TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi bugün bayinizden isteyiniz YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr PUSULAYI ÞAÞIRTTILAR ÝP TAL E DÝ LEN OY PU SU LA SI Ý HA LE SÝ NÝ 11 MÝL YON 990 BÝN LÝ RA LIK TEK LÝF LE KA ZA - NAN FÝR MA, 3 GÜN SON RA TEK RAR LA NAN Ý HA LE YÝ 899 BÝN LÝ RA BE DEL LE AL DI. ÝPTAL EDÝLEN ÝHALE 3 GÜN ÝÇÝNDE 12'DE BÝR SEVÝYESÝNE ÝNDÝ u12 Ha zi ran'da ya pý la cak ge nel se çim de kul la nýl mak ü ze re bas tý rý la cak oy pu su la sý i ha le sin de, i da rî ve tek nik þart na me de ya pý lan de ði þik lik, fi - ya tý 3 gün de 12'de 1'i dü ze yi ne in dir di. Ýlk i ha le yi 11 mil yon 990 bin li ra be del le ka za nan Kor za Ya yýn cý lýk, bu i ha le nin ip tal e dil me si son ra sý ger - çek leþ ti ri len i kin ci i ha le de, bu de fa 899 bin li ra be del tek lif et ti ve i þi al dý SEÇÝMLERÝNDE AYNI ÝÞ 4.5 MÝLYON TL'YE ÝHALE EDÝLMÝÞ uysk, Çar þam ba gü nü yap tý ðý a çýk la ma da, bir le þik oy pu su la sý ba sým i - ha le si nin re ka bet þart la rý o luþ ma dý ðý ge rek çe siy le ip tal e dil di ði ni bil dir - miþ ti ge nel se çim le rinde kul la ný la cak 61 mil yon 18 bin 750 a det bir - le þik oy pu su la sý nýn ba sý mý 4.5 mil yon YTL'ye i ha le e dil miþ, ba sýnda ay ný i þin 1 mil yon YTL'ye mal e di le bi le ce ði yö nün de id di a lar yer al mýþ tý. ÞÝÞÝRÝLMÝÞ ÝHALE FÝYATI KAFA KARIÞIKLIKLARINA YOL AÇTI uoy pusulasý ihalesinde yaþanan bu trafik kafalarý karýþtýrýrken, bir milyon liranýn altýnda yapýlabilecek bir iþin, nasýl olup da 12 katý bedelle ihale edilebildiði sorularýna yol açtý. Gerçekleþmiþ diðer ihalelerde buna benzer fiyat þiþirmelerinin yaþanýp yaþanmadýðýnýn Devlet Denetleme Kurulu tarafýndan denetlenmesi isteniyor. Ha be ri sayfa 5 te CHP YE ÝHL TEPKÝSÝ u Di ya net- Sen, imam ha tip me zun la rý na po lis lik yo lu nu a çan 6114 sa yý lý ÖSYM Baþ kan lý ðýnýn teþ ki lât ve gö rev le ri hak kýn da ka nu nun il gi li mad de si nin ip ta li i çin CHP'nin A na ya sa Mah ke me sine baþ vu rma sý ný ka bul e di le mez buldu. Diyanet- Sen Genel Baþkaný Mehmet Bayraktutar, Millet arasýnda ayrýmcýlýk yapmayacaklarýný ilân edenlerin; millî, manevî ve ahlâkî deðerlere baðlý olanlarýn önüne set çekmeye çalýþmasýný kýnýyorum dedi. Ha be ri sayfa 4 te THE ECONOMÝST DERGÝSÝ, TÜRKÝYE ÝÇÝN KÖTÜMSER E ko no mi ý sý ný yor ut he E co no mist der gi si, Tür ki ye e ko no mi si nin a þý rý ý sýn dý ðý ný be - lir te rek, ted bir le rin ye ter siz ka la bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Der gi - ye gö re, Tür ki ye nin i ki der di i se enf las yon ve ca rî a çýk. Ha be ri 11 de NATO DAN NÝYET BEYANI Bin La din öl dü, iþ gâl sü re cek u NA TO As ke rî Ko mi te si Baþ ka ný O ra mi - ral Gi am pa o lo Di Pa o la, El Ka i de li de ri U - sa me bin La din in öl dü rül me si nin Af ga - nis tan da di re ni þi so na er dir me ye ce ði ni söy le di. O ra mi ral Di Pa o la nýn, bu i fa de si NA TO nun Af ga nis tan iþ ga li ni bi tir me ye ni yet li ol ma dý ðý ný or ta ya koy du. n7 de Taliban dan intikam sözü El Kaide ölümü doðruladý Merkel e suç duyurusu uha be rleri say fa 7 de PAKÝSTAN BAÞBAKANI: Egemenlik haklarýmýz ihlâl edildi u Pa kis tan Baþ ba ka ný Yu suf Rý za Gi la ni, El Ka i de li de ri Ü sa me bin La din in öl dü rül - dü ðü o pe ras yon la ABD nin e ge men lik hak la rý ný ih lâl et ti ði ni söy le di. n7 de Yu suf Rý za Gi la ni BÝRBÝRÝMÝZÝN YÜZÜNE BAKACAÐIZ Þahin den üslûp uyarýsý utbmm Baþ ka ný Meh met A li Þa hin, li - der le rin üs lûp la rýy la il gi li e leþ ti ri le re yö - ne lik, Bir bi ri mi zin yü zü ne ba ka ma ya ca - ðý mýz söz le ri ar ka dan da ol sa ko nuþ ma - ma lý yýz. Ay ný ül ke nin in san la rý yýz. Tüm si ya sî par ti le rin he de fi ik ti dar o la rak hiz - met de ðil mi? de di. Ha be ri sayfa 4 te Es na fýn ü mi di se çim har ca ma la rý u Tür ki ye Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu Baþ ka ný Ben de vî Pa lan dö ken, borç la rýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý i çin baþ vu ru da bu lu nan yak la þýk 2 mil yon es na fýn ü mi di ni, An ne ler Gü nü a lýþ - ve ri þi i le se çim har ca ma la rý na bað la dý ðý ný be lirt ti. Ha be ri 11 de FO TOÐ RAF: A A ISSN Ký zý lay ýn Pa kis tan a yar dým la rý sü rü yor TÜRK Ký zý la yý nýn Pa kis tan da sel le rin vur du ðu böl ge ler de yar dým la rý de vam e di yor. Yapýlan açýklamada, Ni san a yýn da 12 TIR i le Pa kis tan a ge ti ri len 800 gram lýk ku tu lar i çin de ha zýr lan mýþ 232 ton kav rul muþ e tin ül ke nin do ðu sun da ki Pen cap ve gü ne yin de ki Sind e ya - let le rin de 245 bin sel mað du ru a i le ye da ðý týl dý ðý bil di ril di. Ha be ri sayfa 3 te LYS de baþ vu ru lar u za dý uha be ri sayfa 3 te Petrole alternatif bor madeni uha be ri sayfa 6 da 40 sayfalýk tabloit boy AFYON EKÝMÝZÝ bayinizden isteyiniz SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Dünyada en yüksek hukuk Evet, dünyada en yüksek hakikat, peder ve validelerin evlâtlarýna karþý þefkatleridir. Ve en âli hukuk dahi, onlarýn o þefkatlerine mukabil hürmet haklarýdýr. An ne ve ba ba dan bi ri ve ya her i ki si se nin ya nýn da ih ti yar lýk ça ðý na e ri þe cek o lur sa, on la ra sa kýn Öf bi le de me, on la rý a zar la ma; on la ra gü zel söz söy le. On la ra mer ha met ve te va zu ka na dý ný ger ve de ki: Ey Rab bim, na sýl on lar be ni kü çük ken bes le yip bü yüt tü ler se, Sen de on la ra öy le ce mer ha met bu yur. Si zin i çi niz de o la ný Rab bi niz hak kýy la bi lir. E ðer siz sa lih kim se ler o lur sa nýz, mu hak kak ki O, ken di si ne yö ne len ler i çin çok ba ðýþ la yý cý dýr. (Ýs râ Sû re si, 17/23-25) E vet, dün ya da en yük sek ha ki kat, pe der ve va - li de le rin ev lât la rý na kar þý þef kat le ri dir. Ve en â li hu kuk da hi, on la rýn o þef kat le ri ne mu ka bil hür met hak la rý dýr. Çün kü on lar, ha yat la rý ný, ke mâl-i lez zet le ev lât la rý nýn ha ya tý i çin fe da e dip sarf e di yor lar. Öy ley se, in sa ni ye ti su kut et me miþ ve ca na va ra in ký lâp et me miþ her bir ve led, o muh te rem, sa dýk, fe da kâr dost la ra hâ li sâ ne hür met ve sa mi mâ ne hiz met ve rý za la rý ný tah sil ve kalb le ri ni hoþ nut et mek tir. (Am ca ve hâ la, pe der hük mün de dir; tey ze ve da yý, a na hük mün de dir.) Ýþ te, o mü ba rek ih ti yar la rýn vü cut la rý ný is tis kal e dip ö lüm le ri ni ar zu et mek ne ka dar vic dan sýz lýk ve ne ka dar al çak lýk týr, bil, a yýl! E vet, ha ya tý ný se nin ha ya tý na fe da e de nin ze vâl-i ha ya tý ný ar zu et mek ne ka dar çir kin bir zu lüm, bir vic dan sýz lýk ol du ðu nu an la! Ey derd-i ma i þet le müp te lâ o lan in san! Bil ki, se nin ha nen de ki be re ket di re ði ve rah met ve si le si ve mu sî bet dâ fi a sý, ha nen de ki o is tis kal et ti ðin ih ti yar ve ya kör ak ra ban dýr. Sa kýn de me, Ma i þe tim dar dýr, i da re e de mi yo rum. Çün kü on la rýn yü zün den ge len be re ket ol ma say dý, el bet te se nin dýyk-ý ma i þe tin da ha zi ya de o la cak tý. Bu ha ki ka ti ben den i nan. Bu nun çok kat î de lil le ri ni bi li yo rum; se ni de i nan dý ra bi li rim. Fa kat u zun git me mek i çin ký sa ke si yo rum; þu sö zü me ka na at et. Ka sem e de rim, þu ha ki kat ga yet kat î dir. Hat tâ ne fis ve þey ta ným da hi bu na kar þý tes lim ol muþ lar. Nef si min i na dý ný ký ran ve þey ta ný mý sus tu ran bir ha ki kat, sa na ka na at ver me li. E vet, kâ i na týn þe ha de tiy le, ni ha yet de re ce de Rah mân, Ra hîm ve Lâ tif ve Ke rîm o lan Hâ lýk-ý Zül ce lâ li ve l-ýk ram, ço cuk la rý dün ya ya gön der di ði va kit, ar ka la rýn dan rý zýk la rý ný ga yet lâ tif bir sû ret te gön de rip ve me me ler mus lu ðun dan a ðýz la rý na a kýt tý ðý gi bi, ço cuk hük mü ne ge len ve ço cuk lar dan da ha zi ya de mer ha me te lâ yýk ve þef ka te muh taç o lan ih ti yar la rýn rý zýk la rý ný da hi, be re ket sû re tin de gön de rir. On la rýn i a þe le ri ni, ta mah kâr ve ba hîl in san la ra yük let mez. Þüp he siz ki rý zýk ve ren, mut lak kud ret ve kuv vet sa hi bi o lan an cak Al lah týr. (Zâ ri yat Sû re si, 51: 58.) Yer yü zün de yü rü yen ve ken di rýz ký ný yük le ne me yen ni ce can lý nýn ve si zin rýz ký ný zý Al lah ve rir. (An ke but Sû re si, 29:60.) â yet le ri nin i fa de et tik le ri ha ki ka ti, bü tün zî ha ya týn en vâ-ý mah lûk la rý li san-ý hâl i le ba ðý rýp o ha ki kat-i ke rî mâ ne yi söy lü yor lar. Hat tâ de ðil yal nýz ih ti yar ak ra ba, bel ki in san la ra ar ka daþ ve ri len ve rý zýk la rý in san la rýn rý zýk la rý i çin de gön de ri len ke di gi bi ba zý mah lûk la rýn rý zýk la rý da hi be re ket su re tin de ge li yor. Bu nu te yid e den ve ken dim gör dü ðüm bir mi sal: Be nim ya kýn dost la rým bi lir ler ki, i ki üç se ne ev vel her gün ya rým ek mek o kö yün ek me ði kü çük tü mu ay yen bir ta yý ným var dý ki, çok de fa ba na kâ fi gel mi yor du. Son ra dört ke di ba na mi sa fir gel di ler. O ay ný ta yý ným hem ba na, hem on la ra kâ fi gel di. Çok ke re de faz la ka lýr dý. Ýþ te þu hâl o de re ce te ker rür e dip ba na ka na at ver di ki, ben ke di le rin be re ke tin den is ti fa de e di yor dum. Kat î bir su ret te i lân e di yo rum, on lar ba na bâr de ðil. Hem on lar ben den de ðil, ben on lar dan min net a lýr dým. Ey in san! Ma dem ca na var su re tin de bir hay van, in san la rýn ha ne si ne mi sa fir gel di ði va kit be re ke te me dar o lu yor. Öy ley se, mah lû ka týn en mü ker re mi o lan in san; ve in san la rýn en mü kem me li o lan ehl-i i man; ve ehl-i i ma nýn en zi ya de hür met ve mer ha me te þâ yân a ce ze, a lîl ih ti ya re ler; ve a lîl ih ti yar la rýn i çin de þef kat ve hiz met ve mu hab be te en zi ya de lâ yýk ve müs te hak bu lu nan ak ra ba lar; ve ak ra ba la rýn i çin de da hi en ha ki kî dost ve en sa dýk mu hib o lan pe der ve va li de, ih ti yar lýk hâ lin de bir ha ne de bu lun sa, ne de re ce ve si le-i be re ket ve va sý ta-i rah met ve Be lî bü kül müþ ih ti yar la rý nýz ol ma say dý, be lâ lar sel gi bi üs tü nü ze dö kü le cek ti (el-ac lû nî, Keþ fü l-ha fâ, 2:163) sýr rýy la ne de re ce se beb-i def-i mu sî bet ol duk la rý ný sen ký yas ey le. Mek tû bât, 21. Mek tub NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 4 C. Ahir 1432 Ru mî: 24 Nisan 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ya ra tý cý yý bil mek va zi fe siy le yü küm lü dür in san. Te mel mis yo nu Al lah ý i sim ve sý fat la rýy la id rak et mek tir. Bu nu ya pa bil me si i çin i se, ru hu nun, vic da ný nýn ve ak lý nýn te kem mü lü ve in ki þa fý ge re kir. Bu te kem mül ve in ki þaf i se, an cak din ler, pey gam ber ler, ki tap lar ve im ti han sýr rý i le müm kün dür. Ýn san de nen mah lûk, kâ i na týn i çin de bü yük bir mis yon yük len miþ ve bu yük len di ði mis yo nun ge re ði o la rak da mu az zam bir po tan si yel ih san e dil miþ tir. Ýþ te in sa nýn kud si ye ti, e ma ne ti ve mis yo nu yük len di ðin den do la yý dýr. Bu yö nüy le ha li fe-i arz o lan in san, me lek ler den bi le üst bir se vi ye ye çý ka bi le cek po tan si ye le sa hip tir. Ýn san, ne fis yö nüy le çe þit li ha yat mer te be le rin de bu lu nur. Hay va ni yet mer te be si, be þe ri yet mer te be si ve in sa ni yet gi bi. Ýn san e ðer em mâ re o lan nef sin em rin de o lur sa, ne geç miþ ne de ge le ce ði dü þü nür. Sa de ce zevk ve ar zu pe þin de koþ tu rur. Zi ra nef sin ge le cek ve geç miþ ta hat tur ve ta hay yül le ri yok tur. Çün kü a cil zevk le rin pe þi ne dü þen his si yat i le ge le cek te ki lez zet le ri hi çe sa yar. Ýn san gü nah la rýn i çin de ki men hus lez zet le rin pe þi ne dü þer. Ge le cek te ki he sa bý ve geç mi þi ni hiç dü þün mek is te mez. Ýn san ya ra tý lýþ hik me ti ni u nu tur, en ö nem li va zi fe si Ce nâb-ý Hakk ý bil mez ve bil dir me yi yap maz, sa de ce ye me yi, iç me yi, yat ma yý ga ye-i ha yal ha li ne ge ti rir se, bu, in san lýk tan su kû tu ve mu sî bet le rin cel bi ni ne ti ce ve re cek tir. Ýb ra him Hak ký Haz ret le ri in sa ný þöy le ta ným lar: E ðer bir in san ye me nin em rin de i se, bit ki mer te be sin de dir. Bir in san þeh ve tin em rin de i se, hay van mer te be sin de dir. Ma ri fe tin ve il min em rin de i se, in san mer te be sin de dir. Ýn sa nýn hay va nî ha yat mer te be si ni ne fis, in sa nî ha yat mer te be si ni i se kalp tem sil e der. Ýþ te in sa nýn hay van lar la or tak o lan ye mek, iç mek, ba rýn mak ve ü re mek gi bi ih ti yaç la rý nef sî dir. Yal nýz nef sin den ge len dür tü ler le ya þar sa, hay va nî ha yat mer te be sin de o lup, ben cil, çý kar cý, hiç kim se yi gö zü gör me yen bir var lýk ha li ne ge lir. Çün kü bu a þa ma da in san, za lim ve ca hil dir. E ðer in san da sos yal duy gu lar ve se ma vî öð re ti ler ol ma sa i di, in san lýk ký sa za man da yok o lur du. Çün kü ken di men fa a ti i çin baþ ka sý ný yok et mek ten çe kin me yen bir mah lûk ha li ne ge le cek ti. Be di üz za man, Mes ne vî-i Nu ri ye de bu nok ta i le il gi li þöy le bir tes bit te bu lu nur: Hay va ni yet ten çýk, cis ma ni ye ti bý rak, kalp ve ru hun de re ce-i ha ya tý na yük sel. De mek ki in san, kalp ve ru hun de re ce-i ha ya tý na çýk tý ðý va kit, ha ki kî in san o la bil mek te dir. Çün kü kal bin ve ru hun de re ce-i ha ya tý ge niþ tir. Ýn san, ya þa dý ðý dün ya ha ya tý nýn u zun bir se fer-i im ti han yo lun da çok ký sa bir â ný kap sa dý ðý ný an cak bu þe kil de an lar. Zi ra yol cu luk, ruh lar â le min den, dün ya dan, ka bir den ve ha þir den geç mek te dir. Nef sin hi le si i le ha ya tý sa de ce dün ye vî ha yat tan i ba ret gö ren in san, ru hun de re ce-i ha ya tý na çýk tý ðý va kit, dün ya ha ya tý nýn, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ta bi riy le, bir a ða cýn al týn da göl ge len mek ka dar ký sa ol du ðu nu fark e de cek tir. De mek ki ha ki kî in san ol mak, kal bin, ak lýn ve ru hun de re ce-i Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa ha ya tý na çýk mak ve o ha ya týn ge rek le ri ni ye ri ne ge tir mek le o lur. Ýn san mad de de yo ðun la þýr sa, ma ne vi yat pen ce re le ri ka pan mak ta; ma ne vi yat pen ce re le ri a çýk sa, mad di yat ve nef sin e sa re tin den kur tul mak ta dýr. Me se lâ, vic dan me ka niz ma sý na a it his le ri ni in ki þaf et tir miþ bi ri nin na za rýn da þeh vet his le ri nin te si ri çok da ö nem li de ðil dir. Böy le bir in san ha ra ma ba ký þýn, þey ta nýn ok la rýn dan bir ok ol du ðu nu dü þü nür ve yü zü nü çe vi rir. Ýþ te böy le bir in sa nýn kal bin de i ma na a it bir lez zet his se di lir ki, bu lez zet nef sâ nî lez zet le ri u nut tu rur. Zi ra in sa nýn vic da nî (kal bî ve ru hî) me ka niz ma sý nýn ge liþ me si, nef sa nî me ka niz ma nýn rað mý na bir ha re ket tir. Vic dan güç len dik çe ne fis tes lim-i si lâh et me ye mec bur dur. Bu nok ta dan ba kýl dý ðýn da cis ma nî ha ya týn ga ye si ha re ket, can lý lýk ve be de nî bir ký sým va zi fe le ri ye ri ne ge tir mek ten i ba ret tir. Bu ha liy le hay va nî ha yat tan far ký yok tur. Ger çek in sa nî ha yat, i çin de þu ur, id rak, mü þa ha de, i ra de ve ul vî his le rin ol du ðu bir ha yat týr. Ha ya tý ný gayr-i cid dî ya þa yan la rýn kal bî Hakikî insan olmak, kalbin, aklýn ve ruhun derece-i hayatýna çýkmak ve o hayatýn gereklerini yerine getirmekle olur. Ruhun ve kalbin derece-i hayatýna çýkmak ise, kulluk þuuru, tefekkür, ibadet, tevekkülle mümkün olacaktýr. ha yat la rý o la maz. Ýn san hay va nî ha yat i ti ba riy le hay van lar la, ru ha nî ha yat i ti ba riy le me lek ler le hem hâl dir. Za ten dün ya ya gel di ði miz an dan i ti ba ren, in sa nî ha yat, hay va nî ha ya týn ya ni kalb ve ru hun de re ce-i ha yat la rý nef sin ve cis ma ni ye tin ha ya tý i çin de ve ril miþ ve in ki þaf et tir mek ü ze re e ma net e dil miþ tir. Ne za man ruh ve be den mü na se be ti bo zu lur, in san nef sa nî bir hal al ma ya baþ lar, þu ur ve id rak ten, ul vî lez zet ler den u zak la þýp, sa de ce ce se di bes le me i le, nef sa nî zevk ler le doy ma ya baþ lar sa, ru hî ve kal bî ha ya tý öl me ye baþ la mýþ týr. Bu yüz den Ýs lâm â lim le ri, çok gül me nin, çok ye me nin ve çok u yu ma nýn kal bi ka rar ta ca ðý u ya rý sýn da bu lun muþ lar dýr. Ýn sa nýn ma zi yi ve müs tak be li id ra ki an cak ruh ve kal bin de re ce-i ha ya tý ný id rak et me si ne bað lý dýr. Bu se vi ye de ha yat sü ren in san lar geç miþ, ge le cek bir den gö re bi lir, id rak e de bi lir ge niþ bir na za ra sa hip o lur lar. Ruh ve kal bin em rin de o lan in san lar ke ma le ve fa zi le te doð ru i ler ler ler. Kal bin de re ce-i ha ya tý, in sa na mer ha me ti öð re tir. Ýn sa nýn ken di dý þýn da ki mah lû kat la i liþ ki le ri ni dü zen ler. Ru hun de re ce-i ha ya tý i se, in sa na kul lu ðu öð re te cek ve ma ne vi yat de re ce le ri ni kat et ti - Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ÂYET Göklerde ve yerde olan herþey Allah'ýndýr ve sonunda O'na döner. Âl-i Ýmran Sûresi: 180 Hayat, insan olmayý öðrenme yolculuðudur re cek tir. Ru hun de re ce-i ha ya týn da in san ha ya týn gü zel lik le ri ni fark et me ye baþ la ya cak ve hay ret le sec de e de cek tir. Ge lip ge çen ha di se ler, o yun ve o ya lan ma dan i ba ret o lan me se le ler, bi ri le ri nin düz me ce ma sa ba þý man þet le ri, böy le bir de re ce-i ha ya týn na za rýn da çok da e hem mi yet arz et me ye cek tir. Çün kü u ya nýk ruh lar, da ha de rin me se le ler le ve an lam a ra yýþ la rýy la ha yat la rý ný sür dü re cek ve þe kil len di re cek tir. Ha yat as lýn da ký sa de ðil. An lam a ra yýþ la rý ve ba kýþ la rý kay bol du ðu i çin in sa na ký sa ge li yor. Ýn san hýz lý ge lip ge çen gün dem ler le meþ gul ol du ðu i çin ha ya tý ký sa lý yor ve bel ki de sa de ce nef si o la rak haz al dý ðý ný san dý ðý va kit le re mün ha sýr ka lý yor. Dü þün me ye, his set me ye, dur ma ya va kit bý rak ma ya cak þe kil de et ki le yen gün de lik ha di se ler, ha ya tý da ký sal tý yor, na zar la rý da sat hî leþ ti rip ký sýr laþ tý rý yor. Bu ruh ha liy le in san sa de ce nef sî is tek ve ar zu la rýn pe þin de ko þar du ru ma ge li yor. Ruh e be di ye ti ar zu lar. Fa ni li ði, is te mez. Bu yüz den ru hun ve kal bin de re ce-i ha ya tý na çý kan lar, e be di ye te, be ka ya nam zet ruh lar dýr. O nu bul mak i çin ça lý þýr. Bu yüz den de ký sa cýk dün ya ha ya týn da ki fa ni lez zet le rin pe þin de koþ maz. Ha ya týn ken di si za ten in san ol ma yý öð ren me yol cu lu ðu dur. Ha ki kî in san, ha ya tý bo yun ca ruh prog ra mý ný iþ let mek, ge niþ let mek ve ke mal nok ta ya ge tir mek le uð ra þýr. Hay van la rýn prog ram la rý sý nýr lý dýr ve tek bir iþ yap mak ü ze re prog ram lan mýþ týr. Ýn san da do na ným o la rak hay van la ra ben ze se de fýt rat ve ruh prog ra mý a çý sýn dan sý nýr sýz ka bi li yet ler le do na týl mýþ týr. Ýþ te in san bu ge niþ ka bi li yet le ri ni dar bir a lan la sý nýr lý tu tar sa, ru hun de re ce-i ha ya tý na çý ka maz ve hay van lar gi bi bel li bir mak sat et ra fýn da (ye mek, iç mek, ü re mek, ba rýn mak) ha ya tý ný ya þa ya cak týr. Hâ sý lý in san yi yen, i çen, ü re yen bir var lýk ö te si ne geç ti ði tak dir de ger çek an lam da in san o la cak týr. Ya ra tý cýy la bað lan mýþ bir kul, kâ i na týn i çin de ki mev cu da týn e ner ji si ne uy gun bir e ner ji i le ça lý þýp a hen ge ka týl mýþ týr. Ýþ te in san Ya ra tý cý sýy la in ti sa bý ol maz sa ken di si ni yal nýz his se der. Ru hun ve kal bin de re ce-i ha ya tý in sa nýn bü tün kâ i nat la bað lan tý kur ma sý ný sað lar ve in sa na kâ i na týn bir par ça sý ol du ðu nu his set ti rir. Ru hun ve kal bin de re ce-i ha ya tý na çýk mak, kul luk þu u ru, te fek kür, i ba det, te vek kül i le müm kün o la cak týr. Bun lar a de ta nef sin de re ce-i ha ya týn da meþ gul i ken o lu þan, ma ne vî me ka niz ma da ki vi rüs le ri te miz le mek gi bi bir et ki ya pa cak gaf let ve e na ni ye ti de lip yok e de cek tir. Ak si hal de ma ne vi yat ta ki bu bo zul ma lar, ne fes a la ma yan bir ru hun, ruh prog ra mý ný bo za cak týr. Ýn sa nýn gü nah la rý ko lay ca iþ ler hâ le gel me si, ha set, gýy bet, hýrs gi bi süf lî his le re ka pýl ma sý as lýn da ruh prog ra mý nýn bo zul du ðu nu gös te ren gös ter ge ler dir. Bu has ta lan ma lar te da vi e dil me di ði tak dir de, in sa nýn bel li bir he de fe yö ne lik ger çek leþ tir di ði ha yat yol cu lu ðu en gel le nir, ki þi zev kin ve þeh ve tin pe þin de ko þar. Ben cil bir ha yat tar zý i le has ta bir þe kil de ve in san sû re tin de fa kat in sâ nî va sýf la rý ný kay bet miþ o la rak ha ya tý sü rer. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN ir ti ni as ya.com.tr Dindarlýk artýyor mu? Tür ki ye de din dar laþ ma ar tý yor mu, yok sa a za lý yor mu? Bað naz la ik çi le re gö re ar tý - yor ve bu da ir ti ca teh li ke sin de ki ür kü tü - cü týr ma ný þý gös te ri yor. Can Pa ker gi bi So ros bað lan tý lý ba zý li be ral ler i se fark lý ka na at te: Di - nin ka mu da ve sos yal ha yat ta ki gö rü nür lü ðü ar tý yor, a ma din dar lýk ve þe ri at ta le bi art mý yor ta rih li Ra di kal de Ez gi Ba þa ran ýn so - ru la rý ný ce vap lan dý ran Pa ker in de ðer len dir - me si, bi zim de ö te den be ri ye ri gel dik çe di le ge tir me ye ça lýþ tý ðý mýz bir ka na a tin te yi di ni te - li ðin de. Da ha sý, di nin ka mu ve sos yal ha yat ta ki gö - rü nür lü ðü art týk ça, pa ra dok sal bir þe kil de din dar lýk a za lý yor. Çün kü has sa si yet ler za yýf - lý yor, öl çü ler a þý ný yor ve kim lik ler de de je ne - ras yon baþ lý yor. Pe ki, din ka mu da ve sos yal ha yat ta gö - rün me sin mi? Böy le bir þe ye e vet de mek el bet te müm kün de ðil. Bu nun im kâ ný ve o - la bi lir li ði de yok. Çün kü din ha ya týn her saf ha sýn da ya þan ma - sý ve te za hür le ri ni yan sýt ma sý ge re ken bir ku - ral lar man zu me si. Bu yan sý ma la rýn fýt rî bir sü - reç te sos yal ha yat ta ve ka mu da da ken di si ni gös ter me si ka çý nýl maz. Ö nem li o lan, bu te za - hür le rin yi ne di nin ku ral la rý na u yu la rak þe kil - len di ril me si. Ýþ te has sas ve kri tik nok ta da tam bu ra da: Di nin gö rü nür lü ðü nün art tý ðý bir sü reç - te, tak va ek sen li öl çü ve has sa si yet le rin ko - run ma sý na gös te ri le cek dik kat ve i ti na da o öl çü de art ma lý. Ak si hal de, son dö nem de sýk la þan ör nek - ler de gö rül dü ðü gi bi, din dar lý ðýn i çi bo þa lýr. Me se lâ ha ram-he lâl has sa si yet le ri za yýf lar. Te set tü rün ö nem li ve ta mam la yý cý bir un su - ru o lan ba þör tü sü, bir ak se su ar ko nu mu na in dir ge nir. Ka dýn-er kek i liþ ki le rin de ki mah - re mi yet öl çü le ri a þý nýr... So nu ol ma yan böy le bir ta viz kâr lý ða ve o - nun ge ti re ce ði de je ne ras yo na mey dan ver - me mek i çin, din dar lý ðýn kýr mý zý çiz gi le ri ni o - luþ tu ran tak va öl çü le ri nok ta sýn da çok da ha has sas ol ma lý yýz. *** Þe ri at ta le bin den ne kast e di li yor? Pa ker in sö zü nü et ti ði Þe ri at ta le bi de a za lý - yor ko nu su baþ lý ba þý na ü ze rin de du rul ma sý ge re ken bir ba his. Þe ri at ta le bi i le kast e di len þey ne? Bas ký ya da ya lý bir din dev le ti mi? Ki, yay gýn pro pa gan da la rýn et ki siy le, ye ter li bil gi sa hi bi ol ma yan lar ca an la þý lan mâ nâ bu. Oy sa ger çek an lam da ki þe ri a týn bu bað lam da ki id - di a ve çar pýt ma lar la u zak tan ya kýn dan en kü - çük bir il gi si yok. Ni te kim Sa id Nur sî nin þe ri - at ta ri fi, hu ku ku, hak ve hür ri yet le ri e sas a lan bir i çe ri ðe sa hip. Ke za Þe ri at i ki dir de yip, bi - ri nin bil di ði miz din ku ral la rý, di ðe ri nin de kâ i - nat ta ki iþ le yiþ te ko nu lan ka nun lar ol du ðu nu i fa de e den de yi ne Be di üz za man. En i yi si, bil - gi ye ter siz li ði nin had saf ha da ol du ðu bu me - se le de Þe ri at ta le bi a za lý yor gi bi hü küm ler ver me nin a be si ye ti ne i þa ret et tik ten son ra, ko nu yu Ce ma at ler di zi mi zin son bö lü mün - de çý ka cak o lan i zah la ra ha va le e de lim. *** Müs lü man Kal vi nist ler Pa ker in ay ný mü lâ kat ta söy le di ði bir söz da - ha var: Den ge le rin de ðiþ me si, Ö zal ýn e ko no - mi yi li be ral leþ tir me si ve A na do lu nun dört bir kö þe si ni sa na yi ya pý la bi lir po tan si ye le ge tir me - siy le baþ la dý. A na do lu kap lan la rý, A na do lu bur ju va zi si ve ya Müs lü man Kal vi nist ler de di - ði miz sý nýf o luþ tu. Müs lü man Kal vi nist ler ben zet me si nin al - týn da han gi ka sýt ve ni yet le rin yat tý ðý ný, ko - nu gün de me gel di ði za man de ðer len dir me - ye ça lýþ mýþ týk. Bu ra da ki me se le, Müs lü man bir top lu mu ka pi ta list sis te me uy du rup o na gö re dö nüþ - tü re rek, ni haî plan da dün ye vî leþ me tu za ðý - na dü þür mek. Kur ân ve ha dis ler de, Müs lü ma ný gi ri þim ci ol ma ya teþ vik e den ö nem li re fe rans lar var. Me se lâ Ýn san i çin ça lýþ tý ðýn dan baþ ka sý yok - tur me a lin de ki â yet le, Ka za nan, Al lah ýn ha - bi bi dir, Ve ren el a lan el den üs tün dür gi bi ha dis ler bun la rýn ilk ak la ge len ör nek le rin den. Ke za tüc car ve zen gin sa ha be le rin var lý ðý da bir baþ ka da ya nak. Di ni miz ü re tip ka zan ma yý teþ vik e di yor, a ma ser ve ti de Al lah yo lun da har ca ma yý ö ðüt lü yor. Öl çü süz tü ke ti me da ya lý ka pi ta list an la yý þý lan - se e den le rin es geç ti ði püf nok ta sý i se bu ra da. Diyarbakýr Valiliðinden otistik çocuklara özel okul müjdesi DÝYARBAKIR Va li li ði, o tis tik ol duk la rý i çin tel Ör gü ve de mir par mak lýk lar ar dýn da tu tu lan ço cuk la rýn dra mý na i liþ ki ya yýn la nan ha ber ü ze re þe hir de 12 ders lik li ba ðým sýz bir O tis tik Ço cuk - lar E ði tim Mer ke zi (O ÇEM) ku rul ma sý i çin ça - lýþ ma baþ lat tý. Mil li E ði tim Ba kan lý ðý ndan ba - ðým sýz bir O ÇEM ku rul ma sý ko nu sun da o nay a - lan Va li lik, Þa ir Ne si mi Ýl köð re tim O ku lu nda 12 ders lik ve müþ te mi la tý nýn o na rý mý ný ger çek leþ ti - re rek ku ra ca ðý ba ðým sýz O ÇEM i e ði - tim öð re tim yý lý na ha zýr ha le ge tir mek is ti yor. Di yar ba kýr Va li si Mus ta fa Top rak, o tis tik ço cuk - la rýn ve a i le le ri nin mev cut du ru mu nu ba sýn da yer a lan ha ber ler den öð ren di ði ni ve bu nun ken - di le ri ni üz dü ðü nü be lir te rek, bu ço cuk la rý ge le - ce ðe da ha i yi ha zýr la mak, a i le le ri bir öl çü de ra - hat lat mak ve o lan la rý i yi bir e ði tim alt ya pý sý na ka vuþ tur mak is te dik le ri ni söy le di. Diyarbakýr/ a a LYS ye baþ vu ru sü re si u za týl dý YÜKSEKÖÐRETÝME Ge çiþ Sý na vý nda en az bir pu an tü rün den 180 pu an ba ra jý - ný a þan ü ni ver si te a da yý nýn ka tý la ca ðý ü ni ver si te ye gi riþ sý nav la rý nýn i kin ci a þa ma sý o lan Li sans Yer leþ tir me Sý nav la rý na (LYS) baþ vu ru sü re si u za týl dý. Bu na gö re, sý na va baþ vu ra cak a day lar baþ vu ru iþ lem le ri ni 11 Ma yýs 2011 ta ri hi ne ka dar ya pa bi le cek. LYS pu an tür le ri i le öð ren ci a lan yük se köð re tim prog ram - la rý na gir mek is te yen a - day la rýn, YGS ye ek o la rak LYS ler den ter cih e de cek - le ri yük se köð re tim prog - ram la rý i çin ge rek li o lan la - ra da gir me le ri ge re ki yor. LYS i çin ay rý bir ký la vuz bu lun mu yor Öð - ren ci Seç me ve Yer leþ tir - me Sis te mi (ÖSYS) Ký la - vu zu LYS ler de da hil, ÖSYS i le il gi li bütün il ke ve ku ral la rý kap sý yor. A - day la rýn baþ vur ma dan ön ce bu ký la vu zu dik kat le in ce le - me le ri ge re ki yor. LYS ye ka - týl ma hak ký ka za nan a day - lar, beþ ay rý ka te go ri de ya pý - la cak LYS den han gi le ri ne gi re cek le ri ne ka rar ver - dik ten son ra LYS üc re ti ni Zi ra at Ban ka sý, Va kýf lar Ban ka sý, Halk Ban ka sý, Ak bank ve Ga ran ti Ban - ka sý þu be le ri ne ya tý ra bi - le cek. A day lar, ka tý la - cak la rý her bir LYS i çin 20 TL ö de ye cek. A day - lar, sý nav üc re ti ni ö de - dik ten son ra baþ vu ru la - rý ný bi rey sel o la rak in - ter net ten ve ya baþ vu ru mer ke zi o la rak be lir le nen o kul mü dür lük le rin den ya pa bi le cek. An ka ra / a a Ký zý lay ýn Pa kis tan a yar dým la rý sü rü yor TÜRK Ký zý la yý nýn Pa kis - tan da sel le rin vur du ðu böl ge ler de yar dým la rý de - vam e di yor. Bu çer çe ve de Ký zý lay, 232 ton kon ser ve ya pýl mýþ e ti 245 bin sel mað du ru a i le ye da ðýt tý. Türk Ký zý la yý Pa kis tan De le gas yon Baþ kan lý ðý ta - ra fýn dan ya pý lan ba sýn a - çýk la ma sýn da, Ni san a yýn - da 12 TIR i le Pa kis tan a ge ti ri len 800 gram lýk ku - tu lar i çin de ha zýr lan mýþ 232 ton kav rul muþ e tin ül - ke nin do ðu sun da ki Pen - cap ve gü ne yin de ki Sind e ya let le rin de 245 bin sel mað du ru a i le ye da ðý týl dý - ðý bil di ril di. Kon ser ve le - rin kur ban bay ra mýn da Kur ba ný nýz Pa kis tan i le kar deþ pa yý slo ga nýy la ger çek leþ ti ri len kam pan - ya da ke si mi yap tý rý lan kur ban lýk la rýn et le rin den o luþ tu ðu be lir ti len a çýk la - ma da, da ðý tým la rýn bir kýs - mýn Ký zý lay ýn Pa kis tan De le gas yon Baþ kan lý ðýn da gö rev li per so nel ta ra fýn - dan ger çek leþ ti ril di ði kay - de dil di. Ýs la ma bad / a a Deniz ulaþýmýna poyraz engeli MARMARA DA dün gün - düz sa at le rin de baþ la yan, ge ce de et ki si ni art tý ran þid det li poy raz, de niz u la - þý mý ný o lum suz et ki le di. Bo ðaz lar dan geç mek ü ze - re Mar ma ra De ni zi nde sey re den 29 yer li ve ya - ban cý ban dý ra lý þi lep ve tan ker, sa at te ki hý zý za - man za man 70 ki lo met re - ye u la þan þid det li poy raz dolayýsýyla yol la rý na de - vam e de me yin ce ro ta la rý - ný Te kir dað ýn Þar köy il çe - si ne çe vi re rek de mir le di. Ge mi ler de ki per so nel de þid det li poy raz dolayýsýyla ka ra ya çý ka ma ya rak, ge ce - yi ge mi le rin de ge çir mek zo run da kal dý. Poy ra zýn sa bah sa at le rin de et ki si ni a zalt ma sý nýn ar dýn dan 22 yer li ve ya ban cý ban dý ra lý þi lep ve tan ker, sa at sý ra la rýn da Þar köy den de - mir al dý. Te kir dað / a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER ca ni as ya.com.tr Ço cuk la rý mýz teh li ke dey se biz ne re de yiz? Bü tün dün ya da ço cuk hak la rý ný sa vun mak i çin ku rul muþ o lan ve ça lýþ ma la rýn da Bir leþ miþ Mil let ler Ço cuk Hak la rý Söz leþ me si ni e sas a lan Bir leþ miþ Mil let ler Ço cuk Fo nu U NI CEF, Tür ki ye de Ço cuk la rýn Du ru mu baþ lýk lý bir ra por ha zýr la ya rak çok ö nem li bir ko nu ya par mak bas mýþ. U NI CEF in Tür ki ye de Ço cuk la rýn Du ru mu ra po ru na gö re, Tür ki ye de ço cuk lar, top lu mu dö nüþ tü ren de mog ra fik, e ko no mik, si ya sal ve kü re sel güç le rin et ki siy le bir yan dan da ha faz la fýr sat tan ya rar la na bi lir ken, di ðer yan dan da gi de rek ký rýl gan la þý yor. Hýz lý þehirleþ mey le bir lik te iç göç ler bütün þok la rý ve be lir siz lik le riy le sü rer ken, e ko no mik mo dern leþ me ve li be ral leþ me de vam e di yor, ge çim im kân la rý ký rýl gan la þý yor. A i le ve kom þu luk bað la rý za yýf lar ken, ye ni top lu luk lar or ta ya çý ký yor. Top lu mun bütün ke sim le rin de ki þi sel is tek ler ka bar tý lý yor, ki þi sel tü ke tim top lum sal sta tü nün ve öz say gý nýn baþ lý ca kay na ðý ha li ne ge li yor, an cak e þit siz lik ler de gi de rek da ha gö rü nür o lu yor. Ay ný ra po ra gö re, de ðer sis tem le ri sor gu la nýp e roz yo na uð ru yor. Ku þak lar a ra sý ça týþ ma lar hýz ka za ný yor. Ha yat þart la rý gi de rek da ha re ka bet çi ö zel lik ler ka za ný yor, ye ni suç ve sö mü rü bi çim le ri or ta ya çý ký yor. Nü fu su hýz la ar tan Gü ney do ðu da sos yal ge ri lim ler ve sür mek te o lan si ya sal ge ri lim ler, þid det ve te rö rizm le da ha da kes kin le þi yor. (A A, 5 Ni san 2011) Tür ki ye da hil 158 ül ke ve böl ge de ço cuk la rýn sað lýk ve bes len me, e ði tim, ko run ma ve ya þa ma hak la rý ný sað la mak i çin ça lý þan u lus lar a ra sý bir ku ru lu þun yap tý ðý bu tes bit ler bel ki ilk de fa ya pý lan tes bit ler de ðil. An cak bu tes bit le ri kim yap mýþ o lur sa ol sun doð ru ve hak lý tes bit ler. Bir ba ký ma prob lem or ta ya ko nul muþ ve her ke se Ça re bu lun de nil miþ. O hal de, Tür ki ye yi i da re e den le re dü þen gö rev, or ta ya ko nu lan bu cid dî prob le me ka lý cý ça re yi su na bi le cek ça lýþ ma la rý yap mak týr. Sý ra la nan prob lem le ri tek rar ha týr la mak ge re kir se; a i le ve kom þu luk bað la rý za yýf lý yor, ki þi sel is tek ler ka bar tý lý yor, tü ke tim top lum sal sta tü nün kay na ðý ha li ne ge li yor, de ðer sis tem le ri sor gu la nýp e roz yo na uð ru yor, ye ni suç ve sö mü rü bi çim le ri or ta ya çý ký yor, Gü ney do ðu da sos yal ge ri lim ler þid det ve te rö rizm le da ha da kes kin le þi yor. Pe ki bü tün bu teh dit ve teh li ke le re kar þý Tür ki ye ne gi bi ça re ler le kar þý ko ya cak? Ri sâ le-i Nur un mü el li fi Be di üz za man Sa id Nur sî de yýl lar ön ce Tür ki ye yi i da re e den le re ay ný so ru yu þöy le sor muþ tu: Dün ya, bü yük bir mâ ne vî buh ran ge çi ri yor. Mâ ne vî te mel le ri sar sý lan Garb ce mi ye ti i çin de do ðan bir has ta lýk, bir ve bâ, bir tâ un fe lâ ke ti, git tik çe yer yü zü ne da ðý lý yor. Bu müt hiþ sâ ri il le te kar þý Ýs lâm ce mi ye ti ne gi bi ça re ler le kar þý ko ya cak? Gar býn çü rü müþ, kok muþ, te fes süh et miþ, bâ týl for mül le riy le mi? Yok sa, Ýs lâm ce mi ye ti nin ter ü ta ze î man e sas la rýy la mý? (Ta rih çe-i Ha yat, Is par ta Ha ya tý, s. 543) O gün so ru lan bu so ru ya doð ru ce vap lar ve ri le me di ði, da ha doð ru su ge re ði ya pýl ma dý ðý i çin ma a le sef bu gün le re gel dik ve bu gün Ço cuk la rý mýz teh li ke de di ye fer yad e di yo ruz. Doð ru dur, ço cuk la rý mýz teh li ke de; a ma bel ki on lar dan da ha ön ce biz teh li ke de yiz! Bu öy le bir teh li ke ki, teh li ke i çin de ol du ðu nu bi le in san la ra his set tir mi yor. Ze hir li bal lar la gü nü mü zü gün e di yor, müs teh cen lik ba ta ðý nda kýv ra nýp du ru yo ruz. Ço cuk la rý mý zý, ken di le ri ni teh dit e den düþ man ve teh li ke ler den ko ru ya bil mek i çin ön ce ken di mi zi kur ta ra lým. El bet te, Ýs lâm ce mi ye ti nin ter ü ta ze î man e sas la rýy la! Baþ ka ça re a ra yan lar sa de ce öm rü nü de ðil, a kýl sað lý ðý ný da kay be der. Baþbakan Er do ðan: AB ka rar lý lý ðý mýz de vam e di yor BAÞBAKAN Er do ðan, AB ne ü ye lik ka rar lý lý ðý mý zý ilk gün kü gi bi mu ha fa za e di yo ruz. An cak AB i çin de ki mi ül ke le rin ta ma men iç si ya si sa ik ler le ö nü mü ze çý kar dý ðý en gel ler, a çýk ça sý bu nok ta da bi zim de mil le ti mi zin de þev ki ni he ye ca ný ný he def a lý yor de di. Baþ ba kan Er do ðan, She ra ton O tel de dü zen le nen Av ru pa Ö dü lü Ka za nan Kent ler Bir li ði 2011 Yý lý Ge nel Ku ru lu ve Genç lik Ko mi te si Top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da,tür ki ye nin 3 E kim 2005 te AB i le ka tý lým mü za ka re le ri ne, Ko pe nag kri ter le ri ni kar þý la mýþ bir ül ke o la rak baþ la dý ðý be lir te rek, þun la rý söy le di: 2005 yý lý so nun dan i ti ba ren bir yan dan mü za ke re le ri yü rüt tük, bir yan dan da re form la rý mý zý ka rar lý lýk la ger çek leþ tir dik. Tür ki ye o la rak þu an da AB ne ü ye lik ka rar lý lý ðý mý zý ilk 30 yýl sonra KAHRAMANMARAÞ'IN Af þin il çe sin de 1981 yý lýn da in ti har et ti ði bil di ri len an cak kar de þi nin iþ ken cey le öl dü rül dü ðü nü ö ne sür dü ðü öð ret men A li Ek ber Yü rek in Tun ce li nin O va cýk il çe si Gü ney ko nak kö yün de ki me za rý, a i le si nin is te ði ü ze ri ne a çýl dý. 12 Ey lül dö ne min de bir sü re gö zal tý na a lý nan la rýn tu tul du ðu Af þin de ki il köð re tim o ku lu bi na sýn da in ti har et ti ði bil di ri len A li Ek ber Yü rek in me za rý nýn a çýl ma sý i çin baþ la tý lan ka zý ça lýþ ma sý ta mam lan dý. O va cýk Cum hu ri yet Sav cý sý Ýb ra him Kork maz, Si vas Cum hu ri yet Ü ni ver si te sin den bir an tro po log, Ad li Týp Ku ru - DÝYA NET-SEN Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar, Ý mam Ha tip Li se si me zun la rý na uy gu la nan ay rým cý lý ðýn de va mý ný is te yen le rin ge çer li se bep le ri ol ma dý ðý nýn bi lin di ði ni be lir te rek, A na do lu ço cuk la rýn dan ne den kor ku lu yor? di ye sor du. Bay rak tu tar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Ý mam Ha tip me zun la rý na po lis lik yo lu nu ka nun mad de si nin ip ta li i çin A na ya sa Mah ke me si ne baþ vu rul ma sý nýn ka bul e di le mez ol du ðu nu be lirt ti. Bay rak tu tar, Mil let a ra sýn da ay rým cý lýk yap ma ya cak la rý ný i lân e den le rin; mil lî, ma ne vî ve ah lâ kî de ðer le re bað lý o lan la rýn ö nü ne set çek me ye ça lýþ ma sý ný ký ný yo rum de di. Ý mam Ha tip Li se si me zun la rý nýn po lis o la bil me si i çin ha zýr la nan ka nun tek li fi ne ilk des te ði Di ya net- Sen in ver di ði ni ha týr la tan Bay rak tu tar, Bu gü ne ka dar i de o lo jik ta kýn tý lar yü zün den ya pý lan ay rým cý uy gu la ma la ra son ve ri li yor ol ma sýn dan mut lu luk du yar ken, bi ri le ri nin ha len bu na ta koz koy ma gay re ti i çin de ol du ðu nu gör mek ten bü yük ü zün tü du yu yo ruz. Nor mal le þen Tür ki ye den ra hat sýz o lan la ra en gü zel ce va bý halk ye ri ve za ma ný gel di ðin de de mok ra tik hak la rý ný kul la na rak ve re cek tir. Te mel in san hak la rýn dan o lan e ði tim ve ça lýþ ma hak ký ný en gel le mek is te yen ler ta ri hin ka ran lýk say fa la rýn da Hak ve halk kar þý tý ya sak çý lar o la rak yer le ri ni a la cak lar dýr di ye ko nuþ tu. An ka ra / Fa tih Ka ra göz Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan gün kü gi bi mu ha fa za e di yo ruz. Biz ü ze ri mi ze dü þe ni faz la sýy la ye ri ne ge ti ri yor, mük te se ba ta u yum nok ta sýn da va zi fe mi zi ya pý yo ruz. An cak AB i çin de, ki mi ül ke le rin ta ma men iç si ya sî sa ik ler le ö nü mü ze çý kar dý ðý en gel ler, a çýk ça sý bu nok ta da bi zim de mil le ti mi zin de þev ki ni he ye ca ný ný he def a lý yor. Her za man i fa de et ti ðim bir hu sus var. Tür ki ye nin, AB ü ye li ðin den ka zanç lý çý ka cak o lan sa de ce Tür ki ye de ðil dir. AB de en az Tür ki ye ka dar bun dan ka zanç lý çý ka cak týr. Ý le ri gö rüþ lü lük ten, viz yon dan u zak ki mi po li ti ka cý la rýn Tür ki ye ö nü ne koy duk la rý en gel ler, e sa sen Tür ki ye ye de ðil, biz zat Av ru pa ru hu na za rar ve ri yor. Biz Av ru pa nýn ken di il ke le ri ne, ken di te mel le ri ni o luþ tu ran ev ren sel de ðer le re ah de ve fa gös ter me si ni bek li yo ruz. An ka ra / a a 12 Eylül döneminde bir süre gözaltýna alýnanlarýn tutulduðu Afþin'de intihar ettiði bildirilen Ali Ekber Yürek'in mezarý ailesinin isteði üzerine açýldý. FO TOÐ RAF: AA DARBE izi aranacak AF ÞÝN DE 1981 YI LIN DA ÝÞ KEN CEY LE ÖL DÜ RÜL DÜ ÐÜ ÝD DÝ A E DÝ LEN ÖÐ - RET ME NÝN ME ZA RIN DA KÝ KE MÝK LER ÝN CE LEN MEK Ü ZE RE ÇI KA RILDI. mun dan bir uz man ve Bin göl den bir ar ke o log gö ze ti min de, O va cýk Be le di ye si e kip le ri ta ra fýn dan ya pý lan ka zý da çý ka rý lan ke mik ler, nu ma ra lan dý rý la rak ta but i çe ri sin de mu ha fa za al tý na a lýn dý. Me zar dan a lý nan do ku la rýn, sav cý lýk iþ lem le ri nin ar dýn dan in ce len mek ü ze re Ýs tan bul Ad li Týp Ku ru mu na gön de ri le ce ði be lir til di. Ka zý ça lýþ ma la rý ný iz le yen A li Ek ber Yü rek in a ða be yi Meh met Yü rek, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, 12 Ey lül dö ne min de iþ ken ce de öl dü rül dü ðü nü bil di ri len kar de þi nin me za rý nýn a çýl ma sý ný, ül ke nin ka ran lýk dö ne mi nin ay dýn la týl ma sý a çý sýn dan ö nem li bir a dým ol du ðu nu söy le di. Ar týk he sap laþ ma za ma ný di yen Yü rek, Bu yal nýz bi zim a i le mi zin so ru nu de ðil. 12 Ey lül dar be ci le ri nin, Tür ki ye nin ne re sin de o lur sa ol sun, mað dur et ti ði a i le le re bir te sel li o la cak. Ül kü cü ke si min, sol cu la rýn, A le vi le rin ve Kürt le rin de 12 Ey lül re ji min den mað dur o lan la rý var. Dar be ci le re kar þý ar týk 30 yýl dýr sus tu ðu muz ye ter. Sað cý-sol cu, Kürt-Türk, dü ze nin maz lûm ve mað dur la rý bir le þe lim ve dar be ci ler le ar týk he sap laþ ma mýz ge re ki yor þek lin de ko nuþ tu. Tun ce li / a a A na do lu ço cuk la rýn dan ni çin kor ku lu yor? DÝYA NET-SEN Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar ÝHL LÝ LE RE AY RIM CI LIK NÝ YE? YAPILAN tüm an ket ler de ÝHL öð ren ci le ri nin o kul dý þýn da ve i çin de þid det o lay la rý na ka rýþ - ma o ran la rý nýn di ðer li se le re gö re ký yas la na ma ya cak ka dar az ol du ðu nu be lir ten Bay rak - tu tar, þöy le de vam et ti: O za man so ru yo rum; A na - do lu ço cuk la rýn dan ne den kor - ku lu yor? Ý mam Ha tip Li se si me zun la rý na uy gu la nan ay - rým cý lý ðýn de va mý ný is te yen le - rin ge çer li ne den le ri ol ma dýk - la rý ný bi li yo ruz. Ge çer li ne den - le ri ol ma yan la rýn ma ze ret ü - ret me hak ký da yok tur. Mil let da ha faz la öz gür lük is ter ken, hak sýz, hu kuk suz ve i de o lo jik ya sak lar dan ya na o lan lar kay - bet me ye de mah kum dur. E - ði tim, öð re tim ve ça lýþ ma ha - ya tý nýn ö nün de ki tüm hak sýzhu kuk suz en gel le rin kal dý rýl - ma sý ný ta lep e den mil le ti hi çe sa ya rak, re jim bek çi li ði ne so - yu nan, ja ko ben dün ya gö rüþ - le ri ni in san la ra da yat ma ya kal kan la rý sen di ka o la rak hal - ka ha va le e di yo ruz. HABERLER Þa hin den üs lûp u ya rý sý ntbmm Baþ ka ný Meh met A li Þa hin, li der le rin üs lûp la rýy la il gi li e leþ ti ri le re yö ne lik, Bir bi ri mi zin yü zü ne ba ka ma ya ca ðý mýz söz le ri ar ka dan da ol sa ko nuþ ma ma lý yýz. Ay ný ül ke nin in san la rý yýz. Tüm si ya sî par ti le rin he de fi ik ti dar o la rak hiz met de ðil mi? de di. Þa hin, Ka ra bük ün Saf ran bo lu il çe sin de ki ta ri hi Cin ci Han da A Ha ber ka na lý nýn can lý ya yý na ka tý la rak so ru la rý ce vap la dý. TBMM Baþ ka ný Þa hin, li der le rin üs lup la rýy la il gi li e leþ ti ri le re yö ne lik so ru yu Bir bi ri mi zin yü zü ne ba ka ma ya ca ðý mýz söz le ri ar ka dan da ol sa ko nuþ ma ma lý yýz. Ay ný ül ke nin in san la rý yýz. Tüm si ya si par ti le rin he de fi ik ti dar o la rak hiz met de ðil mi? di ye ce vap lan dýr dý. Yük sek Se çim Ku ru lu nun ver di ði ba ðým sýz a day la rýn ip ta li ka ra rý nýn ar dýn dan BDP nin tu tu mu nu na sýl de ðer len dir di ði so ru lan Þa hin, þun la rý kay det ti: Ba rýþ ve De mok ra si Par ti si (BDP) men sup la rý ön ce Tür ki ye de si ya set yap týk la rý ný, yü rür lük te bu lu nan A na ya sa ve si ya sî par ti ler ka nu nu na gö re si ya set yap ma nýn ge rek li li ði ni bir de fa ka bul et me li ler. San ki te rör ör gü tü nün si ya si u zan tý sýy mýþ gi bi bir iz le nim ve ri yor lar. Bu ba zý la rýn da e vet bu böy le dir de dir te cek nok ta da dýr. Ben mil le ti mi zin ö zel lik le Do ðu ve Gü ney do ðu da ya þa yan va tan daþ la rý mý zýn bü tün bun la rý sað lýk lý þe kil de de ðer len di re cek le ri ni, 12 Ha zi ran da bun la rýn de ðer len dir me si ni de oy la rýy la ya pa cak la rý na i na ný yo rum. Zon gul dak / a a Terörün olduðu yerde demokrasi olmaz ndiþýþlerý Bakaný Ahmet Davutoðlu, Þunu herkesin kabul etmesi lâzým, terörün olduðu yerde demokrasi olmaz. Demokratik sistem içinde çalýþan herkesin, demokratik sistem içinde faaliyet göstereceðini söyleyen her siyasetçinin her þeyden önce teröre karþý net tutum sergilemesi lazým dedi. Davutoðlu, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri nin Irak Özel Temsilcisi Ad Merkelt ile yaptýðý görüþmenin ardýndan düzenlenen ortak basýn toplantýsýnda bir gazetecinin Kastamonu da polis otosuna yapýlan saldýrý ve Demokratik Toplum Kongresi Genel Baþkan Yardýmcýsý Aysel Tuðluk un sözlerine iliþkin bir sorusunu þöyle cevapladý: Þunu herkesin kabul etmesi lâzým, terörün olduðu yerde demokrasi olmaz. Demokratik sistem içinde çalýþan herkesin, demokratik sistem içinde faaliyet göstereceðini söyleyen her siyasetçinin her þeyden önce teröre karþý net tutum sergilemesi lazým. Bir terör olayý karþýsýnda sorumluluk hisseden her siyasetçiden beklediðimiz bu. Hele hele Barýþ ve Demokrasi ismiyle barýþý öne çýkardýðý iddia edilen bir partinin her þeyden önce bu ülkenin Baþbakanýnýn konvoyuna yapýlan terör saldýrýsý karþýsýnda net bir tutum sergilemesi gerekir. Hepimizin üzerinde mutabýk kaldýðý konu, Türkiye de demokrasi ve hukuk sisteminin iþleyiþi içinde teröre en ufak bir toleransýn gösterilmesinin mümkün olmadýðýdýr. O bakýmdan umut ederiz ki, bu konuda gerekli dersler alýnýr ve herkes demokrasiye ve hukuk düzenine baðlýlýðýný sürdürür ve bu tür açýklamalardan kaçýnýr. Bu tür tahrikler ülkemiz için toplumsal barýþý tehdit eden açýklamalardýr. Konya / a a A rýnç: A kýl la rý ný ba þý na al sýn lar n DEV LET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, De mok ra tik Top lum Kon gre si Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ay sel Tuð luk un a çýk la ma la rý na tep ki gös te re rek, A kýl la rý ný baþ la rý na al sýn lar de di. Tür ki ye-vi et nam Ti ca ret ve Ya tý rým Fo ru mu na ka tý lan A rýnç, ga ze te ci le rin so ru la rý ü ze ri ne, Tuð luk un yap tý ðý ko nuþ ma la rýn, fev ka lâ de en di þe ve ri ci ol du ðu nu i fa de et ti. Bü lent A rýnç, þunlarý söyledi: Top lu mu kor ku ya, þid de te yön len dir mek si ya set çi nin i þi de ðil dir. De mok ra si i çe ri sin de pay laþ ma yý, uz laþ may la gö rü þe rek, ko nu þa rak ya sal ze min ler de yap mak si ya set çi nin gö re vi dir. Ben þah sen bu ko nu þu lan la rý fev ka lâ de yan lýþ bu lu yo rum. Þid de te yön len di ri ci bir ko nuþ ma o la rak gö rü yo rum. Ne Türk hal ký nýn, ne böl ge mi zin Türk le ri i le Kürt le ri i le bir a ra da ya þa yan top lu mu mu zun bu dü þün ce le ri pay laþ ma dý ðý ný, hat ta nef ret le ký na dý ðý ný bi li yo rum. Bu nun ne ken di le ri ne ne böl ge ye ne de Tür ki ye ye fay da sý ol ma ya cak týr. A kýl la rý ný baþ la rý na al sýn lar. Se çi me gi de ce ði miz þu 40 gün i çin de ül ke yi bir ger gin lik or ta mý na sok mak tan sü rat le vaz geç sin ler. Bu ger gin li ðin ül ke ye fay da sý hiç bir za man ol ma ya cak týr. Ýs tan bul / a a Bal yoz sa ný ðý: Ge nel kur may ne den su su yor? n BAL YOZ dâ vâ sý nýn tu tuk lu sa ný ðý Meh met U lu taþ, ken di le ri ne bir komp lo ku rul du ðu nu, Ge nel kur may Baþ ka ný i le tu tuk lu yar gý la nan ba zý sa nýk ko mu tan la rýn da bun la rý bil me si ne rað men göz gö re gö re ger çek le ri sak la dý ðý ný id di a et ti. Es ki Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Ha lil Ýb ra him Fýr tý na, es ki De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný e mek li O ra mi ral Öz den Ör nek ve es ki 1. Or du Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Çe tin Do ðan ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 162 si tu tuk lu 196 sa nýk lý Bal yoz da va sý nýn 28 in ci du ruþ ma sýn da ta lep le rin a lýn ma sý ta mam lan dý. 12 Ey lül ih ti la lin den son ra ast su bay o ku lu na baþ la dý ðý ný ve da ha son ra da su bay lý ða geç ti ði ni be lir ten e mek li Yüz ba þý Meh met U lu taþ ýn söz le ri, du ruþ ma ya dam ga sý ný vur du. 28 Þu bat 1998 i ve 27 Ni san 2007 yi hep bir lik te ya þa dýk la rý ný be lir ten U lu taþ, Gö re vi mi zi yap týk. Bu ra dan Ge nel kur may Baþ ka ný na ses le ni yo rum. Ya pý lan son i ti raz lar dan son ra tah li ye ta lep le ri nin red de dil me si ni an la mý yo rum. de di. Hak lý, Bu du ru mu ha zýr la yan la rý Ge nel kur may Baþ ka ný nýn bil di ði ni dü þü nü yo rum. Bu tez ga hý ha zýr la yan lar dý þa rý da. Bi ze komp lo kur du lar. Ge nel kur may Baþ ka ný bi ze komp lo ku ran la rý bi li yor sa ge lip a çýk la sýn. Ben ce bi li yor. Bel ki bi ri le ri bu sa lon da gö zü mü zün i çi ne ba ka ba ka bu nu de vam et ti ri yor. Bu dü ze ni kim kur muþ sa mah ke me bu nu tes pit e de bi lir. Al tý ný çi ze rek söy lü yo rum, bu sa lon da bu lu nup bu iþ le ri bil di ði hal de gö zü mü zün i çi ne ba ka rak ses siz ka lan ko mu tan la rý mert ol ma ya, as ker ol ma ya, ce sur ol ma ya da vet e di yo rum di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / ci han

5 Y se bep o lan Tür ki ye ye yö ne lik te rör ör gü tü ne kar þý da gös te ril me si ni bek li yor TÜR KÝ YE, DES TEK A LA MA DI Ger çek þu ki AKP ik ti da rýn da An ka ra, hep müt te fik le ri ne tam des tek ver di, lâ kin te rör le mü ca de le de des tek a la ma dý. AKP hü kû me ti, Müs lü man kom þu I rak iþ ga li ne lo jis tik des tek le kal ma dý. Mec lis i by pass e de rek baþ ta Ýn cir lik Üs sü ol mak ü ze re ha va a lan la rý ve li man la rý iþ gal ci le rin her tür lü por so nel, sa vaþ u ça ðý, si lâh, sa vaþ mal ze me si nin na kil ve da ðý tý mý na aç tý. Mil lî Sa vun ma Ba ka ný nýn be yâ nýy la Ýn cir lik Ü sün den ha va la nan A me ri kan sa vaþ u çak la rý, I rak ü ze ri ne dört yýl ön ce ki ra kam lar la sor ti dü zen le yip I rak kent ve köy le ri ni bom ba la dý. Mec lis in red det ti ði tez ke re te lâ fi e dil di! Yi ne ABD nin kü re sel he ge mon ya ve çý kar la rý he sâ bý na bir Pen ta gon pro je si o lan Fü ze kal ka ný ko nuþ lan dýr ma sý ný, -i ti raz la rý nýn hiç bir na za ra a lýn ma dý ðý hal de- ka bul et ti. En son NA TO per de sin de Lib ya ya as ke rî o pe ras yo na fi i len ka tý lýp, Ýz mir ha va ha re kâ tý nýn mer kez üs sü ya pýl dý. Wi ki le aks do kü man la rý nda ABD ve iþ gal or tak la rý nýn, I rak ta te rör ör gü tü ne si lâh, e ði tim, pa ra, sað lýk des te ði ver di ði yi ne A me ri ka lý dip lo mat la rýn yaz dý ðý res mî dip lo ma tik krip to lar da tes cil len di. Bu na gö re I rak ta ki A me ri kan iþ gal güç le ri, iþ ga lin ar dýn dan kon tro lün de ki Ku zey I rak ta PKK ya tank tan u çak sa va ra ka dar, Baþ ba kan ýn da bir a ra ya kýn dý ðý ha fif ve a ðýr bü - Kas ta mo nu sal dý rý sý ný PKK nin üst len di ði sý ra da De mok ra tik Top lum Kon gre si nde teh dit ve þan taj la rýn sav rul ma sý, se çim sath-ý ma i lin de Tür ki ye nin te rör so ru nu nu gün de me ge tir di. Dün ya ka mu o yu nun El Ka i de li de ri U sa me bin La din e in faz o pe ras yo nu na o dak lan dý ðý es na da, An ka ra nýn mem nu ni yet le bir lik te te rör le mü ca de le ya kýn ma sý, bir ger çe ði or ta ya koy mak ta. Ve Baþ ba kan Yar dým cý sý ve hü kû met söz cü sü Çi çek in, El Ka i de ko nu sun da dün ya da ki kü re sel da ya nýþ ma bö lü cü te rör ör gü tü ko nu sun da yok tur, prob lem bu dur. Se vinç li yiz; dün ya nýn ne re sin den o lur sa ol sun te rör le mü ca de le bi zi mem nun e der, an cak bu vic dan mu ha se be si nin PKK ko nu sun da da ya pýl ma sý ný is ti yo ruz sö zü bu hu sus ta ki sý kýn tý yý su yü zü ne çý kar mak ta. Bel li ki An ka ra, ABD nin Tür ki ye nin te rör le mü ca de le si ne des tek ver me me sin den ABD ve iþ gal müt te fik le ri nin u lus la r a ra sý a ren da ken di te rö ris ti ne kar þý gös ter di ði has sa si ye ti, o tuz mil yon in sa nýn kat le dil me si ne HA BER Ankara nýn terör yakýnmasý ve küresel vicdan muhasebesi YÖK e gö re YGS en em ni yet li sý nav n YÖK Baþ kan Ve ki li Prof. Dr. M. Yek ta Sa raç, YÖK Ge nel Ku ru lu nun, bu yýl ya pý lan Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý nýn (YGS), da ha ön ce ki ler den çok da ha em ni yet le ya pýl dý ðý na i nan dý ðý ný bil dir di. A da na da ya pý lan Ý la hi yat Fa kül te si 17. De kan lar Top lan tý sý nýn a çý lý þýna katýlan Sa raç, bir ga ze te ci nin, son dö nem de ÖSYM nin ger çek leþ tir di ði her sý nav da sý kýn tý la rýn çýk tý ðý, bu nu te sa düf o la rak mý de ðer len dir dik le ri yok sa ar ka sýn da baþ ka bir þey a ra yýp a ra ma dýk la rý so ru su üzerine þunlarý söyledi: Bu so ru la rý ÖSYM Baþ ka ný mý zýn ce vap lan dýr ma sý lâ zým. Bu nu þu þe kil de yo rum la ya bi li riz: Çok faz la, ger çek ten çok faz la ted bir ve kop ya yý en gel le yi ci bir ta kým ku ral lar ve ye ni lik ler ge ti ril di. Bu ye ni lik le rin, ku ral la rýn, ted bir le rin tec rü be e dil me miþ li ðin den do la yý ba zen ak sa ma lar o la bi lir a ma bü tün bu ted bir ler gü ve nir li ði yük selt mek mak sa dýy la a lýn mýþ týr. Kop ya id di a la rý nýn is pat la na bi lir li ðin den ö te, YÖK Ge nel Ku ru lu, bu sý na výn da ha ön ce ki ler den çok da ha em ni yet le ic ra e dil di ði ne i na ný yor. An ka ra / a a KPSS ye baþ vu ru lar 9 Ma yýs ta baþlayacak n LÝ SANS dü ze yin de, sa de ce A Gru bu ve öð ret men lik kad ro la rý i çin dü zen le nen 2011 KPSS baþ vu ru la rý, 9 Ma yýs Pa zar te si gü nü baþ la ya cak. Ka mu Per so nel Seç me Sý na vý (KPSS), li sans dü ze yin de, sa de ce A Gru bu ve öð ret men lik kad ro la rý i çin, il mer kez le ri i le Lef ko þa da, 9 Tem muz Cu mar te si sa bah ve öð le den son ra, 10 Tem muz Pa zar sa bah ve öð le den son ra ol mak ü ze re dört o tu rum da ya pý la cak KPSS so nuç la rý B Gru bu kad ro lar i çin kul la nýl ma ya cak. Bu ne den le, 2011-KPSS ye sa de ce A Gru bu ve öð ret men lik kad ro la rý na a tan mak is te yen li sans me zun la rý i le bir li sans prog ra mýn dan me zun o la bi le cek du rum da ki a day lar gi re cek KPSS ye baþ vu ru iþ lem le ri, 9-25 Ma yýs 2011 de ya pý la cak. Baþ vu ru lar, baþ vu ru mer kez le rin ce yü rü tü le cek. Baþ vu ru mer kez le ri ÖSYM nin gov.tr in ter net ad re sin de ya yým la na cak. Sý na va ka týl mak is te yen a day lar, ký la vuz i le a day bil gi for mu na, baþ vur ma sü re si i çin de ÖSYM nin in ter net ad re sin den u la þa bi le cek. Ký la vuz da ðý tý mý ve sa tý þý ya pýl ma ya cak KPSS Ký la vu zu nda baþ vur ma, sý nav, de ðer len dir me ve yer leþ tir me i le il gi li ay rýn tý lý bil gi ler yer a la cak. An ka ra / a a Ýz mir de 17 ki þi tu tuk la ma n ÝZ MÝR Bü yük þe hir Be le di ye sin de ki o pe ras yon kap sa mýn da ad li ye ye sevk e di len 20 ki þi den 17 si çý ka rýl dýk la rý mah ke me ce tu tuk lan dý. Tu tuk lan ma la rý ta la biy le mah ke me ye sevk e di len ler den, þir ket tem sil ci si D.D, or ga ni za tör K.T.Ö. ve fir ma yet ki li si N.K.S. ser best bý ra kýl dý. Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si Ge nel Sek re te ri Per vin Þe nel Genç i le Ka ra bað lar Be le di ye Baþ kan Yar dým cý sý Meh met Hu lu si Gül þen, Des tek Hiz met le ri Da i re Baþ ka ný Ser pil Kes kin, Bü yük þe hir Þir ket ler Ge nel Ko or di na tö rü Hil mi Ö zen, Grand Pla za Ge nel Mü dü rü Re ha Pe ker ten, Bü yük þe hir A lým Þu be Mü dü rü Meh met Sa yar, Ad nan Say gun Kül tür Mer ke zi Mü dü rü Na ge han Genç, or ga ni za tör A ta Ka ra taþ, Ha kan Say, Ö mer Dev rim Er gin, Ha run As lan, Mus ta fa Ça kar, Can dan Gen ce roð lu, fir ma yet ki li si Er den Er de ner, or ga ni za tör A la at tin E ras lan, Ku þa da sý Be le di ye si Sos yal Ýþ ler So rum lu su Er do ðan U yan ve Bü yük þe hir Pro to kol Mü dür Ve ki li Ze ki Ka ra tay u sûl süz ev rak dü zen le me, dev le ti za ra ra uð rat ma ve i ha le ye fe sat ka rýþ týr ma suç la ma la rýy la tu tuk lan dý. Ýzmir / a a Bütün bu tesbitler, baþta Irak ve Afganistan iþgaline her türlü lojistik ve hatta askerî desteði veren Ankara nýn stratejik müttefiki nin ve model ortaðý nýn Türkiye nin baþýna belâ olan teröre karþý çifte standardý ný açýða çýkarmakta. yük si lâh yý ðý ný ný bý rak mýþ. Ay rý ca te rör ör gü tü ne her tür lü si lâh ve mü him mat yar dý mý ný yap mýþ. Da ha sý A me ri ka lý ve Ýs ra il li su bay la rýn, Kan dil ve Ku zey I rak ta ki kamp lar da te rö rist le ri e ðit ti ði A me ri kan Kon gre si ne su nu lan ra por lar la ve A me ri kan sav cý la rý nýn ka ra rýy la ik rar e dil miþ ti. Öy le si ne ki A me ri kan or du su nun hiç de ak la man tý ða sýð ma yan 190 bin si lâ hý mý zý kay bet tik a çýk la ma sý, bu na yo rum lan mýþ tý Ke za bir kaç te rö rist e le ba þý nýn A me ri kan ban ka la rýn da ki he sap la rý nýn blo ke e dil di ði ha be ri nin ö te sin de, te rör ör gü tü nün si lâh ve u yuþ tu ru cu ka çak çý lý ðý ve ti ca re ti ne, fi nans kay nak la rý nýn te mi ni ne de vam e dil di. Baþ ba kan Er do ðan ýn 2007 Ka sým ýn da biz zat Bush a ver di ði Ku zey I rak ta ser best çe do la þan lis te de yer a lan te rö rist e le ba þý la rý ndan bir te ki da hi Tür ki ye ye i â de e dil me di ÇÝF TE STAN DAR DA KAR ÞI Bu a ra da A me ri kan yö ne tim le ri nin PKK yi or tak düþ man i lân la rý na mu ka bil, A me ri kan as ke rî bel ge le rin de PKK lý te rö rist ler, öz gür lük sa vaþ çý la rý o la rak ta ným la nýp ser best bý ra kýl mýþ. Söz de ya pý lan an lýk is tih ba rat pay la þý mý na rað men, ka la ba lýk te rö rist grup la rýn sý nýr da ki ka ra kol lar dan yüz ler ce ki lo met re i çe ri ye sý zýp as ke rî üs le re sal dýr ma la rý, baþ ta Was hing ton ve Er bil ol mak ü ze re, te rör le mü ca de le sö zü ne ve ah di ne im za a tan Tür ki ye nin te rör le mü ca de le or tak la rý nýn Tür ki ye i çin de ki kan lý te rör fa a li yet le ri ni An ka ra ya ha ber ver me di ði ni de þif re e di yor. Bü tün bu tes bit ler, baþ ta I rak ve Af ga nis tan iþ ga li ne her tür lü lo jis tik ve hat ta as ke rî des te ði ve ren An ka ra nýn stra te jik müt te fi ki nin ve mo del or ta ðý nýn Tür ki ye nin ba þý na be lâ o lan te rö re kar þý çif te stan dar dý ný a çý ða çý kar mak ta. ABD nin ve gü dü mün de ki Ku zey I rak böl ge sel yö ne ti mi nin id di a e dil di ði nin ak si ne, te rör ör gü tü nü ko ru yup kol la dý ðý bâ riz bir bi çim de an la þýl mak ta An ka ra nýn her gün ye ni bir teh dit ve þan taj la kar þý laþ tý ðý, se çim ön ce si kar ga þa ve ka os he sa bý na or ta lý ðý a te þe ve ren te rö rü cü ret len di ren dýþ des te ði ni gün de me ge ti rip o na gö re ta výr ve po li ti ka lar ge liþ tir me si ge rek li Ak si hal de salt po le mik ler le bir so nu ca va rý la maz; ve bu gi diþ le An ka ra da ha çok kü re sel vic dan mu ha se be si ni bek ler... Genel seçimde kullanýlmak üzere bastýrýlacak oy pusulasý ihalesinde, idarî ve teknik þartnamede yapýlan deðiþiklik, fiyatý 3 günde 12'de 1'i düzeyine indirdi. Pusulayý þaþýrdýlar! ÝP TAL E DÝ LEN OY PU SU LA SI Ý HA LE SÝ NÝ 11 MÝL YON 990 BÝN LÝ RA LIK TEK LÝF LE KA ZA - NAN FÝR MA, 3 GÜN SON RA TEK RAR LA NAN Ý HA LE YÝ 899 BÝN LÝ RA BE DEL LE AL DI. Þehit ailelerinin suç duyurusu üzerine 8 ay önce Hakkâri'nin Daðlýca, Aktütün, Gediktepe ve Hantepe'deki askerî üs bölgelerindeki terör saldýrýsýyla ilgili baþlattýðý soruþturma devam ediyor. Þe hit a i le le ri ger çe ðin peþinde Ö ZEL Yet ki li Van Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin, þe hit a i le le ri nin suç du yu ru su ü ze ri ne Hak kâ ri nin Dað lý ca, Ak tü tün, Ge dik te pe ve Han te pe de ki as ke ri üs böl ge le rin de ki te rör sal dý rý sýy la il gi li baþ lat tý ðý so ruþ tur ma de vam e di yor. A lý nan bil gi ye gö re, Ö zel Yet ki li Van Cum hu ri yet Baþ sav cý ve ki li Os man Nu ri Gü ler, te rör ör gü tü PKK men sup la rý nýn, 21 E kim 2007 de Yük se ko va il çe si ne bað lý Dað lý ca, 3 E kim 2008 ta ri hin de Þem din li il çe si ne bað lý Ak tü tün, 19 Ha zi ran 2010 ta ri hin de Þem din li il çe si ne bað lý Ge dik te pe i le 20 Tem muz 2010 ta ri hin de Çu kur ca il çe si ne bað lý Han te pe de ki as ke rî üs böl ge le ri ne dü zen le di ði sal dý rý lar la il gi li, 8 ay ön ce so ruþ tur ma baþ lat tý. Baþ sav cý ve ki li Gü ler, te rör ör gü tü PKK ü ye le ri nin dü zen le di ði ve 40 ýn ü ze rin de as ke rin þe hit ol du ðu bu sal dý rý lar dan ön ce bu tür ey lem le rin o la bi le ce ði is tih ba ra tý nýn a lýn dý ðý ve bu na rað men ge rek li tedbirin a lýn ma dý ðý, Han te pe sal dý rý sý sý ra sýn da he ron la rýn çek ti ði gö rün tü le rin can lý o la rak as ke rî bir lik le re gön de ril me si ne rað men des tek kuv ve tin gön de ril me di ði id di a la rý nýn ba sýn da yer al ma sý nýn ar dýn dan, 8 þe hit a i le si nin suç du yu ru su ü ze ri ne baþ lat tý ðý so ruþ tur ma kap sa mýn da, çe þit li as ke rî ve si vil bi rim le re Ak tü tün sal dý rý sýy la il gi li 16, Dað lý ca i le il gi li 43, Ge dik te pe i le il gi li 17, Han te pe i le il gi li de 38 mü zek ke re gön der di. Baþ sav cý ve kil li Gü ler in yaz dý ðý mü zek ke re le re ce va ben gön de ri len bel ge ve bil gi le rin, yak la þýk 10 kla sör de top lan dý ðý bil di ril di. Söz ko nu su te rör sal dý rý la rýy la il gi li bil gi ve bel ge le ri ta mam la yan Gü ler, son o la rak Ta raf ga ze te si i le Bu gün ga ze te si ne de bi rer ya zý gön de re rek 4 te rör sal dý rý sýy la il gi li el le rin de ki bil gi, bel ge, ma ka le, ya zý di zi si ve ya yýn la nan he ron gö rün tü le ri nin sav cý lý ða gön de ril me si ni is te di. Van / a a MÝL LET VE KÝLÝ ge nel se çi min de kul la ný la cak oy pu su la la rý nýn ba sý mýy la il gi li ilk i ha le yi 11 mil yon 990 bin li ra lýk tek lif le ka za nan fir ma, 3 gün son ra tek rar la nan i kin ci i ha le yi 899 bin li ra lýk be del le al dý. E di ni len bil gi ye gö re, 12 Ha zi ran da ya pý la cak ge nel se çim de kul la nýl mak ü ze re bas tý rý la cak oy pu su la sý i ha le sin de, i da rî ve tek nik þart na me de ya pý lan de ði þik lik, fi ya tý 3 gün de 12 de 1 i dü ze yi ne in dir di. Ýlk i ha le yi 11 mil yon 990 bin li ra be del le ka za nan Kor za Ya yýn cý lýk Ba sýn Sa na yi ve Ti ca ret Li mi ted Þir ke ti, bu i ha le nin ip tal e dil me si son ra sý ger çek leþ ti ri len i kin ci i ha le de, bu de fa 899 bin li ra be del tek lif et ti. Kor za Ya yýn cý lýk, i kin ci i ha le nin en dü þük be de li o lan bu tek lif le, oy pu su la sý ba sým i þi ni al dý. Dev let Mal ze me O fi si (DMO) Ge nel Mü dür lü ðü, 3 gün a ray la tek rar la nan i ki i ha le de fi ya týn yak la þýk 11 mil yon 990 bin li ra dü ze yin den 899 bin li ra ya in me si nin, da ha ön ce Yük sek Se çim Ku ru lu Baþ kan lý ðý (YSK) ta ra fýn dan ha zýr la nan i da rî ve tek nik þart na me ler de ger çek leþ tir dik le ri de ði þik lik son ra sý sað lan dý ðý ný bil dir di. Bu a ra da, YSK, ön ce ki gün yap tý ðý a çýk la ma da, bir le þik oy pu su la sý ba sým i ha le si nin re ka bet þart la rý o luþ ma dý ðý ge rek çe siy le ip tal e dil di ði ni bil dir miþ ti. YSK Baþ ka ný A li Em de, i ha le sü re ci nin DMO ta ra fýn dan sür dü rül dü ðü nü, her þe yin za ma nýn da ye ri ne ge ti ril me si ne ça lý þýl dý ðý ný be lirt miþ ti. Ýp tal e di len oy pu su la sý i ha le si ne i liþ kin i da rî ve tek nik þart na me i le i ha le yön te mi ni, Yük sek Se çim Ku ru lu Baþ kan lý ðýn ca ha zýr lan dý ðý ný ha týr la tan DMO Ge nel Mü dür lü ðü yet ki li le ri, Ýlk i ha le de ki 11 mil yon 990 bin li ra lýk tek li fin yük sek ol ma sý ne de niy le YSK Baþ kan lý ðý i le ya pý lan top lan tý da þart na me ler de ki ka tý lý mý ký sýt la yan ve ya im kân sýz ha le ge ti ren þart lar ne de niy le tek lif be de li nin yük sek ol du ðu an la týl mýþ týr. Bu top lan tý dan son ra DMO ya þart na me de de ði þik lik yet ki si ve ri le rek, i ha le 899 bin li ra lýk be del le so nuç lan dý rýl mýþ týr a çýk la ma sýn da bu lun du lar. An ka ra / a a 5 Han gi has sa si yet ve ne yin has sa si ye ti? Yýl lar dýr Tür ki ye nin gün de min den hiç düþ me yen ba þör tü sü ya sa ðý, a cý ma sýz ca de vam e der ken, si ya set çi ler bu ko nu yu se çim mey dan la rýn da se çim mal ze me si yap mak tan da ge ri dur mu yor. A ma se çim den son ra yi ne u nu tu lup gi di yor. Bu se çim de de öy le o la ca ða ben zi yor. Se çim le re bir ay kal mýþ ken, ba þör tü lü a day ko nu su hâ lâ ko nu þu lu yor. Si ya set çi ler ka ça mak ce vap lar ve ri yor. A day lis te le ri nin a çýk lan ma sý na ya kýn bu ko nu çok ça gün de me gel miþ ve tar tý þýl mýþ tý. Gi re sun dan AKP ye a day a da yý o lan Ni lü fer De mir, ba þý ný aç ma ga ran ti si ve rir ken, Za ten lis te ye gi rer sem ge ri lim ta raf ta rý ol mam. Ge nel Baþ ka ným ne der se, ka pa lý ya da a çýk, on la rýn ver di ði her ka ra ra u ya bi li rim. Ge nel Baþ ka ný mýn de di ði her doð rul tu da ben ha re ket e de rim. Ýç tü zük ne uy gu la ma mý zý ge rek ti ri yor sa de miþ ti. Ni lü fer De mir a day o la ma dý, an cak yi ne ken di si gi bi mil let ve ki li ol du ðun da ba þý ný a ça ca ðý ný söy le yen Gül de ren Gül te kin, se çil me si çok zor o lan An tal ya da 13. sý ra ya ko nul du. Lis te le rin ha zýr la ma a þa ma sýn da AKP Ký zýl ca ha mam kam pýn da Ya ba þör tü lü a day gös te ri lir, ya da ba ðým sýz a day o lu rum res ti çe ken AKP ku ru cu su Ün sal ýn söz le rin den ge ri a dým at ma dý ðý da ga ze te ler de yer al mýþ tý. Ku ru cu su ol du ðum par ti ik ti da ra gel di ve 8 yýl geç ti. Bu prob lem hâ lâ çö zü le mi yor sa çok an lam lý de ðil bu ra da ol mak. E ðer a day gös te ril mez sem yol ay rý mý söz ko nu su o la bi lir de miþ ti. Ka dýn der nek le ri ve ba zý si vil top lum ör güt le ri ba þör tü lü a day yok sa oy da yok kam pan ya la rý baþ lat mýþ lar dý. O gün ler de Baþ ba kan Tay yip Er do ðan, Ba þör tü lü a day yok sa oy da yok kam pan ya sý dü zen le yen ka dýn la rý ký ný yo rum. Pa zar lýk ha li ne ge ti ril me me li, bu ya ký þýk sýz o lur di ye rek, sert þe kil de bu kam pan ya yý dü zen le yen le ri ký na mýþ tý. Son ra sýn da da, Tür ban lý a day ko nu sun da ge ri li min ta ra fý ol ma ya ca ðýz de miþ ti. Ge çen gün ler de bir te le viz yon ka na lýn da da bu so ru so ru lun ca, Ýs ti yo ruz ki ül ke de bel li þey le ri, has sa si yet le ri çö ze çö ze bir ye re va ra lým. Þu an da me se lâ ü ni ver si te ler de bi le he nüz bu i þi ya sal ze mi ne o tur ta bil miþ de ði liz. As lýn da ya sal ma ni si var mý? Ba na gö re ya sal ma ni si de yok, a ma bun dan do la yý bi zim par ti miz hak kýn da bi li yor su nuz, ka pat ma dâ vâ sý a çýl dý. Bu nu la ik lik kar þýt lý ðý o la rak gös ter di ler. Te men ni e di yo rum ki þim di bu ye ni dö nem de ar týk bun lar a þý la cak týr de miþ ti. Ba þör tü lü le rin par la men to da ol ma la rý nýn en ta biî hak la rý ol du ðu nu söy ler ken, a ma bir ge ri li mi ül ke miz de ya þa mak ve ya þat mak is te mi yo ruz di ye de ek le miþ ti. «««Er do ðan ýn bir dö nem yol ar ka da þý o lan ve mil lî gö rüþ çiz gi sin den ay rý lan i kin ci par ti o lan HAS Par ti nin Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, ge çen gün ler de U lus la ra ra sý Ba sýn Der ne ði nin An ka ra da ki ga ze te ci ler le bu luþ ma top lan tý sý nýn mi sa fi riy di. Bir çok yer li ve ya ban cý ga ze te ci gi bi biz de o ra da bu lu nu yor duk. O ra da Er do ðan ýn bu söz le ri de so rul du. Er do ðan ý ya kýn dan ta ný yan li der ler den bi ri si o lan Kur tul muþ un þu söz le ri çok çar pý cýy dý: Mý sýr ýn dev rik li de ri Hüs nü Mü ba rek bi le bu gün keþ ke de mok ra tik hak la rý ver sey dim nok ta sý na gel miþ o la bi lir. Þu an da ka rý þýk lýk la rýn ya þan dý ðý ül ke le rin ba zý li der le ri de öz gür lük ta lep le ri ni zi bir da ha ki se fe re kar þý la ya ca ðýz di yor lar. Tür ki ye de bun la rýn bir an ev vel ger çek leþ me si ge re kir. Baþ ba kan, bir da ha ki dö nem ba þör tü lü o la cak di yor. Öz gür lük ler er te le ne mez. Dev rik li der ler de da ha son ra ya pa rýz de di ler, a ma dev ril di ler. Her ke sin Mec lis te ol ma ya hak ký var de dik ten son ra ba þör tü lü ve kil is te yen le ri ký na yan Er do ðan a þu me sa jý gön der di. Baþ ba kan ý bu söz le rin den ö tü rü ký ný yo rum Kur tul muþ, bir de de di ki, Ar týk mil let le dal ga geç me yin. AKP i ki dö nem dir, 28 Þu bat la sa va þý yo ruz, uy gu la ma la rý ný kal dý ra ca ðýz di ye rek mil let ten oy is te di. Hep du run bi raz da ha bek le yin de di. Þim di de ay ný þe yi söy lü yor. Ar týk mil le te öð re nil miþ ça re siz li ði gös ter me yin. Mil let ki me ik ti dar ve re cek se öz gür lük ta lep le ri ni ye ri ne ge tir mek mec bu ri ye tin de dir «««Ge li nen nok ta da, se çim mey dan la rýn da ge niþ öz gür lük va at le ri ya pýl sa da, an la þý lan ba þör tü sü ya sa ðý nýn kalk ma sý nok ta sýn da ey lem ler de vam e de cek, mað du ri yet ler de Mað du ri yet ler art týk ça bu mað du ri yet ler den ne ma la nan lar her za man ol muþ tur. An cak bun dan son ra ol ma ma lý dýr. Dün ya da ki ge liþ me le re dik kat e di lir se, ar týk mil let ler bir da ha ki se fer e prim ver mi yor. Mil let so ru yor: Da ha ne yin ve ki min has sa si ye ti? Da ha ne za ma na ka dar bu ül ke de ik ti dar lar hal kýn ta lep le ri ni ye ri ne ge ti re me ye cek? Ya da hal kýn ik ti da rý ne za man muk te dir ik ti dar o la cak E ðer san dýk tan çý kan ik ti dar lar ba zý öz gür lük le ri ge tir me ye muk te dir o la mý yor sa, týp ký Sa yýn Nu man Kur tul muþ un da de di ði gi bi, a ký bet le ri bu gü ne ka dar öz gür lük le ri ký sýt la dýk la rý i çin dev ri len A rap dik ta tör le ri gi bi ol maz mý? (Ta biî ki bu nu söy ler ken, biz de o la bi le cek dev ril mek de mok ra tik yol lar dan san dýk ta o la cak týr.) Mev cut ve müs tak bel ik ti dar la rýn bun la rýn mu ha se be si ni yap ma sý ge re ki yor

6 6 YURT HABER Y FOTOÐRAF: AA Bor petrolün yerini alabilir BA ZI BÝ LÝM ÝN SAN LA RI GE LE CEK TE BO RUN PET RO LÜN YE RÝ NÝ A LA BÝ LE CE ÐÝ NÝ ÖN GÖ RÜ - YOR. BO RUN DÜN YA DA KÝ RE ZER VÝ NÝN YAK LA ÞIK YÜZ DE 70 Ý TÜR KÝ YE DE BU LU NU YOR. 390 metrelik borular Çanakkale Boðazý ndan geçirildi. Bo ðaz 'dan dev bo ru lar geç ti nnor VEÇ'TE ö zel bir fir ma ta ra fýn dan ya - pý lan 390 met re lik dev bo ru lar Ça nak ka le Bo ða zý ndan ge çi ril di. Nor veç ten Uk ray - na nýn O des sa Li ma ný na gö tü rü len 390 met re bo yun da, 2 met re ge niþ li ðin de ki 11 a det bo ru, An ti gu a Bay rak lý 260 gros - ton luk Sa lus i sim li rö mor kör ta ra fýn - dan çe kil di. Ký yý Em ni ye ti Ge nel Mü dür - lü ðü ne a it Kur tar ma-1 ve Kur tar ma- 4 i sim li rö mor kör ler, ge çi þe gü ven lik a - ma cýy la re fa kat et ti. 390 met re lik bo ru la rýn han gi a lan da kul la ný la ca ðý ko nu sun da bir a çýk la ma ya pýl ma dý. Ça nak ka le / a a Adana da kavga 2 si polis 9 yaralý nadana DA, iki grup arasýnda çýkan kavgada 1 kiþi öldü, 2 si polis 9 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Cono aþireti olarak bilinen kiþilerin aðýrlýklý olarak yaþadýðý Ulubatlý Hasan Mahallesi nde, dün akþam iki grup arasýnda henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çýktý. Tüfek, taþ, sopa ve býçaðýn kullanýldýðý kavgada yaralanan 4 kiþi, Adana Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Yaralýlardan Ýsmail Gezici, yapýlan müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Bu arada ölüm haberinin duyulmasý üzerine mahallede iki grup arasýndaki kavga yeniden baþladý. Kavgada 2 si polis 6 kiþi yaralandý. Kavga sýrasýnda Gezici nin yakýnlarý karþý gruptan bir kiþiye ait olduðu öðrenilen evde yangýn çýkardý. Ýtfaiye ekipleri müdahalede ederek yangýný söndürdü. Ulubatlý Hasan Mahallesi ndeki güvenlik tedbirlerinin ve soruþturmanýn sürdüðü, yaralý polis memurlarýnýn Adana Numune Hastanesinde tedavi altýna alýndýklarý bildirildi. Adana / aa ABD de ki pet rol kay nak la rý nýn a zal ma sýn dan son ra a raç ya ký tý o la rak kul la ný la bi le ce ði nin be lir - len me si bo run stra te jik ö ne mi ni arttý rýr ken, ba zý bi lim in san la rý ge le cek te bo run pet ro lün ye ri ni a - la bi le ce ði ni ön gö rü yor. Tür ki ye nin ih raç ka lem le rin den bi ri o lan bor, ABD, Ja pon ya, Çin, Rus ya, Av ru pa Bir li ði (AB) ve Af ri ka ül ke le ri ne gön de ri li yor. Bor mi - ne ral le ri ve bi le þik le ri doð ru dan kul la ný la mý yor, an cak sa na yi nin bir çok da lýn da kat ký mad de si o la rak de ðer len di ri li yor. Cam el yaf, op tik ve tek nik cam en düs tri si, sýr ve e ma ye ü re ti mi, bo ya ve di ðer ba zý kim ya sal - la rýn ya pý mý, se ra mik, güb re, fo toð raf çý lýk, i lâç, de ri, de mir-çe lik, koz me tik, sa bun ve de ter jan sa - na yi si, e ner ji sek tö rü ve nük le er uy gu la ma lar da kul la ný lan bor dan son yýl lar da u zay a raç la rý nýn ü - zer le ri nin kap lan ma sý, ý sý ya lý tý mý, pil, yan maz ku - maþ, çe lik ye lek, as ke ri tank zýrh la rý i ma la týn da ve a raç ya ký tý o la rak ya rar la ný lý yor. E ti Ma den Ýþ let me le ri Ge nel Mü dür lü ðü nün, Kü tah ya nýn E met il çe sin de 2003 yý lýn dan bu ya - na bo rik a sit ü ret ti ði fab ri ka nýn pi ya sa da ki ta lep - le ri kar þý la ya ma ma sý ü ze ri ne in þa e di len i kin ci ü - ni te, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ta ra fýn dan 10 Ma yýs ta a çý la cak ve yýl lýk ü re tim ka pa si te si yýl - da 200 bin to nu a þa cak. A lý nan bil gi ye gö re, sa na yi de kul la ný lan ve ça - ðýn ma de ni, stra te jik ma den, sa na yi nin tu zu di ye ni te le nen bo run dün ya da ki re zer vi nin yak la - þýk yüz de 70 i Tür ki ye de, bu nun yüz de 70 i i se E - met ve Hi sar cýk il çe le rin de bu lu nu yor. Böl ge de bor ma de ni bu lun du ðu na i liþ kin ilk tes bit ler, 1956 da Ma den Tet kik A ra ma (MTA) Ge nel Mü dür lü ðün de gö rev li Al man Je o log Dr. Gaw lik ta ra fýn dan E met il çe mer - ke zi nin 4 ki lo met re ku ze yin de ki Es pey mev - kii ve 12 ki lo met re gü ne yin de ki Hi sar cýk il - çe sin de ger çek leþ ti ril di. MTA Ge nel Mü dür - lü ðü, E met te ki bor sa ha la rý ný 1958 de E ti - bank a tah sis et ti ve Es pey de yer a lan sa ha la - rýn bir bö lü mü ö zel þir ket ler ce, di ðer kýs mý E ti bank ta ra fýn dan bir sü re iþ le til di da Es pey ya ký nýn da bu lu nan Kil lik mev ki in de bu lu nan sa ha lar ka mu laþ tý rý la rak, E met Bor Ýþ let me si ne dev re dil di. Böl ge de ki bütün ma den o cak la rý 1990 da a çýk iþ let me ye dö nüþ tü rü le rek, E met Bor Ýþ let me si ta - ra fýn dan bor ü re ti mi ne de vam e dil di. E met ve Hi sar cýk ta ya pý lan tes bit le re gö re, mev cut bor re - zer vi nin þim di ki ü re tim ka pa si te siy le en az 1000 yýl ye te ce ði ön gö rü lü yor. Kü tah ya / a a CTP li bas ký i le ka li te ar ta cak YENÝ ASYA, Bil gi sa yar dan Ka lý ba Poz lan dýr ma o la rak i sim len di ri len CTP li bas ký sis te mi ne ge çi - yor. Bas ký a raç par ký mý za da hil e di len CTP ma ki - na sý nýn fa a li ye te ge çi ril me si i çin dü zen le nen tö - ren de, gazetemiz im ti yaz sa hi bi Meh met Kut lu - lar, ye ni sis te min hiz met le ri miz a çý sýn dan ha yýr lý ol ma sý di lek le ri ni be lirt ti. Ye ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý da yap tý ðý ko nuþ ma - da, Al man ya dan 200 bin li ra ya a lý na rak ma ki na par ku ru na da hil e di len CTP di gi tal bas ký ma ki - na sý i le 2011 yý lýn da da ya tý rým la rýn sü re ce ði ni be lir te rek Sek tö re ha yýr lý ol sun de di. Görsel Yönetmenimiz Ýb ra him Öz da bak i se ye ni sis te - min a van taj la rý i le il gi li ký sa bir bil gi len dir me yap - tý. Film ma ki na sý i le el le mon taj sü re ci ni or ta dan kal dý ran CTP sis te mi i le iþ a ký þý hýz la na cak, ma li - yet a za la cak ve da ha ka li te li bas ký el de et mek müm kün o la cak. Ýstanbul/Yeni Asya BOR Ü RE TÝ MÝ ART TI E MET TE 1998 de in þa a tý na baþ la nan bo rik a sit fab ri ka sý, 2002 de ta mam lan dý. A çý lý þý 2003 ün þu bat a yýn da Baþ ba kan Er do ðan ta - ra fýn dan ya pý lan fab ri ka i çin yak la þýk 120 mil - yon do lar har can dý. Ha len 160 ki þi nin ça lýþ tý ðý bu fab ri ka, 100 bin ton o lan ka pa si te si nin ü - ze ri ne çý ka rak 2003 te 110 bin ton, 2008 de i - se 122 bin ton bo rik a sit ü ret ti. Yurt i çi ve yurt dý þýn dan ge len ta lep le re ce vap ve re me yen fab ri ka nýn ge niþ le til me si i çin ça lýþ ma ya pan E ti Ma den Ýþ let me le ri Ge nel Mü dür lü ðü, yýl - lýk 100 ton bo rik a sit ü re tim ka pa si te si ne sa - hip i kin ci ü ni te nin in þa sý na 2009 da baþ la dý. Yak la þýk 50 mil yon do lar har ca nan i kin ci ü ni - te nin in þa sý ge çen ay ta mam lan dý ve de ne - me ü re ti mi ya pýl dý. Ýs tih dam e di le cek 150 iþ - çi nin a lý mý ya pý la rak e ði tim ve ril di ði ü ni te, 10 Ma yýs ta Kü tah ya il mer ke zin de dü zen le ne - cek tö ren le te le kon fe rans yön te miy le Baþ - ba kan Er do ðan ta ra fýn dan a çý la cak. CTP sis te mi na sýl ça lý þýr? OF SET bas ký i le il gi li o lan kla sik iþ a kýþ sis te min - de ha zýr la nan o ri ji na lin film çý ký þý a lý nýr ve bu film i le ka lýp poz lan dý rý la rak bas ký ya ge çi lir. Bil gi - sa yar dan Ka lý ba Poz lan dýr ma (Com pu ter to Pla - te CTP) sis te min de i se, film kul la nýl mak sý zýn bil gi sa yar dan doð ru dan ka lý ba poz lan dýr ma iþ le - mi ger çek leþ ti ri lir. Bu sis tem le iþ a ký þý hýz la nýr, fil me bað lý o la rak o lu þa bi le cek ha ta la rýn ö nü ne ge çi lir. Ka lý ba poz lan dýr ma da ki ge çiþ ha ta la rý ta - ma men or ta dan kal dý rý lýr. Sis te min en ö nem li a - van ta jý i se kes kin nok ta (tram) ya pý la rý klâ sik sis te me gö re çok da ha has sas týr. Klâ sik sis tem - de ka lý ba çe ki le me yen tram çe þit le ri bu sis tem - de ra hat ça uy gu la nýr. Do la yý sýy la bas ký ka li te sin - de bir art ma söz ko nu su o lur. CTP sis te min de i - þin doð ru lu ðu nu kon trol et mek i çin di ji tal pro va ö nem li dir. Sis tem o lu þa bi le cek ha ta la rý da ha faz la gör me ve sü r'at li bir ge ri dö nüþ im kâ ný sað la nýr. Böy le ce ma li yet ar tý þý ný cid dî an lam da ö nü ne ge çi le bi lir. Film i le ka lýp o luþ tu ru lan klâ sik sis tem de, bas ký da fark e di len her han gi bir ha ta - nýn ge ri dö nü þü u zun za man al mak ta dýr. do la yý - sýy la za man ve ma li yet ar tý þý söz ko nu su dur. Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: yeniasya Medya Grup IÞIK ÇEYÝZ PERDE BOL ÇEÞÝT UZUN VADE UYGUN FÝYAT GÜVENLÝ ALIÞ VERÝÞ' in ADRESÝ Dumlupýnar Cad. No: 36/A Cebeci / ANKARA Tel: Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk. Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor nkýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE nkeçiören Aktepede 3+1 Ýrtibat : n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n 75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n 3+1, kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n 90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) n DÝK MEN Ö VEÇ LER Ah met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n 100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) SA TI LIK DA Ý RE n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) SA TI LIK AR SA nyalova Merkezde 3000m 2 sera bahçe n Arnavutköy 'de Sahibinden köyiçinde asfalta cepheli 500m TL Yarý Peþin Yarýsý vadeli arsa n Yalova 'da göl manzaralý 850m 2 triplex villa n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor TL Bodrum+3 Kat imarlý n KAY SE RÝ YE 18 km U zak lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü - cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n2003 model Transit connect 160,000 km tl kapalý kasa /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa /Ankara ÇE ÞÝT LÝ ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük ka - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe - hir le ra ra sý ma ran goz lu n SAMARKANT Þehiriçi þehirlerarasý marangozlu n ALÝMOÐLU Evden eve marangozlu 150TL

7 Y DÜNYA 7 KONUÞAN LADÝN'E KÝMSENÝN ÝHTÝYACI YOKTU A ME RÝKA LI ko man do la rýn El Ka i de te rör ör gü tü li de ri Ü sa me bin La din i le 4 ki þi yi öl dür me le ri nin ar dýn dan Krem lin mem nu ni ye ti ni i fa de e den a çýk la - ma lar ya par ken, Rus ya dan fark lý de ðer len dir me ler de ge li yor. Rus ya NA TO tem sil ci si Dmit ri Ro go zin bir nu ma ra lý te rö ris tin ya ka la ma ye ri ne öl dü rül - me si nin ter cih e dil me si i le il gi li, Ko nu þan La din e kim se nin ih ti ya cý yok tu a çýk la ma sýn da bu lun du. Ýz ves ti a ga ze te si ne ko nu þan Ro go zin, Bu ra da baþ ka so ru lar da var: Ne den o nu öl dür mek i çin on yýl bek le dik? O pe ras yon þim di de ðil de ne den da ha ön ce ger çek leþ me di? Þim di A me ri ka lý lar Af ga - nis tan o pe ras yon la rýn da ba þa rý lý ol duk la rý ný mý i lan e de cek? La din is mi her za man çok az bi li nen le a nýl dý i fa de le ri ni kul lan dý. Pa kis tan is tih ba rat ser vi - si ne ha ber ve ril me den o pe ras yo nun ger çek leþ me si i le il gi li de ko nu þan Ro go zin, Pa kis tan sa vaþ böl ge sin de yer a lý yor. A me ri kan is tih ba rat bi rim le ri za ten Pa kis tan a gi rip çý ký yor. A me ri kan bir lik le ri da ha ön ce de Ta li ban yö ne ti ci le ri ne kar þý böl ge de o pe ras yon lar ger çek leþ tir di de di. Moskova / cihan LADÝN ÖLDÜ, ÝÞGAL SÜRECEK NATO ASKERÎ KOMÝTE BAÞKANI DÝ PAOLA BÝN LADÝN ÝN YOK OLMASI AFGANÝSTAN DA DÝRENÝÞÝN SONA ERDÝÐÝ ANLAMINA GELMÝYOR DEDÝ. TA LÝ BAN DAN LA DÝN ÝN ÝN TÝ KA MI NI AL MA SÖ ZÜ AF GA NÝS TAN DA KÝ Ta li ban ör gü tü, El Ka i de li de ri U sa - me bin La din in öl dü rül me si nin in ti ka mý ný al ma sö zü ver di. Af ga nis tan ýn gü ne yin de Re u ters mu ha bi ri nin e le ge çir di ði bir vi de o da, yüz le ri ör tü lü ve kim li ði be lir siz al tý Ta li ban as ker le ri tü fek ler, el bom ba la rý, ma ki ne li ve di - ðer si lâh la rýn ya nýn da gö rü lü yor. Vi de o da al tý mi li tan - dan ü çü, U sa me bin La din in öl dü rül me si ne rað men Af - ga nis tan da ko a lis yon güç le ri ve Af gan bir lik le riy le sa - va þý sür dü re cek le ri sö zü ve ri yor. Kabil / aa EL KA Ý DE, BÝN LA DÝN ÝN ÖL DÜ ÐÜ NÜ DOÐ RU LA DI ABD DE in ter net si te le ri ni iz le yen ku ru lu þa gö re El Ka i - de ör gü tü, U sa me bin La din in ö lü mü nü doð ru la dý. Ýz le - me ser vi si SI TE, EL Ka i de in ci hat çý fo rum la rýn da yer a - lan 6 Ma yýs 2011 ta rih li a çýk la ma da, li der le ri U sa me bin La din in öl dü ðü nün doð ru lan dý ðý ný bil dir di. ABD yö ne - ti mi, A me ri kan as ker le ri nin Pa kis tan da dü zen le di ði o - pe ras yon da Bin La din in öl dü rü le rek ce se di nin de ni ze a - týl dý ðý ný du yur muþ tu. Was hing ton / a a NA TO As ke rî Ko mi te si Baþ ka ný O ra mi ral Gi am pa o lo Di Pa o la, El Ka i de li de ri U sa me bin La din in öl dü rül me si nin Af ga nis tan da di re ni þi so na er dir me ye ce ði ni söy le di. Tür ki ye yi Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral I þýk Ko þa ner in tem sil et ti ði 2 gün lük NA TO As ke rî Ko mi te si top lan tý la rý nýn ar dýn dan ba sý na a çýk la ma lar ya pan Di Pa o la, Bin La - O ra mi ral Gi am pa o lo Di Pa o la din in ö lü mü ke sin lik le bir fe rah lýk ge tir di. Fa kat Bin La din in yok ol ma sý Af ga nis tan da te rö rün so na er di ði, sert di re ni þin bit ti ði ve di re niþ çi le rin kay bet ti ði mev zi le ri ya zýn ge ri al ma ya ça ba la ma ya cak la rý an la mý na gel mi yor de di. Di Pa o la, de vam e den Lib ya mis yo nu nun NA TO nun Af ga nis tan da ki o pe ras yo nu nu o lum suz et ki le me ye ce ði ni de be lirt ti. NA TO nun Lib ya mis yo nu nu so na er dir me nin Kad da fi nin e lin de ol du ðu nu be lir ten O ra mi ral Di Pa o la, bu nun i çin Kad da fi nin si vil le ri kat let mek ten vaz geç me si ge rek ti ði ni ak si hal de NA TO sal dý rý la rý nýn sü re ce ði ni i fa de et ti. Brüksel / aa NATO Askerî Komitesi Baþkaný Oramiral Giampaolo Di Paola, NATO'nun Afganistan'daki misyonunun süreceðini söyledi. ÝNGÝLTERE'NÝN CANTERBURY BAÞPÝSKOPOSU DR. ROWAN WILLIAM: Öl dür mek le a da let sað lan maz ÝN GÝL TE RE NÝN Can ter bury Baþ pis ko po su Dr. Ro wan Wil li am, El Ka i de ör gü tü li de ri U sa me bin La din in öl dü rül me si ni doð ru bul ma dý ðý ný söy le ye rek ABD yö ne ti mi ni e leþ tir di. Kim o lur sa ol sun si lâh sýz bi ri nin öl dü rül me si nin çok ra hat sýz e di ci bir duy gu ol du ðu nu be lir ten Wil li am, A da let, bir ki þi yi he men öl dür mek le sað lan maz di ye rek O ba ma yö ne ti mi ni e leþ tir di. Baþ pis ko po su Wil li ams, La din in si lâh sýz ol du ðu an la þýl dý ðý hal de öl dü rül - Merkel hakkýnda suç duyurusu HAM BURG Ýþ Mah ke me si yar gý cý He inz Uth mann, ör gü tü El-Ka i de li de ri U sa me bin La din in öl dü rül me si ne se vin di ði ni a çýk la yan Al man ya Baþ ba ka ný An ge la Mer kel hak kýn da suç o lay la rý ný o nay la dý ðý ge rek çe siy le suç du yu ru sun da bu lun du. Ber li ner Ku ri er ga ze te si nin ha be ri ne gö re, ya sa la ra u yan bir va tan daþ ol du ðu nu ve bir yar gýç o la rak ya sa lar ü ze ri ne ye min et ti ði ni söy le yen Uth mann, Mer kel in a çýk la ma la rý ný uy gun suz ve o nur suz o la rak ni te len dir di. Hris ti yan bir din a da mý nýn ký zý o lan Mer kel in bu a çýk la ma la rý ný þa þýr tý cý, in san o nu ru nu ze de le yi ci, mer ha met ve hu kuk dev le ti il ke le ri gi bi tüm de ðer ler den u zak bul du ðu nu be lir ten Uth mann ýn Mer kel i, Al man Ce za Hu ku ku nun a ðýr suç la ra o nay ve ril me si ni ya da ö dül len di ril me si ni suç kap sa mý na a lan 140. mad de sin den do la yý suç la dý ðý kay de dil di. Ha ber de Mer kel in, da va nýn ka bul e dil me si ve da va so nu cun da suç lu bu lun ma sý du ru mun da 3 yý la ka dar ha pis ce za sý na çarp tý rý la bi le ce ði bil di ril di. Bin La din in öl dü rül me si ne se vin di ði ni ve bu nun i yi bir ha ber ol du ðu nu söy le yen Mer kel i, ken di par ti sin den ve di ðer par ti ler den ba zý po li ti ka cý lar da e leþ tir miþ ti.al man ya da ya pý lan bir a raþ týr ma hal kýn ço ðu nun, U sa me bin La din in öl dü rül me si ne a çýk bir þe kil de se vi nil me si nin yan lýþ ol du ðu nu dü þün dü ðü nü or ta ya koy du. Berlin / a a me si ni e leþ tir di. Wil li ams, dün dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da, Bin La din in öl dü rül me siy le il gi li bir so ru ü ze ri ne, Si lâh sýz bir a da mýn öl dü rül me si nin her za man ra hat sýz e di ci bir duy gu bý ra ka ca ðý ný dü þü nü yo rum. A da let ye ri ni bul muþ gi bi gö zük mü yor di ye ko nuþ tu. O la ya i liþ kin çok faz la de tay bil me di ði ni i fa de e den Wil li ams Bir sa vaþ suç lu suy la kar þý laþ tý ðý nýz da, a da le tin ye ri ni bul ma sý ö nem li dir de di. Baþ pis ko pos Wil li ams ýn söz le ri dün kü Ýn gi liz ga ze te le rin - de ge niþ yer al dý. Da ily Te leg raph ga ze te si man þe tin den ver di ði ha ber de, Wil li ams ýn, o pe ras yon ge ce si ne ler ol du ðuy la il gi li Be yaz Sa ray ýn yap tý ðý çe liþ ki li a çýk la ma la rýn o pe ras yo nu an la ma ya yar dým cý ol ma dý ðý ný dü þün dü ðü nü bil dir di. Baþ pis ko po sun bu a çýk la ma la rý nýn çe þit li çev re ler ta ra fýn dan e leþ ti ril di ði ni kay de den Da ily Te leg raph, Ang li kan ki li se si nin ru ha ni li de ri nin ger çek dün ya da ya þa mý yor muþ gi bi ha re ket et mek le suç lan dý ðý ný be lirt ti. Lon dra / a a Gi la ni: ABD egemenlik hakkýmýzý ihlâl etti PA KÝS TAN Baþ ba ka ný Yu suf Rý za Gi la ni, El Ka i de li de ri U sa me bin La din in öl dü rül dü ðü o pe ras yon la ABD nin e ge men lik hak la rý ný ih lal et ti ði ni söy le di. Res mî zi ya ret a ma cýy la Fran sa nýn baþ ken ti Pa ris te ga ze te ci le re ko nu þan Gi la ni, kü re sel te rö re kar þý iþ bir li ði i çin de ol duk la rý ABD as ker le ri nin El Ka i de li de ri ne yö ne lik o pe ras yon dan ön ce bil gi ver me den ül ke si nin top rak la rý na gir me si ni e ge men lik hak la rý nýn ih lal e dil me si o la rak de ðer len dir di. ABD nin böl ge de ki en ö nem li müt te fi ki ol duk la rý ný be lir ten Pa kis tan Baþ ba ka ný, Müt te fi ki miz A me ri ka i le her za man is tih ba rat pay la þý mý i çin dey dik de di. Gi la ni, ABD i le u zun yýl lar ön ce si ne da ya nan i liþ ki le ri nin i niþ ve çý kýþ lar la do lu ol du ðu nu fa kat son o lay dan bü yük en di þe duy - Yusuf Rýza Gilani du ðu nu be lirt ti. Bu a ra da Pa kis tan da yak la þýk 1500 ki þi, El Ka i de li de ri U sa me Bin La din in öl dü rül me si ni pro tes to et ti. Ül ke nin gü ney ba tý sýn da ki Be lu cis tan vi la ye tin de ki Ket ta ken tin de dü zen le nen gös te ri de din a da mý Fa zýl Mu ham med Ba ra iç, U sa me nin ö lü müy le A me ri ka ya kar þý ci hat bit me ye cek der ken, a þý rý din ci pro tes to cu lar Kah rol sun A me ri ka slo gan la rý at tý. A me ri kan bay rak la rý ný da ya kan pro tes to cu lar ay rý ca, U sa me Bin La din þe hit tir. U sa me nin ka ný, bin ler ce baþ ka U sa me yi do ðu ra cak týr di ye ba ðýr dý. Ýslamabad / a a Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Selçuk Ünal, düzenlediði basýn toplantýsýnda Libya'da ateþkesin saðlanmasý için çabaladýklarýný bildirdi. Libya da ateþ kes sað lan sýn DIÞÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý Söz cü sü Sel çuk Ü nal, Lib ya da ça tý þan ta raf lar a ra sýn da or tak ze min bu lu na bi lir mi di ye da ha ön ce te mas lar da bu lun duk la rý ný ve a teþ ke sin bir an ön ce sað lan ma sý ný bek le dik le ri ni söy le di. Ü nal, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn da dü zen le di ði o la ðan ba sýn top lan tý sýn da, böl ge de ki ge liþ me ler, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun te mas la rý ve ge le cek haf ta Ýs tan bul da dü zen le ne cek 4. BM En Az Ge liþ miþ Ül ke ler Kon fe ran sý i le 121. Av ru pa Kon se yi Ba kan lar Ko mi te si top lan tý sý hak kýn da bil gi ver di ve so ru la rý ce vap la dý. Dý þiþ le ri Söz cü sü Ü nal, 4. BM En Az Ge liþ miþ Ül ke ler Kon fe ran sý nýn 9-13 Ma yýs gün le rin de ya pý la ca ðý ný ha týr la ta rak, on yýl da bir dü - zen le nen bu kon fe rans ta dün ya nýn en yok sul 48 ül ke si nin so run la rý nýn e le a lýn dý ðý ný be lirt ti. Ü nal son du ru ma gö re, BM nin dâ vet et ti ði ül ke ler a ra sýn da yer a lan Ýs ra il ve Er me nis tan dan kon fe ran sa si ya si ka tý lým ol ma ya ca ðý ný, sa de ce tek nik dü zey de ka tý lým o la ca ðý ný kay det ti. Kon fe ran sa son du ru ma gö re, 50 ül ke nin dev let ve ya hü kü met baþ kan la rý dü ze yin de, 75 ül ke nin ba kan dü ze yin de, 30 ül ke nin de ba kan yar dým cý sý dü ze yin de ka tý la ca ðý ný an la tan Ü nal, kon fe rans ta Par la men ter Fo rum, Si vil Top lum Fo ru mu ve En te lek tü el ler Fo ru mu gi bi fark lý top lan tý lar da dü zen le ne ce ði ni, bu et kin lik le re 10 bin ki þi lik ka tý lým bek len di ði ni i fa de et ti. Ankara / aa YEMENLÝLER SOKAKLARDA YE MEN DE hü kü met kar þý tý on bin ler ce gös te ri ci, Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih in is ti fa sý ta le biy le gös te ri yap tý. O cak a yýn dan be ri ey lem le ri ni Sa na Ü ni ver si te si dý þýn da ya pa ma yan mu ha lif - ler, son i ki Cu ma da ol du ðu gi bi bu gün de Sit tin Cad de si ni dol - dur du. Za man za man ya ðýþ ol ma sý na rað men ka tý lým da bir a - zal ma gö rül me di. Sa na da ki bu gün kü ey lem ler, 2007 de gü ney - li le rin Sa lih e kar þý a yak lan ma sý na at fen Gü ne ye Ve fa Cu ma sý o la rak ad lan dý rýl dý. A tý lan slo gan lar da ve Cu ma hut be sin de a ðýr - lýk, ay rý lýk is te yen gü ney il le ri A den ve Ab yan a ve ril di. Da ðý tý lan bro þür ve a çý lan dö viz ler de Dev ri mi miz bir, ni ye ti miz bir, gü ne - yiy le ku ze yiy le Ye men bir i fa de le ri kul la nýl dý. Sana / aa Su ri ye de ger gin Cu ma Su ri ye nin çe þit li þehir le rin de Cu ma na ma zý nýn ar dýn dan gös - te ri ler ya pýl dý. Baþ þehir Þam ýn Mey dan sem ti, Þam kýr sa lýn - da bu lu nan Tel, Tar tus þehri ne bað lý Ban yas il çe si i le De ra ve Hu mus þehir le rin de kü çük çap lý gös te ri le rin mey da na gel di ði bil di ril di. Baþþehir Þam ýn Mey dan sem tin de ki gös te ri den ön - ce gü ven lik güç le ri nin ge niþ tedbir ler al dý ðý dik kat çek ti. Cu - ma na ma zý nýn ar dýn dan baþ la yan gös te ri ye gü ven lik güç le ri mü da ha le et ti. A la na am bü lans la rýn gir di ði gö rül dü. Or du bir lik le ri nin a þa ma lý o le rak çe kil me ye baþ la dý ðý De ra þehrin de de kü çük çap lý gös te ri le rin ol du ðu kay de di li yor. Or du bir lik le ri ta ra fýn dan ya pý lan o pe ras yon lar da þehirde ki o lay la ra ka rýþ tý - ðý ge rek çe siy le 500 i la 600 ki þi gö zal tý na a lýn mýþ tý. U lus lar a - ra sý Ýn gi liz ha ber a jan sý Re u ter, Su ri ye de ki in san hak la rý ey - lem ci le ri ne da ya na rak ver di ði ha ber de, ül ke nin ü çün cü bü - yük þehri Hu mus ta ki gös te ri ler de gü ven lik güç le ri nin 5 pro - tes to cu yu öl dür dü ðü nü du yur du. Fran sýz ha ber a jan sý AFP de Hu mus þehrin den Ne ca ti Tay yar i sim li bir in san hak la rý mi li ta ný nýn, Ba ba E mir ve Deyr Ba al ba gi bi bir çok nok ta sý na tank la rýn gir di ði Hu mus þehrin de dün ge ce on lar ca ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý ný söy le di. Gör gü ta nýk la rý, baþ þehir Þam da da on lar ca pro tes to cu nun cu ma na ma zýn dan son ra so kak la - ra dö kül dük le ri ni, gü ven lik güç le ri nin i se bir kaç da ki ka i çin de gös te ri ci le ri da ðýt tý ðý ný söy le di ler. El Ce zi re te le viz yo nu da, re jim dev ril sin di ye ba ðý ra rak yü rü yen ve koþ tu ran in san la - rýn gö rün tü le ri ni ya yýn la dý. Þam / a a RUSYA, LÝBYA'YA KARA OPERASYONUNA KARÞI RUS YA, Lib ya da her tür lü dýþ güç des tek li ka ra o - pe ras yo nu na kar þý çý kar ken, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi mu ha lif le ri ne des tek sað la ma yö nün de ki Ba tý lý ta ah hüt le ri de sert þe kil de e leþ tir di. Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov, Çin Dý þiþ le ri Ba ka ný Yang Ji ec hi i le gö rüþ me sin den son ra yap tý ðý a çýk la - ma da, BM Gü ven lik Kon se yi nin Lib ya ya as ke rî mü da ha ley le il gi li ka ra rý nýn ka ra o pe ras yo nu nu doð ru dan ve ke sin o la rak dev re dý þý bý rak tý ðý ný be lir te rek, Rus ya Fe de ras yo nu nun du ru mu ke - sin lik le de ðiþ me di de di. BD, Ýn gil te re ve Fran sa nýn da ü ye le ri a ra sýn da bu lun du ðu ba tý lý bir te mas gru bu nun Kad da fi mu ha lif le ri ne yar dým i çin as ke ri ol ma yan bir fon ku rul ma sý ka ra rý ný e leþ ti ren ve BM Gü ven lik Kon se yi nin ba þa rý sýz lý ða uð ra týl ma ma sý u ya rý sýn da bu lu nan Lav rov, Biz te mas gru bu nun so rum lu dev let ler den o luþ tu ðu, hep si nin BM Söz - leþ me si ni im za la dý ðý ve Gü ven lik Kon se yi nin o to ri - te si ne say gý gös ter me le ri ge rek ti ði ger çe ðin den ha re ket e di yo ruz di ye ko nuþ tu. Moskova / aa El Fe tih-ha mas ba rý þý Ýs ra il i ra hat sýz et ti n FÝLÝS TÝN LÝ ra kip grup lar El Fe tih i le Ha mas ýn ba rýþ ma sý na Ýs ra il den ge len tep ki ler de vam e di yor. Ýs ra il U laþ týr ma Ba ka ný Yis ra el Katz, Ha mas la bir lik te, tek yan lý i lan e di le cek bir Fi lis tin dev le ti, böl ge de Ý ran ýn var lý ðý ný güç len di re cek tir de di. Katz, Ba tý Þe ri a da ge çen Mart ba þýn da öl dü rü len yer le þim ci Fo gel a i le si nin ya þa dý ðý I ta mar yer le þi mi ni zi ya re ti sý ra sýn da, Ha mas tan ya pý lan te rör ör gü tü El Ka i de li de ri U sa me bin La din in öl dü rül me si ni ký na yan a çýk la ma la ra i þa ret e de rek, Dün ya da U sa me bin La din in öl dü rül me si ni tek e leþ ti ren ler Ha mas ve li der le ri dir. Bi zim böy le bir ör güt le te mas kur ma mý zýn hiç lü zu mu yok di ye ko nuþ tu. Ýs ra il li ba kan, Fi lis tin li le rin bu þe kil de tek yan lý bir a dý mý at ma la rý ha lin de, Ýs ra il in ay ný þe kil de dav ra na rak, Ba tý Þe ri a da ki tüm Ya hu di yer le þim le ri ni top rak la rý na kat ma sý ge rek ti ði ni sa vun du. Tel Aviv / a a Fran sa dan Fi lis tin e ba ðým sýz lýk des te ði n FRAN SA Cum hur baþ ka ný Nic ho las Sar kozy, Ýs ra il le ba rýþ gö rüþ me le ri Ey lül a yý na ka dar baþ la maz sa, Fi lis tin in tek ta raf lý ba ðým sýz lýk i la ný ný des tek le ye ce ði ni söy le di. Sar kozy, L Ex press der gi si ne yap tý ðý a çýk la ma da, yaz bi ti mi ne ka dar gö rüþ me ler tek rar baþ la maz sa, Fran sa nýn Fi lis tin dev le ti nin u lus la ra ra sý a lan da ta nýn ma sý i çin ça lý þa ca ðý ný da be lirt ti. Nic ho las Sar kozy Za ma ný mý zýn ol du ðu dü þün ce si, teh li ke li bir fi kir. Bu i þi bi tir me li yiz de di. Ýs ra il-fi lis tin gö rüþ me le ri ge çen Ey lül de ke sil miþ ti. Fi lis tin li ler, Ýs ra il iþ gal al týn da ki top rak lar da yer le þim ye ri in þa et me ye de vam e der se mü za ke re o la ma ya ca ðý ný bil di ri yor lar. Fi lis tin li yet ki li ler, Ýs ra il le an laþ ma ol sun ve ya ol ma sýn Ey lül de BM den Fi lis tin in ba ðým sýz lý ðý ný ta ný ma sý ný is te ye cek le ri ni söy lü yor lar. Fi lis tin li ler ba ðým sýz dev le ti, baþ þehri Do ðu Ku düs ol mak ü ze re Ba tý Þe ri a ve Gaz ze Þe ri di nde kur mak is ti yor. Fran sa nýn Fi lis tin dev le ti ne o nay ver me si nin, Ýs ra il a çý sýn dan ö nem li bir ye nil gi o la ca ðý be lir ti li yor. Paris / a a GÜLÜMSE ÇOCUK ÞENLÝÐÝNE DÂVET - Tiyatrolar - Skeçler - Folklor - Koro - Oratoryo - Rontlar - Yarýþmalar Tarih: 8 Mayýs Pazar Saat: 14:00-17:00 arasý ADRES: Keçiören Güçsüzler Yurdu Tiyatro Salonu / ANKARA ORGANÝZASYON: Yeni Asya Hanýmlar Komisyonu Not: Hanýmlara mahsustur.

8 MEDYA POLÝTÝK 8 Y SUNA ALDEMÝR TARÝH, 28 O cak Töv be, 28 Ý kin ci ka nun de me liy dim, çün kü 1938 yý lýn da ül ke miz de o - cak di ye bir ay yok tu. Siz de, ne ol muþ o ta rih te di ye cek si niz. An la ta - ca ðým. Ýs pan ya dan ye ni gel dim ya, bir sü re di lim den düþ mez ar týk. Çok ke yif li, çok ka fa den gi bir ya - zar keþ fet tim: Ju an Es la va Ga lan. (...)Öy kü le ri, ro man la rý da var mýþ, a sýl Ýs pan - ya nýn ya kýn ta ri hi ni ken di ka fa sý na gö re an lat tý ðý ki tap la rý pey nir ek mek gi bi sa tý yor. Çok te miz, du ru bir Ýs pan yol ca sý var, ben bi le an lý yo rum. Bir haf ta dýr o nun la ha þýr ne þi rim: Hiç kim se nin Ho þu na Git me ye cek Bir Ýç Sa vaþ Ta ri hi (U na His to ri a De La Gu er ra Ci vil Qu e No Va A Gus tar A Na di e)... El bet te her i ki ta ra fý da yer den ye re vu ru yor. Fa þist ler le ko mü nist le rin ve a nar þist le rin na sýl te - piþ tik le ri ni ve a ra da in san la ra na sýl ya zýk ol du ðu - nu an la tý yor. Hem ü zü lü yor hem i ki ta raf la da dal ga sý ný ge çi yor. Fa kat ki ta bý ný bir Türk ün o ku ya ca ðý ný bil sey - di, bel ki de Bir Türk ün He le Hiç di ye alt baþ lýk ek ler di. Or ta la rý na gel miþ tim, ar ka sýn da dip not la rý, bib li yog raf ya, en deks fa lan da var ta bi i, bir de kro no lo ji tab lo su ek le miþ. Þu kro no lo ji ye bir ba ka yým de dim. Bak maz o - lay dým. To kat ye miþ gi bi ol dum. Ba kýn ne yaz mýþ: 28 O cak 1938 de Ke mal A - ta türk ün Tür ki ye si, Bur gos hü kü me ti ni ta ný dý! Ýs pan yol ca cüm le nin as lý da þöy le: 1938, e ne - ro, 28: La Tur qu i a de Ke mal A ta turk re co no ce al go bi er no de Bur gos. Çe vir dim say fa yý Ka sým 1938: Mo dern Tür ki ye nin ba ba sý Ke mal A ta türk öl dü. Fran - co nun hü kü me ti ni ön ce ki 28 O cak gü nü ta ný - mýþ tý. ( Mu e re Ke mal A ta turk, pad re de la Tur - qu i a mo der na. Ha bi a re co no ci do al go bi er no de Fran co el an te ri or 28 de e ne ro. ) Vay vay vay yý lý nýn o cak so nu... Ýç sa va þýn tam gö - be ði... Baþ la ya lý on se kiz ay geç miþ, bit me si ne da ha on dört ay var. O gü ne ka dar a si ge ne ral Fran co nun Bur gos hü kü me ti ni bir Hit ler Al man ya sý ta ný mýþ, bir Mus so li ni Ý tal ya sý, bir Sa la zar Por te ki zi, bir de fa - þist Ja pon ya. A me ri ka Bir le þik Dev let le ri, Ýn gil te re, Fran sa gi bi düz gün dev let ler, ka rar ver mek i çin sa va þýn bit me si ni bek li yor lar. Biz, ku þat ma al týn da ki Mad rid den Va len ci a ya ta þýn mýþ Ýs pan yol Cum hu ri ye ti nin meþ ru hü kü - me ti ni p.ç gi bi bý rak mý þýz.(...) Ni çin a cul luk et mi þiz? Ter ci hi mi zi Fran co dan ya na kul lan mak i çin ö nem li bir ge liþ me mi ol - muþ? Ha yýr. Fa þist ler Ta la ve ra ve To le do ü ze rin - den Mad rid e da yan mýþ lar a ma a la ma mýþ lar, ku - zey den de ne miþ ler, Gu a da la ja ra dað la rýn dan, sök tü re me miþ ler, Ak de niz ký yý sýy la ik mal yo lu nu gü ney den kes mek is te miþ ler, Ja ra ma ü ze rin den, ba þa ra ma mýþ lar. Ger çi Bil ba o ve San tan der i e le ge çir miþ ler a - ma maç he nüz or ta da. Cum hu ri yet çi le rin Te ru el ve Eb ro mu ha re be le rin de ye nil me le ri ne, güç le ri - nin tü ken me si ne, iç sa va þý ka za na ma ya cak la rý - nýn an la þýl ma sý na da ha çok var, a ma Tür ki ye yek ten Fran co yu ter cih e di yor. Tür ki ye Cum hu ri ye ti, Ýs pan ya Cum hu ri ye ti ne sýr tý ný dö nü yor. Ha ni þu çok dost ve müt te fik ol du ðu muz Sov yet ler Bir li ði nin des tek le di ði Ýs - pan ya Cum hu ri ye ti ne... Ýs pan ya Ýç Sa va þý na her ül ke den bin ler ce gö - nül lü ko þup gi der ken Tür ki ye den i laç i çin bir tek Al lah ýn ku lu nun ka týl ma mýþ ol ma sý ö te den be ri ka fa mý kur ca lar dý a ma bu ka da rý da a ðýr gel di. Zil, þal ve gül ha? Ya zýk lar ol sun. En gin Ar dýç, Sa bah, 6 Ma yýs 2011 BÝN La din in öl dü rül me siy le bir lik te A rap dik ta tör ler, ar týk ya þa ma yan bir a da mýn halk dev rim le ri nin ar ka sýn da ol du ðu nu id - di a e de me ye cek. Pe ki ni ye Af ga nis tan da yýz? ABD ve Bri tan - ya, 2001 de o ra ya U sa me Bin La din le sa vaþ - mak i çin git me di mi? Bin La din in ö lü mü nün ü ze rin den he nüz 24 sa at geç miþ ken, da ha faz - la Af gan gü ven lik mu ha fý zý ný öl dü ren NA - TO ha va sal dý rý sýn da a cý bir sim ge sel lik var. Ger çek þu: Ým pa ra tor luk lar me zar lý ðýn da ki pla ný u zun za man ön ce kay bet tik, zi ra kü - re sel ci ha dýn za ten faz la et ki si kal ma yan mu ci di ne yö ne lik a vý, Ka i de ye pek de me - rak lý ol ma yan, fa kat Ba tý lý or du la rý ül ke sin - den kov mak is te yen Ta li ban is yan cý la rý na kar þý bir sa va þa dö nüþ tür dük. A rap la rýn ter cü ma ný Ý ran (...)Ý ran, Bin La din in ö lü mü ne da ir yap tý ðý a çýk la may la ilk kez A rap la ra ter cü man ol du. Dý þiþ le ri söz cü sü þun la rý söy lü yor du: Ya ban cý ül ke le rin bu böl ge ye te rör le sa vaþ ge rek çe siy le as ker ko nuþ lan dýr ma sý i çin kul lan dý ðý bir ba - ha ne or ta dan kalk tý. Bu ge liþ me nin sa va þý ve ma sum in san la rýn ö lü mü nü so na er dir me si ni; böl ge de ba rýþ te sis e dil me si ne yar dým cý ol ma - sý ný u mu yo ruz. Ke za A rap ga ze te le ri de ay ný þe yi söy le di: E ðer bu ABD i çin bü yük bir za - fer se e ve dön me vak ti dir; el bet te ABD nin þu an bu nu yap ma ya ni ye ti yok. Bir çok A me ri ka lý nýn ay ný yön de dü þün me si de ABD po li ti ka sý nýn i çin de çer çe ve len di ril di - ði kar man çor man dün ya yý de ðiþ tir me ye cek. Zi ra dün ya nýn hâ lâ far ký na var ma dý ðý a cý bir ger çek var: Tu nus ve Mý sýr da ki dev rim ler (ve da ha da en di þe ve ri ci bi çim de, Lib ya ve Su ri - ye de ki kan ban yo su, Lüb nan da ki teh li ke ler), Ba tý nýn ol gun laþ ma mýþ im ge le min de Hit ler mer te be si ne ko nan sa kal lý bir a da mý yok et - mek ten çok da ha ö nem li. (...)Söz ge li mi e ðer O ba ma, Bin La din in ö lü - mü nün ar dýn dan ger çek ten dün ya nýn da ha gü ven li ol du ðu nu dü þü nü yor sa, ABD nin a - larm dü ze yi ni yük selt me si ni ve dün ya nýn dört bir ya nýn da ki bü yü kel çi lik le ri ne sal dý rý la ra kar þý da ha tem kin li ol ma sý ný söy le me si ni na sýl a çýk la ya ca ðýz? Hi kâ ye ler kar ma þa sý Ve Bin La din in öl dü rül dü ðü o es ki püs kü bi na da (gö rü nen o ki ar týk mil yon do lar lýk ma li kâ ne de ðil) tam o la rak ne ler ya þan dý? Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü, ci na ye tin ay - rýn tý lý, þef faf bi çim de so ruþ tu rul ma sý ný ta lep e den tek ku rum ol ma ya cak muh te me len. Pen ta gon kay nak la rý nýn ilk baþ ta an lat tý ðý hi kâ ye, Bin La din in eþ le rin den i ki si nin öl - dü rül dü ðü ve can lý kal kan o la rak kul la ný lan bir ka dý nýn da öl dü ðü yö nün dey di. Sa at ler i - çin de eþ ler di ril di ve ba zý hi kâ ye ler de, ü çün - cü ka dýn or ta dan kay bo lu ver di. El bet te bir de Pa kis tan var; dün ya ya he ves le Bin La din e yö ne lik sal dý rý ya da hil ol du ðu nu an la tý yor du, fa kat bir de bak týk ki Dev let Baþ - ka ný Zer da ri, hi kâ ye den çark e di ver miþ. Ý ki sa - at son ray sa A me ri ka lý bir yet ki li, kar þý mý za ge - çip sal dý rý yý or tak bir ba þa rý o la rak ni te le di. Ge le lim Bin La din in A rap De ni zi ne giz - li ce gö mül me si ne... Bu, sal dý rý dan ön ce mi plan lan mýþ tý? O nu ya ka la ma yý de ðil, öl dür - me yi mi a maç lý yor lar dý? Ve ce na ze Ýs la mi ku ral la ra gö re dü zen len diy se, USS Carl Vin son u çak ge mi si nin ko mu ta ný i çin 50 da ki ka lýk bir di ni tö ren plan la mak ve o nu ter cü me e de cek A rap ça bi len bir bah ri ye li bul mak e pey va kit al mýþ ol ma lý. Dün ya, Bin La din öl dü rül dü ðü i çin de ðil, Or ta do ðu da e sen öz gür lük rüz gâr la rýn dan do la yý da ha gü ven li. Ba tý, bu böl ge nin in san - la rý na as ke ri a teþ gü cü ye ri ne a da let le dav ra - nýr sa, Ka i de A rap dev rim le ri nin pat lak ver - me sin den i ti ba ren za ten a za lan et ki si ni da ha da kay be de cek. El bet te A rap dün ya sý i çin müs pet bir ta ra - fý var: Bin La din in öl dü rül me siy le bir lik te, Kad da fi ler, Sa lih ler ve E sad lar ar týk ya þa - ma yan bir a da mýn ken di le ri ni de vir me ye ça - lý þan dev rim le rin ar ka sýn da ol du ðu nu id di a et mek te da ha da zor la na cak. Ro bert Fisk, The Ýn de pen dent, ter cü me Ra di kal, 6 Ma yýs 2011 BÝR GÜN kar þý la þýr sak Ü sa me bin La - den e yö nelt mek ü ze re þu so ru yu i - çim de ta þý dým: Yap týk la rýn dan mem nun mu sun? Ta li ma týy la ya pýl - dý ðý söy le nen ler yü zün den dün ya son 10 yýl da Müs lü man lar i çin i yi ce ya þan maz ha le gel di. A ma cý bu i diy - se, ba þa rý lý ol du ðu mu hak kak ta rih li bir ka mu o yu yok la ma - sýn da þu so ru yö nel til miþ ti A me ri ka - lý la ra: 11 Ey lül sal dý rý la rý na dev let yet ki li le ri bir bi çim de ka týl mýþ ve ya ya pý la ca ðý ný öð ren dik le rin de Or ta - do ðu da sa vaþ aç mak is te dik le rin den dur dur mak i çin kýl la rý ný ký pýr dat ma - mýþ o la bi lir mi? A çýk-se çik bir so ru. So ru ya mu ha - tap A me ri ka lý la rýn yüz de 20 si Çok muh te mel dir ce va bý ný ver miþ, yüz de 16 sý da Muh te mel dir ce va bý ný... Her üç A me ri ka lý dan bi ri 11 Ey - lül de dev le ti nin par ma ðý ol du ðu na i - na ný yor du 2006 yý lýn da; Ü sa me bin La den in öl dü rül dü ðü nün a çýk lan dý ðý pa zar ak þa mýn dan son ra kuþ ku cu lar da ha da art mýþ týr her hal de. Ap tal ca ol du ðu nu dü þün me sem o - pe ras yo nun ö zel lik le ka fa ka rýþ tý ra cak bi çim de plan lan dý ðý na i na na ca ðým. Bü tün ba kan la rý ný, is tih ba rat baþ kan la - rý ný, da nýþ man la rý ný Be yaz Sa ray da top la mýþ Ba rack O ba ma, Sa vaþ Ka bi - ne si gi bi; ku rul muþ dü ze nek ten Pa kis - tan da o lan-bi te ni can lý iz le miþ ler... Ön le rin de bel ge ler var; ba sý na ve ri len fo toð raf ta bel ge ler den bi ri buz lan dý rýl - mýþ, bir baþ ka sý nýn ü ze rin de ki Sa de ce bu o da da o kun mak i çin, dý þa rý ya çý kar - tý la maz i ba re si ö zel lik le ko run muþ... O pe ras yon dan he men son ra, Be yaz Sa ray a dý na ya pý lan a çýk la ma da, Ü sa - me ve ya nýn da ki ler si lâh lýy dý, on dan öl dü rül dü ler de ni lir ken, ü çün cü gün Si lâh sýz dý lar bil gi si ve ril me si bi le ka fa ka rýþ týr ma ya ya rý yor. Sý zýp he de fin ku la ðý na git me sin di - ye bir kaç ya ký ný dý þýn da kim se le re söy le me miþ O ba ma ne ler o la ca ðý ný; Be yaz Sa ray a çað rý lan lar da i çe ri gir - dik ten son ra bil gi len di ril miþ ler. Söy - le nen bu. Ö te yan dan, o pe ras yo na hay li za man var ken, sos yal med ya da, Ü sa me bin La den öl dü rül dü ha be ri do laþ ma ya baþ la mýþ... So ha ib At har Ab bot ta bad da ya þa - yan bi ri; o ge ce ken tin ü ze rin de he li - kop ter u ðul tu su duy du ðu nu yat ma - dan ön ce (ma hal li sa at le ge ce de) Twit ter he sa býn dan ta kip - çi le ri ne gön der miþ... O nun bu yap tý - ðý, Bil me den o pe ras yo nu ha ber ver - di di ye du yu rul du dün ya ya... E sas ö nem se di ðim ha be rin kay na ðý Ke ith Ur bahn ad lý 27 ya þýn da bir genç. Was hing ton da ya þý yor. Bush dö ne mi Sa vun ma Ba ka ný Do nald Rums feld in ya ký ný. Ba kan lýk ta ö zel ka lem mü dür - lü ðü nü yap mýþ, ay rýl dýk tan son ra a ný - la rý ný yaz ma sý na kat ký da bu lun muþ. Pa zar gü nü ilk o du yur muþ Ü sa me bin La den in öl dü rül dü ðü nün O ba ma ta - ra fýn dan i lân e de ce ði ni... New York Ti - mes, Was hing ton Post, CNN in Be yaz Sa ray a ya kýn i sim le ri bi le O ba ma nýn ne söy le ye ce ði ni bil mez ken... Ur bahn, El bet te Rums feld ten öð - ren me dim de yip du ru yor þim di. Ev - dey miþ, e þiy le soh bet e der ken bir te le - viz yon prog ram cý sý ken di si ni a ra yýp Bin La den in öl dü ðü O ba ma ta ra fýn - dan a çýk la na cak, Rums feld i ek ra na çý - kar týp yo rum la ta bi lir mi yiz? di ye sor - muþ, böy le ce öð ren miþ o la yý... O da twit ter a þu nu yaz mýþ: Gü ve ni lir bir kay nak tan öð ren dim; Ü sa me bin La - den öl dü rül müþ... Sým sý cak ha ber... Böy le si ne ma sum an la tý yor, a ma kay na ðý nýn is mi ni ver me di ði i çin kim - se le ri i nan dý ra mý yor... O ba ma te le viz yon da ko nu þur ken sos yal med ya çýl gýn bir tra fi ðe sah ne ol muþ; bir a ra sa ni ye de dört bin den faz la me saj a tý lý yor muþ... Ýn sa noð lu böy le bir ya ra týk iþ te. Sak - la ma sý i çin tev di e dil miþ sýr la rý çok faz - la ken di si ne sak la ya mý yor. Yu nan mi - to lo ji sin den e þek ku lak lý Kral Mi das ef sa ne si ni bi lir si niz: Ba þýn da ki mu az - zam ta cýn i çi ne sak lan dý ðý i çin Kral Mi das ýn kos ko ca man ku lak la rý ol du ðu halk ta ra fýn dan bi lin mez miþ... Bir tek ber be ri bi lir, o da öl dü rü le ce ði kor ku - suy la su sar mýþ... So nun da o da da ya - na ma mýþ, bir ku yu ya, Kra lýn e þek ku - lak la rý var di ye ba ðýr mýþ... Se si bü tün ku yu lar dan yan sý ya rak hal ka u laþ mýþ... Bu gü nün i ti raf ku yu su da Twit ter ve Fa ce bo ok gi bi sos yal med ya a raç la rý. Ke ith Ur bahn da Kral ýn ber be ri gi bi iþ te, ken di si ne an la tý la ný yal nýz ca en ya kýn la rý nýn ta kip et ti ði Twit ter he sa - bý na fý sýl da yý ver miþ... New York Ti - mes ýn a car mu ha bi ri Bri an Sel ter de fý sýl tý yý o ra dan a lýp her ke se du yur - muþ... Ur bahn ýn ta kip çi sa yý sý 10 lar la i fa de e di lir ken, bir kaç da ki ka da bin le re u laþ mýþ do ðal o la rak... (Dün bak tým, 7333 ki þi ar ka sý na ta kýl mýþ tý...) Sa vaþ Ka bi ne si nin in fa zý hep bir lik - te sey ret ti ði bi lin me si ne rað men A me - ri ka lý lar o la yýn an la týl dý ðý gi bi ol du ðu na i nan mak ta zor la ný yor; en faz la ta kýl - dýk la rý nok ta, ba þý na 25 mil yon do lar lýk ö dül kon du ðu hal de al tý yýl bo yun ca a - ra la rýn da ya þa dý ðý söy le nen dün ya nýn en ta nýn mýþ te rö ris ti ni Pa kis tan gi bi bir ül ke de kim se nin ih bar et me me si... Ýn gi liz Te leg raph ga ze te si mu ha bir - le ri nin Ab bot ta bad dan yaz dýk la rý na gö re, halk ýs rar la Bu ra da hiç A rap gör me dik de mek tey miþ. Sis bu lu tu nu or ta dan kal dýr mak is - te se Was hing ton, ken di le ri nin iz le dik - le ri ni her ke se iz let ti re rek bu nu bir gün de ba þa ra bi lir... Komp lo cu lu ðu yay gýn laþ týr ma komp lo su mu yok sa bu? Ta ha Ký vanç, Za man, 6 Ma yýs 2011 Er do ðan ýn so rum lu lu ðu OY o ra ný ne o lur sa ol sun hiç bir par ti tek ba þý na a na ya sa ya pa ma ya ca ðý gi bi, tek ba þý na bu so ru nu da çö ze - mez. A na ya sa ya pý mý i çin de Kürt me se le si nin çö züm yo lu na ko nul ma sý i çin de ge niþ mu ta ba kat lar þart týr! Bu kav ga, bu öf ke, hat ta bu bel den a þa ðý vur ma di liy le li der le ri miz böy le ge niþ mu ta ba kat la rý na - sýl sað la ya cak lar?! Bu ko nu da en bü yük so rum lu luk, Tay yip Er do ðan ýn o muz la rýn da dýr. Çün kü Tür ki ye Cum hu ri ye - ti nin baþ ba ka ný o dur. Hal kýn en bü yük ke si mi nin o yu nu a lan o dur. Da ha sý, Mar tin Lip set ten e sin le ne - rek be lir te yim ki, ik ti dar la rýn ü çün cü dö nem le ri da i ma da ha sý kýn tý lý o lur. Ý çin den geç mek te ol du ðu muz þu fev ka la de kri tik a þa ma da Tay yip Bey in sað lý ðý da i ti da li de Tür ki ye i - çin ha ya ti de re ce de ö nem li dir. Öf ke kon tro lü nü her kes ten çok o nun yap ma sý la zým. Ta ha Ak yol, Mil li yet, 6 Ma yýs 2011 Halk o la rak du ru mu muz i yi leþ tik çe, aç lýk-kýt lýk yýl - la rý ný ge ri de bý rak týk ça, müs rif ol ma ya a lýþ týk gâ li - ba Bak sa ný za çöp çü ler çö pü a lýr ken bir þey dik ka ti mi çek ti; çöp çü çöp ler a ra sýn dan bir tor ba yý a yýr dý, çöp kam yo nu nun ya ný na as tý; dik kat et tim; ek mek do lu i di. Ec dâ dý mýz, ek me ði e vin be re ke ti gö rüp bir ký rýn tý yý bi le ye re dü þün ce yer den kal dý rýp hür met gös te rir ken, biz ler ek mek ba yat la dý hay di çö pe a tý yo ruz; ve ne ya zýk ki ek mek ler çöp ek mek o lu yor ya da çöp ler hep ek - mek do lu yor Tür ki ye de her gün yak la þýk 120 mil yon ek mek ü re til - mek te; ma a le sef bu nun en az on i ki mil yo nu çö pe git - mek te Ek me ði çö pe a tan lar, a ca ba aç lý ðýn ne ol du ðu nu bi li - yor lar mý? Ve ya iþ siz bir ba ba nýn ak þam e ve git ti ðin de ço cuk la rý na ek mek/er zak ge ti re me me e zik li ði ni his se di - yor lar mý? Bir ek mek fý rý ný nýn ya nýn dan ge çer ken mis gi bi ek mek ko kan sý cak ek mek le ri a la ma yan in san la rýn ol du ðu nu dü þün dü ler mi? Dün ya da bu ka dar aç in san bir lok ma i çin çýr pý nýr - ken, do la bý na çe þit çe þit ký ya fet le ri a san lar, sof ra sýn da be ðen me di ði ye mek le ri çö pe a tan lar, çö pe gi den ek - mek ler le-yi ye cek ler le kaç in sa nýn do yu ru la bi le ce ði ni hiç he sap la dý mý? TED BÝ RÝ A LIN MA LI VE DE ÐER LEN DÝ RÝL ME LÝ Her ne ka dar yi ye ce ði miz ka dar ek mek a la lým de sek de, yi ne de in san aç göz lü; bir þe kil de faz la a lý ný yor ve çö pe gi di yor. Ma dem bu is raf ön len mi yor, ba ri bu nun ted bi ri a lýn ma lý. Me se lâ, ön ce lik le be le di ye ler bu i þe el a ta bi lir. Ba zý Av ru pa ül ke le rin de ol du ðu gi bi, ek mek ler/yi ye cek ler ge ri dö nü þüm mal ze me le ri gi bi top la nýp, en a zýn dan hay van ba rýn ma ev le rin de de ðer len di ri le bi lir. Ya da so kak baþ la rý na bý ra ký la rak, aç ge zen, a týl mýþ yi - ye cek le rin ko nul du ðu að zý sý ký ca bað la nan nay lon po - þet le rin et ra fýn da çâ re siz aç do la þan hay van cýk la rýn ye - me le ri sað la na bi lir. Böy le ce hiç ol maz sa hay van la rýn ih ti ya cý da gi de ri le - bi lir. Ay rý ca ev ha ným la rý bu ko nu da ti tiz ol ma lý. Bir ke - re ye ne cek ka dar ye mek ya pýl ma lý, di ye lim ek mek ler ba yat la dý, mut la ka de ðer len di ril me li. Meselâ, ek mek köf te, ek mek li kek, ek mek tat lý sý vs. ya pý la bi lir, is ra fý ön - le nir ÝS RAF BE RE KET SÝZ LÝK GE TÝ RÝR... Bu gün dün ya da bir çok fe lâ ket ya þa ný yor; çok zen gin top lum lar bi le bir ek me ðe muh taç ha le ge li yor. Bir ta - rým ül ke si o lan ül ke mi zin her kö þe sin den be re ket fýþ ký - rý yor, a ma þük re zýt ve nî me te hür met siz lik o lan is ra - fýn vâ him ne ti ce le ri nin be re ket siz lik fe lâ ke ti ni ge tir di ði - ni ak lý mýz dan çý kar ma ya lým. Ve bu i man ve þu ur la Rab bi mi zin bi ze ver di ði ni met - le rin de ðe ri ni bil me li ve is raf tan ka çýn ma lý yýz. Ýs raf e de - ce ði miz ye re; yi ye ce ði miz ka dar ek mek, gý da mad de si a - la lým Bu a çý dan her gün sof ra mýz da mi sa fir o lan ek me ðin kýy me ti ni bi le lim. Þük re de lim; Kur ân ýn, Ey A dem o - ðul la rý her sec de e di þi niz de gü zel el bi se le ri ni zi gi yin, yi - yin-i çin, fa kat is raf et me yin, çün kü Al lah is raf e den le ri sev mez (A raf Sû re si 31) â ye ti nin ver di ði me sa jý u nut - ma ya lým Be di üz za man ýn, Hâ lýk-ý Ra him, nev-î be þe re (in san - la ra) ver di ði ni met le re be del þü kür is ti yor. Ýk ti sat, hem bir þükr-ü mâ ne vî, hem ni met ler de ki rah met-i Ý lâ hi ye ye kar þý bir hür met, hem kat î bir su ret te se beb-i be re ket, hem be de ne per hiz gi bi bir me dâr-ý sýh hat (sað lýk, â fi yet se be bi) der sin de ki ha ki kat le a mel e de lim. (Ýk ti sat Ri - sâ le si, Lem a lar, 201) En â lâ (en üs tün) ve en yük sek ta rîk (yol) o lan ta rîk-i u bû di yet (Al lah a kul luk-i bâ ret yo lu) ve mah bû bi ye tin (Al lah ýn sev di ði ve Al lah ta ra fýn dan se vi le cek hal de bu - lun ma nýn) en bü yük e sa sý þü kür dür mâ nâ sý na lâ yýk ol - ma ya ça lý þa lým (Þü kür Ri sâ le si, Mek tû bât, 351) EÐER BU BÝR ABD ZAFERÝYSE EVE DÖNME VAKTÝ GELMÝÞTÝR KONFERANSA DÂVET Konu: Aile Ýçi Ýletiþim Konuþmacý: Sebahattin Yaþar (Eðitimci Yazar) Tarih: 7 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 20:30 Yer: Murat Reis Camii Konferans Salonu Hatay / ÝZMÝR Not: Kitap satýþýmýz ve kermesimiz vardýr. Giriþ ücretsizdir. Hanýmlara yer ayrýlmýþtýr. Ýrtibat Tel: (0506) Organizasyon: Yeni Asya Ýzmir Temsilciliði GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Emin Ali Turhan'ýn eþi Sebiha Turhan'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirmiþ olduðunu öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Konya Yeni Asya Okuyucularý Çöp ek mek Bin La din in öl dü rül me siy le bir - lik te, Kad da fi ler, Sa lih ler ve E sad lar ar týk ya þa ma yan bir a da mýn ken di le ri ni de vir me ye ça lý þan dev rim le rin ar ka sýn da ol du ðu nu id di a et mek te da ha da zor la na cak. Sis na sýl ol sa da ðý lýr, me rak et me yin Zil, þal ve u tanç Be di üz za man me de ni bir tecrübe DR. Ta rýk Ra ma zan ki ken di si Þe hit Üs tad Ha - san El-Ben na nýn to ru nu dur. Ýs la mi ha re ket le ri in ce le di ði te zin de, Müs lü man Kar deþ ler ce mi ye - ti ka dar dik kat çe ki ci bul du ðu Be di üz za man ve Ri sa le-i Nur ha re ke tin den söz e der. An ti de mok - ra tik þart lar, sý ký yö ne tim, bas ký ve i dam la rýn i çin - den geç tik le ri hal de hem Mý sýr da ki Ýh van hem Tür ki ye de ki Ri sa le; fik ri ih ya ve in þa me to duy la ha re ket et miþ tir. Ne ki; Mý sýr ýn o la ða nüs tü bas - ký cý re ji mi sa ye sin de Ýh van dan ay rý la rak ko pan Tek fir e ko lü de ne yi mi nin, Tür ki ye de ya þan ma - mýþ ol ma sý dik kat çe ki ci dir. Be di üz za man, sa býr lý du ruþ ve i ma ný e sas a lan fik ri ya týy la, bas ký ya ma - ruz kal mýþ kit le le ri þid det ten u zak tut ma yý ba þa - ra bil miþ me de ni bir de ne yim... Oy sa dik ta tör ler, týp ký La den ör ne ðin de ol du ðu gi bi, o nun na a þýn - dan bi le ür per dik le ri i çin, sak lar lar o nu, kab ri bi - lin mez. Þa yi a lar a ra sýn da Sey da nýn de ni ze bý ra - kýl dý ðý söy len ce si var dýr. Si bel E ras lan, Star, 6 Ma yýs 2011

9 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Ge rek çað daþ la rý, ge rek se gü nü müz mü - him â lim le ri ne gö re Be di üz za man bü yük bir mü te fek kir, bir mü fes sir, bir mü ced - did, bir müç te hid dir. Bu hu sus ga ze te, der gi, ki tap, tv prog ram la rý, kon fe rans, pa nel, a çý ko - tu rum ve se mi ner ler de de i lân e di li yor. Ma dem o bir mü ced did dir; el bet te Kur ân ve o nun tef si ri o lan Ha dis i le Sün net-i Se niy - ye nin gü nü müz de ki iç ti mâî ve si ya sî stra te - ji si ni ve yak la þým tar zý ný da be lir le me li dir. CÜNEYT GEZER Haya lý olabilmek Ha ya yý, hoþ ol ma yan þey ler den sý - kýl ma ve ya ah lâ ka uy ma yan bir þe yin mey da na gel me sin den do - la yý kalb de mey da na ge len ra hat sýz lýk o la rak ta ným la ya bi li riz. Ýn sa na ve ö zel lik le de Müs lü ma na ha ya lý ol mak ya ký þýr. Men su bu ol du ðu - muz yü ce di ni mi zin biz le ri dâ vet et ti ði bir huy o lan ha ya yý tah sil et me yi çok ge rek li gör me li yiz. E vet, ha ya lý ol mak Müs lü man tav rý - dýr. Pey gam be ri miz (asm) bir ha dis-i þe rif le rin de, Her bir di nin ken di ne has bir ah lâ ký var dýr. Ýs lâ mýn ah lâ ký ha ya - dýr 1 bu yur muþ tur. Çir kin ve hoþ dav ra nýþ lar dan sý ký lan Pey gam be ri miz de (asm), ha ya nýn en mü kem mel hâ li gö rül mek tey di. Ba kýn bu nu E bû Sa î di l-hud rî (ra) þöy le an - lat mak ta dýr: Re sû lul lah (asm) ça dýr da - ki bâ ki re kýz dan da ha çok ha yâ sa hi bi i - di. Hoþ lan ma dý ðý bir þey gör müþ se, biz bu nu yü zün den he men an lar dýk. 2 Ke za ha ya sýy la Pey gam be ri miz in (asm) tak di ri ni ka zan mýþ Hz. Os man (ra) da öy le ha ya sa hi bi i di ki, me lek ler bi le ken di sin den ha ya e der di. Ha ya öy le bir ah lâk týr ki, bu hu yu e - di nen yük sek de re ce le re na il ol ma ya nam zet tir. Ha ya duy gu su nu yi tir mek de bü tün ha yýr la rý yi tir mek de mek tir. Ya ni bir kim se de ha ya duy gu su nun o - lup ol ma ma sý son de re ce e hem mi yet arz et mek te dir. Dik kat e din Ý man, yet miþ kü sur bir ri va yet te de alt mýþ kü sur þu be dir. Ha ya i man dan bir þu be dir 3 ha dis-i þe - ri fin de sa de ce ha ya dan bah se dil me si - nin se be bi ha ya nýn i ma nýn di ðer þu be - le ri ni yap ma da bir et ken ol ma sýn dan - dýr. Çün kü ha ya duy gu su ge liþ miþ bir kim se dün ya ve a hi ret te re zil ol ma mak i çin di nin ge rek le ri ni ya par. Bir ha dis-i þe rif te de þöy le buy rul - mak ta dýr: Ý man ve ha ya bir bi rin den ay rýl ma yan i ki dost tur lar. Bi ri gi din ce di ðe ri de pe þin den gi der. 4 Gö rül dü ðü ü ze re ha ya i le i man be ra - ber dir. Ha ya lý ol mak ku lun i ma ný nýn kuv vet li ol ma sý na, çok tak va lý ol ma sý na da a lâ met tir. Ýþ te o nun i çin i na nan bir kim se ha ya duy gu su nu ge liþ tir me de gev þek lik gös ter me me li dir. Ma a le sef gü nü müz de ba zý mih rak lar sa ye sin de ha ya duy gu su nun top lu mu - muz da i yi ce a zal mak ta ol du ðu göz len - mek te dir. Ýn san lar a de ta ha ya lý ol ma yý bir za af gi bi ad det mek te dir ler. Oy sa ha ya sa hi bi ol mak ha yýr la ra na il ol ma - nýn ön þar tý gi bi dir. Vel hâ sýl ha ya nýn var lý ðý in sa nýn dün - ya ve a hi ret ha ya tý na ba kan yö nüy le ol - duk ça ö nem ta þý mak ta dýr. O nun i çin ha ya duy gu su nu ka zan ma nýn ve ge liþ - tir me nin þu u ru na u laþ ma yý Al lah (cc) cüm le mi ze na sip et sin Du â lar da bu - luþ mak ü mi diy le Dip not lar: 1- Mu vat ta, Hüs nü l-hulk Bu hâ rî, E deb 77, Me nâ kýb Bu hâ rî, Ý man Câ mi ü s-sa ðîr No: VECÝZE Allah'a abd ve asker olmak, öyle lezzetli bir þereftir ki, tarif edilmez. Vazife ise, yalnýz bir asker gibi, Allah nâmýna iþlemeli, baþlamalý. Ve Allah hesâbiyle vermeli ve almalý. Bediüzzaman Said Nursî Bediüzzaman ýn müceddidliðini gösteren vasýflar Çün kü, va zi fe o nun dur. E vet, Be di üz za man bir â lim dir, a ma sý ra - dan bir â lim de ðil Bir mü ced di dir, a ma sý - ra dan bir mü ced did de ðil. Hz. Â dem den (as) Ký ya me te ka dar bü tün in san lý ðýn, þer rin den Al lah a sý ðýn dý ðý deh þet li bir i man sýz lýk, din - siz lik, ah lâk sýz lýk ve if sat ce re ya ný o lan dec ca - liz min hü küm sür dü ðü dev rin mü ced di di dir. O, yüz se ne ön ce, Ýs lâm â le mi da hil bü tün in san lý ðýn gü nü müz me se le le ri ni an la mýþ, tes - bit et miþ ve çö züm yol la rý ný gös ter miþ tir. Has ta lýk la rý teþ his i le te da vi yol la rý ný gös ter - miþ ve re çe te le ri ni yaz mýþ týr. El bet te, böy le bir Be di üz za man a ve hâ len her su a le ce vap ve ren! Ri sâ le-i Nur a tam sa da kat gös ter me li. Þim di bu bü yük mü ced did ve müç te hi din ba zý ö zel lik le ri ni sý ra la ya lým: * Se kiz ya þýn da baþ la dý ðý ma ne vî i lim ler tah si - li ni ken di ken di ne mü za ke re ve mü ta lâ a et miþ; Ýslâm da yazýnýn ve yazma ameliyesinin önemli olduðu çok açýk bir gerçektir. Kur ân-ý Kerim de bir sûrenin adýnýn Kalem olmasý da manidar deðil mi? 14 ya þýn da fet va ve ders ve re cek çap ta ke lâm, tef sir, ha dis, fý kýh, ta sav vuf ve sa ir Ýs lâm i lim le ri - ni tah sil et miþ, res mî e ði ti mi üç ay ol mak la be - ra ber ken di ken di ne o ku ya rak öð ren miþ tir. * Kes kin ze kâ sý, muh te þem fo toð ra fik hâ fý za sý, de rin il miy le Be di üz za man un va ný ný al mýþ týr. * 17 ya þýn da i ken, Ke lâm il mi nin (Ýs lâm fel se fe si nin) Ýs lâm dî ni hak kýn da ki þek ve þüp he le rin red di ne kâ fî ol ma dý ðý ný tes bit i le, bü tün fen le ri te teb bu a baþ la ya rak, pek ký sa bir za man da ta rih, coð raf ya, ri ya zi yat (ma te - ma tik), je o lo ji, fi zik, kim ya, as tro no mi, fel se - fe gi bi i lim le rin e sas la rý ný yal nýz ba þý na mü - za ke re ve mü ta la a la rýy la öð ren miþ tir. 1 * Fen ve fel se fe den Ýs lâm a ge len hü cûm lar kar þý sýn da, fi zik, kim ya, bi yo lo ji gi bi mo dern i - lim ler hak kýn da ki tap ya za bi le cek ve uz man la - rýy la mü nâ za râ ya gi re bi le cek de re ce de bil gi sa hi bi ol muþ tur. Bu sa ha lar da da her su a le ce - vap ve re bil miþ, her müþ kü lü hal le de bil miþ tir. * Þey hü lis lâm Mus ta fa Sab ri E fen di nin ta - bi riy le, Ha dîs il min de ma hir dir. 2 * M. Â kif, Ha san Bas ri Çan tay, Ö mer Na - sû hi Bil men, El ma lý lý Ham di Ya zýr gi bi yüz - ler ce Os man lý u le ma sý, o nun Kur ân i lim le - rin de ki vu ku fi ye ti ni bü yük bir hay ran lýk ve hür met le te yid ve tas dik et miþ tir. * Al lah ýn ta bi a ta koy du ðu kev nî ka nun - lar çer çe ve sin de ça lý þa rak el de e di le bi le cek il mel-ya kîn (i lim se vi ye sin de ke sin bil gi), ay nel-ya kîn (mü þa he de-göz lem se vi ye sin - de ke sin bil gi) ve hak kal-ya kîn (tec rü be, kalb-sez gi, vic dan ve ka na at-i kat i ye se vi ye - sin de ke sin bil gi) de re ce le rin de ki kes bî il mi der ya lar gi bi dir. Dip not lar: 1- Ta rih çe-i Ha ya tý, s. 41., 2- Nec - med din Þa hi ner, Ay dýn lar Ko nu þu yor, s Yazýnýn gücü ve önemi AHMET SANDAL Bu ya zý da ya zý nýn gü cü ve ö ne mi ü ze rin - de du ra rak dik kat le ri yaz ma ya çek - mek is ti yo rum. Çün kü yaz ma, o ku ma ka dar ol ma sa da, o na ya kýn bir de ðer de dir. Top lum o la rak ki tap ve ga ze te o ku ma a lýþ - kan lý ðý mý zýn az ol du ðu nu ya kýn dan göz lem li - yo ruz ve ge nel o la rak bun dan muz da ri piz. Ya ni me se le nin far kýn da yýz. An cak, yaz ma ko nu sun da ki za yýf lý ðý mý zýn çok da far kýn da de ði liz. Bu du rum çok da gün de me gel mez. Bu hu sus tan þi kâ yet e den az dýr. Ýþ te bun dan do la yý bu hu su sa dik kat çek mek is te dim. Kur ân-ý Ke rim in ilk â ye ti nin o ku â ye ti ol du ðu nu ço ðu muz bi li yo ruz. Bu â yet ten yo - la çý ka rak O ku mak ö nem li dir, o ku mak Al - lah ýn bir em ri dir di yo ruz. Kur ân-ý Ke rim de Al lah-û Te â lâ yaz ma - ya da dik kat çek mek te dir. Bu nu da bi li yor mu yuz? Hem A lak Sû re si nin 4. â ye tin de, hem Ka lem Sû re si nin 1. â ye tin de þu hu sus be yan e di lir: O Rab ki ka lem le (yaz ma yý) öð ret ti. Yaz ma ko nu sun da en dik kat çe ki - ci hu sus, Ba ka ra Sû re si 282. â yet te geç - mek te dir. Bu â yet Ýs lâm Fýk hý nýn bir e sa sý - ný tan zim et mek te dir. Â yet þöy le dir: Ey i - man e den ler, be lir li bir sü re i çin borç lan - dý ðý nýz za man o nu ya zý nýz. A ra nýz dan bir kâ tip doð ru o la rak yaz sýn, kâ tip Al lah ýn ken di si ne öð ret ti ði gi bi yaz mak tan ka çýn - ma sýn, yaz sýn. Ü ze rin de hak o lan (borç lu) da yaz dýr sýn ve Rab bi o lan Al lah tan sa kýn - sýn, on dan hiç bir þe yi ek silt me sin. E ðer ü - ze rin de hak o lan (borç lu), dü þük a kýl lý ya da za f sa hi bi ve ya ken di si yaz ma ya güç ye - ti re me ye cek se, ve li si dos doð ru yaz dýr sýn. Er kek le ri niz den de i ki þa hid tu tun; e ðer i ki er kek yok sa, þa hid ler den rý za gös te re ce ði - niz bir er kek ve bi ri þa þýr dý ðýn da ö bü rü o na ha týr la ta cak i ki ka dýn (da o lur). Þa hid ler ça ðý rýl dýk la rý za man ka çýn ma sýn lar. O nu (bor cu) az ol sun, çok ol sun, sü re siy le bir - lik te yaz ma ya ü þen me yin. Bu, Al lah ka týn - da en a dil, þa hit lik i çin en sað lam, þüp he - len me me niz i çin de en ya kýn o lan dýr. An - cak a ra nýz da dev re dip dur du ðu nuz ve pe - þin o la rak yap tý ðý nýz ti ca ret baþ ka dýr; bu nu yaz ma ma nýz da si zin i çin bir sa kýn ca yok - tur. A lýþ ve riþ et ti ði niz de de þa hid tu tun. Ya za na da, þa hi de de za rar ve ril me sin. (Ak si ni) ya par sa nýz, o, ken di niz i çin fýsk (zu lüm ve gü nah)týr. Al lah tan sa ký nýn. Al - lah si ze öð re ti yor. Al lah her þe yi bi len dir. Bu â yet ya zý nýn hu ku kî mu a me le de çok çok ö nem li ol du ðu nu a yan-be yan göz ler ö - nü ne se ri yor. Ger çek ten de gü nü müz de ki hu ku kî uy gu la ma lar da da her za man ya zý lý bel ge ler, söz lü bel ge ler den ön ce gel mek te dir. Gü nü müz de ki bu hu ku kî ku ra la u la þa na ka - dar, ni ce a þa ma lar dan ge çil miþ tir. An cak bu ha ki ka ti Kur ân a sýr lar ön ce sin den in san la rýn dik ka ti ne su nu yor. Yu ka rý da ki â yet ay ný za - man da no ter lik mü es se se si ne de da ya nak teþ kil et mek te dir. Za ten no ter de ya zan de mek de ðil mi! El bet te no ter, ya zan ve yaz - dýk la rý ný kay de den ki þi de mek tir. Ýs lâm da ya zý nýn ve yaz ma a me li ye si nin ö - nem li ol du ðu çok ö nem li bir ger çek tir. Kur ân-ý Ke rim de bir sû re nin a dý nýn Ka - lem ol ma sý da ma ni dar de ðil mi? Sö zü çok u zat ma ya ge rek yok, þu ra sý çok a çýk ki, Ýs lâm da o ku ma ne ka dar ö nem li i se yaz ma da ö nem li dir. Al lah-u Te â la Haz ret le - ri in sa na o ku ma yý em ret ti ði gi bi, in sa na ka - lem le yaz ma yý da em ret mek te ve öð ret mek - te dir. A lak Sû re sin de hem o ku mak tan, hem de yaz mak tan söz e dil mek te dir. Ço ðu in sa - ný mý zýn ak lý na A lak Sû re si de nil di ðin de o - ku mak ge lir de yaz mak gel mez. E sa sýn da her i ki si de bir lik te dü þü nül me li dir. Ya zý mýn bu nok ta sýn da et ra fým da göz lem - le di ðim bir hu su su da ö zel o la rak be lirt mek is ti yo rum. Çok ki þi bi li rim. Ki mi si il miy le, tec rü be siy le, ya þa dýk la rýy la ol duk ça ö nem li bil gi le re sa hip tir. Me se lâ yýl ti ca ret le uð raþ mýþ týr. Ni ce tec rü be ye sa hip tir. Ya zý ya dök me den bu tec rü be le ri ni ve ha tý ra la rý ný ken di siy le bir lik te a lýr gö tü rür. Ay ný þe kil de ni ce ki þi bü rok ra si de yýl hiz met et miþ - tir. Bu ki þi le rin bü yük ço ðun lu ðu da tec rü be, bil gi ve ha tý ra la rý ný ya zý ya dök me den gö çüp git miþ ler dir. E sa sýn da ö nem li bil gi ve tec rü - be ye sa hip ki þi ler bun la rý ya zý ya, ki ta ba dök - se ler, ge le cek ne sil le re bü yük hiz met e der ler. Ne ti ce i ti ba riy le; Söz u çar, ya zý ka lýr. Hem o ku mak, hem de yaz mak ö nem li dir. O ku ma ya dik kat çe ki li yor. Yaz ma ya da dik - kat çek mek ge rek. Ya zý nýn gü cü ve ö ne mi - ne dik kat çek ti ðim bu ya zý yý bir se lâm la son lan dýr mak is ti yo rum: Ül ke miz de hem o ku ma yý, hem de yaz ma yý ken di si ne mes lek e din me de en mü him kit le Ri - sâ le-i Nur Ta le be le ri dir ki, hep si ne se lâm ol sun. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan (0 505) Meþ ve re tin vaz ge çil mez ö ne mi Ya þar Ký lýnç: Di ni mi zin meþ ve re te ver di ði ö ne mi a çýk lar mý sý nýz? Meþ ve ret, mü þâ ve re, is ti þâ re ve da - nýþ ma Kur ân ýn em ri dir. 1 Ce nâb-ý Hak biz zat, in sa nýn ya ra tý lý þý es na - sýn da ken di si muh taç ol ma dý ðý hal de me lek ler le is ti þâ re de bu lu na rak, is ti þâ re nin da ha ilk in san dan i ti bâ ren uy gu lan ma sý ný teþ vik et miþ tir. 2 Ya ni Ce nâb-ý Hak, in sa nýn ya ra tý lý þý nýn gün de me gel di ði ilk an da, in - san da gör mek is te di ði iþ, hiz met ve fa a li yet di sip li ni ve u sû lü nün te me lin de is ti þâ - re nin ol ma sý ný mu râd et miþ ve bu Ý lâ hî mu râ dý, hiç mec bur ol ma dý ðý hal de, biz zat Ken di Zât-ý Â lî si uy gu la mýþ týr. De mek, in sa ný il gi len di ren ilk Ý lâ hî e - mir, is ti þâ re dir. Bu e mir Pey gam ber E fen - di miz (asm) ta ra fýn dan da uy gu lan mýþ, meþ ve ret ko nu sun da ki Ý lâ hî du yar lý lýk ko - run muþ ve gös te ril miþ tir. Söz ge li þi, ge rek Be dir Sa va þý na ka rar ve ri lir ken, ge rek se sa vaþ tan ön ce Be dir de ka rar gâ hýn yer leþ - ti ril me si sý ra sýn da Al lah Re sû lü (asm) as - ha býy la is ti þâ re ler de bu lun muþ ve is ti þâ re so nu cu na ri â yet bu yur muþ tur. Ken di le - riy le is ti þâ re e di len As hab-ý Ki ram da gâ - yet ne zih bir bi çim de fi kir le ri ni be yan et - miþ ler dir. Be dir de ilk ka rar gâh ku ru lan yer de Hu bab b. Mün zir (ra): Yâ Re sû lal - lah! Bu ra ya ka rar gâh kur mak Al lah ýn em ri mi dir? Yok sa si zin re yi niz mi dir? di ye sor du. Al lah Re sû lü (asm): Be nim re yim dir de yin ce Hu bab: Yâ Re sû lal lah, biz sa vaþ çý kim se le riz. Bu ra sý ka rar gâh kur mak i çin pek mu vâ fýk yer de ðil dir. Ku reyþ kav mi nin ko na ca ðý ye rin ya ký nýn - da ki su ba þý na gi dip ko na lým. Ben o ra yý bi li rim di ye fi kir be yan e din ce, Pey gam ber E fen di miz (asm) bu gö rü þü be ðen di ve ka - rar gâ hýn o ra ya ku rul ma sý ný e mir bu yur du. 3 Üs tad Haz ret le ri bu e ze lî em re uy gun o la rak meþ ve ret ü ze rin de ö nem le du rur. Haz ret-i Üs ta dýn Cum hû ri yet hak kýn da ki fi kir le ri nin te me lin de de ay ný e ze lî du - yar lý lýk var dýr. Ya ni dev let yö ne ti min de tek a da mýn sal ta na tý ye ri ne, meþ ve re te e - sas ol mak ü ze re mil le ti tem sil e den bir mec li sin bu lun ma sý þer î dir. Be dî üz za man Haz ret le ri bu sö züy le, dîn hiz met le rin de meþ ve re tin hiç þüp he siz vaz ge çil mez bir u sûl ve pren sip ol du ðu nu, hiz met te mu vaf fâ ki yet i çin, Kur ân ýn can - lý tut tu ðu ilk is ti þâ re ör ne ðin den mu hak - kak ders a lýn ma sý ge rek ti ði ni vur gu la mýþ ol mak ta dýr. Meþ ve ret ya pýl mak sû re tiy le gö rüþ le rin te þet tüt ten, ya ni da ðý lýp do laþ - mak tan, dal la nýp fay da sýz ha le gel mek ten ko run ma sý ný tav si ye et miþ, böy le ce meþ - ve re tin bir hik me ti ne de i þâ ret et miþ tir. Ýn san e hak o la ný, ya ni en hak ve en doð ru o la ný a ra ma pe þin de ço ðu za man hak o lan dan da mah rum o lur. En i yi yi a - rar ken, i yi yi de kay be der. Ya ni in san fik ri, ken di ba þý na ka rar ver mek ten ço ðu kez â - ciz dir. Çün kü ö nün de hep bir çok ih ti mal ve se çe nek sý ra lan mýþ týr. Hep si de bir bi - rin den i yi dir; hep si nin de ter ci he þâ yân yan la rý var dýr. Hep si ni bir den yap ma ya kâ dir o la maz. Bi ri si ni ter cih et ti ði za man, di ðer men fa at ler den u zak bu lun ma sý ve ya da ha i yi nin di ðer ter cih ler i çin de ol ma ih - ti ma li in san fik ri nin da ðýl ma sý na ve i çin - den çý kýl maz ka rar sýz lýk la ra yol a çar. Oy sa di ðer yön den bir an ön ce ka rar ve - ril me li ve ey le me baþ lan ma lý dýr. A ta la rý - mýz bu nu i fâ de i çin, En kö tü ka rar, ka rar - sýz lýk tan da ha i yi dir de miþ ler dir. Çün kü ka rar sýz lýk, fi kir da ðý nýk lý ðý ve if rat de re ce - de en i yi yi a ra ma ti tiz li ði ço ðu kez müs ta - kim ka rar ver me ye de mâ ni ol mak ta dýr. De mek, vaz ge çil mez a dým la rýn ka rar ver - me ve uy gu la ma sü re cin de meþ ve ret hep ba þa rý nýn al týn a nah ta rý o la rak ö nü müz de dur mak ta ve dur ma ya de vam e de cek tir. Ýþ te dî ni mi zin ön gör dü ðü in saf u sûl le - riy le ya pý lan meþ ve ret, ya ni Üs ta dýn i fâ - de siy le meþ ve ret-i þer i ye, fi kir le rin da ðý - nýk lý ðý ný gi de rir; gö rüþ le re bel li bir he def çi zer, is ti ka met ve rir; po tan si yel gü cün en fay da lý bi çim de kul la nýl ma sý böy le ce te min e dil miþ o lur. Dip not lar: 1- Âl-i Ým rân Sû re si, 3/158; Þû râ Sû re si, 42/ Ý þâ râ tü l-ý câz, s Ta ba kât, 3/567,

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Çalýntý sevinçler Bir ev hayal ederdim Çocukluk günlerimde, Ýsterdim bir evimiz Olsun bir gün bizim de. Sýcaklýðý yuvanýn Isýtsýn içimizi, Taþ duvarlar içinde Korusun hepimizi. Kalmasýn sokaklarda Tekgöz Tekir kedimiz. Geceleri huzurla Kapansýn gözlerimiz. Ne yalýydý Ne villa Bir odaydý beklentim. Bir tuvalet Bir banyo Daha ben ne isterdim. Olsaydý bir mutfaðýmýz Daima þükrederdim. Ablamýn makinasý dursa duvar dibinde, Ninem tentene örse Pencerenin önünde. Boya sýva istemez Varsýn güzel olmasýn. Yeter ki bizim olsun Ev sahibi kovmasýn. Þimdi ne evler yaptýk, Kopya köþkten, saraydan. Geniþ geniþ odalar Ferah ferah balkonlar. Avizelerle süslü son moda asma tavan. Birden fazla banyosu Eksik deðil bir lüksü. Mutfaðý gören sanýr Son teknoloji üssü. Ama ne o heyecan Ne de þevk kaldý biz de. Mutluluktan nasipsiz Tek ben deðilim evde. Hane halkýný sorma Onlar benden keyifsiz. Mutlu deðil çocuklar Her sevince kapalý. Komþudaki feryada Kulaklar hep týkalý. Anne desen kararsýz Sönmüþ tüm istekleri. Geçmiþ gitmiþ onun da Çocukluk hevesleri. Anladým ben sonunda Nerede hata yapmýþýz. Bir ev yapalým derken Hayatý atlamýþýz. Evin malzemesini Bu hayattan çalmýþýz. Mehmet Ýpçioðlu Eþ re foð lu Ca mi i, ah þap di rek ler ü ze ri ne o tur tu lan düz ta van lý ca mi le rin en bü yü ðü o la rak bi li ni yor. Caminin çivi ve tutkal kullanýlmadan yapýlan minberi ve ne için yapýldýðý tam olarak bilinmeyen ortasýndaki kar kuyusu dikkati çekiyor. FO TOÐ RAFLAR: A A Bir cami ki ahþaptan KONYA NIN BEYÞEHÝR ÝLÇESÝNDEKÝ 7 ASIRLIK EÞREFOÐLU CAMÝÝ, KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐININ UNESCO DÜNYA MÝRASI GEÇÝCÝ LÝSTESÝNE GÝRMESÝ ÝÇÝN BAÞVURU YAPTIÐI 27 MERKEZDEN BÝRÝ. KÜLTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý nýn U - NES CO Dün ya Mi ra sý Ge çi ci Lis te si ne gir me si i çin baþ vu ru yap tý ðý 27 mer kez a ra sýn da yer a lan Kon ya nýn Bey - þe hir il çe sin de ki, 1299 da ah þap - tan ya pý lan Eþ re foð lu Ca mi in de ki a ðaç bö lüm le ri nin na sýl o lup da çü rü me den bu gü ne ka dar gel di - ði hâ lâ bi lin mi yor. Ca mi, taþ, tuð la, çi ni ve renk li bo ya ma gi bi bir çok süs - le me sa na tý nýn bir a ra da ve yo ðun o la rak kul la nýl dý ðý tek ah þap ca mi ol ma sý dolayýsýyla Türk mi mar lýk ta ri hin de ö zel bir yer iþ gal e di yor. Eþ re foð lu Sü ley man Bey ta - ra fýn dan yýl la rý a ra - sýn da yap tý rý lan Eþ re foð lu Ca - mi i, ah þap di rek ler ü ze ri ne o - tur tu lan düz ta van lý ca mi le rin en bü yü ðü o la rak bi li ni yor. Ha len i ba de te a çýk o lan ta ri hî ya pý, üs tün a ðaç ve çi ni iþ çi li ði yö nün den bir Türk a ðaç ca - mi mü ze si sa yý lý yor. A na do lu nun ol du ðu ka dar Ýs lâm ca mi mi ma ri si nin de eþ siz bir ör ne ði ni o luþ tu ran Eþ re foð lu Ca mi i, zen gin taþ, tuð la ve çi ni süs le me le ri nin ya nýn da, ö zel lik le ah þap des - tek ve ta van sis te min de ki iþ - le me ve na kýþ la rýy la dik ka ti çe ki yor. Bey þe hir Kül tür ve Tu rizm Der ne ði Baþ ka ný Mus ta fa Bü yük ka fa lý, bun dan son ra ki sü reç te ta ri hî me kâ nýn zi ya ret - çi sa yý sý nýn ar ta ca ðý ný um duk la rý ný söy le di. Eþ re foð lu Ca mii nin bu gü ne ka dar al dý ðý zi ya ret çi sa yý sý ný ye ter li gör me dik le ri ni di le ge ti ren Bü yük ka - fa lý, me kâ nýn lis te ye da hil e dil me si ha - lin de bu nun Bey þe hir yö re si a çý sýn dan da çok fay da lý o la ca ðý ný vur gu la dý. Hak lý ta ri hiy le ve dün ya da ki ilk le ri ba rýn dý ran ya pý sý ve fi zik sel ö zel lik le riy le Ca mi, taþ, tuð la, çi ni ve renk li bo ya ma gi bi bir çok süs le me sa na tý nýn bir a ra da ve yo ðun o la rak kul la nýl dý ðý tek ah þap ca mi ol ma sý dolayýsýyla Türk mi mar lýk ta ri hin de ö zel bir yere sahip. Caminin UNESCO ya adaylýðý için çalýþmalar baþlatýldý. Eþ re foð lu Ca mii, bu kap sam da mut la ka de ðer len di ri le ce ði ni dü þü nü yor ve bek - li yo ruz i fa de le ri ni kul la nan Bü yük ka fa - lý, yi ne ta ri hiy le ve ö zel lik le riy le bu kap - sam da Ku ba da bad Sa ra yý, Ef la tun Pý nar ve Fa sýl lar A nýt la rý nýn de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni, gi ri þim le rin gün de me gel - me si ni ar zu la dýk la rý ný di le ge tir di. Baþ vu ru nun bi le Bey þe hir in ta ný tý mý - na kat ký sý nýn bü yük o la ca ðý ný, yer li ve ya ban cý zi ya ret çi sa yý sý nýn ar ta ca ðý ný an la tan Bü yük ka fa lý, Biz ler bu ko nu da e mek, fi kir ve pro je sa hip le ri ne son suz te þek kür ler e di yo ruz de di. Eþ re foð lu Ca mii Ý mam Ha ti bi Ýs ma il E fe de, Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð - rul Gü nay ýn ge çen yýl Bey þe hir prog ra - mý kap sa mýn da ta ri hî me kâ ný zi ya ret et ti ði ni hatýrlat tý. U NES CO ya a day o lup ol ma dý ðý i le il gi li ken di le ri ne so ru yö nelt ti ði ni ha - týr la tan E fe, Ol ma dý ðý ný söy le yin ce ça lýþ ma lar baþ la týl dý. Bu kap sam da biz le re de Va kýf lar Böl ge Mü dür lü ðü a ra cý lý ðýy la bir ya zý gel di. Ca mi hak - kýn da ya zý lý ve gör sel ma ter yal ler is - ten di. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý mýz da yap tý ðý in ce le me ler so nu cun da Eþ - re foð lu Ca mii nde ge çi ci bu lis te nin i - çe ri si ne da hil et ti. Bey þe hir li ler o la - rak çok mem nun ol duk. Baþ ta ba ka - ný mýz ol mak ü ze re e me ði ge çen her - ke se te þek kür e di yo ruz de di. AH ÞAP MÝ MA RÎ ÞA HE SE RÝ E fe, Eþ re foð lu Ca mii nin ta rih çe si hak kýn da i se þu bil gi le ri ver di: Bu ca - mi ta rih le ri a ra sýn da Eþ re - foð lu Bey li ði ta ra fýn dan yap tý rýl mýþ týr. Bey li ðin ku ru cu su Sey fet tin Sü ley man Bey ve ba ba sý Eþ ref Bey, Sel çuk lu lar dö ne min de, ay ný þe kil de uç be yi o la - rak böl ge de gö rev ya pý yor lar. Sel çuk lu lara son ve ril dik ten son ra ki dö nem de ba ðým sýz bey lik ku ru yor lar. An cak bey li ðin ku ru luþ a þa ma sýn da Eþ ref Bey ve fat e di yor. Do la yý sýy la bey li ðin ze mi ni ni ken di si ha zýr lý yor. Ve fat et tik ten son ra ye ri ne ge çen oð - lu Sey fet tin Sü ley man Bey hem bey li - ði kur du ðu i çin, hem ca mi yi yap týr dý - ðý i çin bey lik ve ca mi ba ba o ðul is mi i le a ný lý yor. Ca mi mi zin üç ta ne ka pý sý var, 35 pen ce re, top lam 48 ta ne sü tun var. Bu sü tun ve ki riþ le rin ta ma mý se - dir a ða cý dýr. Ca mi miz bir çok ö zel li ðin bir a ra da bu lun du ðu tek e ser dir. Bun - da ö zel lik le ah þap, taþ, çi ni ci lik, ka lem süs le me le ri, kub be sin de ki çi ni ler ve mih ra býn da ki çi ni ler, kün de ka ri tek - ni ði i le ya pýl mýþ o lan mim be ri ve ta - ma mý ce viz a ða cýn dan ya pýl mýþ týr. Ü - ze rin de ki kü fi ya zý sýy la, ka lem süs le - me le ri i le i ti kâf ma hal le ri ve çi le o da sý i le be þin ci bir cep he o lu þuy la bu ka - dar ö zel li ðin bir a ra da bu lun du ðu tek e ser dir. Sul tan mah fi lin de is ti þa re soh bet le ri ya pý lý yor ve sul tan ö nem li ka rar la rý o ra da a lý yor, na ma zý ný o ra da ký lý yor du. Sa de ce ca mi miz de ya þýt ol - ma yan son ra dan 1571 yý lýn da ek le nen tek yer mü ez zin mah fi li dir. Bah set miþ ol du ðum ö zel lik le rin hep si ni bi ra ra da top la yan tek e ser dir Eþ re foð lu Ca mi. Bey þe hir / a a DÜÐÜNÜMÜZE DAVET Barbaros & Öznur Birlikteliðimizi evlilikle noktalayacaðýmýz bu mutlu günümüzde aramýzda olmanýz bizi onurlandýracaktýr. Balaban ve Temiz Aileleri Nikâh: 07 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 14:00 Osmanlý Parký Nikâh Salonu Alibeyköy Mah. Sevinç Cad. No: 2 Alibeyköy-Eyüp/ÝSTANBUL. Düðün: 07 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 19:00 Düzce Park Düðün Salonu Hükümet Konaðý karþýsý þehir meydaný-düzce KONFERANSA DÂVET Konu: Mutlu Aile Modeli Konuþmacý: Sebahattin Yaþar (Eðitimci Yazar) Tarih: 7 Mayýs 2011 Cumartesi Saat: 14:00 Yer: Manisa Öðretmenevi Konferans Salonu B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Zin cir den yu lar ve ya a yak kös te ði. - Ba yan me mur. 2. Der viþ le rin giy dik - le ri, tif tik ten ya pýl mýþ in ce kü lah. - Pay. 3. Yö ner ge. - Ger çek ten, ger çek o la rak. 4. Es ki dil de ba ðýr - sak lar. - Göz de sa rý ya ça lan kes ta ne ren gi. - Gü ney de bir o va mýz. 5. Fars ça da i yi, gü zel, hoþ. - Gü - neþ doð ma dan ön ce ki a la ca ka ran lýk, fe cir. - A rapçca, Fars ça ve ya ba zý Türk çe ke li me le rin so nu na ta ký la rak, â let is mi ve ya sý fat ya pan ek. 6. Ka nýn ren gi. - Bol luk, gür lük, on gun luk. 7. De niz ve ya göl su la rý i le çev ril miþ kü çük ka ra par ça sý. - Sýh hî te si sat ta su bo ru su nu üç yön lü kul la na bil me du - ru mu na ge ti ren par ça. 8. Bir i þi bir baþ ka sý nýn so rum lu lu ðu na bý rak ma. - Bir a na yol dan ay rý lan yo lun baþ lan gýç nok ta sý. 9. Ko lay lýk la kan dý rý la bi len ve ya al da tý la bi len, ap tal, bön - Ý ki par ça dan o - lu þan, ken din de her han gi bir þey den i ki ta ne bu lu nan. 10. Çok mik tar da ye mek pi þir me ye ve ya bir þey kay nat ma ya ya ra yan bü yük, de rin kap. - Ham mad de iþ le ne rek ya pý lan her tür lü mal. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Zin ci rin eþ an lam lý sý. - A da let. 2. Muh taç ve dul ka dýn lar. - Ay va'nýn ay dýn yö re sin de söy le niþi. 3. Bü yü me miþ kar puz. - Yük sek ses, na ra. 4. Ý lâ ve si an - lam lý ke li me. - Tür ki ye'nin Ak de niz Böl ge si'nde yer a lan il le rin den bi ri. 5. Ý yi lik, lü tuf, ih san. - Düz, a çýk ve ge niþ yer, mey dan, sa ha. 6. De ri - den ya pýl mýþ cüb be, zýrh ve göm lek. - Bir þe - yin ek si ði ni ta mam la mak i çin o na ka tý lan par ça. 7. Me tin ol ma, da yan ma, da ya nýk lý lýk. 8. Var lýk la rýn, tabiatta ki gö rü nüþ le ri nin ka - lem, fýr ça gi bi a raç lar la kâ ðýt, bez vb. ü ze rin de ya pý lan bi çim le ri. 9. Ý zin, ruh sat. - A ða nýn ki - mi yö re leri miz de söy le ni þi. 10. Uç u ca ek le - mek. - Kim ya sal e ner ji yi e lek trik e ner ji si ne çe vi ren a raç, ba tar ya. 11. Bir an laþ ma, söz leþ - me ve ya is te ðin ye ri ne ge ti ril me si ni sað la mak i çin gü ven ce o la rak e le ge çi ri len kim se. - Karýþýk renk. 12. Ka pý boþ lu ðu nun alt ya nýn - da bu lu nan al çak ba sa mak. - Kuv vet leþ tir me, sað lam laþ týr ma BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI O K U L F H A D E M E A K Ý T A P S Y E M E N Ý U T A R Ý T N R E S Ý M M A H R S E A S A E O T A P K T A L N H Ý L M Ý K L A V Y E A A L N A H T I R Ý I P Y N A R K A A K A Þ S A T E N L Ý N Ç A K A I T A A A Y N A I R A K Ý Ý Þ P T R E N

11 Y EKONOMÝ 11 HABERLER MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 5 MAYIS 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5430 ÖN CE KÝ GÜN 1,5450 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2320 ÖN CE KÝ GÜN 2,2930 DÜN 73,50 ÖN CE KÝ GÜN 74,55 DÜN 496,00 ÖN CE KÝ GÜN 503,77 p p p p Tür ki ye ekonomisi ýsýnýyor Cardin Mobilya yurt dýþýndaki 15. maðazasýný açmýþ oldu. Car din, Sa ray bos na da ma ða za sý ný aç tý n YURTDIÞI ya tý rým la rý ný sür dü ren Car din Mo bil ya, yurt dý þýn da ki 15. ma ða za sý ný Sa ray bos na da aç tý. Yurt dý þý ya tý rým la rý na de vam e den Car din Mo bil ya, A zer bay can ýn baþ þehri Ba kü de ki ma ða za sýn dan son ra 4 Ma yýs ta Bos na Her sek in Baþ þehri Sa ray bos na nýn Sta di on Grba vi ca Böl ge si nde ma ða za aç tý. Yurt dý þýn da ki 15 in ci ma ða za o lan Sa ray bos na ma ða za sý 800 met re ka re a la na sa hip. Ma ða za nýn a çý lý þýn da bir ko nuþ ma ya pan Car din Mo bil ya Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si E yüp Te ker, Av ru pa da sa týþ a ðý nýn ge liþ me si i çin Sa ray bos na da ki ma ða za a çý lý þý nýn bü yük ö ne mi ol du ðu nu vur gu la dý. Bos na-her sek pa za rý na a çýl ma la rý nýn baþ lý ca se be bi nin i se i ki ül ke a ra sýn da ki ta ri hî bað la rýn ya ný sý ra vi ze siz se ya ha tin ge tir di ði ko lay lýk lar ol du ðu nu i fa de e den Te ker, ma ða za yý Sa ray bos na hal ký na ka zan dý ran He re ke Tep pich fir ma sý nýn sa hi bi Se yit Ha lý cý ve o ðul la rý nýn böl ge nin kök lü es naf la rýn dan ol du ðu nu di le ge tir di. He re ke Tep pich fir ma sa hi bi Se yit Ha lý cý i se Car din ü rün le ri ni Sa ray bos na da ki müþ te ri le rin hiz me ti ne sun duk la rý i çin mut lu luk duy duk la rý ný ve müþ te ri le rin bir ev de ol ma sý ge re ken bütün eþ ya yý ma ða za la rýn dan te min e de bi le cek le ri ni söy le di. Ye ni den ya pý lan dýr ma üc re ti ka nu na ay ký rý n KONUT kre di si ni ye ni den ya pý lan dý ran bir va tan daþ, tü ke ti ci mah ke me sin de, ban ka nýn ö de me pla ný de ði þik lik üc re ti ve er ken ö de me üc re ti a dý al týn da al dý ðý pa ra nýn i a de si i çin aç tý ðý dâ vâ yý ka zan dý. Tü ke ti ci mah ke me si, ye ni den ya pý lan dýr ma ta le bi ni ka bul e den ban ka nýn mas raf ve ko mis yon ta le bi nin u sul ve ya sa ya uy gun ol ma dý ðý ge rek çe siy le, da va a çan va tan da þýn ban ka ya ö de di ði pa ra nýn i a de si ni ka rar laþ týr dý. Bir ban ka dan 60 ay va de i le 130 bin li ra ko nut kre di si kul la nan bir va tan daþ kre di fa iz o ran la rý nýn dü þü þün den ya rar lan mak ü ze re kre di nin ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý ný ta lep et ti. Ban ka nýn yüz de 2 er ken ö de me üc re ti ve ö de me pla ný de ði þik lik üc re ti ol mak ü ze re top lam 1930 li ra al dý ðý ný be lir ten va tan daþ, söz ko nu su pa ra nýn i a de si i çin tü ke ti ci ha kem he ye ti ne baþ vur du. Tü ke ti ci ha kem he ye ti bu ta le bi red det ti. Bu nun ü ze ri ne kre di kul la nan va tan daþ, Tü ke ti ci So run la rý Ha kem He ye ti ka ra rý nýn ip ta li ve ö de di ði 1930 li ra nýn i a de si i çin An ka ra 7. Tü ke ti ci Mah ke me si nde dâ vâ aç tý. Mah ke me, dâ vâ yý ka bul e de rek, An ka ra Ýl Tü ke ti ci So run la rý Ha kem He ye ti ka ra rý nýn ip ta li ni ve ko nut kre di si kul la nan va tan da þýn ye ni den ya pý lan dýr ma da ö de di ði 1930 li ra nýn va tan da þa ö den me si ne ka rar ver di. Ge rek çe li ka rar da, Borç ya pý lan dýr ma sý ný ka bul e den ban ka nýn er ken ö de me ko mis yo nu ve plan de ði þik li ði a dý al týn da ye ni den üc ret ta lep et me si u sul ve ya sa ya ay ký rý de nil di. An ka ra / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Halim Durgut'un annesi Emine Durgut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli Durgut ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. yeniasya BÖLGE TOPLANTISINA DAVET DOÐU AKDENÝZ ÝLLERÝ BÖLGE TEMSÝLCÝLERÝ TOPLANTISI (ADANA) Bölge toplantýmýz Mersin/Bozyazý'da 08 Mayýs 2011 Pazar günü saat 09:00'da gerçekleþtirilecektir. Temsilcilerimizin katýlýmýný rica ederiz. Tarih: 08 Mayýs 2011 Saat: 09:00 Yer: Bozyazý / Mersin Ýrtibat: (0505) THE ECONOMÝST DERGÝSÝ, TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN AÞIRI ISINDIÐI VE TEDBÝRLERÝN YETERSÝZ KALA- BÝLECEÐÝ UYARISINDA BULUNDU. DERGÝYE GÖRE TÜRKÝYE'NÝN ÝKÝ DERDÝ ENFLASYON VE CARÎ AÇIK. TÜRKÝYE e ko no mi si nin ý sýn dý ðý ný be lir te rek, tedbir le rin ye ter siz ka la bi le ce ði ni ya zan The E co no mist der gi si, Tür ki ye e ko no mi si nin i ki der di ol du ðu nu da vur gu la ya rak, bun la rý enf las yon ve ca rî a çýk o la rak sý ra la dý. The E co no mist, Tür ki ye yle il gi li bir a na liz ha ber ya yým la dý. Tür ki ye e ko no mi si a þý rý ý sý ný yor baþ lý ðý ný a tan E co no mist, par ti ye yö ne lik des te ðin ar dýn da e ko no mi yö ne ti mi nin ö nem li bir rol oy na dý ðý nýn al tý ný çi zi yor. E co no mist e gö re, yak la þýk 10 yýl dýr Türk le rin bü yük bö lü mü, geç miþ kriz ler de le ke len miþ bir si ci li ol du ðu nu dü þün dük le ri mu ha le fet par ti le ri ne e ko no mi yi e ma net et mek te gö nül süz. Ra kam la rý et ki le yi ci bu lan ve 2009 da kes kin bir kü çül me nin ar dýn dan Tür ki ye nin ge çen yýl G-20 ül ke le ri a ra sýn da en hýz lý ü çün cü bü yü me yi kay det ti ði ni kay de den E co no mist, þöy le de vam e di yor: Bir tek Türk ban ka sý bi le kriz yü zün den bat ma dý. Güç lü li ra dolayýsýyla da enf las yon kon trol al týn da. Mer kez Ban ka sý nýn ye ni Baþ ka ný Er dem Ba ðýþ, öm rüm de ilk kez Tür ki ye de ki enf las yo nun Ýn gil te re yle ay ný dü zey de ol du ðu nu gör düm di yor. Mer kez Ban ka sý Baþ ka ný ge mi, ya ni Tür ki ye e ko no mi si den ge de, an cak de niz dal ga lý ve her an bir fýr tý na pat la ya bi lir u ya rý - TARIM ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý Ta rým Re for mu Ge nel Mü dü rü Dr. Gür sel Kü - sek, a ra zi le rin top lu laþ tý rýl ma sý ça lýþ ma la rý nýn hem çift çi ler hem de ka mu ya tý rým la rý a çý sýn dan çok ö nem li fay da lar i çer di ði ni söy le di. Kü sek, a ra zi top - lu laþ týr ma sý ça lýþ ma la rý ný ye rin de in ce le mek a ma cýy la gel di ði A da na nýn Yu - mur ta lýk il çe sin de, yap tý ðý a çýk la ma da, A ra zi kü çül dük çe ta rým sal fa a li yet - ler den el de e di len ge lir a za lý yor, a ra zi bü yü dük çe da ha az gir di mas ra fý o lu - þu yor. Bu ne den le a ra zi top lu laþ týr ma sý Türk ta rý mý nýn ol maz sa ol ma zý de - di yý lýn da iþ let me sa yý sý nýn 3,02 mil yo na çýk ma sý na rað men or ta la ma iþ let me bü yük lü ðü 61 de ka ra düþ tü ðü nü vur gu la yan Kü sek, Tür ki ye de iþ le - ne bi lir ta rým a ra zi si nin 25 mil yon hek tar, e ko no mik o la rak su la na bi lir a ra zi - nin i se 8,5 mil yon hek tar ol du ðu na dik ka ti çe ke rek þun la rý söy le di; 2010 yý lý sýn da da bu lu nu yor. Bu kay gý la rýn uz man lar ta ra fýn dan da pay la þýl dý ðý na dik kat çe ken der gi, Gold man Sachs e ko no mist le rin den Ah met A kar lý nýn ka ram sar bir tab lo ya i þa ret e den den ge siz lik le rin ve e ko no mi de ki za a fýn art mak ta ol du ðu u ya rý sý ný ak ta rý yor. Tür ki ye e ko no mi si nin i ki der di ol du ðu nu be lir ten E co no mist, bun la rý enf las yon ve ca rî a çýk o la rak sý ra la dý. Gold man Sachs ýn tah min le ri ne gö re, enf las yon yýl so nun da yüz de 7.5 i; HSBC uz man la rýn dan Mu rat Ül gen e gö re ca rî a çýk da ö nü müz de ki bir yýl i çin de gay rý sa fi yur ti çi ha sý la nýn yüz de 8 i bu la bi lir. Se çim den son ra i se, hü kü met ma lî po li ti ka sý ný sý ký laþ týr ma, mer kez ban ka sý da fa iz o ran la rý ný art týr ma bas ký sýy la kar þý kar þý ya ka la bi lir. An cak E co no mist bu tedbir ler bi le böy le si ne ý sýn mýþ bir e ko no mi yi so ðut ma ya yet me ye bi lir u ya rý sýn da bu lu nu yor ve Mer kez Ban ka sý nýn fa iz o ran la rý ve zo run lu re zerv kar þý lýk la rý na i liþ kin mü da ha le le ri nin i þe ya ra ma dý ðý ný kay de di yor. Der gi, en bü yük so run la rýn ba þýn da hü kü me tin as ga rî üc ret, ka yýt dý þý e ko no mi yi kon trol al tý na al ma ve e ner ji i le di ðer ma li yet le ri a zal ta cak re ka bet dü zen le me le ri ne i liþ kin re form la rý yap ma ma sý nýn gel di ði ni kay de di yor. Uydu verileri ve son hesaplama teknolojileri kullanýlarak yapýlan çalýþmaya göre Türkiye'de toplulaþtýrýlmasý yapýlabilecek arazi miktarý 14 milyon hektar olarak hesaplandý. A ra zi top lu laþ týr ma sý ta rý mýn ol maz sa ol ma zý Es na fýn u mu du se çim har ca ma la rý TÜRKÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, borç la rýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý i çin baþ vu ru da bu lu nan yak la þýk 2 mil yon es na fýn ü mi di ni, An ne ler Gü nü a lýþ ve ri þi i le se çim har ca ma la rý na bað la dý ðý ný be lirt ti. Pa lan dö ken yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, es naf o la rak An ne ler Gü nü a lýþ ve riþ le riy le il gi li bek len ti le ri nin faz la ol du ðu nu, ge çen yýl an ne ler gü nün de kart la ya pý lan har ca ma tu ta rý nýn 682 mil yon li ra yý bul du ðu nu bil dir di. Pa lan dö ken, baþ ta ku yum cu es na fý ol mak ü ze re çi çek çi, tak si ci, ak se su ar cý, kon fek si yon cu, tu ha fi ye ci, a yak ka bý cý, pas ta cý es na fý nýn iþ yap ma sý ha lin de ye ni den ya pý lan dýr dý ðý borç la rýy la, pi ya sa ya o lan bor cu nu ö de yip bi raz ol sun ne fes a la ca ðý ný kay de de rek, þu de ðer len dir me de bu lun du: Bi zim es na fý mýz bü yük ma ða za la rýn yap tý ðý gi bi fi yat la rý ön ce yük sel tip, son ra in di rim yap týk di ye rek lâm yap maz. Bu ne den le va tan da þý mýz dan an ne le ri ni u nut ma ma la rý ný, kü çük de ol sa es na fý mýz dan bir he di ye a la rak an ne le ri mi zi se vin dir me le ri ni bek li yo ruz. Biz de her ke se ye gö re he di ye var. Ge nel se çim le rin 12 Ha zi ran da ya pý la cak ol ma sý nýn es naf a çý sýn dan se vin di ri ci ol du ðu nu i fa de e den Pa lan dö ken, es na fýn bor cu nu ö de me gay re ti i çe ri sin de ol du ðu nu, har ca ma la rýn borç ö de me dö ne mi ne denk gel me si nin es na fý u mut lan dýr dý ðý ný bil dir di. Pa - Borçlarýný yeniden yapýlandýrmak için baþvuran taksici, aksesuarcý, konfeksiyoncu, tuhafiyeci, ayakkabýcý gibi esnaflar umudunu seçim harcamalarýna baðladý. lan dö ken, se çim ler i çin yak la þýk bir mil yar li ra ya ya kýn har ca ma ya pýl ma sý nýn bek len di ði nin al tý ný çi ze rek, pi ya sa yý ha re ket len dir me si bek le nen har ca ma lar dan, kon fek si yon cu sun dan kun du ra cý ya, lo kan ta cý dan, o tel ci ye, mat ba a cý dan rek lâm cý ya ka dar bir çok es na fýn fay da la na ca ðý ný kay det ti. An ka ra / a a ve ri le ri ne gö re halk su la ma la rý da da hil ol mak ü ze re yak la þýk 5,3 mil yon hek tar a lan su la ma ya a çýl mýþ týr. Böy le ce e ko no mik o la rak su la na bi le cek ta - rým a ra zi si nin yüz de 62 si su la ma im kâ ný na ka vuþ tu rul muþ tur. Ý le ri ki yýl lar - da su la ma ya a çý la cak a lan i se 3,2 mil yon hek tar dýr. Su la ma ya a çýl mýþ a lan - lar da su la ma o ran la rý böl ge le re ve te sis le re gö re de ðiþ mek le bir lik te yüz de 20 i le yüz de 80 a ra sýn da sey re di yor. Su la ma o ran la rý nýn dü þük ol ma sý mil lî e ko no mi i çin ö nem li ge lir ka yýp la rý na yol a çý yor. Uy du ve ri le ri ve en son he - sap la ma tek no lo ji le ri kul la ný la rak ya pý lan ça lýþ ma ya gö re Tür ki ye de top lu - laþ týr ma sý ya pý la bi le cek a ra zi mik ta rý nýn 14 mil yon hek tar o la rak he sap lan - dý ðý ný i fa de e den Kü sek, Bu nun 8,5 mil yon hek ta rý ný su lu ve 5,5 mil yon hek ta rý ný da ku ru a lan lar o luþ tur mak ta dýr di ye ko nuþ tu. Yu mur ta lýk / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Halim Durgut'un annesi Emine Durgut'un vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli Durgut ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ernail Kantar ve Ailesi TEÞEKKÜR günü ahirete yolcu ettiðimiz muhterem babamýz Yusuf Kurnaz'ýn vefatý dolayýsýyla gazetemize taziye ilâný veren baþta Yeni Asya çalýþanlarý, Malatya, Elazýð ve Çelikhan okuyucularý, Ankara'dan Hüseyin Býyýklýoðlu ve ailesi, Malatya ve Ankara'da hatim okuyan bütün arkadaþlar baþta olmak üzere, cenazeye katýlan, taziyemize gelen, okunan Mevlid'e eþlik eden, yurt içi ve dýþýndan telefonla arayarak acýmýzý paylaþan can dostlarýmýza, aðabey ve kardeþlere çok teþekkür eder, duâlarýmýzý yollar, Cenâb-ý Hak onlardan ebeden razý olsun deriz. Kurnaz Ailesi adýna Ahmet ve Murat Kurnaz MALATYA A RAP BA HA RI RÝSK O LUÞ TU RU YOR ÝÞSÝZLÝÐÝN ö nem li bir so run ol du ðu nun al tý ný çi - zen E co no mist, iþ gü cü nün sa de ce yüz de 44 ü ne iþ bu la bi len ve bu ko nu da O ECD ül ke le ri a ra sýn da kar ne si en kö tü o lan Tür ki ye nin iþ siz li ði kon trol al - týn da tu ta bil mek i çin en az yýl lýk yüz de 5 bü yü me o ra ný na ih ti ya cý ol du ðu nun al tý ný da çi zi yor. E co no - mist, so run lar sa de ce i çe ri de de de ðil di yor ve u ya - rý la rý ný þöy le nok ta lý yor: Ge le cek ay ya pý la cak se - çim ler si ya sî be lir siz li ðin tek kay na ðý de ðil. A rap ba ha rý, Tür ki ye nin dev mü te ah hit lik þir ket le ri nin et kin ol du ðu ö nem li pa zar lar da risk oluþturu yor. Meselâ Lib ya da ki 14 mil yar do lar lýk i ha le ler don - muþ, Su ri ye yle an laþ ma lar da er te len miþ du rum - da. Da ha de rin si ya sî ge rek çe ler le ol du ðu ka dar, ha sar gör me ye mü sa it e ko no mi si ni ko ru ya bil mek i çin de ye ni hü kü me tin en bü yük ih ra cat pa za rý o - lan Av ru pa Bir li ði yle yýp ran mýþ o lan i liþ ki le ri ni o - nar ma sý bir zo run lu luk ha li ne ge li yor. HA BER LER Tür ki ye Fi nans tan i þ a dam la rý na kre di n TÜRKÝYE Fi nans Ka tý lým Ban - ka sý, Sa kar ya Ti ca ret ve Sa na yi O - da sý i le 250 mil yon TL lik kre di pro to ko lü im za la dý. Sa kar ya Ti ca - ret ve Sa na yi O da sý na ü ye o lan ve ge rek li þart la rý ta þý yan bütün iþ yer le ri ni kap sa yan pro to ko le gö - re, Tür ki ye Fi nans, Sa kar ya lý sa - na yi ci le rin ih ti ya cý o lan ham mad - de, ti ca rî mal, ma ki ne-teç hi zat, ta þýt, gay ri men kul, bil gi sa yar vb. em ti a lar i çin top lam 250 mil yon TL lik kre di im kâ ný sað la ya cak. Ko nu i le il gi li a çýk la ma ya pan Tür - ki ye Fi nans Ge nel Mü dür Yar dým - cý sý Ay dýn Gün doð du, Tür ki ye Fi - nans Re el Sek tör Bu luþ ma la rý kap sa mýn da sa na yi ve ti ca ret o - da la rý mýz la pro to kol ya pa rak, sa - na yi ci ve iþ let me ci le ri mi ze dü þük ma li yet ve fark lý va de se çe nek le ri su nu yo ruz. Yal nýz ca fi nan sal des - tek de ðil bil gi ve da nýþ man lýk des te ði ni de Sa kar ya ya ge ti ri yo - ruz. KO BÝ le re sað la nan hi be ve teþ vik ler ko nu sun da bil gi len dir - me, Tür ki ye ve Dün ya e ko no mi si hak kýn da bir kon fe rans fa a li ye ti ni de pro to kol le bir lik te Sa kar ya da ger çek leþ tir miþ o lu yo ruz di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya Seb ze mey ve u cuz la dý, aç lýk sý ný rý düþ tü n ME MUR-SEN, Ni san a yý aç lýk sý ný rý ný, TL, yok sul luk sý - ný rý i se, TL o la rak a çýk la - dý. Me mur-sen ta ra fýn dan Ni san a yý na yö ne lik o la rak ya pý lan aç lýk ve yok sul luk a raþ týr ma sý dik kat çe ki ci so nuç lar or ta ya koy du. Me - mur-sen in yap tý ðý aç lýk ve yok - sul luk a raþ týr ma sýn da 4 ki þi lik bir a i le nin Ni san a yý aç lýk sý ný rý, TL, yok sul luk sý ný rý i se, TL o la rak he sap lan dý. Aç lýk ve yok sul luk sý nýr la rý nýn bir ön ce ki a ya gö re dü þüþ gös ter me - sin de i se, yaz mev si mi nin yak laþ - ma sý, pa zar fi yat la rý nýn u cuz la - ma sý et ki li ol du. Mart a yýn da aç lýk sý ný rý TL, yok sul luk sý ný rý i se TL o la rak be lir len - miþ ti. Ni san a yýn da Mart a yý na gö re gi yim mad de fi yat la rýn da or - ta la ma yüz de 4.51 lik bir ar týþ ya - þan dý. En yük sek ar týþ yüz de le ba yan göm lek le rin de ya - þa nýr ken, i kin ci sý ra yý yüz de lýk ar týþ la e tek, yüz de lýk ar týþ la er kek göm le ði, yüz de lýk ar týþ la da ba yan göm le ði iz le di. Yaz lýk giy si le rin fi - ya tý ar tar ken, ka zak tü rü giy si ler i - se u cuz la dý. An ka ra / Ah met Ter zi

12 12 AÝLE - SAÐLIK Alerji olmamak için akarlara dikkat UZMANLAR, ALERJÝK RAHATSIZLIKLARDAN KORUNMANIN ÖNEMÝNE ÝÞARET EDERKEN, EN FAZLA MÝTE DENÝLEN, ALERJÝYE YOL AÇAN EV TOZU AKARLARINDAN UZAK DURULMASINI ÖNERÝYOR. Prof. Dr. Dökmen, nasýl bir çocuk yetiþtireceðimizin cevabýný kendimizde aramamýz gerektiðini belirtti. Çocuklarýmýz, nasýl yaþarsak öyle yetiþir AN KA RA Ü ni ver si te si E ði tim Bi lim le ri Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Üs tün Dök men, Na sýl bir ço cuk ye tiþ ti re ce ði miz bi zim na sýl ya þa dý ðý mý za bað lý dýr. Ruh sað lý ðý i yi ol ma yan an ne ba ba lar ruh sað lý ðý düz gün ço cuk lar ye tiþ ti re mez de di. Prof. Dr. Üs tün Dök men, Me ram Be le di ye si ve Kü çük Þey ler A na o ku lu iþ bir li ðiy le dü zen le nen kon fe ran sa ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Ko ne vi Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen Ev den o ku la, o kul dan ha ya ta ko nu lu kon fe rans ta ko nu þan Prof. Dr. Dök men, na sýl bir ço cuk ye tiþ ti re ce ði mi zin ce va bý ný ken di miz de a ra ma mýz ge rek ti ði ni be lirt ti. En ö nem li rol mo del ko nu mun da ki e be vey nin ya þan tý sý nýn ço cuk la rý na da yan dý ðý ný bil di ren Dök men, Na sýl ya þý yor sak a þa ðý yu ka rý ço cu ðu muz da bu na gö re ye ti þir de di. A i le nin ço cuk ter bi ye sin de ki ro lü nü vur gu la yan Dök men, Ken di miz den çok fark lý bir ço cuk ye tiþ ti re me yiz. Ruh sað lý ðý ye rin de ço cuk lar ye tiþ tir mek is ti yor sak an ne ba ba lar o la rak bi zim de ruh sað lý ðý mýz ye rin de ol ma lý dýr. Dün ya da ve ül ke miz de ma a le sef top lu mun ö nem li bir kýs mýn da dep res yon var; a çýk ya da ör tü lü di ye ko nuþ tu. An ne ba ba la rýn is te me den ço cuk la rý ba ðým lý o la rak ye tiþ tir dik le ri ni i fa de e den Prof. Dr. Dök men, Ço cuk la rý mýz ken di a yak la rý ü ze rin de dur ma yý öð ren me li dir. On la ra sü rek li suf lör lük yap tý ðý mýz za man ba ðým lý o la rak ye ti þir ler. Ör ne ðin mi sa fir li ðe git ti ði miz yer de ço cu ðu mu za þe ker ik ram e dil di ðin de ha di yav rum te þek kür et gi bi e mir ki pi o lan i fa de ler kul lan ma ma lý yýz. Bi ze ba ðým lý de ðil bað lý ço cuk lar ye tiþ tir me li yiz di ye ko nuþ tu. Kü çük Þey ler A na o ku lu Mü dü rü Ay þe O ku mu þoð lu da e ði ti min 7 ya þýn dan çok da ha ön ce baþ la dý ðý ný ar týk top lu mun ö nem li bir bö lü mü nün öð ren di ði ni söy le di. O ku mu þoð lu, bu tür kon fe rans lar sa ye sin de ka tý lým cý la rýn o kul ön ce si e ði ti min ne ka dar ge rek li ol du ðu nu çok da ha i yi an la dý ðý ný vur gu la dý. Kon ya / a a BA HAR ay la rý nýn gel me siy le çok sa yý da ki þi yi o lum suz et ki le yen a ler jik ra hat sýz lýk lar dan ko run ma da ge rek li ted bir le rin a lýn ma sý nýn ö ne mi ne i þa ret e den uz man lar, en faz la da mi te de ni len, a ler ji ye yol a çan ev to zu a kar la rýn dan u zak du rul ma sý ný ö ne ri yor. An ka ra Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Gö ðüs Has ta lýk la rý A na Bi lim Da lý Ým mü no lo ji ve A ler ji Bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Dil þad Mun gan, a ler ji ye yat kýn lý ðý o lan bün ye ye sa hip ki þi le rin a ler jen mad de ler le kar þý laþ ma la rý ha lin de a ler jik has ta lýk la rýn or ta ya çýk tý ðý ný söy le di. Bu mad de ler le ilk kar þý laþ ma da ba zen a ler jik be lir ti gö rül me di ði ni, an cak za man la bu a ler jen ler le te mas art týk ça be lir ti le rin or ta ya çýk ma ya baþ la dý ðý ný an la tan Mun gan, A ler jik ra hat sýz lýk lar da ge ne tik yat kýn lýk ö nem li, a ma tek ne den de ðil. A ma ge ne tik yat kýn lýk bu lu nan bir ki þi a ler jen ler le kar þý laþ tý ðýn da risk di ðer ki þi le re gö re da ha faz la dýr þek lin de ko nuþ tu. A ler jen le rin so lu num yo luy la a lý na bil di ði ni, ba zý be sin ler le i lâç la rýn da a ler ji ye yol a ça bi le ce ði ni be lir ten Mun gan, a rý lar la bö cek le rin de a ler ji ye sebep o la bil di ði ni söy le di. A ler ji ye yol a çan ev to zu ve po len le rin so lu num yo luy la a lýn dý ðý ný bil di ren Mun gan, þu bil gi le ri ak tar dý: En ö nem li ev i çi a ler jen ler mi te de ni len ev to zu a kar la rý dýr. A kar lar göz le gö rü le me yen, çev re þart la rý na ol duk ça da ya nýk lý, sý cak ve nem li or tam lar da ko lay lýk la ço ða la bi len, ev to zu i çin de ya þa yan mik ros ko bik can lý lar dýr. A kar la rýn vü cut pro te in le ri ve dýþ ký la rý a ler ji ya pý cý ö zel lik ta þýr. A kar a ler jen le ri yas týk, ya tak, ha lý ve ku maþ kap lý mo bil ya gi bi toz tu tan ev eþ ya la rýn da yük sek o ran da bu lu nur. Bu a ler jen le rin so lu num yo luy la a lýn ma sý, a ler jik ya kýn ma la rýn baþ la ma sý na ne den o lur. Ýn san de ri dö kün tü le riy le bes le nen bu a kar la rýn ta ma men te miz len me si zor dur. Ba zý ba sit ön lem ler le bun lar dan u zak du ru la bi lir. A kar a ler jen le ri ku maþ la rýn gö ze nek le rin den ge çe bi lir. Ö zel lik le ya tak lar bun lar i çin yu va gö re vi gö rür. Bu ne den le mi te ge çir me yen çar þaf ve yas týk ký lýf la rý kul la ný la bi lir. Gö ze nek le ri ye te rin ce kü çük ol ma dý ðý i çin pi ya sa da, mi te ge çir mez di ye sa tý lan ü rün ler gü ve ni lir de ðil. Gö ze nek le ri ka pa lý me di kal ü rün ler ter cih e dil me li dir. Çiçeklerin alerjiye yol açan polenlerden sorumlu tutulmasýna raðmen araþtýrmalar çimenlerin polen alerjisi yaptýðýný ortaya koydu. ÇÝ ÇEK LER MA SUM, ÇÝ MEN LER SUÇ LU MUNGAN, da ha çok, çi çek le rin a ler ji ye yol a çan po len ler den so rum lu tu tul ma sý na rað men, en faz la ça yýr lar da ye þil lik ya pan çi men le rin po len a ler ji si yap tý ðý ný vur gu la dý. A ler ji ye ne den o lan po len ler rüz gâr la ta þýn dýk la rý i çin da ha et ki li ol duk la rý ný kay de den Mun gan, ö zel lik le ka vak a ðaç la rý nýn bu ko nu da suç suz ol du ðu nu, yap týk la rý a raþ týr ma la rýn da bu nu is pat la dý ðý ný söy le di. Mun gan, ba har ay la rýn da ki a ler jik ra hat sýz lýk la rýn ri nit, göz nez le si, cilt a ler ji si, bu run a kýn tý sý ve tý ka nýk lý ðý, hap þýr ma, bu run da ka þýn tý ve göz ya þar ma sý gi bi be lir ti ler le ken di ni gös ter di ði ni söz le ri ne ek le di. An ka ra / a a Okul öncesi dönemde alýnan eðitimin ileriki dönemlerde topluma faydalý birey yetiþtirme açýsýndan çok önemli olduðu vurgulandý. Okul öncesi eðitim, toplum için çok önemli PA MUK KA LE Ü ni ver si te si (PA Ü) E ði tim Fa kül te si O kul Ön ce si Öð ret men li ði Bö lüm Baþ ka ný Doç. Dr. Nes rin I þý koð lu, o kul ön ce si dö nem de a lý nan e ði ti min, ço cuk la rýn i le ri ki dö nem ler de top lu ma fay da lý bi rey ler o la rak ye tiþ me si a çý sýn dan çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. Her yýl fark lý bir ü ni ver si te nin ev sa hip li ði yap tý ðý U lu sal O kul Ön ce si E ði ti mi Öð ren ci Kon gre si nin al týn cý sý PA Ü de dü zen le ni yor. PA Ü Kon gre Kül tür Mer ke zi nde ger çek leþ ti ri len a çý lý þa PA Ü Rek tör Yar dým cý sý Prof. Dr. A li Kes kin, Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü Mah mut O ðuz, PA Ü E ði tim Fa kül te si De kan Ve ki li Prof. Dr. Se la hat tin Öz çe lik, Tür ki ye nin fark lý ü ni ver si te le rin den ge len a ka de mis yen ler ve öð ren ci ler ka - týl dý. A çý lýþ ta ko nuþ ma ya pan Doç. Dr. I þý koð lu, o kul ön ce si dö nem de a lý nan e ði ti min, ço cuk la rýn i le ri ki dö nem ler de top lu ma fay da lý bi rey ler o la rak ye tiþ me si a çý sýn dan ö nem li ol du ðu nu vur gu la dý. Tür ki ye de o kul ön ce si e ði tim al ma o ra ný nýn dün ya or ta la ma sýn dan dü þük ol du ðu nu i fa de e den I þý koð lu, kon gre i le bu o ra nýn ar ttý rýl ma sý ný a maç la dýk la rý ný i fa de et ti. Mil lî E ði tim Mü dü rü Mah mut O ðuz da ki þi le rin ze kâ ge li þi mi nin yüz de 70 nin 0-6 yaþ a ra sýn da ta mam lan dý ðý ný be lir te rek bu dö nem de ya pý la cak e ði ti min ö nem li ol du ðu nu an lat tý. Üç gün sü re cek kon gre de pa ra lel o tu rum lar þek lin de o kul ön ce si e ði ti mi öð ren ci le ri ta ra fýn dan top lam 67 söz lü bil di ri su nu la cak. De niz li / ci han Fazla uyku boy uzatýyor ABD DE ya pý lan bir a raþ týr may la, be bek lik dö ne min de a lý nan u zun uy ku la rýn boy u za ma sý ü ze rin de doð ru dan et ki li ol du ðu be lir len di. An ne le rin U yu sun da bü yü sün nin ni söy le min de ger çek pa yý ol du ðu bi lim sel a raþ týr may la ispat lan dý. A me ri ka Bir le þik Dev let le ri nin Ge or gi a E ya le ti nde ki E mory Ü ni ver si te si nde ya pý lan a raþ týr ma ya gö re gün i çin de, nor ma lin ü ze rin de ki her uy ku, boy u za ma po tan si ye li ni yüz de 43 o ra nýn da ar ttý rý yor. Sle ep ad lý Uy ku Sað lý ðý Der gi si nde ya yýn la nan a raþ týr ma da, da ha faz la u yu mak is te yen be bek le rin bu is tek le ri nin boy u za ma sý nýn bir i þa re ti ol du ðu be lir til di. A raþ týr ma so nun da u za ma nýn bu uy ku se ans la rý ný ta kip e den 48 sa at i çin de ger çek leþ ti ði belirlendi. Uz man lar, u yu mak is te yen ço cu ðun en gel len me me si ge rek ti ði ni söy lü yor. Ýs tan bul / a a T. C. SAKARYA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/4151 Esas. Örnek No: 25 Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup; Birinci artýrmanýn günü Saat DR.SA BA HAT TÝN ZA ÝM BUL VA - RI EV REN KÖY MEV KÝ Ý NO: 335 A DA PA ZA RI/SA KAR YA ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri - nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma - nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz - la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç - me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze buþ vur ma la rý i lan o lu nur S. No Bedeli (YTL) Adedi Cinsi ,00 YTL 1 Adet 54 SE 166 PLAKALI DOBLO MARKA ARAÇ 2007 MODEL, GRANÝT GRÝSÝ RENKLÝ. ARAÇTA MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT. ARAÇ ÇALIÞIR VAZÝYETTE. Toplam: ,00 YTL B: T. C. FETHÝYE 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ESAS NO: 2010/138 Esas. Da va cý A sem Öz bek ta ra fýn dan da va lý Mu az zez Öz bek a ley hi ne a çý lan Bo þan ma da va - sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Da va lý TC no lu Mu az zez Öz bek'in mah ke me miz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ne du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad res te ta nýn ma dý - ðý ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý - ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Da va lý nýn du ruþ ma gü nü o lan: 22./06/2011 gü nü sa at: 09:20'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma sý, ve ya ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir me si, ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðun da de vam o lu - na ca ðý hu su su, da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: BÜYÜKÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINIR AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/2340 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar, satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci Artýrmanýn günü 10:00-10:05 Saatleri arasýnda BARIÞ MAH. ALÝ ÇEBÝ CADDESÝ, BEYTOWN APT. NO: 44/ll-BEYL ÝKDÜ ZÜ/ÝS TAN BUL ad re sin de ya pý la cak ve o gü nün kýy me ti nin yüz de at mý þý na is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de, gü nü ay ný yer ve sa at te i kin ci ar týr ma ya pý la rak sa tý la ca ðý, Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma - lýn tah min e di len kýy me ti nin yüz de kýr ký ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç - ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 O ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi - le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le da i re mi ze baþ - vur ma la rý i lan o lu nur Mu ham men Kýy me ti : Tutarý-TL Adedi Cinsi Mahiyeti-Önemli nitelikleri ,00 TL 1 34 JY 808 PLAKALI, FORD MARKA 2007 MODEL TRANSÝT 330 M VAN TÝPÝ. BUZ BEYAZI RENKLÝ KAPALI KASA KAMYONET-TEYP ORÝJÝNAL, ANAHTAR VE RUHSAT VAR, MUHTELÝF ÇÝZÝKLER MEVCUT ,00 TL TOPLAM B: GEYVE SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN SA YI: 2010/545 Da va cý Hü sa met tin Þa hin ve ki li ta ra fýn dan da va lý Mus ta fa Hü se yi noð lu a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan da va ko nu su Sa kar ya i li, Gey ve il çe si, Ga zi sü ley man pa þa ma hal - le si U mur bey cad de si 16 a da 208 par sel sa yý lý ta þýn ma zýn pay daþ lý ðýn gi de ril me si da va - sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý sý ra sýn da a ra ka ra rý ge re ðin ce, Da va lý Sa kar ya i li, Gey ve il çe si, Ýn cik su yu ma hal le si Fa tih sok. No: 8 ad re sin den Mus ta fa HÜ SE YÝ NOÐ LU tüm ad res a raþ týr ma sý na rað men ad re si tes pit e di le me di ðin - den a dý ge çen da va lý ya du ruþ ma gü nü o lan sa at 10.00'da mah ke me miz sa - lo nun da ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil i le tem sil et tir me si, ak si tak tir de yok - lu ðun da ka rar ve ri le ce ði hu su su i la nen teb lið o lu nur B: T. C. ÞÝÞLÝ 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN KAMULAÞTIRMA ÝLANI ESAS NO: 2010/934 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : ÞÝÞLÝ MEVKÝÝ : PAÞA MAHALLESÝ PAFTA NO : ADA NO : PARSEL NO : 8 VASFI : YÜZÖLÇÜMÜ : 117,95 m 2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐI KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Þiþli Ýlçesi, Paþa Mahallesi, ada, 8 parsel sayýlý 389 m 2 alanlý taþýnmazýn m 2 'lik kýsmýnýn 4650 sayýlý kanunla 2942 SAYILI YASANIN DEÐÝÞÝK 10. MADDESÝNE GÖRE BAÞKANLIK KIYMETÝ TAKDÝR KOMÝSYONUNCA DEÐER TAKDÝR EDÝLMEK SURETÝ ÝLE ÝSTÝMLAK EDÝLMÝÞ OLDUÐU ANLAÞILMAKLA; Kamulaþtýrmayý yapan davacý idare, malikleriyle cinsi ve niteliði yukarýda yazýlý taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili için davacý idare tarafýndan mahkememizin 2010/934 Esas Esas sayýsýnda dava açýlmýþtýr Sayýlý Kamulaþtýrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. 03/05/ B: ANKARA 18. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN METNÝ E SAS NO: 2010/275 Da va cý lar Ýs ma il Ya sav ve Fat ma A ðaç di ken ta ra fýn dan a çý lan Ga ip lik da va sýn da; Mah ke me mi zin 13/04/2011 gün ve 2011/111 sa yý lý i la mýy la; Nev þe hir i li, Mer kez, De re Mah/Kö yü 9 cilt, 50 ha ne, 49 bsn, TC kim lik no.da ka yýt lý Ýb ra him ve Fat ma'dan ol ma 03/08/1986 do ðum lu ÝB RA HÝM YA SAV'ýn ta ri hi i ti ba riy le ga ip li ði ne ka rar ve ril miþ o lup Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR. B: 30750

13 YAZAR SEBAHATTÝN YAÞAR: Be di üz za man ýn pro je si o lan Med re se tü zzeh ra, in sa nýn hem mad dî dün ya sý ný hem de ma ne vî dün ya sý ný kur ta ra cak bir e ði tim sü re ci ni he def le mek te dir. Ni te kim on yýl lar dýr, bi rer ü ni ver si te bö lü mü gi bi hiz met ve ren Nur med re se le ri, mad dî ve ma ne vî an lam da in san la rýn kay naþ ma la rý na, da ya nýþ ma i çin de ol ma la rý na, bir lik ve be ra ber lik ru hu i çe ri sin de ya þa ma la rý na ve si le ol mak ta dýr. Bu bi le prob lem le rin kar þý sýn da baþ lý ba þý na çö züm tek li fi dir. Ta bii i þin bir de va tan da þa dü þen bo yu tu var dýr ki, bu da çok ö nem li dir. Va tan da þýn da dev le tin ya nýn da ol du ðu nu, dev le tin mad dî ve ma ne vî var lý ðý ný ta ný dý ðý ný, dev let o to ri te si ni ö nem se di ði ni a çýk bir þe kil de gös ter me si ve uy gu la ma lar da da bun la rý te sis et me si ge re kir. A ma bu a dým lar ön ce lik le dev le tin va tan da þýn can ve mal gü ven li ði ni tam o la rak sað la dý ðý or tam da ge çer li o la cak týr. Ak si hal de, dev le tin gün düz var ge ce yok o yun la rý, a tý lan di ðer a dým la rý da an lam sýz laþ tý ra cak týr. Za ten dev let ta ra fýn dan yu ka rý da ki a dým lar a týl dý ðý tak dir de, va tan daþ la rýn dev let le bir prob le mi nin ol ma dý ðý an la þý la cak ve a sýl prob le min dev le tin ken di var lý ðý ný his set ti re me me si ol du ðu an la þý la cak týr. Prob lem le rin çö zü mü ne da ir, bir ký sým a raþ týr ma lar, et nik ay rý lýk çý ek sen de Kürt le rin ta rih te ki e zil miþ li ði ni ve zul me uð ra ma la rý ný mal ze me o la rak kul la ný yor. Bir ký sým ça lýþ ma lar da o la ya dev let çi o to ri ter yak la þým la ba ka rak, prob le min çö zü mü nü as ke rî ted bir ler de gö rü yor. O to ri ter ta výr la rýn de va mý ný, sü re ge len res mî tez le rin doð ru lu ðu nu sa vu nu yor. Son za man lar da ar týþ gös te ren ba zý a raþ týr ma lar da, prob le min hu kuk dev le ti nin ku ral la rý i çe ri sin de çö zü mü nü is te yen, si vil de mok ra tik ek sen li ça lýþ ma lar dýr. (Be di üz za man ve Þark Dü þün ce le ri.) Bu ra da öy le o to ri ter ta výr la rýn git me di ði, res mî söy lem le rin in san lar da yer et me di ði a çýk týr. Ö zel lik le si lâh la çö züm a ra mak pek de in san ta bi a týy la ör tüþ me yen bir þey dir. A ma o bel ki de en son þey dir. En müm kün o la ný ve dün ya da da ör nek le ri ya þa na ný, de mok ra tik dev let an la yý þý i çin de ki þef kat li yak la þým mo de li dir. Bu da an cak i çin de di nî e mir ler ve ya sak lar bu lu nan bir yak la þým dan ge çe cek tir. RÝSÂLE-Ý NUR, VATANA MÝLLETE FAYDALI GENÇLER YETÝÞTÝRÝYOR Ri sâ le-i Nur la rýn yan sý ma la rý bu ha di se ler kar þý sýn da na sýl te za hür e di yor? Ne gi bi ça re ler var? De ðer len di rir mi si niz? So ru yu Ce mil Me riç Üs ta dýn, bir cüm le siy le ce vap lan dý ra lým: Ýk ti dar, Nurs lu mün ze vi nin ih tar la rý ü ze - rin de dü þün mek zah me ti ne kat lan say dý, ül ke nin a ký be ti bu ka dar ha zin ol maz dý bel ki. Çok a çýk de ðil mi? Ül ke nin bir dü þü nü rü, ken di si nin de i çin de ya þa dý ðý ve et ki len di ði bir cid dî me se le kar þý sýn da çö züm tek lif le ri ü re ti yor ve il gi li ma kam la ra u laþ tý rý yor, a ma a de ta pek çok dü þü nür ler de ol du ðu gi bi, Ne den dü þü nü yor sun? sor gu la ma sý i çe ri sin de, ak la ha ya le gel mez pek çok sý kýn tý la ra mu ha tap e di li yor. Bü tün bun la rý söy ler ken, Tür ki ye nin dün den bu gü ne se rü ve ni ni de ta biî ki göz ar dý et me mek ge re ki yor. Ya ni na sýl bir sü reç ten ge li yo ruz, bu sü reç ha len giz li lik ler, ka pa lý lýk lar, ya sak lar, ka nun lar la ya sak lar ta þýr ken, her hal de dö ne mi an la mak çok da ko lay ol ma ya cak týr. A ma bel ki bu so ru nun a sýl ce va bý þu dur ki, Ri sâ le-i Nur lar Tür ki ye nin bu gün ve dün le ri ne ve ya rýn la rý na ý þýk tu tan bi rer pro jek tör gi bi dir. En ö nem - DÝZÝ Bediüzzaman Said Nursî hayatý boyunca asayiþi muhafaza etmiþti BEDÝÜZZAMAN, HAYATI BOYUNCA ASAYÝÞÝ MUHAFAZA ÝÇÝN ÇALIÞMIÞ, TALEBELERÝNE DE BU ÇÝZGÝDE OLMALARINI DERS VERMÝÞTÝR. -4- MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ l i s i de Ri sâ le-i Nur lar dan is ti fa de e den in san lar, ha ki kî i man dan ge len bir öz gü ven le, çok cid dî bil gi do na ným la rý i le ya rýn la ra, a ðýr a dým lar la Tür ki ye nin me dar-ý if ti ha rý o la cak genç ler ye tiþ tir mek te dir. Hem i man lý hem de o ku duk la rý fa kül te ler de en ba þa rý lý bir þe kil de ya rýn la rý þe kil len di re cek ler dir. Ý man sýz bir in sa nýn ha ki kî an lam da ba þa rý lý da o la ma ya ca ðý ger çe ði ar týk þim di da ha i yi an la þýl mak ta dýr. Ri sâ le-i Nur e ser le ri de i man sa hi bi, va ta ný na ve mil le ti ne fay da lý, mad dî ve ma ne vî ba þa rý lar el de e den, i de a list, e ði tim li genç ler ye tiþ tir mek te dir. O nun i çin ü ni ver si te si mad de ten ku rul ma mýþ ol sa da hi, Ri sâ le-i Nur lar genç ler ü ze rin de ki et ki si ni sür dür müþ ve sa de ce Tür ki ye de de ðil, dün ya nýn pek çok ül ke le rin de i man ve Kur ân hiz me tin de ba þa rý lý ve i de a list genç ler ye tiþ tir miþ bu lun mak ta dýr. RÝSÂLE-Ý NUR'U BÝR BÜTÜN OLARAK OKUYUP ANLAMALI Be di üz za man ýn fi kir le ri, Nur Ta le be le ri ta ra fýn dan i yi ce al gý la ný yor mu? Çö züm re çe te le ri nok ta sýn da Nur Ta le be le ri nin de ðer len dir me le ri ne ler o la bi lir? Ri sâ le-i Nur e ser le ri, Kur ân ýn ma lý dýr. Kur ân ýn bu a sýr da ki bir mu'ci ze-i ma ne vi ye si dir. O nun i çin Ri sâ le-i Nur e ser le rin de ki ko nu lar Kur ân dan a lýn mýþ ve bu as ra uy gun þekilde as rýn mü ced di di Be di üz za man ta ra fýn dan tef sir edil miþ tir. Bu as rý an la mak ve as rýn prob lem le ri ne kar þý çö züm ü ret mek Ri sâ le-i Nur e ser le ri ni çok ça o ku mak la a lâ ka lý dýr. Ya ni ne ka dar o ku nur sa, o ka dar fark lý a çý lým la ra u la þý lýr. O ku mak la u sa nýl ma yan bir ö zel li ði bu lun mak ta dýr. Bu da o nun Kur ân dan gel me si nin bir so nu cu dur. El bet te Ri sâ le-i Nur la rý çok o ku yan la rýn da ha fark lý an la ma la rý müm kün dür. Bu ra da þu hu sus çok dik kat çe ki ci dir; Ri sâ le-i Nur e ser le ri ni bir bü tün ha lin de ka bul et me yen ve ya ba zý e ser le ri ih mal e dip o ku ma yan ve ya az o ku yan lar, müm kün dür ki, o e se rin ru hu i le ör tüþ me yen dü þün ce le rin ve ya dav ra nýþ la rýn i çe ri sin de o la bi le cek ve yan lýþ a dým lar a ta bi le cek ler dir. Bu ve ben ze ri yan lýþ a dým lar, Ri sâ le-i Nur un bir ku su ru de ðil, o nu yan lýþ al gý la yan la rýn ku su ru dur. Ya ni bel li bir dü þün ce nin ru hu, o dü þün ce yi sa vu - nur gi bi gö zü ken ba zý in san la rýn su is ti mal le ri ne a çýk bý ra kýl ma ma lý dýr. A ma ge nel i ti ba riy le dün ya da ki Ri sâ le-i Nur hiz met le ri ne ba kýl dý ðýn da, fark lý fark lý hiz met a lan la rýn da da ol sa, öz de Ri sâ le-i Nur un ru hu na uy gun a dým a týl mak ta dýr. Böy le dir ki, Nur hiz met le ri her ge çen gün dün ya nýn pek çok ül ke le rin de ya yýl mak ta ve yüz bin le ri, mil yon la rý bu lan in san la ra u la þa bil mek te, on lar dan da ka bul gör mek te dir. Ri sâ le-i Nur e ser le ri a sýr da ya þa na cak her tür lü prob lem le re kar þý, Kur â nî çö züm ler sun muþ tur. Si ya sî, ik ti sa dî, sos yal ve bi rey sel ih ti yaç la ra Kur â nî çö züm ler ver mek te dir. VÝCDAN EÐÝTÝMÝ, HER TÜRLÜ YANLIÞLIKTAN ALIKOYAR Do ðu da ki o lay lar ve Nur Ta le be le ri ko nu la rýn da baþ ka söy le mek is te dik le ri niz var mý? Ri sâ le-i Nur dan is ti fa de et miþ le re, i man la rý ný kur tar mýþ la ra, ha yat la rý ný doð ru yo la i let miþ le re, ay dýn lan mýþ la ra, da ha ya kýn dan saff-ý ev vel ta le be le ri ne, son ra sýn da bü tün Nur Ta le be le ri ne, kar deþ le ri ne, dost la rý na çok ö nem li bir so rum lu luk düþ mek te dir. O da, Ri sâ le-i Nu run on la ra ver dik le ri ne kar þý, þü kür ve hamd an la mýn da el de et tik le ri ni hiç de ðil se, bir ki þi ye, ve ya çok ki þi le re u laþ týr mak sa mi mî ve ih lâs la in san la rýn dün ya la rý na ça lý þýr ken, a hi ret le ri ne de ça lýþ mak bir so rum lu luk a la ný dýr. Ýþ te bu in san la rýn ma ne vi yat la rý na yar dým dýr. Çün kü en faz la tah ri bat gö ren gü nü müz de in san la rýn i man la rý dýr. Öy ley se sü rek li bir i man tak vi ye si o lan, gün lük þah sî ri sâ le o ku ma la rý nýn ve haf ta lýk ce ma a ti soh bet le rin sa da kat le ta kip e dil me si ka çý nýl maz dýr. Böy le ol du ðu tak dir de, sa de ce Do ðu ve Gü ney do ðu da ki o lay lar de ðil, ha yat bo yu kar þý la þý la cak o lay la rýn da ö nü ke sil miþ o la cak týr. Bir de en kök lü ve te sir li e ði tim in san la rýn vic dan la rý na dö nük ya pý lan e ði tim dir. Vic da ný e ði ti len in sa nýn, iç kon tro lü ha re ke te ge çe cek tir. Al lah i nan cý o nu her tür lü yan lýþ lar dan a lý ko ya cak týr. Me lek le re o lan i nan cý, her yer de o nu gö rüp gö ze ten Bi ri var i nan cý ný pe kiþ ti re cek tir. Öl dük ten son ra ki ha ya týn ol ma sý na i nan ma sý i se, ya pý lan en kü çük iþ le rin da hi ne ti ce de bir he sa bý nýn o la ca ðý dü þün ce si ni ha re ke te ge çi re cek tir. Böy le ce hiç kim se ye kar þý hak ve hu kuk nok ta sýn da bir yan lýþ i çe ri sin de ol ma ya cak týr. Vic da ný ný e ðit me di ði miz hiç kim se nin, ne ken di ne ve ne de baþ ka sý na fay da sý ol ma ya cak týr. { YARIN: DR. ORHAN KAÞLIOÐLU VE YAZAR AZÝZ AYKAÇ'IN VE GÖRÜÞLERÝ { HER NUR TALEBESÝ ASAYÝÞÝN MANEVÎ 13 BEKÇÝSÝDÝR E ðer Nur Ta le be le ri nin müs bet ha re ket tar zý, ya pý cý lýk la rý ve ce re yan e den ha di se le rin i za le si nok ta sýn da fi kir ve fi i lî ha re ket tarz la rý ve du â la rý ol ma sa i di böl ge ta ma men ka rý þýr, sý kýn tý lar ar tar dý de ni li yor. Bu hu su su na sýl de ðer len di ri yor su nuz? Be di üz za man Sa id Nur sî, bü tün ha ya tý bo yun ca da hi li a sa yi þi mu ha fa za et mek i çin ça lýþ mýþ týr. Ta le be le ri ne de hep bu çiz gi de ol ma la rý ný ders ver miþ tir. Ve fa - týn dan ön ce ta le be le ri ne ver di ði en son ders te þöy le de miþ tir: Bi zim va zi fe miz müs bet ha re ket et mek tir, men fi ha re ket de ðil dir; rý za-i Ý lâ hi ye gö re sýrf hiz met-i i - ma ni ye yi yap mak týr, va zi fe-i Ý lâ hi ye ye ka rýþ ma mak týr. Biz ler a sa yi þi mu ha fa za - yý ne ti ce ve ren müs bet i man hiz me ti i çin - de her bir sý kýn tý ya kar þý sa býr la, þü kür le mü kel le fiz. (E mir dað Lâ hi ka sý) Sa id Nur sî nin ve fat yý lý o lan 1960 ta ri - hi ne ka dar, ne ken di si nin, ne de ta le be le - ri nin a sa yi þi ih lâl e di ci bir ha re ket i çin de ol ma dý ðý gö rü lür. Ve fa týn dan son ra da Sa id Nur sî nin Ta le be le ri bu müs bet ha re - ket çiz gi si ni de vam et tir miþ ler ve hiç bir za man a sa yi þe za rar ve re bi le cek bir ha re - ke ti tas vip et me miþ ler dir. Hat ta Af yon sav cý sý nýn, Al tý yüz bin fe da kâr ta le be si var. Beþ yüz bin nüs ha Ri sâ le-i Nur dan neþ ret miþ. Bel ki a sa yi þe za rar ge lir de me - si ne kar þý lýk Be di üz za man þöy le de miþ tir: Ma dem al tý yüz bin fe da kâr ta le be si var; bu on beþ se ne dir bu ka dar zu lüm e di li yor; bir tek vu ku a tý hiç bir za bý ta ve mah ke me gös ter me di. (E mir dað Lâ hi ka sý) Be di üz za man Sa id Nur sî nin Ta le be - le ri, ül ke de ya þa yan bü tün mü min le ri bir kar deþ lik duy gu su i çe ri sin de gör - mek te dir ler. Bu da Kur ân ýn bir em ri - dir. Böy le bir yak la þým da ne ýrk, ne dil, ne renk, ne de þe hir fark lý lý ðý kar deþ lik duy gu la rý nýn ö nü ne ge çe mez. Nur Ta le be le ri nin bu ör nek ta výr la rý di - ðer bü tün in san la ra da ak ta rýl ma lý ve bu ruh ha ya ta ha kim ol ma lý dýr. Ne ti ce de, Din ha ya týn ha ya tý, hem ru hu hem e sa sý; ih ya-i din i le o lur, þu mil le tin ih ya sý sö zü, bu mil le tin ma ya - sý nýn ne i le yoð rul du ðu nu gös te ren ve - ciz bir i fa de dir. Ri sâ le-i Nur da ki yol gös te ri ci re çe te ler ve Be di üz za man ýn bu böl ge ye a it prob lem le ri çöz me ye yö ne lik fi kir le ri o lay la rýn i za le le ri ne tam ça re o la rak gö rü lü yor, siz bu ko nu lar da ne der si niz? Do ðu ve Gü ney do ðu da ya þa nan sý kýn - tý la rýn se bep le ri ve çö züm tek lif le ri Ri sâ lei Nur e ser le rin de çok net o la rak yer al mýþ - týr. Hat ta on lar ca fark lý ki tap lar da, Ri sâ lei Nur la rýn ko nu yu na sýl e le al dý ðý ný ve ne ö ner di ði ni or ta ya koy muþ tur. Bü tün me - se le or ta ya ko nan ve a de ta pro je len di ri len çö züm tek lif le ri nin ha ya ta ge çi ril me si dir. Üç düþ man ve üç düþ ma na kar þý üç si lâh ta ným la ma sý tam bir uy gu la ma a - la ný dýr. Ya ni düþ man o la rak ce ha let, za ru ret, ih ti lâf a kar þý, ma ri fet, san at, it ti fak ýn an la þýl ma sý ve bu üç a ya ðýn ne gi bi nok ta la rý et ki le di ði hiç de an la - þýl maz de ðil dir. Ye ter ki, bu prob lem le rin ü ze ri ne gi de bi - le cek yü rek li ve ce sur i da re ci ler çý ka bil sin. A ma ge lin gö rün ki, ül ke nin gün de - min de ki sýð lýk dik ka te a lýn dý ðýn da 2010 lu yýl lar da Tür ki ye ne i le uð ra þý yor bu bi raz ko mik ka çý yor. Fa kat baþ ka da bir yol gö zük mü yor. Bel ki çö züm o la rak bü tün bir ül ke ay - dýn la rý, o kur- ya zar la rý, e ði tim li le ri bi zi a ya - ða kal dý ra cak, iç di sip li ni mi zi ha re ke te ge - çi re cek, i nanç bað la rý mý zý güç len di re cek soh bet ma hal le ri ni, ki tap o ku ma ev le ri ni, hat ta ký ra at ha ne le ri de ki tap ha ne le re çe - vi re rek bir de ði þim ve dö nü þüm a dý mý a - ta bil mek ge re ki yor. Böy le ce bi rey le rin ve top lu mun ba þý - na a çýl mýþ en bü yük ce ha let be lâ sý i le mü ca de le yi top ye kûn baþ lat mýþ o la ca - ðýz dýr. Sýç ra ma nýn, has ta lýk lar dan kur - tul ma nýn ve ye ni dün ya lar la boy öl çü - þe bil me nin baþ ka da bir yo lu yok.

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 7MAYIS 2011 CUMARTESÝ SPOR Y Futbolda þike soruþturmasýnda 3 yeni gözaltý FUTBOLDA þi ke so ruþ tur ma sý kap sa mýn da gö - zal tý na a lý nan 2'si fut bol cu 3 ki þi ad li ye ye sevk e - dil di. Sa rý yer Cum hu ri yet Sav cý lý ðý ta ra fýn dan yü rü tü len fut bol da þi ke so ruþ tur ma sý kap sa - mýn da emniyet e kip le rin ce o pe ras yon dü zen - len di. O pe ras yon da, i ki si a ma tör lig de mü ca de - le e den fut bol cu i le bir an tre nör gö zal tý na a lýn - dý. Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü ne ge ti ri len þüp he li ler, bu ra da ki iþ lem le ri nin ta mam lan ma - sý nýn ar dýn dan Sa rý yer Ad li ye si ne sevk e dil di. BEÞÝKTAÞ BURSA ÖNÜNDE 100. GOLÜNÜ BULACAK MI? Bu sezon þu ana kadar yaptýðý resmî maçlarda 98 gol atan siyah-beyazlý ekip, bugünkü Bursaspor maçýnda 2 gol bulduðu takdirde "dalya" diyecek. Beþiktaþ'ta en çok Bo bo, Gu ti, Qu a res ma, Nob re, Si ma o ve Al me i da atýlan 98 go le kat ký da bu lun du. SÜPER Lig'de bu gün Bur sas por i le kar þý kar þý ya ge le cek Be þik taþ'ý ''dal ya'' he ye ca ný sar dý. Bu se zon Sü per Lig'in ya ný sý ra, U E - FA Av ru pa Li gi ve Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý ol mak ü ze re 3 kul var da mü ca de le e den si - yah-be yaz lý e kip, ya rýn ya pý la cak maç ta 2 gol at tý ðý tak dir de, bu se zon res mi maç lar - da ki 100. gol se vin ci ni ya þa ya cak. Be þik taþ, Sü per Lig, U E FA Av ru pa Li gi ve Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda bu se zon 54 res mi maç ya par ken, top lam 98 gol at tý. Sü per Lig'de 31 maç ta ra kip fi le le re 47 gol bý ra - kan Be þik taþ, U E FA Av ru pa Li gi'nde ki 14 mü ca de le de 27, Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda da 9 kar þý laþ ma da 24 gol kay det ti. Res mi maç lar da top lam 98 gol a tan ''Ka ra Kar tal - lar'', ya rýn Bur sas por kar þý sýn da 2 gol bul - du ðu tak dir de bu se zon res mi kar þý laþ ma - lar da 100 gol ba ra jý ný ya ka la ya cak. EN GOL CÜ BO BO OL DU Be þik taþ'ýn res mi maç lar da þu a na ka dar 98 gol at tý ðý se zo nu nun en gol - cü sü, Bre zil ya lý fut bol cu Bo bo ol du. Ö zel - lik le li gin ilk ya rý sýn da sü rek li oy na ma þan sý bu lan Bo bo, bu se zon ta ký mý na top lam 16 gol ka zan dýr dý. Si yah-be yaz lý fut bol cu, lig - de 8 gol a tar ken, U E FA Av ru pa Li gi'nde ve Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda 4'er gol kay det ti ve res mi maç lar da top lam 16 go le u laþ tý. GU TÝ'NÝN GOL LE RÝ PE NAL TI DAN Si yah-be yaz lý e kip te Bo bo'dan son ra en gol cü o yun cu Ýs pan yol yýl dýz Gu ti ol du. Se - zon ba þýn da Re al Mad rid'den Be þik taþ'a ge - len Gu ti, bu se zon þu a na dek 11 gol a tar - ken, bun la rýn 6'sý ný pe nal tý dan fi le le re gön - der di.lig de 7 gol kay de den Ýs pan yol o yun - cu, U E FA Av ru pa Li gi'nde 1, Zi ra at Tür ki - ye Ku pa sý'nda da 3 gol se vin ci ya þa dý. QU A RES MA, NOB RE, AL ME Ý DA VE SÝ MA O ''Ka ra Kar tal lar''ýn 98 go lü ne Bo bo ve Gu ti'nin dý þýn da Nob re, Qu a res ma, Al me i - da ve Si ma o kat ký da bu lun du. Gu ti i le bir - lik te Be þik taþ'ýn bu se zon ki en ö nem li trans fer le rin den bi ri o lan Qu a res ma son haf ta lar da at tý ðý gol ler le ta ký mýn en gol cü 3. o yun cu su ol du. Por te kiz li o yun cu, lig de 3, Av ru pa'da 5 ve ku pa da da 2 gol ol mak ü - ze re top lam 10 kez gol se vin ci ya þa dý. Tec - rü be li o yun cu Nob re i se lig de 6, Av ru pa'da 1 ve ku pa da da 2 ol mak ü ze re ta ký mý na 9 gol ka zan dý rýr ken, son haf ta lar da sko rer kim lik le ri ni gös te ren Si ma o ve Al me i da i se 7'þer go le im za at tý Si yah-be yaz lý ta kým da Bo bo, Gu ti, Qu a res ma, Nob re, Si ma o ve Al me i da dý þýn da, 15 ay rý o yun cu res mi maç lar da ki 98 go le kat ký da bu lun du. MOURÝNHO, HAMÝT ALTINTOP'U ÝSTÝYOR Ýspanyol AS Gazetesi: Mourinho, Real Madrid orta sahasýný Hamit Altýntop ile güçlendirmek istiyor. ÝSPANYOL As ga ze te si, Re al Mad rid'in Ba - yern Mü nih'te for ma gi yen mil li fut bol cu Ha mit Al týn top'u trans fer et mek is te di ði ni i - le ri sür dü. Ha ber de, Re al Mad rid Tek nik Di - rek tö rü Jo se Mo u rin ho'nun, ta ký mýn or ta sa - ha sý ný Ha mit Al týn top trans fe riy le güç len - dir mek is te di ði, ''Tek nik ka li te si ve güç lü fi - zi ðiy le'' bi li nen 28 ya þýn da ki o yun cu yu i yi ta - ný dý ðý be lir til di. Ha mit Al týn top'un, Ba yern Mü nih i le söz leþ me si nin 30 Ha zi ran'da so na e re ce ði ha týr la tý lan ha ber de, Re al Mad rid'in o yun cu yu çok ko lay trans fer e de bi le ce ði kay de dil di. Ýs pan yol ba sý ný na gö re, Re al Mad rid, se zon so nun da Bo rus si a Dort - mund'da for ma gi yen mil li fut bol cu Nu ri Þa - hin'i de renk le ri ne kat ma yý plan lý yor. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 15 Trabzonspor 4 yýl sonra Ýzmir'de sahaya çýkacak PUAN KAYBETMESÝ HALÝNDE SÜPER LÝG'E VEDA EDECEK BUCASPOR, PAZAR GÜNÜ ÞAMPÝYONLUK MÜCADELESÝNÝ SÜRDÜREN KARADENÝZ EKÝBÝNÝ KONUK EDECEK. SÜPER Lig'de hafta sonu Bucaspor'a konuk olacak Trabzonspor, ligde 4 yýl aradan sonra Ýzmirli futbolseverlerin karþýsýna çýkacak. Ligde son 3 haftaya en yakýn rakibi Sivasspor'un 8 puan gerisinde düþme hattýnda giren Bucaspor, þampiyonluk mücadelesini sürdüren Trabzonspor ile 8 Mayýs Pazar günü saat 20.00'de Atatürk Stadý'nda karþýlaþacak. Müsabakada puan kaybetmesi halinde Süper Lig'den düþmesi kesinleþecek Bucaspor, bu ihtimal gerçekleþirse 8 Mayýs 2010'da Bank Asya 1. Lig'de Kayseri Erciyesspor'u 4-0 yenerek yükseldiði lige ayný tarihte veda etmiþ olacak. Sarý-lacivertli ekip, oynadýðý son 3 maçta Ankaragücü, Fenerbahçe ve Medical Park Altýnboynuz Yol Koþusu yarýn Cibali'de start alacak nkadýr Has Üniversitesi'nin, Atletizm Federasyonu ve Üniversite Sporlarý Federasyonu iþbirliði ile geleneksel olarak düzenlediði Kadir Has Üniversitesi Altýn Boynuz Ödüllü Yol Koþusu, bu yýl 8 Mayýs 2011 tarihinde, 9. kez gerçekleþtirilecek. Spor kulüpleri, liseler ve üniversitelerden atletizm lisansýna sahip sporcularýn katýlacaðý yarýþlar sonrasýnda dereceye giren katýlýmcýlara ödüller verilecek. Cibali halkýnýn yarýþ alanýnda kuracaðý kermes ile bir þenlik havasýnda geçmesi planlanan 9. Altýnboynuz Yol Koþusu'nda, ilki geçtiðimiz sene gerçekleþtirilen Ýyiliðe Koþu Sosyal Sorumluluk Maratonu da düzenlenecek. Güreþin baþýna kim gelecek? ntürkýye Güreþ Federasyonu'nda baþkanlýk seçimi bugün yapýlacak. Ankara'da Dedeman Otel'de yapýlacak olan 2. Mali Genel Kurul ve Seçimli Olaðanüstü Genel Kurul saat 12.00'de baþlayacak. Güreþ Federasyonu Baþkanlýðý'nda koltuk için yarýþacak isimler ise, Bekir Çeker, Ercan Yýldýz, H. Ýbrahim Kastan, Mehmet Akif Pirim ve Musa Aydýn. Antalyaspor'a 9 gol atmasýna raðmen sadece 1 puan alabildi. Bucaspor, 3-1 öne geçtiði Fenerbahçe ve Medical Park Antalyaspor müsabakalarýnda galibiyeti koruyamadý. Süper Lig'de Ýzmir'de son olarak rakibinin cezasý nedeniyle 13 Mayýs 2007'de Fenerbahçe ile karþýlaþan Trabzonspor, rakibiyle 2-2 berabere kalmýþ, Fenerbahçe bu maçýn ardýndan þampiyonluðunu ilan etmiþti. Bordo-mavili ekip, bundan önceki sezonda da kendi cezasý nedeniyle Beþiktaþ'la Ýzmir'de mücadele etmiþ, siyah beyazlý ekibe 2-1 maðlup olmuþtu. Trabzonspor, Ýzmir ekiplerinden Altay ile 16 Þubat 2003'te oynadýðý müsabakayý 4-1 galip tamamlamýþtý. VETTEL ÜNLÜ 8. VÝRAJ KURBANI ÝSTANBUL Park'ta ilk antrenman turlarýna pilotlarýn performansýndan çok, yaðmur damgasýný vurdu. Yaðýþlý hava ve ýslak zemin nedeniyle pilotlar antrenman turlarýnda zor anlar yaþarken, Red Bull'un son dünya þampiyonu pilotu Sebastian Vettel, kaygan zemin nedeniyle Ýstanbul Park'ýn ünlü 8. virajýnda aracýný pistte tutamadý ve bariyerlere çarptý.aracýnýn arka kýsmý tamamen hasar gören Alman pilot, yara almazken antrenman turlarýna devam edemedi. FOTOÐRAF: A.A FORMULA 1 ARAÇLARI PÝSTE ÇIKTI Antrenman turlarýnýn en hýzlýsý Ferrari pilotu Fernando Alonso oldu FORMULA 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde, Formula 1 araçlarý Ýstanbul Park pistine çýktý. Formula 1'de ilk antrenman turlarý yapýlýrken, en hýzlý tur zamanýna, Ferrari pilotu Fernando Alonso sahip oldu. Ýspanyol pilot Alonso, 1,38,670 ile antrenman turlarýný ilk sýrada tamamladý. Mercedes GP'den Alman Nico Rosberg 1,40,072 ile ikinci, ayný takýmdan Alman Michael Schumacher de 1,40,132 ile üçüncü oldu. Islak zemin nedeniyle pilotlar ilk antrenman turlarýnda temkinli hareket ederken, tur dereceleri de geçen yýlýn ilk antrenman turlarýnýn yaklaþýk 10 saniye gerisinde kaldý. Geçen yýl ilk antrenman turlarýnda 1,28,653'lük derece Lewis Hamilton'ý ilk sýraya taþýrken, bu yýl Fernando Alonso 1,38,670 ile en iyi tur zamanýna sahip oldu. Baþlama vuruþunu baþkan Tevfik Göksu ile Hakan Þükür yaptý. Esenler'de 20 ülkeden 200 öðrenci ter dökecek nesenler I. Uluslararasý Halý Saha Futbol Turnuvasý, Esenler Belediye Baþkaný M. Tevfik Göksu nun düdüðü, eski milli futbolcu Hakan Þükür ün ilk topa vuruþu ile baþladý. Türkiye de üniversite eðitimi gören 20 ayrý ülkeden 200 öðrenci, þampiyon olabilmek için ter dökecek. Turnuvanýn finalinin oynandýðý gün, Hakan Þükür ün kuracaðý Türkiye Karmasý ile 20 ülke karmasý ayrýca bir dostluk maçý yapacak. Anabilim Yüzme Yarýþlarý'na 250 sporcu katýlacak nanabýlým Eðitim Kurumlarý tarafýndan düzenlenen Anabilim 3. Yüzme Yarýþmalarý 14 Mayýs 2011 tarihinde okulun Ataþehir Kampusu ndaki yarý olimpik yüzme havuzunda yapýlacak. Yarýþmaya Fenerbahçe, Galatasaray, Enka Spor Kulübü baþta olmak üzere 10 spor kulübünden toplam 250 yüzücü katýlacak. Yarýþmaya katýlan 8-9 yaþ grubundaki öðrenciler farklý yüzme stillerinde mücadele edecek. SÜPER LÝG'DE 32. HAFTA PROGRAMI 7 Mayýs Cumartesi: Ýstanbul B.B.-MP Antalyaspor: Hakan Ceylan Gaziantepspor-Manisaspor: Bünyamin Gezer Bursaspor-Beþiktaþ: Süleyman Abay 8 Mayýs Pazar: Gençlerbirliði-Konyaspor: Mete Kalkavan Bucaspor-Trabzonspor: Yunus Yýldýrým Sivasspor-Ankaragücü: M.Kamil Abitoðlu Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent Yýldýrým 9 Mayýs Pazartesi: Galatasaray-Kasýmpaþa: Hüseyin Sabancý BEKO BASKETBOL LÝGÝ'NDE BUGÜN Banvit-OYAK Renault (Banvit Kara Ali Acar) TOFAÞ-Erdemir (Bursa Atatürk) Galatasaray Cafe Crown-Antalya B.B(Abdi Ýpekçi) Pýnar Karþýyaka-MP Trabzonspor (Karþýyaka) 8 Mayýs Pazar: Aliaða Petkim-Bornova Belediyesi (Enka) EKRANDA BUGÜN Ýstanbul B. Belediye-Antalyaspor (DijiTürk) Madrid Tenis Turnuvasý (NTV Spor) Bursaspor-Beþiktaþ (Lig TV) Roma-AC Milan (TV8) Nancy-Lille (Kanal A) Sevilla-Real Madrid (NTV Spor)

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý I S I R G A N Neye hizmet maksadýn? Yakan, yýkan, öldüren; haklý olsa kaybeder! Halka hizmet isteyen, halkýna vermez keder. Meþrû yolu terk edip bir yere varamazsýn... Can, mal, hukuk, hak yiter; emekler olur heder... SEYFEDDÝN YAÐMUR Ü M Ý T V Â R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L Â B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L Â M I N S A D Â S I O L A C A K T I R Y Geçmiþ zaman Bursa'sýndan genel bir görünüþ... ÝLKLERÝN ÞEHRÝ BURSA TARÝH VE KÜLTÜR ÞEHRÝ BURSA, PEK ÇOK MEDENÝYETE EV SAHÝPLÝÐÝ YAPARKEN, BÝRÇOK KONUDA DA ÝLK UYGULAMALARI ÝLE TARÝHE IÞIK TUTUYOR. TA RÝH ve kül tür þehri Bur sa, pek çok me de ni ye te ev sa hip li ði ya par ken, bir - çok ko nu da da ilk uy gu la ma la rý i le ta - ri he ý þýk tu tu yor. Ön ce Ýn san der gi si, Ta ri hî Ý pek Yo lu ü ze rin de ki ko nu - muy la ö nem li bir ye ri o lan Bur sa nýn ö zel lik le i pek çi lik ve teks til a la nýn da ki ilk le ri say fa la rý na ta þý ya rak, zen gin kül tür mo za i ði ni pay laþ mýþ. OS MAN LI NIN ÝLK BE DES TE NÝ Os man lý nýn ilk be des te ni Yýl dý rým Be ya zýt ta ra fýn dan Bur sa da yap tý rý lan Ka pa lý çar þý da dýr. Be des ten es ki nin yük - te ha fif, pa ha da a ðýr de ðer li eþ ya ve mü - cev he ra týn a lý nýp, sa týl dý ðý ve de sak lan - dý ðý gü ven lik li çar þý la ra ve ri len i sim dir. Os man lý nýn ilk be des te ni Yýl dý rým Be - ya zýt ta ra fýn dan XIV. yüz yý lýn son la rý na doð ru Bur sa da yap tý rýl mýþ týr ve Ka pa lý - çar þý nýn mer ke zi ni o luþ tu rur yý - lýn da ki yan gýn da bü yük za rar gö ren be - des ten, 1960 da as lý na uy gun bi çim de o - na rýl mýþ ve res to re e dil miþ tir. OS MAN LI NIN ÝLK YÜN, PA MUK VE Ý PEK LÝ DO KU MA CI LI ÐI OS MAN LI NIN ilk yün, pa muk ve i pek li do ku ma cý lý ðý 1437 yý lýn da Üç ku zu lar Tek ke si nin ha re min de ku ru lan ma ki ne ler le ya pý lýr. Ým pa ra tor lu ðun i pek bö cek çi li ði ve ham i pek ü re ti min de baþ ta ge len böl ge le ri nin ba þýn da Bur sa yer al mak ta dýr lar da Bur sa nýn ku ze yin de - ki Tî mur taþ (De mir taþ) i le Er tuð rul San ca ðý na (Bi le cik) bað lý Lef ke il çe sin de el de e dil mek te o lan ham i pe ðin, en i yi ni te lik li ü rün ol du ðu Av ru pa lý sa na yi ci ler ce keþ - fe dil miþ, baþ ta Bur sa ol mak ü ze re Hü da ven di gâr Vi la - ye ti nin ba zý yö re le ri ne ya ban cý ser ma ye a ký mý baþ la - mýþ týr te Bur sa nýn Ka ya ba þý sem tin de ilk Ha rir (Ý pek) Fab ri ka sý ku ru lur de i se Bur sa nýn Mu ra di - ye sem tin de Sul tan Ab dül me cid ta ra fýn dan Ha rir Fab ri ka-i Hü ma yu nu ku ru lur. Bu gün Mu ra di ye de ki Fab ri ka-i Hü ma yun, ün lü mo da cý Fa ruk Sa raç ta ra fýn - dan res to re e dil miþ ve Fa ruk Sa raç Ta sa rým Mes lek Yük se ko ku lu o la rak ka pý la rý ný ye ni den aç mýþ týr. Tekstil ile alâkalý olarak açýlan ilk fabrikadan bir görüntü... HAV LU CU LU ÐUN DOÐ DU ÐU ÞE HÝR BUR SA NIN e ko no mi sin de ö nem li bir yer tu tan teks til i çin de hav lu cu lu ðun pa yý bü yük tür. Ý pek çi lik ge le ne ðin den do ðan Bur sa hav lu cu lu ðu nun, Tür ki - ye de ve dün ya da ö nem li bir ye ri var dýr. Bur sa da hav lu cu luk, 18. yüz yý lýn baþ la rýn da ka di fe do ku ma - cý lý ðý nýn bir ü rü nü o la rak or ta ya çýk mýþ týr. Ýlk çarþýlý köprü nostaljik fotoðrafta böyle gözüküyor. DÝ ÐER ÝLK LER: udün YA DA KÝ ÝLK ÇAR ÞI LI KÖP RÜ: Dün ya da ki ilk çar þý lý köp rü 1442 de Bur sa da Ir gan dý Ho ca Mus - li hid din in ba ba sý Pir A li ta ra fýn dan yap tý rý lan Ir - gan dý Köp rü sü dür. uýlk Ý PEK FAB RÝ KA SI: Os man lý da ki ilk i pek fab ri - ka sý, 1833 yý lýn da Fran sýz Gla i zal A i le si ta ra fýn - dan Bur sa da ku rul muþ tur. uos MAN LI NIN ÝLK VE TEK Ý PEK ÇÝ LÝK O KU LU: Bur sa da i pek bö cek çi li ðinin ge li þi miy le bir lik te 15 Ni san 1888 de Os man lý nýn ilk ve tek i pek çi lik o ku lu ku ru lur. uýlk SU N'Î Ý PEK FAB RÝ KA SI: Tür ki ye nin ilk Su n'î Ý - pek Fab ri ka sý, 1 Þu bat 1938 de Gem lik te a çý lýr. uýlk YÜN FAB RÝ KA SI: Tür ki ye nin ilk kam garn ti pi yün ü re ten te si si 2 Þu bat 1938 de Me ri nos ta a çý lýr. uýlk TEKS TÝL KON GRE SÝ: Ül ke miz de teks til a la nýn - da ya pý lan ilk kon gre Ma yýs 1967 ta rih le ri a ra - sýn da Bur sa Me ri nos ta ger çek leþ ti ril miþ tir. uos MAN LI NIN ÝLK MO DERN FÝ LA TÜR TE SÝS LE RÝ: Os man lý nýn ilk mo dern an lam da man cý nýk fi la tür fab ri ka sý (i pek çek me te si si) 1846 yý lýn da Bur - sa da ku rul muþ tur. Tarihî Ýpek Yolu üzerinde ulaþýmýn atlarla saðlandýðý zamanlar... SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı