4. DALGADA 17 GÖZALTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. DALGADA 17 GÖZALTI"

Transkript

1 ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal deðerlere büyük zarar verdiðini belirten Erdoðan, geçmiþte yapýlan devrimlerin en büyük darbeyi sanata vurduðunu söyledi. MATERALÝZMÝN BÝZDEKÝ KARÞILIÐI LAÝKLÝKTÝR udevrimler yapýlýrken baðnaz bir Batýcýlýk anlayýþý olduðunu dile getiren sanatçý, Türkiye deki bir sette günde beþ kez ezan için durursun, aziz Allah dersin, beklersin, ama filmde duyulmaz o ezan. Materyalizmin bizdeki karþýlýðý laikliktir. Bu iþ din eþittir yobazlýk denklemine kadar gitti dedi. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ILMAZ ERDOÐAN u9 DA IL: 43 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr IMF BAÞKANI LEGARDE: Dar görüþlülük zamaný deðil IMF Baþ ka ný Chris ti na Le gar de u IMF Baþ ka ný Chris- ti na Le gar de, Za man ký sa va de ci lik ve dar gö rüþ lü lük za ma ný de ðil. Uy gun po li ti ka kom bi nas yon la rý ný o luþ tu ra rak prob lem le ri bir lik te çöz me yo lu na git me li yiz. Ha li ha zýr da i ki kamp o luþ muþ du rum da; bü yü me ve ke mer sýk ma þek lin de. Ben bu nun 'bi ri ya da ö te ki' þek lin de dü þü nül me si ni tar tý þý rým a çýk la ma sý yap tý. nha be ri say fa 10 da 28 KÝÞÝ GÖZALTINA ALINDI 6 ilde KCK operasyonu uterör örgütü PKK nýn þehir yapýlanmasý KCK ya yönelik Þanlýurfa merkezli olarak 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamýnda aralarýnda BDP Þanlýurfa Ýl Baþkaný Fatma Ýzol, BDP Viranþehir ve Ceylanpýnar ilçe baþkanlarýnýn da bulunduðu 28 kiþi gözaltýna alýndý. A. Hamdi Çiçek in Ha be ri say fa 9 da ERKEN SEÇÝME GÝDÝLEBÝLÝR Atina da hükümet krizi u u na nis tan da Pa zar gü nü ya pý lan se çim ler de en çok o yu a lan e ni De mok ra si Par ti si li de ri An do nis Sa ma ras, ko a lis yon hü kü metý kur ma ça lýþ ma la rýn da par ti ler le gö rüþ me tu ru nu ta mam la dý. Sa ma ras, Ra di kal Sol Ýt ti fak (SÝ RÝ - ZA) ve De mok ra tik Sol dan ha yýr ce va bý a lýr ken, PA SOK i se þart lý e vet de di. Gö rüþ me ler den ko a lis yon ya da iþ bir li ði hü kü me ti çýk ma dý. Ül ke ye ni den se çi me gi de bi lir. nha be ri say fa 7 de UNANÝSTAN SEÇÝMÝ SONRASI Rumlarý da sýkýntý bastý u u na nis tan da ki kar ga þa, Gü ney Kýb rýs ta en di þe i le ta kip e di li yor. u na nis tan da pa zar gü nü ya pý lan se çim ler den çý kan so nuç ve bu nun getirdiði belirsizlik Rum e ko no mi si nin sey rin de o lum suz lu ða se bep ol du. Rum e ko no mist ler, AB nin mü da ha le et me me si du ru mun da þart la rýn da ha da a ðýr la þa ca ðý gö rü þün de. nha be ri say fa 7 de BM'DEN SURÝE AÇIKLAMASI Ateþkeste ilerleme var, ama yeterli deðil ubm Söz cü sü Mar tin Ne sirky, Su ri ye de ilân edilen a teþ kesle il gi li o la rak, 12 Ni san dan bu ya na i ler le me var ta biî, a ma a çýk ça sý ye ter li de ðil a çýk la ma sý ný yap tý. nha be ri say fa 7 de ISSN Dün gö zal tý na a lý nan i sim ler a ra sýn da e mek li kor ge ne ral Çe tin Sa ner i le (üst te) e mek li tüm ge ne ral Çe tin Diz dar da (yan da) var dý. FO TOÐ RAFLAR: A A 4. DALGADA 17 GÖZALTI 28 ÞU BAT SO RUÞ TUR MA SI NIN DÜN KÜ SON DAL - GA SIN DA 6 SI MU VAZ ZAF, 11 Ý E MEK LÝ OL MAK Ü ZE - RE 17 TSK MEN SU BU DA HA GÖ ZAL TI NA A LIN DI. 9 ÝLDEKÝ 15 ADRESTE ARAMA APILDI u Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca yürütülen 28 Þu bat so ruþ tur ma sý kap sa mýn da Ankara'da 4, Ýstanbul'da 3, Ýzmir'de 2, Kars'ta 1, Erzincan'da 1, Denizli'de 1, Kocaeli'de 1, Balýkesir'de 1, Uþak'ta 1 olmak üzere 9 il de ki 15 ad res te a ra ma ya pýl dý; 6'sý mu vaz zaf, 11'i e mek li 17 þüp he li gözaltýna alýndý. MALÝE BAKANI ÞÝMÞEK: Benzin yine yükselebilir Maliye Bakaný Mehmet Þimþek u Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, a kar ya kýt fi yat la rýn da in di rim ya pýl ma sý na i liþ kin, Þu an da fi yat lar mev sim sel o la rak ge ri li yor. Ü çün cü çey rek te ay ný þart lar de vam e der se, dün ya e ko no mi si nin bü yü me si ay ný dü zey de kal sa bi le mev sim sel o la rak ü çün cü çey rek te fi yat la ra yu ka rý doð ru bir bas ký o la bi lir de di. n 10 da E. KORG. ÇETÝN SANER GÖZALTINDA ue vi a ra nýp gö zal tý na a lý nan lar a ra sýn da, 28 Þu bat dö ne min de Ge nel kur may Ýs tih ba rat Da i re Baþ kan lý ðý gö re vi ni yü rü ten ve dönemin Ýçiþleri Bakaný Meral Akþener'i yaðlý kazýða oturmak la tehdit ettiði öne sürülen emekli Korgeneral Çetin Saner de bulunuyor. nha be ri say fa 8 de Bir cinayet dâvâsýnýn taraflarý kapýþtý. FOTOÐRAF: AA 3 KÝÞÝ ARALANDI Adliyede silâhlý kavga u Çað la yan da ki Ýs tan bul A da let Sa ra yýnýn C ka pý sý ö nün de i ki grup a ra sýn da si lâh lý kav ga çýk tý. Her i ki grup ta ki le rin de si lah kul lan dý ðý kav ga da ya ra la nan 3 ki þi, tak si i le has ta ne ye gö tü rül dü. n 9 da 3 ÖÐRENCÝ ETKÝLENDÝ Üniversitede patlama u Ýs tan bul Ü ni ver si te sinin Be ya zýt ta ki yer leþ ke sin de bu lu nan Hu kuk Fa kül te sinin ba yan lar tu va le tin de bir pat la ma mey da na gel di. Pat la ma sonrasý 8 kiþi gözaltýna alýndý. nha be ri say fa 9 da Hü kü met, me mu ra zam tek li fi ni su na cak nha be ri say fa 10 da Pa di þah lar 7 dil, 20 bin ke li me bi lir di nha be ri say fa 4 te Helâl lokma örneði Cabir b. Abdullah nha be ri say fa 16 da 'ol arkadaþýn kitap olsun' kampanyasý nha be ri say fa 6 da

2 2 L HÝ KA  E T Al lah sa na bir za rar do kun du ra cak ol sa, o za ra rý O ndan baþ ka gi de re cek yok tur. E ðer sa na bir ha yýr e riþ ti rir se bu na kim se ma ni o la maz; O her þe ye ka dir dir. En âm Sûresi: 17 /  ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Bi ri niz din kar de þi ni sev di ðin de bu nu ken di si ne bil dir sin. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 204/ Ha di s-i Þe rif Me â li Ba ha ra dik kat et! Cen ne te bak, ba ha ra dik kat et, ze mi nin yü zü nü te mâ þâ et. Rah me tin þu bü yük çi çek le ri o lan Cen net ve ba har ve ze min de ya zý lan es mâ yý, vâ zý han o ku ya bi lir sin, cil ve le ri ni ve na kýþ la rý ný an lar, gö rür sün. e din ci sa hi fe: O ni met ler de, o ne ti - ce ler de, öy le le me ât-ý hü sün ve ce mâl gö rü nü yor ki, ha ki kî bir þevk ve þef kat le yoð rul muþ hâ lis bir þü kür ve sâ fî bir mu hab be te lâ yýk o lur. O sa hi fe de, yâ Ce mîl-i Zül ke mâl, yâ Kâ mil-i Zül ce mâl i sim le ri ya zý lý o ku nu yor. Ýþ te, yal nýz bir gü zel çi çek ve has nâ bir in san ve yal nýz mad dî ve zâ hir sû re tin de bu ka dar es mâ yý gös te rir se, a ca ba u mum çi çek ler ve bü tün zî ha yat ve bü yük ve kül lî mev cu dât ne de re ce ul vî ve kül lî es mâ yý o ku tu yor, ký yas e de bi lir sin. Hem in san ruh, kalb, a kýl ci he tiy le ha yat ve le tâ if sa hi fe le riy le Hayy, Kay yûm ve Muh yî gi bi ne ka dar es mâ-i kud si ye-i nu râ ni ye yi o kur ve o kut tu rur, ký yas e de bi lir sin. Ýþ te, Cen net bir çi çek tir. Hû ri tâ i fe si da hi bir çi çek tir. Rûy-i ze min da hi bir çi çek tir. Ba har da bir çi çek tir. Se mâ da bir çi çek tir; yýl dýz lar, o çi çe ðin yal dýz lý na kýþ la rý dýr. Gü neþ de bir çi çek tir; zi yâ sýn da ki ye di ren gi, o çi çe ðin na kýþ lý bo ya la rý dýr.  lem, gü zel ve bü yük bir in san dýr; na sýl ki in san, kü çük bir â lem dir. Hû ri ler ne vî ve ru hâ nî ler ce ma a ti ve me lek cin si ve cin tâ i fe si ve in san ne vî, bi rer gü zel þa hýs hük mün de tas vir ve tan zim ve i cad e dil miþ tir. Hem her bi ri, kül li ye tiy le, hem her bir fer di tek ba þýy la, Sâ ni-i Zül ce mâ li nin es mâ sý ný gös ter dik le ri gi bi, O nun ce mâ li ne, ke mâ li ne, rah me ti ne ve mu hab be ti ne bi rer ay rý ay rý ay na lar dýr. Ve ni ha yet siz ce mâl ve ke mâ li ne ve rah met ve mu hab be ti ne bi rer þâ hid-i sâ dýk týr. Ve o ce mâl ve ke mâ lin ve rah met ve mu hab be tin bi rer â yâ tý dýr, bi rer e mâ râ tý dýr. Ýþ te, þu ni ha yet siz en vâ-ý ke mâ lât, da i re-i vâ hi di yet te ve e ha di yet te hâ sýl dýr. De mek, o da i re ha ri cin de te veh hüm o lu nan ke mâ lât, ke mâ lât de ðil dir. Ýþ te, ha kà ik-ý eþ ya nýn es mâ-i Ý lâ hi ye ye da yan dý ðý ný ve is ti nad et ti ði ni, bel ki ha ki kî ha kà ik o es mâ nýn cil ve le ri ol du ðu nu ve her þe yin çok ci het ler le, çok dil ler le Sâ ni i ni zi kir ve tes bih et ti ði ni an la, Hiç bir þey yok tur ki O nu ö vüp O nu tes bih et me sin (Ýs râ Sû re si: 44.) in bir mâ nâ sý ný bil ve Þid det li zu hu run da giz len miþ o lan Al lah ý her tür lü nok san dan ten zih e de riz de. Ve â yet le rin â hir le rin de o lan O nun kuv ve ti her þe ye gà lip tir ve O her þe yi hik met le ya par. (Ýb râ him Sû re si: 4.) Çok ba ðýþ la yý cý ve çok mer ha met e di ci o lan da an cak O dur. (û nus Sû re si: 107.) O her þe yi hak kýy la bi lir; O her þe ye hak kýy la kà dir dir (Rum Sû re si: 54.) gi bi zi kir ve tek rar la rýn da ki bir sýr rý feh met. E ðer bir çi çek te es mâ yý o ku ya mý yor san ve vâ zýh gö re mi yor san; Cen ne te bak, ba ha ra dik kat et, ze mi nin yü zü nü te mâ þâ et. Rah me tin þu bü yük çi çek le ri o lan Cen net ve ba har ve ze min de ya zý lan es mâ yý, vâ zý han o ku ya bi lir sin, cil ve le ri ni ve na kýþ la rý ný an lar, gö rür sün. Söz ler, s. 576, (ye ni tan zim, s. 1027) LÛ GAT ÇE: le me ât-ý hü sün ve ce - mâl: Gü zel lik pa rýl tý la rý. Ce mîl-i Zül ke mâl: Mü kem mel lik ve gü zel lik sa hi bi o lan Ce nâb-ý Hak. Kâ mil-i Zül ce mâl: Bü tün gü zel lik le rin ve mü kem mel lik le rin sâ hi bi o lan Al lah. has nâ: Ýz ze ti ne ve if fe ti ne düþ kün ka dýn. es mâ: Al lah ýn i sim le ri. mev cu dât: Mev cut lar, var lýk lar. kül lî: Bü tü ne men sup par ça lar dan ve fert ler den mey da na ge len, u mu mî, bü tün. le tâ if: Mâ ne vî duy gu lar, gü zel, hoþ ve ruh la il gi li his ler. Hayy: Ger çek ha yat sa hi bi o lan Al lah. Kay yûm: Var lý ðý ve di ri li ði her an i çin o lup, gök le ri, yer le ri her an i çin tu tan, dâ i mî her þe ye her hu sus ta ik ti da rý o lan Al lah. Muh yî: Di ril ten, ha yat ve ren Al lah. es mâ-i kud si ye-i nu râ ni - ye: Ce nâb-ý Al lah ýn par lak ve ku sur suz i sim le ri. rûy-i ze min: er yü zü. tas vir: Bir þe yin ö zel lik le ri ni an la ta rak, gö zö nün de can lan dýr ma. tan zim: Dü zen le me. kül li yet: U mu mî lik, çok luk. Sâ ni-i Zül ce mâl: Son suz gü zel lilk sa hi bi ve her þe yi san at la ya pan Al lah. þâ hid-i sâ dýk: Doð ru söz lü þâ hid. â yât:  yet ler, de lil ler. le me ât: Pa rýl tý lar. zî ha yat: Ha yat sa bi hi. â yât:  yet ler, de lil ler. te veh hüm: Zan net me, ev ham lan ma. vâ zý han: A çýk ça. e mâ rât: E ma re ler, i þa ret ler. Ri sâ le-i Nur Genç lik Þö le ni ah met de mir dog ma il.com u yýl ü çün cü sü ter tip le nen, ge le - B nek sel Ri sâ le-i Nur Genç lik Þö le ni An ka ra da ya pýl dý. Ge çen yýl Kon ya da, ön ce ki yýl da yi ne An ka ra da ter tip le nen þö len yi ne çok do lu geç ti. E me ði ge çen ve mad dî ma ne vî des tek ve rip ka tý lan her ke si teb rik e di yo ruz. Ri sâ le-i Nur Genç lik Þö le ni, ge le nek sel e ni As ya Ko ca te pe Mev li di nin a de ta ye ri ni dol du ra rak o i lâ nat va zi fe si ni üst len miþ tir. Bu nok ta dan da çok bü yük hiz met le re ve si le ol du ðu na i na ný yo ruz. Bil has sa bu yýl ki þö len de çok bü yük þevk ve ka tý lý ma þa hit ol duk. Biz Mer sin e ni As ya o ku yu cu la rý o la rak el li kü sur ki þi lik bir grup la ka týl dýk. Ka fi le baþ ka ný mýz muh te rem E rol Be yin çok ba þa rý lý or ga ni ze si, ay rý ca Ser taç, U mut, Se lim, Rýd van, Ce mil Sa id, Ün sal, Fur kan, Al pe ren, E nes, Ýb ra him, Sa id, U fuk, Bu rak, Ah met, Vey sel, E ren, Mi kâ il ve is mi ni ha týr la ma dý ðým genç Sa id le rin yol bo yun ca tes bi hat ve Ri sâ le-i Nur ders le riy le ka fi le yi fe yiz len dir me le ri ve þevk kat ma la rý i se bu ne vî or ga ni zas yon la rýn bir kez da ha ö ne mi ni ha týr lat tý. O to bü sü müz, sa bah sa at le rin de An ka ra ya var dý. Göl ba þý nda kah val tý i çin mo la ver dik. Göl ba þý ndan Sa mi kar deþ ve bir grup Nur kah ra ma ný a ða bey le ri mi zin ya kýn il gi le ri, çay ve kah val tý ik ram la rý da þev ki mi ze þevk kat tý. Da ha son ra prog ram sa a ti ne ka dar An ka ra nýn çe þit li yer le ri ni ge zip Genç lik Þö le ni Prog ra mý na ka týl dýk. Muh te þem bir ka la ba lýk, son de re ce fe yiz li bir at mos fer le kar þý laþ týk. Prog ra mýn muh te va sý i se zen gin ve ka li te liy di. Biz ce, bu yýl ki þö len de mü kem mel di. El bet te ki, ön ce ki i ki þö le nin kat ký sýy dý bu. Ýn þa al lah se ne ye da ha mü kem mel bir prog ram gö rü rüz. Prog ram son ra sý E rol Bey le þu nu ko nuþ tuk: Ý yi ki ka týl mý þýz. ok sa çok þey ka çý ra cak týk. Ka týl ma yan lar çok þey ka çýr dý. Ay rý ca, prog ram bo yun ca Rah me ten lil  le mîn in bu za man da bir cil ve si o lan Ri sâ le-i Nur i le bir baþ ka rah met o lan yað mu run bu luþ ma sý i se çok ma ni dar dý. A de ta me le-i a lâ nýn sa kin le ri, Nur kah ra man la rý ný al kýþ lý yor lar dý. Za ten bu ne vî prog ram lar, Ri sâ le-i Nur la hiz met-i i ma ni ye dir ve i lâ nat týr ve Ri sâ le-i Nur a na zar-ý dik ka ti celp et mek tir. Bu hu sus ta, da ha ön ce ki yýl, ya ni 1. Ri sâ le-i Nur Genç lik Þö le ni nden son ra ka le me al mýþ ol du ðum An ka ra da Ri sâ le-i Nur Þö le ni ve Üs tad Be di üz za man ýn teb ri ði ad lý ya zý nýn bir kýs mý ný þev ke me dar ol ma sý ba ký mýn dan tek rar pay laþ mak ta fay da gö rü yo rum: Ri sâ le-i Nur kâ i nat la a lâ ka dar dýr ha ki ka tin ce bi li yo ruz ki; böy le si ne mu az zam ve nur lu prog ram la ra baþ ta Re sûl-i Ek rem E fen di miz (asm) ol mak ü ze re, bü tün en bi ya, sa ha be, ev li ya ve Üs ta dý mýz Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri ru hâ ni yet le riy le iþ ti rak e de cek ler dir. Do la yý sýy la, o ra da bu lun - Ý lâ hî es te tik E mek li Müf tü / ha li le li il.com Ýn sa ný var lýk lar i çin de en gü zel bi çim de ya ra tan Al lah, o nu a kýl, i ra de, dü þün me gi bi ö zel lik ler le do nat mýþ týr. Bu ö zel lik ler sa ye sin de in san, kö tü i le i yi yi, gü zel i le çir ki ni a yýrt e der. Ýn san ha ya tý bo yun ca i yi ye, gü ze le ve doð ru ya u laþ ma gay re ti i çe ri sin de dir. Es te tik o la na il gi duy ma ve hoþ lan ma ö zel li ði in sa nýn ya ra tý lý þýn dan ge len bir ö zel lik tir. Her in san, yap tý ðý iþ le rin en gü zel ve en mü kem mel ol ma sý i çin ça ba gös te rir. Ýn sa nýn en gü zel bi çim de ya ra týl ma sý, ay ný za man da o - mak her Nur Ta le be si i çin bir þe ref ve if ti har ve si le si o la cak týr. Bu or ga ni zas yon ay ný za man da An ka ra da en ka ra bir hâ let-i ru hi ye yi def e den bir nur, bir te sel li ve bir ü mit ol ma sý 1 ba ký mýn dan son de re ce ö nem li bir fonk si yon da ic ra et miþ tir. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin yýl lar ön ce müj de le di ði Ey yüz den, tâ üç yüz se ne den son ra ki as rýn ar ka sýn da giz len miþ, sa ki tâ ne be nim sö zü mü din le yen ve na zar-ý ha fî-i gay bî i le be ni te ma þa e den Sa id, Ham za, Ö mer, Os man, u suf, Ah met, vs., si ze hi tap e di yo rum. Ta rih de ni len ma zi de re le rin den si zin yük sek is tik ba li ni ze u za nan tel siz tel graf la, si zin i le ko nu þu yo rum. Ne ya pa yým, a ce le et tim kýþ ta gel dim. Siz in þâ al lah, cen net-â sâ bir ba har da ge lir si niz. Þim di e ki len Nur to hum la rý, ze mi ni niz de çi çek a ça cak lar 2 müj de si nin bü yük bir vec he si ni, bir nu ru nu An ka ra da gör dük, ya þa dýk. Bu za man da Nur lar la hiz met-i i ma ni ye, her ta raf ta i lâ nât la ve muh taç o lan la rýn na zar-ý dik kat le ri ni celp et mek le o lur. Ýþ te, hap si miz le, Nur la ra na zar-ý dik kat celp o lu nur, bir i lâ nât hük mü ne ge çer. En zi ya de mu an nit (i nat çý din siz) ve ya muh taç o lan lar o nu bu lur, i ma ný ný kur ta rýr ve i na dý ký rý lýr, teh li ke den kur tu lur ve Nu run der sa ne si ge niþ le nir 3 di yen Üs tad Be di üz za man ýn tak dir ve teb rik le ri ne maz har ol du ðu na þüp he siz i nan dý ðý mýz bu gü zel or ga ni zas yon, bi li yo ruz ki, tâ ay lar ön ce sin den ma sa nun gü zel lik le ri kav ra ma, bun lar dan zevk al ma ve es te tik de ðe ri o lan e ser ler yap ma yö nü nün var ol du ðu nu gös ter mek te dir. Her in sa nýn es te tik duy gu la rý var dýr. Ýn sa nýn ma ne vî yö nüy le i liþ ki li ö zel lik le rin ba þýn da gü ze le ve es te ti ðe o lan il gi si gel mek te dir. Kur ân in sa nýn gü zel bir þe kil de ya ra týl dý ðý ger çe ði ne bir çok â yet te dik kat çe ker: Biz in sa ný en gü zel bir bi çim de ya rat týk. 1 Si zi þe kil len di rip, þe kil le ri ni zi de en gü zel bi çim de ya pan... 2 ü ce a ra tý cý, in sa na ver di ði bu gü zel ni met le rin ve gü zel þe kil len dir me nin so nun da, in san lar dan Ken di si ne þük ret me si ni is te mek te dir: Son ra o nu ta mam la yýp þe kil len dir miþ... Si zin i çin ku lak lar, göz ler ve kalp ler ya rat mýþ týr. A ma siz ne ka dar az þük re di yor su nuz? 3 Kâ i na týn her ta ra fýn da mev cut o lan dü ze - ça lýþ ma la rýy la baþ la dý. Bu a lan lar da ye te nek li genç le rin kat ký la rýy la ha zýr la nan çok ne fis dek la ras yon la ra þa hit ol duk. Ta ma men Ri sâ le-i Nur en deks li o lan bu so nuç bil di ri le ri, si ya set ta bip le ri ne, ya ni yö ne ti mi üst le nen le re has ta lý ðýn teþ hi si ne da ir bü yük bir hiz met i fa et miþ tir. Ý da re ci le ri miz e ðer sa mi mî i se ler ve gü zel bir Tür ki ye is ti yor lar sa, bu dü þün ce le re ku lak ver me li dir ler. E ði tim, i nanç, i ba det, a i le, si ya set, hür ri yet, bi lim, kül tür san at, bi rey sel ah lâk ve top lum sal ah lâk ol mak ü ze re top lu mun her a la ný na, as rýn en bü yük ta bi bin den ça re ler su nan ve me dar-ý if ti ha rý mýz o lan Ri sâ le-i Nur genç li ði ni se lâm lý yo ruz, kut lu yo ruz ve yo lu nuz a çýk ol sun di yo ruz. Bu ve si ley le çok tan dýr gör me di ði miz ve çe þit li il ve il çe ler den ge len gö nül dost la rý mýz la gö rü þüp has ret gi der dik ten son ra An ka ra dan ay rý lýp Mer sin e dön dü ðü müz de ge ce sa at ci va rýn day dý. Sa bah na ma zý ný kar þý la mak i çin bek ler ken, ön ce bir þü kür na ma zý i fa e dip ar dýn dan da ta kip et ti ðim E mir dað Lâ hi ka sý ný a çýp o ku du ðum da Üs tad Be di üz za man ýn teb rik mek tu buy la kar þý laþ tým. Ha ri ka bir te va fuk ol du ðu nu dü þün dü ðüm bu mek tu bun bir kýs mý ný pay laþ mak is ti yo rum: A ziz, sýd dýk kar deþ le rim ve nu run genç kah ra man la rý, Ev ve lâ: Ruh-u ca ný mýz la si zin An ka ra gi bi yer de ha ri ka bir tarz da hiz met-i Nu ri ye - nin, â hen gin ve ar mo ni nin müt hiþ sýr rý ný keþ fe den in san, bu his ler le Ce nâb-ý Hakk ýn es ma sý nýn te cel li le ri nin ce re yan et ti ði þu kâ i na ta ib ret na zar la rýy la bak ma sý, Al lah ne gü zel ya rat mýþ di ye rek te fek kür et me si ve Al lah gü zel dir. Gü ze li se ver ha dis-i þe ri fi nin sýr rý nýn ge re ði ni ye ri ne ge tir me si ge re kir. San a ta ba kýl dý ðý za man Sâ ni, es ba ba na zar e dil di ði va kit Mü es sir-i Ha ki kî zih ne ve fik re gel me li dir. 4 Çün kü; kâ i nât, duy gu la rý mý zý mey da na çý ka ran ob je ler top lu lu ðu dur. Ýn san, ru hun da ki ve i ba de tin de ki es te ti ði a çý ða çý ka ra bil me li ve bu duy gu lar la kâ i na ta ba ka bil me li dir. Bu hu sus ta Be di üz za man da þöy le der: Gü zel gö ren gü zel dü þü nür, gü zel dü þü nen gü zel rü ya gö rür, gü zel rü ya gö ren ha ya týn dan lez zet a lýr. 5 Za ten â le min ya ra týl ma sýn da mak sut o la nýn gü zel lik ve ke mal lik ni zi teb rik e di yo ruz. Ha ki ka ten ü mi di mi zin fev kin de ehl-i ma a rif ve mek tep li ler kýs mýn da çok e hem mi yet li bir in ti ba ha ve si le ol du nuz. Bir se ne de An ka ra gi bi bir yer de bu hiz me ti niz on se ne de an cak ya pý la cak. Az bir za man da bu va zi fe-i i ma ni ye yi yap tý ðý ný za ka na at e dip kuv ve-i ma ne vi ye niz e hem mi yet siz ha di se ler le ký rýl ma sýn. Bel ki da ha þid det li ça lýþ ma ný za ve si le ol sun. O gi bi yer ler de dâ hil den ve ha riç ten ge len yir mi ka dar si ya sî ve iç ti maî ce re yan la rýn hod fü ru þa ne ve ga raz kâ ra ne çar pýþ týk la rý bir za man da Kur ân ve i ma na hiz me ti niz ve Ü ni ver si te li le rin Nur la ra tak dir kâ ra ne sa hip çýk ma la rý, bü tün Nur cu la rý se vin dir di ði gi bi, i le ri de in þa al lah â lem-i Ýs lâ mý da se vin di re cek. Siz le rin az hiz me ti niz de mü kâ fat çok tur. 4 E vet, Ri sâ le-i Nur un bir bay ra mý ha va sýn da ge çen bu or ga ni zas yon da bü tün e me ði ge çen a ða bey ve kar deþ le ri mi zi cân-u gö nül den teb rik e di yor, de va mý ný bek li yor ve du â la rý mýz la des tek li yo ruz. ü re ði ni ze sað lýk. Nu run ni ce bay ram la rý na E vet, bu ü çün cü þö le ne de ka vuþ tur du ðu i çin Rab bi mi ze son suz hamd-ü se na lar ol sun. Bu þö len de dik ka ti mi zi çe ken bir nok ta da, genç le ri mi zin ya nýn da, ken di ni genç his se den ih ti yar de li kan lý la rýn çok sa yý da ka týl ma sýy dý. Baþ ta Meh met Kut lu lar A ða bey ol mak ü ze re, Ýs lâm a þar, Ra ma zan Sey da noð lu, a sin ýl dý rým, Sa mi Ce be ci, A li Va pur lu, Cev her Ýl han, Meh met Ka ra, Mus ta fa Kü çü koð lu, Bi lal Tunç, Ö mer Ö ca lan, Na ci Te pir, Sa id Pa þa lý oð lu, Sa lih Süt çü oð lu, Ne jat E ren, Ni ya zi Bu dak, Ö mer Fa ruk A rý, Ce lal Sa ðýr, Meh met Ký na cý, Hü se yin a sul, Mit hat an maz, Meh met Er koç, Mus ta fa Ka le, Bas ri Öz de mir, Cu ma Bah çe ci ve is mi ni ha týr la ya ma dý ðým ve be nim gö re me di ðim da ha bir çok a ða bey ler bü yük þevk ver di ler ve nok ta-i is ti nad ol du lar. Ce nâb-ý Hak hep sin den ve bü tün Nur kah ra man la rýn dan e be di yen ra zý ol sun. Dip not lar: 1- Lem a lar, s Mü nâ za rât, s Lem a lar, s E mir dað Lâ hi ka sý, s ol du ðu nu da bir baþ ka e se rin de þöy le i fa de e der: Hil kat-ý â lem de mak sud-u biz zat ve ga lib-i mut lak yal nýz hü sün, ha yýr, hak ve ke mâl dir. 6 Es te ti ði; te fek kür i le gü zel ü ze rin de dü þün me san a tý dýr di ye i zah et mek müm kün dür. Ce nâb-ý Hakk ýn in sa na ver di ði a kýl ni me tiy le ha ri ka e ser ler or ta ya ko ya bi len in sa noð lu, ken di e se ri nin ken di ni gös ter di ði ni dü þü ne rek, kâ i na ta ba kýp a ra ta ný ný dü þün me li dir. Çün kü san at tan san at kâ ra bak mak ge re kir. Dip not lar: 1- Tin Sû re si, Te ga bün Sû re si, Sec de Sû re si, Mes ne vî-i Nu ri ye, s Mü nâ za rât, s Mu ha ke mat, s. 156.

3 HABER 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO URAN 36 AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 18 Cemaziyelahir 1433 Ru mî: 26 Nisan 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý SAÐLIK BÝR META DEÐÝLDÝR TÜRK Ec za cý lar Bir li ði (TEB) Baþ ka ný Er do ðan Ço lak, Sað lýk bir me ta o la rak gö rü le mez ve sa týn a lý na maz. Sað lýk do ðuþ tan ka za nýl mýþ bir hak týr de di. Ço lak, 39. Böl ge E dir ne Ec za cý O da sý nca dü zen le nen faaliyet te ver di ði Ý lâç ve Ec za cý lýk ta Ge le cek Pers pek ti fi ko nu lu kon fe rans ta, 1980 li yýl lar da, ö zel leþ ti ri le me ye cek a lan i çin de o lan sað lý ðýn, 1990 lý yýl lar da ö zerk leþ ti ri le bi lir, 2000 li yýl lar da i se ö zel leþ ti ri le bi lir a lan o la rak gü - nü mü ze ka dar gel di ði ni kay det ti. E ði tim, gü ven lik i le sað lýk a la ný nýn ö zel leþ ti ril me si nin sa kýn ca lý ol du ðu nu vur gu la yan Ço lak, Sað lýk bir me ta o la rak gö rü le mez ve sa týn a lý na maz. TEB o la rak ka mu yu, va tan daþ la rý, ec za cý la rý ko rur ken, sað lýk hak ký nýn mut la ka a na ya sa mýz da ya zýl dý ðý þe kil de kar þý lan ma sý yö nün de ta lep le ri mi zi de be lirt mek du ru mun da yýz. Sað lýk do ðuþ tan ka za nýl mýþ bir hak týr. Bu ne den le de e ri þe bi lir bir hak ol - ma lý dýr. Dev let bu ko nu da yü küm lü lük al týn da ol ma lý dýr de di. Ço lak, sah te i lâç do la þý mý nýn dün ya da ö nem li o ran da var ol du ðu nu da i fa de e de rek, þöy le ko nuþ tu: Ge liþ miþ ül ke ler de yüz de 6, ge liþ mek te o lan ül ke ler de yüz de 20, ge ri kal mýþ ül ke ler de yüz de 50, Af ri ka ül ke le rin de yüz de 80 e ka dar sah te i lâç var. A ma Tür ki ye de sah te i lâç yok. Çün kü, is ta tis tik yok. Sah te i lâç þu a na ka dar kar þý laþ tý ðý mýz bir kav ram de ðil. A ma sah te ku pür, ha týr la yýn, i lâç ta kip sis te min den ön ce sü rek li kar þý laþ tý ðý mýz bir du rum du. Çün kü ta ki bi var dý. Bi ri le ri ta kip e di yor du, or ta ya çý ka rý yor du. Hat ta bi ne ya kýn mes lek ta þý mý zýn söz leþ me si fe sih e dil di. A ma sah te i lâç hiç Tür ki ye ye gir me di. Bu nun ön len me si ec za cý lar a çý sýn dan ö nem li. Çün kü biz sað lýk e le ma ný yýz. O ne den le ver di ði miz i lâ cýn gü ve nir li ðin den e min ol ma lý yýz. E dir ne / a a ir ti ni as ya.com.tr Ýþ te Müs lü man Tür ki ye Tür ki ye son gün ler de an lam lý bu luþ ma la ra sah ne ol du: An ka ra da Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni i le Ha san el Ben na ve Müs lü man Kar deþ ler Sem poz yu mu... Ga zi an tep te Pey gam ber o lu Sem poz yu mu... Ýs tan bul Kaz lý çeþ me de Pey gam ber Sev da lý la rý top lan tý sý ve a vuz Se lim Ca mi in de ha fýz la rýn i ca zet me ra si mi... Bun la rýn i ki si Kut lu Do ðum prog ram la rý nýn, Genç lik Þö le ni Be di üz za man ý an ma et kin lik le ri nin, i ca zet me ra si mi ta ri hî bir ge le ne ðin de va mý i ken, Ýh van sem poz yu mu i se o ri ji nal bir ilk. Hep si nin or tak ö zel lik le rin den bi ri, ka la ba lýk ve coþ ku lu ka tý lým lar la ger çek leþ me si. Pey gam ber o lu ve Ýh van sem poz yum la rý nýn i se Ýs lâm dün ya sýn dan tem sil ci le rin iþ ti ra kiy le ya pýl ma sý. Bu du rum ön ce lik le i ki þe yi gös te ri yor. Bi ri: Tür ki ye de çok can lý ve di na mik bir Ýs lâ mî po tan si yel var. Kur'ân ve Hz. Pey gam ber i le (a.s.m.) o nun ma ne vî vâ ri si vas fý ný ta þý yan zatlar a dý na dü zen le nen her et kin lik, ek se ri ye ti ni genç le rin o luþ tur du ðu kit le le ri cez be di yor. Ýn san lar a kýn a kýn bu top lan tý la ra ko þu yor lar. Bu da bi zi bir defa da ha Müs lü man Tür ki ye ger çe ði i le yüz yü ze ge ti ri yor. De mek ki, bi zi bu kim li ði miz den u zak laþ týr mak i çin ya pý lan on ca tah ri ba ta rað men, bu ger çek de ðiþ ti ri le me miþ. Bu bað lam da ö zel lik le genç le rin Ýs lâm kim li ði ne sa hip çýk ma la rý, son de re ce dik kat çe ki ci. He le, bu ül ke de bir za man lar yü rür lü ðe ko nu lan e ði tim prog ram la rý i le Kur ân ý ken di e liy le yok e de cek bir ne sil ye tiþ tir me plan la rý nýn tat bik sa ha sý na ko nul muþ ol du ðu ha týr la nýr sa... Ý kin ci nok ta: Tür ki ye nin bu tür or ga ni zas yon lar da ar týk Ýs lâm â le mi ne de a çýl ma ya baþ la ma sý ve bu an lam da tüm Müs lü man la rý ku cak la yan bir fik rî, en te lek tü el plat for ma dö nüþ me si. As lýn da bu sü reç ye ni de ðil, ön ce si var. Bil has sa yýl lar dýr dü zen li ve is tik rar lý bir þe kil de de vam e den Be di üz za man ý an ma prog ram la rý, bir hüsn-ü mi sal o luþ tu ra rak, fark lý ko nu lar da ya pý lan ben zer et kin lik le rin ö nü nü aç tý. Za man i çin de u lus la ra ra sý bo yut ta Ri sa le-i Nur kon gre le ri ter tip len di ve bun lar baþ ka ül ke ler de de ay ný pa ra lel de prog ram la ra yol aç tý. Di ya net in, il ki ni 1993 te dü zen le di ði Din Þû râ la rý i le, ar dýn dan baþ lat tý ðý Av ras ya top lan tý la rý nýn da bu sü reç te ö nem li bir ye ri bu lu nu yor. Der ken, çe þit li va kýf ve der nek ler a dý na or ga ni ze e di lip, za man i çin de o la ða nüs tü bir yo ðun luk ve çe þit li lik ka za nan et kin lik ler ya pý lýr ol du. Hem ye rel, hem u lus la ra ra sý çap ta. Ým kân lar ge li þip, or ga ni zas yon tec rü be si art týk ça, bu tür prog ram lar da gi de rek ço ða lý yor. Böy le bu luþ ma lar, hem kit le le rin o lum lu an lam da mo ti ve ol ma sý na kat ký sað lý yor, hem Müs lü man lar a ra sýn da ki kar deþ lik ve da ya nýþ ma yý pe kiþ tir me ve si le si o lu yor, hem de ge nel an lam da ör güt lü si vil top lu mu kuv vet len di ri yor. Fýt rî bir se yir i çin de ge li þen bu ol gu, her ba kým dan son de re ce se vin di ri ci ve ü mit ve ri ci. Sü reç sað lýk lý bir ze min de i ler le dik çe, ek sik ler ta mam la nýp, þu ve ya bu se bep le ya pý la bi len ha ta lar dü zel ti le rek te lâ fi e di le cek; a þý rý lýk lar tör pü le nip bir i ti dal çiz gi si ne ge li ne cek; za yýf hal ka lar güç le ne cek; boþ luk lar do la cak; ye ni bað lar ku ru la cak ve Ýs lâm kar deþ li ði mâ nâ sý ta ma men si vil bir að ü ze rin den lâ yý kýy la ta hak kuk e de cek. Ýt ti had-ý Ýs lâm i de a li de böy le ger çek le þe cek. e ter ki, ard ni yet li mü da ha le le re ve yön len di rip sap týr ma gi ri þim le ri ne; e na ni yet, ha set, kýs kanç lýk ve re ka bet kay nak lý sür tüþ me le re fýr sat ve ril me sin; ih lâs, sa mi mi yet, mu hab bet ve kar deþ lik duy gu la rý i çin de her kes ken di mes le ði nin mu hab be tiy le hiz met le ri ne de vam et sin. Kim se kim se yi dýþ la yýp yok say ma sýn. Ve kim se kim se ye ta hak küm et me sin. Ý man kar deþ li ði or tak pay da sýn da bu luþ ma nýn ve hak ka hiz met he de fin de bir leþ me nin ver di ði mu az zam güç ve po tan si ye li iç çe kiþ me ve sür tüþ me ler de har ca yýp zi yan et me dev ri ka pan sýn. Tam ter si ne, o po tan si yel, hu zu ra has ret in san lý ða Kur ân ýn ev ren sel ve kur ta rý cý me sa jý ný en gü zel þe kil de u laþ týr mak i çin de ðer len di ril sin.

4 KÜLTÜR SANAT 4 Fark lý bir me de ni yet bel ge se li unus Emre Hümanist deðildir Mil lî ve ma ne vî ha ya tý mý zýn ki lo met re taþ la rý nýn he men her fa a li yet te Ýs lâ mi yet in ö zü ne ters uy gu la ma lar la na sýl hoy rat ça har can dý ðý ný, ne za man dýr di le ge tir mek is ti yor dum. U lus la ra ra sý u nus Em re Sev gi ve Hoþ gö rü Haf ta sý do la yý sýy la u nus Em re yi an ma fa a li yet le ri kap sa mýn da Es ki þe hir in u nus Em re bel de sin de bu lu nan me za rý ba þýn da BBP Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci nin bir tü ke tim ça ðýn da ya þan dý ðý ný, bu se bep le top lu mun u nus ve Mev lâ nâ gi bi de ðer le ri de an lam sýz ca tü ket ti ði ni, u nus Em re yi tü ke tim ça ðý na kur ban et me ye lim de me si, bu dü þün cem de yal nýz ol ma dý ðý mý ba na his set tir di. Pe ki u nus Em re tü ke tim ça ðý na na sýl kur ban e di lir? Bu nu Ce mil Me riç in Kýrk Am bar e se rin de ki Ça ðýn Di ni: Hü ma nizm baþ lýk lý ma ka le si ne ba ka rak tes bit e de bi li riz. Ni te kim bu ma ka le de Ernst Re nan dan bir a lýn tý ya par ki, bu a lýn tý gü nü müz de bel li baþ lý Ýs lâ mî de ðer le ri mi zin hü ma nizm a dý al týn da bað la rýn dan na sýl ko par týl dý ðý ný ve a i di yet ten yok sun ið diþ e dil miþ ka týk sýz bir in san sev gi si bað la mýn da de ðer len di ril me ye ça lý þýl dý ðý nýn i puç la rý ný ve rir bi ze. Söz ko nu su a lýn tý þöy le: ü rek ten i na ný yo rum ki, ge le ce ðin di ni ka týk sýz bir hü ma nizm o la cak týr, ya ni in sa nýn bü tü nü ne say gý; ha yat ah lâ kî bir de ðer ta þý ya cak, kut sî leþ ti ri le cek, yü cel ti le cek. a rý nýn baþ lý ca ka nu nu, gü ze lim in san lý ða ö zen gös ter mek. Bel li bir þek le bü rün me ye cek bu i nanç, hi zip ler ve ta ri kat lar gi bi kim se ye ka pa lý ol ma ya cak. A kýl dan baþ ka ký la vuz ta ný ma yan, giz li re miz le ri, ta pý nak la rý, ra hip le ri bu lun ma yan, ki li se ler dý þý dün ya da gön lün ce ya þa yan ge niþ ve hür i lim.. iþ te in san lý ðý ka nat lan dý ra cak bi ri cik i nanç Bu dü þün ce ler ba zý la rý ta ra fýn dan ma sum ve in san lýk a çý sýn dan gü zel bir te men ni sa yý la bi lir. An cak Ce mil Me riç in bu a lýn tý yý a lýp de ðer len dir me si, bi ze se kü ler bir sev gi nin, a ra tý la ný hoþ gör dük, ya ra tan dan ö tü rü gi bi i lâ hî kay nak tan sýy rýl ma sý ný ön gö ren bir sev gi ol gu su nun pi ya sa ya ne den li sü rül me ye ça lý þýl dý ðý ný i fa de e der. Ni te kim Ce mil Me riç in hü ma nizm le il gi li, Ý ma ný ný kay be den bir ça ðýn di ni. Sö zü nü din let mek is te yen her fel se fe bu kaf ta na bü rün mek zo run da. Mark sizm den Eg zis tan si ya lizm e ka dar Av ru pa nýn bü tün dü þün ce a kým la rý hü ma nist. Kav ram dan çok ký lýf; ke li me de ðil bu ka le mun Hü ma nizm genç bir kav ram, Ba tý dil le ri ni 1850 den son ra fet het miþ. A ma müs tað rip le ri miz he men be nim se miþ ke li me yi, on la ra gö re u nus lar, Mev lâ nâ lar, Ha cý Bek taþ Ve li ler su ka týl ma mýþ bi rer hü ma nist. Hü ma nizm ne dir, kim se nin ta ri fe ya naþ tý ðý yok. gi bi sin den dü þün ce le ri bi zim ne de mek is te di ði mi zi a çýk la yý cý ma hi yet te. Sa hi u nus Em re yi bi ze â þi na ký lan, A na do lu nun ma ne vî i ma rýn da Ýs lâ mî ge le ne ðin tem sil ci si ol ma sý de ðil mi dir? Bu nu an la mak i çin, ev ve la 13. yüz yý lýn ge nel du ru mu nu bil mek ye ter li ol maz mý? Mo ðol lar ta ra fýn dan iþ gâ le uð ra mýþ bir va tan da he nüz Ýs lâm me de ni ye ti ne tam a dap te o la ma mýþ bir mil le tin sü kû net ve hu zur gi bi ma ne vî ik li mi a ra yýþ la rýn da, â de ta bi rer reh ber ol ma ö zel li ðiy le u nus Em re ve ben zer le ri nin na sýl bir u mut ve bir ý þýk ol duk la rý an la þýl maz mý? Bu u mut ve ý þýk ol ma du ru mu nu sað la yan, Ak sa kal lý bir ho ca/ Bi le mez ha li ni ce/ E mek ye me sin hac ca/ Bir gö nül yý kar i se Gö nül Ça la býn tah tý/ Ça lap (Al lah) gö nü le bak tý/ Ý ki ci han bed bah tý/ Kim gö nül yý kar i se Bir kez gö nül yýk týn i se bu kýl dý ðýn na maz de ðil/ et miþ i ki mil let da hi e lin yü zün yu maz de ðil söz le rin de bil lur la þan ka týk sýz Ýs lâm i nan cý de ðil mi dir? Ýn sa ný uh re vî lik ten so yut la yan ve her þe yin biz zat in san i çin ger çek leþ ti ril me si ge rek ti ði ne i na nan hü ma nist le rin ku la ðý çýn la sýn. Sa hi me de ni ye ti mi ze bar bar ha va sý ve rip yan lýþ teþ his koy mak ta ýs rar e den bil ge (!) hü ma nist ler, E lif o ku duk ö tü rü, Pa zar ey le dik gö tü rü/a ra dýl mý þý hoþ gör dük, a ra dan dan ö tü rü be yit le ri nin Al lah nâ mý na ba ka rýz her þe ye, ya rat týk la rý ný on dan do la yý se ve riz dik te et ti ði dü þün ce nin bay rak bay rak dal ga lan dý ðý ný ne den gör mez ler? Va kýf lar Ma lat ya Böl ge Mü dür lü ðü, 9 yýl da 3 bin 600 e ser o nar dý MALATA, E la zýð ve Tun ce li ye hiz met ve ren Ma lat ya Va kýf lar Böl ge Mü dür lü ðü ta ra fýn dan 2003 yý lýn dan bu ya na 3 bin 600 va kýf e se ri nin o na rým ve res to ras yo nu nun ya pýl dý ðý bil di ril di. Ma lat ya Va kýf lar Böl ge Mü dü rü a kup Ak türk, Va kýf lar Haf ta sý do la yý sýy la Ma lat ya Be le di ye Baþ ka ný Ah met Ça kýr ý ma ka mýn da zi ya ret et ti. Bu ra da ko nu þan Ak türk, va kýf ku ru mu nun Os man lý Dev le ti nden bu gü ne ka dar ke sin ti siz hiz met ver di ði ni söy le di. Va kýf ku ru mu nun, in san fýt ra tý nýn her dö ne mi ne hi tap e den bir ku rum ol du ðu nu i fa de e den Ak türk, Ec da dý mý zýn bi ze vak fet ti ði va kýf gay ri men kul le ri, ta ri hî e ser ler ve ge le ce ði mi zin tu rizm po tan si ye li ni art tý ra cak kül tür var lýk la rý mýz bun la rýn bi rer par ça sý dýr. Bun la rý ge le ce ðe ta þý mak as lî gö rev le ri miz a ra sýn da dýr. de di. Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü nün fa a li yet le ri hak kýn da bil gi ve ren Ak türk, 2003 yý lýn dan bu ya na 3 bin 600 va kýf e se ri nin o na rým ve res to ras yo nu nun ya pýl dý ðý ný kay det ti. Ma lat ya / ci han BAH ÇE ÞE HÝR Ü ni ver si te si Me de ni yet A raþ týr ma la rý Mer ke zi (ME DAM) ta ra fýn dan TRT nin des te ðiy le ha zýr la nan Ba tý ya Doð ru A kan Ne hir: Me de ni yet bel ge se li, mer ke zi Ýn gil te re de bu lu nan Müs lü man Sos yal Bi lim ci ler Mer ke zi ta ra fýn dan a þam Bo yu Ba þa rý Ö dü lü ne lâ yýk gö rül dü. Dol ma bah çe Sa nat Ga le ri si nde dü zen le nen tö ren de, e ser sa hi bi Bah çe þe hir Ü ni ver si te si ME DAM Baþ ka ný Prof. Dr. Be kir Kar lý ða ya, bel ge se lin ya pým cý sý Bah çe þe hir Ü ni ver si te si ne ve ya yým cý sý TRT ye ö dül le ri Baþ ba kan ar dým cý sý Bü lent A rýnç ta - AZAR Ýs ken der Pa la ve Eb ru sa na tý us ta sý ýl maz E neþ Bey lik dü zü Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde il çe hal kýy la bu luþ tu. a zar Ýs ken der Pa la nýn sun du ðu Þi i rin Sul tan la rý ad lý söy le þi de, Os man lý Pa di þah la rý nýn gü nü müz de hiç gün de me ge ti ril me yen yön le rin den bah set ti. Pa di þah la rýn dün ya ya ha kim ol ma nýn ya ný sý ra çok bü yük bi rer þa ir ol du ðu nu di le ge ti ren Pa la, Pa di þah la rýn ko nuþ ma di li de çok ö zel di. Ko nuþ ma la rý þi ir gi bi o lur du. Mek tup ve ya zýþ ma la rýn da bu hu su sa çok bü yük ö nem ve rir, düþ ma ný ný ön ce söz le riy le ye ner ler di de di. B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Ge nel lik le gün lük, ki mi za man haf ta lýk ya da haf ta da bir kaç kez ol mak ü ze re ya yým la nan, gün cel ha ber ve bil gi le ri ve ren sü re li ya yýn. - Bir ka tý nýn ý sý ve ba sýnç et ki siy le sý vý ya dö nü þü mü. 2. Bir el çi li ðe bað lý uz man, el çi lik uz ma ný. - Me caz da can, ruh. 3. Bu cak, böl ge. - Çok ye mek yi yen ler, o bur lar. 4. Ke mik le rin iç boþ luk la rý ný dol du ran yað lý mad de. - Su ký yý sýn da ya pýl mýþ bü yük, gör kem li ev. - Ak tin yum e le men ti nin sim ge si. 5. (Tersi) Bilgisayarda bellek. - De ri nin gö ze nek le rin den sý zan, ken di ne öz gü bir ko ku su o lan, ya pýþ kan, renk siz, tuz lu sý vý. - Bir þart e ki. 6. að mur su la rý nýn, ça tý nýn ba zý yer le rin den i çe ri sýz ma sý ný ön le mek i çin ya pý lan saç ör tü. 7. A vuç i çi i le top la mak. 8. Ban ka, pos ta ne vb. a ra cý lý ðýy la gön de ri len pa ra. - Ölüm ce za sý. 9. Sý kýn tý lý ve kor ku lu düþ, kâ bus. - Ba þý na gel di ði ke li me ye o lum suz ma na ka tan ek. 10. Mek ke ya kýn la rýn da mü ba rek bir dað. - Di van e de bi ya týn da beþ i le on beþ be yit a ra sýn da de ði þen, ilk bey ti nin di ze le ri bir bi riy le, son ra ki be yit le ri nin i kin ci di ze le ri bi rin ci be yit le u yak lý, ge nel lik le li rik ko nu lar da ya zý lan na zým bi çi mi BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI K A L A B A O B A MA EMER Ý L T A K A S M Ý K A D O R A C A A N M O A K A E K N A L A N M A K R Ý E L A M E R A A R A T A B A R I B A Ý T Ý K E F E I L A N K Ý L A N A A N A M A L A N E ra fýn dan su nul du. Ba tý ya Doð ru A kan Ne hir: Me de ni yet bel ge se li nin, a ký cý bir dil le ka me ra ya ak ta rýl dý ðý ný be lir ten Baþ ba kan ar dým cý sý Bü lent A rýnç, bel ge sel de, in dir ge me ci bir me de ni yet yak la þý mý ye ri ne, kü re sel öl çek te kap sa yý cý bir uy gar lýk an la yý þý nýn ser gi len di ði ni, bu sebep le de öz gün re fe rans lar la kay nak la ra i nil di ði ni, ob jek tif an la tým lar la fark lý çö züm le me ler ge ti ril me ye gay ret e dil di ði ni ak tar dý. Prof. Dr. Be kir Kar lý ða ta ra fýn dan ka le me a lý nan bel ge se lin her bö lü mün de, me de ni yet se rü ve ni nin fark lý bir bö lü mü nün ko nu e di - Pa di þah lar 7 dil, 20 bin ke li me bi lir di BE LÝK DÜ ZÜ KÜL TÜR VE SA NAT MER KE ZÝ'N DE KO NU ÞAN A ZAR ÝS KEN DER PA LA, OS MAN LI PA DÝ ÞAH LA RI NIN EN AZ 7 DÝL VE 20 BÝN KE LÝ ME BÝL DÝK LE RÝ NÝ DÝ LE GE TÝR DÝ. PADÝÞAHLARIN BÝR ÇOK ÖZELLÝKLERÝ ANLATILMIOR Fa tih Sul tan Meh med Han, ýl dý rým Ba ye zid, Cem Sul tan, a vuz Sul tan Se lim, Ka nu nî Sul tan Sü - ley man ve I I. Se lim in mek tup la rýn dan ve ya zýþ ma la rýn dan ör nek ler ve ren a zar Ýs ken der Pa la, Os - man lý Pa di þah la rý nýn gü nü mü ze ka dar ge len bu ö zel lik le ri nin ne ya zýk ki hiç bir or tam da an la týl ma - dý ðý ný di le ge tir di. Os man lý Pa di þah la rý nýn en az 7 dil ve 20 bin ke li me bil di ði ni di le ge ti ren Pa la Han gi miz a na di li miz ha riç 7 dil bi li yo ruz. Bu gün Türk çe bi len bi ri nin bil di ði ke li me bin ya da bin 500 ü geç mez. Os man lý Pa di þah la rý i se 20 bin ke li me bi lir ler di. O za ma nýn þart la rýn dan çok da ha i - yi þart la ra sa hip ol ma mý za rað men biz ne den bu nu ya pa mý yo ruz? Ce va bý çok ba sit. Ko lay cý lý ða ka - çý yor, ken di mi zi zor la mý yo ruz de di. a zar Ýs ken der Pa la Ka nu nî Sul tan Sü ley man ýn sö zü o lan Halk i çin de mû te ber bir nes ne yok dev let gi bi / Ol ma ya dev let ci hân da bir ne fes sýh hât gi bi sö zü - nün bu gün bir çok has ta ne de kul la nýl dý ðý ný di le ge tir di. Bey lik dü zü Be le di ye si Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde Eb ru Sa na tý ser gi si nin a çý lý þý ya pýl dý. ýl maz E neþ in ser gi si nin a çý lý þý ný Bey lik dü zü Be - le di ye Baþ kan ar dým cý sý Ef ra him e þil, a zar Ýs ken der Pa la, Sa nat çý ýl maz E neþ, Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dü rü Ah met Ha cý oð lu ve va tan daþ lar bir lik te yap tý lar. Va tan daþ lar E neþ ve öð ren ci le ri nin o luþ - tur duk la rý Eb ru Ser gi si ne bü yük il gi gös ter di ler. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram nil di ði ni di le ge ti ren A rýnç, dün ya ca ün lü bi lim a da mý, dü þü nür ve sa nat çý la rýn gö rüþ le ri ne yer ve ril di ði ni an lat tý. A rýnç, baþ ta Tür ki ye ol mak ü ze re, I rak, Su ri ye, Ür dün, Mý sýr, Ý tal ya, Ýs pan ya, Fas, Su u di A ra bis tan, Fran sa, Ýn gil te re, Al man ya, Ý ran, Hin dis tan ve Öz be kis tan da hil 16 fark lý ül ke de çe ki mi ya pý lan bel ge se lin yal nýz ca me de ni yet ler ta ri hi ni fark lý bir ba kýþ a çý sýy la in ce le mek le kal ma dý ðý ný, in ce le me de me de ni yet le rin yük se liþ ve çö küþ se bep le ri ni o ri ji nal kay nak la rý na i ne rek göz ler ö nü ne ser di ði ni söy le di. Ýs tan bul / ci han Beylikdüzü Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleþtirilen söyleþide konuþan yazar Ýskender Pala Osmanlý Padiþahlarýnýn bilinmeyen yönlerini anlattý. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Sa vaþ ta düþ man dan zor la e le ge çi ri len mal. - Ki lo am pe rin ký sa sý. 2. Tem bel lik, gev þek lik. - "Dü þün ce siz ce ve he sap sýz ca har ca mak, bol bol har ca yýp tü ket mek" de yi min de ge çen bir söz. 3. Ge re ðin de kul la nýl mak i çin sak la nan ta hýl, aþ lýk. - Mo la, fa sý la. 4. Ka pý boþ lu ðu nun alt ya nýn da bu lu nan al çak ba sa mak. - U cuz, ö zen me den ve ba ya ðý cins a yak ka bý, ke mer, cüz dan ya pan ve ya sa tan es naf. 5. Ki mi yö re le ri miz de u zak lýk be lir tir ni da. - Har man sa vur mak ta kul la ný lan, ça tal bi çi min de, tah ta dan ta rým a ra cý. 6. Ke si ci a let le ri kes kin leþ tir mek te kul la ný lan bir a let. - A let ler. 7. U tan ma duy gu su. - Li sans üs tü e ði tim sý na vý nýn ký sa sý. 8. Ger çek leþ me si za mana bað lý is tek. - U zak lýk be lir tir bir ni da. - Gü mü þü sim ge le yen harf ler. 9. Bir ye rin de ni ze o lan yük sek li ði. - Bil lur, þef faf þi þe. 10. Ýn mek ten di lek. - Kur'ân al fa be sin de bir harf. 11. Þe ker ü re ti min de, bil lur la þan þe ker a lýn dýk tan son ra ka lan þe ker li po sa. - eryü zün de ki en bü yük ma bet. 12. Raf lý, ka pak sýz ve ta þý na bi lir do lap. - Se lin sü rük le yip ge tir di ði çok kü çük ta ne li ça mur laþ mýþ kum ve top rak ka rý þý mý. Kur ân okumalarý, hayat okumalarý Her Müs lü man öm rün de en az 3 kez Kur ân-ý Ke rim i me a lin den o ku ma lý dü þün ce sin de yim. Zi ra â le min en fark lý ki tap la rýn dan bi ri o lan Kur ân-ý Ke rim, ba rýn dýr dý ðý e mir ve ya sak la ma lar la be ra ber bir ta kým bil gi, me saj ve i puç la rý da su nar mü dek kik o ku yu cu su na. Ken di mu kad des ki ta býn da ne ler ol du ðu bil gi si ni el de et mek Müs lü man ýn boy nu nun bor cu dur ay ný za man da. Kur ân o ku ma la rý, ha yat o ku ma la rý dýr. Kâ i na tý, za ma ný, dün ya yý, a hi re ti o ku ruz â yet le rin ý þý ðýn da. Kâh geç miþ ten per de ler a ra la nýr bu gü nü an lam lan dý rý rýz, kâh ge le cek ten i þa ret ler çý ka rýr be tim le me ler ya pa rýz. Öð ren dik çe zen gin le þi riz, mer te be ler kat e der yýl dýz la ra u la þý rýz. Su al ler sý ra lan dýk ça art ar da, hik me ti ni a ra mak i çin ba ka rýz mu kad des ki ta ba. Za man za man dü þün müþ sü nüz dür pek çok me se le yi siz de be nim gi bi Me se lâ iç le rin den bi ri: a ra tý cý mýz biz le ri tek bir mil let ten ya ra ta bi lir di. Ký zýl/si yah/be yaz de ri li di ye a yýr mak sý zýn tek bir renk ten i ba ret o la bi lir dik. üz ler ce dil ye ri ne her kes ay ný di li ko nu þa bi lir di. Pe ki, on ca fark lý lý ðýn hik me ti ney di? Gök le rin ve ye rin ya ra týl ma sý, dil le ri ni zin ve renk le ri ni zin fark lý ol ma sý da O nun var lý ðý nýn ve kud re ti nin de lil le rin den dir. Þüp he siz bun da bi len ler i çin el bet te ib ret ler var dýr (Rum 22). Â yet ten öð re ni yo ruz; bu baþ ka lýk a ra tý cý nýn zâ tý ný is pat la ma da, gü cü ne de lil sun ma da bi rer i þa ret. Ýl ginç o lan bi len ler i çin ib ret ler ta þýn dý ðý ha týr lat ma sý nýn yer al ma sý. Na sýl ve ne yi bil mek? De rin ce dü þün me miz ge re ken ö nem li me se le ler den sa de ce bi ri. Kur ân da bi len le re da ir pek çok hi ta býn ol ma sý ak la ve i za na ve ri len ö ne min ma hi ye ti ni gös te ri yor in ce den in ce ye biz le re. Hiç bi len ler le, bil me yen ler bir o lur mu?, Bi len bir top lum i çin â yet le ri ay rý ay rý a çýk la dýk. i ba re le ri sa de ce bir kaç ör nek. Ay rý ca Kur ân, ha ki kî bil gi sa hi bi nin çev re sin den, eþ ya dan, es ma dan ve ha ki kat ten ib ret a lan kim se ol du ðu ma lû ma tý ný da ve ri yor a þi kâ re. a ni, di yor, a kýl ne ka dar hay ret te ka lýr, ken di ne ders çý ka rýr sa o ka dar i yi va zi fe si ni ye ri ne ge ti rir, e ma ne ti la yý kýy la ça lýþ týr mýþ o lur. Bel ki de bu yüz den ol sa ge rek, Pey gam be ri mi zin (asm) Al lah ým hay re ti mi art týr. duâ sýn da bu lun ma sý. i ne u nus Em re nin, Ý lim i lim bil mek tir / Ý lim ken di ni bil mek tir / Sen ken di ni bil mez sin / Bu ni ce o ku mak týr. di ze le ri de â yet le ör tü þü yor as lýn da. Ve da ha ni ce an lam la rýy la, lü gat te kar þý lý yor bi zi ke li me nin ken di si: Ta ný mak, ha týr la mak, i nan mak, uy gun bul mak, an la mak, bi lin ci ne var mak. Öy ley se; bil mek e þit tir Ben ki mim? so ru su nun ce va bý ný ve re bil mek. Bil mek e þit tir Rab bim kim dir? su a lin den yo la çý ka rak ma ri fe tul la ha u laþ mak. Bil mek e þit tir a ra tan Rab bin a dýy la o ku ya rak ben li ði mi zi ve ha ki ka ti keþ fet mek. Bil mek e þit tir Va rýn boþ luk la rý siz de vam et ti rin. Ýs tan bul Türk çe si pa ne li dü zen le ni yor TÜRK Dil Ku ru mu Baþ ka ný Prof. Dr. Mus ta fa Ka ça - lin ve Fa tih Sul tan Meh met Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Mu sa Du man ýn da ka tý lým la rýy la Ýs tan bul Türk çe si pa ne li ger çek leþ ti ri - le cek. 11 Ma yýs Cu ma gü nü sa at le ri a ra sýn da Mar ma ra Be le di ye ler Bir li ði nin E mi nö nü nde bu lu nan mer kez bi na sýn da Ýs tan bul Türk çe si pa ne li ger çek leþ ti ri le cek. O tu - rum Baþ kan lý ðý ný Türk Dil Ku - ru mu Baþ ka ný Prof. Dr. Mus - Prof. Dr. Mus ta fa Ka ça lin ta fa Ka ça lin in ya pa ca ðý prog - ram da Fa tih Sul tan Meh met Ü - ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Mu - sa Du man, Ýs tan bul Ü ni ver si te si Dil bi lim Bö lü mü Baþ ka ný Prof. Dr. Ha ya ti De ve li ve Mar ma ra Ü ni - ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. U ður Der man ýn an la tým la rýy la Ýs tan bul Türk çe si bir çok yön den ma sa ya ya tý rý la cak. Kül tür Sa nat Ser vi si

5 Hýzýr günleri Es ki tak vim ler de ya zý lý dýr: Halk a ra sýn da yý lýn al tý a yý yaz, al tý a yý kýþ o la rak he sap la na gel miþ tir. Bun lar dan 6 Ma yýs ta baþ la yan yaz ay la rý nýn a dý Hý zýr Gün le ri dir. 186 gün sü ren bu mev si mi 8 Ka sým da baþ la yan Ka sým Gün le ri ta kip e der. Bu coð raf ya da ba har la baþ la yan ye þil len me, geç ti ði yer ler ye þer di ði i çin Hý dýr (Hý zýr) a dý ve ri len Za týn, Hz. Ýl yas i le bu luþ ma la rý na at fe di lir. Hý zýr Ýl yas ke li me le ri bir leþ ti ri lip, Hýd rel lez þek lin de te lâf fuz e di lir ol muþ tur. Bu gü nü çe þit li top lu luk lar, Ýs lâ mi yet ten ön ce ki ge le nek le ri ni de bir çe þit Müs lü man laþ tý ra rak, kut sal ad det miþ ler dir. Bu kut la ma la rýn çe þit ve ni te lik le ri sos yo log la rý il gi len di ren bir du rum dur. Biz bu ya zý da, bu yýl Hý zýr gün le ri nin baþ lan gý cý o lan 6 Ma yýs ta An ka ra da ger çek leþ ti ri len Ri sâ le-i Nur Genç lik Þö le nin den ba hset mek is ti yo ruz. ur dun dört bir ta ra fýn dan Baþ þehr'e a kýn e den genç ler, biz yaþ lý la ra, u zun kýþ gün le ri nin ar týk so na er di ði ni, yo lu aç ma mýz ge rek ti ði ni i fa de et mek te ler. Ge len ye ni nes lin ö nü ne, ça ðýn i cap la rý ný an la ya ma dý ðý mýz i çin, çe þit li ba ha ne ler le en gel çý kart ma ma nýn bi zim i çin en gü zel dav ra nýþ ol du ðu nu ha týr lat mak ta lar. a þýn ge tir di ði en gel ler yü zün den na sýl ki yýl lar dýr böy le gü zel top lan tý la ra iþ ti rak ten mah rum kal mak ta i sek, hiz met te de bu ka bil mâ ni a lar dolayýsýyla a yak ba ðý ol ma ma mýz ge rek ti ði ni id rak e de rek, nö be ti genç, dinç, kuv vet li, þevk li el le re tes li min za ma ný gel di ði ni ih tar et mek te ler. Ký zý mý zý ve i ki to ru nu mu zu An ka ra ya ha re ket le rin den ön ce yol cu et me ye git ti ði miz de, on la rýn yu ka rý da be yan et ti ðim hu sus la rý li san-ý hal le ri i le biz ni ne le ri ne ve de de le ri ne söy le dik le ri ni ku lak la rý mýz la de ðil, iz a ný mýz la duy duk. Kur ân ve i man hiz me ti nin da ha e min el le re tes li mi nin ver di ði fe rah ve se vin ci his set tik. Bu kud sî hiz met te ka rýn ca ka ra rýn ca bir ne fer ol ma nýn ne bü yük ni met ol du ðu nu se ze rek, yaþ lan mýþ o lan biz ler le in ký ta a uð rat ma dý ðý ve ha yýr lý ha lef ler ver di ði i çin Ce nâb-ý Al lah a þük ret tik. On la rýn yol cu lu ðu na ha ya len ka týl dý ðý mýz sý ra lar da, bu lun du ðu muz þeh re hiz met zi ya re ti i çin çe þit li mem le ket ler den ge len grup la rý, hiz me tin muh te lif meþ rep le ri ne a it mer kez ler de a ðýr la mak da bu se ya ha te ka tý la ma yan la ra düþ tü. Ay ný ge ce ha ným lar Er zin can dan ge len ü ni ver si te öð ren ci le ri i le il gi le nir ken, bir kýs mý mýz ye ni bi ti ri len ve hiz me te gi ren bir ders ha ne de yüz ler ce mi sa fir le bir lik te ol duk. Ri sâ le-i Nur un ci han þü mul hiz me ti çok renk li, çok çe þit li, çok zevk li ka nal lar dan a ka rak A ma zon Neh ri gi bi bir a za met le Ýs lâ mi yet ok ya nu su na ka rý þý yor. Dün ya nýn yüz ler ce ül ke sin de, on lar ca mil le tin ay rý dil de, ay rý renk te, ay rý kül tür de ki in san la rý ný ay ný kýb le ye, ay ný ga ye ye yö nel ti yor. Ne re de i se ya þa yan her di le ter cü me e di len Kül li yat-ý Nu ri ye, her te mas et ti ði in sa nýn kal bin de ý þýk lar ya ký yor, her ka ran lý ðý ay dýn la tý yor, her þüp he yi i za le e di yor, her vic da nýn so ru la rý na ce vap ve ri yor; her kal bi tat min ve her ak lý ten vir e di yor. Ký ya me te ka dar da, in þa al lah, in san la rýn mad dî ve ma ne vî kur tu luþ la rý i çin lü zum lu re çe te yi Kur ân ec za ne sin den seç ti ði i lâç la rý tav si ye i le bü tün be þe rin is ti fa de si ne arz et mek te de vam e de cek Da ha ön ce bu de va lar dan fay da la nan ve ge rek þah sýn da, ge rek a i le ha ya týn da bun la rýn in kâr e dil mez et ki si ni gö ren le re dü þen en bü yük va zi fe i se bu ha ki kat le ri kal ve hal di li i le muh taç la ra an lat mak, ak tar mak týr. E ðer bu nu ya pa mý yor sak, göl ge et me mek ve per de ol ma mak týr. Ý man ve Kur ân hiz me tin de bu lu nan in san la rý bek le yen en bü yük teh li ke bel ki bu dur: Al lah ko ru sun, bi zim dav ra nýþ la rý mýz yü zün den bir in sa nýn bu ha ki kat ler den u zak laþ ma sý çok bü yük za rar dýr; hem ken di mi ze, hem nur dan u zak ka lan ki þi ye! Tah tý ný terk et me mek te di re nen bir dik ta tö re, iþ ye ri ni ev lâ dý na bý rak mak is te me yen a ciz ih ti ya ra, e vin i da re si hu su sun da ge li ni ne, ký zý na gü ve ne me yen des pot va li de ye gü lü yor, ký zý yor sak; bi lin ki, Hý zýr Gün le rin de hiz me tin ö nün de dur mak ta ýs rar e den ben em sal Ka sým Gün le ri nin tem sil ci le ri ne de genç ler ký zý yor lar En i yi si, Hz. Üs tad ýn þu söz le ri ne im ti sa len, ta ze ba har la ra ze min ih zar e dip, hiz me tin baþ ka bir kö þe si ne; kû þe-i uz le te de ðil, kû þe-i iz zet ve lez ze te çe ki le lim. i ki a yak lý me zar-ý mü te har rik bed baht lar! Ge len nes lin ka pý sýn da dur ma yý nýz! Me zar si zi bek li yor, çe ki li niz! Ta ki, ha ki kat-i Ýs lâ miy ye yi hak kýy la kâ i nat ü ze rin de te mev vüc-saz e de cek nesl-i ce dîd gel sin. U yu yan hal le ri miz var dýr. Ba kar sý nýz bir an da ba þý ný ha va ya kal dý rýr. Bun lar ca ni sý fat la rý mýz dýr. Ne za man ve na sýl za rar ve re ce ði ni tah min e de mez si niz. Bir deh þet li öf ke nin u yan ma sý na ve uy gu lan ma sý na se bep ol muþ tur. Mah ke me lik ve ha pis lik hal ler bun dan son ra doð muþ tur. Ge ri dö nü þü ol ma yan yol la ra gir miþ tir. So nu ya piþ man lýk týr ya da mu sî bet. Bil di ði miz suç la rýn dý þýn da ken di dün ya mýz da ya þa dý ðý mýz hal ler o lur. Bir ar ka da þý mý zýn kü çük bir ha ta sýn dan son ra, o nun la i liþ ki mi zi ke se riz. Bir dâ vâ ar ka da þý mýz la ay ný se bep ler den do la yý ir ti ba tý ko pa rý rýz. Hal bu ki Ce nâb-ý Hakk ýn a da le ti ne bir ba ka lým: A ca ba, hiç gü na hý ol ma yan lar mý Ha ta ve gü nah la rýn ço ðal ma sý (te ra küm et me si), be lâ ve musîbet le rin cel bi ne se be bi yet ve rir. Gü na hýn deh þe ti ve bü yük lü ðü nis be tin de, ba þa ge len musîbet ler de bü yük ve þid det li o lur. Mil let o la rak en bü yük ha ta ve gü nah la rý mýz dan bi ri þu dur: Al tý a sýr müd det le Ýs lâm'a bay rak tar lýk la Kur'ân'a hiz met e den þân lý Os man lý Ha ne da ný nýn son kud ret li "ha li fe pa di þah"ý Sul tan I I. Ab dül ha mid'i 1909'da de vi rip ce za lan dý ran; on beþ yýl son ra (1924) i se, Ha ne da nýn bü tün fert le ri ni a sýl va tan la rýn dan ko va rak pe ri þa ni yet i çin de sý nýr dý þý et ti ren bir "men hus zih ni yet"i hak kýy la ta ný ya ma dýk. On la ra kar þý lâzým ge len þu ur lu, iz zet li tav rý ser gi le ye me dik. Tep ki mi zi or ta ya bir tür lü ko ya ma dýk. Tep ki gös ter mek ne ke li me; tam ak si ne, "ka ný mý zý e men, can da ma rý mý zý ko pa ran" o en bü yük has mý mý zý dost zan net tik de, ne re dey se ba þý mý zýn tâ cý yap týk. Vâ e se fâ ki, a ra dan yüz yýl geç ti ði hal de, on la rý yi ne de ba þý mýz dan in di re bil miþ de ði liz. Bil has sa, bir ký sým "din de has sas, mu ha ke me de nok san" ih van la rý mýz sâ ye sin de... Bu a zim gü nâ hý mýz, ha liy le musîbet le ri dâ vet e di yor. Ka der i Ý lâ hî, be lâ ve musîbet to kat la rýy la ce za lan dý rýl ma mý za fet vâ ve ri yor. Ýþ te, i ki gün ön ce ki "a kýn Ta rih a zý la rý" bö lü mün de "Ýs tan bul ve Bal kan lar yan gýn ye ri ne dön dü" baþ lýk lý ya zý da sý ra la mýþ ol du ðu muz bil has sa 1910 se ne si ne a it fe lâ ket ler zin ci ri, sö zü nü et ti ði miz gü nah la rý mýz ve a ðýr ve bal le ri miz se be biy le sö kün e dip gel di. Ha týr lat ma ka bi lin den baþ lýk lar ha lin de sý ra la ya cak o lur sak: Mec lis le rin ça lýþ ma bi na sý o lan Çý ra ðan Sa ra yýn da ki an gýn (19 O cak 1910), Kan lý Ar na vut luk is ya ný, Gi rit'te Rum la rýn em ri vâ ki ha re ket le ri, Bal kan la rý Os man lý a ley hin de bir leþ ti ren Ki li se ler Bir li ði Kà nu nu, Deh þet li Bâ bý a li yan gý ný ve he men a ka bin de Trab lus garb'ýn Ý tal yan lar ta ra fýn dan iþ gal ha re ke ti, bir bi ri ar dýn ca ba þý mý za ge len iç ve dýþ fe lâ ket ler ol du. Kur'ân ha ber ve ri yor akýn Tarih azýlarý Be di üz za man Haz ret le ri, Ve'l Asr Sû re si nin as rý mý za ba kan vec he si ni tef sir e der ken, ba þý mý za ge len mad dî mâ ne vî "ha sâ ret ve musîbet ler" sil si le si nin 1909'da ki "te bed dül ü sal ta nat" i le baþ ladý ðý ný be yan e di yor ve bu deh þet li be lâ zin ci ri nin hal ka la rý ný þu þe kil de sý ra lý yor: Li bya ve E ge A da - MAKALE 5 Cani sýfatlar cen ne te gi re cek? Hiç de öy le de ðil dir. Se vap la rý gü nah la rýn dan çok o lan af fa ve cen ne te hak ka za na cak týr. Dün ya da bu öl çü yü ha yat pren si bi yap ma mýz ge re ki yor. Bir çýr pý da ir ti ba tý ko par mak yok. E vet mü min, kar de þi ni se ver ve sev me li. Fa kat fe na lý ðý i çin yal nýz a cýr, ta hak küm i le de ðil, bel ki lü tuf i le ýs lâ hý na ça lý þýr. Öl çü bu dur. Hâ lâ i na dý ný de vam et ti re ne ne di ye lim: Bir lem a ve bir öp mek i le bat ma i ka zý ný dik ka te a la rak... Bir çok o lum suz luk lar bu kör his si ya týn ar ka sýn da sak lý dýr: Að rý Da ðý ka dar yük sek bir dâ vâ nýn ha tý rý ný na za ra al ma dan kib rit çö pü nü dâ vâ et me ye baþ lar. Dâ vâ dan zi ya de þa hýs la rý ko nuþ ma ya baþ la dý ðý mýz za man yý ký lýþ baþ la mýþ de mek tir. Bu hal ler öl dü rü cü ze hir den fark sýz dýr. Hal bu ki Ýt ti hat im ti zac-ý ef kâr dýr sö zü nü ya u nu tu ruz ya da ha tý ra ge tir mek is te me yiz. O za man bir fe sat â le ti ol ma ya baþ la rýz. Ca ni sý fat la ra dün ya mýz da yer ver me mek ve ya o na yol a çan dav ra nýþ lar dan u zak dur mak su re tiy le da i mî hu zu ru ka za ný rýz. Bir bi riy le bo ðu þan lar müs bet ha re ket e de mez ler sö zü ku la ðý mý za kü pe ol ma lý. Te sa nü dü bo zu cu hal ler den, öl dü rü cü ze hir den, yý lan dan, ak rep ten kaç tý ðý mýz gi bi ka ça rak; fik rî bir lik te li ði mu ha fa za e de rek... Bu za man da it ti ha dý mu ha fa za e den kar de þi miz, bir ve liy-yi kâ mil gi bi mev ki ka za ný yor ha ki ka ti ni reh ber e de rek Ca ni sý fat lar, Nur lar dan al dý ðý mýz ul vî ha ki kat ler i le en gel le nir. ok sa sav ru lan yap rak lar gi bi o lu ruz. Ne re ye gi de ce ði miz bel li ol maz. Þevk ve he ye ca nýn is tik rar i le yü rü me si bu na bað lý dýr. Bu men fî sý fat lar hem dün ya mý zý hem de a hi re ti mi zi mah ve der. Ý ti dal-i dem, vel ve le ye ver me den, akl-ý se lim i le ha re ket e den her za man ka za nýr. an lýþ lýk, tat bik-i na za ri yat ve muk te za-i hâ li dü þün me mek ten çý kar i ka zý ný u nut ma ya rak... Selaniklilerin saltanatý, baþýmýza belâlarý celbetti la rý ný kay bet ti ren Ý tal yan Har bi, Bal kan Harp le ri, Bü yük Dün ya Har bi, Mon dros Mü ta re ke si, Ýs tik lâl Har bi, Sevr Mu a ha de si, mâ ne vî ha sâ re te kay nak lýk e den ve Ýs lâm þe a ir le ri nin dar be vu rul ma sý na se be bi yet ve ren Lo zan Mu a ha de si ve ni ha yet Ý kin ci Dün ya Har bi es na sýn da bu va tan daþ ya þa nan aç lýk, kýt lýk, ku rak lýk de nen kaht û ga la, yan gýn lar, dep rem ler, ve sa i re... Bu ha týr lat ma la rýn ar dýn dan, þim di de al tý a sýr lýk Müs lü man Türk sal ta na tý nýn (i da re, yö ne tim) na sýl el den çý kýp Se lâ nik li le rin e li ne geç ti ði ne ba ka lým... Sal ta nat na sýl el de ðiþ tir di? Tür ki ye'de ta ri hin dö nüm nok ta la rýn dan bi ri, bun dan 103 yýl ev vel bu gün ler de (Ni san Ma yýs 1909) ya þan dý. 33 yýl Os man lý tah týn da o tu ran kud ret li pa di þah Sul tan I I. Abdülhamid, Mec lis i Me bu sa nýn al dý ðý bir ka rar ne ti ce si hall e dil di, ya ni taht tan in di ril di. Pa di þa ha "hal teb li ði"ni gö tü ren dört ki þi lik he ye tin i çin de, ne tu haf ki Türk men þe li kim se bu lun mu yor du. He ye tin ba þýn da gö rü nen söz cü þa hýs i se, a hu di a sýl lý Se la nik me bu su E ma nu el Ka ras so'ydu. He yet te bu lu nan di ðer üç þa hýs i se þun lar dý: A ram E fen di (Er me ni), E sat Top ta ni Pa þa (Ar na vut), A rif Hik met Pa þa (Gür cü.) E sas çar pý cý ve dik kat çe ki ci o lan ge liþ me i se þu dur: Pa di þa hýn dü þü rül me si fik riy le Me bu san Mec li si ni top la yan ve ka ra rý çý kar tan baþ rol de ki ki þi, se kiz yýl son ra Sad râ zam lýk da ya pa cak o lan Mec lis Baþ kan ve ki li Ta lat (Bey) Pa þa dýr. Hem ma son, hem de kö ken i ti ba riy le Se la nik dön me le ri ne da ya nan Ta lat Bey, Ýt ti hat Te rak ki ko mi ta sý nýn en ön de ge len si ya sî li de riy di. Bir Se la nik a hu di si nin gö tür dü ðü teb lið le taht tan in di ri len Os man lý Sul ta ný, yi ne Se la nik li le rin ma ri fe tiy le der dest e di lip Se la nik'te ki A la ti ni Köþ kü ne gö tü rü lüp hap se dil di... Bu tav rýn zým nî me sa jý þuy du: Ey Os man lý Sul ta ný! Bun dan böy le sen bi zim ye ri mi ze, biz de se nin ma ka mý na ge lip o tu ru yo ruz. Tah tý e lin den a lý nan bir Os man lý pa di þa hý, ilk de fa Ýs tan bul dý þý na gön de ri li yor du. Bal kan Har bi ne ka dar (1912) Se la nik'te mah pus tu tu lan Sul tan Ab dül ha mid, da ha son ra Ýs tan bul'a ge tir ti le rek Bey ler be yi Sa ra yý na hap se dil di. O nu bu va zi ye te dü þü ren ma son Sad ra zam Ta lat Bey i se, Dün ya Sa va þý ve Er me ni teh ci ri baþ ta ol mak ü ze re, Müs lü man Os man lý mil let le ri nin ba þý na ge tir me di ði he lâ ket, fe lâ ket, musîbet kal ma dý. Se la nik mer kez li mu ha le fet 1430 se ne sin de baþ la mak ü ze re, Fa tih Sul tan Meh med za ma nýn da ke sin o la rak fet he di len Se la nik'te, ilk dö nem de ya þa yan la rýn ek se ri ye ti Müs lü man i di. An cak, da ha son ra ki yüz yýl lar da de mog ra fik ya pý de ðiþ ti ve nü fus ek se ri ye ti ni gayr ý müs lim ler teþ kil et me ye baþ la dý. Bu nun se be bi, 1492'de ya þa nan a hu di gö çü dür. Ýs pan ya'dan kaç mak mec bu ri ye tin de ka lan bin ler ce a hu di a i le si, o za man dal ga lar ha lin de ge lip Se la nik'e yer leþ ti ler. 482 se ne Os man lý i da re sin de ka lan Se lâ nik, 1912'de pat lak ve ren Bal kan Sa va þý es na sýn da el den çýk tý. Bu ta rih ler de nü fus sa yý sý 100 bi ni a þan a hu di le rin (20 bi ni dön me, ya ni Sa be ta ist) az bir kýs mý muh te lif Av ru pa þe hir le ri ne gö çüp gi der ken, ço ðun lu ðu i se Ýs tan bul ve Ýz mir baþ ka ol mak ü ze re Tür ki ye'ye ge lip yer leþ ti ler. Ýþ te, vak tiy le mu ha cir o lup Os man lý ya sý ðý nan a hu di ler, 1909'da ki sal ta nat de ði þik li ðin de en ak tif ro lü oy na ma ya mu vaf fak ol du lar. Bu ib ret ve ri ci va zi ye ti, "Bes le kar ga yý, oy sun gö zü nü" a ta sö züy le þe ma ti ze et mek müm kün. E vet, pro vo ka tif 31 Mart Vak'a sý ný (13 Ni san 1909) fýr sat bi len Se la nik a hu di le ri, ay ný gün i çin de Se la nik mer ke zin de kur duk la rý "Ha re ket Or du su"nun kur may he ye ti ni da hi tes bit et ti ler. He men ar dýn dan, ha re ke tin ça pý ný ge niþ let ti ler ve top la nan bir lik le ri Ýs tan bul ü ze ri ne ha re ke te ge çir di ler. 23 Ni san gü nü Ýs tan bul'a gi ren Ha re ket Or du su nun ilk i þi, hü kü me te ve Mil let Mec li si ne mü da ha le ol du. Ýt ti hat çý la rýn li de ri o lan Se la nik kö ken li Ta lat Bey, Mec lis'te en et ki li ko nu ma ge ti ril di. O da ilk iþ o la rak Mec lis'ten Sul tan Abdülhamid'in taht tan in di ril me si ka ra rý ný çý kart tý. Ga rip tir ki, bu ka ra rýn pa di þa ha teb li ði, yi ne bir Se la nik li a hu di nin ön cü lü ðün de ki bir he yet ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril miþ ol du. Be di üz za man Haz ret le ri, 1909'da ya þa nan bu ta ri hî ha di se yi "te bed dül ü sal ta nat" tâ bi riy le i fa de e di yor. (Bkz: Ta rih çe i Ha yat, Kas ta mo nu ha ya tý, "Ka ra dað'ýn bir mey ve si".) Bu ta bi ri, sal ta nat de ði þik li ði, ya hut sal ta nat i da re si nin el de ðiþ tir me si þek lin de yo rum la mak da müm kün. Zi ra, Sul tan Abdülhamid'den son ra tah ta ge çen i ki zâ tý, ger çek an lam da bi rer pa di þah gi bi gör mek ka bil de ðil. Abdülhamid'den son ra, sal ta na týn kuv ve ti, kud re ti ký rýl dý; pa di þah lýk göl ge len di ve M. Re þad i le M. Vah ded din, as ke rin, Ýt ti hat çý la rýn ve bil has sa Se la nik li le rin göl ge si al týn da ya þa mak tan kur tu la ma dý lar. Ni te kim, 1922'de Sal ta na týn ta ma men kal dý rýl ma sý ve ha ne da na men sup bü tün fert le rin 1924'te sý nýr dý þý e dil me sin de de, yi ne Se la nik men þe li þa hýs la rýn e mir ve i ra de si söz ko nu su dur. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) emeðe tuz ile baþlamak Ýs tan bul dan Ý sa Ka ya: e me ðe tuz la baþ la mak sün net mi dir? Sa hih kay nak lar da tuz la il gi li ri va yet ler var. Me se lâ: Hz. E nes bin Mâ lik (ra) an la tý yor ki: Re sû lul lah (asm): Ka tý ðý ný zýn e fen di si tuz dur bu yur muþ tur. 1 Ke za Hz. A i þe (ra) an la tý yor: Ey Al lah ýn Re su lü! Ve ril me me si ca iz ol ma yan þey ne dir? de dim. Su, tuz ve a teþ! bu yur du lar. Ben tek rar: Ey Al lah ýn Re sû lü, su yu an la dým, pe ki tuz ve a teþ ni ye öy le dir? de dim. Þu ce va bý ver di: Ey Hu mey râ! Kim (is te ye ne) a teþ ve rir se, bu a te þin pi þir di ði her þe yi ta sad duk et miþ gi bi se vap ka za nýr! Kim de tuz ve rir se, o da bu tu zun tat lan dýr dý ðý her þe yi ta sad duk et miþ gi bi o lur. Kim su bu lu nan yer de bir Müs lü man a bir i çim lik su i çi rir se, san ki bir kö le a zad et miþ gi bi o lur, su yun bu lun ma dý ðý yer de i çi rir se, o na ha yat bah þet miþ gi bi o lur. 2 Bi li nen sa hih kay nak lar da rast lan ma mak la bir lik te, Pey gam be ri mi zin (asm) Haz ret-i A li ye a A li! e me ðe tuz la baþ la! di ye em ret ti ði ba zý kay nak lar da i fa de e di lir. e me ðe az mik tar da tuz ta da rak baþ la mak üm met çe sün net o la rak bi li ne gel miþ bir a dap týr. Haz ret-i A li (ra) ve ba zý se lef u le ma sý baþ ta ol mak ü ze re Ýs lâm bü yük le rin ce uy gu lan ve ya tav si ye e di len bir a dap o la rak ka yýt lar da mev cut tur. Me se lâ, Hüc ce tü l-ýs lâm Ý mam-ý Ga za li ye me ðe tuz ta da rak baþ la ma yý ye me ðe baþ la ma a da bý o la rak zik re di yor. 3 Ke za Hz. A li nin (ra) e me ðe tuz i le baþ la mak yet miþ der de þi fa dýr de di ði ri va yet e di lir. i ne ke za Ab dul ka dir Gey la nî ye me ðe tuz i le baþ la ma nýn sün net ol du ðu nu; ek mek te ki tu za ni yet e din ce de bu sün ne tin ya pýl mýþ o la ca ðý ný be yan e di yor. 4 Tu zun gü zel bir ka týk o la rak ye mek ler de kul la ný mý nýn sün net ol du ðu an la þý lý yor. Ek mek ve ya ye me ðe pi þir me es na sýn da tuz at ma nýn bu sün ne ti ya þa ma a çý sýn dan ye ter li o la ca ðý, böy le ce ye me ðe tuz la baþ la ma sün ne ti nin de ye ri ne ge ti ril miþ o la ca ðý da an la þýl mýþ o lu yor. Bu du rum da, ye me ði ne, sün net ni ye tiy le, nor mal öl çü ler de tuz a tan her ke sin bu sün ne ti ya þa dý ðý ný bu sa týr lar da müj de le ye lim. Di ðer yan dan ye ri gel miþ ken be lir te lim ki: Kro nik böb rek il ti ha bý o lan lar da tu zun yük sek tan si yo na se bep ol du ðu týb bî o la rak bi lin mek te dir. Çün kü il ti hap lý böb rek sod yum lu bi le þik le ri sü ze mi yor. Kan da sý vý o ra ný ar tý yor. a ni, sod yum (Na) ve kar bo nik a sit (HCO3) bir le þe rek sod yum hid ro jen kar bo nat (NaH CO3) o lu þu yor ve bu dý þa rý a tý la mý yor. Bu da yük sek tan si yo na se bep o lu yor. Fa kat yi ne týb ben sa bit tir ki, böb rek il ti ha bý ol ma yan lar da tuz öl çü lü kul lan mak kay dýy la za rar lý de ðil dir. Bi lâ kis fay da la rý var dýr. Þöy le ki: e mek ten ön ce ta dý lan tuz, mi de en zi mi ni ha re ke te ge çi ri yor, si nir le ri u ya rý yor, haz mý ko lay laþ tý rý yor. Tü kü rük gud de le ri da ha faz la sal gý ya pý yor, sin di rim ve a ðýz da ki kar bon hid rat par ça lan ma sý da ha ko lay o lu yor. A ðýz i çi ne ha va yo luy la bu laþ mýþ mik rop lar, tuz da ki sod yum klor sa ye sin de te miz le ni yor. e mek ten son ra a lý nan tuz da, að za bol mik tar da ge len pti ya lin i le diþ le re ya pýþ mýþ o lan kar bonhid rat la rý çö züp e ri ti yor ve diþ çü rü me le ri ni ön lü yor. Ay rý ca a ðýz da an ti sep tik ö zel li ði gös te ri yor. 5 1 Gram tuz su da çö zü lün ce 0,6 gram klor i yo nu i le 0,4 gram sod yum i yo nu or ta ya çý ký yor. Bu e le ment ler kan, lenf, hüc re ler, do ku lar, ke mik, ký kýr dak ve ki riþ ler de lâ zým dýr. Klor ay rý ca mi de a si di i çin ge rek li dir. Sod yum i yo nu ay rý ca hüc re le re bes le yi ci mad de nin (vi ta min, mi ne ral, en zim, a mi no a sit ve gli koz gi bi) gi ri þi ve hüc re ler de ki ar týk mad de le rin çý ký þýn da gö rev li dir. Ay rý ca si nir ve kas lar da u ya rý la rý i le tir. Klor i yo nu nun ye ter siz li ði ka nýn ph-de ðe ri nin a sit leþ me si ne, bu da a si do za se bep o lur. A si doz i se böb rek za fi ye ti, ak ci ðer il ti hap lan ma sý, a þý rý kus ma ve is ha le se bep o lur. Klor bi lin di ði gi bi þe hir le rin su þe be ke si ne ka tý lýr. Çün kü klor mik rop la rý öl dü rür. Klor ay ný þe kil de ba ðýr sak lar da ki za rar lý bak te ri le re ve bun la rýn ü ret ti ði ze hir li gaz ve ze hir li al kol le ri za rar sýz ha le ge ti rir. Ay rý ca vü cu dun tok sin le ri nin a týl ma sýn da yar dým cý o lur. Az tuz a lan la rýn, çok tuz a lan la ra gö re % 20 o ra nýn da da ha çok kalp kri zi ne ya ka lan dýk la rý tes bit e dil miþ tir. 6 Az tuz a lan yaþ lý lar da kon san tras yon za fi ye ti, al gý la ma za fi ye ti, ha fý za za fi ye ti; az tuz a lan ço cuk lar da ge liþ me a nor mal lik le ri, yor gun luk, baþ að rý sý, o kul da an la ma ma, ne fes dar lý ðý, de ri has ta lýk la rý ve er ken yaþ lar da yük sek tan si yon gö rül müþ tür. 7 Ja pon la rýn sað lýk lý ve u zun ö mür lü ol ma la rý çok tuz kul lan ma la rý na bað lan mýþ týr. Ýn san vü cu dun da ki tuz o ra ný, de niz le rin tuz o ra ný na e þit tir. Bu o ran: % 3.5 tir. Þu hal de an la þý lý yor ki, Pey gam ber E fen di miz in (asm) i fa de siy le, tuz gü zel ve þi fa lý bir ka týk týr. A ma öl çü lü ol mak kay dýy la Dip not lar: 1- Kü tüb-ü Sit te: 990. (3315) (6977). 2- Kü tüb-ü Sit te: 774. (2474) (6761). 3- Ýh ya-i U lu mid din, Ki ta bu A dab-ý Ekl, Ter cü me: Ah med Ser da roð lu, Be dir a yý ne vi, 2/ Gun ye tü Ta li bin. 5- Prof. Dr. Ze ki ÇIK MAN, Týb býn Ö zü Sh Prof. Dr. Mic ha el A. Al der man, Nhp.Kon fe - rans la rý Nhp.Kon fe rans la rý-2001.

6 URT HABER 6 KUPON: 23 Po lis ler o la rak Zam is te mi yo ruz! Ba sýn da po lis so run la rý o la rak zam gi bi bir al gý var. an lýþ! Po lis ler o la rak Zam is te - mi yo ruz! 1- E þit i þe e þit üc ret pren si bi ge re ði gö rev - de ve e mek li lik te üc ret a da let siz li ði nin gi de - ril me si çer çe ve sin de mað du ri ye ti miz o lan ma aþ ek gös ter ge mi zin 3600 ol ma sý i çin dü - zen len miþ ka nun ta sa rý la rý var. Her ku ru - mun öz lük hak la rýn da dü zen le me ya pýl dý ðý hal de po li se ge lin ce büt çe nin den ge si bo zu - lu yor! Biz po lis me mur la rý o la rak zam ve sey ya nen zam is te mi yo ruz. Sa de ce öz lük hak la rý mý zý is ti yo ruz, ma aþ ek gös ter ge mi - zin 3600 ol ma sý ný is ti yo ruz sa at ça lýþ ma mýz ge re kir ken, ay da 300, 320 çý ký yor. 320 sa at ça lýþ sak da ay ný ma - a þý a lý yo ruz... Bun da e þit lik ve a da let yok tur. Tüm dev let me mur la rý gi bi 160 sa at son ra sý ça lýþ mak is te mi yo ruz. Ça lýþ tý rý la cak sak faz la ça lýþ ma üc re ti ni sa at ba þý al mak is ti yo ruz. 3- Po li sin in ti har se bep le ri i le il gi li hâ lâ Mec lis de a raþ týr ma ko mis yo nu yok... So - run la rýn çö züm yol la rý a ran mý yor... Cin net ge çir mek is te mi yo ruz... Ar ka daþ la rý mý zýn ve eþ le ri mi zin göz gö re gö re a i le dü ze ni ve psi - ko lo ji le ri nin bo zul ma sýný is te mi yo ruz... So - run bel li; çö züm is ti yo ruz.. 4- Ay rý ca baþ ka bir so ru nu muz tal tif ko - nu su.. hak la rý mý zý al ma mý za en gel teþ kil e di - yor. Ki mi po lis ler i þi ni dört dört lük ya par - ken bý ra kýn tal tif al ma yý bir tak tir na me da hi a la maz ken bi ri le ri i se yap tý ðý her iþ kar þý lý - ðýn da tal tif al mak ta, bu da a da let li ve in sa nî ol mu yor.. 5- Ö zel lik le so kak lar da gö rev ya pan po lis me mur la rý nýn yet ki prob le mi var. Suç lu la ra kar þý sa vun ma sýz. Po li se bý çak la, sa týr la sal dý ran bi ri ne kar þý si lâ hý mý zý çe kip ken di mi zi sa vu na - mý yo ruz; ya da bir zan lý yý et ki siz ha le ge tir mek i çin 2-3 po lis ya ka la yýp üs tü ne çul la nýn ca o - ran tý sýz güç kul la nýl dý di ye suç la ný yo ruz. 6- Po li sin ger çek se si o la cak bir der nek ya da sen di ka hak ký mýz da yok. az ma ça lýþ - ma la rý de vam e den ye ni A na ya sa da bi le po - lis le re sen di ka kur ma hak ký ön gö rül mü yor. 7- Em ni yet iç hiz met le ri ka nu nun da da de ði þik lik ya pýl ma sý ge rek mek te dir. Ar týk ha yat dü ze ni mi zin i ki du dak a ra sýn da bo - zul ma sý ný is te mi yo ruz. Se si mi zi du yu ran la ra ve ku lak ve ren le re say gý lar su nu yo ruz. (Bir kýsým polis memuru) Or man cý lý ðý mýz dün ya ya mo del ol du MER SÝN Or man Böl ge Mü dü rü Ab dur rah man A cer, Mer sin yö re sin de uy gu la nan se dir fi da ný ve to hu mu e ki mi nin Lüb nan, Fas ve Ce za yir de de uy gu la na ca ðý ný bil dir di. A cer, Er dem li il çe sin - de ki bir o tel de ger çek leþ ti ri len U lus la ra ra sý Se - dir ve Ar dýç A ðaç la rý nýn Re ha bi li tas yo nu e ði ti - mi nin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Dün ya da se di rin a na mer ke zi o la rak Lüb nan bi li nir. Lüb - nan ýn bay ra ðýn da o lan se dir, dað la rýn da yok. Mer sin yö re si nin se dir fi da ný ve to hu mu di ki - min de ki ba þa rý sý Lüb nan a da uy gu la na cak. Lüb nan ýn bay ra ðýn da o lan se dir a ða cý, dað la rýn - da da ye tiþ ti ri le cek. Ka tý lým cý la ra, se dir ve ar dýç a ðaç lan dýr ma la rý i le il gi li bil gi ler ve ri le ce ði ni be - lir ten A cer, Tür ki ye or man cý lý ðý nýn dün ya ya bir mo del ol du ðu nu i fa de et ti. A cer, Mer sin ge ne - lin de 115 bin hek tar a lan da genç se dir or ma ný na sa hip ol duk la rý ný be lir te rek, Do ðu Ak de niz de en faz la se dir a ðaç la rý nýn di ki li ol du ðu böl ge nin ba þýn da Mer sin ge li yor. To ros lar ý baþ tan a þa ðý se dir a ðaç la rý i le do nat týk de di. Top lan tý ya Fas, Ce za yir ve Lüb nan dan 12 or man cý ka týl dý. E ði ti - min 5 gün sü re ce ði bil di ril di. Mer sin / a a U la da 4.3 bü yük lü ðün de dep rem U LA DA 4.3 bü yük lü ðün de ha fif þid det li dep - rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü nden a lý nan bil gi ye gö re, sa at de mer kez üs sü U la ya bað lý Ka ra bö ðürt - len kö yü o lan 4.3 bü yük lü ðün de sar sýn tý kay - de dil di. Muð la Va li si Fa tih Þa hin, ha fif þid det li dep rem de can ve mal kay bý ol ma dý ðý ný bil dir - di. Va li Þa hin, þe hir mer ke zin de de his se di len dep rem den son ra jan dar ma i le Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dür lü ðü e kip le ri nin dep re min ya - þan dý ðý kö ye ha re ket et ti ði bil di ril di. Muð la Hay van kü pe siy le yol suz luk UZMAN JANDARMA EKÝPLERÝ, BALIKESÝR'DE CANLI BÜÜKBAÞ HAVAN KÜPE NUMARALARINI MERCEK ALTINA ALDI. TÜRK-VET'E GÝRÝLEN 200 BÝN HAALÎ HAVANLA 10 MÝLON TL'LÝK OLSUZLUK TESBÝT EDÝLDÝ. 85 ÞÜPHELÝ GÖZALTINDA. BA LIKE SÝR mer kez li 10 il de, ta rým sal des tek le - me ö de me le rin de yol suz luk ya pýl dý ðý id di a sýy la eþ za man lý dü zen le nen o pe ras yo nun de tay la rý a çýk lan dý. Va li lik ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, bir bi riy le bað lan tý lý 3 ay rý or ga ni ze suç ör - gü tü ü ye le ri nin 200 bin ha ya li hay van ü ze rin - den 10 mil yon li ra lýk des tek le me ve sý fýr fa iz li kre di a la rak dev le ti za ra ra uð rat týk la rý be lir len - di. Ba lý ke sir Jan dar ma Ko mu tan lý ðý nca 6 ay ön ce baþ la tý lan so ruþ tur ma kap sa mýn da, Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Mü dür lü ðü, Ba lý ke sir Böl ge si Hay van cý lýk Ko o pe ra tif le ri Bir li ði, Da - mýz lýk Sý ðýr e tiþ ti ri ci le ri Bir li ði, Süt Bir li ði ve Ko yun Ke çi e tiþ ti ri ci le ri Bir li ði nin ev ra ký na el ko nul du. Jan dar ma nýn o luþ tur du ðu ö zel bi rim, Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý Tef tiþ Ku ru lu Baþ kan lý ðý ndan ge len mü fet tiþ ler le 8 bin kla sör de top la nan yak la þýk 15 bin ev ra ký in - ce le di. Mü fet tiþ le rin ça lýþ ma sý so nu cu ha zýr la - dý ðý bi lir ki þi ra po run da u sûl süz lü ðe rast la nýl - ma sý ü ze ri ne, Ba lý ke sir, Ka ra man, Ay dýn, Af - yon, Bur sa, Ga zi an tep, Is par ta, U þak, Nið de ve Is par ta il le rin de ya pý lan o pe ras yon lar da, 44 ü Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk mü dür lük le ri i le bir ka mu ban ka sý nýn ça lý þan la rý ol mak ü ze re top lam 85 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Li der lik le ri ni T. Ý, H. T. ve C. D nin yap tý ðý i le ri sü rü len 3 ay rý suç ör gü tü nün bir bi riy le bað lan tý lý o la rak Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nýn süt ve ri mi yük sek, saf ve ka li te li sý ðýr cin si bü yük baþ hay van ye tiþ tir me yi teþ - vik pro je si kap sa mýn da sað la nan 2 yýl ö de - me siz, 5 yýl ge ri ö de me li sý fýr fa iz li kre di ler le des tek le me ler den ya rar la nýp hak sýz ka zanç el - de et tik le ri ve dev le ti yak la þýk 10 mil yon li ra za ra ra uð rat týk la rý i le ri sü rül dü. U SÛL SÜZ LÜK NA SIL OR TA A ÇIK TI? Ba lý ke sir Jan dar ma Ko mu tan lý ðý bün ye sin de o luþ tu ru lan uz man e kip le rin, Hay van Sað lý ðý Þu be Mü dür lü ðü nün kul lan dý ðý Türk-Vet sis - te mi ü ze rin de yap týk la rý on li ne a raþ týr ma lar so - nu cu Ba lý ke sir böl ge sin de þap ve bu ru cel los a þý - la rý nýn pe ri yo dik o la rak ya pýl mýþ ol du ðu kü pe nu ma ra la rý ka yýt lý 640 bin can lý bü yük baþ hay - va nýn ol du ðu be lir len di. Bu nun ü ze ri ne iþ let - me ler de ki hay van var lýk la rý mer cek al tý na a lýn - dý. Türk-Vet sis te min de ya þý yor gö rü nen, ger çek te var ol ma yan yak la þýk 200 bin hay va nýn var lý ðý tes bit e dil di. So ruþ tur ma kap sa mýn da yüz ler ce va tan da þýn i fa de si ne baþ vu rul du. Tek nik ta kip so nu cu ya pý lan o pe ras yon lar da, yüz ler ce hay van pa sa por tu, hay van ku lak kü pe - si, men þei þa ha det na me, hav yan var lý ðý bel ge si, su ni to hum la ma bel ge si, ve te ri ner sað lýk ra po - ru, de zen fek si yon bel ge si, çe þit li ban ka la ra a it de kont lar i le 2 ruh sat sýz ta ban ca ve av tü fe ði de e le ge çi ril di. Ör güt lü o la rak, rüþ vet, res mî bel - ge de sah te ci lik, ni te lik li do lan dý rý cý lýk, i ha le ye fe sat ka rýþ týr ma, e di min i fa sý na fe sat ka rýþ týr ma, gö re vi kö tü ye kul lan ma ve zim met suç la rýn - dan gö zal tý na a lý nan þüp he li le rin, söz ko nu su u sûl süz lük le ri 8 a þa ma lý yön tem kul la na rak ger çek leþ tir dik le ri a çýk lan dý. Or ga ni ze suç ör gü tü ü ye si ol duk la rý id di a sýy - la gö zal tý na a lý nan Ba lý ke sir Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ýl Mü dür lü ðü Hay van Sað lý ðý Þu be Mü dür lü ðü nde gö rev li 18 ki þi nin ö len ve ke si - len hay van la rý Türk-Vet ve e-is lâh sis te mi ne tek rar gi re rek ya þý yor gi bi gös ter dik le ri ve or - ga ni ze suç ör gü tü li der le ri ne a it hay van iþ let - me le ri ne ha ya li hay van gi ri þi ya pýp her hay van i çin ku lak kü pe si ver dik le ri i le ri sü rül dü. HA A LÎ HA VAN LAR DO ÐUM BÝ LE AP MIÞ! Sis tem ü ze rin de ya þý yor muþ gi bi gös te ri - len hay van la ra bu ru cel los ve þap a þý la rý ya pýl - mýþ gi bi iþ lem ger çek leþ ti ri lir ken, stok ta ki a þý - la rýn da sa týl dý ðý i le ri sü rül dü. Bu sa nal iþ lem - le rin ar dýn dan Ba kan lýk ça Türk-Vet sis te mi ü ze rin de ki hay van var lý ðý sa yý sý na gö re gön - de ri len a þý bir yýl i çin de i ki kez tü ken di. Bu - nun ü ze ri ne Ba lý ke sir Va li li ði Ýl Ö zel Ý da re büt çe sin den a þý sa týn a lýn dý. Suç ör gü tü ü ye le - ri nin ay rý ca ha ya lî o la rak sis te me gir dik le ri hay van la rý ge be gi bi gös te rip do ðum yap tý ra - rak hak sýz ka zanç sað la dýk la rý da belirlendi. Hay van Bir lik le ri a ra cý lý ðýy la ha ya lî hay van sa - tý þý nýn da ger çek leþ ti ril di ði, suç ör gü tü ü ye le - ri ne a it iþ let me ler de ha ya lî o la rak gös te ri len hay van la rýn i po tek gös te ri le rek iþ let me kre di - si kul la nýl dý ðý da bil di ril di. Bu a ra da 3 ay rý or - ga ni ze suç ör gü tü ne yö ne lik o pe ras yo nun de - vam et ti ði, gö zal tý sa yý sý nýn ar ta bi le ce ði bil di - ril di. Þüp he li le rin sor gu la rý nýn ar dýn dan ad li - ye ye sevk e di le cek le ri öð re nil di. Ba lý ke sir / a a Balýkesir merkezli büyükbaþ hayvanlarýn küpeleriyle yapýlan yolsuzluktan aralarýda kamu görevlilerinin de bulunduðu toplam 85 kiþi gözaltýna alýndý. o lu ka pa tan köy lü le ri kay ma kam ik na et ti n KI ZIL TE PE il çe sin de ya ra la ma lý ka za nýn ar - dýn dan yo lu tra fi ðe ka pa tan köy lü le ri, Kay ma - kam Er ka ya ý rýk ik na et ti. E di ni len bil gi ye gö - re, Mar din-ký zýl te pe ka ra yo lu ü ze rin de ki u - ka rý A zýk lý Kö yü nde he nüz sü rü cü sü nün kim - li ði be lir le ne me yen 47 PC 168 plâ ka lý kam yo - net, yo lun kar þý sý na geç me ye ça lý þan u suf Kur tay a (15) çarp tý. A ðýr ya ra la nan Kur tay, Mar din Dev let Has ta ne si nde te da vi al tý na a - lýn dý. O la yýn ar dýn dan top la nan ve üst ge çit ya - pýl ma dý ðý i çin sýk sýk ka za ya þan dý ðý ný sa vu nan bir grup köy lü, yol da o tur ma ey le mi baþ lat tý. Ka za ye ri ne ge len Kay ma kam Er ka ya ý rýk, o - tur ma ey le mi ya pan grup i le yap tý ðý gö rüþ me - de, üst ge çit ya pý mý i çin ge rek li ça lýþ ma la rýn bir haf ta i çin de baþ la ya ca ðý sö zü nü ver di. Kay ma - kam ý rýk ýn bu sö zü ü ze ri ne ik na o lan köy lü - ler, o tur ma ey le mi ne son ver di. Mar din / a a ÖSM: Ra por lu has ta ya yar dým cý o lun mak ta dýr n ÖSM, her han gi bir ö zür ve ya sað lýk so ru nu ge rek çe si i le mer ke ze baþ vu ran bütün a day la rýn ra por la rý ný de ðer len di re rek ku ru lun uy gun gör - dü ðü a day la ra sý nav gü ven li ði ni ze de le me ye cek bi çim de ti tiz lik le yar dým cý o lun du ðu nu bil dir di. ÖSM den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Cu ma ve Cu mar te si gün le ri ba sýn ya yýn or gan la rýn da yer a lan ha ber de, i le ri saf ha da lö se mi has ta sý o lan ÖSS a da yý Tuð çe Ça ka nýn LS ye gir me ta le - bi ne ÖSM nin ve re ce ði ce va býn bek len di ði nin be lir til di ði ha týr la týl dý. ÖSM nin sað lýk so ru nu ya þa yan a day la rýn mer ke ze gön der di ði bütün ra por la rý uz man he kim ler den o lu þan sað lýk ku - ru lun da de ðer len dir di ði ve ö zür du rum la rý na gö re a day la rý ay rý sa lon da sý na va al mak, ken di - le ri ne o ku yu cu/i þa ret le yi ci yar dý mý sað la mak, zo run lu du rum lar da ö zel bir ge reç le sý na va gi - ril me si ne i zin ver mek gi bi hiz met ler sun du ðu be lir ti len a çýk la ma da, þun lar kay de dil di: Ö zür - lü ve sað lýk so ru nu o lan a day la rýn sý na va na sýl a lý na ca ðý na i liþ kin ay rýn tý lý bil gi 2012 Öð ren ci Seç me ve er leþ tir me Sis te mi Ký la vu zu nun 10.5 mad de sin de yer al mak ta dýr. Bu du rum da - ki a day la rýn, bir ü ni ver si te ve ya dev let has ta ne - sin den a la cak la rý sað lýk ku ru lu ra po ruy la mer - ke zi mi ze baþ vur ma la rý ge rek mek te dir. Tuð çe Ça ka nýn ha ber le rin ya yým lan dý ðý ta rih ler de mer ke zi mi ze yap mýþ ol du ðu her han gi ya zý lý bir baþ vu ru yok tur. Ba sýn da yer a lan ha ber ler ü ze - ri ne a day i le te ma sa ge çil miþ ve ta le bi nin ne ol - du ðu ko nu sun da ken di sin den bil gi a lýn mýþ ve ge rek li bel ge ler ta lep e dil miþ tir. An ka ra / a a GÖK SUN DA, top lu ta þý ma a raç la rýn da se ya - hat e den ki þi le re o ku ma a lýþ kan lý ðý ka zan dýr - mak a ma cýy la ol Ar ka da þýn Ki tap Ol sun ad lý o ku ma kam pan ya sý baþ la týl dý. Kay ma - kam A li Ham za Peh li van, kam pan ya nýn ha - ya ta ge çi ril me si dolayýsýyla dü zen le nen tö - ren de, her or tam da o ku ma a lýþ kan lý ðý ka zan - dýr ma yý he def le dik le ri ni öy le di. Gü nü müz de her þe yin bil gi ye da yan dý ðý ný be lir ten Peh li - van, Ki tap tan da ha de ðer li bir yol ar ka da þý o la ma ya ca ðý ný dü þü nü yo rum. Bu ça lýþ may la ö zel lik le Gök sun-kah ra man ma raþ a ra sýn da yol cu ta þý ma cý lý ðý ya pan mi ni büs ler de va tan - daþ la rý mý zýn se ya hat et tik le ri sü re yi ki tap o ku - ya rak de ðer len dir me le ri ni is ti yo ruz de di. Peh - li van, da ha son ra köy ve bel de ler den il çe mer - ke zi ne ge len mi ni büs le ri de kam pan ya i çe ri si - ne a lý na ca ðý ný di le ge tir di. Sü rü cü le ri yol cu la rý ki tap ve ga ze te le ri o ku ma ya teþ vik et me le ri ni is te yen Peh li van, Ben i na ný yo rum ki bu dal ga dal ga ya yý la cak týr. Ki tap o ku ma kam pan ya sý - nýn il çe ge ne lin de ha kim ol ma sý ný is ti yo rum. Ki tap lar en i yi yol ar ka da þý dýr ve ki tap lar yo lu - nu zu ay dýn la týr þek lin de ko nuþ tu. Peh li van, kam pan ya nýn Kay ma kam lýk, Ýl çe Em ni yet Mü - dür lü ðü, Halk E ði tim Mer ke zi Mü dür lü ðü i le Þo för ler ve O to mo bil ci ler O da sý iþ bir li ðiy le yü - rü tül dü ðü nü söz le ri ne ek le di. Tö ren de da ha son ra ka tý lým cý lar mi ni bü se bi ne rek bir sü re ki - tap o ku du. Kah ra man ma raþ / a a 'ol arkadaþýn kitap olsun' kampanyasý baþladý Üs kü dar, Ke çi ö ren le kar deþ ol du ÜS KÜ DAR ve Ke çi ö ren Be le di ye le ri kar deþ lik pro to ko lü im za la dý. A na do - lu nun ön de ge len i ki kül tür har ma ný o lan Üs kü dar ve Ke çi ö ren il çe le ri nin ben zer ta bi î, ta ri hî ve kül tü rel mi ras zen gin lik le ri ne sa hip ol ma la rý mü na - se be tiy le; kül tü rel, sos yal, tu ris tik ve e - ko no mik her ko nu da iþ bir li ði ne git - mek, ger çek leþ ti ri le cek fa a li yet ler de bu i ki gü zi de þeh rin sa kin le ri a ra sýn da bir kül tür köp rü sü ku ra rak bir lik ve be ra ber li ði güç len dir mek a ma cýy la ya - pý lan kar deþ lik pro to ko lü Üs kü dar Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Ka ra i le Ke - çi ö ren Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Ak a ra sýn da Üs kü dar da im za lan dý. Ýs tan bul / e ni As ya Mes lek li se sinin e lek tri ði gü neþ ten BA LI KE SÝR ÝN Gö nen il çe sin de ki Gö nen Tek nik ve En düs tri Mes lek Li se si, ken di e lek tri ði nin ö - nem li bö lü mü nü, gü neþ ve rüz gâr dan ü re te ce ði e ner jiy le kar þý la ya ca ðý ça lýþ may la, ö zel lik le Ban - dýr ma da ye ni le ne bi lir e ner jiy le e lek trik ü re ten fir ma la ra tek nik e le man ye tiþ ti re cek. Gö nen Tek - nik ve En düs tri Mes lek Li se si Mü dü rü Fah ri Gül can, yap tý ðý a çýk la ma da, Ban dýr ma böl ge si nin gü neþ ve rüz gâr e ner ji sin den e lek trik ü re ti mi a çý sýn dan bü yük po tan si ye le sa hip ol du ðu nu söy le - di. Sek tör de ki fir ma la rýn bu po tan si ye li gö re rek son yýl lar da böl ge ye cid dî ya tý rým lar yap tý ðý ný di - le ge ti ren Gül can, Ban dýr ma nýn gü neþ ve rüz gâr e ner ji si ü re ti min de a de ta üs ol du ðu nu an lat tý. Böl ge de ki fir ma la rýn Tür ki ye de ye tiþ miþ e le man bu la ma dýk la rý i çin ih ti yaç la rý ný yurt dý þýn dan kar þý la dý ðý ný i fa de e den Gül can, fir ma la ra tek nik e le man ye tiþ ti ril me si ni a maç e di nen bir pro je ge liþ tir dik le ri ni ve bu nun Gü ney Mar ma ra Kal kýn ma A jan sý ta ra fýn dan ka bul e dil di ði ni bil dir di. Pro je le ri nin, o ku lun e lek trik ih ti ya cý ný kar þý lar ken sek tö re e le man ye tiþ ti ril me si ne yö ne lik ol du - ðu nu be lir ten Gül can, þun la rý kay det ti: O ku lu mu zun öð ret men le rin den o lu þan bir e kip ta ra fýn - dan ha zýr la nan pro je kap sa mýn da ilk o la rak gü neþ e ner ji sin den e lek trik ü re ti mi i çin 36 pa nel yer leþ ti ril di. Bu pa nel ler den 7 ki lo vat lýk ü re ti mi miz o la cak. Ar dýn dan bir a det rüz gâr tür bi ni ku - ra ca ðýz ve bun dan da 5 ki lo vat lýk ü re tim sað la na cak. Bu ü re tim le o ku lun e lek trik ih ti ya cý nýn üç te i ki si ne ya ký ný ný kar þý la mýþ o la ca ðýz. Ö zel lik le gü neþ e ner ji sin den is te di ði miz ve ri mi a lýr sak, o ku - lun ça tý sý ný gü neþ tar la sý na dö nüþ tü re ce ðiz. Gül can, pro jey le e lek trik-e lek tro nik tek no lo ji si i le ma ki ne tek no lo ji bö lüm le ri öð ren ci le ri nin uf ku nu a ça cak la rý ný vur gu la dý. Ba lý ke sir / a a

7 DÜNA 7 Ýsrail, daðdan gelip baðdakini kovmaya devam ediyor ÝSRAÝL ÜKSEK MAHKEMESÝ DOÐU KUDÜS'TEKÝ ÝKÝ FÝLÝSTÝNLÝ'E DAHA MÜLKLERÝNÝ TERK ETMESÝNÝ ÝSTEDÝ. ÝS RAÝL ük sek Mah ke me si, Do ðu Ku düs te ki i ki Fi lis tin li den mülk le ri ni terk et me si ni is te di. Ga zi Za lum ve Ýs ma il Vaz vaz ad lý Fi lis tin li le rin a vu ka tý Mu ham med Dah le, mü vek kil le ri nin baþ vu ru su nu red de den mah ke me nin, Za lum un e vi nin, Vaz vaz ýn da dük ka ný nýn 1948 yý lýn da Ýs ra il dev le ti ku rul ma dan ön ce a hu di le re a it ol du ðu na ka rar ver di ði ni söy le di. Da va nýn ön ce Sulh Hu kuk Mah ke me si son ra Böl ge Mah ke me si en so nun da da ük sek Mah ke me ye gel di ði ni be lir ten Dah le, mah ke me nin Fi lis tin li le rin tüm mah ke me mas raf la rý ný ö de me si ni de ka rar ver di ði ni i fa de et ti. Za lum i se böl ge de o tu ran la rýn mülk le rin sa hip le rin den sis te ma tik o la rak e le ge çi ril di ði ni be lir te rek, ken di si nin de tah li ye e dil me siy le Ýs ra il in Do ðu Ku düs ü te miz le me pla ný çer çe ve sin de, El Ke ra me ve Ak bat El Ka li di ye sem ti nin ya rý sýn dan faz la sý ný bo þalt tý ðý ný söy le di. Za lum, so ru nun A rap ya da a hu di mül kü so ru nu ol mak tan çok bir si ya si so run ol du ðu nu be lir te rek, se çim ta ri hi nin a çýk lan ma sýy la Ýs ra il in Ku düs ü A rap lar dan öz gür leþ ti ri yo ruz me sa jý ver di ði ni vur gu la dý. Ankara - Ýstanbul / a a ÝSRAÝL ÜKSEK MAHKEMESÝ AÇLIK GREVÝ APAN FÝLÝSTÝNLÝ TUTUKLULARIN TALEBÝNÝ REDDETTÝ ÝS RAÝL ük sek Mah ke me si, aç lýk gre vin de ki i ki Fi lis tin li mah kû - mu nun, hak la rýn da hiç bir suç la ma ge ti ril me di ði hal de ce za e vin de tu tul ma la rý iþ le mi ne son ve ril me si ta le bi ni red det ti. Ýs ra il ce za ev le - rin de 69 gün dür aç lýk gre vi ya pan Bi lal Di yab ve Ta hir Ha lah le ad lý Fi lis tin li tu tuk lu la rýn a vu ka tý Ce mil Ha tib, Ýs ra il ük sek Mah ke me - si nin mü vek kil le ri nin is te mi ni red det ti ði ni be lir te rek, 27 ya þýn da ki Di yab ve 34 ya þýn da ki Ha lal le nin so nu na ka dar aç lýk gre vi ne de vam e de ce ði ni söy le di. Bu a ra da, U lus la ra ra sý Ký zýl haç Ko mi te si, Ýs ra il ha - pis ha ne le rin de aç lýk gre vi ya pan Fi lis tin li mah kûm la rýn sað lýk du ru - mun dan kay gý duy du ðu nu a çýk la dý. Fi lis tin En for mas yon Mer ke - zi nden (FEM) ya pý lan a çýk la ma da, Ký zýl haç ýn Gaz ze Þe ri di nde ki söz - cü sü Ey men Eþ-Þe ha bi nin, U lus la ra ra sý Ký zýl haç Ko mi te si nin ha pis ha - ne ler de aç lýk gre vi ey le mi ne baþ la yan mah kûm la rýn ve ö zel lik le ey le me ön ce den baþ la dý ðý i çin u zun sü re dir aç lýk gre vin de o lan ki mi Fi lis tin li le - rin sað lýk du ru mun dan en di þe duy du ðu nu söy le di ði be lir til di. Ha len 4 bin 700 ci va rýn da Fi lis tin li nin tu tuk lu ol du ðu Ýs ra il ce za ev le rin de aç lýk gre vi ne ka tý lan mah kûm la rýn sa yý sý nýn i se 1500 ü aþ tý ðý i fa de e di li yor. FÝLÝSTÝN, REKOR KIRMAA HAZIRLANIOR FÝ LÝS TÝN, bu gün ta mam lan ma sý plan la nan ha ri ta sýy la Gu in ness Re kor lar Ki ta bý na gir me ye ha zýr la ný yor. Ha mas Mül te - ci Ýþ le ri Da i re si, bu gün Gaz ze de ki Fi lis tin Hü kü me ti Baþ ba ka ný Ýs ma il Ha ni ye nin des te ðiy le dü zen le ne cek faaliyet te, Fi - lis tin in dün ya da ki ilk ve en bü yük ha ri ta sý nýn ta ný tý la ca ðý ný ve ha ri ta nýn Gaz ze de ki El-Ke ti be bi na sý nýn do ðu cep he si ne a sý la ca ðý ný du yur du. Fi lis tin En for mas yon Mer ke zi nden ya pý lan a çýk la ma da da Fi lis tin in Dün ya da ki En Bü yük Ha ri ta - sý a dýy la dü zen le ne cek faaliyette re ko run res mî o la rak tes cil e dil me si i çin Gu in ness Re kor lar Ki ta bý nýn tem sil ci le ri nin de ka tý la ca ðý bil di ril di. Fi lis tin ha ri ta sý, sý ra dan bir re kor de ne me si nin ö te sin de Fi lis tin in ta ri hi ve coð raf ya sý hak kýn - da ki bil gi le ri e be dî o la rak tes cil et me yi ve ye ni ne sil le re ak tar ma yý da a maç lý yor. Fas lý yar gýç lar dan hu kuk re for mu çað rý sý n FAS LI yar gýç lar, yö ne ti me hu kuk re for mu yap ma sý çað rý sýn da bu lun du. Fas ta ki yar gýç la rýn ya rý sýn dan faz la sý ný o luþ tu ran 1800 yar gýç, sav cý la rýn yü rüt me or ga nýn dan ba ðým sýz ha re ket et me le ri ni sað la ya cak yar gý re for mu nun ya pýl ma sý ný is te yen bir di lek çe ye im za at tý lar. Ra bat yö ne ti mi nin ya sak la ma sý na rað men ba zý fa a li yet le ri ne hoþ gö rü gös ter di ði Fas lý ar gýç lar Ku lü bü nün 1800 ü ye si, im za la dýk la rý di lek çe de Kra li ye tin yar gý re for mu i çin ver di ði söz le ri tut ma sý ný is te di. Fas ta da ha ba ðým sýz bir yar gý sis te mi nin de a ra la rýn da bu lun du ðu bir çok ta le bi bu lu nan Ku lüp, ge çen yý lýn A ðus tos a yýn da ku rul muþ an cak ül ke ge ne lin de ki de mok ra si yan lý sý gös te ri ler dö ne min de ya sak lan mýþ tý. Rabat / a a Ker kük rest leþ me si I RAK Baþ ba ka ný Nu ri El Ma li ki i le I rak Böl ge sel Kürt ö ne ti mi Baþ ka ný Me sud Bar za ni a ra sýn da Ker kük ü ze rin de ya þa nan ger gin lik de vam e di yor. Ma li ki nin dik ta tör ol ma yo lun da i ler le di ði ni i fa de e den Bar za ni, mer ke zi I rak hü kü me ti nin ABD den a la ca ðý F-16 sa vaþ u çak la rý ný Kürt le re kar þý kul la na ma ya ca ðý ný be lirt miþ, u çak la rýn a lý mý na sert bir þe kil de kar þý çýk mýþ tý. Bar za ni, a lev le nen tar týþ ma la ra son nok ta yý ko ya rak I rak ta ye ni bir dik ta tö rün o luþ ma sý na i zin ver me ye cek le ri ni, ta lep le ri nin ka bul e dil me me si du ru mun da Ey lül a yýn da hal ka gi de rek I rak tan ay rýl ma ko nu sun da a lý na cak ka ra rý uy gu la ya cak la rý teh di din de bu lun muþ tu. Dün sa bah Ker kük ü zi ya ret e den Ma li ki, þe hir de dü zen le di ði mi ni Ba kan lar Ku ru lu Top lan tý sý ü ze rin den Bar za ni ye si ya sî gön der me de bu lun du. Ma li ki, Bar za ni ye Ay rý lýr san Ker kük ü ver mem me sa jý ver di. Ker kük ve böl ge sin de nü fu sun bü yük ço ðun lu ðu Þiî Türk men ve Þiî A rap lar dan o lu þu yor. Þehir mer ke zin de i se Sün nî Türk men ler i le Kürt le rin nü fu su da ha yo ðun. Kerkük / ci han Ha mas ya lan la dý n HA MAS IN Si ya sî Bü ro Þe fi Ha lid Me þal in su i kast gi ri þi mi ne ma ruz kal dý ðý yö nün de Ýs ra il ba sý nýn da çý kan ha ber ler, Ha mas ta ra fýn dan ke sin bir dil le ya lan la dý. Ha mas ýn Si ya sî Bü ro ü ye le rin den Ýz zet er-re þak, bir sos yal pay la þým si te si say fa sýn da yap tý ðý a çýk la ma da, Me þal in ze hir len di ði ne i liþ kin ba sýn da çý kan ha ber le rin a sýl sýz ol du ðu nu be lirt ti. Re þak, ge çen ay Ka tar da dü zen len di ði ö ne sü rü len su i kast gi ri þi miy le il gi li id di a la rýn baþ tan so na ya lan ol du ðu nu i fa de et ti. Ýstanbul / a a Ha þi mi i çin kýr mý zý bül ten n U LUS LA RA RA SI Po lis Teþ ki lâ tý nýn (In ter pol) ya ka lan ma sý i çin hak kýn da kýr mý zý bül ten çý kart tý ðý I rak Cum hur baþ ka ný ar dým cý sý Ta rýk Ha þi mi nin ba sýn da nýþ ma ný Fehd Ha lef, ka ra rýn ken di le ri i çin þa þýr tý cý ol du ðu nu bil dir di. In ter pol ün ka ra rý na i liþ kin o la rak Ha lef, Ha þi mi nin, In ter pol ün ya yým la dý ðý kýr mý zý bül ten le il gi li a vu kat la rýy la gö rüþ tü ðü nü söy le di. Bu ko nu hak kýn da da ha son ra ba sýn top lan tý sý ya pa cak la rý ný be lir ten Ha lef, ka ra rýn ken di le ri i çin þa þýr tý cý ol du ðu nu i fa de et ti. Kýr mý zý bül ten ya yým la ma sý, In ter pol e ü ye 190 ül ke de Ha þi mi nin gö rül dü ðü yer de ya ka lan ma sý an la mý na ge li yor. Ýstanbul / a a Çin den El Ce zi re ye dar be n ÇÝN, El Ce zi re Ýn gi liz ce ka na lý nýn Pe kin bü ro sun da ki mu ha bi ri Me lis sa Chan ýn ba sýn kim li ði ve vi ze si ni ku ral la rý ih lâl et ti ði ge rek çe siy le ye ni le me di. Mu ha bi ri ne vi ze a la ma yan El Ce zi re i se Pe kin de Ýn gi liz ce ya yýn ya pan bü ro su nu ka pat mak zo run da kal dý ðý ný a çýk la dý. Böy le lik le Çin, 1998 den bu ya na ilk de fa ya ban cý bir ga ze te ci nin vi ze si ni ye ni len me miþ ol du. Çin de en son 1998 yý lýn da Der Spi e gel in mu ha bi ri Ju er gen Kremb, dev let sýr la rý ný e le ge çir mek le suç lan dý ðý i çin sý nýr dý þý e dil miþ ti. Kremb i se id di a la rý ya lan la mýþ tý. Pekin / ci han Ne sirky, Su ri ye de ö lüm le rin de vam et ti ði ni, geçen haf ta so nun da o lay la rda in san la rýn öl dü ðü nü be lirt ti. A teþ kes te i ler le me var, a ma ye ter li de ðil BM Söz cü sü Mar tin Ne sirky, Su ri ye de þid de tin dur ma dý ðý ný be lirt ti. Söz cü Ne sirky, Su ri ye de ki a teþ ke se ne ka dar u yul du ðu na yö ne lik so ru ü ze ri ne, Su ri ye de ba zý böl ge ler de bu ko nu da gö re ce sa kin lik ya þa nýr ken baþ ka böl ge ler de þid de tin dur ma dý ðý ný söy le di. 12 Ni san dan bu ya na i ler le me var ta bi, a ma a çýk ça sý ye ter li de ðil di ye ko nu þan Ne sirky, Su ri ye de ö lüm le rin de vam et ti ði ni, en son bu haf ta so nun da ya þa nan þid det o lay la rýn da in san la rýn öl dü ðü nü be lirt ti. BM-A rap Bir li ði Su ri ye Ö zel Tem sil ci si Ko fi An nan ýn ya rýn BM Gü ven lik Kon se yi ne (BMGK) bil gi ve re ce ði ni hatýrla tan Ne sirky, Ce nev re de bu lu nan An nan, vi de o kon fe rans la BMGK ya bil gi ver dik ten son ra Ce nev re de ba sý na da ko nu þa cak de di. BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un Su ri ye de ki mec lis se çim le ri ni na sýl de ðer len dir di ði nin so rul ma sý ü ze ri ne i se Ne sirky, Su ri ye de ar ka plan da þid det o lay la rý de vam e der ken si ya sî bir sü re cin ba þa rýy la so nuç lan ma sý zor di ye ko nuþ tu. Birleþmiþ Milletler / a a u na nis tan da hü kü met ku ru la ma ya ca ðý ve ül ke nin 10 ya da 17 Ha zi ran da ye ni den se çim le re gi de ce ði gö rüþü a ðýr lýk ka zan mýþ du rum da. A ti na da hü kü met kri zi U NA NÝS TAN DA pa zar gü nü ya pý lan se çim ler de en çok o yu a lan e ni De mok ra si Par ti si li de ri An do nis Sa ma ras, ko a lis yon hü kü met kur ma ça lýþ ma la rýn da par ti ler le gö rüþ me tu ru nu ta mam la dý. Sa ma ras, Ra di kal Sol Ýt ti fak (SÝ - RÝ ZA) ve De mok ra tik Sol dan ha yýr ce va bý a lýr ken, PA SOK i se þart lý e vet de di. Gö rüþ me ler den ko a lis yon ya da iþ bir li ði hü kü me ti çýk ma dý. DP nin bü yük kay bý na rað men yüz de 19 luk oy o ra nýy la bi rin ci par ti çýk ma sý nýn ar dýn dan Cum hur baþ ka ný Ka ro los Pa pul yas ta ra fýn dan hü kü me ti kur mak la gö rev len di ri len Sa ma ras, i kin ci par ti Ra di kal Sol Ýt - ti fak (SÝ RÝ ZA) li de ri A lek sis Tsip ras i le 20 da ki ka lýk gö rüþ me yap tý. Me mo ran du mu bar bar ca bu lan Tsip ras, böy le bir hü kü met te yer al ma yý red det ti. u na nis tan Ko mü nist Par ti si de ay ný þe kil de ka bul et me di. DP ten ko pan mil let ve kil le ri ta ra fýn dan ku ru lan ve yüz de 11 oy o ra nýy la dör dün cü par ti du ru mun da ki Ba ðým sýz u nan lý lar i se Sa ma ras i le gö rüþ me yi bi le ka bul et me di. Bu a ra da, u na nis tan da bü yük ih ti mal le bir hü kü met ku ru la ma ya ca ðý ve ül ke nin 10 ya da 17 Ha zi ran da ye ni den se çim le re gi de ce ði ne i liþ kin gö rüþ a ðýr lýk ka zan mýþ du rum da. A ti na / ci han RUM LA RI DA SI KIN TI BAS TI U NA NÝS TAN DA KÝ kar ga þa, Gü ney Kýb rýs ta en di þe i le ta kip e di li yor. u - na nis tan da Pa zar gü nü ya pý lan se - çim ler den çý kan so nuç ve bu na bað lý a - nar þi teh di di Rum e ko no mi si nin sey - rin de o lum suz lu ða se bep ol du. Rum e ko no mist ler, Av ru pa Bir li ði nin mü - da ha le et me me si du ru mun da þart la - rýn da ha da a ðýr o la ca ðý gö rü þün de. Rum Si me ri ni ga ze te si, u na nis tan da ye ni den se çi me gi di le cek ol ma sý ih ti - ma li nin, Rum e ko no mi si nin ge le ce ði - ne i liþ kin te dir gin li ði art týr dý ðý ný yaz dý. Ha be re gö re u na nis tan da ki si ya sî kri zin u za ma sý; Rum e ko no mi si nin i - çe ri sin de bu lun du ðu so run lar ve bü yük Rum ban ka la rý nýn u na nis tan da ki fa - a li yet le ri do la yý sýy la Gü ney Kýb rýs ý bü - yük öl çü de et ki le ye cek. Lef ko þa / ci han

8 8 HA BER ca ni as ya.com.tr E zan yok sa, ger çek ler de yok! Her ge çen gün ya lan ku le le ri nin bi raz da ha yan yat tý ðý na ya da yý kýl dý ðý na þa hit o lu yo ruz. Ha di se ler, Tür ki ye ger çek le riy le ör tüþ me yen, mil le te da yan ma yan hiçbir an la yý þýn ka lý cý o la ma ya ca ðý ný tek ra ren gös te ri yor. Ki mi le ri gör mek is te me se de Tür ki ye de bü yük ço ðun luk ken di si ni Müs lü man o la rak ta rif e der ve e lin den gel di ðin ce de Ýs lâm ýn e mir ve ya sak la rý na uy ma ya ça lý þýr. El bet te, ki þi ler den kay nak la nan ha ta lar var dýr, a ma bu ha ta lar i nanç la rý mý zý göl ge le me me li. Ül ke miz de sa n'at ve sa n'at çý da çok tar tý þý lan ko nu lar a ra sýn da dýr. Ki mi le ri sa n'a tý müs teh cen lik o la rak an lar ve Sa n'at i çin ne ge re ki yor sa ya pa rým der. Mil let le ba rý þýk, de ðer le riy le kav ga et me yen sa n'at çý lar da, sa n'at ý kul luk i çin ve si le kýl ma ya ça lý þýr. Ba ký nýz; nü fu su mu zun bü yük ço ðun lu ðu Müs lü man dýr, a ma film le ri miz, ti yat ro la rý mýz, res mi miz vel ha sýl sa n'at dal la rý nýn ço ðu i nanç la rý mý za ya ban cý dýr. He le he le es ki film le ri miz de e li yü zü düz gün bir i mam tip le me si var mý? Ka sýt lý o la rak en kö tü ka rak ter ler i mam lar dýr. Ney se ki son yýl lar da nis be ten de ol sa bu ko nu da bir dü zel me var, a ma yet mez... Sa n'a týn ve sa n'at çý nýn i nanç la ra ya ban cý laþ ma sý na i ti raz e den ler den bi ri de sa n'at çý ýl maz Er do ðan ol muþ. Çok Gü zel Ha re ket ler Bun lar is miy le skeç ler sah ne le yen BKM Ku ru cu su sa n'at çý ýl maz ýn a çýk la ma la rý ný Çok gü zel tes bit ler bun lar di ye rek pay laþ mak is ti yo ruz. Ýþ te, sa n'at çý ýl maz Er do ðan ýn ay lýk si ne ma der gi si Film A ra sý na yap tý ðý a çýk la ma la rý an la tan ha ber den ö zet ler: *"Tür ki ye de ki bir set te gün de beþ kez e zan i çin du rur sun, a ziz Al lah der sin, bek ler sin, çay i çer sin, a ma film de du yul maz o e zan. Bir ya ban cý bu ra ya gel di ðin de mut la ka bir Ýs tan bul sa ba hý u ya ný yor, e za ný bir çe ker. Sen de Ba tý cý ka fa lý bi ri i sen bun lar da bi zi böy le gös te ri yor der sin. e rel li ðin bir nu ma ra lý þe yi din. Ge li þim o la rak ma ter ya list bir kam pýn a ðýr lý ðý söz ko nu su. Bu ra da ki ma ter ya liz min biz de ki kar þý lý ðý la ik lik tir. Bu iþ din e þit tir yo baz lýk denk le mi ne ka dar git ti. He pi mi ze yan sý yan din de yin ce gö zü mü zün ö nü ne Cum hu ri yet dö ne mi film le rin de ki de li, kö tü ki þi ler gel di. * Bi raz bað naz bir Ba tý cý lýk ka fa sý, hal kýn ö nü ne su nu lan ye ni bir þey ler uð ru na es ki yi ta ma men çý kar mak, bir a ða cýn mey ve si nin kök le riy le o lan ba ðý ný kes me si an la mý na gel di ki as lýn da en çok dar be yi de sa n'at ye di bu yüz den. (Hür ri yet, 8 Ma yýs 2012) Ben zer tes bit ler da ha ön ce de ya pýl dý, a ma ku lak a san ol ma dý. Film le ri miz de ki prob lem, sa de ce e zan ýn yer al ma ma sý de ðil el bet. E zan da yok, na maz da yok, te set tür de yok! Da ha doð ru su mil let te var o lan, mil le tin sa hip çýk tý ðý he men hiçbir þey, çok iz le nen, meþ hur yö net men le rin film le rin de yok! Bu du rum, sa n'at ca mi a sýn da var o lan ya ban cý laþ ma yý, af fe der si niz, a ma has ta lý ðý da gös te rir. Bu gün en çoz iz le nen di zi lerden han gi si Tür ki ye de ki ha ya tý tem sil e di yor? O di zi le rin ço ðun da da bir a det müþ fik de de, to ru nu nu ca mi ye gö tü ren ba ba, oð lu nu sa bah na ma zý na kal dý ran an ne var mý? Pe ki, bu du rum, sa n'a týn top lum dan ve ger çek ler den ko puk ol du ðu nu gös ter mez mi? En kö tü ka rak ter ler de i mam yap, bü tün ba ba lar ay dýn ve na maz sýz ol sun; son ra da Top lum bun la rý is ti yor, bun la rý iz li yor di ye ön ce ken di ni, son ra da bü tün bir mil le ti kan dýr ma ya ça lýþ! Gün ge lir, Çok gü zel tes bit ler i dil len di ren ler çý kar ve bü yük bir ba lon sön me ye yüz tu tar. Böy le doð ru tes bit le rin ço ðal ma sý ve ha ki kat le rin gün yü zü ne çýk ma sý i çin du â e de lim. Du yar lý med ya da bu hu su sa bil has sa dik kat et sin! Mil let ten ko puk, ger çek le re sýr tý ný dö nen sa n'at ve sa n'at çý lar la bir ye re va ra ma yýz, ves se lâm... Ma li ye uz man la rý ye ni A na ya sa da ver gi de sos yal a da let is ti yor nma LÝ E Uz man la rý Der ne ði, ye ni a na ya sa i le ver gi o ran la rýn da ya pýl ma sý plan la nan de ði þik lik le rin e ko no mik kal kýn ma nýn ya nýn da sos yal a da le tin ge rek le ri ne de uy gun ol ma sý ge rek ti ði ni bil dir di. Der nek ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye nin ma lî mev zu a tý nýn o luþ tu rul ma sý na yö ne lik ça lýþ ma lar da bil fi il gö rev a lan Ma li ye Uz man la rý nýn e ni A na ya sa ça lýþ ma la rý na kat ký da bu lun mak a ma cýy la, e ni A na ya sa da er lma sý Ge re ken Ma lî Hü küm ler baþ lýk lý bir ça lýþ ma yap tý ðý i fa de e dil di. Mev cut a na ya sa da yer a lan ma lî hü küm ler i le Ça lýþ ma Gru bu ta ra fýn dan o luþ tu ru lan tas lak mad de ler ve mad de ge rek çe le rin den o lu þan ça lýþ ma nýn, Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu Ü ye le ri ne de tes lim e dil di ði bil di ril di. A çýk la ma da, ça lýþ ma da, A na ya sa da yer al ma sý ge re ken ma lî hü küm le rin sý nýr lý ve ge nel e sas lar çer çe ve sin de yer al ma sý ge rek ti ði ve ka nu ni dü zen le me le rin ön plan da ol ma sý dü þün ce si nin ya ný sý ra, ver gi ve ben ze ri yü küm lü lük ler de a dil ve den ge li da ðý lým il ke si i le ki þi sel ma lî im kân lar la u yum lu ver gi le me pren si bi nin ge rek li li ði nin vur gu lan dý ðý kay de dil di. An ka ra / a a Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Baþsavcývekilliði nin yürüttüðü 28 Þubat Soruþturmasý kapsamýnda 9 ilde 15 adreste aramalar yapýldý. Aralarýnda muvazzaflarýn da bulunduðu 17 asker hakkýnda gözaltý kararý çýkarýldý. Ö ZEL yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da 9 il de 15 ad res te a ra ma lar ya pýl dý. A ra la rýn da mu vaz zaf la rýn da bu lun du ðu 17 as ker hak kýn da gö zal tý ka ra rý çý ka rýl dý. Gö za tý na a lý nan lar a ra sýn da 28 Þu bat dö ne min de Ý çiþ le ri Ba ka ný o lan Me ral Ak þe ner e, Söy le yin o ka dý na a ya ðý ný denk al sýn, yok sa Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ö nün de yað lý ka zý ða o tur tu ruz söz le ri nin sa bi hi ol du ðu be lir ti len Çe tin Sa ner de bu lu nu yor. An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, CMK nýn 250. mad de si i le yet ki li ve gö rev li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat So ruþ tur ma sý nda ki o pe ras yon lar la il gi li ya zý lý a çýk la ma yap tý. A çýk la ma da þun lar kay de dil di: Ka mu o yun da 28 Þu bat sü re ci o la rak bi li nen ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti Hü kü me ti ni Or ta dan Kal dýr ma ya ve ya Gö rev le ri ni ap ma sý ný Kýs men ve ya Ta ma men En gel le me ye Te þeb büs Et mek su çuy la il gi li 5237 sa yý lý TCK nýn 312/1 (765 sa yý lý TCK nýn 147) mad de si kap sa mýn da 7 Ma yýs 2012 ta ri hin de An ka ra 11. A ðýr Ce za Mah ke me si nden a lý nan a ra ma ka ra rý doð rul tu sun da, 8 Ma yýs 2012 gü nü sa at i ti ba rýy la An ka ra da 4, Ýs tan bul da 3, Ýz mir de 2, Kars ta 1, Er zin can da 1, De niz li de 1, Ko ca e li de 1, Ba lý ke sir de 1, U þak ta 1 ol mak ü ze re top lam 15 ay rý ad res te a ra ma ya pýl mak ta o lup ve 6 sý mu vaz zaf, 11 i e mek li 17 þüp he li hak kýn da so ruþ tur ma yý yü rü ten Cum hu ri yet sav cý sý ta ra fýn dan gö zal tý ka ra rý ve ril miþ tir. Ýs tan bul / a a BA LIKE SÝR Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, sa bah sa - at le rin de, bir dö nem Göl cük Do nan ma Ko mu tan lý ðý nda si vil per so nel o la rak gö rev ya pan Tan ju Ve li Ay dýn ýn (43) Ay va - lýk il çe sin de ki e vin de, bil gi sa yar uz man la rý nýn des te ðiy le a - ra ma ger çek leþ tir di. Poy raz köy de e le ge çi ri len mü him mat dâ vâ sýn da da tu tuk suz yar gý la nan Ay dýn, gö zal tý na a lýn dý. Ýz mir Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, so ruþ tur ma kap sa - mýn da sa bah sa at le rin de 11. Mo tor lu Pi ya de Tu gay Ko mu tan lý ðý na ge le rek, a ra ma yap tý. U þak Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip - le ri de so ruþ tur ma kap sa mýn da e mek li Ast su bay A sým A tak ý e vin de gö zal tý na al dý. O pe ras yon kap sa mýn da Kor ge ne ral Tev fik Öz ký lýç ýn loj - ma ný i le e mek li Tuð ge ne ral Ke nan De niz in e vin de a ra ma ya pýl dý. Er zin - can da da bir mu vaz zaf ge ne ra lin e vi a ran dý ðý be lir til di. E mek li Kor ge ne - ral Mus ta fa Bý yýk hak kýn da da gö zal tý ka ra rý ol du ðu öð re nil di. So ruþ tur - ma da Ba tý Ça lýþ ma Gru bu nun þe ma sý ü ze rin den gö zal tý lar ya pý lý yor. So ruþ - tur ma da ilk üç dal ga 12, 19 ve 25 Ni san da ya pýl mýþ tý. E NÝ dal ga ya i liþ kin ko nu þan Baþ ba kan ar dým cý sý Bü lent A rýnç, De mek ki so ruþ tur ma de vam e di yor. Bir an ev vel id di a na me var sa id di a na me nin or ta ya çýk ma sý ve ya e ðer ta kip siz li ðe bað la na cak sa bir ta kip - siz lik ka ra rý nýn bir an ön ce so nuç lan dý rýl ma sý ný ben þah sen bir hu kuk çu o la rak da bir si ya set çi o la rak da ar zu e de rim. Ö nem li bir ko nu. e ni gö zal tý lar o la cak sa so ruþ tur ma bir an ev vel bit me li di ye dü þü nü rüm. ar gý sü re ci dir. So ruþ - tur ma bi ter se ar ka sýn dan ko vuþ tur ma saf ha sý baþ lar. Bir an ev vel bu yar gý la ma lar dan so nuç a lý na bi lir de di. O GENERAL GÖZALTINDA 28 ÞU BAT SO RUÞ TUR MA SI NIN 4. DAL GA SIN DA, DÖ NE MÝN Ý ÇÝÞ LE RÝ BA KA NI AK ÞE NER'E, A ÐIR HA KA RAT LER ET TÝ ÐÝ BE LÝR - TÝ LEN E MEK LÝ KOR GE NE RAL ÇE TÝN SA NER'ÝN DE A RA LA RIN DA BU LUN DU ÐU ÇOK SA I DA AS KER GÖ ZAL TI NA A LIN DI. CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Son yýl lar da bil has sa e ko no mik kri zi ba ha ne e de rek, ya ban cý düþ man lý ðý, ýrk çý lýk ve Ýs la mo fo bi den bes le nen a þý rý a kým lar, ön ce lik le Av ru pa nýn ken di de ðer le ri ne yö ne lik bir teh dit tir. Bu teh di din AB nin da ha faz la i çi ne ka pan ma sý na sebep o la cak ve ön cü lü ðü nü yap tý ðý ev ren sel de ðer le re ha lel ge ti re cek þe kil de ze min ka zan ma sý nýn en gel len me si, sa mi mî te men nim dir de di. Cum hur baþ kan lý ðý Ba sýn Mer ke zi nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Cum hur baþ ka ný Gül Av ru pa Gü nü do la yý sýy la me saj ya yým la dý. Ko pen hag kri ter le ri ne tam u yum sað la mak a ma cýy la AB ye ü ye lik sü re ci ne a zim le de vam e dil di ði ne dik ka ti çe ken Cum hur baþ ka ný Gül, Tür ki ye, ge niþ bir top - lum sal ve si ya sî mu ta ba kat la ü ye lik he de fi doð rul tu sun da ka rar lý lýk la i ler le mek te, kap sam lý bir re form ve dö nü þüm sü re cin den geç mek te dir. Re form lar sa ye sin de da ha de mok ra tik, da ha mü ref feh ve da ha güç lü bir Tür ki ye in þa e dil me si, bütün va tan daþ la rý mý zýn ha yat stan dart la rý nýn en üst se vi ye ye yük sel til me si ba ký mýn dan, ön ce lik le mil lî men fa at le ri mi zin ge re ði dir de ðer len dir me sin de bu lun du. Tür ki ye nin AB sü re ci ne o lan bað lý lý ðý nýn en son ör ne ði nin AB Ge nel Sek re ter li ði nin AB Ba kan lý ðý na dö nüþ tü rül me si ol du ðu nu vur gu la yan Gül, top lu mun bütün ke sim le ri nin ih ti yaç la rý na ce vap ve re cek ye ni ve kap sam lý bir A na ya sa nýn ka bul e dil me si ne yö ne lik ça lýþ ma la rýn de vam et ti ði bil gi si ni de ver di. An ka ra / a a Emekli Tümgeneral Çetin Dizdar Emekli Korgeneral Çetin Saner Cumhurbaþkaný Gül: Irkçýlýk ve Ýslamofobiden beslenen aþýrý akýmlar, öncelikle Avrupa nýn kendi deðerlerine yönelik bir tehdittir. Ýs la mo fo bi Av ru pa nýn de ðer le ri ne teh dit TÜRKÝE'NÝN ÜELÝÐÝ AB E DÝNAMÝZM KATACAK GÜL, Tür ki ye nin sa mi mî ça ba la rý nýn ni ha yet AB ü ye li ði i le taç lan ma sý, AB nin ta ah hüt le ri ne sa dýk ka la rak, ya - pý cý bir yak la þým la, ah de ve fa pren si bi ge re ði ka tý lým ko nu sun da ay ný ka rar lý lý ðý gös ter me si ne de bað lý dýr i fa de si ni kul - la nan Gül, Tür ki ye nin ü ye li ði nin AB ye de her a lan da di na mizm ka ta ca ðý na vur gu ya ptý. Gül, me sa jýn da þu i fa de le re yer ver di: Son yýl lar da bil has sa e ko no - mik kri zi ba ha ne e de rek, ya ban cý düþ - man lý ðý, ýrk çý lýk ve Ýs la mo fo bi den bes le - nen a þý rý a kým lar, ön ce lik le Av ru pa nýn ken di de ðer le ri ne yö ne lik bir teh dit tir. Bu teh di din AB nin da ha faz la i çi ne ka - pan ma sý na ne den o la cak ve ön cü lü ðü - nü yap tý ðý ev ren sel de ðer le re ha lel ge ti - re cek þe kil de ze min ka zan ma sý nýn en - gel len me si, sa mi mî te men nim dir. PO RAZ KÖ SA NI ÐI DA GÖ ZAL TIN DA BÝR AN ÖN CE SO NUÇ LAN DI RIL MA LI ÇE TÝN SA NER GÖ ZAL TIN DA O PE RAS ON DA, Ýz mir de gö zal tý na a lý nan e mek li Kor ge ne ral Çe tin Sa ner in Ka ra bu run il çe sin de ki yaz lý ðýn da a ra - ma ya pýl dý. Ýz mir Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, ö zel yet ki li An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rüt tü ðü so ruþ tur ma kap sa mýn da e mek li Kor ge ne ral Sa ner i dün sa bah Ka ra bu run da gö zal tý na al dý. Sa ner, Ýz - mir Em ni yet Mü dür lü ðü nün Boz ya ka da ki hiz met bi na sý na ge ti ril di. Sa ner in e vin de ki ba zý ev rak la ra da el ko nul - du. E mek li Kor ge ne ral Sa ner in, iþ lem le ri nin ar dýn dan An ka ra ya gön de ri le ce ði bil di ril di. Sa ner, 28 Þu bat ta Ge nel - kur may Ýs tih ba rat Da i re Baþ ka ný lý ðý yap mýþ tý. 28 Þu bat sü re cin de, dö ne min Ý çiþ le ri Ba ka ný o lan TBMM Baþ kan ve - ki li Me ral Ak þe ner e i let me si i çin Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý Müs te þa rý Te o man Ü nü san a söy le di ði id di a e di len, Söy le yin o ka dý na a ya ðý ný denk al sýn, yok sa Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ö nün de yað lý ka zý ða o tur tu ruz söz le ri nin Çe tin Sa ner e a it ol du - ðu be lir til miþ ti. Dö ne min Ý çiþ le ri Ba ka ný Me ral Ak þe ner ön ce ki gün ay ný so ruþ tur ma kap sa mýn da i fa de ver miþ, ge - ne ra lin is mi ni ver di ði ni doð ru la mýþ an cak iþ lem ya pýl ma sý ih ti ma li se be biy le i sim a çýk la ma mýþ tý. An ka ra Cum hu ri - yet Baþ sav cý ve kil li ði nin yü rüt tü ðü 28 Þu bat So ruþ tur ma sý kap sa mýn da Fev zi Çak mak Si te si As ke ri Loj man la - rý nda a ra ma ya pýl dý. A ra ma lar sý ra sýn da ö zel yet ki li Cum hu ri yet Sav cý sý Ke mal Çe tin e as ke ri yet ki li ler de eþ lik et ti. An ka ra Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü ne bað lý e kip ler, so ruþ tur ma kap sa mýn da hak kýn da gö zal tý ka ra rý çý kar - tý lan e mek li Kor ge ne ral Hak ký Ký lýnç Hak ký Ký lýnç ýn An ka ra A nýt te pe de bu lu nan Sev gi A part ma ný nda ki e vin de a - ra ma yap tý. A ra ma sý ra sýn da Ký lýnç ýn a i le ya kýn la rý nýn da e ve gel di ði gö rül dü. Ýs tan bul Te rör le Mü ca de le Þu be Mü - dür lü ðü ne bað lý e kip ler, sa bah sa at le rin den i ti ba ren e mek li Tüm ge ne ral Çe tin Diz dar a a it ol du ðu bil di ri len Ka dý - köy Fe ner yo lu Ma hal le si Boz te pe So kak ta bu lu nan ev de a ra ma baþ lat tý. A ra ma nýn ta mam lan ma sý nýn ar dýn dan Dir dar gö zal tý na a lýn dý. Bu a ra da Ýs tan bul da, i ki e mek li al ba yýn ad res le rin de de a ra ma ya pýl dý ðý öð re nil di. Tür ki ye de 23 bin 161 Su ri ye li bu lu nu yor BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du rum ö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A - FAD), Tür ki ye de 23 bin 161 Su ri ye li nin bu lun du ðu nu bil dir di. A FAD dan ya pý lan a çýk la ma da, Su ri ye de ge çen yýl Ni san da baþ la yan iç ka rý þýk lýk lar dolayýsýyla bu gü ne ka dar Tür ki ye ye ge len 40 bin den faz la Su ri ye va tan da þý nýn her tür lü in sa nî yar dým ih ti ya cý nýn Ha tay, Ga zi an tep, Ki lis ve Þan lý ur fa da ku ru lan kamp lar da kar þý lan dý ðý be lir til di. A çýk la ma da, 7-8 Ma yýs 2012 ta rih le rin de, 157 Su ri ye va tan da þý nýn Tür ki ye ye gi riþ yap tý ðý, 3 ki þi nin i se POS ci ha zýy la te fe ci lik ya pa rak hak sýz ka zanç el de et ti ði ö ne sü rü len i ki suç ör gü tü ne yö ne lik o la rak 13 il de dü zen le nen o pe ras yon da gö zal tý na a lý nan 55 ki þi den 47 si tu tuk lan dý. An tal ya Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü Ma lî Suç lar Bü ro A mir li ði e kip le ri nin dü zen le di ði o pe ras yon da gö zal tý na a lý nan, em ni yet te ki iþ lem le rin ar dýn dan ad li ye ye sevk e di len 55 zan lý mah ke me ye çý ka rýl dý. 55 zan lý dan 47 si suç iþ le mek a ma cýy la ör güt kur ma ve ör güt fa a li ye ti çer çe ve sin de te fe ci lik yap ma id di a sýy la tu tuk lan dý. Zan lý lar dan 8 i tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. An tal ya da POS ci ha zýy la te fe ci lik yap tý ðý ö ne sü rü len i ki suç ör gü tü ne yö ne lik o la rak 5 ay sür dü rü len ken di is tek le riy le ül ke si ne dön dü ðü bil di ril di. A çýk la ma ya gö re, Su ri ye de ki ge liþ me le rin baþ la ma sýn dan bu ya na Tür ki ye ye top lam 41 bin 220 Su ri ye va tan da þý gel di, bun lar dan 18 bin 59 u nun Su ri ye ye dön dü. Tür ki ye ye dün i ti ba rýy la ba rý nan Su ri ye li sa yý sý i se Ha tay da 6 bin 580, Ga zi an tep te (Nur da ðý-ýs la hi ye) 6 bin 135, Ki lis te 9 bin 639 ve Þan lý ur fa da (Cey lan pý nar) 743 ol mak ü ze re top lam 23 bin 97. Su ri ye li 19 u re fa kat çi, 45 i has ta ve ya ra lý ol mak ü ze re 64 ki þi de has ta ne de bu lu nu yor. An ka ra / a a POS cihazýyla tefeciliðe 47 tutuklama tek nik ve fi zi kî ta ki bin ar dýn dan 5 Ma yýs ta An tal ya ve il çe le ri i le Bur dur, Di yar ba kýr, Ha tay, Is par ta, Kon ya, Ýs tan bul, Muð la, Mer sin, Þan lý ur fa, Os ma ni ye, Ko ca e li ve Ma lat ya da 750 po li sin ka tý lý mýy la 68 ev ve 21 iþ ye ri ne eþ za man lý o pe ras yon dü zen len miþ, 2 si ka dýn 55 ki þi gö zal tý na a lýn mýþ tý. Zan lý la rýn, ken di le ri ne baþ vu ran ki þi le rin kre di kar tý borç la rý ný ö de di ði, kur duk la rý þir ket le re a it POS ci haz la rýn dan bu ki þi le rin kre di kart la rýn dan yüz de o ra nýn da fa iz ko ya rak pa ra çek ti ði id di a e dil miþ ti. Zan lý la rýn 160 ki þi nin kre di kar týn dan pa ra çek ti ði, bu þe kil de ay da 5 mil yon li ra hak sýz ka zanç sað la dý ðý be lir len miþ ti. Ör güt ü ye le ri nin bro þür bas týr dý ðý da tes pit e dil miþ ti. An talya / a a

9 HA BER 9 Süt ler te miz çýk tý no KUL Sü tü Prog ra mý Or tak Bi lim Ku ru lu, O kul Sü tü Prog ra mý kap sa - mýn da süt da ðý tý mý ya pý lan bü tün il ler - den a lý nan ör nek le rin hiç bi ri sin de has - ta lýk ya pý cý mik ro or ga niz ma ya da bak - te ri tok si ni ne rast lan ma dý ðý na da ir ve - ri le rin mev cut ol du ðu nu a çýk la dý. Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn - dan, 6-7 Ma yýs ta rih le rin de Ba kan lýk bi na sýn da ya pý lan top lan tý so nu cu, O - kul Sü tü Prog ra mý Or tak Bi lim Ku ru lu - nun a çýk la ma sý ka mu o yu na du yu rul - du. A çýk la ma da, O kul Sü tü Prog ra mý kap sa mýn da süt da ðý tý mý ya pý lan bü - tün il ler den a lý nan ör nek le rin hiçbi ri sin - de has ta lýk ya pý cý mik ro or ga niz ma ya da bak te ri tok si ni ne rast lan ma dý ðý na da ir ve ri ler mev cut tur de nil di. Si vas i li süt ör nek le rin de has ta lýk ya pý cý ol ma - yan mik ro or ga niz ma la rýn bu lun ma sý se be biy le ör nek ler ste ri li te þart la rý ný sað la ma dý ðýn dan, Gý da, Ta rým ve Hay - van cý lýk Ba kan lý ðýn ca bu fir ma ya a it ü - rün le rin da ðý tý mý dur du rul du ðu ve bu fir ma da ðý tým zin ci rin den çý ka rýl dý ðý bil di ri len a çýk la ma da, has ta ne ye baþ - vu ran ço cuk lar la i liþ ki li o la rak, mev cut ve ri le rin gý da ze hir len me si ni dü þün - dür me di ði, an cak o kul sü tü prog ra mý - nýn tüm a þa ma la rý nýn dik kat li ce ve ti - tiz lik le i le ri in ce le me le ri ne de vam e di - le ce ði vur gu lan dý. A çýk la ma da, mev cut ve ri ler ý þý ðýn da, uy gu la ma nýn ke sin ti ye uð ra týl ma sý ný ve ya dur du rul ma sý ný ge - rek ti re cek bir du ru mun tes pit e dil me - di ði de i fa de e dil di. An ka ra / a a Kor sa na dar be nýs TAN BUL ve 6 il de ün lü mar ka la ra a it ü rün le rin sah te le ri ni ü re te rek pi ya - sa ya sür dük le ri id di a e di len 30 un ü - ze rin de ki þi gö zal tý na a lýn dý. Gü ven lik Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, ün lü mar ka - la rýn tak lit le ri ni ü re te rek pi ya sa ya sür - dük le ri i le ri sü rü len ki þi le re yö ne lik ya - pý lan ça lýþ ma lar da, Ýs tan bul un 15 il çe - sin de ki yak la þýk 150 ay rý ad re se yak la - þýk 800 po li sin ka tý lý mýy la eþ za man lý o pe ras yon dü zen le di. O pe ras yon da, ün lü mar ka la rýn tak lit le ri nin ü re ti le rek pi ya sa ya sü rül dü ðü be lir ti len iþ yer le ri ve de po la rýn ön le rin de çe vik kuv vet po li si ön lem a lýr ken, ya pý lan a ra ma lar - da ko li ve ku tu lar i çe ri sin de çok sa yý da tak lit a yak ka bý ve teks til ü rü nü e le ge - çi ril di. Po lis e kip le ri nin, söz ko nu su o - pe ras yon kap sa mýn da ba zý iþ yer le rin - de ki a ra ma la rý ný sür dür dü ðü öð re nil di. So ruþ tur ma kap sa mýn da, Ýs tan bul dý - þýn da ki 6 il de da ha sah te ü rün le re yö - ne lik o pe ras yon ya pýl dý ðý bil di ril di. O pe - ras yon lar da, 30 un ü ze rin de ki þi nin gö - zal tý na a lýn dý ðý öð re ni lir ken, e le ge çi ri - len çok sa yý da tak lit ü rün, po lis e kip le ri ta ra fýn dan be lir le nen de po la ra gö tü - rül dü. Ýs tan bul / a a Ro man lar i çin a raþ týr ma ta le bi nchp, Ro man lar ýn ya þa dý ðý so run la rýn be lir le ne rek, çö züm le ri nin bu lun ma sý i - çin Mec lis A raþ týr ma sý a çýl ma sý ný is te di. CHP Ko ca e li Mil let ve ki li Hur þit Gü neþ ve ar ka daþ la rý nýn im za sýy la TBMM Baþ - kan lý ðý na su nu lan a raþ týr ma ö ner ge si - nin ge rek çe sin de, Ro man lar ýn, 10. yüz - yýl dan i ti ba ren Ku zey Hin dis tan dan ba - tý ya doð ru ha re ket e de rek, tüm dün ya - ya ya yý lan bir top lu luk ol du ðu, ba tý ya doð ru göç le ri nin Ýn gil te re ye, o ra dan da ku zey A me ri ka ya u zan dý ðý ha týr la týrl dý. Ro man lar ýn, yüz yýl lar bo yu sü ren gö çe - be ha yat la rýn da, geç tik le ri top rak la rýn ge le nek ve gö re nek le riy le har man la na - rak zen gin bir kül tü rel ya pý ya u laþ tý ðý nýn i fa de e dil di ði ge rek çe de, þun lar kay de - dil di: Bu gün tüm dün ya da 15 mil yon, Tür ki ye de i se 750 bi nin ü ze rin de Ro - man ya þa dý ðý tah min e dil mek te dir. Tüm dün ya da Ro man lar, en alt kül tür gu ru bu o la rak gö rül mek te, fark lý ta ným - lar la e ti ket le ne rek, e þit sos yal sta tü el - de e de me mek te dir ler. 2. Dün ya Sa va þý sý ra sýn da Ro man lar, bu an lam da en bü - yük vah þe ti ya þa mýþ halk lar dan bi ri dir. Tüm dün ya da ol du ðu gi bi Tür ki ye de de Ro man lar, alt kül tür gu ru bu o la rak gö - rül mek te dir. Tür ki ye de ki Ro man lar, Türk ol mak tan duy duk la rý gu ru ru a çýk ça or ta ya koy ma la rý na ve ken di le ri ni Sün ni Müs lü man o la rak ta ným la ma la rý na kar - þýn, yük sek dü zey de ay rým cý lý ða ve a þa - ðý lan ma ya ma ruz kal mak ta dýr. Türk top lu mun da ki Ro man la ra yö ne lik ge nel al gý, on la rý sos yal hi ye rar þi nin en al tý na yer leþ tir mek te dir. Bý ra ký nýz e ði tim ve sað lýk, te mel sos yal gü ven lik hiz met le - rin den ya rar la na ma ma yý, bu top lum sal ke sim ka mu sal a lan da a i di ye ti ni bi le i - fa de e de me mek te dir. An ka ra / a a Çað la yan Ad li ye si ö nün de si lâh lý kav ga nçað LA AN DA KÝ Ýs tan bul A da let Sa ra yý ö nün de i ki grup a ra sýn da çý kan si lâh lý kav - ga da 3 ki þi ya ra lan dý. Ad li ye nin C ka pý sý ö - nün de, bir du ruþ ma dan çý kan i ki grup a - ra sýn da, si lâh lý kav ga çýk tý. Her i ki grup ta - ki le rin de si lâh kul lan dý ðý kav ga da ya ra la - nan 3 ki þi, tak si i le has ta ne ye gö tü rül dü. O lay ye ri ne çok sa yý da gü ven lik gö rev li si sevk e di lir ken, o lay la il gi li bir ki þi ya ka lan - dý. Di ðer þüp he li le rin de ya ka lan ma sý i çin baþ la tý lan ça lýþ ma sü rü yor. Ýs tan bul / a a Ýs tan bul Ü ni ver si te si nde pat la ma: 3 yaralý nýs TAN BUL Ü ni ver si te si (Ý Ü) Hu kuk Fa kül te si nde mey da na ge len pat la ma da 3 ki þi ya ra lan dý. A lý nan ilk bil gi le re gö re, ü ni ver si te nin Be ya zýt ta ki yer leþ ke sin de bu lu nan Hu kuk Fa kül te si nin tu va le tin - de ki klo zet le rin ya nýn da bir pat la ma mey da na gel di. Pat la ma da ya ra la nan 3 ki þi has ta ne le re kal dý rý lýr ken, o lay ye ri ne sevk e di len po lis e kip le ri de fa kül te tu - va le tin de in ce le me yap tý. Ýs tan bul / a a Tat van da 5 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril di ntat VAN DA 5 te rö ris tin et ki siz ha le ge - ti ril di ði bil di ril di. A lý nan bil gi ye gö re, Tat - van kýr sa lýn da a ra zi a ra ma ta ra ma fa a li yet - le ri ni yü rü ten gü ven lik güç le ri, bir grup te - rö rist le kar þý laþ tý. Çý kan ça týþ ma da, 5 te rö - rist et ki siz ha le ge ti ril di. Te rö rist ler den 2 si nin ka dýn ol du ðu öð re nil di. Bit lis / a a LS ye 871 bin 313 a day baþ vur du n LÝ SANS er leþ tir me Sý nav la rý na (LS) 871 bin 313 a day baþ vu ru da bu - lun du. ÖSM den ya pý lan ya zý lý a çýk la - ma da, 24 Ni san 2012 ta ri hin de baþ la yan 2012-LS baþ vu ru iþ lem le ri nin ta mam - lan dý ðý bil di ril di. A çýk la ma ya gö re LS le re top lam 871 bin 313 a day baþ - vu ru da bu lun du. LS-1 e (Ma te ma tik) 619 bin 133, LS-2 ye (Fen Bi lim le ri) 308 bin 702, LS-3 e (E de bi yat-coð raf - ya) 666 bin 163, LS-4 (Sos yal Bi lim ler) 385 bin 659 ve LS-5 e (a ban cý Dil) 49 bin 543 a day baþ vur du. LS ler Ha zi ran 2012 ta rih le rin de ya pý la - cak. Sý nav la rýn gü ven li ði ne i liþ kin a lý nan bütün gü ven lik tedbirle ri bu sý nav lar da da uy gu la na cak. A day la ra Sý na va Gi riþ Bel ge si gön de ril me ye cek, a day lar sý nav ye ri bil gi le ri ni, sý nav bi na la rý na a ta ma la - rý ta mam lan dýk tan son ra, ÖSM nin is.osym.gov.tr in ter net ad re - sin den TC kim lik nu ma ra la rý ve þif re le ri i le baþ vu ru da bu lun duk la rý her LS i çin ay rý ay rý e di ne bi le cek. An ka ra / a a Mer sin de DHKP/C ye 6 gö zal tý nmer SÝN DE te rör ör gü tü DHKP/C ü - ye si ol duk la rý id di a sýy la a ra la rýn da 1 i öð - ret men 2 me mu run da bu lun du ðu 6 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e - kip le ri, mer kez Ak de niz il çe si Çan ka ya Ma hal le si nde ki bir der ne ðe bas kýn dü - zen le di. O pe ras yon da, der nek bi na sýn da bu lu nan 6 ki þi, DHKP/C ü ye si ol duk la rý id di a sýy la gö zal tý na a lý nýr ken, bi na da ki ba zý do kü man la ra ve bil gi sa yar la ra da el ko nul du. Sor gu lan mak ü ze re Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü ne gö tü rü len zan lý lar dan bi ri - nin Ta rým, Gý da ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý Ýl Mü dür lü ðün de me mur, bir ki þi nin i se öð ret men ol du ðu bil di ril di. Mer sin / a a Þap ka dan u yuþ tu ru cu çýk tý nhak KÂ RÝ NÝN ük se ko va il çe sin de bir mi ni büs te ki Ý ran uy ruk lu i ki yol cu nun þap ka la rýn da top lam 760 gram af yon sa ký - zý bu lun du. Em ni yet Mü dür lü ðü nden a lý - nan bil gi ye gö re, Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Grup A mir li ði e kip le ri, Ý pek yo lu Cad de si po lis kon trol nok ta sýn - da, Van a git mek te o lan yol cu mi ni bü sün - de a ra ma yap tý. ol cu lar dan Ý ran uy ruk lu N.Z. ve K.R.M nin þap ka la rý nýn du ru þun - dan þüp he le nen e kip ler, a ra ma so nu cu her i ki þap ka da 2 pa ket ha lin de top lam 760 gram af yon sa ký zý e le ge çir di. N.Z. i le K.R.M. gö zal tý na a lýn dý. Hak kâ ri / a a FÝLM A ra sý Si ne ma Der gi si nin Ma yýs sa yý sý na ko - nu þan ün lü o yun cu ve yö net men ýl maz Er do ðan, geç miþ te ya pý lan dev rim le rin sa na ta en bü yük dar be yi vur du ðu nu söy le di. Ba tý cý ka fay la Di van Þi i ri ni ma da ra et ti ler di yen Er do ðan, mi zah i çin Teh li ke li iþ tir; Al lah mu ha fa za, kel len gi der de di. Er do ðan, gün de beþ kez e zan o ku nur a ma film ler - de e za na yer ve ril mez e leþ ti ri sin de bu lun du. Si ne ma sýn dan þi ir an la yý þý na, gün cel ko nu lar - dan Tür ki ye de ki sa nat al gý sý na ka dar bir çok ko - nu da çar pý cý a çýk la ma lar da bu lu nan ýl maz Er - do ðan, top lum mü hen dis li ði nin top lum sal de ðer - le re bü yük za rar ver di ði ni söy le di. Geç miþ te ya pý - lan dev rim le rin en bü yük dar be yi sa na ta vur du - ðu nu be lir ten Er do ðan, Ba tý cý ka fay la Di van Þi i ri - ni ma da ra et ti ler de di. Ýþ te ýl maz Er do ðan ýn çar pý cý rö por ta jýn dan baþ lýk lar: GE LE NEK LE BA ÐI KO PAR MAK A SIL DAR BE Ý SA NA TA VUR DU Ý ran si ne ma sý nýn kim lik o luþ tur du ðu ve bi - zim bu nu ba þa ra ma dý ðý mýz doð ru. A ma biz de o lan ba zý ge liþ me ler se be biy le ma a le sef böy le ol - du. On lar bir ta rih te top la nýp söz lük le ri nin ta - ma mý ný de ðiþ tir me di ler. Ke li me le ri nin hep si ni de ðiþ ti rip her ke sin ken di ni ya ban cý his set ti ði bir a lan da ye ni den ken di le ri ni ta ným la ma dý lar. Do - la yý sýy la o ge le nek sel bað kop ma dý. Ö zel lik le de þi ir le o lan bað la rý kop ma dý; kal dý ki biz ay ný ha - vuz dan bes le ni yor duk, biz ay ný in san dýk as lýn da. Ben ce bir ga rip, bel li öl çü ler de an la þý lýr bel li öl - çü ler de an lam lý yön le ri de o lan a ma bi raz bað - naz bir ba tý cý lýk ka fa sý, hal kýn ö nü ne su nu lan ye ni bir þey ler uð ru na es ki yi ta ma men çý kar - mak, bir a ða cýn mey ve si nin kök le riy le o lan ba - ðý ný kes me si an la mý na gel di ki as lýn da en çok dar be yi de sa nat ye di bu yüz den. DÝ VAN ÞÝ Ý RÝ NÝ MA DA RA ET TÝK Di van þi i ri ni ma da ra et tik, Fars ça yý, A rap ça yý ma da ra et tik. Sa de ce u zak laþ ma dýk bir de ma da ra et tik. Ýn gi liz - ce yi, Fran sýz ca yý, ba tý kül - tü rü nü, A me ri ka yý ken di ka fa mýz da yü celt tik. Böy le e ði til dik, böy le þe kil len dik. Þim di Fars ça bir þi ir o ku du - ðum da bir li se öð ren ci si se nin le a lay e der. Çün kü o na öð re til me miþ. Kal dý ki be nim o ku - du ðum li se ler de öð re til di ði gi bi öð re ti li yor sa di van e de bi ya tý hiç öð re til me sin. SET TE E ZAN VAR, FÝLM DE OK Tür ki ye de ki bir set te gün de beþ kez e zan i çin du rur sun, a ziz Al - lah der sin, bek ler sin, çay i çer sin a ma film de du yul maz o e zan. Bir ya ban cý bu ra ya gel di ðin de mut la ka bir Ýs tan bul sa ba hý u ya - nýr, e za ný bir çe ker. Sen de Ba - tý cý ka fa lý bi ri i sen bun lar da bi zi böy le gös te ri yor der sin. e rel li ðin bir nu ma ra lý þe yi din. Ge li - þim o la rak ma ter ya list bir kam pýn a ðýr lý ðý söz ko nu su. Bu ra da ki ma - ter ya liz min biz de ki kar - þý lý ðý la ik lik tir. Bu iþ din e þit tir yo baz lýk denk le mi - ne ka dar git ti. TE RÖR ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý KCK ya yö ne lik Þan lý ur fa mer kez li o la rak 6 il de o pe ras yon dü zen len di. O pe ras yon kap sa mýn da a ra la rýn da BDP Þan lý ur fa Ýl Baþ ka ný Fat ma Ý zol, BDP Vi ran þe hir ve Cey lan pý nar il çe baþ kan la rý - nýn da bu lun du ðu 28 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Þan lý ur fa Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri, yak la þýk 4 ay ön ce te rör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý o la rak bi li nen KCK ya yö ne lik ça lýþ ma baþ lat tý. Po - lis, te rör ör gü tü le hi ne ya sa dý þý fa a li yet yü rüt tü ðü, kor san gös te ri le ri dü zen le yip yön len dir di ði id di a e - di len ki þi le ri fi zi ki ve tek nik ta kip i le iz le me ye al dý. Po li sin yü rüt tü ðü ve 4 ay sü ren ça lýþ ma sý nýn ar dýn - dan dün sa bah sa at le rin de o pe ras yon dü zen le di. Sav cý lýk ka ra rý i le Þan lý ur fa nýn ya ný sý ra Ýs tan bul, An ka ra, Di yar ba kýr, Es ki þe hir ve Muþ i le Þan lý ur - fa nýn Cey lan pý nar, Su ruç ve Vi ran þe hir il çe le rin de be lir le nen ad res le re eþ za man lý bas kýn lar ya pýl dý. BDP ÝL VE ÝL ÇE BAÞ KAN LA RI GÖ ZAL TIN DA Po lis, sav cý lýk ka ra rý i le sa bah sa at te 6 il de 28 ay rý ad re se eþ za man lý o pe ras yon dü zen le di. Çok sa yý da po li sin ka tý lý mý i le ger çek leþ ti ri len o pe - ras yo nun mer ke zi o lan Þan lý ur fa da, e kip ler ilk o - la rak San cak tar Ma hal le si nde o tu ran BDP Ýl Baþ - ka ný Fat ma Ý zol un e vi ni bas tý. Po lis ler, Fat ma Ý - zol un e vi i le so kak ta park ha lin de du ran 63 KC 825 pla ka lý o to mo bi li ni di dik di dik a ra dý. ak la þýk 1 sa at sü ren a ra ma la rýn ar dýn dan Fat ma Ý zol gö - zal tý na a lýn dý ve e vin den çý ka rý la rak sor gu lan mak ü ze re Te rör le Mü ca de le Þu be si ne gö tü rül dü. Fat - ma Ý zol un ya ný sý ra po lis, BDP Vi ran þe hir Ýl çe Baþ ka ný Meh met Ha lis Ak taþ i le BDP Cey lan pý nar Ýl çe Baþ ka ný Ýb ra him O gur u da gö zal tý na al dý. BÝR ÇOK ER DE A RA MA A PIL DI BDP li baþ kan la rýn gö zal tý na a lýn dý ðý o pe ras yon kap sa mýn da po lis, BDP Cey lan pý nar il çe baþ kan lý ðý i le BDP Ur fa Si ya set A ka de mi si i le Kür di-der bi na - sýn da da a ra ma yap tý. U zun sü ren a ra ma la rýn ar dýn - dan po lis, suç un su ru ol du ðu de ðer len di ren ev rak - lar, bil gi sa yar lar, CD ler i le ya sak ya yýn la ra da in ce - len mek ü ze re el ko nul du. Sa bah er ken sa at ler de ger - çek leþ ti ri len o pe ras yon kap sa mýn da gö zal tý na a lý nan BDP Þan lý ur fa Ýl Baþ ka ný Fat ma Ý zol, BDP Vi ran þe - hir Ýl çe Baþ ka ný Meh met Ha lis Ak taþ, BDP Cey lan - pý nar Ýl çe Baþ ka ný Ýb ra him O gur i le.k., T.A., M.V., H.K., M.A., Ý.G., H.Ç., H.D., A.T., K.C., M.K., M.E., P.., Þ.B., A.D.S., H.., A.C., M.E.P., N.A., A.V., F.A., M.E., S.Ý., Z.. ve M.N.T.; ge ti ril dik le ri Te rör le Mü - ca de le Þu be si nde sor gu lan ma ya baþ lan dý. Çok gü zel söz ler bun lar ÜNLÜ OUNCU VE ÖNETMEN ILMAZ ERDOÐAN, TOPLUM MÜHENDÝSLÝÐÝNÝN TOPLUM- SAL DEÐERLERE BÜÜK ZARAR VERDÝÐÝNÝ BELÝRTEREK, GEÇMÝÞTE APILAN DEVRÝMLERÝN EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDUÐUNU SÖLEDÝ. ýlmaz Erdoðan 6 ilde KCK operasyonu:28 gözaltý AHMET HAMDÝ ÇÝÇEK ÞANLIURFA Terör örgütü PKK nýn þehir yapýlanmasý KCK ya yönelik Þanlýurfa merkezli olarak 6 ilde operasyon düzenlendi. Al bay o to mo bi lin de ö lü bu lun du KO CA E LÝ NÝN Ýz mit il çe sin de Ka ra Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý na bað lý E DOK Mu ha be re Hiz met Des tek Ko mu tan lý ðý nda gö rev li bir al bay, o to mo bi li nin i - çin de ta ban ca i le ba þýn dan vu rul muþ hal de bu lun du. A i le vî so run la rý bu lun du ðu ve e þin den bir yýl ön ce ay rýl dý ðý öð re ni len al bay Ýs ma il Çe ti ner in (49) ö - lüm se be bi, ya pý la cak o top si ve in ce le me le rin ar dýn dan ke sin lik ka za na cak. Kar te pe il çe si Sa lim Der vi þoð lu Cad de si ü ze rin de park ha lin de bu lu nan 41 NS 121 pla ka lý bir a ra cýn ya ný na gi den va tan daþ lar, di rek si yon ba þýn da ha re ket siz du ran bir ki þi ol du ðu nu gö rün ce du ru mu po li se bil dir di. O lay ye ri ne ge len e - kip ler, sað e lin de ta ban ca bu lu nan ve sað þa ka ðýn da da mer mi gi ri þi ol du ðu an la þý lan þah sýn, Ýz mit te bu lu nan Ka ra Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý E DOK Mu ha - be re Hiz met Des tek Ko mu tan lý ðý nda gö rev li Pi ya de Al bay Ýs ma il Çe ti ner ol du ðu nu be lir le di. Po lis e kip le ri kim lik tes bi ti nin ar dýn dan du ru mu as ke rî yet - ki li le re de bil dir di. Ýn ce le me ler ta mam lan dýk tan son ra Çe ti ner in ce na ze si As rî Me zar lýk Mor gu na kal dý rýl dý, a ra cý i se o to par ka çe kil di. Ev li ol du ðu öð re ni - len Al bay Çe ti ner in e þi i le 1 yýl dýr ay rý ol du ðu ve psi ko lo jik so run lar ya þa dý ðý id di a e dil di. O lay la il gi li çok yön lü so ruþ tur ma baþ la týl dý. Çe ti ner in ö lüm sebebi ya pý la cak in ce le me ve o top si nin ar dýn dan ke sin lik ka za na cak. Ko ca e li / ci han

10 EKONOMÝ 10 HABERLER e ni den ya pý lan ma Ül ker e kâr ge tir di ntür KÝ E NÝN li der gý da þir ke ti Ül ker, 2012 yý lý nýn ilk çey rek so nuç la rý ný a çýk la dý. A çýk la ma ya gö re Ül ker, 31 Mart 2012 ta ri hi i ti ba riy le top lam sa týþ ge lir le ri ni % 71.8 ar ttý ra rak mil yon li ra ya çý kar dý yý lýn da baþ lat tý ðý ye ni den ya pý lan ma ça lýþ ma la rý nýn mey ve le ri ni top la ma ya baþ la yan Ül ker in 2012 nin ilk 3 a yýn da ki brüt kâ rý, ge çen yý lýn ilk çey re ði ne gö re i ki kat ar ta rak 71.8 mil yon li ra dan mil yon li ra ya u laþ tý. Þir ke tin net kâ rý i se % ar týþ la 18.7 mil yon li ra dan 63.9 mil yon li ra ya çýk tý. Bu per for mans eþ li ðin de Ül ker in brüt kâr mar jý % 19.6 dan % 22.6 ya yük sel di. Ül ker Bis kü vi Sa na yi AÞ den Ka mu yu Ay dýn lat ma Plat for mu na (KAP) ya pý lan a çýk la ma da, sa týþ lar da ki ar tý þýn a na se be bi nin bis kü vi, çi ko la ta ve kek ka te go ri le ri nin tek ça tý al týn da top lan ma sý i le sa týþ nok ta la rýn da ki ye ni den ya pý lan ma ol du ðu be lir til di. Ül ker KAP tan ya pý lan a çýk la ma da, þir ke tin 31 Mart 2012 ta ri hi i ti ba riy le top lam sa týþ ge lir le ri ni % 71.8 ar ttý ra rak mil yon li ra ya çý kar dý ðý be lir ti le rek, brüt 280 mil yon li ra nýn 28 Ma yýs 2012 ta ri hin den i ti ba ren te met tü o la rak nak den da ðý týl ma sý nýn Ge nel Ku rul a tek lif e dil dil di ði bil di ril di. E ko no mi Ser vi si Bank As ya nýn ö dü lü CEP te ntür KÝ E NÝN ön cü Ka tý lým Ban ka sý Bank As ya, Or ta do ðu nun ve Af ri ka nýn En Bü yük Mo bil Tek no lo ji ve Uy gu la ma Or ga ni zas yo nu o lan The Mo bi es ö dül le rin de, En Ý yi Mo bil Web Si te si ka te go ri sin de bi rin ci ol du. e ni ü rün ve hiz met le ri ni müþ te ri le ri nin ih ti yaç ve ta lep le ri doð rul tu sun da þe kil len di ren Bank As ya, hiz met ka li te siy le tak dir top la ma ya de vam e di yor. Bank As ya, 2010 yý lýn dan i ti ba ren hiz met ver di ði cep.ban kas ya.com.tr Cep Þu be si i le Or ta do ðu nun ve Af ri ka nýn En Bü yük Mo bil Tek no lo ji ve Uy gu la ma Or ga ni zas yo nu o lan The Mo bi es ö dül le rin de, En Ý yi Mo bil Web Si te si ka te go ri sin de bi rin ci lik ka zan dý. Ter ra pinn Grup ta ra fýn dan dü zen le nen The Mo bi es ö dül le ri ne, 11 fark lý ka te go ri de 250 den faz la a day ka týl dý. a rýþ ma ya ka tý lan a day lar kul la ný cý de ne yi mi, WAP Si te si nin fir ma ya sað la mýþ ol du ðu fay da, fark lý ci haz la ra u yum lu luk gi bi bir çok kri te re gö re de ðer len di ril di. Ýþ lem çe þit li li ði, fark lý te le fon mo del le ri ne u yum lu alt ya pý sý ve kul la ný cý dos tu a ra yü zü i le Mo bil Ban ka cý lýk sek tö rün de en i yi ler a ra sýn da yer a lan Bank As ya Cep Þu be si, ka zan dý ðý bu ö dül le ba þa rý sý ný u lus la r a ra sý plat form lar da da ka nýt la mýþ ol du. E ko no mi Ser vi si Ev teks ti li nin glo bal bu luþ ma sý baþ lý yor nev teks ti li sek tö rün de dün ya nýn bu luþ ma nok ta sý o lan EV TEKS Ýs tan bul Ev Teks ti li Fu a rý ka pý la rý ný a çý yor. Dü zen len di ði her yýl u lus la r a ra sý a lan da bü yük yan ký u yan dý ran EV TEKS, Ma yýs 2012 ta rih le ri a ra sýn da CNR EX PO da 18 in ci kez dü zen le ne cek. Türk Ev Teks ti li Sek tö rü nün ge liþ me si ne pa ra lel o la rak, her yýl da ha çok bü yü yen Ev teks te, bu yýl 1000 e ya kýn ka tý lým cý fir ma 2000 mar kay la yer a la cak. 160 bin met re ka re a lan da ger çek leþ ti ri le cek dev fu ar da 2013 ün ev teks ti li trend le ri be lir le ne cek ih ra cat he de fi 10 mil yar do lar o lan sek tö rün en bü yük des tek çi si ko nu mun da ki fu ar da ya pý lan an laþ ma lar yýl ba zýn da de ðer len di ril di ðin de sek tör ih ra ca tý nýn ya rý sýn dan faz la sý Ýs tan bul EV TEKS Fu a rý nda ger çek leþ ti ri li yor. Ev teks Fu a rý na ay rý ca yurt dý þýn dan da dev fir ma lar ka tý lý yor. Ý tal yan En zo ve Grup po Ca ril lo, Ver di, Bril lant, So ley, Öz di lek, Taç, Va nel li, San ko, Pi er re Car din, Al týn ba þak, Ho me Swe et Ho me ve Chak ra fu ar da ki ö nem li mar ka lar a ra sýn da yer a lý yor. Ýs tan bul Ev Teks ti li Fu a rý na yur ti çin den i se Bur sa ve De niz li baþ ta ol mak ü ze re Kay se ri, A da na, Ýz mir, An ka ra ve Di yar ba kýr ýn a ra la rýn da yer al dý ðý çok sa yý da il den fir ma ka tý la cak. E ko no mi Ser vi si Ford O to san a 5 ka te go ri de 6 ö dül nford Glo bal in 1999 yý lýn dan be ri dü zen le di ði ve dün ya da ki bütün Ford fab ri ka la rý nýn ka týl dý ðý iþ sað lý ðý ve gü ven li ði ko nu sun da ki ö dül prog ra mý Pre si dent He alth and Sa fety A ward da Ford O to san 5 ka te go ri de 6 ö dü le la yýk gö rül dü. Göl cük te ki Veh bi Koç Vak fý Ford O to san Kül tür ve a þam Mer ke zi nde dü zen le nen ö dül tö re nin de ko nu þan Ford Mo tor Com pany Ü re tim Bi ri mi Gü ven lik ve Er go no mi ö ne ti ci si U we Ga wel, Pre si dent He alth and Sa fety A ward ýn çok pres tij li bir ö dül prog ra mý ol du ðu nu söy le ye rek, bu yýl 60 ý Av ru pa da ol mak ü ze re dün ya ge ne lin de 150 baþ vu ru ya pýl dý ðý ný an lat tý. Ga wel, bu yýl ki ö dül le rin baþ ka bir ö nem li ö zel li ði nin i se iþ sað lý ðý ve gü ven li ði ko nu sun da ki kat ký la rýn dan do la yý, her se ne Ford dün ya sýn dan bir li der yö ne ti ci ye ve ri len Ro man Krygi er Ýþ Sað lý ðý ve Gü ven li ði Li der lik Ö dü lü nün (He alth and Sa fety Le a ders hip A ward) Þu bat a yýn da ge çir di ði kalp kri zi so nu cu ölen Ge nel Müdür Nu ri O tay a ve ril me si ol du ðu nu i fa de et ti. Ko ca e li / a a DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 7 MAIS A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7651 ÖN CE KÝ GÜN 1,7655 S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3017 ÖN CE KÝ GÜN 2,302 DÜN 92,55 ÖN CE KÝ GÜN 93,10 DÜN 623 ÖN CE KÝ GÜN 627 p p p p Dar gö rüþ lü lük za ma ný de ðil IMF BAÞKANI CHRÝSTÝNA LEGARDE, HALÝ HAZIRDA ÝKÝ KAMP OLUÞMUÞ DURUMDA; BÜÜME VE KEMER SIKMA ÞEKLÝNDE. ZAMAN KISA VADECÝLÝK VE DAR GÖRÜÞLÜLÜK ZAMANI DEÐÝL DEDÝ. U LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu (IMF) Baþ ka ný Chris ti na Le gar de, Av ru pa böl ge sin de bü yü me ve ke mer sýk ma ko nu sun da ki tar týþ ma la ra i þa ret e de rek, Za man ký sa va de ci lik ve dar gö rüþ lü lük za ma ný de ðil. Uy gun po li ti ka kom bi nas yon la rý ný o luþ tu ra rak prob lem le ri bir lik te çöz me yo lu na git me li yiz de di. Le gar de ýn Zü rih Ü ni ver si te si nde yap tý ðý ko nuþ ma dan der le nen bil gi ye gö re, La gar de, ha li ha zýr da bü yü me ve ke mer sýk ma þek lin de i ki kamp o luþ muþ du rum da ol du ðu nu be lir te rek, Bü yü me kam pýn da yer a lan lar, bü yü me nin sað lan ma sý i çin da ha faz la hü kü met des te ði nin ge rek ti ði ni söy lü yor. Ö te yan dan ke mer sýk ma kam pýn da ki ler hü kü met le rin bü yük bir borç ü ze rin de o tur duk la rý ný ve hü kü met le ri ne bu bor cu a zalt mak i çin el le rin den ge le ni yap ma la rý ge rek ti ði ni söy lü yor. Ben bu nun yan lýþ bir tar týþ ma ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Ben bu nun Ku zey Ren-Vest fal ya, Türk fir ma la rý i çin çok ca zip Almanya'nýn Ku zey Ren-Vest fal ya E ya le ti E ko no mi Ba kan lý ðý Müs te þa rý Dr. Günt her Hor zetzky, Türk yatýrýmcýlarý ülkesine dâvet etti. a tý rý mýn ö nün de ki engeller kal dý rýl sýn TÜSÝAD Baþ ka ný Ü mit Boy ner, Baþ ta ver gi re for mu ol mak ü ze re ya tý rý mýn ö nün de ki en gel le rin kal dý rýl ma sý Tür ki ye nin da ha ko lay iþ ya pý lan bir ül ke ha li ne dö nüþ me si ni sað la ya cak týr de di. TÜ SÝ AD Baþ ka ný Ü mit Boy ner, Der nek ta ra fýn dan dü zen le nen Tür ki ye de Bir leþ me ler ve Dev ral ma lar: Re ka bet çi Ol mak Ý çin Na sýl Bir Ýþ bir li ði a pýl ma lý? ko nu lu se mi ner de ko nuþ tu. Ü mit Boy ner, i çe ri de güç lü o la ma ma la rý ha lin de dý þa rý da da güç lü o la ma ya cak la rý ný di le ge tir di. Boy ner, Re ka be ti be lir le yen iþ ve ya tý rým or ta mý ol gu la rý i le kar þý kar þý ya ka lý yo ruz. Baþ ta ver gi re for mu ol mak ü ze re ya tý rý mýn ö nün de ki en gel le rin kal dý rýl ma sý Tür ki ye nin da ha ko lay iþ ya pý lan bir ül ke ha li ne dö nüþ me si ni sað la ya cak týr dedi. Ýs tan bul / a a Akaryakýt fiyatlarý yukarý doðru çýkabilir DÜN DEN ge çer li ol mak ü ze re ben zi nin pe ra ken de sa týþ fi ya týn da or ta la ma 13 ku ruþ, mo to rin de i se 14 ku ruþ in di rim ya pýl dý. Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, a kar ya kýt fi yat la rýn da in di rim ya pýl ma sý na i liþ kin, Þu an da fi yat lar mev sim sel o la rak ge ri li yor. Ü çün cü çey rek te ay ný þart lar de vam e der se, ay ný si ya sî je o po li tik risk ler böl ge miz de de vam e der se, dün ya e ko no mi si nin bü yü me si ay ný dü zey de kal sa bi le mev sim sel o la rak ü çün cü çey rek te fi yat la ra yu ka rý doð ru bir bas ký o la bi lir de di. ABD ham pet ro lü nün Ha zi ran a yý tes li mi va ril fi ya tý nýn 97,76 do lar ve Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün Ha zi ran a yý tes lim fi ya tý nýn i se 113,16 do lar se vi ye le ri ne ka dar düþ me si Tür ki ye de pom pa ya yan sý dý. An ka ra / a a bi ri ya da ö te ki þek lin de dü þü nül me si ni tar tý þý rým. Bu gün ve ya rýn i çin i yi o lan bir stra te ji yi o luþ tu ra bi li riz de di. Le gar de ýn pi ya sa la ra me sa jý i se net ol du; Za man ký sa va de ci lik ve dar gö rüþ lü lük za ma ný de ðil. Uy gun po li ti ka kom bi nas yon la rý ný o luþ tu ra rak prob lem le ri bir lik te çöz me yo lu na git me li yiz. Le gar de, kü re sel e ko no mi de ki ya vaþ bü yü me ye dik ka ti çe ke rek, Kü re sel e ko no mi ih ti yaç la rý mý zý kar þý la ya mý yor. IMF ha li ha zýr da kü re sel e ko no mi nin yüz de 3,5 o ra nýn da bü yü ye ce ði ni ön gö rü yor. Fa kat i çe ri sin de re ses yon da o lan Av ru pa e ko no mi le ri ni de i çe ri sin de a lan böl ge de bü yü me da ha ya vaþ o la cak, yak la þýk yüz de 1,5 o ra nýn da de di. Le gar de a gö re, ge liþ miþ ül ke ler de þu an da e ko no mi le rin ü re tim po tan si yel le ri i le mev cut ü re tim mik tar la rý a ra sýn da ki fark, ya ni ü re tim a çý ðý nýn yak la þýk yüz de 4 o ra nýn da ol ma sý Sa na yi ü re ti min de ar týþ SA NA Ý ü re ti mi Mart a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 2,4, bir ön ce ki a ya gö re i se yüz de 10,7 o ra nýn da art tý. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), 2012 yý lý Mart a yý sa na yi ü re tim en dek si so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, Mart ta, 2011 yý lý nýn Mart a yý na gö re, sa na yi nin alt sek tör le rin den ma den ci lik ve taþ o cak çý lý ðý sek tö rün de yüz de 4,3, i ma lat sa na yin de yüz de 1,6, e lek trik, gaz, bu har ve ik lim len dir me ü re ti mi ve da ðý tý mý sek tö rün de de yüz de 7,9 ar týþ gö rül dü. Tak vim et ki sin den a rýn dý rýl mýþ en deks, Mart a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 2,5, mev sim ve tak vim et ki le rin den a rýn dý rýl mýþ sa na yi ü re tim en dek si de bir ön ce ki a ya gö re yüz de 0,7 ar týþ kay det ti. A na Sa na yi Grup la rý Sý nýf la ma sý na gö re, Mart a yýn da ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re en yük sek ar týþ yüz de 4,5 i le e ner ji de gö rül dü. Bu nu, yüz de 3,9 i le da ya nýk sýz tü ke tim ma lý i ma la tý, yüz de 2,9 i le da ya nýk lý tü ke tim ma lý i ma la tý, yüz de 2,7 i le a ra ma lý i ma la tý iz ledi. An ka ra / a a bek le ni yor. Le gar de, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Ne den a ci len bü yü me ge rek li? Et ra fý mý za ba ka lým. Dün ya da þu an da 200 mil yon in san iþ siz ve yak la þýk 75 mil yon genç top lum i çe ri sin de ken di le ri ne bir yer e din me ye ça lý þý yor. Gü ney Av ru pa ül ke le rin de, her beþ ki þi den bi ri ve her i ki genç ten bi ri si iþ siz. Bu e ko no mik, sos yal ve in sa ný a çý dan po tan si yel bir fa ci a. Ma lî dü zen le me le rin de ö ne mi ne de ði nen Le gar de, Kriz se be biy le ve kýs men i yi gün ler de ge lir le ri ni bi rik tir me miþ ol ma la rýn dan kay nak la nan ka mu bor cu yük sek o lan ül ke ler i çin ma lî dü zen le me þart. Ge le cek yýl ge liþ miþ e ko no mi le re sa hip ül ke ler de, ka mu bor cu nu gay ri sa fi mil lî ha sý la ya o lan o ra ný nýn yüz de 109 a yük sel me si bek le ni yor. Bu 2. Dün ya Sa va þý ndan be ri en yük sek o ran. Bu borç sür dü rü le mez, borç o ra ný nýn a þa ðý çe kil me si lâ zým de ðer len dir me sin de bu lun du. Ýs tan bul / a a TOP LU söz leþ me le rin i kin ci tur gö rüþ me si nin a çý lý þýn da ko nu þan Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, ka mu iþ ve ren he ye ti nin zam ta le bi nin 14 Ma yýs ta su nu la ca ðý ný söy ler ken Me mur-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du i se, bu tek li fin ken di le ri ne i le til me si ni ve tar tý þýl ma sý nýn sað lan ma sý ný is te di. Top lu Söz leþ me le rin i kin ci tur gö rüþ me le ri, Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý nda baþ la dý. A çý lýþ ta ko nu þan Me mur-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, top lu söz leþ me le rin i kin ci tu run da hiz met ko lu top lu söz leþ me le ri nin e le a lý na ca ðý ný ha týr la ta rak, yet ki li sen di ka lar la ka mu iþ ve ren he ye ti a ra sýn da ya pý lan gö rüþ me ler de, ta lep le rin dik ka te a lýn ma ya rak, e len me si ni doð ru bul ma dýk la rý ný kay det ti. Hiz met kol la rý ný il gi len di ren ve hiz met ko lu top lu söz leþ me si nin AV RO BÖL GE SÝ NDE RE SES ON BEK LE NÝ OR Le gar de, Av ru pa Bir li ði nde ki ban ka la rýn bu yý lýn so nun da ka dar top - lam var lýk la rý nýn yak la þýk yüz de 7 si ne te ka bül e den, 2,6 tril yon do la rý pi ya sa ya-en jek te et me si nin bek len di ði ni kay det ti. Re form sü re cin de, Av ru pa da as ga rî üc ret dü zen le me le ri ne de de ði nen Le gar de, As ga rî üc ret ö nem li ba zý sos yal a maç la ra hiz met et mek i çin ha zýr lan mýþ ken, ba zen kon trol den çý ka bi li yor... u na nis tan da as ga rî üc ret ha len Por te - kiz de kin den yüz de 50, Ýs pan ya da kin den de yüz de 17 faz la. Ro man ya ve Bul ga ris tan da ki as ga rî üc re tin i se 5 i la 7 kat ü ze rin de de di. Gü ney Av ru pa da ü re tim dü þük lü ðü nün bü yü me ö nün de en gel ol du ðu nu be lir ten Le gar de, söz le ri ne þöy le de vam et ti: u na nis tan da lo jis tik sek tö rü nün ko ru ma cý ol ma sýn dan kay nak lý o la rak, Hol lan da dan u - nan bir çift çi den do ma tes al mak tan da ha u cuz o la bi li yor. Oy sa ki he pi - miz bi li yo ruz. u na nis tan ve rim li top rak la rý ve i na nýl maz ik li mi o lan bir ül ke. Þim di bu a lan da li be ral leþ me ça lýþ ma la rý ya pý lý yor. U lus la ra ra sý Pa ra Fo nu (IMF) kü re sel e ko no mi nin bu yýl yüz de 3,5 bü yü ye ce ði ni tah min e di yor. ABD e ko no mi si nin muh te me len yüz de 2,1 bü yü ye ce ði - ni ön gö ren IMF ye gö re, Av ro Böl ge si nin re ses yo na gir me si bek le ni - yor. IMF Baþ ka ný Chris ti ne La gar de, Av ru pa ve di ðer böl ge ler de ki borç - lu ül ke le re e ko no mi le ri ne da ha faz la za rar ver me den ka çýn ma la rý i çin büt çe a çýk la rý ný ka de me li o la rak a zalt ma sý çað rý sýn da bu lun du. NRW.IN VEST, Türk mo da ve teks til sek tö rü nün en ö nem li or ga ni zas yon la - rýn dan bi ri o lan Ýs tan bul Ha zýr Gi yim Kon fe ran sý kap sa mýn da Türk fir ma la rý - nýn Al man ya nýn Ku zey Ren-Vest fal ya E ya le tin de ger çek leþ tir di ði ye ni ya tý - rým ve ku ru luþ pro je le ri ni ta nýt ma fýr sa tý bul du. Ku zey Ren-Vest fal ya da geç ti ði miz se ne i çe ri sin de 16 Tür ki ye kö ken li fir ma da ha ku ru lu þu nu ba þa rý i le ger çek leþ tir di. Al man ya nýn ik ti sa dî a çý dan en bü yük e ya le ti o lan Ku zey Ren-Vest fal ya, Ýs tan bul Ha zýr Gi yim Kon fe ran sý va sý ta sý i le Türk mo da ve teks til sek tö rü nü de ku cak la mýþ ol du. NRW.IN VEST, Ku zey Ren-Vest fal - ya nýn bir ya tý rým ve ku ru luþ ye ri o la rak Al man ya da sa hip ol du ðu li der ko - nu mu 2011 yý lýn da da da ha da güç len di re rek sür dür me si ni sað la dý yý - lýn dan be ri Ku zey Ren-Vest fal ya da ki ya ban cý ya tý rým pro je le ri nin sa yý sý i ki ka tý na çýk tý. Ku zey Ren-Vest fal ya E ya le ti E ko no mi, E ner ji, Ýs kân, Ba yýn dýr lýk ve U laþ týr ma Ba kan lý ðý Müs te þa rý Dr. Günt her Hor zetzky, 300 Tür ki ye kö - ken li fir ma ha li ha zýr da yurt dý þý fa a li yet ve ya tý rým la rý a dý na Ku zey Ren-Vest - fal ya yý ter cih et miþ tir. Ku zey Ren-Vest fal ya da bu sü reç te Türk fir ma la rý i çin gü ve ni lir bir or tak ol ma ya de vam e de cek tir. NRW.IN VEST, pro je a þa ma sýn - dan ku ru luþ a þa ma sý na ka dar bütün sü reç te Türk fir ma la rý na Ku zey Ren- Vest fal ya da ki ya tý rým fi kir le ri nin ger çe ðe dö nüþ me si a dý na des tek ol mak ta. Ge rek ti ðin de ye rel kal kýn ma a jans la rýy la bað lan tý ku rul ma sý, vi ze ve o tur ma iz ni baþ vu ru la rý nýn so run suz hal le dil me si gi bi ko nu lar da NRW.IN VEST in sun du ðu hiz met ler a ra sýn da yer al mak ta dýr. E ko no mi Ser vi si Hü kü met, me mu ra zam tek li fi ni su na cak Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik kap sa mýn da bu lu nan bir çok hu su sun, ge nel top lu söz leþ me nin ko nu su de ni le rek ve ya di ðer ko nu baþ lý ðý al týn da ay rýþ tý rýl dý ðý ný da i fa de e den Gün doð du, sü re cin yan lýþ iþ le til me me si ni is te di. Sen di ka ve kon fe de ras yon la rýn top lu söz leþ me ta lep le ri ni top lu söz leþ me baþ la ma dan bir haf ta ön ce Dev let Per so nel Baþ kan lý ðý na ver dik le ri ni ha týr la tan Gün doð du, a ra dan ge çen 8 gü ne kar þý lýk ka mu iþ ve ren he ye ti nin ha len tek li fi ni sun ma dý ðý ný i fa de et ti. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik i se ko nuþ ma sýn da, top lu söz leþ me ma sa sý dý þýn da kim se nin ka rar ve ri ci ko num da ol ma dý ðý ný, ma sa dan bir þey sak lan ma dý ðý ný söy le di. Ba kan Çe lik, hiz met kol la rý nýn ta lep le rin de ay rým cý lýk ya pýl dý ðý yö nün de ki e leþ ti ri le re de, böy le bir þe yin ol ma dý ðý ce va bý ný ver di. Ankara / Ahmet Terzi

11 MEDA POLÝTÝK 11 AN KA RA DA BU LU ÞAN RUH LAR HA SAN el Ben na ve Müs lü man Kar deþ ler U lus la ra ra sý Sem poz yu mu i çin An ka ra da i dik. An ka ra be nim ya ban cý sý ol du ðum bir þe hir de ðil. ah ya Ke mal Be yat lý gi bi Ýs tan bul a dön mek i çin can a tan lar dan da de ði lim. An ka ra ba na hep se vim li gel miþ tir. O na A na do lu þeh ri ve ka sa ba sý o la rak bak mý þým dýr. An ka ra da faz la kal ma sam da ba na hep se vim li gel miþ tir. Ha tý ra tý ný hep ya þat mý þým dýr. An ka ra be nim Þam yo lum dur. A li Tan ta vi ha ya týn da ve dün ya da üç þeh re a þýk ol du ðu nu söy le miþ tir. Þam ve Gu ta sý ve ha la kar de þi Sa id Tan ta vi nin mu kim ol du ðu Mek ke ve E bu l Ha san en Ne de vi nin di ya rý o lan Luck now. El bet te be nim i çin sý ra la ma bi raz fark lý. Þam ha la bur num da tü ten bir bel de. An ka ra u nu ta ma dýk la rý mýn a ra sýn da. Sa kar ya nýn i se ma zi si ni se vi yo rum. Dost la rým la ge çir di ðim a su de gün le ri mu hal let gün le rim o la rak sa ya rým. Kay bet tik çe de ðer le nen ha tý ra lar. Kon jonk tür le þe hir le rin ru hu da de ði þi yor. Ha dis ler de Gu ta ve Þam ýn yýl dý zý nýn par la ya ca ðý dö nem o la rak a hir za man di li mi gös te ri li yor. Ýn þa al lah bu da Al-i E set (E sat ha ne dan lý ðý) son ra sý na denk ge le cek tir. Þam cen net-i a sa ba ha rýn mer ke zi o la cak týr. Zi ra ha dis ler Gu ta i çin böy le söy lü yor. Asr-ý sa a det dö ne miy le il gi li Þam a böy le bir vur gu bu lun mu yor. Zi ra Þam, Asr-ý sa a de tin de ðil a hir za ma nýn ak tö rü. Ba na gö re An ka ra Þam ýn ka pý sý. An ka ra ya ge le cek o lur sak; Za man ga ze te si ne in ti sap et tik ten son ra bir müd det An ka ra da ça lýþ tým. Za man ýn mer ke zi An ka ra i di. O ra da ev len dim ve bel ki de en gü zel gün le rim den ba zý la rý ný o ra da ge çir dim. «Ma i þe ti mi zi U lus ta ka za ný yor ve ma ne vi gý da mý zý Ha cý Bay ram dan a lý yor duk. Þam a gi der ken de Mihr A li Sü ley man i le bir lik te 27 Nu ma ra da ey len miþ ve hal leþ miþ tik. A mi ya ne ta bir le Nur cu la rýn uð rak ye riy di ve ha la da bu ö zel li - Baþ be lâ sý! E KO NO MÝK bu na lým Av ru pa yý de rin bir de ði þi me ha zýr lý yor. A þý rý sa ðýn ve Sol un yük se li þe geç me si de ði þi min ilk dal ga la rý. Kri zin si ya si ve sos yal so nuç la rý, ya kýn ge le cek te ken di ni a ðýr bi çim de his set ti re cek ve a sýl sar sýn tý o za man his se di le cek. Av ru pa Bir li ði ye ri ne böl ge öl çek li or tak lýk lar, At lan tik ký yý la rý ný vu ra cak ýrk çý dal ga lar, bir tür Av ru pa ne o con la rý nýn or ta ya çý ký þý, bir lik ye ri ne ça týþ ma ek sen li po li ti ka la rýn ö ne çýk ma sý, 2. Dün ya Sa va þý son ra sý yo ðun e mek le bi rik ti ri len þey le rin hoy rat ça göz den çý ka rýl ma sý, e ko no mik kri zin kay nak ve pa zar pay la þým sa va þý na dö nüþ me si gi bi Av ru pa dý þý ný da et ki le ye cek cid di ge liþ me le re o la bi lir di ye rek ha zýr ol mak ta fay da var. Bu yüz den A rap ba ha rý de di ði miz is yan dal ga la rý nýn Ak de niz ký yý la rýn dan baþ la ya rak Av ru pa baþ kent le ri ni vu ra ca ðý na hep i nan dým. Or ta do ðu dan son ra As ya yý vu ra ca ðý id di a e di len de ði þim dal ga sý nýn As ya dan ön ce þa þýr tý cý bi çim de Av ru pa yý et ki le ye bi le ce ði ne de. Bu yüz den, 21. yüz yý lýn kü re sel sis te min çe kir de ði ni ye rin den oy na ta ca ðý ný, va ro lan e ko no mik, si ya si ya pý la rýn da kök lü de ði þik lik ler ya þa na ca ðý ný, ye ni mer kez le rin o lu þa ca ðý ný dü þü nü yo rum. Do la yý sýy la bu yüz yý lýn bir tür is yan ça ðý na dö nü þe bi le ce ði ne de... Fran sa ve u na nis tan da ki se çim le rin so nuç la rý ný bu a çý dan i yi de ðer len dir mek, Av ru pa da ya pý la cak di ðer se çim ler de ka mu o yu e ði lim le ri ni bu a çý dan de ðer len dir mek, ge le ce ðe yö ne lik bir pers pek tif ge liþ tir mek doð ru o la cak týr. Bun dan son ra ki se çim ler de ben zer e ði lim ler ya da tep ki ler et ki li o la cak týr. An cak Ni co las Sar kozy nin kay bet me sin de ki þi sel bir se vinç duy du ðu mu i ti raf et me li yim. Sar kozy, hem Fran sa hem Av ru pa si ya se ti i çin bir ta lih siz lik ti, yol ka za sýy dý. Ö zel lik le Ýs lam dün ya sý, Tür ki ye, Or ta do ðu nun ge ne li i çin teh li ke li, ði ni ko ru yor muþ. Nur cu lar dan ba his a çýl mýþ ken Cu mar te si gü nü (5 Ma yýs 2012) Dost Tv de Su ri ye me se le si ne da ir bir ka yýt yap týk. Er te si gü nü de es ki ha va yý kok la mak ve es ki me kan la rý yok la mak i çin sem poz yum dan va kit bul du ðum da Ko ca te pe Kül tür Mer ke zi nden ha re ket le sa bah le yin ken di mi yü rü ye rek U lus a at tým. Ha cý Bay ram Ve li nin tür be si ve ca mi si yi ne zi ya ret çi a ký ný na uð ra mýþ tý. An ka ra nýn ma ne vi ha va sý bu ra da a tý yor du. Me ðer se e ni As ya ca mi a sý Bal gat ta bir genç lik þö le ni ve þen li ði ter tip et miþ ve þö le ne þe hir dý þýn dan ge len ler ön ce bi raz Ha cý Bay ram da so luk la ný yor lar dý. E ren ler An ka ra da sif ta hý Ha cý Bay ram da ya pý lý yor du. Der viþ le rin eni Asya cemaati mensuplarýyla karþýlaþmam bende þu kanaati uyandýrdý: Ankara da ayný anda ve günlerde Hasan el Benna ve Bediüzzaman ýn ruhu dolaþýyordu. ru hu o ra da a tý yor du. O ra da e ni As ya ca mi a sýn dan çok sa yý da ta ný dýk ve ta ný ma dýk si ma i le kar þý laþ týk. Bir çok la rýy la ha tý ra fo toð ra fý çek tir dik. Genç lik þö le ni Bal gat ta sa at su la rýn da baþ la ya cak tý. Coþ ku ve kay naþ ma ya ve si le ol ma sý ný ni yaz e de rek e ni As ya men sup la rýy la ve da la þý yor duk. e ni As ya ca mi a sý ve ce ma a ti men sup la rýy la kar þý laþ mam ben de þu ka na a ti u yan dýr dý: An ka ra da ay ný an da ve gün ler de Ha san el Ben na ve Be di üz za man ýn ru hu do la þý yor du. Ha lep li þa ir ve ha re ket a da mý Ö mer Ba ha ed din E mi ri nin oð lu Mü ca hid de Ha san el Ben na sem poz yu mun da za - ra hat sýz e di ci bir i sim di. Se çil me sin de de, Fran sa po li ti ka la rý na et ki sin de de bel li güç le rin, sa vaþ lo bi si nin et ki si çok bü yük tü. Sar kozy ve po li ti ka la rýn dan hep en di þe duy dum. Bu hi pe rak tif, kur naz, hýr çýn, a þý rý ih ti ras lý, gü ve nil mez, ya lan söy le yen, ver di ði söz le ri tut ma yan, de ðer yar gý la rýn dan yok sun, a ni ve ön gö rü le mez de ði þik lik ler gös te ren ge ve ze a dam bir dö nem da ha se çil sey di, dün ya nýn ba þý na be la o la cak tý. Ben ce Av ru pa da, Or ta do ðu da, dün ya da teh li ke li e ði lim le ri o lan bir li der den kur tul muþ ol du. Türkiye, Ýslâm dünyasý, Avrupa, hatta dünya, Sarkozy gibi dengesiz bir siyasî figürden kurtulduðu için sevinmeli! Bu kö þe de ka dar çok þey ya zýl dý o nun i çin. A þý rý sað cý ka rak te ri, dev let baþ ka nýn dan çok ör güt li de ri gi bi dav ran ma sý, Ýs ra il a þý rý sa ðý i le sý ký i liþ ki le ri, Av ru pa da ki ya ban cý la ra nef ret duy ma sý, si ya si ya þa mý nýn hep dal ga lý, so run lu, en tri ka lar la do lu ol ma sý gi bi... Müt hiþ in ti kam cý ka rak te ri i le ba þýn da bu lun du ðu ül ke yi ki þi sel hýrs la rý na ve bað lý bu lun du ðu lo bi nin çý kar la rý na gö re yö net me si, den ge siz bir si ya si fi gür çý kar dý or ta ya. Ýs lam dan ve Müs lü man lar dan nef ret et me si, bü tün tez le ri ni, bu çev re le re yö ne lik düþ man lýk lar ü ze ri ne kur gu la ma sý, a yý rým cý, dýþ la yý cý ve kýþ kýr tý cý ol ma sý gi bi... Ý çiþ le ri Ba ka ný i ken, Pa ris va roþ la rý nýn a lev a lev yan dý ðý sý ra da, Ku zey Af ri ka a sýl lý Fran sýz va tan daþ la rý ný kas te de rek; ten Ýs lâ mî hiz met ler ba býn dan Tür ki ye den Be di üz za man ve Er ba kan i sim le ri ne ve hiz met le ri ne te mas et ti. «A rap Ba ha rý ve An ka ra ba ha rýn da Be di üz za man ve Ha san el Ben na nýn ruh la rý do la þý yor du. Ruh la rý da þad o lu yor du. On la rýn müj de le dik le ri ba har gün le ri ge li yor du. Ger çek ten de ba har ha va sý An ka ra yý sar mýþ ve tes lim al mýþ tý. Sem poz yum da Müs lü man Kar deþ ler Ür dün Ko lu Baþ ka ný Dr. Hem mam Sa id in i fa de siy le Ýs lam ýn i kin ci ve a hir za man tu run da (el cev le tü s sa ni ye lil Ýs lam), Ha san el Ben na Müs lü man la ra in san lýk i çin üs ta di yet ma ka mý ný müj de le miþ ti. Be di üz za man da Mü na za rat ta Müs lü man la rýn be ni be þe re piþ dar lýk et me sin den söz e di yor du. Bu gün o müj de li gün le rin mu kad di me si ve ir ha sa tý ya þa ný yor. An ka ra da do la þýr ken dost la rý mýn iz le ri ni sür düm. On lar dan bi ri si Ül ke TV So rum lu Mü dü rü Ha san Öz türk ün ka yýn pe de ri mer hum Þük rü Ho ca i di. Ki el i le An ka ra ger ge fin de dost luk ik li mi nin zir ve le rin de ya þa mýþ týk. Zevk sa hi bi bir in san dý. Ga li ba An ka ra ya uð ra ma ya lý bir i ki se ne ol du ve uð ra ma ya lý ba zý ha yýr lý ge liþ me ler ol muþ. Ha cý Bay ram Ve li Ca mii ve hav za sý el den ge çi ril miþ.gü zel de ol muþ. E me ði ge çen ler den Al lah ra zý ol sun. Ar ka ta ra fý i se san ki me si re ye ri gi bi ol muþ. Ha vuz lu bah çe ler ya kýþ mýþ. An ka ra lý la rýn fi zi ki ve me ta fi zi ki o la rak ne fes a la cak la rý bir me ka na ka vuþ muþ lar. Ma ne vi bir ik lim ha li ne gel miþ. La kin A rap ça ki tap lar sa tan Bað dat Ki ta be vi nin ar ka sýn da ve ya ya nýn da bu lu nan ve dost soh bet le ri ne sýr daþ lýk e den es ki kah ve git miþ. Þim di ye ri ne ye ni si yük se li yor. Keþ ke ba zý me kan la ra hiç i li þil me se. Ay nen mu ha fa za e dil se ve mu hip le rin ha tý ra sý ay nen bý ra kýl sa. Ha cý Bay ram da bir çok zu hu rat la kar þý laþ tým. Bel ki de ye ri gel dik çe de ði ni riz. Mus ta fa Öz can e ni A kit, Pis lik le ri, hor tum la yý ka ma ya! ant iç miþ ti. Pis lik ler, Ku zey Af ri ka lý lar ve Müs lü man lar o lu yor du. ABD a þý rý sa ðý i le Ýs ra il a þý rý sa ðý nýn or tak ü rü nüy dü Sar kozy. Cum hur baþ ka ný ol du. Se çi lir se çil mez ül ke si nin si ya si du ru þu nu sar sýn tý lý bir þe kil de de ðiþ tir di, bu çev re le rin çý kar la rý na hap set ti. Ýs lam düþ man lý ðý nýn li der li ði ni on lar dan al dý. Si ya si ra kip le ri ni bi rer bi rer i ti bar sýz laþ týr dý, hak la rýn da yol suz luk so ruþ tur ma la rý aç týr dý ve yar gý la dý. Se çim kam pan ya sýn da yi ne Ýs lam ve ya ban cý düþ man lý ðý ný kul lan dý. Teh dit ler e ya tý rým yap tý ve bu nu gös ter mek i çin Müs lü man la rýn ev le ri ni bas týr dý, in san la rý gö zal tý na al dýr dý, sý nýr dý þý et ti. Ku zey Af ri ka kö ken li üç Fran sýz as ke ri ni, bir a hu di o ku lu ö nün de ü çü ço cuk dört ki þi yi öl dü ren Mu ham med Me rah, ku þa týl dý ðý e vin ca mýn dan at lar ken kur þun yað mu ru na tu tu lup öl dü rül dü. Me rah, Fran sýz is tih ba ra tý na ça lýþ tý, kul la nýl dý ve yok e dil di. Kam pan ya sý ný a hu di kar þýt lý ðý ný kul lan ma, Ýs lam düþ man lý ðý te zi ni iþ le me, Av ru pa yý Müs lü man teh di di nden kur tar ma ü ze ri ne kur gu la yan Sar kozy i çin Me rah, müt hiþ bir ör nek tir. Bir çok la rý bu o pe ras yon da Sar kozy nin par ma ðý ol du ðu na i na ný yor. Gö rev de kal dý ðý sü re i çin de müt hiþ bir Tür ki ye kar þýt lý ðý rüz ga rý es tir di. Ge rek Or ta do ðu da ge rek se Av ru pa Bir li ði çer çe ve sin de her ge liþ me de Tür ki ye nin ö nü ne di kil di. Tür ki ye i le he sap laþ ma, Tür ki ye yi ken di böl ge sin de sý nýr la ma, ha sým bel le me, Fran sa çý kar a lan la rý na yö ne lik teh dit gör me, Tür ki ye nin et ki a la ný nýn ge niþ le me si ni dur dur ma ön ce lik le rin den di. Ger çek ten bir baþ be la sý ydý. Tür ki ye, Ýs lam dün ya sý, Av ru pa hat ta dün ya, böy le den ge siz bir si ya si fi gür den kur tul du ðu i çin se vin me li! Ýb ra him Ka ra gül e ni Þa fak, Gün ler den 27 Ni san Sa at, Al man ya sa a ti i le su la rýn da. Al man ya Nec kar sulm þeh rin de ya pý mý de vam e den ca mi ve kül li ye nin bü ro sun da o tu ru yo rum. Ha va ol duk ça gü zel. a ným da ar ka daþ la rým dan Sam sun lu A rif Öz pa muk Ho ca e fen di de var. Bir a ra te miz gi yim li, or ta yaþ lý, u zun boy lu bir in san a çýk o lan bü ro mu zun ka pý sýn dan "Se lâ mün a ley küm" di ye rek i çe ri gir di. Biz ken di si ni ta ný mý yor duk... A ma bir in san se lâm ve re rek gel di... Ben he men a ya ða kalk tým. Mer hum ba ba mýn son va si ye ti: "Kim ge lir se gel sin se lâm ver di mi, el u zat tý mý sen o tu ru yor san a ya ða kalk" sö zü i di. Al lah rah met ey le sin. Böy le du rum lar da he men ba ba mýn o va si ye ti ve i ka zý ak lý ma ge lir; ek se ri kim o lur sa ol sun bir ge len ol du mu a ya ða kal ka rým. Ge len mi sa fi re: Hoþ gel di niz, bu yu run, ki mi a ra dý nýz?" di ye sor dum. "Ca mi nin bir yet ki li si i le ko nuþ mak is ti yo rum" de di. "Bu yu run, ben bu ra da gö rev li yim. Þöy le o tu run." Mi sa fi ri mi o turt tum. "Hay ro la bir is te ði niz mi var?" Bu a ra da git tim, çay o ca ðýn dan ken di e lim le i ki çay al dým. O tur duk, çay la rý mý zý iç me ye baþ la dýk ve "Ta ný þa lým" de dim. O da an lat ma ya baþ la dý: "Ben Mar din'in Mid yat il çe sin de nim. A dým As lan. Or ta ve li se yi Mid yat'ta o ku dum. Te o lo ji e ði ti mi i çin Al man ya'ya gel dim. Ben Sür ya ni yim. Müs lü man de ði lim. Si zi teb rik et mek i çin gel dim. Sa bah la rý bu ra dan ge çer ken bu kül li ye yi gö rü yo rum. Göð süm ka ba rý yor. Di nim Sür ya ni de ol sa ben bir T. C. va tan da þý yým. Tür ki ye'de doð dum. O ra da o ku dum. "Çok gü zel bir e ser yap tý nýz. Bü tün ar ka daþ la rý ný zý ve Müs lü man Türk le ri, bu na ön cü lük ya pan her ke si teb rik e de rim. Bi na nýn ca mi kýs mý ný, yurt kýs mý ný ta ma men gez dim. Ger çek ten þa ha ne bir bi na. Muh te þem bir e ser. Ca mi nin kub be si, min ber, mih rab, kür sü ve a vi ze le ri ger çek ten bir ha ri ka... Çok çok gü zel ol muþ. Ca mi yi ge zer ken i çim fe rah la dý... Ger çek ten ya pan la rý teb rik e de rim. Al man ya'da te mel den böy le gü zel bir ca mi, yurt ve kül li ye KONFERANSA DÂVET Konuþmacý : Prof. Dr. Haluk SELVÝ (Sakarya Üniversitesi) Konu : 1915 olayý gerçekleri Tarih : Cuma Saat: 20:30 er : Turgut Özal Konferans Salonu / Ürgüp Ýrtibat : (0537) Ahmet ÇAKMAK TAZÝE Muhterem kardeþimiz Ahmet Daðýstanlý'nýn annesi Hasibe Daðýstanlý'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Adapazarý eni Asya Okuyucularý Petar Pýsmestrovic, Kleine Zeitung / Avusturya Pa paz yar dým cý sýn dan ca mi ye yar dým ALÝ SANDIKÇIOÐLU bi na sý... Ýf ti har et me mek el de de ðil..." "Pe ki As lan Bey, Mar din-mid yat lý ol du ðu nu zu söy le di niz. Ý þi niz ne dir? Ne re de ça lý þýp, ne re de o tu ru yor su nuz?" Ben He ill bron'da ça lý þý yo rum... Hell bron'da bü yük ki li se var ya..." "E vet.." "Ben o ki li se de pa paz yar dým cý sý yým... a ni pa pa zým..." "Pe ki ne den ca mi yi gör mek ar zu et ti niz?" A li Bey, biz Tür ki ye'de Müs lü man lar la bir a ra da bü yü dük ve o kul lar da o ku duk. Hiçbir Müs lü man dan kö tü lük gör me dik. Müs lü man la rý, Türk le ri se ve riz... Þu an Tür ki ye ü ze ri ne din, mez hep ö ne çý kar tý la rak oy na nan o yun la rý din a dam la rý o la rak da çok i yi o ku ma lý yýz. Biz Mid yat'ta i ken Müs lü man kom þu la rý mýz la çok gü zel gün ler ge çir dik. Si zin mü ba rek gün le ri niz de kom þu la rý mýz biz le re hep ik ram da bu lu nur lar dý. Hâ lâ si zin un dan yap tý ðý nýz o hel va yý öz lü yo rum... Ta dý da ma ðým da der ler ya... Ay nen öy le... Ne ti ce de bu ra sý da Al lah'ýn e vi dir... Dýþ gö rü nü þü bi le in sa ný et ki li yor... Þeh rin gö be ðin de ko ca man bir e ser... Gel dim, gez dim, ger çek ten i çim a çýl dý. "Si zin de be ni ta ný ma dý ðý nýz hal de bu þe kil de çok can dan ve me de nî bir þe kil de kar þý la ma nýz cid den be ni çok mem nun et ti... Ay rý ca a lâ ka ný za ve mi sa fir per ver li ði ni ze de çok te þe kür e de rim. Be ni ta ný ma dý ðý nýz hal de te va zu ör ne ði gös te re rek gi dip ken di e li niz le çay ge tir di niz... Ýz ni niz o lur sa ben git mek is ti yo rum..." "Pe ki bu yu run. Ben si zi ka pý ya ka dar gö tü re yim, o ra dan u ður la rým..." Çý kar ken pa paz e fen di nin ka pý nýn ke na rýn da du va ra mon te e dil miþ te ber ru ku tu su dik ka ti ni çek ti. Ce bin den 20 e u ro çý kar týp sa da ka ku tu su na at tý ve, Bu ra sý da Al lah'ýn e vi, sa da ka ver me den boþ ge çil mez. Al lah yar dým cý nýz ol sun... Al lah'a ýs ma rla dýk..." "Gü le gü le. i ne bek le rim in þa al lah." "Fýr sat bu lun ca ge le ce ðim ve bu ra nýn du ru mu nu pa paz ar ka daþ la rý ma da an la ta ca ðým." "Ben de Müs lü man bir din a da mý o la rak il gi ve a lâ ka du yup ca mi mi zi zi ya re te gel di ði niz i çin te þek kür e de rim. Sa ðo lun." "Siz de sa ðo lun, tek rar Al lah'a ýs mar la dýk." "Gü le gü le..." Ce nâb-ý Hak, hi da yet na sip ey le sin. Ýn þa al lah he pi mi zin a ký be ti ha yýr o lur. Cüm le niz Mev lâ'ya e ma net o lu nuz. KONFERANSA DÂVET Gümüþhane Kültür Merkezi'nde 9 Mayýs Çarþamba günü Saat 17:30'da sayýn Araþtýrmacý-azar Halil USLU'nun katýlacaðý Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla "Hazreti Peygamber (asm) ve Kadýn Haklarý" isimli konferansta aramýzda bulunmanýzdan onur duyarýz. ZAÝ ndicle Üniversitesi Atatürk Saðlýk üksek Okulu geçici Diplomamý ve Harran Üniversitesi Saðlýk Birimleri Mikrobiyoloji Bölümü üksek Lisans Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Fatih Çakýr nehliyetimi ve Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Rana Gökçay

12 12 AÝLE - SAÐLIK Her ço cu ðun ko nuþ ma za ma ný fark lý BÝRÇOK AÝLENÝN ÇOCUKLARIN NASIL VE NE ZAMAN KONUÞMASI GEREKTÝÐÝNÝ BÝLMEDÝÐÝNE ÝÞARET EDEN ÇOCUK GELÝÞÝM VE EÐÝTÝMCÝSÝ NEÞE DOÐANÇELÝK, HER ÇOCUÐUN KAPASÝTESÝNÝN FARKLI OLDUÐUNU UNUTMAMAK GEREKÝR" DEDÝ.. BÝRÇOK a i le, ço cuk la rýn na sýl ve ne za man ko nu þa ca ðý ný bil mek te güç lük çe - ker. Her ço cu ðun ka pa si te si nin fark lý ol du ðu nu be lir ten uz man lar, ay ný a i le - de ki ço cuk la rýn ko nuþ ma sü re le ri nin bi le fark lý ol du ðu nu be lir ti yor. Kýz ço - cuk la rý nýn, er kek ço cuk la rý na gö re ko nuþ ma yý da ha er ken öð ren di ði ni be - lir ten uz man lar, ö nem li o la nýn dil ge li þi min de ki tu tar lý lýk ol du ðu na dik kat çek ti. Ço cuk ge li þim ve e ði tim ci si Ne þe Do ðan çe lik, ço cu ðun na sýl ve ne za man ko nuþ ma yý öð ren di ði ko nu sun da a i le si - nin des te ði nin o lum lu et ki si ol du ðu nu söy le di. Be be ðin, çev re sin den duy - duk la rý ný pra tik ya pa rak ko nuþ - ma yý öð ren di ði ne dik kat çe ken Do ðan çe lik, þu bil gi le ri ver di: Ön ce ken di si ne söy le nen þey le ri an la ma ya, da ha son ra da söz cük le ri tek tek kul lan - ma ya baþ la ya cak týr. Baþ lan - gýç ta bu söz cük le ri tu tar sýz o - la rak kul la na bi lir. Da ha son ra bu söz cük ler le ba sit cüm le ler ku ra cak ve en so nun da da da - ha u zun ve an la þý lýr cüm le ler ku ra rak, han gi ses le ri kul la na ca - ðý ný doð ru o la rak öð re ne cek tir. Bir çok a i le nin ço cuk la rýnýn na sýl ve ne za man ko nuþ ma sý ge rek ti ði ni bil me di ði ne i þa ret e den Do ðan çe lik, þöy le de vam et ti: An cak, her ço cu ðun ka pa si te si nin fark lý ol du ðu nu u nut ma mak ge re kir. Ay ný a i le de ki ço cuk la rýn ko nuþ ma yý öð ren me sü re le ri fark lý o la bi lir. Kýz ço cuk la rý, er kek ço cuk la rý na gö re ko nuþ ma yý da ha er ken ka za na bil mek te dir ler. Bu ra da ö nem li o lan ço cu ðun dil ge li þi min de tu tar lý ol ma sý dýr. Kö ri, ba ðýr sak kan se rin de et ki li nkörý ba ha ra tý nýn i çin de bu lu nan kur ku min mad de si, ba ðýr sak kan se ri has ta la rý na u mut ol du. Kur ku min mad de si nin, kan ser li hüc re - le ri yok et ti ði tes bit e dil di. Kö ri de bu lu nan kur ku min mad de si nin, la bo ra tu var or ta mýn da ü re ti len kan ser li hüc re le ri yok et ti ði tes bit e - dil di. Hay van lar ü ze rin de ke mo te ra piy le kur - ku mi nin bir leþ ti ril me siy le el de e di len ba þa rý lý so nuç la rýn ar dýn dan, test le rin kap sa mý da ge - niþ le til di. Bu çer çe ve de Ýn gil te re de, ke mo te - ra pi ye baþ la ma dan ön ce 40 has ta ya 7 gün bo - yun ca kur ku min hap la rý ve ri le cek ve kim ya sa - lýn has ta lý ðýn ü ze rin de ki et ki si öl çü le cek. Kur - ku mi nin, kan ser hüc re le ri nin, ke mo te ra pi ye du yar lý lý ðý ný art týr dý ðý be lir ti li yor. Böy le ce has - ta la ra ve ri len ke mo te ra pi do zu nun dü þü rü le - bi le ce ði ve ke mo te ra pi nin yan et ki le ri nin a zal - tý la bi le ce ði be lir ti li yor. Bi lim in san la rý, a raþ týr - ma nýn he nüz baþ lan gýç a þa ma sýn da ol du ðu na an cak kan ser te da vi sin de bit ki le ri kul lan ma - nýn çok u mut va de den bir yön te mi ol du ðu na dik kat çe ki yor. Bi lim ci ler kur ku min gi bi mad - de le ri kul la na rak ge le cek te kan se re kar þý da ha et ki li i lâç lar ge liþ tir me yi plan lý yor. Da ha ön ce ya pý lan a raþ týr ma lar, kur ku min mad de si nin kan ser has ta la rý nýn ya ný sý ra felç ge çi ren ve bu na ma teþ hi si kon muþ has ta lar da da i þe ya - ra dý ðý ný or ta ya koy muþ tu. O ku ma yaz ma bil me yen 10 ki þi den 8 i ka dýn naýle ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý ta ra - fýn dan ha zýr la nan Tür ki ye de Ka dý nýn Du ru - mu Ra po ru na gö re o ku ma yaz ma bil me yen her 10 ki þi den 8 i ni ka dýn lar o luþ tu ru yor. Ra po ra gö re, Tür ki ye de o ku ma yaz ma bil - me yen ler, nü fu sun yüz de 6 sý ný o luþ tu ru yor. Ad re se Da ya lý Nü fus Ka yýt Sis te mi 2011 so - nuç la rý na gö re, o ku ma yaz ma bil me yen 3 mil yon 171 bin 270 ki þi den 2 mil yon 617 bin 566 sý ný ka dýn lar o luþ tu ru yor. O ku ma yaz ma bil me yen ka dýn la rýn 2 mil yo nu, 50 ve ü ze ri yaþ gru bun da bu lu nu yor yaþ gru bun da o ku ma yaz ma bil me yen ka dýn la rýn sa yý sý i se 72 bin. O ku ma yaz ma bil me yen her 10 ki þi - den 8 i ni ka dýn lar o luþ tu ru yor. e tiþ kin nü - fus i çin de ka dýn o ku maz yaz maz lýk o ra ný i se yüz de 9.8. A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý - ðý ta ra fýn dan ha zýr la nan ra por da, e ði tim dü - ze yi ne i liþ kin bil gi le re de yer ve ri li yor. Bu na gö re, Tür ki ye de o ku ma yaz ma bi len fa kat bir o kul bi tir me yen ka dýn la rýn sa yý sý 7 mil - yon 342 bin 881. An ka ra / ci han HE PA TÝT VÝ RÜS LE RÝ KA RA CÝ ÐER DE EN FEK SÝ ON SE BE BÝ HEPATÝT A, B ve C vi rüs le ri ka ra ci ðe re yer le þe rek en fek si yo na sebep o lur lar. He pa tit A vi rü sü has ta ki þi ler den dýþ ký yo lu i le çev re ye ya yý la rak, kir li su ve el ler le a ðýz yo lu i le bu la þýr. Ko run ma - da tu va let ve el te miz li ði çok ö nem li dir. He pa tit B ve he pa tit C en fek si yon - la rýn da kro nik bir en fek si yon söz ko nu su o la bi lir. Kro nik en fek si yon ses siz ve ya kýn ma sýz bir du rum dan ka ra ci ðer si ro zu de di ði miz be lir - gin ka ra ci ðer ha sa rý na ka dar u la þa bi lir. Bu da çev re miz de sað lýk lý gö rü nen, a ma he pa tit B ve ya C vi rüs le ri ni kan la rýn da ta þý yan ve bu laþ týr ma po tan si ye li o lan bi rey ler ol du ðu an la mý na ge lir. KARACÝÐER vü cut ta ken di ken di ni ye ni le - ye bi len tek or gan. Ka rýn sað üst kad ran da, di yaf ram al týn da yer a lan ve gö ðüs ka fe si - nin alt bö lü mü ta ra fýn dan ko ru nan vü cu - dun en bü yük ka tý or ga ný. Tok sik mad de - le rin yý ký la rak vü cut tan u zak laþ tý rýl ma sý, pro te in sen te zi, ya þam sal pek çok bi yo - kim ya sal mad de nin ü re til me si ve bi yo kim - ya sal re ak si yon la rýn dü zen len me si ka ra ci - ðer sa ye sin de o lu yor. Ka ra ci ðer sað lý ðý nýn fark lý sebep le re bað lý o la rak o lum suz et ki - le ne bil di ði ni be lir ten Gas tro en te ro lo ji Uz - ma ný Doç. Dr. Duy gu Ýb ri þim, ka ra ci ðer sað lý ðý nýn düþ man la rý ve dik kat e dil me si ge re ken ler hak kýn da ntvmsnbc ha ber si te - sin de çý kan ha be rin de þu bil gi le ri ve ri yor: DOK TOR TAVSÝE SÝ OL MA DAN Ý LÂÇ KUL LAN MAK Pek çok i lâç ve bit ki sel ü rün po tan si yel o la - rak tah rip et ki si o luþ tu ra bi lir. Dok tor tavsiye si ol mak sý zýn re çe te siz að rý ke si ci, an ti-ro ma tiz - mal i lâç lar, an ti bi yo tik ler, bit ki sel ü rün ler le zen gin leþ ti ril miþ vi ta min pre pa rat la rý nýn kul la ný mý tok sik he pa tit tab lo su ve ba zen ka ra ci ðer nak li ge rek ti re bi le cek cid dî ka - ra ci ðer ye ter siz li ði va k'a la rý o luþ tu ra - bi lir. Ak tar lar da sa tý lan bit ki sel ü - rün ler, sa na yi de kul la ný lan ba zý kim ya sal mad de le re ma ruz kal ma ka ra ci ðer i çin ö lüm le da hi so nuç la na bi len tok sik et - ki ler o luþ tu ra bil mek te dir. ÇO CU ÐU NUZ LA KAR ÞI LIK LI Ý LE TÝ ÞÝ ME GE ÇÝN NE ÞE Do ðan çe lik, a i le le rin ço cu ðun ko nuþ ma sý na yar - dým et mek i çin yap ma sý ge re ken le ri þöy le sý ra la dý: Ýlk 6 a ya ka dar þar ký ya da nin ni söy ler ken o nun yüz mi mik - le ri ni tak lit e din. Bes len me, al tý ný de ðiþ tir me ve ban yo sa at le ri ni ko nuþ ma sa at le ri ne dö nüþ tü rün. ce o yun la rý gi bi o yun la rý oy na ya rak kar þý lýk lý i le ti þi mi ge liþ ti rin. Ýs mi ni söy le di ði niz de si ze bak ma sý ný teþ vik e din. Ý le ti þim ça ba - sýy la çý kar dý ðý bü tün ses ler i çin o lum lu i fa de ler kul la nýn. Meselâ, Ne gü zel gü lü yor sun de yin ay a ra sý i se ses le - rin far ký na var dýk ça ne ol du ðu nu an la týn. Ne söy le di ði ni zi an la ma sý i çin o na za man ta ný yýn. Gün lük ak ti vi te le ri ni zi ta - ným la mak i çin ay ný i fa de le ri kul la nýn. Ay þe nin ban yo su, yat ma vak ti gi bi. Nes ne le ri gös te rip, tabiî bir ko nuþ ma or ta mýn da i sim len di rin. Par mak o yun la rý oy na yýn. Ki - tap lar la ta nýþ tý rýn; ki tap ta bu lu nan ba sit ve gün lük ya - þan tý sýn da çok kar þý laþ tý ðý nes ne le ri i sim len di rin a ra sý ço cu ðu nuz la i le ti þi mi niz de ba sit ve ký sa cüm le ler kul la nýn. Tabiî bir form da, an cak ya vaþ, an la - þý lýr ve a çýk ko nu þun ay a ra sý yap tý ðý nýz ak ti vi te - le ri ve ne ol du ðu nu an la týp ta ným la yýn. Bir lik te ba zý gün - lük ak ti vi te ler ya pýn, böy le ce ko nu þa cak çok þey o la cak týr. Ço cu ðu nu zun o yun i çin de ger çek nes ne ler le oy na ma sý ný teþ vik e din. Meselâ; ger çek yi ye cek ler kul la ný lan bir çay par - ti si gi bi. Geç miþ ten, gü nü müz den ve ge le cek ten söz e din; bu gün ne yap tý nýz, ya rýn bü yü kan ne ge le cek gi bi. E ðer ço cu - ðu nu zun çý ka ra bil di ði bir ses var sa (meselâ; ba a), bu ses le baþ la yan ve çev re sin de bu lu nan nes ne le ri ön ce lik le söz cük da ðar cý ðý na ka zan dýr ma yý he def le yin. Meselâ, bar dak gi bi. Bu söz cü ðü ba sit cüm le ler de ve du ru ma uy gun i fa de le rin i - çin de kul la nýn. 2 3 ya dö ne min de ço cuk la ra e dat la rý öð re - ten o yun la rý oy na mak ge rek ti ði ni be lir ten Do ðan çe lik, þöy le de vam et ti: Di ðer ço cuk lar la o yun oy na ya rak i le ti þim sað la - ya bil me si i çin fýr sat lar o luþ tu - run. Ki tap i çin de bu lu nan ey lem le ri ta ným la ya rak, on la rý ký sa cüm le ler le an la týn. An lat tý ðý nýz cüm le ler le il gi li her o la - ya i liþ kin he men so ru yö nel tin. Her ne ce vap ve rir se ver sin, tek rar so ru nu zun cevabý ný bir de siz den duy ma sý o na uy gun ko nuþ ma mo de li ol ma nýz a çý sýn - dan et ki li o la cak týr. 3 5 yaþ dö ne min de i se bü yükkü çük, sert-yu mu þak gi bi zýt lýk lar i çe ren o yun lar oy na yýn. Ko nuþ ma la rý ný za za ma na i - liþ kin kav ram lar ka týn (bu gün, ya rýn, da ha son ra, ge le cek haf ta gi bi). Ço cu ðu nu za o lay la ra i liþ kin his le ri ve duy gu la rý hak kýn da ko nuþ ma fýr sa tý ta ný yýn ve pay la þým da bu lu nun. Ken di ni ze a it söz cük o yun la rý, te ker le me ler, hi kâ ye ler ku run. Söz cük bul ma o yun la rý oy na yýn. Bur sa / ci han GE NE TÝK HAS TA LIK LAR WÝLSON has ta lý ðý gi bi ba zý ge ne tik has ta - lýk la ra bað lý ka ra ci ðer has ta lýk la rý o lu þa bi lir. Ka ra ci ðe rin da mar sis te mi ni ve do la þý mý ný o lum suz yön de et ki le yen lo kal ve ya sis te - mik has ta lýk la ra bað lý ka ra ci ðer has ta lýk la rý da gö rü le bi lir. Saf ra yol la rý has ta lýk la rý na i - kin cil ka ra ci ðer has ta lýk la rý o lu þa bi lir. Ka ra ci ðe ri has ta e den dört lü O BE ZÝ TE KA RA CÝ ÐER DE AÐ LAN MA A OL A ÇA BÝ LÝR Sað lýk lý bes len me, ye ter li fi zik sel ak ti vi te ve ki lo kon tro lü bütün vü cu du - muz i çin ol du ðu gi bi ka ra - ci ðer i çin de çok ö nem li - dir. Dü zen li ö ðün ler ha - lin de bir bes len me pla ný i le yað, þe ker ve kar bon - hid rat tü ke ti mi nin a zal - týl ma sý, vi ta min ve mi ne ral a - çý sýn dan zen gin o lan seb ze ve mey ve tü ke ti mi nin art tý rýl ma sý, kat ký lý ha zýr gý da la rýn en a za in di ril - me si ge rek li dir. o ðun al kol tü ke ti mi a kut ve - ya kro nik ka ra ci ðer has ta lý ðý sebebi dir. Zamaný zamanýnda yaþamak Gü nü müz de tü ke tim top lum la rý nýn o deb de be li bol lu ðu i çin de, za - man sýz lýk ger çek an la mý i le bir kýt lýk o la rak ya þa ný yor. Za man da is raf e di li yor, a ma pa ray la a - lý na ma yan tek þey ol du ðu i çin za ma nýn kýt lý ðý hiç bir þe yin kýt lý ðý na ben ze mi yor! O to ma tik ma ki ne le rin ha ya tý mý zý ko - lay laþ týr dý ðý ný, u zun sü re li iþ le rin ta mam - lan ma sý ný bir kaç da ki ka ya in dir di ði ni dü - þü nür sek, Bu za man sýz lýk da ne yin ne si? di ye cek si niz. Bu ko nu da bü yük bir za man sa vur gan lý ðý ya þan dý ðý ný be lir te lim. Söz ge li mi, e lek trik li a let ler iþ le ri ko lay - laþ týr dý, a ma fa tu ra la rýn ya tý rýl ma sý gi bi bir va zi fe yi de ha ya tý mý za sok tu. Ça ma þýr ma ki ne si nin ka zan dýr dý ðý za man sa, TV kar þý sýn da har ca na rak ge çi yor sa bun lar is - raf de ðil de ne dir? a mut fak ta zen gin bir sof ra uð ru na bütün e lek trik li a let le re rað - men (!) ge çi ri len u zun sa at ler? Ger çek ten de hep, ha ya týn ký sa lý ðýn dan bah se di li yor da boþ za man la rýn u zun lu ðu ha týr lan mý yor! Ge çen ler de bir dos tu mun an lat tý ðý o lay bu a çý dan ib ret a lýn ma sý ge re ken bir for - mül: Ar ka da þým, o to ma tik ça ma þýr ma ki - ne si ni ilk al dý ðýn da, Bu ni me tin þük rü, ba - na ka zan dýr dý ðý vak ti, ki tap o ku ya rak ge çir - mek tir de yip, böy le lik le ko ca bir kül li ya tý ya rý la mýþ. Ýl ginç ve gü zel bir çö züm! BE DÝ ÜZ ZA MAN DAN ZA MA NA DÜ ÞÜ LEN NOT LAR Be di üz za man: Kim se ye ben ze me yen ve za ma nýn ga ri bi ve a ci bi. Sa id Nur sî Haz ret le ri nin lâ ka bý o lan bu tam la ma, çað daþ la rý na ký yas la o nun bütün ko nu lar da ori ji nal tesbit ler de bu lun ma - sýn dan do la yý ve ril miþ ti. Ýk ti sad ko nu sun - da ki tes bit le ri de bun lar dan bi ri. Be di üz za man Haz ret le ri sa de ce ye mek, iç mek, giy mek gi bi mad dî ih ti yaç lar da de - ðil, fi kir, zi hin, is ti dat, ka bi li yet, za man, ne fis, ne fes gi bi ma ne vî kýy met le rin ye rin - de kul la nýl ma sý ko nu sun da da son de re ce ti tiz di. O, i man ha ki kat le ri ni ne þir de va zi - fe li bir þa hýs tý ve dö ne min zor þart la rý al - týn da hiz me ti ni i fa ya ha ya tý ný vak fet miþ ti. Za ma ný tan zim ko nu sun da ki ta výr la rý nýn ve ha re ket le ri nin, al dý ðý ted bir le rin bin ler - ce hik me ti o la bi lir, a ma yi ne de a þa ðý da su na ca ðý mýz ör nek ler, za man plân lama ko nu sun da bi ze ip u cu ve ren dav ra nýþ mo del le ri ih ti va e di yor: *Za man tan zi mi ko nu sun da a lý na cak ki mi ted bir ler (lü zum suz soh bet le re iþ ti - rak et me mek, ko nu þan la rý uy gun bir dil le i kaz et mek ya da o ma hal den u zak laþ mak gi bi) bel ki çev re de ka ba lýk-gör gü süz lük o la rak ni te len di ri le bi lir, a ma za man da ik - ti sad et me a çý sýn dan dü þü nül dü ðün de, ka ba lýk la hiç il gi si yok tur. Ýk ti sad Ri sâ le si 6. Nük te de zik re di len hu su sun za man plânla ma sý ný da kap sa dý ðý bir ger çek tir. Ha týr lar sý nýz, o ra da va ka rýn te keb bür den, te va zu nun te zel lül den su re ten ben zer, ma nen ay rý has let ler ol du ðu be lir ti le rek; Ah lâk-ý â li ye-i Pey gam be ri ye o lan ve kâ i - nat ta ki ni zam-ý hik met-i Ý lâ hi ye nin me - dar la rýn dan o lan ik ti sa dýn se fil lik, ba hil lik ve ta mah kâr lýk ve hýr sýn bir ha li ta sý o lan his set i le hiç a lâ ka sý ol ma dý ðý an la tý lýr. (5. Nük te de ve ri len bal mi sa li de bu a çý dan, ori ji nal bir ör nek tir.) *Rab bi mi zin her gün bi ze ih san et ti ði 24 sa at, 24 al týn li ra hük mün de dir. Bütün in san la ra a da let li o la rak da ðý tý lan bu 24 sa a ti en gü zel þe kil de sarf et me nin yo lu na maz dan ge çer. 24 sa a tin bir sa a ti ni, na - ma za a yýr mak fa ni ha ya tý ba ki leþ tir mek tir. Kü çük Söz ler de, sýk sýk bu mi sal iþ le nir. (Ger çek ten gü nü mü zü bu beþ va kit na - ma za gö re plan la ya bil mek, za man a çý sýn - dan bü yük bir ka zanç o luþ tu rur. Ö zel lik le de sa bah na ma zý son ra sý ný...) *Ka bul et ti ði mi sa fir le riy le bir müd det gö rüþ tük ten son ra, Hoþ gel miþ si niz kar - de þim de di ðin de, mi sa fir ar týk git me vak - ti nin gel di ði ni an la mýþ o lur du. Nec met tin Þa hi ner in ka le me al dý ðý Son Þa hit ler de, bu ko nu i le il gi li pek çok ha tý ra yý o ku mak müm kün. *Teþ ri kü l-me sa-i (bir lik te ça lýþ ma) ve me sa i le rin tan zi mi (iþ bö lü mü) ko nu sun - da ki fi kir le ri i se za ma ný en ve rim li þe kil de kul la na rak, ka li te li, se ri iþ yap ma nýn ve ih - ti sas laþ ma nýn ya ni bir ko nu ü ze rin de yo - ðun la þa rak uz man laþ ma nýn ip uç la rý ný ta - þý yor. (Ýh las Ri sâ le si nde )

13 GEZÝ NÝSAN 1994 yý lýn da Ce nâb-ý Hakk ýn ih sa ný i le hac i ba de ti mi zi yap mýþ týk. O tuz dört gün sü ren ve Ma yýs a yý or ta sýn da bi ten bu i ba de tin ü ze rin den tam on se kiz yýl geç miþ ti. Ar zu et me mi ze rað men hiz met le rin yo ðun lu ðun dan um re yap ma ya a de ta fýr sat bu la ma dýk. Fa kat mu kad des top rak la rýn has - re ti i çi miz de hâ lâ bir yan gýn gi bi du ru yor du. E þim Git tik çe yaþ la ný yo ruz. Da ha faz la yaþ lan - ma dan o ra la rý bir da ha gö re bil sek ne i yi o lur di - yor ve her kah ve iç ti ði miz de Um re ci kah ve si ol - sun di ye rek ar zu su na ka týl dý ðý mý i fa de e di yor - dum. Za ten bir gün mut la ka bir um re ya pa ca ðý mý - za o lan i nan cý mý hiç kay bet me miþ tim. A ma her þey kýs me te bað lýy dý. e ni As ya ga ze te sin de um re i lân la rý çýk ma ya baþ la yýn ca bi zi bir he ye can dal ga sý sar dý. Rin Tur i - le yap tý ðý iþ bir li ði çer çe ve sin de um re ter cih le ri be - lir len miþ ti. ap tý ðý mýz gö rüþ me ler so nu cu bir grup kur ma ya ka rar ver dik. Ký sa za man da grup te - þek kül et ti. Dost çev re lerden ka tý lan lar la ye ter li sa - yý yý bul muþ tuk. 5 Ni san 2012 Per þem be ge ce si gru bu muz la An - ka ra dan Ýs tan bul dýþ hat lar ter mi na li ne u laþ týk. A - sýl grup la bu luþ tuk. Ab dest a lýp mes cit te ih ra ma gi rip, ni yet e dip ih ram na ma zý ký la rak tel bi ye ler ge tir dik. Ge ce bir u ça ðýy la ha re ket et tik ve üç sa at on beþ da ki ka sü ren bir yol cu luk tan son ra Cid de Ha va a la ný na in dik. Sa bah na ma zý ve pa sa port gi riþ iþ lem le rin den son ra dý þa rý çýk tý ðý mýz da þir ke tin reh ber le ri bi zi bek li yor du. Ha zýr la nan o to büs ler le bir bu çuk sa at lik bir yol cu luk tan son ra Mek ke-i Mü ker re me ye u laþ týk. KÂ BE-Ý MU AZ ZA MA BÜ TÜN HE BE TÝ LE KAR ÞI MIZ DA O te le yer leþ me yi mü te a kip ilk i þi miz Kâ be-i Mu az za ma ya git mek ol du. Ho ca la rýn re fa ka - tin de ka la ba lýk bir um re ci ka fi le siy le tel bi ye ler ge ti ri lir ken he ye can do ruk nok ta sý na yük sel - miþ ti. Ke li me ler le an la týl ma sý zor ma ne vî bir hâl ya þa ný yor du. Ýç av lu ya gir di ði miz de, Kâ be-i Mu az za ma bü tün hey be tiy le kar þý mýz da du ru - yor du. Ý mam-ý Â zam ýn öð ret ti ði þek liy le a Rab bi! Hak kým da ha yýr lý o lan bun dan ön ce yap tý ðým ve bun dan son ra ya pa ca ðým bü tün du â la rý mý ka bul ey le di ye ni yaz da bu lun duk. Al lah ým, bu ne muh te þem man za ray dý! Bü tün yýl bo yun ca ve gü nün her â nýn da bin ler ce mü min ta ra fýn dan Kâ be-i Mu az za ma ta vaf ya pý lý yor du. Týp ký ye di kat gök ler de ki Beyt-i Ma mur me lek ler ta ra fýn dan ta vaf e dil di ði gi bi. Ha ce rü l-es ved hi za - sýn dan se lâm la may la baþ la yan ta vaf dö nü þü, sa a tin ters is ti ka me tin de, ya ni sað dan so la doð ru ya pý lý - yor du, týp ký a tom la rýn, yýl dýz la rýn ve ga lak si le rin dö nü þü gi bi. Her þey ha re ket ha lin dey di. A tom lar dö nü yor, yýl dýz lar dö nü yor, mil yar lar ca ga lak si ler dö nü yor ve on lar la bir lik te Bey tul lah et ra fýn da mü min in san lar da dö nü yor du. San ki Kâ be-i Mu - az za ma a to mun çe kir de ði, in san lar da o nun et - ra fýn da dö nen e lek tron lar ve ya ga lak si çe kir de - ði et ra fýn da se ya hat e den yýl dýz lar gi biy di. Bin ler ce in san se li nin a ra sý na biz de dâ hil ol - duk. Her þav týn ay rý du â la rý var dý. Þir ke tin ver - di ði ki tap ta hem þavt hem de sa y du â la rý bu lu - nu yor du. On la rý o ku ya rak ve ya Cev þen du â sýy - la dö nü yor duk. Ba zý grup lar ho ca la rý nýn ar ka - sýn dan ko ro ha lin de o ku yor, o da mev cut tab - lo ya ay rý bir gü zel lik ka tý yor du. Ü ze rin de Es ma-i Hüs na ve â yet ler bu lu nan Kâ be-i Mu az za ma nýn sim si yah ör tü sü, dün ya gö zü nün â hi ret â lem le ri ne ba kan ve gö ren mer - cek kýs mý gi biy di. a hut ý þý ðý, se si, mad de yi ve e - ner ji yi yu tan gök ler â le mi nin ka ra de lik le ri ne ben zi yor du. San ki be de ni mi zi ve duy gu la rý mý zý yut muþ ve dün ya dan ko pa ra rak bi zi bam baþ ka â lem le re doð ru çe kip al mýþ tý. Mül te zem e ve ya Kâ be du va rý na ya pý þa rak göz yaþ la rýy la Rab bi ne du â e den bin ler ce in san a ra sý na bi zim de iþ ti ra - ki miz ke li me ler le an la tý la ma yan, an cak ya þan - mak la bi li ne bi le cek kud sî za man di lim le riy di. Ta vaf ta mam lan dýk tan son ra, Sa fa i le Mer ve a - ra sýn da ya pý lan sa y es na sýn da bin ler ce in san bir sel gi bi, hem Sa fa dan Mer ve ye hem de Mer - ve den Sa fa Te pe si ne a ký yor du. Ko ro ha lin de söy - le nen sa y du â la rý mer mer du var lar da yan ký la ný yor ve o ra dan da mut la ka Arþ-ý Â lâ ta ra fý na doð ru yük se li yor du. Sa y bö lü mü de bit tik ten son ra tý raþ o lup o tel de ih ram dan çýk týk. Böy le ce ih ram ya sak - la rý da bit miþ ol du. Bir mik tar is ti ra hat tan son ra yi ne Kâ be-i Mu az za ma da yýz. Bü tün va kit na maz - la rý ný Kâ be de kýl ma ya ka rar lýy dýk. Zi ra o ra da ký - lý nan bir re kât na maz, baþ ka yer de ký lý nan yüz bin re kât na ma za be del di. Her vak tin ar ka sýn da ve ya ö nün de an ne ba ba, hý sým ak ra ba ve dost lar i çin ta vaf lar ya pý yor ve on lar i çin du â lar e di yor - duk. Kâ be nin et ra fýn da i se hum ma lý bir in þa at ça lýþ ma sý var dý. On beþ yir mi kat lý o tel ler yý ký lý - yor, o nun ye ri ne bir mil yon ki þi nin i ba det ya - pa bi le ce ði bü yük lük te ek bi na in þa a tý ya pý lý yor - du. Dör dün cü gü nü müz Pa zar dý ve þir ke tin yap tý ðý prog ram ge re ði A ra fat, Müz de li fe ve Mi na zi ya ret - le ri var dý. Mek ke nin dý þý ol du ðu i çin ba zý ar ka daþ - lar o la rak ih ram lý git tik ve ih ram na ma zý ný Ce bel-i Rah me de ký lýp, tel bi ye ler ge ti rip ni yet e de rek bir um re da ha yap týk. On se kiz se ne ön ce gör dü ðü - müz A ra fat ve ci va rýn da ki a ðaç lar bü yü müþ ve göl ge lik ya pa cak hâ le gel miþ ti. O to büs le Müz de li fe ve Mi na is ti ka me ti ne gi der ken, Su ud Hü kü me ti - nin, A ra fat ve Mi na a ra sýn da dö þe nen ray lý sis tem in þa a tý i çin hum ma lý bir fa a li yet hâ lin de ol duk la rý - ný gör dük. Bu sis tem ha cý la rý ol duk ça ra hat la ta - cak tý. Dö nüþ te ta vaf ve sa ydan son ra tý raþ o lup ih - ram dan çýk týk. Çok genç yaþ ta bu fâ ni â le mi terk e dip be kâ â lem le ri ne gö çen rah met li ba bam i çin bu um re, ru hum da de rin mut lu luk la ra ve si le ol du. Pa zar te si gü nü be þin ci gü nü müz dü. Prog ram da Ce bel-i Nur a çýk mak ve Hi ra Ma ða ra sý ný gör mek var dý. aþ lý o lan ba yan la ra zor ol du ðu nu söy le - dim se de vaz ge çi re me dim. 480 met re yük sek li ðin - de ki da ða týr ma nýþ ger çek ten zor ol muþ tu. Zi ra çok dik bir týr man ma ze mi ni var dý. Zir ve ye çýk tý ðý - mýz da ba cak la rý mý zýn der ma ný ke sil miþ ti. Alt ta - raf ta ka lan Hi ra Ma ða ra sý na i nip ka ya la rýn a ra sýn - dan u laþ mak ay rý bir sý kýn tý ol du ðu gi bi, Ha ce rü l- Es ved de ki iz di ham, i tiþ ka kýþ bu ra da da ya þa ný yor - du. Zor luk la ma ða ra ya gir dik. Ý ki bü yük ka ya nýn al týn da bir ki þi nin na maz ký la bi le ce ði ka dar kü çük bir me kân dý. Tür ki ye de ki bil di ði miz ma ða ra la ra ben ze mi yor du. Bir de na maz kýl mak is te yen le rin ýs ra rý ay rý bir sý kýn tý ve si le siy di. Çýk ma sý gi bi in me - si de ay rý bir zah met o lan Hi ra Ma ða ra sý zi ya re ti baþ ka o lay lar yü zün den bir hay li ma ce ra lý ol du. Sa lý gü nü müz ta vaf lar la geç ti. Çar þam ba gü nü Hu dey bi ye um re si ya pýl dý. 25 ki lo met re u zak lýk ta - ki Hu dey bi ye Mes ci din de ih ram na ma zý ký lýp tel - bi ye ler ge tir dik. Çok yaþ lý o lan an nem i çin ni yet - len miþ tim. Hu dey bi ye, Ýs lâm ta ri hin de bir dö nüm nok ta sý dýr. Mek ke müþ rik le riy le Be dir ve U hud sa - vaþ la rý ya pan ve so nun da ka za nan Sev gi li Pey gam - be ri miz (asm) ve sa ha be le ri 1400 ki þiy le um re i çin yo la çýk mýþ ve bu ra da dur du rul muþ tu. Bu se ne um re ya pýl ma sýn, a ma se ne ye ge le bi lir si niz. de nil - miþ ve on yýl lý ðý na bir ba rýþ an laþ ma sý ya pýl mýþ tý. An cak ha zýr la nan bü tün mad de ler Müs lü man - la rýn a ley hin de gö zü kü yor du. Ce nâb-ý Hak bu an laþ ma yý bir fe tih o la rak gös te ri yor ve Mek ke fet hi nin ön - cü sü o la rak müj de li yor du. Ger - çek ten de öy le ol du ve hic - ret in al týn cý se ne si o lan bu an laþ ma dan i ki se ne son ra, on bin ki þi lik Ýs lâm or du su hiç kan dök me den Mek - ke yi fet het ti. Ký lýç zo ruy la mað lûp e di le me yen Ha lit bin Ve lid ve Amr ibn-ül As gi bi harp ve si ya set dâ hi le ri, bu an laþ - ma dan son ra ken di i ra de le riy le Ýs lâm a tes lim ol du lar. Hu dey bi ye dö nü þü Kâ be yi ta - vaf, Sa fa ve Mer ve a ra sýn da sa y ve tý raþ tan son ra yi ne ih ram dan çýk týk. Per þem be, Cu ma ve Cu mar te si gün le ri hep Kâ be-i Mu az za ma ya nýn da na maz kýl mak ve ta vaf lar la geç ti. Pa zar gü nü Mek ke-i Mü ker re me de ki son gü - nü müz dü. O to büs ler le Cü ra ne Mes ci di ne gö tü - rül dük. He pi miz ih ram lýy dýk. Ni yet, ih ram na - ma zý ve tel bi ye ler le ih ram ya sak la rý baþ la mýþ tý. Vü cu du muz dan bir tüy ve ya et ra fý mýz dan bir ot bi le ko par mak ya sak tý. Bu dör dün cü um re yi mer hum ve mu az zez Üs ta dý mýz Be di üz za man Haz ret le ri ve o nun müm taz ta le be si Zü be yir Gün dü zalp A ða bey i çin ni yet len miþ tim. ir mi ki lo met re lik yo lu tek rar ge ri dö ne rek Kâ be yi ta - vaf, sa y ve tý raþ bö lüm le ri ni bi tir dik ten son ra o - tel de ih ram dan çýk týk. Ý ki ta ne bez den i ba ret o lan ih ram, ke fe ne ben zi yor ve in san la rý e þit hâ le ge ti - ri yor du. Ge ri de ne rüt be ve ne de ma kam kal mý - yor du. Mah þer Gü nü de öy le o la cak tý ya.. KÂ Ý NA TIN E FEN DÝ SÝ NE (ASM) GÝ DÝ O RUZ Ce nâb-ý Hak on bir gün de dört um re ve el li ye ya - kýn ta vaf na sip et miþ ti. On i kin ci gün sa bah na ma - zýn da ve da ta va fý mý zý yap týk ve sa at on bir de o te lin ö nün den o to büs ler le Me di ne-i Mü nev ve re ye ha re - ket et tik. Kâ i na týn E fen di si ne (asm) ve Gü zel ler Gü - ze li ne ka vuþ ma ya gi di yor duk. Her kes te bü yük bir he ye can var dý. Du â lar ve sa lâ vat lar eþ li ðin de yol cu - lu ðu muz baþ la dý. Kâ be-i Mu az za ma dan ay rý lý ðýn hüz nü i le Al lah Re sû lü - ne (asm) ka vuþ ma nýn se vin - ci bir bi ri ne ka rýþ mýþ tý. Çok la rý að lý yor du. Ta ri - fi ya pý la ma yan duy gu - lar iç i çey di. Beþ o to - büs le de vam e den yol cu lu ðu muz bo - yun ca öð le ve i kin di na maz la rý ný mo la yer - le rin de e da et tik. Al lah Re su lü nün (asm) haf ta lar sü ren yol cu lu ðu nu ha týr la ya - rak al tý sa at te 450 ki lo met re lik yo - lu kat e dip Me di ne-i Mü nev ve re ye yak laþ - týk. Ho ca lar sa lâ vat la rý ve sa lât-ü se lâm la rý sýk laþ týr - mýþ lar dý. ü rek le ri miz ký pýr ký pýr dý. Se vin ci miz ve he ye ca ný mýz i yi ce art mýþ tý. O to bü sün i çin den ye þil kub be gö rün dü ðü za man her kes a ya ða kalk tý ve sa - lâ vat lar la bir lik te he ye can do ruk nok ta sý na çýk tý. Cen net-i Bâ ki Me zar lý ðý nýn ya nýn dan ge çe rek he - men o te li mi ze yer leþ tik. Ab dest le ri ta ze le ye rek ak - þam na ma zý i çin Mes cid-i Ne be vî ye ye tiþ tik. 37 no - lu Mek ke ka pý sýn dan gi re rek yüz bin ler ce mü 'mi nin saf bað la dý ðý mu az zam ce ma a te dâ hil ol duk. San ki bam baþ ka â lem le re geç miþ tik. Kâ i na týn E fen di si (asm), Haz ret-i E bu be kir (ra) ve Haz ret-i Ö mer (ra) yan ya na bir lik te he men ya ký ný mýz da ya tý yor lar dý. On la rýn ru ha ni yet le ri a de ta bü tün Rav za-i Mu tah - ha ra yý kap la mýþ tý. Her kes hu þu i çin dey di. Na maz - dan son ra in san se li a ra sýn da Al lah Re su lü nü (asm) zi ya ret e de rek biz den se lâm gön de ren her ke sin se lâ mý ný tak dim et tik. O, mu hak kak o se lâm ve sa lâ vat la rý a lý yor du. Ak þam ye me ði ni mü te a kip yat sý na ma zý i - çin yi ne Mes cid-i Ne be vî de yiz. Bu ra da ký lý - nan bir re kât na maz da baþ ka yer de ký lý nan el li bin re kât na maz dan da ha se vap lý ol du ðu ha dis-i þe rif le ha ber ve ri li yor du. Na maz son - ra sý yap tý ðým u zun ca du â es na sýn da Pey gam - ber E fen di mi zi (asm) ya ným da gi bi his set - tim. An lat mak ta zor lan dý ðým bam baþ ka bir ruh hâ li ne gir miþ tim. Ger çek ten bu mu kad des top rak - lar â hi ret â le min den bir kö þe gi biy di. Za ten Kab - rim i le min be rim a ra sýn da na maz ký lan, Cen net bah çe sin de na maz kýl mýþ gi bi dir. ha di si var dý. Bu - nu bi len mü 'min ler o ra da na maz kýl mak i çin bir - bir le riy le ya rý þý yor lar dý. Zah met li de ol sa biz de ký - la bil dik. Mek ke-i Mü ker re me gi bi Me di ne-i Mü - nev ve re de çok ka la ba lýk tý. Ö zel lik le Tür ki ye den ge len um re ci le rin çok lu ðu dik kat çe ki yor du. Bir mil yo nu a þan hac mü ra ca at la rý nýn yýl lar dýr u za - ma sý ü ze ri ne halk um re ye a ðýr lýk ver miþ ti. Gün le ri miz ya Rav za da na maz kýl mak ya da o - nun dý þýn da çar þý a lýþ ve ri þi yap mak la ge çi yor du. Sa lý ve Çar þam ba gün le ri böy le geç ti. Çar þam ba gü nü öð le na ma zýn dan son ra zi ya ret prog ra mý var dý. Rin Tur her þe yi plân la mýþ tý. Beþ o to büs le ön ce Hen dek Sa va þý nýn ya pýl dý ðý ye re gö tü rül dük. Ön ce den ye di mes cit ler o la rak bi li nen mes cit le rin ye ri ne þim di çok bü yük bir ca mi ya pýl mýþ. O ra dan Kýb le teyn Mes ci di ne geç tik. Ön ce le ri Mes cid-i Ak sa ya doð ru na maz ký lý nýr ken, bu mes ci de Va - hiy ge le rek Kâ be ye dö nül me si em re dil di ði i çin, na maz es na sýn da Al lah Re su lü (asm) yö nü nü Mek ke ye dön dür müþ. Böy le ce bu mes ci din a dý i - ki kýb le li an la mýn da Kýb le teyn Mes ci di ol muþ. O - ra dan Ku ba Mes ci di ne geç tik. Ýs lâm ta ri hin de ya - pý lan ilk Mes cid bu ra sý dýr. Ýn þa a týn da Al lah Re su - lü (asm) biz zat ça lýþ mýþ týr. Hic ret es na sýn da bu ra - ya ge le rek on dört gün ka lan Sev gi li Pey gam be ri - miz (asm) bu ra dan i ki ve ya üç ki lo met re ay rý lýp Me di ne-i Mü nev ve re ye de vam e der ken yol da Cu ma Na ma zý em ri ge lin ce ge ri dön me ye rek ol - du ðu a lan da Cu ma Na ma zý ný kýl dýr mýþ. Þim di o - ra da Cu ma Mes ci di a dýy la bir Mes cid var. O to - büs le ya nýn dan geç tik. Ý kin di na ma zý ön ce si Cen - net-i Bâ ki Kab ris ta ný ný zi ya ret et tik. Haz ret-i Pey - gam be rin (asm) üç ký zý (Ru ki ye, Zey nep ve Ümm-ü Gül süm) gi ri þin bi raz i ler sin de med fun - du. Me zar lý ðýn bir kö þe sin de de Pey gam ber E fen - di mi zin (asm) sü tan ne si Haz ret-i Ha li me ya tý - yor du. O nun bi raz be ri sin de de Haz ret-i Os - man ýn (r.a.) bu lun du ðu yer gös te ril di. On bin - ler ce sa ha be bu kab ris tan da haþ rin sa ba hý ný bek - li yor lar dý. Ay ný ak þam bir hur ma bah çe si ne gö - tü rül dük. Hur ma i le in sa nýn ya ra tý lý þý, ben zer li ði, ço ðal ma sý, ya þa ma sý, ba ký mý ve hur ma nýn fay da - la rý hak kýn da ge niþ bil gi ler al dýk ve hay ret ler i çe - ri sin de kal dýk. Ýs te yen ler a lýþ ve riþ de yap tý lar. GÖZ AÞ LA RI LA A RIL DIK Per þem be sa ba hý na maz dan son ra Kâ i na týn E fen di si ne (asm) ve da zi ya re ti yap týk. Sa lât-ü se lâm lar eþ li ðin de ve Se ne ye tek rar bu luþ mak di le ðiy le ya Re sû lul lah! di ye rek el sal la yýp göz - yaþ la rý i le ay rýl dýk. Ger çek ten zor bir ay rý lýk tý. Öð le na ma zý ný da Mes cid-i Sa a det te kýl dýk tan son ra sü r'at le o to büs le re bi nip Me di ne-i Mü nev - ve re Ha va a la ný na u laþ týk. Bi let ve ba gaj iþ lem le ri - nin ar ka sýn dan i kin di na ma zý ný e da e dip u - ça ðýy la ha re ket e de rek üç bu çuk sa at lik bir u çuþ la sa at de Ýs tan bul dýþ hat lar ter mi na li ne gel dik. O ra dan iç hat la ra ge çip ge ce u ça ðýy la An ka - ra E sen bo ða Ha va a la ný na ha re ket et tik. Ge ce de dý þa rý çýk tý ðý mýz za man kar þý la ma ya ge len ler le sar maþ do laþ ol duk. Ge ri de i se, mu kad des top - rak lar da bir çok ha tý ra lar ve on beþ gün i çin de on beþ se ne de el de e di le me ye cek se vap lar kal mýþ tý. Her se ne ta ti li ni sa hil ler de ve pa ha lý o tel ler de ge - çi ren ni ce in san la ra be del, biz de Al lah i zin, ö mür ve im kân ve rir se, her se ne Ni san a yýn da on beþ gün lü ðü ne ta ti li mi zin bir bö lü mü nü Um re de ge çir - me ye ka rar ver dik. E þim le bir lik te u zun bir a ra dan son ra ye ri ne ge tir di ði miz bu Um re i ba de ti, bi zi böy - le bir ka ra ra sevk et ti. Al lah gi den le re tek rar, gi de - me yen le re en ký sa za man da o kut sal top rak la ra git - me yi ve en se vap lý bir tarz da is ti fa de et me yi na sip et sin in þa al lah, â min. sa mi_ce be ma il.com UMRE NOTLARI Mu kad des top rak lar da on beþ gün SA' ESNASINDA BÝNLERCE ÝNSAN SEL GÝBÝ, HEM SAFA'DAN MERVE'E HEM DE MERVE'DEN SAFA TEPESÝNE AKIORDU. KORO HALÝNDE SÖLENEN SA' DUÂLARI MERMER DUVARLARDA ANKILANIOR VE ORADAN DA MUTLAKA ARÞ-I ÂLÂ TARAFINA DOÐRU ÜKSELÝORDU. RESULULLAH'IN EVÝ HENDEK MESCÝDÝ KUBA MESCÝDÝ Dör dün cü gü nü müz Pa zar dý ve prog ram ge re ði A ra fat, Müz de li fe ve Mi na zi ya ret le ri var dý. Mek ke nin dý þý ol du ðu i çin ba zý ar ka - daþ lar o la rak ih ram lý git tik ve ih ram na ma zý ný Ce bel-i Rah me de ký lýp, tel bi ye ler ge ti rip ni yet e de rek bir um re da ha yap týk. Hi ra Ma ða ra sý na i nip ka ya la rýn a ra sýn dan u laþ mak ay rý bir sý kýn tý ol du ðu gi bi, Ha ce rü l-es ved de ki iz di ham, i tiþ ka kýþ bu ra da da ya þa ný yor du. Zor luk la ma ða ra ya gir dik. Cuma Mescidi Arafat Daðý Hira Maðarasý Cennetül Mualla Curane Mescidi

14 14 SPOR F.Bahçe Terim için güvenli loca arýyor HABERLER Beþiktaþ'lý futbolcular taktik çalýþmalarýn ardýndan yarý sahada çift kale maç oynadý. FOTOÐRAF: A.A Beþiktaþ'ta Trabzonspor maçýnýn hazýrlýðý baþladý BEÞÝKTAÞ, 11 Mayýs Cuma günü Trabzonspor ile oynayacaðý Süper Final Þampiyonluk Grubu son maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleþtirilen ve ilk 45 dakikasý basýna açýk olan antrenmana kondisyon ve istasyon çalýþmalarý yaparak baþlayan siyah-beyazlýlar, taktik çalýþmalarýn ardýndan yarý sahada çift kale maç oynadý. Antrenmana Galatasaray derbisinde kafasýna darbe alan Mustafa Pektemek katýlmazken, sakatlýðý süren Necip Uysal ise takýmdan ayrý fizyoterapist eþliðinde çalýþtý. Belinde aðrýlarý olan Egemen Korkmaz ile baldýrýndaki aðrýlarý süren Ýbrahim Toraman ise kondisyon ve istasyon çalýþmalarýnýn ardýndan takýmdan ayrýlarak tek baþýna koþu yaptýlar. VEDAT OKAR SALONU AÇILIOR 100. ýl Beþiktaþlýlar Derneði tarafýndan Maltepe'deki Orhangazi Ýlköðretim Okulu'nda yaptýrýlan Vedat Okyar Etkinlik Salonu'nun açýlýþý bugün yapýlacak. Açýlýþa bazý Beþiktaþlý futbolcularýn da katýlacaklarý bildirildi. Enes'li Utah Jazz havlu attý AMERÝKAN U lu sal Bas ket bol Li gi'ne (NBA) ön ce ki ge ce oy na nan 2 play-off kar þý laþ ma sýy la de vam e dil di. Ba tý Kon - fe ran sý'nda San An to ni o Spurs, dep las - man da U tah Jazz'ý ye ne rek se ri yi 4-0 ka zan dý ve kon fe rans ya rý fi na li ne yük sel di. Spurs'de 17 sa yý a tan Ma nu Gi no bi li ta ký mýn en sko rer is mi o lur - ken, 3 o yun cu Jazz po ta sý na 11 sa yý bý - rak tý. Tim Dun can 11 sa yý, 5 ri ba und, Tony Par ker 11 sa yý, 3 ri ba und, 3 a sist, Gary Ne al 11 sa yý, 3 ri ba und la oy na dý. Jazz'da i se en sko rer i sim 26 sa yý 10 ri - ba und la ''do ub le-do ub le'' ya pan Al Jef - fer son ol du. U tah e ki bin de De vin Har - ris 19 sa yý, 7 a sist le, Der rick Fa vors 16 sa yý, 10 ri ba und la oy na dý. Ba tý Kon fe - ran sý'nda ki di ðer maç ta i se Los An ge les Clip pers, Memp his Grizz li es'i u zat ma - da ye ne rek se ri de 3-1 ö ne geç ti. G.Saray eski 2. baþkaný Turgay Kýran, Cumartesi günkü derbide G.Saray'ýn Fatih Terim'den yoksun sahaya çýkmasýnýn sýkýntý vereceðini belirterek, "F.Bahçeli yöneticiler Terim'in cezasý konusunda duyarlý davranarak bir loca vermesi gerekir" dedi. GALATASARA'IN es ki 2. Baþ ka ný Tur gay Ký ran, her ke sin bil di ði gi bi TFF ö ne ti mi'nin bu gün kü ka rar la rý al ma mis yo nuy la gö re ve gel di ði ni be lirt ti ve a lý nan ka rar la il gi li i ro nik bir yo rum yap tý. "TFF'nin ver di ði ka rar lar be nim i çin süp riz ol ma - dý. Bü tün ka mu o yu so nu cun böy le o la ca ðý ný bi li - yor du. Za ten bu TFF ö ne ti mi böy le bir ka rar al - mak i çin gö re ve gel di. Ku lüp ler Bir li ði'nin des te - ðiy le gir di ler. Kut la rýz, teb rik ler, çok ö nem li bir iþ ba þar dý lar. Ge - lir gel mez Türk fut bo lu nu ö - nem li bir ye re ta þý dý lar. Tur gay Ký ran o la rak TFF Baþ ka ný ve yö - ne ti ci le ri ni kut lu yo rum." di yen Ký ran, Rad yos por'a yap tý ðý a çýk - la ma da þun la rý söy le di: ÖNETÝME TEPKÝ GÖSTERDÝ "ö ne ti ci le ri miz fi gü ran ol duk di yor lar, bu ye ni bir du rum de ðil. Tes ti ký rýl dýk tan son ra bu nu söy le - me yi doð ru bul mu yo rum. Playoff la il gi li ya da TFF'nin þi ke so ruþ tur ma sýy la il gi li ka - ra rý ye ni de ðil. Bu za ma na ka dar hiç bir re ak si yon gös ter me yen yö ne ti ci le ri miz tes ti ký rýl dýk tan son ra bu nu söyl lü yor lar. Za ma nýn da mü da ha le e de cek si niz. Ýþ geç tik ten son ra fi gü ran ol duk de me nin an la mý yok. Ýþ le rin bu nok ta ya git ti ði ni gör dük le ri an da mü da ha le et se ler di. Fi gü ran ol mak tan kur tu lur duk. Bü yük maç ön ce sin de 'biz fi gü ran dýk' de mek doð ru de ðil." FONEX ýlýn Oscar Ödülleri 14 Mayýs'ta verilecek FONEX Kozmetik'in sponsorluðunda geleneksel hale gelen"fonex'le ýlýn Futbol Oscarlarý'nýn 13"üncüsünde ödül alacaklarýn isimleri belli oldu. Futbol Plus Dergisi'nin her yýl spor camiasýnda büyük ses getiren ödül töreni 14 Mayýs Pazartesi akþamý saat 19.00'da Polat Otel Champions Bar'da düzenlenecek Es ki i kin ci baþ kan Turgay Ký ran, fi nal ma çýy la il gi li o la rak i se "Fa tih Te rim ve e ki bi nin ö zel lik le mo ti vas yon o la rak ta ký mý çok i yi ha zýr la ya ca ðý na i na ný yo rum. Te rim ka za na bil me mo ti vas yo nu nu yük le me li. Fi zik ve kon düs yon dan da ha çok bu smo ti vas yon çok ö nem li. Fa tih Te rim bu i þi i yi ba þa rýr." de di. "Fe ner bah çe li le rin kim ka za nýr sa ka zan sýn, ka za na ný al kýþ la ma sý ge re kir" di yen Tur gay Ký ran, "Fe ner bah çe Ku - lü bü'ne ve ta raf ta rý na bü yük iþ dü þü yor. Trab zon'da Fe ner - bah çe li ler sý kýn tý ya þa dý. Ar týk Türk spo ru nun du rul ma sý ge - re ki yor. Ka za nan, þam pi yon o - lan ta ký mý al kýþ la ma la rý ge re ki - yor." þek lin de ko nuþ tu. TERÝM'E LOCA VERÝLMELÝ Turgay Ký ran, ay rý ca "Ga la - ta sa ray'ýn Fe ner bah çe Sta - dý'nda tek nik di rek tö rün den yok sun oy na ma sý sý kýn tý; bu nu kim se in kâr e de mez. El bet te ki bu nun da ne - den le ri ko nu þul ma lý, a ma þu an da de ðil. Fe ner - bah çe li yö ne ti ci ler, Fatih Te rim'in ce za sý ko - nu sun da du yar lý dav ra na cak ve ken di si ne ma çý iz le me si i çin bir lo ca ve re cek ler dir. Ga la ta sa - ray ve Fe ner bah çe ül ke nin en es ki ku lüp le rin - den dir. Do la yý sýy la sa ha dý þýn da bir bir le ri ne hep des tek ve rir ler" þek lin de ko nuþ tu. törenle sahiplerine verilecek. Spor, sanat, siyaset ve medya dünyasýný bir araya getiren gecede Fatih Terim, Aykut Kocaman, Abdullah Avcý, Burak ýlmaz, Selçuk Ýnan, Volkan Demirel, Tomas Ujfalusi, Semih Kaya, Bülent Korkmaz gibi bir çok sporcu ve teknik adam ödüllerini alacak. Emre Aþýk Ýstanbul da Natural Park'ta genç yetenekleri izledi. Emre Aþýk 3 genç yeteneði Türkiye finallerine davet etti nnike'nýn, dünyanýn en iyi amatör oyuncularýný bulmak için baþlattýðý The Chance programýna Türkiye den katýlacak 3 þanslý genci U18-19 Milli Takýmlar ardýmcý Teknik Direktörü Emre Aþýk seçiyor. Emre Aþýk Ýstanbul - da Natural Park Tesisleri nde genç yetenekleri izledi ve beðendiði gençleri Temmuz ayýnda Ýstanbul da gerçekleþecek Türkiye finaline davet etti. Kubilay Koca, Emre Can Iþýkbaþ, Uður Taþkýn, Denizcan Kocaoðlu, Ozan Rendo ve Burakcan Özad iki takýmýnýn oyuncularý arasýnda yetenekleriyle Emre Aþýk ýn dikkatini çekti ve Türkiye finallerine katýlmaya hak kazandý. Baðcýlar'da kapalý spor salonu Kadir Topbaþ tarafýndan açýldý nýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý'nca Ziya Gökalp Ýlköðretim Okulu'nda yaptýrýlan kapalý spor salonu ve Bilgievi, Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ tarafýndan hizmete açýldý ýl Mahallesi'ndeki Ziya Gökalp Ýlköðretim Okulu bahçesine yaptýrýlan kapalý spor salonu ve Bilgievi açýlýþýnda konuþan Topbaþ, enerjilerinin doðru yerde kullanýlmasý gerektiðini belirterek, ''Eðer biz gençlerin içindeki enerjiyi doðru þekilde dýþarý atamazsak, ilerleyen yaþlarda çocuklarýn nereye gittiðini bilemezsiniz. Bilgiyi üretmek ve paylaþmak çok önemlidir. Türkiye'siz gündem düþünülmez oldu ve gündemde daha etkili olan baþarýlý gençler çýkaracaðýz'' dedi. Sunar Nuri Çomu Futbol Turnuvasý start aldý na DA NA'DA 11.'si dü zen - le nen ve Su nar Grup ça tý sý al týn da ar týk ge le nek sel ha - le ge len Su nar Nu ri Ço mu Fut bol Tur nu va sý 8-31 Ma yýs ta rih le rin de her haf - ta Sa lý ve Per þem be gün le ri 18:00-20:00 sa at le ri a ra - sýn da A da na A na do lu Li - se si ci va rýn da ki Sos yal Te - sis ler de ger çek leþ ti ri le cek. Coþ ku lu tur nu va son ra sýn - da 31 Ma yýs fi nal gü nü fi - nal ma çý nýn ar dýn dan, bi - rin ci o lan ta ký mýn tüm o - yun cu la rý na çey rek al týn, i - kin ci o lan ta kým o yun cu la - rý na 10 lit re lik Su nar Mý sýr ya ðý, ü çün cü o lan ta kým o - yun cu la rý na i se 5 lit re lik Su nar Mý sýr ya ðý he di ye e - di le cek. Bu ö dül le rin ya ný sý ra ilk 3 ta ký ma fi nal tö re - nin de ku pa la rý ve pla ket le - ri tak dim e di le cek. Tur nu - va nýn bu yýl da renk li gö - rün tü le re sah ne ol ma sý bek le ni yor. Kahramanmaraþ Belediye Baþkaný Mustafa Poyraz, futbolculara sürpriz þampiyonluk hediyesi vereceklerini söyledi. Kahramanmaraþ Belediyespor 3. Lig'de kalýcý olmak istiyor nkahramanmaraþ Belediyespor 3. Lig'e çýkarak Kahramanmaraþ ýn adeta gururu oldu. eni sezonda flaþ transferler yaparak takýmý 3. Lig'e hazýr hale getireceklerini söyeyen Kahramanmaraþ Belediyespor Onursal Baþkaný ve Kahramanmaraþ Belediye Baþkaný Mustafa Poyraz hedeflerinin ilk üç sýrada yer almak olduðunu bildirdi. Baþkan Poyraz, þampiyon olan futbolculara sürpriz hediyeler vereceklerini de kaydetti. Çekmeköy Maratonu'nunda 100 yarýþmacý ter döktü nçekmekö Belediyesi nin düzenlediði 2. Uluslararasý Çekmeköy 60 km Ultra Maratonu nda 100 yarýþmacý ter döktü.dik yokuþlarýn hâkim olduðu parkurda yarýþmacýlarýn yanýnda sadece su vardý. Parkurdan çýkarak yolunu kaybedenlerin, sakatlananlarýn ve yarýda yarýþmayý býrakanlarýn da rastlandýðý yarýþta bitiþ çizgisine ulaþmayý baþarabilenlere madalya verildi. Arazi araçlarýnýn hararet yaparak yarý yolda kaldýðý parkurda 60 yaþ üzeri yarýþmacýlarýn gösterdiði performans görülmeye deðerdi.8 saat süren koþuda yarýþmacýlar 3 grupta yarýþtý. 30 km, 45 km ve 60 km olarak belirlenen kategorilerde dereceye girenler ödül almaya hak kazandý. arýþ sonunda verilen makarna partisinde kaybedilen tüm enerjiler geri toplanýrken, renkli görüntüler yaþandý.

15 SPOR 15 Potada derbi günü: F.BAHÇE-BEÞÝKTAÞ Fenerbahçe Ülker ile Beþiktaþ Milangaz, Beko Basketbol Ligi play-off çeyrek final serisinin ikinci maçýnda bugün Ülker Arena'da saat 20.30'da karþý karþýya gelecek. Ýlk maçta rakibini yenen Beþiktaþ Milangaz seride 1-0 önde bulunuyor. Beþiktaþ Milangaz ilk maçý ka za na rak se ri de 1-0 üs tün lük sað la dý. BE KO Bas ket bol Li gi'nde Be þik taþ Mi lan gaz i - le Fe ner bah çe Ül ker, play-off çey rek fi nal se ri - si nin i kin ci ma çýn da bu gün kar þý kar þý ya ge le - cek. Fe ner bah çe Ül ker A re na'da sa at 20.30'da baþ la ya cak çey rek fi nal mü ca de le si ni, Rüþ tü Nu ran, Ah met Er san Er gü ler ve A li Þa ka cý ha - kem üç lü sü yö ne te cek. Ý ki ga li bi yet a lan ta ký - mýn tur at la ya ca ðý play-off çey rek fi nal se ri sin - de, ilk maç ta Fe ner bah çe Ül ker'i nor mal sü re si ta mam la nan kar þý laþ ma da ye nen Be þik taþ Mi lan gaz, bu gün kü mü ca de le yi de ka za nýr sa ya rý fi na le yük se le cek. Kar þý laþ ma yý Fe ner bah çe Ül ker'in ka zan ma sý du ru mun da i - se se ri nin 3. ve son ma çý Be þik taþ Mi lan gaz A - re na'da ya pý la cak. Der bi yi, ku lüp ler a ra sýn da ki an laþ ma ge re ðin ce ko nuk si yah-be yaz lý e ki bin ta raf ta rý sa lon da iz le ye me ye cek. FULA ARENA'DA ÝLK MAÇ ÇEKÝÞMELÝ GEÇTÝ Be þik taþ Mi lan gaz'ýn ka zan dý ðý çey rek fi nal se ri si nin ilk ma çý çe kiþ me ye sah ne ol du. Ýlk pe ri yo du ta mam la nan mü ca de le de Fe - ner bah çe Ül ker 2. pe ri yo du 45-42, 3. pe ri yo du da ön de ge çer ken, kar þý laþ ma da nor mal sü re ta mam lan dý. Si yah-be yaz lý ilk u zat - ma dev re si so nun da ma çý ka za na rak se - ri de 1-0 üs tün lük sað la dý. Be þik taþ Mi lan - gaz'da Men sah Bon su ve Haw kins 24'er, Ar ro - yo 20 sa yý i le et ki li bir o yun or ta ya ko yar ken, Fe ner bah çe Ül ker'de Ö mer O nan 24, Gist 16 ve U kic 15 sa yý kay det ti. Engelli sporcular Ýstanbul'da buluþtu TESEV-Bilyoner.com iþbirliðiyle gerçekleþtirilen ve 2007 yýlýndan bu yana büyüyerek devam eden Eðitim Ýçin El Ele projesi kapsamýnda burs saðladýðý aralarýnda sporcularýn da bulunduðu engelli üniversite öðrencileriyle buluþtu. Bu özel günde öðrenciler, öðle yemeðinin ardýndan Ülker Sports Arena da gerçekleþen Harlem Globetrotters þovunu izlediler. Þov esnasýnda heyecanlý anlar yaþayan öðrenciler, dopdolu bir gün geçirerek moral depoladýlar. TESEV önetim Kurulu Baþkaný A. avuz Kocaömer projenin sürekliliðine dikkat çekerek, Eðitim Ýçin El Ele, 5 yýldan bu yana geliþerek devam ediyor. Bu proje aracýlýðýyla engelli öðrencilerimize gerek sosyal açýdan gerekse de eðitim açýsýndan destek saðladýðýmýz için memnunuz. Öðrencilerimizin aldýklarý eðitim sayesinde gelecekte, daha güçlü bir duruþa sahip olacaklarýna inanýyorum þeklinde konuþtu. TES EV Baþ ka ný a vuz Ko ca ö mer öð ren ci le ri yal nýz bý rak ma dý. A Milli futbol takýmýný yýllarý arasýnda çalýþtýran Sepp Piontek, Vodafone Kuþadasý Cup için geldiði Kuþadasý nda genç yeteneklere uyarýlarda bulundu. Piontek: Avrupa'da herkesi yenebilecek güce ulaþtýnýz A MÝL LÝ FUT BOL TA KI MI ES KÝ TEK NÝK DÝ REK TÖ RÜ SEPP PÝ ON TEK, TÜRK TA - KIM LA RI NIN AV RU PA'DA HER TA KI MI E NE CEK GÜÇ TE OL DU ÐU NU SÖ LE DÝ. A MÝL LÝ Fut bol Ta ký mý es ki Tek nik Di rek - tö rü Sepp Pi on tek, son yýl lar da bü yük bir ge liþ me gös te ren Türk ta kým la rý nýn Av ru - pa'da ki tüm e kip le ri ye ne cek gü ce gel di ði - ni söy le di. Geç ti ði miz gün ler de 3. Vo da fo - ne Ku pa sý i çin gel di ði Ku þa da sý'nda gö rüþ - tü ðü müz Sepp Pi on tek, Ay dýn Da vut lar'da yaz lý ðý bu lun du ðu nu, Ku þa da sý'na sü rek li gel di ði ni söy le di. Ün lü tek nik a dam, Türk fut bo lu nun bü yük a þa ma kay det ti ði ni ve ar týk ken di ka rak te ri ni o luþ tur ma ya baþ la - dý ðý ný a çýk la dý. Pi on tek so ru la rý mý zý þöy le ce vap lan dýr dý: Si zi son gör dü ðüm de bas ton yar dý mýy la yü rü ye bi li yor du nuz. Diz le rim de prob lem var dý. Ba þa rý lý bir o - pe ras yon la ye ni den sað - lý ðý ma ka vuþ tum. Þim di hiç bir prob le mim yok. Ra hat lýk la yü rü yüp, ko - þa bi li yo rum. Tür ki ye'ye sü rek li E ROL DO URAN e ni as ya.com.tr ge li yor mu su nuz? Ay dýn'da Da vut lar böl ge sin de bir yaz lý ðým var. ý lýn i ki haf ta sý ný e þim le bir lik te bu ra da ta til ya pa rak de ðer len di ri yo ruz. Vo da fo ne Cup i çin Ku þa da sý'na na sýl da vet e dil di niz? Bu çok ö nem li bir or ga ni zas yon. Vo - da fo ne'dan böy le bir da vet al dý ðým da he - men ka bul et tim. Çün kü fut bo lu il gi len - di ren ko nu lar da ha yýr di ye mi yo rum. Genç le re yö ne lik böy le gü zel bir tur nu va ol du ðu i çin des tek ol mak is te dim. Tur nu va yý ba þa rý lý bul du nuz mu? Av ru pa'dan A vus tral ya'ya ka dar dün - ya nýn her ya nýn dan genç ler bu tur nu va - da bu luþ tu. Bu ba kým dan bu tur nu va bü - yük ö nem ta þý yor. Ay rý ca genç ler fark lý bir ül ke ta ný ma ve gü zel te sis ler de fut bol oy na ma im kâ ný bu lu yor lar. Pek ço ðu ken di ül ke le rin de böy le im kân la ra sa hip o la ma dýk la rýn dan do la yý bu güzelliði ya - þa ya mý yor lar. Or ga ni zas yo nun so run suz geç me si be ni çok memnun etti. Bu tur nu va dan ge le ce ðin yýl dýz a day la rý çý ka bi lir mi? Þim di ye ka dar ay rý ül ke ler den ge len bü - tün genç le rin bir bir le ri i le kar deþ gi bi, dost luk çer çe ve sin de mü ca de le et me le ri, fut bol oy na ma la rý çok ho þu ma git ti. 70 ta - ký mý bir a ra ya ge ti ren ö nem li bir or ga ni - zas yon o la rak gö rü yo rum. Öy le maç lar iz le dik ki; e mi nim ö nü müz de ki yýl - lar da bu tur nu va - da top oy na yan genç le rin bir ço - ðu nun Ga la ta sa - ray, Fe ner bah çe ve Be þik taþ'ta oy - na ya bi le cek le ri ni dü þü nü yo rum. Ü - mit e di yo rum ki; bu tür tur nu va la ra ö nü müz de ki yýl - lar da da Vo da fo ne des tek o lur. gör me fýr sa tým da ol du. Türk o yun cu lar çok hýz lý, çok ye te nek li ve top la çok tek - nik ha re ket ler ya pý yor lar. Av ru pa'dan ge - len ta kým la rýn da ha çok tak tik a ðýr lýk lý oy na dýk la rý ný göz lem le dim. Ý ki ta ra fýn da çok gü zel bir fut bol or ta ya koy du ðu nu dü þü nü yo rum. Türk fut bo lu nun ar týk ken di ka rak te ri ni, e ko lü nü o luþ tur ma sý ge re ki yor. Bu ra da iz le di ðim genç ler, ba na ar týk bu nun za ma ný nýn gel di ði ni gös ter di. A Mil li Ta ký mý mýz son dö nem de ba þa rý sýz so nuç lar al dý. Türk fut bo lu ve Türk ta kým la rý Av ru - pa'da ki tüm e kip le ri ye ne cek gü ce gel di. El bet te maç lar kay be de cek ler dir. Mil li ta ký mýn son dö nem de ki ba þa rý sýz lý ðý, du - rak la ma dev re si ge çir me si tüm ta kým lar - da o la bi lir a ma ö nü müz de ki sü reç te i yi maç lar çý ka ra bi lir ler. Türk fut bo lu þi ke ve þid det o lay la rý yü zün den sý kýn tý lý bir sü reç ya þý yor. Dün ya fut bo lun da çe þit li þe kil ler de þi - ke o lay la rý ya þa ný yor. Fut bol da pa ra nýn ve ka zan cýn ön plân da ol ma sýn dan kay - nak la nan çe þit li an laþ maz lýk lar ve kav ga - Vodafone Cup'ta Türk fut bo lu i le Av - ru pa fut bo lu a ra sýn - da ki far ký gör düm. Türk o yun cu lar çok hýz lý, çok ye te nek li ve top la çok tek nik ha - re ket ler ya pý yor lar. Play-off sis te mi ni baþ la tan ül ke ler son ra dan bu sis te - mi kal dýr dý. Fut - bol da play-off sis - te mi çok zor. lar çý ka bi lir. An cak fut bol fe de ras yon la - rý nýn bun la ra ku ral lar ve ka nun lar la en - gel o la ca ðý ný dü þü nü yo rum. Bu yýl uy gu la nan play-off sis te mi ni na sýl karþýladýnýz? Profesyonel bir o yun cu nun bir se zon oy na ya ca ðý maç sa yý sý 34'tür. Bu nun ü ze - ri ne ku pa maç la rý ve mil li maç lar da ek - le ni yor. Tüm in san lar mil li ta ký mýn ba þa - rý sýz ol du ðu nu söy lü yor, ya zý yor. Pe ki bu o yun cu lar ne za man mil li maç tra fi ði ne ha zýr la na cak. Tüm dün ya da play-off sis - te mi ni baþ la tan ül ke ler son ra dan bu sis - te mi kal dýr dý. Fut bol da play-off sis te mi çok zor. O yun cu lar i yi oy na maz lar sa ba - þa rý gel mez se i da re ci ler ve se yir ci ler mem nun ol maz ve ba sýn da i yi þey ler ya - za maz. Fut bo la o lan he ye can hiç bir za - man kay bol ma ma lý. Bu se zon Tür ki ye'de kim þam pi yon o la bi lir? Ga la ta sa ray se zo nu li der ta mam la dý. Play-off maç la rý so nun da þam pi yon o la - ca ðý ný dü þü nü yo rum. Türk gençleri na sýl bul du nuz? Bu tur nu va da Türk fut bo lu i le Av ru pa fut bo lu a - ra sýn da ki far ký

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR FOTOÐRAF: ZAFER TEKÝN Mu ham med E min ýl dý rým Ho ca Helâl lokma örneði Cabir b. Abdullah 82 ÝL 82 SAHABÝ PROJESÝNÝN 13. PROGRAMININ EV SAHÝPLÝÐÝNÝ APAN ZONGULDAK TA, HELÂL LOKMA KAZANMANIN ÖRNEÐÝ OLAN CABÝR B. ABDULLAH ANLATILDI. Za man za man göz le rin ya þar dý ðý prog ram da, din le yi ci ler çok fark lý duy gu la rý bir a ra da ya þa dý lar. Amerika da çi ni yi ta nýt tý A ME RÝKA NIN Flo ri da E ya le ti nin Jack son vil le þehrin de Flo ri da Sta te Col le ge, U ni ver sity of North Flo ri da, A mity Tur kish Cul tu ral Cen ter ve Nev þe hir Ü ni ver si te si nin or tak la þa ger çek leþ tir di ði U lus la ra ra sý Türk Kül tür ve Sa nat Ça lýþ ta yý faaliyet le ri ne ka tý lan Dum lu pý nar Ü ni ver si te si (DPÜ) Gü zel Sa nat lar Fa kül te si öð re tim ü ye le rin den Doç. Dr. Le vent Mer cin, et kin lik kap sa mýn da a fiþ, kart ve ger çek çi ni ör nek le ri ni ser gi le ye rek A me ri ka da Kü tah ya Çi ni ci li ði ni ta nýt tý. Ka týl dý ðý ser giy le il gi li bil gi ve ren Doç. Dr. Le vent Mer cin, faaliyet ler es na sýn da uy gu la ma ça lýþ ma sý da yap tý ðý ný, sa nat se ver le rin so ru la rý na ce vap lar ve re rek on la rý çi ni ko nu sun da bil gi len dir di ði ni söy le di. Ýs tan bul / e ni As ya SAÝD TEMUR ÝSTANBUL SÝER A raþ týr ma la rý Mer ke zi nin yü rüt tü ðü 82 Ýl 82 Sa ha bi pro je si nin 13. prog ra mý Zon gul dak ta ya pýl dý. Ge nel Ma den Ýþ çi le ri Sen di ka sý Kon fe rans Sa lo nu nda ger çek le þen prog ra ma, Zon gul dak lý lar bü yük bir il gi gös ter di. Tür ka li Ca mi Ý mam Ha ti bi Se fer Þa hin in Kur ân ý Ke rim o ku ma sý i le baþ la yan prog ram, Mu ham med E min ýl dý rým Ho ca nýn, 82 Ýl 82 Sa ha bi pro je si nin a ma cý na da ir ký sa bir gi riþ ten son ra ne den Zon gul dak i lin de Sa ha be den Ca bir b. Ab dul lah ý an lat tý. ýl dý rým, Zon gul dak i li miz, zor þart lar al týn da e vi ne he lâl lok ma gö tür me ye ça lý þan kar deþ le ri mi zin yo ðun ol - Zir ve de tek no lo ji nin bir a maç de ðil, e ði ti mi da ha ka li te li ha le ge ti re bil mek i çin bir a raç ol du ðu vur gulandý. du ðu bir yer dir. Ço ðu ma den iþ çi le rin den o lu þan bu in san lar, ye rin yüz ler ce al týn da; a lýn la rý nýn te ri, el le ri nin e mek le ri i le ge çin me ye ça lýþ mak ta dýr lar. Bun dan do la yý Asr-ý Sa a det te zor lu þart lar al týn da he lâl lok ma nýn na sýl ka za ný la ca ðý na da ir çok gü zel bir ör nek o lan Ca bir b. Ab dul lah, bu ra da an la týl ma lýy dý. Biz de bun dan do la yý Zon gul dak ta, Ca bir di ye ce ðiz de di. ýl dý rým Ho ca, da ha son ra Ca bir b. Ab dul lah ýn ha ya týn dan ba zý ke sit le re dik kat çek ti. Müs lü man ol ma sý, ba ba sý Ab dul lah b. Amr ýn þe ha det sev da sý, ka týl dý ðý gaz ve ler, mü ca de le az mi ve i lim yo lun da ki gay ret le ri ni çok gü zel ör nek ler le an lat tý. Za man za man göz le rin ya þar dý ðý prog ram da, din le yi ci ler çok fark lý duy gu la rý bir a ra da ya þa dý lar. Ý GE DER Bi li þim Tek no lo ji le ri Zir ve si yapýldý Ý GE DER ÝN (Ýs tan bul Gö nül lü E ði tim ci ler Der ne ði) dü zen le di ði Bi li þim Tek no lo ji le ri Öð ret men le ri Zir ve si nde öð ret men ler ve öð ret men a day la rý, bi li þim le bü tün leþ miþ bir e ði tim i çin de ne yim ve tec rü be le ri ni pay laþ tý lar. Ýs tan bul dan ve di ðer il ler den öð ret men le rin ve öð ret men a day la rý nýn ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri len zir ve de ül ke miz de ve dün ya da bi li þim e ði ti mi, Fa tih Pro je si ve uy gu la ma ör nek le ri, bi li þim tek no lo ji le - ri öð ret men le ri nin ko nu mu ve iþ le vi, sos yal or tam lar da e ði tim uy gu la ma la rý baþ lýk lý o tu rum lar al týn da 15 su num ve 2 pos ter su num i le bil gi ve de ne yim pay la þý mýn da bu lu nul du. Zir ve de tek no lo ji nin bir a maç de ðil, e ði ti mi da ha ka li te li ha le ge ti re bil mek i çin bir a raç ol du ðu vur gu su ya pýl dý. BT öð ret men le ri nin de bu dö nü þüm de vaz ge çil mez bir un sur ol du ðu vur gu lan dý. Zübeyir Ergenekon / eni Asya Dün ya da 20 çif tin al týn da kal dý ðý tah min e di len turnalarýn Tür ki ye de ü re yen 6 çif ti nin yu va sý bi li ni yor. A na do lu dað tur na sý bi zim e le va ra ma ya bi lir DO ÐU A na do lu da ya þa yan tur na la rýn dün ya da ki bütün tur na lar dan fark lý bir alt tür ol du ðu keþ fe dil di. A na do lu dað tur na la rý nýn di ðer tur na lar dan en ö nem li far ký baþ la rýn da kýr mý zý bir le ke bu lun ma ma sý. 20 çift ten az sa yý la rýy la dün ya nýn en na dir tur na sý ol du ðu or ta ya ko nan A na do lu dað tur na sý (Grus grus arc hi bal di i) Ar da han, Kars, Er zu rum, Er zin can, Muþ, Si vas ve Van da ya þý yor. A na do lu dað tur na sý çok az sa - yý da Kaf kas ya ül ke le rin de de gö rü lü yor. Do ða Der ne ði ve Dün ya Tur na Vak fý uz man la rý ta ra fýn dan i ki yýl dýr yü rü tü len ça lýþ ma la ra gö re Do ðu A na do lu Böl ge si nde keþ fe di len A na do lu dað tur na sý nýn dün ya da ki bütün da ðý lým a la ný Do ðu A na do lu, Ý ran, Gür cis tan ve Er me nis tan da yer a lý yor. Dün ya da 20 çif tin al týn da kal dý ðý tah min e di len bu alt tü rün Tür ki ye de ü re yen 6 çif ti nin yu va sý bi li ni yor. Recep Bozdað / eni Asya Sa da ka ta þý Sri lan ka da ca mi aç tý Hin dis tan ýn gü ne yin de gü zel bir a da ül ke si o lan Sri Lan ka nýn, Müs lü man ve yar dý ma muh taç o lan Po lon na ru wa Bý si rýl Ma ha wý ten na þehri ne Sa da ka ta þý Der ne ði geç ti ði miz yýl sel fe lâ ke ti i le yý ký lan ca mi nin ye ri ne ye ni si ni yap týr dý. Ha yýr se ver bir i þ a da mý ta ra fýn dan yap tý rý lan ca mi ye Ne ca ti Ü nal Ca mii a dý ve ril di. Sri Lan ka lý Müs lü man la rýn yo ðun il gi gös - ter di ði a çý lýþ Cu ma na ma zý na mü te a kip ya pýl dý. Ca mi ye gi den yol la rý süs le yen Sri Lan ka lý Müs lü man lar a çý lý þa ka tý lan mi sa fir le re ik ram lar da bu lun du lar. A çý lýþ prog ra mý Sa da ka ta þý Der ne ði e ki bin den Meh met Ü nal ýn yap tý ðý du ay la son bul du. Ýstanbul / eni Asya

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı