl de re ler a kan, kub be le ri gü neþ al týn da al týn gi bi par la yan çok bü yük bir sa ra ya gel dik. Dün ya da Cen net gi bi di ye an lat tý ðý mýz man za ra la rýn bi le ya nýn da sö nük kal dý ðý, an la tý la maz ve an la þý la maz gü zel lik le ri o lan bir yer di bu ra sý. Ni ha yet bah çe de bir ka me ri ye al týn da bir kaç ki þi i le soh bet e den nur yüz lü, þa hin ba kýþ lý bi ri si ni gör düm. A man Al la hým! Bu ne sa a det, bu ne maz ha ri yet ti! Dün ya da i ken müþ tak ol du ðum, a ma zi ya re ti ne gi dip gö rü þe me di ðim Üs ta dým kar þým da du ru - yor du. Na sýl o ra cýk ta yý ðý lýp kal ma dý ðý mý hâ lâ an la ya bil miþ de ði lim. Bir an da ken di mi ye ni den ha va lan mýþ, uç ma ya baþ la mýþ gi bi his set tim. Cen net ko ku su ol du ðun dan as la þüp he et me di ðim ko ku lar i çin de ken di mi Üs ta dým ýn kol la rýn da bul dum. Be ni ku cak la yýp bað rý na bas tý: Hoþ gel din kar da þým Kâ zým! Hoþ bul duk Üs ta dým bi le di ye me dim. San ki di lim tu tul muþ tu. Be ni kar þý sý na o turt tu ve sor du: Þaþ kýn sýn de ðil mi? a vaþ ça ba þý mý sal la dým. Ni ye þa þar sýn ki ke çe li! de di. Bu gör dük le ri ni, ya þa dýk la rý ný dün ya da i ken de o ku ma dýn mý? Mevt, va zî fe-i ha yat tan bir ter his tir, bir pay dos tur, bir teb dîl-i me kân dýr, bir tah vîl-i vü cut tur, ha yat-ý bâ ki ye ye bir dâ vet tir, bir meb de dir, bir ha yat-ý bâ ki ye nin mu kad di me si dir. Ba þý mý eð dim; göz le ri mi yum dum. Ku lak la rým da san ki Ha san Hü se yin in se si yan ký la ný yor gi biy di: Ve yü mît. a ni, mev ti ve ren O dur. a ni, ha yat va zî fe sin den ter hîs e der, fâ ni dün ya dan ye ri ni teb dîl e der, kül fet-i hiz met ten â zâd e der. a ni, ha yat-ý fâ ni ye den, se ni ha yat-ý bâ ki ye ye a lýr. Ýþ te þu ke li me, þöy le ce fâ ni cin ve in se ba ðý rýr, der ki: Siz le re müj de! Mevt î dam de ðil, hiç lik de ðil, fe nâ de ðil, in ký raz de ðil, sön mek de ðil, fi râk-ý e be dî de ðil, a dem de ðil, te sa düf de ðil, fâ il siz bir in i dam de ðil. Bel ki, bir Fâ il-i Ha kîmi Ra hîm ta ra fýn dan bir ter hîs tir, bir teb dîl-i me kân dýr. Sa â det-i e be di ye ta ra fý na, va tan-ý as lî le ri ne bir sev ki yat týr. üz de dok san do kuz ah ba býn mec maý o lan â lem-i ber za ha bir vi sâl ka pý sý dýr. Ken dim den geç miþ çe si ne din li yor dum. Ses o ka dar net, o ka dar ber rak ve o ka dar gür ge li yor du ki, san ki u mum kâ i nat di le gel miþ ko nu þu yor du. Ha san Hü se yin kar de þin se si kâ i na týn her ye rin den, her kö þe sin den, her zer re sin den ge li yor du. Göz le ri mi aç tý ðým da Üs ta dý mý mü te bes sim bir çeh re i le ba na ba kar ken gör düm. Ý ki el le ri ni yan la ra doð ru a ça rak san ki i çin de bu lun du ðu muz hâ le dik ka ti mi çek ti: Ýþ te Kâ zým kar da þým, dün ya da o ku du ðun, din le di ðin ha kî kat le ri þim di göz le rin le gö rü yor sun; bil fi il ya þý yor sun. Ne mut lu sa na ki, o ku duk la rý na i nan dýn. Kur ân ý din le din; Ri sâ le-i Nur a ku lak ver din. Þim di mü kâ fâ tý ný gö rü yor sun. An cak gö re cek le rin bu ka dar de ðil. Bu ra sý sâ de ce bir baþ lan gýç. Bu ra sý ber zah; bir a ra â lem. A sýl mü kâ fât i le ri de ge le cek. Þim di yal nýz ca pen ce re den sey re di yor sun. Biz zat i çi ne gi rip ya þa ya cak la rý ný dü þün. E vet yav ru la rým; Rab bi miz e ni hâ yet siz hamd-ü se nâ lar ol sun ki, bi ze î mâ ný, Ýs lâm ý na sîp et ti. Bi zi Kur ân a, Ri sâ le-i Nur a mu hâ tap et ti. Bu sâ ye de o ku du ðu muz ha kî kat la ra gö rür gi bi î mân et tik. Bu ra da da ha net gö rü yo ruz. Siz ler de in þâ al lah bir gün gö re cek si niz. A ma sa kýn a ce le et me yi niz. Bu ha ber ler den son ra bu ra ya gel mek i çin sa býr sýz lan ma yý nýz. Bu ra sý mü kâ fât ye ri. An cak mü kâ fât, o ra da ya pý lan va zî fe le rin de re ce si ne gö re ar tý yor. Siz va zî fe ma hal lin de si niz. Va zî fe ni zi tam ve ku sur suz yap ma ya ça lý þý nýz. Ba na u laþ tý rý lan e mâ ne ti ben de siz le re mî ras bý rak tým. Si ze bý rak tý ðým en ha yýr lý mî ras Ri sâ le-i Nur hiz me ti dir. Bu e mâ ne te sa hip çý ký nýz ve siz den son ra ki le re u laþ tý rý nýz. Hiz met le ri as lâ ak sat ma yý nýz; i kin ci sý ra ya koy ma yý nýz. Î mân ve Kur ân hiz me ti hep bi rin ci ön ce li ði niz ol sun. Siz ler bu ter bi ye yi al dý nýz; ev lât la rý ný za da u laþ tý rý nýz. Ben siz le rin bu nu ya pa ca ðý ný za i na ný yo rum ve siz le re gü ve ni yo rum. Al lah a e mâ net o lu nuz ev lât la rým! Ba ba nýz

3 HABER 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO URAN 36 AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 12 Safer 1433 Ru mî: 24 K. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý TÜR KÝ E e þi lay Ce mi ye ti Ge nel Baþ ka ný Mu har rem Bal cý, si ga ra yü zün den Tür ki - ye de 1 yýl da 120 bin ki þi nin öl me si ne rað - men, tra fik ka za la rý ve ya te rör o lay la rýn da vefat e den ki þi le rin da ha sýk gün de me gel di - ði ni söy le di. Ýn sa nî De ðer le ri ü celt me ve a þat ma Der ne ði nde dü zen le nen, Ba ðým - lý lýk tan Kur tul, Öz gür leþ ko nu lu kon fe - rans ta ko nu þan Bal cý, dün ya da hiç bir hu kuk sis te min de din ler de ve i na nýþ lar da in sa nýn ken di ne za rar ver me öz gür lü ðü nün bu lun - ma dý ðý ný be lirt ti. e þi lay ýn genç ler de bi linç dü ze yi o luþ tur ma ya ça lýþ tý ðý ný i fa de e den Bal cý, Di yo ruz ki Bu öz gür zih ni ni ze ba - ðým lý lýk ya kýþ mý yor. Bun da si zin çok da ka - ba ha ti niz yok. Çün kü bu ka dar rek lâm, bu ka dar ö zen dir me ye kar þý bu genç le rin di - ren me si çok zor. Bu nun kar þý sýn da sis tem li dü þün me yi, kon sept li dü þün me yi genç le ri - mi ze öð re tir sek, ba ðým lý lýk tan kur ta ra bi li riz ya da ba ðým lý ða hiç uð ra ma dan ge le ce ðe ta - þý ya bi li riz di ye ko nuþ tu. DEV LE TÝN Ü KÜM LÜ LÜ ÐÜ Ü ni ver si te le rin du man sýz kam püs pro je le - ri ne bü yük des tek ver dik le ri ni vur gu la yan Bal cý, pro je nin Ýs tan bul da ki ta ný tým tö re ni ne Sað lýk Ba ka ný Re cep Ak dað ýn da ka týl dý - ðý ný be lir te rek, þöy le de vam et ti: Tö - ren de Ba kan Ak dað bir ko nuþ ma yap tý ve be nim 8 ay dýr söy le di ði mi har fi har fi ne söy le di. De di ki Tür ki - ye Cum hu ri ye ti Dev le ti si ga ra ve al - ko lü te ke lin de tu ta rak, ü re te rek, sa ta rak; rek lâ mý ný ve ö zen - dir me si ni ya pa rak ve bir de her bir as ke ri ne bir ki lo si - ga ra yý be - da va ve - re rek in - san lý ða k a r þ ý suç iþ - Türkiye e þi lay Ce mi ye ti Ge nel Baþ ka ný Mu har rem Bal cý Sigara ve alkolü teþvik suçtur "SPORLA, EÐÝTÝMLE ALKOL BÝR ARADA OLMAZ. ANAASANIN 58. MADDESÝ BUNU ENGEL- LER. BÜTÜN BUNLAR ÝNSANLIÐA KARÞI ÝÞLENMÝÞ SUÇLAR KATEGORÝSÝNE GÝRECEK. le miþ tir. Bu dev let hâ lâ in san lý ða kar þý suç iþ li yor. 11 dal da þans o yun la rý a dý al týn da ku - mar oy na tý yor. Türk Ti ca ret Ka nu nu nun 506. mad de si nin 2. fýk ra sý þöy le der; Her tür lü pi - yan go ve lo tar ya iz ne ta bi dir, i - zin siz pi yan go ku mar hü - küm le riy le ce za lan dý rý lýr. Mil lî Pi yan go Ý da re si o nun i çin gö rev len di ri lir. a ni ver gi si ni ve ri yor sa nýz þans o yu nu, ver mi yor sa - nýz ku mar. Kim oy na tý yor? Dev let. Pe ki in san sað lý - ðý na za rar lý mý, ya - þam hak ký ný or ta - dan kal dýr mý yor mu, kal dý rý yor. Bal cý, si ga ra - nýn rek lâ mý nýn ya sak ol du - ðu nu, bu na rað men di - zi ler de ve film ler de bu ya sa ðýn uy gu lan ma dý - ðý ný ö ne sü re rek, þun la rý kay det ti: Ýn ter net, sos yal pay la þým si te le ri, bu - ra lar da ki ah lâk sýz lýk lar, te rör si te le ri, sa nal ku mar si te le ri ki yýl da 5 mil yar do lar Tür ki - ye den çý ký yor yurt dý þý na. Bun la rýn hep si bu dev le tin ya biz zat yap ma sýy la ya da za - fi ye tiy le iþ le ni yor. Bu nu söy le mek bi ze zo - run lu luk tur. Ýþ te e þi lay ka mu ya bu nu an - la tý yor. Di yor ki ka mu o yu na, Mil lî Pi yan - go nun o ku lu ol maz, yur du ol maz, E fes Pil sen in o ku lu ol maz. Spor To to Sü per Li - gi ol maz... Spor la, e ði tim le al kol bir a ra da ol maz. A na ya sa nýn 58. mad de si bu nu en - gel ler. Dev le te yü küm lü lük yük ler. Bun lar - la mü ca de le yü küm lü lü ðü yük ler. Bü tün bun lar in san lý ða kar þý iþ len miþ suç lar ka te go ri si ne gi re cek. O za man gö - re ce ðiz ki si ga ra da ya sak la na cak ve ya çok faz la sý nýr lan dý rý la cak, al kol de sý nýr lan dý rý - la cak. Dev let bu iþ le ri yap ma ya cak, bu iþ - ten pa ra ka zan ma ya cak. Ko ca e li / a a Diyanet, Finlandiya da cami ve kültür merkezi açtý FÝNLANDÝA'NIN baþþehri Helsinki de Diyanet Ýþleri Bakanlýðý na baðlý ilk cami ile birlikte Finlandiya Diyanet Derneði ne baðlý kültür merkezinin açýlýþý törenle yapýldý. Türk vatandaþlarý ile birlikte Tatar Türkleri ve diðer Müslüman ülke vatandaþlarýnýn yaþadýðý Finlandiya da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý na baðlý ilk cami ve Kültür evinin açýlýþý dolayýsýyla bir tören düzenlendi. Açýlýþý Türkiye nin Helsinki Büyükelçilik Müsteþarý Volkan Vural ile birlikte Stockholm Sosyal Ýþler ve Din Hizmetleri Müþaviri Bülent Baloðlu yaptý. Açýlýþ törenine ayrýca, Finlandiya yaþayan Türk vatandaþlarý ile birlikte, deðiþik Müslüman ülke vatandaþlarý, Tatar Türkleri aileleri ve çocuklarý ile birlikte katýldý. Ayrýca, Helsinki de faaliyette olan Tatar Camii Ýmamý Ramil Belyaev, yönetim kurulu Baþkaný Okan Daher, Ýran Ýslâm Cemaati Ýmamý ve yönetim kurulu üyeleri, Azerbaycan vatandaþlarý ile birlikte Uygur, Kazak ve Kýrgýz vatandaþlarý da katýldý. Açýlýþ sýrasýnda ayrýca, Finlandiya da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluþlarý, iþ adamlarý katýldý. Stockholm / aa Hava trafiðine sis engeli OÐUN sisin etkili olduðu Esenboða Havalimaný nda, saatleri arasýnda hava trafiðinde aksamalar yaþandý. Havalimaný yetkililerinden alýnan bilgiye göre, özellikle civarýndan itibaren yoðunlaþan sis dolayýsýyla havalimanýna iniþ yapmak isteyen 13 uçak ya geri gönderildi ya da çevre havaalanlarýna yönlendirildi. Bu arada, sabah saatlerinde Ankara ya gelmesi beklenen Pakistan ýn Pencap Eyaleti Baþbakaný Þahbaz Þerif in uçaðý da sis dolayýsýyla Kayseri ye yönlendirildi. etkililer, saat itibariyle sisin kalktýðýný ve Esenboða Havalimaný nda trafiðin normale döndüðünü belirtti. Ankara / aa ir ti ni as ya.com.tr Ka çak çý lýk Ulu de re fa ci a sý nýn u cun dan ký yý sýn dan fark et me mi zi sað la dý ðý ka çak çý lýk o la yý, bü tün bo yut la rýy la ir de len ip çö züm bu - lun ma sý ge re ken sos yal bir so run ni te li ðin de. Þim di ya vaþ ya vaþ o dos ya nýn ka pa ðý a çý lý yor. Bir de fa, ka çak çý lýk te rö rün bel li baþ lý ve ö nem li se bep le ri a ra sýn da gös te ri len yoksulluðun sý kýn tý lý so nuç la rýn dan bi ri o la rak kar þý mý za çý ký yor. Böl ge de kay da de ðer bir sa na yi yok. Ta rým ve hay van cý lýk, hem coð ra fî þart la rýn el ve riþ siz li ði, hem de bil has sa te rör yü zün den an cak sý nýr lý öl çü de ya pý la bi li yor. Ti ca ret de pek ge liþ me miþ. Ýs tih dam im kân la rý nýn a la bil di ði ne dar ol du - ðu böy le bir ya pý i çe ri sin de in san lar on yýl lar dýr ka çak çý lý ðý bir ge çim va sý ta sý o la rak gö rü yor lar. Þart lar, bu nu bir sek tör ha li ne ge tir miþ. Ve in san lar, ço ðu za man ha yat la rý ný ris ke a ta - rak, ka týr la ra yük le dik le ri u cuz ma zot, si ga ra ve di ðer mal ze me le ri ge ti rip, se fer ba þý na ka zan - dýk la rý li ra lar la ev le ri ni ge çin di ri yor lar. Bu il le gal ti ca re tin, da ha çok, Bi rin ci Dün ya ve Kur tu luþ Sa vaþ la rý son ra sý Tür ki ye i le kom - þu la rý a ra sýn da çi zi len ya pay sý ný rýn böl dü ðü ak - ra ba lar a ra sýn da ya pýl ma sý i þin bir di ðer bo yu tu. A dý ü ze rin de ka çak çý lýk o la rak i sim len di ri len bu ti ca re tin ya sadý þý ni te li ði, sý nýr da ki gü ven lik gö rev li le ri ne, göz yum ma la rý kar þý lý ðýn da da ðý - tý lan rüþ vet ler ve ay ný þe kil de sý nýr ö te sin de yu - va lan mýþ te rör ör gü tü ne ya da ye rel un sur la ra ve ri len ha raç lar la, i yi den i yi ye kat mer le ni yor. Ve bu sos yal so run, neþ ter a týl ma yý bek li yor. a pý lan ti ca re ti il le gal ol mak tan çý kar mak i çin a týl ma sý ge re ken a dým lar dan bi ri ni, Em re Us lu, Tür ki ye ve I rak ýn bir güm rük bir li ði an laþ ma sý yap ma sý o la rak i fa de e di yor (Ta raf, ). Ta bi î, Us lu nun da yaz dý ðý gi bi, þu za man ve or tam da böy le bir a dým müm kün gö rün me se de, böy le bir güm rük bir li ði nin ve son ra da ha ge niþ çap lý bir e ko no mik iþ bir li ði me ka niz ma sý - nýn sa de ce Tür ki ye i le I rak ý de ðil, tüm böl ge ül - ke le ri ni i çi ne a la cak þe kil de o luþ tu rul ma sý lâ zým. Ki, ön ce Su ri ye i le baþ la tý lan vi ze le ri kal dýr - ma sü re ci nin i le ri ki a þa ma la rýn da böy le he def - le rin de ön gö rü lüp te lâf fuz e dil di ði ni bi li yo ruz. Ve mâ lûm son ge liþ me ler le, bu he def ler den ne ka dar u zak la þý lýp, a de ta Al lah mu ha fa za ça - týþ ma nok ta sý na sav ru lun muþ o lun du ðu nu da... Di le ði miz, bu teh li ke li is ti ka met te da ha faz la me sa fe a lýn ma dan sü re cin tek rar nor mal leþ me - si, at mos fe rin yu mu þa ma sý, ger gin lik le rin a þýl - ma sý ve iþ bir li ði or ta mý nýn yi ne o luþ tu rul ma sý. Ö zel lik le Su ri ye ve I rak ce nah la rýn da. Bu nun dý þýn da, Tür ki ye nin de ken di sý nýr la rý i çin de yap ma sý ge re ken bir çok þey var. Ýn san la rý ka çak çý lý ða mec bur e den þart la rý dü zel tip i yi leþ - tir mek; böl ge de ya tý rým ya pý la bi le cek ik lim ve or ta mý ha zýr la mak; is tih da mý teþ vik et mek; ge - çim yol la rý ný art týr mak ve ge liþ tir mek; sa na yi, ta - rým, hay van cý lýk ve ti ca re tin ö nü nü aç mak gi bi. Ta bi î, te rö rün bit me si bun lar i çin de þart. Te rör sal dý rý la rý nýn ve o pe ras yon la rýn a ra lýk sýz de vam et ti ði bir yer de kim se ya tý rým yapa maz. ýl lar dýr ký rý la ma yan fâ sit da i re nin Tür ki ye yi ge tir di ði nok ta da o lay, a de ta u mur ta mý ta - vuk tan, ta vuk mu yu mur ta dan? su a lin de ki i ki - le mi kat mer len miþ ha liy le ö nü mü zde duru yor. Fa kir lik, ge ri kal mýþ lýk, e ði tim siz lik ve iþ siz lik gi bi so run lar de vam et tik çe, da ða çý kýþ la rýn ve te rö rün, i þin bu ci he ti ne ta al lûk e den ge rek çe le - ri kat la na rak ar tý yor. Te rö rün de va mý i se, böl - ge yi fa kir lik ten kur ta ra cak kal kýn ma pro je le ri - nin ve a tý lým la rýn ger çek leþ me si ni en gel li yor. Te rör-de mok ra si denk le min de ol du ðu gi bi. De mok ra si ek sik li ði ve hu kuk ih lâl le ri te rö rü bes le yip güç len di rir ken, bu nun so nu cun da te rö - rün az ma sý, de mok ra tik leþ me a dým la rý ný er te le - yip ge cik tir me nin, hat tâ be lir siz bir va de ye ö te - le yip fi i len as ký ya al ma nýn ge rek çe si ya pý lý yor. Oy sa bü tün bun lar hep bir bi ri ne bað lý. Ve i þin ö zü de mok ra si ve hu kuk. Bun lar o la cak ki, in - san lar ra hat la yýp hu zu ra ka vuþ sun, te rö rün ba - ha ne et ti ði so run la rý el bir li ðiy le çöz me or ta mý o luþ sun ve bütün il le gal fa a li yet ler so na er sin.

4 4 KÜLTÜR SANAT ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN 2011 de e ni As ya Neþ ri yat Mi lâ dî tak vi me gö re ye ni bir yý la da ha gir miþ bu lu nu yo ruz þim di den ta rih ol du bi le Ma lû mu nuz, ti ca rî bir þah si yet o lan þir ket ler, es ki yý lýn son haf ta sýn da ya da en geç ye ni yý lýn ilk haf ta sýn da sa yým-dö küm ya pýp bi lân ço çý ka rýr lar. Ýþ te, þim di biz de ye ni yý lýn bu ilk ya zý sýn da, 2011 yý lý bi lân ço mu zu çý ka rý yo ruz! Baþ tan be lir te lim ki, ge ri de bý rak tý ðý mýz yýl, bi zim a çý mýz dan pek ha re ket li geç ti. a yýn ve pa zar la ma kad ro mu zu ge niþ le tir ken, bu nun so nu cu o la rak hem ü re tim hem de sa týþ nok ta sýn da par lak ba þa rý lar el de et tik. e ni ki tap la rý mýz ar tar ken, ar tan sa yý da fu ar da boy gös ter dik El bet te i þi miz ki tap; do la yý sýy la ya yýn lan ma ve o kun ma o ra ný sý ra la ma sýn da Kur ân-ý Ke rîm den son ra i kin ci sý ra da yer a lan Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný ya yýn la mak da bi zim en baþ ta gö re vi miz. Ri sâ le-i Nur lar a çý sýn dan 2011 yý lý da ha zi ya de ye ni tan zim e ser le ri mi zin tek nik o la rak da ha gü zel dü zen len me si ve dü zel til me si nok ta sýn da ki ça lýþ ma la rý mýz la geç ti. Bu nun la bir lik te Di van-ý Harb-i Ör fî gi bi ri sâ le ler de ye ni tan zim le ba sýl dý. Ay rý ca, bu yýl in þa al lah peþ pe þe ya yýn la ya bi le ce ði miz, Ri sâ le-i Nur lar dan pek çok ye ni tan zim ri sâ le pro je le ri ni o ku yu cu la rý mýz dan ge len tek lif le ri de na za ra a la rak ha zýr la dýk. Bun la rý za ma ný gel dik çe siz ler le pay laþ ma ya ça lý þa ca ðýz. Ri sâ le-i Nur dý þýn da ka lan ki tap lar o la rak ad lan dý rý lan e ser ler den 2011 yý lý kap sa mýn da bas ký la rý ný ger çek leþ tir di ði miz ki tap la rý mýz i le bas ký ve ya yýn ha zýr lýk sü re cin de ye ni ki tap la rý mýz ve ya yýn ha zýr lýk sý ra sý ný bek le yen ye ni ça lýþ ma la rý - Anadolu nun saat kuleleri bir araya getirilecek KARABÜK ÜN tarihî konaklarý ile ünlü ilçesi Safranbolu da, Osmanlý döneminin kültürel izlerini taþýyan, Anadolu da yapýlmýþ özgün saat kulelerinin minyatürlerinden oluþacak Anadolu Minyatür Saat Kuleleri Müzesi projesi hayata geçiriliyor. Osmanlý Ýmparatorluðunda özellikle 1901 yýlýnda 2. Abdülhamid in tahta çýkýþýnýn 25. yýl dönümü þerefiyle Anadolu nun dört bir yanýnda yapýlmasý talimatý verilen saat kulelerinin minyatürleri, Safranbolu da inþaa çalýþmasý süren açýk hava müzesinde sergilenecek. UNESCO nun Dünya Kültür Mirasý Listesi ndeki BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Kö tü bir o lay dan a lýn ma sý ge re ken ders, u ya rý cý so nuç. - Ba þýn da ta rak bi çi min de tüy le ri o lan bir çe þit kuþ. 2. al nýz ta ba ný bu lu nan, a ya ða kor don ve ka yýþ la bað la nan a çýk a yak ka bý. - Ö lüm ve ya bir fe lâ ket ten do ðan a cý ve bu a cý yý be lir ten dav ra nýþ lar. 3. ur du mu zun tra fik i þa re ti. - a zý lý ve ya söz lü bir söz leþ me nin ba ðýt la na bil me si i çin kar þý ta ra fa ya pýl ma sý ge rek li ilk i ra de bil di ri mi. - Bel li ha fif fi gür le re, a dým a týþ la ra, ço ðun luk la sah ne dü ze ni ne ve mü zi ðe da ya lý gös te ri tü rü. 4. Að zýn dan ko lay lâf a lýn ma yan, sý ký a ðýz lý. - Bir kim se nin, ken di si ne iþ ve ril me ye uy gun luk, ya ra þýr lýk du ru mu. 5. Va pur am ba rýn da - ki ma den kö mü rü yý ðý ný. - av ru sa hi bi ge yik. - Hol mi yum e le men ti nin sim ge si. 6. Bir renk U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Bir i þe ni yet e di lir ken ký lý nan bir na fi le na maz. 2. E kin le rin ba þak ver me za ma ný. - Kur'ân al fa be sin de bir harf. 3. Ra na ke li me sin de ses siz ler. - A da let Par ti si'nin ký sa sý. - Gör gü sü kýt kim se. 4. Kar da yü rü me ye ya ra yan a yak ka bý. - Güç, et ki ve ya be ce ri ba ký mýn dan a lý þýl mý þýn ü ze rin de o lan (kim se). 5. Ta hýl denk le ri ni, çu val la rý ný dam ga la mak i çin çe þit li bi çim ler de o yu la rak ya pýl mýþ a ðaç a raç. - Ta hýl denk le ri ni, çu val la rý ný dam ga la mak i çin çe þit li bi çim ler de o yu la rak ya pýl mýþ a ðaç a raç. 6. Ýs tan bul'da bir semt. - A lev ren gi. 7. Ta hý lý sa man ve ka vuz lar dan a yýr ma ya ya ra yan, kýl dan ve ya ka mýþ tan ya pýl mýþ e lek. - Ki lo am pe rin ký sa sý. 8. Bir bi nek hay va ný. - Ev cil ol ma yan, dað da ya þa yan. 9. Mo tor lu a raç lar da fren yap ma yý sað la yan, te ker lek mi li ü ze ri ne yer leþ ti ril miþ ya rým ay bi çi min de ki a let. 10. ü rü me or ga ný mýz. - Að zý 1 mýz mev cut. Ön ce lik le, 2011 de ya yýn la dý ðý mýz e ser le rin i sim le ri ni arz e de lim. Þöy le ki (al fa be tik sý ray la): *100 So ru da Kur ban Ý ba de ti, *Al tý Ay da Al tý Ký ta, *Bar la Reh be ri, *Ba þa rý lý Ol ma da Far kýn da lýk, *Be di üz za man Sa id Nur sî den Ýç ti ma î-si ya sî Tes pit ler, *Ce ma at ler ve Top lum-si ya set-dev let, *Ço cuk E ði ti min de Þim di ki Ak lým Ol say dý, *Du ru Dil li Hak  þý ðý u nus Em re, *Dü þün ce Uf ku, *Dün ya Ba rý þý Ý çin Be di üz za man Mo de li, *Ehl-i Beyt Sev da lý sý Fu zu li, *Ev li li ðin Giz li Bah çe si, *Ev li li ði ni zin Ka çýn cý Ki lo met re sin de si niz?, *Fa tih ve Fe tih, *Göl ge le rin Sec de si, *Ha dis ler den Seç me ler: Dav ra nýþ la rý mýz, *Ha dis ler den Seç me ler: Mad dî-ma ne vî Sað lýk, *Ha dis ler den Seç me ler: Pey gam be ri miz, *Haz ret-i  i þe nin Ý zin de, *Her ü ze Bir Te bes süm (ka ri ka tür al bü mü), *Ý lâ hî Def ter: Ka der, *Ýn san-si ya set-ýk ti sat, *Ke li me le rin Di li, *Ken di niz le ü rü yü þe Çý kýn, *Ký týr i le Pý týr (dört ki tap çýk), *Kül tür ler Coð raf ya sý Gün lü ðü, *Mut lu A i le Mo de li, *Müf lis Pro je: Ke ma lizm, *Nur lu Des tan, *Re sul-i Ek rem (asm) Pey gam be ri mi zin Ha ya tý, *Ri sâ le-i Nur E ði tim Se ti: Bi rin ci Ba sa mak, *Son suz lu ða Doð mak: Ha þir, *Þef kat Kah ra man la rý, *Te fek kür Pen ce re si, *Ver mek Ü ze ri ne Soh bet ler Ay rý ca mat ba a mý zýn yo ðun iþ prog ra mýn dan do la yý 2012 yý lý bas ký prog ra mý na ak ta rý lan bir dü zi ne ki tap i le ya yýn ha zýr lýk sü re cin de o lan bir kaç dü zi ne ki tap bu lun du ðu nu da ek le ye lim. Bun la rý da i sim ba zýn da pey der pey du yu rup, ki tap lar ya yýn lan dýk ça yi ne bi rer bi rer ta ný ta ca ðýz in þa al lah. a yý ne vi mi zin gö rev le ri a ra sýn da 365 yap rak lý e ni As ya Tak vi mi i le ga ze te mi zin he di ye ki tap la rý ný ya yý na ha zýr la ma nýn bu lun du ðu nu da kay det mek le ye ti ni yo ruz. Biz e ni As ya Neþ ri yat o la rak, hiç ek sil me yen a zim ve þevk le ye ni yýl da da ye ni pro je ler ve e ser ler ü ret me ye de vam e di yo ruz, e de ce ðiz.... Bu haf ta ki ya zý mý za da son ve rir ken, siz a ziz o ku yu cu la rý mý za her za man ki ri ca mý zý ye ni den ha týr la tý yo ruz: Lüt fen bi zi iz le yi niz, müs bet ve ya pý cý ten kit le ri niz i le tav si ye le ri ni zi i le ti niz ve du â la rý ný zý gön der me ye de vam e di niz Haf ta ya bu luþ mak ü mi diy le hoþ ça ka lý nýz! Açýk hava müzesinde, Balýkesir den Erzurum a kadar 12 saat kulesinin minyatürü yer alacak. FO TOÐ RAF: A A ilçede, Sadrazam Ýzzet Mehmet Paþa tarafýndan 1797 de yaptýrýlan Safranbolu Saat Kulesi nin yanýndaki 1 dönümlük alanda hayata geçirilmeye baþlanan açýk hava müzesinde, Balýkesir den Erzurum a kadar 12 saat kulesinin minyatürü yer alacak. Safranbolu / aa Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Kö pek ve sý ðýr la ra ye di ril mek i çin un ve ke pek le ha zýr la nan yi ye cek. - Ka dýn la rýn ad ve ya so yad la rý nýn ö nü ne ge ti ri len say gý sö zü. 7. Ýn san ve top lum la il gi li her tür o la yý ko nu a la rak a bar tý lý bir bi çim de ve ren, dü þün dü rü cü ve gül dü rü cü re sim. 8. e ni çe ri kü tük def te ri. - Bir mad de i çe ri sin de ki bi le þik le rin hep si ni ve ya bir ka çý nýn mik ta rý ný ve ne ler ol du ðu nu or ta ya koy ma. 9. Kas ta mo nu'nun bir il çe si Ka sým 2008'de ya yýn lan ma ya baþ la yan ak si yon ve po li si ye tü rün de ki Türk te le viz yon di zi si. - Ta kým, grup M A T Ý N E T E B U N A E C E M E R Ý M A R E T H E L A K E T A D A N A Ý M A M E T A K E S E H L Ý N E L Ý T E K A H E E T N M M K A L Ý Þ A R Ö T E B E R Ý Ý N Ý T Ý N E F Ý S M B Ý A R U M E K E L E O E F S A N E M E S E L E E A S T A K küt leþ miþ ke si ci a ra cýn að zý ný aç týr ma, bi let me iþ le mi. 11. Af ri ka'nýn Gü ne yin de, 22 i le 28 Gü ney en lem le ri, 19 i le 24 Do ðu boy lam la rý a ra sýn da yer a lan ya rý çöl pla to a la ný. 12. Bir çok or ga nik mad de yi e rit mek te kul la ný lan u çu cu, ko lay ca a lev a lýr, e ter ko ku sun da bir sý vý. - I rak sý ný rý mýz da bir a kar su BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Elif gibi dosdoðru olabilmek Ak lý mý za ge len ve ya gel me yen ya ra týl mýþ, var lýk â le mi ne gel miþ o lan her þey Al lah ý (cc) tes bih, zi kir ve fi kir et mek le yü küm lü dür. Va zi fe li dir. Ýs yan e den, i ta at siz lik e den ve da lâ le te, sa pýk lý ða dü þen ler ha riç. Mü min in san, ken di ü ze rin de Rab bi nin i sim le ri ni en çok cil ve len di re bi len in san dýr. Ma ka mý ve mer te be si de bu ci het te ar tan bir kul dur. Kâ fir i se bi lâ kis is yan et ti ði Rab bi nin i sim le ri nin te cel li le ri ne ka pa lý o lan in san dýr. Bu yö nüy le de mer te be si, ma ka mý a za lan ve al ça lan dýr. Ý man sa hi bi bir kul u bu diy ye ti nin ev vel ve a hir se be bi i ma nýy la tar tý la bi lir, öl çü le bi li nir ken; i man sýz bir kul i se e tiy le, ke mi ðiy le tar tý lýr ve öl çü lür. Þu â le min a la bil di ði ne hür ve im kân lý ha lin de her kes ken di ni öl çe bi lir ve tar ta bi lir. Kim se nin kim se ye mü da ha le si söz ko nu su o la maz! Gü ne þin a te þi ni ve nu ru nu gö züy le gö rüp an la yan in san lar; a kýl la rýy la da Cen ne tin nu ru nu ve Ce hen ne min a te þi ni an la ya bi lip, gö - ÝS TAN BUL DA KÝ ü ni ver si te li ha ným ta le be le ri nin, ha zýr la dýk la rý Ri sa le- i Nur dâ vâ de ðil; dâ vâ i çin de ki bür han dýr ko nu lu ma sa ça lýþ ma la rý nýn ö zet su num la rý ný du yur mak i çin Sü ley ma ni ye e ni As ya Vak fý bir pa nel dü zen le di ler. Geç ti ði miz se ne ler de Be di üz za man a gö re genç li ðin el mas ve þi þe le ri ve Ri sâ le-i Nur da Ýn san ve Be di üz za man baþ lý ðý al týn da ça lýþ ma lar ya pýl mýþ tý. Bu ça lýþ ma lar la Ri sâ le-i Nur ü ze ri ne de rin le me si ne o dak la na rak, fark lý ko nu la rýn or tak la þa ir de len me si ni ve ge niþ bir pers pek tif ten an la þýl ma sý ný a maç la dýk la rý ný i fa de et ti ler. Ri sâ le-i Nur la rýn mü el le fi Be di üz za man Sa id Nur sî, 1400 se ne ev vel Ce zi re tü l A rap ta E fen di mi zin (asm) te sis et ti ði Kur ân dâ vâ sýn dan fark lý bir dâ vâ neþ ret me di ði ni, bu dâ vâ yý bu a sýr da de lil ler le, bür han lar la is pat et ti ði ni i zah et ti ler. Bu an lam da Üs tad Haz ret le ri nin ve Ri sâ le-i Nur lar ýn ma hi ye ti ni id rak e dil me si i çin, bu se ne ki ma sa ça lýþ ma sýn da Ri sâ le-i Nur dâ vâ de ðil; dâ vâ i çin de ki bür han dýr ve ci ze sin den yo la çý ka rak Nur hiz me ti nin hak ka ni ye ti ni ve ha ki ka ti ni ted kik ve tah lil et tik le ri ni be yan et ti ler. A hir za man ka ran lý ðý ný Kur ân nu ruy la ten vir e den, mü ced did-i Be di üz za man, ha ya tý nýn re bil me li dir ler. Nef si nin ve þey ta nýn e lin de o yun cak o la rak fýsk ve fü cu ra, gü nah la ra dü þen ler; ce za ve mü kâ fat mi zan la rý nýn ye ri, ha þir mey da nýn da, ken di his se le ri ni ken di le ri be lir le miþ sa yý lýr lar. Bu ba kým dan ka der le ri ne rý za gös ter me le ri ge rek mez mi? Bu dün ya u mu ru uð ru na bir bi ri ni yi yen in san lar, an cak bu dün ya lýk iþ ya pa bi lir ler ve ba þa rý lý o la bi lir ler. A hi ret u mu run da ve i ba det le rin de re ka be ti göz ö nü ne al ma yan lar i se Al lah ýn rý za sý na mu vaf fak o la rak, ih lâs lý a mel le riy le, e be dî bir sa a det â le mi i çin mu vaf fak ve ba þa rý lý o lur lar Ni met le ri da i ma bi ze ba kan lez zet li sa a det li yön le riy le sev me me miz ge re kir. a ra tý cý mý za ve ni met len di ri ci mi ze ba kan her saf ha sýn da þah si ye ti, fa a li yet ve ha re ke tiy le biz le re üs tad lýk et ti ði hu su si yet le Üs ta dý mýz Be di üz za man ýn da ha i yi an la þýl ma sý i çin bu gün o nu ve dâ vâ sý ný bir de re ce id rak mak sa dýn da ol duk la rý ný i fa de et ti ler. Ü ni ver si te ta le be le ri nin, Mü ced did-i A hir za ma nýn El mas bir ký lýn cý o lan, Nur â yet-i ke ri me si ne maz har o lan, Hz. A li'nin (r.a.) ya rým kal mýþ hi lâ fet va zi fe si o lan, Hz. A li'nin (r.a) Cel ce lu ti ye sin de ge le ce ði ni müj de le di ði ve bu za man da Asr-ý Sa a de ti ya þat ma sýy la ma ka mý, ma hi ye ti, e hem mi ye ti çok kül lî yön le riy le se ver sek e be dî ve son suz bir lez ze te, sa a de te gark o lu ruz. Çün kü so nun da e lem, ke der, ü zün tü, sý kýn tý, ah ve vah o lan lez zet ve sa a det; ha ki kî lez zet ve e be dî bir sa a det de ðil dir. Dik kat lâ zým! Ýs ti ka met te, öl çü lü ve mü te va zi o la rak Rab bi mi zin ni met le ri ni ba þý mýz ü ze rin de gör dü ðü müz an i ti ba riy le, O na kâ i na týn zer ra tý nýn mü rek ke ba tý nýn, ev vel ve a hir son suz a det le ri ka dar tes bih, tah mid ve þü kür de bu lun ma yý ken di mi ze bi rin ci va zi fe ka bul et me li ve öy le de fi i li ya ta ge çi re bil me li yiz. De mek ki va zi fe miz in san lýk, dü rüst lük, yü ce lik ve ol gun luk ol ma lý dýr. E lif gi bi dos doð ru nun sa hi bi ve ha mi si kuv vet ve kud ret sa hi bi Kah har-ý Zül ce lâl, Ke rim-i Mut lak Al lah dýr (c.c) e gi bi ya muk la rýn i se ken di el le riy le, dil le riy le ka za rak, ka zan dýk la rý ce hen nem çu kur la rý dýr!... e ol mak ko lay dýr ve her kes o lur iþ o ki E lif o la lým ve bu yol da gay re te gi re lim. Bu yol da in þa al lah Rab bi mi zin yar dý mý ya ný mýz da o la cak týr Risâle- i Nur dâvâ deðil; dâvâ içindeki bürhandýr ÜNÝVERSÝTELÝ HANIM TALEBELER HAZIRLADIKLARI MASA ÇALIÞMALARININ ÖZET SUNUMLARI ÝÇÝN ENÝ ASA VAKFI NDA BÝR PANEL DÜZENLEDÝLER. Süleymaniye eni Asya Vakfý nda düzenlenen panele yoðun ilgi vardý. Ko ca Se yit sa hip siz kal ma dý ÇANAKKALE Sa vaþ la rý nda 276 ki lo luk top mer mi si ni tek ba þý na kal dý ra rak nam lu ya yer leþ ti ren Se yit On ba þý nýn ha ya tý ný ko nu a lan ve mad dî im kân sýz lýk lar dolayýsýyla çe ki mi ya rým ka lan Ko ca Se yit bel ge sel fil mi nin çe kim le ri, Ça nak ka le Va li si Gün gör A zim Tu na ve Ýz mir Fa tih Ko le ji nin des tek le riy le ta mam lan dý. Fil min ya pým cý, yö net men ve se na ris ti Kýb rýs Ga zi si Ýs ma il Gül nar, 50 yi aþ kýn il de ser gi le dik le ri Ko ca Se yit ad lý ti yat ro o yu nu nu be yaz per de ye ak tar mak i çin ver di ði mü ca de le nin mut lu son la nok ta lan dý ðý ný söy le di. Film i çin 2,5 yýl bo yun ca yüz ler ce fir may la gö rü þe rek spon sor a ra dý ðý ný an cak spon sor bu la ma yýn ca ken di im kan la rýy la 30 A ðus tos 2011 de Kon ya nýn Hü yük il çe si ne bað lý Ýl men bel de sin de çe kim le re baþ la dýk la rý ný hatýrla tan Gül nar, ti yat ro dan bi rik tir di ði 120 bin li ra yý film i çin har ca dý ðý ný be lirt ti. Gül nar, bü tün bi ri ki mi ni bu fil me har ca dý ðý ný i fa de e de rek, fil mi ta mam la mak i çin Fil min ya pým cý, yö net men ve se na ris ti Kýb - rýs Ga zi si Ýs ma il Gül nar, bi rik tir di ði 120 bin li ra yý film i çin har ca dý ðý ný be lirt ti. ba ba dan kal ma e vi ni sat tý ðý ný, ke fen pa ra sý ný bi le har ca dý ðý ný, an cak yi ne de yet me di ði ni bil dir di. Mad dî im kân sýz lýk lar dolayýsýyla çe kim le re a ra ver mek zo run da kal dýk la rý ný an la tan Gül nar, da ha ön ce 29 E kim de Ýl men de ya pý la ca ðý du yu ru lan fil min ga la sý ný da er te le mek zo run da kal dýk la rý ný di le ge tir di. Ko ca Se yit gi bi bir halk kah ra ma ný na kim se nin sa hip çýk ma ma sý na an lam ve re me di ði ni söy le yen Gül nar, Kim se den di len me dik. Sa de ce spon sor ol ma la rý ný is te dik an cak bir fir ma bi le spon sor ol ma dý. Bu du ru ma ger çek ten çok ü zül düm di ye ko nuþ tu. Kon ya / a a ve i ha ta lý o lan Ri sâ le-i Nur u ve ev ra dý ve ez kâ rý i le, ders ha ne si ve ta le be le ri i le suf fa mek te bi nin bir de va mý ma hi ye tin de o lu þu nu hiz met tar zý ve hu su si yet le ri ni i zah i le ak tar dý lar. E fen di mi ze (asm) har fiy yen it ti ba yo lun da o lan Nur mes le ði nin hak ka ni ye ti ni te yit et miþ ol du lar. Üs ta dý mý zýn â li þah si ye ti ve bu a sýr da ki mü him va zi fe si ve â hir za man mü ced di di o lu þuy la Kur ân dâ vâ sý ný en muh te þem su ret te iz hâ rýy la neþ ri nin kud si ye ti ni de i zah et miþ ol du lar. Fa tý ma Tan rý ver di/ýs tan bul Tür ki ye, 9 u lus la r a ra sý ki tap fu a rý na ka tý la cak KÜLTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý 2012 de, Türk ya yýn cý lý ðý nýn bu lun du ðu i le ri a þa ma nýn u lus la r a ra sý plat form lar da ta ný týl ma sý a ma cýy la u lus la r a ra sý dü zey de 9 ki tap fu a rý na ka tý la cak. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü þa vir li ðin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Ba kan lý ðýn yer a la ca ðý fu ar lar a ra sýn da 2013 te Tür ki ye nin o nur ko nu ðu o la ca ðý Lon dra Ki tap Fu a rý, dün ya nýn en ö nem li ve en bü yük ki tap fu ar la rýn dan Frank furt Ki tap Fu a rý i le böl ge nin en et ki li ve sa yý lý fu ar la rý a ra sýn da yer a lan Tah ran Ki tap Fu a rý da yer a la cak. Dün ya nýn dört bir ya nýn da dü zen le ne cek fu ar lar da çok sa yý da söy le þi, pa nel, kon fe rans, o ku ma faaliyeti i le gös te ri ve din le ti ler dü zen le ne cek. Ba kan lýk ay rý ca ya yýn cý lýk sek tö rü nün u lus la r a ra sý iþ ve iþ bir li ði im kân la rý ný ge niþ let me le ri ni sað la mak a ma cýy la pro fes yo nel bu luþ ma lar ve a töl ye ça lýþ ma la rý or ga ni ze e de cek. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý, her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da her fu a rýn sek tör a çý sýn dan ön ce lik le ri ni de ðer len di re rek Ýs tan bul Ti ca ret O da sý ve Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür A.Þ. ol mak ü ze re çe þit li ku rum ve ku ru luþ lar la iþ bir li ði ya pa rak or tak pro je le re im za a ta cak. An ka ra / a a

5 MAKALE 5 Al lah ýn on lar dan, on la rýn da Al lah tan ra zý ol du ðu sa ha be le rin siz den ra zý ol ma sý ný is te mez mi si niz? Î sâr has le tin de (ken di si muh taç ol du ðu hal de, i yi lik ve gü zel li ðin baþ ka sý na git me si ni is te mek te) zir ve de o lan ehl-i cen net gi bi ol mak is te mez mi si niz? Pey gam berimizin (asm) yýl dýz la rý sa ha be ler le ar ka daþ ol mak is te mez mi si niz? fer sa dog ni as ya.com.tr 2012 ye Hol lan da da gi rer ken Bu yý la da ar ka daþ la rý mý zýn him met ve gay ret le riy le Hol lan da nýn meþ hur La hey þehrin de bir kaç kon fe rans la gir dik. Ar ka daþ la rý mýz dan Nur Mu ham med, Ta rýk ve A ta lay Bey ler le her yýl yap tý ðý mýz gi bi, 2012 sa ba hýn da yap tý ðý mýz a raþ týr ma da ö nü mü ze çok çar pý çý ve biz le ri a lâ ka dar e den ra kam lar çýk tý. Ke sin lik le an la þýl mýþ týr ki, Hol lan da hal ký bir çok sa ha da ye ni bir kur tu luþ a ra yý þý nýn i çin de dir. Böy le lik le i çin de bu lun duk la rý mad dî ve ma ne vî sý kýn tý ve bu na lým lar dan çý kýp kur tu la cak lar dýr in þal lah. Hz. Be di üz za man ýn Ba tý lý tas vir sa fi zi hin le ri id lâl dir sö zü mu cî bin ce bu sa týr la ra a la ma dý ðý mýz Ki li se ler de ki gayr-ý ah lâ kî o la rak or ta ya çý kan nâ hoþ ha di se ler kar þý sýn da, Hol lan da hal ký ki li se ye kar þý du yar lý lý ðý ný ve i nan cý ný yi tir miþ va zi yet te dir. Ni te kim res mî ra kam lar da 7 bin gö rü len her i ki mez he bin ki li se le rin den 4 bi ni fa al gö rül mek te dir. a ni i çin de res mî e le man la rý var, a çý lý yor ve ka pa ný yor, o ka dar Bu nun dý þýn da 3 bin ki li se boþ ve ça lýþ mý yor. Ki li se yet ki li le ri dev le te di lek çe ver miþ a a lýn, ya sa týn, ya da yý kýn di ye. Sa týl dý ðýn da ve baþ ka la rýn ca a lýn dý ðýn da a dis ko ve ya iç ki li res to ran ya pý lý yor. Ger çek Ý se vî ru ha ni ler i se Müs lü man gö nül lü ku ru luþ lar la gö rü þüp Müs lü man la rýn bu ra la rý al ma la rý na ça lýþ mak ta dýr. a ni ma bed o la yý Da ha ön ce ki tes bit le re gö re, Hol lan da da her 3 haf ta da bir ki li se ka pa ný yor du. Bu sü reç de vam et mek te dir. Bu nun kar þý ta ra fýn da in san la ra bir çý kýþ ve bir al ter na tif o la rak ca mi ler çýk mak ta dýr. Gö rü nen köy ký la vuz is te mez ve Per þem be nin ge li þi çar þam ba dan bel li o lur de miþ ler dir. Bu i ti bar la Hol lan da da i çin de kal dý ðý mýz ve ya se mi ner ver di ði miz ve ya va az et ti ði miz ve ya kon fe rans sa lon la rýn da kon fe rans lar ver di ði miz, tak ri ben 450 yi bu lan hem Di ya net in, hem de ce ma at le rin ca mi le ri, bý ra kýn ka pan ma yý, bi lâ kis ar dý ar dý na a çýl mak ta ve mi na re ler se ma ya yük sel mek te dir. Ca mi le re ve baþ ta Ýs lâ ma ve E fen di miz, her þe yi miz Hz. Mu ham med e (asm) te vec cüh et me nin ve sü r'at le yö nel me nin bir çok sebebi var. Bun lar dan bir ta ne si, müt hiþ is ra fýn fe lâ ke te gö tür dü ðü ger çe ði ve ar týk bu na bir dur de me nin tek ça re si nin a ra yý þý. Ni te kim 31 A ra lýk ge ce si Mek ke nin Fet hi nin 1381 in ci se ne-i dev ri ye si mü na se be tiy le La hey þeh ri Be di üz za man Kül li ye si nin sa lo nun da Fe tih i le il gi li bir kon fe rans ver dik. Fa kat o ka dar me ra kâ ver ki, bir yan dan Hz. Al lah ýn â yet le ri ni ve gü zel Söz ler i, Mek tu bat ý o kur ken, an la týr ken, kar þý ta raf ta müt hiþ u ðul tu ve ha vaî ro ket le rin, may tap la rýn gök gü rül tü sü... Mez kûr kar deþ le rim le yap tý ðý mýz res mî tes bit te kar þý mý za çý kan, sýrf o ge ce ye a it ya pý lan mas raf 67 mil yon E u ro i di. Bu nu TL i le, ya ni i le çar pý nýz... Ýþ te bir ge ce lik mas raf i le yal nýz Tür ki ye nin 45 bin köy ve mez ra a sýn da, hâs sa ten Van da ki dep rem ze de le re ne ler ya pý la bi le ce ði ni he sap la yý nýz ve ya bu ra lar da iþ bu la ma yan la ra ne ka dar yar dým ya pý la ca ðý ný dü þü nü nüz Bun la rýn kar þý sýn da Ba tý dün ya sý nýn mü nev ver ve dü þü nür ke si mi Av ru pa Ki li se ler Bir li ði nin yet ki li le riy le ger çek yo la a dým at mak ta dýr lar ve ar dý ar dý na ver dik le ri be ya nat lar da di yor lar ki: Ar týk Kur ân ýn ya sak la dý ðý fa iz e sýrt dön me li yiz ve is ra fý ya sak la yan A raf Sû re si 31 in ci â ye ti ne ku lak ver me li yiz. Genç li ði u yuþ tu ru cu ba tak lý ðýn dan kur tar ma lý yýz vs. Ne ti ce i ti ba rýy la; bir müd det tir bu lun du ðum 17 mil yon luk bu lâ le ler di ya rýn da Ýs lâ mi ye tin a yak ses le ri ni ni, o ku nan e zan ses le riy le bir lik te duy mak ta yýz. Dö nü þü ol ma yan mu zaf fer bir yol da yýz. Rot ter dam Ýs lâm Ü ni ver si te si nin nu râ nî pen ce re sin den ni ce pen ce re ler a çýl dý ðý ný ve a çý la ca ðý ný mü þa he de et mek te yiz. Ca mi ler, o kul lar, med re se ler ar dý ar dý na bir nu râ nî ba ha rýn tapta ze müj de le ri dir. Bun la rý bu di yar lar da gö ren le re ne mut lu. Ve bu di yar lar da bir tak dir ve bir is tih dam-ý Ý lâ hî o la rak ça lý þan la ra ve meþ rû ze min ler de mü ca de le e den bah ti yar la ra ne mut lu. Ü mi di miz hiç kay bol ma dý, is tik bal da ha da muh te þem o la cak týr in þal lah.. Siz de onlar gibi olmak istemez misiniz? o lu nu zu dün ya nýn kan dil le ri nin ay dýn lat tý ðý kim se ler ol mak ar zu et mez mi si niz? Pey gam be ri mi ze (asm) u la þa rak, Al lah a vâ sýl ol mak is te mez mi si niz? Ka rýn ca yý ez mek ten bi le çe ki nen þef kat â bi de le rin den mer ha met der si al ma yý ta lep et mez mi si niz? Â lem le rin Rab bi ne, yal nýz Hakk a ta pan la rýn tap týk la rý na lâ yý kýy la tap mak is te mez mi si niz? Al lah a ve O' nun sev gi li Re sû lü ne (asm) kö le, hür ri yet-i þer i ye ye hà dim o lan la ra ar ka daþ ol mak is te mez mi si niz? Bil gi siz, gör gü süz, ka ra ca hil çöl be de vi siy ken, bir sa at lik soh bet-i Ne be vî sa ye sin de Sa sa ni, Çin ve Hin dis tan gi bi me de nî top lum la ra gi dip ders ve re cek se vi ye ye u la þan sa ha be ler den ders al mak is te mez mi si niz? Bu gün kü gi bi, ah lâ kî çö kü þün di be vur du - He men ta ma mý genç yaþ ta ol mak ü ze re 35 in sa ný mý zýn ve fa týy la so nuç la nan "U lu de re Fâ ci a sý" hal kýn vic da nýn da de rin sý zý la ra yol a çar ken, ha di sey le il gi li ya pý lan a çýk la ma lar da zi hin ler de bir di zi so ru i þa re ti nin þe kil len me si ne se be bi yet ver di. E vet, þu a na ka dar ya pý lan a çýk la ma la rýn hiç bi ri i nan dý rý cý gö rül me di ði gi bi, tat min e di ci de de ðil. Ak si ne, zih nî kar ga þa nýn da ha da a ðýr laþ tý rýl dý ðý na þa hit ol mak ta yýz. Öy le ki, ik ti dar ka na dý na men sup üst dü zey de ki ba zý þa hýs la rýn ko nuþ ma la rý na dik kat et ti ði niz de, bu ko nu da Baþ ba kan'ýn bi le "ya nýl týl mýþ o la bi le ce ði" þüp he si ne ka pý lý ve ri yor su nuz. Bü tün bu mu am ma lý ve zi hin ler de ki alt üst o luþ du rum la rý bir ya na, Mec lis'te gru bu bu lu nan si ya sî par ti söz cü le ri nin "U lu de re kat li â mý"yla il gi li sarf et tik le ri söz ve dav ra nýþ la rýn da ki tu haf lýk son de - Ba ba sý nýn ve fa tý ü ze ri ne he - nüz 17 ya þýn da (1839) Os - man lý tah tý na o tu ran Sul tan Ab dül me cid, yak la þýk 22 yýl sal ta nat sür dük ten son ra 25 Ha zi ran 1861'de Hakk'ýn rah - me ti ne ka vuþ tu. Pa di þah, çey rek as ra yak la - þan bu sü re ye bir çok ic ra a tý sýð dýr dý ve ge ri de ka lý cý pek çok hiz met e se ri bý rak tý. Tan zi mat'ýn i lâ ný i le baþ la yan, Mý sýr ve Bo ðaz lar me se le si nin hal li i le de vam e den 22 yýl lýk Sul - tan Ab dül me cid dev ri nin hay rat, se ya hat, ha di sât ve ic ra a tý na da ir ge liþ me le rin dö kü mü nü ký - sa ca ve a na hat la rýy la su na rak, ya kýn ta ri hi mi zin say fa la rý ný çe - vir me ye de vam e de lim. Se ya hat ler ðu, fuh þun a çýk ça iþ len di ði, iç ki nin su gi bi tü ke til di ði, her tür lü ku ma rýn, fa i zin, ça lýp-çýrp ma nýn hoþ gö rül dü ðü ce ha let as rýn dan Asr-ý Sa a det de ni len o muh te þem mut lu luk ça ðý na ge çiþ yap mak is te mez mi si niz? Hz. Ceb ra il (as) e liy le, Hz. Mu ham med in (asm) kal bi ne, gön lü ne, zih ni ne in di ri len nur dan mu ci ze le re þahit ol mak is te mez mi si niz? Gö nül le rin E fen di si nin (asm) mu 'ci ze le ri nin ak set ti ði sa ha be le rin te cel lî le ri ne maz har ol mak is ter se niz e ðer... Ve eþ ref-i mah lû kat ol ma sýr rý na u la þan sa ha be le re ar ka daþ; tek dü þün ce, tek ga ye le ri, Hâ lýk-ý Kâ i nat ýn mar ziy ya tý ne dir; ye ni bir va hiy, ye ni bir e mir gel miþ mi? ha ki ka ti ni göz lem le yen le re sýr daþ ol mak is ter se niz þa yet Ba kýþ la rý ný zý ve ku lak la rý ný zý, kâ i na týn ya ra týl ma sý nýn mü seb bi bi o lan Re sû lul lah ýn (asm) fem-i mü ba re ði ne dik mek ar zu sun da i se niz sa ha be le re o dak la nýn. Ha yat la rý ný Hak ve ha ki ka ta vak fe den le re dost ol mak, can la rý ný ve mal la rý ný doð ru luk uð ru na fe da e den le re fe da ol mak ve siz de Re sû lul lah ý (asm) ne fis le ri niz den, an ne-ba ba la rý nýz dan, ço luk-ço cu ðu nuz dan da ha de ðer li say mak is ter se niz Doð ru dan Pey gam ber lik gü ne þi nin yan sý ma la rý na maz har o lan la rýn fey zi ne maz har, Re sû lul lah ý (asm) gö ren göz le ri gör mek is ter se niz, Pey gam ber ler den son ra Al lah a en ya kýn in san la ra ha lil ol mak is ter se niz, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ter bi ye süz ge cin den geç mek is ter se niz, Kur ân ah lâ kýy la þe kil len mek is ter se niz, sa ha be ler gi bi ru hî, kal bî de ði þi mi, ge li þi mi ya ka la mak is ter se niz... e ni As ya nýn he di ye o la rak ver di ði Ha ya tüs-sa ha be ye sa hip ol ma lý sý nýz. Siyasette tuhaf üslûp kaymalarý re ce dik kat çe ki ci gö rü nü yor. Bir baþ ka i fa dey le, çiz gi si ve mis yo nu az çok bi li nen ik ti dar ve mu ha le fet par ti le rin de, bu gü ne ka dar a lý þý la ge len tarz la rýn dan hay li fark lý bir "üs lûp kay ma sý" göz lem le ni yor. Þöy le ki: Ýk ti dar da ki Ak Par ti söz cü le ri nin U lu de re Fâ ci a sýy la il gi li üs lûp ve be yan la rý, me se lâ Der sim Fâ ci a sýy la, ya hut Muð la lý Pa þa ci na ye tiy le il gi li vâ ki üs lûp la rýy la hiç mi, hiç ör tüþ mü yor, bað daþ mý yor. Oy sa, bu son va him ha di se nin, vak tiy le Alp do ðan Pa þa nýn Der sim'de ser gi le di ði vah þet le (1937) ve Muð la lý Pa þa nýn Ý ran sý ný rýn da ir ti kâp et ti ði ci na yet le (1943) bü yük ben zer lik ar zet ti ði gö rü lü yor. Dev let e liy le geç miþ te mil le te kar þý ya pý lan ha ta la rý, ya hut ci na yet le ri yer den ye re vu ran, bun la rý "in san lýk dý þý" i lân e den ik ti dar söz cü le ri, ne hik met se bu gün ben zer ma hi yet te ki bir fa ci a yý "res mî i de o lo ji"yi çað rýþ tý ran bir baþ ka na zar la gör me ye ve bir baþ ka üs lûp la de ðer len dir me ye mey let miþ du rum da gö rü nü yor. * * * Ö te yan dan, bir bi riy le pa ra lel lik arz e den CHP i le BDP'nin üs lû bun da da tu haf mý tu haf bir kay ma ha li göz lem le ni yor. Der sim Fâ ci a sý ný baþ tan sav ma bir üs lûp la ge çiþ ti ren CHP, U lu de re Fâ ci a sý kar - 22 yýllýk hadisât ve icraatýn dökümü Sul tan Ab dül me cid, be ra be - rin de ki dev let er kâ nýy la bir lik te Mar ma ra ve E ge Böl ge le ri ni i çi - ne a lan bir yurt se ya ha tin de bu lun du. "E ser i Ce dit" i sim li va pur la 25 Ha zi ran 1844'te baþ la yan ve top lam 17 gün sü ren bu se ya - ha týn gü zer gâ hý þöy le dir: Ýz mit (Çu ha Fab ri ka sý), Mu dan ya, Bur sa, Ge li bo lu, Ça nak ka le, Mi - dil li ve di ðer ba zý E ge a da la rý. Pa di þah ve be ra be rin de ki he - yet, bu mer kez le rin ka le le rin tah ki ma tý ný, mü him ma tý ný, as - ker i le a hâ li nin u mu mî va zi ye ti ni tet kik ve tef tiþ i le hal kýn þi kâ ye - ti ni din le me fýr sa tý ný bul du. * * * Sul tan Ab dül me cid'in ta ri he ge çen bir baþ ka se ya ha ti de 29 Ni san 1846'da baþ la yan "Var na se ya ha ti"dir. Tu na ký yý la rý ve Si lis tre ü ze - rin den Var na'ya (Bu gün Bul ga - ris tan'a bað lý i kin ci bü yük li man þeh ri) gi di þin ka ra yo luy la, dö - nü þün i se de niz yo luy la ger çek - leþ ti ril di ði bu se ya ha tin a sýl mak sa dý, Tan zi mat'ýn i lâ nýy la baþ la yan ye ni lik ve ýs lâ hat ça - lýþ ma la rý nýn tet ki ki i le bun la rýn a hâ li ü ze rin de ki te si ri ni ya kî nen gör mek ti. Bu "Se ya hat i Hü mâ yun"a da - ir, bi lâ ha re bir ri sâ le neþ re dil di. Si ya sî ve as ke rî ge liþ me ler Sul tan Ab dül me cid dev rin de ya þa nan si ya sî, as ke rî ve dip - lo ma tik sa ha da ki ge liþ me le rin a ðýr lýk kýs mý ný, Rus ya i le ya þa - nan sa vaþ lar ve bu nun la bað - lan tý lý di ðer ba zý sý kýn tý lar teþ - kil e di yor. Rus ya i le Os man lý Dev le ti, 1849 se ne sin de "Mem le ke teyn" di ye ta bir e di len Ef lâk ve Boð - TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan dan me se le sin den do la yý kar þý kar þý ya gel di. A vus tur ya'da Ma car lar, Rus - ya'da i se Leh ler'in ba ðým sýz lýk yö nün de ki te þeb büs le ri, çok þid det li po li ti ka lar la bas tý rýl dý. Mil li yet çi Leh ve Ma car li der le ri Os man lý hü kû me ti ne sý ðý nýn ca, bil has sa Rus ya i le bü yük ger - gin lik ya þan dý. Fran sa ve Ýn gil - te re'nin des te ði ni ka za nan Os - man lý, nis be ten a van taj lý bir ko nu ma yük sel di. Rus ya, bu du rum da bir an laþ - ma ze mi ni a ra dý. An laþ ma ya va ra bil mek i çin, iþ gal e di len top rak lar dan or du la rýn ge ri çe - kil me si ge re ki yor du. Öy le de ya pýl dý. Ý ki ül ke a ra sýn da 1 Ma - yýs 1849'da im za la nan Bal ta li - ma ný Ant laþ ma sý ge re ðin ce, Ef - lak ve Boð dan'da ge çi ci de ol sa bir sü kû net ha li sað lan dý. * * * Ne var ki, böl ge de ki sü kû net ha li u zun sür me di. Prut neh ri ni ge çen Rus or du su, 3 Tem muz 1853'te Ef lak ve Boð dan a gir di. Bu du rum, Rus ya i le sað la - nan mu ta ba ka týn bo zul ma sý an la mý na ge li yor du. O la ða nüs - tü top la nan Os man lý dev let mec li si, Rus ya i le sa vaþ ka ra rý al dý. Bu ka rar, 4 E kim 1853 gü - nü i lân e dil di. Rus ya'ya ve ri len ül tim ato - þý sýn da bir den bi re þa hin þah ke si li ver di. MHP ce na hýn da þa þýr tan bir du rum söz ko nu su de ðil. An cak, BDP ka na dý nýn tu tu mu, Mec lis'te ki di ðer par ti ler a ra sýn da en dik kat çe ki ci bir þek le bü rün dü. Bu ke sim den söz cü le rin ka ba da yý ca ta výr la rý, ze hir zem be rek a çýk la ma la rý, doð ru su hay li dü þün dü rü cü gel di. BDP'li le rin, yir mi beþ yýl dýr PKK ta ra fýn dan kat le di len ko ru cu la ra, ka çak çý la ra bu gü ne ka dar sa hip çýk týk la rý na, on la rýn ha yat hak ký ný sa vun duk la rý na þa hit ol muþ de ði liz. Þim di, ne hik met se bir denbi re a ðýz ve ta výr de ðiþ ti re rek, "e ze li ha sým la rý" ko ru cu la rýn ha mi si ke si li ver di ler. a kî nen bi li yo ruz ki, BDP'li le rin mi li ta rist ke si mi, ko ru cu la ra yö ne lik o la rak son yir mi beþ yýl da en az yir mi beþ kez "U lu de re kat li â mý" me sa be sin de ki va him ci na yet le re im za at tý lar. A ma, þim di ki ta výr la rý na ba kar sa nýz, san ki o ci na yet ler le hiç bir il gi le ri yok muþ gi bi son de re ce tu haf bir dav ra nýþ ser gi le dik le ri ni gö rü yor su nuz. Di le riz, bun dan böy le mâ sum la rýn kat le dil me si ne hiç rý za gös ter mez ve bu "in san cýl" tu tum la rý ný ke sin ti siz þe kil de de vam et ti rir ler. Sultan Abdülmecid mun da kar þý lýk sýz kal ma sý ü - ze ri ne, fi i lî yir mi gün son ra ka - çý nýl maz ol du. Os man lý or du su, ilk o la rak Tu na ü ze rin de bu lu nan Ka la - fat ý iþ gal i le i ler le me ye de vam et ti. Bu es na da, Ýn gi liz ve Fran sýz do nan ma la rý da ön ce Ýs tan bul a gel di, ar dýn dan Ka ra de niz'e a - çýl dý. (3 O cak 1854) Böy le lik le, Rus ya'ya kar þý üç - lü it ti fak sað lan mýþ ol du. Ýn gil te re ve Fran sa'nýn da Rus ya ya sa vaþ i lân et me si nin ar dýn dan, Os man lý hü kü me ti Ký rým ü ze ri ne se fer yap ma ya ka rar ver di. (21 Tem muz 1854) 6 A ðus tos'ta Bük reþ e gi ren Os man lý ve müt te fik or du la rý 13 Ey lül'de Ký rým a çýk tý. a rýn: üz se ne de vam e den a ðýr borç yü kü: Dü yûn u U mu mi ye (0 505) Se nin be kân i çin e be dî Cen net ye ter! Mer ve Ha ným: Mes ne vî-i Nû ri ye de 206. say fa da ge çen þu cüm le yi i zah e der mi si niz: Sen ba zý ve cih ler den fe na ya git ti ðin za man Hâ lýk-ý Rah man-ý Ra him in il min de, meþ hu dun da, ma lû mun da bâ kî kal mak lý ðýn se nin be kan i çin kâ fî dir. 1 Ýn san fa ni dir. Dün ya he men her ba ký mýn dan in sa ný yi yip sön dür me ye ha zýr bir po tan si ye le sa hip tir. Ü ze rin de ki fe na dam ga sý in sa ný dur ma dan hýr pa la mak ta dýr. Ýn san a ciz dir, yal nýz dýr, kim se siz dir. Oy sa Al lah a Ý man gi bi bir güç kay na ðý, kuv vet a ðý ve kud ret ba ðý in sa nýn ya ný ba þýn da ha zýr dur mak ta dýr. Ýn san el ver di ðin de e lin den tu ta cak, gö nül ver di ðin de gön lü nü son suz þe kil de kav ra ya cak bu i man ay dýn lý ðý ken di si ne þah da ma rýn dan da ha ya kýn dýr. Ýn san tek bir yö ne liþ le, tek bir ni yet le, tek bir ha lis te vec cüh le, ka týk sýz bir sa mi mi yet le bu de vâ sâ nu ra ka vu þa bi lir ve ar týk fe na rüz gâr la rý nýn can ya ký cý dar be si ne ma ruz kal mak tan kur tu la bi lir. Ak si tak dir de, ge le ce ðin yok luk, ö lüm ve ay rý lýk taþ la rýy la ö rü lü yol la rý, in sa ný her gün yýk mak ta, her gün sol dur mak ta, her gün bi tir mek te, her gün öl me den öl dür mek te dir. Var lýk tan kop ma dü þün ce si da ya nýl maz bir ke der ha lin de in sa noð lu nun her gün gö zü nü ka rart mak ta, her gün yü re ði ni yak mak ta dýr. Oy sa in san i man da ne yük sek var lýk ol du ðu nu, Al lah a yö ne liþ te ne son suz ha yat müj de si giz len di ði ni, Al lah ýn rý za sýn da ne e ri þil mez sa a det bu lun du ðu nu bir bil se, bir bil se, bir bil se... Hiç i ma na kar þý öy le ka yýt sýz ka la bi lir mi? Hiç Al lah a kar þý böy le du yar sýz dav ra na bi lir mi? Hiç Al lah ýn e mir le ri ne kar þý böy le u mur sa maz o la bi lir mi? Hiç Al lah ýn rah me ti ne kar þý böy le il gi siz bu lu na bi lir mi? Öy le ki ö lüm le in san fe na ya, yok ol ma ya, mah vol ma ya, çü rü me ye, e ri me ye, bo zul ma ya, da ðýl ma ya git mi yor. Ö lüm hiç bir þe kil de da ðýl mak ve bo zul mak de ðil dir. Ö lüm in sa ný sa de ce dün ya dan ko pa rý yor; ha yat tan de ðil, genç lik ten de ðil, sa a det ten de ðil, rah met ten de ðil! Ýn san i çin dün ya dan ay rýl mak ne den yok ol mak ol sun? U nut ma ma lý dýr ki in san ci sim i ti ba riy le her se ne de ðiþ mek te, her se ne baþ ka laþ mak ta, her se ne vü cu du nun ya pý ta þý o lan hüc re le ri ni bir yan dan a tar ken, di ðer yan dan ta ze le mek te dir. Bu bir yok o luþ sü re ci de ðil, bir ye ni len mek ve ta ze len mek sü re ci dir. a ra tý lýþ fa a li ye ti nin de vam e di þi dir. Kud re tin in sa ný il mek il mek iþ le me si ve ye ni ha yat la ra maz har kýl ma sý dýr. Bir gün ge lip vü cut el bi se si bir denbi re ru hu muz dan bo þa nýr sa ve ya ru hu muz bir et ve ke mik ka fes ten i ba ret o lan ci sim yu va sýn dan çý kar gi der se, ya ni ö lüm de di ði miz þey ba þý mý za ge lir se biz yok mu o la ca ðýz? Fe na mý bu la ca ðýz? Cis mi mi zin çü rü yüp da ðýl ma sý bi zim de da ðýl ma mýz, çü rü me miz ve ha ya tý terk et me miz de mek mi o la cak? ok sa ha yat ye ni bir tarz ve ye ni bir bi çim de de vam mý e de cek? Ýþ te Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri bu so ru la ra ce vap ve ri yor. Be dî üz za man me â len di yor ki: Sen ba zý yön ler den fe na ya git ti ðin za man, Hâ lýk-ý Rah man-ý Ra hîm in il min de, yük sek na za rýn da, bil gi sin de yok o lu yor de ðil sin, fe na bu lu yor de ðil sin. Al lah ýn il min de ve yük sek na za rýn da var ol man; bu na i man et men ve bu nu i man ci he tiy le his set men, sa na var lýk ve be ka o la rak ye ter. Ni te kim se nin i çin ko ca Cen ne ti ha zýr la yan O ndan baþ ka sý de ðil dir! Se ni ya ra tan ve se ni ta ný yan Al lah, se nin da mak ta dý na, zevk an la yý þý na ve hu zur ik li mi ne uy gun þe kil de ve se nin i çin e be dî Cen ne ti ha zýr la mýþ týr! Se nin be kan i çin e be dî Cen net ye ter! Ni te kim Hâ lýk-ý Rah man-ý Ra hîm e ze lî i lim, e ze lî gö rüþ, son suz bil gi, son suz rah met, son suz rýfk u þef kat sa hi bi dir. Bun dan dýr ki, in san i çin, bü tün hüc re le rin de e be di ye ti ve be ka yý ba rýn dý ran Cen ne ti ha zýr la mýþ týr. Dip not: 1- Mes ne vî-i Nû ri ye, s. 206.

6 RÖ POR TAJ 6 TAK DÝM BU rö por taj i çin Ýs tan bul un di - ðer u cu na git mem ge rek ti. Ad - re si bu lup ka pý yý çal dý ðým da kar - þým da mü te bes sim si ma sýy la Hoþ gel din ký zým di yen a sýr lýk bir çý nar du ru yor du. Ben bu i fa - de yi hep sev mi þim dir. Bu ses le - niþ tar zý ba na gö re Ýs lâ mi yet ve bu mil le tin ter bi ye si nin bir bi le - þi mi gi bi gel miþ tir. Bu mil le tin ko ca man bir a i le ol du ðu nu his - set ti ren bir i fa de dir. Ý çe ri bu yur e dil di ðim de muhterem ah ya Al kýn ýn e þi Fat ma Al kýn Ha ný - me fen di nin ik ram la rýy la soh be - ti mi ze baþ la dýk. Ho ca mýn soh - bet sý ra sýn da ki ha li, an la týþ tar zý, i fa de le ri ken di ne hay ran bý ra kýp din le ten cins ten di. O ko nu þur ken tam bir i lim a - da mýy la kar þý kar þý ya ol du ðu nu - zu his se di yor su nuz. Ko nuþ ma - mý zýn bir ye rin de Emek li ol muþ - su nuz ho cam de di ðim de ba na "Ý lim in sa ný e mek li o la mý yor ký - zým. He le de bi zim ya þý mý za ge - lin ce da ha bir fa al ol mak ge re ki - yor. aþ i ler le dik çe i lim bi ri ki yor. Bu nu ak tar mak ta ü ze ri mi ze dü - þen bü yük bir va zi fe dir. Res men e mek li ol sak da i lim tah si li ne ve ta le be ye tiþ tir me ye öm rü mü - zün so nu na ka dar de vam e de - ce ðim in þa al lah" de di. Öm rü nü il me ve ta le be ye tiþ tir me ye, in - sa na hiz me te a da mýþ bu gü zel in san larla bir a ra da ol mak çok gü zel bir duy guy du. Bu gü zel in san la rýn ev le ri ne gir di ðim ilk an da dik ka ti mi çe - ken baþ ka bir hu sus da ha var - dý. E vin gi ri þin de pa ket len miþ hal de du ran uy ku set le ri nin hik me ti ne dir? de di ðim de, ce - va bý ný Fat ma Ha ným ver di: "So ma li den ge len ço cuk la rýn uy ku se ti ve bat ta ni ye ye ih ti - yaç la rý var mýþ." Bu yar dým ku rum la rýy la sü rek li ir - ti bat ha lin de o lan Fat ma Ha ným yýl lar dýr bu fa a li yet le rin i çin dey miþ. ar dý ma ih ti ya cý o lan bi ri le ri var sa ve ben de bu hay ra ve si le o lur sam ne mut lu ba na ký zým di yen Fat - ma Ha ný ma ve e þi ah ya Al kýn Be ye Al lah u zun ve ha yýr lý ö mür ler ver sin di ye du â e di yo rum. SA HA BE SEV GÝSÝ NÝ A MAK BÜ ÜK BÝR HÝZ MET TÝR EBRU OLUR Sa ha be nin ký sa bir ta ný mýy la be ra ber, sa ha be ken di a ra la rýn da de re ce le re ay rý lýr mý? Sa ha be-i Ki ram Ýs lâm li te ra tü rün de lü gat ma na sý ar ka daþ lýk de mek tir. Fa kat Re su lü Kib ri ya E fen di mi zi (asm) Müs lü man o la rak gör müþ ve Müs lü man o la rak öl müþ o lan kim se ler dir. Me se lâ E fen di miz (asm) za ma nýn da ya þa yýp o nu gö ren müþ rik ler var dý. On la ra sa ha be den mez di, çün kü Müs lü man de ðil ler dir. Ve ya hut E fen di mi zi (asm) gör müþ Müs lü man ol muþ, son ra dan Ýs lâm dan çýk mýþ kim se le re de sa ha be den mez. Bun lar i ki kýs ma ay rý lýr bir kýs mý na "mu ha cir" de riz bir kýs mý na da "en sar" de nir. 622 de E fen di miz (asm) Mek ke den Me di ne ye hic ret e den sa ha be ye "mu ha ci run" den di. On la ra her tür lü yar dý mý ya pan sa ha be ye de "en sar" den di. Sa ha be le re ken di a ra la rýn da u le ma ta ra fýn dan 12 tak si mat ya pýl mýþ týr. Hep si ay ný de re ce de mü ta lâ a e dil me miþ tir. Bun la rýn Be dir Mu ha be re sin de sa va þan "sa ha be-i gü zin" de di ði miz bi rin ci ta ba ka yý o luþ tu ran sa ha be ler dir. On la rýn da en ön de ge len le ri. "A þe re-i mü beþ þe re" de di ði miz da ha dün ya day ken cen net le müj de le nen ki þi ler dir. Bun la rýn ba þýn da "hu le fa-i ra þi din" de di ði miz sa ha be ler ge lir. Bun la rýn ba þýy sa bü tün sa ha be nin en fa zi let li si de el bet te Hz. E bu Be kir dir. Sa ha be nin e hem mi ye ti, ö ne mi ney di? Saf Sû re sin de bir â yet te Ey i man e den ler Al lah ýn yar dým cý la rý o lun der. Bu kâ i na tý ya ra tan son suz kud re tin yar dý ma ih ti ya cý var mý dýr? El bet te yok tur fa kat, Kur'ân-ý Ke ri m'e ve Ýs lâm di ni ne hiz met et mek, hi da ye te ve si le ol mak o ka dar þe ref li bir va zi fe dir ki san ki bu kâ i na tý ya ra tan Rab bü l  lemi ne yar dým et miþ gi bi o lur. Sa ha be-i Ki ram bu þe re fin zir ve sin de o lan kim se ler dir. Bu yüz den E fen di miz (asm) sa ha be si ne son de re ce e hem mi yet ver miþ tir. "As ha bý mý se ven be ni sev miþ tir. As ha bý ma buðz e den ba na buðz et miþ gi bi dir" de miþ tir. "Be nim as ha bý mýn bir hur ma o la rak ver di ði sa da ka ya si zin dað lar ka dar ver di ði niz sa da ka lar ye ti þe mez" bu yur muþ tur. On la rýn Ýs lâm na za rýn da de ðe ri çok bü yük tür. Bir in san bil me di ði þe yi se ve - mez. Günümüz insaný sa ha be - yi bil mi yor, ta ný mý yor. Bu ki þi - le rin sev gi si an ne den ba ba dan duy du ðu þe kil de ör fî o lur. Þu - ur lu Müs lü man sa ha be-i ki ra - mý çok se ver ve bi linç li o la rak se ver. Bu bi linç li se ven ler a zýn - lýk ta dýr, fa kat gü nü müz de sa yý ar ta rak de vam e di yor in þal lah. E fen di mi zin (asm) sa ha be i le di ya lo ðu ve ar ka daþ lý ðý na sýl dý? Ýs lâm na mý na, Kur ân na mý na çok ö nem liy di. Ma ne vî yön den üm me ti i çin ba ba þef ka ti ta þý yan, hat ta faz la sýy la þef kat e den bir pey gam ber di. Sa ha be-i Ki ra ma çok ö nem ver di. Ýs lâm on lar la ya yýl dý. E fen di miz (asm) e ðer çok fark lý bir du rum yok sa, sa bah na ma zýn dan son ra Mes cid-i Ne be vi de sa ha be ler le o tu rup soh bet e der ler di. E fen di miz (asm) on lar i le soh be te çok e hem mi yet ve rir di. Mec li se ge lip gi den le re çok dik kat e der di. Ba kar dý, sa bah na ma zý na gel me yen bir sa ha be var mý? E ðer gel me yen var sa Bir sý kýn tý sý mý var, der di mi var? di ye rek a raþ tý rýr, on lar la il gi le nir ve sev gi gös te rir di. Bu nun se be biy se, Ce nâb-ý Hak on lar va sý ta sýy la Ýs lâmý yay dý ve hi da ye te ve si le on lar dý. Al lah on la ra de ðer ver di ði i çin E fen di miz de (asm) on la ra de ðer ve rir di. Vah ye on lar þa hit ol muþ lar. Kur'ân'ý ilk on lar din le ye rek ez ber le miþ ve yay mýþ lar dýr. Hi da ye te ve si le ol duk la rý i çin E fen di miz (asm) ta ra fýn dan çok se vil miþ ler dir. Gü nü müz in sa ný sa ha be ye ye te rin ce de ðer ve ö nem ve ri yor mu? Bu i ma nî bir b.akýþ me se le sidir. Sa ha be ye son de re ce ö nem ve ren ler var. Tah ki kî i ma na sa hip o lan lar sa ha be ye ge re ken ö ne mi ve rir ler. Sa ha be kim dir? Pey gam ber ne dir? a ra tý lý þýn ga ye si ne dir? Bu di nin ya pý lan ma sý yö nün de on la rýn oy na mýþ ol du ðu rol ne dir? Bu gi bi þey le ri bi len ler el bet te ki sa ha be ye ö nem ve de ðer ve rir ler. Ta biî za ma ný mý za a te iz min ve ma ter ya liz min ha kim ol du ðu i çin, Ýs lâmýn ha kim ol du ðu de vir ler de ki gi bi sa ha be sev gi si gü nü müz in sa nýn da yok tur. Bu nun se be bi ce ha let tir, gaf let tir. Bir in san bil me di ði þe yi se ve mez. Sa ha be yi bil mi yor, ta ný mý yor. Tah ki kî i man sa hi bi de ðil, he de fi ni ko ya ma mýþ. Bu ki þi le rin sev gi si an ne den ba ba dan duy du ðu þe - kil de ör fî o lur. Þu ur lu Müs lü man Sa ha be-i Ki ra mý çok se ver ve bi linç li o la rak se ver. Bu bi linç li se ven ler a zýn lýk ta dýr, fa kat gü nü müz de sa yý ar ta rak de vam e di yor in þal lah. Es ki den bi zim dev ri miz de çok da ha az dý. Þü kür ler ol sun genç ne sil de bu ço ðal mýþ du rum da dýr. Bu par lak bir is tik ba li ha ber ver mek te dir. Fe lâ ket ve he là ket as rý nýn in sa ný de di ði miz Be di üz za man Haz ret le ri di yor ki; Ü mitvar o lu nuz, þu in ký lâ bat i çin de en yük sek gür se da Ýs lâmýn se da sý o la cak týr di yor. Ha ki ka ten o lay lar o ra ya doð ru git ti ði mi zi gös te ri yor. Bü tün bu men fi þey le re rað men sa ha be ve pey gam ber sev gi siy le ye ti þen bir ne sil ço ða lý yor. Dik ka ti mi çe ken bir hu sus var. Es ki den sa ha be i sim le ri ya da pey gam ber i sim le ri da ha yay gýn dý top lu mu muz da. Þim di ler dey se bu nu gör mek pek müm kün de ðil. Siz ce bu nun se be bi ne dir? Ýn san lar da geç miþ de ðer le ri mi ze kar þý i man zaa fi ye ti i le a ler ji o luþ tu rul muþ du rum - ah ya Al kýn kim dir? 1945 Ri ze i li Ça ye li il çe si e ni ce Kö yü do ðum lu. Ýl ko ku lu ken di kö yün de bi tir di. Hýf zý ný Ýz mir de ta mam la dý. Sa kar ya Ý mam-ha - tip O ku lu nu bi tir di yý lýn da Ýs tan bul ük sek Ýs lâm Ens ti tü - sü nü (bu gün kü Mar ma ra Ü. Ý la - hi yat Fa kül te si) bi tir di. Üç yýl i - mam-ha tip lik yap týk tan son ra, 1970 yý lýn da Er zin can Ýl Müf tü - lü ðü ne, 1971 de de Muð la Ýl Müf tü lü ðü ne a tan dý. Bir a ra Pen dik Müf tü lü ðü de ya pan ah ya Al kýn, 1978 yý lýn da Ha - se ki Müf tü ve Va iz ler Ýh ti sas Kur su nu bi rin ci o la rak bi tir di. Ay ný yer de öð re tim ü ye si o la - rak gö rev al dý. E mek li ol duk - tan son ra da (þu an da Pen - dik te fa a li ye ti ni de vam et ti - ren) Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý - ðý na bað lý Ýs tan bul Ha se ki E ði - tim Mer ke zin de ders ver me yi sür dür dü. Bi ze Gö re Du rum ve Ger çek, Kur ân da Pey gam - ber ler ve Pey gam be ri miz, Ýs - lâm ve Te mel Bil gi ler gi bi ba zý ba sýl mýþ ki tap la rý var dýr. da. Es ki den ya pý lan her þey bi linç li ya pý lý yor du, þim di öy le de ðil. Ýn san la rýn ne yap týk la rý ný bi le rek ha re ket et me si ge re ki yor. De di ði niz gi bi ko nu lan i sim le ri bak tý ðý mýz da, meselâ es ki den "Be tül" di ye rek i sim ko nu yor du. O is min Hz. Fat ma va li de mi zin kün ye le rin den bi ri dir. Mo da ol du ðun da is min an la mý ný ve gü zel li ði ni bil me den ko yu yor lar. Bil se ler ki böy le, bel ki o nu da koy ma ya cak lar. Mâ nâ sý hoþ ol ma yan i sim le ri ko ya bi li yor lar. Bu ce ha let ten kay nak la nan bir du rum dur. Bi ze a it ol ma yan ba zý i sim le ri koy ma la rý i se sa ha beye düþ man lý ðýn dan de ðil dir. Ce ha let ten kay nak la nan þey ler bun lar. E ðer an la týl sa, on lar da bi linç le nir u mu dun da yým. Sa ha be i sim le ri ni ter cih e de lim. On la rý i sim le riy le de a ra mýz da yad et miþ o la lým. Türk ler Ýs lâma gir me den ev vel þa man i sim le ri kul la ný lý yor du. Ýs lâm di ni ne gir dik ten son ray sa Ýs lâm sev gi sin den do la yý bu i sim ler ko nu lu yor. Te me lin de sa ha be, Ýs lâm, Pey gam ber ve Kur ân sev gi si var dýr. Ý þin e sa sý bu dur. Bu sev gi art týk ça bu gi bi gü zel þey ler tek rar top lu mu mu za yer le þir u mu dun da yýz. Ben bi li yo rum ki; e ni As ya çiz gi si ta viz siz dir. Çok ha yýr lý bir hiz met o la ca ðý ka naatindeyim. Ga ze te mi zin "Ha yatü's Sa ha be" ad lý e se ri o ku yu cu la rý na ve re ce ðin den bah set miþ tik. Bu hiz met hak kýn da ne dü þü nü yor su nuz? Bu nun çok i yi bir hiz met ol du ðun da þüp he yok tur. Sa ha be sev gi si ni yay mak, ta ný ma yan bil me yen ne sil le re böy le ya yýn or gan la rý ve si le siy le bu ki tap la rý da ðý ta rak sa ha be sev gi si ni art týr mak, i ma na Ýs lâma hiz met tir. Biz sa ha be yi ni çin se ve riz? Ýs lâma hiz met et tik le ri ve E fen di mi zin (asm) ar ka da þý o lup vah ye þa hit ol duk la rý i çin çok se ve riz. Ga ze te ni zin böy le bir hiz met yap ma sý de mek sa ha be sev gi si ni ye ni ne sil le re a þý la mak ba ký mýn dan çok bü yük bir hiz met tir. Pa kis tan ve Hint u le ma sý si yer ve sa ha be ha ya tý ü ze rin de Ýs lâm â le min de ön de dir ler. Ve bu ko nu da çok bü yük e ser le ri var dýr. Bu e ser de çok de ðer li bir e ser dir. Çok ha yýr lý bir hiz met o la ca ðý ka naatindeyim. Bu u ður da kim hiz met e de cek se bu kar deþ le ri mi ze duâ e de rim. Be di üz za man di yor ki Rý za-i Ý lâ hî kes ret-i et ba i le de ðil dir. Ýh lâs i le dir. Ben bi li yo rum ki; e ni As ya çiz gi si ta viz siz dir. Meh met Kut lu lar Be yi bun dan do la yý çok se ve rim. Bað lý bu lun du ðu muz de ðer ler den ta viz ver me den hiz me ti gö tür me gay re tin de ler. Bu ga ze te u zun yýl lar dýr hiz met ver me ye gay ret e di yor. Be di üz za ma n'ýn de di ði gi bi Bir þe yin ha se na tý sey yi a týn dan faz lay sa o hür me te lâ yýk týr. Ga ze te ni zin ver di ði hiz me tin ha se na tý sey yi a týn dan dað lar ka dar faz la dýr. Sa id Nur sî Haz ret le ri nin de di ði gi bi Ýh lâs o na der ler ki kim den ve ner den ge lir se gel sin ta raf tar çýk mak týr ger çe ðiy le yo la çý ka rak biz bü tün or tam la rý mýz da Ýs lâma kim hiz met e der se et sin, du â mý za ka tý yo ruz. Al lah her bi ri mi zi mu vaf fak ey le sin in þal lah.

7 DÜN A 7 Mý sýr Baþ sav cý lý ðýnda de lil top la ma sý kýn tý sý argýlanmasý devam eden Mýsýr eski Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek, mahkemeye tedavi gördüðü Uluslararasý Týp Merkezi'nden sedye üzerinde helikoterle getirildi. Mübarek ve oðullarý Cemal ve Ala ile eski Ýçiþleri Bakaný Habib El Adli, halk ayaklanmasý sýrasýnda güvenlik kuvvetlerine göstericilerin üzerine ateþ açýlmasý talimatý vererek ölümlere sebebiyet olmak iddiasý ile yargýlanýyor. HA NÝ E: TÜRK HAL KI, FÝLÝS TÝN ÝÇÝN TEK VÜ CUT GAZZE ÞERÝDÝ BAÞBAKANI ÝSMAÝL HANÝE, ''BÜTÜN ZÝARETLERÝMÝZDE FARKLI SÝASÎ GÖRÜÞLERE SAHÝP OLUNMASINA RAÐMEN BÜTÜN TÜRK HALKININ FÝLÝSTÝN KONUSUNDA TEK VÜCUT OLDUÐUNU GÖRDÜK'' DEDÝ. MI SIR IN halk a yak lan ma sý so nu cun da is ti fa et - mek zo run da ka lan es ki Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek, o ðul la rý Ce mal ve A la i le es ki Ý çiþ le ri Ba ka ný Ha bib El Ad li nin, halk a yak lan ma sý sý ra - sýn da gü ven lik kuv vet le ri ne gös te ri ci le re a teþ a - çýl ma sý ta li ma tý ver dik le ri id di a sý i le yar gý lan ma - la rý na de vam e dil di. Mah ke me ye, Mü ba rek ön - ce ki du ruþ ma lar da da ol du ðu gi bi te da vi gör dü ðü U lus la ra ra sý Týp Mer ke zi nden he li kop ter i le o - ðul la rý Ce mal ve A la i le es ki Ý çiþ le ri Ba ka ný Ha bib El Ad li i se tu tuk lu bu lun duk la rý To ra Ce za e - vi nden tu tuk lu a ra cý i le ge ti ril di. Du ruþ ma da Mý - sýr Baþ sav cý lý ðý nýn Mü ba rek, o ðul la rý ve Ad li hak kýn da ha zýr la dý ðý id di a na me nin o kun ma sý na de vam e dil di. Ýd di a na me yi baþ sav cý lýk a dý na o ku - yan Ha kim Mus ta fa Sü ley man, Ý çiþ le ri ba kan lý ðý - nýn de lil le rin top lan ma sý ko nu sun da Mý sýr Baþ - sav cý lý ðý na yar dým cý ol ma dý ðý ný kay det ti.sü ley - man, ba kan lý ðýn sav cý lar ta ra fýn dan ya pý lan de lil top la ma ta le bi ni ka bul et me di ði ni id di a et ti. Sa - nýk lar a ley hin de mi ni mum de lil i le ye tin mek zo - run da kal dýk la rý ný di le ge ti ren Sü ley man, halk a - yak lan ma sý sý ra sýn da çe ki len ve çe þit li med ya ku - ru luþ la rýn dan der le nen gö rün tü le ri, mah ke me he ye ti ne iz let tir di ve o la yýn de lil le ri o la rak sun du. Sü ley man ay rý ca, gös te ri ci le rin ger çek mer miy le öl dü rül dük le ri ne da ir çe þit li has ta ne ler den el de e dil miþ ad lî týp ra por la rý nýn da mah ke me ye su - nu lan de lil ler a ra sýn da ol du ðu nu bil dir di. Sü ley man, gös te ri ci le rin öl dü rül me siy le il gi li el - le rin de doð ru dan de lil bu lun ma dý ðý ný a çýk la ya rak, O lay lar sý ra sýn da gös te ri ci le ri öl dü ren ler po lis me - mur la rý. Si vil le ri öl dü ren po lis le re u laþ mak im kân - sýz. Bu dâ vâ da tu tuk la nan kim se ler öl dür me ta li - ma tý ver mek ve yar dým cý ol mak suç la ma sý i le yar - gý la ný yor lar. Mü ba rek ve Ad li nin bil gi si ol ma dan gös te ri ci le rin öl dü rül me si im kân sýz de di. Mý sýr ý 30 yýl yö ne ten Hüs nü Mü ba rek, ül ke de 25 O cak 2011 de baþ la yan bir halk a yak lan ma sý i le yet ki le ri - ni or du ya dev re de rek is ti fa et miþ ti. Ka hi re / a a Havaalaný Devlet Konukevi'nde Türkiye ziyaretini deðerlendiren Ýsmail Haniye, Türk halkýnýn Filistin konusunda tek vücut olduðunu söyledi. GAZ ZE DE KÝ Fi lis tin Hü kü me ti nin Baþ ba ka - ný Ýs ma il Ha ni ye, Tür ki ye de ki te mas la rý na i - liþ kin Bütün zi ya ret le ri miz de fark lý si ya sî gö rüþ le re sa hip o lun ma sý na rað men bütün Türk hal ký nýn Fi lis tin ko nu sun da tek vü cut ol du ðu nu, çok güç lü duy gu lar bes le di ði ni gör dük ve stra te jik bir plan çer çe ve sin de Fi - lis tin dâ vâ sý na ba kýl dý ðý ný gör dük de di. Ha ni ye, Tu nus a ha re ke tin den ön ce A - ta türk Ha va li ma ný Dev let Ko nu ke vi nde yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye de ba þa rý lý bir zi ya ret ger çek leþ tir di ði ni be lir te rek, þun la - rý kay det ti: Tüm Türk hal ký, ge rek Baþ ba - kan Re cep Tay yip Er do ðan, ge rek si ya si par ti, ge rek se si vil top lum ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le ri tek bir vü cut o la rak Fi lis tin da va sý na, am bar go la ra kar þý güç lü bir du - ruþ ser gi li yor. Bun dan do la yý tüm Türk hal ký na baþ ta baþ ba kan ol mak ü ze re si ya sî par ti le re, si vil top lum ku ru lu þu tem sil ci le - ri ne te þek kür le ri mi su nu yo rum. Çok ba þa - rý lý bir zi ya ret ol du. i ne Ma vi Mar ma - ra da þe hit o lan la rýn a i le le ri ni zi ya ret et tik. Tüm zi ya ret le ri miz de fark lý si ya sî gö rüþ le - re sa hip o lun ma sý na rað men tüm Türk hal ký nýn Fi lis tin ko nu sun da tek vü cut ol - du ðu nu, çok güç lü duy gu lar bes le di ði ni gör dük ve stra te jik bir plan çer çe ve sin de Fi lis tin da va sý na ba kýl dý ðý ný gör dük. Ha ni ye, BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ i le yap tý ðý gö rüþ me ko nu sun da ba - sý na yan sý yan söz le ri ne i liþ kin o la rak da þöy - le ko nuþ tu: Biz Tür ki ye nin i çiþ le ri ne hiç bir þe kil de ka rýþ mý yo ruz. Bi zim bü tün gö rüþ me - le ri miz Fi lis tin, Gaz ze ko nu sun da uz la þý ve Ku düs ün kar þý kar þý ya ol du ðu teh li ke ler ko - nu sun day dý. Hiç bir þe kil de Tür ki ye nin iç le - ri ne mü da ha le e de cek u zak tan ya kýn dan bir gö rüþ me miz söz ko nu su ol ma dý. Türk hal ký - nýn ta ma mýn da Fi lis tin e yö ne lik ay ný duy - gu lar ol du ðu nu gör dük. Ke sin lik le Di yar ba - kýr ve ya bu ko nu da Se la hat tin Bey le bir gö - rüþ me miz ol ma dý. Za ten ken di si de bu gün böy le bir þe yin, böy le bir ko nu nun gün de me gel di ði ni ya lan la dý. Ýs tan bul / a a HA ÞÝ MÝ, KER KÜK TE AR GILAN MA A CAK I rak Cum hur baþ ka ný ar dým cý sý Ta rýk Ha þi mi I RAK ük sek ar gý söz cü sü Ta rýk Bay rak tar, I rak Cum hur baþ - ka ný yar dým cý sý Ta rýk Ha þi mi Ker kük te yar gý lan ma ya cak, yar - gý la nýr sa Bað dat ta yar gý la na cak de di. Söz cü Bay rak tar, ba sý na yap tý ðý a çýk la ma da, cum hur baþ ka ný nýn Sün nî yar dým cý sý Ta rýk Ha þi mi nin Ku zey I rak ta yar gý la na ca ðý ha ber le ri nin a sýl sýz ol du - ðu nu ve e ðer yar gý la nýr sa baþþehir Bað dat ta yar gý la na ca ðý ný söy le di. Ha þi mi nin, baþ þehirde 9 yar gýç ta ra fýn dan yar gý lan ma - sý nýn plan lan dý ðý ný be lir ten Bay rak tar, yar gý nýn ne zih ve þef faf ol ma sý i çin za ma na ih ti yaç la rý nýn ol du ðu nu kay det ti. Er bil / a a TAZÝE Muhterem kardeþlerimiz Ahmed Aydýn ile Ali Aydýn'ýn muhterem babasý Ömer Aydýn'ýn ayrýca muhterem kardeþimiz Hüseyin Görmenoðlu'nun kayýnpederi Mehmet Ali Göksel'in vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhumlara Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Torbalý eni Asya Okuyucularý TAZÝE Muhterem kardeþimiz Celâleddin Çelebi'nin babasý; Mustafa Çelebi'nin müessif bir kaza sonucu vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Alla'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Baþakþehir eni Asya Okuyucularý TAZÝE Muhterem kardeþimiz Celâleddin Çelebi'nin babasý; Mustafa Çelebi'nin müessif bir kaza sonucu vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Alla'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Sarýyer eni Asya Okuyucularý TAZÝE Muhterem kardeþimiz Celâleddin Çelebi ile Sabiha ve Ýbrahim Çelebi'nin babasý; Mustafa Çelebi'nin müessif bir kaza sonucu vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. ORTA KARADENÝZ BÖLGE TOPLATISINA DÂVET Orta Karadeniz Bölgesi Toplantýsý ve ayýn Komisyonu Toplantýsý 8 Ocak 2012 Pazar Günü Saat: 09:00'da ÇORUM'da yapýlacaktýr. eni Asya Abone ve Daðýtým Koordinatörü Adem Azat da toplantýya katýlacaktýr. Bölge Meþveret Üyeleri ve Ýllerin ayýn Kurulu Temsilcileri dâvetlidir. Ýrtibat Adresi: Çöplü Mah. 4. Uç Sok. 4. Uç Çýkmazý, Uhuvvet Apt. No: 4 / ÇORUM Ýrtibat Telefon : (0537)

8 8 HABER Adalet, ca ni as ya.com.tr Cum hu ri ye tin yoksulluk a yý bý ol suz luk la bir lik te yok sul luk da Tür ki ye nin çö züm bek le yen prob lem le rin den bi ri. ol suz luk, ne ti ce i ti ba rýy la yok sul luk ve fa kir li ði de do ðu ru yor. Ýs raf e di len im kân lar, ge lir da ðý lý mý nýn â dil ol ma ma sý da yok sul lu ðun baþ ka bir se be bi. OD TÜ Þe hir ve Böl ge Plan la ma A na Bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. O ðuz I þýk i se baþ ka bir teh li ke yi ha týr lat mýþ: Tür ki ye de ki yok sul pro fi li, bo þan ma la rýn art ma sýy la de ðiþ ti. Bun dan son ra be kâr an ne ler yok sul lu ðun sim ge si hâ li ne ge le cek! Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun (TÜ ÝK) a çýk la dý ðý 2009 ve ri le ri ne gö re 12 mil yon yok su lu muz var mýþ. Bu ko nu da bil dik le ri miz ve bil me dik le ri mi zi ö zet le yen Prof. Dr. I þýk, þöy le de miþ: ok sul lu ðun ne le re bað lý ol du ðu nu çok ka ba ca bi li yo ruz, a ma bu yok sul lar kim ler? Han gi sü reç ler le yok sul ol du lar? ok sul luk ris ki kim ler i çin da ha faz la? Ýþ te bun lar bil me dik le ri miz. (...) Tür ki ye de bil di ði miz, a ma e li miz de net bir ve ri ol ma dý ðý i çin hak kýn da ko nu þa ma dý ðý mýz bir di ðer ko nu da böl ge sel yok sul luk. Böl ge ler a ra sýn da çok cid dî bir fark var ve bu far kýn ne ka dar ol du ðu be lir siz li ði ni ko ru yor. Çün kü TÜ - ÝK böl ge sel yok sul luk ra kam la rý ný ya yýn la mý yor. TÜ ÝK in 2009 ra kam la rý na gö re Ýs tan bul da 4 mil yon 922 TL den, Di yar ba kýr da i se 1700 TL den az ka za nan lar yok sul o la rak ni te len di ril miþ. ok sul ta ný mý bir böl ge den di ðe ri ne de ði þi yor. O la bi lir, a ma böy le si bir u çu rum ol ma ma lý. Bu yan lýþ. (Ko nu þan: Bur cu Bu lut, e ni Þa fak, 28 A ra lýk 2011) Söz le, marþ la i þi hal le de ce ði ni dü þü nen sis tem ký sa sü re de 15 mil yon genç ya rat mak tan bah set miþ, a ma ge li nen nok ta bu söz le ri doð ru la mý yor. Da ha ön ce de ba zý e ko no mi uz man la rý nýn i fa de et ti ði ü ze re Þýr nak i le Þiþ li a ra sýn da ki ge lir u çu ru mu git gi de da ha da a çýl mýþ. Mad dî o la rak bir a ra da tu tu la bil miþ, a ma e ko no mik o la rak ma a le sef... Þiþ li i le Þýr nak, sa de ce þ har fin de, al fa be de bir a ra ya ge le bil miþ. Þe hir ler ve böl ge ler a ra sýn da ki ge lir u çu ru mu nu da e leþ ti ren OD TÜ Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. O ðuz I þýk, Ýs tan bul yok su lu i le Di yar ba kýr yok su lu nun ka zan cý a ra sýn da 3 kat fark var. Tür ki ye de bir ül ke nin kal dý ra bi le ce ði nin çok ö te sin de bir ge lir fark lý lý ðý ol du ðu nu gös te ri yor bu. E sa sýn da bu cum hu ri ye tin a yý bý dýr! Çün kü e þit siz lik le ri cum hu ri yet gi de re me di. Gü ney do ðu, Do ðu ve Ýç A na do lu nun bel li böl ge le ri yok sul luk la sa va þý yor sa, bu son 30 yý lýn ü rü nü dür þek lin de ko nuþ muþ. Tür ki ye de bil me di ði miz bir di ðer ko nu da ço cuk yok sul lar dýr di yen uz ma ný mýz, bu nu da þöy le an lat mýþ: A raþ týr ma mýz da ço cuk la rý 15 yaþ al tý o la rak ta ným la dýk. Tür ki ye de ki her 4 ço cuk tan bi ri yok sul çýk tý. Ve bu o ran kýr sal ke sim de en üst dü ze ye çý ký yor. Gü ney do ðu da yüz de 50 ye ya kýn ço cuk yok sul lu ðu var. Kent-Kýr sal ke sim 6-14 yaþ a ra sý ço cuk yok sul luk o ra ný yüz de 30. (a ni) 13 mil yon. Bu gün Tür ki ye de 5 mil yon ço cuk yok sul luk sý ný rý nýn al týn da ya þý yor. Teh li ke al týn da o lan yok sul grup i çin de yal nýz ya þa yan ka dýn lar da var. (...) ok sul lu ðun me kân sal o la rak Gü ney do ðu da ol ma sý te mel bir so run. Tür ki ye ge ne lin de yüz de 17 o lan yok sul luk, bu böl ge de yüz de 60 ý bu lu yor. ok sul lu ðun bir böl ge de bu ka dar kon san tre ol ma sý ger çek ten çok teh li ke li! (...) Bu nu hiç ko nuþ mu yo ruz. Kim lik ler ü ze rin den tüm kur gu lar ya pý lý yor, a ma o ra da çok bü yük bir ge lir e þit siz li ði var. A sýl so run bu. Pe ki, a sýl so run u gör mez den ge lip, mil yon lar ca ço cu ðu ve gen ci yok sul o lan bir ül ke, ge liþ miþ 10 ül ke a ra sý na gi re bi lir mi? Bir an ön ce bu a yýp tan kur tul mak i çin ça lýþ ma lý yýz ves se lâm. Ký lýç da roð lu: Ý mam Ha tip le re her za man ih ti yaç var ný MAM Ha tip Me zun la rý ve Men sup la rý Der ne ði yö ne ti mi, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na kat ký sað la mak i çin, der nek le ri ta ra fýn dan ha zýr la nan A na ya sa Ra po ru nu, ger çek leþ tir dik le ri zi ya ret le, CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu na sun du. Der nek Ge nel Baþ ka ný Hü se yin Kor kut, ba sý na ka pa lý ger çek le þen zi ya re tin ar dýn dan, yap tý ðý a çýk la ma da, yak la þýk 2 yýl dýr ha zýr lýk la rý ný sür dür dük le ri ye ni a na ya sa i liþ kin ra por la rý ný, Ký lýç da roð lu na tak dim et me fýr sa tý bul duk la rý ný söy le di. Ký lýç da roð lu nun dü þün ce le ri ni son de re ce o lum lu kar þý la dý ðý ný be lir ten Kor kut, þun la rý söy le di: Bi zim te mel me se le le ri miz le il gi li de sa yýn Ge nel Baþ kan sý cak ve sa mi mî bir yak la þým ser gi le di. E ði ti min sev gi, mer ha met ve tüm bu top lum sal uz laþ ma yý bes le ye cek þe kil de, ö zel lik le i mam ha tip li se le ri nin var lý ðý nýn, ül ke miz de hem mes le ki tem sil a çý sýn dan hem de di ni en i yi þe kil de an la yan, an la tan ö nem li top lu luk ol ma sý a çý sýn dan ö nem se di ði ni, bu çer çe ve de de i mam ha tip le rin ül ke miz i çin ö nem li ol du ðu nu i fa de et ti ler. Kor kut, zi ya ret te Ký lýç da roð lu nun CHP nin Ý mam Ha tip Li se le ri ni a çan par ti ol du ðu nu ay rý ca Ý mam Ha tip Li se le ri nin ö ne mi ne de ði ne rek, ül ke nin her za man bu o kul la ra ih ti ya cý ol du ðu nu vur gu la dý ðý ný da be lirt ti. An ka ra / a a AÝHM de yerini buldu GÜ LEÇ ÜZ Ü TAZ MÝ NA TA MAH KÛM E DEN KA RAR A ÝHM E GÝT TÝ. DEV LET, DOS - TA NE ÇÖ ZÜ MÜ TER CÝH ET TÝ, E NÝ AS A A TAZ MÝ NAT Ö DE ME Ý KA BUL ET TÝ. E MEK LÝ Or ge ne ral Do ðu Ak tul ga i çin yaz dý ðý bir ya zý dan do la yý Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz ve ga ze te miz Ým ti yaz Sa hi bi Meh met Kut lu lar ý ma ne vî taz mi na ta mah kûm e den mah ke me ka ra rýn dan do la yý Tür ki ye, ka ra rýn þi kâ yet e dil di ði Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nde (A ÝHM) dos ta ne çö züm ü ter cih e de rek, e ni As ya ya 38 bin 200 e u ro ö de me yi ka bul et ti. Kâ zým Gü leç yüz ün 27 O cak 2004 ta rih li ga ze te de, E mek li Or ge ne ral Do ðu Ak tul ga hak kýn da yaz dý ðý ya zý dan do la yý vâ ris le ri a dý na Gü leç yüz ve Kut lu lar a dâ vâ a çýl mýþ tý. An ka ra 14. As li ye Hu kuk Mah ke me si ta ra fýn dan Gü leç yüz ve Kut lu lar hak kýn da ve - DAVA KONUSU AZI Gü leç yüz ün da va ko nu su 27 O cak 2004 te çý kan Son du rak baþ lýk lý ya zý sý þöy le: 1999 A ðus tos Þû râ sýn da e mek li ol du ðun da E ge Or du Ko mu ta nýy dý. O gö re ve Ka ra Kuv - vet le ri Kur may Baþ kan lý ðýn dan gel miþ ti. Ön - ce sin de i se Har bi ye nin ba þýn day dý yýl la rý a ra sýn da Ka ra Harp O ku lu nu yö ne tir ken o kul da na sýl a man sýz bir te rör es - tir di ði ni ve öð ren ci ler a ra sýn da kur du ðu GES - TA PO ben ze ri bir ha fi ye lik me ka niz ma sý i le har bi ye li le rin i çi ne na sýl bir fit ne sok tu ðu nu 1995 Tem muz un da yaz mýþ týk. Bu me ka niz ma din dar öð ren ci le ri ta kip ve tas fi ye i çin ku rul muþ ve ma a le sef et ki li bir þe kil de iþ le til miþ ti. Gö rev len dir di ði ha fi ye öð ren ci ler, ca mi gru bu, ca mi tay fa sý o la rak ni te le dik le ri din dar öð ren ci ler hak kýn da haf ta so nun da han gi ca mi ye git tik le ri, ne re de ve na sýl na maz kýl dýk la rý, kim ler le gö rüþ tük le ri, han gi ki tap la rý o ku duk la rý gi bi ko nu lar da ay - rýn tý lý ra por lar ha zýr la mýþ lar ve ar dýn dan bun - la ra da ya lý tas fi ye ler ya pýl mýþ tý. Sa de ce Har bi ye de de ðil, Ka ra Kuv vet - le ri ge ne lin de ki ir ti ca tas fi ye le rin de de o nun e ki bi et ki li ol muþ tu. Tüm ge ne ral Ce lil Gür kan ýn 9 Mart 1971 de ki ba þa rý sýz dar be gi ri þi min de kur ye lik gö re vi üst len - di ði söy le ni yor; 80 li-90 lý yýl lar da da or du i çin de gay ri res mî bir ko mi te kur du ðu ve teð men den ge ne ra le ka dar çe þit li rüt - be ler de ki su bay lar dan o lu þan bu ko mi - tey le sü rek li bir ir ti bat ve i le ti þim ha lin de ol du ðu i fa de e di li yor du. Bu gi bi o lu þum lar i çin en çar pý cý de ðer len - dir me yi, 12 Ey lül dö ne mi nin meþ hur as ke rî sav cý sý, e mek li ha kim al bay Sü ley man Tak ke - ci yap mýþ tý. DÝSK dâ vâ sýy la a dý ný du yu ran, da - ha ön ce 1971 cun ta sý ný da so ruþ tur muþ o lan Tak ke ci, or du i çe ri sin de ki ye ni cun ta la ra dik - kat çe ki yor ve ve fa týn dan ön ce ver di ði ilk ve son rö por taj da þöy le di yor du: Türk Si lâh lý Kuv vet le ri i çin de her za - man dar be yap mak i çin fýr sat kol la yan bir grup mev cut tur. Hat tâ bir züm re nin yi ne Ke ma lizm mas ke si al týn da fa a li yet ya pa - rak, ken di le ri ne ye ni ta raf tar lar bul ma ya ça lýþ týk la rý is ti ka me tin de za man za man du yum la rý mýz ol muþ tur. (Za man, 13 Tem muz 1995) Bu tes bit ve i kaz la rýn bo þu na ol ma dý - ðý, 28 Þu bat sü re cin de ya þa nan ge liþ me - ler le a çý ða çýk mýþ; dö ne min Ge nel kur - may Baþ ka ný Ni za mi ye ka pý sýn dan dön - dük di ye bil miþ ti. O, or du yö ne ti mi ni ve ül ke yi böy le bir taz - yik ve sý kýn tý i le kar þý kar þý ya ge ti ren i sim le rin bel li baþ lý la rýn dan bi riy di. Ve son gö re vi o lan E ge Or du Ko mu tan lý ðý sý ra sýn da da mül kî i da - re ci le re bü yük sý kýn tý lar ya þat mýþ tý. E mek li ol ma sý ný ak tif mod dan si vilas ker mod u o lan pa sif mod a ge çiþ o la rak ni te le miþ; bey ni ni A ta türk çü dü þün ce sis te miy le þarj e den bir ki þi o la rak, 10. yýl mar þý o ku nur ken cö mert çe a kýt tý ðý göz - yaþ la rýy la ha fý za lar da iz bý rak mýþ; gi de ra - yak la ik lik ve bi lim nu tuk la rý a týp Þe ri at teh di di nden dem vur muþ; yö ne ti ci le ri ye - ter siz lik, u mur sa maz lýk ve teh dit al gý la - ma da be ce rik siz lik le suç la mýþ; de mok ra si ve öz gür lük le re çat mýþ tý. Ýs mi son o la rak KKTC ve Denk taþ a des - tek a dý al týn da ör güt le nen AB ve de mok ra si kar þý tý u lu sal cý cep he lis te le rin de gö rül dü. Bun la rýn tü mü o nun i çin ar týk ge ri de kal dý. O bu gün Ko ca te pe de ki mu sal la ta þýn da... ri len top lam 10.5 bin TL ma ne vî taz mi na ta mah kû mi yet ka ra rý, ar gý tay 4. Hu kuk Da i re sin ce o nan mýþ tý. Tas hih-i ka rar i çin ya pý lan baþ vu ru da ka bul e dil me miþ ti. Ve so nuç ta Ak tul ga a i le si ne 20 bin Türk Li ra sýný a þan bir ö de me ya pýl mýþ tý. Tür ki ye de ki iç hu kuk yol la rý nýn tü ken me si ü ze ri ne Gü leç yüz ve Kut lu lar ýn a vu ka tý Tur gut Ý nal, mü vek kil le ri nin i fa de öz gür lü ðü nün ih lâl e dil di ði, ha ber ver me ve du yur ma hak ký nýn çið nen di ði, ay rým cý lý ða ma ruz kal dýk la rý ge rek çe le riy le A - ÝHM e baþ vur muþ tu. Baþ vu ru yu ka bul e den A ÝHM, Tür ki ye ye dos ta ne çö züm tek li fin de bu lun - du. Tür ki ye, dos ta ne çö züm ö ne ri si ni ka bul e de rek, Gü leç yüz ve Kut lu lar a ver gi le ri dâ hil top lam da 38 bin 200 e u ro (Türk Li ra sý na kar þý lýk ge len meb lâ ðýn) ö den me si ni ka bul et ti. Dos ta ne çö züm yo lu na baþ vu ran bir ül ke, ço ðu za man da va cý ya taz mi nat ö de me yi de ka bul et mek zo run da ka lý yor, an cak bu çö züm yo lu söz ko nu su ül ke nin A ÝHM de ki si ci li ne yan sý mý yor. 4. DA Ý RE ÖZ GÜR LÜK ÇÜ KA RAR LA RI LA ÇE LÝÞ MÝÞ TÝ Gü leç yüz, 2004 yý lýn da ö len E mek li Or ge ne ral Do ðu Ak tul ga i le il gi li ya zý dan do la yý vâ ris le ri ne 10,5 bin TL taz mi nat ö de - Genel ayýn Müdürümüz Kâzým Güleçyüz'ün, hakkýnda verilen tazminat kararýnýn argýtay 4. Hukuk Dairesi tarafýndan onanmasý üzerine kaleme aldýðý yazýlardan ikisi: Ka rar da 10. ýl Mar þý DO ÐU Ak tul ga i çin yaz dý ðý mýz ya zý yý ba sýn öz gür lü ðü kap sa mýn da gör me - yip mah kûm e den An ka ra 14. As li ye Hu kuk Mah ke me si, ge rek çe li ka ra rýn - da bu gö rü þü nü da yan dýr dý ðý nok ta lar dan bi ri ni þöy le di le ge ti ri yor: Ýl gi li hak kýn da Bey ni ni A ta türk çü dü þün ce sis te miy le þarj e den bir ki þi o la rak O nun cu ýl Mar þý o ku nur ken cö mert çe a kýt tý ðý göz yaþ la rý i le... ni te - len dir me si de ki þi lik hak la rý na a çýk ça sal dý rý ma hi - ye tin de dir... Bu ni te len dir me nin ki þi lik hak la rý na a çýk ça sal dý rý o la - rak va sýf lan dý rýl ma sý ne den? Bey ni ni A ta türk çü dü þün - ce sis te miy le þarj et me i fa - de sin den böy le bir so nuç çý ka - rýl ma sý nýn man týk ve ge rek çe - si ni an la mak ta doð ru su zor la - ný yo ruz. Çün kü bu söz biz zat Ak tul ga nýn ken di að zýn dan sâ - dýr ol muþ tu. Ak tul ga E ge Or du Ko mu tan lý - ðýn dan e mek li o lur ken de vir-tes - lim tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma - da e tiþ ti ril di ði miz sü reç te be - yin le ri miz A ta türk çü dü þün ce sis - te miy le þarj ol du i fa de si ni kul lan mýþ tý. (Hür ri yet, ) Ay ný þe kil de, Ak tul ga nýn O nun cu ýl Mar þý o ku nur ken göz ya þý dök tü ðü de, gö rev dey ken ka týl dý ðý bir tö ren den med ya ya yan sý yan gö rün tü lü ha - ber ler le sa bit. Do la yý sýy la, Ak tul ga nýn dün ya gö rü þü nü ve bu yön de ki dav ra nýþ çiz gi si - ni ha týr lat ma ba býn da yo rum suz o la rak söz ko nu su ni te le me yi yap ma mýz - Bazýlarý daha özgür VEFAT etmiþ emekli bir general için, saðlýðýnda iken de yazdýklarýmýzý tekrar özetleyerek yayýnladýðýmýz bir yazý sebebiyle hakkýmýzda hükmedilen tazminat kararýný onayan argýtay 4. Hukuk Dairesinin, baþka basýn dâvâlarýnda verdiði kararlardan örnekler: * Eski Tarým Bakaný Sami Güçlü ye Sen alýnýr satýlýr bir zavallýsýn, üstelik ederin de 310 bin lira diyen Atýlým gazetesi hakkýnda hükmedilen tazminatý, Dâvâcý siyasî bir kiþidir. Davranýþ ve icraatlarý konusunda basýnýn sert þekilde de olsa eleþtiri hakký bulunmaktadýr. Bu söz sert eleþtiri niteliðinde, tazminata gerek yok diyerek bozdu. (Vatan, ) * Millî Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik e Takiye yapýyor, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor diyen Eðitim-Sen eski Baþkaný Alâaddin Dinçer hakkýndaki tazminat kararýný, Sözleri eleþtiri sýnýrlarý içinde gerekçesiyle bozdu. (Radikal, ) * Baþbakan Erdoðan ý çið, ham, vahþileþebilme hýzýna sahip, karþýsýndakilere yönelik gözü dönmüþ bir nefreti fütursuzca dýþa vurabilme eðiliminde ifadeleriyle eleþtirdiði için Radikal yazarý ýldýrým Türker in mahkûm edildiði tazminatý, Basýn dýþý bir olaydaki davranýþ biçiminin hukuka aykýrýlýk oluþturduðunun kabul edildiði durumlarda, basýn yoluyla yapýlan bir yayýndaki olay hukuka aykýrýlýk oluþturmayabilir gibi son derece ilginç bir gerekçeyle iptal etti. (Vatan, ) * Keza Baþbakaný kedi þeklinde çizen Cumhuriyet gazetesi karikatüristi me ye mah kum e dil miþ ti. An ka ra 14. As li ye Hu kuk Mah ke me si nin ver di ði mah kû mi yet ka ra rý, ar gý tay 4. Hu kuk Da i re sin ce de o nan mýþ tý. Ek sik in ce le me ye da ya lý, hak ve ne sa fe te, u sul ve ya sa ya ay ký rý ol du ðu ge rek çe siy le bo zul ma sý is te nen ka ra rýn o nan ma sý, 4. Da i re nin baþ ka ba zý ba sýn dâ vâ la rýn da ver di ði öz gür lük çü ka rar lar la çe liþ miþ ve çif te stan dart e leþ ti ri le ri ne ko nu ol muþ tu. 27 O cak 2004 te çý kan Son du rak baþ lýk lý ya zý da, Ak tul ga nýn ö lü mü nün ar dýn dan, gö rev dey ken yap tý ðý ic ra at la rý ve 28 Þu bat sü re cin de ki ak tif ro lü, is mi ve ril me den e leþ ti ril miþ ti. Ýs tan bul / Ahmet Tu ran Söy ler - U mut a vuz dan ki þi lik hak la rý na a çýk ça sal dý rý an - la mý çý ka rýl ma sý an la þý lýr gi bi de ðil. Mah ke me, dâ vâ cý ta ra fýn di lek çe sin de ki þu i fa de ler den et ki le ne rek mi bu ka na a te var dý: Türk va tan da þý o lup da bey ni ni A ta türk çü dü þün ce i le þarj et me - yen kim var dýr? O nun cu yýl mar þý kar þý sýn da duy gu lan ma yan kim ler o la bi lir? El bet te A ta türk çü ol ma yan ve va ta ný ný sev me yen ler dir. a - za rýn mer hu mun A ta türk çü ol du ðu nu be lirt me si ne ge rek bu lun ma - mak ta dýr. Türk in sa ný za ten A ta türk çü dür. a zar mer hu mun A ta - türk çü ol ma sý ný a lay cý bir üs lûp la ha ber ver mek te dir. Bu mar þýn o kun ma sý kar þý sýn da tüm Tür ki ye hal ký duy gu lan mak ta dýr. a zar bu mar þýn o kun ma sý sý ra sýn da bir Türk va tan da þý o lan Ak tul ga nýn að la dý ðý ný ve bu göz yaþ la rý nýn ha fý za lar da iz bý - rak tý ðý ný üs tü ne ba sa rak o ku yu cu su na ni çin ha ber ver mek te dir? Bu di ze ler kar þý sýn da, Kur tu luþ Sa va þý ný ya þa - mýþ, ge ri ci li ðe kar þý çý ka rak ba ðým sýz - lýk ve de mok ra si mü ca de le si ver miþ bir u lu sun va tan da þý o lan her ki þi nin duy gu la na ca ðý a çýk týr. An cak ya zar, mer hu mun marþ o ku nur ken cö - mert çe göz yaþ la rý ný a kýt tý ðý ný be lir - te rek o nun va tan se ver lik, mil li yet çi - lik, A ta türk çü lük duy gu la rýy la a lay et mek su re tiy le mi ras çý la rý ný te lâ fi - si müm kün ol ma ya cak þe kil de üz müþ tür... Dâ vâ cý ta ra fýn his si ya tý bu o la bi lir. A ma a da le ti te cel lî et ti re bil mek i çin ka ra rý na hiç bir his sî ta raf gir li ði ka rýþ týr ma ma sý ge re ken mah ke me nin þu i - fa de le ri ni na sýl yo rum la ma lý: Do ðu Ak tul ga A ta türk ün de gö rev yap tý ðý TSK nýn bir men su bu dur. Tö ren ler de ya þa nan lar va tan sev gi si nin pe kiþ me si ne ya rar sað la dý ðý gi bi, böy le si ne duy gu sal dav ra nýþ lar genç li ðe de ö nem li me saj lar ver mek te dir. Ýþ te, ar gý tay 4. Hu kuk Da i re si nin o na dý ðý ka ra rýn, Ha ka ret kas tý nýn var - lý ðý a çýk týr hük mü nü da yan dýr dý ðý en ö nem li ge rek çe Musa Kart hakkýndaki tazminatý, Görüþ ve düþünceler abartýlý, incitici, aykýrý, rahatsýz edici, belli ölçüde alaycý olabilir... Kediler sevimli varlýklardýr... Toplumu yönetme, etkileme ve yönlendirme gücü bulunan siyasetçilerin, sahip olduklarý bu güç oranýnda eleþtiriye açýk olma ve katlanma zorunluluklarý vardýr gibi gerekçelerle bozdu. (aa bülteni, ) * Din bezirgâný, sahte laik, kalýptan kalýba giren kiþi sýfatlarýný yakýþtýrdýðý Baþbakana Kimlerin maþasýsýn sen, seni ipinde oynatanlar kimler? diye soran CHP li Haluk Koç hakkýnda hükmedilen tazminat kararýný, Kiþinin üstlendiði görev ne kadar önemliyse, hakkýnda yapýlan eleþtirilerin de o kadar yoðun ve gerektiðinde sert olabileceðinin kabulü gerekir diyerek bozdu. (Radikal, ) * ine Baþbakaný ÝBDA-C nin baþlangýçtaki yöneticisi olmakla, Müslüman Kardeþler Örgütünü finanse etmekle ve bir El Kaide liderinin dizinin dibinde nasihat almakla suçlayan CHP li Ali Topuz hakkýnda verilen 15 milyar TL lik tazminatý ise çok bularak miktar yönünden bozdu. (aa bülteni, ) Son günlerde Baþbakaný pervasýz kabadayýlýk la suçlayan eniçað gazetesiyle Maliye Bakanýný eleþtiren Milliyet yazarý Hasan Pulur da 4. Hukuk Dairesinin basýn özgürlüðünden yana yorumlarý sayesinde tazminat ödemekten kurtulanlar listesinde yer aldýlar. Ama sýra eni Asya ya gelince iþ deðiþti. Ne de olsa bütün gazeteler özgür, ama bazý gazeteler daha özgür. Bazýlarýnýn ise özgür olmak bir yana, hiç var olmamalarý lâzým! Öyle olunca, çýkan neticeye þaþmak niye?

9 Emekli Org. Baþ buð i fa de ver di nes KÝ Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge - ne ral Ýl ker Baþ buð, ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum - hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ðin ce, hak kýn da baþ la - tý lan so ruþ tur ma kap sa mýn da þüp he li sý fa - týy la i fa de ver di. Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye - si ne Çý ra ðan Cad de si nde ki sav cý ve ha kim le - rin kul lan dý ðý ka pý dan gi riþ ya pan Baþ buð, da - ha son ra sav cý lýk ka tý na çýk tý. Baþ buð un ad li - ye ye ge li þi sý ra sýn da yo ðun gü ven lik ön lem le - ri a lýn dý. Baþ buð un so ruþ tur ma yý yü rü ten ö - zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Ci han Kan sýz ta ra fýn da þüp he li sý fa týy la i fa de si nin a lýn dý ðý be lir til di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si, Ýr ti ca i le Mü ca de le Ey lem Pla - ný dâ vâ sý nýn, 30 A ra lýk 2011 ta rih li du ruþ - ma sýn da, sa nýk la rýn sa vun ma la rýy la il gi li be - yan lar da ve bel ge ler de a dý ge çen es ki Ge nel - kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Ýl ker Baþ - buð hak kýn da ge re ði nin tak dir ve i fa sý i çin ö - zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil - li ði ne ya zý ya zýl ma sý na ka rar ver miþ ti. Mah - ke me ce ya zý lan ya zý ü ze ri ne Baþ buð hak kýn da so ruþ tur ma baþ la týl mýþ tý. Ýs tan bul / a a Ar týk ba rýþ ol sun ntbmm Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu bün ye sin de ku ru lan Te rör ve Þid det O lay la rý Kap sa mýn da a þam Hak ký Ýh lâl le ri nin Ýn ce len - me si ne ö ne lik Ku ru lan Alt Ko mis yon, 2009 yý lýn da gü ven lik güç le riy le gir di ði ça týþ ma da öl - dü rü len PKK te rör ör gü tü ü ye si Ah met Þe rif Ka ra ka ya nýn ba ba sý Meh met Ka ra ka ya yý din - le di. Ka ra ka ya, TBMM ça tý sý al týn da ko nuþ ma im ka ný ve ril me sin den duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di. Ka ra ka ya, oð lu nun öl dü rül dü ðü ha be ri ni al dýk tan son ra Si irt E ruh Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na baþ vu ra rak, ce na ze yi is te dik le ri - ni an lat tý. Ken di si ne ce na ze nin ve ril me di ði ni an cak ce set gö rün tü le ri nin bu lun du ðu bir CD iz le til di ði ni id di a e den Ka ra ka ya, gö rün tü le rin bu lun du ðu CD yi ko mis yon ü ye le ri ne da ðýt tý. Oð lu nun ce na ze si ni al mak i çin Si irt Va li li ði ve il de ki as ke ri gar ni zo na da baþ vur du ðu nu be lir - ten Ka ra ka ya, bu ra dan da o lum suz ce vap al dý - ðý ný söy le di. Ce na ze nin ni ye ve ril me di ði ni an la - ma dý ðý ný be lir ten Ka ra ka ya, Her ke sin bir me - zar ta þý var. Bi zim gi dip ba þý na bir Fa ti ha o ku - ya ca ðý mýz bir me za rý mýz yok. Ce na ze mi ver - me yen le rin yar gý ö nü ne çýk ma sý ge re ki yor di - ye ko nuþ tu. Oð lu nun, te rör ör gü tü ne ka týl ma sü re ci hak kýn da bil gi ve ren Ka ra ka ya, Ar týk her kes bir bi ri ni ku cak la sýn, ba rýþ ol sun. Bin ler - ce yýl dýr ol du ðu gi bi et le týr nak gi bi o la lým. E ðer ge re ki yor sa be nim de ca ným fe da ol sun a ma ye ter ki ar týk ba rýþ ol sun. Halk lar bir bi ri ni ku - cak la sýn. Be nim oð lum bu yol da son ol sun a - çýk la ma sýn da bu lun du. An ka ra / a a Prof. Dr. Tür kö ne is ti fa et ti nprof. Dr. Müm taz er Tür kö ne, A ta türk Kül tür, Dil ve Ta rih ük sek Ku ru mu ö ne - tim Ku ru lu ü ye li ðin den is ti fa et ti. Tür kö ne, yap tý ðý a çýk la ma da, A ta türk Kül tür, Dil ve Ta - rih ük sek Ku ru mu ö ne tim Ku ru lu ü ye li - ðin den is ti fa di lek çe si ni, dün ku ru ma i let ti ði ni bil dir di. Müm taz er Tür kö ne, is ti fa ge rek çe si - ni Bu sü reç te ö zel lik le e leþ ti rel ak lýn, e leþ ti ri - le ri min, A ta türk Kül tür, Dil ve Ta rih ük sek Ku ru mu na da Tür ki ye de ki tar týþ ma la ra da kat ký sað la ya ca ðý ný dü þün müþ tüm. Ku ru mun ve Cum hur baþ kan lý ðý ma ka mý nýn hak sýz ye re yýp ran ma sý na se bep ol ma mak i çin is ti fa et - tim söz le riy le a çýk la dý. Ýs tan bul / a a HA BER 9 Ulu de re fâ ci a sý An ka ra nýn baþ gün de mi. Ko nuy la il gi li Baþ ba - kan ar dým cý sý A ta lay ýn Mec - lis te ki ko nuþ ma sý, MÝT in a çýk la ma sý ve ge - li nen nok ta da Güm rük Ba ka ný a zý cý nýn ka çak çý lýk la il gi li söy le dik le ri, kay da de ðer. F-16 jet le ri ta ra fýn dan bom ba la na rak öl dü - rü len 35 ki þi nin ya kýn la rý na ö de ne cek taz mi - na ta da ir a çýk la ma lar da bu lu nan A ta lay, U - lu de re nin o la yý nýn per de ar ka sý ný, Ýn san - sýz ha va a raç la rýn dan a lý nan bil gi ler so nu cu he de fin a na li zi ya pýl dý ve he def ler a teþ al tý na a lýn dý þek lin de a çýk lý yor. 28 A ra lýk ge ce si I - rak sý ný rýn dan te i ki de fa ay dýn lat ma fi - þe ði a týl mýþ. Ar dýn dan top a te þi ya pýl mýþ. Ce - vap gel me yin ce u çak a tý þý ya pýl mýþ di yor. An cak A ta lay ýn Mec lis kür sü sün de ki i le ri sür dük le ri, be ra be rin de bir di zi is tif ham ge ti ri - yor. Ýlk su al, te rö rist le rin yüz ler ce ki þi lik grup - lar ha lin de, si lâh la rý ve mü him ma tý yük le dik le - ri bir kaç hay van la sý nýr dan sýz ma la rý na kar þý, köy lü le rin (ka çak çý la rýn) nis be ten çok da ha kü çük grup lar ha lin de 40 köy lü nün 40 ka týr la hu du du geç me si nin ne den a yýrt e dil me di ði? Ke za Baþ ba kan ar dým cý sý A rýnç ýn, köy - lü le rin ü zer le rin de ki ký ya fet ler den ve ta þý - dýk la rý yük le rin den, in san sýz ha va a ra cý he - ron la rýn gö rün tü le rin den a yýrt e dil me si nin müm kün ol ma dý ðý ný id di a sý da, tra je di nin sebebi ni ik na e di ci lik ten u zak. Zi ra te rö rist le rin ka muf laj i çin köy lü le rin ký ya fet le ri ne bü rün dük le ri, e sa sen yö re hal - kýy la te rö rist le rin giy si le ri nin fark lý ol ma dý - ðý, böl ge yi bi li nen her kes çe mâ lum. E ko no mi ye med hi ye ler di zil di ði bir or - tam da, gen ce cik in san la rýn 50 li ra i çin ha - yat la rý ný ris ke sok ma la rý bir ya na; biz zat Baþ ba kan ýn i fâ de siy le, sý nýr ka çak çý lý ðý na göz yu mul du ðu bi lin di ði hal de, sa at ler ce sü - ren bom ba lan ma, in san sýz ha va a raç la rýn - dan ge len gö rün tü le rin ye te rin ce a raþ tý rýl - ma dý ðý ný su yü zü ne çý ka rý yor GÖ RÜN TÜ LE RÝN A NA LÝ ZÝ NÝ KÝM AP TI? Kal dý ki a ra la rý na te rö rist ler ka rýþ sa bi le, gru bun bom ba lan ma sý, bir ge mi de do kuz câ ni bir mâ sum ol sa, o mâ su mun hak ký ve ha tý rý i çi o ge mi nin ba tý rý la ma ya ca ðý ci hân - þû mul hu ku kî ku ra la kar þý lýk, a ra la rýn da bir-i - ki te rö rist ol du ðu ih ti ma liy le sa vu nu lan bu deh þet ve ri ci o pe ras yon da bir câ ni yü zün den do kuz mâ su mun kat le dil me si va hâ me ti var. Sor mak lâ zým; 35 va tan da þýn ö lü mü ne se be - bi yet ve ren sü reç te, A ta lay ýn ge rek çe gös ter di ði gi bi, sâ de ce i þâ ret fi þe ði, top a tý þý ye ter li mi? A ta lay ýn a çýk la ma la rý na gö re, de fa lar ca i kaz e dil dik le ri hal de, grup tan ce vap a lýn - ma ma sý ü ze ri ne bom ba lan mýþ. Ger çek ten, bu grup te rö rist ol sa, i þâ ret fi þe ði nin, sa ðý - na so lu na top mer mi le ri nin düþ me si nin ne an la ma gel di ði ni bil mez mi? Ý þâ ret fi þe ðiy le or ta lý ðýn ay dýn la týl ma sý ü ze ri ne sarp a ra zi de tek kol ha lin de se yir dü zen le ri ni bo zup, der hal et ra fa da ðý lýp ka ya lýk la ra, ma ða ra la ra sak lan maz lar mý? Bel li ki söz ko nu su köy lü ler ken di le ri ne böy le bir sal dý rý nýn ya pýl ma ya ca ðýn dan e - min o la rak, na sýl sa bi li ni yo ruz di ye yol la - rý na de vam et miþ ler Di ye lim ki he ron lar, pre da tor lar a yýrt e de - me di ; köy lü ler le ka çak çý la rý yü rü yüþ le rin den bi le ta ný yan böl ge de ki gü ven lik bi rim le ri, te - rör ör gü tü uz man la rý ne den a yýrt e de me di? Da ha sý, ka ra kol sal dý rý la rýy la as ke rî bir lik - le re sal dý rý la rýy la, kent ve köy le re bas kýn la - rýy la her de fa sýn da on lar ca as ke ri, po li si þe - hid e den, va tan daþ la rý kat le den yüz ler ce te - rö ris tin el le ri ni kol la rý ný sal la ya sal la ya gün - ler ce ha fif ve a ðýr si lâh lar la/mü him mat la sý - nýr dan sýz ma la rý ný, ha va þart la rý, sis, ya ðýþ gi bi ne den ler le ha ber ver me yen Ýs ra il he - ron la rý nýn da ha sý ný rýn ö te sin de köy lü le ri net bir bi çim de fark e dip ha ber ver me si ga - râ be ti ne yin ne si? Son ra, A ta lay ýn Mec lis e ver di ði bil gi ye gö re, Ýs ra il he ron la rý nýn, A me ri kan pre da - tor la rý nýn ver di ði her gö rün tü te rö rist di ye bom ba la ný yor mu? Öy le i se ne den bu he - ron lar geç ti ði miz sü reç te ka la ba lýk te rö rist sýz ma la rý bil dir me di; ya da bil dir di ði gö - rün tü ler le te rö rist ler bom ba lan ma dý? Ý DA RÎ VE AD LÎ SO RUÞ TUR MA Ne ti ce de ne re den ba ký lýr sa ba kýl sýn, or ta - da tam bir is tih ba rat ba þa rý sýz lý ðý ve is tih - ba rat de ðer len dir me si fe ca a ti gö rü lü yor. Cum hur baþ ka ný nýn dev le tin ba þý o la rak, Na sýl, han gi ha ta i le ol du? Bü tün yön le riy le as ker/si vil ti tiz lik le a raþ tý rý lý yor de di ði ve ti - re de, MÝT in, si vil le rin bom ba la týl ma sýy la il - gi li o la rak grup, yer, ta rih, sa yýy la il gi li teþ - ki lâ tý mýz ca her han gi bir bil gi ve is tih ba rat ve ril me miþ tir di ye o lay la il gi li a lâ ka sý nýn ol ma dý ðý bil di rip a çýk bir bi çim de is tih ba - ra tý ya lan la ma sý, bir baþ ka a çý dan çar pý cý. Bu du rum, dev le tin is tih ba rat teþ ki lâ tý, da - ha ön ce ki te rö rist sýz ma la rý da mý ha ber ver me di? so ru su nu ak la ge ti ri yor. Di ðer yan dan, ba sýn da çý kan Baþ ba kan ýn ya nýl tý ldý ðý yla il gi li id di a la rý ha týr la tan AKP Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Çe lik in, Baþ ba - kan, ken di si nin ya nýl týl dý ðý or ta ya çý kar sa, bu nun kar þý sýn da ge re ði ni ya par de yip o - la yýn ar ka plâ ný i dâ rî ve ad lî so ruþ tur ma lar la or ta ya çý ka cak týr i fâ de si, dik kat çe ki ci. An la þý lan, i kaz e dil di, i þâ ret fi þe ði a týl dý ge rek çe le ri nin ö te sin de, bü tün bu so ru la rýn ce va bý ný bul ma sý i çin, fâ ci a nýn ar ka plâ ný nýn cid di yet le tah ki ki ve tah li li ge re ki yor Bir da ha ol ma ma sý i çin Fâ ci a nýn ar ka plâ nýn da ki so ru lar MÝT te ye ni dö nem An ka ra nýn gün de mi ni 28 A ra lýk ta Þýr nak-u lu de - re de ya þa nan ve 35 va tan da þýn F-16 lar la öl dü rül - me si o la yý o luþ tu ru yor. a þa nan bu va him o la yýn is tih ba rat ha ta sý o la rak id di a e dil me sin den son ra göz ler Mil lî Ýs tih ba rat Teþ ki lâ tý na (MÝT) çev ril miþ ti. Er do ðan ýn MÝT in son an da is tih ba ra tý yok tur sö zü O za man is tih - ba ra tý ki min ver di ði? so ru su nu be ra be rin de ge tir miþ ti. Bü tün bu tar týþ ma lar a ra sýn da ön ce ki gün Cum hur baþ - ka ný Ab dul lah Gül e ya þa nan va him o lay la il gi li de tay lý bil gi ve ren MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan, dün de ga ze te, te le viz yon ve a jans la rýn ge nel ya yýn mü dü rü ve An ka ra tem sil ci le riy le bir a ra ya gel di. Bu çer çe ve de biz de ga ze te - mi zi tem si len MÝT te ki dâ ve te ka týl dýk. MÝT in 85. ku ru luþ yýl dö nü mü kut la ma la rý çer çe ve sin de Müs te þar Ha kan Fi - dan teþ ki lât hak kýn da ge niþ bir bil gi ver di. Dâ ve te ka tý lan her ga ze te ci nin ka fa sýn da U lu de re de ya þa nan ve is tih - ba rat ha ta sý di ye tak dim e di len ko nu var dý. MÝT Müs - te þa rý Fi dan ko nuþ ma sý nýn da ha ba þýn da bu ko nu ya te - mas e der ken, U lu de re de ki o lay i le kut la ma prog ra mý - nýn denk gel me si nin kut la ma prog ram la rý na göl ge dü - þür me sin den en di þe et tik le ri ni i fa de et ti. Ve bu ko nu da ba sýn ö ze ti ha zýr la dýk la rý ný son ra sýn da da ðý tý la ca ðý ný söy le mek le ye tin di. U lu de re o la yýy la il gi li ya pa cak la rý ya - zý lý a çýk la ma nýn dik ka te a lýn ma sý ný is te di. Hâ lâ bir ka sýt var mýþ gi bi dav ra nýl ma sý nýn hak sýz lýk ol du ðu nu söy le di. Da ha ön ce ki a çýk la ma la rýn da ol du ðu gi bi MÝT in is tih - ba rat ver me di ði ni söy le di. *** Fi dan ýn a çýk la ma la rý na geç me den ön ce gi riþ te ya - þa dýk la rý mý zý ak tar makta fay da var. Hep gi zem li o la - rak gö rü len bi na ya gi riþ te re sim li kim lik kar tý ve ril me - si bü tün ga ze te ci le rin dik ka tini çek ti. Ba zý ga ze te ci le - rin fo toð raf la rý nýn bir yer de yap tý ðý ko nuþ ma dan a lýn - ma sý da es pri ko nu su ol du. Top lan tý, bü yük bir sa lon - da re sep si yon yön te miy le dü zen len di. Sa lon da yýl lar ön ce kul la nýl mýþ is tih ba rat a raç ve ge rek çe le ri ser gi le - ni yor du. A yak ka bý nýn to pu ðun dan, kra vat ið ne si ne, si ga ra pa ke ti ne, çan ta la ra giz le nen din le me ci haz la rý, ka yýt ci haz la rý, ba zý ki þi ler le il gi li is tih ba rat bil gi le ri, es ki ta rih li he def ler þa hýs lar ýn re sim li is tih ba rat bil - gi le ri yer a lý yor du. 100 e ya kýn ga ze te ci nin ol du ðu top lan tý da ön ce MÝT in ta rih çe si ve sý nýr da ki ý þýk i sim li bel ge se li nin frak ma ný gös te ril di. Ta ný tý mýn da yer a lan þu i fa de dik kat çe ki ciy di. MÝT, bü yük Türk mil le ti nin ge le ce - ði i çin ça lý þýr ve Biz MÝT iz, siz bil me se niz de si zin i - çin ça lý þý rýz. Sý ra dan a dam lar la de ðil, a dan mýþ ha yat - lar la bi le ça lý þý rýz cüm le le ri dik kat çe ki ciy di. Son ra sýn da i se MÝT Müs te þa rý Fi dan, teþ ki lât þe ma sý ü - ze rin den bil gi ler ver di. Gö re ve gel di ði gün den bu ya na teþ - ki lât ta i yi leþ tir me ça lýþ ma la rý yap týk la rý ný ve mü kem mel li ði a ra yýþ i çe ri sin de ol duk la rý ný vur gu la dý. e ni kur duk la rý Mil lî Ýs tih ba rat Ko or di nas yon Ku ru lu Ge nel Sek re ter li ði - ni an lat tý. Or tak bir ya zý lým la bütün is tih ba rat bi rim le ri nin ko or di nas yon al tý na a lýn dý ðý ný ve bu nun te le fon tra fi ði i le de des tek len di ði ni i fa de et ti. Ve üs tü ne ba sa rak, MÝT in o - pe ras yo nel iþ le vi ol ma dý ðý ný, is tih ba ra tý a lýp gü ven lik güç le - ri ne ve ya il gi li ku rum la ra ak tar dý ðý ný söy le di. Böl ge nin ya - pý sý na gö re il ler de teþ ki lât lan dýk la rý ný söy le di. Teþ ki lât la il gi li bil gi ve rir ken, a ra sý ra Giz li lik ten ay rýn - tý la ra gi re mi yo rum ya da i le ti þim ka za sý ol ma sýn di ye rek yü zey sel ve ka mu o yu na a çýk o lan bil gi le ri pay laþ ma yý ter - cih et ti. Ýs tih ba ra ta ay rý lan 1 li ra lýk kay na ðýn sa vun ma ya ay rý lan 5 li ra lýk kay nak ka dar et ki li ol du ðu nu i fa de e der - ken, tek no lo jik ya tý rým la ra çok ö nem ver dik le ri nin al tý ný çiz di. Bir de dik ka ti mi zi çe ken bir du rum bu teþ ki lât þe - ma la rý ný an la týr ken Fi dan ýn ký salt ma la ra yer ver me si ol du. 1 O cak 2012 i ti ba riy le Ge nel kur may ýn kon tro lün de bu lu - nan Tür ki ye nin en bü yük e lek tro nik din le me te si si o lan Bay rak Gar ni zo nu nu dev ral dýk la rý ný an la tan fi dan, Bu ra - sý nýn is mi nin Göl ba þý E lek tro nik Sis tem le ri Baþ kan lý ðý (GES) ol du ðu nu, bu ra nýn da ha son ra E lek tro nik ve Tek - nik Baþ kan lý ðýy la (E TÝ) bir le þe ce ði ni söy le di. Göl ba þýn da bir is tih ba rat kö yü ku ru la ca ðý nýn da bil gi si ni ver di. MÝT kam pü sü i çin de yer a lan is tih ba rat o ku lu nun a ka de mi ye dö nüþ tü rü le ce ði ni ve baþ ka bir ye re ta þý na ca ðý ný an lat tý. ** * Ga ze te ci ler a çýk la ma la rýn bit me si ni sa býr sýz lýk la bek - ler ken, top lan tý nýn so ru bö lü mü ne ge çil di ðin de de Fi dan, Gün cel ve can lý ko nu la ra gir me þan sý mýz yok di ye rek bir çok so ru nun ö nü nü kes se de so ru lar yi ne de yö nel til di. Fi dan, es priy le ka rý þýk as lýn da kar þý lýk lý so ru tar zýn da de ðil de, ma sa la ra do la þa rak soh bet et mek is te di ði ni söy le se de ga ze te ci ler kar þý lýk lý so ru-ce vap ya pýl ma sý ný is te di ler. Ga - ze te ci ler, Si zi kar þý mýz da gör müþ ken yi ne de sor mak is ti - yo ruz tü rü cüm le ler le baþ la ya rak so ru la rý ný yö nelt ti ler. U lu de re o la yý i le il gi li o la rak si ze ve ku ru mu nu za e leþ ti ri - ler var di ye so ru yö nel til di ðin de Fi dan, Ki þi sel leþ ti rip yo rum yap mak is te mi yo rum. Bu po zis yon da bu so ru ya ce vap ve re mem kar þý lý ðý ný ver di. i ne, Ýs ra il si zi he def gös ter di. MOS SAD la i liþ ki le ri na sýl? tü rü so ru yu da Ce - vap lan dýr mak is te mi yo rum kar þý lý ðý ný ver di. Ýl ginç so ru lar dan bi ri si, gü ven lik so ruþ tur ma la rýn da Ba ba sý 12 Ey lül de yar gý lan dý tü rü bil gi le rin kul la ný lýp kul la nýl ma dý ðý so ru suy du. Müs te þar, Ga rip, mo da sý geç - miþ ta ným la ma la rý ve is tih ba rat yön tem le ri ni kul lan mý yo - ruz di ye rek bu so ru yu ce vap la dý. a kýn bir za man da Tür - ki ye nin ilk in san sýz ha va a ra cý AN KA nýn hiz me te gi re ce - ði ni so ru ü ze ri ne söy le yen Fi dan, AN KA nýn ya zý lým la rý ve iþ le tim sis tem le ri nin ta ma men mil lî ol du ðu nu a çýk la dý. MÝT ar þiv le rin a çý lýp a çýl ma ya ca ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne de, böy le bir ça lýþ ma la rý nýn ol ma dý ðý ný, a ma fi kir o la rak ol - ma sý ge rek ti ði ni dü þün dü ðü nü, fa kat çok has sas ve yo ðun bir ça lýþ ma nýn ge rek li o la ca ðý ný i fa de et ti. ak la þýk 2 sa at sü ren top lan tý da ge rek dýþ ka pý da kar þý - la yan ve sa lo na ka dar eþ lik e den le rin gü ler yüz lü ol ma la rý ve her bir ki þi ye ay rý ay rý re fa kat e dip sa lo na ge tir me le ri müs te þa rýn i maj a çok ö nem ver di ði ni gös ter di. cev ni as ya.com.tr GÜ NE DO ÐU DA KÝ 715 si vil top lum ku ru lu þu (STK) a dý na o luþ tu ru lan 30 ki þi lik he yet, Þýr - nak ýn U lu de re il çe si Gül ya zý Kö yü ne git ti. I rak sý ný rýn da mey da na ge len o lay da ölen 35 ki þi nin a i le le ri ne baþ sað lý ðý di le - ðin de bu lun duk tan son ra he yet a dý na a çýk la ma ya pan Di yar ba - kýr Ba ro su Baþ ka ný Meh met E - min Ak tar, o la yý ký na dýk la rý ný be lir te rek, ö len le re Al lah tan rah met, ya kýn la rý na ve bütün hal ka baþ sað lý ðý, sa býr ve me ta - net di le dik le ri ni söy le di. Ak tar, si ya sal, sos yal ve e ko no mik yön - le ri o lan Kürt so ru nu nun gü - ven lik e sas lý po li ti ka lar la çö zü le - me ye ce ði ni i le ri sü re rek, þöy le ko nuþ tu: O la yýn tüm ger çek li ði i le gün yü zü ne çý kar týl ma sý ný bir in san lýk va zi fe si o la rak gö rü yo - ruz. Ar týk hiç bir ma ze re ti ka bul et mi yo ruz. Ha ki ka ti a rý yo ruz. O ca ðý mý za dü þen a te þin çý kar dý - ðý yan gý nýn her ta ra fý sar ma ma sý i çin ba rýþ is ti yo ruz. Hü kü met bu o la yýn so rum lu su her kim ya da kim ler se der hal gö rev den al - ma lý, ce za lan dý rýl ma la rý ný sað la - ma lý dýr. Çün kü top lum sal ba rý - þa gi den yo lu an cak ger çek bir a da le tin a ça bi le ce ði ne i na ný yo - ruz. Bu ra dan ba rýþ i çin tüm yet - ki li le re ses le ni yo ruz. Böl ge de ki si vil top lum ku ru luþ la rý o la rak, ça tý þa rak de ðil, tar tý þa rak so run - la rý çö ze lim di yo ruz. Her yi ti ri - len can la bir lik te kar deþ lik bað - la rý mýz ze de le ni yor. Bü yü yen nef ret le bir bi ri mi zin yü zü ne ba - ka maz ha le ge li yo ruz. Ö lüm le - rin a ðýr lý ðý e zi yor her bi ri mi zi, ta þý ya mý yo ruz bu yü kü ar týk. Bu so ru nu ya rýn de ðil, bu gün, son - ra de ðil he men þim di dur dur - ma mýz ge re ki yor. Bu yön de ki ça lýþ ma la rý mý zý ka rar lý lýk la sür - dü re ce ði mi zin bir kez da ha ka - mu o yun ca bi lin me si ni is te riz. U lu de re / a a MÝL LÎ Ýs tih ba rat Teþ ki lâ tý (MÝT) Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü þa vir li ði, Þýr nak ta mey - da na ge len o lay la il gi li 28 A ra lýk 2011 ta ri - hin de ha ya tý ný kay be den 35 va tan da þý mýz i le il gi li o la bi le cek grup, yer, ta rih, sa yý ve ge çiþ gü zer gâh la rý na i liþ kin Teþ ki lâ tý mýz ca her han gi bir is tih ba rat pay la þý mý ger çek leþ - ti ril me miþ tir a çýk la ma sýn da bu lun du. MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan, MÝT in 85. ku ru luþ yýl dö nü mü faaliyet le ri kap sa mýn - da med ya ku ru luþ la rý nýn yö ne ti ci le riy le Müs te þar lýk ta bir a ra ya gel di. Gö rüþ me nin ar dýn dan MÝT Müs te þar lý ðý Ba sýn ve Halk - la Ý liþ ki ler Mü þa vir li ði ta ra fýn dan med ya yö ne ti ci le ri ne ba sýn a çýk la ma sý da ðý týl dý. A - çýk la ma da, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn 29 A ra lýk 2011 ta ri hin de ki ba sýn a çýk la ma sýn - da ve te rör le mü ca de le den so rum lu Baþ ba - kan ar dým cý sý Be þir A ta lay ýn 3 O cak 2012 ta ri hin de TBMM de Hü kü met a dý na yap tý - ðý bil gi len dir me ko nuþ ma sýn da Þýr nak ta 35 ki þi nin vefat et ti ði o pe ras yon la il gi li bü tün de tay la rý ka mu o yu i le pay laþ tý ðý ha týr la týl dý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ve A ta lay ýn a çýk - la ma la rýn da, MÝT in bu o lay la il gi li yan lýþ bir is tih ba rat ver di ði ne i liþ kin bir hu sus bu lun ma dý ðý na ve han gi þart lar al týn da Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn he def de ðer - len dir me si yap tý ðý nýn de tay lý i zah e dil di ði - ne i þa ret e di len a çýk la ma da, bü tün bun la - ra rað men bir ga ze te ci nin MÝT e yö ne lik it ham la rý nýn sür dü ðü ne dik ka ti çe kil di. Ku ru mu mu zu he def a lan bu ger çek dý þý ya yýn la ra de vam e dil me si do la yý sýy la ko - nu ya i liþ kin ka mu o yu nu ay dýn la ta cak ye ni bir a çýk la ma ya pýl ma sý ge re ði du yul muþ - tur de ni len a çýk la ma da, þun lar kay de dil - di: Ön ce lik le þu ger çe ði bir kez da ha i fa - de et mek is te riz ki; 28 A ra lýk 2011 ta ri hin - de ha ya tý ný kay be den 35 va tan da þý mýz i le il gi li o la bi le cek grup, yer, ta rih, sa yý ve ge - çiþ gü zer gâh la rý na i liþ kin teþ ki lâ tý mýz ca her han gi bir is tih ba rat pay la þý mý ger çek - leþ ti ril me miþ tir. A ný lan ga ze te ci a sýl sýz id - di a la rý ný de vam et ti re bil mek i çin da ha ön - ce kur gu la dý ðý mi zan sen de de ði þik li ðe gi - de rek, ke li me o yun la rý yap mak su re tiy le 35 va tan da þýn ha ya tý ný kay bet ti ði o pe ras - yon la il gi si ol ma yan ve böl ge de ki ör güt sel ha re ket li li ðe da ir ken di si ne sýz dý rý lan, bir kýs mý gün cel li ði ni yi tir miþ ra por la rý, o lay la i liþ ki len dir me gay re ti ne gir miþ tir. Teþ ki lâ - tý mý za yö ne lik bu mak sat lý it ham lar, te rör i le mü ca de le de ö zen le yü rüt tü ðü müz ça - lýþ ma la rý ak sat ma ya cak týr. MÝT: Ýstihbarat bizim deðil Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim U lu de re ye giz li lik ka ra rý U lu de re Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, I - rak sý ný rýn da mey da na ge len ve 35 ki - þi nin ö lü müy le il gi li so nuç la nan o la ya i liþ kin yü rü tü len so ruþ tur ma da giz li lik ka ra rý al dý. Þýr nak Cum hu ri yet Baþ - sav cý lý ðý baþ lat tý ðý so ruþ tur ma kap sa - mýn da, o lay la il gi li Ge nel kur may Baþ - kan lý ðýn dan in san sýz ha va a ra cý nýn (Ý - HA) gö rün tü le ri ni is te miþ ti. Ay rý ca, Di - yar ba kýr Ö zel et ki li Cum hu ri yet Baþ - sav cý lý ðý da o lay la il gi li so ruþ tur ma baþ lat mýþ tý. Ö te yan dan Ý çiþ le ri Ba kan - lý ðýn ca gö rev len di ri len 3 mü fet ti þin de o lay la il gi li ça lýþ ma la rý ný sür dür dü ðü bil di ril di. Þýr nak / a a U LU DE RE NÝN GÜL A ZI KÖ Ü NE GÝ DEN STK HE ETÝ A DI NA KO NU ÞAN DÝ - AR BA KIR BA RO SU BAÞ KA NI AK TAR, ''BÖL GE DE KÝ STK'LAR O LA RAK, 'ÇA - TI ÞA RAK DE ÐÝL, TAR TI ÞA RAK SO RUN LA RI ÇÖ ZE LÝM' DÝ O RUZ'' DE DÝ. MEH MET KA RA AN KA RA Güneydoðu'daki 715 STK adýna oluþturulan 30 kiþilik heyet, Irak sýnýrýnda meydana gelen olayda ölen 35 kiþinin ailelerine baþsaðlýðý dileðinde bulundu. ZAÝ nankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Lisans Öðretimi Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ayþenur ÜNÜGÜR / ANKARA mka ni as ya.com.tr

10 EKONOMÝ 10 HABERLER Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 4 OCAK ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 97,80 ÖN CE KÝ GÜN 97,00 DÜN 661 ÖN CE KÝ GÜN 656 DO LAR DÜN 1,8830 ÖN CE KÝ GÜN 1,8850 DÜN 2,4190 ÖN CE KÝ GÜN 2,4580 p p p p 2011/234 Talimat. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Tapu Kaydý : Kayseri ili, Develi ilçesi, eni Mahalle, Cilt: 7, Sayfa: 651, Ada: 1177, Parsel: 4'de kain, m 2 yüzölçümlü taþýnmaz üzerinde yer alan, bir bodrum, bir zemin, iki normal katlý sekiz daireli bahçeli kargir apartman vasfýndaki taþýnmazda 1/8 arsa paylý, bodrum kat, baðýmsýz bölüm no: 2 olan mesken vasfýndaki taþýnmaz. Taþýnmazýn Halihazýr Durumu : Kay se ri i li, De ve li il çe si, e ni Ma hal le, 1177 A da, 4 Par sel no - da m 2 yü zöl çüm lü bir bod rum, bir ze min, i ki nor mal kat lý, se kiz da i re li a na ta þýn maz bod rum ka týn da bu lu nan 2 no lu ba ðým sýz bö lüm mes ken o la rak ka yýt lý e ni Ma hal le, 3. Er de bað So kak, No: 13/1 De ve li ad re sin de bu lu nan ta þýn ma zýn ya pý lan bi lir ki þi in ce le me sin de; bod rum kat - ta bu lu nan 2 no lu ba ðým sýz bö lü mün iç ka pý la rý ve pen ce re le ri ah þap, mut fak do la bý ol ma yan, o - da lar la mi nant par ke, ýs lak ze min ler se ra mik o la rak ya pý lý, ta þýn maz þe hir mer ke zi ne ya kýn o lup tüm alt ya pý hiz met le rin den fay da lan mak ta dýr. Taþýnmaz 108 m 2 oturum alanýna sahiptir. Taþýnmazýn Ýmar Durumu : De ve li Be le di ye Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün 27/06/2011 ta rih 1098 sa yý lý ya zý sý na gö re; ta þýn maz e ni Ma hal le, 1177 A da 4 Par sel i mar pla - ný i çe ri sin de ay rýk ni zam 5 kat ko nut a la ný na tah sis li dir. (Em sal = 1.20, Hmax=15.50 m.'dir.) Takdir Olunan Kýymeti : ,60 TL. (Otuzyedibin Dokuzyüzyetmiþyedi lira, altmýþ kuruþ) 1. Satýþ Günü : 10/02/2012 Cuma 14:00-14:10 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 20/02/2012 Pazartesi 14:00-14:10 saatleri arasýnda ukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Satýþ yukarýda belirtilen gün ve saatte Develi Adliyesi, Zemin Kat, Satýþ Odasýnda a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la - cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i - se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd - det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e - di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV, Damga Vergisi, 1/2 tapu harcý ve masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye ücreti ve taþýnmazýn aynýndan doðan vergi borcu satýþ bedelinden karþýlanýr. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak lan ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o - lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te - mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce - lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenleri þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/234 Talimat sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 21/12/2011 (Ýc.Ýf.K.126) ö net me lik Ör nek No: 27 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de dâ hil dir. B: T. C. DEVELÝ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/2741 TAL. Bir borçtan dolayý açýk artýrma sureti ile satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, deðeri, adedi, önemli özellikleri; ÝÝK 127 MD E GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Sa týþ i la ný müb rez ta pu kay dýn da be lir ti len il gi li le re teb li ðe çý kar týl mýþ o lup, ad res te teb li ga tý ya pý la ma yan lar i le ad re si bi lin me yen ler ve TK Md 35 e gö re teb li gat ya pý lan lar i çin iþ bu sa týþ i la ný, teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la - nen teb lið o lu nur. Taþýnmazýn tapu kaydý : ÝS TAN BUL i li, KAR TAL Ýl çe si, A KA CIK MAH. G22A.10C.3D PAF TA, 8396 A DA, 13 PAR SEL, AR SA NÝ TE LÝ ÐÝN DE KÝ TA ÞIN MA ZIN AS LAN ÖZ DE MÝR a dý na ka yýt lý ol du ðu be lir til mek te dir. Taþýnmazýn Ýmar Durumu : Kartal Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarih, M.34.6.KAR / sayýlý yazýsýndan; Kartal Ýlçesi, G22A10C3D pafta, 8396 ada, 13 parsel sayýlý taþýnmazýn "1/1000 ölçekli, T.T' li Kartal enileme Planý kapsamýnda ARIK nizam, TAKS min, max: ve KAKS: 1.25 yapýlanma þartlarýnda KONUT alanýnda ve kýsmen de yolda kaldýðý" anlaþýlmýþtýr. Taþýnmazýn Evsafý : Kartal Ýlçesi, Hürriyet (akacýk) Mah. Çeþ me Cad. Bah çe Sok. No: 9 ad re sin de bu lu nan be to nar me kar gir bi na ol du ðu an la þýl mýþ týr. Tek nik alt ya pý la rý ta mam lan mýþ ve ka mu hiz met le rin den is ti fa de si mev cut tur. Ko nu o lan par sel i - çe ri sin de 1 a det bi na var dýr. Par se lin cep he li ol du ðu Bah çe So kak tan bi na dan i ti ba ren yak la - þýk 100 m. Ba tý da Çeþ me üs tü Sok. i le bað lan tý sý o lup bu ra dan i ti ba ren yak la þýk 40 m. Ku zey is ti ka me tin de Ab di Ý pek çi cad de si ne u la þýl mak ta dýr. Ge ne Bah çe so kak tan yak la þýk 120 m do ðu is ti ka me ti ne gi dil di ðin de Nu ray so ka ða bað la nýl mak ta dýr. Söz ko nu su par sel den kuþ ba ký þý o la rak yak la þýk 900 m gü ney ba tý is ti ka me tin de D100 ka ra yo lu bu lun mak ta dýr. Par - se lin üs tün de bu lu nan bi na 2 kat lý dýr ve 3. Kat i çin in þaat ko lon lar a tý la rak bý ra kýl mýþ týr. Bi - na nýn 2 ka tý Bah çe so ka ðýn al týn da kal mak ta dýr. Bi na nýn 1. Nor mal ka tý na so kak tan i ti ba ren be ton bir mer di ven i ni le rek va rýl mak ta dýr. Ze min ka ta gir mek i çin ge ne be ton mer di ven ya - pýl mýþ týr. Bi na nýn ya þý yak la þýk 20 dir. 1. Nor mal kat ta sol ve ar ka cep he ler de çýk ma ya pý la rak te ras a lan la rý el de e dil miþ tir. Bi na nýn o tu rum a la ný yak la þýk 200 m 2 dir. Top lam da yak la þýk 400 m 2 bi na a la ný mev cut tur. Dýþ cep he ak ri lik bo ya dýr. Gi riþ ka pý la rý cam lý de mir kapýlardýr. Taþýnmazýn Deðerinin Tespiti = ,00 TL Kýymet takdir edilmiþtir. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ günü saat 14:40'dan 14:50'ye kadar KARTAL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDE a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la ta þýn maz gü nü ay ný yer de sa at 14:40 i le 14:50 a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç han lý o lan a la cak la rý nýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be - del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy met le rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar Ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di - ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga Ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý i le KDV a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz lar ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de Da i re mi ze bil dir me - le ri la zým dýr; Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma da ha riç bý ra ký la - cak lar dýr. 4- Ýhale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di - ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel sil sen me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin Da i re de a çýk o lup, gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin, Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak - la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin u ka rý da ya zý lý Dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K. 126) ö net me lik Ör nek No: Ocak 2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de dâ hil dir. B: 564 T. C. KARTAL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI) TAZÝE Arkadaþýmýz Mahmut Ocaktan Beyin kardeþi: Mustafa Ocaktan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; arkadaþýmýza ve aile bireylerine sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kayseri eni Asya Okuyucularý ZAÝ neþil Kartýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Huriye öyen, Mehmet öyen n34 TDV 49 Plakalý Ticari Taksimin Belediye Ruhsatý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Ömer Çelik n34 TDV 53 Plakalý Ticari Taksimin Belediye Ruhsatý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Durali ýlmaz n34 TDV 15 Plakalý Ticari Taksimin Belediye Ruhsatý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Þenol akar DOSA NO: 2011/6888 E. Ýlan Edilen Gazete : 26/12/2011 tarihli ENÝ ASA gazetesi Basýn Ýlan No: B: Balýkesir Ýli, Merkez, Atatürk Mahallesi, 3913 Ada, 7 Parsel Bodrum Kat, 1 Nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý bulunan taþýnmaz ilanýnda Ýmar Durumu; Atatürk Mahallesi 3913 ada, 7 Parsel, Ayrýk Nizamda 3 (üç) katlý, bina yüksekliði 11=9,50 m, ön bahçe mesafesi : K=3,00 m, komþu mesafeler 3,00'er m, bina derinliði 1=1.-(K+H/2) olarak sehven belirtilmiþ ise de; söz konusu taþýnmazýn imar durumunda Atatürk Mahallesi, 3913 ada, 7 Parsel, Ayrýk Nizamda 3(üç) katlý, bina yüksekliði H=9,50 m, ön bahçe mesafesi: K=3,00 m, komþu mesafeler 3,00'er m, bina derinliði I=L-(K+H/2).dir. Düzeltilerek ilan olunur. 04/01/ B. Tashih T. C. BALIKESÝR 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GARÝMENKUL SATIÞINA DAÝR DÜZELTME ÝLANI A CI RE ÇE TE DAR GE LÝR LÝ E TÜRKÝE KAMU-SEN GENEL BAÞKANI ÝSMAÝL KONCUK, ''TÜRKÝE'NÝN EKONOMÝK DENGELERÝNÝ ALT ÜST EDENLER, ACI REÇETEÝ SÜREKLÝ MEMUR, ÝÞÇÝ, ÇÝFTÇÝ, EMEKLÝ, DUL, ETÝM, KÜÇÜK ESNAF VE ÝÞSÝZLER GÝBÝ DAR VE SABÝT GELÝRLÝLERE ÇIKARTIOR'' DEDÝ. TÜR KÝ E Ka mu-sen Ge nel Baþ ka ný Ýs ma il Kon cuk, Tür ki ye nin e ko no mik den ge le ri ni alt üst e den ler, a cý re çe te yi sü rek li me mur, iþ - çi, çift çi, e mek li, dul, ye tim, kü çük es naf ve iþ - siz ler gi bi dar ve sa bit ge lir li le re çý kar tý yor de di. Kon cuk, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ge nel Sað lýk Si gor ta sý uy gu la ma sý nýn 1 O cak 2012 i - ti ba riy le yü rür lü ðe gir di ði ni hatýrla ta rak, 18 ya þýn ü ze rin de ki her kes ten sað lýk si gor ta sý pri mi ke si le ce ði ni vur gu la dý. Ýs ma il Kon cuk, Tür ki ye nin ö nün de zor bir sü reç bu lun du ðu nu id di a e de rek, Tür ki - ye nin e ko no mik den ge le ri ni alt üst e den ler, a cý re çe te yi sü rek li me mur, iþ çi, çift çi, e mek li, dul, ye tim, kü çük es naf ve iþ siz ler gi bi dar ve sa bit ge lir li le re çý kar tý yor. Biz ler so nu na ka dar bu tür uy gu la ma la rýn kar þý sýn da ol ma ya ve bü tün az mi miz le hak sýz lýk la ra, hak gasp la rý na ve ka za nýl mýþ hak la rý mý zýn e li miz den a lýn ma - sý na kar þý mü ca de le et me ye de vam e de ce ðiz de ðer len dir me sin de bu lun du. ýl lar dýr uy gu la nan yan lýþ po li ti ka la rýn be de li - nin me mur la ra, dar ve sa bit ge lir li le re ö de til me - ye ça lý þýl dý ðý ný sa vu nan Kon cuk, Sos yal Dev let yok e di li yor. Se yir ci kal ma ya lým. Tür ki ye Ka - mu-sen o la rak 5510 sa yý lý Ka nu nun ya sa laþ ma sü re cin de, ra por lar la an lat ma ya ça lýþ tý ðý mýz, ki - tap çýk lar da ðý ta rak u yar dý ðý mýz, son de re ce yo - ðun tep ki ler le, pro tes to gös te ri le riy le, iþ bý rak ma ve iþ ya vaþ lat ma ey lem le riy le di le ge tir di ði miz çe kin ce ler bir bir ha ya ta ge çi ri li yor de di. Ço cuk lar i çin ay lýk 35,46 TL i le 212,76 TL a ra sýn da de ði þen tu tar lar da Ge nel Sað lýk Si - gor ta sý Pri mi ö den me si zo run lu lu ðu nun uy - gu la ma ya ko nul du ðu nu ha týr la tan Kon cuk un a çýk la ma sý þöy le: ýl lar bo yun ca ver di ði miz mü ca de le de va tan daþ la rý mý zý ken di le ri ni bek - le yen teh li ke le re kar þý du yar lý ol ma ya ça ðýr - dýk. Ka za nýl mýþ hak la rý mý zýn e li miz den a lýn - ma ya ça lý þýl dý ðý ný, sos yal dev let il ke si nin yok e dil di ði ni be lirt tik. An cak ya pý lan ka ra la ma kam pan ya la rý, ba zý yan daþ sen di ka ve kon fe - de ras yon la rýn top lu mu mu zu yan lýþ yön len - dir me si ve ba zý ke sim le rin du yar sýz lý ðý so nu - cun da bu uy gu la ma lar ha yat bul du. a pý lan ey lem ler, bu u ður da ve ri len ça ba lar ký sa za - man da u nu tu lu yor. Hak sýz uy gu la ma la ra kar - þý du yar sýz lý ðýn ma li ye ti i se son de re ce yük sek o lu yor. Ay lýk ge li ri yal nýz ca 900 TL o lan, ki ra - da o tu ran, i ki-üç va sý tay la i þe gi dip ge len bir ba ba 19 ya þýn da ki iþ siz ço cu ðu nun yü kü ya - nýn da bir de her ay 35,46 TL; yýl lýk 425,52 TL Ge nel Sað lýk Si gor ta sý pri mi ö de mek zo run da bý ra kýl dý TL ma aþ a lan bir me mur i çin de ay ný du rum söz ko nu su. Üs te lik bu du - rum da kaç ço cu ðu var sa hep si i çin ay rý ay rý prim ö de ye cek; mas raf la rý kat la na cak. Þim di i se ça lý þan la rýn iþ gü ven ce le ri nin yok e dil me si ve es nek is tih dam uy gu la ma sý i le gün i çin de bel li sa at ler de iþ çi ça lýþ týr ma ve ça lýþ týr - dý ðý sa at ba þý na pa ra ö de me uy gu la ma sý teh li - ke si bu lu nu yor. Bu nun la da ye ti nil mi yor ve ça lý þan la rýn ký dem taz mi nat la rý ve e mek li ik ra - mi ye le ri de kal dý rýl mak is te ni yor. An ka ra / a a OK SUL LUK SINI RI 2 BÝN 601 LÝRA A ÜK SEL DÝ BEM-BÝR-SEN, 2011 A ra lýk a yýn da aç lýk sý ný rý nýn 980 li ra ya, yok - sul luk sý ný rý nýn i se 2 bin 601 li ra ya yük sel di ði ni bil dir di. Bem-Bir- Sen den ya pý lan a çýk la ma da, TÜ ÝK ve ri le ri baz a lý na rak 2011 yý lý A ra lýk a yý As ga rî Gý da Har ca ma sý (Aç lýk Sý ný rý) ve As ga rî Ge çim Had di (ok sul luk Sý ný rý) ra kam la rý nýn be lir len di ði i fa de e dil di yý lý Ka sým a yýn da aç lýk sý ný rý 972 li ra 15 ku ruþ o la rak be lir le - nir ken, A ra lýk a yýn da bu ra ka mýn 980 li ra 26 ku ruþ o la rak ger çek - leþ ti ði, yi ne Ka sým a yýn da 2 bin 586 li ra 32 ku ruþ o la rak ka yýt la ra ge çen yok sul luk sý ný rý nýn i se 2 bin 601 li ra 72 ku ruþ ol du ðu, do la - yý sýy la A ra lýk a yý ra kam la rý na gö re aç lýk sý ný rý nýn 8 li ra 11 ku ruþ, yok sul luk sý ný rý nýn i se 15 li ra 40 ku ruþ art tý ðý i fa de e dil di. A ra lýk a - yý enf las yon ra kam la rýn da ki ar týþ ve yýl so nu enf las yon he de fin de ya þa nan sap ma nýn, A ra lýk a yý ra kam la rý ný da yük selt ti ði kay de di - len a çýk la ma da, 2011 in son a yýn da en yük sek ar tý þýn yüz de 1,97 i le gý da ve al kol süz i çe cek ler de ya þan dý ðý be lir til di. An ka ra / a a EK MEK FÝ A TIN DA DE ÐÝ ÞÝK LÝK OK TÜR KÝ E Fý rýn cý lar Fe de ras yo nu Ge nel Baþ ka ný Ha lil Ýb ra him Bal cý, ek mek te ye ni dü zen le me nin ar dýn dan ek mek fi ya týn da ke sin lik le o - lum suz bir de ði þik li ðin söz ko nu su ol ma dý ðý ný bil dir di. Bal cý, dü zen - le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Türk Gý da Ko dek si ek mek ve ek mek çe - þit le ri teb li ði nin ön ce ki gün Res mî Ga ze te de yü rür lü ðe gir di ði ni ha - týr lat tý. Teb lið le ek mek te tuz o ra ný nýn a zal týl dý ðý ný, ke pek o ra ný nýn i - se art tý rýl dý ðý ný bil di ren Bal cý, teb lið le gra ma jýn da 300 gram dan 250 gra ma ge ri le di ði ni i fa de et ti. Ek mek fi ya tý na da de ði nen Bal cý, ke sin - lik le ek mek fi ya týn da o lum suz bir de ði þik li ðin söz ko nu su ol ma dý ðý - ný söy le di. Bal cý, Ül ke miz de yak la þýk ay dýr ek me ðin a za mî ki - log ram fi ya tý 2 li ra 85 ku ruþ tur. Bu, gra mýn düþ me siy le be ra ber yi ne 2 li ra 85 ku ru þu geç me ye cek tir de di. Bal cý, fi ya ta i liþ kin bir so ru ü - ze ri ne, Ek me ðin ki log ram fi ya tý nýn ül ke ge ne lin de uy gu la nan 2 li ra 85 ku ru þun ü ze rin de ol ma sý söz ko nu su de ðil. Gra mýn düþ me siy le bir lik te fi yat da o na gö re düþ müþ o la cak. Bu gün i ti ba rýy la ek mek fi - ya týn da bir de ði þik lik söz ko nu su de ðil di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a 2012 i çin bü yü me he de fi yüz de 4 BAÞ BA KAN ar dým cý sý A li Ba ba can, 2011 yý lý nýn yüz de 7,5 un ü ze rin de bir bü yü me ra ka mýy la ka pa tý la ca ðý ný bil dir di. Müs ta kil Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði nin (MÜ - SÝ AD) Ri xos O tel de dü zen le nen, Ge niþ le til miþ Baþ kan lar Top lan tý sýn da, Tür ki ye e - ko no mi si nin 2011 yý lý de ðer len di ril di ve 2012 yý lý bek len ti le ri a çýk lan dý. Baþ ba kan ar dým cý sý Ba ba can, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, bu yýl bü yü me hý zý nýn bi raz düþ me - si ni bek le dik le ri ni ve yüz de 4 lük bü yü me tah mi ni nin bu lun du ðu nu söy le di. Bu yüz - de 4 lük tah mi nin Av ru pa'da iþ le rin da ha kö tü ye git me ye ce ði var sa yý mýy la ya pý lan bir tah min ol du ðu nu ve Av ru pa 'da iþ le rin da ha i yi ye git me si du ru mun da yüz de 4 lük bü yü me nin yu ka rý gi de bi le ce ði ni be lir ten Ba ba can, Av ru pa 'da bek len ti le rin da ha kö tü ye git me si du ru mun da bu yüz de 4 lük bü yü me ra ka mý nýn a þa ðý yön lü re - vi ze e di le bi le ce ði ni kay det ti. Baþ ba kan ar dým cý sý A li Ba ba can, ba zý la rý nýn bü yü me ra ka mý nýn yüz de 7,5, 8 den, yüz de 4 e düþ me nin da ral ma an la mý na ge le ce ði ni, e ko - no mi nin da ha kö tü ye gi de ce ði ni söy le di ði ni kay de de rek, bü yü me nin her se ne bir ön ce ki se ne nin ü ze ri ne ka tý lan ra ka mý i fa de et ti ði ni be lirt ti. Ba ba can, 2012 yý lý i çin yüz de 4 lük bü yü me nin, 2012 yý lý nýn, en az 2011 yý lý ka dar i yi ol ma sý, hat ta 2011 in ü ze ri ne da ha da bir þey ler ek le ni len bir yýl ol ma sý an la mý na ge le ce ði ni söy le di. Ba ba - can, Þu an da enf las yon yüz de 10,45 a ma bek len ti ler bu ra ka mýn a þa ðý dü þe ce ði yö - nün de. üz de 5 enf las yon he de fi de u la þý la bi lir bir he def de di. An ka ra / a a Tür ki ye ye ge len ya ban cý ya tý rým yüz de 84 art tý E KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, 2011 yý lý nýn ilk on ay lýk dö ne min de Tür ki - ye ye ge len u lus la r a ra sý doð ru dan ya tý rým tu ta rý - nýn, ge çen yý lýn ay ný dö ne - mi ne gö re yüz de 84 ar týþ la 11,5 mil yar do la ra u laþ tý ðý - ný be lir te rek, Bi zim ar zu - muz bu ra kam la rý yal nýz ca da ha yu ka rý la ra çek mek de ðil, ay ný za man da Tür - ki ye yi a kýl lý pa ra di ye ta - bir e di len gi ri þim ve risk ser ma ye si fon la rý nýn o da ðý - na yer leþ tir mek tir de di. Çað la yan, Con rad O - tel deki top lan tý da, fi nans, bi li þim, ya tý rým or tak lýk la rý üst yö ne ti ci le ri ve fon yö - ne ti ci le riy le bir a ra ya gel di. Toplantýda konuþan Bakan Çað la yan, 2023 ve ge le cek i çin id di a lý he def le ri bu lun - du ðu nu, bu he def le re u laþ - ma da en bü yük kay na ðýn da in san gü cü ol du ðu nu söy le di. Ýs tan bul / a a Sür dü rü le bi lir bü yü me i çin ke sin çö zü m gi ri þim ci lik ntür KÝ E Genç Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ GÝ - AD) Ge nel Baþ ka ný Mu rat Coþ kun kan, Gi ri - þim ci lik Kon se yi nin Tür ki ye i çin bir dö nüm nok ta sý ol du ðu nu, Kon se yin ilk a ma cý nýn da ge lir da ðý lý mý ve böl ge sel a da let siz li ði gi der mek o la ca ðý ný bil dir di. Coþ kun kan, yap tý ðý ya zý lý a - çýk la ma da, sür dü rü le bi lir bü yü me, is tih dam ve i no vas yon i çin tek ve ke sin çö zü mün gi ri þim ci - lik ol du ðu sa výy la yo la çýk týk la rý ný be lirt ti. Gi ri - þim ci li ðin Tür ki ye de des tek len me si ve ge liþ ti - ril me si yö nün de har ca dýk la rý bü yük ça ba nýn ilk mey ve le ri ni al ma ya baþ la dýk la rý ný vur gu la - yan Coþ kun kan, Bi lim, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný mýz Ni hat Er gün ön der li ðin de 32 ku ru - mun ka tý lý mýy la ku ru lan Gi ri þim ci lik Kon se yi, Tür ki ye i çin bir dö nüm nok ta sý dýr. Kon se yin ilk a ma cý ge lir da ðý lý mý ve böl ge sel a da let siz li ði gi der mek o la cak i fa de le ri ni kul lan dý. Ýþ dün ya - sý ný tem sil e den çok ö nem li si vil top lum ku ru - luþ la rý nýn, dev let des te ðiy le gi ri þim ci li ðe yö ne - lik ça lýþ ma la ra baþ la dý ðý na i þa ret e den Coþ kun - kan, þun la rý kay det ti: Tür ki ye de ar týk bu ko - nu da hiç bir þey es ki si gi bi ol ma ya cak. STK lar - dan ve dev let ku rum la rýn dan o lu þan Gi ri þim ci - lik Kon se yi yo ðun bir ça lýþ ma prog ra mý ný ha - ya ta ge çi re cek ve ön ce lik le bil gi ve fi nans kay - nak la rý na e ri þi min ko lay laþ tý rýl ma sý, i le ti þim að - la rý nýn ge liþ ti ril me si gi bi a lan lar da gi ri þim ci a - day la ra reh ber lik ya pa cak. An ka ra / a a Mal mü dür lük le ri nin ka pa týl ma sý na tep ki nma LÝ E Ba kan lý ðý nýn Tür ki ye ge ne lin de def - ter dar lýk la ra bað lý o la rak fa a li yet sür dü ren mal mü dür lük le ri i le say man lýk la rý ka pat ma ça lýþ - ma la rý na tep ki gös te ren, mal mü dür le ri ve say - man lar Ma li ye Ba kan lý ðý ö nün de tep ki gös ter - di ler sa yý lý Ka nun da ki, say man lýk mü - dür lük le ri nin büt çe uy gu la ma sý ný de net le me yet ki le ri nin kal dý rýl ma sý na kar þý bir a ra ya ge len der nek ü ye le ri ya pý lan de ði þik li ðe i ti raz et ti. Bu ra da bir a çýk la ma ya pan Ma li ye Say man lar Der ne ði Ge nel Baþ ka ný A li ýl dý rým, ya pý lan dü zen le me nin sa kýn ca lý ol du ðu nu be lirt ti. Ma lî de ne ti min cid dî bir uz man lýk ko nu su ol du ðu - nu di le ge ti ren ýl dý rým, yan lýþ lýk la rýn bu ka - nun la sý nýr lý ol ma dý ðý ný 659 ve 666 sa yý lý KHK i le de say man lýk mü dür lük le ri nin ve Ma li ye Ba kan lý ðý nýn bütün or ta ka de me yö ne tim bi - rim le ri nin ça lýþ ma di sip lin le ri ne za rar ve re cek tarz da öz lük hak la rýn da a da let siz li ðe se bep o la - ca ðý ný i fa de et ti. An ka ra / e ni As ya

11 MEDA POLÝTÝK 11 s.bu id nur si.de Chris ti an Wulff Ef kâr-ý am me nin ya kýn dan ta ný dý ðý ný zan net ti ðim ta ri hî bir þah si yet... a kýn Al man ya ta ri hin de genç ya þýn da cum hur baþ ka ný se çil di. Da ha doð - ru su seç ti ril di... O nun ka rak te ri ni ve doð ru çiz gi si ni bi - len ra kip le ri Wulff u Cum hur baþ kan lý ðý na i te rek par ti i çin de ki giz li din siz e ki bin ik ti dar la rý ný kur tar dýk la rý ný zan net ti ler... Fa kat ge li þen o lay lar, giz li gü cü te pe te pe kul la nan la rý ra hat sýz et me ye de vam et ti... Dün ya 11 Ey lül sü re ci ne gir me sey di, Mer kel böy le de vam e de bi lir miy di? Ki li se ve din i le kav ga lý bir Hý ris - ti yan De mok rat baþ ba kan. Tü ke tim ca na var la rý na hal - ký nýn ser ve ti ni peþ keþ çe ken bir po li ti ka cý. Fa kat Sprin ger gru bu baþ ta ol mak ü ze re mâ lûm med ya nýn ka yýt sýz þart sýz des tek le di ði bir ki þi... Son ra Mer kozy it ti fa ký... AB yi za yýf la tan po li ti ka lar... Ban ka - lar la fon la rýn kon tro lün de ki bir ik ti da rýn ma hi ye ti ni, maa le sef Al man ya ka mu o yu bi raz geç an la dý... Schö - ub le gi bi Chris ti an Wulff da bu de rin dal ga nýn ma hi ye - ti ni bi li yor du. Par ti i çin de ma ya lan ma ya baþ la yan ha ki - kî Al man ya mu ha le fe ti ni gö ren Troç ki ci ve ya Fre ud çu e kip, Wulff u ken di le ri ne gö re sa ha dý þý na gön der miþ ol du lar... WULF HA DÝ SE LE RÝ DOÐ RU O KU DU 11 Ey lül de A me ri ka da baþ la ya rak Av ru pa ve A vust - ral ya da de vam e den Ý se vî-ýs lâm ça lýþ ma la rý ný sa bo te gay ret le ri ni, bu kö þe yi ta kip e den ler i yi ha týr lar lar... Ev - ve lâ Kur ân a hü cum et ti ler... Kur ân ter cü me le ri ki tap - çý lar da yok sat ma ya baþ la yýn ca da Pey gam be ri mi ze (asm) yö nel di ler... al nýþ stra te ji ler le Ýs lâm ve Müs lü - man la rý Ba tý dün ya sý nýn gün de mi ne ta þý dý lar. Bütün ya lan, if ti ra, cer be ze, des sas lýk ve mü na fýk lýk la ra rað - men ar zu la rý na na il o la ma dý lar Da ni el Pi pes, Wil der si Gi or da nu, Sar ra zin, Chris ti na Köh ler, Nec la Ke lek, Sey ran A teþ ve da ha ni ce te tik çi le re rað men za man hem Hun ting ton u ve hem de Fran cis Fu ku ya ma yý tek zip et ti. Ýþ te Al man ya nýn Cum hur baþ ka ný bu deh - þet li it ti fa ka kar þý: Ýs lâm Al man ya nýn ay rýl maz bir par - ça sý dýr be ya nýy la 2. Av ru pa nýn ta ar ruz la rý ný ya rý ya rý ya in dir di. Bel ki de Wulff, ha ki kî Av ru pa yý ve doð ru Hý - ris ti yan lý ðý tem si len bu ta ri hî çý ký þý yap mýþ tý. Ki li se i le ve bil has sa Pa pa Be ne dikt i le i ti þip du ran Mer kel i bel ki bir hi za ya çek ti. Ve Müs lü man lar da de rin bir oh çek - ti ler... Al man si ya se ti ve da ha doð ru su AB po li ti ka la rý nýn de rin a na liz le ri ni tam o ku ya ma dý ðý mýz dan, sah ne ge ri - sin de ge li þen o lay la rý bi le mi yo ruz. AB yi par ça la ma ve e u ro yu bi tir me he de fi ne ko þan Mer kozy e fre nin Wulff ve e ki bin ce ko nul du ðu nu id di a e den le ri de din le mek te fay da mü lâ ha za e di yo ruz. Ban ka lar la ve bil has sa va tan - sýz ser ma ye dar lar la AB ül ke le ri ni tü ke tim ca na va rý na tes lim e den Mer kozy i e leþ ti ren le rin be ya nat la rý çok ö - nem li dir. Scha ub le mü te ma di yen AB ve e u ro kriz le ri - nin söz ko nu su ol ma dý ðý ný, or ta da bir borç kri zi ol du - ðu nu i fa de e di yor. Tü ke tim ca na va rý nýn te tik le di ði is raf e ko no mi si ma a le sef Av ru pa yý ye ni den Dec ca li ye tin da mý na dü þür müþ gö rü nü yor. Ki li se i le ger gin li ði a zal - tan Wulff AB nin ays ber ge çarp tý rýl ma ma sý i çin bü yük mü ca de le ve rir ken, da ha çok ba rýþ ek se ni ni kul la ný yor... ÝS LÂ MÝ ET Ý ÝN SA NÝ ET A DI NA MÜ DA FA A Chris ti an Wulff cum hur baþ ka ný se çil di ði gün den be ri ba rý þa ve ba rýþ çý Ýs lâm a vur gu da bu lu nu yor. 11 Ey lül ün Ýs lâ mi yet ü ze ri ne bo ca et ti ði te rör, dik ta tör lük, a da let siz lik ve çev re kir li li ði ni be yan la rýy la te miz le me ye ça lý þan Wulff un he de fin de yal nýz ca Al man ya, AB ve ya Ba tý dün ya sý bu lun mu yor. O dün ya ba rý þý ol ma dan sa ir ký t'a ve dev let ler de de ba rý þýn tam te sis e di le me di ði nin far kýn da. 11 A ra lýk ta Müs lü man lar la bir a ra ya gel di ði top lan tý da ki be ya na tý o ka dar a çýk ve muh te þem ki. Ko nuþ ma sý na Es se lâ mu a ley kum di ye rek baþ lý yor. Müs lü man lar ve Hý ris ti yan lar ça týþ ma ye ri ne bir lik te li - ði he def al ma lý dýr lar... Baþ ka i nan ca sa hip in san la ra say gý ve di ni is tis mar e den le re i ti raz e dil di ðin de, ya ra tý - lýþ mu ha fa za ve in san hay si ye ti sa vu nul du ðun da dün ya din le ri tek rar an laþ ma a ra cý o lur lar... Bu da or tak in sa - ni ye te ve se ma vî din le re da ya lý or tak ah lâ ký o luþ tu ra bi - lir. Or tak bir dün ya nýn ve or tak bir ka de rin top lu lu ðu ol du ðu mu zu an lat ma ya ça lý þý yo rum. Va zi fe miz de va sa: Ba rý þý te min, te rör le mü ca de le, fi nans pa za rý na ye ni dü zen le me ler ve ik li mi ko ru mak. CUM HUR BAÞ KA NI A TEÞ AL TIN DA.. Ba rý þa kat ký sý i ti ba riy le Ýs lâ mý Av ru pa nýn ö nem li par ça sý o la rak ö ne çý ka ran Cum hur baþ ka ný na kar þý ne - o con kö ken li ve Lon dra bes le me li po li ti ka cý lar çok tan ha re ke te geç miþ ler di. Hak kýn da ki dos ya lar di dik di dik in ce len me ye a lýn dý. Mer kozy di rekt ban ka ve fon sa - hip le ri nin em rin de ça lý þýn ca, Wulff un bir ar ka da þý a ra - cý lý ðýy la u cuz kre di al dý ðý id di a sý or ta ya a týl dý. Bu if ti ra - dan bir post çý ka ra ma yan mâ lûm med ya grup la rýn da bu de fa Wulff un bir ga ze te ci yi teh dit et ti ði ya zý lýp çi zil - me ye baþ lan dý. Da ha doð ru su 11 Ey lül den bu ya na Al - man ya da ki pa ra yý ve po li ti ka yý i da re e den ler, den ge le - rin de ði þe bi le ce ði kor ku suy la Cum hur baþ ka ný na sal dý - rý yor lar. An ge la Mer kel ve a va ne si nin ma ri fe tiy le par ti - sin de yal nýz bý ra kýl ma ya ça lý þý lan Cum hur baþ ka ný nýn ge ri çe kil me si ve ya ye rin de kal ma sý, pi mi çe kil miþ ye ni mü ca de le yi dur du ra ma ya cak gi bi. Ý þin çok il ginç ta ra fý, AKP-Ka tar or tak lý Tür ki ye nin meþ hur med ya sý da Sprin ger gru bu na yar dým e di yor. Chris ti an Wulff a ge lin ce... Þim di lik et ra fý ça kal - lar la sa rýl mýþ gi bi... A ma çem be ri ya rýp Al man ya nýn uf ku nu a ça ca ðý na i na ný yo ruz. Ha di se le ri iz le me ye de vam e de ce ðiz. ÝRANLI yö net men Bah man Gho ba di nin, kü çük Ma di nin, Ro jin in ve E yüp ün ha yat hi ka ye si ni an la tan Sar hoþ At lar Za ma ný fil min de ki u nu - tul maz di ya lo ðu ha týr lar sý nýz. - Ba ban ne iþ ya par? - Ka çak çýy dý. I rak a ka týr lar la bir þey ler gö tü rür, sa tar, o ra dan bir þey ler a lýr ve dö ner di. Öl dü. - a an nen? - ok. Kar de þi mi do ðu rur ken öl dü. - Kö yü nüz ne re de? - Bu ra dan çok u zak ta... I rak sý ný rýn da... Ý ran-i rak ve Tür ki ye sý ný rýn da ya þa yan ve ka - çak çý lýk ya pa rak ge çim le ri ni sað la yan bir Kürt a - i le nin, ça re siz li ði ni, yok sul lu ðu nu sah ne sah ne yü zü mü ze þa mar gi bi in di re rek an la týr film. Týp ký U lu de re de ki gi bi. Sar hoþ At lar Za ma ný nýn se ti de, sah ne si de, ger çek ha ya týn i çin de ki o yun cu la rý da þu ra cýk ta. Þýr nak-u lu de re de... E yüp de o ra da, Ma di de, Ro jin de... Nev zat lar, Ve dat lar, Mah sun lar ger çek ha yat a cý dýr di ye rek öl dü ler, öl me yen ler de ay ný ka de ri ta þý ya cak lar a lýn ya zý la rýn da. *** O ra da ki ha yat la rý bil me yen ler i çin ka çak çý lar - mýþ ca ným di ye bu run ký výr mak da dün ya nýn ne re sin de o lur san ol, ka çak çý lýk suç tur, ka - çak çý lýk ya pý yor san ris ki ne kat la nýr sýn de - mek de ko lay dýr. O ha yat lar ne den ka çak týr, ne den ö lü mü gö - ze a lýp ka çak tan ka zan ma ya ça lý þýr lar, kim se ler bil mek is te mez.. Ni te kim is tih ba rat ha ta sý na kur ban e di len can - la rýn da ha be den le ri so ðu ma dan dram do lu hi ka - ye le ri ni o ku ma ya baþ la dýk bi le... Ba kýn Mah sun En cü tam bir bil gi sa yar tut ku - nuy muþ. He ves le nip al dý ðý bil gi sa ya rý nýn tak sit le - ri ni ö de mek i çin ma zot ka ça ðý na git miþ. Se yit han cep te le fo nu na kon tör al mak i çin git - miþ ka ça ða. Ba ba sý nýn e lin den ka tý rý a lýp on ca en - gel le me si ne al dýr ma dan çe kip git miþ... Te le fo nu - na yük le ye ce ði 100 kon tö rün ris ki ö lüm dü. Ve dat. A ya ðý sa kat la nan a ða be yi nin ye ri ne git - miþ ka ça ða. Ve dat ýn an ne si en di þe len miþ u çak ses le ri ni du yun ca ve ko ru cu ba þý ný a ra mýþ. Ko ru - cu ba þý da Ta bur Ko mu ta ný ný... Ko mu tan a pý - la bi le cek bir þey yok de miþ... a pý la bi le cek bir þey yok! Öy le mi? Ha yýr bu se fer ya pý la bi le cek çok þey ol ma lý! Gi den hiç bir ha yat ge ri gel me ye cek el bet te. Ha ta lý is tih ba rat so nu cu mu her ne i se, bu kat li a mýn so rum lu la rý hem de he men or ta ya çý kar týl ma lý. Da ha faz la bek le me den... Ýh ma li o lan lar, ka sýt lý dav ra nan lar mut la ka so - ruþ tu ru lup, ce za lan dý rýl ma lý. Bi li nen bir ger çek var ki, 27 Ni san da dik le nen - ler, dar be plan la rýy la ik ti da rý gön der mek is te yen - ler, or ta lý ðý ka na bu la mak is te yen ka ran lýk güç - ler hâ lâ o pe ras yon ya pa bi le cek gü ce sa hip. Bu se fer gö rü nür de e li ni ka na bu la ma yan PKK nýn bu kat li am da ki bað lan tý sý nýn ne ol du ðu or ta ya çý kar týl ma lý! Çün kü ka çak çý lýk ya pan lar sa de ce dev let ten ka çak iþ yap mý yor lar, sü re ce PKK nýn mü da hil ol du ðu da bi li nen bir ger çek. Ö len le rin ve a i le le ri nin, köy hal ký nýn PKK ya des - tek ver me di ði ni de bi li yo ruz. Za ten böl ge hal ký - nýn PKK dan cid di bir þe kil de des te ði ni çek ti ði de ar týk spe kü las yon ol mak tan çýk mýþ bir ger çe ðe dö nü þü yor. PKK yý sor gu la yan böl ge hal ký nýn se si bu sü reç te da ha cid di bir þe kil de yük se li yor. Tim sah göz yaþ la rý dö ken ba zý BDP li ve kil le rin ba sýn top lan tý sý ön ce sin de ne re dey se zil ta kýp oy - na ya cak la rý gö rün tü le ri de, med ya ya yan sý yan beþ ka ra kol bas say dýk bu ka dar et ki li ol maz dý ko nuþ ma la rý da, as lýn da ne ol du ðu nu an la mak i - çin bi rer i pu cu. KCK o pe ras yon la rýy la a de ta ne fes al mak ta zor la nan PKK ya, U lu de re o pe ras yo nuy la kim ler ye ni den ha yat da ma rý a çýp böl ge de güç len me si ni sað la ma ya ça lý þý yor? Dev let þim di cid di bir e þi ðin ö nün de sý nav ve - ri yor. Ben bi li yo rum ki, Be þir A ta lay, Bü lent A rýnç ve hep sin den ö nem li si Baþ ba kan, Dic le ke na rýn da kurt ku zu yu ka par sa bu nun ken di le rin den so ru - la ca ðý bir re fe ran sa sa hip tir ler. Ýþ te bu yüz den, Tu gay Ko mu ta ný nýn ya pa bi - le cek bir þey yok sö zü nün ak si ne a sýl þim di ya pý - la cak çok þey ol du ðu nu bu hal ka gös ter me le ri ge re ki yor. ok sa, Ve dat ýn a ða be yi Fik ret in baþ ka ça re - miz yok an cak aç lýk tan öl me di ði miz sü re ce git - me yiz ar týk. Kar de þi min öl dü rül dü ðü yol dan na - sýl ge çe riz sö zü de, 35 si vil gen cin ö lü mü de zi - hin le ri mi ze ka zý nýr. Bu böy le bi li ne! E lif Ça kýr / Star, Be di üz za man ýn i ka zý BEDÝÜZZAMAN Sa id Nur si nin müs bet ha re ket tar zý dik kat çe ki ci... Ta viz siz ya þa mý ve yan lýþ gör dü ðü hu sus la rý i da re ci ler le pay laþ ma sý... Ge - rek ti ðin de en ön cep he de sa va þa rak hem düþ - ma na kar þý mü ca de le e di yor, hem de böl ge nin ge le ce ðe da ir ye ni den ya pý lan ma sý nýn ko or di - nat la rý ný be lir li yor. En kar ma þýk dö nem de, 10 ka dar a þi ret re i si - nin Be di üz za man a ge lip iþ ti rak et mek is te dik le - ri ni söy le di ði hal de, öl çü lü ko nuþ ma sýy la böl ge - nin i le ri ge len le ri ni ik na et miþ, men fi ha re ke te gi ri þen le rin ar ka pla nýn da ya ban cý par ma ðý ol - ma sýn dan duy du ðu en di þe le ri de di le ge tir miþ ti. Be di üz za man ýn Þeyh Sa id e yaz dý ðý i kaz, as - lýn da bu gün le re ka dar u za nan ce va bi bir mek - tup tur. Ö zel lik le þim di kal kýþ ma is te yen le re kar þý. Þöy le di yor du: Türk mil le ti a sýr lar dan be ri Ýs - la mi yet in bay rak tar lý ðý ný yap mýþ týr. Çok ve li ler ye tiþ tir miþ ve çok þe hit ler ver miþ tir. Böy le bir mil le tin to run la rý na ký lýç çe kil mez. Biz Müs lü - ma nýz. On lar la kar de þiz, kar de þi kar de þe çar pýþ - tý ra ma yýz. Bu þer an ca iz de ðil dir. Ký lýç ha ri ci düþ ma na kar þý çe ki lir. Da hil de ký lýç kul la nýl maz. Bu za man da ye ga ne kur tu luþ ça re miz, Kur an ve i man ha ki kat le riy le ten vir ve ir þat et mek tir. En bü yük düþ ma ný mýz o lan ceh li i za le et mek tir. Te - þeb bü sü nüz dan vaz ge çi niz zi ra a kim ka lýr. Bir - kaç ca ni yü zün den bin ler ce ma sum ka dýn ve er - kek ler te lef o la bi lir. (Be di üz za man Sa id Nur si, Ta rih çe-i Ha yat) Tür ki ye, Do ðu me se le si ni sa de ce as ke ri ön - lem ler le çö ze mez. Bu þid de ti kö rük ler. Dev le tin za ten bas ký ya ve in ka ra yö ne lik po li ti ka la rý if las et ti. So run la rýn çö zü mü te mel me se le le rin ma - sa ya ya tý rýl ma sýy la müm kün. Ne dir bun lar: Si ya set, ik ti sat, ü ni ver si te, hu - kuk, ba sýn ve gü ven lik! Bun lar hal le di le me di ði i çin dir ki, yüz yýl ön ce ki prob lem ler ne i se bu gün de ay ný prob lem ler le kar þý kar þý ya ka lý yo ruz. Be di üz za man, sa de ce Do ðu A na do lu ya de ðil, Or ta do ðu ve tüm Ýs lam a le mi i çin gös ter di ði çö - züm ö ne ri le ri ni þu þe kil de ö zet ler: Bi zim düþ - ma ný mýz ce ha let, za ru ret ve ih ti laf týr; bu üç düþ - ma na kar þý sa nat, ma ri fet ve it ti fak si la hý i le ci hat e de ce ðiz (Di van-ý Har bi Ör fi) der. Be di üz za man a gö re, de mok ra tik leþ me ve hür ri yet i le be ra ber e ði tim ve te þeb büs-ü þah - si ya ni gi ri þim ci lik kal kýn mak i çin te mel þart... O, de vam lý o la rak fen ve sa nat si la hýy la ce ha let ve fak ra hü cum e din der si ni ver miþ tir. So nuç: böl ge nin sü rek li ar tan ve so nuç ta kar - ma þýk ha le ge len prob lem le rin çö zü mü Be di üz - za man ýn tav si ye le rin de bu lun mak ta dýr. Dev let bu çað rý la rý ku lak ar dý et me me li. Da vut Þa hin / Mil lî Ga ze te, Bi li min a ma cý A ta türk çü lü ðü yay mak o la maz ASANIN bi rin ci mad de si ne gö re AKDTK (Ke nan E fen di nin Kül tür, Dil ve Ta rih ük - sek Ku ru mu!) A ta türk çü dü þün ce yi, A ta türk il ke ve in ký lap la rý ný bi lim sel yol dan a raþ týr - mak, ta nýt mak ve yay mak la yü küm lüy müþ. Böy le re za let ol maz. Hiç bir bi lim ku ru lu þu - nun gö re vi, A ta türk dü þün ce si ni ta nýt mak ve yay mak o la bi le mez. O lur sa, o na bi lim ku ru mu den mez, pro pa gan da bo ra za ný de nir. A ta türk pro pa gan da sý ya pan bir bi lim ku ru mu kav ra mý, biz zat bi li me ve A ta türk dü þün ce si ne ay ký rý dýr. A ziz ýl dý rým ý kur tar mak i çin can la rý ný diþ le - ri ne ta kan po li ti ka cý lar, lüt fe dip þu ku ru mu da kur tar sýn lar, ya ni ka nu nu de ðiþ tir sin ler. En gin Ar dýç / Sa bah, Ol maz di yor lar dý, bu da ol du. Ge çen yýl hal koy la ma sýy la ger çek leþ ti ri len a - na ya sa de ði þik li ði pa ke ti i çe ri sin de 12 Ey lül (1980) dar be ci le ri ni ko ru yan ge çi ci 15. mad de de var dý; halk de ði þik li ði o nay la dý, a ma ba zý la rý o gün bu gün dür Hiç ni yet le ri yok ya ve si ni yo - rum di ye su na gel di. Ýþ te gör dük: An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý - lý ðý 1 nu ma ra lý sa nýk o la rak Ke nan Ev ren e yer ve ren id di a na me yi mah ke me ye sun du. Ev ren ve ar ka daþ la rý a na ya sa nýn ta ma mý ný ve ya bir kýs mý ný de ðiþ tir me ye ve ya or ta dan kal dýr ma ya, a na ya say la ku rul muþ TBMM yi or ta dan kal dýr ma ya ceb ren te þeb büs et mek it ha mýy la yar gý la na cak. Ha ya ta ge çi ril miþ ve çok sa yý da ha ya ta mal ol muþ bir te þeb büs on la rýn ki... Ý dam lar la, sür - gün ler le, ca dý av la rýy la do lu bir sü reç ti 12 Ey lül; a na ya sal dü ze ni as ký ya a la rak pek çok hu kukdý þý uy gu la ma yý dev re ye sok tu. Si ya si le ri, si ya si gö rü þü o lan la rý ce za ev le ri ne dol dur du. Di yar - ba kýr Ce za e vi ni son ra dan PKK a dý ný a la cak ör - gü te mi li tan ye tiþ ti ren bir a töl ye ha li ne ge tir di. Ýd di a na me yi ka le me a lan sav cý la rýn mal ze me bul mak ta zor la na cak la rý ný san mý yo rum. üz - ler ce ta nýk lýk ki tap lar da ye ri ni al dý ðý gi bi, dar be li de ri nin ken di e lin den çýk ma a ný lar bi le ya pý - lan la ra ý þýk tu ta cak ma hi yet te. 12 Ey lül yar gý la ma sý hiç kuþ ku suz sim ge sel bir de ðe re sa hip; yok sa her bi ri 90 lý yaþ la rý ný sür dü ren es ki as ker le rin a ðýr laþ tý rýl mýþ mü - eb bet ce za sý na çarp tý rýl ma la rý kim se nin yü - re ðin de ki ya ðý e rit me ye cek tir. ar gý la ma dar - be ci zih ni ye ti sa nýk kür sü sü ne çý ka ra rak de - mok ra si ye mü da ha le he ve si ta þý yan baþ ka la - rý na me saj ve re cek tir. Ba zý la rý nýn so kak lar da dö kü len ka ný dur dur - may la so nuç lan dý ðý i çin 12 Ey lül e sa hip çýk týk - la rý ný bi li yo ruz. As lýn da sa hip çý kan lar da, sý ký - yö ne tim sa ye sin de 11 Ey lül gü nü de ül ke a sa yi - þin den as ke rin so rum lu ol du ðu nu fa kat bu nu bir tür lü sað la ya ma dý ðý ný bi li yor lar; ay ný as ke rin 13 Ey lül den i ti ba ren so kak ça týþ ma la rý na, si ya si su i kast la ra son ver dir di ði ni de... Sav cý lar bu ger çe ðe dar be ye ze min ha zýr la ma pers pek ti fin den yak la þa bi lir. Org. Bed ret tin De mi rel in, As lýn da dar be yi bir yýl ön ce ya - pa cak týk, a ma þart la rýn ol gun laþ ma sý ný bek le - dik an la mý na ge len a çýk la ma sýn da ki þart lar fu zu li ye re ha ya tý ný kay be den kaç ca na mâl ol du kim bi lir... Tür ki ye nin en ka ran lýk dö nem le rin den bi ri - ni teþ kil e den 12 Ey lül i le he sap laþ mak yal nýz ca dö kü len kan la rýn he sa bý nýn sor gu lan ma sýy la ya pý la bi lir mi? Si vil si ya se te ge çil dik ten (1984) son ra et kin li ði ni his set tir me ye de vam e den 12 Ey lül re ji mi nin ya pý taþ la rý ne o la cak? O dö - nem de çý ka rý lan ya sa lar, yö net me lik ler, ge nel - ge ler den var lý ðý ný hâ lâ sür dü ren ler var. En ö nem li ör nek ler den bi ri, dö ne min baþ ba - ka ný e mek li o ra mi ral Bü lend U lu su nun gi de ra - yak çý kar dý ðý ký lýk ký ya fet yö net me li ði dir. Son - ra sýn da baþ la tý lan ba þör tü süy le il gi li ya sak çý uy - gu la ma la rýn hep si o ge nel ge ye da ya ný yor. As ker le rin si vil si ya set çi le rin ku ca ðý na bý rak - tý ðý a teþ top la rý nýn ço ðu bu gün bi le yer li ye rin - de du ru yor. ar gý la ma baþ la yýn ca, hü kü met, 12 Ey lül dö - ne min de çý kar týl mýþ in san hak ve öz gür lük le - riy le il gi li bü tün ya sa lar ve dü zen le me le ri yü - rür lük ten kal dýr ma lý dýr. Son ra dan ken di baþ la rý na ha re ket et me ye baþ la yan yüz ler ce fâ i li meç hul ci na yet ten so - rum lu çe te de 12 Ey lül dö ne min de dev let hiz - me ti ne a lýn mýþ tý. Ön ce si ve son ra sýn da ül ke mi zi ka na boð muþ bir sü reç tir 12 Ey lül... Ni ha yet he sap la þý lý yor. Feh mi Ko ru / Star, OTUZ yýl öð ret men lik, ga ze te ci lik ya pan bir ki þi li ra e mek li ma a þý a lýr ken, ay ný pri mi ya tý - ran bir ge ne ral ya da mil let ve ki li bin li ra e mek li ma a þý a lý yor sa... Mil let ve kil le ri nin e mek li ma aþ la rý bir ge ce de beþ bin li ra dan se kiz bin li ra ya çý ka rý lýn ca halk do ðal o la rak tep ki gös ter di. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül de ya sa yý kýs - men ge ri çe vir di. a sa nýn Köþk ten dön me si ü ze ri ne, mil let - ve kil le ri dik kat le ri ge ne ral le rin ma a þý na çe vir - di ler. Ge ne ral le rin ken di le rin den faz la e mek li ma a þý al dý ðý ný söy le di ler. Sað lýk ve Tu rizm ba kan lýk la rý da yap mýþ o - lan es ki mil let ve ki li Bü lent A kar ca lý dan bu ko - nu da et raf lý bir e lek tro nik mek tup al dým. A kar ca lý, ge ne ral le rin na sýl bü yük e mek li lik im kân la rý na sa hip ol du ðu nu ay rýn tý la rýy la or ta - ya ko yu yor. Su bay e mek li lik sü re si ne as ke ri o - kul dö ne mi de da hil dir di ye baþ lý yor an lat ma - ya. Ve þöy le de vam e di yor: A ma si vil le rin e - mek li lik sü re si ne ü ni ver si te dö ne mi da hil de - ðil dir. Ay rý ca su bay a da yý öð ren ci, e ði ti mi bo - yun ca ye me iç me, yat ma kalk ma, gi yim ku - þam, o kul pa ra sý ö de mez. Dev let hiz me ti ne gi - re cek dok tor, yar gý men su bu, mi mar mü hen - dis kim var sa, on la rýn da ay ný man týk la ben zer hak tan ya rar lan ma la rý ge re kir. Üs te lik ge ne ral ler den ço ðu e mek li lik te loj - man, ya ver, a raç ve þo för im kâ ný na sa hip tir. Ýs tan bul Ka len der Or du e vi nin ar ka sýr týn da yal nýz kor ve or ge ne ral le re mah sus o lan gi bi baþ ka yer ler de de 5 yýl dýz lý o te le taþ çý kar ta cak o lan lar var dýr. Mu vaz zaf ve e mek lik le rin sos yal ha yat la rý, ye me iç me- ko nak la ma da hil be da va de ni le cek bir bi çim de or du ev le rin de ve ta til köy le rin de ge çer. O yak tan ev-o to mo bil sa týn al mak i çin si vil le re ký yas la da ha el ve riþ li þart lar la kre di a lýr lar, 3 ve 4 yýl dýz lý ge ne ral le re TL ye va ran e mek li lik taz mi na tý ve ri lir. Es ki ba kan es ki mil let ve ki li A kar ca lý mek tu - bun da O AK ý da an la tý yor. O yak ýn ge çen ler - de ver di ði ga ze te i la nýn da dev let büt çe sin den hiç kat ký al ma dýk i fa de si ger çe ði sak la yan bir ta ným dýr. O yak a ma aþ lar dan yüz de on ke sin - tiy le ya pý lan kay nak ak ta rý mý, 30 ku sur yýl bo - yun ca ver gi ön ce si o la rak ya pýl mýþ týr. a ni ke - sin ti nin en az yüz de o tu zu dev le te ö den me si ge re ken ver gi i ken, hak sýz prim o la rak O yak a ge lir sað la mýþ týr. Bu an lam da O yak ýn mal var - lý ðý nýn yüz de o tuz ka da rý as lýn da dev le te a it tir. Ay rý ca ye dek su bay ma aþ la rýn dan en az 12 ay sü rey le yüz de beþ ke sil miþ tir. Kar þý lý ðýn da ve ri len tek hiz met ha yat si gor ta sý ol muþ tur. Oy sa bu hiz me tin si gor ta prim be de li bir ay lýk %5 ke sin ti ye e þit tir di yor ve çok çar pý cý a çýk la - ma la rý ný þöy le sür dü rü yor: 27 Ma yýs dar be si - nin i ra de si yal nýz su bay la rýn mad di ge le ce ði ni dü þün mek le ye tin miþ,ken di dý þýn da bir ku ru - mun men sup la rý na, ör ne ðin öð ret men le re, sað lýk per so ne li ne de ben zer bir hak ve im kan sað la yan dü zen le me ge tir me yi dü þün me miþ tir. Ý yi bir ma li mü þa vir lik fir ma sý O yak ýn el de et miþ ol du ðu hak siz prim ler den o lu þan faz la lý - ðý tes pit e de bi lir. Bu faz la lý ðýn ha zi ne ye dev ri de a raþ tý rý la bi lir... Ay ný yak la þým mil le tin ver gi le rin den dev le - tin im kân la rýn dan hak sýz ya rar la nan si vil ke sim i çin de ge çer li dir... Bu ra da su bay lar dan söz e di - yor sak bu nun ne de ni ken di le ri ne çok kap sam lý ö zel hak ve im ti yaz lar el de et miþ en ge niþ kit le - nin su bay sý ný fý ný o luþ tur ma sý ne de niy le dir. Dev let gü cü nü bir sü re e li ne ge çi ren ler ce el de e dil miþ bü tün ö zel hak la rýn sý fýr lan ma sý ve a dil hak pay la þý mý ný sað la mak zor de ðil dir. O yak ben ze ri ken di ne im ti yaz sað la mýþ Mer kez Ban - ka sý Vak fý gi bi le ri de var dýr. Ken di ka zanç la rý yet mi yor muþ gi bi ban ka nýn ge lir le rin den vak fa kay nak ak ta rýl mýþ týr. Mil let ve kil le ri nin ve kil lik ve e mek li lik ay lýk la rý ný Mer kez Ban ka sý nda ki - ler le ký yas la mak an lam lý so nuç lar ve re bi lir. Tam ter si i se TOBB a bað lý o da lar dan e mek - li o lan lar da dýr. Ken di le ri ne her tür lü lüks ih ti þam ve har ca - ma yý hak gö rüp, þov yap may la iþ yap ma yý ka - rýþ tý ran, Av ru pa ya u çak lar la yan daþ gö tü rüp o - tel ler de a ðýr la yan ve bir tek ga ze te de, TV de ha ber ko nu su ol ma dan dö nen ler, o da lar dan e - mek li ol muþ per so ne lin ne öz lük ne de sað lýk hak la rýy la doð ru dü rüst il gi len mez ler. Zor la ü ye o lu nan, ic ra yo luy la a i dat top la yýp si vil top lum ku ru lu þu yuz di ye de ger çek le ri sap tý rýr lar. A kar ca lý, bu ül ke de dev let gü cü nü e le ge çi re nin ken di si ne im ti yaz lar sað la dý ðý ný ör nek ler ve re rek iþ te böy le ö zet li yor. Bu hak sýz dü ze ni boz mak ge re ki yor. Bu nun i çin de ge liþ miþ ül ke ler de ol du ðu gi bi biz de ki e mek li lik sis te mi nin de ça lý þýr ken Sos - yal Gü ven lik Ku ru mu na ö de nen prim ler le o - ran tý lý ol ma sý ge re ki yor. An cak bu yol la e mek - li lik te hak ça bir sis tem ku ru la bi lir. Çok prim ö de yen çok az prim ö de yen den da ha az e mek li ma a þý a lýr. Ak si tak dir de pri mi ö den me den a lý nan yük sek e mek li ma aþ la rý dü - pe düz bir soy gun o lu yor. E ðer o tuz yýl öð ret men lik, ga ze te ci lik ya pan bir ki þi li ra e mek li ma a þý a lýr ken, ay ný pri - mi ya tý ran bir ge ne ral ya da mil let ve ki li bin li ra e mek li ma a þý a lý yor sa... Bu du rum bi ze, bu ül ke de hak sýz ve a da let siz bir e mek li lik sis te mi nin, ba zý mil let ve kil le ri nin bi raz u tan maz ca gay ret le riy le ö zel o la rak sür - dü rül dü ðü nü gös te ri yor. Sü ley man a þar / Sa bah, Sý nýr lar da ki ka çak ha yat lar O ha yat lar ne den ka çak týr, ne den ö lü mü gö ze a lýp ka - çak tan ka zan ma ya ça lý þýr lar? Si vil si ya se te ge çil dik ten son ra et kin li ði ni his set tir me ye de vam e den 12 Ey lül re ji mi nin ya pý taþ la rý ne o la cak? O tuz yýl öð ret men lik, ga ze te ci lik ya pan ki þi 1200 li ra e mek li ma a þý a lýr ken, ay ný pri mi ya tý ran ge ne ral ya da mil let ve ki li 8000 bin li ra a lý yor sa Ey lül le he sap laþ ma nýn an la mý Ge ne ral ve mil let ve ki li ma aþ la rý

12 12 Ý LAN TEBRÝK Muhterem kardeþimiz; Selahaddin Vatansever'in kýzý Merve Hanýmefendi ile Bilal Korkmaz Beyin Zeynep Berra ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne babayý tebrik eder, masum yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Eyüp ve Ýlknur Otman / BURSA Dosya: 2011/2209 ESAS. Örnek No: TAPU KADI : Düz ce i li, Mer kez il çe si, Az mi mil li mah. 219 A da, 42 Par sel de bu - lu nan, 258,58 m 2 ar sa ü ze ri ne üç kat lý be tor nar me bi na, i kin ci kat, 3 no lu ba ðým sýz bö - lüm ve ar sa sý, Cilt/Say fa No: 19/1794. Ka yýt Du ru mu: Ak tif. ÖZELLÝKLERÝ : Taþýnmaz Düzce ili Merkez Ýlçesi Azmimilli Mahallesi hudutlarý dahilinde Barýþ Sokak üzerinde 219 ada 42 nolu parselde bulunan, güney hududu Barýþ Sokak'a cepheli vaziyette olup diðer hudutlarý komþu parseller ile çevrili bulunan arsa üzerindeki 3 katlý betorname binanýn 2. katýnda yer alan 1/3 arsa paylý 3 nolu 108 m 2 kullaným alanlý baðýmsýz bölümdür. Taþýnmazýn yakýn çevresinde mesken olarak kullanýlan bina lar mev cut o lup ta þýn maz, A sar Ca mi i ve Az mi mil li Kur'ân Kur su ö nün den geç mek te o lan Da rý cý So kak ü ze rin den ge lip ilk so kak o lan sað ta raf ta ki Ba rýþ So ka ða dö - nül dü ðün de sol ta raf ta bu lun mak ta dýr. Ta þýn maz, ze min+2 kat+ça tý ka týn dan o lu þan bi - na nýn i kin ci ka týn da 3 no lu ba ðým sýz bö lüm o lup ha li ha zýr da boþ va zi yet te dir. Ta þýn maz ba ðým sýz bö lüm mes ken o la rak kul la nýl mak ta dýr ve bir gi riþ an tre si, mut fak, tu va let, ban - yo, üç o da, bir sa lon dan o luþ mak ta dýr. Bu ka ta çý kýþ mer di ve ni mer mer, dýþ ka pý sý i le ka pý - la rý ve pen ce re le ri ah þap týr. Do ðal gaz bi na nýn dý þý na ka dar ge ti ril miþ o lup an cak bi na ya bað lan ma mýþ týr. Kul la ným a la ný 108 m 2, 1/3 ar sa pa yý na dü þen mik tar m 2 'dir. ÝMAR DURUMU : Taþýnmazýn Tamamý Ýmar planý içerisindedir. SATIÞ SAATÝ : 11:00-11:10 Arasý MUHAMMEN BEDELÝ : ,20 TL Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda DÜZCE ADLÝESÝ MEZAT SALONU'nda a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa - týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me - ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga ver gi si, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek 1/2 ta pu har cý ve ta pu tes cil/tes lim mas raf - la rý i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan bi rik miþ ve ver gi borç la rý, tel la li - ye res mi i le sa tý cý a dý na ta hak kuk e de cek ½ ta pu har cý sa týþ/i ha le be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün - cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke - fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (ÝÝK) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: 604 T. C. DÜZCE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/377 Da va cý MU AM MER AL BA RAK ta ra fýn dan a çý lan çek ip ta li da va sýn da ve ri len ten sip ka ra rý ge re ðin ce; T. Garanti Bankasý A.Þ. Sanayi Mahallesi þubesinin nolu hesabýna ait keþidecisi Coþkun Çamaþýrlarý San. Tic. Ltd. Þti. Olan; Çek No Meblað Keþide Tarihi ,00 TL 31/07/ ,00 TL 31/09/ ,00 TL 31/01/ ,00 TL 31/05/2012 Deniz Bank Ýstinye þubesinin nolu hesabýna ait keþidecisi Süleyman Coþkun Olan; Çek No Meblað Keþide Tarihi C ,00 TL 20/03/2012 Halk Bankasý Gültepe þubesinin nolu hesabýna ait keþidecisi Coþkun Çamaþýrlarý San. Tic. Ltd. Þti. Olan; Çek No Meblað Keþide Tarihi ,00 TL 31/06/2012 be del li al tý (al tý) a det çe kin kay bol du ðun dan ba his le ip ta li ne ka rar ve ril me si is ten - miþ; mah ke me miz ce de id di a nýn doð ru lu ðu kuv vet le muh te mel gö rül dü ðün den du ru - mun i lan e dil me si ne ka rar ve ril miþ tir. Ka rar ge re ðin ce çek le ri e li ne ge çi ren le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren üç ay i çin de mah ke - me mi ze ge tir me le ri ak si tak tir de ip ta li ne ka rar ve ri le ce ði i lan o lu nur. 19/09/ B: 557 T.C ÝSTANBUL 48. ASLÝE TÝCARET MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2011/ KAMULAÞTIRMA ÝLANI ukarýda tüm gerekli bilgileri yazýlý taþýnmazlar hakkýnda davacý idare tarafýndan mülkiyet/daimi irtifak kamulaþtýrma iþlemi yapýlmýþ olmasý nedeniyle, kamulaþtýrmayý yapan idare tarafýndan 14/10/2011 tarihinde mahkememizin yukarýda dosya esas numaralarý hizasýnda yazýlý dava dosyalarýnda kayda alýnmýþ olan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve taþýnmazýn idare adýna tescili davalarý açýlmýþ olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin T.C. Ziraat Bankasý Mut Þube Müdürlüðüne yatýrýlacaðý, davanýn Mut Adliyesindeki Mut Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonunda yapýlacaðý 4650 Sayýlý Kanun ile deðiþik 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 10/4. maddesi gereðince ilan olunur. 01/12/ B: T. C. MUT ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN SAI: 2011/30 SATIÞ. Ortaklýðýn giderilmesi davasý neticesinde satýþýna karar alýnan taþýnmazlarýn cinsi, evsafý ve kýymeti; 1. TAÞINMAZIN TAPU KADI: Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi Fener Köyü, Gür çeþme mevkii 1646 sayýlý parselde yer alan 4.500,00 m 2 yüzölçümüne sahip Tarla nitelikli taþýnmaz KIMET TAKDÝRÝ: Taþýnmazýn tamamý ,00 TL 2. TAÞINMAZIN TAPU KADI: Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi Fener Köyü, Silivri olu mevkii 2930 sayýlý parselde yer alan 2.650,00 m 2 yüzölçümündeki taþýnmazlar tarla niteliðindedir. TAÞINMAZIN KIMETÝ: Bilirkiþiler tarafýndan takdir olunan, 2930 parsel sayýlý taþýnmazýn bedeli ,00 TL TAÞINMAZLARIN ÝMAR DURUMU: Si liv ri Be le di ye Baþ kan lý ðý Plan ve Pro je Mü dür lü - ðü nün ta rih ve 1773 no lu ev ra kýn dan an la þýl dý ðý ü ze re Ýs tan bul Ý li, Si liv ri Ýl çe si Fe ner Kö yü, Gür çeþ me mev ki i 1646 sa yý lý par sel i le Ýs tan bul Ý li, Si liv ri Ýl çe si, Fe ner Kö yü, Si liv ri o lu mev ki i 2930 sa yý lý par sel ler 1/ öl çek li Ýs tan bul Çev re Dü ze ni Pla nýn - da; Ta rým sal Ni te li ði Ko ru na cak A lan o la rak plan lan mýþ týr sa yý lý par se lin Ka das - tral yol bað lan tý sý bu lun ma mak ta dýr. Ka das tral yol bað lan tý sý sað lan ma dan uy gu la ma ya pý la maz. 775 sa yý lý Ge ce kon du Ka nu nu na ta bi yer ler den ol ma yan il gi li par sel Bu a lan - lar da; Ta rým sal a maç lý a ra zi kul la ným pla ný bu lun ma ma sý du ru mun da i se ta rým sal a - maç lý a ra zi kul la ným pla ný o na nýp yü rür lü ðe gi rin ce ye ka dar il gi li ku rum dan o nay a lýn - mak kay dýy la il gi li mev zu at ta ta ným la nan ör tü al tý ta rým sal a maç lý ya pý lar ha ri cin de ki ta rým sal a maç lý ya pý lar i çin mak si mum em sal m 2 ye ka dar 0.10, m 2 ü ze - rin de ki i la ve a lan lar i çin 0.05 o la cak ve söz ko nu su ya pý laþ ma lar il gi li ku rum lar ta ra fýn - dan de net le ne cek tir. Plan no tu na gö re iþ lem ya pý la cak týr. Ýf raz e dil me si ha lin de 5403 sa yý lý Top rak Ko ru ma ve A ra zi Kul la ným Ka nu nun 8. Mad de si ge re ðin ce mi ni mum par - sel bü yük lü ðü m 2 den kü çük o la maz. An cak 1/ öl çek li plan no tu ge re ði ha kim fonk si yo nun be lir til di ði bu a lan la rýn ve bu a lan lar i çe ri sin de yer a la cak di ðer fonk si yon la rýn da ðý lým la rý ve bu da ðý lým la rýn yo ðun luk la rý, sý nýr la rý ve de tay la rý alt öl - çek li 1/25.000'lik plan lar da be lir le ne cek tir. TAÞINMAZLARIN HALÝHAZIR DURUMLARI : Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi Fener Köyü, Gür çeþme mevkii 1646 sayýlý parsel tarýmsal amaçla kullanýlmaktadýr. Parselin üzerinde bina vb. bulunmamaktadýr. Parselin yolu yoktur. Parsel köyün 2,5 km doðusunda kalmaktadýr. Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi Fener Köyü, Silivri olu mevkii 2930 sayýlý parsel tarýmsal amaçlý kullanýlmaktadýr. Parselin üzerinde bina vb. bulunmamaktadýr. Parselin yolu mevcuttur. Parsel Fener Köy yerleþik alanýnýn 2,5 km kadar güneydoðusunda kalan taþýnmaz TEM otoyolunun 1,5 km kuzeyindedir. SATIÞ ÞARTLARI : 1. Birinci satýþ 1.TAÞINMAZ 07/02/2012 günü saat 10:00-10:10 arasý SÝLÝVRÝ 2. ÝCRA MÜDÜRÜÐLÜÐÜ KALEMÝNDE 2.TAÞINMAZ 07/02/2012 günü saat 10:20-10:30 arasý SÝLÝVRÝ 2. ÝCRA MÜDÜRÜÐLÜÐÜ KALEMÝNDE a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar týy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 17/02/2012 gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müh let so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ye sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk - maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2. Arttýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. Tel la li ye, bi rik miþ ver gi ler ve ta pu sa týþ har cý, sa týþ be de lin den ö de ne cek tir. 3. Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çe ri sin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4. Ýhale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük mü ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5. Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6. Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/30 Sa týþ sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Sa týþ Me mur lu ðu mu za baþ vur ma la rý i lan o lu nur. B: 583 T. C. SÝLÝVRÝ SULH HUKUK MAHKEMESÝ SATIÞ MEMURLUÐU (GARÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) 2011/78 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Ba lý ke sir i li Ban dýr ma il çe si Ýh sa ni ye Ma hal le si Çam cýk mev ki 285 a da 528 par sel sa yý lý 986,42 m 2 ar sa ü ze rin de bu lu nan bi na nýn ze min kat 3 no'lu ba ðým sýz bö lü mü sa tý la cak týr. Ta þýn maz Ýh sa ni ye ma hal le si Çam cýk So kak No: 25 Ban dýr ma ad re sin de bu lun mak ta dýr. Ta - þýn maz uy gu la ma i mar pla nýn da ay rýk ni zam 3 ve ya 4 kat E: 1.05 ya pý a da sý i çe ri sin de yer al - mak ta dýr. 2 o da 1 sa lon, mut fak, ko ri dor, ban yo, wc ve i ki bal kon dan i ba ret tir. Bal kon lar la bir - lik te yak la þýk 100 m 2 'dir. Sa lon ve o da la rýn ze mi ni la mi nat par ke, ýs lak ze min ler se ra mik kap - lý dýr. Pen ce re ler PVC doð ra ma dýr. Mut fak do la bý ve tez ga hý ye ni dir. Ta þýn maz ye ni o lup yýp - ran ma sý bu lun ma mak ta dýr. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL 1. Satýþ Günü : 17/02/2012 Cuma 10:00-10:05 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 27/02/2012 Pazartesi 10:00-10:05 saatleri arasýnda ukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Sa týþ yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at te BAN DIR MA AD LÝ E SÝ ÝC RA DA Ý RE LE RÝ OR TAK SA LO NU'nda a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le yu ka rý da be lir ti len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn - da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li - nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o - lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir - me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký - la cak týr. 4- Ýha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o - lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te - mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce - lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le ri þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/78 Ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ýc.Ýf.K.126) 16/12/2011 (*) Ýl gi li le r ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. BANDIRMA/BALIKESÝR 3. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 1. Satýþ Memurluðu 2011/10 Satýþ. DÜZCE ÝZALEÝ ÞUUU SATIÞ MERLUÐU Düzce 1. Sulh Hukuk Mahkemesince Satýþýna karar verilen G. menkulün cinsi, kýymeti, ad, evsafý : 1- Düzce Mer kez Nus ret tin Ma hal le si Ýs tik lal cad de si No. 14 de ka yýt lý bu lu nan ta pu - nun 99 A da 34 par se lin de ka yýt lý 313,22 m 2 1 i ka ar sa Be le di ye i ma rý na gö re 3 kat in þa at sa ha sý i çin de o lup Ti ca ri ve Ko nut sa ha sý i çin de o lan yer ü ze rin de ku ru luk bu lu nan ze - min ve 2 kat lý bi na ve o dun ku ru lu ðu i le bi lir ki þi ra po ru na gö re ta ma mý 398,354,00,TL.ü ze rin den a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. 1- Satýþ 19/03/2012 gü nü sa at 14,00 den 14,10 ka dar Düz ce Ad li ye si 1.SULH HU KUK MAH KE ME SÝ DU RUÞ MA SA LO NUN DA a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec nu nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nu ru. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy le 29/03/2012 gü nü ay ný yer de sa at 14,00 de i - kin ci ar týr ma ya ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ mas - raf la rý ný geç me si þar tiy le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. % 40 ý geç me þar tý var dýr. 2- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20 si Nis be tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir., a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, 1/2 ta pu harç % 18 KDV. a lý cý ya a it tir a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve Tel la li ye har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (+) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu susiy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil di ril me le ri la zým dýr.; ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa izden a lý cý ve ke - fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði taktirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/10 Sa týþ sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le sa týþ me mur lu ðu mu za baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 28/11/2011 (Ý Ýc.Ýf.K.126) (+) Ýl gi li le re ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. ö net me lik Ör nek No: 27 B: T. C. DÜZCE 1. SULH HUKUK HAKÝMLÝÐÝ (GARÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI ) Dosya No: 2010/1233 Talimat. Bir borçtan dolayý satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn, TAPU KADI: Ýstanbul Ýli, Kar tal il çe si, a ka cýk ma hal le si, Top sel vi Mev ki in de ka in, 2688 a da, 115 par sel sa yý lý 556,00 m 2 mik tar lý al týn da dük kan o lan bah çe li kar gir a part - man ni te lik li a na ta þýn maz ü ze rin de 32/216 ar sa pay lý, ze min kat, 7 no lu ba ðým sýz bö - lüm dük kan ni te lik li ta þýn ma zýn ta ma mý dýr. ÝMAR DURUMU: Kartal Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarih ve 2010/ sayýlý imar durumu yazýsýnda, söz konusu Kartal, 114 Pafta, 2688 Ada, 115 Parsel 1/1000 ölçekli t.t.li 1/1000 ölçekli, Kartal Güney Ýmar Planý kapsamýnda, (5/A/3);( /1.50) yapýlanma þartlarýnda konut alanýnda kaldýðý bildirilmiþtir. GARÝMENKULÜN EVSAFI: Söz konusu taþýnmaz Kartal ilçesi, akacýk (Topselvi) mahallesi, Ortaç Sokaðýnda bulunan 6 kapý nolu betonarme karkas sistemde inþa edilmiþ, zemin üzeri iki normal kat olmak üzere toplam 3 katlý binanýn zemin katýnda bulunan halihazýrda 6/A nolu (Tapu kaydýnda 32/216 arsa paylý, zemin kat 7 nolu dükkandýr) Dükkan, cephesi ve kapýsý parmaklýklý demir doðramalýdýr. Arkasý camlý camekandýr. Keþif anýnda dükkanýn dýþ cephe parmaklýklý demir doðramasý kilitli olduðundan içerisine girilememiþtir. Ancak dýþtan içerisi net bir þekilde görülmektedir. Dükkan zemin döþeme kaplamasý dökme mozaik olarak yapýlýdýr. Duvar ve tavan boyalarý boyalý olduðu tespit edilmiþtir. Elektrik tesisatý var olduðu anlaþýlmýþ olup dükkan fazla hareketli olmayan Ortaç sokaða cephelidir. Halihazýrda dükkan PVC doðrama atölyesi olarak kullanýldýðý gözlenerek tespit edilmiþtir. Dükkanýn dýþtan dýþa yapýlan ölçüm sonucunda 5.30 mt.x8.20 mt.= 43.66, yaklaþýk 44 m 2. brüt alanlý olup yapý takriben senelik eski yapýdýr. Belediye hizmetlerinin tamamýndan faydalanmaktadýr. Ulaþým olanaklarý elveriþli olmasýna karþýn cephe aldýðý Ortaç sokaðýn çok hareketli iþlek bir sokak olmadýðý ve iþyeri amaçlý olarak kullanýmýnýn düþük seviyede olacaðý ve alým/satým deðerini etkileyeceði gözlenerek tespit edilmiþtir. GARÝMENKULÜN KIMETÝ: Kartal 2. Ýc ra Hu kuk Mah ke me si nin 2011/197 E sas 2011/463 Ka rar sa yý lý ve ta rih li i la mý i le ta þýn ma zýn de ðe ri TL(üz - bin Türk Li ra sý) o la rak tes pit e dil miþ tir. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Ta þýn ma zýn sa tý þý Cu ma gü nü sa at le ri a ra sýn da Kar tal 1.Ýc ra Mü dür lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me - tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Pa zar te si gü nü ay ný sa at ler de ve ay ný yer de i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþse gayrimen kul ler en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun - da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Art týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve re bi lir. KDV, i ha le dam ga pu lu ta pu harç ve mas raf la rý, tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi - rik miþ ver gi ler ve tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri lâ zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ný ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý ca lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la nýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra sa týþ i la nýn teb lið ye - ri ne kâ im o la ca ðý i lan o lu nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: 561 T. C. KARTAL 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/ 609 Tlm. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn günü 10:00-10:05 saatleri arasýnda Aktaþ Oto ediemin Parký- Lalabel Mah. Baþtaþ Karþýsý Roza et lokantasý arkasý Elmadað- Ankara adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde ikinci artýrmanýn günü 10:00-10:05 sa at le ri a ra sýn da Ak taþ O to e di e min Par ký La la bel Mah. Baþ taþ Kar þý sý Ro za et lo kan ta sý ar ka sý El ma da ð-an ka ra ad re sin de ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe - ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la - mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi - der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; Sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin mu ham men be de lin % 20'si o ra nýn da Türk Li ra sý pe þin pa ra ya da eþ de ðer de ka ti ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri ge rek ti ði, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur. 09/12/2011 S.No Bedeli Adedi Cinsi ,00 TL 1 Adet 06 BL 3611 plakalý 2008 model Ford marka beyaz renk 100 T 300 Ticari Minibüs. Ful camlý içi perdelikli koltuklar saðlam, hasarsýz, lastikler % 40 iyi durumda, aracýn ruhsat ve anahtarý olmadýðýndan çalýþýp çalýþmadýðý ve motorþase numarasý tespit edilememiþtir. Toplam : ,00 TL B: 582 T. C. ELMADAÐ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

13 ENSTÝTÜ 13 Hazýrlayan: e-posta: Ý man sýz lýk teh li ke si ve R i s a le- i Nur Be di üz za man Sa id Nur sî, Ce nâb-ý Hakk ý ta ný ma ya ve hak kýy la sev me ye u laþ tý ran pek çok ta rîk le rin, yol la rýn ol du ðun dan bah se der. O na gö re bü tün hak ta rîk ler Kur ân dan a lýn ma sý na rað men, bir kýs mý di ðer le ri ne na za ran da ha ký sa, da ha se lâ met li ve da ha u mu mi yet li ol mak ta dýr. (Söz ler, s. 438) Ke mâ lât ar þý o la rak ni te len di ri len Ce nâb-ý Hakk ý ta ný ma yol la rý i se, dört te mel as la da ya nýr: 1- Tas fi ye ve iþ rak ü ze ri ne ku ru lu o lan ta sav vuf eh li nin ta rî ký dýr/yo lu dur. Ta sav vu fun tas fi ye de ni len e ði tim bo yu tu i le iþ rak de ni len bil gi bo yu tu ol mak ü ze re i ki mer te be si var dýr. E ði tim bo yu tu ta ri kat, ma ne vî ma kam lar, seyr u sü lûk ve â dâb gi bi ko nu la rý kap sar. A me lî ta raf da de ni len bu bo yut ta, züh dün ge rek tir di ði i ba det ha ya tý, nef sa nî ve dün ye vî is tek ler den a rýn ma, ri ya zet ve her çe þit mü ca he de i le Al lah a yö nel mek bu lun mak ta dýr. Bil gi bo yu tu i se in sa nýn ma ne vî e ði tim le bir lik te ah lâk ve tak va a çý sýn dan yük se li þin ve Al lah a yak laþ ma nýn so nu cu o la rak kâ i nat ta ki bir ký sým Ý lâ hî sýr la ra a it el de e di len bil gi ler dir. Mü ca he de den son ra ge len mü þa he de saf ha sý da de ni len bu i kin ci bo yut ta, züh dün or ta ya çý kar dý ðý hal ler, nef sin tas fi ye sin den son ra do ðan vecd, zevk ve ma ri fet ler a çý ða çýk mak ta dýr. E bu l-ka sým el-cü neyd, Zün nun el-mýs rî, Muh yid din Ýb nü l-a ra bî gi bi mu ta sav výf lar bu yo lu ta kip et miþ ler dir. 2- Ým kân ve hu dus a da ya nan ke lâm â lim le ri nin yo lu dur. Sa d-ý Taf ta za nî, Fah red din-i Ra zi gi bi â lim ler bu yol da ha ki ka te git me ye ça lýþ mýþ lar dýr. Ým kân ve hu dus ün van la rý al týn da kâ i na tý sar ma la yýp, zih nen üs tü ne çý ka rak vah da ni ye ti is pat et mek me to du nu ta kip et miþ ler dir. Her ne ka dar bu i ki yol Kur ân kay nak lý da hi ol sa lar, in san dü þün ce si nin ve duy gu la rý nýn ka rýþ ma sý dolayýsýyla de ði þi me uð ra mýþ lar, hat ta u zun la þýp müþ kül le þe rek þüp he ler den mah fuz ka la ma mýþ lar dýr. 3- Hü ke ma de ni len ve þüp he ler le do lu Ýs lâm fi lo zof la rý nýn yo lu dur. Kin di, Fa ra bi, Ýbn Si na ve Ýbn Rüþd gi bi A ris to nun gö rüþ le rin den et ki le nen ve o nun e ko lü ne at fen yü rü yen ler an la mýn da Me þa iy yun di ye i sim len di ri len ler i le Süh re ver di nin gö rüþ le ri ni e sas a lan ve bil gi nin nef si gü nah lar dan a rýn dýr ma so nu cu in sa nýn kal bi ne yan sý yan sez gi sel bil gi ol du ðu nu ka bul e den Ýþ ra kiy yun ün va nýy la a ný lan lar, bu yo lun ta kip çi le ri dir ler. Bu yol da git mek o ka dar zor ve teh li ke li dir ki, Ýbni Si na ve Fa ra bi gi bi da hi ler, a di bir mü mi nin de re ce si ni an cak ka za na bil miþ ler dir. Hat ta Ý mam-ý Ga za li gi bi bir Hüc ce tü l-ýs lâm, on la ra o de re ce yi de ver me miþ tir. Hem bir de, ke lam il mi nin de ha la rýn dan o lan bir ký sým Mu te zi le i mam la rý, bu mes le ði be nim se yip ak la faz la hâ kim kýl dýk la rýn dan, an cak fa sýk, müb te di bir mü min de re ce si ne çý ka bil miþ ler dir. (Söz ler, s. 500) 4- Be lâ gat ve ce za let ci he tiy le en par lak, is ti ka met ci he tiy le en ký sa, an la þý la bi lir lik ve ge ne le hi tap et mek ci he tiy le en ge niþ bir yol o lan mî 'rac-ý Kur ân dýr. (Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 213) Za hir den ha ki ka te geç mek i ki yol i le o la bil mek te dir. Bi rin ci si, seyr u sü lûk de ni len ta ri kat ber za hýn da ki bir çok mer te be le ri çýk mak i le ha ki ka te u laþ mak týr. Ý kin ci si i se, doð ru dan doð ru ya ha ki ka tin ca zi be si ne ka pý lýp, ta ri kat ber za hý na gir me den, lutf-u Ý lâ hî i le ha ki ka te geç mek tir. (Söz ler, s. 454; Mek tu bat, s. 340) Sa ha be nin ve Ta bi î nin ön der ol duk la rý bu i kin ci yük sek ve ký - sa yol, Kur ân ha ki kat le rin kâ fî bir mür þid ol ma sý sýr rý ný ta þý mak ta dýr. On lar, Kur ân dan bü tün lâ ti fe le ri nin ve duy gu la rý nýn his se le ri ni al mak ta dýr lar. Sa ha be ler, kö tü lü ðü em re den ne fis le ri ni öl dü ren ehl-i ve lâ ye tin ak si ne, ne fis le ri ni tez ki ye ve tat hir et miþ ler dir. Kö tü lük ler den a rýn mýþ nef sin ma hi ye tin de ki bir çok ci haz lar la u bu di ye tin her çe þi di ni, þü kür ve ham din her tür lü sü nü a za mî de re ce de yap mýþ lar ve ya þa mýþ lar dýr. (Söz ler, s. 454) Bu za ma ný di ðer za man lar dan çok da ha deh þet li ya pan i ki hâl var dýr: Hubb-u dün ya ve küfr-ü i na dî. Gü nü müz de (kon for lu) ya þa ma his si is raf, ik ti sat sýz lýk, ka na at sýz lýk, hýrs yü zün den be re ke tin kalk ma sýy la ve za ru rî ol ma yan ih ti yaç la rýn ar týp ha yat þart la rý nýn a ðýr laþ ma sýy la, þim di ye ka dar gö rül me dik de re ce de ya ra lan mýþ týr. Dün ye vî ni met ler den a za mî is ti fa de et me ar zu su o ka dar çe ki ci bir hâl al mýþ týr ki, en sý ra dan bir dün ye vî ih ti yaç en bü yük bir di nî me se le den da ha faz la ö nem se nir ol muþ tur. A ký be ti gör me yen, ha zýr lez ze ti ge le cek te ki çok da ha bü yük lez zet le re ter cih e den nefs-i em ma re, in sa nýn yü ce his le ri ni, kalp ve ak lý ný mað lup e de rek ha ki kî va zi fe le ri ni yap mak tan a lý koy muþ tur. Ýþ te, On lar dün ya ha ya tý ný se ve se ve a hi re te ter cih e der ler â ye ti ne mâ sa dak o lan bu as rýn in sa ný ný, meþ rû ol ma yan dün ya sev gi sin den kur tar ma nýn yo lu, ha ram lez zet le rin i çin de ki e le mi is pat et mek ten geç mek te dir. Ak si hal de, bu ter bi ye den mah rum bir in san Ce - nâb-ý Hak, Ga fu rü r- Ra him dir. Hem Ce hen nem pek u zak týr di ye rek, his si ya tý na mað lûp ol muþ kalp ve ru hu nun rað mý na se fa he ti ne de vam et mek ten ken di ni kur ta ra ma ya cak týr. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 74) Fen le rin ge liþ me si, po zi ti vist dün ya gö rü þü nün dün ya nýn her ye rin de yay gýn lýk ka zan ma sýy la mu kad des o lan her þe yi red de den bir kü für a ký mý or ta ya çýk mýþ týr. Ý lim ve fen niy le küf re git miþ in san la rýn sa yý sý, es ki za man lar la ký yas lan ma ya cak de re ce de art mýþ týr. Ön ce ki a sýr lar da böy le i nat la küf rü nü sa vu nan bir ki þi yi bul mak zor i ken, gü nü müz de pek çok tur. Fi ra vun luk de re ce sin de gu rur sa hi bi o lan bu ki þi ler, i man ha ki kat le ri ve Ýs lâ mi yet in ya þan ma sý na kar þý her tür lü im kâ ný kul la na rak mü ca de le et tik le ri i çin, on la rýn dü þün ce le ri ni te me lin den sar sýp yý kan te sir li bir ha ki ka te ih ti yaç var dýr. Tâ ki, on la rýn te ca vüz le ri ni dur dur sun, bir kýs mý ný i ma na ge tir sin ve Müs lü man la rýn- tak li di da hi ol sa i - nanç la rý ný ha ki kat siz lik þüp he le rin den ko ru ya bil sin. (Â ye tü l- Küb râ, s ) Ç a r þ ý l a r d a mev sim le re gö re ba zý mal la ra rað be tin art tý ðý ný söy le yen Be di üz za man, sos yal ha ya tý ve me de ni ye ti çar þý ya, yüz yýl la rýn ge tir di ði ye ni lik le ri de mev sim le re ben zet mek te dir. Ýn san la rýn yüz yýl lar geç tik çe, il gi len dik le ri ve de ðer ver dik le ri þey ler de çok bü yük bir de ði þi me uð ra mak ta dýr. Meselâ, Asr-ý Sa a det te bü tün na zar lar Al lah ýn ar zu la rý ný ke lâ mýn dan an la ma ya ça lýþ mak ve a hi ret sa a de ti ni ka zan mak i le meþ gul i ken; gü nü müz de na zar lar dün ye vî leþ miþ ve ben in he ves le ri ne o dak lan mýþ týr. (Söz ler, s. 443) a ni, bi li mi, si ya se ti ve e ko no mik de ði þim le ri da ha faz la ö nem se yen in san lar dan mü te þek kil bir top lum mey da na gel miþ tir. Ý nan cýn za yýf la yýp in kâ rýn art tý ðý, bâ tý lýn is ti lâ et ti ði, bid a la rýn yay gýn laþ tý ðý ve sa pýk i nanç la rýn rað bet gör dü ðü bir za man da, Ýs lâ mi yet e ve i ma na kar þý ya pý lan þid det li sal dý rý lar ta ri hin hiç bir za ma nýn da gö rül me dik bir bo yu ta çýk mýþ týr. Küf rün þahs-ý ma ne vî si nin de ha sýy la hü cum et ti ði bir sü re ce gi ril miþ - tir. Bu de re ce de yo ðun sal dý rý lar kar þý sýn da, Müs lü man la rýn it ti fak i le bir þahsý ma ne vi çý kar ma la rý, ih ti lâf ve ri ci en kü çük me se le ler den bi le ka çýn ma la rý zo run lu luk de re ce si ne u laþ mýþ týr. Bu sebep le, her tür lü hak ce re yan, ih ti lâ fa mey dan ver me mek ve her ke sin yü rü ye bi le ce ði Kur ân ýn a na cad de sin de bir li ði te min et mek i çin gay ret gös ter me li dir. Hem, gü nü mü zün in san la rý di nin za ru ri ya tý ný terk et miþ ler dir. Di nin za ru ri ya tý nýn ter ki i se e be dî sa a de tin kay be dil me si ne yol aç mak ta dýr. Öy le i se, böy le bir za man da bü tün him met ve gay re tin, za ru ri ya týn i ka me si ne ve ih ya sý na sarf e dil me si ge rek mek te dir. A hir za man ýn en deh þet li hâ li o lan din siz lik, a nar þi lik ve mad diy yun lu ðun ký sa bir za man da Çin i ko mü nist li ðe çe vir me si, o nun si ya sî ve mad dî kuv vet ler le sus ma yan ne de re ce teh li ke li bir mu sî bet ol du ðu nu gös ter miþ tir. Be di üz za man, bu fe lâ ket ten kur tul ma nýn yal nýz ca Kur ân ýn ha ki kat le ri ne sa rýl mak la müm kün o la ca ðý ný söy le mek te dir. Bu sebep le bü tün Müs lü man la rýn Ri sâ le-i Nur da i re si ne gi re rek, bu za ma nýn müs ta kim ve me tin cad de-i Kur â ni ye si ne sa hip çýk ma la rý ge rek ti ði ni vur gu la mýþ týr. O na gö re, za ten sün net-i se niy ye da i re sin de, on i ki ta ri ka tin ö zü Ri sâ le-i Nur da i re si i çin de mev cut tur. Lâ hi ka lar da, e ðer bu nok ta ya ri a yet e - dil me yip, ra ki ba ne bir çý ðýr a çý lýr sa, zýn dý ka ha ri cin de hiç bir kim se nin bun dan fay da gör me ye ce ði i ka zý ya pýl mak ta dýr. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 88) Bu as rýn a ðýr þart la rý al týn da, bir çok mes lek ve meþ rep, din siz lik a ký mý na kar þý mað lû ba ne per de al týn da di ne hiz met et mek zo run da bý ra kýl mýþ lar dýr. Fa kat ö zel lik le bu mem le ket te, bid a la ra mü sa ma ha gös te re rek, ba zen te vil ler i le tah ri fa ta ta raf tar o la rak di ne hiz met et me nin müm kün ol ma dý ðý ný za man gös ter miþ tir. a pý lan bü tün hü cum la ra kar þý mað lûp ol ma yan, en mu an nid düþ man la rý na da ha ki kat le ri ne kar þý bo yun e ði di ren ve her ke sin i ma ný na kuv vet ve re cek bir te si re sa hip o lan bir mes le ðe ih ti yaç var dýr. O nun da Ri sâ lei Nur mes le ði ol du ðu, ta ri hin ka ran lýk say fa la rý nýn ya þan dý ðý bir za man dan gü nü mü ze ka dar ya þa nan la ra ba kýl dý ðýn da par lak bir sû ret te gö rül mek te dir. Be di üz za man, i ma ný kur tar ma nýn, kuv vet len dir me nin ve tah ki ki yap ma nýn en ký sa ve en ko lay yo lu nun Ri sâ lei Nur ol du ðu nun çok tec rü be ler i le an la þýl dý ðý ný söy le mek te dir. Ri sâ le-i Nur un on beþ se ne ye ri ne on beþ haf ta da tah ki kî i ma ný ka zan dýr dý ðý na, baþ ta ken di si ni ve yir mi bin Nur Ta le be si ni þa hit gös ter mek te dir. O tuz üç a det Söz ler in, es ki za man da kýrk gün den kýrk se ne ye ka dar an cak çý ký la bi len i - man ha ki kat le ri ne, kýrk da ki ka da çýk ma ya yol aç tý ðý ný,- gü nü müz de sa yý la rý mil yon la rý aþ mýþ dik kat le o ku yan Nur Ta le be le ri i lân et mek te dir ler. Bu ha ki ka tin bi rin ci de li li, Be di üz za man ýn ken di si dir. Bir çok ha ki ka tin yer al dý ðý Ri sâ le-i Nur un te li fi es na sýn da ve te li fin den son ra i se, Kur ân dan ve yaz dý ðý e ser le rin den baþ ka ya nýn da hiç bir ki tap bu lun dur ma mýþ, bu lun dur ma ya da ih ti yaç his set me miþ tir. Be di üz za man ýn ken di tah sil ha ya tý da çok il ginç o lay la ra maz har ol muþ tur. Di nî ve Ýs lâ mî i lim ler de ih ti sas sa hi bi o la bil mek i çin, med re se u su lü ne gö re en az on beþ se ne e ði tim al mak ge rek mek te dir. An cak, o nun e ði ti mi ký sa bir sü re sarf ve na hiv e ði ti mi gör dük ten son ra, üç ay gi bi ký sa bir za man da yüz ler ce ki ta bý o ku yup, dok san te mel ki ta bý ez ber le ye rek i ca zet al ma ya hak ka za na cak de re ce de þa þýr tý cý ge liþ me le re sah ne ol muþ tur. O na gö re, Ce nâb-ý Hakk ýn ken di si ne böy le bir tarz da il me vu ku fi yet na sip et me si ni za man þu þe kil de tef sir et miþ tir: Bir za man ge le cek ki, de ðil on beþ se ne bel ki bir se ne de u lûm-u i ma ni ye yi ders a la cak med re se ler e le geç me ye cek ve a za la cak U lûm-u i ma ni ye yi üç dört ay da, ký sa bir za man da el le re ve re bi le cek bir tef sir-i Kur â nî çý ka cak ve o bi ça re Sa id de o nun hiz me tin de bu lu na cak. (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 312) On beþ se ne de ka za ný lan kuv vet li tah ki kî i ma ný Ri sâ le-i Nur un on beþ haf ta da ve ba zý la rý na on beþ gün de ka zan dýr dý ðý na, yir mi se ne de, yir mi bin zat tec rü be et me le riy le þa hit ol muþ lar dýr. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 88) Bu sa yý o tuz beþ, kýrk lý yýl lar i çin ge çer li dir. Gü nü mü ze ka dar sa yý la rý on mil yon la rý ge çen Nur Ta le be le ri, ay ný ha ki ka ti tas dik et me ye de vam et mek te dir ler. i ne o za man lar da, ha pis te Ri sâ le-i Nur i le ta ný þan yüz ler ce ki þi gü nah la rýn dan tev be e dip na maz kýl ma ya baþ la mýþ lar dýr. Ký sa bir za man da Ri sâ le-i Nur e ser le riy le ýs lâh o lan mah pus la rýn bu du rum la rý, bir ký sým me mur la rýn (ha pis ha ne mü dür le ri, gar di yan lar vs.) dik kat le ri ni çek miþ ve on la ra þu sö zü söy let miþ tir: On beþ se ne ha pis te kal ma sý nýn fay da sý ka dar, on beþ haf ta Ri sâ le-i Nur fay da ver miþ. (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 360) Ý mam-ý Rab ba ni, ke lâm â lim le ri i çin den bi ri si nin i man ve Ýs lâm ha ki kat le ri ni ap a çýk ak lî de lil ler le is pat e de ce ði ni, es ki za ma nýn bü yük zat la rý na da ya na rak ha ber ver miþ tir. Hat ta o ki þi nin ken di si ol mak is te di ði ni, bel ki de ken di si ol du ðu nu söy le miþ tir. Çün kü o nun na za rýn da i man, in san mü kem mel li ði nin ö zü nü teþ kil et mek te dir ve Bir sa at te fek kür, bir se ne na fi le i ba det ten da ha ha yýr lý dýr ha di si nin sýr rý na da, an cak i man ha ki kat le ri ni te fek kür i le u laþ mak müm kün dür. Fa kat za man gös ter miþ tir ki, a sýr lar dýr bek le ni len Ri sâ le-i Nur dur. Kur ân ýn bü tün ö nem li ha ki kat le ri ni en i nat çý din siz le re kar þý da hi par lak bir sû ret te is pat et miþ tir. Ýbn-i Si na gi bi dâ hi le rin bi le, A kýl bu na yol bu la maz di ye rek an la þýl ma sýn da a ciz kal dýk la rý ný i ti raf et tik le ri ha ki kat le ri a vam la ra, ço cuk la ra da hi bil dir miþ tir. Sa d-ý Taf ta za nî gi bi bir al lâ me nin, kýrk el li say fa da ha vas tan in san la ra an cak an la ta bil di ði ka der ve cüz i ih ti ya rî i le il gi li me se le le ri, ir mi Al týn cý Söz i ki say fa da her ke sim den in sa nýn an la ya bi le ce ði tarz da a çýk la mak ta dýr. Kâ i na týn ya ra tý lýþ sýr la rý, sü r'a ti hiç ek sil me yen müt hiþ ha re ket le rin ve de ði þim le rin hik met le ri gi bi a kýl la rýn hay ret te kal dý ðý me se le ler, ir mi Dör dün cü Mek tub, O tu zun cu Söz vb. yer ler de de rin le me si ne i zah e dil miþ tir. En sý kýn tý lý an lar da, çok sü r'at li bir þe kil de ve ha ki kat le rin bü tün in ce lik le ri ko ru na rak ya zý lan bu e ser ler, el bet te Kur ân ýn bu za ma na ba kan ma ne vi i ca zýn dan baþ ka bir þey de ðil dir.

14 14 SPOR Kocaman, "Güç dengeleri deðiþti. Bu güç kaybýný da hakemlerin iyi aldýðýný düþünüyorum dedi. Aykut Kocaman ne demek istedi? Ýnce ince budanýyoruz OR DUS POR ma çý nýn ar dýn dan a - çýk la ma ya pan Fe ner bah çe tek nik di rek tö rü Ay kut Ko ca man, ha - kem ha ta la rýy la il gi li bir so ru ü ze - ri ne, Si vas ma çýy la baþ la yan, u fak u fak ha ni in ce in ce ya se min ce der ler ya, böy le bir du rum var. Bir bu da ma var. Güç den ge le ri de ðiþ - ti. Bu güç kay bý ný da ha kem le rin i yi al dý ðý ný dü þü nü yo rum. Çok net söy lü yo rum, güç den ge le ri de ðiþ ti þek lin de ko nuþ tu. Ko ca - man ýn bu söz le ri spor ca mi a sýn - da ye ni bir tar týþ ma nýn baþ la ma sý - na se bep ol du. Spor ca mi a sý, Ay - kut Ho ca nýn söz le ri nin Güç biz - den ya nay ken ha kem ler bi zi bu - da mý yor du, ra kip le ri bu du yor du þek lin de an la þý la bi le ce ði nin, bu - nun da zor du rum da o lan fut bo - lu mu zu da ha da a ðýr tar týþ ma la - rýn i çi ne çe ke ce ði ni i le ri sü rü yor. Ge çen se zon Ay kut Ho ca nýn yi ne ha kem ler le il gi li a çýk la ma lar yap - tý ðý, Trab zons por un ko run du ðu - nu i le ri sür dü ðü ha týr la tý la rak, li - gin i kin ci ya rý sýn da ki Fe ner bah - çe nin çý ký þý na dik kat çe kil di. EM RE US LAN MI OR Kap tan A lex in yok lu ðun da Or - dus por a kar þý kap tan lýk gö re vi ni üst le nen Em re Be lö zoð lu, yi ne hýr - çýn lý ðý nýn ce za sý ný çek ti ve sa rý kart gö re rek ce za lý du ru ma düþ tü. At tý - ðý gol ve oy na dý ðý ba þa rý lý o yun la ma çýn yýl dýz la rýn dan bi ri o lan Em - re, 67. da ki ka da bir an lýk si ni ri ne ha kim o la ma dý. Cu li o nun fa u lü ne ma ruz ka lan Em re, ha ke min dü - dü ðün den son ra ra ki biy le a týþ ma yý sür dür dü. Ha ke min gö zü ö nün de Cu li o ya yum ru ðu nu kal dý rýn ca da sa rý kar tý gör dü. Bu ma ça çý kar ken sý nýr da bu lu nan Em re, böy le ce ce - za lý du ru ma düþ tü. ýl dýz o yun cu, Ga zi an teps por kar þý laþ ma sýn da for ma gi ye me ye cek. Ara transfer dönemi resmen baþladý FUTBOLDA ara transfer ve tescil dönemi resmen baþladý. Profesyonel liglerde ekiplerin bu sezon kadrolarýndaki eksikleri tamamlamalarý için son fýrsat olan 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 28 gün sürecek. Ara transfer dönemi, 1 Þubat Çarþamba günü mesai saati bitiminde sona erecek. Spor Toto Süper Lig ekipleri, 18. hafta maçlarýnýn dün ve önceki gün oynanmasý nedeniyle, yaptýklarý transferleri ancak 19. haftadan itibaren oynatmaya baþlayabilecek. Altýn kafa SÝVOK FERNANDES ORTALIOR, SÝVOK ORTAI GOLE ÇEVÝRÝOR, BEÞÝKTAÞ KAZANIOR. ES KÝ ÞE HÝRS POR kar þý sýn da at - tý ðý ka fa go lü i le ga li bi ye tin ka pý sý ný a çan Çek fut bol cu Si vok, Be þik taþ ýn ga li bi yet le - rin de ö nem li rol oy nu yor. Maç tan ön ce ya yýn la nan bir rö por ta jýn da Fer nan des çok ha ri ka or ta lar ya pý - yor. A de ta be nim ne re ye gi de ce ði mi his se di yor ve to pu o ra ya gön de ri yor di yen Si vok, maç son ra sýn da Fer nan des e a sis ti i çin te þek kür et ti. ýl so nun da söz leþ me si bi ten ve söz leþ me si ni u zat - mak is te yen Çek o yun cu, at tý ðý go lün ya ný sý ra baþ ka po zis yon la ra da gir di ði ni vur gu la ya rak, At tý ðým go - lün dý þýn da bir kaç þans da ha gel di. Bi ri ni de ðer len di - re bil dim. 2 si ni da ha de ðer len dir sem, 3 go lüm o la - cak tý. An cak ta ký mýn hak ký ný ye me mek lâ zým. Ý yi oy - nu yo ruz ve mü ca de le e di yo ruz. Fer nan des e ö zel lik le te þek kür e di yo rum di ye ko nuþ tu. PEK TE MEK Ü ZÜN TÜ LÜ Ta raf ta rýn Pek te mek de mek gol de mek slo ga nýy - la ça ðýr dý ðý Be þik taþ ýn gol cü o yun cu su Mus ta fa Pek - te mek, ilk on bir de yer a la ma nýn ü zün tü sü nü ya þa dý - ðý ný söy le di. Lig de 788 da ki ka gö rev al ma sý na rað - men 6 gol le ta ký mý nýn en gol cü fut bol cu la rýn dan o - lan Mus ta fa Pek te mek, her o yun cu nun ilk 11 de oy - na mak is te ye ce ði ni vur gu la ya rak, is yan de re ce sin - de de ðil an cak bu na ü zül dü ðü nü di le ge tir di. CAR VAL HAL MUT LU Be þik taþ Tek nik Di rek tö rü Car los Car val hal, Es ki þe hirs por kar þý sýn da al dýk la rý ga li bi yet i çin ta raf ta ra te þek kür et ti. Es ki þe hirs por un son 5 maç týr ye nil me di ði ni ve maç tan ön ce Be - þik taþ ýn 2 pu an ge ri sin de ol du ðu nu ha týr la tan Por te - kiz li tek nik di rek tör, ga li bi ye tin me mun e di ci ol du ðu - nu söy le di. Car val hal, Bu ga li bi yet te ta raf ta rýn da ro lü bü yük tü, on la ra te þek kür e di yo rum. Ö nü müz de zor lu maç tra fi ði var. Biz bu na ta ma men ha zý rýz ve kim se ye de ko lay lýk gös te re cek du rum da de ði liz de di. Bu rak, Trab zon lu ol ma yýp da Bor do Ma vi li for may la gol kra lý ol ma nýn gu ru ru nu ya þa yan ilk yer li o yun cu ol ma yý hedefliyor. Bu rak ýn hayâli MA NÝ SAS POR kar þý - sýn da at tý ðý gol le gol sa yý sý ný 17 ye yük sel - ten Bu rak ýl maz ýn ha ya li ni bir ilk süs lü - yor. At tý ðý gol ler le hem ta ký mý ný ga li bi ye - te ta þý yan, hem de gol kral lý ðý ya rý þýn da ilk sý - ra da ki ye ri ni per çin le - yen Trab zons por lu Bu - rak, se zon so nu gol kra lý ol ma sý ha lin de il - ginç bir il ke im za a ta - cak. Bu rak, Trab zon lu ol ma yýp da Bor do-ma - vi li for may la bu gu ru ru ya þa yan ilk yer li o yun - cu o la cak. Ka ra de niz Fýr tý na sý da ha ön ce Trab zon do ðum lu Nec mi Pe rek li i le Fa tih Tek ke ve Gür cü gol cü - sü Þo ta i le 3 gol kra lý çý kar mýþ tý. TOPLU SONUÇLAR Kayserispor-Bursaspor... ( 0-2 ) Sivasspor-Kardemir Karabükspor...( 3-0) Trabzonspor-Manisaspor... ( 2-1 ) Mersin Ýdmanyurdu-Ankaragücü...( 1-2 ) Galatasaray-Ý.B. Belediyespor... ( 4-1 ) Gençlerbirliði-Samsunspor... ( 1-1 ) Orduspor-Fenerbahçe... ( 1-1 ) Gaziantepspor-M.P. Antalyaspor... ( 1-0 ) Beþiktaþ-Eskiþehirspor... ( 2-0 ) PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Av P 1. GALATASARA FENERBAHÇE BEÞÝKTAÞ ESKÝÞEHÝRSPOR GENÇLERBÝRLÝÐÝ TRABZONSPOR M. ÝDMANURDU SÝVASSPOR KASERÝSPOR MANÝSASPOR B.Þ. BLD.SPOR BURSASPOR M.P. ANTALA G.ANTEPSPOR ORDUSPOR SAMSUNSPOR K. KARABÜK ANKARAGÜCÜ HAFTANIN MAÇ PROGRAMI 7 Ocak Cumartesi: Bursaspor-M. Ýdmanyurdu (Bursa Atatürk) Ý.B. B.-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) Samsunspor-Galatasaray (Samsun 19 Mayýs) 8 Ocak Pazar: Manisaspor-Orduspor (Manisa 19 Mayýs) K.Karabükspor-G.Birliði (Dr. N.Þeyhoðlu) Eskiþehirspor-Sivasspor (Eskiþehir Atatürk) M.P. Antalyaspor-Kayserispor (Mardan) Ankaragücü-Beþiktaþ (Ankara 19 Mayýs) 9 Ocak Pazartesi: Fenerbahçe-Gaziantepspor (Þ.Saraçoðlu) Or dus por un Ar jan tin li Tek nik Di rek tö rü Hec tor Cu per Cu per: Tür ki ye li gi çe tin bir lig 1-1 LÝK skor la bi ten Fe - ner bah çe ma çý i le Tür ki ye li gin de ki ilk ma çý na çý kan Or dus por un Ar jan tin li Tek nik Di rek tö rü Hec tor Cu per, Tür ki ye li gi nin ka li - te li ve çe tin bir ol du ðu nu söy le di. Cu per, lig te ki ta - kým la rýn du ru muy la il gi li ya ký nen bil gi si ol ma dý ðý ný, an cak Tür ki ye li gi ni ta kip et ti ði ni be lir te rek, Çok çe kiþ me li bir lig. Son yýl - lar da li gin ka li te si nin art - ma sýy la bu ra ya çok i yi ka - li te li o yun cu lar gel me ye baþ la dý de di. Ta kým o la - rak ba zý ek sik lik le ri nin ol - du ðu na dik ka ti çe ken Cu - per, Ek sik le ri mi zi gi de re - rek i yi bir ye re gel me yi he def li yo ruz. Ba zý böl ge - le re tak vi ye ye ih ti ya cý mýz var, on la rý za man la ya pa - ca ðýz di ye ko nuþ tu.

15 AÝLE - SAÐLIK 15 FoxM1 pro te i ni, tü mör bü yü me si ni dur du ru yor n ÖZELLÝKLE ço cuk ve genç ler de gö rü len be yin tü mö rü me dul lob las to ma nýn bü yü mek i çin FoxM1 pro te i ni ne ih ti yaç duy du ðu nu be lir le yen bi lim a dam la rý, bu pro te i ni nin bas - ký lan ma sý ha lin de tü mö rün bü yü me si nin dur du ru la bil di ði ni tes bit et ti. So nuç la rý Cli ni - cal Can ser Re se arch der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma da, me me, ak ci ðer ve pros tat kan - se rin de ol du ðu gi bi me dul lob las to ma la rýn bü yü me sin de de FoxM1 pro te i ni nin ge rek li ol du ðu gö rül dü. Bu pro te i ni kan ser li hüc re ler i çe ri sin de i lâç lar la bas ký la yan bi lim a dam la rý, ço cuk lar da be yin tü mö rü nün bü yü me si ni en gel le di. Bi lim a dam la rý, FoxM1 pro te i ni nin tü mö rün bü yü me sin de a nah tar rol oy na dý ðý i çin ye ni te da vi yön tem le ri ge liþ ti ril me sin de a raþ týr ma nýn ö nem li bir te mel o luþ tu ra bi le - ce ði ni kay det ti. An ka ra / a a Stres ten, gü lüm se ye rek kur tu lun n UZMAN Psi ko log Ay lin Se zer, yo ðun iþ tem - po su i le bir lik te ge len stre si gü lüm se me i le çö - zü me ka vu þa ca ðý ný söy le di. Se zer, stre sin bu þe kil de kon trol al tý na a lýn ma sý i le fay da lý ha le ge ti ri le bi le ce ði ni kay det ti. Uz man Psi ko log Ay - lin Se zer, stre sin kon trol al týn da tu tu la bil me si du ru mun da ha ya tý da ha ü ret ken ha le ge ti re - rek, mo ti ve e di ci bir un sur ha li ne gel di ði ni i fa - de et ti. Stre sin bu o lum lu ya nýn da bir de o lum - suz ya ný ol du ðu nu di le ge ti ren Se zer, stre sin a - þý rý de re ce de ya þan dý ðýn da zi hin sel, ruh sal ve hat ta fi zik sel a çý dan sað lý ðý o lum suz yön de et - ki le yen bir teh di de dö nüþ tü ðü ne dik kat çek ti. Stre se sebep o lan fak tör le ri ta ma men or ta dan kal dýr mak müm kün ol ma sa da o nun la mü ca - de le et me nin yol la rý nýn mev cut ol du ðu nu be - lir ten Se zer, iþ ya þa mýn da ki stre sin ne den le ri a ra sýn da iþ yü kü, faz la me sa i, be lir siz gö rev, uy - gun suz iþ or ta mý, bas ký, iþ gü ven siz li ði, iþ siz lik, ça lý þan lar a ra sý an laþ maz lýk lar ve ki þi sel ö zel lik - le ri ne ve ye te ne ði ne uy gun ol ma yan iþ le ri gös - ter di. Se zer, stres siz bir ha yat bek len ti si ye ri ne stres le ba þa çý ka bil mek i çin den ge li ve sað lýk lý bir bes len me prog ra mý uy gu lan ma sý nýn da ha i yi o la ca ðý di le ge ti re rek, þu tav si ye ler de bu lun - du: o ðun tem po da ça lý þan ki þi le rin be lir li a - ra lýk lar la mo la ver me le ri, dik o tu rup, in san la - rýn sev dik le ri þey le ri ol mak is te dik le ri yer le ri ha yal et me le ri, i þi e ve ge tir me me le ri, ki þi le rin ken di le ri ne va kit a yýr ma la rý ve ya pa bi le ce ði niz - den faz la so rum lu luk al ma ma la rý ge re kir. Se - zer, stres le ve öf key le ba þa çýk ma nýn yo lu nun a ce le ka rar ver me mek ve ne fes al ma tek nik le ri - ni de ne ye rek sa kin leþ me ye ça lýþ mak ol du ðu nu i fa de et ti. Gü lüm se me yi, i yim ser ve es pri li ol - ma nýn stre se en i yi çö züm yol la rýn da bi ri si ol - du ðu nu di le ge tir di. Ko ca e li / ci han An ne sü tü, bir çok has ta lýk tan ko ru yor n AN NE sü tü, en fek si yon has ta lýk la rý, a ler jik ra hat sýz lýk lar, o be zi te ve di ya bet gi bi bir çok has ta lýk tan ko ru yor. a pý lan a raþ týr ma lar, an - ne sü tü nün ay ný za man da kýz ço cuk la rý, i ler - le yen yaþ lar da me me kan se ri ris kin den de ko - ru du ðu nu or ta ya koy du. An ne sü tü nün sa yý - sýz fay da sý ol du ðu nu söy le yen uz man lar, an ne sü tü nün, me me kan se rin den lö se mi ye ka dar bir çok has ta lýk tan ko ru yu cu et ki si bu lun du - ðu nu be lir ti yor. A cý ba dem Mas lak Has ta ne si Ço cuk Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Uz ma ný Ül kü Tý raþ, An ne sü tü a lan be bek ler de a ler jik has - ta lýk lar, ço cuk luk ça ðý þe ker has ta lý ðý, is hal, or ta ku lak en fek si yon la rý ve tüm di ðer en fek - si yon has ta lýk la rý da ha az gö rü lü yor. Ay rý ca an ne sü tü i le bes le nen be bek ler de lö se mi yüz - de 9, hod gin len fo ma yüz de 24, ço cuk luk ça ðý kan ser le rin den bi ri o lan nö rob las to mun i se yüz de 41 o ra nýn da da ha az gö rü lü yor. de di. An ne den do ðum ya par yap maz ge len ve ko - los trum de ni len ilk sü tün be bek ler i çin hayatî ö nem ta þý dý ðý na dik kat çe ken Tý raþ, Be be ðin bu dün ya da ki ilk be si ni nin mut la ka an ne sü tü ol ma sý ge re ki yor. Ýlk süt en fek si yon la ra kar þý ko ru yu cu mad de i çe ri yor. Bu da en fek si yon - la ra kar þý di ren ci dü þük o lan ye ni do ðan i çin çok ö nem li. Bu sebeple be bek le re do ðum dan son ra þe ker li su gi bi baþ ka be sin le rin ke sin lik - le ve ril me me si ge re ki yor. þek lin de ko nuþ tu. Ül kü Tý raþ ay rý ca bir çok an ne nin be be ðin ki lo al ma sý i çin ha zýr ma ma kul lan ma sý nýn yan lýþ ol du ðu nun da al tý ný çiz di. Tý raþ, Be - lir li za man di lim le rin de al dý ðý ki lo, be be ðin ye ter li an ne sü tü a lýp al ma dý ðý ný gös te ri yor. Bir çok an ne be be ði nin ye ter li ki lo al ma dý - ðý ný dü þü ne rek, da ha tom bul ol sun di ye ha - zýr ma ma ver me ih ti ya cý du yu yor. An cak süt le ri var ken, be bek le ri ne ha zýr ma ma la rýn ve ril me si doð ru de ðil. Çün kü bu ma ma lar an ne ye ve be be ðe ö zel o la rak ü re til mi yor. de di. Ýs tan bul / ci han Aile aþam Ve Dayanýþma Derneði üyelerinin düzenlediði seminnerde konuþan Rrof. Dr. Sefa Saygýlý, "Televizyon ve internetteki görülen birçok masum þey daha sonra tehlikeli olabiliyor" dedi. Sa nal dün ya nýn e si ri ol ma yýn ESENLER'DE KONFERANS VEREN PROF. DR. SEFA SAGILI, "ÝNTERNET VE TELEVÝZONU SEVDÝKLERÝNÝZ ÝLE ARANIZ- DAN ÇIKARIN. SANAL VE SAHTE DÜNALAR ÝNSANLARIMIZI KANDIRIOR. SANAL DÜNANIN ESÝRÝ OLMAIN" DEDÝ. ESENLER A i le a þam ve Da nýþ ma Mer ke zi nin (E SA DAM) ge le nek sel kon fe rans la rý nýn bu haf ta ki ko nu ðu Prof. Dr. Se fa Say gý lý ol du. Say - gý lý A i le de Ge çim siz lik ve Çö züm ol la rý ko - nu sun da bir kon fe rans ver di. A i le ge çim siz lik le - ri nin so nu cu o la rak bo þan ma la rýn bü yük bir ar - týþ gös ter di ði ni an la ta rak kon fe ran sý na baþ la yan Say gý lý, Av ru pa ül ke le rin de ev le nen çift le rin üç - te bi ri nin bo þan dý ðý ný be lirt ti. Ül ke miz de de son yýl lar da bo þan ma lar da bü yük ar týþ lar ol du - ðu nu kay de den Say gý lý, Geç ti ði miz gün ler de ga ze te le re bir ha ber yan sý mýþ tý. Ço ðu nu zun dik ka ti ni çek miþ tir. Ül ke miz de ilk de fa bo þa - nan la rýn sa yý sý, ev le nen le rin sa yý sý ný geç miþ. Bu gi diþ hiç hoþ de ðil de di. Say gý lý, a i le de u - yum ve bu u yu mu sað la ya cak o lan ev li lik te mut lu luk sa na tý nýn püf nok ta la rý ný an lat tý. Gü nü müz de eþ le rin bir bir le rin den bek len - ti le ri nin art tý ðý, an cak so rum lu luk yük - len me ve fe da kâr lýk ta bu lun ma la rý nýn a zal dý ðý ný kay de den Say gý lý, bu du ru - mun da a i le yi yýp rat tý ðý, bu na lým lý ve ge çim siz çift le rin sa yý sý nýn ço - ðal dý ðý na i þa ret e de rek, Hâl bu - ki a i le ku ru mu, top lum la rýn te me li dir. Bir mil le tin mut - lu ve hu zur lu ol ma sý, i le ri - ye yö ne lik a tý lým lar yap - ma sý a i le le rin sað lam lý ðý na bað lý dýr de di. A Ý LE MÝ ZE ÇÝ ÇEK KA DAR ÝL GÝ GÖS TER MÝ O RUZ PROF. Dr. Say gý lý da ha son ra u yum lu ev li lik ler ve a i le de mut lu lu ðu ya ka la mak i çin çö züm ö ne ri le ri ni sý ra la dý. Her þey den ön ce eþ le rin bir bir le ri ni ol du ðu gi bi ka bul et me si ge - rek ti ði ni söy le yen Say gý lý, Bir çi çe ðin bü yü tül me si i çin bi le top rak, güb re, su, gü neþ v.s. ge re ki yor ve o nun bü yü me si i - çin ti tiz lik gös te ri yo ruz da a i le nin, ev li li ðin ko run ma sý i çin ay ný ti tiz li ði gös ter mi yo ruz. Hâl bu ki a i le nin sý cak or - ta mýn da bir çok prob lem ken di li ðin den kay bo lu - yor. A i le or ta mýn da ve ev li ler de ruh sal prob lem ler, al kol-u - yuþ tu ru cu, ku mar gi bi kö tü a lýþ kan lýk lar da ha az. Be kâr lar da i se bu gi bi o lum suz luk lar ar tý yor þek lin de ko nuþ tu. Prof. Dr. Se fa Say gý lý Çiftler birbirine güven ve destek vermeli GÜNÜMÜZDE yu va la rýn yý kýl ma sý na se bep o lan bir çok un sur bu lun du ðu nu an la tan Prof. Dr. Say gý lý bun la rýn ba þýn da da te le viz - yon, in ter net ve cep te le fon la rý gel di ði nin al - tý ný çiz di. Bun la rýn ar týk an ne ba ba i le ço - cuk, hat ta eþ ler a ra sý na gir di ði ni söy le yen Say gý lý, Ý yi kul la nýl dý ðýn da ya rar lý, kö tü kul - la nýl dý ðýn da za rar lý o lan bu ci haz lar, mu - hab be ti ve sev gi yi or ta dan kal dýr dý. Siz le re tav si yem, te le viz yo nu ve in ter ne ti sev dik le - ri niz le a ra nýz dan çý ka rýn. Te le viz yon ve in - ter net te ma sum gi bi gö rü nen bir çok þey da - ha son ra teh li ke li o la bi li yor de di. Te le viz - yon lar da ki pem be di zi le rin de a i le le rin ha - ya tý ný o lum suz et ki le di ði ni an la tan Say gý lý, Ne iþ yap tý ðý, ne yap tý ðý bel li ol ma yan ya ký - þýk lý bey ler, gü zel ba yan lar en lüks ha ya tý ya - þý yor lar. Son ra ba yan ko ca sýn dan, er kek de e þin den ay ný þey le ri bek le me ye baþ lý yor lar. O ra lar da ki sa nal, sah te dün ya lar in san la rý - mý zý kan dý rý yor. Sa nal dün ya nýn e si ri ol ma - yýn di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / e ni As ya

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Öðrenciler, 12 bin aðacý kesilmekten kurtaracak ZAM BAK a yýn Gru bu ta ra fýn - dan o kul lar da A týk Kâ ðýt la rý Top la ma ve De ðer len dir me Pro je si ha ya ta ge çi ri li yor. Pro je kap sa mýn da 100 bin A týk Kâ ðýt Top la ma Ku tu su nu Tür ki ye ge ne lin de ki il ve il çe ler de ki o - kul lar da üc ret siz o la rak da ðý tý la - cak. Top la nan her 1 ton a týk kâ - ðýt yak la þýk o la rak 17 ta ne 35 ya - þýn da ki a ðaç tan ü re ti len kâ ðýt mik ta rý na e þit tir. Bir o fis ça lý þa - ný, bir yýl da or ta la ma, 80 ki lo bi - rin ci ka li te kâ ðý dý çö pe a tar. 4 o - fis ça lý þa ný bir yýl bo yun ca kâ ðýt a týk la rý ný ay rý top la yýp, ge ri dö - nü þüm sis te mi ne ka zan dýr dý - ðýn da, 5 a det ye tiþ kin a ða cýn ke - sil me si ni ön ler. e tiþ kin bir a - ðaç, 72 ki þi nin gün lük ok si jen ih ti ya cý ný kar þý lar. Ge ri dö nü þen 1 ton kâ ðýt, 2 bin 110 lit re ma - zot, 190 lit re ben zin, 4 bin 120 KWh e lek trik ve 25 bin 900 lit re su ta sar ru fu sað lar. Top la nan a - týk kâ ðýt lar i le yak la þýk 12 bin a - ðaç ke sil mek ten kur ta rý la cak. Ga ze te, der gi ve mec mu a lar, def ter ler, ki tap lar, ka ta log lar, bis kü vi, çi ko la ta, sa kýz kâ ðýt la rý ye ni den iþ le ne rek e ko no mi ye ka zan dý rý la bi li yor. A týk kâ ðýt lar ge ri ka za nýl dý ðýn da; kro mo kar ton (i lâç, de ter jan ve di ðer am ba laj ku tu la rý), te miz lik kâ - ðýt la rý (pe çe te, men dil, tu va let kâ ðý dý), ya zý kâ ðýt la rý (def ter, ki - tap), yu mur ta kar ton la rý, ça tý kap la ma la rý (on dü li ne) ü re ti le - bil mek te dir. 100 bin A týk Kâ ðýt Top la ma Ku tu su Tür ki ye ge ne lin de ki il ve il çe ler de ki o kul - lar da üc ret siz o la rak da ðý tý la cak. Ton ba lý ðý 1,4 mil yon TL ye sa týl dý JAPONA NIN baþ þehri Tok yo da - ki, dün ya nýn en bü yük ba lýk pa za rý Tsu ki ji de ye ni yýl da ya pý lan ilk a - çýk art týr ma da bir ton ba lý ðý 1,4 mil yon TL ye a lý cý bul du. 269 ki lo a ðýr lý ðýn da ki ma vi yüz geç li or ki - no sun Han þu A da sý a çýk la rýn da ya ka lan dý ðý bil di ril di. Nes li tü ken - me teh li ke si al týn da ki ba lý ðý res to - ran zin ci ri Sus hi Zan ma i nin sa hi - bi Ki yos hi Ki mu ra nýn sa týn al dý ðý be lir til di. Ki yos hi Ki mu ra, en i yi ba lý ðý ken di hal ký nýn ye me si ve tsuna mi fe lâ ke tin den son ra e ko - no mi ye kat ký sað la mak a ma cýy la ba lý ða bu re kor fi ya tý ö de di ði ni söy le di. Tok yo / a a Fil köylüleri ezdi NE PAL ÝN gü ney do ðu sun da ki bir kö ye gi ren fil 3 ki þi yi ez di. Po lis, Prith vi na gar Kö yü ne dün ge ce gi - ren fi lin köy lü ler ta ra fýn dan ko va - lan ma dan ön ce 3 ki þi yi e ze rek öl - dür dü ðü nü, 2 ki þi yi ya ra la dý ðý ný be lirt ti. Ne pal de fil le rin yi ye cek a - ra mak i çin köy le re gir me si a lý þýl - dýk bir du rum ol ma sý na rað men, baþþehir Kat man du nun 400 ki lo - met re ka dar gü ney do ðu sun da bu - lu nan Prith vi na gar Kö yü nün da ha ön ce hiç fil sal dý rý sý na uð ra ma dý ðý kay de dil di. Kat man du / a a MÝNÝKLER FÝDAN DÝKTÝ ÜMRANÝE Belediye Baþkan ardýmcýsý Mustafa Küçükkapdan, Çakmak Ýlköðretim Okulu nun düzenlediði faaliyet kapsamýnda, öðrencilerle birlikte Hekimbaþý Hatýra Ormaný na fidan dikti. Ümraniye Belediye Baþkan ardýmcýsý Mustafa Küçükkapdan, Çakmak Ýlköðretim Okulu 3-D sýnýfý öðrencileri ile birlikte Hekimbaþý Hatýra Ormaný na yüz adet fidan dikti. Okul müdürü ve öðretmenlerinin katýldýðý aðaç dikme programýnda öðrencilerin yaný sýra veliler de hazýr bulundu. Öðrencilerle yakýndan ilgilenen Baþkan ardýmcýsý Küçükkapdan, aðaç dikiminin ardýndan öðrencilerle hatýra fotoðraflarý çektirdi. eni Asya / Ýstanbul

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı