HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs tad bi zim i çin çok de ðer li. Çün kü Üs tad, bi zim i - çin var lý ðý ný a da dý. Kur ân i çin a da dý. O bir Kur ân ta le be si. Bi ze Üs tadýn ha ya tý lâ zým, Üs tad gi bi ha yat lar lâ zým. Al lah a a dan mýþ ha yat lar. Var lý ðý - ný Kur ân a a da mýþ ha yat lar. Bu mâ nâ da Üs tada bor cu muz var de di. BÝRÝLERÝNÝN ÝNKÂR ETTÝÐÝ ZULÜM ORTAYA KONULDU n Kur ân ýn bir ha ki ka ti ne bin ba þým ol sa fe da e de rim di yen bir a dam var film de. O, Kur ân ý gös te ren bir par mak týr. Film de bu nu çok gü zel iþ le miþ di yen Ýs lâ moð lu, "Bu fil min sýrf çe kil miþ ol ma sý, her tür lü teb ri ke þa yan dýr. Emeðe saygý esastýr. Onun için filme gidin, götürün, bir vazife þuuru içinde yapýn bunu" diye ko nuþ tu. YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 OCAK 2011 PERÞEMBE / 75 Kr ni as ya.com.tr HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE DANIÞTAY, BA ÞÖR TÜ LÜ FO TOÐ RAFIN VE SI NA VA BA ÞÖR TÜ SÜY LE GÝ RÝL ME SÝNÝN, KÝM LÝK TES BÝ TÝ NÝ ZOR LAÞ TI RIP GÜVENLÝK PROBLEMÝ DOÐURACAÐINI ÝDDÝA ETTÝ. ALES KILAVUZUNDA YÜRÜTMEYÝ DURDURMA KARARI n Da nýþ tay 8. Da i re si, 2010 A ka de mik Per so nel ve Li sans Üs tü E ði tim Gi riþ Sý na vý (A LES) son ba har dö ne mi ký la vu zun da ki ký lýk ký ya fet le il gi li dü zen le me le rin yü rüt me si ni dur dur du. Ka ra rýn ge rek çe si, adaylarýn ba - þý a çýk fo toð raf vermesini ve sý na va ba þý a çýk gi rme si ni zo run lu ký lan dü zen le me le re ký la vuz da yer ve ril me me si o la rak gös te ril di. ERKEK-KADIN ADAYLARIN FÝZÝKSEL TEÞHÝSÝ GÜÇLEÞÝR n 8. Daire'nin, baþýn açýk olmasý kuralýnýn kaldýrýlmasý ile erkek-kadýn adaylarýn fiziksel olarak teþhisle rin de güç lük o lu þa ca ðý ve sý nav gü ven - li ði a çý sýn dan o lum suz so nuç lar do ða bi le ce ði yö nün de ki id di a sý hay - ret le kar þý la nýr ken, baþörtüsünün kimlik tesbiti ve güvenlik açýsýndan nasýl bir probleme yol açacaðý merak konusu oldu. Ha be ri say fa 5 te Danýþtay'ýn kararý tepkiyle karþýlanýrken, Þimdi ne olacak? sorusu cevap bekliyor. YÖK Baþkaný: Ýtiraz edeceðiz Ha be ri say fa 5 te Pakistan 7.3 þiddetinde depremle sarsýldý Ha be ri say fa 7 de 5.3 lük deprem Ardahanlýlarý sokaða döktü Ha be ri say fa 6 da Göçükte kalan 2 madenciye nihayet ulaþýldý Ha be ri say fa 4 te ARAP BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERÝ AMR MUSA: HALKIN ÖFKESÝ HAD SAFHADA Tunus korkuttu OLAYLAR ÂCÝL BÝR UYARI n A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Amr Mu sa, Tu nus ta ki o lay la rýn â cil bir u ya rý ol du ðu nu söy le di. Mu sa, Mý - sýr da baþ la yan A rap Bir li ði E ko no - mi Zir ve sin de yap tý ðý ko nuþ ma da, Tu nus ta ki halk a yak lan ma sý nýn A - rap dün ya sýn da gi de rek kö tü le þen e ko no mik ko þul lar la bað lan tý lý ol - du ðu nu savunarak, Or ta do ðu li - der le ri ni, halk la rý nýn gö rül me miþ dü ze ye çý kan öf ke si ne kar þý u yar dý. Ha be ri say fa 7 de Tan ta vi: Ýn ti ha rýn Ýs lâm da ye ri yok Ha be ri say fa 7 de EMEKLÝ BÝNBAÞI YAKUP EVÝRGEN: Çift baþ lý yar gý ya son ve ril me li n Ka mu Yö ne ti ci le ri Der ne ði ta ra fýn dan dü - zen le nen Soh bet prog ra mýn da ko nu þan Stra te jist ve Sa vun ma E ko no mi si Uz ma ný E - mek li Bin ba þý Ya kup E vir gen, yar gý da çift baþ lý lý ða ne den o lan ku rum la rýn kal dý rýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, A YÝM ve As ke rî Yar gý tay kal dý rýl ma lý dýr. Tür ki ye yar gý sý ve hu - ku ku ev ren sel stan dart la ra uy gun bir þe kil de ya pý lan dý rýl ma dý ðý müd det çe so run lar de - vam e de cek tir de di. Ha be ri say fa 4 te EMEKLÝ ALBAY ARÝF DOÐAN: Emekli deðilim, 4 yýldýr generalim n Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sinde gö - rü len Er ge ne kon dâvâ sýn da sav cý la rýn çap raz sor gu su nu ta mam la ma sý nýn ar dýn dan dâ vâ - nýn sa nýk la rý da A rif Do ðan a so ru lar sor du. TSK dan en son han gi rüt be de e mek li ol du ðu so ru su na Do ðan, Ben hâ lâ e mek li de ði lim. Se fer ber lik Tetkik Ku ru luna gö re 4 se ne dir ge ne ra lim ce va bý ný ver di. Do ðan, sorulara Bu ra da as ke rî yar gý la ma ya pýl ma ya baþ lan - dý di ye tep ki gös ter di. Ha be ri say fa 4 te DEVLET BAKANI ALÝ BABACAN: 2-B de tahsilat o kadar çok olmaz n Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, 2-B ko nu sun da ki tah si lâ týn öy le çok bek len di ði ka dar yük sek birþey ol ma ya - cak gi bi gö rün dü ðü nü be lir te rek, Þu a na ka - dar ki de ðer tes bi ti ya pý lan a lan la rýn bu gün kü pi ya sa de ðe ri 10 mil yar li ra fa lan, bu nun ü ze - ri ne bel ki bir 5-10 ek le nir de di. Ha be ri 4 te Sar kozy Tür ki ye ye ge li yor Ha be ri say fa 5 te DP LÝDERÝ NAMIK KEMAL ZEYBEK: Ergenekon da adalet yerini bulur n De mok rat Par ti Ge nel Baþ - ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, gö rül mek te o lan Er ge ne kon dâ vâ sý i le il gi li soruyu, Ben hukukçuyum. Gö rül mek te o lan bir dâ vâ hak kýn da leh te ya hut a leyh te yo rum yap mak hu ku ken suç tur. Ne bu dâvânýn a vu ka tý yým di ye rek or ta ya çýk mak, ne de dâ vâ nýn sav cý sý yým di ye or ta lý ða a týl mak doð ru dur. Hu ku kî sü - reç iþ le mek te dir. A da let ye ri ni bu la cak týr þeklinde cevapladý. Ha be ri say fa 4 te Askerî araç devrildi: 2 þehit, 15 yaralý Ha be ri say fa 4 te ISSN ÖÐRENCÝLERE KREDÝ VE BURS DESTEÐÝ Ha be ri sayfa 3 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 YE NÝ AS YA / 20 O CAK 2011 PERÞEMBE LÂ HÝ KA la hi ni as ya.com.tr Araplar, en evvel bu sözlerle sizinle Be di uz za man Sa id Nur si. Ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiþ veya gelecek olan konuþuyorum. Çünkü, bizim ve bütün Ýslâm taifelerinin üstadlarýmýz ve imamlarýmýz ve Ýslâmiyetin mücahitleri sizlerdiniz... Ey tam intibaha gelmiþ veya gelecek olan Araplar! ür ri yet-i þer i ye i le meþ ve ret-i meþ rû a, ha ki kî mil li ye ti mi zin hâ ki mi ye ti ni gös - ter di. Ha ki kî mil li ye ti mi zin e sa sý, ru hu i se Ýs lâ mi yet tir. Ve Hi lâ fet-i Os ma ni ye ve Türk Or du su nun o mil li ye te bay - rak tar lý ðý i ti ba rýy la, o Ýs lâ mi yet mil li ye ti nin sa de - fi ve ka le si hük mün de A rap ve Türk ha ki kî i ki kar deþ, o ka le-i kud si ye nin nö bet tar la rý dýr lar. Ýþ te, bu kud sî mil li ye tin ra bý ta sýy la, u mum ehl-i Ýs lâm bir tek a þi ret hük mü ne ge çi yor. A þi - re tin ef râ dý gi bi, Ýs lâm ta i fe le ri de bir bi ri ne u - huv vet-i Ýs lâ mi ye i le mür te bit ve a lâ ka dar o lur. Bir bi ri ne mâ nen (lü zum ol sa mad de ten) yar dým e der. Gü ya bü tün Ýs lâm ta i fe le ri bir sil si le-i nu - ra ni ye i le bir bi ri ne bað lý dýr. Na sýl ki bir a þi re tin bir fer di bir ci na yet iþ le se, o a þi re tin bü tün ef ra dý, o a þi re tin düþ ma ný o lan baþ ka a þi re tin na za rýn da müt te hem o lur. Gü ya her bir fert o ci na ye ti iþ le miþ gi bi, o düþ man a þi - ret on la ra düþ man o lur. O tek ci na yet, bin ler ci - na yet hük mü ne ge çer. E ðer o a þi re tin bir fer di, o a þi re tin ma hi ye ti ne te mas e den me dar-ý if ti har bir i yi lik yap sa, o a þi re tin bü tün ef ra dý o nun la if - ti har e der. Gü ya her bir a dam, a þi ret te o i yi li ði yap mýþ gi bi if ti har e der. Ýþ te bu mez kûr ha ki kat i çin dir ki, bu za man - da, hu su san kýrk-el li se ne son ra, sey yi e, fe na lýk iþ le ye nin üs tün de kal maz. Bel ki mil yon lar nü - fus-u Ýs lâ mi ye nin hu kuk la rý na te ca vüz o lur. Kýrk-el li se ne son ra çok mi sâl le ri gö rü le cek. Ey bu söz le ri mi din le yen bu Ca mi-i E me vî de - ki kar deþ ler ve kýrk-el li se ne son ra â lem-i Ýs lâm ca mi in de ki ih vân-ý Müs li mîn! Biz za rar ver mi - yo ruz, fa kat men fa at ver me ye ik ti da rý mýz yok. O nun i çin ma zu ruz di ye böy le ö zür be yan et - me yi niz. Bu öz rü nüz ka bul de ðil. Tem bel li ði niz ve ne me lâ zým de yip ça lýþ ma - ma nýz ve it ti had-ý Ýs lâm i le, mil li yet-i ha ki ki ye-i Ýs lâ mi ye i le gay re te gel me di ði niz, siz ler i çin ga - yet bü yük bir za rar ve bir hak sýz lýk týr. Ýþ te, sey yi e böy le bin le re çýk tý ðý gi bi, bu za - man da ha se ne (ya ni Ýs lâ mi ye tin kud si ye ti ne te mas e den i yi lik) yal nýz iþ le ye ne mün ha sýr kal maz. Bel ki o ha se ne, mil yon lar ehl-i i ma na mâ nen fay da ve re bi lir. Ha yat-ý mâ ne vi ye ve mad dî ye si nin ra bý ta sý na kuv vet ve re bi lir. O - nun i çin, ne me lâ zým de yip ken di ni tem bel lik dö þe ði ne at mak za ma ný de ðil! Ey bu ca mi de ki kar deþ le rim ve kýrk-el li se ne son ra ki â lem-i Ýs lâm mes cid-i ke bi rin de ki ih - van la rým! Zan net me yi niz ki, ben bu ders ma ka - mý na si ze na si hat et mek i çin çýk tým. Bel ki bu ra - ya çýk tým, siz den o lan hak ký mý zý dâ vâ e di yo ruz. Ya ni, kü çük ta i fe le rin men fa a ti ve sa a det-i dün - ye vi ye le ri ve uh re vi ye le ri, si zin gi bi bü yük ve mu az zam ta i fe o lan A rap ve Türk gi bi hâ kim üs tad lar la bað lý dýr. Si zin tem bel li ði niz ve fü tu ru - nuz la, biz bi ça re kü çük kar deþ le ri niz o lan Ýs lâm ta i fe le ri za rar gö rü yo ruz. Hu su san, ey mu az zam ve bü yük ve tam in ti ba ha gel miþ ve ya ge le cek o - lan A rap lar, en ev vel bu söz ler le si zin le ko nu þu - yo rum. Çün kü, bi zim ve bü tün Ýs lâm ta i fe le ri - nin üs tad la rý mýz ve i mam la rý mýz ve Ýs lâ mi ye tin mü ca hit le ri siz ler di niz. Son ra mu az zam Türk mil le ti o kud sî va zi fe ni ze tam yar dým et ti ler. O nun i çin tem bel lik le gü na hý nýz bü yük tür. Ve i yi li ði niz ve ha se ne niz de ga yet bü yük ve ul vî dir. Hu su san kýrk-el li se ne son ra, A rap ta i - fe le ri, Ce ma hir-i Müt te fi ka-i A me ri ka gi bi en ul vî bir va zi ye te gir me ye, e sa ret te ka lan hâ ki - mi yet-i Ýs lâ mi ye yi es ki za man gi bi kü re-i ar zýn nýs fýn da, bel ki ek se ri sin de te si si ne mu vaf fak ol ma ný zý rah met-i Ý lâ hi ye den kuv vet le bek li - yo ruz. Bir ký ya met ça buk kop maz sa, in þâ al lah nesl-i â ti gö re cek. Hut be-i Þa mi ye, s. 59 Týk la ma ma im ti ha ný MÜTALÂA MEHMET ÇETÝN Ha zer et, dik kat le bas, bat mak tan kork. Bir lok ma, bir ke li me, bir da ne, bir lem a, bir i þa ret te, bir öp mek te bat ma. Dün ya yý yu tan bü yük le tâ if le ri ni on da ba týr ma. Çün kü çok kü çük þey ler var, çok bü yük le ri bir ci het te yu tar. 1 Di nin a sýl he de fi, in sa nýn hu su sî ha ya tý dýr. Ýn sa nýn hu su sî ha ya týn da di ni ni ya þa ma da gös te re ce ði gay ret, sa mi mi yet u mu mî ha - ya tý na da te sir e de cek tir. U mu mî ha ya týn zi ya de siy le fren le yi ci le ri var. An lat mak is te di ði miz, hu su sî o la rak, ken di si i le yal nýz ka lan in sa nýn bir ha ta yap ma sý na ma ni o - lan ke sin lik le vic da ný ve di nî i nan cý dýr. Ý nan cýn kuv vet li ol ma sý, fer din hu su sî ha ya týn - da ki hu zur ve sa a de ti i le doð ru dan mü te nâ sib dir. Bu o ka dar a þi kâr dýr ki, yap tý ðý mýz soh bet, et ti ði - miz i ba det es na sýn da ve son ra sýn da his set ti ði miz hâ li miz le za hir dir, müs bit tir. Bu kuv vet li i man i - le kar þý kar þý ya bu lun du ðu muz her ne v'î im ti - han la rý Ýn þâ al lah a þa bi li riz. Bil gi sa yar as rý nýn in sa ný ný bek le yen en bü yük im ti han la rýn ba þýn da týk la ma gel mek te dir. E vet, in ter net mü da vim le ri nin im ti ha ný týk la ma i le dir. Ýn ter net ze mi ni, ev ve lin de im ti han ol ma dý ðý mýz bir baþ ka nev î i le bi zi im ti ha na tâ bi tu tu yor. Ek ran ba þýn da ken di si nin han gi si te le re gir di - ði ni ta kip e den bir giz li ka me ra nýn ol ma dý ðý ný bi len in san, as lýn da cid dî ve fev ka lâ de mü him bir im ti han i çe ri sin de dir. 2 Bu nok ta dan ken di ni mu ha se be ye tâ bi tu tul ma ya ca ðý ný his se den in - san, teh li ke nin çe kim a la ný na gir me du ru mun - dan kur tul ma sý son de re ce müþ kil le þir. Kur ân da zi na et me yin den zi ya de, zi na ya yak laþ ma yýn i kaz la rýn dan a la ca ðý mýz ders, in ter - net kar þý sýn da da im da dý mý za ce vap ver mek te. Týk la ma nýn çe kim a la ný na yak laþ mak la gi ren in - san týk la ma ma yý ya pa maz a de ta. Tes ti ký rýl dýk tan son ra ki ten bih den zi ya de, ký rýl ma dan ön ce ki na si - ha ta e hem mi yet ver mek da ha a kýl lý ca. Sa kýn mak, ic ti nâb et mek bu nok ta dan fev ka lâ de mü him. Ý man dan son ra en zi ya de e sas tu tu lan tak va; men hi yât tan ve gü nah lar dan iç ti nab et mek i le müm kün ol mak ta. A mel-i sa lih i se, e mir da i re - sin de ha re ket et mek tir. Bu nok ta dan gü nah tan ka çýn mak, e mir da i re sin de ha re ket et mek; in ter - net kar þý sýn da ki mi za man týk la ma mak la müm kün dür. U zak dur mak, çe kin mek ya ni ic ti nâb i le bu im ti han dan kur tul ma mýz müm kün. Týk lan ma - ma sý ge re ken nok ta nýn çe kim a la ný na yak laþ ma - ma ya gay ret e der ken, nef si mi zin de o ra ya, it me - me si ne dik kat et me miz ge re kir. Týk lan ma ma sý ge re ken yer, bü tün câ zi be siy le dâ vet e der ken; ne fis de bü tün hî le kâr fet va la rýy la i ca be te zor lar. Her bir gü nah i çin de küf re gi de cek bir yol.. 3, týk la ma i le kar þý la þý lan ve e hem mi yet ve ril me yen gü nah lar dan geç mek te, hâ sýl ol mak ta. Bir gü nah tek ba þý na kal ma yýp son ra ki gü nah la ra a de ta dâ - vet kâr ol mak ta. A dam sen de, bir týk la ma i le bir þey ol maz di yen le rin ku lak la rý çýn la sýn. Ter - te miz su ya de vam lý dam la yan pis lik ler o su yun te miz li ði ni ba týr mak ta dýr. Ba zý si te ler týk lan ma sa yý sý i le if ti har e der ler. A de ta rek lâm la rý ný böy le ce ya par lar, kuv vet bu - lur lar, ta raf tar top lar lar. Týk la yan lar i se far ký na va ra rak ve ya var ma ya rak o si te ye des tek o lup, ic - ra a tý na bir ne v'î or tak o lur lar. Ýn ter net dün ya sý kur naz hi le ve tu zak lar i le do - lu dur. Ga yet ma su mâ ne yap tý ðý nýz tah ki ka týn or - ta sý na i ra de niz ha ri ci çý ký ve ri yor, dal gýn lýk la týk la - ma nýz i le a çý lý ve ri yor bü tün çir kef li ðiy le. O nun i - çin ga yet dik kat li ol mak ve i þi miz bit ti ðin de de he men ka le mi ze, e sas i þi mi ze dön mek ge re ki yor. Lü zum suz ve a vâ re do laþ ma lar la za man is ra fý ol - du ðu nu, in ter net ten ay rýl dý ðý nýz da fark e di yor su - nuz, ü zü lü yor su nuz, a ma gi den za ma ný ge ri ge - tir mi yor ma a le sef. Þu ur suz ca do la þý lan in ter ne tin ar ka sýn dan iç dý þa bir çev ril sek ne ka dar ya ra lar al dý ðý mý zý gö re ce ðiz. Ýþ le nen gü na hýn, ka fa ya gi - ren þüp he nin, sah ne nin kalb ve ru hu mu za ya ra a ça ca ðý bi li nen ve o ku du ðu muz bir ha ki kat týr. Tir ya ki lik as rýn has ta lý ðý ol mak la be ra ber, in - ter ne tin ge tir di ði bir has ta lýk ol ma has sa si ye ti ni de mu ha fa za et mek te. Mut la ka e-ma i li ne bak - mak, ha ber link le ri nin bir ço ðun da do laþ mak, en çok týk la nan tu zak la rý na düþ mek, týk la ma sa yaç - la rý, ilk yo rum la yan siz o lun, flaþ lar zin ci ri, il ginç fo to-vi de o að la rý vs. he men ak la ge len týk la dýk la rý mýz dýr. Mah rem hâ ne le re gir mek, kul hak ký na rý za lýrý za sýz týk la ya rak ta kýl mak hep bu týk la ma lar la o - lan hal ler dir. Ý ra de kuv ve ti i le in ter net te ki týk la ma ma im ti ha - ný ný ve re ce ðiz. A ma bu nun i çin de i ra de kuv ve - tin den ön ce kuv vet li i ra de ol ma lý. Si per a la rak i ra - de yi tak vi ye e den mal ze me ye ih ti yaç var o hal de. Kuv ve den fi i le tâ bi ri, i ra de nin fi il den ön ce ki mer ha le si nin kuv ve ya ni, ni yet, fi kir, ta sav vu run e hem mi ye ti ni ha týr la týr. Mer ke zî nok ta fi kir dir. Fik rin tak vi ye si, ni ye tin sa mî mi ye ti, ta sav vu run müs be ti i le müs ta kîm o lan i ra de fi i le ha zýr dýr. Klâv ye nin ö nün de ne a ra dý ðý mýz hu su sun da ke - sin ve kuv vet li fik ri miz, sa de ce bu iþ i çin in ter ne ti kul la na ca ðý mý zýn sa mi mi ye ti, müs bet si te le rin ta - sav vu ru i le tah ki kâ tý ya pýp, e sas i þi mi ze dö ne rek bu týk la ma ma im ti ha ný ný Ýn þa al lah ve re bi li riz. Dip not lar: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, s E sa sýn da mü min, o muz baþ la rýn da de vam lý þe kil de ka me ra man ki râ men kâ ti bi nin ol du ðu na i na nýr ve mü dak kik tir. 3- Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, s. 21. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN TEM de yol cu ta þý yan 4 o to bü se kur þun i sa bet et ti n AN KA RA - Ýs tan bul TEM ka ra yo lu nun 60. ki lo met re sin de iç le rin de top lam 200 yol cu bu - lu nan 4 o to bü se kur þun i sa bet et ti. Kur þun la rýn kim ta ra fýn dan ve ne re den a týl dý ðý bi lin mi yor. E di ni len bil gi ye gö re o lay, baþ ken te 60 ki lo met - re me sa fe ka la ger çek leþ ti. An ka ra is ti ka me tin - de sey re den 4 o to bü sün çe þit li yer le ri ne kur þun i sa bet et ti. Bir o to bü sün ca mý par ça lan dý, di ðer o to büs le rin cam la rýn da i se çat lak lar mey da na gel di. Yol cu la rýn bir kýs mý a raç lar dan i ner ken, bir kýs mý da o tur duk la rý yer de ya þa dýk la rý þo ku at lat ma ya ça lýþ tý. Bir pat la ma se si duy duk la rý ný be lir ten ba zý yol cu lar, pen ce re le re taþ çarp tý ðý ný san dýk la rý ný di le ge tir di. Bir yol cu, Çift cam ol - ma sý ne de niy le kur þun bi ri ni par ça la dý, di ðe ri ne ta kýl dý. Yok sa da ha kö tü so nuç lar o la bi lir di. Ka - ran lýk ol ma sý se be biy le kim se yi gö re me dik de - di. Ýn ce le me ya pan jan dar ma e kip le ri, ha sar gö - ren cam la rýn fo toð raf la rý ný çek ti. Tu ta nak tu - tul ma sý nýn ar dýn dan o to büs ler yol cu la rýy la be - ra ber o lay ye rin den ay rýl dý. Kur þun la ma ya, böl - ge de ge ce av lan ma ya çý kan av cý la rýn se bep o la - bi le ce ði id di a e dil di. An ka ra / ci han Ý TÝ CU de dok to ra ve mas ter ya rý þý n ÝS TAN BUL Ti ca ret Ü ni ver si te si (Ý TÝ CU) ba - har dö ne mi li san süs tü prog ram baþ vu ru la rý baþ - la dý. Bu yýl ilk kez Fen Bi lim le ri Ens ti tü sü bün ye - sin de ma te ma tik yük sek li sans prog ra mý baþ la tý - lý yor. Prog ram tez li ve tez siz o la rak uy gu la na cak. Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü bün ye sin de i se U lus la - ra ra sý Ti ca ret ve Av ru pa Bir li ði Hu ku ku dok to ra prog ra mý a çýl dý. Ý TÝ CU Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü Mü dü rü Prof. Dr. Yu suf Tu na ye ni prog ra mýn, Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði ne tam ü ye lik i çin baþ vu ru su nun de ðer len dir me sü re cin de ö nem ka za na ca ðý ný söy le di. Me zun la rýn çe þit li ka mu ve ö zel ku rum ve ku ru luþ lar da ra hat lýk la gö rev a la - bil me le ri ni sað la ya cak bir öð re ti min sür dü rül - me si ni a maç la yan prog ra mýn kon ten ja ný nýn i se 10 ol ma sý plan lan dý. Prof. Dr. Tu na, ens ti tü bün - ye sin de ki prog ram la rýn pi ya sa da ki re ka bet or ta - mý ný dik ka te a la rak ha zýr lan dý ðý ný, yet kin e ði tim ve öð re tim kad ro suy la prog ram la ra ka tý lan la rýn iþ dün ya sý i le ya kýn te mas ha in de ol ma im kâ ný sað la ya cak la rý ný an lat tý. Fen Bi lim le rin de i se en - düs tri mü hen dis li ði, is ta tis tik ve ma te ma tik te baþ la tý la cak yük sek li sans prog ram la rý na tez li ve tez siz baþ vu ru ya pý la bi le cek. En düs tri yel Fi zik prog ra mý i se tez siz uy gu la ma ya pý la bi le cek. Ý TÝ - CU Fen Bi lim le ri Mü dü rü Ab dül Ha lim Za im, ma te ma tik prog ra mýy la ma te ma tik öð ret men le - ri nin yük sek li sans e ði ti mi al ma sý nýn he def len di - ði ni söy le di. Ýs ta tis tik Yük sek Li sans prog ra mý da TÜ ÝK i le iþ bir li ði i çin de yü rü tü le cek. Prog ram la - ra baþ vu ru lar, 28 O cak 2011 gü nü me sai bi ti mi - ne ka dar ya pý la bi le cek. Ýs tan bul / Ye ni As ya NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 16 Safer 1432 Ru mî: 7 K. Sani 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, bu yýl 150 bin öðrenciye burs, geri kalan bütün öðrencilere ise öðrenim kredisi verdiklerini belirtti. Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ÖÐRENCÝLERE KREDÝ VE BURS DESTEÐÝ YURTKUR GENEL MÜDÜRÜ ALBAYRAK, BU YIL ÖÐRENCÝLERE 2 MÝLYAR 800 MÝLYON LÝRALIK KATKI SAÐLAYACAKLARINI KAYDEDEREK, MÜRACAAT EDÝP DE BURS VEYA KREDÝ ALAMAYAN ÜNÝVERSÝTE ÖÐRENCÝSÝ YOK DEDÝ. YÜK SEK Öð re nim Kre di ve Yurt lar Ku ru mu (YURT - KUR) Ge nel Mü dü rü Ha san Al bay rak, 2011 yý lýn da öð - ren ci ye 2 mil yar 800 mil yon li ra tu ta rýn da kat ký sað la ya - cak la rý ný söy le di. Ha san Al bay rak, Kre di ve Yurt lar Ku ru mu nun büt çe si - nin 2002 yý lýn da 494 mil yon li ra i ken bu gün i ti ba riy le 3 mil yar 368 mil yon li ra ya yük - sel di ði ni be lirt ti. Al bay rak, Büt çe miz es ki pa ra i le 3.5 kat ril yo na ya kýn. Bu yýl ek ö - de nek ler le 3.5 kat ril yo nu ge - çe riz. Bu yýl öð ren ci le re 2 mil - yar 800 mil yon li ra lýk kat ký sað la ya ca ðýz de di. Kre di ve Yurt lar Ku ru mu nun son 8 yýl da bü yük bir de ði þim i çi ne gir di ði ni an la tan Al bay rak, sos yal dev let an la yý þýn dan fay - da lan ma yan ü ni ver si te öð ren - ci si nin kal ma dý ðý ný, geç miþ yýl lar da çok az sa yý da öð ren ci - ye öð re nim kre di si ve ri lir ken ge ri ka lan öð ren ci le rin kre di ve ya burs a la ma dýk la rý ný kay - det ti. Bu du ru mu de ðiþ tir dik - le ri ni an la tan Al bay rak þun la rý söy le di: Mü ra ca at e dip de burs ve ya kre di a la ma yan ü ni - ver si te öð ren ci si yok. Öð ren ci mü ra ca at et ti ði za man du ru - mu na gö re ya burs ya da öð re - nim kre di si a lý yor. Ya ni fa kir de ol sa, zen gin de ol sa mut la - ka bi ri ni a lý yor. Ýh ti yaç sa hi bi ba þa rý lý öð ren ci ye burs ve ri li - yor. Burs ta bu se ne re kor kýr - dýk. Baþ ba ka ný mýz ýn ta li ma - týy la bu yýl 150 bin öð ren ci ye burs ve ri yo ruz. Ge ri ka lan bü - tün öð ren ci le re öð re nim kre - di si ve ri yo ruz. An talya / a a Yar gý dan 112 A cil Sað lýk ça lý þan la rý ný se vin di ren ka rar RECEP GÖREN ANKARA SAÐ LIK-SEN ÝN, ü ye le ri a dý na Þan lý ur fa ve Zon gul - dak Ý da re Mah ke me le rin de aç tý ðý da va lar so nu cu her i ki mah ke me ay ný ka ra rý ve re rek, 112 A cil Sað - lýk Hiz met le ri Ça lý þan la rý nýn dö ner ser ma ye ek ö - de me le ri ni risk li bi rim kat sa yý sý ü ze rin den al ma sý ge rek ti ði ne hük met ti. Sað lýk Ba kan lý ðý Dö ner Ser - ma ye Yö net me li ði ne gö re has ta ne le rin a cil ser vi si - ne en teg re 112 ler de ça lý þan per so ne le, al dý ðý dö ner ser ma ye ye ek o la rak or ta la ma 250 TL risk li bi rim far ký ö de ni yor. Has ta ne bün ye sin de ol ma yan A ve C Ti pi 112 A cil Sað lýk Hiz met le ri Ýs tas yon la rýn da ça lý þan per so nel i se bu hak tan ya rar la na mý yor. Sað - lýk-sen in aç tý ðý da va da Þan lý ur fa Ý da re Mah ke me si, risk li bi rim far kýn dan ya rar lan ma þar tý o la rak, 112 a cil hiz met le ri nin ku ru ma bað lý ol ma sý þar tý ný hu - ku ka ay ký rý bul du. Ý da re nin, da va a çan 112 am bu - lans þo fö rü nün ge ri ye dö nük ya sal a la cak la rý ný taz - min et me si ne hük me den Mah ke me ka ra rýn da, 112 am bu lans þo för lü ðü gö re vi nin risk i çe ren bir hiz - met ol du ðu bu sebep le dö ner ser ma ye ek ö de me si - ni risk li bi rim kat sa yý sýn dan al ma sý ge rek ti ði gö rü - þü ne yer ver di. Zon gul dak Ý da re Mah ke me si de BÝN ÖÐRENCÝ YURTLARDA KALIYOR YURT LAR DA müt hiþ bir de ði þi me git tik le ri ni di le ge ti ren Al bay rak, son 8 yýl da yap týk la rý bü tün pro je ler de o da la rýn bir ve ya üç ki þi lik ol - du ðu nu, ön ce den ka lan 6 ve 8 ki þi lik o da la rýn da ye ni den dü zen len di - ði ni söy le di. Gö re ve baþ la dýk la rý dö nem yurt lar da 177 bin ci va rýn da öð - ren ci bu lun du ðu na de ði nen Al bay rak, bu gün bu sa yý nýn 248 bin 750 öð ren ci ye yük sel di ði ni vur gu la dý. Al bay rak, ge le cek yýl yurt lar da ki öð - ren ci sa yý sý nýn 270 bin le ri bu la ca ðý ný söy le di. Yurt lar da ki o da la rýn en faz la 3 ki þi lik o la ca ðý na i þa ret e den Al bay rak, o da lar da buz do la bý, te - le viz yon ve her öð ren ci nin bir ma sa sý nýn bu lu na ca ðý ný, son yýl lar da yap týk la rý bu ça lýþ ma la rýn yurt la rýn yüz de 100 o ra nýn da dol ma sý ný sað la dý ðý ný bil dir di. Kre di le rin ge ri ö de me le rin de çok ba þa rý lý ol duk la rý - na da i þa ret e den Al bay rak, kre di ler de 2010 yý lý nýn ge ri ye dö nü þü nün 600 mil yon li ra yý geç ti ði ni, top lam da 7 yýl i çin de 2.5 mil yar li ra kre di - nin ge ri dön dü ðü nü a çýk la dý. 8 yýl ön ce öð ren ci ye ve ri len burs ve öð re - nim kre di si nin 45 li ra ol du ðu nu ha týr la tan Al bay rak, bu gün öð ren ci ye ay lýk 240 li ra burs ve ya kre di ve ril di ði ni, her a yýn 7 sin de öð ren ci le rin he sap la rý na me mur ma aþ la rý gi bi pa ra la rýn yat tý ðý ný kay det ti. Al bay - rak, 2002 yý lýn da bes len me yar dý mý nýn 50 ku ruþ i ken gü nü müz de 5 li ra ya yük sel til di ði ni, yurt lar da sa bah kah val tý sý ný 1 li ra 75 ku ru þa, ak - þam ye me ði ni i se 3 li ra 25 ku ru þa ver dik le ri ni söz le ri ne ek le di. Ýki mahkeme, 112 çalýþanlarýnýn döner sermaye ek ödemelerini riskli birim katsayýsý üzerinden almasý gerektiðine hükmetti. A cil Sað lýk Hiz met le ri Ýs tas yo nun da a cil týp tek nis - ye ni o la rak ça lý þan per so ne lin fi i len a cil ni te lik arz e den hiz met i fa et ti ði i çin risk li bi rim far ký al ma sý ge rek ti ði ne ka rar ver di. Sað lýk-sen Ge nel Baþ ka ný Mah mut Ka çar, ça lý þan la rýn kat ký sýy la o lu þan dö ner ser ma ye nin ça lý þan la ra a dil da ðý lý mý ný en gel le yen cid di mev zu at ha ta la rý ol du ðu nu vur gu la ya rak, yar - gý ka rar la rý çer çe ve sin de Tür ki ye ge ne lin de ki bü tün A ve C Ti pi 112 is tas yon la rýn da ki ça lý þan la rýn risk li bi rim kat sa yý sýn dan ya rar lan ma sý i çin Ba kan lý ðýn dü zen le me yap ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa TAH LÝL Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Atatürkçü din dersi KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir ti ni as ya.com.tr Ha ber türk ga ze te si san ki ye ni bir ge liþ me yi du yu ru yor muþ gi bi, Din der si ne A ta türk de gi ri yor baþ lýk lý bir ha ber ya yýn la mýþ ( ), a ma bu nun yýl lar dýr, hat tâ 12 Ey lül dar be sin den be ri sü ren bir uy gu la ma ol du ðu nu ve AKP ik ti da rýn da da de vam et ti ði ni giz le miþ. A ta türk çü lü ðü her ke sin ka fa sý na çak mak id - di a sýy la yo la koyulan 12 Ey lül cü ler, ma te ma tik ve ge o met ri ye va rýn ca ya ka dar her der se A ta - türk ü so kar ken, a maç la rý ba ký mýn dan en iþ lev - sel ders o la rak gör dük le ri din der si ni de boþ bý - rak mayýp bu der sin ki tap la rý na ne re dey se â yetha dis ten çok A ta türk ve ci ze le ri ve re sim le ri koy - du lar ve der si bu þekliyle zo run lu ha le ge tir di ler. He def le ri, o za ma na ka dar de ne dik le ri yön - tem ler le mil le te bir tür lü be nim se te me dik le ri A ta türk ü din dar gös te re rek bu nu ba þar mak tý. Son ra sýn da din a dý na si ya set sah ne si ne a tý - lan lar da can la baþ la bu a ma ca hiz met et ti ler. Biz tek par ti dö ne mi ne yö ne lik ten kit le ri mi zi 1938 le sý nýr lý yor, ön ce si ni mah fuz tu tu yo ruz di yen ve dev rim le rin ya pýl dý ðý M. Ke mal dö ne - mi ni bi le rek e leþ ti ri dý þý bý rak týk la rý ný i fa de e den Er ba kan ýn se ne ler ce að zýn dan dü þür me di ði E- ðer A ta türk ha yat ta ol say dý par ti mi ze gi rer di söy le mi ni on dan son ra AKP li ler dev ral dý lar. Er do ðan, Kur tu luþ Sa va þý ný za fer le so nuç lan - dý ran Bi rin ci Mec lis te ki mu ha lif ler tas fi ye e dil - dik ten son ra ger çek leþ ti ri len dev rim le rin Mec li - sin o na yý ve mil le tin des te ðiy le ya pýl dý ðý ný id di a e der ken, He de fi miz A ta türk il ke ve dev rim le ri - ni top lu mun or tak pay da sý yap mak diyebil di. O nun i çin de, 12 Ey lül ü rü nü A ta türk çü din der si prog ram la rý AKP ik ti da rýn da da sür dü. Ve öð re tim prog ra mýn da der sin viz yo nu kap - sa mýn da yer ve ri len A ta türk il ke ve in ký lâp la rý - ný be nim se miþ Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan daþ - la rý ye tiþ tir mek i ba re si ay nen mu ha fa za e dil di. 9. sý nýf la ra A ta türk ün la ik lik an la yý þý ný, 10. sý - nýf la ra A ta türk e gö re di nin vaz ge çil mez ol du - ðu nu, 11. sý nýf la ra A ta türk ün Pey gam be ri miz le il gi li söz le ri ni, Di ya net i kur du ðu nu, Türk çe me al ve tef sir yaz dýr dý ðý ný, 12. sý nýf la ra onun niye din e ði ti mi nin med re se ler ye ri ne o kul lar da ve ril me si ni is te di ði ni an la tan ba his ler ko nul du. Ancak, 9. sý nýf ki ta býn da A ta türk ün 1923 te ki Her bi rey di ni ni, din duy gu su nu, i ma ný ný öð - ren mek i çin bir ye re muh taç týr, o ra sý da mek - tep tir sö zü ve ri lir ken, 1930 lar da o kul lar da ki din ders le ri nin kal dý rýl dý ðýn dan bah se dil mi yor. Ke za 11. sý nýf ki ta býn da hut be le rin Türk çe o - kun ma sýn dan söz e di lir ken, ay ný dö nem de ki Türk çe e zan uy gu la ma sý ve na ma zýn da Türk çe kýl dý rýl ma sý yö nün de ki ça lýþ ma lar es ge çi li yor. Bun la rýn ö te sin de, ki tap larda çi zi len por tre i - le, A rap di ni o la rak ni te le di ði Ýs lâ mýn Türk le - rin mil lî his le ri ni u yuþ tur du ðu nu id di a e den; Pey gam be ri miz (a.s.m.) i çin A ra boð lu i fa de si - ni kul la nan; Kur ân â yet le ri ni ya ve, ya ni saf- sa ta ve saç ma lýk i fa de siy le a þa ðý la yan; a hi re te i - nan ma dý ðý ný de ði þik be yan la rýy la sa rih þe kil de di le ge ti ren; hat tâ Ça nak ka le de ö lü me gön der - di ði as ker le rin þe hit lik coþ ku su nu Cen net te ki hu ri le re bir an ön ce ka vuþ ma is te ðiy le a çýk lar - ken ken di ter ci hi ni Ö lüm den son ra ki ha ya lî ra - ha ta ka vuþ mak i çin Al lah ý mý zýn Cen ne ti ne git - me ye ko lay ko lay ra zý o la cak de ði lim di ye i fa de e den bir A ta türk a ra sýn da hiç bir ben zer lik yok. De di ði miz gi bi, Ha ber türk ün ha be ri ye ni de - ðil. Ni te kim ay ný ko nu yu ev vel ce ta rih li Al dat ma ca ve ta rih li CHP, AKP ve A ta türk ya zý la rý mýz da e le a lýp yo rum la mýþ týk. Ay ný Ha ber türk ün, Hür A dam fil miy le gün - de me ge len Sa id Nur sî-m. Ke mal tar týþ ma sý ü - ze ri ne, 1922 de Be di üz za man ýn yaz dý ðý mek tu - bu A ta türk e öv gü ler düz müþ gi bi i fa de ler le man þet ten du yur ma sý da, yi ne A ta türk ü din dar gös ter me ça ba sý nýn ye ni bir ör ne ði de ðil miy di? Ve bu ör nek, M. Ke mal i an cak din dar gös te - re rek mil le te be nim se te bi le cek le ri ni dü þü nen le - rin, dü ne ka dar A ta türk düþ ma ný o la rak suç la - dýk la rý Sa id Nur sî den me det um ma ça re siz li ði - ne düþ tük le ri nin de ib ret li te za hü rü de ðil mi? SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HA BER FARK Milletin reddettiði yasak FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Ka nu na da yan ma yan key fî bir ya sak se be biy le yýl lar dan be ri in san lar mað dur o lu yor. Sür dü rül mek is te nen ba þör tü sü ya sa ðý na kar þý ya sak çý lar ý ik na et mek i çin söy len me dik söz de kal ma dý. Ger çi uy gu la ma ka nu na da yan mý yor, a ma ka nu na da ya ný yor ol sa da yan lýþ o lur du. Ba þör tü sü ya sa ðý ný de vam et tir mek is te yen ler; ve him le ve þüp hey le ha re ket e di yor lar. Ken di le ri nin de i nan ma dý ðý ný tah min et ti ði miz ba ha ne le ri ne gö re, ba þör tü lü le rin sa yý sý ço ða lýr sa, ba þý a çýk o lan la ra zor la baþ la rý ný ört tür mek is ter ler miþ! Ýn saf! Ya pý lan on lar ca a raþ týr ma ve an ket ten böy le bir ne ti ce çýk tý mý? Ül ke miz de, ya sak çý la rýn bu ka na a ti ni des tek le yen kaç ha di se ya þan dý? Ýn san bil me di ði ve ye ti þe me di ði þe ye düþ man o lur ka i de sin ce, böy le dü þü nen ler her hal de Ýs lâm ý ya bil mi yor lar, ya da bil mek is te mi yor lar. Ý nanç, kalp i þi dir. Ki þi le ri zor la bir þeye i nan dýr mak da müm kün de ðil. Çün kü zor la uy gu la nan bir te set tür, in san la rý i çi baþ ka, dý þý baþ ka ya ni ri ya kâr/mü na fýk hâ li ne ge ti rir ki, hiç bir þu ur lu Müs lü man bu nu da is te mez. Do la yý sý i le Zor la te set tür ol ma sýn di yen ler, el bir li ðiy le doð ru Ýs lâm ýn öð re nil me si ne yar dým cý ol ma lý dýr lar. Da nýþ tay, ye ni bir ka rar a la rak A LES (A ka de mik Per so nel ve Li sa nüs tü E ði ti mi Gi riþ Sý na vý) im ti ha ný na gi re cek o lan ha ným a day la rýn ba þý nýn a çýk ol ma sý na, ya ni ba þör tü sü ta ka ma ya cak la rý na hük met miþ. Bu ka ra rý a lýr ken de þu nu ge rek çe o la rak gös ter miþ: Baþ vu ru da bu lu nan er kek-ka dýn a day la rýn fi zik sel o la rak teþ his le rin de güç lük o lu þa ca ðý ve sý nav gü ven li ði a çý sýn dan o lum suz so nuç lar do ða bi le ce ði... Bu ka rar her tür lü i ti ra zý hak e di yor. Bir de fa, ba þör tü lü o la rak im ti ha na gi ren le rin ta ný na ma ya ca ðý ný id di a et mek, Tür ki ye ve dün ya ger çek le ri ne uy mu yor. E ðer öy le i se, ba þör tü lü has ta lar da ta ný na ma ya bi lir! On lar da baþ la rý ný aç sýn lar mý? Bu gün i ti ba rýy la ba þör tü lü fo toð raf ya pýþ tý rý lan nü fus cüz da ný ta þý yan la rýn da ta nýn ma ma ih ti ma li var. O hal de kim lik ler de ki fo toð raf lar da ba þý a çýk mý ol sun? Bun lar Tür ki ye nin e ner ji si ni lü zum suz iþ le re har ca mak la eþ de ðer dir. A ma ay ný za man da ya sa ðý da yan dý ra cak ma kul bir ger çek çe bu lu na ma dý ðý nýn da i þa re ti dir. Ha týr la mak lâ zým ki, me se lâ ge çen ay lar da ya pý lan bir im ti han da ba þör tü sü ya sa ðý uy gu lan mýþ; a ma o im ti han da kop ya çe kil di ði son ra dan or ta ya çýk mýþ tý. De mek ki, sað lýk lý im ti han i çin ba þý a çýk ol mak yet mi yor muþ. Ger çek leþ me si çok u zak böy le bir ih ti mal se be biy le ba þör tü sü ya sa ðý nýn de va mý ný is te mek müm kün de ðil ve böy le bir ka rar mil let nez din de des tek bul maz. Ay rým cý lý ða Kar þý Ka dýn Hak la rý Der ne ði (AK - DER) Baþ kan Yar dým cý sý Av. Fat ma Ben li, ka rar ü ze ri ne yap tý ðý a çýk la ma da þöy le de miþ: U ma lým ki YÖK, teþ his prob le mi ol ma ya cak ve gü ven lik te so run o luþ tur ma ya cak, a ma ay ný za man da CE - DAW ka rar la rý i le çe liþ me ye cek, ba þör tü lü ler da hil kim se nin hak ký ný ih lâl et me ye cek bir yön tem bu lur. So nuç ta saç la rý mýz la teþ his e dil mi yo ruz. Sý nav gü ven li ði ni sað la ya cak bir dün ya yol var. YÖK bu da yat ma yý ka bul et me me li ve bu so ru nu ar týk gün de mi miz den çý kart ma lý yýz. Mil let ek se ri ye ti nin red det ti ði bu ya sa ðý, â dil ha kim ler de red det me li. Ba þör tü sü, ta nýn ma ya en gel de mek, mil le ti ve de ðer le ri ni ta ný ma mak la eþ de ðer dir. Mil let böy le dü þün mü yor, bi le si niz... Ben hâ lâ ge ne ra lim ER GE NE KON da va sýn da du ruþ ma ya so lu num ci ha zýy la ge ti ri len tu tuk suz sa nýk e mek li al bay A rif Do ðan, çap raz sor gu su sý ra sýn da ne za man e mek li ol du ðu so ru su na hâ lâ e mek li ol ma dý ðý ný, Se fer ber lik Tet kik Ku ru lu na gö re 4 yýl dýr ge ne ral ol du ðu nu söy le di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si nde gö rü len Er ge ne kon da va sýn da sav cý la rýn çap raz sor gu su nu ta mam la ma sý nýn ar dýn dan da va nýn sa nýk la rý A rif Do ðan a so ru lar yö nelt ti. Ýlk so ru i se tu tuk lu sa nýk Tun cay Öz kan dan gel di. Öz kan, sa nýk lar i çin de JÝ TEM e le ma ný o lan o lup ol ma dý ðý ný sor du. Do ðan, Ha yýr kar þý lý ðý ný ver di. TSK nden en son han gi rüt be de e mek li ol du ðu so ru su na i se Do ðan, Ben hâ lâ e mek li de ði lim. Se fer ber lik Tek tik Ku ru lu na gö re 4 se ne dir ge ne ra lim. Siz as ker lik te rüt be ye gö re mi gö rev ve ril di ði ni sa ný yor su nuz? ce va bý ný ver di. Sor gu su sý ra sýn da Gü ney do ðu da si lah da ðýt tý ðý ný ha týr la tan Öz kan, bu si lah la rýn kim le re na sýl ve ril di ði ni de sor du. Do ðan, Bu si lah lar dev let ta ra fýn dan be lir len miþ ki þi le re ve ril di. Me se la köy ler de gö rev ya pan öð ret men le re. Se net mu ka bi li ve ril di. Bu si lah lar zim met liy di de di. Ýs tan bul / ci han Çift baþ lý yar gý ya son ve ril me li FATÝH KARAGÖZ ANKARA Stra te jist ve Sa vun ma E ko no mi si Uz ma ný e mek li Bin ba þý Ya kup E vir gen, yar gý da çift baþ lý lý ða se bep o lan ku rum la rýn kal dý rýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la rak, As ke rî Yük sek Ý da re Mahke me si (A YÝM) ve As ke rî Yar gý tay kal dý rýl ma lý dýr. Ak lýn ve ev ren sel hu ku kun ge re ði çift baþ lý yar gý ya son ve ril me li dir de di. Ka mu Yö ne ti ci le ri Der ne ði ta ra fýn dan her haf ta dü zen le nen Soh bet prog ram la rýn da ko - DP Genel Baþkanlýðýna seçilen Zeybek, parti genel merkezindeki Demokrasi Mahzeni olarak bilinen salonda gazetecilere açýklamalarda bulundu. DP'NÝN YENÝ GENEL BAÞKANI ERGENEKON DÂVÂSI SÜRECÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ: Hukukî süreç iþliyor DP GENEL BAÞKANI ZEYBEK, ERGENEKON DÂVÂSINDA HUKUKÎ SÜRECÝN ÝÞLEDÝÐÝNÝ, HERKESÝN BUNA SAYGI GÖSTERMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. UMUT YAVUZ ANKARA DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek, Er ge ne kon da va sýn da hu ku ki sü re cin iþ le di ði ni be lir te rek, He pi miz bu na say gý gös ter me li yiz de di. DP Ge nel Baþ kan lý ðý na se çi len Zey bek, par ti ge nel mer ke zin de ki De mok ra si Mah ze ni o la rak bi li nen sa lon da ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lun du. Kon gre de ol du ðu gi bi söz le ri ne bes me le ve hamd e de rek baþ la yan Zey bek, he def le ri nin tek ba þý na ik ti dar ol du ðu nu i fa de et ti. Mil le te bü yük hiz met ler yap mak a ma cýy la ba þa gel di ði ni i fa de e den Zey bek, Ýn san lar ma kam la rý aþ mýþ o la rak bu i þe baþ la ma lý. Biz bu kol tuk la rýn ü ze ri ne o tur ma ya gel dik. Kol tuk la rý put ya pýp, on la ra tap ma yýz. An cak böy le o lur sa ih las la hal ka hiz met e di le bi lir de di. CUM HU RÝ YET VE DE MOK RA SÝ NÝN DEN GE SÝ NÝ BÝZ KU RA RIZ Cum hu ri ye tin ve de mok ra si nin de ðer le ri ne so nu na ka dar bað lý ol duk la rý ný vur gu la yan Zey bek, cum hu ri yet nu þan Stra te jist ve Sa vun ma E ko no mi si Uz ma ný i mek li Bin ba þý E vir gen ol du. Prog ram da ko nu þan E vir gen, yar gý da çift baþ lý lý ða se bep o lan ku rum la rýn kal dý rýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. E vir gen, As ke rî Yük sek Ý de re Mahk me si ve As ke rî Yar gý tay kal dý rýl ma lý dýr. Sa de ce ilk de re ce di sip lin mah ke me si o la rak fa a li yet gös te ren ve tem yiz mer ci si vil yar gý o lan mah ke me ler ku ru la bi lir. Bu mah ke me le rin hâ kim le ri de yi ne si vil hâ kim ol ma lý dýr. Tür ki ye yar gý sý ve hu ku ku ev ren sel stan dart la ra uy gun bir þe kil de ya pý lan dý rýl ma dý ðý müd det çe so run lar de vam e de cek tir. Ak lýn ve ev ren sel hu ku kun ge re ði çift baþ lý yar gý ya son ve ril me li dir di ye ko nuþ tu. ve de mok ra si den ge si ni ku ra bi le cek ye ga ne par ti nin De mok rat Par ti o la bi le ce ði ni söy le di. So nu na ka dar cum hu ri yet, so nu na ka dar de mok ra si slo ga ný ný tek rar la yan Zey bek, 28 Þu bat sü re ciy le ne fe si nin son dam la sý na ka dar mü ca de le et ti ði ni ha týr lat tý. DP Ge nel Baþ ka ný Zey bek, si ya sî du ruþ la rý ný, mil li ve ma ne vi de ðer le re say gý lý, ma ne vi yat çý ve mu ha fa za kâr o la rak ni te le di. Zey bek, Mil li, ma ne vi ve in sa ni de ðer le ri öl çü o la rak ka bul et tik le ri ni ve Tür ki ye de cum hu ri yet i le de mok ra si den ge si ni De mok rat Par ti nin ku ra ca ðý ný söy le di. HÜ KÜ MET, I RAK ÝÞ GA LÝ NE GÖZ YUM DU Zey bek, bu ik ti dar dö ne min de I rak ýn eþ ki ya lar ta ra fýn dan iþ gal e dil di ði ni i fa de e de rek, Bu hü kü met bu iþ ga le göz yum muþ tur. Ken di ba kan la rý nýn di lin den, Ýn cir lik Üs sü nden tam 4 bin 800 sor ti ya pýl dý ðý ný öð re ni yo ruz. Bu sor ti ler ne ti ce sin de I rak ta yüz bin ler ce in san öl müþ, ya ra lan mýþ týr. I rak lý ka dýn la ra ta ciz de bu lu nul muþ, bü tün var lýk la rý ta lan e dil miþ, ev le ri baþ la rý na yý kýl mýþ týr. Bu ik ti dar, bu nun he sa bý ný na sýl ve re cek? Bu na yar dým et me nin an la mý ne dir? di ye sor du. ÝÇ GÜ VEN LÝK TSK DAN A LIN SIN AS KE RE top lum sal o lay la ra mü da ha le yet ki si ve ren E MAS YA Pro to ko lü nün kal dý rýl ma sý nýn ve ka mu o yun da kýr mý zý ki tap ve giz li a na ya sa o la rak a ný lan Mil lî Gü ven lik Si ya set Bel ge - si nin ye ni den ya zýl ma sý ný Türk de mok ra si si i çin ta ri hi a dým o la rak de ðer len di ren E vir gen, Þim di sý ra da iç gü ven lik gö re vi nin a þa ma lý bir þe kil de Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nden (TSK) a lýn - ma sý ol ma lý de di. TSK ya a na ya sa ve ya sa lar la bi çil miþ gö rev le rin ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý kap sa mýn da de ðer len dir me ye a lýn ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan E vir gen, TSK nýn gö rev le ri a ra - sýn da bu lu nan teh dit ler de ö nem li de ði þik lik ler ya pýl ma sý nýn el zem ol du ðu nu söy le di. E vir - gen, Se çim ler den he men son ra ye ni a na ya sa i le TSK, sa de ce dýþ teh li ke ve teh dit le re kar þý ül ke yi sa vun ma gö re viy le bað lý bir ya pý ya ka vuþ tu rul ma lý dýr. Bu dü zen le me i le as ker gö rev a - la ný na çe kil me li ve si ya sî tar týþ ma lar dan ta ma men u zak laþ tý rýl ma lý dýr þek lin de ko nuþ tu. KÖK TEN DE MOK RAT PAR TÝ LÝ YÝM BA SIN men sup la rý nýn so ru la rý ný da ce vap la yan Zey - bek, sýk sýk par ti de ðiþ tir me si e leþ ti ri le ri ne kar þý lýk, kök ten De mok rat Par ti li ol du ðu nu ve geç mi þi nin de bu par ti nin ge nel baþ kan lý ðý na hak e de rek gel di ði nin bir de li li ol du ðu nu söy le di. Ge nel Baþ kan lý ða ge lir ken kim se den i zin is te me di ði ni i fa de e den Zey bek, Sa - yýn De mi rel ve Sa yýn Çil ler be ni a ra ya rak teb rik et ti. Sa yýn Çil ler, Hak ye ri ni bul du ve iþ eh li ne ve ril di de - di i fa de le ri ni kul lan dý. ER GE NE KON DÂ VÂ SI NA YO RUM YAP MAM GÖ RÜL MEK TE o lu nan Er ge ne kon da va sý i le il gi li bir so ru ya yo rum yap mak tan ka çý nan DP Li de ri Zey bek, þun la rý söy le di: Ben bir hu kuk çu yum. Gö rül mek te o lan bir da va hak kýn da leh te ya hut a leyh te yo rum yap mak hu ku ken suç tur. Böy le bir þe yi ben de yap - mam. Ne bu da va nýn a vu ka tý yým di ye rek or ta ya çýk - mak, ne de da va nýn sav cý sý yým di ye or ta lý ða a týl mak doð ru dur. Bu da va nýn a vu ka tý da, sav cý sý da, ha ki mi de var dýr. Hu ku ki sü reç iþ le mek te dir. He pi miz bu na say gý gös ter me li yiz. Da va da yar gý la nan ki þi ler le þah - si dost lu ðum ya hut hu su me tim o la bi lir. A ma bu du - rum da va sü re ci hak kýn da yo rum yap ma mý ve et ki de bu lun ma mý ge rek tir mez. A da let ye ri ni bu la cak týr. Askerî araç devrildi: 2 þehit 15 yaralý Askerî servis aracýnýn devrilmesi sonucu 2 asker þehit oldu, 15 asker yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Ýl Jandarma Komutanlýðý'na ait askeri servis aracý, Adýyaman-Gölbaþý karayolu 13. kilometresinde devrildi. Kazada jandarma erler Ýsmail Saygýlý (Afyonkarahisar) ve Özgür Güven (Ýstanbul) þehit oldu. Kazada yaralanan Jandarma Astsubay Hüseyin Yüksel, Uzman Çavuþ Ersin Aydemir ile jandarma erler Mehmet Çalýþkan, Lokman Düþme ve Garip Çoban'ýn tedavilerinin, Adýyaman'daki hastanelerde yapýlan müdahalelerin ardýndan helikopterlerle Malatya Askeri Hastanesine gönderildi. Yaralý jandarma erler Ali Yýlmaz, Mevlüt Esen, Halil Uzun, Fatih Ay, Sinan Yazýcý, Yýlmaz Öztürk, Murat Þimþek, Ýsmail Kaya, Yunus Akgöz ve Tanju Erbaþ'ýn tedavilerine Adýyaman ve Adýyaman 82. Yýl Devlet Hastanelerinde devam ediliyor. Adýyaman / a a 2-B tah si la tý o ka dar çok ol maz ndev LET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, 2-B ko nu sun da ki tah si la týn öy le çok bek len di ði ka dar yük sek bir þey ol ma ya cak gi bi gö rün dü ðü nü söy le di. Ba ba can, Ka nal 24 te le viz yo nun da ka týl dý ðý bir prog ram da so ru la rý ce vap la dý. Ba ba can, 2-B a ra zi le riy le il gi li bek len ti niz ne dir? so ru su ü ze ri ne, 2-B i le il gi li ça lýþ ma nýn ha zýr ol du ðu nu be lir te rek, En son Baþ ba ka ný mý za arz et tik ten son ra Mec li se gön de ri le cek a þa ma ya gel di de di. Ba ba can, ko nuy la il gi li ve ril me si ge re ken ba zý kri tik ka rar lar bu lun du ðu nu i fa de et ti. 2-B ko nu sun da ki tah si la týn öy le çok bek len di ði ka dar yük sek bir þey ol ma ya cak gi bi gö rün dü ðü nü be lir ten Ba ba can, þöy le de vam et ti: Þu a na ka dar ki de ðer tes pi ti ya pý lan a lan la rýn top lam de ðe ri bu gün kü pi ya sa de ðe ri, bi zim is te ye ce ði miz ra kam de ðil, pi ya sa de ðe ri 10 mil yar li ra fa lan mer te be sin de ki bun lar çok kýy met li a lan lar ön ce lik le tes pi ti ya pýl dý. Bu nun ü ze ri ne bel ki bir 5-10 ek le nir a ma bu bu gün kü top lam pi ya sa de ðe ri. Biz ne ka dar bir ta lep te bu lu na ca ðýz. Bu gay ri men kul sa hip le rin den bir ba ký ma 2- B po zis yo nun da ki a ra zi le rin, mülk le rin ta pu la rý ný a la bil me si, le ga li ze ol ma sýy la il gi li bel ki o nu da ha be lir le me miz ge re ki yor. Bir de in san la rýn ne ka da rý bu na ge le cek baþ vu ra cak. Bel ki þu an da biz mem nu nuz di yen ler o la bi le cek. O ra lar da bi zim yap tý rým me ka niz ma la rý mýz o la cak mý, ol ma ya cak mý? Bü tün bun lar 2-B den ya pý la cak top lam tah si la tý et ki le ye cek. Pe þin de ðil, yýl la ra sa ri bir uy gu la ma o la cak. An ka ra / a a A ta lay dan va li le re: Va tan da þa sa hip çý kýn ný ÇÝÞ LE RÝ Ba ka ný Be þir A ta lay, va li ler den va tan da þa sa hip çýk ma la rý ný is te ye rek, Mil lî bir lik ve be ra ber lik yo lu bü tün va tan daþ la rý ka zan mak tan ge çi yor de di. A ta lay, Ý çiþ le ri Ba kan lý ðýn da dü zen le nen Va li ler Top lan tý sý nda yap tý ðý ko nuþ ma da, 2 gün sü re cek top lan tý da baþ ta iç gü ven lik ol mak ü ze re ba kan lý ðý il gi len di ren ko nu la rýn gö rü þü le ce ði ni söy le di. Ba zý ba kan la rýn da va li ler le gö rü þe ce ði ni i fa de e den A ta lay, top lan tý lar sa ye sin de tec rü be pay la þý mý ve eþ gü düm sað la na ca ðý ný, va li le rin gün de me ge ti re ce ði ko nu la rýn ay rýn tý lý o la rak de ðer len di ri le ce ði ni kay det ti. Top lan tý da ge çen yýl ki ça lýþ ma la rýn de ðer len di ri le ce ði ni be lir ten A ta lay, 2011 yý lý na ge nel o la rak ba ký la rak ö zel lik le ge nel se çim ve gü ven lik ko nu la rý nýn e le a lý na ca ðý ný i fa de et ti. Va tan daþ ka tý lý mý ný ve si vil un sur la rý ö ne çý ka ran ça lýþ ma lar yap týk la rý ný, 81 i le yay gýn laþ tý rý lan top lum des tek li po lis lik uy gu la ma sý nýn bu nun en gü zel ör ne ði ol du ðu nu söy le yen Ba kan A ta lay, Or ga ni ze suç ör güt le ri et ki siz ha le ge ti ril di. Va tan da þýn dev le te gü ve ni pe kiþ ti de di. Tür ki ye nin bir za man lar iþ ken ce, fa i li meç hul ci na yet ler ve va tan daþ la ra kö tü mu a me ley le a nýl dý ðý ný be lir ten A ta lay, bu çer çe ve de gü ven lik güç le ri ne de hak lý, hak sýz suç la ma lar da bu lu nul du ðu nu kay det ti. Tür ki ye ar týk va tan daþ la rý na iþ ken ce yap mak la a ný lan bir ül ke de ðil di yen A ta lay, son za man lar da Tür ki ye de ya pý lan ça lýþ ma la rýn ar týk mo del o la rak gös te ril di ði ni, Stras bo urg da ki Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me sin de ar týk Tür ki ye a ley hi ne a çýl mýþ iþ ken ce da va sý bu lun ma dý ðý ný be lirt ti. Va li ler den va tan daþ lar la i liþ ki le re ö nem ver me le ri ni is te yen A ta lay, Va tan da þa sa hip çý kýn. Mil li bir lik ve be ra ber lik yo lu bü tün va tan daþ la rý ka zan mak tan ge çi yor de di. Þe hit ya kýn la rý ve ga zi le re hiz me tin de ken di le ri i çin en ö nem li so rum lu luk lar dan ol du ðu na dik ka ti çe ken A ta lay, bu çer çe ve de her il de þe hit ve ga zi ta kip bü ro su kur duk la rý ný söy le di. An ka ra / a a 8 ay son ra çý ka rý lan ce set ler DNA tes ti ne gön de ril di n ZON GUL DAK TA TTK Ka ra don Mü es se se Mü dür lü ðü ma den o ca ðýn da ki pat la ma nýn ar dýn dan 8 ay son ra ce na ze le ri çý kar tý lan ma den ci le rin ce se din den a lý nan nu mu ne ler DNA tes ti i çin Ýs tan bul Ad li Týp Ku ru mu na gön de ril di. A lý nan bil gi ye gö re, ön ce ki gün pat la ma da ha sar gö ren Ka ra don Ye ni Ser vis Ku yu su nun kur tar ma ka fe siy le ku yu nun ek si 720 met re de rin li ðin den çý ka rý lan En gin Düz cük ve Dur sun Kar tal ýn ce set le rin den sav cý nýn in ce le me si nin ar dýn dan DNA tes ti i çin a lý nan ör nek ler Ýs tan bul a gön de ril di. Pat la ma dan son ra çý ka rý lan 28 ce se din ka rýþ ma sý ü ze ri ne a i le ler den o dö nem de kan a lýn dý ðýn dan Düz cük ve Kar tal ýn ya kýn la rýn dan tek rar ör nek is ten me di. Ya pý la cak test le rin so nuç lan ma sý nýn ar dýn dan Zon gul dak A ta türk Dev let Has ta ne si mor gun da bek le ti len ce na ze le rin a i le le ri ne tes lim e di le ce ði öð re nil di. Zonguldak / a a

5 HABER 5 BAÞKENT YAZILARI CEVHER ÝLHAN E ko no mi nin yüz mil ya rý aþ tý ðý be lir ti len sý cak pa ra pat la ma sý, ca rî a çýk ve iþ siz lik le teh li ke sin yal le ri ver di ði kri tik be lir siz lik sü re cin de, iç ki yö net me li ði, di zi ve hey kel ben ze ri po le mik le rin ü ze ri ne bo dos la ma at la yan si ya set, bel li ki rant pe þin de Tü tün ve Al kol Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu nun (TAPDK) ya yýn la dý ðý iç ki yö net me li ði a bar tý la rak ne ya zýk ki kar þý lýk lý po li ti ka mal ze me si ya pý lý yor. Ve þu çar pýk lý ða ba kýn ki mâ lum med ya ve mih rak lar ca, iç ki sa tý þý nýn teh li ke ye gir di ði ve iç ki sek tö rü nün te dir gin ol du ðu tep ki le ri ne kar þý lýk, hü kû met ve AKP söz cü le ri ib ret-i â lem sa vun ma lar la bu ce nâ hý mem nun et me ye uð ra þý yor As lýn da, ye ni yö net me li ðin iç ki ta raf tar la rý nýn id di a et ti ði gi bi iç ki yi ya sak la ma dý ðý, AKP nin bil gi no tu nda, Baþ ba kan ve par ti si söz cü le ri nin a çýk la ma la rýn da a çý ða çýk mak ta. Par ti si nin top lan tý la rýn da ve top lu a çý lýþ lar da ko nu þan Er do ðan, bir yan dan Se kiz yýl dýr ki min ya þa mý na mü da ha le et tik; han gi si ne de dik sen ne ka dar þa rap iç tin, ra ký iç tin, vis ki iç tin; her kes is te di ði gi bi gi yi ni yor, her kes is te di ði gi bi i çi yor der ken, di ðer yan dan ne den li öz gür lük çü, li be - ABD el çi si bu gün Ankara'da n ABD NÝN ye ni An ka ra Bü yü kel çi si Fran cis J. Ric ci ar do ne bu gün An ka ra ya ge li yor. ABD nin An ka ra Bü yü kel çi li ði nden ya pý lan a çýk la ma da, Ric ci ar do ne nin bu gün öð le den son ra An ka ra ya ge le ce ði ve ge li þi nin ar dýn dan E sen bo ða ha va a la nýn da ba sý na ký sa bir a çýk la ma ya pa ca ðý bil di ril di. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, ül ke si nin An ka ra Bü yü kel çi li ði ne a day gös ter di ði Fran cis Jo seph Ric ci ar do ne yi Se na to da ya sa ma dö ne min de ve ri len a ra da, ö zel yet ki si ni kul la na rak 30 A ra lýk ta bü yü kel çi li ðe a ta mýþ tý. Ri ci ar do ne, a day lý ðý nýn u zun sü re dir Se na to ta ra fýn dan o nay lan ma ma sý se be biy le An ka ra da ki gö re vi ne baþ la ya mý yor du. Ric ci ar do ne nin a ta ma sý, ön ce ki ya sa ma dö ne min de Cum hu ri yet çi Par ti Kan sas se na tö rü Sam Bra un Back ta ra fýn dan en gel len miþ ti. ABD A na ya sa sý na gö re, Bü yü kel çi lik ler gi bi ba zý ki lit ma kam la ra ya pý lan a ta ma la rýn Se na to ta ra fýn dan o nay lan ma sý ge re ki yor. Ankara / aa Sar kozy Tür ki ye ye ge li yor n FRAN SA Cum hur baþ ka ný Sar kozy 25 Þu bat ta, i ki li i liþ ki ler, Tür ki ye nin AB ü ye lik sü re ci, G-20 dö nem baþ ka ný Fran sa nýn gi ri þim le ri nin gün de me a lý na ca ðý res mi zi ya ret i çin Tür ki ye ye ge li yor. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, ge çen yýl Pa ris e yap tý ðý res mi zi ya ret sý ra sýn da Sar kozy yi Tür ki ye ye da vet et miþ, Fran sa Cum hur baþ ka ný bu tek li fi ka bul et miþ ti. Türk ve Fran sýz i liþ ki le ri nin ge liþ me si nin ö nün de ö nem li en gel o la rak son dö nem de Pa ris in AB ü ye lik sü re ci ne kar þý çýk ma sý gö rü lü yor. Fran sýz yet ki li le rin, Tür ki ye nin AB ü ye li ðiy le il gi li tu tum la rýn da de ði þik lik ol ma dý ðý ný söy le mek le bir lik te, Türk ka mu o yun da bü yük ra hat sýz lýða sebep olan im ti yaz lý or tak lýk i fa de si ni i ti na gös te re rek kul lan ma ma yo lu na git tik le ri göz le ni yor. Fran sa, ay rý ca Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu ve Dev let Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ ýn yap tý ðý zi ya ret ler de, An ka ra nýn tam ü ye li ði ne kar þý çýk ma sý na rað men, ü ye lik mü za ke re le ri nin de vam et me si ko nu sun da ga ran ti ver miþ ti. Pa ris / a a Mut ki de ki ka zý ye ni den baþ la dý n BÝTLÝS'ÝN Mut ki il çe sin de, me tan ga zý nýn pat la ma ih ti ma li ne ü ze ri ne dur du ru lan ka zý ça lýþ ma la rý na ye ni den baþ lan dý. Mut ki Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nýn ka ra rýy la çöp lük a la nýn da ya pý lan ka zý ça lýþ ma la rý na göz lem ci o la rak ka tý lan Bit lis Ba ro su a vu kat la rýn dan Mi mar Ö nal, yap tý ðý a çýk la ma da, gö mü iþ lem le ri ni ya pan la rýn net o la rak yer be lirt me si ne rað men he nüz bir so nu ca u la þýl ma dý ðý ný söy le di. Ka zý ça lýþ ma la rý na me tan ga zý nýn pat la ya bi le ce ði en di þe siy le a ra ve ril di ði ni ha týr la tan Ö nal, þun la rý i fa de et ti: Ka zý ça lýþ ma la rý da ha ön ce den me tan ga zý nýn pat la ya bi le ce ði en di þe siy le dur du rul muþ tu. Çöp lük a la nýn da pat la ma o la bi le ce ði yö nün de sý kýn tý var dý. An cak uz man lar ve bi lir ki þi ler bu ko nu da her han gi bir pat la ma o la ma ya ca ðý yö nün de bir so nu ca var dý. Bu ne den le ka zý lar de vam e di yor. Çöp lük a la ný ta ma mýy la te miz le ne cek ve a na ze mi ne i ni le cek. A lan da de rin bir ka zý ya pý lý yor. Ka zý a la nýn da 8 ki þi nin ce se di nin ol du ðu nun tah min e dil di ði ni be lir ten Ö nal, ka zý a la ný nýn ol duk ça ge niþ bir a la ný kap sa dý ðý ný i fa de et ti. Bitlis/aa Ýç ki yö net me li ði tar týþ ma sý ral ve hoþ gö rü lü ol duk la rý ný i zâ ha ça lýþ ma sý bu nun ik ra rý. Sa bah kah val tý sýn da Baþ ba kan ýn u ça ðýn da iç ki ser vi si nin ya pýl dý ðý AKP ik ti da rý dö ne min de iç ki ye mü da ha le et me dik le ri i ti ra fý nýn bir ne vi tek ra rý KAR ÞI LIK LI PO LÝ TÝ KA MAL ZE ME SÝ Gö rü nen o ki bir ta raf tan Ik sý rýn ca ya týk sý rýn ca ya ka dar i çi yor lar de yip ik ti dar la rý bo yun ca al kol lü iç ki le re hiç bir en gel le me yap ma dýk la rý nýn be lir tir ken, di ðer ta raf tan al kol lü iç ki le ri i çen le ri a la ya a lýp, se çim sath-ý mâ i lin de mu hâ fa za kâr seç me ne göz kýr pý lý yor. Se kiz yýl dýr biz ya þam tarz la rý na yö ne lik ne yi ya sak la dýk sö züy le ba zý mah fil le re þi rin gö zük me ye ça lý þý lýr ken, de va mýn da ge niþ halk ke sim le ri ne san ki baþ ta iç ki ve u yuþ tu ru cu ol mak ü ze re, za rar lý mad de ba ðým lý lý ðý ve ku mar gi bi kö tü a lýþ kan lýk lar la mü ca de le e dil miþ ha va sý pom pa la ný yor Ta ma men po li tik po le mik ten i bâ ret söy le me, sâ de ce Baþ ba kan de ðil, ba kan lar da baþ vu ru yor. Si ya sî ik ti dar a dý na ko nu þan lar, mu ha le fe tin öz gür lü ðü iç ki sa vu nu cu lu ðu na dö nüþ tü ren ve ye ni bir ya þam bi çi mi nin da ya týl ma sý yan lý þý ný is ti mal le, ken di ik rar la rýy la Av ru pa ve A me ri ka da uy gu la nan en ba sit bir yö net me lik de ði þik li ði ni ters yön den a bar ta rak i ki yön lü si ya sî pro pa gan da ya mal ze me e di li yor Baþ ba kan Yar dým cý sý A rýnç ýn, al kol ve tü tün sa tý þýy la il gi li ye ni yö net me li ðin bir iç ki ya sa ðý o lup ol ma dý ðý na i liþ kin so ru ya ver di - Haksýz yasaða komik gerekçe DANIÞTAY, BAÞÖRTÜLÜ FOTOÐRAFIN VE SINAVA BAÞÖRTÜSÜYLE GÝRÝLMESÝNÝN, KÝMLÝK TESBÝTÝNÝ ZORLAÞTIRIP GÜVENLÝK PROBLEMÝ DOÐURACAÐINI ÝDDÝA ETTÝ. DA NIÞ TAY 8. Da i re si, 2010 A ka de mik Per so nel ve Li sans Üs tü E ði tim Gi riþ Sý na vý (A LES) son ba har dö ne mi ký la vu zun da ki ký lýk ký ya fet le il gi li dü zen le me le rin yü rüt me si ni oy bir li ðiy le dur dur du. E ði tim ve Bi lim Ýþ Gö ren le ri Sen di ka sý (E ði tim-ýþ) 2010 A LES son ba har dö ne mi ký la vu zun da ki baþ vu ru mer ke zin de ya pý la cak baþ vu ru lar alt baþ lýk lý A ben di i le pos tay la baþ vu ru lar alt baþ lýk lý C ben di nin ve sý na va gi rer ken a da yýn ya yýn da bu lun dur ma sý ge re ken bel ge ler a na baþ lý ðý al týn da yer a lan bir fo toð raf baþ lýk lý C ben di nin ba þý a çýk ve ba þý a çýk o la rak sý na va gi ril me me si ha lin de sý na výn ge çer siz sa yý la ca ðý þek lin de ki i ba re le rin yer al ma ma sý se be biy le ek sik dü zen le me ya pýl dý ðý ge rek çe siy le ip ta li ve yü rüt me si ni dur dur ma sý ta le biy le Da nýþ tay da da va aç mýþ tý.da nýþ tay 8. Da i re si, ký la vuz da ki söz ko nu su dü zen le me le rin yü rüt me si ni oy bir li ðiy le dur dur du. Da i re nin ka ra rýn da, A na ya sa Mah ke me si ve Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ve Da nýþ tay ýn ba þör tü sü i le il gi li ka rar la rý na da yer ve ri le rek, bu a na ya sal ve ya sal ku ral lar kar þý sýn da da va ko nu su dü zen le me nin hu ku ken ka bul e di le bi lir bir da ya na ðý nýn ol ma dý ðý id di a e dil di. Da i re, ký la vuz da ba þý a çýk fo toð raf çek tir me ve sý na va ba þý a çýk gi ril me si ni zo run lu ký lan dü zen le me le re yer ve ril me me si se be biy le, baþ vu ru da bu lu nan er kek-ka dýn a day la rýn fi zik sel o la rak teþ his le rin de güç lük o lu þa ca ðý ve sý nav gü ven li ði a çý sýn dan o lum suz so nuç lar do ða bi le ce ði ni sa vun du ði ce vap bun lar dan bi ri. Ev ve la Ben ha ya tým da að zý ma hiç iç ki koy ma dým. Ýlk mil let ve ki li ol du ðum 1995 te Ma ni sa Ti ca ret ve Sa na yi O da sý bir ye mek ver di. Bak tým ma sa da al kol var. Bu nu ka bul len me dim ve kalk tým git tim cüm le si nin ar dýn dan, Son ra Mec lis Baþ kan lý ðý na ka dar gel dim. Gör düm ki bu ma sa lar da o tu ra bil me li yiz, o tur ma lý yýz. Ý çen ar ka daþ la rý mýz la bir lik te o la bi li riz, ol ma mýz ge re ke bi lir. Ben ver di ðim dâ vet ler de bu nu ko yu yo rum. Çün kü bu nu ar zu e den ler, is te yen ler o la bi li yor. Ben ha ya tým da ki dö nü þü sa mi mi yet le i zah e den bir in sa ným i fâ de si, iç ki sa vu nu cu la rý ný mem nun et me yi he def li yor. Ve na sýl göm lek de ðiþ tir dik le ri, kök lü bir trans for mas yon la ne tür bir dö nü þüm e uð ra dýk la rý me sa jý ný ve ri yor. Ke za iç ki ya sa ðý yla il gi li ya lan ha ber le rin ya pýl dý ðý ný be lir ten AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Çe lik in, san ki iç ki ye ya sak ge li yor muþ gi bi, ya yýn lar çýk tý ðý ndan ya ký nýp, Bi ri si di yor ki yýl ba þý se pe ti ne ko ya maz sý nýz. E þi niz dos tu nuz si ze he di ye o la rak al dý yýl ba þý se pe ti ne koy du bu nu kim de net le ye cek. Uç ör nek ler den ha re ket e de rek kim se da na nýn al týn da bu za ðý a ra ma sýn a çýk la ma sý, AKP nin iç ki yi ya sa ðý nda ki öl çü sü nü ve sa mi mi ye ti ni su yü zü ne çý ka rý yor ÝÇ KÝ YLE GÜN DEM SAP TIR MA SI Bu a ra da AKP yö ne ti mi nin ka fa ka rý þýk lý ðý ný gi der mek i çin 45 so ru ve ce vap la de ði - þik li ðe da ir ha zýr la dý ðý bil gi no tu nda, ik ti da rýn iç ki sa tý þý ný ký sýt la dý ðý id di a la rý nýn ya lan la ma sý dik kat çe ki ci Ký sa ca sý, hem hal ka kar þý iç ki ya sa ðý nýn ge niþ le til di ði pro pa gan da sý ya pý lý yor, hem iç ki nin ya sak lan ma dý ðý, yö net me li ðin ye ni bir þey ge tir me di ði gü ven ce siy le iç ki yi sa vun cu la rý nýn en di þe le ri gi de ri li yor. An la þý lan o ki AKP, iç ki, di zi ve hey kel ü ze rin den gün de mi sap tý rýp, se çim sath-ý mâ i lin de iç ki ü ze rin den oy dev þir me pe þin de. Par ti ve hü kû met söz cü le rin ce, hal ka kar þý iç ki yi ya sak la ný yor ha va sý pom pa la nýr ken, iç ki sek tö rü ve al kol pi ya sa sý ra hat la tý lý yor Ve bü tün bun la ra kar þý, se kiz yýl son ra ge len kýs mî sý nýr la ma lar a kar þý mu ha le fe tin, fev ka lâ de ye ter siz söz ko nu su iç ki ya sa ðý na kar þý çýk ma sý, ters a çý dan ik ti da rýn de ðir me ni ne su ta þý yor. Mu ha le fet, ge ti ri len ted bir le rin ye ter siz li ði ni ve hü kû me tin bu ko nu da kök lü ted bir le ri al ma dý ðý ný or ta ya koy mak ye ri ne, iç ki ya sa ðý na kar þý öz gür lü ker i koy mak la ka mu o yu ö nün de iç ki sa vu nu cu su du ru mu na dü þü yor. Hiç hak ket me di ði hal de bu ko nu da da AKP ye si ya sî a van taj ve a lan sað lý yor. Si ya sî ik ti dar da bu nu te pe te pe ku la ný yor Pe ki, te mel de cid dî bir ted bir ge tir me yen yö net me li ði e leþ ti ren mu ha le fet, ne den son ye di yýl da ki al kol bi lân ço su nu gün de me ge tir mi yor? TAPDK ve ri le ri ne gö re, son ye di yýl da Tür ki ye de iç ki tü ke ti mi nin 1 mil yar 396 mil yon lit re art ma sýy la yüz de 133 art tý ðý ný gün de me ge tir mi yor? ÝÇERÝDE TOPLANTI, DI ÞA RI DA EY LEM VAR DI - YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can ýn, ü ni ver si te le rin öð ren ci kon sey le ri nin tem sil ci le riy le YÖK te bir a ra ya gel di ði top lan tý ya ka týl mak is te yen ve ken di le ri ne Öð ren ci Kol lek ti fi a dý ný ve ren gru ba po lis mü da ha le et ti. Öð ren ci ler i le po lis a ra sýn da ya þa nan ar be de nin ar dýn dan, po lis bi ber ga zý kul la na rak gru bu da ðýt tý. Ký sa bir sü re son ra tek rar ka pý ya ha re ket le nen gru ba po lis, ye ni den mü da ha le et ti ve 2 ki þi yi göz al tý na al dý. YÖK Baþkaný Öz can, öð ren ci ler le bu luþ tu YÖK Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can, Tür ki ye de ki 110 ü ni ver si te nin öð ren ci tem sil ci le riy le bi ra ra ya gel di. Top lan tý nýn ar dýn dan öð ren ci le rin ta lep le ri hak kýn da bil gi ve ren Öz can, yýl da 4 kez öð ren ci tem sil ci le riy le bu luþ ma ka ra rý al dýk la rý ný söy le di. Öð ren ci le rin kon sey le rin da ha faz la ku rum sal laþ ma sý ný ve ken di le ri ne da ha faz la büt çe ay rýl ma sý ný is te dik le ri ni di le ge ti ren Öz can, bu nu sað la ya cak la rý ný zan net tik le ri ni di le ge tir di. Top lan tý da öð ren ci di sip lin yö net me li ði nin gün cel len me si ko nu sun da bir ta lep gel di ði ni i fa de e den Öz can, þun la rý kay det ti: Ga yet ma kul bir ta lep ti, o nu e le a lýp bi tir me yi dü þü nü yo ruz. Cid - di o la rak ba rýn ma ta lep le rin den bah set ti ler. Ba zý ü ni ver si te ler de u la þým so run la rý var. Bu öð ren ci i çin a ðýr yük. Bu nu hal let me mi zi is te di ler. Va kýf öð ren ci kon sey baþ kan la rý harç mik tar la rý nýn yük sek ol du ðu nu ve dü þü rül me si ni is te di ler. Va kýf ü ni ver si te si öð ren ci le ri KDV nin sý fýr lan ma sý ný ta lep et ti ler. Va kýf ü ni ver si te le ri nin da ha des tek len me si ge rek ti ði ni be lirt ti ler. Va kýf ü ni ver si te le ri ni dev let ü ni ver si te le rin den a yýr ma dý ðý ný be lirt tik. Bir baþ ka so run la rý bes len mey di. Bun la rý da dik ka te a la ca ðýz. Öð ren ci ler YÖK ün ya pý lan dý rýl ma sý sü re cin de rol al mak is te dik le ri ni i fa de et ti ler. Da ha ak tif ka tý lým is ti yor lar. Gü ven lik güç le ri - KEY FÝ LÝ ÐE A TIF TA BU LU NUL DU ÜNÝVERSÝTELERDE ba þör tü sü ser bes ti si ge ti ren A na ya sa de ði þik li ði nin de 2008 yý lýn da A na ya sa Mah ke me sin ce ip tal e dil di ði be lir ti len ve mah ke me nin ge rek çe le ri ne yer ve ri len ka rar da, Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nin 10 Ka sým 2005 ta rih li Ley la Þa hin ka ra rý na da a týf ta bu lu nul du. Ka rar da, da va lý YÖK ve ÖSYM ta ra fýn dan mer ke zi o la rak ya pý lan sý nav lar da sý nav baþ vu ru for mu na ba þör tü lü fo toð raf ya pýþ tý rýl ma sý ve sý na va ba þör tü lü gi ril me si ni ya sak la yan ký la vuz hü küm le ri ne kar þý a çý lan da va la rýn A na ya sa Mah ke me si ka rar la rý ve bu ka rar lar ý þý ðý al týn da o lu þan ya sal ku ral lar dik ka te a lý na rak Da nýþ tay 8. Da i re sin ce red de dil di ði ve bu ka rar la rýn Da nýþ tay Ý da ri Da va Da i re le ri Ku ru lu ta ra fýn dan da o nan dý ðý ha týr la týl dý. Ka rar da, þöy le de nil di: A na ya sa Mah ke me si, Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ve Da nýþ tay ka rar la rý i le ak ta rý lan a na ya sal ve ya sal ku ral lar kar þý sýn da da va ko nu su dü zen le me nin hu ku ken ka bul e di le bi lir bir da ya na ðý nýn ol ma dý ðý a çýk týr. Ko þul la ra uy gun ol ma dý ðý hal de sý na va ka bul e dil miþ bu lu nan la rýn bu sý nav dan al dýk la rý pu an la rý üç yýl sü rey le kul la na bi le cek le ri de dik ka te a lýn dý ðýn da sý na výn et ki ve so nuç la rý nýn de vam e di yor ol ma sý ne de niy le te la fi si güç ve im kan sýz za rar lar o lu þa bi le ce ði a çýk týr. An ka ra / a a nin öð ren ci le re da ha an la yýþ lý dav ran ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti ler. Bu nu em ni yet güç le ri miz le ko nu þa bi li riz. Öz can, ken di le ri nin de on lar i çin yap ma yý dü þün dük le ri ko nu lar hak kýn da bil gi ver di. Öz can, Rek tö rün da ve tiy le gü ven lik güç le ri nin kam pü se gir me si ni ön gö rü yo ruz. Ba þa rý lý öð ren ci le ri ö dül len dir me ni ye tin de yiz di ye ko nuþ tu. YÖK Baþ ka ný Öz can, ha re ket le rin de þid det o lan hiç bir grup la ko nuþ ma ma yý, baþ ka sý nýn öz gür lü ðü nü en gel le yen hiç bir gru bu mu ha tap al ma ma yý, a ka de mik fa a li yet le ri her han gi bir þe kil de zor laþ tý ran hiç bir grup la ko nuþ ma ma yý pren sip o la rak ka bul et tik le ri ni bil dir di. An ka ra / a a YÖK BAÞKANI ÖZCAN: DANIÞTAY'IN KARARINA ÝTÝRAZ EDECEÐÝZ YÖK Baþ ka ný Yu suf Zi ya Öz - can, Da nýþ tay 8. Da i re si nin 2010 A ka de mik Per so nel ve Li sans Üs tü E ði tim Gi riþ Sý - na vý (A LES) son ba har dö ne - mi ký la vu zun da ki ký lýk ký ya - fet le il gi li dü zen le me le rin yü - rüt me si ni dur dur ma sý ka ra rý - na i ti raz e de cek le ri ni bil dir di. Sos yal pay la þým si te si Twit - ter da ko nu ya i liþ kin a çýk la - ma lar da bu lu nan Öz can, Da - nýþ tay 8.Da i re si nin al mýþ ol - du ðu A LES e ba þör tü lü öð - ren ci le rin gi re bil me si i le il gi li yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý - na çok ü zül dü ðü nü vur gu la dý. Öz can, A lý nan bu ka ra rý hu - kuk çu ar ka daþ la rý ma in ce le - te ce ðim. Hu ku ken ge re ken her ne i se o ya pý la cak týr. Bu kap sam da ka ra ra i ti raz e de - ce ðiz de di. An ka ra / ci han SENTEZ A rap lar ta ba kat-ý gaf let ten u ya ný yor! UMUT YAVUZ kat gü zel ve müj de li bir sa dâ i le ça - Ey hür ri yet-i þer î! Öy le müt hiþ ve fa ðý rý yor sun, be nim gi bi bir þark lý yý ta ba kat-ý gaf let al týn da yat mýþ ken u yan dý rý yor sun. Sen ol ma say dýn, ben ve u mum mil let, zin dan-ý e sa ret te ka la cak týk. Se ni ömr-ü e be dî i le teb þir e di yo rum. E ðer ay nü l-ha yat þe ri a tý men ba-ý ha yat yap san ve o cen net te neþ vü ne mâ bul san, bu mil let-i maz lu me nin de es ki za ma na nis pe ten bin de re ce te rak ki e de ce ði ni müj de ve ri yo rum. Be di üz za man Sa id Nur sî ge çen as rýn ba þýn dan böy le ses le ni yor du Hür ri ye te hi tap nam lý ko nuþ ma sýn da (Se la nik, 1908) Be di üz za man, Hür ri ye te hi tap e di yor du ve hür ri ye te hi tap e der ken bü tün þar ka hür ri ye ti i lân e di yor du hay ký ra rak. O sa dâ, Be di üz za man ýn ta bi riy le, müt hiþ ve fa kat gü zel ve müj de liy di O sa dâ öz gür lü ðün se siy di E ðer hür ri yet neþ vü ne ma bul ma sa, bü tün bir þark ve þark lý lar e sa ret zin da ný na mah kûm o la cak lar dý. E ðer hür ri yet ha ya ta ha yat e dil se, þark mil let le ri bin de re ce te rak ki e de cek ti. Ya ni i ler le ye cek, ge li þe cek ti. Hür A dam Be di üz za man ýn ge çen as rýn ba þýn dan yap tý ðý hür ri yet çað rý la rý, bu top rak lar da nis pe ten yan ký bul du. Böy le ce Tür ki ye, Ýs lâm â le mi ne ön cü lük e de bi le cek bir po zis yo na, her ne ka dar tam an la mýy la ol ma sa da, nis pe ten u laþ mýþ ol du. Bu top rak lar da, Hür A dam ýn ça ba la rýy la de mok ra si ve hür ri yet an la yý þý ze min bul du ve ge liþ ti. Þim di bu çað rý la rýn ü ze rin den 100 yýl gi bi bir za man geç miþ ken, o nun de mok ra tik leþ me ve hür ri ye te yap tý ðý kat ký la rý ko nu þu yo ruz. Bu se ne Be di üz za man Sa id Nur sî nin bü tün Ýs lâm mil let le ri ne ders ver di ði Hut be-i Þa mi ye nin o ku nu þu nun 100. yý lý ay ný za man da (Þam, 1911). Ve A rap mil let le ri u ya ný yor ya vaþ ya vaþ. Hür ri yet çað rý la rý nýn (1908), Hut be-i Þa mi ye de ki (1911) mü him me saj la rýn ü ze rin den bir a sýr lýk bir za man di li mi geç miþ ken, A rap mil let le ri de ya vaþ ya vaþ u yan ma ya baþ lý yor. Be di üz za man ýn ta bi riy le, ta ba kat-ý gaf let da ðý lý yor Tu nus ta baþ la yan baþ kal dýr ma, di ðer ül ke le ri de et ki le me ye baþ la dý. Yýl lar yý lý is tib dat al týn da e zi len Müs lü man lar, baþ la rýn da ki kuk la des pot la ra had le ri ni bil dir mek is ti yor ar týk. Sý ra da Mý sýr, Lib ya, Su u di A ra bis tan, Ce za yir, Fas, Ye men, Su ri ye, Ür dün ve di ðer le ri var Ko nuþ tu ðu muz bü tün A rap dost la rý mýz da ben zer bir ha let-i ru hi ye se zi yo ruz. Hep si de Ar týk ye ter di yor lar. Bi zi e zen, bi zi sö mü ren, bi ze ha yat hak ký ta ný ma yan dik ta tör li der ler den býk týk di yor lar. Bu top rak lar da 1950 ler de yük se len, Ye ter söz mil le tin dir! ses le ri, þim di ler de A rap ül ke le rin de du yul ma ya baþ lan dý. Her ne ka dar kay bo lan yýl la rýn ve ge çen za ma nýn te lâ fi si ol ma sa da, bu gün A rap ül ke le rin de yük se len ses ler, i yi ye a la met tir. Ken di halk la rý ný e zen ve on la rý Ba tý lý dost la rý na sö mürt tü ren ve bu a ra da kü pü nü dol du ran li der ler bir bir dev ri le cek Baþ ka þans la rý yok Be di üz za man ýn öv gü ler düz dü ðü Hür ri yet tam an la mýy la sað lan ma dan Ýs lâm ül ke le ri ne ra hat yok tur. Bun dan he men son ra da Þam da ver di ði Hut be-i Þa mi ye de Müs lü man la rý bi ti ren 6 has ta lýk tes bi ti ne ku lak ve ril me li dir. Be di üz za man o za man bü tün Ýs lâm â le mi ne ses le ne rek on la rý yi yip bi ti ren has ta lýk la rý þöy le sý ra la mýþ tý: * Ye sin, ü mit siz li ðin i çi miz de ha yat bu lup di ril me si. * Sýd kýn ha yat-ý iç ti ma i ye-i si ya si ye de öl me si. * A da ve te (düþ man lý ða) mu hab bet. * Eh li i ma ný bir bi ri ne bað la yan nu ra nî ra bý ta la rý bil me mek. * Çe þit çe þit sa rî has ta lýk lar gi bi in ti þar e den is tib dat. * Men fa at-i þah si ye si ne him me ti ni has ret mek. Ýþ te þim di A rap mil let le ri de bu has ta lýk la rýn ve teh li ke le rin far ký na va ra cak týr. Ön ce iç le rin de ki ü mit siz li ði gi de re rek, ye ri ne u mu du ko ya cak lar. Son ra si ya set te ve top lum da ya lan cý la rý ve ya lan cý lý ðý yok e de rek, ye ri ne doð ru lu ðu ve doð ru la rý in þa e de cek ler. Son ra da dýþ güç le rin o yun la rýy la a ra la rý na so ku lan düþ man lýk la rý, mu hab be te dö nüþ tü re cek ler Son ra bu mu hab bet ten do la yý bö lün müþ lük ler so na e re cek ve ma ne vî ra bý ta lar la bir lik ve dir lik o lu þa cak. Her ta ra fý sa ran is tib dat bir bir yý ký la cak. Ye ri ne par lak þer i hür ri yet ve meþ ve ret düs tur la rý ko nu la cak. Böy le ce þah si men fa a tin ye ri ni da ha yük sek bir ga ye o lan top lum sal men fa at ler a la cak týr. Be di üz za man ýn yüz yýl ön ce tes bit et ti ði has ta lýk lar böy le ce i za le o lu na cak týr. Bu ko lay ol ma ya cak týr Bu top rak lar da da ko lay ol ma mýþ týr ve he nüz ta mam lan ma mýþ týr. A ma bir gün el bet ta mam la na cak týr Bu gün A rap ül ke le rin de ya þa nan san cý lar, di le riz ki böy le si bir di ri li þin çar pýn tý la rý na dö nüþ sün.

6 YURT HABER 6 Os man lý tâ rî hi nin is tis nâ pâ di þâh la rýn dan Sul tan Ýb ra him in, ak lý ný çe len bir fal cý ka dý nýn an lat tý ðý ma sal la rýn et ki sin de ka la rak, sa mur kür ke me - rak sar dý ðý; ken di si ve et râ fýn da ki le rin gi ye cek le rin den baþ ka, sa ra yýn dö þe me ve du var la rý ný da hi kürk ler le kap lat tý ðý an la tý lýr. Ve zîr le rin ve rüt be li u le mâ nýn sa ra - ya sa mur kürk he di ye et me le ri ni fer man bu yu rur. Ge - tir me yen ler den zor la al mak yo lu na baþ vu rur. Ýþ te böy le bir zor la ma i le kar þý kar þý ya ka lan ze vât tan bi ri o lan Ga la ta ka dý sý Þey hü l-ýs lâm Zâ de Meh met Çe le - bi, â lim ve mu ta sav výf bir zât týr. Bir hýr ka ve bir kü lâ hý boh ça ya sa rýp ve zîr-i a za mýn sa ra yý na va rýr. Kürk ver - me ye gü cü nün ol ma dý ðý ný i fa de e de rek: Bu hýr ka ve kü lâ hý gi yer, ma kàm dan vaz ge çe rim. der. Baþ ve zî rin, Þey hü l-ýs lâm o lan ba ba sý nýn bi le kürk ver miþ ol du ðu - nu, ken di si nin ni çin i nat et ti ði ni sor ma sý ü ze ri ne: Ba - bam, ma kà mý ný kay bet mek kor ku sun dan ver miþ tir. Be ni pâ di þâh la gö rüþ tür. O na, bu yol la mal top la ma - nýn u lu l-em re mü nâ sip ol ma dý ðý ný söy le ye yim. Çok çok ya be ni i dam e der; þe hîd o lu rum. Ya sür gü ne gön - de rir; böy le gi der se Ýs tan bul bu zu lüm yü zün den yer le bir o la cak. Hiç ol maz sa bu þe hir den kur tu lu rum. Yok gö rev den a lýr sa, boh ça da ki hýr ka i le kü lâ hý gi yip Mev - le vî ha ne ye çe ki li rim. der. O ku du ðum ki tap ta, vak a yý nak le den tâ rîh çi hi kâ ye nin so nu nu yaz ma mýþ. Hü küm dâr la rýn hak sýz ha re ket le ri ne kar þý ko ya bi le - cek ce sâ ret te â lim le rin kal ma dý ðý bir cem iy ye tin so nu hüs rân dýr. Bu hü küm dâr lýk is ter bir hâ ne yi, is ter bir kýt a yý i dâ re e de cek ge niþ lik te ol sun, i þin mâ hi ye ti de - ðiþ mez. Her i dâ re ci, so rum lu ol du ðu þa hýs la ra kar þý hak ka ri â yet le mü kel lef tir. Fa kat ne ya zýk ki, e li ne yet - ki yi ge çi re nin hak ka ba kýþ a çý sý ve hu kùk te lâk kî si ek se ri yet le is ti kà met ten sap mak ta dýr. Çev re sin de ki - le rin çe þit li se bep ler le kar þý ko ya ma yýþ la rý yü zün den git tik çe ha tâ la rý nýn da far kýn da o la ma yan i dâ re ci, so nu fe lâ ket le bi ten yol la ra gir mek te dir. Ma a le sef, Meh met Çe le bi ler de pek az dýr. Zâ li mi u yar mak bir ci hâd çe þi di ol mak la bir lik te, her iþ gi bi, o nun da in ce bir tek ni ði var dýr. Ak si hal - de, u yu yan ca na va rýn kuy ru ðu na bas mak gi bi, is ten - me yen ne tî ce le re yol a ça bi lir. Bu ba kým dan, tâ rîh i - çin de ço ðu u le mâ nýn, bâ zý zâ lim hü küm dâr lar hak - kýn da, hiç lâ yýk ol ma dýk la rý sý fat lar ve va sýf lar kul lan - dýk la rý ve bu yol la on la rý i yi li ðe, hay ra, doð ru ya yö - nelt me ye ça lýþ týk la rý gö rül müþ tür. Ta bi î, bu tar zý ken di yük sek fa zî let le ri ne, e ri þil mez sý fat la rý na kar þý ba sit bir se nâ gi bi ad de den zâ lim, on da ki me câ zý an - la maz ve yâ an la mak is te mez se iþ baþ ka! Ü zü le rek be lirt mek ge rek tir ki, gü cü el de e den, her - han gi bir þe kil de o nun ken di si i çin vaz ge çil mez bir lâ zý me ol du ðu nu, hiç kim se nin baþ ka tür lü dü þün - me si nin bir kýy me ti bu lun ma dý ðý ný veh met ti ðin den, dün yâ ne der se de sin, bil di ði ni o ku mak tan ge ri kal - ma mýþ týr. Dün yâ tâ rî hi nin bu nu te yîd e den pek çok ör nek le do lu ol du ðu mâ lûm dur. Hat tâ de mok ra si - nin i yi ce bi lin di ði ve yay gýn laþ tý ðý bu gün ler de bi le a - dý hür, de mok rat, cum hû ri yet o lan bir çok dev le ti yö ne ten ler, tâ rih te ki em sâl le ri ni a rat ma ya cak ic râ at - lar yap mak tan ge ri dur ma mak ta dýr lar. Hal ka rað men, halk i çin, halk oy la ma sý i le ve yâ baþ ka baþ ka o yun lar la de mok ra tik dik ta tör ya, cum - hû rî sal ta nat, mil lî i râ de ve sâ i re i le i dâ re e di len ül ke - le ri ak lý nýz dan ge çi rin, gö zü nü zün ö nün den resm-i ge çit yap tý rýn Mil let a dý na ka rar ve ren le rin ver - dik le ri ka rar la rý bir hâ týr la yýn De mek, eþ yâ nýn ta - bî a tý de ðiþ mi yor. Sý nýr sýz kuv ve ler le ya ra tý lan be nî be þe ri, an cak Ý lâ hî Kud ret in sý nýr la ya bi le cek ol ma sý ha kî ka ti a yân be yân or ta da du ru yor. Fa zî let li ki þi nin kim se nin ta hak kü mü ne gir me ye - cek ka dar iz zet li, kim se yi çið ne me ye cek ka dar hür - met li ol ma sý ge re ki yor. Yok sa, is te nil di ði ka dar yük - sek ev sâf i le a nýl sýn, in sa nýn bun la ra sâ hip li ði ger çek ol mu yor. Ri yâ kâ râ ne te vec cüh ler þah sý yük selt mek ye ri ne, ye rin di bi ne ba tý rý yor. Ki þi te den nî yi te rak kî zan net se, kar þý sýn da ki ler ha kî ka ti ket met se; dil ler lâl, göz ler kör ol sa da i þin as lý ay ný ka lý yor. Va kit ge lip çat tý ðýn da yer den fýþ ký ran fi dan lar gi bi ör tü len, ka pa tý lan ha kî kat ler çat la yan to hum lar mi sâ li fi liz ve ri yor, or ta ya çý ký yor. Sýr la rýn or ta ya çýk tý ðý gün gel me den, sýr la rýn sýr rý dö kü lü yor, ca mýn ci lâ sý kav lý - yor, mü eb be den sak lý kal mak di ye bir þey ol ma dý ðý ta - hak kuk e di yor. Ka ba hat sa mur kürk ol sa, kim se om - zu na al maz. a ta sö zü nü tas dî ken, kim se su çu nu ka - bûl len mi yor sa da vâ ký a ve hü küm de ðiþ mi yor. Ak lý ba þýn da o lan i çin ne bu ra da, ne ö te ki â lem - de re zîl ve rüs vây ol ma dan ya þa mak en bü yük he - def ol ma lý! Te keb bü rün, zul mün, ri yâ nýn, müs te - hak o lun ma yan þöh re tin, kö tü ye kul la ný lan ma kà - mýn, hak sýz lý ða yol a çan gü cün, ha ram dan el de e - di len ser ve tin, bo þa ge çen öm rün â ký be ti ni ve be - de li ni tah mîn et mek i çin al lâ me ol mak ge rek mi - yor. A zý cýk tâ rih o ku mak ve bil mek ye ti yor GÜLLER VE DÝKENLER EKREM KILIÇ Kabahat, samur kürk olsa... ATATÜRK Ü ni ver si te si (A Ü) E de bi yat Fa kül - te si Fel se fe Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Rýd van Kü çü ka li ta ra fýn dan ha zýr la nan pro jey le, Tür ki ye de ilk kez gö nül lü ve li ler o - kul lar da nö bet tu ta cak. E ði tim de ki ba þa rý nýn ar ttý rýl ma sý, o kul gi riþ ve çý kýþ la rýn da gü ven li - ðin sað lan ma sý na ve li le rin de kat ký sun ma sý ve o ku lun da ha ca zip ha le ge ti ril me si i çin ha zýr - la nan Gö nül lü Nö bet çi Ve li Pro je si, Trab - zon un Sür me ne il çe sin de üç il köð re tim o ku - lun da uy gu lan ma ya baþ lan dý. Kü çü ka li, yap tý ðý a çýk la ma da, e ði ti mi; tek ba þý na ki þi, ki þi ler, ku rum ve ya ku rum la rýn i - ni si ya ti fi ne bý ra kýl ma sý nýn çok da ye ter li ol ma - dý ðý ný dü þün dük le ri i çin Tür ki ye de ilk de fa Gö nül lü Nö bet çi Ve li Pro je si ni ha zýr la dýk la - rý ný söy le di. Rýd van Kü çü ka li, pro jey le, e ði ti - min a sýl un sur la rý i çe ri sin de yer al ma sý ge re - ken ve li le rin de o kul la rýn i çe ri sin de yer al ma - la rý ný sað la ya rak, o ku lu ya kýn dan ta ný ma la rý, o ku lun prob lem le ri ni gör me le ri, ö zel lik le son dö nem ler de ki o kul gi riþ ve çý kýþ la rýn da ki or ta - ya çý kan prob lem le rin a zal týl ma sý ný a maç la - dýk la rý ný i fa de et ti. Ve li le rin o ku lu sa hip len - me duy gu la rý ný ka zan ma la rý ge rek ti ði ni vur gu la yan Kü çü ka li, Bu pro je yi, pi lot o la - rak Trab zon un Sür me ne il çe sin de Va li lik, Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ve Kay ma kam lý - ðýn o na yýy la baþ lat mýþ du rum da yýz. Pro je bir yý lý kap sa yan bir ça lýþ ma o la cak de di. Tür ki ye ge ne lin de ve li le rin o kul top lan tý la - rý na ka tý lým o ra nýn yüz de 17 ol du ðu nu tes - bit et tik le ri ni ha týr la tan Kü çü ka li, Av ru pa ül ke le rin de ki o ran la kar þý laþ týr dýk la rý za man ül ke miz de ki bu o ra nýn çok alt se vi ye ler de kal dý ðý ný be lir le dik le ri ni di le ge tir di. VE LÝ LERDEN DE YA RAR LA NI LA CAK Bu o lum suz lu ðu or ta dan kal dýr mak, ve li le - rin o ku la ge lip git me si ni sað la mak a ma cýy la pro je yi ha ya ta ge çir dik le ri ni söy le yen Kü çü ka - li, þun la rý kay det ti: O kul la rý mýz da ki sa de ce i - da re ci le ri miz, öð ret men le ri miz ve öð ren ci le ri - mi zin bu et kin lik i çe ri sin de yer al ma sý ye ter li ol ma mak ta dýr. Ve li le ri mi zin im kân la rýn dan, bu ra da sa de ce mad dî im kân la rýn dan de ðil, be ce ri le rin den de ya rar lan ma yý a maç lý yo ruz. Ý yi bir mü zis yen o lan bir ve li nin o kul da öð - ren ci le re mü zik kur su, i yi dil bi len bir ve li nin öð ren ci le re dil kur su ver me si ö nem li dir. Ve li - le ri miz o kul dan u zak kal dýk ça, o ku lun prob - lem le ri ni de bil me dik le ri i çin ge nel de ge rek siz bir ta kým sa vun ma me ka niz ma la rýy la o kul dan u zak kal mak ta lar. Hal bu ki bu o kul lar da ken di ço cuk la rý ye tiþ mek te dir. O kul la rýn e ði tim ka li te si ni ar ttýr mak ta ve li - le rin de ü ze ri ne dü þen gö rev ler ol du ðu nu ha - týr la tan Kü çü ka li, Bu ça lýþ ma da ve li le rin o ku - la ge ti ril me sin de bir ta kým ya sal dü zen le me ler yok tur. Ta ma men gö nül lü lük e sa sý dik ka te a - lý na rak, bu ça lýþ ma yý ger çek leþ ti ri yo ruz. Ýs te - yen ve li le re du yu ru ya pýp, on la rýn o ku la gel - me si ni sað la ya ca ðýz di ye ko nuþ tu. VELÝLERE OKUL NÖBETÝ A Ü E DE BÝ YAT FA KÜL TE SÝ ÖÐ RE TÝM Ü YE SÝ PROF. DR. KÜ ÇÜ KA LÝ TA RA FIN DAN HA - ZIR LA NAN PRO JEY LE, VE LÝ LER GÖ NÜL LÜ O LA RAK, O KUL LAR DA NÖ BET TU TA CAK. KÖ TÜ A MAÇ LI KÝ ÞÝ LE RÝ VE LÝ LER TES BÝT E DE CEK Pro je nin 3 pi lot o kul da uy gu lan dý ðý ný, söz ko nu su o kul da ki öð ren ci le rin ve li si ne pro je yi u laþ týr dýk la rý ný i fa de e den Kü çü ka - li, ge re kir se bütün ve li le rin e vi ne gi dip, et kin li ðe ka týl ma sý ný sað la ya cak la rý ný be lirt ti. Son za man lar da, o kul gi riþ ve çý kýþ lar - da ya þa nan o lum suz luk la rýn ba sýn da sýk ça yer al dý ðý ný di le ge - ti ren Kü çü ka li, þöy le ko nuþ tu: Nö bet çi ve li le ri miz sa ye sin de, o kul gi riþ ve çý kýþ la rýn da ki o lum suz o lay la rýn or ta dan kal dý rýl - ma sý da ön pla na çý ka cak. Çün kü ve li miz, za ten o böl ge nin in - sa ný ný ta ný yan ki þi ler. Ve li le rin o kul da bu lun ma sý, kö tü a maç lý ki þi le rin bu ra ya pek yak la þa ma ma sý ný da sað la ya cak týr. Ve li ta ra fýn dan sü rek li o la rak gi dip ge li nen o kul lar da bu tür ki þi ler o lum suz dav ra nýþ la rý ser gi le me ye cek tir. Ta biî ki em ni ye ti miz ge rek li ted bir le ri al mak ta dýr, a ma her ke si ye te ri ka dar ta ný ya - ma dý ðý i çin sa de ce o lay çýk tý ðýn da ge rek li o lan mü da ha le ya - pýl mak ta dýr. Fa kat ve li miz bu ki þi le ri ta ný ðý i çin kö tü a maç lý ki - le ri da ha ön ce den ta ný yýp, em ni yet güç le ri mi zi ön ce den bil gi - len dir mek su re tiy le, ön ha zýr lýk la rýn ya pýl ma sý ný sað la ya cak - týr. Ö zars lan, pi lot o la rak be lir le dik le ri üç o kul da pro je den o - lum lu so nuç lar el de e di lir se bu nun bir ke le bek et ki siy le ül ke ge ne lin de bü tün o kul la ra ya yý la ca ðý ný be lirt ti. Er zu rum / a a Acil serviste yangýn çýktý, hastalar bahçeye çýkarýldý ADANA DAKÝ Çu ku ro va Ü ni ver si te si (ÇÜ) Týp Fa kül te si Bal ca lý Has ta ne si nin a cil ser vi sin de yan gýn çýk tý. A lý nan bil gi - ye gö re, ÇÜ Bal ca lý Yer leþ ke si nde ki has - ta ne nin a cil ser vi sin de ta di lat ya pýl dý ðý sý - ra da he nüz be lir le ne me yen baþ la yan yan - gýn, ký sa sü re de bü yü dü. Bu nu ü ze ri ne, has ta lar ser vis ten tah li ye e dil di. Has ta lar - dan ba zý la rý sed yey le bah çe ye çý ka rýl dý, ba - zý la rý di ðer ser vis le re sevk e dil di. Ýt fa i ye e - kip le ri ça lýþ ma ya baþ la dý, gü ven lik gö - rev li le ri tedbir al dý. Yan gýn da ö len ve ya - ra la nan ol ma dý ðý bil di ril di. A da na / a a Hýrsýzlýk iddiasýyla 3 kiþi yakalandý ANKARA NIN Çu buk il çe sin de bir fab ri - ka dan kab lo ve gra nit çal dýk la rý ö ne sü - rü len 3 ki þi ya ka lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, il çe ye bað lý Me lik þah Ma hal le - si nde ki bir gra nit fab ri ka sý na ge ce geç sa at ler de gi ren 3 ki þi kab lo ve gra nit le ri çal ma a ma cýy la dý þa rý çý kar ma ya baþ la dý. Çev re de ki le rin, du ru mu po li se ha ber ver me si so nu cu o lay ye ri ne ge len e kip - ler, kaç ma ya ça lý þan zan lý lar dan Ö.G (20), S.K (18) ve B.A yý (18) gö zal tý na al - dý. Zan lý lar, em ni yet te ki sor gu la rý nýn ar - dýn dan ad li ye ye sevk e dil di. An ka ra / a a Tren vagonlarýnýn camlarýný kýrdýlar SAMSUN DA Gar Park ta ki tren va gon - la rý nýn cam la rý, kim li ði he nüz be lir le ne - me yen ki þi ve ya ki þi ler ce ký rýl dý. E di ni len bil gi ye gö re, Ýs tas yon Ma hal le si Gar Park ta bu lu nan, bir sü re ön ce Bü yük þe - hir Be le di ye si nin hiz me te sun du ðu ha fif ray lý sis tem de ça lý þan ma ki nist le rin ih ti - yaç la rý ný gi der me si i çin tah sis e di len 2 tren va go nu nun cam la rý, kim li ði he nüz be lir le ne me yen ki þi ve ya ki þi ler ce taþ a tý - la rak ký rýl dý. Ýh bar ü ze ri ne po lis, o lay la il - gi li so ruþ tur ma baþ lat tý. Sam sun / a a Kestiði aðaç üzerine devrilen kiþi öldü ARTVÝN ÝN Borç ka il çe sin de, kes ti ði a ðaç ü ze ri ne dev ri len ki þi öl dü. A lý nan bil gi ye gö re, il çe nin Bal cý Kö yün de, or man lýk a - lan da a ðaç ke sen A ziz Ya þar ýn (43), ü ze - ri ne kes ti ði a ðaç dev ril di. Ya þar, a ða cýn al týn da ka la rak öl dü. Art vin / a a 3 bin çaðrýdan 2 bin 900 ü asýlsýz çýkýyor SÝVAS Ýl Am bu lans Ser vi si Baþ he kim li - ði nin 112 A cil Ser vis ih bar hat tý na gün lük ge len or ta la ma 3 bin çað rý dan 2 bin 900 ü - nün boþ ve a sýl sýz çýk tý ðý, hat tý en çok te le - fon sa pýk la rý nýn ve ço cuk la rýn meþ gul et ti ði bil di ril di. Si vas Sað lýk Mü dü rü Vak kas Öz - mer can, 112 a cil ser vis ih bar hat tý na çok sa yý da a sýl sýz ih bar gel di ði ni be lir te rek, bu ser vi sin doð ru yer - de, doð ru þe kil de kul la nýl ma sý nýn çok ö - nem li ol du ðu nu söy le di. Öz mer can, Si - vas ta ki 112 ser vi si nin Tür ki ye de ki di ðer il ler le ký yas lan dý ðýn da çok prob lem siz þe - kil de yü rü dü ðü nü be lir te rek, þehirde va k'a - ya u laþ ma yüz de le ri nin çok i yi du rum da ol du ðu nu i fa de et ti. Si vas / a a Ördeklere uydudan takip ONDOKUZMAYIS Ü ni ver si te si (O MÜ) Or ni to lo ji A raþ týr ma Mer ke zi nce Ký zý lýr mak Del ta sý nda sür dü rü len su kuþ la rý ný hal ka la ma ça lýþ ma la rý kap sa mýn da uy du ve ri ci si ta - ký lan 20 ör de ðin yol ha ri ta sý nýn ta kip e dil di ði bil di ril di. O MÜ Or - ni to lo ji A raþ týr ma Mer ke zi gö rev li si Ki raz Er ci yas, yap tý ðý a - çýk la ma da, Ký zý lýr mak Del ta sý nda ger çek leþ ti ri len su ku þu hal ka la ma ça lýþ ma la rý kap sa mýn da 20 ör de ðe gü neþ e - ner ji si i le ken di ni þarj e de bi len uy du ve ri ci si ta kýl dý ðý - ný söy le di. Gý da ve Ta rým Ör gü tü nün (FA O) des te ði i le yü rü tü len ça lýþ ma ya Bir le þik Dev let ler Je o lo jik A raþ týr ma lar Mer ke zi (USGS) uz man la rý nýn da ka týl dý ðý ný i fa de e den Er ci yas, ça lýþ ma da kuþ la rýn han gi göç ro ta sý na sa hip ol du ðu, ne re de ko nak la dý ðý ve ne re de kýþ la dý ðý gi bi bil gi le re u laþ ma yý he def le dik le ri ni an lat tý. Uy du a ra cý lý ðý i le iz le nen ör dek le rin gün lük ko num la rý i le il gi li çe þit li bil gi ler el de et me ye baþ la dýk la rý ný be lir ten Er ci yas, Ör dek ler, Tür ki ye den baþ la yýp ön ce Uk ray na, o ra - dan Rus ya ya ve Ka za kis tan a geç ti. Ör dek ler den ba zý la rý i se þu an Ka ra de niz in he men ku ze yin de, A zak De ni zi nin gü ney do ðu sun da bu lu nan Kras na dor þeh ri nin ya kýn la rýn da ki bir göl de ko nak la mak ta. Ya kýn za - man da ör dek le rin Ký zý lýr mak Del ta sý na dö ne ce ði ni tah min e di yo ruz de di. Er ci yas, uy du ve ri ci si ta ký lan, yak la þýk 300 gram a ðýr lý ðýn da ki yü zü cü ör dek le rin en kü çü ðü o la rak ad lan dý rý lan bir Ça mur cun un yak la þýk 7 bin 500 ki lo - met re yol kat et ti ði ni söy le di. Sam sun / a a Ký zý lýr mak Del ta sý nda ger çek leþ ti ri - len su ku þu hal ka la ma ça lýþ ma la rý kap sa mýn da 20 ör de ðe gü neþ e ner ji - si i le ken di ni þarj e de bi len uy du ve - ri ci si ta kýl dý Uy du ve ri ci si ta ký - lan, yak la þýk 300 gram a - ðýr lý ðýn da ki yü zü cü ör - dek le rin en kü çü ðü o la rak ad lan dý rý lan bir Ça mur cun yak la þýk 7 bin 500 ki lo met re yol kat et ti. Ka lo ri fer o pe ras yo nun da 6 ki þi, gö zal tý na a lýn dý AR DA HAN IN Po sof il çe sin de 5.3 bü yük lü ðün de bir dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te - si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü nden a lý nan bil gi ye gö re, Ar da han ýn Po sof il çe si E min bey ya kýn la rýn da sa at sý - ra la rýn da ye rin yak la þýk 8 ki lo met re de rin li ðin de mey da na ge len dep re min bü yük lü ðü, 5.3 o la rak tes pit e dil di. Ar da han Va li si Mus ta fa Tek men, Þu a na ka dar o lum suz bir du rum yok. An cak ta ra ma la rý mýz de vam e di yor de di. Ar da han Va li si Tek men, yap tý ðý a çýk la ma da, Po sof Kay - ma ka mýy la sü rek li ir ti bat ha lin de ol du ðu nu i fa - de et ti. Di ðer il çe ler de de ta ra ma ça lýþ ma sý yap - týk la rý ný an la tan Tek men, þun la rý söy le di: Yap tý - ðý mýz ilk ta ra ma lar da her han gi bir o lum suz luk yok. Ýl çe kay ma ka mý i le ir ti bat ha lin de yim. Dep re min mer kez üs sü o lan kö yü mü zün Gür - cis tan sý ný rý na ya kýn bir köy ol du ðu söy le ni yor. Þu a na ka dar o lum suz bir du rum yok. An cak ta ra ma la rý mýz de vam e di yor. Can ve mal kay bý bil gi si he nüz gel me di. Ýn þal lah bun dan son ra da o lum suz bir bil gi gel mez. Ar da han/a a SÝVAS TAKÝ bir ku ru mun ka lo ri fer ya ký tý i ha le - sin de yol suz luk ya pa rak dev le ti za ra ra uð rat týk - la rý ve hak sýz ka zanç el de et tik le ri ö ne sü rü len 6 ki þi, Si vas, Ýs tan bul ve Ýz mir de ya pý lan eþ za - man lý o pe ras yon lar da gö zal tý na a lýn dý. Zan lý lar - dan 3 ü tu tuk lan dý. Si vas Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðün den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Ýs tan bul ve Ýz mir mer kez li bir þir ke tin, Si vas ta - ki res mî bir ku ru mun aç tý ðý sý vý ka lo ri fer ya ký - tý i ha le si ni son 3 yýl dýr al dý ðý, þir ke tin ku ru ma ta ah hüt et ti ði ya kýt ye ri ne da ha u cuz ve dü þük ka li te de ya ký tý þir ket mer ke zin de tan zim et tik le - ri sah te fa tu ra lar la bir lik te ver di ði, bu yol la dev - le tin za ra ra uð ra týl dý ðý yö nün de bil gi le re u la þýl - dý. Si vas Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn ta li ma týy la yü rü tü len so ruþ tur ma da, 8 þüp he li nin Suç iþ le - mek a ma cý i le ör güt kur mak, ör güt fa a li yet le ri kap sa mýn da ni te lik li do lan dý rý cý lýk, dev le te ta - ah hüt e di len den baþ ka dü þük ka li te de mal ver - me ve res mî bel ge de sah te ci lik suç la rý ný iþ le - dik le ri tesbit e dil di. Bu doð rul tu da Si vas þehir mer ke zi i le Ýs tan - bul ve Ýz mir de eþ za man lý ya pý lan o pe ras yon - lar da, Ö.A, Y.K, C.A, H.A, T.Ö. ve N.B. gö zal tý - na a lýn dý. Suç de lil le riy le Cum hu ri yet Baþ sav cý - lý ðý na sevk e di len zan lý lar dan, þir ket sa hi bi nin de a ra la rýn da bu lun du ðu 3 ü tu tuk lan dý. Di ðer zan lý lar i se tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. A çýk la ma da, zan lý la rýn dev le ti za ra ra uð ra ta rak 2 mil yon 500 bin i le 3 mil yon li ra a ra - sýn da hak sýz ka zanç el de et tik le ri nin tesbit e dil - di ði de be lir til di. Si vas / a a Ardahan, 5.3 þiddetinde sarsýldý 5.3 büyüklüðündeki depremde Asýkzulalý Ýlköðretim Okulu nun kolonunda çatlak meydana geldi. Depremin ardýndan öðrenciler bahçeye çýktýlar. FO TOÐ RAF: A A Trafik kazasý maðdurlarýna hukukî destek TRAFÝK, iþ ka za sý ve si gor ta ha sar da nýþ man lýk hiz met le ri ve ren In te ra sist in ku ru cu su a vu kat Or han Gül gün, zo run lu ma li me su li yet si gor ta sý - nýn, ö le nin ge ri de bý rak týk la rý na bir ta kým hak lar sað la dý ðý ný be lir te rek, Ba zý a i le ler bu nu ya kýn la rý - nýn kan pa ra sý o la rak gör dü ðün den red de di yor de di. Gül gün, yap tý ðý a çýk la ma da, a vu kat lýk mes - le ði ne si gor ta i ti laf la rýy la uz man laþ mýþ bir bü ro da baþ la dý ðý ný ve bu bü ro da si gor ta þir ket le ri nin mü - da fa a sý ný ya par ken, kar þý ta raf ta ka za lar da mað - dur in san la rýn hak la rý ný a la ma dýk la rý ný gör dü - ðün de bað lý ol du ðu si gor ta þir ket le ri nin ve kil lik - le rin den is ti fa et ti ði ni, tra fik ve iþ ka za la rýn da mað dur o lan in san la rýn mü da fa a sý ný yap ma ya ka rar ver di ði ni kay det ti. Ken di ça ba la rýy la ka za - ze de le ri a ra ma ya baþ la dý ðý ný ve fer di ça lýþ ma la rý - nýn ar dýn dan ku rum sal laþ ma ya ka rar ver di ði ni i - fa de e den Gül gün, yer li ve ya ban cý pla ka lý a raç - lar la il gi li mey da na ge len ka za lar da, her ke sin bu hiz me te u la þa bil me si i çin In te ra sist(u lu sal yar - dým) alt ya pý sý o luþ tur du ðu nu ve bu hiz me te yö - ne lik in ter net si te si bu lun du ðu nu söy le di. Gül - gün, Tür ki ye de si gor ta cý lýk bi lin ci nin tam yer leþ - me di ði ne ve va tan daþ la rýn hak la rý ný bil me di ði ne dik ka ti çe ke rek, Zo run lu ma li me su li yet si gor ta - sý, ö le nin ge ri de bý rak týk la rý na bir ta kým hak lar sað lý yor a ma ba zý a i le ler bu nu ya kýn la rý nýn kan pa ra sý o la rak gör dü ðün den red de di yor. Biz de bu si gor ta nýn dev le tin her a raç sa hi bi ne zo run lu kýl - dý ðý ný ve kan pa ra sý o la rak i nan dýk la rý taz mi na - týn ma ne vi taz mi nat ol du ðu nu an la ta rak, bi linç - len dir me ye ça lý þý yo ruz de di. Ýs tan bul/a a

7 Halk isyaný Araplara uyarý ARAP BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERÝ AMR MUSA, BÝRLÝÐÝN EKONOMÝ ZÝRVESÝNDE TUNUS TAKÝ HALK AYAKLANMASININ ARAP DÜNYASI YÖNETÝMLERÝNE ACÝL BÝR UYARI OLDUÐUNU SÖYLEDÝ. A RAP Bir li ði Ge nel Sek re te ri Amr Mu sa, Tu nus ta ki o lay la rýn a cil bir u ya rý ol du ðu nu söy le di. Mu sa, Mý sýr ýn Þarm El Þeyh böl ge sin de bu gün baþ la yan A rap Bir li ði E ko no mi Zir ve sin de yap tý ðý ko nuþ ma da, Tu nus ta ki halk a yak lan ma sý nýn A rap dün ya sýn da gi de rek kö tü le þen e ko no mik þart lar la bað lan tý lý ol du ðu nu be lir te rek, Or ta do ðu li der le ri ni, halk la rý nýn gö rül me miþ dü ze ye çý kan öf ke si ne kar þý u yar dý. A rap ru hu yok sul luk, iþ siz lik ve ge nel e ko no mik dur gun luk yü zün den bo zul du di yen Mu sa, hal ký ha yal ký rýk lý ðýn dan kur tar mak i çin ye ni lik çað rý sýn da bu lun du. Mu sa, Tu nus ta ki ih ti lâl bi zim u za ðý mýz da de ðil di ye ko nuþ tu. Tu nus ta iþ siz lik ve di ðer e ko no mik so run lar yü zün den baþ la yan halk a yak lan ma sý, Dev let Baþ ka ný Zey ne la bi din bin A li nin 23 yýl lýk ik ti da rý ný bý ra ka rak kaç ma sý na yol Sür gün de ki Tu nus lu li der, ül ke si ne dön dü n TU NUS UN, Fran sa da sür gün de ya þa yan mu ha lif li der le rin den Mun sif Mar zu ki, ül ke si ne dön dü. Ül ke de ya pý la cak dev let baþ kan lý ðý se çim le rin de a day o la ca ðý ný a çýk la yan Mar zu ki yi, Tu nus ha va a la ný nda 200 do la yýn da yan da þý kar þý la dý. Mar zu ki, Ýh ti lâl de vam et me li de di. Mu ha lif li der, Fran sýz te le viz yo nu I-Te le ye yap tý ðý a çýk la ma da, halk a yak lan ma sý nýn ar dýn dan 23 yýl dýr o tur du ðu dev let baþ kan lý ðý kol tu ðu nu bý rak mak zo run da ka lan Zey ne la bi din Bin A li nin terk et ti ði Tu nus ta ö nü müz de ki ay lar da ya pý la cak se çim ler de a day o la ca ðý ný be lirt miþ ti. Tunus / a a ABD: Tu nus ta ki de ði þim de rin leþ me li n ABD, Tu nus ta ki de ði þi min ge niþ le me si ni ve de rin leþ me si ni gör me yi ü mit et ti ði ni bil dir di. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Phi lip Crow ley, Tu nus ta ki de ði þi min ge niþ le me si ve de rin leþ me si ge rek ti ði ni be lir te rek, hü kü me tin, Tu nus top lu mun da ki un sur lar la di ya log yo lu bul ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Crow ley, hü kü met ve ül ke nin ge le ce ðin de rol oy na mak is te yen ö nem li grup lar a ra sýn da ger çek bir di ya log, a çýk bir sü reç gör mek is te dik le ri ni kay det ti. Was hing ton / a a Kuveyt ten Tunus a ulusal birlik çaðrýsý n KU VEYT E mi ri Þeyh Sa bah El Ah med El Sa bah, Tu nus ta ki si ya sî kri zin çö zü mü i çin u lu sal bir lik çað rý sý yap tý. El Sa bah, Mý sýr ýn Þarm El Þeyh ken tin de dü zen le nen A rap Bir li ði E ko no mi Zir ve sin de yap tý ðý ko nuþ ma da, Bu ö zel dö ne min üs te sin den ge lin me si ne ve ül ke de is tik rar i le gü ven li ðin sað lan ma sý na yö ne lik ça ba la rý dört göz le bek li yo ruz de di. Bu a ra da bir ha va a la ný yet ki li si, Tu nus Dý þiþ le ri Ba ka ný Ke mal Mer can ýn, zir ve nin a çý lý þýn dan ön ce Þarm El Þeyh den ay rýl dý ðý ný söy le di. Ö te yan dan þu an da sa kin ol du ðu be lir ti len baþ kent Tu nus ta, ye ni pro tes to gös te ri le ri ne yö ne lik çað rý la rýn sür dü ðü bil di ril di. Þarm El Þeyh / a a DÜNYA Yasemin Devrimi ile Zeynelabidin bin Ali iktidarýný deviren Tunus halký protesto gösterilerini sürdürüyor. aç mýþ tý. Tu nus ta ki o lay lar di ðer A rap ül ke le ri nin halk la rý na da il ham ver miþ ti. SO KA ÐA ÇIK MA YA SA ÐI HA FÝF LE TÝL DÝ Ya se min Dev ri mi yle Zey ne la bi din bin A li ye yö ne tim den el çek ti ren Tu nus, ta ri hi nin en ha re ket li dö nem le rin den bi ri ni ya þý yor. Ö nü müz de ki ay lar da dev let baþ kan lý ðý ve par la men to se çim le ri nin ya pýl ma sý ön gö rü len ül ke de pro tes to lar da din - Pa kis tan, 7.3 þid de tin de sar sýl dý Pa kis tan ýn gü ney ba tý sýn da 7,4 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. ABD Je o - lo jik A raþ týr ma lar Mer ke zi, ye rin 10 ki lo met re de ri nin de mey da na ge len dep re - min, Be lu cis tan vi la ye tin de ki Dal ban din þehri nin 55 ki lo met re ba tý sý ný vur du ðu - nu du yur du. Þid det li dep rem Ka ra çi, Mul tan, La hor, Hay da ra bad ve Ku et ta þe hir - le rin de de his se dil di. Böl ge den a lý nan bil gi ye gö re, Pa kis tan te le viz yon la rý nýn bü - yük lü ðü nü 7,3 o la rak a çýk la dý ðý dep rem yü zün den bu þe hir ler de halk pa nik i çin - de so kak la ra dö kül dü. Te le viz yon lar da ko nu þan uz man lar, dep re min ký sa sür dü - ðü nü, an cak çok þid det li ol du ðu i çin yý ký cý et ki si o la bi le ce ði ni be lirt ti ler. Uz man - lar, dep re min vur du ðu böl ge ler de nü fu sun yo ðun ol ma dý ðý ný, do la yý sýy la çok faz la can kay bý bek le me dik le ri ni kay det ti ler. Ý ran sý ný rý ya ký nýn da ki Dal ban din þeh ri nin 55 ki lo met re ba tý sý ný vu ran dep re min bü yük lü ðü ilk o la rak 7,3, da ha son ra 7,4 o la rak a çýk la nan dep rem halk ta pa ni ðe yol aç tý. Dep re min ye rin 83 ki - lo met re de ri nin de ol ma sý nýn dep re min ha sa rý nýn sý nýr lý ol ma sý ný sað la dý ðý bil di ri - li yor. Be lu cis tan e ya le ti i çiþ le ri ba ka ný Ek ber Du ra ni, Dal ban din ya kýn la rýn da bu - lu nan köy ler de ki ev ler de kýs mî ha sar lar ol du ðu nu söy le di. Ýslamabad / a a mek bil mi yor. Tu nus ta so ka ða çýk ma ya sa ðý uy gu la ma sý nýn gü ven lik du ru mun da ki i yi leþ me ne de niy le dün den i ti ba ren i ki sa at ha fif le til di ði bil di ril di. Tu nus te le viz yo nun da, dün den i ti ba ren ye rel sa at le ak þam i le sa ba ha kar þý a ra sýn da uy gu lan ma sý nýn ka rar laþ tý rýl dý ðý be lir til di. So ka ða çýk ma ya sa ðý da ha ön ce i le sa at le ri a ra sýn da uy gu la ný yor du. Bu a ra da, baþ þehir Tu nus un mer ke zin de 400 den faz la ki þi nin ye ni ge çiþ hü kü me ti ni pro tes to et mek a ma cýy la dün sa bah gös te ri dü zen le di ði bil di ril di. Gü ven lik çem be ri ne a lý nan pro tes to cu la rýn, Ye ni bir par la men to, ye ni bir a na ya sa ve ye ni bir cum hu ri yet is ti yo ruz þek lin de slo gan lar at týk la rý be lir til di. Yurt dý þý na kaç mak zo run da ka lan Tu nus un dev rik Dev let Baþ ka ný Zey ne la bi din bin A li nin kýz kar de þi nin kalp kri zin den öl dü ðü bil di ril di. Þarm El Þeyh-Tunus / Tan ta vi: Ýn ti ha rýn Ýs lâm da ye ri yok ÝS LÂM dün ya sý nýn en pres tij li di nî ku rum la rýn dan bi ri si o lan El Ez her in söz cü sü Mu ham med Rý fa El Tan ta vi, son gün ler de Mý sýr da ken di ni ya kan la rýn du rum la rý ko nu sun da yo rum yap ma mak la bir lik te, her ne se bep ten o lur sa ol sun in ti ha rýn Ýs lâm di nin de ye ri ol ma dý ðý ný söy le di. Mý sýr dan ya yýn ya pan res mî Nil te le viz yo nun, Mý sýr dev let a jan sý ME NA ya da yan dýr dý ðý ha be ri ne gö re, Tan ta vi, Ýs lâm ka nun la rý nýn in ti ha rý ya sak la dý ðý ný be lir te rek, din hu ku ku nun, öf ke, stres ve pro tes to a maç lý o la rak ru hun be den den ay rýl ma sý na yö ne lik ey le mi as la ka bul et me di ði ni i fa de et ti. Tan ta vi, ken di ni ya kan ki þi le rle ilgili, On la rýn du rum la rý ko nu sun da yo rum ya pa mam. Ö len ki þi le rin ar dýn dan sa de ce duâa e di le bi lir. Ýs lâm di ni in ti ha rý a çýk bir þe kil de ya sak la mýþ týr de di. Kahire / a a Ce za yir de bir ka dýn ken di ni yak mak is te di CE ZA YÝR DE bir ka dýn ken di ni yak ma gi ri þi min de bu lun du. Ye rel kay nak lar, Si di A li Bin yub böl ge sin de bir ka dý nýn, ü ze ri ne ya ný cý bir mad de dö ke rek be le di ye mec lis bi na sý nýn av lu sun da ken di ni yak ma ya ça lýþ tý ðý ný be lirt ti. Mec lis te ki bir gö rev li ta ra fýn dan en gel le nen ve yal nýz ca e lin den ya ra la nan ka dý nýn, kýr sal ke sim de ya þa yan la ra ya pý lan yar dým i çin baþ vur du ðu, an cak bu ta le bi nin red de dil di ði kay de dil di. Bu gi ri þim le, Ce za yir de ken di ni yak ma ya ça lý þan la rýn sa yý sý 6 ya çýk tý. Cezayir / a a Lüb nan daki durum tehlikeli SU U DÝ A ra bis tan, Lüb nan kri zi nin çö zü mün de a ra bu lu cu luk tan vaz geç ti. Su u di A ra bis tan Dý þiþ le ri Ba ka ný Su ud el Fay sal, El A ra bi ya te le viz yo nu na yap tý ðý a çýk la ma da, Su ri ye i le yü rü tü len a ra bu lu cu luk ça ba la rýn dan vaz geç ti ði ni be lir te rek, Lüb nan da ki du ru mu teh li ke li o la rak ni te len dir di. Fay sal, Su u di A ra bis tan Kra lý Ab dul lah ýn Lüb nan kri zi ne kap sam lý bir çö züm bu la bil mek i çin Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad i le doð ru dan te ma sa geç ti ði ni an cak so nuç a lý na ma dý ðý ný be lirt ti. Fay sal, ne ti ce de Kral Ab dul lah ýn a ra bu lu cu luk ça ba la rýn dan vaz geç ti ði ni söy le di. Bu ül ke de ki du ru mun teh li ke li ol du ðu nu be lir ten Fay sal, Lüb nan da bö lün me o la bi le ce ði u ya rý sýn da da bu lun du. Dubai / a a 1987 yý lýn da Tu nus bir iç sa va þýn e þi ðin dey di. Bir yan da Ha bib Bur gi ba nýn o to ri ter dev le ti ö bür yan da Ýs lâm cý halk ha re ke ti. Tam o sý ra da Bur gi ba nýn i çiþ le ri ba kan lý ðý ve baþ ba kan lý ðý ný ya pan Zey nel A bi din bin A li or ta ya çýk tý. Dev let baþ ka ný ný ya þý ný ve ak lî den ge si nin ye rin de ol ma dý ðý ný ba ha ne e de rek gö re vin den u zak laþ týr dý. Bütün Tu nus lu lar ay lar ca bin A li yi bir kah ra man ve de mok rat o la rak al kýþ la dý lar. Si ya sal re ka bet, þef faf lýk, i fa de öz gür lü ðü va at e di yor du. An cak 1989 se çim le ri ge lin ce Bin A li ger çek yü zü nü gös ter me ye baþ la dý. Ýs lâm cý Par ti yi se çim le re sok ma dý. Va at et ti ði se çim re form la rý ný yap ma dý. As lýn da yap tý, a ma tam ter si yön de, mu ha le fe ti da ha da ký sýt la ya cak hü küm ler ge ti re rek yap tý. Ge rek çe le ri man týk lý gö rü nü yor du. A ðýr e ko no mik re form la ra ih ti yaç var dý; Ce za yir de ki iç sa va þýn Ýs lâm cý lar ca Tu nus a ta þýn ma sý kay gý la rý var dý. Zey nel A bi din bin A li ya vaþ ya vaþ dik ta tör leþ me ye baþ la dý lý yýl lar da ki þi si ya sî mu ha le fet et tik le ri ge rek çe siy le ha pis ha ne le re gön de ril di. Her tür lü e leþ ti ri ve mu ha le fet Ýs lâm cý la ra yar dým et mek o la rak yaf ta lan dý. Þi kâ yet et me ye kal ký þan her kes suç lu mu a me le si gör dü. Par ti si De mok ra tik A na ya sal Ral li (RCD) dev le tin ta ken di si i di. Dev le tin her ka de me si ik ti dar par ti si nin sa dýk ü ye le ri ta ra fýn dan dol du rul du. Si ya sal ve bü rok ra tik si lâh la rýn ta ma mý sa da ka ti pe kiþ tir mek i çin kul la nýl dý. En kü çük bir þe kil de hü kü met a ley hi ne ya zan ga ze te ler top la týl dý, kâ ðýt is tih kak la rý ke sil di. Sa da ka ti ni tam gös te re me yen i þ a dam la rý nýn ti ca ret yap ma sý en gel len di. Son ra po lis dev le ti ne dö nüþ tü Tu nus. Ü ni for ma lý po lis gü cü re ji min bek çi si ha li ne gel di. Doð ru dan dev let baþ ka nýn dan e mir a lý yor lar dý. Þim di de or du i le ça týþ ma ha lin de o lan on lar. Ne ga rip tir ki bu po lis le rin ço ðu da, Bin A li yi de vi ren a yak lan ma nýn baþ la dý ðý þe hir ler den ge len ler. As lýn da þim di ki a yak lan ma nýn a yak ses le ri de ar týk bu o lup bi ten le re da ya na ma yan Tu nus lu lar dan 1990 lý yýl la rýn or ta la rýn da gel di. Yi ne de o dö nem de gö rü len kýs mî re fah, hal ký ör güt lü bir di re niþ ten u zak tut tu. Ül ke de þöy le bir ha va var dý: Po li ti ka dan u zak du rup, hü kü me ti ra hat bý ra kýr san, hü kü met de se nin pa ra ka zan ma na, gü zel bir ev al ma - GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN 7 Bir diktatörün portresi: Zeynel Abidin bin Ali na ve e be vey nin den da ha ra hat bir ha yat ya þa ma na i zin ve rir. An cak kü re sel kriz her þe yi de ðiþ tir di. Ta ma men Av ru pa ya ba ðým lý o lan Tu nus e ko no mi si kö tü ye git me ye baþ la dý. Ýþ siz lik o ran la rý en çok ü ni ver si te me zun la rý ný vur du. Ýlk so ka ða dö kü len ler de on lar ol du. Son ra sý böl ge sin de ve Ýs lâm ül ke le rin de da ha ön ce hiç gö rül me yen bir a yak lan ma. Dün ya yý þa þýr tan bir halk a yak lan ma sý. El bet te bu i þin bu ka dar ký sa sü re de bu nok ta ya gel me si nin bir çok se be bi var. Bun da hal kýn ar týk Bin A li nin ve a i le si nin ta mah kâr lý ðý ve dik ta sý na da ya na ma ma sý nýn, e ko no mik kriz ve iþ siz li ðin, ya ban cý tah rik çi le rin or du ya a teþ et tik le ri be lir le nen ve ya ka la nan si lâh lý se kiz Ýs viç re li bu na ör nek- et ki le ri bü yük. A ma en ö nem li si la ik lik ve mo dern lik per de si al týn da hal ka uy gu la nan zu lüm. Zey nel A bi din bin A li nin e þi Ley la Tra bel si nin 1,5 ton kül çe al tý ný Tu nus Mer kez Ban ka sýn dan a lýp ka çýr ma sý ik ti da rýn yoz laþ ma sý nýn ib ret ve ri ci bir ör ne ði ol du. Þim di iç ler a cý sý bir du rum var ül ke de. Yað ma, ça týþ ma lar ve ka os Mu ham med Gan nu þi nin ye ni hü kü met kur ma ça ba la rý nýn ba þa rý ya u laþ ma sý im kân sýz. Es ki re jim den hiç kim se yi hü kü met te gör mek is te mi yor halk. Bu da ça týþ ma la rýn ve ka o sun sü re ce ði ni gös te ri yor. Gü ven ce o la rak gö rü len ve Bin A li ye sa dýk ol ma yan or du nun za yýf lý ðý, ça týþ ma la rý dur dur ma sý ný en gel li yor. Ma a le sef bu a teþ sü re cek. Ta ki ak lý se lim sa hip le ri du ru ma el ko ya na ve hal kýn sað du yu su na ka vuþ ma sý ný sað la ya na ka dar. Bu a ra da Mý sýr da, Mo ri tan ya da ve Ce za yir de in san lar, Tu nus ta ken di ni ya ka rak a yak lan ma yý te tik le yen Mu ham med Bu a zi zi nin yo lun dan gi dip ken di ni yak ma ya baþ la dý. Bel ki bu yak ma lar de ðil, a ma Ýs lâm ül ke le rin de zu lüm ve dik ta re jim le ri al týn da in le yen Mý sýr lý lar ve Ce za yir li ler baþ ta ol mak ü ze re bir çok ül ke nin hal ký nýn kal bin de a lev le nen hür ri yet a te þi, bu ül ke ler de de ben zer ha re ket le ri baþ la ta bi lir. Zey nel A bi din bin A li mi? O Cid de de þo ku at lat ma ya ça lý þý yor. Son ra sýn da ül ke sin den çal dý ðý al týn lar la re fah i çin de ya þa ya cak. Ta bi ma sum hal ký na yap tý ðý zu lüm ler vic da ný ný ra hat bý ra kýr sa. Ke sin o lan bir þey var sa, ar týk as la ya se min gör mek is te me ye ce ði.

8 8 MEDYA - POLÝTÝK SÝYAH-BEYAZ AHMET DURSUN ah met dur ma il.com De ni le bi lir ki, Hür A dam da a ce le e dip kýþ ta gel di, bu nu ta kip e den film ler cen ne tâ sa bir ba har da ge le cek tir Ýn þa al lah. Bir tek bu a çý dan ba ký lýr sa bi le, Hür A dam ý an la yýþ la ve hür - met le kar þý la ma mýz ge re kir. Hal bu ki leh te ve a leyh te o ka dar çok þey ya zýl dý, o ka dar çok þey ko nu þul du ki.. El bet te ki, ya zýl sýn da, ko nu þul sun da.. As lýn da gü zel o lan ve ol - ma sý ge re ken de bu za ten.. A ma ge lin gö rün kü, sýrf yaz mýþ ol mak i çin ya zan lar, ko nuþ - muþ ol mak i çin ko nu þan lar öy le si ne sý rýt tý ki, doð ru su gý na ge tir di. A da mýn san ki boy nu nun bor cuy muþ gi bi, yaz maz sa ve ko nuþ maz - sa ken di si ne kü sü le cek miþ gi bi.. Üs te lik yer li yer siz ba zý lâ kýr dý lar, þevk kýr mak tan ö te ye bir i þe ya ra ma dý. Hal bu ki ve si le nin ma hi ye ti ne de ðil, ne ti ce si ne ba kýl ma lý de ðil mi? Ne ti ce i ti ba riy le bu ça lýþ ma, yýl la rýn öz lem a te þi ne su serp ti mi? Bü yük bir boþ lu ðu dol dur du mu? Za ra rý hiç ol ma mak la be ra ber, ek sik le ri ne rað men, mü kem me le a tý lan bir a dým o la rak bü yük fay - da lar sað la dý mý? E vet, e vet, e vet.. A ma ha ki kat le bað daþ ma yan, ta ma men ha ya lî o lan ba zý sah ne le ri var sa, on la rý da ha ki ka tý in ci ten ve in cit me yen o la rak i ki ye a yý ra lým da, e ðer ek se ri yet i ti ba riy le in cit me yen cins ten i se ler, biz ler de fil mi ve bu film i çin e mek ve ren ce sur kah ra man la rý in cit me ye lim lüt fen! Ya ni, Hür A dam ý an la ya lým, o na an la yýþ la yak la þa lým, di yo - rum! Na sýl mý? Ba ký nýz: Þim di bu film 7 O cak tan be ri viz yon da mý dýr? Si ne ma lar ve ül ke ler do la þý yor mu? Yüz yýl ön ce sin den Be di üz za man a mu ha tap o lan Sa - id ler, Ham za lar, Meh med ler, Ö mer ler ve sa i re ler, Üs tâd ý mý zýn fil - mi di ye o na ko þu yor lar mý? Dost lar, me rak lý lar ve ri sâ le le ri hiç o ku - ma yan lar dan tu tun tâ Üs ta dýn is mi ni hiç duy ma yan lar bi le viz yon da ki Hür A dam ý, hür i ra de le riy le sey ret me ye gi di yor lar mý? En ö nem li si de, Be di üz za man a ha ki kat a dý na, i man ve Kur ân he sa - bý na düþ man o lan lar, þim di bu fil me de düþ man ca sal dý rý yor lar mý? Var sa, si ne ma la rý nýn ka pý la rý ný bu fil me ka pa tý yor lar mý? Bu fil min gös te rim de pat la ma gös ter me si ne en gel o lu yor lar mý? Ey vah Ey vah 2 gi bi, Muh te þem Yüz yýl gi bi ve da ha ni ce ne i dü ðü be lir siz film le ri sah ne ye çý ka ra rak, u cu be hey kel gi bi ge rek siz me se le ri gün de me a ta - rak Hür A dam ý u nut tur ma ya ça lý þý yor lar mý? Biz þim di bü tün bu su al le re e vet di yor sak, ar týk Hür A dam hak - kýn da i le ri ge ri lâf et me ye hak ký mýz kal mý yor. A ma film viz yon dan kalk týk tan son ra, bü tün yön le riy le film ma sa ya ya tý rý la bi lir. Baþ ta yö - net men Meh met Tan rý se ver ol mak ü ze re, Mür þit A ða Bað ve di ðer o - yun cu kar deþ le ri miz le gö rüþ me ler ya pý la bi lir. Ki on la rý da biz bu film sa ye sin de ta ný ya bil dik. E vet, þah sen bu fa kir, on la rý sa de ce bu film de ta ný mýþ ol du. On lar, Üs tâd ý mý zý si ne ma yo luy la dün ya ya i lân e der ken, biz de on la rý bu ve si ley le gü zel ce ta ný mýþ ol duk. *** Bu fil min se nar yo sun da Ta rih çe-i Ha yat ýn e sas a lýn dý ðý i fa de e di li - yor. Hat ta Üs tâd Sa id Nur sî nin si ne ma ü ze ri ne þu i fa de le ri nin de göz ar dý e dil me di ði vur gu la ný yor: Lâ fýz, mâ nâ nýn ta bi a tý mü sa a de et ti ði öl çü de süs len me li.. Þe kil, muh te va ya gö re res me dil me li; res me di lir ken de me a lin iz ni a lýn ma lý.. Üs lû bun par lak ve rev nak dâr ol ma sý na ö nem ve ril me li, fa kat ga ye ve mak sad da as la ih mal e dil me me li dir.. Ha yal ge niþ bir ha re ket a la nýy la des tek len me li, an cak ha ki kat da hiç bir za man in ci til me me li dir. E vet, film de ha yal ge niþ bir ha re ket a la nýy la des tek len miþ tir. A - ma ha ki kat da yer yer in ci til miþ mi dir? Böy le film le rin de va mý ve da ha mü kem mel li ði sa de din de, ye ri gel dik çe bun lar tar tý þý la bi lir. Üs tâ dýn an ne ve ba ba sý nýn bir mah ke me sa lo nun da bu lun ma la rý, ha pis ha ne de o ðul la rý ný zi ya ret et me le ri gi bi.. Ya hut Nur Ta le be le - ri nin Üs tâd la rýy la ge zi nir ken bi le þap ka tak ma la rý gi bi sah ne ler, za ma ný ge lin ce tar tý þý la bi lir. A ma B. Sa id Nur sî i le M. Ke mal gö rüþ me si sah ne sin de a lý na bi le cek me saj lar a lý ný yor. Ba cak ba cak üs tü ne at mýþ mý, at ma mýþ gi bi de tay la - rýn tar tý þýl ma sý na ge rek yok tu. Bil di ði miz bir ha ki kat ki, Be di üz za man i le An ka ra nýn yol la rý nýn ha ki kat nok ta sýn da ay rýl ma sý dýr. O da il gi li sah ne de çok i yi vur gu la ný yor. Çý kar ken, M. Ke mal in Üs tâ da ar ka sýn - dan ses len me si ve Üs tâ da ham le di len ka pý çarp ma sý me se le si ki film - de bu ses du yu lu yor, me se le yi ye te rin ce vur gu lu yor za ten.. *** Hür A dam rüz gâ rý nýn A vus tur ya da ki e sin ti si bir baþ ka mel - tem sî, bir baþ ka gü neþ li ve bir baþ ka can lý ol du. Kýþ or ta sýn da ba - har e sin ti le ri, fil min gös te ri mi ne eþ lik et ti. Mad dî ha va, ma ne vî ha va mý zý te bes süm le kar þý la dý. Ne ya pa yým, a ce le et tim kýþ ta gel dim; siz ler cen ne tâ sa bir ba har da ge le cek si niz di ye yüz yýl ön - ce sin den ses le nen Üs ta dýn mu ha tap la rý na; dost lar, gö nül lü ler ve me rak lý lar da ka týl dý lar. Hep be ra ber o nun se si ne, o nun ne fe si ne ve o nun be yaz per de de ki göl ge si ne koþ tu lar. Yüz yýl ön ce sin de, Ta rih de ni len ma zi de re le rin den si zin yük sek is - tik bâ li ni ze u za nan tel siz tel graf la si zin i le ko nu þu yo rum di ye bi len þan lý bir Üs tâd la þim di da ha i le ri bir mer te be de si ne ma a ra cý lý ðýy la ko - nu þur gi biy dik. A ra sý ra ib ret i çin si ne ma ya git ti ði ni de nur lu ha tý ra týn - da be yan e den Be di üz za man ý, za ma nýn en et ki li ta ný tým a raç la rýn dan bi ri o lan si ne ma da þim di biz ib ret le iz li yor duk. Cen ne tâ sa ba ha rý mý zý teb rik i çin san ki o bi ze gel miþ ti. Fil min yö net me ni Meh med i ni de san ki bi zim a dý mý za ku cak la mýþ gi biy di. Vi ya na, o muh te þem in sa ný 93 yýl ön ce sin de yor gun bir sa vaþ çý o la - rak kar þý la mýþ tý. O nun, Rus ya e sa re tin den o la ða nüs tü fi ra rý ve Vi ya - na ya teþ rif le ri el bet te ki bü yük sýr lar la do lu dur. O ra da ne ka dar kal dý ðý ve na sýl kar þý lan dý ðý, Vi ya na ar þiv le rin de me rak lý ta rih çi le ri mi zin gay - ret ve me rak la rý na a ma de dir. O nun be yaz per de de ki yan sý ma sý Hür A dam a, Vi ya na el bet te ki il gi siz ka la maz dý. Sa de ce Nur or ga ni ze si nin, üç yüz ki þi lik si ne ma sa lo nu nu üç gün - lü ðü ne ka pat tý ðý ný, biz le re ge len da vet me saj la rýn dan öð ren miþ ol - duk. Ben ze ri or ga ni ze ler, ül ke nin di ðer ba zý e ya let le rin de de de vam et mek te dir. Bu lun du ðum e ya let te grup lar ha lin de si ne ma ya a kýn e - den le rin sa yý sý na gö re sa lon lar tah sis e di li yor. Al man ya dan ve Tür - ki ye den ge len mi sa fir le ri miz le be ra ber sey ret ti ði miz de sa lo nu muz le ba leb do luy du. Yak la þýk üç sa a tin na sýl geç ti ði nin far ký na va ra ma - dýk. Vak fý mý zýn or ga ni ze et ti ði bü yük ka tý lým lý bu luþ ma i se da ha he - ye can la bek le ni yor. BÝN A li, 27 gün lük kan lý bir ma ra ton - dan son ra dev ril di. Res mi ve ri le re gö - re bu za man zar fýn da yak la þýk o la rak 78 ki þi ha ya tý ný kay bet ti. Dev ril me gü nü, 14 O cak Bu ta rih e sa sýn - da bi ze Þah ýn dev ril me si ve Ý ran Dev ri mi sü re ci ni ha týr la tý yor. Þah ül - ke nin ay lar ca ve hat ta yýl lar ca çal ka - lan ma sý ü ze ri ne yurt dý þý na kaç mak zo run da kal mýþ tý. A i le si ni de ya ný na a lan Þah mih man dar ül ke bul mak i - çin az ça ba sarf et me di. 14 O cak gü nü nün sýr la rý tam o la - rak ay dýn lan ma dý. Na sýl pa zar lýk lar dön dü, hâ lâ bi lin mi yor. 14 O cak sýr - la rý a ra sýn da Mu ham med Gan nu - þi nin hal kýn ar týk Bin A li yi is te me di - ði ni ken di si ne i let me si de var. Bin A - li nin ül ke yi terk et me sin de or du ki lit rol oy na dý. E sa sýn da halk la bir lik te or du da Bin A li nin git me sin den ya - na tav rý ný koy du. Zi ra, or du da e zi len ce nah ta yer a lý yor du. Ge nel kur may Baþ ka ný Re þid Am mar, Ya se min Dev ri mi nin ba þa rý ya u laþ ma sýn da ki - lit rol oy na mýþ týr. Hal kýn ü ze ri ne a teþ et me yi red det miþ tir. Bin A li nin ül ke dý þý na çý ký þý i se es ra rý ný ko ru yor. Bin A li nin ka çý rýl ma sýn da Lib ya is tih ba - ra tý nýn mü him rol oy na dý ðý sa ný lý yor. Bin A li nin yol ha ri ta sý i se Mal ta ü ze - rin de ta ay yün e di yor. Mal ta ya na sýl u laþ tý ðý ve o ra dan mih man dar ül ke i - le na sýl te mas ku rul du ðu i se tam o la - rak ay dýn la tý la bil miþ de ðil. El bet te ki, 14 O cak Ya se min Dev ri mi nin sýr la rý za man la tam o la rak ta vaz zuh e de - cek tir. Ka de rin ga rip bir cil ve si þu dur ki, Þah da bir ri va ye te gö re Ý ran ý, 14 O cak 1979 ta ri hin de terk et miþ tir. Di ðer ri va yet le re gö re i se ül ke yi ter ki 15 ve ya 16 O cak ta rih le ri ne denk gel - miþ tir. A ye tul lah Hu mey ni i se Þah ýn ül ke yi terk et me sin den 15 gün son ra ya ni 1 Þu bat 1979 ta ri hin de ül ke ye ge ri dön müþ tür. Ve 10 gün son ra 11 Þu bat ta ri hin de i se dev rim res men ba þa rý ya u laþ mýþ týr. De mek ki Tu - nus ta ta rih te ker rür et miþ tir. Ba zý la rý Bin A li nin i kin ci e þi o lan Ley la Trab - lu si nin ya nýn da Cid de ye Mer kez Ban ka sý ndan al dý ðý 1.5 ton ve ya 60 mil yon do lar de ðe rin de ki al týn kül çe - le riy le bir lik te git ti ði ni i le ri sü rü yor. La kin muh te lif kay nak lar, Ley la Trab - lu si nin bu pa ra yý Mer kez Ban ka - sý ndan A ra lýk a yý so nun da (2010) ül - ke de top lum sal ga le yan ve kay na ma baþ la yýn ca çek ti ði ni ve Ýs viç re ban ka - la rý na ya týr dý ðý ný i fa de e di yor lar. *** Ya se min Dev ri mi ne rað men Tu - nus ta bir þe yin de ðiþ me di ði ni ve es ki tas es ki ha mam du ru mu nun de vam et ti ði ni sa vu nan lar da var. Ül ke yi se - çim le re ha zýr la ya cak o lan ge çi ci hü - kü met teþ kil e dil di la kin bu hü kü - met te mark sist ler ve Ýs lam cý lar tem - sil e dil me di. Dýþ lan dý lar da di ye bi li riz. Do la yý sýy la kar þý mýz da yu mu þa týl mýþ bir Bin A li re ji mi var. Ýs lam dün ya sý - nýn 200 yý lý a de ta ça lýn tý dev rim le rin ve re jim le rin ta ri hi dir. Bu a çý dan ge - çiþ dö ne mi çok ö nem li dir ve bu sü re - ce ha kim o lan ül ke nin ge le ce ði ne de yön ve re cek tir. Bu a çý dan hal kýn çok u ya nýk ol ma sý ve Ya se min Dev ri mi ne ve ka za ným la rý na sa hip çýk ma sý ge - rek mek te dir. La kin Bin A li siz Bin A li re ji mi nin de vam et ti ði ne da ir güç lü ka ri ne ve e ma re ler var. Söz ge li mi, Bin A li nin ki lit ba kan la rý ge çi ci hü - kü met bün ye sin de de yer le ri ni ve var lýk la rý ný ko ru yor lar. Bu bað lam da, Ko mü nist Ýþ çi ler Par ti si Baþ ka ný Ham ma Ham ma mi mil li mu ta ba kat ve ya bir lik hü kü me ti ni ta ný ma dýk la - rý ný söy lü yor ve ne de ni ni de FRAN - CE 24 Ka na lý na þöy le a çýk lý yor: Bin A li ol ma dan da Bin A li re ji mi nin de - vam et ti ði ne da ir e ma re ve ka ri ne ler var. Sa de ce ü ze ri ne ba zý de mok ra tik süs le me ler ve ci la la ma lar i la ve e dil - miþ du rum da... Ki mi le ri ne gö re tel - lak git se de ha mam ye rin de du ru yor. FRAN CE 24 Ka na lý U lus la ra ra sý Ý liþ - ki ler E di tö rü Ar men Ge or gi an i se Ya se min Dev ri mi nin bir de ði þim dev ri mi ol ma dý ðý ný i fa de e di yor. Te - mel ba kan lýk lar re ji mi nin es ki tü fek - le ri ta ra fýn dan tem sil e di li yor. Sa de ce a dý Türk çe o lan Çe bi gi bi bir kaç ye ni ba kan, baþ ka nýn es ki a dam la rýn dan de ðil. Çe bi geç miþ te aç lýk gre vin de bu lun muþ ve Ba tý nýn ta ný dý ðý bir i - sim. Böl ge ler a ra sý ge lir da ðý lý mýn da ki e þit siz li ði ta mir et mek i çin dü þü nül - müþ ik na e di ci bir þah si yet. Ta bir ca - iz se hal kýn ga zý ný a la cak bir i sim. *** Aç lar, se fil ler ve dip lo ma lý iþ siz ler dev ri mi o la rak ta ri he ge çe cek o lan Ya se min Dev ri mi as lýn da Tu nus hal - ký nýn mo dern des ta ný dýr. Tu nus un ta nýn mýþ þa ir le rin den E bu l Ka sým Þa bi ta ri he ge çen ka si de sin de gö zü nü bu dak tan sa kýn ma yan dev rim ci hal ký þöy le ta ným lar ve se lam lar: Halk bir gün ya þa ma yý di ler se... Mut la ka ka der o na eþ lik e der. Mut la ka ge ce ay dýn lan ma lý... Mut la ka zin cir ler ký rýl ma lý... Ya þam se vin ci ki mi te ðet ge çer - se... Se vinç kur sa ðýn da ka lýr; bu har - la þýr ve da ðý lýr... San ki bu mýs ra lar gün le rin ve yýl la - rýn ö te sin den Ya se min Dev ri mi ne ve Tu nus hal ký na a dan mýþ ve it haf e dil - miþ gi bi dir. Mus ta fa Öz can Ye ni A kit, Os man lý yý se vi yo rum. Ýs lâm ýn bay rak - tar lý ðý ný ya pan þan lý ec da dý mýn mi ras bý rak tý ðý, muh te þem bir im pa ra tor lu - ðun ba ki ye si o lan bu top rak lar ü ze rin de ya þa - dý ðým i çin de þük re di yo rum. Her gün E dir ne - ka pý Vez ne ci ler hat týn da, Su ri çi nde bu ih ti þa - mý do ya do ya kok lu yo rum. Bu mil let de ben - zer his ler le Os man lý yý se ver, o na hür met bes - ler, o na kar þý ya pýl mýþ say gý sýz lý ðý da ken di ne ya pýl mýþ ad de der. Bu kar þý lýk sýz sev gi de þüp - he siz res mî ta rih po li ti ka la rý nýn da bü yük ro - lü var dýr. Os man lý yý yok sa yan Cum hu ri yet e li tis ti bu mil le ti ta ri hin den ko par mak ve so - ðut mak gi bi bü yük bir gaf le tin i çi ne düþ müþ - tü. Os man lý hep kö tü len di, a þa ðý lan dý, gö zü - mü ze ba tan ih ti þam lý bir me de ni yet gör mez - den ge lin di. Ta ri he sýr tý ný dön me, mil le ti ö - zün den ko par ma gay ret le ri, yan lý þýy la doð ru - suy la, ek si ðiy le ge di ðiy le Os man lý ya sa hip çýk - ma ref lek si ni de be ra be rin de ge tir miþ tir. Son gün ler de Os man lý def te ri nin tek rar a - çýl ma sý na ve si le o lan Muh te þem Yüz yýl ad lý di zi tar tý þýl ma ya de vam e di yor. Öm rü at sýr - týn da geç miþ Ka nu nî gi bi kah ra man bir pa di - þa hýn ö zel ha ya týn dan yo la çý ka rak ko ca bir im pa ra tor lu ðun mer ke zi ni zevk ve sa fa â lem - le ri nin o da ðý gi bi gös ter me ça ba la rý pek çok ke si min tep ki si ni çe ki ver di. Bu ya zý da tep ki le - rin kay na ðý ný o luþ tu ran ha rem i le il gi li ký sým - la rý, bun la rýn doð ru lu ðu nu ya da yan lýþ lý ðý ný tar tý þa cak de ði lim. Bu ko nu da ta raf sýz ta rih çi - le rin a raþ týr ma la rý na ve Ýs lâm hu ku ku nun hü - küm le ri ne bak mak ye ter li o la cak týr. Be nim dik kat çek mek is te di ðim hu sus, yer yer fa na - tiz me va ran 2010 Os man lý cý lý ðý na da ir yak la - þým la rý mý zýn na sýl ol ma sý ge rek ti ði i le il gi li dir. Ri sâ le-i Nur o kur la rý nýn mut la ka dik ka ti ni çek miþ tir. Ri sâ le-i Nur lar da Os man lý nýn öl - çü süz tal tif e dil di ði, her yö nüy le mo del o la rak su nul du ðu sa týr la ra rast la ya maz sý nýz. Be di üz - za man ýn a sýr lar ca üç ký t'a da hâ kim ka lan, a - da le tiy le nam sa lan, muh te þem bir me de ni ye - tin mi mar lý ðý ný ya pan Os man lý yý de ðil de, her fýr sat ta Asr-ý Sa a det i ö ner me si, bir dev let mo de lin den zi ya de Kur ân me de ni ye ti nin pren sip le ri ni ön pla na çý kar ma sý son de re ce ö nem li dir. Þu nu ka bul len mek ge re kir ki, Os man lý gi bi ko ca bir im pa ra tor lu ðun çö kü þü yal nýz ca dýþ et ken ler le a çýk la na maz. Zaman içinde a þýn dý - rýl ma ya baþ la nan Ýs lâ mî ge le nek, Fu zu li nin Ka nu ni ye yaz dý ðý Se lâm ver dim rüþ vet de - ðil dir de yu al ma dý lar di ye rek i þa ret et ti ði bo - zul ma lar, her a lan da ya þa nan yoz laþ ma lar, son dö nem le re gel dik çe i çi bo þal tý lan bir din - dar lýk ve ah lâk an la yý þý, Be di üz za man ýn da e - ser le rin de de ðin di ði ge ri le me se bep le riy le bir - lik te ko ca bir im pa ra tor lu ðun ba þý ný ye miþ tir. Bu gün her þey le yüz le þe bil me im kâ ný na sa - hip o la rak ta raf sýz ka la bil me yi ve hak pe rest dav ran ma yý ba þa ra bil me li yiz. Os man lý yý sev - mek ve yü celt mek; yan lýþ la rý ný gör me mek, ha ta la rý ný sor gu la ma mak an la mý na gel me me - li dir. Ý çi mi zi a cý ta cak, ca ný mý zý sý ka cak öy le so ru lar var dýr ki Me se lâ, Bi zans Sis te mi o - la rak bi li nen ve Ýs lâm dün ya sýn da da fit ne le - rin baþ lan gý cý ný teþ kil e den sal ta nat sis te mi ni ve uð run da gi ri þi len mü ca de le le ri; Hz. Pey - gam ber in tav si ye bu yur du ðu Hz. A li, Ha san ve Hü se yin gi bi sa ha be le rin uð run da ca ný ný ver dik le ri se çim le iþ ba þý na gel me ha ki ka ti - nin ne re si ne o tur ta bi lir si niz? Þeh za de Mus ta - fa gi bi yi ðit le rin, ma sum be bek le rin si ya ten katl hük müy le yok e dil me le ri ni Kur ân ýn en mü him ha ki kat le rin den bi ri o lan a da let-i mah za pren si bi nin ne re si ne ko ya bi lir si niz? Ta rih te Va ka-i Hay ri ye o la rak bi li nen Ye ni - çe ri O ca ðý nýn kal dý rýl ma sý i le il gi li top lu ký - yým la rý han gi a da let an la yý þý i le bað daþ tý ra bi - lir si niz? Os man lý nýn can çe kiþ ti ði an lar da borç pa ra lar la ya pý lan Dol ma bah çe gi bi sa - ray la rý, ka sýr la rý ve köþk le ri, is ra fat i çin de ki deb de be ve þa ma ta yý han gi din dar lýk an la yý - þýy la a çýk la ya bi lir si niz? Bu gün de sý kýn tý la rý - mý zýn te me li ni o luþ tu ran Dev let-e bed müd - det an la yý þýn dan do ðan hak ih lâl le ri ni, ya pý - lan zu lüm le ri bir mü' min o la rak te vil e de bi lir mi si niz? Böy le bir uð ra þýn i çin de ol mak ye ri ne se va býy la gü na hýy la ta ri hi miz le ta nýþ mak, Kur â nî pren sip ler ý þý ðýn da me se le le ri de ðer - len dir mek, hak kýn ha tý rý ný da ye dir me den fi kir be yan et mek da ha ger çek çi ve doð ru o la cak týr. Osmanlý taraftarlýðý BUN DAN on, on beþ se ne ka dar ön ce Tu nus u i çer den göz lem le me im kâ ným ol muþ tu. Son ra da ne za man Tu nus la il gi li bir þey gör sem dik ka ti mi çek miþ ti. Bu yüz den Tu nus ta ki a yak lan ma be ni þa þýrt tý. O lay lar ge liþ tik çe ve ye ni hü kü - me tin ka rak te ri or ta ya çýk týk ça þaþ kýn lý - ðým bir par ça a zal dý. Ke ma list ler Tür ki ye-tu nus kar þý laþ - týr ma sý na pek bo zu lu yor. Na sýl o lur da Bur gi ba A ta türk i le ký yas la na bi lir! Oy sa tam ter si ne, Tu nus ne re dey se bir Ke ma list cen net tas vi riy di: Ým ti - yaz sýz, sý nýf sýz, kay naþ mýþ bir kit le. Ba - tý ya a çýk a ma mil li de ðer le ri ne de son de re ce say gý lý. Ö zel sek tö rün dev let gö ze ti mi al týn da ser pil di ði, dev let de - ne ti min de bir e ko no mi. Hem a na ya - sal il ke o la rak, hem de top lum sal ha - yat ta, bi zim bu ra da ki la ik le rin gýp ta i le ba ka cak la rý bir la ik lik. Ya ni, bi zim al tý o ku muz Tu nus re ji mi nin al tý sü tu nu þek lin de dim dik a yak tay dý. Bir de bu nun ü ze ri ne ne re de bir ma sa var sa mut la ka ar ka - sýn da bu lu nan, çer çe ve len - miþ çok sa yý da Bin A li fo toð - raf la rý ný ek le yin. Üs te lik sa - de ce res mî bi na lar da de ðil, lo - kan ta lar da ki ma sa la rýn bi le ü - ze rin den si ze gü lüm se yen hal - kýn ba ba sý nýn fo toð raf la rý... Þim di so ka ða dö kü len öf ke li ka - la ba lýk lar i çin de ðil se bi le, o lay la rý en - di þey le iz le yen Tu nus un seç kin le ri i - çin mü kem mel bir re jim var dý ký sa ca sý. A ca ba so run e ko no mi de miy di? Tu - nus ta ki bu halk ha re ke ti ne i liþ kin duy - du ðum yo rum lar da ki e ko no mik ge rek - çe ler be ni ö zel lik le þa þýr tý yor. Çün kü Tu nus un e ko no mik per for man sý hiç de fe na de ðil di. Üs te lik öy le a cý ma sýz bir ta lan fi lan söz ko nu su de ðil di. Ta bii ki rüþ vet ve yol suz luk yay gýn dý. A ma halk aç ve pe ri þan de - ðil di. Kent ler de or ta sý ný fýn yay gýn lý ðý dik kat çe ki yor du. Ne a þý rý lüks, ne de a þý rý se fa - let gö ze çar pý yor du. Kent ler - de yok sul ma hal le ler var dý a - ma ge ce kon du lar, te ne ke ma - hal le ler ne re dey se hiç yok tu. Ýç böl ge le - rin de, çö lün ke na rýn da bi le yok sul luk Tür ki ye nin ken di çö lüy le ký yas lan dý - ðýn da i ça cý tý cý de ðil di. Tu nus un son yýl lar da ki e ko no mik per for man sý da hiç fe na de ðil di dö ne min de Tür ki ye yüz - de 6, Tu nus da yüz de 4,8 bü yü dü. Sa týn al ma gü cü pa ri te si ü ze rin den öl çül dü ðün de Tür ki ye de ki þi ba þý na ge lir Tu nus tan 1,6 kat da ha faz la. Bu ma kas 2000 li yýl lar da bi raz da ha a çýl dý a ma 2009 da ye ni den ka pan dý. Çün kü kü re sel kri zin Tu nus ü ze rin - de ki tah ri ba tý Tür ki ye ka dar ol ma dý. Tür ki ye de e ko no mi yüz de 4,7 ge ri - ler ken Tu nus ta yüz de 3 bü yü dü. Ýn sa ni ge liþ me en dek sin de Tu nus Tür ki ye nin i ki sý ra üs tün de. Bu en dek - sin alt bi le þen le rin de kâh bi ri yu ka rý çý - ký yor kâh di ðe ri. Me se la ka dýn-er kek e - þit li ðin de Tu nus, Tür ki ye nin he men al týn da yer a lý yor. E þit siz lik te i se Tu nus i ki sý ra da ha i yi. Tu nus ta ki a yak lan ma - nýn yük sek iþ siz lik ten, e ko no mik zor lu - luk lar dan, rüþ vet ve yol suz lu ðun yay - gýn lý ðýn dan çýk tý ðý söy le ni yor. A ma bun la rý öl çen bi rey sel ve top lum sal ha - yat tan mem nu ni ye te i liþ kin gös ter ge - ler de de Tu nus, Tür ki ye den bir i ki sý ra yu ka rý da. Kal dý ki Tu nus ta in sa ni ge liþ - me en dek sin de ki ge liþ me de da ha hýz lý. Ya ni e ko no mik per for mans o la rak bak tý ðý mýz da, Tu nus ta öy le va him bir tab lo yok. Ta bii gös ter ge le rin ö - te sin de dik ka ti çe ken ba zý o lum suz - luk lar var. Genç ler a ra sýn da iþ siz lik o ra ný yüz de 30 la ra çý ký yor. Üs te lik bu genç ler e ði tim li. Ken di ni ya ka rak is ya nýn fi ti li ni a teþ le yen ü ni ver si te me zu nu sey yar sa tý cý gi bi. Bu cid di bir so run. Çün kü e ko no - mi u cuz e me ðe da ya lý dü þük tek no - lo ji li sek tör ler ü ze rin de du ru yor. Tu - rizm, ha zýr gi yim ve teks til gi bi. Bu sek tör ler, yük se len e ði tim se vi ye siy le bir lik te ar tan e ði tim li iþ gü cü nü ma se de mi yor. Tu nus ta ki is ya nýn el bet te bir e - ko no mik ar ka pla ný var. Bu ar ka plan, par lak e ko no mik per for - man sa rað men ya pý sal dö nü þü mü ger çek leþ ti re me mek o la rak ö zet le - ne bi lir. E ko no mik ya pý, baþ lan gýç - ta ki dü þük üc ret, ge ri top lum sal ve si ya si ha yat çer çe ve si ne sý ký þýp kal dý. E ko no mi, ge niþ le yen or ta sý ný fa uy - gun bir bi çim de dö nü þe me di. E ko - no mi de ki li be ra li zas yo nun si ya si öz - gür lük ler le pe kiþ ti ril me si i se hep ten gö zar dý e dil di. E ko no mi de ki ge liþ me yi e ðer si ya si dü ze ye ta þý ya maz sa nýz, or ta ya ne za - man pat la ya ca ðý ný bil me di ði niz bir sa - at li bom ba çý ký yor. Halk gü dül mek ten hoþ lan mý yor. Ne Tür ki ye de, ne de Tür ki ye yi mo del al mýþ o lan Tu nus ta. A me ri kan li be ra liz mi nin mot to su it s the e co nomy, stu pid ge çer li de ðil Tu nus ta. Me se le si ya set, ey þaþ kýn! Dört yýl dýr Hrant yok: Bu gün sa at 15:00 te A gos un ö nün de. Ümit Ýzmen Taraf, AVUSTURYA MEKTUBU MÝKAÝL YAPRAK Hür Adam ý anlamak Bin Ali siz Bin Ali rejimi Bin Ali olmadan da Bin Ali rejiminin devam ettiðine dair emare ve karineler var. Kemalistler bozulsa da... Luojie, China Daily

9 Ma Ka Le 9 Ý ba det gý da sý na ih ti ya cý mýz var! FIKIh GÜnLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE Es ki þe hir den o ku yu cu muz: Yir mi Ü çün cü Lem a da Üs tad Haz ret le ri nin E vet, Ce nâb-ý Hak se nin i bâ de ti ne, bel ki hiç bir þe ye muh taç de ðil cüm le si ni a çar mý sý nýz? Yir mi Ü çün cü Lem â nýn hâ ti me sin de Kur ân ýn bi zi ýs rar la i bâ de te ça ðýr ma sý nýn hik me ti i le il gi li bir so ru so ru lur ve ce vap lan dý rý lýr. So ru nun ö zü þu: Ce nâb-ý Hakk ýn bi zim i ba de ti mi ze ne ih ti ya cý var ki, Kur ân bi zi þid det le i ba de te ça ðý rý yor? Bu so ru nun ce va bý na Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri, E vet, Ce nâb-ý Hak se nin i bâ de ti ne, bel ki hiç bir þe ye muh taç de ðil cüm le siy le baþ lý yor. Bu ra da ki bel ki o la bi lir lik ve ih ti mal bil dir mi yor; kat i yet, ke sin lik ve þüp he siz lik bil di ri yor. Hat tâ mâ nâ sýn da da a lý na bi lir. Fars ça dan a lý nan bir e dat o lan bel ki ke li me si, bel li ki, za man i çin de an lam kay ma la rý na uð ra mýþ ve top lum bi lin cin de yal nýz ca u mu lur ki, ih ti mâl ki an la mý kal mýþ. Bel ki e da tý ný ke sin lik ve þüp he siz lik bil di ren ma kam lar da kul la nan Ri sâ le-i Nûr, böy le ce ay ný za man da bir ke li me nin an lam kay ma sý na uð ra ma sý ný ve de for me ol ma sý ný da ön le miþ ol mak ta dýr. De mek Ri sâ le-i Nûr, di lin as lî mâ nâ sý ný mu ha fa za e den, an lam kay ma la rý ný ön le yen ö nem li bir köp rü dür. Ge le lim bu so ru ya ve ri len ce va ba: Üs tad Be dî üz za man a gö re mâ nen has ta yýz dýr. O nun i çin i bâ de te muh taç o lan da hâ þâ Ce nâb-ý Hak de ðil, bi ziz! Ý bâ det bi zim mâ ne vî ya ra la rý mý za ve has ta lýk la rý mý za i lâç hük mün de dir. A ca ba bir has ta, þef kat li dok to ru nun, has ta lý ðý i le il gi li ver di ði re çe te yi kul lan ma sý hu su sun da ki ýs ra rý ný na sýl yo rum la ma lý dýr? Bu dok to run be nim i lâç kul lan ma ma ne ih ti ya cý var ki, ba na ýs rar e di yor? di ye bi lir mi? Yok sa, De mek ben cid dî has ta yým! De mek bu i lâç lar be ni Al lah ýn iz niy le i yi leþ ti re cek. De mek, i yi leþ mem, bu i lâç la rý ge rek ti ði gi bi kul lan ma ma bað lý gi bi mâ nâ la rý mý dü þü nür? Ni te kim biz mâ nen has ta yýz. Mâ ne vî ya ra la rý mýz var. Kur ân i se bi zim mâ ne vî ta bi bi miz hü vi ye tin de dir. Bi ze ýs rar et mek te Kur ân ýn hak ký var dýr. Ö te yan dan, i ba de te bir gý da gi bi ih ti ya cý mýz var dýr. Na sýl ki, mad dî ha ya tý mý zý de vam et tir mek i çin ha va, su ve ek mek gi bi un sur la ra muh ta cýz; ay nen o nun gi bi mâ ne vî ha ya tý mý zý de vam et ti re bil mek i çin de baþ ta na maz ol mak ü ze re i ba det le re muh tâ cýz. Be di üz za man, bu ma na yý da, 21. Söz de i fa de e der. 1 Üs tad Be dî üz za man Haz ret le ri ne gö re, na ma zý terk e den a dam, bütün var lýk la rýn hu kû ku nu çið ne miþ ve bütün var lýk la ra zul met miþ ol mak ta dýr ay rý ca. Çün kü Kur ân ýn be ya nýy la, gök te ve yer de ne var sa bütün var lýk lar- ek sik siz, Al lah a tes bih ve i bâ det et mek te dir ler. 2 Öy ley se, var lýk la rýn ke mâl le ri an cak, Al lah ý tes bih ve i bâ det i le bi lin mek te dir. Ý bâ de ti terk e den kim se i se var lýk la rýn i bâ de ti ni gör me mek te ve tak dir et me mek te dir. Hat tâ in kâr da et mek te dir. Bu nan kör ce an la yýþ i se, i bâ det ve tes bih nok ta sýn da yük sek bi rer ma kam da bu lu nan ve her bi ri bi rer Ý lâ hî mek tup ve Al lah ýn i sim le ri nin bi rer ay na sý hük mün de bu lu nan var lýk la rý, yük sek ma kam la rýn dan dü þür mek te; e hem mi yet siz, va zi fe siz, do nuk, ba þý boþ, can sýz, ruh suz, mâ nâ sýz, pe rî þan bir va zi yet te gös ter mek te dir. Bu an la yýþ i se bütün mev cû dâ ta ve bütün kâ i nâ ta ha kâ ret ve ke mâ lâ tý ný in kâr mâ nâ sý ta þý mak ta dýr. Ya ni i bâ det siz a dam, var lýk la rýn i çin de bu lun duk la rý i bâ det ve i ta at ha li ni, ya ni ha kî kat-i hâ li gör me di ðin den ve tak dir et me di ðin den var lýk la rýn tamamýnýn hu kû ku nu da çið ne miþ ol mak ta dýr. Çün kü, Be dî üz za man Haz ret le ri ne gö re, her kes kâ i nâ tý ken di ay na sýn da gör mek te dir. Ce nâb-ý Hak in sa ný, kâ i nât i çin bir öl çü sû re tin de ya rat mýþ týr. Her in sa na, bu â lem den bir hu sû sî â lem ver miþ; o â le min ren gi ni, o in sa nýn kal bi nin î ti ka dý na gö re gös ter mek te dir. Me se lâ að la yan ve ü mit siz bir a dam, her þe yi að lar ve ü mit siz va zi yet te gör mek te dir. Se vinç li, ne þe li, müj de li ve ne þe sin den gü len bir a dam i se, kâ i nâ tý dâ i mâ gü len, ne þe li, se vinç li ve müj de li gö re cek tir. Ý bâ de ti ni ve tes bi hi ni ih mâl et me yen ve cid dî bi çim de ye ri ne ge ti ren ki þi i se, kâ i nâ týn ha kî ka ten var o lan ve ger çek o lan i bâ de ti ni ve tes bî hâ tý ný keþ fe dip gö re cek tir. Gaf let le ve ya in kâr la i bâ de ti terk e den a dam i se, kâ i nâ tý, bu lun du ðu hâ le ta ma men zýt ve mu hâ lif bir ma kam da al gý la ya cak ve kâ i nâ tý yan lýþ de ðer len di re cek tir. Bu an la yýþ i se, ger çek ten tes bih ve i bâ det i çin de ki kâ i nâ ta hak sýz lýk ve te câ vüz mâ nâ sý i çer mek te dir. Son ra, na ma zý terk e den a dam, ken di Ya ra tý cý sýnýn bir ku lu o lan ken di nef si ne de zul met miþ ol mak ta dýr. Böy le ce ya ra tý lý þý nýn ne tî ce si ve gâ ye si o lan i bâ de ti terk et ti ðin den, Al lah ýn hik me ti ne ve i râ de si ne de say gý sýz lýk ve hür met siz lik et miþ ol mak ta dýr. Bu da o ki þi nin ce za ya çarp tý rýl ma sý i çin ye ter li bir se bep tir. De mek i ba de ti terk e den ki þi: 1- Ken di nef si ne zul met miþ ol mak ta dýr. Oy sa ne fis, Ce nâb-ý Hakk ýn ku lu dur. 2- Kâ i na týn ke mâ lâ tý nýn hu ku ku nu çið ne miþ ol mak ta dýr. 3- Al lah ýn hik me ti ne ve i ra de si ne kar þý had di ni aþ mýþ ve say gý sýz lýk yap mýþ ol mak ta dýr. Ýþ te Kur ân bu va him so nu ca uð ra ma ya lým di ye bi zi þid det le ve ýs rar la i ba de te ça ðýr mak ta; i ba det yap ma yan la rý i se Ce hen nem ve a zap la teh dit et mek te dir. Kur ân ýn i fa de le ri, ger çe ðin ve ha ki ka tin a bar tý sýz i fa de si dir. 3 Dip not lar: 1- Bakýnýz: Söz ler, 21. Söz, 1. Ma kam, 2. Ý kaz. 2- Ba ký nýz: Rah man Sû re si: 6; Ha dîd Sû re si: 1; Ha þir Sû re si: 1; Saf Sû re si: 1; Cu ma Sû re si: 1; Te ðâ bün Sû re si: Lem a lar, s YERÝN KULAÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr Be di üz za man Sa id Nur sî, sa de ce si ne ma ya git mek le kal maz; si ne ma nýn ne ol du ðu nu, ha yal in na sýl bir si ne ma toð raf ol du ðu nu an la týr: Kürt le re me de ni ye tin ga râ be ti ni zik ret ti ðim sý ra da si ne ma tog ra fý tâ rif et miþ tim. 1 Ha yal da hi bir si ne ma toð raf týr. 2 Ha ya lin si ne ma tog ra fi si de nil se câ iz dir. 3 Gü ya si ne ma tog raf gi bi bu be yit se nin ak lý na rü ya gö rün dü. 4 Be di üz za man, muh te þem bir e ser sa hi bi ve se na rist tir. Â ye tü l-küb râ ve Ha þir Ri sâ le le ri - BEDESTEN M. LATÝF SALÝHOÐLU Tu nus'u sar san halk ha re ke ti nin ye gâ ne se be bi, o ra da çe kil mez ha le ge len "ha yat pa ha lý lý ðý" de ðil dir. Zam yü kü ve pa ha lý lýk, pat la ma ya ha zýr bir bom ba ya, ha ni bel ki ký výl cým ka bi lin den se be bi yet ver miþ o la bi lir. A sýl se bep ha yat pa ha lý lý ðý ol say dý þa yet, 23 yýl lýk dik ta tör Bin A li, bu na ge çi ci de ol sa mut la ka bir ça re bu lur ve ül ke yi terk e dip baþ ka di yâ ra git mek mec bu ri ye tin de kal maz dý. De mek ki, te mel me se le baþ ka. O hal de, biz de o na ba ka lým... Cum hu ri yet lâf ta, de mok ra si yok Top ra ðý az, an cak bu gün i ti ba riy le nü fu su 10 mil yo nu a þan Müs lü man Tu nus hal ký, 1950'lý yýl lar da sö mür ge ci lik ten kur tul ma ya ça lýþ tý. Tarihte bugün Bu gün kü A na ya sa'nýn te - me li, 20 O cak 1921'de a - týl dý. O gün Mec lis'te ka bul e - di len 20 mad de yi aþ kýn bu A - na ya sa, Os man lý Dev le ti nin (I. Meþ rû ti yet, 1876) ka bul et ti - ði "Kà nun i E sâ si"ye i le si ya - sî de ðil, an cak hu ku kî yön - den pa ra lel lik arz e di yor du. "Teþ ki lât ý E sâ si ye Kà nu nu", ka bul e dil dik ten yak la þýk üç yýl son ra ku ru la cak o lan Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti nin de ilk A na ya sa sý ný teþ kil e di yor. Ba zý mad de le ri ü ze rin de u - fak te fek de ði þik lik ya pýl ma sý - na rað men, Tür ki ye 1927'le re ka dar a ðýr lýk lý o la rak yi ne bu a - na ya sa i le yö ne til di. Da ha son ra ki yýl lar da i se, A - na ya sa'da öy le si ne kök lü de ði - þik lik ler ve çok ça ya ba nî dü þen ek le me ler ya pýl dý ki, ilk A na ya - sa a de ta ta nýn maz ha le gel di. Me se lâ, "Dev le tin di ni, din i Ýs lâm dýr" i ba re si nin çý ka rýl ma sý, la ik lik ve CHP'nin amb le min de - ki alt ok il ke si nin a na ya sa met - ni ne so kul ma sý gi bi ve '80 Dar be le ri son ra - I. Meþ rû ti ye tin i lâ nýy la bir lik te yü rür lü ðe gi ren ilk A na ya sa nýn "Kà nun i E sâ si"nin ilk mad de le ri - ni ih ti va e den Os man lý ca me tin. sýn da i se, A na ya sa nýn hu kuk ve de mok ra si ka nat la rý sün gü - le ne rek pe ri þan e dil di. Ýlk bir kaç mad de 1921 A na ya sa sý nýn ilk bir - kaç mad de si ni, bu ve si ley le ha týr la mak ta ya rar var. Za být Ce ri de si 7. Cilt, s. 336'da yer a lan bil gi le re gö re, 20 Ka sým 1921'de ka bul e di len Be di üz za man ýn si ne ma la rý - 2 nin kur gu su si ne ma ö zel li ði ta þýr. Söz ler i sim li e se ri nin o tuz üç pen ce re si, o tuz üç si ne ma per de si ve sah ne si dir a de ta. Â lem de her bir un sur bir si ne ma per de si gi bi dir. Dün ya bü yük bir si ne ma dýr o na gö re; Gü zel ve muh te þem bir si ne mâ-yý Rab ba ni ye nin sey ran gâ hý dýr. 5 Þim di rüz gâr la ra bak. Þim di bak çeþ me le re, çay la ra, ýr mak la ra; yer den, dað lar dan kay na ma la rý te sa dü fi de ðil dir. Þim di yer de ki bü tün taþ la rýn ve ce vâ hir le rin ve mâ den le rin en vâ ý na bak. Þim di çi çek le re mey ve le re bak. Þim di kuþ la ra bak. Þim di bu lut la ra bak. Þim di gö ðe bak. Bu gi di þâ ta, ic ra a ta bak. Bak ne ka dar â lî bir hik met... Tunus dersleri 1956'da ba ðým sýz lý ðý ný res men i lân et ti. An cak, bu du rum fi i len kur tul du ðu ve tam ba ðým sýz ha le gel di ði an la mý na gel mi yor du. Zi ra, es ki sö mür ge Fran sa, e li ni bir tür lü Tu nus'tan çek mi yor du. Bu ül ke yi ken di ne uy du kýl mak, e ko no mik ve stra te jik men fa at le ri i çin bir üs o la rak kul lan mak i çin, da i ma e mir ku lu ve fa kat dik ta ruh lu po li ti ka cý la rýn e liy le bu ra yý yö net me ye ça lýþ tý. Söz de Cum hu ri yet var dý; an cak, bu ül ke de hür ri yet ve de mok ra si yok tu. De mok ra si nin yer leþ me si ni, ö zel lik le sö mür ge ci ruh is te mi yor du. Bu nu ken di men fa a ti ne uy gun gör mü yor du. Ne var ki, ko ca bir hal ký, he le he le gü nü müz de dik ta i le, bas ký i le u zun sü re i da re et mek müm kün de ðil di. Ne ya par sa nýz ya pýn, ne tür ted bir a lýr sa nýz a lýn, gü nün bi rin de bas ký ve zor ba lýk ters te pe cek, zu lüm ve ta hak küm re ji mi ça týr da ma ya baþ la ya cak tý. Ni te kim, öy le ol du... Tu nus'ta ya þa nan, as lýn da çok geç ka - 20 OCAK 1921 Teþkilât ý Esâsiye: Ýlk Anayasa Teþ ki lât ý E sa si ye Kà nu nun ilk bir kaç mad de si þöy le dir: Mad de 1) Ha ki mi yet, bi lâ kayd û þart mil le tin dir. Ý da re u sû lü, hal kýn, ken di mu kad - de ra tý ný biz zat ve bil fi il i da re et me si e sa sý na müs te nit tir. Mad de 2) Ýc ra kud re ti ve teþ ri sa la hi ye ti mil le tin ye - gâ ne ve ha ki ki mü mes si li o - lan BMM'de te cel li e der. Mad de 3) Tür ki ye Dev le ti, BMM ta ra fýn dan i da re o lu nur ve hü kû me ti Bü yük Mil let Mec li si Hü kû me ti un va ný ný ta þýr. (He nüz TC ku rul ma mýþ.) Mad de 4) BMM, vi la yet ler hal kýn ca mün te hap a za dan mü rek kep tir. Mad de 5)...BMM a za sý nýn her bi ri ken di ni in ti hap e den vi la ye tin ay rý ca ve ki li ol ma yýp, u mum mil le tin ve ki li dir. Mad de 7 Ah kâm ý Þer i ye nin ten fi zi (Þe ri at hü küm le ri nin ic râ sý), u mum ka va ni nin vâ - zý ý, tâ di li, fes hi, mu a he de ve sulh ak ti ve va tan mü da fa a sý i lâ ný gi bi hu kuk u e sa si ye, BMM'ye a it tir. Bak had ve he sa ba gel me yen þu ser gi ler de o lan... Bak bu iþ ler i çin de gö rü nü yor ki... Ýþ te gel bak, bu muh te þem þi men di fer ler... Ýþ te bak her yer de, her kö þe de mü te ad did fo toð raf lar ku rul muþ... Bak mü ker rer va ad e di yor... Ne di yor lar bak... Ýþ te bak gör dü ðü müz men zil ve mey dan... Ýþ te gel bak þu u zak ta gö rü nen... Bâ hu sus, o sa ray i çin de, si ne ma per de le ri gi bi, her sa at te ha ki kî men zil ler teþ kil e di lip, ke mâl-i in ti zam la, el bi se de ðiþ ti rir gi bi de ðiþ ti ri li yor. Hat tâ, her bir ha ki kî per de i çin de mü te ad dit kü çük kü çük men zil ler i câd e di li yor. 6 Be di üz za man, her þe ye bir si ne ma ve si ne ma per de le ri gö züy le ba kar ve bak tý rýr: Bak, si ne ma per de le ri gi bi her sa at baþ ka bir â lem gös te rir, baþ ka bir þe kil a lýr. Bu na lýn mýþ bir ge liþ me dir. De mirper de ül ke le rin de ki bas ký cý re jim le rin "hâk i le yek sân" o lu þu, tâ 1980'li yýl lar da baþ la dý. Po lon ya, Yu gos lav ya, Ro man ya gi bi ül ke le rin gök le re yük se len zu lüm hey ke li, ay ný yýl lar da yer le bir ol du. Ça vu þes ku a i le si, ca ný ný bi le kur ta ra ma dý. O nun i çin, dik ta tör Bin A li, hiç ol maz sa ca ný ný kur tar dý ðý na se vin sin. Bu a ra da, Tu nus'ta ki ge liþ me ler den, ben zer re jim le yö ne ti len di ðer ül ke le rin li der le ri de ken di pay la rý na i yi bir ders çý kar ma la rý ge re kir. Ak si hal de, dö kü le cek kan lar dan, dün ya da da, â hi ret te de me sul o lur lar. Du â mýz on lar la Dost ve kar deþ ül ke Tu nus'ta, kan dö kül sün is te me yiz. Ça týþ ma la rýn dur ma sý, sü kû ne tin av det et me si, hu zur ve gü ven or ta mý nýn sað lan ma sý i çin de du â e di yo ruz. Bil has sa, hür ri yet ve de mok ra si nin e sas lý bir þe kil de te sis e dil me si ni, bü tün kal bi miz le is ti yor ve te men ni e di yo ruz. Ha liy le, bir bü yük ni met ko lay ca el de e di le mi yor. Ay rý ca, þe ref li dâ vâ la rýn be de li a ðýr o lu yor. Yi ne de du â e de lim ki, Tu nus lu kar deþ le ri mi zin hür ri yet ni me ti ne ka vuþ ma la rý ve de mok ra si dâ vâ sýn da mu vaf fak ol ma la rý i çin, Ce nâb ý Hak, on la ra a ðýr be del ler ö det me sin. Ters dü þün ce, a la bo ra o lan lar B ir za man lar, bir muh te rem þa hý sa sýrf met hi ye düz me di ði miz i çin "ký yâs ý ma al fâ rýk" i le bi ze "Bir Nev val Se vin di ka dar o la ma dý nýz" di yen ler, bu Ha ný me fen di nin o ca mi a ya ters düþ me si i le â de ta a la bo ra ol du lar. Bu nok ta da sus pus ke sil di ler. Son za man lar da i se, sýrf si ya sî ta raf gir lik sa i ka sýy la ha re ket e de rek, i ki de bir dö nüp bi ze "Bir Ah met Al tan ka dar o la ma dý nýz" di yen ler, bu gün ler de yi ne a la bo ra ol muþ du rum da lar. Ta raf gir dost la rý mýz, Baþ ba kan ta ra fýn dan mah ke me ye ve ri len Al tan'ýn "Kof ka ba da yý" baþ lýk lý ya zý sý ve "U tan ma dýk tan son ra di le di ði ni yap" þek lin de ki ið ne le me le rin den son ra, â de ta kü çük dil le ri ni yu tar ol du lar. Ne ye uð ra dý ðý ný þa þýr dý lar. Al tan kar deþ le rin ya ný sý ra Gü lay Gök türk gi bi di ðer li ba rel le rin de ay ný he de fe ok at tý ðý ný gö rün ce, þaþ kýn lýk la rý bir de re ce da ha zi ya de leþ ti. Di le riz, bun dan bir ders çý ka rýr ve bi ze bir da ha "Fe lan fiþ me kân ka dar o la ma dý nýz" yol lu tâ riz ler de bu lun maz lar. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan dik kat et ki, o ka dar ka rý þýk, sür at li, kes ret li, ha ki kî per de ler i çin de ne ka dar mü kem mel bir in ti zam var dýr ki, her þey yer li ye ri ne ko nu lu yor. Ha yâ lî si ne ma per de le ri da hi bu nun ka dar mun ta zam o la maz lar. 7 Kur ân da bir yö nüy le si ne ma gi bi dir a de tâ: Kur ân ýn, mu sî bet-i se mâ vi ye ve ar zi ye yi þid det le be yâ ný, bu as rýn em sâl siz zu lüm le ri ne, kavm-i Âd ve Se mûd ve Fir a vun un baþ la rý na ge len a zap lar la bak tý rý yor. Ve maz lûm ehl-i i ma na, Ýb ra him ve Mû sâ A ley hi mes se lâm gi bi en bi yâ nýn ne cat la rýy la te sel lî ve ri yor. Dip not lar: 1- Mü nâ za rât, s Mü nâ za rât, s Mu ha ke mat, s Mu ha ke mat, s Mek tu bat, s Söz ler, s Söz ler, s. 58. Yal nýz laþ mak! dosthane ALÝ RIZA AYDIN ho ca za ma il.com Baþ ka la rýn dan yal nýz kal mak, yal nýz laþ mak; bir ci het te tec rit tir. Bu, mah pus ha ne ler de bir mah pu su bir baþ ka mah pus la gö rüþ tür me mek ol du ðu gi bi, dü þün ce nin sýð lý ðýn dan do la yý baþ ka la rýn dan u zak dur mak, ken di si ni tec rit tir; ya ni, yal nýz lý ða mah kûm ol mak de mek tir. Bir kim se den yüz çe vir mek, il gi gös ter me mek na sýl ki, o nu a de me mah kûm et mek se; ken di sin den gay rý kim se ler le a lâ ka yý er te le mek, o kim se ler cep he sin den ba ký lýn ca, bu ta raf da mah kûm o lur a de me. Ýn san la rýn top lum i liþ ki si, in san la ra ba kýþ de rin li ði çok ö nem li bir du rum. Böy le o lun ca: Ýn san la rý sev mek i çin en ö nem li bir se bep, in sa nýn, in san o lu þun da sak lý dýr. Ya ni, Yu nus vâ rî ya ra tý lan, Ya ra tan dan ö tü rü se vi lir. Sev me de se bep i çin ko num, sý nýf, sý fat far ký gö zet mek; ay ný kul var da ha re ket e den in san la rýn ra ki bâ ne bir ta výr la bir bi ri ne bak ma sý, ke mâ lâ ta ya ký þa cak þey de ðil! Bu, za ten, kar deþ lik kav ra mý ný kat le de cek bir tu tum. Re ka bet, ku rum lar a ra sýn da nor mal dir; kar deþ ler a ra sýn da i se, a nor mal dir! On lar, bun lar, þun lar a ki min öm rü ye ter ki? Be di üz za man Haz ret le ri Ri sâ le-i Nur da: Kar deþ le ri ni zin me zi yet le ri ni þah sý nýz da ve fa zi let le ri ni ken di niz de ta sav vur e dip, on la rýn þe ref le riy le þâ ki râ ne if ti har et mek tir 1 i fa de siy le kar deþ li ðin, haz met me nin, sab ret me nin öl çü sü nü ve ri yor. Dün ya fa nî, ha ki kat ler i se, bâ kî dir. A sýl o lan, ha yýr la yâd e dil mek; Ba ki ka lan kub be de bir hoþ se da o la rak iz bý ra kýp, git mek tir. Ö te ki ne de ha yat hak ký ta ný mak, kar deþ li ðe kat ký sað lar, her hâl de. Ben den son ra, tu fan ya da Her þey ben den i ba ret an la yý þý, ne ka dar da fe na huy! Bir gü zel þey, bir üs tün ba þa rý, ö nem li bir im kân, tak dir gö ren bir ku rum ben de ol ma ya bi lir; a ma kar de þim de var i se, o nun la if ti har et mek, mu ha fa za sý ve mu vaf fa ki ye ti i çin Al lah a (cc) du â et mek fa zi let ör ne ði dir. Rab bi mi zin ha zi ne sin de çok; bu gün o na ih san et ti ði ni ya rýn ba na ver me ye ce ði ne ma lûm? Ba na dü þen: gay ret, e mek, bir de, ter! E vet, el de hü ner, a lýn da ter, göz de de fer o lun ca man za ra lar de ði þir; gü zel þey ler o lu þur. Mev cû dâ tý mev cût e den Rab bi miz, þu dün ya yý tak sim et miþ her ke se; kýy met ver miþ, ka me ti ne ya ra þýr. Yet mez mi? O la na ra zý ol mak, o la ca ða rý za gös ter mek ol gun lu ðun þi â rý. Ak si hâl de, kramp gi rer mi de ye Ýn san lar, bir mev ki de o lan lar; sa de ce ken di ka fa fe ner le riy le bak mak gi bi bir lük se sa hip ol ma sa lar ge rek tir. Bir ha mu le ta þý yor sa bir in san, gön lü ge niþ ol ma lý. Var la rýn var lý ðýn dan hiç ra hat sýz ol ma dan, ha ya ta düz bak ma lý. Tec rit e den, bir gün o lur, tec ri de ma ruz ka lýr! Çün kü: Yal nýz laþ mak ne ken di ne, ne de, ken di gi bi o la na hiç se vim li gel mi yor. Bu me âl de ki ha yat tar zý, iç ten bir bi ri ki me; i çin de ki dün ya sýn da in fi â le yol a çar, yol la rý yo kuþ e der. Var lar i çin de yok, çok lar i çin de yal nýz ol ma mak i çin, ya ni yal nýz laþ ma mak i çin gön lü mü zü gö nül le re a ça lým. E ne ler in diz gi ni ni tu ta lým Dip not: 1- Sa id Nur sî, Lem a lar (y.tan zim), s. 395.

10 10 KÜLTÜR-SANAT Vefatýnýn 20. yýlýnda Yesâri Asým Arsoy MÜZÝK YAZILARI a li ok ho o.com Dün ya ni 19 O cak ta ri hi mer hum bes te kâ rý mýz Ye sâ - ri A sým Ar soy un ve fat yýl dö nü mü dür. Bu sebep - le ya zý mýz da di ler se niz 20. yüz yý la e ser le riy le iz bý - rak mýþ bes te kâ rý mý zý ta ný ma ya ça lý þa lým. 19 Ocak 1992 yý - lýn da kay bet ti ði miz Ye sâ ri Asým Bey, 1900 yý lýn da Dra - ma da doð muþ tur. A ta la rý Av ru pa ya ya pý lan a kýn lar sý ra - sýn da göç e de rek Kon ya dan Dra ma ya yer leþ miþ tir. Priz - ren de bir tek ke yap tý ran ba ba sý nýn de - de si Þeyh Ö mer E fen di, sol e li i - le ya zý ya zan ta nýn mýþ bir hat - tat týr. Ge rek bes te kâ rý mýz ge - rek se ab la sý sol el le ri ni kul - lan dýk la rýn dan so lak an la - mýn da Ye sâ ri sý fa tý ný al mýþ - lar dýr. Ma li ye me mur lu - ðu, kâ tip lik, mu ha se be ci lik gi - bi pek çok i þe gi rip çýk mýþ - sa da hiç bi rin de de vam lý ça lýþ ma - mýþ týr. Se si gü zel ol du ðu i çin, ço cuk luk yýl la rýn da ma hal le - nin ca mi in de e zan o ku muþ, din dar o lan ba ba sý nýn ar - zu su na rað men ha fýz ol ma mýþ týr. Feh mi To kay, Ze - ki A rif A ta er gin, Ha fýz Os man E fen di den mü zik bil gi - si ni i ler let me de ya rar lan mýþ týr. Yar saç la rýn lü le lü - le, Me nek þe Göz ler Hül ya lý, Biz Hey be li de Her Ge - ce Meh ta ba Çý kar dýk, Saz lar Ça lý nýr Çam lý ca nýn Bah - çe le rin de, Öm rüm Se ni Sev mek le Ni ha yet Bu la cak - týr gi bi 250 ci va rýn da se vi len bes te si var dýr. Ýs tan - bul da 92 ya þýn da i ken ve fat et miþ tir. Ye sâ ri A sým Ar - soy un ta le be le rin den ve ö nem li ud sa nat kâr la rýn - dan Os man Nu ri Öz pe kel bir soh be ti miz de bi ze, ho - ca nýn ma ne vî dün ya sý nýn, iç â le mi nin zen gin li ðin - den, Rab bi ne kar þý duy du ðu mu hab bet ten bah set miþ - ti. Sa ný rým yi ne bu kö þe de o ku ya ca ðý nýz Sa mi Ö - zey in ak tar dý ðý ha tý ra da bu nu te yid et mek te dir. Ve - fat yýl dö nü mün de mer hum bes te kâ rý mý za Al - lah tan rah met di li yo ruz. Geç miþ za man o lur ki... Ye sâ ri A sým Ar soy dan bir ha tý ra Ga ze te ci Sa mi Ö zey an la tý yor: 1960 lý yýl la rýn ba þýy dý. O za man lar Çam lý ca da o tu ru - yor duk. Ar ka daþ lar la top oy na dý ðý mýz pý rýl pý rýl bir Ni - san gü nün de Ýs tan bul a sil za de si ol du ðu her ha lin den bel - li, þýk gi yim li, kra vat lý, a yak ka bý la rý bo ya lý ve bas to nu gü - müþ gi bi par la yan alt mýþ kü sur yaþ la rýn da bir zat biz - den met re i le ri de bir a ða ca da yan mýþ va zi yet te o - tur muþ, el le ri ni ka vuþ tur muþ öy le ce du ru yor du. Kim o - la ki bu ter te miz ký ya fet li, nur yüz lü in san di ye ken di ken - di me sor dum. O nun la ta nýþ mak i çin can at ma ya baþ la - dým. Ken di mi top la dým ya ný na git me ye ka rar ver dim. Ý - yi gün ler am ca de dim. Fa kat san ki be ni duy ma mýþ - tý. Son ra doð rul du, Söy le yav rum ne is ti yor sun, be ni me - rak e di yor sun de ðil mi? Vay ca ný na de dim, am - ca her þe yi na sýl da tah min e di yor. Ba na so ru lar sor - du. Mu sý kî i le a lâ ka lý o lup ol ma dý ðý mý da sor du. Ken di - mi an lat tým. Pe ki siz kim si niz bey am ca? de dim. Yav - rum be nim a dým Ye sâ ri A sým. Ben bes te kâ rým ev lâ - dým. Bu mev sim de bu ra la ra ge lir bu gü zel lik le ri te ma - þa e der ve Ce nâb-ý Hak ký dü þü nü rüm. O nun ver di - ði ni met le re þük re de rim, e ðer o lut fe der se de bir þey - ler mý rýl da ný rým. Çok he ye can lan mýþ tým. Üs tad Ye sâ - ri A sým la ta nýþ ma mý zý ve ko nuþ ma mý zý ar ka daþ la rý - ma da an lat tým. Son ra ki gün ler de ko nuþ ma ya de vam et - tik. Da ha son ra üs tad gö rün me di. Son ra an la - dým ki bu in san lar bal a rý la rý gi bi dir. Ne re de bal ve ren çi - çek ler var sa o ra ya gi der ler. Üç beþ yýl ön ce bir Ra ma - zan ge ce si te le viz yon ka nal la rýn dan bi rin de sa hur prog ra - mý iz li yo rum. Gü zel ses li bir ic ra cý Öm rüm se ni sev mek - le ni ha yet bu la cak týr þar ký sý ný o ku maz mý. Ta biî bu Hüz - zam e se rin bes te si Ye sâ ri A sým Ar soy a a it ti. O prog ram - da e se ri o ku yan ic ra cý ta ra fýn dan a çýk lan dý ki o u nu tul - maz þar ký nýn gü zel söz le ri Pey gam be ri miz Hz. Mu ham - med (asm) i çin ya zýl mýþ tý. De mek biz yýl lar dýr o e se ri din - ler ken bo þu na haz duy ma mý þýz. E fen dim, be nim de çok sev di ðim güf te si Fit nat Du - yar a bes te si Ye sâ ri A sým Ar soy a a it Hüz zam þar ký - nýn söz le ri þu þe kil de dir: Öm rüm se ni sev mek le ni ha yet bu la cak týr Yal nýz se nin aþ kýn i le ru hum so la cak týr. Son dar be-i kal bim yi ne is min o la cak týr Yal nýz se nin aþ kýn i le ru hum so la cak týr. Bos tan ve Gü lis tan dan.. ALÝ OKTAY Þeyh Sâ dî i Þi ra zî'nin Bos tan ve Gü lis tan ýn - dan bir hi kâ ye: Bir genç ney öð re ni yor, gö nül le ri ney gi bi dað lý yor - du. Ba ba sý çok ke re o na ba ðýr mýþ, ça ðýr mýþ hat ta ney i - ni a te þe at mýþ tý. Fa kat fay da sý ol mu yor, ço cuk ney zen lik - te de vam e di yor du. Bir ge ce ço cuk ney üf ler ken ba ba - sý din le di. Ney in se si a dam ca ðý za do kun du. Aþ ka þev - ke gel di, i çi kar ma ka rý þýk ol du, ken din den geç ti, i çi ne ha - ra ret düþ tü, ter le me ye baþ la dý: Kaç týr ben ney i a teþ te ya - ký yor dum, bu de fa ney be ni a teþ te yak tý de di. Â þýk la - rýn gö nül le ri ne va ri da t-ý Ý lâ hi ye den bir ka pý a çý lýr. O - nun zev kiy le el le ri ni kâ i nat tan sil ke ler, kâ i na tý ter - k et tik le ri ni va zi ye tiy le an la týr lar... Tarihî Kapalýçarþý nýn restorasyonuna, projenin A nýt lar Ku ru lu ta ra fýn dan o nay lan ma sý nýn ar dýn dan baþ la na cak. Restorasyon 14 milyon 833 bin TL ye mal olacak. KAPALIÇARÞI YENÝLENÝYOR 550 yýllýk tarihî çarþý yýl sonuna kadar restore edilecek. 550 yýl lýk ta ri hî Ka pa lý çar þý, top lam 14 mil yon 833 bin TL pro je be de li i le 2011 so - nu na ka dar res to re ve re no ve e di le cek. Pro je be de li nin ya rý sý ný Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý - da re si di ðer ya rý sý ný da Fa tih Be le di ye si, kar þý la ya cak. Son o la rak 1980 yý lýn da kü - çük bir ba kým dan ge çen ta ri hî me kâ nýn ilk gün kü gö rün tü sü ne ka vuþ ma sý ön gö - rü lü yor. Ka pa lý çar þý nýn res to ras yo nu i le il gi li 2009 yý lýn dan bu ya na ça lýþ ma lar sü - rü yor. Pro je nin A nýt lar Ku ru lu ta ra fýn dan o nay lan ma sý nýn ar dýn dan ça lýþ ma la - ra baþ la na cak. Ye ni le me kap sa mýn da çar þý nýn bütün alt ya pý sý de ðiþ ti ri le rek ý sýt - ma ve ay dýn lat ma ih ti yaç la rý gi de ri le cek. Ta ri hî me kâ nýn i çe ri sin de bu lu nan han - la ra za man la ya pý lan ek len ti ler de te miz le ne rek, 1980 yý lýn da de ðiþ ti ri len kub - be ya pý sý da o ri ji nal ha le dö nüþ tü rü le cek. Ýs tan bul / ci han Mersin de Hür Adam fýrtýnasý MER SÝN DE, üç si ne ma da bir den gös te ri me gi ren Hür A dam fil mi yo - ðun bir il gi i le iz len me ye de vam e di yor. Film, en iþ lek mer ke zi yer ler den bi - ri o lan es ki Yo ðurt Pa za rý ci va rýn da, cad de ü ze ri ne kar þý dan kar þý ya a sý - lan a fiþ ler le Mer sinli le re du yu ru lu yor. Ri sâ le- i Nur Kül li ya tý mü el li fi Be di - üz za man Sa id Nur sî nin, ha ya tý ný ko nu a lan film be yaz per de ye yan sý tý - la rak, bü tün Tür ki ye de ol du ðu gi bi, Mer sin de de 7 O cak tan i ti ba - ren üç si ne ma da bir den gös te ril me ye baþ la ndý. Gün de dört se ans se yir - ciy le bu lu þan film, ö zel lik le Be di üz za man ý me rak i le ta ný mak is te yen le - ri de si ne ma la ra çek ti. Ýz le yi ci le ri nin ço ðu nun göz yaþ la rý i le sey ret - tik de di ði film, ge nel o la rak be ðe nil di. An cak saf f-ý ev vel Nur Ta le be le - ri nin þap ka giy me le ri ve M.Ke mal in Ýs lâ mi yet le hin de var ol du ðu id di - a e di len mek tu bu ta ac cüp le kar þý lan dý. Yo ðun il gi den mem nun gö rü - nen si nema yö ne ti ci le ri Hür A dam fil mi nin, dört haf ta viz yon da ka la ca ðý - ný bil dir di ler. Hü se yin Kü çü koð lu / Mersin SOL DAN SA ÐA 1. Hz.Ö mer'i þe hit e den ka til. - Ka - sap lýk hay van la rýn sýr týn da, di ken si çý kýn tý bo yun ca i ki yan da ki et. 2. Su de ðir men le rin de su yun ba sýn cý ný ço - ðalt mak i çin ya pý lan, bü yük bir hu ni þek lin de ki haz ne. - An laþ ma, u yuþ ma, uz laþ ma. 3. Ya pý la rý dýþ et ki ler - den ko ru mak a ma cýy la ü zer le ri ne ya pý lan ço ðu ki re - mit kap lý bö lüm. - Yüksek ve daha çok silindir þeklindeki bina. - Bü yük kar deþ, a ða bey. 4. Bir ko mþu dev let. - Ya hu di ler de yay gýn bir er kek a dý. 5. Kir li li ði gös te ren iz. - Am fi te at rýn or ta sýn da, bo ða gü re þi, ya - rýþ, o yun gi bi tür lü gös te ri ler ya pý lan a lan. 6. Ýn san lar - da, hay van lar da de ri i le ke mik a ra sýn da ki kas ve yað - dan o lu þan ta ba ka. - Kuv vet ko mu tan lý ðý nýn ký sa sý. - Her kes çe ka bul e di le bi le cek bir te me le bað la na ma yýp yal nýz bir ki þi nin ken di ka naatine da ya nan. 7. Sý ðý rýn öd ke se sin den çý kan taþ. - Kur ça tov yum e le men ti nin A me ri ka lý lar ta ra fýn dan ad lan dý rý lan Rut her ford yum bi çi mi nin sim ge si. 8. Cahiliyet devrinde diþi sayýlan ve sanýlan put veya tan rý ça. - Si vas i li ne bað lý il çe ler den bi ri. 9. Bak la gil ler den, sý cak böl ge ler de ye ti þen, bir çok tü rü bu lu nan bir bit ki. - O ku ma yaz ma sý ol ma yan. 10. Me tal ol ma yan e le ment. - Ö lüm. B U L M A C A Rakamlarla Kapalýçarþý: lnu ru os ma ni ye, Mer can ve Be ya zýt a ra sýn da yer a - lan Ka pa lý çar þý da top lam 64 cad de ve so kak, i ki be - des ten, 16 han ve 22 ka pý bu lu nu yor. lçar þý nýn top lam bü yük lü ðü 45 bin met re ka re. ltop lam 3 bin 600 dük kâ nýn bu lun du ðu çar þý - da, 97 fark lý çe þit ü rün sa tý lý yor. lça lý þan sa yý sý 25 bi ni bu lu yor. l Çar þý nýn gün lük zi ya ret çi sa yý sý bin a - ra sýn da de ði þi yor. Film, þehrin en iþ lek yer ler inden bi ri o lan es ki Yo ðurt Pa za rý ci va rýn da, cad - de ü ze ri ne kar þý dan kar þý ya a sý lan a fiþ ler le Mer sinli le re du yu ru lu yor YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Pey gam be ri mi zin (asm) A hi ret ma kam la rýn dan bi ri. - Ö lü le re ha yat ren gi ve ren pey gam ber. 2. O lu þan, mey da na ge len. - Kü - çük li mon. 3. Ya þa ma ya ye te cek ka dar ka lan ha va. - Bir bü tü nü o luþ tu ran bö - lüm ler den her bi ri, bö lük, göz. 4. Hüc re le rin a þý rý ço ðal ma sýy la in san, hay van ve ya bit ki do ku la rýn da o lu þan ve bü yü me e ði li mi gös te ren yum ru, ba ða, tü - mör, ne op laz ma. - Has ta lý ktan son ra ki i yi leþ me sü re ci. 5. Al man ya'nýn RTÜK'ü, gö ze tim ve o nay ko mis yo nu. - Bir tür yu mur ta lý süt tat lý sý. 6. ABD'nin Ýn gil iz ce ký sa sý. - A lev ren gi. 7. Ke ten döv me - ye ya ra yan tok mak. 8. Ý te le mek ten e mir. - Bir iþ te ki en gel le ri yen me ka rar lý lý ðý. 9. Bir ya pým e ki. - A pan sýz, bir denbi - re. 10. Aman dileme. - Bo yun e ðen, ken di ni baþ ka sý nýn buy ru ðu na bý ra kan. 11. Ah ta pot i le ya pý lan sus hi. - Sah ne - de oy nan mak i çin ya zýl - mýþ o yun. 12. A ta ða da ya lý. - Kö pek. Me sut U ça kan, Türk si ne ma sý ný an la ta cak SÝ NE MA MI ZIN de ðer li yö net men le rin den Me sut U - ça kan, Türk si ne ma sý hak kýn da ki gö rüþ le ri ni a çýk la - ya cak. U ça kan Ca ða loð lu nda, E de bi yat Sa - nat ve Kül tür A raþ týr ma la rý Der ne ði nin (ES KA - DER) ko nu ðu o la rak ve si ne ma se ver ler le bir lik te o la - cak. Top lan tý, bu ak þam sa at de Ti maþ Ki - tap Kah ve de baþ la ya cak. ES - KA DER in yak la þýk bir yýl ön - ce baþ la yan Bâ bý â li Soh bet le - ri de vam e di yor. 40. soh be - tin ko nu ðu, be yaz per de - de çek ti ði film ler le il gi çe - ken ve ge niþ bir se yir ci kit le si - ne hi tap e den ta nýn mýþ yö net - men Me sut U ça kan. U ça - kan, baþ lan gýç tan be ri Türk si - ne ma sý nýn ge çir di ði mer ha le le ri ve son yýl lar da ki a çý lý - mý ný di le ge ti re cek. Ye ni yö net men le re ve çek tik le - ri film le re de te mas e de cek o lan U ça kan, si ne ma - da ge li nen nok ta ü ze rin de du ra cak. Din le yi ci le - rin de so ru la rý na ce vap ve re cek o lan Me sut U ça - kan ýn bu soh be ti ne ka tý lým ser best. Top lan tý, Ca ða - loð lu nda Ki tap Kah ve de, A lay köþ kü Cad de - si, No. 5 ad re sin de ger çek le þe cek. Top lan týy la il gi - li ay rýn tý lý bil gi al mak is te yen le - rin (0212) nu ma ra lý te le fo nu a ra ma la rý ve - ya na ta le mi.net si te si ni zi ya ret et me le ri ge re - ki yor. Sa id Te mur / Ýs tan bul TRT Þeþ in Kürt çe ya rýþ ma sý na Su ri ye li ler de ka týl dý TRT 6 DA ya yýn la na cak Tür kü nü Söy le ad lý Kürt - çe Ses Ya rýþ ma sý nýn Mar din seç me le ri Nu say bin il - çe sin de ya pýl dý. Su ri ye den de ya rýþ ma cý la rýn ka týl - dý ðý seç me ler de ya rýþ ma cý lar hü ner le ri ni ser gi le - di. Halk E ði tim Mer ke zi Sa lo nu nda ya pý lan seç - me le re 23 ya rýþ ma cý ka týl dý. Ka dir Ý pek, Þeh - mus E sen kuþ, Me tin Bar lýk, Ha ti ce Me kan ve Me - tin Yi ðit in jü ri sin de yer al dý ðý ya rýþ ma ya Su ri - ye den Ah met O se, Fe rit Zey dan Ot man, Xem - gin ve Ha lil Hýl lo da ya rýþ ma cý o la rak ka týl dý. Ya - rýþ ma i çin Su ri ye den Tür ki ye ye gel dik le ri ni i fa - de e den Fe rit Zey dan Ot man, TRT 6 in prog ram - la rý ný Su ri ye de yo ðun il gi i le iz le dik le ri ni söy le - di. Böy le bir ya rýþ ma sa ye sin de Tür ki ye ye ge le - rek hem ken di le ri ni ta ný ta cak la rý ný, hem de Tür - ki ye yi da ha ya kýn dan ta ný mý fýr sa tý bu la cak la rý - ný kay de den Ot man, ya rýþ ma do la yý sýy la he ye can - lý ol du ðu nu i fa de et ti. Mar din / ci han M. E sad Co þan a raþ týr ma ve e ði tim mer ke zi a çýl dý Ý LÝM, fi kir ve e ði tim ha ya tý mýz da ö nem li u fuk lar a - çan Mah mud E sad Co þan Ho ca e fen di nin dün ya - ya ge li þi nin 75. se ne-i dev ri ye sin de, ken di a dýy la ku - ru lan a raþ týr ma ve e ði tim mer ke zi ken di si ni se - ven seç kin bir top lu lu ðu nun iþ ti ra kiy le hiz me te gir - di. Ýs tan bul un ta ri hi il çe le rin den Üs kü dar ýn Kü - çük Çam lý ca sem tin de ki Mah mud E sad Co þan A - raþ týr ma ve E ði tim Mer ke zi nin a çý lý þý na Rus - ya dan Ýs veç e, Al man ya dan ABD ye, I rak tan Su u - di A ra bis tan a ka dar bir çok ül ke den ve Tür ki - ye nin çe þit li il le rin den ge len seç kin si ma lar ka týl - dý. M. E sad Co þan A raþ týr ma ve E ði tim Mer ke - zi Baþ ka ný Dr. Nec det Yýl maz, a çý lýþ ta yap tý ðý ko nuþ - ma da, her tür lü ya ban cý laþ týr ma ve dö nüþ tür me - ye kar þý u ya nýk o lun ma sý ve Ýs lâm me de ni ye ti - nin ge le ce ðe ta þýn ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Bu i - de al le rin mü te va zý bir ör ne ði ni or ta ya koy mak ga ye - siy le Mah mud E sad Co þan A raþ týr ma ve E ði - tim Mer ke zi ku rul du. A raþ týr ma mer ke zi miz - de Mer hum E sad Co þan Ho ca mýz, Mer hum Meh - med Za hid Ho ca mýz ve sa ir bü yük le ri mi zin e ser le - ri ye ni den gün cel len mek su re tiy le ya yý na ha zýr la na - cak. Soh bet le ri ge rek gö rün tü lü o la rak, ge rek ses li o - la rak, ge rek se ki tap laþ tý rýl mýþ o la rak gün yü zü ne çý - ka rý la cak. O luþ tur du ðu muz grup lar ça lýþ ma la rý - na baþ la dý de di. Kültür Sanat Servisi Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI ME L E K U T A T A V A U Þ A K E H U S U M E T R E F A K A T A S A L A A L A N A S A S U M A N K E Z Ý B A N A N E Y Ý A K A L A M A T A A E Z B A N A L O K U M T T A E H A H A K Ý F Ý L Y E Ý A S E K U L A S A B A A S A F A L A N O L Ý N

11 EKONOMÝ 11 SOS YAL GÜ VEN LÝK AHMET ARICAN Sos yal Gü ven lik Uz ma ný Fazladan ödediðiniz Bað-Kur primlerini geri alabilirsiniz SORU: Eþim tarým Bað-Kur lusu. Eþimin primlerini internetten ödüyorum. Eþim adýna yaklaþýk bir ayda 149 TL ödüyorum. Geçen ay yanlýþlýkla 149 TL yerine TL prim ödemesi yaptým. Eþim adýna fazladan ödediðim primleri geri alabilir miyim? (Senai BÝNDÝL) CEVAP: Eski Bað-Kur yasalarý halen yürürlükte olsaydý eþiniz adýna cari ayýn dýþýnda sehven yatýrmýþ olduðunuz primin tamamýný geri alamazdýnýz. Ancak, yeni sosyal güvenlik reform yasasý olan 5510 sayýlý kanunun 89 uncu maddesine göre, eþinizin cari ay priminden baþka borcu yoksa, cari ay prim borcu dýþýnda eþiniz adýna fazladan yatýrdýðýnýz primleri baðlý bulunduðunuz SGK Müdürlüðüne bir dilekçe ile baþvurarak geri alabilirsiniz. Emeklilik için eksik SSK günleri cezaevindeyken yatýrýlamaz SORU: Babam SSK þartlarýnda emekli olmak için 1261 gün SSK sýný tamamlamaya çalýþýrken 1000 günlük sigorta günü varken bir ay önce 4 yýl hüküm giyerek cezaevine girdi. Babamýn geri kalan 261 günlük SSK sýný cezaevindeyken tamamlatabilir miyiz? (Osman KESER) CEVAP: Babanýz için gerekli olan sigorta statüsü hizmet akdi ile çalýþmaya dayanan 4/a (SSK sigortasý) sigortalýlýk günleridir. 4/a sigortalýlýðý, fiili çalýþmaya dayanan bir sigortalýlýk türüdür. Yani, bir kiþinin SSK þartlarýnda sigortalý olabilmesi için fiilen o iþi yapýyor olmasý gerekir. Babanýzýn cezaevinde olduðu devrede hizmet akdine göre fiilen bir iþi yapmasý mümkün olmadýðý için, emekliliði için eksik kalan SSK günlerini cezaevindeyken yatýrmanýz mümkün deðildir. Ancak, cezaevindeyken babanýzýn isteðe baðlý sigortalý olma imkâný varsa da, isteðe baðlý sigortalýlýk günleri SSK þartlarýnda kabul edilmez. Durum tesbiti için kesilen ölüm aylýklarý yeniden baðlanýr SORU: Annem babasýndan dolayý ölüm aylýðý almaktayken 2010 yýlý Aralýk ayýnda almasý gereken aylýðýný alamadý. Annemin aylýðý neden kesildi? Yeniden baðlanmasý içim ne yapmalýyýz? CEVAP: Annenizin ölüm aylýðý, yaþayýp yaþamadýðý, evlenip evlenmediði ve aylýk alma durumunda deðiþiklik olup olmadýðýný öðrenmek için SGK tarafýndan kesilmiþtir. Her yýl belli bir zaman diliminde SGK tarafýndan bu tür kontroller yapýlmaktadýr. Bir dilekçe ve vukuatlý nüfus kayýt örneði ile SGK ya baþvurmanýz halinde annenizin evlenmediði ve yaþadýðý sürece bir sonraki ödeme dönemi itibariyle aylýðý yeniden baþlatýlýr. Durdurulduðu için aralýk 2010 a iliþkin alamadýðý aylýðýný da alýr. SSK þartlarýnda üç buçuk yýl prim öderseniz emekli olursunuz SORU: Bana vereceðiniz bir cevap köyümdeki yaklaþýk 90 çiftçinin sorularýna da cevap olacak. Çünkü köyün neredeyse tamamý ayný soruya cevap arýyor doðumluyum da 16 gün SSK sigortam var arasý askerlik yaptým tarihleri arasýnda Kayseri Þeker Fabrikasýna pancar yatýrdým. Ürün para ödemesi yapýlýrken bizden yüzde 1 oranýnda Bað-Kur a prim kesildi ten bu güne eksiksiz çiftçi Bað-Kur u yatýrýyorum. En kýsa yoldan nasýl emekli olabilirim? SGK da arasý bilgisayar kayýtlarýnda gözükmüyor. Bunu nasýl gösterebilirim? SSK 1979 baþlangýcýmý esas alýp tüm Bað-Kur larýmý SSK ya saydýrýp SSK dan emekli olabilir miyim? (Servet YILDIZ-Gemerek/Sivas) CEVAP: En kýsa yoldan SSK þartlarýnda emekli olabilirsiniz. Bunun için bir an önce çiftçi Bað- Kur unuzu sona erdirerek bir iþyerinde 4/a (SSK) sigortalýsý olun. SSK sigortalýlýðýnýz 1261 gün olunca, SSK dan hemen emekli olabilirsiniz. Ayrýca, arasý SGK kayýtlarýnda gözükmeyen günler için, þeker fabrikasýnda bulunan müstahsil makbuzlarýnýzý temin ederek SGK Ýl Müdürlüðü ne gidin ve o makbuzlara göre kendinizi, tevkifat yapýlan dönemler için Bað-Kur lu saydýrýn. Emeklilik için gününüz yeterli olduðundan askerlik sürelerinizi borçlanmaya gerek yoktur. Ayrýca, askerliðiniz emeklilik yaþýnýzý da erkene çekmeyecektir. SSK emekliliðiniz için, 25 yýl sigortalýlýk süresi, 5000 prim ödeme gün sayýsý ve 44 yaþýný ikmal etmeniz gerekiyor. Siz bunlarýn tamamýný, en kýsa zamanda SSK lý olup 1261 gününüz (3,5 yýl) olduðunda tamamlamýþ olacaksýnýz. Bað-Kur þartlarýnda emekli olmanýz hem yaþ hem de hizmet süresi bakýmýndan daha uzun süreli olduðu için ayrýca açýklama yapýlmamýþtýr. Ölen eþten icar senedine göre ölüm aylýðý baðlanamaz SORU: Eþim Turhan Keser 2009 da vefat etti. Eþim adýna 1998 de müstahsil makbuzu var. Eþimin Ziraat Odasý ve tapu kaydý yok, ancak 1998 ve sonraki yýllarý ihtiva eden beþ yýllýk icar senedi var. Eþim üzerinden noter onaylý icar senedine göre tarým Bað-Kur undan ölüm aylýðý alabilir miyim? (Recep ÞEKER) CEVAP: Mülga 2926 sayýlý tarým Bað-Kur Kanununun 10 uncu maddesinde tescilde esas alýnan kayýtlar arasýnda icar senedi yer almadýðý için, SGK yetkilileri müteveffa eþinizi icar senedine göre Bað-Kur lu saymaz. Eþinizin icar senedi olmasa bile 1998 ve devam eden yýllarda kooperatif veya Ziraat Odasý kaydý olsa idi Bað-Kur lu sayýlýrdý. Ancak, iþ mahkemeleri tarýmsal faaliyete karine olan icar senetlerine göre sigortalýlýk süresi vermektedir. Bir an önce iþ mahkemesine dâvâ açmanýzý öneririz. MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 18 OCAK 2011 A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ DO LAR DÜN 1,5400 ÖN CE KÝ GÜN 1,5360 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,0740 ÖN CE KÝ GÜN 2,0550 DÜN 68,20 ÖN CE KÝ GÜN 67,80 DÜN 460,80 ÖN CE KÝ GÜN 458,16 p p p DEVLET BAKANI ÇAÐLAYAN, 2010 YILI ÝTHALATININ 183 MÝLYAR DOLAR OLMASINI BEKLEDÝKLERÝNÝ, DIÞ TÝCARET AÇIÐININ ÝSE 70 MÝLYAR DOLAR CÝVARINDA GERÇEKLEÞMESÝNÝ TAHMÝN ETTÝKLERÝNÝ SÖYLEDÝ. E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Dýþ ti ca ret a çý ðý 70 mil yar do lar DEV LET Ba ka ný Za fer Çað la yan, 2010 yý lý it - ha la tý nýn yüz de 30 luk ar týþ la 183 mil yar do - lar dü ze yin de o la ca ðý ný tah min et tik le ri ni, dýþ ti ca ret a çý ðý nýn i se 70 mil yar do lar dü ze - yin de ger çek leþ me si ni bek le dik le ri ni bil dir di. Ýt ha lat ra kam la rý na i liþ kin ba sýn top lan tý - sýn da Çað la yan, dün ya nýn glo bal kri zi ya þar - ken, sa de ce Tür ki ye nin de ðil, bü tün dün ya - nýn he de fi nin ih ra ca tý ar ttýr mak, her ke sin der di nin sel den kü tük kap mak ol du ðu nu söy le di yý lýn da 107,5 mil yar do lar o la - rak he def le nen, son ra sýn da Or ta Va de li Prog ram da 111,7 mil yar do lar o la rak re vi ze e di len ih ra ca týn 11 ay lýk TÜ ÝK ve ri le ri ne A - ra lýk a yý TÝM ve ri le ri de ek len di ðin de, geç ti - ði miz yý la gö re yüz de 11,3 o ra nýn da ar ta rak 113,7 mil yar do lar se vi ye si ne yük sel di ði ni, bu ay so nun da a çýk la na cak o lan TÜ ÝK ve ri - le ri ne gö re bu ra ka mýn 114 mil yar do la rýn ü ze ri ne çýk ma sý ný bek le dik le ri ni bil di ren Çað la yan, Ye ter li mi, ta biî ki de ðil. Da ha faz la ih ra cat yap mak is ti yo ruz de di yý lý O cak-ka sým dö ne min de it ha la týn, 2009 un ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 31 o ra - nýn da ar ta rak 164,9 mil yar do lar dü ze yin de ger çek leþ ti ði ni kay de den Çað la yan, A ra lýk a yýn da da mil yar do lar ci va rýn da bir it ha la týn ger çek le þe ce ði ni ve 2010 yý lý it ha - la tý mý zýn yüz de 30 luk bir ar týþ la 183 mil yar do lar dü ze yin de o la ca ðý ný tah min e di yo ruz. Bu çer çe ve de, it ha la tý mýz da 11 ay lýk TÜ ÝK ke sin leþ miþ ve ri ler le, a ra lýk a yý pro jek si yon - la rý mý zý bir leþ tir di ði miz de, 2010 yý lýn da 183 mil yar do lar lýk it ha lat ger çek leþ ti ði ni var sa - yar sak; dýþ ti ca ret a çý ðý mý zýn 70 mil yar do - lar dü ze yin de, ih ra ca týn it ha la tý kar þý la ma o ra ný nýn da yüz de 62,5 o ra nýn da ger çek - leþ me si ni bek li yo ruz di ye ko nuþ tu. Za fer Çað la yan, ke sin le þen 11 ay lýk 2010 yý lý ve ri le ri ne gö re, en çok it ha lat ya pý lan ilk 10 ül ke nin sý ra sýy la Rus ya, Al man ya, Çin, ABD, Ý tal ya, Fran sa, Ý ran, Ýs pan ya, Ýn gil te re ve Uk ray na, ilk 10 ül ke nin 164,9 mil yar do - lar lýk 11 ay lýk top lam it ha lat i çin de ki pa yý nýn 95,5 mil yar do lar la yüz de 58 ol du ðu nu be lir - te rek, þun la rý kay det ti: Bu ra da bir þe ye dik - ka ti ni zi çek mek is ti yo rum; it ha la tý mýz da ki ilk 10 ül ke i çin de yer a lan ve en çok pet rol, do ðal gaz ve kö mür it hal et ti ði miz Rus ya i le Ý ran pa zar la rýy la dýþ ti ca re ti miz çok en te re - san bir ya pý da dýr. 11 ay da Rus ya ya ih ra ca tý - mýz 4,1 mil yar do lar, it ha la tý mýz i se 19,1 mil - yar do lar. Ý ran a ih ra ca tý mýz da 2,7 mil yar do lar, it ha la tý mýz i se 6,9 mil yar do lar. Bu i ki ül ke yi top lam o la rak a lýr sak 11 ay da 6,8 mil - yar do lar ih ra cat, 26 mil yar do lar da it ha la tý yýlýnda tahakkuk ettirilen desteklerin tamamýnýn Mayýs ayýna kadar çiftçiye ödeneceði bildirildi. TA RIM ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý Teþ ki lât lan ma ve Des tek le me Ge nel Mü dü rü (TED GEM) Meh met Ta þan, ba kan lý ðýn çift çi ye ve re ce ði des tek büt çe si nin 2011 yý lý i çin 6 mil yar 100 mil yon li ra ol du ðu nu, 2010 yý lýn da ta hak kuk et ti ri len des tek le rin ta ma mý nýn i se Ma yýs a yý - na ka dar çift çi ye ö de ne ce ði ni bil dir di. Meh - met Ta þan, 2011 yý lý kýr sal kal kýn ma ya tý rým - la rý ný des tek le me prog ra mý nýn Ba kan lar Ku - ru lun da im za da ol du ðu nu be lir te rek, prog ra - mýn yýl la rýn da uy gu la na ca ðý ný be - lirt ti. Ta rým ve Kö yiþ le ri Ba kan lý ðý nýn des - tek büt çe si nin 2011 yý lý i çin 6 mil yar ÝMAMOÐLU Ma ða za sý nýn Um re Kam pan - ya sý nda ta lih li ler bell li ol du. Ý ma moð - lu nun 31 A ra lýk 2010 da so na e ren ve bü - yük il gi gö ren Um re kam pan ya sý ný ka za - nan ta lih li ler, 14 O cak Cu ma gü nü no ter hu zu run da ya pý lan bü yük çe ki liþ le be lir len - di. Ka za nan müþ te ri ler 5 yýl dýz lý lüks bir o - tel de ko nak la ya cak ve Um re zi ya re ti ni ger - çek leþ ti re cek ler. Kam pan ya ya gös te ri len Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan, ithalat rakamlarýný düzenlediði basýn toplantýsý ile açýkladý. Çift çi ye 6 mil yar 100 mil yon li ra des tek E NER JÝ KAY NAK LA RI ÝT HAL ET ME SEK FAZ LA VE RE CE ÐÝZ 100 mil yon li ra ol du ðu nu bil di ren Ta þan þun - la rý söy le di: Çift çi le ri miz bu des tek ten i yi ya - rar lan sýn, al dý ðý des te ði i yi kul lan sýn. Des tek le - rin bir kýs mý gir di, bir kýs mý ü rün des te ði. Çift çi nin bu lun du ðu böl ge de han gi ü rün le rin ü re ti mi uy gun sa o na yö nel me si ge re ki yor. Gün de lik ge liþ me le re gö re ü rün çe þi di de ðiþ - ti ril me me li yý lýn da ta hak kuk et ti ri len des tek le rin ta ma mý nýn Ma yýs a yý na ka dar çift çi ye ö de ne ce ði müj de si ni de ve ren Ta þan, 5 bin 81 da nýþ ma nýn da ha çift çi ye da nýþ man - lýk hiz me ti ver me ye ha zýr ol du ðu nu bil - dir di. An tal ya / a a Um re kam pan ya sý nýn ta lih li le ri bel li ol du yo ðun il gi i çin müþ te ri le ri ne te þek kür e den Ý ma moð lu yet ki lil le ri, ka za nan ta lih li le ri de teb rik et ti. Um re çe ki li þi ni ka za nan a sil ta - lih li ler; An ka ra dan Hi lal Ça kýr, Fat ma Ci - ve le koð lu, Þa kir Ay de mir, Cu ma Þa hin ve Ýl han Gök. Ye dek ta lih li ler i se; Kurt ça Kaþ lý Sam sun, Sab ri Þen tan An ka ra; Er han Öz - den An ka ra, Ye ter Bö lük ba þý An ka ra, Ay - nur En sen Or du. An ka ra / Ye ni As ya mýz var. Bu du rum da dýþ ti ca ret a çý ðý mýz 19,2 mil yar do la ra u la þý yor. Fa kat bu i ki ül ke - den yap tý ðý mýz e ner ji kay nak la rý ya ni pet rol, do ðal gaz ve kö mür it ha la tý mýz i se 20,1 mil - yar do la ra u la þý yor. Ya ni, biz e ner ji kay nak la - rý it hal et mek zo run da ol ma sak, Rus ya ve Ý - ran la o lan dýþ ti ca re ti miz de yak la þýk bir mil yar do lar faz la ver miþ o la cak týk. Ýt ha la tý - mý zýn ül ke grup la rý na gö re da ðý lý mý na ba ka - cak o lur sak, 2010 yý lý O cak-ka sým dö ne - min de AB, 64 mil yar do lar lýk it ha lat ve yüz - de 38,8 lik pay i le ih ra ca tý mýz da ol du ðu gi bi ilk sý ra da yer al mak ta dýr. As ya ül ke le rin den ya pý lan it ha lat top lam it ha la tý mý zýn yüz de 31,2 si ni, A me ri ka ký t'a sýn dan ya pý lan it ha - lat yüz de 8,9 u nu, Af ri ka ül ke le rin den ya pý - lan it ha lat i se top lam it ha la tý mý zýn yüz de 3,6 sý ný o luþ tur mak ta dýr. Ýs tan bul / a a Ver gi bil di rim le ri e lek tro nik or tam da BÝLÂN ÇO e sa sý na gö re def ter tu - tan mü kel lef ler ta ra fýn dan 2010 yý lý ve ta kip e den dö nem ler i çin e lek tro nik or tam da ve ri le cek Ke sin Mi zan Bil di ri mi nin gön - de ril me sin de uy gu la na cak u sul ve e sas lar be lir len di. Ma li ye Ba - kan lý ðý nýn konuyla ilgili tebliði Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý - sýn da ya yým lan dý. Bu na gö re, bi - lan ço e sa sý na gö re def ter tu tan ge lir ver gi si mü kel lef le ri i le ku - rum lar ver gi si mü kel lef le ri, e lek - tro nik or tam da ke sin mi zan bil - di ri mi ve re cek ler. An cak bi lân ço e sa sý na gö re def ter tut mak la be - ra ber fa a li yet ko nu la rý i ti ba riy le fark lý mu ha se be tek ni ði kul lan - mak du ru mun da bu lu nan mü - kel lef ler ke sin mi zan bil di ri mi ver mek yü küm lü lü ðü ne ta bi ol - ma ya cak. Ge lir ve ku rum lar ver - gi sin den mu af o lan lar da ke sin mi zan bil di ri mi ver me ye cek. Tek li ve ya i ki li kod def te ri ke bir he sap grup la rý nýn hiç bi ri - ne ke sin mi zan bil di ri min de yer ve ril me ye cek. Kul la nýl ma yan he sap lar bil di rim de boþ bý ra ký la - cak, sý fýr ya zýl ma ya cak. Bil di - rim ver me yü küm lü lü ðü ge ti ri - len ge lir ver gi si mü kel lef le ri bil - di rim le ri ni, 1 Mart-31 Mart ta - rih le ri a ra sýn da, ku rum lar ver gi - si mü kel lef le ri de 1 Ni san-30 Ni - san ta rih le ri a ra sýn da e lek tro nik or tam da ve re cek ler. Ö zel he sap dö ne mi ne ta bi o lan mü kel lef ler bil di rim le ri ni, ken di ge lir ve ku - rum lar ver gi si be yan na me le ri ni, sü re si i çin de ve re cek ler. Bil di - rim le rin e lek tro nik or tam da gön de ril me si zo run lu ol du ðun - dan ver gi da i re le ri kâ ðýt or ta - mýn da ve ri len (el den ve ya pos ta i le) bil di rim le ri hiç bir þe kil de ka - bul et me ye cek. Ankara / a a 'PETROLDEKÝ ARTIÞ TÜRKÝYE ÝÇÝN KÖTÜ HABER' U LUS LA RA RA SI E ner ji A jan sý nýn baþ e ko no - mis ti Fa tih Bi rol, pet rol fi yat la rýn da ya þa nan ar tý þýn kü re sel e ko no mik i yi leþ me yi ra yýn dan çý ka ra ca ðý ný vur gu lar ken, e ner ji de dý þa ba ðým lý o lan Tür ki ye nin bu ar týþ tan en o lum suz et ki le - ne cek ül ke ler a ra sýn da ol du ðu nu söy le di. Bi - rol a gö re, bu nun üç sebebi var. Bi rin ci si Tür ki - ye nin hem pet rol hem de do ðal gaz it hal e den bir ül ke ol ma sý. Ý kin ci si, do ðal gaz fi ya tý nýn pet - rol fi yat la rý na en deks li ol ma sý. Do la yý sýy la pet - rol fi yat la rýn da ki ar týþ do ðal gaz fi ya tý ný da et - ki le ye cek. Ü çün cü sü i se Tür ki ye nin e lek trik ü - re ti min de do ðal ga zý yo ðun þe kil de kul lan ma sý. Tür ki ye nin I rak ta ki pet rol ü re ti min de di ðer ül - ke le ri gi bi da ha ak tif po li ti ka iz le me si ge rek ti - ði ni kay de den Bi rol, Tür ki ye nin al ter na tif e - ner ji kay nak la rý na yö nel me si ko nu sun da ö - nem li ça lýþ ma lar yap tý ðý ný an cak bu tek no lo ji le - rin ge liþ ti ril me si nin pa ha lý ol du ðu i çin hü kü me - tin des tek ver me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Pet rol fi yat la rýn da ki ar týþ ta spe kü la tör le rin ro lü nün de göz ar dý e dil me me si ge rek ti ði ni al tý ný çi zen Bi - rol, pet rol fi yat la rý nýn art ma sý nýn e sas sebebi - nin, pi ya sa da ki bir çok o yun cu nun ta le bin hýz lý bir bi çim de ar ta ca ðý na i nan ma sý ve ü re ti min de bu ta le bi kar þý la ma ya ca ðý ný ve böy le ce fi ya týn yu ka rý doð ru gi de ce ði ni dü þün me si ol du ðu nu, pi ya sa da ki, bor sa da ki o yun cu la rýn da bu nu gö - re rek fi yat la rýn art ma sý na sebep ol duk la rý na dik kat çek ti. Ar tan pet rol fi yat la rýn da ki ar tý þýn enf las yon ü ze rin de bas ký o luþ tur du ðu nu da di le ge ti ren Bi rol, mer kez ban ka la rý nýn enf las yo nu kon trol al týn da tut mak i çin fa iz o ran la rýn da ar - tý þa gi de bi le ce ði ni, an cak bu nun kriz sü re cin de yý ký cý et ki si o la bi le ce ði ni de vur gu la dý. Aygün, Türk Ticaret, Borçlar ve Torba Kanun' için teþekkür etti. A TO dan Mec lis e te þek kür n AN KA RA Ti ca ret O da sý (A TO) Baþ ka ný Si nan Ay - gün, Türk Ti ca ret, Borç lar ve ha len sür dü rü len Tor - ba Ka nun a dýy la bi li nen Ka nun Ta sa rý sý ça lýþ ma la rý sý ra sýn da TBMM de ki si ya sî par ti le rin ser gi le di ði bir - lik ve be ra ber lik ne de niy le bu si ya sî par ti le rin li de riy - le tüm mil let ve kil le ri ne te þek kür et ti. Ay gün, gös te ri - len bir lik ve be ra ber li ðin iþ a le mi nin yü zü nü gül dür - dü ðü nü söy le di. A TO Baþ ka ný Ay gün, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ha zýr lan ma sý ve ça lýþ ma la rý u zun yýl lar sü ren Türk Ti ca ret Ka nu nu ve Borç lar Ka nu nu nun hü kü met, mu ha le fet ve di ðer par ti le rin uz laþ ma sýy la hýz lý bir þe kil de ya sa laþ ma sýn dan duy du ðu mem nu ni - ye ti di le ge tir di. Ne re dey se ya rým a sýr dýr yü rür lük te o lan Türk Ti ca ret Ka nu nu i le Borç lar Ka nu nu nun ih ti yaç la ra ce vap ve rir ni te lik ten u zak laþ tý ðý ný ha týr la - tan Ay gün, ye ni ya sa la rýn iþ ha ya týn da ö nem li de ði - þik lik ler ya pa ca ðý ný kay det ti. Ah met Ter zi / An ka ra BÝM, A ra bis tan da or tak þir ket ku ra cak n BÝM Bir le þik Ma ða za lar A.Þ., Sa vo la Gro up Com - pany i le Su u di A ra bis tan da, pe ra ken de sek tö rün de fa - a li yet gös te re cek bir or tak te þeb büs þir ke ti nin ku rul - ma sý na yö ne lik ön mu ta ba kat an laþ ma sý im za lan dý ðý ný du yur du. BÝM in Ka mu yu Ay dýn lat ma Plat for mu nda (KAP) ya yým la nan ö zel du rum a çýk la ma sýn da, þir ket le Su u di A ra bis tan da mu kim Sa vo la Gro up Com pany a ra sýn da Su u di A ra bis tan da, pe ra ken de sek tö rün de yük sek in di rim mo de liy le fa a li yet gös te re cek ve ta raf - la rýn yüz de o ran lar da iþ ti rak e de cek le ri bir or - tak te þeb büs þir ke ti nin ku rul ma sý na yö ne lik bir ön mu ta ba kat an laþ ma sý im za lan dý ðý kay de dil di. A çýk la - ma da, bu an laþ ma nýn a ma cý nýn, gö rüþ me ler son ra sýn - da i le ri de im za lan ma sý muh te mel bir or tak lýk an laþ - ma sý na çer çe ve teþ kil et mek ol du ðu be lir ti le rek, ni haî ni te lik ta þý ma dý ðý vur gu lan dý. Ýstanbul / a a

12 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR BA KIÞ Aykut hoca sýkýþtý.. F.Bahçe Atina sýnavýnda E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr TEM SÝL CÝ MÝZ BAS KET BOL DA THY AV RU PA LÝ GÝ 2. TUR (H) GRU BU ÝLK HAF TA MA ÇIN DA BU GÜN DEP LAS MAN DA YU NA - NÝS TAN'IN GÜÇ LÜ E KÝ BÝ OLY MPÝ A KOS Ý LE KAR ÞI LA ÞA CAK. Fe ner bah çe'de Ay kut Ko ca man'ýn ge le ce ði bu haf ta oy na na cak An tal yas por i le ar ka sýn - dan haf ta ya Ýs tan bul'da ko nuk edilecek Trab zons por maç la rýn da a lý na cak so nuç la ra bað - lý. Li der le Trabzonspor'la olan 9 pu an far kýn a çýl - ma ma sý içir An tal yas por mü ca de le si mut la ka 3 pu an la ka pa týl ma sý ge re ki yor. Ak si bir so nuç Fe - ner bah çe'nin zir ve ya rý þýn da ki id di a sý ný bü yük öl - çü de sek te ye uð ra ta ca ðý gi bi, Ýs tan bul'da ki Trab - zons por ma çý nýn da hiç bir ö zel li ði kal maz. Ay kut Ko ca man ses siz ve i çi ne ka pa nýk bir ça - lýþ tý rý cý. Tep ki le ri ni dý þa vur ma dý ðý gi bi dü þün ce - le ri ni de ka mu o yu i le pay laþ mý yor. En tak dir e di - le cek ta ra fý yap tý ðý ha ta yý ka bul et me si. Bu yüz den kay be di len bir çok maç so nun da ca mi a dan a çýk bir bi çim de ö zür di le me yi bil miþ tir. Dü rüst lü ðü ve e fen di li ðin den kim se þüp he et mi yor. Med ya men sup la rý na kar þý da çok na zik ve yar dým cý ol - ma ya gay ret e di yor. Ýlk za man lar ta raf tar nez din - de çok kre di si var dý. Üst üs te a lý nan kö tü so nuç lar yü zün den bir anda göz den düþ tü. Bu se zon Fe - ner bah çe'yi þam pi yon yapa ca ðý na kim se pek ih ti - mal ver mi yor. Hat ta Fe ner bah çe li ta raf tar lar, "Ay kut ho ca bu ta ký ma küçük kalýyor, o nun la þam pi yon luk gel mez" gö rü þün de bir le þi yor. Ay kut Ko ca man ne de ni bi lin mez a ma Bre zil ya lý o yun cu lar la pek an la þa mý yor. Bu se zon hep Bre zil - ya lý lar la sý kýn tý ya þa dý. A lex, Bi li ca, San tos ve Bro ni i - le a ra sý sü rek li a çýl dý. Bir çok maç ta hep si ni ye dek ku lü be sin de o turt tu. Bu o lum suz tab lo ta ký ma da yan sý dý. Za yýf ra kip ler ö nün de bi le a lý nan ye nil gi ler nor mal kar þý lan ma ya baþ lan dý. Ama bunun bir de mali tarafý var. Se zon ba þýn dan be ri a lý nan kö tü so - nuç lar kulübe bü yük ekonomik za rar lar ver di. Þam - pi yon lar Li gi, U E FA Av ru pa Li gi ve son o la rak Zi ra - at Tür ki ye Ku pa sý'ndan e len me nin fa tu ra sý yak la þýk mil yon Av ro'ya denk ge li yor. Bu ra kam Tür - ki ye þart la rýn da çok bü yük bir pa ra. Ne ya zýk ki, Fe - ner bah çe bu se zon bu ge lir den mah rum kal dý. Ay kut Ko ca man zor bir du rum da ol du ðu nu ken - di si de bi li yor. Ya ö nün de ki maç la rý ka za nýp ta ký mýn ba þýn da ka la cak, ya da üst üs te a la ca ðý bi r-i ki ye nil gi son ra sý ka pý nýn ö nü ne ko nu la ca ðý ný ka bul e de cek. Yusuf Þimþek Kayseri'ye baþarýlý olmak için geldiðini söyledi. YUSUF ÞÝMÞEK'E CÜMBÜÞLÜ KARÞILAÞMA nkayserý Erciyesspor'un Beþiktaþ'dan transfer ettiði Yusuf Þimþek, Kayseri'ye geliþinde taraftarlar tarafýndan cümbüþ, darbuka ve klarnet eþliðinde karþýlandý. Yusuf Þimþek ve Kayseri Erciyes Spor Kulüp Baþkaný Ziya Eren, Pegasus Havayollarýna ait tarifeli uçakla Ýstanbul'dan Kayseri'ye geldi. Þimþek, Erkilet Havaalaný'nda gazetecilere yaptýðý açýklamada, uzun yýllar sonra yeniden Bank Asya Birinci Ligi'nde oynayacaðýný belirtti. Ziya Eren ve yönetim kurulu üyelerine kendisi ile ilgilendikleri ve güzel bir ortam saðladýklarý için teþekkür eden Yusuf Þimþek, ''Ýnþallah Kayseri Erciyesspor'u Süper Lige çýkaracaðýz. Burada bulunmamýn nedeni baþkanýmýzýn ve yöneticilerimizin yakýn ilgisi oldu. Ben de sahaya çýkýp üzerime düþeni en iyi þekilde yapmak istiyorum' dedi. Yusuf Þimþek, gazetecilerin Beþiktaþ'a mesajýnýn olup olmadýðýný sormalarý üzerine de baþarýlar dilediðini söyledi. Yusuf Þimþek'i iç hatlar terminalinin çýkýþýnda taraftarlar da cümbüþ, darbuka ve klarnet eþliðinde karþýladý. Grup 38 Taraftarlar Derneði 2. Baþkaný Durdu Havur, Yusuf Þimþek'e çiçek ve Kayseri Erciyesspor'un kaþkolunu hediye etti. BEÞÝKTAÞ TV BUGÜN YENÝDEN YAYINA BAÞLIYOR nbeþýktaþ Kulübü'nün televizyonu BJK TV, bir süredir ara verdiði yayýnýna yarýn yeniden baþlayacak. Siyah-beyazlý kulüpten yapýlan açýklamaya göre, BJK TV bugün saat 09.03'ten itibaren, bir süredir ara verdiði yayýnýna devam edecek. BJK TV, Digitürk 74. kanaldan þifresiz olarak izlenebilecek. Fenerbahçe Ülker, H Grubu ndaki ilk maçýnda grubun seri baþý ekibi Olympiacos ile karþýlaþacak. Takým kaybederse herkes kaybeder F.BAHÇELÝ BEKÝR ÝRTEGÜN: TARAFTARI ÇOK ÜZDÜK FENERBAHÇELÝ fut bol cu Be kir Ýr te - gün, ta ký mýn kay bet me si du ru mun da her ke sin kay be de ce ði ni söy le di. Sa bah id ma ný nýn ar dýn dan ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Be kir Ýr te gün, An tal yas - por ve Trab zons por maç la rýn da pu an kay be dil me si du ru mun da her þe yin so nu ol ma ya ca ðý ný an cak bir çok þe yi gö tü re ce ði ni kay det ti. A ðýr bir ça lýþ ma dö ne min den geç tik le ri ni be lir ten Be - kir Ýr te gün, çok zor i ki fi nal ma çý nýn ken di le ri ni bek le di ði ni söy le di. Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda Ye ni Ma lat yas por kar þý sýn da a ðýr bir ye nil gi al dýk la rý ný ha týr la tan Be kir Ýl te gün, ''Bu maç ca - mi a mý zý, bi zi ve ta raf tar la rý mý zý çok üz dü. Çün kü on la rýn biz den bek len ti - le ri çok bü yük. Tep ki le rin de hak lýy dý - lar an cak gün tep ki za ma ný de ðil, des - tek za ma ný dýr'' de di. Haf ta so nu oy na ya cak la rý Me di cal Park An tal yas por ma çý ný ka za na rak li gin i kin ci ya rý sý na 3 pu an la baþ la mak is te dik le ri ni di le ge ti ren Be kir Ýl te gün, da ha son ra ki haf ta da oy na na cak Trab zos por ma çý ný da ka yýp sýz geç - mek du ru mun da ol duk la rý ný be lirt ti. Be kir Ýr te gün, söz le ri ne þöy le de vam et ti: ''Bu ca mi a bi rey sel lik ten çok çek - ti. Gün, bir lik ol ma za ma ný. Ta kým ol ma ru hu nu bu yýl ya ka la mýþ týk an - cak skor lar da is te di ði miz so nuç la rý el - de e de me dik. Bu ta kým kay be der se her kes kay be der. En bü yük ek sik lik le - ri miz den bi ri de ba zý maç lar da ka - zan ma ar zu mu zu yi tir me miz di. As - lýn da kay bet ti ði miz Ye ni Ma lat yas por ma çý bi zim i çin bir leþ ti ri ci ol du. Her - ke sin i çin de bir a teþ var ö nem li o lan bu a te þi maç lar da sür dür mek.'' Misimoviç acele etmiyor GA LA TA SA RAY Tek nik Di rek tö rü Ghe org he Ha gi'nin kad ro dý þý bý - rak tý ðý Bos na Her sek'in mil li fut bol - cu su Zvyez dan Mi si mo viç, Rus ta - kým la rýy la trans fer gö rüþ me le ri nin de vam et ti ði ni be lir te rek, ''Tek lif ler - den mem nun ol maz sam Ga la ta sa - ray'dan ay rýl mak i çin yaz ay la rý ný bek le rim'' de di. Mi si mo viç, Bos na - Her sek'in gün lük ga ze te si ''Dnev ni A vaz''a yap tý ðý a çýk la ma da, ge çen haf ta Ýs tan bul'a git ti ði ni ve ta ký mýn kad ro su nun top lan ma sý na ka týl dý ðý - ný i fa de e de rek, ö zel iþ le ri ne de niy le Al man ya'ya dön dü ðü nü ve þu an da Al man ya'da ol du ðu nu be lirt ti. Mi - si mo viç, Ga la ta sa ray lý yet ki li le rin, ken di si ne trans fe riy le il gi li ba zý Rus ta kým la rýy la te mas ta ol duk la rý ný i - let tik le ri ni i fa de et ti. Fatih Tekke kendisini Ankaragücü oyurcusu yapan 1,5 yýllýk mukaveleyi imzaladý. Ýmza törenin ardýndan ise sezon boyunca giyeceði 33 numaralý forma ile Tekke basýn mensuplarýna poz verdi. FOTOÐRAF: A.A Baþkent Atina'daki Barýþ ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanacak karþýlaþma saat 21.45'te baþlayacak ve NTV Spor'dan naklen yayýnlanacak. FENERBAHÇE Ülker, Turkish Airlines Euroleague Top 16 daki ilk maçýnda, bugünyunanistan ýn Olympiacos ekibine konuk oluyor. Turkish Airlines Euroleague in normal sezonunda E Grubu nu ikinci sýrada tamamlayarak Top 16 da mücadele etmeye hak kazanan Fenerbahçe Ülker, H Grubu ndaki ilk maçýnda grubun seri baþý ekibi Olympiacos ile karþýlaþacak. 20 Ocak Perþembe günü, TSÝ te baþlayacak maç, Olympiacos un evi Barýþ ve Kardeþlik Salonu nda oynanacak ve NTVspor ekranlarýndan naklen yayýnlanacak. OLYMPÝACOS GRUPTA EN BÜYÜK RAKÝP Bundan sonraki üst üste iki maçýný evinde, sýrasýyla Power Electronics Valencia ve Zalgiris Kaunas a karþý oynayacak temsilcimiz, gruptaki ilk maçýnda en önemli rakibini devirerek büyük bir avantajý eline Quaresma yaptýðý þýk hareketlerle foto-muhabirlerinin ilgi odaðý oldu. Beþiktaþ'ta Bucaspor hazýrlýklarý sürüyor BE ÞÝK TAÞ, cu ma gü nü Sü per Lig'in i kin ci ya rý sý nýn a çý lýþ ma çýn da Bu cas por i le oy na ya ca ðý kar þý laþ ma nýn ha zýr lýk - la rý ný sür dü rü yor Ba sý na ka pa lý bir þe kil de Nev zat De mir Te sis le ri'nde Tek nik Di rek tör Bernd Schus ter yö ne ti min - de ya pý lan ça lýþ ma da o yun cu lar ý sýn ma ha re ket le ri nin ar - dýn dan tak tik a ðýr lýk lý bir id man ger çek leþ tir di. An tren - man ön ce sin de o yun cu la rý ha ký sa bir ko nuþ ma yap tý ðý be lir ti len Schus ter'in, da ha son ra oy na nan tak tik maç ta u - ya rý lar ya pa rak o yun cu la ra dur ma la rý ge re ken yer le ri ve yap ma la rý ge re ken ha re ket le ri gös ter di ði a çýk lan dý.ta - kým dan ay rý o la rak ça lýþ ma la rý ný sür dü ren Ýb ra him Ü zül - mez, düz ko þuy la baþ la dý ðý id man da da ha son ra Mat te o Fer ra ri i le den ge ve kon dis yon ça lýþ ma la rý yap tý. ANKARAGÜCÜ'NÜN Beþiktaþ'tan transfer ettiði Fatih Tekke, kariyeri adýna hoþ olmayan bir süreç sonrasý yaþamýmýn ve hayata bakýþ açýsýnýn farklý deðerlendirilmeyeceði bir yere geldiðini söyledi. Sezon baþýnda Rusya'dan Beþiktaþ'a transfer olarak uzun yýllar sonra Türkiye'ye dönen baþarýlý oyuncu Fatih Tekke, sezon içerisinde Beþiktaþ Teknik Direktörü Bernd Schuster ile sorunlar yaþamýþ ve takýmda forma þansý bulamamýþtý. Ligde ilk yarýný bitimiyle takýmdan ayrýlmasýna kesin gözüyle bakýlan Fatih Tekke Ankaragücü ile 1,5 yýllýk sözleþme imzaladý. Saray Spor Tesisleri'nde düzenlene imza töreninde konuþan tecrübeli oyuncu, imalý açýklamalarda bulunarak yaþamýmýn ve hayata bakýþ açýsýnýn farklý deðerlendirilmeyeceði bir yere geldiðini söyledi. geçirmeye çalýþacak. Ýki takým son olarak 29 Eylül 2010 tarihinde, Banvit-TÜBAD Turnuvasý nda karþýlaþmýþ, sezon öncesinde oynanan bu hazýrlýk maçýný Olympiacos kazanmýþtý. Temsilcimizin rakibi Olympiacos, Yunanistan ýn ve Avrupa nýn en baþarýlý kulüplerinden biri olarak öne çýkýyor. Tecrübeli antrenör Dusan Ivkovic in çalýþtýrdýðý Olympiacos, Turkish Airlines Euroleague de normal sezonda yer aldýðý grubu, 7 galibiyet ve 3 maðlubiyetle, Real Madrid in önünde lider tamamlamýþtý. Pire ekibi, Yunanistan liginde de 13 maçýn ardýndan namaðlup olarak yoluna devam ediyor. F.BAHÇE ÜLKER'DE ENGÝN VE VÝDMAR YOK Özellikle Theodoros Papaloukas, Vassilis Spanoulis ve Milos Teodosic ten oluþan oyun kurucu rotasyonuyla dikkat çeken Olympiacos, birçok basketbol otoritesi tarafýndan arka alanda Avrupa nýn en güçlü takýmý olarak gösteriliyor. Ancak sezon arasýnda, kadrosunu Sarunas Jasikevicius ile güçlendiren ve hali hazýrda Roko Ukic ve sezonun en formda iki numaralarýndan biri olan Ömer Onan ý elinde bulunduran Fenerbahçe Ülker de kýsa oyuncularýyla adýndan söz ettiren bir takým konumunda. Temsilcimizin bu maç öncesinde, sezon baþýndan beri sakatlýðý sebebiyle takýmdan ayrý olan Engin Atsür ve yine uzun süredir sakatlýðý süren Gasper Vidmar dýþýnda eksik oyuncusu bulunmuyor. TRABZON'A ÝNGÝLTERE PREMÝER LÝG'DEN OYUNCU ntrabzonspor, Ýngiltere Premier Lig takýmlarýndan Tottenham Hotspur Kulübü'nde yetiþen 20 yaþýndaki orta saha oyuncusu Coþkun Ekim ile anlaþtý. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapýlan açýklamada, Coþkun Ekim ile 3,5 yýllýk sözleþme imzalandýðý belirtildi. Genç oyuncunun sezon sonuna kadar 1461 Trabzon takýmýna kiralýk verileceði belirtildi. Öte yandan Trabzonspor, Liverpool'un Sýrp futbolcusu Milan Jovanovic'in transfer gündeminde bulunmadýðýný bildirdi. Medyada uzun süredir Liverpool'un Sýrp futbolcusu Milan Jovanovic'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda haberler yer almýþtý. BAÞBAKAN ÇOCUKLARA TOP VE RAKET DAÐITACAK nbadmýnton Federasyonu tarafýndan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn gezilerinde çocuklara daðýtmasý için 5 bin adet badminton raketi ve topu hazýrlanarak Baþbakanlýða gönderildi. Badminton Federasyonu Baþkaný Murat Özmekik, çocuklarýn Baþbakan'dan raket beklediðini söyledi. Özmekik, þöyle konuþtu: ''5 bin adet raket ve badminton topunu 2 ay kadar önce Baþbakanlýða gönderdik. Baþbakanýmýzýn bu malzemeleri ilkbaharda çocuklara daðýtacaðýný düþünüyorum. Özellikle Baþbakanýmýzýn badminton raketi hediye etmesi insanlarý bu spor dalýna yönlendirmiþ olacak. Baþbakanýmýzýn çocuklara raket daðýtmasý badmintona ilgiyi artýracaktýr. Kendisinin badminton sporuyla da anýlmasýný istiyoruz.'' BURSASPOR MÝLLER ÝLE 2,5 YILLIÐINA ANLAÞTI n Forvet hattýna iyi bir transfer yapmak için uzun süredir çalýþma yürüten Bursaspor, Glasgow Rangers'ýn forvet oyuncusu Kenny Miller ile anlaþtý. Transferi, Rangers kulübü resmi sitesinden duyurdu. Yeþil - beyazlý kulüple 2,5 yýllýðýna anlaþtýðý öðrenilen golcü futbolcunun, Bursa'ya gelmesi bekleniyor. Bursaspor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, Miller'in transferinden memnun olduðunu söyledi. Fatih Tekke 1,5 yýl A.Gücü'nde Geçmiþ adýna bir þeyler söylemenin mantýklý olduðunu düþünmediðini dile getiren golcü oyuncu, "Son 5 aydýr yaþadýðým süreç tahmin edemediðim ve öngöremediðim bir süreçti. Benim kariyerim adýna hoþ olmasa da bundan sonra bunu düzeltme þansým olduðunu düþünüyorum. En azýndan dostlarýmla beraberim. Çok huzurlu bir yerdeyim. Yaþamýmýn ve hayata bakýþ açýmýn farklý deðerlendirilmeyeceði bir yerdeyim. Rahat, huzurlu, ailem ve çocuklarýmla mutlu ve sahada baþarýlý olacaðýmý düþünüyorum. Geçmiþ adýna söylenecek çok þey var. Sadece Beþiktaþ süreci ile ilgili deðil. Hep problemler konuþuluyor bizim futbol hayatýmýzda. Bundan sonra Ýnþallah benim inisiyatifimde olmayan sorunlar deðil baþarýlarým yazýlýr" diye konuþtu. SiyahMaviKýrmýzýSarý

13 SiyahMaviKýrmýzýSarý HABER 15 Bilge Köyü muhtarýnýn, 4 Mayýs 2009'daki katliâmdan sonra köyde yetim kalan çocuklarýn sýkýntý yaþadýðýna dair açýklamalarýnýn ardýndan ÝHH, çocuklara yardým etmek için harekete geçti. Bilge Köyü yetimlerine ÝHH dan yardým eli ÝHH ÝNSANÎ YARDIM VAKFI NIN BAÞLATTIÐI SPONSOR AÝLE ÇALIÞMASINA DAHÝL EDÝLEN BÝLGE KÖYÜ YETÝMLERÝNÝN ÝHTÝYAÇLARI KARÞILANACAK. MAR DÝN ÝN Ma zý da ðý na bað lý Bil ge Kö yü nde bir ni þan e vi ne ya pý lan sal dý rý so nu cun da 7 si ço cuk 44 ki þi vefat e der ken 3 ki þi de ya ra lan mýþ tý. 4 Ma yýs 2009 ta ri hin de mey da na ge len bu o lay bü tün Tür - ki ye yi ya sa boð muþ tu. Bil ge Kö yü kat liâ mý nýn ü ze - rin den yak la þýk 21 ay geç ti an cak kat li â mýn a cý la rý ha la ta ze li ði ni ko ru yor. Kat li am son ra sýn da 61 ço - cuk i se ye tim ve ök süz kal dý. Bil ge kö yü muh ta rý Ab dur rah man Çe le bi nin geç ti ði miz gün ler de, ye - tim ço cuk la rýn sý kýn tý ya þa dý ðý na da ir a çýk la ma la rý - nýn ar dýn dan ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý, Bil ge Kö yü ye tim le ri ne des tek ol mak i çin ha re ke te geç ti. ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý Baþ kan Yar dým cý sý Ya - þar Kut lu ay be ra be rin de bir he yet i le bir lik te, Bil ge Kö yü ne gi de rek köy muh ta rý Ab dur rah man Çe le - bi den ye tim ler hak kýn da bil gi al dý. Ye tim ler le de gö rü þen ÝHH he ye ti, ço cuk la rýn so run la rý ný ve sý - kýn tý la rý ný din le di. Ya pý lan in ce le me le rin son ra sýn da Bil ge Kö yü nde ya þý 18 in al týn da o lan bü tün ye tim - ler ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý nýn ye tim ço cuk lar i - çin baþ lat mýþ ol du ðu spon sor a i le sis te mi ne da hil e - dil di. Böy le ce köy de ya þa yan ye tim le rin ih ti yaç la rý ÝHH ta ra fýn dan kar þý la na cak. Bil ge Kö yü nü zi ya ret e den ÝHH Baþ kan Yar dým - cý sý Ya þar Kut lu ay, ÝHH o la rak köy de bu lu nan bü - tün ye tim le rin ba kým la rý ný üst len dik le ri ni i fa de e - der ken, Bun dan bir kaç haf ta ön ce Bil ge Kö yü muh ta rý Ab dur rah man Çe le bi nin köy de bu lu nan ye tim le rin çe þit li sý kýn tý lar ya þa dý ðý na da ir a çýk la ma - la rý ba zý ba sýn ku ru luþ la rýn da yer al dý. Bu ha ber ler ü ze ri ne köy de ya þa nan la rý ye rin de gör mek i çin ÝHH Ye tim Bi ri mi o la rak kö ye ge le rek in ce le me ler de bu - lun duk. Ar dýn dan köy deki bü tün ye tim le rin ba ký - mý ný üst len dik dedi. Ýs tan bul / Ye ni As ya ÝHH Baþkan Yardýmcýsý Yaþar Kutluay, Bilge Köyü yetimlerinin 'Sponsor Aile' projesi içerisine dahil edilerek, ihtiyaçlarýnýn karþýlanacaðýný kaydetti. Tak si ler de si ga ra ya sa ðý na u yul mu yor n BAÞ ÞE HÝR DE çe þit li tak si du - rak la rýn da ya pý lan a raþ týr ma da, tak si ler de si ga ra ya sa ðý na u yul - ma dý ðý or ta ya çýk tý. Ha cet te pe Ü ni - ver si te si (HÜ) Týp Fa kül te si Halk Sað lý ðý A na bi lim Da lý ta ra fýn dan Al týn dað ve Çan ka ya il çe le rin de ki çe þit li tak si du rak la rýn da gö nül lü - lük baz a lý na rak top lam 277 tak si þo fö rü a ra sýn da, si ga ra ya sa ðý na u yum sað la nýp sað lan ma dý ðý na i - liþ kin a raþ týr ma ya pýl dý. Çe þit li du - rak lar da ça lý þan tak si þo för le ri i le ya pý lan gö rüþ me ler de, þo för le rin üç te i ki si nin si ga ra iç ti ði ve si ga ra i çen þo för le rin de ço ðun luk la tak - si le rin i çin de si ga ra iç ti ði be lir len di. A raþ týr ma da, Þo för le rin bü yük ço ðun lu ðu nun tak si de si ga ra i çil - me si nin ya sak ol du ðu nu bil dik le ri, a ma yol cu la rýn si ga ra iç me is tek le - ri ne de ço ðun luk la i ti raz et me dik - le ri, hat ta ki mi za man yol cu i le bir - lik te ken di le ri nin de si ga ra iç ti ði be lir len di. Ankara / aa Dün yanýn üç te bi ri ve rem le kar þý laþ tý n HALK a ra sýn da ve rem has ta lý ðý o la rak bi li nen tü ber kü lo zun et ki li bir has ta lýk ol du ðu ve þu a na ka dar dün ya nü fu su nun üç te bi ri nin tü - ber kü loz mik ro buy la kar þý laþ tý ðý bil di ril di. Yük sek Hem þi re Mer yem Mert, dün ya nü fu su nun üç te bi ri - nin tü ber kü loz mik ro buy la kar þý laþ - tý ðý ný, Dün ya Sað lýk Ör gü tü ve ri le ri - ne gö re her yýl yak la þýk 8,4 mil yon in sa nýn bu has ta lý ða ya ka lan dý ðý ný, 2 mil yon in sa nýn da has ta lýk se be - biy le öl dü ðü nü söy le di. Tü ber kü lo - zun bu la þý cý bir has ta lýk ve halk sað lý ðý so ru nu ol du ðu nu be lir ten Mert, Tü ber kü loz has ta lý ðý, so lu - num yo luy la bu la þýr. Bu laþ ma a çý - sýn dan en risk li ki þi ler has tay la u - zun sü re ay ný or tam da bu lu nan a i le bi rey le ri ve ya kýn ça lýþ ma ar ka daþ - la rý dýr. Ka þýk, ça tal, bar dak gi bi ye - mek ge reç le ri, giy si ler, çar þaf lar gi - bi eþ ya lar la i se bu laþ ma ol maz di - ye ko nuþ tu. Tekirdað / cihan Vatandaþlar, ilerlemiþ yaþlarýna raðmen Kur'ân öðreniyor. Kur ân kurs la rý bü yük il gi gö rü yor DÝYA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ca mi ders le ri çer - çe ve sin de baþ lat tý ðý Kur ân ý Ke rim ve din e ði - ti mi kurs la rý Mer sin in Gül nar il çe sin de bü yük il gi gö rü yor. Kur ân ders le ri hak kýn da bil gi ve - ren Mer kez U lu Ca mi Ý mam Ha ti bi Ah met Bu - lut, Gül nar Müf tü lü ðü ta ra fýn dan A ra lýk a yýn - da baþ la yan kurs la rý mýz haf ta i çi her gün i kin di na ma zýn dan son ra ca mi miz de ve ri li yor. Ders le - re bü tün yaþ grup la rýn dan öð ren ci ler ge li yor. Kur ân-ý Ke rim e ði ti mi nin ya nýn da il mi hal ders - le ri de ve ri yo ruz. Kur su mu zun a ma cý, Yü ce ki - ta bý mýz Kur ân-ý Ke rim i tec vid li o la rak gü zel bir þe kil de o kun ma sý ný sað la mak týr. Kur su muz Ha zi ran a yý na ka dar de vam e de cek tir. Bü tün hal ký mý zýn kurs la ra ka týl ma sý ný ar zu e di yo ruz de di. Ca mi mü ez zi ni A dem Gül de e ði tim le re 25 kur si ye rin ka týl dý ðý ný söy le di. Kurs öð ren ci si 65 ya þýn da ki Az mi Ko zak i se Öð ren me nin ya þý yok tur. Hiç zor lan mý yo ruz in san is te dik ten son ra her þe yi ba þa rýr de di. Mersin / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı