ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Da nýþ tay ka ra rý na tep ki var u Sað lýk-sen Ge nel Baþ - ka ný Me tin Me miþ, ço cuk - la rý ve genç le ri al kol den ko ru ma nýn dev le tin as lî bir so rum lu lu ðu ol du ðu nu belirte rek, Da nýþ tay ka ra - rý ný, ül ke genç li ði nin kar þý kar þý ya ol du ðu sos yal teh - dit le ri hi çe sa yan i de o lo jik bir ka rar o la rak ni te len dir - di. Tür ki ye e þi lay Ce mi - ye ti Ge nel Baþ ka ný Mu - har rem Bal cý da, al ko liz - min dün ya ça pýn da so ru - na dö nüþ tü ðü bu yüz yýl - da, genç le rin sað lý ðý nýn teh li ke ye a týl ma sý na se - yir ci kal ma ya cak la rý ný kay det ti. Ha be ri 4 te BOÞNAKLARIN KATÝLÝ Mladiç de yakalandý u Sýr bis tan Cum hur baþ ka ný Bo ris Ta diç, dün yaptýðý açýklamada A ðus tos 2008'den bu ya na yo ðun bir þe kil de a - ra dý ðý mýz Rat ko Mla diç ya ka - lan dý. Böylece ta ri hin bir say - fa sý ka pan dý. Böl ge de ki ba rý - þa ö nem li kat ký da bu lu na - cak dedi. Ha be ri sayfa 7 de ÖZGÜR ANAASA, DARBESÝZ TÜRKÝE DEMOKRASÝ TARÝHÝMÝZDE UTANÇ VERÝCÝ KARA BÝR LEKE OLARAK DURAN 27 MAIS IN ILDÖNÜMÜNDE, ENÝ, SÝVÝL VE DEMOKRATÝK ANAASA TALEBÝ HÂLÂ CEVAP BEKLÝOR Darbe utancý artýk bitmeli u HA K-ÝÞ Baþ ka ný Mah mut Ars lan, aradan 51 yýl geç me si ne rað men 27 Mayýs ta ri hinin top lum ha fý za sýn da ka ra bir le ke o la rak kal dý ðý ný i fa de e - de rek, "Ger çek leþ miþ ve ya ger çek leþ - me miþ bir çok dar be yi ya þa yan halk ar týk dar be is te mi yor" de di. DARBE ASALARI DEÐÝÞMELÝ u Ars lan: Dar be ka lýn tý sý ya sa la rýn de ðiþ ti ril me si nin ge cik tir me nin dar be he ves le ri ne kat ký yap tý ðý a çýk týr. Bun - la rýn si vil ve de mok ra tik bir an la yýþ la de ðiþ ti ril me si dar be le re ve ri le cek en i - yi ders o la cak týr ve dar be le re set çek - mek an la mý na ge le cek tir. n4 te 27 Ma yýs tan 28 Þu bat a KÂZIM GÜLEÇÜZ/ 3. SAFADA Ýhtilâllerin hesabý sorulmadan MEHMET KARA/ 5. SAFADA Ýhtilâller, inkýlâplarýn devamýdýr OSMAN ZENGÝN/ 9. SAFADA Anayasada Kemalizme red ue ni A na ya sa Plat for mu nun (AP) ül ke ge ne lin de yü rüt tü ðü halk top - lan tý la rý nýn or ta ya koy du ðu a ra so - nuç la ra gö re, hal kýn bü yük ço ðun lu - ðu mev cut a na ya sa yý ve ar ka sýn da ki i de o lo ji o lan A ta türk çü lü ðü ta ri hin çöp lü ðü ne at mýþ gö rü nü yor. HERKESÝ ÖZGÜRLEÞTÝRMELÝ uu TE SAV'ýn a na ya sa ko nu lu beyin fýrtýnasý top lan tý sý na ka tý lan Doç. Dr. Ab dur rah man E ren de, tüm top lu mu öz gür leþ ti ren, ha kem ro lü oy na yan bir a na ya sa ya ih ti yaç ol du ðu nu i fa de e - de rek, a na ya sa da de ðer sa va þý ya pýl - ma ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. n4 te Demokratlar ve 27 Mayýs ihtilâli MEHMET ÇALIÞKAN/ 6. SAFADA ETÝLER DE KÖPRÜ ALTINA BÝSÝKLETE BAÐLI OLARAK BIRAKILAN BOMBA PATLADI, 1 Ý POLÝS 8 KÝÞÝ ARALANDI ÇATIÞMALAR ÞÝDDETLENDÝ, HALK ÞEHÝRDEN KAÇIOR emen de iç savaþ mý? ue men de Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih i le ül ke nin en bü yük a þi re ti Ha þid a ra sýn da ça týþ ma lar gi de rek þid det le nir - ken, iç sa vaþ teh li ke si nin be lir di ði ül ke de halk baþ kent ten kaç ma ya baþ la dý. Baþ kent Sa na yý Hu dey de, Ta iz ve Am ran gi bi bü yük kent le re bað la yan yol la ra gi riþ çý kýþ lar ka pa tý lýr - ken, ha va a la nýn da da u zun kuy ruk la r o lu þtu. Baþ kent te cid dî pet rol ve ben zin sý kýn tý sý da ya þa ný yor. Ha be ri say fa 7 de Mahkemeden Uzanlar'a yakalama uha be ri say fa 5 te Lenin'in de ahudiliði belgelendi uha be ri say fa 7 de Korucu taþýyan minibüs ile kamyon çarpýþtý uha be ri say fa 5 te Etiler Nispetiye Caddesi Koç Köprüsü altýnda saat sýralarýnda meydana gelen patlamada 8 kiþi yaralanýrken, çevredeki bina ve araçlar da hasar gördü. Polis olay yerinde inceleme yaptý. FO TOÐ RAF: AA Ýstanbul da seçime bomba HEDEFTE POLÝS OKULU MU VARDI? u Ge nel se çim le re ço k az bir za man ka la Ýs tan bul E ti ler de pat la yan bom ba, yeni bir provokasyon o la rak yorumlandý. O lay ye rin de in ce - le me ya pan Em ni yet Mü dü rü Hü se yin Çap kýn, pat la ma nýn e lek trik li ISSN bir bi sik let ü ze ri ne yer leþ ti ri len pat la yý cý i le ger çek - leþ ti ril di ði ni söy ler ken, böl ge ye ya kýn o lan po lis o - ku lu nun he def a lýn ma ih ti ma li ol du ðu nu kay det ti. BÝNALARIN CAMLARI KIRILDI, PANÝK AÞANDI u Pat la ma son ra sý o la yýn þo ku nu ya þa yan gör gü ta nýk la rý pat la - ma nýn çok þid det li ger çek leþ ti ði ni söy le di. 8 ki þi nin çe þit li yer - le rin den ya ra lan dý ðý, çev re de ki le rin bü yük bir kor ku ve pa nik ya þa dý ðý pat la ma da, ö lüm ol ma ma sý yü rek le re su serp ti. Bu a - ra da, Ýs tan bul Ýl Sað lýk Mü dü rü A li Ýh san Do ku cu, a ya ðý ko pan bir ka dý nýn a me li yat e dil di ði ni bil dir di. Ha be ri sayfa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Âl-i Muhakkak siz malýnýzda ve canýnýzda musîbetlerle imtihan olacaksýnýz. Ve sizden önce kendilerine kitap verilmiþ olanlardan ve Allah'a ortak koþanlardan pek çok incitici sözler iþiteceksiniz. Eðer sabreder ve takvaya sarýlýrsanýz, iþte bu, uðrunda azim ve sebat edilmeye deðer iþlerdendir. Ýmran Sûresi: 186 / Âyet-i Kerime Meâli [Kal be ih tar e di len iç ti maî ha ya tý mý za a it bir ha ki kat] Halkçýlar ýrkçýlarý elde edince... u va tan da þim di lik dört par ti var. Bi ri Halk Par ti si, bi ri De mok rat, bi ri Mil let, di ðe ri Ýt ti had-ý Ýs lâm dýr. Ýt ti had-ý Ýs lâm Par ti si, yüz de alt mýþ, yet mi þi tam mü te dey yin ol mak þar týy la, þim di ki si ya set ba þý na ge çe bi lir. Di ni si ya se te â let et me me ye, bel ki si ya se ti di ne â let et me ye ça lý þa bi lir. Fa kat çok za man dan be ri ter bi ye-i Ýs lâ mi ye ze de len - Ey me siy le dindar ve þim di ki ve dine si ya se tin hürmetkâr ci na ye ti ne kar þý di ni si ya se te â let et me ye mec bur o la ca ðýn dan, Demokratlar, (...) Halkçýlar ýrkçýlýðý þim di lik o par ti ba þa geç me mek lâ zým dýr. elde Halk Par ti si i se: Ha ki ka ten a cip ve zevk li bir edip tam sizi maðlûp etmeye bir rüþ vet-i ihtimal-i u mu mî yi kavî ka nun lar ile hissettim. per de sin de Veba zý me mur la ra ver dik le ri i çin, yir mi se kiz se ne lik Ýslâmiyet namýna telâþ ediyorum. bü tün ci nâ ya týy la baþ ka la rýn ci nâ yâ tý ve Ýt ti hat çý la rýn ve ma son kýs mý nýn sey yi ât la rý da o par ti ye yük le til di ði hal de, De mok rat la ra bir ci het te ga lip hük mün de dir ler. Çün kü u bu di ye tin nok sa ni ye tiy le e na ni yet kuv vet bu lur, nem rut - Bçu luk lar ço ða lýr. Bu ben lik za ma nýn da, me mu ri yet ha ki kat ta bir hiz met kâr lýk ol du ðu hal de, bir hâ ki mi yet, bir a ða lýk, bir nem rut çu luk la nef se ga yet zevk li bir hâ ki mi yet mer te be si ni bir ký sým me mur la ra rüþ vet o la rak ver di ði i çin, bü tün o a cip ci na yet ler le ve ken din den ol ma yan ce ri de le rin neþ ri yâ týy la be ra ber ba na ya pý lan mu â me le le rin den his set tim ki, bir ci het te mâ nen De mok rat la ra ga lip ge li yor lar. Hal bu ki, Ýs lâ mi ye tin bir ka nun-u e sa sî si o lan, ha dis-i þe rif te Sey yi dü l-kav mi ha di mü hüm (Mil le tin e fen di si, on la ra hiz met e den dir), ya ni Me mu ri yet, e mir lik i se, re is lik de ðil, mil le te bir hiz met kâr lýk týr. De mok rat lýk, hür ri yet-i vic dan, Ýs lâ mi ye tin bu ka nun-u e sa sî si ne da ya na bi lir. Çün kü kuv vet ka nun da ol maz sa þah sa ge çer. Ýs tib dad, mut lak key fî o lur. Mil let Par ti si i se: E ðer Ýt ti had-ý Ýs lâm da ki e sas o lan Ýs lâ mi yet mil li ye ti ki, Türk çü lük o nun i çin de mezc ol muþ bir mil let ol sa, o De mok ra týn mâ nâ sýn da dýr, din dar De mok rat la ra il ti hak et me ye mec bur o lur. Frenk il le ti tâ bir et ti ði miz ýrk çý lýk, un sur cu luk fik riy le Av ru pa, â lem-i Ýs lâ mý par ça la mak i çin i çi mi ze bu frenk il le ti ni a þý la mýþ. Fa kat bu has ta lýk ve fi kir, ga yet zevk li ve câ zi be dar bir hâ let-i ru hi ye ver di ði i çin, pek çok za rar la rý ve teh li ke le riy le be ra ber, zevk ha tý rý i çin her mil let cüz î-kül lî bu fik re iþ ti yak gös te ri yor lar. Þim di ki ter bi ye-i Ýs lâ mi ye nin za fi ye tiy le ve ter bi ye-i me de ni ye nin ga le be siy le ek se ri yet ka za na rak ba þý na ge çer se, ek se ri yet teþ kil et me yen ve an cak yüz de o tu zu ha ki kî Türk o lan ve yüz de yet mi þi baþ ka un sur lar dan o lan lar, hem ha ki kî Türk le rin, hem hâ ki mi yet-i Ýs lâ mi ye nin a ley hi ne cep he al ma ya mec bur o la cak lar. Çün kü, Ýs lâ mi ye tin bir ka nun-u e sa sî si o lan bu â yet-i ke ri me Ve lâ te zi rû vâ zi re tün viz ra uh râ dýr. a ni, Bi ri si nin gü na hýy la baþ ka sý mu a ha ze ve mes ul ol maz. (En âm Sû re si, 6:164) Hal bu ki, ýrk çý lýk da ma rýy la, bir a da mýn ci na ye tiy le mâ sum bir kar de þi ni, bel ki de ak ra ba sý ný, bel ki de a þi re ti nin ef ra dý ný öl dür mek te ken di ni hak lý zan ne der. O va kit ha ki kî a da let ya pýl ma dý ðý gi bi, þid det li bir zu lüm de yol bu lur. Çün kü Bir mâ su mun hak ký, yüz câ ni ye fe da e dil mez di ye Ýs lâ mi ye tin bir ka nun-u e sa sî si dir. Bu i se çok e hem mi yet li bir me se le-i va ta ni ye dir. Ve hâ ki mi yet-i Ýs lâ mi ye ye bü yük bir teh li ke dir. Mâ dem ha ki kat bu dur, ey din dar ve di ne hür met kâr De mok rat lar, siz bu i ki par ti nin ga yet kuv vet li ve zevk li ve câ zi be dar nok ta-i is ti nad la rý na mu ka bil, da ha zi ya de mad dî ve mâ ne vî ca zi be dar nok ta-i is ti nad o lan ha ka ik-i Ýs lâ mi ye yi nok ta-i is ti nad yap ma ya mec bur su nuz. ok sa, si zin yap ma dý ðý nýz es ki den be ri ci na yet le ri na sýl es ki par ti ye yük lü yor lar sa, si ze de yük le yip, Halk çý lar ýrk çý lý ðý el de e dip tam si zi mað lûp et me ye bir ih ti mal-i ka vî i le his set tim. Ve Ýs lâ mi yet na mý na te lâþ e di yo rum. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 746 LÛ GAT ÇE: Ýt ti had-ý Ýs lâm: Ýs lâm bir li ði. ci nâ yat: Ci na yet ler. sey yi ât: Kö tü lük ler, gü nah lar. u bu di yet: Kul luk, i ba det. e na ni yet: Ben lik, gu rur. e mir lik: Ý da re ci lik, yö ne ti ci lik. is tib dad: Bas ký, dik ta tör lük. mezc: Kat ma, kay naþ týr ma nok ta-i is ti nad: Da ya nak nok ta sý. ih ti mal-i ka vî: Kuv vet li ih ti mal. A me ri ka lý dost la rýn in ti ba ve me saj la rý A me ri ka dan ge len; i ki si pro fe sör ve i ki si de e ni As ya Re se arch Pub li ca ti on Cen ter of A me ri ca nýn (ARP CA) yö ne tim ku ru lu ü ye si, bi ri si de va kýf a da yý mýz o lan çok de ðer li Müs lü man kar deþ le ri miz le on beþ gün bo yun ca A na do lu nun si ne sin de siz ler le bir lik te ol duk. 7 Ma yýs Cu mar te si Ýs tan bul da baþ la yýp 22 Ma yýs Pa zar gü nü Ýs tan bul da so na e ren bu ge zi de bir çok gü zel ve u nu tul maz ha tý ra lar ya þa dýk. ol cu lu ðun ve grup la se ya hat et me nin ge tir di ði çok kü çük ba zý o la ðan ak sak lýk la rýn ö te sin de her þey mü kem mel ve um du ðu mu zun da ö te sin de gü zel sey ret ti el ham dü lil lâh. Ýs tan bul dan baþ la yýp, Ýz mit, a lo va, Bur sa, Es ki þe hir, Af yon, Bar la, Is par ta, An tal ya, A lan ya, Kon ya, An ka ra ve Düz ce ye uð ra yýp, son nok ta o la rak da Ýs tan bul dan de ðer li mi sa fir le ri mi zi sað se lâ met ül ke le ri ne u ður la dýk, Al lah a bin ler ce þü kür ler ol sun. On beþ gün de on do kuz nok ta da prog ram yap mýþ ol du ðu mu zu, bi ri si can lý ol mak ü ze re i ki TV, bir Rad yo ya yý ný ve bir de se mi ner prog ra mý na ka týl mýþ ol du ðu mu zu söy ler sem ne ka dar yo ðun ve hýz lý bir fa a li yet ol du ðu nu bir neb ze an lat mýþ o lu rum her hal de. Zi ya ret et ti ði miz her yer de ce ma a ti miz ta ra fýn dan, um ma dý ðý mýz il gi, fe da kâr lýk, sa mi mi yet ve â la kay la kar þý lan mýþ ol mak bil has sa mi sa fir le ri miz a çý sýn dan o la ða nüs tü bir sü ru ra se bep ol du. Bir ve fa bor cu o la rak bi ze bu ko nu da yar dým e den, mi sa fir e den, ik ram lar da bu lu nan, bü tün im kân la rý ný bi ze tah sis e den ve bi zi ka bul e den bü tün il ve il çe ler de ki, meþ ve ret he yet le ri, il gi li ko mis yon la rý baþ ta ol mak ü ze re fe da kâr ve ce fa kâr e ni As ya o ku yu cu su a ða bey, ab la ve kar deþ le ri mi ze Al lah ýn rý za sý ný ka za nýp ha yat bo yu de vam et tir me le ri ni ni yaz e di yo rum. Gru bu muz a dý na en kal bî ve sa mi mî te þek kür le ri mi su nu yor, du â lar e di yor ve du â la rý ný zý bek li yo rum. Ýz mit te ki sa mi mi yet, bil gi len dir me ve or ga ni ze yi, a lo va da ki can la nýþ, â lâ ka ve has bî li ði, Bur sa da ki bir lik, be ra ber lik, or ga ni ze, ik ram, reh ber lik ve can dan lý ðý, Es ki þe hir de ki coþ ku, ik ram, reh ber lik ve kar deþ li ði, Af yon da ki ik ram, il gi, u huv vet ve sa mi mi ye ti, Bar la da ki va kar, de rin lik, ta rih, hiz met ve his pat la ma sý ný! Is par ta da ki bel ge ler, dâ vâ an la yý þý, sa hip len me ve Üs ta dýn ta sar ru fu nu, An tal ya da ki ta rih, fýt rî gü zel lik, ik ram ve or ga ni ze yi, A lan ya da ki has ret, ta rih ve can lý lý ðý, Kon ya da ki muh te þem Genç lik Þö le ni Or ga ni ze si ni, mi sa fir per ver li ði, ik ram la rý, reh ber li ði, Haz re ti Mev lâ nâ nýn ma ne vî mi ra sý nýn tem sil ci li ði ni ve yar dým la rý u nut mak müm kün mü? An ka ra da ki or ga ni ze, dik kat, coþ ku, il gi ve a lâ ka... Düz ce de ki ha zýr lýk, bir lik te lik, ik ram ve sa mi mi yet... Ve Ýs tan bul un an cak bi za ti hi ya þa ný lan, ke li me ler le an la týl ma sý çok zor o lan o muh te þem hâ li... Ýs tan bul met ro pol he ye ti nin ha ri ka ha zýr lý ðý ve plâ nýy la; de ðer li dost ve kýy met li ka lem ve ke lâm er ba bý Ýs lâm a þar Be yin ve genç ka bi li yet u nus Em re Or han kar de þi mi zin reh ber lik le rin de; ga ze te te sis le ri ni zi ya ret, Bi zim Rad yo prog ra mý, Pa no ra ma Mü ze si zi ya re ti, E mir gân Ko ru lu ðu nda i çi len yor gun luk ça yý... Ve ge zi nin en ib ret li an la rýn dan bir ka re si: Üs tad Be di üz za man ýn e sa ret son ra sý bir müd det kal dý ðý Sa rý yer de ki mü te va zý, sa de; de rin lik, cid di yet, va kar ve ka rar lý lý ðýn iz le ri ni ta þý yan ev de ki hu zur ha li ni ya þa mak! Be ni dün ya ya ça ðýr ma, o na gel dim fe na bul dum! ka rar lý lý ðý nýn ve ger çe ði nin me kâ nýn da ki te fek kür hâ li! Ger çek mâ nâ da Ý man Hiz me ti ne dö nü þün ka rar laþ tý rýl dý ðý 33 nu ma ra lý mü ba rek me kân! Üm ra ni ye, Þe ker ci han, e ni As ya Vak fý Se mi ner sa lo nu, Çam lý ca te pe sin de ki muh te þem man za ra, Dil ru ba da ki ik ram ve Üs kü dar da ya pý lan sa mi mî, dik kat le ve il giy le iz le nen in ti ba lar! Bü tün bun la ra ek o la rak: Her ke se hak ký ný tes lim e di yor ve te þek kür le ri mi zi su nu yo ruz. A ma bir hak ký tes lim et mek a dý na, hu su san An ka ra Met ro pol Meþ ve ret he ye ti ne, Sin can ve Fi dan he yet le ri ne ve on beþ gün bo yun ca 4000 km me sa fe de bi ze en gü zel ve ku sur suz de ne cek tarz da kap tan lýk gö re vi ni ya pan ve her tür lü yar dým la rý ný þahs-ý ma ne vî a dý na en gü zel þe kil de ya pýp bü yük bir fe da kâr lýk gös te ren kar de þi miz Ýb ra him Ý ri boz a da ay rý ca ö zel bir te þek kür et mek is ti yo rum. Bü yük bir fe da kâr lýk la; va kýf e le man la rý ný ve hiz met va sý ta la rý ný bi ze tah sis e de rek ger çek ten biz le re çok yar dým cý ol du lar. Al lah hep sin den ra zý ol sun in þa al lah. Bel li bir za man di li min de biz le re eþ lik e den Ay te kin Be ye ve ga ze te miz yö ne tim ku ru lu ü ye si Ham za Ka ra Be ye de bu yar dým la rý ve kat ký la rý i çin te þek kür le ri mi zi su nu yo rum. A me ri ka lý de ðer li mi sa fir le ri mi zin siz ler le bir lik te ol du ðu za man lar da za ten me saj la rý ný biz zat din le di niz. Ken di le rin den biz zat din le di ðim ve ký sa not lar ha lin de kay det ti ðim dik ka te de ðer o lan la rý da ký sa ca ö zet le mek ge re kir se: * Tür ki ye hak kýn da bi zim de, bir çok A me ri ka lý nýn da ma a le sef çok bir bil gi si yok. Çok fark lý, Ýs lâ mî kül tür le do lu, ta bi at gü zel lik le ri ha ri ka bir ül key le kar þý laþ týk. * Bu ra da um ma dý ðý mýz ha ri ka bir kar deþ lik, sa mi mi yet, fe da kâr lýk ve muh te þem bir ce ma at le kar þý laþ týk. * Siz ler le bir lik te o lup bu gü zel hiz met me kân la rý ve ce ma a ti gö rün ce, A me ri ka lý Müs lü man lar o la rak bü yük bir a i le nin fert le ri ol du ðu mu zun far ký na var dýk. Böy le bir ha ki ka ti öð ren dik ve siz le rin gü ve ni ni ka zan dýk. * A me ri kan Müs lü man la rý o la rak siz le rin da i ma du â la rý ný za, yar dým la rý ný za, ir ti bat, il gi ve a lâ ka ný za bü yük ih ti ya cý mýz var. Lüt fen bi ze du â e din ve yar dým la rý ný zý biz ler den e sir ge me yin. * Dün ya da, hu su san A me ri ka da ma a le sef yan lýþ bir yar gý ve pe þin hü küm var: Ýs lâm=te rör! Bu an la yý þý nýn yý ký la bil me si i çin el bir li ðiy le meþ rû yol dan; ö zel lik le med ya yo luy la bir ma ne vî ci ha da ih ti ya cý mýz var. Bu ra da ken di med ya mý zýn var lý ðý, fonk si yo nu, gü cü ve ö ne mi ni; ya ni e ni As ya nýn var lý ðý ný, ö ne mi ni öð ren dik. Ve böy le bir gü cün ve sis te min par ça sý ol du ðu mu zu his set tik. Bu bi ze bü yük bir mo ral ve güç kay na ðý ol du. * Bu ra da hiz met ve dâ vâ a dý na çok mü kem mel bir sis tem, ders ha ne ler, kar deþ lik ve or ga ni ze ye þa hit ol duk. Ýn þâ al lah bu nun bir ör ne ði ni A me ri ka ya da ta þý mak a ma cý mýz o la cak. * Ö nü müz de ya pý la cak çok i þin ol du ðu nun far ký na var dýk. A ma ör ne ði ni ve tat bi ka tý ný bu ra da gör dü ðü müz i çin i le ri ye ü mit le ba ký yo ruz. * Be di üz za man ýn bü tün bas ký, dik ta tör lük, gay ri meþ rû luk ve ka nun suz lu ða kar þý gös ter di ði si vil tep ki, meþ rû yol la ha ki ka ti i zah tar zý ve me to du, sa býr, ta ham mül, kah ra man ca du ruþ ve is ti ka me ti Tür ki ye de ki Ýs lâ mýn ye ni den di ri liþ ve u ya ný þý ný sað la dý ðý gi bi, öy le i na ný yo ruz ki bu gü zel ör nek A me ri ka nýn, Ba tý dün ya sý nýn ve in san lý ðýn da u ya ný þý na se bep o la cak bir yol ve tarz o la cak týr. Ve ta ri he mal o la cak týr. Ce nâb-ý Hak tan te men ni miz: kar deþ li ði mi zi, aþk ve þev ki mi zi, bir lik ve be ra ber li ði mi zi, sa býr ve ta ham mü lü mü zü is ti ka met ve gay re ti mi zi ar ttýr ma sý dýr. Hak ve is ti ka met ten a yýr ma ma sý dýr. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO URAN 36 AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 24 C. Ahir 1432 Ru mî: 14 Mayýs 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Memur öðretmen anlayýþý terk edilmeli MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI TALÝM VE TERBÝE KURULU BAÞKANI TUFAN, MEMUR ÖÐRETMEN ANLAIÞINDAN KURTULUNUP GÖNÜLLÜ ÖÐRETMEN ANLAIÞINA GEÇÝLMESÝ GEREKÝOR DEDÝ. MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baþ ka ný Mer dan Tu fan, Me mur öð ret men an la yý þýn dan kur tu lu nup gö nül lü öð ret men an la yý þý na ge çil me si ge re ki yor de di. E ði tim-bir-sen Ga zi an tep Þu be Baþ kan lý ðýn ca dü zen le nen Öð ret men lik ko nu lu pa nel de ko nu þan Mer dan Tu fan, faaliyet ge liþ tir me ve uy gu la ma, ölç me-de ðer len dir me yap ma, in san hak la rý na uy gun dav ran ma, sý nýf i çi ve dý þý ça lýþ ma la rýn da e tik de ðer le re uy gun dav ran ma, yön len dir me, reh ber lik yap ma, mo ti ve et me, sor gu la ma, so ru sor dur ma, dü þün dür me, tar týþ týr ma, sý nýf i çi ve dý þý ça lýþ ma la rýn da öz de ðer len dir me yap ma ve so nuç la rý öð ren me-öð ret me sü re ci ni ge liþ tir me de kul lan ma bi lin cin ge liþ ti ril me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Öð ren ci le rin he def le ri ne u la þa bil me si i çin çö züm ü re til me si nin ö nem li ol du ðu nu be lir ten Tu fan, Öð ret men, öð re ti min dü zen le yi ci si ve ko lay laþ tý rý cý sý dýr. Ta ký mýn sa de ce li de ri de ðil ay ný za man da ü ye si dir. Çö zü mün sa hi bi de ðil çö zü mün or ta ðý dýr. Öð ren ci nin ih ti yaç la rý na ve du ru mu na bað lý ko num a lý cý dýr. Bil gi yi ve ren de ðil Millî E ði tim Ba kan lý ðý Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baþ ka ný Mer dan Tu fan bil gi ye u laþ tý ran dýr di ye ko nuþ tu. E ði ti min a ma cý nýn in san lý ðýn so run la rý ný çöz mek ol du ðu nu, ez ber ci öð ren ci an la yý þý nýn terk e dil di ði ni, 2004 te öð ren me yi öð re ten ye ni müf re da týn uy gu lan dý ðý ný i fa de e den Tu fan, ye ni müf re dat la Tür ki ye nin uf ku nun a çýl dý ðý ný, hýz la me mur öð ret men an la yý þýn dan kur tu lu nup gö nül lü öð ret men an la yý þý na ge çil - me si ge rek ti ði ni kay det ti. Öð ret men e tiþ tir me ve E ði ti mi Ge nel Mü dü rü Ö mer Ba lý bey i se hýz la de ði þen dün ya da ü re tim ve re ka be tin e ko no mi ye, kü re sel leþ me nin et ki le ri ni yo rum la ma ve bil gi top lu mu ol ma nýn ge rek le ri ni ye ri ne ge tir me zo run lu lu ðu i se e ði ti me yön ver di ði ni bil dir di. Ba lý bey, e ði ti min ni te li ði nin ar ttý rýl ma sý i çin öð re tim prog ram la rý nýn ye ni len di ði ni, bu prog ram la ra uy gun ders ki tap la rý ha zýr lan dý ðý ný, o kul la rýn fi zi kî do na ným la rý nýn güç len di ril di ði ni be lir te rek, Bü tün bu ye ni lik le rin mer ke zin de öð ren ci yer al mak ta dýr. e ni yak la þým lar, bi lim ve tek no lo ji a lan la rýn da ki ge liþ me ler sis te mi doð ru dan ve ya do lay lý o la rak et ki le mek te dir. Bu et ki, öð ren me or tam la rý na öð ret men a ra cý lý ðýy la yan sý mak ta dýr. e ni le nen prog ram la rý uy gu la yan, bi li þim tek no lo ji le ri ni kul la nan, ye ni yak la þým la rý yo rum la ya rak öð ren ci le riy le pay la þan ve öð ren ci le ri ne her a lan da reh ber lik e den öð ret men dir de di. E ði tim-bir-sen Ga zi an tep Þu be Baþ ka ný Mit hat Se vin de öð ret men le rin in san la rý hayata ha zýr la yan ki þi ler ol du ðu nu söy le di. Gaziantep / a a ir ti ni as ya.com.tr 27 Ma yýs tan 28 Þu bat a Es ki tü fek sos ya list ler den A bi din Ne si mi, Ad nan Men de res i a yak ta tu tan en ö nem li gü cün 500 bin Nur ta le be si ol du ðu nu i fa de et miþ ti. Be di üz za man ýn da mek tup la rýn da Nur ta le be le ri ni de mok rat lar i çin ma ne vî bir is ti nad gâh o la rak ni te le yen be yan la rý mev cut. Ne si mi nin tes bi ti, bu be yan lar la ör tü þü yor. Kur ân, Ýs lâ mi yet, va tan ve mil let na mý na, de mok rat la rýn ik ti dar da kal ma la rý ný te mi ne ça lý þý yo ruz di yen Sa id Nur sî, Nur ta le be le ri nin ya ný sý ra di ðer ehl-i din e de ay ný çað rý da bu lu nu yor ve de mok rat la ra yar dým cý ol ma la rý ný is ti yor du. DP nin bil has sa ilk yýl la rýn da bu be ra ber lik mâ nâ sý ta hak kuk et ti. Ve DP, ek se ri ye ti din dar o lan hal kýn des te ðiy le on se ne bo yun ca ik ti dar da kal dý. A ma son dö nem de ba zý din dar grup lar so nu nu dü þün me den Men de res in a ley hi ne geç ti ler. Söz ge li þi, Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek, Bü yük Do ðu der gi sin de Men de res i ve DP hü kü me ti ni yýp rat ma ya yö ne lik þid det li ya yýn lar yap tý. Bu ve ben ze ri ya yýn lar, din dar hal kýn Men de res e duy du ðu sem pa ti yi a zalt tý. Ve bu da 27 Ma yýs a ya ra dý. Bü yük Do ðu ve Se bi lür re þad la dost ve kar de þiz, a ma si ya set nok ta sýn da de ðil di ye rek ö nem li bir ay rý mý i fa de e den Sa id Nur sî, son mek tup la rýn dan bi rin de Men de res i Halk çý lar ýrk çý la rý el de e dip DP ik ti da rý ný de vi re bi lir di ye u yar dý. Ve 23 Mart 1960 ta ve fa týn dan i ki ay son ra ge len 27 Ma yýs dar be si, ma a le sef bu u ya rý nýn ger çek leþ ti ði ni gös ter di. Halk çý lar DP yi de vir mek i çin ýrk çý la rý kul la nýp, son ra on la rý da har ca dý lar. Be di üz za man E ðer DP ik ti dar dan düþ se ya CHP ve ya MP ik ti da ra ge le cek di yor; Halk Par ti si ik ti da rý nýn ko mü nist kuv ve ti ne kol ka nat ge ren ta hak küm cü ve da yat ma cý zih ni ye tiy le bü yük teh li ke teþ kil et ti ði ni, Mil let Par ti si nin i se ýrk çý lýk ek sen li yak la þým la rý i le bir et nik ça týþ ma or ta mý ný te tik le ye bi le ce ði ni vur gu lar ken, her i ki du ru mu da deh þet li teh li ke o la rak ni te li yor du. Ve bu teh li ke le ri ber ta raf e de bi le cek o lan si ya sî güç, hür ri yet çi ve mil le te hiz me ti e sas a lan bir yak la þým la or ta ya çýk mýþ o lan de mok rat lar dý. Ý þin bir di ðer bo yu tu, Be di üz za man ýn de mok rat lar dan, bas ký la ra son ve rip öz gür lük or ta mý sað la ma la rý dý þýn da bir bek len ti si ol ma ma sýy dý. Ger çek þu ki, ehl-i di nin, ya ni di nî grup la rýn, ce ma at le rin, hiz met e kol le ri nin en çok ra hat et tik le ri ve hiz met le ri ni öz gür ce ya pýp ge liþ ti re bil dik le ri dö nem ler, de mok rat la rýn ik ti dar da ol du ðu za man lar dý. Ni te kim e zan-ý Mu ham me dî ye tek par ti re ji mi nin gasp et ti ði öz gür lü ðü nü tek rar ka zan dý ran DP ik ti da rýn da, din ve vic dan hür ri ye ti ü ze rin de ki di ðer bas ký lar da ha fif le di; din e ði ti mi ge liþ ti, di nî neþ ri ya týn ö nü a çýl dý, di nî hiz met le rin ö nün de ki en gel ler kalk ma ya baþ la dý. Bu du rum AP ve DP ik ti dar la rýn da da de vam et ti. Son ra dan i lâ hi yat fa kül te le ri ne dö nü þen yük sek Ýs lâm ens ti tü le ri nin, i mam-ha tip o kul la rý i le Kur ân kurs la rý nýn ta ma mý na ya ký ný bu ik ti dar lar iþ ba þýn day ken a çýl dý. Bu na ve ge nel an lam da ki öz gür leþ me sü re ci ne bað lý o la rak di nî ha yat da bu dö nem ler de ge liþ me im kâ ný bul du. Bu na mu ka bil, de mok rat ik ti dar la rýn dö ne min de el de e di len ka za ným la rýn ö nem li bir kýs mý, 28 Þu bat sü re cin de, din a dý na or ta ya çý kan bir si ya sî ha re ke tin ik ti da rý ba ha ne e di le rek el den çýk tý. Ve bu ka yýp lar hâ lâ te lâ fi e dil miþ de ðil. ay gýn la þa rak kat mer le nen ba þör tü sü ya sa ðý, i mam ha tip le rin or ta ký sým la rý nýn ka pa týl ma sý, li se le rin den me zun o lan la ra di ðer mes lek li se li ler le bir lik te uy gu la nan kat sa yý en ge li, Kur ân e ði ti mi ne ge ti ri len yaþ sý ný rý, bun la rýn en çok bi li nip ses len di ri len le ri. A ma yol aç týk la rý mað du ri yet le rin ver di ði de rin sý kýn tý lar la ters o ran tý lý bir þe kil de, ga rip bir sus kun luk la ge çiþ ti ril me le ri nin de mâ kul bir i za hý ný bu la bil mek son de re ce zor. Ba þör tü sü ey lem le ri, ba zý mer kez ler de ki i nanç öz gür lü ðü plat form la rý nýn ne ya zýk ki ka nýk sa nan pe ri yo dik bu luþ ma la rý dý þýn da, ar týk bit ti. Di ðer ko nu lar Di ya net in Kur ân e ði ti miy le il gi li son çý ký þý sa yýl maz sa gün dem de bi le de ðil. De mek ki, din dar la rýn ik ti da rý, bu hu sus lar da ki has sa si yet le rin de a þýn ma sý na se bep ol du... SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER ARSLAN: 27 MA IS KA RA BÝR LE KE ca ni as ya.com.tr Mahkeme karar alsýn, alkollü içkiler sarhoþ etmesin! Da nýþ tay Hac mi 20 cl ve al týn da bu lu nan am ba laj lar da ki al kol lü iç ki le rin bak kal ve mar ket ler de sa tý la ma ya ca ðý ve Ço cuk la rý ve genç le ri he def a lan ve ya bu ki þi le rin il gi a la ný na gi ren etkinlikler de al kol lü iç ki sa tý la ma ya ca ðý na i liþ kin ka ra rýn yü rüt me si ni dur dur du. Ha be rin ay rýn tý la rý da var, a ma ö nem li o lan ne ti ce: Da nýþ tay 13. Da i re nin al dý ðý son ka rar Da nýþ tay dan al ko le vi ze o la rak yo rum lan dý. Hat ta bir ga ze te ar gý nýn þe re fi ne man þe tiy le çýk tý. Ýl gi li ha be rin ö zet i de þöy le: e ni yö net me lik te ki 24 yaþ al tý na al kol ya þa ðý Da nýþ tay dan dön dü. Ger çek çe: 18 ya þý ný dol dur muþ ki þi le rin öz gür lü ðü sý nýr lan dý rý la maz. (Ha ber Turk, 26 Ma yýs 2011) A lý nan ka ra rý de ði þik þe kil ler de yo rum la mak müm kün, a ma or tak nok ta bu ka ra rýn al kol ü re ti ci le ri ni se vin di re ce ði dir. Ni ha ye tin de al kol tü ke ti mi ne bir teþ vik var ve a sýl i ti raz e dil me si ge re ken de bu dur. ýl lar dan be ri Al kol lü iç ki le rin ga ze te ler de de vam e den rek lâm la rý ya sak lan sýn di yo ruz, a ma ak si ne teþ vik e di ci ka rar lar a lý ný yor. Al kol lü iç ki teþ vi ki nin öz gür lük a dý al týn da ya pýl ma sý na da i ti ra zý mýz var. Da nýþ tay ýn ya da baþ ka bir mah ke me nin ka rar al ma sý al kol lü iç ki le rin za rar sýz ol du ðu nu is ba ta ye ter mi? Mah ke me ler, Al kol lü iç ki ler sar hoþ et me sin di ye ka rar al sa, iç ki i çen ler sar hoþ ol ma ya cak mý? Bu ve ben ze ri ka rar la ra sa de ce e þi lay de ðil, genç li ðin ve a i le nin prob lem le ri ni ken di le ri ne dert e di nen bü tün si vil top lum ku ru luþ la rý, der nek ler ve va kýf lar i ti raz et me li dir. Ay ný za man da genç le rin sað lý ðý ný dü þü nen, o nun i çin ça lý þan uz man lar da i ti raz et me li. Al kol lü iç ki le re kar þý gös te ri len bu hoþ gö rü nün yan lýþ ol du ðu, bu u ður da a ðýr be del ler ö den di ði eh lin ce or ta ya ko nul ma lý. Tür ki ye de ki bü tün týp fa kül te le ri, e hil pro fe sör ler de ka rar kar þý sýn da hak lý i ti raz la rý ný dil len dir me li dir. Her de fa sýn da ha týr la tý yo ruz, tek rar la ya lým: Si ga ra ya kar þý gös te ri len has sa si yet, ya sak la ma ve en gel le me; al kol lü iç ki ler söz ko nu su ol du ðun da ni çin u nu tu lu yor? Si ga ra iç me yi bel li me kân lar da ya sak la mak, bel li þart la ra bað la mak öz gür lü ðe ay ký rý ol mu yor da, al kol lü iç ki tü ke til me si ne sý nýr la ma ge tir mek mi öz gür lü ðe en gel o lu yor? Al kol lü iç ki le rin tü ke ti mi nin bu yol la teþ vik e dil me si yan lýþ týr. Ak si ne mah ke me ka rar la rý ol ma sý, ne ti ce yi de ðiþ tir mez. U zun dö nem de bu ka rar la rýn de ði þe ce ði ni u mu yo ruz, çün kü dün ya al kol tü ke ti mi ni kon trol al tý na al ma, ya sak la ma ve en gel le me nok ta sýn da i ler li yor. a kýn za man ön ce Rus ya li de ri Di mit ri Med ve dev, al ko le kar þý sert mü ca de le ya pýl ma sý ge rek ti ði ni söy le miþ ti. (Ci han Ha ber A jan sý, 13 Ma yýs 2011) Ay ný þe kil de Sýr bis tan da, al ko lü teþ vik de ðil, en gel le me pe þin de ol du ðu nu or ta ya koy muþ tu. Sýr bis tan ýn baþ þeh ri Bel grad da bü tün iþ yer le rin de ge ce yir mi i ki den son ra al kol lü iç ki sa tý þý ya sak lan mýþ. a sa ða uy ma yan la ra pa ra ce za sý ve ri le cek miþ. Bel grad Kent Kon se yi ü ye si Jely ko O je go viç yap tý ðý a çýk la ma da, 17 yaþ al týn da ki le re al kol lü iç ki ya sa ðý nýn bir sü re dir uy gu lan dý ðý þe hir de, a lý nan ye ni ka rar la rýn hal kýn ya ra rý na ol du ðu nu söy le miþ. (A.A, 14 Ma yýs 2011) Al kol lü iç ki ler le mü ca de le e den ül ke ler sa de ce Rus ya ya da Sýr bis tan la sý nýr lý de ðil. Baþ ta Ýn gil te re ol mak ü ze re mu a sýr me de ni yet se vi ye si ne u la þan Av ru pa ül ke le ri bi le bu be lâ dan kur tul mak is ti yor. Tür ki ye de tam ter si nin ya pýl mak is ten me si, al kol lü iç ki le rin dost gi bi su nul ma sý ta ri hî bir yan lýþ týr. Ak lý ip tal e dip in sa ný hük men de li e den al kol lü iç ki ler teþ vik de ðil, en gel len me yi hak e di yor... Ba rut çu nun hak la rý as ký ya a lýn dý nmhp Ýs tan bul es ki il baþ ka ný ve mil let ve ki li a da yý Ýh san Ba rut çu nun, par ti ü ye li ðin den do ðan bütün hak la rý as ký ya a lýn dý. E di ni len bil gi ye gö re, MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li baþ kan lý ðýn da top la nan Mer kez Di sip lin Ku ru lu (MDK), ba zý in ter net si te le rin de yer a lan gö rün tü le ri nin ar dýn dan is ti fa et me yen ve mil let ve kil li ði a day lý ðýn dan da çe kil me yen Ýh san Ba rut çu nun du ru mu nu gö rüþ tü. Ted bir li o la rak MDK ya sevk e di len Ba rut çu nun, ye di gün i çe ri sin de sa vun ma sý ný ver me si is ten di. Bu na i liþ kin ya zý, Ba rut çu nun Ýs tan bul da ki ad re si ne el den gön de ril di. MDK da ay rý ca Ba rut çu nun, par ti ü ye li ðin den do ðan tüm hak la rý nýn as ký ya a lýn ma sý ka ra rý da çýk tý. Bir MHP yet ki li si, Ba rut çu, ye di gün i çe ri sin de sa vun ma sý ný ve re bi lir ya da bu sü re i çe ri sin de is ti fa e de bi lir. Her i ki si ni de yap ma ma sý du ru mun da ye di gün son ra par ti den ih raç e di le cek gö rü þü nü di le ge tir di. An ka ra / a a HAK-ÝÞ Ge nel Baþ ka ný Mah mut Ars lan, 27 Ma yýs as ke rî dar be si nin ü ze rin den 51 yýl geç me si ne rað men bu ta ri hin top lu mun bel le ðin de ka ra bir le ke o la rak kal dý ðý na dik kat çe ke rek, 27 Ma yýs, 12 Mart, 12 Ey lül, 28 Þu bat ve 27 Ni san baþ ta ol mak ü ze re ger çek leþ miþ ya da ger çek leþ me miþ bir çok dar be yi ya þa yan bu halk, ar týk dar be is te mi yor de di. Ars lan, yap tý ðý a çýk la ma da, 27 Ma yýs 1960 ta ya pý lan as ke rî dar be nin ü ze rin den 51 yýl geç ti ði ni be lir te rek, 27 Ma yýs ýn Türk de mok ra si ta ri hin de ya þa nan trav ma la rýn baþ lan gý cý ol du ðu nu kay det ti. Ars lan, Dar be nin ar dýn dan, de mok ra si nin ge li þi mi ve yer leþ me si a çý sýn dan ö nem li bir rol üst le nen Baþ ba kan Ad nan Men de res i le Dý þiþ - Toplum Kemalizm i ÝSTEMÝOR HAL KIN BÜ ÜK ÇO ÐUN LU ÐU MEV CUT A NA A SA - I VE AR KA SIN DA KÝ Ý DE O LO JÝ O LAN A TA TÜRK ÇÜ - LÜ ÐÜ TA RÝ HÝN ÇÖP LÜ ÐÜ NE AT MIÞ GÖ RÜ NÜ OR. SAÐ LIK-SEN Ge nel Baþ ka ný Me tin Me miþ, Da nýþ ta yýn al kol lü iç ki sa tý þýy la il gi li yö net me li ðin ba zý mad de le ri nin yü rüt me si ni dur dur ma sý ka ra rý ný, ül ke genç li ði nin kar þý kar þý ya ol du ðu sos yal teh dit le ri hi çe sa yan i de o lo jik bir ka rar o la rak ni te len dir di. Me miþ, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ço cuk la rý ve genç le ri al kol den ko ru ma nýn dev le tin as li so rum lu lu ðu ol du ðu nu i fa de et ti. Da nýþ ta yýn mil let a dý na ka rar ve ren ba ðým sýz yar gý er ki ol ma sý ge rek ti ði ni be lir ten Me miþ, þun la rý kay det ti: Da nýþ tay ka ra rý, ül ke genç li ði nin kar þý kar þý ya ol du ðu sos yal teh dit le ri hi çe sa yan i de o lo jik bir ka rar. A na ya sa nýn 58. le ri Ba kan la rýn dan Rüþ tü Zor lu ve Ma li ye Ba kan la rýn dan Ha san Po lat kan ýn i da mý top lum sal ta ri hi miz de de rin bir iz bý rak mýþ, mil lî i ra de ye bas ký al tý na a lýn mýþ týr de di. Türk de mok ra si ta ri hi nin ya rý sý nýn ih ti lâl, sý ký yö ne tim ve o la ða nüs tü hal ler le ge çer ken, bir o ka dar sü re si de bun la rýn ko nu þul ma sý, çað rý ve dâ ve ti i le geç ti ði ni söy le yen Mah mut Ars lar, En ser tin den post mo der ni ne, muh tý ra lý sýn dan, ha ber si zi ne ve ge ce ya rý sý ya yýn la nan e-muh tý ra sý na ka dar, bu ül ke de or ta la ma her on yýl da bir de mok ra si ke sin ti ye uð ra týl mýþ týr a çýk la ma sýn da bu lun du. Bu halk, ar týk dar be is te mi yor di yen Ars lan þun la rý kay det ti: Çün kü de mok ra tik sü re ce ve si ya sî iþ le yi þe ya pý lan mü da ha le le rin so nun da ül ke - mad de si dev le te, genç le ri al kol ve u yuþ tu ru cu dan ko ru ma gö re vi ve ri yor. Dün ya Sað lýk Ör gü tü nün 1995 te im za la nan Al kol le Ýl gi li Av ru pa Þar týn da i se Bü tün kü çük ve genç ye tiþ kin le rin al kol tü ke ti mi nin o lum suz et ki le rin den ve al kol lü iç ki rek lam la rýn dan a rýn dý rýl mýþ bir çev re de bü yü me hak ký var dýr de ni li yor. Ba tý ül ke le rin de genç li ðin al kol ve u yuþ tu ru cu dan ko run ma sý ko nu sun da da ha sert yap tý rým lar var. Genç li ðin al ko le kar þý ko ru ma da geç kal dý ðý mýz sü re ce, bu ül ke de, tek ne tur la rýy la al kol par ti le ri dü zen le yen il köð re tim öð ren ci le ri ni da ha faz la gör me ye baþ la rýz. An ka ra / a a miz, te mel hak ve öz gür lük ler; e ko no mi, si ya set ve sos yal a çý dan ge ri ye gi der ken, u lus la r a ra sý de mok ra tik plat form lar da da i kin ci sý nýf ül ke mu a me le si gör müþ tür. Dar be ve ih ti lâl dö nem le rin de en bü yük za ra rý e me ði i le ge çi nen ler gör mek te dir. a pý lan an ti de mok ra tik mü da ha le ler de ça lý þan lar, e ko no mik ve sos yal a çý dan hak ve iþ ka yýp la rý na uð ra mýþ lar dýr. Ül ke hep ge ri ye git miþ tir. Dar be ler, si ya sî ve top lum sal trav ma lar ya rat mýþ týr. Biz ler ça lý þan lar o la rak, an cak de mok ra tik ge liþ miþ ve kal kýn mýþ bir ül ke de hak ký mý zý a la ca ðý mý za i na ný yor, ül ke miz de de mok ra tik iþ le yi þe yö ne lik kar þý çý kýþ la rý ne re den ge lir se gel sin tas vip et mi yor ve ký ný yo ruz. An ka ra / Fatih Karagöz Uluslararasý Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araþtýrmalar Vakfý nýn beyin fýrtýnasý toplantýlarýnda haftasonu hukuk ve deðer konusu masaya yatýrýldý. E NÝ A na ya sa Plat for mu nun (AP) bin ler ce ki þiy le yap tý ðý top lan tý lar dan çar pý cý so nuç lar çýk tý. Dev le tin kü çül me si ni, öz gür lük le re ka rýþ ma ma sý ný ve hiz met et me si ni bek le yen va tan daþ lar mev cut Ana ya sa ve ar ka sýn da ki i de o lo ji o lan A ta türk çü lü ðü ta ri hin çöp lü ðü ne at mýþ gö rü nü yor. AP ül ke ge ne lin de yü rüt tü ðü halk top lan tý la rý nýn a ra so nuç la rý ný ka mu o yu i le pay la þýr ken, Tür ki ye nin bas ký cý ve an ti de mok ra tik yön tem ler le o luþ tu rul muþ mev cut Ana ya sa ve ön gör dü ðü ku rum sal ya pý i le de vam et me si nin o la nak sýz ha le gel di ði ni çar pý cý bi çim de or ta ya koy du. Top lan tý la ra ka tý lan he men he men her si ya si gö rüþ ten va tan daþ, ye ni Ana ya sa nýn in san ve do ða mer kez li ol ma sý ný ta lep e der ken, dev le tin mi ni mum dü zey de gö rü nür ol ma sý ný, ve sa yet çi un sur lar dan a rýn dý rýl ma sý ný, öz gür lük le ri ký sýt la ya cak fa a li yet ler de bu lun ma ma sý ný ve a ma cý nýn hal ka hiz met ol ma sý ný ta lep e di yor. AP ýn þu a na ka dar 24 il ve il çe de ger çek leþ tir di ði, 6 bi ne ya kýn ki þi nin ka týl dý ðý top lan tý lar da, 600 ki þi söz a la rak ko nu þur ken, 400 ki þi de ya zý lý bil di rim de bu lun du. AP, he de fin 100 top lan tý ol du ðu nu ve sos yal mec ra la rýn da kul la ný mý i le bin ler ce ki þi nin gö rü þü nün ye ni A na ya sa ya pý mý i çin or ta ya ko na ca ðý ný be lirt ti. Top lan tý la rýn so nuç la rý ný in ce le yen A na ya sa Ça lýþ ma Gru bu i se 7 ay rý baþ lýk ta yo ðun laþ tý ðý ný ve bu ta lep le rin in ce len me si so nu cu bir bi ri ne ya kýn ve bað lan tý lý ta lep le rin a na li zin den þu so nuç lar çýk tý ðý ný a çýk la dý: l Ka tý lým cý lýk ta le bi, tem sil ci le ri va sý ta sýy la de ðil, doð ru dan A na ya sa yap ma sü re cin de yer al ma is te ði o la rak so mut la þý yor. Top lum, sur la rýn i çin de ya þa yan la rýn ken di si ne A na ya sa da yat ma ma sý ný, A na ya sa yap ma hak ký na en gel ol ma ma sý ný ta lep e di yor. l Top lum, ge le nek sel dev let al gý sý ve bu al gý ya da ya lý pra tik le rin dý þýn da bir an la yý þýn e sas a lýn ma sý ný vur gu lu yor. Tür ki ye nin 100 yýl lýk si ya sal ve i de o lo jik re fe rans la rý nýn dý þýn da or tak pay da lar a ra yý þý ö ne çý ký yor. l Geç mi þe re fe rans la ko nu þur ken, ye ni Ana ya sa da ol ma ma sý ge re ken (ne ga tif) un sur lar sý ra la ný yor. Bu bað lam da A na ya sa da hiç bir kut si ye te, de ðiþ ti ril mez dog ma la ra, ýrk çý-þo ven, ö te ki leþ ti ri ci, dýþ la yý cý kav ra ma yer ve ril me me si ni çok a çýk bir þe kil de ta lep e di yor. Bu yak la þý mý dar be A na ya sa la rýn da öz gür lük mad de le rin de yer a lan a ma la rýn ol ma ma sý ta le bi so mut laþ tý rý yor. l Top lum, yal nýz ca geç mi þe yö ne lik bir tep ki yi di le ge tir mek le ye tin mi yor. Ge le ce ði ni o lum lu söy lem ler ve ta lep ler le de in þa et me e ði li mi ni ser gi li yor. Bu bað lam da ye ni Ana ya sa nýn in san ve tabiat mer kez li ol ma sý, top lu mun ka de ri ve ge le ce ði hak kýn da ki ka ra rýn biz zat top lu ma a it ol ma sý ge rek ti ði, çok da ha ö nem li si ba rýþ, öz gür lük, kar deþ lik, gü ven e sa sý na da ya nýl ma sý ný þart ko þu yor. Ba rý þý ge le ce ðe gü ve nin e sa sý gö rü yor ve ye ni Ana ya sa nýn dev let ay gý tý ný bi rey ve top lum hayatýn da mi ni mum dü zey de gö rü nür kýl ma sý ný bek li yor. l Top lum, sis te min de mok ra si e sas la rý na gö re ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý ný, ve sa ye tin tas fi ye si ni, ken di i ra de si nin ve ter cih le ri nin dev le tin tüm ka de me le rin de yan sý ma bul ma sý ný is ti yor. An cak bu þart la ba rý þýn sað la na bi le ce ði ni, öz gür lük le rin gü ven ce de o la bi le ce ði ni gö rü yor. Ýs tan bul / e ni As ya ANAASADA DEÐER SAVAÞI APILMASIN MAR MA RA Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öð re - tim Ü ye si Doç. Dr. Ab dur rah man E ren, yeni a na - ya sa da de ðer sa va þý ya pýl ma ma sý ge rek ti ði ni kay - det ti. U lus la ra ra sý Tek no lo jik E ko no mik ve Sos yal A raþ týr ma lar Vak fý nýn (U TE SAV) be yin fýr tý na sý top lan tý la rýn da haf ta so nu hu kuk ve de ðer ko nu su ma sa ya ya tý rýl dý. Top lan tý ya çe þit li a lan lar dan a ka - de mis yen ler, i þa dam la rý, STK tem sil ci le ri ve ga ze - te ci ler ka týl dý. Be yin fýr tý na sý nýn mo de ra tör lü ðü nü ger çek leþ ti ren Ýs tan bul Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül - te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ay dýn Gü lan, ye ni A - na ya sa sü re cin de top lu mun ih ti yaç la rý ný ve de ðer - le ri ni dik ka te a lan, ev ren sel de ðer le re kat ký su na - bi len bir yak la þý ma ih ti yaç du yul du ðu nu vur gu la - dý. e ni A na ya sa nýn de ðiþ mez il ke le ri nin ne ler ol - ma sý ge rek ti ði hak kýn da ko nu þan Prof. Dr. Hü se - yin Ha te mi, e ni A na ya sa da de ðiþ mez te mel mad de in san hak la rý ve hu kuk dev le ti nin te mel il - ke le rin den ö dün ve ri le mez li ði i fa de e den ký sa ve öz lü bir mad de ol ma lý dýr de di. Prof. Dr. Mah mut Ka ya i se ye ni A na ya sa nýn ken di de ðer le ri miz den yo la çý ka rak ya pýl ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. A na - ya sa nýn me ka nik dü zey de bir top lum sal söz leþ - me ol ma sý ge rek ti ði ni di le ge ti ren Doç. Dr. Ab dur - rah man E ren, tüm top lu mu öz gür leþ ti ren, ha - kem ro lü oy na yan bir a na ya sa ya ih ti yaç ol du ðu nu i fa de e de rek a na ya sa da de ðer sa va þý ya pýl ma - ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Ýs tan bul / e ni As ya Danýþtay ýn içki kararý i de o lo jik EÞÝLA SEÝRCÝ KALMAACAK TÜRKÝE eþilay Cemiyeti Genel Baþkaný Muharrem Balcý ise kamuoyunda, Danýþtay ýn alkole vize vermesi olarak deðerlendirilen kararýna tepki göstererek, alkolizmin dünya çapýnda soruna dönüþtüðü bu yüzyýlda, gençlerin saðlýðýnýn tehlikeye atýlmasýna seyirci olmayacaklarýný kaydetti. Balcý, açýklamasýnda, Türkiye eþilay Cemiyeti olarak, Danýþtay 13. Dairesinin kanunlarda bulunan boþluklara ve düzenleyici kurumlarýn eksikliklerine dayanarak verdiði bu kararýn, gençlerimizin saðlýklý bir geleceðe sahip olmalarý yolundaki en büyük engellerden biri olarak hep karþýmýza çýkacaðýný düþünmekteyiz dedi. DAR BE KA LIN TI SI KA NUN LAR DE ÐÝÞ ME LÝ HAK-ÝÞ Baþ ka ný Ars lan, dar be ler so - nu cun da baþ ta ya sa lar ol mak ü ze re in san la rýn ha ya tý na nü fuz et miþ dü - zen le me le rin, si vil ve de mok ra tik bir an la yýþ la ye ni den e le a lýn ma sý na ta lep et tik le ri ni be lirt ti. Ars lan Dar be ka - lýn tý sý ya sa la rýn de ðiþ ti ril me si nin ge - cik me si nin dar be he ves le ri ne kat ký yap tý ðý a çýk týr. Dar be ka lýn tý sý ka nun - la rýn de ðiþ ti ril me si dar be le re ve ri le cek en i yi ders o la cak týr ve dar be le re set çek mek an la mý na ge le cek tir de di. Zey bek: Ka set si ya se ti çok teh li ke li nde MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, ka set ü ze rin den si ya set yap ma nýn çok teh li ke li ol du ðu nu bil dir di. Na mýk Ke mal Zey bek, Ay dýn ýn Ku þa da sý il çe si zi ya re tin de ga ze te ci le rin so ru su ü ze ri ne, son dö nem de çý kan ka set ler le ba zý in san la rýn suç lan dý ðý ný be lir te rek, a sýl suç lu o la nýn, bu ka set le ri çe kip ya yýn la yan lar ol du ðu nu söy le di. a pý la nýn, top lu mun di nî ve ah lâ kî has sa si yet le riy le bað daþ ma dý ðý ný i fa de e den Zey bek, þöy le ko nuþ tu: Ka set ü ze rin den si ya set yap mak çok teh li ke li. Ül ke de in san la rýn yüz de 30 u borç la rý ný ö de ye mez ken, ki mi le ri borç la rýn dan do la yý in ti har e der ken, ül ke bö lün me ye doð ru gi der ken gün de me ka set o tur tu lu yor. Bu nu doð ru bul mu yo rum. Bu ka set ler le top lu ma bir kor ku sa lý ný yor. Ýn san lar din len me ve iz len me pa ra no ya sý na ka pýl dý. Top lu mun ruh sað lý ðý bo zul du. Her kes te dir gin. Bu, çok kö tü bir du rum. a pý lan lar çok kö tü, gü nah ve a yýp týr. Müs lü man lýk ta baþ ka sý nýn a yý bý ný a raþ týr mak gü nah týr. Kuþadasý / a a Kur tul muþ, AKP ye ver di ði sö zü ha týr lat tý nhas Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, hü kü me tin ver di ði ba zý söz le ri ye ri ne ge tir me di ði ni i fa de e de rek, 9 yýl bo yun ca ba þör tü sü ne öz gür lük lâ fý ü ze rin den ik ti dar o lan lar, a ca ba þim di ne ol du da An tal ya da 13. sý ra ya, se çil me ye cek ye re ba þör tü lü bir mil let ve ki li a da yý ko yu yor lar ve me se le yi 4 se ne son ra hal le de ce ðiz di yor lar de di. Kur tul muþ, par ti si nin Ke çi ö ren Se çim Ko or di nas yon Mer ke zi nin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Hü kü me ti, ver di ði ba zý söz le ri ye ri ne ge tir me mek le suç la dý. Kur tul muþ, þun la rý söy le di: 9 yýl dýr is te dik le ri her tür lü a ta ma yý ya pan lar, is te dik le ri her i ha le yi ve ren ler, is te dik le ri her tür lü pay la þý mý di le dik le ri gi bi ya pan lar, ne hik met se iþ mil le tin bek len ti le ri ni kar þý la ma ya gel di ðin de, ya pa mý yo ruz, yap týr mý yor lar, bi raz da ha bek le yin di yor lar. 9 yýl bo yun ca ba þör tü sü ne öz gür lük lâ fý ü ze rin den ik ti dar o lan lar, a ca ba þim di ne ol du da An tal ya da 13. sý ra ya, se çil me ye cek ye re ba þör tü lü bir mil let ve ki li a da yý ko yu yor lar ve me se le yi 4 se ne son ra hal le de ce ðiz di yor lar. Tür ki ye de Kürt me se le si var de yip 9 yýl dýr bu nun ü ze rin den oy a lan lar, a ca ba ne o lu yor da 9 se ne son ra Kürt me se le si yok tur di ye rek bu iþ ten vaz geç tik le ri ni söy lü yor lar. An ka ra / a a Ký lýç da roð lu nun he li kop te ri yi ne a rý za lan dý nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, bi ne ce ði he li kop ter yi ne a rý za ya pýn ca Si vas tan Bin göl e ha re ket e de me di. Ký lýç da roð lu, dün sa bah sa at le rin de ko nak la dý ðý Bü yük O tel den mi ting ya pa ca ðý Bin göl e git mek ü ze re Si vas Nu ri De mi rað Ha va a la ný na gel di. Ký lýç da roð lu, ön ce ki gün Gü müþ ha ne de a rý za la nan ve a rý za sý nýn gi de ril me si nin ar dýn dan Si vas a ge len he li kop te re bin di. Mo to ru ça lýþ tý rý lan he li kop ter, yi ne a rý za ya pýn ca kal kýþ ya pa ma dý. Bu nun ü ze ri ne pi lot lar ve tek nis yen, he li kop ter de ki a rý za yý gi der me ye ça lýþ tý. An cak so nuç a lý na ma yýn ca Ký lýç da roð lu ve be ra be rin de ki ler, he li kop ter den i ne rek ha va a a la ný nýn VIP sa lo nu na gel di. Da ha son da ö zel u çak la E la zýð a ha re ket e den Ký lýç da roð lu, bu ra dan ka ra yo luy la Bin göl e geç ti. Ký lýç da roð lu, a rý za nýn, he li kop te rin je ne ra tö rün de ki a rý za dan kay nak lan dý ðý ný be lirt ti. Ke mal Ký lýç da roð lu, ön ce ki gün Gü müþ ha ne den Si vas a gi de ce ði ay ný he li kop te rin mo tor la rýn dan bi ri nin a rý za lan ma sý dolayýsýyla Si vas mi tin gi ip tal e dil miþ, bu i le ka ra yo luy la geç mek zo run da kal mýþ tý. Sivas / a a

5 HA BER 5 Gör mez, A le vî le ri zi ya ret e de cek DÝA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, bu gün Ýs tan bul da ki E rik li Ba ba Kül tür Der ne ði ve Ce me vi ne gi de rek A le vî le ri zi ya ret e de cek. Gör mez, Zey tin bur nu Kaz lý çeþ me de bu lu nan E rik li Ba ba Kül tür Der ne ði ve Ce me vi zi ya re tin de Der nek Baþ ka ný Me tin Tar han i le gö rü þe cek. Gör mez, ay rý ca Tar han ve der nek ü ye le riy le ye mek yi ye cek. An ka ra / a a U zan la ra ya ka la ma em ri cev ni as ya.com.tr Gü ney do ðu da ba zý kent ler de top lu ke penk ka pat týr ma ve so kak ey lem le rin den ye ni den Ba tý ya ta þý nan te rör ve pat la ma la rýn top lu mu ge rin leþ tir di ði sü reç te Av ru pa ö zerk lik þar tý tar týþ ma la rýnda, doð ru lar la yan lýþ lar ka rýþ tý rý lý yor. Oy sa sö zü e di len ye rel yö ne tim le rin da ha i yi hiz met ve re bi le cek ha le ge ti ril me si, be le di ye le rin güç len di ril me si, de mok ra si ve öz gür lük le rin yay gýn laþ tý rýl ma sý nýn et nik ve böl ge sel a yý rým lar ü ze rin de ki fe de ra tif sis tem le ve ö zerk lik le bir il gi si yok. Çar pý tý lan ve ka rýþ tý rý lan ko nu lar dan bi ri de, ö zerk böl ge ler in ay rý yö ne tim ve büt çe i le ön ce lik le ik ti sa den kal ký na ca ðý ve de mok ra tik yö ne ti min ge li þe ce ði id di a sý Bun dan bir a sýr ön ceki muh ta ri yet ta le bin de ol du ðu gi bi, Os man lý nýn çö zü lü þü ne çö züm ler a ra nýr ken, Sul tan Ab dül ha mid in ye ðe ni Prens Sa ba hat tin Bey in ye ni lik çi a dem-i mer ke zi yet te zi nin ön ce lik li ge rek - KA RA pa ra Ak lan ma sý id di a sý na i liþ kin o la rak yar gý la nan Ke mal, a vuz, Me le hat, Ay þe gül ve Mu rat Ha kan U zan hak kýn da ya ka la ma em ri çý ka rýl dý. Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me si Ke mal U zan, e þi Me le hat U zan, oð lu Mu rat Ha kan U zan, ký zý Ay þe gül U zan ve kar de þi a vuz U zan hak kýn da ka ra pa ra ak lan dý ðý id di a sý na i liþ kin da va kap sa mýn da ya ka la ma em ri çý kar dý. Ýs tan bul / a a 4 ay lýk er nö bet te in ti har et ti MUÐ LA NIN Da la man il çe sin de, Da la man Ha va Mey dan Mer kez Ko mu tan lý ðý De niz Üs Ko mu tan lý ðýn da nö bet tu tan er in ti har et ti. A lý nan bil gi ye gö re, Da la man Ha va Mey dan Mer kez Ko mu tan lý ðý De niz Üs Ko mu tan lý ðýn da nö bet tu tan er Ý.Ç. (20) tü fe ði ni çe ne si nin al tý na da ya ya rak a teþ le di. Ý.Ç, o lay ye rin de öldü. 4 ay lýk as ker ol du ðu öð re ni len Ý. Ç nin ce se di, o top si i çin Ýz mir Ad lî Týp Ku ru mu na gön de ril di. Muð la / a a Minibüs ile kamyon çarpýþtý: 2 korucu öldü, 5'i yaralandý MAR DÝN ÝN Mid yat il çe sin de mey da na ge len tra fik ka za sýn da 2 ko ru cu öl dü, 5 ko ru cu ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, Ý dil in Boz kýr kö yün de gö rev li ge çi ci köy ko ru cu la rý nýn i çe ri sin de bu lun du ðu M. Sa it Do ðan (37) yö ne ti min de ki 47 LD 060 pla ka lý mi ni büs, Mid yat- Þýr nak ka ra yo lu nun 25. ki lo met re sin de kar þý yön den ge len Lok man Ýl gün ün kul lan dý ðý 47 LA 843 kam yon i le çar pýþ tý. Ka za da, köy ko ru cu la rý M. Sa it Do ðan ve Sü ley man Al tun (36) o lay ye rin de vefat et ti. Ze ki Ak türk (48), Os man Do ðan (52), Ab dur rah man Do ðan (47), Hüs nü Al tun (44) ve Lok man ýl dý rým (34) ya ra lan dý. a ra lý lar, Mar din de ki has ta ne le re sevk e dil di. Kam yon sü rü cü sü Lok man Ýl gün gö zal tý na a lýn dý. Mid yat / a a Botu devrilen kay ma kam su da 3 km sü rük len di Ü ZÜM LÜ DE raf ting bo tu nun dev ril me si so nu cu a ra la rýn da il çe kay ma ka mý Mu rat Gö zü tok un da bu lun du ðu 8 ki þi az gýn su lar da ki lo met re ler ce sü rük len di. Ü züm lü Be le di yes por i le Ü züm lüs por Ku lü bü ta ra fýn dan, Fý rat Neh ri nde dü zen le nen raf ting faaliyeti ne, Ü züm lü Kay ma ka mý Mu rat Gö zü tok, Ü züm lüs por Ku lü bü Baþ ka ný Ha san Ke leþ ve 6 spor cu ka týl dý. San sa De re si mev ki sin de raf ting bo tuy la su ya gi ren ad re na lin tut kun la rý nýn bo tu, 14 ki lo met re lik par ku run 4 ün cü ki lo met re sin de dal ga la ra ka pý la rak ters dön dü. Su ya dü þen a ra la rýn da Ü züm lü Kay ma ka mý Gö zü tok un da bu lun du ðu 8 ki þi, 3 ki lo met re sü rük le ne rek par ku run 7 in ci ki lo met re sin de ken di im kân la rýy la su dan çý ka bil di. Bu sý ra da spor cu lar dan Me tin Nev ruz, Sa mi Ka ra bu dak ve Ha lit Can ba ba ha fif þe kil de ya ra lan dý. Di ðer le riy le bir lik te yü ze rek su dan çýk ma yý ba þa ran Kay ma kam Gö zü tok, A A mu ha bi ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, o an bo tun su yun dal ga lý ol du ðu ye re yan gir me si so nu cu dev ril di ði ni be lir te rek, O an bi raz da ol sa kor ku var dý. An cak ad re na li ni i lik le ri mi ze ka dar his set tik, he ye ca ný do ya sý ya ya þa dýk de di. Er zin can / a a Ö zerk lik ve de mok ra si nin ye rel leþ me si far ký (2) çe si de bu i di. Bu nun i çin dir ki Prens e ver di ði ha ki kat lý ce va bý nda Be di üz za man, ön ce lik le bu hu su su tav zih e der; a dem-i mer ke zi yet e kar þý u sûlü mer ke zi ye de di ði mer ke zî u sûl le i dâ re yi çâ re o la rak gös te rir. Va tan daþ lar a ra sýn da ki mil lî sev gi ba ðý, a tom lar a ra sýn da ki a to mik çe kim gü cü gi bi bir ne ti ce teþ ki li i le bir lik ve bü tün lük yö nü müz o lan u sûl-ü mer ke zi ye yi ne ti ce ver me si ni e hem mi yet le ö ne rir. (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, e ni As ya Neþ ri yat, ) MER KE ZÎ U SÛL LE MER KE ZÎ BÜT ÇE Be di üz za man ýn dik kat çek ti ði en ö nem li hu sus, â heng-i te rak ki de di ði, de mok ra si, hak, hu kuk ve hür ri yet ler i çin de top ye kûn a dâ let li ve den ge li mad dî ve mâ ne vî kal kýn ma nýn bir lik yö nü müz di ye ni te len dir di ði mer ke zî u sûl le an cak ba þa rý la bi le ce ði dir. De mok ra si nin ye rel le þip yay gýn laþ tý ðý, hak ve öz gür lük le rin i ler le di ði, yet ki le rin a la bil di ði ne ge liþ ti ði güç lü ma hal lî i dâ re le rin de mok ra tik mer ke zî u sûl le kal ký na bi le cek le ri ni be lir tir. Mer ke zî u sûl ün, an cak me de ni ye tin tat lý su yu nun bu mec râ da a ka rak çe þit li ka vim le ri, ir fan (e ði tim, bil gi, kül tür) ve ik ti sa dî a çý dan bir se vi ye ye ge ti re ce ði tes bi ti ni ya par. Böl ge ler a ra sýn da ki ge liþ miþ lik far ký nýn gi de - Etiler Meslek üksekokulu ile Koç Köprüsü duraðý arasýndaki otobüs duraðý yakýnýnda patlama meydana geldi. Patlamada, yaralanan 8 kiþiden 2 sinin durumu aðýr. FOTOÐRAF: AA Þeh rin mer ke zi ne bom ba E TÝ LER DE PO LÝS O KU LU A KI NINA BI RA KI LAN BOM BA, E LEK TRÝK LÝ BÝR BÝ SÝK LE TÝN Ü ZE RÝN DE PAT LA TIL DI. O LA DA, 1 Ý PO LÝS, 8 KÝ ÞÝ A RA LAN DI. ÝS TAN BUL Be þik taþ ta E ti ler Mes lek ük se ko ku lu i le Koç Köp rü sü a ra sýn da ki böl ge de mey da na ge len pat la ma da, 1 i po lis, 8 ki þi ya ra lan dý. Po lis o ku lu ya ký na bý ra ký lan bom ba nýn, e lek trik li bir bi sik le tin ü ze rin de pat la týl dý ðý tes bit e dil di. E di ni len bil gi ye gö re,+ 34 ML 23 Ý ETT o to bü sü, bir ö zel a raç ve çev re de ki bi na la rýn cam la rýn da ha sar o lu an pat la ma da, yaþ la rý 23 i le 55 a ra sýn da de ði þen po lis me mu ru Sey fi Er dem, Ý ETT þo fö rü Ü zey fe Er dem, az gü lü Þu bat lý, Sa mi I þýk, Ay ten Bal ve Cey han Mer can, A gop De mir i le kim li ði be lir le ne me yen bir ki þi ya ra lan dý. a ra lý lar dan 2 si nin Ok mey da ný E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si, 5 i nin Þiþ li Et fal E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne sin de te da vi al tý na a lýn dýk la rý, bir ya ra lý nýn da ken di im kân la rýy la git ti ði ö zel bir has ta ne den Þiþ li Et fal E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne nak le dil di ði kay de dil di. Pat la ma nýn mey da na gel di ði Nis pe ti ye Cad de si ve Koç Köp rü sü, çift yön lü o la rak a raç tra fi ði ne ka pa týl dý. O lay ye ri ne ge len bom ba im ha uz man la rý, i kin ci bir bom ba ih ti ma li ü ze rin de çev re de ça lýþ ma yap tý. BÝR A RA LI NIN A A ÐI KOP TU Ýs tan bul Ýl Sað lýk Mü dü rü A li Ýh san Do ku cu, ya ra lý lar dan 3 ü nün ka dýn, 4 ü nün er kek ol du ðu nu i fa de e de rek, þun la rý söy le di: Bu has ta la rý mý zýn i ki sin de a ðýr o la rak ni te len di re bi le ce ði miz bir tab lo söz ko nu su dur. Ha ya ti risk i çer me si a çý sýn dan en ö nem li has ta Ok mey da ný E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne sin de o lan 45 ya þýn da ki bir ba yan has ta dýr. A ya ðý nýn bi rin de tam kop ma, di ðe rin de de cid dî bir ya ra lan ma var dýr. Ay ný has ta ne de ki i kin ci has ta mýz da bir ba yan dýr. On da yü zey sel þa rap nel ya ra lan ma sý var an cak ha ya tî teh li ke si yok. Bir di ðer has ta mýz 55 ya þýn da bir po lis me mu ru. On da da yü zey sel yüz ya ný ðý mev cut tur. Di ðe ri has ta la rý mýz da ta ma men þa rap nel ya ra lan ma la rý var. Her han gi bir ha ya ti teh li ke i çer me mek te dir. az gü lü Þu bat lý nýn ak ra ba sý ga ze te ci Tü lay Þu bat lý, az gü lü nün yü zün de a ðýr ya nýk lar var. Saç la rý da yan mýþ. En cid di so run ne fes bo ru sun da. Dok tor lar ne fes bo ru su nun i çe ri den yan dý ðý ný söy le di de di. ril me si ve sür dü rü le bi lir den ge li kal kýn ma nýn an cak mer ke zî u sûl e o la bi le ce ði ni a çýk lar Ak si hal de a dem-i mer ke zi yet in, u sûl-ü mer ke zi ye i le mil le ti bir bi ri ne bað la yan bað la rýn gi diþ ve o luþ is ti ka me ti ni ke se ce ði ni ve bir lik bað la rý ný bo za ca ðý ný i kaz e der. Ger çek ten, Ke ban Ba ra jý ve GAP gi bi an cak Tür ki ye nin ge nel büt çe si i le in þa e di le bi le cek bü yük pro je ler bir ya na; baþ ta Do ðu ve Gü ney do ðu ol mak ü ze re Ýç A na do lu ve hat ta Ka ra de niz böl ge sin de ki ba zý il ler den top la nan ver gi nin o il ler de ya pý lan ca rî har ca ma la rýn on da bi ri ni bi le kar þý la ma dý ðý he sa bý na kar þý, ö zerk lik per de sin de e yâ let e dö nüþ tü rü lüp ay rý büt çe le ri o luþ tu ru lan il le rin ih ti yaç la rý na sýl kar þý la na cak? Mer ke zî u sûl e bað lý mer ke zî büt çe ol ma dan þi kâ yet e di len ve ay rý lýk çý un sur la rýn is tis mar et ti ði böl ge ler a ra sýn da den ge na sýl sað la na cak? Ör ne ðin top la nan ver gi nin on lar ca ka tý nýn ge nel büt çe ye ak ta rýl dý ðý Ba tý da ki bir il le top la nan ver gi le rin on lar ca ka tý gi de ri o lan Do ðu da ki bir il a ra sýn da ki kal kýn ma far ký na sýl gi de ri le cek? BÜ ÜK HA RI HÝ ÇE ÝN DÝ RÝR! De mok ra si nin ye rel leþ me si ve ye rel yö ne tim le rin güç len di ril me si nin ö te sin de, tef ri ka yý TE RÖR BÝ SÝK LET LE GEL DÝ O lay ye rin de in ce le me ler de bu lu nan Ýs tan bul Em ni yet Mü dü rü Hü se yin Çap kýn, Bu sa bah sa at de köp rü nün al týn da bir e lek trik li bi sik le tin üs tü ne ko nul muþ bir pat la yý cý. Çok bü yük çap ta bir pat la yý cý de ðil, a ma çok ha fif bir pat la yý cý da de ðil. Or ta þid det te bir pat la yý cý ko nul muþ de di.em ni yet Mü dü rü Çap kýn, Po lis o ku lu na çok ya kýn ol ma sýn dan do la yý po li se dö nük, po lis o ku lu na dö nük de ne bi lir bel ki... O nu a raþ tý ra ca ðýz. 5 a raç za rar gör müþ. Çok þü kür ki ö len yok. Pat la ma nýn, ge rek za man la ma, ge rek se po lis o ku lu na ya kýn ol ma sý, ta biî ki al tý çi zil me si ge re ken 2 ö nem li un sur di ye bi li riz di ye ko nuþ tu. VA LÝ MUT LU: TE RÖ RÜN ÇÝR KÝN Ü ZÜ OR TA A ÇIK TI Va li Hü se yin Av ni Mut lu i se Te rö rün çir kin yü zü nün bir kez da ha or ta ya çýk tý ðý ve ö zel lik le si vil va tan daþ la rýn et ki len di ði ni gö rü yo ruz. Bu ne den le þid det ve nef ret le ký ný yo ruz. Bu tür o lay la rýn bir kez da ha ger çek leþ me me si ve te rör den me det u man la rýn da bu tür ey lem le ri bý rak ma la rý ný þid det le tav si ye e di yo rum. Se vin di ri ci o lan, böy le bir o lay da can kay bý nýn ya þan ma mýþ ol ma sý dýr. 3 ta ne de ha sar lý a raç var di ye ko nuþ tu. a maç la yan ge çen a sýr dan kal ma a dem-i mer ke zi yet ve muh ta ri yet ta lep le ri, yal nýz mad dî top ye kûn kal kýn ma yý de ðil, mâ ne vî bir lik ve bü tün lü ðü de tah rip e der. Be di üz za man a gö re mer ke zî u sûl, mil le tin mil lî mu hab bet (mil lî sev gi) i çin de bir lik ve be ra ber lik bað la rý ný tah kim e dip kuv vet len di rir. a ban cý mih rak la rýn kav mi yet çi li ði (et nik a yý rým cý lý ðý) tel kin le ýr kî-et nik un sur la ra ve böl ge sel a yý rým la ra gö re va ta ný ve mil le ti böl me fit ne si ne kar þý, mer ke zî u sûl le i dâ re çö züm o la rak gös te rir. Ça ðý mýz da in san hak la rý ve öz gür lük le ri sý ra sý na ge çen bü tün de mok ra tik kül tü rel hak ve hür ri yet le rin te mi ni nin ge re ði ni vur gu lar. Her kav min de vam lý lýk se be bi ni sað la yan mil lî örf ve â det le ri nin ve ken di le ri ne mah sus di li ni ve e de bi ya tý nýn fik rî ka bi li yet ve ka pa si te si ne uy gun o la rak ge liþ ti ril me si ve ko run ma sý nýn dev le tin gö re vi ol du ðu nu be lir tir. Bu a çý dan, Be di üz za man ýn mil le tin u mu mî ve mil lî men fa a ti ve bü yük ha yýr o la rak ni te len dir di ði de mok ra tik leþ me ve hür ri yet le rin ge liþ ti ril me si, ye rel leþ me si ve ye rel yö ne tim le rin güç len di ril me siy le, ay rý lýk ma ra zý ný tah rik le tef ri ka yý az dý ra cak ve ec ne bi par ma ðý nýn ka rýþ týr ma sý na ze min ha zýr la ya cak ö zerk lik a ra sýn da ki far kýn i yi kav ra nma sý la zým GÖR GÜ ÞAHÝTLERÝ PAT LA MA A NI NI AN LAT TI Gör gü þahitlerinden o lay da ha sar gö ren 34 TAT 19 plâ ka lý tak si nin þo fö rü al çýn De mir ký ran, Ak mer kez den Zin cir li ku yu ya i ler li yor dum. an ta ra fým da Ý ETT o to bü sü var dý. Bü yük bir pat la ma ger çek leþ ti. Ken di mi he men a raç tan dý þa rý ya at tým. Ýn san lar pa nik ha lin de ve bað rý þý yor du. Ar dýn dan sað lýk gö rev li le ri ve po lis gel di. Bi zi o lay ye rin den u zak laþ týr dý di ye ko nuþ tu. E vi nin o lay ye ri ne ya kýn ol du ðu nu ve pat la ma sý ra sýn da mut fak ta iþ yap tý ðý ný be lir ten Se vim Gün do ðan da Bü yük bir sal lan tý his set tim, ses duy dum. Dep rem ol du ðu nu san dým. Te le viz yon dan pat la ma nýn bi zim bu ra da ol du ðu nu öð re nin ce ken di mi dý þa rý ya at tým. Pat la ma nýn ol du ðu yer de ki o to bü sü gör düm. Ar ka ta ra fýn da ya ra lý lar var dý. er de de bir i ki ya ra lý ol du ðu nu gör düm. O lay dan son ra po lis ve sað lýk e kip le ri ge le rek mü da ha le et ti de di. Ak mer kez de ser vis þo för lü ðü yap tý ðý ný, her sa bah o la yýn mey da na gel di ði gü zer gâ hý kul lan dý ðý ný be lir ten Þe ner Bay rak tar da Sa at sý ra sýn da 2 ta ne ar ka ar ka ya pat la ma ol du san ki. er sal lan dý. Ak mer kez in ö nün den köp rü nün a ya ðý na doð ru yü rü dük. a ra lý la rý gör dük. O to bü sün ö nün de ve yol ke na rýn da ya tan ya ra lý lar var dý di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Ýhtilâllerin hesabý sorulmadan Se çim ler yak la þýr ken, si ya se tin nab zý da se çim mey dan la rýn da a tý yor. Mil let san dýk ta ül ke yi dört se ne yö ne te cek i da re ci le ri ni se çe cek. Bu nun a dý na da de mok ra si di yo ruz. An cak bun dan 51 yýl ön ce, mil le tin seç tik le ri ni haz me de me yen ler, ya ni de mok ra si yi haz me de me yen ler Tür ki ye de dar be ler ge le ne ði ni baþ la tan bir ih ti lâl yap tý lar. Ne ti ce de de mil le tin bü yük ço ðun lu ðu nun o yu nu a lan bir baþ ba ka ný ný ve i ki ba ka ný ný as tý lar. De mok ra si i çin ka ra gün le rin baþ lan gý cý o lan 27 Ma yýs ih ti lâ li 20 yýl bo yun ca bay ram(!) o la rak kut lan mýþ tý. De mok ra si a dý na u tanç ve ri ci o lan bu uy gu la ma yýl lar son ra ip tal e dil miþ ti. Tür ki ye nin de mok ra si ye ge çiþ ta ri hi o la rak tes cil le nen 14 Ma yýs ta e zi ci bir ço ðun luk la ik ti da ra ge len De mok rat Par ti nin, bun dan 10 yýl son ra 27 Ma yýs 1960 da kan lý bir ih ti lâl le yo lu ke sil miþ ti. Bu ih ti lâl de mok ra si ta ri hi mi ze ka ra bir le ke o la rak geç miþ, de mok rat dün ya ya Tür ki ye yi re zil et miþ ti. On la rý a san la rýn þim di e sa me si o kun maz ken ve ha yýr la yâd e dil mez ken, 51 yýl son ra o dö nem de yar gý la nan lar, ha pis ce za sý a lan lar, zu lüm gö ren ler, i dam e di len ler hâ lâ ha yýr la yâd e di li yor, rah met le ha týr la ný yor lar. 27 Ma yýs 1960 sa ba hý dev ri len DP ik ti da rý nýn yö ne ti ci le ri, Mil lî Bir lik Ko mi te si (MBK) ta ra fýn dan as sý a da da ku rul muþ o la ða nüs tü bir mah ke me o lan ük sek A da let Di va ný na çý ka rýl mýþ tý. Mah ke me, a na ya sa yý ih lâl i le suç la dý ðý DP yö ne ti ci le rin den 15 i ne i dam, di ðer le ri ne de a ðýr ha pis ce za la rý ver miþ, i dam ce za la rýn dan 12 si MBK ta ra fýn dan mü eb bet hap se çev ril miþ ti. Ar dýn dan da Ad nan Men de res, Fa tin Rüþ tü Zor lu ve Ha san Po lat kan, Türk de mok ra si ta ri hi i çin u tanç ve ri ci bir ka rar la i dam e dil miþ ti. as sý a da Mah ke me le ri tam bir hu kuk fa ci a sý dýr, hu kuk kat le dil miþ tir. Tür ki ye dün ya da i ti bar kay bet miþ tir. 27 Ma yýs Tür ki ye de de mok ra si nin, de mok ra tik leþ me nin ö nü nü tý ka mýþ týr. Dar be ci ler hem 27 Ma yýs ta hem de da ha son ra, Türk or du su bir ke re da ha ta ri hî bir va zi fe kar þý sýn da bu lu nu yor. Bu va zi fe; dâ hil de mem le ke ti buh ran ve fe lâ ke te sü rük le mek is te yen hýrs lý po li ti ka cý la rýn e lin den kur tar mak týr tü rü bir bi ri ne ben zer i fa de ler le ge rek çe ler ü ret miþ ler dir. Bu dar be, da ha son ra 1971 muh tý ra sý ný, 1980 ih ti lâ li ni, 28 Þu bat sü re ci ni ge tir miþ tir. Bu ra da ger çek o lan þu ki, bu ih ti lâl ve muh tý ra lar hep de mok rat mis yon a kar þý ya pýl mýþ týr. DP yi ku ran lar bu mis yo nu de mok ra si ve hür ri yet ler o la rak ta ným lar ken, on la rýn de va mý o lan par ti ler de bu mis yo nu sür dür müþ ler dir. e ter söz mil le tin dir di ye rek hal kýn gü ve ni ni ka za nan, Has so lar, Me mo lar, bal dý rý çýp lak lar di ye kü çüm se nen in san lar 1950 ta ri hin de bir dev re son ve rip ye ni bir de vir aç mýþ lar dý. Tek par ti nin ce ber rut yö ne ti min den bý kan mil let CHP ye 69 ve kil i çin oy ve rir ken, DP ye i se 408 mil let ve ki li ver miþ tir. Bu mil le tin bu bü yük ba þa rý sý ný haz me de me yen ler da ha ilk gün den dar be söz cü ðü nü bil me yen le re göz da ðý ver me ye baþ la mýþ, med ya sýy la ve an ti de mok ra tik güç le riy le da ra ðaç la rý ný ha týr la tý yor lar dý. 14 Ma yýs ta se çim o lur ken, 15 Ma yýs ta as ker ler ka rar gâh la rýn da top lan tý üs tü ne top lan tý ya pý yor lar dý. An cak Men de res ve ar ka daþ la rý bu i þe gi rer ken ke fen le ri ni yan la rý na al dýk la rý ný söy le ye cek ka dar ce sur lar dý. Men de res in TBMM de ki ilk ko nuþ ma sýn da ki þu cüm le si çok ma ni dar dý. Biz ay ný par ti nin bir bir le ri ni ta kip e den hü kü met le rin den de ði liz. Mil let i ra de si i le ik ti da ra ge len bir par ti yiz Mil le tin ver di ði yet ki yi haz me de me yen le rin as lýn da ka bul le ne me dik le ri þey, Men de res hü kü me ti nin ilk ic ra a tý o lan ve hal kýn hiç be nim se me di ði A rap ça e zan ya sa ðý nýn kal dý rýl ma sý i le il gi li ka nun ta sa rý sý nýn TBMM ye su nul ma sý ol muþ tu. Müs lü man lý ðýn þi ar la rýn dan bi ri si o lan e zan tam 18 yýl bo yun ca Tan rý u lu dur þek lin de ca mi ler de zor la o kut tu rul muþ tu. Men de res hü kü me ti nin Mec lis te ki ilk ka ra rý i le e zan as lý na dön dü rül müþ, mil le tin is te di ði ol muþ tu. Bun dan bir ay son ra da 5 Tem muz ta ri hin de rad yo lar da di nî prog ram lar ya yýn ya sa ðý kal dý rýl mýþ ve ye ni ca mi le rin ya pý mý na baþ lan mýþ tý. Men de res in bu me se le le re ba ký þý ný Mil le tin ma ya sý ah lâk týr, i man dýr, Ýs lâm dýr cüm le si ö zet le mek te dir. Bun lar mil le tin bek le di ði ma ne vî ka za ným lar dý. Men de res hü kü me ti 10 yýl lýk ik ti da rýn da ül ke yi bir baþ tan bir ba þa ye ni den i mar et miþ, dýþ po li ti ka da bü yük ka za ným lar el de et miþ tir. Bu ra ya þu no tu dü þe lim: Bu za man da mil le tin be nim se me di ði ve post mo dern dar be o la rak ha týr la nan 28 Þu bat ýn ü ze rin den yýl lar geç me si ne rað men ba þör tü sü ya sa ðý, Kur ân kurs la rý na yaþ sý nýr la ma sý, mes lek li se le ri ne kat sa yý a da let siz li ði gi bi bir çok me se le nin hâ lâ hal le dil me miþ ol ma sý, Men de res hü kü me ti nin mil le te o lan ya kýn lý ðý ný ve mil le tin 51 yýl son ra hâ lâ o ö nem le ri ha yýr la ya det me le ri ni ha týr la tý yor. Ýh ti lal ci le re he sap so ru la ma dý ðý i çin 10 se ne a ra lý lýk lar la 1971, 1980 ih ti lâl le ri ol muþ tu. Þim di i se 1980 ih ti lâ li nin he sa bý so ru la cak di ye mil le tin yüz de 58 i kýs mî a na ya sa de ði þik li ði ne e vet o yu ver me si ne rað men he nüz he sap so ru la bil miþ de ðil. He sap so ru la ma ma sý da ka fa sýn da ih ti lâl ru hu ta þý yan la rý ce sa ret len dir mek ten baþ ka bir i þe ya ra mý yor. Biz bu ta ri hi bi lir sek, de mok ra si i çin ve ri len mü ca de le yi çok i yi an la rýz. Çün kü, geç mi þi ni bil me yen, ge le ce ði ni plân la ya maz 51 yýl son ra hâ lâ dar be ler, muh tý ra lar, a ra dö nem ler ko nu þu lu yor sa, o tu rup dü þü nül me si ni ge rek li dir. Bu yüz den de mil let dar be ci ler den he sap so ru la ca ðý gü nü ip le çe ki yor. Ýþ te o za man Tür ki ye nin de mok ra si i le i da re e dil di ði ni söy le ye bi li riz. Bu ve si le i le de mok ra si þe hit le ri ne Ce nâb-ý Hak tan rah met ve mað fi ret di li yo ruz.

6 6 27 MAIS 2011 CUMA GÖRÜÞ Demokratlar ve 27 Mayýs ihtilâli Meh Met Ça liþ kan Tür ki ye Cum hu ri ye ti, ku ru lu þun dan, 1946 yý lý na ka dar, tek par ti li (CHP) bir sis tem le yü rü tü lür. Cum hu ri yet, hal kýn i ra de sin den çok, bel li ke si min i ra de si þek lin de de vam e der. Re ji mi ko ru ma, kol la ma a dý na ya pý lan bu sis te min son bul ma sý, 1946 yý lýn da ki, çok par ti li sis te me ge çiþ le yü zü nü gös te rir. An cak ilk se çim ler (21 Tem muz 1946), a çýk oy, giz li tas nif (sa yým) sis te miy le ya pýl dý ðý i çin, CHP dý þýn da ki par ti ler ba þa rý lý o la maz lar. 465 mil let ve ki li nin, CHP: 397, DP: 61, Ba ðým sýz: 7 mil let ve ki li çý ka rýr. 1 An cak, 14 Ma yýs 1950'de ya pý lan se çim de, se çim sis te mi de ðiþ ti ri le rek, Giz li oy, a çýk tas nif sis te mi uy gu la nýn ca, DP oy pat la ma sý ya par. 487 mil let ve ki li nin; DP: 416, CHP: 69, MP: 1, Ba ðým sýz: 1 mil let ve ki li çý ka rýr. 2 e ter, söz mil le tin dir slo ga ný tut muþ, halk ger çek ka ra rý ný ver miþ tir. Mil let, bir ta raf tan yok sul luk la mü ca de le e der ken, bir ta raf tan da, ma ne vî de ðer le rin den mah rum ol ma nýn sý kýn tý sý i çe ri sin dey di. DP, mil le te bu i ki si nin de çö zü mü nü ken di le ri nin ya pa ca ðý sö zü nü ver miþ ti. Ýk ti dar o lun ca, ilk üç ay i çe ri sin de, da ha ön ce Türk çe o ku nan E zan-ý Mu ham me di yi, as lý na çevire rek, mil le tin gön lü ne su serp miþ ti. De mok rat Par ti, mil le te ver di ði söz le ri bir bir ye ri ne ge tir me ye baþ la mýþ, va tan daþ la rýn gön lün de taht kur muþ tu. DP, dýþ po li ti ka da da, ye ni lik ler yap ma ya baþ la mýþ, ge rek li o lan bazý kre di leri, ABD den a la ma yýn ca yü zü nü, kom þu muz o lan Sov yet ler Bir li ði ne çe vi ren Baþ ve kil Ad nan Men de res, ABD nin tep ki si ni çe ker. 3 DP, bütün yýp rat ma ha re ket le ri ne rað men, 27 E kim 1957 se çim le rin den de za fer le çý kar. 610 mil let ve ki li nin; DP: 424 ü nü, CHP: 178 i ni, CMP: 4 ü nü ve HP de 4 ü nü a lýr. Hal kýn hür i ra de siy le hü kü me ti dü þü re me ye cek le ri ni an la yan ba zý çev re ler, baþ ka yol lar a ra ma ya de vam e der ler. OR DU NUN DP E KAR ÞI TU TU MU DP bü yük ço ðun luk la ik ti da ra ge lin ce, CHP ra hat sýz lý ðý ný her ha lü kâr da be yan et me ye baþ lar. Si - lâh lý Kuv vet ler le iþ bir li ði ya pa rak, çe þit li ge rek çe ler or ta ya sü rü lür. Bun lar dan ba zý la rý: Men de res in ben bu or du yu ye dek su bay lar la da i da re e de rim de di ði söy le ne ge lir. (Bu söy len ti, dar be pro pa gan da sý o la rak kul la nýl dý ðý gi bi, ih ti lâl den son ra da dar be yi meþ rû laþ týr mak i çin kul la ný lýr.) DP ik ti da rý nýn Ke ma list ve la ik re ji mi teh dit et ti ði dü þü nül mek te dir. Bun la rýn dý þýn da, dar be nin ik ti da rý ge le nek sel e lit ik ti dar grup la rý na (or du i le si ya sî bü rok ra si ye) ver mek a ma cýy la ya pýl dý ðý ný ö ne sü ren kay nak lar da mev cut tur. DP a na ya sa ih lâl le riy le suç lan mak ta dýr. Ad nan Men de res in ü ni ver si te çev re le ri ne ka ra cüb be li ler o la rak hi tap et ti ði ve bu nun ya yýn lan ma ma sý i çin ba sý na ya sak koy du ðu id di a e di lir. Ü ni ver si te çev re le ri ve ba zý ay dýn lar bu e leþ ti ri le re des tek ve rir ler. GE LÝ ÞEN O LA LAR Týr ma nan o lay lar dan ve hu zur suz or tam dan CHP yi so rum lu tu tan DP nin, 2 A ðus tos 1958 ta rih li bir Mec lis gru bu bil di ri si þu þe kil dey di: CHP i da re ci le ri, Mec lis ve hü kü me tin meþ rû i yet ve is tik ra rý ný, þid det yo lu i le tah rip et me nin müm kün, hat ta lâ zým ol du ðu ka na a ti ni u yan dýr ma ya mün cer o la cak, çok teh li ke li bir yo la gir miþ ler dir. Ýh ti lâ lin a yak ses le ri gel me ye baþ lar. Ý nö nü her se fe rin de hü kü me te yük le nir. Ý nö nü nün ko nuþ ma la rý DP ta ra fýn dan Ýh ti lâl be yan na me le ri di ye ad lan dý rý lýr. 18 Ni san 1960 gü nü Maz lum Ka ya lar ve Ba ha Ak þit in CHP nin yý ký cý, gay ri meþ rû ve ka nun dý þý fa a li yet le ri ol du ðu ge rek çe siy le mec lis a raþ týr ma sý a çýl ma sý yo lun da ki ö ner ge le ri kar þý sýn da, Ý nö nü þöy le ko nuþ tu: Biz de mok ra tik re jim de dik, bu re jim ku rul muþ tur. Bu de mok ra tik re jim is ti ka me tin den ay rý lýp, bas ký re ji mi ha li ne gö tür mek teh li ke li bir þey dir. Bu yol da de vam e der se niz, ben de si zi kur ta ra mam. Þart lar ta mam ol du ðun da mil let ler i çin ih ti lâl, meþ rû bir hak týr. 4 CHP - Ü NÝ VER SÝ TE VE OR DU ÝÞ BÝR LÝ ÐÝ Ýs tan bul Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te sin de ki bir kaç pro fe sör le an la þan CHP li ler kur duk la rý çe þit li ku ru luþ la rý fa a li ye te ge çir di ler. Böy le ce or du i le ü ni ver si te genç li ði ni ken di saf la rý na çek miþ ol du lar. De mok rat Par ti düþ man lý ðýy la ta ný nan bir kaç pro fe sö rün genç li ði tah rik e di ci be ya nat la rý 27 Ni san 1960 ta rih li ga ze te ler de ya yýn la nýn ca CHP nin ü ni ver si te de ki ku ru luþ la rý fa a li ye te geç ti. Bu ku ru luþ la rýn tem sil ci le ri 27 Ni san gü nü öð le den son ra grup ha lin de top la nýp er te si gün i çin bir a yak lan ma pla ný ha zýr la dý lar. Bu pla na gö re 28 Ni san gü nü Ýs tan bul Ü ni ver si te si bah çe sin de top la nan ü ni ver si te ta le be le ri Kah rol sun hü kü met, Men de res is ti fa slo gan la rý ný at ma ya baþ la dý lar. Po lis ler ka la ba lý ðý da ðýt mak i çin göz ya þar tý cý bom ba kul lan dý lar. Ký sa bir da ðýl ma dan son ra tek rar top la nan 4000 ci va rýn da ki ü ni ver si te öð ren ci si hü kü me te kar þý ha ka ret i fa de e den slo gan la rý söy le me ye de vam et ti ler. Gös te ri ci le ri da ðýt mak is te yen po lis le re ka la ba lýk ta ra fýn dan taþ lar la hü cum e dil di. Po lis ler ge ri çe kil mek zo run da ka lýn ca sün gü lü as ker ler baþ la rýn da su bay la rý ol du ðu hal de ta le be ka la ba lý ðý nýn ü ze ri ne doð ru yü rü dü ler. Tam bu sý ra da öð ren ci ler var güç le riy le; a þa sýn or du, ya þa sýn Türk as ke ri di ye ba ðýr ma ya baþ la dý lar. As ker ler le ka la ba lýk a ra sýn da bir kaç a dým lýk me sa fe kal dý ðý sý ra da as ker ler dur du lar. A ra dan bir kaç sa ni ye geç me den as ker ler ve su bay lar la öð ren ci ler bir bir le ri ne sa rý la rak ku cak laþ tý lar. Böy le ce ik ti da ra kar þý ü ni ver si te genç - li ði i le or du men sup la rý a ra sýn da ki giz li an laþ ma or ta ya çýk mýþ ol du. Da ha son ra tek rar Ba ye zid Mey da nýn da top la nan gös te ri ci ler po li se kar þý da ha sert ha re ket et me ye de vam et ti ler. Si lâh ses le ri a ra sýn da gü rül tü son had di ni bul du. 5 Bü tün bun lar, DP hü kü me ti nin ik ti dar dan in di ril me si i çin ya pý lý yor du. Or ta da bir þey yok ken, bir bar dak su da fýr tý na lar ko pa rý lý yor du. Ýh ti lâl ha zýr lýk la rý ta mam lan mýþ, ar týk bir e mir le dar be ger çek leþ ti ri le cek tir. 27 Ma yýs Sa bah sa at 03.15'de sü va ri bir lik le ri, 03.40'da da tank lar ha re ke te geç ti. As ker her ta ra fý ku þat mýþ tý. Sa at 04.36'da Al bay Al pars lan Tür keþ, Tür ki ye ve dün ya ya dar be ha re kâ tý ný rad yo dan i lân et ti. Meþ rû hü kü me te el ko nul muþ, as ke rî i da re ye ge çil miþ tir. Hü kü me te ya kýn ge ne ral ler, ilk ön ce i çe ri a lýn dýk tan son ra, Cum hur baþ ka ný Ce lal Ba yar, Çan ka ya Köþ kün de gö ze tim al tý na a lýn mýþ týr. Ad nan Men de res Es ki þe hir den Kon ya ya git mek ü ze re Kü tah ya ya geç ti ðin de Ke þif Ta bur ko mu ta ný A ga si Þen ve Bin ba þý Muh sin Ba tur ta ra fýn dan gö zal tý na a lýn mýþ ve An ka ra ya ge ti ril miþ tir. Dar be nin ilk gü nü, Ba yar, Men de res, Ko ral tan, Fa tin Rüþ tü Zor lu ve Baþ ba kan lýk Müs te þa rý Ah met Sa lih Ko rur ve di ðer hü kü met ü ye le ri Harp O ku lun da, öð ren ci ler ta ra fýn dan darp e dil miþ ler ve en ter ne e dil miþ ler dir. Ý çiþ le ri Ba ka ný Na mýk Ge dik i se tu tuk lu ol du ðu o da nýn pen ce re sin den a þa ðý ya a tý la rak in ti har et ti ði söy len miþ ve a i le si de o nu ka bul len miþ tir. Fa kat öl dü rül dü ðü nü sa vu nan lar da mev cut tur. Ce mal Gür sel, Ýs tan bul e þil köy As ke rî Ha va a la ný ndan kal kan C 47 i le Ýz mir Kar þý ya ka Bos tan lý da ki e vin den a lý nýp sa at da An ka ra ya Harp Ta rih bi na sý na gel miþ ve sa at 16 da rad yo da ko nuþ ma yap mýþ týr. 27 Ma yýs 1960 tan, se çim le rin ya pý la rak nor mal hayata ge çil di ði 15 E kim 1961 yý lý na ka dar ge çen sü re, as ke rin Mil lî Bir lik Ko mi te si (MBK) e liy le cun ta o la rak ik ti dar da ol du ðu dö nem dir. Bu dö nem de Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin a na ya sal bü tün hak ve yet ki le ri 38 su bay dan ku ru lu MBK nin e li ne geç ti. MBK ül ke yi ya yým la dý ðý teb lið ler le as ke rî cun ta o la rak i da re et miþ tir. 3 nu ma ra lý Teb lið i le her tür lü si ya sî par ti neþ ri yat ve fa a li yet le ri, gös te ri yü rü yüþ le ri ve her tür lü top lan tý ya sak lan mýþ týr. MBK fa a li yet le ri nin ak sa ma ma sý i çin tel siz ve te le fon gö rüþ me le ri ni ký sýt la yan 4 ve 5 nu ma ra lý Teb lið ler den son ra, or du nun gö re vi ni a çýk la yan 6 nu ma ra lý Teb lið ya yým lan mýþ týr. 6 nu ma ra lý Teb li ðin ilk fýk ra sýn da, Türk Or du su bir ke re da ha ta ri hî bir va zi fe kar þý sýn da bu lu nu yor. Bu va zi fe; dâ hil de mem le ke ti buh ran ve fe lâ ke te sü rük le mek is te yen hýrs lý po li ti ka cý la rýn e lin den kur tar mak týr de mek te dir. Ay ný þe kil de 13 ve 32 nu ma ra lý Teb lið ler de bu dar be nin ya pý lýþ ge rek çe le ri þöy le yer bul muþ tur: Biz va tan daþ la rý bir bi ri ne dü þü re cek bir kar deþ kav ga sý ný ön le mek i çin bu i þe gi riþ tik. Mil lî Ýn ký lâp, hiç bir þah sýn, hiç bir züm re nin le hi ne ya pýl mýþ bir ha re ket de ðil dir. Muh te rem hal ký mý zýn, köy lü ve iþ çi le ri mi zin de mok ra si ye ka vuþ ma sý, hak ve hür ri ye ti nin te mi na tý, ik ti sa dî kal kýn ma sý, a na pren si bi miz dir. Va tan daþ la rýn hu su sî iþ le rin de ve her tür lü ça lýþ ma yer le rin de, kar deþ lik duy gu la rý ve hu zur i çin de bu lun ma la rý e sas týr. Ýs met Ý nö nü nün Me bu sev le ri Ay ten so kak (no. 22) ta ki e vi de ko ru ma al tý na a lýn mýþ týr. MBK ü ye le rin den Mu zaf fer Ka ran ve Fik ret Kuy tak ö te den be ri CHP ge nel sek re te ri Ýs ma il Rüþ tü Ak sal i le te mas ha lin dey di ler. Dar be den son ra bun lar la ay ný gru bu o luþ tu ran Re fet Ak so yoð lu, Sup hi Gür soy trak ve Ah met ýl dýz i le bir lik te CHP ir ti bat lý o la rak ça lýþ mýþ lar dýr. 6 Bu a ra da Ce mal Gürsel Pa þa' nýn ta ri he ge çen sö zü nü söy le me den de ge çe me ye ce ðim. Ý nö nü i çin Ýs met Pa þa, ger de ðe gi re cek bir de li kan lý gi bi ik ti dar i çin sa býr sýz la ný yor Bu o lay lar, de mok ra si þe hit le ri, Ad nan Menderes, F. Rüþ tü Zorlu, Ha san Polatkan i dam e di lin ce ye ka dar de vam e der. De mek ik ti dar uð ru na ne ler ya pýl mýþ. Hak sýz lýk lar her za man ol muþ tur.an cak ya pý lan zu lüm le re ses çý kar ma yan lar da en az on lar ka dar me sul de ðil ler mi? Va ta nýn gü zi de ev lât la rý, gö nül le rin sev gi li le ri, de mok ra si þe hit le ri mi ze Al lah tan rah met di li yo rum. Dip not lar: 1. Öz gür an sik lo pe di si 2. Öz gür an sik lo pe di si 3. Öz gür an sik - lo pe di si. 4. Öz gür an sik lo pe di si. 5. Reh ber an sik lo pe di si. 6. Öz gür an sik lo pe di si.

7 DÜNA 7 Ülkedeki þiddet ve çatýþmalar her geçen gün artarken, Devlet Baþkaný Salih, muhtemel bir iç savaþý engellemeye çalýþtýklarýný belirtti. emen de iç savaþ sesleri EMEN DE DEVLET BAÞKANI ALÝ ABDULLAH SALÝH ÝLE ÜLKENÝN EN BÜÜK AÞÝRETÝ HAÞÝD ARASINDA ÇATIÞMALAR GÝDEREK ÞÝDDETLENÝRKEN, HALK BAÞÞEHÝRDEN KAÇMAA BAÞLADI. BAÞ ÞE HÝR Sa na yý Hu dey de, Ta iz ve Am ran gi bi bü yük þe hir le re bað la yan yol la ra gi riþ çý kýþ lar ka pa tý lýr ken, ha va a la nýn da da u zun kuy ruk la rýn o luþ tu ðu bil di ri li yor. Gün de sa de ce bir kaç sa at e lek tri ðin ve ril di ði þe hir de cid dî pet rol ve ben zin sý kýn tý sý da ya þan dý ðý be lir ti li yor. Ça týþ ma la rýn iç sa va þa dö nüþ me ye baþ la dý ðý e men de baþ þe hir Sa na ya gi riþ ve çý kýþ lar, hem dev let Mla diç ya ka lan dý n SIR BÝS TAN Cum hur baþ ka ný Bo ris Ta diç, A ðus tos 2008 den bu ya na yo ðun bir þe kil de a ra dý ðý mýz Rat ko Mla diç, ya ka lan dý de di. Ta diç, dev let ku rum la rý nýn or ga ni ze bir þe kil de ça lýþ ma sý so nu cu Mla diç in Sýr bis tan top rak la rýn da ya ka lan dý ðý ný a çýk la dý. Mla diç in ya ka lan ma sý na yö ne lik ça lýþ ma la rýn A ðus tos 2008 den bu ya na yo ðun bir þe kil de de vam et ti ði ni i fa de e den Ta diç, Mla diç in ya ka lan ma sýy la ta ri hin bir say fa sý ka pan dý. Böl ge de ki ba rý þa ö nem li kat ký da bu lu na cak týr di ye ko nuþ tu. Ta diç, Mla diç in ne re de tu tu la ca ðý na da ir ay rýn tý ver me di. Böy le si ba þa rý lý bir o pe ras yon dan do la yý gu rur duy du ðu nu be lir ten Ta diç, Mla diç in ya ka lan ma sý ný ül ke si i çin çok i yi bir ba þa rý þek lin de de ðer len dir di. Av ru pa Bir li ði, Sýr bis tan a Bir li ðe ü ye o la bil me si i çin Mla diç i ya ka la ma þar tý koy muþ tu. Bel grad / a a Le nin in a hu di ol du ðu bel ge len di n SOV ET LER Bir li ði nin ku ru cu su ve Bol þe vik Dev ri mi nin li de ri Vla di mir Ýl yiç Le nin in kö ke nin a hu di ol du ðu na yö ne lik de di ko du lar Mos ko va mü ze si nin bu ko nu da ki bel ge le ri a çý ða çý kar ma sýy la so na er di. Mos ko va da ki Dev let Ta rih Mü ze si nde ser gi ye çý ka rý lan bel ge ler a ra sýn da Le nin in ab la sý An na Ul ya no va ta ra fýn dan 1932 yý lýn da Le nin in ha le fi Jo sef Sta lin e ya zý lan, bü yük ba ba la rý nýn (an ne le ri nin ba ba sý) 18. ve 19. yüz yýl Rus ya sý nda ki a hu di kar þý tý er le þim Sý nýr lan dýr ma sý po li ti ka sýn dan kur tul mak ve da ha yük sek e ði tim hak ký ný el de e de bil mek i çin Hý ris ti yan lý ða ge çen Uk ray na lý bir a hu di ol du ðu nu be lir ten mek tup da yer a lý yor. Mek tup ta, ok sul bir a hu di a i le sin den ge len bü yük ba ba mý zýn vaf tiz ser ti fi ka sý na gö re ba ba sý (Uk ray na nýn ba tý sýn da ki bir þehir o lan) Ji to mir de ya þa yan Mo ses Blank a dýn da bi ri. Vla di mir Ýl yiç a hu di ler hak kýn da her za man i yi dü þün dü. Be nim da ha ön ce de kuþ ku lan dý ðým kö ke ni mi zi, o (Le nin) sað ken bi le me me miz den do la yý son de re ce üz gü nüm i fa de le ri ne yer ve ril di. Mos ko va / a a Bla ir: O ba ma, Ýs ra il in ko nu mun dan en di þe li n OR TA DO ÐU Dört lü sü nün Ö zel Tem sil ci si ve es ki Ýn gil te re Baþ ba ka ný Tony Bla ir, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn, Fi lis tin li le rin tek ta raf lý dev let i lân et me le ri ha lin de, Ýs ra il e ne o la ca ðýn dan en di þe et me si yü zün den Or ta do ðu ba rý þý i çin gi ri þim de bu lun du ðu nu söy le di. Bla ir, O ba ma nýn, a çýk ça Ýs ra il in ko nu mun dan en di þe et ti ði ni be lirt ti. Bla ir, Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu ta ra fýn dan red de di len bu gi ri þi min, O ba ma nýn Ey lül a yý na ka dar ö zel lik le Ýs ra il i çin teh li ke li o la rak gör dü ðü bir boþ lu ðu dol dur ma gay re ti ol du ðu nu kay det ti. Lon dra / a a güç le rin ce hem de a þi ret le re bað lý si lâh lý mi lis ler ta ra fýn dan kon trol e di li yor. Baþ kent te ci var þe hir ler den de çok sa yý da si lâh lý mi li sin gel di ði ve bu yüz den de ça týþ ma la rýn ar ta bi le ce ði en di þe sin den do la yý da hal kýn Sa na dan kaç ma ya ça lýþ tý ðý ak ta rý lý yor. ol lar da eþ ya la rý i le bir lik te kaç ma ya ça lý þan a i le le rin u zun kuy ruk lar o luþ tur duk la rý be lir til di. Sana / cihan ÜLKEDEKÝ ÇA TIÞ MA LAR DU RUL MU OR E MEN DE hü kü me te bað lý as ker ler i le Ha þid ka bi le si nin li de ri Sa dýk El Ah mar a bað lý mi lis ler a ra sýn da ki ça týþ ma - lar ü çün cü gü nün de de ya týþ ma dý. A li Ab dul lah Sa lih ise, ge ri a dým at ma ya ca ðý ný ve ül ke nin bir iç sa va þýn i çi ne sü - rük len me si ni ön le ye ce ði ni söy le di. Hü kü me te bað lý as - ker ler üç gün ön ce Sa dýk El Ah mar in yer leþ ke si ne sal dý rý dü zen le miþ ti. De vam e den ça týþ ma lar da ö lü sa yý sý nýn 41 e u laþ tý ðý be lir til di. Sa lih, ya þa nan la rý O lay lar bi zi iç sa va þýn i çi ne çek mek i çin ya pýl mýþ pro vo ka tif ey lem ler - dir; an cak Ah mar ýn o ðul la rý i le sý nýr lý dýr de di. Sa lih, dev - let te le viz yo nun dan da can lý ya yýn la nan ya ban cý ve yer li ba sýn men sup la rý na ver di ði mü lâ kat ta Ma sum si vil le rin kan la rýn dan on lar so rum lu. Ý ki de fa dýr Ý çiþ le ri Ba kan lý - ðý na sal dý rý yor lar. Fa kat biz ça týþ ma yý yay mak is te mi yo - ruz di ye ko nuþ tu. e men de Þu bat a yýn dan be ri de vam e den pro tes to lar, Sa lih in Kör fez Ýþ bir li ði Kon se yi nin an - laþ ma sý ný ka bul et me siy le du rul muþ tu; an cak Sa lih in Pa zar te si gü nü an laþ ma yý im za la ma yý red det me si ü ze - ri ne o lay lar tek rar bü yü dü. Ö te yan dan e men de Ha þid a þi re ti li de ri Ah mar ýn 7 fark lý a þi ret li de ri i le ger çek leþ tir - di ði top lan tý sý ra sýn da sal dý rý dü zen len miþ ti. Sal dý rý son - ra sý da te le viz yon ek ran la rý na yan sý mýþ tý. Protestocularýn Gürcistan Cumhurbaþkaný Saakaþvili aleyhinde gösteriler düzenlemesi, ülkede çatýþmalara sebep oldu. Saakaþvili protestolarý artýyor GÜR CÝS TAN DA mu ha lif le rin baþ þe hir Tif lis te dü zen le di ði gös te ri ler de bir ki þi nin da ha öl dü ðü bil di ril di. et ki li ler, gü ven lik güç le ri nin gös te ri le ri da ðýt mak is te di ði sý ra da ö len le rin sa yý sý nýn böy le ce i ki ye çýk tý ðý ný be lir tir ken, 37 ki þi nin de has ta ne ye kal dý rýl dý ðý ný kay det ti. a ra la nan lar dan 28 i nin gös te ri ci, Mer kel den A rap ül ke le ri ne des tek AL MAN A Baþ ba ka ný An ge la Mer kel, si ya si re form la rýn ya þan dý ðý A rap ül ke le ri ne des tek o lun ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Mer kel, Tu nus ve Mý sýr gi bi si ya sî ge liþ me le rin ya þan dý ðý ül ke ler de, bu ge liþ me le rin e ko no mik is tik rar sýz lýk se be bi i le ba þa rý sýz kal ma sý na i zin ve ril me me si ge rek ti ði ni be lir te rek, Al man ya nýn bu a maç la söz ko nu su ül ke le rin borç la rý nýn si lin me si ni de dü þü ne bi le ce ði ni i fa de et ti. G-8 zir ve sin de, u lus lar a ra sý ma lî ku ru luþ lar la bir lik te na sýl bir yar dým pa ke ti ha zýr la na bi le ce ði ko nu sun da da ko nu þu la ca ðý ný kay de den Mer kel, A rap ül ke le rin de ki re form ça ba la rý na so mut þe kil de yar dým e dil me si çað rý sýn da bu lun du. Mer kel, G-8 ül ke le ri nin nük le er san tral le rin gü ven li ði ko nu sun da da ön cü rol üst len me si ni is te ye rek, dün ya da var o lan ve plan la nan ye ni nük le er san tral le rin be lir li u lus lar a ra sý gü ven lik stan dart la rý na gö re ye ni den in ce len me si ge rek ti ði ni söy le di. Berlin / aa 9 u nun da po lis ol du ðu nu i fa de e den ay ný kay nak lar, 90 ki þi nin de gö zal tý na a lýn dý ðý ný, gö zal tý sü re si nin de 2 a ya ka dar u za ya bi le ce ði ni i fa de et ti ler. Gür cis tan Cum hur baþ ka ný Mik ha il Sa a kaþ vi li i se, o lay la rý Ba ðým sýz lýk gü nü nü kut la yan ül ke de sý kýn tý oluþtur mak ve sa bo taj dü zen le mek i çin Gür cis tan dý - þýn da bir se nar yo ya zý lý yor i fa de siy le de ðer len dir di. O to ri ter li ði yü zün den gös te ri ci ler ta ra fýn dan e leþ ti ri len Sa a kaþ vi li, gü ven lik güç le ri nin mü da ha le si ni sa vun du ve Her bir va tan da þýn i fa de öz gür lü ðü var. A ma son gün ler de o lup bi ten le rin i fa de öz gür lü ðü il ke le riy le hiç bir a la ka sý yok di ye ko nuþ tu. Tiflis / aa Ýn sa nî yar dýma ihtiyaç zirvede U LUS LA RA RA SI Ký zýl haç Ko mi te si, ta biî a fet ler ve kan lý ça týþ ma la rýn mað dur la rý na yar dým i çin e þi gö rül me miþ mik tar da yar dý ma ih ti yaç ol du ðu nu bil dir di. Mer ke zi Ce nev re de bu lu nan ko mi te nin, 2010 yý lý na i liþ kin ra po run da, þid de ti a zal ma dan u zun sü re dir de vam e den ça týþ ma lar yü zün den in sa nî yar dým ta le bi nin ben ze ri gö rül me miþ dü ze ye u laþ tý ðý kay de dil di. Þid de tin ön ce lik le si vil le ri he def al dý ðý be lir ti len ra por da, ça týþ ma la rýn ge nel de de ka lý cý ba rýþ i çin çö zü me u laþ ma dan 20 i la 40 yýl sür dü ðü ne i þa ret e dil di. Açýkalmada, Ký zýl haç Ko mi te si nin gü nü müz de yar dý ma koþ tu ðu ça týþ ma la rýn ço ðu nun ön ce ki yýl la ra gö re da ha u zun sü re li ve çö zü mü zor ol du ðu na dik kat çe ki ldi. Cenevre / aa Ço ðu muz ül fe tin sos yop si ko lo jik has ta lýk la ra yol aç tý ðý ný bi le me yiz. Bir çok te ri min a sýl mâ nâ sý ný u nut ma ya baþ la mýþ top lu mun za man la slo gan la rýn boþ ku tu cuk la rý na ya pýþ tý ðý, ha ya týn ger çek le rin den u zak laþ tý ðý, a cý ta rak u yan dý rý cý ne ti ce le ri or ta ya çýk tý ðýn da an la þý lý yor. Ka os kar þý sýn da dü ze nin en eh ve ni de po zi tif mâ nâ yý çað rýþ tý rýr bi ze. Ka o sun a nar þi ve te rö re, hür ri yet ye ri ne dik ta tör lü ðe gö tür dü ðü nü bi len ler i çin dir bu. Þa yet ül fet top lum da gaf le te dö nüþ müþ ve ce mi yet mo dern dev rim ci le re dö nüþ tü rül me sü re ci ne so kul muþ sa, ge nel lik le top lu mun fert le ri ka o su dü ze ne ter cih e der ler. Ne ti ce si is tib dat o la cak yol da hür ri yet ni ye tiy le ko þar lar. Dü zen, sis tem ve ya ge le nek sel dev let ler de bel li pren sip ler var dýr. Ýn sa nî te mel hu ku ka, a da let ve fa zi le te tam uy ma sa lar da ku ral la ra tâ bi dir dev let. Bu nu cum hu ri ye ti miz i çin ra hat lýk la söy le ye me yiz. Zi ra key fi lik ü ze ri ne ku rul muþ dev le tin pren sip le ri muð lâk bý ra kýl mýþ týr. Top lu mu muz ka o su dü zen den a yýrd et me de çek ti ði sý kýn tý yý glo bal ka os çu la rý ta ný ma da da çe ki yor. Ýh ti lâl ler den kuv vet a lan si ya sî ik ti dar lar la med ya nýn or tak ça ba sý mil le tin glo bal u fuk la rý ný ka pa tý yor. Ce mi yet te hip no tik te sir le ri ic ra e de cek re sim, i fa de ve çiz gi ler le ef kâr-ý am me yi bel li ka lýp la ra dö ken bu müt te fik gü cün ih das et ti ði i dol, haz, düþ man, kah ra man, ta raf gir, tep ki ve ka bul le rin ce mi ye ti yön len dir me de be lir le yi ci rol al dý ðý ný ak lý ba þýn da o lan her kes gö re bi li yor. Man tý kî ze min den yok sun, de zen for mas yon la in þa e dil miþ ve doð ru id rak ten mah rum süs lü ve u çuk i fa de le rin doð ru fi kir ler o la rak an la þýl ma sý da, yu ka rý da ki sü re cin fýt rî bir so nu cu dur. Böy le bir ne ti ce i çin kü re sel ce re yan la rýn glo bal çark la rý han gi kuv vet ve ma ha ret le çe vir dik le ri ni a zý cýk gö re bil mek i çin, þu si hir li at mos fe rin dý þý na çýk mak ge re ki yor ki, bu þart lar da çok zor gö rü nü yor. KAOS NEDÝR? Ka os bir bu lan dýr ma dýr. Þef faf lý ða kar þý koy ma dýr. A da let bek le yen le ri me yus kýl ma dýr. Kit le le ri hip noz i le u yut ma dýr. Ha ki ka tin se si ni cer be ze i le kýs ma dýr. Þah sî men fa a ti ni mil le tin za ra rýn da a ra ma dýr. Mü te ma di yen kö tü yü em sal gös te rip da ha kö tü yü ger çek o la rak sun ma dýr. Ta rih te ki bütün men fî ör nek le ri ha ki ka tin ü ze ri ne bo ca et me dir... Doð ru la rý ný baþ ka la rý nýn yan lýþ la rý na da yan dýr ma dýr. Glo bal ka os baþ ta ol mak ü ze re ký t'a lar, dev let ler, ku rum lar ve hat ta a i le bo yut la rýn da ki ka os ör nek le ri ni te na süp i çin de in ce le me de fay da var dýr. Me se lâ A rap la rýn ba har zan net tik le ri bir za man da glo bal ka os çu la rýn dol du ra sý ya hür ri ye te ko þuþ la rýn dan tu tun, bir tür lü so nu gel me yen Af ga nis tan ve I rak iþ gal le ri ne ka dar... Or ta do ðu yu bi ta ma mi ha sü rük le mek is te dik le ri ka o sun Er bil, Þam ve Di yar ba kýr a yak la rý ný gör mez lik ten ge len ler de ka os çu la rýn iþ çi le ri sa yýl maz lar mý? Dev rim le rin uð ra dý ðý dev let le re ve as ke rî ha re ket ler le de mok ra si nin it hal e dil di ði ül ke le re bak tý ðý mýz da ka o sun bi raz da ha bü yük çe res miy le kar þý la þý yo ruz. Mü þah has ör nek mi? Bal kan lar, Uk ray na ve Gür cis tan dan tu tu nuz; Bin ga zi, Tu nus ve e men e ka dar Þu bat ýn ka o sa yu var la dý ðý Tür ki ye de ki si ya sî ik ti dar la rýn, ge le cek le ri ni ka os ü ze ri ne in þa et me le ri en mü þah has ör nek ol sa ge rek... Þu son dö nem de mil le te a it bir prob le min pren sip ba zýn da te mel de hal le dil di ði ni is pat e de ne te þek kür e de ce ðiz. KAOS SÜRECÝ NASIL BAÞLADI? 1970 li yýl lar da dün ya mýz bu den li kü çül me miþ ti. Ýd di a la rý bü yük i de o lo ji ler dün ya yý fet he çý kar lar dý. Ken di siy le ko nuþ tu ðu - s.bu id nur si.de Düzen ile kaos arasýnda... muz sý ra da bir i de o lo ji men su bu, sa hi bi yet ref lek siy le dün ya yý ku cak lar dý li yýl lar da ha ber leþ me tek no lo ji sin de ki mu' ci ze vî in ký lâp lar dün ya mý zý kü çült tük çe kü çült tü. Bek len me dik þef faf laþ ma lar ve glo bal ak ra ba lýk lar o luþ tu. Ý de o lo ji si ni dün ya ya ha kim kýl ma dü þün ce si za yýf la dý. Dün ya he def li i de o lo ji men sup la rý frak si yon la rýy la bir lik te ön ce sav rul du lar, son ra glo bal or tak lýk la ra yö nel di ler. Kuv vet le nen kü re sel ce re yan la rýn rüþ vet le ri bir çok â te þin sol grup la rýn ha ra re ti ni kes ti ve son ra da sus tu lar... Çok ha zin dir ki, bu deh þet li glo bal kuv ve tin far ký na va ran ba zý sað grup lar, di nî ce ma at ler ve hat ta si ya sî ha re ket ler de bu it ti fa ka þim di lik da hil ol du lar. Doð ru su dü zen le ri de ðiþ ti re rek dev let le re u zun sü re ha kim o lu na ma ya ca ðý dü þün ce si, bu yo lun ya lan la rý ný pal ya tif ic ra at la ra, gü nü bir lik men fa at le re ve il ke siz lik le re yön len dir di. Glo bal men fa at ce re yan la rý nýn a na fo run da ki med ya, ü ni ver si te, STK, sa nat dün ya sý ve en ö nem li si o lan si ya se tin bir kýs mý bu me tod da it ti fak et ti. On lar ye ni tarz la rý na, de ði þim, dö nü þüm, ye ni lik, i le ri de mok ra si, hür ri yet ve çað daþ laþ ma di ye bi lir ler. Fa kat bi lim sel man týk ve doð ru sos yo lo ji bu na ka os tan baþ ka i sim bu la ma dý. Ha sis ve kü çük men fa at ler uð ru na bir bi ri ar dý sý ra de vir di ði de ðer le re, i çi ni bo þalt tý ðý dev let ku rum la rý na, ta rü mar et ti ði çev re ye, a yak lar al tý na yu var la nan ah lâ kî de ðer le re ve par ça lan mýþ a i le ye dö nüp bak ma yan zih ni ya pý yý ka os tan baþ ka ne i fa de e de bi lir di ki... Bu nun bir a dým ö te si ne a nar þi, i ki a dým ö te si ne de te rö rizm de nil di ði ni ha týr lat mýþ o la lým... KAOSTAN NASIL ÇIKILIR? u ka rý da tas vir et me ye ça lýþ tý ðý mýz hal-i â le mi, Müs lü man lar a hir za man ha di se le ri a de se sin den de in ce le me li dir ler. a ni Dec cal, Süf yan, e cüc ve Me cüc me se le le ri ni yu ka rý da ki tab lo ya tat bik e de bi lir ler. Bi zim gi bi ge le nek sel ref leks le rin den kur tu la ma mýþ lar, bir yer de o lu þan men fi ha re ke te ik ti da rý e le ge çi rip ge çi re me me za vi ye sin den ba ký yor lar. Za hi rî þart la ra ba kýp ha re ke tin mu vaf fak o la ma ya ca ðý ný dü þü nü yor lar. Hal bu ki men fi ha re ket le rin mak sat la rý her za man ik ti dar ol mu yor. a pa bi le ce ði ka da rýy la tah rip tir. Ba zen de da ha bü yük tah rip kâr ce re ya na ta þe ron luk tur. Ça lýp çýrp mak týr. Kü re sel ih ti lâl le re ze min ha zýr la mak týr. Du ra ðan lý ðýn ka o sa, ka o sun da ih ti lâl le re ze min ha zýr la dý ðý ný ön ce den de yaz mýþ týk. Dar be ler ka o su bi ti re mez, fa kat ters tep kiy le mil le tin u ya nýp me se le si ne sa hip çýk ma sý ný sað lar. Kal dý ki, mil lî ve ya lo kal as ke rî dar be le rin ar týk o la ma ya ca ðý ný Er ge ne kon sü re ci gös ter miþ ol du. Ký t'a la rýn ve sý nýf la rýn dö nüþ tü rül dü ðü bir dün ya da a ðaç la rýn yý ký lý þý ný bek le me mek lâ zým. Coð raf ya la rý de ðiþ ti ren he ye lân lar o lur ken el bet te dar be ko nu þul maz. Bu ra da glo bal ih ti lâl ler den ve Tür ki ye mer kez li A rap dün ya sýn da ki tu run cu dev rim ler den ko nuþ mak ge re ki yor. Be di üz za man ýn A hir za man at la sý ný e sas al ma yan hiç bir ted bir le bu ka os tan çýk ma mýz müm kün gö rün mü yor. Ri sâ le-i Nur da or ta ya ko yul muþ te mel kri ter le re, eþ ha sa, ha di se le re ve za man la ra dik kat et mek si zin ya pý la cak bütün te þeb büs le rin a kim ka la ca ðý ný bir da ha ha týr la ta lým. Be di üz za man la gö rü nüp Be di üz za man ý din le me mek Müs lü man la ra, it ti had-ý Ýs lâ ma ve in san lý ða bü yük za rar lar ve ri yor. Po pü lizm, ha sis men fa at ler, nâ kýs mu ha ke me ler ve ce ha let bi zi ka os a na fo ru na çek me me li. Ka os tan çý ký þý ke sin lik le sað la ya cak bir baþ ka me tod da ha var. O da bu im ti han mey da ný ný bi ze su nan Rab bi mi zin Ce lâl te cel lî si dir ki, zin har ar zu e di le cek bir þey de ðil dir. Biz an cak O nun Ce lâ lin den Ce ma li ne is tið far i le sý ðý ný yor ve mer ha me ti ni bek li yo ruz...

8 8 27 MEDA POLÝTÝK MAIS 2011 CUMA Gör müþ, Bi rand ve gen ler de ki dar be ci lik ALPER Gör müþ, son yýl lar da Tür ki ye de mes le ðin yü zü nü a - ðar tan, il ke le ri a yak ta tu tan ga ze - te ci ler den bi ri U lus la ra ra sý Hrant Dink Ö dü lü sa hi bi. Mart 2007 de ge nel ya yýn mü dür lü ðü nü yap tý ðý Nok ta der gi sin de, es ki De niz Kuv vet - le ri Ko mu ta ný O ra mi ral Öz den Ör nek in, 2004 yý lýn da i ki as ke - rî dar be gi ri þi min den söz e den Dar be Gün lük le ri ni ya yým la - dý. Bu nun ü ze ri ne der gi, Ge - nel kur may Sav cý lý ðý nýn ta le bi ü ze ri ne, Ba kýr köy Sav cý lý - ðý ndan a lý nan i zin le, po lis ta ra - fýn dan ba sýl dý; bel ge ve bil gi sa - yar la rý na el ko nul du. Der gi, ge - len bas ký lar ü ze ri ne ya yý ný na son ver mek zo run da kal dý. E rol Si ma vi: Bi rin ci kuv vet ba sýn dýr. Ý kin ci si or du dur. Çün kü or du yu ih ti lâl le re ba sýn ha zýr lar. An cak Dar be Gün lük le ri, er - te si yýl baþ la ya cak, dar be gi ri þi mi zan lý la rý nýn yar gý lan dý ðý, Er ge ne - kon da va sý id di a na me si ne gir di. Gör müþ, Ör nek in a ley hin de aç - tý ðý if ti ra ve ha ka ret da va sýn da be ra at et ti. Gün lük le rin Ör - nek in bil gi sa ya rýn dan çýk tý ðý, mah ke me ta ra fýn dan a ta nan bi - lir ki þi ra po ruy la doð ru lan dý. Gör müþ, ço ðu Ta raf ga ze te sin - de ki Med ya i ro nik baþ lýk lý kö þe - sin de çý kan, med ya nýn Er ge ne - kon da va sý ný na sýl iz le di ði ne i liþ - kin ya zý la rý ný Bü yük Med ya da Er ge ne kon Ha ber ci li ði baþ lýk lý i - ki cilt lik ki tap ta top la dý. (Ýs tan bul: Et ki le þim a yýn la rý, Ma yýs 2011) Gör müþ ün Er ge ne kon ha - ber ci li ði hak kýn da var dý ðý so nuç, Tür ki ye de as ke rî dar be ler ve dar be gi ri þim le ri hak kýn da tam bir bil gi sa hi bi ol mak i çin, bun la - rý yal nýz ca teþ ki lat yön le riy le de ðil, bun la ra des tek ve ren, top - lu mun ki mi ke sim le rin de yay gýn, as ker le rin si ya sî rol oy na ma sý ný des tek le yen, ve sa yet çi zih ni yet yö nüy le de ir de len me si ge rek ti ði. Bu ra dan kal ka rak þöy le di yor: Er ge ne kon þe be ke siy le hiç bir ör güt sel ba ðý ol ma mýþ, o nun kri - mi nal fa a li yet le ri ne hiç bir bi çim - de ka týl ma mýþ, do la yý sýy la ya sal bir suç la ma ya ma ruz kal ma mýþ ve kal ma ma sý ge re ken; fa kat oy - na dýk la rý rol i ti ba rýy la Er ge ne - kon cu lu ðun zih nî te me li nin o lu - þu mu na kat ký su nan ki mi si ya sî - med ya tik- top lum sal ak tör ler de mut la ka ge nel a na li zin i çin de yer al ma lý dýr. Bu çer çe ve de baþ ro lü Tür ki ye nin Bü yük Med ya sý nýn oy na dý ðý a çýk. (s. 9-10) Med ya nýn Tür ki ye de ki si ya si dar be ler ve dar be gi ri þim le rin de oy na dý ðý rol ko nu sun da ilk teþ hi - si, bel ki bi raz da bö bür le ne rek ko yan, mu hak kak ki, Bü yük Med ya nýn ilk Bü yük Pat ro nu E rol Si ma vi yi. Hür ri yet Ga ze te - si nin, Ay dýn Do ðan dan ön ce ki sa hi bi o lan Si ma vi nin de dik le ri a nýl ma ya de ðer: Ba sýn i çin dün ya da beþ bü yük kuv vet ten bi ri dir, dör dün cü kuv vet tir, der ler. Bu söz Tür ki ye i çin ge - çer li de ðil. Ha ki mi yet el bet te ka yýt sýz þart sýz mil le tin dir. O baþ ka. A ma bi rin ci kuv vet Tür - ki ye de or du mu? Ha yýr. Ba sýndýr. Ý kin ci si or du dur. Çün kü or - du yu ih ti lal le re ba sýn ha zýr lar. (Hür ri yet, 19 Ma yýs 1988) Med ya nýn as ke rî dar be ler de ki kýþ kýr tý cý ro lü ü ze ri ne i ti raf lar da bu lu nan i kin ci Bü yük Pat ron i - se Dinç Bil gin dir. Bil gin, sý fý rý tü - ket tik ten son ra da ol sa, 28 Þu bat sü re cin de Bü yük Med ya nýn (ya ni Sa bah ve Hür ri yet ga ze te le - ri nin) üst len di ði iþ le vi (ne mut lu ki) bun dan u tanç du ya rak an lat - tý. (Bkz. e ni Þa fak, 10 O cak 2008) Al per Gör müþ ün son ki - tap la rý nýn ya yým lan ma sý da, Tür ki ye nin ön de ge len ga ze - te ci le rin den (ay ný za man da, 28 Þu bat sü re ci nin med ya da ki kur ban la rýn dan da) bi ri o lan Meh met A li Bi rand ýn, med ya - nýn as ke rî dar be ler de ki ro lü ü ze - ri ne ö ze leþ ti ri si ni te tik le di. Bi rand, ön ce þun la rý yaz dý: Bi - zim ku þak i çin dev let da i ma ön - ce lik li ve hak lýy dý... Gen le ri mi ze, bel ki de far ký na var ma dan dar - be ci lik iþ len di... Bü tün dar be le ri an la yýþ la kar þý la dýk. ar dým cý ol - duk... (19 Ma yýs) Bir kaç gün son ra da þun la rý: As ke ri dar be ye i ten, zor la yan da i ma la ik ke sim ol muþ tur... Bu ül ke nin sa de ce bi - ze a it ol ma dý ðý ný, din dar ke sim ve Kürt ler le de pay laþ ma mýz ge - rek ti ði ni hiç bir za man ka bul le - ne me dik... As ke ri la ik ke sim kýþ - kýrt tý. On lar da za ten ma nen ha - zýr dý lar... (24 Ma yýs) Bi rand hak lýy sa ne mut lu: Son bir kaç yýl dýr, gen le ri mi zin ka fa sý ka rýþ tý ve her þe ye fark lý ba kar ol duk. Þa hin Al pay/ Za man, Kemalizm i taklit eden Kürtler BEN size PKK-BDP çizgisi Kemalist oldu demedim mi? Tabii Türk Kemalist i deðil, Kürt Kemalist i... (3 Mayýs tarihli yazýda deðinmiþtim.) Kürt ulusalcýlarý, Kemalistleri taklit ediyor. Örnek olarak Leyla Zana nýn geçen günkü konuþmasýna bakýn. Hani, Gün gelecek, Abdullah Öcalan kendi halkýnýn arasýnda, bu halkýn çocuklarýna öðretmen olacak dediði konuþma... Hayali, Türkiye sýnýrlarý içinde ikinci bir baþöðretmenin daha olmasý... Ben bu Kürt siyasetçileri anlýyorum: Nihayetinde ulusalcýlýk yapýyorlar. Model olarak Kemalist uygulamalarý kullanmalarý hiç garip deðil. Türkiye de geliþen bir ulusalcý hareketin varacaðý nokta baþka ne olur ki? 1923 ten beri gördükleri bu... Benim anlamadýðým kesim ise Türk solcularý. ýllar boyu milliyetçilikle mücadele ettiler. Biz enternasyonalistiz dediler. Ama þimdi Kürt ulusalcýlýðýný destekliyorlar. Ýlginç deðil mi? Merak ediyorum: Federasyoncu Kürtler baþarýlý olursa, bizim solcular, hangi bölgede yaþamayý tercih edecek? (Nihayet birileri bu federasyon konusunda uyanmaya baþladý: Örneðin Ahmet Altan ýn yazýsý.) Tek parti yönetiminin egemen olacaðý, 1930 larýn Türkiye sini model alan, baþöðretmenli Kürt bölgesinde mi? oksa çok partili bir düzenin hakim olduðu, gözünü geleceðe dikmiþ Türk bölgesinde mi? Burjuva diktatörlüðünü mü tercih edecekler yoksa burjuva demokrasisini mi? Not: Ebedi Þefini bulmuþ Leyla Zana ya birisi sorsun; Milli Þefleri de hazýr mý? Emre Aköz / Sabah, Ýspanya daki meydanlar ve biz AVRUPA þu günlerde Ýspanya da meydanlarý ele geçiren kalabalýklarý konuþuyor. a yayýlýrsa? a unanistan ve Portekiz de de ayný süreç baþlarsa? Öyle ya, Ýspanya daki meydanlarý dolduranlar seçimleri bile umursamadan kendi bildiklerini okuyorlar; yüzde yirmiyi geçen iþsizlik oranýna, bankalarýn tahakkümüne, geleceðin belirsizliðine karþý direniyorlar. Sonunda bizim medya da olaya uyandý, haberler yapmaya baþladý. Ýlginçtir, bu haberlerin veriliþ tarzý bizim kendi politika kavrayýþýmýzý da ortaya koyuyor. Mesela dikkatimi çekti; birçok internet haber sitesi Ýspanya daki apolitik direniþ ifadesini kullanmýþtý. Oysa daha ne politikasý olsun! Adý hemen demokrasi olarak konulan bir hareket giderek þirketleþen partilerden daha politik deðil midir? Medyanýn genlerinde darbecilik olduðu tartýþýlmaya baþlandý ya... Diyorum ki Eylül artýðý bir korkuyu; sokaklardan, meydanlardan duyulan korkuyu da tartýþmalýyýz! Haþmet Babaoðlu / Sabah, Ordu içinde sivil toplum HER KES baþ ka ül ke ler de a yak la nan a, i ti - raz, hat ta is yan e de ne sem pa tiy le ba ký yor. Mý sýr dan Lib ya ya, Fran sa dan Ýs pan - ya ya, ABD den La tin A me ri ka ya, Fi lis - tin den U zak do ðu ya... ken di ni zi bir yok la - yýn. Son ra i çe ri bu yu run! Ý ti raz e dil me me si, i ta at üs tü ne, dev let ve mil le tin de rin mu ta ba ka tý! Bir i ti ra zý o la nýn da hi baþ ka i ti raz la ra i ti - ra zý var mut la ka! Bir bas ký ya kar þý o la nýn da hi baþ ka bi ri - le ri nin bas ký gör me si ne hiç i ti ra zý yok! «Bir bi riy le ça tý þan lar o to ri ter lik te mu ta - býk. De mok ra tik leþ me, si vil leþ me di yen ik ti - dar da o to ri ter lik ten baþ ka kül tür bil mi yor. Ýk ti dar bas ký la rý na kar þý çý kan la rýn ço ðu - nun tek bil di ði de mi li ta rist o to ri ter lik. Mu ha fa za kâr de mok rat lýk i le la ik cum - hu ri yet çi li ðin i ki si de o to ri te, da yat ma, bas ký ter ki bin den. Ge ri lim sýk sýk se çil miþ, meþ ru o to ri ter - lik i le re jim sa hip li ði id di a sýn da ki o to ri - ter lik a ra sýn da. Her i ki sin de mu ha lif ya pý la rýn, söz de de mok ra si, de mok ra tik leþ me pe þin de ki le - rin bir ço ðu nun da hi ak lý na (ve e lin den) ge - le bi len tek yol o to ri ter ör güt ler! Hat ta en a þý rý la rý. «Cum hu ri yet has sa si ye ti, e sa sen öz gür - lük, e þit lik, kar deþ lik, im ti yaz sýz lýk, halk çý - lýk ma na sýn da pek cum hu ri yet çi ol ma - yan, da yat ma cý, bas ký cý ku ru ma e ma net... TÜRKÝE NÝN en par lak hu kuk çu la rýn dan bi ri o lan Os man Can, çe þit li ke sim ler den o lu þan bir grup la bir lik te yir mi dört i li do - la þýp al tý bin ki þiy le gö rü þe rek top lu mun a na ya sa ta lep le ri ni sap ta dý. Son ra da ar ka daþ la rýy la bir lik te o tu rup bu ta lep le ri a na ya sa ö ne ri le ri o la rak yaz - dý. Sa ný rým ilk çý kan so nuç, bu top lu mun med ya nýn san dý ðýn dan çok fark lý ol du ðu. Ö zel lik le mer kez med ya de nen a ma ne yin mer ke zi ol du ðu tam bi lin me yen med ya nýn top lu mun çok kü çük bir ke si - mi ni tem sil et ti ði a ma bu ke si mi top lu - mun bü tü nü san dý ðý an la þý lý yor. Mer kez med ya nýn A ta türk çü lük ve Ke ma lizm ta kýn tý sý top lu mun i çin de hiç kar þý lýk bul mu yor. Sa taþ mak i çin de ðil sa de ce sap ta mak i - çin ör nek gös te re ce ðim Hür ri yet ga ze te si - nin lo go su nun al týn da ya zan Tür ki ye Türklerindir" la fý na ben zer bir la fý, top lum ken di a na ya sa sýn da gör mek is te mi yor. Ar týk bu top lum Tür ki ye nin yal nýz ca Türk le re a it ol ma dý ðý ný gör müþ, bu ko nu - da med ya nýn ö nü ne geç miþ. Bu ne den le a na ya sa da hiç bir et nik re - fe rans is te mi yor. Tür ki ye he pi mi ze a it ve top lu ma gö re bu ra nýn sa hip le ri nin ýrk la rý nýn a na ya sa da be lir til me si ne ge rek yok. De mok ra tik leþ me ic ra at ya hut ta lep le ri de, de mok ra si kül tü rün den ve pra ti ðin den a za de par ti ve ya ör güt le rin mes le ði! As ker lik, ce ma at, a þi ret (a i le) o to ri te le ri; o ku lun ve iþ ye ri nin o to ri ter do zu; baþ ta er - kek kül tü rü, her kö þe ye, öm rün her a ný na dam ga vu ru yor. Her bi ri nin cum hu ri yet çi, de mok ra tik, in sa ni za af la rý me se le e dil me den, her han - gi bi ri nin de mok ra si ve ya cum hu ri yet kav - ram la rý na ay ký rý lý ðýn dan dem vur mak bi - raz bo þa. A kýn tý ya bun ca kü rek bi raz o yüz den. «Si vil leþ me as ke ri ve sa ye te bað la nan bir du rum. Ta mam. La kin, 70 mil yo nun yarý sý nýn bir þe kil i - çin den geç ti ði, yüz bin ler ce in sa nýn yýl lar ca hi ye rar þi si ne ta bi ol du ðu as ker li ðin ken di si cum hu ri yet çi, de mok ra tik, in sa ni hak lar - dan a þý rý u zak kal dýk ça na sýl o la cak! Sevk ve i da re þart la rý ö te sin de, her a ný key fi bas ký cý, dýþ la ma cý bir kül tür, ken di dý - þý na ba ký þýn da na sýl cum hu ri yet çi ve de - mok ra tik o la cak? Bo yun eð me kül tü rü nün as ker mil le - ti nin, is ter sað da is ter sol da ol sun, si vil lik - ten, bi rey ol mak tan, hak ve öz gür lük ten an la dý ðý ne o la cak? «Bu nun en çar pý cý res mi, TSK da a dý na si vil me mur de nen ke sim. 50 bin ki þi. Or du i çin de si vil or du! Sek re ter ha ným da var, mü hen dis bey de. Aþ çý da var þo för de. 50 bin ki þi si vil me mur a ma; gü dük öz - Anayasa Mer kez med ya nýn ve or du nun A ta - türk düþ kün lü ðü de top lum da bir yan ký bul mu yor. Top lum, a na ya sa da in san is - mi is te mi yor, is te yen A ta türk il ke ve in - ký lâp la rý na i man e de bi lir, is ter se sa bah ak - þam Nu tuk o ku yup ez ber le ye bi lir, a ma bu top lum 1938 yý lýn da ha ya tý ný kay bet miþ bir li de rin ku ral la rýy la de ðil, 2011 yý lý nýn ger çek le riy le u yum lu bir yö ne tim bi çi mi ve dev let ar zu lu yor. A na ya sa nýn A ta türk çü lü ðü top lu ma da yat ma sý na kar þý çý ký yor. Tür ki ye Türk le rin dir di yen Ke ma list bir a zýn lý ðýn ku ral la rý ný ar týk ka bul et me ye ya naþ mý yor. A ta türk çü dar be ci le rin 12 Ey lül de as la de ði þe mez di ye A na ya sa nýn gi ri þi ne yaz - dýk la rý mad de le ri de de ðiþ ti ri le me yen mad de ol maz di ye rek red de di yor top lum. Ça ðýn ve top lu mun ih ti yaç la rý na gö re her mad de de ðiþ ti ri le bi lir. Beþ ta ne dar be ci ge ne ra lin de ðiþ ti ril me - sin ko mu tuy la A na ya sa ya koy du ðu mad - de le rin ge rek li li ði top lum ta ra fýn dan red - de di li yor. E ði tim de mer ke zi yet çi ve hi ye rar þik ya pý lar da is te mi yor. Dev let dý þý e ði tim im kân la rý da ay ný öl - çü de meþ ru ve de ðer li ka bul e dil me li dir gö rü þü nü be nim si yor. E ði ti min, tek mer kez li, tek gö rüþ lü bir lük hak la rý si vil, sert ce za la rý i se as ker gi bi. Ka nu nen ol ma dý ðý hal de, ba zý as ke ri a - mir ler ko mu ta ným de me le ri ni is ti yor; çok yer de iç ti ma da e mir ve gö rüþ le re ha zýr ol ma la rý is te ni yor. Bir da va, Ko mu ta ným de me ye i ti raz e - dip Al ba yým di yen si vil me mur la il gi li. Ce za sý he men ma aþ tan ke sin ti. As ke ri hi - ye rar þi al týn da ki as ke ri mah ke me, ka nu na rað men, o nu suç lu bu la bi li yor. Ge ce 9 a ka dar ça lýþ tý rý lan, son ra loj - man lar da hiz me te zor la nan, yok ye mek tuz lu, yok ön lü ðün kir li di ye ma a þý ceb ren ke si len si vil aþ çý gi bi. a sak mob bing in her tü rü ne ma ruz ka lan, di ðer alt ta ki ler gi bi yar gý sýz o da hap si ne tý ký lan si vil lik! (Kü für ký ya met i le bas ký ve teh di din bol ol - du ðu si vil iþ yer le ri de fark lý de ðil!) Bu da va lar i çe ri de A ÝM de so nuç suz ka lýn ca, ar týk dý þa rý da A ÝHM e git mek ü ze - re. Hak la rý ný is ti yor, e zil mek is te mi yor; bas - ký gö ren bir sen di ka laþ ma ça ba sý da var a - ma SÝ MED a dýy la de rnek le þi yor lar; si vil or du, ör güt lü si vil top lum o lu yor. Si zin yok sa bi le, on la rýn ar týk i ti ra zý var! Bel ki de, ku rum lar de mok ra tik leþ me - den, de mok ra si ku rum la þa maz! Cum hu ri - yet de öy le! Ha ya tý mý zýn en bü yük ya la ný bel ki de cum hu ri yet çi le rin cum hu ri yet çi, de mok - rat la rýn de mok rat ol ma ma sýy dý! U mur Ta lu / Ha ber türk, be yin yý ka ma sis te mi o la rak kul la nýl ma - sýn dan da top lu mun ra hat sýz ol du ðu nu an lý yo ruz. ar gý ve or du baþ ta ol mak ü ze re tüm ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn da ay rým sýz de mok ra tik ka tý lým ge re ði, her ke sin ken di kim li ði ve ter ci hiy le gö rev üst len me si im - kâ ný sað lan ma lý dýr di ye rek, her ýrk tan, her din den, her mez hep ten va tan da þýn dev - let ku rum la rýn da gö rev al ma sý ge rek ti ði ni be lir ti yor. Dev let din hiz me ti sun ma sýn da di yor top lum. Bü tün bun la ra bak tý ðý nýz da, top lu mu sü rek li kon trol et mek ve bi çim len dir mek is te yen dev le tin ar týk top lu mun ha ya týn da - ki o to ri ter ro lü nü terk et me si nin ta lep e - dil di ði ni gö rü yor su nuz. Bu em re di ci dev let ten sý kýl mýþ halk. Ba na ka rýþ ma, i þi ni yap di yor. Se çim ler de ki ba raj hak sýz lý ðý na da kar - þý lar, ya ma kul bir se vi ye ye çe kil sin ya da hep ten kal dý rýl sýn gö rü þü nü di le ge ti ri yor - lar. Kürt me se le si nin çö zü mün de çok ö - nem li bir ba sa mak o la bi le cek bir is tek de bu ö ne ri le rin a ra sýn da yer a lý yor: Dev le tin te mel iþ le yi þi nin a dem-i mer ke zi yet çi lik e - sa sý na gö re tan zim e dil me si þart týr. Mer kez den yö ne tim an la yý þý da bel li ki top lu mun ka fa sýn da bit miþ. Da ha böy le e pey ce ta lep ve ö ne ri var. Ve, ye ni bir a na ya say la, ça ða uy gun yep - ye ni bir cum hu ri yet ku rul ma sý nýn or tak gö rüþ ol du ðu an la þý lý yor. Ah met Al tan / Ta raf, EGE BÖLGE TOPLANTISINA DÂVET eni Asya Gazetesi Ege Bölge (Afyon, Antalya, Aydýn, Burdur, Denizli, Isparta, Ýzmir, Manisa, Muðla, Uþak illeri) toplantýsý Pazar günü saat: 10.00'da aþaðýdaki adreste yapýlacaktýr. Ege Bölge temsilcilerimiz davetlidir. TOPLANTI ERÝ: (Eþrefpaþa'da yol ortasýnda bulunan Arap Camii civarý) Kocatepe Mah. 556 Sokak Onur Apt. 10/2 Daire: 2 EÞREFPAÞA/ÝZMÝR GENEL PROGRAM 10:00-13:30 Bölge Meþveretinin yapýlmasý. 13:30-14:00 Öðle Namazý 14:00-14:30 Öðle emeði 15:00 Ýzmir eni Asya Hizmet Binasýnýn (Külliyenin) Temel Atma Merasimi GEÇMÝÞ OLSUN Kardeþimiz Atilla Örnek'in babasý Zeki Örnek'in rahatsýzlýðýndan dolayý görmekte olduðu tedaviden bir an önce saðlýðýna kavuþmasýný Cenâb-ý Hak'tan niyaz ediyoruz. Kahramanmaraþ eni Asya Okuyucularý SEMÝNERE DÂVET KONU : Tahavvülât-ý Zerrât (Atomlarýn dönüþüm ve deðiþimleri) KONUÞMACI: Frof. Dr. Nurettin Abut TARÝH: Cumartesi SAAT: 21:00 ER: eni Asya Seminer Salonu. Merkez Büyük Camii aný, ýlmaz Ocak Ýþhaný, kat 1, DÜZCE ORGANÝZASON: Düzce eni Asya Derneði KONFERANSA DÂVET Konu : Bediüzzaman'ýn Ýstibdat Hürriyet Mukayeseleri ve 27 Mayýs Ýhtilâl Süreçleri Konuþmacý: Sami Cebeci Tarih : 27/05/2011 Cuma Saat : Organizasyon : Asyanur Kültür Merkezi er : unus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar /Ankara NOT : HANIMLAR ÝÇÝN ER ARILMIÞTIR. DÂVET KONU : Türkiye ayýn Komisyonu Ýl Temsilcileri Toplantýsý Tarih : 28/05/ 2011 Cumartesi Saat : er : Akýncýlar Sokak No: 21 Maltepe /Ankara DÂVET KONU : Türkiye Sosyal Komisyonu Ýl Temsilcileri Toplantýsý Tarih : 28/05/ 2011 Cumartesi Saat : er : Akýncýlar Sokak No: 21 Maltepe /Ankara

9 Mu rad Bey: Üs tad Haz ret le ri nin, e ne ve zer re ba his le ri ni ay ný ri sâ le nin i ki bö lü mün - de i zah et miþ ol ma sý nýn hik me ti ne dir? Ri sâ le-i Nur dan O tu zun cu Söz e ne ye ve zer re ye tah sis e dil miþ tir. Bi rin ci Mak sad da e ne nin mâ hi ye ti ve giz li bi lin me yen le ri, Ý kin - ci Mak sad da i se zer re nin mâ hi ye ti ve giz li bi lin me - yen le ri hâ ri ka bir bi çim de keþ fe dil miþ tir. Üs tad Haz ret le ri e ne yi, Biz e mâ ne ti gök le re, ye - re ve dað la ra tek lif et tik; hep si de o nu yük len mek - ten ka çýn dý lar. Ve on dan kork tu lar. Ýn san i se o nu yük len di. Ger çek ten in san çok zâ lim ve câ hil dir. 1 â ye ti nin tef sî ri mâ hi ye tin de e le a lýr; zer re yi de, Ýn - kâr e den ler, Ký yâ met ba þý mý za gel mez di yor lar. Sen de ki: E vet. Gay bý bi len Rabb i me ye min ol sun ki, ba þý ný za ge le cek tir. Ne gök ler de ve ne yer de zer - re ka dar bir þey O ndan u zak kal maz. Bun dan kü - çük ve ya bü yük ne var sa hep si a pa çýk bir ki tap ta ya - zýl mýþ týr. 2 â ye ti nin tef sî ri sa de din de in ce ler. Be dî üz za man Haz ret le ri ne gö re gök le rin, yer le - rin ve dað la rýn yük len mek ten çe kin di ði ve kork tu - ðu e mâ ne tin bir fer di e ne dir. a ni ben li ðin so - rum lu luk rû hu dur. Öy le ki, e ne (ben lik) Haz ret-i  dem den (as) þim di ye ka dar in san lýk â le mi nin et - ra fý na dal bu dak sa lan hem nû râ nî bir Tû bâ a ða cý - nýn, hem de deh þet li bir Zak kum a ða cý nýn çe kir - de ði hük mün de dir. Bi rer giz li ha zi ne o lan Al lah ýn i sim le ri nin a nah ta rý ný uh de sin de ta þý yan e ne, kâ i - nâ týn giz li bi lin me yen le ri ni de a ça bi le cek hü vi yet - te i ken; ba þý na buy ruk bý ra kýl dý ðýn da vah þe tin, ca - na var lý ðýn ve deh þe tin res mi ni çi ze bi len bir yüz ka ra sý o la bil mek te dir. â ni in sa nýn mâ ne vi yât a - ða cý ha yýr da e ne ü ze rin de yük sel mek te; þer de de e ne dolayýsýyla ku ru mak ta, sön mek te ve dö kül - mek te dir. â ni in san e ne i le hem ka zan mak ta, hem kay bet mek te dir. Ken di ne gü ve nen kay bet - mek te, ken di ni Al lah a ve ren ka zan mak ta dýr. Ben - li ði i le gu rur la nan kay bet mek te, ben li ði ni Al lah a kul luk ma ka mýn da e ri ten ka zan mak ta dýr. Ken di si - ne var di yen ger çek te yok lu ðu, ken di si ni Al lah i çin yok sa yan ger çek var lý ðý bul muþ ol mak ta dýr. Üs tad Sa îd Nur sî ye gö re kâ i nâ týn a nah ta rý in sa - nýn e lin de dir. a ni nef si ne ta kýl mýþ týr. Kâ i nâ týn ka - pý la rý gö rü nüþ te a çýk gi bi zan ne dil mek te i se de, ha - ki kat te ka pa lý dýr. Ce nâb-ý Hak in sa na e ma net ci he - tiy le e ne na mýn da öy le bir a nah tar ver miþ tir ki, in - san o nun la â le min bü tün ka pa lý ka pý la rý ný a ça bil - mek te, öy le sýr lý bir e nâ ni yet ver miþ tir ki, Al lah ýn giz li ha zî ne le ri ni o nun la keþ fe de bil mek te dir. Fa kat e ne nin ken di si de müþ kül bir bi lin me yen dir, deh - þet li bir an la þýl ma yan denk lem dir. E ne nin ha kî ka ti, mâ hi ye ti ve ya ra tý lýþ hik me ti bi lin se, ken di si a çýl dý ðý gi bi, kâ i nâ týn giz li ka pý la rý da a çý la bi le cek tir. Bu ba - his, e ne yi bi ze a çýp keþ fet mek te dir. Zer re i se; kâ i nâ týn mad dî plân da en kü çük ya pý ta þý dýr, baþ dön dü rü cü ha re ke tiy le var o luþ sýr rý ný mâ hi ye tin de ba rýn dýr mak ta dýr. Üs tad Be dî üz za - man a gö re zer re le rin ha re ket le ri, Al lah ýn kud ret ka le mi nin kâ i nât ki ta bý na ya ra tý lýþ â yet le ri ni ya zar - ken çý kar dý ðý tit re þim ve cý zýr tý dan baþ ka bir þey de - ðil dir. Gayb â le min den o lan her þe yin geç miþ as lýn - da ve ge le cek nes lin de ki in ti zam la ra kay nak lýk e de - cek öl çü de, Al lah ýn e mir le ri nin im lâ sýn dan ve ya zý - lý mýn dan ge len ha re ket ler ve he ye cân lar, zer re le ri sür at le dön me ye ve tit re þi me sevk et mek te dir ler. 3 E ne nin, in sa nýn mâ ne vî var lý ðý nýn en kü çük ya pý ta þý; zer re nin de kâ i nâ týn ve in sa nýn mad dî var lý ðý - nýn en kü çük ya pý ta þý ol du ðu nu dik ka ti miz den u - zak tut ma ma lý yýz. E ne bir e lif o la rak ay ný der sin bi rin ci bö lü mün de; zer re de bir nok ta o la rak i kin - ci bö lü mün de e le a lýn mýþ, Kur ân-ý Ha kîm in â yet - le riy le kâ i nâ týn týl sý mý ve var o lu þun giz li sýr la rý her i ki ba his te fark lý a çý lar dan keþ fe dil miþ tir. *** Ri ze den Na di de Top rak: Kur ân da ki bes - me le ler 114 de fa mý na zil ol muþ tur? ok sa bir de fa na zil o lup her sû re nin ba þý na mý kon muþ tur? Bes me le nin Kur ân dan bir â yet ol du ðun da þüp - he yok tur. Neml Sû re si nin 30. â ye tin de â ye tin bir par ça sý o la rak geç mek te dir. Kur ân ýn bu â ye tin de Haz ret-i Sü ley - man dan (as) bir mek tup a lan Bel kýs ýn, çev re - sin de bu lu nan ya ver le ri ne: Ey kav mi min i le ri ge len le ri. Ba na bir mek tup bý ra kýl dý. Sü ley - man dan ge li yor ve Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm ke li me siy le baþ lý yor. de di ði ni öð re ni yo ruz. 4 Bes me le nin Kur ân da 114 de fa na zil ol du ðu gö rü þü de var; bir de fa na zil ol du ðu ve sû re le - rin a ra sý ný a yýr mak i çin her sû re nin ba þý na te - ber rü ken kon du ðu gö rü þü de. Bi rin ci gö rüþ Ý - mam-ý Þâ fi î ye a it. Ý mam-ý Þâ fi î ye gö re Bes me - le tek bir â yet ol du ðu hal de Kur ân da 114 de fa na zil ol muþ tur. 5 Ni te kim, Ýbn-i Ab bas (ra) bil dir miþ tir ki: Bes me le yi terk e den Al lah ýn ki ta býn dan 114 â yet terk et miþ o lur. E bû Hü rey re (ra) de di ki: Al lah Re sû lü (asm) bil dir di: Fâ ti ha sû re si ye di â yet tir. Bu â yet le rin il ki Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm â ye ti dir 6 Bes me le i çin ö nem li o lan nâ zil ol muþ bir â - yet ol du ðu ger çe ði dir. Her sû re nin ba þýn da o - ku nuþ þek li nin de vah ye da yan dý ðýn da þüp he yok tur. Bi nâ e na leyh, bes me le nin Kur ân dan bir â yet o lu þu, her ha yýr lý i þi miz de di li miz den dü þür me mek a çý sýn dan ye ter li bir ha kî kat tir. Dip not lar: 1- Ah zâb Sû re si, 33/72, 2- Se be Sû re si, 34/3, 3- Söz ler, s , 4- Neml Sû re si, 27/29-30, 5- Söz - ler, s. 17, 6- El ma lý lý Tef si ri, 1/16. 9 MAKALE GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Ýl ginç tir ki, Mý sýr da bu lun du ðu muz za man bi zi, yâ ni Türk le ri, Hý ris ti yan ol muþ ve ya din den çýk mýþ o la rak bi len ba zý in san lar var dý. Hat ta ba zý la rý bi zi Kur ân o kur ken gö rün ce þa þý rýp, o ku - du ðu muz Kur ân a bak ma dan Bu o ku du ðu nuz Kur ân Türk çe mi? di ye so ru yor lar dý. Ta biî, hem Kur ân ý gös te rip, hem de o ku yun ca çok þa þý rý yor - lar dý. Üs te lik, o ku du ðu muz Kur ân ýn te va fuk lu ol ma sýn dan do la yý yap tý ðý mýz i zah la ra hem þa þý - rýp, hem de se vi ni yor lar dý. Bir de Ri sâ le-i Nur dan, Be di üz za man Haz ret le rin den bah se dip, bir çok me se le yi an la týn ca da mest o lu yor lar dý. Dü þü nün, Hý ris ti yan ol muþ ve ya din den çýk mýþ zan net tik le ri bir mil le tin men su bu i le ko nuþ tuk la rýn da, sor duk - la rý so ru lar kar þý sýn da al dýk la rý ce vap la ra (ta biî Ri - sâ le-i Nur ha ki kat le rin den ver di ði miz) þa þý rýp, ni - ha ye tin de a hu biz A rab ýz gü ya, a ma di nî ba zý müþ kül le ri siz den öð re ni yo ruz di yor lar dý. Ta biî bu a ra da, ya zý nýn en ba þýn da yaz dý ðý mýz ta ac cüb - le ri nin, þaþ kýn lýk la rý nýn se be bi ni de, Ha ni siz de in ký lâp lar ol muþ tu ya, biz o yüz den si zin Ýs lâ mi - yet le ba ðý ný zýn ke sil di ði ni zan ne di yor duk di yor - lar dý. Lâ fýn a ra sýn da, ken di le ri ne ya pý lan bas ký la rý da an la ta rak dert le ni yor lar dý. Biz de on la ra ce va - ben Kar de þim, si ze ya pý lan bas ký lar da di nî ha ya tý - ný za pek mü da ha le yok tu, a ma biz de öy le miy di? Gü ya biz den bil dik le ri miz, ken di mil le ti nin can da ma rý me sa be sin de ki her þe yi ke sip a ta rak, ye ni - den bir mil let mey da na ge tir mek is ti yor lar dý. Biz - de ya pý lan in ký lâp lar gi bi si, ta rih bo yun ca hiç bir mil le te ya pýl ma mýþ týr. Üs te lik de bun la rý ya pan lar ya ban cý bir mil let de ðil, gû ya biz den di ler. Ta biî â - hir za ma nýn eþ has-ý mü him me sin den o lan Süf yan ve em sâl le ri nin yap tý ðý bu tah ri ba ta kar þý Ce nâb-ý Hak, bu mil le te yi ne â hir za man da bek le nen Hz. Meh di yi yol la mýþ, o ya pý lan tah ri bat lar da o nun e liy le dü zel til miþ, bir mil let ta ma men din siz ol - mak tan kur ta rýl mýþ tý de miþ tik. Ger çek ten de; bu a ziz mil le tin ba þý na ge ti ri - len en bü yük fe lâ ket o lan in ký lâp la rýn aç tý ðý ya ra hâ lâ ka pan ma mýþ týr. Dü þün se ni ze, o ku - ma yaz ma bi len bir ne sil, bir ge ce de câ hil bý ra - kýl mýþ týr. Ec da dýy la, ta ri hiy le bað la rý ke sil mek is ten miþ tir. Bu gün hâ lâ ec dad yâ di gâ rý e ser ler - de ki ya zý la rý o ku ya ma ya cak ka dar câ hil hâ le ge ti ril mi þiz. a ban cý bir tu rist le bir a ra ya gel - di ði miz de, biz den bir ki tâ be yi o ku ma mý zý is te - di ðin de, o ku ya ma dý ðý mý zý hay ret le gör müþ ve Ne yâ ni, bun lar si zin de de le ri niz de ðil mi, na - sýl o ku ya mý yor su nuz de de le ri ni zin yaz dýk la rý - ný? Biz beþ-al tý yüz se ne lik ya zý la rý da hi o ku yo - ruz de miþ ti de, na sýl u tan mýþ týk o za man. E vet dün ya nýn hiç bir ye rin de, hiç bir mil le te ya pýl ma yan bu in ký lâp â fâ tý nýn sar sýn tý la rýn dan kur tul ma dan, o tuz se ne ka dar son ra o nun de - va mý, ta mam la yý cý sý o lan ilk ih ti lâl be lâ sýy la kar þý laþ tý bu mil let. Çey rek yüz yýl ka dar mil le - tin te pe sin de bo za pi þi ren des pot lar dan, 1950 de Tam kur tul duk di ye se vi nir ken, çe - þit li a yak o yun la rý, se nar yo ve ko mi ta cý lýk la rýn ne ti ce si o la rak 27 Ma yýs 1960 ta ya pý lan meþ um ih ti lâl le, in ký lâp la rýn bâ ni si nin ic ra at - la rý nýn de va mý ný, in ký lâp lar la per çin le me ye ça - lýþ mýþ lar dý. Ve o nu tâ kip e den üç a le nî ve sa yý - sý bel li ol ma yan giz li in ký lâp lar la da ay ný þey de vam et ti ril mek is ten miþ tir. Za ten, lû gat te ki bir mâ nâ sý da al tüst ol ma, ter si ne dön me o - lan in ký lâp la, a yak lan ma, is yan, ka rý þýk lýk o - lan ih ti lâl le rin ken di le ri bü yük bir suç tu, a ma ki mi ki me þi kâ yet e di yo ruz ta biî o da baþ ka. Ney se, ne ti ce de ne ol muþ tur? Bu zor ba lýk lar - dan, bu hý ya net ler den, mil let za rar gör müþ, mem le ket za rar gör müþ, ni ce can lar git miþ, o cak - lar sön müþ tür. Ce nâb-ý Hak, bun la rýn mü seb bib - le ri ni in þâ al lah, i ki ci han da da re zil rüs va e der! Ýhtilâller, inkýlâplarýn devamýdýr (0 505) Ene, zerre ve Besmele Geç ti ði miz haf ta i çin muh te rem ya zar kar - de þi miz Sü ley man Kös me ne Ho ca mýz - dan, se mi ner ve kon fe rans lar i çin, Ýz mir ve ha va li sin de ki can dost la rý nýn u mu mî is tek le ri ni çok ön ce ler den al mýþ týk. Nev þe hir de Ci han kar - de þi min dü ðün ko nuþ ma sýn dan son ra, ka ra yo lu i le gi dip gel di ðim bu þe hit ve þü he da lar di ya rý, ba har mev si mi i ti ba rýy la da ye þil li ði ne ve gü zel li - ði ne bir kat da ha gü zel lik kat mýþ týr. Sey ri ne ve te nef füs et me ye do yum ol ma yan, Ý lâ hî kud re tin te cel li et ti ði, ül ke mi zin ay rý bir par ça sý. Mad dî gü zel li ði nin ya nýn da ma ne vî gü zel lik - le ri de bam baþ ka u fuk lar a çý yor ve aç tý gön lü - müz de. Hep si ni bu ma ka le ye sýð dýr mak müm - kün de ðil. Bir rüz gâr gi bi geç ti ði miz bu bel de ler - de ak lým dan si lin me yen ve çok duy gu lan dý ðým tes bit ler ü ze rin de, þev ke me dar ol sun ve hiz met - le re ve si le ol sun ve en ö nem li si nesl-i ce di de nu - mu ne-i im ti sâl ol sun di ye yaz ma ya gay ret gös te - re ce ðiz ve mec bu ruz. Bi rin ci si: üz ler ce gö nül eh li nin a i le le riy le bir lik te ka týl dý ðý E ge de ni zi nin ký yý sýn da Pa - yam lý Kö yün de ki ge le nek sel çev re pik ni ðin de - ki ko nuþ ma lar ve soh bet ler ve kay naþ ma lar dý. Böy le bir or tam da, da ha ön ce ka rar laþ týr dý ðý - mýz Dün ya Ba rý þý ve Be di üz za man dan Ev - ren sel Me saj lar baþ lýk lý ve bir sa a ti i çi ne a lan kon fe ran sý mýz dý.  lem-i Ýs lâm dan, Tür ki - ye miz den vs. bü tün dün ya yý gez di re rek ve ken di miz den, Mev le vî ler gi bi dö ne rek an lat - ma ya ça lýþ týk. Di ðer kar deþ le ri miz de ken di le - ri ne has þi ir ve hi ta be ler de bu lun du lar. Mu hab be tin ve sev gi nin hâ kim ol du ðu, ta Mar ma ris ten bi le ge len le rin bu lun du ðu bu pik - ni ðin ve kö yün en gü zel ya ný, bun dan bir müd - det ön ce te me li a tý lan ve yö re nin o ku ma prog - ram la rý ný ve a i le ce din len me mer ke zi hü vi ye tin - de ki gör kem li 4 kat lý e ser di. Bu e se rin tam ran dý - man lý ol ma sý i çin, bi raz da ha mad dî kay nak ih ti - ya cý gö rül mek te dir. Bil has sa genç ler i çin çok se - vin dim. Ý kin ci bir te me lin be to nu nu da, biz le rin de iþ ti ra kiy le Ýz mir de Üç yol mev ki in de e ni As - ya Ýz mir Kül tür Mer ke zi i çin at týk. Bu e ser Ýz mir i çin bam baþ ka u fuk lar a ça cak ve bü yük ih ti yaç. Ýþ te ba ha rýn mey ve le ri ve teb rik ler. Ý kin ci si: e ni ta nýþ tý ðý mýz Ba yýn dýr il çe si nin Çe nik ler Kö yü nün mu kim le rin den E rol e fen di - nin dað ve te pe le rin üs tün de ki e vi ne, es ki mil let - ve ki li miz fe da kâr Meh met Öz kan ve Ýz mir Pý - nar ba þý eþ ra fýn dan Mus ta fa ve ük sel bey ler i le bir lik te çýk týk. Oð lu as ke re gi di yor ve köy de ki hiz met vs. Fa kat bun la rýn hep si nin ö te sin de ve biz le ri bu ra ya ge ti ren o nun kah ra man bir hiz - met e ri ol ma sý. Bir Nur lu top lan tý i çin o te pe ler - den a tý na bi ne rek Ba yýn dýr ýn a na yo lu na ge li yor, ar dýn dan mi ni büs le re bi ne rek can dost la rý nýn ya ný na gi di yor, dö nü þü de ay ný. a ni hiz met te sý nýr yok tur. El bet te i çin de ki cev he ri bu la na. Ü çün cü sü, yol gü zer gâ hý mýz da. E vi ni bir e ni As ya bü ro su ve bir kü çük kü tüp ha ne ha li ne çe - vi ren Tor ba lý e ni As ya es ki tem sil ci le rin den muh te rem Ne ca ti Ak ten A ða be yi mi zi e vin de zi - ya ret et tik. Zi ya ret te gör dük le rim biz le re ders ol - du. Þöy le ki: A ða be yi miz bir kaç has ta lýk la uð ra þý - yor ve çok zor yü rü yor, bu na rað men e vi nin bir o da sý ný dün ya ya ve Tor ba lý ya bir fi kir pen ce re si o la rak aç mýþ. Kü çük mi ni bü ro, nü mu ne-i im ti - sal bir ha ne, eþ ve ko ca. Dör dün cü sü; Ö de miþ Tu tuk lu ve Ce za e vi ye ni a dýy la Ce za Ýn faz Ku ru mu. Meh met Öz kan Be yin gay re tiy le ve mü es se se mü dü rü Hü se yin Ka ra Be yin ve e ðit men Bay ram Ho - ca nýn da him met le riy le; bu ra la rý ilk de fa gö - ren ve o nun he ye ca ný na gi ren, bi zim yar dým - cý la rý mýz hü vi ye tin de o lan Ab dul lah, ük sel ve Mus ta fa Bey ler le bir lik te, res mî ge çit ler - den son ra, med re se-i yu su fi ye sa kin le ri ne mu ha tap ol duk. Bu se fer ki kon fe ran sý mý zýn ko nu su, 4207 ve 5727 sa yý lý ya sa lar mu ci bi - ne Za rar lý A lýþ kan lýk lar i di. A ka bin de ya ný - mýz da ge tir di ði miz, i man vi ta mi ni sa de din - de ki ki tap la rý he di ye et tik ve i çi me göm dü - ðüm duy gu ve ha tý ra lar la o ra dan ay rýl dýk. Rüz gâr gi bi ge çen Ýz mir ve ha va li sin de ki bu se fe ri miz de biz le ri yal nýz bý rak ma yan Sa - lih le re, E rol la ra, Ad nan la ra, Tu ran la ra, Þen - le re, Meh met le re, Ak yýl la ra, ük sel le re, Mus ta fa la ra, Hü se yin le re, Ab dul lah la ra, Ab - dül set tar la ra ve Ha lil Ho ca la ra ve genç ku - þak la ra gö nül ler do lu su teb rik ve te þek kür ler. Ýzmir ve havalisi Ü ZÜK SAT TI RAN A SA LET 27 Ma yýs Ýh ti lâ lin den son ra, ku ru lan bir mah ke - me i le, hal kýn sev gi li si o lan baþ ba kan Ad nan Men - de res, 17 Ey lül 1961 de i dam e di lir. Çi le li e þi Berin Ha ný mýn, bun dan 2 yýl ka dar son ra e vi nin zi li ça lý - nýr. Ge len ta ný ma dýk la rý bi ri dir, ken di ni ta ný týr: E fen dim, ben A da pa zar ýn da ku yum cu yum. Dün bi ri si ba na bir yü zük ge tir di. Bak tým i çin de Ad nan Men de res ya zý lý, he men yü zü ðü al dým ve siz den ça lýn mýþ o la bi le ce ði ni dü þü ne rek ge tir dim, bu yu run e fen dim... Ber in Ha ným, hü zün le yü zü ðün ça lýn ma dý ðý ný söy le ye rek, te þek kür e de rek ka bul et mek is te mez. Fa kat ýs rar kar þý sýn da ka bul e der. *** 1952 de Men de res in is te ði i le bir ka nun çý ka rý lýp 600 yýl dev le ti i da re et miþ o lan Os man lý ha ne da ný - na men sup, hiç ol maz sa ha ným la rýn sür gün ha ya tý so na e rer. Sul tan Ab dül ha mid Ha nýn zev ce si Müþ - fi ka Ha tun Sul tan i le ký zý Ay þe Sul tan Os ma noð lu, Bo ðaz da ki ra la nan bir da i re ye yer le þir ler. Gün ler den bir gün zil le ri ça lý nýr ve i çe ri ye meç - hul bir mi sa fir gi rer. Ay þe Sul tan i çe ri a lýr. Müþ fi ka Sul tan i se Kuþ luk na ma zý ný kýl mýþ ve sec ca de si nin ü ze rin de dir. Ay þe Sul tan mi sa fi re þa þý ra rak so rar: Siz baþ ve kil Ad nan Men de res de ðil mi si niz? E vet, ben de ni zim e fen dim! Ö zür di le rim, teþ rif e de ce ði ni zi keþ ke ön ce den ha ber ver sey di niz? Za ra rý yok e fen dim. Va li de haz ret le ri nin e li ni öp me ye, ha yýr du â sý ný al ma ya ve bir ih ti ya cý o lup ol ma dý ðý ný sor ma ya gel dim. Ay þe Sul tan, an ne si ne dö ner ve mi sa fi ri tak dim e der. Men de res e li ni ö pün ce: An ne ci ðim, bu bey Tür ki ye Sad ra za mý. Ha yýr du â ný zý al mak ve bir ih ti ya cý mý zýn o lup ol ma dý ðý ný sor ma ya gel miþ. Pek mü te has sis ol dum. Du â la rý mýz si zin le. Bir mü hen dis be ye fen di hem e vi ni ver di, hem de her ay 10 li ra harç lýk ve ri yor. Men de res, ö zel te le fo nu nu bý ra kýp ay rý lýr... *** ýl 1959, Men de res ve Türk he ye ti ni Kýb rýs Ant laþ ma sý i çin Ýn gil te re ye gö tü ren u çak, Lon dra ya kýn la rýn da dü þer. Bir kaç ba kan ve fat e der. Men - de res kur tu lur. Bü yük bir kar þý la ma i le yur da dön - dü ðü ak þam bir a ra ha ný mý so rar: Be ye fen di, a ca ba u çak dü þer ken, ya ni ö lü me gi - der ken ne dü þün dü nüz? Çok i yi ha týr lý yo rum. U çak dü þer ken þu nu dü - þün düm: Ben ö lür sem, a ca ba Ber in Ha ným, Ab - dül ha mid Ha nýn ya di gâr la rý nýn ev ki ra sý ve harç - lýk la rý ný, mü hen di se ö de me ye de vam e der mi? [Not: Mer hum Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret - le ri u çak düþ me den ön ce Men de res e du â et miþ - tir. E.A] Er te si yýl, ih ti lâl le tu tuk la nýr. Bir kaç gün son ra Sul tan Ha ným la rýn ev sa hi bi o lan mü hen dis, Men - de res in ha ný mýn dan pa ra is te mek i çin ka pý ya ge - lir. Fa kat zor du ru ma dü þen Men de res a i le si, pa ra - yý ö de ye mez. Borç da bu la maz. Ýþ te o za man kýy - met li ni þan yü zü ðü nü oð lu Mut lu i le sat tý rýr ve ki - ra ö de nir. Ra him Er, Ta rih ve Me de ni yet, Ni san-1994 Ý DA MA GÝ DER KEN Be nim, Sa rý Ay han o la rak bi li nen, Ay han Tü zel ad lý bir ar ka da þým var dý. Bu as sý a da da ve Ým ra - lý da yüz ba þý o la rak va zi fe yap mýþ ve Men de res in i da mýn da bu lun muþ tu. Bu ar ka daþ ba na þun la rý an lat mýþ tý: Men de res as sý a da da yar gý la nýr ken de, Ým ra - lý da a sý lýr ken de ya nýn da bu lun muþ tum. Da ra ða - cý na çe ki len bir in san da gör dü ðüm ne za ket kar þý - sýn da hay ret ten hay re te düþ tüm. Bir Pa zar gü nü i - dam e di lir ken i dam seh pa sý et ra fýn da bu lu nan sav cý, su bay ve gar di yan la ra bak tý. Son ra ya vaþ ya - vaþ seh pa ya doð ru yü rü me ye baþ la dý. Bir a ra dur - du ve sav cý E ge sel e: Ben þim di i dam e di le ce ðim. Ýp boy nu ma ge çi ril dik ten son ra, can ve rir ken, bel - ki e lim de ol ma dan si zi ü ze cek ha re ket ler de bu lu - nur sam þim di den ö zür di le rim de di ve i dam seh - pa sý na doð ru yü rü me ye de vam et ti. Bir in san an cak ve an cak bu ka dar na zik o la bi - lir di. Ö lü me gi der ken et ra fýn da ki in san la rý üz mek - ten çe ki nen bu in san kar þý sýn da hay ret ten hay re te düþ tüm.. E mek li ar bay Ca hit A kýn cý oð lu A LAN SON RA SI AS KE RÎ DAR BE LER A raþ tý rýn gö re cek si niz; bü tün as ke rî dar be le rin al týn da, tüy le ri ni zi ür per te cek bir ya lan-do lan ba - tak lý ðý var dýr. Bir ta kým ki þi ler ve teþ ki lât lar ta ra fýn - dan fý sýl da nan ya lan lar-if ti ra lar... Öy le bir nok ta ya gel miþ tir ki, ba zý kah ra man ko mu tan la rý mýz da, va ta ný kur tar mak mec bu ri ye tin de kal mýþ lar dýr. Pe ki geç miþ te kim ya lan lar la, if ti ra lar la Tür ki ye de müt hiþ bir kor ku ha va sý mey da na ge ti re rek as ke rî dar be le re ça nak tut muþ lar dýr: Re ji me, ik ti da ra, or - du ya mu ha lif ki þi ler, as ke rî dar be le rin mü seb bi bi ol muþ lar dýr. Me se lâ: 27 Ma yýs dar be sin den ön ce, kuy ruk luku lak lý ya lan lar, if ti ra lar, id di a lar, suç la ma lar, Tür - ki ye yi ya þan maz ha le ge tir miþ ti. Fý sýl tý ga ze te si nin yay dý ðý deh þet li ha ber le re gö re: De mok rat Par ti ik - ti da rý, ken di si ne mu ha lif ü ni ver si te öð ren ci le ri ni ya ka la yýp öl dür tü yor, son ra da on la rý, Et-Ba lýk Ku - ru mu te sis le rin de hay van ye mi ha li ne ge ti ri yor - muþ. Bir ký sým öð ren ci ce set le ri ni de Kon ya as fal tý al tý na göm dü rü yor muþ. Cum hur baþ ka ný Ce lal Ba yar ýn ban ka lar da 103 mil yon li ra sý var mýþ. (Bu meb lâð, 1960 yý lýn da ka lo ri fer li da i re pa - ra sýy dý). Ad nan Men de res, Kars ve Ar da han ý Rus la ra sat mak ü ze re i miþ. Ba yar, Ka ra Harp O ku lu nun bü tün öð ren ci le ri - nin kur þu na di zil me le ri i çin e mir ver miþ! Dý þiþ le ri Ba ka ný mýz Fa tin Rüþ tü Zor lu, Tür ki - ye nin her ya ban cý dev let le yap tý ðý an laþ ma dan % 10 nis be tin de ko mis yon a lý yor, Av ru pa da al týn kap lam lý bir a ra ba ya bi ni yor muþ. De mok rat Par ti bü tün il ve il çe teþ ki lât la rý ný, gü - nü gel di ðin de CHP li le ri öl dür mek i çin si lâh de po - su ha li ne ge ti ri yor muþ... Ve da ha ne ler, ne ler, ne ler Ma yýs dar be si - nin kud ret li al ba yý, Ga zi os man pa þa da ki e vin de ba na böy le de miþ ti: 27 Ma yýs sa ba hý, ön ce rad yo ya gi de rek ma lûm bil di ri yi o ku dum. O ra dan çý ka rak doð ru Et-Ba lýk Ku ru mu na git tim. So ðuk ha va de po la rýn da, ü ni - ver si te li öð ren ci le rin ce set le ri var sa ný yor dum. Bü - tün a ra ma la rý ma rað men bir tek ce se de ol sun rast la ma dým. O za man an la dým ki; biz bir par ti teþ ki lâ tý nýn ve yer li ko mü nist le rin te si ri al týn da kal mý þýz.. a vuz Bü lent Ba ki ler MEN DE RES ÝN SON GÜ NÜ O nun að zýn dan an la ta yým son gü nü: Tam 15 ay, 17 gün u fa cýk bir o da da yal nýz ve ko nuþ ma sýz ya þa mý þým. Bu nu son ra la rý bir ar ka - daþ fý sýl da dý. Ben hüc re de za ma nýn far kýn da o la - ma dým. Gün le ri, haf ta la rý sa ya cak me ca lim yok tu. Ba zen, yað lý bo ya i le ka pa týl mýþ pen ce re cam la rýn - dan u fa cýk ý þýk lar sý zar dý. De mir par mak lýk la rýn ký - yý cý ðýn dan ye re ka dar u za nýr lar dý. Sýy rý lan bo ya la - rýn týr nak ka dar bir ye rin den ba na doð ru ko þan müj de ler gi biy di ler. He le bir se fe rin de üç kü çük ka rýn ca yý gö rü ve rin ce, bek le di ðim üç dost çý ka gel - miþ gi bi ol dum. U zun ca bir de niz yol cu lu ðun dan son ra Ým ra - lý da yým. A sýl ma yý bek li yo rum. Az son ra ge le cek - ler. Bi ri nin e lin de be yaz ve bol bir ön lük. Di ðe ri nin e lin de yaf tam du ra cak. Ni ha yet bek le di ðim a yak ses le ri... Ge li yor lar. A - ya ða kalk ma lý yým. Ad nan Men de res e çök mek ol - maz. Dik dur ma lý yým. Ad nan Men de res e e ðil mek ol maz. Ve ka pý ya doð ru dön me li yim. On la rý, ge len le ri týp ký mi sa fir gi bi kar þý la ma lý yým. Ni ce kral lar, cum hur baþ kan la rý, kra li çe ler mi sa fi rim ol du. Ben bun la rý da a ðýr la rým... Ben, Ad nan Men de res... Mil le tim be ni na sýl bil - miþ se, mey dan lar da na sýl gör müþ se iþ te öy le yim... Ben Baþ ve kil Ad nan Men de res im... Ve fa ti ha la rý ba na on lar gön de re cek tir... Gür büz A zak Der le yen: ER DO ÐAN AK DE MÝR Merhum Adnan Menderes üzerine notlar...

10 10 KÜLTÜR SANAT Mehmet Kutlular ve Ýbrahim Özdabak Kocaeli deydi GA ZE TE MÝZ ÝM TÝ AZ SA HÝ BÝ MEH MET KUT LU LAR ÝS LÂM DA HÜR RÝ ET AD LI KON FE RANS VE RÝR KEN, ÝB RA HÝM ÖZ DA BAK ENÝ ASA STANDINDA KARÝKATÜRLERÝNÝ ÝMZALADI. ÝB RA HÝM KURHAN KOCAELÝ KO CA E LÝ Bü yük þe hir Be le di ye si, Ko ca e li Va li li ði ve Ko ca e li Ü ni ver si te si nin or tak o la rak dü zen le - di ði 3. Ko ca e li Ki tap Fu a rý na Meh met Kut lu lar ve Ýb ra him Öz da bak, ge çen haf ta so nu so na e - ren Ko ca e li Ki tap Fu a rý nday dý lar. Fu ar kap sa - mýn da ga ze te miz Ým ti yaz Sa hi bi Meh met Kut - lu lar Ýs lâm da Hür ri yet "ad lý bir kon fe rans ver - di. Konuþma, sa lo nun dol ma sý dolayýsýyla, kon - fe rans fu a rýn gi ri þin de ki dev ek ran dan da ta kip e dil di. Kut lu lar, ko nuþ ma sýn da Üs tad Haz ret le - ri nin Mü nâ za rât ad lý e se rin de a þi ret le re hür ri - ye ti an lat tý ðý ný ha týr la ta rak, Bir yer de hür ri yet yok sa in san lar o ra da hay van gi bi dir. Ýs lâm gel di - ðin de ilk e mir le rin den bi ri de kö le le rin a zad e - dil me si ol muþ tur. Ýlk a zad e di len kö le Pey gam - be ri mi zin (asm) kö le si Zeyd dir de di. Hür ri ye tin ta ný mý ný en gü zel Be di üz za man ýn yap tý ðý na de ði nen Kut lu lar, En gü zel hür ri yet ta ný mý ný Üs tad Haz ret le ri yap mýþ týr. Hür ri yet, ne ken di ne ne de baþ ka sý na za rar ver me di ði sü - re ce ser best ol mak týr. Ýn san lar hür ol du lar fa kat yi ne de ab dul lah týr lar i fa de le ri ni kul lan dý. Kut lu lar, kon fe rans ta ki ko nuþ ma sýn da ha tý ra - la rýn dan da bah set ti. Sa lon da, il giy le din le nen ha tý ra la rý ný an la týr ken, Be nim o ku du ðum ilk ri - sâ le Ýh lâs Ri sâ le si dir. On dan son ra 54 yýl dýr Ri - sâ le-i Nur un yo lun dan ay rýl ma dým. Ri sâ le-i Nur la ya týp Ri sâ le-i Nur la kalk tým. Bu Al lah ýn bir lüt fu dur. Al lah bi zi bu da i re den a yýr ma sýn þek lin de ko nuþ tu. Kut lu lar ko nuþ ma sý ný þu þe kil de sür dür dü: Se nar yo i çin de ði þik kay nak lar dan ya rar lan dýk la rý ný be - lir ten Meh met Tan rý se ver Ta ri he Sýð ma yan Des tan, Ça nak ka le ve Dön me yi Dü þün me di ler ad lý ro man - la rýn ya za rý ve ay ný za man da sa vaþ coð raf ya sý nýn to - pog ra fik ya pý sý ný çok i yi bil di ði ne i nan dýk la rý Ça nak ka le On se kiz Mart Ü ni ver si te si Öð re tim E le ma ný Meh met Kap lan la a lan da ön tes bit ler de bu lun du. Tan rý se ver, Sa de ce Tür ki ye de de ðil, bü tün Müs lü man dün ya sýn - da sey re di le bi le cek bir e ser or ta ya ko ya bil mem i çin va - tan daþ la rý mýz dan duâ bek li yo rum. Þe hit le re ya ra þýr bir film o la cak de di. FO TOÐ RAF LAR: CÝ HAN Salona sýðmayan dinleyiciler, Kutlular ýn konuþmasýný dýþarýdan dev ekrandan da takip etti. Kutlular, konferansýnda hatýralarýna da yer verdi. 54 yýl dýr bu ce ma a tin i çin de bu lu nan bir kar de - þi niz o la rak þu nu gör düm ki, Ri sâ le-i Nur da i re - si ge niþ tir. Ha ri ce çý kan la rý a ra maz. Ben bu da i - re den çý kýp da tek rar ge ri dö ne ni hiç gör me dim. Hiz me ti mi zin kýy me ti ni bi le lim ve ha ri ci ne çýk - ma ya lým. Bi zim mes le ði mi zin ö nem li bir düs tu - ru nun müsbet ha re ket ol du ðu nu u nut ma ya lým. Biz de so pa, si lâh, kav ga, gü rül tü yok tur. Biz de ik lim le, fi kir le, ka lem le hiz met et mek var dýr. Hiz me ti miz de sa da ka tin e sas ol du ðu nu an la - tan Kut lu lar, Zü be yir A ða bey den þöy le bir ha tý - ra nak let ti: a rýn ben Ri sâ le-i Nur un a ley hi ne geç sem ne ya par sý nýz? di ye so rar dý Zü be yir A - ða bey bi ze. He men de ar ka sýn dan ce va bý ný ken - di si ve rir di. Biz se ni se ve riz fa kat biz Ri sâ le-i Nur u ya nýn da yýz de me mi zi söy ler di. E ðer Ri sâ - le-i Nu run ya nýn da ol maz sak sa da ka ti miz kay - bo lur. Kon fe rans son ra sýn da Kut lu lar, ki ta bý ný im za la ya rak o ku yu cu lar la soh bet et ti. ÖZ DA BAK, AL BÜ MÜ NÜ ÝM ZA LA DI Ýb ra him Öz da bak, e ni As ya stan dýn da albümünü im za la dý. O kur la rýy la soh bet e den Öz da bak, ge - len ler le ha tý ra fo toð - ra fý çek tir me yi de ih - mal et me di. Bü yük bir il giy le kar þý la nan Ýb ra him Öz da bak fu ar dan mem nu ni - ye ti ni di le ge tir di. Tanrýsever, Çanakkale filmi için düðmeye bastý HÜR Adam Said Nursî filmiyle gündeme gelen yapýmcý ve yönetmen Mehmet Tanrýsever, þimdi de 10 yýldýr hayalini kurduðu, Çanakkale Savaþý ile ilgili filmi çekmek için çalýþmalara baþladý. Gelibolu arýmadasý Tarihi Millî Parký içindeki þehitlik ve anýtlarý reh ber eþ li ðin - de zi ya ret e den Tan rý se ver, o gün le re a it mal - ze me ler den ve a lan lar da gör dü ðü þe hit u zuv - la rýn dan son de re ce et ki len di. Tan rý se ver, þe - hit lik le re her yýl 18 Mart Ça nak ka le Za fe ri tö - ren le rin de gel di ði ni söy le di. Geç miþ te bir dö - ne me dam ga sý ný vu ran Min ye li Ab dul lah ve Sür gün gi bi film le riy le yurt dý þýn da en çok ö - dül a lan yö net men un va ný na sa hip Meh met Tan rý se ver, Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya - tý ný an lat tý ðý Hür A dam la yur ti çin de ve yurt - dý þýn da bir çok ö dü le lâ yýk gö rül dü ðü nü, þim di i se sý ra nýn Ça nak ka le de ol du ðu nu be lirt ti. Ça - nak ka le nin baþ ka hiç bir mil le te ve ül ke ye na - sip ol ma ya cak ka dar bü yük bir za fer ol du ðu nu söy le yen Tan rý se ver, De dem, ya ni an ne min ba ba sý da bir Ça nak ka le þe hi di dir. Ça nak ka le i - le il gi li bir film çek mek, 1991 yý lýn dan be ri ha - yal et ti ðim, ha ya tî pro je le rim den bi ri dir. Fi kir dün ya sý i çin dur mak sý zýn ü ret ti ði miz film le ri - miz den son ra þim di de ta ri hi mi ze bor cu mu zu ö de me nin za ma ný dýr. Ça nak ka le de a ðýr ya - ra la nan de de min 1916 yý lýn da þe hit ol du ðu - nu, a i le nü fus ka yýt la rý mýz dan öð ren dim. Meh met Tan rý se ver o la rak bu gün bam baþ - ka bir por trey le Türk mil le ti nin hu zur la rý na gel mek is te mek te yim. Film set le rin de öð - ren di ði miz tüm bil gi ve mo ti vas yon tek nik - le ri ni bu gün le har man la ya rak, Ça nak ka le de niz ve ka ra za fer le ri mi ze ya ký þýr bir film yap - ma nýn za ma ný gel di ði ka na a tin de yiz. Ni ha yet bir kaç yýl son ra da bu za fer le rin 100. yýl dö nü - mü de di. Ça nak ka le / ci han ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Ýs tan bul u bir de ki tap lar la ta ný ma lý! Her þey bir ya na, sa de ce ve sa de ce Pey gam ber E fen - di mi zin (asm) il gi li ha di si, Ýs tan bul un ö nem ve kýy me ti ni an lat ma ya ye ter dir sa ný rýz! Bu ra da þim di, o ha di si ha týr la(t)ma nýn ye ri ve za - ma ný: Kons tan ti niy ye bir gün fet ho lu na cak týr. O nu fet he den as ker ne gü zel as ker, o nu fet he den ko mu - tan ne gü zel ko mu tan dýr! Hz. Pey gam ber (asm) bu i fa de yi kul lan dý ðýn da Kons tan ti niy ye, ka dim im pa ra tor luk lar dan Bi - zans ýn (Do ðu Ro ma) baþ þehriy di. Son ra sý ný bi li yor - su nuz: 1453 te Os man lý Sul ta ný I I. Meh med e liy le fet he dil di ve Ýs tan bul a dý ný al dý. Bir Hý ris ti yan þeh rin den bir Ýs lâm þeh ri ne dö nüþ tü Bu haf ta ki ya zý mý za bu gi riz gâ hý ni çin yap tý ðý mý zý an la - dý nýz el bet te: Ý ki gün son ra, ya ni 29 Ma yýs 2011 Pa zar gü - nü mil let o la rak ve de Ýs tan bul lu lar o la rak, in þa al lah Ýs - tan bul un Fet hi nin 558 in ci yýl dö nü mü nü kut la ya ca ðýz. a ni bir kaç gün ön ce sin den baþ la yýp en az bir haf ta sü re - cek faaliyet ler ve ya yýn lar söz ko nu su. Biz de e ni As ya Neþ ri yat o la rak, Fe tih haf ta sý mü na - se be tiy le i ki gü zel e se ri mi zi gün de me ge tir mek is ti yo ruz: 1. Fa tih ve Fe tih, 2.  si tâ ne Kö þe mi zin mü da vim le ri ha týr la ya cak týr: Bu ki tap la rýn il ki ni bu kö þe de 25 Mart 2011 de, i kin ci si ni de 3 Ey lül 2010 da de tay lý bi çim de ta nýt mýþ týk. Þim di i se, fet hin yýl - dö nü mü ve si le siy le ha týr la ta lým is te dik! Fa tih ve Fe tih te, a dý üs tün de, Ýs tan bul un fa ti hi I I. Meh med i le fet hin ken di si ge niþ bir þe kil de, üs te lik bel ge - ler eþ li ðin de an la tý lý yor. I I. Meh med i Fa tih Sul tan Meh - med, Kons tan ti niy ye yi de Ýs tan bul ya pan mad dî-ma - ne vî sýr lar mev zu u ba his e di li yor Ta rih çi ya za rý mýz Ri fat Ok yay ýn ka le min den çýk ma e ser, 13,5 x 21 cm e ba dýn da ve 248 say fa. a yýn la na lý da ha i ki ay o lan Fa tih ve Fe tih ad lý ki ta bý - mýz bü yük bir il gi gör dü ve Al lah a þü kür ký sa sü re de i - kin ci bas ký sý ný yap tý. Ýs tan bul la il gi li i kin ci ki ta bý mýz o lan  si tâ ne de i se, (dýþ ve iç ka pak lar da geç ti ði ü ze re) Ýs tan bul i çin de(ki) Ýs - tan bul, ya ni Ýs tan bul un ger çek, ta ri hî ve ta biî gü zel lik le ri ko nu a lý ný yor. Ýs lâm la þan Ýs tan bul dan gü nü mü ze ka lan, baþ ta ta ri hî ya rý ma da ta bir e di len böl ge i le böl ge nin üst ta ra fýn da ki Ci han gir ve kar þý ta ra fýn da ki Üs kü dar da ki ta - ri hî ya pý lar ve yer ler ko nu a lý ný yor E de bi yat çý ya za rý mýz, us ta ro man cý Ýs lâm a þar ýn yaz dý ðý e ser, Ýs tan bul gra vür ve fo toð raf la rý i le süs lü. Bu da 13,5 x 21 cm e ba dýn da ve 288 say fa. Ma lû mu nuz, 471 se ne Os man lý ya baþþehir lik yap mýþ o lan Ýs tan bul, bel de-i tay yi be tün de ni len en gü zel bel - de ler den bi ri si (di ðer le ri Mek ke ve Me di ne). El bet te bu tav sif tek ta raf lý de ðil. Es ki baþ þehri mi - zin de ðe ri, dýþ dün ya dan in san la rýn þa hit lik le riy le de tes cil e di le gel miþ tir. Gü nü müz de ba zý de ðer le ri ni yi tir miþ ol sa bi le, yi ne de gün den gü ne kýy me ti ar tan Ýs tan bul u muz, bu mâ nâ da ger çek ten de dün ya nýn in ci si ol ma ya lâ yýk týr ve öy le dir de Ýþ te, bu ra da ya zý ko nu su yap tý ðý mýz Fa tih ve Fe tih i le  si ta ne i sim li ki tap la rý mýz, Ýs tan bul un mad dî-ma ne vî sýr la rý ný, de ðer le ri ni, gü zel lik le ri ni na za ra ve ren, ay rý ka - lem ler den çýk sa da bel ki de bir bi ri ni ta mam la yan i ki na di de e ser. He nüz bu ki tap la rý mýz la ta nýþ ma dýy sa nýz, tam za ma ný dýr bu gün ler! Bir ha be ri miz de, Ev li li ði ni zin Ka çýn cý Ki lo met re - sin de si niz? ad lý ki ta bý mýz la il gi li. Ha týr la ya cak sý nýz, o nu da bu kö þe de 4 Þu bat 2011 de ta nýt mýþ týk. Bu ye ni ki ta bý mýz da dört ay gi bi ký sa bir za man da bü - yük bir il gi ye maz har ol du ve i kin ci bas ký sý ný yap tý. e ni bas ký la rý ya pý lan e ser le ri mi zin ya nýn da el bet - te bas ký a þa ma sýn da o lan ki tap la rý mýz da var. Al lah fýr sat ve rir se, ö nü müz de ki haf ta lar da bu kö þe de on - lar dan bah set me yi ü mit e di yo ruz. Ki tap la rý mýz la il - gi li gö rüþ ve tek lif le ri ni zi lüt fen i le ti niz! B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Mi to lo ji de Ro ma'nýn ku ru cu su o la rak ka bul e di len ef sa ne kah ra - ma ný. - ABD'de ko lay ba þan ma ya sa la rýy la ta ný nan þe hir. 2. Ant Dað la rý'nda bir böl ge. - Ta bak lan mýþ cey lan de ri si. 3. Es p ri si bol gös te ri le riy le ta ný nan Ka nal 7 nin ge dik li þov me ni. - Baþ lý ca i çe ce ði miz. 4. Ý rit yu mu sim ge le yen harf ler. - eryü zü yük sek li ði. 5. Zor ba hü - küm dar. - Ýn gi liz ya sa ma mec li si. 6. ap ma, ye ri ne ge tir me. - Trab zon'un bir il çe si. - Baþ lý - ca de niz can lý sý. 7. Kâh ya ka dýn, bir da i re yi i da re e den ka dýn. - He ba ol mak; zi yan o lup git - mek. 8. A zer bay can Cum hu ri ye ti'nde ve Gü ney A zer bay can'da (Ý ran'da) ya þa yan Türk soy lu halk ve ya bu halk tan o lan kim se. - Ka tý þýk sýz, saf. 9. Tu tup e le ge çir mek. 10. ü zün, kaþ lar la saç lar a ra sýn da ki bö lü mü. - Bir petrol bölgemiz. U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Ra þi tizm has ta lý ðý ge çir miþ kim se. - Bir ses len me ni da sý. 2. ap týr ma, ya sak et me, em ret me, i ta at et tir me hak ký ve ya gü cü, yet ke, sul ta. - ü ze sü rü len pem be düz gün, al lýk. 3. Fars ça da yý lan. - Ka bu ðý u ka lýn bir ü züm tü rü. 4. Çok bil miþ, bilgi çlik tas la yan. - An la yýþ, an la ma ye te ne ði. 5. Cý výk ça mur. - Mil let ler a ra sý en bü yük bi lim ö dü lü. 6. Al dý rýþ et me, ö nem ver me. - Ýn - cil'de Mek ke dað la rý. 7. Ý kin ci ço ðul þa hýs. - Os man lý Türk çe - sin de ya rým. 8. Hz. A li'nin bir lâ ka bý. - Namus. 9. Ýs lâ mýn bir þar tý. - (Ter si) Bir renk. 10. Rüt be siz as ker. - Ah þap ya pý lar - da ki riþ o la rak kul la ný lan ka lýn bi çil miþ u zun tah ta. 11. I rak'ta bir yer le þim ye ri. 12. Ki mi yö - re le ri miz de dü ðün dâ ve ti ye si. - Bi ri ne kar þý du yu lan öç al ma is - te ði, ga raz BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI M E S E S R D A T Ý M S N E V E T F L H A H U R A M U M A K C Ý D Ý H A R A M A A A R A L A M E N U R S S Ý M Ý T A K K Ý H B A N U N A S H T E Z F R B L U Ý A N Ý A A A F Ý T N A D Ý A H A K A L M Ý T R Ý M R E E L A A M I M A H M U D F A A L Ý E T L E R Sonsuzluk-Eternity sergisi Alýþýlmýþ ve bilinen galeri semtlerinin uzaðýnda, entelektüel kesimin uðrak yeri olma özelliðini henüz kazanmamýþ bir çevrede, Dolapdere semtindeki Antikacýlar Çarþýsý nda yer alan Tunca Sanat Galerisi nin; 21 genç sanatçýnýn eserlerini bir araya getirdiði Sonsuzluk-Eternity sergisi 01 Haziran 2011 Çarþamba günü açýlýyor. Gýrnata dan Ýsfahan a Ýstanbul Tarih ve medeniyet paralelinde Ýstanbul ve dönemin diðer önemli þehirlerinin baðlantý ve iliþkilerinin konuþulacaðý, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür Müdürlüðü ve Kültür A.Þ. iþbirliðiyle düzenlenen Gýrnata dan Ýsfahan a Ýstanbul baþlýklý sempozyum, Mayýs tarihleri arasýnda Tarýk Zafer Tunaya Kültür Merkezi nde gerçekleþtirilecek. Sempozyum, her iki gün de saat da baþlayacak. Ýstanbul un fethi Aydos dan baþlar 28 Mayýs 2011 Cumartesi günü Sultanbeyli Muhsin azýcýoðlu Kültür Merkezinde Aydos Kalesi ve Fetih Sempozyumu Saat da Fatih ve Fetih açýlýþý ile baþlayacak. Sempozyum protokol konuþmalarýnýn ardýndan Prof. Dr. Mustafa Fayda nýn yöneteceði açýlýþ konferansýnda Prof. Dr. Halil Ýnalcýk, Aydos Kalesinin fethini anlatacak. Darbe dönemleri bitti mi? Mehmet Baransu ve Rasim Ozan Kütahyalý nýn katýlacaðý, Darbe Dönemlerinden Ýleri Demokrasiye Türkiye baþlýklý söyleþi Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi nde gerçekleþecek. Söyleþi, 27 Mayýs 2011 Cuma günü saat da baþlýyor.

11 EKONOMÝ 11 Mart a yýn da 100 bin ta þýt tra fi ðe kay dol du TÜR KÝ E DE 2011 yý lý Mart a yýn da 99 bin 932 a det ta þýt tra fi ðe kay dol du. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), ta ra fýn dan a çýk la nan 2011 Mart a yý na i liþ kin Mo tor lu Ka ra Ta þýt la rý is ta tis tik le ri ne gö re, 2011 Mart a yýn da tra fi ðe kay dý ya pý lan top lam 99 bin 932 ta þýt i çin de o to mo bil yüz de 51,5 pay ve 51 bin 502 a det i le ilk sý ra da yer al dý. Mart a yýn da þu bat a yý na gö re tra fi ðe kay dý ya pý lan ta þýt sa yý sý yüz de 48,5 art tý. Bu ar týþ o to mo bil de yüz de 46,1, mi ni büs te yüz de 64,7, o to büs te yüz de 18,4, kam yo net te yüz de 38,5, kam yon da, yüz de 41,8, mo to sik let te yüz de 123,3, ö zel a maç lý ta þýt lar da yüz de 173,7, trak tör de i se yüz de 13,4 o la rak ger çek leþ ti yý lý Mart a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re tra fi ðe kay dý ya pý lan ta þýt sa yý sý yüz de 77,2 art tý O cak-mart dö ne min de 324 bin 760 a det ta þý týn tra fi ðe kay dý ya pýl dý, 37 bin 455 a det ta þý týn i se tra fik ten kay dý si lin di. Böy le ce tra fik te ki top lam ar tan a raç sa yý sý 287 bin 305 a det ol du. An ka ra / a a TMSF nin 2,5 mil yar do lar a la ca ðý var TA SAR RUF Mev du a tý Si gor ta Fo nu (TMSF) Baþ ka ný Þa kir Er can Gül, bu gün i ti ba riy le 15 grup ve ki þi den yak la þýk 2,5 mil yar do lar a la cak la rý ol du ðu nu a çýk la dý. Gül, yap tý ðý a çýk la ma da, 2003 yý lýn dan be ri sis te me her han gi bir ban ka nýn in ki tal et me di ði ni, bun dan da mem nu ni yet duy duk la rý ný kay det ti. Gül, el le rin de U zan Gru bu ndan kal ma A da bank ol du ðu nu ve bu da 2 ay i çin de ye ni den sa tý þa su na cak la rý ný an la ta rak, þöy le de vam et ti: Da ha ön ce 2 ke re sa tý þa çý kar dýk. Fi yat la rý uy gun bul ma dý ðý mýz i çin sat ma dýk. Çok dü þük fi yat lar gel di. O nu ye ni den sa tý þa su na ca ðýz. Ýl gi li ka nun da ver gi ve SSK a la cak la rý nýn bü tün a la cak lar dan ön ce tah sil e di le ce ði ne da ir hü küm ol ma sý ne de niy le tah sil et tik le ri pa ra la rý o ra la ra ak tar dýk la rý ný i fa de e den Gül, Ni ha ye tin de o da ka mu nun bir tah si la tý. O tah si lat çok ö nem li bir tah si lat tý yý lýn da büt çe yak la þýk 4 mil yar do lar ci va rýn da faz la ver di. Bu gün i ti ba riy le 15 grup ve ki þi den yak la þýk 2,5 mil yar do lar a la ca ðý mýz var de di. Es ki þe hir / a a Ü re ti ci ye 122 mil yon li ra süt teþ vik pri mi TA RIM ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý nýn yü rüt tü ðü ta rým sal des tek le me uy gu la ma la rý kap sa mýn da, 2011 yý lý nýn ilk 3 a yýn da ü re ti len süt i çin 231 bin 195 ü re ti ci ye top lam 122 mil yon li ra süt pri mi ö de ne cek. Ba kan lýk tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Süt ü re ti ci le ri ne 2011 yý lýn da bü yük baþ hay van sü tü i çin lit re de 8 ku ruþ, kü çük baþ hay van sü tü i çin de lit re de 15 ku ruþ des tek le me pri mi ö de me si ya pý la cak. Bu yý lýn ilk üç a yý i çin 231 bin 195 ü re ti ci ye top lam 122 mil yon li ra süt prim des te ði ö de me si ya pý la cak. Ankara / aa DÂVET Bir Demet Tebessüm Bir Demet Tefekkür 6. Güldürürken düþündüren Düþündürürken eðlendiren Geleneksel programýmýza bekliyoruz. Tiyatro: Gençlik Elden Gitmeden Komediler-Skeçler er: Murat Reis Camii Kültür Merkezi Tarih: 28 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: Ýrt.Tel: 0(232) Not: Giriþ ücretlidir. Hanýmlara mahsustur. MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ 25 MAIS 2011 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ TÜRK-ÝÞ, Ma yýs a yýn da dört ki þi lik a i le nin aç lýk sý ný rý ný 881 li ra, yok sul luk sý ný rý ný 2 bin 871 li ra o la rak he sap la dý. Kon fe de ras yon dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, her se çim dö ne min de ol du ðu gi bi bu yýl da se çim kam pan ya la rý nýn göz de ke si mi ni yok sul la rýn o luþ tur du ðu, si ya sî par ti tem sil ci le ri nin se çim dö ne min de yok sul la ra yö ne lik va at ler de bu lun ma sý na rað men, yok sul la rýn ge çim þart la rý nýn ay ný kal dý ðý be lir til di. A çýk la ma da, Tür ki ye de dö nem dö nem ya þa nan yük sek bü yü me ve si ya sal is tik ra ra rað men yok sul la rýn ge çim þart la rý nýn i yi leþ me di ði, is tik rar lý bir þe kil de o lum su za git ti ði i fa de e dil di. A çýk la ma da, Aç lýk ve ok sul luk Sý ný rý A raþ týr ma sý nýn 2011 Ma yýs a yý so nuç la rý na gö re, dört ki þi lik bir a i le nin sað lýk lý, den ge li ve ye ter li bes le ne bil me si i çin ya pýl ma sý ge re ken gý da har ca ma tu ta rý nýn (aç lýk sý ný rý) 881,51 li ra, gý da har ca ma sý i le bir lik te gi yim, ko nut (ki ra, e lek trik, su, ya kýt), u la þým, e ði tim, sað lýk ve ben ze ri ih ti yaç lar i çin ya pýl ma sý zo run lu di ðer har ca ma la rýn top lam tu ta rý nýn (yok sul luk sý ný rý) i se 2 bin 871,38 li ra o la rak he sap lan dý ðý bil di ril di. ü rür lük te o lan as ga rî üc re tin 629,95 li ra ol du ðu, bu tu ta rýn dört ki þi lik bir a i le nin mut fak har ca ma sý ný an cak 21 gün kar þý la ya bil di ði be lir ti len a çýk la ma da, as ga rî üc re tin sa de ce 6,5 gün in san o nu ru na ya ra þýr bir ya þam im kâ ný sað la dý ðý vur gu lan dý. Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,6030 ÖN CE KÝ GÜN 1,5850 p T. C. BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI ÝLANEN DUURU Ýstanbul Ýli, Baþakþehir Ýlçesi, Resneli Çiftliði Mevkii eski 1372 parseli kapsayan alana iliþkin Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanýnca 20/04/2011 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Nazým Ýmar Planý ve 1/1000 ölçekli Uygulama Ýmar Planý 5793 sayýlý Kanunun 7. maddesi gereðince, Ýdaremizin "Atakent Mah. 2. Etap Kültür Merkezi Karþýsý-Halkalý- Küçükçekmece/ÝSTANBUL" adresinde bir ay süre ile aský ilanýna çýkartýlmýþtýr. Söz konusu imar planlarýnýn belirtilen adreste görülebileceði hususu ilan olunur. B: S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2730 ÖN CE KÝ GÜN 2,2450 DÜN 78,60 ÖN CE KÝ GÜN 77,15 DÜN 529,55 ÖN CE KÝ GÜN 519,96 p p p Va at var, ic ra at yok TÜRK-ÝÞ, SÝASÎ PARTÝ TEMSÝLCÝLERÝNÝN HER SEÇÝM DÖNEMÝNDE OKSULLARA ÖNELÝK VAATLERDE BULUNMASINA RAÐMEN, OKSULLARIN GEÇÝM ÞARTLARININ ÝÝLEÞMEDÝÐÝ, ÝSTÝKRARLI BÝR ÞEKÝLDE OLUMSUZA GÝTTÝÐÝNÝ SAVUNDU. TA PU iþ lem le ri nin, ta þýn ma zýn ka yýt lý bu lun du ðu ta pu mü dür lü ðün de ya pýl ma sý zo run lu lu ðu, A ðus tos a yý ba þý i ti ba riy le kal ký yor. Va tan daþ lar, ta pu iþ lem le ri ni, Ta pu ve Ka das tro Bil gi Sis te mi ne (TAK BÝS) bað lý her han gi bir ta pu mü dür lü ðün de ya pa bi le cek. Ta pu ve Ka das tro Ge nel Mü dür Ve ki li Gök han Ka nal, uy gu la ma nýn TAK BÝS e da hil ta pu mü dür lük le rin ce yü rü tü le bi le ce ði ni be lir te rek, ül ke ge ne lin de mül ki yet bil gi le ri nin bil gi sa yar or ta mý na ak ta rýl ma sý ný ön gö ren sis te min kap sa mýn da þu an da 543 DAR GELÝRLÝ KÝÞÝ VE AÝLELER SAÐ LIK SIZ BES LE NÝ OR MA IS a yýn da seb ze ve mey ve de gö rü len fi yat ar tý þý, aç lýk sý ný rý tu ta rý ný yüz de 1,23 o ra nýn da yük selt ti, bu ar tý þýn mut fa ða yan sý ma sý yak la þýk 11 li ra ol du. Dar ge lir li a i le le rin el de et ti ði ge li rin ye ter li ve den ge li bes len me i çin ge rek li har ca ma la rý bi le kar þý la ya bi le cek dü zey de ol ma dý ðý be lir ti len a çýk la ma da, a i le le rin, dü þük dü zey de ki ge lir le riy le bes len me ve bes len me dý - þý har ca ma la rý ný kar þý la ya bil mek i çin çe þit li mal la rýn fi yat la rý ný dik ka te a la rak tü ke tim mal la rý a ra sýn da ter cih yap tý ðý, dü - þük o lan gý da mad de le ri ni al dý ðý i fa de e dil di. A i le le rin bes len me dý þý har ca ma la rý nýn (ki ra, u la þým, ya kýt, e lek trik ve ben ze ri) bir kýs mý ný bes len me har ca ma la rýn dan ký sa rak el de et ti ði nin al tý çi zi len a çýk la ma da, ge lir dü ze yi nin dü þük ve ye ter siz ol - ma sý nýn dar ge lir li ki þi ve a i le le rin sað lýk sýz ve den ge siz bes len me si ne yol aç tý ðý kay de dil di. Ankara / aa Ta pu iþ lem le rin de ye ni dö nem, A ðus tos ta baþ lý yor TAZÝE Muhterem kardeþlerimiz Kemal, Kenan ve Adem Ünal'ýn annesi; Abdülmecid Ünal'ýn babaannesi FATMA ÜNAL'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Þirinevler-enibosna eni Asya Okuyucularý TAZÝE Muhterem kardeþlerimiz Kenan, Kemal ve Adem Ünal'ýn annesi FATMA ÜNAL'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. ZAÝ nprofilo K-1000E W/DRV BBC sicil nolu yazar kasa ruhsatým kayboldu. Hükümsüzdür. Esra Akdoðan ta pu mü dür lü ðü nün bu lun du ðu nu söy le di. Ge ri ka lan 414 ta pu mü dür lü ðü nün yýl so nu na ka dar sis te me da hil e di le ce ði ni i fa de e den Ka nal, Sa yý çok gi bi gö rü nü yor an cak bun lar kü çük mü dür lük ler. TAK BÝS e ge çen 543 ta pu mü dür lü ðü müz, mül ki yet ve ri si nin yüz de 80 ni ne sa hip. Biz ön ce li ði iþ lem le rin yo ðun ol du ðu bu mü dür lük le re ver dik. O ne den le pro je bü yük öl çü de ta mam lan mýþ du rum da de di. Ka nal, ta pu mü dür lük le ri sis te me da hil ol duk ça, uy gu la ma nýn da i çi ne gir miþ o la ca - Ül ker Türk Kah ve si i ma jý ný ye ni le di GE LE NEK SEL Türk kah ve si Ül ker tec rü be si ve ka li te siy le bir lik te Ül ker Türk Kah ve si nde bu luþ tu. Ül ker Türk kah ve si, or ta kav rul muþ ve in ce çe kil miþ A ra bi ca çe kir dek le rin den ü re til di. Ül ker Türk Kah ve si am ba la jýn da yer a lan ge le nek sel mo tif Kü tah ya Por se len ta ra fýn dan ö zel o la rak ta sar lan dý. Ay ný za man da ö zel ta sa rým fin can la rýn ü ze ri ne de ta þýn dý. ðý na al tý ný çiz di. Ka nal, ay rý ca A ðus tos ba þý i ti ba riy le, ba zý ül ke ler de ki Türk va tan daþ la rý i le ya ban cý uy ruk lu ger çek ve tü zel ki þi le rin her tür lü ta pu ve ka das tro iþ lem le ri ni, bu lun duk la rý ül ke de ye ri ne ge ti re bi le cek le ri ni söy le di. Ön ce lik le Türk nü fu su nun yo ðun ol du ðu Al man ya, Fran sa, Hol lan da gi bi ba zý ül ke le rin be lir le ne ce ði ni i fa de e den Ka nal, ça lýþ ma ya bu ül ke ler den baþ la na ca ðý ný, da ha son ra uy gu la ma nýn sü re ce ve ta le be gö re yay gýn laþ tý rý la ca ðý ný an lat tý. An ka ra / a a ep ye ni Met ro la rýn e ner ji si ka bý na sýð mý yor MET RO, þim di da ha bü yük ve da ha bol fýn dýk i le zen gin leþ ti ri len Met ro Fýn dýk ve da ha i ri, da ha faz la yer fýs tý ðý i le lez zet len di ri len Met ro er Fýs tý ðý ný tü ke ti ci le rin be ðe ni si ne sun du. u mu þa cýk nu ga sý ve ne fis ka ra me liy le yep ye ni Met ro Fýn dýk ve Met ro er Fýs tý ðý nýn lez ze ti ne do ya ma ya cak sý nýz. Ay rý ca ka ra mel se ven le re ö zel ü re ti len yep ye ni Met ro Ka ra mel de do lu do lu ka ra me liy le ar týk e ner ji ye ih ti yaç duy du ðu nuz an lar da e li ni zin al týn da o la cak. Met ro, yep ye ni Fýn dýk, er Fýs tý ðý ve Ka ra mel çe þit le ri ni o kul da, spor ya par ken ya da ders ça lý þýr ken e ner ji ye ih ti yaç du yan ak tif ve yo ðun tem po lu her ke sin be ðe ni si ne su nu yor. Dan kek ten ev de ya pýl mýþ gi bi kek ÜL KER Dan kek ol maz de me o la bi lir de di san ki ev de ya pýl mýþ gi bi ka ka o lu por ta kal lý ve ha vuç lu tar çýn lý i ki çe þit Ev Kek i tü ke ti ci nin be ðe ni si ne sun du. Bü yük boy Dan kek Ev Kek le rin i çin de ö zel sos lar da bu lu nu yor. Ka ka o lu kek por ta kal so su i le ha vuç lu tar çýn lý kek de ka ra mel so su i le lez ze ti ni kat lý yor. Sos lar pa ke tin i çin de ay rý o la rak yer a lý yor. Dan kek Ev Kek, kek se ver le rin ha ya tý na ko lay lýk ve lez zet ge ti re cek. Ev Kek mi sa fir le re ev de ha zýr lan mýþ kek id di a sýy la su nu la bi lir ken, Mi ni Ev Kek i le ay ný lez ze ti bü yük kü çük her yer de ya þa mak müm kün o la cak. Ma hal li i da re ler yýl lar son ra büt çe faz la sý ver di BÜT ÇE LE RÝN DE KÝ a çýk lar dolayýsýyla geç miþ te Tür ki ye i le IMF nin ye ni bir prog ram da an la þa ma ma sý na sebep o lan ma hal li i da re ler, 2010 yý lý ný 1 mil yar 356 mil yon li ra büt çe faz la sý i le ka pat tý. Ma li ye Ba kan lý ðý Mu ha se bat Ge nel Mü dür lü ðün den e di ni len bil gi ye gö re, 2006 yý lýn da 1 mil yar 283 mil yon li ra o lan ma hal li i da re ler büt çe a çý ðý, 2009 yý lý ný 5 mil yar 750 mil yon li ra a çýk la ka pat tý. Ma hal li i da re büt çe a çýk la rý, Tür ki ye-imf i liþ ki le rin de de bü yük so run o luþ tur du. IMF, ye ni bir an laþ ma i çin Tür ki ye den söz ko nu su a çýk la rýn mut la ka gi de ril me si ni is te di. An cak hü kü met, IMF nin ma hal li i da re ler le il gi li ra di kal tedbir le ri ne sý cak bak ma dý. Gö rüþ me sü re ci de, ö zel lik le ma hal li i da re ler le il gi li bu an laþ maz lýk ne de niy le so nu ca u la þa ma dý yý lýn da i se tab lo ter si ne dön dü ve ma hal li i da re le rin top lam har ca ma sý 52 mil yar 226 mil yon li ra ol du. Bu na kar þý lýk ma hal li i da re le rin top lam ge lir le ri 53 mil yar 582 mil yon li ra ya u laþ tý. Böy le ce ma hal li i da re büt çe le ri, yýl lar son ra ilk kez faz la ver di. Büt çe faz la sý da, 1 mil yar 356 mil yon li ra o la rak ger çek leþ ti. Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, a lý nan ön lem ler le ma hal li i da re ler de tam bir ba þa rý hi ka ye si ya zýl dý ðý ný söy le di. Bat man / An ka ra / a a Af bi le e lek trik borç lu su nu ik na e de me di TA RÝ HÎ af o la rak ni te len di ri len ve ka mu ya o lan borç lar i çin ya pý lan dýr ma ge ti ri len 6111 sa yý lý Ka nun kap sa mýn da e lek trik borç la rý da ye ni den ya pý lan dý rýl dý, fa kat bu gü ne ka dar 5,7 mil yon a bo ne den sa de ce 345 bin 651 i (yak la þýk yüz de 6) bor cu nun ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý i çin baþ vu ru da bu lun du. 31 A ra lýk 2010 ta ri hi i ti ba riy le Tür ki ye ge ne lin de 5 mil yon 648 bin 567 a bo ne nin va de si geç miþ 19 mil yon 95 bin 1 a det fa tu ra sý bu lu nu yor. Va de si geç miþ fa tu ra la rýn top la mý 8 mil yar 215 mil yon 687 bin 404,82 li ra yý bu lur ken, 7 mil yar 574 mil yon 215 mil yon 900,82 li ra ge cik me ce za sý ek len di ðin de top lam e lek trik bor cu 15 mil yar 789 mil yon 903 bin 305,80 li ra ya u la þý yor. Borç la rýn ya pý lan dý rýl ma sý i çin 31 Ma yýs 2011 ta ri hi ne ka dar ve ri len sü re i çin ge ri sa yým baþ lar ken, e lek trik borç lu la rý Tür ki ye E lek trik Da ðý tým A.Þ. yi (TE DAÞ) a de ta ha yal ký rýk lý ðý na uð rat tý. Þu a na ka dar sa de ce 345 bin 651 a bo ne bor cu nun ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý i çin baþ vu ru da bu lun du. Bu çer çe ve de bu gü ne ka dar çift çi le rin ta rým sal su la ma dan kay nak la nan borç la rý dý þýn da ki 13 mil yar 199 mil yon li ra lýk bor cun sa de ce yüz de 14,5 lik (yak la þýk 122 mil yon li ra) kýs mý nýn ya pý lan dý rýl ma sý i çin baþ vu ru da bu lu nul du. ak la þýk 2 mil yar 600 mil yon li ra lýk ta rým sal su la ma bor cu nun i se bu gü ne ka dar yüz de 22,5 i ya pý lan dý rýl ma sý i çin baþ vu ru ya pýl dý. Baþ vu ru o ran la rý nýn ken di le ri ni mut lu et me di ði ni i fa de e den TE DAÞ Ge nel Mü dü rü Ha þim Kek lik, borç lu a bo ne le rin bu ta ri hi fýr sa tý ka çýr ma ma la rý ge rek ti ði ni vur gu la dý. An ka ra / a a

12 12 Ý LAN * BU HALKA ARZA ÝLÝÞKÝN ÝZAHNAME... TARÝHÝNDE ÝSTANBUL TÝCARET SÝCÝLÝ MEMURLUÐU'NA TESCÝL ETTÝRÝLMÝÞ OLUP,.... TARÝHÝNDE TÜRKÝE TÝCARET SÝCÝLÝ GAZETESÝ'NE ÝLAN ÝÇÝN BAÞVURULMUÞTUR. HALKA ARZA ÝLÝÞKÝN ÝZAHNAME KATILMA PALARININ SATIÞININ APILDIÐI ERLERDE FON ÝÇTÜZÜÐÜ VE HER A ÝTÝBARÝLE HAZIR- LANAN, FONA ÝLÝÞKÝN MALÝ BÝLGÝLERÝN ER ALDIÐI ALIK RAPORLARLA BÝRLÝKTE TASARRUF SAHÝPLERÝNÝN ÝNCELEMESÝNE SUNULMAK VE ÜCRETSÝZ OLARAK KENDÝLERÝNE VERÝLMEK ÜZERE ETERLÝ SAIDA HAZIR BULUNDURULMAKTADIR. MÝRA MENKUL DEÐERLER A.Þ.'NÝN ADET 3. TERTÝP B TÝPÝ TAHVÝL VE BONO FONU KATILMA PALARININ HALKA ARZINA ÝLÝÞKÝN TASARRUF SAHÝPLERÝNE DUURUDUR Öncü Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanýlarak, tarihinde Ýstanbul ili Ticaret Sicili Memurluðuna sicil numarasý altýnda kaydedilerek tarih ve 6567 sayýlý Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüðü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katýlma paylarý karþýlýðýnda toplanacak paralarla, katýlma payý sahipleri hesabýna, riskin daðýtýlmasý ve inançlý mülkiyet esaslarýna göre Sermaye Piyasasý araçlarýndan oluþan portföyü iþletmek amacýyla Sermaye Piyasasý Kurulu'nun tarih ve B.02.1.SPK /437 sayýlý izni ile Öncü Menkul Deðerler A.Þ. B Tipi Likit Fonu kurulmuþtur. Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 23/11/2010 tarih ve B.02.1.SPK sayýlý izni ile "Öncü Menkul Deðerler A.Þ. B Tipi Likit Fonu", "Mira Menkul Deðerler A.Þ. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu"na dönüþmüþtür. Bu duyuru Mira Menkul Deðerler A.Þ. B tipi Tahvil ve Bono Fonu katýlma paylarýnýn halka arzýna iliþkin tasarruf sahiplerine duyurudur. Mira Menkul Deðerler A.Þ. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu'nun bu tutar artýrýmý öncesi Kurul kaydýna alýnan halka arzlarýna iliþkin bilgiler tarih sýrasýyla aþaðýdaki tabloda gösterilmektedir. HALKA ARZ TARÝHÝ SPK KAIT TARÝHÝ SPK KAIT NUMARASI TERTÝBÝ TUTARI (TL'DEN) (TL'E) KB.426/ TERTÝP KB.426-2/675 2.TERTÝP Bu sefer fon tutarýnýn TL'den TL'ye artýrýmý dolayýsýyla ihraç olunarak fona iþtirak saðlayan ve fon varlýðýna katýlým oranýný gösteren 3. tertip adet katýlma paylarý, Sermaye Piyasasý Kurulu'nca... tarih ve... sayý ile kayda alýnmýþtýr. Ancak bu kayda alýnma, Fon'un ve katýlma paylarýnýn, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamýna gelmez. 1. FON HAKKINDA BÝLGÝLER: 1. Fonun Türü : Tahvil ve Bono Fon'u (Fon portföyünün en az % 51'ini devamlý olarak, Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarýna yatýrmýþ fonlar "TAHVÝL VE BONO FONU" olarak adlandýrýlýr.) 2. Fonun Tipi : B Tipi (Fon içtüzüklerinde belirtilmek suretiyle, portföy deðerinin aylýk aðýrlýklý ortalama bazda en az % 25'ini, devamlý olarak mevzuata göre özelleþtirme kapsamýna alýnan Kamu Ýktisadi Teþebbüsleri dahil Türkiye'de kurulmuþ ortaklýklarýn hisse senetlerine yatýrmýþ fonlar A tipi, diðerleri B tipi olarak adlandýrýlýr ve bu tipler fon türleri ile birlikte belirtilir.) 3. Mevcut Fon Tutarý : TL 4. Artýrýlan Fon Tutarý : TL 5. Artýrým Sonrasý Fon Tutarý : TL 6. Mevcut Pay Sayýsý : 500,000,000 Adet 7. Artýrýlan Pay Sayýsý : 2,500,000,000 Adet 8. Artýrým Sonrasý Pay sayýsý : 3,000,000,000 Adet 9. Süresi : Süresiz 10. Fon Portföy öneticisinin Unvaný : Osmanlý Menkul Deðerler A.Þ. 11. Katýlma Payý Alým Satým Esaslarý : Fon içtüzüðünde belirlenmiþ olan katýlma payý alým satým esaslarý aþaðýdaki gibidir: Katýlma belgesi satýn alýnmasý veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan ettiði katýlma belgesinin alým satýmýnýn yapýlacaðý yerlere baþvurularak alým satým talimatý verilir. Bunun dýþýnda Kurucunun veya fon katýlma belgesi alým satým aracýlýk sözleþmesi imzaladýðý Aracý Kuruluþlarýn telefon ve internet bankacýlýðý ile ATM sistemleri aracýlýðýyla da katýlma belgesi alým satým talimatý verilebilir. Kurucu'nun kendi adýna yapacaðý iþlemler de dahil alýnan tüm katýlma belgesi alým satým talimatlarýna alým ve satým talimatlarý için ayrý ayrý olmak üzere müteselsil sýra numarasý verilir ve iþlemler bu öncelik sýrasýna göre gerçekleþtirilir. Alým Talimatlarý : atýrýmcýlarýn ÝMKB Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn açýk olduðu günlerde saat 12:30'a kadar verdikleri katýlma belgesi alým talimatlarý, talimatýn verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatý üzerinden yerine getirilir. ÝMKB Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn açýk olduðu günlerde saat 12:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatý hesaplamasýndan sonra verilmiþ olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatý üzerinden yerine getirilir. ÝMKB Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn kapalý olduðu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatý üzerinden gerçekleþtirilir. Alým Bedellerinin Tahsil Esaslarý : Alým talimatýnýn verilmesi sýrasýnda, talep edilen katýlma belgesi bedelinin kurucu tarafýndan tahsil edilmesi esastýr. Alým talimatlarý pay sayýsý ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu talimatýn pay sayýsý olarak verilmesi halinde, alýþ iþlemine uygulanacak fiyatýn kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katýlma belgesi bedellerini en son ilan edilen satýþ fiyatýna % 5 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrýca, katýlma belgesi bedellerini iþlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eþ deðer kýymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatýn tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayýsý fon fiyatý açýklandýktan sonra hesaplanýr. Alým talimatýnýn karþýlýðýnda tahsil edilen tutar o gün için yatýrýmcý adýna nemalandýrýlmak suretiyle, Fon Ýçtüzüðünün maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, katýlma belgesi alýmýnda kullanýlýr. Satým Talimatlarý : atýrýmcýlarýn ÝMKB Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn açýk olduðu günlerde saat 12:30'a kadar verdikleri katýlma belgesi satým talimatlarý talimatýn verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatý üzerinden yerine getirilir. ÝMKB Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn açýk olduðu günlerde saat 12:30'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasýndan sonra verilmiþ olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatý üzerinden yerine getirilir. ÝMKB Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn kapalý olduðu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatý üzerinden gerçekleþtirilir. Satým Bedellerinin Ödenme Esaslarý : Katýlma belgesi bedelleri; iade talimatýnýn, ÝMKB Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn açýk olduðu günlerde saat 12:30'a kadar verilmesi halinde talimatýn verilmesini takip eden birinci iþlem gününde, iade talimatýnýn ÝMKB Tahvil ve Bono Piyasasý'nýn açýk olduðu günlerde saat 12:30'dan sonra verilmesi halinde ise talimatýn verilmesini takip eden ikinci iþlem gününde yatýrýmcýlara ödenir. Tatil günleri iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatý üzerinden gerçekleþtirilecektir. II. FON PORTFÖ STRATEJÝSÝ: Fon portföyündeki varlýklar Sermaye Piyasasý Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüðüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yöneticisi Osmanlý Menkul Deðerler A.Þ. tarafýndan içtüzüðün 5. md. ve Sermaye Piyasasý Kurulu'nun Seri: VII, No: 10 sayýlý Tebliðinin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü Tebliðin 5.i.(a) maddesinde ifade edilen ve portföyünün en az % 51'ini devamlý olarak Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarýna yatýran Tahvil ve Bono Fonu niteliðindedir. Fon yönetiminde yatýrým yapýlacak sermaye piyasasý araçlarýnýn seçiminde nakde dönüþümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. III. FON PORTFÖ SINIRLAMALARI HAKKINDA BÝLGÝLER: Portföyde yer alabilecek varlýklar için belirlenmiþ içtüzük sýnýrlamalarý portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir. Bu konu ile ilgili detaylý bilgiler katýlma payý alým satýmýnýn yapýlacaðý adreslerden temin edilecek Fon Ýçtüzüðünden saðlanabilir. VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % Pay Senetleri - - Kamu Borçlanma Araçlarý %51 %100 Özel Sektör Borçlanma Araçlarý - - Ters Repo Ýþlemleri %0 %49 Borsa Para Piyasasý Ýþlemleri %0 %20 abancý Pay Senetleri - - abancý Kamu Borçlanma Araçlarý %0 %49 (Varsa diðer varlýk türleri belirtilir) - - IV. FON PORTFÖÜNÜN OLUÞUMU VE DAÐILIMI: Fon portföyünün tarihi itibariyle yapýsý aþaðýda verilmiþtir. Fon tutar artýrýmý suretiyle toplanacak paralar 3 iþgünü içinde içtüzükte belirlenmiþ varlýklara yatýrýlýr. TUTARI (TL) FON PORTFÖÜNE ORANI (%) Pay Senetleri Toplamý - - Kamu Ýç Borçlanma Araçlarý Toplamý 5,021, Kamu Dýþ Borçlanma Araçlarý Toplamý - - Özel Sektör Borçlanma Araçlarý Toplamý - - Ters Repo Ýþlemleri Toplamý 130, abancý Pay Senetleri Toplamý - - abancý Borçlanma Araçlarý Toplamý Fon Portföy Deðeri 5,151, Nakit 1, Hazýr Deðerler Toplamý 1, Takastan Alacaklar Diðer Alacaklar Alacaklar Toplamý Takasa Borçlar önetim Ücreti Karþýlýðý 1, Vergi Karþýlýðý - Diðer Borçlar 1, Borçlar Toplamý 3, Fon Toplam Deðeri 5,150, Tedavüldeki Pay Sayýsý 500,000,000 Birim Pay Fiyatý V. HALKA ARZLA ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER: 1- Satýþ Baþlangýç Tarihi: 30/05/2011'den itibaren katýlma paylarý bedelleri tam ve nakden tahsil edilmek suretiyle satýþ günündeki deðerleri üzerinden satýlacaktýr. 2- Fon Ýçtüzüðü ve Ýzahnamenin Temin Edilebileceði ve Pay Deðerinin Ýlan Edileceði erler : UNVAN ADRES TELEFON NO Mira Menkul Deðerler A.Þ. Genel Müdürlük RumeliHisar Mah. Baltalimaný Cad. Þevket Dað alýsý No: 4 Sarýyer-Ýst Mira Menkul Deðerler A.Þ. Levent Þubesi Akatlar Mah. Meydan Sok. Mermerler Sitesi Edin&Suner Plaza No: 14 K. 3 D. 3B Beþiktaþ-Ýst Osmanlý Menkul Deðerler A.Þ. Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No: 257 K: 8 Maslak - Ýst Ata atýrým Menkul Kýymetler A.Þ. Emirhan Cad. 145/A Atakule Kat:11 Balmumcu-Ýst Ataonline Menkul Kýymetler A.Þ. Emirhan Cad. 145/A Atakule Kat:12 Balmumcu-Ýst Strateji Menkul Deðerler A.Þ. Büyükdere Cad. Maya Akar Center No: Kat: 26 Þiþli -Ýst Katýlma Payý Alým Satýmýnýn apýlacaðý erler : UNVAN ADRES TELEFON NO Mira Menkul Deðerler A.Þ. Genel Müdürlük RumeliHisar Mah. Baltalimaný Cad. Þevket Dað alýsý No: 4 Sarýyer-Ýst Mira Menkul Deðerler A.Þ. Levent Þubesi Akatlar Mah. Meydan Sok. Mermerler Sitesi Edin&Suner Plaza No:1 4 K. 3 D. 3B Beþiktaþ-Ýst Osmanlý Menkul Deðerler A.Þ. Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No: 257 K: 8 Maslak - Ýst Ata atýrým Menkul Kýymetler A.Þ. Emirhan Cad. 145/A Atakule Kat: 11 Balmumcu-Ýst Ataonline Menkul Kýymetler A.Þ. Emirhan Cad. 145/A Atakule Kat: 12 Balmumcu-Ýst Strateji Menkul Deðerler A.Þ. Büyükdere Cad. Maya Akar Center No: Kat: 26 Þiþli -Ýst Kurucunun ve öneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaralarý: KURUCUNUN UNVANI ADRES TELEFON NO Mira Menkul Deðerler A.Þ. Rumeli Hisar Mah. Baltalimaný Cad. Þevket Dað alýsý No: 4 Sarýyer-Ýst ÖNETÝCÝNÝN UNVANI ADRES TELEFON NO Osmanlý Menkul Deðerler A.Þ. Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No: 257 K: 8 Maslak - Ýst Bu sirkülerde yer alan bilgilerin tam ve doðru olarak fonun gerçek durumunu yansýttýðýný kanuni yetki ve sorumluluklarýmýz çerçevesinde onaylarýz Alpaslan ENSARÝ Ersen Iþýk AKICI Fon Kurulu Üyesi Fon Kurulu Üyesi B: T. C. AZIHAN ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/42 KAMULAÞTIRMAI APAN ÝDARE KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZ KAMULAÞTIRMA BEDELÝ TAÞINMAZIN MALÝKLERÝ : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ : Malatya ili, azýhan ilçesi, Koþar köyü 3 numaralý taþýnmaz : ,50.TL. : HASAN KARABULUT-CAFER KARABULUT- SEDÝ BATTAL KARABULUT- USUF KENAN KARABULUT-RUKÝE GÜNEÞ (KARABULUT) u ka rý da ni te lik le ri be lir ti len ta þýn ma zýn Çev re ve Or man Ba kan lý ðý DSÝ Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ka mu laþ tý rýl ma - sý na ka rar ve ril di ði ve bu ta þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta þýn ma zýn da va cý þir ket a dý na tes ci li i çin mah - ke me mi ze da va a çýl dý ðýn dan, Ken di si ne da va di lek çe si teb lið e di le me yen le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 (o tuz ) gün i çin de, ka mu laþ týr ma ka ra rý na kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý, Ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi le cek le ri, a çý la cak da va lar da hu - su me tin Çev re ve Or man Ba kan lý ðý DSÝ Ge nel Mü dür lü ðü'ne yö nel ti le ce ði, mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma de - ðe ri nin hak sa hip le ri a dý na T.C. Zi ra at Ban ka sý Mer kez Þu be si ne ya tý rý la ca ðý, i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe - ce ði ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan i da ri a dý na ta - pu ya tes ci li ne ka rar ve ri le ce ði, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ta ri hin den i ti - ba ren 10 (on) gün i çin de, yu ka rý daki dos ya nu ma ra sý i le mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 4650 Sa yý lý Ka nun i le de ði þik 10. mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur B: T. C. AZIHAN ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/44 KAMULAÞTIRMAI APAN ÝDARE : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZ : Malatya ili, azýhan ilçesi, Koþar köyü 111 numaralý taþýnmaz KAMULAÞTIRMA BEDELÝ : 924,87 TL. TAÞINMAZIN MALÝKLERÝ : 1- AHMET GÜNEÞ - Ebubekir oðlu, 2- SONGÜL GÜNEÞ Hasan kýzý 3- MUZAF- FER ÖZTÜRK - Hacý oðlu, 4- MEHMET GÜNEÞ -Hasan oðlu 5-ERGÜL GÜNEÞ - Hasan oðlu, 6- HÜSEÝN GÜNEÞ - Ebubekir oðlu, 7- MEHMET ÖZTÜRK - Hacý oðlu 8- BAKÝ ÖZTÜRK - Hacý oðlu. 9- SIDDI ÖZTÜRK - Battal kýzý, 10- ÞADÝE KARABULUT -Hasan kýzý, 11- MUHSÝN ÖZTÜRK - Hacý oðlu, 12- NURETTÝN GÜNEÞ - Hasan oðlu, DÖNE KARABU- LUT MÝRASÇILARI HASAN KARABULUT-CAFER KARABULUT- ÞEDÝ BATTAL KARABULUT- USUF KENAN KARABU- LUT- RUKÝE GÜNEÞ (KARABULUT) u ka rý da ni te lik le ri be lir ti len ta þýn ma zýn Çev re ve Or man Ba kan lý ðý DSÝ Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ka mu laþ tý rýl ma - sý na ka rar ve ril di ði ve bu ta þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta þýn ma zýn da va cý þir ket a dý na tes ci li i çin mah - ke me mi ze da va a çýl dý ðýn dan, Ken di si ne da va di lek çe si teb lið e di le me yen le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 (o tuz) gün i çin de,ka mu laþ týr ma ka rarýna kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý, Ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi le cek le ri, a çý la cak da va lar da hu - su me tin Çev re ve Or man Ba kan lý ðý DSÝ Ge nel Mü dür lü ðüne yö nel ti le ce ði, mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma de - ðe ri nin hak sa hip le ri a dý na T.C. Zi ra at Ban ka sý Mer kez Þu be si ne ya tý rý la ca ðý idari yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da va aç - týk la rý ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce - ði ve mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan i da ri ad ýna ta pu ya tes ci li ne ka rar ve ri le ce ði, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 10 (on) gün i çin de, yu ka rý daki dos ya nu ma ra sý i le mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði 2942 Sa yý lý Ka mu laþ - týr ma Ka nu nu nun 4650 Sa yý lý Ka nun i le de ði þik 1O. mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur B: T. C. AZIHAN ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/43 KAMULAÞTIRMAI APAN ÝDARE : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZ : Malatya ili, azýhan ilçesi, Koþar köyü 146 numaralý taþýnmaz KAMULAÞTIRMA BEDELÝ : ,00.TL. TAÞINMAZIN MALÝKLERÝ : HASAN KARABULUT-CAFER KARABULUT-SEDÝ BATTAL KARABULUT- USUF KENAN KARABULUT-RUKÝE GÜNEÞ(KARABULUT) u ka rý da ni te lik le ri be lir ti len ta þýn ma zýn Çev re ve Or man Ba kan lý ðý DSÝ Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ka mu laþ tý rýl ma - sý na ka rar ve ril di ði ve bu ta þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta þýn ma zýn da va cý þir ket a dý na tes ci li i çin mah - ke me mi ze da va a çýl dý ðýn dan, Ken di si ne da va di lek çe si teb lið e di le me yen le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 (o tuz ) gün i çin de, ka mu laþ týr ma ka rar ýna kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý, Ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi le cek le ri, a çý la cak da va lar da hu - su me tin Çev re ve Or man Ba kan lý ðý DSÝ Ge nel Mü dür lü ðüne yö nel ti le ce ði, mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma de ðe ri - nin hak sa hip le ri a dý na T.C. Zi ra at Ban ka sý Mer kez Þu be si ne ya tý rý la ca ðý, i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah - ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan i da ri a dý na ta pu ya tes ci li ne ka - rar ve ri le ce ði, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 10 (on) gün i çin - de, yu ka rý da ki dos ya nu ma ra sý i le mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nu nun 4650 Sa yý lý Ka nun i le de ði þik 1O. mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur B: T. C. AZIHAN ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO: 2011/45 KAMULAÞTIRMAI APAN ÝDARE : ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI DSÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZ : Malatya ili, azýhan ilçesi, Koþar köyü 1 numaralý taþýnmaz KAMULAÞTIRMA BEDELÝ : ,00 TL. TAÞINMAZIN MALÝKLERÝ : HASAN KARABULUT-CAFER KARABULUT- SEDÝ BATTAL KARABULUT- USUF KENAN KARABULUT- RUKÝE GÜNEÞ(KARABULUT) u ka rý da ni te lik le ri be lir ti len ta þýn ma zýn Çev re ve Or man Ba kan lý ðý DSÝ Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ka mu laþ tý rýl ma sý - na ka rar ve ril di ði ve bu ta þýn ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti i le ta þýn ma zýn da va cý þir ket a dý na tes ci li i çin mah ke - me mi ze da va a çýl dý ðýn dan, Ken di si ne da va di lek çe si teb lið e di le me yen le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 30(o tuz ) gün i çin de, ka mu laþ týr ma ka ra rý na kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý, Ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zel tim da va sý a ça bi le cek le ri, a çý la cak da va lar da hu su - me tin Çev re ve Or man Ba kan lý ðý DSÝ Ge nel Mü dür lü ðüne yö nel ti le ce ði, mah ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma de ðe ri nin hak sa hip le ri a dý na T.C. Zi ra at Ban ka sý Mer kez Þu be si ne ya tý rý la ca ðý, i da ri yar gý da ip tal da va sý a çan la rýn da va aç týk la rý ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý al dýk la rý ný bel ge len dir me dik le ri tak dir de ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah - ke me ce tes pit e di len ka mu laþ týr ma be de li ü ze rin den ta þýn maz ma lýn ka mu laþ týr ma ya pan i da ri a dý na ta pu ya tes ci li ne ka rar ve ri le ce ði, ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le rin i lan ta ri hin den i ti ba ren 10 (on) gün i çin de, yu ka rý da ki dos ya nu ma ra sý i le mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si ge rek ti ði 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu - nu nun 4650 Sa yý lý Ka nun i le de ði þik 10. mad de si ge re ðin ce i lan o lu nur B: ÝZMÝR 3. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2010/335 KARAR NO: 2011/382 Davacý GÜL GÖKMEN tarafýndan mahkememizde açýlan boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda mahkememizce aþaðýdaki hüküm verilmiþtir. HÜKÜM: A- Ýzmir, Çeþme, Eskicami Mah. Cilt: 1, Hane: 34, BSN: 13'de nüfusa kayýtlý, Mehmet ve Müþerref oðlu, 23/09/1959 doðumlu, T.C. Kimlik No.lu davalý VURAL GÖKMEN ile ayný hanede nüfusa kayýtlý, 21 BSN. lu, Nadir ve Suna kýzý, Ýzmir 12/07/1968 doðumlu, kýzlýk soyadý "SARAÇ" olan, T.C. Kimlik No.lu, davalý GÜL GÖKMEN'in 4721 sayýlý Türk Medeni Kanununun 166/1. maddesi gereðince þiddetli geçimsizlik nedeni ile BOÞANMALARINA. B- Taraflarýn müþterek çocuklarý 2000 doðumlu Beyza'nýn velayetinin anneye verilmesine, baba ile çocuk arasýnda her ayýn 1. cumartesi günleri ile Dini Bayramlarýn 3. günü saat 10:00-18:00 arasýnda, okullarýn ilk yarý tatilinde tatilin 1.günü saat 10:00'dan 7.günü saat 18:00'e kadar ve yaz tatillerinde 1 Temmuz günü saat 10:00'dan 15 Temmuz günü saat 18:00'e kadar KÝÞÝSEL ÝLÝÞKÝ KURULMASINA VE DEVAMINA. C- Bakiye 1,25 TL. Karar harcýnýn davalýdan alýnmasýna, D- Toplam 208,49 TL yargýlama giderinin davalýdan alýnarak davacýya verilmesine, argýtay yolu açýk olmak üzere karar verilmiþ olup, tüm aramalara raðmen adresi bulunmayan davalý VURAL GÖKMEN'e ilanen teblið olunur. Bu tebliðin ilan tarihinden 15 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý ve tebliðden sonra 15 günde temyizi kabil olduðu ilgiliye teblið olunur. 02/05/ B: T. C. SULTANBELÝ 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/462 Tal. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn günü Saat 10:30-10:35 Ah met e se vi Mah. Bos na Bul va rý Ku zey an yo lal tý no va sk. no: 18 Sul tan bey li'de ya pý la ca ðý ve o gün kýy - met le ri nin %60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe - ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur. 20/05/2011 S.No Bedeli (TL) Adedi Cinsi ,00 TL 1 Adet 34 VZ 6959 Plaka sayýlý Ford marka Transit model, anahtarý var, ruhsatý yok, sað sürgü kapýsý, sol þoför kapýsý, sol ön çamurluk, sað direk kaplamasý, sol arka stop kýrýk, kapalý kasa Kamyonet model beyaz renk. (Araç Çalýþmýyor) Toplam : ,00 TL B: T. C. ADANA 1. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝ ESAS NO: 2011/242 KARAR NO : 2011/208 HÜKÜM: u ka rý da i zah e - di len ne den ler le; Da va nýn KA BU LÜ Ý LE, Nið de Ý li, Nið de Mer kez Ýl çe si, Fes le ðen Kö yü, Cilt No: 56, Ha ne No: 13, T.C. No: 'de ka - yýt lý Meh met ve Zey - nep'den ol ma 18/05/1978 Do ðum lu Fe rat BO LAT'ýn nü fus ka yýt la rýn da ki FE - RAT o lan is mi nin "..SE- RAP.." O LA RAK DÜ ZEL - TÝL ME SÝ NE VE NÜ FUS KA IT LA RI NA TES CÝ LÝ - NE, B: T. C. F ATÝH 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ DOSA NO: 2011/ 292 Talimat. 20/05/2011 tarihli eni Asya Gazetesindeki satýþ ilanýnda sehven aracýn plakasý yazýlmamýþ olup, 34 FU 6010 plaka eklenerek düzeltme ilan þeklinde yayýnlanmasýna karar verilmiþtir. B: 35575

13 DÝZÝ 13 I. Meþ rû ti ye tin i lâ nýn dan son ra, me bus la rýn se çi mi ya pýl dý. Se çi len me bus lar Ýs tan bul'a gel di. Mec lis i Me bu san'ýn ilk top lan tý sý 9 Mart 1877'de Dol ma bah çe'de ki Mu a ye de Sa lo nun da ger çek leþ ti ril di. Sul tan Ab dül ha mid de bu a çý lýþ ta ha zýr bu lun du. Sa lon da ev ve lâ Pa di þa hýn nut ku o kun du; ar dýn dan du â lar e dil di ve Mec lis ay ný gün ça lýþ ma ya baþ la mýþ ol du. Kýsa ömürlü ilk meþrûtiyet tecrübesi 4 I. Meþ rû ti ye tin i lâ ný Na mýk Ke mâl ve dâ vâ ar ka daþ la rý nýn dü þün dük le ri ve ha ya ta i ka me et mek is te dik le ri ça re, sis te min te mel taþ la rý o la rak i nan dýk la rý hür ri yet, meþ rû ti yet ve a dâ let me ka niz ma sý nýn hak kýy la o tur tul ma sýy dý. Bun lar ha ya ta ge çi ril di ði tak dir de, Os man lý'da ki mo nar þik dev let sis te mi nin yý kýl ma sýn dan do la yý her han gi bir kor ku ve en di þe i çi ne gir me ye ge rek kal maz dý. Bü yük bir a zim ve i ra de i le sür dü rü len gay ret ler, 1876'da ni ha yet se me re si ni ver di: Meþ rû ti yet i lân e dil di, A na ya sa ka bul gör dü (23 A ra lýk) ve par la men ter sis tem böy le lik le ha ya ta ge çi ril miþ ol du. Mec lis i Me bu san'ýn ilk top lan tý sý 19 Mart 1877'de Dol ma bah çe'de ki Mu a ye de Sa lo nun da ya pýl dý. Sul tan Ab dül ha mid de bu a çý lýþ ta ha zýr bu lun du. Mec lis'te, ev ve lâ Pa di þa hýn nut ku do kun du, ar dýn dan du â lar e dil di ve he men ça lýþ ma la ra baþ lan dý. Ne var ki, ha mi yet sa hip le ri ni se vin ce gark e den bu du rum u zun sür me di. 93 Har bi de ni len Os man lý Rus Sa va þý ( ) do la yý sýy la, her þey de ðiþ ti ve ye ni den "es ki hâl"e dö nüþ ya pýl dý. Ha liy le, hür ri yet ve meþ rû ti ye te i na nan la rýn mü ca de le si de dur ma dý, o lan ca hý zýy la de vam et ti; an cak, da ha zi ya de hu dut ha ri cin de ol mak ü ze re... * * * Meþ rû ti ye tin i lâ nýy la bir lik te a çý lan Mec lis i Me bu sa na ge le cek ü ye ler i çin, bu gün kü mâ nâ da bir se çim ya pýl ma dý. Za man dar lý ðý ve þart la rýn zor lu ðu do la yý sýy la, bir ci het te za ten se çil miþ kim se le rin a ðýr lýk ta ol du ðu san cak ve vi la yet mec li si nin ü ye le ri, me bus a day la rý ný be lir le mek du ru mun da kal dý. Bu sû ret le, ül ke ge ne lin de tes bit e di len yüz o tuz mer ke zin den me bus lar se çi le rek Ýs tan bul'a gön de ril di. Ge len le rin sa yý sý tam o la rak 130'a var ma dý ðý gö rül dü. An cak, o ran i ti ba riy le, me bus la rýn 70 ka da rý Müs lü man ve 46'nýn da gay rý müs lim ü ye ler ol du ðu or ta ya çýk tý. Bu a ra da, sa de ce Ýs tan bul'a mah sus ol mak ü ze re bir se çim sis te mi nin uy gu lan dý ðý bil gi si ni de ak tar mýþ o la lým. Ý ki ka de me li o la rak iþ le ti len bu sis tem, ül ke ge ne lin de tat bik o lu nan dan da ha de mok ra tik sa yý lýr. Er kek va tan daþ la rýn ne re dey se ta ma mý bu i ki de re ce li se çim de bir þe kil de ter ci hi ni or ta ya koy ma im kâ ný ný bul du. Ý ki Mec lis li meþ rû tî sis tem Bi rin ci Meþ rû ti ye tin i lâ nýy la bir lik te, i ki mec lis li sis tem de eþ za man lý o la rak ka bul e dil di. Bun lar dan bi ri ne Mec lis i Me bu san, di ðe ri ne de Mec lis i  yan is mi ve ril di. Bu i ki mec li sin müþ te rek is mi i se "Mec lis i U mu mî" ol du. Ma hal lî par la men to (ye rel mec lis) ni te li ði ta þý yan Vi la yet ve San cak he yet le ri nin, a day ü ye ler den bi ri ni seç me siy le teþ kil o lu nan 130 kon ten jan lý Mec lis i Me bu sa nýn bu gün kü kar þý ðý lý Mil let Mec li si dir. Her bir me bus, yak la þýk 50 bin Os man lý va tan da þý ný tem sil et miþ o lu yor du. Pa di þah ta ra fýn dan a ta nan 40 kon ten jan lý Mec lis i  yan'ýn gü nü müz de ki kar þý lý ðý i se Se na to Mec li si dir. Bu mec li sin ü ye le ri ne de "se na tör" de nil mek te dir. Os man lý se na tör le ri nin top la mý, me bus sa yý sý nýn üç te bi ri ka dar o la cak þe kil de plân lan mýþ tý. (I. Meþ rû ti yet as ký ya a lýn dý ðýn da bi le var lý ðý bir þe kil de de vam e den bu mec lis, ha len ba zý de mok ra tik ül ke ler de ol du ðu gi bi Tür ki ye'de de yýl la rý a ra sýn da var ol muþ, an cak dar be den son ra kal dý rýl mýþ týr. Öy le ki, 12 Ey lül Dar be si nin ya pýl dý ðý es na da, Ýh san Sab ri Çað la yan gil Se na to Mec li si Baþ ka nýy dý ve ay ný za man da Cum hur baþ kan lý ðý gö re vi ni ve kâ le ten yü rüt mek tey di.) * * * Ge rek Mec lis i  yan ve ge rek se Mec lis i Me bu san, hiç bir dö nem de tam kad ro ça lý þa ma dý. Çe þit li se bep ler le, ü ye le rin bir kýs mý a ta na ma dý, se çi le me di ve se çil di ði hal de mem le ke ti ni bý ra kýp da Ýs tan bul'e gel me di, ya hut ge le me di. Me se lâ, 1876'da ka bul e di len 130 kon ten jan lý Mec lis i Me bu san'ýn an cak 115 ü ye si par la men to da yer a lýr ken, 40 kon ten jan lý Mec lis i  yan'a a ta nan ü ye le rin sa yý sý i se ge nel lik le 30 ra ka mý nýn al týn da kal mýþ. Bu a ra da, ilk baþ kan lý ðý ný Ah med Ve fik Pa þa nýn yap mýþ ol du ðu Mec lis i Me bu sa na se çi len ü ye ler, o ta rih te gö re ve baþ la ma dan ön ce, Kur'ân ý Ke rim'e el ba sa rak þu me âl de ki ye min met ni ni o ku mak mec bu ri ye tin dey di: "Pâ di þâ hý ma, va ta ný ma ve Kà nûn i E sâ sî hü küm le ri ne, ba na ve ril miþ o lan va zi fe ye hür met gös te rip, ak si ne ha re ket et mek ten sa ký na ca ðý ma ye mîn e de rim. Ay ný ye min met ni, ilk baþ kan lý ðý ný Ser ver Pa þa nýn yap tý ðý Mec lis i  yan ü ye le ri i çin de ge çer liy di. * * * Os man lý Dev le ti i le Rus ya a ra sýn da vu ku bu lan a man sýz "93 Har bi" ne ti ce sin de (1978), þah sî i ni si ya ti fi ni kul la nan Sul tan I I. Ab dül ha mid, Mec lis i Me bu sa ný ka pa týr ken, Kà nun i E sa sî de ni len A na ya sa yý da as ký ya al dý. Böy le lik le, tam ta mý na 30 yýl sü re cek o lan bir "ha fif is tib dat"lý bir mo nar þik sis te me ge ri dö nül müþ ol du. * * * a þa nan bü tün bu tab lo lar bi ze gös te ri yor ki, bu gün a dý na de mok ra si de ni len meþ rû tî sis te min o tur tul ma sý ve ge liþ tirl me si pek ko lay ol ma mýþ týr. Doð ru su, her ni met bir kül fet mu ka bi lin de ve ri lir. Hür ri yet ve De mok ra si ni me ti de, hiç þüp he siz ba zý kül fet ler kar þý lý ðýn da biz le re na sip ol muþ tur. Bun la rýn kýy me ti i yi ce bi lin me li ve sa hip çý kýl ma lý ki, za yip o lup da e li miz den git me sin. Be di üz za man'ýn Na mýk Ke mal'e ba ký þý Hür ri yet, Meþ rû ti yet ve Kà nun u E sâ sî (a na ya sa) gi bi sos yal ha ya týn can da ma rý ný teþ kil e den me se le ler de Na mýk Ke mâl i le Üs tad Be di üz za man'ýn fi kir ve ka na at le ri a ra sýn da mu az zam bir ben zer lik, fev ka lâ de bir müþ te rek lik var dýr. Na mýk Ke mâl'in "aþ ký na e sir ol ma yý e sa ret ten kur tul mak" mâ nâ sýn da tâ bir ve tas vir et ti ði hür ri yet ha ki ka ti ni, Üs tad Be di üz za man "i ma na nis bet" e de rek þu hük me va rý yor: Ý man ne ka dar mü kem mel o lur sa, o de re ce hür ri yet par lar. (Mü nâ za rât, s. 59) Na mýk Ke mâl'in hür ri ye ti des tan laþ tý ran "Hür ri yet Ka si de si" þi i ri ve "Rü yâ" baþ lýk lý ma ka le si i le Üs tad Be di üz za man'ýn "Hür ri ye te Hi tap" nu tuk la rýn dan ya zý mý zýn i ler le yen bö lüm le rin de ge niþ çe söz et mek ar zu sun da yýz. Bu bö lüm de i se, Sa id Nur sî'nin Na mýk Ke mâl'den ve o nun la ben zer mâ nâ da bak mýþ ol du ðu hür ri yet ten, hü kü met ten, Kâ nu nu E sâ sî i le si ya set te ki "muk te sit mes lek" de di ði ko nu la ra ký sa ca te mas et me ye ça lý þa lým. Ke mâl'in "Rü yâ sý"yla u yan mak Be di üz za man Sa id Nur sî, bü luð ça ðý na he nüz er di ði yaþ la rýn da (1892?) Mar din ta raf la rýn da ol du ðu nu ve bu ra da i ken Na mýk Ke mâl'in "Rü yâ" i sim li ma ka le si ni o ku du ðu nu, ay ný za man zar fýn da hür ri ye tin mâ nâ sý i le si ya set te ki "muk te sit mes lek" hak kýn da cid dî Sul tan I I. Ab dül ha mid. Tah ta ge çer geç mez, Meþ rû ti ye ti i lân i le Kà nun ý E sâ sî'nin ha zýr lan ma - sý ný em ret ti. mâ lû mat sa hi bi ol du ðu nu ga yet a çýk bir sû ret te be yân e di yor. Ýþ te ken di o ri ji nal i fa de le ri: "Ýn ký lâp tan (1908'den) on al tý se ne ev vel, Mar din ci het le rin de, be ni hak ka ir þad e den bir zâ ta rast gel dim. Si yâ set te ki muk te sit mes le ði ba na gös ter di. Hem, tâ o va kit te, meþ hur Ke mâl in 'Rü - Meþ rû ti ye tin i lân e dil me sin de ve a na ya sa nýn ha yâ'sýy la u yan dým." zýr lan ma sýn da o la ða (A ge, s. s. 123) nüs tü ça ba sarf e den va tan ve Bu hür ri pa rag raf ta yet þa i ri Na mýk ge çen "si ya set te ki Ke mâl. muk te sit mes lek" tâ bi ri ni bi raz a ça rak de vam e de lim. Muk te sit, ik ti sat mâ nâ sýy la bað lan tý lý bir tâ bir dir. Ýk ti sat lý ol mak, is raf ve cim ri lik ten ka çýn mak; do la yý sýy la, if rat ve tef ri te düþ me den "hadd i va sat" de ni len "or ta yol"u bul mak, bu yo lu be nim se mek ve bu va sat çiz gi den ay rýl ma mak de mek tir. Bu tâ bi rin si ya set te ki mâ nâ sý i se, yi ne üm me tin ek se ri ye ti ni tem sil e den "va sat yol"dan git mek, a þý rý lýk la ra sap ma yan, ya ni ra di ka liz me düþ me yen, den ge li ve müs bet bir i da re tar zý ný be nim se mek ve si ya sî mes le ði ni bu müs ta kim hat ü ze re sür dür me ye ça lýþ mak de mek tir. Ki, Sa id Nur sî de öm rü nün so nu na ka dar, hiç in hi raf et me ye rek da i ma bu mes lek ten git miþ tir. Üs tad Be di üz za man, ay ný e se ri nin i ler le yen say fa la rýn da, si ya set te va sa tý terk e de rek if rat ve tef ri te dü þen le re de þa hit ol du ðu nu ve ken di si nin bu tür kim se ler le müþ te rek ha re ket et me di ði ni i se þu söz le riy le a çýk lý yor: "...Ma at te es süf, sûi te sa düf le hü kû me te i ti raz e den ler den eh li if rat ve eh li tef ri te rast gel dim. Eh li if ra týn bir kýs mý, A rap'tan son ra Ýs lâ mi ye tin ký vâ mý o lan Et râ ký (Türk le ri) tad lil e di yor lar dý. Hat tâ bir kýs mý o de re ce te ca vüz et ti ki, eh li kà nu nu tek fir e der di. O tuz se ne ev vel (1876) o lan Kà nu nu e sâ sî yi ve Hür ri ye tin i lâ ný ný (1908) tek fi re de lil gös te rir di, A ca ba sâ býk is tib da dý hür ri yet zan ne den ve Kà nu nu E sâ sî ye (A na ya sa ya) i ti raz e den a dam la ra na sýl i ti raz et me ye ce ðim? Çen dan on lar hü kû me te i ti raz e der ler di. Lâ kin on lar, is tib da dýn da ha deh þet li si ni is te di ler. Bu nun i çin on la rý red de der dim. Ýþ te þim di eh li hür ri ye ti tad lil e den þu ký sým dan dýr. "Ý kin ci ký sým o lan eh li tef ri ti gör düm; di ni bil mi yor lar, eh li Ýs lâ ma in saf sýz ca i ti raz e di yor lar, ta as su bu de lil gös te ri yor lar dý. Ýþ te þim di Os man lý lýk tan te cer rüd e dip, tam ta mý na Av ru pa ya te mes sül et mek fik rin de bu lu nan lar þu ký sým dan dýr... Lil la hil hamd, tâ o va kit te an la dým; bi zim ek ser Ah ra rý mýz mu te kid Müs lü man lar dýr. "El ha sýl: Hü kü me te hü cum e den ler, ba zý la rý 'Hay do, Hay do' der ler di, ba zý la rý 'Hay dar A ða, Hay dar A ða' der ler di; ben 'Hay dar' der dim, þim di de 'Hay dar' di yo rum ves se lâm..." (A ge, s. 125) So nuç: Na mýk Ke mâl, yýl lar ca hür ri yet, meþ rû ti yet ve kà nun da hâ ki mi yet yo lun da mü ca de le et ti. Bu dâ vâ nýn bay rak tar lý ðý ný yap mak uð run da, öm rü nün ço ðu nu sür gün de, ha pis te ve zin dan lar da ge çir di, Ne ti ce de, mak sa dýn da bir de re ce mu vaf fak ol du. 1876'da I. Meþ rû ti yet i lân e di le rek Kà nun u E sâ sî ka bul gör dü. Bu ta rih ten o tuz se ne son ra mey da na çý kan Sa id Nur sî de, Kur'ân ve Sün net pren sip le ri da hi lin de, i lim ve mâ ri fet yo luy la is tib da da kar þý çý ka rak hür ri yet dâ vâ et ti; Mut la ki ye te mu ha le fet e de rek Meþ rû ti ye ti sa vun du. Bu yap týk la rýn dan do la yý da, týp ký Na mýk Ke mâl gi bi hat ta da ha da be te ri ba þý na gel me dik be lâ, mu sî bet kal ma dý: Tý mar ha ne, ha pis ha ne, zin dan, i dam ta le biy le mu ha ke me..., Cum hu ri yet ten son ra i se, o tuz beþ yýl sü ren sür gün, ha pis ve zin dan ha ya tý. Bu na rað men, Sa id Nur sî, hür ri yet ve de mok ra si (meþ rû ti yet) yo lun dan as la cay ma dý; hat ta bu vâ di de bü yük mu vaf fa ki yet ler ka zan dý. O, bil fi il si ya se te gir me ye rek, ni ce e ser le riy le bu dâ vâ nýn bir ne vî san cak tar lý ðý ný yap mýþ ol du. Jön Türk ler de zýt laþ ma sü re ci Na mýk Ke mâl'in 1888'de ve fat et me siy le bir lik te, bir is mi de "Os man lý Hür ri yet per ver le ri" o lan Jön Türk ler a ra sýn da ki ih ti lâf da su yü zü ne çýk ma ya baþ la dý. Ni te kim, bun dan bir yýl son ra (1889) As ke rî Týb bi ye li ler a ra sýn da giz li bir grup ha re ke ti nin te þek kül et me ye baþ la dý ðý tes bit e dil di. Sü reç i çin de de ði þik i sim ler kul la nan bu grup, ni ha yet 1902'de Ýt ti hat ve Te rak ki Ce mi ye ti þek li ni al dý. Ga rip tir ki, bu is min or ta ya çýk ma sýy la bir lik te, es ki i sim le rin he men ta ma mý na a de ta sün ger çe kil di. Ar týk var sa yok sa Ýt ti hat ve Te rak ki... Baþ lan gýç ta Mi zan cý Mu rat, Prens Sa ba had din gi bi li be ral ve hür ri yet çi Bi le rek, ya hut bil me ye rek de ol sa bü yük öl çü de yan lýþ ta ný tý lan, an cak ger çek te bir "Kah ra man ý Hür ri yet" o lan Na mýk Ke mâl'in dil le re des tan ol muþ Hür ri yet þi i ri nin bir kýs mý ný bil ve si le tak dim e di yo ruz. gö rüþ sa hip le ri nin et ki li ol du ðu bu ce mi yet, ö zel lik le Se la nik kö ken li dön me le rin mer ke zî yö ne ti me sýz ma ya baþ la ma sýy la bir lik te bo zul ma ya yüz tut tu. Bu ce mi yet te ay rýþ ma ve bö lün me, 1902'de Pa ris'te ya pý lan I. Jön Türk Kon gre sin den son ra i yi ce be lir gin leþ ti. Jön Türk ler, Ýt ti hat Te rak ki i le Ah rar lar o la rak res men i ki ye ay rýl dý. Ah rar gru bun li der li ði ni Prens Sa ba had din ve Mi zan cý Mu rat Bey ler, Ýt ti hat çý la rýn li der li ði ni i se mil li yet çi ge çi nen Rý za Bey yap ma ya ko yul du. Böy le lik le, 1908 Tür ki ye'sin de su yü zü ne çý ka cak ve yýl lar yý lý re ka bet kâ râ ne de vam e de cek o lan i ki ek sen li si ya sî ya pý, dev let ve mil let ha ya týn da ken di ni i yi den i yi ye his set tir me ye baþ la dý. Bun lar dan bi rin ci si o lan Ah rar'ýn en bü yük da ya na ðý, ik ti da ra gel mek i çin mil le tin hür i ra de si ne da yan mak i ken, Ýt ti hat çý la rýn en bü yük ko zu i se, ko mi ta cý lýk man tý ðýy la dev le tin i çi ne sýz mak ve ik ti dar uð ru na i ca býn da güç kul lan mak tan çe kin me mek. Ýþ te, son yüz yýl lýk "De mok ra si ve dar be ler ta ri hi"miz, bu i ki an la yýþ ve i ki ek sen et ra fýn da þe kil le ne rek de vam e de gel di. Nâ mýk Ke mâl'in Hür ri yet Ka si de si Gö rüp ah kâm ý as rý mün ha rif sýdk u se lâ met ten Çe kil dik iz zet ü ik bâl i le bâb ý hü kû met ten Ha kîr ol duy sa mil let, þa ný na nok san ge lir san ma e re düþ mek le cev her, sâ kýt ol maz kadr û kýy met ten Mu in i za li min dün ya da er bâb ý de nâ et tir Kö pek tir zevk a lan say yâd ý bî in sa fa hiz met ten Biz ol âl ý hi mem er bâb ý cidd ü ic ti hâ dýz kim Ci han gi râ ne bir dev let çý kar dýk bir a þi ret ten Ne gam pür â teþ i hevl ol sa da kav gâ yý hür ri yet Ka çar mý merd o lan bir cân i çin mey dân ý gay ret ten Fe lek her tür lü es bâb ý ce fa sýn top la sýn gel sin Dö ner sem kah be yim mil let yo lun da bir a zî met ten Ne müm kün zulm i le bi dâd i le im hâ yý hür ri yet Ça lýþ id râ ki kal dýr muk te dir sen â de mi yet ten Ne ef sun kâr i miþ sin ah ey di dâr i hür ri yet E sîr i aþ kýn ol duk ger çi, kur tul duk e sâ ret ten Ne yâr ý cân i miþ sin ah ey ü mid i is tik bâl Ci ha ný sen sin a zad ey le yen bin ye's ü mih net ten Se nin dir devr i dev let hük mü nü dün ya ya in fâz et Hü dâ ik bâ li ni hýf zey le sin her tür lü â fet ten

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Emenike'nin karnesi KARABÜK'TEN FENERBAHÇE'E TRANSFER OLAN NÝJERALI ILDIZ FUTBOLCU, BU SEZON 23 MAÇTA 14 KEZ FÝLELERÝ HAVALANDIRDI. TH'nin reklam film inde, u çak i çi gü ven lik pro se dür le ri fark lý bir yak la þým la es pri li bir þe kil de yol cu la ra su nu lu yor. FOTOÐRAF: A.A Manchester United'ýn yýldýzlarý TH filminde TÜRK HA VA OL LA RI, ÝNGÝLÝZ EKÝBÝN FUT BOL CU LA RI DAR REN FLAC HER, WA NE RO O NE, NA NÝ, CHRÝS SMAL LING, RA FA EL VE FA BI O DA SÝL VA'NIN O NA DI - ÐI U ÇAK Ý ÇÝ U ÇUÞ EM NÝ E TÝ FÝL MÝ ÇEK TÝ. HA ZÝ - RAN'DA GÖS TE RÝ LE CEK FÝLM, TÜM TH U ÇUÞ LA RIN - DA KA BÝN Ý ÇÝ EK RAN LAR DA GÖS TE RÝ ME GÝ RE CEK. TÜRK Ha va ol la rý (TH), Manc hes ter U ni ted'ýn yýl dýz fut bol cu la rý Dar ren Flac her, Way ne Rro o ney, Na ni, Chris Smal ling, Ra fa el ve Fa bi o da Sil va'nýn oy na dý ðý u - çak i çi u çuþ em ni ye ti fil mi çek ti. TH'den ya pý lan a çýk - la ma ya gö re, Türk Ha va ol la rý bir il ke da ha im za a ta - rak, Manc hes ter U ni ted'ýn yýl dýz fut bol cu la rý Dar ren Flac her, Way ne Ro o ney, Na ni, Chris Smal ling, Ra fa el ve Fa bi o da Sil va'nýn oy na dý ðý u çak i çi u çuþ em ni ye ti fil - mi çek ti. Stan dart u çuþ em ni ye ti vi de o la rýn dan fark lý o - la rak, yol cu lar i çin da ha il gi çe ki ci i çe rik o luþ tur mak a - ma cýy la çe ki len film de, u çak i çi gü ven lik pro se dür le ri fark lý bir yak la þým la es pri li bir þe kil de yol cu la ra su nu lu - yor. Gös te ri me Ha zi ran 2011 i ti ba riy le gi re cek fil min çe kim le ri Manc hes ter'da ger çek leþ ti, çe kim ler de Ýn gi liz ve Türk 100 ki þi gö rev al dý. A la me ti fa ri ka Rek lam A jan - sý ta ra fýn dan ha zýr la nan fil min pro dük si yo nu De po Film ta ra fýn dan ya pýl dý. Türk Ha va ol la rý Ba sýn Mü þa vi ri A li Genç, ko nu - ya i liþ kin a çýk la ma sýn da, ''Ef sa ne vi mar ka, Manc hes - ter U ni ted i le iþ bir li ði i çin de ol mak tan gu rur du yu yo - ruz. Türk Ha va ol la rý ve Manc hes ter U ni ted a ra sýn - da ku ru lan bu güç lü i le ti þi min po zi tif e ner ji i le yol cu - la rý mý za yan sý dý ðý ka na a tin de yiz. Manc hes ter U ni ted gi bi bü yük bir ta kým i le ça lýþ mak tan da i ma mut lu luk duy mak ta yýz'' i fa de si ne yer ver di. Manc hes ter U ni - ted'ýn yýl dýz fut bol cu su Way ne Ro o ney de a çýk la ma - da, ''Bu gün ger çek le þen çe kim ler de ol du ðu gi bi ta kým ar ka daþ la rým la or tak ça lýþ mak ba na da i ma ke yif ver - miþ tir. Ta kým o la rak vi de o çe kim le rin de yer al ma mýz e mi nim ki Türk Ha va ol la rý i le se ya hat e den yol cu - la rýn u çuþ em ni ye ti ko nu sun da bi lin ci ni da ha da pe - kiþ ti re cek tir'' de ðer len dir me sin de bu lun du. A çýk la - ma da, Manc hes ter U ni ted'lý yýl dýz fut bol cu la rýn çe - kim ler de ke yif do lu sa at ler ya þa dý ðý be lir ti le rek, gü - ven lik fil mi nin tüm Türk Ha va ol la rý u çuþ la rýn da ka bin i çi ek ran lar da gös te ri me gi re ce ði bil di ril di. Dün ya nýn en de ðer li fut bol ku lü bü mar ka la rý nýn ba - þýn da ge len Manc hes ter U ni ted ta ký mý, dün ya ge ne lin de 333 mil yon ta raf ta ra sa hip. a pý lan bir a raþ týr ma ya gö re en faz la des tek le nen fut bol ku lü bü o lan Manc hes ter U ni - ted, Sir Matt Busby i le 1968'de Av ru pa Ku pa sý'ný ka za nan ilk Ýn gi liz ta ký mý un va ný na sa hip. Ýn gil te re Kra li çe si ta ra - fýn dan 'Sir' un va ný ve ri len A lex Fer gu son ta ra fýn dan dün - ya ça pýn da ba þa rý la ra im za a tan Manc hes ter U ni ted ta ký - mý, bu se zon ta ri hin de ki 19. lig þam pi yon lu ðu na u laþ tý. KAR DE MÝR Ka ra büks por'dan se zo nu þam pi yo nu Fe ner - bah çe'ye trans fer o lan E me ni ke, ilk kez mü ca de le et ti ði Sü per Lig'de per for man sýy la göz dol dur du. ýl dýz fut bol cu, bu se zon 23 maç ta 14 kez fi le le ri ha va lan dýr dý. E di ni len bil gi le re gö re, 9 mil yon Av ro be del le Fe ner bah çe li o lan ve 4 yýl lýk söz leþ me im za la yan Kar de mir Ka ra büks - por'un Ni jer ya lý fut bol cu su Em ma nu el E me ni ke, se zo nun - da Bank As ya 1. Lig'de 28 maç ta at tý ðý 16 gol le ya ka la dý ðý ba þa rý yý Sü - per Lig'e de ta þý dý. Bank As ya 1. Lig Spor Ö dül le ri kap sa mýn da se zo nun da ser gi le di ði per for mans la ý lýn a ban cý O yun cu su ö - dü lü nü ka za nan E me ni ke, Sü per Lig'de ki ilk go lü nü ilk haf ta ma çýn da, Ma ni sas por'a 47. da ki ka da kay det ti. Ü çün cü haf ta da Be þik taþ kar þý sýn - da 4-1 ye nil dik le ri maç ta da ta ký mýn tek go lü nü ka zan dý ran E me ni ke, ta ký mý nýn lig de ya ka la dý ðý ba þa rý ya ö nem li kat ký lar sað la dý. Bir maç ta en çok go lü 11. haf ta da Bu cas por fi le le ri ni 3 kez ha va lan dý ra rak bu lan yýl dýz fut bol cu, sa ha la rýn da yap týk la rý Genç ler bir li ði ve An ka ra gü cü maç la rýn da da at tý ðý 2'þer gol le dik kat le ri ü ze ri ne çek ti. Fe ner bah çe dep las ma nýn da da Kar de mir Ka ra büks por'un 2_1 ye nil di ði maç ta ta - ký mý nýn tek go lü nü a tan E me ni ke, Sü per Lig'de en son 30 ha f ta da Si - vass por kar þý sýn da gol le bu lu þa bil di. E me ni ke, lig de at tý ðý 14 gö lü nün 6'sý ný ma çýn ilk ya rý sýn da, 8'i ni i se i kin ci dev re ler de kay det ti. Ö te yan dan Em ma nu el E me ni ke, Fenerbahçe'ye trans fer ol du ðu i çin çok mut lu ol du ðu nu söy le di. Ni jer ya lý fut bol cu, Fe ner bah çe Þük rü Sa ra - coð lu Sta dý'nda ta raf tar la rýn yü zü nü gül dür mek i çin her þe yi ya pa ca ðý ný be lir te rek, ''Ba na gü ven sin ler, des tek ver sin ler. On la rý hiç bir za man (A) Mil li Fut bol Ta ký mý Tek nik Di rek tö rü Gu us Hid dink, 2012 Av ru pa Þam pi yo na sý e le me le rin de Bel çi ka i le ya pa cak la rý kar þý - laþ ma nýn ö ne mi ne dik ka ti çe ke rek, tüm o - yun cu la rýn bu so rum lu lu ðu ü zer le rin de ta - þý dýk la rý ný söy le di. Gu us Hid dink, Ýn gil te re Pre mi er Li gi e kip le rin den Chel se a'da gö rev a la ca ðý þek lin de Ýn gil te re ba sý nýn da yer a lan yo ðun ha ber le ri spe kü las yon o la rak ni te - len dir di.''a zý lan la rý ben gör düm. Chel se a ko nu su de di ko du ve spe kü las yon dan ö te git mi yor'' di yen Hid dink, þöy le de vam et ti: ''Tek nik di rek tör ler de o yun cu lar gi bi dir. O yun cu la rým, Bel çi ka ma çýn da yap ma la rý ge re ken þey le re o dak lan ma lý lar ve bu be - nim i çin de ge çer li, Ben ta ký mý mý ha zýr la - ma ya o dak lan dým. Bir mil li ta kým tek nik di rek tö rü o la rak yýl i çin de az ma ça çý ký yo - rum, a ma bu lun du ðum ko num i ti ba riy le böy le ol ma sý ge re ki yor. a pý lan spe kü las - yon la ra gir mek is te mi yo rum. Bel çi ka ma çý - nýn ar dýn dan ne ler dü þü ne ce ðim hak kýn da da kim se be ni suç la ya maz. Þim di ö nem li o - lan Bel çi ka ma çý. O yun cu la rým gi bi ben de bu ma ça ha zýr lan mak zo run da yým. Ba zen tek nik di rek tör hak kýn da çok þey du ya bi lir - F.Bahçe'nin yeni transfere Emenike'yi ilk kutlayan yönetici Þefik Mosturoðlu oldu. mah cup et me ye ce ðim. Ta kým i çin ru hu mu or ta ya ko ya ca ðým, tüm kal bim le oy na ya ca ðým'' de di. Ka ri ye ri hak kýn da da bil gi ler ve ren E me ni - ke, ö zel lik le riy le il gi li o la rak ''Ýn san lar be nim güç lü ve hýz lý ol du ðu mu söy lü yor'' di ye ko nuþ tu. E me ni ke, baþ ka bir ül ke ye git me si ha lin de a dap - tas yon so ru nu o la ca ðý i çin Fe ner bah çe'yi ter cih et ti ði ni, i do lü nün Be sik - taþ'ýn es ki Ni jer ya lý fut bol cu su Da ni el A mo kac hi ol du ðu nu bil dir di. Hiddink: Nuri ve Hamit'in Real'de iþi zor Haliçte yelken þöleni bugün ''EXTREME Sa i ling Se ri es 2011''in yel - ken ya rýþ la rý nýn Ýs tan bul e ta bý, ba sýn top lan tý sýy la ta ný týl dý. Ba lat'ta ki Þa ir Ne dim Par ký'na ku ru lan stant a la nýn da dü zen le nen ba sýn top lan tý sý na, Fa tih Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa De mir, el - ken Fe de ras yo nu Baþ ka ný Naz lý Ým re, Spor A.Þ. Ge nel Mü dü rü Al pas lan Ba - ki Er te kin, E u ro a si a Sports fir ma sý ö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ka an Ark i le Ex tre me Sa i ling Se ri es Baþ ka ný Mark Tur ner ka týl dý. Fa tih Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa De mir, su spor la rý nýn ta ri hi ya rý ma da ya ay rý bir gü zel lik kat tý ðý ný be lirt ti. Bu yýl Ha liç'te su ka ya ðý ve kü - rek ya rýþ la rý ya pý la ca ðý ný di le ge ti ren De mir, Ha liç'e bir su ka ya ðý te si si ku ra - cak la rý ný i fa de et ti. Ýlk e ta bý Um - man'da, i kin ci e ta bý Çin'de ya pý lan or - ga ni zas yo nun ü çün cü e ta bý, bu gün sa - at 14.00'te Ha liç'ten start a la cak ya rýþ la baþ la ya cak. Top lam 8 ül ke den 11 ta ký - mýn ka týl dý ðý ya rýþ ta, 11 ex tre me ka ta - ma ran la 17 fark lý ül ke den 44 de niz ci mü ca de le e de cek. Ha liç'te Ýs tan bul Bü - yük þe hir Be le di ye si Sos yal Te sis le ri ö - nün de ki ro ta da, 3 gün bo yun ca 8'er ya rýþ plan la ný yor. a rý þýn bun dan son - ra ki e ta bý ABD'de, 5. e ta bý Ýn gil te re'de, 6. e ta bý Ý tal ya'da, 7. e ta bý Fran sa'da, 8. e ta bý Ýs pan ya'da, 9. ve son e ta bý da Sin - ga pur'da ger çek leþ ti ri le cek. si niz a ma be nim þu an ki ko þul lar da sa de ce bir tü ne le gir me ye ve Bel çi ka ma çý na o dak - lan ma ya ih ti ya cým var.'' Mil li o yun cu lar Nu ri Þa hin ve Ha mit Al týn top'un Re al Mad rid'e trans fer le ri i çin i se Hid dink, ''Be - nim i çin bi raz sür priz ol du. Bü yük bir ku - lü be git ti ler. Ü zer le rin de hep bü yük bir bas ký o la cak, a ma Re al Mad rid'in sis te min - de i yi bir þe kil de oy na ya cak la rý ný dü þü nü - yo rum. Di rekt ilk 11'de oy na ma la rý zor, an - cak çok maç ya pý la ca ðý i çin for ma bu la cak - lar dýr. Ýlk baþ ta 11'de baþ la ma la rý ko lay ol - ma ya cak týr'' i fa de le ri ni kul lan dý. Tenisin 1 numaralarý Ýstanbul'a geliyor TE NÝS TE Ýs tan bul'un E kim ta rih le rin de ev sa hip li ði ya pa ca ðý WTA Cham pi ons hips Ýs tan bul 2011'in ha zýr lýk la rý sü rü yor. Tür ki ye Te nis Fe de - ras yo nu Baþ ka ný Ay da U luç, E di ti on O tel'de fe de - ras yon yö ne tim ku ru lu ü ye si ve PTT Ge nel Mü - dü rü Os man Tu ral i le fe de ras yo nun as baþ ka ný Cen giz Dur muþ'un da ka tý lý mýy la dü zen le nen ba - sýn top lan tý sýn da, dün ya te ni si nin ba yan lar da en üst dü zey tur nu va sý o lan WTA Cham pi ons hips'in ha zýr lýk la rýy la il gi li bil gi ver di. U luç, 4 yýl ön ce baþ - la dýk la rý sý kýn tý lý dö ne min so nu na gel dik le ri ni ve 6 ay dan ký sa bir sü re son ra çok ö nem li bir or ga ni - zas yo nu dü zen le ye cek le ri ni söy le di. U luç, ''Böy le bir tur nu va yý Tür ki ye'ye ge tir mek ten gu rur du yu - yo ruz. Ge ce li gün düz lü ça lý þa rak ku sur suz bir tur - nu va he def li yo ruz. 6 Ha zi ran'da bir ta ný tým lans - ma ný ger çek leþ ti re ce ðiz. Bu ta ný tý ma Je le na Jan ko - vic, Ve ra Zvo na rev ka ve Vik to ri a A za ren ka da ka - tý la cak. Tüm dün ya nýn gö zü ü ze ri miz de o la cak. '' di ye ko nuþ tu. Ay da U luç, ey lül a yýn da dün ya sý ra - la ma sýn da ki ilk 8 spor cu nun bel li o la ca ðý ný ve bu spor cu la rýn Ýs tan bul 2011'de sah ne a la ca ðý ný i fa de e der ken, Si nan Er dem Sa lo nu'nda yapýlacak tur - nu va da se yir ci sý kýn tý sý ya þa nýp ya þan ma ya ca ðý ko - nu sun da ki so ru yu, ''Bu ko nu da bü yük plan la rý mýz var. Ýlk za man lar kay gý duy duk. Si nan Er dem Spor Sa lo nu 16 bin 700 ki þi ka pa si te li. Bu ra yý bu þe kil de dol dur mak zor. An cak sa lo nu 6 bin 500 ve ya 7 bin ki þi o la cak þe kil de dü zen le ye ce ðiz'' di ye cevapladý. Giray Bulak G.Birliði'nde SÜPER Lig ta kým la rýn dan Genç ler bir li ði, tek nik di - rek tör Gi ray Bu lak i le 1 yýl - lýk söz leþ me im za la dý. Beþ - te pe Ýl han Cav cav Te sis le - ri'nde dü zen le nen im za tö - re nin de baþ kan Ýl han Cav - cav, yö ne tim ku ru lu ü ye le ri i le Gi ray Bu lak ve kýr mý zýsi yah lý ku lüp te Bu lak'ýn yar dým cý lýk la rý ný ya pa cak Or han Çýk rýk cý, Þe nol a - vaþ, Öz can Bi za ti, Ad nan Ka ra han ve Son kan Ko nak ha zýr bu lun du. Cav cav, yap tý ðý a çýk la ma da, ''Ge le - cek se zon ilk sý ra lar da yer a la bil mek i çin tek nik di rek - tör Gi ray Bu lak'ýn ra po ru doð ru sun da trans fer ler ya - pa cak la rý ný'' söy le di. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 15 Futbol Oscarlarý sahiplerini buldu FUTBOL PLUS DERGÝSÝ'NÝN GECESÝNDE FE NER BAH ÇE LÝ GÖK HAN GÖ NÜL Ý LE TRAB ZONS POR LU BU RAK IL MAZ BÝR LÝK TE Ö DÜL AL DI FUTBOL Plus Dergisi ýlýn Futbol Oscarlarý ödül töreni Ýstanbul'da yapýldý. eþilyurt'ta Polat Otel Champions Bar'da Fonex Kozmetik sponsorluðunda yapýlan ödül töreninde, þampiyon Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Gökhan Gönül yýlýn savunma oyuncusu, Trabzonsporlu Burak ýlmaz ise yýlýn forveti ödülünü aldý. Burak ve Gökhan'ýn ödülleri birlikte verilirken, ikili basýn mensuplarýna beraber poz verdi. Gökhan yýlýn orta saha oyuncusu seçilen takým arkadaþý Alex de Souza'nýn, Burak ise yýlýn kalecisi seçilen Onur'un ödülünü de aldý. Gecede Beþiktaþ'ýn kalecisi Rüþtü Reçber'e istikrar ve profesyonellik, Beþiktaþlý Necip Uysal'a da yýlýn genç yeteneði ödülü verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Baþkaný Mahmut Özgener'in Türk Futbolu Hizmet Ödülü'nü TFF Genel Sekreter Vekili Orhan Ertanhan alýrken, yýlýn kulüp baþkaný seçilen Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz ýldýrým ve yýlýn teknik direktörü seçilen Aykut Kocaman'ýn ödülleri ise sarý-lacivertli futbol takýmýnýn idari menajeri Hasan Çetinkaya'ya verildi. Diðer ödüller þöyle: E ROL DO RAN e ni as ya.com.tr ýlýn çýkýþ yapan teknik direktörleri: Abdullah Avcý (Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor), Þota Arveladze (Kayserispor), Fair Play Ödülü: Feridun Tankut (Kardemir Karabükspor Kulübü Baþkaný), Bank Asya 1. Lig'de yýlýn teknik direktörleri: Hüseyin Kalpar (Samsunspor), Nurullah Saðlam (Mersin Ýdmanyurdu), Bank Asya 1. Lig'de yýlýn futbolcularý: Abdülaziz Solmaz (Samsunspor), Erman Özgür (Mersin Ýdmanyurdu),Bank Asya 1. Lig'de yýlýn kalecisi: Ahmet Þahin (Samsunspor), Bank Asya 1. Lig'de yýlýn kulüp baþkanlarý: Erkut Tutu (Samsunspor), Ali Kahramanlý (Mersin Ýdmanyurdu), 2. Lig'de yýlýn teknik direktörleri: Özcan Kýzýltan (Göztepe), Osman Özköylü (Elazýðspor), ýlýn Kulüp Menajeri: Süleyman Hurma (Kayserispor), ýlýn Belediye Baþkaný: Aziz eniay (Küçükçekmece Belediye Baþkaný), Alt apý Hizmet Ödülü: Sadi Tekelioðlu (Trabzonspor Altyapý Koordinatörü). Kupaya doymuyor RUMEN TEKNÝK ADAM LUCESCU KARÝERÝNDEKÝ 22. KUPAI KAZANDI. UK RA NA'NIN Shakh tar Do netsk ta ký mý nýn Ru - men Tek nik Di rek tö rü Mir ce a Lu ces cu (65), ta ký - mý nýn Uk ray na Ku pa sý fi na lin de Di na mo Ki ev'i 2-0 yen me siy le ka ri ye rin de ki 22. ku pa yý ka zan - dý. Shakh tar Do netsk, bu se zon lig de þam pi yon lu ðu bi ti me 2 haf ta ka la ga ran ti le miþ ti. 2004'te Shakh tar'ýn ba þý na ge çen Lu ces cu, 6 þam pi - yon lu ðu nun 5'in de ta ký mýn ba þýn - da yer a la rak a dý ný ku lüp ta ri hi ne yaz dýr dý se zo nu Uk - ray na Ku pa sý, bir dö nem Tür ki - ye'de de gö rev ya pan Lu ces - cu'nun tek nik a dam lýk ka ri ye rin - de ka zan dý ðý 22. ku pa ol du yýl la rýn da Ro man ya Bi rin ci li - gin de ki Di na mo Bük reþ'i ça lýþ tý ran Lu ces cu, bu ta ký mý 'da lig þam pi yo nu yap tý, 1986 ve 1990'da Ro man ya Ku pa sý'ný ka zan - dýr dý yýl la rý a ra sýn da Ý tal ya'dan Bres ci - a'yý ça lýþ tý ran Lu ces cu, ta ký mý 1992'de 2. lig dey ken þam pi yon yap tý ve 1. li ge çýk ma sý ný sað la dý. ''Lu ce'', Bres ci a'ya 1994'te de Ý tal yan ve Ýn gi liz ta kým la rý nýn ka týl dý ðý Ýn gi liz-ý tal yan Ku pa sý ný ka zan dýr - dý.1998'de Ru men Ra pid Bük reþ ta ký mý nýn ba þý na ge çen Lu ces cu, bu ta ký mý 1999'da lig þam pi yo nu, 1998'de Ro man ya Ku pa sý þam pi yo nu yap tý yý lýn da Ga la ta sa ray'ýn ba þý na ge çen Lu ces cu, ay ný yýl sa rý-kýr mý zý lý ta ký mýn fi nal de Re al Mad rid'i 2-1 ye ne rek Av ru pa Sü per Ku pa sý'ný ka zan ma sý ný sað - la dý se zo nun da Ga la ta sa ray'ýn Tür ki ye li gi þam pi yo nu ol ma sý ný sað la yan Lu ces cu, bir se - zon son ra ba þý na geç ti ði Be þik taþ'ý da se zo nun da lig þam pi yo nu yap tý. Gecede Beþiktaþ'ýn kalecisi Rüþtü Reçber'e istikrar ve profesyonellik, Beþiktaþlý Necip Uysal'a da yýlýn genç yeteneði ödülü verildi. Trabzonsporlu Burak ve Fenerbahçeli Gökhan'ýn ödülleri birlikte verilirken, ikili basýn mensuplarýna beraber poz verdi. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý KABOLAN ÇOCUKLAR UDUDAN BULUNACAK Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Çocuklara çiple takip DERÝ ALTINA ERLEÞTÝRÝLEN VE TOPLU ÝÐNE UCU KADAR OLAN ÇÝPLERLE BAZI HASTALARIN TAKÝP EDÝLDÝÐÝ GÝBÝ ÇOCUKLARIN DA TAKÝP EDÝLEBÝLECEÐÝ BÝLDÝRÝLDÝ. Edremit'te, Çarþamba akþamý itfaiyeye gelen yanlýþ ihbarla pazaryerine dalan itfaiye ortalýðý bir birine kattý. FOTOÐRAF: CÝHAN Ýtfaiye aracý pazar yerine dalarsa ED RE MÝT ÝN en bü yük semt pa za rý o lan Çar þam ba pa za rýn da ak þam sa at le rin de it fa i ye ye ge len bir ih bar la pa zar ye ri ne da lan it fa i ye or ta lý ðý bir bi ri ne kat tý. Ba lý ke sir in Ed re mit il çe si Ka pý cý ba þý Ma hal le sin de bir boþ ev de çý kan yan gý ný gö ren va tan da þýn it fa i ye yi a ra ya rak ih bar da bu lun du. An cak ih bar ya pý lan yer de il çe nin en bü yük semt pa za rý o lan Çar þam ba pa za rý nýn ku rul ma sý he sap la rý de ðiþ tir di. Ýt fa i ye bir an ön ce o lay ye ri ne u laþ mak i çin pa zar ye ri ne gi rin ce o lan lar ol du. Gir di ði pa zar ye rin de bir çok es na fýn tez gâ hý nýn za rar gör me si ne sebep o lan it fa i ye a ra cý da ha faz la i ler le me yin ce pa za rýn or ta sýn da kal dý. Bu a ra da ve ri len ad res te bir yan lýþ lýk ol du ðu nu öð re nen di ðer e kip ler yan gýn ol du ðu ta ra fý na yö nel di. O lay ye ri ne en ký sa sü re de u la þan za bý ta e kip le rin den ba zý la rý yan gý nýn kü çük çap ta ol du ðu nu gö rün ce tep ki gös ter di. Bu sý ra da pa zar cý es na fý i se hem za bý ta ya hem de pa za ra da lan it fa i ye e kip le ri ne a teþ püs kür dü. Pa za rýn or ta sýn da sý ký þan it fa i ye a ra cý i se es na fýn tez gâh la rý ný top la ma sýy la güç lük le çý ka bil di. O lay son ra sý Ed re mit Be le di ye si Za bý ta e kip le ri es na fý do la þa rak za rar la rý ný be le di ye ta ra fýn dan kar þý la na ca ðý ný söy le me siy le or ta lýk sa kin leþ ti. Edremit / cihan U LAÞ TIR MA Ba kan lý ðýn da a raþ týr ma cý o la rak gö rev ya pan Ýh san Ci han, ka yýp ço cuk la rýn bu lun ma sý i çin ba zý has ta la ra ta ký lan çip ler gi bi ço cuk la ra da çip ta kýl ma sý tek li fin de bu lun du. Po lis A ka de mi si Suç Ön le me A raþ týr ma Mer ke zi nin, Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü A sa yiþ Da i re Baþ kan lý ðý Ço cuk Þu be Mü dür lü ðü i çin ha zýr la dý ðý Tür ki ye de Ço cuk Po lis li ði ne Ý liþ kin A raþ týr ma Te mel li Bir Po li ti ka Ge liþ tir me Ça lýþ ma Top lan tý sý Po lis A ka de mi sin de ya pýl dý. Ka yýp Ço cuk lar Va k'a la rý te ma lý top lan tý ya, pro je or ta ðý o lan Hol lan da Po lis A ka de mi sin den yet ki li ler de ka týl dý. Po lis A ka de mi si Baþ kan ar dým cý sý Prof. Dr. Ha san Hü se yin Çe vik, ka yýp ço cuk lar ko nu sun da dev let ve il gi li ku rum la rýn de ði þen dün ya ya a yak uy dur ma ko nu sun da bi raz ge ri kal dý ðý ný be lir te rek, Tür ki ye nü fu su nun yüz de 40 ý ný o luþ tu ran ço cuk lar la il gi li ça lýþ ma la rýn az lý ðýn dan þi kâ yet et ti. Ço cuk la rý suç tan ko ru ma nýn sa de ce po li sin gö re vi ol ma dý ðý ný an la tan Çe vik, Ka yýp ço cuk lar me se le si sa de ce po li sin gö re vi de ðil. Bü tün ku rum la ra çað rý da bu lu nu yo rum sos yal hiz met bi rim le ri Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ve po li sin iþ bir li ði i çin de ça lýþ ma sý ge re ki yor de di. U laþ týr ma Ba kan lý ðýn da a raþ týr ma cý o la rak gö rev ya pan Ýh san Ci han i se ka yýp ço cuk la rýn bu lun ma sýn da na no tek no lo ji nin de kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, Ül ke mi zin ço cuk ka yýp la rýn da ba þa rý lý o la bil me si i çin bir grup kur ma sý ge re ki yor. Ka mu ku rum la rý nýn, ö zel top lum ku ru luþ la rý nýn ve tek no lo ji þir ket le ri nin de i çin de o la ca ðý bir grup ku rul ma lý di ye ko nuþ tu. Ül ke ge ne lin de or tak bir ve ri ta ba ný ku rul ma sý ge rek ti ði ni an la tan Ci han, Top lu ið ne u cu ka dar bir çip de ri al tý na yer leþ ti ri li yor. O ki þi nin tan si yo nu, þe ker du ru mu, nab zý bi le bu çip sa ye sin de u zak tan kon trol e di le bi li yor. Ay ný çip ler le kay bo lan ço cuk lar da ta kip e di le bi lir. Uy du sis tem le ri kul la nýl ma lý ta kip i çin di ye ko nuþ tu. 10 bin ki þi ye ha yýr ye me ði A HÝLÝK ge le ne ði nin ö nem li i sim le rin den A hi Si nan ýn 700 yýl ön ce ver di ði ha yýr ye me ði, De niz li es na fý ta ra fýn dan ya pý lýp 10 bin ki þi ye da ðý týl dý. A hi Si nan Es naf, Tüc car ve Sa na yi ci ler ar dým laþ ma Der ne ði (A HÝ AD), De niz li de 25 yýl dýr A hi Si nan ye me ði nin or ga ni zas yo nu nu ya pan es naf la Ka le i çi nde ha yýr ye me ði dü zen le di. e mek or ga ni zas yo nu na, De niz li Va li si a vuz Erk men, Be le di ye Baþ ka ný Os man Zo lan, Pa muk ka le Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Hü se yin Bað cý, A HÝ AD Baþ ka ný A li Or du, ku rum ve ku ru luþ la rýn tem sil ci le riy le va tan daþ lar ka týl dý. De niz li Müf tü sü A la at tin Gür pý nar ýn a çý lýþ ko nuþ ma sýy la baþ la yan or ga ni zas yon da va tan daþ la ra, bir ton kýy ma dan ha zýr la nan köf tey le ay ran ik ram e dil di. Kur ân-ý Ke rim o kun ma sýy la de vam e den ha yýr ye me ði, us ta la rýn çý rak la rý na ku þak bað la ma sýy la de vam et ti. Denizli / aa Sopa lar la me ra nö be ti TO KAT IN Pa zar il çe si ne bað lý bir köy de ya þa yan va tan daþ lar, kom þu kö yün hay van la rý nýn me ra la rý na gir me si ni ön le mek a ma cýy la köy sý ný rýn da so pa lar la a de ta nö bet tu tu yor. Pa zar il çe si ne bað lý Çift lik Kö yü sa kin le ri, kom þu yer le þim ye ri O va yurt Kö yü nün hay van la rý nýn me ra la rý na gir me me si i çin köy sý ný rýn da el le rin de so pa lar la nö bet bek li yor. Köy sa kin le rin den Ah met Ke ser (44), köy sý ný rýn da el le rin de so pa lar la bek le dik le ri ni i fa de e de rek, Hay van la rýn gir me me si i çin bu ra da bek li yo ruz de di. O va yurt Kö yü sa kin le ri nin me ra i çin dâ vâ aç tý ðý ný i fa de e den Ke ser, Þu an da ya sal sü reç de vam e di yor. Köy lü o la rak i þi mi zi, gü cü mü zü bý rak týk, bu ra da bu lu nu yo ruz. Kö yü mü zün hak ký ný sa vu nu yo ruz. E li miz de so pa lar la bek le me mi zin se be bi, ken di gü ven li ði miz i çin. Bi ri ni tar tak la mak i çin de ðil di ye ko nuþ tu. Tokat / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 E KÝM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr

MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 E KÝM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý www. be di üz za man hiz met tir.org Þ.Urfa, Bediüzzaman la kucaklaþtý Ha be ri say fa 13 te MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Mý sýr Tan ta

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı