Mýsýr da yargý darbesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mýsýr da yargý darbesi"

Transkript

1 HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA KUR ÂN I DAHA ÝYÝ ANLADIM ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 43 SAYI: HAZÝRAN 2012 PAZAR/ 75 Kr Mýsýr da yargý darbesi ERDOÐAN IN DÖN ÇAÐRISINA CEVAP VERDÝ Gülen dönmüyor ubaþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn 10. Türk çe O lim pi yat la rýnýn ka pa nýþ tö re nin deki Bit sin bu gur bet çað rý sý na ce vap ve ren Fet hul lah Gü len Tür ki ye ye dön me ye ce ði ni söy le di. Gü len, Tür ki ye de ki o lum lu þey ler de bir du rak la ma o la cak sa þa yet, bu ra da ka la cak, ya þa ya ca ðým... de di. n 6 da Fethullah Gülen HABERÝ SAYFA 3 TE Gençler içeride sýnav sorularýný cevaplarken, aileler onlarý dýþarýda dua ederek beklediler. FOTOÐRAF: AA GENELKURMAY DAN 12 EYLÜL MAHKEMESÝNE Cumhurbaþkaný seçimini yapan Mýsýr'da, halkýn seçtiði Meclis Anayasa Mahkemesi kararýyla fesh edildi. FOTOÐRAF: AA AYM NÝN YENÝ SEÇÝLEN MECLÝSÝ FESHETTÝÐÝ ÜLKEDE MÜSLÜMAN KARDEÞLER TEÞKÝLÂTINA DA KAPATMA DÂVÂSI AÇILDI. MAL VARLIÐINA DONDURMA TALEBÝ ÝHVAN'IN PARTÝSÝNE DÂVÂ HAZIRLIÐI u Mý sýr'da A na ya sa Mah ke me si nin ül ke ta ri hin de ki ilk de mok ra tik Mec li si fes het me sin den son ra, göz ler ül ke si ya se ti ni de rin den et ki le ye cek i ki dâ vâ ya çev ril di. Ý da re Mah ke me si nin gö re ce ði ilk dâ vâ da, Müs lü man Kar deþ ler Ce ma a ti'' is mi nin ya sak la nýp ce ma a tin tüm fa a li yet le ri i le mal var lý ðý nýn don du rul ma sý is te ni yor. u Mah ke me de ki di ðer bir dâ vâ da, yi ne Müs lü man Kar deþ ler ce ma a ti nin mer kez le ri nin ka pa tý lýp fa a li yet le ri nin ya sak lan ma sý ta lep e di li yor. Hür ri yet ve A da let Par ti si nin ''si ya sî fa a li yet le ri ne di ni a let edip Müs lü man Kar deþ ler'den ta li mat ve mad dî yar dým al dý ðý'' id di a sýy la ye ni bir dâ vâ nýn ha zýr lý ðý da sürüyor. Haberi sayfa 5 te MISIR IN ÝZLEDÝÐÝ FÝLM FARUK ÇAKIR IN YAZISI SAYFA 6 DA uge nel kur may Baþ kan lý ðý, Ke nan Ev ren ve Tah sin Þa hin ka ya yý yar gý la yan An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me sine, 12 Ey lül 1980 son ra sýn da ce za ev le rin de ya pýl dý ðý id di a e di len iþ ken ce ler ko nu lu bel ge le ri yak la þýk 15 kla sör ha lin de gön der di. Haberi sayfa 7 de BAÞBAKAN YARDIMCISI BOZDAÐ: Cumhurbaþkaný Gül 2 nci kez seçilemez ubaþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, A na ya sa Mah ke me sinin Cum hur baþ kan lý ðý Se çi mi Ka nu nu i le il gi li ver di ði ka ra ra i liþ kin, Ba na gö re A na ya sa Mah ke me si nin ka ra rý, cum hur baþ ka ný nýn gö rev sü re si nin 7 yýl ol du ðu na i liþ kin kýs mý a na ya sa ya uy gun dur ve doð ru dur. An cak i kin ci kez se çil me me hu su su nu ip ta li ne i liþ kin kýs mý i se a na ya sa ya ay ký rý dýr de di. n 6 da FÝKÝRLERÝNÝ TANITACAKLAR Ýspanya da Said Nursî Derneði umad rid de bir grup in sa nýn 2009 yý lýn da kur du ðu Sa id Nur sî Der ne ði, Ýs pan ya' da ki in san la ra Be di üz za man ýn fi kir le ri ni ta nýt ma yý ar zu e di yor. Der nek Baþ ka ný A vu kat An to ni o Gar ci a, Ge le ce ðin Ýs lâmi ye ti, Sa id Nur sî nin Kur an dan çý kar dý ðý fi kir ler ü ze ri ne bi na e di le cek ka na a tin de yiz. Biz bu der ne ði kur ma dan ön ce Ýs lâm dün ya sýn dan birçok â li mi a raþ týr dýk, a ma Sa id Nur sî tar zýn da, gü nü müz in sa ný na mo dern Ýs lâmi ye ti an la tan baþ ka bir fi kir a da mý na rast la ma dýk. Þim di Av ru pa in sa ný da ha çok ken di ne hi tap e den, mo dern bir Ýs lâ mî an la yýþ tar zý is ti yor. Ýþ te Sa id Nur sî de bu var dedi. n 6 da MENDERES E EZAN VEFASI u06 15 iþkence klasörü BAÞBAKAN YARDIMCISI ATALAY: Öcalan a ev hapsi gündemimizde yok ubaþba kan Yar dým cý sý A rýnç PKK si lâh bý ra kýr sa Ö ca lan'a ev hap si gün de me ge le bi lir der ken, ka bi ne ar ka da þý A ta lay, Böy le bir ko nu gün de mi miz de yok de di. n 6 da ISSN ÝSRAÝL YÝNE YIKACAK Yurt dýþýndan gelen telefona 100 lira harç HABERÝ u9 DA Unutulmaya yüz tutan meslekler vergiden muaf HABERÝ u9 DA u05

2 2 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR Y L HÝ KA Ba ba ne ka dar hak sýz da ol sa... H em, pe der ve vâ li de yi þef kat i le teç hiz e den ve se ni on la rýn mer ha met li el le riy le ter bi ye et ti ren hik met ve rah met he - sâ bý na on la ra hür met ve mu - hab bet, Ce nâb-ý Hak kýn mu hab be ti ne â it tir. O mu hab bet ve hür met, þef kat, lil lâh i çin ol - du ðu na a lâ me ti þu dur ki: On lar ih ti yar ol - duk la rý ve sa na hiç bir fay da la rý kal ma dý ðý ve Ba ba ne ka dar hak sýz da ol sa, o ðul, o nun rý za sý ný tah sil et me ye mec bur dur. O ðul da ne ka dar ser keþ de ol sa, ba ba, þef kat-i fýt ri ye si ni o na kar þý e sir ge mez ve e sir ge me me li. se ni zah met ve me þak ka te at týk la rý za man da ha zi yâ de mu hab bet ve mer ha met ve þef - kat et mek tir. On lar dan bi ri ve ya her i ki si se nin ya nýn da ih ti yar lýk ça ðý na e ri þe cek o lur - sa, on la ra sa kýn Öf bi le de me (Ýs râ Sû re si: 23.) â ye ti, beþ mer te be hür met ve þef ka te, ev lâ dý dâ vet et me si, Kur ân ýn na za rýn da vâ - li dey nin hu kuk la rý ne ka dar e hem mi yet li ve u kùk la rý ne de re ce çir kin ol du ðu nu gös te rir. Mâ dem pe der kim se yi de ðil, yal nýz ve le - di nin ken din den da ha zi yâ de i yi ol ma sý ný is - ter; o na mu ka bil, ve led da hi pe de re kar þý hak dâ vâ e de mez. De mek vâ li deyn ve ve led or ta sýn da fýt ra ten se beb-i mü nâ ka þa yok. Zî râ mü nâ ka þa, ya gýp ta ve ha sed den ge lir. Pe der de oð lu na kar þý o yok. Ve ya mü nâ ka - þa, hak sýz lýk tan ge lir. Ve le din hak ký yok tur ki, pe de ri ne kar þý hak dâ vâ et sin. Pe de ri ni hak sýz gör se de, o na is yan e de mez. De mek, pe de ri ne is yan e den ve o nu ren ci de e den, in san boz ma sý bir ca na var dýr. Söz ler, ye ni tan zim, s Ý kin ci nok ta: Bir za man Kü çük Is par ta na mý ný a lan ve her yer den zi ya de, ge çen me se le miz de ha pis mu sî be ti ni çe ken Ý ne bo - lu ve ci va rý kar deþ le ri min ga yet gü zel ve sa - mî ma ne mek tup la rý be ni çok mes rur ey le di. Yal nýz, Ri sâ le-i Nur un kah ra man la rýn dan ba ba-o ðu lun meþ reb le ri ay rý ay rý ol du ðun - dan, bir bi riy le tam im ti zaç e de me dik le rin - den en di þe e di yo rum. Ba ba ne ka dar hak sýz da ol sa, o ðul, o nun rý za sý ný tah sil et me ye mec bur dur. O ðul da ne ka dar ser keþ de ol - sa, ba ba, þef kat-i fýt ri ye si ni o na kar þý e sir ge - mez ve e sir ge me me li. E mir dað Lâ hi ka sý, ye ni tan zim, s. 166  Y E T Bak, iyice anlasýnlar diye âyetlerimizi nasýl çeþitli þekillerde açýklýyoruz? En'âm Sûresi: 65 /  ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Biriniz yemek yediðinde sað eliyle yesin. Su içtiðinde sað eliyle içsin. Sað eliyle alsýn, sað eliyle tutsun. Çünkü þeytan sol eliyle yer ve içer. Sol eliyle alýr ve verir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 281 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ba na yýl dýz la rý an lat SE LÝM GÜN DÜ ZALP se lim gun du ma il.com e ve rim bir a dý ný söy le me yi, se ve - S rim o i ki he ce yi Dur mak sý zýn Al lah Al lah de - me yi Se ve rim ge ce yi. Se ve rim Se ni an la týr di ye her þe yi. A yý, yýl dýz la rý, dün ya yý se ve rim. Kü çük - bü yük her þe yi. Se ni an la týr di ye her þe yi Ço cuk luk gün le ri min ta dý o ra da sak lý. Yýl dýz lar da. Ne var ki be ni o ra ya çe ken? Ba - þý mý, ba ký þý mý a la ma dým git ti o ra lar dan Ba na yýl dýz la rý an lat. Ba na be ni an lat. Ba na Rab bi mi an lat. Dað la rý, çi çek le ri an lat tý ðýn gi bi. Kur du ku þu þa hit tut tu ðun gi bi. A vuç la rýn da ki taþ la rýn zik ret ti ði gi bi. Bir za man hiç bir þey yok tu. Yok bi le yok i ken, Al lah var dý. Ve bir gün Ol! de di, ol - du her þey, gö zü mü zün ö nün de ne var sa. E mir â le min den bir ni dâ gel di Ol! di ye. Biz de o em rin i çin dey dik. Be den ver din, ruh üf le din. En gü zel i - sim le rin le ya rat týn, be ze din. Ýn san ol mak yet mez miy di? Bir sý fat da ha ek le din: Þe - ref le rin en yü ce si ni, mü min ol mak vas fý ný bi ze na sip ey le din. E te ke mi ðe bü rün dük, Sen na sýl mu rat et tiy sen öy le gö rün dük. Ve ru hum bu â le me i nip bir be de ne sa - hip ol duk tan son ra a ca ba ne ya pa bi lir di? Yö ne le ce ði he def ne ol ma lýy dý? Tek bir þey var dý ya pa ca ðý, tek bir he def var dý: Sa na o - lan sev gi si ni yâd et me si, Pey gam be ri ne (asm) sev gi si ni has ret me si. Mi sa fi rim. A la ca ðým ne fes ler bel li. Ne yi yip ne i çe ce ðim de bel li. Bu ký sa va de de ne yi, na sýl öð re ne ce ðim? Ba na doð ru yu kim an la ta cak? Sev gi li Pey gam be rim (asm), Sen ol ma - say dýn, bu ka ran lýk lar dan, bu yol lar dan na sýl çý ka bi lir dim? Yâ Rab bi, hay re ti mi zi ar ttýr, ma ri fe ti mi zi ar týr. Fay da sýz bil mek ler den Sa na sý ðý ný yo ruz. Sa na ge le lim, Sa na va ra lým di ye ö nü mü ze i þa ret ler koy dun. Sev gi mi zi dök mek, kay bet - mek is te mi yo ruz bu yol lar da yâ Rab bi! Bi li yo - ruz ki, her in sa nýn Al lah sev gi si, an cak Al - lah ý bil me de re ce si ka dar dýr. Sa na hay re ti - mi zi, mu hab be ti mi zi art týr yâ Rab bi! Na sýl ki be de ni miz top rak tan gel di ði i çin gý da sý ný o top rak tan a lý yor. A ma ru hu muz top rak tan gel me di ði i çin, Rab bi miz den gel di - ði i çin o nun gý da sý da Rab bi miz den ge li yor. O gý da bir za man lar Tev rat i di, Ze bur i - di, Ýn cil i di. Ve son ra ký ya me te ka dar ge le - cek o lan in san lar da ru hî gý da la rý ný al sýn lar di ye Kur ân ý gön der din, Hz. Pey gam ber i (asm) gön der din. En gü zel sö zü du ya lým di ye Al lah ým, son ke lâ mý ný gön der din. O - na ku lak ve ri yo ruz, o nu din li yo ruz. O ke lâ - mý bi ze ders ve ren Ha bib-i Ekrem in (asm) der si ne cân-ý gö nül den bel bað lý yo ruz. Ey þef kat li Ne bî! Ey re fet li Re sûl! U yur - ge zer ol mak tan çý kýp i çim de bir yer de, en dip ler de ça ðýl da yan ha ya ta u laþ mak is ti yo - rum. U yan dýr be ni. Ba na yýl dýz la rý an lat. En u zak yýl dý zý ve en ya kýn du ran me le ði an lat. Ha yat ne ki? Ba na ha ya týn ö te si ni an lat. Bo - ðu lu yo rum dün ya nýn i çin de. Bir pen ce re aç. Çýk tý ðýn yol dan, git ti ðin yer den bir ý þýk u zat. Ne var ki be ni o ra ya çe ken? Ba þý mý, ba - ký þý mý a la ma dým git ti o ra lar dan. Yýl dýz lar yet mi yor ar týk. Ö te si ni, da ha ö - te si ni an lat. Gök ler bir ka pý i se, o ka pý nýn ar dýn dan a çý lan yol la rý an lat. Me rak e di yo - rum, Rab bi mi an lat. Su sa rak ko nuþ tu ðun za man lar da ha çok tu. Sü kû tu nu söz, sö zü nü sü kût ka bul e de rim. Ý - çim de ki tel le re bir do kun, ye ter. Bir â yet, bir i þa ret ye ter. Ne ka dar u zak la ra, ne ka dar u - fuk la ra ba kar sam, bey nim ve dü þün ce le rim de hýz la ha re ket e di yor. Ö te le re, da ha ö te le re o dak lan ma yan her a kýl, her ba kýþ, kap lum ba - ða hý zýn dan fark sýz. Ak lý fik ri bu ka dar hýz lý ha re ket e der ken, ken di si yer ler de kal sýn, yer - ler de sü rün sün, ya kýþ mý yor in sa na. Bi zi ö te le re ta þý dýn, Hakk ýn ka týn da el - çi miz ol dun. Bel ki de On dan gü zel bu gök ler, bel ki de o yol lar dan Sen geç ti ðin i çin. Sen den bir toz bu lu tu kal dý di ye ge ri ye. O nun i çin Nu run dan iz ler ta þý yor her þey. Ve bir an mesafeler geride kaldý. Düþüncenin, hayalin hýzýný da aþtý ve bir anda atomlar, siyahlar, maviler, ýþýklar, güneþler, yýldýzlar, mâsiva geride kaldý. O an kâinat hazýr oldaydý. Sevgili Peygamberim (asm), Kâinatýn Rabbi nin huzurundaydý. Ve bir an me sa fe ler ge ri de kal dý. Dü þün - ce nin, ha ya lin hý zý ný da aþ tý ve bir an da a - tom lar, si yah lar, ma vi ler, ý þýk lar, gü neþ ler, yýl dýz lar, mâ si va ge ri de kal dý. O an kâ i nat ha zýr ol day dý. Sev gi li Pey gam be rim (asm), Kâ i na týn Rab bi nin hu zu run day dý. O dâ ve tin i çin de biz de var dýk, ben de var dým, bü tün mü min ler de var dý. Ý bâ - dil la hi's-sâ li hîn cüm le si bu na i þa ret e di - yor. Bi zi dün ya da yal nýz bý rak ma dýn. Dün - ya da bi zi nu run dan, sev gin den mah rum et me din ki, o ra da e de sin O nun i çin ba þým ve ba ký þým hep o ra lar da, yýl dýz lar da. Ba na bir da ha an lat, bir da ha o ge - ce yi. O ge ce yi, o mü ba rek ha tý ra yý do ya do ya Sen den din le ye yim. Sen den der si ni tam a lan Üs ta - dý mýz Be di üz za man, söy le ne cek, an la tý la cak ne var sa, Sen den öð - ren di ði her þe yi en gü zel þe kil de ders ve ri yor ba na Mi 'rac Ri sâ le si i le. Bu bah sin ya zýl ma sý na, bi ze u laþ ma sý na se bep o lan her e le, her gö nü le se lâm ol sun. E fen dim (asm), sa na sa lât-u se lâm ol sun. Al lah ba zý la rý na a kýl ve rir. A - ma o a kýl sa hip le ri ken di le ri ni an la týp du rur lar. Ba zý la rý da o a - kýl i le yal nýz ve yal nýz Al lah ý an - la týr du rur lar, Haz re ti Pey gam - ber in (asm) aç tý ðý o sýr lý ve mü - ba rek yo lu an la týr du rur lar bi ze. A kýl lar a ra sýn da ki fark dün ya lar ka dar dýr. Din le ye lim, hak ve re - lim: Mâ dem bu kâ i nat ga yet mun ta zam bir mem le ket, ga yet muh te þem bir þe hir, ga yet mü - zey yen bir sa ray hük mün de dir; el bet te o nun bir hâ ki mi, bir mâ - li ki, bir us ta sý var dýr. Mâ dem, böy le haþ met li bir Mâ lik-i Zül ce lâl, bir Hâ kim-i Zül ke mâl, bir Sâ ni-i Zül ce mâl var dýr; hem mâ dem u mum o â - le me, o mem le ke te, o þeh re, o sa ra ya a lâ ka dar lýk gös te ren ve ha vâs ve duy gu la rýy la u mu mu na mü nâ se bet tar ve na za rý kül lî o - lan bir in san var dýr; el bet te, o Sâ ni-i Muh te þem, o kül lî na zar lý ve u mu mî þu ur lu o lan in san i le ul vî, â za mî bir mü nâ se be ti bu lu na cak týr ve o na kud sî bir hi tâ bý ve â lî bir te vec cü hü o la cak týr. Hem, mâ dem  dem A ley his se lâm dan þim di ye ka dar þu mü nâ se be te maz har o lan - la rýn i çin de, â sâ rý nýn þe hâ de tiy le, ya ni Kü rei Ar z ýn nýs fý ný ve nev-i be þe rin hum su nu da i re-i ta sar ru fu na al dý ðý ve kâ i na týn þekl-i mâ ne vî si ni de ðiþ tir di ði, ý þýk lan dýr dý ðý gi bi, en â za mî bir mer te be de, o mü nâ se be ti Mu - ham med-i A ra bî Sal lâl la hü A ley hi Ve sel lem gös ter miþ tir. Öy le i se, o mü nâ se be tin en â - za mî bir mer te be sin den i bâ ret o lan Mi rac, o na el yak ve o na ev fak týr. (Söz ler, ) Mi 'rac-ý Ne be vi ye niz mü ba rek ol sun. Git tin ya Ra su lal lah! Ve gi der ken söy le ne cek bir tek söz bý rak týn bi ze: Söz le rin en gü ze li ni: Es-sa lâ tü vesse lâ mü a ley ke yâ Ra su lal lah Bi ze ya þat tý ðýn, dü þün dür dü ðün bü tün bu gü zel lik ler i çin sa na son su za ka dar sa - lât-u se lâm ol sun. Bu âhirza man fit ne si i - çin de sa na o lan sev gi si ni, Al lah a o lan i - ma ný ný bin bir müþ kü lat i çin de ko ru ma ya ça lý þan bü tün mü min le re de duâ lar ol sun, se lâm lar ol sun. On la rýn du â la rý da se nin le ol sun ya Ra su lal lah (asm)... Bi zi bu kü çü - cük ha ya týn i çin den e be dî bir ha ya ta, en bü yük bir ha ya ta u laþ týr mak is te - di ðin i çin de sa - na son su za dek sa lât-ü se lâm ol - sun. Ne sa a det bi ze, böy le ul vî bir yol cu lu ðu he pi miz a dý na ta mam la yan â - hirza man pey - gam be ri ne üm - met ol du ðu muz i çin, ne sa a det, ne bü yük bir mut lu luk... Al - lah ým, bu nu bi - ze ya þat tý ðýn i çin Sa na son su za ka dar hamd ol - sun. Ha bib-i Ek - re m i ne sa lât-ü se lâm ol sun.

3 Y HABER 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 27 Recep 1433 Ru mî: 4 Haziran 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý KPSSbaþ vu ru la rý başlıyor n2012 Ka mu Per so nel Seç me Sý na vý or ta öð re tim ve ön li sans baþ vu ru la rý ya rýn baþ lý yor. ÖSYM nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 2012 KPSS, or ta öð re tim ve ön li sans dü ze yin de 23 Ey lül 2012 ta ri hin de Pa zar sa bah ve Pa zar öð le den son ra ol mak ü ze re i ki o tu rum da ya pý la cak KPSS ye or ta öð re tim ve ön li sans me zun la rý i le me zun o la bi le cek du rum da o lan a day lar gi re cek. Sý na va baþ vur ma iþ lem le ri, 18 Ha zi ran 4 Tem muz 2012 ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. Yaz Kur ânkurs la rý nabüyük il gi nadana'da Yaz Kur ân Kurs la rý nýn 18 Ha zi ran Pa zar te si gü nü baþ la ya ca ðý bil di ril di. 3 ay rý dö nem þek lin de o la cak kurs lar, 17 A ðus tos ta ri hi ne ka dar de vam e de cek. Haf ta i çin her gün her yaþ tan öð ren ci nin ka tý la bi le ce ði ve gün de 3 sa at e ði tim ya pý la cak kurs lar da, Kur ân-ý Ke rim, i ba det, si yer ve ah lak gi bi di nî i çe rik li ders le rin ya ný sý ra sos yal ve kül tü rel fa a li yet ler de ger çek leþ ti ri le cek. A da na / ci han A da na da sý cak ha va bu nal tý yor nhýssedýlen sý cak lý ðýn, yük sek nem o ra ný dolayýsýyla de re ce ye u laþ tý ðý A da na da, sý cak ha va va tan daþ la rý bu nal tý yor. Me te o ro lo ji A da na Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, þe hir mer ke zin de ha va sý cak lý ðý 38 de re ce, nem o ra ný i se yüz de 45 o la rak öl çül dü. His se di len sý cak lýk yük sek nem o ra ný se be biy le de re ce ye ka dar u la þýr ken, sý cak ha va va tan daþ la rý bu nal tý yor. Sý cak lýk la rýn gün lük ha ya tý o lum suz et ki le di ði kent te, ö zel lik le öð le sa at le rin de so kak lar da çok az sa yý da va tan da þýn ol du ðu göz le ni yor. Ha va sý cak lýk la rý nýn ya rýn dan i ti ba ren 40 de re ce nin al tý na dü þe ce ði nin tah min e dil di ði bil di ril di. A da na / a a Os ma ni ye de or man yan gý ný nosmanýye'de çý kan yan gýn da 20 hek tar or ma n za rar gör dü. Or man Ýþ let me Mü dü rü Ha san Bo zan, Teh çi, Þe ker de re ve Se ri no va Köy le rinde ki or man lýk a lan da baþ la yan yan gý nýn, rüz gâ rýn et ki siy le bü yü dü ðü nü söy le di. Yan gý na tren ray la rýn dan sýç ra yan ký výl cým la rýn se bep ol du ðu nu tah min et tik le ri ni i fa de e den Bo zan, A da na, Dört yol, Ka dir li, Os ma ni ye, Bah çe ve Dü zi çi Or man Ýþ let me Mü dür lük le ri ne a it 2 yan gýn sön dür me he li kop te ri, 190 or man iþ çi si, 18 a ro zöz ve 5 su tan kýy la yan gý na mü da ha le e dil di ði ni kay det ti. Os ma ni ye / a a LYS maratonu baþladý BEÞ AYAKLI LYS, DÜN ÝKÝ SINAVLA BAÞLADI. HEYECAN BUGÜN VE ÖNÜMÜZDEKÝ HAFTASONU DA SÜRECEK. Ü NÝ VER SÝ TE a day la rý nýn ka týl dý ðý Li sans Yer leþ tir me Sý na vý (LYS) ma ra to nu baþ la dý. Ma ra to nun ilk sý na vý o lan Ma te ma tik Sý na vý (LYS-1) dün sa bah ya pýl dý. LYS-1, Tür ki ye de 81 il mer ke ziy le Lef ko þa da ger çek leþ ti ril di. Sý na va 619 bin 133 a day ka týl dý. Öð le den son ra sa at da i se Ya ban cý Dil Sý na vý (LYS-5) ya pýl dý. Bu sý na va 49 bin 543 a day ka týl dý. Sý na va gi ren a day lar ka dar, a i le le ri nin de he ye can lý ol du ðu göz len di. A i le ler den ba zý la rý ço cuk la rý nýn ba þa rý lý ol ma sý i çin Kur ân-ý Ke rim o ku du. Ö te yan dan Sos yal Bi lim ler Sý na vý (LYS-4) bu gün, E de bi yat-coð raf ya Sý na vý (LYS-3) 23 Ha zi ran ve Fen Bi lim le ri Sý na vý (LYS-2) 24 Ha zi ran ta rih le rin de ya pý la cak. Sýnav öncesi öðrencilerin heyecanlý olduðu gözlenirken, aileler de çocuklarýna büyük destek verdi. FO TOÐ RAF: AA YEDEK KUPON ir ti ni as ya.com.tr Þid de tini la cý da i man Ka dý na þid det ko nu su e pey za man dýr gün dem de. E þi ta ra fýn dan teh dit e dil di ði i çin dev let ten ko ru ma is te yip de, ta le bi ye ri ne ge ti ri lin ce ye ka dar e þi nin sal dý rý sý na uð ra yýp can ve ren ka dýn la rýn hazin hi kâ ye le riy le. Bun lar bel ki çok yay gýn ol ma yan uç ör nek ler. Pe ki, e vin de sü rek li ko ca sýn dan da yak yi ye rek þid de te ma ruz ka lan ka dýn la rýn sa yý sý ne ka dar? Bu nu tes bit e de bil mek hiç ko lay de ðil. Bir çok o la yýn a i le mah re mi ye ti i çin de ce re yan e tmesi, bu ra da ki bü yük zor luk lar dan bi ri. Ö te yan dan, þid det mað dur la rý ný sa de ce ka dýn lar la sý nýr la mak da doð ru bir yak la þým de ðil. Haf ta i çin de man þet le re çý kan deh þet ve ri ci ha di se, bu nok ta da çok dü þün dü cü bir ör nek. Ý ki si de pro fe sör o lan an ne ve ba ba sý ný kat le den o ðu lun cin ne ti, her ke si þok et ti. Ger çi ön ce ba ba sý ný öl dü rüp son ra in ti har et mek is ter ken, ken di si ni en gel le me ye ça lý þan an ne si ni yan lýþ lýk la vur du ðu na da ir bil gi ler de var; a ma bun lar i þin te fer ru a tý ve hadise ger çek bir a i le tra je di si. O la yýn fa i li de ü ni ver si te me zu nu bir mi mar. De mek ki tah sil li ol mak, tek ba þý na iç hu zu ru, ruh sað lý ðý ve a i le a hen gi i çin ye ter li o la mý yor. O lay, Kas ta mo nu Lâ hi ka sý nda Ha yat-ý iç ti ma i ye yi i da re e den en mü him e sas o lan hür met ve mer ha met ga yet sar sýl mýþ. Ba zý yer ler de ga yet e lîm ve bi ça re ih ti yar lar, pe der ve va li de ler hak kýn da deh þet li ne ti ce ler ve ri yor (s. 206) i fa de le riy le tas vir e di len tab lo nun a cý bir ör ne ði. Þid de tin bir de ço cuk kur ban la rý var. Za man za man on la rýn du ru mu da deh þet ve ri ci ör nek le riy le med ya ya yan sý yor. Ü vey an ne ve ya ba ba sý nýn iþ ken ce ve kö tü mu a me le si ne ma ruz ka lan, her ve si ley le i ti lip ka ký lan, öl dü rür ce si ne dö vü len, te nin de si ga ra sön dü rü len, ký þýn a ya zýn da so ka ða terk e di len ma sum lar... Ka fa sý du va ra çar pý lýp kat le di len be bek ler... Ad lî vak a o la rak ha ber ko nu su o lan bu gi bi ör nek le rin dý þýn da, gün lük ha ya týn a ký þýn da ru tin ve o la ðan þe kil de de vam e den o lay lar da var Me se lâ ge çen ler de e ve gi der ken, bir so ka ðýn ke na rýn da, mi ni cik ký zý ný hýnç la to kat la yýp að la tan bir an ne ye rast gel me nin þo ku nu ya þa dým. Bir baþ ka se fe rin de de, Fa tih in meþ hur Çar þam ba pa za rýn da a lýþ ve riþ tey ken, yi ne genç bir an ne nin be bek a ra ba sýn da ki mi nik yav ru su na na sýl to kat lar in dir di ði ne deh þet le þa hit ol dum. A ma son ra, a yýp la yan ba kýþ la rýn ken di si ne o dak lan ma sý ü ze ri ne an ne nin na sýl bir mah cu bi yet i çin de piþ man o lup u tan dý ðý ný da gör düm. Son ra ken di ken di me dü þün düm: Pek e ði tim li ol ma dý ðý ilk ba kýþ ta an la þý lan bu an ne na sýl bir a i le or ta mýn da ya þý yor ve di ðer a i le ef ra dý nýn ne gi bi mu a me le le ri ne mu ha tap o lu yor ki, kü çü cük be be ði ne böy le dav ra ný yor? A ca ba ko ca sýn dan ve ya bü yük le rin den þid det gö rüp de, bu nu ço cu ðu na böy le mi yan sý tý yor? Ya ra tý lýþ tan ge len en ö nem li ve be lir gin vas fý þef kat o lan ve bu se bep le Be di üz za man ýn þef kat kah ra man la rý o la rak ni te le di ði ka dýn la rýn bir kýs mýn da ki bu hal, son de re ce dü þün dü rü cü. Fýt rat ta ki bo zul ma nýn va him bir ör ne ði. Ger çek þu ki, þid det þid de ti do ðu ru yor. Sü rek li bir þid de te ma ruz ka lan lar, ay ný þid de ti ken di güç le ri nin yet tik le ri ne yan sý tý yor lar. Ço cuk lu ðun da da yak yi ye rek bü yü yen er kek, ev le nin ce e þi ne ve ço cuk la rý na da þid det kul lan ma e ði li min de o lur ken, da yak kur ba ný ka dý nýn ço cuk la rý na mu a me le si de pek fark lý ol mu yor. Bu na son ver mek i çin, þef kat ve mer ha met ek sen li bir ha yat an la yýþ ve üs lû bu nu ha kim kýl ma yý he def le yen bir se fer ber lik baþ lat ma lý yýz. Bu se fer ber li ðin da yan dý rý la ca ðý te mel i se i man. Çün kü Al lah ýn ya rat tý ðý hiç bir þe ye ta hak küm et me yip þef kat ve mer ha met le mu a me le et me has sa si ye ti nin kay na ðý, tah ki kî i man. Ýs lâm dan ön ce kýz la rý ný di ri di ri top ra ða gö me cek ka dar vah þi in san la rý, ka rýn ca ya da hi bi le rek a yak bas ma ya cak in ce li ðe e riþ ti ren i man. De niz li hap sin de ki a zý lý ca ni ve ka til le ri tah ta ku ru su öl dür mek ten çe ki nir ha le ge ti ren i man.

4 4 17 KÜLTÜR SANAT HAZÝRAN 2012 PAZAR Y ðýz, sen sür de di ði ni ak tar dý. He ki moð lu Ýs ma il, Be kir Berk in dâ vâ la ra geç kal ma mak i çin e lin den ge le ni yap tý ðý ný an la týr ken þu ha tý ra sý na yer ver di: Bir gün yi ne bir dâ vâ ya gi der ken ba na Yol da bir ý þýk gör dü ðü müz de ve o na yak laþ tý ðý mýz da dur ma ga za bas de di. Ger çek ten de bir sü re son ra de di ði gi bi bir ye re gel di ði miz de ba zý ý þýk lar gör dük. Bi raz yak laþ tý ðý mýz da bun la rýn a ra ma ya pan po lis le rin a ra ba la rý nýn ý þýk la rý ol du ðu nu far k et tik. Yan la rý na gel di ði miz de Be kir Berk sýr tý ma vu ra rak Dur ma! sür kar de þim, sür de di. Po lis ler pe þi mi ze ta kýl dý ve bi zi ta kip et ti ler. Fa kat bir sü re son ra vaz ge çe rek ta kip et me yi bý rak tý lar. E ðer biz o ra da po lis le re ta kýl sak za man kay be de cek ve dâ vâya geç ka la cak týk. Bu þe kil de o dâ vâ ya geç kal ma mýþ týk. Bekir Berk Ýnançlarý yüzünden mahkemelere düþmüþ binlerce insaný savunan efsane avukat Bekir Berk, vefatýnýn 20. yýlýnda ESKADER tarafýndan yâd edildi. FOTOÐRAFLAR: ERHAN AKKAYA Cesaretli, nezaketli ve mücadeleci bir avukattý AV. BEKÝR BERK ÝÇÝN HAZIRLANAN ANMA TOPLANTISINDA KONUÞMACILAR, NUR UN EFSANE AVUKATININ NEZAKETLÝ, CESARETLÝ VE MÜCADELECÝ OLDUÐUNU SÖYLEDÝLER. HAK SIZ LI ÐA AS LA TA HAM MÜL E DE MEZ DÝ Ya kýn ça lýþ ma ar ka daþ la rýn dan Ýb ra him Ün lü i se, Be kir Berk in ma ne vi ya tý nýn a ra mýz da ha zýr ol du ðu nu his se di yo rum di ye rek þun la rý söy le di: Sa bah la ra ka dar bir lik te ça lý þýr dýk. Da va mü ta lâa la rý ný sa týr sa týr o kur ve renk li ka lem ler le çi zer di. Sa vun ma la rý ný san ki sav cý lar, hâ kim ler kar þý sýn da i miþ gi bi dak ti lo da ya zar dý. Fon da kah ra man lýk tür kü le ri eþ li ðin de san ki hâ kim ve sav cý kar þý sýn da i miþ gi bi ken di ken di ne ko nu þa rak ya zar dý. Ýs tih - Av. Ýbrahim Ünlü za ya, hak sýz lý ða as la ta ham mül e de mez di. Ö zel lik le bu i man, Kur ân ve Ýs lâm a da ir o lur sa hiç ka bul e de mez di. Ha mi yet li, gay ret li bir in san dý. Bir ke re sin de is ti fa di lek çe si ni ba ro ya gö tür me si ni is te miþ ti. Ya pa ma ya ca ðý mý söy le miþ, fa kat ik na e de me miþ tim. O ka ra rý ný ver di mi kim se ka ra rýn dan dön dü re mez di. Di lek çe yi gö tü rüp ver miþ tim. Si gor ta ke sin ti le ri ni ge ri al mýþ, e mek li li ðe say dýr ma mýþ tý. Hi caz a git me den ön ce Tür ki ye de ki son gün le rin de sý kýn tý lýy dý. Son za man la rýn da res mî ve gay ri res mî ta kip al týn day dý. Hü zün lü ve yal nýz dö ne min de bir lik tey dik. ERHAN AKKAYA ÝSTANBUL TÜRKÝYE'DE geç miþ yýl lar da i nanç la rý yü zün den mah ke me le re düþ müþ bin ler ce in sa ný sa vu nan ef sa ne a vu kat Be kir Berk, ve fa tý nýn 20. yý lý mü na se be tiy le ES KA DER ta ra fýn dan yâd e dil di. Bâ bý â li Soh bet le ri çer çe ve sin de ki an ma top lan tý sý, Ti maþ Ki tap kah ve de 14 Ha zi ran Per þem be gü nü sa at da ya pýl dý. Ma sum la rýn, maz lûm la rýn, mað dur la rýn ve maz nun la rýn a vu ka tý Be kir Berk in rah met, min net ve þük ran la a nýl dý. Top lan tý da Meh med Fý rýn cý, Meh met Þev ket Ey gi, He ki moð lu Ýs ma il, Prof. Dr. Nev zat Yal çýn taþ, Av. Gül te kin Sa rý gül, Prof. Dr. Ser vet Ar ma ðan, Sa ba hat tin Ak sa kal, Av. Sa fa Mür sel, Ýs lâm Ya þar, Ha luk Ý ma moð lu, Av. Ýb ra him Ün lü ve Dur sun Gür lek ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý lar. Ko nuþ ma cý lar, Be kir Berk in ef sa ne vî ha ya tý ný, hiz met le ri ni, i de al le ri ni ve baþ ta Be di üz za man Haz ret le ri ol mak ü ze re bir çok din dar in sa ný mah ke me ler de na sýl kah ra man ca sa vun du ðu nu an lat tý lar. Meh met Nu ri Yar dým ýn yö net ti ði top lan tý ya Be kir Berk in e þi Þük ran Hekimoðlu Ýsmail Berk ve oð lu Zü be yir Berk in ya ný sý ra di ðer ak ra ba la rý da ka týl dý lar. A VU KAT O LA RAK BE KÝR BERK ÇA ÐI RI LIN CA, DÂ VÂ LA RIN DAN VAZ GEÇ TÝ LER Be kir Berk i li se yýl la rýn da ta ný dý ðý ný be lir ten Ýs lâm Ya þar, Mem le ke tim de hak ký mýz da Nur cu luk tan dâ vâ a çý la cak tý. A vu kat o la rak Be kir Berk i ça ðý ra ca ðý mý zý söy le yin ce dâ vâ et mek ten vaz geç miþ ler di de di. Ya þar, ü ni ver si te tah si li i çin gel di ði Ýs tan bul da ilk yýl la rýn da ya þa dý ðý bir ha tý ra yý þöy le nak let ti: Be kir Berk ba na bir pa ket ver miþ ve o nu kar go ya ver me mi söy le miþ ti. Kar go nun ne ol du ðu nu he nüz bil mi yor dum. Her hal de pos ta ya ver me mi kas tet ti di ye dü þü ne rek pa ke ti pos ta i le gön der dim. Bu nu öð re nin ce si nir le ne rek, Ben sa na kar go ya ver de dim, pos ta ya de ðil de miþ ti. Son ra o da sý na gi rip çýk mýþ ve sa kin bir þe kil de gön lü mü al mýþ tý. Ve bir a nah tar lýk he di ye et miþ ti. O hiz met le il gi li me se le ler de son de re ce has sas, ce lâl li fa kat o de re ce de de þef kat li bir in san dý. O dö nem de ba na Ýs tan bul u gez kar de þim, Ýs tan bul u gez der di. O nun bu tav si ye si ü ze ri ne ha ya tým bo yun ca Ýs tan bul u gez dim ve Ýs tan bul ü ze ri ne ya zý lar, ki tap lar ka le me al dým. GÝZ LE NEN SEY YÝD LÝK NÝ ÞA NI Meh met Þev ket Ey gi, Be kir Berk in hiz met uð ru na bü tün var lý ðý ný vak fet ti ði ne ve Be di üz za man Haz ret le ri nin pren sip le ri ni ha ya tý na uy gu la - Ýslâm dý ðý na dik kat çe ke rek Yaþar hap se a tý lan Nur cu la rýn hiz me ti ne Hý zýr gi bi ye tiþ ti ði ni an lat tý. Söz le ri ne þöy le de vam et ti: Bu gi bi in san lar, dün ya da hiz met le ri nin kar þý lý ðý ný is te mez ler di. Bir ta kým es ki mü ca hit le rin mü te ah hit ol du ðu, o ilk gün kü he ye can la rýn yok ol du ðu bir za ma ný ya þý yo ruz. Ha yýr i çin kar þý lýk bek le me nin sa kýn ca la rý var. Bu gün Kur ân ve ca mi hiz met kâr la rý nýn zen gin ol du ðu nu gö rü yo ruz. Baþ ka iþ ler den pa ra ka za ný la bi lir, a ma bu iþ ler den ka za nýl maz. Be kir Bey bu ko nu da bir hiz met kah ra ma ný dýr. Hu kuk öð ren ci le ri nin bu gün bu nu id rak et me si çok ö nem li. Ýh lâ sýn bir ta kým dýþ þart la rý var dýr. Bun la ra ri a yet e dil me si lâ zým. Hem ba ba, hem an ne ta ra fýn dan sey yid ol du ðu nu çok son ra öð ren dim. Ba ba sý ay rý ca Me di ne Ka dý sý i miþ. B U L M A C A Mehmet Þevket Eygi Mehmet Fýrýncý Ki ra da o tu rur du ve tek ge li ri o lan ma a þý nýn her ay kýrk ta bi ri ni ze kât ni ye tiy le sa da ka o la rak ve rir di. Be kir Berk has bir hiz met kâr dýr. Bu i se üc ret siz hiz met et ti ði an la mý na ge lir. ÇOK ÞEF KAT LÝ VE MER HA MET LÝ Ý DÝ Be di üz za man ýn ta le be le rin den Meh med Fý rýn cý i se, Be kir Berk in çok þef kat li ve mer ha met li ol du ðu nu vur gu la ya rak bir me se le yi gö rür gör mez ko nu hak kýn da he men bir ma ka le ka le me al dý ðý ný ve mut la ka bir ba sýn or ga nýn da ya yým lan ma sý ný sað la dý ðý ný be lir te rek þöy le de di: Be ni de be ra be rin de u yut maz dý. Sa bah na ma zý na dek ya pý la cak iþ ler bi ter di. Na maz dan son ra ký sa bir is ti ra hat e der ve yo la çý kar dý. Bir ma re þa le hu kuk bi rin ci sý nýf öð ren ci siy ken mey dan o ku muþ ve o nun a da le te ba ký þý ný sor gu la mýþ tý. Sabahattin Aksakal DUR MA, SÜR KAR DE ÞÝM! Be kir Ber kin þo för lü ðü nü ya pan ve yur dun fark lý yer le rin de ki pek çok dâ vâ ya bir lik te gi den He ki moð lu Ýs ma il i se, dâ vâ lar i çin yo la çý kar ken o nun Hak yol Ýs lâm ya za ca - DA KÝK VE CÖ MERT BÝR ÝN SAN DI Sa ba hat tin Ak sa kal, Be kir Berk i le en te re san hâ tý ra la rý bu lun du ðu nu, da kik ve cö mert bir in san ol du ðu nu be lir te rek, boþ in sa ný sev me di ði ni ve i þi ol ma ya na mu hak kak bir gö rev ta yin et ti ði ni an lat tý. Yol lar da u yu ya rak din le ne bil di ði ni de ha týr la tan Ak sa kal, mev cut al bü mün den seç ti ði fo toð raf la rý din le yi ci le re gös ter di ve bir va zi fe al dý ðýn da im kân sýz di ye bir þey ta ný ma dý ðý ný söz le ri ne ek le di. Ar dýn dan sö zü a lan e þi Þük ran Berk, Be kir Berk in sa kin bir in san ol du ðu nu be lir te rek düz gün, da kik, eþ ya la rý nýn ye ri ni de ðiþ tir me ye cek ka dar ti tiz bir in san ol du ðu nu an lat tý. Mi sa fir o la rak o da sý na gir dik le ri ni ve as la ra hat sýz et me dik le ri ni i fa de e de rek on dan sü rek li ev de ol ma sý ný hiç bek le me dik le ri ni, bu na ha zýr lýk lý ol duk la rý ný, fi kir le ri ni uy gu la ma sý es na sýn da hiç bir prob lem ya þa ma dýk la rý ný kay det ti. Son söz i se oð lu Mus ta fa Zü be yir Berk in di. Zü be yir Berk, ken di si i ki ya þýn day ken a hi re te gö çen ba ba sý ný an la tan dost la rý na ve dâ vâ ar ka daþ la rý na te þek kür et ti. O na lâ yýk bir ev lât ol ma yý Al lah tan di le di ði ni ve hiz me te yö nel mek i çin ha zýr ol du ðu nu di le ge tir di. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Be den sel ö zü rü o lan la ra ye ni den ha re ket ye te ne ði ka zan dý ran te da vi yön te mi. 2. Bi lim sel ni te li ði o lan. - Ý yi ce ya na rak a teþ du ru mu na gel miþ kö mür ve ya o dun par ça sý. 3. Ýn san da ü zün tü, sý kýn tý, te dir gin lik ol ma ma du ru mu, hu zur. - Bir ge le cek za man e ki. - Ar go da bir ses len me ni da sý. 4. Hür, ser best. - Fo toð raf çý lýk ta bas ký. - Kur'ân al fa be sin de bir harf. 5. Ga ze te o ku yu cu su. - Din siz, i man sýz. 6. Bir i þa ret sý fa tý. - Gü zel ko ku lu ba zý mad de le rin or tak a dý. 7. Ýngilizce tamam. - Kir li su lar da, bu su lar la su lan mýþ seb ze ler de bu lu nan, or ta la ma üç haf ta sü ren, a teþ li ve teh li ke li bir ba ðýr sak has ta lý ðý, ka ra hum ma. 8. El le do kun ma. - Ka dýn la rýn ad ve ya so yad la rý nýn ö nü ne ge ti ri len say gý sö zü. 9. Al lah'ýn rah me tin den mah rum kal ma. - Gam (I I) di zi sin de do i le mi a ra sýn da ki ses. 10. Mo ral de ðer ler bü tü nü. - Or du nun ký sa sý DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI M E D A Y Ý N T A A M E M A N E T Ý K Ü B R A C A M E K A N R A K A N A E L E M E K F Z E C R Ý O M A Ç A T A A K T E H Ý R K N A R T O K A T A R A B A N R N A T R A A Z A Z Ý L O E L A Z Ý Z N Ý Y A Z YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bi lar do o yu nun da i te ke i le vu ru lan ö bür le ri ne do kun ma sý. 2. U yar - 8 ma, u ya rý, dik kat çek me, ih tar, tem bih. - Çok bil miþ. 3. Ge rek - 9 siz, lü züm suz. - Bi ri si nin hi ma ye si ne gir me. 4. Tek ba þý na an - 10 la mý ol ma yan, so nu na gel di ði söz le cüm le de ki di ðer ke li me ler a ra sýn da i liþ ki ku ran ke li me tü rü. - Es ki dil de ay na. 5. (Tersi) Öne sürülen görüþ, düþünce. - Ki lo met re nin ký sa sý. - Sev mek ten e mir. 6. Ý þa ret, be lir ti. - Mi zaç, huy, ta bi at, ka rak ter. - A la ca hö yük, Hat tu þa, Bo ðaz ka le gi bi yer ler de bu gün ka lýn tý la rý na rast la ný lan A na do lu'da ya þa mýþ bir me de ni yet. 7. Kâr el de et mek a ma cýy la ya pý lan a lým sa tým fa a li ye ti. 8. Bü yük ler, u lu lar. 9. Kov ma, u zak laþ týr ma. 10. Be yaz renk. - Bir ba yan a dý. 11. Da ya nýk lý, güç lü kim se. - Mü zi kal ses di zi le rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. 12. Bir þe yi ya pýp yap ma ma ya ka rar ver me gü cü. - Ýn sa nýn ken di ne kar þý duy du ðu say gý, þe ref, öz say gý, hay si yet, iz ze ti ne fis.

5 Y DÜNYA 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR 5 M E C L Ý S K A N U N E N F E S H E D Ý L D Ý MISIR Par la men to su Ge nel Sek re te ri Sa mi Meh ran, Mec lis ka nu nen fes he dil miþ tir de di. Mý sýr Par la men to su Ge nel Sek re te ri Sa mi Meh ran, A na ya sa Mah ke me si nin par la men to se çim le ri nin ge çer siz li ði ve mec li sin fes he dil me siy le il gi li hük mü nün, Res mî Ga ze te de ya yým lan ma sý nýn ar dýn dan uy gu lan ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Meh ran, A na ya sa Mah ke me si nin ka ra rý Per þem be gü nü Res mî Ga ze te de ya yým lan ma sýn dan son ra ge çer li lik ka zan dý. Mec lis ka nu nen fes he dil miþ tir de di. A na ya sa Mah ke - me si Söz cü sü Ma hir Sa mi de mec li sin üç te bi ri ni fes he den bir ka nu nun çýk ma sý nýn bü tün par la men to nun fes hi an la mý na gel di ði a çýk la ma sý ný yap mýþ tý. Kahire / a a Yar gýç lar aç lýk gre vi ne son ver di TU NUS TA yar gýç la rýn, A da let Ba kan lý ðý nýn yar gý re for mun da ge re ken a - dým la rý at ma dý ðý ve dev rik re jim le bað lan tý lý ha kim le rin az le dil me si ka ra rý - ný göz den ge çi re cek ko mis yo nu kur ma dý ðý ge rek çe siy le baþ lat tý ðý üç gün - lük aç lýk gre vi so na er di. Tu nus Yar gýç lar Bir li ði ta ra fýn dan baþ la tý lan aç lýk gre vi nin, ta lep e di len ko nu lar la il gi li her han gi bir an laþ ma sað la na ma dan so na er di ði bil di ril di. Aç lýk gre vi ni or ga ni ze e den Tu nus Yar gýç lar Bir li ði es ki Baþ ka ný Ah med Rah mu ni, A da let Ba kan lý ðý nýn, ta lep le ri ne kar þý lýk ver me me si ne rað men aç lýk gre vi nin 15 Ha zi ran i ti ba rýy la so na er di ði ni ve ha kim le rin gö rev le ri ne baþ la ya cak la rý ný be lirt ti. Tunus / a a Mülteci kampýnda iki çocuk öldü LÜB NAN DA Trab lus ya kýn la rýn da ki Neh ru l Ba rid Fi lis tin mül te ci kam - pýn da, as ker ler le mül te ci ler a ra sýn - da çý kan tar týþ ma da 2 ço cuk vefat et ti. Lüb nan lý ye rel kay nak lar, ül ke - nin ku ze yin de ki Trab lus þeh ri ne ya - kýn Neh ru l-ba rid Fi lis tin mül te ci kam pý gi ri þin de ko nuþ la nan Lüb nan as ker le ri i le mül te ci ler a ra sýn da çý - kan tar týþ ma nýn ar dýn dan as ker le rin aç tý ðý a teþ te 2 Fi lis tin li ço cu ðun vefat et ti ði ni be lirt ti. Ye rel kay nak - lar, Lüb nan as ker le ri nin kamp gi ri - þin de Fi lis tin li bir gen ci dur du rup döv me si ni pro tes to e den kamp sa - kin le ri i le as ker ler a ra sýn da baþ la yan tar týþ ma nýn da ha son ra ça týþ ma ya dö nüþ tü ðü nü ak tar dý. Beyrut / a a SEÇÝMLER OLAYSIZ GEÇÝYOR Mýsýr daki cumhurbaþkanlýðý ikinci tur seçimlerinin olaysýz geçtiði belirtildi. Mýsýr Yüksek Seçim Kurulu Genel Sekreteri Hatem Bicatu, seçimlerin olaysýz geçtiðini bildirdi. Mýsýr halkýnýn 13 bin merkezde seçimlere katýldýðýný belirten Bicatu, baþþehir Kahire ve diðer illerde sabahýn erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklarýn oluþtuðunu ve katýlýmýn yüzde 50 nin üzerinde olduðunu kaydetti. Yaklaþýk 51 milyon kayýtlý seçmenin bulunduðu ülkede, Ahmed Þefik ve Muhammed Mursi cumhurbaþkanlýðý için yarýþýyor. Kahire / a a FO TOÐ RAF: A A Mýsýr da yargý darbeleri MECLÝSÝN FESHÝ VE AHMED ÞEFÝK E ADAYLIK ÝZNÝ VERÝLMESÝNÝN ARDINDAN, ÜLKE SÝYASETÝNÝ DERÝNDEN ETKÝLEYECEK ÝKÝ DÂVÂ DAHA KARARA BAÐLANACAK. MISIR DA A na ya sa Mah ke me si nin ül ke ta ri hi nin ilk de - mok ra tik mec li si ni fes het me si ve dev rik re ji min son Baþ - ba ka ný Ah med Þe fik e a day lýk iz ni ver me si nin yan ký la rý de vam e der ken, Mý sýr si ya se ti ni de rin den et ki le ye cek i ki da va ö nü müz de ki haf ta ka ra ra bað la na cak. Mý sýr Ý da re Mah ke me si nin gö re ce ði ilk dos ya da, Baþ ba kan Ke mal Gen zu ri ye kar þý a çý lan dâ vâ ka ra ra bað la na cak. A vu kat Þa ha te Mu ham med ta ra fýn dan a çý lan dâ vâ da, Müs lü man Kar deþ ler Ce ma a ti is mi nin kul la nýl ma sý nýn ya sak lan ma sý ve ce ma a tin bü tün fa a li yet le ri i le mal var lý ðý nýn don du rul - ma sý ta lep e di li yor. Dâ vâ kap sa mýn da ce ma a tin baþ þe hir Ka hi re ve di ðer þe hir ler de ki mer kez le ri nin de ka pa týl ma sý is te nir ken, bu ta lep le re ge rek çe o la rak, ce ma a tin si vil top lum ör güt le ri nin ta bi ol du ðu ya sa la rýn dý þýn da ve i zin - siz fa a li yet yü rüt me si gös te ril di. Bu çer çe ve de ce ma a tin bün ye sin den çý kan Hür ri yet ve A da let Par ti si nin (HAP) ge nel se çim de par la men to da ki kol tuk la rýn ço ðu nu ka zan - ma sý nýn da, þüp he le ri art týr dý ðý kay de dil di. Kahire / a a DÂ VÂ LAR SÝS TEM LÝ BÝR KAM PAN YA NIN PAR ÇA SI MAH KE ME ay ný za man da, A na ya sa Mah ke me si nin son ka ra rýy la fes he di len mec lis te ki mil - let ve ki li Ham di Feh ra ni ta ra fýn dan a çý lan dâ vâ yý da ka ra ra bað la ya cak. Mý sýr da yö ne ti mi e - lin de bu lun du ran Yük sek As ke rî Kon sey in Baþ ka ný Ma re þal Hü se yin Tan ta vi ve Baþ ba kan a kar þý a çý lan dâ vâ da, yi ne Müs lü man Kar deþ ler ce ma a ti nin mer kez le ri nin ka pa tý la rak fa a li - yet le ri nin ya sak lan ma sý is te ni yor. Dâ vâ dos ya sýn da, ce ma a tin Ka hi re de ki mer ke zi nin, Av ru - pa Bir li ði, ABD ve Dün ya Ban ka sý ndan üst dü zey yet ki ler ta ra fýn dan zi ya ret e dil di ði ve ce ma - a tin Reh ber lik Kon se yi Baþ ka ný nýn, bu top lan tý lar da Mý sýr a dý na a çýk la ma lar yap tý ðý kay de - dil di. Feh ra ni, ay rý ca Pa zar te si gü nü mah ke me ye ye ni bir dâ vâ baþ vu ru sun da bu lu na ca ðý ný be lirt ti. Mil let ve ki li Feh ra ni, si ya sî par ti ler ko mis yo nu na aç ma yý plan la dý ðý dâ vâ ya ge rek çe o - la rak, Hür ri yet ve A da let Par ti si nin, si ya sî fa a li yet le ri ne di ni a let et me si ni ve Müs lü man Kar deþ ler den ta li mat ve mad dî yar dým al ma sý ný gös ter di. Ko nuy la il gi li a çýk la ma ya pan Müs lü man Kar deþ ler ce ma a ti nin a vu ka tý Ab dul mu nim Ab dul mak sud i se a çý lan dâ vâ la rýn a - sýl sýz id di a la ra da yan dý ðý ný ve ya sal bir mes ne di nin bu lun ma dý ðý ný sa vun du. A çý lan dâ vâ la rýn, Müs lü man Kar deþ ler i le HAP a yö ne lik sis tem li bir kam pan ya nýn ü rü nü ol du ðu nu be lir ten Ab dul mak sud, bu nun la be ra ber yü rü tü len ça ba la rýn so nuç ver me ye ce ði ni kay det ti. Geçen yýlki deprem ve tsunami felâketi dolayýsýyla onlarca nükleer reaktör kapatýlmýþtý. Nük le er re ak tör ler tek rar dev re ye gi ri yor JA PON YA hü kü me ti, ge çen yýl ya þa nan dep rem ve tsu na mi fe lâ ke tin den be ri ka pa lý bu lu nan nük le er re ak tör ler den i ki si nin ye ni den dev re ye so kul - ma sýy la il gi li ni haî ka ra rý ný ver di. Ýlk e tap ta i ki re ak tö rün ye ni den dev re ye gir me si ka ra rý nýn Ja pon ya nýn ba tý sýn da ki e lek trik þir ke ti nin de ö nü nü a ça - ca ðý, an cak sü re cin ye ni den baþ la týl ma sý nýn bir kaç haf ta sü re ce ði be lir til di. Ja pon ya da bu lu nan 50 nük le er re ak tör, Çer no bil den bu ya na en bü yük nük le er fe lâ ket o la rak ka bul e di len Fu ku þi ma fe lâ ke ti nin ar dýn dan ba kým ve gü ven lik ça lýþ ma la rý dolayýsýyla ka pa lý bu lu nu yor. Tokyo / a a Bang la deþ te bir ga ze te ci öl dü rül dü n BANG LA DEÞ ÝN gü ney ba tý sýn da bir ga ze te ci nin kim li ði be lir siz ki þi ler ce bý çak la na rak öl dü rül dü ðü bil di ril di. Ye rel po lis þe fi Fa ruk Hü se yin, Za mal Ud din ad lý ga ze te ci nin Hin dis tan sý ný - rýn da bu lu nan ve baþ þe hir Dak ka nýn 140 ki lo met re ba tý sýn da ki Jes so re böl ge - sin de sal dý rý ya uð ra dý ðý ný söy le di. Hü se - yin, ga ze te ci nin a ðýr ya ra lý o la rak has ta - ne ye kal dý rýl dý ðý ný an cak öldüðünü be - lirt ti. Dakka / a a O to büs köp rü den uç tu: 32 ö lü n HÝN DÝS TAN DA kut sal yer le ri zi ya ret et mek is te yen on lar ca ki þi yi ta þý yan o - to bü sün köp rü den uç ma sý so nu cu 32 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Po lis yet ki li le - ri, Hin dis tan ýn mer ke zin de mey da na ge len ka za da ya ra la nan 20 den faz la ki - þi nin de Ma ha raþ ta E ya let Has ta ne - si nde te da vi al tý na a lýn dý ðý ný be lirt ti. Ö zel bir tur þir ke ti ne a it o lan o to bü - sün, Hay da ra bad þeh rin den dö ner ken Os ma na bad böl ge sin de ki bir köp rü den düþ tü ðü kay de dil di. Yeni Delhi / a a Ço cuk ka çak çý sý na i dam ce za sý ve ril di n ÇÝN ÝN gü ne yin de ki Yün nan e ya le tin - de bir Çin li, yýl la rý a ra sý 223 ço cu ðu ka çý rýp sat mak su çun dan i dam ce za sý na çap tý rýl dý. Yün nan e ya le tin de ço cuk la rý ka çý rýp Çin in or ta ke si min de - ki Hý nan e ya le tin de sa tan 36 ki þi lik çe - te den 28 i nin ka dýn ol du ðu be lir ti lir ken, Çü cing þeh rin de ki Or ta Halk Mah ke - me si nin 51 ya þýn da ki e le ba þý i çin i dam ka ra rý ver di ði bil di ril di. Þanghay / a a Ülkenin, Afganistan sýnýrýna yakýn bölgesindeki patlamada 25 kiþi öldü onlarca kiþi de yaralandý. FO TOÐ RAF: A A Pa kis tan kan gö lü PA KÝS TAN IN Af ga nis tan sý ný rýn da ki Hay ber a þi - ret ler böl ge sin de mey da na ge len pat la ma da 25 ki þi öl dü. Ye rel yö ne ti min yet ki li si Ar þad Han, Hay ber in Lan di Ko tal ka sa ba sýn da ger çek le þen pat la ma da 25 ki þi nin vefat et ti ði ni, 56 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný söy le di. Ya ra lý lar dan bir ço ðu nun du ru mu nun a ðýr ol du ðu nu be lir ten yet ki li, pat la - ma nýn kay na ðý nýn ne ol du ðu nun he nüz bel li ol - ma dý ðý ný kay det ti. Ýslamabad / a a KA RA ÇÝ DE ÞÝD DET PA KÝS TAN IN gü ne yin de ki Ka ra çi þeh rin de et nik ve si ya sî se bep li ça týþ ma lar da 11 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Ka ra çi po li si mer ke zin den ya - pý lan a çýk la ma da, þeh rin La ya ri ve Ba na ras böl ge le rin de ki si lâh lý ça týþ ma lar da a ra la rýn da gü ven lik gö rev li le ri nin de bu lun du ðu çok sa yý - da ki þi nin de ya ra lan dý ðý be lir til di. Fransýzlar, yine sandýk baþýna gidecek FRAN SIZ LAR, ge nel se çim le rin i - kin ci tu ru i çin bu gün san dýk ba þý - na gi de cek. Sol par ti le rin, ilk tur - da ki ba þa rý la rý ný tek rar la ma la rý na ve mec lis te mut lak ço ðun lu ðu e le ge çir me le ri ne ke sin gö züy le ba ký lý - yor. Mec lis te mut lak ço ðun lu ðu e - le ge çir mek, Cum hur baþ ka ný Fran - Filistinlilere ait 52 ev ve baraka için yýkým emri çýkarýldý. ço is Hol lan de ýn beþ yýl lýk ik ti da rý - ný güç len di re cek. Se na to da da san - dal ye sa yý sý ba ký mýn dan Sos ya list Par ti nin ço ðun lu ðu e lin de bu lun - dur du ðu gö zö nü ne a lýn dý ðýn da Hol lan de, ya sa la rý beþ yýl bo yun ca is te di ði gi bi par la men to da ge çir me þan sý na sa hip o la cak. Paris / a a Ýsrail den Batý Þeria da yeni bir yýkým kararý FÝLÝSTÝN Kur tu luþ Ör gü tü ne bað lý U lu sal Sý nýr la rý Ko ru ma ve Yer le þim ci le re Kar þý Di re niþ Bü ro su nun ya yým la dý ðý res mî ra po ra gö re, Ýs ra il, Ba tý Þe ri a nýn El Ha lil þeh ri ya kýn la rýn da ki ba zý köy ler de 52 ev ve ba ra ka i çin ruh sat sýz ol - duk la rý ge rek çe siy le yý kým em ri çý kar dý. Ra por da, yý kým em ri nin Ba tý Þe ri a da - ki Fi lis tin li le ri gö çe zor la mak a ma cýy la ve ril di ði be lir til di. Ra por da, Mes ci di Ak sa nýn al týn da bü yük bir ka zý ya pý la ca ðý, du var la ra A rap la ra ö lüm gi bi ba zý ýrk çý i fa de le rin ya zýl dý ðý, bil gi le ri ne yer ve ril di. Ramallah / a a

6 Y 6 HA BER ca ni as ya.com.tr 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR Adnan Menderes e Arapça ezan vefasý ARAPÇA EZAN YASAÐININ KALDIRILMASININ 62 NCÝ YILDÖNÜMÜNDE MERHUM BAÞBAKAN ADNAN MENDERES MEZARI BAÞINDA ANILDI. TEBRÝK Deðerli aðabeyimiz Halil Yeþilkaya nýn kýzý Nurdan Hanýmefendi ile Murat Daloðlu Beyefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, saadet-i dareyn dileriz. Niðde Yeni Asya Okuyucularý Mýsýr ýn izlediði film Nil neh ri nin zen gin leþ me si ne ve si le ol du ðu Ku - zey Af ri ka ül ke si Mý sýr, res mî a dýy la Mý sýr A - rap Cum hu ri ye ti sý kýn tý lý bir dö ne me gi ri yor. U zun yýl lar ül ke yi yö ne ten dik ta tör Dev let Baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek, A rap Ba ha rý son ra sý yar gý lan dý, hat ta mü eb bet hap se mah kûm ol du. An cak bu ka rar Mü ba rek in ta raf tar la rý ný da, mu ha lif le ri ni de mem - nun et me di. Ta raf tar lar bu ce za yý çok gö rür ken, mu ha lif le ri Ni çin i dam e dil me di? di ye ye ni den so - kak la ra çý kýp pro tes to gös te ri le ri yap tý. Bu kar ga þa i çin de ül ke cum hur baþ ka ný se çi mi ne git ti ve se çim ya pýl dý. Ne ti ce le ri nin bir haf ta son ra a çýk la na ca ðý i fade e di len bu se çim, a ca ba Ýs lâ mýn ze kî bir mah du mu o la rak i sim len di ri len Mý sýr a hu zur ve sü kûn ge ti re bi le cek mi? Her ül ke nin ken di ne mah sus den ge le ri ol du ðu gi bi Mý sýr ý a yak ta tu tan den ge ler de var. Mý - sýr da da as ker ler, pek çok ko nu da be lir le yi ci rol oy na mýþ. Ba har dan son ra bu du ru mun bir an - da de ðiþ me si ni bek le mek eþ ya nýn ta bi a tý na ay ký - rýy dý. Ni te kim, da ha ön ce Tür ki ye de de o lan ba - zý a rý za lar, þim di Mý sýr ý meþ gul e di yor. Ký sa ca ha týr la mak ge re kir se Mý sýr da þun lar ol - du ve o lu yor: Mý sýr da A na ya sa Mah ke me si, ül ke ta ri hi nin ilk de mok ra tik mec li si ni fes het ti ve es - ki re jim in son Baþ ba ka ný na a day lýk iz ni ver di. Mý sýr Ý da re Mah ke me si nin ö nü müz de ki gün ler - de gö re ce ði ilk dâ vâ dos ya sýn da, Müs lü man Kar deþ ler Ce ma a ti is mi nin kul la nýl ma sý nýn ya - sak lan ma sý ve ce ma a tin bü tün fa a li yet le ri i le mal var lý ðý nýn don du rul ma sý ta lep e di li yor muþ. Dâ vâ kap sa mýn da ce ma a tin baþþehir Ka hi re ve di ðer þe hir ler de ki mer kez le ri nin de ka pa týl ma sý is te nir ken, ge rek çe o la rak, ce ma a tin si vil top - lum ör güt le ri nin tâ bi ol du ðu ya sa la rýn dý þýn da ve i zin siz fa a li yet yü rüt me si gös te ril miþ. Mý sýr da yö ne ti mi e lin de bu lun du ran Yük sek As ke rî Kon sey in Baþ ka ný Ma re þal Hü se yin Tan ta - vi ve Baþ ba kan a kar þý a çý lan dâ vâ da, yi ne Müs lü - man Kar deþ ler ce ma a ti nin mer kez le ri nin ka pa tý la - rak fa a li yet le ri nin ya sak lan ma sý is te ni yor muþ. A çý - lan baþ ka bir dâvâda i se, Hür ri yet ve A da let Par ti - si nin, si ya sî fa a li yet le ri ne di ni â let et me si ni ve Müs lü man Kar deþ ler den ta li mat ve mad dî yar dým al ma sý gös te ri li yor muþ. (A A, 15 Ha zi ran 2012) Han gi dev let o lur sa ol sun, yö ne ti ci ler mil le tin rað - mý na ka rar lar a lý yor sa o ra da dert var, sý kýn tý var, prob - lem var de mek tir. Ýs lâm dün ya sýný n li de ri ol ma yý dü - þü nen bir ül ke de, hal kýn seç ti ði yö ne ti ci ler a ley hi ne bun ca ka rar a lý ný yor ya da a lýn mak is te ni yor sa kav ga bit mez. Ý sim ler ve re sim ler de ðiþ se bi le ben zer sý kýn tý - la rý ül ke miz de de ya þa ma dýk mý? Bir bü tün o la rak ve - ri len kur tu luþ mü ca de le sin den son ra mil let i dýþ la yan an la yýþ tek par ti o la rak Tür ki ye yi u zun sü re i da re et - ti. Mil let, hür i ra de si ni kul la na bil di ði ilk im kân da; ken di le ri ne rað men iþ ya pan la rýn e li ni ko lu nu bað la dý, on la rý ik ti dar dan dü þür dü. Hem öy le bir bað la dý ki o kad ro bir da ha ik ti dar yü zü gör me di. Þim di ye ka dar ye ni den ik ti dar yü zü gör me di ði gi bi hiç kim se ye ni - den ik ti dar yü zü gör me ih ti ma li de ver mi yor. Bu ve si le i le mer hum Baþ ka kan Ad nan Men de res i rah met le ha týr la mak lâ zým. Çün kü dün, tek par ti dev rin de baþ la tý lan ve 18 yýl de vam e den e zan ya sa - ðý nýn so na er me si nin yýl dö nü müy dü. Mer hum Men de res, ik ti da ra gel di ðin de ilk iþ o la rak bu ko nu ya el at mýþ ve mil le tin ta lep le ri doð rul tu sun da Al lah-ü Ek ber di ye rek e zan o kun ma sý ya sa ðý ný kal dýr mýþ tý. (Dün, Men de res in me za rý ba þýn da ya pý lan an ma top lan tý sýn da ko nu þan Bey koz E mek li Din Gö rev li - le ri ve Ý la hi yat çý Öð ret men ler Der ne ði yö ne ti ci le ri, Ha zi ran ta ri hi nin Tür ki ye de Din Öz gür lü ðü Haf ta sý o la rak kutla nýl ma sý ný is te miþ, des tek li yo ruz.) Bir bi rin den kö tü film ler iz le yen bir ül ke de ya - þa yan lar o la rak Mý sýr ýn da bu prob lem le ri a þa ca ðý - ný tah min e di yor ve bu nun i çin du â e di yo ruz. Ýs - lâm dün ya sý nýn bü yük bir ül ke si o lan Mý sýr, in þa al - lah bu sý kýn tý la rý da bir an ön ce ge ri de bý ra kýr ve Ýt ti had-ý Ýs lâm yo lun da me sa fe kay de di lir. Mü ba rek üç ay lar da du â la rý mý zý art tý ra lým da, in þa al lah Ýs lâm ül ke le ri nin yö ne ti ci le ri, ken di mil - le tiy le kav ga et mek ten vaz geç sin. Cen ne tâ sâ ba - har la ra ka vuþ mak du â sýy la... A RAP ÇA e zan ya sa ðý nýn kal dý rýl ma sý nýn yýl dö nü mün - de mer hum Baþ ba kan Ad nan Men de res me za rý ba - þýn da a nýl dý yý lýn da ik ti da ra gel me sin den yak la - þýk bir ay son ra A rap ça e zan ya sa ðý ný kal dý ran Men de - res i çin dü zen le nen an ma tö re ni ne a ra la rýn da Ab dur - rah man Di li pak ve ta rih çi Mus ta fa Ar ma ðan ýn da bu - lun du ðu ta nýn mýþ i sim ler ka týl dý. Si vil Da ya nýþ ma Plat for mu (SDP) ta ra fýn dan or ga ni ze e di len prog ram, e zan o kun ma sýy la baþ la dý. E zan son ra sý a çýk la ma ya - pan SDP Baþ ka ný Ay han O ðan, De mok rat Par ti hü - kü me ti nin Ra ma zan a yý nýn bi rin ci gü nün de Mec lis te al dý ðý bir ka rar la e zan as lý na i a de si nin 62. yý lý do la yý sýy - la mer hum Ad nan Men de res ve ar ka daþ la rý ný mil le ti - mi ze yap týk la rý bu kýy met li ça lýþ ma la rýn dan do la yý ha - yýr la yad et mek i çin me zar la rý ba þýn da bu luþ tuk de di. AR MA ÐAN: HALK TÜRK ÇE E ZA NI BE NÝM SE ME DÝ Prog ram da ko nu þan Mus ta fa Ar ma ðan da top lu - mun, hiç bir þe kil de A rap ça e zan ya sa ðý ný be nim se - me di ði ni i fa de et ti. Ar ma ðan, A rap ça e za ný ya sak la - yan la rýn a sýl a ma cý nýn in san la rý ca mi ler den u zak - laþ týr mak ol du ðu nu söy le di. Hal kýn 1950 de ik ti da ra ge len Men de res ten bek len ti si nin bu ya sa ðý kal dýr - ma sý yö nün de ol du ðu nu be lir ten Ar ma ðan, Men - de res Türk çe e za ný ya sak la ma dý. A rap ça o ku ma yý da mec bu ri ha le ge tir me di. Sa de ce ka nun lar da o lan A rap ça e zan ya sa ðý ný kal dýr dý. Bun dan son ra in san - lar e zan dan ne an lý yor lar sa e za ný o þe kil de o ku ma ya baþ la dý lar di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / ci han TÜRK ÇE O lim pi yat la rý nýn ka pa nýþ tö re - nin de Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn Bit sin bu gur bet çað rý sý na Fet hul lah Gü - len den ce vap gel di. Baþ ba kan Er do ðan ýn çað rý sý na bi na en dö - nüp dön me ye ce ði nin so rul ma sý ü ze ri ne Gü - len, þun la rý söy le di: E ðer si zin bir ga ye-i ha - ya li niz var sa, bir mef kû re niz var sa; o da o Tür ki ye de ye ni ye ni prob lem le rin ol ma ma - sý, bir ký sým hu zur suz luk la rýn ol ma ma sý, bir ký sým hu zur suz luk la rýn çýk ma ma sý, bir ký sým ka za ným la rýn -ha fi za nal lah- kay be dil me me si i çin yüz de bir ih ti mal le o ra ya git me niz bu hu sus la ra za rar ve re cek se, iþ te ben o en di - þey le, þah sým a dý na de ðil de o en di þe i le git - mek is te mem. Git ti ðim de o ra ya, bi ri le ri, i þin rö van þý pe þin de ko þan bi ri le ri, ba zý mü es se - se le re za rar ver mek su re tiy le, i da re yi zor du - rum da -yüz de bir ih ti mal le- bý ra ka cak lar sa þa yet, Tür ki ye de ki o lum lu þey ler de bir du - rak la ma o la cak sa þa yet, ben bir müd det da ha öm rüm ve fa e der se bu ra da kal ma yý; ül ke me, mil le ti me, ül kem de o lan o þey le re za rar ver - me mek i çin da u s-sý la de yip sý la sev da sýy la, kah ve iç ti ðim kah ve le ri bi le böy le ha týr la ya - rak ve son ra on dan ka ça rak, bur nu mun ke - mik le ri sýz la dý ðý an da on dan u zak la þa rak, bu ra da ka la cak, ya þa ya ca ðým... Bü tün bu en - di þe ler za il ol du ðu za man, o tu rur, ken di ar - ka daþ la rým la, ka der bir li ði yap tý ðým ar ka daþ - la rým la me se le yi de tay lý gö rü þü rüm, on dan son ra Ken di ül kem de öl me yi ve mü ba rek an - ne min a yak la rý nýn di bi ne gö mül me yi ar zu e de rim. Bu nu da be nim va si ye tim sa yýn!.. A ma yap tý ðým þey ler de, dü þün ce le rim de, plan la rým da, gay ret le rim de, mil le ti me, ül - ke me zer re ka dar za rar gel me si ne ra zý o la - mam. Yüz de bir ih ti mal le de ol sa ra zý o la - mam o na. O ta lep e den ar ka daþ la rý mýz, dev let bü yük le ri miz ku su ra bak ma sýn lar!.. Ta lep et me le ri on la rýn ci van mert lik le ri, a - ma be nim bu mev zu da dü þün mem de, on - la ra kar þý, on la rýn yap tý ðý þey le re kar þý say - gý mýn ge re ði Ku su ra bak ma yýn di ye cek baþ ka... New York / ci han BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, A na ya sa Mah ke me si nin Cum - hur baþ kan lý ðý Se çi mi Ka nu nu i le il gi li ver di ði ka ra ra i liþ kin, Ba na gö re A na ya sa Mah ke me si nin ka ra rý, cum hur baþ ka ný nýn gö rev sü re si nin 7 yýl ol du ðu na i liþ kin kýs mý a na ya sa ya uy gun dur ve doð ru dur. An cak i - kin ci kez se çil me me hu su su nu ip ta li ne i liþ kin kýs mý i se a na ya sa ya ay ký - rý dýr de di. Boz dað, Ha liç Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen u lus la r a ra sý öð ren ci ler me zu ni yet tö re nin den ön ce ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. A na ya sa Mah ke me si nin Cum hur baþ kan lý ðý Se çi mi Ka nu - nu i le il gi li ver di ði ka ra ra i liþ kin bir so ru ü ze ri ne Boz dað, ka ra rý nýn bað la yý cý ol du ðu nu be lir te rek, ha yýr lý ol ma sý ný di le di. Boz dað, ka ra - rýn hu ku kî de ðer len dir me si ni yap mak ta fay da ol du ðu nu i fa de e - de rek, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Ba na gö re A na ya sa Mah - ke me si nin ka ra rý, cum hur baþ ka ný nýn gö rev sü re si nin 7 yýl ol - du ðu na i liþ kin kýs mý a na ya sa ya uy gun dur ve doð ru dur. An - cak i kin ci kez se çil me me hu su su nu ip ta li ne i liþ kin kýs mý i - se a na ya sa ya ay ký rý dýr. Çün kü cum hur baþ ka ný se çi mi ni dü zen le yen A na ya sa nýn 101. mad de si ne gö re, se çi len cum hur baþ ka ný 7 yýl lýk bir sü re i çin se çi lir, i kin ci kez se çi le mez hük mü nü a mir dir. Ya say la ya pý lan dü - zen le me, a na ya sa yý de ðiþ ti ren bir dü zen le me de ðil, a na ya sa de ði þik li ði so nu cu ko nul ma mýþ o lan bir in ti kal hük mü nü koy mak tan i ba ret tir. A - na ya sa Mah ke me si, gö rev sü re si ba ký mýn dan a na ya sa nýn 101. mad de - sin de ki ön ce ki de ði þik li ði e sas a lýp, i kin ci kez se çi le me me ba ký mýn dan ye ni dü zen le me ye gö re ha re ket et me si, e ðer bu na gö re ha re ket et miþ se, ge rek çe li ka ra rý bi le mi yo ruz çün kü, bu a çý dan a na ya sa ya ay ký rý lýk o luþ - tu rur. Hük mü bö le mez mah ke me. Ya ta ma men ip tal et me si ya da ta - ma men red det me si la zým dý. Bir kýs mýn da u yup bir kýs mýn da uy ma - maz lýk ya pa maz. An cak ge rek çe yi bil mi yo ruz. Ge rek çe or ta ya çýk - týk tan son ra bel ki da ha sað lýk lý bir de ðer len dir me ya pý la cak týr. Mah ke me nin ne ye gö re ka rar ver di ði ni þu an bi le me dik le ri ni di le ge ti ren Boz dað, Þu an da ki dü zen le me de de ü çün cü kez se çil - me ya sa ðý var. En faz la i ki kez se çi le bi lir, ü çün cü kez se çi le - mez di yor. Ön ce ki dü zen le me de de i kin ci kez se çi le mez hük mü var dý. Ön ce ki dü zen le me de bu hü küm var ken, uy - gu lan mý yor du, a na ya sa a çý sýn dan bir so run yok tu, þim di - ki dü zen le me de de uy gu lan ma sý lâ zým. Her han gi bir so run ba na gö re yok tur. An cak bu nu her kes tar tý þa - cak týr, de ðer len di re cek tir di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Ýs pan ya da Sa id Nur sî Der ne ði n ÝS PAN YA NIN baþþehri Mad - rid de bir grup in sa nýn 2009 yý lýn da kur du ðu Sa id Nur sî Der ne ði, Ýs - pan ya da ki in san la ra Be di üz za - man ýn fi kir le ri ni ta nýt ma yý ar zu e - di yor. Nur net.org da ki ha be re gö re, Der nek Baþ ka ný A vu kat An to ni o Gar ci a ve yar dým cý sý Mu ham med El Se yo u fi, ge le ce ðin Ýs lâ mi ye ti nin, Sa id Nur sî nin Kur ân dan çý kar dý ðý fi kir ler ü ze ri ne bi na e di le ce ði ka na - ta tin de ol duk la rý ný be lir te rek, þun - la rý kay det ti ler: Ýs pan ya da o ka dar çok in san var ki Sa id Nur sî yi ve fi - kir le ri ni me rak e den. Ýn san lar çok il gi li ler Be di üz za man a. Biz bu der - ne ði kur ma dan ön ce Ýs lâm dün ya - sýn dan bir çok â li mi a raþ týr dýk, a ma Sa id Nur sî tar zýn da, gü nü müz in sa - ný na mo dern Ýs lâ mi ye ti an la tan baþ ka bir fi kir a da mý na rast la ma dýk. Þim di, Av ru pa in sa ný da ha çok ken - di ne hi tap e den, mo dern bir Ýs lâ mî an la yýþ tar zý is ti yor. Ýþ te Sa id Nur - sî de bu var. Ýs tan bul / Yeni Asya A ta lay: Ö ca lan a ev hap si gün de mi miz de yok nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A - ta lay, Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç ýn te rör ör gü tü e le ba þý sý Ab - dul lah Ö ca lan a ev hap si i le il gi li söz le ri ni de ðer len dir di. A ta lay, gün dem le rin de böy le bir ça lýþ ma - nýn ol ma dý ðý ný söy le di. Bü yük A na - do lu O tel de ki Türk Me tal Sen di - ka sý 14. O la ðan Ge nel Ku ru lu na ka tý lan A ta lay, ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la rý. A ta lay, Baþ ba - kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç ýn te - rör ör gü tü e le ba þý Ab dul lah Ö ca - lan a ev hap si i le il gi li söz le ri nin ha - týr la týl ma sý ü ze ri ne, Bi zim gün de - mi miz de böy le bir ça lýþ ma yok tur. de di. Ankara / cihan De mir taþ: PKK i le or ga nik ba ðý mýz ol ma dý nbdp Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ, PKK i le BDP a ra sýn da hiç bir za man or ga nik bað ol ma dý de di. Par ti sin ce baþ la tý lan Di ya log Top lan tý la rý kap sa mýn da ya pý lan A le vi ler le Bu luþ ma et kin li ði ne ka - tý lan De mir taþ, top lan tý son ra sý ba - sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap - la dý. BDP-te rör ör gü tü i liþ ki si ko - nu sun da par ti le ri ne ya pý lan e leþ ti ri - le rin ha týr la týl ma sý ü ze ri ne De mir - taþ, þun la rý kay det ti: Sü rek li bi zim PKK i le or ga nik ba ðý mýz var mýþ gi - bi gös ter me ye ça lý þý yor lar a ma bu - nun ger çek ol ma dý ðý ný söy le dik. Fa - kat biz ta bi ki, hal ký mý zýn ya nýn da - yýz. Her hal de AKP nin ya nýn da o la - cak ha li miz yok. Kim le re u mut ver - diy sek, u mut da ðýt týk la rý mý zýn, Tür - ki ye hal ký nýn ya nýn da o la ca ðýz. A ma bi zi doð ru dan PKK i le ay nýy mýþ gi bi gös ter mek, bü yük bir ha ta dýr, yan - lýþ týr. Öy le ol say dý i na nýn ki, bu nu i - fa de et mek ten de çe kin mez dik. PKK i le BDP a ra sýn da hiç bir za man or ga nik bað ol ma dý. Mersin / a a Vu ral: AYM nin ka ra rý mil le tin i ra de si ne ay ký rý nmhp Grup Baþ kan ve ki li Ok tay Vu ral, A na ya sa Mah ke me si nin Cum hur baþ kan lý ðý Se çi mi Ka nu nu i le il gi li ka ra rý na i liþ kin, Ka rar, mil le tin i ra de si ne, TBMM nin i ra - de si ne ay ký rý dýr de di. Vu ral, MHP Ýz mir Ýl Baþ kan lý ðý nda dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, A na ya sa Mah - ke me si nin Cum hur baþ kan lý ðý Se - çi mi Ka nu nu i le il gi li ka ra rý nýn, yar gý nýn si ya sî pro je ler al týn da ka - rar al dý ðý ný or ta ya koy du ðu nu sa - vun du. Vu ral, þöy le ko nuþ tu: A na - ya sa Mah ke me si nin ver di ði ka rar, mil le tin i ra de si ne, TBMM nin i ra - de si ne ay ký rý dýr. A na ya sa 5+5 i yaz - mýþ ken, bu gün A na ya sa Mah ke - me si nin ka ra rýy la 7+5 e dö nüþ tü - rül müþ tür. Cum hur baþ kan lý ðý tar - týþ ma la rý ný so na er dir me he de fiy le yo la çý kan lar, bu tar týþ ma yý bi ti re - me di. A na ya sa de ði þik li ði ni ya pa - cak i ra de le ri bu lun mu yor. 5+5 de - di ler, 5 yýl so nun da 7 yý la çý kar dý lar. Bir de fa se çil sin de di ler. Cum hur - baþ ka ný nýn halk seç sin de di ler, halk seç tik ten son ra Baþ kan lýk sis te mi - ne geç me miz lâ zým de di ler. A tý lan her a dým, Tür ki ye nin ba þý na ye ni bir so run a çý yor. Þu an da Tür ki - ye de cum hur baþ kan lý ðý so ru nu var dýr. Cum hur baþ kan lý ðý so ru nu ek se nin de, a day lýk tar týþ ma la rý ve se nar yo lar var dýr. Ka rar, AK Par ti i - çin de ki ko a lis yo nun güç pay la þý mý - nýn bir e se ri dir. Ýzmir / a a Gü len Türkiye ye dön mü yor Fet hul lah Gü len Ka ra rýn 2. kýs mý a na ya sa ya ay ký rý 1950 yýlýnda iktidara gelmesinden yaklaþýk bir ay sonra Arapça ezan yasaðýný kaldýran Menderes için düzenlenen anma törenine tanýnmýþ isimler katýldý.fo TOÐ RAF: CÝHAN DÝ LÝ PAK: MEN DE RES HAL KIN TA LE BÝ NÝ YE RÝ NE GE TÝR DÝ YA ZAR Ab dur rah man Di li pak i se Bu gün e za nýn ö zü ne dön dü rül me si nin 62. yý lý. De - mok rat Par ti dö ne min de da ha ön ce bi ri ken bü yük bir ta lep var dý. Men de res ik ti da ra ge - lir gel mez bu ta le bi ye ri ne ge tir mek is te di de di. A rap ça e zan ya sa ðý nýn kal dý rýl ma sýy la ca mi le rin meþ rû i ye ti nin de tes cil e dil miþ ol du ðu nu be lir ten Di li pak, O ta ri hi bu a çý dan bir mi lât o la rak ka bul et mek ge rek. Bu gün o mi lâ dî ka ra rý a lan ki þi yi an mak is te dik i fa - de le ri ni kul lan dý. An ma tö re ni ne ka tý lan Yu suf Ký zýl top rak, 16 Ha zi ran 1950 yý lý sa de ce e za na öz gür lük yý lý de ðil dir. Müs lü man la rýn i nanç la rý nýn ö nün de ki bü tün en gel le rin kal - dý rýl dý ðý ve Ýs lâm ýn ka pý sý nýn ye ni den a çýl dý ðý bir yýl dýr. Bu gün A rap ça e za ný Tür ki ye ye tek rar ka vuþ tu ran Ad nan Men de res e þük ran la rý mý zý sun mak i çin bu ra ya gel dik de di. Prog ra ma ka tý lan Bey koz E mek li Din Gö rev li le ri ve Ý la hi yat çý Öð ret men ler Der ne ði ü ye le ri Ha zi ran ta ri hi nin Tür ki ye de Din Öz gür lü ðü Haf ta sý o la rak kul la nýl ma sý ný is te di.

7 Y 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR HA BER 7 cev ni as ya.com.tr Baþ ta An ka ra ve Ýs tan bul ol mak ü ze re, bü yük kent ler de ki shop ping fest ler, mü zik, dans, gös te ri ve þov lar la da þe hir le ri tam bir kar na val a la ný na çe vi ri yor. A lýþ ve riþ fes ti val le ri, me mur ve me mur e mek li si nin ma aþ la rý na ya pý lan üç-beþ ku ruþ luk zam mý ge ri al mak la kal mý yor, eð len ce per de sin de çe þit li faaliyetler le ah lâ kî de je ne ras yo na se be bi yet ve ri yor. En çar pý cý sý da, shop ping fest ler in ya ban cý ar tist le rin, dans çý la rýn vur du ðu gonk la, ma hal lî mül kî er kâ nýn ba þý ný çek ti ði kor tej ve gös te ri ler le baþ la týl ma sý. A lýþ ve riþ þö len le ri nin, mar ka la rýn, med ya da, cad de ve so kak lar da ne on ý þýk lar la, ha vai fi þek gös te ri le riy le, hal kýn mil yon la rý har ca na rak ya pýl ma sý. He yu la a lýþ ve riþ bi na la rý nýn bin ler ce faaliyet le câ zi be mer ke zi ha li ne ge ti ri lip, tü ke tim çýl gýn lý ðý nýn tel kin e dil me si Ay so nu na ka dar üç haf ta bo yun ca tam bir kar na val ha va sýn da ge çe ce ði pro pa gan da e di len fes ti val ler de King Kong dan Taþ Dev ri ne, Red Kit ten Ö rüm cek A dam a çe þit li ec ne bi kah ra man la rýn dev dor se le ri, mas kot la rý, di no zor lar ser gi le ni yor. Bu a ra da Ga zi os man pa þa da po li se si lâh lý sal dý rý: 1 þe hit nga ZÝ OS MAN PA ÞA DA po lis e ki bi ne dü zen le nen si lâh lý sal dý rý da, 1 po lis me mu ru þe hit ol du. 500 Ev ler Ma hal le sin de kim li ði be lir siz ki þi ya da ki þi ler ce po lis e ki bi ne si lâh lý sal dý rý dü zen len di. Sal dý rý da, bir po lis me mu ru ya ra lan dý. O lay ye ri ya ký nýn da ki Ö zel Ýs tan bul Þa fak Has ta ne si ne kal dý rý lan ya ra lý po lis, mü da ha le le re rað men þe hit ol du. Ýs tan bul Em ni yet Mü dü rü Hü se yin Çap kýn, o lay ye ri ne ge le rek, ko nu hak kýn da bil gi al dý. Çap kýn, ga ze te ci le rin so ru su ü ze ri ne, Teþ ki lât o la rak he pi mi zin ba þý sa ðol sun. Ça lý þý yo ruz, he nüz bir þey söy le mek i çin er ken de di. Ýs tan bul / a a 128 Su ri ye li da ha Tür ki ye ye sý ðýn dý nül KE LE RÝN DE KÝ o lay lar dan ka çan 128 Su ri ye li, Tür ki ye ye gi riþ yap tý. A lý nan bil gi ye gö re, Ha tay ýn Yay la da ðý Yay la da ðý il çe si ne bað lý Top rak tu tan kö yü sý ný rý na ge len, ço ðun lu ðu ka dýn ve ço cuk lar dan o lu þan 126 Su ri ye li, Tür ki ye ye sý ðýn mak ü ze re Yay la da ðý il çe si ne gel di. Su ri ye nin Laz ki ye þeh ri ne bað lý köy ve bel de ler den gel di ði öð re ni len Su ri ye li ler ya pý lan iþ lem le rin ar dýn dan o to büs ler le Þan lý ur fa ya gön de ril di. Ha lep in A zez il çe si ya kýn la rýn da çý kan ça týþ ma lar da ya ra la nan 2 Su ri ye li de ya kýn la rý ta ra fýn dan ma yýn lý a lan dan ge çi ri le rek Ki lis e ge ti ril di. Su ri ye li ler, 112 A cil Ser vis e kip le ri ta ra fýn dan Ki lis Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. GE NE RAL VE AÝLE SÝ DE GEL DÝ Bu a ra da, ül ke sin de ki o lay lar dan ka ça rak Tür ki ye ye sý ðýn ma ta le bin de bu lu nan Su ri ye li ge ne ral, e þi ve 7 ço cu ðuy la Rey han lý il çe si nin Ku þak lý Kö yü sý nýr böl ge sin den Tür ki ye ye a lýn dý. Bu ra da ki iþ lem le rin ar dýn dan sý nýr dan gü ven lik güç le rin ce a lý nan ge ne ral ve a i le si A pay dýn Kam pý na gö tü rül dü. Ö te yan dan, sað lýk kon tro lün den ge çi ri len Su ri ye li ler den ül ke le rin de ki o lay lar sý ra sýn da ha fif ya ra lan dý ðý be lir le nen 10 u, Cey lan pý nar Dev let Has ta ne si nde te da vi e dil dik ten son ra ta bur cu e dil di. Hatay / a a Van da kýþ la ya ta ciz a te þi nvan Jan dar ma A sa yiþ Ko lor du Ko mu tan lý ðý Ha cý be kir Kýþ la sý na kim li ði he nüz be lir le ne me yen ki þi ya da ki þi ler ce ta ciz a te þi a çýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, Van-Gür pý nar ka ra yo lu nun 5. ki lo met re sin de ki Jan dar ma A sa yiþ Ko lor du Ko mu tan lý ðý Ha cý be kir Kýþ la sý 2. ni za mi ye gi ri þi ne ge ce sa at le rin de kim li ði he nüz be lir le ne me yen ki þi ya da ki þi ler ce u zun nam lu lu si lâh lar la ta ciz a te þin de bu lu nul du. El bom ba sý nýn da a týl dý ðý sal dý rý da ö len ya da ya ra la nan ol maz ken, böl ge de ge niþ çap lý o pe ras yon baþ la týl dý. O la yýn ar dýn dan böl ge ye gi den po lis e kip le rin ce ya pý lan in ce le me de, as ke rî a la nýn dý þýn da pat la mýþ 1 a det el bom ba sý i le boþ ko van lar bu lun du. So ruþ tur ma sür dü rü lü yor. Van / a a Festival deðil, mânevî terbiye mu ha fa za kâr la rý mem nun et mek i çin a ra ya Nas red din Ho ca fi gür le ri ser piþ ti ri li yor. Tür ki ye nin en bü yük i ki ken ti ni sal la ya ca ðý du yu ru la rýy la, on lar ca yer li ve ya ban cý is min ve re ce ði kon ser ler di zi siy le, hal ký hi pod rom lar da, mey dan lar da top lu yor. Din dar la rý cez bet mek i çin de a ra ya Sa mi Yu suf kon ser le ri ko nu lu yor. En maz but â i le ler bi le câ zi be dâr, se fî hâ ne ve sar ho þâ ne þâ þa a lý eð len ce nin câ zi be si ne kap tý rý lý yor. Ký sa ca sý, a lýþ ve riþ fes ti va li a dý al týn da, halk fir ma la rýn a cý ma sýz re ka bet, sa týþ ve men fa at sa vaþ la rý nýn fi gü rü ve mal ze me si ha li ne ge ti ri li yor AH LÂ KÎ TÜ KE NÝ ÞE ZE MÝN! Doð ru su, bir za man lar dik ta tör re jim le rin La tin A me ri ka ül ke le rin de hal ký u yuþ tur mak i çin i câd et tik le ri fa do (a ra besk mü zik), fi es ta (eð len ce) ve fut bol o la rak for mü le e di len 3-f for mü lü, top lum da Ba tý nýn ba týl dün ye vî fel se fe si nin i ka me sin de is ti mal e di li yor. Ger çek þu ki, rek lâm la ra ka dar gi ren müs teh cen li ði, a çýk sa çýk lý ðý ön plâ na çý ka ran ve mil le tin mâ ne vî kül tür ya pý sýy la, â i le mah re mi ye tiy le u yuþ ma yan mar ji nal çar pýk gö rün tü ler le kör pe zi hin ler ze hir le ni yor. Ya ban cý la rýn bi le hal kýn ah lâ ký ný boz du ðu þi kâ ye tiy le ya sak la dý ðý di zi film ler de ah lâk dý þý lýk ve þid det do lu yý ký cý ya yýn lar la, ço cuk la rýn, genç le rin psi ko lo jik ge li þim le ri bo zu lu yor. Bu ya yýn la rýn, â i le yi, genç le ri ve ço cuk la rý sa ran, top lu mu felç e den tah ri ba tý gün geç tik çe ar tý yor. Rey ting pe þin de ki so rum suz ya yýn lar, sâ de ce mad dî ha yat la rý sön dür mek le kal ma yýp mâ nen de e roz yo na uð ra tý yor. Se fih kit le ler mey da na ge ti ri li yor. Ke za in ter net a ðý, tam bir top lum sal fe lâ ket ha li ne gel miþ. Fa ce bo ok, twit ter gi bi sos yal pay la þým si te le ri, ze hir li ay gýt lar o la rak ah lâ kî de ðer le ri çü rü tü yor, in san la rý mâ nen felç e di yor. Â i le de ðer le ri ze de le nip â de ta in san lý ðýn i çi bo þal tý lý yor. Ve mu hâ fa za kâr de mok rat lýk id di a sýn da ki ik ti da rýn, u cuz a lýþ ve riþ im kâ ný pa ra va nýn da hal kýn ce bin de ki pa ra yý çek mek ve e ko no mi yi can lan dýr mak sâ i kiy le ter tip, tel kin ve teþ vik et ti ði eð len ce fes ti val le ri, tü ke tim çýl gýn lý ðý ve a lýþ ve riþ ya rý þý ký sýr dön gü sün de top ye kûn top lu mun ah lâ kî tü ke ni þi - ne ze min ha zýr la ný yor. Ý NAN CI VE AH LÂ KI TAH KÝM Di ðer yan dan, mil yon lar ca genç ve ço cuk bir týk la ma i le ko lay ca sa nal ku mar ha ne le rin ka pý sýn dan gi re bi li yor. Ön ce be da va ku mar a a lýþ tý rý lan lar, bir kaç se ans son ra pa ra lý ku mar ýn cen de re si ne i ti li yor. Ru let ve po ker gi bi o yun la rý oy na ya bi li yor; dev le tin kon trol ve hi mâ ye sin de pi yan go ve to to-lo to þans ve ta lih o yun la rý ve ku ma rý na gi re bi li yor. Fut bol, bas ket bol, boks ve te nis maç la rý ü ze rin den ba his ve can lý ku mar si te le ri nin ze bû nu e di li yor. Bun dan dýr ki nar ko tik ra por la rý, Tür ki ye de u yuþ tu ru cu ba tak lý ðý nýn deh þe ti ni e le ve ri yor. Ýç ki ve u yuþ tu ru cu kul la ný mý ya þý il ko kul yaþ la rý na düþ müþ, al kol tü ke ti mi yüz de 133 art mýþ. Shop ping fest ler, çö kü þü hýz lan dý rý yor. Mâ ne vî ter bi ye den yok sun, baþ ka la rý na ben ze me ye yel te nen komp leks li ka la ba lýk la rý dün ye vî leþ me tu za ðý na i ti yor. Oy sa hür met ve mer ha met duy gu la rý du mu ra ve boz gu na uð ra týl mýþ, his si ya tý ve he ve sat la rý ga le yan da genç le rin eð len ce ler le ve se fâ het ler le id râk le ri nin u yu tul ma sý na kar þý ev ve la mâ ne vî ter bi ye þart. Tür ki ye nin shop ping fest ler e de ðil, i nanç ve ah lâk alt ya pý sý ný tah kim e den mad dî ve mad dî ted bir le re ih ti ya cý var. Dev let, hü kû met, be le di ye ler bu na ça lýþ ma lý Yaklaþýk 15 klâsörü bulan belgelerde, Genelkurmay Baþkanlýðý, Ordu Komutanlýklarý, Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliði, Jandarma Genel Komutanlýðý, Askerî Ceza ve Tutukevleri, dönemin sýkýyönetim komutanlýklarýnýn yaný sýra Dýþiþleri ve Ýçiþleri Bakanlýklarýnýn çýkardýðý belgeler yer alýyor. FO TOÐ RAF: ARÞÝV Ýþkence klâsörleri MAHKEMEDE GENELKURMAY BAÞKANLIÐI, ANKARA 12. AÐIR CEZA MAHKEMESÝ NE, 12 EYLÜL 1980 SONRASINDA CEZAEVLERÝNDE YAPILDIÐI ÝDDÝA EDÝLEN ÝÞKENCELER KONULU BELGELERÝ YAKLAÞIK 15 KLÂSÖR HALÝNDE GÖNDERDÝ. GE NEL KUR MAY Baþ kan lý ðý, Ke nan Ev ren ve Tah sin Þa hin ka ya yý yar gý la yan An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me si ne, 12 Ey lül 1980 son ra sýn da ce za ev le rin de ya pýl dý ðý id di a e di len iþ ken ce ler ko nu lu bel ge le ri gön der di. 12 Ey lül as ke rî dar be si ne i liþ kin dâ vâyý gö ren An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me si, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ndan, dar be son ra sýn da ce za ev le rin de ya pýl dý ðý id di a e di len iþ ken ce ler le il gi li bil gi ve bel ge le rin, dü zen len miþ se ra por la rýn ve gö rün tü ka yýt la rý nýn, ö zel lik le Ma mak As ke rî Ce za e vi nde ya pýl dý ðý id di a e di len iþ ken ce ler le il gi li, iþ ken ce gö ren le rin du rum la rý nýn tes bi ti i çin dü zen le nen sað lýk fiþ le ri nin o nay lý bi rer su re ti nin gön de ril me si ni is te miþ ti. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, is te nen bel ge le ri mah ke me ye gön der di. Yak la þýk 15 kla sö rü bu lan bel ge ler de, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, Or du Ko mu tan lýk la rý, Mil lî Gü ven lik Kon se yi Ge nel Sek re ter li ði, hissiyatý ve hevesatlarý Hürmet ve merhamet duygularý dumura ve bozguna uðratýlmýþ, galeyanda gençlerin eðlencelerle ve sefâhetlerle idrâklerinin uyutulmasýna karþý evvela mânevî terbiye þart. Jan dar ma Ge nel Ko mu tan lý ðý, As ke rî Ce za ve Tu tu kev le ri, dö ne min sý ký yö ne tim ko mu tan lýk la rý nýn ya ný sý ra Dý þiþ le ri ve Ý çiþ le ri Ba kan lýk la rý nýn çý kar dý ðý bel ge ler yer a lý yor. Bel ge le rin ko nu bö lüm le rin de Ýþ ken ce id di a la rý, Ýn ti ha ra te þeb büs, Ýþ ken ce so nu cu ö lüm id di a la rý, Ýþ ken ce ve kö tü mu a me le id di a la rý hak kýn da, Ýþ ken cey le ö len þa hýs lar, Çe þit li ö lüm o lay la rý nýn ra po ru, Ýþ ken ce ve þüp he li ö lüm o lay la rý ra po ru, Ýþ ken ce ve þüp he li ö lüm o lay la rý nýn son du ru mu, Ýþ ken ce ve kö tü mu a me ley le il gi li so ruþ tur ma lar i ba re le ri dik ka ti çe ki yor. Bel ge le rin bir kýs mý nýn ko nu su nu i se U lus la ra ra sý Af Ör gü tü nün tep ki le ri, ba sýn-ya yýn or gan la rýn da ya yým la nan ha ber ler, ce za ev le rin de ki aç lýk grev le ri, yer li ve ya ban cý ba sýn men sup la rý i le ba zý ku ru luþ la rýn ce za ev le ri ni zi ya ret le ri, ce za ev le riy le il gi li top lan tý la rýn so nuç ra por la rý ve ce za ev le rin de uy gu la na cak hu sus lar o luþ tu ru yor. An ka ra / a a ASKERÎ CASUSLUK SORUÞTURMASINA 12 TUTUKLAMA ÝZMÝR Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nca, askerî casusluk iddialarýna yönelik baþlatýlan soruþturmada gözaltýna alýnarak adliyeye sevk edilen 25 kiþiden 12 si tutuklandý. Özel Yetkili Cumhuriyet Savcýsý nca sürdürülen soruþturma çerçevesinde gözaltýna alýnan emekli ve muvazzaf asker 25 kiþiden 4 ü, sevk edildikleri Ýzmir Adliyesi nde savcýya verdiði ifadelerin ardýndan serbest býrakýldý. Diðer 21 zanlý ise tutuklanmalarý istemiyle nöbetçi 8. Aðýr Ceza Mahkemesi ne sevk edildi. Mahkeme, 21 þüpheliden 2 si emekli, 10 u muvazzaf asker toplam 12 kiþi tutuklanmasýna karar verdi, diðer 9 zanlý ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan, fuhuþ yaptýrýlan kadýnlar aracýlýðýyla yüksek rütbeli askerî personelin uygunsuz görüntülerini çektikleri ve bunlarla þantaj yaparak bazý askeri bilgileri elde ettikleri iddia edilen suç örgütüne yönelik baþlatýlan soruþturma kapsamýnda, Mayýs ayýnda iki ayrý operasyon düzenlenmiþ, 13 ü askerî personel toplam 45 kiþi tutuklanmýþtý. Soruþturma kapsamýnda 13 Haziran da düzenlenen operasyonda ise 16 ildeki çeþitli adreslerde arama yapýlmýþ ve 51 kiþi hakkýnda gözaltý kararý çýkartýlmýþ, bunlardan 49 u gözaltýna alýnmýþ, 2 kiþinin ise yurt dýþýnda olduðu belirlenmiþti. Operasyonda gözaltýna alýnan 24 kiþinin ise emniyetteki iþlemlerinin sürdüðü öðrenildi. Ýz mir / a a mka ni as ya.com.tr Han gi ül ke nin me mu ru?! Me mur lar zam lý ma aþ la rý ný al dý lar. Ya pý lan zam mýn hâ lâ tar týþ ma sý de vam e di yor. Hü kü met me mur la ra yüz de 3+3 zam tek lif et miþ ti. Me mur lar i se 8+8 is te miþ ti. A ma zam hü kü me tin de di ði ne ya kýn ol du. Me mur lar ilk duy duk la rýn da bu nu þa ka gi bi de gör se ler de ne ti ce si ger çek ol muþ tu. Ge çen Cu ma gü nü me mur lar or ta la ma 6 ay lýk zam far ký (me mur la rýn bü yük kýs mý ný o luþ tu ran) o la rak or ta la ma li ra fark al dý lar. O dö nem de me mur la ra yüz de 1 bi le faz la zam ya pýl ma sý du ru mun da ver gi le rin ar ta ca ðý ný söy le yen Ma li ye Ba ka ný ge çen gün ler de bir te le viz yon prog ra mý na çýk tý. Prog ram su nu cu su nun Ce bi niz de kaç pa ra var? di ye sor ma sý ü ze ri ne Ne o lur ne ol maz. Þim di ha ným bu ra da bel ki ye me ðe gö tür fa lan der. O yüz den te da rik li yiz di ye rek ce bin den 600 TL çý kart tý. Bu ra da pa ra az ve ya çok di ye yo rum yap ma ya lým. An cak Baþ ba kan Er do ðan ýn ay ný gün, Öy le me mur kar deþ le rim var ki, hem ha ný mý nýn al týn da bir a ra ba, hem ken di al týn da bir a ra ba. Ý ki ta ne a ra ba var de me si me mur la rý hay re te dü þür dü. Sen di ka lar, Han gi ül ke nin me mu ru bun lar? Ya da böy le me mur var sa na sýl al dýn di ye he sap so run di ye tep ki gös ter di ler. Me mur lar Er do ðan ýn Yu na nis tan a dö ne riz sö zü nü de u nut muþ de ðil ler Sa hi, bir de po ben zi nin TL ol du ðu ve or ta la ma ma a þýn da yok sul luk sý ný rý nýn al týn da ol du ðu dü þü nü lür se, bu na sýl o lu yor? Al tý ay lýk zam far ký, an cak bir de po ben zin al ma ya ye ti yor sa, i ki a ra ba sý o lan me mur de po su nu na sýl dol du ra bi li yor? Biz de so ra lým bun lar han gi ül ke nin me mur la rý a ca ba? «««DUY DA Ý NAN MA! Ha ber si te le rin de Ka mer Genç baþ ba kan ol du! baþ lý ðý ný gö rün ce þa þýr ma dýk de ðil. Ha be rin i çe ri ði ni o ku yun ca, an cak ger çe ði an la ya bil dik. Me ðer CHP göl ge ka bi ne kur muþ. Bu ka bi ne hü kü me tin ic ra at la rý ný ta kip e de cek miþ ve her bir ba ka na da uz man lýk a lan la rý na gö re bir kaç mil let ve ki li gö rev len di ril miþ. A dan Z ye bütün ba kan lýk lar ve on la ra bað lý ku rum lar, ge nel mü dür lük ler lis te len miþ. Bu i sim ler den en il ginç le rin den bi ri si Ka mer Genç, di ðe ri i se Nur Ser ter Ka mer Genç Baþ ba kan ýn, Ser ter i se Mil lî E ði tim Ba ka ný nýn ko nuþ ma la rý ný, ic ra at la rý ný, yap týk la rý ný ta kip e dip bir ra por ha zýr la ya cak mýþ Bu ra por da ha son ra ge nel mer kez ta ra fýn dan in ce le nip yan lýþ lar hal ka an la tý la cak mýþ. Mec lis te siv ri çý kýþ la rý i le ta ný dý ðý mýz Genç, Baþ ba kan ha va sý na gi rer mi bi le me yiz, a ma Er do ðan ýn Genç ten çe ke ce ði var, o nu söy le ye bi li riz «««YA BAN CI YOK BU RA DA! Mec lis te bir ka nun gö rüþ me si sý ra sýn da CHP Ýz mir Mil let ve ki li Mu sa Çam, Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can a, Sa yýn Ba kan, 2001 yý lýn dan be ri uy gu lan mak ta o lan bi rey sel e mek li lik le il gi li on beþ ta ne þir ket var. Bu þir ket ler den her han gi bi rin de po li çe niz var mý dýr? Ya ni bu bi rey sel e mek li lik ten siz fay da la ný yor mu su nuz? Po li çe niz var mý Sa yýn Ba kan? O so ru ma ce vap ve rin di ye so ru yö nelt ti. Ba ba can, bu so ru yu Bu nu ben si ze ay rý ca ö zel ce vap ve re yim di ye ce vap lan dý rýn ca, CHP li Mah mut Ta nal, Ö zel ce vap ol maz, bu nu öð ren mek is ti yo ruz di ye ses len di. Ba ba can, Bu nu a le nî o la rak a çýk la ma mec bu ri ye ti ol du ðu nu hiç zan net mi yo rum. Ki þi sel bil gi kap sa mýn da dýr, do la yý sýy la is te ye ne ö zel bil gi ve re bi li rim di ye kar þý lýk ve rir ken so ru yu ce vap sýz bý rak tý. MHP li E min Ha luk Ay han, Ya ban cý yok bu ra da Sa yýn Ba ka ným di ye ses le nir ken, An tal ya Mil let ve ki li Meh met Gü nal, Bu sa at te kim se iz le mi yor za ten de di. Gö rüþ me ler de ki bu ko nuþ ma la rýn ge ce ya rý sýn dan son ra ya pýl dý ðý ný dü þü nür sek, iz len me ih ti ma li pek gö rün me se de tu ta nak la ra böy le yan sý dý. Ay rý ca ge ce nin bir ya rý sýn da bu ne vi den es pri ler i yi git miþ ol ma lý U yu yan la rýn da uy ku su a çýl mýþ ol du. «««ON Ý KÝ DEN SON RA HA FÝF PROB LEM Mec lis ta ti le gir me den ön ce her za man ol du ðu gi bi çok yo ðun ça lýþ ma ya baþ la dý. Ge ce ya rý la rý ný ge çen gö rüþ me ler sü rer ken, ve kil ler yor gun dü þü yor. Mu ha le fet i se sýk sýk yok la ma ta lep e dip, ka nun la rýn çýk ma sý ný en gel le me ye ça lý þý yor. Mec lis Baþ kan ve ki li Me ral Ak þe ner in yö net ti ði bir o tu rum da mu ha le fet yok la ma ta lep et ti. CHP li Ka mer Genç, yok la ma ta lep e den ve kil le rin i sim le ri nin tek tek o kun ma sý ný is ter ken, bu na ge rek çe o la rak da mil le tin ve kil le ri ni ta ný ma dý ðý ný gös ter di. Bun dan son ra sý ný tu ta nak lar dan ak ta ra lým: Baþ kan- Na sýl? Ü nal Ka cýr- Ad o ku na rak Ka mer Genç - Ta biîi, a dý ný zý bil mi yo ruz kar de þim, sý fa tý ný zý bil mi yo ruz. Baþ kan- Ha yýr ca ným, ya ni Ý sim le ri tam o la rak o ku yun di yor Sa yýn Genç. Do la yý sýy la, bir da ha ki se fe re tam o la rak o ku rum, ya ni ön i sim ve soy i sim bir a ra da. Genç - Ad o kun mak su re tiy le ya pýl sýn. Ka cýr - Ad o ku na rak yok la ma ya pýl sýn. di yor. Baþ kan- Si zi mi? (AKP ve CHP sý ra la rýn dan E vet ses le ri) Ha yýr ca ným, ben bu ra da ki le ri ni an la dým. Ha ni Mil let ve kil le ri nin ta nýn ma sý i çin 20 ki þi yi tek tek ön i sim le o ku yum de di zan net tim. Ve so nun da da Ak þe ner þu es pri yi pat lat tý. AKP li ve kil ler ta ra fýn dan al kýþ la nan söz le rin de Ak þe ner, Ya ni ben bir Ka ra de niz ge li ni yim, do la yý sýy la on i ki den son ra ha fif prob le mim ol du de mek ki Bu söz ler ve kil le ri gül dü rür ken, Ka ra de niz li va tan daþ lar a ra sýn da na sýl kar þý la nýr bi le mi yo ruz!

8

9 Y 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR EKONOMÝ 9 HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 15 HAZÝRAN 2012 DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8120 ÖN CE KÝ GÜN 1,8230 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2890 ÖN CE KÝ GÜN 2,2890 p DÜN 94,90 ÖN CE KÝ GÜN 95,05 DÜN 639 ÖN CE KÝ GÜN 640 p p p Havaalanýna 24 saatte 1090 uçak iniþ kalkýþ yaptý. Ha va li ma ný bütün za man la rýn re ko ru nu kýr dý n NÝSAN a yýn da yol cu tra fik sa yý sý i le Av ru pa bi rin ci si o lan A ta türk Ha va li ma ný, þim di de u çak tra fi ði i le bütün za man la rýn re ko ru nu kýr dý. DHMÝ den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, bu gü ne ka dar en yo ðun i niþ-kal kýþ u çak tra fi ði nin 2008 yý lýn da 929, 2010 yý lýn da 932 ve 4 Ey lül 2011 ta ri hin de u çak la ya þan dý ðý A ta türk Ha va li ma nýn da, 15 Ha zi ran 2012 ta ri hin de bütün za man la rýn re ko ru ký rý la rak, 24 sa at i çin de i niþ ve kal kýþ ya pan u çak sa yý sý a u laþ tý. Bir baþ ka i fa dey le ha va li ma ný na 75 sa ni ye de bir u çak i niþ kal kýþ yap tý. 15 Ha zi ran 2012 Cu ma gü nü ger çek le þen yo ðun ha va tra fi ðin de, 548 u çak kal kýþ, 542 u çak da i niþ ya pa rak, A ta türk Ha va li ma ný nda ye ni bir re kor ký rýl dý. U çak tra fi ðin de u la þý lan bu re kor i le bir gün de A ta türk Ha va li ma ný ný kul la nan yol cu sa yý sý i se 114 bi ni bul du. An ka ra / aa Kay bol ma ya yüz tu tan mes lek ler ver gi den mu af n E DÝR NE Es naf ve Sa nat kâr lar O da la rý Bir li ði (E - SOB) Baþ ka ný E min Ý nað, ge le nek sel, kül tü rel, sa nat sal de ðe ri o lan ve kay bol ma ya yüz tu tan mes lek kol la rýn da fa a li yet te bu lu nan la rýn es naf mu af lý ðý kap sa mý na a lý na rak ge lir ver gi sin den mu af tu tul duk la rý ný kay det ti. Ý nað, yap tý ðý a çýk la ma da, es naf mu af lý ðý ve ba sit u sûl de ver gi len dir me ko nu la rýn da de ði þik lik le rin de yer al dý ðý 6322 sa yý lý ka nu nun Res mî Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di ði ni bil dir di. Ý nað, a çýk la ma sý ný þöy le sür dür dü: Ken di ü ret tik le ri ü rün le ri sa tan la ra mün ha sýr ol mak ü ze re, el do ku ma iþ le ri, ba kýr iþ le me ci li ði, çi ni ve çöm lek ya pý mý, se def kak ma ve ah þap oy ma iþ le ri, ka þýk çý lýk, bas ton cu luk, se mer ci lik, yaz ma cý lýk, yor gan cý lýk, ke çe ci lik, lü le ve ol tu ta þý iþ çi li ði, ça rýk çý lýk, ye me ni ci lik, o ya cý lýk ve bun lar gi bi ge le nek sel, kül tü rel, sa nat sal de ðe ri o lan ve kay bol ma ya yüz tu tan mes lek kol la rýn da fa a li yet te bu lu nan lar es naf mu af lý ðý kap sa mý na a lý na rak ge lir ver gi sin den mu af tu tul muþ lar dýr. Es naf ve sa nat kar la rý mýz, ta lep et me le ri ha lin de il gi li ver gi da i re le rin den Es naf Ver gi Mu a fi ye ti Bel ge si a la bi le cek. Ka mu ya a it ta þýn maz lar da Baþ ba kan lýk tan i zin a lý na cak n BAÞ BA KAN LIK, ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý nýn ta þýn maz la rý i le il gi li ya pý la cak iþ lem ler hak kýn da ge nel ge ya yým la dý. Ar týk ka mu ya a it ta þýn maz lar la il gi ya pý la cak iþ lem ler de Baþ ba kan lýk tan i zin a lý na cak. Res mî Ga ze te de yer a lan ge nel ge þöy le: Ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý i le ser ma ye si nin yüz de el li sin den faz la sý ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý na a it þir ket le rin, ken di mül ki yet le rin de ve ya ta sar ruf la rýn da bu lu nan ta þýn maz la rýy la il gi li o la rak; ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý, va kýf, der nek ve ya bun la rýn þir ket le ri ne, ger çek ve ya tü zel ki þi le re; sa týþ, ki ra, ir ti fak, ta kas, tah sis, de vir vb her tür lü ta sar ru fa yö ne lik iþ lem le ri i çin Baþ ba kan lýk tan i zin a lý na cak týr. An ka ra / ci han YURT DIÞINDAN GELEN TELEFONA 100 LÝRA HARÇ TÝCARÎ MAHÝYETTE OLMAKSIZIN, YOLCULARIN KENDÝ KULLANIMLARI ÝÇÝN YURT DIÞINDAN GETÝRDÝKLERÝ TELEFONLARIN KULLANIM ÝZNÝ ÝÇÝN 100 LÝRA HARÇ ÖDENMESÝ GEREKECEK. TÝCA RÝ ma hi yet te ol mak sý zýn, yol cu la rýn ken di kul la ným la rý i çin yurt dý þýn dan ge tir dik le ri te le fon la rýn kul la ným iz ni i çin 100 li ra harç ö den me si ge re ke cek. Ma li ye Ba kan lý ðý nýn, 6322 sa yý lý Am me A la cak la rý nýn Tah sil U sû lü Hak kýn da Ka nun i le Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun i le 492 sa yý lý Harç lar Ka nu nu na ek le nen yol cu be ra be rin de ge ti ri len te le fon kul la ným i zin har cý i le yet ki len dir me bel ge le ri ve mü þa vir lik ruh sat harç la rý i liþ kin Harç lar Ka nu nu Ge nel Teb li ði, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re, ti ca ri ma hi yet te ol mak sý zýn, yol cu la rýn ken di kul la ným la rý i çin yurt dý þýn dan ge tir dik le ri a lý cý sý bu lu nan ve ri ci por ta tif tel siz te le fon ci haz la rý kul la ným iz ni i çin 100 li ra harç ö den me si ge re ke cek. Yol cu la rýn ken di kul la ným la rý i çin yurt dý þýn dan ge tir dik le ri a lý cý sý bu lu nan ve ri ci por ta tif tel siz te le fon ci haz la rý, Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu na ve ya mo bil i le ti þim su nan iþ let me ci le rin (GSM þir ket le ri) a bo ne ka yýt mer kez le ri ne ya pý lan baþ vu ru ü ze ri ne ka yýt al tý na a lý na rak kul la ný ma a çý lý yor ve e lek tro nik kim lik bil gi si da ha son ra kon trol e di li yor. Söz ko nu su ci haz la ra i liþ kin har cýn, e lek tro nik kim lik bil gi si nin ka yýt al tý na a lýn ma sý i çin a ný lan ku ru ma ve ya a bo ne ka yýt mer kez le ri ne baþ vu rul ma dan ön ce ver gi da i re si ne ö den me si ge re ke cek. An ka ra / a a HARÇ Ö DE ME DEN CÝ HAZ KUL LA NI MA A ÇIL MA YA CAK YOL CU be ra be rin de ge ti ri len te le fon la ra a it kul la ným i zin har cý; ver gi da i re sin ce, a lýn dý bel ge sin de te le fo na a it e lek tro nik kim lik bil gi si ne (I MEI nu ma ra sý) yer ve ri le rek tah sil e di le cek. Söz ko nu su ci - haz la ra i liþ kin e lek tro nik kim lik bil gi si nin kay de di le bil me si i çin har cýn ö den miþ ol ma sý ge re ki yor. Bu ne den le, ka yýt ya pýl ma dan ön ce, har cýn ö den di ði ne i liþ kin ver gi da i re si a lýn dý sý nýn as lý a ra nýr, a lýn dý - da ya zan I MEI nu ma ra sý i le kay de dil me si is te nen I MEI nu ma ra sý kar þý laþ tý rýl dýk tan son ra ka yýt iþ le - mi ya pý la cak. Ka yýt iþ le mi ne e sas a lý nan a lýn dý nýn bir ör ne ði baþ vu ru dos ya sýn da mu ha fa za e di le - cek. Harç ö den me den ka yýt iþ le mi ya pý lan ve kul la ný ma a çý lan ci haz lar, Bil gi Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu ta ra fýn dan kul la ný ma ka pa tý la cak. Ö den me yen harç yüz de 50 faz la sýy la ilk ka yýt ta ri hin den i ti ba ren 6183 sa yý lý Am me A la cak la rý nýn Tah sil U su lü Hak kýn da Ka nu na gö re he sap la nan ge cik me zam mý i le bir lik te tah sil e di le cek. Bu tah si lat ya pýl ma dan ci haz kul la ný ma a çýl ma ya cak. YETKÝLENDÝRME BELGELERÝ VE MÜÞAVÝRLÝK RUHSAT HARÇLARI BU NA gö re, ya pý lan dü zen le me ler i le ye min li ma lî mü þa vir lik ruh sat la rý, ser best mu ha se be ci ma lî mü þa vir - lik ruh sat la rý i le ba ðým sýz de net çi yet ki len dir me bel ge le ri ve de ne tim ku ru luþ la rý yet ki len dir me bel ge le ri harç kap sa mý na a lýn dý. Ye min li ma lî mü þa vir lik ve ser best mu ha se be ci ma lî mü þa vir lik ruh sat la rý i le ba ðým sýz de - net çi yet ki len dir me bel ge le ri ilk a lýn dýk la rýn da mak tu har ca ta bi o la cak lar. De ne tim ku ru luþ la rý yet ki len dir me bel ge le ri i se ilk a lýn dý ðýn da mak tu har ca da ha son ra ki yýl lar da, ba ðým sýz de ne tim fa a li yet le rin den el de e di len gay ri sa fi iþ ha sý la tý ü ze rin den he sap la na cak nis pi har ca ta bi o la cak. An cak ya pý lan dü zen le me ye gö re he - sap la na cak harç il gi li bent ler de be lir ti len tu tar lar dan az o la ma ya cak. Do la yý sýy la ve ri len bil di rim ü ze ri ne he - sap la nan harç tu ta rý i le as ga ri harç tu ta rý mu ka ye se e di le cek ve yük sek o lan tu tar ta hak kuk et ti ri le cek. Ta - hak kuk et ti ri len harç lar ay rý ca mü kel le fe teb lið e dil me ye cek ve Ma yýs a yý i çe ri sin de ku rum lar ver gi si ba ký - mýn dan bað lý bu lu nu lan ver gi da i re si ne ö de ne cek. De ne tim ku ru luþ la rý nýn ilk de fa a la cak la rý yet ki len dir me bel ge le ri ne i liþ kin harç lar i le ye min li ma lî mü þa vir lik, ser best mu ha se be ci ma lî mü þa vir lik ruh sat harç la rý ve ba ðým sýz de ne tim yet ki len dir me bel ge le ri harç la rý, söz ko nu su bel ge le rin a lýn ma sýn dan ön ce, bel ge le ri ver - me ye yet ki li bi ri min bu lun du ðu yer de ki sü rek siz yü küm lü lük le re ba kan ver gi da i re si ne ö de ne cek. Al man SEW ilk fab ri ka yý aç tý HA RE KET tek no lo ji le rin de dün ya li de ri SEW-E u rod ri we, 7 mil yon e u ro luk ya tý rým la Tür ki ye de ki ilk fab ri ka sý ný Geb ze Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si nde aç tý de Al man ya Bruch sal da ku ru lan ha re ket tek no lo ji le ri sek tö rü nün li der fir ma sý SE WE u rod ri ve Tür ki ye de ki ilk fab ri ka sý ný aç tý. A çý lýþ tö re nin de ya tý rým he def le ri ni an la tan SE WE u rod ri ve Tür ki ye Ge nel Mü dü rü Ser ra Say man, Geb ze de fa a li ye te ge çe cek ye ni fab ri kay la müþ te ri le ri ne da ha ký sa tes lim sü re si, da ha i yi ser vis ve da ha ge niþ mon taj port fö yü su na cak la rý ný be lirt ti. Ö nü müz de ki 5 yýl da pa zar pa yý ný art tý ra rak ci ro ve tek nik per so nel sa yý sý ný i ki ka tý na çý kar ma yý plan la dýk la rý nýn al tý ný çi zen Say man, pa zar pa yý ný arttýrmanýn en bü yük he de fleri olduðunu söyledi. Ýs tan bul / Ye ni As ya Me di kal fir ma lar da Me du la ya da hil e dil me li n ÝS TAN BUL Ti ca ret O da sý (Ý TO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu rat Yal çýn taþ, me di kal fir ma la rý o la rak bi li nen týb bi ci haz sek tö rü nün Sos yal Gü ven lik Ku ru mu nun (SGK) ö de me sis te mi o lan Me du la sis te mi ne da hil e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Yal çýn taþ, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, re çe te si ni a lan bir has ta nýn hiç bir ö de me yap ma dan ec za ne den i la cý ný a la bil di ði ni ha týr la ta rak, ken di si ne týb bî bir ci haz ya zý lan has ta nýn da ay ný þe kil de ci ha zý ný a la bil me si ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. Ýs tan bul / Ye ni As ya TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Nejdet Þimþek'in muhtereme annesi Reþadiye Hanýmýn, Muhterem aðabeyimiz Halil Bozkaya'nýn vefatlarýný teessürle öðrendik. Merhume ve merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Buca - Þirinyer - Üçyol Merkez Yeni Asya Okuyucularý / ÝZMÝR Kuveyt Türk Genel Müdürü ve banka üst düzey yönetimi Kocaeli Çayýrova Ýlçesi Þekerpýnar bölgesinde duâlarla bankacýlýk üssünün temelini attý. Ku veyt Türk, ban ka cý lýk üs sü nün te me li ni at tý ÜMÝT KIZILTEPE KOCAELÝ KU VEYT Türk ün ye ni ban ka cý lýk üs sü ve hayat a la ný pro je si nin te me li duâ lar la a týl dý. Te mel at ma prog ra mý Ku veyt Türk Ge nel Mü dü rü U fuk U yan, ban ka üst yö ne ti mi ve Ça yý ra lan Be le di ye Baþ ka ný Zi ya et tin Ak baþ ýn ka týl dý ðý bir tö ren le ger çek leþ ti ril di. Ko ca e li Ça yý ro va Ýl çe si, Þe ker pý nar Böl ge si nde hiz me te gi re cek ye ni te si sin bir o pe ras yon mer ke zi ve ban ka cý lýk üs sü ol ma sý nýn ya ný sý ra bir hayat mer ke zi o la rak ta sar lan dý. Te mel at ma tö re nin - de ko nu þan U yan, 2018 yý lýn da he de fi miz ilk on ban ka a ra sý na gir mek di ye rek ye ni te si si sin e ner ji yi ve rim li þe kil de kul la na cak ve mak si mum ya pý kon for þart la rý ný ta þý ya cak þe kil de a kýl lý bi na tek no lo ji si i le in þa e di le ce ði ni söy le di. U yan, Ku veyt Türk ün hýz la bü yü yen ya pý sý na hiz met e de cek ve ar tan iþ he def le ri nin kar þý lan ma sý yö nün de ö nem li bir alt ya pý des te ði o la cak ban ka cý lýk üs sü ve hayat a la ný nýn ilk e ta bý nýn 1 yýl i çe ri sin de ta mam la na rak hiz me te gi re ce ði ni be lirt ti. Pro je hak kýn da þu bil gi le re yer ve ril di: 2013 yý lý Ha zi ran a yý i çe ri sin de a çý lý þý ger çek leþ ti ri le cek o lan ban ka cý lýk üs sü ve hayat a la ný nýn i çe ri sin de o fis ler, da ta cen ter, call cen ter, kon fe rans sa lo nu, a çýk ve ka pa lý spor te sis le ri, ha vuz, mi sa fir ha ne, ka fe ter ya ve res to ran lar yer a la cak. Top lam da 120 bin 340 met re ka re in þa at a la ný na sa hip pro je ta mam lan dý ðýn da sek tör de u lus la r a ra sý ör nek o la rak kro no lo jik alt ya pý ya sa hip et ki li bir mi ma rî i le in þa e dil miþ es nek ve fonk si yo nel kul la ným a lan la rý o lan in sa na say gý lý ve çev re ye du yar lý bir te sis hiz me te gir miþ o la cak. Ýþ görüþmelerinden sonra iþ adamlarý toplu fotoðraf çektirdi. Pa kis tan lý i þ a dam la rýn dan AS KON a zi ya ret PA KÝS TAN Baþ kon so lo su Yo u saf Ju na id, La ho re Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ ka ný Ir fan Qa i ser She ikh ve be ra be rin de ki 33 ki þi lik he yet, A na do lu As lan la rý Ý þa dam la rý Der ne ði (AS KON) Ge nel Mer ke zin de i ki li iþ gö rüþ me le ri ger çek leþ tir di. Gö rüþ me de AS - KON Ge nel Baþ kan Mus ta fa Ko ca, Yö ne tim ku ru lu ü ye le ri i le AS KON ü ye le ri ha zýr bu lun du. La ho re Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ ka ný She ikh, ku ru mu ve Tür ki ye zi ya ret le ri i le il gi li bil gi ver di. Tür ki ye i le Pa kis tan a ra sýn da ki dýþ ti ca ret hac mi nin 2011 yý lý i ti ba riy le 1 mil yar do lar ol du ðu nu bu ra ka mýn ö nü müz de ki dö nem ler de ar ttý rýl ma sý ný he def le dik le ri ni vur gu la yan She ikh, Pa kis tan da ka li te li pa muk teks til ham mad de le ri ve iþ çi li ðin de u cuz ol du ðu nu be lirt ti. Ar dýn dan 45 AS KON ü ye si i le La hor Ti ca ret ve Sa na yi O da sý ü ye le ri a ra sýn da 150 ye ya kýn i ki li iþ gö rüþ me le ri ger çek leþ ti ril di. Ýs tan bul / Ye ni As ya

10 10 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR SPOR Y En çok Çakýr düdük çaldý TÜRK HAKEMLER, 1 YILDA 54 ULUSLARARASI KARÞILAÞMA YÖNETÝRKEN, CÜNEYT ÇAKIR, 15 KARÞILAÞMAYLA 1 YILDA EN ÇOK ULUSLARARASI MAÇ YÖNETEN HAKEM OLDU. FI FA ko kart lý Türk ha kem le rin, 30 Ha zi ran 2011 i le 15 Ha zi ran 2012 ta rih le ri a ra sýn da ki dö nem - de 54 u lus la ra ra sý kar þý laþ ma yö - net tik le ri a çýk lan dý. Tür ki ye Fut - bol Fe de ras yo nu'ndan (TFF) ya - pý lan a çýk la ma ya gö re, 1 yýl lýk dö - nem de, FI FA ko kart lý ha kem ler Cü neyt Ça kýr, Bü lent Yýl dý rým, Fý rat Ay dý nus, Hü se yin Gö çek, Ha lis Öz kah ya, Tol ga Öz kal fa ve Yu nus Yýl dý rým top lam 43 ma ça çýk tý. 43 ma çýn 24'ü U E FA Þam - pi yon lar Li gi ve U E FA Av ru pa Li - gi maç la rý, 19'u da res mi ve ha zýr - lýk mil li kar þý laþ ma la rý ol du.fi FA ko kart lý 3 ka dýn ha kem den O cak 2012'de 1. ka te go ri ye yük se len Di lan De niz Gök çek 5, Kad ri ye Gök çek 4 ve Hi lal Tu ba To sun A yer 2, kar þý laþ ma yö net ti. FI FA ko kart lý ha kem ler a ra sýn da son 1 yýl da en çok u lus la ra ra sý maç yö - ne ten ha kem, e lit ka te go ri de ki Cü neyt Ça kýr ol du.son 1 yýl da 15 u lus la ra ra sý kar þý laþ ma da dü dük ça lan Ça kýr'ý 9 kar þý laþ ma i le Ha - lis Öz kah ya ta kip e der ken, Tol ga Öz kal fa 6, Fý rat Ay dý nus 5, Hü se - yin Gö çek 4, Bü lent Yýl dý rým 3, Yu nus Yýl dý rým i se 1 u lus la ra ra sý maç ta gö rev yap tý. Cüneyt Çakýr Avrupa'da en çok maç yöneten isim oldu. Ýtalya-Ýrlanda maçýný Cüneyt Çakýr yönetecek E U RO 2012'de gö rev a lan ha ke mi miz Cü neyt Ça kýr, C Gru bu'nda Pa zar te si gü nü sa at 21.45'te oy na na cak o lan Ý tal ya Ýr lan da ma çýn da gö rev a la cak. Cü neyt Ça kýr ve e ki bi, da ha ön ce Uk - ray na'nýn Ýs veç'i 2-1 mað lup et ti ði ma çý yö net - miþ ve ba þa rý lý yö ne tim le riy le dik kat çek miþ ti. Ça kýr, þam pi yon da ilk ma çýn da Uk ray na'nýn Ýs - veç'i 2-1 yen di ði maç ta gö rev yap mýþ ve ba þa rý lý yö ne ti miy le o lum lu tep ki ler al mýþ tý. EURO 2012'DE BUGÜN Danimarka-Almanya UK RAY NA ve Po lon ya'nýn ev sa hip li ði yap tý ðý 2012 Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sý'nda bu gün (B) Gru bu'nda Da ni mar ka i le Al man ya kar þý la þa cak. FI FA dün ya sý ra la ma sýn da 9. sý ra da bu lu nan Da - ni mar ka i le 3. sý ra da yer a lan Al man ya'nýn mü ca - de le e de ce ði maç, TSÝ 21.45'de baþ la ya cak. Uk - ray na'nýn Lviv þeh rin de ki Lviv A re na'da ya pý la cak ma çý, Ýs pan yol ha kem Car los Ve las co Car bal lo yö ne te cek. Son maç la rýn oy na na ca ðý grup ta, Al - man ya 6 pu an la ilk sý ra da yer a lý yor. Al man ya'yý 3'er pu an la Por te kiz ve Da ni mar ka ta kip e di yor. Hol lan da'nýn i se pu a ný bu lun mu yor. Portekiz-Hollanda UKRAYNA ve Polonya'nýn evsahipliði yaptýðý 2012 Avrupa Futbol Þampiyonasý'nda bugün (B) Grubu'nda Portekiz ile Hollanda karþýlaþacak. FIFA dünya sýralamasýnda 10. sýrada bulunan Portekiz ile 4. sýrada yer alan Hollanda'nýn mücadele edeceði maç, TSÝ 21.45'de baþlayacak. Ukrayna'nýn Kharkiv kentindeki Metalist Stadyum'da yapýlacak maçý, Ýtalyan hakem Nicola Rizzoli yönetecek. Son maçlarýn oynanacaðý grupta, Almanya 6 puanla ilk sýrada yer alýyor. Almanya'yý 3'er puanla Portekiz ve Danimarka takip ediyor. Hollanda'nýn ise puaný bulunmuyor. TRT 1'DE BUGÜN DANÝMARKA - ALMANYA PORTEKÝZ - HOLLANDA Süper Kupa finali Erzurum'da yapýlacak TÜRKÝYE Fut bol Fe de ras yo nu (TFF), TFF Sü per Ku pa kar þý laþ ma sý nýn Er zu rum'da ya pý la ca ðý ný du - yur du. Ya pý lan a çýk la ma da, TFF Yö ne tim Ku ru - lu'nun, Sü per Ku pa ma çý nýn 11 A ðus tos Cu mar te si gü nü Er zu rum'da ki Ye ni Er zu rum Sta dý'nda oy nan - ma sý ný ka rar laþ týr dý ðý ak ta rýl dý. Sü per Ku pa mü ca - de le sin de, se zo nu Sü per Lig þam pi yo nu Ga la ta sa ray i le Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý þam pi yo nu Fe ner bah çe kar þý kar þý ya ge le cek. Ö te yan dan, ge ri - de ka lan se zon da lig þam pi yo nu Fe ner bah çe i le ku - pa þam pi yo nu Be þik taþ a ra sýn da oy nan ma sý plan la - nan Sü per Ku pa kar þý laþ ma sý, fut bol da ki þi ke so ruþ - tur ma sý sü re ci ne de niy le ger çek leþ ti ri le me miþ ti. F.Bahçe taraftarý bugün Metris'e gidecek FENERBAHÇE ta raf tar la rý bugün kut la na cak Ba ba lar Gü nü'nde, tu tuk lu bu lu nan ku lüp baþ ka ný A ziz Yýl dý rým ve yö ne ti ci Ýl han Ek þi - oð lu'na des tek ver mek i çin Met ris Ce za e vi ne gi de cek. Fe ner bah çe Ku lü bü'nün in ter net si - te sin de ya pý lan a çýk la ma da, sos yal med ya da or ga ni ze o lan ta raf tar la rýn bugün sa at 15.00'te Ka dý köy'de ki es ki Sa lý Pa za rý'nda top la nýp a - raç la rýy la ce za e vi ne kon voy dü zen le ye cek le ri be lir ti le rek, ''Ba ba lar Gü nü, hem baþ ka ný mýz ve Ýl han Ek þi oð lu i çin hem de bü yük Fe ner - bah çe ta raf ta rý i çin bugün bir kat da ha an lam - lý o la cak'' de nil di.

11

12

13 8 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR l SAYI: 65 YENÝ ASYA GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ ÝLÂVESÝDÝR O kul lar da vic dan e ði ti mi ne za man baþ la ya cak? RAÞÝT YÜCEL Babalar... POZÝTÝF PENCERE SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com A teþ ba ca yý sar ma dan, ge lin bir þey ler ya pa lým. Ýh mal ler de, im ha lar da de vam e di yor. E lif ya zý la rý mýz dan bi rin de, Bu genç le rin gü na hý ne? di ye baþ lýk at mýþ týk. Ya þa nan ha di se ler gös te ri yor ki, Bu an ne ba ba la rýn gü na hý ne? di ye de bir baþ lýk at mak ge re ki yor. As lýn da ne an ne ba ba lar, ne ev lât lar böy le bir yý kým man za ra sý i le kar þý laþ mak is te mez ler. An cak öy le du rum lar ya þa ný yor ki, öy le ih mal ler ya þa ný yor ki, za ten böy le bir ih mal den im ha ha ber le ri nin gel me me si pek de müm kün ol mu yor. Bir de il ginç o lan, ha ya týn bir dö ne min de ya þan mýþ bir ih mal, a ra dan ne ka dar za man ge çer se geç sin ve ye ni za man lar ne ge ti rir se ge tir sin, o po tan si yel prob le min kay na ðý na i ni lip çö zül me di ði müd det çe, bir þe kil de bir yer ler de pat la ma ya pý yor. Ta biî ön ce ki ya zý la rý mýz da dik kat le re sun du ðu muz ko nu lar dan bi ri si de, E ði tim, e ðit mi yor mu? þek lin de i di. Ya þa nan a i le i çi dram la ra ba kýl dý ðýn da, A me ri ka da tah sil yap mýþ ha ný me fen di, pro fe sör o lan an ne si ni bo ðaz lý yor. Yi ne çok gü zel ve po pü ler bir mes le ði o lan mi mar be ye fen di, an ne ba ba sý nýn ha ya tý na son ve ri yor. Ör nek le ri on lar ca sý ra la mak müm kün, a ma bu sa de ce mo ral bo zuk lu ðu nu art tý rý yor. Ýþ te ko nu dö nüp do la þýp, Ma ne vi yat e ði ti mi de di ði miz, ye ri baþ ka bir þe kil de dol du ru la ma yan ha ki kat ler e ði tim sis te mi mi zin en çok muh taç ol du ðu þey ler dir. Ya ni bir mi mar, bir dok tor, bir mü hen dis, bir a vu kat e din di ði po zi tif bi lim le rin ya nýn da e ðer bah se di len din e ði ti mi ni de al maz sa, o iç duy gu la rý fren le ye cek bir me ka niz ma yý baþ ka bir yer de al ma sý pek müm kün ol mu yor. Ta biî bu göz ar dý e di le mez ger çek le ri a i le de ýs ka la mýþ sa, ar týk o or tam lar dan her þe yi bek ler ha le ge li yo ruz. Ya ni da ha kaç pro fe sör e þi ni, da ha kaç mi mar pro fe sör an ne ba ba sý ný, yi ne da ha kaç e ði tim li ha ný me fen di e ði tim li an ne ba ba sý ný öl dür sün? Ýl lâ ki, is ta tis tik ler bel li bir a þa ma ya ge lin ce mi il gi li ku rum la rý mýz ha re ke te ge çe cek? O za - man mý ted bir ler a lýn ma ya baþ la na cak? Ya zýk de ðil mi? Deh þet ha ber le ri ne göz le ri mi zi ka pa tý yo ruz, a ma ha yat da a cý ger çe ði ni göz ö nü ne ser me ye de vam e di yor. Ýh mal ler, im ha e di yor. E þi ni ih mal e den e þin den, ço cu ðu nu ih mal e den ço cu ðun dan, gen ci ni ih mal e den gen cin den, çý ra ðý ný, kal fa sý ný, kom þu su nu ih mal e den kom þu sun dan im ha lar ya þý yor. Ca nýn dan, ka nýn dan, ha ya týn dan can kat tý ðý ev lâ dýn dan an ne ba ba im ha gö rü yor. Dün ya ya ge tir di ði, bü yüt tü ðü, o kut tu ðu ev lâ dýn dan dün ya da gö rü le bi le cek en a ðýr dav ra ný þý, yý ký mý gö rü yor an ne ba ba lar. Yi ne an ne ba ba lar bel ki de ço cuk ve genç ih mal le ri nin en a ðýr fa tu ra sý ný ö dü yor lar. Bu ger çek ten tüy ler ür per ten bir ha di se dir? Bu ger çek ten bir an ev vel bel li, il gi li ku rum la rý ha re ke te ge çir me si ge re ken bir ha di se dir. Bu na da ha faz la se yir ci ol mak, bi rey sel, a i le vî ve top lum sal dram la ra se yir ci ol mak de mek tir. Ne dir bu ra da o kun ma sý ge re ken hik met? Ay ný yas tý ða baþ koy muþ ha yat ar ka da þýn dan im ha gö rü yor sa in san, ne yap ma sý ge re ki yor? Kom þu kom þu ya ha yat hak ký ta ný mý yor sa, kom þu luk hak ký de nen þey ler ne re ler de kal mýþ o lu yor? Yok sa kay bet ti ði miz de ðer le rin mi to kat la rý na mu ha tap o lu yo ruz? Ya ni Al lah ko ru sun, bir kaç si ya sî, bir kaç et ki li, yet ki li be ye fen di, ha ný me fen di da ha gi din ce mi, Ey vah biz ne re de ha ta yap týk? di ye ce ðiz. Ya þa nan la rýn ma hi ye ti ne o lur sa ol sun, or ta da he men a dým a týl ma sý ge re ken bir me se le var. O da, in san ih ma le gel mi yor. Ýh mal et ti ði miz in san im ha e di yor. Ne ya pýp e dip, bu ih mal man za ra la rý ný or ta dan kal dýr mak top lum sal bir ge rek li lik o la rak kar þý mýz da du ru yor. Doð ru su kim, ne yi ih mal et miþ se, o nun ta ra fýn dan im ha e di li yor. O za man ih mal et tik le ri mi zi ih ya ge re ki yor. Ne ka dar a cý bir ha ber le ir kil di Tür ki ye. Pro fe sör an ne ba ba, mi mar o ðul la rý ta ra fýn dan öl dü rül dü. Ta biî ki, psi ko lo jik prob lem le ri o la bi lir, an cak öy ley se ve bel li bir has ta lýk dü ze yi de var sa, o za man yi ne duy gu sal bað ta þý yan an ne ba ba nýn yak la þým la rýn da ek sik lik ken di ni gös te ri yor. A ma ben þu na i na ný yo rum, bu çað da, ya þa nan ih mal ler i çe ri sin de dü ze yi de ði þe bi lir, a ma has ta ol ma mak müm kün de ðil. Ýþ te bu ra da e ði ti min dev re ye gi rip, bu has ta lýk kay nak la rý ný bu lup, yok et me si ge re ki yor. A ma pe ki ya E ði tim has ta e di yor sa. bu ra da iþ ler sar pa sa rý yor. Du rum a pa çýk ki, e ði ti min i çi bo þal mýþ gö zü kü yor. E ði ti mi sa de ce mo dern bil gi ler den i ba ret gör me mek ge re ki yor. Yok sa, iþ te du rum or ta da ha ya tý ya þan maz ha le ge ti ri yor. Ýn san ne yi o ku yor, ne den o ku yor ve bu o ku nan lar in san da na sýl bir boþ lu ðu dol du ru yor? E ði tim, in san da ne yi de ðiþ ti ri yor? Ýþ ler dö nüp do la þý yor, vic dan e ði ti mi ne o lan ih ti ya cý gös te ri yor. Ýn san ne yi o kur sa o ku sun, e ðer vic - da ný e ðit mi yor sa; o di ðer o ku nan la rýn ha ya ta çok da o lum lu bir kat ký sý ol mu yor. Ya rým ka lý yor. Be di üz za man Sa id Nur sî nin, din i lim le ri i le mezc ol muþ mo dern i lim ler sis te mi nin ge rek li li ði bu gün da ha bir ken di ni gös te ri yor. Ak lýn nu ru fü nun-u me de ni ye, vic da nýn zi ya sý u lum-u di ni ye dir, bu i ki si nin im ti za cýy la ha ki kat te cel li e der, ta le be nin him me ti per vaz e der. ö zet o la rak al dý ðým bu cüm le ler ne di yor di ye bir yet ki li, bir akl-ý se lîm, bir il gi li bak ma dýk ça, ya þa nan la rýn tek rar la rý ný iz le mek ka çý nýl maz o la cak týr. Me se lâ, sa yýn a i le ve sos yal po li ti ka lar ba ka ný mý za du yu ru lur. Çün kü ko nu bir a i le dra mý dýr. A i le he nüz da ha el den git me den a dým lar at mak ka çý nýl maz dýr. Ay ný za man da ko nu mil lî e ði tim ba ka ný mý za da du yu ru lur. Ba kan lýk, e ði tim sis te mi mi ze ne ya pýp e dip, vic dan e ði ti mi ni müf re da tý na koy mak zo run da dýr. YÖK baþ ka ný ne gü ne du ru yor. Bir pro fe sö rün, bir mi ma rýn ne yi ek sik ki ca na var ca sý na bir ruh ha li ta þý ya bi li yor? Bu gün dem YÖK baþ ka ný ný il gi len dir mez mi? Týp fa kül te le ri, vic dan e ði ti mi ders le ri al mak zo run da dýr. Mü hen dis lik ler, vic dan e ði ti mi al mak zo run da dýr. Hâ sý lý bran þý ne o lur sa, ol sun in sa nýn ol du ðu her yer de vic dan e ði ti mi ya pýl mak zo run da dýr. Yok sa, her tür lü fe da kâr lý ðý yap tý ðýn eþ, ço cuk, genç i ha net e der ha le ge li yor. Her tür lü ya tý rým yap tý ðýn, di þin dentýr na ðýn dan art týr dý ðýn ev lâ dýn ha ya tý na kas te di yor. Bu na sýl bir þey dir? Psi ki yatr lar, sos yo log lar, psi ko log lar ne gü ne du ru yor? Ne den ko nu gün de me o tur mu yor? Biz yi ne de, bi rey sel, a i le vî ve top lum sal a þa ma la rý o lan ko nu nun ken di mi zi, nef si mi zi il gi len di ren bo yu tu na ge le lim. Ev le ri mi zi bi rer vic dan la rý e ði ten ku rum lar ha li ne ge ti re cek a dým lar at ma ya gay ret gös te re lim. Dev le tin a dým at ma sý, bi rey den da ha ko lay ol mu yor. Dev let lu lar, A ca ba ne der ler? ta sa sý çe ker ken ve böy le bir a dým a ta maz ken; on lar ca, yüz ler ce in san yi ne ih mal le rin im ha sý na uð ra ya cak. Ne a cý! O nun i çin dev let lu lar dan bek le mek ten se, her a i le vic dan e ði ti mi o ca ðý ol sun. Duy gu la rý mý zý e ði te cek a dým lar at ma dý ðý mýz sü re ce, e ði til me miþ duy gu la rýn hýþ mý na uð ra ya ca ðý mýz ka çý nýl maz. Ge lin baþ la ya lým bu i þe. A teþ ba ca yý sar ma dan ANADOLU NUN SÝNESÝ FOTOÐRAF: ÖNER TÜYLÜOÐLU Çok þey o nun la de vam e der. Ba ba dýr. Me kâ nýn dan gý da sý na, Ter bi ye den e ði ti me, Gi ye cek ten yi ye ce ðe, Borç lar dan harç la ra, Ver gi ler den ge lir le re, U la þým dan ek me ðe, Ev li lik ten ço cuk la ra, An ne-ba ba dan kar deþ le re, Ýð ne den ip li ðe her þey ba ba nýn o mu zun da dýr. Bu yü kü Ce nâb-ý Hak ba ba ya yük le miþ. So rum lu dur... Ko þar ve koþ tu rur. Es ki den ha yat böy le de ðil di. Þim di ev le ne cek ve ba ba o la cak bir e þin mut la ka sað lam bir ge li ri ol ma sý bek le ni yor. Ha yat þart la rý çok a ðýr. En kü çük bir a i le nin bi le bir çok ih ti ya cý var. Bu ih ti yaç lar hem ye ri ne ge ti ri le cek, hem de a i le bi rey le ri mem nun e di le cek. An ne i se da hi li ye ba ka ný! O ev iþ le ri ve ço cuk la rý i le cid dî ma na da il gi le ne cek. Ha yat böy le a kýp gi di yor. Gi der ken her þey süt li man git mi yor ta bi î. Ge çim siz lik ler ve hoþ nut suz luk lar baþ gös te re bi li yor. Bu ba zen an ne ve ya ba ba dan, ba zen de ço cuk lar dan kay nak la nýr. Sað lam ya pý lý bir a i le, cen ne tin bir nu mu ne si dir. A i le â henk li de ðil se, bu yu va ce hen ne mî bir ma hi yet arz e der. Ço cuk lar að la ma ya, Ni ne ler ve de de ler hay kýr ma ya, An ne ve ba ba lar kah rol ma ya baþ lar. A i le sa a de ti, a i le fe lâ ke ti ne dö nü þür. Bun lar bir iç fýr tý na dýr. Ses siz ya þa nýr. A man kim se duy ma sýn man tý ðý i çin de a i le de dep rem ler ya þa nýr. Se fa het ve re za le ti ken di ne ha yat tar zý o la rak ka bul e den an ne ve ya ba ba lar, ço cuk la rý ný da o yön de ah lâ kî za fi ye te uð ra týr lar. Bu na rað men sa a de ti ve mut lu lu ðu ken di ne ha yat tar zý o la rak ka bul le nen a i le ler de var dýr. Bu a i le nin an ne le ri da i ma mü te bes sim dir. Ba ba la rý mert ve a sil dir. O an ne ve ba ba, hiz me tin ve a i le nin so rum lu luk la rý i le ya þar lar. Ne ka zan dýk la rý na þý ma rýr lar, ne de kay bet tik le ri ne ü zü lür ler. Ka na at ve ik ti sat bu a i le nin te mel ta þý dýr. Bu ha ne ler de na maz lar ký lý nýr, Kur ân lar o ku nur, Ri sâ le ders le ri ya pý lýr. Do ya sý ya du â lar e di lir. Me la i ke ler bu me kân lar da ci rit a tar. An ne ev ve ders ha ne de ki ders le ri ih mal et mez. Ço cuk la rýn e ði tim le ri i le be ra ber, hiz me tin ge rek li lik le ri i le hem-hâl o lur lar. Ga ye le ri rý za-i Ý lâ hî dir. Ce ma at ru hu hâ kim o lur o ha ya ta. A i le vî iþ le ri i le hiz me tin iþ le ri ni bir ve be ra ber gö tü rür ler. Ken di a i le bi rey le ri i le be ra ber, çev re sin de ki in san la ra da bu kud sî ha ki kat le ri bü yük bir ar zu i le u laþ tý rýr lar. Bu san tra lýn ba þýn da ba ba var dýr. Gi yi mi ve ku þa mý i le çev re si ne ör nek o lur ba ba Ev lât la rý ne ka dar ser keþ ol sa da þef kat le ri ni on lar dan e sir ge mez. Ba ba ne ka dar hak sýz da ol sa, ev lât o na kar þý bed mu â me le de bu lu na maz. Yaþ lan dýk la rýn da i se on la ra öf bi le de me yi ya sak lar di ni miz. Du â iþ te bu mer kez de baþ lar. Bir ba ba nýn ev lâ dý na du â sý, bir pey gam be rin üm me ti ne du â sý gi bi dir de miþ ti Ý ki Ci ha nýn Sul ta ný (asm). Ev lât lar bi raz geç za man da an lar lar ba ba nýn kýy me ti ni. Ba ba lar dan çok an ne le ri se ver ler ço cuk lar. An ne baþ ka dýr. Der di ni zi bü tün ber rak lý ðý i le a çar sý nýz o na. Ba ba ya i se giz le nir bir çok þey. Çok çek tir miþ tir ba ba ya ev lâ dýn bi ri. Ba ba se ke rat â nýn da dýr. Ev lâ dý baþ u cu na ge lir ve þu müj de le ri ve rir ba ba sý na: Ba ba cým bak ben na ma za baþ la dým. Ýþ le ri mi dü zelt tim. Ý yi bir ha ya ta gir dim. Ço cuk la rým i le ya kýn dan il gi len me ye baþ la dým. Ýç ki yi ve kö tü ar ka daþ la rý mý terk et tim. Tam se nin ar zu et ti ðin gi bi ders le re gi di yor ve hiz met le rin u cun dan tu tar ol dum. Ba ba göz le ri ni mem nu ni yet duy gu su i çin de oð lu na doð ru yö nel tir ve þöy le der: Çok gü zel ev lâ dým. Ol duk ça se vin dim. A ma u zun yýl lar be ni, an ne ni, hat ta kar deþ le ri ni ü ze rek be ni bi tir din der. Ve ba ba ru hu nu bi raz son ra tes lim e der Al lah a Ha yat iþ te bu Za man ge çer, a ma þart lar de ðiþ mez. Sa de ce me kân lar ve giy si ler de ðiþ miþ tir. A ma a i le de ki bu ha yat lar ký ya me te ka dar de vam e de cek tir. Mut lu ha yat tab lo la rý CD ler de ve ya fo toð raf lar da ka la cak týr. A ma o ba ba dýr. Ba zen ha yat ta yal nýz ka lýr. Ve Rab bi ne sý ðý nýr. Çün kü o nun so rum lu luk la rý var dýr.

14 2 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR 7 ELEMENT Ýs tan bul ta dýn da HAVVA KÜÇÜK KONUR hav va ko Son suz luk yo lu na a týl mýþ bir so luk Ýs tan bul. O na dö nük her þey, bir yö nüy le be ka bu lu yor, son suz la þý yor. U fuk ta par la yan yýl dýz lar gi bi, o da göz kýr pý yor ka ran lýk ta. Ya lýn a yak düþ tüm yol la ra Ge li yo rum Ýs tan bul sa na di yen þa ir gi bi, in sa nýn ha yal le ri ne a dým a týp son suz lu ðun da kay bo la sý ge li yor. Ba ha rý, er gu van la rý, lâ le le ri, çý tý pý tý çi çek le riy le ar ka mýz da bý ra kýp ya za mer ha ba de me yi Ýs tan bul da, Ýs tan bul la yap mak fark lý o lur du her hal de. Mar tý la rýy la va pu ra bin mek, sý cak si mi din bu ram bu ram ko ku su nu i çi ne çe kip mar tý lar la pay laþ mak, sý ca cýk ça yýn dan yu dum la mak, Ga la ta Ku le si ni, Sa ray bur nu nu, Top ka pý Sa ra yý ný, Ye ni Ca mi yi, Sul ta nah met Ca mi i ni kar þý dan iz le mek, va pu run dal ga lar la sa va þý ný göz le mek, bir Ýs tan bul si lu e tin de ak lý ma ge li ve ren ler El bet te Kýz Ku le si nin ih ti þa mýn dan, Or ta köy Ca mi i nin en fes li ðin den, Va li de Sul tan Ca mi i nin mü te va zý, a ma þa ha ne ya pý sýn dan, Bo ðaz ýn yo sun ko kan ve in sa ný ken di ne çe ki ve ren o bu ðu lu gö rün tü sün den de bah set sek o lur du. Hat ta Ýs tan bul da ol ma nýn, Ýs tan bul da kal ma nýn bir kay bo luþ hi kâ ye si ol du ðu nu da söy le ye bi lir dik. Ne de miþ þa ir: Se ni sev mek as lýn da, De li ol mak Ýs tan bul. Se ni bul mak as lýn da, Kay bol mak. Ýstanbul zamanýn þehri, zamanlarýn þehri. Her yerde Fatih in soluklarýný hissediyorsunuz. Yavuz un cesaretini, Kanunî nin muhteþemliðini yakalýyorsunuz. Bir ruh üflüyorlar size. Hiç kimsenin önünde duramayacaðý bir fýrtýnaya dönüþüyorsunuz adeta. Ýs tan bul da kay bol ma nýn, ha yal le rin ö te si ne geç mek de mek ol du ðu nu ne gü zel ö zet le miþ. Ýs tan bul un hoþ, lâ tif ve ef su nî bir ru hu var. Do ku nun ca ka çý ve ren, var lý ðý bir an da yok lu ða, yok lu ðu da her an var lý ða in ký lâp e di ve re cek miþ gi bi du ran bir ya pý sý var. Ýn sa ný i çi ne çe ken de o ya pý sý za ten. O mis tik ha va sý, o ta rih ko kan du ru þu Her tür den, her tel den ya pý lan bir yap boz gi bi. As la þu ra sý ol ma say dý di ye mi yor su nuz. Hiç bir ye ri ne mü da ha le e de mi yor su nuz. Or ga nik ya pý sý bu na i zin ver mi yor. Ve siz o de ðiþ mez lik te, her gün de ði þen, ru hu nu ye ni le yen bir Ýs tan bul a a çý yor su nuz göz le ri ni zi. Her gün bir fark lý do ðu yor gü neþ. Her gün fark lý bir þey fý sýl dý yor ku la ðý ný za. Din le me si ni bi le ne, söy le dik le ri ni din le ye bi le ne, Ýs tan bul, ye ni doð muþ bir be bek gi bi. Her ye ni gün fark lý bir ge li þi mi ne þa hit o lu yor su nuz. Ha yal per de ni ze ye ni ka re ler dü þü yor. Bu þehr-i Si tan bul ki bi misl-ü be ha dýr Bir sen gi ne yek-pa re A cem mül kü fe da dýr. Ne dim þi i rin de böy le di yor. Bu pa ha bi çil mez Ýs tan bul þeh ri ki, dün ya da bir ben ze ri da ha yok tur. O ra nýn bir tek ta þý na Ý ran di ya rý (ve ya bü tün ec ne bi ül ke ler) baþ tan ba þa fe da ol sun lar. Ýs tan bul za ma nýn þeh ri, za man la rýn þeh ri. Za ma nýn dur du ðu, dur gun lu ðun da dur dur du ðu muh te þem bel de. Ba zen lâ le sin de bu lu yor su nuz ha ya tý, ba zen de er gu va nýn da. Ba zen ba ha rýn da bu lu yor su nuz, ba zen ký þýn da. Ne bir a dým i le ri gi dip i çi ne dü þü yor su nuz, ne de bir a dým ge ri gi dip u zak la þa bi li yor su nuz. Si zi ol du ðu nuz yer den ken di ne bak tý rý yor. Es ra ren giz li ðiy le çað la ra hük me di yor. Her yer de Fa tih in so luk la rý ný his se di yor su - nuz. Ya vuz un ce sa re ti ni, Ka nu nî nin muh te þem li ði ni ya ka lý yor su nuz. Bir ruh üf lü yor lar si ze. Hiç kim se nin ö nün de du ra ma ya ca ðý bir fýr tý na ya dö nü þü yor su nuz a de ta. Da mar la rý ný za ye ni bir güç, ta ze bir at mos fer ge li yor. Di ri li yor su nuz. Ýs tan bul bi ze de de le ri miz den mi ras. Ýs tan bul de de le ri mi ze Al lah tan lü tuf. Kons tan ti niy ye mu hak kak feth o lu na cak týr. O nu fet he den ku man dan ne gü zel ku man dan, o nu fet he den as ker ne gü zel as ker dir. Bu, çað a çýp çað ka pa tan muh te þem fet hin sim ge si o lan A ya sof ya nýn hâ lâ mü ze o lu þu da bi zim a yý bý mýz. Bil mem ki bu a yý bý mý zý ör te cek bir ör tü, sak la ya cak bir giz li mah fel dün ya yü zün de var mý? Â lem-i Ýs lâm ýn gü ne þi nin A ya sof ya nýn a çý lý þý na vâ bes te ol du ðu nu ha týr la tý yor ve bin ler gü ne þin ü ze ri mi ze doð ma sý ni ya zýy la di yo rum. Ýs tan bul o la lým, Ýs tan bul ka la lým, Ýs tan bul u ya þa ya lým. Al lah a e ma net o lun Kon ya Nur ta le be le ri nin Boz ya zý da kâ i na tý ZÜBEYÝR NURLUYÜZ ve Ri sa le-i Nur u o ku ma prog ra mý Zü be yir A ða be yin Hiç bir Nur Ta le be si yok tur ki, sý ný fý nýn en fa zî let li si, en ça lýþ ka ný ol ma sýn sö zü ne maz har o lan genç Sa id ler te fek kür â le mi ne dal mak i çin ha zýr lýk la rý ný ta mam la dý lar. Ar týk yol cu luk za ma ný ge lip çat tý. Bir yan dan Boz ya zý ya u laþ ma ü mi di, bir yan dan kar ne le ri al ma se vin ciy le 8 Ha zi ran sa at su la rýn da vi ra bis mil lah di ye rek yo la çý kýl dý. Mi ni bü sün ön ta ra fýn da Yu suf ve Bi lâl A ða bey kon tro lün de, ar ka da Ya sin A ða bey hi ma ye sin de sû re ler, Ri sâ le ler o ku ya rak yal çýn ka ya lýk la rýn a ra sýn dan te fek kür e de rek ge çi yor duk. Yol da sýk sýk du ra rak Ka dîr i Zül ce lâ lin haþ met li ya rat mýþ ol du ðu dað la rý te fek kür e di yor, Al lah ýn (cc) dað lar dan buz gi bi rah met çeþ me sin den a kýt mýþ ol du ðu su la rý i çe rek yol cu lu ðu mu za de vam e di yor duk. Dað la rý, taþ la rý, mey ve le ri, a ðaç la rý te fek kür et mek o lur da a cýk mak ol maz mý? Bü tün a ða bey ve kar deþ ler i yi ce a cýk mýþ lar dý ve on la rý Dan yal A ða be yin ye rin de bek le yen bir þey ler var dý. Ve ni ha yet Dan yal A ða be yin Si lif ke Or ta ö ren Kö yün de bu lu nan Gök su man za ra lý ye ri ne var dýk, a ma aç lýk tan da kal dýk. Gök su man za ra sý na kar þý ye me ði mi zi yi yor ve kö mür a te þin de piþ miþ ça yý mý zý yu dum lar ken Mer sin li Ah met A ða bey, U mut kar deþ ve ni ce Sa id ler le gö rü þe rek ve bir bi ri miz den þevk a la rak hem mad dî, hem ma ne vî gý da mý zý a la rak ay rýl dýk. Yol cu lu ðu mu zu Gül nar, Ay dýn cýk ve so nun da Boz ya zý yla ta mam la dýk. Me rak la bek le di ði miz ve Boz ya zý lý a ða bey le ri mi zin bü yük bir him met le al mýþ ol duk la rý ders ha ne mi ze var dýk. Sah ra lar da su sa yan be de vî gi bi â hir za man fit ne le ri i çe ri sin de i man ha ki kat le ri ne su sa yan genç Nur cu lar, Kur ân-ý Ke rim den te reþ þuh et miþ ve sü nû hat-ý kal bi ye o lan Ri sa le-i Nur u o ku yor lar; o ku duk ça da kâ i na týn ve in sa nýn ya ra tý lýþ ga ye si ni an lý yor lar ve o na gö re ha yal â lem le ri ne ve dün ya ha yat la rý na müs bet an lam da yön ler ve ri yor lar dý. Ri sa le-i Nur u o ku duk ça Kur ân-ý Ke rim in na sýl bir ke lâ mul lah ol du ðu nu, be þer ke lâ mý ol ma dý ðý ný an la yan Nur gö nül lü le ri her gün bir cüz o ku ma ka ra rý i le gün de bir cüz o ku yor lar ve ma ne vi yat la rý ný art tý rý yor lar dý. Ýl mel ya kîn, ay nel ya kîn mer te be le rin den hak kal ya kîn mer te be si ne u laþ ma gay re tin de ve þü be hat or du la rý ný def et me sa vun ma sýn da a de ta cen ne tâ sâ ba har da ya þý yor lar dý. Böy le ce gün ler ge çi yor, gi di yor, far kýn da bi le o lun mu yor du Prog ram da mü za ke re li ders ler le kar deþ le ri mi zin ka tý lým la rý ve fi kir a lýþ ve ri þi sað la ný yor du. A ða bey le ri mi zin ders le rin den lâ tî fe le ri ni tat min e den kar deþ le ri miz de de ði þik u fuk lar a çý lý yor ve bir a ða ca bak tý ðýn da ve ya in sa nýn si ma sý na bak tý ðýn da Al lah ýn bir li ði ni ve kâ i na týn tek bir ya ra tý cý sý ol du ðu nu üç kül lî mu a rif ten bi ri si o lan ki tab-ý ke bîr-i kâ i na týn ze min say fa sýn da ve in san sa tý rýn da o ku yor lar, o ku yor lar dý Za man su se li gi bi a kýp gi di yor du. Boz ya zý lý a ða bey le ri mi zin Nur gö nül lü le ri ne ha zýr la mýþ ol duk la rý bir sür priz var dý. Sür pri zi gör mek i çin yol cu lu ða çýk mak ge re ki yor du ve biz de yol cu lu ða çýk týk. A na mur Ka le si nden, yal çýn ka ya lýk lar dan yo lu mu za de vam e di yor, a de ta te fek kür â le mi ne da lýp gi di yor duk. Se fi ne-i Nur un kap ta ný Bü lent A ða be yi miz bir an da bir yer de dur du. Dur du ðu muz yer Ya þar a i le si nin va li dey ni nin e vi i di. Be di üz za man Beþ le me si i le Üs ta dýn mad dî ci he ti ne ve þahs-ý mâ ne vî si ne a ký cý bir üs lûp la de ði nen Ýs lâm Ya þar A ða bey le, Po zi tif Pen ce re i le o ku yu cu la rý na fark lý ha yat pen ce re le ri a çan Sa ba hat tin Ya þar A ða be yin ve Nur hiz met le ri i le ak tif bir þe kil de ça lý þan, ay rý ca bi zi yal nýz bý rak ma yan A la a din Ya þar A ða be yin an ne ve ba ba sý ný zi ya ret et tik ve du â la rý ný al dýk tan son ra yo la de vam et tik. El ma ku zu Yay la sý na va rýr ken, tek kat lý ev ler bi zi kar þý la dý. Pa ti ka bir yo lun ar dýn dan Hü se yin A ða be yin e vi nin ö nün de ki a sýr lýk ar dýç a ða cý nýn al tý na o tu rup, Te ke li es ki be le di ye baþ ka ný A rif Kýr A ða bey le tat lý bir soh be te baþ la dýk. Yay la ha va sý ve o dun a te þiy le bü tün leþ miþ o lan ça yý mý zý yu dum lar ken u zak tan bir trak tör se si duy duk. Faz la za man geç me den trak tör ya ný mýz da dur du. Boz ya zý lý a ða bey le ri mi zin bi ze ha zýr la mýþ ol duk la rý sür pri zi, bir an da kar þý mýz da boy nuz la rýy la du ran mü ba rek hay van ko çu gör dük. Yay la ha va sý i le a çý lan iþ ta hý mýz ko çu gö rün ce i yi ce a çýl dý Ýs lâ mýn þe â i ri o lan E zan-ý Mu ham me di o ku nur ken kar deþ le ri miz na maz la rý ný kýl ma þev ki i le ca mi ye doð ru yol a lýn dý. Bü yük bir ma ne vi yat la na ma zý mý zý ký lýp, tes bi ha tý mý zý yap týk tan son ra ca mi nin av lu sun da a ða cýn al týn da ko nak la dýk. A rif A ða bey na maz der si ya par ken ri sâ le den ge len ma ne vî bir coþ kuy la þu ur lan dýk. O þu ur la te fek kür â le mi ne da la rak tek rar dan Hü se yin A ða be yin e vi ne gel mek i çin yo la de vam et tik. Na maz dö nü þü yol cu luk bit ti, Kap lan a i le si nin e vi ne var dýk, var dýk a ma gör dük le ri mi ze i na na ma dýk. Kap lan a i le si nin bü yük bir ö zen ve him met i le ha zýr la mýþ ol duk la rý saç ka vur ma yý gö rün ce, Üs tad Haz ret le ri nin Dör dün cü Me se le de bah set ti ði kalp ve mi de da i re si ni tat min et mek i çin ye mek ye me ye baþ la dýk. Lok ma lar bir bi ri ni ta kip e der ken kar ný mý zýn i yi ce doy du ðu nu his se din ce Ya sin Yýl dý rým A ða be yi mi zin ye mek du â sý i le ye me yi ta mam la dýk. A ma da ha bit me miþ ti, Mer sin in meþ hur ta hin hel va sýy la ye me ði mi ze bir ha þi ye koy duk. Böy le ce pik nik prog ra mý genç Nur cu la rýn kar deþ lik his si yat la rý i çe ri sin de fut bol o yun la rý, te fek kür yü rü yüþ le ri i çe ri sin de ta mam lan dý. Bu prog ram da biz le re bü yük bir i ti na i le hiz met e den Boz ya zý lý a ða bey le ri mi ze Dan yal A teþ A ða be yi mi ze, A rif A ða be yi mi ze, Kap lan a i le si ne, Yu suf A ða be yi mi ze ve a i le si ne, ay rý ca A na mur ve Boz ya zý vak fý Ah met Yýl dý rým A ða be yi mi ze te þek kü rü bir borç bi li riz. Al lah (cc) hiz met le ri ni ka bul et sin in þâ al lah

15 6 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR 3 Ke çi ö ren in E sen te pe pik ni ði MUHSÝN DURAN muh sin du ma il.com As ya kar ne si ni al dý ALÝ RIZA AYDIN Ke çi ö ren, mu tâd hâ le ge tir di ði, fa kat ne hik met se bir kaç se ne dir ger çek leþ tir me di ði E sen te pe Pik ni ði nde bu luþ tu. An ka ra nýn Ke çi ö ren Ýl çe si Sos yal Ko mis yo nu ta ra fýn dan ter tip e di len pik nik, ce ma a ti mi zin a i le ce, ço luk ço cu ðuy la iþ ti rak et ti ði gü zel bir Pa zar gü nü, bay ram ta dýn da ger çek leþ ti. Ka zan la rýn ku rul du ðu, ik ram la rýn su nul du ðu; na maz, ni yaz ve Ri sa le-i Nur dan ders le rin o kun du ðu bu mut lu sa at le re Ge re de ce ma a ti nin saff-ý ev vel le rin den Sü ley man Ma vi göz A ða bey de iþ ti rak et ti. Ha tý ra lar an lat tý, top lu lu ða tat kat tý. Bol ok si jen, bol gý da; ih san ey le di, Hü dâ. Þük rün den â ciz bu lun du ðu muz gü zel lik le ri te mâ þâ e den göz le ri mi zin, mu si ka-i Ý lâ hî yi i þi ten ku lak la rý mý zýn ve bun la rýn san tra lý o lan ru hu mu zun haz zý ný kal bi miz de his set ti; his si mi zi, te fek kür le mas set ti. Þa ka, þa ma ta ve mu hab bet ler; ku lak lar da çýn la ya cak soh bet ler e dil di kü çü cük bir to hum ü ze ri ne Ý lâ hî Kud ret ta ra fýn dan in þâ e di len mi na re ce sa me tin de ki çam a ðaç la rý nýn göl ge le rin de. Bu gü zel pik ni ðin or ga ni za tö rü Mus ta fa kar de þi mi ze; baþ yar dým cý sý Nu rul lah kar de þi mi ze; pa pat ya es pri le riy le gü lü cük ler ü re ten Fu at A ða be yi mi ze ve e me ði ge çen sa ir kar deþ le ri mi ze med yun-u þük ra nýz. Ýn san ye mek i çin ya þa maz, ya þa mak i çin yer de yi min de ol du ðu gi bi, pik nik, i þin dü me ni. A sýl mak sat, bir a ra da bu lun mak, sev gi se liy le yun mak, bir par ça hem hâl ol mak; hiç ol maz sa, bir kaç mut lu sa a ti be ra ber ce pay laþ mak. Bu da, hiz met le ri mi zin sos yal yö nü! O gün, haz zý mý zý art tý ran, lez ze te lez zet ka tan bir ke lâm gel di ba na. Ek sik le ri ik mal i çin þeh re i nen bir kaç kar de þi miz ih ti yar ca bir þa hýs la gö rüþ müþ ler, beþ on da ki ka da ol sa soh be tin de bu lun muþ lar. Bu ký sa mü lâ kat tan pa rýl da yan ke lâm þu: Ö züy le, sö züy le, gö züy le bir hi dâ yet reh be ri dir o. Bu söz, ken di si zi ya ret e di len Ge re de A þa ðý Tek ke Ca mii e mek li i ma mý Yu suf Þen gö nül Ho ca e fen di ye a it. Hal ve ti Ta ri ka tý nýn Ge re de ve ki li o la rak bi li nen ho ca e fen di Be di üz za man ý böy le gör müþ, bu söz ler le de öv müþ. E sa sýn da öv me miþ; hak ký tes lim ey le miþ. Gön lü mü ze ke le bek gi bi ko nan bu hâl, mut lu gü ne ol du fi nal. Kalk týk, çýk týk yo lu mu za ar ka daþ lar la; i lâ hi ler, ka si de ler ve marþ lar la El ham dü lil lâh. Git ti ði miz gi bi dön dük þen, þak rak ve coþ ku lu. Ya nak lar da te bes süm, gö nül ler, hu zur do lu Ýnsan yemek için yaþamaz, yaþamak için yer deyiminde olduðu gibi, piknik, iþin dümeni. Asýl maksat, bir arada bulunmak, sevgi seliyle yunmak, bir parça hemhâl olmak; hiç olmazsa, birkaç mutlu saati beraberce paylaþmak. Gü nü müz Ýs tan bul un da yal nýz gez mek be ni kor ku tu yor. Bu þe hir de ya þa yan lar i yi bi lir ler. Bu þeh rin teh li ke le ri bü yük tür. Ev den çý kar ken mut la ka yol ar ka da þý e din me li, mür þit bir in san la çýk ma lý. O to büs, tren, va pur, met ro büs te ge lip-gi der ken, cad de de, so kak ta, çar þý-pa zar da ge zer ken di li mi zi, zih ni mi zi, ha ya li mi zi de boþ bý rak ma ya gel mi yor. On la rý be re ket li, mü ba rek ke li me ler le, ha yal ler le meþ gul et me li yiz. Yok sa... Bil di ði niz þey ler o lu yor, tu zak la ra ya ka la ný yor su nuz. Ben de niz her za man ol ma sa bi le a ra sý ra, ta ný dý ðým gü zel, kut lu þah si yet le rin yol ar ka da þým ol ma la rý ný ha yal e de rim. On lar la, lüt fet miþ ler ce si ne be ra ber o lu rum. Bun la rýn i çin de Mev lâ nâ, Yu nus Em re, Be di üz za man (kud dü se sür er vah ha za râ tý) gi bi mü ba rek ler de var dýr. Ge çen ler de, Yu nus Em re yi, en gin mu hab bet, sev gi ve hoþ gö rü lü ðü nü ken di me ha ya len yol ar ka da þý e din dim. O nun la ne re ye mi git tim? Ýl köð re tim bi rin ci sý nýf ta o ku yan to ru num As ya yý o ku lun dan al ma ya. An ne si o kul da, ba ba sý da i þin de ol du ðu i çin kar ne si ni a lýr ken ben o ra day dým, be ra ber dik. Ka pý yý ça lýp sý nýf la rý na gir di ðim de ve li ler he nüz gel me miþ ti. Öð ret men ve mi nik öð ren ci le ri var dý. Öð ren ci ler bir çi çek bah çe si ka dar gü zel, ren gâ renk, te miz giy si li, ses siz o tu ru yor lar, son gün de pür dik kat öð ret men le ri nin yap týk la rý ný iz li yor lar dý. Öð ret men le ri sý nýf baþ kan la rý ný, yar dým cý la rý ný ve ö zel li ði ni bil me di ðim baþ ka öð ren ci le ri grup lar ha lin de ye þil tah ta nýn (bi zim za ma ný mýz da si yah i di) ö nü ne çý ka rý yor, e lin de ki fo toð raf ma ki ne siy le re sim le ri ni çe ki yor, teb rik e di yor, sý ný fa al kýþ la ta rak ö dül len di ri yor, sý ra la rý na gön de ri yor du. Ký sa sü re de, öð ret men le ri nin sý ný fý na hâ kim, ço cuk la rýn dik ka ti ni is te di ði yön de top la ya bi len bir e ði tim ci ol du ðu nu an la dým. Tec rü bem le bi li yo rum ki, bu ka dar ço cu ðun se si ni kes mek, her öð ret me nin ya pa ca ðý bir iþ de ðil. Bi raz son ra bi rer-i ki þer ço ðun lu ðu ba yan o lan ve li ler sý ný fý dol dur du. Her kes kü çük sý ra lar da, ta bir ye rin dey se ço cu ðu nu ka na dý nýn al tý na al dý. Öð ret me nin, i sim le ri o ku ya rak ço cuk la ra kar ne si ni ver me si ne o dak lan dý lar. An ne ler, ba ba lar (be nim le be ra ber beþ-al tý er kek var dý) fo toð raf ma ki ne le ri ve ya cep te le fon la rýy la ço cuk la rý nýn bu ta ri hî ka re le ri ni sa bit le me ye, ka me ra ya al ma ya baþ la dý lar. Her kes bir kaç ka re fo toð raf a lý yor du. O yaþ ta ki ço cuk lar bu gün le rin bu sah ne le rin ne de re ce bi lin cin de o la bi lir bi le mi yo rum. A ma bil di ðim þu ki; on lar i çin bu sah ne ler, bu re sim ler çok kýy met li o la cak. Bir de, ha yat ta sa de ce bir kez ya þa dý ðý mýz o ka dar gü zel za man lar sah ne ler var ki, ya þan dýk la rý sü re ler bir ân-ý sey yal ya ni þim þek çak ma sý gi bi, bir ýr ma ðýn ak ma sý gi bi ký sa sü re li o lu yor. O nun i çin ve li le rin u zun ca meþ gul o la rak re sim çek me le ri ni sý kýl ma dan, sa býr la bek le dim. Kýrk ye di yýl ön ce kö yü mü zün ter zi si o lan an ne min di kiþ ma ki ne siy le çi çek li bas ma dan dik ti ði o kul çan ta mý ha týr lý yo rum. Ýl ko ku lu bi tir di ði miz se ne rah met li Rý za öð ret me ni mi zin kam yo nun ka sa sýn da To kat a si ne ma ya gö tür dü ðü nü, yi ne To kat tan ge tir di ði fo toð raf çý nýn, biz le ri grup lar ha lin de o ku lun be yaz ba da na lý du va rý na yak laþ tý ra rak çek ti ði fo toð ra fý mý ha týr lý yo rum. Rý za Öð ret me ni miz top lu çe ki len re sim le ri mi zi ma kas la ke se rek me zu ni yet def te ri ne ya pýþ týr mýþ tý. Bir kaç se ne ön ce o ku lu mu zi ya ret et tim. O ku lun 1965 yý lý ilk me zu ni yet def te rin de ki bü yük ka fa lý, es mer köy lü ço cu ðu fo toð ra fý ný gör düm. Res mî cep te le fo nu ma kay de der ken i na nýl maz duy gu lar ya þa dým. Ço cuk la rý mý zýn mut lu lu ðu keþ ke hiç bit me se, ke sil me se a ma bu müm kün mü? En ö nem li si ö bür â lem de de de vam et se, sür se git se.. As ya nýn sý ný fý ný ve sý ný fýn de kol te gi yim li an ne ve li le ri ni, bu gün kü yol ar ka da þým Yu nus Em re nin o lan ca se ve can lý ðý, hoþ gö rü sü, mer ha me ti ve þef ka tiy le de ðer len dir dim. Bu na rað men her bi ri bi rer me lek o lan ço cuk lar a dý na kay gý ve en di þe le rim ma a le sef da ðýl ma dý. Rah met li þa ir, e dip ve aþk çað la ya ný A li Ul vi Ku ru cu nun, Er tuð rul Düz dað ýn ka le min den ke lâ ma dö kü len, ya kýn ta ri hi mi zin de ka ra yü zü ne ay na tu tan, Ha tý ra lar ýn da an la tý lý yor: Kon ya da o tuz lu yýl lar da Kü çük A li o kul ça ðý na gel miþ, o ku la ka yýt yap tý rý la cak týr. Â lim bir zat o lan de de si Ha cý Ve yis E fen di to ru nu nun cid dî bir e ði - tim al ma sý ný, i yi ye tiþ me si ni is te mek te dir. Bu ne den le ye ni harf ler le e ði tim ve ren o ku lu tet kik e der, a raþ tý rýr. Gö rür ki; bu ye ni e ði tim dü ze ni, ders le riy le, u sûl, â dap ve me to duy la to ru nu nu ye tiþ tir me ye ye ter li de ðil dir. O gün ler de a i le i çin de bu ko nu ko nu þul mak ta dýr. Kü çük A li nin ba ba sý Ýb ra him E fen di hâ fýz-ý ke lâm, de de si Ha cý Ve yis E fen di â lim bir zat, am ca sý Ve yis zâ de Mus ta fa E fen di de hâ fýz, vâ iz bir kim se dir. Ý lim o ca ðý böy le bir a i le nin ço cu ðu na uy gun bir o kul bu lu na ma mak ta dýr. Bu du rum da De de Ve yis E fen di ça re siz li ði ni þu söz ler le di le ge ti rir: Al lah ým su yun ba þýn da ço çu ðu muz su suz ka la cak bu ne ça re siz lik tir. A li i çin ne ka rar mý ve ri lir? A li ba ba sý nýn ya nýn da ha fýz lý ðý ný ta - mam lar, il ko kul dip lo ma sý ný dý þa rý dan ça lý þa rak a lýr. Son ra, son ra sý da; bir gün A li nin ba ba sý ma hal le de ki bir ah ba bý na, es ki ci dük kâ ný na uð rar. Es ki ci i ki gö zü i ki çeþ me að la mak ta dýr. Ýb ra him E fen di: Hay ro la ne dir bu hal ni çin að lý yor sun? Þu ga ze te de ki ya zý yý o ku dum, al sen de o ku der, bir ga ze te u za týr. Ga ze te de Fa lih Rýf ký A tay ýn Baþ þe hir An ka ra i çin yaz dý ðý bir ma ka le si var dýr. Ma ka le de þu i fa de ler yer a lýr: 10. yýl da, e za ný nýn sus tu rul du ðu, ma bet le ri nin her gün a hý ra çev ril di ði bir þe hir ya rat týk Ev de bu ha ber çer çe ve sin de du rum de ðer len dir me si ya pan a i le ve de De de Ve yis E fen di gi di þa týn to ru nu nu ye tiþ tir me ye el ve riþ li ol ma dý ðý na ka rar ve rir. Ba zý tar la la rý ný sa ta rak oð lu na yol harç lý ðý te da rik e der. A li, ba ba sý ve ü vey an ne siy le Me di ne ye hic ret e der ler. O Me di ne ki; ken di si ne ge len le ri hep bah - ti yar et miþ tir, þe ref len dir miþ tir. Â lim le rin kay gý, kuþ ku ve tes bit le ri her za man bir bi ri ne ben zer. On lar o lay la ra fe ra set le ba kar lar. Yi ne o yýl lar da yur dun baþ ka bir kö þe si o lan Kas ta mo nu ya sür gün e dil miþ Be di üz za man ýn ya ný na li se ta le be le ri ge lir. O na þu so ru yu so rar lar: Bi ze Hâ lýk ý mý zý ta nýt týr, mu al lim le ri miz Al lah tan bah set mi yor lar di yen ta le be le re; Si zin o ku du ðu nuz fen ler den her fen, ken di li san-ý mah su suy la mü te ma di yen Al lah tan bah se dip Hâ lýk ý ta nýt tý rý yor lar, mu al lim le ri de ðil, on la rý din le yi niz (13. Söz) di yor. Na sýl? so ru su nun ce vap la rý ný da il ginç ve ha ri ka bir þe kil de sý ra lý yor. E ði ti mi miz de ki en di þe ler o ka ra gün ler de ki ka dar ol ma sa da hâ lâ de vam e di yor. Gü nü müz de bu çi çek bah çe le ri ni ha yat la rý nýn ba ha rýn da ga ze le çe vi re cek ni ce mu zýr et ken var. Bu me lek sa fi ye tin de ki yav ru la rýn mi de, be yin ve kalp kap la rýn dan mi de le ri ne he lâl lok ma koy mak ve koy ma yý öð ret mek, ka fa la rý na þüp he ci ol ma yan bil gi yi, kalp le ri ne de doð ru i nanç la rý yer leþ tir mek ko lay ol ma sa ge rek. O kul gi riþ pa no la rýn da yer a lan yal dýz lý harf ve ke li me ler le; viz yo nu muz, mis yo nu muz söz cük le ri nin al tý na bir yý ðýn süs lü i fa de ler sý ra la na dur sun a ma ben ce, bü tün tek nik, tek no lo ji, tec rü be ve be ce ri le ri le ri miz le þu a na he de fe ki lit len me li yiz; Bu yav ru la rý mý zýn hem bi rin ci dün ya la rý ný, hem de i kin ci dün ya la rý ný na sýl kur ta ra bi li riz? Yok sa yük sek dip lo ma la rý mýz, mev ki ve ma kam la rý mýz, bü yük ser vet le ri miz ol ma sý na rað men yav ru la rý mý zý Ve yis E fen di nin i fa de siy le: Pý na rýn ba þýn da su suz bý rak mýþ ol maz mý yýz? Rah met li A li Ul vi Ku ru cu nun þu mýs ra la rý ný, dip lo ma la rý ný ye ni al mýþ bü tün As ya, Ay þe, Ö mer ve Meh met le re du â an la mýn da su na lým: Ne ge len var, ne gi den var; ne gü lüm ser bir yüz. Yol cu yor gun, yük a ðýr, men zil u zak lar da he nüz. Di ye mil let çe ü mit siz li ðe düþ müþ tük dün, U ya nýþ fec ri u fuk lar da be lir mek te bu gün Genç ne sil den bi ze hep müj de ci ses ler ge li yor U ya nýþ fec ri ni marþ lar la bü tün bes te li yor Ta þý top rak la rý yur dun di le gel miþ çe si ne U yu yor lar ko ro ha lin de Ý lâ hi se si ne Dün ya nýn en gü zel, en muh te þem i þi ni ya pan ve ken di le ri ne 40 yýl kö le o lun ma sý ge re ken baþ ta As ya nýn öð ret me ni ol mak ü ze re bü tün öð ret men le ri mi ze te þek kür ler e di yor, i ki dün ya mut lu lu ðu di li yo rum. Gül bah çe le ri nin bah çi van la rý, siz ler var o lun, sað o lun.

16 4 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR 17 HAZÝRAN 2012 PAZAR 5 16 ya þýn da Müs lü man o lan Hol lan da lý Cor ri e ne (Ni sa nur): Ri sa le-i Nur san ki ak lý mý o ku yor, bü tün so ru la rý ma ce vap ve ri yor NE ZA MAN RÝ SA LE-Ý NUR U O KU MA YA BAÞ LA DIM, BÜ TÜN SO RU LA RI MA CE VAP BU LU YOR DUM. SAN KÝ AK LI MI O KU YOR GÝ BÝ CE VAP LAR GE LÝ YOR DU KAR ÞI MA. VE RÝ LEN BÜ TÜN ÖR NEK LER KUR ÂN I DA HA Ý YÝ AN LA MA MI SAÐ LA DI. RÖPORTAJ: FATÝH YEÞÝLTEPE Müs lü man o lan Hol lan da lý bir ba yan Cor ri e ne (Ni sa nur), Müs lü man ül ke - 16ya þýn daler den Hol lan da ya ge len Müs lü man iþ çi le rin ya þa yýþ tarz la rý ve yap týk la rý yan lýþ lar so nu cun da Ýs lâ ma kar þý fi kir le rin de de ði þik lik ler o lan, fa kat hiç bir za man i çin den a ta ma dý ðý Ben ki mim? Ne re den ge li yo rum? Ne re ye gi di yo rum? Bu dün ya da va zi fem ne? Ni ye na maz ký lý yo ruz? Na sýl Al lah rý za sý ný ka zan ma lý yýz? gi bi so ru la ra da i ma ce vap a ra yý þýn da o lan bir in san. Ne var ki, bu la ma dý ðý her ce vap i çin u mut suz lu ða düþ müþ. Et ra fýn da ki Müs lü man la ra sor du ðun da, on lar dan da ce vap lar a la ma ma mýþ ne ya zýk ki. Et ra fýn da gör dü ðü Müs lü man la rýn ya þa yýþ la rý ný Ýs lâ ma gö re de ðil de, Ýs lâ mý ken di le ri ni uy dur duk la rý ný gör me si o nu da ha da i çin den çý kýl maz bir du ru ma sok muþ. Tâ ki, Fle menk çe ye çev ri len Ri sa le-i Nur dan Kü çük Söz ler i (Kor te Wor den) bu lun ca ya ka dar. So nun da, a ra dý ðý so ru la rýn ce vap la rý nýn a çýk ve net bir þe kil de bu e ser de yer al dý ðý ný gör müþ. O ku yun ca ha ya tý de ðiþ miþ. Ve þim di o, Rot ter dam Ýs lâm Ü ni ver si te si ta ra fýn dan Ri sa le-i Nur e ser le ri nin Fle menk çe di li ne çev ril me si i þin de tas hih ça lýþ ma la rýn da ve ay ný za man da ter cü me e ki bi nin i çin de bu lun mak ta dýr. Bu ko nu da ver di ði teþ vik ve þevk ler den do la yý Sn. Prof. Dr. Ah met Ak gün düz Ho ca mý za da ay rý ca te þek kür le ri mi zi su nu yo ruz, Al lah e be di yen ra zý ol sun. Þim di, ha ya tý ný Ni sa nur ha ným dan din le ye lim... Ne za man ve na sýl Müs lü man ol du nuz? Ben da ha ön ce Ka to lik o lan, da ha son ra di ni ni terk e den bir a i le nin ço cu ðuy dum. O yüz den din siz bir ya þan tým ol du. 16 ya þý na gel di ðim za man, bi li yor dum ki ba zý þey ler ol ma lý, ba zý þey ler ha yat tan da ha ö nem li ol ma lýy dý, fa kat so ru la rý ma ce vap ve re cek ka dar din ler hak kýn da ye te rin ce bil gim yok tu. O za man kü tüp ha ne ye gi dip, her din hak kýn da ki tap lar al dým. Ve o ku ma ya baþ la dým. Bu ki tap lar da ço ðu þe yi bul dum. Ge nel de bir bir le ri ne ben zi yor lar dý. Fa kat ay ný de ðil ler di, bu da be nim tu ha fý ma git miþ ti. Çün kü e ðer Al lah var sa, fark lý din le rin ki tap la rýn da fark lý ya zý yor du. Es ki bir Ýn cil i o ku dum ve son ra dan ya zý lan Ýn cil e de bak tým, fark lý lýk lar var dý, de ðiþ tir miþ ler di. Son ra Kur ân ý o ku dum. Bu se fer a ra dý ðý mý bul muþ tum. Da ha son ra bü tün din le rin po zi tif ve ne ga tif le ri ni yaz dý ðým bir lis te yap tým, so nuç ta tek po zi tif di nin Ýs lâm ol du ðu nu gör düm. Ýs lâm hak kýn da ki yol cu lu ðum baþ la dý, da ha çok öð ren mek ve bil mek i çin... Ve ka ra rý mý ver miþ tim Müs lü man ol ma ya. Pe ki Müs lü man ol ma ný za a i le ni - zin tep ki si na sýl ol du? Ýs lâ mý seç tik ten son ra bu nu a i lem i le pay laþ tým. Çün kü o ku duk la rý mý ve dav ra nýþ la rý mýn de ðiþ ti ði ni on lar da bi li yor lar dý. On la rýn tep ki si ne ne ga tif, ne po zi tif ol du. Ba na þöy le de di ler: Ni ye her za man zor o lan yol la rý se çi yor sun, ni ye bi raz da ha nor mal o lan la rý ka bul et mi yor sun? Ba na Sen öz gür sün, ken din i çin doð ru o la ný seç, biz ka bul e de riz de di ler. Fa kat çev re min ve ar ka daþ la rý mýn bu nu an la yýþ la kar þý la ma sý ko lay ol ma dý, çün kü on lar Müs lü man de ðil ler di. Fa kat ben yo lu mu çiz miþ tim ar týk, Müs lü man dým. Þu an ha ya tým da ki de ði þik lik le ri gö rün ce hep si ka bul e di yor lar ve on lar da an lý yor lar ki Ýs lâm ba na doð ru o lan yol la rý gös ter di. Müs lü man ol duk tan son ra ha ya - tý nýz da ne ler de ðiþ ti? Müs lü man ol duk tan son ra ben de ha ya tý mý de ðiþ tir dim; o kul da ki ar ka daþ la rý mý, dis ko gi bi boþ eð len ce le ri... As lýn da ya þan tým da ha da zor laþ tý, çün kü da ha çok öð ren me liy dim ve Ýs lâ mý da ha i yi ya þa ma lýy dým. Dö nüp ar ka ma ba kýn ca ha ya tý mýn ger çek ten çok de ðiþ ti ði ni gö rü yo rum. E ðer Müs lü man ol ma say dým, ha ya tým ta ma men boþ ve an lam sýz o la cak tý. Bu ra da ki Müs lü man la rýn ya þa yýþ tar zý na sýl et ki le di si zi? Bu so ru ger çek ten be nim i çin zor, çün kü ne ga tif ol mak is te mi yo rum. Fa kat doð ru su nu söy le mek ge re kir se, Ýs lâ mý da ha i yi öð ren mek ve bil mek i çin a raþ týr ma ya baþ la yýn ca, so ru la rý ma ce vap ve re cek kim se ler yok tu. Son ra Müs lü man ki þi le ri a ra ma ya baþ la dým. So ru la rý ma ce vap a la bil mek i çin bir ca mi den ran de vu al dým. O ra ya git ti ðim za man bir kaç ba yan be ni kar þý la dý ve on lar la ko nuþ tum, so ru la rým ol du ðu nu söy le dim. Fa kat so ru la rý ma ye ter li ce vap a la ma dým. So ru la rým dan ba zý la rý na maz ve ba þör tü sü gi bi. Ba na ver dik le ri ce vap sa de ce Kur ân da ya zý yor ve Al lah em re di yor, fa kat bu ce vap lar be nim i çin ye ter li ol ma dý, çün kü ger çek ten an la mak is ti yor dum, di ðer le ri ni ta kip et mek de ðil. O ra da bu lu nan ka dýn grup la rý na ka týl dým, fa kat faz la git me dim, çün kü o ra da bu lu nan lar be ni ya ban cý gör dü ler, ba na Ni ye bu ra ya ge li yor sun? Sen Hol lan da lý sýn ve seç me öz gür lü ðü ne sa hip sin, sen biz ler den fark lý sýn... de di ler. A çýk ça sý, is ten me di ði mi his set tim. Ken di ken di me öð ren me ye ka rar ver dim. Bi raz za man geç tik ten son ra da ha çok Müs lü man la ta nýþ ma ya baþ la dým, ü mit et miþ tim bir þey ler öð re ni rim di ye, fa kat ol ma dý. Ta nýþ tý ðým in - san lar na maz la rý ný kýl mý yor lar, sa de ce Cu ma gü nü na ma za gi di yor lar dý. Ra ma zan a yýn da da ba zý gün ler o ruç tu tu yor lar dý. Bu ar ka daþ la rým dan ev le nen ler de ol du, fa kat ký sa za man da bo þan ma la rý ben de me rak u yan dýr dý. Na sýl o lur bir Müs lü ma nýn ha ya tý? Al kol kul lan mak, bar la ra ve ya dis ko ya git mek ve ya di ðer ka dýn ve er kek ler le be ra ber ol mak mý? Fa kat ba na Biz Müs lü ma nýz... di yor lar dý. Be nim o ku du ðum i le et ra fým da gör dü ðüm Müs lü man ya þan tý sý ta ma men fark lýy dý. U zun yýl lar bu þe kil de a ra may la de vam et tim. Da ha son ra bul muþ tum. Ger çek ten Kur ân ýn yo lu nu iz le yen, Pey gam be ri mi zin (asm) sün net le ri ni iþ le yen, ger çek ten Al lah i çin na maz ký lan ve i ba det e den ler, bir bir le ri ne i yi li ði tav si ye e den ler ve pay la þan lar var dý. Ne za man ki on lar la ta nýþ tým, iþ te o za man i nan cým kuv vet len me ye ve ger çek Ýs lâ mý da ha çok öð ren me ye baþ la dým. Ta ma men kay bet ti ðim gü cü mü ve i nan cý mý on lar sa ye sin de, on la rýn yar dý mý ve des te ðiy le tek rar el de et tim. KÜ ÇÜK SÖZ LER LE AR TIK HER ÞE YE CE VAP BUL MUÞ TUM Ri sa le-i Nur u na sýl ve ne re de ta - ný dý nýz? E þim de vam lý Ri sa le-i Nur u o kur du ve ak þam la rý da Ri sa le-i Nur soh bet le ri ne ka tý lýr dý. Soh bet ler den e ve gel di ðin de be nim le pay la þýr dý, han gi ko nu yu o ku duk la rý ný, ne ko nu þul du ðu nu ba na söy ler di. Söy le di ði her þey ba na çok a çýk ve net ge lir di. O ka dar net ti ki, ka fam da ki so ru la ra ce vap bul ma ya baþ la mýþ tým. Ge çen yýl e þim le si ne ma ya git tik, Be di üz za man ve o nun ta le be le ri hak kýn da bir film di bu. A çýk ça sý be nim öð ren me aç lý ðým git tik çe bü yü yor du ve e þim ba na Ýn gi liz ce Ri sa lei Nur e ser le ri ni ge tir di, o ku ma ya baþ la dýk ca ka fam da ki so ru lar ce vap la ný yor du. Yýl lar dýr a ra dý ðým ce vap la rý bul ma ya baþ la mýþ tým. Bu yýl Hol lan da ca di lin de ba sý lan Kü çük Söz ler i o ku du ðum da i se, ar týk her þe ye ce vap bul muþ tum. Ni ye na maz ký lý yo rum, ni ye i ba det ya pý yo ruz, ni ye Bis mil lah di yo ruz? Be di üz za man her þe yi o ka dar a çýk ça an lat mýþ tý ki, o nu sev me mek el de de ðil di. RÝ SA LE-Ý NUR, KUR ÂN I DA HA Ý YÝ AN LA MA MI SAÐ LA DI Si ze na sýl bir et ki si ol du? Ne za man Ri sa le-i Nur u o ku ma ya baþ la dým, bü tün so ru la rý ma ce vap bu lu yor dum. San ki ak lý mý o ku yor gi bi ce - vap lar ge li yor du kar þý ma. Ve ri len bü tün ör nek ler Kur ân ý da ha i yi an la ma mý sað la dý. Ba na fark lý bir ba kýþ a çý sý ka zan dýr dý. Me se lâ, ta bi a ta da ha fark lý bak ma ya baþ la dým, gün lük o lay la ra de ði þik yön le ri i le bak ma mý sað la dý. Çi çek le ri, kuþ la rý, a ðaç la rý fark lý yön le ri i le gör düm ve ger çek ten zevk al ma ya baþ la dým. Ne ka dar gü zel ya ra týl mýþ lar di yor dum ar týk. Bah çe de o tu rup kuþ ses le ri ni, on la rýn Al lah ý na sýl tes bih et tik le ri ni din le me ye baþ la dým. Fa kat ha ya tým da ki en ö nem li de ði þik lik Ni ye Al lah biz den i ba det yap ma mý zý is ti yor? so ru su nun ce va bý ný bul mam ol du ve na ma za baþ la dým. Be ni fark lý â lem le re gö tür dü. U zun yýl lar son ra na maz kýl ma ya baþ la mak, fa kat an la ya rak... Ge çen bü tün yýl lar na maz kýl ma yý þý mýn se be bi, hep si çok zor, na sýl bu la ca ðým ben yo lu mu gi bi, ge çen za man da bü tün bu þey ler ba na his set tir di. Müs lü man de ðil gi biy dim, çün kü en ö nem li si na ma zý mý kýl ma mýþ tým. Na maz kýl ma ya ke sin ka rar ver dim ve kâ ðýt la ra bü yük ya zý lar la na sýl ký la ca ðý mý ve han gi sû re ve du â la rý o ku ya ca ðý mý ya zýp ö nüm de bu lu nan du va ra ya pýþ týr dým ve 2 haf ta son ra hep si ni ez ber le di ði mi gör düm. Ve i na ný yo rum ki e ðer biz ler ger çek ten is ter sek, Al lah ko lay lýk sað lý yor biz le re. Ben A rap harf le ri nin zor o la ca ðý ný, öð re ne me ye ce ði mi dü þü nür ken her þey o ka dar ko lay ol muþ tu ki... E ðer siz i na nýr ve gü ve nir se niz hiç bir þey im kân sýz de ðil dir. ÝN SAN LAR RÝ SA LE-Ý NUR U O KU SA LAR, Ý NA NI YO RUM KÝ ÝS LÂ MI DA HA Ý YÝ AN LA YA CAK LAR Si zin ha yat hi kâ ye ni zi o ku yan la - ra bir me sa jý nýz var mý? Be nim i çin söy le ye cek bir þey ler var sa, bu dün ya mý zýn da ha i yi bir ha yat ol ma sý i çin, bü tün Müs lü man la rýn din le ri ne sa hip çýk ma la rý ve en ö nem li si i yi öð ren me le ri ve bir bir le ri ni kar deþ bil me le ri ve yar dým laþ ma sý dýr. E ðer in san lar Ri sa le-i Nur u o ku sa lar, ben i na ný yo rum ki Ýs lâ mý da ha i yi an la ya cak lar dýr. Kur ân biz Müs lü man lar i çin kut sal ki tap, a ma hep si ni ger çek ma na sýn da an la ya bi li yor mu yuz? Ben ken dim i çin söy le ye yim, Ri sa lei Nur u o ku ya na ka dar an la ma mýþ tým. Ha ya tý mýz da ki çok ba sit ör nek ler le (ta bi at, sa na yi, e ko no mi, bi lim vb.) be nim Kur ân ý da ha i yi an la ma mý sað la dý ve Kur ân ý ba na da ha çok sev dir di. Lüt fen i ma ný mý zýn in ki þa fý i çin de vam lý o ku ya lým ve öð re ne lim. Al lah a e ma net o lun. Du â la rý ný zý e sir ge me yi niz.

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı