SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa 3 te ÝÞÞÝZ ÇOK, AMA KURSA GÝDEN YOK Ha be ri sayfa 11 de GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr JAPONYA YARALARINI SARIYOR SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE FO TOÐ RAF: A A Mil yon lar ca ki þi su suz ve ka ran lýk ta Ja pon ya da, dep re min ve yol aç tý ðý tsu na mi nin ül ke nin ku zey do ðu ký yý la - rý ný vur ma sýn dan üç gün gün son ra, mil yon lar ca ki þi nin ma kar na ve pi rinç yi ye rek a yak ta kal ma ya ça lýþ tý ðý, su ve e lek trik sý kýn tý sý çek ti ði bil di ri li yor. Tsu na mi nin vur du ðu böl ge ler de as ker le rin kur tar ma o pe ras yon la rý i se de vam e di yor. Ha be ri say fa 7 de 170 BÝNDEN FAZLA KÝÞÝ BÖLGEDEN TAHLÝYE EDÝLDÝ BÝR REAKTÖRDE DAHA SIZINTI VAR uja pon ya hü kü met söz cü sü Yu ki o E da no, Fu ku þi ma Da i çi nük le er te si si nin 3 no'lu ü ni te - sin de hid ro jen pat la ma sý o la bi le ce ði ni bil dir di. Bu a ra da, ted bir o la rak böl ge den 170 bin den faz la ki þi tah li ye e di lir ken, hü kü met, þim di ye ka dar çev re ye ya yý lan rad yo ak ti vi te nin çok ol - ma dý ðý ve halk sað lý ðý ný teh dit et me di ði ýs ra rý ný sür dü rü yor. Ha be ri say fa 7 de Kayýp Türklerden haber yok udepremin merkez üssü Sendai bölgesinde yaþayan 3 Türkten hâlâ haber alýnamýyor. Bu arada, Devlet televizyonu NHK'ye göre, deprem ve tsunaminin dev dalgalarý yüzünden Miyagi'de 10 binden fazla kiþinin öldüðü sanýlýyor. 7 de SEÇÝMDE 27 PARTÝ YARIÞACAK, AMA HAZÝNE YARDIMI SADECE AKP, CHP VE MHP YE. 218 MÝLYON 200 BÝN LÝRA DAHA u1-10 O cak ta rih le ri a ra sýn da 2011 ge nel büt - çe ge lir le ri e sa sý na gö re 109 mil yon 100 bin 370 li ra Ha zi ne yar dý mý a lan üç par ti ye ay rý ca 18 Mart Cu ma ak þa mý na ka dar 218 mil yon 200 bin 741 li ra se çim yar dý mý ya pý lacak. DAVUTOÐLU: Hiçbir lider sonsuza kadar kalamaz uor ta do ðu da ya þa nan de ði þi min sos yal bir za - ru ret ol du ðu nu, kim se - nin de ði þi me di re ne rek so ðuk sa vaþ ter mi no lo ji - si ni a yak ta tut ma ya ça - lýþ ma ma sý ge rek ti ði ni i - fa de e den Dý þiþ le ri Ba - ka ný Ah met Da vu toð lu, Hiç bir li der son su za ka dar ik ti dar da ka la ca - ðý ný dü þün me sin de di. Ha be ri say fa 5 te FO TOÐ RAF: CÝHAN Belçika da Hepimiz baþörtülüyüz yürüyüþü ISSN ÜÇ PARTÝYE DÜÞEN PAYLAR ÞÖYLE uüç partinin kasasýna girecek para miktarlarý þöyle: AKP 62,1 milyon+124 mil yon 363 bin 143 TL; CHP 27 mil yon 869 bin mil - yon 738 bin 922 TL ve MHP 19 milyon 49 bin milyon 98 bin 675 TL. Ha be ri 4 te MHP lideri Bahçeli, Kaçmaz a soðuk/ 4 te ubel çi ka da son ra dan Ýs lâm di ni ni ter cih e - dip te set tü re gi ren Joy ce Van Op den Bosch ad lý ka dý nýn ba þör tü sün den do la yý iþ ten ko - vul ma sý pro tes to e dil di. Bel çi ka lý lar, Fas lý lar ve Türk ler ba þör tü sü ne öz gür lük yü rü yü þün - de bu luþ tu. Ha be ri say fa 7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Allah korkusu her hikmetin baþýdýr. Þüpheli þeylerdentitizlikle sakýnmak, amellerin efendisidir. Câmiü's-Saðîr, No: 2052 / Hadis-i Þerif Meâli Mâsumlarýn o musîbet içinde yanmasý nedendir? Suâl: Mâdem bu zelzele musîbeti hatâlarýn neticesi ve keffâretü zzünubdur. Mâsumlarýn ve hatâsýzlarýn o musîbet içinde yanmasý nedendir? Adâletullah nasýl müsaade eder? Ne za man ki yer müt hiþ bir sar sýn týy la sar sý lýr. Ve yer yü zü bü tün a ðýr lýk la rý ný dý þa rý çý ka rýr. Ve in san Ne o lu yor bu na? der. O gün yer yü zü, ü ze rin de her ke sin ne iþ yap tý ðý ný ha ber ve rir. Çün kü Rab bin o na ko nuþ ma sý ný em ret miþ tir. (Zil zâl Sû re si: 1-5.) Þu sû re ka ti yen i fa de e di yor ki, kü re-i arz, ha re ket ve zel ze le sin de va hiy ve il ha ma maz har o la rak e mir tah týn da dep re ni yor, bâ zan da tit ri yor. Mâ ne vî ve e hem mi yet li bir câ nib den, þim di ki zel ze le mü nâ se be tiy le al tý ye di cüz î su â le kar þý, yi ne mâ ne vî ih tar yar dý mýy la ce vap la rý kal be gel di. (...) Ü çün cü su âl: Bâ zý eþ hâ sýn ha tâ sýn dan ge len bu mu sî bet, bir de re ce mem le ket te u mu mî þek le gir me si nin se be bi ne dir? El ce vap: U mu mi mu sî bet, ek se ri ye tin ha tâ sýn dan i le ri gel me si ci he tiy le, ek ser nâ sýn o zâ lim eþ hâ sýn ha re kâ tý na fi i len ve ya il ti zâ men ve ya il ti hâ ken ta raf tar ol ma sýy la, mâ nen iþ ti rak e der, mu sî bet-i âm me ye se be bi yet ve rir. Dör dün cü su âl: Mâ dem bu zel ze le mu sî be ti ha tâ la rýn ne ti ce si ve kef fâ re tü z-zü nub dur. Mâ sum la rýn ve ha tâ sýz la rýn o mu sî bet i çin de yan ma sý ne den dir? A dâ le tul lah na sýl mü sa a de e der? Yi ne mâ ne vî câ nib den el ce vap: Bu me se le sýrr-ý ka de re ta al lûk et ti ði i çin, Ri sâ le-i Ka de re ha va le e dip, yal nýz, bu ra da bu ka dar de nil di: Bir be lâ, bir mu sî bet ten çe ki ni niz ki, gel di ði va kit yal nýz zâ lim le re mah sus kal ma yýp, mâ sum la rý da ya kar. (En fâl Sû re si: 25.) Þu â ye tin sýr rý þu dur ki: Bu dün ya bir mey dan-ý tec rü be ve im ti han dýr ve dâr-ý tek lif ve mü câ he de dir. Ým ti han ve tek lif, ik ti zâ e der ler ki, ha ki kat ler per de li ka lýp, tâ mü sâ ba ka ve mü câ he de i le, E bû Be kir ler â lâ-yý il liy yî ne çýk sýn lar ve E bû Ce hil ler es fel-i sâ fi lî ne gir sin ler. E ðer mâ sum lar böy le mu sî bet ler de sað lam kal say dý lar, E bû Ce hil ler, ay nen E bû Be kir ler gi bi tes lim o lup, mü câ he de i le mâ ne vî te rak kî ka pý sý ka pa na cak tý ve sýrr-ý tek lif bo zu la cak tý. Mâ dem, maz lûm zâ lim i le be ra ber mu sî be te düþ mek, hik met-i Ý lâ hi ye ce lâ zým ge li yor; a ca ba o bî ça re maz lûm la rýn rah met ve a dâ let ten his se le ri ne dir? Bu su â le kar þý ce va ben de nil di ki: O mu sî bet te ki ga zab ve hid det i çin de, on la ra bir rah met cil ve si var. Çün kü, o mâ sum la rýn fâ nî mal la rý, on la rýn hak kýn da sa da ka o lup, bâ kî bir mal hük mü ne geç ti ði gi bi, fâ nî ha yat la rý da hi bir bâ kî ha ya tý ka zan dý ra cak de re ce de, bir ne vî þe hâ det hük mün de o la rak, nis be ten az ve mu vak kat bir me þak kat ve a zab dan bü yük ve dâ i mî bir ka zan cý ka zan dý ran bu zel ze le, on lar hak kýn da, ay ný ga zab i çin de bir rah met tir. Be þin ci Su âl: Â dil ve Ra hîm, Ka dîr ve Ha kîm, ne den hu su sî ha tâ la ra hu su sî ce za ver me yip, ko ca bir un su ru mu sal lat e der. Bu hâl ce mâl-i rah me ti ne ve þü mûl-ü kud re ti ne na sýl mu vâ fýk dü þer? El ce vap: Ka dîr-i Zül ce lâl, her bir un su ra çok va zi fe ler ver miþ ve her bir va zi fe de çok ne ti ce ler ver di ri yor. Bir un su run bir tek va zi fe sin de, bir tek ne ti ce si çir kin ve þer ve mu sî bet ol sa da, sâ ir gü zel ne ti ce ler, bu ne ti ce yi de gü zel hük mü ne ge ti rir. E ðer, bu tek çir kin ne ti ce vü cu da gel me mek i çin, in sa na kar þý hid de te gel miþ o un sur, o va zi fe den men e dil se; o va kit o gü zel ne ti ce ler a de din ce ha yýr lar terk e di lir ve lü zum lu bir hay rý yap ma mak, þer ol ma sý hay si ye tiy le, o ha yýr lar a de din ce þer ler ya pý lýr. Tâ bir tek þer gel me sin gi bi; ga yet çir kin ve hi lâf-ý hik met ve hi lâf-ý ha ki kat ve ku sur dur. Kud ret ve hik met ve ha ki kat ku sur dan mü nez zeh tir ler. Mâ dem bir ký sým ha tâ lar, un sur la rý ve ar zý hid de te ge ti re cek de re ce de bir þü mûl lü is yan dýr ve çok mah lû ka týn hu ku ku na bir tah kir li te ca vüz dür. El bet te o ci nâ ye tin fev ka lâ de çir kin li ði ni gös ter mek i çin, ko ca bir un su ra, kül lî va zi fe si i çin de On la rý ter bi ye et di ye e mir ve ril me si ayn-ý hik met tir ve a dâ let tir ve maz lum la ra ayn-ý rah met tir. Söz ler, On Dör dün cü Sö zün Zey li, s LÛ GAT ÇE: il ti zâ men: Ge rek li bu la rak, ta raf tar o la rak. hi lâf-ý hik met: Hik me te ters. Kü re-i Arz: Dün ya. þü mûl-ü kud ret: Kud re tin her þe yi i çi ne al ma sý. Dünyanýn kazancý dünyanýn masrafýna yetmez a ra hep bir þey le ri sa týn a lýr di ye dü þü nü rüz. Hat ta pa ra i le her þe yin el de e di le bi le ce ði ni ka bul e den ler bi le var dýr. Hal buki, pa ra ken di si de sa týn a lý nan bir mal dýr. Be de li de ol duk ça pa ha lý dýr. Ha ni Va kit na kit tir di yo ruz ya. Na kit sa týn al mak i çin de va kit di ye bir be del ö dü yo ruz. Ya ni iþ çi ol sun me mur ol sun, es naf ol sun tüc car ol sun, gü nün bel li bir kýs mý ný iþ ye rin de ve ya o fi sin de ça lý þa rak ge çi rir. Pa ra ka zan mak i çin bir va kit a yý rýr. Va kit i se, ö mür ser ma ye mi zin bir par ça sý dýr. Öm rü müz den bel li bir sü re va kit a yý rýp ça lýþ tý ðý mýz iþ ye ri ne ve ri yo ruz, kar þý lý ðýn da pa ra de di ði miz bir met a a lý yo ruz. O nun la da ih ti yaç la rý mý zýn çok az bir kýs mý ný kar þý la ya bi li yo ruz. Za rû rî ih ti yaç la rý mý zýn bü yük bir kýs mý ný bü yük bir be del ö de me den, ko lay lýk la el de e di yo ruz. Ha yat i çin en bü yük ih ti yaç, ha va dýr. Ha ya tý ve ren, ha va yý da in sa na ih san et ti ði i çin, hiç bir be del ö de me den ne fes a lýp ve ri yo ruz. Yi ne en za rû rî ih ti yaç la rý mýz dan o lan su, en çok bu lu nan ve ko lay el de e di len bir ni met tir. Bun lar i çin bir pa ra ö de mi yo ruz. Bel ki su i çin kü çük bir be del ö dü yo ruz, a ma bir dam la su ka dar fay da sað la ma yan di ðer pek çok ma la çok da ha faz la sý ný ve ri yo ruz. E ðer ha va ve su gi bi ha ya tî ih ti yaç la rý mý zýn ger çek be de li ni ö de mek zo run da kal say dýk, gün de yir mi dört sa at ke sin ti siz ça lýþ sak bi le bir ne fes lik ha va nýn ve bir dam la su yun be de li ni ö de ye mez dik. Bir ma ða za da a lýþ ve riþ ya par ken en az pa ra i le en çok fay da sað la ya cak mal la rý al ma ya ça lý þý rýz. Hiç bir ma la de ðe rin den faz la pa ra ver mek is te me yiz. Ö mür ser ma ye miz den bir kýs mý ný ver mek sû re tiy le pa ra yý sa týn a lýr ken i se, böy le bir kay gý ve has sa si yet ta þý mý yo ruz. Ne den a ca ba? Öm rü müz çok de ðer siz ol du ðu i çin mi o nu har car ken hiç dik kat et mi yo ruz? Yok sa bu ser ma ye nin hiç tü ken me ye ce ði ni mi zan ne di yo ruz? Bu gün bu lun du ðu muz nok ta dan du rup ge ri ye doð ru þöy le bir bak sak, bu ya þa ne ça buk gel di ði mi zi, yýl la rýn ne ka dar hýz la a kýp git ti ði ni gö re cek, ö mür ser ma ye mi zin de her an tü ke ne bi le ce ði ni id rak e de ce ðiz. Son ra da Ni ya zi-i Mýs rî gi bi, Bir ti ca ret yap ma dým, nakd-i öm rüm ol du he ba, / Yo la gel dim, lâ kin göç müþ cüm le ker van bî ha ber di ye fer yat e de ce ðiz. Hal buki ö mür ser ma ye si sa de ce dün ya da ki ih ti yaç la rý mý zý ka zan mak i çin de ðil, a sýl a hi ret er za ký ný te min et mek i çin ve ril miþ tir. Öm rü nü dün ya yý ka zan mak i çin har ca yan la rýn gay re ti, su suz lu ðu nu gi der mek i çin tuz lu su i çen le rin hâ li ne ben zer. Ýç tik çe su suz lu ðu ar tar. Hýrs ve ta mah la dün ya ya sa rý lan lar da, ka zan dýk ça da ha çok har car, har ca dýk ça da ha çok ka zan mak is ter, bir ký sýr dön gü i çin de kýv ra nýr du rur. Hýr sýn mi de si ha ya lin hu dut la rý ka dar bü yük ol du ðun dan, o nu dol dur mak ve do yur mak müm kün ol maz. Ýn san dün ya yý da ka zan sa, tat min ol maz. Ya ni dün ya nýn ka zan cý, dün ya nýn mas ra fý na yet mez. Be di üz za man Haz ret le ri, Ehl-i dün ya, hu su san ehl-i da lâ let, pa ra sý ný u cuz ver mez, pek pa ha lý sa tar. Bir se ne lik ha yat-ý dün ye vî ye ye bir de re ce yar dým e de cek bir ma la mu ka bil, had siz bir ha yat-ý e be di ye yi tah rip et me ye ba zen ve si le o lur. O pis hýrs la, ga zab-ý Ý lâ hî yi ken di ne celb e der ve ehl-i da lâ le tin rý za sý ný cel be ça lý þýr di yor. Ehl-i dün ya pa ra sý ný u cu za ver me di ði ne gö re, biz ni ye dün ya i çin öm rü mü zü u cu za ve re lim? Ce nâb-ý Hak bi ze çok da ha kâr lý bir a lýþ ve riþ tek lif e di yor: Al lah mü min ler den can la rý ný ve mal la rý ný, kar þý lý ðýn da on la ra cen net ver mek sû re tiy le sa týn al mýþ týr. (Tev be Sû re si, 111) Sa de ce dün ya yý ka zan mak i çin bir ö mür har ca mak, in sa na dün ya yý ka zan dýr ma dý ðý gi bi a hi re ti ni de kay bet me teh li ke si i le o nu kar þý kar þý ya bý ra ka cak týr. Bu i se, e lin de ki el mas la rý ve rip bir kaç ký rýk cam par ça sý al mak gi bi ah mak ça bir a lýþ ve riþ o la cak týr. AHMET SANDAL san da lah ma il.com Al lah ý a nan in san her da im mut lu dur Gü nü müz de, in san da ki mâ ne vî boþ luk tan kay nak la nan hu zur suz lu ðu ken di le rin ce çöz me ye ça lý þan ba zý fi kir a kým la rý or ta ya çýk tý. Bu nun i çin, mut lu luk for mül le ri þek lin de çe þit li tez ve fi kir ler or ta ya a tý yor lar. A dý na ki þi sel ge li þim, a i le da nýþ man lý ðý, NLP vs. di yor lar. Ýl ginç tir, ba zý mü min ler de ba þuç la rýn da ki çö zü mü bý ra ka rak, bu fi kir le re mü ra ca at e de bi li yor lar. E sa sýn da mü min le rin ba þuç la rýn da ki çö züm Kur ân dýr. En bü yük mut lu luk Kur ân a sa rýl mak týr. Her me se le nin çö zü mü nü in san, ön ce dý þa rý da de ðil ken di i çin de a ra ma lý dýr. Ýn san ken di kal bi ne sor du ðun da, çö züm o ra da ol duk ça a çýk bir þe kil de bel li dir. Çö züm her da im Al lah ý an mak la bu lu nur. Kalp ler Al lah Al lah de dik çe hu zur bu lur. Ýn sa nýn kal bin de mev cut o lan bu çö züm iþ te Kur ân da da ya zý lý dýr: On lar, i na nan lar ve kalp le ri Al lah ý zik ret mek le (an mak la) hu zu ra ka vu þan lar dýr. Bi li niz ki, kalp ler an cak Al lah ý zik ret mek le (an mak la) hu zur bu lur. (Ra d Sû re si, 28) Mut lu luk i çin sa ða-so la git me ye ve baþ ka yer ler de çö züm a ra ma ya ne hâ cet! Çö züm ken di i çi miz de dir. Ý çin de mut lu lu ðu bu la ma ya na, dý þa rý da ki hiç bir çö züm de fay da ver mez. Za ten bu hu sus, Kur ân-ý Ke rim de çok a çýk bir þe kil de be lir ti li yor. Kal bi mi ze sor du ðu muz da çok net bir þe kil de ce vap ve ri yor ki, Al lah ý a nan in san mut lu dur. Bu nu böy le ce tes pit et tik ten son ra, þim di bu nun me to du ü ze rin de dur mak ge rek. Al lah ý na sýl a na ca ðýz? Al lah ý na sýl zik re de ce ðiz? Bu so ru nun ce va bý da çok ko lay dýr. Baþ ta Bis mil lah Al lah ý an mak ve zi kir dir. Pey gam ber E fen di miz (asm) bir ha dis-i þe rif le rin de þöy le bu yu ru yor: Bis mil lah i le baþ lan ma yan hiç bir iþ te ha yýr ve be re ket yok tur. Üs ta dý mýz, Bi rin ci Söz de Bis mil lâh her hay rýn ba þý dýr. Biz da hi baþ ta o na baþ la rýz di ye bu ger çe ði tek rar e di yor. E vet, ger çek þu dur ki, hay rýn ba þý bis mil lah týr. Bis mil lah der ken in sa noð lu, kla sik ve â det ol du ðu ü ze re de ðil, iç ten ve kâl bin den gel di ði þe kil de kuv vet li bir þe kil de bis mil lah de me li dir. Bu bis mil lah i le Al lah ý bü tün ru huy la an ma lý dýr. Bis mil lah ýn ya nýn da tüm i ba det ler bir zi kir dir. Ya ni Al lah ý an mak týr. Ke li me-i Þa ha det bir zi kir dir. Na maz bir zi kir dir. O ruç bir zi kir dir. Hac bir zi kir dir. Ze kât bir zi kir dir. Bun la rýn ya nýn da, sa býr bir zi kir dir, þü kür bir zi kir dir. Ve ben ze ri Ýs lâ mî ve i mâ nî ha re ket ler bi rer zi kir dir. Sýrf i ba det ler sý ra sýn da mý Al lah ý ha týr la ya ca ðýz? Ha yýr! Al lah ý her an ha týr la yýp te fek kür e de ce ðiz. Du rur ken, yü rür ken, o tu rur ken, kal kar ken Al lah ý ha tý rý mýz dan as la çý kar ma ya ca ðýz. Al lah ý zik re de ce ðiz her â ný mýz da. Ýþ te Kur ân da bu na yö ne lik â yet: On lar, a yak ta i ken, o tu rur ken, yan ya tar ken Al lah ý zik re der ler ve gök le rin ve ye rin ya ra tý lý þý ný te fek kür e der ler. (Ve der ler ki:) Rab bi miz, sen bu nu bo þu na ya rat ma dýn. Sen pek yü ce sin, bi zi a te þin a za býn dan ko ru. (Âl-i Ým ran Sû re si, 191) Al lah ý an mak in sa na mut lu luk ve hu zur ve ri yor. Bu nu kal bi ne ve i çi ne doð ru yö ne len her kes fark e der. Bu mut lu lu ðun ya nýn da in san, Al lah ý an mak la bü yük bir kuv vet ve da ya nak da bu lu yor. Bu ra dan kur tu lu þa e ri yor. Bu hu sus Kur ân da þöy le i fa de e di li yor: Ey i man e den ler, bir top lu luk la kar þý kar þý ya gel di ði niz za man, da ya nýk lýk gös te rin ve Al lah ý çok ca zik re din. Ki kur tu luþ (fe lâh) bu la sý nýz. (En fal Su re si, 45) Al lah ý an mak in sa ný gaf le te düþ mek ten de kur ta rý yor. Ni te kim bu hu sus ta ki â yet te þöy le buy rul mak ta dýr: Rab bi ni, sa bah ak þam, yük sek ol ma yan bir ses le, ken di ken di ne, ür per tiy le, yal va ra yal va ra ve i çin i çin zik ret. Gaf le te ka pý lan lar dan ol ma. (A raf Su re si, 205) Al lah ý an mak ve mut lu luk nok ta sýn da na maz bah si ne ay rý bir ö nem ver mek ge rek ti ði ni i fa de et mek is ti yo rum. Þu nu te fek kür e den an lar ki, na maz en bü yük zi kir dir. Na maz, Al lah ý an ma mý zý sað la yan en bü yük ve en þü mul lü bir i ba det tir. Na maz da Al lah ý an dý ðý nýn þu u run da o lan ve na ma zýn ger çek mâ nâ sý nýn far ký na va ran, en bü yük mut lu lu ðu ya ka la mýþ týr. Bu hu sus ta Yü ce Rab bi miz (cc) þöy le em ret mek te dir: (Ey Mu ham med!) Ki tap tan sa na vah yo lu na ný o ku, na ma zý da dos doð ru kýl. Çün kü na maz, in sa ný ha ya sýz lýk tan ve kö tü lük ten a lý kor. Al lah ý an mak (o lan na maz) el bet te en bü yük i ba det tir. Al lah yap týk la rý ný zý bi li yor. (An ke but Sû re si, 45) Öy ley se, i ba det le ri ni ye ri ne ge ti ren ve gün lük iþ le ri nin i çe ri si ne Al lah ýn zik ri ni yer leþ ti ren in san en mut lu in san dýr, ves se lâm. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 8 R. Ahir 1432 Ru mî: 28 Þubat 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ir ti ni as ya.com.tr Said Nursî ve demokratik cumhuriyet Bir doktora 640 kiþi düþüyor TÜRK SAÐ LIK- SEN'ÝN YAP TI ÐI A RAÞ TIR MA YA GÖ RE, TÜR KÝ YE'DE 115 BÝN 256 DOK TOR GÖ REV YA PI YOR. BÝR DOK TO RA 640 KÝ ÞÝ DÜ - ÞER KEN HE KÝM LE RÝN YÜZ DE 57'SÝ BÜ YÜK ÞE HÝR LER DE ÇA LI ÞI YOR. TÜRK SAÐ LIK-SEN, Týp Bay ra mý ön ce si yap tý ðý bir a raþ týr - may la Tür ki ye nin dok tor ha ri ta sý ný çý kar dý. Bu na gö re, bir dok to ra 640 ki þi dü þü yor. He kim le rin yüz de 57 si bü yük þe - hir ler de gö rev ya pý yor. A raþ týr ma ya gö re Tür ki ye de top - lam 115 bin 256 dok tor gö rev ya pý yor. Bu dok tor lar dan 67 bin 667 si (29 bin 526 uz man- 30 bin 830 pra tis yen he kim- 7 bin 311 a sis tan) Sað lýk Ba kan lý ðý na bað lý sað lýk ku ru luþ la - rýn da gö rev li. Dok tor la rýn 25 bin 15 i ü ni ver si te ler de, 22 bin 574 ü ö zel sek tör de ça lý þý yor. Tür ki ye de bir dok to ra 640 ki - þi dü þü yor. Sað lýk Ba kan lý ðý nda ki gö rev li dok tor lar dik ka te a lýn dý ðýn da bir dok to ra dü þen has ta sa yý sý bin 89 ki þi. EN AZ BAY BURT, EN FAZ LA DOK TOR ÝS TAN BUL DA A raþ týr ma da Sað lýk Ba kan lý ðý nda gö rev ya pan dok tor - la rýn il le re gö re da ðý lý mý na ve 2010 yý lýn da a ta nan ve is ti - fa e den dok tor la ra i liþ kin bil gi le re yer ve ril di. Bu na gö re Sað lýk Ba kan lý ðý nda ki dok tor lar dik ka te a lýn dý ðýn da Tür - ki ye de en az dok to run bu lun du ðu il 78 dok tor la Bay - burt. Bu i li 87 dok tor la Ar da han, 104 dok tor la Hak kâ ri iz li yor. Dok tor la rýn en faz la gö rev yap tý ðý il i se 12 bin 498 dok to run bu lun du ðu Ýs tan bul. Bu i li 7 bin 568 dok tor la An ka ra, 4 bin 736 dok tor la Ýz mir iz li yor. DOK TOR LA RIN YÜZ DE 57 SÝ 16 BÜ YÜK ÞE HÝR DE GÖ REV YA PI YOR SAÐLIK Ba kan lý ðý nda gö rev ya pan 67 bin 667 dok to run 38 bin 881 i ya ni dok tor la rýn yüz de 57 si 16 bü yük þe hir de gö rev ya pý yor. Uz man dok tor la rýn yüz de 58 si, pra tis yen dok tor la rýn i se yüz de 47 si, a sis tan la rýn i se yüz de 98 i 16 bü yük þe hir de gö rev li.29 bin 526 uz man dok to run 17 bin 062 si, 30 bin 830 pra tis yen dok to run i se 14 bin 661 i ve 7 bin 311 a sis ta nýn 7 bin 158 i Tür ki - ye nin 16 bü yük þeh rin de ça lý þý yor. A raþ týr ma so nuç la rý na gö re Sað lýk Ba kan lý - ðý 2010 yý lýn da 5 bin 767 si uz man, 4 bin 990 ný pra tis yen ol mak ü ze re top - lam 10 bin 757 dok tor a ta dý. Bu na kar þý lýk 2 bin 768 i uz man, 2 bin 761 i pra - tis yen dok tor ol mak ü ze re top lam 5 bin 439 dok tor gö re vin den ay rýl dý yý lýn da bin 843 ü uz man bin 794 ü pra tis yen dok tor ol mak ü ze re top lam 3 bin 637 dok tor Sað lýk Ba kan lý ðý nda ki gö re vin den is ti fa et ti. Ka lan ay rý lýþ la rýn 772 si e mek li lik, bin 30 u i se di ðer se bep ler den ger çek leþ ti. KAH VE CÝ: DOK TOR LA RIN SO RUN LA RI NI ÇÖZ ME NÝN YOL LA RI A RAN MA LI Tür ki ye de 115 bin he ki min so run lar la uð raþ tý ðý ný kay de den Türk Sað lýk-sen Ge nel Baþ ka ný Ön der Kah ve ci, Tür ki ye de gö rev ya pan 115 bin he kim var. Pro - fe sö rün den a sis ta ný na, Hak kâ ri de gö rev ya pa nýn dan An ka ra da ça lý þa ný na, ü - ni ver si te de hiz met su na nýn dan a i le he ki mi ne ka dar dok tor lar fark lý so run lar la uð ra þý yor lar. Mað du ri yet ler ya þý yor lar. Ya ban cý dok tor ge ti ril me si gi bi gün - dem ler ye ri ne dok tor la rýn so run la rý ný çöz me nin ve öz kay nak la rý mý zý kul la na - rak he kim sa yý mý zý yük selt me nin yol la rý a ran ma lý. de di. An ka ra / ci han DENÝZLÝ Pa muk ka le E ði tim Vak fý (PEV) Ýl köð re tim O ku lu 7. sý nýf öð - ren ci si Ýs ma il O zan Çe li kel, E ði ti - min kö tü ol ma sý ge le ce ðin de kö tü ol ma sý nýn sebep le rin den. Ço cuk su ça i ti le bi li yor de di. 1. Ço cuk Kon gre si nin ar dýn dan ha zýr la nan Ço cuk Bil di ri le ri Ki ta bý nda, kon - gre ye ka tý lan De niz li Pa muk ka le E - ði tim Vak fý (PEV) Ýl köð re tim O ku - lu 7. sý nýf öð ren ci le ri Ýs ma il O zan Çe li kel, Ço cuk, Suç ve E ði tim, Be ril Ke sen i se Si zin Bi ze Bý ra ka - ca ðý nýz Dün ya da Ço cuk Ol mak baþ lýk lý bil di ri le ri sun du lar. Ço cuk, Suç ve E ði tim baþ lýk lý bil di riy le ço - cuk la rýn dün ya sýn da ya þa nan la rý ak tar ma ya ça lýþ tý ðý ný an la tan Çe li - kel, E be veyn le ri miz bü yü dük çe ço cuk luk la rý ný u nu tu yor. Bu da bi zi an la ma la rý ný güç leþ ti ri yor. A i le, çev re, ar ka daþ ve e ði tim ço cu ðun O ku la ar týk ser vis le gi de cek ler n MALATYA'NIN Ba þa ðaç Kö yü ne bað lý Ü - züm lü mez ra sýn da o tu ran ve o ku la u laþ mak i çin her gün 5 ki lo met re yü rü yen 9 mi nik öð ren ci i çin ser vis a ra cý tah sis e dil di. Ba sýn - da yer a lan ha ber ler ü ze ri ne böl ge de in ce le - me baþ la tan Ma lat ya Mil lî E ði tim Mü dür lü - ðü, 9 mi nik öð ren ci nin yü rü dü ðü me sa fe yi de göz ö nü ne a la rak, zor þart lar al týn da o - kul la rý na u la þan öð ren ci ler i çin ser vis a ra cý tah si si ne ka rar ver di. Köy muh ta rý Os man Sert i le gö rü þen mil lî e ði tim mü dür lü ðü 9 öð ren ci nin, o kul la rý na u laþ tý rýl ma sý i çin 750 li ra ay lýk ö de nek a yý ra rak, ser vis le ta þýn ma la - rý ka ra rý ný al dý. Ba þa ðaç Kö yü muh ta rý Sert, ço cuk la rýn, mil lî e ði tim mü dür lü ðü nün ko - nuy la il gi len me si ve al dý ðý ka rar sa ye sin de, ar týk o ku la git mek i çin yü rü me ye ce ði ni söy - le di. Ma lat ya Va li li ði Ýl Ýn san Hak la rý Ku ru - lu, mez ra dan o ku la git mek i çin ki lo met re - ler ce yü rü mek zo run da ka lan öð ren ci le re ser vis ve ril me me si ni, in san hak ký ih lâ li o la - rak de ðer len dir miþ ti. Ma lat ya / a a Ev de do ðal gaz pat la ma sý: 3 ya ra lý n BURSA'DA bir ev de a çýk u nu tu lan do ðal gaz so ba sýn dan sý zan ga zýn pat la ma sý so nu cu 3 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, mer kez Os man ga zi il çe si Gül bah çe Ma hal le si I þýk So kak ta o tu ran Rem zi A. (50) ön ce ki ge ce ya tar ken do ðal gaz so ba sý ný a çýk u nut tu. Sa - ba ha kar þý u ya nan Rem zi A. çak mak yak ma - ya ça lýþ tý ðý sý ra da, ev de bi ri ken gaz a lev a la - rak pat la dý. Rem zi A. i le Di lek (20) ve Gü li - zar A. (24) ya ra lan dý. Ya ra lý lar, Þev ket Yýl - maz E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý - rýl dý. Ya ra lý la rýn sað lýk du ru mu nun i yi ol du - ðu bil di ril di. Ýh bar ü ze ri ne o lay ye ri ne ge len po lis, gü ven lik tedbiri al dý. Pat la ma dolayýsýyla e vin bü tün cam la rý nýn ký rýl dý ðý, ba zý eþ ya - Her þey a i le de baþ la yýp o kul da bi ti yor ge le ce ði ni be lir le yen et ken ler de di. E ði ti min ö ne mi ni vur gu la yan Çe li - kel, E ði ti min kö tü ol ma sý ge le ce - ðin de kö tü ol ma sý nýn ne den le rin - den. Ço cuk su ça i ti le bi li yor. Ço - cuk lar suç iþ le mez, su ça i ti lir ler. A i - le i çi þid det, et raf ta ki di ðer et ken ler bu na se be bi yet ve ri yor. Ço cu ðuz, çok ça buk de ði þi yo ruz. Ruh ha li - miz de de ði þi yor. Ko lay kan dý rý la bi - li yo ruz. O ne den le e ði tim, da ha sý an ne ba ba nýn e ði tim li ol ma sý çok ö nem li. Çün kü her þey a i le de baþ - la yýp o kul da bi ti yor di ye ko nuþ tu. Si zin Bi ze Bý ra ka ca ðý nýz Dün ya da Ço cuk Ol mak baþ lýk lý bil di ri yi ha - zýr la yan Be ril Ke sen i se Öz gü ven ka zan dým. Ya pa bi le cek le ri min far - ký na var dým. Dü þün dük le ri mi ar týk da ha i yi ak ta ra bi li yo rum. A la bi le - ce ðim tep ki le ri ön ce den kes ti re bi li - yo rum de di. De niz li / a a Bu se ne ki 23 Mart ça lýþ ma mýz da, meþ ru ti - yet, cum hu ri yet, de mok ra si, la ik lik, yar gý ba ðým sýz lý ðý ve ta raf sýz lý ðý gi bi, cum hu ri - yet ta ri hi bo yun ca gün dem de o lan ve bu gün de yo ðun þe kil de tar tý þý lan ko nu la ra Üs ta dýn yak - la þý mý ný or ta ya ko yan ba zý i fa de le ri ni der le yip, alt la rý na kü çük lû gat çe le ri ni de ek le ye rek, ay - dýn la ra u laþ týr dýk: MEÞ RU TÝ YET: Meþ ru ti yet hâ ki mi yet-i mil let - tir. Ya ni ef kâr-ý âm me ni zin mi sâl-i mü ces se mi o lan me b'u sân hâ kim dir; hü kü met, hâ dim ve hiz met kâr dýr. (Mü nâ za rât, s. 42) Cum hu ri yet ve de mok rat mâ nâ sýn da ki meþ - ru ti yet (Di van-ý Harb-i Ör fî, s. 69) CUM HU RÝ YET: 1935 te Es ki þe hir A ðýr Ce za Mah ke me sin de ben den sor du lar ki: Cum hu ri yet hak kýn da fik rin ne dir? Ben de de dim: Yaþ lý mah ke me re i sin den baþ ka da ha siz dün ya ya gel me den ben din dar bir cum hu ri yet çi ol du ðu mu e li niz de ki ta rih çe-i ha ya tým is pat e der. Hü lâ sa sý þu dur ki: O za - man, þim di ki gi bi, hâ lî bir tür be kub be sin de in - zi va da i dim. Ba na çor ba ge li yor du. Ben de ta - ne le ri ni ka rýn ca la ra ve ri yor dum. Ek me ði mi o - nun su yu i le yer dim. Ben den sor du lar, ben de - dim: Bu ka rýn ca ve a rý mil let le ri cum hu ri yet çi - dir ler. Cum hu ri yet per ver lik le ri ne hür me ten, ta ne le ri ka rýn ca la ra ve ri yo rum. Son ra de di ler: Sen Se lef-i Sa li hî ne mu ha le fet e di yor sun. Ce va ben di yor dum: Hu le fâ-i Râ þi dîn; hem ha li fe, hem re i si cum hur i di ler. Sýd dîk-ý Ek ber (r.a.) A þe re-i Mü beþ þe re ye ve Sa ha be-i Ki ra ma el bet te re i si cum hur hük mün de i di. Fa kat mâ - nâ sýz i sim ve re sim de ðil, bel ki ha ki kat-i a da le ti ve hür ri yet-i þer i ye yi ta þý yan ma na-yý din dar cum hu ri ye tin re is le ri i di ler. Ýþ te, ey müd de-i u mu mî ve mah ke me â zâ la rý, el li se ne den be ri ben de o lan bir fik rin ak siy le be - ni it ham e di yor su nuz. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 357) Cum hu ri yet ki, a da let ve meþ ve ret ve ka nun da in - hi sar-ý kuv vet ten i ba ret tir. (Di van-ý Harb-i Ör fi, s. 65) LA ÝK CUM HU RÝ YET: E ðer lâ ik cum hu ri yeti so ru yor sa nýz, ben bi li yo rum ki, lâ ik mâ nâ sý, bî - ta raf kal mak, ya ni hür ri yet-i vic dan düs tu ruy la, din siz le re ve se fa het çi le re i liþ me di ði gi bi din - dar la ra ve tak vâ cý la ra da i liþ mez bir hü kü met te lâk ki e de rim. (Þu â lar, s. 317) MU HA LE FET: Ma lûm dur ki, her hü kü met te mu hâ lif ler bu lu nur. Â sâ yi þe, em ni ye te do kun - ma mak þar týy la, hiç kim se vic dâ nýy la, kal biy le ka bul et ti ði bir fi kir den, bir me tod dan do la yý mes ul ol maz. Bu hu ku kî bir mü te â ri fe dir Hak sýz lý ða kar þý, zul me kar þý, ka nun suz lu ða kar - þý mu hâ le fet, hiç bir hü kü met te suç sa yýl maz; bi - lâ kis, mu hâ le fet meþ rû ve sa mî mi bir mu vâ ze - ne-i a dâ let un su ru dur. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 564) YAR GI BA ÐIM SIZ LI ÐI VE TA RAF SIZ LI ÐI: A dâ - let mü es se se si hiç bir ce re ya na ka pýl maz, hiç bir ta raf gir li ðe kay maz. Bu, din ve vic dan hür ri ye ti - nin bir a na um de si dir ki, ko mü nist ol ma yan Þark ta, Garb da, bü tün dün ya a da let mü es se se le - rin de câ rî ve hâ kim dir. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 564) Ha kim ve mah ke me ta raf gir lik þa i be sin den mü ber ra ve ga yet bî ta ra fa ne bak ma sý bi rin ci þart-ý a da let ol du ðu na da ir bin ler vu ku at-ý ta ri - hi ye den, Haz ret-i A li Ra di yal la hü An hýn hi lâ fe - ti za ma nýn da bir Ya hu di i le mah ke me de be ra - ber o tur ma la rý ve çok pa di þah la rýn a di a dam lar i le mah ke me-i a da let te gö rül me si gi bi çok hâ - di sât-ý ta ri hi ye var... (Ta rih çe-i Ha yat, s. 355) Ve þu nu sor duk: Sa id Nur sî nin bu gö rüþ le ri ni, cum hu ri ye tin te mel ni te lik le ri nin doð ru an la þýl ma sý na sað la - ya bi le ce ði kat ký a çý sýn dan de ðer len dir me ni zi ri - ca e di yo ruz. De mok ra si, hu kuk dev le ti ve la ik - lik gi bi kav ram la rýn Müs lü man bir top lu ma ik - na yo luy la be nim se til me si ve da yat ma cý yön - tem ler le dik te e di len fark lý yo rum la rýn yol aç tý - ðý ge ri lim le rin a þýl ma sý nok ta sýn da Sa id Nur - sî nin yak la þým la rý siz ce ne an lam i fa de e di yor? Ba zý ay dýn lar, bu ko nu lar da ye te rin ce bil gi ve bi ri kim le ri ol ma dý ðý ný i fa de i le ö zür be yan e de - rek, ce vap ve re me ye cek le ri ni bil dir di ler. Ge len ce vap lar i çin de, me se le nin ö zü nü i sa - bet li bir þe kil de ya ka la yan lar da mev cut, ko nu - ya çe kin gen bir þe kil de yak la þýp a de ta el yor da - mýy la me sa fe al ma ya ça lý þan lar da. Te men nî miz, bu ça lýþ ma nýn bir baþ lan gýç o - lup, da ha de rin ve ni te lik li tah lil ve mü za ke re le - rin yo lu nu aç ma sý. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER Or ta sý ný fý ye ni den in þa e de ce ðiz DP LÝ DE RÝ ZEY BEK, YOK E DÝ LEN OR TA SI NI FI YE NÝ DEN ÝN ÞA E DE CEK LE RÝ NÝ BE LÝR TE REK, OR TA SI NI FIN OL MA DI ÐI BÝR ÜL KE DE DE MOK RA SÝ NÝN YÜ RÜ ME YE CE ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. Gü zel tek lif, a ma yet mez ca ni as ya.com.tr 2011 se çim yý lý ol ma sý se be biy le, ka dýn ko nu su med ya nýn gün de min de. Si ya sî par ti ler il gi siz gö rün se de med ya dün ya sýn da ba þör tü lü ve kil tar týþ ma sý a lev len di. Tar týþ ma, a na ya sa hu kuk çu su Prof. Dr. Se rap Ya zý cý nýn Par ti ler ba þör tü lü a day gös ter sin (Ta raf, 9 Mart 2011) çað rý sýy la a lev len di. Kür þat Bu min, hak lý o la rak si ya sî par ti le rin bu çað rý yý duy maz dan gel me si ni e leþ tir di. (Ye ni Þa fak, 12 Mart 2011) Ser dar Ka ya da, ba zý der nek le rin ka dýn mil let ve ki li [500 ve ki lin ya rý sý ka dýn ol sun] sa yý sý art sýn yol lu kam pan ya aç ma la rý na; 275 ka dýn mil let ve ki li nin 137 si ba þör tü lü ol ma lý mý? so ru suy la da hil ol du. (Ta raf, 13 Mart 2011) El bet te tar týþ ma lar bu ka dar la sý nýr lý de ðil. Çok sa yý da ki þi tar týþ ma ya ka týl dý ve müs bet ya da men fi o la rak gö rüþ le ri ni be yan et ti. En ön ce fi kir be yan et me si ge re ken si ya sî par ti ler i se sus ma yý ter cih e di yor. Ý fa de et mek ge re kir ki, ba þör tü lü ol ma yý ve kil li ðe en gel gö ren hiç bir par ti tam an la mýy la hür ve de mok rat sa yý la maz... Ka dýn lar la il gi li ve kil tar týþ ma sý nýn ya nýn da, baþ ka ö nem li bir tar týþ ma da ha baþ la dý. Yýl lar dan be ri med ya da ki ka dýn is tis ma rýn dan, ka dýn la rýn rek lâm ve si le si ve va sý ta sý ya pýl ma sýn dan, on la rýn ti ca rî ga ye ler i çin vit rin e ko nul ma sýn dan þi kâ yet çi o lan lar i çin bu ge liþ me ler de çok ö nem li. Fa tih Çe kir ge, Ar ka say fa gü ze li i çin bir kur tu luþ ö ne ri si baþ lýk lý ya zý sýn da, Ve ken di miz den baþ la mak i çin iþ te ö ne ri yo rum: Me se lâ ar ka say fa lar da ki o çýp lak ka dý ný kal dýr sak ar týk. O ar ka say fa gü ze li ni öz gür bý rak sak. Ör ne ðin Hür ri yet ya pa bi lir mi bu nu? di ye sor muþ. (Hür ri yet, 12 Mart 2011) Çok gü zel bir tek lif, a ma yet mez. Çün kü prob lem sa de ce ar ka say fa gü ze li nde de ðil! Ma dem müs teh cen ya yýn la rý tar týþ ma ya baþ lý yo ruz, bu nu sa de ce bir fo toð raf i le sý nýr lan dýr ma mak lâ zým. Ar ka say fa gü ze li di ye i sim len di ri len, a ma ger çek te çir kin o lan bu uy gu la ma i le bir lik te bü tün med ya da ki müs teh cen fo toð raf lar ma sa ya ya tý rýl sýn. Ar ka say fa gü ze li ya yýn la mak ka dýn a kö tü lük i se (ki öy le dir,) iç say fa gü ze li ya yýn la mak i yi lik o la bi lir mi? Ka dýn la rý her fýr sat ta vit rin e çý ka ran bir ga ze te den böy le bir tek lif gel me si ni tak dir e di yor ve bir an ön ce uy gu lan ma sý ný bek li yo ruz. Ay ný za man da böy le bir a dý mýn müs teh cen fo toð raf ya yýn la mak ta bir bi riy le ya rý þan bir ký sým med ya ya da ör nek ol ma sý ný is ti yo ruz. Bü tün med ya yö ne ti ci le ri nin baþ ka bir so rum lu lu ðu da var. Uy gun bir li san i le rek lâm sek tö rü mut lak su ret te i kaz e dil me li dir. Ni çin her rek lâm da ka dýn un su ru ve ö zel lik le de cin sel lik ön pla na çý kar tý lýr? Tür ki ye de ya þa yan ha ným la rýn bü yük ço ðun lu ðu ba þör tü lü dür ve ba þör tü lü ler u mu mi yet le rek lam lar da da yer al maz, a la maz. El bet te bu nu en gel le yen bir ka nun yok tur, a ma sis te mi e lin de bu lun du ran lar bu na im kân ver mez. Fir ma lar da san ki ba þör tü lü müþ te ri le ri yok muþ gi bi dav ra nýr, ba þý ör tü lü o lan la rý dü þün me den rek lâm ma ter yal le ri ha zýr lar. Bu da yet mez, mü te dey yin i þ a dam la rý da ü ret tik le ri ü rün le ri müs teh cen ka dýn fo toð raf la rýy la süs le nen (ger çek te kir le ti len) rek lâm lar la pa zar la ma ya ça lý þýr. Hiç kim se ku su ra bak ma sýn, a ma bu ta výr tek ke li mey le ka dý na, bil has sa da ba þör tü lü ka dýn a hak sýz lýk ve ha ka ret tir. Yan lýþ an la þýl ma sýn, ba þör tü lü ka dýn la rýn rek lâm mal ze me si o la rak kul la nýl ma sý ný tek lif e di yor de ði liz. Çün kü bu ko nu da da yan lýþ ya pan lar var. Gü ya ba þö rü lü, a ma ger çek te te set tü rün an la mý ný de je ne re e den rek lam la ra da i ti raz e di yo ruz ve e de ce ðiz. Med ya, ka dý ný vit rin mal ze me si o la rak kul lan ma yan lý þýn dan vaz geç sin, müs teh cen fo toð raf lar la in san la rýn ve bil has sa genç le rin kal bi ni bom ba la ma sýn! Ba har la bir lik te ger çek ten gü zel ya ra tý lan çi çek ler, mey ve ler, yýl dýz lar, a kar su lar ar ka say fa gü ze li ol sun. Bu kez ka ça ma dý lar nachp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu nun 3 ay ön ce ki Ýz mir zi ya re tin de, ken di si ni kar þý la yan par ti li ler a ra sýn da bu lu nan bir mü te ah hi din 23 bin av ro su nu çal dýk la rý id di a sýy la a ra nan A.K. ve S.Ç adlý 2 zan lý, DP Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek i kar þý la mak i çin ha va li ma ný na ge len ka la ba lýk ta ya ka lan dý. Ýstanbul'da oturduklarý ve farklý illerde parti liderlerinin etkinliklerini takip ederek yankesicilik olaylarýna karýþtýklarý ileri sürülen iki zanlý, kendilerine yöneltilen suçlamalarý kabul etmedi. A.K. ve S.Ç, Hüseyin Yýldýz ve Ceyhan Yücel'in paralarýný yankesicilik yöntemiyle çaldýklarý iddiasýyla Ýzmir Adliyesine gönderildi. Bozyaka'daki Ýzmir Emniyet Müdürlüðü hizmet binasýndan çýkýþlarý sýrasýnda gazetecilere tepki gösteren zanlýlar, paranýn çalýnmasýyla hiç bir ilgilerinin bulunmadýðýný savundu. Ýzmir / aa ABDULBASÝR ÞEKER ÝZMÝR DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, yok e di len or ta sý ný fý ye ni den in þa e de cek le ri ni be lir te rek, Or ta sý ný fýn ol ma dý ðý bir ül ke de ne de mok ra si yü rür ne de mil lî ve ma ne vî ve in sa nî de ðer ler ken di si ne ya þa ma ze mi ni bu lur de di. Zey bek, par ti si nin Ýz mir Ýl Baþ kan lý ðý bi na sý nýn a çý lý þýn da, se çim o to bü sü nün ü ze rin den par ti li le re ses len di. Zey bek, Bis mil lah de dik baþ la dýk. Kim ne der se de sin bis mil lah de dik ki i þi miz ha yýr lý ol sun, bis mil lah de dik ki yap tý ðý mýz iþ ha yýr lý ol sun, Bis mil lah de dik ki sö zü mü ze ri ya bu laþ ma sýn sö zü müz ih lâs lý ol sun, iç ten lik li ol sun ki yü rek ten yü re ðe sö zü müz a kýp git sin di ye ko nuþ tu. Se çim it ti fa ký ný de ðer len dir ne Zey bek, Bu se çim de it ti fak ta lep le ri ol du. De ðer len di ri yo ruz, gö rüþ me ler de vam e di yor. A ma ça tý De mok rat Par ti dir. Baþ ka ça tý söz ko nu su de ðil dir, son ra ki se çim de i se tek ba þý na ik ti da ra ge le ce ðiz de di. Zey bek hü kü me tin çift çi yi, sa na yi yi bi tir me nok ta sý na ge ti ren po li ti ka lar iz le di ði ni sa vu na rak, DP za ma nýn da çift çi nin, sa na yi ci nin hal kýn en fe rah dö ne mi ni ya þa dý ðý ný, ha li ha zýr da ki AKP Hü kü me ti nin i se or ta sý ný fý, ta rý mý yok et ti ði ni, A na do lu da ar týk tar la la rýn e kil me di ði ni, hay van ye tiþ ti ril me - SÝYASÎ par ti le re 12 Ha zi ran ge nel se çim le ri dolayýsýyla bu haf ta i çin de (18 Mart Cu ma ak þa mý na ka dar) 218 mil yon 200 bin 741 li ra se çim yar dý mý ya pý la cak. Ma li ye Ba kan lý ðý Büt çe ve Ma lî Kon trol Ge nel Mü dür lü ðün den e din di ði bil gi ye gö re, ge nel büt çe ge lir le ri nin beþ bin de 2 si ni 2007 se çim le rin de al dýk la rý oy mik ta rý na gö re O cak a yý ba þýn da dev let yar dý mý o la rak a lan 3 si ya si par ti ye, þim di de se çim se be biy le ek kay nak ak ta rý la cak. Si ya sî Par ti ler Ka nu nu u ya rýn ca ge nel se çim ler de ba ra jý a þa rak, Ha zi ne yar dý mý na hak ka za nan A da let ve Kal kýn ma Par ti si (AKP), Cum hu ri yet Halk Par ti si (CHP) ve Mil li yet çi Ha re ket Par ti si (MHP), bu yar dým dan ya rar la na cak. 3 par ti ye 2011 yý lý Ge nel Büt çe Ge lir le ri e sas a lý na rak, 1-10 O cak ta rih le ri a ra sýn da 109 mil yon 100 bin 370 li ra Ha zi ne yar dý mýn da bu lu nul muþ tu. Söz ko nu su dö nem de AKP ye 62 mil yon 181 bin 572 li ra, CHP ye 27 mil yon 869 bin 461 li ra, MHP ye de 19 mil yon 49 bin 337 li ra yar dým ya pýl mýþ tý. Böy le ce 3 par ti ye büt çe den ak ta rý lan kay nak top la mý 109 mil yon 100 bin 370 li ra o la rak be lir len miþ ti. SE ÇÝM YI LIN DA FAZ LA YAR DIM An cak, Si ya si Par ti ler Ka nu nu na gö re, ge nel se çim yýl la rýn da par ti le re ya pý lan dev let yar dý mý, par ti le rin büt çe ye gö re hak et tik le ri tu ta rýn 3 ka tý o la rak ö de ni yor. Büt çe ye gö re he sap la nan nor mal yar dým tu ta rý, Mer ke zi Yö ne tim Büt çe si nin yü rür lü ðe gir di ði 1 O cak ý ta kip e den 10 gün i çin de ve ri li yor. Ge ri ka lan bö lüm i se Yük sek Se çim Ku ru lu nun se çim ta ri hi ni a çýk la ma sýn dan son ra ki 10 gün i çin de he sap la ra ya tý rý lý yor. TÜRKÝYE Zi ra at çý lar Der ne ði (TZD) Ge nel Baþ ka ný Ýb ra him Yet kin, Tür ki ye nin bu yýl dan i ti ba ren buð day, et, süt, þe ker gi bi stra te jik ü rün ler de stok la ma yap ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Yet kin, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, son dö nem de yurt ge ne lin de et ki li o lan yo ðun kar ya ðý þý nýn ö zel lik le hu bu bat ü re ti mi i çin ya rar lý ol du ðu nu kay det ti. Ge çen yýl Tür ki ye de 19,6 mil yon ton buð day ü re til di ði ni ha týr la tan Yet kin, 2011 yý lýn da bu ra ka ma e ri þil me si nin zor o la ca ðý ný dü þün dü ðü nü be lirt ti. Yet kin, Tür ki ye nin, nü fus ar týþ hý zý na gö re buð day ü re ti mi ni Zeybek, partisinin Ýzmir Ýl Baþkanlýðý binasýnýn açýlýþýnda, seçim otobüsünün üzerinden partililere seslendi. FO TOÐ RAF: AA di ði ni söy le di. DP ik ti dar la rýn da Tür ki ye nin gý da mad de le rin de ken di ken di si ne ye ten ye di ül ke den bi ri si ol du ðu na dik kat çe ken Zey bek, þun la rý kay det ti: Bu ik ti dar her þe yi ye di bi tir di. Kur ban kes mek i çin bi le dý þa rý dan an gus ge ti ri yor. Ne ha le ge tir di niz Tür ki ye yi. Biz yok e di len or ta sý ný fý ye ni den in þa e de ce ðiz. Or ta sý ný fýn ol ma dý ðý bir ül ke de ne de mok ra si yü rür ne de mil lî ve ma ne vî ve in sa nî de ðer ler ken di si ne ya þa ma ze mi ni bu lur. Se fa let i çi ne gö mül müþ yý ðýn lar gün lük gý da la rýn dan baþ ka bir þe yi dü þü ne mez ler, çok zen gin le rin ak lý baþ ka bir yer de dir. O nun i çin or ta sý nýf týr mil let ve bu na or ta di rek de nil miþ tir ve biz or ta sý ný fý güç len di re ce ðiz. Se çim yar dý mý üç par ti ye HAN GÝ PAR TÝ NE KADAR A LA CAK? Bu çer çe ve de O cak a yýn da 62,1 mil yon li ra yar dým ya pý lan AKP, se çim se be biy le 124 mil - yon 363 bin 143 li ra da ha Ha zi ne yar dý mý a la cak. Böy le ce AKP nin bu yýl ki dev let yar dý mý tu ta rý 186 mil yon 544 bin 715 li ra ya yük se le cek. CHP de, se çim se be biy le büt çe den 55 mil yon 738 bin 922 li ra ek yar dým a la cak. Se çim yar dý mýy la bir lik te CHP ye 2011 yý lý i çin de ve ri len Ha zi ne yar dý mý mik ta rý da 83 mil yon 608 bin 383 li ra ya çý ka cak. MHP nin bu yýl ki Ha zi ne yar dý mý i se 57 mil yon 148 bin 12 li ra o la cak. Bu tu ta rýn 38 mil yon 98 bin 675 li ra sý ö nü müz de ki haf ta par ti nin ban ka he sa bý na ya ta cak. Si ya sî Par ti ler, 2010 Büt çe sin den da 92 mil yon 486 bin li ra dev let yar dý mý na hak ka zan mýþ tý. An ka ra / a a Se çim sü re ci baþ la dý Yük sek Se çim Ku ru lu nun (YSK) 12 Ha zi ran da ya pý la cak ge nel se çim le re i liþ kin a çýk la dý ðý se çim tak vi mi ne gö re, se çim sü re ci bu gün baþ lý yor. Se çim tak vi mi ne gö re, se çi min baþ - lan gýç gü nü ka bul e di len 14 Mart ta muh tar lýk böl ge si as ký lis te le ri nin dö kü mü ne baþ la - na cak. Seç men lis te le ri i se muh tar lýk lar da 18 Mart 2011 Cu ma gü nü as ký ya çý ka rý la cak. 31 Mart Per þem be gü nü i se as ký dan in di ri le cek. San dýk seç men lis te le ri nin ke sin leþ me sin - den son ra seç men bil gi kâ ðýt la rý nýn ha zýr lan ma sý ve da ðý týl ma sý iþ le mi 24 Ni san 2011 Pa - zar gü nü baþ la ya cak. Si ya sî par ti le rin se çim çev re le ri i ti ba riy le mil let ve ki li ke sin a day lis - te le ri i le ba ðým sýz a day lar, 29 Ni san 2011 Cu ma gü nü i lan e di le cek. Güm rük ka pý la rýn da 10 Ma yýs 2011 Sa lý gü nü oy ver me iþ le mi ne baþ la na cak. An ka ra/ ci han Yet kin: Stra te jik ü rün ler stok lan ma lý her yýl 1 mil yon ton ar týr ma sý, do la yý sýy la bu yýl, 2 mil yon to nu stok ol mak ü ze re en az 21,5 mil yon ton buð day ü re til me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Dün ya da ku rak lýk ne de niy le son dö nem de Bre zil ya, Hin dis tan, Rus ya ve Çin de be lir li gý da ka lem le rin de stok la rýn a zal dý ðý ný an la tan Yet kin, Tür ki ye nin bu yýl dan i ti ba ren stra te jik ü rün ler de ü rün sto ku na git me si ge rek ti ði ni söy le di. Tür ki ye, bu yýl buð day, et, süt, þe ker gi bi stra te jik ü rün ler de stok la ma yap ma lý di yen Yet kin, ö zel lik le buð day ko nu sun da Tür ki ye nin e li ni güç len dir me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. SA YIN BA KAN A LIN GAN LIK GÖS TER DÝ TÜRKÝYE'DE hal ký ay dýn lat ma nýn bir si vil top lum ku ru lu þu o la rak gö rev le ri ol du ðu nu an cak bu nun ken di le ri ne pa ha lý ya pat la dý ðý ný i fa de e den Yet kin, þöy le ko nuþ tu: Ö zel lik le hay van cý lý ða i liþ kin doð ru - la rý söy le me ye ça lý þan bir mes lek ku ru lu þu ol duk a - ma ne a cý dýr ki Sa yýn Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba ka ný Meh - di E ker, 10,11 ay dýr an lat ma ya ça lýþ tý ðý mýz bu doð ru - la rý i çi ne sin di re me di. Çok cid dî a lýn gan lýk gös ter di. Ta rým Ba ka ný be nim le 1 yýl dýr ko nuþ mu yor. Bu na sýl de mok ra si, bu na sýl yak la þým. Biz doð ru la rý söy le - me ye ça lý þý yo ruz. Za man za man ta rým ko nu sun da iz le nen po li ti ka la rý des tek le di ði ni, ye ri gel di ðin de de e leþ tir di ði ni an la tan Yet kin, Bir ta ne mes lek ku ru - lu þu nun baþ ka ný, bir ta ne ü re ti ci, 1 yýl dýr sür dü rü len hay van it ha la tý na doð ru de sin ben bu gö re vim den is ti fa e de rim di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a BÜT ÇE YÝ GER ÇEK SA HÝP LE RÝ NE VE RE CE ÐÝZ ELÝNDEKÝ kep çe yi par ti li le re gös te ren Zey bek, kep çe yi biz zat ger çek Müs lü - man lý ðý, Kur ân Müs lü man lý ðý ný an la tan Ah met Ye se vi nin yap tý ðý ný ve bu e ma - ne tin ken di si ne ve ril di ði ni söy le di. Zey - bek, Bu kep çe ne di yor? E mek en kut sal de ðer dir di yor. Bu mü ba rek kep çe yi dal - dý ra ca ðýz büt çe nin i çi ne ve büt çe yi ger çek sa hip le ri ne ve re ce ðiz. Hem de si zin gi bi ka fa sý na ka ka ka ka, Ba na oy ver di ye - rek, bir e lin ver di ði ni di ðer e le gös te re rek de ðil, giz li ce ya pa ca ðýz di ye ko nuþ tu. BÖY LE MÝ O LUR YÝ ÐÝT LÝK, KA SIM PA ÞA LI LIK? BAÞ BA KAN Er do ðan ýn ka týl dý ðý Da vos top lan tý la rý ný ha týr la tan Zey bek, þöy le de vam et ti: Da vos ta ku lak la rý duy ma - yan bir ih ti ya ra O ne mi nu te de di, kaç tý. Kaç mak de li kan lý lýk mý? Son ra da te lâþ la Ben ga ze te ci ye söy le dim de di. Bu mil le - tin büt çe sin den Ýs ra il e ko no mi si ni bes le - mek i çin i ha le ler de ver di ðin do lar la rý ge ri al ba ka lým. Ýn cir lik ten 4 bin 500 sor tiy le I rak ta Müs lü man la rý öl dü ren eþ ký ya ya yar dým et tin. Ir zý na ge çi len I rak lý ka dýn la - rýn he sa bý ný ö te ta raf ta na sýl ve re cek sin? bir de Bü yük Or ta do ðu Pro je si nin eþ baþ - ka nýy mýþ. Peþ baþ ka ný sýn. Pe þin den gi - den, peþ keþ çe ken baþ kan sýn. Böy le mi o lur yi ðit lik, Ka sým pa þa lý lýk? Na mýk Ke - mal Zey bek, ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan par - ti si nin il bi na sý nýn a çý lý þý ný ger çek leþ tir di. Er do ðan: Hür ri yet söz le ol maz nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Hür ri yet ve is tik la lin, sa de ce söz le, slo gan la, he ye can lý nu tuk lar a ta rak, ba ðý ra rak, ça ðý ra rak sað la na ma ya ca ðý ný be lir te rek, Hür ri yet ve is tik lâl, güç lü bir e ko no miy le, i ti bar lý bir dýþ po li ti kay la, bü yük he def ler le, bü yük viz yon la sað la nýr de di. Er do ðan, Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nun da dü zen le nen Er zu rum un 93. Kur tu luþ Yýl Dö nü mü Þö le ni ne ka týl dý. Er do ðan, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, Ýs tik lâl Mar þý nýn ka bu lü nün 90 ýn cý yýl dö nü münün kutlandýðýný ha týr la ta rak, þun la rý söy le di: Hür ri yet, bu ay yýl dýz lý bay ra ðýn hak ký dýr. Ýs tik lal, bu mil le tin hak ký dýr. Biz bu hak ký e be di yen ko ru ya cak, bu hak ka e be di yen ha lel ge tir me ye ce ðiz a ma þu nu bu ra da ö zel lik le i fa de et mek du ru mun da yým. Hür ri yet ve is tik lal, sa de ce söz le, slo gan la, he ye can lý nu tuk lar a ta rak, ba ðý ra rak, ça ðý ra rak sað la na maz. Hür ri yet ve is tik lal, güç lü bir e ko no miy le, i ti bar lý bir dýþ po li ti kay la, bü yük he def ler le, bü yük viz yon la sað la nýr. E ko no mi si za yýf o lan ba ðým sýz lýk tan bah se de mez. E ko no mi si za yýf o lan u lus la ra ra sý i ti bar dan, güç ten söz e de mez. E ko no mi si za yýf o lan de mok ra si yi, in san hak la rý ný i de al an lam da, i le ri ma na da te sis e de mez. Ýþ te biz bu his si yat la güç lü bir e ko no mi yi, i le ri de mok ra si yi, i ti bar lý dýþ po li ti ka yý bir a ra da te sis e di yor, hür ri ye ti mi zi, is tik la li mi zi da ha güç lü te mel ler ü ze rin de mu ha fa za e di yo ruz. Ýs tan bul / a a Bah çe li, Kaç maz a so ðuk nmhp Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Sin can 1. A ðýr Ce za Mah ke me si es ki Ha ki mi Os man Kaç maz ýn par ti sin den mil let ve ki li ol mak is te ði yö nün de ki a çýk la ma la ra tep ki gös ter di. Bah çe li, Sel çuk Ýl çe Teþ ki la týn da bir ga ze te ci nin Os man Kaç maz ýn MHP den mil let ve ki li a da yý ol mak is te di ði ni hatýrlatmasý üzerine ken di le ri nin böy le bir bil gi sa hi bi ol ma dý ðý ný i fa de et ti. Bah çe li, Bi zim bu ko nu da bir bil di ði miz yok, bi ze bu ko nu da bir mü ra ca at da yok. Zan ne di yo rum ba zý top lu mu ya kýn dö nem de il gi len di ren þah si yet ler par ti le re bir da ðý lým ya pý yor lar. Bun lar dan u zak kal mak la zým. Top lu mun ber rak bir ak la, ber rak bir zih ni ye te ih ti ya cý var ki, ber rak dü þü ne bil sin. Or ta lý ðý ka rýþ tý ra rak de ðil. Ba zý ko nu lar da Mil li yet çi Ha re ket Par ti si nin öl çü le ri var dýr. Mü la kat yap mýþ ol sa bi le de ðer len di ri lir. Ka bu lü ve ya ve to im kâ ný MHP nin yö ne ti mi nin yet ki sin de dir. Da ha böy le bir du rum da söz ko nu su de ðil dir de di. Bah çe li, top lu mun zih ni ni a ça cak ki þi le re ih ti yaç duy du ðu nu be lir te rek, Top lu mun ber rak dü þün me ye ih ti ya cý var de di. Ýz mir / ci han Mec lis, son a na ya sa de ði þik li ði ni gö rü þe cek nmeclýs, ö nem li dü zen le me le ri e le a la ca ðý yo ðun bir haf ta ya gi ri yor. TBMM Ge nel Ku ru lu nun, bu haf ta ki en ö nem li gün de mi, 23. Dö nem par la men to su nun A na ya sa da ya pa ca ðý son de ði þik lik o la cak. AKP, CHP, MHP ve BDP li 296 mil let ve ki li nin or tak im za sý ný ta þý yan A na ya sa de ði þik li ði tek li fi nin gö rüþ me le ri ve ilk tur oy la ma sý ya rýn ya pý la cak. Spor fa a li yet le ri nin yö ne til me si ne ve di sip li ni ne i liþ kin u yuþ maz lýk la rýn yar gý de ne ti mi ne ta bi ol mak sý zýn ke sin o la rak tah kim yo luy la çö zül me si ni ön gö ren A na ya sa de ði þik li ði tek li fi, A na ya sa nýn Spo run ge liþ ti ril me si ni dü zen le yen 59. mad de si ne fýk ra ek len me si ni ön gö rü yor. Tek li fin i kin ci tur oy la ma sý, 48 sa at son ra ya pý la cak. Tek li fin i kin ci tur oy la ma sý, bi rin ci tu run bi tiþ sa a ti ne gö re 17 Mart Per þem be ya da 18 Mart Cu ma gü nü o la cak. Ge nel Ku rul da, bu haf ta ay rý ca ba zý ka nun lar da de ði þik lik ya pan tek lif de e le a lý na cak. TBMM Ge nel Ku ru lu, bu dü zen le me le ri ya sa laþ týr mak i çin ça lýþ ma sa at le ri ni u za ta cak. An ka ra / a a

5 Y HABER 5 ni as ya.com.tr Ha týr la ya lým. Mu ham med Bu zi zi ya þýn da ü ni ver si te me zu nu iþ siz bir genç ti. Tu nus so kak la rýn da seb ze mey ve sa ta rak ge çi mi ni sað lý yor du. 17 A ra lýk ta tez gâ hý na po lis el ko yun ca ken di si ni yak tý. Kör pe be de ni ni sa ran a lev ler bir an da ül ke yi yan gýn ye ri ne çe vir di. Halk a yak lan dý. Dik ta tör den kur tul mak is ti yor du. So nun da Bin A li ül ke yi terk et ti. Yan gýn sön me di. Mý sýr a sýç ra dý. Tah rir Mey da ný ný dol du ran hal kýn bas ký sý na da ya na ma yan Hüs nü Mü ba rek de kol tu ðu nu bý rak mak zo run da kal dý. Þim di Lib ya li de ri Kad da fi ay ný a ký be te uð ra ma mak i çin di re ni yor. Di ðer A rap ül ke le ri nin li der le ri de sý ra nýn ken di le ri ne ge le ce ðin den do la yý en di þe li bir bek le yiþ i çin de. Hiç bi ri de mok ra si i le yö ne til mi yor. E sa sýn da As ya ve Af ri ka ký t'a sýn da bir i ki 6 i le ye ni va li a tan dý n CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül ta ra fýn dan o nay la nan Va li ler Ka rar na me siy le Kýrk la re li, Mar din, Gi re sun, Ça nak ka le, Ya lo va ve Ki lis e va li a tan dý, bir va li de mer ke ze a lýn dý. Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la nan a ta ma ka rar na me si ne gö re, Mar din Va li si Ha san Du ru er mer ke ze a lýn dý. Gi re sun Va li si Mus ta fa Ya man Kýrk la re li, Ki lis Va li si Tur han Ay vaz Mar din, Mer kez Va li si Dur sun A li Þa hin Gi re sun, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý Müs te þar Yar dým cý sý Gün gör A zim Tu na Ça nak ka le, Em ni yet Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Os man Ça pa lý Ya lo va ve Bey lik dü zü Kay ma ka mý Yu suf O da baþ Ki lis Va li si ol du. Ankara / aa DP li Boz: Ýs tik lâl Mar þý, ba ðým sýz lý ðýn sem bo lü n DE MOK RAT Par ti (DP) Nev þe hir Ýl Baþ ka ný Mu rat Boz, Ýs tik lâl Mar þý nýn dev let, va tan, bay rak ve ba ðým sýz lý ðýn sem bo lü ol du ðu nu söy le di. DP Ýl Baþ ka ný Boz, Ýs tik lâl Mar þý nýn ka bul yýl dö nü mü do la yý sýy la yap tý ðý a çýk la ma da, Türk mil le ti nin, is tik lâl mü ca de le si nin ö lüm süz des ta ný o lan Ýs tik lâl Mar þý nýn bu gün de mil le tin or tak se si, or tak vic da ný ol du ðu nu kay det ti. Boz, þun la rý söy le di: Mil lî Mar þý mýz ta rih ten si lin mek is te nen bir mil le tin han gi de ðer le re sa rý la rak is tik lâl mü ca de le si ni ka zan dý ðý ný an la tan bir ta ri hi ve si ka ol ma sý ha se biy le, mil le ti mi zi mey da na ge ti ren bü tün fert ler o la rak, bi ze ar ma ðan e di len bu eþ siz mýs ra lar da ki kar deþ lik, bir lik ve be ra ber lik ru hu nu, bu duy gu bir li ði ni i le le bet mu ha fa za et me li yiz. Nevþehir / Yeni Asya Ü ni ver si te le re re ka bet ge li yor n A NA DO LU Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Da vut Ay dýn, se çim ler den son ra ger çek leþ ti ri le cek A na ya sa de ði þik li ði i le ö zel þir ket ü ni ver si te le ri nin de ku ru la ca ðý ný be lir te rek, ö nü müz de ki sü reç te yük sek öð re tim de, ban ka lar a ra sýn da ya þan dý ðý gi bi re ka bet ya þa na ca ðý ný bil dir di. A na do lu Ü ni ver si te si A çýk Öð re tim Fa kül te si (A ÖF) Ýl Ko or di na tör le ri Top lan tý sý, An tal ya da ki Ker van sa ray O tel de ger çek leþ ti ril di. A na do lu Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Da vut Ay dýn, top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma da, A ÖF te e ði tim ka li te si nin da ha da i yi leþ ti ril me si i çin a ra ma kon fe rans la rý yap týk la rý ný an lat tý. A na do lu Ü ni ver si te si nin yay gýn ve ör gün e ði tim de ki 1.1 mil yon öð ren ci si i le dün ya nýn dör dün cü bü yük ü ni ver si te si ol du ðu nu an la tan Rek tör Ay dýn, ge le cek dö nem de yük sek öð re tim de bü yük re ka bet ya þa na ca ðý ný sa vun du. Prof. Dr. Ay dýn, þöy le ko nuþ tu: Bo log na Sü re ci i le Av ru pa da ve dün ya ü ni ver si te le ri a ra sýn da re ka bet ar ta cak. Þu an da Tür ki ye de dev let ve va kýf ü ni ver si te le ri var. Se çim ler den son ra ya pý la cak A na ya sa de ði þik li ði i le ö zel þir ket ü ni ver si te le ri de ge le cek. U lus la r a ra sý zin cir þir ket ler gi bi zin cir ü ni ver si te ler ku ru la bi le cek. Yük sek öð re tim de de ban ka lar a ra sýn da ki gi bi çok cid dî re ka bet ge li yor. Ban ka cý lýk sek tö rün den da ha hýz lý bir re ka bet ya þa na cak. Bu ne den le bil gi ye, kay nak la rý mý za ve tec rü be mi ze o dak lan ma lý yýz. Bu sü reç te A çýk Öð re tim ve U zak tan E ði tim i le Ya þam Bo yu E ði ti me o dak la na ca ðýz. Antalya / aa Bir çikolata nelere kadirmiþ? ül ke ha riç tamamýnda o to ri ter ve ya to ta li ter re jim ler ha kim. Ne den? Fa kir lik, ca hil lik mi? Ce va bý bu ya zý kap sa mý na gir mi yor. Bi lim sel bir a raþ týr ma ko nu su. Bi zi a lâ ka dar e den dik ta tör le rin ser vet le ri. Ba sýn da çý kan ra kam lar du dak u çuk la tý yor. Mil yar do lar lar dan bah se di li yor. Doy mak ne dir bil mi yor lar. Hal kýn pa ra sý ný gas bet miþ ler. Halk la rý aç ve se fil bir ha yat sü rer ken ken di le ri ve a va ne si zevk-i se fa i çin de gün le ri ni gün et miþ ler. Þim di te ker te ker dev ri li yor lar. U ma rýz dü rüst li der ler iþ ba þý na ge lir. Da ha ö nem li si de mok ra tik leþ me yo lun da a dým lar a tý lýr. Çün kü re jim de mok ra tik leþ tik çe çal ma çýrp ma o nis bet te a za lýr. De mok ra si ler de ay dýn lar, ga ze te ci ler, sen di ka lar, par ti ler, si vil top lum ku ru luþ la rý mil le te a it tek ku ru þun he sa bý ný so rar lar. Ýk ti dar sa hip le ri bu sebep le çok dik kat li ol mak zo run da dýr lar. Ba zen ka mu pa ra sý ný yan lýþ lýk la þah sî ih ti yaç la rýn da sarf et tik le ri ne az da ol sa rast la nýr. Meb lâ ðýn ö ne mi yok tur. Ký ya met ko par. Tep ki ler öy le si ne sert o lur ki fa il ler (!) ta sý ta ra ðý top lar kö þe le ri ne çe ki lir ler. Ba tý da bu nun pek çok ör ne ði mev cut. Bir ta ne si ha fý za ma ka zýn mýþ. Demokrasilerde aydýnlar, gazeteciler, sendikalar, partiler, sivil toplum kuruluþlarý millete ait tek kuruþun hesabýný sorarlar. Ýktidar sahipleri bu sebeple çok dikkatli olmak zorundadýrlar. Dik ta tör lük le de mok ra si a ra sýn da ki far ký or ta ya ko yan bu o la yý siz ler le pay laþ ma lý yým. O la yýn geç ti ði ül ke Ýs veç. Kah ra ma ný Mo na Sah lin a dýn da bir ka dýn si ya set çi. 13 ya þýn dan i ti ba ren Sos yal De mok rat Par ti de gö rev al mýþ, 1982 de mil let ve ki li ol muþ, 1994 de baþ ba kan yar dým cý lý ðý na ge ti ril miþ. Par ti baþ ka ný Carl sson 1995 te e mek li ye (!) ay rý lýn ca ye ri ne Mo na Sah lin tek a day gös te ril miþ. Her kes Sah lin in Ýs veç in ilk ka dýn baþ ba ka ný ve par ti nin ge nel baþ ka ný ol ma sý ný bek ler ken... Ö nü ne çok cid dî (!) bir en gel çýk mýþ. Bir ga ze te ci ye me miþ iç me miþ Sah lin in har ca ma la rý ný a raþ týr mýþ. Bir de ne gör sün. Sah lin, 1995 yý lýn da bir a lýþ ve riþ mer ke zi ni ge zer ken ca ný çi kolata çek miþ. 40 TL de ðe rin de Tob le ro ne mar ka bir çi ko la ta sa týn al mýþ. Ve bü yük bir gü nah iþ le miþ (!) Çün kü ö de me yi ba kan lý ða a it kre di kar týy la yap mýþ. Ya ni mil le tin pa ra sýy la! Ýs veç a ya ða kalk mýþ. E fen dim, dev le te a it kre di kar tý ný na sýl o lur da ö zel har ca ma la rýn da kul la na bi lir miþ. Ca ným ne o la cak alt ta ra fý 40 TL nin lâ fý mý o lur, di yen çýk ma mýþ. Sah lin, kre di kart la rý ný ka rýþ týr dý ðý ný, yan lýþ lýk la ba kan lýk kar tý ný kul lan dý ðý ný söy le se de kim se yi ik na e de me miþ. So nun da pes et miþ. Bý ra kýn par ti baþ kan lý ðý na ve baþ ba kan lý ða a day ol ma yý, par ti de ki bü tün gö rev le rin den ve mil let ve kil li ðin den çe kil miþ. A lý þýk ol ma dý ðý mýz bir dav ra nýþ. San ki fark lý ge ze gen de fark lý za man di li min de ya þý yo ruz. Bir ta raf ta hal ký so ya rak ül ke yi yýl lar ca de mir yum ruk la yö ne ten ler... Di ðer yan da bir çi ko la ta yü zün den ik ti dar kol tu ðu nu kay be den ler. Bir çi ko la ta ne le re ka dir miþ. Kýs sa dan his se mi ze dü þen mi? O nu da siz dü þü nün! Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu (saðda), 6. El-Cezire Yýllýk Forumu'nda eski Brezilya Devlet Baþkaný Luiz Inacio Lula da Silva (soldan ikinci) ile konuþma yaptý. FOTOÐRAF: AA Liderler sonsuza kadar kalamaz DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU, EL CEZÝRE YILLIK FORUMU NDA KONUÞTU: HÝÇBÝR LÝDER SONSUZA KADAR ÝKTÝDARDA KALACAÐINI DÜÞÜNMESÝN. DI ÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Or ta do ðu da ya þa nan de ði þi min sos yal bir za ru ret ol du ðu nu, kim se nin de ði þi me di re ne rek so ðuk sa vaþ ter mi no lo ji si ni a yak ta tut ma ya ça lýþ ma ma sý ge rek ti ði ni söy le ye rek, Hiç bir li der son su za ka dar ik ti dar da ka la ca ðý ný dü þün me sin de di. Da vu toð lu, 6. El-Ce zi re Yýl lýk Fo ru mu nun A rap Dün ya sýn da De ði þim Rüz gâr la rý baþ lýk lý o tu ru mun da es ki Bre zil ya Dev let Baþ ka ný Lu iz I na ci o Lu la da Sil va i le ko nuþ ma yap tý. O tu ru mun ba þýn da Lib ya da gö rev dö nü þü öl dü rü len El Ce zi re ka me ra ma ný A li Ha san El Ca bir a ný la rak a i le si ne ve El Ce zi re a i le si ne baþ sað lý ðý di len di. Ba kan Da vu toð lu da ko nuþ ma sý nýn ba þýn da A li Ha san El Ca bir in a i le si ne ve El Ce zi re ça lý þan la rý na baþ sað lý ðý di le di. Da vu toð lu, öl dü rü len ka me ra ma nýn ge le cek te sem bo lik bir i sim o la rak a ný la ca ðý ný ve hiç u nu tul ma ya ca ðý ný be lirt ti. GE LE CEK GEL DÝ Fo ru mun te ma sý o lan Ge le cek, gel di mi? i fa de si nin Or ta do ðu da ya þa nan ge liþ me ler le ör tüþ tü ðü nü an la tan Da vu toð lu, E vet ge le cek gel di de di. Böl ge de yýl lar ca ko lon ya lizm ve so ðuk sa va þýn hü küm sür dü ðü nü kay de den Da vu toð lu, so ðuk sa vaþ yýl la rýn da Su ri ye nin Sov yet blo kun da Tür ki ye nin i se NA - TO da yer al dý ðý ný be lir te rek, Su ri ye-tür ki ye sý ný rý ül ke le rin sý ný rý de ðil, i ki blo kun sý ný rýy dý di ye ko nuþ tu. Ta ri hin nor mal leþ me si ge rek ti ði ni vur gu la yan Da vu toð lu, yýl lar ca Or ta do ðu da çe þit li ge rek çe ler le de mok ra si nin ge li þi nin ge cik ti ði ni vur gu la ya rak, De mok ra si yi her kes hak e di yor. Ýn san la rýn is tek le ri ne say gý du yul ma lý de di. LÝ DER LER DE ÐÝ ÞÝ ME SAY GI DUY MA LI Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka ül ke le rin de ya þa nan ge liþ me le ri de ðer len di ren Da vu toð lu, böl ge de ya þa nan dö nü þüm de genç lik ha re ket le ri nin ve tek no lo jik im kan la rýn ö ne mi ne de ðin di. Genç ler ve böl ge hal ký lüks bir ya þam de ðil ön ce lik li o la rak ken di le ri ne say gý du yul ma sý ný is ti yor lar di yen Da vu toð lu, Or ta do ðu da ya þa nan de ði þi min sos yal bir za ru ret ol du ðu nu, kim se nin de ði þi me di re ne rek so ðuk sa vaþ ter mi no lo ji si ni a yak ta tut ma ya ça lýþ ma ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Da vu toð lu, li der le rin de de ði þi me say gý duy ma sý ný is te ye rek, Hiç bir li der son su za ka dar ik ti dar da ka la ca ðý ný dü þün me sin de di. Da vu toð lu, öz gür lük ve gü ven lik a ra sýn da ki den ge nin de sað lan ma sý ge rek ti ði ni i fa de e de rek, Bun lar bir bi ri nin al ter na ti fi de ðil dir. E ðer in san la rý dev let i çin teh dit o la rak gö rür se niz, o dev le tin so nu gel miþ de mek tir di ye ko nuþ tu. ÝS LÂM DÜN YA SI DE MOK RA SÝ YE YA BAN CI DE ÐÝL Ko nuþ ma sýn da Ýbn-i Hal dun ve Fa ra bi den de ör nek ler ve ren Da vu toð lu, si ya se tin a maç ol ma dý ðý ný, top lu mu mut lu lu ða u laþ týr ma sý bek le nen bir a raç ol du ðu nu kay det ti. Da vu toð lu, Tür ki ye nin Or ta do ðu ve Ku zey Af ri ka ül ke le ri i le kök lü i liþ ki le ri bu lun du ðu nu da i fa de e de rek, Tür ki ye nin de ay ný so run lar la yüz leþ ti ði ni, ay ný fýr sat lar la kar þý kar þý ya ol du ðu nu ve ke de ri nin böl ge ül ke le riy le bir çok nok ta da ke siþ ti ði ni be lirt ti. De mok ra si, þef faf lýk, hu ku kun üst lü ðü, he sap ve re bi lir lik gi bi ev ren sel il ke le rin böl ge ye ya ban cý ol ma dý ðý ný da kay de den Da vu toð lu, bu na Hz. Ö mer i ör nek gös ter di. Doha / aa EN GÜÇ LÜ OR DU SÝ YA SE TE KA RIÞ MA YAN OR DU DA VU TOÐ LU, Mý sýr da ki is yan da Mý - sýr or du su nun hal ký kar þý sý na al ma - ya rak ö nem li bir þey yap tý ðý ný söy le - ye rek, Dün ya nýn en güç lü or du su, si ya se te ka rýþ ma yan or du dur de di. Böl ge de ki de ði þim sü re cin de or ta ya ye ni par ça lan mýþ ül ke le rin çýk ma sý ný is te me dik le ri ni be lir ten Da vu toð lu, bu ül ke le rin de ði þim le ri nin ar dýn dan da ha da güç len me le ri ni is te dik le ri ni kay det ti. Da vu toð lu, Sü re ce dýþ mü da ha le ol ma ma lý. Halk lar ken di ge le cek le ri ni yi ne ken di le ri be lir le - me li. Dýþ mü da ha le ya da mü da - ha le al gý sý o lay la rý da ha da kar ma - þýk ha le ge ti rir di ye ko nuþ tu. BM DE A DA LE TE DA YA LI YE NÝ SÝS TEM KU RUL SUN BÖL GE DE KÝ ül ke le rin li der le ri nin ve en te lek tü el le ri nin sü re ce mü da hil ol ma la rý nýn dýþ mü da ha le o la rak gö rül me me si ge rek ti ði ni be lir ten Da vu toð lu, böl ge ül ke le ri nin or tak bir ka de ri pay laþ týk la rý ný, en te lek tü - el le rin, li der le rin ve ga ze te ci le rin bir a ra ya ge le rek da ya nýþ ma i çin de sü - re ce des tek ol ma sý ge rek ti ði ni bil - dir di. Da vu toð lu, BM sis te mi nin de de ðiþ me si ge rek ti ði ni söy le ye - rek, a da le te da ya nan ye ni bir sis - tem ku rul ma sý, Or ta do ðu ül ke le - ri nin de bu sü re ce da ha çok kat ký sað la ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. A sa let, þe ref ve þan Ýn sa nýn ken di a ta la rýn dan do la yý ö vün me si, kan bað la rýn dan do la yý gu rur duy ma sý pek ak la yat kýn gel mi yor. Zi ra biz in san lar dün ya ya ge lir ken so rul ma dý; han gi an ne ve ba ba yý seç mek is ti yor sun? di ye. O hal de bu a sa let, þan þe ref ne dir ki ba zý in san lar bu nun la gu rur du yu yor ve üs tün lük tas lý yor lar? Her þey den ön ce Hu cu rat Sû re sin de Rab bi miz Al lah ka týn da en ek re mi niz (þe ref li niz) en zi ya de tak va sa hi bi o la ný nýz dýr di ye bu yu ru yor. Ka dýn ve ya er kek ol mak, fa lan ca ka bi le den ve ya mil let ten ol mak üs tün lük sa yý la maz. Ke rim ol mak, þe ref li ol mak, gü nah la ra kar þý dur mak la müm kün dür. Kim ki Al lah ýn ya sak la dýk la rýn dan sa ký nýr ve e mir le ri ni ya par sa, o in san üs tün dür, kýy met li dir ve de ðer li dir. Hiç bir ne sep, ýrk, kan ve soy bu nun ye ri ni a la maz. Ay rý ca in san lar ken di ne sil le ri ni se çer ken ser best bý ra kýl ma dý. Rab bi miz ne yi i ra de et miþ ve seç miþ i se o þe kil de ya ra týl mý þýz dýr. Han gi ýrk tan ve mil let ten do ða ca ðý mý za biz ka rar ver me dik ki, bu nun la ö vü ne lim. Hem an ne ve ba ba mýz fa kir bir in san o la bil di ði gi bi kral ve ya kra li çe de o la bi lir di. Kim se bir uð raþ ve re rek ken di ni hü küm dar a i le sin den do ða cak þe kil de di din me miþ tir. Bu nu söy le yen Bu dist ler ol sa bir par ça hak ve ri le bi lir. Zi ra bu i na ný þa gö re re en kar nas yon ya ni öl dük ten son ra ruh de ðiþ tir me i nan cý na gö re; ki þi ya þa dý ðý ha yat bo yun ca ken di le ri ne gö re i yi lik ya par sa, ruh de ðiþ tir di ðin de da ha i yi bir þe kil de do ða bi li yor. Bu di nin ge rek le ri ni ye ri ne ge ti ren ler so nun da Nir va na de dik le ri son nok ta ya u la þýr lar mýþ. Fa kat bu din ba týl bir din dir. Ýn sa na dün ya ya sa de ce bir kez gel me hak ký ta nýn mýþ týr. Öl dük ten son ra ge ri dö nül mez. Ký sa ca ge len gi der, gi den dön mez. Bir kaç ta ne dü zen baz dan baþ ka kim se ben da ha ön ce baþ ka bir ha yat tay dým di ye söy le yen ol ma mýþ týr. En a zýn dan dün ya ya göz le ri mi aç tý ðýn da kim se bir þey bil mez. Ko nuþ ma yý da hi 2-3 yaþ la rýn da sök me ye baþ la yan bir ço cu ðun doð ru i le yan lý þý a yýrt et me si da hi yý lý bul mak ta dýr. Re en kar nas yon na sýl ger çek o la bi lir ki? Her ne i se hak gel di ba týl za il ol du. Tah rif e dil miþ din ler baþ ta ol mak ü ze re di ðer bü tün din le rin hük mü kalk mýþ týr. Al lah in din de hak din Ýs lâm dýr. Ký ya me te ka dar da hiç bir din gel me ye cek tir. Pe ki, an la dýk, in sa nýn bir mil le te a it ol ma sý üs tün lük de ðil dir. Irk çý lýk, Ýb lis in bir has ta lý ðý dýr ve ken di si ni üs tün gör dü ðü i çin be lâ sý ný bul muþ tur. Bu nun la bir lik te baþ ka la rý na kar þý üs tün lük tas la ma ya cak, Al lah tan kor kan ve o na i nan mýþ â li bir ne sep, soy lu bir ne sil yok mu dur? E vet, var dýr. Pey gam be ri mi zin (asm) mü ba rek nes li soy lu ve a sil dir. Na sýl ol ma sýn ki; bü tün Müs lü man lar, beþ va kit na maz la rýn da o mü ba rek ne sil i çin þöy le duâ e di yor lar: Al lah ým E fen di miz Mu ham med e ve o nun  li ne (nes li ne), Haz re ti Ýb ra him ve  li ne rah met et ti ðin gi bi, â lem ler de rah met ey le. Þüp he siz Sen öv gü ye lâ yýk Ha mid ve Yü ce Me cid sin. Bu duâ yý i kin ci de fa be re ket ver þek lin de ya pan Müs lü man la rýn duâ sý ka bul e dil di ði i çin dir ki, Rab bi miz, Ýs lâ mi ye tin son su za ka dar ba ki ka la ca ðý ný biz le re bil dir miþ tir. Müs lü man lar ne za man bir be lâ ya çat sa, Rab bi miz, bir kur ta rý cý, bir mü ced did, bir ha li fe ve bir kut bu a zam o la cak zat la rý gön der miþ tir. O zat la rýn ön der li ðin de fe sat ve kö tü lü ðün ö nü a lýn mýþ, in san lar hu zu ra ka vuþ muþ ve Ýs lâ mi yet mu ha fa za e dil miþ tir. Ma lû mu nuz, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) mü ba rek nes li ya ni sey yit ler de ni len o bü yük zat lar, Haz ret-i Fa tý ma a na mý zýn ço cuk la rý dýr. Zi ra Pey gam be ri mi zin (asm) di ðer ço cuk la rý, ev lât sa hi bi ol ma dan ve fat et miþ ler dir. Haz re ti A li i le ev le nen Fa tý ma a na mý zýn, Haz re ti Ha san ve Hü se yin ol mak ü ze re i ki ço cu ðu ol muþ tur. Bu i ki mü ba rek za týn ba þý na fe ci o lay lar gel miþ, ço cuk la rý da dün ya nýn her bir ye ri ne da ðýl mýþ lar dýr. Pey gam ber E fen di mi zin (asm) nes li sa de ce er kek ler den de ðil, ka dýn lar dan da de vam et ti ði i çin bü tün mil let ler i çe ri sin de bu mü ba rek se yit ler ce ma a ti bu lu nur. Sa yý la rý mil yon la rý bul muþ tur. Müs lü man lar beþ va kit na maz la rýn da bu du â la ra de vam et tik le ri müd det çe de Ýs lâ mýn ma ne vî bir mu ha fý zý o la rak kal ma ya de vam e de cek ler dir. Ýþ te ký ya met ten ön ce ge le ce ði bil di ri len Haz re ti Meh di de bu ne sil den ge le cek tir. O zat da, Müs lü man la rý gay re te ve he ye ca na ge ti re rek ye ni den u yan dý ra cak ve doð ru yo la sevk e de cek tir. Böy le ol ma sý Rab bi mi zin ka nun la rý ge re ði dir ve Rah met-i Ý lâ hi ye den bek le me ye hak ký mýz var dýr. Ye ter ki biz ler beþ va kit na maz la rý mýz da bu du â ya de vam e de lim. Tev fik Al lah tan dýr.

6 6 14 YURT HABER MART 2011 PAZARTESÝ Y 222 bin der nek ten 87 bi ni fa al Tür ki ye de bu gü ne ka dar 222 bin 321 der nek ku ru lur ken, bun lar dan sa de ce 87 bin 259 u nun fa al. Der - nek le rin ül ke ge ne lin de 1 mil yon 182 bin 155 ka dýn, 6 mil yon 203 bin 698 de er kek ü ye si bu lu nu yor. Mi ni büs þek lin de ki ö zel o la rak di zayn e dil miþ de mir yo lu ta þý - tý, 27 yýl dan be ri böl ge is tas yon la rý ný tef tiþ e den ku rum yö ne - ti ci le ri ne ma kam a ra cý o la rak hiz met ve ri yor. FO TOÐ RAF: A A Ray lar ü ze rin de gi den ma kam a ra cý TCDD Si vas 4. Böl ge Mü dür lü ðü nde ray ü ze rin de gi den mi ni büs þek lin de ki ö zel o la rak di zayn e dil miþ de mir yo lu ta þý tý, 27 yýl dan be ri böl ge is tas yon la rý ný tef tiþ e den ku rum yö ne ti ci le ri ne ma kam a ra cý o la rak hiz met ve ri yor. TCDD 4. Böl ge Mü dür lü ðü Yol Mü dü rü Ýs ma il Ka ra han, yýl lar ön ce ser vis ve ya böl ge mü dür le ri nin de mir yo lu de ne tim le rin de kul lan dý ðý o to a dý ve ri len a raç la rýn 5-6 ki þi lik ol du ðu nu ha týr la ta rak, ih ti yaç la rý kar þý la ya cak ye ni bir a ra ca ih ti yaç du yul du ðu nu söy le di. 7 ki þi lik bir e kip le yak la þýk 5 ay da i mal et tik le ri o to nun 16 yol cu ka pa si te siy le Tür ki ye de tek ol du ðu nu be lir te rek, a ra cýn yol cu ta þý mak tan zi ya de böl ge mü dür le ri nin yol de ne tim le rin de kul la nýl dý ðý ný be lir ten Ka ra han, ma zot la ça lý þan o to yu tek ma ki nis tin kul lan dý ðý ný i fa de e de rek, a ra cýn sa at te 80 ki lo met re hý za u la þa bil di ði ni söz le ri ne ek le di. Si vas / a a Be le di ye baþ ka ný ka za yap tý, e þi öl dü AFYONKARAHÝSAR IN San dýk lý Ýl çe Be le di ye Baþ ka ný Sü ley man Dur maz ka za yap tý. Ka za da Baþ kan Dur maz, ya ra la nýr ken e þi vefat et ti. Ba þa ðaç Bel de Be le di ye Baþ ka ný Sü ley man Dur maz i da re sin de ki 32 HT 333 pla ka lý o to mo bil, Di nar-af yon ka ra hi sar ka ra yo lu nun 10. ki lo met re sin de Ab dül se lam Çe lik in kul lan dý ðý 33 A - YE 99 plâ ka lý TIR la çar pýþ tý. Ka za da Be le di ye Baþ ka ný Sü ley man Dur maz ýn e þi Ma hi de Dur maz (45) o lay ye rin de ö lür ken, Baþ kan Dur maz da ya ra lan dý. Di nar Dev let Has ta ne si nde te da vi al tý na a lý nan Dur maz ýn ha ya tî teh li ke si nin bu lun ma dý ðý bil di ril di. Af yon ka ra hi sar / ci han TÜRKÝYE DE bu gü ne ka dar ku ru lan 222 bin 321 der nek ten sa de ce 87 bin 259 u nun fa al ol du ðu bil di ril di. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý Der nek ler Da i re si Baþ kan lý ðý ve ri le ri ne gö re, der nek le rin ül ke ge ne lin de 1 mil yon 182 bin 155 ka dýn, 6 mil yon 203 bin 698 de er kek ü ye si bu lu nu yor. Bu gü ne ka dar 135 bin 62 der nek ka pý sý na ki lit vur du. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý Der nek ler Da i re si Baþ kan lý ðý ve ri le rin den der le nen bil gi le re gö re, ha len ül ke ge ne lin de 87 bin 259 der nek ha len fa a li ye ti ni yü rü tü yor. Tür ki ye de bu gü ne ka dar 222 bin 321 der nek ku ru lur ken son yýl lar da ku ru lan der nek sa yý sýn da be lir gin bir ar týþ göz le ni yor yý lýn da ül ke ge ne lin de 60 bin 931 der nek fa a li yet gös te rir ken bu sa yý bu gün 87 bin 259 a yük sel di. EN ÇOK ÝS TAN BUL DA, EN AZ AR DA HAN DA DER NEK VAR En faz la der nek 17 bin 662 i le Ýs tan bul da, en az der nek de 97 i le Ar da han da fa a li yet gös te ri yor. Nü fu su 72 mil yon 561 bin 312 o lan Tür ki ye de der nek le rin top lam ü ye sa yý sý 7 mil yon 385 bin 853. Ül ke nü fu su nun yüz de 10,1 i der nek le re ü ye du rum da. Mev cut der nek ler den 15 bin 428 i di ni te mel li (ca mi, Kur ân kur su yap týr ma ya þat ma der ne ði) 14 bin 941 i spor, 14 bin 486 sý yar dým laþ - ma, 10 bin 108 i de kal kýn ma ya yö ne lik hiz met ve ri yor. Öð ren ci le re yö ne lik 281 der nek bu lu nur ken, u lus la r a ra sý faaliyet der nek le ri nin sa yý sý 73, ha yýr iþ le ri yü rü ten der nek sa yý sý da 561. Der nek le rin yüz de 35,5 i Mar ma ra Böl ge si nde hiz met ve rir ken der nek le rin sa de ce yüz de 4.5 i Gü ney Do ðu A na do lu Böl ge si nde fa a li yet gös te ri yor. KA DIN DER NEK LE RÝ DA HA AK TÝF Yak la þýk 3 bin 500 der ne ðin bu lun du ðu Bur sa da i se ka dýn la ra yö ne lik hiz met ve ren 40 der nek bu lu nu yor. Þe hir de yüz ler ce hem þeh ri der ne ði hiz met ve ri yor. Mev cut der nek ler a ra sýn da ka dýn der - Yýl dý rým Y. nin e vinde yapýlan a ra ma da pi ya sa de ðe ri yak la þýk 300 bin li ra yý bu lan kul la nýl ma mýþ kü rek, kes - ki ma ka sý, bal yoz uç la rý, bo ru a nah tar la rý, tes te re ler, su ve ka lo ri fer te si sa týn da kul la ný lan çe þit li mal ze me ler, çe kiç gi bi mal ze me ler e le ge çi ril di. Malzemeler iki kamyonetle taþýndý. FO TOÐ RAFLAR: CÝHAN Ev deðil hýrdavat dükkâný ZONGULDAK IN Ereð li il çe sin de bir ev de a ra ma ya pan po lis me mur la rý, ev de yak la þýk 300 bin li ra lýk hýr da vat mal ze me si e le ge çir di. E reð li de ön ce ki ge ce bir hýr da vat dük kâ nýn da mey da na ge len hýr sýz lýk o la yý ný de ðer len di ren E reð li A sa yiþ Bü ro A mir li ði e kip le ri, so ruþ tur ma kap sa mýn da dük kân sa hip le ri nin þüp he len di ði i sim ü ze rin de a raþ týr ma yap tý. A raþ týr ma da dük kân sa hi bi nin ver di ði Yýl dý rým Y. nin (45) E reð li De mir ve Çe lik Fab ri ka sý ndan (Er de mir) hýr da vat mal ze me si çal dý ðý id di a sý i le iþ ten a týl dý ðý bil gi si ne u la þýl dý. A sa yiþ Bü ro A mir li ði e kip le ri, Yýl dý rým Y. nin e vin de yap tý ðý a ra ma lar da pi ya sa de ðe ri yak la þýk 300 bin li ra yý bu lan kul la nýl ma mýþ kü rek, kes ki ma ka sý, bal yoz uç la rý, bo ru a nah tar la rý, tes te re ler, su ve ka lo ri fer te si sa týn da kul la ný lan çe þit li mal ze me ler, çe kiç gi bi mal ze me ler e le ge çi ril di. Ev de bu lu nan mal ze me le rin ü ze rin de Er de mir i ba re si nin gö rül me si ü ze ri ne Er de mir ö zel gü ven lik e kip le ri ne ha ber ve ril di. E ve ge len gü ven lik gö rev li le ri, bu lu nan hýr da vat mal ze me le ri ni ev den yak la þýk 2,5 sa at te bo þal ta bil di. Ý ki kam yo net do lu su hýr da vat mal ze me si, Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü ne gö tü rül dü. E reð li / ci han nek le ri nin da ha ak tif ol du ðu gö ze çar pý yor. Bur sa Sa i ta bat Ka dýn Yar dým laþ ma Der ne ði gi bi bir çok ka dýn der ne ði Av ru pa Bir li ði fon la rýn dan ya rar lan mak i çin çe þit li pro je le re im za a tý yor. Der nek ler Ýl Mü dür lü ðü yet ki li le ri, der nek le rin da ha ak tif ol ma sý ný is ti yor. Yet ki li ler, Ü ye le re sa hip çý kan, ka mu vic da ný nýn se si nin çýk ma sý ge re ki yor. Der nek le rin yö ne tim ku ru lu ü ye le ri da ha ak tif rol oy na ma lý. Ü ye ler de si vil top lu mun ö ne min den ü ni ver si te, si vil top lu mun gö nül lü in san la rýn na sýl yön len di ri le ce ði cid dî ça lýþ ma ya pýl ma sý ge re ki yor. Der nek ler a ma cýn dan çýk ma, ü ye le rin a zal ma sý gi bi se bep ler le ka pa tý lý yor di ye ko nuþ tu. Bur sa / ci han Yurtta yangýn çýktý, yangýn tüpleri çalýþmadý KÂ ÐIT HA NE DE, Yük se köð re nim Kre di ve Yurt lar Ku ru mu na a it öð ren ci yur dun da yan gýn çýk tý. Öð ren ci ler yan gý ný sön dür mek i çin kul lan dýk la rý yan gýn tüp le ri nin ça lýþ ma dý ðý ný, bu sebep le yan gý nýn bü yü dü ðü nü id di a et ti. Çað la yan da bu lu nan Yük se köð re nim Kre di ve Yurt lar Ku ru mu na a it öð ren ci yur du nun 4. ka týn da bi lin me yen bir sebep le yan gýn çýk tý. Ýh bar ü ze ri ne Þiþ li, Sey ran te pe ve Kâ ðýt ha ne it fa i ye grup la rý sevk e dil di. Ýt fa i ye e kip le ri ký sa sü re de o lay ye ri ne u la þa rak yan gý na mü da ha le et ti. Yan gýn yak la þýk ya rým sa at i çin de kon trol al tý na a lýn dý. Yurt bi na sý nýn 4. ka týn da yan gýn dolayýsýyla bü yük çap lý ha sar mey da na ge lir ken, can kay bý ve ya ra lan ma ol ma dý. Öð ren ci ler yan gýn sön dür me tüp le ri nin ça lýþ ma dý ðý ný id di a e de rek, Yan gý ný fark et ti ði miz de tüp ler le a lev le ri sön dür me ye ça lýþ týk an cak tüp ler ça lýþ ma dý. Boþ ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. Bu ne den le yan gýn bü yü dü. Bir çok öð ren ci nin ki tap la rý ve eþ ya la rý yan dý de di. Yur dun ma hal le le rin de bu lun ma sý ný is te me yen va tan daþ lar la, bi na nýn sa hi bi a ra sýn da kav ga çýk tý. Po lis a ra ya gi re rek kav ga nýn bü yü me si ni ön le di. Ýs tan bul / ci han Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) E LE MAN nözel Duyu Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezine Ýþitme Engeliler Öðretmeni alýnacaktýr. Ücret Dolgundur Antakya/Hatay nbeþiroðlu Grup Mühendislik Danýþmanlýk Gayrimenkul Danýþmanlýk Mesut Beþiroðlu Makine Mühendisi Osman Yýlmaz Mah. Kýzýlay Cad. No:57 Gebze/Kocaeli Tel/Fax: Manas Asansör Proje,Taahhüt,Montaj,Bakým Revizyon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö - rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m Yük sek ze - min Her þe yiy le Lüx Ye ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do - ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n Arnavutköy Nakaþ mahallesinde sahibinde yeni yol güzergahýna cephe 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Takas,taksit yapýlýr. Muhtelif yerler için bizi arayýnýz n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖY DUR - SUN KÖY'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK Yü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) n Hadýmköy içinde sahibinden TOKÝ'ye yakýn bahçeli ev yapmaya müsait elektriði,suyu çekilebilir. 2500m 2 tamamý yarý peþin yarýsý vadeli arsa VA SI TA n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ nateþ oto LPG' de ÞOK Kampanya Marmara Bölge bayisinden T4-Blue italyan 790TL Tomasetto Ýtalyan 990TL Ýkitelli Merkez: Topkapý Þube: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu ZAYÝ n tarihinde nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mevlüt Maden Baþak Traktör Turhal Bayii Musa Top Celal Mah. Saðlýk Sok. No:6 /Turhal Tel:

7 Y DÜNYA 7 MÝYAGÝ'DE HASAR BÜYÜK Ja pon ya nýn Mi ya gi þeh rin de 10 bin den faz la ki þi nin öl dü ðü sa ný lý yor. Dev let te le viz yo nu NHK de ki ha ber de, dep re min mer kez üs sü ne en ya kýn yer le þim bi ri mi o lan Mi ya gi böl ge sin de 10 bin den faz la ki þi nin öldüðünün sa nýl dý ðý bil di ril di. Ha ber, ye rel po lis mü dü rü ne da yan dý rýl dý. Tokyo / aa FOTOÐRAF: AA Bir reaktör daha mý? JAPONYA'DA DEPREM VE TSUNAMÝNÝN EN FAZLA YIKIMA YOL AÇTIÐI KUZEYDOÐUDAKÝ NÜKLEER ELEKTRÝK SANTRALÝNDE YER ALAN BÝR REAKTÖRDE DAHA PATLAMA OLABÝLECEÐÝ KAYDEDÝLDÝ. JA PON YA hü kü met söz cü sü Yu ki o E da no, dep rem ve tsu na mi nin en faz la yý ký ma yol aç tý ðý ül ke nin ku zey do ðu sun da ki nük le er e lek trik san tra lin de bir re ak tör de da ha pat la ma o la bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. E da no, Fu ku þi ma Da i çi nük le er te si si nin 3 no lu ü ni te sin de hid ro jen pat la ma sý o la bi le ce ði ni bil dir di. Ay ný te si sin bir baþ ka re ak tö rün de, i çi ne de niz su yu ka ta rak nük le er e ri me yi ön le me ça ba la rý sý ra sýn da pat la ma ol muþ tu. Ted bir o la rak böl ge den 170 bin den faz la ki þi tah li ye e di lir ken, hü kü met, þim di ye ka dar çev re ye ya yý lan rad yo ak ti vi te nin çok ol ma dý ðý ve halk sað lý ðý ný teh dit et me di ði ýs ra rý ný sür dü rü yor. Tokyo / aa 3 TÜRK TEN HABER YOK JA PON YA DA 8,9 þid de tin de ki dep re min mer kez üs sü Sen dai böl ge sin de ya þa yan ve ha ber a lý na ma yan 3 Tür kün i sim le ri bel li ol du. Böl ge de ya þa yan di ðer Türk ler den e di ni len bil gi ye gö re Sen da i de res to rant iþ le ten ve so yis mi bi lin me yen Ha lim i le Ja pon lar la ev li ve ço cuk la rý o lan mo bil ya cý Cen giz Er do ðan ve so yis mi bi lin me yen Mus ta fa dan dep rem son ra sýn da ha ber a lý na mý yor. Ha ber a lý na ma yan 3 Türk i le a i le le ri ni a ra ma ça lýþ ma la rý de vam e di yor. Sendai / cihan BEL ÇÝ KA DA son ra dan Ýs lâm di ni ni ter cih e dip te set tü re gi ren Joy ce Van Op den Bosch ad lý ka dý nýn ba þör tü sün den do la yý iþ ten ko vul ma sý pro tes to e dil di. Bel çi ka lý lar, Fas lý lar ve Türk ler ba þör tü sü ne öz gür lük yü rü yü þün de bu luþ tu. Bel çi ka nýn Genk þeh rin de He ma i sim li ma ða za nýn ba þör tü sü yü zün den bir ça lý þa ný ný iþ ten çý kar ma sý, yüz ler ce va tan daþ ta ra fýn dan pro tes to e dil di. Genk Tren Ýs tas yo nun da bir a ra ya ge len yak la þýk 500 ki þi Çe þit li lik ka bul le nil me li dir, Hiç bir ye re git mi yo ruz, Ba þör tü sü ne öz gür lük gi bi slo gan lar la yü rü dü. Bel çi ka ba sý ný nýn da il gi gös ter di ði yü rü yüþ te Joy ce Van Op den Bosch da en ön sý ra da yer al dý. Ay rým cý lý ða uð ra yan ka dýn, He ma ma ða za sý na de ðil, ay rým cý lýk ya pa rak ken di si ni iþ ten u zak laþ tý ran la ra kýz gýn ol du ðu nu söy le di. D U R U M C Ý D D Ý Y E T Ý N Ý K O R U Y O R JA PON YA Baþ ba ka ný Na o to Kan, dep rem ve ar dýn dan ge len tsu na mi nin vur du ðu ül ke sin de za rar gö ren Fu ku þi ma 1 nük le er san tra lin de du ru mun cid di ye ti ni ko ru du ðu nu söy le di. Kan, yap tý ðý ko nuþ ma da, Ja pon ya 2. Dün ya Sa va þý ndan be ri en cid dî kri zi ni ya þý yor i fa de si ni kul lan dý. Baþ ba kan Kan, bir çok nük le er san tral de fa a li yet le rin dur ma sý na bað lý o la rak da bü yük çap lý e lek trik ke sin ti si ris ki bu lun du ðu u ya rý sý yap tý. Tokyo / aa JA PON YA DA KÝ dep rem ve yol aç tý ðý tsu na mi nin ül ke nin ku zey do ðu ký yý la rý ný vur ma sýn dan üç gün son ra, mil yon lar ca ki þi nin ma kar na ve pi rinç yi ye - rek a yak ta kal ma ya ça lýþ tý ðý, su ve e lek trik sý kýn tý - sý çek ti ði bil di ri li yor. Dep rem ve tsu na mi fe lâ ke - tin de ö len le rin sa yý sý yet ki li le rin a çýk la ma la rý na gö re 1000 i bu lur ken, ký yý da ki bir nük le er e lek trik san tra lin de ki i ki re ak tö rün a rý za lan ma sý hal ký ü - çün cü bir fe lâ ket teh di diy le kar þý kar þý ya bý rak tý. Hü kü met, yar dým ça lýþ ma la rý na ka tý lan as ker sa - yý sý ný i ki ye kat la ya rak 100 bi ne çý ka rýr ken, halk ta ay rý ca çev re fe lâ ke ti en di þe si o luþ tu. Tsu na mi den en faz la et ki len li man þehri Sen day ya ký nýn da ki kü çük Ta ga yo ka sa ba sýn da halk þaþ kýn lýk i çin de ha rap ol muþ ev ler ve o to mo bil ler a ra sýn da do la - þýr ken, has ta ne yet ki li si I ku ro Mat su mo to, ha la su ve yi ye cek sý kýn tý sý çek tik le ri ni be lirt ti. Böl ge - den ge len ha ber le re gö re, kur tar ma e kip le ri yüz - ler ce ki lo met re u zun lu ðun da ki ký yý lar da ka yýp la rý a ra ma yý sür dü rür ken, ha yat ta ka lan bin ler ce aç in san da yar dým la rýn he nüz u la þa ma dý ðý ka ran lýk - ta ka lan a cil yar dým mer kez le rin de top lan dý. Ül ke - yi dep re min vur ma sýn dan son ra en az 1 mil yon 400 bin ha ne su suz, yak la þýk 2.5 mil yon ha ne de e lek trik siz kal dý. Kýr sal yer ler de et ra fý suy la çev ri li u la þý la ma yan bü yük a lan lar bu lu nu yor. Ka mu ya - yýn ku ru lu þu NHK, 380 bin ci va rýn da ki þi nin a cil du rum sý ðý nak la rý na tah li ye e dil di ði ni, bu sý ðý nak - la rýn ço ðun da da e lek trik ol ma dý ðý ný du yur du. Ko - ri ya ma da ki in þa at iþ çi si Ken ji Ko þi ba da ilk ön ce dep rem den kork tuk la rý ný, þim di de rad yas yon sý - zýn tý sýn dan en di þe et tik le ri ni be lirt ti. Tagayo / aa Bel çi ka da he pi miz ba þör tü lü yüz yü rü yü þü Farklý milletlerden kadýnlar, baþörtülü çalýþanýn iþten çýkarýlmasýný protesto etti. Joy ce, Hol lan da da ki He ma ma ða za sýn da ba þör tü lü ler ça lý þýr ken, bu ra da ki He ma da ça lý þa mý yor. Bu ay rým cý lý ðý ya pan la ra tep ki - Milyonlarca kiþi, ülkedeki deprem ve tsunami felâketlerinin ardýndan su ve elektrik sýkýntýsý çekiyor. Su suz ve ka ran lýk ta lar li yim de di. Joy ce, yü rü yü þün sa de ce ken di si ne des tek o la rak al gý lan ma ma sý ge rek ti ði ni, gös te ri nin Bel çi ka i çe ri sin de ki ge nel bir so ru na kar þý ya pýl dý ðý ný i fa de et ti. Yü rü yü þe ka tý lan Genk Be le di ye Baþ ka ný Wim Dri es, Genk in çok kül tür lü bir þe hir ol du ðu nu gös ter mek is te di ði ni be lirt ti. Yü rü yüþ te Ba þör tü sü ne bas ký ya ha yýr ya zý lý pan kart lar ta þýn dý. Fas a sýl lý bir Müs lü man la ev li Joy ce he nüz 21 ya þýn da. Joy ce ma ða za da ilk ça lýþ ma ya baþ la dý ðýn da ba þör tü lü ol ma dý ðý ný ve Müs lü man ol duk tan son ra ba þör tü tak ma ya ka rar ver di ði ni ve bu nu da ma ða za gö rev li le ri ne sor du ðu nu be lirt ti. Ma ða za gö rev li le ri nin ba þör tü tak ma sý ko nu sun da so run yap ma dýk la rý ný hat ta ilk ba þör tü sü nü ma ða za ça lý þan la rý nýn he di ye et ti ði ni i fa de et ti. Mað dur Bel çi ka lý, He ma ma ða za sý ge len tep ki ler ü ze ri ne ge ri a dým a ta rak ken di si ne de po da bir gö rev ver mek is te di ði ni, fa kat bu nu red det ti ði ni söy le di. Genk / cihan Mu ha fa za kâr de mok rat mý, mil li yet çi mu ha fa za kâr mý? Global le þen dün ya mý zýn son on yý lýn da ki sos yal ha di se le ri ve bil has sa Av ru pa çý kýþ lý ha re ket le ri in ce le di ði miz de, po li tik ve sos yo lo jik ta bir ler de bir ka o sun ya þan dý ðý ný gö rü yo ruz. So ðuk sa vaþ dö ne min den son ra yük se li þe ge çen mu ha fa za kâr lýk ve li be ra liz min baþ la rý na ye ni ke li me le ri ni ek le ye rek bu müs bet ke li me le rin þem si ye si al týn da ya pý la nan glo bal ya pý la rýn; ne mu ha fa za kâr ve ne de li be ral ol ma dýk la rý ný on se ne lik ma ce ra dan son ra öð ren dik. Ba tý top lu mun da ki bu mef hum kar ga þa sý nýn ký sa za man da bi ze de nük set ti ði ni ne ti ce le riy le ya þý yo ruz. Ger çi AKP'ye kim lik ha zýr la mak, 12 Ey lül'ün A - NAP'ýn da ol du ðu gi bi ko lay ol ma dý. A NAP'ýn kim li ði nin öl dü ðü nü de bi li yor su nuz. AKP nin kim li ði ni ha zýr la yan lar da ha çok mu ha fa za kâr lýk ve de mok rat lýk vur gu su yap tý lar. Za man i çin de ki uy gu la ma lar da çok ka tý bir Türk mil li yet çi li ði nin de ö ne çýk tý ðý ný bir lik te gör dük. Baþ ba ka nýn kul lan dý ðý üs lûp, slo gan ve re sim le ri bir Av ru pa lý kul lan say dý, nas yo na list suç la ma sýy la kar þý la þýp sah ne den çe ki lir di. Ay rý ca ne o li be ral le rin AKP'ye dik te et tir dik le ri bir ye ni li be ra liz mi de çer çe ve ye da hil et ti ði miz de, AKP'nin kim li ði i yi ce ka rýþ mýþ o lu yor. Mu ha fa za kâr mý? Din dar la ra yö ne lik fark lý bir ic ra a tý yok. Tam ter si ne A na do lu ge le nek le ri ne yö ne lik tah ri bat bu dö nem de ev vel ce hiç gö rül me miþ bo yut la ra u laþ tý. Ýn sa nî ve Ýs lâ mî de ðer ler ko run ma dý. Ýh ti lâl le rin gö tür dü ðü hak lar ge ri gel me di. De mok rat mý? ABD ve ya AB stan dart la rýn da ke sin lik le de ðil. De mok ra tik leþ me yi ko nu þur ken bi linç li o la rak en gel li yor. Li be ral mi? Hür ri yet per ver lik mâ nâ sýn da yi ne de ðil. Se ma vî din ler kay nak lý ah lâ kî de ðer le re kar þý sa va þan ne o li be ral le rin çiz gi si bu dö nem de a ðýr bas tý. Mil li yet çi li ðe ge lin ce... Irk çý lý ðý çað rýþ tý ran ve da ha çok A ta türk mil li yet çi li ði o la rak ta ným la nan Tür kün Türk ten baþ ka dos tu yok tur dü þün ce si ne ya kýn. Ý lâ ve ten, Mil lî E ði tim de, TSK da, di ðer dev let da i re le rin de ve med ya da ki du rum ic ra at lar la de tay lan dý rýl dý ðýn da, kar þý mý za Ke ma liz min nas yo nal kim li ði nin bütün renk le ri ve AKP nin bu a lan lar da ki du ru þu ör nek le riy le çý ka cak týr. Ke ma liz min AKP' yi bir a raç o la rak kul lan dý ðý id di a mý zýn yüz ler ce de li li or ta da bu lun du ðu hal de, i nan ma yan lar bel ki da ha bü yük sar sýn tý la rý bek li yor lar dýr. Par ti nin pra tik te ki kim li ði nin A ta türk mil li yet çi li ði, ye ni li be ra lizm, Ke ma list mu ha fa za kâr lýk ve mo dern sos ya lizm ka rý þý mýn dan o luþ muþ nev-î þah sý na mün ha sýr bir kim lik ol du ðu nu söy le me miz ba zý i yi ni yet li din dar la rý ü ze bi lir. Biz i se ge le cek te al da týl mýþ ol ma mak i çin þim di den ko nuþ mak zo run da yýz. Lib ya da di re niþ çi ler Bre ga yý da kay bet ti n LÝB YA NIN do ðu sun da ki stra te jik Bre ga þeh ri nin Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi ye bað lý güç le rin e li ne geç ti ði bil di ril di. Dev let te le viz yo nun da ki ha ber de, Bre ga þehri di re niþ çi ler den te miz len di i fa de si kul la nýl dý. AFP, di re niþ çi le rin, re ji me bað lý güç le rin bom bar dý ma nýn dan son ra çe kil me ye baþ la dý ðý ný du yur muþ tu. Sir te Kör fe zi nin en ö nem li sa na yi ve li man ken ti Bre ga, is yan cý la rýn mer ke zi Bin ga zi nin 240 km gü ne yin de bu lu nu yor. Trablus / aa Mý sýr da ya sak lar kal ký yor n MISIR DA 19 Mart ta ya pýl ma sý plan la nan a na ya sa de ði þik li ðiy le il gi li re fe ran dum dan son ra si ya sî par ti ku rul ma sýy la il gi li ya sak la rýn kal dý rý la ca ðý bil di ril di. A dý nýn ve ril me si ni is te me yen bir as ke rî yet ki li, res mî a jans Me na ya yap tý ðý a çýk la ma da, par ti ler ka nu nu nun re fe ran du mun he men ar dýn dan de ðiþ ti ri le ce ði ni, bu sa ye de baþ ta Müs lü man Kar deþ ler ol mak ü ze re si ya sî par ti le rin ta ma mý i çin ya sak la rýn kal dý rýl mýþ o la ca ðý ný kay det ti. Kahire / aa

8 8 Y ESAS NO : 2010/761 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER :Ýstanbul Ýli, Silivri Ýlçesi, MEVKÝÝ : Çanta Mimarsinan Mah. PARSEL NO : (eski parsel 9440) yenisi 389 ada, 3 parsel, (eski parsel 6076) yenisi 213 ada 1 parsel, (eski parsel 9333) yenisi 213 ada 5 parsel, (eski parsel 1112) yenisi 406 ada 1 parsel, (eski parsel 1113) yenisi 407 ada 1 parsel, (eski parsel 1114) yenisi 408 ada 1 parsel, (eski parsel 552) yenisi 417 ada 1,2,3,5,6,9,11,12,14,15,16,17 parseller, (eski parsel 553) yenisi 418 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller, (eski parsel 554) yenisi 419 ada 1,2,3,4,5,6,7,8 parsel VASFI : YÜZÖLÇÜMÜ : MALÝKÝN ADI VE SOYADI : 1- HÜSEYÝN AKSU, 2- HAKAN YÜCETÜRK, 3- NESRÝN YÜCETÜRK, 4- BERRÝN YÜCETÜRK, 5- LEYLA KARA, 6- ÝFFET AKSU, 7- CEM GÜVELÝ, 8- AHMET DOÐAN, 9- ÝLHAN ARSLAN, 10- HÜSAMETTÝN GÜMÜÞ, 11- HAMÝYET GÜMÜÞ, 12- TEOMAN GÜVELÝ, 13-ZERRÝN YÜCETÜRK, 14- MEHMET SAÐ, 15- UZAKSIN ÖYKÜ YÜCETÜRK 'e velâyeten annesi, SELDA YÜCESOY, 16- MELÝKE YÜCETÜRK, 17- RASÝM HALUK YÜCETÜRK, 18- SEYFÝ ATUN, 19-NÝZAMETTÝN ÇELEBÝ, 20- ZEYNEP ARAÇ, 21- AHMET GÜMÜÞ, 22-HAMÝDE GÜMÜÞ, 23- ÞERAFETTÝN GÜMÜÞ, 24- MUAMMER ALBAYRAK. KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ÝSKÝ KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETi : Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/761 Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr. a) Meþ ru hat lý da ve ti ye nin teb li ðin den i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne i da ri yar - gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tin da va sý a çý la bi lir. b) A çý la cak da va lar da hu su met yu ka rý da be lir ti len i da re ye yö nel til me li dir. c) 30 gün i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý tay ip tal da va cý a çan la rýn da va aç týk la rý - ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi ke sin le þe cek ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz mal ka mu laþ - týr ma yý ya pan i da re a dý na tes cil e di le cek tir. c ) Mah ke me ce tes pit e di ni le cek ka mu laþ týr ma be de li hak sa hip le ri a dý na T.C. Va kýf lar Ban ka sý Si - liv ri Þu be Mü dür lü ðü ne ya tý rý la cak týr. e )Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin da ve ti ye nin teb lið ta ri - hin der i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek mek te dir. f )Yu ka rý da e sas nu ma ra la rý ya zý lý dos ya nýn du ruþ ma sý gü nü sa at 'dan i ti ba ren Si liv ri 2. As li ye Hu kuk Mah ke me sin de baþ la mýþ týr. Key fi yet 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nun 4650 sa yý lý ka nu nu 5. Mad de si i le de ði þik 40. mad - de si nin 5. Fýk ra sý u ya rýn ca Ý LAN o lu nur. 07/03/ B: T. C. SÝLÝVRÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) YEMEK ÇEKÝ VEYA YEMEK KARTI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/ Ýdarenin a) Adresi : Rýhtým cad.no: BEYOÐLU/ ÝSTANBUL b) Telefon ve faks numarasý: c) Elektronik Posta Adresi : 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Rýhtým Cad. No: Karaköy / ÝSTANBUL c) Teslim tarihleri : Sözleþmenin imzalanmasýný müteakip idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese her ayýn en geç 20. günü yapýlacak aylýk teslim miktarý yazýlý olarak bildirilecektir. Sözleþmenin imzalanmasýný müteakiben yapýlacak ilk teslim izleyen aya ait yemek çekleri veya yemek kartlarýnýn teslimidir. Ýþin süresi 1 (Bir) yýldýr. Burada geçen yýl kavramý sözleþmenin imzalandýðý aydan baþlayarak 12 aya tekabül eder. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Rýhtým Cad. No: Karaköy / ÝSTANBUL b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluþlarýn personeli için manyetik kartlara tanýmlanan limitler çerçevesinde sürdürülmekte olan yemek çeki veya yemek kartý sistemleri kapsamýndaki iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Rýhtým Cad. No: Karaköy / ÝSTANBUL adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Rýhtým Cad. No: Karaköy / ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. B: YEMEK ÇEKÝ VEYA YEMEK KARTI SATIN ALINACAKTIR ÝSTANBUL ALTIN BORSASI Son za man lar da Ýs lâm â le min de mey da na ge len o lay lar her ke sin dik ka ti ni çek mek te ve fark lý ke sim ler ta ra fýn dan ba zý tah lil ler ve tes bit ler ya pýl mak ta dýr. Biz i man e di yo ruz ki, Mev lâ nâ Haz ret le ri nin de di ði gi bi, ha va da u çu þan ok la rý gör dü ðün za man o ok la rýn te sa dü fen u çuþ - tu ðu nu san ma ve on la rý ni þan a lýp a tan ok çu yu dü þün me den geç me. Ýs lâm â le min de ki o lay lar bu u çu þan ok la ra ben zi yor ve i na ný yo ruz ki, bu ha di - sat per de si nin al týn da ka der-i Ý lâ hi nin hik met le ri ve sýr la rý giz li dir. Ýþ te bu hik met le re ve sýr la ra bu ma ka le miz de, Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le - ri nin na za rýy la bak ma ya ça lý þa ca ðýz A sýr da ta ma mýy la a kýl ve i lim hük me de - cek; hâ kim, hü küm le ri ni ak la ve il me tes bit et ti ren Kur ân o la cak týr Be di üz za man, 1911 yý lýn da a ra la rýn da 100 den faz - la â li min de bu lun du ðu E me vi ye Ca mi in de ki ki þi nin ü ze rin de ki ce ma a te þu müj de yi ver mek te dir:.a kýl ve i lim ve fen hük met ti ði is tik bal de, el bet te bür han-ý ak lî ye is ti nad e den ve bü tün hü küm le ri ni ak la tes bit et ti ren Kur ân hük me de cek. 1. Ger çek ten de baþ ta Mý sýr ol mak ü ze re Lib ya, Tu nus ve ben ze ri Ýs lâm ül ke le rin de meþ ve re tin ya ni gü nü müz i fa de - siy le de mok ra si ve in san hak la rý nýn yo lu nu a çan en mü him ka pý, Twit ter, Fa ce bo ok ve ben ze ri Se - cond Li fe ya ni Ý kin ci ha yat ta bir e di len tek no lo ji ve bi li min mey ve le ri ol muþ tur. Mý sýr da ki as ke rî i - da re nin baþ ba kan de ði þik li ði ni da hi Fa ce bo ok yo - luy la i lân et me si ma ni dar dýr. Ar týk dün ya da hiç bir þey giz li kal ma ya cak týr. Dik tat tör lük ler dev ri böy - le ce ka pa na cak týr. Be di üz za man ýn i fa de siy le biz Müs lü man lar ha yat-ý iç ti ma i ye-i be þe ri ye ye nâ fi san at la rý ve a da let ve hak ka ni ye te hiz met e den fü - nun la rý ta kib e den bu bi rin ci Av ru pa ya 2 as la kar þý o la ma yýz. A da le te ve hak ka ni yet hiz met e den in san - lý ðýn sos yal ve si ya sî ha ya tý na fay da lý sa nat lar a ra sýn - da i kin ci ha yat di ye ö zet le ye bi le ce ði miz, Fa ce bo ok ve Twit ter lar da gir mek te dir. Bu ko nu da en ö nem li bir ge liþ me de þu dur: Hem 2008 de ya þa nan glo bal e ko no mik kriz ve hem de Tür ki ye ve Ma lez ya gi bi Müs lü man dev let le rin en - düs tri de, tek no lo ji de ve fen bi lim le rin de Av ru pa i le ya rý þýr ha le gel me si, Ýs lâm â le miy le a lâ ka lý ü mit le ri da ha da kuv vet len dir mek te dir. Be di züz za man Haz - ret le ri, bir tes bi tin de, Biz fa ki riz, ha fi fiz; Av rup l ý lar þi men di fer i le yü rü dü ler ve bi zi geç ti ler; an cak biz ba lo na u çup on la rý ge ri de bý ra ka ca ðýz di ye hay kýr - mak ta dýr. Ger çek ten de tek no lo ji nin ba zý alt ya pý la - rýn da, on yýl lýk Av ru pa alt ya pý ma da ya na rak söy le ye - bi li rim ki, Tür ki ye çok i le ri a dým lar at mýþ ve ço ðu Av ru pa ül ke le ri ni geç miþ tir. Al man Baþ ba ka ný Mer - kel in 2011 Ce bit Fu a rýn da ba ka ný mý za hi ta ben söy - le di ði, Bu tek no lo ji ler si zin mi? cüm le si de bi zi te yit et mek te dir. Bu nu vur gu la yan Be di üz za man Bu za - man da en bü yük se be bi, mad de ten te rak ki et mek tir. Zi ra ec ne bi ler fü nun ve sa na yi si lâ hýy la bi zi is tib dad-ý ma ne vî le ri al týn da e zi yor lar. Biz de, fen ve san at si lâ - hýy la i lâ-yý Ke li me tul la hýn en müd hiþ düþ ma ný o lan ce hil ve fakr ve ih ti lâf-ý ef kâ ra ci had e de ce ðiz Ri sâ le-i Nur, Ýs lâm â le mi i le Tür ki ye a ra sýn da köp rü ol muþ tur Ri sâ le-i Nu ru o ku yan la rýn ha týr la ya ca ðý ü ze re, Ri - sâ le-i Nur un i ki a na he de fi bu lun mak ta dýr: Bi rin ci si; Hý ris ti yan dî ni ni mað lûb e den ve a nar þi - li ði ye tiþ ti ren, þi mal de çý kan deh þet li din siz lik ce re ya - ný nýn bu va ta ný mâ ne vî is ti lâ sý na mu ka bil Ri sâ le-i Nur, sedd-i Zül kar neyn gi bi bir sedd-i Kur â nî va zi - fe si ni gö re bi lir. 4 E ðer Tür ki ye, bü tün dün ya yý i nim i nim in le ten ve mil yon la rýn ha ya tý na mal o lan ko - mü nizm be lâ sýn dan kur tul du ve ya az ya ra lar i le bu be lâ yý sa vuþ tur duy sa, bun da Ri sâ le-i Nur ad lý e ser le - rin pay la rý el bet te ki bü yük tür. Ý kin ci si: Â lem-i Ýs lâ mýn, bu mü ba rek va ta nýn a - ha li si ne kar þý pek þid det li i ti raz ve it ti ham la rý ný i za le et mek ve es ki de ki mu hab bet ve u huv ve ti ni i a de et - mek nok ta la rýn da Ri sâ le-i Nu run oy na dý ðý rol or ta - da dýr. 5 Mev cut be þe rî me de ni yet ler, ce mi ye ti teþ kil e den fert ler a ra sýn da ki ba ðý ýrk çý lýk ve men fî mil li yet o la rak gö rür. Ýs lâ mýn ge tir di ði me de ni yet te i se, ce mi - yet fert le ri ni bir bi ri ne bað la yan bað lar, din ve va tan bir li ði dir. Men fî mil li yet ve ýrk çý lý ðýn ne ti ce si, baþ ka - sý ný yut mak la bes len mek ol du ðun dan te ca vüz ve zu - lüm dür. A me ri ka da Ký zýl de ri li ve Zen ci le re, Gü ney Af ri ka da Zen ci le re ve Rus ya da i se Slav kö ken li ol - ma yan in san la ra re va gö rü len zu lüm ler, bu nun en bâ riz ve çir kin mi sal le ri dir. Ýs lâm me de ni ye ti, fert le ri kay naþ tý ra cak ve bir leþ ti - re cek en sað lam ba ðýn din ba ðý ol du ðu nu i lân et ti - ðin den do la yý, Ýs lâm kar deþ li ði gün de me gel miþ ve on dört a sýr dýr ya þa nan o lay lar da bu kar deþ li ðin bü - tün dün ya Müs lü man la rý nýn bir mil le tin ef ra dý gi bi ay ný ça tý al týn da top la dý ðý ný is bat et miþ tir se ne sin de hacc mü na se be tiy le gö rüþ me fýr - sa tý ný bul du ðum Su dan Þey hü lis lâ mý i le a ra mýz da ge çen þu mu hâ ve re, Ýs lâm kar deþ li ði nin hâ lâ biz ler i - çin en mü him bir te sâ nüd se be bi ol du ðu nu a çýk ça gös ter mek te dir: Ba na sor du: Ye ni Cum hur baþ ka ný - nýz ne za man se çi le cek? E kim so nun da ce va bý ný ve - rin ce, þu so ru yu yö nelt ti: A ca ba se çil me si ni is te di ði - niz bi ri si var mý? Var sa is mi ni ve re bi lir mi si niz? Bu so ru lar kar þý sýn da þaþ kýn lýk la sor dum; ne den bu ka - dar ýs rar la so ru yor su nuz? Ne den? Ce vap çok ma ni - dar: Ge ce na maz la rýn da ve sa bah na maz la rýn dan son ra du â e de lim di ye so ru yo rum; zi ra bu me se le si - zin ka dar bi zi de il gi len di ri yor. Siz bin se ne dir â lem-i Ýs lâm ýn bay rak ta rý ve bi zim a ða be yi miz i di niz. Þu an da 60 se ne dir biz sa hip siz kal dýk. Bu ha di se ta rih - de ya þa nan bin ler ce sin den bir ta ne si dir. Ta rih bo yu, ne za man Av ru pa dev let le ri bi ze ið ne ba týr sa, â lem-i Ýs lâm bað rý na han çer sap lan mýþ gi bi tep ki gös ter miþ - tir. Ba zý is tis naî o lay lar la bu ma na yý in kâr et mek müm kün de ðil dir. Kur ân bu yur mu yor mu El bet te bü tün mü' min ler kar deþ tir 6 di ye. Þu an da Ýs lâm â le mi bu kar deþ li ðin ye þer di ði ni ya þa mak ta dýr. Hat ta hem Av ru pa lý lar ve hem de Ýs lâm â le mi nin ka hir ek se ri ye ti, Tür ki ye nin rol mo del o lu þu nu o lum lu mâ nâ da tar týþ ma ya baþ la - mýþ lar dýr. Baþ ta Ez her u le ma sý ol mak ü ze re Ýs lâm â le min de â lim le rin Ri sâ le-i Nu ra sa hip çýk ma la rý ve Nur la rýn yü ze ya kýn di le ter cü me te þeb büs le ri bu nun en can lý mi sal le ri dir. 3. Bir le þik Müs lü man Dev let ler Top lu lu ðu nu ger çek le þe ce ði ni Be di üz za man meþ ve re te u yul ma - sý þar týy la müj de le miþ tir. Bil di ði niz gi bi Ýs lâ mýn tav si ye et ti ði be lir li bir dev - let þek li yok tur. Bel ki i da re de ta ma men meþ ve ret pren si bi hâ kim dir. Ýs lâm â le mi nin kur tu lu þu an cak bu gün de mok ra si ve ya hu kuk dev le ti di ye i fa de e di - len ve Ýs lâ mi yet te meþ ve ret pren si bi o la rak bi li nen u sul le müm kün dür. Be di üz za man ýn meþ ve ret i le kas tet ti ði de bu dur: As ya kýt a sý nýn ve is tik ba li nin keþ þa fý ve mif ta hý, þû ra dýr. Ya ni na sýl fert ler bir bi riy - le meþ ve ret e der; ta i fe ler, kýt a lar da hi o þû ra yý yap - ma la rý lâ zým dýr ki, üç yüz bel ki dört yüz mil yon Ýs - lâm ýn a yak la rý na ko nul muþ çe þit çe þit is tib dat la rýn ka yýt la rý ný, zin cir le ri ni a ça cak, da ðý ta cak, meþ ve ret-i þer i ye i le þe ha met ve þef kat-i i ma ni ye den te vel lüt e - den hür ri yet-i þer i ye dir. 7 Dev le tin iþ le ri nin yü rü tü le bil me si i çin Ýs lâ mýn ön - gör dü ðü bir þû râ mec li si var dýr. Dev le te a it ö nem li iþ le rin bir da nýþ ma mec li sin de ka ra ra bað lan dýk tan son ra yü rü tül me si ni em re den Kur ân â yet le ri ve ha - dis ler, ga yet ke sin ve a çýk týr. Hz. Pey gam ber ve Râ þid ha li fe ler dev rin de bu e sas uy gu lan mýþ týr. Ýs lâm hu - kuk çu la rý, þû râ mec li si nin ku rul ma sý nýn dev let baþ - ka ný i çin ke sin bir gö rev mi yok sa tav si ye e di len bir e sas mý ol du ðun da fi kir ay rý lý ðý i çin de dir ler. Ta rih i - çin de ba zý sul tan ve ha li fe le rin bu e sa sa uy ma dý ðý göz ö nü ne a lý na rak, ke sin di nî bir gö rev ol ma dý ðý dü - þün ce si yer leþ miþ tir. An cak Kur ân ýn bu mü es se se ye ver di ði ö nem or ta da dýr. 8 Sos yal mü na se bet le rin ço ðal ma sý, dev let iþ le ri nin art ma sý ve her sa ha da mü te has sýs kim se le re ih ti yaç du yul ma sý se be biy le þû râ gö re vi nin, bran þýn da uz - man o lan lar dan se çil miþ ü ye ler den mey da na ge len mil le tin kal bi hük mün de ki bir mec lis ta ra fýn dan i fa e di le bi le ce ði gö rü þü, Tan zi mat son ra sýn da a ðýr bas - mýþ ve Os man lý Mec lis-i Me bu sa ný nýn ku rul ma sý ve Meþ rû ti ye tin i la nýn da bu gö rüþ þer î bir da ya nak teþ - kil et miþ tir. Baþ ba kan lýk Os man lý Ar þi vin de ko nuy la il gi li çok kýy met li ve si ka lar bu lun mak ta dýr. 9 Be di üz - za man bu nok ta yý Sü nû hat ad lý e se rin de vu zu ha ka - vuþ tur muþ tur; ya ni Ýs lâm hu ku ku nun da bir kaç ki þi - den o lu þan þû râ mec lis le riy le de vam e de me ye ce ði ni ve bu nun da ha u mu mî bir mec li se bý ra kýl ma sý ge - rek ti ði ni vur gu la mýþ týr: Es ki za man da de ði liz. Es ki den hâ kim bir þahs-ý vâ hid i di. O hâ ki min müf tü sü de, o nun gi bi mün fe rid bir þa hýs o la bi lir di. O nun fik ri ni tas hih ve ta dil e der di. Þim di i se, za man ce ma at za ma - ný dýr. Hâ kim, ruh-u ce ma at ten çýk mýþ az mü te - has sis, sa ðýr ca, me tin bir þahs-ý ma ne vî dir ki, þû - râ lar o ru hu tem sil e der. Þöy le bir hâ ki min müf tü sü de o na uy gun o lup, bir þû râ-yý â li ye-i il mi ye den te vel lüd e den bir þahs-ý ma - ne vî ol mak ge rek tir. Ta ki, sö zü nü o na i þit ti re bil sin. Di ne ta al luk e den nok ta lar dan, sý rat-ý müs ta ki me sevk e de bil sin. Yok sa ferd dâ hî de ol sa, ce ma a tin ferd-i ma ne vî si ne kar þý siv ri si nek ka dar ka lýr. Þu mü - him mev ki böy le sö nük kal mak la, Ýs lâ mýn uk de-i ha - ya ti ye si ni teh li ke ye ma ruz bý ra ký yor. 10 Be di üz za man 1915 li yýl lar da ve bu gün Ýs lâm Kon - fe ran sý Teþ ki lâ tý na bað lý 56 Müs lü man dev let yok ken bun la rýn do ða ca ðý ný ve bu do ðu þun as lý Ýs lâ mýn bay - ra mý o la cak Bir le þik Ýs lâm Dev let le ri ne mu kad di me teþ kil e de ce ði ni söy le me si de çok ma ni dar dýr. Ben bu kar ga þa lý o lay la rýn, Ýs lâ mýn bay ra mý o la cak bü yük ha di se nin do ðum san cý la rý ol du ðu na i na ný yo rum. Þu tes bit le ri tek rar tek rar o ku mak ge re ki yor: Çok za - man dan be ri e sa ret al týn da kal mýþ ve is tik lâ li ye ti ni kay bet miþ Hin dis tan, A ra bis tan gi bi â lem-i Ýs lâ mýn bü yük mem le ket le ri bi rer dev let-i Ýs lâ mi ye þek lin de; Hind de yüz mil yon bir dev let-i Ýs lâ mi ye (Pa kis tan ýn kas de di yor), Ca va da el li mil yon dan zi ya de bir dev - let-i Ýs lâ mi ye (En do nez ya yý kas de di yor) ve A ra bis - tan da dört-beþ hü kû met (he nüz o ta rih te var ol ma - yan Su u di A ra bis tan, Ür dün, I rak, Su ri ye, Lüb nan, Ye men, Mý sýr ve Kör fez Ül ke le ri ni kas de di yor) bir ce ma hir-i müt te fi ka gi bi, A rap bir li ði i le Ýs lâm bir li ði - ni bir leþ tir me sin de ki â lem-i Ýs lâ mýn bu bü yük bay ra - mý nýn mu kad de me si ni 11 teþ kil et mek te dir. Be di üz zamn ýn bu Ýs lâm â le mi nin bü yük bay ra mý - nýn ta hak ku ku i çin bü tün Müs lü man lar dan is te ði þu dur: Hik met e zel uf kun dan ka de rin par ma ðý ný kal - dýr mýþ, si ze em re di yor ki: Tef ri ka i le her ta ra fa da ðý - la rak ku ru yan ve bu har la þan su gi bi, kat re kat re za yi o lan ha mi yet ve kuv ve ti ni zi Ýs lâ mi yet mil li ye ti i le bir - leþ ti ri niz Ýs lâ mýn haþ met ve þev ket gü ne þi ni ce ma - hir-i müt te fi ka-i Ýs lâ mi ye nin (Bir le þik Ýs lâm Cum hu - ri yet le ri) tar zýn da ta hak kuk et ti rip ko ru yu nuz. Þu cüm le ler, san ki bu gün Ýs lâm â le min de e sa ret ve ta hak küm al týn da e zi len Müs lü man mil let le re a - çýk ça ses len mek te dir: Hem de hür ri yet-i þer i ye de ni len ve sos yal ha ya tý nýz i çin za ru rî o lan, Süb - han ve Að rý Dað la rý gi bi is tik ba lin zir ve le rin de ve te pe le rin de a ya ða kalk mýþ, nef sin e sa re ti al tý na gir me yi ya sak et miþ ve gay re te ca vü zü tec viz et - me ye rek Ýs lâ ma da ya nan hür ri yet-i þer i ye, yük sek sa dâ i le si zin gi bi ma zi nin en de rin de re le rin de ga - fil ve da ðý nýk in san la ra fen ve san at si lâ hýy la ce ha let ve fa kir li ðe hü cum e di niz em ri ni ve ri yor yýl dýr ba ðým sýz lýk la rý ný ka zan mak la bir lik te, ken di i çin den dik ta tör le rin e lin de maz lûm du ru mu - na dü þen Müs lü man A rap kar deþ le ri mi zi mev cut ha li ni 100 se ne ön ce ön gö ren Be di üz za man, ö zel lik - le A rap la ra fark lý bir þe kil de ses len mek te dir: Hu su san ey mu az zam ve bü yük ve tam in ti ba ha gel miþ ve ya ge le cek o lan A rab lar! En ev vel bu söz ler i le si zin le ko nu þu yo rum. Çün ki bi zim ve bü tün Ýs - lâm ta i fe le ri nin üs tad la rý mýz ve i mam la rý mýz ve Ýs lâ - mi yet in mü ca hid le ri siz ler di niz. Son ra mu az zam Türk Mil le ti o kud sî va zi fe ni ze tam yar dým et ti ler. O nun i çin ten bel lik le gü na hý nýz bü yük tür. Ve i - yi li ði niz ve ha se ne niz de ga yet bü yük ve ul vî dir. Hu su san kýrk-el li se ne son ra A rab ta i fe le ri, Ce ma - hir-i Müt te fi ka-i A me ri ka gi bi en ul vî bir va zi ye te gir me ðe, e sa ret te ka lan hâ ki mi yet-i Ýs lâ mi ye yi es ki za man gi bi yer yü zü nün ya rý sýn da, bel ki ek se ri sin - de te si si ne mu vaf fak ol ma ný zý rah met-i Ý lâ hi ye den kuv vet le bek li yo ruz. Bir ký ya met ça buk kop maz sa, Ýn þâ al lah nesl-i â ti gö re cek. Üs tad ýn bu söz le ri ni yo rum la yan Zü be yir A ða bey de ay ný mâ nâ yý hay kýr mak ta dýr: Ec ne bi le rin, ca na var lar gi bi yap týk la rý mu a - me le ve zu lüm ler, Ýs lâm dün ya sýn da, hür ri yet ve is tik lâl ve it ti had-ý Ýs lâm ce re ya ný ný da hýz lan dýr - mýþ týr. Ni ha yet (...) Ýs lâ mi yet, dün ya ya hâ kim ve hü küm ran o la cak týr. Rah met-i Ý lâ hî den kuv vet le ü mid ve ni yaz e di yo ruz. 13 Av ru pa ve A me ri ka nýn kork tu ðu da bu dur. An - cak on la rýn da kork ma sý na ge rek yok tur; zi ra Ýs lâ mýn bu bü yük bay ra mýn da on la rýn da pa yý o la cak týr. DÝPNOTLAR: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Hut be-i Þa mi ye, sh. 27 vd. 2- Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, 17. Lem a, Be þin ci No ta. 3- Be di üz za man Sa id Nur sî, Hut be-i Þa mi ye, sh. 28 vd. 4- Be di üz za man Sa id Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, sh Be di üz za man Sa id Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, sh Kur ân, Hu cu rât., Be di üz za man Sa id Nur sî, Hut be-i Þa mi ye, sh. 60, Al - týn cý Ke li me. 8- Kur an, Al-i Ým ran, 159; Þû râ, 38; Neb han, ; E - bu Fâ ris, Baþ ba kan lýk Os man lý Ar þi vi, Yýl dýz Ev ra ký Tas ni fi, No: , 1515; ; ; A lû sî, Ruh ul-ma â nî, c. 28, sh ; Ýbn ül-kay yým, Ý lâm ül-mu vak ký în, 4/373 vd. 10- Be di üz za man Sa id Nur sî, Sü nû hat. 11- Be di üz za man Sa id Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, sh Be di üz za man Sa id Nur sî, Di van-ý Harb-i Ör fi, sh Be di üz za man Sa id Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, sh GÖRÜÞ PROF. DR. AHMED AKGÜNDÜZ iur.nl Ýslâm âleminde meydana gelen olaylar ve Bediüzzaman ýn tesbitleri

9 MAKALE 14 MART 2011 PAZARTESÝ Y GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Göl cük ten Mus ta fa Ço lak: Du â lar da kul la ný lan, Is lâ hý müm kün se ýs lâh ey le, müm kün de ðil se Kah hâr ism-i þe ri fin le kah rey le cüm le si du â â dâ bý na uy gun mu dur? Al lah di ler se, O nun kud re ti i çin ýs lâ hý müm kün ol ma yan þey o lur mu? Du â da is tek ve ih ti yaç la rý mý zý hiç þüp he siz gü cü, kud re ti, il mi, i râ de si ve hik me ti son suz o lan â lem le rin Rabb in den is ti yo - ruz. Du â nýn hik me ti, kul lu ðu mu zu id râk et me - miz, ac zi ye ti mi zi ve fak rý mý zý tes lim et me miz, Al lah tan is te me ve Al lah ý mer cî bil me bi lin ci ni kav ra ma mýz, her za man baþ vu ra cak ve ih ti yaç - la rý mý zý arz e de cek bi ze en ya kýn ve en güç lü hâ cet ka pý sý nýn bu lun du ðu nu tak dir et me miz, ya ni kul luk â dâ bý ný her an ya þa ma mýz dýr. Du â nýn ö zü; her ha li miz de bi zim le bi ri si nin var ol du ðu nu, e ðer O na yö ne lir sek, O nun, bi - ze yar dým cý o la cak en bü yük kuv vet ve kud ret Sa hi bi ol du ðu nu, bi zi i þit ti ði ni, bi zim ih ti yaç la - rý mý zý gör dü ðü nü, bi ze im dat et ti ði ni bil mek, O na yö nel mek, O na te vec cüh et mek, O na kal ben yak laþ mak týr. Be dî üz za man Haz ret le ri - nin i fâ de siy le, du â nýn en mü him ci he ti, en gü zel gâ ye si, en tat lý mey ve si þu dur ki: Du â e - den a dam an lar ki, Bi ri si var; o nun hâ tý rat-ý kal bi ni i þi tir, her þe ye e li ye ti þir, her bir ar zû - su nu ye ri ne ge ti re bi lir, ac zi ne mer ha met e der, fak rý na me det e der. 1 Du â e der ken ke sin i fâ de ler kul lan ma lý yýz, az - mi mi zi ve gay re ti mi zi a çýk, kat î, ke sin ve ka rar lý cüm le ler le i fâ de et me li yiz, e ðer di ler sen... tar - zýn da i þi Al lah ýn di le ði ne ha vâ le e den cüm le le - rin du â da uy gun ol ma dý ðý ný, çün kü za ten Al - lah ýn di ler se ya pa ca ðý ný ve di ler se du â yý ka - bul e de ce ði ni, Al lah ý hiç kim se nin hiç bir þey i - çin ic bar e de me ye ce ði ni bil me li yiz. E bû Hü rey re (ra) an lat mýþ týr: Pey gam ber E - fen di miz (asm), Sa kýn siz den bi ri niz du â et ti - ði za man, Al lah ým, e ðer di ler sen be ni mað fi - ret ey le! Al lah ým e ðer di ler sen ba na mer ha - met ey le! di ye du â et me sin. Du â da a zim li ve ka rar lý ol sun. Çün kü (za ten) Al lah di le di ði ni ya pý cý dýr. O nu hiç kim se hiç bir i þe zor la ya - maz bu yur muþ tur. 2 Mü min mü mi ne lâ net et mez, ka hýr o ku - maz. Mü min mü mi nin gý yâ býn da le hi ne ve hay rý na du â e der, a ley hin de ve kö tü lü ðü i çin bed du â et mez. Kö tü lük le ri ve sey yi â tý var sa ýs - la hý i çin du â e der, kahr u pe ri þan ol ma sý i çin du â et mez. Is lâ hý i çin du â e der ken, hiç þüp he - siz, ýs lâ hý müm kün se... ta bi ri ni kal dýr ma lý, doð ru dan ýs lâ hý ný ve hi dâ ye ti ni is te me li dir. Böy le ce ha dis te de geç ti ði gi bi, du â ya net lik ve ke sin lik ka zan dýr mýþ o lur. Ýs lâm düþ man la rý i çin bi le ol sa, bed du â et - mek as lýn da tav si ye e di len bir hu sus de ðil dir. Is lâh ol ma la rý i çin du â e di lir. An cak ýs lâh ol - ma dýk la rý tak dir de ne re de, na sýl ve ne bo yut ta kah ro la cak la rý ný du â mý za al ma mý za ge rek yok tur. Ce nâb-ý Hak Ah ke mü l-hâ ki mîn dir. Kur ân da Haz ret-i Nuh un (as) kav mi i çin a - zap is te di ði ne dâ ir â yet ler var dýr. An cak Haz - ret-i Nuh (as) bu ne ti ce ye do kuz yüz kü sur se - ne de vam e den zor lu ve ce fâ kâr bir teb lið dö - ne min den son ra u laþ mýþ týr. De mek, a zap is te - me ye is tih kak ka zan mak i çin ön ce teb lið hu - su sun da cid dî bir cehd ve gay ret sarf et me li dir. Â yet le ri in ce le ye lim: Nuh de di ki: Rabb im, doð ru su ben mil le ti - mi ge ce gün düz ça ðýr dým. Fa kat be nim ça ðýr - mam, sa de ce ben den u zak lýk la rý ný ar ttýr dý. Doð ru su ben, Se nin on la rý ba ðýþ la man i çin ken - di le ri ni her ça ðý rý þým da, par mak la rý ný ku lak la rý - na tý ka dý lar, el bi se le ri ne bü rün dü ler, di ren di ler, bü yük len dik çe bü yük len di ler. Son ra, doð ru su ben on la rý a çýk ça ça ðýr dým. Son ra on la ra a çýk - tan a çý ða ve giz li den giz li ye de söy le dim. De dim ki: Rabb i niz den ba ðýþ lan ma di le yin. Mu hak - kak O, çok ba ðýþ la yan dýr. 3 Haz ret-i Nuh (as) teb li ði ne de vam e der ken, On lar in san la ra, Sa kýn tan rý la rý ný zý bý rak ma - yýn. Ved, Su va, Ya ðus, Ye ûk, ve Nesr put la rýn - dan as la vaz geç me yin de di ler. Böy le ce bir ço - ðu nu sap týr dý lar. Rabb im, Sen bu zâ lim le rin (ar týk) da lâ let le ri ni art týr. On lar gü nah la rý yü - zün den su da bo ðul du lar. A te þe so kul du lar. Ken di le ri ne Al lah tan baþ ka yar dým cý bu la ma - dý lar. Nuh de di ki: Rabb im, yer yü zün de hiç bir in kâr cý bý rak ma. Sen on la rý bý ra kýr san, mu hak - kak on lar Se nin kul la rý ný sap tý rýr lar. 4 DU A Ey Ka dý ü l-ha cat ve ya Mu cib üd-da a vat! Du â - la rý mý zý mak bul, a ma li mi zi meþ kur, i ba det le - ri mi zi meb rur ey le! Ni yet le ri mi zi hâ lis, a dým la - rý mý zý sa bit kýl! Nef si mi zi nü fus-i e ma re nin yo lun da de ðil, ku lub-u müt me in ne nin yo lun - da haþ ret! Â min! 1- Söz ler, s Müs lim, Du â, Nuh Sû re si, 71/ Nuh Sû re si, 71/ Rah met li ba ba mýn tah ta dan ya pý lý bir ba - vu lu var dý. O ku du ðu Ri sâ le le ri o ba vul - da mu ha fa za e der, kö ye ya pý lan her bas - kýn da i çin de ki Nur Ri sâ le le riy le bir lik te top ra ða gö mer ve ya sa man lýk ta ot la rýn i çi ne sak lar, öy - le ce mu ha fa za ya ça lý þýr dý. Nur Ri sâ le le ri nin geç miþ te ya zýl ma sý, o - kun ma sý ve ya yýl ma sý na mu ka bil gös te ri len men fî tu tum ve dav ra nýþ lar kar þý sýn da, o ço cuk luk yýl la rý mýz da bu hal le re bir an lam ve re mez dik. Ken di mi zi hep te dir gin ve kor ku i çin de his se der dik. Vak tâ ki, bü yü dük, o ha re ket ve dav ra nýþ - la rýn i man ve kü für mü ca de le si nin ta biî hal - le ri o la rak ha ya tý mýz da iz bý rak tý ðý ný an la dýk. Ha ya tý an lam lý ký lan ve in san la rýn i man la - rý nýn kur tu lu þu na ve si le o lan Nur ha ki kat le - ri ne kar þý gös te ri len o lum suz tu tum ve dav - ra nýþ la rýn var lý ðý ný, ta rih ka ra bir le ke o la rak say fa la rý a ra sý na al mak ta dýr. Nur ha ki kat le ri ne ya pý lan hak sýz lýk la ra bo yun eð me ye rek, çok zor þart lar da bi le on la rý ken di ma lý gi bi te lâk ki e dip, bu gü zel gün le re ge lin me si ne ve si le o lan baþ ta Üs ta - dý mýz ol mak ü ze re Nur la ra gö nül ve ren ha ki kat kah ra man la rý i se, ta ri hin þe ref lev - ha la rý na kay de dil miþ tir; ye ni ne sil on la rý al - kýþ la ya rak yâd et mek te dir. Hak ve ha ki kat uð ru na mal la rýy la bir lik te can la rý ný bi le bu sev da yo lun da sarf et mek ten çe kin me yen ehl-i him met in san lar, Kur ân ha ki kat le ri nin ül ke miz de ve dün ya nýn bir çok ye rin de ya yýl ma sý na ve si le ol muþ lar dýr. Ya þa dý ðý u zun öm rü i çin de ken di si ne çek ti ri len e zâ ve ce fa ya e hem mi yet ver me - ye rek, hak ve ha ki kat le rin kalp, gö nül ve ha yat lar da neþv-ü ne mâ bul ma sý na ve si le o lan Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ne bin - ler ce rah met ler di li yo ruz. Ba ba mýn ba vu lun da ki sýr rý çö ze rek ha ya - tý mý zý o ba vul da ki Kur ân ha ki kat le riy le tan zim et me nin sa a de ti ni tat ma yý, þu dar-ý dün ya da en bü yük bir þe ref o la rak te lâk ki e di yo ruz. Geç miþ te, ba vul lar la sak lan mak is te nen Kur ân ha ki kat le ri ne o lum suz tu tum ve dav ra nýþ lar i çe ri sin de bu lu nan la rýn, þim di piþ man lýk yük lü gü nah la rýy la baþba þa kal - dýk la rý na i na nan lar da nýz. Ge ce gün düz de me yip, ken di le ri ni ve in - san lý ðý ce ha le tin ka ran lý ðýn dan kur ta rýp, Ýs - lâ mýn tap ta ze e sas la rýy la bu luþ tur ma gay - ret le ri i çin de o lan la rý i se, kâ i na týn al kýþ la dý - ðý ný dü þün mek te yiz. Geç miþ te ba ba mýn, ba vu lun da sak la ya rak giz li ce mu ha fa za et me ðe ça lýþ tý ðý Nur ha ki - kat le ri, bu gün mo dern gö nül kü tüp ha ne le - rin de baþ e ser ler o la rak tas vi be maz har ol - mak ta dýr lar. Ne der si niz? De ðiþ me yen tek þey de ði þim dir, de nir. Ba tý da Do ðu da müs bet o la rak de ði þi - yor. Be di üz za man ýn bir a sýr ön ce ki tes - bit ve müj de siy le Ýs lâm â le mi de in san lýk gi bi be þin ci sos yo lo jik dev re si o lan ser bes ti yet ve ma li ki yet e a ký yor. Ba tý za ten AB i le çok din li, çok kül tür lü, çok top lum lu; hak, hür ri yet le re say gý, de mok - ra si, ser best pi ya sa e ko no mi si kri ter le rin de ka rar kýl mýþ ve Müs lü man bir ül ke o lan Tür - ki ye yi a day gös ter miþ. O nu ü ye li ðe ka bul et - me yi haz me de bi le ce ði ni i lân e de cek bir se vi - ye ye gel miþ bu lun mak ta dýr. Bu gün, dün ya yý al da tan ve saç ma-sa pan te - o ri le ri ni ye gâ ne il mî ha ki kat ler ve din di ye su nan Fre ud, Dar win, Com te, Marx, Durk he - im gi bi þar la tan la rýn mas ke le ri, yi ne i lim le rin mâ ri fe tiy le in di ril miþ. Baþ ta Av ru pa ol mak ü ze re, bü tün dün ya da, hür ri yet mey li ve ha ki ka ti a raþ týr ma fik ri u - yan mýþ. Ha ki kat, es ki vah þe ti, ta as su bu bü yük öl çü de tör pü le miþ. Ý lim, hu kuk, sa nat, hat tâ tek nik ve tek no lo - ji nin, in san lý ðýn or tak ma lý; kül tür de ðer le ri ve fark lý lýk la rýn bir zen gin lik ol du ðu an la þýl mýþ. Ý nanç sýz lar i nan ca, tes lîs a ki de sin de ki Hý ris - ti yan lar tev hî de, Ýs lâm ce mi yet le ri tek ni ðe ve me de nî li ðe, çö kün tü ye dü þen ler de ah lâ kî ve mo ral de ðer le re muh taç ol du ðu nu id râk et miþ. Ve en ni ha yet, ruh suz, mâ ne vi yat sýz tek no - lo ji nin çark la rý a ra sýn da bo ca la yan ve müt hiþ ka la ba lýk lar i çin de yal nýz lý ðýn gir da bý na dü þen in san lýk; da ha çok kay naþ ma, yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma ih ti ya cý ný du yu yor. Ýn san hak la rý, i nanç ve i ba det hür ri ye ti, ka - dý nýn e þit li ði, i fa de hür ri ye ti, iþ ken ce yi ön le - me, çev re yi ko ru ma, da ha a dil ve da ha gü zel bir dün ya has re ti in san la rý bir leþ me ye, bir a ra - ya gel me ye zor lu yor, hat tâ mec bur e di yor. U yuþ tu ru cu, A ÝDS, al kol ba ðým lý lý ðý, bo - þan ma lar, mu kad des â i le mü es se se si nin da - ðýl ma sý, ço cuk la rýn ve genç le rin ko run ma sý (Ba tý bun lar dan da bî zâr), ce ha let, fa kir lik, aç lýk, a da let siz lik, sa vaþ ve et nik ça týþ ma lar, ýrk çý lýk teh di di gi bi prob lem ler, çö züm bek - le mek te dir. Bu da an cak din le ra ra sý di ya log i le ger çek le þe bi lir. Bü tün bun lar, ya kýn laþ ma yý, yak laþ ma yý, yar dým laþ ma yý, teþ rik-i me sâ i yi, bir lik te ha re - ket et me yi za rû rî kýl mak ta dýr. Ba tý da, ferd, â i le ve sos yal ha yat çök müþ bir en kaz yý ðý ný ha lin de. Bu sos yal en ka zý, tek nik ve tek no lo ji nin hâ ri ka ci haz la rýy la da süs le yipci lâ la yýp sak la ya mý yor, pak la ya mý yor da! Mâ ne vî bir boþ luk ta bo ca la yan in san lar, bir a ra yýþ i çin de. Av ru pa' nýn ze kâ tar la la rý, dü þü nen ka fa la rý ve i dâ re ci le ri, bu nu a çýk ça i ti raf e di yor za ten. Ber nard Ko uch ner, bun - lar dan sa de ce bi ri si: Siz den öð re ne cek le ri miz var di yo rum. Da ya nýþ ma yý, â i le bað la rý ný, ye ni den in san ol ma yý öð re ne bi li riz siz den. Irk çý lý ða kar þý bir pan ze hir o la cak sý nýz bi zim i çin. Av ru - pa yý ken di i çi ne dö nük bir ka le ol mak tan kur ta ra cak sý nýz. fer sa dog ni as ya.com.tr Batý da deðiþiyor, Doðu da deðiþiyor Duâ lâfýzlarý Babamýn bavulu Hz. Lût (as), Hz. Ýb ra him in kar de þi Har - ran ýn oð lu dur. Hz. Lût (as) De dom böl ge si ne gi de rek da hâ son ra bu kav - me ya ni Se dom lu lar a pey gam ber o lur. An cak Se dom lu lar çok ah lâk sýz ve e dep siz bir ka vim dir. Ýþ te böy le bir kav me Yü ce Al - lah, Hz. Lût u (as) pey gam ber o la rak gö rev - len dir miþ tir. Hz. Lût (as) va zî fe ye baþ lar, an cak kav mi kar þý sýn da çok kö tü tek lif ler ve fi il ler i le kar þý la þýr ve za man za man da çok zor an lar ya þar. Çün kü bu kav min iþ le dik le - ri fi il le ri yer yü zün de baþ ka bir ka vim o za - ma na ka dar iþ le me miþ tir. Hz. Lût (as) bu du rum kar þý sýn da bü tün gay re ti i le ih tâ rý ný ve u ya rý sý ný ya par ve di ðer ka vim le rin ba þý na ge len he lâ ket le ri ha týr la týr. Da hâ bü yük bir a zap tan kav mi ni ha ber dâr e - der ve yap týk la rý bu fil le ri terk et me le ri ni is ter. An cak ne ça re! Bu ka vim da hâ da i le ri gi de rek o çir kin fil le ri ni yap mak ta u tan ma dýk la rý gi bi bir de Hz. Lût a mi sâ fir o la rak ge len genç le re de mu sal lat o lur lar. Hz. Lût (as) i se mi sa fir le - ri ne za rar ge lir en di þe si i le sý kýn tý lý gün ler ya - þar. Ve so nun da kork tu ðu ba þý na ge lir. Bu kork tu ðu na se bep o lan i se, zev ce si o lan e þi dir. Ha ný mý, Se dom lu lar a Hz. Lût un (as) üç genç mi sa fi ri ol du ðu nu ha ber ve rir. Hz. Lût un (as) ha ya týn da ya þa nan hâ di se - ler de çok ö nem li nok ta lar var dýr. Bi rin ci si ha - ný mý nýn dav ra ný þý ve e þi ne gös ter miþ ol du ðu sa dâ kat siz lik tir. De mek ki tâ o a sýr da fit ne o ka dar deh þet li dir ki, bir pey gam be rin ha ný mý da hi eþ ler a ra sýn da en ö nem li o lan sa dâ ka ti ni kay bet miþ ve e þi nin as lýn da me lek o lan mi sa - fir le ri ni az gýn bir kav me ih bâr e de rek e þi nin zor du rum da kal ma sý na se bep ol muþ tur. An cak Hz. Lût un (as) mi sa fir le ri o lan me - lek ler du ru mu ken di si ne an la týr lar ve on la rýn ken di le ri ne za rar ve re me ye cek le ri ni söy ler ler. Böy le ce Hz. Lût (as) ra hat lar. Bun dan son ra i se bek le nen so na doð ru gi - diþ baþ lar. Me lek ler Hz. Lût a (as) ge le cek o lan mu sî bet ve he lâ ke ti ha ber ve rir ler. O gün gel - me den ön ce Se dom lu lar çok bü yük ku rak lýk ya þar lar. Hz. Lût a (as) yü ce Al lah ken di si ne î - mân e den le ri ya ný na a la rak o bel de yi terk et - me si ni söy ler. U fuk ta i se san ki yað mur bu lut - la rý gö rü nür ol muþ ve Se dom lu lar yað mur ge le cek di ye se vi nir ler. E sâ sýn da a zap yak la þý yor ve bu nu Hz. Lût (as) bi li yor dur. An cak gaf let te o lan Se - dom lu lar baþ la rý na ge le ce ði bil mi yor, hat - ta se vinç çýð lýk la rý a tar lar. Þeh ri terk e der - ken Yü ce Al lah ýn Hz. Lût a (as) çok hik - met li dört em ri var dýr. Ýþ te bu ra da çok in - ce sýr lar, ders ler ve mâ nâ lar var dýr: * Ge ce le yin git me si: Çün kü kav min ha - be ri ol ma dan o bel de den çýk ma sý ge re ki - yor du. Gün düz çýk sa az gýn kav min o na e - zi yet et me ih ti mâ li var dý. Bu sebep le de Al lah, Hz. Lût un (as) o na î mân e den ler le ge ce yol cu lu ða çýk ma sý em re dil di. Böy le ce yol cu luk ge ce baþ la dý. * Yo la çý kar ken ken di ne tâ bi o lan la rýn ar ka - sýn da git me si: Çün kü Hz. Lût (as) ken di si i le - ri de git se, eh li nin ar ka da ne ol du ðu nu me rak e de rek ge ri ye bak ma ih ti mâ li var dý. Ay rý ca ar - ka da ki ler a za býn ken di le ri ne de ye ti þe ce ðin - den kor ka bi lir ler di. Bu i ki en di þe nin i zâ le e dil - me si i çin Hz. Lut un kav mi ön de, ken di si ar - ka dan git me si em re dil di. Ay rý ca Hz. Lût un (as) va zî fe si ken di si ne tâ bi o lan la rý hi mâ ye et - me si i di. Bu hi mâ ye i se ar ka dan git me yi ve gö zet le me yi i câb e di yor du ve böy le ol du. * Kim se nin ge ri dö nüp bak ma ma sý: Hz. Lût (as) i le bir lik te o bel de yi terk e den le rin o bel de de ak ra ba ve hý sým la rý var dý. Ay rý ca mal - la rý, kýy met li eþ ya la rý da ge ri de kal mýþ tý. Hat ta ba zý la rý nýn ev lât la rý ge ri de i di. Hem o bel de de ö mür le ri geç miþ ve ha tý ra la rý var dý. Yer le ri ve yurt la rý o ra sý i di. Bah çe le ri, bað la rý ge ri de i di. Bu sebep le de ge ri ye kar þý bir sev gi ve mu hab - bet duy gu su o la bi lir di. Ge ri dö nüp bak sa lar, he lâk o lan za lim le re a cý mak gi bi, Al lah rý zâ sý - na mu hâ lif bir hâ let ya þa ya bi lir ler di. Ge ri de ki mal la rý na, ev lât la rý na ve ak ra ba la rý na a cý mak ve al dan mak hâ li o la bi lir di. Hat ta Hz. Lût un (as) ha ný mý da hi ge ri de kal mýþ tý. O nun i çin ken di le ri ne ar ka ya bak ma ma la rý em re dil di. Bu bir e mir i di ve on la rýn im ti hâ ný i di. Em re i - tâ at i se Al lah a kul lu ðun za rû rî bir ge re ði i di, on lar da hep bir lik te ge ri ye bak ma ya rak bu em re ri â yet et ti ler. He lâk ve a za ba müs ta hak o lan la ra a cý mak, rah met ve hik met-i Ý lâ hi ye ye i ti râz ve on la rýn ha li ne, dav ra nýþ la rý na rý zâ ol du ðun dan, Al lah on la ra a cý yýp mer ha met e dil me me si ni ih sâs e den ge ri ba kýl ma ma sý ný em ret miþ tir. Yok sa o zul me ve zâ li me a cý mak ay ný ce za ya müs ta - hak ol ma yý i câb e der di. * Al lah ýn em ret ti ði ci he te gi dil me si: Al - lah ýn em ret ti ði ci he te ge de rek, a za býn þü mû - lün den çýk mak. Bu em ri al dýk tan son ra der - hal em re â mâ de o la rak hep bir lik te em re di len ci he te git me ye baþ la dý lar. 1 E vet, Hz. Lût un (as) ha ya týn dan gü nü - mü ze dü þen ö nem li ders ler ol ma lý dýr. Dün yâ zevk le ri, ha ram lez zet ler, hu zû zât-ý nef sâ ni ye ve þef kat kah ra ma ný o lan cins-i lâ tif le rin eþ le ri ne o lan sa dâ kat le riy le il gi li ö nem li ders ler var dýr. A i le ha ya tý nýn böy le deh þet li bir fit ne i le bo zul ma sýy la tâ o za man dan bu za ma ný mý - za ba kan hik met li sýr la rý gö rü yo ruz. Ba zen o lu yor ki eþ ler da hi sa dâ ka ti ni kay be di yor ve ha yat ar ka da þý na en bü yük zul mü ve sý - kýn tý yý ya þa ta bi li yor. Ri vâ yet te var ki, Fit - ne-i â hir za mân o ka dar deh þet li dir ki, kim - se nef si ne hâ kim ol maz. 2 Cins-i lâ tif o lan ta i fe-i ni sâ i ye ha kî kat te hem þef kat kah ra ma ný, hem de o sâ fî þef ka tin i çin de ha kî kî ih lâ sý ta þý mak ta dýr. An cak bu a - sýr da ki deh þet li ce re yan lar o ha kî kî þef kat ve ih lâ sý bo zu yor. Hal bû ki ta i fe-i ni sâ i ye de bu i ki e sâs bo zu lur sa, o a i le nin zem be re ði ký rýl mýþ de mek tir. O ha kî kî þef kat ve ih lâs o mü bâ rek ta i fe de in ki þa fa baþ la sa, da i re-i Ýs lâ mi ye de pek bü yük bir sa a de te se bep o la cak týr. Bu i ki nok - ta nýn in ki þâ fý na me dâr i se, ter bi ye-i Ýs lâ mi ye da i re sin de ki î mân dýr. Bu za ma nýn deh þet li din siz lik ce re yan la rý î mân ci he ti ni za yýf lat mak ve boz mak plan la rýn da mu vaf fak ol muþ lar dýr. Ta i fe-i ni sâ i ye yi yu va la rýn dan çý ka ra rak a i le - nin rû hu nu boz muþ ve mâ ne vî ci het ten tah - ri bâ tý ný yap mýþ lar dýr. Ýþ te bu ci het ten ge len tah ri bât o ka dar deh - þet li ol muþ tur ki, if sâd e di ci â let ler le, þef kat kah ra ma ný o lan cins-i lâ tîf ka dýn la rý fýt rat la rý - na ay ký rý ya þa mak du ru mun da bý rak mýþ ve on la rý ri yâ kâ râ ne dav ran ma ya zor la mýþ týr. Ter bi ye-i Ýs lâ mi ye nin za yýf la ma sý ve mim - siz me de ni ye tin tah ri bâ týy la hem Ýs lâm dün - ya sýn da hem de dün ya nýn di ðer ül ke le rin de ka dýn lar e zil mek te ve fýt rat la rý nýn ak si ne bir me tâ gi bi is ti mâl e dil mek te dir. Böy le ce ka dýn - lar zul me uð ra mak ta dýr lar. Ha kî kî va zî fe le ri o lan eþ le ri ne sa dâ kat, ev lât la rý nýn ter bi ye si ve a i le nin mü dîr-i dâ hi lî si o lan ka dýn lar bu va zî - fe le rin den a lý ko yul mak ta dýr. Bu zul mü on la ra re vâ gö ren ler i se, bu as rýn za lim â hir za mân fit ne si dir. Ken di va zî fe le ri o lan a i le nin ge çi mi - ni sað la mak ta gös ter dik le ri a tâ let ve tem bel lik ne ti ce si bu nu ka dýn la ra yük le mek te dir ler. O bî çâ re ta i fe-i ni sâ i ye i se o za lim er kek le rin zul - mün den ve ta hak küm le rin den ko run mak i - çin çe þit li ko mi te le rin e lin de o lan teþ ki lât lar i - le hak la rý ný a ra ma ya ko yu lu yor ve fýt rat la rý nýn zýd dý na ha re ket ler de bu lu nu yor lar. Dip not lar: 1- Pey gam ber ler Ta ri hi, 2002, s: 172, 73, Sü yû tî, el-fet hü l-ke bîr, 1: 315, 2: 185, 3: 9. Hz. Lût un (as) ha ya týn dan fit ne-i â hir za mâ na ba kan sýr lar ba ki ci ma il.com Ecnebîlerin bizden aldýklarý fikr-i milliyetle, bir ferdi, bir millet gibi kýymet alýyor. Çünkü, bir adamýn kýymeti himmeti nispetindedir. Kimin himmeti milleti ise, o kimse tek baþýyla küçük bir millettir. Bazýlarýmýzdaki dikkatsizlikten ve ecnebîlerin zararlý seciyelerini almamýzdan, kuvvetli ve kudsî Ýslâmî milliyetimizle beraber, herkes "Nefsî, nefsî" demekle ve milletin menfaatini düþünmemekle, menfaat-i þahsiyesini düþünmekle, bin adam, bir adam hükmüne sukut eder. Hutbe-i Þâmiye, s. 64

10 10 Y KÜLTÜR SANAT sya ho o.com Mut lu luk, nor mal leþ me de dir Bir kýy met li dost an la tý yor: Son za man lar da iþ do la yý sýy la sý kýn tý la rým i yi ce art tý. Hat ta sý kýn tý, is ter is te mez ha ya týn iþ dý þýn da ki a lan la rýn - da da ken di ni gös ter me ye baþ la dý. Ar týk yö nü mü ne re ye dön sem bir tür lü ken di mi bu sý kýn tý se be bi o lan þey ler - den a la mý yo rum. Bu du rum dan e vim de et ki len di. Ak - þam la rý e ve dön dü ðüm de en ma sum or tam o lan e vim, be nim yü züm den ne þe si ni kay bet ti. Bu se fer ken di mi da ha çok suç lu his set me ye baþ la dým. O da ay rý bir yük ol du. As lýn da i nanç lý bir in sa nýn, mad dî im kân ve gü - cüm de ye ter li de ne bi le cek dü zey de. Ya ni sý kýn tý la rý mý þu an i ti ba riy le a þa bi le cek im kân la ra da sa hi bim. A ma bir þey le ri i çim den a ta mý yo rum. Bir en di þe ha li ü ze rim - de et kin. Bun dan da ken di mi a la mý yo rum Þi kâ yet ko nu su cüm le ler de vam e dip gi di yor. Tam bir a sýr gün de mi. Her þe yim var, a ma hu zu rum yok. Her tür lü im kâ ným var, a ma ta dý yok. Sa hip ol duk la rým de ðil, ol ma dýk la rým be ni hu - zur suz e di yor. Hep ya rýn dü þün ce si be ni kor ku tu yor. Geç miþ te ya þa dýk la rý mý u nu ta mý yo rum. E vet, as rý doð ru o ku mak ge re ki yor. Bu a sýr tam da bu þi kâ yet le rin bol luk la ol du ðu bir a sýr. Bu bil gi ye sa hip ol - mak lâ zým ki o na gö re ha zýr lýk lar ya pýl sýn. Ne o la ca ðý ko nu sun da bil gi miz ol maz sa, o la cak la ra ha zýr lýk sýz ya - ka la ný rýz. Za ten in sa nýn þi kâ yet le ri ya geç miþ ten ya da ge le cek ten ge li yor. O za man hem geç mi þe, hem de ge le - ce ðe sö zü ge çe ne da yan mak en sað lýk lý sý. Çün kü in sa nýn e li geç mi þe de ge le ce ðe de u za na mý yor. Gü nü müz de mad dî im kân i çe ri sin de ki in san lar, da ha çok hu zur suz luk sin yal le ri ve ri yor. An la þý lan o mad dî i - mân la ra sa hip ol mak, on la rý mu ha fa za et mek, on la rý ge - liþ tir mek, on la rý da ðýt mak ay rý ay rý prob lem ler i çe ri yor. De mek, ol ma sý bir, ol ma ma sý bin bir dert. Mad dî þey le rin in sa ný mut lu et me si, on la rýn na sýl ve ne re de kul la nýl dý ðý i le a la ka lý. Bu dik ka te a lýn maz sa, e vet, þu hal de in san la rýn im kân la rý ar ta cak, a ma bir o ka dar da, mut suz luk se bep le ri de ar ta cak. O za man, sa hip o lu nan la rýn sa hi bi ni mut lu et me si der si ne i yi ça lýþ mak ge re ki yor. Yok sa e ma ne ti miz de o - lan lar ya ni dün ye vî de yim le sa hip ol duk la rý mýz, hem dün ya da, hem de ah iret te çok ça ba þý mý zý að rý ta ca ða ben zi yor. Haz ret-i E bu Be kir, dö ne mi nin zen gin bir ki þi si dir. A - ma o zen gin lik un su ru þey le ri kal bi ne koy ma mýþ, o þey - ler le ak lý ný çok da faz la meþ gul et me miþ tir. Hat ta mad dî im kân la rý ma ne vî ih ti yaç la rý kar þý la mak i çin kul lan mýþ - týr. Haz ret þu der si ver miþ tir; mad dî im kân lar, ma - ne vî ih ti yaç la rý kar þý la mak i çin ge rek li dir. Yok sa sa - hip o lu nan mad dî im kân lar, sa hip o la nýn ak lý na, kal bi ne, vic da ný na yük ol sun, a ðýr lýk o luþ tur sun, ha - ya tý zor laþ týr sýn de ðil dir. Ni te kim gü nü müz de de Be di üz za man, mad di im kân la rýn ni çin ge rek li li ði ni i fa de sa de din de; Ý la-yý Ke li me tul lah mad de ten te - rak ki ye mü te vak kýf týr. di ye rek, mad de nin mâ nâ nýn em rin de ol ma sý ge rek ti ði öl çü sü nü ha týr lat mýþ týr. O za man prob lem mad dî im kân la rýn ne ka dar ol - ma sý ge rek ti ði i le a lâ ka lý de ðil, sa hip o lu nan la rýn ne uð run da har can dý ðý i le a la ka lý dýr. Ne ti ce de mad de nin yok lu ðu nun da im ti ha ný a - pay rý dýr. Hat ta ga li ba gü nü müz de yok lu ðu da ha zor bir im ti han. Var lý ðý nýn im ti ha ný ný ko lay laþ tý ran i se; var lý ðý, o lum lu an lam da kul la na bi len le rin var lý ðý dýr. Ar týk a sýr, mad dî un sur la rýn ö te sin de bir þey le re da ha sa hip ol ma yý ge rek li ký lý yor. Bu da ol sa ol sa vic dan et - kin li ði ol sa ge rek tir. Çok þe ye sa hip ol mak de ðil, sa hip o lu nan la ra yük le - nen an lam la hu zur an la þý lý yor. Zen gin bir ha ný me fen di nin cüm le le ri ko nu mu zu ay - dýn la týr ni te lik te dir: Du ru mu muz çok i yi. Ne ye el at týy sak Al lah kat kat na sip et ti. Ev ler de ðiþ ti, ev eþ ya la rý de ðiþ ti, a ra ba lar de ðiþ - ti. Bir müd det son ra bak týk ki, ar týk ih ti yaç lar bi zi þe kil - len dir me ye baþ la dý. Bu na bir son ver me miz ge rek ti ði ni an la dým. Ben ar týk son mo del dik kat çe ken bir a ra ba ya bi ne mi yo rum. Yol dan ge çer ken va tan da þýn ba kýþ la rý be - ni cid dî ra hat sýz e di yor. Var lý ðýn hu zur suz luk se be bi ol - du ðu nu an lý yo rum. Ve þim di ler de e þim le ko nu yu ko nu - þup, nor mal dik kat çek me yen bir a ra ca bi ni yo rum. Bun - da çok da ha ra hat e di yo rum. Her ke sin di lin de o lan bir semt te, her ke sin di lin de o lan bir si te de o tur mak ba na çok ra hat gel mi yor. Hat ta ne den dir ki kü çük ço cu ðu mu her i ki gün de bir has ta ne ye gö tür mek zo run da ka lý yo - rum. Kim se nin kem göz le ri nin deð me ye ce ði þe kil de ya - þa mak en gü ze li. E vet, fýt rat fýt rî ol ma ya ný red de der. Fa kir le rin bol ca bu lun du ðu bir ce mi yet te ke mal-i a fi - yet le yen mez. Ne gü zel bir öl çü dür. O nun i çin in san ne ye sa hip o lur sa ol sun, nor mal i ol - sun. Mut lu luk, nor mal leþ me de dir. ** Sa hip ol mak, sa hip o lu nan la rýn so rum lu lu ðu nu ta þý - mak de mek tir. Týp ký bir ev lât gi bi. Sa hip ol ma dan, ol ma dý ðýn dan; sa - hip ol duk tan son ra ol du ðun dan im ti ha ný mýz baþ lý yor. Hiç bir þe yin, Be nim dir, is te di ðim gi bi ta sar ruf e de - rim. hak ký na sa hip de ði liz. Çün kü sa hip ol duk la rý mý zýn e ma net çi le ri yiz. E ma ne tin hu ku ku nu ko ru mak la mü - kel le fiz. Var lýk da, yok luk da bi rer im ti han ve si le si dir. Han gi si - ni ta þý ya bi le cek sek, o nun la im ti han da yýz dýr. Gö rü yor su nuz zen gin de dert li, fa kir de. Uç lar da ya þa ma mak di le ðiy le. Mut lu luk, nor mal leþ me de dir. DEVLET Ba ka ný Prof. Dr. Meh met Ay dýn, Ýs tik lâl Mar þý ya za rý Meh met  kif Er soy un en bü yük a ma cý nýn Müs lü man de nen þah si - ye ti ye ni den kur gu la mak ol du ðu nu söy le di. Ýs tik lâl Mar þý nýn ya za rý Meh met  kif Er - soy un Ve fa tý nýn 75. Yý lý do la yý sý i le Fa tih Sul tan Meh met Va kýf Ü ni ver si te si, Me de ni - yet ler Ýt ti fa ký Ens ti tü sü ve Zey tin bur nu Be - le di ye si ön cü lü ðün de U lus la ra ra sý Meh met  kif Er soy Sem poz yu mu dü zen len di. Sem - poz yu ma, Tür ki ye ve dün ya dan çok sa yý da bi lim a da mý, en te lek tü el ve ya zar ka týl dý. Sem poz yu mun a çý lý þýn da ko nu þan Dev let Ba ka ný Meh met Ay dýn, A na do lu hal ký i çin Meh met  kif Er soy ka dar et ki li bel ki de baþ ka bir i sim da ha yok tur. A na do lu nun en üc ra kö þe le rin de bi le þi ir le ri, söz le ri ca mi ler - de va az lar da o ku nur. Din â lim le ri ta ra fýn dan a lýn tý lar ya pý lýr.  kif in bu gü cü gö rün dü ðü gi bi ol ma sýn dan kay nak la nýr. Meh met  kif, en zor za man lar da da hi ka rar lý du ru þuy la ve fi kir le riy le tam bir kah ra man gi bi dav ran - mýþ týr. Meh met  kif in en bü yük he de fi Müs lü man de nen þah si ye ti ye ni den kur gu - la mak, ye ni den in þa et mek tir di ye ko nuþ tu.  kif in ge li þim i çin güç i le ah lâ kýn be ra ber yü rü me si ni þart gör dü ðü nü an la tan Ay - dýn, Bi lim de sa na yi de kay de di len hýz lý i - ler le me le re rað men in sa nî de ðer ler de, ah lâk ta kö tü ye gi diþ var. E ðer böy le gi - der se, e ðer in san lýk o la rak bir an ev vel ak lý mý zý ba þý mý za al maz sak he pi mi zi ka - ran lýk gün ler bek li yor. Bu gün çev re kir li - li ðin den ah lâ kî kir li li ðe ka dar her a lan da so run la rý mýz var. Kuþ lar pa týr pa týr ö lü - yor, a ðaç lar sü rek li ku ru yor. Sa de ce i lim - de i ler le me in san lýk i çin yet mez. Bu i ki un sur bir bi ri ni den ge le me li dir de di. ÝS TÝK LÂL MAR ÞI TÜM MAZ LÛM HALK LA RIN MAR ÞI DIR Me de ni yet ler Ýt ti fa ký Tür ki ye Eþ gü düm Ko mi te si Baþ ka ný Prof. Dr. Be kir Kar lý ða, da Þa i rin, hep me de ni yet kar þý tý o la rak gös te - ril di ði ni fa kat tam ter si em per ya liz me kar - þý ka rar lý du ru þuy la bi zim me de ni ye ti mi - zin ye gâ ne tem sil ci si ol du ðu nu i fa de et ti. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý nýn 2011 Yý lý - ný Meh met  kif Er soy Yý lý Ý lân et me siy - le bütün yurt ta et kin lik ler dü zen len di ði ni an la tan Prof. Dr. Kar lý ða, Meh met  kif Er soy u ki me sor sa nýz Ýs tik lâl Mar þý nýn ya za rý o la rak bi lir. Fa kat Er soy sa de ce mil - li mar þý yaz ma dý. O nun ha ya ta ba ký þý, fi - kir le ri, en te lek tü el yön le ri bi lin mi yor. Bu sem poz yum da a ma cý mýz ö zel lik le genç ku þak la ra þa i ri ta nýt mak ve rol a lýn ma sý ný sað la mak. Sem poz yum da Mý sýr, Ma ke - don ya, ABD ve A rap dün ya sý nýn ön de ge - len uz man la rý ko nuþ ma cý o la rak yer al dý. Þa i rin u lu sal, bü rok ra tik bir ya pý dan kur - ta rý la rak gü nü müz ça týþ ma dün ya sýn da bir leþ ti ri ci, yön le riy le ta ný tý mý ný yap mak is ti yo ruz. Ýs tik lâl Mar þý sý ra dan bir mil lî marþ de ðil dir. Ya zýl dý ðý dö nem de bütün zul me uð ra mýþ maz lûm in san la rýn öz gür - lük mar þý dýr. Bütün Ýs lâm dün ya sýn da Vakýflar dan ödüllü kompozisyon yarýþmasý MUSTAFA GÖKMEN ÝSTANBUL VAKIFLAR Genel Müdürlüðü, ön lisans lisans ve yüksek lisans öðrencilerine yönelik Ben Bir Vakýf Kursam konulu kompozisyon yarýþmasý açtý.yarýþma üniversite öðrencilerinin vakýf kültürü ile bütünleþen eðitim olgusuna dair özgün düþünceler ortaya koymalarýný saðlamayý amaçlýyor. Yarýþmaya katýlmak isteyenlerin yazdýklarý kompozisyonlarý en geç 09 Nisan 2011 tarihinde teslim etmeleri gerekiyor. Yarýþmaya katýlým þartlarý ise þöyle: "Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öðrencisi olmak. Yarýþmaya sadece bir eserle katýlmak. Eserin daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ, ya da yayýnlanmamýþ olmasý. Türkiye genelinde yapýlan kompozisyon yarýþmasýnda, ilk üç dereceye giren yarýþmacýlara para ödül verilecek. Ödüller ise þöyle: l.lik ödülü: TL. / 2.1ik ödülü: TL. / 3.1ük ödülü: TL. Mansiyon ödülleri: Yarýþmada 4. ve 5. olanlara man si yon ö dü lü o la rak l er Cum hu ri yet Al tý ný ve ri le cek tir. Ya rýþ - ma da ö dül a lan ya rýþ ma cý la ra plâket ve baþarý belgesi. Âkif ahlâký ile de bize örnek oluyor Dev let Ba ka ný Prof. Dr. Ay dýn, Meh met  kif in ahlaka çok önem verdiðini belirterek, en zor zamanlarda dahi kararlý duruþuyla ve fikirleriyle tam bir kahraman gibi davrandýðýný söyledi. Me de ni yet ler Ýt ti fa ký Tür ki ye Eþ gü düm Ko mi te si Baþ ka ný Prof. Dr. Be kir Kar lý ða Yarýþmaya gönderilecek eserlerde aranacak þartlar Toplantýda Bakan Aydýn a yýllarý arasýnda Türk basýnýnda yer alan Mehmet Âkif Ersoy haberlerinin yer aldýðý kitap hediye edildi. leserler, A4 sayfa boyutunda, 12 punto, Times New Roman karakteri ile 3 sayfayý geçmeyecek þekilde hazýrlanarak 3 nüsha halinde teslim edilecek. lanlatým tekniði serbest. leserler özgün olmalý, baþka bir eserden kopya olmamalý. leserlerin üzerinde, katýlanýn ismi ve imzasý kesinlikle bulunmamalý, ancak katýlým formunda istenen bilgiler veya çalýþmanýn son sayfasý arka kýsmýnýn sað alt köþesine, yarýþmacýnýn adý, soyadý, yaþý, eðitim gördüðü üniversitesi, bölümü, ulaþýlabilecek telefon numaralarý, adresi, yarýþmaya katýldýðý ilçe ve il açýk olarak yazýlmalý. ldereceye girsin veya girmesin, yarýþmaya katýlan eserin bütün imtiyazý Vakýflar Genel Müdürlüðüne geçecek, eserler üzerinde yarýþmacýlar hak talep edemeyecek. Vakýflar Genel Müdürlüðü, ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserleri afiþ, katalog, broþür, kitapçýk vb. her türlü tanýtým malzemesi olarak kullanma hakkýna sahip olacak. leserlerin, katýlým formu ile birlikte bir zarfa konularak, 08 Nisan 2011 tarihine kadar Vakýflar Genel Müdürlüðüne elden, kargo veya posta ile gönderilmesi gerekiyor. Baþvuru formlarý veya ww\v.vakifmedeniyeti.gov.tr internet adresinden temin edilebiliyor. lsonuçlar da ayný adreslerden açýklanacak. Baþvuru Adresi ise þöyle: T.C. Baþbakanlýk Vakýflar Genel Müdürlüðü Millî Müdafaa Caddesi No: 20 Kýzýlay /Ankara *Ödüller, 09 Mayýs 2011 Pazartesi günü, Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilecek tören ile verilecek. Meh met  kif Er soy Ýs lâm Þa i ri o la rak bi - li nir ve say gý gös te ri lir. Ýs tik lâl Mar þý ný ve þa i ri mi zi ye ni den bütün dün ya ya ta nýt mak is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. Zey tin bur nu Be le - di ye Baþ ka ný Mu rat Ay dýn da, Er soy un hür ri yet ve bay rak a þý ðý kim li ði nin ya nýn da ev ren sel gö rü þün de sem bol le rin den bi ri ol - du ðu nu söy le di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ýs tik lâl Mar þý nýn 11 bes te si ni ün lü ler ses len dir di ÜMRANÝYE Be le di ye si ta ra fýn dan Ýs tik - lâl Mar þý nýn ka bu lü nün 90. yýl dö nü mü ve 2011 Meh met  kif Yý lý o nu ru na dü zen le nen Ün lü le rin Se sin den Ýs tik lâl Mar þý nýn 11 Fark lý Bes te si ad lý prog - ram, Mas lak TÝM Show Cen ter da ya - pýl dý. Ge ce de, Tür ki ye nin ta nýn mýþ beþ sa nat çý sý, Ýs tik lâl Mar þý nýn 11 fark lý bes te si ni 55 ki þi lik bir or kes tra eþ li ðin de ses len dir di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan ýn, e þi E mi ne Er do ðan i le ka týl dý - ðý prog ram da; Dev let Ba ka ný Ha ya ti Yazý cý, Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð - rul Gü nay, Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av - ni Mut lu ve çok sa yý da dâ vet li de yer al - dý. Su nu cu lu ðu nu Be dir han Gök çe ve Ay þe E ge soy un yap tý ðý ge ce say gý du - ru þu ve Ýs tik lâl Mar þý i le baþ la dý. Üm ra - ni ye Be le di ye Baþ ka ný Ha san Can ýn su - nuþ ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan Ah met Yek ta Mad ran, Mu al lim Ýs ma il Hak ký Ak soy, Meh met Za ti Ar ca, A li Ri fat Ça - ða tay, Os man Ze ki Ün gör, Ka zým Uz, Mus ta fa Su nar, Ýs ma il Züh tü A teþ, Ra uf Yek ta, Ha lit Le mi At lý ve Ab dul - ka dir Tö re nin bes te le ri sa nat çý lar Fa - tih Er koç, Za ra, Ku bat, Zu hal Ol cay ve Mus ta fa Ce ce li ta ra fýn dan 55 ki þi lik bir or kes tra eþ li ðin de ses len di ril di. Prog ra mýn fi na lin de 5 sa nat çý hep bir - lik te Ýs tik lâl Mar þý ný Ze ki Ün gör ün bes te si ni hep bir lik te ses len dir di. Ge - ce de ay rý ca Meh met  kif Er soy a a it fo toð raf lar, bir dö nem çý kar dý ðý Se bi lür - re þad Der gi si i le yi ne Meh met  kif Er - soy un ken di el ya zý sýn dan o lu þan Kur an-ý Ke rim in yer al dý ðý bir ser gi a - çýl dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya SOL DAN SA ÐA 1. Hi caz'da Mek ke-i Mü ker re me'de Ha rem-i þe - rif'in or ta sýn da bu lu nan kut sal bi na, yer yü zün de Al lah'a a dan mýþ ilk mâ bed. - Ne seb ve ev li lik le bir a ra ya gel miþ bir ça tý al týn da bu lu nan top lu luk. - Yön gös ter mek a ma cýy la bel li yer le re ko nu la n i þa ret. 2. Mah ke me le rin bu lun du ðu bü yük ya pý. 3. Yol cu luk sý ra sýn da bi ri nin e vi ne ko nan, zi ya ret mak sa dýy la bi ri nin e vi ne gi den, ko nuk. - Du ru, sa kin ha va da çý kan ku ru so ðuk. 4. Ya yýn lan mýþ mah ke me ka ra rý. - Sod yu mun sim ge si. - Harç a lýp sür me ye ya ra yan, ço ðu üç gen bi çi - min de, yas sý, de mir den, üst ten tah ta sap lý sý va ma a ra cý. 5. Nok san, ek sik. - Sü rek li, ke sin ti siz. - U tan ma duy gu su. 6. Ge le nek, gö re nek. - Ko nuþ ma ö zür lü. - Bir so ru e ki. 7. Çok çok du â ve Es mâ-i Ý lâ hi ye yi o - ku yan. - Ti bet'te, As ya'nýn ba zý yö re le rin de ya ba ni ve ya ev cil o la rak ya þa yan, kýl la rý u zun ö küz tü rü. 8. Bir bi ri nin ay ný o lan ve ya bir bi ri ne çok ben ze yen i ki BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI N Ý T Ü T Ü M Ý R A M E Y A M Ý T E Þ E K M T A O M N T E R E L E M E K O S U L E M E K Ý K Ý M A S A K E R Ý M E B F D A F Ý M A R A N Ý N Ý N O V A L E T Ý Ç Ý N Ý V E R A K E T O N A N E M I R A N A Y Ý S Ý L Ý K Ü Z A Þ Ý T Ý K A D Ý T þey den her bi ri. - Kur'ân al fa be sin de son harf. - Man da yav ru su. 9. Al týn kö kü. - De mir yo - lu. 10. A cil týp tek nis yen li ði nin ký sa ca söy le ni þi. - Tah ta, çin ko vb. ha fif þey ler den ya - pýl mýþ, te mel siz eð re ti ya pý. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ý - kin ci Dün ya Sa va þý yýl la rýn da Ja - pon la rýn kul lan dý ðý in ti har u ça ðý. 2. TRT'nin tek ka nal lý ol du ðu yýl lar da Uy ku dan Ön ce prog ra mý'nýn ton - ton ma salcý tey ze si. 3. Bir ye re çý - kar ken ve ya bir yer den i ner ken ba - sý lan ve art ar da ge len, bir bi ri ne be - lir li a ra lýk la rý o lan düz yü zey ler den her bi ri. - Kul lan dý ðý mýz al fa be de yir min ci har fin o ku nu þu. 4. A þa ðý Me zo po tam ya'nýn do ðu sun da ku - rul muþ kral la rý ba yan o lan, kral lý ðýn da a na dan ký za geç ti ði ül ke. - Na - maz kýl ma ya ve o ruç tut ma ya ka rar ver me ve bu i ba det le re baþ la ma dan ev vel bun lar la il gi li du â o ku ma. 5. "f" har fi nin Ýn gi liz ce o ku nu þu.- A - þa ðý i nen ba sa mak, a þa ðý mer te be. 6. Yu na nis tan'ýn baþ þehri. 7. Or ta - do ðu da çý ban ba þý te rö rist bir dev let. 8. Lan ta ný sim ge le yen harf ler. - De - lik li si lin dir. 9. Muh taç ve dul ka - dýn lar. - Bir çok luk e ki. 10. A vuç i çi. - Yol da yü rü ye rek gi den kim se. 11. Be lir li bir sü re bi ri nin dik kat ve il gi - si ni baþ ka bir þey ü ze ri ne çek mek, meþ gul et mek. 12. Ký zar mýþ o lan. - Na zi hü cum ký ta sý.

11 11 EKONOMÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 72,50 ÖN CE KÝ GÜN 72,50 DÜN 486,23 ÖN CE KÝ GÜN 486,23 DO LAR DÜN 1,5850 ÖN CE KÝ GÜN 1,5850 DÜN 2,2010 ÖN CE KÝ GÜN 2,2010 tu tu tu tu E SAS NO: 1983/126 Da va cý lar Or man Ý da re si ve Ay þe De mir ta ra fýn dan da va lý lar Ha lit Coþ kun ve ar ka daþ - la rý a ley hi ne aç mýþ ol duk la rý iþ bu Ka das tro Tes pi ti ne Ý ti raz da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý - la ma sý so nun da; Da va lý lar dan A li oð lu 1334 do ðum lu Ha lit Coþ kun'un ya pý lan tüm a ra ma la ra rað men teb li ðe ya rar a çýk ad res le ri tes pit e di le me di ðin den, Mah ke me miz ce ta ri hin - de ve ri len ve a þa ðý da be lir ti len ka rar hük mü i le da va cý Or man Ý da re si ve ki li nin tem yiz di - lek çe si nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ o lup, hü küm ö ze ti a þa ðý ya çý kar týl mýþ týr: Ge rek bu, ge rek se bir leþ ti ri len dos ya i le a çý lan da va la rýn RED DÝ NE, Er dem li il çe si, Kös bu ca ðý kö yü, Çal tý se ki si Mev ki in de bu lu nan 184 par sel sa yý lý 4940 m 2 yü zöl çü mün de ki ve 185 par sel sa yý lý 4080 m 2 yü zöl çü mün de ki tar la ni te li ðin de ki ta - þýn maz la rýn tes pit gi bi tes pit ma lik le ri a dý na his se le ri o ra nýn da TA PU YA TES CÝ LÝ NE, Ý liþ kin ve ri len ka ra rýn ve bu ka ra rýn tem yi zi ne i liþ kin da va cý Or man Ý da re si ve ki lin ce ve - ri len tem yiz di lek çe si nin da va lý lar dan A li oð lu 1334 do ðum lu HA LÝT COÞ KUN'a ka rar hük mü ve tem yiz di lek çe si ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur B: ERDEMLÝ KADASTRO MAHKEMESÝ E SAS NO: 2010/824 E sas. E SAS NO: 2011/190 E sas. KA MU LAÞ TI RI LAN TA ÞIN MA ZIN BU LUN DU ÐU YER : Ýs tan bul i li, Si liv ri il çe si, Or ta köy ma hal le si MEV KÝ Ý : PAF TA NO : A DA NO : 576 PAR SEL NO : 9 ve 10 VAS FI : YÜ ZÖL ÇÜ MÜ : MA LÝ KÝN A DI VE SO YA DI : MEH MET TAN RI VER MÝÞ, NUR HA YAT ÇÝ MEN, NU RAN ÇÝ MEN, FER HAT ÇÝ MEN, Ý FA KAT ÇÝ MEN, BAH RÝ YE BE KAR KA MU LAÞ TIR MA YI YA PAN Ý DA RE NÝN A DI : ÝS KÝ GE NEL MÜ DÜR LÜ ÐÜ KA MU LAÞ TIR MA NIN VE BEL GE LE RÝN Ö ZE TÝ : Ýs tan bul i li, Si liv ri il çe si, Or ta köy ma hal le si 576 a da 10 par sel Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me - mi zin 2010/824 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr. a) Meþ ru hat lý da ve ti ye nin teb li ðin den i ti ba ren 30 gün i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi - ne i da ri yar gý da ip tal ve ya ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tin da va sý a çý la bi lir. b) A çý la cak da va lar da hu su met yu ka rý da be lir ti len i da re ye yö nel til me li dir. c) 30 gün i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý tay ip tal da va cý a çan la rýn da va aç týk la rý ný ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka rarý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak - dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi ke sin le þe cek ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be - de li ü ze rin den ta þýn maz mal ka mu laþ týr ma yý ya pan i da re a dý na tes cil e di le cek tir. d) Mah ke me ce tes pit e di ni le cek ka mu laþ týr ma be de li hak sa hip le ri a dý na T.C. Va kýf lar Ban ka sý Si liv ri Þu be Mü dür lü ðü ne ya tý rý la cak týr. e) Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin da ve ti ye nin teb lið ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek mek te dir. f) Yu karý da e sas nu ma ra lan ya zý lý dos ya nýn du ruþ ma sý gü nü sa at 11:150 'dan i ti ba ren Si liv ri 1. As li ye Hu kuk Mah ke me sin de baþ la mýþ týr. Key fi yet 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nun 4650 sa yý lý ka nu nu 5. Mad de si i le de ði - þik 10. Mad de si nin 5. Fýk ra sý u ya rýn ca Ý LAN o lu nur. 03/03/ B: T.. SÝLÝVRÝ 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO : 2010/1069 Esas. DAVALILAR : 1- MURAT YILMAZ Sancaktepe Mah. Orhangazi Cad. No: 29 Baðcýlar/ ÝSTANBUL 2- ÝSMAÝL BATTAL Soðanlýk Cad. No:.92 Güngören/ ÝSTANBUL Da va cý TOL GA AK BAL ta ra fýn dan da va lý lar AY DIN TUNÇ, MU RAT YIL MAZ, ÝS MA ÝL BAT - TAL VE HA DÝ ER DAÐ a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Men fi Tes pit da va sýn da da va lý lar Mu rat Yýl maz ve Ýs ma il Bat tal'ý ad res le ri tes pit e di le me di ðin den i la nen teb li gat ya pýl ma sý - na ka rar ve ril miþ tir. Da va cý ve ki li da va di lek çe sin de; O yak bank Be þik taþ Þu be si ne a it no lu he sap - tan Ha di Er dað ta ra fýn dan 30/09/2006 ta ri hin de ke þi de e di len no lu çe kin da va cý Tol ga Ak bal' dan ça lýn dý ðý, Ay dýn Tunç, Ýs ma il Bat tal ve Mu rat Yýl maz' ýn çe kin meþ ru ha - mi li ol ma dýk la rý hu su su nun tes pi ti ve ic ra da i re si ne da va cý ta ra fýn dan ya tý rý lan TL 'nin i a de si ta lep e dil miþ ol mak la da va lý lar dan ÝS MA ÝL BAT TAL ve MU RAT YIL MAZ'a ; Du - ruþ ma Gü nü: 22/03/2011 gü nü sa at: 10:00'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 509 ve 510. Mad de si u - ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý ve ka rar ve ri le ce ði hu su su, Da va Di - lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: 9547 T. C. ÝSTANBUL 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN HABERLER Türkiye'de geçen yýl 29.1 milyon ton ham çelik üretildi. Türkiye'de iþsizlik sorununun çözülmesi için baþlatýlan Beceri'10 Projesi kurslarýna baþvurular beklenenin altýnda... FOTOÐRAF: AA Tür ki ye, ham çe lik ü re ti min de 10. sý ra da n TÜR KÝYE NÝN ih ra ca týn da lo ko mo tif sek tör ler - den o lan de mir çe lik sek tö rü, 2010 da dün ya ham çe lik ü re ti min de 10. sý ra da yer al dý. Tür ki ye ge çen yýl, yüz de 15,2 o ra nýn da ar týþ la, 29.1 mil - yon ton ham çe lik ü re ti mi ger çek leþ tir di. Dün ya Çe lik Der ne ði (WSA) ve ri le rin den ya pý lan he - sap la ma la ra gö re, dün ya ham çe lik ü re ti mi 2010 da yüz de 15 art tý ve 1 mil yar 414 mil yon to - na u laþ tý. En faz la çe lik ü re ten ül ke de mil - yon ton i le Çin ol du. Çin i mil yon ton ü re - tim le Ja pon ya ve 80.6 mil yon ton ü re tim le ABD iz le di. Bu ül ke le ri, 66.8 mil yon ton ü re tim le Hin - dis tan ve Rus ya ta kip et ti yý lýn da en faz la ham çe lik ü re ten 10 ül ke i çe ri sin de, ü re ti mi ni en faz la art tý ran ül ke ler, yüz de 38,5 i le ABD ol du. ABD nin ar dýn dan yüz de 34,1 i le Al man ya, yüz - de 25,2 i le Ja pon ya, yüz de 23,8 i le Bre zil ya, yüz de 20,3 i le Gü ney Ko re gel di. En bü yük 10 çe lik ü re - ti ci si a ra sýn da ü re ti mi en dü þük o ran da ar tan ül - ke i se yüz de 6,4 i le Hin dis tan ol du. Ü re ti mi en az ar tan di ðer ül ke ler a ra sýn da i se yüz de 10,1 i le Çin, yüz de 11,4 i le Rus ya yer al dý. Tür ki ye, dün - ya nýn en faz la ham çe lik ü re ten ül ke le ri sý ra la ma - sýn da 29.1 mil yon ton luk ü re tim le Ý tal ya, Tay - van, Mek si ka, Ýs pan ya ve Fran sa yý ge ri de bý ra ka - rak, 10. sý ra da ki ye ri ni ko ru du. Ankara / aa Sa na yi de üc ret ler, yüz de 8,24 düþ tü n TÜR KÝYE Dev rim ci Ýþ çi Sen di ka la rý Kon fe de - ras yo nu A raþ týr ma Ens ti tü sü (DÝSK-AR) ta ra fýn - dan ha zýr la nan Sa na yi de Re el Bi rim Üc ret ler ve Ýs tih dam 2010 Yý lý Ra po ru na gö re, sa na yi de brüt re el bi rim üc ret ler, kriz ön ce si 2007 yý lý na gö re yüz de 8,24 o ra nýn da düþ tü. DÝSK-AR ta ra fýn dan Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK) Sa na yi ü re tim en dek si, TÜ ÝK Sa na yi iþ gü cü gir di en deks le ri ve TÜ ÝK Tü ke ti ci Fi yat En dek si ü ze rin de ya pý lan he - sap la ma la ra gö re, son 3 yýl lýk sü reç te re el bi rim üc ret ler de cid dî ka yýp la rýn ya þan dý ðý nýn i fa de e di - len ra por da, 2008 yý lýn da re el bi rim üc ret ler de ya - þa nan ge ri le me nin 2009 yý lýn da kýs mi ve sý nýr lý þe - kil de to par lan dý ðý, an cak 2010 yý lýn da re el bi rim üc ret ler de ge ri le me nin sür dü ðü kay de dil di. Ra po - ra gö re, sa na yi de brüt re el bi rim üc ret ler, kriz ön - ce si dö nem o lan 2007 ye gö re yüz de 8,24 o ra nýn - da ge ri le di. Re el bi rim üc ret ler 2010 yý lýn da da, bir ön ce ki yý la gö re yüz de 1,93 o ra nýn da dü þüþ gös - ter di. Sa na yi de ü re tim 3 yýl ön ce si ni ya ka lar ken is - tih dam düþ tü, ve rim li lik art tý. Ra po ra gö re, 2007 yý lýn da sa na yi de ça lý þan her 100 ki þi ye kar þýn 2010 yý lýn da 95 ki þi yer al dý. Ýstanbul / aa Teks til, bu gün ler de al týn ça ðý ný ya þý yor n TEKSTÝLCÝLER, ü rün le ri ni dik ti re cek a töl ye bul mak ta zor la nýr ha le gel di. Mer ter Sa na yi ci ve Ý - þa dam la rý Der ne ði (ME SÝ AD) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Er can Tan, teks ti lin bu gün ler de ye ni den al týn ça ðý ný ya þa ma ya baþ la dý ðý ný be lirt ti. Ba zý la rý - nýn Ça put i þin den çý kýn, teks ti li bý ra kýn de me si - nin an lam sýz ve yan lýþ ol du ðu nun bir kez da ha or ta ya çýk tý ðý ný i fa de e den Tan, yak la þýk bir yýl dýr U zak do ðu da ki o lum suz þart lar, Çin in tü ke ti me yö nel me si ve Çin ü re ti ci si nin de iç tü ke ti me hiz - met et me ye ve ü ret me ye dön me siy le dýþ si pa riþ le - ri ö te le di ði ni an lat tý. Bu du ru mun Tür ki ye i çin bü yük a van taj oluþturduðunu be lir ten Tan, þun la - rý kay det ti: Yi ne ya kýn dan iz le di ði miz gi bi teks til - de ü re ti me baþ la yan Mý sýr, Ce za yir, Tu nus gi bi ül - ke le rin de mok ra si san cý sý ya þa ma sý ül ke miz i çin müþ te ri po tan si ye li nin art ma sý ný sað la mýþ týr. Ye ni çý ka rý lan teb lið le rin kon fek si yo na gel me si plan la - nan yüz de 40 lýk it ha la tý ko ru ma ön le mi nin sek tö - rü mü zü et ki le di ði ve iç pi ya sa da ki za ten sý ký þýk o - lan teks til ü re ti mi mi zi i yi ce yo ðun laþ týr mýþ týr. Þu an ü re ti ci le ri miz, ih ra cat çý la rý mýz, i ma lat çý la rý mýz ü rün le ri ni dik ti re cek a töl ye bu la ma mak ta dýr. Mev cut a töl ye le ri mi zin yüz de 80 i tam ka pa si te i le var di ya lý bir þe kil de ça lýþ mak ta dýr. Þu an ül ke mi zin bin ler ce a cil a töl ye ye ih ti ya cý var. Ýstanbul / aa Ýþsizlikten çok tembellik var KSO NUN AÇTIÐI VE 10 BÝN KÝÞÝNÝN BAÞVURMASI BEKLENEN MESLEK EDÝNDÝRME KURSLARINA SADECE 172 KÝÞÝ BAÞLADI. DENÝZLÝ DE ÝSE YETERLÝ KURSÝYER SAYISINA ULAÞILMADIÐI ÝÇÝN KURS AÇILAMADI. Y KON YA Sa na yi O da sý nýn (KSO) aç tý ðý ve 10 bin ki þi - nin baþ vur ma sý bek le nen mes lek e din dir me kurs la - rý na, 596 ki þi nin baþ vur du ðu, bun la rýn da 172 si nin kurs la ra baþ la dý ðý bil di ril di. KSO Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta hir Bü yük hel va cý gil, gün lük 15 TL yev mi - ye ve yüz de 90 iþ ga ran ti li kurs la ra baþ vu ru nun ve ka tý lý mýn az ol ma sý ný çe liþ ki li bir tab lo o la rak de - ðer len dir di. Bü yük hel va cý gil, pro je kap sa mýn da bir mil yon 928 bin li ra lýk ma ki ne ve teç hi zat ya tý rý mý ya - pýl dý ðý ný söy le di. Kon ya da 31 A ra lýk 2010 ta ri hi i ti - ba riy le ÝÞ KUR a ka yýt lý 31 bin 742 iþ siz ol du ðu nu di le ge ti ren Bü yük hel va cý gil, Ýþ siz lik ha len en bü yük so - run i ken, in san la rýn ge le ce ði i le il gi li çok ö nem li o lan bu kurs la ra ka tý lý mýn az ol ma sý ül ke miz de ya þa nan tab lo yu ü zü cü bir þe kil de or ta ya koy mak ta dýr de di. Bir yan da iþ siz ler or du su, ö te yan da iþ ga ran ti li kurs la ra ka týl ma yan in san lar var di yen Bü yük hel va - cý gil, þun la rý kay det ti: Ga ze te ler de say fa lar ca iþ i lâ ný var, sa na yi ni te lik li e le man is ti yor, an cak yok. Bu tab - lo ger çek ten en di þe ve ri ci ve çok cid dî so run la ra ne - den o lu yor. Bu so run ül ke mi zin ö nün de çö zül me yi bek le yen en ö nem li so run lar dan bi ri si. Bü yük hel va - cý gil, ül ke miz de ki iþ siz li ðin en ö nem li kay na ðý nýn mes lek siz lik ol du ðu nu da vur gu la dý. Konya / aa 60 MÝLYAR LÝRANIN 4 MÝLYARI ÝÞSÝZE ÝS TAN BUL Ser best Mu ha se be ci Ma lî Mü þa vir ler O - da sý na (ÝSM MMO) gö re, 10 yýl da Ýþ siz lik Si gor ta sý Fo nu nda bi ri ken 60,6 mil yar li ra nýn yal nýz ca 3,7 mil yar li ra sý, yüz de 6,2 si iþ siz le re ö den di. ÝSM - MMO nun, TÜ ÝK, Tür ki ye Ýþ Ku ru mu, Ha zi ne ve SGK nýn res mi ve ri le rin den ya rar la na rak ha zýr la dý ðý Ýþ siz lik Si gor ta sý Fo nu nda 10 Yý lýn So nu cu a raþ - týr ma sý na gö re, res mî iþ siz sa yý sý nýn 3 mil yo nu bul - du ðu Tür ki ye de 10 yýl da iþ siz ka la rak Fon dan pa ra al ma yý ba þa ra bil miþ ki þi sa yý sý i se 2 mil yo nu bi raz a þý yor. Fon da 2010 yýl so nu i ti ba riy le iþ si ze da ðý týl - ma yý bek le yen mik tar i se yak la þýk 46 mil yar li ra. 10 yýl dýr iþ çi ve iþ ve ren den ke si len prim ler le dev le tin de des tek le di ði Ýþ siz lik Si gor ta sý Fo nu, 60 mil yar 605 mil yon li ra bü yük lü ðe e ri þir ken, iþ si ze ö de nen pa ra sa de ce 3 mil yar 750 mil yon li ra da kal dý. Bu ra - kam ne ma sýy la bi ri ken a na pa ra nýn yal nýz ca yüz de 6.2 si ne kar þý lýk ge li yor. A raþ týr ma ya gö re, Ýþ siz lik Si gor ta sý Fo nu ndan GAP i çin kul la nýl mak ü ze re Ha zi ne he sap la rý na ak ta rý lan mik tar dö ne min de 9,1 mil yar li ray la iþ siz le re ö de nen mik - ta rýn yak la þýk 2,7 ka tý na u la þý yor. Ra po ra gö re, ö - de ne kten ya rar la nan la rýn sa yý sý Ka sým 2008 den bu ya na en dü þük dü zey ler de sey re di yor. A raþ týr - ma nýn so nu cu nu de ðer len di ren ÝSM MMO Baþ ka ný Yah ya A rý kan, Fon da du ran 46 mil yar li ra a ci len, a dil ve den ge li bir þe kil de iþ siz le rin ya ra la rý ný sar - mak i çin hýz la kul la nýl ma lý de di. Ýstanbul / aa YURT DI ÞIN DA ya tý rým ka ra rý a lan Boy dak Hol ding, Rus ya ve Uk ray na da 20 mil yon do la ra i ki ay rý mo bil ya fab ri ka sý sa týn al dý. Böl ge nin mo bil ya ih ra ca tý ko nu sun da zor - luk la kar þý la þýl ma sý ve ge le cek te bü yü me po tan si ye li ne sa hip ol ma sý dolayýsýyla Rus - ya ve Uk ray na da doð ru dan ya tý rým ka ra rý a lan Boy dak Hol ding, Rus ya ve Uk ray - na da ki fab ri ka lar i çin Po - lon ya lý For te SA ya 20 mil - yon do lar ö de di. Ýlk 5 yýl i çe - ri sin de 60 mil yon do lar da - ha i lâ ve bi na ve ma ki ne ya - tý rý mý yap ma yý ön gö ren Boy dak Hol ding, ya pý la cak ye ni ya tý rým lar la bir lik te baþ ta Rus ya da ki te sis ler ol mak ü ze re bu fab ri ka lar da mev cut pa nel mo bil ya ü re ti - mi ne i la ve o la rak ya tak, ka ne pe ve o tur ma grup la rýn dan o lu þan dö þe me mo bil ya ve ev teks ti li i ma la tý ya pa cak. Bütün ya tý rým la rýn ta mam lan ma sýy la bir lik te 5 yýl so nun da, yýl lýk yak la þýk 100 mil yon do lar sa týþ ger - çek leþ ti re cek bir bü yük lü ðe ve top lam da 600 e ya kýn ça lý þan sa yý sý na u la þýl ma sý bek - le ni yor. Grup bu ya tý rým la böl ge de ki en ö - nem li ak tör ler den bi ri ol ma yý he def li yor. Ba sýn top lan tý sýn da di ðer pro je le ri ni de a - çýk la yan Boy dak Hol ding Üst Yö ne ti ci si (CE O) Mem duh Boy dak, mo bil yay la il gi li o la rak Ku - zey I rak ta da yüz de e þit lik e sa sý na uy gun bir or - tak lýk ü ze ri ne ça lýþ ma la rý bu lun du ðu nu, 2012 yý lý i çin - de o ra da fa a li ye te geç miþ o - la cak la rý ný, þu an Do huk ta ya tý rým yap týk la rý ný, o ra nýn fa a li ye te geç me siy le 500 ki - þi ye is tih dam o luþ tu ra cak la - rýn bil dir di. Boy dak, 300 mil yon do lar lýk ya tý rý mýn 200 do la rý ný e ner ji ye a yýr dýk la rý ný be lirt ti. Bu yýl i lâ ve 500 is tih dam la rý o la ca - ðý ný kay de den Boy dak, Uk ray na ve Rus - ya da Bel lo na mar ka sý i le ü re tim ya pa cak la - rý ný, an cak bir yýl ka dar mev cut mar ka i le de vam e de cek le ri ni be lirt ti. Ýstanbul / aa TÝCA RÎ rek lâm ve i lân lar da, tü ke ti ci nin sa týn al ma ka ra rý ný et ki le ye - cek ni te lik te ki bil gi le rin or ta la ma tü ke ti ci nin al gý la ya bi le ce ði sü re de ve bi çim de i le til me si zo run lu o la cak. Ti ca rî rek lâm ve i lân lar da yer a lan alt ya zý ve dip not lar; o ku na bi lir, al gý la na bi lir hýz da ve bü yük lük - te ve ri le cek. Sa na yi ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn, ko nuy la il gi li teb li ði, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re, ti ca rî rek lâm ve i lân lar da yer a lan alt ya zý ve dip not lar; o ku na bi lir, al gý la na - bi lir hýz da ve bü yük lük te ve ri le cek. Ti ca rî rek lâm ve i lân lar da yer a - lan a na va a din e sas lý un sur la rý a çýk ve an la þý lýr bir þe kil de be lir ti le cek. Teb lið, dün den i ti ba ren 3 ay son ra yü rür lü ðe gi re cek. Ankara / aa ÝÞ SÝ ZÝM DÝ YEN ÇOK, KUR SA GÝ DEN YOK TÜR KÝ YE DE iþ siz lik so ru nu nun çö zül me si i çin baþ - la tý lan Uz man laþ mýþ Mes lek E din dir me Mer kez le ri (U MEM) Be ce ri 10 Pro je si kurs la rý nýn ye ter li kur si yer sa yý sý na u la þý la ma dý ðý i çin a çý la ma dý ðý bil di ril di. De - niz li Sa na yi O da sý (DSO) Baþ ka ný Müj dat Ke çe ci, Pro je kap sa mýn da De niz li de ilk e tap ta ga zal tý kay - nak çý sý ve tor na tez gâ hý o pe ra tö rü kurs la rý nýn a çýl - ma sý na ka rar ve ril di. A ma ma a le sef ye ter li kur si yer baþ vu ru su ol ma dý ðý i çin ga zal tý kay nak çý sý kur su mu - zu a ça ma dýk. Tor na tez gâ hý o pe ra tö rü i çin 15 sa yý sý - na an cak u la þa bil dik. Ö nü müz de ki gün ler de teks til le a lâ ka lý kurs lar a çý la cak, u ma rým bun lar da ye ter li sa - yý yý ya ka la rýz de di. Ýþ siz lik so ru nu na de ði nen Ke çe ci, þun la rý kay det ti: Te le viz yon di zi le rin de hep ma sa ba þý iþ gös te ri yor lar. Mut lu o lan lar hep ma sa ba þýn - da ça lý þan lar zan ne di li yor. Hal bu ki bir tor na cý, bir ga - zal tý kay nak çý sý da zen gin o la bi lir, mut lu bir ha yat sü re bi lir. Di zi baþ rol o yun cu la rý nýn el le ri yüz le ri yað i - çin de ol sa, ça lýþ týk la rý yer den el le ri ni yüz le ri ni yý ka ya - rak sev gi li le rin ya ný na git se ler, bu gün a çý lan kurs la ra baþ vu ru sa yý sý ar tar. Tür ki ye de iþ siz lik so ru nu bü yük o ran da çö zü lür. Tür ki ye Ýþ Ku ru mu (ÝÞ KUR) De niz li Ýl Mü dü rü Be sim E viz de Sa na yi ci iþ çi bek li yor, in san - lar bu ra da kur sa baþ ladýk la rý an dan i ti ba ren cep le ri ne bel li bir mik tar pa ra gi re cek, a ma baþ vu ru yok. Biz bu ra da ge re ken bil gi yi ve rip or ta ya ka li fi ye bir e le - man çý ka rý yo ruz. Ýþ siz le re ses le ni yo rum, ge lin iþ sa hi - bi o lun di ye ko nuþ tu. Denizli / aa KU VEYT Türk Ge nel Mü dü rü U fuk U - yan, ge çen yýl ger çek leþ tir dik le ri 100 mil - yon do lar lýk su kuk ih ra cý nýn ar dýn dan ö - nü müz de ki dö nem he def le ri nin, Tür ki - ye nin ilk 5 yýl lýk su kuk ih ra cý ný ger çek - leþ tir mek ol du ðu nu bil dir di. Ku veyt Türk Ka tý lým Ban ka sý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, ban ka nýn, ge çen yýl Tür ki - ye de bir ilk o la rak ger - çek leþ tir di ði su kuk ih ra cý - na, bütün glo bal fi nans dün ya sýn da il gi nin ar ta rak de vam et ti ði be lir til di. A - çýk la ma da, su kuk iþ le mi i le bir çok ö dül ka zanýldý dý ðý da ha týr la týl dý. Ku veyt Türk Ge nel Mü dü rü U - yan, yap tý ðý de ðer len dir - me de, ge çen yýl ger çek leþ - tir dik le ri 100 mil yon do lar lýk su kuk ih ra - cý nýn ar dýn dan ö nü müz de ki dö nem he - def le ri nin, Tür ki ye nin ilk 5 yýl lýk su - kuk ih ra cý ný ger çek leþ tir mek ol du ðu nu be lir te rek, su ku kun fi nan sal bir ens trü - man o la rak da ha da yay gýn laþ tý rýl ma sý ný plan la dýk la rý ný kay det ti. Yap týk la rý ça lýþ - ma la rýn Tür ki ye den ger çek leþ ti ri le cek ye ni su kuk ih raç la rý i çin ör nek o la ca ðý ný i fa de e den U yan, 5 yýl lýk ih raç i le u zun va de li ser ma ye pi ya sa sý ya tý rým cý la rý na da u laþ mýþ ol ma yý he def le dik le ri ni bil - dir di. Tür ki ye nin u zun va de li fi nans - man kay na ðý bul ma sý a çý sýn dan su ku kun çok ö nem li bir ens trü man ol du ðu nu, ka - tý lým ban ka la rý nýn u lus la r a ra sý pi ya sa lar - dan or ta ve u zun va de li kay nak te min et me si nin, hem bu ban ka la rýn ak tifpa sif yö ne ti mi ne o lum lu kat ký lar hem de müþ te ri le - ri ne da ha u zun va de li ve dü þük ma li yet li fi nans man im kâ ný sað la ya ca ðý ný vur - gu la yan U yan, Su kuk i le ül ke miz ban ka la rý bu gü ne ka dar ku rum sal fir ma ve ban ka fi nans ma ný i le sý nýr lý ka lan Kör fez kay na ðý na u la þým da ye ni bir pa zar ve ü - rü ne de ka vuþ ma þan sý bul muþ tur. Bi rey - sel ve ku rum sal ya tý rým cý la rýn ül ke miz var lýk la rý na ya tý rým yap ma sý na o la nak ve - ren bu ü rün et kin i kin cil pi ya sa sý i le de de rin lik ve yay gýn lýk ka zan mak ta dýr i fa - de si ni kul lan dý. Ýstanbul / Yeni Asya Rek lâm alt ya zý la rý bü yü ye cek Ku veyt Türk ün he de fi 5 yýl lýk su kuk ih ra cý Boydak Holding ten yurt dýþýnda üretim ataðý Mem duh Boy dak Ufuk Uyan

12 12 RÖPORTAJ Y SÝVÝL GELENEKTE ASKERLERÝN HER YERDE OLMASI GEREKMEZ GAZETECÝ DOÐAN SATMIÞ, ASKERLERÝN CUMHURÝYET RESEPSÝYONLARINA GELMEMESÝYLE ÝLGÝLÝ OLARAK, "KATILMIYORLARSA KATILMASINLAR. RESEPSÝYONLARA HERKES GELÝR DÝYE BÝR ZORUNLULUK YOK. ASKERÎ DÝSÝPLÝN HER ZAMAN HER YERDE OLMAMALI. SÝVÝLLERÝN ORADA OLMASI YETERLÝDÝR, ASKER ÝSTER GELÝR ÝSTER GELMEZ. ZATEN SÝVÝL GELENEKTE ASKERÝN HER YERDE OLMASI GEREKMÝYOR. BU KADAR BASÝT" DEDÝ. Er ge ne kon sü re cin de son o la rak Ne dim Þe ner ve Ah met Þýk ýn tu tuk lan ma sý ba sýn öz gür lü ðü ko nu - sun da bü yük tar týþ ma la ra sebep ol du. Ki mi si ne gö re bu ba sýn öz gür lü ðü ne in di ril miþ bir dar bey - ken ki mi ne gö re i se sav cý nýn ya zý lý a çýk la ma sý nýn ar dýn da ki ger çek le ri bek le mek ge rek liy di. Biz de ko nu yu U lus la ra ra sý Ba sýn Ens ti tü sü ü ye si, Ha ber - türk Ga ze tesi Ge nel Ya yýn Yö net me ni Yar dým cý sý Do ðan Sat mýþ a sor duk. Ga ze te ci Sat mýþ, ga ze te - ci lik il ke le ri nin bel li ol du ðu nu, kim se nin bu il ke le rin dý þý na çý ka ma ya ca ðý ný vur gu la dýk tan son ra ka mu - o yun da ki ka fa ka rý þýk lý ðý nýn gi de ril me si i çin sav cý - nýn il gi li a çýk la ma yý yap ma sý ge rek ti ði ni, yok sa dâ - vâ nýn sey ri nin de ði þe bi le ce ði ni söy le di. Er ge ne kon Dâ vâ sýn da ki çer çe ve sin de di le ge ti ri len kar þýt gö rüþ le ri na sýl yo rum lu yor su nuz? Er ge ne kon Dâ vâ la rý i çin de Tür ki ye nin yüz leþ me si ge re ken, so ruþ tur ma sý ve ce za lan dý rýl ma sý ge re ken ba zý o lay la rýn ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Er ge ne kon sa ný ðý ba zý ki þi le rin bir ta kým o lay la ra ka rýþ týk la rý ný bi li yo ruz. Ya kýn za man i çin de ya sa dý þý na çýk mýþ ba zý ka mu gö rev li le ri nin ol du ðu da ma lûm. Do la yý sýy la Er ge ne kon un giz li kal mýþ o lay la rýn or ta ya çýk ma sý a çý sýn dan ö nem li ol du ðu na i na ný yo rum. An cak dâ vâ nýn bu a ma cýn dý þý na çý ka cak sap ma lar gös ter me si in san la rýn dâ vâ ya ba kýþ la rý ný kuþ ku lu ha le ge ti rir. Her ke si Er ge ne kon un i çi ne sok ma ya baþ lar sa nýz dâ vâ yý i çin den çý kýl maz ha le ge ti rir si niz. Her kes ten ka sýt ne dir? Er ge ne kon dan be nim an la dý ðým, dev let i çin de ki ba zý gö rev li le rin ve bir ta kým in san la rýn bir a ra ya ge le rek suç o luþ tu ra cak ey lem le ri ger çek leþ tir me le ri. Bu sa de ce si vil hü kü me te kar þý bir or ga ni ze de ðil, gi dip Cum hu ri yet Ga ze te si ni bom ba la mak, Da nýþ tay a sal dýr mak, bir ta kým fa i li meç hul ler ben zer le ri bu nun bir par ça sý o la bi lir. Bun la ra hiç i ti ra zým yok, a ma son za man lar da hü kü me te mu ha lif o lan lar bu se pe tin i çi ne a tý lý yor gi bi bir iz le nim o luþ ma ya baþ la dý. Bu Er ge ne kon da va rýl mak is te nen he de fi baþ ka bir ye re çe ke bi lir. He def sa pa bi lir. Tu tuk lu luk sü re le ri nin de dâ vâ yý o lum suz et ki le ye ce ði ni dü þü nü yor mu su nuz? Kaç ma ve de lil ka rart ma ih ti ma li ol ma yan in san la rýn tu tuk lan ma sý dâ vâ yý ze de ler. Tu tuk lu luk sü re le ri nin u zun ol ma sý da AB stan dart la rý nýn dý þýn da bir uy gu la ma. Bi li yor su nuz Hü se yin Üz mez bu ge rek çe i le ser best bý ra kýl dý, an cak bir çok in sa nýn bu ne den le i çer de tu tul du ðu nu u nu tu yo ruz ve ya far ký na var mý yo ruz. Hiz bul lah çý lar on se ne i çer de yat tý lar, ka rar la rý Yar gý tay da so nuç lan ma dý. 14 se ne ce za sý ke sin leþ me den ya tan PKK sa ný ðý ol du ðu id di a e di len in san lar var. Siz el li ci na yet iþ le di ði ni dü þün dü ðü nüz bir in sa n i çin bi le üç se ne i çin de tu tuk la nýp tu tuk lan ma ma sý ko nu sun da ka rar ver me niz ge re ki yor. Bu ne den le de suç iþ le me ih ti ma li ol sa bi le Ne dim Þe ner gi bi her ke sin ta ný dý ðý, kaç ma ih ti ma li ol ma yan bi ri nin tu tuk lan ma sý þüp he u yan dý rý yor. Hal kýn i çin de de se ne ler ce ha pis te ya týp dâ vâ sý so nuç lan ma mýþ yüz ler ce in san var. Ne den o la yýn u cu as ke re do ku nun ca so run ha li ne gel me ye baþ lý yor. Böy le bir ge le ne ðe mi sa hi biz? Tür ki ye de hal ký, ba zý so run lar se ne ler ce ra hat sýz e der, a ma o so run bel li nok ta la ra da yan ma dýk ça çö zül mez. Bu Tür ki ye nin ge le ne ðin de böy le e li tist ta výr var. Tür ki ye ay rým yap ma dan in san la rýn so run la rý ný çöz me li. Er ge ne kon Dâ vâ la rý na i de o lo jik o la rak kar þý çý kýl ma sý ný na sýl yo rum lar sý nýz? Çað daþ de mok ra si ler de þid de te baþ vur ma dý ðý ve nef ret su çu nu i çer me di ði müd det çe her tür lü dü þün ce yi sa vun mak müm kün. Ba zý in san la rýn fark lý dü þün ce de ol ma la rý de mok ra si nin ge re ði dir. Ba zý in san lar hü kü met ten mem nun ol ma ya bi lir ve ey lem ler ya pa bi lir. Hat ta Si liv ri de ki ba zý in san la rýn mil let ve kil li ði gün dem de. Bu ra da ki kýs tas yap týk la rý ey lem le rin þid de ti öv me ye ge lip da yan mýþ o lup ol ma ma sý. Nef ret su çu nu iþ le yip iþ le me miþ ol ma sý. Bal yoz un 28 Þu bat a doð ru gi de ce ði ve 28 Þu bat ýn da dâ vâ e di le ce ði söy le ni yor. Siz ce müm kün mü? Þu nu söy le mek ge re kir ki, ön ce ger çek leþ miþ bir dar be o lan 12 Ey lül ün yar gý lan ma sý lâ zým. Ben 12 Ey lül li der le ri nin hap se a týl ma sý ný sa vun mu yo rum, a ma yar gý lan ma la rý nýn sem bo lik bir de ðe ri ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Tür ki ye bir a dým a ta cak sa bu ra dan baþ la ma lý dýr. Böy le lik le ül ke de ar týk kim se dar be ye ce sa ret e de mez. Ci na yet te þeb bü sü nü yar gý lar ken ci na ye ti yar gý la ma mak tu haf An cak Tür ki ye de her þey bir bi ri ne gir miþ va zi yet te e dar be di yen ler den ba zý la rý 27 Ma yýs ý dev rim o la rak gö rü yor. Her kes o lay la ra ken di a çý sýn dan ba ký yor. Ar týk ge le ce ðe ba ka lým. Tür ki ye 1946 dan bu ya na ke sin ti ler dý þýn da çok par ti li sis te mi ça lýþ týr mak i çin gay ret gös te ri yor. Tür ki ye nin yap ma sý ge re ken ge liþ miþ ül ke ler de ki stan dart la rý bu ül ke de o luþ tur mak. Bu da ya sa la rý nýzý dün ya nýn me de ni dev let le ri nin se vi ye si ne çý kar mak la o lur. Geç miþ le he sap laþ ma dan ge le ce ði kur mak müm kün mü? Sýrf geç miþ le he sap la þý yo rum di ye rek i le ri a dým lar a týl ma ma sý ný kast e di yo rum. Tür ki ye de ya pý lan a raþ týr ma la ra gö re ba sýn öz gür lü ðü nü ký sýt la yan ya da sý nýr la yan 1000 ya sa mad de si var. Bu mad de le rin mec lis ta ra fýn dan de ðiþ ti ril me si lâ zým. Bu nun ya nýn da son yýl lar da ül ke ler de çok ö nem li þey ler ya pýl dý ðý ný da söy le mek ge re kir. Dev let ka na lý o la rak Kürt çe bir te le viz yo nun a çýl ma sý dev rim dir. An cak bu da yet mez, Tür ki ye nin bek le yen so run la rý var dýr. Ýk ti da rýn ar týk yo rul du ðu nu söy le yen ler var. Mu ha le fet ne den sü rek li kor ku lar ü ze rin den po li ti ka ü re ti yor ne den ik ti da rý ha re ket len di re cek i le ri a dým lar at tý ra cak si ya set iz le mi yor? Nor mal. Kor ku lar ü ze rin den si ya set yap mak nor mal mi ge li yor? Ba zý in san la rýn ba zý þey le re þüp hey le bak ma sý eþ ya nýn ta bi a týn da var. Tür ki ye nin bir bö lü mü nün her þe ye þüp hey le bak ma sý na siz al dýr ma ya cak sý nýz. Za ten siz, si zi des tek le ye ni de ðil kuþ kuy la ba ka ný ik na et me li si niz. Ba kýn in san lar e ko no mik ge liþ me ler le il gi li i ti raz e de bi li yor mu? E ðer iç ki ko nu su gi bi in san la rýn ka fa sýn da so ru i þa ret le ri o lu þu - Er ge ne kon da ba zý ga ze te ci ler tu tuk lan dý. Ga ze te ci le rin suç un su ru teþ kil e den in san lar la bi le gö rüþ me si ge rek mez mi? Bý çak sýr tý bir du rum. Ga ze te ci le rin i þi her - kes le gö rüþ mek. An cak gö rüþ me al dý ðý bil gi le ri ya yýn la ma sý ge re ki yor. Al dý ðý bil gi le ri baþ ka a maç i çin kul lan ma yý dü þün dü - ðün de ga ze te ci lik o ra da bi ter. Di ye lim ki baþ - ba kan la gi dip gö rüþ tü nüz. Baþ ba kan de valü - as yon ya pa ca ðý ný söy le diy se, bu nu he men yaz ma nýz ge re kir. Gi dip dö viz a la yým, ha be ri son ra ya za rým der se niz bu ra da ga ze te ci lik bi - yor sa il gi li yö net me lik te bir kaç ke li me de ðiþ ti re rek bu iþ çö zü le bi lir. Cum hu ri yet ku rul du ðun dan i ti ba ren sü rek li o la rak hal ka ir ti ca ve bö lü cü lük suç la ma sý yö nelt mek, hal kýn seç ti ði ik ti dar la ra bu yön de ba sýnç yap mak na sýl nor mal o la bi lir? Biz yýl lar ca Köþk te ba þör tü lü ka dýn ol maz di ye þart lan dýk. Son dört yýl dýr ba þör tü lü bir ha ný me fen di var bir þey ol du mu? Kürt çe te le viz yo na yýl lar ca kar þý çýk týk. Bu gün bu ka na lýn Tür ki ye yi böl dü ðü nü söy le yen kim se var mý? Bu a dým lar a tý lýr ken in san la ra a çýk la ya cak sýn, gü ven ce ve re cek sin. Siz köþk te so run yok di yor su nuz, an cak cum hu ri yet re sep si yon la rý na as ker ler ka týl mý yor? Ka týl mý yor lar sa ka týl ma sýn lar. Re sep si yon la ra her kes ge lir di ye bir zo run lu luk yok. Gel me me le rin ben ce bir sa kýn ca sý da yok. Dev let bü tün lü ðü i çin il la her ke sin her ye re gel mek gi bi bir zo run lu lu ðu yok. As ke rî di sip lin her za man her yer de ol ma ma lý. Si vil le rin o ra da ol ma sý ye ter li dir as ker is ter ge lir is ter gel mez. Za ten si vil ge le - ter. Ga ze te ci ha be ri a lýp ver me nin dý þý na çýk - týy sa so run lu dur. E ðer bir ga ze te ci ki ta bý ný a - raþ tý rýp yaz ma nýn dý þý na çýk týy sa, o ra da teh li - ke çan la rý ça lý yor de mek tir. Yaz dý ðý nýz ki tap ta in san la ra ger çek le il gi si ol ma yan suç lar is nat e de mez si niz. So ner Yal çýn ki tap la rýn da bir çok ki þi yi ma son, Ya hu di ol mak la suç la dý. E ðer id - di a e di len le rin ger çek le a lâ ka sý yok sa, bun la rý ya zan ga ze te ci ye þüp hey le bak ma nok ta sý na ge li nir. Ý yi bir ga ze te ci öð ren di ði ni ya zar. Di ðer tür lü ga ze te ci lik bi ter. Ne dim Þe ner in tu tuk lan ma sü re cin de ad li ye çý ký þýn da ba zý ga ze te ci ler ma ki - nek te as ke rin her yer de ol ma sý ge rek mi yor. Bu ka dar ba sit. Bu ra da ö nem li o lan te mel öz gür lük le ri i le ri ta þý mak týr. TÜR KÝ YE GA ZE TE CÝ LER CE MÝ YE TÝ YA LAN SÖY LE DÝ Ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le Gü li zar Ba ki nin Tür ki ye Ga ze te ci ler Ce mi ye ti ne a lýn ma ma sý na i ti raz et ti niz, ar dýn dan da is ti fa et ti niz. Ma a le sef TGC de öy le bir tar týþ ma ya þa dýk. Böy le bir tar týþ ma ya þa mak is te mi yor dum. Ger çi ar ka da þý mýz ce mi ye te ü ye ol du, an cak be nim is ti fam ge rek ti. Bu nun ne de ni i se ar kam dan ya pý lan ba zý uy gu la ma lar dý. E ðer ce mi ye tin yö ne tim ku ru lun day san bir ta kým et kin lik le re kat ký da bu lun mak ge rek. Bu kat ký lar dan bi ri si de ba þa rý ö dül le ri jü ri sin de yer al mak tý. Son se kiz se ne de gö rev yap tý ðým jü ri den ha be rim ol ma dan çý ka rýl dým. Bu da gü ve ni mi ze de le di. Ge rek çe ne o la rak a çýk lan dý? So ru la rý ma ce vap a la ma dým, sa de ce ge nel sek re ter se nin le il gi si yok de di. O la yýn mu ha ta bý siz si niz, na sýl si zin le il gi si yok? Ge nel bir ka rar al ma ya ça lýþ týk de di. Hem o lay la il gi li hem de so nu cuy la il gi li söy le nen le rin doð ru ol ma dý ðý ný his set tim. Bun lar be nim o ra da ol ma mý ge rek ti ren þey ler. TGC nin siz ce mis yo nu nu ye ri ne ge tir di ði ni dü þü nü yor mu su nuz? Ga ze te ci ler Ce mi ye ti nin da ha ba þa rý lý ve to par la yý cý o la bi le ce ði ni dü þü nü yo rum. Her se ne o tuz ö dül ve ri li yor, bun lar da ha den ge li bir þe kil de da ðý tý la bi lir. E ðer siz ba þör tü lü di ye ga ze te ci yi ü ye li ðe al mý yor sa nýz, fark lý ke sim le ri na sýl tem sil e de bi lir si niz? Ba kýl ma sý ge re ken ga ze te ci lik ya pýp yap ma dý ðý dýr. ne le ri ni bý ra ka rak ey lem yap tý. Ga ze te ci nin ey lem yap ma hak ký var mý dýr? Ga ze te ci nin ey lem i çin fo toð raf ma ki ne si ni bý ra ka maz. Böy le bir hak ký yok tur. E ðer bý ra - ký yor sa, ha ber ver me gö re vi ni ih mal e di yor de mek tir. Bu ra dan ga ze te ci le rin grev ve yü - rü yüþ hak ký yok tur mâ nâ sý çýk ma ma lý. Be - nim bah set ti ðim me se lâ bir fil min ga la sýn da ak tör kö tü dav ran dý di ye fo toð raf çe ke me - mez lik ya pa maz sýn. Pe ki Tür ki ye de Er ge ne kon dan tu tuk la nan ga ze te ci ler dý þýn da öz gür lük so - A NA DO LU DA, BE YAZ TÜRK LE RÝ AN LA MI YOR Siz ce top lu mun fark lý ke sim le ri bir bi ri ni an lý yor mu? Be yaz Türk ler in hal ký ta ný ma dý ðý yö nün de yo rum lar var? Sa de ce Be yaz Türk ler A na do lu yu ta ný - mý yor de ðil. A na do lu da Be yaz Türk le ri an - la mý yor. Ý ki ta raf da bir bi ri ni fark lý ta ný yor. Tür ki ye nin bir bö lü mü Av ru pa stan dart la - rýn da ya þar ken bir bö lü mü yok sul luk i çin - de. Ge lir da ðý lý mý Tür ki ye de çok bo zuk. Yi - ne bir ke sim Ýs veç te ta til ya par ken, bir ke - sim il çe si ne gi de cek pa ra yý bu la mý yor. Bu ne den le i ki ke si min bir bi ri ni an la ma ma sý ga yet nor mal. Plâ za, dâ vet ler ve top lan tý lar üç ge nin de ya þa yan ba zý ga ze te ci ler de an la ma yan lar gu ru bu na da hil e di li yor. Bu yo rum tam bir ger çe ði yan sýt mý yor. Plâ za lar da o tu rup ak þam dâ vet dâ vet do la - þan ga ze te ci ler var, an cak Tür ki ye den ko - puk de ðil ler. O ga ze te ci le rin de a i le le ri, ak - ra ba la rý, ar ka daþ la rý var. En te pe de ki in san - la rýn bi le þo för le ri var, kýz kar deþ le ri var, ço - cu ðu nun öð ret me ni var. O ne den le her kes her ke si se vi yor. Gü ney Af ri ka da zen gin ler top lu mun bir ke si mi ne so kak la rý ný ka pa mýþ du rum da. Be nim ta ný dý ðým uç lar da ki in san - lar bi le A na do lu dan Ýs tan bul a gel miþ, ça lý - þýp bir ye re gel miþ in san lar. Tah ta ka le de do la þýp o ra da çay i çen in san lar. Ta bi ki o lay - la ra fark lý ba kýl dý ðý ný ka bul e di yo rum. GA ZE TE CÝ AL DI ÐI BÝL GÝ LE RÝ BAÞ KA A MAÇ Ý ÇÝN KUL LA NIR SA O RA DA GA ZE TE CÝ LÝK BÝ TER ru nu ya þa yan ga ze te ci ler yok mu? Ger çek ler den gi de lim. Þu an da Tür ki - ye de 60 ga ze te ci tu tuk lu. Bun la rýn bir bö lü mü yaz dýk la rýn dan ö tü rü tu tuk lu. Me - se lâ Kürt çe bir ga ze te nin ya zý iþ le ri mü dü - rü Ve dat Kur þun, 166 yýl ha pis ce za sýy la yar gý la ný yor. Biz U lus la ra ra sý Ba sýn Ens ti - tü sü o la rak bu lis te le ri çý kar dýk. Son o lay - lar da e ðer ya zar la rýn ör güt sel bað lan tý la rý de lil ler le ka mu o yu na a çýk la nýr sa kim se bu na i ti raz et mez. A ma ça ðý rý lan ga ze te - ci ler ka mu o yu na yan sý yan ka da rýy la yaz - dýk la rýy la sor gu la ný yor.

13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe OTOMOBÝL 13 Sayfa Tasarým: Sedat Serdar Güç lü bir Ško da OC TA VI A mo de li, Sko da mar ka sý nýn ta ri hin de ö nem li bir yer tu tu yor. Ýlk o la rak 1959 yý lýn da ü re ti me baþ lar. Mar ka nýn, mo del le ri ni sa yý sal ta ným la ma lar la i sim len dir me stra te ji si ni de ðiþ ti rin ce Oc ta vi a a dý ný a lan a raç, 1989 yý lýn dan son ra tek rar can lan dý rýl dý. Da ha son ra Sko da, VW Gru bu nun bir par ça sý ol du. Ýlk kon sep ti 1992 yý lýn da ya pý lan Oc ta vi a 1996 yý lýn da pi ya sa ya su nu lur ken, sta ti on ver si yo nu o lan Com bi mo de li i se i ki yýl son ra ta ný týl dý. Da ha son ra se ri ye 4X4 se çe ne ði de ek len di. Dün ya ge ne lin de Oc ta vi a, Sko da mar ka sý nýn en çok sa tan mo de li o la rak yo lu na de vam e di yor yý lýn da mak yaj la nan ilk ne sil Oc ta vi a, 2004 yý lýn da da i kin ci nes li pi ya sa ya sü rü lür yý lý Þu bat a yýn da lans ma ný ya pý lan i kin ci ne sil Oc ta vi a nýn son ra ki ye ni mo de li 2008 Pa - ris A u to Show da ta ný tý lýr ve pa za ra su nu lur. Ye ni Oc ta vi a mo de li i se se çi len mo to ra bað lý o la rak, stan dart bir kla sik beþ i le ri (1,6 MPI ve 1.9 TDI mo tor lar) ve ya al tý i le ri (1,4 TSI, 1,8 TSI, 1.9 TDI ve 2.0 TDI mo tor lar) me ka nik þan zý man se çe nek le ri mev cut tur. Oc ta vi a'nýn di zel o la rak 105 bg ve 140 bg'lik i ki tur bo mo to ru se çe ne ði su nar ken, 170 bg'lik ya kýt en jek si yon lu, 2 lit re tur bo di zel com mon-ra il se çe ne ði de mev cut tur. Tes ti mi ze ko nuk et ti ði miz mo del i se Oc ta vi a nýn 1.6 TDI 105 hp gü cün de ki di zel mo to ru nun Am bi en te do na ným se çe ne ði. Oc ta vi a, ye ni mo tor se çe nek le ri ve yük sek do na ným se vi ye si i le ol duk ça re ka bet çi bir ko nu ma gel di. RECEP BOZDAÐ DIÞ TA SA RIM Ško da'nýn en ba þa rý lý mo de li o lan Oc ta vi a'nýn ben zer ya pý da uy gu la nan ön ýz ga ra la rýy la, u zak tan ba kýl dý ðýn da Fa bi a, Ro oms ter, Ye ti, Su perb mo del le riy le kar deþ ol du ðu nu an la mak zor ol mu yor. Oc ta vi a nýn ýz ga ra ve far la rý a ra cýn bir Sko da ol du ðu nun hem far k e dil me si ni sað lý yor. Dýþ ta sa rý mýn da ki sa de lik le si zi al da ta bi lir. An cak Oc ta vi a bu sa de lik i çin de ay ný za man da ken di ni far k et ti re cek so fis tik bir ta sa rý ma sa hip de sek yan lýþ ol maz. A ra cýn ba ga jý, ra hat bir yük le me yi ve ba gaj da a ra dý ðý nýz bir eþ ya yý ko lay lýk la bu la bil me ni zi müm kün ký lar ken, ar ka ca mýn ge niþ ya pý sý ve si le cek sis te mi sa ye sin de ge niþ bir gö rüþ a çý sý da su na bi li yor. Octavia 1,6 TDI 105 HP ÝÇ TA SA RIM OC TA VI A NIN i çe ri si ne gi ril di ðin de si zi þýk ve der li top lu bir kok pit kar þý - lý yor. A ra cýn VW mü hen dis le ri nin e lin - den geç ti ði ni he men bel li e den ka bin de, ba þa rý lý iþ çi li ðin ya ný sý ra kul la ný lan plas ti ðin ka li te si de göz den kaç mý yor. Ö zel lik le kok pi tin e ðim li ya pý sý ve yu mu þak do ku su, a ra cýn en çok ho þa gi den yan la rýn dan bi ri o la rak kar þý mý za çýk tý. Ko lay e ri - þi le bi lir ku man da düð me le ri ve di rek si yon si mi - din de ki az sa yý da ki fok si yon tu þu sa de li ði se ven - ler i çin hoþ bir ta sa rým. Ar ka kol tuk ta o tu ran lar i - çin diz me sa fe si de ye ter li. Dýþ ta - sa rým da ki sa de ve so fis tik ta sa rý - mýn et ki le ri iç me kân da da de - vam et miþ. Eþ ya la rý ný zý koy mak a ma cýy la kul la na ca ðý nýz ye ter li ve i þi ni zi ko lay laþ tý rý yor. Ö zet - le, iç me kân da kon for lu bir yol cu luk müm kün. PER FOR MANS VE MO TOR OC TA VI A NIN bel ki de fark lý - lý ðý mo tor ka pu tu nun al týn da ya tý yor. Kon tak a nah ta rý nýn çev ril me siy le he men ha re ket et me his si ve ri yor. 1.6 di zel mo tor, 4400 d/d de 105 HP güç ü re ti yor. Per for mans ve e ko no mi i le il gi li bek len ti le ri bir lik te kar þý la ya bi len mo tor, di zel ol ma sý na rað men ses siz sa yý la bi le cek ya pý sýy la kon for an la mýn da da yüz le ri gül dü - rü yor. Test a ra cý mýz da bu lu - nan mo tor, 5 i le ri ma nu el þan zý man la bü yük bir u yum gös te ri yor. A raç, du ruþ me sa - fe si ko nu sun da da ba þa rý lý so - nuç lar el de e di yor. SO NUÇ OC TA VI A ül ke miz de re ka be tin en çok ya - þan dý ðý seg ment ler den bi rin de mü ca de le e di yor. Mar ka nýn VW gru buy la o lan iþ bir li ði son ra sýn da gi de rek ar tan ka li te si, bu yo ðun re ka bet te a ra cý ö ne ta þý yor. Bu nok ta da tü - ke ti ci le rin fark lý bek len ti le ri ne ay ný an da ce vap ve re bi len a raç, gi de rek da ha faz la ki - þi ta ra fýn dan ter cih e di le ce ðe ben zi yor. Mo tor ve do na ným se çe nek le ri nin çe þit li li - ði, fark lý büt çe ve bek len ti le re sa hip müþ - te ri le rin a ra dýk la rý a ra ca da ha ko lay ka vu - þa bil me le ri ni müm kün ký lý yor. Ki, Sko da'da Ce nev re Fu a rýy la bir lik te bu a ma ca u laþ - mak a dý na çok cid dî bir a tý lým i çi ne gir di. TEK NÝK Ö ZEL LÝK LER: Mo tor: 1,6 TDI CR 105 HP Si lin dir: 4 Si li dir hac mi (cc): 1598 Max güç: 105 bg / 4400 Max tork [Nm / dev/dak]: 250 / Max hýz (km/h): 190 TÜ KE TÝM: Þe hi ri çi ( lt / 100 km): 5,7 Þe hir le ra ra sý ( lt / 100 km ): 3,9 Or ta la ma ( lt / 100 km ): 4,5 ÖL ÇÜ LER: U zun luk (mm): 4569 Ge niþ lik (mm): 1769 Yük sek lik (mm): 1462 Ba gaj hac mi (dm3): 560 / 1420 Ford Transit ten Connect Silver serisi FORD Otosan, özel aksesuarlarla donattýðý ve sýnýrlý sayýda üretilen yüksek donanýmlý yeni Transit Connect Silver Serisi ni piyasaya sundu. Sadece Avalon Gri, Fýrtýna Gri ve Aytozu Gri renklerinde üretilen özel Transit Connect Silver Serisi, sahip olduðu donaným ve uygun fiyatlarýyla da tüketicilere cazip bir alternatif sunuyor. Tavsiye edilen kampanyalý satýþ fiyatý TL olan Transit Connect Silver, Mart ayý boyunca FKasko hediyesiyle tüketiciye sunuluyor. Alfa Romeo MiTo indirimde ALFA Romeo Türkiye, lüks küçük sýnýftaki temsilcisi MiTo modeli için 31 Mart tarihine kadar sürecek ve birçok satýn alma kolaylýðý sunan fýrsat kampanyasýna start verdi. Kampanya kapsamýnda Alfa Romeo MiTo modeli için 2450 Euro ya varan özel indirimler sunulurken, Euro döviz kuru ise Mart ayý boyunca bütün modellerde 2.10 TL ye sabitlenerek satýn alma sürecinde müþterilere avantaj saðlanýyor. Serinin dikkat çeken 1.4 litre 170 HP lik Multiair TBi motorla donatýlmýþ Quadrifoglio (Dört yapraklý yonca) versiyonu, 22 bin 400 Euro dan baþlayan cazip anahtar teslim satýþ fiyatýyla ön plana çýkýyor. Fi at ýn rek lâm fil mi be ðe nil di FÝAT'IN kü çük hatc hback sý ný fýn da yer a lan tem sil - ci si Fi at Pun to E vo i çin Tür ki ye de Ha yat ta Bir - þey ler Ya vaþ sa Pun to E vo Se ni Hýz lan dý rýr slo gan lý ye ni rek lâm fil mi be ðe - nil di. Tür ki ye de i ki si ben - zin li ol mak ü ze re top lam 4 mo tor ve 3 fark lý do na - ným se çe ne ðiy le sa tý þa su nu lan Fi at Pun to E - vo nun hem ben zin li hem de di zel mo tor se - çe nek le rin de Du a lo gic o - to ma tik þan zý man is te - ðe bað lý o la rak ter cih e - di le bi li yor. Fi at Pun to E - vo nun tav si ye e di len kam pan ya lý a nah tar tes - lim sa týþ fi ya tý 27 bin 297 li ra dan baþ lý yor. 5 ka pý lý Ypsi lon ken di ken di ne park e de cek! ÝLK o la rak 25 yýl ön ce yol lar da ye ri ni al ma ya baþ la yan Lan ci a Ypsi lon ef sa ne si nin 4. ku þa ðý ný tem sil e den ye ni mo del, mar ka nýn mi ni a mi ral ge mi si un va nýy la 2011 yý - lý nýn i kin ci ya rý sýn da ül - ke miz de de sa tý þa su nu - la cak. Ken di ken di ne park e de bil me ö zel li ði da hil ol mak ü ze re bir çok tek no lo jik ye ni lik le do - na týl mýþ o la rak boy gös - te re cek Ye ni Lan ci a Ypsi lon, ta ri hin de ilk de - fa 5 ka pý lý o la rak yol la ra çý ka cak ol ma sýy la da far - ký ný or ta ya ko yu yor. E lek trik li Chev ro let Volt fi ya tý ný a çýk la dý O TO MO TIV sek tö rü nün u zun men zil li ilk e lek trik li o to mo bi li Chev ro let Volt un Ce nev re O to mo bil Fu a rý nda Al man ya i çin fi ya tý E u ro o la rak a çýk lan dý. A me ri ka da ba þa rý lý bir þe kil de sa tý þý na baþ la nan Chev ro let Volt, 2011 yý lý nýn son ay la rýn da Av ru pa da ve 2012 de Tür ki ye de o la cak. Volt un Tür ki ye de ki fi ya tý pa za ra su nul ma sý na ya kýn bir dö nem de a çýk la na cak. Chev ro let 2011 yý lýn da ve 2012 yý lýn da i se bu na i lâ ve a det Volt ü ret me yi plan lý yor. Bu Cit ro en den 5 ta ne ge le cek FRAN SIZ o to mo bil mar ka sý CIT RO ËN, DS se ri si nin ilk ü rü nü DS3 ün ba þa rý sý nýn ar dýn dan DS se ri si nin ya ka la dý ðý iv me yi ye ni CIT RO ËN DS3 Ra cing i le da ha da i le ri ta þý yor. DS3 DSport baz a lý na rak ge liþ ti ri len Ra cing ver si yo nu; güç lü sti li, ku sur suz mal ze me se çi mi ve üst dü zey do na ný mýy la yo ðun laþ tý rýl mýþ sü rüþ key fi ni sa de ce ral li pi lot la rý nýn de ðil sý nýr lý sa yý da ki müþ te ri si nin de ya þa ma sý ný sað lý yor. Tür ki ye ye ilk e tap ta sa de ce 5 a det ge ti ril me si ön gö rü lü yor. Kia ya, 2 Uluslararasý Tasarým ödülü Kia Motors, 2011 yýlýnda iki farklý katagoride Dünyaca ünlü Red Dot Tasarým ödüllerinin sahibi oldu. Kia Sportage ve Kia Optima (Magentis), jüri üyelerinden en yüksek puanlarý alarak 2011 yýlý Red Dot Tasarým ödüllerini kazandý. Kia Optima ayrýca, 2011 Red Dot En Ýyinin Ýyisi ödülüne de lâyýk görüldü. Bu iki yeni ödülün de kazanýlmasýyla Kia modelleri üç yýl içerisinde toplamda dört Red Dot Tasarým ödülünün sahibi oldu. Nis san dan pa zar pa yý re ko ru NÝS SAN Av ru pa Þu bat a - yýn da ta ri hî bir pa zar pa yý - na im za at tý. Ö zel lik le Qash qa i, Ju ke ve Mic ra nýn ba þa rý lý sa týþ la rý i le % 3.9 pa zar pa yý na e ri þen Nis - san, or ta va de li pla ný nýn da da Av ru pa da en çok sa - tan Ja pon mar ka sý ol ma yý plan lý yor. Nis san, bütün Av ru pa ül ke le rin de 2010 yý lý nýn ay ný dö ne mi ne gö re % 53 bü yü ye rek a - det lik sa tý þa u laþ tý. Tür ki - ye de i se ilk i ki a yý top lam a det lik sa týþ la ka - pa tan o to mo tiv sek tö rü i - çin de a det lik sa týþ el de e den Nis san, O cak a - yýn da % 1.83 pa zar pa yý i le 821 a det lik sa týþ ger çek - leþ ti rir ken, Þu bat a yýn da u laþ tý ðý a det lik sa týþ i le %2.04 lük bir pa zar pa - yý na e riþ ti. Mo del siz den, dos ya mas ra fý To yo ta dan TO YO TA Fi nans Sis te mi i - le Mart a yýn da dos ya mas - ra fý ol mak sý zýn 60 a ya ka - dar u za nan va de se çe nek - le ri i le To yo ta sa hi bi o lu na - bi li yor. Mart a yý bo yun ca 5 bin TL pe þi nat ve ay lýk 500 TL den baþ la yan tak sit ler i le To yo ta sa hi bi ol ma yý ko lay laþ tý ran kam pan ya - da; To yo ta nýn D seg men - tin de ki ba þa rý lý tem sil ci si A ven sis 4 bin TL ye va ran in di rim ve 53 bin 200 TL den baþ la yan fi yat lar la sa tý þa su nu lu yor. Mart a - yýn da ay rý ca SUV seg men - ti nin ö nem li o yun cu su To - yo ta RAV4 5 bin TL ve göz de hatc hback A u ris 2 bin 500 TL ye va ran in di - rim le su nu lu yor.

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 Y SPOR Av cý: Beþ se ne nin en kö tü gü nüy dü ÝS TAN BUL Bü yük þe hir Be le di yes por Tek nik Di rek tö rü Ab dul lah Av cý, 2-0 ye nil dik le ri Es ki þe hirs por ma çýn da çok kö tü bir o yun or ta ya koy duk la rý ný söy le di. Maç son ra sý dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da ko nu þan Ab dul lah Av cý, Bu gün o yu nu de ðer len dir me du ru mu muz yok. Bi zim a dý mý za çok kö tü bir gün der ken, þun la rý söy le di: Mü ca de le, iþ tah, o yun di sip li ni ve tak tik sel u yum a çý sýn dan kö tüy dük. 5 se ne dir ta ký mýn ba þýn da yým. Be nim ya þa dý ðým en kö tü gün ler den bi ri. Ku pa ve lig de yo ðun bir dö nem ge çir dik. O yun cu la rým sa ný rým ka fa la rýn da bu haf ta yý ta til o la rak ge çir di ler. Pro fes yo nel lik te böy le ol ma ma sý lâ zým. Bu kö tü fil mi tek rar gör mek is te mi yo ruz. Av cý, sa kat lýk lar ve ce za lý du ru ma dü þen o yun cu lar dolayýsýyla na sýl bir sý kýn tý ya þa ya bi le cek le ri nin so rul ma sý ü ze ri ne, ö zel lik le sto per mev kin de ki du ru ma dik kat çe ker ken, ro tas yon la bu du ru mun da üs te sin den ge le bi le cek le ri ni söy le di. Teknik direktör Saðlam, önemli puanlar kaybetmelerine raðmen umutsuzluða kapýlmayacaklarýný söyledi. FO TOÐ RAF: A A Bur sa da ka ram sar dü þün ce ye yer yok SPOR To to Sü per Lig de dep las man da Kar de mir Ka ra büks por i le 1-1 be ra be re ka lan Bur sas por un tek nik di rek tö rü Er tuð rul Sað lam, Zir ve mü ca de le sin de çok ö nem li 2 pu an kay bet tik de di. Sað lam, zor bir maç ol du ðu nu ve ra kip ta ký mýn i yi mü ca de le et ti ði ni söy le di. Kar þý laþ ma ya i yi baþ la dýk la rý ný ve tam za ma nýn da go lü de bul duk la rý ný kay de den Sað lam, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Mü sa ba ka nýn he men ba þýn da gol bul duk tan son ra o yu nu kon trol et me de zor lan dýk. Ra kip bas ký kur ma ya baþ la dý. Ra ki bin ar ka sý na top a ta rak po zis yon bul ma yý bek ler ken, biz bu po zis yon la - ra ya ka la na rak gol ye dik. Bir çok po zis yo nu muz, di rek ten dö nen to pu muz var dý. Ý kin ci ya rý bas ký lý ol duk, an cak ü ret ken o la ma dýk. Ka pa nan ta kým la ra kar þý sý kýn tý ya þý yo ruz, bu nu aþ ma lý yýz. O yu cu la rý mýz ka zan mak i çin mü ca de le et ti. An cak bir ger çek var, zir ve mü ca de le sin de çok ö nem li 2 pu an kay bet tik. U mut suz lu ða ka pýl ma dan ö nü müz de ki maç la ra ba kýp ge re ði ni ya pa ca ðýz. 3 pu an lý sis tem de her þey o la bi lir. Ba zý la rý ka ram sar ha va lar es tir se de u mut suz lu ða ka pýl ma dan yo lu mu za de vam e de ce ðiz. Li gi en üst dü zey de bi tir mek i çin ne ge re ki yor sa ya pa ca ðýz. Ma ni sa da Ka ra man far ký SPOR To to Sü per Lig de Ma ni - sas por, se zo nun ilk haf ta la rýn - da peþ pe þe ge len ye nil gi ler se be biy le ya þa dý ðý kü me düþ - me en di þe si ni, tek nik Hik met Ka ra man ýn iþ ba þý na gel me - sin den son ra a lý nan ba þa rý lý so - nuç lar la ü ze rin den at tý. Lig de ilk 4 haf ta yý pu an sýz ge çen Ma ni sas por, Ha kan Kut lu nun ye ri ne gö re ve ge ti ri len Hik met Ka ra man ýn yö ne ti min de Trab - zons por u dep las man da 3-1 ye ne rek ilk sür pri zi ni ger çek - leþ tir di. Dep las man da Be þik - taþ, Ga la ta sa ray ve Kay se ris - por u mað lup et me siy le dik ka - ti çe ken Ma ni sas por, Hik met Ka ra man dö ne min de 21 maç ta 35 pu an top la dý. Lig de þu a na ka dar 39 gol a týp, 39 gol yi yen E ge tem sil ci si nin, 11 ga li bi yet, 2 be ra ber lik ve 12 mað lû bi ye ti bu lu nu yor. Sü per Lig de 5. se - zo nu nu ge çi ren Ma ni sas por, ka lan 7 haf ta da bir ga li bi yet da ha al ma sý du ru mun da ve de 11 ga li bi yet le ta mam la dý ðý se - zon la rý ge ri de bý ra ka cak. Wa de ve LeB ron 55 sa yý kay det ti NBA DE Mi a mi He at, e vin deki maç ta Mem his Grizz li es i yen di. Maç ta ev sa hi bi e ki - be ga li bi ye ti ge ti ren i sim ler, Dwya ne Wa de i le LeB ron Ja - mes ol du. Wa de ma çý 28 sa yý 9 a sist le ta mam lar ken, LeB ron Ja mes 27 sa yý i le oy na dý. Ta ký - mýn di ðer yýl dýz o yun cu su Chris Bosh i se 18 sa yý 10 ri ba und i le do ub le do ub le yap tý. Grizz li - es de i se en sko rer i sim, o yu na ke nar da baþ la yan ve 24 da ki ka sü re a lan Oj Ma yo ol du. Ma yo ma çý 19 sa yý i le ta mam la dý. BJK Co la Tur ka da ga li bi yet se vin ci BE KO Bas ket bol Li gi nde li der Fe ner bah çe Ül ker i mað lup e den Be þik taþ Co la Tur ka da ga li bi ye tin se vin ci ya - þa ný yor. Si nan Er dem Spor Sa - lo nu nda ra kip ta raf tar lar ö - nün de, i yi o yu nla kar þý laþ ma yý ka za nan ve ra ki bi nin ga li bi yet se ri si ne son ve ren si yah-be - yaz lý ta ký mýn þu be di rek tö rü Ha san Boz kur ter, al dýk la rý ga li - bi ye tin, i nan cýn ve ta kým ol ma - nýn za fe ri ol du ðu nu be lir te rek, Ta ký mý mýz Av ru pa Li gi nde son 16 ya kal mýþ, çey rek fi na li a ve raj la ka çýr mýþ, kad ro sun da Hýr va tis tan, Lit van ya, Türk Mil - li Ta ký mý ve NBA den o yun cu - la rý bu lun du ran bir ra ki bi ye ne - rek, ne ler ya pa bi le ce ði ni gös - ter miþ tir de di. Boz kur ter, hem tek nik e ki bin hem de o - yun cu la rýn men tal o la rak ka - zan ma ya ya kýn bir an la yýþ i çin - de ol du ðu nu i fa de e de rek, Bu ga li bi yet lig de ki ký rýl ma nok ta - sýy dý. Fe ner bah çe i le o la sý playoff eþ leþ me sin de du ru mu e - þit le dik. Li gi en i yi yer de ta - mam la mak is ti yo ruz de di. Kocaeli'de oynanan karþýlaþmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren tek golü Jaja kaydetti. FO TOÐ RAF: A A Karaman: Kendi iþimize bakýyoruz TRAB ZONS POR SPOR TÝF DÝ REK TÖ RÜ Ü NAL KA RA MAN: BUN DAN SON RA KÝ MÜ SA BA KA LAR DA RA KÝP LE RÝ MÝ ZÝN A LA CA ÐI PU AN LAR DAN DA HA ZÝ YA DE KEN DÝ MA ÇI MI ZA BA KIP, MAÇ LA RI MIZ DA PU AN LA RI DÜ ÞÜ NE CE ÐÝZ. TRAB ZONS POR Ku lü bü Spor tif Di rek tö rü Ü nal Ka ra man, Ka sým pa þa yý 1-0 yen dik le ri ma çýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, zor bir maç o la ca ðý ný bil dik le ri ni i fa de e de rek Kar þý mýz da ger çek ten di renç gös te ren Ka sým pa þa var dý. Gol den son ra e ðer i kin ci go lü bu la bil sey dik o yun bi raz da ha ra hat ge çe bi lir di de di. Stres li or tam lar da ba sit þe kil de gol le rin ka ça bil di ði ni i fa de e den Ka ra man, Bu na rað men gös te ri len öz ve ri ve mü ca de le ih ti ya cý mýz o lan 3 pu a ný bi ze ge tir di de di. Ka ra man, Yat ta ra nýn ilk 11 de baþ la ma sý tri bün le rin bek len ti si ni kar þý la ya bil di mi þek lin de so ru ya Tri bün le rin bek len ti le ri ne de ðil, bi zim bek len ti mi ze ce vap ver me si ö nem li. Bek len ti le ri mi zi a la ca ðý mýz ka dar al dýk di ye ce vap ver di. Ka ra man, Haf ta ya oy na ya ca ðý mýz Genç ler bir li ði ma çý da ay ný zor luk la ge çe cek. Ko lay maç yok. E li miz de ki mal ze me bu, sa kat ve ce za lý o yun cu la rý oy nat ma þan sý mýz yok. Ko þan, mü ca de le e den, sa ha i çin de risk a lan, her tür lü psi ko lo jik or ta ma ken di si ni ha zýr la yan a yak ta ka la cak. Biz bun la rý yap ma ya gay ret gös te re ce ðiz. Bun dan son ra ki mü sa ba ka lar da ra kip le ri mi zin a la ca ðý pu an lar dan da ha zi ya de ken di ma çý mý za ba kýp, maç la rý mýz da pu an la rý dü þü ne ce ðiz di ye ko nuþ tu. SPOR To to Sü per Lig in son sý ra sýn da bu lu nan Ka - sým pa þa, ken di le ri ni ye ne rek maç faz la sýy la li der li - ðe yük se len Trab zons por kar þý sýn da al dý ðý ye nil gi ye ü zü lü yor. La ci vert-be yaz lý ku lü bün fut bol þu be so - rum lu su Meh met Sü ha Si dal, lig li de ri i le so nun cu - su a ra sýn da ki maç ta i yi oy na yan ta ra fýn ken di le ri ol du ðu nu sa vu na rak, Hak et ti ði miz pu a ný a la ma - dýk de di. Si dal, bor do-ma vi li ta ký mýn ce za sý se be - biy le Ko ca e li de oy na nan maç ta i yi bir fut bol ser gi - YAT TA RA: ÝN ÞAL LAH DA HA Ý YÝ OY NA RIM TRAB ZONS POR LU fut bol - cu Yat ta ra i se Zor maç ol du. Ö nem li bir 3 pu an ka zan dýk de di. Ýs tek li ol du ðun an lar da i na nýl maz kat ký ya pý yor - sun, a ma bu gö rev al - dý ðýn sü re i çin de çok az bö lü mü kap lý yor, bu nu ne den u zun sü re ce yay mý yor - sun þek lin de so - ru ya Yat ta ra, U - zun sü re dir oy na - mý yor dum. Bu maç ta ho ca mýz þans ver di Ýn þal - lah de vam lý oy - na yýp per for man - sý mý ar tý ra ca ðým. Çok þey ver mek is ti yo rum, a ma in þal lah bir i ki maç tan son ra ken di me ge le ce - ðim cevabý ný ver di. LÝGÝN SON SIRASINDAKÝ KA SIM PA ÞA DA Ü ZÜN TÜ le dik le ri ni vur gu la ya rak, An cak hak et ti ði miz pu a - ný a la ma dýk. Bir ta raf ta þam pi yon lu ðun en bü yük a da yý, di ðer yan da lig den düþ me ye en bü yük a - day... A ma or ta ya ko nan o yun Ka sým pa þa le hi ne. Bu da il ginç bir du rum. Ta ký mý mýz, ser gi le di ði o yun - la bu lun du ðu ye ri hak et me di ði ni a çýk ça gös te ri yor. Her za man ki gi bi i yi oy na dýk a ma yi ne pu an a la ma - dýk. Fut bo lun ve Tür ki ye nin ba zý ger çek le ri var, bu ger çek ler so nu cun da son sý ra da yýz di ye ko nuþ tu. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý AÝLE - SAÐLIK 15 Ka ra tur pu ök sü rük i lâ cý o la rak kul la ný yor lar KIÞ ay la rýn da in san la rýn, ö zel lik le ço cuk la rýn þi kâ yet çi ol du ðu ök sü rü ðün te da vi si i çin al ter na tif týp yön tem le ri ter cih e di li yor. Ka ra tur pun i çi ne bal ko nu la rak el de e di len ka rý þým, Tür ki ye nin dört bir ya nýn da ök sü rük þu ru bu o la rak kul la ný lý yor. An ka ra nýn Bey pa za rý il çe sin de çift çi lik ya pan Ýl yas E ken, ka ra turp ye tiþ ti rip Tür ki ye nin dört bir ta ra fý na sevk e di yor. Ýl yas E ken, ka ra tur pun kýþ seb ze si ol du ðu nu ve don du ru cu gün ler de ol duk ça faz la ta lep gör dü ðü nü i fa de e di yor. E ken Yak la þýk 20 se ne dir çift çi lik i le uð ra þý yo rum. Ha vuç, ma rul, ýs pa nak turp gi bi seb ze ler ü re ti yo rum. Ü ret ti ðim seb ze le ri Tür ki ye nin dört bir ta ra fý na gön de ri yo rum. Kýþ ay la rý nýn bu so ðuk gün le rin de ka ra turp çok ta lep e di li yor. Ço cuk ken has ta la nýp ök sür me ðe baþ la dý ðý mýz da an nem ka ra tur pu ke sip i çi ne bal ko yar i çi rir di. Ya pý lan bu i lâ cý iç ti ði miz de ök sü rü ðü müz he men ke si lir di. Ýn san lar ka ra tur pun bu ö zel li ði ni bil di ði i çin has ta lan ma ya mü sa it o lu nan bu gün ler de faz la sýy la ta lep e di yor de di. An ka ra / ci han Kalp pil leri, kalp ye ter siz li ðin de de kul la ný la bi li yor ÝSTANBUL Ü ni ver si te si (Ý Ü) Ýs tan bul Týp Fa kül te si Kar di yo lo ji A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Ka mil A da let, kalp pil le ri nin ar týk kalp ye ter siz li ði te da vi sin de de kul la nýl dý ðý ný be lir te rek, pil le rin kalp ye ter siz li ði ne bað lý ne fes dar lý ðý ný da a zalt tý ðý ný be lirt ti. Prof. Dr. A da let, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, sað lýk lý bir kal bin e riþ kin ler de da ki ka da a ra sýn da vu rum yap tý ðý ný i fa de e de rek, kalp vu ru mu nun bu de ðer le rin al týn da ve üs tün de ol ma sý nýn i se kalp ritm bo zuk lu ðu o la rak ad lan dý rýl dý ðý ný kay det ti. Kalp pil le ri nin, ge nel lik le az vu rum ya pan kal bin nor mal hýz da ça lýþ ma sý ný sað la mak i çin kul la nýl dý ðý ný ak ta ran Prof. Dr. A da let, a çýk la ma da, þu bil gi le ri ver di: Týp tek no lo ji sin de ki ge liþ me ler den kalp pil le ri de na si bi ni a lý yor. Kalp pil le ri ar týk kalp ye ter siz li ði te da vi sin de de kul la ný lý yor. Bu pil ler kalp ye ter siz li ði ne bað lý ne fes dar lý ðý ný da a zal tý yor. Ay rý ca kalp du run ca (ven tri kü ler fib ri las yo na gi rin ce) e lek tro þok ya pa rak kal bi ye ni den ça lýþ tý ran pil ler de (ICD) var dýr. Bir sü re ön ce de MR u yum lu kalp pil le ri has ta la rýn hiz me ti ne su nul du. Prof. Dr. A da let, cep te le fo nu nun kalp pi lin den u zak tu tul ma sý ge rek ti ði ni de vur gu la dý. Ýs tan bul / a a Zencefil Ba ðý þýk lýk kal ka ný bit ki ler E ki nez ya ba ðý þýk lýk sis te mi ni güç len di ri yor, zer de çal ka ra ci ðe ri ko ru yor ve ko les te ro lü dü þü rü - yor, zen ce fil kan ser den ve so ðuk al gýn lý ðýn dan ko ru yor, ke kik i se en tabiî ök sü rük þu ru bu. BÝBERÝYE, ha fý za yý güç len di ri yor, kuþ kon maz i se fo lik a sit, po tas yum ve K vi ta mi ni a çý sýn dan çok zen gin. Has ta lan dý ðý nýz da he men i lâç la ra sal dýr mak, has ta lan ma mak i çin de a vuç a vuç vi ta min hap la rý yut mak zo run da de ðil si niz! Vü cu dun ko ru ma kal ka ný ný güç len dir mek i çin bit ki ler den ya rar la na bi lir si niz. Bes len me ve Di yet Uz ma ný Gi zem Ke ser vu ran; vü cu du mu zun ko ru ma kal ka ný ný ya ni ba ðý þýk lýk sis te mi ni güç len dir mek i çin bit ki ler den na sýl fay da la na bi le ce ði mi zi an lat tý. Ýþ te þi fa kay na ðý, tabiî ec za ne re çe te si: Zer de ça l KO LES TE ROL DÜÞ MA NI ZER DE ÇAL Kö ri ba ha ra tý nýn bir par ça sý dýr. Zen ce fil gil ler fa mil ya sýn dan dýr ve Hint saf ra ný o la rak da bi li nir. Zer de ça lýn te mel et ken mad de si kur ku min; cur cu ma lon ga bit ki si nin kök le ri nin ku ru tul ma sý ve toz ha li ne ge ti ril me siy le el de e di lir. Zer de ça lýn fay da la rý say mak la bit mez! Zer de çal et ken mad de si cur cu mi nin et ki si ü ze ri ne ol duk ça faz la bi lim sel a raþ týr ma ya pýl mýþ týr. Kan ser den ko ru yu cu, ka ra ci ðer ko ru yu cu, an ti ok si dan, hüc re ya pý sý nýn bo zul ma sý ný ön le yi ci ve kan ko les te rol se vi ye le ri ni dü þü rü cü ö zel lik le ri a raþ týr ma lar so nu cun da da ispat lan mýþ týr. EV REN SEL Ý LÂÇ ZEN CE FÝL A de ta ev ren sel i lâç o la rak ad lan dý rýl mak ta dýr. Sin di ri me yar dým cý, an ti e me tik (mi de bu lan tý sý ný ön le yi ci), an ti inf la ma tu ar (il ti hap lan ma yý ön le yi ci), kö tü huy lu ko les te rol dü þü rü cü, kan se re kar þý ko ru yu cu, mik rop la ra ve vi rüs le re kar þý ko ru yu cu ve kan sey - rel ti ci et ki le ri bu lun mak ta dýr. Zen ce fil de ki ak tif muhteva gin ge rol le rin, in san ko lo rek tal kan ser hüc re le ri nin ge li þi mi ni en gel le di ði, Kan ser Ön le me A raþ týr ma Kon fe ran sý nda di le ge ti ril miþ tir. Zen ce fil, ay ný za man da tü kü rük sal gý sý ný art tý ra rak sin di ri mi ko lay laþ tý rýr. Li mon lu, gü zel ve sý cak bir zen ce fil ça yý, ki þi nin ken di ni i yi his set me si i çin muh te þem bir ev ya pý mý i lâç týr. An cak kan sey rel ti ci i lâç ve pýh tý ön le yi ci i lâç kul la nan ki þi le rin, zen ce fi li çay o la rak ve ya ba ha rat o la rak tü ke tir ken dik kat li ol ma la rý ge re kir. Ay ný za man da zen ce fi lin saf ra a si di art tý rý cý et ki si de var dýr; bu sebep le saf ra ke se si ra hat sýz lý ðý ve ya saf ra ke se si ta þý o lan ki þi le rin, sað lýk pro fes yo nel le ri ta ra fýn dan ö ne ril me dik çe, bu bit ki den u zak dur ma la rýn da fay da var. An cak zen ce fil ge be lik dö ne min de kul la ný la cak sa gü ven li do zu (2 g-1 çay ka þý ðý toz þek lin de / gün de) aþ ma mak ge re kir. GÜÇ LÜ AN TÝ OK SÝ DAN KUÞ KON MAZ Güç lü bir an ti ok si dan o lan kuþ kon maz; ço ðu seb ze ve mey ve gi bi uy gun bir po tas yum sod yum o ra ný na sa hip tir. Bir kâ se piþ miþ kuþ kon maz; 286 mcg fo lik a sit (ki bu si nir sis te min de ya rar lý et ki le ri o lan ve ho mo sis tin o la rak ad lan dý rý lan za rar lý kan kim ya sa lý ný a zalt ma ya yar dým cý o lan ö nem li bir B vi ta mi ni dir) ve ay ný za man da 404 mg po tas yum i çe rir. Ay rý ca sað - Kuþkonmaz lýk lý bir pýh tý laþ ma ve ke mik ler i çin ge rek li o lan K vi ta mi ni a çý sýn dan da zen gin dir. Kan ser le sa va þan ku er se tin fla vo no i di ni de i htiva eder. Vü cut ta ki en ö nem li an ti ok si dan lar dan bi ri o lan glu ta ti on a çý sýn dan da zen gin dir. Ba ðýr sak la rý mýz da ki fay da lý bak te ri le ri bes le yen ve gas tro in tes ti nal (sin di rim sis te mi) sað lý ðý des tek le me ye yar dým e den ö zel bir lif ti pi o lan i nu lin a çý sýn dan da zen gin dir. Ay ný za man da kuþ kon maz, bö cek i lâ cýn dan en az et ki le nen 12 be sin den bi ri si dir. TABÝÎ ÖK SÜ RÜK ÞU RU BU KE KÝK Ö zel lik le et ye mek le rin de sýk ça kul lan dý ðý mýz ke ki ðin te me li o lan ve gü zel ko ku su nu ve ren, muhtevasýnda bu lu nan u çu cu yað lar ti mol ve kar vak rol dür. Ti mol; ha ri ka bir an ti ok si dan ve il ti hap ön le yi ci mad de - dir. Sin di rim a çý sýn dan muh te þem bir yar dým cý dýr. An ti sep tik ö zel li ði ta þý dý ðýn dan, diþ ma cun la rý nýn ya pý sýn da da bu lu nur. Ök sü rük ve bron þit gi bi du rum lar da bu har ban yo su o la rak ve ya çay þek lin de tü ke til di ðin de fay da lý et ki si hýz lý ca fark e dil mek te dir. Kay nar su ya 3 ye mek ka þý ðý ku ru ke kik ve 2 tat lý ka þý ðý bal ek le ye rek ev de hay li et ki li bir ök sü rük þu ru bu ha zýr la ya bi lir si niz. HA FI ZA GÜÇ LEN DÝ RÝ CÝ BÝ BE RÝ YE Bi be ri ye nin sað lýk a çý sýn dan fay da lý ol ma sý nýn sebebi; muhtevasýnda bu lu nan ka fe ik a sit, roz ma ri nik a sit, ter pen ler ve mo no ter pen ler ad lý bit ki bi le þen le ri i le E vi ta mi ni gi bi an ti ok si dan lar ve fla vo no id ler dir. Muhtevasýndaki a sit le rin an ti inf la ma tu var (il ti hap lan ma yý ön le yi ci) ö zel lik le ri var dýr; as tým, ka ra ci ðer ra hat sýz lý ðý ve kalp has ta lýk la rý na sebep o lan inf la mas yo nun a zal ma sý na yar dým cý o la bi lir. Hay van lar ü ze rin de ya pý lan a raþ týr ma lar da, bi be ri ye ya ðý nýn ka ra ci ðe ri ko ru du ðu, an ti mu ta jen (hüc re ya pý sý nýn bo zul ma sý ný ön le yi ci) ol du ðu ve tü mör o lu þu mu nu ön le di ði is pat lan mýþ týr. Ay ný za man da muhtevasýndaki roz ma ri nik a si tin ha fý za yý güç len di ri ci et ki si var dýr. Gas tro no mi de, mut - Biberiye Kekik fak sa nat la rýn da ve kýr mý zý et ye mek le rin de de ko ra tif o la rak su nul mak ta o lan bi be ri ye yi mut la ka tü ke tin; ya ni ta ba ðý ný zýn ke na rýn da bý rak ma yýn! Ev de i se ta dý a cý ge li yor sa pey ni ri niz le har man la ya rak tü ke te bi lir si niz. An cak ha mi le lik te kul la nýl ma sý ö ne ril me mek te dir. KAN SER SA VAÞ ÇI SI AS TRA GA LUS Ö zel lik le kan ser has ta la rý nýn sýk lýk la duy du ðu ve kul lan dý ðý bu bit ki nin ba ðý þýk lýk sis te mi ni güç len dir me de ö ne mi bü yük. Ku ru tul muþ 1-2 g as tra ga lus kö kü, bir fin can (150 ml) sý cak su da 8-10 da ki ka bek le ti le rek, ça yý dem le nip i çi le bi lir. Ekinezya BA ÐI ÞIK LIK SÝS TE MÝ NÝN KRA LÝ ÇE SÝ E KÝ NEZ YA Ý çer di ði i nu lin de di ði miz po li sak ka rit; ba ðý þýk lýk sis te mi ni güç len dir me de rol a lan, en ö nem li ö ge ler den bi ri dir. E ki nez ya nýn, an ti vi ral vi rüs le re kar þý ko ru yu cu ö zel li ði var dýr. Muhtevasýndaki hi ya lu ro ni daz en zi mi, bak te ri le rin ya yýl ma sý ný en gel ler. Ö zel lik le en fek si yon du ru mun da, gün de i ki po þet dem le me þek lin de tü ke til me li. Mev sim ge çiþ le rin de i se pro fi lak tik et ki sin den fay da lan mak a dý na, a ra lýk lý o la rak ça yý dem le nip i çi le bi lir ve ya he kim-bes len me uz ma ný kon tro lün de bit ki sel pre pa rat þek lin de kul la ný la bi lir. BU SO RU LA RA CEVABI NIZ E VET Ý SE... A þa ðý da ki so ru la rýn ka çý na e vet di yor su nuz? 1- So ðuk al gýn lý ðý na ko lay ya ka la nýr mý sý nýz? 2- Vü cu du nuz da sýk sýk pa muk çuk gö rü lür mü? 3- Lenf bez le ri niz de ba zen þiþ lik ya da að rý o lur mu? 4- So ðuk al gýn lý ðý na yýl da i ki de fa dan faz la ya ka la nýr mý sý nýz? Bu so ru la ra 2 den faz la e vet ce va bý ver diy se niz; bes len me a lýþ kan lýk la rý ný zý ve bes len me dü ze ni ni zi göz den ge çir me li, ba ðý þýk lýk sis te mi ni güç len dir me de týb bî ö ne mi o lan bit ki le re yer ver me li si niz. By-pass a me li ya tý sten te gö re da ha ba þa rý lý YAPILAN ça lýþ ma so nuç la rý na gö re, 3 ve da ha faz la ko ro ner da ma rý tý ka lý o lan has ta lar da by-pass a me li yat la rý di ðer te da vi le re gö re da ha ba þa rý lý bu lun du. Kalp ve Da mar Cer ra hi si Uz ma ný Prof. Dr. Meh met Sa lih Bi lal, Av ru pa ve A me ri ka da 60 mer kez de bin ki þi nin ü ze rin de ya pý lan a raþ týr ma ya gö re by-pass ve stent te da vi si kar þý laþ tý rýl dý. Gü nü müz de ya pý lan ça lýþ ma lar bi ze by-pass te da vi si nin stent te da vi sin den da ha et ki li so nuç lar ver di ði ni gös ter di. Ya pý lan ça lýþ ma la rýn so nuç la rý na gö re 3 ve da ha faz la ko ro ner da ma rý tý ka lý o lan has ta lar da by-pass a me li yat la rý di ðer te da vi le re gö re da ha ba þa rý lý bu lun du de di. By-pass a me li ya tý nýn sa nýl dý ðý ka dar risk li ol ma dý ðý ný, ma sa da ka lan bir has ta yý gör me di ði ni be lir ten Bi lal, A me ri ka da son yýl lar da gö rü len ko ro ner kalp a me li yat la rýn da ö lüm o ra ný nýn yüz de 2 ol du ðu nu, ö lüm le rin da ha çok son a þa ma ya gel miþ ki þi ler de ya da a cil bir va k'ay la has ta ne ye ge len ki þi le rin a me li ya týn da gö rül dü ðü ne dik kat çek ti. (ha ber7.com) SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y Güneþ enerjisi, özellikle yýlýn önemli bölümünün güneþli geçtiði güney bölgesindeki konutlar ve iþ yerlerinde tercih ediliyor. GÜNEÞ ENERJÝSÝ TEÞVÝK EDÝLSÝN KONUTLAR VE ÝÞ YERLERÝNDE GÜNEÞ ENERJÝSÝNDEN ELEKTRÝK ÜRETÝMÝ SÝSTEMLERÝNÝN SAYISI ARTARKEN, BU SÝSTEMÝN YAYGINLAÞMASI ÝÇÝN TÜRKÝYE DE ÜRETÝLMESÝ VE TEÞVÝK VERÝLMESÝ GEREKTÝÐÝ KAYDEDÝLDÝ. TÜR KÝ YE DE yý lýn ö nem li bö lü mü nün gü neþ li geç ti ði gü ney böl ge sin de ko nut lar ve iþ yer le rin de gü neþ e ner ji sin den e lekt rik ü re ti mi sis tem le ri nin kul la ný mý nýn art ma ya baþ la dý ðý, an cak kul la ný mý nýn yay gýn laþ ma sý i çin sis te min Tür ki ye de ü re til me si ve teþ vik ve ril me si ge rek ti ði bil di ril di. A da na da ki Ýþ Ge liþ tir me Mer ke zin de (ÝÞ GEM) ku ru lu Pro te om Al ter na tif E ner ji þir ke ti sa hi bi Cenk Se lek, so lar e ner ji o la rak ad lan dý rý lan sis tem le, bu gün su ý sýt mak ta kul la ný lan gü neþ e ner ji si pa nel le ri ne ben zer pa nel ler va sý ta sýy la, gü neþ ten e lek trik e ner ji si ü re ti mi ya pýl dý ðý ný kay det ti. Ö zel lik le A da na ve Mer sin gi bi yý lýn ö nem li bir bö lü mü nü gü neþ li ge çi ren þe hir ler de sis te min kul la ný mý nýn da ha a van taj lý ol du ðu nu di le ge ti ren Se lek, Di yar ba kýr dan An tal ya ya ka dar o lan çiz gi ö zel lik le bu sis te me uy gun. Þim di lik ma li yet ne de niy le bu böl ge ler de sis te mi ge nel lik le çev re ye du yar lý ki þi ler ya da dað ve de niz ke na rýn da ev le ri bu lu nan lar ter cih e di yor. Ta sar ruf a ma cýy la kul la ný mý he nüz yay gýn de ðil. Ba zý si te ler de de or tak kul la ným yer le ri i çin ter cih e - di li yor. Fa kat böl ge de sis te mi kul lan mak is te yen le rin sa yý sý her ge çen yýl ar tý yor de di. Ýk li mi çok uy gun ol ma ma sý na rað men bu sis te min Al man ya da çok yay gýn o la rak kul la nýl dý ðý ný vur gu la yan Se lek, þun la rý kay det ti: Ýn san lar ev le ri ne ku ru yor ve ku rar ken dev let ten yüz de tu ta rýn da teþ vik a lý yor lar. Ay rý ca kre di de a la bi li yor lar. Ü ret tik le ri e lek tri ði de, al dýk la rý nýn i ki ka tý fi yat la dev le te sa tý yor lar. Bu ra da dev le tin a ma cý, sis te mi yay gýn laþ týr mak. Hat ta ye ni çý kan Al man ya sa la rýn da, þe hir þe be ke si ne u zak o lan yer le re dev let e lek tri ði gö tür mü yor. Sen e vi ne sis te mi ni kur, ken di e lek tri ði ni ü ret di yor. Böy le ce dev le te hat kur ma yü kü ol mu yor. Ay rý ca, Al man ya nýn Af ri ka ya gü neþ tar la la rý ku rup, o ra dan e ner ji ge tir me pro je si mev cut. Pro je nin ya kýn da ta mam lan ma sý bek le ni yor. Sis te min he nüz Tür ki ye de ü re ti mi ol ma dý ðý ný, bu yüz den it hal par ça lar dolayýsýyla ma li ye ti nin bek le nen se vi ye ye düþ me di ði ni be lir ten Se lek, bir ev i çin ku ru la cak sis te min ma li ye ti nin 15 bin TL yi bul du ðu nu söy le di. Adana / aa 7-8 SE NE DE MA LÝ YE TÝ NÝ A MOR TÝ E DÝ YOR AN CAK, e vin e lek trik ih ti ya cý nýn ta - ma mý nýn bu sis tem le kar þý lan ma sý nýn müm kün o la bil di ði ni be lir ten Se lek, Mev cut ku ru lum ma li ye ti ni, 7-8 se - ne de a mor ti e di yor. An cak, par ça la rýn Tür ki ye de ü re til me si ve ar dýn dan dev - let teþ vi ki çý kar sa, dü þük ya da sý fýr fa - iz li kre di im kâ ný da su nu lur sa, fi yat 5-7 bin TL se vi ye si ne i ne cek ve 3-4 se ne - de ken di si ni a mor ti e de bi le cek. Son ra kârâ ge çi re cek di ye ko nuþ tu. Se lek, he nüz mü te ah hit le rin, her da i re i çin 15 bin TL se vi ye sin de ya tý rým ge rek ti ren bu sis te min ma li ye ti ni kar þý la mak is - te me di ði ni, an cak, a part man lar da ya da si te ler de mer di ven ay dýn lat ma sý, a san sör, ha vuz gi bi or tak kul la ným a - lan la rýn da kul la nýl ma sý i çin sis te min ter cih e dil me ye baþ lan dý ðý ný kay det ti. Ja pon tu rist ler den Kim se Yok Mu ya te þek kür n KÝM SE Yok Mu Der ne ði, a ra makur tar ma ve in ce le me ler yap mak ü - ze re Tok yo ya 5 ki þi lik he yet gön der - di. Ha va li ma nýnda bu lu nan Ja pon tu - rist ler i se, ül ke le ri ne yar dý ma gi den e kip i le ku cak la þýp te þek kür et ti. Gö - nül lü le ri u ður la mak ü ze re ha va li ma - ný na ge len Kim se Yok Mu Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Meh met Öz ka ra, a ra - ma-kur tar ma sað lýk ve lo jis tik bi rim - de gö rev ya pan e ki bin, Ja pon ya da bu lu nan di ðer ar ka daþ la rý na ka tý la - rak yar dým lar i çin alt ya pý ça lýþ ma la - rý yapacaðýný söy le di. Öz ka ra, ban ka he sap nu ma ra la rý ve PTT nin ya ný sý - ra cep telefonu hat larýn dan 5777 ye ký sa me saj a ta rak hiç bir ke sin ti ol - ma dan Ja pon ya ya gön de ril mek ü - ze re der nek le ri ne ba ðýþ ta bu lu na bi - line ceði ni ha týr lat tý. Ýstanbul / cihan Sü rat Kar go dan çev re ci a dým n SÜ RAT Kar go Ge nel Mü dür Yar - dým cý sý Ü mit De ðer, ta bi at ta e ri ye bi - len po þe te geç tik le ri ni söy le di. Pet rol tü re vi o lan po li e ti len den ü re ti len nay lon po þet le rin da ha u cuz ol du ðu i çin faz la mik tar da tü ke til di ði ni i fa de e den De ðer, Bir nay lon po þe tin do - ða da tü müy le yok ol ma sý i çin yüz ler - ce yýl geç me si ge re ki yor. Nay lon po - þet le rin sa de ce yüz de bi ri ge ri dö - nüþ tü rü lü yor, yüz de 99 u i se do ða ya a tý lý yor ve do ða da bo zul ma ya baþ la - dýk la rýn da çev re ye za rar lý kim ya sal mad de ler ya ya rak top ra ða, su ya ka - rý þa rak be sin zin ci ri ni de kir le ti yor de di. Deðer, kul lan dýk la rý kar go po - þet le ri nin ta bi at ta ký sa sü re de yok ol du ðu nu ak tar dý. Isparta / cihan Pets hop lar da ev cil hay van la ra ya sak n AN KA RA Ý li Hay van la rý Ko ru ma Ku ru lu yap tý ðý top lan tý da hay van la - rýn ko run ma sý na yö ne lik bir ta kým ka rar lar al dý. Bu ka rar lar dan en dik - kat çe ke ni i se pets hop hay van sa týþ ma ða za la rýn da ke di kö pek gi bi ev cil hay van la rýn sa týl ma ma sý ol du. A lý - nan ka rar da ya ban hay van la rý nýn da pets hop hay van sa týþ ma ða za - la rýn da sa týl ma ma sý na ka rar ve ril di. Ku rul un al dý ðý ka rar lar a ra sýn da her il çe be le di ye si nin, nü fu su nun bin de bi ri o ra nýn da ka pa si te ye sa hip hay - van ba ký me vi yap ma sý na ka rar ve - ril di. Ku rul, ka za ge çi ren hay van la - rýn a cil mü da ha le si ne ta ki ben ba - kým la rý i çin baþ ka bir yer bu lun mama sý ha lin de il gi li be le di ye ler ce Bü - yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan Sin - can il çe sý nýr la rýn da yap tý rý lan ge çi ci ba ký me vi ne sev ki nin sað lan ma sý ný uy gun gör dü. Ankara / cihan Bir dönem su seviyesinin azaldýðý göl, kar yaðýþlarýnýn ardýndan kendine geldi. Kar, Me ke de ki su se vi ye si ni yük selt ti KON YA NIN Ka ra pý nar il çe sin de bu lu nan Me ke Gö lü nde ki su se vi ye si, son gün ler de et ki li o lan kar ya ðýþ la rý i le yük sel di. Ka ra pý nar Be le di ye Baþ ka ný Meh met Mu ga yý toð lu, böl ge de u zun sü re has ret ka lý nan kar ya ðý þý nýn, top ra ða ye ni den ha yat ver di ði ni söy le di. Ye ral tý su yu na da kat ký sý o lan kar ya ðý þý nýn il çe de ki göl le re a de ta can si mi di ol du ðu nu di le ge ti ren Mu ga yý toð lu, Ö zel lik le son yýl lar da ku ru ma teh li ke si ya þa yan Me ke Gö lü, son kar ya ðý þý i le ye ni den ha ya ta dön dü. Göl çev re sin de su se vi ye si bir mik tar yük sel di. Göl bem be yaz bir gö rü nü me ka vuþ tu de di. Konya / cihan Yarýþmaya katýlmak isteyenler 25 Mart'a kadar kayýt yaptýrabilecek. Klav ye ya rý þý baþ lý yor U LUS LAR A RA SI Bil gi Ýþ lem Fe de ras yo nu In ters te no nun, her yýl dü zen le di ði Dün ya Ýn ter net Klav ye Þam pi yo na la rý nýn 9 un cu su baþ lý yor. Ka yýt lar 25 Mart ta ri hi ne ka dar ya pý la cak. Fi nal ler i se 26 Mart-6 Ma yýs a ra sýn da ger çek leþ ti ri le cek. Dün ya Ýn ter net Klav ye Þam pi yo na sý na, ge çen yýl çe þit li ül ke ler den top lam bin 451 ki þi ka týl dý. Her yýl da ha da ge niþ le yen ya rý þa, Tür ki ye den ka tý la cak bü tün ya rýþ çý lar, ka yýt iþ lem le ri ni ters te no turk.org/ 2011dun ya/ ad res li web si te si ü ze rin den ya pa bi le cek. An ka ra / ci han Si ga ra parasýyla um re ye KAS TA MO NU Taþ köp rü il çe si Ger meç bel de sin de 16 ki þi, bý rak týk la rý si ga ra nýn pa ra sý ný bi rik ti re rek um re ye git me ye ha zýr la ný yor. Si ga ra yý bý ra kan 16 ki þi den bi ri o lan Hil mi Türk men, 16 ar ka daþ la bir a ra ya ge lip si ga ra yý bý rak ma - ya ka rar ver dik. Ar dýn dan da si ga ra ya ver di ði miz pa ra yý bi rik ti re rek um re ye git me yi ka rar laþ týr dýk. Ö nü müz de ki Pa zar te si gü nü um re i çin yo la çý ka ca ðýz. Kut sal top rak la ra gi de ce ði miz i çin çok he ye can lý yýz de di. Kastamonu / cihan Mü hen di sin hat ve eb ru tut ku su TO KAT TA hat ve eb ru sa na týy la il gi le nen ha ri ta mü hen di si Mus ta fa A kar, ta ri hi Taþ-Han da aç tý ðý a töl ye de muh te þem e - ser le re im za a tý yor. 41 ya þýn da ki Mus ta fa A kar, 15 ya þýn dan be ri hat sa na týy la uð - raþ tý ðý ný, eb ru sa na tý ça lýþ ma la rý na i se 5 yýl ön ce baþ la dý ðý ný söy le di. Öð ret men Li - se si ne baþ la dý ðý yýl lar da hat sa na tý na il - gi si ol du ðu nu an la tan A kar, O kul da bir öð ret me ni mi zin kat ký la rýy la, il gim o lan hat sa na tý na baþ la dým. Hat sa na tý ça lýþ - ma la rý mý yýl lar ca ken di ça pým da sür dür - düm yý lýn da Ýs tan bul da bu hat sa - na tý nýn üs ta dý ho ca la rý mýz dan al dý ðý mýz ders ler ne ti ce sin de on lar dan i ca zet al - dým de di. E vi nin bir o da sý ný a töl ye ye çe - vi re rek hat ve eb ru ça lýþ ma la rý na de vam et ti ði ni i fa de e den A kar, 5 ay dýr da ta ri hî Taþ-Han da ki a töl ye sin de ça lýþ ma la rý ný sür dür dü ðü nü be lirt ti. Tokat / aa Dün ya Pi Gü nü kut la ný yor A RAÞ TIR MA LA RI mi lât tan ön ce ye da ya nan ve hâ lâ sü per bil gi sa yar lar la so nu bu lun ma ya ça lý þý lan ün lü ma te ma tik sa bi ti Pi Sa yý sý nýn hatýrasý na ABD de ka bul e di len Pi Gü nü bu gün dün ya ge ne lin de çe þit li fa a li yet ler le kut la na cak. TOBB E TÜ Fen-E de bi yat Fa kül te si Ma te ma tik Bö lü mü Baþ ka ný Prof. Dr. Ö mer A kýn, ün lü ma te ma tik sa bi ti Pi sa yý sý hatýrasý na ka bul e di len Pi Gü nü nün A me ri kan ta rih for ma týn da 3/14 o la rak geç me si do la yý sýy la her yýl 14 Mart ta kut lan dý ðý ný be lirt ti. Akýn, bu ta ri hin ay ný za man da E ins te in ýn do ðum gü nü ol du ðu nu di le ge ti rdi. Çem be rin çev re u zun lu ðu nun ça pý na bö lü müy le el de e di len Pi sa yý sý nýn ta ri hi nin M.Ö yý lý na da yan dý ðý ný an la tan A kýn, bu ta rih te Ba bil li ler in bü tün çem ber le rin çev re si nin ça pý na bö lü mü nün sa bit bir sa yý ya e þit ol du ðu nu fark et tik le ri ni ak tar dý. Ankara / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn

HABERÝ SAYFA 13 TE. 20 MAYIS 2011 CUMA/ 75 Kr. BEDÝÜZZAMAN METODU u YARP CA (Ye ni As ya A raþ týr ma ve. ki Ýs lâ mî u ya nýþ ta, Be di üz za man'ýn SiyahMaviKýrmýzýSarý DEPREMZEDE ANNE KIZDAN VEFA ÖRNEÐÝ HABERÝ SAYFA 16 DA ÇOCUKLAR KÜLTÜR OBEZÝTESÝNE MAHKÛM EDÝLÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.811 AS YA NIN BAH

Detaylı