SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN"

Transkript

1 CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar hýz kesmeden devam ediyor. FO TOÐ RAF: A A AYRILDI MI, KAÇTI MI? Su ri ye de baþ ba kan da git ti u Su ri ye Dev let Te - le vi yo nu, Su ri ye Baþ ba ka ný Ri yad Hi cab ýn gö re vin - den a lýn dý ðý ný a çýk - la dý. Mu ha lif Þam Ri yad Hi cab Ha ber A ðý(snn) i se, Baþ ba kan Ri yad Hi cab ýn ken di is te ði i le gö re vin den ay rý - la rak mu ha lif le rin sa fý na geç ti ði ni id di a et ti. Ri yad Hi cab ýn Su ri ye den ka ça rak Ür dün e git ti ði i le ri sü rül dü. n 7 de ÇU KUR CA'DA KÝ TE RÖR SAL DI RI SIN DAN SON RA "SU RÝ YE'YÝ DE VU RU - RUZ" ME SAJ LA RI SES LEN DÝ RÝ LÝR KEN, AKP'LÝ VE KÝL DEN ÞOK A ÇIK LA - MA: "Ý ÇE RÝ DE DEV LE TÝN 6 YIL DIR GÝ RE ME DÝ ÐÝ YER LER VAR." HEM DEVLETÝM DÝYECEKSÝN, HEM GÝREMEYECEKSÝN uçu kur ca da 8 þe hit ver di ði miz ka ra kol sal dý rý sýn dan son ra Baþ ba kan Er do ðan Ge re kir se Kan dil gi bi Su ri ye yi de vu ru ruz a çýk la ma sý ya - par ken, AKP Kü tah ya Mil let ve ki li ve Dýþiþleri Komisyonu üyesi Prof. Dr. Ýd ris Bal, Kan dil e, Su ri ye ye ký zar ken, top rak la rý mýz da 6 yýl dýr gi - ri le me yen yer ler ol ma sý ka bul e di le mez. Hem dev le tim di ye cek sin, hem de 6 yýl dýr gi re me di ðin va di ve köy ler o la cak þek lin de ko nuþ tu. PKK, SALDIRILARINI YAYGINLAÞTIRMAYI PLANLIYOR u PKK'nin Þemdinli ve Çukurca saldýrýlarýný deðerlendiren güvenlik ve strateji uzmaný Nihat Ali Özcan ise, örgütün bu eylemlerini Botan diye tabir ettikleri alan içinde Þýrnak, Siirt, Batman, Mardin'in kuzeyi, Bitlis'in güneyi, Tunceli ve Van'a doðru yaygýnlaþtýrmak istediðini söyledi. KANDÝL VE SURÝYE DEN ÖNCEKâzým Güleçyüz'ün yazýsý 3'te MÜFLÝS PROJE SORUÞTURMASI Savcýya ifade veremedik uge nel Ya yýn Mü dü rü müz Gü leç yüz ve Ye ni As ya Neþ ri yat Ya yýn Yö net me ni Te - mur, Müf lis Pro je: Ke ma lizm ki ta bý i çin a - çýl dý ðý be lir ti len so ruþ tur ma kap sa mýn da çað rýl dýk la rý Ba kýr köy Ad li ye sin de i fa de ve re me den dön dü ler. Nö bet çi sav cý, 301 so ruþ tur ma la rý nýn A da let Ba kan lý ðý iz ni - ne tâ bi ol du ðu nu, ifade çaðrýsýyla yanlýþlýk yapýldýðýný söy le di. n 8 de Þehit askerler, memleketlerinde dualar ve gözyaþlarýyla topraða verildi. FO TOÐ RAF: CİHAN Þehitler dualarla u Hak ka ri de ki ça týþ ma da þe hit o lan as ker le rin ce na ze le ri du a - lar la top ra ða ve ril di. Ge çim li Jan dar ma Ka ra ko luna dü zen le nen sal dý rý son ra sý çý kan ça týþ ma da þe hit dü þen 6 as ke rin ce na ze si, ön ce ki gün Hak ka ri Dað ve Ko man do Tu ga yý Ko mu tan lý ðýnda ba sý na ka pa lý o la rak dü zen le nen tö re nin ar dýn dan mem le ket le ri - ne gön de ril miþ ti. Bu a ra da, þe hit o lan ge çi ci köy ko ru cu la rý Fe rik Çift çi ve Cab bar Du man ön ce ki gün kýlýnan namazlarýnýn ar dýn - dan Ge çim li köy me zar lý ðý na def ne dil miþ ti. nha be ri say fa 8 de MARDÝN STK ÖRGÜTLERÝ: Teröre prim vermeyiz u Hak ka ri in Çu kur ca il çe sin de dü zen - le nen ka ra kol sal dý rý la rýn da 6 as ker ve 2 köy ko ru cu su nun þe hit ol ma sý nýn ar - dýn dan Mar din de ki si vil top lum ör güt - le ri ve ka na at ön der le ri te rör sal dý rý sý ný ký na dý. STK lar ve ka na at ön der le ri or - tak tep ki le rin de Kürt hal ký te rö re prim ver me ye cek de di. nha be ri say fa 9 da Þýrnak sallanýyor u8 DE Dep rem de bi le vur du lar u U lu de re deki dep rem son - ra sýn da, PKK te rör ör gü tü men sup la rý Bey tüþ þe bap il - çe sin de Ka to Da ðýnda il çe - nin gü ven li ði ni sað la yan as - ke rî üs böl ge si ne sal dý rý dü - zen le di. nha be ri say fa 8 de DES BAÞKANI GÜRKAN AVCI: E ði tim sis te mi ah lâk ve re mi yor u DES Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, e ði tim sis te mi nin öð ren ci - le re in san sev gi si, ah lâk, say gý, va - tan se ver lik bi lin ci - ni ye te rin ce a þý la - ma dý ðý ný söy le di. nha be ri say fa 3 te MB'YE ÇAÐRI: Pi ya sa la ra ne fes al dý rýn u Genç Yö ne ti ci ve Ý þa dam - la rý Der ne ði Baþ ka ný Bur cu Ak da rý Top rak, pi ya sa la rý ra - hat lat mak i çin, Mer kez Ban - ka sý sý ký du ru þu nu gev þet me - li, pi ya sa lar ne fes al ma lý i fa - de si ni kul lan dý. n 10 da CHP'den çaðrý: Meclis âcilen toplansýn u9 DA YAÞAYAN EFSANE BOLT u13 ISSN YILLIK KREDÝ KARTI AÝDATI SONA ERÝYOR u10

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Ölü iken iman ile diriltip nura kavuþturduðumuz ve halk içinde o nur ile doðru yolda yürüyen kimse, inkâr karanlýklarý içinde kalýp da ondan hiçbir zaman çýkamayacak olan kimse gibi olur mu? En âm Sû re si: 122 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Beþ vakit namaz, iki Cuma namazý ve iki Ramazan ayý büyük günahlardan sakýnýldýðý sürece aralarýndaki küçük günahlarý affettirirler. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2534 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ýktisatsýzlýk yüzünden mukaddesat feda ediliyor Ýktisat etmeyen, zillete ve mânen dilenciliðe ve sefalete düþmeye namzettir. Bu zamanda isrâfâta medar olacak para çok pahalýdýr. Mukabilinde bazan haysiyet, namus rüþvet alýnýyor. Bazan mukaddesât-ý diniye mukabil alýnýyor... Ý ti kaf ta dýn da bir ha yat Dör dün cü Nük te Ýk ti sat e den, ma i þet çe â i le be lâ sý ný çek mez me â lin de ki Lâ ye û lü me ni kta sa de ha dis-i þe ri fi sýr rýy la, ik ti sat e den, ma i þet çe a i le zah met ve me þak ka ti ni çok çek mez. E vet, ik ti sat kat î bir se beb-i be re ket ve me dar-ý hüsn-ü ma i þet ol du ðu na o ka dar kat î de lil ler var ki, had ve he sa ba gel mez. Ez cüm le, ben ken di þah sým da gör dü ðüm ve ba na hiz met ve ar ka daþ lýk e den zat la rýn þe ha det le riy le di yo rum ki: Ýk ti sat va sý ta sýy la ba zan bi re on be re ket gör düm ve ar ka daþ la rým gör dü ler. Hat tâ do kuz se ne (þim di o tuz se ne) ev vel be nim le be ra ber Bur dur a nef ye di len re is ler den bir kýs mý, pa ra sýz lýk tan zil let ve se fa le te düþ me mek li ðim i çin, ze kât la rý ný ba na ka bul et tir me ye çok ça lýþ tý lar. O zen gin re is le re de dim: Ger çi pa ram pek az dýr. Fa kat ik ti sa dým var, ka na a te a lýþ mý þým. Ben siz den da ha zen gi nim. Mü ker rer ve mu sýr râ ne tek lif le ri ni red det tim. Câ-yý dik kat tir ki, i ki se ne son ra, ba na ze kât la rý ný tek lif e den le rin bir kýs mý, ik ti sat sýz lýk yü zün den borç lan dý lar. Lil lâ hil hamd, on lar dan ye di se ne son ra, o az pa ra, ik ti sat be re ke tiy le ba na kâ fi gel di, be nim yüz su yu mu dök tür me di, be ni halk la ra arzý hâ ce te mec bur et me di. Ha ya tý mýn bir düs tu ru o lan nâs tan is tið nâ mes le ði ni boz ma dý. E vet, ik ti sat et me yen, zil le te ve mâ nen di len ci li ðe ve se fa le te düþ me ye nam zet tir. Bu za man da is râ fâ ta me dar o la cak pa ra çok pa ha lý dýr. Mu ka bi lin de ba zan hay si yet, na mus rüþ vet a lý ný yor. Ba zan mu kad de sât-ý di ni ye mu ka bil a lý ný yor, son ra men hus bir pa ra ve ri li yor. De mek, mâ ne vî yüz li ra za rar la mad dî yüz pa ra lýk bir mal a lý nýr. E ðer ik ti sat e dip hâ cât-ý za ru ri ye ye ik ti sar ve ih ti sar ve has ret se, Þüp he siz ki rý zýk ve ren, mut lak kud ret ve kuv vet sa hi bi o lan Al lah týr (Zâ ri yat Sû re si, 51:58.) sýr rýy la, Yer yü zün de ha re ket e den hiç bir can lý yok tur ki, o nun rýz ký ný ver mek Al lah a a it ol ma sýn (Hûd Sû re si, 11:6.) sa ra ha tiy le, um ma dý ðý tarz da, ya þa ya cak ka dar rýz ký ný bu la cak. Çün kü þu â yet ta ah hüt e di yor. E vet, rý zýk i ki dir: Bi ri ha kî kî rý zýk týr ki, o nun la ya þa ya cak. Bu â ye tin hük mü i le, o rý zýk ta ah hüd-ü Rab bâ nî al týn da dýr. Be þe rin sû-i ih ti ya rý ka rýþ maz sa, o za rû rî rýz ký her hal de bu la bi lir. Ne di ni ni, ne na mu su nu, ne iz ze ti ni fe da et me ye mec bur ol maz. Ý kin ci si, rýzk-ý me ca zî dir ki, sû-i is ti mâ lât la hâ cât-ý gayr-ý za ru ri ye hâ cât-ý za rû ri ye hük mü ne ge çip, gö re nek be lâ sýy la tir ya ki o lup, terk e de mi yor. Ýþ te bu rý zýk ta ah hüd-ü Rab bâ nî al týn da ol ma dý ðý i çin, bu rýz ký tah sil et mek, hu su san bu za man da çok pa ha lý dýr. Baþ ta iz ze ti ni fe da e dip zil le ti ka bul et mek, ba zan al çak in san la rýn a yak la rý ný öp mek ka dar mâ nen bir di len ci lik va zi ye ti ne düþ mek, ba zan ha yat-ý e be di ye si nin nu ru o lan mu kad de sât-ý di ni ye si ni fe da et mek sû re tiy le o be re ket siz, men hus ma lý a lýr. Hem bu fakr u za rû ret za ma nýn da, aç ve muh taç o lan la rýn e lem le rin den ehl-i vic da na rik kat-i cin si ye va sý ta sýy la ge len te el lüm, o gayr-ý meþ ru bir sû ret te ka zan dý ðý pa ray la al dý ðý lez ze ti, vic da ný var sa a cý laþ tý rý yor. Böy le a cip bir za man da, þüp he li mal lar da, za rû ret de re ce sin de ik ti fa et mek lâ zým dýr. Çün kü Ýn ne dda rû re te tü kad de ru bi kad ri hâ sýr rýy la, ha ram mal dan, mec bu ri yet le za rû ret de re ce si ni a la bi lir, faz la sý ný a la maz. E vet, muz tar a dam, mur dar et ten tok o lun ca ya ka dar yi ye mez. Bel ki öl me ye cek ka dar yi ye bi lir. Hem, yüz aç a da mýn hu zu run da ke mâl-i lez zet le faz la ye nil mez. Ýk ti sat, se beb-i iz zet ve ke mâl ol du ðu na de lâ let e den bir vâ ký a: Bir za man, dün ya ca se hâ vet le meþ hur Hâ tem-i Tâ î, mü him bir zi ya fet ve ri yor. Mi sa fir le ri ne ga yet faz la he di ye ler ver di ði va kit, çöl de gez me ye çý ký yor. Ba kar ki, bir ih ti yar fa kir a dam, bir yük di ken li ça lý ve ge ven le ri be li ne yük le miþ, ce se di ne ba tý yor, ka na tý yor. Hâ tem o na de di: Hâ tem-i Tâ î, he di ye ler le be ra ber mü him bir zi ya fet ve ri yor. Sen de o ra ya git; beþ ku ruþ luk ça lý yü kü ne be del beþ yüz ku ruþ a lýr sýn. O muk te sit ih ti yar de miþ ki: Ben bu di ken li yü kü mü iz ze tim le çe ke rim, kal dý rý rým; Hâ tem-i Tâ î nin min ne ti ni al mam. Son ra Hâ tem-i Tâ î den sor muþ lar: Sen ken din den da ha ci van mert, a ziz ki mi bul muþ sun? De miþ: Ýþ te o sah râ da rast gel di ðim o muk te sit ih ti ya rý ben den da ha a ziz, da ha yük sek, da ha ci van mert gör düm. Lem a lar, 19. Lem a, 4. Nük te â i nat Sul ta ný, on se kiz bin â le mi Nur-u Mu - K ham me dî den ya rat ma sý hen gâ mýn da, ev ve len, ken di es mâ ve te cel li le ri ni o ku yup an la ya cak ve ken di si ne mu ha tap o la cak kul mâ nâ sýn da, zî þu ur ve zî fik rin ruh la rý ný ya ra ta rak, on la rý E lest Mec li si nde ken di ne mu ha tap ey le yip, kul luk va zi fe siy le tav zif ey le di ve sa a det-i e be di ye ve rü yet-i Ce ma li ye ye Al lah ko ru sun bel ki de þe ka vet-i e be di ye ye doð ru gi den bir yol cu lu ða gi rif tar ey le di. Bi lin di ði gi bi, yol cu luk lar gi di le cek he def ve ga ye nok ta sýn da ma hi yet, kýy met ve key fi yet kes be der ler. Ký sa, kü çük ve ba sit yol cu luk lar faz la bir a zýk, mas raf ve zah met ge rek tir me yen yol cu luk lar dýr. Yol cu lu ðun sü re si ar týp, he de fi bü yü dük çe o nis pet te a zý ðý, zah met ve me þak ka ti de ar tar. Es ki ler Bü yük ba þýn bü yük der di o lur di ye rek bu nu ne gü zel i fa de et miþ ler dir. Rab bi miz son suz rah met, mer ha met ve hik me ti ik ti za sýn ca, bu e be dî be þer yol cu lu ðu nun her â ný ný kýy met len di rip ko lay laþ týr mak i çin, yol cu lu ðun de ði þik ma hal, is tas yon ve rýh tým la rýn da, bü yük he di ye, ih san ve a van taj lar vaz et miþ tir. Bu mâ nâ da yol cu lu ðun ba zý an la rý ný bi re bin ler ve re cek bir ma hi yet te prog ram la ya rak, kâ i na tý ve bu yol cu lu ðu hür me ti ne ya ra týp plan la dý ðý bir Ya ver-i Ek rem (asm) va sý ta sýy la da mar zi ya tý ný zî þu ur ve zî fik re teb lið et miþ tir. Ýþ te kul o la rak ins ve cin nin ha ya tý bo yun ca, baþ ta Ra ma zan ol mak ü ze re, ya þa dý ðý ma ne vî de ðe ri çok yük sek gün ler ve ge ce ler ve an lar bu ne vi den e be dî ha yat yol cu lu ðu na bi re bin ler ka tan, Rab bi mi zin eþ siz fýr sat ve he di ye le ri dir. Yol cu lu ðun, Kâ i nat Sul ta ný i le da ha faz la hem hâl o lun du ðu ve ab din arz-ý hâl ey le di ði i ti kaf hâ li i se, hu su san Ra ma za nýn son on gü nün de ya pý la ný ol mak ü ze re, ba ha bi çil mez bir de ðer ve kýy met te dir. Her ko nu da ol du ðu gi bi Ce nab-ý Hakk a kul luk ta da reh be ri miz o lan Yü ce Re sul ün (asm) öm rü nün so nu na ka dar biz zat de vam et ti ði bu eþ siz â det ve sün ne ti nin, o nun bir üm me ti o la rak ve þe fa a ti ne nâ il ol mak sa de din de ne de re ce kýy met ve e hem mi yet ar zet ti ði i zah tan va res te dir. Bu nun bir ge re ði ve yan sý ma sý o la rak Ýs lâm ta ri hi bo yun ca, baþ ta as hab-ý ki ram ve di ðer ma ne vi yat bü yük le ri, çi le ha ne ler de, uz let ha ne ler de, ca mi ve mes cid ler de ha yat la rý bo yun ca Hz. Re su lul lah ýn (asm) bu kýy met li sün ne ti ne, en yük sek kýy me ti ve re rek ya þa yýp ih yâ et miþ ler dir. Ýn san lýk ta ri hin de i se be þe rin gü neþ ve yýl dýz la rý o lan pey gam ber ler ve di ðer ma ne vi yat bü yük le ri, i ti kaf ma na sýn da ya þa dýk la rý ul vî hal ler ve ha yat tarz la rýy la in san lý ða nu mu ne-i mi sâl ol muþ lar dýr. Pey gam be ri miz in (asm) Hi ra da ki hâ li, Hz. Ey yub ün (as) çi le ha ne sin de has ta lýk ve dert le rin da ya nýl maz hal de nük set ti ði an la rý, Hz. Yu nus un (as) ba lý ðýn kar nýn da ge çen hâ li, Hz. Ýb ra - ab dul lah sa ma il.com him in (as) a te þe a týl dý ðý an da ki hâ li, Hz. Nuh un (as) yer yü zü tu fa nýn da ge mi ye sý ðýn dý ðý â ný ve Hz. A dem in (as) cen net ten çý ka rý lýp, ýs sýz arz mes ci di ne in di ði hal de ki ya þa dýk la rý ve pey gam ber ler dý þýn da Kehf As ha bý nýn, ma ða ra sýn da ya þa dý ðý üç yüz se ne lik ul vî hâ li ve da ha ben ze ri bir çok ha di se Ce nab-ý Hakk a ya kýn ol ma nýn en yük sek mer te be de ol du ðu i ti kaf hal le ri nin ul vî te za hür le ri dir. Hz. Yu nus un (as) ve Kehf As ha bý nýn ya þa dýk la rý hal ler ve si le siy le, kü çük bir ha tý ra mý da pay laþ mak is te rim: Ge çen yýl lar da Nu run Kah ra ma ný Zü be yir Gün dü zalp A ða be yin mem le ke ti Er me nek te bu lun du ðu muz bir gün de, Er me nek te ki zen gin kö mür hav za sý i çin de kö mür o ca ðý bu lu nan Et hem Bey kar de þi miz, A ða bey, bu gün se ni ga le ri ye gö tü rü yo rum, o ra da sa na bir sür pri zim o la cak de di. Ney se km yol ka te de rek ga le ri ye u laþ týk. Kask la rý mý zý ba þý mý za ta kýp e li miz de ay dýn la tý cý ol du ðu hal de, To ros la rýn 350 m. de rin li ðin de bu lu nan ka ran lýk tü nel den gi re rek ses siz ce yol al ma ya baþ la dýk. Da ðýn al týn da yak la þýk bir km yü rü dük ten son ra, Et hem kar de þi miz: A ða bey, bir da ki ka du ra lým, ý þýk la rý mý zý da sön dü re lim; þim di kab rin ka ran lý ðý i çin de yiz de di. Da ðýn ka ran lýk kar nýn da o an ki ya þa dýk la rý mý zýn ve his set ti ði miz duy gu la rýn ta ri fi ger çek ten im kân sýz Çok ký sa sü re de çok an lam lý þey ler ya þa ma mý za ve si le ol du ðu i çin kar de þi mi ze te þek kür et tik. As lýn da in san, dün ya nýn fa ni yü zü, al da tý cý fan ta zi ye le ri ve gaf let li yü zün den do la yý i çin de bu lun du ðu dün ya tü ne li nin ve on da ya þan ma sý ge re ken kýy met li, fe yiz li ve te fek kü rî an la rýn far ký na va ra mý yor. Ýþ te bu ha yat tü ne li i çin de, ö mür ser ma ye si nin en kýy met tar gün le ri o lan ve i çin de bu lun dur du ðu bin ay dan ha yýr lý Ka dir Ge ce siy le in sa na sek sen yýl lýk ma ne vî bir fe yiz ve öm rü ka zan dý ra bi len, öm rü mü zün ba ha rý ve ha sý lât mev si mi Ra ma zan, ye me-iç me ve gü nah la rýn ter kiy le ku la, a de ta bir me le kû ti yet ve o nun üs tün de ma ne vî bir kul luk mer te be si ka zan dý rý yor. Bu me le ki yet mer te be si, sa de ce ye mek iç mek ten iç ti nap la de ðil bü tün a za la rý, dün ya nýn fa ni yü zün den u zak tut ma öl çü sün de bir kýy met ve ma hi yet ka za na cak týr. Ta bii ki dün ya nýn a hi re te ve es ma-i Ý lâ hi ye ye ba kan yü züy le ha ya tý mý zý ve bü tün za hi rî ve ba ti nî duy gu la rý mý zý ha þir-ne þir ey le yip, bu nu tüm öm rü mü ze ya ya rak i ti kaf ta dýn da mad dî-ma ne vî fe yiz ve be re ket li bir ha yat ya þa ma mýz müm kün. Hz. Re sû lul lah (asm) ör nek ha ya týy la bu ko nu da bi ze her tür lü yo lu ve ko lay lý ðý gös ter mek te As rý mýz da bir Pey gam ber va ri si o lan Be di üz za man ýn, dün ya zevk ve ni met le ri nin ta ma mýn dan u zak o la rak ya þa dý ðý, yir mi se kiz se ne si ha pis ve zin dan lar da ge çen çi le, iþ ken ce, ze hir len me ve da ha ak la ha ya le gel me yen sý kýn tý ve hal ler le ve bu nun dý þýn da Çam Da ðý ve ben ze ri ýs sýz yer ler de a ðaç la rýn ve di ðer mah lu ka týn en yük sek se vi ye de zi kir ve tes bih ha lin de ol du ðu ben ze ri an lar la þe kil le nen, Kur ân ha ki kat le ri nin her tür lü þart ve ze min de in san lý ða i lân ve teb lið e dil di ði sek sen yý lý a þan çi le li ha ya tý nýn ta ma mý da, i ti kaf ve te fek kür ta dýn da Ce nab-ý Hakk a ya kýn ol ma hal le ri nin ör nek le rin den dir. Ýs te di ði miz de en ol maz de ni len dün ya iþ le ri ne va kit a yý ra bil di ði miz gi bi, baþ ta in san o la rak ya ra tý lýp; Sul tan-ý Kâ i nat a mu ha tap o lup, sa yý sýz ni met ler le do na týl ma mý zýn, bir neb ze de ol sa, þük rü nü e dâ e de bil me miz i çin; de ðil bir kez i ti ka fa gir mek, bin kez bi le gir sek, bu ni met ler kar þý sýn da a de ta ok ya nus tan bir dam la me sa be sin de ka lýr. Es ki za man lar da, San ki Öl düm! de yip bir sü re li ði ne faz la ca ha þir ne þir ol du ðu dün ya iþ le ri meþ gu li ye ti ni en a za in di re rek, Rab bi ne hak kýy la kul ol mak i çin, mem le ke ti ni ve e lin de ki mal, mülk ve ti ca re ti terk e den a dam mi sâ li, hiç ol maz sa ö mür ser ma ye sin de ki her bir se ne nin on gü nü nü ken di mi ze a yý rýp, Rab bi miz le en yük sek mer te be de hem hâl o la lým. Kur ân ha ki kat le ri nin mü ta la e di lip ya þan ma sý i çin a yý ra ca ðý mýz o ku ma kamp la rý ve ders ve soh bet an la rý nýn da i ti kaf ru hu nun bir baþ ka te cel lî si ol du ðu nu as la u nut ma ya lým. Ko nu mu zu, be þe rin cen ne tâ sâ ba ha rý Asr-ý Sa a det ten, i ti ka fýn e hem mi yet ve kýy me ti i le a lâ ka lý i ki ha tý ra ve du a i le taç lan dý ra lým: Ý mam Züh ri (ra) der ki: A ca ba in san lar i ti kâ fý na sýl ter ke di yor lar? Hal bu ki, Re su lul lah (asm) ba zý þey le ri ya par, ba zý þey le ri ter ke der di. Ý ti kâ fý i se ve fa tý na ka dar hiç ter ket me di. Ab dul lah Ýbn Ab bas ýn ta le be si ve Ý mam-ý A zam ýn ho ca la rýn dan A tâ b. E bî Re bah i se: Ý ti ka fa gi ren, bü yük bir kim se nin ka pý sý na bir ih ti yaç i çin de fa lar ca ge lip du ran kim se gi bi dir. Ý ti ka fa gi ren kim se [li san-ý ha liy le] Rab bim be ni ba ðýþ la yýn ca ya ka dar bu ra dan ay rýl ma ya ca ðým der de mek te dir. Bu ve si ley le Ra ma za nýn son on gü nün de i ti ka fa gi re cek kar deþ le ri mi zi teb rik e der; bin ay dan da ha kýy met li o lan Ka dir Ge ce si ne u laþ tý rýp, o nu ya þa yýp fey zin den is ti fa de et me yi cüm le mi ze na sip kýl ma sý ný Ce nab-ý Hak tan ni yaz e de riz. VE CÝ ZE Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haþre, haþirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. O yollarda zulümatý daðýtacak bir nur ve bir erzak lâzýmdýr. Güvendiðimiz akýl ve ilimden ümit yok. Ancak Kur'ân'ýn güneþinden, Rahman'ýn hazinesinden tedarik edilebilir. Mesnevî-i Nuriye, s. 186

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 19 Ramazan 1433 Ru mî: 25 Temmuz 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Mevcut eðitim sisteminin çaðdaþ dünyaya ayak uydurmada yetersiz kaldýðýný belirten DES Genel Baþkaný Avcý, "Türk eðitim sistemi, çaðdaþ dünyanýn rafa kaldýrdýðý bir sistemdir" ifadelerini kullandý. EÐÝTÝM SÝSTEMÝMÝZ AHLÂK AÞILAMIYOR DES GENEL BAÞKANI GÜRKAN AVCI, TÜRKÝYE'DEKÝ EÐÝTÝM SÝSTEMÝNÝN ÖÐRENCÝLERE ÝNSAN SEVGÝSÝ, AHLÂK, SAYGI, VATANSEVERLÝK BÝLÝNCÝNÝ YETERÝNCE AÞILAMADIÐINI ÝFADE ETTÝ. DE SAM (E ði tim, Sos yal, Si ya sal Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke zi) ta ra fýn dan dü zen le nen Türk E ði tim Sis te mi ve Öz gür lük çü A ra yýþ lar i sim li top lan tý da ko nuþ ma cý o la rak çe þit li de ðer len dir me ler de bu lu nan De mok rat E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, E ði tim sis te mi i le il gi li ye ni bir fi kir söy le di ðin de sta tü ko nun ve i de o lo jik mer kez le rin i cat çý kar ma ve es ki kö ye ye ni a det ge tir me de di ði ni kay de de rek, Ye ni ve Bü yük Tür ki ye i çin e ði tim sis te mi mi zin ni te lik li, ve rim li, çað daþ ve e þit lik çi bir form ka zan ma sý ge re ki yor. Bu nun i çin de güç lü bir e ko no mi ve do na ným lý bir genç li ðe ih ti ya cý mýz var. Bu ne den le, bu a ta söz le ri nin ar týk ye ni i cat çý ka rýn ve ye ni a det ge ti rin di ye de ðiþ ti ril me si ge re ki yor de di. Mev cut e ði tim sis te mi nin çað daþ dün ya ya a yak uy dur ma da ye ter siz kal dý ðý ný be lir ten DES Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, E ði tim re form la rý nýn uz la þý kül tü rü i çe ri sin de tam gaz de vam et me si ge re ki yor. Türk e ði tim sis te mi çað daþ dün ya nýn ra fa kal dýr dý ðý bir sis tem dir. Ý le ti þim ça ðý e ði tim sis te mi ne ge çil me di ði müd det çe Tür ki ye ra hat bir ne fes a la ma ya cak týr de di. DERS HA NE CÝ, EZ BER CÝ VE SI NAV CI Son çey rek a sýr da YÖK i le Mil li E ði tim Ba kan lý ðý a ra sýn da ki ko or di nas yon suz lu ðun e ði tim sis te mi ü ze rin de is tik rar lý bir po li ti ka nýn uy gu la ma sý na im kân ver me di ði ni be lir ten Av cý, Ez ber ci, ders ha ne ci ve sý nav cý e ði tim sis te mi miz öð ren ci le rin o kul ve müf re dat la il gi si ni ar týr ma sý na rað men sý nav o dak lý e ði tim an la yý þý ný yay gýn laþ tý ra rak er ken yaþ lar dan i ti ba ren ço cuk la rýn ders ha ne, e tüt ve ö zel ders gi bi kay nak la ra yö ne li mi ni de ar týr mýþ týr de di. Mev cut sý nýf geç me uy gu la ma la rýnýn öð ren ci le rin te mel bil gi ve be ce ri le ri e din mek si zin bir üst sý ný fa DES Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý geç me si ne i zin ver di ði ni de kay de den Av cý, Her bir sý nýf i çin ni te lik li stan dart lar be lir len me li ve öð ren ci le rin bu stan dart la ra e ri þe rek bir üst sý ný fa geç me le ri te min e dil me li dir. Ö zel lik le mes le kî e ði ti me dö nük te mel so run, mes lek li se le ri ne de vam e den öð ren ci sa yý sý ný ar týr mak de ðil, mes le kî e ði tim al mýþ ki þi le rin pi ya sa da is tih dam im kân la rý nýn ge liþ ti ril me si dir de di. E ÐÝ TÝ ME AY RI LAN BÜT ÇE AR TI RIL MA LI 2000 li yýl la rýn ba þýn dan i ti ba ren dün ya da ve Tür ki ye de ar týk hiç bir þe yin es ki si gi bi ol ma dý ðý ný, bü yük bir de ði þi min ya þan dý ðý ný söy le yen Av cý, Tür ki ye ser ma ye si kü re sel ser ma ye ha re ket le ri ne a çýk bir ha le gel di. Fa kat e ði tim sis te mi miz bu ye ni dö nem de ki risk le re gö ðüs ge re bil me si i çin i no vas yo nu ön pla na çý kar ma sý ge re ki yor du. Bu nu ya pa ma dý. Baþ ba kanýn e ði ti me da ha faz la büt çe a yýr ma sý ný, e ði tim ça lý þan la rý nýn e ko no mik ve de mok ra tik so run la rý ný çöz me si ni ni hai he def bað la mýn da çok ge rek li gö rü yo rum de di. KÝM LÝK VE AH LÂK A ÞI LA YA MI YOR E ði tim sis te mi nin öð ren ci le re in san sev gi si, ah lâk, say gý, va tan se ver lik bi lin ci ni ye te rin ce a þý la ma dý ðý ný, Ýs tan bul da a ra ba ya kan genç le rin ço ðu nun ü ni ver si te me zu nu ve ya öð ren ci si ol du ðu nu söy le yen Av cý, "E ði ti min ö nem li a maç la rýn dan bi ri si de bir ha yat þek li bir tarz ka zan dýr mak týr. Bu tar zýn ö nem li un sur la rýn dan ba zý la rý da 'kim lik, ah lâk, sev gi ve say gý te þek kül et tir mek tir. E ði tim sis te mi mi zin genç ler de ve ço cuk lar da mil li ve ma ne vi de ðer le ri mi ze dö nük me rak, sev gi ve say gý u yan dýr ma ya da ir uy gu la ma la rý ol ma sý ge re kir" diye konuþtu. Ü NÝ VER SÝ TE LE RÝ MÝZ ÜRETEMÝYOR Avcý, konuþmasýnýn sonunda, "Ü ni ver si te le rin bil gi, kül tür, sa nat ve tek no lo ji ü re te me di ði ni, ül ke gün de miy le a la ka lý ko nuþ ma dý ðý ný ve bir dev let da i re sin den fark sýz sus pus o tur du ðu nu ib ret le gö rü yo ruz. Ü ni ver si te ler le sa na yi a ra sýn da iþ bir li ði nin za yýf ol du ðu nu her kes bi li yor. Tür ki ye bi lim sel ma ka le ya yýn la ma ko nu sun da dün ya ge ne - lin de ilk sý ra lar da fa kat bu nu e ko no mi ye dö nüþ tü re mi yo ruz. Ge liþ miþ ül ke ler de ge rek e ko no mik ge rek se si ya sal ve top lum sal yö ne tim le ri nin ar ka sýn da güç lü dü þün ce ku ru luþ la rý bu lu nu yor. Ü ni ver si te ler a ra sýn da re ka bet ol ma dan, ü ni ver si te le re öz gür lük, de mok ra si ve ba ðým sýz lýk ka zan dýr ma dan bu nu ya ka la ma mýz müm kün de ðil dir" ifadelerini kullandý. ir ti ni as ya.com.tr Kan dil ve Su ri ye den ön ce... Bu Ra ma zan a da Te rö rü bi tir me fýr sa tý o la rak de ðer len di ril sin te men nî ve du a la rý i le gir miþ tik, a ma ma a le sef öy le ol ma dý. Mü ba rek ay da da dur ma yan kan, ne re dey se her gün bi rer-i ki þer-ü çer as ke ri mi zi þe ha det mer te be si ne ta þýr ken, Þem din li baþ ta ol mak ü ze re böl ge de ya pý lan o pe ras yon lar da da sa yý sý yüz ler le i fa de e di len te rö ris tin et ki siz ha le ge ti ril di ði a çýk lan dý. Ra ma zan yi ne ka na bu lan dý. Ge çen yýl da Ra ma zan a rað men te rör o lay la rý de vam et miþ, ilk gün ler de Baþ ba ka nýn tep ki si Ra ma zan ol du ðu i çin sab re di yo ruz þek lin de ol muþ, a ma bi lâ ha re son olarak 8 þe hit da ha ver di ði miz Çu kur ca dan ge len 7 þe hit ha be ri ü ze ri ne o pe ras yon la ra ye ni den hýz ve ril miþ ti. An cak o gün den bu gü ne, da ha sý yýl lar dýr de vam e den o pe ras yon la ra rað men te rör sü rü yor. Çün kü da ða çý kýþ la rýn ö nü ke si le mi yor... Ge çen yýl ki Ra ma zan te rö rü nde Baþ ba kan BDP ye yük len miþ ti. Bu de fa i se ib re yi Su ri ye ye kay dý ra rak, so rum lu lu ðu E sad a yük le di. Da ha sý, Ý ca býn da Kan dil gi bi Su ri ye yi de vu ru ruz de di. Er do ðan ýn di ðer kur may la rý da ay ný ha va da. A ma bu yak la þý mýn i sa be ti tar týþ ma lý. Bir de fa Hak ka ri sý ný rý nýn ötesi Su ri ye de ðil, I rak top rak la rý. Ve a sýl mer kez Kan dil de o ra da. Ý kin ci si, þim di ye ka dar Ku zey I rak ta, bir kýs mý can lý ya yýn lar eþ li ðin de ol mak ü ze re de fa lar ca o pe ras yon yap týk. Pe ki, ne ti ce ne ol du? Kan dil i ha ri ta dan si lip ör gü tü im ha e de bil dik mi? Ü çün cü sü, AKP Mil let ve ki li Prof. Dr. Ýd ris Bal ýn söy le di ði gi bi, Kan dil e, Su ri ye ye ký zar ken ken di top rak la rý mýz da 6 yýl dýr gi re me di ði miz yer ler, va di ve köy ler var. (Bu gün, ) Ki, bu nun bir ör ne ði, 34 in sa nýn TSK bom ba la rý al týn da can ver di ði U lu de re fa ci a sýn dan son ra ya pý lan a çýk la ma lar da gö rül me miþ miy di? Ka çak çý la rýn ge çiþ gü zer gâ hý nýn yer al dý ðý böl ge i çin yet ki li a ðýz lar dan O ra ya ha kim de ði liz an la mý na ge len söz ler sâ dýr ol ma mýþ mýy dý? Ke za Hak ka ri nin çok ya ký nýn da fa al du rum da o lan bir te rör kam pýn dan söz e dil me miþ miy di? Çu kur ca da Ge çim li ka ra ko lu na ya pý lan ve 8 þe hit ver di ði miz sal dý rý, Dað lý ca ve Ak tü tün o lay la rý son ra sý gün de me ge lip da ha son ra u nu tu lan ka ra kol tar týþ ma sý ný da tek rar a teþ le di. Ve on yýl lar ön ce ka çak çý la ra kar þý ku ru lan der me çat ma ka ra kol la rýn te rör le mü ca de le ye uy gun þe kil de ye ni len me si ça lýþ ma la rýn da ki ge cik me i çin Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný nýn gös ter di ði ge rek çe ler ise son de re ce dü þün dü rü cü. Me se lâ a ra zi þart la rý nýn ça lýþ ma la rý zor laþ týr dý ðý ný an la týr ken, ö zel lik le ma yýn do lu a ra zi le re vur gu ya pý yor Ba kan Bay rak tar. Ay rý ca, te rör fa a li yet le ri nin de ça lýþ ma la rý en gel le di ði ni be lir ti yor. Bu bað lam da, Te rö rist le rin ka çýr ma ris ki ol du ðun dan, iþ çi ve tek nik per so nel bul mak ba zan müm kün ol mu yor di yor (Mil li yet, ). Sa de ce bu son ge rek çe da hi, Ýd ris Bal ýn dik kat çek ti ði va him ger çe ði bir di ðer yö nüy le tas dik ve te yid e den a cý bir i ti ra fýn i fa de si de ðil mi? De mek, ül ke miz sý nýr la rý i çin de öy le yer ler var ki, te rör ör gü tü nün bas kýn ya pýp a dam ka çýr ma sýn dan kor kul du ðu i çin, iþ çi ve tek nik e le man bu lu na mý yor. Hem de ka ra kol in þa a týn da! Du rum bu i se, Baþ ba kan baþ ta ol mak ü ze re hü kü met yet ki li le ri nin za man za man Böl ge ye ya tý rým ya pýn çað rý sýn da bu lun du ðu i þa dam la rý ne ye gü ve nip de bu çað rý nýn i ca bý ný ya pa cak lar? Prof. Bal ýn 6 yýl vur gu su na da dik kat! Dev let ger çek ten 6 yýl dan be ri ken di sý nýr la rý i çin de ki ba zý yer le re gi re mi yor sa, ne den ve na sýl? Bu va him id di a doð ru i se, son 6 yýl da ki gü ven lik po li ti ka la rý nýn yet ki li ve so rum lu la rý nýn mer cek al tý na a lý nýp e ni ne bo yu na sor gu lan ma la rý ge rek mez mi? Ý çiþ le ri ba kan la rý nýn, ge nel kur may baþ kan la rý nýn, kuv vet ko mu tan la rý nýn, is tih ba rat yet ki li le ri nin ve en baþ ta da baþ ba ka nýn, bu ko nu da he sap ver me le ri i cab et mez mi? Vel ha sýl, son þe hit le ri de Su ri ye ye vur ma fýr sa tý o la rak gör mez den ev vel, i þin bu bo yut la rý nýn ve be ra be rin de zi hin le ri meþ gul e den di ðer bir çok is tif ha mýn ay dýn la týl ma sý na ih ti yaç var. Þehitlere rahmet, kalanlara sabýr diliyoruz.

4 4 7 KÜLTÜR SANAT AÐUSTOS 2012 SALI Y Barla ya doðru Ra ma zan a yý nýn ma ne vî ik li mi dal ga dal ga her ta ra fý sar dý ðý bir za ma na rast la dý Bar la ya doð ru yol cu lu ðu muz. Yaz mev si mi nin sý cak lý ðýn da E ðir dir Gö lü nün yü zü nü sý vaz la ya rak e sen rüz gârýn se rin li ðiy le i çi miz fe rah la dý. Ma vi lik le ri ni sey rin de de rin le me si ne te fek kü rün be re ke ti ni bul duk. Gö lün et ra fý ný çe vi ren yal çýn ka ya lýk lý, yük sek, a za met li sý ra dað lar; Kur ân il mi nin hik me tin der ya sý, en gin ruh ve þef kat um ma ný Üs ta dýn et ra fýn da sa da kat le, dim dik arz-ý en dam et miþ Is par ta Kah ra man la rý ný ha týr la tý yor. Bir bi ri i le ku cak laþ mýþ bu dað la rýn en bah ti ya rý da Üs ta dý üs tün de ta þý mýþ, ku ca ðýn da ma ne vî â lem le re u laþ týr mýþ, su yun dan i çir miþ, se rin li ðin de u yut muþ o lan Çam da ðý dýr. Þim di has ret le o mut lu yýl la rýn öz le mi ni üs tün den ge çen bu lut la ra ve u fuk la ra ba ka rak yâd e di yor dur. Yal nýz lý ðýn ve ýs sýz lý ðýn rað mý na aþk rit mi ne ka pý la rak çar pan kal bin de rin lik le rin de sev gi li sin den u mut la ha ber ve müj de ler bek ler gi bi. Top rak, a ðaç lar, kuþ lar ve gö lün en gin su la rý Bar la ya yak laþ týk ça da ha bir an lam ka za ný yor. Her ma si va, her mad de ma na ya ý þýk ver di ði, kan dil tut tu ðu ka dar de ðer ka za nýr. Is sýz dað lar, o va lar, çöl ler bað rýn da ya lýn ký lýç sa va þan yi ðit le rin, kah ra man la rýn, þe hit le rin za fer ka zan dý ðý yurt o la rak u nu tul maz, ta ri hin al týn say fa la rýn da ye ri ni a lýr. Bu top rak lar da aþ kýn, i la hi aþ kýn gö nül ler de neþ vü ne ma bul ma sý i çin is tið ra kýn, zi kir ve te fek kü rün göz yaþ la rýy la Kur ân der ya sý nýn u fuk la rýn dan, u mut la ra da mý týl dý ðý yer dir. Yað mur lar be re ket ta ne si o la rak dü þer ge len cik dað la rý na, ka ran fil le rin ve Cen net Bah çe si nin üs tü ne göz ya þý gi bi, aþk yan gýn la rý ný sön dür me ye, bir dev rin has re ti ni din dir me ye. Bir grup yaþ lý in san la yol lar da yýz, geç miþ te ki kay bet tik le ri mi zi a ra ma ya, ka çýr dýk la rý mý zý ya ka la ma ya ve fa ni öm rün son mer ha le sin de ha ki ka tin ger çek yü zü ne va sýl ol ma nýn ve di a sýy la düþ tük yol la ra. Yok luk lar, sý kýn tý lar la ge çen çi le li öm rü mü zün son ba sa ma ðýn da bir nur, bir hu zur a ra dýk hep bir lik te. I þýk a ra dýk ka ran lýk lar dan, hi da yet a ra dýk Kur ân sof ra sýn dan, kay bet tik le ri mi zin ar ka sýn dan ba kar ken bir müj de bek le dik, u mut la rý mýz la. Han gi cep he de sa vaþ tý ðý mý zý bi le me den bu gün le re gel dik; doð ru yu, is ti ka me ti bul mak, ha ki ka ti ya ka la mak ü mi di miz, ar zu muz ol du Bar la Yol la rýn da. Be di üz za man ýn i man ve Kur ân ha ki kat le ri nin mü ca de le si ni ver di ði, ga fil in san la rýn dev le tin bü tün gü cüy le ez me ye, yok et me ye ve sin dir me ye ça lýþ tý ðý bir Ýs lam kah ra ma ný nýn ya þa dý ðý me kân la ra yaþ lý çý nar la rýn, gün gör müþ in san la rýn, o zu lüm dev ri nin ta nýk la rýy la Bar la ya çý ký yo ruz. Be di üz za man her ge çen gün de dil ler de, gö nül ler de ye ri ni bu lu yor. Ço cuk, genç, yaþ lý o nu ta ný yor, sev giy le a ný lý yor. O nu gör mek müm kün ol ma dý ðý na gö re, o nu ta ný yan la rý, ya þa dý ðý yer le ri, ta þý dý ðý da va sý ný gör mek, fe yiz al mak, hu zur bul mak i çin yol lar da yýz. Bar la ya var dý ðý mýz da U lu Çý nar ýn al týn da yaþ lý bir in san o tu ru yor. Ba þýn da sa rý ðý, sa ka lý ve düz gün ký ya fe ti i le e lin de ki ki ta bý mü ta la a e di yor du. Zi ya ret çi le rin i çe ri sin de ken di em sa li o lan hu zu re vi yaþ lý la rýy la bir lik te biz le ri na zik bir i fa de ve i þa ret le ça ðý rýp ya ný na o tur tu yor. Yaþ lý çý na rýn al týn da, as ra ya kýn ö mür ya þa mýþ Ra ma zan Tu ran Am ca biz le re an lat ma ya baþ lý yor. Bir te va fuk o la rak yaþ lý in san la rý mý za, bu lun du ðu muz me kâ nýn hu su si yet le ri ni ve Be di üz za man ý an la ta cak ken di le ri ne em sal bir ta ný tý cý bul muþ tuk. Ra ma zan Am ca ken di sin den çok ký sa bah set ti. O yýl lar da yok luk lar ne de niy le öm rü ço ban lýk ya pa rak geç miþ. Üs ta dý bir de fa gör müþ. Son ra dan Hüs rev A ða be yin de la le tiy le Ri sa le-i Nur la rý ta ný mýþ, yaz ma yý öð ren miþ ve hiz met ker va nýn da ye ri ni al mýþ. Ken di yaz dý ðý ve ço ðal týp cilt let tir di ði Genç lik Reh be rin den bir ta ne si ni bi ze he di ye et ti. Kur ân har fiy le ha re ke siz o la rak ya zýl mýþ, ba zý harf le rin si lik ol du ðu ki ta bý a ça rak biz le re o ku ma ya baþ la dý. Ço ban lýk yap mýþ, yaþ lý bir in sa nýn hýz lý bir þe kil de, doð ru o la rak, ma na la ra vur gu ya pa rak i man ha ki kat le ri ni te laf fuz e de rek o ku ma sýy la biz le ri nu run ruh la rý ok þa yan müþ fik ik li mi ne a lýp gö tür dü. Dað da ki ço ba ný bü tün o lum suz luk la ra rað men Kur ân ha ki kat le ri nin in sa na ha yat ve ren ik si riy le bu luþ tu ran sýr ney di a ca ba? Ri sa le-i Nu run cerh e dil mez ha ki kat le ri nin huz me le ri ni yaþ lý bir ço ba nýn se sin den din le me nin hu zu ru nu duy duk, hay ran ol duk. Ay ný ik sir, pro fe sör le çift çi yi ay ný çiz gi de o muz o mu za bir leþ tir miþ ti. Nur dan na si bi ni a lan mil yon lar o þevk, o he ye can, o ý þýk la dün ya nýn her ta ra fýn da Ýs la mýn da vet me þa le si ni el le rin de, gö nül le rin de, dil le rin de ta þý yor lar. Bar la da üs ta dýn e vi ve çý na rýn al týn da ki ta þýn üs tü de ders o ku yan Ra ma zan Am ca nýn ha ya tý, li san-ý ha li ve hiz met aþ ký zi ya re ti miz es na sýn da biz le ri çok et ki le di. Zi ya ret bi tin ce, dö nüþ yol cu lu ðu muz da her kes ken di his se sin ce al dýk la rý nýn mut lu lu ðu ve hu zu ru i le iç dün ya sýn da mu ha se be si ni ya pý yor du. Hikmet Barutçugil: "Ken di öz sa nat la rý mý za kar þý duy du ðu muz a þa ðý lýk duy gu su nun an lam sýz lý ðý ný, bu sa nat la rý mýz la zir ve le re çý ký la bi li ne ce ði ni de bu ö dül i le ya þa dým" dedi. Ýn gil te re den eb ru i le ge len al týn ma dal ya EBRU SANATÇIMIZ HÝKMET BARUTÇUGÝL'ÝN 'BARUT' ÝSÝMLÝ 'EBRU'SU ÝNGÝLTERE'DEN ALTIN MADALYA ÝLE ÜLKEMÝZE DÖNDÜ. EB RU sa nat çý mýz Hik met Ba rut çu gil, Ýn gil te re nin Ox ford ken tin de bu yýl 35. si dü zen le nen ge le nek sel sa nat fes ti va li Art in Ac ti on dan Best of the best ö dü lü i le dön dü. Fes ti va le bu yýl dün ya ca ün lü 300 sa nat çý ka týl dý. 16 yýl dýr fes ti va le da vet e di len Hik met Ba rut çu gil in e se ri bu 300 sa nat çý ta ra fýn dan en i yi e ser ler a ra sýn dan se çil di. Ba rut eb ru su Ýn gil te re den za fer le dön dü; Ox ford ken tin de dü zen le nen Art in Ac ti on dan bu yýl Tür ki ye ye bir ö dül gel di. Fes ti va le 16 yýl dýr da vet e di len tek Türk sa nat çý sý o lan Hik met Ba rut çu gil; bü yük boy ku maþ ü ze ri ne ça lýþ tý ðý eb ru e se riy le best of the best ö dü lü ne de ðer gö rül dü. Art in Ac ti on; bir fel se fe o ku lu o lan Lon don Scho ol of E co no mic Sci en ce ta ra fýn dan 35 yýl dýr dü zen le nen bir sa nat zi ya fe ti. Her yýl dün ya nýn dört bir ya nýn dan yak la þýk 300 ka dar sa nat çý B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Bir as ker top lu lu ðu nun ba þý, ku man dan.- Ço cu ðun e ði tim ve öð re ti miy le gö rev li kim se. 2. Ra fa dan yu mur ta.- Es ki dil de yüz, çeh re. 3. Bo yun e ðen, ken di ni baþ ka sý nýn buy ru ðu na bý ra kan.- Son, so nun da. 4. Ba yýn dýr, ma mur.- E ti ye nen mü rek kep ba lý ðý. 5. O lum suz bir ö nek.- Bir kim se yi, bir þe yi an lat ma ya, ta ným la ma ya, a çýk la ma ya, bil dir me ye ya ra yan söz.- Ta bak lan mýþ cey lan de ri si. 6. Kon ya að zýn da fa sül ye.- Ge lir ge ti ren mülk ler. 7. Kul lan dý ðý mýz al fa be de on dör dün cü har fin o ku nu þu.- Um mak tan e mir.- Aç deðil 8. bir ký yam, bir rü ku' ve i ki sec de den i ba ret o lan na ma zýn bir rük nü.- Çe lik-ço mak o yu nun da çe lik. 9. Ý ki sert cis mi bir bi ri ne bað la ma ya ya ra yan, i ki u cu siv ri ve kýv rýk me tal par ça.- Ba ba mý zýn kýz kar de þi. 10. De ðe ri dü þük, sý ra dan.- Ge nel lik le iþ le me ler de kul la ný lan, gü müþ gö rü nü þün de ve par lak lý ðýn da o lan ip lik vb.-çe þit, cins has sa si yet le se çi le rek or ga ni zas yo na da vet e di li yor. Ve bu 300 ön de ge len sa nat çý ya; dün ya nýn dört bir ya nýn dan ge len 900 ka dar gö nül lü or du su hiz met e di yor. Sa nat çý lar 1 yýl bo yun ca en i yi e ser le ri ni fes ti val de ser gi le ye bil mek ü ze re ha zýr la ný yor lar. Best of the best ö dü lü i se sa de ce ka tý lým cý sa nat çý la rýn oy la rý i le ser gi le nen e ser ler a ra sýn dan se çi le rek sa hi bi ni bu lu yor. A ÞA ÐI LIK DUY GU SU NUN AN LAM SIZ LI ÐI Hik met Ba rut çu gil in 10 met re bo yun da ve 150 san ti met re e nin de sa ten bir ku maþ ü ze ri ne ça lýþ tý ðý ö dül lü ba rut eb ru su; ta van dan 2 kat o la rak ser gi len di. De sen ve renk le riy le do ða nýn bir yan sý ma sý o lan e se rin ü ze ri ne ple a se do to uch and fe el (do kun ve his set) ya zýl dý. Zi ya ret çi ler do kun du ðun da da ha ön ce hiç kar þý laþ ma dýk la rý i çin ol sa ge rek ön ce þa þýr dý lar son ra da çok hoþ la rý na git ti. DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI K U T AU B U S Ý T T E E L E M E N T A Ý L E L U K L O M K Ý L A H M E S K E N E T M Ý K A D O T E L N M Y A S Ý N E D KE B Ý M E D A Y Ý N A M Ý N A T Ý E K E R E L A N F Ý R A S K E R A D E M O R D U T E Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Tür ki ye'nin Ka ra de niz Böl ge si'nde yer a lan il le rin den bi ri.- Mü zi kal ses di zi le rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. 2. Müm kün o lan. 3. Be bek i çin ha zýr la nan yi ye cek le rin ge nel a dý.- Bir il gi e ki. 4. Uk ray na'da ilk he ce.- Sýrt ve kol da ya ya cak ye ri ol ma yan is kem le. 5. Or ki nos ba lý ðý nýn di ðer a dý.- Ha va ve de niz va sý ta la rýn da va sý ta ya is te ni len yö nü ver me ye ve be lir li bir doð rul tu da gö tür me ye ya ra yan ha re ket li par ça. 6. Kal se du an ku var sý nýn bir tü rü o lan, yü zük ta þý, mü hür vb. yap mak ta kul la ný lan, tür lü renk ler de, ya rý say dam, par lak ve de ðer li bir taþ- A yak bi lek le ri ni de i çi ne a lan ka pa lý jim nas tik a yak ka bý sý. 7. Mad di þey le re de ðer ver me di ði i çin üs tü ne ba þý na ö zen me yen, da ðý nýk, der be der. 8. Mi de nin ar ka sýn da, di yaf ra mýn al týn da, sol böb re ðin üs tün de, yas sý, u zun ca, ak yu var ü re ten ve yýp ran mýþ al yu var la rý top la yan, da mar lý, gev þek bir do ku dan o luþ muþ or gan. 9. La yýk ol ma, ya ra þýr lýk, uy gun luk. 10. Ýn san lý ðýn a ta sý ilk pey gamn ber.- Or ta o yu nu'nda çin ge ne ye ve ri len ad. 11. Os man lý lar da il mi ye nin giy di ði bir tür üst lük.- Çok yi yen ler, o bur lar, pis bo ðaz lar. 12. Hi cab his si.- Mo tor lu ta þýt lar da di rek si yon i le te ker lek a ra sýn da ki bað lan tý yý sað la yan de mir çu buk.- Ýþ le ne cek bir nes ne de bu lun ma sý ge re ken ý sý nýn, ne min ye ter li ol ma sý du ru mu. Sa nat çý Hik met Ba rut çu gil his le ri ni þöy le di le ge tir di: Bu ö dül, yýl lar dýr sa vun du ðum duy gu ve dü þün ce le ri min tat min e di ci so nu cu nu al mak gi bi bir þey ol du. Ge le nek sel sa nat lar da ye ni lik ya pý lýp za fer le re u la þý la bi le ce ði is pat lan dý. Za na at tan sa na ta ge çi le bi le ce ði, ay ný þey le ri tek rar e den za na at ye ri ne, da ha ön ce le ri de nen me miþ ye ni lik ler ya pý la bi li ne ce ði ni bi ze gös ter di. Ken di öz sa nat la rý mý za kar þý duy du ðu muz a þa ðý lýk duy gu su nun an lam sýz lý ðý ný, bu sa nat la rý mýz la zir ve le re çý ký la bi li ne ce ði ni de bu ö dül i le ya þa dým. Jü ri nin, ser gi de e se ri o lan sa nat çý lar dan o luþ ma sý ö dü lün de ðe ri ni ve o nu ru nu da ha da ar tý rý yor. U lus la ra ra sý ol ma nýn ilk pren si bi nin de u lu sal ol mak tan geç ti ði ni ye ni ne sil genç le re his set ti re bi lir ve on la rý ken di öz sa nat la rýn da ye ni li ðe ö zen di re bi lir i sem ne mut lu ba na Kültür Sanat Servisi BÝR KÝ TAP Ýh lâs Çi çe ði ÝS TAN BUL -Ga ze te mi zin Fý kýh Gün lü ðü kö þe si ya za rý Sü ley man Kös me ne, ye ni ki - ta býn da bu kez ih lâs mef hu - mu nu ka le me al dý: Ýh lâs Çi çe - ði Ye ni As ya Neþ ri yat ta ra fýn - dan ya yýn la nan e ser, 13,5 x 19,5 cm e bat lý ve 128 say fa lý. He men be lir - te lim ki, di nî li te - ra tür de ih lâs, bir i þin, bir a me lin, bir i ba de tin hiç bir dün ye vî men fa at ya da se bep gös te ril mek si - zin, sa de ce ve sa de ce Al lah rý za sý i çin ya pýl - ma sý an la mý na ge li yor. Ve Ýh lâs Çi çe ði i - sim li bu e ser, ih lâs mef hu mu nun ö ne mi ve de ðe ri hak kýn da de ðer li ya za rý mý zýn ka le me al dý ðý çe þit li ya zý lar dan o lu þu yor. Ki ta býn ka - pak ya zý sýn da i se Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî nin ko nuy la il gi li meþ hur ve ci ze si ne yer ve ril miþ. Kül tür Sa nat Ser vi si Çorum'daki okuma programý 1 hafta sürdü. Ye tiþ kin ler o ku ma prog ra mýn da ÇORUM U huv vet Vak fý nda ye tiþ kin ler Ri - sa le-i Nur o ku ma prog ra mý ya pýl dý. Ge çen se ne bi rin ci si A mas ya i lin de ger çek leþ ti ri len o ku ma prog ra mý nýn i kin ci si 30 Tem muz-5 A ðus tos ta rih le ri a ra sýn da Ço rum U huv vet E ði tim ve Kül tür Vak fý nda ya pýl dý. Bir haf ta sü ren o ku ma prog ra mý na Sam sun, A mas ya, To kat ve Ço rum il le rin - den ka tý lý mýn ol du ðu prog ra ma ev sa hi bi Ço rum gün düz ka tý lým sað lar ken, prog ram çok ve rim li ve fe yiz li geç ti. Ye tiþ kin ler o ku - ma prog ra mý sa hur i le baþ la dý ve gün bo yu de vam et ti. Kur ân-ý Ke rim, Cev þen, Ri sa - le-i Nur o ku ma la rý ký sým la rý o lan prog ra - mýn ö zel lik le gün lük mü za ke re li ders le ri dik ka te de ðer di. Bu nun ya nýn da Ço rum un ö zel lik le ca - mi le ri ve sa ha be le rin bu lun du ðu yer ler zi ya ret e di le rek du â lar ve i ba det ler ya pýl - dý. Prog ra mýn son gü nün de mi sa fir ler Ço rum-an ka ra is ti kâ me tin de bu lu nan Ah met Ka ya nýn, Ço rum i li nin en yük sek ra ký ma sa hip Ye ni ka ra do na Kö yü nde ki e vi ne mi sir ol du lar. Ý kin ci si Ço rum U huv - vet E ði tim ve Kül tür Vak fý nda ger çek - leþ ti ri len Ye tiþ kin ler O ku ma Prog ra - mý nýn ge le cek se ne ler de de vam et me si bü tün ka tý lým cý la rýn hem is te ði hem de du â sý ol du. Ço rum / Ab dul ba ki Nur söz

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Ba tý da a i le ha ya tý tar ü mâr ol muþ, fert ler hu zur suz, mut suz, ya ný yor. Ne ya zýk ki, e þit lik, öz gür lük, e ko no mik ba ðým sýz lý ðý ný ka zan mak ve he do nizm (zevk ve lez zet le ri ni ta kip et mek) bu la þý cý bir has ta lýk gi bi Ýs lâm â le mi ne de si ra yet et miþ. Ne ya zýk ki, se kü ler Ba tý fel se fe si nin mah su lü if sat, zýn dý ka, din siz lik ve ah lâk sýz lýk ko mi te le ri, ma ne vi ya tý ol du ðu gi bi top lu mun çe kir de ði, ö zü, te me li o lan a i le yi de tah rip e de ge li yor. Baþ ta an ne ler ol mak ü ze re her ke sin rol le ri ni de ðiþ tir miþ, çar pýt mýþ. AB bün ye sin de a raþ týr ma lar ya pan uz man la rýn ra po ru na gö re, her i ki ev li lik ten bi ri bo þan - Ýçindeki münadi FADÝME KAYA Hep bu an lar da ip ler ko par. Ruh hâ li ne soh bet et me ye mü sa it o lur ne de ka lem dün ya da ki ha di se le ri yaz ma ya mey le der. Þu an sa a tin kaç ol du ðu ö nem li de ðil dir. Ses siz li ðin çem be rin de mil yon lar ca ses ke sil miþ tir çün kü. Ak lý mu ha ke me si ses siz li ðin ca zi be si ne ta kýl mýþ o na i ta at e di yor. A va re mi sâ li yo lu nun yol cu su. Bir ö lüm ses siz li ði Hü zün da mýn dan dö kü len çýr pý nýþ lar bi raz ken di ni boþ ver miþ li ðe bý ra ký yor. Þa hit ol du ðun a yak lan ma lar din gin bir neh rin a ký þý na ko þu yor. Ku lak la rýn da der man bý rak ma yan ba ðý rýþ lar hü küm fer man de ðil. Mev cu dât bi le se si ni kes miþ. Öt mek i çin bek le yen ho roz lar uy ku da. Ge ce nin en çok sev me ye muh taç ol du ðun da ki ka la rý. Ça re siz lik ke li me ke li me di le ge lir. Bir du â sal ta na týn da iþ ti rak et ti ðin dü þün ce le rin kay bo lur. Sa de ce kalp ko nu þur. Gün düz ih mal et ti ðin ko nuþ may la baþ ba þa kal dý ðýn da göz le rin ka pa nýr, ge ce nin ka ran lý ðý gö zü nün i çin de ki ka ran lýk la bir le þir. Ne den se ür kü tü cü gel mez sa na. Kos ko ca son suz bir ka ran lýk ta hay yül mer te be sin de se nin le ar ka daþ o lur. Al nýn Kâ be nin ta þý na de ðer. Do ku nur sun ku ma þý na. Ý na nýl maz bir se vin ce gark o lur sun, çün kü mad dî o la rak o ku ma þa hiç do kun ma dýn. Di zi nin di bi ne çö küp göz yaþ la rý na bo ðul ma dýn. Bir um re yol cu ðun da his se a lýr gi bi te bes süm, yü zü nün ka re le rin de do la þýr. Nu run çe kim a la ný na gir di ði ni ha ber ve rir i çin de ki mü na di. U mul ma dýk yer ler den ge len rý zýk lar gi bi dir bu nur. Ge ce nin han gi koy la rýn da sa na u za nýr. Kâ be nin et ra fýn da dö nen hal ka ya se ni de da hil e der. Son suz lu ðun sý nýr la rý na var dý ðýn da göz le rin ka ran lý ðý ný terk e dip baþ ka bir ka ran lý ða a çý lýr. Mev cu da týn ya vaþ ya vaþ ses le ri gel me ye baþ lar. Ý çin de ki mü na di bit ti der. Bir da ha ki ge ce yol cu lu ðu na dek â le min gü rül tü sü ve ken di gü rül tün le ka lýr sýn. Hiç is te mi yor dun bel ki, göz ka pak la rýn kir pik le ri ne ki lit len sin is te din, ol ma dý. Ge ce nin sa ba hý ka çý nýl maz bir te la þa mer ha ba der ken sen de ru hun la, cis min le ve kal bin le ka rý þa cak sýn. Ge ce ve gün düz yol cu lu ðu bir bi ri ni ta kip e di yor. Ba zen a lý þýl ma dýk an la ra sü rük lü yor ba zen de a lýþ tý ðýn, gel me si i çin can at tý ðýn an la ra koþ tu ru yor. Ýþ te yi ne ge ce ol du. Böy le si bir in ti zam ül fet du va rý na yas lan sa da ýs rar la sa na te fek kür ka pý sý ný a ra lar. Dü þün der, Bak na sýl bir dü zen bu. Dü þün, dü þün... Zýt la rýn par lak lý ðýn da bir ge ce bir gün düz o lan yer yü zü nü. Ve se nin ih ti ya cýn na sýl da te ker rür e di yor. Ya hep gün düz ol say dý ya da ge ce. Hiç de ði þi me uð ra ma say dý dün yan. Ne sý ký cý bir þey o lur du. Yer yü zü say fa sý na ka ran lý ðý ný çek ti; se ni de, duy gu la rý ný da, yü re ði ni de, her þe yi ni ör tü. Sec de â nýn da yi ne göz le rin dýþ a le min sey ri ne ka pa týp iç â le min sey ri ne aç tý. Ru hu na nü fuz e den a ciz li ðin da ha bir di le gel di. Ya nak la rýn dam la la rýn tuz lu lu ðun dan na si bi ni a lýr ken kal bin zik rin cez be sin den geç ti. Ve yi ne ge ce ka ran lý ðý ný çe kip, gün düz ör tü sü ne bü rün dü. Ý çin de ki mü na di sus tu. Þim di o nun ses ver me si ni bek li yor sun. Cennet hayatýný cehenneme çevirenler may la so nuç la ný yor. Fert mut suz, a i le felç, top lum ha ya tý tar ü mar ol muþ. Ma a le sef bu has ta lýk, Ýs lâm ül ke le ri ne de sýç ra mýþ. Baþ ba kan lýk A i le ve Sos yal A raþ týr ma lar Ge nel Mü dür lü ðü (A SA GEM), 1 O cak 2011 ta ri hin de þu kor ku tu cu so nu cu a çýk la mýþ tý: Bo þan ma lar, din dar a i le ler a ra sýn da da bü yük yük se liþ gös te ri yor. Mu ha fa za kâr çev re ler de bo þan ma o ra ný yüz de 40. Tür ki ye de her ay 15 bin a i le bo þa ný yor. Bu da yýl da 180 bin a i le nin par ça lan dý ðý ný gös te rir. A i le il gi li ya zý la rý mý zý ta kip e den ba zý ha ným o ku yu cu la rý mýz, (ki mi si müs te ar i sim, ki mi si ru muz la) þu prob lem le ri de di le ge tir me mi zi ta lep e di yor. Ö zet le: * Be nim e þim mü te dey yin. A ma, ba na çek tir di ði sý kýn tý la ra Ým ti han dýr çe ke cek sin, sab re de cek sin. Öy le has ta lan dý ðýn da da he men dok to ra ne ko þu yor sun? di ye i ti raz e di yor. Ý na nýn za ru ri ih ti yaç la rým o lan yi ye cek gi ye cek le rim bi le te min e dil mi yor. Be nim gi bi bir çok ka dýn var ki, e vin di zay - Da ha ço cuk lu ðu muz da öð re til di o ruç tut ma nýn de ðe ri, ö ne mi. Þart lar ne o lur sa ol sun sý cak so ðuk, aç su suz sab ret me nin de ðe ri... Öy le, Bu gün sý cak tut ma sýn, ya rýn sý na vý var ya zýk de me den... Bi zim ço cuk lu ðu muz da ay nen þim di ge çir di ði miz Ra ma zan lar gi bi, çok sý cak lar da geç ti yaþ la rýn day dýk. Þim di ki ço cuk la rýn hat ta bü yük le rin tut tuk la rý o ruç, çok ko lay ve hâ lâ zor la ný yor lar. Hat ta ba zý la rý Da ya na mý yo ruz de yip, tut mu yor lar bi le. Bi zim za ma ný mýz zor du ve öy le göl ge al týn da da de ðil dik. Tüm halk es ki den ta rým la uð raþ tý ðý i çin tar la bah çe iþ le riy le ça lý þýr dý. Bi zim de her kes gi bi bu iþ le ri miz var dý. Ya þý mý zýn kü çük ol ma sý ya da o ruç lu ol ma mýz bi zi ev de bý ra ka cak la rý an la mý na gel mez di. Ter cih ya pa cak sýn: Ya tar la ya yar dým et me ye gi de cek sin ya da ev de ka lýp ev iþ le ri ni ve ye mek le ri ya pa cak sýn. Sý cak yaz gü nü bi le ol sa, ev de kal mak i yiy di ta bi î, çün kü en a zýn dan göl ge de, se rin de sin. E ðer ki, tar la ya git me sý ra sý sa na gel diy se yan dýn! Çün kü har man ya pý lý yor ya da ha zýr lýk la rý ya pý lý yor ve sen en ba sit gö rev o la rak bi le ol sa gü ne þin al týn da sýn. Sý cak tan di lin da ma ðýn ku rur, a ma ya pa cak bir þey yok, ak þam ol ma sý ný bek ler sin. E ve ge lin ce de so ðuk su yun al týn da o ru cu nu sa kat la ma dan e li ni yü zü nü yý kar, se rin le me ye ça lý þýr sýn. Ço cuk luk iþ te, yi ne de yor gun luk ne dir bil mez dik. Ko þa ko þa so ka ðýn ba þý na ge çer, ca mi nin ý þýk la rý nýn yan - ný da hil hiç bir sö ze sa hi bi ol ma dý ðý gi bi, hiç bir hak ký-hu ku ku da yok, ken di e vin de ka rýn tok lu ðu na ça lý þý yor. * Bir ev de i ki düþ man gi bi ya þý yo ruz. Gün de on de fa ö lüp ö lüp di ri li yo rum. Örf tür, tö re dir, â det tir, a yýp týr, gü nah týr, Ge lin lik le gir din, ke fen le çý kar sýn de yip ha ya tý ze hi re çe vi ri yor lar. Ne ya pa ca ðý mý þa þýr dým. Ta ný dý ðým ba zý ar ka daþ la rým da öy le, ken di mi zi örf ve ge le nek le re kur ban et tik. * Ge çen ler de ar ka daþ la rý mýz la ha ným ha ný ma soh bet e der ken her bi ri miz, E vim de is te di ði mi ya pa mý yo rum, is te di ði mi a la mý yo rum, sev gi gör mü yo rum, bun dan ö tü rü psi ko lo jim bo zul du, has ta ol dum di ye ya kýn dýk dur duk. Ne yap ma lý yým? As lýn da bu sý kýn tý la rý da ha zi ya de çe ken es ki ler. Genç ha ným lar, mü te dey yin de ol sa, her is te dik le ri ni bey le ri ne yap tý rý yor. * Bas ký la ra ar týk da ya na mý yo rum. E þi me kar þý va zi fe le ri mi de bun dan ö tü rü ye ri ne ge tir mi yo rum. Bu du rum da suç lu kim? Sev gi ve re me yen er kek mi, ka dýn mý? Ça re siz lik i çin de yü zen, að la mak is te di ðin de NURBAN KAYA ma sý ný he ye can la bek ler dik. Ve e zan la bir lik te u çar ca sý na e ve ko þar dýk. O ye nen sý ca cýk tar ha na çor ba sý nýn ta dý ný þim di sa ray sof ra sý ol sa ver mi yor. Bel ki ço cuk ol ma nýn ver di ði o ra hat lýk, bel ki de es ki ler de ka lan ve kay bo lan ki þi le re öz lem. Bü yük le ri mi zin yap tý ðý gi bi, ço cuk la rý mý zý da ha kü çük ken a lýþ týr mak ge rek na ma za, o ru ca, i yi lik yap ma ya, gü ler yüz lü ol ma ya... Tut tu ðu o ru cu, sof ra ba þýn da a i le siy le bir lik te if tar se vin ci ni ya þa ma ya... Ba þar mýþ ol du ðu nun haz zý ný duy ma ya... Bir kom þu su nun ya da bü yü ðü nün çan ta sý ný ta þý mak tan, yar dým et mek ten mut lu ol ma ya... He lâ li ha ra mý bil me ye... Ken di mi ze a it ol ma yan bir el ma da lý na u za nýl ma ya ca ðý na... Ar ka da þý nýn ver di ði e ma net bi sik le tin, ma lý gi bi ko ru na ca ðý na... Ýn san ol ma yý, en gü ze li de i yi in san ol ma yý öð ret me li yiz. Ý man la yoð ru lan o mi nik be den ler i le ri de hiç zor lan maz lar. Ne den o ruç tut tu ðu nu, ne den aç su suz kal dý ðý ný bi lir, sab re der ler. Bu zor luk la rý ya þa ma mýþ, Al lah sev gi si ni, i ba de tin ta dý ný a la ma mýþ bir çok in san lar var de mek ki, Ra ma zan a yý ný, o her â ný na mil yon lar üc ret ö de ne bi le cek, al týn hük mün de ki gün le ri bom boþ ge çi ri yor lar. Kur ân-ý Ke rim in her har fi ne bin ler, yüz bin ler e cir var - yas la na cak o muz bu la ma yan, sý kýn tý sý ný, der di ni, ba þý na ge le ni an lat tý ðýn da ça re bu lu na ma yan ve bun dan do la yý da suç la nan ka dýn lar var. Bir ha ný me fen di de þöy le bir tek lif te bu lun du: Biz ka dýn lar er kek le rin dý þa rý da ki iþ le ri ne ka rýþ ma dý ðý mýz gi bi, er kek ler de ha ným la rýn ev de yap tý ðý iþ le re ka rýþ ma sýn. Var lýk lý ol du ðu hal de e vi ne, ha ný mý na kar þý cim ri dav ra nan eþ ler den ve bü tün bu o lum suz luk lar dan en çok ya ra a lan lar ma a le sef ço cuk lar Er ke ði re zil e den de, ve zir e den de ka dýn dýr, der ler. Ak si ne ben de þu nu söy lü yo rum: Ka dý ný re zil e den de, sul tan e den de er kek tir Þi kâ yet ler bu min val ü ze re de vam e di yor. A dam Kâ be nin du va rý na ya pýþ mýþ, þöy le yal va ra rak du â e der: Ey Rab bim! Sen bi lir sin ki, baþ ka yer de ra hat e de mem; be ni Cen ne ti ne koy! Müs lü ma nýn dün ya da ki cen ne ti a i le ha ya tý dýr. O, dün ya da a i le ha ya týn dan baþ ka yer de ra hat e de mez. Ne var ki, dün ya da ki cen ne ti mi zi ken di e li miz le ce hen ne me çe vi ri yo ruz! ken, ya el i þi ya da di zi sey re de rek, ya da te miz lik ya pa rak, er kek ler se kah ve ler de o yun oy na ya rak a maç sýz o tu ra rak o gü ze lim gün le ri ni he ba e di yor lar. Dü þü nün, bir ay bo yun ca al týn lar, züm rüt ler, ya kut lar... en de ðer li ha zi ne ler da ðý tý lý yor ve biz kul la ra Bu yur e di li yor; a ma biz ha yýr ol maz de yip e li mi zin ter siy le i ti yo ruz. Hiç a kýl man týk a lýr mý? Ge lin, þu gü zel gün le ri mi zi bâ ki ya pa lým. Sa de ce na maz o ruç la da ye tin me yip; di li miz de Al lah zik ri, kal bi miz de sa da ka fik ri, be de ni miz de þü kür il mi i le hem hâl o la lým. Çev re miz de ki le ri u ya ra lým. Ken di mi zi kur tar mak yet mi yor. Bir a da mýn i ma ný ný kur tar mak, on a da mý ve lî yap mak tan da ha se vap lý bir hiz met tir. (Kas ta mo nu La hi ka sý, 52. Mek tub) Bir da ha ki Ra ma za na bel ki e ri þir bel ki e ri þe me yiz. Her Ra ma za ný son Ra ma zan gü nü bi le lim, her na ma zý son na ma zý mýz bi le lim. Ya rýn di yen ler i çin ya rýn gel me ye bi lir. Bu yýl ge rek Ra ma zan Ri sâ le si, ge rek se bu ko nuy la il gi li o ku du ðu muz ki tap lar, ya zý lar bu de ðer li gün le rin an la mý ný da ha da zi ya de leþ tir di. Fey zi miz art tý. Da ha bir o ruç tut ma aþ ký gel di. Ak þam o lun ca sev gi li ye ka vuþ mak o lun ca i þin u cun da sev da da bü yük o lu yor. Hem mad dî an lam da a i le miz le ay ný sof ra ba þýn da o lu yo ruz, hem de tüm kâ i nat la bir lik te ko ca man ma ne vî bir sof ra et ra fýn da bu lu þu yo ruz. Ne ka dar gü zel bir bu luþ ma de ðil mi? Sof ra mý zý bü yüt mek ve o rý zýk la rý mý zý e be dî ta am yap mak ni ye ti ve du â la rýy la. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Ga fil nef sin al dan dý ðý nok ta Sab ri Bey: Mes ne vi-i Nu ri ye de ge çen þu pa rag ra fý a çýk lar mý sý nýz: Ga fil ne fis, a hi re ti dün ya nýn bi ti þi ðin de ve dün yay la bað lý bir men zil zan ne di yor. Bu i ti bar la nef sin e lin de i ki si lâh var dýr. Dün ya nýn ze val ve fe na sý nýn e le min den kur tul mak i çin a hi re ti dü þün mek le ü mit var o lur. -a hi ret i çin lâ zým o lan a mal kül fe ti ne ge lin ce, gaf let ve ya te ga fül i le on dan da ken di si ni kur ta rýr. Öl müþ o lan la rýn ha yat ta ol ma dýk la rý ný dü þün mü yor. An cak, se fe re gi den ler gi bi, gö rün mü yor lar sa da ha yat ta dýr lar, di ye zan ne der. Ve ö lü me o ka dar e hem mi yet ver mi yor. Ba zý dün ye vi iþ le ri ni e be di leþ tir mek i çin þöy le bir de si se de var dýr ki, Mat lup la rý mýn dün ya da se me re le ri ol ma sa da e sas la rý a hi ret le mut ta sýl ve a hi ret te fay da la rý var dýr di ye mü te sel li o lu yor. Me se la, i lim gi bi, Dün ya da men fa a ti ol ma sa bi le a hi ret te fay da sý var dýr di ye i yi ci he ti gös ter mek le, kö tü ci he ti al týn da yut tu rur. 1 Mev zu yu a çýp i zah e de rek, doð ru yu an la ma ma yar dým cý o lur sa nýz mem nun o lu rum. GA FÝL NE FÝS HA KÝ KAT LE YÜZ LEÞ MEK ÝS TE MÝ YOR Be di üz za man Haz ret le ri bu ra da nef sin ya lan cý, cer be ze ci, ha ki ka ti alt üst e di ci, doð ru yu ka fa sý na gö re yo rum la yý cý- tâ bir ye rin dey se mü na fýk lýk ve flu hâ li ni na za ra ve ri yor. Ni te kim nef sin bu ö zel li ði ne da ha ilk cüm le de ga fil sý fa týy la dik kat çe ki yor. Ya ni bu ne fis ga fil dir. Ger çek le re ku la ðý ný tý ka mýþ týr. Ger çek ler nef si ra hat sýz et mek te dir. Bu yüz den ga fil ne fis ha ki kat le yüz leþ mek is te me mek te dir. Ha ki kat ler, Kur ân ýn ver di ði ha ber ler ve gö rev ler dir. Ve hiç þüp he siz Kur ân ýn ver di ði ha ber ler ga fil nef se gö re a cý, gö rev ler ga fil nef se gö re zor dur. Bu zor gö rev ler den ve a cý ha ber ler den sa de ce bir kýs mý: Dün ya da a mal-i sa li ha a dýy la çer çe ve len miþ gö rev ler, dün ya im ti ha ný, mu si bet ler, ö lüm, ka bir su a li ve ka bir a za bý dýr. Ru hun e ðer sa la ha ti yok sa- gaf let te el bet te sa la hat ten söz e di le mez; bu ne den le ö lüm le ga fil ne fis bu gi di þat ta ol duk ça dip siz ku yu ya a tý la cak ve ö lüm o nun i çin haps-i e be di den fark sýz o la cak týr. Bun lar ga fil ne fis i çin a cý ger çek ler dir. GA FÝL NEF SÝN DÜN YA SEV GÝ SÝ Ga fil ne fis söz ko nu su bu a cý ger çek ler le yüz leþ mek ve ken di si ne çe ki dü zen ver mek is te me di ðin den, ken di ka fa sýn ca yo rum lar ya pa rak ger çek le ri ken di ka fa sýn ca e ðip bük mek te, ters yüz et mek te dir. Böy le ce as lýn da ger çek ler den kaç ma ya te þeb büs et mek te dir. Me se lâ bu ra da i fa de e dil di ði gi bi, ö lüm ger çe ði ni gör mek is te mi yor, o nu at la mak ve gü ya ka de ri at lat mak is ti yor. Ah re te i na ný yor; i nanç sýz de ðil. Sa lih a mel gi bi, i lim gi bi i yi þey le rin fay da ge ti re ce ði ne i na ný yor. Fa kat ah re te ö lüm süz ge çiþ gi bi ken di ka fa sýn ca çiz di ði bir gü zer gâh var. Ya ni ga fil ne fis im ti han gi bi, ö lüm gi bi, a zap gi bi lez zet le ri bur nun dan ge ti re cek ba di re ler is te mi yor. Sa lih a mel ta ný mý ný ken di ka fa sý na gö re ya pý yor ve sa lih a me li bu ta ným la ka bul e di yor. Bu yüz den ga fil ne fis, ah re te ö lüm süz ve ba di re siz ge çe ce ði ni u mu yor. As lýn da bu ha li, dün ya sev gi sin den ba þý sar hoþ ol muþ lu ðun gös ter ge si dir. Dün ya nýn ze va li ni dü þü nün ce a hi ret i nan cý o na te sel li ve ri yor. Ah ret te ha ya týn de vam lý ve ba ki o lu þu na bel bað lý yor. Öy ley se bu na gö re a mel et mek ge re kir den di ðin de, a hi ret a me li ni bir kül fet gö rü yor ve ba þý ný gaf let ku mu na so ka rak bun dan ken di si ni kur ta rý yor ve ya kur tar dý ðý ný zan ne di yor. Ýs te ye rek yap tý ðý- ve as lýn da ço ðun da ri ya bu lu nan bir ta kým a mel ler i çin de yi ne ken di feh va sýn ca uh re vî he def ler çi ze bi li yor. -Böy le tat min o lu yor.- Me se lâ bir ha yýr e se ri gö rü nü mün de, or ta ya bir gu rur hey ke li di ki yor. Bu e ser i çin har ca ma lar ya pý yor. Dün ya da bu nun se me re si ne dir den di ðin de, ah re ti gös te ri yor. Ah ret te fay da sý var dýr di yor. Oy sa ga fil ne fis, ih lâs ci he ti ni ih mal et ti ðin den, bir ha yýr e se ri gö rü nü müy le or ta ya çý kan söz ko nu su bi na i le il gi li o la rak ri ya dan, gu rur dan, te keb bür den ve ö vün mek ten ken di ni kur ta ra mý yor. Bu re zil duy gu lar la yap tý ðý i þi as lýn da dün ya da har cý yor, bi ti ri yor ve ah re te hiç bir þey bý rak mý yor. Fa kat ga fil ne fis bun dan ha ber siz, ah ret te bu nun se me re si ni a la ca ðý ný he sap e di yor. GA FÝL NEF SÝN AL DA NI ÞI Bil gi e din me ve i lim sa hi bi ol ma nok ta sýn dan da ga fil ne fis ay ný var ta ya yu var lan mak tan ken di ni kur ta ra mý yor. E din di ði il mi, bil gi yi, hik me ti- ço ðu za man da fay da sýz bil gi yi gu rur, ri ya, ki bir ve ö vünç kay na ðý ka bul e di yor ve bu ka bul e diþ le as lýn da ah re te hiç bir þey bý rak mý yor. Fa kat o bu bil gi le rin dün ya da fay da sý ol ma sa bi le, ah iret te fay da sý var dýr di ye te sel li bu lu yor ve böy le ce fay da lý fay da sýz bir çok bil gi yi me rak la öð ren me ye, bir çok il mi e din me ye de vam e di yor. As lýn da ga fil ne fis i lim öð ren mek der din de de ðil; bu dert te gö zük me si nin se be bi, sa de ce me rak sa i ka sý ve sa de ce bu nu i ti bar al ma, say gýn lýk gör me gi bi iþ ler de kul lan ma duy gu su. Bu ne den le bu ra da i lim öð ren mek te te mel sa i ki as lýn da me rak tan ve dün ya da fay da gör mek ten- me se lâ i ti bar gör mek ten ve al kýþ al mak tan baþ ka bir þey de ðil dir. Oy sa o bu nu at lý yor ve i þi a hi ret i nan cý na bað lý yor. Çün kü i ti bar ka zan ma sý i çin böy le yap ma sý ge rek ti ði ni bi li yor. Ve do la yý sýy la i lim öð ren me i þin de, bir a hi ret a me li yap tý ðý gö rün tü sü nü ve ri yor. Oy sa yap tý ðý bu iþ le, sa de ce söz ko nu su kö tü duy gu la rý ný giz li yor. Ý lim öð ren me nin i yi ve se vap ci he ti ni gös ter mek le, bu giz le me i þi ni de ör tü yor, kö tü duy gu la rý yut tu ru yor. Be di üz za man haz ret le ri bu pa rag raf ta son sö zü nü hü lâ sa kay dýy la söy le miþ tir: Ne fis de ve ku þu gi bi dir; þey tan so fes ta i, he va da bek ta þi dir. Ya ni ne fis ken di ni giz le mek te ve doð ru iþ ten kaç mak ta pek ma hir dir. Þey tan tam bir cer be ze ci dir, nef si de al da tý yor. He va i se bir Bek ta þi gi bi ga fil nef sin bu a yýp la rý na ký lýf uy dur mak la meþ gul dür. Dip not: 1- Mes ne vi-i Nu ri ye, s. 154 (ye ni tan zim s. 291)

6 6 7 AÐUSTOS 2012 SALI YURT HABER Y HABERLER Ad li Týp Mor gun da ce na ze ler ka rýþ tý n DE NÝZ LÝ NÝN Çiv ril il çe sin de def ne dil mek ü ze re An tal ya Ad li Týp Ku ru mu ndan De niz li ye ge ti ri len Ah met So ner Aþ çý ya a it ta bu tun i çin den baþ ka sý nýn ce na ze si çýk tý. An tal ya da in ti har so nu cu ölen Ah met So ner Aþ çý nýn ce na ze si o top si i çin gö tü rül dü ðü An - tal ya Ad li Týp Ku ru mu ndan ya kýn la rý ta ra fýn dan a lý - na rak Çiv ril e gö tü rül mek is ten di. Çiv ril Dev let Has ta - ne si mor gu na ko nu lan na a þý def net mek i çin has ta ne ye ge len Aþ çý nýn ya kýn la rý, söz ko nu su ce na ze nin Aþ çý ya a it ol ma dý ðý ný fark et ti. Bunun ü ze ri ne a raþ týr ma ya - pan An tal ya Ad li Týp Ku ru mu yet ki li le ri, a lý nan ce na - ze nin A lan ya da tra fik ka za sýn da ölen Bur han De mir - kol a a it ol du ðu nu tes pit et ti. Bu nun ü ze ri ne yan lýþ lýk la Çiv ril e ge ti ri len ce na ze tek rar An tal ya ya gön de ri lir - ken, Aþ çý nýn na a þý da De niz li ye ge ti ri li di. Denizli / a a Fýrýnlara þafak denetimi AN KA RA NIN Çu buk il çe sin de za bý ta e kip le - ri Ra ma zan a yý sebebiy le ek mek ve pi de ü re - ten fý rýn la ra yö ne lik þa fak de ne ti mi yap tý. Çu buk Be le di ye si Za bý ta ve Sað lýk Mü dür lü - ðü e kip le ri ta ra fýn dan ya pý lan a ni de ne tim ler - de un ve un lu ma mul le rin ü re ti mi nin ya pýl - dý ðý fý rýn lar, te miz lik le rin den, iþ ye ri ruh sat la - rý na, gra maj dan iþ ye ri ça lý þan la rý nýn sað lýk kar ne le ri ne ve hij ye nik du rum la rý na ka dar sý - ký de ne tim al tý na a lýn dý. Sa ba hýn ilk sa at le rin - de baþ la yan kon trol ler de de net le nen fý rýn la - rýn bir ço ðu nun hij ye nik þart lar da ü re tim yap týk la rý ný be lir le yen be le di ye e kip le ri, hij - yen ve sað lýk þart la rý na uy ma yan la ra i se tu ta - nak tu ta rak ih tar da bu lun du. A þý rý sý cak la rýn et ki siy le gý da la rýn da ha ça buk bo zu la bi le ce ði ni göz ö nün de bu lun du rul ma sý ný is te yen e kip ler, Ra ma zan pi de si ya pý mýn da kul la ný lan ve ü ze - rin de e ti ke ti ve son kul lan ma ta ri hi bu lun ma - yan 2 bin 800 yu mur ta ya da el ko ya rak im ha et ti. Çu buk Be le di ye Baþ ka ný Lok man Öz den, va tan daþ la rýn en çok tü ket ti ði gý da mad de si o - lan ek me ðin ve mut fak la rý na gi ren gý da la rýn sað lýk þart la rý na uy gun ol ma sý i çin ya pý lan ça - lýþ ma la rýn ve de net le me le rin sü rek li o la rak de - vam e de ce ði ni söy le di. An ka ra / ci han Kon trol süz kö mü re ce za IS PAR TA DA, Kö mür A na liz La bo ra tu va - rý kon tro lün den geç me den ken te kö mür sok tu ðu tes pit e di len bir kam yon i çin fir - ma ya 150 bin 788 li ra pa ra ce za sý ke sil di. Be le di ye Baþ ka ný Yu suf Zi ya Gü nay dýn, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Is par ta yý ha va sý, su yu ve do ða sý i le göz de il ler a ra sýn da ilk sý ra ya ge tir mek i çin tüm im kân la rý se fer - ber et tik le ri ni be lirt ti. Bu çer çe ve de ku ral - la ra uy ma yan kim se ye ta viz ver me ye cek - le ri ni vur gu la yan Gü nay dýn, þun la rý kay - det ti: Za bý ta Mü dür lü ðü mü ze bu ko nu - da ge niþ yet ki ver dim. Mü dür lü ðü müz kýþ mev si min de ya ký la cak kö mür le rin is tif ve de po lan ma sý nýn bu ay lar da yo ðun ol ma sý ne de niy le kö mür kon trol de ne tim le ri ni sýk laþ týr dý lar. Hiç bir kam yon, Kö mür A - na liz La bo ra tu va rý na uð ra ma dan, a na liz so nu cu nu al ma dan þe hir mer ke zi ne kö - mü rü nü sevk yap ma ya cak. Gü nay dýn, ya pý lan ça lýþ ma lar da Kö mür A na liz La bo - ra tu va rý na uð ra ma dan ken te gi riþ yap tý ðý tes pit e di len bir kam yon i le il gi li fir ma ya 150 bin 788 li ra pa ra ce za sý uy gu lan dý ðý ný bil di re rek, de ne tim le rin sý ký bir þe kil de de vam e de ce ði ni i fa de et ti. Isparta / a a KAR-DER den Kar deþ lik Pro je si n KA RA DE NÝZ LÝ LER Kül tür ve Da ya nýþ ma Der ne ði (KAR-DER), Di yar ba kýr da ger çek leþ ti re ce ði Kar deþ - lik Pro je si ni dü zen le di ði if tar la ta nýt tý. KAR-DER Yö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Uy gun Al kan, Ke çi ö ren Be le di - ye si Ha lil Ýb ra him Sof ra sý Sos yal Te sis le ri nde dü zen le - di ði if tar da yap tý ðý ko nuþ ma da, Di yar ba kýr da dü zen - len me si plan la nan Kar deþ lik Pro je si hak kýn da bil gi ver di. Pro je yi bü rok rat ve i þa dam la rý na ta ný ta rak des - tek bek le dik le ri ni kay de den Al kan, Ka ra de niz il le ri nin kül tür ve do ðal ya þam or ta mý ný bi re bir ya þa ta cak, her i lin ken di ne öz gü mi ma ri si ni i çin de ba rýn dý ran Ka ra - de niz i çe rik li ilk ve tek Ka ra de niz li ler te ma lý ta bi at par - ký pro je si i le Do ðu ve Gü ney do ðu il le rin de ger çek leþ - tir mek is te di ði miz kar deþ lik fes ti va li i çin bü rok rat la rýn, i þa dam la rý nýn des te ði ne ih ti ya cý mýz var di ye ko nuþ tu. Ýftarda KAR-DER Ta bi at Par ký ve Kar der Kar deþ lik Hal ka la rý Pro je le ri nin ký sa film gös te ri miy le ta ný týl dý. Ýftara milletvekillere Kiçiören Belediye Baþ ka ný Mus ta - fa Ak ve çok sa yý da va tan daþ ka týl dý. An ka ra / a a Ýzmir, Edirne, Antalya ve Muðla'da çýkan orman yangýnlarýnda onlarca dönüm orman zarar gördü. Yangýnlara müdahale eden ekipler, sýcak havanýn da etkisiyle zor anlar yaþadý. Kontrol altýna alýnan yangýnlarda soðutma yapýlýyor. ORMANLARIMIZ ALEV ALEV YANDI SICAK HAVAYLA BÝRLÝKTE ORMAN YANGINLARI DA ARTTI. ÝZMÝR, EDÝRNE, ANTALYA, MARMARÝS'TE ÇIKAN YANGINLARDA ONLARCA DÖNÜM ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ. YANGINLAR EKÝPLERÝN YOÐUN ÇABASIYLA KONTROL ALTINA ALINABÝLDÝ. Ahlat'taki türbeye günde yaklaþýk bin kiþi ziyarete geliyor. Ab dur rah man Ga zi Tür be si zi ya ret çi a ký ný na uð ru yor n BÝT LÝS ÝN Ah lat il çe sin de bu lu nan Pey gam ber E - fen di mi zin (asm) san cak ta rý Mu az Bin Ce bel in oð - lu o lan Ab dur rah man Ga zi tür be si, Ra ma zan a yý do la yý sýy la yur dun dört bir ya nýn dan ge len zi ya ret - çi le rin a ký ný na uð ru yor. Hz. Ö mer za ma nýn da 641 yý lýn da böl ge yi fet het mek le gö rev len di ri len El-Ce zi - re Ko mu ta ný Ý yaz Bin Ga nem ko mu ta sýn da Ah - lat ýn fet hi sý ra sýn da þe hit düþ tü ðü bi li nen Ab dur - rah man Ga zi nin il çe mer ke zin de bu lu nan tür be si zi ya ret çi ler ta ra fýn dan bü yük il gi gö rü yor. Yak la þýk 40 yýl ön ce Ah lat ta ki taþ us ta la rý ta ra fýn dan as lý na uy gun o la rak res to re e di len tür be yi zi ya ret i çin çev - re il ve il çe ler den gün de yak la þýk bin ki þi ge li yor. Gü nün er ken sa at le rin de tür be yi zi ya re te ge len va - tan daþ lar tür be de Kur ân-ý Ke rim o ku duk tan son ra el a çýp du a e di yor. Van ýn Er ciþ il çe sin den Ah lat a tür be zi ya re ti i çin ge len Me lik Ak han, Her ke se bu tür ö nem li zat la rýn tür be le ri ni zi ya ret et me le ri ni tav si ye e di yo rum de di. Zi ya ret çi ler den A li Sön mez i se tür be de hem du a et tik le ri ni, hem de din le ne rek ma ne vî ha va yý sol duk la rý ný söy le di. Bitlis / ci han GA ZÝ E MÝR il çe sin de yer le þim yer le ri ne ya kýn a lan da çý kan yan gýn da, 3 hek tar ka rý þýk çam or ma ný za rar gör dü. Sar nýç mev ki sin de, ko nut yer le þi mi ne de ya - kýn or man lýk a lan da, he nüz be lir le ne me yen ne den le yan gýn çýk tý. Ýz mir Or man Böl ge Mü dür lü ðü ne bað - lý 3 u çak, 4 he li kop ter i le yer e kip le rin ce 4 do zer, 20 a ra zöz ve 5 su tan kýy la mü da ha le e di len yan gýn, bü - yü me den kon trol al tý na a lýn dý. Yan gýn da, ilk be lir le - me le re gö re 3 hek tar ka rý þýk çam or ma ný za rar gör - dü. E dir ne nin Ke þan il çe sin de or man lýk a lan da çý - kan yan gýn da, 3 de kar lýk çam lýk a lan za rar gör dü. Ko ca de re Gö le ti nin et ra fýn da ki or man lýk a lan da he - nüz be lir le ne me yen bir sebep le yan gýn çýk tý. Ke þan it fa i ye e kip le ri ve or man iþ let me þef lik le ri ne bað lý e - kip le rin mü da ha le et ti ði yan gý na, ha va dan da bir he - li kop ter des tek ver di. Yan gýn, yak la þýk ya rým sa at sü - ren ça lýþ ma so nu cun da kon trol al tý na a lý na rak sön - dü rül dü. Ke þan Or man Ýþ let me Mü dü rü Se ba hat tin Can bak kal, yap tý ðý a çýk la ma da, tar la da tu tu þan ot la - rýn or man lýk a la na sýç ra ma sý so nu cu 3 de kar lýk a lan - da bu lu nan çam a ðaç la rý nýn za rar gör dü ðü nü be lir - te rek, yan gý nýn çý kýþ ne de ni nin a raþ tý rýl dý ðý ný söy le di. Muð la nýn Mar ma ris il çe si Tur gut kö yün de çý - kan or man yan gý nýn da yak la þýk bir dö nüm a lan za - rar gör dü. A lý nan bil gi ye gö re, Tur gut kö yü nün Þe la le mev ki sin de ki or man lýk a lan da ön ce ki gün ak þam ü ze ri he nüz be lir le ne me yen ne den le yan gýn çýk tý. Du man la rý gö ren köy lü ler, yan gý na ilk mü da - ha le yi ya pa rak Mar ma ris Or man Ýþ let me Mü dür - lü ðü ne ha ber ver di. Üç yan gýn sön dür me he li kop - te ri i le 18 a ra zöz ve yak la þýk 60 or man iþ çi si nin mü da ha le et ti ði yan gýn, ký sa sü re de kon trol al tý na a lýn dý. Sön dür me ça lýþ ma la rý na Mar ma ris ve Ar - mu ta lan be le di ye le ri nin it fa i ye e kip le ri de ka týl dý. Yan gý nýn sön dü rül me si nin ar dýn dan e kip ler, u zun sü re so ðut ma ça lýþ ma sý yap tý. An talya-ýzmir / a a U NU TU LAN MAN GAL A TE ÞÝ, YAN GIN ÇI KAR DI AN TAL YA DA Kor ku te li Yo lu Ba yat ba dem le ri kö yün de or man lýk a lan da or - man yan gý ný çýk tý. Bir yan gýn sön dür me u ça ðý, 3 yan gýn sön dür me he li kop te - ri i le 5 yer e ki bi nin mü da ha le et ti ði yan gýn da 3 hek tar lýk or man lýk a lan za rar gör dü. Yet ki li ler yan gý nýn, man gal a te þi ni yan mýþ hal de u nu tan pik nik çi ler - den kay nak lan dý ðý nýn bil dir di. Ö te yan dan ay ný sa at ler de yi ne An tal ya da ki bir or man lýk a lan da çý kan yan gýn so nu cun da 6 hek tar a lan za rar gör dü. Mer - kez Du ra li ler Ma hal le si An tal ya Su ve A týk su Ý da re si (A SAT) de po la ma a la - nýn da baþ la yan ve rüz gâ rýn da et ki siy le ký sa sü re de ya yý lan or man yan gý na An tal ya Or man Böl ge Mü dür lü ðü ne a it bir yan gýn sön dür me u ça ðý, 3 yan gýn sön dür me he li kop te ri i le 8 a ra zöz ve An tal ya Bü yük þe hir Be le di ye si it fa i ye e kip le ri mü da ha le et ti. Ba zý va tan daþ lar, bah çe le ri ne de sýç ra yan yan gý ný ken di im kân la rý i le sön dür dü. E kip le rin yap tý ðý ça lýþ ma i le sön dü rü len yan - gýn da 6 hek tar lýk or man lýk a lan za rar gör dü. Böl ge de so ðut ma ça lýþ ma la rý i - se de vam e di yor. Yet ki li ler, yan gý nýn çý kýþ ne de ni nin a raþ tý rýl dý ðý be lirt ti. Bel ge sel çe ki yo ruz di ye rek ka çak ka zý yap tý lar n TE KÝR DAÐ Va li li ði nden da ha ön ce be lir le dik le ri a - lan da bel ge sel çek mek i çin i zin a lan 8 ki þi, ka çak ka zý yap týk la rý id di a sýy la gö zal tý na a lýn dý. Te kir dað Va li li - ði ne baþ vu ran E.Ç, A.H.K, O.D, Y.G, M.B, B.A, B.S, O.S, Þar köy il çe si ne bað lý Ye ni köy kö yün de Ça nak ka - le Sa vaþ la rý nýn an la tý la ca ðý bir bel ge sel çek mek i çin i - zin al dý. Da ha son ra kep çe ki ra la ya rak Ye ni köy kö yü ci va rýn da ki bir a la ný kaz ma ya baþ la yan zan lý lar, köy - de ki va tan daþ la ra da bel ge se lin a dý nýn Si per de ki Va - tan ol du ðu i çin si per kaz dýk la rý ný i fa de et ti ler. Va - tan daþ la rýn zan lý la rýn du ru mun dan þüp he le ne rek jan dar ma ya ha ber ver me si ü ze ri ne þühpeliler ka çak ka zý yap týk la rý ge rek çe siy le gö zal tý na al dý. Te kir dað Va li si Zü be yir Ke me lek, gru bun be yan la rý na gö re çe - kim iz ni ve ril ip gü ven lik güç le ri ne de du ru mun bil di - ril di ði ni söyledi. Ke me lek, Çe ki min ka zý ya dö nüþ - me si so nu cu da ha re ket le rin den þüp he le ni lip sav cý lýk ta li ma týy la o pe ras yon baþ la týl mýþ. Ev rak la rý nýn sah te o lup ol ma dý ðý yö nü de a raþ tý rý lý yor. Tekirdað/ aa Ýftara AKP Balýkesir milletvekili Cemal Öztaylan, Cumhuriyet Baþsavcýsý Selami Hatipoðlu, Belediye Baþkaný Ýsmail Ok, daire ve þube müdürlerinin yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Balýkesir prokotolünden Yeni Asya iftarýna büyük ilgi YE NÝ AS YA Ba lý ke sir Tem sil ci li ði nin or ga ni ze et ti ði if tar, o ku yu cu la rý mýz ve da vet li pro to ko lün ge niþ ka tý lý mý i le ger çek leþ ti ril di. Ýf tar prog ra mý ga ze te - miz Ba lý ke sir Tem sil ci si A li Kur naz ýn da ve te ka tý lan la ra te þek kür ko nuþ ma sý i le baþ la dý. Ýf tar ön ce si ko nu þan Ye ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re - cep Taþ cý i se, Ye ni As ya Med ya Gru - bu nun sa de ce bir ga ze te den i ba ret ol - ma dý ðý ný be lir te rek, Ý man ve Kur ân hiz met le ri ni siz le rin ta lep le ri niz doð - rul tu sun da de vam et tir mek mak sat lý ku rul muþ 43 yýl lýk bir neþ ri yat ku ru lu - þu dur de di. Taþ cý, Ý man ve Kur ân hiz met le ri nin sý kýn tý ya uð ra týl dý ðý, uð - ra týl ma ya ça lý þýl dý ðý bir dö nem de bü - yük mis yon lar üst len miþ, ta þý dý ðý mis - yo nun da be de li ni çok a ðýr ö de miþ ve ö de me ye de de vam et mek te o lan ga - ze te miz siz ler den al dý ðý güç le yo lu na ta viz ver me den de vam et mek te dir di - ye ko nuþ tu. Ýf ta ra AKP Ba lý ke sir mil - let ve ki li Ce mal Öz tay lan, Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Se la mi Ha ti poð lu, Be le di ye Baþ ka ný Ýs ma il Ok, da i re ve þu be mü - dür le ri nin ya ný sý ra çok sa yý da da vet li ka týl dý. Ba lý ke sir / Ra ma zan Ça kar

7 Y DÜNYA 7 Ca mi yo lun da da Ýs ra il zul mü n KU DÜS ÜN 35 ki lo met re gü ne - yin de ki El-Ha lil de ya þa yan Fi lis - tin li ler, Ýs ra il in böl ge de ki sý ký gü - ven lik uy gu la ma la rý na tep ki li. Böl - ge hal ký sa de ce ca mi ye git mek i çin bi le bir çok kon trol den geç tik le ri ni be lir ti yor. El-Ha lil de ya þa yan Fi - lis tin li ler, böl ge nin en es ki ca mi si Ýb ra him Ca mi si ni Ýs ra il li ler den ko ru mak i çin na maz la rý ný bu ca - mi de ký lý yor. An cak, Fi lis tin li ler ca mi ye u la þa na ka dar Ýs ra il in sý ký gü ven lik uy gu la ma sý na ma ruz ka - lý yor. Ca mi ye u la þa na ka dar bir çok kon trol nok ta sýn dan ge çi li yor. Fi - lis tin li le rin kon trol nok ta la rýn da X-ray ci ha zýn dan ge çip, kim lik le - ri ni gös ter me le ri ge re ki yor. Fi lis - tin li Ha mis Ka fi þe, Ben 5 va kit na ma zý mý Ýb ra him Ca mi si nde ký - lý yo rum. Her de fa sýn da ka pý lar dan de net le ne rek ge çi yo rum. Di ðer va - tan daþ lar da kar þý laþ týk la rý bu zor - luk la ra Ýs ra il yö ne ti mi nin ge ri ka - lan ký sým la rý da kon tro lü al tý na a - la ca ðýn dan kork tu ðu i çin kat la ný - yor lar de di. Ýb ra him Ca mi si nde ki gö rev li le rin baþ ka ný Hi ca zi E bu Se ni ne, Ýs ra il in böl ge de ki uy gu la - ma la rý ný Ýs lam a kar þý ya pý lan bir ta ciz o la rak gör dü ðü nü be lirt ti. Ýþ gal ci le rin ca mi yi ka me ra i le iz - le di ði ni söy le yen E bu Se ni ne, Ýs - ra il li as ker le rin her yýl 10 gün Müs lü man la rýn ca mi ye gi ri þi ni ya - sak la dý ðý ný i fa de et ti. E zan o kun - ma sý nýn da Ýs ra il ta ra fýn dan en gel - len di ði ni an la tan E bu Se ni ne, Ýs - ra il, ken di du a la rý i le e zan se si nin ka rýþ tý ðý ge rek çe si i le e zan o kun - ma sý na ký sýt la ma ge ti ri yor. Ba zý ay - lar ký sýt la nan e zan o ku ma sa yý sý 80 i bu lu yor de di. E bu Se ni ne, bu o lay lar kar þý sýn da Fi lis tin li le rin, ca - mi yi ko ru mak i çin na maz la rý ný o - ra da kýl dýk la rý ný söy le di. El Halil / a a Ta pý nak sal dý rý sý na li der ler den ký na ma n ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma i le Hin dis tan Baþ ba ka ný Man mo han Singh, ABD nin Wis con sin e ya le - tin de ki Sih ta pý na ðý na dü zen le nen sal dý rý do la yý sýy la ay rý ay rý ta zi ye me saj la rý ya yým la dý. ABD Baþ ka ný O ba ma e þi Mic hel le i le ya yým la - dýk la rý or tak me saj da, o lay dan duy duk la rý de rin ü zün tü yü di le ge ti re rek, ABD yö ne ti mi nin o la yý ay dýn lat mak i çin ça lý þan yet ki li le re ge rek li her tür lü des te ði sað la ya - ca ðý ný be lirt ti. Ken di si de bir Sih o lan Hin dis tan Baþ ba ka ný Singh de ya yým la dý ðý me saj da 7 ki þi nin ö lü müy le so nuç la nan sal dý rý yý ký - na dý. Was hing ton / a a Soy ký rým ke li me si Sýrp la rý ra hat sýz et ti n BOS NA-Her sek in ba tý sýn da yer a lan Pri ye dor þeh rin de, yýl la rý a ra sýn da ki sa vaþ dö ne min de öl dü rü len 102 ço cuk i çin dü zen le - nen an ma tö re ni nin or ga ni za tö rü, tö ren de sem bo lik o la rak kul la ný - lan o kul çan ta la rý na soy ký rým ya zýl ma sý se be biy le gö zal tý na a lýn - dý. Sýrp po li si mü da ha le e de rek çan ta la rý top lar ken, Top la ma Kamp la rýn da Ka lan lar Der ne ði Baþ ka ný Sa ba hu din Ga ri bo viç, soy ký rým ke li me si nin ya zýl ma sý - na i zin ver di ði i çin gö zal tý na a lýn - dý. Bos na Sýrp Cum hu ri ye ti ve Pri ye dor da Boþ nak kur ban lar i çin kul la nýl ma sý ya sak o lan soy ký rým ke li me si ni kul lan mak la suç la nan Ga ri bo viç, i fa de si a lýn dýk tan son ra ser best bý ra kýl dý. Saraybosna / a a Top rak kay ma sý: 500 ki þi mah sur n ÇÝN ÝN gü ney ba tý sýn da ve ku zey - do ðu sun da mey da na ge len i ki top - rak kay ma sýn da 500 ki þi nin mah sur kal dý ðý bil di ril di. U lu sal ba sýn da ki ha ber ler de, ül ke nin gü ney ba tý sýn - da ki Yun nan e ya le tin de mey da na ge len top rak kay ma sýn da 200 ki þi - nin mah sur kal dý ðý, 100 ki þi nin kur - ta rýl dý ðý kay de dil di. Ku zey do ðu da ki Li a o ning e ya le tin de de þid det li ya - ðýþ lar ve top rak kay ma sý se be biy le 400 iþ çi nin de mir yo lu tü ne lin de mah sur kal dý ðý be lir til di. Ül ke nin gü ne yin de ve ku zey ke sim le rin de þid det li ya ðýþ lar sü rer ken, do ðu e ya - let le ri ni de i ki tay fu nun ay ný an da vur ma sý bek le ni yor. Pekin / a a Suriye Dev let ve Radyo te le viz yo nun da pat la ma SU RÝYE Dev let Rad yo ve Te le viz yo nu Ge nel Mü dür lü ðü bi na sý nýn 3. ka týn da mey da na ge len pat la ma da en az 3 ya ra lý ol du ðu bil di - ril di. Su ri ye Dev let Te le viz yo nu ndan ya pý lan a çýk la ma da, baþ - kent Þam ýn E me vi ye Mey da ný nda bu lu nan Dev let Rad yo ve Te - le viz yo nu Ge nel Mü dür lü ðü bi na sý nýn 3. ka týn da mey da na ge len pat la ma da en az 3 ki þi nin ya ra lan dý ðý be lir til di. Dev let te le viz yo - nu nun ya yý na de vam e de ce ði kay de dil di. Þam / a a Filistinliler ikinci kez mülteci konumunda SURÝYE DEKÝ ÇATIÞMALAR SEBEBÝYLE MÜLTECÝ KAMPINDAN KAÇAN FÝLÝSTÝNLÝLER, LÜBNAN DAKÝ MÜLTECÝ KAMPLARINA YERLEÞTÝRÝLÝYOR. SU RÝYE NÝN baþ þeh ri Þam da hü kü met kuv vet le riy le Öz gür Su ri ye Or du su na (Ö - SO) bað lý mi lis ler a ra sýn da çý kan ça týþ ma - lar dan ka çan, ço ðun lu ðu Þam da ki Yer - muk mül te ci kam pýn dan ol du ðu be lir ti len Fi lis tin li ler, Lüb nan a gir di. Fi lis tin Halk Kur tu luþ Cep he si Lüb nan so rum lu su Mer van Ab du l-a al ýn yap tý ðý a çýk la ma ya gö re, son 3 gün de 600 Fi lis tin li a i le Lüb nan a gi riþ yap tý. Ab du l-a al, ge - len le rin ço ðun lu ðu nun Þam da ki Yer muk mül te ci kam pýn dan ol du ðu nu be lirt ti. A - çýk la ma da, ge len a i le le rin bü yük bö lü mü - nün Be ka a Va di si nde bu lu nan Ce lil ve Ta - a la ba ya kamp la rý na, 50 a i le nin ku zey Lüb - nan da bu lu nan En-Neh ru l-ba rid, 28 a i le - nin ku zey de bu lu nan Bed da vi, ge ri ka lan - la rýn i se Say da da bu lu nan El-Ayn ul-hil va kam pý na yer leþ ti ði be lir til di. Su ri ye de ki ça týþ ma lar yü zün den çok sa yý da Fi lis tin - li nin de kamp la rýn dan ay rý la rak Lüb nan a gel mek i çin Su ri ye li yet ki li ler den i zin bek - le di ði bil di ril di. Mer ke zi Ýn gil te re de bu lu - nan Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü, Þam yö ne ti mi ne bað lý as ker le rin Per þem be gü nü Yer muk mül te ci kam pý na aç tý ðý ha - van to pu a te þin de 21 ki þi nin öl dü ðü nü id - di a et miþ ti. Beyrut / a a Tay land lý Müs lü man lar, o ruç la rý ný ca mi ler de ki top lu if tar sof ra la rýn da a çý - yor. Ýf tar son ra sý te ra vih na ma zý na du ran Müs lü man lar, ar dýn dan baþ ta Su - ri ye ve A ra kan da zu lüm al týn da ki Müs lü man lar ol mak ü ze re, tüm in san lý - ðýn hu zu ru i çin du a e di yor. Tay land da Ra ma zan a yý Tür ki ye de kin den fark lý ge çi yor. A i le ler ev le rin de if tar yap mak tan sa, ca mi ler de o luþ tu ru lan sof ra lar da top lu ca o ruç la rý ný aç ma yý ter cih e di yor. Tay land ýn 8 mil yo na yak la þan Müs lü man nü fu su her if tar lar da bir a ra ya ge le rek top lu bir þe kil de o ruç la rý ný a çý yor. Tay land da 4 bin den faz la ca mi ve mes cit bu lu nu yor. Ca - mi le rin ço ðun lu gun da her gün sof ra lar ku ru lur ken, her if tar vak ti bir bay ram ha va sýn da ge çi yor. Top lu if tar lar da ki dik kat çe ken hu sus i se sof ra ku ru lu - Suriye de baþbakan da gitti Ri yad Hi cab SU RÝ YE Dev let Te le vi yo nu, Su ri ye Baþ ba ka ný Ri yad Hi - cab ýn gö re vin den a lýn dý ðý ný a çýk la dý. Mu ha lif Þam Ha ber A ðý (SNN) i se, Baþ ba kan Ri yad Hi cab ýn ken di is te ði i le gö re vin den ay rý la rak mu ha lif le rin sa fý na geç ti ði ni id di a et ti. SNN, Ri yad Hi cab ýn Su ri ye den ka ça rak Ür dün e git - ti ði ni ö ne sür dü. Ö te yan dan Baþ ba kan Bi rin ci Yar dým cý A mir Gal van cý nýn Hi cab ýn ye ri ne ge ci ci o la rak baþ ba kan - lý ða a tan dý ðý bil di ril di. Hi cab'la birlikte bazý bakanlarýn da muhalefete katýldýðý öne sürüldü. Þam / a a HALEP'TE BOMBALAMA SÜRÜYOR SU RÝ YE NÝN ku ze yin de yer a lan ve bir kaç gün dür yo ðun o pe ras yon la rýn dü zen len di ði Ha lep te bir çok sem ti nin sa vaþ u çak la rý i le he li kop ter le bom ba la dý ðý bil di ril di. Böl ge de ki ye rel ak ti vist ler den Sa ir Ha le bi, þeh rin sa vaþ u çak la rý ve he li - kop ter ler le Sa hur, Bab Ha did, Ham ra, Þeyh Ne car, Þeyh Hý dýr ve Sa ður böl ge le ri nin bom ba lan dý ðý ný ve he li kop ter le rin yer le þim yer le ri ne a teþ aç ma - sýn da mad di ha sa rýn ya ný sý ra yan gýn la rýn da çýk tý ðý ný söy le di. Öz gür Su ri ye Or du su nun da u çak ve he li kop ter le re u çak sa var lar la kar þý lýk ver di ði ni i fa - de eden Ha le bi, ba zý böl ge ler de ni za mi or du i le mu ha lif mi lis güç le ri a ra sýn da þid det li so kak ça týþ ma la rý nýn ya þan dý ðý ný da di le ge tir di. Halep / a a Ýn gil te re, mu ha lif le re yar dý mý art tý ra cak ÝN GÝL TE RE Dý þiþ le ri Ba ka ný Wil li am Ha gu e, ül ke si nin Su ri ye de ki mu ha lif le re yö ne lik yar dý mý ný ar tý ra - ca ðý ný söy le di. Ha gu e, Sky ha ber ka na lýn da Su ri ye ye i liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du. Ha lep te ki ça týþ - ma la rýn sür me si se be biy le ö nü müz de ki gün ler de ül ke de da ha faz la þid de tin ya þa na bi le ce ði ni ve da - ha faz la mül te ci nin Su ri ye den kaç ma sý nýn bek len di ði ni söy le yen Ha gu e, Kor ka rým ki bu du rum, u - zun sü re dir u yar dý ðý mýz du rum du de di. Su ri ye ye i liþ kin BM Gü ven lik Kon se yi an laþ ma sý nýn ve to e dil - me si ne kar þýn, dip lo ma tik ka nal lar la ça lýþ ma la rý ný sür dü re cek le ri ni be lir ten Ha gu e, Su ri ye de ki du - rum dik ka te a lýn dý ðýn da, bu ül ke ye yö ne lik in sa ni yar dý mý mý zý ar tý ra ca ðýz a ma ay ný za man da Su ri - ye de ça re siz du rum da o lan mu ha le fe te yar dý mý mý zý da ar tý ra ca ðýz di ye ko nuþ tu. Lon dra / a a Ýf tar son ra sýnda A ra kan ve Su ri ye i çin du a mu ve top lan ma sýn da ye me ðe ka tý lan her ke sin se fer ber lik ya pa rak, ca mi - ler de gö nül lü sof ra ku ran ki þi le re yar dým cý ol ma sý. Tay land da if tar ön ce si e - za ný du a lar ve sa la vat lar i le bek le yen Müs lü man lar, if tar vak ti gel di ðin de sof ra ya ko nan su ve hur ma i le o ruç la rý ný a çý yor. Da ha son ra ak þam na ma zý ký lý ný yor ve on dan son ra if tar sof ra sý na o tu ru lu yor. Ra ma zan a yýn da Tay - land lý Müs lü man la rýn bir a ra ya gel dik le ri if tar sof ra la rýn da ya pý lan soh bet - ler de ve te ra vih na maz la rýn dan son ra dün ya ça pýn da ki Müs lü man kar deþ - le ri nin þu an ki du rum la rý ko nu þu lu yor. Ýf tar dan son ra ký lý nan te ra vih na ma - zý nýn ar dýn dan baþ ta Su ri ye ve A ra kan da zu lüm al týn da ki Müs lü man lar ol - mak ü ze re, tüm in san lý ðýn hu zu ru i çin du a e di li yor. Bangkok / ci han HABERLER Refah bölgesinde devriye gezen ekiplerin sayýsý arttýrýldý. Mý sýr askerlerine sal dý rý: 16 ölü MI SIR-Ýs ra il-gaz ze üç ge nin de bu lu nan Re fah böl ge sin de Mý sýr as ker le ri ne kim li ði be lir siz ki - þi ler ta ra fýn dan sal dý rý ger çek leþ ti ril di. Sal dý rý da ilk be lir le me le re gö re, 16 Mý sýr as ke ri ha ya tý ný kay be der ken, ya ra lý la rýn da ol du ðu bil di ril di. Sal dý rý nýn if tar vak ti ger çek leþ ti ril di ði be lir til di. Ya ra lý la rýn, Re fah ve A riþ te ki has ta ne le re kal dý - rý la rak te da vi al tý na a lýn dý ðý belirtildi. Sal dý rý nýn ar dýn dan Mý sýr or du su na a it ba zý zýrh lý a raç la rýn yan dý ðý, i ki zýrh lý a ra cýn i se sal dýr gan lar ta ra fýn - dan e le ge çi ril di ði i le ri sü rül dü. Sina / a a Mur si: Sal dýr gan lar ce za lan dý rý la cak MISIR Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur si, Si - na da Mý sýr gü ven lik güç le ri ne yö ne lik ger çek le þen sal dý rý nýn kar þý lýk sýz kal ma ya ca ðý ný be lir te rek, Sal - dýr gan lar ce za lan dý rý la cak de di. Mur si, Yük sek As - ke ri Kon sey i sal dý rý ne de niy le a cil top lan tý ya ça ðýr - dý. Mý sýr-ýs ra il sý ný rý a ra sýn da ki bir gü ven lik nok ta - sý na ya pý lan sal dý rý nýn bom ba yük lü bir a raç i le ger - çek leþ ti ði ne da ir id di a lar de vam e der ken, Mý sýr Dev let Te le viz yo nu, söz ko nu su ey le min ro ket ve o to ma tik si lâh lar la ger çek leþ ti ril miþ o la bi le ce ði ni ö ne sür dü. Bu a ra da Gaz ze i le Mý sýr a ra sýn da ki Re - fah Sý nýr Ka pý sý, gü ven lik se be biy le ge çiþ le re ka pa tý - lýr ken, Ýs ra il i le Mý sýr a ra sýn da bu lu nan ve ti ca ri a - maç lý kul la ný lan Ke rim Þa lom sý nýr ka pý sý da Ýs ra il ta ra fýn dan ka pa týl dý. Gaz ze Þe ri di nde yö ne ti mi e - lin de bu lun du ran Ha mas, sal dý rý yý ký na dý, Mý sýr ge - ne lin de gü ven lik ted bir le ri ar tý rýl dý. Mý sýr dan Ýs ra il ve Ür dün e gaz ta þý yan bo ru hat tý na bir yýl i çe ri sin - de 20 den faz la sal dý rý dü zen len di. Kahire / a a Ma li de ço cuk as ker e ði ti li yor id di a sý MA LÝ Ço cuk Hak la rý Bir li ði, Ma li nin ku ze yin de - ki si lah lý grup la rýn, yüz ler ce ço cu ðu Ma li Or du - su na kar þý ya pý la cak ey lem ler de kul la nýl mak ü ze - re e ðit ti ði ni id di a et ti. Ço cuk Hak la rý Bir li ði nin ya yým la dý ðý ra por da Yüz ler ce ço cuk ül ke nin ku - ze yin de ki si lâh lý grup lar ta ra fýn dan Ma li or du su - na kar þý e ði ti li yor de nil di. Ra po ra gö re ço cuk lar, ca sus luk ve ma yýn te miz le me iþ le rin de kul la nýl - mak ü ze re e ði ti li yor. Ra por da ço cuk la rýn 9 i la 17 yaþ la rýn da ol du ðu be lir ti li yor. Bamako / a a Ku mar ba ðým lý lý la rý týb bî yar dým a la cak ÝS VEÇ TE ku mar ba ðým lý la rý nýn da al ko lik ler gi bi týb bý yar dým al ma sý i çin ça lýþ ma baþ la týl dý ðý bil di - ril di. U lu sal Sað lýk Ku ru lu nun, ku mar ba ðým lý la - rý nýn da al ko lik ler gi bi te da vi ve ba kým a la bil me si a ma cýy la ya sal dü zen le me le ri de i çe ren ça lýþ ma baþ lat tý ðý be lir til di. Ka ro lins ka Ü ni ver si te si nden Dr. An ders Tengs tröm, da ha ön ce al ko lik le rin te da vi e dil me si ne i liþ kin de tar týþ ma la rýn ya pýl dý - ðý ný ha týr la ta rak, bu gün i se on la rýn te da vi e dil me - si nin nor mal kar þý lan dý ðý na i þa ret et ti. Ku mar ba - ðým lý la rý nýn da has ta o la rak ka bul e dil me si ge rek - ti ði ne söy le yen Tengs tröm, bu ki þi le rin de ya kýn - da týb bi yar dým a la ca ðý ný be lirt ti. Stockholm / a a Myan mar da ça týþ ma MYAN MAR IN ba tý sýn da, bu dist ler le Müs lü - man lar a ra sýn da çý kan ça týþ ma lar da 3 ki þi nin öl - dü ðü bil di ril di. A dý ný a çýk la mak is te me yen bir hü kü met yet ki li si yap tý ðý a çýk la ma da, A ra kan (Rak hi ne) e ya le ti nin baþ ken ti Sitt we nin yüz ki - lo met re ku ze yin de ki Kya uk taw böl ge sin de çý kan ça týþ ma lar da üç ki þi nin öl dü ðü nü, beþ ki þi nin ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. Ö lü ve ya ra lý la rýn kim lik le - ri hak kýn da bil gi ver me yen yet ki li, ça týþ ma la rýn ne den ye ni den çýk tý ðý ný bil me dik le ri ni, böl ge de sü ku ne tin sað lan dý ðý ný kay det ti. Yangon / a a

8 8 HA BER Y Ey mür: Er ge ne kon la il gi li çok þey bil mi yo rum ca ni as ya.com.tr Te rö rün kö kü i çe ri de mi, dý þa rý da mý? En bü yük ha ta mýz, kar þý kar þý ya ol du ðu muz kan lý te rör be lâ sý nýn deh þe ti, bü yük lü ðü ve yý ký cý lý ðý nýn far kýn da ol ma mak ya da o be lâ yý kü çük gör me miz o la bi lir mi? O cak la rý sön dü ren, ge ri de ye tim ve gö zü yaþ lý in san lar bý ra kan bu sal dý rý lar sý ra dan la þýp hep böy le de vam mý e de cek? Baþ ka ül ke ler, ken di le ri ne mu sal lat o lan ben zer be lâ lar dan ken di le ri ni ko ru ya bil di ði hal de biz ko ru ya ma ya cak mý yýz? So ru la rý ço ðalt mak müm kün. A ma bu so ru la ra ik na e di ci ce vap la rý al mak ve tat min ol mak ay ný de re ce de müm kün mü? He men her þe hit ha be rin den son ra Kan la rý yer de kal ma ya cak, bu sal dý rý yý ya pan lar mis liy le kar þý lýk bu la cak, kök le ri ka zý na cak, kö kü dý þar da ör güt, des tek o lan la rýn da ca ný ya na cak, bi te cek, sö ne cek di ye be yan lar du yu yo ruz. El bet te böy le ol ma sý ný ar zu e de riz, a ma bu va ad ler hep söz de ka lý yor. Ar týk þe hit a i le le ri de Böy le git mez, böy le git me me li de me ye baþ la dý... [Ýl gi li ha ber þöy le: Di yar ba kýr Li ce de þe hit dü þen Üst ça vuþ Ah met Ün ver le, Uz man Ça vuþ Nu ri Ak de mir mem le ket le rin de top ra ða ve ril di. Ah met Ün ver in a cý lý ba ba sý, Ar týk ça re si bu lun sun, bu böy le git mez de di. (Star g., 3 A ðus tos 2012)] El bet te bu be yan lar da ol sun, a ma mut la ka ne ti ce le ri de a lýn sýn. Ak si hal de gü ven bu na lý mý or ta ya çý ký yor. Te rör le mü ca de le de en çok söy le nen söz ler den bi ri de, te rör ör gü tü nün sý nýr la rý mý zýn dý þýn da ya pý lan dý ðý, bes len di ði ve bü yü dü ðü dür. Ni te kim bu mak sat la on lar ca, bel ki de yüz ler ce de fa sý nýr a þý rý o pe ras yon lar ya pýl dý, Ku zey I rak ta ki te rör kamp la rý bom ba lan dý. Bu gün ge li nen nok ta da i se te rö rün kö kü nün sa de ce dý þa rý da ol ma dý ðý, i çe ri de de kök sal dý ðý i fa de e di li yor. Hem de bu i fa de ler ik ti dar par ti si ne men sup bir i sim ta ra fýn dan dil len di ri li yor ki, hiç kim se nin bu be yan la rý ya ba na at ma sý müm kün de ðil. AKP Kü tah ya Mil let ve ki li Prof. Dr. Ýd ris Bal, Kan dil e, Su ri ye ye ký zar ken top rak la rý mýz da 6 yýl dýr gi re me di ði miz yer ler ol ma sý ka bul e di le mez de miþ. (Bu gün g., 6 A ðus tos 2012) Bu tes bi ti bir mu ha le fet li de ri ya da mu ha le fet mil let ve ki li yap mýþ ol sa te mel siz id di a di yen ler çý ka bi lir di. A ma dik kat et mek lâ zým ki bu id di a, geç miþ te Po lis A ka de mi si Gü ven lik Bi lim le ri Fa kül te si nde ders ver miþ bir uz man. Ay ný za man da ik ti dar par ti si men su bu bir mil let ve ki li ve Dý þýþ le ri Ko mis yo nu Ü ye si... Do la yý sý i le bu tes bi ti gör mez den gel mek, yok say mak, hiç bir þey ol ma mýþ gi bi dav ran mak müm kün de ðil. Ye ri gel miþ ken TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek in, Prof. Dr. Ýd ris Bal dan bir gün ön ce gün de me ta þý dý ðý þu so ru yu da ha týr la mak ta fay da var: Tür ki ye dev le ti bir ra po ra gö re 3 bin 500 ü dað da, bin 500 ü i çe ri de 5 bin ki þi i le se ne ler dir uð ra þý yor. Bu ka dar as ke ri, po li si var na sýl o lu yor da 5 bin ki þi nin hak kýn dan ge le mi yor? (Bu gün g., 5 A ðus tos 2012) Ta biî ki bu so ru la rýn ce va bý ný Tür ki ye yi i da re e den le rin ver me si lâ zým. Te rör le mü ca de le de ne re de ha ta ya pýl dý ðý ný i se tes bit et mek ge re kir. Ak si hal de tek rar la nan ha ta lar sa de ce te rör ör gü tü nün i þi ne ya rar ve bel ki de ya þa nan bu dur. Geç miþ te de Tür ki ye sý nýr la rý i çe ri sin de 15 yýl dýr gi ril me yen PKK kamp la rý nýn ol du ðu nu, kamp lar kom ba la nýn ca or ta ya çýk mýþ tý. Ýl gi li ha ber ler med ya da þöy le yer al mýþ tý: Ö zel lik le Ka vak lý ve Ka zan Va di si gi bi te rör ör gü tü nün yur ti çin de ki en bü yük kamp la rý Po lis Ö zel Ha re kât i le Jan dar ma Ö zel Ha re kât ýn bir lik te yap týk la rý o pe ras yon lar da yer le bir e dil di. (Bu gün g., 13 A ra lýk 2011) 15 yýl dýr gi ril mi yor du./ Hak ka ri-çu kur ca a ra sýn da I rak sý ný rýn da sarp dað lar la çev ri li Ka zan Va di si ne PKK nýn ku rul du ðu ta rih ten bu ya na ilk kez gi ril di ði be lir til di. Va di nin coð ra fî ya pý sý i se sarp ka ya lýk lar dan o lu þu yor ve I rak sý ný rý nýn sý fýr nok ta sýn da yer a lý yor. (Ye ni Þa fak, 22 E kim 2011) Da ha ön ce 15 yýl gi ril me yen kamp lar var i diy se, de mek ki þim di de 6 yýl dýr gi ri le me yen PKK kamp la rý var a çýk la ma sý bir ha ki ka ti tes bit e di yor. O hal de ön ce i çe ri nin te rör den ve kamp lar dan te miz len me si i cap e di yor. Ak si hal de bü tün ka ba ha ti kom þu lar da a ra mak i þin ko la yý na kaç mak an la mý na ge lir. Dý þa rý da a ra nan te rö rün kö kü, muh te me len çok i çe ri miz de o la bi lir... TEBRÝK Gazetemiz Ekonomi Sayfasý editörü Ümit Kýzýltepe ile Sakine Hanýmefendinin Yusuf Said ismini verdikleri bir erkek çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne babayý tebrik eder, minik yavruya Cenab-ý Hak tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Y ER GE NE KON da va sýn da ta nýk o la rak din le ni len es ki MÝT Kont rte rör Da i re Baþ ka ný Meh met Ey mür, ken di si A me ri ka da i ken so ruþ tur ma baþ la tý lan Er ge ne kon ya pý lan ma sý na i liþ kin çok þey bil me di ði ni, bil gi le ri nin ge nel de ku lak tan dol ma ve du yu ma da yalý ol du ðu nu söy le di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si nde ki du ruþ ma da, ta nýk o la rak din le ni len Ey mür, Mah ke me Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ö ze se nin, Er ge ne kon ko nu sun da bil dik le ri ni zi an la týn de me si ü ze ri ne, Er ge ne kon la il gi li çok þey bil mi yo rum. Bu ya pý lan ma ya i liþ kin so ruþ tur ma, ben A me ri ka day ken baþ la - Þehitler duâlarla HAKKARÝ'DE ÞEHÝT OLAN ASKERLER DUALARLA TOPRAÐA VERÝLDÝ. HAK KA RÝ DE KÝ ça týþ ma da þe hit o lan as ker le rin ce na ze le ri du a lar la top ra ða ve ril di. Ge çim li Jan dar ma Ka ra ko lu na dü zen le nen sal dý rý son ra sý çý kan ça týþ ma da þe hit dü þen 6 as ke rin ce na ze si, ön ce ki gün Hak ka ri Dað ve Ko man do Tu ga yý Ko mu tan lý ðý nda ba sý na ka pa lý o la rak dü zen le nen tö re nin ar dýn dan mem le ket le ri ne gön de ril miþ ti. Þe hit as ker le ri miz den Uz man Ça vuþ Ah met Ku rak ýn - Türk bay ra ðý na sa rý lý na a þý, Ma lat ya Kab ris tan Ca mi si nin av lu su na ge ti ril di. Þe hi din Hakkari de teröristlerce düzenlenen saldýrýda þehit olan Uzman Çavuþ Ahmet Kurak için Malatya Kabristan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. FO TOÐ RAF: A A Þýrnak 5.3 ile sallandý ÞIR NAK DA, mer kez üs sü U lu de re il çe si ne bað lý Or ta bað Kö yü o lan 5,3 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü nden a lý nan bil gi ye gö re, ön ce ki ge ce sa at de mer kez üs sü U lu de re Ýl çe si ne bað lý Or ta bað kö yü o lan 5,3 bü yük lü ðün de dep rem ger çek leþ ti. Dep rem, Þýr nak ýn ya ný sý ra Si irt, Hak ka ri, Mar din, Bat man, Di yar ba kýr ve Ku zey I rak ta da his se dil miþ ti. Dep rem se be biy le baþ ta U zun ge çit bel de si i le Or ta bað, Dað di bi ve Ye miþ li köy le rin de va tan daþ lar, ge ce yi dý þa rý da ge çir di. Dep rem se be biy le bu köy ler de ki 10 u aþ kýn ev de ha sar o lu þur ken, U lu de re Kay ma kam lý ðý nca o luþ tu ru lan ha sar tes pit ko mis yo nu köy ler de ki ha sa rý be lir me ye ça lý þý yor. Dað di bi Köy Muh ta rý Hü se yin Sak, dep re min ar dýn dan ge ce yi so kak ta ge çir dik le ri ni be lir te rek, Köy de 6 ker piç e vin bir SAVCIYA Ý FA DE VE RE ME DÝK GE NEL Ya yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç - yüz ve Ye ni As ya Neþ ri yat Ya yýn Yö net me - ni A lâ ed din Te mur, Müf lis Pro je: Ke ma - lizm ki ta bý i çin TCK 301. mad de kap sa - mýn da a çýl dý ðý be lir ti len so ruþ tur ma kap - sa mýn da çað rýl dýk la rý Ba kýr köy Ad li ye sin - de i fa de ve re me den dön dü ler. Dos ya yý in - dý. Bil gi le rim ge nel de ku lak tan dol ma, du yu ma da ya lý dýr i fa de si ni kul lan dý. Cum hu ri yet sav cý sý Meh met A li Pek gü zel in, Er ge ne kon ya pý lan ma sý ný ilk ne za man duy du ðu nu sor ma sý ü ze ri ne Ey mür, ku ral dý þý güç ler ol du ðu nu bil di ði ni be lir te rek, NATO ör güt len me si nin is mi nin Er ge ne kon o lup ol ma dý ðý ný bil mi yo rum di ye ko nuþ tu. Ey mür, Er ge ne kon a dý ný ilk de fa ABD de bu lun du ðu sý ra da, 2000 yý lýn dan son ra duy du ðu nu, yö ne ti ci le ri nin a ra sýn da es ki bir MÝT men su bu nun ol du ðu nu öð ren di ði ni i fa de et ti. Sav cý Pek gü zel in ilk kez 1997 yý lýn da ba zý ya zar lar ab la sý Zey nep ve kar de þi Ru ki ye Ku rak, ta bu ta sa rý la rak göz ya þý dök tü. Þe hit Ku rak ýn öz geç mi þi nin o kun ma sý nýn ar dýn dan öð le na ma zý na mü te a ki ben ce na ze na ma zý ký lýn dý. Ýl Müf tü sü Yu suf Gül, na ma zý kýl dýr ma dan ön ce yap tý ðý yap tý ðý ko nuþ ma da, Ku rak a Al lah tan rah met, a cý lý a i le si ne baþ sað lý ðý ve sa býr di le di. Þe hi din ce na ze si, da ha son ra va tan daþ la rýn o muz la rýn da tek bir ler eþ li ðin de ta þý na rak þe hit li ðe gö tü rül dü. Ku rak ýn na a þý, bu ra da göz yaþ la rý i çe ri sin de top ra ða bö lü mü yý kýl dý. Çok sa yý da ev de de ha sar o luþ tu. Ha sar tes pit ko mis yo nu kö ye ge le rek tes pit ça lýþ ma sý yap tý de di. Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum (A FAD) Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da da, bi na lar da o lu þan kü çük çap lý çat lak la rýn dý þýn da can ve mal kay bý bu lun ma dý ðý dep re mi ta kip e den ilk on i ki sa at i çe ri sin de, bü yük lük le ri 2,5 i le 3,8 a ra sýn da de ði þen 15 art çý dep rem mey da na gel di ði be lir til di. Dep re min, ku zey-gü ney sý kýþ ma re ji mi al týn da o lan tek to nik sis tem i çin de ge liþ ti ði i fa de e di len a çýk la ma da, dep re min dýþ mer ke zi ne 47 ki lo met re u zak lýk ta ki Þýr nak- Mer kez de en yük sek iv me de ðe ri nin K-G yö nün de 26.5 gal o la rak öl çül dü ðü kay de dil di. Türk Ký zý la yý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re i se dep re min ar dýn dan Türk Ký zý lay ýn böl ge ye ya kýn þu be le ri ve lo jis tik mer kez le ri u ya rýl dý. Þýrnak / a a ce le yen nö bet çi sav cý, 301 so ruþ tur ma la rý - nýn A da let Ba kan lý ðý iz ni ne tâ bi ol du ðu nu, Gü leç yüz ve Te mur a ya pý lan i fa de çað rý - sýy la yan lýþ lýk ya pýl dý ðý ný, Ba kan lýk iz ni ol - ma dan bu a þa ma da i fa de a la ma ya cak la - rý ný ve dos ya yý bir ya zýy la Ba kan lý ða gön - de re cek le ri ni söy le di. Ýs tan bul / Ye ni As ya ta ra fýn dan gün de me ge ti ri len Er ge ne kon ör gü tü ne i liþ kin MÝT te her han gi bir ça lýþ ma ya pý lýp ya pýl ma dý ðý ný sor ma sý ü ze ri ne Ey mür, þun la rý kay det ti: Ge nel o la rak Su sur luk ra po run da is mi geç me se bi le bu na yö ne lik, si ya sî ya pý lan ma ya doð ru gi dil di ði ve a ðýr si lâh la rýn kul la nýl dý ðý bir çe te leþ me den bah se dil di. Da ha son ra bu ra po run doð ru ol du ðu da or ta ya çýk tý. Ya pý lan ma nýn is mi ne o lur sa ol sun dev le tin i çin de il le gal bir ya pý lan may dý. Dev le tin i çin de ki kon trol süz ya pý la rýn mil lî ga ye ler le ku rul sa bi le za man la dev le tin a ley hi ne dö ne ce ði ni dü þü nü yo rum. Ýs tan bul / a a ve ril di. Ce na ze tö re ni ne, þe hi din a i le si ve ya kýn la rý i le Kal kýn ma Ba ka ný Cev det Yýl maz da ka týl dý. Þe hit as ker le ri miz Jan dar ma Uz man Ça vuþ Ka mil Çe lik ka ya, jan dar ma er ler Me tin Çe vik, Ha kan Ok tay, Ya þar Ka ra dað ve Bu rak Mev lüt Tü tün cü oð lu nun ce na ze le ri dü zen le nen tö ren ler le top ra ða ve ril di. Ça týþ ma da þe hit o lan ge çi ci köy ko ru cu la rý Fe rik Çift çi ve Cab bar Du man ýn ce na ze le ri, ön ce ki gün dü zen le nen tö re nin ar dýn dan Ge çim li köy me zar lý ðý na def ne dil miþ ti. DEPREMDE BÝLE VURDULAR ÞIR NAK IN U lu de re il çe sin de ön cek gün ak þam 5.3 bü yük lü ðün de mey da na ge - len dep rem den fay da lan mak is te yen te - rör ör gü tü men sup la rý as ke ri üs böl ge ye sal dý rý dü zen le di. Bey tüþ þe bap il çe sin de Ka to Da ðý nda il çe nin gü ven li ði ni sað la - yan as ke ri üs böl ge ye ön ce ki gün ak - þam ki dep rem den son ra bö lü cü te rör ör - gü tü PKK lý lar u zun nam lu lu si lâh lar la sal dý rý dü zen le di. Üs böl ge de gü ven li ði sað la yan as ker ler ör güt men sup la rý na a - nýn da kar þý lýk ver di. Ça týþ ma ký sa bir sü re de vam et ti. Te rö rist ler da ha son ra ge ce - nin ka ran lý ðýn dan fay da la na rak böl ge - den kaç tý. Ör güt men sup la rý ný et ki siz ha le ge tir mek i çin gü ven lik güç le ri o pe - ras yon baþ lat tý. Þýrnak/ ci han FO TOÐ RAF: ERHAN AKKAYA DOÐRU DÜRÜST BÝR ÇALIÞMA YAPILMADI SAV CI Pek gü zel in yo rum yap ma ma sý ko nu - sun da u ya ra rak so ru yu tek rar la ma sý ü ze ri ne Ey mür, dö ne min baþ ba ka ný Nec met tin Er ba - kan a bir ra por su nul du ðu nu be lir te rek, A - buk sa buk bir ra por ya zýl dý. Top la nan bil gi ler alt al ta ko nul du. Hat ta Fet hul lah Gü len den bah se di li yor, hiç a lâ ka sý ol ma dý ðý hal de. Bu i - þin ba þýn da Mit hat Al pay var dý. Doð ru dü rüst bir ça lýþ ma ya pýl ma dý. Be nim yaz dý ðým ra - por lar da or ta dan kay be dil di de di. A ta lay: 12 Ey lül ü yar gý la yýp, a na ya sa sý ný uy gu la mak ol maz nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A ta lay, Tür ki ye ye ni bir a na ya sa yap ma dan i le ri de mok ra si ye u la þa maz. 12 Ey lül ü yar gý la yýp, 12 Ey lü lün a na ya sa sý ný uy gu la ya rak i le ri de mok ra si ye u la þa maz sý nýz de di. A ta lay, be ra be rin de Sað lýk Ba ka ný Ak dað i le bir lik te Ýs tas yon Mey da ný ya kýn la rýn da ki bir lo kan ta da ve ri len if tar ye me ði ön ce sin de yap tý ðý ko nuþ ma da, ye ni a na ya sa yap ma nýn ge rek li li ði ne dik kat çek ti. AKP o la rak ye ni a na ya sa da ka rar lý ol duk la rý ný an la tan A ta lay, þun la rý kay det ti: Bü tün ka rar lý lý ðý mýz la ye ni a na ya sa yý yap mak i çin ça lý þý yo ruz. Çok ça lý þý yo ruz. Biz ü ze ri mi ze dü þe ni ya pý yo ruz. A ma mil le ti miz ve ba sýn da di ðer par ti le re se çim ön ce si ver di ði bu ta ah hü dü u nut tur ma sýn. Bü tün par ti ler bu ko nu da ka rar lý ol sun Tür ki ye ye ni bir a na ya say la ger çek de mok ra si ye u la þýr ve da ha güç lü bir ül ke o lur. Bu gün kü a na ya sa da o mad de ler dur duk ça pek çok ka nu nu bi le is te di ði niz þe kil de de ðiþ ti re mi yor su nuz. Ýn þal lah ilk si vil a na ya sa sý ný Tür ki ye bu de fa ba þa ra cak di ye u mu yo ruz. Bu nun i çin de gay ret e di yo ruz. Tür ki ye ye ni bir a na ya sa yap ma dan i le ri de mok ra si ye u la þa maz. 12 Ey lül ü yar gý la yýp, 12 Ey lül ün a na ya sa sý ný uy gu la ya rak i le ri de mok ra si ye u la þa maz sý nýz. Erzurum / a a Uysal: A na do lu in sa ný De mok rat Par ti yi öz le di nde MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Gül te kin Uy sal, A na do lu da ki in sa nýn, ay rýþ tý ran de ðil bü tün leþ ti ren De mok rat Par ti yi öz le di ði ni be lirt ti. Par ti si nin Bo lu Ýl Baþ kan lý ðý nca ve ri len if ta ra ka tý lan Uy sal, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, A na do lu da ki in sa nýn, ay rýþ tý ran de ðil bü tün leþ ti ren De mok rat Par ti yi öz le di ði ni be lir te rek, Ö nem li hiz met le ri miz var ve bi zim geç mi þi miz ö vünç kay na ðý mýz. Bu nun la bir lik te ya rýn la rý mý za da ir de so rum lu luk ta þý yo ruz. Bu gün Tür ki ye nin ö nem li so run la rý ve me se le le ri var. Biz de bu me se le le re du yar lý yýz di ye ko nuþ tu. Hak ka ri de va ta ni gö re vi ni ya par ken þe hit dü þen as ker le re Al lah tan rah met di le di ði ni be lir ten Uy sal, Þe hit le ri mi zin a i le le ri ne sa býr lar di li yo rum. Ra ma zan a yý mü ba rek bir ay dýr. Bu ay da bu tür sal dý rý lar la hem bi zim coð raf ya mýz da ki bu ü zü cü o lay la rýn hem de Or ta Do ðu da a kan ka nýn ka bul e di le mez ol du ðu nu, ü zün tü i çin de ol du ðu mu zu yü ce mil le ti miz le pay laþ mak is te rim ifadelerini kullandý. Bolu / a a Des ti ci: Te rör le mü ca de le i çin mo bil bir lik ler ku rul ma lý nbbp Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci, Sý nýr ka ra kol la rý nýn ye ri ne ay ný te rö rist ler gi bi dað da ya þa ya cak mo bil bir lik ler ku rul ma sý ge re kir. Sa de ce PKK te rör ör gü tü i le uð ra þa cak bir is tih ba rat bi ri mi ku rul ma sý ge re ki yor de di. Des ti ci, Es naf ve Sa nat kâr lar O da sý Dü ðün Sa lo nu nda, BBP Bo zü yük Ýl çe Teþ ki la tý ta ra fýn dan dü zen le nen if tar ye me ðin de, Hak ka ri nin Ge çim li kö yün de te rö rist le rin ka ra ko la sal dý rý sý na de ði ne rek, Türk mil le ti nin PKK be la sýn dan kur tul mak is te di ði ni ve bu nun çö züm yol la rý nýn bu lun du ðu nu ifade ederek, çö züm yol la rý ný ge re ken yer le re i let tik le ri ni di le ge tir di. Sý nýr ka ra kol la rý nýn ol ma ya ca ðý ný bu nun ye ri ne ay ný te rö rist ler gi bi dað da ya þa ya cak mo bil bir lik ler ku rul ma sý ge rek ti ði ni ö ne sü ren Des ti ci, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Ge re kir se bun la rýn ya rý sý ný ak ra ba ve soy daþ top lu luk la rý mýz dan dev þir me ya pa cak sý nýz, sý nýr ka ra kol la rý ný kal dý ra cak sý nýz ve e ði tim li bir lik le re ge çe cek si niz, te rö rist fi nan sal kay nak la rý ný yok e de cek si niz ve bu nun la il gi li bir bi rim ku ra cak sý nýz. Ül ke de ki 3 is tih ba rat bi ri mi de dö nem dö nem bir bir le ri ni at lat tý. Sa de ce PKK te rör ör gü tü i le uð ra þa cak bir is tih ba rat bi ri mi ku rul ma sý ge re ki yor. Te rö rün dýþ kay na ðý na kar þý da ha dik du ruþ ser gi le ye cek ka rar lý bir ta výr ge re ki yor. Bilecik / a a Ka ma lak: A ra kan da ki ký yým nu tuk lar la ge çiþ ti ri le mez nsa A DET Par ti si Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Ka ma lak, par ti sin ce Ka dý köy Ýs ke le Mey da ný nda dü zen le nen Tüm Za lim le re La net mi tin gin de yap tý ðý ko nuþ ma da, bü tün in san la rýn a dil bir dün ya da, hu zur ve ba rýþ i çin de ya þa ma ya hak la rý ol du ðu nu söy le di. Ne re de bir ku þat ma var sa o ra sý nýn Ýs lam böl ge si ol du ðu nu kay de den Ka ma lak, A ra kan da in san lýk ta ri hin de e þi ne az rast la nýr bir ký yým ya þan mak ta dýr. Bü tün dün ya nýn gö zü ö nün de A ra kan lý Müs lü man la ra kat li am uy gu lan mak ta dýr. On bin ler ce A ra kan lý kar de þi miz ye rin den yurt la rýn dan e dil miþ tir. Çok zor þart lar da ha yat mü ca de le si ve ri yor lar. Bu dram ses siz se da sýz nu tuk lar la ge çiþ ti ri le mez. Çün kü ses siz ka lý nan her gün, za lim le ri, da ha faz la ce sa ret len dir mek te, do la yý sýy la vah þe ti ni da ha da ar týr mak ta dýr de di. Ýstanbul / a a

9 HA BER 9 Y Paradokslarla muallel Ýki haf ta yý aþ kýn dýr te rör ör gü tü nün Þem din - li de â de ta kur ta rýl mýþ böl ge pro va la rý yap - tý ðý kar ma þa da Ku zey Su ri ye de ol du bit ti ye ge ti ri len ö zerk/o to nom ku þa ða kar þý An ka ra tam bir pa ra doks i çin de. Bir yan dan mev cut Þam yö ne ti mi nin tas fi ye - si ni ýs rar la is te yen hü kû me tin, di ðer yan dan Þam ýn dev re dý þý kal ma sýy la I rak ýn ku ze yin de ol du ðu gi bi Su ri ye nin ku ze yin de de o to ri te boþ lu ðun dan baþ gös te ren te rö rist yu va lan ma - sýn dan ra hat sýz lý ðý, bu nun çe liþ ki li gös ter ge si. Bir te le viz yon da ko nu þan Baþ ba kan Er do - ðan ýn, hü kû me tin ö te den be ri bir tek E sad ýn git me si ü ze ri ne bi na et ti ði po li ti ka lar ne ti ce - sin de or ta ya çý kan Hem I rak, hem Su ri ye nin ku ze yi düþ man ha le gel di ya kýn ma sý, as lýn da va ký a nýn ik ra rý. Bel li ki ay nen Ö zal dö ne min de sýrf Sad - dam ýn git me si ne o dak la nan po li ti ka lar la A - me ri kan iþ gal güç le ri nin I rak ý 36. pa ra lel den tak si miy le böl ge nin Tür ki ye ye yö ne lik te rö rist kamp la ra a çýl ma sý gi bi, Su ri ye nin ku ze yi nin düþ man ha le ge ti ril me si de, AKP ik ti da rýn da yi ne ec ne bi le rin he ge mon ya ve çý kar la rý na en - deks li yan lýþ po li ti ka la rýn so nu cu. Bir di ðer pa ra doks, Ý ran te le viz yo nu na ko nu - þan A me ri ka lý ta rih çi-ya zar Webs ter Grif fin Tarp lay ýn, Ku zey I rak ýn ya ný sý ra Ku zey Su ri - ye de ö zek lik per de sin de fi i len o luþ tu ru lan dev let çi ðin, Tür ki ye nin Gü ney do ðu su nun ko - pa rýl ma sý ný te tik le ye ce ði tes bi ti ne mu ka bil, An ka ra nýn Er bil den me det um ma sý. Kon tro lün de ki Ku zey I rak ta te rör ör gü tü PKK nýn her tür lü si lâh ve lo jis tik des te ði nin sað la nýp pa laz lan ma sý na ör tü lü-a çýk des tek ve - ren Bar za ni nin Er bil An laþ ma sý yla dik te et ti - rip kur dur du ðu Ku zey Su ri ye ö zerk/o to no - mi si ne kar þý yi ne Bar za ni nin des te ði ni is te - me si EM PER YAL HE DEF OR TA DA Bir baþ ka te zat lý pa ra doks, baþ kan lýk se çim - le ri ba ha ne siy le e li ni a te þe sok mak is te me yen, I rak ta uð ra dý ðý ba þa rý sýz lýk tan son ra ö zel lik le Su ri ye ve Ý ran a mü da ha le de Müs lü man kom - þu su Tür ki ye yi ma þa o la rak kul lan mak is te - yen ABD ve Ba tý lý iþ gal ci güç le rin tav rý na kar þý, hü kû me tin hâ lâ A me ri ka ve iþ gal or tak la rý nýn iþ bir li ðin den me det um ma sý. Ke za geç ti ði miz a yýn so nun da Tür ki ye ye ge - len A me ri kan Dý þiþ le ri Ba kan Yar dým cý sý Phi - lip Gor don un, Su ri ye nin ku ze yin de I rak ta ki gi bi bir o to nom ya pý ya kar þý ol duk la rý ný ve ay - rý lýk çý lý ða doð ru hiç bir ha re ke ti des tek le me dik - le ri ni söy le me si nin ar dýn dan, Was hing ton un gü dü mün de ki Er bil in Ku zey Su ri ye yi o luþ - tur ma emr-i va ki si ne kar þý, hü kû me tin yi ne söy lem in ö te sin de hiç bir þey yap ma yan ABD nin des te ði ni a ra ma sý, kri zi çýk ma za so - kan pa ra doks lar dan. Oy sa Su ri ye nin iç sa vaþ la kan gö lü ne dö nüp bö lü nüp par ça lan ma sý nýn, Ýs ra il in gü ven li - ði nin tak vi ye siy le Ku zey I rak tan son ra Nu - say bin den Ak de niz e u za nan hat ta ABD ye en sâ dýk i kin ci bir dev let in teþ ki li an la mý na gel - di ði, ar týk her kes çe bi li ni yor. Bir ta raf tan arz-ý mev ud a (va ad e dil miþ top rak lar) ze min ha - zýr la nýr ken, di ðer ta raf tan Or ta do ðu da ki baþ ta pet rol ve do ðal gaz ol mak ü ze re e ner ji re zerv le - ri ve hat la rý nýn ec ne bi le rin e li ne ge çi ril me si mak sa dý nýn gü dül dü ðü, in saf ve iz an sa hi bi Ba tý lý lar ca da tes lim e di li yor. Bu a çý dan Er do ðan ýn, E sed yö ne ti mi yý ðýl - ma gay re ti i çe ri sin de, fa kat mu ha lif güç ler kýr - sal dan cid di ku þat ma al týn da tu tu yor lar ve fi - na li oy nu yor lar cüm le si, bir di ðer so nu be lir - siz pa ra dok su a çý ða çý ka rý yor. Baþ ba kan, Her ge çen gün E sed ýn so nu yak la þý yor di ye se vi ni - yor; lâ kin E sed in git me si nin ne yi hal le de ce - ði ni te ðet ge çi yor. E sad son ra sý iç sa va þa i ti len ül ke de da ha çok mâ sum si vi lin kat le dil me si nin ve Su ri ye nin et nik ve mez he bî tef ri ka lar la bö - lü nüp par ça lan ma sý nýn en bü yük dar be si nin Tür ki ye ye o la ca ðý gö rül mü yor. Þem din li de ça týþ ma la rýn sür dü ðü, her gün þe hit le rin ve ril di ði, ka ra kol bas ký nýy la se kiz þe - hi din ce nâ ze le ri nin kal dý rýl dý ðý gün de, Þam yö - ne ti mi nin a par to par dev ri lip kom þu nun kar - ga þa ve ka o sa sü rük le ne rek bö lü nüp par ça lan - ma sý nýn, Tür ki ye ye kar þý te rör ba tak lý ðý nýn da ha da de rin le þip bü yü me si ne se be bi yet ve re - ce ði he sap lan mý yor Oy sa An ka ra, pa ra doks lar la mu al lel po li ti ka - la rý bý rak ma lý, kom þu su nun ba rýþ i çin de bir lik ve bü tün lü ðü ne ça lýþ ma lý. Tür ki ye nin de bir li - ði ve bü tün lü ðü i çin... Ýb ni Hal dun, Hu kuk Sos yo lo ji si nin Ýs lâm dün ya sýn da ki ve hat ta dün ya da ki ku ru - cu su sa yý la bi lir. A sa bi yet te o ri si nin sa - hi bi. Sos yal di na mik le ri ve gü cün kay na ðý - ný ak ra ba lýk ve ce ma at leþ me den do ðan a - sa bi yet gü cü i le a çýk la mýþ. An cak te o ri si ni ku rar ken, ma li ki yet ve ser bes ti yet dev ri ni do ðu ra cak o lan sa na yi dev ri mi ni ve do la yý - sýy la bu gü nü ve ký ya me tin se be bi ni ön gö - re me miþ. Ön gör sey di ve o na ör nek ka bi lin den þu so ru yu sor say dýk ne ce vap ve rir di: Ne den çað daþ Ba tý da ki me de nî in san - lar a sa bi yet ten u zak la þý yor lar, ço cuk de ðil ke di-kö pek bes li yor lar? Ce vap ka na a ti miz ce in san da ki a sa bi yet ve ne se bi yet duy gu su i le mül ki yet duy gu su a ra sýn da ki fark ve ça týþ may la il gi li. Ýn san i le ev lâ dý a ra sýn da a sa bi yet ve ne - sep i liþ ki si var. Bu se nin ço cu ðun mu? de nil di ðin de Se nin ne yin, a ra nýz da kur bi - yet, ya kýn lýk, bað var mý? an la mýn da bir so ru so rul muþ o lur. So ru ya e vet ce va bý ve - ri lir se Be nim ço cu ðum, ben den, be nim sul büm den ve a sa bým dan de nil miþ o lur. Ki þi i le ev lâ dý a ra sýn da bir mül ki yet i liþ - ki si yok. Bu be nim ço cu ðum di yen ki þi, O be nim ma lým dýr, ben o nun sa hi bi yim de miþ ol mu yor. A ra la rýn da bir bað var, a - ma bu bað mül ki yet ba ðý de ðil. Oy sa ki þi i le ma lý a ra sýn da mül ki yet i liþ - ki si var. Ma lýn can lý o la ný da bü yük baþ da ol sa kü çük baþ da ol sa, hat ta se vim li baþ da ol sa(!) mal ne ti ce de. Bu kö pek ki min de nil di ðin de Bu kö - pe ðin so yu so pu, a na ba ba sý kim? so ru su kas te dil mi yor. Bu kö pek ü ze rin de mül ki - yet ve hak dâ vâ e den kim? de nil miþ o lu - yor. Ko nu nun sa na yi dev ri mi i le i liþ ki si ne ge - lin ce Bil has sa son i ki yüz yýl da ken di ken di ne ye ter ha le ge len þe hir li in san, bi rey sel leþ ti. Bu mo dern in san ti pi, bil has sa genç li - ðin de, his si ya tý ný su i is ti mal e di yor. Ne se be ve a sa ba, ak re bi ye te ve sa da ka te ih ti yaç his set mi yor, hat ta bun la rý ken di ma li ki yet ve ser bes ti ye ti ne ma ni gö rü yor. Ak si ne, sa na yi top lu mu nun pa zar la ma mad ra baz lýk la rý mo dern in sa nýn var lýk la a - ra sýn da ki ma li ki yet i liþ ki si ni su ni o la rak art tý rý yor, ol du ðun dan da ha ö nem li ha le ge ti ri yor. Za ru ri ol ma yan ih ti yaç la rý za ru ri i miþ gi bi his set ti ri yor, za ru ri ih ti yaç la rý da en az beþ ka tý na çý ka rý yor. Bu mül ki yet i liþ ki si kur ma ih ti ya cý nýn cen de re sin de sý ký lan in san, a sa bi yet ve kur bi yet i liþ ki si ni terk e dip mül ki yet le tat - mi ne a ðýr lýk ve ri yor. Ýn san ken di ken di si ne ma lik tir an - la yý þý ný kö rük le yen ma ter ya lizm ve o - nun des tek çi si po zi ti vizm de i kin ci bir et ken o lu yor ve in sa nýn ya ra tý cý sý i le a - ra sýn da ki ru bu bi ye t-u bu di yet i liþ ki si ni bo zup yo k e di yor. Ya ra tý cý ya sa da kat kal ma yýn ca e þe sa da - kat ka lýr mý? El bet te o da yok o lu yor. Eþ ler bir bi ri ne sa dýk kal ma yýn ca, bir ev li er ke ðe so ru lan Ev de ki ço cuk se nin mi? so ru su i le Ev de ki kö pek se nin mi? so ru su a ra sýn da var o lan ve yu ka rý da an lat tý ðý mýz fark her þe yi çö zü yor. Sa da kat mec bu ri ye ti his set me yen bir an ne nin er kek ar ka daþ la rý a ra sýn da bu an ne nin do ður du ðu ço cu ðu a sa bi yet le ve ger çek ten sa hip le ne cek ba ba kal mý yor. Sa - hip le nil me ye cek ço cu ðu do ður ma ya ce sa - ret e de cek a na da el bet te kal mý yor. A ma ay ný er kek ler ve ha ným lar ev le rin - de ki ke di yi de kö pe ði de ra hat lýk la sa hip le - ni yor. Zi ra o ke di kö pe ði bes le yen ve ha ya tý bo yun ca sa hip le nen ki þi ye, hiç kim se Bu hay van la se nin a ran da a sa bi yet, ne se bi yet var mý? an la mýn da bir so ru sor mu yor. Bir a dým son ra sý in sa ni yet ten te den ni i le hay va ni yet de re ke si ne te nez zül et mek. Ge ne tik il mi ni de su i is ti mal e de rek ke di - kö pe ði in sa ni ye te ter fi et tir me ye ça lý þan lar böy le ce ken di le ri kel bi ye te su kut e di yor lar. Ýb ni Hal dun a ký ya me tin ne za man ko - pa ca ðý ný mý sor muþ tu nuz? O nu bil mem, a ma Ýb nüz za man ýn ce va bý þöy le o la bi lir: Ma li ki yet ve ser bes ti yet dev ri su is ti mal le so na e rin ce Ma li ki yet ve ser bes ti ye tin sa da kat ve a sa bi yet le ça týþ ma sý MARDÝN DEKÝsi vil top lum ör güt le ri ve ka na at ön der le ri, Hakkari nin Çu - kur ca il çe sin de dü zen le nen ka ra kol sal dý rý la rýn da 6 as ker ve 2 köy ko ru cu - su nun þe hit edilmesini kýnadý. Tür ki ye nin ka na yan ya ra sý ha li ne ge - len te rö rün so na er di ril me si a ma cýy la ya pý lan gi ri þim le ri bal ta la mak i çin böy le bir sal dý rý nýn dü zen len me si nin, ül ke nin hu zu ru nu ve is tik ra rý ný boz ma ya yö ne lik ol du ðu na dik kat çe ken si vil top lum ör - güt le ri ve ka na at ön der le ri, bu sal dý rý nýn ar ka sýn da ki ka ran lýk güç le rin ve ba zý ül - ke le rin ha in plan la rý nýn, mil le tin bir lik ve be ra ber li ði i le bo zu la ca ðý ný i fa de et ti. Sa hur vak tin de o ruç la rý ný tut mak i - çin ni yet e den as ker le re ya pý lan sal dý rý - nýn hiç bir din de ye ri ol ma dý ðý ný be lir - ten Mar din in ka na at ön der le rin den Sü ley man Çe lik, son za man lar da Su ri - ye nin des te ði i le Tür ki ye nin is tik ra rý ný boz ma ya yö ne lik her tür lü kir li o yu nun yi ne sah ne ye ko nul du ðu na dik kat çek ti. Ö zel lik le Ra ma zan a yýn da i ba de tin yo - ðun ol du ðu bir za man da te rör ör gü tü - nün o ruç tu tan as ker le ri he def a lan sal - dý rý la rý ký na dý ðý ný be lir ten Çe lik, Ül ke - nin ka na yan ya ra sý ha li ne ge len te rö rün son lan dýr ma sý i çin a tý lan a dým la rý bal - ta la mak i çin ka ran lýk güç ler yi ne or ta - ya çýk tý. Ya þa nan bu o lay biz le ri de rin - den üz dü. Bu o la yý ya pan la rý ve on la ra des tek ve ren le ri ký ný yor, þe hit le ri mi ze Al lah tan rah met, ke der li a i le le ri ne sa - býr lar di li yo rum de di. TE RÖR VE TE RÖ RÝST GÖ ZÜ DÖN MÜÞ BÝR LEÞ YÝ YÝ CÝ DEN FARK LI DE ÐÝL DÝR Hu zur Par ti si Ge nel Baþ ka ný Sey yid E ma - nul lah Gün düz i se ko mü nist sis tem ve i de - o lo ji le rin en bü yük stra te ji le ri ve si lâh la rý te - rör ol du ðu nu be lir te rek, te rö rist ey lem le rin in sa ni bir ya ný ol ma dý ðý gi bi Ýs la mi bir da ya - na ðý nýn da söz ko nu su ol ma ya ca ðý ný kay - det ti. PKK nýn Marks, En gels, Le nin, Sta lin gi bi vah þi ve ca ni li der le rin i de o lo ji si i le ha - re ket et ti ði ve her fýr sat ta ma sum in san la rýn ca ný na kýy dý ðý na dik kat çe ken Gün düz, Te - rör i le in sa ni duy gu lar as la yan ya na ge le - mez. Te rör ve te rö rist gö zü dön müþ bir leþ yi yi ci den fark lý de ðil dir. Her zer re si ne ka dar in sa ni ve Ýs la mi va sýf lar la do lu o lan bu mil - let te rör i le a nýl mak ta ve te rö rün kur ba ný ol mak ta dýr. Þu nu bil mek ge re kir ki ger çek bir Kür dün te rö rist ey lem le re hak ver me si dü þü nü le mez. Kürt kar deþ le ri mi bu te rö re dur de me ye da vet e di yo rum di ye ko nuþ tu. BU SAL DI RI LAR ÝN SAN LI ÐA SIÐ MAZ Mar din Mer kez li U lus la ra ra sý Stra te jik Tah lil ve A raþ týr ma lar Mer ke zi Der ne ði (US TAD) Baþ ka ný Ah met Ak gül de Tür ki - ye de ve ö zel lik le böl ge de hu zu run sað lan - ma sý a dý na a tý lan a dým la rý bal ta la mak i çin her za man bu tür o yun lar tek rar tek rar sah ne ye oy nan dý ðý na dik kat çek ti. Ak gül, Son za man lar da te rör ör gü tü nün ar tan sal dý rý la rý nýn ar ka sýn da ki güç le rin Tür ki - ye nin hu zu ru nu ve is tik ra rý ný boz ma ya yö - ne lik ol du ðu nu her kes bil mek te dir. Su ri ye des tek li te rö rün sa hur sof ra sýn da i ba det le - ri ni ya pan as ker le re ya pý lan sal dý rý nýn ba na gö re ne Ýs lam di nin de ne de di ðer din ler de ye ri ol du ðu na i nan mý yo rum. Bu tür sal dý rý - la rý ký ný yo rum i fa de le ri ni kul lan dý. BA RI ÞA VE HAL KA YA PIL MIÞ BÝR SAL DI RI Böl ge nin ö nem li a þi re ti o lan Ki kan a þi re ti li der le rin den ve ka na at ön de ri HAS Par ti Mar din Ýl Baþ ka ný Meh met Ti mu ra ða oð lu i se bu sal dý rý nýn öz gür lük le re, de mok ra si ye, böl ge hal ký na ba rý þa ya pýl dý ðý ný söy le di. Ti - mu ra ða oð lu, Böl ge de ba rý þýn te si si i çin bir lik ve be ra ber lik i çin ö nem li a dým la rýn a - týl dý ðý za man da mü ba rek böy le bir sal dý rý ya pýl ma sý ka bul e di le mez. Bu sal dý rý bü tün Türk ve Kürt hal ký na ya pýl mýþ týr. Kan dök - mek le bir ye re va rýl maz. Ar týk bu nu her kes çok i yi an la ma lý dýr. þek lin de ko nuþ tu. KÜR DÜ, TÜR KÜ, A RA BI VE YE ZÝ DÝ SÝ BU NA AS LA PÝ RÝM VER MEZ As ke re ya pý lan sal dý rý nýn, as lýn da böl ge hal ký na ya pýl dý ðý ný be lir ten Mar din Ýþ A - dam la rý Der ne ði Baþ ka ný M. A li Ba ba oð lu da þun la rý söy le di: Böl ge de hep ay ný se - nar yo lar yi ne sah ne ye ko nul du. Bi ri le ri düð me ye bas tý. O nun u zan tý sý te rör ör gü - tü de ve ri len gö re vi ye ri ne ge tir di. Tür ki - ye de ba rý þý ve kar deþ li ði boz ma ya hak la rý yok tur. Bu nu Kür dü, Tür kü, A ra bý, Sür ya - ni si, Ye zi di si çok i yi bi li yor. Bu tür o yun la - ra as la ge lin me ye cek tir. Ve as la bun la ra prim ve ril me ye cek tir. Bu o lay böl ge hal ký - ný de rin den üz dü. Mar din / ci han Kürt hal ký te rö re prim ver me ye cek MAR DÝN DE KÝ SÝ VÝL TOP LUM ÖR GÜT LE RÝ VE KA NA AT ÖN DER LE RÝ ÇU KUR CA DA KÝ TE RÖR SAL DI RI SI NI KI NA YA RAK, OR TAK TEP KÝ VER DÝ: KÜRT HAL KI TE RÖ RE PRÝM VER ME YE CEK cev ni as ya.com.tr drbat ho o.com Bil has sa son i ki yüz yýl da ken di ken di ne ye ter ha le ge len þe hir li in san, bi rey sel - leþ ti. Bu mo dern in san ti pi, bil has sa genç li ðin de, his si - ya tý ný su i is ti mal e di yor. Ne - se be ve a sa ba, ak re bi ye te ve sa da ka te ih ti yaç his set mi - yor, hat ta bun la rý ken di ma - li ki yet ve ser bes ti ye ti ne ma - ni gö rü yor. CHP'den 'Meclis toplansýn' çaðrýsý n CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, CHP Merkez Yönetim Kurulu olarak TBMM'yi olaðan üstü toplantýya çaðýrma kararý aldýklarýný söyledi. CHP MYK Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda toplandý. Koç, genel merkezde düzenlediði basýn toplantýsýnda gazetecilere MYK toplantýsýna iliþkin açýklamalarda bulundu ve sorularý cevapladý Koç, MYK olarak son günlerde yaþanan geliþmeler ýþýðýnda terör ve Suriye'deki olaylarý deðerlendirmek üzere TBMM'yi olaðanüstü toplantýya çaðýrma kararý aldýklarýný bildirdi. Olaðanüstü toplantý için 110 imza gerekiyor. CHP'nin 135 vekili var ancak toplantýnýn açýlmasý için 184 vekilin o gün orada olmasý gerekiyor. Meclis'in hangi tarihte çaðrýlacaðýný Meclis Baþkaný Cemil Çiçek belirleyecek. An ka ra / a a Balyoz da avukatlara son kez süre verildi n BAL YOZ da va sýn da mah ke me he ye ti, du ruþ ma la ra ka týl ma yan sa nýk a vu kat la rý na, sav cý lý ðýn mü ta la a sý na kar þý be yan da bu lun - ma la rý i çin son kez sü re ver di. Bal yoz Pla ný da va sý nýn sav cý sý Hü se yin Kap lan, da va nýn baþ ka bir mah ke me ye nak li nin mev cut so - run la rý çöz me ye ce ði ge rek çe siy le yar gý la ma - ya de vam e dil me si ni, e sas hak kýn da ki mü ta - la a doð rul tu sun da ka rar ve ril me si ni ta lep et - ti. Da va ya ba kan Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me si, bir sü re dir du ruþ ma la ra ka týl - ma yan sa nýk a vu kat la rý na, sav cý lý ðýn e sas hak kýn da ki mü ta la a sý na kar þý be yan da bu - lun ma la rý i çin son kez sü re ve rir ken, ve kil le - rin ge le cek du ruþ ma ya ka týl ma ma la rý du ru - mun da i se sa nýk la ra söz hak ký ve ri le ce ði ni bil dir di. Ýs tan bul / a a Ha tay da 8 nok ta da orman yan gýný çýk tý nsa MAN DAÐ il çe sin de or man lýk a lan da 8 nok ta da yan gýn çýk tý. Yay lý ca bel de si or man lýk a la nýn da dün ak þam 8 nok ta da or man yan gý ný çýk tý. Ge ce bo yun ca kü çük çap ta ka lan yan - gýn, sa bah rüz gârýn et ki siy le bü yü dü. Yan gý na A da na, Mer sin, Kah ra man ma raþ, Ki lis, Ga zi - an tep, Os ma ni ye ve Ha tay dan gön de ri len 3 he li kop ter, 2 yan gýn sön dür me u ça ðý, yak la þýk 40 a ra zöz ve çok sa yý da per so nel le mü da ha le et ti. Rüz gâ rýn þid det li ol ma sý se be biy le e kip ler yan gý na mü da ha le de güç lük çek ti. Yan gý nýn ka sýt lý o la rak çý ka rýl dý ðý ih ti ma li ü ze rin de du - rul du ðu bil di ril di. Hatay / a a Dýþiþleri nden ge ne ra l açýklamasý ndi ÞÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý Söz cü sü Sel çuk Ü nal, Su ri ye nin Ha lep ken tin de Türk Si lâh lý Kuv vet - le ri ne (TSK) men sup bir Türk ge ne ra lin ya ka - lan dý ðý na da ir ha ber le rin hiç bir þe kil de ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný bil dir di. Ba kan lýk tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Su ri ye nin Ha lep ken tin de Türk Si lâh lý Kuv vet le ri ne men sup bir Türk ge - ne ra li nin ya ka lan dý ðý na da ir ha ber ler hiç bir þe - kil de ger çe ði yan sýt ma mak ta dýr i fa de le ri kul la - nýl dý. A çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: Di - ðer ta raf tan, söz ko nu su a sýl sýz id di a bað la mýn - da bah se ko nu Türk ge ne ra li nin Þam ci va rýn da ka çý rýl dý ðý an la þý lan 48 Ý ran va tan da þý ha cý i le ta kas e di le ce ði id di a sý nýn da ke za ger çek ler le il - gi si bu lun ma mak ta dýr. Ý ran Dý þiþ le ri Ba ka ný Sa li hi Sa yýn Ba ka ný mý zý dün te le fon la a ra ya rak, 48 Ý ran lý ha cý nýn ser best kal ma sý i çin ül ke mi zin yar dý mý ný ri ca et miþ tir. Sa yýn Ba ka ný mýz, Sa yýn Sa li hi ye geç miþ te de ol du ðu ü ze re ko nu ya in - sa ni bir a çý dan yak laþ tý ðý mý zý ve bu yön de ça ba har ca na ca ðý ný be lirt miþ tir. An ka ra / a a Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen karakol saldýrýlarýna tepki gösteren Mardin'deki sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri, saldýrýnýn arkasýndaki karanlýk güçlerin ve bazý ülkelerin hain planlarýnýn, milletin birlik ve beraberliði ile bozulacaðýný ifade etti.

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER ÇAY KUR, i kin ci sür gün a lým la rý na de vam e di yor nçay KUR Ge nel Mü dü rü Ým dat Süt lü oð lu, i kin ci sür gün de yak la þýk 231 bin ton yaþ çay a lý mý ger çek leþ tir dik le ri ni söy le di. Süt lü oð lu, yap tý ðý a çýk la ma da, 2012 yý lý yaþ çay a lým kam pan ya sý nýn 13 Ma yýs ta baþ la dý ðý ný, bi rin ci sür gün de 218 bin ton çay al dýk la rý ný be lirt ti. Ý kin ci sür gün yaþ çay a lým la rý nýn 22 Ha zi ran da baþ la dý ðý ný i fa de e den Süt lü oð lu, Ra ma zan a yý ne de niy le i kin ci sür gün a lým la rý na a ra ver me den baþ la dýk. Müs tah sil le ri mi zin Ra ma zan a yýn da en az zah met le bah çe den çýk ma la rý ný he def le dik. Ý kin ci sür gün de yak la þýk 231 bin ton yaþ çay a lý mý ger çek leþ tir dik. A lým la rýn bü yük bö lü mü ta mam lan dý. 10 A ðus tos ta i kin ci sür gün kam pan ya dö ne mi ni ta mam la ma yý he def li yo ruz de di. Süt lü oð lu, i ki sür gün de yak la þýk 450 bin ton yaþ çay a lý mý ger çek leþ tir dik le ri ne dik ka ti çe ke rek, þun la rý kay det ti: Al dý ðý mýz yaþ çay kar þý lý ðýn da yak la þýk 81 bin ton ku ru çay ü re ti mi ger çek leþ tir dik. Yýl so nun da top lam da 650 bin ton yaþ çay a lý mý ger çek leþ tir me yi he def ler ken, ku ru çay ü re ti mi mi zin de 115 bin ton ci va rýn da o la ca ðý ný dü þü nü yo ruz. Ö te yan dan a lý nan yaþ çay be del le ri ni ü re ti ci le ri mi ze ö de me ye de vam e di yo ruz. Ma yýs ve Ha zi ran a yý nýn ö de me le ri ni ta mam la dýk. Tem muz a yý nýn ö de me si ne i se ya pý la cak ça lýþ ma la rýn ar dýn dan ö nü müz de ki gün ler de baþ la ya ca ðýz. Ri ze / a a Or ta A na do lu nun hu bu bat ih ra ca tý art tý nor ta A na do lu nun hu bu bat ih ra ca tý, yý lýn ilk 7 a yýn da ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 29,8 ar ta rak 337,2 mil yon do la ra u laþ tý. Or ta A na do lu Hu bu bat Bak li yat, Yað lý To hum lar ve Ma mul le ri Ýh ra cat çý la rý Bir li ði Baþ ka ný Tur gay Ün lü, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, O cak-tem muz 2012 dö ne min de hu bu bat ih ra ca tý nýn Tür ki ye or ta la ma sý nýn ü ze ri ne çýk tý ðý ný bil dir di. Söz ko nu su dö nem de Tür ki ye ge ne lin de hu bu bat ih ra ca tý nýn yüz de 12,6 ar týþ i le 3 mil yar 381 mil yon do la ra yük sel di ði ni kay de den Ün lü, Bu na kar þý lýk biz, yüz de 29,8 luk ar týþ la 337,2 mil yon do lar ih ra ca ta im za at týk i fa de si ni kul lan dý. Yý lýn ilk 7 a yýn da de ðir men ci lik ü rün le ri ih ra ca tý nýn yüz de 5,4 o ra nýn da a za la rak 567,6 mil yon do lar se vi ye sin de ger çek leþ ti ði ni bil di ren Ün lü, de ðir men ci lik ü rün le ri sek tö rü nün en ö nem li ka le mi o lan buð day u nu ih ra ca tý nýn ay ný dö nem de mik tar ba zýn da yüz de 7,4 ar ta rak 1 mil yon 190 bin to na çýk tý ðý ný ve de ðer ba zýn da i se yüz de 8,5 a za la rak 478,7 mil yon do la ra ge ri le di ði ni be lirt ti. Ün lü, bu dö nem de en faz la ih ra ca týn I rak, En do nez ya ve Lib ya ya ya pýl dý ðý ný i fa de et ti. An ka ra / a a Türk fir ma ya Rus ya dan 19 mil yon e u ro luk si pa riþ nrus YA DA KÝ Ford Sol lers i le ön an laþ ma im za la yan Coþ ku nöz Me tal Form, hem fir ma nýn Ta ta ris tan pro je sin de ki lit rol üst len di, hem de þim di ye ka dar tek ka lem de al dý ðý en bü yük ka lýp si pa ri þi ne im za at tý. Ford Sol lers in ye ni Ford Fu si on pro je si ne a it ka lýp si pa ri þi ni i çe ren 19 mil yon e u ro luk an laþ ma yý im za la yan Coþ ku nöz Hol ding Ge nel Ko or di na tö rü Cenk Yö ney, an laþ ma i le söz ko nu su ü re tim sü re ci nin ilk res mi a dý mý nýn a týl dý ðý ný be lirt ti. An laþ ma nýn, Coþ ku nöz Me tal Form un bu gü ne ka dar tek ka lem de im za at tý ðý en bü yük si pa riþ ol du ðu nun al tý ný çi zen Coþ ku nöz Me tal Form Ge nel Mü dü rü Þük rü Te tik, bu nu ta ki ben da ha bü yük si pa riþ le rin plan la ma sý nýn ya pýl dý ðý ný di le ge tir di. Ka lýp la rý ilk a þa ma da Tür ki ye de dev re ye a la cak la rý ný i fa de e den Te tik, da ha son ra i se Rus ya nýn Ta ta ris tan böl ge si ne gön de re cek le ri ni, a ra ca yö ne lik se ri ü re ti mi nin bu ra da ger çek le þe ce ði ni söy le di. Ýs tan bul Sa na yi O da sý nýn a çýk la dý ðý 2011 yý lý Tür ki ye nin 500 bü yük sa na yi ku ru lu þu lis te sin de 188. sý ra da yer a lan Coþ ku nöz Hol ding in a mi ral ge mi si ko nu mun da ki Coþ ku nöz Me tal Form, yak la þýk 2 bin ça lý þa ný i le 80 bin met re ka re lik ü re tim a la nýn da yýl da 100 bin to nun ü ze rin de çe lik sac iþ le ye rek ka lýp-ma ki ne ü re ti mi ger çek leþ ti ri yor. Bur sa / ci han Al fe mo Mo bil ya dan bay ram sür pri zi nal FE MO mo bil ya, yo ðun il gi gö ren ve çok be ðe ni len ü rün le ri; Bam bo o Ya tak, Pi a no Su it Set, Luc ca ko lek si yon la rýn da sür priz in di rim le re git ti.þe hir li ve mo dern çiz gi le re sa hip ye ni ko lek si yon la rý i le 2012 yý lý na dam ga sý ný vu ran Al fe mo Mo bil ya, ye ni ev le ne cek ler i çin bay ram ön ce si ye ni bir kam pan ya ya da ha im za at tý. Al fe mo Mo bil ya, A ðus tos a yý i çe ri sin de ge çer li o la cak kam pan ya kap sa mýn da ö zel bam bo o lif le riy le ü re til miþ Bam bo o Ya tak, Pi a no Su it Set ve Luc ca Ko lek si yon ü rün le rin de sür priz in di rim le re git ti. 31 A ðus tos ta ri hi ne ka dar de vam e de cek kam pan ya kap sa mýn da ki Al fe mo Ma ða za la rý na gi den Al fe mo se ver ler bu ü rün le re ö zel sür priz in di rim ler le sa hip o la bi le cek ler. Ay rý ca 20 a ya va ran tak sit se çe nek le ri ve er te le me al ter na tif le ri i le ken di le ri ne uy gun o lan ö de me pla ný ný se çe bi le cek ler. Al fe mo Mo bil ya Pa zar la ma Mü dü rü Sü ley man Zo ral, Al fe mo nun Turk qu a lity bel ge si ne sa hip, u lus la ra ra sý stan dart lar da es te tik ve da ya nýk lý ü rün ler ü ret ti ði ni be lir tti. E ko no mi Ser vi si ACÝL SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0532) Ý kin ci ya rý da en di þe ler art tý GENÇ YÖNETÝCÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ BAÞKANI BURCU AKDARI TOPRAK, EKONOMÝDE YILIN GERÝ KALANINA ÝLÝÞKÝN ENDÝÞELERÝN ARTTIÐINI BELÝRTEREK, PÝYASALARI RAHAT- LATMAK ÝÇÝN MERKEZ BANKASI'NIN EKONOMÝYÝ GEVÞETMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. GENÇ Yö ne ti ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (GYÝ AD) Baþ ka ný Bur cu Ak da rý Top rak, pi ya sa la rý ra hat lat mak i çin Mer kez Ban ka sý nýn söz ko nu su po li ti ka la rý ný gev þet me si ge rek ti ði ni söy le di. E ko no mik ve Stra te ji Da nýþ man lýk Hiz met le ri nin (ESDH) GYÝ AD i çin ha zýr la dý ðý a ðus tos a yý E ko no mik Du rum Ra po ru nu a çýk la yan Top rak, ca zip fa iz o ran la rý nýn net ser ma ye gi ri þi ni ar týr dý ðý ný, bu nun da TL yi güç len dir di ði ni be lirt ti. Top rak, tüm dün ya da Av ru pa ve Av ro ya i liþ kin en di þe le rin art tý ðý ný vur gu la ya rak, Ý çe ri de i se Mer kez Ban ka sý a þý rý tem kin li du ru þu nu ýs rar la sür dü rü yor. Oy sa e ko no mi mi zin gev þe me ye ih ti ya cý var de ðer len dir me sin de bu lun du. E ko no mi de yý lýn ge ri ka la ný na i liþ kin en di þe le rin art tý ðý na dik ka ti çe ken Top rak, son ya þa nan e ko no mik ge liþ me ler kar þý sýn da Mer kez Ban ka sý nýn (MB) pa ra sal ge niþ le me ve ya fa iz in di ri mi ne git me di ði ni kay det ti. Top rak, Enf las yon i le ca ri a çý ðý kon trol et mek i çin e ko no mi yi so ðut ma yý he def le yen ve bu nun i çin yýl ba þýn dan bu ya na sý ký laþ tý rýl mýþ bir pa ra po li ti ka sý uy gu la yan Mer kez Ban ka sý tem kin li ve sý ký du ru þu nu T. C. TEKÝRDAÐ 1. ÝCRA VE ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TASFÝYENÝN TATÝLÝ ÝLANI) ESAS: 2012/1 ÝFLAS Müflisin Adý ve Adresi : Fazlýoðlu Akaryakýt Nakliyat Turizm San. ve Limited Þirketi. : Poyrazlar Ýþhaný kat: 3 TEKÝRDAÐ Müflisin Ticaret Sicil No : 2723 Vergi Dairesi : Süleymanpaþa Vergi Dairesi Müdürlüðü Vergi No : Yukarýda adý ve adresi yazý lý Müf li sin ma sa ya a it hiç bir ma lý bu lun ma dý ðýn dan Ýc.Ýf.K.nun 217. mad de si ge re ðin ce tas fi ye nin ta ti li ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu i lan ta ri hin - den i ti ba ren 30 gün i çin de a la cak lý lar ta ra fýn dan gi de ri pe þin ve ri le rek if la sa mü te al lik iþ lem le rin yü rü tül me si nin de va mý is ten me di ði tak dir de if la sýn ka pa tý la ca ðý teb lið ve i - lan o lu nur. 26/07/2012 (Ýc.Ýf.K.217) B: Resmi Ýlanlar ko ru yor. Ar tan kü re sel ya vaþ la ma ve Av ru pa borç so ru nu nun ya rat tý ðý risk ler kar þý sýn da Mer kez Ban ka sý, 2 ay da ha tem kin li ve sý ký du ru þu nu sür dü re ce ði ni a çýk la dý. Bu na bað lý o la rak pa ra po li ti ka sýn da bir gev þe me en er ken Ey lül a yýn da ger çek le þe bi le cek i fa de le ri ni kul lan dý. SI KI DU RUÞ YA BAN CI FA ÝZ CÝ LE RÝ CEZ BE DÝ YOR Pi ya sa la rý ra hat lat mak i çin Mer kez Ban ka sý nýn söz ko nu su po li ti ka la rý ný gev þet me si ge rek ti ði ni i fa de e den Top rak, þun la rý kay det ti: Ý çe ri de sý ký du ruþ i le o lu þan yük sek fa iz le ri miz ve ge ti ri ler ya ban cý la rý cezp e di yor. Tür ki ye ye ye ni den net ser ma ye gi ri þi baþ la dý. Bu da Türk Li ra sý nýn de ðer len me si ne ne den o lu yor. Ýç pi ya sa da iþ ler bir T. C. TEKÝRDAÐ AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2011/705 Davacý DARE JAN E LÝ BOL ta ra fýn dan da va lý MU RAT E LÝ BOL a ley hi ne Mah ke me miz - de a çý lan bo þan ma da va sýn da; Tüm a ra ma la ra rað men ad re si tes pit e di le me yen "Sam sun i li, Hav za il çe si, Að dýr ha - san Mah/Kö yü, Cilt no: 12, Ha ne no: 30, BSN: 35, T.C. Kim lik No: , Dur sun ve Gü len'den ol ma, 20/06/1974 Hav za do ðum lu" da va lý MU RAT E LÝ BOL'a i la nen teb li - gat yo luy la teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ ol mak la; 09/10/2012 gü nü sa at: 09:10'da Mah ke me miz de ya pý la cak o lan du ruþ ma ya biz zat gel me si ve ya ken di si ni bir ve kil i le tem sil et tir me si, ma ze ret siz o la rak du ruþ ma ya gel - me di ði tak dir de yok lu ðun da du ruþ ma ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði ve i lan ta ri hin den i ti - ba ren 7 gün sü re so nun da mu ha ta ba teb lið e dil miþ sa yý la rak, bu sü re yi ta kip e den i ki haf ta lýk sü re i çin de tüm sa vun ma ve de lil le ri ni Mah ke me mi ze ya zý lý o la rak bil di ril me si hu su su da va lý MU RAT E LÝ BOL'a teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý hu su su þerh li da ve ti ye teb li ði ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR. B: Resmi Ýlanlar Daðýtým Elemaný Kendi motoru ile hazýr aboneye daðýtým yapacak eleman aranýyor. Baþakþehir 4.Etap Tel: (0535) ZAYÝ n9 Eylül Üniversitesinden aldýðým Diplomamý Kaybettim. Hükümsüzdür. Hilal Nur Sayan naðrý Ýbrahim Çeçen Üniversitesinden aldýðým öðrenci kimliðimi Kaybettim. Hükümsüzdür. Ýbrahim Ak sü re da ha za yýf kal ma ya de vam e de cek. Enf las yon da i se a þa ðý yön lü e ði lim sü rü yor. Ýç ta lep te ki dur gun luk ve Türk Li ra sý nýn de ðer len me si de a þa ðý yön lü e ði li mi des tek li yor. Mer kez Ban ka sý yýl so nu enf las yon bek len ti si ni yüz de 6,5 tan yüz de 6,2 ye in dir di. Tem muz da yüz de 9,07 o lan tü ke ti ci enf las yo nu yý lýn son ay la rýn da ge ri le ye cek. YA VAÞ LA MA EN DÝ ÞE SÝ Top rak, dün ya e ko no mi sin de ge ne le ya yý lan ya vaþ la ma en di þe si nin art tý ðý ný di le ge ti re rek, 2012 yý lýn da da ha za yýf bir e ko no mik bü yü me bek len di ði ni, an cak ge çen her çey rek dö nem de ya vaþ la ma nýn kuv vet len di ði ni kay det ti. Top rak, ABD e ko no mi sin de bü yü me de za yýf la ma, Av ru pa da dur gun luk ve Çin baþ ta ol mak ü ze re ge li þen ül ke ler de hýz lý ya vaþ la ma ya þa ný yor. Av ru pa Bir li ði nde i se e ko no mik bü yü me üç çey rek tir sý fý ra ya kýn ger çek le þir ken, borç lu ül ke le rin so run la rý ve so run la rýn yö ne ti mi ko nu sun da ki sý kýn tý lar sü rü yor. Borç so ru nu nun çö zü mün de Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn ge çen ay ya rat tý ðý i yim ser lik ký sa sür dü. Ýs pan ya, Ý tal ya ve Yu na nis tan en di þe le ri de vam e di yor de ðer len dir me sin de bu lun du. Ýs tan bul / a a ÝÇ DAÞ tan de niz ti ca ret fi lo su na beþ ye ni kos ter ÝÇ DAÞ, Türk de niz ti ca ret fi lo su nun ye ni len me si doð rul tu sun da ge liþ ti ri len Türk Yýl dý zý Pro je si ne beþ a det kos ter le kat ký sað la ya cak. 7,5 mil yon do la ra mal o la cak ilk kos ter, Ça nak ka le nin Bi ga il çe sin de ki te sis ler de ký za ða a lýn dý. Ne hir ta þý ma cý lý ðý na da uy gun ta sar la nan kos ter, çev re ci ö zel lik le ri ve ya kýt ta sar ru fuy la ö ne çý ký yor. ÝÇ DAÞ, ö zel lik le Ak de niz ça na ðýn da ve Ka ra de niz de Türk de niz ti ca ret fi lo su nun bel ke mi ði o lan kos ter le rin ye ni len me si ni ön gö ren 100 a det lik pro je yi baþ lat tý. ÝÇ - DAÞ Ge nel Mü dü rü Bü lend En gin, Türk kos ter fi lo la rý nýn yaþ la rýn da ol du ðu nu be lir te rek, ya kýn sa hil yük ta þý ma cý lý ðýn da kul la ný lan la rýn genç leþ ti ril me si ge rek ti ði ni söy le di. Ge nel Mü dür En gin, ÝÇ DAÞ Ter sa ne si nde ký za ða ko yu lan ilk kos te rin e ko no mik, çev re ci ve fonk si yo nel li ðiy le re ka bet a çý sýn dan da a van taj lý o la ca ðý ný be lir te rek, Tür ki ye de mil li bir pro je o la rak ta sar la nan Türk Yýl dý zý se ri si nin ilk kos te ri ni in þa et me ye baþ la ya rak bir ký výl cým çak týk. Kos te ri miz da ha az ya kýt har ca ya cak, da ha az eg zoz sa lý mý ya pa cak. He de fi miz, Türk de niz iþ let me ci li ði ne, ge le cek yýl lar da uy gu la na cak u lus la ra ra sý ku ral la rý da kap sa yan ye ni ge mi ler ka zan dýr mak. þek lin de ko nuþ tu. Ça nak ka le /ci han DO LAR DÜN 1,7800 ÖN CE KÝ GÜN 1,7790 u S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2010 ÖN CE KÝ GÜN 2,2000 u DÜN ÖN CE KÝ GÜN u DÜN 636 ÖN CE KÝ GÜN 639 Yu nan hü kü me ti i le troy ka he ye ti an laþ tý u nyu NAN hü kü me ti i le AB Ko mis yo nu, Av ru pa Mer kez Ban ka sý ve IMF tem sil ci le rin den o lu þan troy ka he ye ti nin, ge le cek i ki yýl i çin ya pý la cak 11,5 mil yar av ro luk ke sin ti pa ke ti nin ö nem li kýs mýn da an laþ tý ðý bil di ril di. AM NA Ha ber A jan sý nýn ha be ri ne gö re, Yu na nis tan Ma li ye Ba kan lý ðý kay nak la rý, Ma li ye Ba ka ný Yan nis Stur na ras i le troy ka he ye ti a ra sýn da ya pý lan top lan tý son ra sý ka mu har ca ma la rý na ke sin ti ge ti re cek ta sar ruf ön lem le ri nin bü yük kýs mý ü ze rin de an la þýl dý ðý ný be lirt ti. Ge le cek haf ta so nu na ka dar, hü kü me tin e ko no mi kur may la rý nýn da ka tý lý mýy la i le troy ka a ra sýn da gö rüþ me le rin sü re ce ði, 2012 büt çe si i çin a lý na cak eþ de ðer ön lem ler ve i çin 11,5 mil yar av ro luk ke sin ti pa ke ti nin ta mam la na ca ðý be lir til di. E u rog ro up top lan tý sýn dan ön ce Ey lül a yý ba þýn da her þe yin ta mam la na ca ðý ný i fa de e den kay nak lar, troy ka nýn A ti na dan ay rý la ca ðý ný ve Ey lül de mü za ke re le ri ta mam la mak i çin ye ni den ge le ce ði ni kay det ti. Kur tar ma pa ke ti nin ge le cek di li miy le il gi li bir so run ol ma dý ðý ný kay de den kay nak lar, E u rog ro up Baþ ka ný Je an-cla u de Junc ker in bir çö züm bu lu na ca ðý ný söy le di ði ni de ha týr lat tý. Ö te yan dan Junc ker in 22 A ðus tos ta A ti na yý zi ya ret e de ce ði bil di ril di. A ti na / a a Yýl lýk kre di kar tý a i da tý so na e ri yor ne KO NO MÝ yö ne ti mi Ye ni Tü ke ti ci Hak la rý Ya sa Tas la ðý i le kre di kar týn dan her yýl a i dat a lýn ma sý uy gu la ma sý ný bi tir me ye ha zýr la ný yor. Top lam 30 mad de lik tas lak tü ke ti ci ye her han gi bir ma lý 14 gün i çin de i a de et me hak ký da ge ti ri yor. Star Ga ze te si nin ha be ri ne gö re, Türk Ti ca ret ve Türk Borç lar Ka nu nu nun ar dýn dan, 4077 Sa yý lý Tü ke ti ci nin Ko run ma sý Hak kýn da ki Ka nun da de ði þik lik yap mak i çin de düð me ye ba sýl dý ve Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý ta ra fýn dan, 75 mil yon va tan da þýn ha ya týn da ö nem li de ði þik lik ya pa cak bir Tü ke ti ci Ka nun Tas la ðý ha zýr lan dý. Tas lak ta, ban ka lar i le tü ke ti ci ler a ra sýn da yýl lar dýr tar týþ ma ko nu su o lan, kre di kar tý a i da tý kal dý rý lý yor. Tas la ða gö re a i dat lar kre di kar tý ve ri lir ken bir kez a lý na cak. Mev cut kre di kart la rýn dan i se her yýl a i dat a lýn ma sý na son ve ri le cek. Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý na bað lý Tü ke ti ci nin Ko run ma sý ve Pi ya sa Gö ze tim Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ha zýr la nan Tü ke ti ci nin Ko run ma sý Hak kýn da ki Ka nun da de ði þik lik ön gö ren tas lak, top lam 30 mad de den o lu þu yor. Tas lak ön ce lik le E ko no mi Ko or di nas yon Ku ru lu nda e le a lý na cak, ar dýn dan da ka mu ku rum la rý nýn gö rü þü ne su nu la cak. Tas la ðýn ye ni ya sa ma dö ne min de i se Mec lis e su nul ma sý plan la ný yor. E ko no mi Ser vi si Tem muz da e lek trik tü ke ti mi yüz de 8,4 art tý ne LEK TRÝK tü ke ti mi, Tem muz a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 8,4 ar ta rak 22 mil yar 832,1 mil yon ki lo vat sa a te (kwh) u laþ tý. Tür ki ye E lek trik Ý le tim A no nim Þir ke ti (TE Ý AÞ) Tem muz a yý ge çi ci iþ let me so nuç la rýn dan yap tý ðý der le me ye gö re, Tem muz da e lek trik ü re ti mi ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 7,8 ar ta rak 22 mil yar 578 mil yon kwh ye yük sel di. 595,9 mil yon kwh lýk dýþ a lým lar da tü ke ti me su nu lan e ner ji mik ta rý 23 mil yar 173,9 mil yon kwh, Tem muz a yý tü ke ti mi i se 22 mil yar 832,1 mil yon KWh ol du. An ka ra / a a Ham pet rol fi yat la rý 91 do lar se vi ye sin de ABD DE Cu ma gü nü a çýk la nan ve bek le nen den i yi ge len is tih dam ve ri si nin ar dýn dan hýz lý yük se liþ kay de den pet rol fi yat la rý, haf ta nýn ilk iþ lem gü nün de 91 do lar se vi ye sin de sey re di yor. ABD ham pet ro lü nün va ril fi ya tý Nymex e lek tro nik iþ lem ler de 9 sent dü þe rek 91,31 do lar ol du. Kon trat Cu ma gü nü 4,27 do lar ar ta rak 91,40 do la ra ka dar yük sel miþ ti. Lon dra da i se Brent ti pi pet ro lün va ril fi ya tý 38 sent dü þe rek 108,58 do lar dan iþ lem gör dü. ABD Ça lýþ ma Ba kan lý ðý, tem muz a yýn da is tih da mýn 163 bin art tý ðý ný a çýk la mýþ tý. Bu ra kam, þu bat tan be ri gö rü len en hýz lý ar týþ o la rak kay de dil di. Bek le nen den i yi ge len is tih dam ve ri si, ABD e ko no mi si nin i yi leþ mek te ol du ðu na da ir i yim ser li ði ar tý rýr ken pet rol fi yat la rý nýn ral li yap ma sý na ne den ol muþ tu. Ýs tan bul / a a

11 DÝZÝ 11 Ýs mim Ö mer, ön ce ki is mim Do mi nik. Al man - ya nýn a þa ðý Sak son ya E ya le ti nde ki Os nab rük þeh rin de doð dum 23 ya þýn da yým. Mes lek o ku - lu na de vam e di yo rum, ay ný za man da bo ya cý lýk i þin de ça lý þý yo rum. An ne ve ba bam ben i ki ya þýn day ken bo - þan mýþ lar. Ý ki si de Hýris ti yan lýk di ni ne men - sup lar. A i le miz de ki tek Müs lü man o lan be - nim. Ben an ne min ya nýn da ya þý yo rum. An - nem ev ha ný mý ve tak si ci lik ya pý yor. Ba ba - mýn es ki den bir ce na ze fir ma sý var dý. Kü çük kar de þim i le a ða be yim de Hýris ti yan, a ma din le ri ni ya þa mý yor lar. Din i le hiç il gi len mi - yor lar. Ýl ko kul dan son ra öð ret men ler le an la - þa ma dý ðým i çin o kul dan ay rýl dým. Ö zel bir o - kul da o ku dum. Da ha son ra mes lek yük sek o ku lu na git tim ve in þa at çý o la rak ça lýþ tým. O kul za ma ným çok kö tüy dü; öð ren ci ler le kav ga e di yor, öð ret men ler le tar tý þý yor dum. O kul da ve o kul dý þýn da u yuþ tu ru cu kul la ný - yor dum. Ýç ki i çi yor dum. Sar hoþ ol du ðum da çok, a ma çok kav ga e di yor dum. Hat ta, o za - man lar u yuþ tu ru cu bi le sa tý yor dum. Bir çok suç iþ le dim ma a le sef, Yü ce Al lah ým af fet - sin. Hat ta hiç u nu ta mam, bir gün gaz ta - ban ca sýy la bi ri nin yü zü nü yak mýþ tým. O gün - ler çok kö tüy dü ger çek ten. Bir se ne boks ku lü bü ne ka týl dým. Bu be ni u yuþ tu ru cu ve iç ki den bir sü re u zak tut muþ - tu. Ý ki se ne ön ce tek rar iç me ye baþ la dým ve yi ne kav ga et tim ve so nu cun da hap se gir - dim. Mah ke me ka ra rýy la si nir den ge le me e - ði tim le ri ne ka týl dým. Ne il ginç tir ki, bu e ði - tim se mi ner le rin de ha ya tý mý de ðiþ ti ren o Müs lü man ar ka daþ la ta nýþ tým. Ba na Ýs lâm ý en gü zel þe kil de an la tan, öð re ten ve Müs lü - man ol ma ma ve si le o lan o Müs lü man kar - de þim di. El ham dü lil lah. MÜS LÜ MAN LAR ÝS LÂM AH L KI NA GÖ RE YA ÞA MA LI Os nab rük te, bir çok Müs lü man di ni ni ya þa mý yor. Ma a le sef ba na Ýs lâ mî a çý dan çok i yi ör nek o la ma dý lar. Bu nu ü zü le rek fark et tim ki on lar da iç ki i çi yor, u yuþ tu ru cu kul la ný yor lar. Kav ga et mek, il le gal iþ ler le uð raþ mak ma a le sef bu iþ ler Müs lü man lar da da gö rü lü yor. Bu du rum Ýs lâm ýn yan lýþ an la þýl ma sý na se be bi yet ve ri yor. Ýs lâm ah lâ ký ný hak kýy la ya þa yan lar i se, çok i yi ör nek o la bi li yor lar. Ör ne ðin, ta nýþ tý ðým bir Müs lü ma nýn çok se ve cen bi ri si ol ma sý be ni çok mut lu et miþ ti. Kav ga cý ve ka ba bi ri si ol say dý, ke sin lik le on dan nef ret e der dim. Ýs lâm ý ta ný ma yan bi ri si bir Müs lü man da gör dü ðü bir ha ta yý ilk ön ce o ha ta yý ya pa nýn þah sý na bað lar. Fa kat da ha son ra bu ha ta lar art týk ça bu ya pý lan ha ta la rý o þah sýn i nan cý na, di ni ne ve kül tü rü ne bað lar ve on dan kay nak lan dý ðý ný zan ne der. Bu nun i çin dir ki, Müs lü man lar yap týk la rý yan lýþ la rýn Yü ce Ýs lâm a mal e dil me teh li ke si i le kar þý kar þý ya ol duk la rý ný, ha ta la rý nýn Ýs lâm hak kýn da yan lýþ an la ma la ra se be bi yet ve re ce ði ni çok i yi an la ma lý lar. Müs lü man la rýn din le ri ni da ha çok ya þa ma la rý ge re ki yor. Ýs lâm ý ken di le ri ne uy dur ma la rý de ðil, ken di le ri nin Ýs lâm'a uy ma la rý la zým. Çün kü, þu an da Al man ya da ki ço ðu Müs lü man iþ le ri ne gel di ði gi bi ya þý yor. Bir çok gen ci iç ki i çer ken ve il le gal iþ ler le uð ra þýr ken gö rü yo ruz. Ti ca ret ha ya týn da za man za man Ýs lâm ah la ký na ay ký rý dav ra na bi li yor lar. MED YA NIN ÝS LÂM A LEY HÝN DE KÝ YA YIN LA RI Med ya nýn bü yük bir kýs mý Ýs lâm'ý ger çek ma hi ye tin den u zak þe kil de, çok kö tü o la rak ta ný tý yor. Ýs lâm hak kýn da ya lan ve if ti ra i çe ren ha ber ve prog ram lar ya pý yor lar. Ýs lâm ý te rör kay na ðý o la rak ta nýt ma la rý, in sa ný ger çek ten çok ü zü yor. A ma þey tan ve yan daþ la rý gö rev le ri ni ya pý yor lar. Bu ra da bi zim yap ma mýz ge re ken, bu sap týr ma la ra kar þý bi zim han gi ted bir le ri al ma mýz ge rek ti ði ni be lir le mek ve o na gö re ça lýþ ma lar yap mak týr. HIRÝS TÝ YAN LIK BE NÝ HÝÇ YÖN LEN DÝR MÝ YOR DU Ön ce den Hýris ti yan dým. Fa kat di nim le hiç il gi len mi yor dum ve ya þa mý yor dum. Ya ni din dar de ðil dim. Hýris ti yan bir a i le de doð muþ tum sa de ce. Di nim be ni hiç yön len dir mi yor du. Çün kü on da, Ýs lâm'da ol du ðu gi bi ya sak lar yok tu. Ýs te di ðim gi bi dav ra na bi li yor dum ve as lýn da bu be nim ho þu ma git mi yor du. Bir din dü þü nün ki, iç ki i çe bi li yor sun, u yuþ tu ru cu kul la na bi li yor sun. Be nim bil di ðim ka da rýy la Ýn cil de bu gi bi ya sak lar yaz mý yor. Ya ni bu din, en a zýn dan be ni, hiç bir doð ru ya yö nelt mi yor du, kö tü lük ler den a lý koy mu yor du. MÜS LÜ MAN O LU ÞUM Ýs lâm di ni ni, bir kaç Müs lü man ar ka da þým a ra cý lý ðýy la öð ren mek is ti yor dum. On la rýn a i le le riy le Ýs lâm hak kýn da çok ko nuþ tum. Ba na Kur ân dan bir çok þey an lat tý lar. Ar ka da þým bir gün ba na: Sen de be nim le Ber lin'e gel mek is ter mi sin? de di. Ben de ka bul et tim. Ber lin'de A rap o lan am ca sý ve Bos na lý o lan yen ge le ri nin ya nýn da bir haf ta Müslüman olmamý yadýrgayan annem; Müslüman olduktan sonraki mükemmel hayatýmý görünce beni daha iyi anlamaya baþladý. Annem ben Müslüman olduktan sonra hayatýmda daha fazla hata yapacaðýmý zannediyordu. Fakat tam tersi olmuþtu. Artýk uysal, efendi bir insan olmuþtum. Ýslâm'ý seçtikten sonra þiddeti ve içkiyi býraktýðýmý görünce kýzgýnlýðý geçti. "GELECEK ÝSLÂM IN OLACAKTIR" DÝYEN Ö MER: Ýslâm ýn koyduðu yasaklar bizim iyiliðimiz için ÝSLÂM, BÝLDÝÐÝM VE ARAÞTIRDIÐIM DÝNLER ARASINDA BENÝ EN ÇOK ETKÝLEYENDÝ. MÜSLÜMANLARIN AÝLE ÝLÝÞKÝLERÝ, BARIÞÇI OLMALARI VE BÝRBÝRLERÝNE OLAN BAÐLILIKLARI BENÝ ETKÝLEMÝÞTÝ. ÝSLÂM'DA YASAK OLAN ÞEYLERÝN BÝZÝM ÝYÝLÝÐÝMÝZ ÝÇÝN OLMASI ÝSE AYRICA DÝKKATÝMÝ ÇEKTÝ. HRÝSTÝYANLIKTA BÖYLE BÝR ÞEY YOK. kal dýk. Ýs lâm hak kýn da çok u zun ve yo ðun bir þe kil de ko nuþ tuk. Ba zen sa bah la dý ðý mýz bi le o lu yor du, sü rek li ko nu þu yor ve çay i çi yor duk. Ba na na maz hak kýn da bil gi ler de ver miþ ti. Bir gün A rap la rýn yo ðun lukta ol du ðu bir kah ve ha ne ye git tik. O ra da  dem di ye bir ar ka da þ var dý.  dem, o na, A ce le e de lim bu ar ka da þý mýz ya rýn ö lür se Müs lü man ol ma dan öl me sin de di. Ba na, Ýs ter sen Cu ma na ma zý i çin ca mi ye gi de lim, sen de Ýs lâm ý ka bul et ve þa ha det ge tir de di. Þa þýr mýþ tým, a ma i çim deki il gide sü rek li ar tý yor du. Cu ma gü nü ne 3 gün var dý, o gü ne ka dar ba na vi de o lar gös te ri yor ve bir çok þey an la tý yor du. Bun lar da be ni çok et ki li yor du, çün kü uy du rul muþ þey ler de ðil di. Yü ce Al lah ýn, bu in san lar va sý ta sýy la ba na gön der di ði me saj ý kal bi min de rin lik le rin de his se di yor dum. Cu ma ya ka dar gün le ri miz böy le geç ti. Sa bah la ra ka dar ko nu þu yor duk, tar tý þý yor duk ve çay i çi yor duk. Cu ma gü nü gel miþ ti ha zýr lan dýk ve ar dýn dan ca mi ye git tik. Ca mi do luy du en az 300 ki þi var dý. O ra da þa ha det ge tir dim ve Müs lü man ol dum. Ý na nýl maz bir duy guy du. Er te si gün Ber lin'den dön dük. Ba na Kur ân ve Ýs lâm i le il gi li ki tap lar he di ye et ti ler. O ra da ge çir di ðim gün ler çok gü zel di ve do lu do luy du, el ham dü lil lah. ÝS LÂM IN KOY DU ÐU YA SAK LAR BÝ ZÝM Ý YÝ LÝ ÐÝ MÝZ Ý ÇÝN Ýs lâm, bil di ðim ve a raþ týr dý ðým din ler a ra sýn da be ni en çok et ki le yen di. Müs lü man la rýn a i le i liþ ki le ri, ba rýþ çý ol ma la rý ve bir bir le ri ne o lan bað lý lýk la rý be ni et ki le miþ ti. Ýs lâm'da ya sak o lan þey le rin bi zim i yi li ði miz i çin ol ma sý i se ay rý ca dik ka ti mi çek ti. Hýris ti yan lýk ta böy le bir þey yok. Ben ken dim den bi li yo rum ki, iç ki iç ti ðim za man hiç dü þün - H A Z I R L A Y A N MUSTAFA ABLAK Senarist - Yönetmen 9 mü yor dum ve çok saç ma þey ler ya pý yor dum. El ham dü lil lah, Müs lü man o lup iç ki yi ve do muz e ti ni bý rak tý ðým dan be ri vü cu du mun da sað lam laþ tý ðý ný gör düm ve ken di mi çok i yi his se di yo rum. U yuþ tu ru cu yu ve kav ga yý bý rak tý ðým dan be ri po lis le de bir so ru num yok ar týk. Sa kin bir in san ol dum. Ar týk a i le me ve çev re me kar þý say gý lý yým. Baþ ka la rý nýn ký zýp çýl dýr dýk la rý þey le re ben sa kin ka la bi li yo rum. So run ü ret mek ye ri ne o lay lar kar þý sýn da çö züm bul ma yo lu nu ter cih e di yo rum. Müs lü man ol ma mý ya dýr ga yan an nem; Müs lü man ol duk tan son ra ki mü kem mel ha ya tý mý gö rün ce be ni da ha i yi an la ma ya baþ la dý. An nem, ben Müs lü man ol duk tan son ra ha ya tým da da ha faz la ha ta ya pa ca ðý mý zan ne di yor du. Fa kat tam ter si ol muþ tu. Ar týk uy sal, e fen di bir in san ol muþ tum. Ýs lâm'ý seç tik ten son ra þid de ti ve iç ki yi bý rak tý ðý mý gö - rün ce kýz gýn lý ðý geç ti. Ak si ne ar týk be nim sa kin ve i yi bir in san ol du ðu mu ve kö tü þey ler yap ma dý ðý mý gö rün ce se vin di. Hýris ti yan ken yap tý ðým ah lâk sýz lýk la rý Müs lü man ol duk tan son ra yap ma dý ðý mý gör me si, o nun Ýs lâ ma ba ký þý ný ve Ýs lâm hak kýn da ki þüp he le ri ni ve tüm o lum suz dü þün ce le ri ni yok et ti. ÝS LÂM DAN ÖN CE KÝ GÜ NAH LA RIN AF FE DÝL ME SÝ EN BÜ YÜK MÜ K FAT Ýs lâm a gir dik ten son ra ba na, ön ce den iþ le nen tüm gü nah la rýn af fe di le ce ði ni ve ye ni doð muþ gi bi sa yý la ca ðý mý söy le di ler. Bu, Yü ce Al lah ýn bah þet ti ði en bü yük mü kâ fat tý be nim i çin. E vet, Müs lü man ol duk tan son ra ken di mi ye ni den doð muþ gi bi his set miþ tim. Ye ni bir baþ lan gýç yap mak is ti yor dum ve bu nu Ýs lâm'la yap tým. Ýlk duy gu la rým gü zel di. An lat ma sý zor. On la rý, o iç ten duy gu la rý ya þa mak la zým Ýs lâm hak kýn da bil me di ðim çok þey var dý. Ba zý þey le rin se bep ve hik met le ri ni so ru yor ve ken di du yum la rý mý da an la tý yor dum. Ak lý ma ve kal bi me ge len tüm bu so ru la rýn ce vap la rý ný ta ma mýy la Ýs lâm da bul dum. ÝS L MÝ YET TE KÝ VE MÜS LÜ MAN LAR DA KÝ YAR DIM SE VER LÝK BE NÝ ÇOK ET KÝ LE DÝ Ýs lâ mi yet te ki yar dým se ver li ðin zer re si da hi tüm i nanç la rýn top la mýn da ki yar dým se ver li ðin ya nýn da dað i le bir par ça ka ya mi sa li gi bi dir. Müs lü man la rýn çok yar dým se ver in san lar ol du ðu nu gör düm. Bu be ni çok et ki le di. Me se lâ, bi ri si nin ye ni Müs lü man ol du ðu nu gör dük le ri za man o na çok yar dým e di yor ve o na her þe yi ü þen me den an la tý yor lar. Bu be ni çok mut lu e di yor du. Ben ar týk çok i yi yim, ha ya tý mýn bir an la mý ve son suz hu zu ru var ar týk el ham dü lil lah. ÝLK Ý BA DE TÝM Ýlk i ba de tim öð len na ma zý ol du. A çýk lan ma sý çok güç bü yük bir kud re te do kun mak gi biy di. Ke sin lik le, a ma ke sin lik le çok gü zel bir duy guy du. Baþ ka bir gün, mah ke me ka ra rýy la git ti ðim si nir kon trol kur sun da ta nýþ tý ðým kar de þim le bir lik tey dik. Ba na so ru la rým ol du ðun da, bir þe ye ih ti ya cým ol du ðun da o nu a ra ya bi le ce ði mi söy le miþ ti. Ben de a ra dým ve ça lýþ tý ðý ye re git tim. Ba na na maz da yap mam ge re ken ha re ket le ri öð ret ti. Ya vaþ ya vaþ baþ la ma mý söy le di. Ca mi ye git ti ðim za man, na maz ký lar ken han gi ha re ket le ri ya pa ca ðý mý ve han gi du a la rý o ku ya ca ðý mý an lat tý. Bir lik te ca mi ye de git tik. Be ni o ra da ho cay la ta nýþ týr dý. Ca mii ho ca sý çok bil gi liy di, sor du ðum tüm so ru la rý ce vap la dý. Bu ka dar bil gi li bir in san la ta nýþ mýþ ol mam be ni hem þa þýrt mýþ, hem de se vin dir miþ ti. Bu bil gi li ho ca, Ýs lâ mi yet ko nu sun da da ha çok bil gi sa hi bi o la bil mem i çin ba na ki tap lar ver di. ÇEV RE MÝN TEP KÝ SÝ Çev re min tep ki si çok ne ga tif ol du. Be nim le a lay et ti ler. Hat ta be ni de li lik le it ham e den ler bi le ol du. Ýs lâm hak kýn da hiç bir bil gi le ri ol ma yan za val lý in san lar dý bun lar. Za ten bil gi le ri ol say dý ve ger çek ten Ýs lâm ý an la ya bil miþ ol sa lar dý, Ýs lâm'ý seç ti ðim i çin be ni teb rik e der ler di. Ne ka dar a kýl lýy mýþ sýn ki, Ýs lâm ý seç miþ sin der ler di. Ya þa dý ðý mýz þu ge çi ci dün ya o ka dar bo zul muþ ki, ar týk iç ki iç me di ðim i çin be ni a dam ye ri ne bi le koy ma dý lar, a ma on la rýn bu dü þün ce le ri be nim hiç u mu rum da de ðil. Son ra dan Ýs lâm ý se çen bir Müs lü man o la rak ge nel de ne ga tif tep ki ler le kar þý laþ tým. Be nim le "Ken di ni ne za man ha va ya u çu ra cak sýn?" di ye a lay et ti ler. Ben de di ni me laf et tik le ri za man si nir le ni yo rum. Ve ba zen de çok si nir le ni yor, tep ki gös te ri yo rum. Ben di nim le gu rur du yu yo rum. Ho ca, böy le in san la rý u mur sa ma mak ge rek ti ði ni ve bi ri si böy le ko nuþ tu ðu za man on dan u zak laþ mam ge rek ti ði ni an lat mýþ tý. Ben de öy le ya pý yo rum. Fa kat il ginç tir, ta ný dý ðým Hýris ti yan lar dan ba na i yi yap mýþ sýn di yen ler de ol du. Müs lü man kar deþ le rim za ten çok se vin di ler. Be ni a çýk yü rek li lik le a ra la rý na ka bul et ti ler. Ta bi î, bir Al man ol du ðum i çin, ca mi ye ilk git ti ðim za man lar þa þý rý yor lar dý. Fa kat da ha son ra a lýþ tý lar ve be ni a ra la rý na al dý lar. ÝS L MÝ YET TE KÝ VE MÜS LÜ MAN LAR DA KÝ YAR DIM SE VER LÝK Ýs lâ mi yet te ki yar dým se ver li ðin zer re si da hi tüm i nanç la rýn top la mýn da ki yar dým se ver li ðin ya nýn da dað i le bir par ça ka ya mi sa li gi bi dir. Müs lü man la rýn çok yar dým se ver in san lar ol du ðu nu gör düm. Bu be ni çok et ki le di. Me se la bi ri si nin ye ni Müs lü man ol du ðu nu gör dük le ri za man o na çok yar dým e di yor ve o na her þe yi ü þen me den an la tý yor lar. Bu be ni çok mut lu e di yor du. Av ru pa da ki kül tür, dü þün ce ve i nan cýn te mel le rin de çü rü müþ lük var. Hýris ti yan lar Müs lü man lar gi bi de ðil. Me se lâ, Müs lü man lar her þey le ri ni di ðer le riy le pay la þa bi li yor lar. Bu nu bir ör nek le an la ta yým: o kul da be nim kar þý sý ram da o tu ran bir Müs lü man ar ka da þým var dý ve ba na aç o lup ol ma dý ðý mý so ru yor du. Bu ba sit, a ma be ni de rin den et ki le yen bir dav ra nýþ tý. Bu bir in san da ol ma sý ge re ken er de min kü çük a ma ö nem li bir yan sý ma sýy dý. Bu çok mu az zam bir din ol ma lýy dý. Bu na kar þýlýk, Hýris ti yan lar i se sa de ce ken di le ri ni dü þü nür ler. Be nim mi dem dol sun, di ðer le ri ne ya par sa yap sýn der ler. Hep ben, ben di yor lar çok e go ist ler. Be nim pa ram, be nim ma lým, be nim su yum di yor lar. A ma biz Müs lü man lar öy le de ði liz; bir þe yi miz ol du ðu za man bu nu pay la þý yo ruz. Ba tý dün ya sý nýn ge le ce ði ni kö tü gö rü yo rum. Çün kü pay laþ ma yý bil mi yor lar, bir bir le ri ne kö tü dav ra ný yor lar, in san lý ðý kur ta ra cak er dem le ri kay bet miþ ler. Ýn sa ný in san ya pan ö zel lik ler kay bol muþ Ba tý dün ya sýn da Bel ki i le ri de bu men fa at pe rest Ba tý an la yý þý yü zün den, dün ya sa vaþ la rý tek rar pat lak ve re bi lir.. GE LE CEK ÝS LÂM IN O LA CAK Ýs lâm'la il gi li Al man ca çok az ki tap var. Da ha çok pro je ol sa: Me se lâ, Ýs lâm'la il gi le nen Al man lar i çin din der si gi bi Böy le bir im kân su nu lur sa, bir çok Al man o ra ya gi de cek tir. Ne ya zýk ki, Os nab rük te böy le ça lýþ ma lar hiç yok. Þim di kin den da ha çok Al man ca Ýs lâ mî ki tap ve ya vi de o o lur sa, bu ra da Müs lü man o lan la rýn sa yý sý nýn ar ta ca ðý ný dü þü nü yo rum. Müs lü man la rýn bir bir le ri ne sý ký ca ke net len me le ri lâ zým. Müs lü man ol ma yý se çen in san lar da ha da ço ða la cak. Bu nu her kes gö rü yor. Ýs lâm ha þa, kö tü bir din ol sa, bu ka dar in san bu di ne geç mez ki... Tüm Ýn san la rýn Ýs lâm ý a raþ týr ma sý ge rek. O za man Ýs lâm ýn, med ya nýn ve ya po li ti ka cý la rýn bah set ti ði gi bi bir din ol ma dý ðý ný gö re cek ler dir. Du a la rý mýz da da ni yaz da bu lun du ðu muz gi bi in þal lah ge le cek Ýs lâm ýn o la cak týr.

12 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu Y Mic ro soft, Win dows 8 in ta mam lan dý ðý ný du yur du WIN DOWS 8 in ge liþ tir me ça lýþ ma la rý nýn ta mam lan dý ðý RTM (Re le a se to Ma nu fac tu ring / Ü re ti ci ler Ý çin Sað la nan) sü rü müy le i lan e dil di. Fi nal RTM sü rü mün de Türk Li ra sý nýn ye ni TL sim ge si de yer a lý yor! Mic ro soft, Win dows 8 in me rak la bek le nen RTM (Re le a se to Ma nu fac tu ring) sü rü mü nün çýk tý ðý ný ve Win dows 8 iþ le tim sis te mi nin son a þa ma sý nýn ta mam la dý ðý ný du yur du. Bu dö nüm nok ta sýy la bir lik te do na ným ü re ti ci le ri, ü rün le ri ni 26 E kim 2012 de ki Win dows 8 lans ma ný i çin ha zýr du ru ma ge tir me ye baþ la ya cak lar. Win dows 8 in RTM sü rü mün de ye ni TL sim ge si de yer a lý yor. Win dows 8 in ge li þiy le bir lik te, Türk çe klav ye ler de ar týk Türk Li ra sý nýn ye ni sem bo lü de kul la ný la bi li yor o la cak. Win dows 8 in RTM sü rü mü nün ta mam lan mýþ ol ma sý, hýz lý, a ký cý ve ye ni den ta sar lan mýþ bir de ne yim su nan Win dows 8 in kod ge liþ tir me sü re ci nin, müþ te ri ve ya zý lým ge liþ ti ri ci le rin ö niz le me sü rüm le ri i çin i let tik le ri ge ri bil di rim ler doð rul tu sun da ta mam lan dý ðý an la mý na ge li yor. Ya zý lým ge liþ ti ri ci ler, BT uz man la rý ve iþ or tak la rý kap sa mýn da ki ba zý ö zel kul la ný cý lar, RTM kod la rý na er ken e ri þim hak kýn da sa hip o la cak lar. Bu çer çe ve de ba zý ö nem li ta rih ler i se þun lar: 15 A ðus tos: Win dows 8 i çin uy gu la ma ge liþ ti ren ler MSDN a bo ne lik le ri ü ze rin den Win dows 8 in son sü rü mü nü in di re bi le cek ve Win dows Dev Cen ter ü ze rin den Vi su al Stu di o 2012 nin son sü rü mü ne e ri þim sað la ya bi le cek ler. 15 A ðus tos: Ku rum la rýn da Win dows 8 i test e den IT uz man la rý Win dows 8 in son sü rü mü ne Tech Net a bo ne lik le ri a ra cý lý ðýy la u la þa bi le cek ler. 16 A ðus tos: Ya zý lým Gü ven ce si bu lu nan müþ te ri le ri miz Win dows 8 En ter pri se sü rü mü nü Ha cim Li sans la ma Hiz met Mer ke zi (Vo lu me Li cen se Ser vi ce Cen ter - VLSC) ü ze rin den in di re bi le cek ve Win dows 8 En ter pri se ý ku rum la rýn da de ne yim le yip yay gýn laþ tý ra bi le cek ler. 16 A ðus tos: Mic ro soft Part ner Net work ü ye le ri Win dows 8 e e ri þe bi le cek ler. 20 A ðus tos: Mic ro soft Ac ti on Pack Pro vi ders (MAPS) i çin Win dows 8 e e ri þim sað la na cak. 1 Ey lül: Ya zý lým Gü ven ce si bu lun ma yan fa kat Ha cim Li san sý sa hi bi müþ te ri le ri miz Mic ro soft Ha cim Li sans la ma Ýþ Or tak la rý ü ze rin den Win dows 8 sa týn a la bi le cek ler. Ya zý lým ge liþ ti ri ci ler Win dows Dev Cen ter ý zi ya ret e de rek uy gu la ma la rý ný ta sar la mak, ge liþ tir mek ve sat mak i çin ih ti yaç la rý o lan bü tün a raç ve kay nak la rý na e ri þim sað la ya bi lir ler. Ek o la rak, RTM sü rü mü i le uy gu la ma la rý ný üc ret len di rip Win dows Ma ða za sý ndan sat mak is te yen ge liþ ti ri ci ler de ge rek li tüm bil gi le re yi ne Dev Cen ter dan u la þa bi lir ler. Win dows Ma ða za sý nýn a çýl ma sý i le bir lik te Türk ya zý lým ge liþ ti ri ci ler mil yon lar ca kul la ný cý ya ve ku ru ma uy gu la ma la rý ný u laþ týr ma im kâ ný na ka vu þu yor o la cak lar. Sa de ce Tür ki ye de ðil, ay ný za man da ge liþ tir dik le ri uy gu la ma la rý yep ye ni ka nal lar i le tüm dün ya ya da su na bi le cek ve ya zý lým ih ra ca tý mý za kat ký da bu lu nu yor o la cak lar. Bu fýr sa týn, ö zel lik le Tür ki ye nin ya zý lým ge liþ tir me e ko no mi si ne bü yük kat ký lar sað la ya ca ðý na i na ný yo ruz. Win dows 8, tü ke ti ci ler le 26 E kim de bu lu þa cak. 2 Ha zi ran 2012 ön ce sin de Win dows lu bir PC al mýþ o lan mev cut Win dows kul la ný cý la rý 26 E kim i ti ba riy le iþ le tim sis tem le ri ni 79TL ye Win dows 8 e yük sel te bi le cek ler, ya da 2 Ha zi ran 2012 son ra sýn da Win dows 7 li bir PC a lan kul la ný cý lar (Win dows 7 Star ter ha riç) 29 TL ye Win dows 8 e ge çe bi le cek ler. 26 E kim ön ce sin de Win dows 8 i de ne mek is te yen ler i se Win dows 8 Ö niz le me Sü rü mü nü vi ew.win dows.com ad re sin den in di re bi lir ler. RTM sü rü mü i le TL sim ge si de gel di Tür ki ye Cum hu ri ye ti Mer kez Ban ka sý nýn ye ni sem bo lü du yur ma sý nýn ar dýn dan Mic ro soft Tür ki ye nin Mer kez Ban ka sý i le baþ lat tý ðý or tak ça lýþ ma so nu cu ön ce lik le U ni co de or ga ni zas yo nu na ge rek li baþ vu ru lar ya pý la rak ye ni sem bol U ni co de ka rak ter kü me si ne da hil e dil di. Ar dýn dan Win dows mü hen dis le ri ye ni ka rak te ri Win dows 8 in i çi ne ek le mek i çin ge rek li ça lýþ ma la rý ný ta mam la dý lar. Ye ni TL sem bo lü ne Türk çe Q ve Türk çe F klav ye ler de AltGr+T tuþ kom bi nas yo nu i le u la þý lý yor. Bu nun ya ný sý ra ye ni sem bol sa nal klav ye de de yer a lý yor. Cep te le fo nu nuz i çin; ge liþ miþ fo toð raf çek me uy gu la ma sý KO BÝ le re yö ne lik sa nal sal dý rý lar %36 art tý! TREND Mic ro, 2012 yý lý nýn i kin ci çey re ðin de KO - BÝ le ri he def a lan si ber sal dý rý la rýn % 36 o ra nýn da art tý ðý ný a çýk la dý. Trend Mic ro, bu tür sal dý rý la rýn art ma sýy la da ha ge niþ kit le le rin he def len di ði ni ra po run da a çýk la dý. Sal dý rý lar sü rer ken za rar lý ya zý lým teh dit le ri ve gü ven lik a çýk la rý nýn ye ni len miþ sü rüm le ri nin ge niþ kit le le rin bil gi le ri ne o dak lan dý ðý gö rül dü. Öl çek ge niþ ler ken sal dý rý la rýn ger çek leþ ti ði he def le rin da ha faz la ö zel leþ ti ði tes pit e dil di. Suç lu la rýn ne den ki þi sel ve ri le ri çal ma ya o dak lan dý ðý nýn ol duk ça ba sit se be bi ol du ðu nu be lir ten Trend Mic ro Gü ven lik A raþ týr ma la rý ve Ý le ti þim Di rek tö rü Rik Fer gu son; Kü çük iþ let me sa hip le ri nin bir ço ðu sal dý rý la ra a çýk bir çok fark lý ci haz dan iþ le ri ni yü rüt tü ðü i çin sal dýr gan la rýn dik ka ti ni çe ki yor de di. Geç ti ði miz yýl Trend Mic ro nun gü ven lik güç le riy le bir a ra ya ge le rek yü rüt tü ðü o pe ras yon lar da ya ka yý e le ve ren si ber suç lu la rýn sal dý rý me tot la rý ný hýz la de ðiþ tir di ði ne de ði nen Fer gu son; Sal dýr gan lar ken di en düs tri le ri ni ge liþ tir me ye ça lý þý yor. Her kes þu nu i yi bil me li ki, si ber suç lu la rýn ya yýl dý ðý sek tör ler hýz la ar tý yor a çýk la ma sýn da bu lun du. A CER, I CO NI A Tab let A i le si ne bir ye ni si ni da ha kat tý ve full HD de ne yim ler su nan I CO NI A A700 ü Tür ki ye de sa tý þa sun du. Bu tab le tin bir çok et ki le yi ci ö zel li ði nin a ra sýn da en ö nem li si; par lak, yük sek ka li te li gö rün tü ler ve ge niþ gö rüþ a çý la rý sað la ya rak o la ða nüs tü bir 1920 x 1200 pik sel çö zü nür lük su nan 10.1-inç full HD ek ra ný dýr. Kul la ný cý lar full HD ek ra ný sa ye sin de mul ti med ya gö rün tü le rin key fi ni çý ka ra bil mek ay rý ca 1080p vi de o lar ve o yun lar bu ek ran da hiç ol ma dýk la rý ka dar ha yat bu lur lar ve kul la ný cý lar Dolby Mo bi le 3+ sa ye sin de 5.1 ka nal lý sur ro und so und ev si ne ma sis te min de da ha da ger çek çi bir de ne yim ya þa mak i çin bu tab let si ze gö re ÝKÝNCÝ ÇEYREÐÝ ÝÇÝN ÖNEMLÝ NOTLAR: 2012 nin i kin ci çey re ðin de 25 bin An - dro id za rar lý uy gu la ma sý tes pit e dil di. Trend Mic ro nun ça lýþ ma la rýn da, ilk çey - re ðe gö re % 417 ar týþ gös te ren za rar lý uy gu la ma la rýn her beþ An dro id te le fo - nun bi rin de yer al dý ðý be lir len di. Ran som wa re (za rar lý uy gu la ma nýn kal dý rýl ma sý i çin pa ra ö den me si ge re ken ya zý lým) sal dý rý la rýy la kul la ný cý la rýn coð - ra fik ko nu mu nu ta kip e den, iþ le tim sis - te mi ni mah kûm e den ve ki þi sel bil gi le - rin sýz dý rý la ca ðý na da ir teh dit te bu lu nul - du ðu or ta ya çýk tý. Pin te rest, suç lu lar i çin ol duk ça ö nem li bir sos yal med ya plat for mu ha li ne gel di. En faz la kul la ný lan sos yal mü hen dis - lik yön tem le rin de ki ko - NVI DI A Teg ra 3 dört-çe kir dek li CPU i le bes le nen I CO NI A TAB A700, ke sin ti siz çok lu gö rev de ne yi mi, HD vi de o lar, in ter net te da ha hýz lý ge zin me ve kon sol ben ze ri o yun oy na ma key fi i çin da ha yük sek per for mans ta ça lý þý yor. O la ða nüs tü 9800 mah pi li, tab le tin pil öm rü nü ger çek an lam da gün bo yun ca kul la ný la bi lir dü ze ye çý ka rý yor. I CO NI A TAB A700, tab le tin kon tro lü nü da ha eð len ce li ve kul la ný cý dos tu bir de ne yi me dö nüþ tür mek i çin in te rak tif A cer Ring a ra yü zü i le bir a ra ya ge len Go og le An dro id I ce Cre am Sand wich iþ le tim sis te mi ne sa hip.. I CO NI A TAB A700, mo bil ha ya tý ný za full HD de ne yim sun mak i çin mü kem mel bir çö züm ol mak ü ze re ta sar lan mýþ. nu lar sa þu þe kil de sý ra lan dý: Di ab lo 3, Ins - tag ram, An dro id, Angry Birds Spa ce, Lon - don 2012 O lim pi yat la rý ve Ti bet. O to ma tik Trans fer Sis te mi gi bi kar - ma þýk a raç lar, kul la ný cý lar in ter ne te bað - lý ol ma sa bi le, si ber suç lu la rýn ban ka bil - gi le ri ni çal ma sý ný sað la dý. Black Ho le gi bi sal dý rý yön tem ve or ga ni zas yon lar, sal - dýr gan la rýn ki þi sel ve fi nan sal bil gi le ri çal ma sý na yar dým cý ol du. Tay van da ki su nu cu lar da ba rýn dý rý lan I XES HE za rar lý ya zý lý mý, ö zel lik le Do ðu As ya da ki iþ let me le ri he def al dý. Ra po run Ýn gi liz ce tam met ni ne u la þa - bil mek i çin mic ro.com/clo udcon tent/us/pdfs/se cu rity-in tel li gen - ce/whi te-pa pers/rpt-its-big-bu si - ness-and-its-get ting-per so nal.pdf ad re si ni kul la na bi lir si niz. Ýlk full HD tab let Tür ki ye de A cer I CO NI A TAB A700 Tek nik Ö zel lik le ri: E u ge ne Kas persky den i kaz! ip ho ne, i Pod To uch, i - Pad ve An dro id tar zý a let ler kul la ný yor sa nýz, Ca me ra+ ad lý fo toð raf çek me uy gu la ma sý na bir ba kýn de rim. Çe kim es na sýn da bir bi rin den ka li te li fo toð raf ö zel lik le ri sun du ðu gi bi çe kim son ra sýn da da bir çok se çe ne ði kul la ný cý sý na su na rak bü yük be ðe ni el de et ti. Ol duk ça kul la nýþ lý, þýk ve bir o ka dar da sa de bir a ra yü ze sa hip o lan uy gu la ma i le fo toð raf çe ker ken ý þýk ve renk a yar la rý ný el le dü zen le ye bi li yor su nuz. Ýs ter se niz fo toð ra fa ko num bil gi si de ek le ye bi lir si niz. Son de re ce hýz lý ve se ri fo toð raf çe ki mi ya pa bi len Ca me ra+ uy gu la ma sý i le þu an i ki fark lý ka li te de fo toð raf çek mek müm kün. Ta bi i, gün cel le me i le da ha fark lý þe kil ler de fo toð raf çe ki mi de o la bi lir. Fo toð raf çek tik ten son ra is ter se niz fo toð raf la rýn renk, ý þýk a yar la rý ný dü zen le ye - PROGRAM TANITIMI bi li yor su nuz, is ter se niz de ins tag ram et ki si o luþ tu ru yor su nuz... Çe ki len fo toð raf la rý kes me, kýrp ma ve çe vir me gi bi te mel iþ lev le ri de bu uy gu la ma i le ye ri ne ge ti re bil me niz müm kün. Gü zel bir uy gu la ma, is ter se niz de ne yin de rim. U yum lu te le fo nu nu zun mar ke tin den Ca me ra+ ya za rak a ra ta bi lir si niz. BRÜKSEL'DEKÝ 2 in ci Di ji tal Gün dem Ku rul ta yý nda ko nu þan Kas persky Lab CE O su E u ge ne Kas persky, þu an da kul la ný lan ya zý lým la rýn, ge le nek sel si lâh lar ka dar teh li ke li ol du ðu u ya rý sýn da bu lun du. Kas persky e gö re en düs tri yel sis tem ler ye ni den ta sar lan maz sa, at bin di ði miz, mum ý þý ðý kul lan dý ðý mýz gün le re ge ri dö ne bi li riz Ký sa bir sü re ön ce Brük sel de ger çek le þen ve di ji tal ge le cek, gü ven lik, ge li þim ve i no vas yon ko nu la rý na o dak la nan 2 in ci Di ji tal Gün dem Ku rul ta yý nda ko nu þan Kas persky, si ber suç so run la rý na kar þý ar tan kü re sel ön lem le ri tak dir et ti ði ni vur gu la dý. An cak gü nü müz de dün ya da yük se len si ber sa vaþ teh di di hak kýn da ka tý bir u ya rý da bu lun du. Kas persky e gö re teh dit le re an cak, en düs tri yel sis tem ler le alt ya pý mer kez le ri nin çev ri mi çi gü ven li ði ni ye ni den ta sar la mak la ger çek an lam da çö züm o luþ tur mak müm kün. FAB RÝ KA LAR VE AS KE RÝ ÜS LER TEH DÝT AL TIN DA Av ru pa Ko mis yo nu ve Av ru pa Par le men to su nun or tak o tu ru mun da ki bu ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan Kas persky, ko nuy la il gi li o la rak, Hü kü met ler, UN-IM PACT ve In ter pol gi bi ba ðým sýz u lus la ra ra sý ku ru luþ lar, si ber su çun bo yut la rý ný an la dý. Bu nun la sa vaþ ma da iþ bir li ði ne baþ la mýþ ol ma la rý da i yi bir ha ber de di. Kas persky, söz le ri ni þöy le sür dür dü: An cak kö tü ha ber, þu an da kul la ný lan ya zý lým la rýn da, ge le nek sel si lâh lar ka dar fi zik sel ob je le re ha sar ve re bi le cek þe kil de kul la ný la bi le ce ði dir. En düs tri yel, ta þý ma cý lýk ve e lek trik sis tem le ri, fab ri ka lar ve as ke ri üs ler teh dit al týn da. Kor ku tu cu o lan, en kö tü se nar yo lar dan bi ri ni Yüz ler ce yýl ge ri ye gi de bi li riz. A ta bin di ði miz, kâ ðýt tan ki tap lar o ku du ðu muz, ge le nek sel pos ta ve mum ý þý ðý kul lan dý ðý mýz gün le re di ye ö zet le yen Kas persky, En kö tü sü i se, þu an da bu sal dý rý la ra kar þý ko run ma nýn im kân sýz ol ma sý. Tüm en düs tri yel sis tem ya zý lým la rý nýn ye ni den ta sar lan ma sý ge re ki yor. Bu ta sa rým yýl a la bi le ce ðin den, ne re dey se im kân sýz bir gö rev ol du ðu nu söy le ye bi li rim di ye ko nuþ tu.

13 Y SPOR SPORCUMUZ ELENDÝ HABERLER LONDRA OLÝMPÝYAT OYUNLARI'NA 114 SPORCUYLA KATILAN TÜRKÝYE'NÝN OYUNLARIN ÝLK 9 GÜNÜNDE 61 SPORCUSU ELENÝRKEN, 53 SPORCUSU MÜCADELESÝNÝ SÜRDÜRÜYOR. Dünya Þampiyonu Selçuk Çebi ilk turda veda etti Londra Olimpiyatlarý'nda altýn madalya umudumuz olan 74. kiloda greko-romen stilde Dünya Þampiyonu güreþçimiz Selçuk Çebi minderde çýktýðý ilk maçýnda karþýlaþtýðý Ýsveçli güreþçiye yenilip, oyunlara veda etti. Çebi, üzüntüden uzun bir süre minderden kalkamadý. FOTOÐRAF: A.A Nevin Yanýt yarý finalde Kadýnlar 100 metre engelli seçmelerinde Nevin Yanýt 12.71'lik derecesiyle serisini birinci bitirdi ve yarý finale yükseldi. Yanýt, 50 sporcu içinde en iyi 4. dereceyi yaptý. LON DRA O lim pi yat la rý'nda at le tizm ka dýn lar 100 met re en gel li seç me le rin de mil li at let Ne vin Ya nýt, 12.70'lik de re ce siy le se ri si ni bi rin ci sý ra da bi ti re rek ya rý fi na le yük sel di. O lim pi yat Sta dý'nda top lam 50 at le tin ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri len 100 met re en gel li ilk tur seç me le rin de, Ne vin Ya nýt 4. se ri de pis te çýk - tý. Son Av ru pa þam pi yo nu Ne vin Ya nýt, 4. se ri de 12.70'lik de re ce siy le ilk sý ra yý al dý. Ya nýt, seç me ler de ko þan A vus tral ya lý Sally Pe ar son, 12.68'lik de - re ce ya pan ABD'li Lo lo Jo nes ve ko þan ABD'li Kel li e Wells'in ar dýn dan en i yi de re ce ye sa hip dör - dün cü at let ol du. Ne vin Ya nýt, son Av ru pa Þam pi - yo na sý'nda i le al týn ma dal ya ka zan mýþ tý. Gamze Bulut ve Aslý Çakýr yarý finalde koþacak LONDRA Olimpiyat Oyunlarý'nda atletizm kadýnlar 1500 metre elemelerinde son Avrupa Þampiyonu Aslý Çakýr Alptekin ile Avrupa ikincisi Gamze Bulut yarý finale yükseldi. Olimpiyat Stadý'nda yapýlan ve toplam 46 atletin katýldýðý 1500 metre elemelerinde Tuðba Karakaya ilk, Aslý Çakýr Alptekin ikinci, Gamze Bulut ise üçüncü seride yarýþtý. Gamze Bulut, 4:06.69'luk derecesiyle serisinde birinci olup adýný yarý finale yazdýrdý. Son turda grubun önüne geçen Gamze Bulut, finiþ çizgisine kadar liderliði kimseye kaptýrmadý ve serisinde birinciliðe ulaþtý. Aslý Çakýr Alptekin de baþarýlý bir yarýþ çýkarýp 4:13.64 ile serisini 3. sýrada tamamladý ve yarý finale çýktý. Kadýnlar 1500 metre yarý finalleri 9 Aðustos Çarþamba günü koþulacak. Ercüment 10. sýrada LONDRA Olimpiyatlarý erkekler disk atmada Ercüment Olgundeniz, metrelik atýþýyla grubunu 10. sýrada tamamladý. 20 atletin bulunduðu A Grubu'nda yarýþan Ercüment Olgundeniz, ilk iki hakkýnda faul yaptý. Son hakkýnda diski metreye ulaþtýran Olgundeniz, 10. sýrada yer aldý. Londra'da Türk markalý sular içiliyor OLÝMPÝYATLARLA birlikte hem turist, hem de spor seyircisi artýnca ortaya su sorunu çýktý. Bir aydan bu yana Londra'nýn her yerinde Pýnar, Saka, Hayat, Hamidiye suyu olan þiþeleri görmek mümkün. çeþitli merkezlerdeki dükkanlarýn önünde yýðýnla Türk içme suyu þiþeleri var. Londralýlar içmek için Türk sularýný tercih ediyorlar Lon dra O lim pi yat O yun la rý'na 16 branþ ta 114 spor cuy la ka tý lan Tür ki ye'nin, o - yun la rýn ilk 9 gü nün de 61 spor cu su e len di. 7 branþ ta 53 Türk spor cu i se mü ca de le si ne de - vam e di yor. 114 spor cuy la o lim pi yat ta ri hi nin en yük sek ka tý lý mý ný ger çek leþ ti ren Tür ki ye, bu re kor ka tý mý lý na rað men ma dal ya al ma ko - nu sun da he nüz var lýk gös te re me di. O yun lar - da yo lun ya rý sý ge ri de kal mýþ ken, branþ la rýn da mü ca de le ve ren 61 spor cu o yun la ra ma dal ya a la ma dan ve da et ti. Tür ki ye o yun la rý, 16 branþ tan bad min ton, ma sa te ni si, yüz me, ju - do, bi sik let, ok çu luk, cim nas tik, vo ley bol ve hal ter de ma dal ya sýz ta mam lar ken, ka lan 7 branþ ta i se Türk spor cu la rýn mü ca de le si sü - rü yor. Türk spor cu la rýn ma dal ya a ra yý þý, at le - tizm, a tý cý lýk, boks, gü reþ, yel ken, bas ket bol ve tek van do branþ la rýn da de vam e di yor Lon dra O lim pi yat la rý'na ve da e den Türk spor cu lar ve branþ la rý þöy le: ATLETÝZMDE HAYAL KIRIKLIÐI A tý cý lýk: Çið dem Öz ya man (ka dýn lar ske - et), Ni han Kan tar cý (ka dýn lar trap), Ýs ma il Ke leþ ve Yu suf Di keç (er kek ler 50 met re ser - best ta ban ca). At le tizm: Bin naz Us lu, Gül can Mýn gýr ve Öz lem Ka ya (ka dýn lar 3 bin met re en gel li) Ba har Do ðan, Sul tan Hay dar, Üm - mü Ki raz (ka dýn lar ma ra ton), Eþ ref A pak (er kek ler çe kiç at ma), Pý nar Sa ka (ka dýn lar 400 met re), Hü se yin A tý cý (er kek ler gül le at - ma), Ni met Ka ra kuþ (ka dýn lar 100 met re), Na gi han Ka ra de re (ka dýn lar 400 met re en - gel li). Bad min ton: Nes li han Yi ðit. Bi sik let: Ke mal Kü çük bay, Ah met Ak di lek ve Mi raç Kal (er kek ler yol bi sik le ti). Boks: Bah ram Mu zaf fer (81 ki lo), Ya kup Þe ner (er kek ler 64 ki lo), Fa tih Ke leþ (er kek ler 60 ki lo), Sel çuk E - ker (er kek ler 52 ki lo). Cim nas tik: Gök su Üç - taþ (ar tis tik cim nas tik den ge a le ti). HALTERDE SIFIR ÇEKTÝK Gü reþ: Ay han Ka ra kuþ (er kek ler 55 ki lo), Sel çuk Çe bi (er kek ler 74 ki lo). Hal ter: Nur - dan Ka ra göz (ka dýn lar 48 ki lo da 5. ol du), Ay - lin Daþ de len (ka dýn lar 53 ki lo), Be di ha Tu na - da ðý (ka dýn lar 58 ki lo), Hur þit A tak (er kek ler 62 ki lo da 5. ol du), E rol Bil gin (er kek ler 62 ki - lo da 8. ol du), Si bel Þim þek (ka dýn lar 63 ki lo da 4. ol du), Me te Bi nay (er kek ler 69 ki lo da 6. ol - du), Ne zir Sa ðýr (er kek ler 85 ki lo), Fa tih Bay - dar (er kek ler 85 ki lo). Ju do: Gül þah Ko ca türk (ba yan lar 78 ki lo), Se zer Huy suz (er kek ler 73 ki lo). Ma sa Te ni si: Bo ra Vang, Me lek Hu. Ok - çu luk: Be gül Lök lü oð lu (ka dýn lar bi rey sel kla - sik yay). Vo ley bol: (A) Mil li Ba yan Ta ký mý. Yel ken: Naz lý Çað la Dö ner taþ (la ser ra di al), Mus ta fa Ça kýr (er kek ler la ser), A li can Kay nar (er kek ler finn). Yüz me: E diz Yýl dý rý mer (er - kek ler 1500 met re ser best), Bur cu Do lu nay (ba yan lar 50 met re ve 100 met re ser best) Di - la ra Bu se Gü nay dýn (ka dýn lar 200 met re ve 100 met re kur ba ða la ma), Der ya Bü yü kun cu (er kek ler 200 met re sýr tüs tü), Ha zal Sa rý ka ya (ka dýn lar 100 met re sýr tüs tü), Ke mal Ar da Gür dal (er kek ler 100 met re). 100 metre finalinde altýn madalyayý olimpiyat rekoru kýrarak kazanan Jamaikalý atlet Usain Bolt'un yarýþý kazanmasýyla Olimpiyat Stadý'nda büyük bir coþku yaþandý. Bolt, yarýþtan sonra Jamaika bayraðýný alýp vatandaþý Blake ile tribünleri dolaþtý ve sevgi gösterilerine karþýlýk verdi. FOTOÐRAF: A.A YAÞAYAN EFSANE: BOLT Atletizm erkekler 100 metre finalinde 9.63'lük derecesiyle olimpiyat rekoru kýrýp, altýn madalya kazanan Jamaikalý atlet Usain Bolt oyunlarda 100 metreyi üst üste kazanan ikinci atlet oldu. LONDRA O lim pi yat O yun la rý'nda er kek ler 100 met re fi na lin de al týn ma dal ya yý o lim pi yat re ko ru ký ra rak ka za nan Ja ma i ka lý U sa in Bolt, þüp - he le ri o lan la ra en i yi ce va bý ko þu pis tin de ver di ði ni söy le di. Bolt yap - tý ðý a çýk la ma da, ''An tre nö rüm her za man baþ lan gýç la il gi li en di þe duy - ma, ya rý þýn so nu en i yi ve ö nem li bö lü mü di yor. Do la yý sýy la bu na uy - dum ve i þe ya ra dý'' di ye ko nuþ tu. Ya rý þý ka zan ma sýy la il gi li þüp he le ri o lan lar bu lun du ðu nun ha týr la týl - ma sý ü ze ri ne de Bolt, ' þüp he le ri o - lan la ra en i yi ya ný tý ya rýþ ta ki so nuç - la ve ko þu pis tin de ki per for man sý 'Þüp he le ri o lan la ra en i yi ce va bý ko - þu pi tin de ver dim'' de di. BLAKE'ÝN PERFORMANSI ÝYÝ O lim pi yat Stad yu mu'nda iz le - yi ci le rin des te ði nin ha ri ka ol du - ðu nu i fa de e den Ja ma i ka lý at let, ''E ner ji yi his se de bi li yor su nuz. Çok mut lu ol dum'' di ye ko nuþ tu. Ya rý þý i kin ci bi ti ren ve gü müþ ma dal ya nýn sa hi bi o lan Ja ma i ka lý Yo han Bla ke'in per for man sýy la il - gi li i se U sa in Bolt, ''Yo han ben - den çok da ha sý ký ça lý þý yor. A ma bu tür mü sa ba ka lar da ne ya pa ca - ðý mý bi li yo rum, çok bü yük ye te - ne ðim var. Be nim dý þým da her ke - si ge ri de bý rak tý, do la yý sýy la gü ve - ni nin ar ta ca ðý ný ve bun dan son - ra sý nýn o nun i çin çok da ha i yi o - la ca ðý ný dü þü nü yo rum'' de di. LEWIS'IN REKORUNU KIRDI Er kek ler 100 met re fi na lin de Ja ma i ka lý U sa in Bolt, 9.63'lük de - re ce siy le o lim pi yat re ko ru ký ra rak bu dal da üst üs te i kin ci kez al týn ma dal ya ka zan dý. O lim pi yat Sta - dý'nda ya pý lan ya rýþ ta Bolt, müt hiþ bir per for mans gös te re rek 100 met re de üst üs te 2. o lim pi yat þam pi yon lu ðu na u la þýr ken, i kin ci sý ra yý Ja ma i ka lý Yo han Bla ke 9.75 i le el de et ti. Ü çün cü lük i se 9.79 i le ABD'li Jus tin Gat lin al dý. ABD'li Tyson Gay i se 9.80 i le 4. ol du. Bu dal da es ki o lim pi yat re ko ru da Pe kin 2008'de 9.69 i le yi ne U sa in Bolt'a a it ti. 100 met re de i kin ci o - lan Yo han Bla ke ve Jus tin Gat lin de ki þi sel en i yi de re ce le ri ne im za at tý. Ö te yan dan Bolt, o lim pi yat o yun la rý ta ri hin de 100 met re yi üst üs te ka za nan i kin ci at let ol du. Da ha ön ce ABD'li Carl Le wis, 1984 ve 1988'de üst üs te 100 met - re de al týn ma dal ya ya u laþ mýþ tý. Bolt, 2008 Pe kin'den son ra, 2012 Lon dra'da da al týn ma dal ya ya u la - þýp, Le wis'in re ko ru nu e ga le et ti. PÝSTORÝUS'U DAVET ETTÝK PARALÝMPÝK sporcularla yakýndan ilgilenen tanýnmýþ spor adamý Hadi Türkmen bacaklarý olmadýðýndan çelik bacaklarla olimpiyatta 400 metrede koþan Güney Afrikalý ampute atlet Oscar Pistorius'u Türkiye'ye davet etti. Güney Afrikalý atlet ve yöneticiler olimpiyat oyunlarýndan sonra daveti deðerlendireceklerini, Türkiye'den böyle bir davet almaktan memnun olduklarýný belirttiler. Spor adamý Hadi Türkmen, Pistorius'u niçin davet ettiðini þöyle açýkladý: Türkiye'de de bu durumda atletler var. Alet alma imkanýmýz var ama bunun uygulanmasýný bilen yok. Pistorius ve antrenörlerinden bizim paralimpik sporcular için bu konuda uygulamada yardým isteyeceðiz. Hedefimiz ülke sporuna katkýda bulunmak" dedi. Burak Yýlmaz 450 bin avroluk alacaðýný tahsil edemedi. Burak Yýlmaz Trabzonspor'u icraya verdi TRABZONSPOR'DAN Galatasaray'a transfer olan Burak Yýlmaz'ýn, geçen sezondan kalan yaklaþýk 450 bin avroluk alacaðý nedeniyle bordo-mavili kulübü icraya verdiði öðrenildi. Bordo-mavili kulüp yöneticileri, Burak Yýlmaz'ýn kulübü icraya verdiðini doðruladý. Galatasaray, geçen sezon Trabzonspor'da 33 gol atarak gol kralý olan Burak Yýlmaz'ý, sözleþmesindeki ''5 milyon avro ödenmesi halinde serbest kalýr'' maddesinden yararlanarak kadrosuna katmýþtý. Trabzonspor Kulübü de bu transferden dolayý sarý-kýrmýzýlý kulübe tepki göstermiþti. Rusya'yý yenersek yarý finaldeyiz 2012 Lon dra O lim pi yat O yun la rý nda a dý ný son se kiz ta kým a ra sý na yaz dý ran A Mil li Ka dýn Bas ket bol Ta ký - mý, Rus ya i le eþ leþ ti. Grup maç la rý nýn ar dýn dan 2012 Lon dra O lim pi yat O yun la rý nda ka dýn bas ket bo lun da son se kiz ta kým be lir len di. A Gru bu nu i kin ci sý ra da ta mam la yan A Mil li Ka dýn Bas ket bol Ta ký mý'nýn ra - ki bi B Gru bu nu ü çün cü sý ra da bi ti ren Rus ya ol du. A Gru bu nda ABD, Tür ki ye, Çin ve Çek Cum hu ri ye ti, B Gru bu nda i se Fran sa, A vus tral ya, Rus ya ve Ka na da ad la rý ný son se ki ze yaz dý ran ta kým lar ol du lar. Çey rek fi nal kar þý laþ ma la rý bu gün oy na na cak ve e kip ler son dör de ka la bil mek i çin mü ca de le e de cek ler. Çey rek fi - nal eþ leþ me le ri þöy le: (A1) ABD Ka na da (B4), (B1) Fran sa Çek Cum hu ri ye ti (B4), (A2) Tür ki ye Rus - ya (B3), (B2) A vus tral ya Çin (A3). Bursa'ya Romen hakem BURSASPOR'UN KuPS Kuopio ile oynayacaðý UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanþ maçýný, Romanyalý hakem Alexandru Dan Tudor yönetecek. Perþembe günü Bursa Atatürk Stadý'nda oynanacak karþýlaþma 21.30'da baþlayacak. Mi los Kra sic i le Jo seph Yo bo neþeli göründü. Krasic ve Yobo saðlýk kontrolünden geçti FE NER BAH ÇE'NÝN ye ni trans fer le ri Mi los Kra - sic i le Jo seph Yo bo sað lýk kon tro lün den geç ti. Sa rý la ci vert li ta kým da i ki yýl ki ra lýk oy na dýk tan son ra bon ser vi si E ver ton'dan a lý nan Yo bo i le Ju - ven tus'tan trans fer e di len Kra sic, Me di cal Park Göz te pe Has ta ne si'nde bir di zi test ten ge çi ril di. Kan ör nek le ri a lýn dýk tan son ra e for lu EKG tes - tin den ge çi ri len Kra sic ve Yo bo, or to pe di, iç has ta lýk la rý, ku lak bu run bo ðaz, göz ve gö ðüs has ta lýk la rý bö lüm le rin de mu a ye ne e dil di. Amrabat bir dizi testten geçirildi GA LA TA SA RAY'IN ye ni trans fer le rin den Nor din Am ra bat, sað lýk kon tro lün den geç ti. Sa rý kýr mý zý lý ku lüp ten ya pý lan a çýk la ma da, Fas Mil li Ta ký mý i le 2012 Yaz O lim pi yat la rý'nda bu lu nan ve Pazartesi Ýs tan bul'a ge len o yun cu nun, sa bah sa at le rin de Me di cal Park Bah çe li ev ler Has ta ne si'nde bir di zi test ten ge çi ril di ði bil di ril di. Am ra bat'a, or to pe di mu a ye ne si nin ar dýn dan, dok tor lar ta ra fýn dan rad yo lo ji, so lu num fonk si yon tes ti i le kar di yo lo ji, göz, iç has ta lýk la rý, ge nel cer ra hi ve ku lak bu run bo ðaz mu a ye ne le ri uy gu lan dý ðý da i fa de e dil di.

14 14 y Güzellerin güzel yüzlerinde güzelliði yaratan, elbette o güzelliðe müþtaklarý da yaratýr. (Mesnevî-i Nuriye) F O T O Ð R A F L A R I N D Ý L Ý ER HAN AK KA YA RA MA ZAN ÝL MÝ HA LÝ SÜ LEY MAN KÖS ME NE O ru cu bo zan dav ra nýþ lar ne ler dir? O ru cu bo zan dav ra nýþ lar þun lar dýr: 1- O ruç lu ol du ðu nu bil di ði hal de, ka sýt lý o la rak bir þey yi yip iç mek ve ya cin sî mü nâ se bet te bu lun mak. Bu du rum lar da o ruç bo zu lur ve ke fâ ret ge re kir. 2- Ým sak tan son ra, im sak gel me di zan nýy la bir þey yi yip iç me ye de vam e den kim se nin o ru cu bo zu lur ve yal nýz ka zâ et me si ge re kir. 3- Çið pi rinç, çið ha mur, un ve ham mey ve ye mek le; ba dem, ce viz, kes ta ne ve fýn dý ðý ka bu ðuy la yut mak la o ruç bo zu lur ve yal nýz ka zâ ge re kir. 4- Göz ya þý ve ya ter yu tu lur sa o ruç bo zu lur ve yal nýz ka zâ ge re kir. 5- Kas ten a ðýz do lu su kus mak o ru cu bo zar ve yal nýz ka zâ ge re kir. 6- A ðýz do lu su ge len kus mu ðu kus ma yýp ge ri yut mak o ru cu bo zar ve yal nýz ka zâ ge rek ti rir. 7- Nor mal cin sel bir leþ me dý þýn da; ken di is te ði i le her han gi bir þe kil de me ni ge ti ren kim se nin o ru cu bo zu lur ve yal nýz ka zâ ge re kir. 8- Ba yýl mak ve de lir mek le a kýl ve þu ur kay bý o lur sa o ruç bo zu lur. Çün kü a kýl ol ma yýn ca tek lif de ol maz. 9- Diþ fýr ça la nýr ken ma cun yu tu lur sa o ruç bo zu lur ve yal nýz ka za yý ge rek ti rir. 10- Diþ e ti ka na dý ðýn da bu kan yu tu lur sa o ruç bo zu lur ve yal nýz ka zâ yý ge rek ti rir. 11- Taþ, top rak, çe kir dek, pa muk, ku ru ot, kâ ðýt gi bi ken di sin den lez zet ve gý da a lýn ma yan ve ye nil me si â det ol ma yan þey ler yu tul du ðun da o ruç bo zu lur ve yal nýz ka zâ yý ge rek ti rir. 12- Kok la dý ðý bir tüt sü nün du ma ný ný yut mak o ru cu bo zar ve yal nýz ka zâ yý ge rek ti rir. 13- Diþ a ra sýn da ka lan ye mek ar tý ðý no hut ta ne sin den bü yük i se, yu tul du ðun da o ruç bo zu lur ve yal nýz ka zâ yý ge rek ti rir. 14- Ka dýn lar o ruç lu i ken â det gö rür ler se o ruç la rý bo zu lur ve â det gün le rin de o ruç tut maz lar. Tu ta ma dýk la rý o ruç la rý ný da ha son ra gü nü ne gün ka zâ e der ler. DU Â Ey Han nan-ý Men nan! Bi zi þey ta nýn tel ki na týn dan, nef si mi zin tak si ra týn dan, ves ve se mi zin teþ ki ka týn dan, mah ke me-i küb ra nýn tah ki ka týn dan ko ru! Bi zi ar þý nýn göl ge sin de, rah me ti nin sa ye sin de, rý za nýn bah çe sin de ba rýn dýr! Bi zi ce hen ne min den a zad ey le! Â min! 19 RAMAZAN PEY GAM BE RÝ MÝ ZÝN Ý MAN DÂ VÂ SI M. A li KA YA Tek vir ve A lâ Sû re si nin nü zu lü Tek vir Su re si nin Nü zu lü: Yü ce Al lah, Pey gam ber E fen di mi ze (asm) dün ya nýn a hi ret i çin bir han ve bir bek le me sa lo nu ol du ðu nu, dün ya nýn a hi ret ha ya tý na ha zýr lýk ve im ti han ye ri ol du ðu nu, in san la rýn öl dük ten son ra tek rar di ri le rek e be dî sa a det ve e be dî þe ka ve te maz har o la cak la rý ný be yan e den Tek vir Su re si ni in zal bu yur du. Yü ce Al lah Tek vir Su re sin de me â len þöy le bu yur du: Bis mil la hir rah ma nir ra him. Za ma ný ge lin ce gü ne þin ý þý ðý top la nýp dü rü le cek, yýl dýz lar dö kü le cek, dað lar yü rü tü lüp se rap o la cak týr. Hay van lar bu hâ lin deh þe tin den bir a ra ya top la na cak, de niz ler ya rý la cak ve dün ya ha rap o la cak týr. Son ra kud re ti miz le be den ler di ril ti le cek, ruh lar tek rar be den le ri ne ge ri dö ne cek ler dir. O za man di ri di ri gö mü len ço cuk la rýn han gi gü nah la rýn dan do la yý öl dü rül dü ðü so ru la cak týr. O za man her ke sin a mel def ter le ri a çý la cak, gök yük sel ti le cek, ce hen nem kýz dý rý la cak, cen net her ke sin gö re ce ði þe kil de ya kýn laþ tý rý la cak ve her kes o gün ken di si i çin ne ha zýr lan dý ðý ný bi le cek tir. Ye min ol sun gö rü len ve gö rül me yen yýl dýz la ra. Ka ra ran ge ce ye, a ða ran gü ne. Mu hak kak ki bu Kur ân çok þe ref li el çi o lan Ceb ra il in ge tir di ði, kut sal ve þe ref li, Al lah ýn ke lâ mý dýr. Kur ân ý ge ti ren el çi de Arþ-ý Me kin in sa hi bi o lan Al lah ka týn da yü ce bir ma ka ma sa hip tir. O Ceb ra il bü tün me lek le rin ken di si ne i ta at et ti ði Al lah ka týn da gü ve ni lir bir el çi dir. 1 Bu sû re de yü ce Al lah hem Pey gam be ri mi ze (asm) hi tap i çin de tüm in san lý ðý mu ha tap a la rak ký ya me tin ko pa ca ðý ný ve in san la rýn tek rar di ril ti le rek he sa ba çe ki le ce ði ni, in san lýk i çin a sýl me se le nin de bu ol du ðu nu a çýk ça be yan et miþ tir. Bu ger çek le ri i fa de e den Kur ân dan ve Kur ân ýn ter cü ma ný o lan pey gam ber den ve o nu ge ti ren Ceb ra il den (as) þüp he e dil me me si ge rek ti ði ni de vur gu la mýþ týr. Sû re nin nü zu lün den son ra Pey gam be ri miz (asm) Hz. A li (ra) ve Hz. Zeyd e sû re yi öð ret ti. Bu sû re de ge çen ký ya met ve ha þir ha ki kat le ri ni i zah et ti. Bu nun ü ze ri ne Hz. A li (ra) me rak la sor du: Ya Re sû lal lah! Ký ya met ne za man ko pa cak týr? Pey gam be ri miz (asm) ce vap ver di: Kim öl müþ se o nun ký ya me ti kop muþ tur. 2 Böy le ce her þey den ön ce in sa nýn ken di si i le il gi len me si ge rek ti ði ni ders ver di. Ýn san ön ce nef si ne bak ma lý, son ra u za ða gö zü nü çe vir me li dir. Ken di ö lü mü nü dü þün me den ký ya me tin kop ma sý ný dü þün me nin doð ru ol ma dý ðý ný bu ve ciz ce va bý i le be lirt miþ ol du. Pey gam be ri miz (asm) da ha son ra Her kim ký ya met gü nü ne gö zü i le gö rür gi bi bak mak is ter se Küv vi rat [Tek vir], Fa ta rat [Ýn fi tar] ve Þak kat [Ýn þi kak] sû re le ri ni o ku sun bu yur muþ lar dýr. 3 A lâ Su re si nin Nü zu lü: Tek vir Suûre sin den son ra Ceb ra il (as) yü ce Al lah ý tes bih et me yi öð re ten A' lâ Sû re si ni ge tir di. Yü ce Al lah bu sû re de ký sa ca þu ha ki kat le ri ders ve ri yor du: Bis mil la hir rah ma nir ra him. Her þey den yü ce o lan Al lah ýn a dý ný tes bih et. O Rab bin her þe yi ya ra tan ve dü ze ne ko yan dýr. O her þe ye bir ka der ta yin et miþ ve ya ra tý lýþ a ma cý na yö nelt miþ tir. O Rab bin ku ru muþ o lan yer yü zü nü ye þert mek te, son ra yi ne o nu kup ku ru ha le ge tir mek te dir. Si zin de so nu nuz böy le o la cak týr. Ey Re sü lüm! Biz sa na Kur ân ý o ku ya ca ðýz ve sen o nu bir da ha u nut ma ya cak sýn. An cak Al lah ýn di le di ði müs tes na. O si zin a çý ða çý kar dý ðý ný zý da giz le di ði ni zi de, her þe yi bi lir. Biz sa na ko lay o lan ve i ki ci han sa a de ti ne gi den yo lu da gös te re ce ðiz. Sen de ken di le ri ne ö ðü dün fay da ve re cek o lan la ra ö ðüt ver. Bil ki, Al lah tan kor kan ö ðüt a lýr. Se nin ve re ce ðin ö ðü dü de o din ler. Nef si nin he va ve he ve si ni din le yen ler i se se nin ö ðü dün den ka çar lar. On lar ce hen nem eh li dir ler. Biz de on la rý o ra ya gön de re ce ðiz. O ra da on lar ne ya þar lar ne de ö lür ler; an cak a zap i çin de du rur lar. Ýn kâr dan ve is yan dan ka çan, Rab bi nin a dý ný gü zel bir þe kil de a na rak na maz ký lan lar i se kur tu lu þa er miþ ler dir. Ger çek þu ki, in san dün ya yý a hi re te ter cih et mek te dir. Pe þin üc re te ta lip tir. A hi ret ha ya tý i se da ha ha yýr lý ve de vam lý dýr. Ey Ha bi bim! Bu sa na vah yo lu nan ger çek ler sen den ön ce pey gam ber o la rak gön der di ði miz Ýb ra him ve Mu sa nýn ki tap la rýn da da var o lan ha ki kat ler dir. Sen de on lar gi bi bu ha ki kat le ri in san la ra an lat mak la mü kel lef sin. Bu nun i çin pey gam ber o la rak se çil miþ sin. Öy le i se hiç kim se den çe kin me den bu ha ki kat le ri in san la ra ders ver me li sin. 4 Ceb ra il (as) su re yi vay het tik ten son ra Pey gam be ri miz (asm) Hz. Ceb ra il e (as) sor du: Al lah ý tes bih et mek ne de mek tir? Ve na sýl tes bih et me li yiz? Ceb ra il (as) su re de yü ce Al lah ýn is te di ði þe kil de tes bih et me si ni öð ret ti. Yü ce Al lah Seb bi his me Ra bik ke l-a lâ bu yu ru yor. Öy le i se Süb hâ ne Rab bi ye l-a lâ de me li sin. Çün kü yü ce Al lah an cak ken di ke lâ mý i le an la tý la bi lir, ken di ke lâ mý i le ö vü le bi lir ve ken di ke lâ mý i le o na i ba det e di le bi lir. Ýn sa nýn in sa na has i fa de le ri i le Al lah tes bih e di le mez de di. Pey gam be ri miz (asm) Ya Ceb ra il! Ner de ve ne za man tes bih et me li yim? di ye sor du. Ceb ra il (as) da na ma zýn rü kû ve sec de le rin de en az ü çer de fa Süb hâ ne Rab bi ye l-a lâ de me si ni öð ret ti. 5 Bun dan son ra na maz lar da bu tes bih le ri o ku mak sün net ol du. Na ma zýn dý þýn da da Kur ân o kur ken Pey gam be ri miz (asm) tes bih â yet le ri ne ge lin ce Al lah ý tes bih e der, hamd i le il gi li â yet le ri o ku yun ca he men Al lah a hamd e der, du â a yet le ri ne ge lin ce Al lah a du a e der, is tið far â yet le rin de de Al lah a is tið far da bu lu nur du. 6 Pey gam be ri miz (asm) A lâ Su re si ni çok se ver di. Bu su re ye Ef da lü l-mü seb bi hât (Al lah ý tes bih e den, ya ni Al lah ý ö ven sû re le rin en fa zi let li si) der di. Na maz lar da da sýk sýk o kur du. Bil has sa Cu ma ve Bay ram na maz la rýn da o ku du ðu na da ir ri va yet ler var dýr. 7 Dip not lar: 1- Tek vir Su re si, 81: Keþ fu l-ha fâ, 2:368 (H.2618) ; El Hin dî, Ken zu l- Um mal, 15: Tir mi zi, Tef sir-i Su re, 81; Müs ned-i Ah med, 2:27, 36, Â lâ su re si, 87: E bu Da vud, Sa lat, 147; Ýbn-i Ma ce, Ý ka me, 20; Da ri mî, Sa lat, 69; Hâ kim, El-Müs ted rek, 2: E bu Da vud, Sa lat, 147; Hâ - kim, El-Müs ted rek, 2: E bu Da vud, Vi tir, 4; Tir mi zi, Vi tir, 9; Ýbn-i Ma ce, Ý ka me, 115

15 15 y 22 A ra lýk 1929 da Min ye de doð du. 10 ya þýn da da yý sýn dan hýf zý ný ta mam la dý. Ham di Za mil, a i le si ta ra fýn dan Kur ân o ku ma sý i çin de vam lý teþ vik e dil di. A i le si ba zen kü çük Ham di Za mil in ö nü ne o tu rup o nu din ler di. Ba ba sý nýn is te ði ü ze ri ne Zü ka zik te ki ib ti dai Ez her o ku lu na git ti. 12 ya þý na ge lin ce ya kýn çev re de Kur ân o ku ma ya baþ la dý. Bi lad-ý bahr de ni len M. Ýs ma il, Þa þa i, Ab dü la zim Za hir, Þü ey þa gi bi ka ri le rin ol du ðu çev re de ye tiþ ti. Bu ka ri le ri din le yip ken di si ni ge liþ tir me im kâ ný bul du ten 1982 ye ka dar kýrk yýl Kur ân o ku du. Ken di si ne Ker van-ý Dek ha liy ye un va ný ve ril di. Bin ler ce in sa nýn se ve rek din le di ði bir ka ri ha li ne gel di. Tam 20 se ne Dek ha liy ye nin en meþ hur ka ri si ol du. Bu sý ra da rad yo ya gi re rek, rad yo da da o ku ma ya baþ la dý ta Mus ta fa Ýs ma il le ta nýþ tý. Ken di si ni din le yen M. Ýs ma il, Ham di Za mil in o ku yu þu nu çok be ðen di. Bir da ha ki kar þý laþ ma la rýn da Mus ta fa Ýs ma il Ön ce sen o ku di ye rek il ti fat et ti. KA RÝ LE RÝN HA YAT LA RI [Gü zel Kur ân O ku yan Meþ hur lar] AH MET ER GE NE KON Hamdi Zamil ( ) AB DÜS SA MED: ZA MÝL ÝN SE SÝ - NÝ DUY MA YA MÜÞ TA KIM 1970 te Man su re de Ab düs sa med le bir ta zi ye de kar þý laþ tý lar. Ab düs sa med bu ra da sa de ce 15 da ki ka o ku yup mik ro fo nu Za mil e bý rak tý. Ve: M. Ýs ma il den duy duk tan son ra Za mil in se si ni duy ma ya müþ ta kým de di. Ham di Za mil, rad yo ve te le viz yon lar da bir çok o ku yuþ lar yap tý. Fa kat o ku duk la rý nýn dört te bi ri an cak kay de dil di. 6 se ne bo yun ca yir mi gün de bir sa bah Kur â ný ný o ku du. Böy le ce yak la þýk 200 ka dar na dir o - ku yu þu ka yýt al tý na a lýn dý den be ri yir mi yýl göz þe ke ri has ta lý ðý çek ti. Ve fa tý na ya kýn Ka hi re ye has ta ne ye kal dý rýl dý. Bu ra da bir haf ta yat týk tan son ra 14 Ma yýs 1982 de ve fat et ti. Ül ke nin dört bir ya nýn dan ge len se ven le riy le ce na ze na ma zý ký lýn dý. Ham di Za mil ken di si ne has bir e ko lün sa hi bi dir. Mu ham med Sey yid Dayf o nun e ko lü ne bað lý dýr. Hü se yin Be ra, Ah med Þa ban, Þeyh Vas fi, Þeyh Se bu, Ke rem Ab dül ced did gi bi ün lü ka ri ler de o nun e ko lü nü ta kip et ti ler. Za mil in is mi da ha son ra Man su re de bir cad de ye ve ril di. KÂ Ý NAT KÝ TA BI MUS TA FA ÖZ TÜRK ÇÜ Me la i ke â le mi Bir baþ ba kan dü þü nün. Git ti ði her yer med ya nýn ta ki bin de, mu ha bir le rin iz le me sin de dir. Ýþ te ah sen-i tak vim sû re tin de ya ra tý lan in sa ný da a dým a dým iz ler me lek ler. Ki râ men Kâ ti bîn me lek le ri in san la rýn gü na hý ný, se va bý ný, yap tý ðý ne var sa hiç bi ri ni at la ma dan kay de der ler. Me lek ler ye mez, iç mez, u yu maz lar. Ru ha ni yât â le mi nin nu râ nî var lýk la rý dýr lar. Zer re den þem se ka dar ya ra tý lan bü tün â lem le rin Rabb-ý Ra hi mi o lan Ce nab-ý Hakk ýn em ri ne â mâ de o lan bu ta i fe-i me la i ke nin mü câ he de i le te rak ki yât yok tur, bel ki her bi ri nin sa bit bir ma ka mý, mu ay yen bir rüt be si var dýr. Fa kat, on la rýn, nefs-i a mel le rin de bir zevk-i mah su sa la rý var, nefs-i i bâ det le rin de de re cât la rý na gö re te fey yüz le ri var. De mek o hiz met kâr la rý nýn mü kâ fa tý hiz met le ri nin i çin de dir. Na sýl in san mâ, ha va ve zi yâ ve gý dâ i le te gad dî e dip te lez züz e der; öy le de, me lek ler zi kir ve tes bih ve hamd ve i bâ det ve mâ ri fet ve mu hab be tin en va rýy la te gad dî e dip, te lez züz e di yor lar. Çün kü, on lar nur dan mah lûk ol duk la rý i çin gý dâ la rý na nur kâ fi dir. (Söz ler, 24. Söz) Yu ka rý ya al dý ðý mýz bu i fa de ler, me lek ler le il gi li en ma ni dar ta rif tir di ye dü þü nü yo ruz. Bu ru hâ nî ve nu ra nî var lýk la rý, Bi ri bi zi gö zet li yor þek lin de al gý la yýp, ha re ket le ri mi zi müs bet ha yat tar zý i çin de sür dür me yi e sas al ma lý yýz. Ki, Rabb-i Ra hi mi mi zin rah me ti nin cel bi ne maz har o la bi le lim. Ýn þa al la hü r- Rah man di ye lim. ÇO CUK ÇA MER VE Ý RÝ YA RI Ý yi ve doð ru ol mak Ma sa lý bit ti ði hal de uy ku su bir tür lü gel mi yor du. As lýn da uy ku su nun gel me me si nin bir se be bi de ma sal dý. Ma sa lýn so nu nu hiç be ðen me miþ ti. Bu se fer kö tü o lan ka rak ter ce za lan dý rýl ma mýþ, sa de ce u zak bir ye re sü rül müþ ve ye ni bir ha yat kur muþ ken di si ne; a ma bu o nun i çin ye ter li bir ce za de ðil di An ne ben bu ma sa lýn so nu nu be ðen me dim. Kö tü o lan ce za lan dý rýl ma dý ki O lur mu, u zak bir ye re gön de ril di ya ço cu ðum. A ma bu ce za sa yýl maz ki Sen öy le an la mýþ sýn. As lýn da ye ni bir yer, ye ni in san lar ve ce za sý ný bil di ði i çin çev re sin de ki ler ta ra fýn dan her za man dýþ la na ca ðý ný dü þü nen bi ri si o la rak e zik bir ha ya tý o la cak. Ý yi o lan kar de þi i se ha ya tý nýn so nu na ka dar çok mut lu ya þa ya cak. Kar de þi i le bir da ha hiç gö rüþ me ye cek, bu ko lay mý? Bu yö nü i le dü þün me miþ tim. Hem ma sal lar in san la ra ev ren sel bir me saj da ve rir. Yi ne i yi o lan ka zan ma dý mý? Kö tü o lan i se ce za lan dý rýl dý. Keþ ke ger çek ha yat ta da böy le ol sa * Ço cuk ol sak bi le ha ya tý mýz bo yun ca çok de ði þik in san lar la kar þý la þa ca ðýz, a ma ilk ku ra lý mýz i yi ve doð ru ol mak týr. A ma her doð ru yu her yer de söy le me me li, biz doð ru dav ran ma lý yýz. Me se lâ i yi ol mak i çin zor bir þey yap ma mý za ge rek yok, bu sý cak gün ler de hay van cýk la ra bir kâ se su koy mak bi le bir i yi lik tir. Di ðer le ri ni de çok a ra ma ný za ge rek yok, her an kar þý ný za çý kar. Ö nem li o lan fark e de bil mek tir. HAY VAN LAR Â LE MÝ ME LÝ KE KA BAY Pos ta gü ver cin le ri Pos ta gü ver cin le ri nin dün ya ü ze rin de ki geç mi þi nin çok es ki le re, mi lat tan ön ce 1200 yýl la rý na da yan dý ðý söy le ni yor. Bu yýl lar da Mý sýr da gü ver cin ler den ha ber leþ me a ma cý i le ya rar la nýl dý ðý bi lin mek te dir. Pos ta gü ver cin le ri Os man lý da da kul la nýl mýþ týr. Os man lý dö ne mi ön ce sin de bu gü ver cin le rin Türk ler ta ra fýn dan pos ta gü ver ci ni o la rak kul la nýl ma ya baþ la ma sý Bü yük Sel çuk lu lar dö ne min de baþ la mýþ týr. I. Haç lý se fe ri o la rak bi li nen ve 1098 yý lýn da Ku düs ün a lýn ma sý i le son bu lan sa vaþ lar sý ra sýn da Türk le rin, Bað dat gü ver ci ni a dý ve ri len pos ta gü ver cin le ri a ra cý lý ðý i le ha ber leþ me yi sað la dýk la rý bi lin mek te dir yý lýn da Ey yu bi ha ne dan lý ðý nýn ilk hü küm da rý o la rak Mý sýr a hü küm dar o lan Se la had din Ey yu bi nin haç lý or du la rý i le o lan sa vaþ la rý sý ra sýn da ve ö zel lik le de I I I. Haç lý or du la rý nýn 1191 de Ak ka ku þat ma sý sý ra sýn da bü tün ha ber leþ me sis te mi ni Bað dat gü ver cin le ri i le sað la dý ðý bir ger çek tir. Haç lý or du la rý vur duk la rý bir gü ver cin so nu cu bu ha ber leþ me nin var lý ðý ný or ta ya çý ka ra bil miþ ler dir. Pos ta cý lýk na sýl öð re ti lir? Pos ta gü ver cin le ri nin ö mür le ri yýl ka dar dýr. Me sa fe uç ma ya a lýþ ma la rý i çin ilk ön ce grup ha lin de en faz la 5 km. u za ða gö tü rü lüp top lu o la rak bý ra ký lýr lar. Ge ri dön me yi ba þa ran yav ru lar i çin ya vaþ ya vaþ me sa fe ar tý rýl ma ya baþ la nýr km ka dar u zak lýk tan bý ra ký lan kuþ lar ge ri ge le bi li yor lar sa, ar týk kuþ lar bel li a ra lýk lar la tek tek bý ra kýl ma ya baþ la nýr. Ýlk 19 RAMAZAN bý ra ký lan kuþ göz den i yi ce kay bol duk tan son ra i kin ci si bý ra kýl ma lý dýr. Böy le lik le kuþ la rýn bir bi ri ni ta kip et me le ri ön le nir. Ya ni sý nav da kop ya çek me nin ö nü ne ge çil miþ o lu nur. A maç kuþ la rýn ken di ye te nek le ri ni ge liþ tir me si ni sað la mak týr. Aç lýk la im ti han Kuþ yu va sý na ge ri dön dü ðün de sal ma gi ri þin den yu va nýn i çi ne gir me si þart týr. Bu nu sað la ya bil mek i çin bel li bir e ði tim uy gu la nýr. Ön ce lik le kuþ lar hiç bir za man tok ka rý na u çu rul maz lar. Yu va sý na ge ri dön dü ðün de ye mi nin ve su yu nun ken di si ni o de lik ten gir di ðin de bek le di ðin den e min ol ma lý dýr. Pe ki, ko ca gök yü zün de yön le ri ni na sýl bu lur lar? Gü ver cin le rin si nir sis te mi il ginç tir. Ka fa tas la rý i le be yin le ri a ra sýn da bu lu nan fer ro man ye tik ba zý ta ne cik ler, ye rin man ye tik a la ný na kar þý du yar lý dýr lar. Gü ver cin ler bu sis tem sa ye sin de ye rin man ye tik a la nýn da ki de ði þim le ri his se de bil mek te dir ler. Bu sis tem gü ver cin le rin çok u zak lar dan u çu rul duk la rýn da bi le yön le ri ni ko lay lýk la bu la bil me le ri ne yar dým cý ol mak ta dýr. Ba rý þýn sem bo lü Gü ver cin ler, tüm dün ya da ba rý þýn sem bo lü ol muþ tur. Ga ga sýn da tut tu ðu kü çük zey tin da lýy la, Hz. Nuh un (as) ge mi si ne müj de u çu ran, ma vi se ma lar da bem be yaz ka nat la rýy la sa lý nan bir gü ver cin, o za man ol du ðu gi bi zi hin le ri, gö nül le ri süs ler her da im. Þu ra sý bir ger çek ki, ba rýþ an cak bu ka dar gü zel tem sil e di le bi lir Re su lul lah E fen di mi zi (asm) öl dür mek i çin yo la çýk mýþ o lan müþ rik le rin, o nun bu lun du ðu ma ða ra nýn gi ri þin de ö rüm cek að la rý ný ve ba rý þýn tem sil ci si o lan o se vim li gü ver cin le ri gö rüp i çe ri ye gir me den dön me le ri de ne ka dar da mâ ni dar dýr. Kay nak: ki pe di a.org/wi ki/gü ver cin RA MA ZAN FIK RA LA RI SE MA CEY HAN TE MEL i le küs kün lü ðü nü Ra ma zan a yýn da bý ra kan Dur sun, her gün Te mel in e vi ne uð ra ma dan dur maz. Bu na bir mâ nâ ve re me yen Te mel: U la Dur sun, ha di an la duk, küs tun ba ruþ tun, þim du her gün her gün ne ye ge ley sun? di ye so rar. Dur sun da; Ha çan kar da þum, sa na küs ol du gum dan be ri kal bim taþ laþ miþ tu. Se ni her gör dü ðüm de, kal bim yu mu þar da a. Te mel: Vuy! Ha çan an la duk an la duk Ra ma zan kalp le ru da yu mu þa tur de se ne.

16 y R A M A Z A N N Â M E Mi sa fir dir bu ay bi ze kýy me ti ni bil. Rab bi nin hu zu run da hür met le e ðil. Sey ret her yer de tev hid den ni þan On do kuz ol du ðun da Ra ma zan. HA SAN ÞEN Þim di þey ta ný kov duk do kuz köy den On do kuz o ru cun se va bý Hay dan Ne fis þey tan vaz geç mez sin si huy dan Em ni yet sü ba bým Þehr-i Ra ma zan AB DUL LAH ÞA HÝN ÝFTAR SOF RA SI MEB RU RE ÞEN LER HELVA-YI HAKANÝ (Ha ka na men sup ol mak la a ný lýr, bü tün hel va la rýn pa di þa hý de mek tir) Ah lâ kýn kay na ðý Kur ân dýr. Tat bi kat çý sý da E fen di miz dir (asm). O nun (asm) ah lâ ký Kur ân ah lâ ký dýr. O nun (asm) ah lâ ký i le ah lâk lan ma mýz ge re kir. Kâ i nat ta ki bü tün eþ ya ha kî kat-i es mâ dýr. De ney sel dü þün ce en ni ha ye tin de o es mâ ya u la þýr. Din ger çek bi li mi des tek ler, men fî fel se fe i se di ni in kâr e der. Müs bet fel se fe i le din ba rý þýk týr. Fel se fe di ne hiz met et me li dir. Bi lim i le din ça týþ maz. Din bi li - mi i çi ne a lýr. Çün kü bi lim Al lah ýn i sim le ri nin te cel li si dir. Þe rî at i ki dir. Din va hiy kay nak lý dýr. Va hiy Al lah ýn ke lâm sý fa týn dan ge lir. Bu meþ hûr bil di ði miz ki ta bî þe rî at týr. Bir de fýt rî þe rî at var dýr ki, kâ i nat ta ki bü tün fýt rî, ya ra tý lýþ kâ nun la rý dýr. Bi lim de nen þey Al lah ýn bir is mi ne da ya nýr. O hal de Kur ân Al lah ýn bü tün i sim le ri ni hâ vî dir. Kur ân kâ i na týn mü kem mel tef sî ri dir ki, Kur ân kâ i na tý o ku yor, biz de o nu din le me li ve o ku ma lý yýz. Din bir im ti hân dýr, bir tec rü be dir; er vâh-ý â li ye yi er vâh-ý sâ fi le den tef rîk e der. Sen di ni sý na ya maz sýn, din se ni sý nar. Din, tek lif tir. NUR DAN TE FEY YÜZ LE RÝM BA KÝ ÇÝ MÝÇ Va hiy ve a kýl 19 RAMAZAN Fel se fî dü þün ce ler zi hin le ri da ðý tý yor. Dün ye vî meþ gâ le ler kalb le ri bo ðu yor. Mâ ne vî ha kî kat ler rûh la rý se rin le ti yor ve ra hat la tý yor. Zâ hi re müp te lâ o lan lar ký þýr i le meþ gûl dür. Bâ tý na mü te vec cih o lan lar lüb i le iþ ti gâl e der. Lüb, ký þýr na mý na in ki þâf e der. Çün kü fi il fýt rî dir. Ken di ba þý mý za doð ru yu bu la bil sey dik, pey gam ber le re ih ti yaç ol maz dý. Pey gam ber ve ki tap gön de ril di ði ne gö re doð ru yu sýrf a kýl i le bu la ma yýz. Ri sâ le-i Nûr un þid det le to kat vur du ðu ve hü cum et ti ði fel se fe i se, mut lak de ðil dir; bel ki mu zýr kýs mý na dýr. Mal ze me ler: 1 süt fin ca ný has un 1 süt fin ca ný pi rinç u nu 3 süt fin ca ný süt 1 fin can sý vý yað 1 süt fin ca ný ni þas ta 2 süt fin ca ný þe ker 150 gr te re ya ðý HAZIRLANIÞI: n Bir ten ce re de yað e ri ti lir. Un, ni þas ta, pi rinç u nu ko nup ka rýþ tý rý lýr. Ka rýþ tý ra ka rýþ tý ra öz le nip, ha fif sa ra rýn ca a teþ ký sý lýr. Ü ze ri ne þe ker dö kü lüp, ü ze ri ne sý cak süt i la ve e di le rek, hýz lý ca ka rýþ tý rý lýr. Ý yi ce ka rýþ tý rýn ca ü ze ri ör tü lüp, nem len di ri lir. 1 da ki ka son ra ka pa ðý a çýp, yi ne ka rýþ tý rý lýr. Son ra ser vis ta bak la rý na a lý nýr. A fi yet ol sun.

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Darbe planlarý önüme geldi

Darbe planlarý önüme geldi YENÝ ASYA NEÞRÝYAT OLARAK STANDLARIMIZ KÝTAPSEVERLERÝ BEKLÝYOR u4 TE PARA CEZASI VERÝLECEK YAYAYA YOL VERMEYENE CEZA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.251 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı