GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR"

Transkript

1 Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA u4+4+4 e i liþ kin ge nel ge ye gö re, 66 a yý ný ta mam la yan ço - cuk la rýn o ku la ka yýt la rý o to ma tik o la rak ya pý lýr ken, ay a ra sýn da ki ço cuk lar i çin ve li nin is te ði a ra na cak. n3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 43 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr AÇIK ALANLARDA DA KULLANMA ASAÐI GETÝRÝLECEK ALKOL ASAÐI AVRUPA DA DA METROLARDAN AÇIK ALANLARA u Av ru pa da Mü nih, Ham burg, Vi ya na gi bi bü yük þe hir le rin met ro la rýn da al kol kul la ný mý na ge ti ri len ya sa ðýn ar dýn dan þim di de a çýk a lan lar da al kol ya sa ðý gün de me ge li yor. A vus - tur ya nýn Graz be le di ye si nin a çýk a lan lar da al ko lü ya sak la - ma sýn dan son ra baþ kent Vi ya na nýn bi rin ci böl ge be le di ye baþ ka ný da böy le bir ya sa ðý uy gu la mak is te di ði ni söy le di. ARABASI KURÞUNLANDI AILIOR MÜNÝH VE VÝANA GÝBÝ AV RU PA ÞE HÝR LE RÝN DE MET RO LAR DAN SON RA A ÇIK A LAN LAR DA DA AL KOLÜN A SAK LAN MA SI GÜN DEM DE. HALKIN ÇOÐU ASAÐI DESTEKLÝOR u Bel de sa kin le ri nin ço ðu, ya sa ðýn ken di le ri ni et ki le me ye ce - ði ni, a ma il çe nin say gýn lý ðý i çin ga yet o lum lu o la ca ðý ný söy - le di. Sa kin ler, al kol a lan ki þi le rin da ha son ra park, bah çe ve yol la rý kir le tip et ra fa ra hat sýz lýk ver dik le ri ni di le ge ti re rek, da ha te miz bir or tam i çin a çýk a lan lar da al kol tü ke timi nin ya sak lan ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti ler. nha be ri say fa 16 da Avrupa alkolü yasaklýyor, biz ise reklâmýný yapýyoruz! nfaruk ÇAKIR IN AZISI SAFA 8 DE Ak þe ner e göz da ðý utbmm Baþ - kan ve ki li Me ral Ak þe ner in a ra - ba sý Ýs tan bul'da kur þun lan dý. O - la yýn, 28 Þu - bat'ta Ak þe ner'i yað lý ka zýk la teh dit et ti ði ö ne sü rü len ge ne ra lin gö zal tý na a lýn - dý ðý bir dö nem de mey da na gel - me si dik kat çek ti. nha be ri say fa 8 de ÖNCE HAK VE ÖZGÜRLÜKLER; BAÞLANGIÇ EN SON Baþlangýç sona kaldý utbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, a na - ya sa ya zýmýn da ön ce lik le ü ze rin de du - ra cak la rý ko nu nun te mel hak ve öz - gür lük ler ol du ðu nu be lir te rek, Ar ka - sýn dan ya sa ma, yü rüt me, i da re ve ka - mu hiz met le ri, yar gý, mâ lî, e ko no mik ve sos yal hü küm ler, baþ lan gýç, ge nel hü küm ler ve te mel il ke ler, di ðer hü - küm ler ve ge çi ci hü küm ler ge le cek di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 9 da Ce mil Çi çek EKÝNLER ANMAA BAÞLADI Çift çi Mayýs ta yað mur bek li yor u Ký rýk ka le Ti ca ret Bor sa sý Baþ ka ný Ha run Sü mer, Ni san a yý ar dýn dan Ma yýs dö ne min de bek le dik le ri ya ðýþ - lar ol ma dý ðýn dan, Ký rýk ka le ve çev re - sin de e kin ta ban la rý nýn yan ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. Ni san a yý nýn ku - rak geç ti ði ni be lir ten Ha run Sü mer, Ma yýs a yýn da çift çi nin â ci len yað - mu ra ih ti ya cý var de di.n10 da AHMET DAVUTOÐLU: AB üyeliðimiz tarihin gerekliliði nha be ri say fa 9 da ISSN FOTOÐRAF: AA Askerlik yoklamalarý zamana yayýlacak uaskerlik Kanununda yapýlan deðiþiklikle, her yýl 1 Ocak-30 Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da ya pý lan yok la ma i le 1 Tem muz-31 E kim ta rih le ri a ra sýn da ya pý lan son yok la ma uy gu la - ma sý na son ve ri le cek; yok la ma iþ lem le ri, 1 O cak gü nün den baþ la mak ü ze re yak la þýk 14 ay lýk sü re ye ya yý la cak. ü küm lü le rin sað lýk mu a ye ne le ri, a i le he kim le rin ce ya pý la bi le cek. As ke rî has ta ne bu lun ma yan yer ler de, göz le gö rü lür ra hat sýz lý ðý bu lu nan lar hak kýn da As - ker li ðe el ve riþ li de ðil dir ra po ru, as ker lik þu be baþ ka ný ve mül kî a mir lik ler ce gö rev len di ri - le cek res mî i ki dok tor dan o lu þan ge çi ci sað lýk ku ru la rýn ca ve ri le bi le cek. nhabe ri say fa 9 da ÞAM VE MUHALÝFLER BÝRBÝRÝNÝ ATEÞKESÝ ÝHLÂLLE SUÇLUOR Annan: Planým Suriye için son þans ubirleþmiþ Milletler-Arap Birliði Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan, BM nin barýþý koruma operasyonunun Suriye de istikrarý saðlamak için tek þans olduðunu söyledi. Annan, 2-3 gözlemcinin bile olumlu bir etkiye yol açtýðýný, gözlemcilerin sayýlarý arttýðýnda ve bir ekip olarak çalýþmaya baþladýklarýnda bu etkinin çok daha güçlü olacaðýný vurguladý. nha be ri say fa 7 de Tu nus yi ne ka rýþ tý utu nus un To ze ur þeh rin - de A li Mar zu ki adlý genç, hak sýz lý ða uð ra dý ðý ge rek - çe siy le ü ze ri ne ben zin dö - ke rek ken di si ni yak tý. Gen - cin ö lü müy le so nuç la nan o - lay son ra sý Tu nus un ba zý böl ge le rin de a yak lan ma lar ya þan dý ðý bil di ril di. n7 de Çocuk kurbanlar ubosna-her sek in Sreb re - nit sa þeh rin de 8 bin den faz - la Boþ nak ýn kat le dil di ði soy - ký rým la il gi li o la rak top lu me - zar lar da kim lik tes bi ti de vam e di yor. Dün kim li ði be lir le - nen kur ban lar a ra sýn da 2.5 ve 4 ya þýn da i ki ço cu ðun bu - lunduðu belirlendi. n7 de

2 2 L HÝ KA  E T Kul la rý nýn ü ze rin de kud ret ve ta sar ruf sa hi bi O dur; her i þi hik met le ya pan ve her þey den ha ber dar o lan da O dur. En âm Sûresi: 18 /  ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Bi ri niz Rab biy le ko nuþ mak is ti yor sa Kur ân o ku sun. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 205/ Ha di s-i Þe rif Me â li Ba har mev si mi gaf le ti... Bil has sa ba har mev si min de, u mu mî gaf let te ve derd-i ma i þe tin ver di ði deh þet li be lâ i çin de böy le ke mal-i þevk ve gay ret le Ri sâ le-i Nur a ça lýþ mak, ha ki ka ten bir i na yet-i Ý lâ hi ye dir. A ziz, sýd dýk kar deþ le rim, Bir den ru hu ma gel miþ bir en di þe yi be yan e di - yo rum. hl-i da lâ let, Ri sâ le-i Nur un el mas E ký lýç la rý na mu ka be le e de me dik le ri i - çin, þa kirt le ri i çin de, derd-i ma i þet ci he tin den ve ba har mev si mi gaf le - tin den is ti fa de e de rek, meþ rep ler ve ya his si yat la rý mu ha le fe tin den za - yýf da mar la rý bu lup, þa kirt le ri i çin - de ki te sa nü dü sars mak is te dik le ri ni his set tim ve an la dým. Sa kýn, çok dik kat e di niz, i çi ni ze bir mü - ba ye net düþ me sin. Ýn san ha ta dan hâ lî o la maz; fa kat tev be ka pý sý a çýk týr. Ne fis ve þey tan, si zi, kar de þi ni ze kar þý i ti ra za ve hak lý o la rak ten ki de sevk et ti ði va kit, de yi niz ki: Biz, de ðil böy le cüz î hu ku ku mu zu, bel ki ha ya tý - mý zý ve hay si ye ti mi zi ve dün ye vî sa a de ti mi zi Ri - sâ le-i Nur un en kuv vet li ra bý ta sý o lan te sa nü de fe da et me ye mü kel le fiz. O bi ze ka zan dýr dý ðý ne ti - ce i ti ba rýy la dün ya ya, e na ni ye te a it her þe yi fe da et mek va zi fe miz dir de yip nef si ni zi sus tu ru nuz. Me dâr-ý ni zâ bir me se le var sa meþ ve ret e di niz. Çok sý ký tut ma yý nýz; her kes bir meþ rep te ol maz. Mü sa ma hay la bir bi ri ne bak mak þim di el zem dir. U mum kar deþ le ri mi ze bi rer bi rer se lâm e de riz. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 181, (ye ni tan zim, s. 336) *** A ziz, sýd dýk kar deþ le rim, Þu hur-u mu har re me den son ra, hu su san ba ha - ra ya kýn, ha yat-ý dün ye vî ye gaf le ti bir de re ce fü - tur ver mek le be ra ber, ba zý sar sýn tý lar ve has ta lýk - lar ve as ker li ðe git mek ci he tin de Ri sâ le-i Nur un hiz me ti ne bir de re ce za af gel miþ di ye en di þe e di - yor dum. Ce nâb-ý Hakk a þü kür ki, mek tup la rý nýz ve  týf Ha san ýn gel me siy le o en di þe zâ il ol du. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 93, (ye ni tan zim, s. 173) *** A ziz, sýd dýk, mü te yak kýz, sa mi mî, müt te hid, mü ba rek kar deþ le rim, Ben de si zi teb rik e di yo rum ki, þey tan-ý cin nî ve in sî nin de si se le ri ni a kim bý rak tý nýz. Ce nâb-ý Hak si zi bu hiz met-i Nu ri ye de da i ma mu vaf fak ey le - sin, â min. Ve siz den e be den râ zý ol sun, â min. (...) Kar deþ le rim, siz de vu ku bu lan kü çü cük ku sur - la rý çok i zâm et me yi niz. al nýz ben de ðil, bel ki zan ne di yo rum ki, ha ki ka te mut ta li o lan her kes tas dik e der ki, Is par ta ve ha va li sin de ki Ri sâ le-i Nur þa kirt le rin de fev ka lâ de bir sa da kat ve se bat ve u huv vet ve ih lâs ve kah ra man lýk var ki, bu a - cip za man da bin ler es bab-ý fe sat ve if sat i çin de vah det le ri ni ve it ti fak la rý ný ve hiz met te cid di yet - le ri ni mu ha fa za e di yor lar. Bu ka dar fýr tý na lý ha di se ler i çin de Ri sâ le-i Nur u mu at tal bý rak ma dý nýz, sön dür me di niz; bel - ki öy le par lat tý nýz ki, bi zi de ý þýk lan dý rýp gay re te ge tir di niz. Ve bil has sa ba har mev si min de, u mu mî gaf let te ve derd-i ma i þe tin ver di ði deh þet li be lâ i - çin de böy le ke mal-i þevk ve gay ret le Ri sâ le-i Nur a ça lýþ mak, ha ki ka ten bir i na yet-i Ý lâ hi ye dir... Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s , (ye ni tan zim, s. 350) LÛ GAT ÇE: ehl-i da lâ let: Da lâ let eh li; yol dan çý kan lar. derd-i ma i þet: Ge çim der di. meþ rep: a ra dý lýþ, ta - bi at, huy, mi zaç. te sa nüd: Da ya nýþ ma. mü ba ye net: Zýt lýk. hâ lî: Bir þey den u zak, müs tes na. e na ni yet: Ben lik, gu - rur. me dâr-ý ni zâ: Kav ga, çe kiþ me se be bi. þu hur-u mu har re me: Sa vaþ ma nýn ha ram ol - du ðu mü ba rek ay lar; Zil kâ de, Zil hic ce, Mu - har rem ve Re cep. müt te hid: Ýt ti had et - miþ, bir leþ miþ. mü te yak kýz: U ya nýk. þey tan-ý cin nî ve in sî: Ýn san ve cin ler den o lan þey tan lar. i zâm: Bü yüt me. mut ta li: Bil gi li, ma lû - mat sa hi bi. es bab-ý fe sat ve if sat: Bo zu cu se bep ler. Si nek ka na dý ka dar bir ya zý il.com ir in ter net si te sin de ge çen bir B ha ber: Si nek ka na dýn da ki priz ma. Ha be rin muh te va sýn - da si nek ka na dýy la il gi li bir bi - lim sel a raþ týr ma ve so nuç la rý na za ra ve ril miþ. Ö zet le si nek le rin þef faf ve ba sit gö rü nen ka nat la rý nýn as lýn da hiç de öy le ol ma dý ðý ný ve o in ce cik ka nat la ra in ce bir san a týn da - ha yer leþ ti ril miþ ol du ðu nu keþ fet miþ ler. Si nek ve ba zý a rý tür le ri nin ka nat la rý i - ki þef faf ki tin ta ba ka sýn dan mey da na ge - li yor. Hans son [a raþ týr ma cý lar dan bi ri], uy gun ý þýk þart la rý sað lan dý ðýn da her i ki ta ba ka dan se ken ý þýn la rýn ka rý þa rak, sa - bun kö pü ðün de ki ne ben zer bir renk þö - le ni sun duk la rý ný be lir ti yor. Si nek ka na dýn da he nüz ye ni keþ fe di len bu san at zih ni mi he men o san a týn San at kâ rý ný biz le re ta ný tan Ri sâ le nin sa - týr la rý na gö tür dü. Ni ye mi? O ka dar çok yer de si nek ler den ve da ha da il gin ci ka - nat la rýn dan bah se di yor du ki Nur lar Me se lâ; 25. Söz de ge çen bu cüm le ye ba ka lým: Hal bu ki, si nek ka na dýn dan, tâ se mâ vat kan dil le ri ne ka dar, o de re ce in - ce bir in ti zam gö ze til miþ ki, si nek ka na dý ka dar þir ke yer bý ra kýl ma mýþ. Si nek ka na dýn da da þir ke yer yok tur. A ca ba han gi se bep, böy le in ce bir san a tý o ra ya yer leþ ti re bi lir? Te sa düf i ki þe yi bir a ra ya ge ti re mez ken, na sýl o lur da i ki ta - ba ka yý renk ký rýl ma la rý ný da he sap e de - rek si ne ðin ka na dýn da kul la na cak týr? Si nek ka na dý ka dar i fa de si i se ilk ba - kýþ ta çok kü çük ve ö nem siz bir yer de bi - le þir kin o la ma ya ca ðý ný i fa de et mek te dir. Ki, bu an la mýy la cüm le doð ru dur. A ma SERPÝL ÇÝNTÝMUR 6Ma yýs 2012 Pa zar. Sa bah sa at da Bi le cik ten ha re ket et ti mi - ni bü sü müz. 16 ki þi mi ni bü sü mü ze bi nip, çýk týk yo la. Gü zer gâ hý mýz An ka ra Bal gat A na do lu Gös te ri Mer ke zi. Biz de Genç Sa id ler o la rak An ka ra yo lu nu tut tuk. Ön ce Ha cý Bay ram Ve li Tür be si ni zi ya ret e dip, o ra dan kon gre sa lo nu na geç tik. A - man Al la hým, bu ne ka la ba lýk, in san lar, a - ra ba lar... Cad de nin ke nar la rýn da o to büs ler di zil miþ. A da na, Düz ce, Mer sin, Ýz mir, Kon ya, Ýs tan bul, Ur fa, An tal ya, To kat... Tür ki ye nin dört bir ya nýn dan a kýn et miþ Nur kar deþ le ri miz. Her ta raf Nur yüz lü, mü te bes sim in san lar la do lup ta þý yor. Genç Sa id ler ý þýl ý þýl par lý yor. Sa lo na gi rer ken gö rev li kar deþ le ri miz, çan ta la rý mý za ba ký yor lar. i ye cek i çe cek i le i çe ri gir mek ya sak, çan ta la rý nýz da bu gi bi þey ler var sa çý ka rýn di yor lar. Ben de çan ta ma kra ker, su vb. þey ler koy muþ - tum. U zun yol dan gel dik, ço cuk lar is ter di ye. Ney se çan tam da ki bu gi bi þey le ri çý ka rýp gös te ri len ye re koy duk ve i çe ri gir dik. 4 sa at ka dar sa lon da kal dýk. Prog - ra mýn so nun da dý þa rý çý kar ken bir þey dik ka ti mi zi çek ti. Ýn san la rýn çan ta la rýn - dan çý kar dýk la rý yi ye cek, su vs. þey ler hâ - lâ o ra da du ru yor du. Hiç kim se el u zat - ma mýþ on la ra. Çün kü bu in san lar sý ra - dan in san lar de ðil, bun lar Genç Sa id ler, Be di üz za man ýn has ta le be le ri, ha ra ma el u zat mak o lur mu Genç Sa id ler de. Ma - þal lah, bin ba re kâl lah on la ra. Ak lý ma bu sý ra da stad yum lar, kon ser a - lan la rý gel di. Stad yum la ra maç iz le me ye, eð len me ye gi den ba zý in san lar bir bir le ri ne kü für ler e di yor lar, taþ lar, çak mak lar a tý - yor lar bir bir le ri ne. Ta kým ta raf tar la rý bir - bir le ri ne kin ve nef ret le ba ký yor lar... Kon ser a lan la rýn da da du rum pek fark lý de ðil. Gay ri meþ rû lez zet ler le ha yat tan lez - zet al ma ya ça lý þan za val lý genç ler... Mut lu - lu ðu bu ra lar da a rý yor lar. Ha ki kî zevk ve e lem siz lez zet ve ke der siz se vinç ve ha yat - ta ki sa a det yal nýz i mân da dýr ve i mân ha ki - Ri sâ le-i Nur mü el li fi kü çük lü ðü i fa de et - mek i çin ne den il le de si nek ka na dý ný ter cih et miþ ti a ca ba? i ne Ri sâ le-i Nur la rýn baþ ka yer le rin de ay ný cüm le fark lý þe kil ler de yi ne si nek ka - na dý i fa de e di le rek kul la nýl mýþ tý: Si nek ka na dýn dan tut, tâ se mâ vat kan dil le ri ne ka dar, bir si nek ka na dý ka - dar þe ri ke yer yok tur ki par mak ka rýþ týr - sýn di ye i lân e der ler. (32. Söz den) Hal bu ki, bir si ne ðin ka na dýn dan tut, tâ man zu me-i þem si ye ye ka dar hiç bir yer de bir si nek ka na dý ka dar þe ri ke yer yok tur ki, par mak ka rýþ týr sýn. (Bar la Lâ hi ka sý ndan) Þim di i se bah se di len bi lim sel ke þif le bir lik te dü þü nün ce, ay ný cüm le ler i çin ye ni ve gü zel ma na lar kal be a çýl mý yor mu? Si nek ka na dý ka dar gör dü ðü nüz yer de öy le si ne san at lar var ki in san lar da ha ye ni keþ fe de bi li yor lar. Ba sit gö zü - ken þey le ri as lýn da ni ce san at la do nat - mýþ o lan o Sâ ni-i Ha kîm si nek ka na dý ný da þir ke-baþ ka la rý na ver mez, ve re mez. Siz be nim yaz dý ðý ma bak ma yýn, Ri sâ le-i Nur la rýn kal be ve ak la ge tir dik le ri yi ne Ri - sâ le le rin il ginç bir ye rin de, bir ha þi ye de, e - Genç Sa id ler kat le ri da i re sin de bu lu nur düs tu run dan bel ki de bî ha ber ler. Rab bim in þa al lah bu genç le ri mi zi de Genç Sa id ler a ra sýn da da - hil et sin.  min. Bi raz da prog ra mýn muh te va sýn da ki gü zel lik le rin den bah set mek is ti yo rum. Ger çek ten çok, a ma çok çok gü zel bir prog ram dý. Her þey dört dört lük tü. Ko nuk e di len san at çý lar ve söy le dik le ri þar ký la - rýn söz le ri çok an lam lýy dý. Mür þit A ða Bað Be ye fen di nin ko nuþ ma sý ve Hür A - dam fil min den can lý per for man sý gö rül - me ye de ðer di. Kut lu lar A ða be yim, Al lah on dan ra zý ol sun, o nun ya þýn da ki in san lar ço ðun luk la ev le rin de is ti ra hat te ler. A ma o ma þa al lah ne re dey se bü tün e ni As ya fa a li yet le rin de, hiz met bi na la rý mý zýn a çý - lý þýn da, kut lu do ðum vs. gi bi fa a li yet ler de bi zi yal nýz bý rak mý yor. Rab bim o na u - vet bu se fer sa de bir dip not ta i fa de e dil miþ: Bir si ne ðin ka na dý ve vü cu du ne ka dar hâ ri ka bir san at-ý Rab bâ ni ye ol du ðu na lâ ti fâ ne bir i þa ret o la rak, meþ hur û nus Em re nin bu fýk ra sý ne gü zel bil di rir: Bir si ne ðin ka na dý ný kýrk kað ný ya yük let tim / Kýr ký da çe ke me di, kal dý þöy le ya zý lý. 28. Lem a da ge çen bu ha þi ye ay ný za - man da u nus Em re nin o bey ti ni de tek rar dü þün me mi zi sað lý yor. Ýs lâm te fek kü rü nün bi li min u laþ tý ðý nok ta lar da bi lim den çok da ha ön ce gez di ði nin de bir i pu cu o lu yor. Biz yi ne Ýs lâm te fek kü rü nün þa he ser le - ri ni ba rýn dý ran Ri sâ le-i Nur la rýn sa týr la - rý na dö ne lim. Me se lâ a þa ðý da ge çen þu ký sa cýk i ki i fa - de yi dik kat le o ku ya cak o lur sak, Ri sâ le-i Nur la rýn te fek kür sis te ma ti ði nin hiç de boþ luk bý rak ma dý ðý ný gö re cek tir in san: Bir si ne ðe mað lûp o lan ve bir si ne ðin ka na dý ný bi le i cad e de me yen â ciz bir in - sa nýn u lû hi yet dâ vâ et me si ne de re ce ah - mak ça sý na bir mas ka ra lýk ol du ðu ma - lûm dur. (15. Mek tub). Bir si ne ðe, bel ki bir si ne ðin ka na dý na da hi ha ki kî mâ lik o - la mam. (32. Söz). zun ö mür ver sin in þa al lah. Ge le lim Be di üz za man Ti yat ro su na. Bu ti yat ro da rol a lan bü tün genç le ri mi zi tek tek kut lu yo rum. San ki ger çek bir ti yat ro cu gi bi rol le ri ni çok gü zel ser gi le di ler. Bi zi að - la ta cak ka dar ger çek çi oy na dý lar. Rab bim bu Genç Sa id le rin sa yý la rý ný art týr sýn. a ni, sa de ce si nek ka na dýn da ki san at tan ya da o san a týn gü zel li ðin den bah set mek le bý rak mý yor. Ay ný za man da bu san at tan yo la çý ka rak in san-kâ i nat ve on la rýn Sa nî le - ri a ra sýn da ki ba ðý da sað lam bi çim de ku ru - yor. Ýn san ma dem ki bu kâ i na týn en u fak bir par ça sý ný ya pa cak ka dar bi le gü ce sa hip de ðil dir, a ciz dir. (Bý ra kýn yap ma yý ya da sa - hip ol ma yý, an cak ye ni keþ fe de bi li yor.) Öy - ley se u lû hi ye ti ha ki kî sa hi bi ne bý rak ma lý, O na tes lim et me li, O na tes lim ol ma lý dýr. Bu göz le ba kýn ca Ta bi at Ri sâ le si nde ge çen si nek ka na dý ka dar þu u ru bu lu - nan i fa de si da ha fark lý ve gü zel a kis ler bý ra ký yor bi zim kü çük dün ya la rý mý za. Ve ya 2. Þu â nýn ha ti me sin de ge çen si - nek ka na dý gi bi en az bir san a tý baþ ka la - rý na ha va le et me yen ve ver me yen ve lâ - kayt kal ma yan i fa de si. U mu lur ki nef sim, ha þi ye sin den tâ Ta bi - at Ri sâ le si ne ay ný ö nem le ve bir bü tün o la - rak Ri sâ le le ri o ku mak ge rek ti ði der si ni si - nek ka na dý ve si le siy le, si nek ka na dý ka dar da ol sa, an la mýþ týr. Son o la rak, Ri sâ le le rin kay na ðý nýn vah - yin nu ru ol du ðu nu dü þü nür sek bu si nek ka na dý bah si ni de va hiy le i liþ ki len dir me si ni bek le mek hak sýz lýk ol maz. A ma il ginç tir, bu ko nu da ki bir bah se hiç a lâ ka sýz gö zü - ken bir yer de, Ýh ti yar lar Ri sâ le si nde rast la - rýz. Bu muh te þem â yet-i ke ri me ve i za hý - nýn ü ze ri ne söz söy le mek ten u ta ný rým. Al lah tan baþ ka bü tün ça ðýr dý ðý nýz ve i ba det et ti ði niz þey ler top lan sa lar, bir si - ne ði halk e de mez ler. (Hac 22:73) Bu â - yet-i a zî me nin sýr rýy la, bü tün es bab-ý mad di ye top lan sa, on la rýn ih ti yar la rý da ol sa, bir tek si ne ðin vü cu du nu ve o vü cu - dun ci ha za tý ný mi zan-ý mah sus la top la ya - maz lar. Top la sa lar da, o vü cu dun mik tarý mu ay ye ne sin de dur du ra maz lar. Dur dur - sa lar da, da i ma ta ze len mek te o lan ve o vü cu da ge lip ça lý þan zer râ tý, mun ta za man ça lýþ tý ra maz lar. (26. Lem a, 11. Ri ca) E vet Genç Sa id le ri An ka ra da bu luþ tu - ran Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü ne, e ni As ya Med ya Gu ru ba ve Genç o rum der gi mi ze bin ler te þek kür ler. Rab bim ký ya me te ka dar bu hiz met le ri da im et sin in þa al lah. Ve Rab bim e me ði ge çen her kes ten e be den ra - zý ol sun. A min, a min, â min.

3 HABER 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO URAN 36 AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 19 Cemaziyelahir 1433 Ru mî: 27 Nisan 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý E ði tim de ye ni dö nem E ÝLÝÞKÝN GENELGEE GÖRE, 66 AINI TAMAMLAAN ÇOCUKLARIN OKULA KAITLARI OTOMATÝK OLARAK APILIRKEN, A ARASINDAKÝ ÇOCUKLAR ÝÇÝN VELÝ ÝSTEÐÝ ÜZERÝNE GELÝÞÝME BAKILACAK. MÝL LÎ E ði tim Ba kan lý ðý, e ði tim de dü - zen le me si ne i liþ kin ge nel ge yi ya yým lan dý. 12 yýl lýk zo run lu e ði tim dü zen le me si nin en tar týþ - ma lý baþ lýk la rýn dan bi ri o lan o ku la baþ la ma ya þý da, ge nel gey le bir lik te net lik ka zan dý. Bu na gö re, e ði tim ve öð re tim yý lý i çin 30 Ey lül 2012 ta ri hi i ti ba rýy la 66 a yý ný ta - mam la yan ço cuk la rýn o kul ka yýt iþ lem le ri nin e-o kul sis te mi ü ze rin den mer ke zî o la rak ya - pýl ma sý, ay a ra sýn da ki ço cuk la rýn i se ve - li si nin ya zý lý is te ði i le ge li þim yö nün den ha zýr ol du ðu an la þý lan la rýn il ko ku la de vam la rý nýn sað lan ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Söz ko nu su ka nun - la ge ti ri len dü zen le me ler le il gi li o la rak a þa ðý - da ki a çýk la ma la rýn ya pýl ma sý na ih ti yaç du yul - muþ tur de ni len ge nel ge ye gö re; O kul ön ce si e ði tim i çin 30 Ey lül 2012 ta ri hi i ti ba rýy la ay a ra sýn da ki ço cuk la rýn a na - o ku lun da ve ya uy gu la ma sý nýf la rýn da, ay a ra sýn da ki ço cuk la rýn i se a na sý nýf la rýn da e - ði tim al ma la rý sað la na cak. TA ÞI MA LI E ÐÝ TÝM DE DÜ ZEN LE NE CEK e ði tim ve öð re tim yý lýn da il köð re - tim 4. sý nýf ta o ku yan ve bir üst sý ný fa ge çen öð - ren ci le rin e ði tim ve öð re tim yý lýn da or ta o kul 5. sý ný fa ka yýt la rý e-o kul sis te mi ü ze - rin den ya pý la cak an cak e ði tim ve öð re tim yý lýn da e ði tim öð re ti me baþ la mýþ o - lan i mam ha tip or ta o kul la rý na de vam et mek is te yen 5. sý nýf öð ren ci le ri nin ka yýt la rý bu o - kul la ra ya pý la cak e ði tim ve öð re - tim yý lýn da 8. sý nýf ta o ku yan öð ren ci ler den Se vi ye Be lir le me Sý na vý (SBS) so nuç la rý na gö - re öð ren ci a lan or ta öð re tim ku rum la rýn dan her han gi bi ri ne yer le þe me yen öð ren ci ler i le bu sý na va ka týl ma yan öð ren ci le rin ta ma mý nýn ter cih le ri doð rul tu sun da or ta öð re tim ku rum la - rý na ka yýt yap ma la rý sað la na cak týr. a tý lý il köð re tim böl ge o kul la rý nýn ya tý lý ký sým la rýn da sa de ce or ta o kul (5, 6, 7 ve 8. sý - nýf) öð ren ci le ri ya tý lý o la rak ka la cak týr. Ýl ko - kul öð ren ci le ri nin i se köy o kul la rýn da ve ya ta þý ma lý o la rak di ðer il ko kul lar i le ya tý lý il - köð re tim böl ge o kul la rýn da gün düz lü o la rak öð re nim le ri ne de vam et me le ri i çin ge rek li ted bir ler a lý na cak týr. An ka ra / a a Tra fik e kip le ri, da ðýt týk la rý bro þür i le hem ço cuk la ra tra fik bi lin ci ni yer leþ tir me yi amaçlýyor. FO TOÐ RAF: CÝHAN Þo för le re bro þür lü u ya rý TRAFÝK Haf ta sý do la yý sýy la Kah ra man ma raþ ýn El bis tan il çe sin de tra fik po lis le ri a raç sa hip le ri ni bro þür le u ya rý yor. Tra fik Haf ta sý do la yý sýy la Ah - met Ka ra ca bey Cad de si ü ze rin de uy gu la ma ya - pan tra fik po lis le ri, a raç sa hip le ri ne ku ral la rý ha týr la tan bro þür da ðý tý yor. Tra fik po lis le ri nin dur dur du ðu a raç sa hip le ri he men ruh sat ve eh li ye ti gös ter me ye ha zýr la nýr ken po lis le rin bro þür u zat ma sýy la ký sa bir þaþ kýn lýk ya þý yor. Tra fik e kip le ri, da ðýt týk la rý bro þür i le hem ço - cuk la ra tra fik bi lin ci ni yer leþ tir me yi hem de ye tiþ kin le re ku ral la rý ha týr lat ma yý a maç la dýk la - rý ný kay det ti. Kah ra man ma raþ / ci han KUPON: e ði tim ve öð re tim yý lý i çin 30 Ey lül 2012 ta ri hi i ti ba rýy la 66 a yý ný ta mam la yan ço cuk la rýn o kul ka yýt iþ lem le ri nin e-o kul sis te mi ü ze rin den mer ke zî o la rak ya pýl ma sý, ay a ra sýn da ki ço cuk la rýn i se ve li si nin ya zý lý is te ði i le ge li þim yö - nün den ha zýr ol du ðu an la þý lan la rýn il ko ku la de vam la rý nýn sað lan ma sý ka rar laþ tý rýl dý. FO TOÐ RAF: AA 24 Ü te ker lek li san dal ye li, 2 si gör me en gel li ço cuk ve genç ler den o lu þan De niz li U mut Ço cuk la rý Ko ru ma ve a þat ma Der ne ði ü ye - le ri a i le le riy le bir lik te mukaddes top rak la ra git ti. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ö zel bir e kip - le re fa kat et ti ði en gel li genç ler i çin Hac ve Um re Hiz met le ri Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn - dan Me di ne de ö zel bir prog ram da dü zen len - di. Prog ram da söz a lan genç ler, kut sal top rak - lar da bu lun mak tan do la yý çok he ye can lý ol - duk la rý ný i fa de e de rek, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý - ðý na yar dým la rýn dan do la yý te þek kür et ti. De - O KUL LAR DA A PIL MA SI GE RE KEN LER e ði tim ve öð re tim yý lýn da ö zel lik le il ko kul bi rin ci sý ný fa kay do la - cak öð ren ci sa yý la rý da dik ka te a lý na - rak o kul lar la il gi li ge rek li plan la ma la - rýn a ci len ya pýl ma sý ve uy gu la ma da her han gi bir ak sak lý ða mey dan ve ril - me me si i çin a þa ðý da ki ted bir le rin a - lýn ma sý ge rek mek te dir; Fi zi kî þart la - rýn uy gun ol du ðu du rum lar da il ko kul, or ta o kul ve li se nin ba ðým sýz o la rak dü zen len me si ne ön ce lik ve ri le cek tir. O kul la rýn fi zi kî or tam la rý, öð ren ci le rin ge li þim ö zel lik le ri dik ka te a lý na rak dü zen le ne cek tir. Ay ný bi na i çe ri sin de il ko kul i le or ta o ku lun ve ya or ta o kul i - le li se nin bir lik te bu lun ma sý du ru - mun da, o kul gi riþ çý kýþ ka pý la rý i le bah çe gi bi or tak kul la ným a lan la rý nýn öð ren ci le rin yaþ se vi ye le ri dik ka te a lý - na rak im kân lar da hi lin de dü zen len - me si sað la na cak týr. Ý mam-ha tip or - ta o kul la rý nýn ba ðým sýz or ta o kul o la - rak ku rul ma sý na ön ce lik ve ri le cek, bu - nun müm kün ol ma dý ðý du rum lar da i - mam-ha tip li se le ri i le bir lik te ku ru la bi - le cek ler dir. An cak bu du rum da i mam ha tip or ta o ku lu öð ren ci le ri i le i mam ha tip li se si öð ren ci le ri nin o kul gi riþ çý kýþ ka pý la rý i le bah çe gi bi or tak kul la ným a - lan la rý nýn öð ren ci le rin yaþ se vi ye le ri dik - ka te a lý na rak im kân lar da hi lin de dü - zen len me si sað la na cak týr. Þart la rýn uy gun ol ma ma sý du ru - mun da ay ný bi na da bu lu nan il ko kul ve or ta o kul i çin i ki li öð re tim uy gu la - ma sý ya pý la bi le cek tir. Ý ki li öð re tim ya - pan o kul lar da or ta o kul lar sa bah çý, il - ko kul lar i se öð len ci o la rak e ði tim öð - re tim fa a li yet le ri ni yü rü te cek ler dir. Çe þit li se bep ler le ka pa lý bu lu nan o - kul la rýn ih ti yaç ha lin de ye ni den kul la - ný ma a çýl ma sý i çin ge rek li ted bir ler a lý - na cak týr. An ka ra / a a En gel li genç ler mukaddes top rak la ra git ti niz li U mut Ço cuk la rý Ko ru ma ve a þat ma Der ne ði ü ye le rin den o lu þan he yet, geç ti ði miz A ra lýk a yýn da Di ya net Ýþ le ri Baþ kan ar dým cý sý Prof. Dr. H. Kâ mil ýl maz ý ma ka mýn da zi ya - ret et miþ ve um re yap mak is te dik le ri ni be lir te - rek, yar dým is te miþ ler di. Ýs tan bul / e ni As ya ir ti ni as ya.com.tr Av ru pa se çim le ri Son dö nem de Av ru pa yý cid dî þe kil de sil - ke le yen de rin e ko no mik kri zin si ya set te ki þok so nuç la rý da peþ pe þe gel me ye de vam e di yor. u na nis tan da Pa pan dre u, Ý tal ya da Ber lus co ni, Ýs pan ya da Za pa te ro... der ken, Fran sa da Sar kozy de te pe tak lak o lup git ti. Þý ma rýk, küs tah, dýþ la yý cý, sal dýr gan ta výr la rýy la Fran sýz la rýn bi le sab rý ný ta þý ran Se lâ nik li mös yö - yü, çe vir di ði on ca da la ve re ler de kur ta ra ma dý. A ma Fran sa se çi min de il ginç bir þey ol du. Fran sa a hu di le ri nin e pey ce bir kýs mý, Sar - kozy nin kay be de ce ði ni gör dük le ri i çin ol sa ge - rek, ba tan ge mi yi terk e den le rin ba þý ný çek ti ler. A ma Hol lan de ye ri ne ýrk çý Le Pen e yö ne le - rek, bu par ti nin bü tün Av ru pa da te dir gin lik le kar þý la nan yük se li þi ne cid dî kat ký da bu lun du lar. Ýç le rin de bu par ti den a day o lan lar da çýk tý. Ve bu du rum, ba zý yo rum cu la ra, Ý kin ci Dün ya Sa va þý yýl la rýn da ken di din daþ la rý ný Na zi le re ih - bar e dip öl dür ten a hu di Ka po la rý ha týr lat tý. (Bkz. Er dal Þa fak, Sa bah, ) Le Pen ci a hu di le rin sa yý sý ve o ra ný ne dir, bil mi yo ruz. Hol lan de-a hu di i liþ ki le ri nin du - ru mu nu da. Herhalde zaman içinde belli olur. Her ha lü kâr da Sar kozy gi bi þir ret bir po li ti ka - cý nýn seç men i ra de siy le dev re dý þý kal ma sý, ön ce Fran sa yý, son ra AB yi ra hat la ta ca ða ben zi yor. Bu na kar þý lýk, Sar kozy nin ka zan ma sý i çin son â na ka dar e lin den ge len bü tün des te ði ver miþ o - lan Mer kel cid dî þe kil de ra hat sýz ve te dir gin. a ný sý ra, Mer kel in par ti si nin Al man ya da ki e ya let se çim le rin de kan kay bet me ye de vam et - me si de bu te dir gin li ði kat mer le yen bir ge liþ me. So nuç ta, Mer kozy it ti fa ký nýn ya rý sý çök tü. A ma Al man ya da da Fran sa ben ze ri bir so nuç or ta ya çýk ma sý i çin, bu ül ke de ki Sos yal De mok - rat la rýn da ha i yi bir per for mans gös ter me si þart. Çün kü Mer kel i niþ te, a ma mu ka bi lin de on la - rýn göz dol du ran bir çý kýþ yap tý ðý gö rül mü yor. Bu du rum böy le de vam e der se, u na nis tan se çi min den çý kan da ðý nýk ve par ça lý si ya sî tab lo - nun bir ben ze ri Al man ya da da tek rar la na bi lir. De mok ra si le ri ye ni kriz ler le ta nýþ tý rýp ye ni sý - nav lar la kar þý kar þý ya ge ti ren bu gi bi hal ler, as - lýn da da ha de rin ve kök lü kriz le rin yan sý ma la rý. Ki, Av ru pa da ya þa nan e ko no mik kriz le il gi li tah lil ler de de i þin bu ci he ti ne vur gu ya pý lý yor. Zen gin leþ tik çe is raf ve tü ke tim çýl gýn lý ðý nýn art ma sý, ke yif ve eð len ce e ði li mi nin ça lýþ ma þev - ki ni sön dür me si, ma ne vî ve ah lâ kî de ðer ler den u zak laþ ma, ya þa nan so run lar dan hep baþ ka sý ný, ö zel lik le de göç men ve ya ban cý la rý so rum lu tu - tan ýrk çý sal dýr gan lý ðýn yay gýn laþ ma sý, de rin ler - de ki a sýl kri zin bir bi ri ni te tik le yen te za hür le ri. Ay ný þe kil de, Sen ça lýþ, ben yi ye yim an la yý þý - nýn i fa de si o lan fa iz ü ze ri ne ku ru lu sis tem le ken di si ni a çý ða vu ran hýrs, ta mah, aç göz lü lük. Ge çen ler de Sa ban cý Ü ni ver si te si nin da vet li si o la rak Tür ki ye ye ge len A me ri ka lý stra te ji uz ma - ný, es ki ABD Baþ kan la rýn dan Car ter ýn u lu sal gü ven lik baþ da nýþ ma ný Brze zins ki, ver di ði kon - fe rans ta çok il ginç bir nok ta nýn al tý ný çiz miþ ti: Wall Stre et ve Lon dra nýn kâr mer kez le ri kâr mak si mi zas yo nun dan vaz geç tik le rin de, ya - þa nan po li tik ve e ko no mik prob lem ler da ha ça - buk çö zü le cek. (Gün gör U ras, Mil li yet, ) Ýþ te me se le nin en ö nem li püf nok ta la rýn dan bi ri bu. Hiç dur mak sý zýn da ha faz la kâr ve ka - zanç pe þin de ko þup, bu u ður da kim se nin gö zü - nün ya þý na bak ma yan u lus la ra ra sý çe te ler diz - gin le ne me di ði müd det çe kriz le rin bit me si zor. Ha týr la na ca ðý gi bi, bu çe te le rin o luþ tur du ðu ka pi ta list vur gun dü ze ni ni pro tes to et mek i çin, hem de Wall Stre et in he men ö nün de ey lem ler ter tip len miþ, bi lâ ha re bun lar A me ri ka nýn di ðer þe hir le ri ne, hat tâ Av ru pa ya ka dar ya yýl mýþ tý. A ma bun la rýn ar ka sý gel me di. Bu du rum, söz ko nu su ey lem le rin ar ka sýn da da So ros par ma ðý bu lun du ðu id di a sý ný doð ru la yýp bir an lam da kit le le rin ga zý ný al ma iþ le vi gör dü ðü þek lin de - ki yo rum la ra ka pý yý a ra la sa da hi, ay ný ey lem le - rin yi ne de hak lý bir du yar lý lý ðý te tik le di ði a çýk. Se çim so nuç la rý ný bir de böy le o ku ya lým.

4 KÜLTÜR SANAT 4 Halk mü zi ði miz de tür ler Ü ze rin de ya þa dý ðý mýz top rak lar, kül tü rü, ye mek le ri, ge le nek, gö re ne ði, folk lo rü, o yun la rý ve ta bi din le di ði mü zi ði i le dün ya da em sal siz dir di ye bi li rim. Bu hem yurt i çin de hem de yurt dý þýn da yap tý ðý mýz se ya hat ler de ki mü þa he dem dir. i ne bu top rak lar da a sýr lar dýr din le nen mü zik zen gin li ði de baþ ka la rý ný kýs kan dý ra cak ka dar var dýr. Me se lâ halk mü zi ði miz bün ye sin de o ka dar çok çe þi di ba rýn dýr mak ta dýr ki. Di li miz de yer le þen bu halk mü zi ði kav ram la rý na, an lam la rý na, a it ol du ðu di yar la ra da ir ký sa da ol sa ba zý bil gi le ri pay laþ mak is te rim: Me se lâ, Halk mü zi ði miz de en çok kul la ný lan, en yay gýn, bi li nen tür Tür kü dür. Bes te ci le ri bi li nen tür kü le ri miz ka dar ö zel lik le geç miþ te ve A na do lu da yýl lar dýr söy le nen an cak kim ta ra fýn dan ne za man bes te len di ði bi li ne me yen tür kü ler de çok sa yý da dýr. Tür kü bes te le mek ten çok tür kü yak mak ta bi ri da ha çok kul la ný lýr. a þa nan o lay lar, bý rak tý ðý iz ler, aþk, has ret, gur bet, mu hab bet gi bi duy gu la rý ko nu e di nir. Tür kü nün klâ sik mû sý kî miz de ki kar þý lý ðý þar ký dýr. a kýn za man halk mü zi ði mi ze dam ga sý ný vur muþ, þi ir le ri, bes te le ri i le kalp ler de ger çek ten taht kur muþ o lan A þýk Vey sel i bu ra da an mak ge rek tir. Di van E de bi ya tý nda ki kar þý lý ðý Mer si ye o lan a ðýt la rýn ko nu su, te mel de ö lüm, ya þa nan bü yük fe lâ ket ler, a cý ve ren o lay lar ü ze ri ne bun dan e lem çe ken yü rek le rin fer ya dý dýr. Ge nel lik le u zun ha va bi çi min de, mü zik siz ve ya alt tan fon o la rak çok ký sýk ses le eþ lik e den bir ens trü man la bir lik te ic ra e di lir. Ker kük Türk le ri Ten zi le der ler. i ne çok yay gýn o la rak kul la ný lan bir tür o lan u zun ha va lar bel li bir ma kam da hi lin de, an cak ser best o la rak söy le nen halk ez gi le ri dir. Ge nel de i çin de hü zün, has ret ay rý lýk duy gu la rý ta þýr. Klâ sik mü zik te ki kar þý lý ðý ga zel dir de ne bi lir. Meselâ gur bet ve güç lü aþk ko nu la rý nýn iþ len di ði þi ir ler ya nýk ta bir e di len bir u zun ha va tü rü i le ic ra e di lir. Zey bek, ö zel lik le Ba tý A na do lu ve E ge den An ka ra ya ka dar o lan böl ge de bi li nen se vi len o yun ha va sý dýr. i ðit lik, e fe lik, kah ra man lýk gi bi duy gu la rý iþ le yen þi ir le re gö re bes te len di ði gi bi, sev gi ve aþk ü ze ri ne söy le nen þi ir le re de bes te ya pý la bi lir. Do ðu ve Ku zey do ðu A na do lu da yay gýn o la rak kul la ný lan bir o yun ha va sý tü rü i se bar dýr. Art vin, Kars, Er zu rum, Bay burt ve Að rý yö re le ri bar la rý i le ün lü dür. Boz lak, A na do lu nun or ta ve gü ney ke sim le rin de söy le nen en yay gýn u zun ha va çe þi di dir. Aþk, gur bet, yi ðit lik gi bi ko nu lar iþ le nir da ha çok. Av þar, Ga vur da ðý, Çu ku ro va, Türk me ni gi bi tür le ri var dýr. Halk þa ir le ri mi zin di van þi i ri bi çi min de söy le miþ ol duk la rý þi ir le re ya pýl mýþ o lan bes te ler yi ne di van a dý ný ta þýr. ö re den yö re ye de ði þen, di van ha va la rý ný o ku mak ü ze re ça lý nan ez gi le re de Di van A ya ðý de nir. O yun la ra eþ lik a ma cýy la dü zen len miþ ya da za man la o yun oy na ma ya uy gun du ru ma gel miþ, söz süz halk ez gi le ri O yun Ha va sý di ye bi lin mek te dir. Ha lay, Bar, Zey bek, Dat di ri, Gak gi li, Kar þý la ma, Ho ran, Ho ra gi bi tür le ri var dýr. Me se lâ Sal la ma, Ka ra de niz böl ge si nin yay gýn o yun ha va sý tür le rin den dir. Or ta ve Do ðu A na do lu da en yay gýn o lan o yun ha va sý tür le rin den bi ri de Ha lay'dýr. Top lu ca oy na nýr. Hoy rat i se A na do lu da Ur fa, Har put, Er zu rum, Di yar ba kýr baþ ta ol mak ü ze re yurt dý þýn da Ker kük ve A zer bay can da söy le nen bir u zun ha va çe þi di dir. Ka ra de niz, Mar ma ra ve Trak ya böl ge le ri nin o yun ha va la rý na ve ri len i sim kar þý la ma dýr. Çok de fa i ki ki þi ta ra fýn dan kar þý lýk lý o la rak oy nan dý ðý i çin bu a dý al mýþ týr. Da ha çok Bek ta þi tek ke le rin de kul la ný lan i lâ hi tü rü nün ben ze ri Ne fes a dý ný a lýr. Ö zel bir ez gi i le söy le nen tek ke ha va la rý dýr. Di nî ve ta sav vu fî ko nu la rý iþ ler. Se mah, A le vî ve Bek ta þi le rin cem tö ren le rin de, kul la ný lan ve bun la ra eþ lik e den ez gi le re de nir. Ge nel lik le üç bö lüm dür. A ðýr la ma, ü rüt me ve el dir me On ye di li le rin a ðý dý Ha re ket li, ne þe li, ta bi ri ca iz se oy nak bir bes te dir Hey on beþ li on beþ li tür kü sü. Oy sa bu bir a ðýt týr. Ý çin de ne þe de ðil, a cý ve hü zün var dýr. Çün kü hi kâ ye si de ger çek ha yat tan a lýn mýþ bir sa vaþ ha tý ra sý dýr. Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da ye di cep he de çar pý þan Os man lý 1,5 mil yon in sa ný ný þe hid ver di. E li si lâh tu tan bü tün er kek ler as ke re a lýn mýþ týr do ðum lu o lan la rýn he men he men hep si nin sa vaþ ta ya öl dü ðü ya da sa kat kal dý ðý söy le nir. On lar i çin bes te le nen Hey on beþ li on beþ li / To kat yol la rý taþ lý / On beþ li ler ge li yor / Kýz la rýn gö zü yaþ lý tür kü sü bir aþk þar ký sý tür kü sü de ðil, sa va þa çað rý lan 1315 do ðum lu he nüz 15 ya þýn da ki gen ce cik va tan ev lât la rý i çin ya pýl mýþ týr. On beþ li ler den son ra 1316 do ðum lu o lan lar ve ar dýn dan da he nüz ço cuk de ne cek yaþ ta as ke re a lý nan 1317 do ðum lu on ye di li ler. Bun la rýn da çok a zý sa vaþ tan sað o la rak kur tu la bil miþ tir. Ýþ te Sin del Kö yü nden Ka ra Za la Ha tun un bes te le di ði, söy le di ði On ye di li ler A ðý dý'ndan bir kaç mýs ra: Mý zý ka lar ça lý ný yor As ker o lan gel sin de yi On ye di li as ker ol muþ Top lu yor lar öl sün de yi Ha sý la yav rum ha sý la Mem met im git ti ye si re Kut mu dö þek ler de ya tan Na sýl da yan dýn ha sý ra A man Al lah 4. Or du Da ha mý gel me di yol cu On ye di li is te ni yor Bil mem ge lin hey le yi ci a li ok li ok tay.net Lügatçe: ha sý la: Ö zet le, ha sý lý. ye sir: E sir. kut mu: Ý pek le ka rý þýk bir do ku ma çe þi di. B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. U cuz, ö zen me den ya pýl mýþ a yak ka bý, ke mer, cüz dan vb. ü rün ler. - De niz ve ya göl su la rý i le çev ril miþ kü çük ka ra par ça sý, ce zi re. 2. Sa yý bon cu ðu. - Ba zý böl ge le ri su la mak, ku rut mak a ma cýy la ve ya ge mi le rin iþ le me si ne el ve riþ li, in san e liy le a çýl mýþ su yo lu. 3. Pey gam ber çi çe ði. - Ka rý þýk renk li o lan. 4. De ðe ri dü þük. - E lek ten ge çir mek. 5. Lan ta nýn sim ge si. - E ko no mi de Pi ya sa da tep ki ve ya et ki. 6. Kan sýz lýk has ta lý ðý i le i gi li. - Ka ra de niz böl ge sin de ke men çe i le oy na nan halk o yu nunun bazý yörelerimizde söyleniþi. 7. Bir kork ma ni da sý. - a rar lar, fay da lar. 8. Ço ðu kýl dan do kun muþ bü yük çu val. - Nu ma ra nýn ký sa sý. - Hi cab his si. 9. Bir i þi bir baþ ka sý nýn so rum lu lu ðu na bý rak ma, ýs mar la ma, dev ret me. - Ki lo met re nin ký sa sý. - Es ki Mý sýr'da gü neþ pu tu. 10. Tem bel lik, gev þek lik. - Ýl ti hap lý kan, ce ra hat U lu Ca mi, Os man lý nýn viz yo nu nu or ta ya ko yu yor BUR SA NIN EN Ö NEM LÝ E SER LE RÝN DEN BÝRÝ O LAN U LU CA MÝ KÝ TAP LAÞ TI RIL DI. KÝ TA BIN E DÝ TÖR LÜ ÐÜ NÜ ÜST LE NEN PROF. DR. BÝ LAL KE MÝK LÝ, U LU CA MÝ, OS MAN LI NIN VÝZ O NU NU OR TA A KO AN BÝR PRO JE DÝR DE DÝ. U lu Ca mi Ki ta bý nýn ta ný tým top lan tý sýn a Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe (solda), kitabýn e di tör lü ðü nü üst le - nen Prof. Dr. Bi lal Ke mik li katýldý. Kemikli, Ulu Cami Ýs lâm di ni a çý sýn dan 5 ö nem li ma bet ten bi ri dir dedi. BURSA Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe, þehrin en ö nem li e ser le rin den bi ri o lan ta ri hî U lu Ca mi nin bütün yön le riy le ki tap laþ tý rýl dý ðý ný be lir te rek, ca mi hak kýn da ha zýr la nan en kap sam lý e ser o lan ki ta býn Bur sa bel ge li ði ne ka zan dý rýl dý ðý ný bil dir di. Re cep Al te pe, Süm bül lü Bah çe Ko na ðý nda dü zen le nen U lu Ca mi Ki ta bý nýn ta ný tým top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Bur sa nýn en ö nem li a nýt e ser le rin den bi ri o lan, þehre ge len yer li ve ya ban cý tu rist le rin göz de si U lu Ca mi nin, tüm yön le riy le ki tap laþ tý rýl dý ðý ný söy le di. Ta rih çi ler den, sa nat çý la ra ve ya ban cý ya zar la ra ka dar ge niþ bir ça lýþ ma pers pek ti fin de e le a lý nan, bu gü ne ka dar ca mi hak kýn da ha - OZ GAT IN Bo ðaz lý yan il çe sin de kay ma kam lýk ve il çe mil lî e ði tim mü dür lü ðü iþ bir li ði i le baþ la tý lan Kum ba ram Ki tap Aç sýn kam pan ya sý çer çe ve sin de a çý lan ki tap fu a rýn da çe þit li ya yýn la ra a it 25 bin ki tap o ku yu cu i le bu luþ tu. Bir ay bo yun ca kum ba ra da pa ra bi rik ti ren öð ren ci ler, a çý lan ki tap fu a rýn da be ðen dik le ri ki tap la rý a la rak harç lýk la rý ný de ðer len dir di. Bo ðaz lý yan da ki tap o ku ma yý sev - BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI G A Z E T E E R Ý ME A T A Þ E E M A N E T N A H Ý E E K E L E Ý L Ý K A L I A C M E R T E R M S E E T E K T S R T A A L A M A K H A V A L E Ý D A M K A R A B A S A N B Ý A R A F A T G A Z E L zýr la nan en kap sam lý e ser o lan ki ta býn, Bur sa bel ge li ði ne ka zan dý rýl dý ðý ný di le ge ti ren Al te pe, Bur sa nýn kal bin de yer a lan ca mi nin kent ta ri hi a çý sýn dan bü yük ö nem ta þý dý ðý ný kay det ti. ýl dý rým Ba ye zid ta ra fýn dan yap tý rý lan e ser de E mir Sul tan ve So mun cu Ba ba gi bi ma ne vî de ðer le rin de iz le ri nin bu lun du ðu nu an la tan Al te pe, þöy le de vam et ti: U lu Ca mi sa de ce bir i ba det ha ne de ðil. Ay ný za man da bir o kul ve sa nat mer ke zi. Hat sa na tý nýn en gü zel iþ len di ði, þa ir le re, ya zar la ra yüz yýl lar dýr il ham kay na ðý o lan bir mer kez. Bu gün Bur sa bel ge li ði ne ka zan dýr dý ðý mýz bu e ser de bu gü ne ka dar ha zýr la nan en kap sam lý e ser du ru mun da. ÝS LÂM DÝ NÝ A ÇI SIN DAN 5 Ö NEM LÝ MA BEDDEN BÝ RÝ KÝTABIN e di tör lü ðü nü üst le nen Prof. Dr. Bi lal Ke mik li i se e se rin i - ki ya ban cý ya za rýn da yer al dý ðý ge niþ bir kad ro i le ha zýr la dý ðý ný bil dir di. Ca mi nin ya pýl ma sýn da Os man lý nýn i ki te mel mis yo nu bu lun du ðu nu an la tan Ke mik li, þöy le ko nuþ tu: U lu Ca mi, Os - man lý nýn viz yo nu nu or ta ya ko - yan bir pro je. Ru me li ve Bi zans a dö nük he def le ri or ta ya ko yan bir e ser. Bir di ðer mis yo nu i se U lu Ca mi i le Bur sa ar týk res men bir Os man lý þeh ri ol muþ tur. Çün kü Os man lý þe hir le ri nin mer ke zin de bü yük bir ca mi var dýr. Bu ra sý bir o kul dur, ho ca la rýn ders ler o - kut tu ðu nu tesbit et tik. Ö nem li bir kü tüp ha ne dir, hat sa nat la rý i le de ö nem li bir sa nat mer ke - zi dir. Ýs lâm di ni a çý sýn dan 5 ö - nem li ma bet ten bi ri dir. Geç - miþ te Ru me li den hac ca gi den - ler ön ce Bur sa ya ge lip U lu Ca - mi de na maz ký lar, son ra hac ca gi der miþ. a ni bu ra sý bu ka dar ö - nem li bir ma bet. Bur sa / a a Se vinç in fo toð raf la rý BONER Ma ða za la rý nýn Fo toð raf Der gi si i le bir lik te bu yýl 6. sý ný dü zen le di ði Se vinç ko nu lu fo toð raf ya rýþ ma sý nýn ser gi si Cu mar te si gü nü Tak sim de ki Fo tog ra fe vi nde a çý lý yor. Tür ki ye ça pýn da, a ma tör ve pro fes yo nel fo toð - raf çý la ra yö ne lik o la rak dü zen le nen ve top lam 467 ya rýþ ma cý ya a it 1478 fo toð ra fýn de ðer len di ril di ði ya rýþ ma da se vinç, ya rýþ ma cý la rýn ob jek ti fin - den fo toð raf ka re le ri ne yan sý týl dý. a rýþ ma nýn jü ri de ðer len dir me si so nu - cun da, E mi ne Ay su nun e se ri bi rin ci li ðe lâ yýk gö rü lür ken, M. Vey si Bo ran i kin ci ve Di lek U yar ü çün cü ol du. En der A car, Ha san a þar ve Mu rat Ýb ra - noð lu nun ça lýþ ma la rý i se man si yon ö dü lü nü ka zan dý. a rýþ ma da ay rý ca 28 ya rýþ ma cý nýn e se ri ser gi le me ye lâ yýk gö rül dü. Bütün ö dül a lan ve ser - gi le me ye lâ yýk gö rü len fo toð raf lar, Ma yýs 2012 ta rih le ri a ra sýn da Fo toð ra fe vi Sa nat Ga le ri si nde ser gi le ne cek. Kül tür Sa nat Ser vi si Kum ba ra lar kitap aç tý! dir mek i çin Ýl çe Kay ma kam lý ðý ve Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ta ra fýn dan baþ la tý lan "Kum ba ram Ki tap Aç sýn kap sa mýn da a çý lan ki tap fu a rý ný, ilk ve or ta de re ce li o kul lar da e ði tim gö ren yak la þýk 5 bin öð ren ci zi ya ret et ti. Bo ðaz lý yan Ka pa lý Spor Sa lo nu nda dü zen le nen fa a li yet te ko nu þan Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dü rü a sin ýl dýz, kam pan ya nýn öð ren ci ler a çý sýn dan ö nem li ol du ðu nu söy le di. ýl - dýz, A ma cý mýz öð ren ci le re ken di bi rik tir dik le ri pa ra lar la is te di ði ki ta bý al dýr mak tý. Ön ce lik li o la rak öð ren ci le ri mi zin ta sar ruf bi linç le ri ni ar ttýr ma mýz ge re kir. Çün kü ta sar ruf in sa nýn ha ya týn da ki her a þa ma sýn da ol ma sý ge re ken bir uy gu la ma dýr. Di ðe ri i se ço cuk la rý mý zýn ki tap o ku ma a lýþ kan lý ðý ka zan ma la rý dýr. Öð ren ci le ri miz kam pan ya ya bü yük il gi gös ter di di ye ko nuþ tu. oz gat / ci han U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Ka bak yap rak la rý bi çi min de et li ve tüy lü yap rak la rý o lan, kýr lar da ve su ke nar la rýn da ye ti þen bir bit ki. - Haf ni yu mun sim ge si. 2. Ý ran 'da bir þe hir. - U la þým sað la yan bir va sý ta nýn uð ra dý ðý yer le rin bü tü nü, yol. 3. Ý li yö ne ten mül ki a mir. - Ay dýn yö re sin de ay va ya ve ri len i sim. 4. Ak mak tan di lek. - De niz kuv vet le rin de ge na ra le denk rüt be. 5. Du man la ma iþ le miy le da ya ný mý ar tý rýl mýþ, de ði þik bir tat, ko ku, lez ze te sa hip ü rün. - Ýþ, mal vb.ni bir çok is tek li a ra sýn dan en uy gun þart lar la ka bul e de ne ver me, ek silt me ve ya ar ttýr ma. 6. Ter le mek ten ve ya sý cak tan vü cut ta mey da na ge len kü çük pem be ka bar tý lar, ý sýr gýn. - Ka bul et me yip ge ri çe vir me. 7. La tin ce de böb rek. 8. Bir þe ye son ra dan i lâ ve e di len par ça. - De nek ta þý. 9. Ýn san la rýn ya þa ya bil mek i çin ü ret me, ü ret tik le ri ni bö lüþ me bi çim le ri nin ve bu fa a li yet ler den do ðan i liþ ki le rin bü tü nü, ik ti sat. 10. Ký t'a, bü yük ka ra par ça sý. 11. A ða cýn göv de sin den ay rý lan kol lar dan her bi ri. - Af ri ka'nýn do ðu sun da top lu o la rak ya pý lan vah þi hay van a vý. 12. Or man i çin de a ðaç sýz a çýk böl ge. - Ce hen nem, a hi ret te ce za me kâ ný FOTOÐRAF: CÝHAN DPÜ lü Öð ren ci nin Ka ri ka tü rü ne Jü ri Ö zel Ö dü lü nondokuz Ma yýs Ü ni ver si te si Sað lýk Kül tür ve Spor Da i re Baþ kan lý ðý Ka ri ka tür Ku lü bü nün Dü zen le di ði Ü ni ver si te le ra ra sý Ka ri ka tür a rýþ ma sý So nu cun da Dum lu pý nar Ü ni ver si te si Gra fik Bö lü mü 2. Sý nýf öð ren ci si Öz gün A bay Jü ri Ö zel Ö dü lü ne lâ yýk gö rül dü. Ka ri ka tür ya rýþ ma sýy la il gi li bil gi ve ren A bay þu bil gi le ri ver di: Ko nu su, Ü ni ver si te de En gel li ol mak; de za van taj ya þa yan ü ni ver si te öð ren ci le ri nin öð re nim ya þan tý la rý nýn ka ri ka tü ri ze e di le rek çö züm ler ge tir mek ve em pa ti sað la mak o lan ya rýþ ma da i ki a maç be lir len di. Bun la rýn il ki, fark lý gö rüþ ve dü þün ce ye sa hip in san la rýn bir a ra da say gý, sev gi ve hoþ gö rü i le ya þam la rý ný sür dü re bil me le rin de kök lü bir geç miþ o lan ka ri ka tür sa na tý nýn ge liþ me si ni, yay gýn laþ ma sý ný sað la mak, Tür ki ye ge ne lin de ü ni ver si te ler de o ku mak ta o lan ve ka ri ka tü re gö nül ve ren öð ren ci le rin ha yal le ri ni des tek le mek, yü rek len dir mek ve kül tü rel bir et kin lik yap ma la rý ný sað la mak. Mimarlýk Fakültesi öðrencileri, Mimar Sinan ýn eserlerini maket haline getirerek, ölümünün 424. yýlýnda anmak için sergilediler. Mimar Sinan ýn eserlerini konu alan maket çalýþmalarý nhata Mus ta fa Ke mal Ü ni ver si te si (MKÜ) nde Mi mar lýk A töl ye si ser gi si a çýl dý. Ser gi de MKÜ Mi mar lýk Fa kül te si öð ren ci le ri nin Mi mar Si nan ýn e ser le ri ni ko nu a lan ma ket ça lýþ ma la rý yer al dý. Ser gi, Mi mar Si nan ýn ta rih sel sü reç te ve gü nü mü zün mi mar lýk ve þe hir ci lik or ta mý i çe ri sin de i fa de et ti ði de ðer le ri ö lü mü nün 424. yý lýn da an mak a ma cýy la ha zýr lan dý. Mi mar lýk Bö lü mü öð ren ci le ri nin Mi mar Si nan ýn e ser le ri ni ko nu a lan ma ket ça lýþ ma la rý i le çe þit li ko nu lar da ki i ki bo yut lu ve ma ket ça lýþ ma la rý yer al dý. Ha tay / ci han Os man lý Türk çe si e ði ti mi ve ri le cek nmýllî E ði tim Ba kan lý ðý Ha yat Bo yu Öð ren me Ge nel Mü dür lü ðü ve Hay rat Vak fý iþ bir li ðiy le Tür ki ye ge ne lin de Os man lý Türk çe si ders le ri öð re ti le cek. Ým za la nan pro to kol kap sa mýn da bu e ði tim Halk E ði tim Mer kez le ri nde ve ri le cek. Pro je i le mil lî kül tü rün en ö nem li kay nak la rý ný teþ kil e den kü tüp ha ne ler, ar þiv ler i le di ðer þa hýs ve ku rum lar da mev cut o lan Os man lý ca bas ma ve yaz ma e ser le ri o ku yup an la ya cak e le man la rýn ye tiþ ti ril me si plan la ný yor. Pro je çer çe ve sin de Kur ân-ý Ke rim i tec vit li o ku ma kurs la rý da dü zen le ne cek. A da na / ci han Ge le ce ðin ya zar la rý na ö dül le ri ve ril di nadana DA Meh met A li ýl maz Ýl köð re tim O ku lu nca ya yýn la nan Nar der gi si nin Ge le ce ðin a zar la rý ad lý öy kü ya rýþ ma sýn da de re ce ye gi ren öð ren ci le re ö dül le ri tö ren le ve ril di. Al týn ko za Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde ki tö ren, say gý du ru þu ve Ýs tik lâl Mar þý i le baþ la dý. O kul Mü dü rü Meh met Ak koç, a çý lýþ ko nuþ ma sýn da öy kü ya rýþ ma sýn da 194 hi kâ ye nin ya rýþ tý ðý ný be lir te rek, jü ri nin de re ce ye gi ren le ri be lir le mek te ol duk ça zor lan dý ðý ný söy le di. A da na / ci han Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da

5 fer sa dog ni as ya.com.tr Med re se tüz zeh ra ne dir? Bir yö nüy le, yer yü zü ü ni ver si te si dir. Kay na ðý yal nýz Kur ân o lan Ri sâ le-i Nur i se, ho ca sý ken di si o lan, bi na sýz, a raç sýz-ge reç siz bir med re se, bir ü ni ver si te dir ay ný za man da. E vi miz, ba ðý mýz, bah çe miz, iþ ye ri miz, hat ta dað lar da ki yay la la rý mýz Ri sâ le-i Nur un o kun ma sýy la bir Med re se tüz zeh ra dýr. Ri sâ le-i Nur, dün ya nýn çe þit li ül ke le ri ne ve Tür ki ye nin þö le ni Bin ler ce gö nül lü nün bir mak sat la bir a ra ya gel di ði bir top lan tý nýn ar ka sýn da on bin ler ce gön lü gör mek, gö nül le riy le o ra da ha zýr bu lun duk la rý ný tah min et mek güç de ðil. An ka ra da ki I I I. Ri sâ le-i Nur Genç lik Þö le ni nin A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zi nde ki at mos fer den; u lus lar a ra sý Kur ân-ý Ke rim O ku ma Tür ki ye Bi rin ci si Meh met A tý cý nýn o en fes Kur ân ti lâ ve tiy le baþ la yan Genç Sa id ler in bay ra mýn dan bah se di yo rum. Tür ki ye nin Nur cu la rý, e ni As ya nýn o ku yu cu la rý; mes lek meþ rep her ne i se, bu yo lun yol cu la rý gün ler dir o gü ne ki lit len di, o gü nün gün de mi ne bi len di, he ye can la bek le di. E vet, he ye can la He ye can da ne re den çýk tý? de me yin; genç le rin coþ ku su nu gör mez lik ten gel me yin. Can la ra can genç le re bir te nef füs fýr sa tý ver mek, on la rý eð len dir mek, mem nu ol ma sa ge rek. Þö len, ke li me ma na sýy la Bir a ra ya gel mek, top lan mak; bir o la yý kut la mak ; bir di ðer ma na sýy la da, eð len ce li top lan tý de ðil mi? Genç ler de öy le yap tý lar, bir Pa zar top lan dý lar, bin le ri top la dý lar; iç ten ge len coþ kuy la coþ tu lar, coþ tu lar Her ke si coþ tur du lar. A na te ma nur lar dý, Nur-u Kur ân dý el bet. Kon gre so nuç la rý, top lu mun ih ti yaç la rý; ki lo met re taþ la rý! Her in sa na ye te cek ka dar ma na yük lü bir so nuç. Mu sý kî den ti yat ro ya do lu do lu bir sah ne A çýk ça sý, ko nu þu la cak, o ku na cak me tin a ðýr lýk lý bir prog ram o la ca ðý ný ve yo ðun bir ha va bu la ca ðý mý dü þü nür ken, fark lý bir man za ra çýk tý kar þý mý za. a þý ba þý yok bu i þin; her gö nül bi raz genç tir. Gü zel lik ler her ke si et ki ler, bir neb ze gü zel leþ ti rir. Geç miþ te de ba zý kut la ma lar yap tý ðý mý zý, mak sa dý mý zý hâ zý rû na arz et tik ten, ge re ken me saj la rý ver dik ten son ra Ha san Mut lu can ýn bað la ma lý-da vul lu sah ne al dý ðý ný ve kah ra man lýk tür kü le ri ic ra et ti ði ni ha týr lý yo rum. De mek ki, ba zen ha fif ten eð len ce ler de ge re ki yor, a ðýr gün dem le rin ar dýn dan. Müs lü man laþ týr mak baþ lýk lý bir ma ka lem de mu sý kî, ti yat ro, film ve ben ze ri fa a li yet le ri müs be te ka na li ze et me nin müm kün o la bi le ce ði ni i fa de et miþ, san a ta din giy dir mek i ba re si ni kul lan mýþ tým. Çün kü, san at, mil let le rin or tak di li. O mut lu þö len gü nün de bu na fi i len þa hit ol duk. A lý þýk ol ma dý ðý mý zý zan net ti ði miz, fa kat genç le rin il gi gös ter dik le ri ni gör dü ðü müz pop ya da rak mü zi ði ni, on lar da kul la ný lan me saj yük lü þar ký söz le ri ni din le dik. An ka ra lý genç le rin, Üs ta dý mý zýn ha ya týn dan ba zý ö nem li ke sit le ri dik ka te ve ren çok sah ne li mi ni ti yat ro su num la rý ný iz le dik. Ba þar mak i çin na sýl bir gay ret sarf et tik le ri ne mem nu ni yet le þa hit ol duk. He le he le, Be di üz za man ro lün de ki kar de þi miz Mü ca hit Kut lu yo rum: Prog ra mýn or ga ni za tö rü o lan Ri sâ le-i Nur Ens ti tü sü nü; gün ler ce, haf ta lar ca ma sa ça lýþ ma la rýy la o gü ne ha zýr la nan ve ha zýr la nan la ra mü za he ret e den kar deþ le ri mi zi; sab rý ný ve za ma ný ný tah sis e de rek genç le ri sah ne ye ha zýr la yan a ða bey le ri ni; ses le riy le, bes te le riy le; tür kü le ri ve te ze ne siy le biz le re hem hoþ ça va kit ge çir ten, hem de biz le ri te fek kü re sevk e den san at çý la rý mý zý; or ga ni zas yo nun gö rü nen-gö rün me yen hiz met kâr la rý ný; zah met ler çe ke rek, yur du mu zun her ya nýn dan ko þup ge len gö nül er le ri ni ruh-u ca ným la teb rik e di yo rum. Sað o la sý nýz, var o la sý nýz. Ni ce mut lu þö len ler de þen len mek, ni ce kut lu hiz met ler le þe ref len mek di le ðiy le Medresetüzzehra ve Risâle-i Nur Tür ki ye nin her böl ge si ne, her i li ne, her il çe si ne, hat ta köy ve dað baþ la rý na ka dar ya yý la rak; ev le ri mi zi, me kân la rý mý zý Med re se tüz zeh ra ya çe vir di Ri sâ le-i Nur un Med re se tüz zeh ra sý nýn A na do lu ça pýn da ve â lem-i Ýs lâm öl çü sün de ge niþ le ye ce ði ni, Ri sâ le-i Nur da ki ha kî ka tin yük sek li ðin den ve dik kat ve te fek kür le o ku yan mü min le rin ve ehl-i il min a ra sýn da vü cu da ge len sar sýl maz u huv vet ve kar deþ lik ten an lý yo ruz. O a zîm ü ni ver si te nin te mel le ri ve e sa sa tý ve mâ ne vî bir prog ra mý ve mu az zam bir ted ri sa tý ne vin den, Ri sâ le-i Nur un yüz el li ri sâ le si ni ken di me tev kil e di yo rum. Hem bu Mü nâ za rât Ri sâ le si nin ruh ve e sâ sý hük mün de o lan hâ ti me sin de ki Med re se tüz zeh râ ha kî ka ti i se, is tik bâl de çý ka cak o lan MAKALE 5 bölgesine, her iline, her Risâle-i Nur, dünyanýn çeþitli ülkelerine ve Türkiye nin her ilçesine, hatta köy ve dað baþlarýna kadar yayýlarak; evleri, mekânlarý Medresetüzzehra ya çevirdi. Ri sâ le-i Nur a bir be þik, bir ze min ih zâr et mek i di ki, bil me di ði, ih ti yâr sýz o la rak o na sevk o lu nu yor du. Bir hiss-i kab lel vu kù i le o Savaþtan savaþa sürüklendik akýn Tarih azýlarý Ýt ti hat çý la rýn dev let çi lik o yu nu I I. Meþ rû ti yet dö ne mi nin ilk se çim le ri 1908 yý lý son la rýn da ya pýl dý. Mec lis i Me bu san, 4 A ra lýk gü nü a çýl dý. 1908'de ki ge nel ve 1911'de ki kýs mî se çim ler de, seç men le rin bi rin ci ter ci hi Ýt ti hat Te rak ki, i kin ci ter ci hi i se Ah rar Fýr ka sý i di. Bu na rað men, ra kip ve re ka bet ten hiç haz zet me yen Ýt ti hat çý lar, tür lü da la ve re ve ko mi ta cý lýk fa a li yet le riy le, ik ti da rý da i ma el le rin de tut ma ya ça lýþ tý lar. As lýn da, Ýt ti hat çý lar a ra sýn da doð ru dü rüst bir dev let a da mý yok tu. An cak, on lar zor ba lýk me to du nu i yi kul lan ma sý ný bil dik le ri i çin, hü kü met le ri, hat ta pa di þa hý da hi hep te sir ve bas ký al týn da tut ma yý ba þar dý lar. * * * Os man lý Mec lis i Me bu sa ný, Ýt ti hat çý la rýn bas ký sý al týn da iþ ya pan Sul tan Re þad'ýn fer ma nýy la, 18 O cak 1912'de fes he di le rek ka pa týl dý. Ay ný an da, ye ni se çim le rin üç ay son ra ya pýl ma sý na ka rar ve ril di. Ne var ki, 18 Ni san 1912'de top la nan ye ni Mec lis, 5 A ðus tos gü nü tek rar fes he dil di. Ar dýn dan, sý ký yö ne tim i lân e dil di. Da ha sý, Bal kan Har bi ge rek çe gös te ri le rek ye ni bir se çim ya pýl ma sý ci he ti ne de gi dil me di. Bu se bep le, si ya sî ge ri lim he men hiç ek sik ol ma dý. Ni ha yet, 23 O cak 1913'te Ba bý a li Bas ký ný i le ik ti da rý e le ge çi ren Ýt ti hat çý lar, ül ke nin mu kad de ra tý ný tek par ti sul ta sý nýn al tý na sok tu. 1914'te ya pý lan ge nel se çim le re de, ne ya zýk ki bu at mos fer i çin de gi dil di. Va tan daþ lar, sa de ce Ýt ti hat çý o lan la rý se çip Mec lis'e gön de re bil di. Bu ta rih te ya pý lan se çim ler, 1923 son ra sý Tür ki ye'si i çin de bir ne vi ör nek teþ kil et miþ ol du. * * * Ko ca Os man lý dev le ti, yak la þýk on yýl müd det le ( ) Ýt ti hat çý la rýn e lin de a de ta o yun cak ol du. Key fî uy gu la ma lar, al dý ba þý ný yü rü dü. Ýt ti hat Te rak ki Ce mi ye ti, ho mo jen de ðil; kar ma ve koz mo po lit bir ya pý day dý. Cemiyette ýrk çý, ma son, despot, te tik çi gi bi ber bat a dam la rýn ya ný sýra, þüp he siz aralarýnda ha mi yet li ve çok i yi ni yet li þah si yet ler de var dý. An cak, bu ce mi ye tin bil has sa si ya set ka na dý git gi de bo zul ma ya yüz tut tu. Ý yi ni yet li o lan lar, za man i çin de i ni si ya ti fi e le a la ma dý. Bu se bep le, top tan cý bir de ðer len dir me ci he ti ne gi dil me me li. Da hil de dev let çi lik o yu nu oy na mak tan ge ri dur ma yan Ýt ti hat çý lar, ö zel lik le Ý kin ci Bal kan Har bi i le Bi rin ci Dün ya Har bi es na sýn da i se, dýþ güç le re kar þý can la baþ la ça lýþ mak tan ge ri dur ma dý. Di ðer va him ha ta la rý nýn ya nýn da, bir hak pe rest lik ni þâ ne si o la rak bu me zi yet le ri ni de be lirt mek ge re kir. U þi'de ba rýþ Bal kan lar'da sa vaþ; ya hut Ý tal yan Har bin den Bal kan Har bi ne Balkan Harbi esnasýnda (1912) yaþanan dramatik sahnelerden bir görüntü. Bir ön ce ki ya zý da da i fa de et ti ði miz gi bi, Se la nik mer kez li Ha re ket Or du su nun i da re ye el ko ya rak (Ni san Ma yýs 1909) Ha li fe Sul tan'ý de vir me si ve nâ ze nin Meþ rû ti ye tin ca ný na o ku ya rak kas ka tý bir dik ta tör lü ðe ge çiþ yap ma sý nýn ar dýn dan, kýrk beþ yýl sü re cek tür lü be lâ ve mu si bet ler zin ci ri nin hal ka la rý da üs tü mü ze doð ru sö kün et me ye baþ la dý. Söz ko nu su he lâ ket ve fe lâ ket zin ci ri nin ilk hal ka sý ný, Ey lül 1911'de Ý tal yan Kral lý ðý i le gi ri þi len Trab lus garp Sa va þý (Lib ya) teþ kil et ti. Lib ya'da ki ka ra sa vaþ la rýn da hay li zor la nan Ý tal ya, güç lü do nan ma sýy la E ge a da la rý na yö nel di ve meþ hûr 12 a da yý iþ gal et ti. Ý tal yan Har bi da ha bir se ne si ni dol dur - nû râ nî ha kî ka ti bir mad dî sû ret te a rý yor du. (Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 50.) Din i lim le riy le fen i lim le ri nin kay naþ tý rý la rak o ku tu la ca ðý Med re se tüz zeh ra pro je si, ay ný za man da, Ýs lâm me de ni ye ti ni ye ni den ih ya ha re ke ti dir. Mâ ne vî Med re se tüz zeh râ o lan Ri sâ le-i Nur i se, il ko kul dan ü ni ver si te ye ka dar her ke si tef sir, ha dis, ah lâk, ke lâm, ta sav vuf, fý kýh, ru hi yat/psi ko lo ji, pe da go ji, e ði tim ders le ri hal ka sý na kat mýþ týr. Ri sâ le-i Nur ay ný za man da çað daþ bir med re se dir, tek ye dir, za vi ye dir. Ma ri fe tü n-nefs, ya ni ne fis ter bi ye si nin mü him bir ve si le si dir. Ruh ve duy gu la rý ge liþ tir me, in ki þaf et tir me mer ke zi dir. Her ev, her me kân, hat ta dað baþ la rý da hi bu ü ni ver si te nin þu be le ri dir. muþ tu ki, E kim 1912'de bu kez Bal kan lar'da da ha sar sý cý ve ne ti ce si i ti ba riy le çok da ha fe cî ye ni bir cep he a çýl dý. Hep si de kral lýk la yö ne ti len Bul ga ris tan, Sýr bis tan, u na nis tan ve Ka ra dað'ýn teþ kil et ti ði Bal kan Bir li ði, 8 E kim 1912'de Os man lý Dev le ti ne kar þý "top ye kûn sa vaþ" i lân et ti. Ay ný an da, as ker si vil da hil ol mak ü ze re, Ru me li'de ki Müs lü man nü fu sa yö ne lik kor kunç bir kat li âm baþ la dý. Bu kor kunç zu lüm ve bas ký nýn þid de ti ne da ha faz la da ya na ma yan Bal kan lar'da ki Os man lý va tan daþ la rý, sað kur ta ra bi len ler o ra dan hic ret e de rek Ýs tan bul'un yo lu nu tut tu. üz bin ler ce Müs lü man nü fus, pe ri þa ni yet i çin de gün ler ce, haf ta lar ca yol yü rü ye rek A na do lu'ya can at tý. Ý ki cep he den bi ri ka pan ma lýy dý 1908'den be ri, ya ni üç dört se ne dir da hi lî sý kýn tý lar la bo ðu þan Os man lý Dev le ti, ay ný an da i ki cep he de bir den sa va þa cak du rum da de ðil di. Bu cep he ler den bi ri ni ka pat mak zo run day dý. Öy le de yap tý. Der hal Ý tal ya i le ba rýþ gö rüþ me le ri ta le bin de bu lun du. Ý ki ül ke nin tem sil ci le ri, 15 E kim 1912 ta ri hin'de Lo zan'a (Ýs viç re) ya kýn U þi (O uchy) ka sa ba sýn da bir a ra ya gel di. Üç gün ka dar de vam e den top lan tý, 18 E kim gü nü so na er di. Ta raf la rýn im za koy du ðu an laþ ma mad de le ri nin he men ta ma mý Ý tal yan la rýn si ya se ti ne ve men fa a ti ne uy gun þe kil de tan zim e dil di. Ö zet le: Trab lus garp ve Bin ga zi'ye ö zerk lik ta nýn dý. An cak, bu ra da Os man lý ha ki mi ye ti fi i len son ra e rer ken, Ý tal yan la rýn iþ ga li ne a çýk bir ha le ge ti ril miþ ol du. E ge'de ki a da lar me se le sin de i se, bi lâ ha re Os man lý'ya i a de e dil mek ü ze re, böl ge nin kon tro lü Ý tal yan la ra bý ra kýl dý. An cak, Ý tal ya bu ra yý Os man lý'ya i a de et me ci he ti ne hiç git me di. Tâ I I. Dün ya Sa va þý nýn so nu na ka dar da 12 a da yý e lin de tu tan Ý tal ya, sa vaþ tan mað lup çýk ma sý yü zün den, a da la rýn ta ma mý ný sa va þýn baþ lan gý cýn da iþ gal et ti ði u na nis tan'a bý rak ma ci he ti ne git ti. Ne ti ce: Her i ki cep he de de mað lup dü þen Os man lý Dev le ti, Af ri ka ve Bal kan lar'da ki top rak la rý nýn ço ðu nu kay bet ti. A sýl bü yük ka yýp lar i se, he men ar dýn dan baþ la ya cak o lan Bi rin ci Dün ya Sa va þýn da ya þan dý. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Ýs ti ha re ko nu sun da doð ru a dým lar Da ðýs tan dan Ok tay Mi la i lov: Tes bih ta ne le ri ü ze rin de is ti ha re ya pý lýr mý? Ba zý ta ri kat men sup la rýn da bu sýk ça gö rü lü yor. Hz. Da vut un is ti ha re si di yor lar. Ýs ti ha re nin as lý ne dir? Na sýl ya pý lýr? Na sýl du â e di lir? Ýs ti ha re nin ö zün de Al lah tan ha yýr is te mek var dýr. Ýs ti ha re ko nu sun da Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ta rif ve du â sý ný, þe kil ve ya pý lýþ bi çi mi ni a þa ðý da ve re ce ðiz. Bu nun dý þýn da tes bih ta ne le ri i le ya pý lan ve ya a dý na Da vud Ýs ti ha re si de ni len baþ ka bir is ti ha re çe þi di ri va yet e dil me miþ tir. Ý þi ge rek siz ku ral la ra ve ya yan lýþ i ti kat la ra boð ma mak lâ zým. Ön ce lik le kul her i þin de, her te þeb bü sün de, her gay re tin de, her a dý mýn da Al lah tan ha yýr is ter, Al lah a gü ve nir, Al lah a da ya nýr. Hiç þüp he siz Al lah tan ha yýr is te mek, ya ni is ti hâ re yap mak ki þi sel gö rev le ri yap ma ya ve se bep le re baþ vur ma ya en gel ol ma dý ðý gi bi, is ti þâ re yap ma ya, da nýþ ma ya, ko nu hak kýn da u zun u za dý ya dü þün me ye ve bir so nu ca u laþ ma ya ça lýþ ma ya da en gel de ðil dir. Hat tâ is ti hâ re yap ma nýn lâ zý mý bun lar dýr. a ni bun lar sýz is ti hâ re, e sâ sen is ti hâ re de ðil dir. Na sýl te vek kül e den, ya ni Al lah a gü ve nen bi ri si, tem bel ce yat mý yor sa, se bep le ri at la mý yor sa ve gö re vi ni ih mal et mi yor sa; is ti hâ re e den, ya ni Al lah tan ha yýr is te yen bi ri si de tem bel ce yat maz, se bep le ri at la maz ve yap ma sý ge re ken, me se lâ dü þün me, da nýþ ma, bil gi top la ma, i þi u sû lü ne gö re yap ma... vs gi bi ön gö rev le ri ih mal et mez. a ni ne te vek kül tem bel lik tir; ne is ti hâ re ya pýl ma sý ge re ken le ri at la mak týr! Bi lâ kis te vek kül de, is ti hâ re de Al lah ýn ver di ði bü tün im kân la rý so nu na ka dar kul la nýr ken; kal ben bir yan dan Al lah a gü ven me yi, di ðer yan dan da Al lah tan ha yýr um ma yý sür dür mek de mek tir. a ni e sas o lan te vek kül ve is ti hâ re yi bir leþ tir mek ve bir hal ve dav ra nýþ o la rak her an ya þa mak týr. Ni te kim Re sû lul lah E fen di miz (asm) kü çük-bü yük her iþ hak kýn da is ti hâ re yap ma yý teþ vik e der ve: Her ih ti ya cý nýz hak kýn da ha yýr di le yi niz. Na lý ný ný zýn tas ma sý kop tu ðun da bi le! bu yu rur du. 1 Haz ret-i Câ bir (ra) de miþ tir ki: Re sûl-i Ek rem E fen di miz (asm) Kur ân dan bir sû re öð re tir gi bi kü çük-bü yük iþ le ri mi zin hep sin de bi ze is ti hâ re yi öð re tir di ve bu yu rur du ki: Siz den bi ri niz bir iþ yap mak is te di ðin de na fi le o la rak i ki rek ât na maz kýl sýn, son ra þu du â yý o ku sun: Al la hüm me in nî es te hî rü ke bi il mi ke ve es tak di rü ke bi kud re ti ke ve es e lü ke min fad li ke la zîm. Fe in ne ke tak di rü ve lâ ak di rü ve ta le mü ve lâ a e mü ve en te al lâ mü l-ðu yûb. Al la hüm me in kün te ta le mü en ne hâ ze l-em re hay rün lî fî dî nî ve me â þî ve â ký be ti em rî; fak dür hü lî ve yes sir hü lî. Süm me bâ rik lî fîh. Ve in kün te ta le mü en ne hâ ze l-em re þer rün lî fî dî nî ve me â þî ve â ki be ti em rî; fas rif hü an nî vas rif nî an hü. Vak dür li l-hay ra hay sü kâ ne. Süm me ar di nî bih. (Mâ nâ sý: Al lah ým! Hak kým da ha yýr lý sý ný bil di ðin i çin, Sen den ha yýr lý sý ný is ti yo rum. Ve ha yýr lý o la na gü cün ye tiþ ti ðin den, Sen in be ni güç lü kýl ma ný di li yo rum. â Rab! Ha yýr lý o lan ta ra fýn be lir len me si ni ve bil di ril me si ni Sen in o bü yük fazl ü ke re min den bek li yo rum. Al lah ým! Sen in her þe ye gü cün ye ter; hal bu ki be nim yet mez. Sen her þe yi bi lir sin. Oy sa ben bil mem. Mu hak kak Sen, bi ze gö rün me yen her þe yi çok ya kýn dan bi len sin; Sen Al lâ mü l-gu yûb sun. Al lah ým! Þu az met ti ðim i þim de dî nim, ha ya tým, dün yam ve â hi re tim i çin ha yýr var sa, o nu ba na tak dir et, o nu ba na ko lay laþ týr, o nu ba na mü bâ rek kýl! â Rab! Þu az met ti ðim i þim de dî nim, ha ya tým, dün yam ve â hi re tim i çin þer ve za rar var sa, o nu ben den u zak laþ týr, be nim gön lü mü de on dan çe vir. Ve her ne re de ha yýr var sa, ba na o nu tak dir et! Ý çi mi de o na ý sýn dýr!) (Du â yý o ku yan, þu az met ti ðim i þim de i fa de si ye ri ne, i þi ni ve ih ti ya cý ný is men be lir te bi lir.) 2 Al lah tan ha yýr di le dik ten son ra, Al lah ýn ha yýr tak dir e de ce ði u mu lur ve bek le nir. Ýs ti hâ re den son ra kal bin ve rû hun bir ta raf i çin ya týþ tý ðý ve râ zý ol du ðu, bir ta ra fa mey let ti ði, bir ta ra fý ter cih et ti ði his se di lir se, o ta ra fýn ha yýr lý ol du ðu ka bul e di lir. E ðer kalp te her han gi bir me yil, ar zû, yö ne liþ ve ter cih u yan maz i se, Al lah tan ha yýr di le me ye ve is ti hâ re et me ye de vam e di lir. Kal bin mey li, ar zû su ve bir ter ci he yat kýn lý ðý be li re ne ka dar is ti hâ re bý ra kýl maz. E sâ sen is ti hâ re nin ye di ye ka dar tek rar e dil me si sün net tir. Re sû lul lah E fen di miz (asm) E nes bin Mâ lik e (ra): â E nes! Bir i þe te þeb büs et mek is te di ðin de o iþ hak kýn da ye di def a is ti hâ re ey le. Son ra kal bin den ge çen rû hî me yil ve ar zû ya bak. Çün kü ha yýr, kal bin de do ðan o ar zû da, ter cih te ve yö ne liþ te dir. bu yur muþ tur. 3 Dip not lar: 1- Bu hâ rî, 4/ Bu hâ rî, 4/ Bu hâ rî, 6/545.

6 6 URT HABER HABERLER Çam lý ca ya al ter na tif pro je BEKOZ'DA ÇAMLICA'A ALTERNATÝF OLARAK GELÝÞTÝRÝLEN, ÝSTANBUL'UN EÞSÝZ MANZARASININ ÝZLENEBÝLECEÐÝ KARLITEPE MESÝRE ALANI VE SEÝR KULESÝ PROJESÝ HAATA GEÇÝOR. Mucit öðrenciler, ilginç icatlarýyla yarýþmaya katýldý. Mu cit genç ler, Tür ki ye de ya rý þý yor n U LUS LA R A RA SI bi lim dün ya sýn da Tür ki ye pa tent li pro je le rin sa yý sý ný art týr mak a ma cýy la yo la çý kan MEF E ði tim Ku rum la rý nýn dü zen le di ði Pro je a rýþ ma sý nda dün ya dan ve Tür ki ye den li se li mu cit ler ko ku lu prin ter dan ka ri des ler le top rak ta ki zi rai a tý ðý te miz le me ye, de niz ka buk la rýy la an ti bak te ri yal ku maþ ü re ti min den na no tek no lo ji ü rün le rin in san sað lý ðý na et ki le ri ne u za nan bu luþ la rýy la sý nýr la rý aþ tý. MEF E ði tim Ku rum la rý nýn dü zen le di ði ve bu yýl 21.'si dü zen le nen Li se le ra ra sý A raþ týr ma Pro je le ri a rýþ ma sý bu yýl dan i ti ba ren u lus la r a ra sý ni te lik ka zan dý. Li se li genç le re yö ne lik dün ya da ki ilk u lus la r a ra sý bi lim ya rýþ ma sý ni te li ði ka za nan MEF A raþ týr ma Pro je le ri a rýþ ma sý na 29 ül ke den top lam 30 ko nuk pro je ka týl dý. Tür ki ye den ka tý lan 100 ler ce pro je a ra sýn dan 62 pro je ser gi len me ye de ðer bu lun du. MEF O kul la rý nýn 21. kez dü zen le di ði faaliyete bu yýl Tür ki ye den ve yurt dý þýn dan yo ðun ka tý lým ol du. Ab haz ya, Al man ya, Ar na vut luk, A vus tur ya, A zer bay can, Be la rus, Bos na Her sek, Bul ga ris tan, Çek Cum hu ri ye ti, Hýr va tis tan, Hin dis tan, I rak, Ýn gil te re, Ýs veç, Ý tal ya, K.K.T.C., Ko lom bi ya, Ko so va, Ma ca ris tan, Ma ke don ya, Mol do va, Ro man ya, Rus ya, Sýr bis tan, Slo vak ya, Slo ven ya, Ta ta ris tan, Tay land ol mak ü ze re top lam 29 ül ke den 30 pro je nin ka týl dý ðý ya rýþ ma ya, Tür ki ye den ka tý lan 62 pro je ser gi len me ye de ðer bu lun du. MEF A raþ týr ma Pro je le ri a rýþ ma sý 11 Ma yýs Cu ma gü nü ya pý la cak ö dül tö re ni i le ta mam la na cak. Ser gi le nen pro je le ri haf ta bo yun ca MEF O kul la rý nýn kam pü sün de ge ze rek, in ce le mek müm kün o la cak. Ýs tan bul / e ni As ya Ü ni ver si te sa na yi iþ bir li ði i çin im zalar atýldý n DUM LU PI NAR Ü ni ver si te si i le Kü tah ya Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (KÜT SO) a ra sýn da iþ bir li ði pro to ko lü im za lan dý. Ýþ bir li ði pro to ko lü Rek tör lük Þe ref Sa lo nun da ya pý lan im za tö re nin de Rek tör Prof. Dr. Ah met Ka ra as lan i le KÜT SO Baþ ka ný Na fi Gü ral ta ra fýn dan im za al tý na a lýn dý. Ýþ bir li ði pro to ko lü im za tö re nin de Rek tör ar dým cý la rý Prof. Dr. u nus Er do ðan, Prof. Dr. Ka an E rars lan, ba zý öð re tim ü ye le ri i le KÜT SO yö ne tim ku ru lu ü ye le ri de ha zýr bu lun du. Tö ren de ko nu þan Rek tör Prof. Dr. Ah met Ka ra as lan þun la rý söy le di: Ü ni ver si te Sa na yi iþ bir li ði dün ya da es ki geç mi þi o lan bir ko nu a ma Tür ki ye nin i çin de bu lun du ðu þart lar, kal kýn ma sü re cin de ge çir di ði çe þit li sý kýn tý lar, po li tik is tik rar sýz lýk lar, mil lî ge li rin dü þük ol ma sý, ta sar ruf o ran la rý nýn dü þük ol ma sý, ter cih e di len sis te min yan lýþ lý ðý u zun yýl lar ül ke mi zin ü ni ver si te nin bi ri kim le rin den ya rar lan ma nok ta sýn da ol duk ça ge cik me si ne se bep ol muþ tur. Biz bu gün geç mi þin bü tün yan lýþ lý la rý ný bir ke na ra ko ya rak ken di ü ni ver si te mi zi e le a la cak o lur sak 20 yýl lýk geç mi þin de ya þa nan her tür lü o lum suz lu ðu bir ta ra fa bý ra ka rak ye ni bir say fa yý bu gün a çý yo ruz. Sa na yi ar-ge i le bü yü yen, ge li þen, ol gun la þan ve ni ha yet a ma cý na u la þan bir sü reç tir. Ar-ge si ol ma yan bir sa na yi nin ge le ce ði yok tur. KÜT SO Baþ ka ný Na fi Gü ral i se tö ren de ya pý lan iþ bir li ði nin Tür ki ye ye ör nek bir iþ bir li ði ol du ðu nu kay de det ti. KÜT SO Baþ ka ný Na fi Gü ral, KÜT - SO o la rak iþ bir li ði nin ge liþ ti ril me si i çin her tür lü des te ði ve re cek le ri ni söz le ri ne ek le di. a pý lan ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Dum lu pý nar Ü ni ver si te si (DPÜ) i le Kü tah ya Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (KÜT SO) a ra sýn da iþ bir li ði pro to ko lü Rek tör Prof. Dr. Ah met Ka ra as lan i le KÜT SO Baþ ka ný Na fi Gü ral ta ra fýn dan im za lan dý. Kü tah ya / e ni As ya Ýlçede yaþayan vatandaþlarýn dinleneceði yeni parklar inþa eden Beykoz Belediyesi, bütün Ýstanbul'a hitap edecek yeni bir projenin startýný da verdi. Karlýtepe Mesire Alaný, tamamlandýðýnda Çamlýca Tepesi'ne alternatif olacak. MUSTAFA GÖKMEN ÝS TAN BUL BE KOZ Be le di ye si nin Or man Ba kan lý ðý ndan 10 yýl lý ðý na ki ra la dý ðý 240 dö nüm a ra zi ü ze rin de uy gu la ma ya baþ la nan Kar lý te pe Me si re A la ný Pro je si ta mam lan dý ðýn da Ýs tan bul lu lar i kin ci Çam lý ca ya ka vuþ muþ o la cak. er li ve ya ban cý tu rist ler muh te þem Ýs tan bul man za ra sý ný iz le mek i çin ar týk Bey koz u ter cih e de cek. Ý çin de hay va nat bah çe si, kuþ yu va la rý, se yir ku le si, kül tür e vi, tram vay, kýr ga zi no su, ka me ri ye ler, mi ni fut - bol, vo ley bol, te nis ve bas ket bol sa ha la rý, ço cuk o yun a lan la rý ve pik nik ü ni te le ri nin yer al dý ðý Kar lý te pe den Sul ta ni ye Par ký a ra sý na i se te le fe rik ya pýl ma sý dü þü nü lü yor. Pro je yi Bü yük þe hir Be le di ye si ne gön der dik le ri ni ve a lan da ha zýr lýk la rýn baþ la dý ðý ný be lir ten Be le di ye Baþ ka ný ü cel Çe lik bi lek: He ye can duy du ðum ö nem li pro je ler den bi ri bu. Tüm im kân la rý mý zý se fer ber e de rek ve Bü yük þe hir Be le di ye si nin des te ði ni a la rak bu a la ný Bey koz lu la ra ve Ýs tan bul lu la ra ka zan dýr mak is ti yo ruz. Çam lý ca dan da ha gör kem li bir me kân ha li ne ge le cek. Va tan daþ la rý mýz se yir ku le si i le tüm Ýs tan bul u sey re de bi le cek ler. Ýl gi li ku rul lar dan ge rek li o nay la rý al dýk. E kip le ri miz son daj ça lýþ ma sý ný ve a lan te miz li ði ni ta mam la dý. A raç ve ya ya yol la rý a çýl dý, ça lý lar te miz len di de di. Baþ kan Çe lik bi lek, il çe nin gü zel lik le ri ni ko ru ya rak, ye ni e ser ler ka zan dýr dýk la rý ný be lir te rek, Or ta çeþ me, Pa þa bah çe Mey dan la rý nda ça lýþ ma lar baþ la dý. Ü ni ver si te ha yal le ri ku rar ken þim di 4-5 ü ni ver si te nin yer al dý ðý bir il çe ye dö nü þü yo ruz. Ka pa nan fab ri ka la rý mýz tu riz me a çý la cak. Ý na ný yo rum ki, ký sa bir sü re i çe ri sin de, Bey koz, e ði tim, kül tür, tu riz min mer ke zi ha li ne ge le cek di ye ko nuþ tu. Baþkomiser Ümit Erol, Kýrýkkale'de liseli gençlere uyuþturucunun zararlarýný anlatarak, bu konuda dikkatli olmalarýný istedi. Er me nek HES Ba ra jý ka pak la rý a çý lý yor ER ME NEK Hid ro e lek trik San tra li Ba ra jý (HES) do lu sa vak ka pak la rý nýn test i çin a çý la ca ðý bil di ril di. a pý lan a çýk la ma da, Er me nek Kon sor si yu mu nca in þa e dil mek te o lan Er me nek Ba ra jý ve HES in þa a tý i þin de Ni san a yý i çe ri sin de göl se vi ye si nin hýz lý bir þe kil de yük sel di ði ve test a ma cýy la ka pak la rýn a çý la ca ðý kay de dil di. A çýk la ma da, baþ la na cak test le rin yak la þýk 10 gün sü rey le de vam e de ce ði, prog ram da de ði þik lik ol ma sý du ru mun da ay rý ca bil gi len dir me ya pý la ca ðý, can ve mal kay bý nýn ya þan ma ma sý i çin ba raj man sa býn da bu lu nan ge rek li ted bir le rin a lýn ma sý is ten di. Ka ra man / ci han Antalya Büyükþehir Belediyesi, atýklarýn toplanmasý için vatandaþý bilinçlendirecek. A týk lar ge ri ka zan dý rý la cak AN TAL A Bü yük þe hir Be le di ye si, ge ri ka za ný la bi lir a týk la rýn top lan ma sý i çin hal ký bi linç len dir me top lan tý la rý dü zen le ye cek. An tal ya Bü yük þe hir Be le di ye si Çev re Ko ru ma ve Kon trol Da i re si Baþ kan lý ðý A týk ö ne ti mi ve Ýþ let me Þu be Mü dür lü ðü, ge ri ka za ný la bi lir a týk la rýn yö ne ti mi ne i liþ kin il çe be le di ye ler ve il gi li sek tör tem sil ci le ri ne yö ne lik top lan tý lar dü zen li yor. Top lan tý da am ba laj a týk la rý nýn, e lek tro nik a týk la rýn, pil le rin ve bit ki sel a týk yað la rýn ge ri ka za nýl ma sýy la il gi li top lu mun e ði til me si ne yö ne lik ko or di nas yon i çin de ça lýþ ma lar ya pýl ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Bu kap sam da a týk la rýn a lýn ma sý ve va tan da þýn bil gi len di ril me si ne i liþ kin o luþ tu ru lan nu ma ra lý A lo A týk Hat tý nýn, pil ve e lek tro nik a týk la rýn top lan ma sýn da kul la ný la cak a týk top la ma a ra cý nýn alt ya pý ça lýþ ma la rý de ðer len di ril di. O kul lar da ve ri len a týk ve a týk la rýn ge ri ka za ný mý na i liþ kin se mi ner ler de ve ril mek ü ze re o luþ tu ru lan or tak bro þür ça lýþ ma sý de de ðer len di ril di. An tal ya / Mü þer ref Ak soy Soy gun cu lar e ter þi þe sin den ya ka lan dý HA TA sem tin de, ku yum cu yu e ter le ba yýl týp soy gun gi ri þi min de bu lu nan 2 ki þi, ka çar ken iþ ye rin de dü þür dük le ri e ter þi þe si nin se ri nu ma ra sýn dan yo la çý ký la rak ya ka lan dý. Ý nö nü Cad de si nde ku yum cu ya gi ren 2 ki þi, iþ ye ri sa hi bi Tur gay As lan ý e ter le ba yýlt mak is te di. As lan ýn di ren me si ü ze ri ne 2 zan lý ka çar ken, el le rin de ki e ter þi þe si ye re dü þe rek ký rýl dý. As lan ýn ih ba rý ü ze ri ne iþ ye ri ne ge len po lvgis, gü ven lik ka me ra sý gö rün tü le ri ni in ce le di ve sal dýr gan la rýn eþ ka li ni be lir le di. Ký rý lan e ter þi þe si nin ü ze rin de ki se ri nu ma ra sýn dan þi þe nin Bor no va il çe sin de ki bir ec za ne den a lýn dý ðý ný be lir le yen po lis, zan lý la rýn E. A (28) i le H. A (23) ol du ðu nu tes bit et ti. Gö zal tý na a lý nan zan lý lar dan H. A nýn mi ni büs sa týn al ma sýn dan do la yý borç lan dý ðý, E. A nýn da borç la rý nýn bu lun du ðu, bu sebep le ku yum cu soy ma yý plan la dýk la rý öð re nil di. Ý ki zan lý, iþ lem le ri nin ar dýn dan Ýz mir Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na sevk e dil di. Ýz mir / a a BE KOZ A 7 E NÝ PARK Bey koz u gü zel leþ tir mek, ço cuk lar la il çe sa kin le ri nin park ve o yun a la ný ih ti ya - cý ný kar þý la mak a ma cýy la il çe nin 7 fark lý nok ta sýn da baþ la tý lan ça lýþ ma lar tam - gaz de vam e di yor. Ýl çe sa kin le ri nin ve ö zel lik le ço cuk la rýn ge le cek te da ha gü zel bir Bey koz da ya þa ma sý, ken di le ri ne a it ba kým lý ve pý rýl pý rýl me kân la ra ka vuþ - ma sý, a i le le re din le ne cek a lan lar su nul ma sý a ma cýy la Bey koz Be le di ye si nin ge - liþ tir di ði park pro je le riy le il çe de ki park la rýn sa yý sý gün geç tik çe ar tý yor. a pým ça lýþ ma la rý de vam e den; Cum hu ri yet köy Par ký, Mah mut þev ket Pa þa Par ký, Kan lý ca Ha lil A rý can Par ký, Þa hin ka ya Mey ve li bah çe Par ký, Çu buk lu Ah met Ham di Ak se ki Ca mii Bah çe si, Çu buk lu Fý rýn So kak Par ký ve Bey koz Dev let Has - ta ne si Kre þi Par ký nýn Ha zi ran a yý i çin de ta mam la na rak il çe sa kin le ri nin hiz me - ti ne su nul ma sý he def le ni yor. Baþ kan ü cel Çe lik bi lek, il çe ye sos yal do na tý a - lan la rý nýn ka zan dý rýl ma sý nýn, in san la rýn ne fes a la bi le cek le ri ve din le ne bi le cek le - ri yer le rin o luþ tu rul ma sý nýn be le di ye ci li ðin ö nem li gö rev le rin den ol du ðu na dik - kat çek ti. Çe lik bi lek, baþ lat týk la rý park ya pým ça lýþ ma la rýy la kul la nýl ma yan a lan - la rýn de ðer len di ril di ði ni Ka va cýk Or han Ve li Par ký nýn da þa i re ya ra þýr ni te lik li bir pro jey le Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan ye ni le ne ce ði ni söy le di. Öð ren ci ler u yuþ tu ru cu ya kar þý bil gi len di ril di BAÞ LA TI LAN Mad de Ba ðým lý lý ðý ný Ön - le me pro je si i le son yýl lar da ar tan u yuþ - tu ru cu ba ðým lý lý ðý na yö ne lik, li se çað la - rýn da ki öð ren ci le rin bi linç len me si ve ko - run ma la rý a maç la ný yor. Tür ki ye U yuþ tu - ru cu Ba ðým lý lý ðý Ýz le me Mer ke zi i le Ký rýk - ka le Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü - dür lü ðü ta ra fýn dan baþ la tý lan pro je kap sa mýn da öð ren ci le re e ði tim se mi - ne ri ve ril di. Mad de Kul la ný mýy la Mü ca - de le Bü ro A mi ri Baþ ko mi ser Ü mit E rol ta ra fýn dan ve ri len e ði tim de, öð ren ci le re u yuþ tu ru cu mad de nin vü cu da ver di ði za rar lar an la týl dý. Baþ ko mi ser Ü mit E rol, öð ren ci le re, u yuþ tu ru cu mad de le rin te - mel kul la ným man tý ðý, u yuþ tu ru cu ta cir - le ri nin genç ler le di ya lo ða geç me yön - tem le ri, mad de kul la ný mý ve ba ðým lý lý ðý teh li ke si nin kim den, na sýl ge le ce ði ko - nu la rýn da bil gi ak tar dý. Ba ðým lý lý ðýn, ki þi - nin, kul lan dý ðý mad de üs tün de kon tro - lü nü kay bet me si ve on suz bir hayat sü - re me me ye baþ la ma sý ol du ðu nu i fa de e den E rol, Ba ðým lý lýk bir kez ge liþ tik ten son ra bir da ha i yi leþ mez ve ki þi nin ya - þa mý bo yun ca o nun la be ra ber ge lir de - di. Ýn san la rýn çok þe ye ba ðým lý o la bi le - ce ði ni i fa de e den E rol, Bun lar a ra sýn da si ga ra, al kol, u yuþ tu ru cu lar, in ter net ve baþ ka in san lar sa yý la bi lir. Ba ðým lý lýk ya - vaþ ya vaþ, sin si ce ge li þir. Ki þi ge nel de ba ðým lý ol du ðu nun far ký na var maz. Ba - ðým lý lý ðýn de re ce le ri var dýr. An cak çok þid det li ba ðým lý lýk du rum la rýn da ki þi de el ler de tit re me ve ya ha yal ler göz le nir. Mad de kul la ný mý ki þi nin bi yo lo jik ya pý - sýn da za man la de ði þik lik le re yol a çar ve a ra sý ra da ol sa kul la nan ki þi nin bun dan ka çýn ma sý müm kün de ðil dir. Mad de kul la ný mý nýn i ra de i le bir i liþ ki si yok tur di ye ko nuþ tu. Ký rýk ka le / ci han Bayrampaþa Belediyesi, stajyer gençlere özel ders veriyor. Bay ram pa þa lý staj yer le re ö zel ders BA RAM PA ÞA Be le di ye si bu gü ne ka dar ger çek leþ tir di ði bir - çok pro je de ol du ðu gi bi fark lý ve fay da lý bir ça lýþ ma ya da ha im - za at tý. Her yýl be le di ye bün ye sin de staj yer o la rak gö rev a lan li - se son sý nýf öð ren ci le ri ne GS ve KPSS sý nav la rý na ha zýr lýk ta ö - zel ders ler ve re rek ö nem li bir pro je yi ha ya ta ge çir di. Or ga ni zas - yo nu Bay ram pa þa Be le di ye si Ýn san Kay nak la rý Mü dür lü ðü ta - ra fýn dan ger çek leþ ti ri len ö zel ders ler, me sai sa a ti son ra sý ve yak la þýk 50 öð ren ci ye gö nül lü e ðit men ler ta ra fýn dan ve ril di. 6 haf ta bo yun ca Bay ram pa þa Be le di ye si bün ye sin de ö zel sý nýf - lar da ve ri len Ma te ma tik ve ge o met ri ders le ri so nu cun da ken - di le ri ne o lan gü ven le ri nin da ha da art tý ðý ný ve GS sý na výn da yar dým cý ol du ðu nu be lir ten staj yer öð ren ci ler, Be le di ye Baþ ka ný A ti la Ay dý ner e te þek kür et ti ler. Pro jey le il gi le nen in san kay - nak la rý mü dü rü Er can ü rür, Her yýl yak la þýk yüz öð ren ci, be le - di ye bün ye sin de, hal ký mý za hiz met te ça lý þan la rý mý za yar dým cý o lu yor. Böy le bir sü reç te ço cuk la rý mý za na sýl fay da lý o la bi li riz di - ye dü þün dük ve Be le di ye Baþ ka ný mýz A ti la Ay dý ner in des te ði i - le böy le bir pro je yi ger çek leþ tir dik. Ders ler yo ðun il gi gör dü. Baþ ka ný mý zýn des te ði i le se ne ye bu pro je mi zi ge liþ ti re rek de - vam et ti re ce ðiz in þal lah de di. Ýs tan bul / e ni As ya

7 DÜNA 7 SALDIRILARI ENÝDEN BAÞLATMA TEHDÝDÝ SU RÝE LÝ mu ha lif li der Öz gür Su ri ye Or du su ko mu ta ný Ri yad El E sad ýn sal dý rý la rý ye ni den baþ lat ma teh di din de bu lun du ðu bil di ril di. E sad, Lon dra da ya yým la nan A rap yan lý sý Þark El Av sat ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, Þam yö ne ti mi nin a teþ ke se say gý gös ter me di ði ni be lir - te rek, hal ký mýz, on la rý sa vun ma mý zý is ti yor di ye ko nuþ tu. Su ri ye de yö ne tim de mu ha lif ler de a teþ ke si kar þý ta ra fýn dan boz du ðu nu id di a e di yor. Þam / aa BM GÖZLEMCÝLERÝNÝN KONVOUNDA PATLAMA SU RÝE DE Bir leþ miþ Mil let ler (BM) göz lem ci le ri nin a raç kon vo yun da pat la ma ya þan dý ðý bil di ril di. Su ri ye dev let yan lý sý Ad do u ni a te le viz yo nu, De ra e ya le tin de BM göz lem ci le ri ne eþ lik e den a raç la rýn ö nün de pat la ma ya þan dý ðý ný du yur du. Par la ma da a raç lar ha sar gö rür ken, 8 Su ri ye gü ven lik gö rev li - si nin de ya ra lan dý ðý be lir til di. Pat la ma da BM göz lem ci le ri nin za rar gör me di ði kay de dil di. Ha sar gö - ren a raç lar dan bi ri nin i se Su ri ye dev let te le viz yo nu na a it ol du ðu ak ta rýl dý. Beyrut / ci han ANNAN: PLANIM SURÝE ÝÇÝN SON ÞANS SURÝE ÖZEL TEMSÝLCÝSÝ KOFÝ ANNAN, BM'NÝN BARIÞI KORUMA OPERASONUNUN SURÝE'DE ÝSTÝKRARI SAÐLAMAK ÝÇÝN TEK ÞANS OLDUÐUNU SÖLEDÝ. Ce za yir san dý ða gi di yor n CE ZA ÝR DE seç men ler, par la men to ü ye le ri ni be lir le mek ü ze re bu gün san dýk ba þý na gi di yor. Ce za yir U lu sal Halk Mec li si nin 389 ü ye si nin be lir le ne ce ði se çim ler de 42 si ya sî par ti ya rý þa cak. Se çim de a sýl ya rý þýn hü kü met le bað lan tý lý i ki par ti i le Ýs lâ mî e ði lim li o la rak ta ným la nan Ba rýþ Top lu mu Ha re ke ti, El Nah da ve El Is lah par ti le rin den o lu þan it ti fak a ra sýn da ge çe ce ði tah min e di li yor. Se çim le re ay rý ca 1997 den bu ya na san dý ða git me yen sos ya list ler de ka tý la cak. Bu a ra da, A rap Bir li ði ve Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý nýn (Ý ÝT) ya ný sý ra Av ru pa Bir li ði de se çim le ri iz le mek ü ze re göz lem ci gön de re cek. Bu a ra da Ce za yir hü kü me ti, se çim le re ka tý lým o ra ný nýn yüz de 40 lar da ka la ca ðý nýn tes bit e dil me si ü ze ri ne, cep te le fo nu ve TV me saj la rýy la ka tý lý mý teþ vik et miþ ti. Ýstanbul / a a Ma raþ, BM gö ze ti min de ye ni den a çýl sýn n KKTC DE Ma ðu sa Ý ni si ya ti fi ve 9 ör güt, Ma raþ ýn Bir leþ miþ Mil let ler (BM) gö ze ti min de ye ni den a çýl ma sý ný is te di. Or tak a çýk la ma da, Sa de ce o tel le rin de ðil, yel de ðir men le ri i le por ta kal çi çek le ri nin de ye ni den u ya ný þý ný gör mek en tabiî in san lýk ve yurt taþ lýk hak ký mýz dýr i fa de le ri ak ta rýl dý. Ma ðu sa Ý ni si ya ti fi ve 9 ör güt ta ra fýn dan or tak ya pý lan bil di ri de, Kýb rýs gö rüþ me le ri nin tý kan dý ðý ve Gü ney Kýb rýs ýn 1 Tem muz da AB dö nem baþ kan lý ðý ný üst le ne ce ði dö nem ön ce sin de Türk ta ra fý nýn Ma raþ la il gi li ge liþ tir di ði söy le min ve bu na pa ra lel ey lem le rin so ru na ça re bul mak tan çok u zak ol du ðu kay de dil di. A çýk la ma da, Ma raþ göç me ni nin ser ma ye dar Rum i þ a dam la rýy la pa zar lýk ya pýl dý ðý sa vu nul du. Lefkoþa / cihan Ýs ra il de ye ni ko a lis yon n ÝS RAÝL DE Baþ ba kan Bin ya min Ne tan ya hu, ön ce ki gün mu ha le fet te ki Ka di ma par ti si li de ri Þa ul Mo faz i le son an da an laþ ma ya va ra rak er ken se çi me git me ka ra rý ný ip tal et ti. Ka di ma nýn da ko a lis yon hü kü me ti ne gir me siy le 120 ü ye li Ýs ra il par la men to su Knes set te hü kü me tin tem sil gü cü yak la þýk yüz de 75 i bul du. Ka di ma, Li kud, Ýs ra il E vi miz, Þaþ, Tev rat Mu se vi li ði, Ba ðým sýz lar ve a hu di E vi nden o lu þan kap sam lý ko a lis yon hü kü me ti nin mec lis te 94 san dal ye si bu lu nu yor. Mu ha le fet te ki Ýþ çi Par ti si (8), U lu sal Bir lik (4), e ni Ha re ket (3) ve A rap par ti le ri nin (11) i se Knes set te ki mil let ve ki li sa yý sý 26. Ankara / a a BOS NA Her sek in Sreb re nit sa þehrin de Tem muz 1995 te 8 bin den faz la Boþ nak ýn kat le dil di ði soy ký rým la il gi li o la rak çe þit li top lu me zar lar da bu lu nan kur ban la rýn, kim lik tes bi ti iþ lem le ri de vam e di yor. Tuz la þehrin de ki DNA Mer ke zi nde dün kim li ði be lir le nen 18 sa vaþ kur ba ný nýn a ra sýn da 2.5 ve 4 ya þýn da 2 ço cu ðun da bu lun du ðu be lir til di. Bos na Her sek in Ka yýp lar A ra ma Ens ti tü sü nün söz cü sü Ley la Çen giç, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, kim li ði tesbit e di len 18 ki þi nin ke mik le ri nin Bra tu nac þehri ya ký nýn da ki Su ha ve A da top lu me zar la rýn dan çý ka rýl dý ðý ný söy le di. Ce ni ta Sa li ho viç ad lý kü çük kýz ço cu ðu nun öl dü rül dü ðü sý ra da sa de ce 2.5 ya þýn da ol du ðu nu be lir ten Çen giç, þöy - BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler-a rap Bir li ði Su ri ye Ö zel Tem sil ci si Ko fi An nan, BM nin ba rý þý ko ru ma o pe ras yo nu nun Su ri ye de is tik ra rý sað la mak i çin tek þans ol du ðu nu söy le di. Ýs viç re nin Ce nev re þehrin den vi de o kon fe rans yo luy la BM Gü ven lik Kon se yi ne (BMGK) bil gi ve ren An nan, dün ya li der le ri nin Su ri ye nin iç sa va þa doð ru sü rük len me sin den bü yük en di þe le ko nuþ tu: A mir Av diç ad lý bir er kek ço cu ðu da öl dü rül dü ðün de 4 ya þýn day dý. Su ha top lu me za rýn da 38 ki þi ye a it ke mik ka lýn tý la rý bu lun du. Ço ðu ka dýn ve ço cuk lar dan o lu þan 38 kur ban dan 35 i nin kim li ði be lir len di. 50 i le 70 yaþ la rý a ra sýn da ki 3 ka dý nýn kim lik tes bi ti i çin de ça lýþ ma lar de vam e di yor. La hey de ki mah ke me ce sa vaþ su çun dan yar gý la nan Rat ko Mla diç in ko mu ta sýn da ki Sýrp bir lik ler, 11 Tem muz 1995 ta ri hin de BM nin ko run ma sý al týn da bu lu nan Sreb re nit sa ya gir miþ, yak la þýk bir haf ta i çin de 8 bin den faz la Boþ nak ý kat let miþ ti. Soy ký rým kur ban la rý nýn ke mik le ri, Sreb re nit sa et ra fýn da tes bit e di len 36 top lu me zar dan ha len çý kar tý lý yor. Saraybosna / a a duy duk la rý ný ve ay so nu na ka dar Su ri ye ye 300 göz lem ci gön der mek ko nu sun da an laþ ma ya var dýk la rý ný söy le di. Muhtemel bir iç sa va þýn sa de ce Su ri ye de ðil bütün böl ge ü ze rin de o lum suz et ki le ri o la ca ðý na dik ka ti çe ken An nan, Su ri ye de bom ba la rýn gün lük hayatýn bir par ça sý ný o luþ tur ma sýn dan son de re ce en di þe li ol du ðu nu di le ge tir di. Cenevre / a a TU NUS Ý NE KA RIÞ TI TU NUS UN To ze ur þeh rin de bir genç, hak sýz lý ða uð ra dý ðý ge rek çe siy le ü - ze ri ne ben zin dö ke rek ken di ni yak tý. Gen cin ö lü mü, o lay la ra yol aç tý. To - ze ur þehrin de mey da na ge len o lay da, ü ze ri ne ben zin dö ke rek ken di ni a te - þe ve ren A li Mar zu ki, vefat et ti. e rel kay nak lar, o lay son ra sý Tu nus un ba zý böl ge le rin de a yak lan ma lar ya þan dý ðý ný bil dir di. Ay rý ca dev rik Cum - hur baþ ka ný Zey nel A bi din bin A li ye kar þý a yak lan ma nýn baþ lan gýç nok ta - Bos na da kur ban la rýn kim lik tespit le ri sü rü yor sý o lan Si di Bo u zid þehrin de pro tes to lar ve Mo nas tir böl ge sin de ge nel grev baþ la dý ðý, pro tes to lar dolayýsýyla To ze ur þehrin de ki be le di ye ve kay ma - kam lýk bi na la rý nýn hiz me te ka pa týl dý ðý be lir til di. Tu nus lu sey yar sa tý cý Mu ham med Bu a zi zi nin 17 A ra lýk 2010 da ken di ni yak ma sý, Tu nus ta halk a yak lan ma sý na dö nüþ müþ ve ül ke de a se min Dev ri mi o la rak ad - lan dý rý lan de mok ra tik leþ me sü re ci ni baþ la mýþ tý. Tunus / a a ABD si ya se ti ni lo bi ler be lir li yor ABD Kon gre si es ki ü ye si, Av ras ya ve Or ta do ðu uz ma ný Mic ha el McMa hon, ABD nin dýþ si ya se ti ni ye rel si ya sî çý kar lar ve lo bi le rin be lir le di ði ni söy le di. U lu dað Ü ni ver si te si (U Ü) U lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Bö lü mü ve Hay dar A li yev Vak fý Tür ki ye Tem sil ci li ði nin or tak la þa dü zen le dik le ri 3. U lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Kon fe ran sý nda ko nu þan McMa hon, A me ri kan po li ti ka sý nýn her za man ABD nin u lu sal çý kar la rý na yö ne lik o luþ tu rul ma dý ðý en di þe si ni ta þý dý ðý ný be lir te rek, U lus la r a ra sý i liþ ki ler ko nu sun da ça lý þan bi lim a dam la rý nýn ço ðu bil gi si ol ma sý na rað men bu nu uy gu la ya cak a lan bu la ma mak ta. Bu ra da her za man ye rel si ya se te hiz met e di yo ruz. Çün kü bel li böl ge ler den se çi li yo ruz. Kon gre ye se çil di ðim za man i se bi raz þa þýr dým, ye rel si ya se tin ne ka dar be lir le yi ci ol du ðu nu gör düm. Ka rar la ra bak tý ðý mýz da da söz de Er me ni soy ký rý mý ka rar la rýn da da ye rel çý kar la rýn u lus la r a ra sý çý kar la rýn ö nü ne geç ti ði ni gör düm de di. Bursa / cihan FO TOÐ RAF: ARÞÝV unanistan seçimleri Haf ta so nu, kom þu muz u na nis tan da par la men to se çim le ri ya pýl dý. üz de 65 ka tý lý mýn ol du ðu er ken ge nel se çim de, Pan he le nik Sos ya list Ha re ket Par ti si (PA SOK) ve e ni De mok ra si Par ti si (ND), bir ön ce ki mil let ve ki li se çim le ri ne gö re hem nis pet, hem de oy sa yý sý ba ký mýn dan bü yük kay ba uð ra dý. e ni De mok ra si Par ti si (ND), % oy ve 108 mil let ve ki li çý kar dý. Dev rim ci Sol Ýt ti fak (SÝ RÝ ZA), oy la rý ný 3 kat tan da ha faz la art tý ra rak par la men to da mil let ve ki li sa yý sý ný 13 ten 52 ye çý kar dý se çim le ri so nu cu tek ba þý na ik ti dar ol ma yý ba þa ran PA SOK i se bü yük oy kay bý na uð ra ya rak an cak 41 mil let ve ki li i le tem sil hak ký ka zan dý. Ay rý ca Ba ðým sýz u nan lar Par ti si 33, u na nis tan Ko mü nist Par ti si 26, Ne o na zi Al týn Þa fak Par ti si ve De mok ra tik Sol (DÝ MAR) Par ti nin her bi ri 21 mil let ve ki li el de et ti. A þý rý sað cý Or to doks Halk Ha re ke ti (LA OS) i se % 3 lük ba ra jý a þa ma dý ðý i çin Mec lis dý þý kal dý. «««Oy ve san dal ye da ðý lý mý nýn da gös ter di ði gi bi, u na nis tan da baþ ta PA SOK ol mak ü ze re ik ti dar da bu lu nan par ti ler se çim den ye nil gi i le çýk mýþ lar, a þý rý sol ve ýrk çý par ti ler i se güç le ri ni art týr mýþ lar dýr. Bu nun la bir lik te se çim le re ka tý lý mýn dü þük ol ma sý ay ný za man da u nan hal ký nýn se çim ler den u mu du nu yi tir di ði ni de or ta ya koy mak ta dýr. u na nis tan da er ken ge nel se çim son ra sýn da o lu þan ye ni par la men to ve si ya sî tab lo nun, yal nýz ca ül ke ka de ri a çý sýn dan de ðil, ay ný za man da AB a çý sýn dan da ö nem li so nuç lar do ður ma sý bek len mek te dir. Ni te kim se çim le rin so na er me si i le bir lik te, u na nis tan ýn Av ro böl ge sin den çý ka rýl ma sý ko nu su ye ni den gün de me gel miþ tir. Bu nun sebebi, ül ke de 2010 yý lýn dan i ti ba ren ya þa nan e ko no mik kri zin tedbir al mak ta ba þa rý lý o lu na ma ma sý dolayýsýyla si ya sî kri ze dö nüþ me si dir. «««Ýk ti dar da ki PA SOK li de ri Baþ ba kan Ge or ge Pa pan dre u, AB ve IMF nin e ko no mik tedbir pa ke ti i le il gi li dik te et ti ði an laþ ma yý 1 Ka sým 2011 de re fe ran du ma gö tü re ce ði ni a çýk la mýþ, an cak Al man ya ve Fran sa nýn bas ký sý kar þý sýn da ge ri a dým at mýþ tý. 4 Ka sým 2011 de ya pý lan gü ven oy la ma sý ný ka zan ma sý na rað men, Ge or ge Pa pan dre u hü kü met ten ay rýl mýþ ve 300 ü ye li u nan par la men to su nun ye ni len me si i çin ge nel se çim le rin bir yýl ö ne a lýn ma sý ko nu sun da par ti ler a ra sýn da bir uz la þý sað lan mýþ tý. Pa pan dre u nun is ti fa sý son ra sý, 11 Ka sým da Lo u kas Pa pa di mos baþ kan lý ðýn da tek nok rat ni te lik li bir ko a lis yon hü kü me ti ku rul muþ tu. Pa pa di mos ay ný za man da ik ti sat a la nýn da ki a ka de mik ça lýþ ma la rý i le ta nýn mýþ bir tek nok rat o la rak, yýl la rý a ra sýn da Av ru pa Mer kez Ban ka sý baþ kan yar dým cý lý ðý yap mýþ tý. PA SOK, ND ve a þý rý sað cý LA OS un ka tý lý mý i le o lu þan ko a lis yon hü kü me ti ne, Ko mü nist ve Dev rim ci Sol par ti ler ka týl ma mýþ tý. «««AB, IMF ve Av ru pa Mer kez Ban ka sý tro i ka sý, 2011 yý lý Ma yýs a yýn dan i ti ba ren u na nis tan ýn borç la rý nýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý i çin ar dý ar dý na bir çok kez borç pa ke ti ha zýr la dý. Kar þý lý ðýn da i se u na nis tan dan ka mu har ca ma la rý ný gay rý sa fi yur ti çi ha sý la(gsh) nýn % 1.5 i nis pe tin de kýs ma sý is ten mek te dir. An cak bu du rum e mek li ma aþ la rý nýn dü þü rül me si nin ya ný sý ra, ka mu sek tö rün de bin ler ce ki þi nin i þi ne son ve ril me si ni or ta ya çý ka ra cak týr. u na nis tan hü kü me ti, a lý na cak bu ted bir ler le, GSH nýn % 160 ý nis pe tin de bu lu nan bor cu nu, 2020 yý lý na ka dar %120 nis pe ti ne dü þür me yi he def le mek te dir. AB ve IMF den 190 mil yar Av ro do la yýn da yar dým a lan ve a lý nan borç kar þý lý ðýn da ka mu har ca ma la rýn da ö nem li ký sýt la ma la ra git me si bek le nen u na nis tan da, borç an laþ ma sý na kar þý çý kan par ti ler, haf ta so nu ya pý lan se çim ler de güç le ne rek çýk mýþ týr. Ni te kim se çim ler de, i kin ci sý ra da bu lu nan SÝ RÝ ZA li de ri A le xis Tsip ras, IMF ve AB i le ya pý lan borç an laþ ma sý ný bar bar ca di ye ni te len dir miþ tir. «««So nuç o la rak büt çe har ca ma la rýn da is te ni len ke sin ti yi uy gu la ma ma sý du ru mun da, u na nis tan Av ro böl ge sin den çý ka rýl mak la kar þý kar þý ya ka la cak týr. Bu du rum dolayýsýyla u zun sü re dir ya þa nan e ko no mik kriz, do mi no et ki si i le Av ru pa dan baþ la ya rak Dün ya pi ya sa la rýn da da ha da de rin sar sýn tý la ra yol a ça bi le cek tir. Di ðer yan dan kriz dö nem le rin de, ka tý ve uz la þý ya ka pa lý ek tre mist sað ve sol ha re ket ler güç len mek te dir. Ni te kim Av ru pa da, ö zel lik le son yýl lar da ýrk çý söy le me sa hip par ti ler i le a þý rý sol par ti le rin si ya set te a ðýr lýk la rý ný art týr dý ðý gö rül mek te dir.

8 8 HA BER ca ni as ya.com.tr Avrupa alkolü yasaklýyor, biz ise reklâmýný yapýyoruz! Ha yat þart la rý, in san lý ðý ya ra tý lýþ ger çek le ri ni ka bu le mec bur e di yor. Dü ne ka dar al kol lü iç ki iç me yi me de ni ye tin ge re ði sa yan Av ru - pa, ar týk bu be lâ dan kur tul mak i çin her tür lü a dý mý a tý yor. Ta biî ki al ko le kar þý a dým a tan sa de ce Av ru - pa ül ke le ri de ðil, A me ri ka ve Rus ya baþ ta ol mak ü - ze re, baþ ka ül ke ler de bu yön de a dým lar a tý yor. Ýl gi li ha be rin bir kýs mý þöy le: Vi ya na, Linz, Ýnns - bruck gi bi bü yük þe hir le rin met ro la rýn da al kol kul - la nýl ma sý ný ya sak la yan A vus tur ya, þim di de a çýk a - lan lar da al kol tü ke til me si ya sa ðý ný tar tý þý yor. A vus - tur ya Graz Be le di ye si nin da ha ön ce uy gu la ma ya koy du ðu Ýn nens tadt de ni len iç böl ge de a çýk a lan lar - da al kol kul la nýl ma sý ný ya sak la yan ka ra rý, Vi ya na be - le di ye le rin de de tar týþ ma ya a lýn dý. Baþþehir Vi ya - na nýn dün ya ca ün lü ve Bi rin ci Vi ya na o la rak i fa de e di len tu ris tik böl ge si In nens tadt sa kin le ri de a çýk a - lan lar da al kol kul la nýl ma sý nýn ya sak lan ma sý ný is te di. (...) A çýk a lan lar da al kol kul la nýl ma sý ya sa ðý ný ek ran - la ra ta þý yan dev let ka na lý ORF de il çe sa kin le ri ne mik ro fon tut tu. Ka na la gö rüþ ve ren sa kin le rin ço ðu, böy le bir ya sa ðýn ken di le ri ni et ki le me ye ce ði ni, a ma il çe nin say gýn lý ðý i çin ga yet o lum lu bir uy gu la ma o - la ca ðý ný söy le di. Sa kin ler, (...) a çýk a lan lar da al kol tü - ke til me si nin ya sak lan ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. (Ci han ha ber a jan sý bül te ni, 9 Ma yýs 2012) Ba ký nýz, Av ru pa nýn gö be ði nde bir il ya da bir il çe - de al kol lü iç ki ya sak la ný yor, ko nu TV ler de tar tý þý lýr - ken, muh te me len ken di le ri de al kol lü iç ki i çen va tan - daþ lar bi le a çýk a lan da iç ki i çil me si nin ya sak lan ma sý - na des tek ve ri yor. Ni çin, çün kü iç ki iç se ler de al kol lü iç ki nin il men ve týb ben za rar lý ol du ðu nu bi li yor lar. Bir de fa o ba tak lý ða düþ müþ, çý ka mý yor lar. A ma dev le tin bu a lýþ kan lý ðý en gel le me si ne des tek o lu yor lar. Ý nanç la - rý mü sa a de et ti ði hal de, sað lýk ge rek çe si i le de ol sa al - kol lü iç ki nin ya sak lan ma sý na kar þý çýk mý yor lar. Pe ki biz de? Hem il men, hem týb ben ve hem de i - nanç la rý mýz ge re ði ya sak ve za rar lý o lan al kol lü iç - ki mu ha bbe ti nin se be bi ne dir? Al kol lü iç ki Av ru - pa da ya þa yan la ra za rar ve ri yor da, Tür ki ye de ki ay dýn ve i le ri ci le re za rar ver mi yor mu? Pe ki, ço - cuk la rý mýz? On la rý bu be lâ dan, bu mu sî bet ten bu ba tak lýk tan ko ru ma mýz ge rek mez mi? Bir va li, bir be le di ye baþ ka ný ya da bir si vil top - lum ku ru lu þu Al kol lü iç ki ler ya sak lan sýn, teþ vik e - dil me sin de se he men i ti raz e di li yor. Al kol lü iç ki sev da sý ve mu hab be ti nin bi ze ne ye mal ol du ðu nun far kýn da de ðil mi yiz? Bil has sa genç le ri al kol lü iç ki - ler den ko ru mak is te yen le re des tek ol mak ye ri ne, en gel o lun ma sý ný an la mak müm kün mü? Tek rar la mak du ru mun da yýz ki, en bü yük çe liþ ki miz; al kol lü iç ki rek lâm la rý nýn ha len ga ze te ler de de vam e di - yor ol ma sý dýr. Dü þü nün ki si ga ra nýn ga ze te ler de rek lâ - mý ya pý la mý yor, a ma da ha za rar lý ve in san la rý týb ben de li e den al kol lü iç ki rek lâm la rý ser best! Ni çin? Tar týþ - ma lý yö net me lik ler dolayýsýyla... Ay ný þe kil de film ler de si ga ra i çen ler buz la nýp, giz len me ye ça lý þý lý yor; al kol lü iç ki ler, ka deh to kuþ tur mak i se ser best... ap ma ya lým, et me ye lim. Bu yol çýk maz so kak týr. Al kol lü iç ki le rin rek lâm la rý ný sür dü re rek bir ye re va ra ma yýz. Hiç de ðil se Av ru pa nýn bu nok ta da ki gü zel ör nek le ri ni ken di mi ze öl çü a la lým. Ýlk a dým o la rak al kol lü iç ki le rin ga ze te ler de ki ve ta biî ki film ler de ki, di zi ler de ki giz li-a çýk rek lâm la rý ný en - gel le ye lim. Baþ ba kan lý ðýn, Sað lýk Ba kan lý ðý nýn ve di ðer il gi li ku rum ve ku ru luþ la rýn bu ko nu da ge cik - me den a dým at ma sý ný bek li yo ruz. U nut ma ya lým ki, iç ti ði al kol lü iç ki dolayýsýyla ev - le ri nin yo lu nu bu la ma yan la ra ser vis tah sis et mek ye ri ne, on la rýn sar hoþ ol ma ya ca ðý bir ze mi ni o luþ - tur mak da ha kâr lý dýr. El bet te iç ki iç mek ya sak de - mek le bun lar ol maz. Al kol lü iç ki a lýþ kan lý ðý na gi den yol lar tý kan ma lý ve rek lâm la teþ vik so na er me li... 2B sa týþ ge lir le ri kentsel dö nü þüme gi de cek nor MAN ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, 2B a ra - zi le ri nin sa tý þýn dan ke sin ra kam ol ma mak la bir lik te yak la þýk mil yar TL ge lir bek le di ði ni be lirt ti. E - roð lu, Or man Ge nel Mü dür lü ðü nde ger çek leþ ti ri len ko or di nas yon top lan tý sý ön ce sin de ga ze te ci le rin 2B a ra zi le ri nin sa tý þýy la il gi li so ru la rý ný ce vap la dý. Bir ga - ze te ci nin, Kaç hek tar 2B a ra zi si sa tý la cak ve sa týþ lar - dan el de e dil me si ön gö rü len ge lir ne ka dar so ru su na E roð lu, Sa týþ lar dan el de e di le cek ge lir le il gi li net bir ra kam söy le mek müm kün de ðil. An cak mil yar TL gi bi bir pa ra ge le bi le ce ði ka na a tin de yim. Bu ke sin bir þey de ðil de di. 2B a ra zi le ri nin or man vas fý ný ta - ma men kay be den a ra zi ler ol du ðu na dik ka ti çe ken E - roð lu, bir so ru ü ze ri ne, Mil le tin pa ra sý hiz met o la rak dö ne cek. üz de 3 ka da rý Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü he sa bý na ta ri hî e ser le rin ih ya e dil me si i çin ak ta rý la - cak. üz de 90 a ka da rý kent sel dö nü þüm ve dep re me ha zýr lýk i çin kul la ný la cak. Ge ri ka lan yüz de 10 a ka da - rý da or man köy lü le ri ne des tek ve a ðaç lan dýr ma i çin kul la ný la cak ce va bý ný ver di. An ka ra / a a Meral Akþener in aracýna kurþun POST MODERN DÖNEMÝN ÝÇÝÞLERÝ BAKANI MERAL AKÞENER'ÝN 28 ÞUBAT SAVCISINA ÝFADE VERMEDEN ÖNCE ÝSTANBUL'DA MAKAM ARACININ KURÞUNLANDIÐI ORTAA ÇIKTI. HAS Par ti li Er do ðan: Kim se fre ne bas ma sýn nhas Par ti Ge nel Baþ kan ar dým cý sý E rol Er - do ðan, Baþ ba kan ýn Böy le bir, i ki üç, dört dal - ga fi lan, bun lar top lu mun hu zu ru nu ka çý rý yor, cid dî ma na da ra hat sý zýz söz le ri nin, 28 Þu bat so ruþ tur ma sý na fren gi bi yan sý týl dý ðý be lir te rek 28 Þu bat so ruþ tur ma sýn da kim se fre ne de, ga - za da bas ma sýn. Son dar be ci i fa de ve rin ce ye ka dar so ruþ tur ma de vam et sin de di. 27 Ni - san ýn muh tý ra ol ma dý ðý ný söy le yen Baþ ba - kan ýn ak si ne 27 Ni san a çýk bir muh tý ra dýr di yen E rol Er do ðan, O cak a yýn da baþ la tý lan 27 Ni san so ruþ tur ma sý ný da ya kýn dan ta kip et tik - le ri ni söy le di. E rol Er do ðan 28 Þu bat so ruþ - tur ma sýn da fre ne bas mak, dar be ci le ri yü rek - len dir mek o lur de di. HAS Par ti li E rol Er do - ðan ýn 28 Þu bat so ruþ tur ma sýy la il gi li a çýk la - ma sý þöy le; 28 Þu bat dar be si i çin suç du yu ru - su ya pan bir par ti o la rak, so ruþ tur ma ve yar gý - la ma sü re ci ni so nu na ka dar ta kip e de ce ðiz. 12 Ey lül, 28 Þu bat ve 27 Ni san ýn tam an la mýy la de þif re e dil me si, hak sýz lýk la rýn gi de ril me si ve suç lu la rýn ce za lan dý rýl ma sý ge re kir. Bu nu hem a da let i çin hem de si vil, de mok rat ve ka tý lým cý ye ni si ya se tin in þa sý i çin ta lep e di yo ruz. Son dar be ci i fa de ve rin ce ye ka dar so ruþ tur ma de - vam et sin! Ýs tan bul / e ni As ya Des ti ci: As ker ler le sý nýr lý kal ma sýn nbbp Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci, 28 Þu - bat i le il gi li ilk gö zal tý lar ol du ðun da ben bun - la rýn ve 6. dal ga la rý nýn ge le ce ði ni söy le - miþ tim. Bu nun sa de ce as ker ler le sý nýr lý kal - ma ma sý, med ya, si ya set ve iþ dün ya sý a ya ðý nýn da mut la ka or ta ya ko nul ma sý ge re kir de di. Des ti ci, Be le di ye Mec lis Ü ye si Os man ol - cu nun kar de þi Vey sel ol cu nun ce na ze tö re - ni ne ka týl mak ü ze re gel di ði Çu buk ta ga ze te - ci le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Des ti ci, bir ga ze te - ci nin 28 Þu bat so ruþ tur ma sýy la il gi li so ru su ü - ze ri ne, ken di si nin en baþ tan bu ya na 28 Þu - bat, 12 Ey lül, 27 Ma yýs i le 27 Ni san muh tý ra sý - nýn da so ruþ tu rul ma sý ný is te di ði ni, re fe ran - dum ve 28 Þu bat sü re cin de BBP o la rak du - ruþ la rý nýn ve is tek le ri nin net ol du ðu nu söy le - di. Des ti ci, mil lî i ra de yi yok et me ye ça lý þan la - rýn, mil lî i ra de nin seç tik le ri ni gö rev den u zak - laþ tý ran la rýn hat ta i dam e den le rin, bin ler ce gen cin ge le ce ði ni he ba e den le rin mut la ka so - ruþ tu rul ma sý ný ve bun la rýn he sa bý nýn so rul - ma sý ný is te dik le ri ni i fa de e de rek, þöy le ko nuþ - tu: Bu nun sa de ce as ker ler le sý nýr lý kal ma ma - sý, med ya, si ya set ve iþ dün ya sý a ya ðý nýn da mut la ka or ta ya ko nul ma sý ge re kir. Bun la rýn tüm de tay la rýy la so ruþ tu ru la rak hu ku kun, yar gý nýn ö nü ne çý ka rýl ma sý ge re kir ki bir da ha hiç kim se ne 28 Þu bat a ne 27 Ni san a ne 12 Ey lül gi bi bir dar be ye te þeb büs et me sin. Halk ki mi se çi yor sa ki mi o yu i le ik ti da ra ge ti ri yor sa her ke sin o na ta bi ol ma sý lâ zým. An ka ra / a a AKP nin pa þa sý dar be le ri sa vun du n AS KE RÎ dar be le ri a raþ týr mak ü ze re TBMM de o luþ tu ru lan ko mis yo nun ön ce ki gün kü ilk top lan tý sý na, AKP nin ge ne ral kö - ken li Ýs tan bul Mil let ve ki li Þi rin Ü nal ýn sür priz dar be çý ký þý dam ga sý ný vur du. Hür ri yet in ha - be ri ne gö re dar be le rin çok çe þit li sebep le ri ol du ðu nu be lir te rek, med ya, e ko no mi, e ði - tim, si ya sî yö ne tim tar zý i le i liþ ki le ri ne ba kýl - ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Ü nal, Ül ke yi si - ya si ler çok i yi i da re et ti ler de as ker ler du rup du rur ken ken di li ðin den mi dar be yap tý? Ba - na gö re ha yýr de di de NA TO ya gir - mi þiz, her top lan tý da se çil miþ Mil lî Sa vun ma Ba ka ný ön ta raf ta, Ge nel kur may Baþ ka ný i se ar ka ta raf ta o tur muþ, biz de i se ter si ol muþ. 60 yýl dýr da bun dan ders a lýp bu nu dü zelt - me mi þiz. Si ya si ler bu nu ni ye dü zel te me di? di yen Ü nal a, AKP Ma ni sa Mil let ve ki li Sel - çuk Öz dað, Siz den kork tuk, as ker ler den kork tuk tep ki si ni ver di. Ü nal, Su bay e ði - tim le ri ni çok mu de mok ra tik yap týk da dar - be ler ol du. Su bay la rýn gi riþ le ri ve se çil me le ri top lu mun tüm kül tü rü nü, i nanç sis te mi ni ku cak la dý da mý ol du? Ha yýr, bun la rý ya pa - ma dýk; hep bel li kay nak lar dan gel dik di ye ko nuþ tu. MHP li Öz can e ni çe ri de, dar be - le rin gök ten in me di ði ni, dar be ya pýl ma dan ön ce dar be yi mey da na ge ti re cek þart la rýn o - luþ tu rul du ðu nu sa vun du. e ni çe ri, Dar be söz ko nu su ol du ðu za man, si ya set ku ru mu baþ ta ol mak ü ze re hiç bir ku rum ma sum de - ðil dir de di. Ýs tan bul / e ni As ya Ö zel yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan 6 mu vaz zaf as - ker i le 9 e mek li as ker An ka ra Ad li ye si ne ge ti ril di. Mer kez Ko mu - tan lý ðý e kip le rin ce bir mi ni büs le An ka ra A da let Sa ra yý na ge ti ri len 6 ki þi, ad li ye bi na sý na a lýn dý. Zan lý lar, so ruþ tur ma yý yü rü ten sav cý - lar ta ra fýn dan sor gu la na cak. Em ni yet te ki iþ lem le ri ta mam la nan 9 e mek li as ker, po lis mi ni büs le riy le An ka ra Ad li ye si nin ar ka ka pý sý - na ge ti ril di. Po lis ler eþ li ðin de An ka ra Ad li ye si ne gi ren 9 as ke rin i - fa de si, so ruþ tur ma yý yü rü ten sav cý lar ta ra fýn dan a lý na cak. So ruþ - tur ma sý kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan 1 e mek li as ker ve 1 si vil me - mur da ad li ye ye sevk e dil di. Þüp he li ler ge ti ri lir ken, po li sin ad li ye çev re sin de ge niþ gü ven lik ted bi ri al dý ðý gö rül dü. An ka ra / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, 28 Þu - bat i le il gi li bel li bir sü reç iþ li yor. An cak böy le bir dal ga, i ki dal ga, üç dal ga, dört dal - ga fi lan. Bun lar top lu mun hu zu ru nu da doð ru su ka çý rý yor. Bun dan biz ler de cid dî ma na da ra hat sý zýz de di. Er do ðan, Ý tal ya dö nü þü E sen bo ða Ha va li - ma ný nda so ru la rý ce vap lan dýr dý. 28 Þu bat i le il gi li yar gý sü re ci nin de vam et ti ði, bu so - ruþ tur ma nýn ne re ye ka dar u za na ca ðý na yö - ne lik yo rum lar bu lun du ðu ve as ke rî kad ro ya yö ne lik o pe ras yon lar ya pýl dý ðý ha týr la tý la - rak, bu ko nu da ki de ðer len dir me si nin so rul - ma sý ü ze ri ne Er do ðan, Þu an da ta bi 28 Þu - bat i le il gi li bel li bir sü reç iþ li yor. An cak böy le bir dal ga, i ki dal ga, üç dal ga, dört dal ga fi lan. Bun lar top lu mun hu zu ru nu da doð ru su ka çý rý yor. Bun dan biz ler de cid dî ma na da ra hat sý zýz. a ni a týl ma sý ge re ken a - dým lar a tý lýr, bi ter, ge çer. A ma bu dal ga lar böy le ar ka ar ka ya gel dik çe o dal ga lar da ku su - ra bak ma sýn lar ül ke bo ðu lur. Bu ka dar bu iþ ben ce u za týl ma ma lý dýr di ye ko nuþ tu. Er do - ðan, 28 Þu bat dâ vâ ya dö nü þür se mü da hil ol - ma sin ya li gel di hü kü met ten. An cak o dö ne - me sa de ce hü kü me te i liþ kin de ðil þa hýs la ra yö ne lik de ba zý suç lar söz ko nu su, dar be söz ko nu su. Siz de o dö nem mað du ri yet ya þa dý - nýz. Si zin þah sî bir mü da hil li ði niz o la bi lir mi? so ru su ü ze ri ne, Bel li þey ler de var dýr ki bu ra da 28 Þu bat i le il gi li þah sý ma yö ne lik o lan ve ya bu ül ke de o dö ne min sý kýn tý sý ný ya þa mýþ o lan, a ma par ti ler a ma ku rum ku ru luþ lar, ney se, on lar la il gi li de böy le bir sü reç id di a - na me ka bul e dil di ði an da, dâ vâ baþ la dý ðý an - da, bu iþ te hak ký ný a ra yan lar ta biî ki hak ký ný a ra ya cak týr. Ben de a ra rým ve ya a ra mam, ka - ra rý mý bu sü reç baþ la dý ðýn da ta bi ve ri rim. O - nun i çin þu an da bir þey söy le mem doð ru ol - maz ce va bý ný ver di. Er do ðan, ye ni a na ya sa sü re ciy le il gi li a çýk la ma sýn da kul lan dý ðý tek din i fa de si ne i liþ kin i se, O gün o ra da tek va tan ye ri ne tek di ni söy le miþ ol dum. Bu bir dil sürç me si dir. Bu nu fark lý ye re çek me le ri ne ge rek yok, çün kü bun la rýn bu þe kil de bi zim bu nu na sýl söy le di ði miz za ten par ti nin ku ru - lu þun dan bu ya na bel li dir ve o nu ben böy le ce dü zelt miþ o la yým de di. An ka ra / a a Er do ðan dan tu haf 28 Þu bat yo ru mu 28 ÞU BAT sav cý sý ný bil gi len dir me sin - den i ki gün ön ce Ak þe ner in a ra cý na kur þun sý kýl dý. Va tan - Ha ber türk ga - ze te le ri nin ha be ri ne gö re MHP Baþ - kan ve ki li Me ral Ak þe ner in 28 Þu bat sav cý sý na i fa de ver me den ön ce Ýs tan - bul da ma kam a ra cýn da o tur du ðu kol - tu ðun kur þun lan dý ðý or ta ya çýk tý. Üm - ra ni ye de ki o lay la il gi li ge niþ çap lý so - ruþ tur ma baþ la týl dý. Pa zar te si gü nü 28 Þu bat sav cý sý na þa hit o la rak 2.5 sa at sü rey le i fa de ve ren dö ne min Ý çiþ le ri Ba ka ný, MHP Grup Baþ kan ve ki li Me - ral Ak þe ner in ma kam a ra cý nýn geç ti - ði miz Cu mar te si gü nü Ýs tan bul da kur þun lan dý ðý or ta ya çýk tý. Haf ta so nu - nu ba zý te mas la rý do la yý sýy la Ýs tan - bul da ge çi ren Ak þe ner in ma kam a - ra ba sý nýn Cu mar te si sa ba ha kar þý kur þun lan dý ðý öð re nil di. Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü, o lay la il gi li ge niþ çap lý so ruþ tur ma baþ lat tý. Bü lent O ra koð lu ve Ha san Ce lal Gü zel den son ra sav cý ya i fa de ve re ce ði du yu ru lan Ak þe ner, geç ti ði miz haf ta - so nu nu Ýs tan bul da ge çir di. Ba zý te - mas la rý kap sa mýn da Ýs tan bul da bu lu - nan Ak þe ner, Cu mar te si ak þa mý prog - ra mý nýn bi ti min de þo fö rü ta ra fýn dan ma kam a ra cýy la e vi ne bý ra kýl dý. Þo för da ha son ra ma kam a ra cýy la bir lik te Üm ra ni ye de ki e vi ne git ti. E di ni len bil gi ye gö re þaþ kýn lýk ve ri ci o lay er te si sa bah Ak þe ner in yar dým cý - la rý nýn a ra cý gör me siy le or ta ya çýk tý. Ma kam þo fö rü nün e vi nin ö nün de park ha lin de bu lu nan a ra cýn, Ak þe - ner in o tur du ðu ar ka kol tuk bö lü mü - ne sý kýl mýþ mer mi ko va ný bu lun du. O lay he men Ýs tan bul Em ni ye ti ne bil di ril di. O lay ye ri e kip le ri a raç ta ve çev re de in ce le me yap tý lar. Ak þe ner in i fa de ver me sin den he men ön ce mey - da na ge len o lay, Göz da ðý mý? so ru su - nu da gün de me ge tir di. Em ni yet in o la - yý bu bo yu tuy la da in ce le di ði i fa de e dil - di. Ko nu ya i liþ kin ko nu þan Ak þe ner, Bu nu ba na gön de ril miþ bir me saj o la - rak a lý yo rum. Bir kor kum yok. Ko ru - ma mý da ar ttýr ma dým. 1 a det boþ ko van bu lun du. Em ni yet in ce li yor, sav cý lý ða in ti kal et ti de di. Ýs tan bul / e ni As ya DEMÝRDEN KORKAN TRENE BÝNMEZ TBMM Baþkanvekili Meral Akþener, aracýna yönelik silâhlý saldýrýnýn doðru olduðunu belirterek, Demirden korkan trene binmez dedi. Akþener, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli ile görüþmek üzere partiye geliþi sýrasýnda, aracýna yönelik silâhlý saldýrý iddialarýyla ilgili gazetecilerin sorularýný cevapladý. Meral Akþener, Olay doðru, ama bilmiyorum, nedir, ne deðildir, herhangi bir bilgim yok. Hem emniyet teþkilâtýmýz, hem diðer kurumlarýmýz ilgileniyor. Ben onlara güveniyorum, ama diðer taraftan kendi açýmdan bakýlýrsa, demirden korkan trene binmez dedi. An ka ra / a a ENÝÇERÝ: MHP E TEHDÝT SÖKMEZ MHP An ka ra Mil let ve ki li Öz can e ni çe ri, Mec lis te dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, TBMM Baþ kan ve ki li ve MHP Ýs tan bul Mil let - ve ki li Me ral Ak þe ner in 28 Þu bat so ruþ tur - ma sý ný yü rü ten sav cý ya i fa de ver me den ký sa sü re ön ce a ra cý nýn kur þun lan ma sýy la il gi li o - la rak, Teh dit mu ha ta bý na, uy gun o la na ya - pý lýr. MHP ye teh dit sök mez de di. ÇÝÇEK TEN AKÞENER E GEÇMÝÞ OLSUN ZÝARETÝ TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Ýs tan bul da a ra - ba sý kur þun la nan Mec lis Baþ kan ve ki li Me ral Ak þe ner i ma ka mýn da zi ya ret e de rek bir sü re gö rüþ tü. Ak þe ner i le 45 da ki ka gö rü þen Çi - çek, gö rüþ me den ay rý lýr ken ga ze te ci le rin so - ru la rý ný ce vap la ma dý. Bu a ra da çok sa yý da mil let ve ki li Ak þe ner i zi ya ret e de rek, geç - miþ ol sun di lek le ri ni i let ti. An ka ra / a a 4. dal ga da gö zal tý na a lý nan lar Ad li ye de

9 HA BER 9 A LES e gi riþ bel ge si ÖSM nin si te sin de na KA DE MÝK Per so nel ve Li san süs tü E ði ti mi Gi riþ Sý na vý na (A - LES) gi re cek a day lar, sý na va gi riþ bel ge si ni ÖSM nin in ter net ad re sin den e di ne cek. ÖSM den ya pý lan a çýk la ma da, 2012-A LES Ýlk ba har Dö ne mi Sý na vý nýn 13 Ma yýs 2012 Pa zar gü nü ya pý la ca ðý ha týr la týl dý. A day la ra sý na va gi riþ bel ge si gön de ril me ye ce ði be lir ti len a çýk la ma da, A day lar sý na va gi re cek le ri yer bil gi si ni gös te ren sý na va gi riþ bel ge si ni, TC kim lik nu ma ra la rý ve a day þif re le riy le ÖSM nin is.osym.gov.tr in ter net ad re sin den e di ne cek ler i fa de le ri kul la nýl dý. A çýk la ma da, þun lar kay de dil di: Bel ge nin ü ze rin de a da yýn sý na va gi re ce ði mer kez, bi na, sa lon bil gi le riy le a da yýn fo toð ra fý bu lu na cak týr. A day lar in ter net ten e di ne cek le ri bu bel ge le ri nin renk li ya da si yah be yaz çýk tý la rý ný sý nav gü nü yan la rýn da bu lun dur mak zo run da dýr. An cak bel ge nin ar ka yü zün de her han gi bir ya zý, re sim, i þa ret bu lun ma ma lý dýr. Sý na va Gi riþ Bel ge si ni ya nýn da bu lun dur ma yan a day lar sý na va a lýn ma ya cak týr. An ka ra / a a Da vu toð lu: AB ü ye li ði ta ri hin ge rek li li ði ndý ÞIÞ LE RI Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Tür ki ye nin AB ü ye li ði nin ta ri hin do ðal a ký þý nýn bir so nu cu ve ge rek li li ði ol du ðu nu be lirt ti. Da vu toð lu, 9 Ma yýs Av ru pa Gü nü do la yý sýy la ya yým la dý ðý me sa jýn da, bu gü nün Av ru pa da ba rýþ, re fah ve is tik ra rýn ye ni den do ðum gü nü ol du ðu ka dar ge le ce ðe dö nük bir du rum mu ha se be si ve si le si ol du ðu nu i fa de et ti. Ta rih sel geç mi þi ve ge le cek viz yo nu ba ký mýn dan Tür ki ye nin, Av ru pa bü tün leþ me sü re ci nin ay rýl maz bir par ça sý ný teþ kil et ti ði ni vur gu la yan Da vu toð lu, bu nun la be ra ber, ba zý AB ü ye le ri nin si ya sî en gel le me le ri ne de niy le Tür ki ye nin AB ye ka tý lým sü re cin de mey da na ge len dur gun lu ðun ha yal ký rýk lý ðý mey da na ge ti rid ði ni be lirt ti. Da vu toð lu þun la rý kay det ti: Tür ki ye nin AB ü ye li ði ta ri hin do ðal a ký þý nýn bir so nu cu ve ge rek li li ði dir. Tür ki ye nin i çin de yer al ma dý ðý bir AB te kem mül et me miþ bir si ya sî pro je o la rak ka lýr. E sa sen, bu pro je nin sür dü rü le bi lir li ði Tür ki ye nin e þit ko þul lar la ü ye li ði nin sað lan ma sýy la gü ven ce al tý na a lý na bi lir. Gü nü müz de u lus la r a ra sý si ya sî ve e ko no mik i liþ ki ler de ya þa nan hýz lý de ði þim ve dö nü þü mün, bu ta ri hi pro je nin Tür ki ye nin ka tý lý mýy la güç ve faaliyet ka zan ma sý nýn kü re sel öl çek te de ne den li o lum lu yan sý ma la rý o la ca ðý ný or ta ya koy du ðu na dik ka ti çe ken Da vu toð lu, Bu yol da ka rar lý ve öz gü ven li bir þe kil de ve güç lü a dým lar la i ler le me yi sür dü re ce ðiz. De vam e den re form la rý mýz bu gay re ti mi zin ö nem li bir un su ru dur. Bu ve si ley le baþ ta va tan daþ la rý mýz ol mak ü ze re bü tün Av ru pa lý la rýn 9 Ma yýs Av ru pa Gü nü nü kut lu yo rum de di. An ka ra / a a Baþ lan gýç so na kal dý TBMM ANAASA UZLAÞMA KOMÝSONU SONRASI KONUÞAN MECLÝS BAÞKANI ÇÝÇEK, ENÝ ANAASA AZIM AÞAMASINDA ÖNCELÝKLE ÜZERÝNDE DURACAKLARI KONUNUN, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER OLDUÐUNU, BAÞLANGIÇ KISMININ ÝSE SONA BIRAKILDIÐINI KADETTÝ. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek, eni Anayasa'nýn 4 partinin katýlýmýyla oluþan Meclis Uzlaþma Komisyonun'da yazýlmaya baþlanacaðýný bildirdi. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, A na ya sa ya zým a þa ma sýn da ön ce lik le ü ze rin de du ra cak la rý ko nu nun, te mel hak ve öz gür lük ler ol du ðu nu be lir te rek, Ar ka sýn dan ya sa ma, yü rüt me, i da re ve ka mu hiz met le ri, yar gý, ma lî, e ko no mik ve sos yal hü küm ler, baþ lan gýç, ge nel hü küm ler ve te mel il ke ler, di ðer hü küm ler ve ge çi ci hü küm ler ge le cek de di. Çi çek, TBMM A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu nun yak la þýk 3 sa at sü ren top lan tý sý nýn ar dýn dan ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lun du, top lan tý da a lý nan ka rar lar da ya zý lý bir me tin ha lin de du yu rul du. TBMM Baþ ka ný Çi çek, ko mis yo nun ya zým a þa ma sýn da ta kip e de cek le ri yol i le ça lýþ ma u sul ve e sas la rý ný, top lan tý da ka rar laþ týr dýk la rý ný i fa de et ti. Çi çek, ko mis yo nun, Çar þam ba, Per þem be ve Cu ma gün le ri top la na ca ðý ný, ih ti yaç ha lin de bu sü re nin u za ya bi le ce ði ne söy le di. Uz laþ ma Ko mis yo nu na gön de ri len me tin le rin, baþ ka kay nak la rýn ve dün ya uy gu la ma la rý nýn dik ka te a lý na rak bir ça lýþ ma ya pý la ca ðý ný, tas lak me tin ha zýr la na ca ðý ný be lir ten Çi çek, top lan tý la rýn, her par ti den en az bir ki þi nin ka tý lý mýy la ya pý la bi le ce ði ni bil dir di. Çi çek, en az üç top lan tý ya ma ze ret siz o la rak ka - týl ma yan si ya sî par ti nin, ko mis yon dan çe kil miþ sa yý la ca ðý ný vur gu la ya rak, ko mis yo nun, bü tün par ti le rin mu ta ba ka týy la ka rar a la ca ðý ný be lirt ti. Çi çek, ka rar a lý na ma yan ko nu la rýn, da ha son ra ko mis yon da ye ni den e le a lý na ca ðý ný i fa de et ti. Mec lis Baþ ka ný Çi çek, E sas o lan bu ya zý lým sü re cin de a na baþ lýk la rýn gö rü þül me sý ra sý dýr. A na ya sa met nin de, bu sý ra ya gö re ta kip e di le cek de ðil. Bu sa de ce bu ra da ki gö rüþ me nin, mü za ke re nin sý ra sý ný gös te ri yor. Te mel hak ve öz gür lük ler, ön ce lik le ü ze rin de du ra ca ðý mýz ko nu dur. Ar ka sýn dan ya sa ma, yü rüt me, i da re ve ka mu hiz met le ri, yar gý, ma lî, e ko no mik ve sos yal hü küm ler, baþ lan gýç, ge nel hü küm ler ve te mel il ke ler, di ðer hü küm ler ve ge çi ci hü küm ler. e ni a na ya sa yü rür lü ðe gi rer ken ge çi ci hü küm le rin de ol ma sý ge re ki yor. Bu nun la il gi li o la cak týr di ye ko nuþ tu. Top lan tý da a lý nan ka rar lar, ay rý ca ya zý lý bir a çýk la may la da du yu rul du. a zým a þa ma sý i çin ka bul e di len ka rar lar baþ lý ðý al týn da ya pý lan a çýk la ma da, ko mis yon top lan tý la rý na par ti le rin da nýþ man la rý nýn ka tý la bi le ce ði be lir til di. Par ti le rin ih ti yaç duy ma sý ha lin de tek nik he yet ü ye si uz man la rýn top lan tý ya ka tý la bi le ce ði, TBMM ta ra fýn dan gö rev len di ri len 2 uz ma nýn da top lan tý lar da yer a la ca ðý kay de dil di. TBMM Baþ ka ný nýn ka týl ma dý ðý top lan tý lar da dö nü þüm lü baþ kan lýk sis te mi nin uy gu la na ca ðý nýn i fa de e dil di ði a çýk la ma da, bu sis tem de sý ra sýy la AKP, CHP, MHP ve BDP ü ye le rin den bi ri nin top lan tý ya baþ kan lýk ya pa ca ðý, ü ze rin de uz la þý lan ya zý lý met ni ba sýn la pay la þa ca ðý be lir til di. a zým a þa ma sý nýn ne ka dar sü re ce ði ne i liþ kin bir so ru yu Çi çek, þöy le ce vap la dý: A na ya sa yý bu yý lýn so nun da hal ký mý zýn ö nü ne koy ma yý he def le dik. Bi rin ci a çýk la dý ðý mýz tak vim de de var. A ma i þin en zor kýs mý bu dur. Bu nun i çin ma kul sü re i fa de si ni kul lan dýk. Bu sü re ne ka dar er ken o la bi lir se, bu nun i çin de ça ba gös te ri le cek tir. Ne ka dar mad de o la ca ðý bu ça lýþ ma la rýn so nun da or ta ya çý kar. Bu çer çe ve nin i çe ri ði kaç mad de ye sý ðar sa o ka dar o la cak. a ni mad de dir, ve sa i re dir di ye rek ken di mi zi sý nýr la ma nýn an la mý yok tur. Mü him o lan, hal kýn ih ti yaç la rý ný kar þý la ya cak, bek len ti le ri ne ce vap ve ren ve ça ðýn ge rek le ri ne uy gun o lan bir a na ya sa yý yap mak týr. Üç mad de ek sik, i ki mad de faz la o, o ka dar ö nem li de ðil. Mü him o lan bek len ti le rin kar þý lan ma sý dýr. An ka ra / a a As ker lik Ka nu nu tamamen de ði þi yor AS KER LÝK Ka nu nu i le Ba zý Ka nun lar da De ði þik lik a pýl ma sý na Da ir Ka nun Ta sa rý sý TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. Ta sa rý ya gö re, as ker lik þu be le ri baþ kan lýk la rýn ca ký sa sü re ler le teþ kil e di len ve faaliyeti kal ma yan as ker lik mec lis le ri, ilk yok la ma i le ye dek lik yok la ma sý iþ lem le ri kal dý rý la cak. ü küm lü le rin sað lýk mu a ye ne le ri, a i le he kim le rin ce ya pý la bi le cek. As ke rî has ta ne bu lun ma yan yer ler de, en ge li, ya ta lak, u vuz kay bý, gi bi göz le gö rü lür ra hat sýz lý ðý bu lu nan lar hak kýn da as ker li ðe el ve riþ li En bü yük zen gin li ði miz kar deþ li ði miz VAN DA te mas lar da bu lu nan Güm rük ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti a zý cý, i lin so run la rýy la il gi li bil gi al dýk tan son ra Ak da mar O tel de dep rem son ra sý i lin e ko no mik ve ti ca ri du ru mu nun de ðer len di ril di ði top lan tý ya ka týl dý. Ka lý cý ko nut la rýn plan lan dý ðý gi bi de vam et ti ði ni, ar týk bun la rý ko nuþ ma dan he def bü yü te rek ça lýþ ma ya de vam e dil me si ge rek ti ði ni vur gu la yan a zý cý, Baþ ba kan Er do ðan ta ra fýn dan a çýk la nan ya tý rým teþ vik prog ra mý na de ði ne rek, E ko no mik Ko or di nas yo nu Ku ru lu nun 6 ay lýk ça lýþ ma sý so nu cu or ta ya çý kan bu teþ vi kin ö nü müz de ki gün ler de ya sa la þa ca ðý ný kay det ti. KA PI KÖ SI NIR KA PISI Güm rük hiz met le ri a çý sýn da la bo ra tu var hiz met le ri güm rük iþ lem sü re le ri ni u zat tý ðý e leþ ti ri le ri ne de ði nen Ba kan a zý cý, sý nýr ka pý la rýn da ki ü rü nün tah lil le ri nin Er zu rum, Mer sin ve ya An ka ra ya gön de ril di ði ni kay det ti. Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn 6 yer de son de re ce do na ným lý ve u lus la r a ra sý ak re di te o la cak dü zey de böl ge la bo ra tu var la rý nýn ol du ðu na i þa ret e den a zý cý, bun la rýn ya kýn za man da bu ak re di te le ri nin sað la na ca ðý ný söy le di. Güm rük ve Ti ca ret Ba ka ný Ha ya ti a zý cý: "En bü yük zen gin li ði miz kar deþ li ði miz dir. Hiç kim - se bi zim bir li ði mi zi ve kar deþ li ði mi zi bo za maz" dedi. Van a ü zün cü ýl Ü ni ver si te si nin bu bað lam da bir la bo ra tu var kur ma ha zýr lý ðýn da ol du ðu nu di le ge ti ren a zý cý, la bo ra tu va rýn ta mam lan ma sý du ru mun da ba kan lýk o la rak bir pro to kol ya pa rak ü rün tah li li bu ra da ya pýl ma sý ný sað la ya cak la rý ný kay det ti. Ko nuþ ma sý nýn so nun da bir lik ve be ra ber lik çað rý sý ya pan a zý cý, ko nuþ ma sý na þöy le bi tir di: Biz si zin i çin va rýz. Gün de mi miz de in san ve Tür ki ye de ya þa yan her kes var. si ner ji ve e ner ji mi zi siz den a lý yo ruz. En bü yük zen gin li ði miz kar deþ li ði miz dir. Hiç kim se bi zim bir li ði mi zi ve kar deþ li ði mi zi bo - de ðil dir ra po ru, as ker lik þu be baþ ka ný ve mül ki a mir lik le rin ce gö rev len di ri le cek res mî i ki dok tor dan o lu þan ge çi ci sað lýk ku ru la rýn ca ve ri le bi le cek. Fa kül te ya da yük sek o kul öð ren ci le ri nin as ker li ði er te le me þart la rýn dan o lan o ku la de vam mec bu ri ye ti ve i ki yýl üst üs te sý nýf ta kal ma ma zo run lu lu ðu kal dý rý la cak. Dýþ kay nak tan te min e di len mu vaz zaf su bay a day la rý, rüt be tak ma dan ön ce su bay te mel as ker lik ve su bay lýk an la yý þý ka zan dýr ma e ði ti mi ne ta bi tu tu la cak. Ast su bay la rýn da bi rin ci za maz. Bi zim top lu mun en di na mik güç le ri o lan es naf, sa nat kâr, tüc car ve sa na yi ci miz bu ko nu lan da ak tif ol ma lý dýr. Da ha yön len di ri ci ol ma lý, da ha bil ge ce dav ran ma lý ve yan lýþ ya pan la rý uy gun za ma na ve or tam da u ya ra rak kar deþ li ði mi zi ha týr lat ma mýz ge re ki yor. Top lan tý so nun da TES KOM ta ra fýn dan 2 mil yon li ra ya ya pa cak o lan o kul, TOBB un ya pa ca ðý Fen Li se si, öð ren ci pan si yo nu, spor komp lek si i le TESK i se Van Es naf ve Sa nat kâr lar Bir li ði hiz met bi na sý ný ya pýl ma sý i çin 2 mil yon li ra kat ký su nul ma sýy la il gi li pro to kol ler im za lan dý. Van / aa de re ce ye yük se le bil me si ne im kân ta ný na cak. As ker lik hiz me ti sý ra sýn da ve ya bu hiz me ti ta mam la dýk tan son ra fa kül te ve yük sek o kul la rý bi ti ren le re söz leþ me li su bay ve ya ast su bay o la bil me im kâ ný ge le cek. Mu vaz zaf su bay la rýn mec bu ri hiz met sü re si 15 yýl dan 10 yý la in di ri le cek. As ker lik yü küm lü lü ðü nü ký sa dö nem er o la rak ye ri ne ge ti ren ler le, er baþ ve er o la rak ye ri ne ge ti ren ler den fa kül te ya da yük se ko kul bi ti ren ler de söz leþ me li su bay o la rak is tih dam e di le bi le cek. An ka ra / a a Boz dað: Es ki si ya si ler de Baþ kan lýk sis te mi ni is te di BAÞ BA KAN ar dým cý sý Be kir Boz dað, a na ya sa ya par ken, a na ya sa ya pý cý lar e ðer sis tem tar týþ ma sý ný hiç yap ma mýþ lar sa, par la men ter sis te min ek sik le ri ne, þi ka yet e di len ko nu la rý na rað men bu ko nu tar tý þýl maz sa, bü yük ek sik lik o la ca ðý ný söy le di. Boz dað, ku ru lu þu nun 48. yýl dö nü mü do la yý sýy la Par la men to Mu ha bir le ri Der ne ði ni zi ya ret et ti. Boz dað, bu ra da ga ze te ci le rin çe þit li ko nu la ra i liþ kin so ru la rý ný ya nýt la dý. Boz dað, baþ kan lýk sis te mi nin, ül ke nin gün de mi ne bu gün gel me di ði ni be lirt ti. Boz dað, Cum hu ri yet in ba þýn da bi le bu nun ko nu þul du ðu nun ya zýl dý ðý ný, A ta türk, Ýs met Ý nö nü, Ad nan Men de res dö nem le rin de fi i li baþ kan lýk sis te mi bu - Baþbakan ar dým cý sý Be kir Boz dað lun du ðu nu söy le di. Boz dað, Nec met tin Er ba kan ýn 1977 de baþ kan lýk sis te mi ne se çim be yan na me sin de yer ver di ði ni, Tur gut Ö zal ýn baþ kan lýk sis te mi ni is te di ði ni, Ke nan Ev ren in baþ lan gýç ta kar þý ol ma sý na rað men o nun da is te di ði ni, Sü ley man De mi rel in ö zel lik le 1996 dan son ra baþ kan lýk sis te mi ni þid det le sa vu nan yak la þým lar or ta ya koy du ðu nu be lirt ti. Boz dað, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn da sa de ce bu gün de ðil, bun dan ön ce bir çok kez baþ kan lýk sis te mi nin tar tý þýl ma sý ný is te di ði ni i fa de et ti. Baþ kan lýk sis te mi ko nu su nu, bu gün gün de me ge tir me dik le ri ni di le ge ti ren Boz dað, gün de me ge ti ri liþ tar zý nýn da he sap lý ol ma dý ðý ný söy le di. An ka ra / a a HA BER LER Bülent Arýnç, Türkiye-Afrika medya buluþmasýnda konuþtu. Tür ki ye-af ri ka med ya sý forumda bir araya geldi nbaþ BA KAN ar dým cý sý Bü lent A rýnç, Af ri ka nýn ve Af ri ka in sa ný nýn Türk mil le ti nin gön lün de müs tes na ye re sa hip ol du ðu nu be lir te rek, Irk çý lýk has ta lý ðý nýn hiç bir za man ha yat bu la ma dý ðý bi zim top rak la rý mýz da, in sa ný mýz Af ri ka lý yý bir kar de þi o la rak gö rür de di. Baþ ba kan ar dým cý sý A rýnç ýn hi ma ye sin de Ba sýn a yýn En for mas yon Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan dü zen le nen 2 gün lük Tür ki ye-af ri ka Med ya Fo ru mu baþ la dý. Top lan tý nýn a çý lý þýn da ko nu þan A rýnç, bir ilk ol ma ö zel li ði ne sa hip Türk Af ri ka Med ya Fo ru mu nun baþ ta med ya lar ol mak ü ze re, ül ke ler a ra sýn da ki her tür lü i liþ ki nin ge liþ ti ril me si i çin ha yýr lý bir baþ lan gýç ol ma sý ný di le di. A rýnç, 54 Af ri ka ül ke sin den bü yük yol ka te de rek top lan tý ya ka tý lan mi sa fir le ri a ðýr la mak tan da o nur duy du ðu nu di le ge tir di. Tür ki ye nin bu gün 75 mil yon luk genç ve di na mik nü fu su, a çýk ve li be ral e ko no mi si, ka li fi ye in san gü cü, bü yük iç pa za rý, re ka bet çi en düs tri si ve stra te jik coð ra fi ko nu muy la ge rek böl ge sin de ge rek u lus la ra ra sý a re na da a ðýr lý ðý gi de rek ar tan bir ül ke ol du ðu nu i fa de e den A rýnç, þöy le ko nuþ tu: Af ri ka ve Af ri ka in sa ný bi zim mil le ti mi zin gön lün de müs tes na bir ye re sa hip tir. Irk çý lýk has ta lý ðý nýn hiç bir za man ha yat bu la ma dý ðý bi zim top rak la rý mýz da, in sa ný mýz Af ri ka lý yý bir kar de þi o la rak gö rür. Top lan tý da 54 Af ri ka ül ke sin den 270 ci va rýn da ka tý lým cý nýn ya ný sý ra RTÜK Baþ ka ný Da vut Dur sun, A A Ge nel Mü dü rü ve ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ke mal Öz türk, TRT Ge nel Mü dü rü Ýb ra him Þa hin yer a lý yor. An ka ra / a a Me mur lar i le hü kü met ü çün cü o tu rum da bu luþ tu nme MUR LAR i le Hü kü met a ra sýn da ki top lu söz leþ me gö rüþ me le ri kap sa mýn da ü çün cü o tu rum dün baþ la dý. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý nda ki Re þat Mo ra lý Top lan tý Sa lo nu nda ger çek le þen gö rüþ me de, Ka mu Ýþ ve ren He ye ti ne Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, Ka mu Gö rev li le ri Sen di ka la rý He ye ti ne i se Me mur-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du baþ kan lýk yap tý. Dün kü gö rüþ me de, e ði tim, öð re tim ve bi lim, sað lýk ve sos yal, bü ro ban ka cý lýk ve si gor ta cý lýk, ta rým ve or man cý lýk, ba yýn dýr lýk in þa at ve köy i le e ner ji sa na yi ve ma den ci lik hiz met kol la rý na i liþ kin sen di ka la rýn tek lif le ri i le ko mis yon ra por la rý ma sa ya ya tý rýl dý. An ka ra / a a CHP ye ha ciz þo ku nchp A da na Ýl Baþ ka ný Zey dan Ka ra lar, rek lam ve ta ný tým ça lýþ ma la rý ný yü rü ten fir ma nýn a la ca ðý na kar þý lýk ic ra ta ki bi baþ lat ma sýy la il gi li, El bet te bor cu muz var a ma bu ra da ki a maç pa ra tah si la tý de ðil, a maç baþ ka de di. Ka ra lar, par ti bi na sýn da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, i baþ kan lý ðýn da dün ha ciz iþ le mi uy gu lan ma sý na ü zül dük le ri ni be lirt ti. Çok i yi bir se çim kam pan ya sý yü rüt tük le ri ni, kam pan ya yý 800 bin li ra ya çý kar dýk la rý ný i fa de e den Ka ra lar, þun la rý kay det ti: 2011 yý lý ba þýn dan so nu na ka dar ge nel mer kez den bi ze ge len pa ra 420 bin li ra. Biz i ki bü yük mi ting yap týk. Her bir mi tin gin ma li ye ti 150 bin li ra dýr ye rel se çim le rin de par ti ye 941 bin li ra, 2007 ge nel se çim le rin de i se 771 bin li ra gel miþ tir. 2007, 2009 se çim kam pan ya sý na bir ba kýn, bir de 2011 se çim kam pan ya sý na ba kýn. De va sa bir ik ti dar la mü ca de le e di yor su nuz. Ge nel mer ke ze bil gi ver dik ve 128 bin li ra da bor cu muz var de dik. Her þey a çýk. Da ha ön ce den de pa ra tar týþ ma sý ol muþ tu. El bet te bor cu muz var a ma bu ra da ki a maç pa ra tah si la tý de ðil, a maç baþ ka. CHP nin A da na da da tüm Tür ki ye de cid dî oy ar tý þý var. Par ti mi zin o yu nu yüz de 21 ler den yüz de 31 le re çý kar mak ko lay de ðil. A da na da ye rel se çim le re yak la þýl dýk ça, bi ri le ri te laþ la ný yor. Adana / a a e ni Türk Ti ca ret Ka nu nu dü zel til sin nchp Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Fa ik Öz trak, e ni Türk Ti ca ret Ka nu nu yü rür lü ðe gir me den tes bit e di len ek sik lik le rin gi de ril me si ni is te di. CHP de, KO BÝ ler le il gi li o luþ tu ru lan ko mis yo nun ü ye si mil let ve kil le ri, ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Ko mis yo nun baþ kan lý ðý ný ya pan Öz trak, e ko no mi de ya vaþ la ma, iþ siz lik is ten mi yor sa KO BÝ le re ö nem ve ril me si ge rek ti ði ni be lirt ti. e ni Türk Ti ca ret Ka nu nu yü rür lü ðe gir me den tes pit e di len ek sik lik le rin gi de ril me si is te yen Öz trak, bu ek sik lik ler le il gi li CHP mil let ve kil le ri nin ka nun tek li fi, so ru ve a raþ týr ma ö ner ge si ver dik le ri ni i fa de et ti. CHP Ma ni sa Mil let ve ki li Ha san Ö ren de e ko no mi nin lo ko mo ti fi o lan KO BÝ le rin Türk Ti ca ret Ka nu nu ndan en çok za rar gö re cek ke sim ol du ðu nu i fa de et ti. Türk Ti ca ret Ka nu nu nun bu ha liy le ti ca ret ha ya tý ný ka bu sa çe vi re ce ði ni id di a e den Ö ren, or tak a kýl la so run lu o lan mad de le rin ye ni den dü zen len me si ge rek ti ði ni söy le di. CHP An ka ra Mil let ve ki li Si nan Ay gün, ka nu na gö re, ka sap ve ma na výn in ter net si te si kur mak zo run da ol du ðu nu, yok sa ha pis ce za sý ön gö rül dü ðü nü di le ge tir di. Ay gün, Sa ða dön sen ha pis ce za sý so la dön sen i da re pa ra ce za sý de di. Ay gün, ka nun yü rür lü ðe gir me den mad de le rin ye ni den göz den ge çi ril me si çað rý sýn da bu lun du. An ka ra / a a Darp çý i ma ma jet so ruþ tur ma ndý A NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý bir köy i ma mý nýn va tan da þý darp et ti ði ne yö ne lik id di a lar ü ze ri ne so ruþ tur ma baþ lat tý. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü þa vir li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, bu gün ba sýn da i mam Tev fik Ka ra baþ ýn A rif E kiz (74) ad lý va tan da þý dö ve rek has ta ne lik et ti ði ne yö ne lik ha ber ler yer al dý ðý be lir til di. Ha ber ler ü ze ri ne Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn böl ge ye mü fet tiþ gö rev len dir di ði bil di ri len a çýk la ma da, ko nu ya i liþ kin i mam Ka ra baþ hak kýn da so ruþ tur ma baþ lat tý ðý kay de dil di. An ka ra / a a

10 EKONOMÝ 10 Ö len iþ çi nin 900 gü nü var sa e þi ne dul ay lý ðý bað la nýr SO RU: E þim 3 ay ön ce a man sýz bir has ta lý ða ya ka la na rak ve fat et ti. Ge ri de ben ve 8 ya þýn da ký zým kal dýk. E þi min top lam 840 gün SSK prim gü nü çýk tý. E þim 18 ay as ker lik yap tý. Bu du rum da e þim ü ze rin den ba na ve ký zý ma SGK dan ö lüm ay lý ðý bað lan ma sý i çin na sýl bir yol iz le me miz ge re kir? Ay sel GE DÝK / Ýs tan bul CE VAP: E þi niz ö lüm ta ri hin de SSK lý (4/a si gor ta lý sý) si gor ta lý sý dýr. Ö lüm ay lý ðý bað lan ma sý i çin ge rek li o lan hiz met sü re si, ki þi nin öl dü ðü ta rih te son o la rak ta bi ol du ðu si gor ta lý lýk sta tü sü ne (Bað-Kur, SSK, E mek li San dý ðý) gö re be lir len mek te dir. Si zin e þi ni zin öl dü ðü ta rih ten ön ce son o la rak ta bi ol du ðu si gor ta lý lýk sta tü sü, SSK si gor ta lý lý ðý ol du ðu i çin, ö lüm ay lý ðý bu na gö re be lir le ne cek tir. Bu na gö re, e þi ni zin her tür lü borç lan ma gün le ri ha riç (do ðum, as ker lik, yurt dý þý borç lan ma sý gi bi) prim ö de me gün sa yý sý 900 gün ol du ðun da si ze ve ký zý ný za e þi niz ü ze rin den ö lüm ay lý ðý bað la na bi lir. An cak, e þi ni zin top lam prim ö de me gün sa yý sý 840 gün ol du ðun dan bu þar tý ye ri ne ge ti re mi yor su nuz. Si ze ve ký zý ný za ö lüm ay lý ðý bað lan ma sý i çin, üst te be lirt ti ði miz þar týn ya nýn da bir de prim ö de me gün sa yý sý ve borç lan ma gün le ri da hil 1800 gün hiz met sü re si ne sa hip ol du ðun da, ta ra fý ný za ö lüm ay lý ðý bað la na bi le cek tir. Si zin e þi ni zin bu þar tý da ye ri ne ge tir me di ði gö rül mek te dir. Bu sebep le, si zin bu yap ma nýz ge re ken þey, e þi ni zin sað lý ðýn da bir iþ ye rin de ça lý þýp da si gor ta gün le ri ek sik ya tý rý lan bir iþ ve ren var sa, bu iþ ve ren le gö rü þün. Du ru mu nu zu ve top lam da 60 gü ne ih ti ya cý nýz ol du ðu nu, ge re kir se ce za ve prim borç la rý ný ken di ni zin ö de ye ce ði ni iþ ve re ne be lir tin. Ýþ ve ren ka bul e der se, iþ mah ke me si ne iþ ve ren a ley hi ne e þi ni zi 60 gün lük si gor ta sýz ça lýþ týr dý di ye dâ vâ a çýn. Mah ke me ke sin lik le le hi ni ze so nuç la na cak týr. Mah ke me yak la þýk bir yýl sü rer. Mah ke me so nu cun da e þi niz ü ze rin den siz ve ký zý nýz ö lüm ay lý ðý a la bi lir si niz. Ý ki ke re as ker lik borç lan ma sý ya pý la maz Bir o ku ru muz, SGK ya en dü þük prim mik ta rý ü ze rin den as ker lik borç lan ma sý ný yap tý ðý ný, an cak i le ri de e mek li li ði ne kat ký sý o lur di ye a ra da ki far ký he sap la týp ta van dan borç lan ma yap mak is te di ði ni ve bu nun müm kün o lup ol ma dý ðý ný sor mak ta dýr sa yý lý ka nu nun 41'in ci mad de si ne gö re, as ker lik borç lan ma sý si gor ta lý lar ta ra fýn dan be lir le nen pri me e sas ka zanç ü ze rin den tes bit e di len borç mik ta rý na gö re ya pýl mak ta dýr. a ni borç lan ma be yan e di len ka zanç ü ze rin den bir ke re ol mak ta dýr. Bu sebep le a ra da ki far kýn ö de ne rek as ker lik borç lan ma sý ný ye ni den yap ma nýn müm kün ol ma dý ðý ný dü þün mek te yiz. Res mî yet te o lan, an cak fi i len ol ma yan e mek li þir ket or ta ðý nýn du ru mu SO RU: 1999 yý lýn da þir ket or ta ðý i ken Bað- Kur dan e mek li ol dum yý lýn da if lâs et tik ve ver gi kay dý ný ka pat týk. An cak þir ket or tak la rý o la rak bir a ra ya ge le me di ði miz i çin, þir ke tin ti ca ret si cil ve ti ca ret o da sýn da ki ka yýt la rý 2007 ye ka dar de vam et ti. Bað- Kur ben den bu sü re ler de e mek li ay lý ðým dan des tek pri mi kes ti. Bu ko nu da ba na na sýl yar dým cý o la bi lir si niz? Ek rem ÖZ SO LU / An ka ra CE VAP: De ðer li o ku rum, si zin du ru mu nuz da ki þir ket le re li te ra tür de gay ri fa al þir ket ler de nil mek te dir. a ni, is mi ve ün va ný res mî yet te ve res mî ka yýt lar ü ze rin de o lan, an cak hiç bir fa a li ye ti ol ma yan a týl du rum da bu lu nan þir ket le re si zin du ru mu nuz ör nek ve ri le bi lir. Nor mal þart lar al týn da e mek li lik ten son ra þir ket or tak lý ðý de vam e den ki þi le rin e mek li ay lýk la rýn dan des tek pri mi ke sil mek te dir. An cak, di ðer þir ket or tak la rýn dan ke si len bu des tek pri mi þir ke tin fa a li ye ti nin de vam et ti ði ge rek çe siy le ke sil mek te dir. Si zin du ru mu nuz da o lan þir ket le rin i se, is mi var cis mi yok ol du ðun dan, ya ni fa a li ye ti bu lun ma dý ðýn dan, or tak la rýn dan Bað-Kur ve ya SGK ta ra fýn dan des tek pri mi ke sil me me si ge re kir. Bu sebep le, iþ mah ke me le ri ne dâvâ açýn, siz den SGK ta ra fýn dan ya pý lan des tek pri mi ke sin ti le ri ni ke sin lik le ge ri a la bi lir si niz. So ru la rý nýz i çin e-pos ta: sos yal gu ven - ni as ya.com.tr, ah me ta ri - il.com DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 8 MAIS A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7939 ÖN CE KÝ GÜN 1,7651 p S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3269 ÖN CE KÝ GÜN 2,3017 p DÜN 91,55 ÖN CE KÝ GÜN 92,55 DÜN 617 ÖN CE KÝ GÜN 623 p p Bir kaç yý la ver gi ler dü þe cek BAZI ALANLARDA VERGÝ ÝNDÝRÝMÝ APILACAÐINI AÇIKLAAN BAÞBAKAN ARDIMCISI BABACAN, ÖNÜMÜZDEKÝ BÝR KAÇ SENE ÝÇÝNDE BU ÖNDE DÜZENLEMELERÝN APILACAÐINI SÖLEDÝ. BAÞ BA KAN ar dým cý sý A li Ba ba can, ba zý a lan lar da ver gi in di ri mi ya pý la ca ðý ný a çýk la dý. Bu gün bir de ði þik lik ol ma dý ðý ný be lir ten Ba ba can, Ö nü müz de ki bir kaç se ne i çin de bu dü zen le me ler ya pý la cak de di. Baþ ba kan ar dým cý sý Ba ba can, U lus la ra ra sý Fi nans Ens ti tü sü nün (ÝFF) dü zen le di ði Ýs tan bul u Ö nem li Bir Fi nans Mer ke zi ne Dö nüþ tür mek ko nu lu kon fe rans ta ko nuþ tu. Ba ba can, Tür ki ye nin çok ö nem li bir si ya sî sü re ce gir di ði ni be lir te rek, Tür ki ye de de mok ra si nin gü cü, hal kýn i ra de si ne bað lý. Bu da u zun va de li is tik ra rý vur gu lu yor. Tür ki ye nin, hü kü me tin si ya sî i ra de si ne za man ne re de ne yin ge rek li ol du ðu na gö re yön len di ri li yor. Te mel hak la - rýn uy gu lan ma sý, hu ku kun üs tün lü ðü çok ö nem li. Ba ba can, Mec lis te bir ta kým re form lar bu lun du ðu nu be lir te rek, e ni e mek li lik pla ný söz ko nu su. Hü kü me tin or tak ö de me sis te mi dev re ye gi re cek. Ser ma ye pi ya sa la rý i çin ye ni re form var. Bir kaç haf ta i çin de bu nun la il gi li ye ni bir ta sa rý Mec lis e gön de ri le cek de di. Tür ki ye de büt çe a çýk la rý ve ka mu borç la rý nýn dü þük ol du ðu nu be lir ten, Do la yý sýy la ver gi le rin Tür ki ye de dü þük se vi ye de kal ma sý ný bek li yo ruz. Hat ta se çi len ba zý a lan lar da, sek tör ler de büt çe miz elver dik çe ver gi o ran la rý ný a þa ðý çek me ye ça lý þa ca ðýz. Ba zý a lan la rý ön ce lik li o la rak be lir le dik. Ö nü müz de ki bir kaç se ne i çin de bu dü zen le me ler ya pý la cak di ye ko nuþ tu. VER GÝ DE BU GÜN Ý ÇÝN E NÝ BÝR ÞE OK Ga ze te ci le rin so ru la rý ný da cevap la yan Ba ba can, ver gi ko nu sun da bu gün i çin ke sin lik le ye ni bir de ðer len dir me nin söz ko nu su ol ma dý ðý ný, mev cut ver gi o ran la rý nýn ay nen de vam et ti ði ni, i le ri de ki de ðer len dir me ler de fark lý ge liþ me ler ol du ðun da a çýk la ya cak la rý ný kay det ti. Ba ba can, a kar ya kýt ver gi le riy le il gi li bir de ði þik li ðin gün dem de ol ma dý ðý ný söy le di. S&P 2-3 IL GE RÝ DEN GE LÝ OR Kre di de re ce len dir me ku ru lu þu S&P nin gö rü nü mü dü þür me si ni de ðer len di ren Ba ba - BA LIK ÇI TEK NE LE RÝ A ZAL TILA CAK Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý, ba lýk çý lýk ta a þý rý ve bi linç siz av lan ma nýn ö nü ne geç mek ve ba lýk var lý ðý ný ko ru mak a ma cýy la, de niz ler de av la nan tek ne sa yý sý nýn a zal týl ma sý yö nün de ça lýþ ma baþ lat tý. a pý lan a çýk la ma ya gö re, de niz ler de av la nan 20 bi nin ü ze rin de ki tek ne sa yý sý - nýn a zal týl ma sý ný he def le yen Ba kan lýk, sek tör den ay rýl mak is te yen tek ne sa hip le ri ni des tek le ye cek. Ba lýk çý lar dan ge len ta lep ü ze ri ne 2012 des - tek le me prog ra mý na da hil e di len uy gu la ma, Tür ki ye de ki av lan ma ka pa si te si nin yüz de 90 ý na sa hip 12 met re ve ü ze rin de ki tek ne sa hip le ri ni kap sý yor. Ba lýk çý lý ðý bý rak mak is te yen ler, tek ne bo yu na gö re Ba kan lýk tan des tek le me a la cak. Ýlk de fa ha ya ta ge çe cek uy gu la ma i le 12 met re ve ü ze rin de ki ba lýk çý tek ne le ri nin yüz de 5 a zal týl ma sý he def le ni yor. Top lam av mik ta rý nýn yüz de 10 u na sa hip 12 met re nin al týn da ki tek ne ler i se uy gu la ma nýn dý þýn da tu tu lu yor. Ay ný za man da sür dü rü le bi lir av cý lý ðýn sað lan ma sý na yö ne lik bir a dým o la rak de ðer len di ri len uy gu la ma i le av i le av gü cü a ra sýn da ki den ge nin ku rul ma sý na kat ký sað la na cak. Bu sa ye de de niz ler de ki ba lýk var lý ðý da ko run muþ o la cak. An ka ra / a a Tür ki ye nin yol ha ri ta sý yo la çýk tý TUR KA PÝ TAL Hol ding B. S. C. bün ye sin de Ýs tan bul da ku ru lan Port Tur key.com Tür ki ye hak kýn da, iþ dün ya sýn dan ya tý rým ve ge liþ tir me ye, kül tür den ya þa ma fark lý ka te go ri ler de gün cel ve öz gün ha ber ve bil gi le ri kul la ný cý la rý na su nu yor. Por tal a dý na a çýk la ma ya pan Tur ka pi tal Hol ding Ku rum sal Ý le ti þim Grup Baþ ka ný M. E min O ran, a maç la rý nýn Tür ki ye hak kýn da, fark lý a lan lar da, gün cel bil gi le re u laþ mak is te yen ve Tür ki ye de iþ yap mak is te yen ki þi le re yol ha ri ta sý ni te li ðin de hiz met ver mek ol du ðu nu be lirt ti. Ký sa bir sü re ön ce ya yý na baþ la ma la rý na rað men si te nin il gi gör dü ðü nü ve i yi bir per for mans ya ka la dýk la rý ný be lir ten O ran, hýz kes me den de vam et mek is te dik le ri nin ve kul la ný cý la rýn kar þý sý na da i ma en ka li te li hiz me ti su na rak çýk mak i çin ça lýþ týk la rý nýn al tý ný çiz di. Türk çe, Ýn gi liz ce, A rap ça ve Rus ça ol mak ü ze re top lam dört dil de ya yýn yap ma yý plan la yan Port Tur key.com þu an i çin Türk çe ve Ýn gi liz ce dil le rin de kul la ný cý la rý na hiz met ve ri yor. Port Tur key.com u sü rek li gün cel le nen sos yal med ya he sap la rý ü ze rin den ta kip et mek is te yen ler; twit ter.com/port Tur key, fa ce bo ok.com/port tur key, pin te rest.com /port tur key ad res le rin den ta ki be baþ la ya bi lir ler. Ýs tan bul / e ni As ya Köp rü ve o to yol lar darp ha ne gi bi Tür ki ye de, bu yý lýn dört a yýn da köp rü ve o to yol lar dan 111 mil yon 624 bin 349 a raç geç ti, bu a raç lar dan top lam 255 mil yon 523 bin 641 li ra ge lir el de e dil di. Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü ve ri le rin den yap tý ðý der le me ye gö re, Ni san a yýn da köp rü ve o to yol - lar dan top lam 30 mil yon 149 bin 980 a raç ge çiþ ya par ken, bu a raç lar dan top lam 69 mil yon 560 bin 89 li ra ge çiþ üc re ti a lýn dý. Ni san a yýn da Bo ða zi çi ve Fa tih Sul tan Meh - met Köp rü le ri ni kul la nan a raç sa yý sý 21 mil yon 93 bin 83 ol du. Ni san a yýn da el de e di - len ge li rin 13 mil yon 79 bin 94 li ra sý bu a raç lar dan gel di. Ni san da o to yol la rý i se 17 mil - yon 70 bin 886 a raç kul lan dý. Ge çen ay o to yol lar dan 48 mil yon 467 bin li ra ge lir sað - lan dý. Böy le ce yý lýn ilk dört a yýn da köp rü ve o to yol lar dan ge çen a raç sa yý sý 111 mil yon 624 bin 349 o lur ken, bu a raç lar dan el de e di len ge lir 255 mil yon li ra yý geç ti. Bu ge lir le - rin 79 mil yon 715 bin 963 li ra sý Bo ða zi çi ve Fa tih Sul tan Meh met Köp rü le rin den el de e di lir ken, 175 mil yon 807 bin 678 li ra sý i se o to yol lar dan sað lan dý. An ka ra / a a can, Kre di de re ce len dir me ku ru luþ la rý nýn ver di ði ka ra ra ge re ðin den faz la a ðýr lýk ver me miz bir fay da ge tir mez. Kre di de re ce len dir me ku ru luþ la rý ar ka dan ge li yor. Es ki den ön den gi der ler di. Gö rü nü mün dü þü rül me si nin pi ya sa lar da ki et ki si de sý fýr. e ni bir þey söy le mi yor. Kre di ku ru luþ la rý ar týk 2-3 yýl ge ri den gel me ye baþ la dý. HA FÝF TÝ CA RÎ, BÝ NEK GÝ BÝ KUL LA NI LI OR Ha fif ti ca rî a raç la rýn bi nek o to mo bil gi bi kul la nýl dý ðý ný be lir ten Ba ba can, Bu nu in ce li yo ruz, sek tö rün tü mü ne ba kýp ge re kir se ver gi de a dým a ta rýz. Ve ril miþ bir ka rar yok de di. Ýs tan bul / a a BÝM, so si si sa týþ tan kal dýr dý BÝM Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya ban cý do ku ve iç or gan bu - lun du ðu ge rek çe siy le teþ hir e di len Pri va te La bel ü rü nü U lu dað So si si sa týþ tan kal dýr - dý ðý ný bil dir di. Re ta il News ha ber de yer a - lan a çýk la ma da, BÝM ma ða za la rýn da sa tý - þa su nu lan bü tün ö zel mar ka lý ü rün le rin, sek tö rün gü ve ni lir ve ku rum sal laþ ma dü - ze yi yük sek fir ma la rýn da ü re til di ði ni, as la mer di ven al tý o la rak bi li nen sað lýk sýz te - sis ler de ü re til me di ði ni vur gu la dý. A çýk la - ma da þun lar kay de dil di: U lu dað mar ka lý so yul muþ so sis ü rü nü müz, for mü lü i ti ba - riy le yüz de 70 da na e ti yüz de 30 ta vuk e - tin den i mal e dil mek te dir. Ü re ti min de kul - la ný lan da na ve ta vuk et le ri pi ya sa da mar - ka ol muþ, ü re ti min ka li te sin den her ba - kým dan e min o lu nan ü re ti ci ler den a lýn - mak ta dýr. Ü rün de ta vu ðun gö ðüs e ti kul - la nýl mak ta dýr. Gö ðüs e ti ke mik ten ay rý lýr - ken ba zen bý çak iç or gan la ra da de ðe bil - mek te, do la yý sýy la e te bu la þa bil mek te dir. Bu du rum da ba zý si nir ve ký kýr dak do ku lar da gö ðüs e ti ne ya pý þýk va zi yet te ge le bil - mek te dir. Ü re tim sü re cin de bu bu laþ ma - nýn mut lak o la rak ö nü ne geç mek im kâ ný yok tur. Bu mad de ler ta vu ðun ken di ya pý - sýn da do ðal o la rak bu lu nan mad de ler dir ve hiç bir þe kil de in san sað lý ðý na za rar lý de ðil dir. Ba kan lýk ça ya pý lan la bo ra tu var test le rin de tes bit e di len bu bu laþ ma dýr. Tek rar in ce le me ya pa bil mek a ma cý i le U - lu dað mar ka lý so yul muþ so sis ü rü nü mü - zü þu an i çin sa týþ tan kal dýr mýþ bu lu nu yo - ruz. Ha len þir ke ti miz de ka rý þýk ü rün le rin sa tý þý nýn dur du rul ma sý sü re ci ne de baþ - lan mýþ týr. Ýs tan bul / e ni As ya Çift çi le rin yað mu ra ih ti ya cý var KIRIK KA LE Ti ca ret Bor sa sý Baþ ka ný Ha run Sü mer, Ni san a yý ar dýn dan Ma yýs dö ne min de bek le dik le ri ya ðýþ lar ol ma dý ðýn dan, Ký rýk ka le ve çev re sin de e kin ta ban la rý nýn yan ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. Sü mer, bu yýl bol ya ðýþ lý ge çen bir kýþ dö ne mi ni ge ri de bý rak týk la rý ný, an cak ar dýn dan ba har dö ne min de, ö zel lik le Ma yýs a yýn da çift çi nin yað mur bek le di ði ni di le ge tir di. Sü mer, bu yýl kýþ ay la rý nýn çok gü zel geç ti ði ni, ye ral tý kay nak la rýn da is te ne nin ü ze rin de bir de po la ma ol du ðu nu i fa de et ti. Ni san a yý nýn ku rak geç ti ði ni be lir ten Ha run Sü mer, að mur la rýn yað ma ma sý i le bir lik te bir de sam es me si ot la rýn bi le çýk ma ma sý na ne den ol du. Ma yýs a yýn da çift çi nin a ci len yað mu ra ih ti ya cý var. de di. Ký rýk ka le ye bað lý il çe ler de ve köy ler de yað mur du a la rý na çý kýl dý ðý ný i fa de e den Baþ kan Sü mer, Ge çen haf ta ya ðan yað mur çift çi nin yü zü nü bir neb ze de ol sun gül dür dü. Fa kat, bu ye ter li de ðil. Ma yýs yað mur la rý ný nor mal a lýr i sek hu bu bat ta hiç bir sý kýn tý ol maz. Hu bu ba týn ge liþ me si yað mur ve gü ne þe bað lý. Bu nun i çin çift çi le ri miz yað mur bek le mek te dir. di ye ko nuþ tu. Ký rýk ka le / ci han

11 MEDA POLÝTÝK 11 Sar kozy yi, mazlumlarýn ahý mý tuttu? Sor gu suz su al siz in faz e di len le rin; ha ne le ri, köy le ri top tan a te þe ve ri len le rin, kat li â ma ma ruz bý ra ký lan - la rýn âh la rý, kor ka rýz ki, bü tün in san lý ðý tut sun, top ye kûn dün ya nýn mah vý na se bep ol sun! Dün ya nýn bir çok ye rin de, bil has sa Or ta do ðu da böy le zu lüm ler her gün, her sa at ce re yan e di yor. Ne ya - zýk ki, þe hit ler ya ta ðý ve ev li ya lar di ya rý Tür ki ye miz de de ben ze ri zu lüm ve cü rüm ler iþ len miþ tir. Þim di ki gi di - þat, böy le zu lüm ler den kur tul ma ya doð ru ol sa da, zulm i le â bad o lan la rýn ber bad â ki bet le ri ne den se ge cik ti ri li yor. Hâ lâ ka ran lýk ta ka lan çok o lay lar var ken, bu na bir de U lu de re o la yý ek len miþ tir. *** Ni co las Sar kozy nin se çim ye nil gi si, bi ze bu gi riz gâ hý yap týr dý. As lýn da ne o nun ye nil gi si, ne de Fran ço is Hol lan - de un za fe ri, bi zi doð ru dan il gi len dir mi yor. A ma do lay lý o - la rak hem bi zi, hem bü tün si ya set dün ya sý ný il gi len di re cek yön le ri ol du ðu gi bi, a lýn ma sý ge re ken çok ders ler de var - dýr. En çok da, ye ni baþ kan Fran ço is Hol lan de ders al ma lý. Ýç ve dýþ si ya set te ki za li ma ne yak la þým la ra son ve re cek gi - ri þim ler de bu lun ma lý dýr. Söz ge li mi, Müs lü man la rý po tan si yel suç lu say ma hak sýz lý ðýn da, Ýs lâm Dün ya sý na düþ man ca yak la þým lar - da, Or ta do ðu po li ti ka la rýn da, Tür ki ye nin AB a day lý - ðýn da ve Er me ni me se le sin de, se le fi nin ser gi le di ði teh li - ke li si ya set ten ta ma men vaz ge çil me li dir. Fran sa, ken di i çin de bu nun yo ru mu nu ya par ken, biz de ken di za vi ye - miz den þöy le bir ba ka lým.. Av ru pa da, Müs lü man nü fu sun yo ðun ol du ðu ül ke ler - den bi ri de Fran sa dýr. Müs lü man la rýn bu ül ke de Müs lü - man ca ve in san ca ya þa ma la rý, si ya se tin in sa fý na kal mýþ týr. Ve bu gü ne ka dar gü dü len si ya set ler de Müs lü man lar hep za rar di de ol muþ tur. E ði tim, ký lýk-ký ya fet ve ge le nek ler de ol du ðu gi bi, mad dî ve ma ne vî im kân la rýn kul la ný mýn da da â dil pay la þým gö ze til me miþ tir. Ýþ ve ge lir da ðý lý mýn da Müs lü man lar zo ra ve a za ta lim et miþ ler, me kân o la rak da ha çok va roþ la ra lâ yýk gö rül müþ ler dir. Ve Fran sa Müs lü man la rý, za man ol muþ, ken di le ri ni ko ca bir ha - pis ha ne de his set miþ ler dir. On la rý en çok ü zen de, dýþ la - yý cý yak la þým lar ve i ti ci ba kýþ lar ol muþ tur. *** Ne re de bir te rör es ti ril se, kat li âm ya pýl sa, Ba tý ba ký - þýy la he men Müs lü man lar ak la gel miþ, ger çek fa i li bu lu - nun ca ya ka dar, Müs lü man lar zan al týn da tu tul muþ tur. Ger çi ge çen yýl Nor veç te ki fe cî kat li â mýn fa i li, ýrk çý bir Nor veç li o la rak or ta ya çý kýn ca, Müs lü man lar de rin bir ne fes al mýþ tý. A ma ü çü Müs lü man, dör dü a hu di, ye di ki þi nin öl dü rül me sin den so rum lu tu tu lan Ce za yir a sýl lý Fran sýz va tan da þý Mu ham med Me rah, Mart a yýn da bu - lun du ðu ev de kýs tý rý la rak öl dü rül müþ tür. O nun maz - lûm o lup ol ma dý ðý ný he nüz bi le mez dik, a ma o bir maz nun du. A vu ka tý i se, o nun mâ su mi ye ti ni sa vu nu yor. a ni su çu sa bit ol ma mýþ ve dâ vâ tar týþ ma lý. Top tan cý bir yak la þým la, Müs lü man kim li ði ni bel li bir ka re ye yer leþ ti rip ka ra la mak, zu lüm bo yu tun da sey re - der ken, glo bal din siz li ðin dün ya yý na sýl teh dit et ti ði ni de göz ler ö nü ne se ri yor. Zi ra bu hal, din siz lik ce re yan la rý - nýn dec ca lizm bo yu tun dan baþ ka bir þey de ðil dir. Be - di üz za man ýn ta bir le rin de yer a lan; Müs lü man Ý se vî ler ün va ný na lâ yýk ce mi yet ler ve Hý ris ti yan la rýn ha ki kî din - dar ru ha nî le ri de, böy le za li ma ne top tan cý yak la þým la ra kar þý mü ca de le ver mek te dir ler. Ri sâ le-i Nur na za rýy la dün ya ya ve dün ya ce re yan la rý na ba kýl dý ðýn da; han gi si ya set le rin, han gi ül ke ve dev let le rin, hat ta þah si yet le rin; han gi glo bal ce re ya nýn i çin de ve ya ký - nýn da yer al dý ðý ve ba zen de bil me ye rek yar dým et ti ði a çýk - ça gö rü lür. Bun dan dýr ki, ga ze te miz de ve si te le ri miz de, bu glo bal ce re yan lar sýk ça na za ra ve ri lir, ta kip çi le ri de þif re e - di lir, bil me ye rek o ce re yan la rýn gü dü mün de ki yol la ra te - ves sül e den ler u ya rý lýr. MAZ LÛ MUN Â HI, ÝN DÝ RÝR ÞÂ HI Bu a ta sö zü, tam bir ha ki ka tý yan sý tý yor. Zulm i le a bad o la nýn a hi ri ber bad o lur de yi mi nin bir baþ ka ver si yo nu gi bi dir. Bi ri si maz lûm a, di ðe ri za lim e vur gu ya pý yor. A - ma zulm i le sal ta nat sü ren le rin a ki be ti ni ber bad e den de maz lûm la rýn a hý ol sa ge rek tir. Ce nâb-ý Hak, biz le ri hak - sýz lýk yap mak tan da, hak sýz lý ða uð ra mak tan da ko ru sun. Zul mün çe þit le ri var dýr. Bi ri si de si ya se ten zu - lüm dür. Si ya sî ma nev ra la rý na de mok ra si yi de â let e de - rek iþ ba þý na gel dik ten son ra, hük mü nü ve sal ta na tý ný hak sýz lýk la, bas kýy la sür dü ren ler, si ya se ten zu lüm yap - mýþ o lur lar. Bu nu ne na mý na ya par lar sa yap sýn lar, Be di - üz za man ýn sil le si ni ye mek ten kur tu la maz lar. (Zi ra ken - di si di yor: Rast gel sem sil le vu ra ca ðým.) Te rör i se, bah si miz den ha riç tir. Zi ra zul met mek ten kor kan, za ten te rör es tir mez ve te rö rist ol maz. Te rör le mü ca de le nin her tür lü sü el bet te ge rek li dir. A ma re ji mi ko ru mak ve dar be le re ze min ha zýr la mak a dý na ya pý lan zu lüm ler de þif re e dil di ði ve hal ka an la týl dý ðý öl çü de, te - rör le mü ca de le ko lay la þa cak týr. *** Zul me den za lim o lur. a za lim le re yar dým e den ler? Zu lüm za ten zu lüm dür. a zul me ta raf tar ol mak? Mu î ni za li min dün ya da er bab-ý de nâ et tir./dün ya da za lim le rin yar dým cý la rý, a þa ðý lýk-al çak kim se ler dir. sö zü nü, Na mýk Ke mal tam da ki ta býn or ta sýn dan söy le miþ. A man Al lah ým! Dü þün me si bi le in sa ný tit re ti yor. Ve Be di üz za man; ta le be le ri ni, böy le zu lüm le re bak mak tan da hi sa kýn dýr mýþ. Ýn san þüp he siz ki çok za lim dir me â lin - de ki â ye tin ma na sý na, þim di ki bo ðu þan in san la rýn maz har ol duk la rý ný yaz mýþ. Zul me rý za zu lüm dür, ta raf tar ol sa za lim o lur hük mü nü Kur ân' dan is tih raç et miþ. E vet, â yet-i ce li le de buy ru lur ki, Zul me den le re en kü çük bir me yil gös ter me yin; yok sa Ce hen nem a te þi si ze de do ku nur." (Hûd, 113) Tür ki ye yi yö ne ten ler, Or ta do ðu dâ vâ la rýn da ve bil - has sa Su ri ye me se le sin de ta výr ve du ruþ or ta ya koy duk la rý za man, bu Ý lâ hî em ri ka fa la rýn da çýn lat ma lý dýr lar. Av ru pa da se çim haf ta sý 6Ma yýs 2012 Pa zar gü nü Fran sa, Sýr bis tan ve u na - nis tan i le Tür ki ye nin her an lam da so run ya þa dý ðý Er me nis tan da se çim ler ger çek leþ ti ril di. AB nin li der ül ke le rin den bi ri ol ma sý ha se biy le bü tün dün ya nýn göz le ri Fran sa da ger çek leþ ti ri len ve Sos ya list Par ti li Fran ço is Hol lan de nin ka zan dý ðý baþ kan lýk se çim le ri ne ki lit le nir ken ay ný gün u na nis tan da ger çek leþ ti ri len ge nel se çim ler i le Sýr bis tan da dü zen le nen ge nel ve ye - rel se çim ler i le baþ kan lýk se çim le ri de Av ru pa nýn si ya - sal ge le ce ði a çý sýn dan bü yük bir de ðer ta þý yor du. Er me - nis tan da ger çek leþ ti ri len par la men to se çim le ri i se, 2008 yý lýn da dü zen le nen se çim ler es na sýn da ya þa nan o lay lar son ra sý Er me nis tan top lu mu nun tep ki si nin öl - çü le bil me si an la mýn da sem bo lik bir ni te lik ta þý mak tay dý. Bek len di ði gi bi Fran sa da ki baþ kan lýk se çim le ri Sos ya list Par ti li Fran ço is Hol lan de nin % 52 oy o ra ný el de e de rek ka zan dý. Böy le ce Sos ya list Par ti 17 yýl a ra dan son ra dev let baþ kan lý ðý kol tu ðu nu ye ni den el de e der ken, UMP nin a - da yý Ni co las Sar kozy ilk 5 yýl lýk gö rev sü re si nin ar dýn dan se çi le me yen ilk dev let baþ ka ný ol ma ba þa rý sýz lý ðý ný da üst - len di. Fran sa da dü zen le nen baþ kan lýk se çim le ri, ýrk çý e ði - lim ler gös te ren si ya sal par ti ve grup la rýn güç len di ði ni gös ter me si ne kar þýn, i kin ci tur da or ta ya ko nan ka tý lým o ra ný bu ül ke de ki de mok ra tik an la yý þýn, her þe ye rað - men, sað lam ol du ðu nu da is pat la mýþ týr. Ý kin ci tur da el de e di len so nuç, Ma ri ne Lé Pen in U lu sal Cep he si nin ilk tur da el de et ti ði % 18 lik oy o ra ný nýn bü yük bir ço ðun lu - ðu nun Ni co las Sar kozy ye git ti ði ni, an cak Jé an Luc Mé - lenc hon ve E va Jolly nin oy la rý nýn ya ný sý ra Fran ço is Bay - ro u nun % 9 luk oy o ra ný nýn da bü yük bir ço ðun luk la Fran ço is Hol lan de ye kay dý ðý ný gös ter mek te dir. Se çim - le ri ka za nan Fran ço is Hol lan de, 2007 yý lýn da es ki ha yat ar ka da þý Sé go lé ne Ro yal in ya pa ma dý ðý ný ya pa rak Ni co - las Sar kozy yi alt et miþ tir. An cak Hol lan de nin ö nün de çöz me si ge re ken ve AB nin ge le ce ði ni de çok ya kýn dan il gi len di ren bir e ko no mik kriz bu lun mak ta dýr. u na nis tan da ger çek leþ ti ri len er ken ge nel se çim ler i se ül ke nin i çe ri sin de bu lun du ðu e ko no mik kriz or ta mý ný da - ha da de rin leþ ti re bi le cek ve si ya sal kar ma þa yý bü yü te bi le - cek bir gö rü nüm i le so nuç lan mýþ týr. Se çim so nuç la rý na gö re top lam 7 si ya sal par ti nin u nan Mec li si ne gir me ye hak ka zan dý ðý u na nis tan da ö zel lik le mer kez sað ve so - lun oy o ran la rýn da ki e ri me dik kat çe ki ci dir. Zi ra u nan hal ký nýn bü yük bir bö lü mü, ül ke nin i çe ri sin de bu lun du ðu e ko no mik ve si ya sal kar ma þa dan mer kez sað da ki e ni De mok ra si Par ti si i le Pan-Hel le nis tik Sos ya list Par ti yi (PA SOK) so rum lu tut mak ta dýr. Ni te kim or ta ya çý kan so - nuç da bu an la yý þý doð ru la mak ta dýr. Se çim le re ka tý lý mýn % 65,5 o la rak ger çek leþ ti ði u na nis tan da, e ni De mok ra - si Par ti si 18,8 lik oy o ra ný i le 300 san dal ye li mec lis te 108 tem sil ci lik el de e de rek ilk sý ra da yer al mýþ týr. Se çim le rin en bü yük sür pri zi o la rak gös te ri len Ra di kal Sol Ko a lis yon (SRI ZA) % 16,76 lýk oy o ra ný i le 52 tem sil ci lik el de e - der ken, PA SOK % 13,19 oy o ra ný i le an cak 41 tem sil ci - lik el de e de bil miþ tir. e ni De mok ra si Ha re ke ti nden is - ti fa e den i sim ler ta ra fýn dan ku ru lan Ba ðým sýz u nan - lý lar % 10,33 lik oy o ra ný i le 33 san dal ye ka zan mýþ týr. Se çim so nuç la rý nýn or ta ya koy du ðu ü ze re u na nis - tan ýn ge le ce ði ne ge niþ bir yel pa ze de kur gu la na cak bir ko a lis yon hü kü me ti þe kil ve re cek tir. Mev cut kon - jonk tür de bu ko a lis yon hü kü me ti ni o luþ tu ra bi le cek en ö nem li par ti ler AB nin or ta ya koy du ðu e ko no mik ted bir pa ke ti ne u ya ca ðý ný a çýk la yan e ni De mok ra si Par ti si i le PA SOK tur. Ne var ki, mev cut kon jonk tür - de bu par ti ler i le AB nin ön gör dü ðü e ko no mik re - form prog ra mý doð rul tu sun da it ti fak kur mak is te yen her han gi bir si ya sal par ti bu lun ma mak ta dýr. Gü ney do ðu Av ru pa nýn gü ven li ði ek se nin de kri tik ö ne - me sa hip o lan ve ö zel lik le Bos na-her sek ve Ko so va gi bi ül ke le rin bü tün lü ðü, ge le ce ði ve yö ne ti mi an la mýn da o - yun ku ru cu bir ül ke o la rak gö rü len AB a da yý Sýr bis - tan da dü zen le nen se çim ler i se bu ül ke nin AB i le re viz - yo nist is tem le re da ya lý mil li yet çi has let ler a ra sýn da sý kýþ - tý ðý ný is pat la mak ta dýr. Ni te kim 20 Ma yýs 2012 de i kin ci tu ru dü zen le ne cek o lan baþ kan lýk se çim le ri nin i kin ci tu run da ya rý þa cak a day lar dan Bo ris Ta dic, Ko so va ve Bos na-her sek gi bi prob lem li ko nu lar da uz la þý ya yat kýn, AB ü ye li ði ni ül ke si nin en te mel he de fi o la rak gö ren ve Sýr bis tan ýn Tür ki ye gi bi Bal kan lar da et kin o lan ül ke ler i le et kin di ya log or ta mý nýn o luþ tu ru la bil me si ni ön gö ren prag ma tist bir li der pro fi li çi zer ken, Ý le ri ci Par ti nin a da - yý To mis lav Ni ko lic i se klâ sik bir Sýrp mil li yet çi si pro fi li çiz mek te ve Sýr bis tan ýn ö zel lik le Rus ya i le i liþ ki le ri ni ge liþ tir me si ni is te ye rek ve ö zel lik le Ko so va Me se le si nin çö zü mü ne kar þý çý ka rak çö züm süz lü ðü çö züm o la rak gö ren ça týþ ma cý bir ta výr ta kýn mak ta dýr. Er me nis tan da ger çek leþ ti ri len par la men to se çim le ri i se ül ke si ya se ti ne e ge men o lan si vil-as ker bü rok ra si nin e ge - men li ði nin sür dü ðü nü gös te ren ve re viz yo nist e ði lim li dýþ po li ti ka nýn bu ül ke nin bir ger çe ði ha li ne gel di ði ni ye ni den is pat la yan ö nem li bir de lil o la rak gö rül me li dir. Zi ra mev cut dev let baþ ka ný Serj Sar kis yan ýn par ti si Cum hu ri yet çi Par ti oy la rýn % 44,5 i ni al mýþ ve en ya kýn ra ki bi Ga gik Tsa ruk yan ýn Mü ref feh Er me nis tan Par ti - si ne % 15,5 ci va rýn da fark at mýþ týr (Mü ref feh Er me nis - tan res mî ol ma yan so nuç la ra gö re % 29 oy al mýþ týr). Er me nis tan da si ya sal de ði þi me ve a çý lý ma o lan des tek he nüz ol gun la þa bil miþ de ðil dir. Ger çek leþ ti ri len se çim ler ek se nin de or ta ya çý kan en ö nem li hu sus mer kez par ti le rin ge nel mâ nâ da güç kay bet me si ve ra di kal sað ve sol par ti le rin güç ka zan - ma sý ol muþ tur. Bu du rum si ya sal kar ma þa yý ve çö - züm süz lü ðü da ha da de rin leþ tir miþ ve i çin den çý kýl - maz bir ha le ge tir miþ tir. GÖKTÜRK TÜSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi SEKÜTER man týk ýn ve ya La ik çi zih - ni yet in vah ye da ya lý din e kar þý du - ru þu nun a na se be bi o la rak, de ðiþ me - yen vah yin, de ði þen þart la ra ve ge li - þen top lum sal ih ti yaç la ra ce vap ver - me ye ter li li ði ni ta þý ma ya cak ol ma sý id - di a sý gös te ri lir. O hal de, dün ya ha ya tý ný dü zen le ye - cek ku ral lar ýn, za ma na ve þart la ra gö re de ði þik lik arz et me si la zým ge le cek tir. Bu nok ta dan ha re ket le, a ra dan ýn e ge - men li ði ni gök le re lâ yýk gö rür ler ve dün ya nýn iþ le ri ne ka rýþ týr maz lar; dün ya yý in san ka fa sý nýn ü rü nü ku ral - lar la ya þa ma yý yeð ler ler. Sa de ce yeð - le mez ler; bu nu baþ ka la rý na da da ya - týr lar. Çün kü, du ra ðan ge rek çe siy le vah ye kar þý du rur lar ken, ü ret tik le ri ya sal sis te min a na sý ný de ðiþ ti ri le - mez mad de ler le be ze ye rek biz zat ken di le ri du ra ðan laþ tý rýr lar. Ýþ te bu man týk, ül ke miz de uy gu la nan ya sal sis te min de e sas ni te lik le ri nin ba - þýn da yer a lýr. Ni te kim bü tün mev zu a týn ken di si ne uy gun ol ma sý ge re ken A na ya - sa nýn mer i sis te mi bi çim len di ren ilk üç mad de si, 4. mad de siy le de ðiþ ti ri le - mez ve de ðiþ ti ril me si tek lif e di le mez ký - lýn mýþ. An cak za man ve þart lar de ði þi - yor, top lum sal ih ti yaç lar ge li þi yor ve çe - þit le ni yor. Mev cut sis tem bu na ce vap ver me de ki fa yet siz ka lý yor. Bu ne den le de ðiþ me si ge re ki yor. Gel gör ki, sis te - mi de ðiþ tir mek, du ra ðan lý ða kar þý çýk tý ðý id di a sý ta þý yan se kü ler ve la ik çi man týk ta ra fýn dan im kân sýz ký lýn mýþ. A ma yi ne de de ði þim ge re ði öy le ce or ta da du ru - yor. O hal de çö züm ne? A na ya sa nýn de ðiþ ti ri le me ye cek hü - küm ler i i fa de e den 4. mad de sin de þöy le de ni yor: A na ya sa nýn 1 in ci mad de sin - de ki Dev le tin þek li nin Cum hu ri yet ol - du ðu hak kýn da ki hü küm i le, 2 nci mad - de sin de ki Cum hu ri ye tin ni te lik le ri ve 3 ün cü mad de si hü küm le ri de ðiþ ti ri le mez ve de ðiþ ti ril me si tek lif e di le mez. Þim di A na ya sa nýn, de ðiþ ti ri le me yen ve de ðiþ ti ril me si tek lif bi le e di le me yen 2. mad de si ne ba ka lým: Tür ki ye Cum hu ri - ye ti, top lu mun hu zu ru, mil lî da ya nýþ ma ve a da let an la yý þý i çin de, in san hak la rý na say gý lý, A ta türk mil li yet çi li ði ne bað lý, baþ lan gýç ta be lir ti len te mel il ke le re da - ya nan, de mok ra tik, lâ ik ve sos yal bir hu - kuk Dev le ti dir. Dik kat e der se niz, bu hük me gö re A - na ya sa nýn Baþ lan gýç kýs mý da de ðiþ ti ri le - mez ler a ra sýn da yer a lý yor. Hat ta Cum - hu ri yet re ji mi, Baþ lan gýç ta be lir ti len il - ke ler e de da ya ný yor. Þim di Baþ lan gýç ü - ze rin de ki de ði þik lik ten ha re ket le A na ya - sa nýn de ðiþ ti ri le mez mad de le ri nin de ði - þe bi le ce ði ne da ir bir yol a çýl mýþ ol du ðu - nu gös ter me ye ça lý þa ca ðým. 12 Ey lül dar be si nin ar dýn dan ya pý lan A na ya - sa nýn Baþ lan gýç kýs mý þu i fa de ler le baþ lý - yor du: E be di Türk Va tan ve Mil le ti nin bü - tün lü ðü ne ve kut sal Türk Dev le ti nin var lý ðý na kar þý, Cum hu ri yet dev rin de ben ze ri gö rül me miþ bö lü cü ve yý ký cý kan lý bir iç sa va þýn ger çek leþ me nok ta sý - na yak laþ tý ðý bir sý ra da; Türk Mil le ti nin ay rýl maz par ça sý o lan Türk Si lah lý Kuv - vet le ri nin, mil le tin çað rý sýy la ger çek leþ - tir di ði 12 Ey lül 1980 he re kâ tý so nu cun - da, Türk Mil le ti nin meþ ru tem sil ci le ri o - lan Da nýþ ma Mec li sin ce ha zýr la nýp, Mil - li Gü ven lik Kon se yin ce son þek li ve ri le - rek Türk Mil le ti ta ra fýn dan ka bul ve tas - vip ve doð ru dan doð ru ya O nun e liy le va zo lu nan bu A na ya sa;... Bu nok ta da, a sýl me ra mý mý zý i fa de et - me den ön ce bir baþ ka hu su sa dik kat çek mek is ti yo rum. Her kes, dar be le re meþ ru i yet ka zan dý ra nýn, Türk Si lah lý Kuv vet le ri Ýç Hiz met Ka nu nu nun 35. mad de si ol du ðu nu söy ler. Ni te - kim bu mad de de þöy le den mek te dir: Si lah lý Kuv vet le rin va zi fe si; Türk yur du nu ve A na ya sa i le ta yin e dil miþ o lan Tür ki ye Cum hu ri ye ti ni kol la - mak ve ko ru mak týr. A ma dik kat e - din, dar be le re meþ ru i yet ka zan dý ran a sýl mad de, A na ya sa nýn de ðiþ ti re le - mez ký lý nan Baþ lan gýç kýs mýy dý. An cak bu Baþ lan gýç met ni, Tan su Çil ler in Baþ ba kan lý ðý dö ne min de, 23 Tem muz 1995 ta rih ve 4121 sa yý lý Ka - nun la de ðiþ ti ri le rek, yu ka rý ya a lýn tý la dý - ðý mýz ký sým me tin den çý ka rýl dý; de ði þik - lik Res mî Ga ze te nin 26 Tem muz 1995 ta rih ve Sa yý lý nüs ha sýn da ya yým - la na rak yü rür lü ðe gir di. i ne de ðiþ ti ri le me ye cek Baþ lan gýç kýs mýn da bir de ði þik lik de Bü lent E ce - vit in Baþ ba kan lý ðý dö ne min de, 3 E kim 2001 ta rih ve 4709 sa yý lý Ka nun la ya pýl - dý. Bu ka nun da 17 E kim 2001 ta rih ve Sa yý lý (Mü ker rer) Res mî Ga ze - te de ya yýn la na rak yü rür lü ðe gir di. Ýþ te bu i ki de ði þik li ðin ö nem li bir an la - mý var. Hat ta bu, mev cut A na ya sa nýn top tan de ðiþ ti ri le bil me si i çin bir ka ri ne de teþ kil e de bi le cek ni te lik te. Ni te kim ya pý lan bu de ði þik lik le re i ti raz e den yok. Ko nu ya i liþ kin bir A na ya sa Mah ke me si ka ra rý da yok. Bu da, bu tür de ði þik lik le - re hu ku ki ge çer li lik ka zan dýr mak ta, ay ný u sul le ya pý la cak ye ni de ði þik lik le re em sal teþ kil e de rek ö nü nü aç mak ta ve 2001 ta rih li bu de ði þik lik ler em sal gös te - ri le rek di ðer mad de le rin de de ðiþ ti ri le - bil me si müm kün. De mek ki, de ðiþ ti ri le mez de nen ler de is ten di ðin de de ðiþ ti ri le bi li yor. Bu da ol ma dý, ba zý a na ya sa hu kuk çu la rý ak si ni de id di a et se, de ðiþ ti rir si niz 4. mad de yi, de ðiþ ti ri le mez i fa de le ri ni çý ka rýr sý nýz A na ya sa dan, son ra þöy le mil le tin te mel de ðer le ri ni gö ze ten bir a na ya sa ya par sý - nýz, o lur bi ter. e ter ki is te yin. Fa ruk Kö se e ni A kit, SEÇMENDEN yüz de 50 ci va rýn da oy a - lan ik ti dar da ki AK Par ti dâ hil, Mec lis te tem sil e di len hiç bir par ti nin, öz gür lük - çü, din, dil ve et nik kö ken far ký gö zet - mek si zin bi re yi ku cak la ya cak yep ye ni bir si vil, de mok ra tik a na ya sa yap ma ni - yet le ri nin ol ma dý ðý ar týk i yi ce gün yü zü - ne çýk mýþ bu lu nu yor. Üç mu ha le fet par - ti si, ya pý lan ki mi de ði þik lik le re rað men as ke rî ve sa ye tin o lan ca a ðýr lý ðý ný his set - tir di ði çað dý þý kal mýþ 30 ya þýn da ki köh ne A na ya sa yý yok hük mün de sa yýp, yep ye - ni si ni ha zýr la ma gi bi bir dert le ri nin ol - ma dý ðý ný, yap týk la rý a çýk la ma lar la za ten or ta ya ko yu yor lar. Ni te kim, MHP li de ri Dev let Bah çe li da ha dün, par ti si nin grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, par ti si nin cep he sin - de, çað daþ bir a na ya sa ya pý mý na kar þý ol - ma ko nu sun da de ði þen bir þe yin ol ma - dý ðý ný þu söz le riy le or ta ya ko yu yor du: e ni a na ya sa, Cum hu ri yet in ru hu - na ve laf zý na za rar ver me ye cek, ver - dir me ye cek bir gü ven ce sun ma lý, Türk kim li ði ni ka ti yen a þýn dýr ma ya - cak bir mil li ö zel lik te ol ma lý dýr. Bu - nun la bir lik te, et nik ve ma hal li dil le rin ta nýn ma sý na mü sa ma ha gös ter me ye - cek do na ným da bu lun ma lý, de ðiþ ti ril - me si da hi tek lif e dil me ye cek mad de le - re sa da kat e sas ol ma lý dýr. Bah çe li, týr nak i çin de ver di ðim i fa - de le ri i le par ti si nin za ten ço ðul cu, de - mok ra tik bir a na ya sa is te me di ði ni or - ta ya ko yar ken, Cum hu ri yet vur gu su ya pý yor a ma de mok ra si den söz et mi - yor. Mev cut A na ya sa za ten dev le tin kar þý sýn da va tan da þý e zer ken, de ðiþ ti - ril me si da hi tek lif e dil me ye cek mad - de ler; o to ri ter, dev let çi ve ve sa yet re ji - mi nin de va mý an la mý na ge li yor. Ýk ti dar cep he sin de de ço ðul cu bir a - na ya sa ya pý mý na is tek a zal mýþ gi bi. (...) e ni bir a na ya sa nýn, ger çek ten çað daþ bir a na ya sa o la bil me si i çin i ki kri tik sý - nav dan geç me si ge re ki yor; bun lar dan bi ri, o to ri ter ya pý nýn iz le ri ni ta ma men si lip as ke rî ve sa ye ti son lan dýr mak i ken di ðe ri de Kürt le rin, a na dil le ri ni öz gür ce kul la na bi le cek le ri ve Tür ki ye li ol mak tan gu rur du ya cak la rý, ül ke de ki di ðer din ve mez hep le re men sup o lan lar i le bir lik te ö te ki leþ ti ril me den ya þa ya cak la rý bir Tür - ki ye ya ra týl ma sý sý nav la rý dýr. Tür ki ye nin ya ný ba þýn da, Ku zey I - rak ta böl ge sel hü kü met le ri ni ku ra rak güç le nen I rak lý Kürt ler in ya ný sý ra Su ri - ye de ki Kürt le rin de, halk a yak lan ma la rý - na sah ne o lan bu ül ke de, güç le ne cek le ri bir ger çek. Ku zey I rak lý Kürt ler le ol du ðu gi bi Su ri ye de ki Kürt ler le de i yi ge çin - me si ge re ken, böy le ce PKK nýn ya þam a - la ný ný da da ral ta cak o lan bir Tür ki ye nin, ül ke sin de ki Kürt va tan daþ la rý i le uz laþ - ma sý i çin en i yi fýr sat, ye ni a na ya sa da ya - pý la cak dü zen le me ler o la cak. As ker so ru nu na ge lir sek e ðer, TSK nýn, si ya si a lan da ki et ki si ni ö nem li öl çü de ký ran ya sal ve a na ya sal ba zý dü - zen le me ler ya pýl mýþ ol mak la bir lik te bu re form lar hem ek sik hem de ye ter siz kal dý. Ör ne ðin, dar be sa nýk la rý nýn, mah - ke me ler de ver dik le ri i fa de ler de, hü kü - me ti de vir me yet ki si ni al dýk la rý ný söy le - dik le ri, TSK Ýç Hiz met Ka nu nu nun 35. mad de si ni da hi de ðiþ ti re cek bir Mec lis i ra de si þu â na de ðin or ta ya çýk ma dý. TSK nýn, son gün ler de, ba sýn dan ge len e leþ ti ri le re ya nýt ni te li ðin de ye ni den ya - yýn la ma ya baþ la dý ðý a çýk la ma lar bi le ken di ba þý na, as ke rî ve sa yet so ru nu nun, as ke rin dik te et tir di ði 1982 A na ya sa - sý nýn, yok hük mün de sa yý lýp, ye ni den ya zýl ma dý ðý sü re ce son la na ma ya ca ðý ný or ta ya ko yu yor. Mec lis te ki 23 Ni san re sep si yo nu na ka tý lan Ka ra Kuv vet le ri Ko mu ta ný Or - ge ne ral Hay ri Kýv rý koð lu i le a ra mýz da ge çen ký sa ko nuþ ma bi le, ba rýþ dö ne - min de Baþ ko mu tan sý fa tý ný ta þý yan Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün, 4 ni - san da su bay la ra hi ta ben yap tý ðý ko nuþ - ma da, as ke rin çok ge cik ti ði ni ve ar týk yap ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çiz di ði sa - vun ma re for mu na ki kü çül me da hil TSK nýn di renç i çin de ol du ðu nu gös - ter me ye ye ti yor du. Re sep si yon da, Ge - nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel e yö nelt me ye ça lýþ tý ðým a ma TSK nýn, et kin le þe rek, ke li me si ni kul lan ma ma bi le fýr sat ve ril me den Kü çü le rek, ke li me si ni sarf e der et - mez ya ný ba þýn da ki Kýv rý koð lu nun, Kü çül me yok, et kin le þe ce ðiz, yo lun - da ki ýs rar lý söz le ri, or du nun, ö zerk ya - pý sý ný her þe ye rað men sür dür mek is - te me si nin bir gös ter ge siy di. e ni bir de mok ra tik a na ya sa ya zýl sa, or du nun, si ya si et ki si son la nýp do la yý sýy - la yük sek as ke rî har ca ma la rý ný mu ha fa - za sý müm kün ol ma ya cak ken zo run lu as ker lik ýs ra rý da or ta dan kal ka cak. Tür - ki ye nin çý ka rý na o lan et kin a ma kü çük bir or du ya sa hip o lu na cak. PKK i le sü ren ça týþ ma lar, hem u lu sal - cý a kým la rý zin de tu tu yor hem de as ke rî ve gü ven lik har ca ma la rý nýn yük sek tu - tul ma sý na ge rek çe o luþ tu ru yor. e ni a na ya sa da, Kürt so ru nu na kýs - men bi le bu lu na bi le cek çö züm mo de li, ça týþ ma la rýn a zal ma sýn da et ken o la cak, do la yý sýy la da gü ven lik har ca ma la rý ný ö - nem li öl çü de a þa ðý ya çe ke cek. An cak, ik ti dar da ki AK Par ti i çin de ki gö rüþ ay rý lýk la rý, CHP ve MHP nin, ye ni de mok ra tik bir a na ya sa ya me sa fe li du - ruþ la rý, TSK nýn sta tü sü nü ko ru ma a ra - yý þý ve BDP nin, ger çek çi ol ma yan ta lep - le ri, öz le nen bir a na ya sa nýn or ta ya çýk - ma sý ný bir hay li zor laþ tý rý cý un sur lar o la - rak kar þý mý za çý ký yor. La le Ke mal / Ta raf, A na ya sa nýn de ðiþ mez mad de le ri na sýl de ði þir? Baþ lan gýç kýs mýn da ya pý lan 1995 ve 2001 ta rih li de ði þik lik ler em sal gös te ri le rek di ðer mad de le rin de de ðiþ ti ri le bil me si müm kün. AK Par ti de ki görüþ ay rý lýk la rý, CHP ve MHP nin me sa fe li du ruþ la rý, TSK nýn sta tü sü nü ko ru ma a ra yý þý ve BDP nin ger çek çi ol ma yan ta lep le ri, öz le nen bir a na ya sa nýn or ta ya çýk ma sý ný zor laþ tý rý yor. e ni a na ya sa nýn kri tik sý na vý mi ka il yap il.com

12 12 EÐÝTÝM na ci te ma il.com Demokrat Eðitimciler Derneði ön. Krl. Bþk. ( Bugünkü manzara ÇOCUKLARIN DÝN EÐÝTÝMÝ ÝHTÝACI A da mýn bi ri ken di oð lu nu ar zu et ti ði þe kil de ye tiþ tir mek is ter. Fa kat on ca ça ba sý na rað men is te ði ne bir tür lü mu vaf fak o la maz. Ar týk ü mi di ni kes ti ði i çin oð lu na oð lum sen a dam o la maz sýn der. Bu sö zü nü za man za man oð lu na her kýz dý ðýn da tek rar e der. Bu söz çok a ðý rý na gi den o ðul, ça lý þýr ça ba lar en ni ha yet bir vi la ye te va li o lur. Bir gün em ni yet ma ri fe tiy le, ba ba sý ný ma ka mý na ge tir tir. Ba ba sý ný kar þý sý na a lan va li, gu rur lu bir ta výr la Bak ba ba, sen ba na a dam o la maz sýn de miþ tin: iþ te gö rü yor sun þu an da bu vi la ye tin va li si yim der. Do la yý sýy la, ba ba sý nýn oð lum ben ya nýl mý þým, ö zür di li yo rum ve sö zü mü ge ri a lý yo rum de me si ni bek ler. Fa kat tam ak si ne o la rak tav rý ný hiç de ðiþ tir me yen ba ba, oð lu na þu si tem de bu lu nur: Oð lum, ben sa na va li o la maz sýn de me dim ki, sen a dam o la maz sýn de dim. E ðer a dam ol say dýn, ba ba ný a ya ðý na ge tirt mez din, sen ge lip be ni zi ya ret e der din! Bu gün kü e ði tim sis te mi de ge nel o la rak sa de ce mad dî im kân sað la ya cak bir mes lek ve ya bir me mu ri yet, bir sta tü el de et mek i çin e ti ket sa hi bi ol ma ga ye si ne da yan mak ta dýr. Di ðer bir i fa de i le e ði ti min ma ne vî yö nü hiç he sa ba ka týl ma mak ta dýr. Bu nun i çin dir ki, bu gün o kul lar da hu su suy la bü yük þe hir ler de her tür lü ah lâk sýz lýk ve za rar lý a lýþ kan lýk lar kol gez mek te, ye ni ye ti þen ne sil bu na lý ma sü rük len mek te dir! A SIL O LAN MA NE VÎ E ÐÝ TÝM DÝR Ýn san yal nýz et ten ke mik ten ve kan dan mey da na ge len mad dî bir ya pý dan i ba ret de ðil dir. Ýn sa nýn ya pý sýn da ruh, a kýl, kalp. Vic dan, dü þün ce, ha yal ve sa ir le ta if ta bir e di len bir çok ma ne vî sis tem ler de mev cut tur. A sýl o lan bu sis tem le rin i yi ve kýy me ti ne uy gun bir þe kil de iþ let ti ril me si, yön len di ril me si ge rek mek te dir. Ýþ te bu ma ne vî ya pý nýn e ði til me si, e ði ti min ma ne vî yö nü nü teþ kil e der. Ma ne vî e ði ti mi Ýr þad (in sa nýn ma ne vî ya pý sý ný ay dýn lat mak) þek lin de de i fa de e de bi li riz. Ma ne vî e ði tim ol ma dan (in san lar ir þad e dil me den) ger çek bir e ði tim den söz e di le mez. Çün kü ma ne vî e ði tim den mah rum bý ra ký lan bir in san da be hi mi his ler (hay va nî ar zu lar) ön pla na çý kar. Böy le ye ti þen bir þa hýs, He lâl Ha ram; Ar Na mus; Din Ý man ve Gü nah Se vap de ðer yar gý la rýn dan mah rum ol du ðu i çin, fýr sat e li ne ge çin ce ya pa ma ya ca ðý zu lüm ve kö tü lük yok tur! A cý ma sýz ca ken di ký zý ný di ri di ri top ra ða gö men Hat tap oð lu Ö mer i, a da let te bü tün in san lý ða ör nek ve A da let mül kün te me li dir sö zü nün sa hi bi Haz re ti Ö mer ya pan sýr, ma ne vî e ði tim dir. Mev lâ nâ, u nus Em re, Ha cý bek taþ Ve li, Ý mam-ý Ga za li, Ý mam-ý Rab ba ni, Be di üz za man i le Fa tih Sul tan Meh med, a vuz Se lim gi bi in san lý ða ý þýk tut muþ ve ör nek ol muþ bin ler ce li der, dev let i da re ci si, â lim ler hep ma ne vî e ði tim le ye tiþ miþ ler dir. Hü lâ sa-i ke lâm: Bu gün hâ lâ tat bi ka tý na de vam e di len, Mil lî ve Ma ne vî de ðer le ri mi zin çok u za ðýn da o lan, üs te lik mad dî a çý dan da ba þa rý lý o la ma yan bu e ði tim sis te mi de vam e der se, -Al lah ko ru sun- Ül ke mi zin ge le ce ði nin bu gün kün den da ha va him o la ca ðýn dan kor ku lur! Ýde al bir din e ði ti mi eþ se çi min den i ti ba ren baþ lar. Din bil gin le ri uy gun bir eþ se çi mi ni din e ði ti mi nin te me li sa yar lar. E ði tim ci ler ço cu ðun an ne sin den-ba ba sýn dan öð ren di ði ve a i le sin den gör dü ðü her þe yin e ði ti mi ne kat ký sað la dý ðý ný be lirt miþ ler dir. E ði tim sa de ce o kul du var la rý i le sý nýr lý bir sü reç de ðil dir. Ha yat bo yu her yer de in sa ný et ki le yen her þe yin e ðit ime müsbet ve ya men fi kat ký sað la dý ðý bir ger çek tir. Bu a çý dan ço cuk doð du ðu an dan i ti ba ren o na ve ri len her þey e ði ti min kap sam a la ný na dâ hil dir. Bu na bi na en o kul dan ön ce ev de an ne-ba ba ve de de ve ni ne ço cu ðun ilk öð ret men le ri dir. A ta la rý mýz Be þik te a lý nan me za ra ka dar gi der de miþ ler dir. Gü nü müz de uz man lar ve psi ko log lar da ço cu ðun e ði ti mi ni ta mam la ma ya þý ný 0 7 yaþ a ra sý o la rak gö rür ler. Bun dan son ra ki a þa ma lar ço cu ðun a i le de al dý ðý te mel e ði ti mi ge liþ tir me sü re ci dir. Öð ren me sa de ce ez ber le me fa a li ye ti de ðil dir. Dav ra nýþ ve psi ko lo jik ge li þim öð ren me nin te me li dir. Ah lâk ve ka rak ter e ði ti mi a i le de ve ri len bir e ði tim dir. Pey gam be ri miz (asm) Ço cuk la rý ný za ko nuþ ma ya baþ la yýn ca Lâ i lâ he Ýl lal lah tel kin e di niz bu yu rur. Bu gös te ri yor ki ço cu ða ve ri le cek ilk e ði tim din ve i man e ði ti mi dir. Bu ko nu da a i le bi rey le ri ya pa rak ya þa ya rak ço cu ða ör nek ol ma lý dýr lar. Be ra ber i ba det et mek ço cu ða ve ri le cek en gü zel din e ði ti mi dir. O yun lar da ço cuk lar i çin bir e ði tim dir; on la rý oy na týr ken ve oy nar ken e ðit mek ge re kir. Ço cu ðu o la nýn on lar la ço cuk laþ ma sý bir pey gam ber tav si ye si dir. Ço cuk lar söy lem den zi ya de ey le me de ðer ve rir ler. Be ra ber gül me di ði niz in san la rý et ki le ye mez si niz. Gül mek ve gül dür mek et ki le þi min te me li dir. Ko rkut ma dan zi ya de sev dir me ve gü zel ör nek ler i le ço cu ðun zih ni ni i de al fert le re yön len dir me e ði ti min e sa sý ný teþ kil e der. Ço cu ðun gü zel ve i de al ör nek le re ih ti ya cý var dýr. Sev gi yük lü ke li me ler teh dit ten zi ya de et ki li dir. Her þe yin a þý rý sý za rar lý dýr. Sev gi de böy le dir. Ço cu ða za rar ve re cek yan lýþ þef ka te de dik kat çek mek ge re kir. Du â nýn da e ði tim de ö nem li ye ri var dýr. Ýn san a ciz ve fa kir dir. Ýh ti ya cý kâ i na týn her ta ra fý na da ðýl mýþ týr. Bu ih ti yaç la rý ný Al lah tan baþ ka kar þý la ya cak da yok tur. Bu se bep le Al lah tan ih ti yaç la rý ný na sýl is te ye ce ði, ne le ri is te ye ce ði ve na sýl is te ye ce ði ni de bil me si ge re kir. Ýs te me si ni bil me yen al ma sý ný da be ce re mez. Bu se bep le ço cuk la rý mý za na sýl duâ e de cek le ri ni ve ne þe kil de Al lah tan is te ye cek le ri ni öð ret me miz ge re kir. Ço cuk an ne-ba ba sý ný din dar gör mez se di ne o lan sev gi si ve bað lý lý ðý nok san o lur. Be di üz za man ýn i fa de si i le: Ço cuk kü çük lü ðün de kuv vet li bir i man der si al maz sa di ne ya ba ni Atalarýmýz Beþikte alýnan mezara kadar gider demiþlerdir. Günümüzde uzmanlar ve psikologlar da çocuðun eðitimini tamamlama yaþýný 0 7 yaþ arasý olarak görürler. Bundan sonraki aþamalar çocuðun ailede aldýðý temel eðitimi geliþtirme sürecidir. o lur. A de ta bir gayr-ý müs li min yeni den i man et me si gi bi son ra dan di ne bað lan ma sý ve i ba det et me si zo ra gi rer. Din Al lah ýn teþ riî i ra de si, fen ler i se Al lah ýn tekvi nî i ra de si nin keþ fi i le or ta ya çý kan ve ha ya tý ko lay laþ tý ran i lim dir. Ý ki si nin bir bi rin den ay rýl ma sý ve a ra la rýn da çe iþ ki nin ol ma sý dü þü nü le mez. Çe liþ ki an cak Al lah a i nan ma yan ve var lý ðý Al lah ýn e se ri o la rak gör me yen le rin ka fa sýn da var dýr. Bu sebep le fen le rin di li i le Al lah ý öð ret mek ge re kir. Al lah bi lin ci ni kav rat ma nýn baþ ka yo lu yok tur. Ço cuk lar 0 6 yaþ a ra sý tel ki ne mü sa it tir yaþ a ra sý teþ vik gör me li dir yaþ a ra sý i se i kaz dö ne mi dir ya þýn ü ze rin de i se mü sa ma ha gör me li ve bun dan son ra i se des tek al ma lý dýr. Ço cuk la rý mý zý sað lýk lý o la rak e ðit me nin bir ký sým ku ral larý bun lar dýr a kýn ta rih i çin de ce re yan e den a cý ha di se ler den bi ri si de, Cum hu ri yet i le bir lik te yö ne ti me hâ kim o lan zih ni ye tin e ði ti me el at ma sýy la e ði tim sis te min de ki tap ye ri ne þa hýs ve þa hýs la rý i ka me et me san cý sý dýr. Mev cut e ði tim sis te mi nin bir baþ ka yü zü nü o luþ tu ran i yi in san ye tiþ tir me ma tuf hu su si yet ler a de ta bir çýr pý da e ði tim sis te min den so yut lan dý rý la rak ki þi ve þa hýs la rýn þah sî ar zu ve is tek le ri is ti ka me tin de bir sis tem o luþ tu ru la rak e sas a lý na rak þe kil len di ri lir. Ül ke le rin ve in san la rý nýn ha yat la rýn dan kal kýn mýþ lý ða ki þi sel ve top lum sal ge liþ miþ li ðin ya ný sý ra ma ne vî mo ral de ðer le ri nin ge liþ me si ba ký mýn dan ol duk ça cid dî va zi fe le ri de ruh te e den e ði ti min muh te va sý na þa hýs la ra en deks li bir ta kým ne ol du ðu be lir siz il ke ler i da me si so nu cu e ði tim bir çok o lum suz luk lar la bi çim len di ril mek yo luy la mil le te da ya tý la rak ka bul len di ril miþ tir. Bü yük a zim, i nanç, gay ret ve fe da kâr lýk lar la þu mü ba rek ül ke nin var lý ðýn da söz sa hi bi o lan in sa ný mý za e ði tim de di ði miz ö nem li un su run ma na do lu yü zü nü bu dak lý ya rak þe kil ve harf ten i ba ret bir ka bul len dir me yo lu ter cih le rin ba þýn da gel miþ tir. E ði tim yo luy la ül ke in sa ný nýn di zayn et me ye ça lý þan ha kim zih ni ye tin bu deh þet li plan la rý nýn far ký na va ran ve çað daþ la rýn dan fark lý me tod la re a list bir dü þün ce a ký mý nýn ön cü lü ðü nü ya pan Be di üz za man mil le ti di zay na ça lý þan zih ni ye tin ö nü nü ke se rek plan la rý ný boz ma ya ça lýþ mýþ týr te lif et ti ði e ser le riy le. E ði tim me se le si ne doð ru yak la þým lar la ye ni bir yüz ve ta ze bir baþ lan gýç yo ru mu i çin de Ma hi yet i ti ba riy le her þey il me bað lý dýr. de yip e ði tim de doð ru lar ve ya doð ru e ði ti me lâ yýk doð ru la rý þu ve ciz tes bi tiy le di le ge ti re rek reh ber lik et miþ tir. Þun la rý söy lü yor du Be di üz za man: Ak lýn nur u fü nu nu me de ni ye dir. Vic da nýn zi - Eðitimin bir baþka yüzü ya sý u lum-u di ni ye dir. Ý ki si nin im ti za ciy le (bir leþ me siy le) ha ki kat te cel li e der (Mü nâ za rât) Doð ru e ði tim le sað lýk lý so nu ca va ra bil me si nin yo lu nu gös ter di ði 1943 yý lýn da Kas ta mo nu da sür gün de i ken zi ya re te ge len li se mek te bi ta le be le ri nin þah sýn da i fa de et ti ði ha ki kat le ri e ser le rin de þöy le di le ge ti rir. Kas ta mo nu da li se ta le be le rin den bir kýs mý ya ný ma gel di ler. Bi ze hal ký mý zý ta nýt týr de di ler. Ben de dim: Si zin o ku du ðu nuz fen ler den her fen, ken di li san-ý mah su suy la ta nýt tý rý yor lar. Mu al lim le ri de ðil, on la rý din le yi niz. Bu i fa de siy le Be di üz za man E ði tim de þa hýs ye ri ne ki ta bý i da me e di lir. Be di üz za man ýn e ði tim me to dun dan sü zü len mo dern fen i lim le riy le din i lim le ri nin mez ci (kay naþ tý rýl ma sý) so nu cu mey da na ge ti ril me si ak lýn, il min, vic da nýn ve ru hun fýt rî li ðin de ka bul len di ði ha ki kat ler den mü te þek kil de ðer ler e ði ti min ta hak ku ku mev cut e ði tim sis te min bir baþ ka yü zü nü o luþ tur mak ta dýr. Ül ke miz de u zun yýl lar dýr uy gu la nan zo ra ki, da yat ma cý ve tek tip e ði tim sis te mi nin in sa ný mýz ü ze rin de mey da na ge tir di ði o lum suz luk la rýn mev cu di ye ti bi li nen ve ka bul le nen bir ger çek i ken, e ði tim gi bi in san ve sa ir ya ra týk la rýn ha ya týn da ha ya tî bir me se le o lan e ði ti min doð ru yü zü nün ne sil le re ge ti ri le rek ak ta rýl ma sý ka dar ta biî ne o la bi lir? Mil le ti mi zin, dev le ti mi zin ve top ye kûn in san lý ðýn sa a de ti a dý na mu kad des ki ta bý mýz Kur ân ha ki kat le ri ý þý ðýn dan ya rar lan dýr ma nýn vak ti gel miþ ge çi yor bi le Mo dern çað de di ði miz ya þa dý ðý mýz bu sü reç te ak lýn ve ru hun bir lik te li ði so nu cu or ta ya çý kan ha ki kat le ri e ði ti min te me li ne ih sas et me li yiz di ye dü þü nü yo ruz. Baþ ka ça re kal ma mýþ týr za ten Çö züm E ði ti min doð ru yü züy le mu ha tap ol mak týr. MÝZAH / Ýsmail Hakký Avcý Az mi Ma hal le miz de Maç ka lý bir ar ka da þý mýz var; Az mi. Ka len der meþ rep ve de li kan lý bir a dam. An cak iþ le ri ni bi raz sav sak lar, a ce le et mez. Ýþ i ca bý A na do lu ya gi der. Ba zý vi lâ yet le ri do la þýr. Or du ya da uð rar. O ra da i ri ya rý lý ðýn dan ki nâ ye Mi nik de dik le ri bir ar ka da þý var. Ol cay to. Git miþ ken o nu gör me yi de ni yet e der. An cak sa bah gel di ði Or du da iþ le ri ni gö rür, ge zer do la þýr. Ak þa ma doð ru Ol cay to yu te le fo nun dan a rar. Ol cay to; Az mi hoþ gel din, a ma ben þim di o to büs te yim, Ýs tan bul a gi di yo rum. Az mi de; Pe kâ la, Ýs tan bul da gö rü þü rüz. der. Bir kaç gün son ra Az mi de sa ba hýn er ken sa at le rin de Ýs tan bul a ge lir. E vi ne gi der. Bi raz din len dik ten son ra ma hal le yi do la þýr, o ra ya bu ra ya gi der. Ak þam yak la þýn ca Ol cay to yu a rar. Te le fo nu nu a çan Ol cay to; a hu Az mi, ben Ha rem o to ga rýn da yým. Þim di o to bü se bin dim mem le ke te dö nü yo rum di ye ce vap ve rir, ves se lâm.

13 AÝLE - SAÐLIK 13 Ne giy di ði ni ze dik kat e din SIRTINIZA GEÇÝRDÝÐÝNÝZ GÝSÝLER, BEBEÐÝNÝZE GÝDÝRDÝÐÝNÝZ SÜSLÜ KIAFETLER, BONUNUZU SÜSLEEN KOLELER KISACA TENÝNÝZE TEMAS EDEN ÞELER SANDIÐINIZ KADAR MASUM OLMAABÝLÝR! Me me kan se ri Tür ki ye de da ha az GÜ NÜ MÜZ in sa ný a de ta kim ya sal bom bar dý man al týn da ya þý yor, ha ya týn her a la ný sað lý ðý teh dit e den mad de ler le do lu. Ge nel lik le gý da ü rün le rin de ki kim ya sal lar tar tý þý lý yor, a ma vü cu du mu za za rar ve re ce ði ni bel ki de hiç dü þün me den sýr tý mý za ge çir di ði miz ký ya fet ler ya da da ha gü zel gö rün mek, i yi his set mek a dý na ta kýp ta kýþ týr dý ðý mýz ak se su ar lar da bu bom bar dý ma nýn et ki a la nýn da. Ntvmsnbc ha ber si te sin de ya yým la nan ha be re gö re, giy si ve ak se su ar lar da ki kim ya sal bi le þik ler be lir ti len mik tar la rýn ü ze rin de ol duk la rý tak dir de a ler ji den en fek si yo na, kro nik ak ci ðer has ta lý ðýn dan kan se re ka dar bir çok sað lýk so ru nu na sebep o la bi li yor. SEN TE TÝK Ü RÜN LER DE DA HA FAZ LA Vü cu du mu za te mas e den ü rün ler de ki bu teh li ke ye, mes le ði, ü rün ler de kul la ný lan mad de le ri a na liz et mek o lan Kim ya Mü hen di si Na din Ha çe res tunç dik kat çek ti. Sen te tik ü rün ler bo ya nýr ken do ða la rý ge re ði da ha çok kim ya sal mad de kul la ný lýr. Bun la rýn bir ço ðu da in san sað lý ðý na ve do ða ya za rar ve rir. En teh li ke li o la rak sa ya bi le ce ði miz bir di ðer grup i se plas tik mad de ler dir di yen Ha çe res tunç un i þa ret et ti ði ü rün le rin ba þýn da be bek ve ço cuk ký ya fet le ri, ko yu renk li ve dan tel li iç ça ma þýr la rý, kü pe, kol ye, bi le zik gi bi ak se su ar lar var. Ha çe res tunç, teks til de kul la ný lan her kim ya sa lýn fark lý bir et ki si ol du ðu nu söy ler ken, Mar ma ra Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Ço cuk A ler ji ve En fek si yon Has ta lýk la rý Uz ma ný Prof. Dr. Mus ta fa Ba kýr o et ki le ri, Teks til ü rün le rin de kul la ný lan bo ya lar, ký rýþ ma yý ön le yen ve par lak lýk ve ren ba zý kim ya sal lar ço cuk ve e riþ kin ler de a ler jik kon takt der ma ti te, teks til fab ri ka la rýn da u zun sü re ça lý þan iþ çi ler de bis si no sis de ni len ve as tý ma ben ze yen kro nik ak ci ðer has ta lý ðý na yol a ça bil mek te dir. Giy si ler de kul la ný lan ba zý kim ya sal lar, kan ser ve o to im mün has ta lýk lar la i liþ ki len di ril mek te dir. Kul la ný lan mik tar tok sik dü zey dey se ve i yi kon trol e dil mez se bir çok or gan da tok sik et ki le ri gö rü le bi lir tes bi tin de bu lun du. MAR MA RA Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si (MÜTF) Ge nel Cer ra hi A na Bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ba ha dýr Gül lü oð lu, ba tý da me me kan se ri nin, bütün yaþ grup la rýn da her 100 bin ka dý nýn sin de gö rül dü ðü nü, an cak Tür ki ye de Sað lýk Ba kan lý ðý ka yýt sis te min de ki ve ri le re gö re bu ra ka mýn ol du ðu nu bil dir di. Gül lü oð lu, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, son za man lar da med ya tik ki þi ler de ve bu ki þi le rin ya kýn çev re le rin de me me kan se ri gö rül me si nin top lum da me me kan se ri nin da ha sýk gö rül dü ðü ko nu sun da kay gý o luþ tur du ðu nu be lirt ti. Son 10 yýl da kan ser sýk lý ðý nýn ya vaþ ya vaþ art tý ðý ný, bu na bað lý o la rak me me kan se ri gö rül me o ra ný nýn da yük sel di ði ni i fa de e den Gül lü oð lu, Ül ke miz de ka dýn lar da gö rü len kan ser le rin dört te bi ri me me kan se ri dir. An cak top lam da kan ser sa yý sý Ba tý da ki ge liþ miþ ül ke ler de ki ka dar faz la de ðil dir ve Ba tý i çin söz ko nu su o lan 8 ka dýn da bir söy le mi nin ül ke miz i çin ge çer li li ði yok tur. Ba tý da me me kan se ri, bütün yaþ grup la rýn da her 100 bin ka dý nýn sin de gö rü lü yor. Bu ra kam ül ke miz de Sað lýk Ba kan lý ðý ka yýt sis te min de ki ve ri le re gö re dir gö rüþ le ri ni bil dir di. Gül lü oð lu, Tür ki ye de genç has ta lar da da ha sýk me me kan se ri gö rül dü ðü söy le mi nin de doð ru ve ri le re da yan ma dý ðý ný i fa de e de rek, Ül ke miz de me me kan se ri o lan ka dýn la rýn yak la þýk ya rý sý 50 yaþ al týn da dýr. An cak 50 yaþ al týn da ki ka dýn lar da me me kan se ri gö rül me sýk lý ðý 100 bin ka dýn da en faz la 100 dür. Bu ra kam kar þý laþ týr ma ya pý lan Ba tý da 300 ün üs tün de dir. Bu ra kam lar dan da a çýk ça an la þý la bi le ce ði ü ze re me me kan se ri nin Tür ki ye de genç le rin has ta lý ðý ol du ðu nu söy le mek güç tür i fa de le ri ni kul lan dý. Ýs tan bul / e ni As ya Er kek ler de ký sýr lýk so ru nu a þý la bi li yor TOP LU MU pre ma tü re lik te ö zen li ba ký mýn ö ne mi ko nu sun da bi linç len dir mek ve pre ma tü re be bek le rin sað lýk lý hayat hak la rý na dik kat çek mek i çin An ne ler Gü nü ön ce sin de Hay di Pre ma tü re Be bek ler i çin Er ken den ü rü ye lim ak ti vi te si dü zen len di. El Be bek Gül Be bek Der ne ði, Be yoð lu Be le di ye si ve Ab bott Tür ki ye nin ko þul suz kat ký la rý i le dü zen le nen fa a li yet te, bü tün pre ma tü re be bek an ne le ri ve ya kýn la rý Tak sim Mey da nýn dan Ga la ta sa ray Li se si ne ka dar Ýs tik lâl Cad de si nde yü rü dü ler. Be yoð lu Be le di ye si Kül tür Baþ ka ný De niz Do ðan ýn ka tý lý mý i le Tak sim de ba sýn top lan tý sýy la baþ la yan yü rü yüþ; Pre ma tü re be bek le rin dü zen li ve ka li te li ba ký ma e riþ me le ri ve ha yat la rý ný sað lýk lý bir þe kil de sür dür me le ri i çin yüzlerce anne ve aileler Ýstiklâl caddesinde yürüdüler. Pre ma tü re ler i çin er ken den yü rü dü ler yüz ler ce an ne ve a i le nin ka tý lý mý i le Ga la ta sa ray Li se si ö nün de son bul du. El le rin de ki mi nik a yak i zi dam ga la rý i le yü rü dük le ri kal dý rým la ra be bek a yak iz le ri bý ra kan ka tý lým cý lar, ül ke miz de ki pre ma tü re be bek le rin dü zen li ve ka li te li ba ký ma e riþ me le ri ve ha yat la rý ný sað lýk lý bir þe kil de sür dür me le ri i çin top lu mu bi linç len dir mek ge rek ti ði ne dik kat çek ti ler. Ül ke miz de her yýl 1.3 mil yon be bek do ðu yor ve her 10 be bek ten 1 i pre ma tü re o la rak dün ya ya ge li yor. 1 Pre ma tü re do ðum lar dan son ra ge rek li sað lýk þart la rý sað lan ma dý ðý tak dir de, be bek le rin ha ya ta tu tun ma la rý zor la þý yor. PRE MA TÜ RE BE BEK LE RÝN NÝ TE LÝK LÝ BA KI MA ÝH TÝ A CI VAR Top lan tý da bir ko nuþ ma ya pan El Be bek Gül Be bek Der ne ði Baþ ka ný Öz gür Do ða Ke leþ þöy le ko - nuþ tu: Pre ma tü re be bek le ri mi zi sað lýk lý bir ya þa ma ka vuþ tur mak he pi mi zin e lin de. Tüm dün ya - da ve Tür ki ye de pre ma tü re do ðum la ra kar þý tek bir ses o luþ tur ma yý, bu gü nün a ce le ci be bek le ri ni ya rý nýn sað lýk lý ço cuk la rý ve genç le ri o la rak ha ya ta ka zan dýr ma yý he def li yo ruz. Son o la rak pre ma - tü re be bek le ri mi zin de ya þam hak ký ol du ðu nu yi ne le mek is ti yo rum, on la ra ka li te li ve sað lýk lý bir ya þam sun ma ya des tek ol mak i çin bu gün bu ra da o lan her ke se çok te þek kür e di yo rum. Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ýs tan bul Týp Fa kül te si Ne o na to lo ji Bi lim Da lý Baþ ka ný ve El Be bek Gül Be bek Der ne ði ü ye si, Prof. Dr. A su man Ço ban i se Ül ke miz de her yýl yak la þýk 130 bin be bek er ken doð mak ta ve gü nü müz de be bek ö lüm le ri nin a zal ma sý na kar þýn bu ö lüm le rin üç te bi rin den faz la sý ha len er ken do ðum lar ne de ni i le ger çek leþ mek te dir. Ay rý ca ya þa yan er ken do ðan be bek le rin bir kýs mýn da kro - nik ak ci ðer has ta lý ðý, se reb ral felç ve ya de ði þik dü zey de nö ro lo jik so run lar, kör lük ve ya sa ðýr lýk gi bi çe þit li sað lýk so run la rý ge li þe bil mek te dir. Ge le cek te sað lýk lý top lum la ra sa hip ol mak i çin pre ma tü - re be bek le rin ül ke ge ne lin de dü zen li bir þe kil de ni te lik li ba ký ma e riþ me le ri nin ö ne mi ne dik kat çek - mek is ti yo ruz. de di. Ýs tan bul / e ni As ya ME DI CAL Park Sam sun Has ta ne si Tüp Be bek Ü ni te si Dok tor la rýn dan Op. Dr. Muh te rem Ak de niz, er kek ler de ký sýr lý ðýn ar týk so run ol mak tan çýk tý ðý ný söy le di. Bi lim sel ge liþ me le rin la bo ra tuvar ve ri le ri nin yön len dir me si ne de ý þýk tut tu ðu nu söy le yen Op. Dr. Ak de niz, So run ha li ne ge len er kek ký sýr lý ðý en a za in di ril di ve yüz gül dü rü cü so nuç lar a lýn dý. di ye ko nuþ tu. Op. Dr. Muh te rem Ak de niz, sperm az lý ðý, ha re ket so ru nu, mor fo lo ji si bo zuk sperm ler ya pa cak la rý iþ lem de ken di le ri ne yol çiz di ði ni be lir te rek er kek ký sýr lý ðýn da teþhis koy ma da ken di le ri ne ý þýk tut tu ðu nu di le ge tir di. Op. Dr. Muh te rem Ak de niz, Sperm ka nal la rýn da tý ka nýk lýk ol ma sý, sperm ü re ti mi ol ma sý na rað men dý þa rý a tý la ma ma sý kli nik te kar þý mý za çý ký yor. di ye ko nuþ tu. ER KEK SPERM Ü RET ME SE DE TE DA VÝ SÝ MÜM KÜN Er kek ký sýr lý ðýn da e sas so ru nun hiç sper min ol ma ma sý ol du ðu nu, bu nu da Mic ro Te se de ni len kü çük bir a me li yat la çö zü me u laþ týr dýk la rý ný söy le yen Op. Dr. Muh te rem Ak de niz, Mic ro Te se (A zos perm) hiç sper min ol ma ma sý du ru mun da uy gu la ný yor. de di. Er kek ký sýr lý ðý ar týk so run ol mak tan çýk tý ðý ný söy le yen Op. Dr. Ak de niz, Ço cuk ol ma sý i çin ge rek li o lan er kek hüc re si, ka dýn hüc re si i le bu luþ tu ru la rak, ço cuk sa hi bi ol mak ar týk ha yal ol mak tan çý ký yor. Kli ni ði miz de bu iþ lem ba þa rýy la uy gu lan mak ta ve yüz gül dü rü cü so nuç lar a lýn mak ta dýr. þek lin de ko nuþ tu. Sam sun / ci han TEBRÝK Kýymetli arkadaþýmýz Muhammed Aksoy ile Hanife Hanýmefendinin Mehmet Akif ismini verdikleri bir çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Isparta eni Asya Okuyucularý TEBRÝK Gazetemiz çalýþanlarýndan Hacý Kömekçi'nin Zehra ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. A i le i çi þid de ti ön le mek i çin bil gi len dir di ler FET HÝ E Müf tü lü ðü, ar tan bo þan ma ve a i le i çi þid det o lay la rý ný ön le mek i çin ye ni bir ça lýþ ma baþ lat tý. Müf tü lük, o lum suz luk la rýn ö nü ne geç mek ve a i le le rin di nî a çý dan doð ru bi linç len di ril me si ni sað la mak ü ze re Muð la nýn Fet hi ye il çe sin de 50 bin a i le ye u la þa cak. A i le i çi þid det ve son ra sýn da ge len bo þan ma o lay la rý Fet hi ye Müf tü lü ðü nü ha re ke te ge çir di. Ýl çe de ki ku rum ve ku ru luþ lar la iþ bir li ði ya pan müf tü lük, Fet hi ye de ki 50 bin a i le ye u la þýp a i le nin ö ne mi ni an la ta cak. Bu bað lam da 50 bin ki tap çýk bas tý ran müf tü lük, ka pý ka pý ge ze rek bu ki tap çýk la rýn da ðý tý mý ný ya pý yor. Fet hi ye nin bel de ve köy le rin de i mam la rýn yar dý mý i le ger çek leþ ti ri le cek ki tap çýk da ðý tý mý hak kýn da bil gi ve ren Fet hi ye Müf tü sü Ö mer Fa ruk Bil gi li, a maç la rý nýn top lu mun a i le hak kýn da di nî a çý dan doð ru bi linç len me si ni sað la mak ol du ðu nu söy le di. Ha zýr la nan ki tap çýk lar la a i le ya pý sý nýn ko run ma sý na yö ne lik a i le bi rey le ri ne di nî muhtevalý so ru ve ce vap lar la des tek o la cak la rý ný kay de den Bil gi li, A i le Ýr þat ve Reh ber lik Bü ro muz ta ra fýn dan ha zýr la nan ça lýþ ma ya baþ la mýþ bu lu nu yo ruz. Ça lýþ ma kap sa mýn da 50 bin a i le ye u la þa ca ðýz. Üç ay lýk bir ça lýþ ma son ra sýn da ha ya ta ge çi ri len uy gu la ma yý 6-12 Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da kut la nan A i le Haf ta sý na denk ge tir me yi uy gun bul duk. Da ðý ta ca ðý mýz ki tap çýk lar la bir a i le ye sev gi, say gý ve kar þý lýk lý an la yý þý yer leþ ti re bi lir sek bu bi zim i çin bü yük bir ba þa rý ve ka zanç o la cak týr. Çün kü da ðý lan bir a i le nin me su li ye ti he pi mi zin ve ba lin de dir. de di. Muð la / ci han TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Mehmet Said Arýtürk ile Sevim Hanýmefendinin Alanur ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya hayýrlý uzun ömürler dileriz. Sadabat eni Asya Okuyucularý TAZÝE Muhterem kardeþimiz Ýsmet Fýstýkçý'nýn hanýmý Fevziye Fýstýkçý'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Esenler, Bayrampaþa, Cevatpaþa eni Asya Okuyucularý

14 14 SPOR Taffarel: F.Bahçe önünde iþimiz zor Galatasaray ka le ci an tre - nö rü Cla u di o Taf fa rel. Mart'ta en güzel gol Stoch'tan FENERBAHÇE Ku lü bü'nün spon - sor la rýn dan Ül ker'in dü zen le di ði ve sa rý-la ci vert li le rin res mi in ter - net si te si a ra cý lý ðýy la ger çek leþ ti - ri len ''Ül ker A yýn Go lü'' ya rýþ ma - sýn da, Mart a yý nýn ka za nan go lü ve ta lih li ler bel li ol du. Fe ner bah - çe'nin Slo vak fut bol cu su Mi ros - lav Stoch'un, li gin 29. haf ta sýn da Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta - dý'nda oy na nan ve sa rý-la ci vert li - le rin 6-1 ka zan dý ðý Genç ler bir li ði ma çý nýn 2. da ki ka sýn da vo ley le at tý ðý gol, ''Ül ker Mart A yý nýn Go lü'' se çil di. Stoch'un Genç ler - bir li ði að la rý na gön der di ði go le oy ve ren ta raf tar lar a ra sýn dan be lir le nen 10 fut bol se ver, Fe ner - bah çe'nin bir an tren ma ný ný iz le - me ve fut bol cu lar la fo toð raf çek - tir me fýrsatýný ka zan dý. GALATASARA Fut bol Ta ký mý'nýn ka le - ci an tre nö rü Cla u di o Taf fa rel, Fe ner bah - çe i le haf ta so nun da oy na ya cak la rý der bi i çin ''Çok zor ve ö nem li bir maç biz bek - li yor'' de di. Taf fa rel, GSTV'ye yap tý ðý a - çýk la ma da, Fe ner bah çe ma çý nýn ö ne mi - ne de ði ne rek, ''Se zo nun ma çý, se zo nun fi na li. Bü tün fut bol cu lar bu nun bi lin cin - de. Bi li yor su nuz ge çen se ne ü zü len bir ta raf tar gru bu muz var dý. Bu se ne biz on - la rý mut lu et mek is ti yo ruz. Oy na dý ðý mýz o yun la, gös ter di ði miz per for mans la bu - nu da hak et tik. O yüz den çok ö nem li ''Ül ker A yýn Go lü'' ya rýþ ma sýn da, Mart a yý nýn en güzel golü Stoch'un G.Birliði'ne vole ile attýðý gol seçildi. bir 90 da ki ka bi zi bek li yor. Ta kým da ki her kes bu nun bi lin cin de'' i fa de le ri ni kul - lan dý. An tren man da do ðum gü nü nün kut lan dý ðý nýn ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Taf - fa rel, ''Ta bii ki bu tip an lar da, do ðum gü - nü kut la ma la rýn da ta ký mýn a i le se vi ye si - nin, ar ka daþ lýk se vi ye si nin üst dü zey de ol du ðu nu gö re bi li yo ruz. A ma sa de ce bu tip kut la ma lar da de ðil bü tün se zon bo - yun ca Ga la ta sa ray'da ki ar ka daþ lýk se vi - ye si nin ne ka dar yük sek ol du ðu nu gör - düm ve bi li yor su nuz her fýr sat ta bu nu di le de ge tir dim'' di ye ko nuþ tu. Karaborsa bilet uyarýsý Fe ner bah çe Ku lü bü, Spor To to Sü per Fi nal Þam pi yon luk Gru bu'nda se zo nun þam pi yo nu nun be lir le ne ce ði Fe ner bah çe Ga la ta sa ray der bi si ön ce si ka ra bor sa bi let le re yö ne lik eks tra ön - lem ler a lýn dý ðý ný bil dir di. Sa rý la ci vert li ku lüp ten ya pý lan a çýk la ma da, ku lüp yö ne ti mi ve Bi le tix fir ma sý ta ra fýn dan yü rü tü len ça lýþ ma lar ne ti ce sin de, bu ma ça ö zel bi let ler ha zýr lan dý ðý vur gu - lan dý. A çýk la ma da ay rý ca, ''i ne tur ni - ke ler de bi let ler ye ni bir tek no lo ji i le de net le ne cek ve ka ra bor sa dan sa týn a lý nan bi let ler tes pit e di le cek tir. Ka ra - bor sa dan a lýn dý ðý tes pit e di len bi let ler i le stad yu ma gi riþ yap mak ke sin lik le müm kün ol ma ya cak týr. Ta raf tar la rý - mý zýn mað dur ol ma ma la rý a dý na, ke - sin lik le ka ra bor sa dan bi let al ma ma la rý ge rek ti ði ni ö nem le ha týr la tý rýz'' i fa de - le ri ne yer ve ril di. E u ro le a gu e CE O su ve Baþ ka ný Jor di Ber to me u i le A na do lu E fes Gru bu Baþ ka ný A le jan dro Ji - me nez'in de ka týl dý ðý bir top lan týy la spon sor luk an laþ ma sý 3 yýl da ha u za týl dý. Ýstanbul'da Euroleague HEECANI BAÞLIOR E U RO LE A GUE 2012'nin þam pi yo nu nu be lir le ye cek Fi nal Fo ur maç la rý Ma yýs 2012 ta rih le ri a ra sýn da Ýs tan bul Si nan Er dem Spor Sa lo nu'nda ya pý la - cak. Fi nal Fo ur'da Pa nat hi na i kos (u - na nis tan), CSKA Mos ko va (Rus ya), Re gal Bar ce lo na (Ýs pan ya) ve Oly mpi a - kos (u na nis tan) koz la rý ný pay la þa cak - lar. Bu ta kým lar i çin de bu gü ne ka dar CSKA Mos ko va ve Pa nat hi na i kos E u - ro le a gu e þam pi yon lu ðu nu 8'er, Re gal Bar ce lo na 2, Oly mpi a kos i se 1 kez ka - zan ma ba þa rý sý gös ter di ler. ANADOLU EFES 3 IL DAHA SPONSOR Bu a ra da E u ro le a gu e CE O su ve Baþ ka ný Jor di Ber to me u i le A na do lu E fes Gru bu Baþ ka ný A le jan dro Ji me - nez'in de ka týl dý ðý bir top lan týy la spon sor luk an laþ ma sý 3 yýl da ha u za - týl dý. Ýs tan bul Çý ra ðan Pa la ce Kem - pinsky de ger çek le þen ba sýn top lan tý - sýn da ký ta nýn en seç kin ta kým la rý ný bir a ra ya ge ti ren E u ro le a gu e spon - sor lu ðu nun üç yýl da ha u zat týl dý ðý a - çýk lan dý. E u ro le a gu e CE O su ve Baþ - ka ný Jor di Ber to me u i le A na do lu E fes Gru bu Baþ ka ný A le jan dro Ji me nez an laþ ma nýn tek a ma cý nýn bas ket bo la hiz met ol du ðu nu söy le di ler. ANLAÞMADAN GURURLUUZ A le jan dro Ji me nez, TH Av ru pa Li gi'ne spon sor ol mak tan gu rur duy - duk la rý ný be lir te rek, ''Spon sor luk an - laþ ma sý ný 3 yýl ön ce ya par ken bek len - ti le ri mi zin de ö te sin de her þey ol du. E - fes Gru bu'nun bas ket bol la i liþ ki si 1976 yý lý na da ya ný yor. 34 yýl ön ce ta ký mý mý - zý kur muþ tuk. E fes Pil sen a dý A na do lu E fes ol du. Tu tar lý bir þe kil de Tür ki - ye'de bas ket bo lu des tek le dik. Biz bas - ket bo lu sos yal so rum lu luk pro je si o la - rak gö rü yo ruz. Her ke sin il gi gös ter di ði spor. Do la yý sýy la bas ket bol la o lan i liþ - ki miz den gu rur du yu yo ruz'' de di. TÜZMEN ENGELLÝLERLE ÜZDÜ DEVLET es ki Ba ka ný Kür þad Tüz men, En gel - li ler Haf ta sý ne de niy le An ka ra'da gör me, be - den sel ve zi hin sel en gel li spor cu lar la bir lik te yü - ze rek, en gel li le re des tek ver di. An ka ra 100. ýl A nýt te pe üz me Ha vu - zu'nda ''2. En gel li ler üz me Þö le ni'' et kin li ði - ne Es ki Dev let Ba ka ný Kür þad Tüz men, Gör - me En gel li ler Spor Fe - de ras yo nu Baþ ka ný Ab - dul lah Çe tin, Ö zel Spor - cu lar Fe de ras yo nu Baþ - ka ný Gür dal Gü müþ, di - zi film o yun cu su Can - tuð Tu ray, i le en gel li spor cu lar ka týl dý. Tüz - men, ha vu za ge li þin de en gel li ler le soh bet et ti. Bah çe de kar þý laþ tý ðý be - den sel en gel li Ah met Top baþ'a, ''a rý þa i yi ha - zýr la na ma dan gel dim a - ma ka zan mak i çin e lim - den ge le ni ya pa ca ðým'' di ye rek es pri yap tý. Bakalým UEFA nasýl bir karar verecek? Es ki ha kem, þim di nin yo rum cu su nun TV prog - ra mýn da, sü per-fi nal baþ la ma dan ön ce ki ön - gö rü sü, þam pi yon lu ðun son ma ça ka la ca ðý yö - nün dey di. Bu ön gö rü tut tu. Tür ki ye se nar yo la rýn her a lan da çok ça ü re til di ði bir ül ke. a pý lan i þi le rin ka nu - ni, ah lâ kî, a da let li uy gun lu ðu her han gi bir ta ba na o - tur ma yýn ca her kes ken di za vi ye sin den yo rum lar ya - pý yor, so nuç çý ka rý yor. Ne ti ce yi þa hýs la rýn söy lem le ri bas ký sý al týn da ta yin et mek ba zen ho þu mu za gi di yor. Ba zen de i ti raz e di yo ruz. Ka bul et ti ði miz men fa a ti miz doð rul tu sun da o lan lar, kar þý çýk tý ðý mýz da u cu bi ze do ku nan lar. Di ðer ko nu la rý bir ta ra fa ko yar sak, spor la il gi li o lan la rý i çin þöy le yo rum ya pa bi li riz. "Bu ka fay la as la bu iþ ler dü zel mez." Çün kü "ta raf" o la rak yo rum yap ma nýn, ne ti ce çý kar ma nýn hak ka ni yet öl çü sü yok tur. Na lýn cý ke se ri mi sa li gi bi dir ba kýþ a çý sý. E ðer biz ta raf ol du ðu muz ku rum ve ya þah sýn yan lýþ la rý na, yan lýþ di ye bi li yor sak o za man iþ ler dü ze li yor de mek tir. Þa yet yan lýþ la ra doð ru de yip - te bir ta kým te vil ler ge ti ri yor sak, dü zel me bek le - ye me yiz. Bir de en ö nem li si, yö ne ten po zis yo - nun da o lan lar ta raf tar man tý ðýy la ha re ket e di yor - sa vay ki vay.. e ri miz de say ma yý bý ra kýn, ge ri gi - de ce ði miz i ki ke re i ki dört e de cek ka dar ke sin dir. Pe ki ne o la cak? Na sýl dü ze le cek bu iþ ler? Bu gün kü þart lar da þu nu söy le ye bi li riz. Tür ki ye kal bi o lan Mil - let Mec li sin den baþ la ya rak, bü tün ku rum la rý ný de - mok ra tik bir ze mi ni o luþ tur ma a dý na, hiç bir i de o lo - jik dü þün ce yi re fe rans al ma dan, ta ma men ev ren sel hu kuk il ke le ri ni ve bi re yin hak ve hu ku ku nu a maç e - di nen ve ya sa lar kar þý sýn da e þit lik an la yý þý ný te mel il ke sa yan bir a na ya sa yý ha ya ta ge çir me den bu iþ le rin dü - ze le ce ði ne ben i nan mý yo rum. Her uy gu la ma da bu sa kat dü þün ce nin u zan tý la rý ný gö rü yo ruz. Çün kü bu gün kü an la yýþ, ya rý dik ta tor ya yý an dý ran u cu be bir an la yýþ týr. Ýn san la il gi li ol ma sý na rað men o - nun fik ri ni ve dü þün ce si ni hi çe sa yan bir yak la þým lar sil si le si nin ö zel lik le son on beþ yýl da ki men fi uy gu la - ma la rý ný bu mil let çok ça gör dü. Spor tif cep he de; top - lu mun en çok il gi si ni çe ken fut bo lun ve o nun fe de - ras yo nu nun ka rar la rý na ba kýl dý ðýn da, bu an la yý þýn a - çýk ör nek le ri ni gö re bi li yo ruz. Bu ka rar la rý a lan in san - lar, de mok ra tik dü þün ce yi ve kül tü rü haz me de me - miþ dü þün ce ya pý sý nýn ü rü nü o lan in san lar dýr. Tür ki ye yak la þýk bir yýl dýr þi ke skan da lýy la çal ka la nýp dur du. ö ne ti ci ler, o yun cu lar tu tuk lan dý va hâ lâ tu tuk - lu o lan lar var. Hep sa týn a lý nan a dam o la rak spe kü le e - di len ha kem ler den is min ol ma ma sý ger çek ten il ginç bir du rum. Ko nu, ev ril di-çev ril di ne ti ce de Tür ki ye'de þi ke ol ma dý ðý hük mü ne va rýl dý. Bir kaç i sim sa de ce þi ke çal - kan tý sý ný süs le me a dý na dil len di ril di. Gü ya o lay bu þe kil - de ka pa týl dý. Ba ka lým U E FA bu ko nu da na sýl bir ka ra ra va ra cak. E ðer U E FA bir ta kým a ðýr yap tý rým lar uy gu lar - sa þi ke ko nu su nun si ya se tin a ya ðý na do la na ca ðý ka çý nýl - maz o la cak týr. Ku lüp ler ve ço ðun luk ak lan dý ðý na gö re, F.Bah çe ku lüp baþ ka ný A ziz ýl dý rým ne den bu sü reç te ce za e vin dey di. E ðer A ziz ýl dý rým þi ke den suç suz sa ki, suç suz a çýk la ma sý ya pýl dý; o za man han gi suç tan yar gý - lan dý ðý me rak e di len en ö nem li ko nu dur. ''Turkish Airlines Ladies Open 2012'' bugün baþlýyor TH spon sor lu ðun da bu yýl 4'ün cü sü dü zen le ne cek Av ru - pa Ba yan lar Golf Tur nu va sý'nýn Tür ki ye a ya ðý o lan ''Tur - kish A ir li nes La di es O pen 2012'', bu gün An tal ya'da baþ la - ya cak. TH Ba sýn Mü þa vir li ði'nden a lý nan bil gi ye gö re, Se - rik il çe si ne bað lý Be lek'te ki Na ti o nal Golf Ku lü bü'nde ya pý - la cak tur nu va ya, 30 ül ke den 126 pro fes yo nel ka dýn golf çu ka tý la cak. ''2011 Tur kish A ir li nes La di es O pen'' þam pi yo nu 24 ya þýn da ki Hol lan da lý Chris tel Bo el jon i le ABD'nin en ba - þa rý lý o yun cu la rýn dan ka bul e di len Chris ti na Kim ile birçok çok is min tur nu va ya ka tý la ca ðý bil di ril di.

15 SPOR 15 Beþiktaþ: Fernandes'in serbest kalacaðý yalan BEÞÝKTAÞ Ku lü bü'nden ya pý lan a çýk la ma da, dün ba zý ya yýn or - gan la rýn da id di a e dil di ði þek liy le, Por te kiz li fut bol cu Ma nu el Fer - nan des'in ser best kal ma sý nýn söz ko nu su ol ma dý ðý bil di ril di. Si yahbe yaz lý ku lüp ten ya pý lan a çýk la - ma da, Fer nan des'in, ku lüp ler de for ma gi yen bir çok o yun cu nun yap tý ðý gi bi, a la cak la rý nýn ö den - me si i çin ku lü be ih tar na me gön - der di ði nin doð ru ol du ðu i fa de e - di le rek, þu gö rüþ le re yer ve ril di: ''An cak söz ko nu su ha ber de i fa de e dil di ði gi bi, Por te kiz li fut bol cu - mu zun, a la cak la rý nýn ö den me - me si du ru mun da ser best ka la ca ðý bil gi si ger çe ði yan sýt ma mak ta dýr. ö ne tim ku ru lu muz, tüm fut bol - cu la rý mý zýn a la cak la rý nýn ö den - me si ko nu su nu ya kýn dan ta kip et mek te dir ve ha zýr la nan plan çer çe ve sin de bu ö de me ler gü - nün de ger çek leþ ti ril mek te dir.'' BEL SPAZ MI OL DU Ö te yan dan Be þik taþ, Sü per Fi - nal Þam pi yon luk Gru bu'nda Trab zons por i le 11 Ma yýs Cu ma gü nü ya pa ca ðý ma çýn ha zýr lýk la rý - ný sür dür dü. Si yah-be yaz lý lar, Beþiktaþ Kulübü, Portekizli oyuncunun alacaklarýna karþýlýk kulübe ihtarneme gönderdiðini belirterek, "Basýnda iddia edildiði þekliyle serbest kalmasý söz konusu deðil" açýklamasýnda bulundu. tek nik di rek tör di rek tör Tay fur Ha vut çu yö ne ti min de, BJK Nev - zat De mir Te sis le ri'nde ba sý na ka pa lý o la rak an tren man yap tý. Kon dis yon ve tak tik ça lýþ ma sý ger çek leþ ti ri len ça lýþ ma da, bel spaz mý o lan Fer nan des i le has ta o lan E ge men Kork maz'ýn yer al - ma dýk la rý a çýk lan dý. Sa kat lý ðý bu - lu nan Ne cip Uy sal'ýn ko þu ça lýþ - ma sý na de vam et ti ði, Ýb ra him To - ra man i le Mus ta fa Pek te mek'in i - se ta kým la bir lik te ça lýþ ma la ra ka - týl dý ðý bil di ril di. BÝ LET DA ÐI TI MI BAÞ LA DI Bu a ra da Be þik taþ -Trab zons - por-ma çý nýn da ve ti ye bi let le ri nin da ðý tý mý na baþ lan dý. Si yah-be yaz - lý ku lüp ten ya pý lan a çýk la ma da, Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Pro - fes yo nel Fut bol Di sip lin Ku ru lu ta ra fýn dan ve ri len se yir ci siz oy na - ma ce za sý ne de niy le sa de ce ka - dýn lar ve an ne le ri yan la rýn da ol - mak þar týy la 12 yaþ ve al tý ço cuk - la rýn iz le ye bi le ce ði kar þý laþ ma i çin da ve ti ye da ðý tý mý na baþ lan dý ðý bil di ril di. Ay rý ca, kal dýk la rý ku - rum ca gö rev len di ril miþ res mi re - fa kat çi le ri yan la rýn da ol mak þar - týy la Sos yal Hiz met ler ve Ço cuk E sir ge me Ku ru mu bün ye sin de ve ya de ne ti min de o lan sos yal a - maç lý ço cuk yu va la rý ve ye tiþ tir - me yurt la rýn da ka lan, ko run ma ya muh taç 12 yaþ ve al tý ço cuk la rýn da mü ca de le yi ta kip e de bi le ce ði kay de dil di. Bi let da ðý tým la rý nýn bu gün sa at a ra sýn da ya pý la ca ðý, bi let kal ma sý du ru - mun da maç gü nü sa at 10.00'da bi let da ðý tý mý nýn baþ la ya ca ðý ve maç sa a ti ne ka dar da ðý tý mýn de - vam e de ce ði i fa de e dil di. Beþiktaþ'ta bel spazmý olduðu için antrenmanlara katýlamayan Fernandes'in Trabzonspor maçýnda forma giyebilmesi için tedavisine hemen baþlandý. FOTOÐRAF: A.A Karatede Avrupa sýnavý start alýyor Ýs pan ya nýn Te ne ri fe Þeh ri nde ki Av ru pa Bü yük ler Ka ra te Þam pi yo na sý bu gün baþ lý yor. Ka ra te Fe de ras yo nu Baþ ka - ný E sat De li ha san, zor lu ra kip le re rað men Tür ki ye nin yü - zü nü gül dü re cek so nuç lar a la cak la rý ný söy le di. KARATEDE 2012 yý lý nýn ilk bü yük sý na vý Av ru pa Bü yük - ler Ka ra te Þam pi yo na sý bu - güns tart a la cak. Ýs pan ya nýn Te ne ri fe þeh rin de 13 Ma yýs a ka dar de vam e de cek þam pi - yo na da 40 ýn ü ze rin de ki ül ke - den spor cu lar ma dal ya mü - ca de le si ve re cek. Av ru pa Bü - yük ler Ka ra te Þam pi yo na - sý nýn ilk gü nün de er kek ler ve ba yan lar da fer di ka ta ve ku - mi te mü sa ba ka la rý ya pý la cak. Tor res Sa lo nu nda ger çek le - þe cek o lan or ga ni zas yo nun ilk gü nün de 12 Türk spor cu e le - me maç la rý na çý ka cak. 6 Ma yýs tan i ti ba ren son e - tap ça lýþ ma la rý ný Grand Cal - la u Sport O tel de sür dü ren Ka ra te Mil li Ta ký mý son an - tren ma ný ný dün ger çek leþ tir - di. Ka ra te Fe de ras yo nu Baþ - ka ný E sat De li ha san, an tren - man ön ce si spor cu lar la bir top lan tý yap tý. De li ha san spor cu la ra hi ta ben yap tý ðý ko nuþ ma da O cak a yýn dan bu ya na yap tý ðý nýz zor lu ça - lýþ ma la rýn mey ve si ni a la ca ðý - nýz gün gel di. Si ze yor gun lu - ðu nu zu u nut tu ra cak en bü - yük he di ye yi yi ne ken di niz ve re cek se niz. 75 mil yo nun ar ka nýz da ol du ðu nun bi lin - ciy le ta ta mi ye çýk ma ný zý ve en i yi so nu cu al mak i çin so - nu na ka dar mü ca de le et me - ni zi is ti yo rum de di. Ka fi ley le bir lik te Ýs pan ya ya ge len Gü - müþ ha ne Va li si ve Ka ra te Fe de ras yo ný ö ne tim Ku ru - lu Ü ye si u suf May da i le U - þak Va li si Öz de mir Ça ka cak da spor cu la ra ba þa rý lar di le di. Mil li Ta kým lar Tek nik Di - rek tö rü Ýb ra him Er çin de çok u yum lu ve ta kým ru hu - nun üst se vi ye ye çýk tý ðý bir e - kip o luþ tur duk la rý ný i fa de e - de rek, Çok u zun, yo ru cu a - ma fay da lý bir kamp dö ne mi ge çir dik. Ta kým da ki her kes çok is tek li ve çok form da. Ge çen yýl Ýs viç re de ki þam pi - yo na da bir al týn, i ki bronz ma dal ya ka zan mýþ týk. Bu yýl hem al týn sa yý sý ný hem de ma dal ya sa yý sý ný ar týr mak is - ti yo ruz. de di. NBA'de play-off maçýnda Hi da yet Tür koð lu, In di a na Pa cers potasýnas 7 sa yý býraktý. HÝDAET'LÝ MAGÝC ÝLK TURDA VEDA ETTÝ AMERÝKAN U lu sal Bas ket bol Li gi'ne (NBA) ge ce oy na nan 4 kar þý laþ may la de vam e dil di. Nor mal se zon da Do ðu Kon fe - ran sý'ný 6'ncý sý ra da ta mam la yan ve In di a na Pa cers i le eþ le þen Or lan do Ma gic, ra ki biy le dep - las man da yap tý ðý 5'in ci ma çý kay bet ti ve se ri de 4-1 ge ri ye dü þe rek, play-off'a ilk tur - da ve da et ti. Pa cers'da Danny Gran ger, ra kip po ta ya bý rak tý ðý 25 sa yýy la ga li bi ye tin mi ma rý o - lur ken, ma ça ke nar da baþ la yan ve 23 da ki ka 36 sa ni ye sü re a lan Dar ren Col li son i se son çey rek - te kay det ti ði 15 sa yýy la so nu ca bü yük et ki et ti. Or lan do Ma - gic'de i se 3 sa yý çiz gi si nin dý þýn - dan yap tý ðý 8 de ne me nin 5'in de i sa bet bu lan Ja me er Nel son, 27 sa yýy la ta ký mý nýn en sko rer o - yun cu su ol du. Glen Da vis 15 ve Ryan An der son 14 sa yýy la oy - nar ken, Hi da yet Tür koð lu da 7 sa yý kay det ti. Di ðer so nuç lar ve se ri ler de ki son du rum þöy le: Los An ge les La kers: 99 - Den - ver Nug gets: 102 (3-2), At lan ta Hawks: 87 - Bos ton Cel tics: 86 (2-3), Chi ca go Bulls: 77 - Phi la - delp hi a 76ers: 69 (2-3). ÝTALA'DA ENÝ ÞÝKE SKANDALI ÝTALA'DA33 fut bol ma - çýn da þi ke ya pýl dý ðý ge rek - çe siy le sav cý lýk 22 ta kým hak kýn da in ce le me baþ lat tý. Se ri a A baþ ta ol mak ü ze re so ruþ tur ma da is mi ge çen ta kým la rýn ço ðu i kin ci lig - den ol du ðu i fa de e dil di. Ý - tal ya Fut bol Fe de ras yo - nu ndan ya pý lan a çýk la ma - da 61 ki þi þüp he li sý fa týy la sav cý lý ða ça ðý rý la cak ve i fa de ve re cek. Þüp he li le rin is mi - nin geç ti ði lis te de 4 ku lüp tem sil ci si ve 3 tek nik a dam bu lu nu yor. Da ha ön ce ki yýl lar da Ju vens tus un þi ke yap tý ðý ge rek çe siy le 2005 ve 2006 þam pi yon luk la rý ip tal e dil miþ ve bir alt li ge dü þü - rül müþ tü. Ý tal ya'nýn ün lü ta ký mý Ju ven tus, da ha son - ra tek rar dön dü ðü Se ri A'da bu se zo nu da þam pi - yon o la rak ta mam la dý. ÖMER AÞIK'LI CHÝCAGO UMUTLANDI MÝL LÝ o yun cu Ö mer A - þýk ýn da for ma giy di ði kar þý laþ ma da Chi ca go Bulls, U ni ted Cen ter da Phi la delp hi a 76 ers ý ö zel - lik le Car los Bo o zer ýn et - ki li o yu nuy la luk skor la mað lup et ti. Bulls da ilk beþ baþ la yan ve 28 da ki ka sü re a lan Ö - mer A þýk, 4 sa yý 6 ri ba und 2 a sist 1 top çal ma ve 3 blok la ma çý ta mam la dý.

16 Ýlk kez ý þýk ya yan ya ban cý bir ge ze gen keþ fe dil di A me ri kan U lu sal Ha va cý lýk ve U zay Da i re si (NA SA) nýn Spit zer Te les ko pu, ilk kez Gü neþ sis te mi mi zin ö te sin de ken di par lak lý ðý ný yan sý tan bir ge ze gen tesbit et ti. Was hing ton da ki NA SA mer ke zin den ya pý lan a çýk - la ma ya gö re, 41 ý þýk yý lý u zak lýk ta ki 55 Can cri e ad lý sü per dün ya, bi zim yer kü re miz den en az 2 kat bü yük ve 8 kat da ha a ðýr. Bi li nen ha yat þart la rý - na el ve riþ li ol ma yan ge ze gen, ken di yýl dý zý 55 Can cri ye, Mer kür ün Gü neþ e o lan u zak lý ðý na gö re 25 kat da ha ya kýn. Bu yüz den yak la þýk 3 bin 140 de re ce yü zey sý cak lý ðý na sa hip o lan 55 Can cri e, yýl dý zý nýn et ra fýn da ki dö nü þü nü sa de ce 18 sa at te ta mam lý yor. Da ha ön ce u zak ge ze gen ler, ken di yýl dýz la rý nýn ö - nün den geç tik le ri za man fark e di le bi li - yor ve göz lem le ne bi li yor du. An cak ilk kez ya ban cý bir dün ya, gön der di ði ký zý lö te si ý þýk sa ye sin de Spit zer in ka me ra la rý na ta kýl dý. Washington / cihan 2 bin 500 li ra ma aþ la ça lý þa cak ço ban a ra ný yor SON 20 yý lýn en çe tin ký þý nýn ya þan dý ðý Bit - lis te ço ban la rýn iþ siz kal ma sý dolayýsýyla bü - yük þe hir le re ça lýþ ma ya git me le ri be si ci le ri zor du rum da bý rak tý. Gü roy mak il çe sin de ay lýk 2 bin 500 li ra ma aþ la ça lý þa cak ço ban a - ra yan köy lü ler, gü ve ni lir kim se bu la ma dýk la - rý ný söy lü yor. Ýl dý þýn dan ge len ço ban la rýn ol - du ðu nu, an cak gü ve ne me dik le ri i çin ço ban tu ta ma dýk la rý ný be lir ten be si ci Er can U luç, Bu yýl kýþ u zun sür dü ðü i çin ço ban la rý mýz iþ - siz kal dý. Bu ne den le ev le ri nin ge çim le ri ni sað la ya bil mek i çin ki mi le ri bü yük þe hir le re ça lýþ ma ya git ti, ki miy se be le di ye ye ge çi ci iþ çi ol du. Hal böy le o lun ca da nor mal de 13 bin o - lan 6 ay lýk üc re ti 15 bi ne çý kar dýk, a ma ha len köy de ço ban bu la ma dýk. Bu yüz den ço ban bu la na ka dar ken di miz ko yun la rý mý za ço ban - lýk ya pý yo ruz. di ye ko nuþ tu. Bitlis / cihan Hin di de ðil, Tür ki ye! A ME RÝ KA NIN Tek sas e ya le tin de ya þa yan 3 Türk gen ci Bi lal Be dük, Bu rak Be - dük ve u suf ýl dýz, dün ya da yak la þýk 2 mil yar in sa nýn ko nuþ tu ðu dil o lan Ýn gi - liz ce de Tür ki ye nin is mi o lan ve de hin di, saf, ap tal, be ce rik siz, dan ga lak, ca hil, kuþ be yin li gi bi an lam la ra ge len tur key is mi nin Tur ki ye o la rak de ðiþ ti ril me si i çin in ter net ü ze rin den bü yük çap lý bir pro je baþ lat tý. hin di de ðil, Tur ki ye! is - mi ni ta þý yan pro je nin in ter net si te si di de gil Tur ki ye.com. Fa ce bo ok, Twit ter, o u tu be gi bi pay la - þým si te le ri kul la ný la rak ta ný - tý mý na baþ la nan pro je nin Türk çe ve Ýn gi liz ce dil le rin - de 2 ay rý in ter net si te si bu - lu nu yor. Pro je nin in ter net si te sin de bu pro je i çin ö zel o la rak ha zýr la nan vi de o lar ve re sim ler de, Tür ki ye i le hin di is mi ü ze rin den dal - ga ge çi len gö rün tü ler ve fo toð raf lar pay la þý lý yor. Ay rý ca A me ri ka lý la rýn Tur ki ye ve I lo ve Tur ki ye de dik le ri gö rün tü le ri i çe ren ö zel bir klip ha zýr lan mýþ. Bu vi de - o, a na di li Ýn gi liz ce o lan A me ri ka lý la rýn Tur ki ye is mi ni yüz de o ra nýn da doð ru o la rak te lâf fuz et tik le ri ni gös ter me si a çý sýn dan il gi çe ki ci. Ýn ter net si te si - nin Sýk ça So ru lan So ru lar say fa sýn da, bu de ði þik lik le il gi li in san la rýn ak lý na ge le - bi le cek bütün so ru lar te ker te ker ce vap lan dý rýl mýþ. Ýstanbul / eni Asya Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Avrupa da açýk alanlarda alkol kullanma yasaðý DAHA ÖNCE METROLARDA ALKOL KULLANILMASINI ASAK- LAAN AVRUPA'DAKÝ MÜNÝH, HAMBURG, VÝANA GÝBÝ BÝRÇOK BÜÜK ÞEHÝRLERDE ÞÝMDÝ DE AÇIK ALANLARDA ALKOL KULLAN- MA ASAKLARI GÜNDEMDE. AV RU PA DA Mü nih, Ham burg, Vi - ya na gi bi bir çok bü yük þe hir le rin met ro la rýn da al kol kul la nýl ma sý nýn ya sak lan ma sý nýn ar dýn dan þim di de a çýk a lan lar da al kol kul la nýl ma ya - sak la rý gün de me ge li yor. A vus tur - ya nýn Graz be le di ye si nin a çýk a lan - lar da al kol kul la nýl ma sý ný ya sak la - ma sýn dan son ra ül ke nin baþ þehri Vi ya na nýn bi rin ci böl ge be le di ye baþ ka ný da böy le bir ya sa ðý uy gu la - mak is te di ði ni söy le di. Vi ya na, Linz, Ýnns bruck gi bi bü yük þe hir le - ri nin met ro la rýn da al kol kul la nýl - ma sý ný ya sak la yan A vus tur ya, þim - di de a çýk a lan lar da al kol tü ke til - me si ya sa ðý ný tar tý þý yor. A vus tur ya Graz Be le di ye si nin da ha ön ce uy - gu la ma ya koy du ðu Ýn nens tadt de - ni len iç böl ge de a çýk a lan lar da al kol kul la nýl ma sý ný ya sak la yan ka ra rý, Vi ya na be le di ye le rin de de tar týþ - ma ya a lýn dý. Baþþehir Vi ya na nýn dün ya ca ün lü ve Bi rin ci Vi ya na o - la rak i fa de e di len tu ris tik böl ge si Ýn nens tadt sa kin le ri de a çýk a lan - lar da al kol kul la nýl ma sý nýn ya sak - lan ma sý ný is te di. Viyana / cihan ÝL ÇE SA KÝN LE RÝ A SA ÐA DES TEK VER DÝ ÝL ÇE NÝN be le di ye baþ ka ný Ur su la Sten zel in tek lif et ti ði a çýk a lan lar da al kol i çil - me si ya sa ðý, ül ke te le viz yon la rýn da da gün dem ko nu su o la rak e le a lýn dý. A vus tur - ya nýn ön de ge len ga ze te le rin den Der Stan dard a al kol ya sa ðý ü ze ri ne bir a çýk la - ma da bu lu nan Be le di ye Baþ ka ný Sten zel, Graz be le di ye si nin iç böl ge de ki a çýk a - lan lar da ve park lar da al kol kul la nýl ma sý ný ya sak la dý ðý ný vur gu la ya rak, bu ka ra rý ken di be le di ye si nin sý nýr la rý i çe ri sin de de uy gu la mak is te dik le ri ni söy le di. A çýk a - lan lar da al kol kul la nýl ma sý ya sa ðý ný ek ran la ra ta þý yan dev let ka na lý ORF de il çe sa kin le ri ne mik ro fon tut tu. Ka na la gö rüþ ve ren sa kin le rin ço ðu, böy le bir ya sa ðýn ken di le ri ni et ki le me ye ce ði ni, a ma il çe nin say gýn lý ðý i çin ga yet o lum lu bir uy gu la - ma o la ca ðý ný söy le di. Sa kin ler, al kol a lan ki þi le rin da ha son ra park, bah çe ve yol la - rý kir let tik le ri ni, et ra fa ra hat sýz lýk ver dik le ri ni di le ge ti re rek da ha te miz bir or tam i çin a çýk a lan lar da al kol tü ke til me si nin ya sak lan ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Bulgaristan'dan göçen Mümin dede, bugün bir günlük askerlik yapacaðý için çok mutlu. As ker lik ha ya li 85 in de ger çek ol du IL LAR ön ce Bul ga ris tan dan Tür - ki ye ye göç e den 85 ya þýn da ki Mü - min Ö zer, Türk Bay ra ðý al týn da as - ker lik ya pa cak ol ma nýn mut lu lu - ðu nu ya þý yor. Bul ga ris tan da 1948 yý lýn da as ker li ði ni ya pan Mü min Ö zer, 1950 yý lýn da Tür ki ye ye göç et mek zo run da kal dý. Bu ra da as ke - rî li se ye gi dip su bay ol ma yý çok is - te di, an cak as ke rî li se de ki öð ren ci - le rin ken di ço cuk la rý ya þýn da ol du - ðu nu gö rün ce su bay ol mak tan vaz geç ti. Ý ki ay ön ce Çe kir ge Dev - let Has ta ne si ne git ti ðin de bah çe de i ki ast su ba ya rast la yan yaþ lý a dam, Tür ki ye de as ker lik yap ma dý ðý i çin ü zül dü ðü nü ve bu has ret le ya nýp tu tuþ tu ðu nu as ker ler le pay laþ tý. Gö zü yaþ lý de de yi din le yen as ker - ler du ru mu ko mu tan la rý i le pay laþ - tý. Ar dýn dan da en gel li ler le bir gün lü ðü ne as ker lik ya pa bi le ce ði müj de si gel di. En gel li ler, 85 ya þýn - da ki ter tip le ri i le bu gün Bur sa Gar ni zon Ko mu tan lý ðý nda 1 gün as ker lik ya pa cak. Bursa / cihan Pa zar cý lar Ýn gi liz ce ses le ni yor MAR MA RÝS ÝN Ar mu ta lan bel de sin de ku ru lan semt pa za rýn da müþ te ri le rin ço ðu Ýn gi liz ol du ðu i çin es naf Ýn gi liz ce ses le ne rek ü rün le ri ni sa tý yor. Tu ris tik te sis le rin yo ðun o la rak bu lun du ðu Si te ler Ma hal le si nde so kak a ra la rýn da ku - ru lan Sa lý Pa za rý, tu rizm se zo nu nun baþ la ma sýy la tu rist le rin bü yük il gi si ni çe - ki yor. Pa zar da, giy si i le he di ye lik eþ ya lar ter cih e di li yor. Es na fýn Ýn gi liz ce ses - le ne rek ü rün le ri ni ta nýt tý ðý pa zar da, fi yat lan dýr ma nýn i se po und, eu ro ve do lar ü ze rin den ya pýl dý ðý dik ka ti çek ti. Pa zar cý lar, tu rizm se zo nuy la sa týþ la rýn art tý - ðý ný i fa de et ti. Av ru pa da ya þa nan e ko no mik kri zin ken di le ri ni de et ki le di ði ne i þa ret e den pa zar cý lar dan Ka mu ran Kü loð lu, Ýþ le ri miz ge çen yýl la ra gö re bi - raz düþ tü. Ge nel de pa za ra e ko no mi si i yi ol ma yan tu rist ler gel me ye baþ la dý. Tu rist le rin a lým gü cü a zal dý ðý i çin faz la a lýþ ve riþ yap mý yor lar de di. Muðla / aa

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor

Millî Güvenlik dersleri kalkýyor LLRD ÇOCUKLRI KR HDS UMR H B R S F 3 T GÜÞT ÞDDTL FIRTI H B R S F 16 D GR ÇK T H BR V RiR mutsuz ediyor H B R S F 16 D IL: 42 S I: 15.061 S I BH TI I MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 25 OCK 2012 ÇRÞMB / 75

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı