MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;"

Transkript

1

2

3 MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe, Gazi ve Beyazýt katliamlarýna karþý sokaklardaydýk, 13 Mart 1982 tarihinde idam edilen iþçi sýnýfýnýn önderleri Ýbrahim Ethem Coþkun, Necati Vardar ve Seyit Konuk nezdinde 12 Eylül idamlarýna ve faþizme karþý sokaklardaydýk ve uluslarýn kendi kaderini tayin hakký þiarýyla Newroz alanlarýndaydýk. Mart ayý baþtan sona eylemler ayý... Bunlardan biride devrim tarihine siper yoldaþlýðýnýn en güzel örneði olarak geçen Kýzýldere dir. Kýzýldere cesarettir, umuttur, yoldaþlýktýr... Kimileri için ölümdür Kýzýldere, kimileri içinse yaþamanýn en güzel örneðidir... Gençlik Mahir lerin, Ömer lerin katillerini affetmeyecek. Soracak katillerden hesabý, onlarýn taþýdýðý devrim umudunu içinde taþýyarak ve bu uðurda savaþarak. Mart býrakýyor kendini Nisan ve Mayýs a... Mayýs demek Taksim demektir, Taksim de ýsrar Devrimde ýsrar demektir... Mayýs demek daraðacýdýr, korkusuzca yürümektir o daraðacýna, göstermektir düþmana öldürmekle bitmez bu çocuklar, 41. yýlýnda bile binleri, milyonlarý harekete geçiriyor ve yüreklerinde yer ediyorsa bu çocuklar ve bilmiyorsak çoðumuz katillerinin adýný öldüremediklerinin kanýtýdýr Denizleri... Mayýs demek Deniz, Ýsyan, Devrim demektir. 1 ve 6 Mayýs ta Denizlerin bayraðý altýnda buluþmak dileðiyle... Bir sonraki sayýmýzda görüþmek üzere. Hoþça kalýn...

4 DAÐINIK GÜÇLERÝ BÝR ARAYA GETÝRMENÝN ÖNEMÝ Umut Güneþ 2 Devrimci iþçi ve öðrenci gençlik büyük atýlýmlar gerçekleþtirebilir ve burjuvaziye karþý yürüttüðümüz mücadele ancak zaferle taçlanabilir. 1 Mayýslarý hatýrlayýn ne kadar görkemli ve güçlü. Kendinden emin ve kendine güvenen iþçi sýnýfý... Öyleyse neden olmasýn? Tek tek her iþçi ve emekçi ile yapacaðýmýz tartýþmalar, kuracaðýmýz baðlar altýn deðerindedir. Çünkü Leninist gençliðin önünde devrimin pratik örgütlenmesini gerçekleþtirmek gibi bir hedef de var. Yaptýðýmýz her þey bu büyük hedef için. Ve bu eylem halindeki kitleleri, mücadele birliði bilinciyle birleþtirmekten daha somut biçimde yapýlamaz. Þimdi devrimle birlikte kuracaðýmýz dünya için harekete geçme zamaný! Bugün iþçi gençlik belki de en çok taþeronlaþma ve buna baðlý olarak güvencesiz çalýþma, sendikasýzlaþtýrma sorunu ile karþý karþýya. Bu elbette bir þeyi ifade ediyor. Her þeyden önce burjuvazi taþeronlaþtýrma ile iþçi sýnýfýný örgütsüzleþtirmeyi hedeflerken; esnek çalýþma metotlarýyla da artý- deðer üretimini arttýrmayý ve daha fazla kazanmayý hesaplýyor. Burjuvazi ayný zamanda taþeron sistemi ile iþçinin mücadele etmesi gereken alanlarý çoðaltýrken, sorunun gerçek sahiplerini ince bir örtüyle gizlemeye çalýþýyor. Buna baðlý olarak iþçileri oyalamaya çalýþýyor. Ama baþarýlý olamýyorlar çünkü her durumda iþçiler kimin çok kazandýðýný, kimin daha çok yoksullaþtýðýný görebiliyor. Türkiye ve Kürdistan iþçi sýnýfý giderek egemen olan taþeron sistemin geliþmesinin önünde set olamadý. Olamazdý da çünkü bu kapitalist geliþmenin bir evresidir. Ama bu sistemde önemli delikler açmayý baþardý ve hala da çeþitli iþ kollarýnda mücadele devam ediyor. Bugün nereye bakarsanýz bakýn bir iþçi eylemi, direniþi görmeniz mümkün. Bu eylemlerin temelinde yatan sebep burjuvazinin taþeronlaþtýrma ve buna baðlý olarak iþçilerden gasp ettikleri haklarý. Ýþçiler sendikalý olsun, sendikasýz olsun bu saldýrýlara karþý koymaya çalýþýyorlar. Belediyelerden tutun da, hemen hemen bütün iþ kollarýnda benzer sebeplerden iþçiler saldýrýlara uðruyor ve eylemler, direniþler baþlýyor. Kapitalist sistem açýsýndan bu eylemlerin her biri sistemin krizini iþaret etmektedir. Toplumun çok farklý kesimleri bu saldýrýlarýn sonunda daha hýzlý politikleþiyor. Politikleþebileceði alanlarýn içerisinde daha fazla yer alýyor. Eylemlere çok fazla aþina olmayan bölgeler, insanlar sendikalý olmak için ya da iþten atýldýðý için, ücretleri ödenmediði için gerçekleþen eylemelere, direniþlere tanýk oluyor. Eylem alanlarýnýn bir çok yere daðýlmasý mücadelenin etkisini daha geniþ bölgelere taþýyor elbet. Ama ayný zamanda da gücü bölmüþ ve toplamda burjuvazi üzerinde yapacaðý etkiyi azaltmýþ oluyor. Ýþçi sýnýfý üzerindeki etkisi de her zaman istenildiði gibi olmuyor. Bazen öyle oluyor ki, ayný ilde olmanýza raðmen haberinizin olmadýðý eylemler oluyor. Güncel geliþmeler karþýsýnda burjuva medyanýn ablukasý altýnda zihinlerden kolayca silinebiliyor. Oysa kapitalizm o kadar büyük kriz içerisinde ki, daðýnýk halde olan bu eylem ve direniþleri bir odakta toplamak; burjuvazinin ve onun devletinin üzerine yönlendirmek gerekiyor. Böylece iþçi sýnýfý, sýnýf dayanýþmasýný arttýrýr. Bir birine güvenir, arkasýnda olur. Birleþmiþ iþçi sýnýfý burjuvazi üzerinde daha etkili olabilir. Hak gasplarýný önleyebilir, gücünün farkýnda olur. Ýþte bu önemli görev sosyalist iþçiemekçi gençliðimize aittir. Sýnýf bilinçli her iþçinin savunmasý gereken bir görevdir. Genç Emekçiler Birliði içerisinde yer alan her iþçi ve emekçi bilmelidir ki; iþçilerin mücadele birliðini gerçekleþtirmek demek, iktidar olmak demektir. Gerçekten de iktidarýn yolu farklý kanallardan akan toplumsal güçleri, hareket halinde olan kitleleri tek bir yumruk gibi birleþtirmekten geçiyor. Tabi bizim burada bahsettiðimiz birlik ne o- lursa olsun birlik olsun denilen birliktelikler deðildir. Bizim burada bahsettiðimiz birliktelik; kapitalist sömürü karþýsýnda burjuvaziyle diþe diþ, göze göz bir mücadele gerçekleþtirecek olan birliktir. Militan bir birliktelik. Böylesine bir mücadele karþýsýnda toplumda duraðan olan kitleler bile harekete geçecek, iþçi sýnýfýnýn peþinden

5 ilerleyecektir de Zonguldak madencilerinin mücadelesi buna örnektir. Köylerden kent merkezlerine kadar birçok yer madencileri sadece karþýlamak i- çin bile büyük hazýrlýklara giriþmiþ, sýnýf kardeþlerini desteklemiþlerdi. Yine yakýn dönemde TEKEL eylemi de baþta Ankara olmak üzere Türkiye ve Kürdistan da büyük etki uyandýrmýþtý. Siyasetin merkezi iþçilerin oluþturduðu çadýr kente taþýnmýþtý. Peki, bu kadar önemli bir konuda sendikalar neden bu kadar pasif ve donuklar? Daðýnýk halde yer alan eylemleri neden birleþtirmiyorlar? Çünkü sendikalarýn güçlü bir iþçi sýnýfý hareketi yaratmak gibi bir derdi yok. Ama bizim var ve biz bunu yapacaðýz. Genç Emekçiler Birliði çatýsý altýnda yer alan her devrimci iþçi bu önemli görevi gerçekleþtirmek konusunda direktif beklemeden harekete geçmelidir. Ve bu görevi baþarmamýz yalnýzca eylemdeki iþçilerle kuracaðýmýz sýký baðlar üzerinden, onlarý bu konuda ikna etmemiz üzerinden mümkün olabilir. Bu yüzden her eylem ve hareketliliðin olduðu yerde iþçilerin mücadele birliði politikasýný iþçilere götürmek, bunu onlarla tartýþmak durumundayýz. Bu ertelenemez bir görevdir. Daðýnýk güçleri burjuvazinin sinir merkezlerinde bir araya getirip, burjuvaziyi gerçekten zora sokabiliriz. Ankara TE- KEL i burada bir kez daha hatýrlayalým. Peki bu nasýl olacak? Lenin bunun devrimcilerin, komünistlerin her gün yapacaðý günlük sýradan iþlerde gizli olduðunu söylüyor. Her gün yapýlacak görüþmelerle, býkýp usanmadan emeðin iktidarýnýn nasýl kurulacaðýnýn iþçilerle tartýþýlmasýyla mümkün olacaktýr. Burada elbette daha fazla genç iþçilerle irtibat halinde olmak gerekir. Çünkü biz onlarý onlar da bizleri rahatlýkla anlar. Daha az tumturaklý sözler ve daha çok günlük iþ... Daha az siyasal gevezeli, komünizmin kuruluþunun en basit a- ma canlý olgularýna daha büyük dikkat Lenin( Büyük Ýnisiyatif yazýsý) Bu sorun sadece iþçi-emekçi gençlikte yok. Ýþçi hareketinde olduðu kadar olmasa da öðrenci hareketi de ayný sorundan rahatsýz. Bir yerde faþist bir saldýrý olduðunda küçük yerlerin dýþýnda, büyük illerde hemen bir araya gelemiyor; birlikte faþizmi üniversitelerden söküp atamýyorlar. Gençlik hareketi bir bütün olarak bu sorunun çözümünde en önde görev almalýdýr. Çünkü burjuvazi a- çýsýndan çanlar çalýyor ve burjuvazi daðýnýk güçlerin bir araya getirilmemesinden güç alýyor. Devrimci iþçi ve öðrenci gençlik büyük atýlýmlar gerçekleþtirebilir ve burjuvaziye karþý yürüttüðümüz mücadele ancak zaferle taçlanabilir. 1 Mayýslarý hatýrlayýn ne kadar görkemli ve güçlü. Kendinden emin ve kendine güvenen iþçi sýnýfý... Öyleyse neden olmasýn? Tek tek her iþçi ve emekçi ile yapacaðýmýz tartýþmalar, kuracaðýmýz baðlar altýn deðerindedir. Çünkü Leninist gençliðin önünde devrimin pratik örgütlenmesini gerçekleþtirmek gibi bir hedef de var. Yaptýðýmýz her þey bu büyük hedef için. Ve bu eylem halindeki kitleleri, mücadele birliði bilinciyle birleþtirmekten daha somut biçimde yapýlamaz. Þimdi devrimle birlikte kuracaðýmýz dünya için harekete geçme zamaný! 3

6 Ýþçi sýnýfýnýn birlik, mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýs yaklaþýyor. 1 Mayýs, Asya dan Afrika ya, Avrupa dan, Latin Amerika ya tüm dünyada iþçi sýnýfý ve emekçilerin sermayeye karþý isyan ve ayaklanma duygularýyla harekete geçtikleri bir dönemde kutlanýyor. Ýþçiler, Emekçiler, Bu çaðrý sizedir... Bu çaðrýya yüreklerinizin kapýsýný açýn. Bugüne kadar bir gün mutluluk yüzü görmediðiniz, mutluluk nedir bilmediðiniz, hep çalýþýp ürettiðiniz ama bir gün olsun insanca bir yaþama layýk görülmediðiniz, içinde yaþadýðýnýz bu kapitalist sistem ezeli ve ebedi deðildir. Sömürücü tüm sistemler gibi o da bir gün son bulacaktýr. Dünya üzerinde yaþanan a- yaklanma ve devrimler gösteriyor ki, bu son yaklaþmýþtýr. Doðayý ve insanlýðý yok eden emperyalist- kapitalist sistem yýkýlacak, insanýn insanca yaþayabileceði emeðin dünyasý kurulacaktýr. Bunun için sizi Denizlerin Bayraðýyla Taksim e çaðýrýyoruz. Yoksul Kürt Halký, Bu çaðrý sizedir... Bu çaðrýya yüreklerinizin kapýsýný açýn. On yýllardýr özgürlüðünüz için savaþýyor, mücadele ediyorsunuz. Bugüne kadar elde ettiðiniz her þeyi savaþarak, mücadele ederek kazandýnýz. Ortadoðu da yaþayan bütün halklara örnek oldunuz. Denizlerin, Mahirlerin açtýðý yoldan bugünlere geldiniz. Halklarýmýzýn mücadele birliðinin saðlanmasýyla buradan daha ileri gitmek ve birleþik devrimle gerçek özgürlüðe kavuþmak mümkün olacaktýr. Bugün bunun koþullarý her zamankinden daha çok olgunlaþmýþtýr. Ortak düþlerimizi gerçek kýlmak için sizi 1 Mayýs ta Denizlerin Bayraðýyla Taksim e çaðýrýyoruz. Genç Arkadaþlar, Bu çaðrý sizedir... Bu çaðrýya yüreklerinizin kapýsýný açýn. Yarýný kuracak olan sizlersiniz. Türkiye ve Kürdistan birleþik devrimi, sizin ellerinizde, sizin eylemlerinizle büyüyor. Kendinize ve tüm insanlýða özgür bir gelecek kurmak için sizleri 1 Mayýs ta Denizlerin Bayraðýyla Taksim e çaðýrýyoruz. Emekçi Kadýnlar, Bu çaðrý sizedir... Bu çaðrýya yüreklerinizin kapýsýný açýn. Ezilenin ezileni olan sizler ayaða kalktýðýnýzda tüm insanlýk ayaða kalkar. Sizi yýllar yýlý ezen, horlayan, töre cinayetlerine kurban eden bu kapitalist sisteme karþý mücadele etmeden kadýn olarak özgürleþmeniz de mümkün olmayacaktýr. Ýkinci cins konumuna son vermek, cinsel ulusal ve sýnýfsal sömürüden kurutulmak için sizleri kýzýl bayraklarýnýzla, Denizlerin yoldaþlarýnýn saflarýnda 1 Mayýs alanýna, Taksim e çaðýrýyoruz. Yürekleri devrimden yana atan tüm devrimciler, ilericiler, bu çaðrý sizedir. Bu çaðrýya kulak verin... Taksim zaferdir. Proletaryanýn devrimci sýnýf partisinin Taksim politikasý zafere ulaþmýþtýr. Þimdi yeni zaferler kazanmak i- çin Taksim e yürüyelim. Dünya halklarý devrime yürürken üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda halklar devrim isterken biz de isyan, ayaklanma ve devrim þiarýyla, halklarýmýzýn özlemi olan, Devrimci Halk Ýktidarýný kurmak üzere ileri atýlalým Bütün bunlarý gerçek kýlmak için sizleri Denizlerin Bayraðýyla Taksim e çaðýrýyoruz. Þimdi Devrim Zamaný! YAÞASIN DEVRÝM YAÞASIN SOSYALÝZM! AYIŞIĞI SANAT MERKEZİ DEVRİMCİ EMEKÇİ KOMİTELERİ DEVRİMCİ ÖĞRENCİ BİRLİĞİ DEVRİMCİ İŞÇİ KOMİTELERİ EMEKÇİ KADINLAR (EKA) GENÇ EMEKÇİLER BİRLİĞİ 4

7 ÇÖZÜM SÜRECİ Faþizmin çözüm süreci dediði süreçten, Kürt ulusal sorununun çözümü çýkar mý? Sorun bir ulusun ezilmesi ise, çözüm bunun son bulmasýdýr. Gerçekçi yaklaþýldýðýnda sorunun özeti budur. Bir ulusun ezilmesine ise son verecek olan nedir? Her Ulusun Kendi Kaderini Tayin Hakkýnýn teslim edilmesidir. Burjuva aðzýyla Kürt sorunu diye empoze edilen, zaman zaman Kürt sorunu bile yok terör sorunu var denilen sorun esasýnda, Türk sermayesinin Türk ulusu adýna, Kürt ulusunu ve ülkesini ilhak ederek ezmesidir. Buna karþý yükselen mücadele isyan kadar haklý- meþru (ve aslýnda bir görev) bir þey olamaz. Bugün, bunca yýllýk büyük devrimci mücadele biçimlerinin getirileri, þimdilerde reform ve tavizler olarak gündeme geliyor. Mesele þu ki; Sermaye devleti vermek zorunda kaldýðý reform ve tavizler karþýlýðýnda, Kürt halkýnýn özgürlük mücadelesini bitirmesini ve silahlý mücadele faaliyetlerini bitirmesini istiyor. Ulusal Kurtuluþ Hareketi doðal olarak kendi programýnýn yol göstericiliðinde devletle görüþmeler gerçekleþtiriliyor. Fakat her küçük burjuva harekette olduðu gibi talepler, verilen tavizler sorunu gidermiyor. Yine de UKH belli bazý tavizler karþýlýðýnda Türkiy den silahlý güçlerini çekmeyi kabul etti. O nedenle, çözüm süreci diye öne sürülen bu süreçte ancak bu kapsamda bir uzlaþma çýkabilir. Bunun için uðraþýlýyor. Ýki tarafýnda sýkça belirttiði Barýþ ýn kaybedeni olmaz veya Herkesin kazanacaðý bir süreç denilen bu süreçte, Kürt halký bazý taviz ve reformlarla kýsmi bir rahatlama yaþayacak karþýlýðýnda ise sermaye devleti canýný kurtaracak. Canýný kurtarmak için bugüne dek yok saydýðý azgýn bir sermaye terörü ile ezdiði bir ulusa karþý aslýnda kendi iktidarýný sarsmayan tavizler vermiþ olacak. Bu süreçten çýkabilecek bir uzlaþmanýn yapabileceði þey yeni denklemler yaratmaktýr. Bunun dýþýnda ezilen ulusun özgürlük mücadelesini umutlarý tükenene dek beklemeye çekmek olabilir. Ezilen ulus, ortaya çýkacak olan uzlaþýnýn, sorunu çözmekten uzak olduðunu görecektir. Kürt ulusunun mücadelesi tasfiye edilemez boyutta. Sermayeyi uzlaþmaya zorlayan sebeplerden birisi bu. Bunu Askeri her yol denendi baþarýsýz olundu, tersine sorun büyüdü sözleri ifade ediyor. Bundan da önemli diðer sebep TC nin Tunus - Mýsýr Suriye ye rahmet okutacak çapta olaylarýn kabusunu görmesidir. Bu nedenle bu uzlaþma arayýþý TC için tam anlamýyla canýný kurtarma hamlesidir. Baþýný dik tutma çabasý, baskýn görünme çabalarý iþte bu gerçekliði gizlemenin yöntemidir. Kürt halký için ise böyle bir uzlaþma zorunluluðu yoktu. Koþullar neyi ifade ediyor? Ezilen ulustan ve emekçi sýnýflardan, devrimlerden yana bir yeni evreyi ifade ediyor. Dünya ve Orta Doðuda ki her geliþme bunu gösteriyor. Akýntýya karþý kürek çeken ezilen halklar ve emekçiler komünist güçler deðil, epeydir sermaye diktatörlükleri olmuþ durumda. Konjonktür tam kurtuluþ için çok uygun. Ancak Ulusal Hareket teki ideolojik kýrýlma, bir devrim olabileceðine o- lan inancýn kýrýlmasý ve programý, bu cepheden uzlaþma arayýþýnýn baþlýca nedeni oldu. Bu ideolojik kýrýlmanýn bir nedeni SSCB nin yýkýlmasýna dayanýrken, daha ö- nemli nedeni ise faþizme karþý yalnýz kalmasýdýr. Türkiye de devrimci sýnýf mücadelesinin zayýflýðý ve ezilen ulusla mücadele birliði kurmadaki büyük yetersizliði oldu. Emekçi eylemlerinde Kürt ulusal sorununa dair önemli bir tavýr geliþemedi. Komünist enternasyonal hareket bu açýdan etkili olamadý. Oysa devrimin olacaðýna olan ümidini yitirdiði bu dönemde, Rojava devrimini karþýsýnda bulan, yinede ulusal kurtuluþ hareketi oldu. Bir uzlaþma çýksa da Ulusal sorun sürecek. Çünkü ulusal sorunun gerçekçi çözümü -buna tam çözümü- temelden çözümü de denebilir; Uluslarýn Kendi Kaderini Tayin Hakkýnýn Kürt ulusununda en doðal hakký olduðunu teslim etmekten geçiyor. Bu hakký gasp eden sermaye iktidarýný yýkmaktan geçiyor. Gerçek barýþa giden yol önümüzde duruyor. Her halükarda gerileyen, mevzi kaybeden TC oluyor. Ýlerleyen mevzi kazanan ise Kürt ulusu oluyor. Bildiðimiz, dediðim dedik faþist devlet Teröristle pazarlýk yapmayýz dan pazarlýða geliyor. Tek terörist kalýncaya dek operasyonlar sürer den yeter ki sýnýr dýþýna çýkýn biz güvenliðinizi garanti ederiz e geliyor. Acil bir ateþkes dileniyor. Tek sorun þudur. Ezilen ulus bununla yetinecek mi? Duracak mý? Bu uzlaþmanýn sonuçlarýyla yetinmemeli, durmamalý. Baþarýnýn yolunu bilen, düþmanýný tanýyan bir halk var. Karþýsýnda ise kendinde biraz moral- güç bulduðunda tüm geri verdiklerini 5

8 almak için her anlaþmayý bir çýrpýda bozacak bir sermaye diktatörlüðü gerçeði var. Kürt halký, özgürlüðü için, sadece ulusal baskýnýn bir kýsým yönlerini tasfiye etmek yetmez. Faþizmin, kökten tasfiyesinden baþka gerçekçi bir kurtuluþ, düze çýkma, mümkün olmayacaktýr. Küçük burjuva önderliðin gelebileceði noktanýn burasý olduðunu (uzlaþma) hep söyledik. Küçük burjuva reformcu programlar kapitalizmin tasfiyesini temel almaz. Kapitalizmi ve bu temelde ortaya çýkan kötülükleri yok etmeyi deðil azaltmayý hedefliyor. Bu uzlaþma sürecinin birinci derece sorumlularýnda biri ise iþçi sýnýfýdýr. Ondan daöte iþçi sýnýfýna dar ekonomik mücadelenin dýþýnda bir yol önermeyen reformist- o- potünist harekettir bunun sonucunda ise kendi bencil talepleri için harekete geçen iþçi sýnýfý, toplumun her kesiminden karþýlýksýz destek gördü. Ancak kendisi ezilen ulus sorununa olsun, diðer pekçok demokrasi sorununun karþýsýnda bencil bir duyarsýzlýk i- çinde tepkisiz kaldý. Bu durumdan çýkýp öz eleþtiri yapmadan, kendi sýnýfsal kurtuluþunu da saðlayamayacaðýný görmeden geleceði aydýnlýk deðildir. Kapitalistlerin dilediði gibi davrandýðý köleler olmaktan da kurtulamayacaklardýr. Ýþçi sýnýfý kendi bencilliðinden kurtulup, büyük düþünüp, demokratik devrimin öncüsü olduðunda; e- zilen ulusun tam kesin özgürlüðü de, kapitalizmin tasfiyesi de mümkün olacaktýr. Devrimci Gençlik 6 Neredeyse tüm dünyamýzý yöneten, sömüren kapitalizm gün geçtikçe vahþileþiyor ve artýk sýnýr tanýmýyor. Emperyalist ülkeler diðer ülkeleri bir kurban olarak görüyor, önce dostça yaklaþýyor ve ardýndan bir vampir gibi kanýný emiyor. Buna da demokrasi götürmek diyorlar. Daha önce demokrasi götürülen yerler Irak, Afganistan, Libya vb. ülkeler. Þimdi de sýra Suriye de gibi görünüyor. Baþta Türkiye olmak üzere bazý kapitalist ülkeler sonuçlarýna aldýrýþ etmeden muhalif adý altýnda paralý çeteler yetiþtirmeye devam ediyor. Türkiye burjuvazisi olasý bir iþgalden sonra kendine pay alabileceðini sanýyor. Oysa Türkiye burada sadece kiralýk katil. Ýþi bitince artýk önemi kalmayacak. ABD nin ekonomisi bu savaþý kaldýracak güçte deðil. Ve kapitalizm kendini savaþla yeniler. Amerika savaþ sýrasýnda silah satacak, olasý bir iþgalde de pastanýn büyük parçasýný alacak. Oysa þah olmak varken neden piyon olalým ki... Biz savaþ istemiyoruz. Ama savaþa hayýr demek yetmiyor. Halký örgütlemek, insanlarda zaten bulunan bu sisteme karþý o- lan öfkeyi gerektiði yerde ortaya çýkarmak, halkýn sonuna kadar mücadele etmesinin gerekliliðini anlatmak gerekiyor. Çünkü bu savaþýn kaderini halklar belirler. Bahsettiðim þeyleri yapmak elbette bize düþüyor. Öðrencilere... Devrimci öðrenciler bu savaþýn seyrinde önemli rol oynayacaktýr. Birbirimize kenetlenmemiz gerekiyor. Ancak bazý engelleri aþmamýz gerekiyor. Devrimci olan ama bazý farklý görüþler yüzünden hiç bir araya gelemeyenlerin bir ders almasý gerekiyor. Ya da sosyalizm kelimesinin altýnda ezilen ve kendine sosyal demokrat diyenlerin bilinçlendirilmesi gerek. Sosyal demokrat olmak düzenin adamý olmak demektir. Onlarý bizim saflarýmýza çekmemiz gerekiyor. Son olarak söylemek istediðim þey; tüm bu geliþmelere karþý kayýtsýz kalmayalým ve bu savaþ bizim savaþýmýz olsun. Emperyalist savaþý bir iç savaþa çevirelim. Barýþ isteyen savaþa hazýr olsun! Antakya dan Bir DÖB lü

9 MODERN KAWALAR VE DEHAQLAR Adýndan da anlaþýlacaðý gibi Newroz; Yeni Gün anlamýna gelir. New, Kürtçe de yeni, roz ise gün anlamýna gelir. Newroz Bayramý 21 Mart ta kutlanýr. Mart, baharýn ilk ayýdýr. Mart ayýnda doða kendini yeniler, kýþýn o soðuðu ve sessizliði, Mart ta yerini yeþilliðe ve kuþ seslerine býrakýr. Doða bütün cevheriyle insanlarý kucaklar. Yaþam derin bir uykudan uyanýr. Newroz un tarihi ve anlamý hakkýnda farklý farklý görüþler vardýr. Her Ortadoðu toplumu farklý bir yaklaþým ve kültürle kutlarlar. Bilindiði gibi Kürt toplumunda Newroz un yeri baþkadýr. Bu bayram Kürt halký açýsýndan zulüm ve sömürü karþýsýnda baþkaldýrý, gerçek bir özgürlük anlamýna gelir. Ayaklanma, baþkaldýrý, birlik ve mücadele anlamý taþýr. Bundan dolayý Newroz un karþýlanmasý diðer halklardan çok farklýdýr. Kürt halký binlerce yýldýr katliam, soykýrým ve asimilasyona maruz býrakýlýyor. Kürt Halký özgürlüðü ve baðýmsýzlýðý için kahraman çocuklarýný feda etti, ediyor. Bu nedenle; özgürlük ve özgürlüðün sembolü yani Newroz bu kadar önemli. Þimdi yazýmýzýn konusuna yani Newroz un tarihi ve anlamýna gelelim. Newroz un tarihine indiðimiz zaman, yýllýk bir tarihi olduðu görülüyor yýl önce Kürtler dünyada Guti olarak adlandýrýlýyor ve tanýnýyordu. Gutiler, proto-kürtlerdir. Yani Kürtlerin dedeleri Sümer belgelerinde Guti adý geçiyor. Bu belgelerde Guti, Kuti, Gurti olarak da geçiyor. Yine biliniyor ki o zamanlar Gutiler tapýnaklarýnda Zagmuk isimli bir bayram kutluyorlar. Zagmuk Bayramý nýn kutlanmasýnda ateþler yakýlýrdý. Guti Kralý halkýn arasýna karýþýrdý. Zagmuk bazý yönleriyle Newroz a benziyor. Bu bayram sonraki yüzyýllarda Zerdüþtlerde de görülüyor. Gutilerden sonra, Kürtlerin Gutilerden sonraki babalarý yani Hurriler, Kasitler, Mitanniler, Urartular ve Medler zamanýnda da bu geleneðe rastlanýr. Newroz un tarihi hakkýndaki en dikkat çekici ve özgürlüðe e- þitlenmiþ olaný Demirci Kawa efsanesidir; doða ve yer yaratýldýðýnda Zervan adlý bir tanrý vardý. Tanrý Zervan ýn isimleri Hürmüz ve Ehriman olan iki oðlu olur. Hürmüz bereket, iyilik ve aydýnlýk tanrýsýdýr. Ehriman ise kötülüðü ve kýtlýðý yeryüzüne yaðdýran tanrýdýr. Zamanlardan bir zaman Tanrý Hürmüz yeryüzündeki temsiliyetini saðlamak için Zerdüþt ü yollar ve ona sevgi, iyilik ve aydýnlýk gönderir. Yüreði kötülük, kýskançlýk ve çekememezlikle dolu olan Ehriman kötülüðünü Asur ve Med halklarýnýn üzerine yaðdýrýr. Medya ülkesinde yaþam iyilere zehir olur. O zamanlar Asurlarýn bir Her Newroz da Kürt kadýnlarý ve erkekleri zulmün ve modern Dehaklarýn karþýsýnda baþkaldýrýrlar. Kürt Halký Kürdistan da sokaklara çýkar ve þehirler sarý, kýrmýzý, yeþile boyanýr. Kürt Halkýnýn özgürlüðe ve devrime en yakýn olduðu bu zamanda, yapýlmasý gereken, ayaklanma geleneðini sürdürmektir. Demirci Kawa nýn torunlarý yani Modern Kawalar bu geleneði büyüterek özgürlüklerini kazanmalýdýr. kralý vardýr. Kral Dehak. Bu kral, insan kafalarýndan kale yapmakla meþhurdur. Ehriman iyilerle yürüttüðü savaþta Kral Dehak ý da kullanýr. Yüreðindeki bütün kötülüðü Zalim Dehak ýn beynine a- kýtýr, onu bela olarak Asur ve Med halklarýnýn baþýna yollar. Dehak, halk üzerinde vahþet ve büyük bir haksýzlýk yürütür. Zalimlerin zalimi Dehak, bir zaman gelir ki büyük bir hastalýða yakalanýr. Dehak acýlar içinde gidip gelir ama hastalýðýna bir çare bulamaz. Doktorlar hastalýðý üzerinde araþtýrma yaparlar. Onlar da çare bulamazlar. Eni sonu doktorlar Zalim Dehak a bir öneride bulunurlar. Doktorlarýn önerisi Dehak ýn acýsýnýn dinmesi ve yaralarýn kapanmasý için gençlerin ve çocuklarýn beyinlerini yarasýna sürmesidir. Bu öneriden sonra büyük bir katliam baþlar. Her gün iki çocuðun kafasý kesilir ve beyinleri melhem þeklinde Dehak ýn yarasýna sürülür. Asur ve Medlerin çocuklarý katledilir. Gençler ölür. Asur ve Medlerin ülkesi acý ve periþanlýk içindedir. Günlerden bir gün sýra Demirci Kawa nýn en küçük oðluna gelir. Demirci Kawa nýn önceden 17 çocuðu katledilmiþtir. 20 Mart ý, 21 Mart a baðlayan gece Kawa çocuðu için düþünceler içindedir. Ateþin yanýna oturur ve bir yol arar. Hürmüz ve Zerdüþt, Kawa nýn kollarýna güç, zihnine aydýnlýk verirler. E- ninde sonunda, 21 Mart ýn sabahýnda Kawa çocuðunu kendi elleriyle Dehak a teslim etme kararý verir. Ve kaleye gider. Dehak ýn huzuruna çýktýðý zaman ona Yarana bakabilir miyim? der. Tam yarasýna baktýðý anda örsünü kaldýrýr ve Dehak ýn yarasýna vurur. Bu olaydan sonra Ninova halký baþkaldýrýr. Kürdistan ýn her yerinde ayaklanmalar baþlar. Bu baþkaldýrýlarda halkýn bayraðý, Kawa nýn ocakta çalýþýrken giydiði önlüðün rengi sarý, kýrmýzý ve yeþil olur. Ayaklananlar zulmün karþýsýnda özgürlüðün sembolü sarý-kýrmýzý-yeþil bayraðý kaldýrýrlar. Ülke kurtulduðunda kurtuluþun coþkusu günlerce sürer. Daðlarda yeni gün ün coþkun ateþi yanar. Evet, bundan sonra Kawa baþkaldýrýlarýn kahramaný, Newroz ise baþkaldýrý günü olarak kabul edilir. Her Newroz da Kürt kadýnlarý ve erkekleri zulmün ve modern Dehaklarýn karþýsýnda baþkaldýrýrlar. Kürt Halký Kürdistan da sokaklara çýkar ve þehirler sarý, kýrmýzý, yeþile boyanýr. Kürt Halkýnýn özgürlüðe ve devrime en yakýn olduðu bu zamanda, yapýlmasý gereken, ayaklanma geleneðini sürdürmektir. Demirci Kawa nýn torunlarý yani Modern Kawalar bu geleneði büyüterek özgürlüklerini kazanmalýdýr. Kaynak: Azadiya Welat Newroz eki, Kürdistan Tarihi-Ethem Xemgin 7

10 KAWA Û DEHAQÊN HEMDEM 8 Newroz ji navê xwe jî dide fêmkirin ku tê wateya: Roja nû. New, di Kurdî de nû, roz jî; tê wateya roj ê. Cejna Newrozê di 21 ê Adarê de tê pîroz kirin. Adar, meha yekemîn a biharê ye. Di Adarê de tê pîrozkirin. Adar, meha yekemîn a biharê ye. Di Adarê de cihê xwe dide þînahî û wîçîniya çûkan. Xweza, bi hemû cevheriya xwe mirovan hembêz dike. Jiyan ji xewê radibe Di derbarê dîrokçê û wateya Newrozê de, nêrînên cûda cûda hene. Her civakekî Rojhilata Navîn bi nêrînek û çandek cûda vê cejnê pîroz dike. Di civaka Kurd de, weke ku tê zanîn, cihê Newrozê cûda ye. Ev cejn ji bo Gelê Kurd tê wateya li hember zilmê, li hember kedxwarîyê serhildêrî û tê wateya azadîyeke rastî. Tê wateya raperîn, serhîldan, yekitî û têkoþîn Ji ber vê pêþwazikirina cejna Newrozê Ji gelê din pir cûda ye. Bi hezar sala Gelê Kurd; qirkirin, jenosid û pîþafinê tên maruzkirin. Ji bo vê çendê azadi û sembola azadiyê ango cejna Newrozê ewqas giring e. Em niha werin ser mijara nivîsê xwe, ango dîrokçe û wateya Newrozê. Dema em dadiken nav koka Newrozê ya dîrokî, tê dîtin ku dîrokekî xwe ya sal heye sal berê Kurd, di cîhanê de Gutî tên binavkirin û tê nasîn. Gutî, proto-kurd in. Ango kalikên Kurdan in. Di belgeyan Sumeran de navê Gutîyan tên ditin. Di wan belgayan de Gutî, Kurti, Gurti Jî derbas dibe. Dîsa tê zanîn ku di vê demê de, Gutîyan di perestgehan xwe de cejneke bi navê Zagmuk pîroz dikin. Di pîrozkirina Zagmuk de agir dihate pêxistin. Qralê Gutiyan dadiket nava gel. Ji hinek aliyan din ve jî Cejna Zagmuk diþibe Newrozê. Bi sedsalan piþtre de, di Zerdûþtiyê de jî hatiye dîtin. Û piþtî Gutîyan bavikên Kurdan ên piþtî Gutîyan de ango di dema Hurriyan, Kasît, Mîtannî, Ûrarto û Medan de jî ev kevneþopî hatiye dîtin. Ji nêrinên cur bi cur ên dîrokçeya Newrozê, herî balkeþ û bi azadîyê ve bûye yek Efsaneya Kawayê Hesînkar e: Di dema xweza û erd nû tê afirandin de xwedayekî bi navê Zervan heye. Du kurên Xweda Zervan çêdibin. Navên wan Hurmuz û Ehrîman in. Hurmuz Xwedayê bereket, baþî û ronahîyê ye. Ehrîman jî Xwedayê ku xirabî û xelayê direþîne ji gerdûnê re ye. Demek ji demek Xweda Hurmuz temsîlîyeta xwe li ser rûyê erdê bide çêkirin Zerdeþt rê dike û ji wî re hezkirin, baþî û ronahîyê diþîne. Ehrîman ku dilê wî nebaþî, hasudî û çavnebarî teje ye, ev xirabîya xwe dibarîne ser gelên Asur û Med. Di welatê Medyayê de jiyan ji yên baþ re dibe jehr. Di vê demê de Qralekî Asuran heye. Ew Qralê ku di dîrokê deji seriyên însana re keleh çêkirînê navdar e. Ehrîman ev þerê ku bi baþiyê re dide meþandin Qral Dehaq jî bikartîne. Ehrîman ku dilê wî tije xirabîyê, ew hemû xirabîya xwe diherikîne mêjiyê Dehaqê Zalim û belayekî ber dide ser Gelê Asur û Med. Dehaq li ser gel, wehþet û neheqiyeke pir mezin dimeþîne. Di demekê de ew zalimê zaliman Dehaq dikeve nexweþiyekî mezin Dehaq di nav êþan de diçe û tê. Lê derman ji nexweþîyê xwe re nabîne. Bijîþkan li ser êþ û birîna wî lêkolîn dikin lê çare nikarin peyda bikin. Di dawîya dawiyê de bijîþkan ew e ku ji bo êþa wî dakeve û birîna li ser mêjiya wî were girtin, mêjiyê ciwan û zaroken li birîna xwe bidê. Piþtî wî pêþniyarê qirkirineke mezin destpêdike. Her roj serî du ciwan tê qutkirin. Û mêjiya wa weke melhemê li birîna Dehaq tê xistin. Zarokên Asur û Medan dihatin qetilkirin. Ciwan dimirin, rewþa Firat û Dîcle pêriþan û bi êþ dibe. Rojek ji rojekî dor tê kurê herî biçuk ê Kawayê Hesinkar. Kawayê Hesinkarê ku berê 17 zarokê wî hatiye kuþtin. Di þeva ku 20 ê Adarê bi 21 ê Adarê ve tê girêdan de Kawayê Hesinkar ji bo zarokê xwe di nav fikaran de ye. Ber agir rûnîþtiye û riyekî digere. Hurmuz û Zerdeþt hêz dide zendê Kawa Ronahîyê dide hiþê Kawa Herî dawî, sibeha 21 ê Adarê Kawa biryar dide ku bi destê xwe kurê xwe radestî Dehaqê Zalim bike. Û diçe kelaya wî. Dema derdikeve pêþiya Dehaq jê re dibêje: Ka ez li birîna serê te mêze bikim. Dema Kawa li birîna wî dinêre orsê xwe bilind dike û li birîna wî dixe. Pê wî bûyerê hemû gelê Nînova serî hildide. Li her derê Kurdistanê serhildan çêdibin. Û diwan serhildanan de gel agirên bî coþ û geþ pêdixin. Ala wan jî dema Kawa ber bi ocaxê kar dikir pêþmala ku renge wî kesk, sor û zer dibe. Serhildêran, hember zilmê, sembola azadî, ala kesk, sor û zer radikin. Dema welêt tê rizgarkîrîn ew coþa rizgarîyê bi rojan didome. Li ser çiyayan agirên roja nû diþewite. Bele, ji vê demê û þûn ve Kawa dibe qehremana serhildêriye. Newroz jî wekî roja serhildanê tê pejîrandîn. Di her Newrozê de keç û xortên Kurd serî li hember zilmê Dehaqê hemdem hildidin. Gelê Kurd li Kurdistanê dadikevîn kolana û bajaran bi kesk, sor û zer dixemilînin. Di demek wiha de ku Gelê Kurd herî nêzî azadî û þoreþê xwe ye, dê ew kevneþopiya xwe ya serhildêriyê bidomîne. Nêvîyên Kawayê Hesinkar ango Kawayên hemdem dê Meydana Azadî bizîvîrinin Meydana Tahrîrê! Çavkanî: Pêveka Newroz ya Azadiya Welat, Dîroka Kurdistanê-Ethem Xemgîn

11 KENDÝ KENDÝNÝ EÐÝTME ÝLKESÝ 1 Her þeyi deðiþim ve hareket halinde görmeliyiz. Her þey iyi ya da kötü, olumlu ya da kötü yönde sürekli deðiþir, sürekli hareket halindedir. Her þeyi deðiþim halinde görmek, bunu bir alýþkanlýk haline getirmek maharettir. Çünkü doðduðumuz andan itibaren bizlere toplumda hakim olan metafizik- i- dealist düþünme yöntemi aþýlanýyor. Diyalektik düþünmek- bilimsel düþünmek öðretilmiyor. Kapitalist toplum egemenliðini sürdürmek için gerçeklikten kopuk düþünmeyi öðretiyor. Kafalara idealizmi- metafiziði kazýyor. Kapitalist felsefeyle yapýlan sanat eserlerinde bile bunu görürüz. Bilim- kurgu filmlerinde bin yýl sonrasýnda bile bugün yaþadýðýmýz ekonomik- siyasikültürel- aile- sevgili iliþkilerinin yaþandýðýný gösterir. Oysa biz on- yirmi yýlda bile dünyanýn- çevremizin- kültürel iliþkilerin akýl almaz bir hýzla deðiþtiðini görüyoruz. Eskiden her þey yeni tarafýndan yadsýnýrken, bin yýl sonrasýnda bile bugünkü toplum biçiminin, çeliþkilerin ayný kalacaðýný sanmak ve emekçileri buna inandýrmak i- çin milyon dolarlar harcamak, sömürücülerin iþidir. Çünkü her þeyin deðiþtiði, hareket ettiði, hiçbir þeyin bundan kaçýnmayacaðý bilinci olmazsa, hiçbir emekçi mevcut yaþamýný deðiþtirmeye çalýþmaz. Yapacaðý tek þey kalýr. Bu duruma katlanýr, razý olur, uyum saðlar. Oysa her þey deðiþir. Deðiþecektir. Sen istesen de istemesen de. Ama iyi- o- lumlu yönde mi kötü- olumsuz yönde mi deðiþecek? Ýþte onu etkileyebiliriz. Sen hangisine uygun yaþarsan o köþe aðýr basacak. Ýþte sýnýf bilinçli bir emekçinin- komünistin anlamasý ve anlatmasý gereken þeylerden biri de budur. Her komünist de devrim iþlerine yetebilmek için geliþmelidir. Geliþmek için deðiþime açýk olmalýdýr. Bilgi birikimi, kiþilik yönlerinden, bilimsel ve olumlu yönde deðiþmeden bu konuda komünist kiþi bilinçli yaklaþmadan yeterlilik kazanamaz. Býrakalým büyük davalarý, bu kiþilik özelliðinden yoksun bireylerin, aile içi, arkadaþlar arasý, sevgililer arasý iliþkide bile bir yeterlilik göstermediðini sýðlýk ve soðukluklarý veya cývýklýklarla bir ahenk yaratamadýklarýný yaygýn olarak görürüz. Bu ilerlemede en önemli aracýmýz nedir peki? Okumaktýr. Sistemin, bizler daha küçükken kafamýza aþýladýðý gerçeklikten kopuk- gerici bilinç ve kültür yapýsýný deðiþtirebilmek i- çin, okumak- düþünmek- doðruyu öðrenmek beyni iþletmek gerekir. Beslemek gerekir. Beyin týpký kol kaslarý gibi çalýþtýkça geliþen bir organdýr. Okumak, beyin sporudur, düþünmek, araþtýrmak beyin sporudur. Okumak, beynimizi düþünmeye ve ürettiði denklemleri çözmeye yaklaþtýrýr. Geçmiþ yaþamlarýn deneyim ve bilgilerini kitaplarda hazýr buluruz. Okuyan kiþi çevresini daha iyi anlayacaðý bilgilerle donatmýþ olur. Ýnsanlýk bu ihtiyaçtan dolayý, yazýya ihtiyaç buldu ve geliþtirdi. Kitaplar yazarak bilgi birikimini gelecek nesle aktarma çabasý içinde oldu. Bizde ayný çaba içindeyiz. Molotov Anlatýyor adlý kitapta, Molotov Stalin i anlatýr. Bu kitapta Molotov a Stalin sorulduðunda þunlarý söylüyor: Stalin edebiyat dünyasýna çok duyarlýydý. Gerçek eserlere. Çok iyi anlardý bu konudan. Eski Yunan eserlerini okurdu. Tarihi çok severdi. Stalin dünyayý ve antik mitolojiyi iyi bilirdi. Onun bu yönü çok güçlüydü. KÜLTÜRÜNÜ KUSURSUZLAÞTIRMAK için çok çalýþýrdý. Siyaset? Tüm hayatý boyunca siyaset yaptý. Biraz alçak sesle konuþurdu, ama e- ðer akustik iyiyse, hýzlý konuþmaktan hoþlanmazdý. Dengeli konuþurdu ayný zamanda çok sanatsal. - Stalin Rusçaya hakim miydi? - Evet. Ýyi konuþurdu, diye yanýtladý Molotov. Çok OKURDU ve sanat duygusuna sahipti. Her þeyi kendisi yazardý. Örgüt hiçbir zaman onun yazýlarýný yazmazdý. Bu Leninist bir gelenekti. (Molotov Anlatýyor - Stalin in sað kolu ile yapýlan 140 görüþme 2. basým Felix Çuycu) Marx, Engels, Lenin, Stalin ve nice devrim önderlerini, tarihe iz býrakanlarý sýradan insanlardan ayýran en önemli farklarý, sadece okumaktý. Çok özel ve ilahi bir gücün bahþettiði herhangi bir kayýrmaþans veya seçilmiþ kiþi olmalarý deðildi. Çaðlarýnýn çetrefilli ve devasa sorunlarýný güçlüklerini yenmek için ve yönetebilmek için, o düzeye eriþebilmek için en önemli silahlarý iþte buydu; okumak. Kendini sürekli insanlýk birikimleriyle daha çok eðitmekti. Ve bu birikimle sentezlemekti. Öðrenmek ve anlamak için herkesten daha gayretli olmalarýydý. Onlarý önder haline getiren kendi çaðlarýnýn en çalýþkan komünistleri olmalarýydý. Çözümsüz görülenlere bilimsellikle çözüm bulmalarýydý. Çünkü, zeki anlayýþ, çözüm biz biliriz ki vaha ile havadan gelmez. O zaman kim- 9

12 se cahil ve bilinçsiz de olmazdý. Kimse e- ðitime ihtiyaç duymazdý. Ýnsanlýk okul diye bir yer açmazdý. Kendi kendini, mevcut bilgi birikimini -kültürünü- kiþiliðini yeterli gören insan geliþimini durdurur. Durmak gerilemektir. Çünkü hayat durmaz. Bu durumda insanýn kendi bilinçsizliði onun yetersizliðinin kaynaðý olur. Ve her konuda asýl engelinde insanýn bu kendi yetersizliði olur. Bir komünist karþýlaþtýðý sorun ve iþlerle baþ e- demiyorsa, anlamýyorsa, çözüm bulamýyorsa her þeyden önce dönüp kendini yoklamalýdýr. Bir iþ ve problem, ancak o iþi nasýl yapýp -çözeceðini bilmeyene, zor gelir. Eðitimi yetersiz olana zor gelir -imkansýz gelir. Bilen için ise kolay gelir.* Kendisi bilmeyen, çözüm üretemeyen -anlamayan bir komünist halka ne anlatacak nasýl yol gösterecek? Komünist olup da kendini eðitmeyen devrimci, önderlik i- þini gerçekleþtiremez. Komünistin görevi devrim yapmaktýr. Komünistin KENDÝ KENDÝNÝ EÐÝTME si bu nedenle, diðer dýþ katkýlar yanýnda temel olan ilkemizdir. *Bir komünist daha önce bilgi sahibi olmadýðý bir sorun ya da görevle karþý karþýya kalabilir. Böyle bir durumda komünist bu görevin ya da sorunun üstesinden nasýl gelir? Bilgi edinmeyle -öðrenmeyle, araþtýrmayla- incelenmeyle, açýk olmayla.. Bu çabaya açýk olmayan bir komünist bu durumda baþarýsýzlýða mahkumdur. Biz devrimciler sadece bilgi sahibi olduðumuz alanlarda, görevlerde çalýþma lüksüne sahip deðiliz. Mücadele öyle koþullar yaratýr ve dayatýr ki bize daha önce nasýl yapýldýðýna dair hiçbir fikre bile sahip olmadýðýmýz, örneðin gazete basýmý iþi, ya da bir sahne (sanat) iþi, ya da bir meslek grubundaki emekçiler içinde siyasi çalýþma yürütmek için o mesleðinde öðrenmek zorunda kalabiliriz. Böylesi durumlarda bir komünist; Ben bilmiyorum yapamam demez... Öðrenirim yaparým der. Mesele bilmemek deðildir.. Öðrenme azmine sahip olmaktýr. Merhaba Genç Yoldaþlar Hatýrlýyorum da iki- üç yýl öncesine kadar bölgemizdeki insanlar çevresinde geliþen olaylara, eylemlere, çatýþmalara duyarsýzdý, açýkça söylemek gerekirse insanlarýmýz oldukça bilinçsizdi. Fakat Suriye deki savaþýn Antakya halkýný etkilemesiyle birlikte iþler deðiþti yeni insanlar harekete geçmeye baþladý. Bundan en çok toplumun en hareketli kýsmý gençlik etkilendi. Eylemlere katýlým olsun, çatýþmalara girmek olsun cüretli bir þekilde gençlik görevini yaptý. 10 Ben Antakya dan bir DÖB lü olarak Antakya halký ve ailemdeki politik deðiþimi anlatmak istiyorum. Ýki yýl öncesine kadar insanlar kendi dünyalarýnda rahat bir þekilde kendilerince apolitik bir durumda yaþýyorlardý. Ancak kapitalist sistemin yarattýðý bunalýmlar ve bunun sonucunda ortaya çýkan Libya iþgali ve Suriye de savaþýn patlak vermesi bölgemizi olumsuz bir þekilde etkiliyor. Ekonomik olsun, siyasal olsun, devletin baskýlarý olsun Antakya ve çevresinde yaþayan halk hýzlý bir þekilde politikleþmeye baþladý. Mitinglere, eylemlere, panellere, Antakya halký kitlesel katýlýmlarda bulunuyor ve bunun sonucunda kitlesel olarak politik mücadeleye atýlýyor. Hatýrlýyorum da iki- üç yýl öncesine kadar bölgemizdeki insanlar çevresinde geliþen olaylara, eylemlere, çatýþmalara duyarsýzdý, açýkça söylemek gerekirse insanlarýmýz oldukça bilinçsizdi. Fakat Suriye deki savaþýn Antakya halkýný etkilemesiyle birlikte iþler deðiþti yeni insanlar harekete geçmeye baþladý. Bundan en çok toplumun en hareketli kýsmý gençlik etkilendi. Eylemlere katýlým olsun, çatýþmalara girmek olsun cüretli bir þekilde gençlik görevini yaptý. Aileme gelecek olursam eskiden olduðu gibi artýk bir duyarsýzlýk yok, git gide devrime, devrimcilere sempati duymaya baþladýlar. Benim mücadelede olduðumu bilmeseler bile bende ki deðiþimi fark ettiler ve bana destek olmaya baþladýlar. Demek istediðim Antakya halký hýzla harekete geçiyor. Ama bu yeterli mi? Elbette deðil. Elimizi çabuk tutmalýyýz. Devrimci mücadelenin geliþimini istiyorsak örgütlenmeliyiz. Antakya dan Bir DÖB lü

13 CHAVEZ Ý VE VENEZUELA DEVRÝMÝNÝ ANLAMAK... olaylarý önceden belli kalýplarýn i- çini hapsetmek doðru olmaz, umduðumuz deðil, bulduðumuz fýrsatlarý deðerlendireceðiz. Bu yüzdendir ki burada dünyanýn hiç bir taktiði iþe yaramaz. Ezberleme taktiklerle iþe girilmez ve hiç bir taktik ötekine benzemez. (Bitmeyen Kavga- Steinbeck S ) Her ülkenin kendi özgül koþullarý ve bu özgül koþullara baðlý olarak sosyalizme geçiþinde farklý devrim stratejileri vardýr. Chavez bizlere Venezuela da baþlatmýþ olduðu devrim ile bu sözlerin bir kez daha kanýtlanmasýný saðlamýþtýr. Venezuela e- mekçi sýnýflarý kendi nesnel koþullarýnýn ve öncülerinin iktidarlarýný kurdular. Bir asker olan Hugo Chavez, Venezuela da önce darbe yoluyla iktidarýn yýkýlmasýný denemiþtir ancak baþarýsýz olmuþtur yýlýnda seçimlere girerek iktidara gelmiþtir. Bununla beraber siyasal devrim ve toplumsal devrim sürecide baþlamýþtýr. Bu süreç henüz bitmiþ deðildir. Maduro ve Venezuela halký bu devrimin yarýda kalmayacaðýnýn, sosyalist ülkelere ve sosyalizm mücadelesi veren diðer ülkelerin iþçi ve halklarýna garantisini vermiþtir. Bununla beraber emperyalist haydutlara geri adým atmayacaklarýný, liderleri gibi savaþacaklarýný göstermiþlerdir. Hugo Chavez in ölümü ile beraber tekelci medya her zaman ki gibi karalama kampanyalarýný yapamamýþtýr. Çünkü, Chavez tüm dünyada ve Venezuela da e- mekçi halkýn gönlünde taht kurmuþ ve sosyalizme gidiþi ispatlamýþtýr. Ayný zamanda anti- emperyalist mücadele açýsýndan da yaptýðý her konuþmada ezilen halklara cesaret kaynaðý olmuþtur. ABD emperyalizmini uluslararasý her arenada teþhir etmiþ ve onu yerin dibine gömmüþtür. Tabi sadece bunlarda deðil Venezuela da yoksulluðu ciddi oranda azaltmýþ, burjuvalara ciddi olarak güç kaybettirmiþ ve dünyaya bunun propagandasýný çok iyi yapmýþtýr. Bunlar ve daha sayabileceðimiz bir çok nedenle birlikte tekelci medya bile onu övmek zorunda kalmýþtýr. Ne var ki, tekelci medyanýn bile kabul etmek zoruna kaldýðý bu gerçekliði Türkiye de henüz anlayamamýþ çevreler var. Ve bu çevreler gençliðin de kendi gibi dogmatik düþüncelere çekiyor. Chavez ile ilgili bu çevrelerin düþüncesi þu;... devrimci bir lider olarak sahiplenmek çizgi bulanýklýðý ve burjuva liberal kaymadan baþka bir þey deðildir. * Bu düþünce Halkýn Günlüðü gazetesi ve çevresine aittir. Ve dahasý var,... özellikle Castro, Chavez, Morales üçlüsünün sergilediði ABD emperyalizmi karþýtlýðý genel bir anti emperyalist niteliði ifade etmez, somutta da etmemektedir. Hatta ABD emperyalizmi karþýtlýðý da radikal deðil söylemde keskin olup güdük bir özelliktir. * Yine ayný yazýda,... gerek Chavez ve gerekse de diðer ülke ve liderleri (Küba-Castro ve Bolivya-Morales kast ediliyor) için genel bir anti- emperyalistlikten söz etmek mümkün deðildir. Her üç ülkede de tekellerin ve baðýntýlarýn olduðu açýktýr. Dolayýsýyla genel bir anti-emperyalislikten söz etmek mümkün deðildir. Emperyalizme karþý geliþtirilen söylemler ise kuru laflardan ibarettir. Týpký AKP iktidarý, MHP vb nin anti- emperyalist lafazanlýklar yapmasý gibi... * iþte bu sözler Mao nun dogmatik düþüncesi etkisinde kalan çevrelerde görülmektedir. Yüzyýlýmýzýn komünü Küba ya ve sosyalizme yürüyen halklarýn baþýnda gelen Venezuela halkýna böyle fütursuzca saldýrýrken ne hizmet ettiklerini düþünüyorlar acaba? Maoculuðun uluslararasý politikadaki karnesi çok kötü, çünkü, emperyalizme yedeklenen, halklarýn çýkarýna ters bir noktada duruyorlar. Geçmiþte de böyleydi (Angola Devriminde aldýklarý tutum). 3 dünya teorisine kadar uzanan politikalarý düþmanlarýný dostlarý kabul etmiþtir. Herhalde ABD sözcüleri maocular kadar Venezuela ya ve liderine laf etmemiþtir. Yine ayný düþünceye sahip, Özgür Gelecek gazetesi, Chavez; parlayan her þey altýn deðildir. ** Baþlýk çok ilginç. Gözlerimiz ki, Venezuela emekçilerinin ak gözleri altýn deðil, emekçilere ve sosyalizme gönül vermiþ, saflýðýn ýþýltýsýyla parlayan militanlar arýyor. Chavez onlardan biriydi. Kendi topraklarýna özgü Bolivarcý devrimi izledi ve devrimler tarihinden de dersler çýkardý. Devrimci liderleri - ki Fidel i de a- ralarýnda sayýyor- AKP, MHP faþist partilerin yaklaþýmlarýyla anan maocular, kendilerine baksýnlar Ýþçi Partili faþistlerle ittifaký düþündüklerini unutmuþa benziyorlar. Tarih halklarýn Fidel ini faþistlerle yan yana analarla, emekçileri yan yana anmazlar! En baþta söylediðimizi yine tekrarlýyoruz, Venezuela kendi devrim sürecini geçiriyor. Bizler diyalektik materyalist düþünceyi savunan ve bunu yaþamda ki gerçeklikte yorumlayan ve uygulayan insanlar olarak biliyoruz ki, sosyalizme gidiþin farklý yol ve yöntemleri var, bizler de kendi ülkemiz de en uygun olan yöntem i- le sosyalizme gideceðiz. * Halkýn Günlüðü, Sayý:60, Chavez in Ölümü Vesilesiyle adlý yazýdan alýnmýþtýr.) **ozgurgelecek.net, Pazartesi, 18 Mart

14 DE NÝZ LE RÝN AÇ TI ÐI YOL ÝK TÝ DA R 12 1 Mayýs yaklaþýyor. Dünya iþçi sýnýfýnýn birlik, mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýs ayný zamanda kapitalizme karþý en büyük çýkýþýn gerçekleþtiði gün. Çünkü tüm alanlarda sermeye sýnýfý ve emperyalist kapitalizm yok oluþuna karþý ne yapabileceðini hararetle tartýþýrken, iþçi sýnýfý ve önderlik ettiði halklar devrime ve insanlýðýn nihai kurtuluþuna doðru ilerliyor. Biz bu sürece Yeni Evre diyoruz. Ve Yeni Evre de gençlik bu savaþýn en önünde büyük görevler yükleniyor. Türkiye ve Kürdistan da uzun süredir devrimci durum koþullarý yaþanýyor. Burasý kapitalizmin en zayýf halkalarýndan. Bunu iþçi sýnýfýnýn ve e- mekçilerin yaþadýklarý sorunlarýn katmerleþmesine karþý, yeni bir dünya umuduyla sokaða çýkmýþ olmalarýndan tutun da; Kürt halkýnýn devrimci mücadelesinden ve gençliðin faþizme karþý verdiði cesur mücadeleden anlayabiliriz. Zira eylemlerin ve devlet güçleriyle yaþanan çatýþmalarýn süreklilik göstermesi neyin ifadesidir? Kapitalist toplum gençliðe ve toplumun diðer kesimlerine ne vaat ediyor? Son birkaç aya bakmak vaat edilenleri anlamak için yeterlidir. En çarpýcý olanýndan baþlayalým. Adana da on üç yaþýndaki bir orta o- kul öðrencisi, Ahmet Yýldýz iþ kazasý adýný verdikleri bir katliamla öldürüldü. Okuldan sonra harçlýðýný kazanmak için çalýþmak zorunda olan bu genç, çalýþtýðý fabrikada kafasýný pres makinasýna sýkýþtýrdýðý için kapitalist sistemin kurbaný oldu. Çalýþtýðý yerin patronu, bu çocuk iþçinin kaza sonucu öldüðünü önce iddia etti. Arkasýndan bu genç iþçinin ölüm nedeninin kendi kusuru olduðunu söyledi. Genç iþçilerin kendi sýnýflarýnýn diðer parçalarýndan baðýmsýz olmayan bir þekilde iþ cinayetlerinde katledilmesi hiçbirimiz için þaþýrtýcý deðil. Çünkü bu sistemde yaþayan emekçilerin yaþamýnýn birilerine kar getirmedikçe bir anlamý yok. Genç bir iþçi (çocuk iþçi demek daha doðru aslýnda) olan Ahmet in de yaþamý sadece bu kadardý bizleri ezenler için. Ve olasý bir savaþta yüz binlerce genç, iþte bu kadar kolay feda edilebilir burjuvazi için? Bu ikisi arasýnda fark yok. Çünkü burjuvazinin çýkarlarýna hizmet ettiði sürece yüz binlerce gencin katledilmesi sorun deðil! Ýnsanlar açýsýndan son derece çarpýcý olan bu olay burjuvalar için sýradan bir olaydýr. Devam edelim. Üniversitelerde, liselerde faþizmin devrimci öðrencilere dönük saldýrýlarý devam ediyor. Üstelik artarak; yine e- ðitim sisteminin adý altýnda tekrardan düzenlenmesi burjuvazinin ihtiyaçlarýna göre düzenlenmesi, staj yasasýyla on yaþýndaki çocuklarýn dahi çalýþmasýnýn önünün yasal olarak açýlmasý, üniversitelerde eðitimin tamamen ve daha üst boyutta ticarileþtirilmesi amacýyla devam eden Bologna süreci, mezun olan öðrencilerin ve genç iþçilerin iþsizlik cenderesi altýnda ezilmesi, çalýþma koþullarýnýn aðýrlýðý ise cabasý... Alevi emekçilere dönük ev iþaretlemeleri ise devam ediyor. Ermeni halkýna dönük faþist saldýrýlar da devam ediyor. Suriye ye yönelik emperyalist savaþ tehlikesi ve bu savaþta ölenlerin hepsinin yoksul iþçi, emekçi gençler olacaðý gerçeði; kadýn cinayetleri ve kadýnlarýn toplumun ikinci bir sýnýfý olarak yaþamasý vs. daha sayýlabilecek pek çok örnek bizlere kapitalist toplumda burjuvazinin vaatlerinin gerçek anlamlarýdýr. Gençler Arayýþ Ýçerisinde Geçen yýl Taksim de gerçekleþtirdiðimiz 1 Mayýs eylemi dünyada en kitlesel ve coþkulu üçüncü 1 Mayýstý. Önümüzde ise sosyalist Küba ve Kore halklarý vardý. Sorunlarýn bu kadar bol olduðu ve geleceksizliðin bu kadar net görüldüðü bir yerde baþkasý da olamazdý. Sosyalizme bu kadar yakýn durumdayken, geçen yýl dikkatimizi çeken bir baþka olgu ise kitlelerin baðýmsýz olarak Taksim e akýn etmesiydi. Bu devrimci hareketin çözmesi gereken bir sorundur. Devrim iddiasý olan biz Leninist gençlik açýsýndan da öyle...daha derin inceleme bu yazýnýn esas konusu deðildir ama ilk elden þunlarý ifade edebiliriz; devrimci hareket kitlelerin arayýþlarýna cevap olamamýþ, kitlelerle yeterince sýký baðlar kuramamýþtýr. Bu toplumumuzun en dinamik ve yoðun kesimi olan gençlik de daha bariz görünüyor. Devrimi gerçekleþtirmeyi önüne koymuþ bir partinin gençliði, bu sorunun üzerine gitmeli ve çözmelidir. Zira bu sorunu çözen, gençlerle sýký baðlar kurabilen ve arayýþlarýn adresi olan kesim çatýsý altýnda bu savaþçý gücü bulundurabilir. Bu öðrenci gençlik içerisinde de tartýþýlýyor, hatta reformist hareketler dahi bu konuyu gündeme almýþ durumda. Geçtiðimiz günlerde ODTÜ de yapýlan ve ODTÜ de yer alan pek çok topluluðun çaðrýsýný yaptýðý ve pek çok üniversiteden katýlýmýn gerçekleþtiði öðrenci konferansýnda ele alýnan konulardan biri de buydu. Yine ODTÜ de her þeyi ile çalýntý olan reformist fason TKP gençliði de bir konferans düzenledi. Ve FKF yi yeniden kurma kararý almýþlar. Türkiye de gençlik mücade-

15 DAN A YÜ RÜ YE LÝM! le si nin ö nem li bir a þa ma sý ný i fa de e den FKF bu gü nün ih ti ya cý na ce vap ve re - mez. Fa son TKP, u lu sal cý TKP e ðer ger çek ten bu sü re ce ce vap bu la cak bir a dým at mak is ti yor sa FKF yi de ðil a - ma genç lik ha re ke ti i çin de dev rim ci genç lik ha re ke ti ni tem sil e de rek ay rý - lan, o dö ne min dev rim ci genç li ðin or - tak ör gü tü o lan DEV-GENÇ i kur ma ka ra rý al ma lýy dý. Zi ra FKF genç li ðin mü ca de le ta ri hin de i çe ri sin de u lu sal cý genç li ði de ba rýn dý rýr ve genç lik mü - ca de le si nin to hum dö ne mi ni i fa de et - mek te dir. Oy sa bu gün dev rim ci genç lik ha re ke ti bun dan çok da ha i ler - de dir. A ma fa son TKP dev rim mü ca - de le si i ler le dik çe dü me ni ters çe vir mek te ve ta rih i ler ler ken o ge ri ye git mek te dir. Bu ra da bir þe ye da ha de ðin mek ge re kir. Le ni nist Genç lik bu so ru na u - zun za man dýr de ði ni yor. A ma ge nel top la mýn da ar týk bu ih ti ya cý gö re rek ha re ke te geç me si biz ler a çý sýn dan o - lum lu dur. Zi ra dev rim ci du rum ko þul - la rýn da söz ko nu su a raç ve yön tem ler (der nek, sen di ka vs. gi bi a raç lar ve a - ka de mist yak la þým lar) de ðil sü re cin ih - ti yaç la rý ný kar þý la mak; bu nun i çin ça ba sarf e den le rin de ö nü ne bir en gel ol - mak tay dý. So nuç ta gö rül me si ge re ken genç - li ðin a ra yýþ i çe ri sin de ol du ðu dur. Yi ne so mut ger çe ðin bi ze gös ter di ði ve gö - rül me si ge re ken bir di ðer þey i se dev - rim ci ko þul lar da bu so ru nun u zun bir sü re ce ya yý la cak bir çö zü mü ol ma dý - ðý dýr. So run a cil dir ve çö zü mü de bir an ön ce ol ma lý dýr. De niz le rin Yo lun dan 6 Ma yýs 1972 de De niz ler da ra ða - cý na çý kar týl dý ðýn da, ge ri de kit le le re ve ö zel lik le genç li ðe bü yük bir mi ras bý - rak tý lar. Kit le le rin dev ri min bu üç ön - de ri ne bu ka dar de rin den bað lý ol ma - la rý ve on la rý her 6 Ma yýs ta bin ler le an ma la rý bi ze ce va bý ve ri yor. Genç li - ðin a ra yý þý na yal nýz ca De niz le rin dev - rim ci ru hu ve mü ca de le si ce vap o la bi lir. Çün kü kit le ler ik ti dar ol mak, dev rim ci de ði þi mi ger çek leþ tir mek is - ti yor. Ka pi ta list dün ya dan kur tul mak ve öz gür bir dün ya kur mak is ti yor. Kit - le ler De niz ler de iþ te bu u mu du ve dün - ya yý gör dük le ri i çin bu ka dar bað lý lar. Pe ki, De niz ler ne yap mýþ tý? Ký sa ca ö zet le mek ge re kir se bur ju - va zi ye kar þý ke sin bir gü ven siz lik te - me lin de il le gal ör güt len miþ ve si lah lý mü ca de le nin ön cü sü ol muþ lar dýr. Öð - ren ci genç lik ha re ke tin den gel me le ri - ne kar þýn iþ çi sý ný fý nýn, yok sul köy lü nün ya nýn da on lar la bir lik te mü - ca de le yü rüt müþ ler dir. Ve son o la rak ik ti da rý he def le miþ tir. Çün kü ik ti dar her dev ri min en ö nem li so ru nu dur. Þim di bi ze dü þen i se De niz le rin yo lun dan yü rü mek ve genç li ði De niz - leþ tir mek tir. Bu her þey den ön ce genç - li ði re for mist- o por tü nist ve u lu sal cý an la yýþ tan ko par mak tan, en ter nas yo - nal dev rim ci bir mü ca de le ye yön len - dir mek ten ge çi yor. Bu ra da i ki ö nem li a raç genç li ðe yol gös ter mek te dir. Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði; an tika pi ta list, an ti-fa þist, an ti- em per ya list mü ca de le pers pek ti fi i le ü ni ver si te li ve li se li öð ren ci genç li ðin i çin de mü ca de - le e den bir genç lik ör gü tü dür ve biz le - re De niz ler den ka lan bir mi ras týr. Çün kü DÖB Le nin in Po li tik öz gür - lük ka za nýl ma dan a ka de mik öz gür lük ka za ný la maz po li ti ka sý ný ken di ne te - mel a lýr ve öð ren ci genç li ðin mü ca de - le si nin o kul sý nýr la rý na hap se dil me si ne kar þý lýk týp ký De niz ler gi bi e mek çi le - rin tüm ke sim le ri nin mü ca de le si ni ken di mü ca de le si sa yar. Zin dan lar da - ki dev rim ci tut sak lar dan, Kürt hal ký nýn mü ca de le si ne, iþ çi sý ný fý nýn grev ve di - re niþ le rin de en ön de yer a lan DÖB, tüm genç li ði saf la rýn da, iþ çi sý ný fý nýn ya nýn da mü ca de le et me ye ça ðý rýr. Ko - mi te- kon sey ör güt len me si ni ken di ne te mel a lýr. Yi ne iþ çi e mek çi genç li ðin mü ca - de le de ör gü tü o lan GEB/ Genç E mek - çi ler Bir li ði; en ör güt süz du rum da o lan iþ çi e mek çi genç li ði sos ya lizm mü ca - de le si ne ör güt le me ye ça lýþ mak ta ve baþ ta ta þe ron laþ ma ol mak ü ze re; iþ çi genç li ðin ya þa dý ðý en te mel so run lar - da o nun ya nýn da yer a la rak mü ca de le et mek te dir. GEB tüm bu so run la rýn kay na ðýn da ka pi ta list top lu mun iþ le yiþ ya sa la rý ný gör mek te dir. Ýþ çi genç li ði bu ne den le Ko mi te- kon sey ör güt len me si te me lin de ka pi ta liz me kar þý bir mü ca - de le ye yön len dir mek te dir. Ö nü müz de iþ çi sý ný fý nýn mü ca de - le gü nü o lan 1 Ma yýs ve iþ çi sý ný fý nýn ve e mek çi le rin dev rim ci ön der le ri o lan De niz le rin an ma sý var. Tak sim 1 Ma - yýs ý can lý lý ðý ve kit le sel li ðiy le biz genç li ðe iþ çi sý ný fýy la bü tün le þen genç - li ðin öz gür lü ðün yo lu nun ne re de ol du - ðu nu gös te ri yor. DÖB ve GEB gi bi genç li ðin mü ca de le ve kit le ör güt le ri genç li ðe a it tir ve genç li ði dev ri me ka - zan mak la yü küm lü dür. Son söz o la rak bu ra dan tüm genç - li ðe De niz le rin bay ra ðýy la 1 Ma yýs a - la ný Tak sim e iþ çi sý ný fý nýn saf la rýn da yü rü me ye da vet e der ken, 6 Ma yýs ta da De niz le rin kat le di li þi nin 41. yý lýn - da dev rim bay ra ðý ný da ha yu ka rý kal - dýr ma ya ça ðý rý yo ruz. 13

16 AN KA RA DA Ü NÝ VER SÝ TE LER A YAK TA! 2012 nin son gün le rin de Gök - türk-2 uy du su nun u za ya fýr la týl ma tö re - ni öð ren ci le rin dev le te ve po li se kar þý is ya ný i le gün de me gel di ve her yer de bu o lay ko nu þul du.. Bu is yan, 4 bi ne ya kýn çe vik kuv vet po li si, çok sa yý da pan zer ve TO MA i le bas tý rýl mak is ten - miþ ti! Yüz ler ce gaz bom ba sý, taz yik li su ve plas tik mer mi kul la nýl mýþ tý! An - cak bun la rýn hiç bi ri yet me miþ ti OD - TÜ de do ðan ký výl cý mýn ya yýl ma sý ný en gel le me ye... OD TÜ nün et ki si ha la his se di lir - ken An ka ra da öð ren ci le re dö nük sal - dý rý lar ve öð ren ci le rin bu sal dý rý la rý ce vap sýz bý rak ma ma sý, her se fe rin de düþ ma ný püs kürt me si bir a det ol du a de - ta. 18 Mart ta Ha cet te pe Ü ni ve ri te si nde fa þist le rin o kul i çe ri sin de top la nýp et kin lik yap ma sý ný an ti- fa þist öð ren ci - ler en gel le mek is te di ler. An cak fa þist - ler ta bi ki yal nýz de ðil ler di yan la rýn da on la rýn ko ru yu cu la rý o lan çe vik kuv vet - ler, si vil po lis ler, TO MA lar, gaz bom - ba la rý da var dý. Öð ren ci le re ya pý lan sal dý rý so nu cun da on lar ca öð ren ci ya ra - lan dý. Ha cet te pe Ü ni ver si te si nde ya þa - nan o lay la rýn he men ar dýn dan 20 Mart ta An ka ra Ü ni ver si te si Ce be ci Kam pü sü i çe ri sin de ya pý la cak o lan New roz et kin li ði sý ra sýn da a sý la cak o - lan pan kar ta Ö zel Gü ven lik Bi rim le ri ta ra fýn dan ya pý lan mü da ha le i le bir lik - te çe vik kuv ve tin, TO MA la rýn, bi ber gaz la rý nýn öð ren ci le rin ü ze ri ne sal dýr - ma sý ge cik me di. Bu sal dý rý la rýn pe þi sý ra med ya nýn ka ra la ma sal dý rý sý ve o kul yö ne ti me so - ruþ tur ma, u zak laþ týr ma teh dit le ri gel di. Bu o lay la rýn ar dýn dan An ka ra da ü ni - ver si te ler de 2 gün lük bir a ra ve ril di. Bu a ra yap týk la rý on ca sal dý rý ya rað men ha - la na sýl kork tuk la rý nýn gös ter ge si dir. Bu kor ku on la rýn i çin de sü rek li bü yü yor çün kü genç li ðin fa þiz me kar þý mü ca de - le si bü yü yor. Genç lik;fa þiz me Kar þý Dev rim Ý - çin Ý le ri! 14 DTCF de So ruþ tur ma Te rö rü An ka ra Ü ni ver si te si Dil Ta rih ve Coð raf ya Fa kül te si nde dev rim ci ça lýþ ma ya ve dev rim ci le re yö ne lik bas ký lar sü rü yor. 8 Mart a fi þi yap týk la rý i çin, a ra la rýn da E mek çi Ka dýn lar a fi þi ya pan bir ka dýn öð ren ci de ol mak ü ze re, 30 ki þi ye so ruþ tur ma a çýl dý. Ni san ve Ma yýs ay la rýn da ya pý la cak dev rim ci ça lýþ ma la rý en gel le mek ve DTCF de dev rim ci ler ü ze rin de sü rek li bas ký o luþ tur mak i çin ya pý lan bu bas ký lar so nuç ge tir me ye cek ve dev rim ci le rin ol du ðu her yer de dev rim ci fa a li yet de vam e de cek tir. BAS KI LAR BÝ ZÝ YIL DI RA MAZ! An ka ra dan Bir DÖB lü BEL ÇÝ KA DA ÖÐ REN CÝ LER SO KAK TA Bel çi ka nýn 8 fark lý þeh rin de ü ni ver si te öð - ren ci le ri, büt çe de e ði ti me ay rý lan pa yýn dü - þü rül me si ni pro tes to et ti. Brük sel, Gent, An vers, Le u ven, Lo u va inla-ne u ve, Li e ge, Mons ve Na mur da eþ za - man lý dü zen le nen gös te ri ler de bin ler ce öð ren ci, a za lan kay nak lar i le e ði tim ka li te - si nin ge ri le me sin den þi ka yet çi ol du. Brük sel de yak la þýk 3 bin öð ren ci, Va lon ve Fla man e ði tim ba kan lýk la rý nýn ö nü ne yü rü ye rek Öð re nim üc ret siz ol ma lý dýr þek lin de slo gan at tý. Ba zý ü ni ver si te le rin ders le ri as ký ya a la rak des tek ver di ði gös te ri le re, ül ke ge ne lin de 10 bin den faz la öð ren ci nin ka týl dý ðý bil di - ril di.

17 ÝÞ ÇÝ LER BÝR LE ÞÝN CE! Mer ha ba lar ben genç bir iþ çi yim ve siz le re da ha ön ce ça lýþ mýþ ol du ðum teks til sek tö rün de ki iþ çi le rin mü ca de le ye ilk kez de ol sa a tý lýþ dö nem le ri ni yaz mak is ti yo - rum. Ki þi le ri, ku rum la rý, ye ri ve a ra da ge - çen pat ron iþ çi ko nuþ ma la rý ný ay rýn tý lý yaz ma ya rak sa de ce ö nem li an la rý ya zý yo - rum. Bi zim il çe de ka dar teks til fab - ri ka sý- a töl ye si var. Ben köy de ya þa mý mý sür dü rü yor dum. Bir gün üç ar ka da þým be - ni gör me ye gel di. Der sim li ve Bin göl lü i ki pat ron sa na yi ye teks til a töl ye si aç týk la rý ný ve on lar la gö rüþ tük le ri ni an lat tý lar. An lat - ma la rý þöy le; biz le re es ki ta rih ten iþ ken - ce ler den, kat li am lar dan, zu lüm ler den, il hak lar dan bah set ti ler. Bu ko nu da bi ze çok dert yan dý lar. Biz den bi ri le ri ne ben zi yor - lar de di ler. Ben de bir pat ro nu nun ba bam bi le ol sa biz den ol ma ya cak la rý ný da ha son - ra la rý on la rýn kan e mi ci vam pi re dö nüþ tük - le ri ni an la þý lýr dil de an lat tým. A ma yüz le rin de ki i fa de ye bak tý ðým da on la rýn i - yi ol duk la rý na ve de gü ve ni lir ol duk la rý na i nan dýk la rý ný gör düm. Bu yüz den i þe gir - dim ve on la ra an lat týk la rý mýn doð ru ol du - ðu nu biz zat gö re cek tim. Be ra ber baþ vur duk. Ý þe a lýn dýk ve he men i þe baþ la - dýk. Teks til de sin ger ( di kiþ ma ki ne si) kul - la ný yor dum. Or ta dü zey de iþ bi len bir iþ - çiy dim. Teks til de ma aþ lar a ra sýn da, iþ çi nin tec rü be si ne gö re ve ri li yor - du. Ýlk o la rak 70 ci va rýn da iþ çiy le i þe baþ - la mýþ týk. Bir ay son ra bu sa yý yüz le ri bul muþ tu. Ýþ çi ler le ta nýþ ma ya baþ la dým. Hat ta sa mi mi ye tim art mýþ tý. Son ra aþ çý mý - zýn i þi ne son ve ril di. Son ra ki gün ler de ye - mek le ri sý ray la iþ çi ler yap ma ya baþ la mýþ tý. Bu da 10 gün ka dar sür müþ tü. Çün kü bir - kaç ta ne iþ çi nin ye mek, bu la þýk, ye mek ha - ne te miz li ði ve di ðer te miz lik ol mak ü ze re iþ ler de de vam lý ça lýþ ma sý pat ro nun i þi ne gel me di. Ye mek ler dý þa rý dan si pa riþ e dil - me ye baþ lan dý. Dý þa rý dan pi de ve ay ran ge - li yor du. 3 ay da ha geç miþ ti a ma ha la ye mek te pi de ve ay ran var dý. Ben de ar týk þid det li bir þe kil de býk kýn lýk ol muþ tu. Ýþ çi - ler den de bir ka çý nýn bu ko nu da is yan e der - ce si ne söy lem le ri be ni a teþ le di ve pat ro nun ya ný na gö rüþ me ye git tim. O na ko nuþ mak is te di ði mi söy le dim. O na ör nek ler le du ru - mu a çýk la ya rak is te ni le ni an lat tým. Son ra ba na en geç 2 gün i çin de ye mek ha ne nin fa - a li ye te gi re ce ði ne da ir söz ver di. Ben yi ne de gü ven me miþ tim. 2 gün bit miþ ti ve ü çün cü gün dey dik. Ben hep bir þey yap ma lý di ye dü þü nü yor - dum. A ma ne yap ma lýy dým? Da ha son ra bir ba yan ve er kek i ki zi ya ret çim gel di. Hat ta ka pý da bi zim Ma ki ne us ta sý ný gör - müþ ler ve ba na ken di le rin ce o yun ha zýr la - mýþ lar. Ben ça lý þýr ken ma ki ne u ta sý gel di. Se ni ka pý da po lis ler bek li yor, git bak de - yin ce þa þýr mýþ tým. Yi ne ne ol du? Bu ra da da mý be ni bul du lar gi bi si ne ka pý ya gi dip on - la rý gö rün ce du ru mu an la mýþ tým. Ha va dan su dan soh bet ler le on la rý da yol cu et miþ tim. Ak þam e ve gi din ce çok dü þün düm a ma ya - pýl ma sý ge re ke ni de bul muþ tum. Sa bah i þe gel di ðim de ma ki ne le ri tek tek do laþ tým. Du ru mu ve ya pýl ma sý ge re ken le ri tek tek an lat tým. Öð le ye mek ha ne ye git me ye cek dý þa rý dan bir þey ler a lý na cak ( tost, dö ner vs) a ma her ke sin yi ye cek al ma sý sað la na - cak tý. Öð le zi li çal dý ðýn da ben çý ký þa yö nel - dim. Çý kýþ yo lu u zun du. Çý kýþ ta pat ron lar ne re ye gi di yor su nuz, ye mek ha ne ters ta raf - ta di ye söy len me ye baþ la yýn ca ar ka ta ra fa bak tým. Her kes be ni ta kip e di yor du. Ý çe ri - de kim se kal ma mýþ tý. Öð le den son ra ça lýþ - ma ya baþ la dýk. Son ra ki gün ye mek ha ne miz ve aþ çý mýz da ça lýþ ma ya baþ la dý. Da ha son ra iþ çi le ri kim ha re ke te ge çir di di ye bir kaç iþ çi yi sý kýþ týr dý lar a ma bu la ma dý lar. Ma aþ la rý 40 Gün dür Ö de me miþ ler di Bun dan 40 gün son ra sýy dý. Ýþ çi le rin bir ço ðu ( e lekt rik, ev ki ra sý, kre di kart, tak - sit vb.) fa tu ra la rý ný ö de ye me dik le ri ni bir - bir le ri ne an la týp du ru yor lar dý. Ku lak mi sa fi ri ol muþ tum. Top lan tý yap týk ve gre - vi ö ner dim. Göz le rin den is te me dik le ri bel - liy di a ma sý kýn tý day dý lar ve baþ ka ça re le ri de ol ma dý ðýn dan ka bul et ti ler. Bu a ra da pat ron da bir ay dýr (top lan tý da, ta til de, il dý - þýn da vs.) gi bi ba ha ne ler le iþ ye ri ne uð ra - mý yor du. Ýþ çi le re de pat ron þu an ge le mez de ni yor du. Sa bah iþ ba þý yap týk ve ma ki ne - le ri ka pat týk. Pat ron ge lip ö de me ya pa na ka dar ma ki ne le ri aç ma ya ca ðý mý zý bil dir - dik. Üç sa at ka dar son ra gel(e)me yen pat - ron iþ ye ri ne gel miþ ti. Ö de me le rin ya rý sý he men ya rý sý da dört gün son ra ya pý la cak - tý. Ka bul et ti ler ve ça lýþ ma ya baþ la dý lar. Yi - ne de her þey bit me miþ ti a ma mut luy du lar. Pat ron yi ne git miþ ti. 4 gün geç miþ ti. Bu kez tek rar grev ya pa ca ðýz de di ðim de hep - si ra hat bir þe kil de ka bul et miþ ler di. Bu ka - dar ra hat o la ca ðý ný dü þün me di ðim den bu be ni þa þýrt mýþ tý. Üç gün geç miþ ti ha la ça lýþ mý yor di re - ni yor duk. A ma çev re köy ler de il çe mer - kez le rin de iþ çi ler Ma ki ne ka pat mýþ, ( ma aþ la rý ný a la ma dýk la rý i çin) a ca ba ne o la - cak, ka za na cak lar mý gi bi tar tý þan in san la - rý gö rü yor dum. Her ta ra fa ya yýl mýþ tý. 4 gün sür müþ tü, pat ron gün so nun da gel di ve ö - de me le ri yap tý. Ýþ çi le rin tüm a la cak la rý ný ka pat mak zo run da kal mýþ tý. Bir kaç ay ö de me le ri miz ve ça lýþ ma la - rý mýz ra hat, gü zel bir þe kil de git miþ ti. Bir gün teks ti lin ka pa lý ol du ðu nu gör dük. Pat - ron kaç mýþ tý ve iþ çi le rin bir ay a la cak la rý kal mýþ tý. Ým za top la dýk ve mah ke me ye baþ vur duk. Son ra dön dü ö de me yi yap tý. GÝT TÝ. NOT: A ma da ha son ra duy duk ki pat - ron la rýn a ma cý iþ çi le rin a la cak la rý ný en az 5 ay i çe ri de bý ra kýp kaç mak mýþ, bu nu da ba þa ra ma mýþ ol du lar. GEB li Bir Ýþ çi 15

18 16 ÜÇ GENÇ SOS YA LÝST ÝÞ ÇÝ U NU TUL MA YA CAK 13 Mart 1982! Bu ca Ce za e vi nde slo - gan lar din mi yor! Yol daþ la rý ve si per yol daþ - la rý Ý dam lar Bi zi Yýl dý ra maz di ye slo gan a tý yor lar. Slo gan lar la u ður la dýk la rý bu top - rak la rýn i dam e di len ilk iþ çi le ri o lan Se yit Ko nuk, Ne ca ti Var dar ve Ýb ra him Et hem Coþ kun dur. 13 Mart 1982 de þa fak üç genç dev rim ci iþ çi nin i da mý na sah ne o lu yor de i dam e di len üç iþ çi Se yit Ko nuk, Ýb - ra him Et hem Coþ kun, Ne ca ti Var dar i çin 16 Mart gü nü Tak sim de bir an ma yü rü yü þü ger çek leþ ti ril di. Be yoð lu Tü nel de Genç E - mek çi ler Bir li ði (GEB) ve Dev rim ci Öð ren - ci Bir li ði (DÖB), 13 Mart ýn Cü re tiy le Fa þiz mi Yý ka lým pan kar tý i le top lan dý. So - ðuk ha va ya ve yað mu ra rað men ger çek le þen coþ ku lu ey lem de i dam e di len üç iþ çi nin re - sim le ri ve De niz Gez miþ in fo toð raf la rý ta - þýn dý. Tü nel den Tak sim Mey da ný na ka dar yü rü yen genç lik sýk sýk Fa þiz mi Dök tü ðü Kan da Bo ða ca ðýz, Ý dam lar Bi zi Yýl dý ra - maz, Dev rim Sa vaþ çý la rý Ö lüm süz dür, İSTANBUL Fab ri ka lar Tar la lar Si ya si Ýk ti dar Her þey E - me ðin O la cak, Ya þa sýn Hak la rýn Mü ca de - le Bir li ði, Ya þa sýn Ýþ çi le rin Mü ca de le Bir li ði, De niz Ýs yan Dev rim, De niz ler Ya þý yor Le ni nist ler Sa va þý yor, Se yit ler Ya - þý yor Le ni nist ler Sa va þý yor slo gan la rý at tý - lar. Yü rü yüþ bo yun ca üç dev rim ci iþ çi yi a - nan kuþ la ma lar ya pýl dý ve Tak sim Mey da - ný na ge lin di ðin de ö lüm süz le þen dev rim sa vaþ çý la rý a dý na say gý du ru þun da bu lu nul - du, 13 Mart Sa vaþ çý la rý mar þý o kun du. GEB ve DÖB a dý na ya pý lan or tak ba sýn a çýk la ma sý nýn da 13 Mart 1982! Bu ca Ce za - e vi nde slo gan lar din mi yor! Yol daþ la rý ve si - per yol daþ la rý Ý dam lar Bi zi Yýl dý ra maz di ye slo gan a tý yor lar. Slo gan lar la u ður la dýk la rý bu top rak la rýn i dam e di len ilk iþ çi le ri o lan Se - yit Ko nuk, Ne ca ti Var dar ve Ýb ra him Et hem Coþ kun dur. 13 Mart 1982 de þa fak üç genç dev rim ci iþ çi nin i da mý na sah ne o lu yor. Yýl - lar ön ce 1972 nin þa fa ðýn da De niz le rin i da - ma gi di þi gi bi gi di yor lar. Yol daþ la rý nýn ve ön cü le ri nin i zin den yü rü dük le ri i çin, i dam seh pa sý na da on lar gi bi çý ka cak lar. Son söz - le ri ni ve da va ya o lan bað lý lýk la rý ný hay ký ra - cak lar. Týp ký De niz ler gi bi! 13 Mart 1982 de Üç genç dev rim ci iþ çi Se yit Ko nuk, Ne ca ti Var dar ve Ýb ra him Et hem Coþ kun iþ çi sý ný fý - nýn gu ru ru ve o nu ru ol du lar de nil di. Ay rý ca 1980 fa þist dar be si nin iþ çi sý ný fý ný gö zal týn da kay bet me ler le, i dam lar la di ze ge tir me ye ça - lýþ tý ðý ný a ma öf ke ve ki ni ü ze ri le ri ne top la dý - ðý ný bu nun i çin 1982 de i dam e di len iþ çi le ri an dýk la rý nýn al tý çi zil di. On lar i dam seh pa sýn da Ya þa sýn Kürt- Türk Halk la rý nýn Mü ca de le Bir li ði di ye rek halk la rýn fa þiz me kar þý za fe ri nin bir le þik mü - ca de le den geç ti ði ni biz le re söy le miþ ler di. Ve bu gün o lan lar yol daþ la rýn söy le dik le ri ni doð ru lu yor. Tüm bun lar dan do la yý iþ çi sý ný - fý ve genç lik 13 Mart 1982 de i dam e di len üç genç dev rim ci ön de ri u nut ma ya cak. U nut - tur ma ya cak! de ni len a çýk la ma, Yi ne fa þizm tüm bun lar dan do la yý yol daþ la rý mý zý u nut - mu yor ve on la rýn i dam dan ön ce yaz dýk la rý son mek tup la rý ný a i le le ri ne ver me ye rek, 13 Mart çý la rýn ya rat tý ðý kor ku yu i ti raf et miþ o - lu yor lar! Bu mek tup lar iþ çi sý ný fý nýn kül tür mi ra sý dýr ve on la rý a la ca ðýz. Hiç bir güç iþ çi sý ný fý nýn ya rat tý ðý de ðer le ri yok e de mez! di - ye rek so na er di. Ey lem so nu na doð ru, Ýs tik - lal Cad de si nden Tak sim Mey da ný na yö nel miþ o lan Ka sým pa þa ta raf tar la rý, kü für - lü fa þist slo gan lar la pro vo kas yon ya rat mak is te di. Çe vik kuv vet po lis le ri de kor don o - luþ tu ra rak i ki kit le yi bir bi rin den ay rý tut tu. Dev rim ci genç iþ çi ve öð ren ci ler fa þist le re slo gan lar la ce vap ver di. Fa þist ler gi de ne ka - dar a lan da ka lýn dý ve son ra sýn da ey lem slo - gan lar la so na er di. GEB/ GENÇ E MEK ÇÝ LER BÝR LÝ ÐÝ DÖB/ DEV RÝM CÝ ÖÐ REN CÝ BÝR LÝ ÐÝ

19 Ý DAM E DÝ LEN ÝLK ÝÞ ÇÝ LER A NIL DI 13 Mart 1982 de Bu ca Ce za e vi nde i dam e di len üç ko mü nist iþ çi Se yit Ko nuk, Ne ca ti Var dar ve Ýb ra him Et hem Coþ kun i çin Mü - ca de le Bir li ði Plat for mu bi le þen le ri, ÝHD Ýs tan bul Þu be si nde ya pý - lan ba sýn a çýk la ma sýy la a nýl dý. Ve i dam la rýn dan ön ce yaz mýþ ol duk la rý mek tup la rýn a i le le ri ne ve ril me si is ten di. Sý nýf sýz, sö mü rü - süz bir dün ya i çin ya þam la rý ný ve ren üç iþ çi ön de ri nin mi ra sý na sa - hip çý ký la ca ðý be lir til di. ÝHD Ýs tan bul Þu be si nde ya pý lan a çýk la ma da Genç E mek çi ler Bir li ði ve Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði a dý na söz a lan Ke nan Ak taþ 31 yýl ön ce bu gün 1982 de Bu ca Ce za e vi nde i dam e di len üç genç ko - mü nist iþ çi Se yit Ko nuk, Ne ca ti Var dar ve Ýb ra him Et hem Coþ - kun un bu top rak lar da i dam e di len ilk iþ çi ler ol duk la rý ný ve iþ çi sý ný fý nýn o nur ve gu ru ru o la rak a nýl dýk la rý ný be lirt ti. A da let Ba kan lý ðý ta ra fýn dan 12 Ey lül de i dam e di len le rin dev - rim ci le rin a i le le ri ne dos ya la rý nýn ge çen yýl tes lim e dil di ði fa kat mek - tup la rý nýn tes lim e dil me di ði ni ha týr la tan Ak taþ, dev rim ci le rin bý rak týk la rý mek tup la rýn a i le le ri ne ve yol daþ la rý na tes lim e dil me si i - çin baþ la tý lan kam pan ya yý du yur mak a ma cýy la bir a ra ya gel dik le ri - ni be lirt ti. Genç E mek çi ler Bir li ði (GEB) ve Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði (DÖB) o la rak on la rýn sý nýf sýz sö mü rü süz bir dün ya is te miy le ya þam - la rý ný or ta ya ko yan genç iþ çi ler ol duk la rý ný be lir ten Ak taþ, biz ler genç ler o la rak on la rýn ver di ði mü ca de le yi ör nek al dýk. On la rýn i dam e di liþ ne den le ri nin sos ya liz me u laþ ma mü ca de le si ver me le ri ol du - ðu nu bi li yor ve on la rýn mü ca de le si ni sür dü re ce ði mi zi be lir ti yo ruz. 12 Ey lül 1980 dar be si son ra sýn da i dam e di len dev rim ci le rin a i le le - ri ne bý rak týk la rý mek tup lar biz le re de bý ra kýl mýþ týr. Ve bun la rýn tes - lim e dil me si i çin bir kam pan ya baþ lat týk. Bu kam pan ya ya e me ðe du yar lý tüm ku rum ve ki þi le ri des tek ver me ye ça ðý rý yo ruz di ye rek söz le ri ni ta mam la dý. Av. Se vinç Sa rý ka ya i se 12 Ey lül as ke ri dar be sin den son ra i dam e di len dev rim ci le rin a i le le ri ne dos ya la rý nýn 30 yýl son ra tes lim e dil - di ði ni, fa kat yaz dýk la rý mek tup la rýn tes lim e dil me di ði ni ha týr lat tý. Bu ca Ce za e vi nde i dam e di len üç genç iþ çi nin i dam e di len ilk iþ çi ler ol duk la rý ný da vur gu la yan Sa rý ka ya, 17 Mart 1982 ta ri hin de Ýz mir Bu ca Ka pa lý Ce za e vi ta ra fýn dan A da let Ba kan lý ðý na ya zý lan ya zý da mek tup la rýn a i le le ri ne ve ril me yiþ ne de ni o la rak i se þöy le de - nil di ði ni ak tar dý: Her üç hü küm lü nün yaz dýk la rý mek tup lar i çe rik le ri i ti ba riy le TCK nýn 142. ve 159. mad de le ri ne mu ha lif muh te vi yat ta þý dýk la rý bi la ha re tet kik le ri so nu cu an la þýl mýþ bu lun mak ta dýr. Hü küm lü le rin in faz la rý sý ra sýn da ba ba ve an ne le ri ne ve ril mek ü ze re yaz dýk la rý son mek tup lar yu ka rý da be lir til di ði ü ze re suç teþ kil e der ma hi yet te gö rü - lüþ ve bu se bep le il gi li le re ve ril me si ne ve ya pý la cak mu a me le de te - red dü te dü þül müþ tür, mek tup ta sa kýn ca gö rü len ký sým lar çi zil di ðin de i se or ta da muh te vi yat kal ma mak ta dýr. Tüm bu ne den le mek tup la rýn Ba kan lý ða ve ril me si uy gun gö rül müþ tür. Yýl lar son ra A da let Ba kan lý ðý ta ra fýn dan mek tup la rýn a i le le re ve ril me me si nin ay ný zih ni ye tin de vam et ti ði nin so mut ka ný tý ol du ðu - nu i fa de e den Sa rý ka ya, 12 Ey lül Yar gý la ma sý a dý al týn da An ka - ra da bir ti yat ro sah ne len di ði ni ve bu yar gý la ma da a da let bek len ti si nin o la ma ya ca ðý ný be lirt ti. Sa rý ka ya, i dam e di len üç dev rim ci iþ çi nin mek tup la rý nýn a lýn - ma sý i çin baþ la tý lan kam pan ya ya dev rim ci de ðer le re sa hip çý kan tüm du yar lý ke sim le ri bir lik te e mek ver me ye da vet e de rek ko nuþ ma sý ný son lan dýr dý. E me ðe Ez gi Mü zik Gru bu a dý na ko nu þan Eb ru Þa hin i se, genç - ler ve e me ðe say gý du yan lar o la rak i dam e di len üç dev rim ci iþ çi nin ya þam la rýn dan çok et ki len dik le ri ni be lirt ti. Ýþ çi le rin, e mek çi le rin, ü - re ten le rin sa na tý ný ya rat mak ça ba sýn da o lan la rýn bu tür de ðer le re sa - hip çýk ma la rý ge rek ti ði ni söy le yen Þa hin, biz ler de Grup E me ðe Ez gi o la rak genç ar ka daþ la rý mý za bu üç dev rim ci iþ çi nin mek tup la - rý nýn tes lim e dil me si i çin ge rek li ça ba yý gös te re ce ði mi zi ve mi ras la - rý na sa hip çý ka ca ðý mý zý be lir ti yo ruz di ye rek söz le ri ni ta mam la dý. GEB/ GENÇ E MEK ÇÝ LER BÝR LÝ ÐÝ DÖB/ DEV RÝM CÝ ÖÐ REN CÝ BÝR LÝ ÐÝ 17

20 13 MART SA VAÞ ÇI LA RI A NIL DI 18 Ýþ çi sý ný fý nýn üç yi ðit ev la dý i dam e dil - dik le ri kent te Ýz mir de Mü ca de le Bir li ði Plat for mu ta ra fýn dan ya pý lan bir yü rü yüþ ve et kin lik le a nýl dý. Ýz mir de bir ay dan u zun bir sü re dir ge rek e mek çi ma hal le ler de ge - rek mer ke zi nok ta lar da ya pý lan a fiþ, bil di ri gi bi pro pa gan da-a ji tas yon fa a li yet le riy le ge rek se de in ter net ü ze rin den ya pý lan ça lýþ - ma lar la iþ çi sý ný fý nýn üç yi ðit sa vaþ çý sý ný se - lam la yan ve e mek çi le ri ey le me ça ðý ran Mü ca de le Bir li ði Plat for mu, 16 Mart gü nü sa at da Ko nak YKM ö nün de bu luþ - tu. Ey lem den i ki sa at ön ce de Ko nak YKM ö nün de ya pý lan a ji tas yon ve bil di ri da ðý tým - la rýy la e mek çi le ri De niz ler den Se yit le re Ý - dam lar Bi zi Yýl dý ra maz yü rü yü þü ne da vet e den Mü ca de le Bir li ði Plat for mu, ey lem es na sýn da De niz ler den Se yit le re Ý dam lar Bi zi Yýl dý ra maz- Mü ca de le Bir li ði Plat for - mu ya zý lý ve ü ze rin de Se yit le rin fo toð raf - la rý nýn ol du ðu bir pan kart aç tý. Söz Ve ri yo ruz ve Sos ya liz me Li ber tad marþ la rý nýn ar dýn dan yü rü yü þe ge çen kit le ey lem es na sýn da 13 Mart ý U nut ma, U nut - tur ma, Dev rim Sa vaþ çý la rý Ö lüm süz dür, Ý dam lar Bi zi Yýl dý ra maz, 13 Mart Sa - vaþ çý la rý Ya þý yor, Sa va þý yor, De niz, Ýs - yan, Dev rim, Fa þiz mi Dök tü ðü Kan da Bo ða ca ðýz, Zin dan lar Yý kýl sýn Tut sak la - ra Öz gür lük, Ya þa sýn Halk la rýn Mü ca de - le Bir li ði, Fab ri ka lar, Tar la lar, Si ya si Ýk ti dar Her Þey E me ðin O la cak, 13 Mart Sa vaþ çý la rý Ya þý yor, Le ni nist ler Sa va þý yor, De niz le rin Par ti si Dev ri me Yü rü yor, Fa þiz me Kar þý Si lah Ba þý na, De niz le rin Yo lun da Le ni nist Saf la ra, Em per ya list Sa va þý Halk Dev ri mi Ön ler slo gan la rý a - týl dý. 12 Ey lül fa þiz mi ta ra fýn dan kat le di len dev rim ci le rin i sim le ri tek tek o ku na rak Ya þý yor slo gan la rýy la se lam lan dý. Ya pý lan a ji tas yon ko nuþ ma la rýy la hem kit le ye dö nük hem de ey le mi iz le yen yüz - ler ce e mek çi Se yit Ko nuk, Ýb ra him Et hem Coþ kun, Ne ca ti Var dar ýn dev rim ci ta výr la - rý an la tý lýr ken, e mek çi halk la rýn kar þý kar - þý ya ol du ðu Kent sel Dö nü þüm den ve fa þist sal dý rý lar dan bah se dild. Ya pý lan yü rü yü þün ar dýn dan Sü mer bank ö nü ne va ran Mü ca de - le Bir li ði Plat for mu nu Se yit Ko nuk, Ne ca - ti Var dar ve Ýb ra him Et hem Coþ kun un re sim le ri nin ol du ðu De niz ler den Se yit le re Ý dam lar Bi zi Yýl dý ra maz pan kar tý kar þý la - dý. Ba sýn a çýk la ma sý na ge çil me den ön ce Se yit ler þah sýn da dev rim ve sos ya lizm mü - ca de le sin de ö lüm süz leþ miþ dev rim ci ler i - çin say gý du ru þu ger çek leþ ti ril di. Ve ba sýn a çýk la ma sý nýn o kun ma sý na ge çil di. Mü ca de le Bir li ði Plat for mu a dý na o ku - nan a çýk la ma da 13 Mart 1982 de üç dev - rim ci iþ çi, Se yit Ko nuk, Ýb ra him Et hem Coþ kun ve Ne ca ti Var dar 12 Ey lül fa þiz mi ta ra fýn dan i dam e dil di ler. 12 Ey lül de yüz - bin ler ce yurt se ver, i le ri ci, dev rim ci gö zal - tý na a lýn dý, iþ ken ce gör dü. Bin ler ce si tu tuk lan dý. Bin ler ce si kat le dil di. Bu bü yük ký yý mýn bir baþ ka yü zü fa þiz min mah ke me - le rin de kýr dý ðý ka lem ler dir. 12 Ey lül fa þiz mi 17 dev rim ci yi i dam et ti. Se yit Ko nuk, Ýb ra him Et hem Coþ kun ve Ne ca ti Var dar da Ýz mir Bu ca ce za e vin de 13 Mart sa ba hý i dam e dil di ler. Ý da ma slo - gan la rýy la yü rü dü ler. On la rýn son mek tup - la rý sa kýn ca lý bu lu na rak a i le le ri ne tes lim e dil me di. Ce na ze le ri a i le le ri ne ve ril me di. Fa þizm, on la rýn ö lüm le rin den son ra da ar - ka la rýn da bý ra ka cak la rý et ki den kor ku yor - du. 31 yýl ön ce ö lüm le rin den bi le kor ku lan üç ko mü nist iþ çi bu gün ha la fa þizm i çin kor ku kay na ðý dýr. Bu gün Se yit Ko nuk, Ýb ra him Et hem Coþ kun ve Ne ca ti Var dar þah sýn da 12 Ey lül i dam la rý na ve fa þiz me kar þý kork ma dý ðý mý - zý, yýl ma dý ðý mý zý hay kýr mak i çin bu ra da top lan dýk. Hiç bir güç bi zi on la rýn yo lun dan a lý ko ya maz. Se yit le rin, zin dan sa vaþ la rý na dö nüþ tür dü ðü tut sak lýk la rý, iþ çi sý ný fý nýn en ö nün de yü rüt tük le ri TA RÝÞ, BMC di re niþ - le ri ve i dam seh pa ha sý ný tek me ler ken at týk - la rý Ya þa sýn Kürt Türk Halk la rý nýn Mü ca de le Bir li ði slo gan la rý bu gün ha la iþ çi sý ný fý ve yurt se ver le rin mü ca de le si nin yol gös te ri ci si dir. Bu gün Se yit Ko nuk, Ýb - ra him Et hem Coþ kun ve Ne ca ti Var dar ý an mak de mek fa þizm kar þý sýn da dim dik dur mak de mek tir. 12 Ey lül Fa þiz mi dev rim - ci le ri kat le de rek an cak bir sü re so luk lan - ma yý ba þa ra bil di a ma iþ çi sý ný fý nýn sos ya lizm mü ca de le si ni, dev rim yü rü yü þü - nü en gel le ye me di. Tü müy le ku rum sal laþ mýþ o lan fa þiz min sý nýf mü ca de le si ni de u lu sal mü ca de le yi de ge ri ye dü þür me yi ba þa ra - ma dý ðý ný he pi miz bi li yo ruz. Bu gün, Se yit - le rin dost la rý ve yol daþ la rý o la rak bu ra da bu lu nu þu muz on la rýn mü ca de le si nin ya þa - ma ya de vam et ti ði nin ve e de ce ði nin en bü - yük gös ter ge si dir. De niz ler den Se yit le re Ý dam lar Bi zi Yýl dý ra maz de nil di. Ar dýn dan 12 Ey lül fa þiz mi ta ra fýn dan i dam e di len dev rim ci ler den Mus ta fa Ö - zenç in bir þi i ri o kun du. A tý lan slo gan la rýn ar dýn dan Me zo po tam ya Kül tür Mer ke - zi nden Ko ma A gi re Zer deþt et kin li ðe ez gi - le riy le güç kat tý. Mü zik gru bu ü ye le ri ez gi le ri ni ses len dir di ði sý ra da sýk sýk 13 Mart sa vaþ çý la rý nez din de 12 Ey lül dö ne - min de i dam e di len tüm dev rim ci le ri se lam - la dý. Ko ma A gi re Zer deþt son o la rak Çav bel la e se ri ni ses len dir dik ten son ra et - kin lik a tý lan slo gan lar la so na er di. Ba sýn a - çýk la ma sý na BDSP, E kim Genç li ði, E ge 78 liler Der ne ði, A lýn te ri ve 13 Mart Sa vaþ - çý la rý nýn da va ar ka da þý Me tin Sað dýç des - tek ver di. Mü ca de le Bir li ði/ýz mir

21 Bu Mek tup lar Ýþ çi Sý ný fý na A it tir Mart 1982 de i dam e di len Ýb ra him Et hem Coþ kun, Se yit Ko nuk ve Ne ca ti Var dar ýn me zar la rý zi ya ret e dil di. Me zar zi ya re ti 13 Mart sa at te ger çek leþ ti. Zi ya re tin ar dýn dan sa at da ÝHD de bir ba sýn top lan tý sý ger çek leþ - ti ril di. Ba sýn top lan tý sý i dam e di len 13 Mart Sa vaþ çý la rý nýn son mek tup la rý nýn ve ril me si i çin ya pýl dý. Ba sýn met nin de, On lar bu top rak lar da i dam e di len ilk iþ çi ler dir. Ýþ çi sý ný fý nýn o nu ru ve gu ru ru dur... Biz ler 31 yýl son ra bu gün on la rý ye ni den say gýy la a ný yo ruz yýl son - ra a i le le ri ne ve ri len dos ya lar da, yol daþ la rý mý zýn son mek - tup la rý nýn ol ma dý ðý gö rül dü. Bu mek tup lar iþ çi sý ný fý na a it tir. Yol daþ la rý mý zýn ver dik le ri mü ca de le nin de ðer le ri dir... Bu mek tup la rýn ge ri ve ril me si i çin baþ lat tý ðý mýz kam pan ya ya du yar lý her ke si bek li yo ruz. Hiç bir güç iþ çi sý ný fý nýn ta ri hi ni yok e de mez. De niz ler den Se yit le re Ý dam lar Bi zi Yýl dý ra - maz... de nil di. Ba sýn met nin den son ra 13 Mart Sa vaþ çý la rý nýn ký sa ca ya þam la rý ve mü ca de le yýl la rý an la týl dý. Ba sýn top lan tý sý na ay ný da va dan yar gý la nan Me tin Sað dýç ve Ýs lam Ar pat da ka - týl dý. Sað dýç 13 Mart Sa vaþ çý la rý ný ký sa ca an lat tý. Sað dýç Git tik le ri her ye ri renk len di ren in san lar dý... Se yit Ha ki me siz bur ju va zi nin bir a vuç tem sil ci si be nim gi bi bir halk sa - vaþ çý sý ný yar gý la ya maz sý nýz; be ni an cak hal kým yar gý lar de - di. On lar i dam e - dil di ler a ma as la tes lim ol ma dý - lar... Na sýl La tin A me ri ka ül ke le rin den çýk mýþ ef sa ne leþ miþ CHE var sa Se yit de bi zim CHE miz di... Biz on la rý gü ne þe u ður la dýk... de di. Me tin Sað dýç ýn ar dýn dan 13 Mart Sa vaþ çý la rý i le ay ný sü reç te Bu ca ce za e vin de bu lu nan Ýs lam Ar pat sö zü al dý. Ar - pat, Ý dam ce za sý yi yen ler mah ke me dö nü þü Bu ca da i dam - lýk la rýn tu tul du ðu hüc re le re ta þý ný yor lar dý. Di ðer dev rim ci ar ka daþ la rý ol sun yol daþ la rý ol sun i dam lýk lar la gö rüþ me du - rum la rý ol mu yor du. Þöy le bir þey var dý; bü tün dev rim ci ler, dev rim ci da ya nýþ ma ge re ði o dö nem de ay rý gö rüþ te ol sa lar bi le, i dam lýk lar he pi mi zin or tak de ðe riy di... Ben 79 da ce za - e vi ne gir dim 81 in son la rýn da çýk mýþ tým. Ý dam e dil dik le ri gün yok tum o ra da. Son ra 83 ün ba þýn da tek rar ce za e vi ne gir di ðim de, bir gar di ya nýn soh be ti miz de söy le di ði þu söz ler dev rim ci de mok rat o lan her ke sin or tak o nu ru dur: Gi der - ler ken a dam lar san ki so kak ta gös te ri ye gi der gi bi, ba ðý ra ça ðý ra slo gan a ta a ta git ti ler. Ýn sa nýn nut ku tu tu lu yor böy - le du rum lar da. Ý da mý böy le ey lem gi bi kar þý la ma la rý, De - niz ler yo lun dan Ma hir ler yo lun dan Ýb ra him ler yo lun dan git me le ri ay rý ca bir o nur ve ri yor. On lar la gu rur, o nur ne var sa hep si ni i çi miz de his se di yo ruz. Mü ca de le le ri nin bun - dan son ra bü tün dev rim ci le re ör nek ol ma sý di le ði miz de di. ÇHD ve ÝHD nin des tek ver di ði ba sýn top lan tý sý, üç ko - mü nist iþ çi yi an mak ü ze re 16 Mart 2013 Cu mar te si gü nü sa - at te Ko nak YKM ö nün den Sü mer bank a ya pý la cak yü rü yü þe da vet le bi ti ril di. Da ha son ra A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi ne ge çi le rek, Ta riþ gün le ri, ce za e vi ön ce si ve ce za e vi a ný la rý ü ze ri ne bir söy le - þi ger çek leþ ti ril di. Ýz mir Mü ca de le Bir li ði Plat for mu 19

22 ÝZ MÝR DE MÜ CA DE LE BÝR LÝ ÐÝ O KU RU NA PO LÝS TA CÝ ZÝ Ýz mir de ü ni ver si te öð ren ci si Mü ca de le Bir li ði o ku ru po lis ta ra fýn dan bir kaç gün a ray la a ran mýþ ve ken di si ne e ko no mik va at ler de bu lu nu la rak iþ bir li ði tek lif e dil miþ tir. O ku ru muz ken di si ni bir da ha a ra - ma ma la rý ge rek ti ði ni, bu nun ta ciz ol du ðu nu, ak si tak dir de sav cý lý ða gi de ce ði ni söy le di ðin de i se po lis Ne ya pa cak sýn ba sýn a çýk la ma sý mý ya pa cak sýn ÝHD ye mi gi de cek sin gi bi söz ler söy le miþ tir. Bi ze u la þan o ku ru muz bu tür sal dý rý ve ta ciz le rin mü ca de le yi za yýf lat ma ya ca ðý ný ak si ne güç len di re ce ði ni be lirt miþ tir. BAS KI LAR BÝ ZÝ YIL DI RA MAZ! 20 ÝZ MÝR A YI ÞI ÐI SA NAT MER KE ZÝ ÇA LIÞ MA LA RI NA KA TI LAN ÖÐ REN CÝ YE PO LÝS BAS KI SI Ýz mir de bir ü ni ver si te öð ren ci si nin, A yý þý ðý sa nat mer ke zi ça lýþ ma la rý na ka týl dý ðý i çin mem le ke tin de bu lu - nan a i le si bir kaç gün a ray la po lis ta ra fýn dan teh dit e dil miþ tir. Em ni yet mü dür lü ðü ne çað rý lan a i le ye, kýz la rý nýn A yý þý ðý Sa nat Mer ke zi ça lýþ ma la rý na ka týl dý ðý, bu ku ru mun ya sa dý þý te rör ör gü tü nün ye ri ol du ðu id di a e dil miþ, a i le nin bu nun ö nü nü kes me si i çin ço cuk la rý na bas ký yap ma - sý ge rek ti ði söy len miþ ve a i le teh dit e dil miþ tir. A i le siy le gö rü þen ü ni ver si te öð ren ci si ne yap tý ðý ný bil di ði ni ve bun la rýn a i le yi kor kut mak i çin ya pý lan ya sa dý þý iþ lem ler ol du ðu nu an lat mýþ, a i le si ne po li sin çað rý la rý na ce vap ver me me si ni söy le miþ tir. Ü ni ver si te öð ren ci si, bu tür bas ký la rýn ken di si ni yýl dýr ma dý ðý ný ak si ne mü ca de le ye o lan i nan cý ný ve bað lý - lý ðý ný art týr dý ðý ný be lirt miþ tir. DEV RÝM CÝ Ý RA DE TES LÝM A LI NA MAZ! Ýz mir den DÖB lü Öð ren ci ler Merhaba Genç Yoldaşlar; Dü þü nür ken öz gür o la ma mak, dü þün ce le re vu rul muþ bü yük bir zin cir dir ve zin cir le nen dü þün - ce ö lür di ye baþ la ya yým söz le ri me. Bi zim ül ke de hak ký ný sa vun mak, hak ký ný a ra mak suç tur. Ba þým dan ge çen bir o la yý an la ta yým. Am cam ra hat sýz lan dý ve has ta ne ye gö tür dük. Dok tor ba kar - ken hem þi re dok to ra Ye þil kar tý var de di ve dok tor da Ye þil kar ta bak mý yo ruz de di. A dam o ra - da öl sün mü, öl sün. Dok to run i þi ha yat kur tar mak de ðil ki; pa ra ka zan mak! Dok tor gi der ken di ðer am cam dok to run boy nun dan tut tu, ba ka cak sýn de di ve dok tor Sen kim sin ki ba ka yým de di. Am - cam þu ce va bý ver di: BEN HAL KIM! de di ve dok tor bak tý. Az ön ce bak mam di yen dok tor. De mek ki ney miþ; Doð ru dü þün ce doð ru yön tem le an la týl dý ðýn da et ki li o lur muþ. Bu dev let her ke se öy le bir zih ni yet yük le di ki, dok tor ol sun, po lis ol sun, hep si bir hiç ol mak zo - run da. An tep ten Bir DÖB lü

23 Ve Cel lat u yan dý ya ta ðýn da bir ge ce Tan rým de di. Bu ne zor bil me ce Öl dük çe ço ða lý yor a dam lar Ben tü ken mek te yim öl dür dük çe.. Bun dan tam 31 yýl ön ce 13 Mart 1982 de üç dev rim ci iþ çi Se yit Ko nuk, Ýb ra him Et hem Coþ kun ve Ne ca ti Var dar 12 Ey lül as ke ri-fa þist dar be siy le ik ti da ra ge len cun ta ta ra - fýn dan i dam e dil di ler. On lar sa vaþ sýz ve sö mü rü süz bir dün - ya i çin sa vaþ tý lar. Ve bu u ður da hiç bir fe da kar lýk tan ka çýn ma dý lar. Fa þizm dev rim ci le ri i dam e de rek, kat le de rek yok e de bi le ce ði ni dü þün dü a ma na sýl ki De niz le rin i da mý dev rim mü ca de le si ni dur du ra ma mýþ ve Se yit le ri do ður muþ - sa, Se yit le rin i da mý da dev rim mü ca de le si ni en gel le me miþ - tir. Fa þizm bu gün da ha faz la sal dý rý yor a ma sos ya lizm mü ca de le miz De niz le rin, Se yit le rin yo lun dan yü rü yen ler le, genç li ðin, e mek çi le rin, yük se len mü ca de le siy le bü yü yor. Ya þa mýn her a la nýn da bu nu ya rat ma ya ça lý þan biz ler Mü ca - de le Bir li ði Plat for mu o la rak 13 Mart gü nü sa at 17:00 de yol daþ la rý mý zýn a ný sý ný ya þat mak i çin bir ba sýn a çýk la ma sý dü zen le dik. Ey le mi miz A yý þý ðý Sa nat Mer ke zin den i ki yol da þý mý - zýn þi ir o ku ma sýy la baþ la dý. Fa þiz me mey dan o ku yan þi ir - ler çev re de ki ler ta ra fýn dan dik kat çek ti. Þi ir le rin o kun ma sýn dan son ra baþ ta 13 Mart sa vaþ çý la rý ol mak ü ze - re dev rim ve sos ya lizm mü ca de le sin de bay rak laþ mýþ tüm sa vaþ çý lar i çin say gý du ru þu ya pýl dý. Say gý du ru þu sý ra sýn - da DÝK li ve DÖB lü yol daþ la rý mýz þi ir ler o ku du. Þi ir le rin o kun ma sý nýn ar dýn dan ba sýn met ni ne ge çil di. O ku nan ba sýn met nin de: Se yit Ko nuk, Ýb ra him Et hem Coþ kun, Ne ca ti Var dar bu gün so nuç la rý ný ya ký cý bir bi çim - de his set ti ði miz 24 O cak 1980 E ko no mik Ýs tik rar po li ti ka - la rý nýn bir so nu cu o la rak kat le dil di ler. Ser ma ye sý ný fý nýn, ö zel mül ki yet sis te mi nin gü ven ce si or du, yap tý ðý dar bey le yö ne ti me el koy du ve Gü ney A me ri ka mo de li fa þist bir dik - ta tör lük kur du. Ve iþ çi sý ný fý nýn, e mek çi halk la rýn e ko no - mik, de mok ra tik ne ka dar ka za ný mý var sa ser ma ye le hi ne gasp et ti. Ser ma ye sý ný fý na di ken siz gül bah çe si su nan fa þist cun - ta ve o nun ba þý Ev ren, dar be nin ge rek çe si ni a çýk lar ken Bu - gün bu ra da biz ol ma say dýk on lar o la cak tý di ye rek pro le ter bir dev ri min ne ka dar gün cel ve so mut ol du ðu nu an la tý yor - du. Cun ta li de ri nin ilk yap tý ðý iþ ko mü nist le ri, dev rim ci le - ri so kak in faz la rýn da, iþ ken ce tezgâhla rýn da, i dam seh pa la rýn da kat let mek ol du. 13 Mart1982 de Bu ca zin da nýn da üç ko mü nist iþ çi ön - de ri ve sen di ka cý i dam e di le rek kat le dil di. A maç dev rim ci pro le tar ya ya göz da ðý ver mek ve o nu tes lim al mak tý. Ar týk zin cir le ri miz den baþ ka kay be de ce ði miz bir þe yi - miz kal ma dý. Ka za na ca ðý mýz i se öz gür ve mut lu bir dün ya var. Se yit ler, Ýb ra him ler, Ne ca ti ler böy le bir dün ya i çin sa - vaþ tý lar. On la rýn gös ter di ði yol dan yü rü ye lim, on lar gi bi i - le ri a tý la lým, on lar gi bi sa va þa lým. Ý fa de le ri yer al dý. Ey lem bo yun ca 13 Mart Sa vaþ çý la rý Ö lüm süz dür, Ý dam lar Bi zi Yýl dý ra maz, Dev rim Sa vaþ çý la rý Ö lüm süz - dür, Fab ri ka lar Tar la lar Si ya si Ýk ti dar Her þey E me ðin O - la cak, Dün ya E me ðin O la cak slo gan la rý a týl dý. Ba sýn met ni nin o kun ma sýn dan son ra i dam e di len yol - daþ la rýn i sim le ri o kun ma sý nýn ar dýn dan Ya þý yor di ye hay - kýr dýk hep bir lik te. 13 Mart Sa vaþ çý la rý Ö lüm süz dür slo ga ný i le ey le mi son lan dýr dýk. ÞAN OL SUN DÖ VÜ ÞE REK Ö LÜM SÜZ LE ÞEN SA VAÞ ÇI LA RA! KAH ROL SUN FA ÞÝZM,YA ÞA SIN MÜ CA DE LE MÝZ! A da na / Mü ca de le Bir li ði Plat for mu 21

24 FA ÞÝZM DEN KORK MU YO RUZ! Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði ve Genç E mek çi ler Bir li ði 16 Mart ta An ka ra da 13 Mart 1982 de i dam e di len üç dev rim - ci iþ çi Se yit Ko nuk, Ýb ra him Et hem Coþ kun ve Ne ca ti Var - dar ý an mak i çin bir yü rü yüþ ger çek leþ tir di. Sa at te Sa kar ya Cad de si nde top lan ma ya baþ la yan genç lik, slo gan - lar la Yük sel Cad de si ne doð ru yü rü yü þe geç ti. Yü rü yüþ bo - yun ca Fa þiz mi Dök tü ðü Kan da Bo ða ca ðýz, GEB Yü rü yor, Dev rim Bü yü yor, De niz, Yu suf, Ý nan, Sa va þa De vam, Genç lik So ka ða, Dev ri me, Öz gür leþ me ye slo - gan la rý a týl dý. Ay ný za man da çev re de ki in san la ra 6 Ma yýs ta i dam e di len De niz le rin yo lun da 3 dev rim sa vaþ çý sý Se yit Ko - nuk, Ýb ra him Et hem Coþ kun ve Ne ca ti Var dar ýn kav ga bay - ra ðý ný dev ri me ta þý yo ruz þek lin de a ji tas yon ko nuþ ma la rý ya pýl dý. Ey lem bo yun ca po li sin en gel le me ça ba la rý na rað men Zi - ya Gö kalp Cad de si tra fi ðe ka pa tý la rak yü rü yüþ de vam et ti ril - di ve Yük sel Cad de si nde ba sýn a çýk la ma sý ya pýl dý. A çýk la ma da An ka ra da ki Dev rim ci Öð ren ci ler ve Genç E - mek çi ler o la rak fa þiz min Ga zi de, Be ya zýt ta ve Ha lep çe de yap tý ðý kat li am la rýn u nu tul ma dý ðý be lir til di. Ay rý ca Se yit Ko - nuk, Ýb ra him Et hem Coþ kun ve Ne ca ti Var dar þah sýn da kat - li am lar dan ve fa þizm den kork ma dýk la rý ný ve yýl ma dýk la rý ný, ak si ne bu gün söy le nen her slo gan la, her söz le ve her a dým - la on la rýn mü ca de le si ni ve dev rim ci mü ca de le yi bü yül te rek de vam et tik le ri ni hay kýr dý lar. Ba sýn a çýk la ma sý son ra sýn da ey lem, slo gan lar la son lan dý rýl dý. AN KA RA/ GEB/ Genç E mek çi ler Bir li ði- DÖB/ Dev rim ci Öð ren ci Bir li ði AN TEP DE 13 MART AN MA SI 13 Mart 1982 de i dam e di len üç dev rim ci iþ çi Se yit Ko nuk, Ne ca ti Var dar ve Ýb ra - him Et hem Coþ kun u an mak i çin bir söy le þi ger çek leþ ti ril di. Söy le þi ye ilk ön ce 13 Mart sa vaþ çý la rý þah sýn da dev rim mü ca de le sin de ö lüm süz le þen tüm dev rim sa vaþ çý la rý i çin say gý du ru þu i le baþ lan dý. Ar dýn dan 13 Mart sa vaþ çý la rý nýn ký sa ca ya þam la rý an la týl dý. Ve ar dýn dan on la rýn yaz mýþ ol du ðu mek tup lar o kun du. Da ha son ra söy le þi yi iþ çi sý ný fý mü ca de le si ve ör güt len me ü ze ri ne ko nuþ ma lar la ge - çir dik. Ýþ çi sý ný fý mü ca de le si nin ge li þi mi, e mek çi kit le ler i çin dev ri min zo run lu lu ðu ve ger çek öz gür lük le rin an cak sos ya lizm i le ger çek leþ ti ri le ce ði ü ze rin de ko nu þul du. Ö zel - lik le de 13 Mart sa vaþ çý la rý ný an ma nýn en i yi yo lu nun on lar gi bi dev rim da va sý na bað lý ka la rak mü ca de le nin yük sel til me si ge rek ti ði ü ze rin de du ra rak dev ri min an cak bu yol la müm kün ol du ðu vur gu lan dý. An tep Mü ca de le Bir li ði Plat for mu 22

25 Ý YÝ UY KU LAR AN NE Ve düþ tü ler yo la Zin dan lar da dað lar da ya þa mý ya rat ma ya, O kul lar da so kak lar da ba ha rý a ra ma ya. Ký zýl bay rak yü rek ler de Ký zýl yýl dýz a lýn lar da Ren gi ni a lýr kav ga mýz dan ve sev da mýz dan Si lah o lur el ler de Söz o lur dil ler de Ve sev da o lur U mut o lur Kav ga o lur kalp ler de Ya þam o lur be den ler de ek mek, e mek o lur her yer de! Yum ruk o lur saf lar da! Öf ke o lur en ön de! Ve U ður o lur, Cey lan o lur! Kür dis tan da ço cuk o lur! Yü rek o lur, bi linç o lur kav ga da! Di re niþ o lur mey dan da! 19 A ra lýk o lur zin dan da Ma dý mak o lur Si vas ta Bir A le vi o lur Ma raþ ta! Bir ka çak çý ço cuk o lur U lu de re Þýr nak ta*! An tep ten bir DÖB lü *: Þir nex - Qi le ban - Ro boskî kat li a mý. An ne ne re de sin, ne den sar mý yor sun be ni, ner den ge li yor bu si lah ses le ri, bom ba ses le ri! Kor ku yo rum an ne. Bir am ca gir di e vi mi ze, ka pý yý çal ma dan hem de. Sen ba na böy le öð ret - me miþ tin, ka pý ça lýn ma dan gi ril mez di bir e ve. Bu am ca ya kim - se bu nu öð ret me miþ mi an ne? Gir di e vi mi ze, sor gu suz su al siz, e lin de si la hý i le Kor ku yo rum an ne, gel ne o lur! Kor ku la rým a si ne hir ler gi bi, bu am ca be ni zor lu yor an ne. Kalk der ken ne ka dar da ca ný mý a cý tý yor. Bu da ha her þe yin baþ lan gý cý der gi - bi. Ba bam ne re de an ne? Bun ca hay ký rý þý ma na sýl koþ ma dý! Oy sa ký ya maz dý ba na, da ya na maz dý að la ma ma, ko þar a lýr dý ku - ca ðý na, að la ma yav rum der di, ben ya nýn da yým der di. Ba bam, o dað gi bi a dam ne re de A bim, ab lam da yok or ta lar da. Be ni yal nýz mý bý rak tý nýz an ne? Be ni yal nýz mý bý rak tý nýz? An nem Ma be dim Bu ra da sýn! Ne den yer de ya tý yor sun an ne? Ba bam, ab lam, a bim ne den yer de ya tý yor su nuz! Bu el - ma þe ke ri ren gi ne ü ze ri niz de? Ba ðýr ma an ne, kork ma da! Ý yi - yim ben. Ne yap ma sýn lar an ne? Ki me kýy ma sýn lar? Að la ma ne o lur! Þim di bir a ðýr lýk çök tü ü ze ri me. Ba þý mýn tam ar ka sýn da bir að rý Uy kum ge li yor san ki. Göz ka pak la rým da bir a ðýr lýk... Nin ni ler söy le ba na an ne. Gü zel se sin le gü zel tür kü ler söy le. Yü re ði me iþ le sin se sin. Gü zel düþ ler gö re yim uy kum da. Ba ba - mýn ba na o kýr mý zý pa buç la rý a la bil di ði ni gö re yim yi ne dü þüm - de. Sen nin ni le ri ni söy le me ye de vam et an ne. Sus ma sa kýn! Duy ma ya yým si lah ses le ri ni. Kâbusa dö nü þü yor yok sa düþ le - rim. Ka na bu la ný yor ma vi u çurt mam. Bu uy ku her þe yin so nu ol ma ya cak de ðil mi an ne? Hep bir lik te ço cuk la rýn öl me di ði, u - çurt ma la rýn vu rul ma dý ðý, se nin düþ le rin de ki ül ke ye gi di yo ruz de ðil mi? Sus ma ne o lur an ne, tür kü le ri ni söy le. Göz ka pak la - rým i yi ce a ðýr laþ tý, i yi uy ku lar an ne. Ý yi uy ku lar. A da na dan Bir Genç Yol daþ O ku ru 23

26 Kitap Tanıtım AL YO ÞA NIN BA YI RI (HA SAT) 24 Va len ti na ken di ken di ne ko nu þu yor muþ gi bi mý - rýl dan dý: Her þey ni çin bu ka dar gü zel? Çev re de ki din - gin lik ve mut lu luk ne den i le ri ge li yor? Or man dan, gök ten ve sü rü ler den mi? Yal nýz bun dan de ðil... Bü - tün bun la rýn he pi mi zin de ðil de, yal nýz be nim ol du - ðu nu bir an i çin ha yal et tim. Böy le bir þe yi dü þün mek ten bi le ið re ni yo rum. Bü tün gü zel lik he - men kay bo lu yor, öy le ol sa ba zý la rýn da þi ka yet ve hak lý bir hýrs, di ðer le rin de i se, kor ku ve aç göz lü lük be li rir. Çev re de mut lu luk, bir lik ve ba rýþ ol maz. Al - yo þa nýn ba yý rý nýn bü tün gü zel li ði a nýn da kay bo - lur. Ro ma ný mý zýn kah ra ma ný Va len ti na nýn da söy le - di ði gi bi tüm bu mut lu luk ve bir li ðin kay na ðý her þe yin tek bir ki þi ye a it ol ma sý de ðil de bu nun tam ter si dir. Bu nun tam ter si ni ya rat ma mü ca de le si dir, in san la rýn ye ni bir ya þa mý var et me ça ba sý dýr. Rus ya da Ha sat a dýy la ya yým la na rak 1950 yý - lýn da Sta lin ö dü lü nü a lan Al yo þa nýn Ba yý rý ad lý e - ser Ga li na Ni ko la e va ta ra fýn dan ya zýl mýþ. Ro man, Ý kin ci Em per ya list Pay la þým Sa va þý son ra sýn da, Hit - ler or du su nun ya kýp yýk tý ðý Sov yet ül ke sin de ki ye - ni den a ya ða kal ký þý 1 Ma yýs Kol ho zu nu e le a la rak biz le re su nu yor. 1 Ma yýs Kol ho zun da da di ðer yer - ler de ol du ðu gi bi sa vaþ so na er se de sa va þýn et ki le - ri ha la sür mek te dir. Ne re dey se her þey sa vaþ tan kö tü et ki len miþ; en yet kin ko mü nist ler, par ti kad ro la rý sa - vaþ ta kay be dil miþ, ü re tim ge ri le miþ, a i le ler da ðýl - mýþ týr. Tüm bu o lum suz luk la ra rað men 1 Ma yýs Kol ho zu nun ye ni den va rol ma ça ba la rý, sa vaþ ta öl - dü ðü dü þü nü len kol hoz baþ ka ný Bort ni kov un ge ri gel me siy le da ha da yük se lir. Kol hoz in san la rý i çin a - sýl sa vaþ bun dan son ra or ta ya çý ka cak týr. Bu sa va - þýn a maç la rý i se bir ön ce kin den çok fark lý dýr; ü re tim he def le ri nin bü yü tül me sin den tu tun da, par ti nin ör - güt len me si ne, YE NÝ ÝN SAN ýn ya ra týl ma sý na ka dar her þey var dýr. Tüm bu a maç la ra u laþ mak i çin de ne nen ye ni yön tem ler, gö rü len e ði tim ler, top lan tý lar, tar týþ ma - lar, in san la rýn ü re tim sü re ci ne ya vaþ a ma gö nül den ka týl ma sý... Kol ho zun ken di ni ye ni den ya rat ma sü - re cin de ki öz ve ri, ye ni ya þa mý, ye ni in sa ný ör me mü - ca de le si tüm renk le riy le kar þý mýz da du ru yor. Vas ya, Dun yaþ ka, Al yo þa, Va len ti na ön cü lü ðün de ge li þen o lay lar da, de ði þen ha yat lar da, 1 Ma yýs Kol ho - zu nun ken di ni ye ni den to par la ma sýn da ve ve ri len mü ca de le nin gü zel li ðin de kay bol mak is te yen le rin zevk le o ku ya ca ðý bir ki tap. ÝZ MÝR DEN BÝR GENÇ YOL DAÞ O KU RU

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar; Ye ni bir sa yý mýz la yi ne si zin le yiz. Sý nýf mü ca de le si nin yük se li þe geç ti ði, bur - ju va sý ný fýn ken di i

Merhaba Genç Yoldaþlar; Ye ni bir sa yý mýz la yi ne si zin le yiz. Sý nýf mü ca de le si nin yük se li þe geç ti ði, bur - ju va sý ný fýn ken di i Merhaba Genç Yoldaþlar; Ye ni bir sa yý mýz la yi ne si zin le yiz. Sý nýf mü ca de le si nin yük se li þe geç ti ði, bur - ju va sý ný fýn ken di i çin de ký ya sý ya ka pýþ tý ðý bir dö nem de yiz. Bu

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Gençliğin Partisi 19. Mücadele Yılında 22-23. Korkunun Ecele Faydası Yok S.ÇELEN 10-11-12

Gençliğin Partisi 19. Mücadele Yılında 22-23. Korkunun Ecele Faydası Yok S.ÇELEN 10-11-12 BAŞYAZI: Çağımızın Özü Sinan KUTLU 4-5-6 DÖB: Öğrenci Gençlik Mücadelesi ve DÖB Mevsim AGİT 16-17 GÜNDEM: Gençliğin Partisi 19. Mücadele Yılında 22-23 FELSEFE: MAKALE: Diyalektik Materyalizm Nedir? Z.

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Te kel ci ka pi ta lizm, ka pi ta list

Te kel ci ka pi ta lizm, ka pi ta list Yeni Evrede Ýþçi Eylemleri DÜN YA DEV RÝ MÝ KÜ RE SEL ÝÇ SA VAÞ ve ÖZ GÜR LÜK ÇA ÐI Te kel ci ka pi ta lizm, ka pi ta list mer ke zi leþ me de (e ko no mi - nin mer ke zi leþ me si) da ha yük sek bir a

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU

ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Resimleyen: Mustafa Delioğlu Aydın Özakın ATEŞKIZ İLE TARLAKUŞU Resimleyen: Mustafa Delioğlu Can Sanat Yayınları Yapım, Dağıtım, Ticaret

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

turque diplomatique Eylül 2017, Sayı: Sayfa 10 Lira Bu gazete, uluslararası saygın düşünce kuruluşlarının analizleriyle hazırlanmaktadır

turque diplomatique Eylül 2017, Sayı: Sayfa 10 Lira Bu gazete, uluslararası saygın düşünce kuruluşlarının analizleriyle hazırlanmaktadır katil robotlarla Savaş düşündüğümüzden daha mı yakın? Sayfa 28 Büyük Veri: 21. Yüzyılın Silah Yarışı Yaşanan Veri Patlaması Sayfa 14-15 ABD-İngiltere Özel İlişkileri Yol Ayrımında İlişkinin Temel Unsurları

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Mer ha ba sevgili ço cuk lar!

Mer ha ba sevgili ço cuk lar! DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý: 684 Çocuk Kitaplarý: 176 Dualarýmý Öðreniyorum Yazan Rabia Gülcan Resimleyen Daðýstan Çetinkaya Yayýn Yönetmeni Mehmet Erdoðan Görsel Yönetmen

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Sevim Ak. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü DÖRTGÖZ. 9.ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI basım

Sevim Ak. Resimleyen: Behiç Ak. Öykü DÖRTGÖZ. 9.ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI basım Sevim Ak Resimleyen: Behiç Ak DÖRTGÖZ Öykü 9.ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI basım Sevim Ak DÖRTGÖZ Resimleyen: Behiç Ak Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Fulya Tükel İç Tasarım: Gözde Bitir Tasarım Uygulama:

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Henri Bosco PANTOLONLU EŞEK

Henri Bosco PANTOLONLU EŞEK Henri Bosco PANTOLONLU EŞEK Çeviren: Gülten İldeniz Resimleyen: Gözde Bitir Yayın Koordinatörü: İpek Şoran Düzelti: Fulya Tükel Kapak ve İç Tasarım: Gözde Bitir Tasarım Uygulama: Güldal Yurtoğlu 1. Basım:

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı