YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re me di. HA BE RÝ SAY FA 7 DE BU TOPRAKLAR BARIÞA HASRET Kudüs ve Filistin Müftüsü Muhammed Hüseyin, mukaddes topraklarda büyük katliâmlarýn yaþandýðýný belirterek, Bu topraklarda barýþ eksiktir. Dünya bu konuda harekete geçmemektedir. Dünya Ýsrailli iþgalcilerin hareketlerini gözardý etmektedir ifadelerini kullandý. HABERÝ SAYFA 7 DE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Top mermisi düþen evin damýna Kýzýlay konteyner koydu nhaberý SAYFA 6 DA Savaþta mayýn döþedi, þimdi temizleyerek geçimini saðlýyor nhaberý SAYFA 7 DE YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 1 TL ni as ya.com.tr SAVAÞ HAVASI ZARAR VERÝR TÜRKÝYE NÝN SAVAÞ PSÝKOLOJÝSÝNE SOKULMASI, EKONOMÝYÝ DE, DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝMÝZÝ DE OLUMSUZ ETKÝLÝYOR. BUNA MEYDAN VERÝLMESÝN. FOTOÐRAF: AA HACI ADAYLARI MUKADDES TOPRAKLARDA Kemal Þahin GERÝLÝMÝ KENDÝMÝZ TIRMANDIRIYORUZ u Su ri ye ko nu su nu po li tik o la rak çok yu ka rý ya ken di miz taþý yo ruz." di yen Þa hin ler Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ke mal Þa hin, "San ki Su ri ye i le sa va þa cak mý þýz gi bi tank la rý koy ma mýz, u ça ðý in dir me miz, yurt dý þý na, Rus ya i liþ ki le ri mi ze o lum suz yan sý yor. E sed ken di iç sa va þýn da bo ðu lu yor. Ge lip Tür ki ye ye sal dý ra cak, öy le bir þey yok di ye ko nuþ tu. ÜLKE SESSÝZ LÝMANA ULAÞTIRILMALI utür ki ye nin sa vaþ psi ko lo ji si ne so kul ma sý nýn ül ke ye bir fay da ge tir me ye ce ði ni söy le yen Þa hin, "Bu þe kil de bu nu gün dem de tut ma nýn e ko no mi mi ze de za rar ver di ði ni ve i le ri de de za rar ve re ce ði ni dü þü nü yo rum. O ra da ki ça týþ ma yý baþ ka tür lü çö züp ül ke yi ses siz li ma na doð ru gö tür me nin Tür ki ye nin gö re vi ol du ðu ka na a tin de yim de di. nhaberý SAYFA 9 DA CÝZRE TÝCARET ODASI BAÞKANI: Kürtlerin ayrýlma niyeti yok uþýr nak ýn Ciz re ilçesi Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ ka ný Ad nan El çi, Kürt le rin dev le ti böl me, dev let ten ay rýl ma gi bi hiç bir dü þün ce le ri ol ma dý ðý ný söy le di. PKK yý dað dan in dir me yol la rý nýn a ran ma sý, nor mal ve si ya sî ya þa ma ka týl ma yol la rý nýn a çýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den El çi, Tek kýr mý zý çiz gi dev le tin bü tün lü ðü ol ma lý dýr þek lin de ko nuþ tu. nhaberý SAYFA 8 DE Yasak hâlâ sürüyor umazlumder Genel Merkez Koordinatörü Nurcan Aktay, Türkiye nin 28 Þubat la hesaplaþtýðý bir dönemde halen çeþitli üniversitelerde baþörtüsü yasaðýnýn uygulandýðýný, kamuda ve özel kurumlarda yasaðýn devam ettiðini söyledi. nrecep GÖREN ÝN HABERÝ SAYFA 3 TE Dünyanýn dört bir ya nýn dan hac va zi fe le ri ni ye ri ne ge ti re bil mek i çin kut sal top rak la ra ge len mil yon - lar ca ha cý a da yý um re i ba det le ri ni ta mam la ya rak mübarek me kân la rý zi ya ret e di yor. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðýnýn hac or ga ni zas yo nuy la bu yýl hac ca gi de cek 74 bin ha cý a da yýn dan yak la þýk 40 bi ni kut sal top rak la ra u la þýr ken, ka fi le ler ha lin de Cid de ve Me di ne ha va li man la rý na ge len ler Di ya net Ýþ - le ri Baþ kan lý ðý gö rev li le rin ce kar þý la ný yor. Ýh ra ma gi re rek Mek ke ye ge len ha cý a day la rý Kâ be yi duâ - lar eþ li ðin de ta vaf et tik ten son ra iki re kât na maz ký la rak, zem zem su yu i çi yor. nhaberý 3 TE DOÇ. DR. MURAT ÇEMREK YENÝ ASYA YA KONUÞTU: Hükümet sadece hamaset yapmýþ usel çuk Ü ni ver si te si U lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Bö lü mü öð re tim ü ye si Mu rat Çem rek, Kürt so ru nu nu çöz me ko nu sun da hü kü me tin sa de ce ha ma set ha zýr lý ðý yap tý ðý ný dü þü nü yo rum de di ve ek le di: Da ha sý Baþ ba kan ge çen ler de Tür ki ye de Kürt so ru nu ol ma dý ðý ný ve var o la nýn te rör so ru nu ol du ðu nu söy le ye rek MHP nin mi lim de ðiþ tir me di ði ko nu mu nu pay laþ tý. n H. HÜSEYÝN KEMAL ÝN RÖPORTAJI SAYFA 12 DE Bayram provasý yine yol kapattý CUMHU RÝ YET Bay ra mýnýn 89. yýl dö nü mü kut la ma la rý kap sa mýn da ya pý lacak ge çit tö re ninin pro va sý i çin, Ýs tan - bul un kal bi Va tan Cad de si ne çý kan bü tün yol lar yi ne tra fi ðe ka pa týl dý. nhaberý 8 DE BDP Kongresinde Öcalan posteri BARIÞ ve Demokrasi Partisi 2. Olaðanüstü Kongresi Ahmet Taner Kýþlalý Spor Salonunda yapýldý. Abdullah Öcalan ýn posterinin asýlý bulunduðu kongrede, Öcalan lehine sloganlar atýldý. n9 DA Ah met Gün del Ýþlenen suçlar unutulmaz usa bih Ka na doð lu nun, 28 Þu bat dö ne min de ya þa nan lar i çin, O lan la rý u nu ta lým de me si ne tep ki gös te ren e mek li Yar gý tay Sav cý sý Ah met Gün del, Ýþ le nen suç lar u nu tul maz de di ve o dö nem de bil has sa Yar gý tay 8. Ce za Da i re si nin i de o lo jik dav ra nýp ka sýt lý ka rar lar ver di ði ni söy le di. nhaberý SAY FA 8 DE ZAMLARA TÜKETÝCÝ TEPKÝSÝ u10 ISSN HASTANELERDE SÖZLEÞMELÝ YÖNETÝCÝ DEVRÝ u6

2 2 Y L HÝ KA Nur tohumlarý çiçek açýyor ur ân ýn Ne yapayým, acele ettim, kýþta geldim; sizler cennetâsâ bir baharda geleceksiniz. Þimdi ekilen nur tohumlarý, zemininizde çiçek açacaktýr. Su âl: Ýf rat e di yor sun, ha yâ li ha kî kat gös te ri yor sun. Bi zi de tec hîl i le tah kir e di yor sun. Za man â hir za - (Ha þi ye-1) man dýr, git tik çe da ha fe nâ la þa cak. Ce vap: Ne den? Dün ya her ke se te rak kî dün ya sý ol sun da, yal nýz bi zim i çin te den nî dün ya sý ol sun, öy le mi? Ýþ te, ben de si zin le ko nuþ ma ya ca ðým, þu ta ra fa dö nü yo rum, müs tak bel de ki in san lar la ko - nu þa ca ðým. Ey üç yüz se ne den son ra ki yük sek as rýn ar ka sýn - da giz len miþ ve sâ ki tâ ne Nûr un sö zü nü din le yen ve bir na zar-ý ha fî-i gay bî i le bi zi te mâ þâ e den Sa - id ler, Ham za lar, Ö mer ler, Os man lar, Tâ hir ler, Yû suf lar, Ah med ler ve sâ i re ler!.. Siz le re hi tap e - di yo rum. Baþ la rý ný zý kal dý rý nýz, Sa dak te de yi niz. Ve böy le de mek siz le re borç ol sun. Þu mu â sýr la - rým, var sýn be ni din le me sin ler. Ta rih de ni len mâ zi de re le rin den si zin yük sek is tik bâ li ni ze u za - nan tel siz tel graf la si zin le ko nu þu yo rum. Ne ya - pa yým, a ce le et tim, kýþ ta gel dim; siz ler cen ne tâ sâ bir ba har da ge le cek si niz. Þim di e ki len nur to - hum la rý, ze mi ni niz de çi çek a ça cak týr. Biz, hiz me - ti mi zin üc re ti o la rak siz den þu nu bek li yo ruz ki: Mâ zi kýt a sý na geç mek i çin gel di ði niz va kit, me - za rý mý za uð ra yý nýz; o ba har he di ye le rin den bir - kaç ta ne si ni med re se min (Ha þi ye-2) me zar ta þý de ni len ve ke mik le ri mi zi mi sâ fir e den ve Hor hor top ra ðý - nýn ka pý cý sý o lan ka le nin ba þý na ta ký nýz. Ka pý cý ya ten bih e de ce ðiz; bi zi ça ðý rý nýz. Me za rý mýz dan He nî en le küm / Ne mut lu si ze (teb rik ler)! sa dâ - sý ný i þi te cek si niz. Hat ta, mi sa fir le ri mi zin göl ge - le ri bi le me zar ta þý mýz dan bu sa dâ yý i þi te cek tir. Þu za ma nýn me me sin den bi zim le süt e men ve göz le ri ar ka da mâ zi ye ba kan ve ta sav vu rat la rý ken - di le ri gi bi ha kî kat siz ve ay rýl mýþ o lan bu ço cuk lar, var sýn lar þu ki ta býn (Ha þi ye-3) ha kâ i ký ný ha yal te veh - hüm et sin ler. Zi ra ben bi li yo rum ki, þu ki ta býn me sâ i li ha ki kat o la rak siz de ta hak kuk e de cek tir. Ey mu ha tap la rým! Ben çok ba ðý rý yo rum. Zî râ asr-ý sâ lis-i aþ rýn (ya ni on ü çün cü as rýn) mi na re si - nin ba þýn da dur mu þum; sû re ten me de nî ve din de lâ kayt ve fik ren mâ zi nin en de rin de re le rin de o - lan la rý câ mi e dâ vet e di yo rum. Ýþ te, ey i ki ha ya týn rû hu hük mün de o lan Ýs lâ mi - ye ti bý ra kan i ki a yak lý me zar-ý mü te har rik bed - baht lar! Ge len nes lin ka pý sýn da dur ma yý nýz. Me - zar si zi bek li yor, çe ki li niz. Tâ ki, ha kî kat-i Ýs lâ mi - ye yi hak kýy la kâ i nat ü ze rin de te mev vüc sâz e de cek o lan nesl-i ce did gel sin! Hâ þi ye-1: Muh te mel dir ki, o za man da o ra da bu lu nan bü yük bir ve lî Es ki Sa id in Ri sâ le-i Nûr un dar dâ i re si ni ga yet ge niþ ve si yâ sî dâ i re o la rak, bir hiss-i kab le l-vu kû i le kýrk beþ se ne ev vel his set me sin den ve bu ri sâ le de ki çok ce vap - la rý o his ten neþ et et ti ðin den, o ve lî, yal nýz bu nok ta da î ti râz et miþ. Ha þi ye-2: Med re se tü z-zeh râ nýn Van da ki nü mû ne si o lan ve ve fât e den Hor hor Med re se si - nin me zar ta þý hük mün de bu lu nan Van Ka le si de mek tir. Ha þi ye-3: Ýs tik bal de te lif e di le cek Ri sa le-i Nur Kül li ya tý ný hiss-i kab lel vu ku i le ha ber ve ri yor. Mü nâ za rât, s LÛ GAT ÇE: sâ ki tâ ne: Su sa rak, ses siz ka la rak. na zar-ý ha fî-i gay bî: Gay bý, gö rün me ye ni gö re cek þe - kil de giz li ba kýþ. sa dak te: Doð ru söy le din. mu â sýr: Çað daþ. cen ne tâ sâ: Cen net gi bi. ta sav vu rât: Dü þün ce ler, ta sar la ma lar. hiss-i kab lel vu ku: Bir ha di se yi, mey da na gel me den ön ce his set mek. te veh hüm: Veh met me, ger çek te ol ma dý ðý hal de öy - ley miþ gi bi dü þün me. me sâ il: Me se le ler. sû re ten: Gö rü nüþ te. me zar-ý mü te har rik: Ha re ket e den me zar. bed baht: Baht sýz, mut suz, kö tü. ha kî kat-i Ýs lâ mi ye: Ýs lâ mi yet ha ki ka ti, ger çe ði. te mev vüc sâz: Dal ga lan dý ran. nesl-i ce did: Ye ni ne sil.  Y E T Onlar için Cehennemden bir döþek ve üzerlerine ateþten örtüler vardýr. Zalimleri Biz iþte böyle cezalandýrýrýz. Â'râf Sû re si: 41 /  ye t-i Ke ri me Me â li hük mü ne gö re Hz.  - K dem (as) in san nes li nin ilk mi sâl ve ör ne ði dir. Bütün in san la rýn ba ba sý, ken di nef sin den ya ra tý - lan Hz. Hav va da in san lý ðýn ilk an ne si dir. Her i ki in san da cen - net te ya ra týl mýþ ve bir sü re de o ra da ya þa mýþ lar dýr. Ya sak mey ve nin yen me - si nin ar dýn dan dün ya ya nak le dil miþ ler ve in san zür ri ye ti ve in san lýk nes li bu i ki zat tan tü re miþ ve ço ðal mýþ týr. Kur ân da bu bil gi o ka dar a çýk ve net tir ki, te vil ler le baþ ka ma na lar ü ret mek müm kün de ðil - dir. Za ten tef sir â lim le ri de in san lý ðýn ilk a ta sý nýn Hz.  dem (as) ol - du ðun da it ti fak et miþ ler dir. Al lah ýn her mah lûk ü ze rin de bir lik müh rü ol du ðu gi bi in san nes li ü ze rin de de var lýk ve bir lik müh rü var dýr. Hat ta öy le ki Hz.  dem (as) ön ce ya ra týl mýþ, bir o la rak, ar - dýn dan Hz. Hav va on dan ya ra týl mýþ týr. A de ta Hz.  dem in ge ne tik bir kop ya sý a lýn mýþ ve Hz. Hav va o ra dan ya ra týl mýþ týr. Ya ni tam bir bir lik müh rü var. Za ten her bir in san da hi tek bir mi sâl ve ör nek tir. Öy le ki ses, göz, ci sim, su ret, ma ne vi yat o la rak bir ol du ðu gi bi, in - san la rýn par mak uç la rý da hi bir bi ri ne ben ze mez, o ra da bi le bir lik müh rü var dýr. Kâ i nat bir nok ta dan, bir lik müh rü nü ta þý ya cak þe kil - de ya ra týl mýþ týr. Ga lak si ler bir dir, Sa man yo lu ga lak si miz bir lik müh rü ta þýr. Gü neþ sis te mi miz bir dir. Ý çin de bir ve bi ri cik o lan, na - ze nin dün ya mýz var dýr. A de ta bütün kâ i nat ta em sâ li bu lun ma yan çok in ce bir lik mü hür le ri ni i çin de ta þý yan dün ya mýz he yet-i mec - mu â sý i le bir dir. Üs tün de ki her mah lûk da Ya ra tý cý sý nýn bir lik müh - rü nü ta þýr, bir o lan Al lah ýn gü zel i sim le ri ni yan sý týr. Dün ya mýz i çin de ki ma den ler bir dir. Her bi ri si de yi ne iç i çe bir o lan e le ment ve ma den le ri ih ti vâ e der. Ok si jen, hid ro jen, kar bon, a zot bir dir. Bit ki ler bir dir, iç le rin de bin ler ce bir o lan bit ki ler var dýr. Hay van lar bir dir ve bin ler ce bir den mey da na ge len bir ne sil dir. Ýþ te kâ i na týn her nok ta sýn da bir lik müh rü var i ken el bet te ki, in san nes li de bir a ta dan ge le cek, her bir in san da yi ne bir o la rak a na sýn dan do ða cak týr. Hâl böy le i ken, ne ya zýk ki gü nü müz de ba zý ehl-i fi kir ve i lim eh li Hz.  dem den ön ce de ba zý â dem le rin var o la bi le ce ði ko nu sun da fark lý fi kir ve dü þün ce ler or ta ya koy muþ lar dýr. Bil has sa ba zý so ru la - ra ce vap bul mak ta zor la nan ve ba zý yan lýþ i lim a kým la rýn dan et ki le - nen bir ke sim, fark lý â dem le rin ol du ðu hu su sun da bir dü þün ce ye sa hip gö rü nü yor lar. Bu sebep le bu ko nu ü ze rin de de bir mü za ke re yap mak za ru re ti doð mak ta. Çok da de ta ya gir me den bu ko nu da ö - ne sü rü len ba zý me se le le ri tar týþ mak ge re ki yor. E vet, so ru bu: Hz.  dem den (as) ön ce baþ ka â dem ler var mý i di? Ce vap: 1- Tef sir â lim le ri ve Be di üz za man Haz ret le ri nin gö rüþ le ri ne gö re  dem nes li ön ce si arz yü ze yin de þu ur lu bir mah lûk var dý. Bu mah - lûk lar saf ve du man sýz a teþ ten ya ra týl mýþ o lan cin ler i di. Fe sat çý - kar dýk la rý i çin yer yü zün de ki ya þan tý la rý ip tal e dil di. Ve  dem nes li bun la rýn ye ri ne yer yü zü nü i mar et mek i çin gö rev len di ril di. Ýn san nes lin den fark lý bir bo yut ta ol mak ü ze re, Cin nes li gü nü müz de de ya þa ma ya de vam et mek te dir. Bu sebep le cin nes li ön ce ki â dem ler o la maz. 2- Bütün nak lî de lil ler ve bu de lil le ri yo rum la yan tef sir â lim le ri Hz.  dem in (as) ilk in san tü rü ol du ðun da it ti fak et mek te dir ler. Bu hu su sa Ve da Hut be sin de a çýk ve net bir þe kil de dik kat çe kil miþ tir: Rab bi niz bir dir. Ba ba nýz da bir dir. He pi niz  dem in ço cuk la rý sý - nýz,  dem i se top rak tan dýr. 3- Al lah her mah lû kun ilk tür ve ör ne ði ni, çe kir dek ve ya to hu - mu nu def î ve a ni bir þe kil de, se bep siz, sýrf i lim ve kud re ti i le, hiçbir sebebe bað lý ol ma dan ya rat mýþ týr. On dan son ra i se hik me ti ge re ði ü re me ve ço ðal ma ka nu nu na tâ bi tut muþ tur. Bü tün bit ki ler, bü tün hay van lar ve bü tün in san lar, hat ta kâ i na týn ken di si bi le ay ný ka nu na ta bi dir. Kâ i nat bir nok ta dan, bir çe kir dek ten ya ra týl mýþ ve on dan son ra bir a ða cýn dal la rý gi bi ga lak si ler ve yýl dýz lar ya ra týl mýþ týr. Ya ni bütün tür le rin ya ra tý lý þýn da te kil lik var dýr. Bu sebep le â dem ler ye ri - ne tek â dem den bir ne sil ya ra týl ma sý hik met ka nun la rý na da ha uy - gun dur. 4- Di ye lim ki â dem ler var i di. Bu da yi ne ge ri gi dil di ðin de bir a na ve ba ba ya u laþ mak zo run da. Ya ni ay ný an da yüz ler ce â dem ve yüz - ler ce hav va ya ra týl mýþ di ye bir þey yok. Þa yet var ol du ðu id di a e di len â dem ler de ü re me ka nu nu i le ço ðal mýþ i se, mut la ka ki, yi ne bir a na ve ba ba ya is ti nat e de cek. Yok, on lar dan ön ce â dem ler de var i se yi - ne ay ný þe kil de bu de vir sü rüp gi de cek. Bu du rum da a kýl ve man týk dý þý bir sü re ci do ðu rur. Öy ley se baþ ka â dem ler a ra ma nýn bir man tý - ðý yok. Al lah bir â dem den o nun e þi ni, on dan da ni ce ne sil le ri ya rat - ma ya ka dir ve muk te dir o lan ye gâ ne güç ve kuv vet sa hi bi dir. Al - lah ýn kud re ti ve hik me ti nok ta sýn dan me se le ye ba kýl dý ðýn da or ta da bir zor luk yok. 5- Ýn san ge ne ti ðin de 46 kro mo zom var dýr. Bu kro mo zom la rýn 23 a de di an ne, 23 a de di i se ba ba dan gel mek te dir. Þim di ye dek ya pý - lan bütün a raþ týr ma lar da bu te mel sa yý nýn de ðiþ me di ði gö rül müþ - tür. Her þey bü yük bir dik kat ve in ti zam i çin de ya ra týl mak ta dýr. Kâ - i nat ta bir DNA ka dar bi le ol sun te sa dü fe yer yok tur. Al lah ge ne tik - le ri miz de ki DNA ü ze ri ne öy le in ce bir bil gi kod la mýþ ki, bun lar dan 1 gra mý 1 tril yon CD ye eþ de ðer bil gi sak la mak ta dýr. Ýþ te ilk in san - dan i ti ba ren kod la nan bu gen ha ri ta sý gü nü mü ze ka dar gel miþ, a ra - da hiçbir þe kil de de ðiþ me ol ma mýþ týr. Ya ni in san ge no mu 50 kro - mo zo ma ve ya baþ ka bir de ðe re de ðiþ me miþ tir. Ýlk in san dan bu ya - na 46 kro mo zom var dýr ve bu gün de böy le dir. Ýn san la rýn bütün ge ne tik kod la rý i se doð ru dan Hz.  dem ve Hav va i le ta þýn mýþ týr. Þa yet ya ra tan Al lah i se, Al lah böy le tak dir bu yur muþ sa, Kur ân da da bi ze a çýk ça bil dir miþ se fark lý te vil ler le me se le ye fark lý an lam lar yük le mek el bet te ki çok uy gun ve doð ru bir mâ nâ de ðil dir. Kud ret a çý sýn dan ba kýl dý ðýn da me se le çok ko lay ve net tir. Ru hu l-be yan tef si rin de, Ma i de Sû re si â yet le ri tef si rin de H AD Ý S Birinizin gönlünde Müslüman kardeþine faydalý bir nasihat geçiyorsa, onu söylesin. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 497 / Ha di s-i Þe rif Me â li Hz. Âdem den (as) önce baþka Âdemler var mýydý? in san nes li nin Hz.  dem le (as) bir lik te baþ la dý ðý na da ir bir ri va yet nak le di li yor: Ri va yet o lun du: E fen di miz (asm) Haz ret le rin den, bu - yur du lar: - Ben (me kân dan mü nez zeh o lan) Rab bi min yed-i kud re ti nin ö nün de bir nûr i dim; (ta)  dem A ley his se lâm ya ra - týl ma dan on dört bin se ne ön ce... Bu nur tes bih et ti ðin de, me lek ler de o nun la be ra ber tes bih e der - ler di. Al lâ hü Te â lâ Haz ret le ri,  dem A ley his se lâm ý ya rat tý ðýn da bu nu ru o nun sul bü ne koy du. Ýb ni Ab bâs (r.a.) Haz ret le rin den ri va yet o lun du: E fen di miz (asm) Haz ret le ri bu yur du lar: Al lâ hü Te â lâ Haz ret le ri,  dem A ley his se lâm ý ya rat tý ðýn da, be ni o nun sul bün de yer yü zü ne in dir di. Son ra ge mi de be ni Nuh A ley his se lâm ýn sul bü ne koy du. (Son ra a teþ te) be ni Ýb ra him A - ley his se lâm ýn sul bü ne koy du. Da ha son ra hep ke rim sulb ler ve te miz ra him ler de, tâ an ne ba ba ge lin ce ye ka dar, ben hep ni kâh - lý ve se fâ hat tan (ve zi nâ)dan u zak ve ba na hiç bir za man zi na bu - laþ ma dan gel dim. Mez kûr i fa de de ge çen, A dem A ley his se lâm ý ya rat tý ðýn da, be ni o nun sul bün de yer yü zü ne in dir di i fa de si Pey gam be ri mi zin (asm) mü ba rek ci sim le ri nin kod la rý ný da ta þý yan nur lu þif re le rin yer yü zü - ne in me den da ha ön ce, ya ni Hz.  dem cen net te i ken o na yük len - miþ ol du ðu nu ve ya sak mey ve nin yen me si so nu cu dün ya yü zü ne in di ði ni çok ve ciz bir þe kil de i fa de e di yor. 6- Kâ i nat ta te sa dü fe yer yok tur. A tom lar dan mo le kül le re, zer re - ler den en bü yük ci sim le re, dün ya dan ga lak si le re ka dar her þey Al - lah ýn bil gi si da hi lin de vü cut bul mak ta dýr. Zer re le ri mun ta za man dü zen le yen ve ya ra tan bir kud ret, el bet te ki bu ko ca kâ i na týn mey - ve si hük mün de o lan in sa ný da mun ta zam ve bir ni zam i çin de ya ra ta cak týr. Her can lý mah lû ku - nu bir a na ba ba dan ya rat tý ðý ve on dan son ra ge le cek o lan nes lin Allah her mahlûkun ilk tür ve örneðini, i ak gun il.com çekirdek veya tohumunu def î ve ani bir þekilde, sebepsiz, sýrf ilim ve kudreti ile, hiçbir sebebe baðlý olmadan yaratmýþtýr. Ondan sonra ise hikmeti gereði üreme ve çoðalma kanununa tâbi tutmuþtur. bütün prog ra mý ný to hum ve çe - kir dek le rin de ki ge ne tik kod la rý na yaz dý ðý gi bi; in sa ný da bir a na ba - ba dan ya ra týp bütün in san lý ðýn ge ne tik kod la rý ný on la ra yük le ye - rek, yi ne ni zam ve in ti zam i çin de bütün in san nes li ni ya rat mýþ ve ya rat ma ya da de vam et mek te dir. Çok kü çük bir in cir çe kir de ði nin DNA sý na o in cir a ða cý nýn bütün ö zel lik le ri ni ya zan bir kud ret, el - bet te ki Hz.  dem in (as) sul bü ne de bütün in san lý ðýn ge ne tik þif re - le ri ni kod la ya bi lir. Bu nok ta da Kud ret i çin ne bir ek sik lik var, ne de bir nok san lýk. Çok kü çük bir nok ta da bütün kâ i na týn bil gi si ni ya zan ve Big Bang i le o nu pat la týp þu ko ca kâ i na tý ya ra tan bir Kud - ret, el bet te ki, in san nes li ni de bir in san dan ya ra ta bi lir ve ya ra týr da... Bu kâ i na týn çe kir de ði in san dýr. En bü yük ve en mü him mey ve si de in san dýr. Ma dem bu kâ i na týn hem çe kir de ði, hem de mey ve si in san dýr; öy le i se bu nes lin çok bü yük bir ih ti mam ve ö zen i le ko ru - nup ye tiþ ti ril me si ge re kir. Zi ra bir bah çe den mak sat on la rýn mey - ve si dir. Ýþ te bu sebep le in san nes li de çok bü yük bir dik kat ve ö zen i le ya ra týl mýþ, ilk in san dan i ti ba ren bü tün mad dî ve ma ne vî ya pý sý ko run muþ ve ko run ma ya da de vam e dil mek te dir. De mek ki Hz.  - dem in san lý ðýn ba ba sý ve in san nes li nin ilk mi sâl ve ör ne ði dir. Su âl: Baþ ka bir â dem ve ya â dem ler a ra ma fik ri ne re den çý ký yor? Ce vap: Bu ko nu da i ki fark lý yol var. Bi rin ci si: Ek sik bil gi den kay nak la nan ve i ki te mel so ru hak kýn da doð ru bir ce vap bul ma mak tan do la yý böy le bir dü þün ce ye gi ri li yor. O su âl ler den bi ri si Me lek ler in san nes li nin kan dö ke ce ði ni na sýl öð ren di ler? so ru su dur. Bu so ru ya da ha ön ce ce vap ver miþ tik. Me lek ler ya Levh-i Mah fuz u o ku ya rak ve ya in san ge ne ti ðin de ki ya zý la rý o ku ya rak bu bil gi le ri el de et ti ler yo ru mun da bu lun muþ tuk. Di ðe ri i se nes lin ço ðal ma sý i le il gi li bir su âl dir. Hz.  dem son ra sýn - da ne sil na sýl ü re di? Kar deþ ev li li ði na sýl o lur? gi bi su al ler dir. Bu so - ru la ra da ge çen haf ta ki ya zý mýz da ce vap ver me ye ça lýþ mýþ týk. Ý kin ci si: Ne ya zýk ki ba zý ehl-i i lim, ev rim te o ri sin den et ki le ni - yor. On lar in sa ným sý tür de dik le ri bir tü rün var ol du ðu nu zan - ne di yor lar. Bu fi kir el bet te ki hiçbir de li li ol ma yan yan lýþ bir fi - kir dir. Gen tek no lo ji si ev rim te o ri si nin bütün id di a la rý nýn yan lýþ ol du ðu nu is pat la yan ö nem li bir bi lim da lý dýr. Na sýl ki Big Bang te o ri si ma ter ya list fel se fe yi yer le bir et miþ ve kâ i na týn ya ra týl dý - ðý ný i lim yo lu i le is pat la mýþ i se; ay nen öy le de DNA ve gen tek - no lo ji si de ev rim te o ri si nin bütün çü rük di rek le ri ni yer le bir e - de rek bütün ne sil le rin çok has sas bir ni zam ve in ti zam i çin de ya ra týl dýk la rý ný is pat la yan bir bi lim da lý dýr. E vet bu kâ i nat  lim bir za týn mül kü dür. A tom lar dan yýl dýz la ra ka dar her mah lû kun i lim le prog ra mý ný ya par, kud ret ve i ra de i le vü cut giy di rir, kay yum is mi i le de vam et ti rir. Her mah lûk gi bi in san nes li de bu prog ram ve dü ze nin i çin de dir.

3 Y HA BER 15 EKÝM 2012 PAZARTESÝ 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 29 Zilkade 1433 Ru mî: 2 Teþrinievvel 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Kamu ve özel kurumlarda yasak hâlâ devam ediyor MAZLUMDER GENEL MERKEZÝ KOORDÝNATÖRÜ NURCAN AKTAY, 28 ÞUBAT ÝLE HESAPLAÞILAN BÝR DÖNEMDE BAÞÖRTÜSÜ YASAÐININ RE CEP GÖ REN AN KA RA HALÝHAZIRDA KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE DEVAM ETTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. AN KA RA Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu 349. haf ta ey le min de ko nu þan MAZ LUM DER Ge nel Mer kez Ko or di na tö rü Nur can Ak tay, Tür ki ye nin 28 Þu bat la he sap laþ tý ðý bir dö - nem de ha len çe þit li ü ni ver si te ler de ba þör tü - sü ya sa ðý nýn uy gu lan dý ðý ný, ka mu ku rum la - rýn da ya sa ðýn de vam et ti ði ni söy le di. Ab di Ý pek çi Par kýn da dü zen le nen ey lem - de ko nu þan Ak tay, Tür ki ye nin 28 Þu bat sü re ci i le he sap laþ tý ðý bu dö nem ta ri hî ve mu kad des bir dö nem ol mak la bir lik te, ba - þör tü sü ya sa ðý ha li ha zýr da de vam et mek te, 28 Þu bat sü re ci nin en ö nem li ka lýn tý la rýn dan o lan ka mu sal a lan ger çe ði i se ken di si ni mu - ha fa za et mek te dir. Ha len çe þit li ü ni ver si te - ler de ya sak uy gu lan mak ta, staj yer öð ren ci ler ba þör tü le ri ni aç ma ya zor lan mak ta dýr. Ka mu ku rum la rý ve ö zel ku rum lar da da ya sak de - vam et mek te, ba þör tü lü o la rak ça lýþ ma im - kâ ný ta nýn ma mak ta dýr di ye ko nuþ tu. HE SAP LAÞ MA SÜ RE CÝ NÝN SA MÝ MÝ YE TÝ YA SAK LA RIN SON LAN DI RIL MA SI NA BAÐ LI Geç ti ði miz haf ta, 28 Þu bat so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ba þör tü lü ol duk la rý i çin gö rev - le rin den a lýn mýþ o lan öð ret men le rin sav cý - lýk ta i fa de ver dik le ri ni ha týr la tan Nur can Ak - tay He sap laþ ma sü re ci nin sa mi mi ye ti, þu an mev cut o lan ya sak la rýn son lan dý rýl ma sý na bað lý o lup, i fa de le ri a lý nan me mur lar o gün ba þör tü lü ol duk la rý i çin gö rev le rin den a lýn - mýþ lar sa, bu gün yü rür lük te ki mev zu at ne ti - ce sin de, ba þör tü lü o la rak gö rev le ri ne de vam et mek is te dik le rin de yi ne ay ný ne ti ce i le kar - þý la þa cak lar dýr. Do la yý sýy la, bu de rin çe liþ ki so ruþ tur ma nýn va ha me ti ko nu sun da da bi zi en di þe len dir mek te dir de di. Baþörtülü çocuklara zulüm ne zaman bitecek? ÞA HÝN BEY il çe si Türk te pe Ýl köð re tim O ku lun da ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le o kul mü dü rü Or han Us ta ta ra fýn dan tec rit, teh dit ve ha ka re te ma ruz ka lan 8. sý - nýf öð ren ci si Se da nur Að su son o la rak o kul mü dü rü nün ta li ma týy la ba zý öð ren ci - ler ta ra fýn dan dö vül müþ tü. Ba þör tü lü ço cuk la ra ya pý lan bu zul mü pro tes to i çin Ko ca e li Kar te pe Ýn san Hak la rý Der ne ði baþ ka ný A li Ak baþ, ko nuy la il gi li bir ba sýn a çýk la ma sý ya pý la rak, linç gi ri þi mi pro tes to e dil di. O la yý pro tes to e den va tan daþ lar ta ra fýn dan, ba þör tü lü öð ren ci linç e dil di, ço cuk la rý mý za bu zu lüm ne za man bi te - cek, linç var, ay rým cý lýk var, yar gý gö re ve, ba þör tü lü ço cuk lar linç e dil me sin, ba þör tü lü ço cuk la ra ay rým cý lýk ya pan gö rev li ler tu tuk lan sýn, o ku ma ya gön de ri - yo ruz, linç e dil me ye de ðil, pan kart la rý a çýl dý. Ko ca e li / Ye ni As ya Hacý adaylarý mukaddes topraklarda Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn hac or ga ni zas yo nuy la bu yýl hac ca gi de cek 74 bin ha cý a da yýn dan yak la þýk 40 bi ni kut sal top rak la ra u la þýr ken, ka fi le ler ha lin de Cid de ve Me di ne ha va li man la rý na ge len ler Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý gö rev li le rin ce kar þý la ný yor. FO TOÐ RAF: A A DÜN YA NIN dört bir ya nýn dan hac va zi - fe le ri ni ye ri ne ge ti re bil mek i çin kut sal top rak la ra ge len mil yon lar ca ha cý a da yý um re i ba det le ri ni ta mam la ya rak ma ne - vî me kân la rý zi ya ret e di yor. Di ya net Ýþ - le ri Baþ kan lý ðý nýn hac or ga ni zas yo nuy la bu yýl hac ca gi de cek 74 bin ha cý a da yýn - dan yak la þýk 40 bi ni kut sal top rak la ra u - la þýr ken, ka fi le ler ha lin de Cid de ve Me - di ne ha va li man la rý na ge len ler Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý gö rev li le rin ce kar þý la ný - yor. Ýh ra ma gi re rek Mek ke ye ge len ha cý a day la rý Kâ be yi duâ lar eþ li ðin de ta vaf et tik ten son ra 2 re kât na maz ký la rak, zem zem su yu i çi yor. Da ha son ra Sa fa i - le Mer ve te pe le ri a ra sýn da ki yak la þýk 400 met re lik me sa fe a ra sýn da du â e de - rek 7 tur yü rü yen (say ya pan) ha cý a day - la rý, saç la rý ný kes tir dik ten son ra um re i - ba det le ri ni ta mam lý yor. Ý ba det le rin den ar ta ka lan za man la rý ný Mek ke de ki kut sal me kân lar da ge çi ren ha cý a day la rý, Ce be li Rah me, Ce be li Nur, Sevr ve Hý ra dað la rý ný zi ya ret e di - yor. He ye can i çin de ha cý ol ma yý bek le - yen mil yon lar ca Müs lü man, a re fe gü - nü ne ka dar gün le ri ni Kâ be de i ba det ve ta vaf la ge çi re cek. Mek ke / a a BA ÞÖR TÜ LÜ A VU KAT LAR OY KUL LA NA BÝ LE CEK MÝ? MEMURÝYET dý þýn da di ðer pek çok a lan da da so ru nun de vam et ti ði ni söy le yen Ak tay þöy le ko nuþ tu: Ýs tan bul Ba ro su ta ra fýn dan sert bir þe kil de uy gu la nan ba þör tü sü ya sa - ðý nýn ke þif te ki a vu ka týn da hi ba þör tü lü ol - ma sý na ma ni o la cak þe kil de ge niþ le me si bu nun ör nek le rin den dir. Ö nü müz de ki gün - ler de ger çek le þe cek o lan ba ro se çim le rin de, a vu kat la rýn ba þör tü lü oy kul la nýp kul la na - ma ya ca ðý so ru nu da hi de vam et mek te dir. Bu se çim le rin bir kez da ha ya sak uy gu la yý cý - la rý ný iþ ba þý na ge tir me me si ni, ye ri ne in san hak la rý na say gý lý ve ký lýk ký ya fet ya sa ðý i le mü ca de le e de cek e hil hu kuk çu la rýn ba ro da gö rev a la bil me le ri ni te men ni e di yo ruz. 13 Türk hacý adayý vefat etti MUKADDES topraklarda vefat eden hacý adaylarýnýn sayýsý 13 e ulaþtý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yetkilileri, 13 hacý adayýndan 7 sinin kalp rahatsýzlýðý, 3 ünün trafik kazasý, diðerlerinin ise astým, yüksek tansiyon ve ani kardiyak rahatsýzlýklarý dolayýsýyla vefat ettiklerini bildirdi. Vefat eden hacý adaylarýnýn isimleri þöyle: Ahmet Akgöz (Gaziantep), Hasan Hüseyin Türkmen, Gülsüm Örgen, Ali Arpacý (Konya), Sabahat Adýgüzel (Diyarbakýr), Abdurrahman Turgut (Diyarbakýr), Gülistan Yörük, Süleyman Yýlmaz (Adana), Mehmet Salih Gün (Diyarbakýr), Ali Gümüþ (Konya), Zülküf Polat, Mehmet Keskin (Ankara), Þaban Yamak. ye ni as ya dan si ni as ya.com.tr Ca ða loð lu bü ro muz da im za prog ram la rý Mat bu a týn he nüz med ya o la rak a nýl - ma dý ðý ve ya yýn or gan la rý nýn pla za - la ra ta þýn ma dý ðý dö nem ler de ba sý nýn mer ke zi Ca ða loð lu i di. Bü tün ga ze te ler o ra - day dý. Ye ni As ya da de Þe re fefen di So kak' ta Ýt ti had ya yýn ha ya tý na a týl mýþ tý te ku ru lan Ye ni As ya, Mol la Fe na ri So kak' ta de vam et ti. Da ha son ra Kâ zým Ýs ma il Gür kan (Ye re ba - tan) Cad de si'n de ki ken di bi na sý na ta þýn dý. Ar dýn dan Ye ni bos na ba þýn da tek rar Ca ða loð lu na dön dü ve Ha mam So kak' ta ki ye rin de yo la de vam et ti Ka sým ýn dan be ri de, ya ni yir mi yýl dýr þim di ki bi na sýn da hiz me ti ni sür dü rü yor. A ma Ca ða loð lu dö nem le ri, bil has sa o gün le - ri ya þa yan biz le rin bur nun da tü tü yor. O ra sý ta ri hî ya rý ma da nýn ve mer ke zî semt le - rin i çin dey di ve herkes için uð rak ye riy di. Ü ni ver si te öð ren ci le ri ve öð re tim ü ye le ri o - kul çý ký þýn da, es naf mü sa it ol du ðu za man lar da ge lir, ya zar la rý mýz la soh bet e der ler di. Ya kýn yer ler de ça lý þan lar dan, va kit na ma zý ný kýl mak i çin ge len ler de var dý. Sað lýk Mü dür lü - ðün de gö rev li rah met li Hak ký Ya vuz türk bun - lar dan bi riy di. Ke za iþ ve ya hiz met i çin A na do lu dan ge len o ku yu cu la rý mý zýn ilk du ra ðý Ye ni As ya o lur du. Sem tin E mi nö nü va pur is ke le le ri ne çok ya - kýn o lu þu, kar þý dan gi dip ge len ler i çin bir a - van taj dý. Vel ha sýl, Ca ða loð lu nda o lu þu muz, müf ri - ta ne ir ti bat düs tu ru nun tat bi ki ni çok ko lay - laþ tý rý yor du. Za man i çin de du rum de ðiþ ti. Ca ða loð lu ve Ba bý a li, ga ze te le ri çað rýþ tý ran ke li me ler ol mak - tan çýk tý ve o nun ye ri ne bir dö nem Ý ki tel li de nil di. Çün kü bü yük ga ze te le rin ço ðu o ra ya git ti. Biz de þart la rýn ge re ði o la rak Ca ða loð - lu nu bý rak mak zo run da kal dýk. Ca ða loð lu bu gün bü tün med ya i çin ol du ðu gi bi Ye ni As ya a çý sýn dan da nos tal jik bir an lam ta þý yor. Keþ ke o nun ö te si ne ge çi lip, ba sýn ta ri - hin de çok ö nem li ye ri o lan sem tin bu ta ri hî ö - zel li ði ni ko ru ya cak þey ler ya pý la bil se... Günümüzde ba zý ya yý nev le ri hâ lâ o ra da. Es - ki ha va yý de vam et tir me ye yö ne lik ba zý fik rî ve kül tü rel et kin lik ler de ya pý lý yor. Bun la rýn da ha da çe þit len di ri lip zen gin leþ ti ri le rek de va mý na ih ti yaç var. Sa týþ ve Pa zar la ma Ko or di na tör lü ðü mü zün Ca ða loð lu bü ro mu zu da ha ak tif ha le ge tir me yö nün de ki ça lýþ ma la rý, ay ný za man da bun la ra da bir kat ký an la mý ný ta þý yor. Bu cüm le den o la rak, Ca ða loð lu bü ro muz da, il ki bu Cu mar te si ol mak ü ze re im za prog ram - la rý ter tip le ne cek. Ge nel Ya yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz, 20 E kim Cu mar te si gü nü sa at 14:00 ten i ti ba - ren o ra da ki tap la rý ný im za la yýp o ku yu cu la rý - mýz la soh bet e de cek. Mü sa it o lan bü tün o kur la rý mý zý o gün Ca ða - loð lu bü ro mu za bek li yo ruz. Be ra ber ce hem es ki ha tý ra la rý can lan dý ra lým, hem müf ri ta ne ir ti bat düs tu ru nun ge rek le ri ni da ha di na mik bir þe kil de ha ya ta ge çi re lim. Müm kün se a i le cek ge lin. Ço cuk la rý ný za da o at mos fe ri ya þa týn. Gel miþ ken Sul ta nah met ve A ya sof ya ya gi dip na maz ký lýn. O ra la rý do la þýp ta ri hî at mos fe ri te nef füs e din. *** Em ni yet mü dür le ri ne Sa id Nur sî Çö zü mü Gü leç yüz ün son ki ta bý Te rö re Sa id Nur sî Çö zü mü, ge çen haf ta du yur du ðu muz gi bi, ma hal le re u laþ tý. Ve Ti re Tem sil ci miz Ce lal Ke se li a ra ya rak, ki ta bý ken di il çe le ri nin em ni - yet mü dü rü i le gün dem de ki Di yar ba kýr Em ni - yet Mü dü rü Re cep Gü ven baþ ta ol mak ü ze re, Tür ki ye de ki bü tün em ni yet mü dür le ri ne ve te rör le mü ca de le þu be si a mir le ri ne gön der mek ü ze re bir ça lýþ ma yap týk la rý ný bil dir di. Be ra-yý ma lû mat arz e di yo ruz. *** Eskiþehir ekimiz Es ki þe hir ö zel e ki mi zi ya rýn tem sil ci lik le ri - miz den a la bi lir si niz.

4 4 B U L M A C A KÜLTÜR SANAT Y Ýþ le ri miz ne ka dar is ti þa re i le dir? þa re ah lâ ký ve is ti þa re ci nin ah lâ ký ya zý mýz la il - gi li pek çok te le fon lar, ma il ler ve biz zat gö rüþ- Ýs ti dü þün ce ler al dým. sya ho o.com Doð ru su, bu çok se vin di ri ci. Mü dak kik bir o ku yu cu kit le si kar þý sýn da ol ma - nýz ve her cüm le niz de ki se çi len ke li me le rin da hi cid dî süz geç ler den geç ti ði ni gör me niz da ha bir he ye can ve ri ci. Ýs tan bul, An ka ra, Ýz mir, An tal ya, Kýr þe hir, Mer sin, Zon gul dak, Þan lý ur fa gi bi il le ri mi zi ilk plan da zik re de - rek, bü tün mü dak kik o ku yu cu la rý mý zý yü rek ten teb - rik et mek is ti yo rum. On la rýn ak tif þe kil de ki var lý ðý, ya zar la rýn da ha ti tiz ü rün ler o luþ tur ma la rý ný ne ti ce ve ri yor. O ku yu cu has sa si ye ti nin ço ðu za man si zin de hu - ku ku nu zu ko rur ni te lik te ol ma sý, ha ki ka ten din kar - deþ li ði nin muh te þem gü zel li ði ni his set me ni ze ya rý yor. Ve böy le o lun ca si ze ge len her bir te le fon, si ze da ha bir can ka tý yor, ruh ka tý yor ve tat ka tý yor. Ve, o ku yu cu la rý ný zýn var lý ðý i le he ye can duy ma ya baþ lý yor su nuz. Ay rý ca, ba zý il ler de öð ren ci le ri miz var ki, on lar, si zi de ya kýn dan ta ný dý ðý i çin, ya zý la rý nýz la il gi li ve ya ka fa - la rý na ta ký lan ko nu lar da he men ge ri dö nü þüm ya pý - yor lar ve Ho cam þu ko nu yu bi raz da ha ir de ler mi si - niz? Þu ko nu i le il gi li be nim de ba zý ha tý ra la rým var? þek lin de cüm le ler le kat ký ya pýp si zi de ge liþ ti ri yor lar. Ta biî ken di siy le yüz yü ze ta nýþ ma dý ðý mýz hal de, on lar ca kez te le fon gö rüþ me le ri miz le a de ta ta nýþ mýþ gi bi bir ya kýn lýk o luþ muþ dost la rý mý zýn var lý ðý a pay rý bir ö nem arz e di yor. On lar ca, yüz ler ce gö zün, zih nin, ak lýn cüm le le ri niz ü ze rin de ge zi ni yor ol du ðu nu his se di yor su nuz ve he - ye ca ný nýz bir kat da ha ar tý yor. Ha liy le böy le bir cid dî, has sas ca mi a kar þý sýn da in - sa nýn ha ta yap ma ih ti ma li a za lý yor. Ýþ te bü tün bu has sa si yet ler si zi da ha dik kat li ve da - ha ce sa ret li ol ma ya i ti yor. O ku yu cu la rý ný zýn ne le ri ö nem se di ði ni, ne le rin o ku - yu cu la rýn gün de min de ön plan da ol du ðu nu an la mak - ta zor lan mý yor su nuz. Ger çi ga ze te mer ke zi mi ze za man za man, Ya zý lar la il gi li ge ri dö nü þüm not la rý var mý? di ye sor du ðu muz - da; on lar, Teb rik bek le me a ma, ten kit var sa za ten si - ze u la þý lýr. di yor lar. Oy sa o ku yu cu la rý mýz dan ge len teb rik ler du ru mun de ðiþ ti ði nin ha ber ci si dir. O nun i çin bol ca teb rik de a - lý yo ruz, ten kit de. Gü zel o lan hep si de ya pý cý ve ge liþ ti ri ci. Ge ce nin bil mem ka çýn da, ka fa sý na ta ký lan bir ko - nu yu ya za rýy la pay laþ mak is te mek, o nun ko nu i le il gi li gö rüþ ve dü þün ce si ni al mak ya da o na bir þey le ri du - yur mak ha ki ka ten ö nem sen me si ge re ken bir þey dir. Bu il gi, ya za rýn o ku yu cu dün ya sýn da ki ye ri ni gös te ri yor. Bu il gi, dü þün ce yi sa hip len me nin a þa ma sý ný gös te ri yor. Ta biî bü tün o ku yu cu la rý mý zýn bu has sa si yet te ol - ma sý ný te men ni e di yo ruz. Ya za rý ge liþ ti ren o ku yu cu - nun so ru la rý, kat ký la rý ve yo rum la rý dýr. Bir ya zý nýn na - sýl bir ye re u laþ tý ðý ný an cak o ku yu cu nun kat ký la rý i le an la ya bi lir si niz. O nun i çin ge ri dö nü þüm nok ta sýn da bi ze cid dî kat ký sað la yan, her an te le fo nun ö bür u cun da o lan kar deþ ve a ða bey le ri mi ze gö nül do lu su teb rik le ri - mi zi i le ti yo rum. ** Ta biî du rum o nu gös te ri yor ki, is ti þa re ko nu su bir - kaç haf ta da ha e le a lý na cak gö zü kü yor. Be nim doð ru su bu ya zým da gün de mi mi ze kat mak is te di ðim þey, bu ko nu yu ö nem se mek ve baþ lýk ta ki so ru yu ken di mi ze bir kez da ha sor mak týr. Ya ni ço ðu za man, gün dem de ki ko nu yu hep bir baþ ka sý i çin dü þü nü yo ruz. Oy sa her duy du ðu muz cüm le nin mu ha ta bý, her o ku du ðu muz cüm le nin mu - ha ta bý ön ce du yan ve o ku yan dýr. Ve en gü zel iþ, ön ce mu ha ta býn da ha ya ta baþ la - yan dýr. Duy duk la rý mýz, gör dük le ri miz im ti han la rý mýz dýr. E vet, gün lük iþ le ri miz de, ne ka dar is ti þa re e di yo ruz? Ne ka dar is ti þa re yi ö nem si yo ruz? Kur ân ýn bir em ri o lan bu du rum kar þý sýn da, va zi - ye ti miz ne dir? ** E vet, ko nu i le il gi li bi ze so ru lar yö nel ten a ða bey ve kar deþ le ri mi zin de i let tik le ri so ru la rýn ce vap la rý na ça - lý þa lým in þal lah. O ku yu cu dan ge len her so ru bir ö dev ni te li ðin de dir. Ça lý þa ca ðý mýz ö dev ko nu la rý mýz; Kim ler le is ti þa re e dil me me li dir?, Ýs ti þa re ka rar la rý kar þý sýn da ki tu tu - mu muz na sýl dýr?. Ba ka lým, o ku yu cu la rý mý zýn has sa si ye ti, ko nu yu da - ha baþ ka ne re le re ta þý ya cak? E vet, her ke sin bu so ru yu cid di ye a la rak, nef si ne sor ma sýn da fay da mü lâ ha za e di yo rum: Ýþ le ri mi zi ne ka dar is ti þa re i le ya pý yo ruz? Ne ka dar Kur ân ýn bu em ri ne im ti sal e di yo ruz? Yok sa bu i ba de ti, ih mal mi e di yo ruz? Dü þün me ye ve mu ha se be et me ye de ðer. FO TOÐ RAF: CÝHAN 15 bin el yaz ma sý e ser a raþ týr ma cý la rý bek li yor BÝTLÝS ÝN Mut ki il çe si ne bað lý Ko yun lu bel de sin de bu lu nan O hin Med - re se si nde ki 15 bin el yaz ma sý e ser, a raþ týr ma cý la rý bek li yor. 700 yýl lýk geç mi þe sa hip ki tap la rýn da bu lun du ðu kü tüp ha ne de en ye ni ki tap bir a - sýr lýk. Med re se yö ne ti ci le ri, hem ki tap la rýn mu ha fa za sý hem de da ha faz - la ki þi nin is ti fa de et me si i çin kü tüp ha ne nin da ha mo dern ve ko ru ma lý bir or ta ma ta þýn ma sý ný is ti yor. Kü tüp ha ne de fel se fe den ma te ma ti ðe, kim ya dan bi yo lo ji ye va ra na dek bir çok a lan da ya zýl mýþ e ser bu lu nu yor. TÜRKÝYE NÝN bü yük sa nat kâr la rý ta ra fýn dan ha - zýr la nan göz nu ru cilt ler, Bur sa Ý ne bey Yaz ma E ser ler Kü tüp ha ne si nde ser gi le ni yor. Vus lat a dý ve ri len ser gi nin a çý lýþ ön ce sin de Ta lim ha ne Ok çu luk Ens ti tü sü Ok çu la rý, gös te ri yap tý. Kü - tüp ha ne nin ö nün de ok çu la rýn yap tý ðý gös te ri a - týþ la rý ne fes kes ti. Ar dýn dan a çý lýþ ger çek leþ ti ri le - rek, ser gi le nen e ser ler ge zil di. Tür ki ye Yaz ma E - SOL DAN SA ÐA 1. Ni þas ta yý par ça la ya rak þe ke re çe vi ren bir en zim. - Ký yý ya da ya ný la rak san da lýn a çýl ma sý i çin kü rek çi le re ve ri len ko mut. 2. Pa pa lýk mer ke zi. - Üç ta bur dan o lu þan as ke rî bir lik. 3. Es ki e ser ler. 4. Renk u za yý. - Krip ton e le men ti nin sim ge si. - Kal mak tan e mir. 5. Ka rak ter, se ci ye. - A raç lar da e lek trik ü re ten güç kay na ðý. 6. Rum ca da çok ya þa. - Bir bü tü nü o luþ tu ran par ça la rýn her bi ri, ký sým. 7. Türk Ma lý nýn ký sa sý. - Bul gar pa ra bi ri mi. 8. Klâ sik Türk Mü zi ðin de bir bir le þik ma kam. - Ýn sa nýn ve o mur ga lý hay van la rýn ça tý sý ný o luþ tu ran tür lü bi çim - de ki sert or gan la rýn ge nel a dý. 9. En düs tri Mes lek Li se si nin ký sa sý. - Jim nas tik a yak ka bý sý. 10. Kü çük le re sev gi i le söy le nen bir si tem sö zü. - Ha va lan dýr ma a ra cý, per va ne, per va ne ka na dý DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI K A B Ý N E K A B A A L A B A L I K C E R B A L A T A A L A C A Ý T A U L U H Ý Y E T N Ý L R E Ý Ý R N A A M Ý R P Ý K B Ý Y E L M E B A A K A Ý D E A Y A K L A A S A C A Y A Ð I A Y A T L E T Ý K M ser ler Ku ru mu Baþ ka ný Mu hit tin Ma cit, Bur sa ya pý lan Ve fa ser gi si nin ar dýn dan Vus lat ser gi si - nin a çý lý þý ný yap týk la rý ný i fa de et ti. Ser gi nin te ma - sý o lan ge nel de el sa nat la rý ve ö zel de ki tap sa nat - la rý nýn Tür ki ye Yaz ma E ser ler Ku ru mu nun fa a - li yet a lan la rýn dan ol du ðu nu be lir ten Ma cit, þöy le ko nuþ tu: Ku ru mu muz, Tür ki ye de u nu tul ma ya yüz tut muþ bu sa nat la rýn des tek len me si, yay gýn - Ki tap lar a ra sýn da el yaz ma sý tef sir ler de yer a lý yor. O hin Med re se si so - rum lu su Þeyh Fet hul lah Ay te, med re se nin 19. yüz yýl da A na do lu da ye ti - þen Þeyh Fe thul lah Ver ka ni si za ma nýn dan bu ya na böl ge de hiz met ver - di ði ni söy le di. Med re se de ki ki tap lar dan 10 bi ni nin 300 i le 700 yýl lýk, 5 bin ki ta býn i se 100 i le 300 yýl lýk ol du ðu nu an la tan Fet hul lah Ay te, Ec da - dý mýz yüz yýl lar dýr il me hiz met e di yor. Ec da dý mý zýn o luþ tur du ðu kü tüp - ha ne ha len ilk gün kü gi bi hiz me ti ni sür dü rü yor de di. Bit lis / ci han Bü yük sa nat kâr lar ta ra fýn dan ha zýr la nan göz nu ru cilt ler, Bur sa Ý ne bey Yaz ma E ser ler Kü tüp ha ne si nde ser gi le ni yor. FO TOÐ RAFLAR: CÝHAN GÖZ NURU CÝLTLER SERGÝLENÝYOR UNUTULMAYA YÜZ TUTMUÞ EL SANATLARININ DESTEKLENMESÝ VE GELECEK NESÝLLERE AKTARILMASI ÝÇÝN BU TÜR SERGÝLER DEVAM ETTÝRÝLECEK. Me me can öð ren ci ler le bu luþ tu ÜNLÜ ka ri ka tü rist Sa lih Me me can, Ni lü fer Coþ kun Ko le ji nde öð ren ci ler le bu luþ tu. Ba þýn dan ge çen o lay la rý öð ren ci ler le pay la þan Me me can, ha zýr la dý ðý çiz gi fil min TRT Ço cuk ta ek ra na ge le ce ði ni ve is mi nin Çat lak Yu mur ta lar o la ca ðý ný a çýk la dý. Sa lih Me me can, Coþ kun Ko le ji nde ki ko nu ma sýn da öð ren ci le re çiz me nin ö ne min - den ve na sýl çiz me le ri ge rek ti ðin den bah set ti. Ay ný za man da Si zin ki ler, Li mon ve Zey tin ka rak te ri nin çý ký þýy la il gi li sü re ci pay laþ tý. Söz ko nu su çiz gi ka rak ter le rin oy - na ya ca ðý Çat lak Yu mur ta lar fil mi nin ge le cek ay ya yýn lan ma ya baþ la ya ca ðý ný ak ta - ran Me me can, Ka ri ka tür kah ra man la rý Zey tin i le Li mon un çiz gi film le ri baþ lý yor. Zey tin i le Li mon grup ku ru yor lar. Bir sü rü so ru nun üs tü ne gi di yor lar. So run la rýn hep si ni çö zü yor lar. Biz de bun lar dan ders çý ka rý yo ruz de di. Ýs tan bul / ci han YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Os ma lý Dev le ti'nin son za man la - rýn da sü rek lilik arz e den ver gi tü rü. - Bir i çe ce ðin sa fi o la rak tü ke til me si, ka tý þýk sýz i çe cek. 2. Ba ðýr sak as ký sý. 3. Halk a ra sýn - da dýþ a lým. - Ko yun la rýn sý ra ha lin de sa ðýl ma sý. 4. Kay na ðý mi to lo jik çað la ra da ya nan ki riþ li bir çal gý. - Te da vi et me. 5. Ye ni do ðan ço cuk lar i çin ke si len kur ban. - Lit re nin ký sa sý. 6. Bir kö pek tü rü. 7. Nato'nun sessizleri. - Düz, en ge be siz (top - rak par ça sý). 8. An la mý güç len dir mek i çin ay ný ke li me nin tek - rar lan ma sý, an lam la rý bir bi ri ne ya kýn, kar þýt o lan ve ya ses le ri bir bi ri ni an dý ran ke li me le rin yan ya na kul la nýl ma sý. 9. Ta ri hi o lay la rý kay de den kim se. 10. Ka muf le et mek, giz le mek. 11. Rah me tul la hi a ley hin ký sa sý. - Ha týr la ma ni da sý. 12. Ýs tan - bul'da i ba de te a çýl ma yý bek le yen ta ri hî ma bet. laþ ma sý ve ge le cek ne sil le re ak ta rýl ma sý a çý sýn dan bu tür fa a li yet le ri ö nem le de vam et ti re cek tir. Bir son ra ki ser gi miz, 30 A ra lýk bi zim ku ru luþ yýl dö - nü mü müz ol ma sý ne de niy le Sü ley ma ni ye de Ge le nek sel Ki tap Sa nat la rý ser gi miz o la cak. O ra - da da ha kap sam lý, bü tün böl ge le ri kap sa yan ser - gi miz i le mis yo nu mu zun ta hak ku ku i çin e li miz - den ge le ni ya pa ca ðýz. Bur sa / ci han Bu sergide kuraklýk a dikkat çekilecek BE ÞÝK TAÞ Be le di ye si, sa - nat çý la rýn ku rak lýk gi bi ö nem - li bir so ru na dik kat çe ken e - ser le rin den o lu þan Ku ru ma ad lý ser gi ye des tek ver di. Be - þik taþ Be le di ye si ve Gö çe be Ba ðým sýz Sa nat çý Ý ni si ya ti fi iþ - bir li ðiy le er çek leþ ti ri le cek Ku ru ma ad lý u lus la r a ra sý ens ta las yon ser gi si, bu gün sa - at daya pý la cak a çý lýþ i le Be þik taþ Be le di ye si Or ta köy Sa nat Ga le ri si nde sa nat se - ver ler le bu lu þa cak yý lýn - da, sa na týn ve sa nat çý nýn gö - çe be ol du ðu na i na nan bir grup sa nat çý nýn o luþ tur du ðu Gö çe be Ba ðým sýz Sa nat çý Ý ni - si ya ti fi bu gü ne ka dar dün ya - nýn fark lý yer le rin de ser gi ler aç tý. Da ha ön ce bü tün leþ me, vaz geç me, dö nüþ me, a cýk ma ve pay laþ ma gi bi fark lý te ma - la ra de ði nen e ser le riy le gö çe - be lik ve de ðiþ ken le ri nin top - lum da ki et ki si ne dik kat çek - me yi a maç la yan grup Ýs tan - bul da ku rak lýk te ma sý na o - dak la na cak. Ser gi 13 Ka sým 2012 Sa lý gü nü ne ka dar Or ta - köy Sa nat Ga le ri si nde zi ya re - te a çýk o la cak. Tür ki ye ve dün ya dan 28 sa nat çý nýn 28 fark lý e se ri nin yer a la ca ðý ser - gi, Pa zar ha riç her gün 11:00 19:00 sa at le ri a ra sýn da zi ya ret e di le bi le cek. Kül tür Sa nat Ser vi si yý lý Ha ra ka nî yý lý o la bi lir KARS TA dü zen le nen 1. U lus la ra ra sý Ha ra ka nî Sem poz yu mu kap sa mýn da, E bu l Ha san Ha ra ka nî nin þe hit düþ tü ðü Yah ni Da ðý na týr ma nýþ fa a li ye ti dü zen - len di. Kaf kas Ü ni ver si te si (KA Ü) E bu l Ha san Ha ra ka nî Uy gu la ma ve A raþ týr ma Mer ke zi i le Sey yid E bu l Ha san Ha ra ka nî Vak fý ta ra fýn dan or ga ni ze e di len sem - poz yum çer çe ve sin de Yah ni Da ðý nda prog ram dü zen len di. Rek tör Yar dým cý sý Prof. Dr. Hi da yet Me tin Er do ðan, bu ra - da yap tý ðý ko nuþ ma da, sem poz yum da 48 bi lim sel bil di ri nin su nul du ðu nu be lir - te rek, bil di ri ler de E bu l Ha ra ka nî nin bý - rak tý ðý e ser ler ve ken di sin den son ra Ýs - lâm â le mi ne yap tý ðý et ki le rin tar tý þýl dý ðý ný söy le di. Er do ðan, Ü ni ver si te miz bün ye - sin de ki E bu l Ha san Ha ra ka nî Uy gu la ma ve A raþ týr ma Mer ke zi nin ens ti tü ye dö - nüþ tü rül me si ve i la hi yat fa kül te si i çe ri - sin de E bu l Ha san Ha ra ka nî kür sü sü nün o luþ tu rul ma sý, sem poz yu mun her yýl de - vam et me si ve bu çer çe ve de en geç 2017 yý lýn da U NES CO nez din de bütün dün - ya da Ha ra ka nî yý lý nýn i lân e dil me si ta lep - le ri or ta ya çýk tý de di. Kars / a a Eb ru lar dost luk köp rü sü ku rul du DOSTLUK te ma sýy la bir a ra ya ge len 14 ül ke den 21 eb ru sa nat çý sý nýn e ser le rin den o lu þan Dost luk Def te ri; Kor ku tul muþ Bir Dün ya da Dost lu ðun Cev he ri ser gi si, dün Dol ma bah çe Mil lî Sa ray lar Sa nat Ga le ri si nde a çýl dý. Ser gi, dün ya ü ze rin - de yap tý ðý bin ler ce ki lo met re, Av ru pa ve A me ri ka da ser gi len di ði bir çok sa nat ga - le ri sin den son ra 30 E kim e ka dar son du ra ðý o lan Ýs tan bul da sa nat se ver ler le bu lu þu yor. Ser giy le bir lik te 15 ve 19. yüz - yýl da or ta ya çý kan dost luk def te ri ge le ne - ði de tek rar can la na cak. Ýs tan b ul / a a Sa nat, bi lim ve tek no lo ji har man lan dý SANATSEVERLERÝ res min i çin de bir yol cu lu ða dâ vet e den Van Gogh A li ve Di ji tal Sa nat Ser gi si, ka pý la rý ný ya rýn An - ka ra da a ça cak. Cer Mo dern Sa nat lar Mer ke zi nde iz le ni me su nu la cak ser gi, sa nat, bi lim ve tek no lo ji yi ye ni lik çi bir þe - kil de har man la ya rak, iz le yi ci ye Van Gogh un ün lü e ser le ri nin i çin dey miþ gi bi his set ti re cek. Sin ga pur da ki dün ya prö mi ye ri nin ar dýn dan ilk kez Tür ki - ye de sa nat se ver le rin be ðe ni si ne su nu lan, ge le nek sel sa nat ve mo dern tek no lo ji nin sen tez len di ði ser gi, res sa mýn en ün lü e - ser le ri ni 3 bi nin ü ze rin de di ji tal i maj la çer çe ve nin i çin den çý ka ra rak, res min hi - ka ye si ni ya þa tý yor. An ka ra / a a Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Ýs raf, sa çýp-sa vur mak, ih ti yaç ol ma dý ðý hal de rast ge le har ca mak týr. Dik kat e di lir se ya ra dý lýþ ta ve kâ i nat ta zer re mis kal is raf ve a be si ye te yer yok tur. Muh te þem bir ik ti sat ve dö nü þüm var. Me se lâ, ye re dü þen a týk lar bak te ri ler ta ra fýn dan im ha e di lip te miz le nir ve a zot o la rak top ra ða ve ri lir. Te nef füs et ti ði miz ha va, be de ni mi ze gi rin ce ka ný te miz le mek ve sa ir pek çok i þi ya par ken; kar - (0505) Ha let-i ru hi ye ler a la bo ra o lun ca... Çev re niz de ki in san man za ra la rý si zi de et ki ler. Ý ni si ya ti fi ni zin dý þýn da mey da na ge len o lay lar, is te se niz de is te me si niz de ü ze ri niz de ba zý iz ler bý ra ka bi lir. Fýt ra tý ný za ya kýn, mi za cý ný za uy gun in san man za ra la rý iç dün ya nýz da bir fe rah lýk mey da na ge ti rir ken; ya pý ný za ters ge len, mi za cý ný za, hâ let-i ru hi ye ni ze uy ma yan bir çok men fî man za ra lar ca ný ný zý sý ka bi lir, mo ra li ni zi bo za bi lir ço ðu za man. Yü ce Ya ra tý cý in sa noð lu nu böy le ya rat mýþ. Mad dî, za hi rî du yu la rý mý zý bel li va zi fe le ri ye ri ne ge tir mek i çin ya rat tý ðý gi bi; çev re miz de o lup bi ten le ri doð ru o ku yup, doð ru de ðer len dir mek i çin de bi ze ba zý ma ne vî lâ ti fe le ri ih san et miþ. Göz, ku lak, dil gi bi duy gu lar la bir çok mad dî ni me ti, ik ra mý tar týp ölç tü ðü müz gi bi; a kýl, kalp, ruh, ha yal, vic dan gi bi gö rün me yen duy gu lar la da iç dün ya mý zý, ma ne vî ha ya tý mý zý men fi ve ya müs bet yön de et ki le yen o lay la rý, in san man za ra la rý ný öl çer, tar tar, de ðer len di ri riz. Bi ze ve ri len ni met le ri, ik ram la rý doð ru öl çüp, doð ru de ðer len dir me nin ö nem li ve ön ce lik li þar tý bu iþ ler le va zi fe li du yu or gan la rý mý zýn sað lýk lý ol ma la rý dýr. Göz le ri miz de, ku lak la rý mýz da, að zý mýz da, bur nu muz da sað lýk i le il gi li bir prob lem, bir a rý za var sa is ti fa de mi ze su nu lan ni met le rin de ðe ri ni tam öl çe me di ði miz gi bi, o ni met ler den de tam is ti fa de e de me yiz. O nun i çin bi rer ik ram-ý Ý lâ hî o lan bu du yu la rý mý zýn sað lý ðý hu su sun da ge rek li ted bir le ri a lýr, dok to ra gi der, i lâç kul la ný rýz. Mad dî du yu la rý mý zýn sað lýk lý iþ le me le ri i çin bu gi bi ted bir le ri a lýp, ak la ge len ça re le re baþ vu rur ken, be de nî sað lý ðý mýz dan bel ki de da ha ö nem li o lan ruh sað lý ðý mýz ü ze rin de ne de re ce du ru yo ruz? Ýç dün ya mý zýn sað lýk lý iþ le me si ni sað la yan ruh sað lý ðý mý zýn bo zul ma ma sý hu su sun da ne gi bi ted bir ler a lý yo ruz? Ha let-i ru hi ye miz bo zul du ðun da te da vi hu su sun da ne ler ya pý yo ruz? A kýl, kalp, ruh gi bi lâ ti fe ler le doð ru dan a lâ ka lý o lan ruh sað lý ðý mý zýn sað lam lý ðý ný an la ya bil mek, be de ni sað lý ðý mýz gi bi ço ðu za man ko lay ol ma mak ta dýr. Be de nî ra hat sýz lýk la rý mý zýn ha ber ci le ri o lan ba zý að rý ve san cý lar ve ya ba zý tah lil ve tah kik bo zuk luk la rý; ço ðu za man ruh has ta lýk la rýn da ol ma ya bi li yor. Bu se bep le da ha zi ya de iç â le mi mi zi a lâ ka dar e den ra hat sýz lýk la rýn teþ his ve te da vi si ko lay ol ma mak ta dýr. Bu ruh has ta lýk la rý nýn teþ his ve be lir ti le ri de el bet te var dýr. Çe þit li dav ra nýþ bo zuk luk la rý, kon trol al tý na a lý na ma yan a sa bi lik ler, o lay lar kar þý sýn da ki tep ki siz lik ler ve du yar sýz lýk lar vs. Ya zý mý zýn ba þýn da söy le di ði miz gi bi nor mal bir ruh sað lý ðý na sa hip o lan he men her in san çev re sin de ki in san man za ra la rýn dan, vu ku bo lan o lay lar dan þu ve ya bu þe kil de et ki le nir. Gü zel, iç a çý cý, müs bet in san man za ra la rý kar þý sýn da bir fe rah lýk, bir hu zur, bir mut lu luk his set ti ði gi bi; kud sî de ðer le ri, ge nel ah lâ ký hi çe sa yan her tür lü çir kin in san man za ra la rý kar þý sýn da da ü zün tü du yar, hu zu ru bo zu lur. Ak lý, kal bi, ru hu, vic da ný te fes süh et me miþ, fýt ra tý du mu ra uð ra ma mýþ he men her in sa nýn hâ let-i ru hi ye si böy le dir. An cak a kýl, kalp ve ruh sað lý ðý ye rin de de ðil i se, o za man o lup bi ten le ri ters gör me ye baþ lar, men fi lik le ri, çir kin lik le ri fark e de mez; en çir kin in san man za ra la rý ný nor mal, hat ta gü zel gör me ye baþ lar. Ý yi lik ler le kö tü lük le ri; gü zel lik ler le çir kin lik le ri; ha yýr lar la þer le ri tef rik e de mez du ru ma ge lir. Bu hâ le dü þen bir in sa nýn her han gi bir has sa si ye ti, her han gi bir du yar lý lý ðý, her han gi bir ter ci hi kal ma mýþ týr ar týk. Hâ let-i ru hi ye si a la bo ra o lan böy le in san la rý top lum o la rak þim di ya þa mak ta ol du ðu muz ah lâ kî e roz yo nun hiç bir çe þi di mü te e sir et mez. Ne sý nýr ta ný ma yan müs teh cen lik ler, ne ço cuk yaþ ta ki genç le rin iç ki ve u yuþ tu ru cu pen çe si ne düþ me le ri, ne ek ran lar da ki en pes pa ye di zi ler; ne ar ta rak de vam e den ci na yet ler Hiç bi ri si böy le in san la rý üz mez, a lâ ka dar et mez ar týk. Çün kü ül fet ler gaf let le re dö nüþ müþ tür ar týk. Za ma ný mýz da hil her þe yi ö ðü ten ca na var: Ýs raf bon di ok sit ha li ne ge len ay ný ha va dý þa rý çý kar ken de ko nuþ ma mý zý sað lý yor. Dö nü þe rek, is raf e dil mi yor; a ðaç lar gý da o la rak a lý yor. Ýþ te biz de kâ i nat ta ki bu iþ le yiþ ve ni za ma uy ma mýz nis be tin de ra hat e de riz. Ak si hal de, di ðer var lýk la ra ters düþ tü ðü müz gi bi, dün ya ha ya tý nok ta sýn da da ce za sý ný pe þin o la rak çe ke riz. Bu gün kü me de ni yet an la yý þý in san lý ðý, ik ti sat ve ka na at e sa sý ný bo za rak is raf, hýrs ve ta ma a teþ vik e di yor. Oy sa is raf se fâ he tin, se fâ het de se fâ le tin ka pý sý ný a çar. Ýs raf ni me ti ha fi fe al mak de mek tir. Al lah ýn mun ta zam bir ü re tim fab ri ka sý o lan kâ i nat, dur ma dan ça lý þýp mu ci ze vâ rî bir ü re tim ya par ken, is raf bu nun de ðe ri ni id râk et me mek, o çark la rýn ak si ne ha re ket et mek ve þü kür süz lük de mek tir. Þe ri at, is raf tan men e der. Çün kü is raf, fer di de, â i le yi de, top lu mu da ba tý rýr. Has ta ne, ha pis ha ne, mey ha ne ve me za ris tan la rýn in san lar la do lup taþ ma sýn da, müs rif an la yý þý mý zýn pa yý nýn bü yük lü ðü a pa çýk gö rül mü yor mu? *** Ýs lâ mýn red det ti ði is raf sa de ce ye me, iç me ve mad dî þey ler de de ðil dir. Ko nuþ mak tan gez me ye, eð len mek ten di ðer fi il ve ha re ket le re ka dar, ha ya týn bü tün saf ha la rý ný i çi ne a lýr. En bü yük is raf, va kit is ra fý dýr. Mil yar lar ca li ra ve rip bir â ný ný bi le ge ri ye a la ma ya ca ðý mýz ni ce da ki ka la rý, sa at le ri, gün le ri, haf ta la rý, ay la rý, se ne le ri is raf e di yo ruz! Far kýn da mý yýz; bir da ki ka da ne ler ya pa bi li riz? * Fa ti ha Sû re si ni se ri bir þe kil de beþ de fa o ku ya bi li riz. Bir de fa o ku mak 1400 se vap; bir da ki ka da 7000 se vap... * On Ýh lâs Sû re si ni o ku ya bi li riz. 10 de fa Ýh lâs Sû re si üç Kur ân hat mi ne be del se vap ka zan dý rýr. Her gün bir da ki ka mý zý Ýh lâs Sû re si ne a yýr sak ay da 300 de fa se ne de 3600 de fa ih lâs o ku muþ o lu ruz. Bu da 1200 hatm-i þe ri fe be del... * Bir say fa Kur ân o ku ya bi li riz. * Ký sa bir ha dis, ký sa bir â yet ez ber le ye bi li riz. * Ke li me-i tev hi di 30 de fa çe ke bi li riz. * 100 de fa Süb ha nal la hi ve bi ham di hî di ye bi li riz. De niz le rin kö pü ðü ka dar gü nah da ol sa ba ðýþ la nýr. * 40 de fa La hav le ve lâ kuv ve te il la bil lah ý çe ke bi lir, cen net ha zi ne le rin den 40 ha zi ne el de et miþ o lu ruz. * 60 de fa Es tað fi rul lah el a zim di ye bi lir; ba ðýþ ve af fa na il o la bi li riz. * Sa lât-u se lâm ge ti re rek, þe fa at-i Mus ta fa ya (asm) nâ il o la bi li riz. Ve da ha ne ler ne ler ya pa bi li riz Ve biz ne ya pý yo ruz? Ýstiklâl deðil, Ýstibdat Mahkemeleri Ýs tan bul Ýs tib dat Mah ke me si Mec lis'te, Ýs met Pa þa nýn 8 A ra lýk 1923 ta rih li tek li fiy le "Ýs tan bul Ýs tik lâl Mah ke me si"nin ku rul ma sý na ka rar ve ril di. Ge rek çe, ya hut ba ha ne o la rak da bir ön ce ki bö lüm de de ðin di ði miz A ða Han ve E mir A li im za sýy la ya zý lan bir mek tu bun ba zý ga ze te ler de ya yýn lan ma sý gös te ril di. Meþ hûr "A li ler"in de ne tim ve yö ne ti min de ku ru lan ve ö zel lik le Halk Par ti si zih ni ye ti ne mu ha lif gö rü nen kim se le ri tes bit e dip yar gý la yan bu mah ke me, sa yý sýz mâz lu mun ca ný na kýy mak ta te red düt da hi gös ter me di. Ya kýn ta ri hin ka ran lýk odasý An ka ra mer kez li ol mak ü ze re, 8 10 ka dar vi la yet te de þu be si bu lu nan bu mah ke me ler, baþ lan gýç ta ha in ler ve kà nun ka çak la rý ný â ci len ce za lan dýr mak ü ze re fa a li yet gös te ri yor du. Cum hu ri ye tin i lâ nýn dan son ra i se, bu mah ke me ler, da ha zi ya de "dev rim ya sa la rý na" kar þý çý kan, çýk tý ðý var sa yý lan, hak kýn da þi kâ yet ya hut ih bar bu lu nan, hat ta tek par ti zih ni ye ti ni pay laþ ma yan mu ha lif fi kir li kim se le ri da hi en a ðýr þe kil de ce za lan dýr ma ya, hat ta or ta dan kal dýr ma ya yö nel di. Za man la Mec lis de ne ti min den çý kan ve sa yý sýz mâ su mun da ka ný na gi ren bu vah þi ku ru lu þu, as lýn da "Ýs tib dat Mah ke me le ri" þek lin de i sim len dir mek da ha doð ru ve çok da ha ger çek çi (ras yo nel) bir yak la þým tar zý o lur. Zi ra, Ýs tik lâl Mah ke me le ri 1927'de res mî o la rak ka pa týl mýþ ol ma sý na rað men, mâ sum la rý i dam la yar gý la yan ve ka rar la rý ký sa sü re de in faz e di len ben zeri mah ke me ler ku rul muþ ve fa a li yet le ri tek par ti dö ne mi nin so nu na ka dar de vam et miþ tir. Do la yý sýy la, Cum hu ri yet'in ilk 27 yý lý ný i çi ne a lan ö zel lik le i dam ka rar lý uy gu la ma lar i çin "Ýs tib dat Mah ke me le ri" tâ bi ri ni ra hat lýk la kul la na bi li riz. Bu na i ti ra zý o lan lar dan da, ev ve lâ þu su âl le rin ce va bý ný is te riz: 1) 27 yýl lýk tek par ti re ji mi dö ne min de, i dam e di len va tan daþ la rýn sa yý sý ný bi li yor mu su nuz? Hat ta, bu ye kûn sa yý hak kýn da bir tah min de da hi bu lu na bi lir mi si niz? 2) Ý dam e di len, ya hut a ðýr ce za la ra çarp tý rý lan va tan daþ la rýn su çu ney di? Kim han gi ge rek çey le ce za lan dý rýl dý? Bu nun bir dö kü mü nü yap ma ya is tek li, ya hut muk te dir mi si niz? 3) Düþ man bir lik le ri yur du mu zu terk Cumhuriyetin ilk yýllarý et ti ði ve ül ke nin ba rý þý ný, hu zu ru nu teh dit e de cek bo yut ta hiç bir fa a li yet ser gi le ne me di ði hal de, bu gün çok ko mik kar þý la nan bir ta kým ba ha ne ler le ya pý lan sa yý sýz i dam lar hak kýn da ki fik ri niz ne dir? So nuç: Mu ha tap la rý mý zýn, bi rin ci ve i kin ci su â le ce vap ve re bi le cek le ri ni hiç tah min et mi yo ruz. Ü çün cü su â le i se, þim di ye ka dar ge nel de hep "Ý dam lar i yi ol muþ tur" de dik le ri i çin, ne ya zýk ki "ü mit siz vak'a" gö rü nü mün den kur tu la bil miþ de ðil ler. Di le riz, bir an ev vel kur tul sun lar ki, ya kýn ta ri hi mi zi on lar la da ra hat ça ko nu þup tar tý þa bi le lim. Ýstiklâl Mahkemelerinin "Ali kýran baþ kesen"leri olarak da bilinen meþhûr Üç Aliler: Kel Ali, Kýlýç Ali ve Necip Ali. Ýs tik lâl Mah ke me le ri nin "A li ký ran baþ ke sen" ka rar la rý Yukarýda da kýsaca temas edildiði gibi, ilk baþ larda Mil lî Mü ca de le ye kar þý ge len le ri, iþ gal ci ler le iþ bir li ði ya pan la rý, va ta na i ha net e den le ri yar gý la mak la gö rev len di ri len bu mah ke me ler, da ha son ra Cum hu ri yet'e mu ha le fet e den le ri ve bil has sa "il ke ve in ký lâp lar"a kar þý ge len le ri, (hat ta, kar þý gel di ði var sa yý lan la rý da) â ci len ce za lan dýr ma ya yö nel di. Sa yýlamayacak kadar çok in sa nýn ca ný ný ya kan, pek ço ðu nu i dam et ti ren bu mah ke me le rin meþ rû lu ðu 90 yýl dýr tar tý þý lý yor. Bir u mu mî ka na at he nüz ha sýl ol ma dý ðý i çin, ay ný tar týþ ma nýn bir müddet da ha de vam e de ce ði an la þý lý yor. Mah ke me nin "Üç A li"si Ýs tik lâl Mah ke me le ri, ver di ði a cý ma sýz ve ce ber rut ka rar la rý ya ný sý ra, ö zel lik le üç A li'siy le de meþ hûr dur. Bun lar kýsaca Kel A li, Ký lýç A li ve Ne cip A li'dir. Bu heyete bir de Ay dýn me bu su Re þid Ga lip ilâve olundu. Ýs tik lâl Mah ke me le ri nin ku ru luþ ta ri hi, 31 Tem muz 1922'dir. Kà nun no: 29. Mec lis ta ra fýn dan ku ru lan ve ic ra sý da yi ne Mec lis ta ra fýn dan yü rü tü len bu mah ke me i çin dü zen le nen kà nun met ni i se, tam ta mý na 16 mad de den mü te þek kil. Bu 16 mad de lik kà nun met ni i çin de, bil has sa Kur tu luþ Sa va þý es na sýn da as ker ka çak la rý ný, ta lan ve çe te fa a li ye ti nin en gel len me si de yer a lý yor. Ýs tik lâl Mah ke me le ri, ay ný za man da ge zi ci mah ke me ler di. An ka ra'da fa a li yet te bu lun du ðu gi bi, Ýs tan bul'a, Ýz mir'e, Di yar ba kýr'a, Er zu rum'a da gi de rek fa a li ye ti ni ay nen sür dü re bi li yor du. O la ðan üs tü, hat ta hu kuk üs tü yet ki le re sa hip ti. Git ti ði yer de, sü r'at li þe kil de yar gý la ma ya pan bu mah ke me le rin ka rar la rý ge nel lik le ke sin di. Ya ni, tem yi zi yok tu ve ka ra rýn in fa zý da der hal ya pýl mak tay dý. Öy le ki, ba zan ki þi yi i dam e der, son ra yar gý lar; ba zan da öl müþ ki þi yi me za rýn dan çý kart tý rýp ce za lan dý rýr dý. Son üç yýl da ya pý lan lar 1927'de ka pa tý lan Ýs tik lâl Mah ke me le ri nin ö zel lik le son üç yý lý, da ha zi ya de þap ka ve ký ya fet dev ri mi gi bi ye ni in ký lâp la ra kar þý ge len, M. Ke mal'e kar þý sû i kast gi ri þi min de bu lu n an (ha ya lî Ýz mir sû i kas tý gi bi) ve ye ni re ji me mu ha le fet et ti ði ö ne sü rü len ki þi le ri ce za lan dýr mak la geç miþ tir. Ö nem li bir di ðer hu sus, çe þit li yer ler de ku ru lan ve sa yý sýz in sa ný ce za lan dý ran bu mah ke me ler de gö rev ya pan ki þi le rin, ek se ri yet le hu kuk a da mý ol ma ma sý ger çe ði dir. Ha ki ka ten, bu mah ke me ler i çin tes bit e di len ki þi ler de, hu kuk eh li ye tin den zi ya de, gad dar lýk eh li ye ti a ran mýþ ve a ta ma lar da o na gö re ya pýl mýþ. Hu kuk tah si li yap mýþ kim se le rin vic dan ra hat lý ðý i çin de ça lýþ ma sý na, ma a le sef da ha son ra ki dö nem ler de de za man za man mü sa a de e dil me di ði an la þý lý yor. Ö zel lik le dar be dö nem le rin de... TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Þey tan is yan gü cü nü ne re den bul du? An ka ra dan Ke rem Bey: Þey tan na sýl ol du da Al lah a a si ol du? Bu gü cü ne re de bul du? ÝNSANLAR VE CÝNLER ÝMTÝHANDADIR Ýs yan et mek i çin öy le ö zel güç bul ma ya ge rek yok ki! Ýn san ci na yet iþ le me ye na sýl güç bu lu yor sa Ýn san na maz em ri ne i ta at et me me ye ne re den güç bu lu yor sa Acz ve za af i çin de in san gu rur lan ma ya, ki bir len me ye ne re den güç bu lu yor sa þey tan da bu lu yor. Ýn sa na, ci ne, þey ta na ve bü tün can lý la ra sa hip ol duk la rý gü cü, kud re ti ve im kân la rý ve ren þüp he siz Al lah tan baþ ka sý de ðil dir. Ýn san da, cin de, þey tan da sa hip ol duk la rý güç ve im kân lar la im ti han da dýr lar. Yap týk la rý nýn he sa bý ný Al lah a ve re cek ler dir. Bu gün a mel; ya rýn he sap! Þey ta nýn yap týk la rý nýn fa tu ra sý bi raz yük sek çe o la cak; o ka dar!. Çün kü ilk in san Haz ret-i  dem in (asm) ya ra týl dý ðý gün den be ri ya þý yor! Sa de ce sec de em ri ne i ta at siz lik et mek le kal ma mýþ! Ýn san lýk cin si nin da lâ let ten küf re, fýsk tan ni fa ka, fit ne den fe sa da, gü nah tan þir ke bü tün sap kýn lýk la rýn da þey ta nýn his se si var, dah li var, et ki si var, kat ký sý var. Bu, kor kunç bir im ti han! ÝB LÝS SEC DE EM RÝ NE ÝS YAN ET TÝ Al lah me lek le ri ve cin le ri a kýl ve þu ur sa hi bi var lýk lar o la rak ya rat mýþ ve on la rý e mir le ri ne yü küm lü kýl mýþ týr. Me lek le rin bir kýs mý ný yer yü zü ne mü ek kel (va zi fe li), cin le ri de yer yü zü ne ha li fe ta yin et miþ tir. Cin le rin ba þý, o gün A zâ zil de ni len ve son ra dan  de moð lu na düþ man lý ðý i le ta ný na cak o lan ib lis tir. Ýb lis cin le rin ba þý i di ve Al lah ýn e mir le ri ni yap mak ta me lek ler le bir lik te ha re ket e der di. Me lek ler le bir lik te yer yü zü nün her ka rýþ top ra ðýn da Al lah a sec de et ti ði, i ba det ve i ta at te bu lun du ðu ri va yet e di lir. Fa kat  dem e sec de gi bi im ti han ça pýn da bir Ý lâ hî em rin, me lek ler le ib li si bir bi rin den a yýr dý ðý an la þý lý yor. Ce nâb-ý Al lah Me lek le re, yer yü zün de e mir le ri ni ye ri ne ge ti rip var lýk lar ü ze rin de ta sar ruf ta bu lu na cak bir ha li fe ya ra ta ca ðý ný bil di rin ce, Me lek ler: Yer yü zün de fe sat çý ka rýp kan dö ke cek bi ri si ni mi ya ra ta cak sýn? Hâl bu ki biz Se ni hamd i le tes bih e der, Se ni her tür lü nok san dan yü ce tu ta rýz. de di ler. Al lah da: Ben si zin bil me di ði ni zi bi li rim. bu yur du. Al lah, me lek le re,  dem e sec de e din! di ye em ret ti. Ýb lis ha riç bütün me lek ler der hal em re i ta at et ti ler. 1 Þey tan is yan et ti. AL LAH, HA TA DAN DÖN ME FIR SA TI VER DÝ AS LIN DA Bu â yet ler de ge çen, me lek le rin a çý ða vur duk la rý ve giz le dik le ri ne o la bi lir? Üs tad Be dî üz za man Sa îd Nur sî ye gö re, me lek le rin ce va býn dan ve Ce nâb-ý Al lah ýn bu söz le rin den an la þý lý yor ki, ib li sin e nâ ni ye ti ve kib ri me lek le re de si ra yet et miþ tir. Me lek le rin yap týk la rý yo rum da kýs mî bir i ti raz var dýr. 2 O za man an la þý lan ba zý þey ler da ha var dýr: 1- Me lek ler ve ib lis çe tin bir im ti han la kar þý laþ tý lar. Bu im ti han da; þey ta nýn e nâ ni yet ve kib ri ne rað men me lek ler da lâ le te düþ me di ler, sa pýt ma dý lar. En a zýn dan iç le rin den ge çe ni ey lem ha li ne ge tir me di ler. Al lah ýn em ri ni din le di ler, ben lik le rin den geç ti ler ve Al lah ýn em ri ni ye ri ne ge tir mek te ge cik me di ler. Böy le ce im ti han da ba þa rý lý ol du lar. 2- Ýb lis i se Al lah ýn bu ye ni ta sar ru fu nu ka bul et me mek le ve Al lah ýn ta sar ru fu na rý zâ gös ter me mek le im ti ha ný kay bet ti. Al lah ib li si der hal rah me tin den kov ma dý. Sor du, sor gu la dý. Se ni sec de den a lý ko yan ne dir? bu yur du. As lýn da ib li se ha tâ dan dön me fýr sa tý ver di. Fa kat ib lis töv be e dip ha tâ sýn dan dö ne ce ði yer de, ken di hak lý lý ðý ný ö ne sü rüp dur du. Hat tâ bun dan böy le üs tün ya ra tý lan  de moð lu nu sap tý rýp az dý ra ca ðý na ye min et ti. O gün bu gün dür ib lis i þi nin ba þýn da dýr. BU BÝR GU RUR ÝM TÝ HA NI Ý DÝ 3- De mek Al lah ýn e mir le ri o gü ne ka dar ib li sin hoþ lan dý ðý cins ten di. Ya ni Al lah o gü ne ka dar Ýb li sin gu ru ru na do ku na cak bir e mir ve tek lif yap ma mýþ tý. De mek ib lis o gü ne ka dar Al lah a i bâ de ti de ðil, nef si nin hoþ lan dý ðý þey le ri yap mak tay dý. Ya da o gü ne ka dar Al lah ýn em ri i le ib li sin nef sî is tek le ri a ra sýn da bir çe liþ me ol ma mýþ tý. Ve o gü ne ka dar ib lis çe tin bir im ti han dan geç me miþ ti. Fa kat bir gün ib lis, ho þu na git me yen bir ilk te cel lî de yol dan çý ký ver di! 3 4- Bi zim de ö mür da ki ka la rý mýz i çin de ho þu mu za git me yen çok te cel li ler ba þý mý za ge lir. Ce nâb-ý Al lah bi ze de, sab ret me mi zi, Al lah ýn em ri ne ve tak di ri ne rý za gös ter me mi zi, ho þu mu za git me yen iþ ler de bi zim i çin ha yýr o la bi le ce ði ni bil dir miþ tir. 5- Bi na e na leyh; Al lah ýn tak di ri ne rý za gös te ren ve Al lah ýn ta sar ru fu na tes lim o lan hiç bir kul hüs ra na uð ra ma mýþ týr. Dipnotlar: 1- Ba ka ra Sû re si: Ý þâ ra tü l-ý câz, s El ma lý lý, H. Di ni Kur ân Di li, 3/2131.

6 6 15 EKÝM 2012 PAZARTESÝ YURT HABER Y Son maz nun lar dan Fa ruk Öz han A ða bey LATÝF ÝMAMOÐLU Fa ruk Öz han A ða be yin ve fat ha be ri te le fon me sa jýy la sa at da gel di. Mü ba rek Cu ma gü nü ne þevk le baþ la mýþ tým. O gün sý nýf lar da, ko nu muz ge re ði ö lüm den çok bah set tim. Ü çün cü der si mi ze ye ni baþ la mýþ týk ki ö lüm me sa jý gel di. Sý nýf ta i ken me saj la rý ma hiç bak ma dý ðým hal de o gün her ne den se me sa jý o ku dum. Bir an nut kum tu tul du. Ko nu þa ma dým. Öð ren ci le re du ru mu a çýk la mak zo run da kal dým. Öð ren ci le rim Bi rer Fa ti ha o ku ya lým de di ler. Öy le de yap týk. Fa ruk Öz han A ða be yin ö lüm ha be rin den son ra bir an ce za e vi ha tý ra la rým gö zü mün ö nün den si ne ma þe ri di gi bi geç ti. Ý la hi yat Fa kül te si nde öð ren ci i ken, Prof. Dr. Ya þar Kan de mir Ho ca nýn der sin den i ki po lis ta ra fýn dan a lý ný þým... Ka ra kol, bir gün bek le yiþ ve Sir ke ci de ki i kin ci þu be de par mak iz le ri mi zin a lý ný þý... Gay ret te pe bi rin ci þu be de 34 no lu hüc re de ge çir di ðim sa at ler... Son ra sýn da Se li mi ye Kýþ la sý. Fa ruk A ða be yi Se li mi ye As ke rî Ce za e vi nde ta ný mýþ tým. Da ha son ra ki yýl lar da da be ra ber li ði miz ol du. Za man za man ce za e vi gün le ri ni de yâd e der dik. Bir de fa sýn da ken di si ne ce za e vi ha tý ra la rý ný ki tap laþ tý ra ca ðý mý söy le miþ, bu nun i çin de ken di sin den ha tý ra la rý ný yaz ma sý ný is te miþ tim. A ma na sip ol ma dý. Fa ruk A ða bey 1982 de ki tu tuk la ma lar dan do la yý e lin de i yi bir se net ve be rat la git miþ tir in þal lah. Bu dâ vâ, 113 ki þi lik son dâ vâ dýr. 1. Or du ve Sý ký yö ne tim Ko mu tan lý ðý As ke rî Sav cý lý ðý nýn id di a na me sin de Sa nýk lar sý fa týy la Fa ruk Öz han A ða bey bi rin ci sý ra da yer al mak ta dýr. Bu tu tuk la ma o la yýn da çok ga rip þey ler de ol muþ tu. Na sýl ki bir köy de ya pý lan a ra ma lar da bir a ða be yi mi zin e vin de Ra ma zan Ri sa le si nin ü ze rin de ki Ra ma za na da ir dir ya zý sýn dan ha re ket le o köy de Nur cu luk la hiç i liþ ki si ol ma yan, a ma is mi Ra ma zan o lan bi ri si ni tu tuk la mýþ lar, ay nen öy le. Re cep Ko val A ða be yin ce bin de, tu tuk la nan lar dan bi ri si nin kart vi zi ti bu lun du ðu i çin o da tu tuk lan mýþ tý. Yi ne bir a ða be yi mi zin ha mi le e þi, e vin de a ra ma ya pý lýr ken Ri sa le-i Nur ki tap la rý ba na a it tir de di ði i çin o nu da tu tuk la mýþ lar dý. Bi rin ci þu be den son ra o da Met ris e gön de ril miþ ti. Ve hiç ta ný ma dý ðý mýz Ýz mir Ý la hi yat Fa kül te si sek re te ri ni bi zim pe þi mi ze tak mýþ lar dý. bir as ke rî öð ren ci Sa nýk lar dan Hü se yin De mir kan (Al lah rah met et sin), A li D., Ýl ha mi H., Fa ruk Öz kan ve Ca vit A. nýn ev le rin de Söz ler i sim li ki ta býn o kun du ðu nu söy le miþ. Dört as ke rî öð ren ci de Fa ruk Öz han A ða be yin e vin de ders ya pýl dý ðý ný söy le miþ. Ýs nad e di len suç mad de le ri de ba ya ðý ka ba rýk: T.C.K nun 163/4, 173/3. 36 ve 1402 sa yý lý ka nu nun 17; 353. Sa yý lý ka nu nun 251 in ci mad de le ri. Suç ta ri hi 1982 ve ön ce si. Suç; La ik li ðe ay ký rý o la rak dev le tin iç ti mâ î, ik ti sa dî, si ya sî ve hu ku kî te mel ni zam la rý ný di nî e sas ve i nanç la ra uy dur mak a ma cýy la pro pa gan da yap mak. As ke rî Mah ke me de 115 ki þi i çin ko vuþ tur ma ya se bep ol ma dý ðý na ka rar ve ril miþ, Fa ruk A ða bey le be ra ber 11 ki þi i se sav cý lý ðýn ce za lan dýr ma ta le biy le bir müd det da ha Se li mi ye As ke rî Ce za e vin de kal mýþ lar dý. Al lah rah met ey le sin. A min... TEBRÝK Aðabeyim Ecz. Ahmet Ýnan'ýn kýzý sevgili yeðenim Esra Ýnan ile Yasin Civan'ýn evliliklerini tebrik ederim. Bir ömür boyu saðlýk, sýhhat ve mutluluk dilerim. Prof. Dr. Aydýn Ýnan Fatih Üniversitesi Hastanesi ANKARA Has ta ne ler de söz leþ me li yö ne ti ci ler dev ri baþ lý yor SAÐLIK BAKANI RECEP AKDAÐ, YAKINDA HASTANELER BÝRLÝÐÝ KURULMUÞ OLACAK. SAÐLIK ÇALIÞANLARINA OLUMSUZ HÝÇBÝR YÜK GETÝRMEMEKTEDÝR. HASTANELERDE ÇALIÞACAK SAÐLIK YÖNETÝCÝLERÝ, ARTIK SÖZLEÞMELÝ YÖNETÝCÝLER OLACAK DEDÝ. SAÐLIK Ba ka ný Re cep Ak dað, ya kýn da ku ru la cak Has ta ne ler Bir li ði nin sað lýk ça lý þan la rý na o lum suz hiç bir yük ge tir me ye ce ði ni söy le di. Ak dað ve Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, Si vas Ti ca ret ve Sa na yi O da sý nda sað lýk ça lý þan la rýy la bir a ra ya gel di. Ak dað, sað lýk ça lý þan la rýy la de ði þik il ler de ben zer top lan tý la rý be lir li a ra lýk lar la yap týk la rý ný be lirt ti. Bu top lan tý lar da sað lýk ça lý þan la rý nýn so run la rý ný din le dik le ri ni, ge ri bil di rim le ri ni al dýk la rý ný i fa de e den Ak dað, bun la rýn ken di le ri ne yol gös te ri ci ol du ðu nu ak tar dý. Ak dað, 10 yýl dýr Tür ki ye de sað lýk ta ya pý sal bir dö nü þüm pe þin de ol duk la rý ný i fa de et ti. Ba kan Ak dað, 2002 ler de be bek ö lüm o ra ný nýn bin de 30, an ne ö lüm o ra ný nýn 100 bin de ler ci va rýn da ol du ðu nu be lir te rek, Bu gün be bek ö lüm le ri bin de 8 le re gel di. 30 lar dan 8 le re ge ri le di. An ne ö lüm le ri 100 bin de 70 ler den 100 bin de 15 e ge ri le di de di. Bu gün pa ra sý ol ma dý ðý i çin sað lýk hiz me ti a la ma yan kim se nin, pra tik te he men he men hiç kal ma dý ðý ný sa vu nan Ba kan Ak dað, þun la rý kay det ti: Va tan da þýn ar týk sað lý ða e ri þim hak ký ný bü yük öl çü de sað lý yo ruz. Ve rim li ve et kin bir sis tem o luþ tu rul du ve bu nu her ge çen gün bi raz da ha ge liþ ti ri yo ruz. Þim di ya kýn da Has ta ne ler Bir li ði ku rul muþ o la cak. Bu hu sus ta, bir dün ya de di ko du ü ret ti ler. Þun dan ra hat lýk la e min o la bi lir si niz; Has ta ne ler Bir li ði sa de ce da ha ve rim li, per for man sý da ha i yi ta kip e di len, da ha ko - SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz - 05 Aðustos Tel: (0 532) ZAYÝ nkocaeli Üniversitesinden aldýðým Rafineri ve Petrokimya Diplomamý kaybettim. Hü küm süz dür. Asil Özer lay hiz met ü re te cek ye ni bir sis tem de mek tir. Sað lýk ça lý þan la rý na, o lum suz hiç bir yük ge tir me mek te dir. A ma sað lýk yö ne ti ci le ri a çý sýn dan du rum bi raz fark lý. Has ta ne ler de ça lý þa cak sað lýk yö ne ti ci le ri ar týk söz leþ me li yö ne ti ci ler o la cak. Biz on lar la 2 yýl lý ðý na, bel ki 3 yýl lý ðý na söz leþ me ler ya pa ca ðýz. Has ta ne ler Bir li ði nin ge nel sek re te ri, o nun al týn da ki baþ kan lar, has ta ne yö ne ti ci le ri, baþ he kim ler, has ta ne mü dür le ri po zis yo nun da ki ar ka daþ la rý mý za, bu söz leþ me ye gö re per for mans üc re ti ve re ce ðiz. Ba þa rý lý o lur lar sa da ha i yi ka za na cak lar, ba þa rý la rý az o lur sa da ha az ka za na cak lar. Za ten bel li çiz gi le rin al tý na düþ müþ ler se, ku rum ge ri ye git miþ se o za man te þek kür e de riz di ye ce ðiz, yol la rý mý zý a yý ra ca ðýz. Re cep Ak dað Ba kan Ak dað, ba þa rý un sur la rý nýn i çe ri sin de has ta gü ven li ði ve mem nu ni ye ti, ça lý þan gü ven li ði ve mem nu ni ye ti ol du ðu nu bil dir di. Sað lýk ça lý þan la rý na ses le nen Ak dað, Bun la rýn i çe ri sin de kli nik ve di ðer hiz met le rin na sýl ol du ðu var. Has ta nýn te miz li ðin den tu tun da ye me ði ne ka dar. Va tan da þýn gel di ðin de na sýl kar þý lan dý ðýn dan na sýl git ti ði ne va rýn ca ya ka dar cid dî bi çim de ha zýr lan mýþ un sur lar var. O nun i çin Has ta ne ler Bir li ði nin ge li þin den do la yý hiç bir te dir gin lik duy ma yýn. Si zin le il gi li bir o lum suz luk söz ko nu su de ðil dir de di. Da ha ya pa cak iþ le ri ol du ðu nu an la tan Ak dað, Tür ki ye de yýl da ki þi ba þý 600, ABD de i se 8 bin do lar sað lýk har ca ma sý ya pýl dý ðý ný di le ge tir di. KEÇÝÖREN Be le di ye si Ço cuk Da nýþ ma Mer ke zi (ÇO DAM) ta ra fýn dan ve li le re ve öð ret men le re yö ne lik An ne Ben O ku la Baþ la dým baþ lýk lý se mi ner dü zen len di. O ku la baþ la ma sü re ci i le il gi li e ði tim le rin yer al dý ðý se mi ner le re yak la þýk 10 bin ki þi ka týl dý. Ke çi ö ren Be le di ye si, bi rin ci sý ný fa baþ la yan ço cuk la rýn ve li le ri ne ve öð ret men le re yö ne lik e ði tim se mi ner le ri dü zen le di. An ne Ben O ku la Baþ la dým i sim li pay la þým se mi ner le ri Ke çi ö ren de ki 56 il ko kul da ger çek leþ ti ril di. Her o kul da ay rý o la rak dü zen le nen se mi ner le re ve li ler ve öð ret men ler yo ðun il gi gös ter di. On bin den faz la ve li - Si vas ta böl ge e ði tim has ta ne si ya pý la cak AKDAÐ, Si vas ta Sað lýk ta Dö - nü þüm Prog ra mý çer çe ve sin de çok cid dî me sa fe al dýk la rý ný söy le di. Si vas ta ek sik le ri de tes bit et tik le ri ni i fa de e den Ak - dað, Çün kü dö nü þüm prog ra - mý nýn ka rak te ri bu dur. Sað lýk ta Dö nü þüm Prog ra mý, po li ti ka lar ge liþ tir mek, bun la rý uy gu la - mak, ye rin de de ðer len dir me ler yap mak, bu de ðer len dir me ler so nu cun da da ye ni den ka rar lar a la rak bun la rý uy gu la ma ya ge - çir mek þek lin de hep yo lu na de - vam et ti di ye ko nuþ tu. Ba kan Ak dað, sað lýk per so ne lin den ge ri bil di rim ler al dýk la rý ný ve ge - niþ bir ka tý lým la top lan tý yý ger - çek leþ tir dik le ri ni an la ta rak, þun la rý kay det ti: Si vas ta sað - lýk hiz met le ri ni ma sa ya ya týr dýk ve de ðer len dir dik. Si vas ta en ö nem li iþ le ri miz den bi ri si, bu ra - da ki böl ge e ði tim has ta ne mi - zin bir an ön ce ya pý lýp ta mam - lan ma sý o la cak. Bi raz ar sa ih - ti ya cý mýz da var. Yi ne böl ge ye hi tap e de cek þe kil de bir re ha - bi li tas yon has ta ne si ya pa ca - ðýz. Ö zel lik le To kat a ve Si - vas a hi tap e de cek þe kil de. Bu has ta ne nin ay rý bir me kân da de ðil de 600 ya tak lý ye ni yap tý - ðý mýz has ta ne nin ya nýn da bir kam pü sün i çin de ol ma sý ný ar zu e di yo ruz. Si vas / a a Top mer mi si i sa bet e den e vin da mý na kon tey ner TÜRK Ký zý la yý, Su ri ye ta ra fýn dan a teþ le nen top mer mi si nin i sa bet et ti ði ve 5 ki þi nin vefat et ti ði Ak ça ka le de ki Ö mer Ti mu çin e a it e vin da mý na kon tey ner yer leþ tir di. Ti mu çin in ta le bi ü ze ri ne Türk Ký zý la yý nca gön de ri len, i çe ri sin de mut fak, tu va let ve ban yo bu lu nan 21 met re ka re lik kon tey ner ev, vinç a ra cý lý ðýy la Ak ça ka le Be le di ye si ta ra fýn dan ta di la tý ya pý lan tek kat lý bi na nýn da mý na ko nul du. Türk Ký zý la yý Ak ça ka le Þu be si Baþ ka ný Ah met Meþ hur gil, yap tý ðý a çýk la ma da, ge nel mer kez den ge len psi ko log ve sos yal hiz met uz man la - rý nýn yak la þýk bir haf ta dýr ev le ri zi ya ret e de rek, va tan daþ la ra psi ko lo jik des tek ver di ði ni söy le di. Bu kap sam da Su ri ye ta ra fýn dan a teþ le nen top mer mi si nin e vi ne i sa bet et me si so nu cu e þi ve 3 ço cu ðu ölen Ö mer Ti mu çin i de zi ya ret et tik le ri ne de ði nen Meþ hur gil, Türk Ký zý la yý o la rak Ö mer kar de þi mi zi zi ya ret e de rek a cý la rý ný pay laþ týk de di. A cý la rý ný din dir mek a dý na ya pa bi le cek le ri bir þey o lup ol ma dý ðý ný sor duk la rýn da, Ti mu çin in, Ço cuk la rý na ay rý bir dün ya o luþ tur mak is te di ði ni di le ge tir di ði ni be lir ten Meþ hur gil, þun la rý Akçakale deki evin sahibi Ömer Timuçin in talebi üzerine Türk Kýzýlayý nca gönderilen, içerisinde mutfak, tuvalet ve banyo bulunan 21 metrekarelik konteyner ev, vinç aracýlýðýyla Akçakale Belediyesi tarafýndan tadilatý yapýlan tek katlý binanýn damýna konuldu. FO TOÐ RAF: A A kay det ti: Ti mu çin, e vi min ü ze ri ne bir o da da ol sa, kon tey ner gi bi bir þey yer leþ ti rir se niz, en a zýn dan ço cuk la rým can la rý sý kýl dý ðýn da yu ka rý ya çý ka rak bu ay rý dün ya gi re bi lir de di. Biz de sos yal hiz met uz ma ný ar ka daþ la rý mýz la be ra ber böy le bir þe yin uy gun o la ca ðý ný dü þü ne rek ge nel mer ke ze bil dir dik. Ge nel mer kez de o nay ve re rek 2 gün i çe ri sin de bu ta le bi ye ri ne ge tir di. E li miz den gel di ðin ce bir neb ze de ol sa a cý la rý ný din dir mek i çin Türk Ký zý la yý o la rak bu a i le le rin her za man yan la rýn da o la ca ðýz. Þan lý ur fa / a a Ýl ko kul bi rin ci sý nýf ve li le ri ne se mi ner nin ka týl dý ðý se mi ner ler de, o ku la baþ la yan ço cuk lar da öz gü ven ve u yum, a i le ve ço cuk a ra sýn da ki i le ti þim, o kul ha ya tý na u yum, o kul kor ku su nu ye ne bil me, o ku la baþ la ma sü re cin de an ne ba ba la ra dü þen gö rev ler, ço cuk la rýn ge li þim ö zel lik le ri, o kul ba þa rý sýn da a i le nin ro lü gi bi ko nu lar da pay la þým da bu lu nul du. E ði tim se mi ner le riy le o ku la baþ la ma sü re cin de ki öð ren ci le rin ve li le ri ne yar dým cý ol duk la rý ný be lir ten Ke çi ö ren Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Ak, Ke çi ö ren Be le di ye si Ço cuk Da nýþ ma Mer ke zi (ÇO DAM) nin ço cuk ve genç ler le il gi li ça lýþ ma lar yü rüt tü ðü nü be lirt ti. An ka ra / ci han Si vas ta gö çük: 2 ö lü SÝVAS Cum hu ri yet Ü ni ver si te si Sað lýk Hiz met le ri Uy gu la ma ve A raþ týr ma Has ta ne si a cil gi ri þi ya nýn da ya pý lan ça lýþ ma sý ra sýn da gö çük mey da na gel di. O lay da 2 iþ çi öl dü. Dre naj bo ru la rý nýn dö þen me si sý ra sýn da gö çük mey da na gel di. Ön ce ki gün ak þam sa at le rin de sa at su la rýn da mey da na ge len o lay da 2 iþ çi top rak al týn da kal dý. O lay son ra sý Ýl A fet A ra ma Kur tar ma ve Be le di ye e kip le ri böl ge ye in ti kal et ti. O lay ye rin de sað lýk e kip le ri de ha zýr bek le di. Po lis de her han gi bir gö çük ya þan ma sý ih ti ma li ne kar þý böl ge ye kim se yi yak laþ týr ma dý. 2 sa at lik ça lýþ ma son ra sý he ye can lý bek le yiþ ye ri ni ü zün tü ye bý rak tý. Ya rým sa at a ray la ön ce Ha run Þim þek (40) ar dýn dan Ca vit Yýl dýz (44) ýn ce se di ne u la þýl dý. Ýþ çi le rin ce na ze le ri e kip ler ta ra fýn dan top rak al týn dan çý ka rý la rak has ta ne mor gu na kal dý rýl dý. Ý ki iþ çi nin de Si vas lý ol du ðu be lir til di. Ö te yan dan mü te ah hit fir ma sa hi bi Re cai Toy de mir in o lay dan duy du ðu ü zün tü son ra sý kalp kri zi ge çi re rek kar di yo lo ji ser vi sin de te da vi al tý na a lýn dý ðý öð re nil di. Si vas / ci han O to park u cuz la dý, cad de ler bo þal dý ÝZMÝR Bü yük þe hir Be le di ye si, uy gu la dý ðý in di rim le o to park gi riþ-çý kýþ la rýn da kýs mî in di ri me gi din ce bir ay i çin de 14 bin 125 a raç lýk ar týþ sað lan dý. Be le di ye ye bað lý Ý - ZEL MAN þir ke ti a ra cý lý ðýy la iþ let ti ði o to park la rýn fi yat la rýn da Ey lül a yýn dan i ti ba ren uy gu la dý ðý in di rim ler o lum lu so nuç lar al ma ya baþ la dý. Ký sa sü re li park lar ve yo ðun sa at ler dý þýn da ki o to park üc ret le ri i le ba zý o to park lar da ki ay lýk a bo ne lik üc ret le ri nin dü þü rül dü ðü ye ni ta ri fey le, a bo ne lik ve sa at di li mi uy gu la ma sýy la ça lý þan o to park lar da park ya pan a raç sa yý la rý ar týþ gös ter di. A bo ne lik sis te mi nin ö zen di ril me si i çin Bor no va Kat lý O to par ký, Eþ ref pa þa Kat lý O to par ký ve Bos tan lý Mig ros O to par ký nda uy gu la nan 170 li ra lýk ay lýk a bo ne üc re ti nin 100 li ra ya dü þü rül me si nin ar dýn dan A ðus tos a yýn da söz ko nu su o to park lar da 185 o lan top lam a bo ne sa yý sý Ey lül a yýn da 215 e çýk tý. Sa at di li mi uy gu la ma sý ko nu la rak 0-6 sa at a ra sý park üc re ti 5 li ra dan 3 li ra ya in di ri len ay ný o to park la ra park e den a raç sa yý la rýn da ki ar týþ da ol duk ça faz la. Bu üç o to par ka A ðus tos a yýn da 167 bin a raç park e der ken, bu ra kam Ey lül a yýn da i se 10 bin ar ta rak 177 bi ne týr man dý. Ýz mir / ci han Po lis yok sul ço cuk lar la be ra ber stat ta maç iz le di DENÝZLÝ Em ni yet Mü dür lü ðü nün baþ lat tý ðý Ço cuk ve Spor Pro je si kap sa mýn da, stat ta hiç maç iz le me miþ 300 ço cuk, De niz lis por-bo lus por ma çý ný tri bün den iz le di. De niz li po li si, ço cuk la ra spo ru sev dir mek ve su ça sü rük len me le ri ni ön le mek i çin hiç stat ta maç sey ret me miþ 300 yok sul ço cu ðu, be le di ye o to büs le riy le De niz li A ta türk Sta dý na ge tir di. Ço cuk lar tri bün de ken di le ri i çin ay rý lan bö lüm de De niz lis por-bo lus por ma çý ný iz le di. De niz li Em ni yet Mü dü rü Ze ki Bu lut, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, pro jey le ço cuk la rýn su ça sü rük len me si ni ön le me ye ça lýþ týk la rý ný söy le di. Ço cuk la ra spo ru sev dir me, on la rý sos yal or ta ma a lýþ týr ma dü þün ce siy le pro je yi ha ya ta ge çir dik le ri ni i fa de e den Bu lut, þun la rý kay det ti: Pro je miz di ðer haf ta lar da da de vam e de cek. 300 ço cu ðu mu zu ve li le rin den i zin a la rak, ço cuk þu be mi zin kon tro lün de o to büs ler le bu ra ya ge tir dik. De niz li de ya þa yan sos yal ve e ko no mik yön den za yýf ço cuk la rý mý zýn sos yal ha ya ta u yum la rý nýn ko lay laþ tý rýl ma sý, sos yal yön den güç len di ril me si ve su ça sü rük len me le ri nin ön len me si i çin böy le bir or ga ni zas yon yap týk. Ay rý ca, po li se du yu lan gü ve nin art tý rý la rak, po lis-ço cuk i liþ ki le ri nin ge liþ ti ril me si ni a maç la dýk. Pro jey le da ha ön ce stat ta maç iz le me yen 300 ço cu ðu, ve li le rin den i zin a la rak ma ça ge tir dik. De niz li / a a 8 mah kûm has ta ne ye kal dý rýl dý ZONGULDAK M Ti pi Ka pa lý Ce za e vi nde ra hat sýz la nan 8 mah kûm has ta ne ye kal dý rýl dý. E di ni len bil gi ye gö re, Bey cu ma bel de sin de ki ka pa lý ce za e vin de ki 8 tu tuk lu ve hü küm lü, is hal ve kus ma þi kâ ye tiy le re vi re baþ vur du. Ce za e vi re vi rin de ilk mü da ha le le ri ya pý lan tu tuk lu ve hü küm lü ler da ha son ra Zon gul dak A ta türk Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Mah kûm la rýn has ta ne ye ge ti ri liþ le ri sý ra sýn da yo ðun gü ven lik tedbir le ri a lýn dý ðý gö rül dü. Ö te yan dan ön ce ki gün Zon gul dak M Ti pi Ka pa lý Ce za e vi nde ra hat sýz la na rak ay ný has ta ne ye kal dý rý lan 9 mah kû mun, te da vi le ri nin ar dýn dan ta bur cu e dil dik le ri öð re nil di. Mah kûm lar da, en fek si yon ve is hal sal gý ný na bað lý bul gu lar gö rül müþ tü. Zon gul dak / a a

7 Y DÜNYA 7 Ýs lâm, Ba rýþ Me sa jý dýr n I RAK IN baþ þehri Bað dat ta Ýs lâm, Ba rýþ Me sa jý dýr baþ lýk lý fo toð raf ser gi si dü zen - len di. Bað dat Kül tür Mer ke zin de dü zen le - nen ser gi nin a çý lý þýn da ko nu þan I rak lý fo to mu ha bi ri Ha di Mýz ban, Ýs lâm, Ba rýþ Me - sa jý dýr baþ lý ðý al týn da ü çün cü ser gi si ni aç - tý ðý ný, bütün dün ya ya Müs lü man la rýn ba - rýþ se ver ol du ðu nu ve ba rýþ kül tü rü nü yay - mak i çin gay ret et ti ði ni gös ter mek is te di ði - ni be lirt ti. Müs lü man la ra te rö rist yaf ta sý ya pýþ tý rýl ma sý nýn as la doð ru ol ma dý ðý ný söy le yen Mýz ban, ser giy le, Ýs lâm ýn bi linç li, kül tür lü, top lum sal ve me de ni ye ti bü tün þef faf lý ðýy la baþ ka la rý na u laþ týr ma yý he def - le yen bi rey ler ye tiþ tir di ði me sa jý ný i let mek is te dim di ye ko nuþ tu. Ser gi, si ya set dün - ya sý ve ba sýn men sup la rý nýn ya ný sý ra halk - tan bü yük il gi gör dü. Baðdat / a a Ür dün de se çim n ÜR DÜN Baþ ba ka ný Ab dul lah Na sur, mil let ve kil li ði se çim le ri ne ka týl ma yý red de - den Ýs lâ mî ha re ke te se çim le re ka týl ma çað - rý sýn da bu lun du. Ür dün Baþ ba ka ný Na sur ye rel ga ze te le re yap tý ðý a çýk la ma da, Ür - dün de Müs lü man Kar deþ ler bað lan tý lý Ýs - lâ mî Ça lýþ ma Cep he si Par ti si ne mil let ve - kil li ði se çim le ri ne ka týl ma çað rý sýn da bu - lun du. Müs lü man Kar deþ ler Teþ ki lâ tý ve Ýs lâ mî Ça lýþ ma Cep he si Par ti si nin mil let - ve kil li ði se çim le ri ni boy kot ka ra rýn dan vaz geç me si ni te men ni et ti ði ni be lir ten Na sur, se çim le re Ýs lâ mî e ði lim li par ti le rin ka týl ma ma sý nýn de mok ra tik sü re ce za rar ve re ce ði ni, ka týl ma la rý nýn par la men to ya güç ve re ce ði ni, Ür dün ün on la ra ih ti ya cý ol du ðu nu söy le di. Amman / a a Mo ri tan ya Cum hur baþ ka ný nýn sað lýk du ru mu kö tü n MO RÝTAN YA Cum hur baþ kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, Cum hur baþ ka ný Mu - ham med Ve led Ab du la ziz in sað lýk du ru - mu nun kö tü leþ me si dolayýsýyla yurt dý þýn - da te da vi e di le ce ði bil di ril di. A çýk la ma da, Ab du la ziz in han gi ül ke de te da vi gö re ce ði be lir til me di. Ab du la ziz, ön ce ki ak þam ge zi i çin kent dý þýn da bu lun du ðu es na da as ke ri kon trol nok ta sýn dan ge çer ken as ker ler ta - ra fýn dan a çý lan u ya rý a te þin de ya ra lan mýþ - tý. As ker le rin, cum hur baþ ka ný nýn ge çi þin - den ha ber dar ol ma dýk la rý ve þüp he li a raç o la rak de ðer len dir dik le ri i çin Ab du la ziz in a ra cý na a teþ et tik le ri a çýk lan mýþ tý. Kom þu Ma li de fa a li yet gös te ren El Ka i de bað lan - tý lý ör gü tün Mo ri tan ya da da çe þit li sal dý rý - lar dü zen le me si ü ze ri ne uy gu la nan sý ký gü ven lik kon trol le ri çer çe ve sin de as ker le - rin cum hur baþ ka ný nýn kon vo yu na a teþ aç týk la rý sa ný lý yor. Novakþot / a a Gre en (ortada), Ýs tan bul Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen Ýs tan bul Kü re sel Fo ru mu nda ki A da let ve E ko no mi baþ lýk lý o tu rum da konuþtu. FOTOÐRAF: AA KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI ÝNGÝLTERE TÝCARET VE YATIRIM BAKANI LORD STEPHEN GREEN: KAPÝTALÝZM, AVRUPA'DA OLSUN DÜNYADA OLSUN, GÜNÜMÜZÜN SOSYAL GELÝÞMELERÝNE KARÞILIK VEREMEDÝ. ÝN GÝL TE RE Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step hen Gre en, ka pi ta liz min Av - ru pa da ve dün ya da sos yal ge liþ me le re kar þý lýk ve re me di ði ni söy le di. Step hen Gre en, Baþ ba kan lýk Ka mu Dip lo ma si si Ko or di na tör lü ðü i le Si ya - set, E ko no mi ve Top lum A raþ týr ma la rý Vak fý ta ra fýn dan Ýs tan bul Kon gre Mer - ke zi nde dü zen le nen Ýs tan bul Kü re sel Fo ru mu nda ki A da let ve E ko no mi baþ lýk lý o tu rum da, kü re sel e ko no mik kriz den ö zel lik le fi nans sek tö rü nün na - sýl dü zen len me si ge rek ti ði ne i liþ kin çok faz la ders al dýk la rý ný i fa de et ti. Kriz den 4 yýl son ra bi le dün ya bu so run lar dan ba zý la rýy la hâ lâ mü ca de le et mek du ru mun da bu lun du ðu na dik - ka ti çe ken Gre en, sis te mi is tik ra ra ka - vuþ tur mak, da ha ge liþ tir mek ve e ko - no mi ye fay da sað la mak i çin u lus la r a - ra sý an laþ ma la ra ih ti yaç ol du ðu nu di le ge tir di. Ka pi ta liz min e ko no mik kal - kýn ma yý fark lý ül ke ler de ki in san la ra u - laþ týr ma nok ta sýn da i yi þey ler yap mýþ ol sa da sü rek li yük se len genç nü fu sa is tih dam sað la ya ma dý ðý ný be lir ten Gre en, Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge - liþ me le ri ne kar þý lýk ve re me di de di. Ý - ler le me nok ta sýn da bü yük ka mu þir - ket le ri nin sos yal so rum lu luk la rý na de - ði nen Gre en, þun la rý kay det ti: U zun va de de, 4 nok ta ü ze rin de dur - mak ge re ki yor. Bi rin ci si, sür dü rü le bi lir kar lý lý ðý o lan bir iþ mo de li ku rul ma lý. Ý kin - ci si, þir ket ler müþ te ri i liþ ki le ri ne ö nem ver me li. Ü çün cü sü, þir ket ler ça lý þan la rý na ya tý rým yap ma lý. Dör dün cü sü de þir ket ler top lum ve çev re i çin bir þey ler yap ma lý. Þir ket ler, pay daþ la rý na kar þý so rum lu luk his set tik le ri gi bi top lu ma ve çev re ye de ay ný so rum lu lu ðu his set me le ri ge re ki yor. U zun va de de kâr lý bir mo del o luþ tur ma - la rý nýn ya nýn da müþ te ri le ri ni ve ça lý þan la - rý na da so rum lu luk a çý sýn dan he sap ver - me le ri ge re ki yor. Ýstanbul / a a DÜN YA DA LÝ DER LÝK A ÇI ÐI VAR ES KÝ Pa kis tan Baþ ba kan la rýn da Sha u kat A ziz de su nu mun da kü re sel e ko no mi nin çok zor bir dö nem den geç ti ði ne i þa ret e - de rek stan dart lar yak la þým la rýn çö züm de i þe ya ra ma ya ca ðý ný söy le di. Bütün ül ke le - rin e ko no mi fel se fe le ri ni a çýk bir þe kil de or ta ya koy ma la rý ge rek ti ði ni i fa de e den A ziz, þun la rý kay det ti: Tüm ül ke le re þöy - le bir tav si ye de bu lun mak is te rim. E ko no - mi ni zi li be ral leþ tir me li si niz. Bu gün hiç bir ül ke tam o la rak li be ral leþ ti ði ni söy le ye - mez. Ý kin ci si ö zel leþ tir me. Hü kü met ler iþ - le rin i çin de ol ma ma lý. Ba þa rý lý ol mak is te - yen hü kü met ler ö zel sek tö rün bü yü me si - ne el ve riþ li bir or tam oluþturmak du ru - mun da dýr. A ziz, bu gün dün ya da li der lik a çý ðý bu lun du ðu nu be lir te rek Si ya set çi ler bir son ra ki se çi mi dü þü nür ler. Li der ler i se bir son ra ki ku þa ðý dü þü nür ler de di. Bu top rak lar ba rý þa has ret KU DÜS ve Fi lis tin Müf tü sü Mu ham med Hü se yin, Kut sal top rak lar da bü yük kat li âm la rýn ya þan dý ðý ný be lir te rek, Bu top rak lar da ba rýþ ek sik - tir. Dün ya bu ko nu da ha re ke te geç me mek te dir. Dün ya Ýs ra il li iþ gal ci - le rin ha re ket le ri ni göz ar dý et mek te dir de di. Ýs tan bul Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen Ýs tan bul Kü re sel Fo ru - mu nda ki Din ve Ba rýþ ko nu lu pa ne le ka tý lan Mu ham med Hü se yin ko nuþ ma sý na, Haz re ti Ýb ra him in def ne dil di ði top rak lar dan ses le ni yo - rum. Haz re ti Ý sa nýn do ðup bü yü dü ðü, ye tiþ ti ril di ði, Haz re ti Mu ham - med in (asm) göç et ti ði top rak lar dan ses le ni yo rum. Ba rý þýn yýl lar dýr ger - çek leþ ti ði ni gö re me di ði miz top rak lar dan ses le ni yo rum di ye baþ la dý. Hü se yin, Haz re ti Ýb ra him in DÝNÎ EGOÝZM MEÞRÛLAÞMAMALI ÝS LÂM Hu ku ku Pro fe sö rü Hay ret tin Ka ra man da þid de tin, sa va þýn se be bi - nin e go izm ol du ðu nu, di ni e go iz min de bu lun du ðu nu i fa de e de rek, Dün - ya da be nim di nim ol sun. Be nim di - nim den o lan lar dün ya ya e ge men ol - sun, de di ði miz za man di nî e go izm o - lur. Di nî e go izm meþ rû laþ tý rýl dý ðýn da, ne ba rýþ ne de a da let o lur de di. Ka - ra man, din le rin ki ta býn da a da let ol - du ðu nu, a ma o din le rin bu lun du ðu mem le ket ler de de a da let siz li ðin yer al dý ðý ný i fa de e de rek, Din or ta dan kal dý rýl ma ma lý, din tem sil ci le ri de e - go izm den vaz geç me li de di. ba rýþ ve in san lýk a dý na i yi lik ler yap tý ðý ný be lir te rek, Tüm din - ler ay ný þe yi ü re tir. Kar deþ li ði, i yi li ði vur gu lar lar de di. Bütün kut sal me saj lar da i yi li ðin, ba rý - þýn ve kar deþ li ðin yer al dý ðý ný, bütün din le rin sev gi ve ba rý þýn ya yýl ma sý ü ze ri ne ol du ðu nu i - fa de e den Hü se yin, bir i ma - mýn bin ler ce in sa ný ca mi de, bir pa pa zýn da bin le ce in sa ný ki li se de bir a ra ya ge tir di ði ni, bun la rýn ör nek a lýn ma sý ge re - ken ki þi ler ol du ðu nu söy le di. Ki li se ve ca mi nin e þit de ðe re sa hip ol du ðu nu be lir ten Hü se - yin, Ku düs te ca mi nin ol ma sý, Müs lü man lar ýn da i ba det et - me si nin ö nem li ol du ðu nu kay det ti. Hü se yin, ký sa bir sü re ön ce bir ma nas tý rýn sal dý rý ya uð ra dý ðý ný i fa de e de rek, gi dip ma nas týr - da ki le re des tek ol duk la rý ný, kut sal i ba det a lan la rý na sal dý ran la rý, ca mi - le re yö ne lik ya pý lan sal dý rý la rý ký na dýk la rý gi bi ký na dýk la rý ný an lat tý. Kut sal top rak lar da, din le rin be þi ði ol sa da hi 1948 den be ri bü yük kat liâm la rýn ya þan dý ðý na dik ka ti çe ken Hü se yin, Bu top rak lar da ba rýþ ek sik tir. Dün ya bu ko nu da ha re ke te geç me mek te dir. Dün ya Ýs ra il li iþ gal ci le rin ha re ket le ri ni göz ar dý et mek te dir. Ýs ra il li iþ gal ci - ler bu top rak lar da a da let siz li ðe sebep ol mak ta dýr lar. Haz re ti Ýb ra - him, kar de þi li ðin, ba rý þýn te si ri yö nün de bir me saj dýr. Bütün dün - ya nýn or tak pay da sý bu dur. A da let, i yi lik ve ba rýþ me sa jý ver miþ tir. E ðer ba rý þý, bu þe kil de uy gu la ya bi lir se niz in san lýk a da let ten na si bi ni a lýr di ye ko nuþ tu. Ýstanbul / a a HABERLER Sa vaþ ta ma yýn dö þü yor du, þim di te miz li yor n BOS NA Sa va þý sý ra sýn da Sýrp or du su saf la rýn da ül ke ge ne lin de çe þit li böl ge le re yak la þýk 3,5 yýl ma yýn dö þe - yen Dra gan Ra yeþ, þim di o dö nem de dö þe di ði ma yýn - la rý te miz le ye rek a i le si nin ge çi mi ni sað lý yor. Ra yeþ, sa vaþ dö ne min de 3,5 yýl bo yun ca, yak la þýk 1000 met - re ka re lik a la na ma yýn dö þe di ði ni be lir te rek, þim di bu dö þe di ði ma yýn la rý te miz le di ði ni söy le di. Sa vaþ bit tik - ten son ra ma yýn te miz le yi ci si o la rak ça lýþ ma ya baþ la - dý ðý ný an la tan Ran yeþ, 16 yýl dýr Bos na-her sek ge ne - lin de sa vaþ za ma nýn da dö þe nen ma yýn la rý et ki siz ha le ge tir di ði ni kay det ti. A ðýr e ko no mik ko þul lar dan ve duy du ðu vic da nî ra hat sýz lýk tan do la yý bu i þi yap ma yý ter cih et ti ði ni an la tan Dra gan Ra yeþ, 2 ço cuk ba ba sý ol du ðu nu ve ço cuk la rý nýn 16 yýl dýr A ca ba ba ba mýz e - ve ge ri dö ne bi le cek mi? kor ku suy la ya þa dý ðý ný be lirt - ti. Bos na da ki sa va þýn bi ti mi nin ü ze rin den 17 yýl geç - me si ne rað men, sa va þýn sebep ol du ðu teh li ke ler hâ lâ de vam e di yor. Sa vaþ za ma nýn da ül ke nin bir çok böl - ge si ne ve ö zel lik le si vil le rin ya þa dý ðý a lan la ra Sýrp bir - lik ler ce dö þe nen ma yýn lar, in san ha ya tý ný teh dit e di - yor. Ma yýn la rýn te miz len me si i çin ku ru lan Bos na- Her sek Ma yýn Ey lem Mer ke zi nin (BH MAC) res mî ve ri le ri ne gö re, ül ke ge ne lin de hâ lâ 1340 ki lo met re ka - re lik a lan ma yýn lar la kap lý. Saraybosna / a a Bor yu ja, kü re sel gü ven lik sis te mi nin a rý za ver di ði ne i þa ret etti. Su ri ye-tür ki ye prob le mi dip lo ma tik yol la çö zül me li n RUS NA TO su o la rak da bi li nen es ki Sov yet ül ke le - ri nin o luþ tur du ðu Ko lek tif Gü ven lik An laþ ma sý Ör - gü tü Ge nel Sek re te ri Ni ko lay Bord yu ja, Tür ki ye nin Mos ko va dan Þam a gi den Su ri ye Ha va yol la rý na a it si vil u ça ðý kon trol i çin in dir me si i le il gi li ge liþ me le ri de ðer len dir di. So run dip lo ma tik yol lar la çö zül mek ye ri ne, sa vaþ u çak la rý si vil u ça ðý in dir me ye zor la ný yor de ðer len dir me sin de bu lu nan Bord yu ja, KGA Ö nün bu du rum la il gi li dü þün ce si ne ga tif de di. Kü re sel gü - ven lik sis te mi nin a rý za ver di ði ne da ir bir çok i þa ret ol - du ðu na de ði nen Bor yu ja, Bir ül ke nin dev let baþ ka ný öl dü rü le bi li yor. Ya sal re jim ler le sa vaþ mak i çin mu ha - le fe te pa ra ve si lâh yar dý mý ya pý lý yor Si vil u çak la ra kar þý sa vaþ u çak la rý kul la ný lý yor. Bir ül ke nin dip lo mat - la rý öl dü rü lü yor. Bun lar son dö nem de ya þa nan lar dan bir kaç ör nek. Ar týk dip lo ma tik di lin ye ri ni yap tý rým söy lem le ri al dý e leþ ti ri si ge tir di. Moskova / ci han Tu nus ta, 2013 te ki se çim le rin ta ri hi a çýk lan dý n TU NUS TA En Nah da ha re ke ti ön cü lü ðün de ki ko a lis yon hü kü me ti, par la men to ve cum hur baþ - kan lý ðý se çim le ri nin 23 Ha zi ran 2013 ta ri hin de ya - pýl ma sý yö nün de ka rar a lýn dý ðý ný bil dir di. Tu nus ta ge le cek yýl ya pý la cak se çim ler le cum hur baþ ka ný hal - kýn oy la ma sý i le se çi le cek. Tu nus ta se çim ta rih le ri - nin dün sa bah a çýk lan ma sý, mu ha lif le rin En Nah - da nýn se çim ler den ka çý na rak ik ti da rý e lin de tut ma - ya ça lýþ tý ðý id di a la rýn dan son ra gel di. En Nah da nýn kur du ðu ko a lis yon hü kü me tin de 3 par ti da ha bu lu - nu yor. Ko a lis yo nun ka ra rý nýn Ku ru cu Mec lis ta ra - fýn dan o nay lan ma sý ge re ki yor. Tunus / ci han Fi li pin ler de an laþ ma n FÝLÝPÝN LER hü kü me ti i le Mo ro Ýs lâ mî Kur tu luþ Cep he si (MILF) a ra sýn dan an laþ ma ya va rý lan çer çe ve ba rýþ an laþ ma sý bu gün baþ þehir Ma ni la da dev let baþ - ka ný sa ra yý Ma la ca nang da im za la na cak. An laþ ma, ül - ke nin gü ne yin de Müs lü man la rýn ço ðun luk ta ya þa dý ðý Min da na o a da sýn da Bang sa mo ro is mi ve ri le cek ö - zerk böl ge nin ku rul ma sý ný ön gö rü yor. Fi li pin ler de bu - gün hü kü met i le MILF a ra sýn da im za la na cak an laþ ma ön ce si ba sý na ko nu þan Dev let Baþ ka ný söz cü sü A bi ga il Val te, her i ki ta ra fýn da ba rýþ sað lan ma sý i çin ça ba gös - ter di ði ni söy le di. An laþ ma nýn im za lan ma sý na Fi li pin - ler li de ri A qu i no i le MILF Baþ ka ný Mu rad Eb ra him þa - hit lik e de cek. An laþ ma nýn im za lan ma sýn da ay rý ca Ma - lez ya Baþ ka ný Da tuk Se ri Na jib Tun Ra zak i le Ýs lâm Ýþ - bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh - sa noð lu ha zýr bu lu na cak. Manila / ci han Tür ki ye de, AB he ye caný pek kal ma mýþ gi bi n HOL LAN DA LI te le viz yon cu Wil co Van Her pen, Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði (AB) ü ye li ði sü re cin de ki re form la rý ný an la tan, AB des tek li Wil co i le AB Pa - za rý pro je si kap sa mýn da ha zýr la dý ðý te le viz yon prog ra mý nýn çe kim le ri i çin hay van pa za rýn da ki kur - ban lýk sa tý cý la rýy la gö rüþ tü. E ren ler il çe sin de ki hay - van pa za rýn da sa tý cý lar ve a lý cý lar la rö por taj ya pan Her pen, 13 yýl dýr Tür ki ye de bu lun du ðu nu be lir te - rek, AB ye ü ye lik ça lýþ ma la rý kap sa mýn da çok çe þit li re form lar ya pýl dý ðý ný söy le di da Tür ki ye ye ilk kez gel dim, o za man her kes AB ye gir mek is ti yor du an cak bu he ye can þu an da pek kal ma mýþ gi bi di yen Her pen, AB nin des tek le di ði pro je kap sa mýn da Tür - ki ye nin AB ye u yum sü re cin de ya þa dý ðý de ði þim le ri an lat ma ya ça lýþ týk la rý ný bil dir di. Sakarya / a a

8 Y 8 HA BER ca ni as ya.com.tr Gerçekleri bilseler, düþmanlýklarý biter Bi lin di ði ü ze re dün ya yý meþ gul e den u lus lar a ra sý prob lem ler den bi ri de Ýs lâm dan kor ku dur. Baþ ta Av ru pa ve A me ri ka ol mak ü ze re dün ya - nýn her ye rin de bu kor ku yu yay mak is te yen Av ru pa des sas za lim le ri ve As ya mü na fýk la rý var dýr. Ni te kim, sa mi mî Müs lü man lar la il gi li ol ma yan pek çok ey lem doð ru dan ya da do lay lý o la rak Ýs lâ ma mal e di li yor ve is la mo fob ya teþ vik e di li yor. Dün ya da Ýs lâm dan kor ku nun yay gýn laþ tý rýl - ma sý sa de ce Ýs lâm â le mi ni sý kýn tý ya sok mu yor. Müs lü man ol ma yan ül ke ler de bu kor ku dan bir þe kil de et ki len di ði i çin in san eh li o lan baþ ka din men sup la rý da bu yer siz kor ku nun so na er me si ni ar zu e di yor. Ni te kim, A me ri ka da fark lý di nî grup - lar Ýs lâ mý an lat mak i çin ha re ke te geç miþ ve A me - ri ka lý Müs lü man lar Hak kýn da ki Doð ru lar Ne ler? baþ lýk lý bir de ki tap çýk ya yým la mýþ lar. Ki tap çý ðý ha zýr la yan ku ru luþ lar dan bi ri nin baþ ka ný o lan Ra hip Dr. C. Wel ton Gaddy þöy le de miþ: Müs - lü man lar la il gi li bir çok ka rar, yan lýþ bil gi le re da ya na - rak a lý ný yor. Ka rar a lý cý la rýn e lin de doð ru bil gi le rin ol ma sý ný is ti yo ruz ki, doð ru ka rar lar a la bil sin ler. Ý ki ku ru luþ, bu gi ri þi miy le, hem A me ri ka lý la rý Ýs - lâm hak kýn da bi linç len dir me yi hem de ül ke de ba zý ke sim ler ce sür dü rü len ka ra pro pa gan da yý kýr ma - yý a maç lý yor muþ. Ki tap çýk ta, ce vap la rý ve ri len ba zý so ru lar þöy le sý ra lan mýþ: A me ri kan Müs lü man la rý kim ler? A me ri kan Müs lü man la rý nýn ha ya týn da ca - mi nin ro lü ne dir? Ýs lâm si ya sî bir ha re ket mi? A - me ri kan Müs lü man li der le ri þid det i çe ren a þý rý lýk - la ra kar þý ses le ri ni yük sel ti yor mu? Ci had ýn an la mý ne dir? Müs lü man er kek le rin dört ka dýn la ev len me - si ne i zin var mý? Ta kiy ye ne dir? Þe ri at ne dir? Þe ri a - týn kay nak la rý ne dir? A me ri kan Müs lü man la rý ABD a na ya sa sý ný þe ri at i le de ðiþ tir mek is ti yor mu? (A A, 13 E kim 2012) In ter fa ith Al li an ce ýn Baþ ka ný Ra hip Dr. C. Wel - ton Gaddy Gaddy, A me ri ka lý la ra Ýs lâm di ni ni da ha i yi an la ma la rý i çin yar dým cý ol mak ve Müs lü man la - rýn bi zim dos tu muz ol du ðu ger çe ði ni gör me le ri ni sað la mak bi zim i çin çok ö nem li. Bu ki tap çýk da bu na hiz met et mek i çin. Þu an da bir çok ka rar, yan lýþ bil gi - le re da ya na rak a lý ný yor. Bu a çý dan, ka rar a lý cý la rýn e - lin de doð ru bil gi le rin ol ma sý ný is ti yo ruz ki, doð ru ka - rar lar a la bil sin ler de miþ. Was hing ton da ki ba sýn mü ze si New se um da Di nî Öz gür lük ler E ði tim Pro je si nin Di rek tö rü Char les Hay - nes de ki tap çýk la Ýs lâm di ni ve Müs lü man lar hak kýn da yü rü tü len ka ra pro pa gan da la ra ce vap ver me yi a maç - la dýk la rý ný be lir te rek, þöy le ko nuþ muþ: Bu gün bir çok A me ri ka lý, Ýs lâm di ni ve Müs lü man lar hak kýn da söy le - nen ya lan yan lýþ bil gi le re i na ný yor. Ýn san la rýn bun la rý doð ru ka bul et me si, bun la ra i nan ma ya baþ la ma sý, ül ke - de ki si ya sî ha ya tý, A me ri ka lý Müs lü man la rýn ha ya tý ný de rin den et ki li yor, do la yý sýy la bun la ra kar þý koy mak is ti - yo ruz. Doð ru la rý or ta ya ko yan ve ya lan la ra ce vap ve ren bu ki tap çýk da bu ça ba mý zýn ilk a dý mý ný o luþ tu ru yor. U - ma rým bu gi ri þi mi miz, A me ri ka lý lar a ra sýn da bir bir le ri - ni da ha i yi an la ma ya dö nük di ya lo ða ön a yak o lur. ABD de ki fark lý di nî grup la rýn Ýs lâ mý an lat mak i çin ha re ke te geç me le ri, bu nun i çin bir ki tap çýk bas týr - ma la rý Doð ru Ýs lâ mi yet in bi lin me si a çý sýn dan ör - nek bir dav ra nýþ. Ta biî ki ki tap çýk ta sý ra la nan so ru la - ra na sýl ce vap ve ril di ði ni bi le mi yo ruz; a ma böy le bir mak sat i çin da ðý tý lan ki tap çý ðýn e hil el ler ce ha zýr - lan mýþ ol du ðu nu u mu yo ruz. Bu ki tap çý ðýn ben zer le - ri nin baþ ka ül ke ler de de da ðý týl ma sý fay da lý o la cak týr. E ðer Doð ru Ýs lâ mi yet ve Ýs lâ mi ye te lâ yýk doð ru - luk bi lin se, hiç bir in san ýn Ýs lâm dan kork ma sý ve ürk - me si müm kün de ðil. Av ru pa des sas za lim le ri ve As ya mü na fýk la rý bu nu bil di ði i çin, Ýs lâ mi ye tin doð ru bir þe - kil de öð re nil me si ni en gel le me ye ça lý þý yor lar. Ýs lâm de - nin ce ak la te rör ün gel me si ka dar de rin bir çe liþ ki o la - bi lir mi? Ne ya zýk ki yýl lar dan be ri ya pý lan a leyh te ça lýþ - ma lar böy le bir ka na a te ze min ha zýr la mýþ. Bu yan lýþ bil gi yi dü zelt mek i çin dört el le ça lýþ mak, ger çek le ri in - san la ra an lat mak lâ zým. El bet te bu ça lýþ ma la rý Müs lü man ül ke ler de yap - mak ge re kir. Ma a le sef, Tür ki ye gi bi, Ke ma liz min cen de re sin den ge çen ba zý ül ke ler de de Ýs lâm kor ku - su ze min bul muþ. Bu nok ta da ki ce ha le ti so na er dir - mek i çin ger çek le ri gü zel bir li san i le an lat mak lâ zým ves se lâm... DARBE Ko mis yo nu na bil gi ve ren Sa bih Ka - na doð lu nun, 28 Þu bat dö ne min de Ge nel - kur may Baþ kan lý ðý nda ki yar gý men sup la rý - na ve ri len bri fing le ri sa vu na rak, O lan la rý u - nu ta lým söz le ri ne me sai ar ka da þýn dan tep ki gel di. E mek li Yar gý tay Cum hu ri yet Sav cý sý Ah met Gün del, Ýþ le nen suç lar u nu tul maz. Bu nu dev let hiç u nut maz. Bu ko nu da yar gý - nýn ha fý za sý da ol duk ça i yi dir. Ge rek li bil gi - ler bu gün or ta dýr. 28 Þu bat ý u nut mak söz ko nu su de ðil dir. Sav cý lýk bu gün ge rek li in - ce le me yi yap mak ta dýr. Ge rek li ce za la rý ver - mek i çin de yo ðun bir þe kil de ça lý þý yor. Sav - cý lar, u nut mak di ye bir þe yin söz ko nu su ol ma dý ðý ný gös te ri yor lar de di. HER ODAYA LÝSTE GÖNDERÝLDÝ Ka nal 5 te Son Gün dem prog ra mý na ka tý - lan E mek li Yar gý tay Cum hu ri yet Sav cý sý Ah - met Gün del, gün de me i liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du. 28 Þu bat sü re ci ni ya þa dý ðý ný i fa de e - den Gün del, Bri fing le re ger çek ten kor ku dan gi den ler ol du. Bu gün ler de bu tür de meç le re, i fa de le re de ta nýk lýk e di yo ruz. O dö nem ler de Yar gý tay da sav cýy dýk. Vu ral Sa vaþ dö - ne mi. O dö ne min i da re sav cý sý her o da ya lis te gön der di. A maç bri fing le re ka tý lým sað la mak. Lis te ler de tüm sav cý la rýn i sim le ri var dý. Ý sim - le ri nin kar þý la rýn da ka tý lý yo rum, ka týl mý yo - rum yaz ma la rý is ten di. Ým za la rý a lýn dý. Bir çe - þit fiþ le me Biz i ki ar ka daþ git mi yo ruz di ye - rek ya zýp im za la dýk. Ba zý ar ka daþ lar ön le ri ka - pan ma sýn, ba zý la rý i se gö nül lü þe kil de gi di yo - ruz di ye lis te yi im za la yýp tes lim et ti ler. Gi den - ler, al kýþ la yan lar ve sa de ce iz le yen ler. Bri fin ge gi den ler, da vet e den ler ö zür di le me li dir. He - nüz bir ö ze leþ ti ri gel miþ de ðil. Yük sek yar gý yan lý þý ný ka bul et miþ de ðil. Bu ka bul e di lir bir du rum de ðil di ye ko nuþ tu. BRÝ FÝNG LE RE GÝ DEN YAR GIÇ LAR A RAN DI Bri fing le re yar gý men sup la rý nýn git me si, al - kýþ la ma la rý ný do ðal gö re me yiz di yen Gün del, Da ha a nor mal ge liþ me ler de ya þan dý. Me se la bri fing le re An ka ra Ad li ye sin den gi den yar gýç ve sav cý la rý as ker ler a ra mýþ lar. Nor mal de yar - gýç ve sav cý a ran maz. Bu a çýk ça kü çük dü þür - me o pe ras yo nu dur. Yar gý nýn as ke re gi de rek bri fing al ma sý, 28 Þu bat dar be si ne des tek ver - me le ri ve meþ ru ha le ge tir me le ri bü yük u tanç - týr. Yar gý o la yý meþ ru ha le ge tir mek i çin dev re - ye so kul muþ tur. Ve dar be ci ler bu nu ba þar mýþ - týr. Dö ne min A da let Ba ka ný Þev ket Ka zan, bri - fing ler or ta ya çýk tý ðý za man ad li ye le re ge nel ge gön der di. Bu bri fing le re ka týl ma ya cak sý nýz, i - zin ver mi yo rum de di Sa yýn Þev ket Ka zan. Za - ten o dö nem top lan tý la ra ka týl mak A da let Ba - kan lý ðý nýn iz ni ne ta bi i di. Fa kat A da let Ba kan - lý ðý din len me ye rek dev let o to ri te si nin çök me - si ne ne den ol du lar. Si vil i ra de yi hi çe say dý lar. Bun dan da ha va him bir þey o la maz. Hü kü me - tin o to ri te si as ker e liy le sý fýr lan dý. Bu nun he sa - bý nýn so rul ma sý la zým. Suç iþ le yen kim var sa ce za lan dý rýl ma lý i fa de le ri ni kul lan dý. 8. DA Ý RE KA SIT LI KA RAR LAR VER DÝ 28 Þu bat sü re cin de ba zý ka rar la rýn da þa - i be li ol du ðu nu i fa de e den Gün del, þöy le de vam et ti: Ýn san la rýn ce za al ma sý o da va - nýn ye ni den gün de me ge ti ril me me si an la - mý na gel mez. Bas ký ya da yar gý ya mü da ha - le söz ko nu su i se sü reç ye ni den e le a lý nýr. Yar gý 28 Þu bat sü re cin den çok et ki len di. Za ten yük sek yar gý ken di si gi bi dü þün me - yen le re mah kûm et mek i çin her tür lü ba - ha ne yi kul lan dý. Ça lýþ tý ðým dö nem ler de de kar þý çýk tý ðým sü reç ler ol du. Sa bih Ka na - doð lu i le top lan tý la rý mýz ol du. Ben a çýk a - çýk Yar gý tay 8. Da i re si nin i de o lo jik dav ran - dý ðý ný, ka sýt lý ka rar lar ver di ði ni de fa lar ca söy le yip gün de me ge tir dim. 8. Ce za Da i re - si nin bir ya pý sý var dý. Çok i de o lo jik ti. Ken - di si gi bi dü þü nen le ri kur tar ma ya yön len di. Ken di si gi bi dü þün me yen le ri i se ba ha ne ler i le mah ku mi ye te git me ye yö nel di. Bir de 4. Hu kuk Da i re si var dý. Ay ný þe kil de bir ça - lýþ ma yü rüt tü. Biz bun la rý ya þa dýk, i çe ri - sin dey dik. Bu gün yar gý yý e leþ ti ren ler, bu o - lu þum la ra des tek ver di ler, i çin de yer al dý - lar. Bu gün að la ma ya hak la rý yok tur. Biz oh ol sun de mi yo ruz. Yar gý i de o lo ji yi, si ya sal - laþ ma yý kal dýr maz. A ma geç miþ te in san la - rýn gö zü nün i çi ne ba ka ba ka bu ül ke de ya - pýl ma yan kal ma dý. Ka sýt lý i de o lo jik ka rar - lar a lýn dý. An ka ra/ci han Ýþ le nen suç lar u nu tul maz Dar be Ko mis yo nu na bil gi ve ren Sa bih Ka na doð lu nun, 28 Þu bat dö ne min de O lan la rý u nu ta lým söz le ri ne me sai ar ka da þýn dan tep ki gel di. E mek li Yar gý tay Cum hu ri yet Sav cý sý Ah met Gün del, Ýþ le nen suç lar u nu tul maz de di. Ah met Gün del Sabih Kanadoðlu CUMHURÝYET Bay ra mý nýn 89. yýl dö nü mü kut la ma la rý kap sa mýn da ya pý la cak ge çit tö re ni i çin pro va ya pýl dý. Va tan Cad de si nde ya pý lan pro va da po lis ve as ke ri bir lik ler baþ ta ol mak ü ze re, tö re ne ka tý la cak bü tün bi rim ler ge çiþ yap tý. Ba zý va tan daþ lar ta ra fýn dan da iz le nen pro va ne de niy le Va - tan Cad de si ne çý kan bü tün yol lar tra fi ðe ka pa týl dý. Sa bah i ti ba riy le baþ la yan ha zýr lýk lar ne de niy le Va tan Cad - de si ve Va tan Cad de si ne çý kan bü tün yol lar, Top ku le, Mah - mut bey Köp rü sü, Va tan Cad de si ve bu yol la ra çý kan bü tün yol lar, Top ku le-mah mut bey Köp rü sü-va tan Cad de si-o ðuz - han Cad de si-mil let Cad de si-top ka pý E dir ne ka pý Kav þa ðý, Va tan Cad de si ke si þim nok ta sý, Mah mut bey-top ku le, Mah - mut bey Köp rü sü-ha bib ler Yo lu (Sul tan çift li ði yo lu) tra fi ðe ka pa týl dý. Ge çit tö re ni i çin ha zýr la nan öð ren ci ler, as ker ler, po lis ler ve di ðer bi rim le rin tem sil ci le ri pro to kol tri bü nü nü ö nün den ban do eþ li ðin de ge çiþ yap tý. Ýs tan bul/ci han Bayram provasý yine yol kapattý VAN DA ger çek leþ ti re len ve üç gün sü - ren Med re se tüz zeh ra Sem poz yo mu na ka pa nýþ o tu ru muy la so na er di. Van Va - li si Mü nir Ka ra loð lu nun O nur sal baþ - kan lý ðý ný yap tý ðý sem poz yum Van da ki E lit World O tel de ger çek leþ ti ril di. Van da bir ilk ya þa nýr ken coþ ku da zir ve yap tý. Üç gün sü ren sem poz yum da baþ - ta YYÜ Rek tö rü ol mak ü ze re bir çok sa yý da a ka de mis yen ler teb lið sun du. Med re se tüz zeh ra Sem poz yo mu na Be - di üz za man Haz ret le ri nin ta le be le rin - den Meh met Fý rýn cý, Ab dul lah Ye ðin, Ab dul ka dir Ba dý lý, Meh met Kýr kýn cý, Se la hat tin Ak yýl, ve yi ne Üs da dý ya ki - nen gö ren zat lar ka týl dý lar. Sem poz yum da teb lið su nan a ka de mis - yen ler, Be di üz - za man Haz ret - le ri nin Med re - se tüz zeh ra pro - je si ni çe þit li yön le riy le an - lat týp, Ri sa le-i Nur un e ði tim fel se fe si ni or ta - ya koy ma ya ça - lýþ tý lar. Bü yük il gi gö ren sem - poz yo mun ar dýn dan ka tý lým cý lar, Be di üz - za man ýn ha tý ra la rý ný yad et mek i çin Van Ka le si, E rek Ka le si baþ ta ol mak ü ze re zi - ya ret ler ger çek leþ tir di ler. Van a ge len bir bi rin den seç kin ko nuk lar zi ya ret et tik le ri der sa ne ler de Ri sa le-i Nur Kül li ya týn dan ders ler o ku yup soh bet et ti ler. Sem poz yu - ma dam ga sý ný vu ran ma ni dar ko nuþ ma - lar dan bi ri de Van Va li si Mü nir Ka ra loð - lu nun Be di üz za man a at fen söy le di ði Ben a ce le et tim kýþ ta gel dim, siz ler ce net a sa ba har da ge le cek si niz e ki len nur to - hum la rý ze mi ni niz de çi çek ler a ça cak týr (mü na za rat 1905) sö zü ol du. Bu ko nuþ - ma sa lon da bu lu nan la rý duy gu lan dýr dý. Es ki Van Va li si Ta hir Pa þa dan son ra Van Va li si Mü nir Ka ra loð lu da Be di üz za - man ýn þah si ma ne vi ye si ne ev sa hip li ði yap tý. Bu ra da ve ri len söz ler ha ya ta geç me a dý na Be di üz za man ýn med re se tüz zeh ra rü ya sý nýn ha ki kat ol ma sý a dý na müj de li - ye ci bir a dým ol du. Van / Süleyman Çelebi Van daki Medresetüzzehra sempozyumu sona erdi Van Valisi Münir Karaloðlu nýstanbul Ba ro su Baþ ka ný Ü mit Ko ca sa kal, dar - be ci ba ro e leþ ti ri le ri ne i liþ kin, Ýs tan bul Ba ro su ta ri hi bo yun ca bü tün dar be le re kar þý ol muþ tur de di. Ha liç Kon gre Mer ke zi nde ki Ýs tan bul Ba ro su Ge nel Ku ru - lu nda, Çað daþ Ýl ke Gru bu a day la rý, ha len Ba ro Baþ - ka ný o lan Ü mit Ko ca sa kal ve Mu am mer Ay dýn i le Hu ku kun Üs tün lü ðü Plat for mu a da yý Rý za Sa ka ve Öz gür lük çü, Ka tý lým cý, Çað daþ A vu kat lar Gru bu a - da yý Fi liz Ke res te ci oð lu, bi rer ko nuþ ma yap tý. Ýlk ko - nu þan Ko ca sa kal, Ýs tan bul Ba ro su na dar be ci ba ro de nil me si ni e leþ tir di. Ko ca sa kal, Ýs tan bul Ba ro su na dar be ci di yen le re söz le ri ni i a de e di yo rum. Ýs tan bul Ba ro su, 12 Ey lül dar be sin de de dim dik a yak ta dur - muþ tur. Ýs tan bul Ba ro su ta ri hi bo yun ca bü tün dar be - le re kar þý ol muþ tur di ye ko nuþ tu. Ba ro nun 12 Ey lül da va sý na ni ye mü da hil ol ma dý ðý yö nün de ser ze niþ ler ol du ðu nu da be lir ten Ko ca sa kal, Ý þi i ki ih ti ya rýn üs - tü ne yý kýp sýy rý la cak sý nýz. Yý kýp be ton la ör te cek si niz. Biz de on da fi gü ran o la ca ðýz. Yok öy le þey. Ý çin de bi - zim ço cuk lar ol ma yan, i çin de glad yo ol ma yan, i çin de CI A ol ma yan, i çin de A me ri ka ol ma yan bir yar gý la ma var mý? 12 Ey lül... Bý ra kýn bun la rý i fa de si ni kul lan dý. Da ha son ra se çim le re ge çil di. Ýs tan bul/a a Ýstanbul Barosu'nda darbeci tartýþmasý nmalýye Ba ka ný Meh met Þim þek, Çok ö nem li bir borç prob le mi var ve bu nun u zun va de de ki bü yü me ye de et ki si o la cak. Bu nun i çin ya pý sal re form la ra ih ti ya cý - mýz o la cak de di. Ba kan Þim þek, Baþ ba kan lýk Ka mu Dip - lo ma si si Ko or di na tör lü ðü i le Si ya set, E ko no mi ve Top - lum A raþ týr ma la rý (SE TA) Vak fý ta ra fýn dan Ýs tan bul Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen Ýs tan bul Kü re sel Fo - ru mu nda ki A da let ve E ko no mi baþ lýk lý o tu rum da yap tý ðý su nu mun so nun da ka tý lým cý la rýn so ru la rý ný ce - vap la dý. Ba kan Þim þek, ik ti da ra gel dik le rin de en yük sek yüz de 49, en dü þük yüz de 22 o lan ver gi o ran la rý ný 15 i le 35 se vi ye le ri ne çek tik le ri ni be lir te rek, Þu nok ta da Ge lir Ver gi si ni da ha faz la a þa ðý ya çek me yi dü þün mü yo ruz a - ma yük selt me yi de dü þün mü yo ruz de di. Fa kir li ðe pa ra a yýr mak ye ri ne fa kir li ði yok et me a dý na dev let po li ti ka la - rý ge liþ ti ril me si ne i liþ kin bir so ru ya Þim þek, þu ce va bý ver - di: Kay nak la rý mý zý, ö zel lik le ger çek ten yok sul o lan ve ba - zý þey le ri kar þý la ya ma yan in san lar i çin yön len dir me miz ge re ki yor. E þit lik sað la ma mýz ge re ki yor. Ýn san la rýn yar dý - ma ta ma men gü ven duy ma sý ný is te mi yo ruz. Ýþ bul ma la - rý ný is ti yo ruz ve ge lir sað la ma la rý ný des tek le me ye ça lý þý yo - ruz. Þim þek, glo bal kri zin glo bal bir çö kü þe dö nüþ me si - ne en gel ol mak i çin ça lýþ týk la rý ný söy le di. Ýs tan bul/a a Þimþek: Yapýsal reformlara ihtiyacýmýz olacak nkalkinma Ba ka ný Cev det Yýl maz, kal kýn ma ya sa de ce e ko no mik bü yü me den i ba ret bir kav ram o la rak ba ký lýr - sa, bu nun çok sý nýr lý o la ca ðý ný, bu bü yü me nin na sýl sað - lan dý ðý nýn ve bü yü me so nu cun da ni met le rin top lu ma na sýl da ðýl dý ðý nýn en az e ko no mik bü yü me ka dar ö nem li ol du ðu nu i fa de et ti. Kal kýn ma Ba ka ný Cev det Yýl maz, Baþ ba kan lýk Ka mu Dip lo ma si si Ko or di na tör lü ðü i le Si - ya set, E ko no mi ve Top lum A raþ týr ma la rý Vak fý ta ra fýn - dan Ýs tan bul Kon gre Mer ke zi nde dü zen le nen Ýs tan bul Kü re sel Fo ru mu nda ki Sür dü rü le bi lir Kal kýn ma o tu ru - mun da yap tý ðý ko nuþ ma da ön ce lik le sü rü dü rü le bi lir kal - kýn ma kav ra mý nýn an la mý na de ðin mek is te di ði ni be lir te - rek, Her þey den ö nem li si kal kýn ma, e ko no mik bü yü me - den i ba ret bir kav ram de ðil dir dedi. Ýs tan bul/a a Büyümenin nimetleri topluma adil daðýtýlmalý nhatay'in Kýrýkhan ilçesinde kaçakçýlarýn araziye býraktýklarý esrarý araca yükleyen askerlere ateþ açýlmasý sonucu bir asteðmen ile bir er yaralandý. Alýnan bilgiye göre Kýrýkhan ilçesine baðlý Sucu Hudut Karakolu yakýnlarýndaki aðaçlýk alanda þüpheli kiþiler olduðu bilgisini alan güvenlik güçleri, bölgede çalýþma baþlattý. Askerlerin geldiðini gören kiþiler, ellerindeki malzemeleri býrakarak zeytinlik alana kaçtý. Güvenlik güçlerinin yaptýðý çalýþmalar sonucunda bu kiþilerin býraktýðý malzemenin esrar olduðu belirlendi. Esrarýn araca yüklendiði sýrada zeytinlik alandan askerlere açýlan ateþ sonucu bir asteðmen ile bir er yaralandý. Hayati tehlikesi bulunmayan asteðmen ve erin Kýrýkhan Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldýðý belirtildi. Kaçakçý olduðu belirtilen zanlýlarý yakalamak için operasyonlarýn devam ettiði bildirildi. Hatay/aa Askerlere silâhlý saldýrý

9 Y HA BER 9 Tür ki ye nin mak ro he def le ri ni kap sa yan Or ta Va de li Prog ram (OVP) a çýk lan dý. Te mel a ma cýn; * Bü yü me yi po tan si yel se vi ye si ne çý kar mak, * Ýs tih da mý art týr mak, * Enf las yon la mü ca de le ye de vam et mek, * Ca rî iþ lem ler a çý ðýn da ki dü þüþ e ði li mi ni sür dür mek, * Yur ti çi ta sar ruf la rý yük selt mek, su re tiy le mak ro e ko no mik ve fi nan sal is tik ra rý güç len dir mek ol du ðu i fa de e di len OVP de, e ko no mik he def le re i liþ kin tah min ler þöy le; * Bu yýl yüz de 4 ten yüz de 3,2 ye dü þü rü len bü yü me, dýþ pa zar lar da ki ta lep ye ter siz li ði do la yý sýy la 2013 te yüz de 4, 2014 ve 2015 te yüz de 5 o la rak ön gö rü lü yor. * Ö nü müz de ki 3 yýl da top lam ta rým ha riç 1 mil yon 600 bin i lâ ve is tih dam ar tý þý bek le ni yor. Ýþ siz li ðin bu yýl yüz de 9, 2013 te yüz de 8,9, 2014 te yüz de 8.8, 2015 te yüz de 8,7 ol ma sý he def le ni yor. * Yýl so nun da yüz de 7,4 ol ma sý bek le nen enf las yo nun, 2013 te yüz de 5,3, 2014 ve 2015 te yüz de 5 o la rak ger çek le þe ce ði tah min e di li yor. Bu he sap la ma da pet rol fi ya tý nýn 110 do lar ci va rýn da sey ret me si var sa yý lý yor. Tür ki ye, ko nu mu nu göz den ge çir me li n DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal, Su ri ye ko nu su nun Tür ki ye nin gü ven li ði ni ve is tik ra rý ný o lum suz et ki le ye bi le cek du rum da ol du ðu nu be lir te rek, Tür ki ye nin ko nu mu nu ye ni den göz den ge çir me si ge rek ti ði ni söy le di. Sa kar ya Ga ze te ci ler Ce mi ye ti ni (SGC) zi ya ret e den Uy sal, Tür ki ye nin Or ta do ðu ko nu sun da tem kin li ol ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, sa vaþ ko nu sun da kay gý lý ol duk la rý ný söy le di. Uy sal, ya þa nan sü re ci en di þey le iz le dik le ri ni i fa de e de rek, Tür ki ye, ken di me se le le ri ni el bet te ken di çöz me li dir. Tür ki ye, et ra fýn da ce re yan e den me se le ler ve a kan ka nýn dur ma sý a çý sýn dan her tür lü ted bi ri al ma lý dýr, a ma 30 yýl dýr a þa ðý yu ka rý mü ca de le ver di ði miz bir te rör me se le si var ken, kom þu ül ke miz de ki bir iç ça týþ ma da Tür ki ye nin ta raf ol ma sý ný za fi yet o la rak gö rü yo rum þek lin de ko nuþ tu. Ga ze te ci le rin, er ken se çim ça lýþ ma la rýy la il gi li so ru su ü ze ri ne Uy sal, ye rel se çim le rin ö ne a lýn ma sý ný ön gö ren tek li fin oy lan ma sý na i liþ kin, Bir ta kým þah sî za man la ma lar la se çim ta rih le ri nin de ðiþ ti ril me si ni çok mak bul gör mü yo ruz de di. Uy sal, Tür ki ye nin u zun yýl lar dýr er ken se çi me git ti ði ni be lir te rek, er ken se çim ka rar la rý nýn þah sî za man la ma lar la ol ma ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Sa kar ya /a a O ran: Ýk ti dar ken di i çin de boz gu na uð ra dý n CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý U mut O ran, ye rel se çim le rin ö ne a lýn ma sý na im kân ta ný yan A na ya sa de ði þik li ði nin re fe ran dum e þi ðin de ka bul e dil me si ne i liþ kin, Ken di iç le rin de boz gu na uð ra dý lar de di. O ran, CHP Ýz mir Ýl Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan Ýs met Ý nö nü Sa nat Mer ke zi nde dü zen le nen Bü yük Ýz mir Kon fe ran sý nýn i kin ci gü nün de, E me ðe say gý, e ko no mi de ba þa rý ko nu lu o tu ru mun a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, ye rel se çim le rin ö ne a lýn ma sý na o la nak ta ný yan A na ya sa de ði þik li ði nin re fe ran dum e þi ðin de ka bul e dil me si ne de ðin di. Ko nu nun, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn da yat ma sý i le gün de me gel di ði ni i le ri sü ren O ran, þöy le ko nuþ tu: 12 E kim Cu ma gü nü ye ni bir dö nüm nok ta sý. Baþ ba kan yi ne da yat tý, bil di ði ni o ku du, 27 E kim de se çim o la cak de di. MHP yi de kat tý ya ný na. A ma ken di iç le rin de boz gu na uð ra dý lar. Bu nok ta dan son ra AKP nin iv me si ni yu ka rý çý kar ma sý müm kün de ðil. Ýç le rin de bü yük bir ça týþ ma var, kol tuk, rant kav ga sý var. Cum hur baþ ka ný ne ka rar ve rir se ver sin, çok ö nem li bir so nuç tur. Re cep Tay yip Er do ðan ýn ka riz ma sý çi zil di. O ran, AKP nin al gý yö ne ti min de ki ba þa rý sý na rað men, ik ti da rýn per for man sý na yö ne lik po zi tif al gý nýn gi de rek a zal dý ðý ný da i fa de e de rek, Kar þý mýz da ki nin de ye ni le bi lir ol du ðu nu gör me miz ge re ki yor. Bir lik, be ra ber lik, da ya nýþ ma þart de di. Ýz mir / a a ZAYÝ re cep tas ni as ya.com.tr nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hü küm süz dür. Gamze Kaðan Hedefler ve gerçekler * 2012 yý lýn da ca rî a çý ðýn GSYH ya o ra ný nýn yüz de 7,3 e dü þe ce ði, 2013 te yüz de 7,1, 2014 te yüz de 6,9, 2015 te yüz de 6,5 o la ca ðý ön gö rü lü yor. * Büt çe a çý ðý/gsyh o ra ný nýn 2012 de yüz de 2,3, 2013 te yüz de 2,2, 2014 te yüz de 2, 2015 te yüz de 1,8 ol ma sý bek le ni yor. Bu ra kam la rý na sýl o ku ma lý? Bü yü me den baþ la ya lým. Gaz-fren tar týþ ma sýn da fren ga le be çal mýþ. Bü yü me hý zý dü þük tu tul muþ yi de da hil e der sek 4 yýl bo yun ca ne re dey se e ko no mi ye rin de sa ya cak de 10 bin 673 do lar o la ca ðý söy le nen ki þi ba þý na dü þen mil lî ge lir 2015 te 12 bin 859 do la ra u la þa cak. Çok ye ter siz. Bu tem po i le 2023 te ön gö rü len 25 bin do la rýn ya ka lan ma sý ha yal dir. E sa sýn da 2010 yý lýn da yüz de 9,2, 2011 yý lýn da 8,5 o ra nýn da bü yü me ye rað men ki þi ba þý na dü þen mil lî ge lir 2008 den be ri cid dî bir ar týþ gös ter mi yor de 3 bin 400 do lar dan 2008 de 10 bin 436 do la ra yük se le rek 3 e kat la nan ki þi ba þý na dü þen mil lî ge lir, 2011 de 8 do lar ar ta rak 10 bin 444 do la ra çý ka bil miþ ti. 3 yýl da ar týþ sa de ce 8 do lar te he def tut tu rul sa bi le ar týþ an cak yüz de 23 ü bu la cak. 7 yýl lýk or ta la ma ar týþ yüz de 3,5 in al týn da ka la cak. Yýl lýk yüz de 6-7 lik bir bü yü me hý zý na u laþ maz sak, ge liþ miþ ül ke ler le a ra mýz da ki ge lir u - Savaþ psikolojisi, zarar veriyor ÝÞ ADAMI KEMAL ÞAHÝN, TÜRKÝYE'NÝN SAVAÞ PSÝKOLOJÝNE SOKULMASININ ÜLKEYE FAYDA GETÝRMEYECEÐÝNÝ BELÝRTEREK, ÜLKEYÝ SESSÝZ LÝMANA DOÐRU GÖTÜRMENÝN YÝNE TÜRKÝYE'NÝN GÖREVÝ OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. ÞA HÝN LER Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ke mal Þa hin, Su ri ye po li ti ka sý ný ül ke o la rak Tür ki ye nin týr man dýr dý ðý ný id di a et ti. Tür ki ye nin sa vaþ psi ko lo ji ne so kul ma sý nýn ül ke ye fay da ge tir me ye ce ði ni kay de den Þa hin, ül ke yi ses siz li ma na doð ru gö tür me nin yi ne Tür ki ye nin gö re vi ol du ðu nu söy le di. Bir prog ram i çin Te kir dað ýn Çor lu il çe si ne ge len i þ a da mý Ke mal Þa hin, ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lun du. Su ri ye ko nu su nu po li tik o la rak çok yu ka rý ya ken di miz ta þý yo ruz gö rü þü nü sa vu nan Þa hin, þun la rý kay det ti: San ki Su ri ye i le sa vaþ e de cek mi þiz gi bi tank la rý koy ma mýz, u ça ðý in dir me miz, yurt dý þý na, Rus ya i liþ ki le ri mi ze, tu riz me o lum suz yan sý yor. Hat ta biz tu rizm de ba zý ip tal le ri de gö rü yo ruz. Bu nu san ki bi raz a bar tý yo ruz. Za ten E sed ken di iç sa va þýn da bo ðu lu yor. Ge lip Tür ki ye ye sal dý ra cak öy le bir þey yok. Top mer mi si fa lan dü þe bi lir, bu ra da ka sýt o la bi lir, baþ ka þey ler de o la bi lir, a ma tan si yo nu dü þür mek te fay da var. Tür ki ye nin bir sa vaþ psi ko lo ji si ne so kul ma sý nýn ül ke ye bir fay da ge tir me - ye ce ði ni söy le yen Þa hin, Bu þe kil de bu nu gün dem de tut ma nýn e ko no mi - mi ze de za rar ver di ði ni ve i le ri de de za rar ve re ce ði ni dü þü nü yo rum. Su ri ye, Ý ran kom þu la rý mýz la o lan konf lik te (an laþ maz lýk) bi ze ge le ce ði o lan bü yük bir za rar, o ra dan bi ze sa vaþ a çýl ma sýn dan zi ya de PKK un sur la rý nýn güç len di ril me si, des tek len me si ve o ra da bü yük so run çýk ma sý na se bep o lu yor. O ra da ki konf lik ti baþ ka tür lü çö züp, Tür ki ye yi ses siz li ma na doð ru gö tür me nin Tür ki ye nin gö re vi ol du ðu nu dü þü nü yo rum. i fa de le ri ni kul lan dý. Tekirdað / ci han Tasarruflarýmýzý arttýrmadýðýmýz Dövize baðlý üretim yapýmýzý deðiþtirmediðimiz Enerji faturasýný hafifletmediðimiz... Vergiyi tabana yayacak, kayýt dýþýlýðý önleyecek reformlar yapmadýðýmýz Sürece düþük büyümeye razý oluruz. Vergi artýþlarý ve zamlarla durumu idare ederiz. çu ru mu nu ka pa ta ma yýz. Yok sul luk ve iþ siz lik ya ka mý zý bý rak maz. Öy ley se a ya ðý mý zý fren den çe ke lim. A ma ko lay de ðil. Ü re tim ya pý mýz çar pýk. Gaz pe da lý na bas týk ça dö viz ih ti ya cý mýz ar tý yor. Ca rî a çýk bü yü yor. E ko no mi yi teh dit e di yor. Mec bu ren e ko no mi so ðu tu lu yor. Yok sa hiç bir hü kü met bü yü me den fe ra gat et mez. He le se çim sath-ý ma i li ne gi ril di ði bir dö nem de oy kay bý na yol a ça ca ðý ný bi lir. Bu na rað men bu yo la baþ vu ru lu yor sa, de mek ki teh li ke nin bo yut la rý san dý ðý mýz dan bü yük. Bu teh li ke yi ber ta raf et mek i çin e ko no mi nin da ral týl ma sý yö nün de ki ça ba lar mey ve si ni ve ri yor. Ni te kim ca rî iþ lem ler he sa bý a çý ðý, bu yý lýn 8 ay lýk dö ne min de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 18 mil yar 128 mil yon do lar a za la rak 36 mil yar do la ra ge ri le di. Keþ ke hýz lý bü yü me i le bir lik te bu ne ti ce a lý na bil sey di. O za man e ko no mi ni ha yet dü ze çý ka cak, her tür lü öv gü yü hak e de cek ti. Ta sar ruf la rý mý zý art týr ma dý ðý mýz Dö vi ze bað lý ü re tim ya pý mý zý de ðiþ tir me di ði miz E ner ji fa tu ra sý ný ha fif let me di ði miz... Ver gi yi ta ba na ya ya cak, ka yýt dý þý lý ðý ön le ye cek re form lar yap ma dý ðý mýz Sü re ce dü þük bü yü me ye ra zý o lu ruz. Ver gi ar týþ la rý ve zam lar la du ru mu i da re e de riz. Bü yü me ü ze rin de çok dur duk. Di ðer mak ro gös ter ge le re sý ra gel me di. OVP i le il gi li þu ka da rý ný söy le ye lim. OVP de ko nu lan he def ler ne öl çü de re a li ze o lur, bi le me yiz. Za man gös te re cek. An cak bir hu su su çok i yi bi li yo ruz. Prog ram lar da or ta ya ko nan he def ler ge nel lik le ýs ka la ný yor. Suriye'den atýlan top mermilerinin Türkiye topraklarýna düþmesi üzerine týrmanan gerilim sonrasý sýnýr boylarýna tank yýðýný yapýldý. FO TOÐ RAF: A A Ke mal Þa hin DÜNYAMIZIN SAVAÞA DEÐÝL, BARIÞA ÝHTÝYACI VAR ÞÝÞ LÝ Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Sa rý gül, so run la rýn si lâh la de ðil, ba - rýþ la çö zü le ce ði bir kü re sel de mok ra si yi ön pla na çý kar mak ge rek ti ði - ni, an cak o za man kü re sel e ko no mi nin ni met le rin den her ke sin ya - rar la na bi le ce ði ni söy le di. ABD nin en pres tij li e ði tim ku ru mu o lan Har vard Ü ni ver si te si, Þiþ li Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Sa rý gül ü kon - fe rans ver me si i çin dâ vet et ti. Ü ni ver si te nin Bos ton kam pü sün de ki Kres ge Bu il ding bi na sýn da öð ren ci ler le bir a ra ya ge len Sa rý gül, Kül - tür le ra ra sý Di ya log, Or ta do ðu Ba rý þý ve Ye rel Yö ne tim ler ko nu lu bir ko nuþ ma yap tý. Kon fe rans ta, kü re sel leþ me nin mey da na ge tir di ði so run la rýn Kü re sel De mok ra si i le a þý la ca ðý ný vur gu la yan Sa rý gül, Dün ya nýn her ye rin de si lâh la rýn ye ri ni ba rýþ ve de mok ra si al ma lý, hiç bir ül ke di ðe ri nin i çiþ le ri ne mü da ha le et me me li de di. Ko nuþ ma - sýn da, kü re sel leþ me nin bütün dün ya da mey da nag e tir di ði so run la ra de ði nen Sa rý gül, Kü re sel de mok ra si sað la na maz sa, kü re sel e ko no - mi nin ya rat tý ðý e þit siz lik le ri or ta dan kal dý ra ma yýz de di. Ça ðý mý zýn en bü yük teh li ke le rin den bi ri si nin kü re sel e þit siz lik ol du ðu nu vur gu - la yan Sa rý gül, Kü re sel e ko no mi ma a le sef ba zý ül ke le ri güç len di rir - ken, ba zý la rý ný da yok sul luk ve ge ri kal mýþ lý ða mah kûm e di yor. Kü re - sel leþ me i le bir lik te, yok sul ül ke ler le zen gin ül ke ler a ra sýn da ki u çu - rum gi de rek de rin le þi yor de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya HABERLER Kürt siyasetçi ve yazar Ýbrahim Güçlü PKK, cin net ve çýl gýn lýk ya þý yor n MÝ LÝ TAN LA RI NI e ði tim siz ki þi ler den dev þi ren te rör ör gü tü PKK, son dö nem de e ði ti mi he def al ma ya baþ la dý. Do ðu ve Gü ney do ðu da ki o kul la rý a te þe ve ren te rör ör gü tü, öð ret men le ri he def se çi yor. Ör gü tün sal dý rý la rý na tep ki ler gel me ye de vam e di yor. Kürt si ya set çi ve ya zar Ýb ra him Güç lü, PKK nýn ey lem an la yý þý nýn Kürt hal ký nýn çö zü me ka tý lý mý ný en gel le yen o to ri ter ve mi li ta rist ey lem ler ol du ðu nu söy le di. Son gün ler de o kul la ra, öð ret men ler ve öð ren ci le re yö ne lik ey lem le rin in san lýk su çu ol du ðu nu vur gu la yan Güç lü, bü tün Kürt le rin PKK nýn bu teh li ke li ve za rar ve ri ci uy gu la ma la rý na, ey lem le ri ne, stra te ji le ri ne kar þý dur ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. Bir kaç yýl ön ce si ne ka dar da PKK ve o nun u zan tý sý BDP nin Kürt çe i çin sa vun du ðu te zin Kürt çe nin se çim lik ders ol ma sý ol du ðu na dik kat çe ken Güç lü, ge li nen a þa ma da bu gün Kürt çe se çim lik ders ol du ðu hal de, PKK nýn bu na þid det le kar þý çýk tý ðý ný söy le di. Güç lü, þun la rý söy le di: Kürt çe se çim lik ders boy kot e di li yor, Kürt a i le le ri nin ken di ço cuk la rý i çin Kürt çe yi seç me le ri ni, bas ký i le en gel le me ye ça lý þý yor. PKK bu ey lem ler le, tam da sos yal ve psi ko lo jik bir cin net ve çýl gýn lýk ya þý yor. PKK nýn o kul la ra, öð ret men le re, öð ren ci le re yö ne lik ö lüm cül ve ca ni ce sal dý rý la rý bir in san lýk su çu dur. Güç lü, Kürt le rin ta lep le ri ni sa vu nur ken meþ rû, in sa nî, de mok ra tik me tot la rý kul lan mak zo run da ol du ðu nun al tý ný çiz di. An ka ra / ci han Kürt le rin dev let ten ay rýl ma dü þün ce si yok n ÞIR NAK IN Ciz re Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Baþ ka ný Ad nan El çi, Kürt le rin dev le ti böl me, dev let ten ay rýl ma gi bi hiç bir dü þün ce le ri ol ma dý ðý ný sa vun du. PKK yý dað dan in dir me yol la rý nýn a ran ma sý, nor mal ve si ya sî ha ya ta ka týl ma yol la rý nýn a çýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den El çi, Tek kýr mý zý çiz gi dev le tin bü tün lü ðü ol ma lý dýr de di. Ciz re de ga ze te ci le re ko nu þan Ad nan El çi, Kürt le rin dev le ti böl me, dev let ten ay rýl ma gi bi hiç bir dü þün ce le ri ol ma dý ðý ný söy le di. Ad nan El çi, Ken di le ri e þit bir yurt taþ o la rak, ken di kim lik le ri i le ül ke miz de ya þa yan kar deþ le ri mi zin sa hip ol du ðu hak la ra sa hip ol ma yý is ti yor. Kürt le rin ret ve in kâr te me lin de yü rü tü len po li ti ka lar sü rek li ça týþ ma or ta mý ný o luþ tur muþ ve bu nun so nu cun da hem Türk ler ve hem de Kürt ler bü yük a cý lar çek mek te dir. Tek kýr mý zý çiz gi dev le tin bü tün lü ðü ol ma lý dýr di ye ko nuþ tu. Ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na de ði nen Baþ kan Ad nan El çi, Ye ni a na ya sa gi riþ kýs mýn dan baþ la mak ü ze re bel li i de o lo ji le re vur gu yap mak tan a rýn dý rýl ma lý, ül ke miz de ya þa yan fark lý lýk la ra hoþ gö rü i le yak la þa cak ni te lik te ve ço ðul cu ol ma lý dýr. Dün ya da in san hak la rý o la rak ta ný nan te mel hak lar sa de ce Kürt le re de ðil, bü tün top lum ke sim le ri ne a na ya sa da ga ran ti al tý na a lýn ma lý dýr. Ö zel lik le a na dil de e ði tim hak ký bir in san hak ký ol du ðun dan do la yý, a na ya sa da gü ven ce al tý na a lýn ma lý dýr. Böl ge ler a ra sý den ge siz lik le ri or ta dan kal dýr mak ve sos yal a da le ti sað la mak i çin sos yal dev let il ke si ne vur gu yap ma lý dýr gö rüþ le ri ni sa vun du. Þýrnak / ci han BDP Kon gre si nde, Ö ca lan pos te ri a sýl dý n BA RIÞ ve De mok ra si Par ti si (BDP) 2. O la ða nüs tü Kon gre si, Ah met Ta ner Kýþ la lý Spor Sa lo nun da baþ la dý. Te rö rist ba þý Ab dul lah Ö ca lan ýn pos te ri nin a sý lý bu lun du ðu kon gre sa lo nun da Ö ca lan le hi ne slo gan lar a týl dý. Tür ki ye nin de ði þik þe hir le rin den kon gre i çin An ka ra ya ge len par ti li ler, po lis a ra ma nok ta la rýn dan geç tik ten son ra sa lo na a lýn ma ya baþ lan dý. Sa at da baþ la yan kon gre ye bin 190 de le ge ka tý lý yor. Kon gre de Eþ baþ kan, Par ti Mec li si ve Di sip lin Ku ru lu se çi mi ya pý la cak. Em ni yet güç le ri nin ge niþ gü ven lik ted bi ri al dý ðý kon gre de, te rö rist ba þý Ab dul lah Ö ca lan le hi ne slo gan lar a týl dý. Sa lon da bir grup, yüz le ri ni sak la ya rak Ö ca lan pos te ri aç ma ya ça lýþ tý. Bu sý ra da kon gre nin su nu cu lu ðu nu ya pan lar a nons yap tý. Sa lon da za ten bü yük bir Ö ca lan pos te ri ol du ðu be lir til di ve baþ ka pos te re ge rek ol ma dý ðý i fa de e dil di. Bu sý ra da kon gre ye ka tý lan lar a ya ða kal ka rak Ö ca lan le hi ne slo gan at tý. Kon gre de ay rý ca U lu de re o la yý na i liþ kin pos ter ler de yer a lý yor. Kürt çe ve Türk çe Ce za ev le rin de tec rit ve iþ ken ce ye ha yýr, Ö zerk Kür dis tan De mok ra tik Tür ki ye, De mok ra tik Ö zerk lik Sta tü müz dür red de di le mez, Ba rý þýn el çi si Ým ra lý da, Ö ca lan a öz gür lük, Di re ne rek öz gür lü ðe yü rü yo ruz ya zý lý pos ter ler a sýl dý. Kon gre ye Ö ca lan ýn kar deþ le ri Meh met Ö ca lan ve Kev ser Ö ca lan da gel di. Kon gre, Ýn gi liz ce, So ra ni, So ran ca ve Kur man ci dil le ri ne çev ril di. Sýk sýk Ö ca lan le hi ne slo gan la rýn a týl dý ðý kon gre de, si ne viz yon gös te ri si ya pýl dý. An ka ra / cihan

10 EKONOMÝ 10 Y DO LAR DÜN 1,8060 ÖN CE KÝ GÜN 1,8060 p HABERLER S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3390 ÖN CE KÝ GÜN 2,3380 p DÜN 101,80 ÖN CE KÝ GÜN 102,00 p DÜN 684 ÖN CE KÝ GÜN 686 p Zamlara tüketici tepkisi TÜ KE TÝ CÝ LER BÝR LÝ ÐÝ GE NEL BAÞ KAN VE KÝ LÝ HA TÝ CE SA A DET KAL YON CU, BÜT ÇE A ÇI ÐI BA HA NE E DÝ LE REK EN TE MEL ÝH TÝ YAÇ - LA RA YA PI LAN ZAM LA RIN DAR GE LÝR LÝ NÝN BÜT ÇE SÝ NÝ DAR MA DU MAN ET TÝ ÐÝ NÝ, OR TA DA BÜT ÇE BI RAK MA DI ÐI NI KAY DET TÝ. TÜ KE TÝCÝ LER Bir li ði Ge nel Baþ kan Ve ki li Ha ti ce Sa a det Kal yon cu, Dev le tin büt çe a çý ðý ba ha ne e di le rek en te mel ih ti yaç la ra ya pý lan zam lar dar ge lir li nin büt çe si ni dar ma du man et miþ, or ta da büt çe bý rak ma mýþ týr de di. Tü ke ti ci ler Bir li ði ü ye si bir grup, Be yoð lu nda ki Ga la ta sa ray Li se si ö nün de bir a ra ya ge le rek zam la rý pro tes to et ti. Zam la ra ha yýr ve Be ni yak, ken di ni yak, do nu yo ruz bak ya zý lý dö viz ler ta þý yan grup ta ki ler a dý na a çýk - la ma ya pan Kal yon cu, son zam la bir lik te Tür ki ye nin dün ya nýn en pa ha lý ben zi ni ni tü ket ti ði ni söy le di. Kal yon cu, Zam fur ya sý a kar ya kýt ta ki ÖTV ar tý þýy la a çýl mýþ, bir ge ce de ben zin 35 ku ruþ zam lan mýþ týr. U la þým baþ ta ol mak ü ze re he men tüm te mel ih ti yaç la rýn ma li ye ti ne et ki e den a kar ya kýt ta ki ver gi ar tý þý, ký sa bir sü re li ði ne kur tul du ðu muz dün ya nýn en pa ha lý ben zi ni ni tü ke ten ül ke un va ný ný ye ni den ka zan dýr mýþ týr ül ke mi ze di ye ko - nuþ tu. Bu a yýn ba þýn dan ge çer li ol mak ü ze re do ðal ga za yüz de 9.8, e lek tri ðe 9.9 o ra nýn da zam ya pýl dý ðý ný a ným sa tan Kal yon cu, va tan daþ la rýn bu i ki zam dan ö tü rü bu kýþ ge çen ký þa ký yas la 100 TL do la yýn da da ha yük sek fa tu ra lar la kar þý la þa ca ðý ný kay det ti. Kal yon cu, þöy le de vam et ti: Dev le tin büt çe a çý ðý ba ha ne e di le rek en te mel ih ti yaç la ra ya pý lan zam lar dar ge lir li nin büt çe si ni dar ma du man et miþ, or ta da büt çe bý - rak ma mýþ týr. Ka za nýr ken ve har car ken ö de di ði ver gi ler le bir dar ge lir li, ka zan dý ðý nýn ya rý sýn dan faz la sý ný dev le te ver gi o la rak ö de mek te dir. Sos yal ve mü ref feh top lum i çin az ka za na nýn az, çok ka za na nýn çok ver gi ö de me si bek le nir ken, ül ke mi zin i cat et ti ði bu ver gi sis te mi zen gi ni da ha zen gin, yok su lu da ha yok sul yap ma ya de vam et mek te dir. Kal yon cu, ya pý lan zam la rýn ge ri a lýn ma sý ný is te dik le ri ni söy le di. Ýstanbul / a a Kahramanmaraþ'ýn ilk süt fabrikasý törenle açýldý. Ma raþ ta süt fab ri ka sý sevinci n TÜR KÝYE NÝN sü tü nü iþ ler ken ü re ti ci ye de ma lî des tek sað la ma yý he def le yen AK Gý da nýn dör dün cü süt fab ri ka sý Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný M. Meh di E ker ve Yýl dýz Hol ding Gý da ve Ý çe cek Gru bu Baþ ka ný Meh met Tü tün cü nün ka tý lým la rýy la Kah ra man ma raþ a dü zen le nen tö ren le a çýl dý yý lýn da ku ru lan AK Gý da, Pa mu ko va, Ka ra man, Lü le bur gaz dan son ra Kah ra man ma raþ a kur du ðu fab ri ka i le þeh re ilk süt ü re tim te si si ni de ka zan dýr dý. Tür ki ye ve kom þu coð raf ya la rýn en bü yük süt iþ le me ka pa si te si ne sa hip o lan AK Gý da, bu fab ri ka i le te sis sa yý sý ný dör de çý kart tý. AK Gý da Kah ra man ma raþ fab ri ka sý i le Ak de niz ve Gü ney do ðu nun 8 i li nin sü tü nü e ko no mi ye ka zan dýr ma yý he def li yor. Yýl dýz Hol ding Gý da ve Ý çe cek Gru bu Meh met Tü tün cü, tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da Yýl dýz Hol ding in süt ve süt ü rün le ri ü re tim þir ke ti AK Gý da nýn Kah ra man maþ ta ki fab ri ka sý nýn 50 mil yon TL ya tý rým la ku rul du ðu nu söy le di. Fab ri ka da ça lý þan yak la þýk 172 ki þi ye doð ru dan, 3000 ki þi ye do lay lý is tih dam sað la dýk la rý ný söy le yen Tü tün cü Ýç A na do lu, Ak de niz ve Do ðu A na do lu böl ge le ri ne köp rü o lan 500 ton gün lük süt iþ le me ka pa si te si ne sa hip fab ri ka da ilk e tap ta UHT süt, ho mo jen yo ðurt, kay mak lý yo ðurt, kay mak, þi þe ve bar dak ay ran ü re ti le cek. AK Gý da nýn top lam süt ü re ti mi nin yak la þýk yüz de 13 ü nü ger çek leþ ti re cek fab ri ka da ih ra ca ta yö ne lik ü rün ler de o la cak di ye ko nuþ tu. Tü tün cü, Kah ra man ma raþ ta aç týk la rý fab ri ka i le þeh rin tek süt sa na yi ci si ol duk la rý ný, 8 il de 72 te da rik çi den süt a lýn dý ðý ný söy le di. Tü tün cü, bu fab ri ka i le Tür ki ye e ko no mi si ne yýl da 200 mil yon TL kat ký sað la ma yý he def le dik le ri ni söz le ri ne ek le di. Kahramanmaraþ / Ümit Kýzýltepe Bi linç li tü ke ti ci ye gö nül lü gý da mü fet tiþ li ði dâ ve ti n SÝVÝL Top lum ve Di ya log Mer ke zi (STDM) i le Tü ke ti ci Baþ vu ru Mer ke zi nin (TBM) bir lik te or ga ni ze et ti ði Bi linç li Tü ke ti ci E ði ti mi nin 6 ncý sý faaliyetle ri ne Antalya'daki Tü ke ti ci Baþ vu ru Mer ke zin de ve ri len e ði tim le de vam e dil di. E ði ti mi ve ren Tü ke ti ci Baþ vu ru Mer ke zi Ge nel Baþ ka ný Av. Ýb ra him Gül lü, Bun dan son ra ki e ði tim le ri mi Gö nül lü Gý da Mü fet tiþ li ði E ði ti mi i le bir leþ ti re rek ver me yi plan lý yo ruz. Böy le ce hem gö nül lü gý da mü fet tiþ li ði uy gu la ma sý yay gýn la þa cak hem de o la ya bi linç li tü ke ti ci gö züy le ba ka bi le cek ler dir de di. Gül lü, ka tý lým cý la rý Gö nül lü Gý da Mü fet tiþ li ði e ði ti mi ne ka týl ma ya dâ vet et ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya EPDK 21 þir ke te li sans ver di, 4 þir ke ti ip tal et ti n E NER JÝ Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu (EPDK), E lekt rik Pi ya sa sý Li sans Yö net me li ði hü küm le ri çer çe ve sin de 21 þir ke te li sans ver di, 4 þir ke tin li san sý ný i se so na er dir di. Ku ru mun, ko nu ya i liþ kin du yu ru la rý, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re, E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru lu nun il gi li ka rar la rý çer çe ve sin de 21 þir ke te, de ði þik te sis ler ve sü re ler i çin çe þit li li sans lar ve ril di. Ba zý þir ket le rin i se be lir li te sis le re i liþ kin ü re tim li sans la rý so na er di ril di. An ka ra / a a 2 mil yon ka yýt lý a ða cýn bu lun du ðu Ak hi sar da, Dör dün cü Zey tin Ha sat Þen lik le ri yý lýn ilk ha sa dý nýn ya pý lý þý ve ilk zey tin ya ðý nýn sý ký mýy la baþ la dý. Zey ti ne des tek art tý rýl sýn AHMET TURAN SÖYLER AKHÝSAR MA NÝ SA NIN Ak hi sar il çe sin de bu yýl dör dün cü sü ger çek leþ ti ri len zey tin ha sat þen lik le rin de ü re ti ci ler, iþ let me ci ler ve ih ra cat çý lar, zey tin ya ðýn da ki lo ba þý na ve ri len prim des te ði nin 50 ku ruþ tan 1 li ra ya çý kar týl ma sý ve hiç des tek ve ril me yen sof ra lýk zey ti ne i se ki lo ba þý na 20 ku ruþ des tek ve ril me si ko nu sun da bir leþ ti. Ak hi sar Ti ca ret Bor sa sý Baþ ka ný E min De mir ci, Tür ki ye zey tin ya ðýn da fi yat be lir le yi ci ül ke de ðil an cak AB kri ziy le bir lik te Ýs pan ya ve Ý tal ya nýn ye ri ni a la bi li riz de di. E ge Zey tin ve Zey tin ya ðý Ýh ra cat çý la rý Bir li ði Baþ ka ný ve Tür ki ye Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ kan ve ki li A li Ne dim Gü re li, Sek tö rü müz i çin kav ga e di yor di yor lar. Tek kav ga mýz ek mek kav ga sý, or tak ta le bi miz prim des te ði de di. Ak hi sar Ti ca ret Bor sa sý Mec lis Baþ ka ný Fet tah Gür men, Kü çük fir ma la rýn des tek len me si re ka bet çi lik a çý sýn dan çok ö nem li. Fir ma sa yý sý ar tar sa zey tin ya ðý nýn mar ket ler de ki fi ya tý da dü þer de di. 12 MÝL YON KA YIT LI ZEY TÝN A ÐA CI VAR YAK LA ÞIK 12 mil yon ka yýt lý a ða cý, i ri li u fak lý 330 zey tin ve zey tin ya ðý fir ma sý ve 20 bin ki þi ye sað la dý ðý ge lir le sof ra lýk zey ti nin baþþehri o lan Ak hi sar da, Dör - dün cü Zey tin Ha sat Þen lik le ri yý lýn ilk ha sa dý nýn ya pý lý þý ve ilk zey tin ya ðý nýn sý ký - mýy la baþ la dý. Ak hi sar Ti ca ret Bor sa sý or ga ni zas yo nun da, TÝM, E ge Ýh ra cat çý Bir - lik le ri i le Ak hi sar ve Bal lý ca be le di ye le ri des te ðiy le ger çek leþ ti ri len faaliyet ler de, ü re ti ci ler, fir ma sa hip le ri ve ih ra cat çý la rýn or tak ta le bi; dev le tin zey tin ya ðý na ki lo ba þý na ver di ði 50 ku ruþ luk des te ði 1 li ra ya çý kart ma sý ve hiç des tek len me yen sof ra lýk zey ti ne yi ne ki lo ba þý na 20 ku ruþ luk des tek ve ril me si ol du. KÜ ÇÜK FÝR MA LA RA DES TEK, FÝ YAT LA RI DÜ ÞÜ RE CEK TÝR AK HÝSAR Ti ca ret Bor sa sý Mec lis Baþ ka ný Fet tah Gür men, Ak hi sar ýn zey tin - ci lik te hak et ti ði nok ta ya ya vaþ ya vaþ gel di ði ni i fa de et ti. Ýl çe de zey ti nin tüm çe þit le ri nin ye tiþ ti ði ni ha týr la tan Gür men, Yak la þýk 12 mil yon zey tin a - ða cýy la Tür ki ye nin en faz la zey tin a ða cý na sa hip il çe si yiz. Tür ki ye ye þil zey - tin ü re ti mi nin ne re dey se yüz de 75 i bu ra da ya pý lý yor. Böy le gi der se 2015 yý - lýn da bu ra da ki a ðaç lar sa ye sin de Ma ni sa en faz la zey tin ve zey tin ya ðý ü re - ten il o la cak di ye ko nuþ tu. Gür men, ö zel lik le kü çük fir ma la rýn des tek len - me si nin ka yýt dý þý ný da a zal ta ca ðý ný be lir te rek, Kü çük fir ma la rýn des tek len - me si re ka bet çi lik a çý sýn dan çok ö nem li. Fir ma sa yý sý ar tar sa re ka bet ar tar ve zey tin ya ðý nýn mar ket ler de ki fi ya tý da dü þer. Zey tin ya ðý ü re ti ci si, en i yi yað - dan ki lo ba þý na al dý ðý yak la þýk li ra fi yat i le ne re dey se ay çi çe ði ya ðý a la - maz ha le gel di di ye ko nuþ tu. Gür men, re ka bet art týk ça raf lar da zey tin ya ðý ki lo fi yat la rý nýn 7.5 li ra ci va rý na i ne bi le ce ði ni söy le di. Ýs lâm iþ dün ya sý nýn en bü yük bu luþ ma sý ol du MÜS TA KÝL Sa na yi ci ve Ýþ A dam la rý Der ne ði (MÜ SÝ - AD) Ge nel Baþ ka ný Na il Ol pak, Ýs lâm iþ dün ya sý nýn bu gü ne ka dar ger çek leþ ti ril miþ en bü yük bu luþ ma sý ný yap týk. Al lah a hamd e di yo ruz de di. MÜ SÝ AD Ge nel Baþ ka ný Na il Ol pak, bu yýl 16.sý ný dü zen le dik le ri IBF U lus la ra ra sý Ýþ Fo ru mu nun ta mam lan dý ðý ný, fo ru mun ar ka sýn dan da 14. U lus la ra ra sý MÜ SÝ AD Fu a rý ný ger çek leþ tir dik le ri ni söy le di. Ol pak bu faaliyetler le i ki þe yi a maç la dýk la rý ný be lir te rek, El bet te MÜ SÝ - AD bir iþ a dam la rý der ne ði, biz ü ye le ri mi zin iþ ha ya tý ný ge liþ tir me si ne ve ül ke mi ze kat ký sað la ma ya ça lý þý yo ruz. A ma ay ný za man da bu or ga ni zas yon la kül tür le ri de bir a ra ya ge ti ri yo ruz, bir me de ni ye ti bir a ra ya ge ti ri yo ruz. Do la yý sýy la bu ra da sa de ce ti ca rî bir bað lan tý de ðil bir gö nül köp rü sü ku ru yo ruz di ye ko nuþ tu. MÜ SÝ AD ýn 22 yý lý ný ge ri de bý ra kan bir ku rum ol du ðu nu ha týr la tan Ol pak, bu 22 yý lýn ge tir di ði çok cid dî bir bi ri ki me de sa hip o lun du ðu nu i fa de et ti. Ý ki yýl ön ce ger çek le þen bir ev vel ki fu ar da 65 ül ke den 3 bin 400 iþ a da mý ný a ðýr la dýk la rý ný di le ge ti ren Ol pak, Bu yýl ki fu a rý mýz da 86 ül ke den 5 bi nin ü ze rin de ya ban cý iþ a da mý ný a ðýr la dýk. Dün ya nýn ne re dey se bü tün coð raf ya la rýn dan ko nuk la rý mýz var. Dün ya da ki her i ki ül ke den bi ri bu ra ya ka tý lým yap tý. Gü ney Af ri ka dan da var, Fas tan da, A zer bay can dan da ABD den de... Böy le si ne her ül ke nin ka týl dý ðý bir renk har mo ni si i çe ri sin de yiz di ye ko nuþ tu. Ol pak, IBF Yö ne tim Ku ru lu nda bir son ra ki IBF prog ra mý ný Fas ta ger çek leþ tir me yi ka rar laþ týr dýk la rý ný a çýk la dý. Ýstanbul / a a Ge ce den sa ba ha ver gi ler art ma ma lý O TO MO TÝV Sa na yii Der ne ði (OSD) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Kud ret Ö nen, Sür dü rü le bi lir bir bü yü me i çin, sür dü rü le bi lir gü ven or ta mý nýn ol ma sý lâ zým. Ge ce den sa ba ha ver gi le rin gel me me si lâ zým. Böy le ol du ðun da ya ban cý ya tý rým cý da te red düt e de bi li yor. O to mo tiv sek tö rün de son dö nem de mev cut ya tý rým la rýn ar ttý rýl ma sý dý þýn da bü yük ya tý rým gel me di de di. Dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da Tür ki ye o to mo tiv sa na yi si ne i liþ kin de ðer len dir me ler de bu lu nan Ö nen, 2012 yý lý 9 ay lýk dö nem de o to mo tiv sa na yi nin, pa zar, ih ra cat ve ü re tim a çý sýn dan dü þüþ e ði li mi gös ter di ði ni ha týr lat tý. Ö nen, böy le ce 2012 O cak-ey lül dö ne min de top lam ü re ti min, a za lan iç ta lep ve ih ra cat dolayýsýyla yüz de 10 o ra nýn da ge ri le di ði ni kay det ti. Son ÖTV ar tý þý na da de ði nen Kud ret Ö nen, cc den kü çük a raç lar da Ey lül a yý so nun da ya pý lan ÖTV ar tý þý nýn, o lum suz et ki si ni 2013 yý lý ilk çey re ðin de gös te re ce ði ni söy le di. Önen, Tür ki ye ih ra ca tý nýn yüz de 13 ü nü ger çek leþ ti re n o to mo tiv sek tö rü nün Tür ki ye nin lo ko mo tif sek tör le rin den bi ri si ol du ðu nu hatýrlattý. Ö nen, yer li mar ka o to mo bil de tek nik o la rak bir so run ol ma dý ðý ný di le ge tir di. Ýstanbul / a a Akhisar Ticaret Borsasý Baþkaný Emin Demirci, "hedef pazarýmýz Rusya olmalý" dedi. HE DE FÝ MÝZ RUS PA ZA RI OR GA NÝZAS YO NUN ev sa hip li ði ni ya pan Ak hi sar Ti ca ret Bor sa sý Baþ ka ný E - min De mir ci, yak la þýk 500 bin de kar a lan da ya pý la cak o lan ha sat tan 180 bin ton luk bir zey tin re kol te si he def le dik le ri ni söy le di. Prim des te ði nin ha sat ma - li yet le ri dolayýsýyla zor du rum da o lan ü re ti ci le re bü yük des tek sað la ya ca ðý ný söy le yen De mir ci, Tür ki ye zey tin ya ðýn da fi yat be lir le yi ci ül ke de ðil an cak AB kri ziy le bir lik te Ýs pan ya ve Ý tal ya nýn ye ri ni a la bi li riz. O ra lar da ü re ti ci le re ve ri len prim des tek le ri nin in di ri le ce ði ön gö rü lü yor de di. Dev le tin ve re ce ði prim des - te ði nin ya ný sý ra, çift çi le rin, ha sat ma li ye ti ni dü þü rü cü tedbir ler al ma la rý ge - rek ti ði ni söy le yen De mir ci, ö zel lik le mo dern ha sat sis tem le ri nin ha ya ta ge çi - ril me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. De mir ci, 46 ül ke ye ih ra cat ya pý yo ruz, he def pa - za rý mýz Rus ya ol ma lý. O ra da sa de ce þan ti ye ler de ki Türk le re mal gön de re bi li - yo ruz. Oy sa Rus ya böl ge si, ba ðým sýz dev let le ri de ka tar sak yak la þýk 300 bin ton luk zey tin ve zey tin ya ðý it hal e den bir pa zar di ye ko nuþ tu.

11 MEDYA POLÝTÝK 11 Y DR. BURHAN ÖZFATURA ha noz fa tu ra.org Öm rü mün son yýl la rýn da; Ce nâb-ý Hak, çok ö - nem li bir gö rev na sip et ti. O tis tik yav ru la rý - mý za hiz met et me va zi fe si ni ver di. Ne ya zýk ki, ko nu bu gü ne ka dar, fev ka lâ de ih mal e dil miþ tir. Hiç bir alt ya pý ku rul ma mýþ týr. Ev lât la rý mýz ve a i le le - ri, ka der le ri i le baþ ba þa bý ra kýl mýþ týr. Sa de ce be lir li bir nak di yar dým i le ye ti nil miþ tir; 1- He nüz, sað lýk lý bir en van ter bi le ya pýl ma mýþ týr. Kaç ta ne o tis tik ev lâ dý mý zýn ol du ðu bi lin me mek te - dir. En i yim ser tah min le re gö re bin, ba zý - la rý na gö re de 700 bin dir. Ýz mir de de bu sa yý nýn ci va rýn da ol du ðu tah min e dil mek te dir. 2- Ko nu i le il gi li ye tiþ miþ e le man sa yý sý, ih ti ya cýn yüz de bi ri bi le de ðil dir. Ü ni ver si te le ri miz, ko nu i le il - gi li bö lüm le ri ye ni ye ni aç ma ya baþ la mýþ lar dýr. (Me - se lâ, E ge Ü ni ver si te si Rek tö rü müz, E ði tim Fa kül te si nez din de bu bö lü mü aç mýþ týr. Kad ro la ra, za ma nýn da ge lir se ge le cek se ne, öð ren ci ka bu lü baþ la ya cak týr.) (Ýn þal lah; Do kuz Ey lül/ Kâ tip Çe le bi/ Ýz mir ve Ge diz Ü ni ver si te le ri de ay ný il gi yi gös te rir ler.) Þu a na ka dar ko nu nun ön cü lü ðü nü, Es ki þe hir- A na do lu Ü ni ver si te si yap mýþ týr. Be lir li bir me sa - fe al mýþ týr. 3- O tis tik ço cuk la rý mý zýn yüz de bi ri bi le, ge rek li e ði tim ve te da vi im kâ ný na sa hip o la ma mýþ lar dýr. To hum O tizm Vak fý, An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye - si nin O tizm Vak fý ve Sa ba hat Ak þi ray E ði tim Mer - ke zi dý þýn da; di þe do ku nur (be nim bi le bil di ðim ka - da rý i le) bir ku rum yok tur. Hal bu ki; ö zel lik le 3-14 yaþ la rý a ra sýn da, ge rek li e - ði tim ve te da vi im kâ ný sað la nýr sa, bu ev lât la rý mý zýn yüz de 70 e ya ký ný, ken di a yak la rý ü ze rin de ha yat la - rý ný sür dü re bi le cek du ru ma ge le cek ler dir. Zi ra; -O tizm, zi hin sel en gel li de mek de ðil dir. Ge ne tik de de ðil dir. Vü cu dun, a ðýr me tal /GDO vb. fak tör - ler den et ki len me si nin so nu cu dur. Bu gü ne ka dar uy gu la nan test le rin ço ðu ha ta lý ol du ðu i çin yan lýþ teþ his ler ko nul muþ tur. - Bu ev lât la rý mý zýn yüz de 8-10 u, üs tün ze kâ lý dýr. Ge liþ miþ ül ke ler de, ö zel lik le Ar-Ge bö lüm le rin de is tih dam e dil mek te, müt hiþ ya rar lar sað la mak ta dýr - lar. Zi ra, bun lar da ki kon san tras yon dü ze yi çok az ki þi de bu lu na bil mek te dir. 4- A teþ düþ tü ðü ye ri yak mak ta dýr. Çi le yi çe ken - ler, bu gü ne ka dar hep yal nýz bý ra kýl mýþ týr. Hal bu ki; Dev let-ma hal li Ý da re ler-si vil Top lum Ör güt le ri- Halk iþ bir li ði i le cid dî çö züm ler ü re ti le bi lir. Biz de (bir kýs mý o tis tik ev lât sa hi bi; ka la ný da be - nim gi bi ko nu ya son ra dan va kýf o lan) 77 ki þi lik bir mü te vel li he ye ti i le A na do lu O tizm Vak fý ný kur - duk. En hýz lý bi çim de çö züm ü ret me nin yol la rý ný a - ra ma ya baþ la dýk. Bu me yan da; - Sa yýn Bi na li Yýl dý rým Ba ka ný mý za, - Ýz mir in ye rel med ya sý na (ga ze te ler ve te le viz - yon lar o la rak), -Þu a na ka dar en bü yük ma lî des te ði ve ren; Sn. Rý za Ak ça/ Hü se yin Öz di lek/ Me sut San cak/ Me cit Kam ber tay (ES BAÞ ý tem si len)/ Þeb nem Bur sa lý kar deþ le ri me, -Bi ze, Gü zel bah çe de ki þi ye e ði tim/ te da vi ve mes lek ka zan dýr ma kam pü sü nü kur ma þan sý ve re - cek, çok de ðer li bir ar sa yý ba ðýþ la ma sö zü ve ren, E ge- Ko op Ge nel Baþ ka ný Sn. Hü se yin As lan a, - Ýn þal lah, Ka sým a yýn da, ilk e ði tim ku ru mu mu zu aç ma im kâ ný ve re cek, Yel ki-es ki-be le di ye bi na sý ný, 2 yýl lý ðý na, mü te va zi bir be del le (se be bi ni an la ya ma dý ðý - mýz ba zý en gel le me le re rað men) ki ra la yan, Gü zel bah - çe Be le di ye Baþ ka ný Sn. Mus ta fa Ýn ce ye ve des tek ve - ren mec lis ü ye le ri ne, ay rý ay rý te þek kür e di yo rum. 5- Ýlk e ði tim ku ru mu muz da gö rev ya pa cak, 40 ci va rýn da ar ka da þý mý zý seç tik. Cid dî bir e ði tim den ge çir dik. Ka li te li bir kad ro kur duk. Tür ki ye nin ön - de ge len a ka de mis yen le ri ve ku rum la rý i le bað lan tý - la rý mý zý yap týk. Yurt dý þýn dan, son e ði tim ve te da vi tek nik le ri ni sað la dýk. Bü yük bir þevk ve he ye can la e ði ti me baþ la ma yý bek li yo ruz. 6- Þüp he siz, her þey ar zu et ti ði miz hýz la git mi yor. Me se lâ, Ýl Ge nel Mec li si ta le bi mi zi red det ti. Bi ze, cid dî bir za man kay bý ya þat tý. Ýl Ge nel Mec lis Baþ - ka ný, es ki Sü mer bank a ra zi sin de ki bir mez be le ye ri - ni, bi ze çok gör dü. -Ay ný þe kil de; E ge-ko op un ba ðýþ la ya ca ðý ar sa i le il gi li, Mil lî E ði tim den a lýn ma sý ge re ken iz ni, da ha a la ma dýk. (As lýn da ba kan lý ðýn, bu tür o kul la rý ken - di si nin yap ma sý ge re kir. Ge lin gö rün ki he ves li in - san lar, bu gö re vi üst len mek is ti yor, teþ vik e di le cek - le ri ne, en gel ler çý ka rý lý yor. Þev ki miz, he ve si miz, he - ye ca ný mýz dar be le ni yor.) Ü mid e di yo rum ki, Sn. Va li miz o la ya el ko ya cak týr. 7- Vak fýn kay nak la rý, þu an i çin ye ter siz dir. Ha yýr se ver ler/ma hal lî i da re ler ve dev let des te ði i le güç le ne ce ði mi ze; dar ge lir li a i le le rin ço cuk la - rý na -bu im kân la ra sa hip ol duk tan son ra- burs ve re bi le ce ði mi ze i na ný yo rum. Bu gün i çin; tam gün/ya rým gün ve kay naþ týr ma dü ze yi ol mak ü ze re; 3 ay rý grup e ði ti mi ya pý la cak - týr. Mev cut gi der le ri kar þý la ya bil mek i çin de, üc - ret a lý na cak týr. Her ke sin il gi si ne ve des te ði ne ih ti ya cý mýz var dýr. E ði tim ve sað lýk i le il gi li yar dým la rýn, en faz la se va - býn kay na ðý o la ca ðý na i na ný yo rum... MEDRESETÜZZEHRA, Be di üz za man ýn yüz yýl ön ce sin de bir e ði tim pro je si. Bu pro je - yi, mü ba rek bir va si yet o la rak kuv ve den fi i le çý kar mak ü ze re a ra yýþ lar ve ça lýþ ma lar ya pý lý - yor. Da ha ön ce Mar din de bir top lan tý dan ha be rim ol muþ tu. Ri sa le A ka de mi ta ra fýn dan bu haf ta so nu Van da Sa id Nur sî nin E ði tim Fel se fe si: Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu baþ lý ðý i le ya pý lan ve be nim de teb lið le ka týl dý - ðým üç gün sü ren top lan tý, bu ça ba la rýn en son ör nek le rin den bi ri.dört ay rý sa lon da pa - ra lel top lan tý þek lin de sü ren sem poz yu mun öz gül a ðýr lý ðý ve yo ðun lu ðu faz lay dý. Top lan tý doð ru dan bu pro je yi ko nu a lan 88 teb li ði kap sý yor du. Do ðal o la rak an cak bir sa lon da ki teb lið le ri ta kip et me im kâ ným ol du. Din le ye - bil dik le ri min her bi ri nin çok fay da lý ve u fuk a çý cý ol du ðu nu ve ye ni çok þey öð ren di ði mi be lirt me li yim. Tür ki ye de ar týk ni te li ði yük - sek bir bi ri kim mev cut. Bu bi ri ki min ta ri he yön ver me si ni, top lu mu ha mur gi bi yo ðu - rup þe kil len dir me si ni en gel le ye cek hiç bir ma ni yok. Yüz yý lýn sab rý ve e me ði ta þý e rit - miþ, þe kil da ha ö te si ruh ver miþ. Med re se tüz zeh ra, so mut o la rak Ýs lam dün ya sý na hi tap e den bir yük sek e ði tim pro - je si. So yut o la rak da ha ge niþ pers pek tif i çin de bir me de ni yet in þa sý ný a maç lý yor. Ý le ri bir uf - ku i þa ret e den bu va si ye ti, fi zi ki bir me kân, du var la rý, o da la rý o lan bir bi na o la rak ta sav - vur et mek yan lýþ de ðil. Do ðu nun mer ke zi o - lan Van ýn ö ne çýk ma sý da öy le. A ma el bet te bun lar la sý nýr lý bir uf ka hap sol mak Sa id Nur - sî yi doð ru an la mak an la mý na gel mi yor. Din le di ðim teb lið ler den, e ði tim a la nýn dan i le ri bir me de ni ye te a çý lan ka pý nýn ö nün de dur du ðu mu zu ve ge le ce ði e te-ke mi ðe bü rün - müþ þe kil de te ma þa et mek te ol du ðu mu zu an - la dým. De mek ki Be di üz za man doð ru an la þý - lý yor ve yo rum la ný yor. E vet, Med re se tüz zeh ra, Van da ku ru la cak bir yük sek öð re nim ku ru mun dan i ba ret de ðil. Ön ce, bu top rak lar da in san la rýn bir bi ri ne ba - ký þý ný, dev le tin bu gü ne ka dar em po ze et ti ði et - nik kö ken ler hak kýn da ki ön yar gý la rý ters-yüz et mek ge re ki yor. Son ra da e ði tim ve me de ni - yet ko nu sun da te lak ki le ri mi zin, a lýþ kan lýk la rý - mý zýn sor gu lan ma sý baþ lý yor. Cüm le ka pý sýn - dan gi ri þi miz, e ði ti me ba ký þý mý zýn, kul lan dý ðý - mýz yön tem le rin de ðiþ me si i le baþ lý yor. Hep si bir a ra ya ge lip in sa na ba ký þýn de ðiþ me si i le dün ya yý de ðiþ tir mek an la mý na ge li yor. Ü ni ver si te, ke li me an la mý o la rak ka i nat þeh ri de mek. Ev ren sel o la ný i çin de ba rýn dý rý - yor. Ba tý dan al dýk, a ma be nim se me dik. E ði - tim, an cak sað lam ge le nek ler le ku rum la þý yor. Sað lam ge le nek mev cut de ðil se, ben zer lik bi - na la rý nýz la, giy di ði niz cüb be ler le ve kü tüp ha - ne raf la rý i le sý nýr lý ka lý yor. Ba tý da ki ü ni ver si te ge le ne ði, ev ren sel pren sip le re da ya ný yor. Ne ol du ðu nu kav ra mak i çin biz de ki ben ze ri ne, med re se ye bak mak la zým. Med re se yi ka pa ta - rak bu ge le ne ði bir ay rýk o tu gi bi bý çak la ke sip at mýþ ol duk. Mek tep i le med re se a ra sýn da ak - ta rý lan bil gi nin i çe ri ðin den ön ce, kul la ný lan yön tem a çý sýn dan fark lý lýk var dý. Di nî i lim le ri, Tan zi mat ýn kur du ðu Mek teb-i Nüv vap ta da öð re ne bi lir di niz, Fa tih ve ya Sü ley ma ni ye Med re se si nde de. Fark lý lýk uy gu la nan e ði tim yön tem le rin de dir. Mek tep te kit le sel e ði tim, med re se de i se bi rey sel e ði tim ve ri lir. Bi rey sel e ði tim, mü der ris, ya ni ders ve ren i le ta le be ya ni ta lep e den a ra sýn da do lay sýz i - liþ ki ye da ya nýr. Mer kez de ta le be var dýr. Kit le - sel e ði tim i se öð ret men i le öð ren ci a ra sýn da, ya ni öð re ten i le öð re nen a ra sýn da a ra ya mek - tep de di ði miz res mî ku ru mun gir di ði ve her þe yi be lir le di ði sis te me da yan mak ta dýr. Müf - re dat, sý nav lar, ders i çe rik le ri mek tep te stan - dart týr. Öð ren ci sý nýf ta, öð re nen kit le nin bir ü ye si dir. A ra la rýn da hiç bir fark yok tur. Hep si bir bi ri nin tý pa týp ay ný sý o la rak ka bul e di lir. Med re se de i se ho ca yý öz gür ce ta le be se çer. E ði tim, ders e sa sý na gö re ya pý lýr. Dip - lo ma nýn ye ri ne, ho ca dan al dý ðý i ca zet ge - çer li dir. Ta le be ö mür bo yu ders al dý ðý ho ca - la rýn is mi ni bir va sýf o la rak kul la nýr. En ö nem li si, sa ný la nýn ak si ne mek tep te e - leþ ti ri yok tur. Öð re ti len öð re ni lir. Med re se ge le ne ði i se di ya lek ti ðe da ya nýr. Ehl-i Ce del a - dý ve ri len mü na ka þa cý ta le be le rin sý kýþ týr ma - la rýn dan yü zü nün a kýy la çý ka ma yan ho ca nýn i ti ba rý da ol maz. Biz ü ni ver si te sis te mi ni, mek te be dö nüþ tü re rek al dýk. Tür ki ye mev cut e ði tim sis te mi i çin de, Be - di üz za man ýn bi ze gös ter di ði tec rü be le ri ya - þa dý. Bu tec rü be, öð ret men i le öð ren ci a ra sýn - da ki i liþ ki nin ah la kî bir bo yu ta ta þýn dý ðý, bir mis yo na dö nüþ tü ðü her tür lü tec rü be dir. Bil - gi nin ken di sin den ö te, bil gi nin ah lâ kî bo yu tu ve ki þi lik e ði ti mi, res mî müf re da týn i çin de yer al ma yan in sa nî bo yut dev re ye gir mek te dir. Med re se tüz zeh ra pro je si, ruh o la rak geç mi - þi mi ze za ten þe kil ver di; þim di ye ni bir me de - ni yet pro je si ne il ham kay na ðý o lu yor. Ý çer den dý þa rý ya doð ru ye ni bir mer ha le bu du rum. Müm taz er Tür kö ne / Za man, SON 1 ay i çin de PKK ya yö ne lik u yuþ tu ru cu o - pe ras yon la rý ný ga ze te ler þöy le ver miþ ler di: PKK ya bü yük dar be, PKK nýn fi nans kay - na ðý na dev o pe ras yon... Böy le miy di ger çek ten? Bu ha ber ler sa de ce Li ce böl ge sin de ya pý lan son 2 u yuþ tu ru cu o pe ras yo nu se be biy le ya pýl - mýþ tý. La kin bun lar, PKK nýn A ma nos lar da ki ve Li ce-bin göl hat týn da ki dev u yuþ tu ru cu po - tan si ye li ve tar la la rý kar þý sýn da hiç bir de ðer i fa - de et mi yor. PKK nýn Li ce ye de Þem din li gi bi top lu bir bas kýn pla ný yap ma sý ve bu ra ya ö nem ver me si bey hu de ol ma sa ge rek. Li ce de ki son o pe ras yon da 13 ton ku bar es - rar, 2.3 ton toz es rar, 60 bin kök Hint ke ne vi ri e le ge çi ril miþ ti. Pi ya sa de ðe ri yak la þýk 17 mil yon li ra. Þu a na ka dar Li ce de ya pý lan o pe ras yon lar da ya ka la nan mik tar ton ci va rýn da. Hâl bu ki sa de ce Li ce de 5000 ton u yuþ tu ru - cu var. E vet, þa ka de ðil 5000 ton! Bu va him ger çe ði is tih ba rat ku rum la rý bi li - yor. Pe ki, bu i na nýl maz u yuþ tu ru cu po tan si ye li - nin ü ze ri ne la yý kýy la gi di li yor mu? Ha yýr! U yuþ tu ru cu suç la rý va him suç lar dan dýr ve bu suç la rýn ta ki bi ka mu nun sað lý ðý yö nüy le a - na ya sal bir gö rev. Ay rý ca sa de ce PKK de ðil, dün ya da ki tüm te - rör ör güt le ri nin en ko lay yol dan en çok pa ra yý ka zan dý ðý sa ha da u yuþ tu ru cu mec ra sý dýr. Es ki nin Dev-Sol un dan DHKP/C ye ve TKP/ML ye ka dar tüm te rör ör güt le ri ni gü - lüm se ten/se rin le ten bir ger çek tir bu. Ko lom bi ya da ki te rör ör gü tü FARC, yýl lar dýr ko ka in le a yak ta du ru yor. Ne den u yuþ tu ru cu? Nak li ye si ko lay, ge ti ri si çok yük sek, a lý cý sý bol, ta lep e las ti ki ye ti sert, te da vül de ki de ðer li pa ra kar þý lý ðý ta ka sý müm kün, ü re ti mi zah met - siz, pa zar la ma a ðý ko lay... Da ha ne ol sun? NA TO E ko no mik Ko mi te si 2009 da ha zýr la - dý ðý ra por da Av ru pa dan PKK ya 200 mil yon e - u ro pa ra a ký þý nýn ol du ðu nu be lirt miþ ti. Bu mik ta rýn 25 mil yon e u ro su nun ba ðýþ o la - rak top lan dý ðý, ge ri ka lan tüm meb la ðýn u yuþ - tu ru cu, in san ka çak çý lý ðý ve ka ra pa ra ak la ma gi bi il le gal iþ ler den top lan dý ðý vur gu lan mýþ. 3 se ne son ra bu gün na sýl? BM U yuþ tu ru cu Kon trol Prog ra mý U - NODC ra po ru, PKK nýn Av ru pa da u yuþ tu ru - cu ti ca re ti ni kon trol al týn da tut tu ðu nu, Af ga - nis tan, Pa kis tan ve I rak ü ze rin den Av ru pa ya u yuþ tu ru cu a ký þý ný sað la dý ðý ný bel ge le riy le or ta - ya ko yu yor. AB Po lis Teþ ki la tý E U RO POL, PKK nýn yo - ðun bir u yuþ tu ru cu tra fi ðin de ol du ðu nu, en bü yük fi nans kay na ðý o lan u yuþ tu ru cu dan ka - zan dý ðý pa ra yý te rö re har ca dý ðý ný be lir ti yor. Ya ni sis tem tý kýr tý kýr iþ li yor. Ül ke dý þýn da ki u yuþ tu ru cu tra fi ði ni kon trol e de me ye bi li riz a ma ül ke i çin de kan lý te rör ör - gü tü nün u yuþ tu ru cu fa a li ye ti ü ze ri ne kâ bus gi - bi çök mek ge rek mez mi? Ma a le sef PKK nýn ül ke miz de ki u yuþ tu ru cu tra fi ði ne ve Hint ke ne vi ri tar la la rý na yö ne lik bý - ra kýn ye ter li o pe ras yo nu, et ki li o pe ras yon lar bi - le ya pý la mý yor. Hü kü me tin ö zel lik le PKK nýn bi rin ci de re ce - de ge lir kay na ðý o lan ve bu mil le te ö lüm sa tan u yuþ tu ru cu po tan si ye li nin ü ze ri ne ka rar lý lýk la git me si, bu ko nu da po lis ve jan dar ma bi rim le - ri ni tam per for mans ça lýþ týr ma sý ge re ki yor. Sav cý lar u yu ma sýn, ha re ke te geç sin, di ye - mez si niz. Ýs tih ba rat, po lis ve jan dar ma bi rim le ri u yuþ - tu ru cu tar la la rý ný sav cý la ra ha ber ver(e)mez se, sav cý lar bil gi sa hi bi o la maz. U yuþ tu ru cu tra fi ði nin ve bu ö lüm tar la la rý - nýn mut la ka so ruþ tu rul ma sý ve so rum lu la rý nýn (u cu ne re ye ve ki me gi di yor sa) a ðýr ce za la ra çarp tý rýl ma sý ge re ki yor. PKK ken di ül ke niz de üs te lik si lah la ko ru du - ðu bin ler ce ton u yuþ tu ru cu tar la la rýn dan pa ra kal dýr ma ya de vam e di yor sa, Av ru pa dan PKK nýn pa ra tra fi ði ne ki lit vur ma sý ný is te mek ger çek çi de ðil. Bu i þin i çin de han gi ka mu gö rev li le ri var sa or ta ya çý ka rýl ma lý. U nut ma yýn... Dev le te da yan ma yan bir u yuþ tu ru cu tra fi ði as la yü rü mez. Dev le te ve u yuþ tu ru cu ya da yan ma yan bir te - rö rün 30 yýl dýr ya þa ya ma ya ca ðý gi bi. Da ya nak la rý te miz le yin. U yuþ tu ru cu o pe ras yon la rý ný en gel le yen le ri ve tar la la rý ka muf le e den dev let gö rev li le ri ni bu lun. Sa de ce tez gâ hýn i çin de ki ka mu gö rev li le ri, ko ru cu, po lis ve or ta se vi ye as ke ri per so nel de - ðil, bun la rýn a ða ba ba la rý ce za lan dý rýl ma lý. Gül te kin Av cý / Bu gün, TÜRKÝYE ni ha yet e ði tim-öð re tim sek tö rü nün so run la rý ný tar týþ ma ya baþ la dý. Es ki den de tar tý þýr dý a ma bu tar týþ - ma her þe yin ba þý e ði tim slo ga nýn - dan bir ar pa bo yu i le ri pek git mez di. Þim di üç-dört ar pa bo yu i ler le dik a ma yi ne de e ði ti me i liþ kin sað lýk lý bir tar týþ ma ya pa mý yo ruz ka ný sýn da yým. Ve sað lýk lý tar týþ ma nýn ö nün de ki bir-i ki en gel den bi ri de tev hid-i ted ri - sat il ke si, ka nu nu dur. Tev hid-i ted ri sat Ka nu nu 3 Mart 1924 ta ri hin de ka bul e dil miþ ve ül ke - de ki bü tün e ði tim-öð re tim ku rum la - rý nýn Mil li E ði tim Ba kan lý ðý na dev ri - ni ön gö ren bir ka nun dur. O ri ji nal i fa de siy le ka nu nun bi - rin ci mad de si ay nen þöy le dir: Tür ki ye da hi lin de ki bü tün mü es - se sa tý il mi ye ve ted ri si ye Ma a rif Ve ka le ti ne mer but tur. O ri ji nal ka nun za ten i ki si uy gu la - ma mad de si ol mak ü ze re 7 mad de lik ký sa bir ka nun dur ve ö zü de yu ka rý da ak tar dý ðým mad de dir. Ka nu nun be þin ci mad de si as ke ri mek tep le rin de Mil li E ði tim Ba kan lý - ðý na (Ma a rif Ve kâ le ti) dev ri ni ön gör - mek te dir ve bu ya sa mad de si nin ge - re ði 1924 te ye ri ne ge ti ril miþ tir. An cak, as ke ri o kul lar 1925 ta ri - hin de ya ni yak la þýk bir se ne son ra çý kan bir ya sa i le ye ni den Mil li Sa - vun ma Ba kan lý ðý na dev re dil miþ - ler dir. Ýl ginç tir, bu de vir iþ le mi i le tev - hid-i ted ri sat il ke ve ka nu nu nu ilk de len ku rum böy le ce as ke ri ye ol - muþ tur. A ra dan yak la þýk dok san se ne geç miþ tir a ma du rum da bir de ði - þik lik yok tur. Om buds man ka nu nu çýk mak ta - dýr a ma as ke ri ye bü yük öl çü de bu ka nu nun kap sa ma a la ný nýn dý þý na çý ka rýl mýþ týr. A na ya sa Cum hur baþ ka ný na bað lý bir Dev let De net le me Ku ru lu ih das et mek te dir a ma as ke ri ye yi ne bu a na - ya sa mad de si nin de kap sa ma a la ný - nýn dý þýn da dýr. Bu ko nu da ör nek le ri ço ðal ta bi li riz, 2012 de ha la as ke ri ye nin ya sa lar da is - tis na teþ kil et me si du ru mu sür mek - te dir a ma bu i þin kö ke ni gör dü ðü - müz gi bi 1924 se ne si ne ka dar git - mek te dir. Gü nü müz Tür ki ye si 1924 se ne si - nin Tür ki ye si de ðil dir a ma Tev hid-i ted ri sat ka nu nu kö ken li so run lar ha la bü tün va ha me ti i le sür mek te dir. E ði tim sek tö rü ne i liþ kin bu gün tar tý þý lan so run la rýn çok bü yük bö lü mü nün kö ke nin de bu ka nun yat mak ta dýr. Tev hid-i ted ri sat kav ra mý na yö ne - lik e leþ ti ri le ri la ik lik ek se ni ü ze rin den de ðil, e ði tim de et kin lik, ço ðul cu luk, ça ða u yum a çý sýn dan de ðer len dir - mek ge rek mek te dir. E ði tim-öð re tim de bir ü re tim dir ve bu ü re tim te ke li ni dev le te bý rak ma - nýn an la mý ný ça ðý mýz da an la mak müm kün de ðil dir, e ði tim de ya þa nan et kin siz li ðin te me lin de de bu te kel ci ü re tim an la yý þý yat mak ta dýr. Tür ki ye de i mam ha tip li se le ri ve bu o kul la rýn müf re da tý tar tý þýl mak ta - dýr a ma ne den se bu o - kul la rýn ne den, zo run lu o la rak, dev let o kul la rý ol - du ðu ko nu su pek gün de - me ge ti ril me mek te dir. Oy sa, tev hid-i ted ri sat gi bi bir de li göm le ði nin gi yil me si nin zo run lu ol - ma ya ca ðý bir ül ke de bu o kul la rýn dev let dý þýn da öð re tim ver me le ri hem da ha et kin dir hem de de - mok ra si ye çok da ha uy - gun bir du rum dur. Bu o kul lar ku ru la cak ya da mev cut va kýf lar ta - ra fýn dan fi nan se e di lir ler, dev le tin bu o kul lar la i liþ - ki si sa de ce en ge nel hu - kuk ve a na ya sa il ke le ri sý - nýr la nýr ve i þin doð ru su da bu dur. Zo run lu din ders le ri ne yö ne lik hak lý e leþ ti ri le ri de aþ ma nýn yi ne en et kin yo lu tev hid-i ted ri sat sý - nýr la ma la rý dý þýn da ku ru la cak ö zel ya da va kýf o kul la rýn da bu ders le rin en ge nel hu kuk il ke le ri ne uy gun bi çim - de ve ril me si o la cak týr. Da ha et kin ve da ha de mok ra tik o - la ca ðý ný dü þün dü ðüm bu çö zü mün ö nün de ki en bü yük i ki zi hin sel en gel - den bi ri ge le nek sel ke ma list ke sim le - rin en ge li i se i kin ci si i se kav ram sal o - la rak tev hid-i ted ri sat il ke si ne kar þý ol ma sý bek le ne cek mu ha fa za kar ke si - min dev let çi da mar la rý o la cak týr. Tev hid-i ted ri sat il ke si ni ve bu il ke den kay nak la nan te kel ci et kin - siz lik le ri tar týþ ma dan e ði tim de sür dü rü le bi lir i yi leþ me nin ya ka - lan ma sý o la nak sýz dýr. E ser Ka ra kaþ / Star, Med re se tüz zeh ra Medresetüzzehra projesi, ruh olarak geçmiþimize zaten þekil verdi; þimdi yeni bir medeniyet projesine ilham kaynaðý oluyor. Devlete dayanmayan bir uyuþturucu trafiði asla yürümez. Devlete ve uyuþturucuya dayanmayan bir terörün 30 yýldýr yaþayamayacaðý gibi ton u yuþ tu ru cu yu dev let bil mi yor mu? Tevhid-i tedrisatý tartýþmadan A na do lu O tizm Vak fý

12 RÖ POR TAJ EKÝM 2012 PAZARTESÝ Y HÜKÜMET, KÜRT SORUNUNU ÇÖZMEDE HAMASET YAPMIÞ DOÇ. DR. MURAT ÇEMREK "KÜRT SORUNUNU ÇÖZME KONUSUNDA DA SADECE HAMASET HAZIRLIÐI YAPTIÐINI DÜÞÜNÜYORUM. ÖNCELÝKLE BU HAZIRLIKSIZLIK SORUNU TANIMLAMAK ÇERÇEVESÝNDE BELÝRDÝ. ÖNCE "KÜRT AÇILIMI" DENDÝ, SONRA "DEMOKRATÝKLEÞME AÇILIMI" DENDÝ, DAHA SONRA "MÝLLÎ BÝRLÝK VE KARDEÞLÝK PROJESÝ" DENDÝ. DAHASI BAÞBAKAN GEÇENLERDE TÜRKÝYE'DE KÜRT SORUNU OLMADIÐINI VE VAR OLANIN TERÖR SORUNU OLDUÐUNU SÖYLEYEREK MHP'NÝN MÝLÝM DEÐÝÞTÝRMEDÝÐÝ KONUMUNU PAYLAÞTI" DEDÝ. hhke Tür ki ye nin ken di iç so run la rý na ek o la rak son yýl lar da dýþ so run lar ek lem len me ye baþ la dý. Ki mi ne gö re iç so run çö zül me den dýþ so run lar la ba þe di le mez, ki mi ne gö re i se bü yük dev let ol mak is ti yor sak ta ri hin bi ze sun du ðu fýr - sa tý de ðer len di rip Or ta do ðu da o lup bi ten le re de el at - ma lý yýz. Biz de bu haf ta Tür ki ye nin iç ve dýþ so run la rý ný ya kýn dan ta kip e den Sel çuk Ü ni ver si te si U lus la ra ra sý Ý liþ - ki ler Bö lü mü ho ca la rýn dan Mu rat Çem rek le ko nuþ tuk. Bu ga ye yi ye ri ne ge tir me ça ba la rý na sýl bir ne ti ce ver miþ tir? Tür ki ye nin dýþ po li ti ka da gel di ði nok ta yý na sýl yo rum lu yor su nuz? Þa þýr tý cý ge le bi lir, a ma Türk Dýþ Po li ti ka sý nýn (TDP) bu gün gel di ði ko num, as lýn da ge cik ti ði bir nok ta dýr. Son dö ne me ka dar TDP nin on to lo jik o la rak Ba tý cý lýk ve Sta tü ko cu luk a yak la rý ü ze rin de yük sel me si ge nel ka bul gör müþ bir çer çe ve dir. Ba tý cý lýk yö nü, Os man lý- Türk mo dern leþ me si ni bir bü tün o la rak e le al dý ðý mýz da, Tan zi mat Fer ma ný ndan i ti ba ren sa de ce dýþ po li ti ka ya pý mýn da ve ya dev let söy le min de de ðil dev let cev he rin de bir ni te lik de ðiþ me si ni gün de me ge tir miþ tir. Mo dern leþ me li te ra tü rün de ki sü rek li lik-kop ma (con ti nu ity-rup tu re) tar týþ ma sýn da, bü tün ký rýl ma la ra rað men Os man lý-türk mo dern leþ me si ni bir bü tün o la rak ta ným la ma yý ter cih e di yo rum, çün kü Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin ku ru cu kad ro la rý da ha zi ya de as ke rî bü rok ra si a ðýr lýk lý ol mak ü ze re "Os man lý Pa þa la rý" i di. Bu çer çe ve de Cum hu ri ye tin ku ru lu þu son ra sýn da ön ce Av ru pa ek se nin de ve I I. Dün ya Sa va þý son ra sýn da da ABD ek se nin de bir Ba tý lý laþ ma tec rü be si de vam et miþ tir. Sta tü ko cu luk a ya ðý na ge lin ce, Os man lý Ha ri ci ye Ne za re ti Re is-ül-küt tap lýk ko za sýn dan çý kar ken ta ri hin ga rip bir cil ve siy le Os man lý nýn yer le yek san et ti ði Bi zans Ým pa ra tor lu ðu gi bi dev le tin öm rü nü dip lo ma tik ma nev ra ve tak tik ler le u zat mak gi bi bir mis yo nu da e da et miþ tir. E ric Hobs bawm ýn Rus Çar lý ðý ve A vus tur ya-ma ca ris tan Ým pa ra tor lu ðu i le son ar ka ik im pa ra tor luk lar i çe ri sin de say dý ðý ve be nim de "son an tik im pa ra tor luk" o la rak o ku du ðum Os man lý, Tan zi mat Fer ma ný ndan i ti ba ren dýþ po li ti ka sý ný ar týk da ha faz la top rak kay bý ný ön le mek ve var o la ný sý ký ca mu ha fa za ya yö nel miþ tir. Hal böy le o lun ca, sta tü ko cu luk ay nen Ba tý cý lýk gi bi a de ta dev le tin sa de ce dýþ po li ti ka sý nýn de ðil tüm po li tik ak lý nýn mer ke zi ne o tur muþ tur. Bu an la yý þýn Cum hu ri ye te yan sý ma sý i se ku ru lu þun dan i ti ba ren ko ca im pa ra tor luk tan ge ri ye el de a vuç ta ka la ný sý ký ca mu ha fa za et mek þek lin de te ba rüz et miþ tir. Bun dan do la yý sýk sýk Sevr pa ra no ya sý nýn hort la týl ma sý eþ li ðin de i çe ka pa nýk, et li ye süt lü ye bu laþ ma yan hat ta kok maz bu laþ maz bir dýþ po li ti ka an la yý þý be nim se mek Cum hu ri yet Ha ri ci ye si nin ye gâ ne ga ye si ol muþ tur. Tür ki ye nin o çok ö nem se nen ve dil len di ri len je ostra te jik ko nu mu bu na i zin ver me miþ tir. Tür ki ye I I. Dün ya Sa va þý son ra sýn da ABD ye yak la þýr ken dö ne min Sov yet ler Bir li ði yö ne ti mi nin 25 yýl lýk dost luk ant laþ ma sý ný ye ni le me me si ve Bo ðaz lar da or tak yö ne tim tek li fi ve da ha sý top rak ta le bi bu ya kýn laþ ma da faz la sýy la et ki li ol muþ tur, çün kü sta tü ko cu lu ðun a na ek se ni el de ki top rak la rý ek silt me mek tir. Ay ný þe kil de A na do lu mil li yet çi li ði i le öz deþ leþ ti ri len Ke ma liz min ir re den tist (ya yýl ma cý) ol ma ma sýn da da za ten Os man lý nýn kül le rin den ye ni den doð ma te lâ þý sü rer ken ye ni ma ce ra la ra ka pýl ma mak ba þat bir rol oy na mýþ týr. A ta türk ün En ver Pa þa yý böy le bir ma ce ra cý lýk la suç la ma sý bu bað lam da de ðer len di ri le bi lir. Böy le ce yý ký lan bir im pa ra tor luk ta mil let-i hâ ki me ko nu mun da i ken bir u lus-dev let kur ma a ce mi li ðin de bir is ti ka met tes bi ti i çin Ba tý cý lýk ve ba ri el de a vuç ta ka la na sým sý ký sa rýl mak an la mýn da Sta tü ko cu luk bir neb ze an la þý la bi lir, a ma bu yak la þý mý Cum hu ri ye tin a men tü sü ha li ne ge tir mek Tür ki ye yi faz la sýy la a ta le te sü rük le miþ tir. "Mu a sýr me de ni yet ler se vi ye si ne yük sel mek hat ta geç mek" o la rak slo gan laþ tý rý lan Cum hu ri ye tin ku ru cu i de a li ni ger çek leþ tir me vak ti hep er te len di ðin den A ta türk ün "Yurt ta sulh ci han da sulh" ve ci ze si de a de ta bu a ta le te meþ rû i yet ka zan dýr mak i çin ta bu laþ tý rýl mýþ týr. Tür ki ye þu an da Su ri ye, Ý ran, Er me nis tan, I rak, Ýs ra il i le doð ru dan ve do lay lý o la rak da Rus ya i le so run lu ko nu la rý nýn þid de ti ni arttýr - Bu haf ta Tür ki ye nin iç ve dýþ so run la rý ný ya kýn dan ta kip e den Sel çuk Ü ni ver si te si U lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Bö lü mü ho ca la rýn dan Mu rat Çem rek le ko nuþ tuk. mýþ gi bi du ru yor. Bu e leþ ti ri le ri ya pýn ca bü yük res me bak ma nýn ve ge le cek te Tür ki ye nin dýþ po li ti ka sý nýn i sa be ti nin an la þý la ca ðý be lir ti li yor. Bu na ne der si niz? Ay ný þe kil de say dý ðý nýz bü tün ül ke ler de doð ru dan ve ya do lay lý o la rak Tür ki ye i le so run lu ko nu la rýn þid de ti ni art týr mýþ gi bi dur mak ta dýr lar. Bu du ru mda Nas red din Ho ca nýn fýk ra sý na gön der mey le "Hýr sý zýn hiç mi su çu yok?" di ye sor mak du ru mun da yýz. Tür ki ye nin sa yý lan ül ke ler le so run la rý ný hem ni te lik hem de ni ce lik a çý sýn dan ay ný kap ta top la mak, an cak el ma lar la ar mut la rý top la mak ka dar an lam lý o la bi lir. Da ha sý say dý ðý nýz ül ke le re i lâ ve ten so ru nun çö zü mün de Tür ki ye i le ve ya pa ra lel ha re ket e di yor muþ gi bi du ran ABD ve Av ru pa Bir li ði (AB) ül ke le ri ken di çý kar la rý söz ko nu su ol du ðun da yi ne si ya se tin do ða sý ge re ði Tür ki ye i le ça týþ mak du ru mun da ka la bi lir ler. Si ya set za ten so run la rý çöz mek i çin var dýr, a ma çöz dü ðü nü zü dü þün dü ðü nüz her so run fark lý bir ni te li ðe bü rü ne rek ye ni den kar þý ný za çý ka bi lir ve ya u laþ tý ðý nýz çö züm ler de ye ni so run la rýn to hu mu o la bi lir ler. Bir po li ti ka cý nýn söz le ri ni de ðer len di rir ken tem ki ni ar ttýr mak tan ya na bi ri o la rak i se, Sa yýn Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn "bü yük res me bak ma nýn ve ge le cek te TDP nin i sa be ti nin an la þý la ca ðý"na da ir be ya na tý ný ken di si ni hak lý çý kar mak i çin söy len miþ söz ler o la rak de ðil, a ma er ken bir duâ o la rak de ðer len di ri yo rum. Ay rý ca Tu nus ve Mý sýr dan son ra Lib ya nýn da A rap Ba ha rý na hýz lý ca ek lem le ne ce ði dü þün ce si ger çek leþ mez ken Su ri ye den ge len in san lýk dra mý gö rün tü le ri i se sa býr la rý zor la sa da za man her kes i çin ay ný hýz da ak ma mak ta dýr. Tür ki ye nin sý cak ti ca ret i çin bir kom þu su nu ken di ta ra fý na çek me si nin mec bur ol du ðu söy le ni yor. Bu nu ba rýþ yo luy la ya pa maz sa sa va þa bi le ce ði de be lir ti li yor. Da vu toð lu nun "Su ri ye i le sa vaþ gö ze a lý na bi lir" de me si ni bu a çý dan yo rum la ya bi lir mi yiz? Tür ki ye nin ar týk bir ta cir dev let (tra ding sta te) ha li ne gel di ði ne da ir en az bir se ne ön ce sin de yo rum lar ya pýl mýþ tý. Ay ný þe kil de Tür ki ye nin Er me nis tan i le sý ný rý ný a çýk tut ma sý ve Er me nis tan i le ti ca rî i liþ ki le ri ni ge liþ tir me si nin Tür ki ye nin bu ül ke ü ze rin de ki et kin li ði ni art tý ra ca ðý ar gü ma ný Tur gut Ö zal dan bu ya na çe þit li ve si le ler le ba zý si ya set çi ler, ga ze te ci ler ve a ka de mis yen ler ce dil len di re gel miþ tir. Kü re sel leþ me nin en ö nem li a ya ðý ný ti ca re tin o luþ tur du ðu bir dün ya da Tür ki ye nin ve ya her han gi bir ül ke nin var lý ðý ný de vam et ti re bil me si i çin sa de ce bir kom þu su nu de ðil müm kün se tüm kom þu la rý ný ve kom þu su ol ma dý ðý ül ke ler le ti ca re ti ni has sa ten dýþ ti ca ret faz la sý ve re cek þe kil de mak si mi ze et me si ge re ði za ten i zah tan va res te dir. Tür ki ye Or ta do ðu ya ih ra ca tý ný art týr dýk ça böl ge ül ke le ri nin kü re sel sis te me da ha faz la en teg re e dil me si nin ge re ði ni fark et ti ðin den ya pýl ma sý ge re ken le ri de üst len miþ ti. Bu bað lam da, Tür ki ye nin 2023 ve ya 2071 i de al le ri ni ger çek leþ tir mek i çin sa vaþ mak gi bi bir lük sü yok tur, çün kü sa vaþ sa de ce si lâh tüc car la rý ný mem nun e der. MU RAT ÇEM REK KÝM DÝR? OD TÜ Si ya set Bi li mi ve Ka mu Yö ne ti mi Bö - lü mün den 1996 da ki me zu ni ye tin den son ra yük sek li sans ve dok to ra sý ný burs lu o la rak Bil kent Ü ni ver si te si Si ya set Bi li mi ve Ka mu Yö ne ti mi Bö lü mün de sý ra sýy la 1997 ve 2002 de ta mam la dý. Bu bö lüm de bir dö nem ya rý-za man lý o la rak Sos yo lo ji ye Gi riþ der si ver dik ten son ra Biþ kek te ki A ta türk A la to o Ü ni ver si te si U lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Bö lü mü nde 2004 O cak a yý na ka dar öð re tim ü ye si o la rak ça lýþ tý. Çem rek, Col le gi um Bu da pest: Ins ti tu - te for Ad van ced Stu di es te Av ru pa Bir li ði- Tür ki ye Ý liþ ki le ri nde Ýn san Hak la rý So run sa lý ü ze ri ne dok to ra son ra sý a raþ týr ma sý ný ta - mam la dý ve 2004 Ey lü lü nden bu ya na Sel - çuk Ü ni ver si te si U lus la ra ra sý Ý liþ ki ler Bö lü - mü nde öð re tim ü ye si o la rak ça lýþ mak ta dýr. AKP nin son kon gre si ne bak tý ðý nýz da ge li nen nok ta yý mer ke zi yet çi çiz gi ye hýz la ka yýþ o la rak gö ren ler de var. Me se lâ Cen giz Çan dar "Ü çün cü Dün ya ül ke si ne ben zi yor, mü sa me re ha va sýn da" de di. Ay rý ca AKP nin ya yýn la dý ðý öz gür lük dek la ras yo nu var. Bun la ra ba kýp na sýl yo rum lar ya pý la bi lir? El bet te hep si ni ar ka ar ka ya sý ra la dý ðý nýz da A til la Ýl han va ri "Han gi AK Par ti?" ya da Han gi si AK Par ti? di ye so ru la bi lir. Bir par ti dü þü nün ku ru lu þun dan bir bu çuk yýl son ra ken di si nin dah li nin bu lun ma dý ðý se çim ya sa sý nýn im kân la rýy la yak la þýk o la rak al dý ðý oy o ra ný nýn i ki ka tý ka dar o ran la par la men to da tem sil im kâ ný ya ka la ya rak tek ba þý na ik ti dar ol sun, a ma par ti nin li de ri nin mil let ve kil li ði se çi me gi di lir ken ip tal e dil sin ve bir a ra for mül i le son ra dan par la men to ya gi re bil sin ve Baþ ba kan o la bil sin, ilk par la men to dö ne min de bu par ti nin kur du ðu hü kü met bu gün yar gý ka ra rýy la be lir di ði ha liy le çe þit li as ke rî dar be le rin mu ha ta bý ol sun, 1960 dar be si nin ü rü nü A na ya sa Mah ke me si nin ka ra rýy la Cum hur baþ kan lý ðý se çi min de ö nü ke sil sin, par ti nin ka pa týl ma sý i çin Cum hu ri yet Baþ sav cý sý ka pat ma dâ vâ sý aç sýn, ya pý lan ye ni se çim ler den son ra ik ti dar par ti si oy o ra ný ný yak la þýk ya rý sý o ra nýn da art tý ra rak i kin ci kez se çil sin, bü tün bun la rý ya par ken de Tür ki ye AB den mü za ke re ler i çin gün a la bil sin, üç ta ne si ge nel se çim ve i ki ta ne de be le di ye se çi mi ol mak ü ze re top lam beþ se çim dir bir ik ti dar hiç se çim e ko no mi si uy gu la ma sýn, o za man i zin ve rin de bu par ti ken di si nin mer kez de ol du ðu nu ar týk id di a e de bil sin. Ka çý nýl maz o la rak her mer kez ken di mer ke zi yet çi - li ði ni de in þa e de cek tir. Ö te yan dan, me tal yor gun lu ðu gi bi ik ti da rýn en ö nem li kül fe ti de el bet te ha ta sa yý sý nýn za man la ar tý yor ol ma sý dýr. Hü kü met güç lü ol ma dý ðýn da med ya pat ron la rý kö pek siz köy de deð nek siz do laþ ma ya, hat ta kö yü per va sýz ca sö mür me ye kalk mak ta dýr lar. Bu nu 28 Þu bat sü re cin de med ya nýn man þet ler le ik ti dar be lir le me le rin de gör dük. Bu bað lam da, AK Par ti nin on yýl lýk ik ti da rýn da mer ke zi yet çi lik ten çok mil li yet çi li ðe kay dý ðý þek lin de ve bu nun ge tir di ði bir Ü çün cü Dün ya söy le mi ne sap lan dý ðý ný göz lem le mek el bet te söy lem a na li zi dü ze yin de müm kün dür. Siz ce hal kýn de mok ra tik leþ me ta le bi dur du mu? Halk, "ar týk ik ti dar da biz den bi ri var" de yip bir fet ret dev ri ne mi gir di? E ðer de mok ra tik leþ me ta le bin den kas tý nýz top lu mun da ha faz la öz gür lük ta le bi i se in san lýk ta ri hi o ku ma la rým ba na þu nu öð ret ti ki; in san lý ðýn öz gür lük ta le bi as la so na er mez. Ö te yan dan fet ret dev ri i fa de si sos yal o lan dan zi ya de si ya sal i çin ge çer li dir. Dev let ler, þir ket ler ve par ti ler, ký sa ca sý ku rum lar fet ret dev ri ne gi re bi lir ler, a ma ha ya týn di na mi ði bi rey sel ve sos yal i liþ ki le rin sü rek li li ði böy le bir a ta le te i zin ver mez. Ö te yan dan, son zam lar eþ li ðin de hal kýn biz den bi ri ik ti dar da di ye oy ve re ce ði ni san mý yo rum. Tür ki ye nin öz gür leþ me si yo lun da si ya sî sis te me ka týl ma nýn bir ö dev ol mak tan çý ka rý lýp bir hak ka dö nüþ tü rül me si ge rek mek te dir. Çok sý ký uy gu lan ma mak la bir lik te oy kul lan ma ma nýn ce za al ma dý ðý bir ül ke nin va tan da þý ol ma yý ter cih e de rim. Ýn san la rýn po li tik sis te min par ça sý ol mak ka dar a po li tik ol mak da hak la rý dýr. Tür ki ye nin bir çok ül ke i le vi ze uy gu la ma sý ný kal dýr ma sý ný o lum lar ken yurt dý þý na çý kan va tan daþ la rý ný ce za lan dý rýr gi bi -70 TL den 15 TL ye düþ se bi le- harç pu lu al ma sý ný da mo dern bir De li Dum rul hi kâ ye si o la rak o ku yo rum. Ay ný þe kil de hü kü met harç la rý kal dý rýr ken harç pro tes to su ya pan ü ni ver si te öð ren ci le ri nin de su ça mes net o lan ey lem le ri or ta dan kalk tý ðý na gö re sa lý ve ril me le ri ge rek mez mi? Gö rü yor su nuz iþ te de mok ra tik ta lep ler as la bit mi yor. Re cep Tay yip Er do ðan Si ya sî ha ya tý ma mal ol sa da Kürt so ru nu nu çö ze ce ðim de di. Þu an iz le nen po li ti ka nýn bu söy lem le ör tüþ tü ðü nü dü þü nü yor mu su nuz? El bet te dü þün mü yo rum. Ö te yan dan Baþ ba ka nýn bu üst per de den i fa de si nin ken di si ne kar þý baþ ta PKK ol mak ü ze re bir þan ta ja dö nüþ tü rül dü ðü nü ve hat ta bu i fa de siy le Baþ ba ka nýn sý nan dý ðý ka na a tin de yim. Ay rý ca hü kü me tin e ði tim yý lý nýn baþ la ma sýy la or ta ya çý kan ak sak lýk la rýn gös ter di ði gi bi e ði tim sis te mi ne ge çiþ ko nu sun da ye ter li ha zýr lý ðý ol ma dý ðý gi bi Kürt so ru nu nu çöz me ko nu sun da da sa de ce ha ma set ha zýr lý ðý yap tý ðý ný dü þü nü yo rum. Ön ce lik le bu ha zýr lýk sýz lýk so ru nu ta ným la mak çer çe ve sin de be lir di. Ön ce "Kürt A çý lý mý" den di, son ra "De mok ra tik leþ me A çý lý mý" den di, da ha son ra "Mil lî Bir lik ve Kar deþ lik Pro je si" den di. Da ha sý Baþ ba kan ge çen ler de Tür ki - ye de Kürt so ru nu ol ma dý ðý ný ve var o la nýn te rör so ru nu ol du ðu nu söy le ye rek MHP nin mi lim de ðiþ tir me di ði ko nu mu nu pay laþ tý. Bu söy lem ve üs lûp de ði þik li ðin de el bet te Ha bur da ya þa nan la rýn hü kü me ti sý kýn tý ya sok ma sý et ki li ol du. Hü kü met "Yukarý tü kür sen bý yýk, aþaðý tü kür sen sa kal" i ki le min de ne tü kür dü ðü nü ya la ya bil di, ne de ye ni den tü kü re bil di. Os lo gö rüþ me le ri nin med ya ya sýz dý rýl ma sý, baþ ta MÝT Baþ ka ný hak kýn da ol mak ü ze re ba zý MÝT gö rev li le ri nin bu gö rüþ me le re is ti na den çok az ki þi nin bil di ði tam da Baþ ba ka nýn a me li yat o la ca ðý gün çý kan tu tuk la ma ka ra rý, Su ri ye nin Tür ki ye ye kar þý ye ni den PKK kar tý ný oy na ma sý, KCK tu tuk la ma la rý nýn ve mah ke me sü re cin de ya þa nan la rýn bi rer gös te ri ye dö nüþ tü rül me si nin hep si, ni ha ye tin de Ýs lâm cý lý ðýn hat ta Ýs lâ mýn bir an la mý nýn da Türk mil li yet çi li ði o la rak al gý lan dý ðý bir ül ke de gel di ði kö ken ler i ti ba riy le AK Par ti yi faz la sýy la zo ra sok tu. AK Par ti de i se TRT6 ve Kürt çe nin (as lýn da Kur man ci) seç me li ders o la rak müf re da ta kon ma sý nýn ye ter li, hat ta faz la bi le ol du ðu nu dü þü nen bir ke si min de ol du ðu nu u nut ma mak ge re kir. Baþ ba ka nýn Der sim i çin ö zür di ler ken Ro bos ki (U lu de re) i çin ö zür di le mek ten þid det le im ti na et me si ve Ý çiþ le ri Ba ka ný nýn bu ko nu da ki ku lak týr ma la yý cý i fa de le ri ne rað men kol tu ðu nu ko ru ma sý AK Par ti nin Kürt so ru nu ko nu sun da ki meh ter ta ký mý yü rü yü þü nü, da ha sý AK Par ti de ki Kürt si ya set çi le rin ve bu par ti ye des tek ve ren en te lek tü el le rin ça pý ný da or ta ya koy mak ta dýr. Es ki den Kürt Me se le si nde hu kuk dý þý mü ca de le ler ol du ðu bi li ni yor. Bu gü ne bak tý ðý mýz da hu kuk dev le ti an la yý þýy la mý so run çö zül me ye ça lý þý lý yor? Es ki den Kürt so ru nunun çö zü mün de hu kuk dý þý yol la ra sa pýl dý ðý ný bu gün ra hat ça ko nu þa bi li yo ruz. Oy sa fa i lî meç hul ci na yet ler, in san la rýn suç la rý ne o lur sa ol sun yar gý la ma dan a sit çu kur la rý na a tan ve bu nu ö nem se me yen bir zih ni ye tin dev let ay gý tý nýn ba þýn da ol du ðu bir dö nem de ya þan dý. Hu kuk dev le ti de di ði miz bi raz da zen gin bir dev le tin ma ri fe ti dir, yok sa fa kir bir dev let ka çý nýl maz o la rak dev let te rö rü ne her za man sa pa bi lir. Bu ra da zen gin lik i le in san hak la rý ko nu sun da ki du yar lý lý ðý i fa de et me ye ça lý þý yo rum. Tür ki ye yak la þýk 30 yýl dýr ay rý lýk çý te rör le mü ca de le bað la mýn da a dý kon ma mýþ bir sa vaþ ve ri yor ve her sa vaþ eþ ya nýn ta bi a tý ge re ði bi za ti hi kir li dir. Tür ki ye in san hak la rý na kar þý da ha du yar lý ha le gel dik çe el bet te hem te rör le mü ca de le si ni hem de a na dil de e ði tim gi bi ga yet in sa nî ta lep le ri hu kuk dev le ti çer çe ve sin de al gý la ma ya baþ la ya cak týr ve bu tür ta lep le ri te rör le eþ tut ma ya cak týr. So ru nun çö zü mü i çin hu kuk dev le ti bir or tak pay da o la cak sa her kes bu pay da yý ken di ne bir de ðer o la rak ka bul e dip bu na gö re norm lar ü ret me li ve si ya se ti ni de bu norm lar la þe kil len dir me li dir. Ye ni A na ya sa çýk maz sa ön gö rü le ri niz ne ler? Be de li ne o lur? Bu ko nu da bir ön gö rü de bu lun mak bi le is te mi yo rum, a ma Na mýk Ke mal in ö lüm süz e se ri Va tan Ya hut Si lis tre nin öz gün ka rak te ri Ab dul lah Ça vuþ un de di ði gi bi "Ký ya met kop maz a!". Tek ra ra kaç ma pa ha sý na bi le ol sa Sa yýn TBMM Baþ ka ný nýn ko nu nun has sa si ye ti ne da ir böy le bir du ru m da "Mil le tin ken di le ri ni af fet me ye ce ði" i fa de le ri ni ol duk ça ma ni dar bul du ðu mu be lirt mek is te rim. Ö zel lik le AK Par ti zi hin sel o la rak top lu mu ye ni bir a na ya sa i çin ha zýr la mýþ ken, bu nok ta dan son ra ge ri a dým at ma sý du ru mun da bu nu hal ka na sýl i zah e de ce ði ni i na nýn ben de me rak e di yo rum. Son o la rak AKP kon gre sin de AB sü re ci ne de ði nil me di. Bu nu na sýl a çýk lý yor su nuz? Bir par ti nin kon gre sin de ya da hü kü met prog ra mýn da her þe ye te mas et me si ni bek le di ði niz de as lýn da a na te ma nýn da i çi ni de bo þalt mýþ o lu yor su nuz. AK Par ti nin son kon gre sin de par ti yi ö nü müz de ki ge nel, be le di ye ve Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ne ha zýr la ya cak bir par ti kad ro su in þa sý söz ko nu suy du. AK Par ti mü za ke re ler i çin gün al dý ðýn dan bu ya na AB sü re ci nin tav sa ma ya gir di ði ni de id di a e de bi li riz. Mü za ke re le re be ra ber baþ la dý ðý mýz Hýr va tis tan ýn AB ü ye li ði e li ku la ðýn day ken Tür ki ye i se a çý lan mü za ke re baþ lýk la rýn dan an cak bir ta ne si ni ka pa ta bil di. Bun la rýn ö te sin de E ge men Ba ðýþ ýn O cak 2009 da Dev let Ba ka ný ve AB i le tam ü ye lik gö rüþ me le ri ni yü rüt mek ü ze re Baþ mü za ke re ci o la rak a tan ma sýy la AK Par ti, AB sü re ci ni tav sa ma dan gev þe me ye ya da kre di de re ce len dir me si i fa de siy le du ra ðan da ne ga ti fe çe vir di ði ni or ta ya koy du. Hat ta 61. Hü kü met te Cum hu ri yet ta ri hi nin ilk Av ru pa Bir li ði Ba ka ný o lan Ba ðýþ Baþ mü za ke re ci gö re vi ne de vam e der ken, "Oð lum bak git" gi bi po pü ler a mi ya ne ta bir le ri kul lan ma sýy la ve üs lû buy la da bu gev þe me yi pe kiþ tir di. O yüz den AK Par ti nin son kon gre sin de AB nin gün dem den düþ me si sa de ce ma lû mun i lâný dýr.

13 Y OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar K A M P A N Y A L A R Ki a da kýþ ba kým gün le ri baþ la dý KÝ A Tür ki ye, 15 E kim 24 Ka sým ta rih le ri a ra sýn da bütün Ki a kul la ný cý la rý ný, yet ki li ser vis le ri ne dâ vet e di yor. Kam pan ya sü re sin ce bütün Ki a a raç sa hip le ri ne, me ka nik ser vis iþ lem le rin de a raç ya þý nýn 4 ka tý na va ran ye dek par ça ve iþ çi lik in di ri mi nin ya ný sý ra 400 TL ve ü ze rin de ki har ca ma la rýn da BP den 75 TL lik üc ret siz a kar ya kýt/o to gaz fýr sa tý su nu la cak. Kam pan ya kap sa mýn da, ser vi se ge len a raç lar üc ret siz ký þa ha zýr lýk kon tro lü hiz me tin den ve Ga ran ti Ban ka sý Bo nus Kart a 8 tak sit im kâ nýn dan da fay da la na bi le cek ler. Ssang yong da E kim kam pan ya sý sü rü yor GÜ NEY Ko re li Ssang yong un Tür ki ye Dis tri bü tö rü Þah su va roð lu Dýþ Ti ca ret in dü zen le di ði E kim kam pan ya sýn da, Ssang Yong Ko ran do 4x2 MT 2.0 Tur bo Di zel mo de li a nah tar tes li mi TL. fi yat ve TL ye 18 ay 0 fa iz li kre di im kâ ný i le sa tý lý yor....ve ben zin li fi ya tý na di zel Fi at Bra vo alabilirsiniz FÝ AT Tür ki ye, kom pakt hatc hback sý ný fýn da ki mo de li Fi at Bra vo nun bütün di zel mo tor se çe nek le rin de ge çer li o lan ve E kim a yý bo yun ca da de vam e de cek kam pan ya sýy la da dik kat çe ki yor. Ben zin li Fi ya tý na Di zel Fi at Bra vo kam pan ya sýy la ben zin li ve di zel mo tor lu Fi at Bra vo mo del a i le si nin fi yat la rý 6 bin TL yi a þan in di rim ler le bir bir le ri ne e þit le ne rek kom pakt hatc hback müþ te ri le ri ne tam e ko no mik a van taj lar sað la ný yor. Sý ný fýn da ki ö nem li ra kip le ri kar þý sýn da dik kat çe ki ci fi yat/fay da o ran tý sýy la ön pla na çý kan Fi at Bra vo mo del a i le si nin di zel mo tor lu ver si yon la rý, 42 bin 280 TL den baþ la yan kam pan ya lý a nah tar tes lim sa týþ fi ya týy la müþ te ri le rin be ðe ni si ne su nu lu yor. ÖTV far ký Suzuki'den SU ZU KÝ Tür ki ye, 1600 cc mo tor si lin dir hac mi ni aþ ma yan ü rün le rin de ki yüz de 3 lük ÖTV ar tý þý far ký ný 31 E kim ta ri hi ne ka dar kar þý la ya cak. Su zu ki Tür ki ye, mo tor lu ta þýt lar da 1600 cc mo tor si lin dir hac mi ni aþ ma yan lar dan a lý nan ÖTV mik ta rý nýn yüz de 37 den, yüz de 40 a çý ka rýl ma sý nýn ar dýn dan o lu þan yüz de 3 lük ar tý þý müþ te ri le ri ne yan sýt ma ma ka ra rý al dý. Su zu ki nin, 1600 cc ye ka dar o lan bütün mo del le rin de ki yüz de 3 lük ÖTV ar tý þý far ký 31 E kim ta ri hi ne ka dar fir ma ta ra fýn dan kar þý la ný yor. 4 yaþ ü ze ri Re na ult ve Da ci a lar ser vi se bek le ni yor! 4 YAÞ ü ze ri bütün Re na ult ve Da ci a a raç sa hip le ri, a raç la rý nýn ba kým ve o na rým iþ lem le rin de 3 Ka sým a ka dar 2013 te ö de me fýr sa tý ve ca zip in di rim ler den fay da la ný yor. 4 Yaþ Ü ze ri A raç Kam pan ya sý kap sa mýn da, ka tý lým cý Yet ki li Sa tý cý lar da Re na ult ve Da ci a müþ te ri le ri ne 2012 de Ser vi se Gel, 2013 te Ö de im kâ ný nýn ya ný sý ra Re na ult Fix Ser vis Pa ket le ri ve Elf mo tor yað la rýn da % 30 in di rim ve Mot ri o Fix Ser vis Pa ket le rin de % 10 in di rim a van ta jý da su nu lu yor. Bütün bu ca zip þartla rýn ya ný sý ra, Worl dcard sa hip le ri ne 3 ay er te le me li 6 tak sit im kâ ný da yer a lý yor. Sko da da 9 bin 150 TL ye va ran ta kas a van ta jý SKO DA, 3 pu an lýk ÖTV ar tý þý ný E kim a yýn da da fi yat la rý na yan sýt maz ken, bütün mo del le rin de 9 bin 150 TL ye va ran ta kas in di rim a van taj la rý su nu yor. Bu nun ya ný sý ra Ye ti ve Su perb mo del le rin de Sko da müþ te ri le ri ne ka çý rýl ma ya cak sür priz he di ye ler su nu yor. Su perb E le gan ce 1,6 TDI a raç lar i çin TL de ðe rin de e lek trik li sun ro of, bo le ro rad yo, ý sýt ma lý ön ve ar ka kol tuk lar ve tri fid ti pi a la þým jant la rý i çe ren Pres tij Pa ke ti ne sa hip ol mak i çin sa de ce 500 TL fark ye ter li o lu yor. Ye ti de i se me ta lik renk far ký Sko da dan. Mit su bis hi den düþündüren kampanya MÝT SU BÝS HÝ Mo tors un pick-up seg men tin de ki güç lü tem sil ci si L200 þim di çok a van taj lý fi yat la rý i le he ye can lan dý rý yor. E kim a yýn da sü re cek o lan kam pan ya kap sa mýn da Mit su bis hi L200 4x2 In vi te MT a ra ca TL den baþ la yan fi yat lar ve TL ye 12 ay 0 fa iz o ra ný i le sa hip ol mak ar týk çok ko lay. Mit su bis hi L200 le rin tav si ye e di len kam pan ya lý sa týþ fi yat la rý, L200 4x2 In vi te MT TL ve L200 4x4 In ten se MT TL. M O T O R V E P E R F O R M A N S TEST a ra cý mýz da 1.6 lit re lik ben zin li mo tor gö rev ya pý yor - du. Tur bo ben zin li bu ü ni te nin mak si mum gü cü 156 HP, mak si mum tor ku i se 240 Nm. 6 i le ri tam o to ma tik þan zý - ma na sa hip o lan ve or ta la ma 7.3 lt/100 km ya kýt tü ke ten bu ver si yo nun km/s hýz lan ma sý 9.7 sa ni ye, mak si - mum hý zý i se 202 km/s. Ta sar ruf di yen le rin tur bo di zel se - çe ne ði ni, per for mans di yen le rin i se tur bo ben zin li mo to ru ter cih et me le ri sa lýk ve ri lir. DS5 test sü rü þü müz bo yun ca 10.3 lit re lik tü ke ti me u laþ tý ðý ný da ay rý ca not edelim. Ay rý - ca DS5 te kul la ný lan CVT þan zý man da ha se ri ve spor kul la - ný mý des tek le yen bir ya pý da ol du ðu nu ak ta ra lým. DS5, sert Citroen DS5 Estetik, donaným ve performans göz kamaþtýrýyor CITROEN'ÝN TÜRKÝYE'DEKÝ EN TEKNOLOJÝK OTOMOBÝLÝ OLAN DS5, GEÇTÝÐÝMÝZ HAZÝRAN AYINDA SATIÞA SUNULDU. CITROEN, DS5'TE TEKNOLOJÝYÝ OLDUKÇA ÝYÝ KULLANMIÞ. TEST SÜRÜÞÜ RECEP BOZDAÐ CIT RO EN IN ye ni le nen DS se ri si yol ha ri ta sý göz ler den kaç mý yor. DS3 i le baþ la yan ye ni len me DS5 i le de vam et ti. Cit ro en in Tür ki ye de ki en tek no lo jik o to mo bi li o lan DS5 geç ti ði miz Ha zi ran a yýn da sa tý þa su nul du. Ve böylece teknolojik DS 5, 1.6 lit re lik ben zin li ve di zel se çe ne ði i le de Tür ki ye de ki ye ri ni al mýþ oldu. DS4 ün spor tif lik rüz gâ rýn dan son ra DS5 i le il gi li ba zý a ca ba la rým yok de ðil di. DS5 i gör dü ðüm ve i çi ne o tur du ðum an da çok da ha fark lý dü þün me ye baþ la dým. Ra di kal ta sa rý mýy la C5 i le a ra sýn da cid dî ben zer lik bu lun ma yan, son de re ce spor tif ve u zun göv de ya pý sý na sa hip bir a raç la kar þý laþ tým. DS5, bir Fran sýz ta sa rý mý nýn dý þýn da ta sa rý ma sa hip bir a raç.. A a e ro di na mik es te tik ve per for man sý mü kem mel bir bir le þi m ile su nu yor. A ký cý dýþ ta sa rý mýn da ki fark lý çiz gi vur gu la rý i le ö nü mü ze çý ký yor. Ýlk an da a ra cýn spor tif li ði ni göz ler ö nü ne se ren ký sým, ön de yer a lan LED ay dýn lat ma sý ha va gi riþ le ri o lu yor. Ka pu tun üs tün de, a ra cýn i ki ya nýn dan ön kýs ma doð ru i nen, si yah krom kap la ma hat la ra sa hip çiz gi ler dik katlerden kaçmasý mümkün de ðil. Sis far la rý nýn ve ters C þek lin de ki i çi si yah kap la ma sý a ra cýn klâ sik Fran sýz ta sa rý mý dý þýn da ki ö ðe ler a ra sýn da ye ri ni a lý yor. Test mi sa fi - süs pan si yo nu nun ya nýsý ra ge niþ ön ve ar ka iz me sa fe le ri - nin de et ki siy le ba þa rý lý bir yol tu tuþ su nu yor. An cak bo zuk yol lar da hem ze min de ki bo zuk luk lar iç me kâ na yan sý yor, hem de bu tür ze min ler de ki sü rüþ te süs pan si yon dan ses gel iyor. Bunun al tý ný da de za van taj o la rak çiz miþ o la lým. DS5 zen gin do na ným se çe nek le ri ne sa hip bir þe kil de su nu - lu yor. ABS, E BA, EBD, ASR, ESP, Stop&Start, sü rü cü ve yol cu ha va yas týk la rý, yan ve per de ha va yas týk la rý, Hi Fi ses sis te mi, 18 inç a lü min yum a la þým lý jant lar, ön ve ar ka park sen sör le ri, park ye ri kon trol sis te mi, hill hol der, a nah tar sýz gi riþ ve ça lýþ - týr ma sis te mi gi bi bir çok stan dart do na ným i çe ri yor. NE TÝ CE DS se ri siy le ge ri gel di di ye bi le ce ði miz ef sa ne nin son hal ka sý DS5 zen gin do na ný mý, es te tik gö rü nü mü ve per for man sýy la göz ka maþ tý rý yor. Di ðer bir de yiþ le, a re o di na mik ta sa rý ma sa hip Cit ro ën DS5, a e ro di na mik es te tik ve per for man sýn mü kem mel bir le þi mi o la rak kar þý mý za çý ký yor. TEK NÝK Ö ZEL LÝK LER Mo del: Cit ro en DS5 1.6 THP O to ma tik Mo tor: 1598 cc, 4 si lin dir li, 16V, tur - bo, ben zin li Þan zý man: 6 i le ri o to ma tik Max. güç: 156 HP d/d Max. tork: 240 Nm d/d Max. hýz: 202 km/s km/s: 9.7 sn Bo yut lar (uz./gen./yük.): 4530 / 1850 / 1508 mm Ba gaj hac mi: lt Tü ke tim (þ.i çi/þ.dý þý/ort.): 10.3 / 5.6 / 7.3 lt/100 km Test or ta la ma: 10.3 lt/100km ri miz DS5 in ta sa rý mýna da ir bel ki de en dik kat çe ki ci yö n, hiç ke sin ti ye sa hip ol ma yan ar ka ký sým a e ro di na mik öge ler i çe ri yor olmasý. Ta biî ki lo go su ve çift eg zo su a ra cý mý zý fark lý laþ tý ran un sur lar a ra sýn da sa yý la bi lir. DS5; 4,53 m.lik u zun lu ðu, 1,85 m.lik ge niþ li ði ve 1,51 m.lik yük sek li ðiy le e lit bir si lü e te, þa þa a lý fa kat bir o ka dar da kom pakt bir ya pý ya sa hip. Sü rü cü sü ne gü ven le ge ri ma nev ra im kâ ný su nan; ge ri gö rüþ ka me ra sý, park ye ri uy gun lu ðu nu he sap la yan ö zel ek ran ve kav þa ðýn i çe ri si ne doð ru gö rü þü arttýr mak i çin dev re ye gi ren sta tik kav þak ay dýn lat ma lý sis lam ba la rý i le dik kat çe ki yor. DS 5 in iç kýs mý na a dým at tý ðý nýz an ken di ni zi bir pi lot gi bi his se de bi lir si niz. Or ta kon sol da yer a lan tuþ kom bi nas yon la rý ve ta van kýs mýn da yer a lan bu ton lar a de ta bir u çak kok pi ti havasýnda. Ýçte ki iþ çi lik i se baþ lý ba þý na an la týl ma sý ge re ken bir ko nu. Ýç me kân, tamamýyla dýþ ta sa rý ma u yumlu olarak dizayn edilmiþ. Her yol cu için ay rý su nu lan 3 ay rý cam ta van il gi çe ki yor. Di rek si yon si mi di ü ze rin de yer a lan ký sa yol tuþ la rý nýn kul la ný mý ol duk ça ko lay. Kö þe li di rek si yon si mi di i se spor tif li ðe kat ký da bu lu nur ken sü rü þ zevkine artý puan ka tý yor. Tek no lo ji nin mer ke zîi leþ ti ði or ta kon solda na vi gas yon, kli ma kon tro lü, med ya tuþ la rý ko lay lýk la u la þý la bi le cek tarzda ko num lan dý rýl mýþ. Ve sü rü cü kol tu ðun da ki ma saj fonk si yon la rý i se baþ lý ba þý na ra hat la tý cý bir kat ký ve artý deðer sað lý yor. Ar ka kol tuk lar baþ ve diz me sa fe si faz la sýy la ye ter li. Ses sis te mi de ol duk ça ba þa rý lý olmuþ. H A B E R L E R... Me rak la bek le nen Ye ni Ford B-MAX sa týþ ta SEG MEN TÝNÝN stan dart la rý ný yük sel ten Ye ni Ford B-MAX, sa tý þa su nul du. Seg men tin de ilk kez ESP ve Di na mik Tork Kon tro lü nün stan dart o la rak su nul du ðu B-MAX te ay rý ca Ge ri Gö rüþ Ka me ra sý ve Ak tif Þe hi ri çi Gü ven lik Sis te mi gi bi seg men tin de fark lý lýk o luþ tu ran, ye ni lik çi ö zel lik ler yer a lý yor. O to mo bi lin i ki ka pý sý a ra sýn da ki B Sü tu nu o la rak ad lan dý rý lan di re ðin, a ra cýn ka pý la rý na giz le ne rek ta sa rým da bir çað a çan Ye ni B-MAX, bu sa ye de 1,5 met re lik ka pý a ra lý ðý i le ben zer siz bir ka bin e ri þi mi ve ön ve ar ka yol cu kol tuk la rý nýn ko lay ca 7 fark lý þe kil de tam o la rak kat lan ma sý sa ye sin de iç me kân da kul la ný cý la rý na 2,35 met re ye va ran u zun luk ta ben zer siz yük a la ný sað lý yor. B-MAX; 1.0l, 1,4l, 1,6 lit re lik ben zin li ve 1,5 lit re lik TDCi di zel ol mak ü ze re 4 fark lý mo tor se çe ne ði ne sa hip. B-MAV seg men tin de yer a lan B-MAX Trend ve Ti ta ni um o la rak 2 do na ným op si yo nu i le su nu lu yor. Hyun da i den ge le nek sel test sü rüþ le ri HYUN DA Ý NÝN ge le nek sel ha le ge len test sü rüþ gün le ri, yi ne o to mo bil ka zan dýr ma ya de vam e di yor. 10 E kim 4 Ka sým ta rih le ri a ra sýn da dü zen le nen Hyun dai Test Sü rüþ Gün le ri sü re sin ce, Tür ki ye ça pýn da ki 71 a det yet ki li sa týþ nok ta sýn da fark lý Hyun dai mo del le ri i le test sü rü þü ya pan la ra çe ki liþ le bir a det i20 o to mo bil ka zan ma im kâ ný su nu lu yor. Su ba ru BRZ Ýs tan bul da o la cak PER FOR MANS tut kun la rý nýn sa býr sýz lýk la bek le di ði Su ba ru BRZ Ýs tan bul A u tos how 2012 Fu a rý nda o to mo bil se ver le rin be ðe ni si ne su nu lu yor. Fu ar da ger çek leþ ti ri le cek ba sýn top lan tý sý i le lan se e di le cek o lan BRZ i çin þim di den si pa riþ a lýn ma ya baþ lan dý. BRZ mo de li, spor o to mo bil le rin mey da na ge tir di ði tut ku yu so nu na ka dar ya þa tý yor. Su ba ru nun im za sý ha li ne ge len kar þý lýk lý ya tay 2.0 lit re lik at mos fe rik Su ba ru Bo xer mo tor tek no lo ji siy le can bu lan BRZ, 2.0 Lit re lik di rekt en jek si yon lu at mos fe rik mo to ra sa hip. 200 Hp lik güç ü re ten mo to ru nun mak si mum tor ku 204 Nm. En güç lü di zel yol lar da NÝS SAN cros so ver sý nýf li der li ði ni taç lan dýr ma sý bek le nen ye ni Qash qai 1.6 di zel ver si yo nu i le yý lýn son çey re ði ne id di a lý bir gi riþ yap tý. Dün ya nýn en güç lü 1,6 di zel mo to ru na sa hip o lan Qash qa i nin ye ni ver si yo nu nu E kim a yýn da sa tý þa su nan ve bu ye ni ver si yon da da ar tan ÖTV far ký ný al ma ya rak bek len ti le ri kar þý la yan Nis san, Mic ra nýn Pla ti num mo de li ni de sa tý þa çý kar dý. O pel, Mok ka dan li der lik he de fi O PEL Mok ka 1.6 lit re lik 115 hp FWD ve 1.4 lit re lik 140 hp AWD ben zin li i ki mo tor se çe ne ði i le sa tý þa su nul du. 1.6 lit re lik 115 hp mo tor se çe ne ði 52 bin 250 TL lik baþ lan gýç fi ya týy la sa tý lýr ken, a kýl lý dört te ker lek ten çe kiþ sis te miy le ge len 1.4 lit re lik 140 hp mo tor, 59 bin TL den baþ la yan fi yat la rýy la, En joy ve Cos mo i sim li ol duk ça zen gin 2 do na ným se vi ye siy le sa týþ ta. O pel, Mok ka mo de liy le yýl so nu na ka dar a det ve 2013 te de a det lik sa týþ ger çek leþ tir me yi he def li yor. To yo ta nýn en güç lü sü ye ni len di YE NÝ ta sa rý mýy la et ki le yi ci bir gö rü nüm ka za nan Ye ni le nen To yo ta Land Cru i ser V8, üs tün off-ro ad per for man sýy la To yo ta nýn 60 yýl lýk bil gi bi ri ki mi ni ve de ne yi mi or ta ya koy ma ya de vam e di yor. Çok lu a ra zi Se çi mi (MTS) i le 5 ay rý a ra zi mo du bu lu nan To yo ta Land Cru i ser V8, Çok lu A ra zi Mo ni tö rü nden çev re yi fark lý ka me ra a çý la rýn dan iz le me ye im kân ve ri yor. Land Cru i ser V8, 6 i le ri o to ma tik þan zý man ve 4,5 lit re lik di zel mo to ru i le 100 Km de 9,5 lit re ya kýt tü ke ti mi su nu yor. Ye ni le nen To yo ta Land Cru i ser V8, E u ro TL fi ya týy la To yo ta Pla za lar da sa tý þa su nu lu yor.

14 14 SPOR Y Altýn Top bu yýl kimin olacak? FIFA tarafýndan her sene yýlýn en iyi oyuncusuna verilen "Altýn Top" ödülü için kýyasýya rekabet baþladý. Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu ödülün oyuncusu Cristiano Ronaldo'ya verilmesi gerektiðini sert açýklamalarla dile getirdi. REAL Mad rid Tek nik Di rek tö rü Jo - se Mo u rin ho, Por te kiz ba sý ný na ö - nem li a çýk la ma lar yap tý. "A Bo la" ga - ze te si ne ko nu þan Mo u rin ho, FI FA ta ra fýn dan her se ne yý lýn o yun cu su se çi len is me ve ri len al týn top ö dü - lüy le il gi li o la rak siv ri i fa de ler kul lan - dý. Mo u rin ho, Re al Mad rid'den öð - ren ci si Cris ti a no Ro nal do'nun bu ö - dü lü bu yýl al ma sý ge rek ti ði ni kay - Mo u rin ho jüriyi þimdiden baský altýna aldý. det ti. Por te kiz li ça lýþ tý rý cý al týn top ö - dü lü nü 3 yýl dýr e vi ne gö tü ren Mes - si'ye yi ne ay ný un va nýn la yýk gö rül - me si ha lin de bu ka ra rý ve ren le rin bir suç iþ le ye ce ði ni be lirt ti. RA NOL DO EV RE NÝN EN Ý YÝ SÝ Geç ti ði miz haf ta oy na nan El Cla si co'nun ar dýn dan Bar ce lo na Tek nik Di rek tö rü Ti to Vi la no - va'nýn "Al týn Top ö dü lü nü Mes si al ma lý" þek lin de ki i fa de le ri ne bir cevap ve ren Mo u rin ho, "Mes si ge - ze ge nin en i yi siy se Ro nal do da ev - re nin en i yi fut bol cu su" i fa de le ri ni kul lan dý. Ro nal do'nun sa de ce bir kez 2008 yý lýn da bu ö dü lü ka zan - dý ðý ný ha týr la tan Por te kiz li ça lýþ tý rý - cý, "E ðer Cris ti a no Ro nal do ve Mes si'nin dün ya nýn en i yi i ki o - yun cu su ol du ðu nu ve bir bir le ri ne e þit ol duk la rý ný söy lü yor sa nýz, bi ri - nin ay ný ö dü lü 4 di ðe ri nin sa de ce 1 kez ka zan ma sý çok nor mal ol - maz" di ye ko nuþ tu. JÜ RÝ YE GÖN DER ME Mes si'nin for vet po zis yo nun da oy na dý ðý ný be lir ten Jo se Mo u rin ho, Ar jan tin li yýl dý zýn bu yüz den gol le bu luþ ma þan sý nýn da ha yük sek ol - du ðu nu di le ge tir di. Ro nal do'nun ka nat ta oy na ma sý na kar þýn skor an - la mýn da Mes si ka dar ü ret ken ol - ma sý nýn son de re ce ö nem li ol du ðu - na dik kat çe ken Re al Mad rid Tek - nik Di rek tö rü, "Bir o yun cu nun al - týn top ö dü lü nü al ma sý i çin ö nem li ku pa ve þam pi yon luk lar ka zan ma sý ge re kir. Öy le ký ta la ra ra sý ku lüp ler ku pa sý ve sü per ku pa gi bi ö nem siz ku pa lar de ðer len di ril me ye a lýn ma - ma lý" i fa de le riy le jü ri ye gön der me - ler de bu lun du. Yý lýn en i yi o yun cu - su na ve ri len al týn top ö dü lü 7 O cak 2013'te Zü rih'te ya pý la cak bir ga la tö re niy le sa hi bi ni bu la cak. Gazi Koþusu yapýldý ÝSTANBUL Mas ter le ri At le tizm Ku - lü bü ta ra fýn dan dü zen le nen U lus la - ra ra sý Ga zi Ko þu su'nun 11'in ci si Ýs - tan bul'da ko þul du. A ta köy'de ki O - lim pi ya te vi'nin ö nün de baþ la yan or - ga ni zas yon da ilk ön ce as ker ve em - ni yet kö ken li ga zi ler i çin 500 met re - lik sem bo lik ko þu dü zen len di. Son - ra sýn da, yak la þýk 300 at le tin yer al dý - ðý 11. U lus la ra ra sý Ga zi Ko þu su'nun star tý ve ril di. 10 bin met re lik par - kur da ya pý lan ko þu nun so nun da ka - tý lým cý la ra gü nün a ný sý na ma dal ya da ðý týl dý.ka dýn ve er kek ler ka te go ri - le rin de, 15-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, ve 80 yaþ grup - la rýn da ya pý lan ko þu nun son ra sýn da de re ce ye gi ren spor cu la ra ma dal ya ve ril di. Bu nun ya ný sý ra, er kek ga zi - ler ka te go ri le rin de ge nel klas man da de re ce ye gi ren at let le re Ýs tan bul At - le tizm Ýl Tem sil ci si Sa lih Na tur, Ýs - tan bul Ga zi ler Der ne ði Baþ ka ný Al - bay Ah met Ken di ge len ta ra fýn dan ku pa tak dim e dil di Avusturyalý forvet Marc Jan ko, Trabzonspor'da 5 lig ma çýn da 120 da ki ka for ma gi yer ken gol at ma ba þa rý sý gös te re me di. FOTOÐRAF: A.A TRABZONSPOR'DA JANKO BÝLMECESÝ TRABZONSPOR'UN Por te kiz'in Por to ta ký mýn dan kad ro su na da hil et ti ði A vus tur ya lý for vet o yun cu su Marc Jan ko'nun per for man sý tar - týþ ma ko nu su ol du. Gol cü o yun cu - su Bu rak'ýn Ga la ta sa ray'a trans fer ol ma sýy la ta ký ma da hil e di len Jan - ko, bor do-ma vi li ta ký ma þu a na dek fay da sað la ya ma dý. Se zon baþ la dýk - tan son ra Trab zons por i le an la þan ve ilk o la rak li gin 3. haf ta sýn da ki Ga zi an teps por ma çýy la for ma giy - me ye baþ la yan Jan ko, 5 lig ma çýn - da 120 da ki ka for ma gi yer ken gol at ma ba þa rý sý gös te re me di. ÞE NOL GÜ NEÞ DE E LEÞ TÝR DÝ Jan ko, li gin 3. haf ta sýn da ki Ga zi an - teps por ma çýn da 28, 4. haf ta sýn da ki Si vass por ma çýn da 20, 5. haf ta sýn da ki Fe ner bah çe ma çýn da 3, 6. haf ta sýn da - ki Mer sin Ýd man yur du ma çýn da 65, 7. haf ta sýn da ki Ka sým pa þa ma çýn da i - se 4 da ki ka sa ha da kal dý. Tek nik di - rek tör Þe nol Gü neþ, fi zik sel ek sik li ði ve per for man sý ne de niy le e leþ ti ri ler a - lan Jan ko'ya sa de ce Mer sin Ýd man - yur du ma çýn da ilk 11'de gö rev ver di. Burak Yýlmaz'ýn Galatasaray'a transfer olmasýyla takýma dahil edilen Avusturyalý Janko, Tranzonspor'a þu ana dek fayda saðlayamadý. Janko 5 lig maçýnda toplam 120 dakika forma giyerken gol atma baþarýsý gösteremedi. BU RAK, 9 GOL AT MIÞ TI Ga la ta sa ray'a trans fer o lan Bu rak Yýl maz, ge çen se zon Trab zons por for ma sýy la ilk 7 haf ta da 9 gol at ma ba þa rý sý gös ter miþ ti. Bu rak, tek ba - þý na bu se zon ilk 7 haf ta da top lam 6 gol a tan bor do-ma vi li ta kým dan da ha faz la gol kay det miþ ti. Bu se - zon bor do-ma vi li ta kým da for vet o yun cu la rýn dan Vit tek, Hen ri qu e ve Ha lil 1 gol a tar ken, ye ni trans fer Jan ko i se he nüz gol le ta ný þa ma dý. KA LÝ TE SÝ NÝ HER KES BÝ LÝ YOR Trab zons por Ku lü bü Ge nel Sek re te ri Ha san Ye ner, Jan ko'nun e leþ ti ril me si ne i liþ kin o la rak, ''Hem ba sýn, hem fut bol la il gi le - nen ki þi ler ol sun, Trab zon lu o la - rak has ta lý ðý mýz, ge len fut bol cu la - rý mý zý ön ce bir e leþ ti ri yo ruz. Bu biz de a lýþ kan lýk ol du'' de di. Se zon ba þýn da kad ro la rý na da hil et tik le ri Fil di þi Sa hil li o yun cu Bam ba'nýn da e leþ ti ril di ði ni di le ge ti ren Ye - ner, ''Ben Bam ba i çin de Al man ya kam pýn da ay ný þey le ri söy le miþ - tim. Þim di Bam ba'nýn na sýl fut bol oy na dý ðý ný gö rü yo ruz. Bam ba'yý e leþ ti ren ler þim di ye re gö ðe sýð dý - ra mý yor lar. Ol can da e leþ ti ril di, ge çen haf ta je ne rik lik bir gol at tý. Ne a bar tý lý e leþ tir me li ne de a bar - tý lý öv gü ya pýl ma lý. Jan ko, ye ni bir ta ký ma gel di. O nun ka li te si ni her - kes bi li yor. Tar týþ ma ya ge rek yok. Gol cü ö zel li ði ni her kes bi li yor. Ta ký ma ý sýn dýk ça, a dap te ol duk ça bü yük kat ký la rý or ta ya çý ka cak ve gol le ri ge le cek tir'' de di. e ni as ya.com.tr Emre oynuyor, Selçuk Ýnan yedek bekliyor! 2014 Dün ya Ku pa sý e le me le rin de ya rýn ak þam kar þý la þac ðý mýz Ma ca ris tan ma çý tek nik di rek - tör Ab dul lah Av cý'nýn son ma çý o la bi lir. Grup ta Hol lan da ve Ro man ya'dan al dý ðý mýz ye nil - gi ler son ra sý Bre zil ya'da ya pý la cak Dün ya Ku pa sý'na ka týl ma u mu du muz i yi ce a zal dý. Ro man ya ve Hol - lan da 9 pu an da ilk ilk sý ra da yer a lýr ken, Tür ki ye 3 pu an la Ma ca ris tan'ýn al týn da 4. sý ra da bu lu nu yor. Bu ba kým dan Ma ca ris tan ma çý bi zim a çý mýz dan ta mam mý, de vam mý so ru su nun ce va bý ve re cek. Ma ca ris tan'tan a la ca ðý mýz bir ga li bi yet her þe yin dü zel me si ma na sý na da gel me ye cek, sa de ce bir u - mut o la cak. Çün kü, biz den 6 pu an ön de bu lu nan Ro man ya e vin de Hol lan da'yý a ðýr la ya cak. Ý ki sin - den bi ri nin mað lup ol ma sý ha lin de pu an far ký 3'e i ne cek. Ya da i ki si nin be ra ber li ði ha lin de fark 4'te ka la cak. Bu da bi ze grup li der li ði i çin de ðil, i kin ci - li ði i çin u mut ver miþ o la cak. Ro man ya ma çýn da iz le di ði miz Mil li Ta kým da bir he ye can gö re me dim. Gö ze hoþ gel me yen bir fut bol oy nu yo ruz. Dü zen li a tak lar ya pa ma dý ðý mýz gi bi, sü - rek li þi þir me top lar la gol at ma ya ça lý þý yo ruz a ma ba - þa ra mý yo ruz. Ne de ni bi lin mez, 2 yýl ön ce mil li ta ký - mý bý rak tý ðý ný a çýk la yan Em re Be lö zoð lu di rekt kad - ro da yer a lýr ken, li gi mi zin en i yi or ta sa ha o yun cu la - rýn dan Sel çuk Ý nan ye dek ku lü be sin e a lý na rak, küs - tü rül dü. Al man ya'da oy na yan Ser can i sim li genç o - yun cu sü rek li o la rak ilk 11'de ken di si ne yer bu lur - ken, son haf ta la rýn form da o yun cu su Ca ner'e hiç gö rev ve ril me me si ni an la mak ta zor la ný yo ruz. Tek nik Di rek tör Ab dul lah Av cý kad ro da ha ta yap ma dý ðý ný, form da o yun ca la ra yer ver di ði ni söy lü yor. A ma du rum hiç de öy le de ðil. Sto per Se mih son haf ta lar da o ka dar kö tü oy nu yor ki Fa - tih Te rim bi le o nun ye ri ne 35 ya þýn da ki Cris'e for - ma ve ri yor. Yi ne Ha mit son dö nem de hiç ve rim li o la mý yor. Büyük bir form dü þük lü ðü var. Ay ný þe - kil de U mut Bu lut da öy le. Son haf ta lar da lig de bir go lü var mý? Ga la ta sa ray ve Fe ner bah çe li o yun cu - lar dan ku ru lu bir mil li ta kým i le sa ha ya çý ký yo ruz. Za ten yan lýþ lýk bu ra da. Ka lýp laþ mýþ i sim ler her za - man a day kad ro ya çað rý lý yor. Sa kat mýþ, ta ký mýn da oy na mý yor muþ, form da de ðil miþ bun lar hiç dik - ka te a lýn mý yor. Ne den? Çün kü on lar bü yük ku - lüp le rin o yun cu la rý. Mil li Ta kým tek nik kad ro su A na do lu'yu pek do - laþ mý yor. Da ha çok Av ru pa'da Türk kö ken li fut bol - cu a rý yor. Hal bu ki Ýs tan bul dý þýn da ki ku lüp ler de de Mil li Ta kým da oy na ya cak genç ve ka bi li yet li i sim ler var. Li gi mi zin lo ko tif le ri a ra sýn da bu lu nan Trab - zons por, Bur sas por, Ga zi an teps por, gi bi ta kým la rý - mýz dan hiç bir fut bol cu nun a day kad ro ya da vet e dil - me me si bi raz a yýp ol mu yor mu? Müftüoðlu yeniden seçildi Emin Müftüoðlu Bisiklet Federasyonu baþkanlýðýna 3. defa seçilme baþarýsýný gösterdi. TÜR KÝ YE Bi sik let Fe de ras yo nu'nun 3. O la ðan Ge nel Ku ru lu'nda, E min Müf - tü oð lu ye ni den baþ kan lý ðý na se çil di. Ra ma da Pla za'da ger çek leþ ti ri len ge - nel ku rul da, E min Müf tü oð lu tek a day o la rak se çi me ka týl dý. Ge nel Ku ru la ka tý lan 118 de le ge nin ta ma mý nýn o yu - nu a lan Müf tü oð lu 3. kez baþ kan lý ða se çil di. Ge nel Ku ru la ka tý lan Spor Ge - nel Mü dü rü Meh met Bay kan ko nuþ - ma sýn da, ken di si ni bi sik let a i le si nin bir fer di o la rak gör dü ðü nü be lirt ti. Bay kan, 24 yý lý bu lan spor yö ne ti ci li - ðin de ve Kon ya'da bir çok bi sik let spor cu su ye tiþ tir dik le ri ni ve þam pi yo - na lar dü zen le dik le ri ni di le ge tir di Lon dra O lim pi yat la rý'nýn ö nem li bir ki lo met re ta þý ný teþ kil et ti ði ni bil di - ren Bay kan, bu nun i yi bir ge liþ me ol - du ðu nu söy le di. Bay kan, spor cu bir baþ ba ka nýn gö rev de ol ma sý nýn spor - da ki ge liþ me le re ö nem li kat ký sað la dý - ðý na i þa ret et ti yý lýn da 395 spor te si si yap ma gay re ti i çin de ol duk la rý ný i fa de et ti. Oy la ma dan son ra te þek kür ko nuþ ma sý ya pan E min Müf tü oð lu, 4 yýl son ra yi ne de le ge le rin ö nü ne ba þý dik o la rak çýk mak is te di ði ni söy le di. Emin Müftüoðlu

15 Y F.Bahçe Ülker bugün Siirt'te FENERBAHÇE Ül ker Bas - ket bol Ta ký mý, sa rý-la ci vert li ku lü bün sos yal et kin lik le ri kap sa mýn da bu gün Si irt'e gi de cek. Sa rý-la ci vert li bas - ket bol ta ký mý, ku lüp baþ ka ný A ziz Yýl dý rým'ýn da yer a la - ca ðý ka fi ley le bir lik te bugün sa bah Si irt'e ha re ket e de cek. Öð le sa at le rin de Si irt'e u la - þa cak ka fi le, kent mer ke zin - de ya pa cak la rý ký sa ge zi de, va tan daþ lar la bir a ra ya ge le - cek, bas ket bol se ver le re im - za ve fo toð raf da ðý ta cak. Si - irt Öð ret me ne vi'nde ko nak - la ya cak ka fi le, is ti ra ha tin ar - dýn dan sa at 18.00'de A ta - türk Spor Sa lo nu'nda Si irt Þöh ret ler Kar ma sý i le dost - luk ma çý ya pa cak. Ba þan tre - nör Si mo ne Pi a ni gi a ni ve sa rý-la ci vert li i ki bas ket bol - cu da maç ön ce si, Si irt Ü ni - ver si te si'nde dü zen le ne cek pa ne le ka tý la cak. Fe ner bah - çe Ül ker ka fi le si, ay ný gün sa at 21.00'de u çak la Si irt'ten Ýs tan bul'a dö ne cek. Meireles'in dizindeki aðrýlar arttý. Meireles 3 hafta yok FENERBAHÇE'DE 2014 Dün - ya Ku pa sý Av ru pa E le me le - ri'nde Ro man ya i le oy na nan maç ta sa kat la nan Meh met To pal'ýn te da vi si ne baþ lan dý. Ro man ya ma çýn da ya þa dý ðý sa kat lýk son ra sý; sað ba cak alt a da le si ni sa ran zar da mey da - na ge len ka na ma ve kýs mi bir yýr týk ne de niy le (A) Mil li Ta - kým kad ro sun dan çý ka rý lan Meh met To pal'ýn MR'ý çe ki - le rek, te da vi si ne baþ lan dý ðý bil - di ril di. Ön üst a da le sin de ger - gin lik ve ka na ma mey da na ge len Gök han Gö nül'ün te da - vi si ne i se Mil li Ta kým kam - pýn da baþ lan dý ðý be lir ti lir ken, ül ke si nin mil li ma çýn dan ön ce ger çek leþ ti ri len id man da di - zin de trav ma ya bað lý bir sa - kat lýk ya þa yan ve çe ki len MR so nu cun da 2-3 haf ta sü re cek iç yan bað da 1. de re ce zor lan - ma mey da na ge len Ra ul Me i - re les'in bugün te sis ler de te da - vi si ne baþ la na ca ðý kay de dil di. F.Bahçe filede bugün Catano ile oynuyor FENERBAHÇE Ka dýn Vo ley - bol Ta ký mý, FIVB 2012 Dün ya Ku lüp ler Þam pi yo na sý'nda ki ilk ma çýn da bu gün Por to Ri ko tem sil ci si Lanc he ras de Ca ta - no i le kar þý la þa cak. Ka tar'ýn baþ ken ti Do ha'da baþ la yan tur nu va da sarý-lacivertliler (D) gru bun da Por to Ri ko'dan Lanc he ras de Ca ta no ve Ken - ya'dan Ken ya Pri sons ta kým la - rýy la mü ca de le e de cek. Da ha ön ce bu ku pa yý 2010 yý lýn da ka zan ma ba þa rý sý gös te ren temsilcimiz, ilk ma çýn da bugün sa at 17.00'de Lanc he - ras de Ca ta no'yla, i kin ci ma - çýn da i se 17 E kim Çar þam ba gü nü sa at 17.00'de Ken ya Pri - sons e ki biy le mü ca de le e de - cek. Fe ner bah çe'nin gru bun da dün oy na nan ilk kar þý laþ ma da Lanc he ras de Ca ta no, Ken ya Pri sons ta ký mý ný 31 yen miþ ti. 1. Sebastian Vettel (Red Bull-Renault) 2. Mark Webber (Red Bull-Renault) 3. Fernando Alonso (Ferrari) 4. Felipe Massa (Ferrari) 5. Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) 6. Nico Hulkenberg (Force India-Mercedes) 7. Romain Grosjean (Lotus-Renault) 8. Jean-Eric Vergne (STR-Ferrari) 9. Daniel Ricciardo (STR-Ferrari) 10. Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) Pilotlar klasmaný 1. Sebastian Vettel (Almanya) 215 puan 2. Fernando Alonso (Ýspanya) Kimi Raikkonen (Finlandiya) Lewis Hamilton (Büyük Britanya) Mark Webber (Avustralya) Jenson Button (Büyük Britanya) Nico Rosberg (Almanya) Romain Grosjean (Fransa) Felipe Massa (Brezilya) Sergio Perez (Meksika) Kamui Kobayashi (Japonya) Nico Hulkenberg (Almanya) 45 For mu la 1'de se zo - nun 16. ya rý þý o lan Gü ney Ko re Grand Prix'si ni, Red Bull Re - na ult'nun Al man pi - lo tu Se bas ti an Vet tel ka za na rak, sü rü cü ler klas ma nýn da li der li ðe yük sel di.ye on gam'da - ki 5 bin 615 met re u - zun lu ðun da ki Ko re U lus la ra ra sý Pis ti'nde, 55 tur ü ze rin den ko - þu lan ya rý þa, i kin ci cep ten baþ la yan Red Bull Re na ult'nun Al - man pi lo tu Se bas ti an Vet tel, ta kým ar ka da þý Mark Web ber'in 8.2 sa ni ye ö nün de da ma lý bay ra ðý ilk sý ra da gör - dü ve üst üs te ü çün - cü, se zon da ki dör - dün cü ga li bi ye ti ne u - laþ tý. Vet tel, böy le ce SPOR Sebastian Vet tel, bu birincilikle Fer nan do A lon so'nun 6 pu an ö nün de sü rü cü ler klas ma nýn li der lik kol tu ðu na o tur du. YÝNE VETTEL Gü ney Ko re Grand Prix'si ni Red Bull Re na ult'nun Al man pi lo tu Se bas - ti an Vet tel ka zan dý. Ya rý þýn i kin ci si Web ber, ü çün cü sü A lon so ol du. Yarýþý bitiren ilk 10 pilot Fer nan do A lon so'nun 6 pu an ö nün de sü rü - cü ler klas ma nýn li der - lik kol tu ðu na o tur du. ALONSO 3. OLDU Gü ney Ko re Grand Prix'sin de i kin ci li ði Rull-Re na ult'un di ðer sü rü cü sü A vus tral ya lý Mark Web ber el de e - der ken, Fer ra ri'nin Ýs - pan yol pi lo tu Fer nan do A lon so i se li de rin 13.9 sa ni ye ge ri sin de pod - yu mun son ba sa ma ðý - na çýk tý. Sü rü cü ler klas - ma nýn da ü çün cü sý ra da yer a lan Lo tus-re na - ult'nun Fin pi lo tu Ki mi Ra ik ko nen de ya rý þý, 5. sý ra da ta mam la dý. Se - zo nun 17. ya rý þý o lan Hin dis tan Grand Prix'si, 28 E kim'de ko - þu la cak. OR DU'NUN Fat sa il çe sin de Ýs tik bal ma ða za sý a çý lý þý na ka tý - lan Boy dak Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ha cý Boy - dak, Or dus por a des tek sö zü ver di. Or dus por Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si A kýn Çi çek ta ra fýn dan Boy dak Hol ding Yö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ha cý Boy dak'a, ü ze rin de Ha cý Boy - dak ya zý lý 38 nu ma ra lý Or dus por for ma sý, þap ka ve at ký he - di ye e dil di. A kýn Çi çek, Or dus por'un Çam ba sý Yay la sý'na ya pa ca ðý te si sin i çi ni do nat ma sý i çin des tek is te di. Bu is tek ü ze ri ne ko nu þan Ha cý Boy dak, "Or dus por'un ay rý bir ö ne - mi var bi zim i çin. Bu se ne bü yük ta kým lar la yap tý ðý maç la - 15 Ordu'ya Boydak desteði rý ka zan dýk ça çok bü yük ke yif a lý yo ruz. A na do lu ta kým la rý ken di ne ge li yor ve bü yük gu rur du yu yo rum. Kay se ri'de yak la þýk o la rak 10 yýl bo yun ca fut bol yö ne ti ci li ði yap tým. Do la yý sýy la Or dus por'un ba þa rý sý biz le ri gu rur lan dý rý yor. Bu ba þa rý nýn ar ta rak de vam et me si ni di li yo rum ve te sis le - rin dö þen me si sö zü nü ve ri yo rum." de di. Boy dak, Sü per Lig'de mü ca de le e den Or dus por'un son za man lar da çok gü zel mü ca de le ver di ði ni, güç lü bir ta kým ha li ne gel di ði ni söy le di. Or du Va li si Or han Düz gün, Or dus por a ya pa ca ðý des tek i çin Ha cý Boy dak'a te þek kür et ti.

16 Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y Mu ham med E min Yýl dý rým Ho ca, Ha bib b. Mes le me nin bu gü nün dün ya sý na ver di ði me saj la ra de ði nerek, bunlarý beþ mad de halinde iz le yen ler le pay laþ tý. Erzurum un fatihi Habib b. Mesleme Ýs pan yol ca e ði ti me ilk a dým 25 YIL LIK de ne yim ve tec rü be si i le A na bi lim E ði tim Ku rum la rý, e ði tim de Ýs pan yol ca dö ne mi i çin Ýs pan ya Hü kü me ti ve Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý i le gö rüþ me le re baþ la dý öð re tim yý lý na Çok Yön lü Dün ya Ýn sa ný ye tiþ tir mek il ke si i le baþ la yan A na bi lim E ði tim Ku rum la rý, ö nü müz de ki yýl öð ren ci le ri ne ilk dil o la rak Ýs pan yol ca öð re te bil mek i çin, Ýs pan ya Hü kü me ti i le bir lik te ha zýr la dý ðý Ýs pan yol ca müf re da tý Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na sun du. A na bi lim E ði tim Ku rum la rý dün ya da en yay gýn i kin ci dil o lan Ýs pan yol ca e ði tim ver mek ü ze re Ýs pan ya hü kü me ti i le mu ta ba kat sað la dý. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý na su nu lan müf re da týn ya sal pro se dür sü re ci ni ta mam la ma sý bek le ni yor. Þu an da Ýn gi liz ce ve Al man ca a ðýr lýk lý ol mak ü ze re e ði tim ve ren o kul da, öð ren ci ler ek ders o la rak Ýs pan yol ca dil e ði ti mi a la bi li yor lar. Ýstanbul / Recep Bozdað Býçakçýlar fazla mesai yaparak ellerindeki iþleri bitirmeye çalýþýyorlar. Bý çak çý lar da Kur ban Bay ra mý be re ke ti YAK LA ÞAN Kur ban Bay ra mý do la yý sýy la iþ yo ðun lu ðu ar tan bý çak çý lar, si pa riþ le re ye tiþ mek te zor la ný yor. Kur ban Bay ra mý ha zýr lýk la rý nýn baþ la dý ðý þu gün ler de kur ban lýk la rý ný al ma ya baþ la yan va tan daþ lar, bý çak la rý ný ve sa týr la rý ný bi let mek ya da ye ni ü rün ler al mak i çin þehirde az sa yý da bu lu nan bý çak çý la rýn yo lu nu tu tu yor. Her yýl Kur ban Bay ra mý ön ce sin de ay ný yo ðun lu ðu ya þa yan bý çak çý lar, faz la me sai ya pa rak el le rin de ki i þi bi tir me ye ça lý þýr ken, bir yan dan da ar tan iþ le rin mut lu lu ðu nu ya þý yor lar. Ýz mit te 60 yýl dýr bý çak çý lýk ya pan 73 ya þýn da ki Ad nan Kiy ga, a i le o la rak 3 ne sil dir bý çak çý lýk yap týk la rý ný be lir te rek, mes le ði dün ya ca ün lü ba ba sý Ça ký cý Ab dul lah tan öð ren di ði ni söy le di. En i yi bý ça ðýn pas lan maz çi lek ten ve dö vü le rek ya pýl dý ðý ný, en kes kin bý ça ðýn da pas la nan çe lik ten i mal e dil di ði ni an la tan Kiy ga, yak la þan bay ram dolayýsýyla iþ le rin yo ðun laþ tý ðý na dik ka ti çek ti. Kocaeli / aa 82 ÝL 82 SAHABÝ PROJESÝNÝN 23. PROGRAMINDA, ERZURUM A ÝMAN MESAJLARI GETÝRÝP EKEN, ADI SEVGÝ ANLAMINA GELEN HABÝB B. MESLEME YAD EDÝLDÝ. SÝYER A raþ týr ma la rý Mer ke zi nin dü zen le di ði 82 Ýl 82 Sa ha bî pro je si nin 23. prog ra mý Er zu rum da, Er zu rum un Fa ti hi Ha bib b. Mes le me baþ lý ðýn da ic ra e dil di. Ab dur rah man Ga zi Vak fý nýn ev sa hip li ði ni yap tý ðý prog ram, Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür Si te si Kon fe rans Sa lo nu nda ger çek leþ ti ril di. Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti ve se lâm la ma ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan, pro je nin ta ný tým fil mi iz len di. Da ha son ra kür sü ye ge len, ken di si de Er zu rum lu o lan Mu ham med E min Yýl dý rým Ho ca, Er zu rum da sa ha be iz le ri ne da ir çok ö nem li bil gi ler ve re rek, Hic re tin 24. yý lýn da Ýs lâm or du la rý nýn o gün kü a dý Kâ lî ka la o lan Er zu rum a gel di ði ni ve or du nun 6000 ve ya 8000 ki þi den o luþ tu ðu nu, bu ka dar er ken bir dö nem de, bu sa yý da o lan or du nun i çe ri sin de bir çok sa ha be o la bi le ce ði ni be lirt ti. MUHABBET DÝYARINA SEVGÝ TOHUMUNU EKEN SAHABE Ha bib b. Mes le me nin ha ya tý ný an la ta rak söz le ri ne de vam e den Yýl dý rým þöy le ko nuþ tu: Er zu rum ö te den be ri mu hab bet a dam la rý ye tiþ ti ren be re ket li bir yer dir. So lak za de Sa dýk E fen di, Sa kýp E fen di, Ha lis E mek Ho ca, Ö mer Na su hi Bil men ve da ha ni ce le ri Bu mu hab bet a dam la rý ný ye tiþ ti ren bu top ra ða i ma nýn me saj la rý ný ge ti rip e ken, a dý da sev gi an la mý na ge len Ha bib b. Mes le me dir. Ýstanbul / Yeni Asya HABÝB B. MESLEME NÝN VERDÝÐÝ MESAJLAR KO NUÞ MA SI NIN so nun da Ha bib b. Mes le me nin bu - gü nün dün ya sý na ver di ði me saj la ra de ði nen Yýl dý rým, þu beþ mad de yi iz le yen ler le pay laþ tý: 1- Der di nin ve aþ ký nýn ka li te si ni yük selt ki, ri sa let dâ vâ sý nýn men su bu o la bi le sin. 2- Ki þi sev di ði i le be ra - ber dir di yen pey gam be ri nin sö zü nü hiç bir za man u - nut ma ki, kal bi nin ib re si ni i yi a yar la ya bi le sin. 3- Züh - dü ken di ne bir el bi se o la rak e din ki, dün ya a vuç la rý nýn a ra sýn da ol sa bi le, a hi ret ek sen li ya þa ya bi le sin. 4- Ta - kip ve tak lit et ti ðin a dým lar, bü yük le rin a yak iz le ri ol - sun ki, va ra ca ðýn men zil de sa a de te e re bi le sin. 5- Ka - na a ti ken di ne en bü yük a zýk o la rak e din ki, he lâl i le ye - ti ne bi le sin; ha ra ma kar þý du yar lý ol ki, e li ni du â i çin kal - dýr dý ðýn da rah me te ka vu þa bi le sin. En gü zel An ka ra Ke di si Ha cý a day la rý i çin, Stock holm'de Rin keby Mev lâ nâ Ca mi i nde prog ram dü zen len di. Ýs kan di nav ül ke le rin den 171 ha cý a da yý u ður lan dý A RA LA RIN DA, Pa kis tan, Öz be kis tan, Ta ci kis tan, Bang la deþ i le I rak lý la rýn da bu lun du ðu ve ço ðun lu ðu nu Ýs veç, Nor veç, Da ni mar ka ve Fin lan di ya da ya þa yan Türk le rin o luþ tur du ðu 171 ha cý a da yý, kut sal top rak la ra u ður lan dý. Ha cý a day la rý i çin, Stock holm Sos yal Ýþ ler ve Din Hiz met le ri Mü þa vir li ði nce Rin keby Mev lâ nâ Ca mi i nde prog ram dü zen len di. Ca mi de o ku nan Ku r'ân-ý Ke rim, i lâ hî ve du â la rýn ar dýn dan, ha cý a day la rý ya kýn la rýy la ve da laþ tý. Prog ra ma Tür ki ye nin Stock holm Bü yü kel çi li ði Sos yal Ýþ ler ve Din Hiz met le ri Mü þa vi ri Bü lent Ba loð lu i le Ýs veç te ki ca mi ler de gö rev li i mam lar da ka týl dý. Ha cý a day la rýn dan 77 si er kek, 94 ü ba yan lar dan o lu þu yor. Ha cý a day la rý kut sal top rak lar da di nî ve ci be le ri ni ye ri ne ge tir dik ten son ra 12 Ka sým da dö ne cek. Stockholm / aa PUR SAK LAR Be le di ye si nin dü zen le miþ ol du ðu An ka ra Ke di si Gü zel lik Ya rýþ ma sý nda bi rin ci li ði Pý nar Þe ker in ke di si ka zan dý. Ö dül le ri Kay ma kam, Be le di ye Baþ ka ný ve Em ni yet Mü dü rü tak dim et ti. Pur sak lar Ka pa lý Spor Sa lo nu nda yo ðun bir ka tý lým la ger çek leþ ti ri len An ka ra Ke di si Gü zel lik Ya rýþ ma sý nda ke di ler pod yum da bi rin ci o la bil mek i çin hü ner le ri ni ser gi le di. 1, 2 ve 3 ün cü ye pa ra ö dü lü ve ri len ya rýþ ma da Pý nar Þe ker in ke di si 1 in ci, Se ma Ya zý cý nýn ke di si 2 nci, E ser Kuz un ke di si i se 3 ün cü ol du. Ya rýþ ma ya ke di le ri ni gön de ren An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Me lih Gök çek in ke di le ri i se Ö zel O nur Ö dü lü ne lâ yýk gö rül dü. Ankara / Yeni Asya Ya ka cak ih ti yaç la rý ný de niz den kar þý lý yor lar FIN DIK LI il çe sin de ki sel ve he ye lan la rýn ar dýn dan ba zý va tan daþ lar, ya ka cak ih ti yaç la rý ný kar þý la mak a ma cýy la Ka ra de niz de ki a ðaç par ça la rý ný top lu yor. Ýl çe de et ki li o lan sa ða nak dolayýsýyla Çað la yan ve A rý lý de re le ri nin taþ ma sýy la yý ký lan a ðaç lar de ni ze ka dar sü rük len di. Yað mu run so na er me si nin ar dýn dan ba zý va tan daþ lar sa hi le vu ran a ðaç par ça la rý ný, ba zý la rý i se dal ga la ra al dý rýþ et me den de niz de ki a ðaç dal la rý ný top lu yor. Kýþ lýk ya ka cak ih ti ya cý ný kar þý la mak i çin so ðu ða ve teh li ke le re al dý rýþ et me den de ni ze gi ren va tan daþ lar, ký yý ya çý kar dýk la rý a ðaç par ça la rý ný sa hil de bi rik ti ri yor. Rize / aa

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı