Kardeþlik nutuklarý yetmez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kardeþlik nutuklarý yetmez"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki Nur ta le be le ri nin bu du ru þu nu gev þet mek ve on la rý da tes lim al mak i çin ta ar ru za de vam e di yor lar. K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 1 3 T E GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ENSTÝTÜ- ELÝF ekimizi bugün bayinizdenisteyiniz YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Kardeþlik nutuklarý yetmez KIZILAY DAN ÇADIR KENT VE HASTANE Ha be ri sayfa 6 da CAN GÜVENLÝKLERÝ ÝÇÝN TÜRKÝYE YE SIÐINDILAR 252 Suriyeli Hatay da u Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, hükümetin bilgisi dahilinde Türkiye ye geçen 252 Suriye vatandaþýný spor salonunda geçici olarak misafir ettiklerini söyledi. Bu arada, mültecilerin Kýzýlay çadýrlarýna yerleþtirilmesi için çalýþmalar devam ediyor. Ha be ri sayfa 6 da DÝ YA NET ÝÞ LE RÝ BAÞ KA NI: KAR DEÞ LÝK E DE - BÝ YA TI Ý LE SO RUN LAR ÇÖ ZÜL MÜ YOR. KAR DEÞ LÝK HU KU KU NA VE AH LÂ KI NA VUR GU YAP MA LI YIZ. GÖR MEZ Kar deþ lik hu ku ku nu sa de ce Di yar - ba kýr ve Hak ka ri'de de ðil, her yerde anlatmalýyýz. OTURUP KONUÞMAMIZ GEREKÝYOR u So run la rýn ve ön yar gý la rýn ''kar deþ lik nu tuk la rý'' at mak ye ri ne ''kar deþ lik hu ku ku'' ön pla na çý ka rý la rak çö zü le bi le ce ði ni be lir ten Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, O kar deþ lik hu ku ku nun ne ol du ðu nu, kar þý lýk lý o tu rup ko nuþ ma mýz lâ zým. Kar deþ lik ah lâ ký di ye birþey var dedi. HAVADAN BÝLDÝRÝ ATMAK YETMÝYOR u Görmez, Ha va dan 'Biz kar de þiz' bil di ri le ri at mak hiç bir za man çö züm ol ma mýþ týr. Kar deþ lik hu ku ku na vur gu yap mak ge re ki yor. Ya ni din kar deþ li ði nin ge tir di ði bir hu kuk var. Kardeþlik hukuku, kardeþlik ahlâký bütün taraflarýn dikkate almasý gereken bir hukuk ve ahlâktýr diye konuþtu.ha be ri sayfa 4 te Ha tay ýn Yay la da ðý il çe si ne gelen Su ri ye li ler, Ha tay Va li si Meh met Ce la let tin Le ke siz in ta li ma týy la sý nýr ka ra ko lun dan ge çi ri le rek jan dar ma ne za re tin de Yay la da ðý Ka pa lý Spor Sa lo nuna mi ni büs ler le ge ti ril di. Su ri ye li ler, a raç lar dan in di ri le rek ka pa lý spor sa lo nu na a lýn dý. Kim lik kon trol le ri ya pý lan Su ri ye li le rin bü yük ço ðun lu ðu nu genç ka - dýn la rýn ve ço cuk la rýn o luþ tur du ðu gö rül dü. Yemek verildikten sonra çocuklar için meyve suyu, süt ve bisküvi de daðýtýldý. FO TOÐ RAF: A A 10 KADDAFÝ NÝN TEKLÝFÝNE NATO OLUMSUZ CEVAP VERDÝ Ateþkese red PROF. ÖZBUDUN: RÖTUÞ YAPILIP YENÝDEN GELMESÝN Yeni anayasadan ne anlýyoruz? uprof. Dr. Er gun Öz bu dun, 1982 A na ya sa sýnýn ö zün de ço ðul cu o lan bir top lu ma tek tip kim lik da yat ma ya ça lýþ tý ðý ný be lir te rek, ye ni a na ya sa nýn ço ðul cu ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. A bant Plat for mu top lan tý sýn da ko nu þan Prof. Öz bu dun, ye ni a na ya sa is te ði nin yay gýn ol du ðu na dik kat çe ke rek, A ca ba ye ni a na ya sa dan ne an lý yo ruz? Mev cu du nun üç beþ rö tuþ la pi þi ri lip ye ni den gel me me si ge re ki yor þek lin de ko nuþ tu. n5 te Osmanlý lâlesinin cazibesi yaþýnda yardým peþinde ulibya li de ri Mu am mer Kad da fi, NA TO nun sa vaþ u çak la rý ný dur dur ma sý ha lin de a teþ kes yap ma ya ve gö rüþ me le re ha zýr ol duk la rý ný söy le di. An cak NA TO a teþ ke se â nýn da red ce va bý ver di. Bir NA TO yet ki li si, a teþ kes tek li fi ni dik ka te al ma dan ön ce Kad da fi güç le ri nin si vil le re yö ne lik sal dý rý la rý na son ver me si ni is te di. Yet ki li, NA TO nun söz le ri de ðil, ya pý lan iþ le ri gör mek is te di ði ni söy le di. Ha be ri 7 de YGS nin iptali düþünülmeli uha be ri sayfa 6 da GENELKURMAY DAN Ses ka yýt la rý na so ruþ tur ma u Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, ön ce ki gün kü ve dün kü ba zý ba sýn ve ya yýn or gan la rýn da yer a lan, yýl la rý a ra sýn da Çan ký rý Gar ni zo nun da gö rev ya pan bir Al baya a it ol du ðu i le ri sü rü len ses kay dý ko nu sun da so ruþ tur ma baþ la týl dý ðý ný bil dir di. Ha be ri 4 te Yasaða itiraz 7. yýlýna girdi uha be ri sayfa 4 te Þehit annesi yýlýn annesi seçildi uha be ri sayfa 5 te ISSN Ýman ve Küfür Muvazeneleri 2011 Bilgi Yarýþmasý Final Sorularý uelif-enstitü ilâvemizde

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y LAHÝKA 2 De de ler, ni ne ler ne re ye git ti ler? SELÝM GÜNDÜZALP Ýs tib dâd-ý mut la ký hür ri yet per ver ler kal dý ra cak Es ki tah ri ba tý ta mi ra ta baþ la yan ha ki kî va tan per ver ler o lan De mok rat na mýn da ha mi yet li Ah rar lar, ya ni hür ri yet per ver ler, in þâ al lah, is tib dad-ý mut la ký kal dý rýp tam bir hür ri yet-i þer i ye ye ve si le o la cak lar. ziz, sýd dýk kar deþ le rim, Ev ve lâ: Hem si zin, hem bu mem le ke tin, hem â lem-i Ýs lâ mýn mü him bay ram la rý nýn mu kad de me si o lan, bu mem le ket te þe â ir-i Ýs lâ mi ye nin ye ni den par la ma sý nýn bir müj de ci si o lan e zan-ý Mu ham me dî nin (a.s.m.) ke mâl-i fe rah la on bin ler mi na re ler de o kun ma sý ný teb rik e di yo ruz. Ve sek sen kü sur se ne bir i ba det öm rü nü ka zan dý ran Ra ma zan-ý Þe rif te ki i ba det ve du â la rý ný zýn mak bu li ye ti ne â min di ye rek rah met-i Ý lâ hi ye den her bir ge ce-i Ra ma zan bir Ley le-i Ka dir hük mün de siz le re se vap ka zan dýr ma sý ný ni yaz e di yo ruz. Bu Ra ma zan da þid det li za fi yet ve has ta lý ðým dan tam ça lý þa ma dý ðý ma siz ler den mâ ne vî yar dým ri ca e de rim. Sa ni yen: Be nim son ha ya tý mý Is par ta ha vâ li sin de ge çir mek bü yük bir ar zum dur. Ve Nur E fe si nin de di ði gi bi de miþ tim: Is par ta, ta þýy la top ra ðýy la be nim i çin mü ba rek tir. Hat tâ yir mi beþ se ne den be ri be ni iþ ken ce i le tâ zip e den es ki hü kû me te kal ben ne va kit hid det et miþ sem, hiç bir za man Is par ta hü kû me ti ne hid det et me yip, o mü ba rek va tan da ki hü kû me tin ha tý rý i çin ö te ki le ri de u nu tu yor dum. Hu su san o ra da ki es ki tah ri ba tý ta mi ra ta baþ la yan ha ki kî va tan per ver ler o lan De mok rat na mýn da ha mi yet li Ah rar lar, ya ni hür ri yet per ver ler, Nur ve Nur cu la rý tak dir et me le ri ne çok min net ta rým. On la rýn mu vaf fa ki ye ti ne çok du â e di yo rum. Ýn þâ al lah, o Ah rar lar is tib dad-ý mut la ký kal dý rýp tam bir hür ri yet-i þer i ye ye ve si le o la cak lar. E mir dað Lâ hi ka sý, 235. mek tub, s. 519 *** A ziz, sýd dýk kar deþ le rim, Çok e hem mi yet li mek tup la rý ný za bir tek muh ta sar ce va ba mec bu ri ye tim var. Ev ve lâ: Su âl le ri, çok nur lu ha ki kat le rin zu hu ru na ve si le o lan Re fet in, hem mâ sum la ra Kur ân ve Nur la rý ders ver me si, hem ken di si Nur Lem a la rýy la meþ gul ol ma sý, hem tas hi hat tâ ba na ve Hüs rev e yar dým et me si, hem Ýs tan bul da A sâ-yý Mû sâ nýn in saf lý â lim le rin el le ri ne geç me si ne ça lýþ ma sý, çok þâ yân-ý teb rik tir. Ve ye ni su a li ne þim di ce vap ve ril mez, da ha za ma ný gel me miþ. Kah ra man Bur han ýn Ser best Fýr ka sý nýn re i si ne ver di ði ce vap gü zel dir. E vet, Nur cu lar, si ya set ler le a lâ ka la rý ol maz. Yal nýz i man ha ki kat le riy le bü tün ha yat la rý bað lý dýr. Þim di ye ka dar giz li ko mi te den, si ya se ti din siz li ðe ve zýn dý ka ya â let e den ler, is tib dad-ý mut lak la Nur cu la rý ez di ler. Ýn þâ al lah, bir se bep çý kar (Hâ þi ye) o is tib da dý ký ra cak, mâ sum ve maz lûm Nur cu la rý kur ta ra cak. Fa kat çok dik kat ve ih ti yat lâ zým dýr. Ri sâ le-i Nur, dün ya da her ce re ya nýn fev kin de bu lun ma sý ve u mu mun ma lý ol ma sý ci he tiy le, bir ta ra fa tâ bi ve da hil ol maz. Bel ki mü te ca viz din siz le re kar þý hak lý ta ra fa yar dým cý o lur ve dost o lur ve ih ti yat kuv ve ti hük mün de on la ra bir nok ta-i is ti nad o lur. Fa kat si ya set he sa bý na de ðil, bel ki Nur la rýn in ti þa rý ve mas la ha tý he sa bý na, ba zý kar deþ ler, Nur lar na mý na de ðil, bel ki ken di þa hýs la rý na mý na gi re bi lir. Hu su san, mü ba rek Is par ta nýn þim di ye ka dar Nur lar med re se si ol ma sý ve mu â rýz la rýn da hi o na çok i liþ me me si nok ta sýn da, da hil de ta raf gi ra ne va zi yet al ma mak, mu te riz le rin ne dâ me ti ne ve ha ki ka te dön me le ri ne bir ve si le o la bi lir. Siz da ha i yi bi lir si niz. Sa lâ had din in mek tu bu, bir kaç ci het te e hem mi yet li dir. A me ri ka â lim le ri, el bet te A sâ-yý Mû sâ ri sâ le si ne lâ kayt kal ma ya cak lar. E ðer di ni, din i çin se ven kýs mý nýn el le ri ne geç se, fü tu hat ya par. Yok sa, ba zý e na ni yet li ho ca la rý mýz gi bi, kýs kanç lýk da ma rýy la neþ ri ne ve ter vi ci ne ça lýþ ma la rý meþ kûk tür. Her ney se, i na yet-i Ý lâ hi ye ye ha vâ le dir. Hâ þi ye: De mok rat çýk tý, bir de re ce kýr dý. E mir dað Lâ hi ka sý, 102. mek tub, s. 276 LÜ GAT ÇE: hür ri yet per ver: Hür ri yet - se ver. is tib dad-ý mut lak: Tam bir bas ký, dik ta tör lük. hür ri yet-i þer i ye: Þe ri a - týn ta rif et ti ði hür ri yet. tâ zib: A zap, sý kýn tý ver me. mu te riz: Ý ti raz e den. fü tu hat: Fe tih ler, za fer - ler. ter vic: Re vaç ver me, rað - bet et tir me, de ðe ri ni art - týr ma. meþ kûk: Þüp he li. (E min De mir ve Mah mut Sa id Gün der kar deþ le ri me ) r ken den kal kar, ab dest le ri ni a lýp, sec ca de le ri nin is ti ka me tin den ba kar lar dý dün ya ya. On par ma ðý, tes bi hi tu tar dý hep. Böy ley di E da ha dü ne ka dar. Ev ler de baþ ta cýy dý dün ya mý zýn yaþ lý mi sa fir le ri. O da lar da ý þýk lar er ken den on lar i çin ya nar dý, u ya nýr dý. Hiç ko nuþ maz lar dý. A yak ses le rin den, gý cýr da yan tah ta la rýn ses le rin den an lar dýk, mý rýl mý rýl du â la rýn dan an lar dýk na maz da ol duk la rý ný. Ge le cek gü nü ilk on lar kar þý lar dý ev ler de. Ha yat, in san da fi kir le u ya nýr. Fi kir, zi kir le; zi kir, þü kür le ta mam la nýr. Bir bar dak su yun, bir yu dum ça yýn, bir lok ma ek me ðin, o a ziz ek me ðin ký rýn tý sý ný da hi kýy me ti ni bi lir ler di. Ser çe ler, kuþ lar, da ha ni ce er ken ci ses ler ka rý þýr dý zi kir le ri ne. Ya pý la cak ne ka dar çok þey o lur sa ol sun, dün ya nýn ve in sa nýn yap ma sý ge re ken en ö nem li i þi on lar ya par dý ön ce. Fik re der ler, zik re der ler, þük re der ler di. Ko lay de ðil di öy le ev ler den çýk mak. Ce sa ret is ter di. Ka la ba lýk la ra ka rýþ mak, çý kýp git mek ev ler den, ko lay de ðil di. Dý þa rý sý nýn, çar þý pa za rýn te kin ol ma dý ðý ný bi lir ler di. Bes me le siz, Â yete'l- Kür sî' siz çýk maz lar dý yol la ra. Du â la rý gi yin me den çýk maz lar dý as la. Ve yol la rýn hak ký ný ve rir ler di. Ýn san la rý se lâm la ma dan geç mez ler di. Bir ço ðu nun sýr týn da ha fif bir kam bur var dýr. Dik yü rü mek ten çe ki nir ler di. Göz le ri ni ha ram dan ko ru mak i çin i ti na gös te rir ler di. Baþ la rý hep ha fif ön dey di on la rýn. Ne re ye gi der ler se git sin ler, han gi top lu lu ða gi rer ler se gir sin ler, on la rý bir se ven çý kar dý, on la ra bir yer a çan o lur du. Ak þam la rý e ve er ken den dö ner ken, el le ri hiç boþ dön mez ler di. Ke se le ri ne uy gun mut fak la rý mý za bir kat kýy la ha ya tý mý zýn i çi ne gi ri ve rir ler di. Az ve ren can dan, çok ve ren mal dan der ler di. Þim di ne ol du bu in san la ra? Ner de ler? Bu lut la rý çe ki lip git miþ ma vi gök ler de ler mi? Se lâ mýn en ha sý ný, mer ha ba nýn en iç te ni ni do lu do lu söy le yen a ðýz lar, on la rýn kiy di. Ça lýþ mak i çin ça lýþ maz, yü rü mek i çin yü rü mez, ya þa mak i çin ya þa maz dý on lar. Ça lýþ ma yý, yü rü me yi, ko nuþ ma yý, ya þa ma yý i ba det bi lir ler di. Bir gün le ri ni an lat mak i çin bir ay da yet mez on la rýn. Ha týr la rým, dük kâ ný mý za teþ rif et tik le rin de, rah met li ba bam he men a ya ða kal kar dý bu say gý de ðer ih ti yar lar i çin. El bil mez, ya ban cý bil mez dik on la rý. De de bi lir dim, de de der dim. Hüs nü De de, Hü se yin De de Hâ lâ ha týr la dý ðým da on la rý, göz le rim bu ðu la nýr. De dem den fark lý de ðil dir gön lüm de ki yer le ri. Na sýl bir a ðaç çi çek aç tý ðýn da, se vin di rir se in san la rý, on lar da kar þý mý za çýk tý ðýn da ya da ha ne mi ze mi sa fir ol du ðun da, öy le se vi nir dik. Her a dým a týþ la rýn da, her dav ra nýþ la rýn da bin hik met var dý on la rýn. O kü çü cük el le ri mi sý kar ken pa muk el le ri, sýr tý mý sý vaz lar ken, ba þý mý ok þar ken o yu mu þa cýk el le ri, bir yan dan da du â lýy dý hep dil le ri. Ü ze ri miz de bir zýrh gi bi, sý cak bir ik lim gi bi, hâ lâ do la þýr du rur duâ la rý. His se de rim. Gü ne þin do ðu þuy la gü ne baþ la mak, son ra ak þam o lun ca e ve dön mek de ðil di on la rýn iþ le ri. Böy le ya þa mak, her ke sin i þi. On la rýn ha ya tý, sa nat lý ya þa mak tý. Fi kir li, zi kir li, þü kür lü ya þa mak tý. Bir bak tý lar mý, i çi ve rir ler di göz le ri nin si yah la rýy la. Al lah i çin ne var sa, bir ne fes gi bi çe ker ler di i çi ne bak týk la rý þe yi. Fi kir le ri, zi kir le riy di. Zi kir le ri, þü kür le riy di. Kah ra ma ný mýz dý bi zim o ih ti yar lar, kah ra ma ný mýz. Ha yat ta her þey, dü þün cey le baþ lar, fi kir le. On la rýn a ðýr ha re ket e den o du dak la rý, bir þey ler ko nuþ ma ya baþ la dý mý, ku lak ke si lir dik he men ce cik. Ah, o en ba sit ha tý ra lar bi le, ne ka dar da de ðer li o lur du o za man. Gök yü zü ge niþ ler di bir den. A ðaç lar u ya nýr dý he men. Ke der ler, dert ler, var la yok a ra sýy dý on lar ko nu þur ken. A cý lar da öy le, so ðuk lar da öy le. Kah ra man la rý mýz dý on lar. Gü neþ gi bi a dam lar dý on lar. Ey mü ba rek ih ti yar lar! Gir dik le ri me kâ ný ý sý tan in san lar... Göl ge le rin den bi le ses siz di at tý ðý a dým lar. Bir de ði þim ge çi ri yor þim di dün ya mýz. Ne re ye git ti bu mü ba rek in san lar, ne re ye? Þim di ne ol du bu in san la ra? Ner de ler? Bu lut la rý çe ki lip git miþ ma vi gök ler de ler mi? Gül ler sa ra rýp so lar; ge ri ye to hum la rý ka lýr. Gü neþ sö ner gi der; i çi miz de ý þýk la rý ka lýr. Bu in san lar ne re ye git ti ler, ne re ye? Bir ko ku, bir renk yok mu on lar dan ge ri ye? Bi ri çý kýp gel se de, on lar dan bi ri, bir se lâm ver se, bir mer ha ba de se Se lâ mýy la dol sa, taþ sa ev le ri miz, so kak la rý mýz Aþk i çin de, i man i çin de, ü mit i çin de ya þar dý on lar. Ne bit ti, ne git ti de, kay bol du on lar? Bil mem han gi can lý nýn dün ya dan çe ki lip gi di þi ne bu ka dar ka fa yo ran ak lý ev vel ler, ken di tü rün den bu mü ba rek in san la rýn ne re ye git ti ði ni ni ye me rak et mez ler ki, ni ye a ra yýp sor maz lar ki? An la mak zor. Di no zor la rý in ce le mek ten, bu mü ba rek in san la rýn nes li nin ni ye tü ken mek ü ze re ol du ðu nu a raþ týr ma ya va kit yok hâ lâ. Ya þa dý lar, bit ti ve git ti ler mi? Hep si bu ka dar mý? Bý ra kýn a ða cý, ko pa rý lan bir da la bi le að lar dý on lar. Dü þen ço cuk la rýn ya ra la rý ný en ev vel on lar sa rar dý. Yað mur gi bi in san lar dý on lar. Rah met, on lar la be ra ber i ner di ve ar dýn dan gü neþ... Ge ce ye, gün dü ze do ðan gü neþ ti on lar ev le ri miz de. Gü ne þe kar þý gü neþ ti ler. Bir ça re si, bir yo lu yor da mý ol ma lý bu i þin. Ne re ye git tiy se o mü ba rek ih ti yar lar, e ðer es ki bir o da nýn, ya da es ki bir ih ti yar kah ve si nin i çin dey se, han gi mes ci din, han gi ca mi nin han gi kö þe sin dey se, çý kýp gel sin ler ar týk. Bek li yo ruz yýl lar dýr. Li mon lu çay lar, ýh la mur lar da on la rý bek li yor. Gül ko kan, ka ran fil ko kan o da lar, cam ön le ri de. Bý ra kýn ko nuþ ma yý, bir ba kýþ la rý ye ter di ba zen her þe yi an lat ma ya. Far kýn da mý sý nýz? Yal ný zýz ar týk. Ya pa yal nýz Ku þa týr lar dý et ra fý mý zý þef kat do lu, rah met do lu ta výr la rýy la bir or man gi bi. Or man lar da ki a ðaç lar, a ðaç lar da ki cý výl cý výl ses ler gi bi On lar, bi zim i çin ya þar lar dý. Söy le me se ler de ba kýþ la rýn dan an lar dýk. Bir ço cuk, bir de ih ti yar Ha ya týn i ki u cu. On lar su sa dý ðýn da, yað mur ya ðar dý. On lar ü zül dü ðün de, gü neþ a çar dý. On lar ko nuþ tu ðun da, kuþ lar su sar dý. Fi kir le ri, zi kir le ri, þü kür le ri var dý. Sý ra sý ra u ður la dýk. Bir bü yük yol cu lu ða çýk tý on lar. Ve dün ya mýz on lar git ti gi de li, ya pa yal nýz kal dý, ý pýs sýz kal dý. Bir de bak mýþ sý nýz, ge li ver miþ on lar bir sa bah u yan dý ðý mýz da, yi ne a ra mýz da lar. Ya da biz gö zü mü zü a çý ver mi þiz on la rýn di ya rýn da Her þey müm kün. Kim bi lir? Kim bi le bi lir Al lah tan baþ ka? Þim di an lý yo ruz, in san sa de ce sof ra da ki ni met ler le bes len mez miþ. Ru hun da gý da sý var mýþ. Ýh ti yar lar, o mü ba rek in san lar, ha ya tý mý zý bes le yen se bil ler miþ, çeþ me ler miþ. Rah met, o ra dan ya yý lýr mýþ, on la rýn ü ze rin den i ner miþ, e vi mi ze öy le ce ne ge lir miþ. Ey e vin de ih ti yar lar, yaþ lý in san lar, a na lar, ba ba lar, tey ze ler, ni ne ler, de de ler bu lu nan þans lý a i le ler! Kýy met le ri ni bi lin. A man ha, e li niz den kaç ma sýn bu ha zi ne ler. Bir tay gi bi hýz lý dýr gi diþ le ri. En çok ço cuk lar, to run lar ü zü le cek. Bi zim i çin nor mal her þey. A lýþ mak ko lay gi diþ le ri ne. A ma to run lar, ço cuk lar i çin de ðil. En gü zel ba kýþ lar on la rýn dý. En gü zel du â lar, en gü zel þü kür ler de. Þük rü gü zel o la nýn fik ri çir kin o lur mu, zik ri çir kin o lur mu hiç? Can e ri ði miz di bi zim on lar, can e ri ði miz. Sev gi li de de le ri miz, ni ne le ri miz Bir ka rýþ lýk kö þe le rin de yol cu luk i çin ke fen pa ra la rý ha zýr dý hep si nin. Sý ra lý, sa yý lý is tas yon lar dan, ne fes ne fe se a ma hiç is raf et me den ge çiþ le ri ne ha ri kay dý. Ve bir gün bi zi ça ðý rýp yan la rý na, o mev sim ki, va si yet gi bi ko nuþ ma la rý yok mu, to zu mu zu, top ra ðý mý zý a lýr lar dý üs tü müz den. Ýlk de fa ba kar dýk ger çe ðin pen ce re sin den. Göz le ri miz bü yür, ko ca man a çý lýr dý. Ko nuþ tu lar mý, Al lah a dý na, Al lah na mý na ko nu þur lar dý. A ðýz la rýn dan ilk çý kan söz, du â lý bir söz o lur du. Ve son ra ke sin ti siz bir de niz gi bi Söy le dik le ri bi zim sa hil le ri mi ze de vu rur du. Ken di mi ze ge lir dik, biz o lur duk. Gül ko kar, gü neþ o lur duk. Boþ luk yok, ka ran lýk yok, ö lüm yok o lur du. On la rý din le mek, i ba det o lur du. Þim di hiç kim se ken di a cý la rý na bi le kat la na maz ken, on lar de ðil bir a i le nin, bir ma hal le nin bi le a cý la rý na der man o lur lar dý. Biz en i yi si ne u la þa lým, biz en gü ze li ne ka vu þa lým di ye ge ri de du ran du â yük lü çý nar lar dý on lar. Bo þu na ya ra týl ma mýþ tý lar. Ha ya tý, i çin de ki hik me ti keþ fet miþ ti on lar. At tar dük kâ nýy dý on lar. Her kor ku nun, her der din i lâ cý var dý söz le rin de, dil le rin de, fi kir le rin de, zi kir le rin de ve þü kür le rin de. Bir dal gi bi u za yýp gi der ler di on lar i çi miz de. Bo þu na ya þa maz lar dý. Lâf ol sun di ye ka rýþ maz lar dý dün ya mý za. Al lah i çin ya þa mak Ýþ te on la rýn i þi buy du. Ya þa mak bir sa n'at tý, Al lah i çin ya þa mak, en bü yük bir sa n'at tý on lar i çin. Yol lar, ev ler, ka pý lar, pen ce re ler, on lar la gü zel di. O tur duk la rý yer ler de ye þil lik ler bi ter di. Siz gök yü zün de ki bu lut la rýn ö te ye be ri ye bo þu na mý ko þuþ tu ðu nu zan ne der si niz? On lar nö bet bek ler ler di. Sý cak bir gün de bir ih ti ya rýn ba þý ný göl ge le mek i çin yo lu nu göz ler ler di. On la rýn bu lun du ðu sof ra lar ne gü zel di. Pey gam ber â de ti di ye baþ lar dýk bes me ley le, so nu nu el ham dü lil lah la bi ti rir dik. On lar i se, her lok ma da, her yu dum da bis mil lah çe ker ler di. Er ya da geç, an sý zýn gi de cek le ri ni bi lir ler di. Ha zýr lýk lýy dý lar. O nun i çin kol la rý hep a çýk tý. O kol la ra sý ða cak kaç gö nül, kaç in san var dý... Þim di bir ya ný mýz ü þü yor sa, þar ký lar, söz ler i çi mi zi ý sýt mý yor sa, bu du â lý a ðýz la rýn yok lu ðun dan dýr, boþ lu ðun dan dýr. Ne re ye git ti bu in san lar? Ne re ye git ti bu ih ti yar lar, ne re ye? Bak týk la rý ye re doð ru git ti ler. Ba kýn ba ka lým, ay ný yer den on la rýn gö zü ne gö zü ken, si ze de gö zü ke cek mi? Ey i man lý ih ti yar lar, de de ler, ni ne ler, ba ba an ne ler, an ne an ne ler, ner de si niz? Ne re ler de si niz? Öz le dik! Kal bi mi zin ka pý sý gi bi a çýk. Si ze bü tün ka pý lar a çýk. Kýy me ti ni zi bi le me dik. Git ti ði niz yer den du â lar gön de ri niz. U nut ma yý nýz biz le ri. Ey mü ba rek ih ti yar lar... Yi ne a vu tu nuz, u yu tu nuz bi zi. Fik ri niz le, zik ri niz le, þük rü nüz le si zi ha týr la dýk ça mes ud her þey. Dün öy ley di, bu gün de öy le. Ha ya ta ye ni den baþ lar dýk siz le ri gö rün ce. Þim di yi ne öy le. Ha ya ta ye ni den baþ la ya ca ðýz siz le ri a nýn ca. Ne be re ket li in san lar sý nýz siz ler. Bit mek tü ken mek bil me yen ha zi ne ler bý rak tý nýz ge ri de. Ge le cek gün le ri niz gü zel li ði, i yi li ði, ü mi din, neþ e nin en do lu su, en ha sý, siz le ri a nýn ca, yi ne do lu yor dün ya mý za. Öz le dik ha yat þe ker le ri ni zi. Öz le dik pa muk el le ri ni zi. Zi kir le ri ni zi, þü kür le ri ni zi, fi kir le ri ni zi öz le dik. So ðuk ev ler de ni ye ü þü mez dik, þim di an lar ol duk. Siz sa de ce ev le ri de ðil, so kak la rý, þe hir le ri bi le ý sý tý yor du nuz. Pe þi niz sý ra rah me ti gö tü rü yor du nuz. Ya ge lin yi ne dün ya mý za, bu ra ya, ya da bi zi de a lýn ya ný ný za, o ra ya... *** Be di üz za man Haz ret le ri nin Yir mi Bi rin ci Mek tu b u þöy le baþ lý yor: An ne ve ba ba dan bi ri ve ya her i ki si se nin ya nýn da ih ti yar lýk ça ðý na e ri þe cek o lur sa, on la ra sa kýn Öf bi le de me, on la rý a zar la ma, on la ra gü zel söz söy le. On la ra mer ha met ve te vâ zu ka na dý ný ger ve de ki: Ey Rab bim, na sýl on lar be ni kü çük ken bes le yip bü yüt tü ler se, Sen de on la ra öy le ce mer ha met bu yur. (Ýs râ Sû re si: ) â ye ti, beþ ay rý ay rý sû ret te ih ti yar va li dey ne þef ka ti celb et ti ði nin sýr rý ný gös te ri yor. Hâ ne sin de ih ti yar vâ li dey ni ve ya ak ra bâ sý ve ya Müs lü man kar deþ le ri bu lu nan zât lar, bu Mek tu bu o ku ma ya pek çok muh taç týr lar. (Mek tu bat, 484) Tek rar, bil ve si le, bu bah si ye ni den o ku ma ya ne der si niz? SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER Kar deþ lik e de bi ya týy la ca ni as ya.com.tr Özde kardeþ liði tesis Mad dî sý kýn tý la rý aþ mak i çin ha zýr la nan pro je ve plan lar ka mu o yun da tar tý þý lýr ken, iç ten i çe bün ye yi za yýf la tan has ta lýk la rý u nut muþ gö rü nü yo ruz. Her ke sin bil di ði gi bi Tür ki ye nin prob lem le ri nin en ba þýn da te rör me se le si ge li yor ve bu da ha fi fe a lý na cak, er te le ne cek ya da ö te le ne cek bir prob lem de ðil. Ne e dip et me li, bu be lâ ve mu sî bet ten kur tu la bil me li yiz. Tür ki ye yi i da re e den ler, çey rek a sýr dýr bu nok ta da yan lýþ po li ti ka lar uy gu la dý. El bet te doð ru po li ti ka lar uy gu la mak is te yen, en a zýn dan bun la rýn far ký na va ran ve tek lif e den ler de ol du. Fa kat u zun dö nem de bu po li ti ka lar ha ya ta ge çi ri le me di. Sý kýn tý ya ça re o la cak po li ti ka la rýn uy gu la ma im kâ ný bu la ma ma sý nýn iç ve dýþ se bep ler den kay nak la nan ba ha ne le ri de var dýr. Ne ti ce de te rör prob le mi sa de ce bir böl ge yi de ðil, bü tün bir ül ke yi yak ma ya de vam et ti. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, ko nuy la il gi li çok ö nem li bir tes bi te dik kat çek miþ ve þöy le de miþ: Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu da ki Kürt kar deþ le ri miz le il gi li sa de ce kar deþ lik e de bi ya týy la so run lar çö zül mez. Kar deþ lik hu ku ku na vur gu yap mak ge re ki yor. Ya ni din kar deþ li ði nin ge tir di ði bir hu kuk var. Ben ce es ki den ol du ðu gi bi ha va dan Biz kar de þiz bil di ri le ri at mak hiç bir za man çö züm ol ma mýþ týr. Bi lâ kis on lar da biz de kar deþ ol du ðu mu zu bi li yo ruz. O kar deþ lik hu ku ku nun ne ol du ðu nu, kar þý lýk lý o tu rup ko nuþ ma mýz lâ zým. Kar deþ lik ah lâ ký di ye bir þey var. Kar deþ lik hu ku ku, kar deþ lik ah lâ ký bü tün ta raf la rýn dik ka te al ma sý ge re ken bir hu kuk ve ah lâk týr. Kar deþ lik hu ku ku tek ta raf lý çið nen mi yor. Kar deþ lik hu ku ku nu sa de ce Di yar ba kýr da ve Hak ka ri de de ðil ay ný o ran da Ýs tan bul da E dir ne de, Bur sa da, Mer sin de de an lat ma mýz ge re ki yor. (A A, 30 Ni san 2011) Ba ký nýz, yi ne dar be le rin ve dar be ci ler in yap tý ðý kö tü lük ler kar þý mý za çýk tý: Gör mez in dik kat çek ti ði Ha va dan Biz kar de þiz bil di ri le ri at mak hiç bir za man çö züm ol ma mýþ týr sö zü nün ne an la ma gel di ði ni ha týr la yan ol du mu? U nu tan lar i çin ha týr la ta lým ki, 12 Ey lül dar be siy le Tür ki ye yi kal bin den bý çak la yan dar be ci ler; bir yan da i nanç lý in san a vý na çý kar ken, ö te yan da da Gü ney do ðu il le rin de gü ya te rö re ça re ol sun di ye u çak lar la ha va dan Biz kar de þiz an la mýn da â yet ve ha dis me al le ri a tý yor du! O gün ler de de bu nun ça re ol ma ya ca ðý söy len miþ ti, a ma dar be ci de baþ ka sý ný din le me a lýþ kan lý ðý ol ma dý ðý i çin uy gu la ma de ðiþ me di. Ba tý da Kur ân tef si ri o ku yan la rý fiþ le, ta kip et, hap se at; Do ðu da i se gü ya tam ter si ni yap, u çak lar la a yet me al le ri at! Bu i ki yüz lü lük bir fay da ve rir mi? Ni te kim ver me di, ça re ol ma dý. Gör mez in dik kat çek ti ði bir nok ta da ha var ki o da çok çok ö nem li. Þöy le de miþ: Kar deþ lik hu ku ku, kar deþ lik ah lâ ký bü tün ta raf la rýn dik ka te al ma sý ge re ken bir hu kuk ve ah lâk týr. Kar deþ lik hu ku ku tek ta raf lý çið nen mi yor. Kar deþ lik hu ku ku nu sa de ce Di yar ba kýr da ve Hak kâ ri de de ðil ay ný o ran da Ýs tan bul da E dir ne de, Bur sa da, Mer sin de de an lat ma mýz ge re ki yor. Her kes Biz, he pi miz kar de þiz di yor a ma bu kar deþ ler a ra sýn da ki hu kuk un far kýn da o lan yok. Ba tý da ya þa yan lar, do ðu da ya þa yan la ra; Biz kar de þiz ha! O na gö re dav ran di yor hak lý o la rak. Pe ki, ba tý da ki kar deþ ler, do ðu da ki kar deþ le ri ne kar þý kar deþ çe dav ra ný yor mu? Ya ni, ken di si ni bü yük kar deþ ka bul e den ler, ya ný ba þýn da sý kýn tý çe ken kü çük kar deþ le ri nin der diy le hem hal o lu yor lar mý? Söz de de ðil, öz de kar deþ lik i çin en az do ðu da ya þa yan lar ka dar ba tý da ya yan la ra da kar deþ lik hu ku ku nun ge rek le ri çok i yi an la týl ma lý. Bu nu ba þa bi lir sek te rör de, kar ga þa da, sý kýn tý lar da ge ri de ka lýr. Öy ley se ilk a dý mý din â lim le ri, ka na at ön cü le ri at sýn, o nu di ðer si vil top lum ku ru luþ la rý ta kip et sin! Bu yol la in þa al lah öz de kar deþ lik te sis e dil miþ o lur. Bu na ger çek ten muh ta cýz... E de bi niz le ik ti dar dan çe kil me yi bi lin nmhp Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Te le viz yon lar da kal kýp nu tuk at ma nýn ge re ði yok, mil le ti kan dýr ma nýn ge re ði yok. 9 yýl dýr ik ti dar da sý nýz, i þi bul muþ sa nýz, a þý bul muþ sa nýz, yok sul lu ðu gi der miþ se niz he lâl ol sun, yo lu nu za de vam e din. A ma bun lar ol mu yor sa ar týk e de bi niz le ik ti dar dan çe kil me yi de bi lin de di. Bah çe li, 12 Ha zi ran da ya pý la cak mil let ve ki li ge nel se çi mi nin Tür ki ye i çin çok ö nem li bir dö nüm nok ta sý ve mil le tin ge le ce ði nin be lir le ne ce ði bir se çim o la ca ðý ný söy le di. Se çim le rin va tan da þýn ka rar a ný o la ca ðý ný i fa de e den Bah çe li, Ön ce lik le bu se çim le re ö nem ver me li yiz ve bu se çim ler son ra sý ül ke miz de ge li þen o lay la rý, ya þa nan sý kýn tý la rý i yi de ðer len dir me li yiz. Mut la ka san dý ða yük sek o ran da git me li yiz. Siz le rin i ra de siy le Tür ki ye nin ge le ce ði nin be lir len me si ne kat ký sað la ma lý yýz. O nun i çin ö zel bir ma ze ret ol ma dý ðý tak tir de, mut la ka san dý ða gi de rek ak lýn ve vic da nýn se si ne ku lak ve re rek, oy la rý ný zý kul lan ma ný zý is ti yo rum de di. Yoz gat / a a problemler çö zül mez DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI MEHMET GÖRMEZ: "KÜRT KARDEÞLERÝMÝZLE ÝLGÝLÝ SADECE KARDEÞLÝK EDEBÝYATIYLA SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ. KARDEÞLÝK HUKUKUNA VURGU YAPMAK GEREKÝYOR. ESKÝDEN OLDUÐU GÝBÝ HAVADAN 'BÝZ KARDEÞÝZ' BÝLDÝRÝLERÝ ATMAK HÝÇBÝR ZAMAN ÇÖZÜM OLMAMIÞTIR." DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Di yar ba kýr da Di nî Yük sek Ýh ti sas Mer ke zi ku ra cak la rý ný bil di re rek, Bu ih ti sas mer ke zi, böl ge de ki il mi bi ri kim le Cum hu ri yet dö ne min de i la hi yat fa kül te le rin den el de e di len mo dern bi ri ki mi bir leþ ti re cek ve o ra dan top lu mun ta ma mý ný ku þa ta cak bir ma ya o luþ tu ra cak de di. Gör mez, yap tý ðý a çýk la ma da, Ýs lâm di ni nin bu top rak lar da ya þa yan in san la rý bir bi ri ne bað la yan en ö nem li et ken ol du ðu na i þa ret e de rek, Baþ kan lýk o la rak bu ba ðý güç len di re cek her tür lü a dý mý at ma ya ha zýr ol duk la rý ný söy le di. Geç ti ði miz haf ta lar da kut la nan Kut lu Do ðum Haf ta sý nýn Ýs lâm di ni nin bir leþ ti ri ci ö zel li ði nin en bü yük de li li ol du ðu nu vur gu la yan Gör mez, Di yar ba kýr da ki et kin lik le re ka tý lan bin ler ce Di yar ba kýr lý kar de þi miz, çok ö nem li bir za man da, Pey gam ber sev gi si et ra fýn da na sýl bir le þe bi le ce ði mi zi, or tak i nan cý mý zýn, or tak duy gu la rý mý zýn bi zi na sýl bir bi ri mi ze bað la dý ðý ný gös ter di ler. On la ra gö nül den te þek kür e di yo rum di ye ko nuþ tu. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ný, Mil let a ya ðý a ðýr ba san ka mu ku ru mu o la rak ta ným la yan Gör mez, Tür ki ye de ki 85 bin ca mi nin yüz de 99 u nu ve bü tün müf tü lük bi na la rý ný hal kýn yap tý ðý - Yasaða itirazda 7. nci yýl Erzurum da Bediüzzaman sergisi ÝSLÂM âlimi Bediüzzaman Said Nursî nin hayatý ve Risâle-i Nur eserlerinin anlatýldýðý Bediüzzaman Sergisi Erzurum da açýldý. Erzurum Kültür Merkezi nde açýlýþý yapýlan sergide, Ýslâm âlimi Said Nursî nin hayatý ve yaþadýklarý 100 foto blokla anlatýlýyor. Risâle-i Nur Külliyatýnýn dönemine ait orijinal materyallerinin de yer aldýðý sergi, 6 Mayýs tarihine kadar açýk bulundurulacak. Barla Platformu ile Erzurum Kültür ve Sanat Yardýmlaþma Derneði nin iþbirliðinde düzenlenen sergide, Risâle-i Nur Külliyatýnýn çoðaltýlmasýnda kullanýlan teksir makinesi de sergileniyor. Erzurum / aa Ortadoðu demokrasi arayýþý içinde DIÞÝÞLERÝ Bakaný Ahmet Davutoðlu, tüm Ortadoðu nun demokrasi arayýþý içinde olduðunu, Türkiye nin ise demokrasiyi daha da kökleþtirdiðini ve kökleþtirmeye devam ettiðini söyledi. Kulu Meydaný nda düzenlenen toplu açýlýþ töreninde halka hitap eden Davutoðlu, Kulu nun insanlarýn hep birlikte barýþ içinde yaþadýðý, kardeþliði bozmaya çalýþanlara en güzel mesajlarýn verildiði, Mevlana nýn kardeþlik mesajlarýnýn en iyi yaþandýðý bir ilçe olduðunu dile getirdi. Ýnsanlarýn yeni bir anayasa istediðini vurgulayan Davutoðlu, Seçimlerden sonra güçlü bir demokrasiyi kurma çalýþmalarýmýz devam edecek. Tüm Ortadoðu demokrasi arayýþý içinde. Biz ise demokrasiyi daha da kökleþtirdik, kökleþtirmeye devam ediyoruz dedi. Davutoðlu, konuþmalarýn ardýndan protokol üyeleriyle birlikte kurdeleyi keserek, yeni yaptýrýlan spor salonu, aile saðlýðý merkezi, 8 derslikli Mevlana Ýlköðretim Okulu ve trafo merkezini açtý. Kulu/aa ný, bu nun da Di ya net in bir mil let ku ru mu ol du ðu nu or ta ya koy du ðu nu söy le di. Bu kap sam da Baþ kan lýk o la rak fark lý böl ge le rin fark lý ya pý la rý na yö ne lik, mil le ti e sas a lan ku þa tý cý ça lýþ ma lar ya pa cak la rý ný bil di ren Gör mez, bir ta kým so run la rýn ve ön yar gý la rýn kar deþ lik nu tuk la rý at mak ye ri ne kar deþ lik hu ku ku ön pla na çý ka rý la rak çö zü le bi le ce ði ni vur gu la dý. Gör mez, þun la rý kay det ti: Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu da ki Kürt kar deþ le ri miz le il gi li sa de ce kar deþ lik e de bi ya týy la so run lar çö zül mez. Kar deþ lik hu ku ku na vur gu yap mak ge re ki yor. Ya ni din kar deþ li ði nin ge tir di ði bir hu kuk var. Ben ce es ki den ol du ðu gi bi ha va dan biz kar de þiz bil di ri le ri at mak hiç bir za man çö züm ol ma mýþ týr. Bi lâ kis on lar da biz de kar deþ ol du ðu mu zu bi li yo ruz. O kar deþ lik hu ku ku nun ne ol du ðu nu, kar þý lýk lý o tu rup ko nuþ ma mýz la zým. Kar deþ lik ah la ký di ye bir þey var. Kar deþ lik hu ku ku, kar deþ lik ah la ký bü tün ta raf la rýn dik ka te al ma sý ge re ken bir hu kuk ve ah lâk týr. Kar deþ lik hu ku ku tek ta raf lý çið nen mi yor. Kar deþ lik hu ku ku nu sa de ce Di yar ba kýr da ve Hak kâ ri de de ðil ay ný o ran da Ýs tan bul da E dir ne de, Bur sa da, Mer sin de de an lat ma mýz ge re ki yor. DÝ YAR BA KIR A DÝ NÎ YÜK SEK ÝH TÝ SAS MER KE ZÝ GÖR MEZ, ge çen se ne TBMM de ka bul e di len Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Teþ ki lât Ya sa sý i le ken di le ri ne yurt ge ne lin de 7 di ni yük sek ih ti - sas mer ke zi kur ma yet ki si ve ril di ði ni ha týr - lat tý. Di nî yük sek öð re nim gö ren per so ne lin uz man laþ ma sý a ma cýy la hiz met i çi e ði tim ve ri le cek, müf tü ye tiþ ti re cek di nî yük sek ih ti - sas mer kez le rin den bi ri nin ku rul ma sý ça lýþ - ma la rý ný baþ lat týk la rý ný bil di ren Gör mez, þun la rý kay det ti: Ýlk Di nî Yük sek Ýh ti sas Mer ke zi ni Di yar ba kýr da ku ra ca ðýz. Dev let Su Ýþ le ri nin o ra da ki es ki ye ri, ar - sa sýy la ta ma men bi ze tah sis e dil - di. Ýn þal lah Tür ki ye de en ö nem li di - ni yük sek ih ti sas mer ke zi nin çok ký - sa sü re i çin de te me li ni a ta ca ðýz. Bu ih ti sas mer ke zi böl ge de ki il mi bi ri kim le Cum hu ri yet dö ne min - de i la hi yat fa kül te le rin den el de e di len mo dern bi ri ki mi bir leþ - ti re cek ve o ra dan top lu mun ta ma mý ný ku þa ta cak bir ma - ya o luþ tu ra cak bir ça lýþ ma o - la cak. An ka ra / a a Sakarya Adalet Giriþimi 295. hafta eyleminde Suriye deki katliamlarý protesto ederken, Kocaeli de 7. yýlýna giren baþörtüsüne özgürlük eylemleriyle dayanýþma mesajý verdi. Sakarya Adalet Giriþimi Baþörtüsü Platformu tarafýndan her Cumartesi yapýlan eylemlerde295. hafta geride kalýrken, basýn açýklamasýný Sakarya Dayanýþma Derneði nden Özkan Güler okudu. Suriye deki katliâmlara tepki gösterilen eylemde Güler, Suriye de bugüne kadar yüzlerce insan hayatýný kaybetti. Cuma günü Dera da, Humus ta halka açýlan ateþlerde onlarca insan daha öldürüldü. Böylece Baas rejiminin reform ile neyi kast ettiði anlaþýlmýþ oldu. Halk oyunu gördü ve artýk bozmadan geri dönmeyecektir. Korku duvarlarý birer birer yýkýlýyor. Firavunluk rejimlerinin susmaya mahkûm ettiði halklar, haklý öfkeleriyle meydanlardalar. Baþta Beþar Esad olmak üzere, Tunus ve Mýsýr da devrilen zorbalarýn halini gören diktatörler ise ayný akýbetin kendi baþlarýna gelmesini engellemek için her türlü yola baþvuruyorlar ama nafile! ifadelerini kullandý. Köklü bir anayasaya acilen ihtiyaç var ABNT Plat for mu Dö nem Baþ ka ný Prof. Dr. Le vent Kö ker, Tür ki ye nin kök lü bir a na ya sa ya ih ti ya cý ol du ðu nu söy le di. Bu gü ne ka dar ya pý lan 16 a na ya sa de ði þik li ði nin bu nun en so mut gös ter ge si ol du ðu na dik kat çe ken Kö ker, ül ke nin hâ lâ 1982 a na ya sa sýn dan kay nak la nan so run lar la bo ðuþ tu ðu nu i fa de et ti. A bant Plat for mu nun Ye ni Dö nem de Ye ni A na ya sa ko nu lu top lan tý nýn a çýþ ko nuþ ma sý ný ya pan A bant Plat for mu Dö nem Baþ ka ný Prof. Dr. Le ven Kö ker, a na ya sa tar týþ ma la rý nýn u zun sü re dir de vam et ti ði ne dik kat çek ti. Çok kap sam lý sa yý la cak de ði þik lik le re uð ra mýþ ol ma sý na rað men 1982 A na ya sa sý yla so run la rýn de vam et ti ði ne de ði nen Kö ker þöy le de vam et ti: Bu gün gel di ði miz nok ta da 2007 sü re cin den bi raz da ha fark lý o la rak a na mu ha le fe tin de is te ði o lan ye ni bir a na ya sa mu ha ta bý var. Her kes si vil, de mok ra tik öz gür lük çü a na ya sa dan bah se di yor. Bu te rim le rin i çi ni dol dur ma ya baþ la dý ðý mýz da mu ha ta býn i çi za yýf lý yor. Bu yurt taþ lar a na ya sa yý ya zar sa, bu si vil o lur. Böy le bir a na ya sa nýn de mok ra tik ol ma ma ih ti ma li pek yok tur. Ye ni dö nem de ye ni a na ya sa dü þü nür ken, bu mil li yet çi lik a na ya sa dan na sýl tas fi ye e di le cek me se le si. E ge men li ðin for mu las yo nu da hi ye ni den dü þü nül me li di yen Kö ker, E ge men lik Türk mil le ti ne a it sö zü nü, e ge men li ði Tür ki ye hal ký na a it di ye dü þün me miz ge re ki yor. E ge men lik ka yýt sýz þart sýz Tür ki ye hal ký nýn de mek da ha doð ru su dur. Ço ðul cu lu ðu mu zu kap sa ya cak. He def le ne nin AB çer çe ve sin de ö nem li bir a çý lým im kâ ný ve re cek i fa de le ri ni kul lan dý. Bo lu / ci han HABERLER AKP yi geç, Ký ra tý seç ndp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Me cit Ha zýr, Þu an da baþ ka par ti ler de o lan mer kez sað oy la rý ný yu va ya ça ðý rý yor, AKP yi geç, ký ra tý seç di yo ruz de di. Ha zýr, mil let ve ki li a da yý ol du ðu Es ki þe hir de di ðer a day la rýn da ka tý lý mýy la dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, bütün iþ çi le rin 1 Ma yýs Ýþ çi Bay ra mý ný kut la dý ðý ný be lir te rek, 1 Ma yýs ý ilk kut la yan baþ ba ka nýn mer hum Ad nan Men de res ol du ðu nu söy le di. Yak la þýk se kiz bu çuk yýl lýk AKP ik ti da rýn da iþ çi le rin bir çok hak ký nýn gas be dil di ði ni ö ne sü ren Ha zýr, þöy le ko nuþ tu: De mok rat Par ti nin mil let le bu luþ ma sý ger çek le þi yor. 13 Ha zi ran da ký rat ye ni den þah la na cak. Ye ni den, kal dý ðý mýz yer den ik ti da ra ta lip o la ca ðýz. Ül ke mi zin dü þü rül dü ðü sý kýn tý lar dan kur tul ma sý na gay ret e de ce ðiz. Ta bii bu gün iþ çi, me mur, e mek li pe ri þan du rum da. Köy lü müz bi zim son ik ti da rý mýz da 3 ki log ram buð day sa týp 1 lit re ma zot a lý yor du, þim di i se 9 ki log ram buð day sat sa bi le 1 lit re ma zot a la mý yor. Ül ke mi zin i çin de bu lun du ðu du ru mu ve sý kýn tý la rý bi li yor su nuz. Es ki þe hir de ki ba zý si vil top lum ör güt le ri ni zi ya ret et tik. Gör dük ki her kes bu ik ti dar dan kur tul mak is ti yor. Bi zim ya pa ca ðý mýz ça lýþ ma lar la in þal lah DP ik ti da rý ye ni den ge le cek. Þu an da baþ ka par ti ler de o lan mer kez sað oy la rý ný yu va ya ça ðý rý yor, AKP yi geç, ký ra tý seç di yo ruz. Es ki þe hir / a a Med ya ö dül le ri sa hip le ri ni bul du n MED YA E tik Kon se yin ce ve ri len 2010 Med ya E tik Ö dül le ri sa hip le ri ni bul du. Me ci di ye köy Kül tür Mer ke zin de ki tö ren de ko nu þan Kon sey Baþ ka ný Ha lit E sen dir, ö dül le rin, med ya da cid dî, se vi ye li, ka li te li, il ke li ve mes lek e ti ði ne uy gun dav ra nan ga ze te ci le ri teþ vik i çin ve ril di ði ni söy le di. Tö ren de, Ya zý lý Ba sýn (Ga ze te-der gi), Te le viz yon, Rad yo ve Ýn ter net Ya yýn cý lý ðý a lan la rýn da ve ri len ö dül ler tak dim e dil di. Ýs tan bul / a a Ge nel kur may dan ses kay dý na so ruþ tur ma nge NEL KUR MAY Baþ kan lý ðý, dün ba zý ba sýn ve ya yýn or gan la rýn da yer a lan, yýl la rý a ra sýn da Çan ký rý Gar ni zo nun da gö rev ya pan bir Al bay a a it ol du ðu i le ri sü rü len ses kay dý ko nu sun da so ruþ tur ma baþ la týl dý ðý ný bil dir di. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de ki a çýk la ma da, dün kü ba zý ba sýn ve ya yýn or gan la rýn da yer a lan, yýl la rý a ra sýn da Çan ký rý Gar ni zo nun da gö rev ya pan bir Al bay a a it ol du ðu i le ri sü rü len ses kay dý na i liþ kin ha ber ler hak kýn da, Ko nuy la il gi li o la rak so ruþ tur ma ya baþ lan mýþ týr i fa de si ne yer ve ril di. An ka ra / a a

5 Y HA BER 5 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 28 C. Evvel 1432 Ru mî: 18 Nisan 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Bi zim e vi de iz li yor mu su nuz? mka ni as ya.com.tr De niz Bay kal ý CHP Ge nel Baþ kan lý ðýn dan e den bir ka set o la yýy dý. O la yýn ar dýn dan komp lo de ðer len dir me si ya pý lýr ken, giz li çe kil miþ ve in ter net te ya yýn lan mýþ gö rün tü i le par ti baþ kan lý ðýn dan dü þen ilk i sim o la rak Bay kal si ya sî ta rih te ye ri ni al mýþ ol du. An cak ay lar geç me si ne rað men o lay la il gi li he nüz ye ni bir ge liþ me ya þan ma dý. Bu o la yýn ar dýn dan baþ ka bir CHP li yö ne ti ci nin de gö rün tü le ri in ter ne te düþ müþ tü. An cak o yö ne ti ci i çin gö rev den al ma ya da is ti fa o la yý ger çek leþ me di. Ýn ter net te son giz li gö rün tü o la yý MHP li i ki yö ne ti ci hak kýn da çýk tý. Ge nel Baþ kan Bah çe li nin, Biz ka set si ya se ti ne i ti bar et mi yo ruz. Ko nuy la il gi li baþ ka da so ru sor ma yýn de me si nin ü ze rin den bir sa at ten da ha az bir za man geç miþ ken, bu i ki yö ne ti ci hem ge nel baþ kan yar dým cý lý ðýn dan, hem de mil let ve ki li a day lis te le rin den çe kil dik le ri ni a çýk la dý. Hem de Bah çe li nin ta li ma týy la Tür ki ye, AB nin ce sur mo to ru TÜRK-MA CAR Par la men to la ra ra sý Dost luk Gru bu Baþ ka ný Ta más He ge düs, Tür ki ye nin dün ya nýn ta kip et ti ði bir ül ke ha li ne gel di ði ni söy le di. Türk Ma car Ý þa dam la rý Der ne ði or ga ni zas yo nu i le Bu da peþ te Mar ma ra O tel de bir kon fe rans dü zen len di. Kon fe ran sa ko nuþ ma cý o la rak ka tý lan Türk- Ma car Par la men to la ra ra sý Dost luk Gru bu Baþ ka ný ve Da ha Ý yi Ma ca ris tan Gru bu nun Par la men to Söz cü sü Ta más He ge düs, o tel de ki sa lo nu dol du ran Türk le re üç sa at lik bir ko nuþ ma yap tý. Ta más He ge düs, ko nuþ ma sýn da Ma ca ris tan ýn ge le cek te i ler le mek is ti yor sa, yap ma sý ge re ke nin As ya ya a çýl ma sý ol du ðu nu söy le di. Sa de ce As ya ya de ðil, Or ta do ðu ya da. Ve bu na da sa de ce Tür ki ye den ge çe rek u la þa bi li riz! di yen Ma car Par la men ter söz le ri ni þöy le sür dür dü; Tür ki ye bu gün dün ya nýn ta kip et ti ði ül ke dir. Bi zim de ya kýn dan ta kip et ti ði miz ve e de ce ði miz en gü zel ör nek ül ke dir. Tür ki ye, as ker ler le de ðil, e ko no miy le, ya ban cý ya tý rým la rý çe ke rek ve in san i liþ ki siy le dün ya yý ku cak la ma yý biz le re öð re ti yor. Bu gün Tür ki ye, AB nin ce sur mo to ru dur. Budapeþte/aa 35. mad de de ðiþ ti ril me li HU KUK ÇU LAR Bir li ði Vak fý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Av. Si nan Ký lýç ka ya, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün Si lâh lý Kuv vet ler Ýç Hiz met Ka nu nu 35. mad de nin de ðiþ ti ril me si ge rek ti ði ni söy le di ði ha týr la ta rak, Mad de doð ru yo rum lan dý rýl dý ðý tak dir de ya pý lan hiç bir dar be ye da ya nak teþ kil et mez de di. 35. mad de nin Si lah lý Kuv vet le rin va zi fe ta ný mý ný yap tý ðý ný ve bir cüm le lik ký sa bir mad de ol du ðu nu söy le yen Ký lýç ka ya, Mad de hük mü Si lâh lý Kuv vet le rin va zi fe si; Türk yur du nu ve A na ya sa i le tâ yin e dil miþ o lan Tür ki ye Cum hu ri ye ti ni kol la mak ve ko ru mak týr þek lin de o lup bu ký sa cüm le den dar be ya pý la bi le ce ði, si lah zo ru i le yö ne ti me el ko nu la bi le ce ði hük mü çý ka rý la maz de di. Fa tih Karagöz / Ankara Dað lý ca þe hi di nin an ne si, yý lýn an ne si se çil di AN TAL YA Ma nav gat Müf tü lü ðü, 21 E kim 2007 de Hak kâ ri ye bað lý Dað lý ca da þe hit o lan Uz man Ça vuþ Mus ta fa Uy sal ýn an ne si ni yý lýn an ne si seç ti. Ne fi se Uy sal (83) a pla ke ti 6 Ma yýs ta Bo ðaz O tel Me si re lik A la ný nda dü zen le ne cek tö ren le ve ri le cek. Va i ze Fe dan Taþ, Ne fi se Uy sal ýn her ha liy le ör nek bir an ne ol du ðu nu be lirt ti. Taþ, 100 Ma nav gat lý ha ný mýn, Ne fi se An ne nin 7 Ma yýs ta Ça nak ka le zi ya re ti ön ce si e li ni ö pe rek ha yýr du â sý ný a la ca ðý ný söy le di. Ne fi se Uy sal, 4 yýl ön ce þe hit o lan oð lu Mus ta fa Uy sal i çin e vi ne ta zi ye zi ya re ti ne ge len dö ne min A da let Ba ka ný Meh met A li Þa hin den, ya þa dý ðý Çar dak Kö yü ne oð lu a dý na o kul yap tý rýl ma sý ný is te miþ ti. Þa hin de Ne fi se Uy sal ýn is te ði ni ye ri ne ge ti re rek Çar dak Kö yü ne o kul yap tý rýl ma sý ný sað la mýþ tý. Pi ya de Uz man Ça vuþ Mus ta fa Uy sal, 21 E kim 2007 de Hak kâ ri nin Yük se ko va il çe si Dað lý ca mev ki in de te rö rist le rin sal dý rý sýn da þe hit ol muþ tu. Müþerref Aksoy/Antalya Bu i ki MHP li yö ne ti ci nin giz li çe kim de ki ko nuþ ma la rý ve hal le ri i le il gi li yo rum ya pa cak de ði liz. An cak si ya set çi le rin ko nuþ ma la rý ka dar yap týk la rý na da dik kat et me le ri ge rek ti ði ni söy le mek te fay da var. Bu o lay tar tý þý lýr ken teþ bih te ha ta ol ma sýn di ye rek bir o la yý da ak tar mak is ti yo ruz. Baþ ba kan Er do ðan ýn e þi E mi ne Er do ðan ýn, Kent Gü ven li ði Yö ne tim Sis te mi Mer ke zi nde (KGYS-MO BE SE) MO BE SE sis te mi hak kýn da yet ki li ler den bil gi a lýr ken söy le di ði þu söz bi ze dik kat çe ki ci gel di. E mi ne Er do ðan, An ka ra Va li si Yük sel e, Bi zim e vi de iz li yor mu su nuz? di ye sor muþ. Bel ki es priy le da hi söy len miþ da ol sa Baþ ba ka nýn e þi de böy le bir so ru yu so ru yor sa, mil let ne yap sýn? *** SÝL DÝM GÝT TÝ! Tür ki ye ya þa dý ðý e ko no mik kriz ler den kur tul ma nýn yo lu nu IMF den borç al mak ta bul muþ tu. IMF ye o lan bor cun bir kýs mý ka pa týl mýþ ol sa da hâ lâ Er do ðan ýn ver di ði bil gi ye gö re Tür ki ye nin 5.2 mil yar do lar bor cu du ru yor. Ýç bor cu da bu na ek len di ðin de Tür ki ye nin e pey bor cu bi rik miþ du rum da. Hal böy le i ken, Tür ki ye ye ge len bir mi sa fir Baþ ba ka nýn söy le di ði cüm le, in ter net si te le rin - de ya pý lan yo rum la ra ba kýl ýrsa bir çok ki þi nin ca ný ný sýk mý þa ben zi yor. Tür ki ye Ý þa dam la rý ve Sa na yi ci le ri Kon fe de ras yo nu nun (TUS KON) ev sa hip li ðin de ya pý lan Tür ki ye-kýr gý zis tan Ýþ Fo ru mu na ka tý lan Kýr gý zis tan Baþ ba ka ný Al maz bek A tam ba yev, Türk çe yap tý ðý ko nuþ ma sýn da Tür ki ye ye o lan bor cu nun na sýl si lin di ði ni ak tar dý. Dün gel dik, Tay yip a ða be yi sý kýþ týr dýk, pa ra ver me si i çin. Be ni ni ye sý kýþ tý rý yor sun? de di. Ben de ken di si ne de dim ki Ne ya pa lým baþ ka bir a ða be yi miz yok. Tay yip a ða bey de 50 mil yon do lar bor cu mu zu sil di i fa de le ri ni kul lan dý. Þim di kre di bor cu o lan lar çý kýp de se Tay yip a ða bey bi zim bor cu mu zu da sil Er do ðan ne ce vap ve rir di me rak et tik. Si ler miy di a ca ba? Siz ne der si niz? * * * ÇIL GIN Baþ ba kan Er do ðan ay lar dýr sak la dý ðý çýl gýn pro je si ni ni ha yet a çýk la dý. Bir se çim ya tý rý mý o la rak a çýk la nan çýl gýn pro je me ðer Ýs tan bul la il gi liy miþ. E ðer ya pý la bi lir se Ýs tan bul Bo ða zý na kar deþ bir bo ðaz (ka nal) da ha ge le cek. Pro je a çýk lan ma dan ön ce çok ça tah min de bu lu nul muþ tu. Hat ta ba zý ga ze te ler bu pro je yi ay lar ön ce yaz mýþ lar dý. (Þim di ön ce biz yaz mýþ týk di ye çý kýp ö vü nü yor lar.) Pro je nin a çýk lan ma sýn dan son ra E ce vit in bu pro je yi yýl lar ön ce se çim va a di o la rak a çýk la dý ðý da or ta ya çý kar ken, bir çok Os man lý Pa di þa hý nýn da bu pro je yi dü þün dü ðü ya zýl dý, çi zil di. Mu ha le fet par ti le ri pro je yi e leþ tir me ye de vam e di yor lar. Pro je a çýk la nýr ken te le viz yo na ar ka sý ný dö nen Ký lýç da roð lu, Bu mem le ke tin çýl gýn a dam la ra de ðil, dü þü nen a dam la ra ih ti ya cý var. AKP nin ha zýr la dý ðý hiç bir pro je de in san un su ru yok der ken Bah çe li, pro je yi ye ni zen gin tü ret me yo lu o la rak de ðer len dir miþ ti. Ýn ter net te sos yal pay la þým si te le rin de i se pro je in ce a lay la ra ko nu ol du. Bir an An ka ra ya da de niz gö tü re cek ler san dým, Ga ze te ci li ði bý ra kýp gon dol i þi ne mi gir sem? di yen le re rast lan dý ðý gi bi, bir baþ ka ya zar i se, Er do ðan Tür ki ye yi bö le cek di yor lar dý, Ýs tan bul u bö lü yor di ye es pri li bir cüm le yaz dý. Þüp he yok ki, ö nem li bir pro je. An cak gün ler dir me rak u yan dý ran bir pro je bü tün Tür ki ye yi il gi len di ren bir pro je ol say dý da ha i yi ol maz mýy dý? Biz ce, a sýl çýl gýn lýk 74 mil yo nu il gi len di ren bir ko nu da ol sa, iþ te o za man çýl gýn lýk o lur du. Ye ni a na ya sa nýn ço ðul cu ol ma sý ge re kir BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ ÖÐRETÝM ÜYESÝ PROF. ERGUN ÖZBUDUN, 1982 ANAYASASI'NIN ÖZÜNDE ÇOÐULCU OLAN BÝR TOPLUMA TEK TÝP KÝMLÝK DAYATMAYA ÇALIÞTIÐINI BELÝRTEREK, YENÝ ANAYASANIN ÇOÐULCU OLMASI GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. BAÞ KENT Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Er gun Öz bu dun, 1982 A na ya sa sý nýn ö zün de ço ðul cu o lan bir top lu ma tek tip kim lik da yat ma ya ça lýþ tý ðý ný be lir te rek, ye ni a na ya sa nýn ço ðul cu ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Bo lu A bant ta dü zen le nen A bant Plat for mu nun Ye ni Dö nem Ye ni A na ya sa ko nu e den plat for mun a çý lý þýn da ko nu þan Öz bu dun, bu gün ge li nen nok ta da 1982 A na ya sa sý ný sa vu nan kim se nin ol ma dý ðý ný i fa de et ti. Prof. Dr. Öz bu dun, ye ni a na ya sa is te di ði nin yay gýn ol du ðu na dik kat çe ke rek, þöy le de vam et ti: A ca ba ye ni a na ya sa dan ne an lý yo ruz? Mev cu du nun üç beþ rö tuþ la pi þi ri lip ye ni den gel me me si ge re ki yor. Son ay lar da i ki si vil top lum ku ru lu þun a na ya sa ça lýþ ma sý ol du. Ö zel lik le TÜ SÝ AD ra po ru bü yük fýr tý na o luþ tur du. O nun dý þýn da her i ki ça lýþ ma gru bu nun ol maz sa DEV LET Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, 9 yýl lýk ik ti dar la rý dö ne min de ö zel ve ka mu da hil tek bir ban ka nýn za rar et me di ði ni kay de de rek, Tür ki ye nin ma lî di sip li ni ni de ko ru duk la rý ný an lat tý. Ki mi le ri nin yýl lar ca bu ül ke de boþ va at ler ve nu tuk lar la va tan da þý kan dý ra bi le cek le ri ni zan net ti ði ni, a ma mil le tin kar ný nýn bu na tok ol du ðu nu kay de den Ba ðýþ, Bu mil le tin kar ný boþ va at le re de tok, çak ma Gan - Prof. Dr. Öz bu dun, Tür ki ye de as ker si vil i liþ ki le ri nin de mok ra tik mo de le uy ma dý ðý ný be lir te rek, Du rum, hiç bir Ba tý de mok ra siy le ký - yas la na cak du rum da de ðil. Ay rý ca yar gý da i ki baþ lý lýk var i fa de le ri ni kul lan dý. ol maz gör dü ðü bir ta kým a lan lar var. Bun lar, üç baþ lýk al týn da top la na bi lir. Bi ri kim lik ler so ru nu. Bu nun en üst dü ze yin de Kürt so ru nu yat mak ta. Di ðer le ri, din ve vic dan hür ri ye ti, si vil ve as ker i liþ ki le ri, as ke rî ve sa ye tin tav si ye e dil me si. E ðer ye ni a na ya sa bu üç so run la ce sa ret le kar þý kar þý ya gel mez se, ce sa ret li re form la ev ren sel dü ze ye çý ka rýl ma ya cak sa bu ça ba ya ge rek yok. E ðer ger çek ten de mok ra tik si vil ye ni bir a na ya sa is ti yor sak bu so run la ra de mok ra tik çö züm ler bul mak zo run da yýz. Prof. Dr. Öz bu dun, Tür ki ye de kim lik ler so ru nun en ö nem li si nin Kürt so ru nu ol du ðu nun al tý ný çi ze rek, O nu nun dý þýn da di ðer kim lik le rin en gel ler var. Bu nun bi ri de A le vî le rin so run la rý ö nem li bir yer iþ gal et mek te dir. Bu gün çok kü çük a zýn lýk mer te be si ne in dir mek ol ma sý na rað men, gay ri Müs lim le rin so run la rý var dýr di ye ko nuþ tu dar be a na ya sa nýn, ö zün de ço ðul - cu o lan bir top lu ma tek tip kim lik da yat ma ya ça lýþ tý ðý ný kay de den Prof. Dr. Öz bu dun, Kürt so ru nun ko nu sun da in kâr po li ti ka sý de vam et miþ tir. An cak son dö nem de ba zý ö nem li a çý lým lar gö rü lü yor. Bun lar da top lu mun ba zý ke sim le rin de tep ki ye kar þý lan dý. Ö zün de ço ðul cu o lan bir top lu ma tek tip el bi se giy dir me gay re ti mey da na gel miþ tir þek lin de ko nuþ tu. Prof. Dr. Öz bu dun, dev le tin din ve i nanç ba ký mýn dan nötr ol ma sý ge rek ti ði ne vur gu yap tý. Prof. Dr. Öz bu dun, Tür ki ye de as ker si vil i liþ ki le ri nin de mok ra tik mo de le uy ma dý ðý ný be lir te rek, Du rum, hiç bir Ba tý de mok ra siy le ký yas la na cak du rum da de ðil. Ay rý ca yar gý da i ki baþ lý lýk var. Ý ki baþ lý yar gý sis te mi hiç bir Ba tý de mok ra si den gö rül me mek te dir. Tür ki ye ya rý öz gür ol ma ya la yýk ülke de ðil, tam de mok ra tik tü müy le öz gür ol ma yý faz la sýy la hak e di yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Bolu / cihan Demokrasi topal olursa, ekonomi felç olur di le re de, Ay da 600 li ra ma aþ ve re ce ðim di ye he sap ki tap yap ma dan sal la yan la ra da. Bu ül ke de ma a le sef Türk mil li yet çi li ði ve Kürt mil li yet çi li ði a dý al týn da ýrk çý lýk ya pan la ra da bu mil le tin kar ný tok. Va tan se ver lik se, bu ül ke yi zen gin leþ ti re rek ya pýn di ye ko nuþ tu. Bir ül ke nin de mok ra si si to pal o lur sa, e ko no mi si felç o lur di yen Ba ðýþ, dün ya da ki bü tün de mok ra si le rin, in san hak la rý ný, i fa de öz - gür lü ðü nü, hür ya þa mý va tan daþ la rý na ya þa tan bü tün ül ke le rin mü ref feh ve zen gin ol ma sý nýn bir te sa düf ol ma dý ðý ný söy le di. Ba ðýþ, Tür ki ye de 2023 yý lýn da 500 mil yar do lar ih ra cat he de fi koy duk la rý ný ha týr la ta rak, Bu ül ke de iþ a da mý mý zýn pa ra ka zan ma sý a yýp de ðil. A ma si zin de gön lü nüz ra hat ol sun ki, ö de di ði niz ver gi ler ger çek ten dev le tin ih ti ya cý o lan ya tý rým la ra gi di yor þek lin de ko nuþ tu.ýs tan bul / a a ir ti ni as ya.com.tr Ý man hiz me ti Ye di sene kadar ön ce Di ya net in Av ru pa da ya þa yan yaþ gru bun da ki Türk genç le ri a ra sýn da yap tý ðý bir a raþ týr ma ya gö re, genç le rin yüz de 86 sý Al lah a i nan dý ðý ný söy ler ken, A te is tim ce va bý ve ren le rin o ra ný yüz de 9 o la rak or ta ya çýk mýþ tý. An ke te ka tý lan er kek le rin yüz de 62 si, kýz la rýn yüz de 43 ü Al lah a i nan cým tam der ken, er kek le rin yüz de 19 u ve kýz la rýn yüz de 47 si Al lah a i nan dý ðý ný, a ma ba zý nok ta lar da þüp he ve so ru i þa ret le ri ol du ðu nu i fa de e di yor du. Bu an ke ti, di ðer ba zý il ginç ve dü þün dü rü cü so nuç la rýy la be ra ber de ðer len dir me ye ça lýþ tý ðý mýz ta rih li ve Ý man e ði ti mi baþ lýk lý ya zý mýz da Gur bet çi genç ler a ra sýn da ya pý lan an ke tin so nuç la rý, Tür ki ye de ki du ru ma da bir öl çü de ay na tu tu yor ol ma lý. A ma da ha ke sin so nuç la ra u laþ mak i çin ben zer an ket le rin Tür ki ye de de â ci len ya pýl ma sý na ih ti yaç var de miþ tik. Geç ti ði miz gün ler de dün ya öl çe ðin de ya pýl mýþ, Tür ki ye yi de kap sa yan, a ma genç ler ö ze lin de de ðil, ge nel bir an ke tin so nuç la rý ya yýn lan dý. Ka na da mer kez li a raþ týr ma ku ru lu þu Ip sos la Re u ters ha ber a jan sý nýn bir lik te ger çek leþ tir di ði a raþ týr ma ya gö re, Tür ki ye de Al lah a i na nan lar yüz de 91, a te ist ler yüz de 2, bir den faz la tan rý ya i na nan lar yüz de 2, di nî i nanç la rýn dan e min ol ma yan lar yüz de 2, ö lüm den son ra ne o la ca ðý ný bil me yen ler yüz de 14, cen net ve ce hen ne me i na nan lar yüz de 52, ev ri me i na nan lar yüz de ta rih li Va tan ga ze te si nin ha be rin de yer a lan bu so nuç lar, bi zim ye di se ne ön ce ki söz ko nu su ya zý mýz da i fa de et ti ði miz De mek ki, ön ce lik le i ma nýn tah kim ve tak vi ye si ni ön gö ren hiz met le re ih ti yaç sü rü yor tes bi ti nin i sa be ti ni Tür ki ye a çý sýn dan da yi ne te yid ve tas dik e di yor. O lay, dil a lýþ kan lý ðý i le hep tek rar la ya gel di ði miz yüz de dok san do ku zu Müs lü man ül ke ka lý bý nýn ö te sin de bir ö nem ve cid di yet arz e di yor. Yüz de 91 Al lah a i na ný yor tes bi ti ne ba ka rak ra hat la ma lük sü müz yok. Ger çi bil has sa vak tiy le dev let o kul la rýn da i nanç sýz lýk pro pa gan da sý nýn ya pýl dý ðý bir ül ke de bu o ran, Sa id Nur sî nin Küf rün be li ký rýl dý sö zü nü doð ru la yan bir sa yý. A ma a te ist lerin, bir den faz la tan rý ya i na nan larýn ve di nî i nanç la rýn dan e min ol ma yan la rýn ö ne çýk tý ðý yüz de 9 a da i yi bak mak ge re ki yor. Da ha sý, cen net ve ce hen ne me i na nan yüz de 52 nin dý þýn da ki ler le, bu me yan da ö lüm den son ra ne o la ca ðý ný bil me yen yüz de 14 lük ke si me de. De mek ki, bil has sa a hi ret i nan cý ko nu sun da da zi hin ler de cid dî is tif ham ve so ru i þa ret le ri var. Do la yý sýy la, A te is tim, bir den faz la tan rý ya i na ný yo rum, di nî i nanç la rým dan e min de ði lim di yen le rin ne yi kas tet tik le ri ni ve han gi sa ik ler le böy le de dik le ri ni çok i yi tes bit et mek, na sýl bir ma ne vî boþ lu ðun on la rý bu nok ta ya ge tir di ði ni e ni ne bo yu na ir de le mek ve son ra da bu boþ lu ðu dol dur mak i çin bir i man e ði ti mi se fer ber li ði baþ lat mak en ö nem li ve ön ce lik li gö rev ol ma ya de vam e di yor. Do la yý sýy la, i man hiz me ti ne ih ti yaç a zal mak þöy le dur sun, çok da ha ar ta rak de vam e di yor. Ya ni, Sa id Nur sî nin Bi ze Ya ra tý cý mý zý ta nýt, öð ret men ler Al lah tan bah set mi yor di yen li se li le re Mu al lim le ri de ðil, fen le ri din le yin di ye rek, fen le rin di lin den Al lah ý an lat tý ðý Mey ve nin Al týn cý Me se le si ve De niz li hap sin de bu bah si o ku duk tan son ra tam bir ka na at-i i ma ni ye al dýk la rýn dan, a hi re te bir iþ ti yak his se dip, Bi ze a hi re ti mi zi de bil dir, tâ ki nef si miz ve za ma nýn þey tan la rý bi zi yol dan çý kar ma sýn, da ha böy le ha pis le re sok ma sýn di yen mah pus la rýn ta le bi ne ce va ben yaz dý ðý Ye din ci Me se le baþ ta ol mak ü ze re, kül li yat ta ki il gi li ba his le rin in san la ra u laþ tý rýl ma sý na da ya lý i ma nî hiz met le re hâ lâ çok ih ti yaç var. Ve ký ya me te ka dar da ol ma ya de vam e de cek. Çün kü Üs ta dýn Mev cu dat (var lýk lar) i çin de en kýy met tar, ha yat týr. Ve va zi fe ler i çin de en kýy met tar, ha ya ta hiz met tir. Ve hi de mat-ý ha ya ti ye (ha ya ta yö ne lik hiz met ler) i çin de en kýy met tar, ha yat-ý fâ ni ye nin ha yat-ý bâ ki ye ye in ký lâp et me si için sa y et mek tir (çalýþmaktýr) (Ta rih çe-i Hayat, s. 329) i fa de le rin de di le ge tir di ði fâ ni ha yat la rý bâ ki ye dönüþtür me hiz me ti nin ö ne mi hiç bir za man bit me ye cek.

6 6 1 HABER MAYIS 2011 PAZAR Y HABERLER ÖSYM ye bir suç la ma da ha Bu yýl ikincisi düzenlenen 2. Yöresel Ürünler Fuarý (YÖREX), Antalya Expo Center da açýldý. YÖREX te Akþehir e büyük ilgi ANTALYA DA bu yýl ikincisi düzenlenen YÖREX Fuarý nda (Yöresel Ürünler Fuarý) Akþehir Standý büyük ilgi görüyor. Temsili Nasreddin Hoca nýn da yer aldýðý Akþehir Standý, TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ile CHP Eski Genel Baþkaný Deniz Baykal tarafýndan da ziyaret edildi. Sizin oralarýn nesi meþhur? sloganýyla bu yýl ikincisi düzenlenen 2. Yöresel Ürünler Fuarý (YÖREX), Antalya Expo Center da açýldý. 52 ilden 119 standýn yer aldýðý fuar bugün sona eriyor. Ýstanbul / Yeni Asya E dir ne de, 21 ka çak ya ka lan dý EDÝRNE DE, ya sa dý þý yol lar dan yurt dý þý na git mek is - te yen ya ban cý uy ruk lu 21 ki þi ya ka lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, jan dar ma ve sý nýr dev ri ye e kip le rin ce mer ke ze bað lý Bos na köy, U zun köp rü, Ýp sa la ve E nez il çe le rin de ya pý lan kon trol de, ya sa dý þý yol lar dan yurt dý þý na git - mek is te yen Fi lis tin, Ý ran ve Myan mar uy ruk lu top lam 21 ki þi ya ka lan dý. Ya ban cý uy ruk lu lar, sý nýr dý þý e dil - mek ü ze re E dir ne Em ni yet Mü dür lü ðü Pa sa port ve Ya ban cý lar Þu be si ne gö tü rül dü. E dir ne / a a Ya ban cý öð ren ci ler Ýz mir tu ru ya pý yor DÜNYA ü ni ver si te si ol ma yo lun da i ler le yen Ge diz Ü - ni ver si te si, sos yal so rum lu luk bi lin ciy le ha re ket e de - rek, yurt dý þýn dan ge len öð ren ci le re sa hip çý ký yor. Ü ni - ver si te yö ne ti mi, ya ban cý öð ren ci le rin Ýz mir hak kýn da da ha do yu ru cu bil gi ye sa hip ol ma la rý i çin reh ber eþ li - ðin de tur yap tý rý yor. Ge diz Ü ni ver si te si nde ha zýr lýk ve 1. sý nýf lar da e ði tim gö ren Al man ya, A zer bay can, Be la - rus, Bul ga ris tan, Ha i ti, Hol lan da, Ken ya, Kýr gý zis tan ve Ni jer ya dan 25 öð ren ci bu lu nu yor. Dün ya nýn dört bir ya nýn dan ge len genç ler, ders le re sýk sýk þeh ri ve Türk kül tü rü nü ta ný ma mo la la rý ve ri yor. Ül ke le rin de her bi - ri gö nül lü ta ný tým el çi si o la cak ya ban cý öð ren ci ler i çin bir bi rin den ö zel prog ram lar da dü zen le ni yor, reh ber - ler eþ li ðin de Ýz mir tu ru at tý rý lý yor. Ýz mir / ci han ÖSYM'NÝN AÇIKLADIÐI SINAV SONUÇLARINDA ÝLK GÜN 'KAZANAMADIÐI' AÇIKLANAN ÖÐRENCÝ, ÝKÝNCÝ GÜNDE BU YANLIÞIN DÜZELTÝLDÝÐÝNÝ AÇIKLADI. MANÝSA Ha san Tü rek A na do lu Li - se si 12. sý nýf öð ren ci si Eb ru Pý nar ýn, YGS so nu cu nun, ÖSYM ta ra fýn dan in ter net si te sin de ilk gün ka za na ma - dý ðý þek lin de a çýk lan dý ðý, so nu cun er - te si gün LYS ye gi re bi lir di ye de ðiþ - ti ril di ði id di a e dil di. Pý nar, o ku lun da ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, sý nav so nuç la rý nýn a çýk lan dý ðý du yu rul du - ðun da, ar ka daþ la rýy la sý nýf la rýn da bu - lu nan bil gi sa yar dan in ter ne te gi re rek sý nav so nuç la rý na bak týk la rý ný be lir te - rek, so nu cu nu gör dü ðün de þok ol du - ðu nu i fa de et ti. ÖSYM in ter net si te - si ne TC va tan daþ lýk nu ma ra sý ný ve þif re si ni kul la na rak gir di ðin de, son de re ce dü þük pu an lar (135) ve LYS ye gi re mez so nu cuy la kar þý laþ - tý ðý ný id di a e den Pý nar, Say fa ilk a çýl - dý ðýn da ger çek ten þok ol dum, çün kü kar þým da ki so nuç hiç bek le di ðim gi bi de ðil di. Bu so nuç öð ret men le ri mi de þok et ti de di. Pý nar, sý nav so nu cu na i na na ma ya rak hem tek ba þý na hem ku ze niy le hem de ba ba sýy la de fa lar ca bak tý ðý ný ve i na na ma dý ðý ný, bü tün ge ce u yu ya ma dý ðý ný ve psi ko lo ji si nin bo zul du ðu nu söy le di. Ebru Pýnar, ilk gün açýklanan sonuçla psikolojisinin bozulduðunu belirtti. FO TOÐ RAF: A A Ý KÝN CÝ GÜN GE LEN SE VÝNÇ OKULA er te si gün git ti ðin de mü dür yar dým cý la rý nýn ken di le - ri ni sý nav so nu cu bel ge le ri nin çýk tý sý ný al mak i çin o da sý na ça - ðýr dý ðý ný ve bu kez gi ril di ðin de bü tün tür ler de ki pu an la rý nýn yük se le rek so nu cun da LYS ye gi re bi lir o la rak de ðiþ miþ ol du - ðu nu gör dük le ri ni be lir ten Pý - nar, þun la rý söy le di: Ýlk so nuç ger çek ten þa þýr tý cý bir du rum - du. Ben den de bek le nen bir du - rum de ðil di. Bu gün bak tý ðým da 360 pu an da yým ve ger çek ten sý ra la mam da i yi. Sý na va gi re bi - le ce ðim. Bu be ni çok se vin dir di. A ma ger çek ten çok ü zül müþ - tüm. Bü tün ge ce a i lem ol sun, ar ka daþ la rým ol sun her kes çok kö tü þey ler ya þa dý. Bü tün ge ce u yu ya ma dým, çok zor za man - lar ge çir dim, psi ko lo jim bo zul - du. Ön ce a þý rý de re ce de ü zül - düm, a ma þu an çok mut lu - yum. Bü tün öð ret men le rim de bu du ru mu mu gör dü. Ye ni pu - a ným dan ve sý ra la mam dan mem nu num. A ma hâ lâ te dir - gin li ðim sü rü yor, ya es ki pu a - ným de ðer len dir me ye a lý nýr, bir þey o lur sa di ye ger çek ten kor - ku yo rum. Bu a ra da Eb ru Pý - nar ýn sý nýf ar ka da þý Ýb ra him Ö - nal da sý nýf la rýn da ki bil gi sa yar - da Eb ru i le bir lik te dün a çýk la - nan sý nav so nuç la rý na bak týk la - rý ný ve say fa ilk a çýl dý ðýn da ya - þa nan ü zün tü ve þo ka þa hit ol - duk la rý ný söy le di. Ma ni sa / a a DEMOKRAT EÐÝTÝMCÝLER SENDÝKASI: YGS nin ip ta li dü þü nül me li DEMOKRAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, YGS nin ip ta li nin dü þü nül me si ve ge re ði nin i ve di lik le plan lan ma sý ge - rek ti ði ni be lirt ti. Av cý, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, KPSS, YGS ve A LES sý - nav la rýn da ya þa nan skan dal la rýn ar - dýn dan Gü ney do ðu böl ge sin de ki ba - zý sý nav sa lon la rýn da top lu kop ya çe - kil di ði id di a la rý nýn gün de me gel di ði - ne i þa ret e de rek, bü tün bu ya þa nan - la rýn ÖSYM nin gü ve ni lir li ði nin a - zal dý ðý ný, ka mu o yu vic da nýn da i ti ba - rý nýn ze de len di ði ni i fa de et ti. ÖSYM de ça lý þan 350 ki þi nin bir bi - riy le bi rin ci ya da i kin ci de re ce den ak ra ba ol du ðu nu ö ne sü ren Av cý, ÖSYM den e mek li o lan pek çok ki þi - nin i se Me tek san ta ra fýn dan i þe a lýn - dý ðý ný id di a et ti. Ba zý ÖSYM yö ne ti - ci le ri nin ki mi ders ha ne le rin or tak ve his se da rý ol du ðu nu sa vu nan Av cý, yap tý ðý sý nav lar la mil yon lar ca gen - cin ge le ce ði ni be lir le yen ÖSYM nin gel di ði nok ta nýn en di þe ve ri ci ol du - ðu nu be lirt ti. Av cý, genç le rin de - mok ra tik yol lar la hak lý ve meþ rû bir þe kil de or ta ya koy duk la rý tep ki ve kay gý la rý ný gör mez den gel me nin ve i de o lo jik bir ey lem di ye rek e ti - ket le me nin si ya sî bir kör lük ve a - yýp ol du ðu nu ö ne sür dü. ÖSYM ça lý þan la rý nýn tamamýnýn gö rev den a lý na rak fark lý ku rum la ra da ðý týl - ma sý ný is te yen Av cý, so rum lu lar hak kýn da kap sam lý ad lî ve i da rî so - ruþ tur ma lar a çýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. ÖSYM nin ye ni den ya - pý lan dý rýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de e - den Av cý, ÖSYM nin yap tý ðý bütün sý nav la rýn ye ni den de ðer len di ril - me si ge rek ti ði ni be lirt ti. FEN BÝ LÝM LE RÝ SI NA VI YA PIL DI YGS ye ce za ev le rin den ka tý lan 130 a da yýn so ru ki tap çýk la rýn da ki ha ta dolayýsýyla ye ni le nen Fen Bi lim le ri sý na vý so na er di YGS de ce za - ev le rin de a day la ra gön de ri len so ru ki tap çýk la rýn dan sa de ce Fen Bi lim le - ri Tes ti ha ta lý o lan ki tap çýk sa yý sý nýn ye dek ki tap çýk sa yý sýn dan faz la ol - ma sý dolayýsýyla ger çek leþ ti ri le me yen 130 a da yýn Fen Bi lim le ri Tes ti ni i çe - ren sý nav la rýn tek rar lan ma sý na ka rar ve ril di ði bil di ril miþ ti. Sa at da baþ la yan sý nav da, a - day la ra so ru la rý ce vap la ma la rý i çin 40 da ki ka sü re ve ril di. A day lar dan tah li ye o lan lar An ka ra da, baþ ka ce - za ev le ri ne nak le di len ler i se nak le dil - dik le ri ce za ev le rin de sý na va a lý na cak, di ðer le ri i se ay ný sý nav mer kez le rin - de sý na va gir di. YGS de ki Fen Bi lim - le ri Tes ti nde 14 Fi zik, 13 Kim ya ve 13 Bi yo lo ji ol mak ü ze re top lam 40 so ru yer al dý. An ka ra / a a TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Mehmet Yýlmaz ile Selma Hanýmefendinin Rukiye Nur adýný verdikleri bir kýz çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hak'tan saðlýklý ömürler dileriz. Etlik Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemizin Ankara Temsilcisi Mehmet Kara'nýn babasý Ýbrahim Kara'nýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Süleyman, Ahmet, Hâlim, Ýbrahim Alýç'ýn annesi Affan Alýç'ýn babaannesi, salihat-ý nisvandan Fatma Alýç vefat etmiþtir. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Adem Özkan SURÝYELÝLER CAN GÜVENLÝÐÝ ÝÇÝN TÜRKÝYE YE SIÐINMAYA BAÞLADI Ha tay - Su ri ye sý ný rý na ça dýr kent ve has ta ne SURÝYE DE ya þa nan si ya sî iç ka rý - þýk lý ðýn þid de te dö nüþ me si nin ar - dýn dan Su ri ye li ler Tür ki ye ye sý - ðýn ma ya baþ la dý. 234 ki þi dün ak - þam sa at le rin de can gü ven lik le ri ol ma dý ðý ge rek çe siy le Ha tay ýn Yay la da ðý il çe si ne gel di. Yay la da - ðý na bað lý Gü veç çi Kö yü nün he - men kar þý sýn da ki Ha rab joz Kö yü böl ge sin de bir sü re bek le yen Su ri - ye li ler, Ha tay Va li si Meh met Ce - la let tin Le ke siz in ta li ma týy la sý nýr ka ra ko lun dan ge çi ri le rek jan dar - ma ne za re tin de Yay la da ðý Ka pa lý Spor Sa lo nu na mi ni büs ler le ge ti - ril di. Su ri ye li ler, a raç lar dan in di ri - TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Süleyman, Ahmet, Hâlim ve Ýbrahim Alýç'ýn annesi Fatma Alýç'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Yalova Yeni Asya Okuyucularý le rek ka pa lý spor sa lo nu na a lýn dý. Kim lik kon trol le ri ya pý lan Su ri ye - li le rin bü yük ço ðun lu ðu nu genç ka dýn la rýn ve ço cuk la rýn o luþ tur - du ðu gö rül dü. Sý ný ra ge lip sý ðýn - ma ta le bin de bu lu nan Su ri ye li le - rin i let ti ði ilk bil gi, Ha tay da ki ku rum a mir le ri ni ha re ke te ge - çir di. Sa bah sa at le rin de bin ki þi - lik bir gru bun da ha ay ný mýn tý - ka ya ge le ce ði nin öð re nil me si ü - ze ri ne Ký zý lay ha re ke te geç ti. Ýlk o la rak 234 Su ri ye li i çin jan dar - ma ta ra fýn dan ye mek ge ti ril di. Ye mek da ðý tý mý nýn he men ar - dýn dan ö zel lik le ço cuk la ra bis - kü vi, mey ve su yu ve süt da ðý týl - dý. Da ha son ra Ký zý lay Ha tay Þu - be si ta ra fýn dan te min e di len ya - tak lar ge ti ril di. Sa man dað Ký zý - lay Þu be Baþ ka ný Ha bip Ya par, sa bah sa at le rin de Gü veç çi Kö yü ya kýn la rýn da Su ri ye den ge le cek muhtemel sý ðýn ma ta lep le ri i çin bu mev ki de Ký zý lay ýn 130 ça dýr ku ra ca ðý ný söy le di. Ký zý lay o la rak ek mek, pey nir, zey tin, hel va, ço - cuk be zi ve ma ma da ðý tým la rý na a ra lýk sýz de vam et tik le ri ni ak ta - ran Ya par, A da na dan bin bat ta - ni ye gön de ri le ce ði ni de söz le ri ne ek le di. Ha tay / ci han TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Eyüp Saraçlar'ýn annesi Hatice Saraçlar'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Irkýlata Ailesi / ANKARA TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Eyüp Saraçlar'ýn annesi Mustafa Saraçlar Kardeþimizin babaannesi Hatice Saraçlar'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hâk'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bilkent Yeni Asya Okuyucularý El vi de Öz de mir Eser Özdemir Emin Özdemir 15 met re den a þa ðý ya yu var la nan mi ni büs hur da ya dön dü. Ka za da ay ný a i le den 3 ki þi öl dü, 4 ki þi de ya ra lan dý. FO TOÐ RAFLAR: A A Mi ni büs þa ram po le dev ril di: 3 ki þi öl dü ANKARA-Ka ra bük ka ra yo lu Ka yý Kö yü mev ki in de bir mi ni bü sün þa ram po le yu var lan ma sý so nu cu mey da na ge len tra fik ka za sýn da ay ný a i le den 3 ki þi vefat et ti, 4 ki þi de ya ra lan dý. Sa ba ha kar þý sa at te mey da na ge len ka za da E ser Öz de mir yö - ne ti min de ki 34 BOH 06 plâ ka lý mi ni büs, yol dan çý - ka rak yak la þýk 15 met re de rin li ðin de ki þa ram po le yu var lan dý. Ka za da, sü rü cü E ser Öz de mir (36), El - vi de Öz de mir (62), E min Öz de mir (49) o lay ye rin - de vefat e der ken, Ya se min Öz de mir (34), Al per Öz de mir (10), Ce ren Öz de mir (3), Ka ra bük Þi ri - nev ler Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Bu a ra da a raç i çe ri sin de bu lu nan ça ma þýr ma ki ne si, la va bo ta ký mý gi bi eþ ya la rýn et ra fa sav rul du ðu ka za i le il gi li so ruþ - tur ma sü rü yor. Ka ra bük / ci han ELAZIÐ 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E SAS NO: 2009/37 E sas. Da va cý Ýs ma il Bi len ve ki li Av. Ýz zet tin De mir ta ra fýn dan ta pu his se dar la rý Meh met Mus ta fa Gür büz ve ar ka daþ la rý a ley hi ne Mah ke me mi ze a çý lan E la zýð Hýr hý rik (Gü- maþ ka vak) Ma hal le sin de ka in 3744 a da 5, 3746 a da 5 par sel, 3742 a da 2 par sel ve 3744 a da 6 par sel sa yý lý ta þýn maz lar da ki or tak lý ðýn gi de ril me si da va sýn da ta pu his - se dar la rý Þev ket, Eþ ref, Fir kat, A li, Meh met, Ab dul ga ni, Þa ki re, Na di re, Veh bi, Hay - ri ye ve Kad ri ye'nin a çýk ad re si tes pit e di le me di ðin den, bu da va lý la rýn du ruþ ma gü nü o lan gü nü sa at 11:45'de mah ke me miz de ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di le ri ni bir ve kil le tem sil et tir me le ri, tev di et mek is te dik le ri ev rak la rýn ve de lil le rin mah ke me mi ze ib - ra sý, ak si hal de HUMK.nu nun 213 ve 377. mad de le ri ge re ðin ce yar gý la ma nýn yok luk - la rýn da ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði da va di lek çe si ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb - lið o lu nur. B: 28923

7 Y DÜNYA 7 Kad da fi den þart lý a teþ kes tek li fi gel di, NA TO red det ti LÝB YA LÝ DE RÝ, SA VAÞ U ÇAK LA RI NIN DUR MA SI HA LÝN DE A TEÞ KES YAP MA YA GÖ RÜÞ ME LE RE HA ZIR OL DUK LA RI NI A ÇIK LA DI. NA TO Ý SE BU TEK LÝ FÝ RED DET TÝ. LÝBYA li de ri Mu am mer Kad da fi, NA TO nun sa vaþ u çak la rý ný dur dur ma sý ha lin de a teþ kes yap ma ya ve gö rüþ me le re ha zýr ol duk la rý ný söy le di. Dün er ken sa at ler de te le viz yon dan yap tý ðý 80 da ki ka sü ren ko nuþ ma sýn da ge ri a dým at mak ve ya ül ke den ay rýl mak gi bi bir dü þün ce si nin bu lun ma dý ðý ný vur gu la yan Kad da fi, NA TO sal dý rý la rý nýn dur ma sý ha lin de Lib ya hal ký nýn ken di prob lem le ri ni ken di si nin çö ze bi le ce ði ni sa vun du. Te le viz yon da bir ya zý ma sa sý nýn ba þýn da gö rü len ve el ya zý sýy la ka le me a lýn mýþ gi bi gö rü nen not lar yar dý mýy la ko nu þan Kad da fi, Lib ya, a teþ kes gö rüþ me le ri ne gir me ye ha zýr dýr. An cak a teþ ke sin tek ta raf lý ol ma sý müm kün de ðil. Sað la na cak bir a teþ kes ten ilk biz mut lu luk du ya rýz ve ka bul e de riz... A ma Haç lý NA TO sal dý rý sý dur ma lý dýr di ye ko nuþ tu. Söz le ri ni Ba rý þa a çý lan ka pý a çýk týr söz le riy le ta mam la yan Kad da fi nin bu se fer ki ko nuþ ma sýn da, da ha ön ce yap tý ðý ko nuþ ma lar da sý çan lar di ye sö zet ti ði ve ev ev iz le ri ni sü re ce ði ne ye min et ti ði mu ha lif le re yö ne lik i fa de le ri ni yu mu þat ma sý dik ka ti çek ti. Ko nuþ ma sýn da mu ha lif ler den si lâh la rý ný bý rak ma la - Libya lideri Muammer Kaddafi rý ný is te yen Kad da fi, Lib ya lý la rýn bir bir le riy le sa vaþ ma ma la rý ge rek ti ði ni söy le di. Ül ke de ki is - yan dan pa ra lý as ker ler i le ya ban cý la rýn so rum lu ol du ðu nu ö ne sü ren Kad da fi, Bir bi ri miz le sa va þa ma yýz. Biz bir a i le yiz i fa de le ri ni kul lan dý. Ko nuþ ma sýn da si vil le re yö ne lik kit le sel sal dý rý lar dü zen le dik le ri id di a la rý ný red de den Kad da fi, Lib ya da sal dý rý lar dü zen le yen Av ru pa ül ke le ri ne gön der me de bu lu na rak, Biz on la ra sal dýr ma dýk ve ya de ni zin kar þý sý na geç me dik. Ni çin bi ze sal dý rý yor lar? Si zin le mü za ke re yap ma mý za i zin ve rin, bi ze sal dý ran ül ke ler. Mü za ke re yap ma mý za i zin ve rin di ye ko nuþ tu. Suriye'deki þiddet olaylarý sürerken, dünyanýn çeþitli yerlerinden Beþþar Esad'a tepkiler gelmeye devam ediyor. FOTOÐRAF: AA Be yaz Sa ray dan E sad a: Ýz le di ðin yo lu de ðiþ tir ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn a ra la rýn da Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn i ki ak ra ba sý nýn da bu lun du ðu re ji min ba zý yet ki li le ri ne e ko no mik yap tý rým lar uy gu lan ma sý ný ka rar laþ týr ma sý nýn ar dýn dan Be yaz Sa ray, Beþ þar E sad a iz le di ði yo lu he men de ðiþ tir me si çað rý sýn da bu lun du. Be yaz Sa ray Söz cü sü Jay Car ney, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, BM Ýn san Hak la rý Kon se yi nin Su ri ye yý ký na yan ve can ka yýp la rýy la il gi li so ruþ tur ma yü rü tül me si ni ön gö ren ka ra rýn dan duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di. A çýk la ma sýn da, Su ri ye Dev let Baþ ka ný E sad ý, iz le di ði yo lu he men de ðiþ tir me ye ve hal ký nýn çað rý la rý na ku lak ver me ye ça ðý ran Car ney, ABD, at mak ta ol du ðu muz a dým la ra i lâ ve ten, Su ri ye nin ken di hal ký na kar þý gi riþ ti ði e lim ey lem le rin, güç lü bir u lus la r a ra sý cevabý ge rek tir di ði ne i nan mak ta dýr i fa de si ni kul lan dý. ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton da, Was hing ton da bu lu nan Ja pon ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ta ke a ki Mat su mo to i le gö rüþ me si nin ar dýn dan ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, bu gün a lý nan yap tý rým ka rar la rý nýn, Su ri ye hü kü me ti ne, ey lem le ri ve dav ra nýþ la rý nýn he sa bý nýn so ru la ca ðý me sa jý nýn ve ril me si ni a maç la dý ðý ný söy le di. ABD Baþ ka ný O ba ma ta ra fýn dan im za la nan baþ kan lýk em rin de, Su ri ye de ki in san hak la rý ih lâl le ri do la yý sýy la, Beþ þar E sad ýn kar de þi, Su ri ye or du su yet ki li si Ma hir E sad, Beþ þar E sad ýn ku ze ni, re jim kar þý tý ha re ke tin mer ke zi De ra böl ge si nin es ki is tih ba rat yet ki li si A týf Ne cib ve is tih ba rat teþ ki lâ tý baþ ka ný A li Mem luk a e ko no mik yap tý rým la rýn uy gu lan ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Was hing ton / a a Libya halký teslim olmayacak NA TO güç le ri nin gö rüþ me ler yap mak is te me me le ri du ru mun da i se Lib ya hal ký nýn tes lim ol ma ya ca ðý ný ve te rö rist sal dý rý la ra di re ne rek öl mek ar zu sun da ol du ðu nu be lir ten Kad da fi, NA TO ya ses le ne rek ül ke si nin iþ gal e dil me si du ru mun da NA TO güç le ri nin ö le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Kad da fi, Ya hür ri yet ya ö lüm. Tes lim ol mak yok. Yýl gýn lýk yok. Ge ri çe kil mek yok de di. Kad da fi nin ko nuþ ma sý nýn ya yýn lan ma sý nýn ar dýn dan Lib ya dev let te le viz yo nun dan ya pý lan du yu ru da NA TO sa vaþ u çak la rý nýn baþ þe hir Trab lus ta, Kad da fi nin ko nuþ ma yap tý ðý te le viz yon bi na sý nýn bi ti þi ðin de ki bi na yý bom ba la dý ðý be lir til di. Du yu ru da, Ce ma hi ri ye bi na sý nýn bi ti þi ðin de ki bi na, Mu am mer Kad da fi nin ko nuþ ma yap tý ðý sý ra da bom ba lan dý ve bu dev ri min li de ri nin he def a lýn dý ðý ný gös te ri yor i fa de le ri ne yer ve ril di. Trab lus / a a ABD Sa vun ma Ba kan lý ðý nýn (Pen ta gon) ha zýr la dý ðý bir ra por da, Af ga nis tan da ki A me ri kan as ker le ri nin sa yý sýn da ki ar tý þýn Ta li ban di re ni þi ne dar be vur du ðu, an cak ül ke de ki þid det o lay la rý nýn ge çen son ba har dan bu ya na ço ðal dý ðý ve bu ço ðal ma nýn de vam et me si nin de muh te mel ol du ðu be lir til di. Pen ta gon un Kon gre ye yýl da i ki kez sun du ðu, 1 E kim Mart 2011 ta rih le ri a ra sý ný kap sa yan Af ga nis tan ra po run da, ABD ve müt te fik le ri nin Af ga nis tan da ki sa vaþ ta so mut i ler le me kay de de rek, ül ke de ki ye di böl ge nin kon tro lü nün bu yaz Af gan güç le ri ne dev re di le bil me si i çin ge re ken iv me yi sað la dý ðý be lir til di. Ra por da, bu nun la bir lik te, as ke rî e ðit men ler ve sý nýr dev ri ye le ri nin ö nem li öl çü de az lý ðý, si ya sî ve yö ne tim sel ge liþ me nin ya vaþ ol ma sý gi bi, son al tý ay da sað la nan i ler le me le ri ve gü ven lik a la nýn da kay de di len ka za ným la rý teh li ke ye so ka bi le cek un sur la rý da i çe ren se bep ler den do la yý i ler le yen za man da zor luk la rýn ya þa na bi le ce ði u ya rý sýn da bu lu nul du. Ül ke de, yol ke na rý na yer leþ ti ri len bom ba lar la ve ya doð ru dan a teþ a çý la rak dü zen le nen sal dý rý lar ve di ðer sal dý rý çe þit le ri ni i çe ren þid det ey lem le rin de gö rü len ar tý þýn kýs men, ABD ve ko a lis yon as ker le ri nin sa yý sýn da ki ço ðal ma, di re niþ ka le le ri nin da ha faz la bi çim de he def a lýn ma sý ve kýþ mev si mi nin ý lý man geç me si gi bi fak tör ler den kay nak lan dý ðý na i þa ret e di len ra por da, üst dü zey as ke rî ko mu tan la rýn tah min le ri ne da ya na rak, ge le cek ay lar da sert ça týþ ma la rýn o la bi le ce ði u ya rý sýn da bu lu nul du. Ýs mi nin a çýk lan ma sý ný is te me yen A me ri ka lý üst dü zey bir sa vun ma yet ki li si de Ta li ban ýn kay bet ti ði böl ge le ri ye ni den el de et me ça ba sý i çi ne gi re ce ði ne i þa ret e de rek, tah min le rin, Af ga nis tan da ki þid det o lay la rý nýn ge le cek 12 ay i çin de ar ta bi le ce ði ni ön gör dü ðü nü bil dir di. Ra por da, Düþ man un sur la rý son al tý ay da kay bet tik le ri iv me yi ve ki lit böl ge le ri ye ni den ka zan ma ya ça lý þýr ken zor lu ça týþ ma lar ve ka yýp lar o la cak i fa de si kul la nýl dý. Washington / a a NA TO DAN RET NA TO dan Lib ya li de ri Mu - am mer Kad da fi nin yap tý ðý a - teþ kes tek li fi ne ret ce va bý gel - di. Ýs mi giz li kal mak þar týy la a - çýk la ma da bu lu nan bir NA TO yet ki li si, a teþ kes tek li fi ni dik - ka te al ma dan ön ce Kad da fi güç le ri nin si vil le re yö ne lik sal - dý rý la rý na son ver me si ni is te di. Yet ki li, NA TO nun söz le ri de - ðil ya pý lan iþ le ri gör mek is te di - ði ni söy le di. Kad da fi ye bað lý güç le rin, Lib ya li de ri nin te le - viz yon dan yap tý ðý a teþ kes tek li fin den sa de ce sa at ler ön - ce sin de, ku þat ma al týn da ki Mis ra ta li ma ný na ay rým gö zet - mek si zin top çu a te þi aç tý ðý ný ve çok sa yý da ki þi yi öl dür dü ðü - nü be lir ten NA TO yet ki li si, Bü tün bun lar so na er me li dir ve þim di so na er me li dir de di. Yet ki li, va rý la cak bir a teþ ke sin gü ve ni lir ve te yit e di le bi lir ol ma sý ge rek ti ði ni söz le ri ne ek le di. Brük sel / a a Af ga nis tan da þid det ar ta cak Pentagon, Afganistan raporunu açýkladý. FOTOÐRAF: AA T. C. ÜMRANÝYE 1.ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E sas No: 2011/47 E sas. Lüt fi ve Hi ta me'den ol ma, Þiþ li 01/05/1968 do ðum lu, Si nop i li, Tür ke li il çe si, Taþ gü ney Ma hal le si/kö yü nü fu - su na ka yýt lý, Cilt no: 29, Ha ne no: 16, BSN no: 46'da ka - yýt lý, da va cý Gül ten Can kur'un nü fus kay dýn da Gül ten o - lan is mi GÜL DEN o la rak, Üm ra ni ye 1. As li ye Hu kuk Mah - ke me si nin 01/04/2011 ta rih, 2011/47 E sas ve 2011/153 sa yý lý ka ra rý i le dü zel til miþ tir. Ý la n o lu nur. 29/04/ B: I rak ta sal dý rý lar: 5 ö lü n IRAK'TA dü zen le nen sal dý rý lar da 5 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. I rak po lis kay nak la rý, Bað dat ýn ku ze yin de bu lu nan Ta ci il çe si ne bað lý Rak ki yit El Fa dýl Kö yün de ya þa yan, Bað dat ta ki El Karh mah ke me sin de ha kim o lan Tu ma El Ti mi mi nin e vi ne bom ba lý sal dý rý dü zen len di ði ni, sal dý rý da Ti mi mi yle bir lik te e þi ve i ki ço cu ðu nun öl dü ðü nü be lirt ti. O lay da Ti mi mi nin a i le sin den i ki ki þi nin de ya ra lan dý ðý kay de dil di. Ta ci il çe si ne bað lý Ka di ri ye Kö yün de de sah va (u ya nýþ) kuv vet le ri men sup la rý nýn ev le ri ne as ke rî ký ya fet giy miþ si lâh lý bir grup ta ra fýn dan sal dý rý dü zen len di; sal dýr gan lar dan bi ri öl dü, sah va men su bu i ki ki þi ya ra lan dý. Baþ þe hir Bað dat ve I rak ýn di ðer il le rin de ge çen Mart a yýn dan bu ya na ar tan þid det o lay la rýn da a ra la rýn da üst dü zey ka mu gö rev li le ri nin ve su bay la rýn da bu lun du ðu on lar ca ki þi vefat et ti. Bað dat / a a Ka sýr ga da ö lü sa yý sý ar tý yor n ABD'NÝN gü ne yin de ki ye di e ya le ti vu ran ve bu böl ge de 1930 lar dan bu ya na en çok can kay bý na yol a çan ka sýr ga ve hor tum fe lâ ke tin de ö lü sa yý sý 337 ye yük sel di. Yet ki li ler, ye di e ya let te ö lü sa yý sý nýn 337 ye çýk tý ðý ný, fe lâ ket ten en faz la et ki le nen A la ba ma e ya le tin de 246 ki þi nin öldüðünü söy le di ler. ABD de 18 Mart 1925 ta ri hin de mey da na ge len ka sýr ga fe lâ ke tin de Mis so u ri, Il li no is ve In di a na e ya let le rin de 747, 1932 yý lý Mart a yýn da ki fe lâ ket te de sa de ce A la ba ma da 332 ki þi öl müþ tü. Tus ca lo o sa / a a Pa na ma ve Tay van da dep rem n OR TA A me ri ka ül ke le rin den Pa na ma da 6,1 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di ði bil di ril di. A me ri kan Je o fi zik Ens ti tü sü (USGS), dep re min mer kez üs sü nün, kom þu ül ke Kos ta Ri ka i le o lan sý ný rýn ya kýn la rýn da bu lu nan Da vid þeh ri nin 179 ki lo met re gü ne yi ol du ðu nu kay det ti. Dep rem de can ya da mal kay bý ol ma dý ðý be lir til di. Ö te yan dan Tay van da da or ta þid det li bir dep rem ol du. Tay van lý yet ki li ler, mer kez üs sü, ül ke nin ku zey do ðu sun da Ý lan sa hi li o lan dep re min an lýk bü yük lü ðü nü 5,7 o la rak a çýk la dý lar. Dep rem de can ya da mal kay bý ol ma dý ðý be lir til di. Tay van da 1999 yý lýn da mey da na ge len 7,6 bü yük lü ðün de ki dep rem de 2300 den faz la ki þi ölmüþtü. Was hing ton, Ta i pei / a a Ha mas, Ka tar a mý ta þý ný yor? n MERKEZÝ Lon dra da bu lu nan ve A rap ül ke le rin de ya yým la nan El Ha yat, Ha mas ýn Su ri ye nin baþ þeh ri Þam da ki si ya sî ka rar ga hý ný ya kýn da Ka tar a ta þý ya ca ðý ný id di a et ti. El Ha yat ýn bu ha be ri, Ýs ra il ve Fi lis tin ba sý nýn da ge niþ þe kil de yer al dý. Ha ber de, Ha mas ýn si ya sî li de ri Ha lid Me þal ve di ðer üst dü zey Ha mas yet ki li le ri nin Ka tar a gi de ce ði, Ka tar ýn Ha mas po lit bü ro su na ka lý cý o la rak ev sa hip li ði yap ma yý ka bul et ti ði, an cak Ha mas ýn üst dü zey as ke rî yet ki li le ri ne ay ný ay rý ca lý ðý sað la ma yý red det ti ði be lir til di. Fi lis tin li kay nak la rýn ga ze te ye ver di ði bil gi ye gö re, si ya sî ka rar gâ hýn Mý sýr ve Ür dün e ta þýn ma sý ta le bi, her i ki ül ke ta ra fýn dan da ka bul e dil me di. Ha ber de ay rý ca, Mý sýr ýn Ha mas a ir ti bat bü ro su a çýl ma sý ný ka bul et ti ði kay de dil di. Ö te yan dan Üst dü zey bir Ha mas yet ki li si bu id di a yý ya lan la dý. Ýs ra il rad yo su na gö re, üst dü zey yet ki li le r den Ýz zet El-Riþk, Þam ý terk et me ni ye tin de ol ma dýk la rý ný söy le di. El-Riþk, Mý sýr ýn bir ir ti bat bü ro su a çýl ma sý na i zin ver di ði ha be ri nin de doð ru ol ma dý ðý ný söy le di. Tel A viv / a a

8 8 1 MEDYA POLÝTÝK MAYIS 2011 PAZAR Y Bed ri Bay kam ve mer ha met MUHSÝN DURAN muh sin du ma il.com Ge çen gün ler de muh te þem bir Kut lu Do ðum Haf ta sý a çý lýþ prog ra mý dü zen len di. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný mýz bu yýl, Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med in (asm) mer ha met sý fa týy la ö ne çý ka rý la ca ðý ný, gü nü müz de mer ha met sý fa tý na son de re ce ih ti ya cý mý zýn ol du ðu me sa jý ný ver miþ ti. Med ya mýz sað ol sun Bun ca ak tü a li te i çe ri sin de bu ko nu nun da ne ö ne mi o la bi lir ki? an la yý þýy la ko nu yu sa de ce bir gün gün dem de tut tu lar. De va mýn da ki gün ler de öy le müt hiþ bir o lay ya þa dýk ki; e ðer bu o lay ön ce ya þan mýþ ol say dý ve Sn. Meh met Gör mez in ko nuþ ma sý nýn a ra sýn da, mer ha met le il gi li ü çün cü say fa ha ber le ri ve in san la rýn gö rüþ le ri nin ek ra na yan sý týl dý ðý ve ti re ye ko nul say dý, sa ný rým ha fý za lar da de rin bir iz bý ra kýr dý. Bil di ði niz gi bi Bed ri Bay kam top lan tý dan çý kar ken bi ri si ta ra fýn dan bý çak lan mýþ tý. Can a cý sýy la so kak tan ge çen in san la ra, a ra ba la ra fer yat ve fi gan e de rek: Bý çak lan dým, ya ra lan dým ba na yar dým e din, be ni has ta ne ye gö tü rün di ye ko þuþ tur ma sý na rað men kim se im da dý na gel mi yor. He men ya nýn da du ran ö zel bir a ra cýn ca mý ný týk la tý yor. A raç ta ki va tan daþ o nun se si ni duy mu yor, a ra cý na al mý yor du. Ni ha yet ti ca rî bir tak si müþ te ri si ni a lý yor ve bý çak lan mýþ bir in sa ný müþ te ri o la rak a cil ser vi se ye tiþ ti ri yor du. *** Bu gün ler de ba zý be le di ye ler va tan daþ la rý mý zý, ta rih bi lin ci o luþ sun di ye, Ça nak ka le Þe hit le ri mi zi zi ya re te gö tü rü yor lar. Þe hit lik te bir a nýt-hey kel var. Ec da dý mý zýn er de mi ni, mer ha me ti ni sim ge le yen bir a nýt. Ya ra lý bir Ýn gi liz as ke ri ni Meh met çik ku ca ðý na al mýþ sa vaþ mey da nýn da, ha va da u çu þan kur þun la ra al dý rýþ et me den, ca ný pa ha sý na, þef kat ve mer ha met le, o za man ki is miy le sar gý ye ri ne ta þý yor. *** Bý çak lan mýþ ya ra lý Bed ri Bay kam ýn fer ya dý ný duy ma yan lar, gör me yen ler, o nu i de o lo ji sin den, fel se fe sin den, te le viz yon prog ram la rýn da ki çý ðýrt kan tav rýn dan do la yý duy ma maz lýk gör me mez lik et me di ler. So kak ta ki va tan daþ Res sam Bay kam ý ne ta nýr, ne bi lir. O hal de bu gün kü in sa ný mý za ne ol du ki bir ya ra lý nýn yar dý mý na koþ ma yý, o na a cý ma yý, mer ha met et me yi al gý la ya mý yor, his se de mi yor, bi le mi yor... Dü nün kül tü rün de, sa vaþ mey da nýn da kur þun la ra he def ol ma pa ha sý na hem de bir düþ man as ke ri ni sað lý ðý na ka vuþ sun, te lef ol ma sýn di ye sýr týn da ta þý yan Türk in sa ný var dý. Bu gün i se ül ke si nin TV ek ran la rýn da bol ke se den çað daþ lýk me de ni yet, hü ma nist lik nu tuk la rý, du yul du ðu, sav rul du ðu hal de, ken di sin den baþ ka sý na mer ha met et me yen bir Türk in sa ný ye tiþ ti ril miþ. O Türk va tan da þý ki, en az se kiz yýl bu dev le tin o kul la rýn da e ði til miþ, par don e ði ti le me miþ. O na hâ lâ mer ha met de ni len bir gü zel lik öð re ti le me miþ. E ði ti mi miz a dý na ne fe ci, ne va him bir hâl. Þu ra sý ný se si mi zin çýk tý ðý ka dar yük sek bir ses le söy le me li yiz ki, dev let i yi bir yurt taþ-va tan daþ ye tiþ ti re mi yor. Ba na gö re Bay kam dün ya ya Türk top lu mu nu test e den bir o lay ya þat tý. *** Ta kip et ti ðim ka da rýy la Sa yýn Bay kam, te le viz yon prog ram la rýn da her za man mer ha me ti, yar dým se ver li li ði bes le yen ve in san lý ða öð re ten din ku ru mu na kar þý o lan cep he de sa n'a týn, çað daþ lý ðýn, me de ni li ðin tem sil ci si o la rak yer a lý yor ve top lu ma san ki din bu de ðer le re kar þýy mýþ me sa jý ve ri yor du. *** Sa yýn Bay kam, Bil di ði niz gi bi, us ta res sam lar pa let le ri nin ve tu val le ri nin ü ze rin de is te dik le ri renk ton la rý ný ko lay lýk la çý ka rýr ve tab lo nun uy gun yer le rin de he men kul la nýr lar. A ma ay ný us ta lar, cö mert lik, fe da kâr lýk, mu hab bet-sev gi, te va zu-al çak gö nül lü lük ve ni ha yet si zin de, bi zim a dý mý za ba ðý ra-ça ðý ra so kak lar da a ra yýp da (hem cins le rim a dý na ü zü le rek i fa de e de yim ki) bu la ma dý ðý nýz mer ha met in renk le ri ni pa let ler de, tu val ler de, tab lo lar da ne ya zýk ki ko lay ko lay ya ka la ya maz lar. Bu renk cüm bü þü, bu ton la ma lar an cak ve an cak din ler a ra cý lý ðýy la in san lý ða ar ma ðan e dil miþ tir. Bu gün ve de ký ya me te ka dar o gü zel renk le rin ka to lo ðu i se, Hz. Mu ham med (asm) ve o nun e liy le in san lý ða ar ma ðan e di len Ýs lâm di nin de dir. Ka de rin e liy le i çin de yer al dý ðý nýz o ka za tab lo su, he pi mi zi dü þün dü ren ib ret lik bir tab lo i di. Di le ði miz; i çe ri sin de, bu gün kü top lu mu mu zun a ci len ih ti ya cý o lan yu kar ýda zik ret ti ðim dav ra nýþ ku ral la rý nýn, renk le ri nin yer al dý ðý, he pi mi zi mut lu e den ko lek tif tab lo la ra im za at ma mýz dýr. Zi ra, ser gi sa lon la rýn da ki tab lo la rý sa de ce me rak lý la rý iz li yor, bu tür tab lo la rý i se ek ran lar dan bütün dün ya iz li yor. E ðer dün ya lý lar ye ni me de ni yet ler in þa e de cek ler se, on la ra Ýs lâ mýn söy le ye ce ði çok þey ler var. Ak si hal de bu dün ya, in san ký lýk lý ro bot la rýn dün ya sý o lur. Türk ay dý ný nýn i de a lin de ki çað daþ top lum i se böy le ol ma sa ge rek, bu ay dýn ve lev ki sa yýn Bay kam ol sa bi le... Gü nü mü zün çað daþ (!) top lu mu nu test et miþ o lan Bay kam a, Al lah tan a cil þi fa lar di li yo rum. Darbeye üç savcý yeter mi? DARBELERLE he sap la þa lým. Yük sek si ya set ne za man bu sö ze sa rýl sa or ta sa ha da top çe vi ren Bar ce lo na ak la ge li yor. Ko nu dar be ler le he sap laþ ma ya gel di ðin de si ya set çi ler a ra sýn da ki pas tra fi ði Ka ta lan la rýn ki ka dar baþ dön dü rü cü o lu yor. Re fe ran dum sü re ciy le bir lik te 12 Ey lül ün sor gu lan ma sý ko nu sun da cid di a dým lar a týl ma sý bek le ni yor du. A na ya sa da ki de ði þik lik le suç du yu ru la rý ya pýl dý, a ma bir tür lü cid di bir a dým a tý la ma dý. Si ya se tin or ta sa ha mü ca de le si ya sal de ði þik lik sý ný rýn da kal dý. Bu pas laþ ma nýn yer le þik dü ze ni de ðiþ tir me ye ce ði ni ön gör mek ke ha net ol ma sa ge rek. Ne de ol sa mil yon lar ca ki þi nin ka de ri ni et ki le yen ha ta la rý, mek tup ar ka daþ lý ðý yön te miy le çö ze bi le ce ði ni sa nan yö ne ti ci le rin bu lun du ðu bir ül ke de ya þý yo ruz. Kan lý bir bi lân ço Yi ne de dar bey le he sap laþ ma ko nu sun da hu kuk sal ze min de ö nem li a dým lar a tý la bi li yor. Dün kü Ra di kal de ya yým la nan Ýs ma il Say maz ýn ha be ri, bu nun bir gös ter ge si. Af þin Sav cý sý Meh met Kuþ, 12 Ey lül dö ne min de gö zal týn da ö len A li Ek ber Yü rek in iþ ken cey le öl dü rü lüp öl dü rül me di ði nin an la þýl ma sý i çin me za rýn a çýl ma sý ka ra rý ný ver di. Ka rar, 12 Ey lül le he sap laþ mak i çin bir dö nüm nok ta sý o la bi lir. Sav cý nýn þüp he li lis te si nin ba þýn da, dö ne min Kah ra man ma raþ Sý ký yö ne tim Ko mu ta ný Tüm ge ne ral Yu suf Haz ne da roð lu bu lu nu yor. Bu ka ra rý, dar be den bir yýl son ra dün ya ya ge len genç bir sav cý nýn ver me si de ö nem li. Ha týr la mak ta fay da var. 12 Ey lül dö ne min de 650 bin ki þi gö zal tý na a lýn dý, 7 bin ki þi i çin i dam ce za sý is ten di, 517 ki þi hak kýn da i da ma hük me dil di, 14 bin ki þi va tan daþ lýk tan çý ka rýl dý ve yüz ler ce ki þi þüp he li þe kil de ha ya tý ný kay bet ti. Ü ze rin den 30 yýl geç se de dar be ve yö ne ti ci ler hak kýn da iþ lem ya pýl ma dý. Genç sav cý nýn ka ra rý bu ba kým dan bir ilk. Bak maz sak... BÝR par ti yi, bir ör gü tü, bir li de ri, bir i de o lo ji yi tut mak, o nu ka yýt sýz þart sýz des tek le mek, sor gu la ma mak, se nin tut tu ðu nun da i ma hak lý, se nin tut ma dýk la rý nýn da i ma hak sýz ol du ðu na i nan mak, in san zih ni i çin o la bi le cek en bü yük lüks tür. Dü þün me ne hiç ge rek bý rak maz. A ca ba bir ha ta var mý en di þe si ni hiç ta þý maz sýn. Hiç de net le mez sin. Ne yi des tek li yor san o nu bir i lah, ken di ni de i nan cý tam bir kul ha li ne ge ti rir sin. Ar týk on dan son ra ra hat sýn dýr. Böy le i nanç lý bi ri nin gir di ði kav ga nýn þeh ve ti, doð ru su ya, hiç bir þey de bu lun maz. Kuv vet li bir i nan cýn, Kendisini devirmek için örgütlenen darbecilerin istediði bir maddeyi yasalaþtýran Baþbakan ya sandýðýmýz kadar duruma hâkim deðil ya da bazen düþmanlarýyla iþbirliði de yapabiliyor. sa na gü ven ve ren bir a i di yet duy gun, bü yük bir gru bun par ça sý o la rak ken di e go na kat tý ðýn bir gü cün ve düþ man la ra duy du ðun sar sýl maz bir kýz gýn lý ðýn var dýr. Ka bul e de lim ki bi zim ül ke miz de bu mut lak sev gi nin ve mut lak öf ke nin ta kip çi si çok tur. Pa di þah lar dan, tek par ti ler den, tek li der ler den ge len, bü tün kül tü rü bu tek lik ü ze ri ne o tur muþ, a sýr lar bo yu bü tün e ði ti mi bu tek li ði yü celt miþ bir ül ke de bu du rum da þa þýr tý cý de ðil dir. A ma ne ya zýk ki bu mut lak lýk ha ya týn ger çek li ðiy le ör tüþ mez. Dü þün me ye, bak ma ya, in ce le me ye ko yul du ðun da o mut lak lý ðýn üs tün de ki çat lak la rý, yýr týk la rý, yan lýþ la rý gö rür sün. Biz i ki gün dür bir ha ber ya yým lý yo ruz. Ne re sin den bak san tu haf ve mut lak lýk i nan cý ný al tüst e den bir ha ber bu. AKP yi ve Baþ ba kan Er do ðan ý de vir mek i çin 2003 te bir dar be plan la ný yor, bu dar be pla ný na da Bal yoz a dý ve ri li yor. Bal yoz cu lar Er do ðan ýn en kes kin düþ man la rý. Or du i çin de ör güt len miþ ler. Dar be plan la rý, o sý ra da ki di ðer ge ne ral le rin kar þý çýk ma sý so nu cu ger çek leþ me miþ. Bu Bal yoz dar be pla nýy la il gi li ye ni bel ge ler Es ki þe hir de bir al ba yýn e vin de bu lun du. Al bay gö zal tý na a lýn dý. Bel ge ler de mah ke me A ma dar be le rin kan lý mi ra sýy la he sap laþ mak hiç bir za man ko lay ol ma dý. Sa cit Ka ya su, Tür ki ye de dar be ye kar þý suç du yu ru sun da bu lu nan ilk sav cýy dý yý lýn da 12 Ey lül ün mi ma rý Ke nan Ev ren in a na ya sal suç iþ le di ði ne da ir id di a na me dü zen le di ve dar be ci le rin yar gý lan ma sý ný is te di. Hâ kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu (HSYK), dar be hak kýn da de ðil de id di a na me Re fe ran dum sü re ciy le bir lik te 12 Ey lül ün sor gu lan ma sý ko nu sun da cid dî a dým lar a týl ma sý bek le ni yor du, a ma... su ret le ri ni ba sý na da ðýt tý ðý ge rek çe siy le Ka ya su nun yar gý lan ma sý i çin i zin ver di. Ý ki yýl son ra Ka ya su, gö re vi kö tü ye kul lan mak tan suç lu bu lun du ve mes lek ten ih raç e dil di. Yýl lar ca a vu kat lýk bi le ya pa ma yan Ka ya su, ça re yi Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nde a ra dý. Mah ke me 2008 de Tür ki ye yi 41 bin e u ro pa ra ce za sý na mah kûm et tir di. HSYK nýn ka ra rý bir ya na, bu sü re ce ka dar ik ti dar da dar be ye kar þý hu kuk mü ca de le si baþ la tan Ka ya su nun gö re vi ne dö ne bil me si i çin bir gi ri þim de bu lun ma dý. Fran co nun ta ze za fe ri Ka ya su, ýs rar lý mü ca de le siy le ge çen yýl ye ni den a vu kat lýk mes le ði ne dön dü. Fa kat ya þa dýk la rý, Tür ki ye nin dar be ler le mü ca de le si a çý sýn dan ne re de ol du ðu nu an la mak i çin öð re ti ciy di. De mok ra si nin e nin de so nun da o li gar þi nin de mir ya sa sý na bo yun e ðe ce ði ni id - dos ya sý na ko na rak res mi leþ ti. O bel ge le rin a ra sýn da bir bö lüm var. Dar be ci ge ne ral ler den bi ri, her han gi bir so ruþ tur ma ya uð ra ma la rý ha lin de ken di le ri ni ko ru ya bi le cek bir hu ku ki çer çe ve o luþ tu rul ma sý ný em ret miþ ve çe þit li mad de ler den o lu þan böy le bir ya sa met ni ha zýr lan mýþ. Ön ce ki gün bu bel ge le ri in ce ler ken bi zim Ya vuz Þim þek yýl la rýn ver di ði tec rü bey le bir ay rýn tý yý ya ka la dý. Bal yoz cu la rýn ha zýr la dý ðý hu ku ki çer çe ve de ki mad de ler den bi ri, 2008 yý lýn da AKP nin ço ðun luk ta ol du ðu Mec lis te ke li me si ke li me si ne ay ný o la rak ka bul e dil miþ ti. Bal yoz cu la rýn ken di e mek li lik le ri ni ga ran ti ye al mak i çin ha zýr la dýk la rý mad de ya sa laþ mýþ tý. Ya sa nýn al týn da da bir AKP li nin a dý gö rü lü yor du. 0 AKP li mil let ve ki li ni bul duk, böy le bir ya sa ha zýr la dý ðý ný ha týr la mý yor du. Bi raz da ha in ce le yin ce baþ ka bir ger çek çýk tý kar þý mý za. Bu ya sa yý Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý ö ner miþ, Baþ ba kan lýk da ya sa laþ ma sý i çin Mec lis e gön der miþ ti. Gön de ri len ya sa tas la ðý nýn al týn da, Baþ ba kan Er do ðan ýn im za sý var dý. Er do ðan ken di si ni de vir mek i çin ör güt le nen dar be ci le rin is te di ði bir mad de yi ya sa laþ týr mýþ tý. Tam Er ge ne kon so ruþ tur ma la rý baþ la dý ðý sý ra da Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý bu mad de yi ne re den bu lup Baþ ba kan lý ða ö ner miþ ti? Baþ ba kan bu mad de yi ni ye ka bul et miþ ti? Ni ye Er do ðan, ken di düþ man la rý nýn a ma cý na uy gun bir mad de nin ya sa laþ ma sý ný sað la mýþ tý? Bam baþ ka ne den ler söy le ye rek Baþ ba kan ý kan dýr mýþ lar mýy dý yok sa Baþ ba kan bil me di ði miz bir ne den den do la yý bu mad de yi ya rar lý mý bul muþ tu? Þim di bu tab lo da mut lak lýk ne re de? As la yan ya na ge le me ye cek i ki düþ man, na sýl ay ný mad de de bu luþ tu? Bu ra da bir þey yan lýþ. Ya bel ge ler sah te, ya Baþ ba kan san dý ðý mýz ka dar du ru ma hâ kim de ðil ya da Baþ ba kan ba zen düþ man la rýy la iþ bir li ði de ya pa bi li yor. Bu ih ti mal le rin her bi ri, mut lak bir i nan ca sa hip o lan la rýn i nanç la rý ný çat lat ma ya ye ter. Ben ce, li der le re, ör güt le re, par ti le re de ðil, fi kir le re, il ke le re, a maç la ra bað lý ol mak, her za man sor gu la mak, da ha öz gür ve mut lu bir ha yat i çin çiz di ði miz ro ta yý ak lý mý zýn pu su la sýy la de net le mek, hem bi zi, hem de des tek le dik le ri mi zi ha ta dan ko rur. Ha yat mut lak de ðil dir çün kü. Me ret ký pýr da nýp du rur. Ahmet Altan / Ta raf, di a e den Mic hels i hak lý çý kar týr ca sý na dar be nin üs tün den yýl lar geç se de, me þum mi ras bir þe kil de ko ru nu yor du. Ta bii bu mi ra sa sa hip çý kan tek ül ke Tür ki ye de ðil. Dar be ler le he sap laþ tý ðý dü þü nü len ül ke ler de bi le geç mi þin ha ya le ti hu ku kun üs tü nü ört me ye ça lý þý yor. Bal ta sar Gar zon, Ýs pan ya nýn u lus la ra ra sý a lan da ta ný nan en ö nem li hu kuk çu su. Dün ya o nun a dý ný 1998 yý lýn da Þi li dik ta tö rü A u gus to Pi noc het hak kýn da çý kart tý ðý tu tuk la ma ka ra rýy la duy du. Bir sü re son ra sü per yar gýç o la rak nam sal dý. Ar jan tin de yýl la rýn da ki Kir li Sa vaþ dö ne min de kay bo lan Ýs pan yol va tan daþ la rý i çin ko mu tan la ra da va aç tý ve bir su ba yý 640 yýl hap se mah kûm et tir di. Fa kat tüm ba þa rý la rý ve þöh re ti, Gar zon un Ýs pan ya nýn fa þist dö ne miy le yüz leþ me si i çin baþ lat tý ðý so ruþ tur ma yý sür dür me si ne yet me di. Ýs pan yol yar gýç, 2008 yý lýn da, Fran co dö ne min de öl dü rü len si vil le re i liþ kin bir so ruþ tur ma baþ lat tý. So ruþ tur ma kap sa mýn da si vil le re a it ol du ðu bi li nen 20 top lu me za rýn a çýl ma sý ný is te di. Ül ke de a þý rý sað cý grup lar, Gar zon a kar þý hu kuk mü ca de le si baþ lat tý. Ge çen ma yýs ta Ýs pan yol HSYK sý, gö re vi ni kö tü ye kul lan dý ðý ge rek çe siy le Gar zon hak kýn da gö rev den u zak laþ týr ma ka ra rý al dý. Yar gý cýn U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si ne ta yi ni de en gel len di. Da va hâ lâ sü rü yor ve kan lý geç miþ le he sap laþ ma nýn zor lu ðu nu ka nýt lý yor. Yi ne de Gar zon u mut lu. Ge çen yýl Hrant Dink Ö dü lü nü a lýr ken yap tý ðý ko nuþ ma da dar be ler le he sap laþ mak i çin hu ku kun gü cü ne i nan mak ge rek ti ði ni an la týp þöy le de miþ ti: Ba ðým sýz bir yar gýç var sa, ge ze ge nin en u zak ye rin de bi le ol sa u mut kay be dil me miþ tir. Ba zen bir kaç in sa nýn ça ba sý, dün ya da ki o lay la rý de ðiþ tir me yi ba þa rýr. Gök çe Ay tu lu / Ra di kal, KARABÜK De mir Çe lik ni ye Ka ra bük te ku rul muþ tur, bi lir mi si niz? Sa met A ða oð lu þöy le an la týr: Fev zi Çak mak Pa þa nýn as ker lik ba ký mýn dan mu ha fa za kâr gö rüþ le ri bir çok nok ta da a lýn ma sý dü þü nü len o lum lu e ko no mik ka rar la rýn ö nü ne di kil miþ ti. Me se la de mir çe lik sa na yi i nin ku rul ma sý ko nu sun da Ýk ti sat Ba kan lý ðý nýn e ko no mik iþ let me pren sip le riy le te sis ye ri o la rak seç ti ði Ka ra de niz E reð li si ni ka bul et me miþ, e ko no mik þart la rý zor bir böl ge de, Ka ra bük te ku rul ma sý ný sað la mýþ tý. Yýl lar dan Ergenekon dâvâsýnýn sorunlarý, Ergenekoncularýn direniþinden olduðu kadar, AKP nin muhafazakârlýðýndan kaynaklanýyor. Bir a ný da A mi ral Öz den Ör nek in gün lük le rin den: Ka rar gâ ha dön dü ðüm de Ko ca e li Ü ni ver si te si Rek tö rü nü be ni bek ler bul dum. 5 A ra lýk gü nü YÖK Baþ ka ný se çi mi ya pý la cak. Bu ne den le Ben de a day ol sam mý? di ye gel miþ ti. Ken di si ne di ðer ko mu tan lar i le bu ko nu yu ko nuþ tu ðu mu ve.. bir ge liþ me o lur sa ken di si ni a ra ya ca ðý mý söy le dim. Söz ko nu su rek tör, Prof. Ba ki Kom þu oð lu. Yýl lar dan A ra dan 66 yýl geç miþ, han gi sa na yi te si si nin ne re de ku ru la ca ðý na ar týk as ker ka rar ver mi yor dur her hal de, a ma YÖK Baþ kan lý ðý na ki min se çi le ce ði ka ra rýn da as ke rin hâ lâ pa yý var. Öz den Ör nek in gün lük le ri ni o ku ma yan var sa, þid det le tav si ye e de rim. Beþ kuv vet ko mu ta ný her sa bah i þe ge li yor, çay lar söy le nip hâl ha týr so rul duk tan son ra me sai baþ lý yor. Me sa i de nin ce, sa vaþ, top tü fek, sa vun ma, sal dý rý fi lan gi bi as ke rî me se le ler ko nuþ tuk la rý sa ný la bi lir. Bun lar ge ne ral. Harp o kul la rýn da o ku muþ lar. A dý üs tün de, uz man lýk a lan la rý harp. Me sai bu de ðil a ma. Harp dý þýn da her þey. E ði tim, yar gý, ba sýn-ya yýn, hü kü me tin yap týk la rý, Mec lis in yap týk la rý, par ti le rin du ru mu, ka mu o yu... Her þey... Rek tör le re te le fon e di yor lar, ga ze te pat ron la rý ve ga ze te ci ler le öð le ye mek le ri yi yor - os man zen ni as ya.com.tr Ast su bay Ýr fan A ða bey de rah met li ol du Sa bah kalk tý ðým da, te le fo nu ma ge len me sa ja ba kýn ca an la dým An ka ra da ki ast su bay Ýr fan A ða be yin ve fat et ti ði ni. Me sa jý, oð lu mi mar Ce lâl kar de þi miz çek miþ ti. O nu 70 li yýl lar da, genç lik za ma ný mýz da An ka ra da ta ný mýþ týk. Ha lim-se lim ve ce ma a ti mi zin sa dýk bir fer di i di. O za man lar ö zel lik le de, ha va cý sý ný fýn dan bir çok ast su bay a ða be yi miz var dý. (Üs tad Haz ret le ri nin Es ki þe hir de i ken ha va cý ast su bay la ra yap tý ðý du â sý nýn hik me tin den di her hal de.) Di ðer a daþ la rýy la a yýrt et mek i çin de ast su bay un va ný ný da zik re de rek söy ler dik on la rýn i sim le ri ni. Na bi, Ýr fan, Ha ya ti, Ö mer, Ham di vs. a ða bey ler gi bi. Bun la rýn hep si de, a de ta bi rer ku tup gi bi, hiz me ti mi zin mü da vi mi ve ih lâs lý a ða bey le ri miz di. Gö züm bir an da o yýl la ra, on lar la be ra ber ol du ðu muz an la ra kay dý. Ne gü zel gün ler di o yýl lar. Ýh lâ sýn, sa mi mi ye tin, hiz me tin gü zel lik le ri nin ya þan dý ðý yýl lar... Ýr fan A ða be yi miz de, soh be te gel di ðin de ses siz ce bir ye re o tu rur, ya pý lan der si dik kat li ce din ler, çay mo la sýn da da tat lý soh bet ler de bu lu nur duk. Bi ri si nin her han gi bir i þi o lun ca da, yar dým cý o lur du. Son bir se ne dir muz ta rip ol du ðu bir has ta lýk tan do la yý bir ay dýr Gül ha ne As ke rî Has ta ha ne sin de ya tar ken ve fat e den Ýr fan A ða be yi mi ze, Ce nâb-ý Hak tan rah met ler di li yo ruz. Ma ka mý Cen net ol sun in þâ al lah. Baþ ta Ce lâl kar de þi miz ol mak ü ze re bü tün ak ra ba, dost ve sev dik le ri ne de ta zi yet le ri mi zi bil di ri riz. Or ge ne ral ler, Er ge ne kon ve AKP lar, yar gýç lar ve hâ kim ler i çin bri fing ler dü zen li yor lar. E ko no mi yi de ih mal et mi yor lar el bet. Ser ma ye nin ye þil o la ný nýn yük sel me sin den kay gý la nýp ön lem a lý yor lar. Bu a ra da Ü çün cü Dün ya Sa va þý çýk sa, Es ton ya or du la rý E dir ne ka pý la rý na da yan sa, he rif le rin ru hu bi le duy ma ya cak. Çok meþ gul ler çün kü. Sa vaþ la, sa vun may la fi lan il gi len me ye za man la rý yok, kos ko ca mem le ke ti yö ne ti yor lar. Bu me sai Öz den ör nek in bel ge le di ði Ge nel kur may la baþ la ma dý. Hep böy ley di. Çað daþ La ik Sün ni Müs lü man Türk u lus-dev le ti, nü fu sun Fran sýz va tan da þý na ben ze me yen köy lü ký lýk lý ke sim le ri ni dýþ la dý. Her kes dý þa rý da kal dý. Kim kal dý ge ri ye? Tek tük u zay lý lar dý þýn da, kim se kal ma dý. Va tan da þýn hiç bi ri ni be ðen me yen, bir kýs mý ný ko van, bir kýs mý ný kat le den, ge ri ka la ný ný da zor la mu a sýr me de ni yet se vi ye si ne yük selt me ye az me den bir dev let, var lý ðý ný an cak þid det le, zor kul la na rak ve as ke rî yön tem ler le sür dü re bi lir. Baþ ka tür lü sü müm kün de ðil dir. Er ge ne kon u bu çer çe ve i çin de gör mek ge rek. De rin dev le tin de ðil, bil di ði miz dev le tin bir par ça sý. Ve li Kü çük, Þe ner E ruy gur gi bi le ri çü rük el ma de ðil ler, el ma nýn do ða sý bu za ten. Er ge ne kon yan lýþ lýk la or ta ya çýk mýþ, ge çi ci bir sap ma de ðil, dev le tin kök lü ve ol maz sa ol maz bir un su ru. Er ge ne kon a kar þý yü rü tü len mü ca de le nin ya vaþ lý ðý, gü dük lü ðü, su lan ma sý hep bun dan kay nak la ný yor. Çün kü Er ge ne kon u hal let mek, ba sit bir te rör ör gü tü nü da ðýt mak la, bir kaç gö zü ka ra ma ce ra cý yý tu tuk la mak la o la cak þey de ðil ten be ri sü re ge len dev le tin biz zat ken di siy le mü ca de le et me yi ge rek ti ri yor. AKP bu nu ya pa bi lir mi? Ya pa bil me si ge re kir. Top lum bu nu is ti yor ve bu nu is te di ði i çin AKP ye oy ve ri yor, AKP nin bu doð rul tu da at tý ðý her a dý mý des tek li yor. A ma AKP ya pa mý yor. Ya pa mý yor, çün kü par ti nin tüm yö ne ti ci ve ü ye le ri Türk Müs lü man mu ha fa za kâr ge le ne ði nin i çin de doð muþ, bü yü müþ ve e ði tim gör müþ. Bu ge le nek, son Türk Müs lü man dev le ti ni yü cel tir, bu dev le ti ze de le me yi va him bir suç o la rak gö rür. Er ge ne kon da va sý nýn so run la rý, Er ge ne kon cu la rýn di re ni þin den ol du ðu ka dar, AKP nin mu ha fa za kâr lý ðýn dan kay nak la ný yor. Ro ni Mar gu li es / Ta raf,

9 Y MAKALE 9 GSM: (0505) Ý da re ye ta lip din dar la rýn ö nün de ki risk ler Re vaç ta ol ma sý nýn bir so nu cu o la rak, bil sin ve ya bil me sin, gü nü müz de bir çok in sa nýn me rak la il gi len di ði mes lek le rin ba þýn da si ya set a la ný ge li yor. Si ya se ti bir mes lek o la rak be nim se yen ve bu i þin eh li o lan in san la rýn si ya se te so yun ma la rý el bet te nor mal bir du rum. Fa kat si ya se tin bir ül ke i da re si sa na tý ol du ðu nu; bu nun da be lir li ba zý ka bi li yet le ri, hü ner le ri ge rek tir di ði ni bil me yen in san la rýn bu iþ i le il gi len me le ri, fi i lî o la rak si ya set le a lâ ka dar ol ma la rý ne de re ce doð ru dur bi le mi yo rum. Son yýl lar da ba zý din dar in san la rýn, hat ta bir çok ce ma a tin faz la sýy la si ya se tin i çi ne gir me le ri, bu a lan da ic ra-i fa a li yet te bu lun ma la rý dik kat çe ki ci dir. As lî va zi fe le ri di ne ve din dar la ra hiz met o lan ce ma at le rin bu de re ce aþk-ý me rak la si ya sî a la na yö nel me le ri hay ra a lâ met mi dir a ca ba? Ehl-i din i çin, bil has sa da di ne hiz me ti va zi fe bi len ki þi ve ce ma at ler i çin ol duk ça risk li ve teh li ke li bir a lan dýr si ya set a re na sý. Ya lan ve al dat ma ü ze ri ne dö nen si ya set te din dar si ya set çi ön ce ken di si ni na sýl mu ha fa za e de cek; son ra da ya la na, yan lý þa, al dat ma ya te ves sül et me den ne þe kil de si ya set ya pa cak? Si ya set a la nýn da ki risk ve teh li ke le ri çok i yi tes bit e den Be di üz za man, tâ bir a sýr ön ce den si ya set ha ya týn da sýdk ve doð ru lu ðun öl dü ðü nü söy lü yor. Bir a sýr ön ce den si ya set a re na sýn da öl müþ o lan sýdk ve doð ru lu ðun, bu gün i ti ba riy le i çin de bu lun du ðu du ru mu i zah et me ye ge rek var mý bi le mi yo rum. Ay rý ca he men ta ma men ta raf gir lik ü ze rin den ya pýl mak ta o lan gü nü müz si ya se tin de is te me ye rek de ol sa ba zen þey ta nýn me lek; me le ðin de þey tan ko nu mu na ge ti ril di ði teh li ke si ni gö ren Be di üz za man, yi ne bir çok si ya set çi nin bu ta raf gir lik se be biy le fâ sýk bir si ya set da þý ný, mü te dey yin mu ha li fi ne ço ðu za man ter cih et ti ði tes bi tin de bu lu nu yor ve bu se bep le þey tan dan ka çar gi bi si ya set ten kaç tý ðý ný söy lü yor. Bu me yan da Be di üz za man ýn bir di ðer tes bi ti de, si ya set çi le rin pek na dir din dar o la bi le cek le ri ne i þa re ten; si ya set çi le rin tam müt ta kî din dar o la ma ya cak la rý; ha ki kî din dar la rýn da si ya set çi ol ma ya ca ðý þek lin de dir. (E mir dað Lâ hi ka sý, Mek tup: 30, s. 113) Ay rý ca Hz. A li nin (ra) ha li fe li ði dö ne min de ge çir di ði o dað da ða lý ve sý kýn tý lý du rum da bi ze gös te ri yor ki, uh re vî ha ya tý ga ye-i mak sat ya pan tam din dar in san lar i çin, si ya set a la ný risk li ve teh li ke li bir a lan dýr. Bu nun i çin Be di üz za man a gö re di ne hiz me ti ga ye e di nen le rin, bir ta raf tan da dev let i da re si ne ta lip ol ma la rý doð ru de ðil dir. Ý ki si ni bir a ra da ba þa rýy la yü rüt mek müm kün de ðil dir. Yi ne Be di üz za man a gö re, Hz. A li nin ha li fe li ði dö ne min de ka de rin sev kiy le dû çâr kal dý ðý o mü es sif çal kan tý lar gös te ri yor ki, Hz. A li (ra) mad dî hi lâ fet ten zi ya de ma ne vî hi lâ fe te e hil dir. Hat ta bu se bep le dir ki, Hz. A li nin (ra) nes li nin, ka de rin sev kiy le, ma ne vî hi lâ fe te yö nel dik le ri ni gö rü yo ruz. Hz. A li (ra) ve nes li nin bir ne vî vâ ri si o lan Be di üz za man ve ta le be le ri de, si ya set a la nýn da o yo lu ta kip et miþ, hiç bir za man dev let i da re si ne ta lip ol ma mýþ lar dýr. (Ba zý Nur Ta le be le ri nin ken di þa hýs la rý a dý na si ya se te gir me le ri, ta biî ki me se le miz ha ri cin de dir) Bu ko nu da geç miþ ten gü nü mü ze ka dar si ya set a la nýn da ya þa nan ha di se ler, mey da na ge len man za ra lar Be di üz za man ýn söy le dik le ri ni tas dik mâ nâ sý ný ta þý yor ol sa ge rek. Çok u zak la ra git me ye ge rek kal ma dan ya kýn ta ri hi miz de ül ke miz de ki si ya sî par ti le rin ic ra at la rý na ta raf sýz bir göz le bak tý ðý mýz da, din dar gö rü nüm lü si ya sî kad ro lar dan han gi le ri nin ma ne vî sa ha da ki ba þa rý la rýn dan söz e de bi li riz? Di ne ve din dar la ra hiz met e de ce ðim di ye rek, dî nî de ðer le ri ö ne çý ka ra rak dev let i da re si ne ta lip o lan si ya sî kad ro lar dan han gi le ri mil le tin bek len ti le ri ne ce vap ver di? Ya þa ya rak gör dük ki, bu kad ro la rýn iþ ba þýn da ol duk la rý dö nem de mil let da ha faz la sýk bo ðaz e dil di, ha zýr hak la rý el le rin den a lýn dý, sý kýn tý ve prob lem ler ar ta rak de vam et ti. Ký sa ca, her ko nu da ol du ðu gi bi, bu ko nu da da Be di üz za man ýn tav si ye le ri ne ku lak ver mek ten baþ ka ça re yok. Bir þef kat kah ra ma ný: Fir devs Sö ker ya se ni as ya.com.tr G eç ti ði miz yýl Þef kat Kah ra man la rý i sim li bir ya zý di zi si ha zýr la mýþ týk. Di zi bi te li ay lar ol du. Ya yýn la dý ðý mýz o ça lýþ ma lar þim di ler de ki tap laþ mak i çin tek nik ma sa da bas ký yý bek li yor. Be ri yan da, bil gi a ký þý mýz da de vam e di yor... Bun lar dan bi ri de Üs tad Haz ret le ri nin E mir dað lý ta le be le rin den Fir devs ve Ah met Sö ker çif ti. On la rý ya zý di zi sin de ta nýt mýþ týk, a ma o ðul la rý i le ko nuþ ma fýr sa tý mýz ol ma mýþ tý. Bir prog ram dâ ve ti ü ze ri ne geç ti ði miz haf ta yo lu muz Es ki þe hir e dü þün ce o ðul la rý Ýs ma il Bey ve e þi Ha ti ce Ha ným i le bir gö rüþ me yap týk. O gö rüþ me den not lar ak ta rý yo ruz siz le re.. ZÂT-I MUH TE RE MÝ ÇOK SE VE RÝM Ýs ma il Be yin ba ba sý Ah met Sö ker nal bant týr. Sa ba hýn ka ran lý ðýn dan ak þa mýn ka ran lý ðý na ça lý þýr. E mir dað a sür gün gel di ðin de Üs ta da at ver di di ye Af yon Ce za e vin de ka lýr. Ba ba sý ný zi ya re te ha pis ha ne ye git ti ðin de oð lu na Üs ta dýn kal dý ðý dö kük sa çýk o da yý i þa ret e der, mah kûm lar dan Ka sap Ta hir i le ta nýþ tý rýr. Zin cir len miþ teh li ke li bir mah kûm dur o. A ma Ri sâ le-i Nur la rý öð re nin ce de ði þir ta ma men. Ba ba sý nýn an lat tý ðý na gö re Af yon Ha pis ha ne si ne ilk gel dik le rin de Üs tad ka pý dan gir me den ön ce ge ri dö ne rek be ra be rin de ki le re Bu ra sý suç suz lar i çin Med re se-i Yu su fi ye dir! der. Son ra gi rer. Ger çek ten ha pis ha ne med re se o lur. Ah met Sö ker o ra da 62 gün ka lýr. Ço ðu be ra at e der ler za ten. Ev de ha pis ha ne ha tý ra la rý ný an la týr: Mah ke me de hâ kim Bu at se nin mi? di ye rek, a týn fo toð ra fý ný gös te rir. E vet, be nim! ce va bý ný a lýn ca A tý ne den ver din? di ye so rar. Üs tad Haz ret le ri ni gös te re rek Zat-ý Muh te re mi çok se ve rim Hâ kim Bey der. Ha kim Ka nun la ra mu ha le fet et tin! de di ðin de Ben bir þey yap ma dým Hâ kim Bey, at mu ha le fet et miþ se o nu bil mem! ce va bý ný ve rin ce hâ kim çok hid det le nir. A tý sa tar, bir baþ ka sý ný a lýr lar. Ye ni at bir gö zü kör ve öy le huy suz dur ki a ra ba ya ko þul maz. A ma sý ra Üs ta dýn a ra ba sý na gel di mi uy sal la þýr çe ker. Zü be yir ve Cey lan A ða bey ler a ra ba sür me yi öð re ne si ye Üs ta dý Ýs ma il Bey gez di rir. Ço ðu kez Yor gun De de, Ko lon çam a gi der ler. Bir de fa sýn da Üs tad Ta le be li ðe ka bul et tim. Na ma zý ný kýl! der o na. E mir dað da Üs ta dý e vin de ze hir ler ler. Hü kü met Ta bi bi Ta hir Bar çýn hem ha fýz, hem dok tor dur. Meh met Ça lýþ kan i le bir lik te çok sa hip çý kar lar Üs ta da. Ri sâ le-i Nur lar in sa ný e ði tir, de ðiþ ti rir. Söz ge li mi Mus ta fa A cet a yak ka bý ta mir ci si dir. Ken di ni ye tiþ ti rir. Ho ca, i mam, hat tat o lur. Di ya net te ça lý þýr. El ya zý sýy la Kur ân ya zar, an ne si Fir devs Ha ný ma he di ye e der. Öy le si ne kýy met li dir ki o Ku r'ân Fir devs Ha ný mýn na za rýn da, öl me den ön ce o nu to ru nu Ul vi ye Ha ný ma e ma net e der. AN NEM O KU MA YAZ MA ÖÐ REN DÝ Fir devs An ne öy le si ne o ku ma sev da lý sý dýr ki, Ri sâ le o ku ya ca ðým di ye el li ya þýn dan son ra o ku ma yaz ma öð re nir. Hiç u tan maz il ko ku la gi den ço cuk lar la bir lik te ça lý þýr, so rar, öð re nir. Ha ným la rýn soh bet le ri ni ta kip e der. He le e þi Ah met Be yin ö lü mün den son ra ne re dey se ge ce le ri u yu maz. De vam lý Ri sâ le o kur, zi kir le meþ gul o lur. E mir dað da dý þa rý dan Üs ta dý zi - ya re te ge len ha ným la ra Fet hi ye Ça lýþ kan i le yar dým cý o lur. Kas ta mo nu lu Ul vi ye Ha ným, Ýz mir li Zeh ra ha ným lar ilk ak la ge len ler dir. Ýs ma il Bey Ül ke nin e ko no mi si na sýl dü ze lir? di ye bir soh bet or ta mýn da ko nu þur ken Be nim an nem e ko no mist ti de yin ce çok þa þý rýr lar. An la týr an ne si ni, yap týk la rý ný. Hâ lâ dost la rýy la bir a ra ya gel dik le rin de gü ler, Tek rar an lat þu e ko no mist an ne ni! di ye þa ka la þýr, ha yýr la yad e der ler Fir devs An ne yi. Bütün kom þu la rý gi bi on la rýn da ba ðý var dýr. Bað, bah çe, a ðaç öy le ö nem li dir ki her ba ðýn, her a ða cýn bir a dý var dýr. Þim di ler de yaz lý ða gi dil di ði gi bi on lar da Hý dý rel lez de gi der, bað bo zu mun da dö ner ler E mir dað a. Ý þin du ru mu na gö re E mir dað da ki ev de de ka lý nýr. Pek mez, ka bak lý pek mez, ka vur ma bað da ya pý lýr. Güz gel di ðin de an ne si ve ni ne si i ki ko yun sa týn al dý rýr, on la rý kar puz la, ek mek le bes ler bü yü tür ler. Ký þa gi rer ken kes ti rir, ka vur ma sý ný ya par lar. O yýl lar da ka sap yok tur ki! Kýþ lýk et ih ti ya cý böy le kar þý la nýr. Bað la rýn da kü çük bir fý rýn la rý var dýr. Ek - Firdevs Anne öylesine okuma sevdalýsýdýr ki, Risâle okuyacaðým diye elli yaþýndan sonra okuma yazma öðrenir. Ýlkokula giden çocuklarla birlikte çalýþýr, sorar, öðrenir. Hanýmlarýn sohbetlerini takip eder. Hele eþi Ahmet Beyin ölümünden sonra neredeyse geceleri uyumaz. Devamlý Risâle okur, zikirle meþgul olur. me ði, ye me ði o ra da pi þi rir ler. Ku yu ya yi ye cek le ri sar ký týr, buz do la bý gi bi kul la nýr lar. Yir mi ku laç tan su çe ker bos tan la rý ný su lar, seb ze ye tiþ ti rir, her gün bir se pet de E mir dað da ki ev de ka lan la ra da gön de rir ler. An ne si Üs tad Haz ret le ri nin ver di ði yo ðurt pa ra sý ný bi rik ti re rek i ki ku zu al mýþ, on la rý ço ba na ver miþ tir. On lar ço ðal dý ðýn da sa tar, ü ze ri ne bi raz da i lâ ve e dip oð luy la be ra ber hac ca gi der ler. Böy le ik ti sat lý, ka na at kâr bir an ne dir o FÝR DOST! Fir devs Sö ker i, ya nýn da ve fat et ti ði ge li ni Ha ti ce Ha ným da an lat tý. Yaþ lý lý ðý ný oð lu nun ya nýn da ge çi ren Fir devs An ne ge rek ti ðin de oð lu na kar þý ge li ni ni ký zý gi bi hep sa vu nur, kol lar Üs tad Haz ret le ri o na Fir devs de mez Fir dost der. E mir dað da bir gün gö rüm ce si Þa hi de i le be ra ber Üs ta dýn zi ya re ti ne git me ye ha zýr lan dýk la rýn da ka la ba lýk o lup da dik kat çek me sin di ye ka yýn va li de si on lar la git mez. Üs ta dýn hu zu ru na gir dik le rin de Fir dost yok mu? di ye so rar. Dö nüþ te ka yýn va li de si zi ya re tin na sýl geç ti ði ni öð ren mek is ter. Üs ta dýn ken di si ni sor du ðu nu öð ren di ðin de na sýl að la dý ðý ný bu gün bi le u nut maz Ha ti ce Ha ným. E mir dað da ha ným lar bir a ra ya ge le rek Nur soh bet le ri ya par lar. Þa hi de An ne çok fa al dir. Ço cuk la rý kü çük ol du ðun dan faz la ka tý la maz Ha ti ce Ha ným. A ma on la rý çok se ver. Kýz la rý nýn bi ri nin a dý Üs ta dýn an ne si nin a dý o lan Nu ri ye, di ðe ri nin se Ul vi ye dir. Kas ta mo nu lu Ul vi ye Ha ným E mir dað a Üs ta dý zi ya re te gel miþ, on lar la ta nýþ mýþ týr. Çok me de ni, çok za rif bir ha ným dýr o. Üm mü han Ün lü Tey ze ço cuk la rý ný em zi rir ken  lim ler den, sa lih ler den o lur sun in þa al lah! di ye duâ et me si ni tem bih ler. Ka yýn va li de si çok gay ret li, gi riþ ken, ça lýþ kan dýr. Ký rýk çý kýk iþ le ri ni çok i yi bi lir, in san la ra yar dým cý ol ma ya ça lý þýr. Ri sâ le-i Nur o ku duk la rý top lan tý la rý hiç bit mez. Git ti ði yer ler de Nur cu ha ným la rý mut la ka bu lur, ta ný þýr, ko nu þur. Ký zý nýn ya ný na Ýz mir e git ti ðin de Ay va lýk lý Le man Tey ze yi bu lup ko nuþ tu ðu nu an lat mýþ týr ge li ni ne. Ba zen dil o ru cu tu tar. Kim se yi ya ný na ka bul et mez, kim sey le ko nuþ maz O na Sen o ruç tu tu yor sun, ben gü na ha gi ri yo rum! di ye ta ký lýr Ha ti ce Ha ným. Sýk sýk Ri sâ le o ku yun! di ye ha týr la týr ev lât la rý na. Gü zel di kiþ bi lir. Bir gün Meh met Ça lýþ kan di kiþ i çin bir top si yah ku maþ ge ti rip tes lim e der Fir devs An ne ye. Ye le ði di ker. Üs tad Ben si yah ye lek giy mem de yin ce, Fet hi ye Ça lýþ kan i le be ra ber be ya zý ný dik miþ ler. Üs tad da kar þý lýk o la rak bir göm lek ve rir o na. Ha ným lar 3 4 ki þi o lur lar, Üs tad ký ra çýk tý ðýn da o nun ar ka sýn dan gö rüþ mek i çin ya ný na gi der ler. Bir gün grup ta ki bir ha ný ma Üs tad Haz ret le ri Ri sâ le-i Nur o ku nur ken yat ma! de yin ce hep si me rak e dip Üs tad sa na ne den böy le de di? di ye so rar lar. Me ðer e þi ses li o la rak ders ya par ken o ha ným ya ta rak din ler miþ. Çok gay ret li dir Fir devs An ne. Her ya ným tit ri yor ký zým. Ne ya pa yým yi ne de gay ret e di yo rum der. Genç tir, gü ler, a ma þim di ka yýn va li de si nin ne de mek is te di ði ni an lar. Kim se nin ar ka sýn dan ko nuþ maz, ne söy le ye cek se ki þi nin yü zü ne söy ler. O yüz den ba zý dost la rý çe ki nir Fir devs An ne den. Bir gün ký ya fe ti hay li a çýk o lan ta ný dýk genç ler den bi ri o nu gör dü ðün de ar ka sý ný dö ner. O nun ya ný na gi de rek, Ký zým ben den kor ka ca ðý na Al lah tan kork! der Fir devs An ne. Son za man la rýn da has ta la nýr, has ta ne ye ya tý rý lýr. Has ta ya ta ðýn da ta ný dýk dok tor lar dan bi ri ne An ne niz kab rin de siz den du â bek li yor. Siz de hiç al dý rýþ et mi yor su nuz der. Hiç çe kin mez, doð ru bil di ði ni her yer de ko nu þur, a ma kim se nin ar dýn dan lâf et mez. Ge li ni nin ku ca ðýn da ve fat e der. Has ta ne den e ve çý kar dýk la rýn da ya ta ðý na ya tý rýr lar. Bir müd det son ra ken di ni bir den ye re a tar. Ne den öy le yap týn, a cý dý di zin! der ge li ni. A cý ma dý. Bu ra sý da ha i yi di ye mý rýl da nýr. Son ne fe si ni yu mu þak dö þek te ver mek is te mez. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Kadýn, san'at ve marifet Bu ket Yü cel: Bi zim düþ ma ný mýz ce ha let, za ru ret, ih ti lâf týr. Bu üç düþ ma na kar þý sa n'at, ma ri fet, it ti fak si lâ hýy la ci had e de ce ðiz. Bu cüm le yi ka dýn a çý sýn dan a çýk lar mý sý nýz? Ya ni ka dýn sa n'at ve ma ri fet a çý sýn dan ne yap ma lý dýr? Ön ce lik le þu hu su su a yý ra lým: Ka dý nýn sa nat yap ma sý ve ma ri fet el de et me si ay rý bir hu sus tur; bu he de fe u la þýr ken e de bi ni ve if fe ti ni çið ne me si ve ya çið net me si ay rý bir hu sus tur. Hiç þüp he siz ka dýn, e de biy le ve if fe tiy le sa n'at ve ma ri fe te kat ký ve re bi lir ve ver me li dir. E sef le be lir te lim ki, ka dýn ko nu su be þer ta ri hin de bi le rek ve ya bil me ye rek hep yan lýþ mec râ la ra çe kil miþ ve sû-i is ti mâ le uð ra mýþ ko nu la rýn ba þýn da yer al mýþ týr. As rý mý za gel di ði miz de, e þit lik ve e ko no mik ba ðým sýz lýk söy lem le ri i çe ri sin de ka dý nýn dik ka ti ta ma men yu va sý dý þý na çe kil mek is ten miþ; mo da, gö re nek, çað daþ lýk, gü zel lik, sa n'at, mes lek, e ði tim... vs. gi bi hep bü yü lü kav ram lar ö ne sü rü le rek; ar, na mus, if fet, ha yâ, þef kat, sev gi ve fe dâ kâr lýk gi bi ka dý nýn fýt ra týn dan o lan a sýl mâ ne vî de ðer le ri â de tâ yok sa yýl mýþ ve bun da ma a le sef ba þa rý lý da o lun muþ tur. Ka dý nýn ya ra tý lý þý ný gü zel leþ ti ren na mus, if fet, e dep, ha ya, þef kat, mer ha met, sev gi ve fe da kâr lýk duy gu la rý i le ça týþ ma dan, hat ta bu duy gu la rý pe kiþ ti re cek þe kil de sa n'at ya pý la maz mý, ma ri fet el de e di le mez mi, e ði tim a lý na maz mý? Pe kâ lâ müm kün dür! Fa kat ge lin gö rün ki, ýs rar la Ýs lâ mi yet in ka dýn la rý her me se le de ev de hap set ti ði it ham la rý ge liþ ti ril miþ, sa ha be dö ne mi nin ça lý þan, ü re ten, sa va þa ka tý lan, sað lýk hiz met le ri ve ren ve in sa nýn bu lun du ðu her yer de bu lu nan; a ma if fe tiy le, hay si ye tiy le, ki þi li ðiy le, ha yâ sýy la bir nâ mus â bi de si ke si len ba þý mý zýn tâ cý as hab ka dýn la rý gör mez den ge lin miþ tir. Ka dýn þef kat kah ra ma ný dýr. E vi nin, yu va sý nýn, ço cuk la rý nýn ki þi lik li bir top lum çe kir de ði ol ma sý ta ma men ka dý nýn ma hâ ret li el le ri nin, müþ fik gön lü nün, sev gi do lu yü re ði nin ve fe dâ kâr si ne si nin, yu va sý ný kah ra man ca be nim se me si ve a na þef ka tiy le ku cak la ma sý i le müm kün dür. A na þef ka ti, ev sa kin le ri nin vaz ge çe me di ði en yük sek de ðer ler den dir ve hiç bir þe ye fe dâ e di le mez. Ýn san fýt ra tý nýn yak la þý mý bu dur. Kur ân ýn ter ci hi bu yön de dir ve Pey gam ber E fen di miz (asm) Cen ne ti ka dý nýn a yak la rý al tý na bu nun i çin, ya ni ör nek a na sý fa tý i çin koy muþ tur. Ka dýn ça lýþ maz mý? Ka dýn ü ret mez mi? Ka dý nýn e ko no mi ye kat ký sý o la maz mý? Ka dýn top lum hiz me ti ya pa maz mý? Ka dýn e ði tim a la maz mý? Ka dýn sa nat ya pa maz mý? Ka dýn yu va sý nýn dý þý na çý ka maz mý? Ka dýn el bet te ça lý þýr, ü re tir, top lum hiz me ti ya par; bu nun i çin e vi nin dý þý na fi i lî o la rak çýk ma sýn da di nî bir sa kýn ca da o la maz. A ma yu ka rý da i fa de et ti ði miz þe yin al tý ný mu hak kak çiz me li yiz: Ça lýþ mak i le if fet siz lik, sa n'at i le e dep siz lik, ma ri fet i le ha ya sýz lýk ay ný þey ler de ðil dir! Ýs lâ mi yet in ü ze rin de tit re di ði if fet, nâ mus, ar, ha yâ, e dep, ne zâ ket, ter bi ye, hay si yet, þef kat ve ka dýn lýk o nu ru hiç bir þey i çin yok sa yý la maz. Ol ma sa da o lur de ni le mez. Ön ce iþ ya da sa n'at ve ya ma ri fet ter ci hi ya pý la maz. Bir ta kým kav ram la rý ka os ha li ne ge ti re rek, bâ tý lý hak gö rün tü süy le tak dim e de rek; ya ni a çýk söy le ye lim, si zi ten zih e di yo rum öz gür lü ðü sa vu nur ken if fet siz li ðin rek lâ mý ný ya pa rak, bir ma lý ta ný týr ken ka dý nýn o nu ru nu çið ne ye rek, hay si ye ti ni a yak lar al tý na a la rak ve bu na da mes lek ve ya sa n'at di ye rek, ça lýþ ma yý ve ü re ti ci ol ma yý ö ver ken ar ve ha yâ da mar la rý ný çat la týr ca sý na ka dý ný kem göz le rin e si ri ya pa rak ve ka dý ný dý þa rý ya mah kûm e de rek; ya ni Ýs lâ mi yet in te mel de ðer le riy le sa va þa rak ka dýn a dý na bir þey ler ka zan dýk la rý ný zan ne den ler ya nýl mak ta dýr lar. Çün kü öz gür lük Ýs lâm ýn ma lý dýr. Be di üz za man ýn i fa de siy le, hür ri yet i ma nýn en has ö zel li ði dir. Ça lýþ mak ve ü ret mek Ýs lâm ýn ma lý dýr. Gör gü ve ne zâ ket Ýs lâm ýn ma lý dýr. Say gý ve o nur Ýs lâm ýn ma lý dýr. Sa n'at, gü zel lik ve es te tik Ýs lâm ýn ma lý dýr. Top lu ma hiz met et mek Ýs lâm ýn ma lý dýr. Ýn san lý ðýn ya ra rý na her tür lü ma ri fet, e ði tim, mes lek ve sa n'at lar Ýs lâm ýn ma lý dýr ve hi mâ ye sin de dir. Kim se Ýs lâ mi yet e bu de ðer le ri ders ve re mez. Fa kat her kes Ýs lâ mi yet in has sas ol du ðu ter bi ye, þef kat, ar, ha yâ, nâ mus ve if fet de ðer le ri ne de Ýs lâ mi yet in ti tiz li ði öl çü sün de sa hip çýk mak zo run da dýr. Ak si tak dir de kay be den in san lýk o la cak týr. Ni te kim Be dî üz za man Haz ret le ri nin ve ciz i fa de sin de bu hu sus, Ka dýn lar yu va la rýn dan çý kýp, be þe ri yol dan çý kar mýþ; yu va la rý na dön me li þek lin de i fa de si ni bul muþ tur. Bu cüm le de Be di üz za man yu va lâf zýy la, mü cer ret if fet ve nâ mus un ka dýn i çin ve in san lýk i çin ol maz sa ol maz bir mâ ne vî de ðer ol du ðu nu ha týr la tý yor. 1 Yok sa ka dý nýn sa n'at ve ma ri fet ya pa ma ya ca ðý ný de ðil! Dip not: 1- Söz ler, s. 374, 667.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Gerçeði arayan düþünceler Beynim Benim azap aletim Baþýmýn içindeki Sorularla boðuþan An be an Sinirlerin aðýnda Örüldüðü binlerce Gelgitlerin merkezi Þüphelerin harmaný Kimim ben Nereden geliyor, Nereye gidiyorum. Ne yapmalýyým Neden buradayým Nedir gerçek Yalan mý aynada gördüklerim Zihnime ket vurmuþ bir hayal mi Bir ifrite yoldaþ olmuþ Esrarý mý bir hokkabazýn Bir yanýlsama mý gördüklerim Daha mý gerçek Zihnimdeki gerçek Aynadaki gerçekten Yüzleþtim sandým derken Korkular mýydý aynadaki mahiyet Yalan mý þimdi gerçekten Kemirir bir kurt gibi Zihnimi bu sorular Cevapsýz mý kalacak Benimle mi gidecek Sonsuza dek Ama yok. Öyle kolay mý Þimdi çözüm zamaný Anlamalýsýn önce Bir gizem midir herkes Herþey bir bilmece mi Tanýmak için kâinatý Önce taný kendini Meyvesisin çünkü sen En küçük bu kâinatýn Akýlla bulamazsýn tek baþýna gerçeði Bir rehber anlatmadan baþtan sona herþeyi En doðru rehber ise Efendisi âlemin Elçisi sahibinin Gösterdiði ýþýkla Herþey bir anlam bulur Kâinat kitabýnda Beyin dediðin ne ki Gerçekleri anlasýn Sinir aðý bir dizi Moleküller Partiküller Biyokimyasal kademeli dizi Kendine kör âleme saðýr Ýþte çözdün þifreyi Þimdi sen aðýr aðýr Anlamazsýn gerçeði gerçekle yüzleþmeden Çýkamazsýn yoluna çapraz labirentlerden Düþünmeden bulamazsýn düþüncenin özünü O rehbere yoldaþ ol Dinle onun sözünü Yanlýþ yollarda giden Ulaþamaz gerçeðe Unut gitsin uzatma Eðri paradigmayý Uzaklaþ Yavaþ yavaþ Saçma varsayýmlardan MEHMET ÝPÇÝOÐLU Ýstanbul lâleleri, 73x147cm yaðlýboya ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si ta - ra fýn dan 6. sý ger çek leþ ti ri len Ýs tan bul Lâ le Fes ti va li kap sa mýn da Ni þan ta þý City s de Top rak Sa nat Ga le ri si ün lü res sam Me tin A sað ýn Ot ta man Tu lip te ma lý re sim ser gi si sa nat se ver ler i le bu luþ tu. Ev sa hip li ði ni Cen giz Ka ra - van&ay fer Top rak çif ti nin yap tý ðý ser gi ye iþ, sa nat ve ce mi yet ha ya týn - dan çok sa yý da ün lü i sim ka týl dý. Ser - gi nin a çý lýþ kok te y li ne il gi bü yük ol du. Ser gi yi ge zen ün lü i sim ler a ra sýn da Tür kan Sa ban cý, Me li sa Ta pan, A li A týf Bir, Ýl han Gü lay da var dý. Yo ðun ka tý lý mýn ol du ðu re sim ser gi sin de e - ser ler bü yük be ðe ni top la dý. Bü yük þe - hir Be le di ye sin den Tu lin Er söz ün ko - nuþ ma sýy la baþ la yan dâ vet te ko nuk lar Lâ le de sen li tab lo la ra ve renk le ri ne hay ran kal dý. Ün lü res sa mýn re sim le ri nin yer al - dý ðý Ot to man Tu lip te ma lý ser gi, 6. U - lus la ra ra sý Ýs tan bul La le Fes ti va li çer - çe ve sin de 20 Ma yýs a ka dar de vam e - de cek. Ser gi le ri yurt i çi ve yurt dý þýn da bü - yük kit le ler ta ra fýn dan be ðe niy le iz le - nen Türk re sim sa na tý nýn ö nem li i - sim le rin den, Me tin A sað; Os man lý da Lâ le i le A na do lu da lâ le nin, iç sel, bi - çim sel, gör sel kav ram la rý ný i çe rik len - di re bi le cek ser gi kon sep tin de, Ýs lâm kül tü rü i le bir lik te o luþ tur du ðu ca zi - I. Ýslâmî Türk Edebiyatý Sempozyumu yapýldý YAÐMUR Dil Kültür ve Edebiyat Dergisi ile Marmara Üniversitesi Türk- Ýslâm Edebiyatý Anabilim Dalý nýn birlikte düzenlediði I. Ýslâmî Türk Edebiyatý Sempozyumu Baðlarbaþý Kültür Merkezi nde Prof. Dr. Orhan Okay ýn açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Orhan Okay, sempozyumun ilk oturumunu Ýslâmî Edebiyat Kavramý ve Bunun Ýçlemi-Kaplamý, eski deyimiyle tazammunu ve þümulü nedir? sorusuyla açtý. Bu sorunun cevabýnýn tartýþýldýðý ilk oturumda farklý yaklaþýmlar ve görüþler öne sürüldü. Sempozyumun ilim heyetinde kültür edebiyat dünyasýna yön veren birçok akademisyen yer alýyor. Sempozyum, Ýslâmî Türk Edebiyatý alanýnda yapýlacak ilk sempozyum olma özelliðini taþýyor. Kültür Sanat Servisi be ye dik kat çe ki yor. Tür ki ye yi sa nat i le ta ný tým pro je le ri Ýstanbul üç lâle, 10x148cm yaðlýboya Os man lý Lâ le si nin ca zi be si Türk re sim sa na tý nýn ö nem li i sim le rin den, Me tin A sað; Os man lý da lâ le i le A na do lu da lâ le nin, iç sel, bi çim sel, gör sel kav ram la rý ný i çe rik len di re bi le cek ser gi kon sep tin de, Ýs lâm kül tü rü i le bir lik te o luþ tur du ðu ca zi be ye dik kat çe ki yor. Lâleli Kaftan, 110x140 cm yaðlýboya Çinili lâle, 115x150 cm yaðlýboya Res sam Me tin A sað ýn Ot ta man Tu lip te ma lý re sim ser gi si 20 Mayýs a kadar açýk. Sergiyi gezenler arasýnda Türkan Sabancý da vardý. kap sa mýn da e ser le ri ba zý Av ru pa ül - ke le rin de Ý tal ya, Yu na nis tan, Ýn gil te re, Fran sa ya ný sý ra ABD, Hin dis tan, Ye ni Ze lan da, Bir le þik A rap E mir li ði, Mý sýr, Rus ya ve Ka na da da ö zel ko lek si yon ve ga le ri ler de yer a lan A sað, tab lo la rý - ný Türk Ýs lâm sa nat la rý, A na do lu Me - de ni yet le ri, Me zo po tam ya, A ya sof ya, Bi zans ve Ro ma gi bi do ðu-ba tý uy gar - lýk la rý ný i çi ne a lan te ma lar ý þý ðýn da yap mak ta. Ser gi de tu al ü ze ri yað lý bo ya, tek ni - ðin den o lu þan çe þit li e bat lar da or ta la - ma 50 a det e ser yer a lý yor. Yer: Top rak Sa nat Ga le ri si Ad res: City s A lýþ ve riþ Mer ke zi Kat: 5 (R Ka tý) Ni þan ta þý Ýs tan bul rak sa nat.com Sempozyumu nun ilim heyetinde kültür edebiyat dünyasýna yön veren birçok akademisyen yer alýyor. Sempozyum, Ýslâmî Türk Edebiyatý alanýnda yapýlacak ilk sempozyum olma özelliðini taþýyor. Bir Yýl Sul tan bey li fo toð raf ser gi si SULTANBEYLÝ NÝN dört mev si mi, ço cuk la rý, yem ye þil or ma ný, ren - gâ renk çi çek le ri, kim se nin dik ka - ti ni çek me yen ka re le ri Gök men Kan be roð lu, Sul tan bey li yi fo toð - raf la dý, Sul tan bey li Be le di ye si de bu eþ siz ka re le ri ser gi le di. Bu genç ve sý cak il çe yi 1 yýl bo yun ca ge zen, so kak la rýn da, o kul la rýn da, yem - ye þil or ma nýn da dek lan þö re ba - san, Sul tan bey li Be le di ye si fo - toð raf çý sý Gök men Kan be roð lu, Sul tan bey li ar þi vi ni gö rü cü ye çý - kar dý. Bir yýl Sul tan bey li a dýy la ser gi ça lýþ ma sý na baþ la yan Kan - be roð lu, il çe yi dört mev sim fo - toð raf la dý, ha zýr la dý ðý kom po zis - yon la Sul tan bey li nin 1 yý lý ný ö - zet le di. Sul tan bey li den gü zel ve sý cak ka re ler gör mek is te yen ler, Muh sin Ya zý cý oð lu Kül tür Mer - ke zi nde 10 Ma yýs a ka dar Ga le ri Ýs tan bu len sis te ki ser gi yi zi ya ret e - de bi lir ler. Se dat Ser dar / Ýs tan bul Mu sý kî nin Ý lâ hî aþk a te þin de Aks-i Se dâ sý AÞK, ta sav vuf ha vu zun da ka nat la - nýr da u çar Can per va ne mi sa li a te þin aþ kýy la ya nar ken di le ge lir de ke lâ mýn ne fe siy le te ren nüm e - der der di ni Türk Ta sav vuf Mu - sý kî si, bu te ren nüm le rin top la mý - dýr. Bu gün bir ço ðu mu zun di li ne pe le senk o lan bu e ser le rin bir ço - ðu, ru hun Ý lâ hî Aþk ýn hu zu run da ya þa dý ðý gel git le rin bir ne ti ce si dir. Ve bu ko nu da ol duk ça zen gin bir re per tu ar bu aþk yo lu nun yol cu la - rý ta ra fýn dan biz le re e ma net e dil - miþ tir. Ce mal Re þit Rey Kon ser Sa lo nu, bu e ma net le rin bir kez da ha meþk i ne sah ne o lu yor Vey sel Dal sal dý ve E rol Kö ker, E - nes Er gür ün su nu muy la din le - yen le ri bu meþk in hu zu ru na da - vet e de cek Ce mal Re þit Rey Kon ser Sa lo nu nda 2 Ha zi ran ak - þa mý ger çek le þe cek o lan Aks-i Se da kon se rin de, ta sav vuf yol cu - lu ðu nun sa týr baþ la rý sa yý la bi le cek i lâ hî ve tür kü ler den o lu þan zen gin re per tu ar, Vey sel Dal sal dý ve E rol Kö ker in yo ru muy la din le yen le re su nu la cak. Sa id Te mur / Ýs tan bul KERMESE DÂVET Hanýmlar Komisyonumuzun öðrenciler yararýna düzenlediði kermesimizde;el iþi, göz nuru birbirinden güzel hediyelikler, yöresel tatlarla zenginleþtirilmiþ gýda reyonumuz, içli köfteler, çið köfteler, börekler, dolmalar, tatlý çeþitleri, yaþ pastalar... Züccaciyeden giyime aradýðýnýz her þeyi bulacaðýnýz kermesimize katýlýmlarýnýzla bu hayýryarýþýna sizler de ortak olun! TARÝH : YER : Ýstiklal Mahallesi, Þehzade Caddesi, No-6/B Ümraniye/ÝSTANBUL ÝRTÝBAT: 0 (216) GSM : (0535) SOL DAN SA ÐA 1. B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Suç suz, gü nah sýz. - Yü ze yi ý þý ða kar þý du yar lý bir mad de i le kap lý kâ ðýt ü ze ri ne, ka lýp tan çe kil miþ re sim kop ya sý. 2. A ðýr lýk ve u zun luk öl çü le ri i çin ka bul e dil miþ kanunî öl çü mo de li. - As lý, ge r çe ði an la mýn da bir ke li me. 3. Yüz, çeh re. - Kav ga, gü rül tü pa týr - tý. 4. Na ne, dað na ne si m² de ðe rin de yü zey öl çü bi ri mi. - Di ni i nan cý ol ma yan. 5. Ço ðu kýl dan do kun muþ, bü yük çu val. - Ses li du yu ru nun halk a ra sýn da söy le ni þi. 6. Mev le vî tek ke le - rin de o ku nan bes te le rin ta ma mý. - U za ma fak tör le ri. 7. A rap ça da su. - Bal bö ce ði. - Sat ranç ta ye nil gi. 8. Bir a maç çev re sin de top lan mýþ ve ya ay ný a ma cý güt tük le ri i çin bir a ra ya gel miþ o - lan la rýn tamamý. - De niz ve ya göl su la rý i le çev ril miþ kü çük ka ra par ça sý, ce zi re. 9. Hz. Mu - ham med'den (asm) son ra o nun ve kil li ði gö re vi ni ü ze ri ne a lan ha li fe le re ve ri len un van. - Yý lýn al týn cý a yý. 10. Ge lir ler. - Gol at mak ve ya sa yý ka zan mak a ma cýy la ya pý lan a kýn, o fans. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Herhan gi bir ye rin a la ný, yüz öl çü mü. - Bir sü tun göv de si nin ve ya bir va zo kar ný nýn çev re si ne e þit a ra lýk lar la pa ra lel ve ya sar mal o la rak u zun la ma sý na a çý lan o yuk. 2. Yu na nis tan'ýn baþ þehri. - Be bek i çin ha zýr la nan yi ye cek le rin ge nel a dý. 3. Ku zey Av ru - pa'da ya þa yan, çok yu mu þak ve in ce tüy le ri o lan, pos tu i çin av la nan kü çük hay van. - Dað ser vi si. 4. Muð la'nýn bir il çe si. - U tan ma duy gu su. - O ku ma yaz ma sý ol ma yan. 5. Mo lib de nin sim ge si. - Namus. - An go la'nýn tra fik i þa re ti. - (Tersi) Bedduâ. 6. Bir son ba har mey ve si. - Dil bilg sin de ü leþ - tir me sa yý sö zü. - Haf ni yu mun sim ge si. 7. Zey tin ya ðý çý ka ran men ge ne ler de ki ça tal a ðaç. - Bir siyasî partimizin simgesi. 8. Ce hen nem me le ði. - Çok ol ma yan. 9. Bir çok or ga - nik mad de yi e rit mek te kul la ný lan u çu - cu, ko lay ca a lev a lýr, e ter ko ku sun da bir sý vý. - Slayt gös te rim ci ha zý nýn di ðer a dý. 10. Ta vu ðun la des ke mi ði ni i ki ki þi nin bi rer u cun dan tu ta rak kýr ma sýn dan son ra bi ri nin bir þe yi ak lým da ve ya ha tý rým da de me den ö te kin den al ma - sýy la ye nik sa yýl ma sýy la bi ten o yun. - Mi lâ dî yýl da ü çün cü ay. 11. Bir þart e ki. - El ma' da ses li ler. - Res mî ha ber a jan sý - mý zýn ký sa sý. 12. Sav rul muþ har man tý - na zý. - Yüz ger dir me a me li ye si BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Z A H E B A D Ý R E Y A L E K E T Ý M Ý R E R Ý K A Z A N A Ý T A M E N T O L T A P A Þ A A N Ý A Y E T R R F Ý P L E T A Ç Ý N K O E N E M A N A Ý M N Ý K A D A T A T A Ç E L Ü Y U S A M E T A Þ Ý R E T A R A M A S E R Ý Z Ý K A P A L A K

11 Y EKONOMÝ 11 MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ 29 NÝSAN 2011 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,5190 ÖN CE KÝ GÜN 1,5180 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2480 ÖN CE KÝ GÜN 2,2575 p DÜN 76,25 ÖN CE KÝ GÜN 75,00 p DÜN 512,01 ÖN CE KÝ GÜN 499,00 p Ma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek Ca rî a çýk ö nem li bir so run MA LÝ YE Ba ka ný Meh met Þim þek, Ca rî a çýk, kar þý kar þý ya ol du ðu muz ö nem li bir so run a la ný dýr. Þu an da biz bu nu gü ven ve is tik rar e sa sý ü ze rin de yö ne ti yo ruz, yö ne ti le bi lir ký lý yo ruz de di. Þim þek, Türk Sa na yi ci le ri ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ SÝ AD) ta ra fýn dan dü zen le nen 2011 yý lý CE O Fo ru mu nun ilk top lan tý sý nýn a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, ca rî a çý ðýn ge cik me li bir ra kam ol du ðu nu, ca rî a çýk ta e ner ji yi dik ka te al mak ge rek ti ði ni söy le di. Pi ya sa bek len ti le ri ne gö re Tür ki ye ye i liþ kin ra ka mýn, a çý ðýn bu se ne yüz de 7,5 e çý ka bi le ce ði yö nün de ol du ðu nu i fa de e den Þim þek, bu nun en az yüz de 5,5 i nin e ner ji ol du ðu nu vur gu la dý. Za man za man Ma dem bu ka dar e ko no mi i yi gi di yor, na sýl o lu yor da BM ge liþ miþ lik en dek sin de 83. sý ra da yýz den di ði ni söy le yen Þim þek, As lýn da çok an lam lý bir so ru. O so ru nun ce va bý bi zim nü fu su mu zun or ta la ma kaç yý lý o kul da ge çir di ði i le doð ru dan i liþ ki li dir. Tür ki ye ye ba ký yor su nuz 6.5 yýl. 25 yaþ üs tün de tam bir fe lâ ket du rum söz ko nu su. Bu nu si ya se ten söy le mi yo rum. Ger çi mu ha le fet bu nu söy ler ken bi zi suç lar ma hi yet te söy lü yor a ma as lýn da ce va bý bi zim dö nem de ðil. Ö ne ce ki dö nem ler de bu 25 yaþ üs tü nü fus ta cid di bir e ði tim ek sik li ði miz söz ko nu su. O ECD ül ke le rin de or ta la ma nü fu sun o kul da ge çir di ði sü re yýl, Tür ki ye nin en faz la ek sik li ði o ra da di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Borç ya pý lan dýr ma sý na 1 ay da ha u zat ma VER GÝ VE PRÝM BORÇ LA RI NIN YE NÝ DEN YA PI LAN DI RIL MA SI NA Ý LÝÞ KÝN BAÞ VU RU VE ÝLK TAK SÝT Ö DE ME SÜ RE SÝ NÝN 1 AY U ZA TIL MA SI KA RA RI, RES MÎ GA ZE TE DE YA YIM LAN DI. CUM HU RÝYET ta ri hi nin en bü yük borç ya pý lan dýr ma sýn da 2 Ma yýs 2011 ta ri hin de do lan sü re 1 ay u za týl dý. Ver gi ve prim borç la rý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu ka mu a la cak la rý nýn ye ni den ya pý lan dýr ma sýn da, baþ vu ru ve ilk tak sit ö de me sü re le ri bir ay u za týl dý. Ba kan lar Ku ru lu nun 6111 Sa yý lý Ka nun da Yer A lan Ba zý Baþ vu ru ve Ýlk Tak sit Ö de me Sü re le ri nin U za týl ma sý na Ý liþ kin Ka rar ý Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak, yü rür lü ðe gir di. Bu na gö re, 6111 sa yý lý Ka nu nun Ma li ye Ba - kan lý ðý na, Güm rük Müs te þar lý ðý na, Ýl Ö zel Ý da re le ri ne ve Be le di ye le re Bað lý Tah sil Da i re le rin ce Ta kip E di len Am me A la cak la rý i le Be le di ye le rin ve Bü yük þe hir Be le di ye le ri Su ve Ka na li zas yon Ý da re le ri nin Ba zý A la cak la rý na Ý liþ kin hü küm le ri i çe ren i kin ci, Sos yal Gü ven lik Ku ru mu na Bað lý Tah sil Da i re le rin ce Ta kip E di len A la cak la ra Ý liþ kin hü küm le ri i çe ren ü çün cü ve çe þit li or tak hü küm le ri i çe ren dör dün cü ký sým la rýn da yer a lan baþ vu ru sü re le ri i le Sos yal Gü ven lik Ku ru mu na ya pý la cak o lan ö de me ler ha riç ilk tak sit ö de me sü re le ri, Ka nu nun 4 ün cü mad de si i le 17 nci mad de si nin se ki zin ci fýk ra sý nýn (b) ben di hü küm le ri sak lý kal mak ü ze re, Ka nun da be lir ti len sü re le rin bi ti min den i ti ba ren bir ay u za týl dý. Baþ vu ru sü re le ri 2 Ma yýs ta so na e ri yor du. Söz ko nu su ka nun kap sa mýn da, Sos yal Gü ven lik Ku ru mu na ya pý la cak o lan ö de me ler den ilk tak sit ö de me sü re si bu yýl Ma yýs a yýn da so na e re cek o lan la rýn ilk tak sit ö de me sü re si de ka nun da be lir ti len sü re le rin bi ti min den i ti ba ren bir ay u za týl dý. Ka ra ra gö re, 6111 sa yý lý Ka nu nun in ce le - me ve tar hi yat saf ha sýn da bu lu nan ver gi le re i liþ kin dü zen le me nin yer al dý ðý 4. mad de si i le di ðer a la cak la rý dü zen le yen 17. mad de si nin se ki zin ci fýk ra sý nýn (b) ben din de yer a lan TRT nin ban drol üc ret le ri ve e lek trik e ner ji si sa týþ be de li pay la rý na i liþ kin baþ vu ru ve ilk tak sit ö de me sü re le ri, ka nu nun ya yým lan dý ðý 25 Þu bat 2011 ta ri hin den 2 Ma yýs 2011 ta ri hi ne (bu ta rih da hil) ka dar ya pý lan teb li gat la ra mün ha sýr ol mak ü ze re Ka nun da be lir ti len sü re le rin bi ti min den i ti ba ren bir ay u za týl dý. An ka ra / a a Ka yý sý nýn ya rý sý yan dý THY nin, 2023 he defi TÜRK Ha va Yol la rý (THY) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ham di Top çu, 2023 te dün ya da ilk 10 a ra sý na gir miþ, glo bal bað lan tý la rý ný yap mýþ, dün ya nýn her nok ta sý na di rekt u çuþ lar ger çek leþ ti ren, Ýs tan bul u hub yap mýþ, kar go ta þý ma cý lý ðýn da söz sa hi bi þir ket ha li ne gel me yi he def le dik le ri ni bil dir di. Ham di Top çu, 2008 de bütün dün ya yý sa ran glo bal kri zin THY ye çok ya ra dý ðý ný be lirt ti. Spor da yap týk la rý spon sor lu ðun çok fay da sý ný gör dük le ri ni di le ge ti ren Top çu, þöy le ko nuþ tu: Ö zel lik le Bar ce lo na ve Manc hes ter U ni ted spon sor lu ðu çok et ki li ol du. Þu an da bi ze ge len spon sor luk tek lif le ri var, de ðer len di ri yo ruz. Bu tek lif le rin Net work a ðý mý za ve mar ka de ðe ri ne na sýl kat ký ya pa ca ðý na ba ký yo ruz. Bar ce lo na ve Manc hes ter Ü ni ted spon sor lu ðu mar ka de ðe ri mi zi art týr dý. An ka ra / a a Do lu, hu bu bat ve an tep fýs tý ðý ný vur du Ga zi an tep in A ra ban il çe sin de do lu dolayýsýyla 25 bin dö nüm hu bu bat e ki li a lan ve 20 bin dö nüm An tep fýs tý ðý bah çe si nin za rar gör dü ðü bil di ril di. Ýl çe Ta rým Mü dü rü A bu zer Boz kurt, ön ce ki ak þam sa at le rin de ki þid det li do lu ve ya ðýþ dolayýsýyla e ki li a lan la rýn za rar gör dü ðü nü söy le di. Do lu dolayýsýyla za rar gö ren böl ge ler de tes bit ça lýþ ma sý yap týk la rý ný di le ge ti ren Boz kurt, bu a ra da ce viz bü yük lü ðün de ki do lu sebebiy le dý þa rý da ot la tý lan 10 kü çük baþ hay va nýn te lef ol du ðunu, ba zý a raç la rýn cam la rý nýn ký rýl dý ðýný, do lu dan ön ce ki sa ða nak dolayýsýyla da i ki e vi su bas tý ðýný da bil di rdi. Ga zi an tep / a a MA LAT YA DA KÝ ka yý sý a ðaç la rý nýn ya rý ya ya ký ný nýn don dan do la yý yan dý ðý a çýk lan dý. Ma lat ya Ta rým Ýl Mü dü rü Ha mit Ay gül, Ni san ta rih le rin de ya þa nan don o layýn da ka yý sý a ðaç la rý nýn yüz de 42.6 sý nýn za rar gör dü ðü nü, ü re tim kay bý nýn 132 bin ton ol du ðu nu söy le di. Ay gül, mev sim þart la rý nýn ta ma men dü zel me di ði ni, a ðaç la rýn bun dan son ra da so ðuk lar dan et ki le ne bi le ce ði ne de dik kat çek ti. Ay gül, don dan en çok Do ðan þe hir in il çe si nin za rar gör dü ðü nü de söz le ri ne ek le di. Ah met Kur naz / Ma lat ya

12 12 Y PAZAROLA Çýlgýn kediler EDEP Kedi de di ði miz hay van bir mü ba - rek mah lûk tur. Ne bi le yim me - se lâ kö pek ler i çin da ha ge nel ge - çer cüm le ler ku ra rak be ag le lar o yun - cu dur, ço cuk se ver; do ber man a tem - kin li yak laþ mak lâ zým, ba zen sa pý ta bi - lir; ta zý lar hýz lý ko þar; bil mem ki mi i yi av kö pe ði o lur; pit bull kö tü el de ye ti þir - se sal dýr gan o lur di ye bi li riz. Ha a þim di bu nu de dik, bir ve te ri ner ya da hay - van lar dan i yi an la yan bi ri si çý kýp; Ha- yýr e fen dim bu tarz ge nel le me ler çok yan lýþ di ye bi lir pek ta bi î. A ma de mek is te - di ði mi an la dý nýz, kö pek ler bi raz da ha hu yu su yu bel li hay van lar dýr. Ke di ler öy le mi? Ay ný cins ten dört ke - di yi koy yan ya na, dör dü de ka fa sý na gö re ta ký lýr. Bi ri ge lir sýr na þýr, ö bü rü zýp lar at - lar, bir baþ ka sý sü rek li u yur, dör dün cü de sev me ye kalk san týr ma lar, sen sev me ye - yim di yin ce de ge lir ku ca ðýn da u y u m a y a baþ lar. Han gi sa at te ne ya pa ca ðý ný pek kes ti re - me ye bi lir sin, u yu yor de di ðin an da zýp la - ya rak üs tü ne at la ya bi lir ya da ha di o yun oy na ya lým di ye kur de le yi çý ka rýn ca ba sit - çe sýr tý ný dö nüp gi de bi lir. Bü tün ev a ha li si o tur muþ ge ce 9 ci va rý te - le viz yon sey re der ken o bir den e vin i çin de cin çarp mýþ gi bi bir o kö þe den bir bu kö þe ye koþ ma ya baþ la yýp, on dan son ra da rah met li de de nin en sev di ði ya taþ kol tuk ta ký mý nýn, a ya ðý ký rýl dý ðý i çin en gi di ci va zi yet te o lan san dal ye si ni, san ki bil miþ de seç miþ gi bi he - def a lýp, 2 met re ö te den pa ti naj çe ke rek san - dal ye ye doð ru sal dý rý ya ge çe bi lir, te pe si ne u - laþ tý ðý an da biz ev a ha li si ne ba na bo yun e - ðe cek si niz po zu nu ve rip, son ra tam da de - de nin a ya ðý nýn di bi ne san dal yey le bir lik te ka pak la na bi lir. Ay ný ke di me se lâ bir bay ram sa ba hý u - yan dý ðý mýz da ko oc ca bir tep si þe ker pa re nin her bi ri ni ay rý ay rý mýn cýk mýn cýk ya pa rak ta dý na bak mýþ o la bi lir, on dan son ra ta dý na ba ka ma dan çö pe dö kül mek zo run da ka lan þe ker pa re le re mi ya nar sýn, yok sa be ye fen di - yi bir tür lü ya ka la yýp da pa ti le ri ni sil me yi be ce re me di ði miz i çin, e vin yer le ri nin, çe þit li kö þe le re ya yýl mýþ þer bet li pa ti iz le riy le ya pýþ ya pýþ ol ma sý na mý? Ke di ler de di ðim gi bi il ginç ya ra týk lar dýr; ken di le ri ne her þe yi hak gö re bi lir ler. E - vin te pe le rin de ge zin - mek on la rýn hak ký dýr; o te pe de ki raf la ra ne hak la bib lo diz me ye ni yet len miþ si niz dir? Ma sa nýn üs tün de ça lýþ ma lam ba sý nýn ý þý ðý - nýn vur du ðu yer de ki o sý cak lýk tan boy lu bo - yun ca ya ta ðý ný ya ya rak fay da lan mak yi ne o - nun hak ký dýr; siz ken di ni zi ne sa nýp da o ra - ya ça lýþ ma kâ ðýt la rý ný zý koy muþ su nuz dur? Ço rap ku tu la rý, ye ni yý kan mýþ ça ma þýr la rýn dur du ðu se pet gi bi yer ler, yu mu þak ol du ðu i çin gü zel yat ma me kân la rý dýr; si zin si yah ço rap la rý ný zýn, ký lýk ký ya fe ti ni zin o nun tüy le ri ne bu lan ma sý as lýn da be ye fen di ya da ha ný me fen di nin si ze yap tý ðý bir lü tuf - tur, yok sa bu nun ye ni mi far ký na va rý yor - su nuz? Sa bah la rý si zin uy ku nu zun en tat lý ye rin de ol ma nýz o na bir þey i fa de et me ye bi lir, zi ra o an da per de den gi ren gü neþ ý þý ðý nýn yan sý ma la rýy la oy nar ken, o ra ný za bu ra ný za týr nak ge çir mek ö - nem siz bir de tay dýr. Kar ný a cýk týy sa do - yu rul ma lý dýr, el bi se le ri pis len miþ se de - ðiþ ti ril me li dir, yok sa sa lo nun or ta ye ri ne ça mur lu gir mek en tabiî hak ký dýr. O sak sý lar o ra ya çi çek bes - le mek i çin kon ma mýþ týr, on la rýn as lî gö re vi ken di si nin e þe le me si ve oy na - ma sý i çin top rak ta þý yý cý lý ðý yap ma la - rý dýr. Ke di me rak lý hay van - dýr, her þe yi ka rýþ týr ma lý ve her ye re bur nu nu sok ma lý dýr. Her ye re týr man ma lý, her de li ðe gi rip ne var bak ma lý dýr yok sa çat la yý ve rir ma a zal - lah. Ka fa sý na koy du ðu ey le mi ger çek leþ tir me es na sýn da ö nü ne çý kan en gel le ri de vi re bi lir, dü þü re bi lir, ký ra bi - lir. Bun lar nor mal þey ler dir. Biz fa ni le rin ö n e m s i z eþ ya la rý o - nun ha ya týn - da bir ö - nem teþ kil e t m e k d u r u - m u n d a de ðil dir. Ya da me se lâ sýrf me rak et ti ði bir þe yi kok la mak ya da ta ný mak is ter ken o - nu dü þü re bi lir, dö nüp si ze ba sit çe a a a ben dü þür me dim, ken di ken di ne düþ tü ba ký þý a ta bi lir, son ra da hiç bir þey ol ma mýþ gi bi ye - re at la yýp kok la ma se an sý na kal dý ðý yer den de vam e de bi lir. Bir þe yin se nin koy du ðun yer de dur ma sý ný is te mi yor sa, sen, ke di eþ ya - yý dü þür dük çe i nat la kal dý rýp o ra ya koy ma - ya de vam e der sin; o da, o nu tek rar tek rar at ma ya de vam e der. So nun da ka za na nýn kim o la ca ðý ný söy le me me ge rek yok her hal de. Yi ne ay ný me rak tan do la yý, yan ya - na du ran bü tün kak tüs le rin her bi ri ni tek tek kok la ya cak ve her bir kok la ma son ra - sý bur nu na ba tan di ken ler den do la yý hap - þý rýp, ka fa sý ný sal la ya rak, bir son ra ki ni kok la mak ü ze re ham le yap ma ya de vam e de rek si zi gül me kriz le ri ne so ka cak týr. Ke di ler de süt ten að zý ya nan, yo ður du üf le ye rek yer man tý ðý pek ge liþ me miþ tir ne ya zýk ki, me rak her za man her þey - den üs tün ge le cek tir. Köþeden EROL OKUTUCU ro lo ku tu cu.com SÝYASÎ par ti ler 12 Ha zi ran ge nel se çim le ri i çin mey - dan la ra in me ye baþ la dý lar. Ta biî par ti le rin gü zi de baþ kan la rý sa de ce not kâ ðýt - la rý, ka lem, dos ya tü rü ak se su ar lar la ye tin mi yor lar. Þim di ler de li der le ri miz ge lir ken eks tra dan ký lýç, kal kan, ka sa tu ra gi bi ya ra la yý cý ve kalp ký ra bi le cek çe kiç ler eþ li ðin de sah ne a lý yor lar. Sah ne plat for mu caz gýr la rýn ca bol gü rül tü lü ve pa - týr tý lar la ko nuþ ma ya baþ la yan li der ler bir baþ lý yor lar. Son ra da pir de vam e di yor lar. A ma ne ya zýk ki þim di ye ka dar MÝR o lan yi ðit çý ka ma dý. (Bek li yo ruz! Al lah tan ü mit ke sil mez!) Bay baþ kan la rýn bir hýþ mý nan baþ la yan da lýþ la rý, gi de rek iv me ka za ný yor ve ar týk kon trol e di le mez bir ha le ge li yor. Son ra ne o lu yor? Bir de ðil, bir çok fil züc ca ci ye ci dük kâ ný na pa las pan dý ras dal mýþ gi bi o lu yor. Gök kub be ye te lâ fi si müm kün ol ma yan gaf lar dan na-hoþ se da lar bý ra kýl dý ðý gi bi ka lý yor. Hem de ge ri dö nü þü mü ol ma yan kir li lik te. Öy le cüm le ler ku ru lu yor ve sav ru lu yor ki, ke li me - ler mik ro fon dan ho par lö re git me mek i çin kab lo la ra sa rý lý yor lar. Hey hat! Baþ kan la rýn se si bas ve tiz o la rak da ha güç lü! Ön ce ho par lör ler son ra da din le yi ci le rin ku lak la rý - na ka dar in ti kal sü re ci ta mam lan mýþ o lu yor. Ço luk ço cu ða iz le til me me si ge re ken sah ne ler sa - lon la rý mý za do lu þu ve ri yor. As lýn da bu söy lem ler u ya rý i le ya yýn lan ma ya baþ - la ma lý dýr. 80 yaþ ve ü ze ri (U mu lur ki din le yi ci nin ku la ðý sa ðýr fa lan o la bi lir!) A man ne lâf lar ne lâf lar Biz de zan ne der dik ki, bu tür soh bet ler-a týþ ma lar ke nar ma hal le ler de yi ne ke na rýn a dam la rýn ca ken di a ra la rýn da söz le re dö kü lür dü. Za man de ðiþ ti. Bu tür soh bet ler ar týk te pe ler de ya pý lý yor. A ta la rý mýz çok gü zel in san lar mýþ ki biz le re çok kýy met li söz ler bý rak mýþ lar: Bi li yor san ko nuþ ör nek al sýn lar, bil mi yor san sus a dam san sýn lar. Yi ne ay ný a ta la rý mýz Pa paz yel le nir se a ziz ce ma at ne ya par? (Bi lin so ru yu si ze çay ýs mar la ya ca ðým) di - ye bu yur muþ lar dýr. (Bu i kin ci si hak kýn da de di ko du - lar var dýr, a ma ne ka dar doð ru bi le mi yo ruz. Ri va yet - ler böy le söy lü yor a ma!) Pe ki, ma dem a ta söz le ri ne gir dik bir cüm le da ha ya zýp ka ça lým. (Ve ken di mi zi bu at mos fer den kur ta - ra lým) A ta la rý mýz; E dep yâ Hû! de miþ ler dir. E dep ne dir? El ce vap: E dep, gü zel ter bi ye, i yi dav ra nýþ, gü zel ah lâk, ha yâ, ne za ket, za ra fet gi bi mâ nâ la ra ge lir. Me se lâ ter bi ye li ço cuk, e dep li ço cuk, kö tü söz söy le me yen ço cuk Ab dil Us ta ma Ma ru za tým dýr Ben den nal bant lý ðý al dýn, Fa kî ri iþ siz bý rak týn. Sen ki As ya da nâm sal dýn. Bu nu da mý ya pa cak týn?!. Ab dil Us ta, ba na bý rak Nal tak ma yý, mýh çak ma yý. Ger çi ol mam sa na çý rak, Bi le mem tür kü yak ma yý. Ýs ti yor san sen çi vi çak Tah ta la ra, ka las la ra. Nal bant lýk tan i yi bu bak; Ka zan dý rýr ko lay pa ra. Mer kep bi raz a ta ben zer; Yal nýz o na nal çak maz lar. Vu rul sa da ger çi se mer; Uy gun mu di ye bak maz lar. SEYFEDDÝN YAÐMUR Nal is ter el bet te ka týr; Ü zen gi, e yer, gem ol sa... Sa yý lýr ta biî ki, ha týr; Ar pa, yu laf tan yem ol sa... Ýl ham ver din ba na Us ta, Ha týr lat týn da es ki yi. Tec rü bem yok bu hu sus ta, Af fet ol ma mýþ sa i yi... Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: Y Medya Grup Uygun Fiyata Satýlýk DEVREMÜLK Afyon Gazlýgöl Termal Tatil Köyünde 10 günlük tapulu satýlýk devremülk Not: Araba ile takas olunur. Gsm: E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor nelektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça Bahçelievler/Ýstanbul nkýr ta si ye sek tö rün de de - ne yim li pa zar la ma e le ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi ne Ý - þit me En ge li ler Öð ret me ni a - lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE nkeçiören Aktepede 3+1 Ýrtibat : n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) SA TI LIK DA Ý RE nsahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) nkartal' da Sahibinden 135m 2 daireler n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) SA TI LIK AR SA n Arnavutköy 'de Sahibinden köyiçinde asfalta cepheli 500m TL Yarý Peþin Yarýsý vadeli arsa n Arnavutköy 'de Sahibinden köyiçinde manzaralý 1000m TL Yarý Peþin yarý vadeli arsa n Yalova 'da göl manzaralý 850m 2 triplex villa n Ýznik 'te Köy, Orman, Doða Manzaralý müstakil, tapulu bahçeler, 5283 m TL 2563 m TL 2177m TL 1860m TL n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir m 2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa n Sahibinden Yalovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m 2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr TL n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m TL 2956 m TL 2327 m TL 1860 m TL 715 m TL n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman Çorlu/Tekirdað n Ar na vut köy Na kaþ ma - hal le sin de sa hi bin de ye ni yol gü zer ga hý na cep he 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Ta kas,tak sit ya pý lýr. Muh te - lif yer ler i çin bi zi a ra yý nýz n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n2003 model Transit connect 160,000 km tl kapalý kasa /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa /Ankara ÇE ÞÝT LÝ nateþ OtoLPG'de ÞOK Kampanya Marmara bölge bayisinden T4-Blue Ýtalyan 790 TL Tomasetto Ýtalyan 990 TL Ýkitelli Merkez: Topkapý Þube: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu n SAMARKANT Þehiriçi þehirlerarasý marangozlu n ALÝMOÐLU Evden eve marangozlu 150TL

13 DÝZÝ 13 Dünyevîleþtirme tuzaklarý BÝR TA RAF TAN KE MA LÝZM, BÝR TA RAF TAN KÜ RE SEL KA PÝ TA LÝZM, DÜN YE VÎ LEÞ TÝR ME TU ZAK LA RI NA DÝ REN ME YE DE VAM E DEN SON KA - LE DU RU MUN DA KÝ NUR TA LE BE LE RÝ NÝN BU DU RU ÞU NU GEV ÞET MEK VE ON LA RI DA TES LÝM AL MAK Ý ÇÝN TA AR RU ZA DE VAM E DÝ YOR LAR. KÂZIM GÜLEÇYÜZ ir ti ni as ya.com.tr -6- Ali Bu laç, Ma a le sef AKP ik ti da rý dö ne - min de ce ma at ler, hiç ol ma dý ðý ka dar po li ti ze ol du lar, ik ti da ra an ga je ol du - lar ve genç-di na mik en te lek tü el le ri ni dev le tin me mu ru ha li ne ge tir di ler di yor (Va tan, 3 Mart 2009). As lýn da ce ma at le rin po li ti zas yo nu sü re ci Mil - lî Ni zam Par ti si nin ku ru lu þuy la baþ la dý. A ma ce ma at le rin tü mü o ra ya kay ma dý ðý i çin bu du - rum o za man sý nýr lý ve mev ziî kal dý. 12 Ey lül A - NAP ý ge ti rin ce ye ka dar. A NAP ik ti da rýy la bir lik te, ce ma at le rin ö nem li bir kýs mý dev let im kân la rýy la des tek le ne rek ti - ca rî leþ ti ril di ve bu na bað lý o la rak po li ti ze e dil di. Bir çok fark lý a lan da fa a li yet gös te ren þir ket ler ku rul du. Fi nans ku rum la rý o luþ tu rul du. Bü yük hol ding ler mey da na ge ti ril di. Ev vel ce ce ma a tin öz kay nak la rý na da ya lý mü te va zi im kân lar la çý - ka rýl ma ya ça lý þý lan ya yýn or gan la rý kit le sel le þen ga ze te le re dö nü þür ken bun la ra rad yo ve TV ka - nal la rý ek len di. Ve hiz met mü lâ ha za sýy la gi ri - len sü reç, kay gan bir sath-ý ma il ha li ne gel di. Ýlk baþ lar da ha ber bül ten le ri ni bi le ba þör tü lü spi ker ler le su nan ba zý TV ka nal la rý, da ha son ra hem bu uy gu la ma ya son ver di ler, hem de müp - te zel lik te di ðer ka nal lar la a de ta ya rý þýr ha le gel - di ler. So nuç ta, o ri ji nal kim lik le rin de je ne re ol du ðu, ka pi ta liz min ku ral la rý nýn ö ne çýk tý ðý, þir ket çý - kar la rý nýn hiz me tin ge rek le ri ne bas kýn gel di ði, si ya sî ik ti dar la i liþ ki le rin de bu na gö re þe kil len - di ði çok ib ret ve ri ci kim lik e roz yon la rý ya þan dý. Zühd ve tak va yý e sas a lan ha yat tarz la rý terk e di lir ken, þa ta fat, lüks, gös te riþ, öl çü süz tü ke tim ve is ra fa da ya lý bir ya þa yýþ üs lû bu or ta ya çýk tý. Ni þan, dü ðün ve ta til le ri ni beþ yýl dýz lý o tel ler - de yap ma yý a lýþ kan lýk ha li ne ge ti ren, mar ka gi - yi nen, lüks ve pa ha lý lo kan ta lar da ye mek yi yen ve eð len ce yer le rin de boy gös te rip do ðum gü nü kut la ma la rý ya pan bir Ýs lâm sos ye te si o luþ tu la rýn ba þýn da A NAP ýn ik ti dar dan u zak - la þýp çe kim mer ke zi ol mak tan çýk ma sýy la, ce - ma at le ri dün ye vî leþ tir me sü re ci, MNP- MSP nin de va mý o la rak kit le ye a çýl ma ça ba sý i - çin de ki RP dö ne min de de vam et ti. RP nin 1994 te ki ye rel, 1995 te ki ge nel se çim - de el de et ti ði ba þa rý, ön ce ken di kad ro la rýn da, son ra des tek ve ren ce ma at ler de, ik ti dar ni met - le rin den da ha faz la pay al ma iþ ta hý ný ka bart tý. Ö te den be ri yan daþ zen gin ler o luþ tur ma me ka niz ma sý o la rak iþ le yen i ha le sis te mi, bu dö nem de RP li ler ve des tek ve ren ler le hi ne ça lýþ tý. Bu na i lâ ve ten, ye tiþ miþ kad ro lar yi ne ye rel ve mer ke zî yö ne ti min bü rok rat la rý o la rak is tih dam e dil di. Öy le ki, çok sa yý da a ka de mis yen si ya se te ve bü rok ra si ye ka na li ze e di le rek ü ni ver si te kür sü le ri bo þal týl dý, üs te lik bu du - rum En çok pro fe sör bi zim kad ro la rý mýz - da söy lem le riy le ö - vün me ve si le si ya - pýl dý ve bu kay dýr - ma 28 Þu bat ta ü - n i v e r s i t e l e r i n YÖK e liy le res mî i de o lo ji nin ka le le - ri ha li ne ge ti ril - me si ni son de re ce ko lay laþ týr dý AKP nin tek ba þý na ik ti da rý, ar ka sý na al dý ðý ce - ma at le rin bü yük ço ðun lu ðuy - la bir lik te, bu de je ne ras yo nu çok da ha i le ri bo yut la ra ta þý dý Te set tü rün i fa de si ol ma sý ge re kir ken ma a le sef yer yer AKP nin sim ge si ha li ne ge ti ri len þek liy - le ba þör tü sü, bir mo da ve þýk lýk ak se su a rý ol - ma ya in dir ge ne rek i çi bo þal týl dý. Ve bu du rum sa de ce ba þör tü sün de de ðil, sos yo log Mü fit Yük - sel in söy le di ði gi bi (Ye ni As ya, 23 Þu bat 2009), din dar lýk te za hür le ri nin ta ma mýn da or ta ya çýk tý. AKP yi ik ti da ra ta þý yan kit le ler i çin de ö nem li bir ye re sa hip o lan din dar ke sim le rin ö zel lik le yö ne tim kad ro la rý na ya kýn o lan la rýn da göz le - nen ik ti dar ni met le ri ni pay laþ ma e ði li mi nin ge tir di ði ma ne vî e roz yon had saf ha ya u laþ tý.. AKP ik ti da rýn da ya þa nan lar, ce ma at le rin bu sar sý cý ger çek ten, ev vel ce gö rül me miþ bo yut lar - da et ki len dik le ri ni gös te ri yor... *** NUR CU LAR VE AKP Har vard Ü ni ver si te sin de Ýs lâ mî le þen ka pi ta - lizm ve ya ka pi ta list le þen Ýs lâm ko nu lu dok to ra ça lýþ ma sý ný sür dür dü ðü be lir ti len Öz lem Ma di, hay li dik ka te de ðer ve il - ginç de ðer len dir me ler yap - mýþ. Gü lay Al tan ýn yap tý ðý mü lâ kat ta Ma di, ev - vel ce fark lý a lan la ra el a tan ve ken di a ra - la rýn da re ka bet ler de ya þa yan ce ma at ve Ýs lâ mî grup la - rýn, ik ti da ra yak laþ - týk ça fark lý lýk la rý ný kay bet me ye baþ la - dýk la rý ný i fa de e der - ken þu ör ne ði ve ri yor: Ön ce den Nur ce ma a - ti, Ýs lâ mî si ya sî par ti le rin en bü yük ra kip le rin den ken, þim di AKP nin en bü yük des tek çi si ol du me se lâ... (Ak þam-pa zar, 8 Þu bat 2009) Bu ra da ön ce Ma di nin kul lan dý ðý ter mi no lo ji - de ki Ýs lâ mî par ti ve Nur ce ma a ti nin ra kip li ði gi bi ta bir ler de ki i fa de so ru nu na te mas e de lim. Bi ze gö re, din a dý na çýk tý ðý ný söy le yen par ti o la bi lir, a ma Ýs lâ mî par ti ol maz ve Nur ce ma - a ti nin bu par ti ye kar þý çýk ma sý re ka bet ten de ðil, di nin si ya se te a let e dil me me si ge rek ti ði pren si - ma ça ba la rý nýn ö nün de ki en Tür ki ye de ö te den be ri de vam e de ge len di ni si ya sal laþ týr - bü yük en gel, kit le le re mal o lan Ri sa le- i Nur ha re ke tiy di. Top - lum da ki Ýs lâ mî þu ur lan ma nýn en ö nem li di na mik le rin den bi - ri ni o luþ tu ran bu ha re ke tin he - defi, hep i man la rý kur ta rýp in - san la rý e be dî sa a de te ka vuþ - tur ma ya ça lýþ mak ol du. bi ne da ya nan il ke sel bir ta výr a lýþ tan i le ri ge lir. Bu nu i fa de et tik ten son ra, Ma di nin sö zün de - ki a na me sa ja ge çe cek o lur sak; çok ö nem li ve dik kat le ü ze rin de du ru lup ir de len me si ve tah li li ge re ken cid dî bir ko nuy la kar þý kar þý ya ge li riz. Ger çek þu ki, Tür ki ye de ö te den be ri de vam e de ge len di ni si ya sal laþ týr ma ça ba la rý nýn ö - nün de ki en bü yük en gel, kit le le re mal o lan Ri - sa le-i Nur ha re ke tiy di. Top lum da ki Ýs lâ mî þu ur lan ma nýn en ö nem li ve te mel di na mik le rin den bi ri ni o luþ tu ran bu ha re ke tin he def ve gün de mi, hep i man la rý kur - ta rýp in san la rý e be dî sa a de te ka vuþ tur ma ya ça - lýþ mak ol du. Bu he de fe as la dün ye vî he sap la rýn ve ö zel lik le ik ti da rý a maç la yan si ya sî ça ba la rýn göl ge si dü þü - rül me di. Ha re ke tin ve men sup la rý nýn si ya set le i liþ ki si, se çim za ma ný oy kul la nýp, son ra sýn da yi - ne ken di hiz me tin de yo ðun laþ mak ve bu hiz - me ti en gel le yip zor laþ tý ran bas ký la ra kar þý hak, öz gür lük ve de mok ra si ta le bin de bu lu nup, ge - rek ti ðin de hu ku kî ze min de ve müs bet ha re ket pren si bi çer çe ve sin de bu nun mü ca de le si ni ver - mek le sý nýr lý kal dý. Ya ni, Nur cu lar hiç bir za man par ti kur ma dý lar ve ik ti da rý e le ge çir me ye ça lýþ - ma dý lar. An cak bu ha re ke ti si ya se te çek me ça ba la rý da hiç ek sik ol ma dý. Mil lî Ni zam Par ti si yo la çý kar - ken Nur cu la rý da ya ný na al ma ya ça lýþ tý. Ba zý mün fe rit i sim le ri kad ro su na al ma yý da ba þar dý. A ma bil has sa Zü be yir Gün dü zalp in gös ter - di ði du yar lý lýk ve ce ma a tin ek se ri ye ti nin koy du - ðu ta výr, mil lî gö rü þün Ri sa le-i Nur ha re ke ti i çe - ri sin de mâ kes ve ta ban bul ma sý na i zin ver me di. Baþ lan gýç ta þah sî ter ci hiy le par ti ye gi ren, ku - ru cu kad ro da gö zü ken, mil let ve ki li/se na tör se - çi le rek vit rin de yer ve ri len Nur cu lar da 70 li yýl - la rýn or ta la rýn da tas fi ye e di lip par ti den dýþ lan dý. 90 lý yýl la rýn baþ la rýn dan i ti ba ren kit le ye a çýl - ma a ra yýþ la rý na gi ren mil lî gö rüþ, bu çer çe ve de yýl lar ca Bi ze de ðil, ma son u þak la rý na des tek ve - ri yor lar di ye suç la dý ðý ve yer den ye re vur du ðu Nur cu lar la a ra sý ný dü zelt mek ve on la rýn des te - ði ni al mak i çin bir kez da ha ça lýþ ma ya baþ la dý. Bu nu ya par ken, ön de ge len kad ro lar Din a - dý na si ya set yap mak ve par ti kur mak ha tay mýþ sö zü nü sýk sýk tek rar la dý lar. Ay rý ca, si ya sî ça lýþ - ma la rýn da Nur cu la rýn i man hiz me tin de ki me - to du nu kul la na rak, ev ev, ka pý ka pý do la þýp in - san la rýn gön lü nü ka zan ma ya ça lýþ tý lar ve bü yük öl çü de ba þa rý lý ol du lar. A ma 1994 te ye rel, 1996 da mer ke zî ik ti da ra u laþ ma la rýn dan son ra ya þa nan lar her ba kým dan çok pa ha lý ya mal ol du. Ö zel lik le ma ne vî hiz - met ler de yýl la rýn ça ba la rýy la, a de ta týr nak lar la ka zý ya rak el de e di len ka za ným lar 28 Þu bat sü re - cin de u çu ver di ve fer sah fer sah ge ri le re git tik. Mil lî gö rü þün söy lem dü ze yin de din a dý na si ya set id di a sýn dan vaz geç ti ði ni dek la re et me si, Nur cu la rýn hak lý lý ðý nýn on lar ta ra fýn dan da ka - bul ve ik ra rýy dý, an cak bu ye ni tav rýn zih ni yet o - la rak da iç sel leþ ti ril me si ge re ki yor du ve o nok - ta da ki so ru i þa ret le ri hâ lâ de vam et mek tey di. Þu an da dev le tin en ö nem li kol tuk la rýn dan bi rin de o tur mak ta o lan zat, mil lî gö rüþ ha re ke - tiy le yol la rý ný a yýr ma a re fe sin dey ken bir ö zel soh be tin de Be di üz za man ýn hak lý lý ðý ný 28 Þu - bat du va rý na tos la yýn ca an la dýk de miþ ti. Kast et ti ði, din a dý na si ya set id di a sý nýn yan - lýþ lý ðýy dý. Ve ön ce RP nin, son ra FP nin ka pa týl - ma sý ný ta ki ben mil lî gö rüþ ten ay rý lan lar AKP i le yo la çý kar ken en çok bu nok ta ya vur gu yap tý lar. 90 lý yýl la rýn ba þýn dan i ti ba ren ya þa nan sü re - cin ni ren gi nok ta sý ný o luþ tu ran bu hu sus, bir ký - sým Nur cu la rýn din a dý na si ya set id di a sý kar þý - sýn da ki du ru þu nu hay li yu mu þa tan bir so nuç ver di. Ve bu yu mu þa ma AKP i le had saf ha ya u laþ tý. Ön ce sin de DP-AP-DYP çiz gi si ne oy ver dik - le ri hal de, De mok rat mâ nâ sý ar týk AKP ye geç - ti, yýl lar dýr bek le di ði miz din dar de mok rat lar bun lar di ye rek AKP ye yö ne len ler ol du. A ma bu, re el ger çek le re da ya lý ob jek tif bir tes bit ten zi ya de, te men nî le re da ya nan bir ter ci hin i fa de - siy di. Ve AKP ik ti da rýy la ge li nen nok ta, AB nin de - mok ra tik leþ me yö nün de ki ýs rar lý ta ki bi ne rað - men, hâ lâ faz la bir þe yin de ðiþ me di ði, 27 Ma - yýs la ku ru lup 12 Ey lül ve 28 Þu bat la pe kiþ ti ri - len dar be dü ze ni nin de vam et ti ði, as ker ü ze rin - de ki si vil kon tro lün sað la na ma dý ðý, ge çi ci dü - zen le me ler dý þýn da yar gý re for mu nun ya pý la ma - dý ðý ve ik ti dar par ti si nin bi le ka de ri ni li de re en - deks le di ði bir tab lo yu gös te ri yor. Da ha sý, ba þör tü sü ya sa ðý, din e ði ti mi ne ge ti ri - len ký sýt la ma lar, i mam ha tip le rin or ta ký sým la rý - nýn ka pa týl ma sý, Kur ân e ði ti min de uy gu la nan yaþ sý ný rý gi bi 28 Þu bat ya di gâ rý hak sýz lýk la rýn bi ti ril me si yö nün de de kay da de ðer bir i ler le me sað la na ma dý. AKP kad ro la rý nýn ve bu par ti ye has bî dü þün - ce ler le oy ve ren le rin ka hir ek se ri ye ti nin sa mi - mi yet ve i yi ni ye tin den e mi niz; a ma on la rý ten - zih e de rek, þu tes bi ti di le ge tir me miz ge re ki yor: As lýn da AKP, bir kü re sel top lum mü hen dis li - ði pro je si nin en son ü rü nü o la rak, þim di ye ka - dar si ya sal laþ ma, ti ca rî leþ me ve dün ye vî leþ me tu zak la rý na dü þü rü le me yen bir ce ma a ti bu a - lan la ra çek mek su re tiy le uh re vî a maç lý i ma nî hiz met le rin den a lý koy mak, do lay lý yol lar la da ol sa res mî i de o lo jiy le uz laþ týr mak ve ay rý ca Tür ki ye nin ka pi ta list sis te me ek lem len me si ni ko lay laþ týr mak i çin kul la ný lý yor yý lý nýn ilk gün le rin de Tür ki ye gün de mi - ne ta þý nan Müs lü man Kal vi nist ler tar týþ ma sý bu bað lam da ö nem li. Kal vi nist ben zet me si, So - ros un fi nan se et ti ði Av ru pa Ýs tik rar Ý ni si ya ti fi ad lý ku ru lu þun ra po run da A na do lu gi ri þim ci le ri i çin ya pý lý yor; ka pi ta liz min do ðu þun da Pro tes - tan Kal vi nist le rin oy na dý ðý ro le a týf ta bu lu nu - lur ken, ben zer bir rol A na do lu i þa dam la rý nýn i - nanç ve fi kir dün ya sýn da çok et kin o lan Nur cu - la ra i za fe e di li yor du. Bu çer çe ve de, sa yý la rý 5-6 mil yon o la rak ve - ri len Nur cu la rý Müs lü man Kal vi nist ler, Sa id Nur sî yi Ýs lâm Kal vi niz mi nin fi kir ön cü sü o - la rak ni te le yip, son ra bu li der li ðin Fet hul lah Gü len e geç ti ði ni id di a e den ya zý lar da hi ya zýl - dý. (Ör nek: Er tuð rul Öz kök, Hür ri yet, 26 O - cak 2006) Son dö nem de Gü len ha re ke ti ne kes kin e leþ - ti ri ler yö nel ten Prof. Dr. Ha kan Ya vuz un, da - ha ön ce sin de Ýs lâm Kal vi niz mi nin ev ve lâ A - na do lu da ki su fi lik a ký mý na ve bi lâ ha re Nur - cu luk ha re ke ti ne da ya lý o la rak ge liþ ti ði ni ö ne sü ren tez ler ha zýr la dý ðý ve A na do lu gi ri þim ci - li ði ne yas la nan AKP nin da yan dý ðý top lum sal ta ba nýn da bu ad res ler ol du ðu nu id di a et ti ði bi li ni yor. Ki, yu ka rý da bah si ge çen ra po run bel li baþ lý me haz la rýn dan bi ri de yi ne Ya - vuz un yaz dý ðý e tüd ler. Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rý na di ren - me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki Nur ta le be le ri nin bu du ru þu nu gev þet mek ve on la rý da tes lim al mak i çin ta ar ru za de vam e di yor lar. Ve bu nok ta da AKP et kin bi çim de kul la ný lý - yor. Kad ro lar ve im kân lar bah þe di le rek, Cum hu ri yet ta ri hin de ilk kez cum hur baþ ka - ný, baþ ba kan, ba kan lar, mil let ve kil le ri ve bü - rok rat la rýn a ðýr lýk lý bir ke si mi din dar lar dan o - lu þu yor ha va sý ve ri le rek... A ma bu gö rün tü al týn da, dýþ bo yu tuy la kü re sel ka pi ta liz min be - lir le di ði çer çe ve ye, i çe ri de de res mî i de o lo ji ye hap se dil miþ po li ti ka lar uy gu la tý la rak... { YARIN: SÝYASETE BAKIÞTA DENGELÝ DURUÞ {

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Y Fenerbahçeli Alex ile Trabzonsporlu Burak, bu sezon sergiledikleri performansla takýmlarýna çok büyük katký saðlýyor. FO TOÐ RAF: A A ZÝRVE DEÐÝÞÝR MÝ? ÞAM PÝ YON LUK YA RI ÞIN DA KRÝ TÝK GÜN. FE NER BAH ÇE ÝS TAN BUL BÞB YÝ, TRAB ZON Ý SE GA ZÝ AN TEP Ý A ÐIR LI YOR. Ý KÝ KAR ÞI LAÞ MA DA SA AT 19:00 DA. BUGÜN Ka dý köy de Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por u ko nuk e - de cek Fe ner bah çe de he def mut lak 3 pu an. Lig de 30. haf ta maç la - rý nýn ar dýn dan ye ni den a ve raj la li der li ðe yük se len sa rý-la ci vert li ler, sa ha sýn da oy na ya ca ðý Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ma çý ný ka za nýp, zir ve yi bý rak mak is te mi yor. Lig de ge çen haf ta Bu cas por kar þý sýn da 3-1 ye nik du ru ma düþ tük ten son ra 5-3 lük ga li bi yet a - lan Fe ner bah çe de tek nik di rek tör Ay kut Ko ca man, Ýz mir dep las - ma nýn da i kin ci ya rý da gö rev ver di ði Stoch u bu gün ilk 11 de sa ha - ya sü re bi lir. Bu cas por ma çýn da Fe ner bah çe yi 4-3 ö ne ge çi ren go - lü a tan Gü i za da 11 i zor lar ken, sa kat lý ðý nýn ar dýn dan haf ta i çin de ça lýþ ma la ra ka tý lan Sel çuk da ta kým da ki ye ri ni a la bi lir. Maç ön ce si Fe ner bah çe de 6 fut bol cu sa rý kart ce za sý sý ný rýn da bu lu nu yor. Lig de 3 er sa rý kart la rý bu lu nan Em re, Ca ner, Cris ti an, Gök han Gö nül, Yo bo ve Ö zer, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ma çýn da gö rev a lýp 1 er kart da ha gör me le ri du ru mun da, 32. haf ta da dep - las man da Kar de mir Ka ra büks por i le ya pý la cak maç ta ce za lý du ru - ma dü þe cek. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý nda sa at da baþ la ya cak kar þý laþ ma yý ha kem Fý rat Ay dý nus yö ne te cek. GEÇ TÝ ÐÝ MÝZ haf ta Es ki þe hir dep las ma nýn da al dý ðý be ra ber lik so nu cu li der li ði ra ki - bi ne kap tý ran Trab zons por i se, li gin flaþ e kip le rin den Ga zi an teps por u a ðýr lý yor. Hü se yin Av ni A ker Stad yu mun da ki kar þý laþ ma sa at 19:00 da baþ la ya cak. Mü ca de - le yi Cü neyt Ça kýr yö ne te cek. Bor do-ma vi li ler, e vin de mut lak ga li bi yet ko va lar - ken, li der lik kol tu ðu nu ge ri al mak i çin F. Bah çe nin de pu an kay bet me si ni bek le - ye cek. 52 pu an la 4. sý ra da bu lu nan To lu nay Kaf kas yö ne ti min de ki Ga zi an teps por i se, zor lu dep las man da ka za nýp 3. lük id di a sý ný sür dür mek is te ye cek. Be þik taþ tan E ge men a çýk la ma sý BE ÞÝK TAÞ Ku lü bü, Trab zons por lu fut bol cu E ge men Kork maz i le il gi li çý kan trans fer ha - ber le ri nin ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný a çýk la dý. Be þik taþ Ku lü bün den ya pý lan a çýk la ma da, E ge - men i le trans fer gö rüþ me le ri ya pýl dý ðý yö nün de ki a sýl sýz ha ber ler ü ze ri ne a çýk la ma da bu - lun ma ge re ði du yul du ðu be lir ti le rek, þu i fa de le re yer ve ril di: Ba sýn ya yýn or gan la rýn da yer a lan, Trab zons por lu fut bol cu E ge men Kork maz i le trans fer gö rüþ me le ri ger çek leþ tir di ði - miz ve ken di si i le ön pro to kol im za la dý ðý mýz þek lin de ki ha ber ler ger çe ði yan sýt ma mak ta - dýr. Tür ki ye de fut bol ya þan tý sý ný sür dü ren hiç bir o yun cu i le trans fer gö rüþ me si yap ma dý - ðý mýz gi bi, bun dan son ra da lig so na e re ne ka dar her han gi bir gö rüþ me ya pýl ma ya cak týr. Kayseri de zorlu randevu SPOR To to Sü per Li gin 31. haf ta sýn - da Kay se ris por, Bur sas por u a ðýr lý - yor. Ka dir Has Sta dýn da kar þý kar þý ya ge le cek o lan i ki e ki pin baþ la ma vu - ru þu sa at 19:00 da baþ la ya cak. Kar þý - lay ma yý ha kem Ba rýþ Þim þek yö ne te - cek. Zor lu 90 da ki ka ön ce si Kay se - ris por 44 Pu an la 7., Bur sas por i se 55 pu an la 3. sý ra da yer a lý yor. NBA de Spurs e len di NBA DE play-off mü ca de le si ne tek maç la de vam e dil di. Ba tý Kon - fe ran sýn da ki maç ta, Memp his Grizz li es sa ha sýn da San An to ni o Spurs ü ye ne rek se ri yi 4-2 ka zan dý ve a dý ný kon fe rans ya rý fi - na li ne yaz dýr dý. Grizz li es de Zach Ran dolph 31 sa yý 11 ri ba unt la do - ub le-do ub le ya pa rak sa ha nýn en sko rer o yun cu su ol du. Memp his e ki bin de Marc Ga sol 12 sa yý, 13 ri - ba unt la do ub le-do ub le yap tý, Tony Al len ve Gre i vis Vas qu ez, 11 er sa yýy la oy na dý. Spurs de i se en sko rer i sim 23 sa yý a tan Tony Par ker ol du. Spurs de Ma nu Gi no - bi li 16 sa yýy la oy na dý, Tim Dun can 12 sa yý, 10 ri ba unt la do ub le-do - ub le yap tý. Memp his Grizz li es, kon fe rans ya rý fi na lin de Ok la ho - ma City Thun der i le kar þý la þa cak. Mer sin e bü yük ya tý rým DEVLET Ba ka ný Za fer Çað la yan, Ak de niz O yun la rý kap sa mýn da, Mer sin e 500 mil yon TL nin ü ze - rin de ya tý rým ya pý la ca ðý ný söy le di. Ba kan Çað la yan, 2013 Ak de niz O - yun la rý nýn Mer sin e ve ril me si se - be biy le E dip Bu ran Spor Sa lo - nu nda ger çek leþ ti ri len Ya tý rým Prog ra mý Ta ný tým Top lan tý sýn da ki ko nuþ ma sý ný, ken di si ne ve ri len Mer sin Ýd man yur du kaþ ko lu nu boy nu na ta ka rak yap tý. Mer sin in ve Tür ki ye nin ar týk u lus lar a ra sý a - re na da boy gös ter me yi hak et ti ði - ni be lir ten Çað la yan, her a lan da ya pý la cak ya tý rým lar sa ye sin de Mer sin in ar týk ül ke ge ne lin de ki en ö nem li þe hir ha li ne ge le ce ði ni vur - gu la dý. Mer sin de ö nem li ge liþ me - le rin ya þa na ca ðý ný söyleyen Çað la - yan, Bu ya tý rým dan sa de ce Mer - sin li ler ka zan ma ya cak. Tüm Çu ku - ro va na si bi ni a la cak. O yüz den tüm Tür ki ye bu se vin ci ya þý yor de di. Maradona: Kimin daha iyi olduðuna tarih karar verecek AR JAN TÝN LÝ ef sa ne vi fut bol cu Di e go Ma ra do na, Bar ce lo na lý Li o nel Mes - si nin mi yok sa ken di si nin mi da ha i yi fut bol cu ol du ðu na ta ri hin ka rar ve re - ce ði ni söy le di. Ma ra do na, Ar jan tin in Cla rin ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, ken di si ne yö nel ti len, Mes si mi Ma ra - do na mý da ha i yi fut bol cu? so ru su nu ce vap la dý. Di e go Ma ra do na, Bu na ta - rih ka rar ve re cek. Be nim ka ri ye rim so na er di. Mes si nin ki de vam e di yor. Tür ki ye ye bü yük bir or ga ni zas yon da ha VO LEY BOL DA, 2012 Lon dra O lim pi yat O - yun la rý i çin ba yan lar Av ru pa ký ta e le me mü sa ba ka la rý ný dü zen le me hak ký Tür ki - ye ye ve ril di. Tür ki ye Vo ley bol Fe de ras yo - nun dan (TVF) ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 2012 Lon dra O lim pi yat la rý na 8 Av ru pa ta ký mýn dan e le me yo luy la ka tý la cak tek e - kip Ýs tan bul da be lir le ne cek. TVF nin u zun sü ren gi ri þim le ri ve yo ðun ça ba sýy la Tür - ki ye ye ge tir di ði or ga ni zas yon, 1-6 Ma yýs 2012 ta rih le rin de, 8 ta ký mýn ka tý lý mý i le Ýs - tan bul Bur han Fe lek Vo ley bol Sa lo nu nda ya pý la cak. E le me mü sa ba ka la rý so nu cun da bi rin ci sý ra yý a la cak ta kým Lon dra O lim pi - yat O yun la rý na ka týl ma hak ký ný ka za na - cak. Vo ley bol da o lim pi yat la ra 12 ta kým ka tý lý yor. Bun lar dan il ki ev sa hi bi (2012 de Ýn gil te re). Dün ya ku pa sýn da ilk üç sý ra yý a - lan ta kým lar da doð ru dan o lim pi yat lar da yer a lý yor. Beþ ký t'a da dü zen le nen ký t'a e le - me mü sa ba ka la rý nýn bi rin ci le ri de o lim pi - yat vi ze si a lý yor. Ay rý ca, ký t'a la r a ra sý e le - me ler den üç ta kým da ha o lim pi yat lar da ya rýþ ma hak ký ka za ný yor. Ýs tan bul, bu e le - me le rin en zor lu la rýn dan o lan Av ru pa ký - t'a e le me le ri ne ev sa hip li ði ya pa cak. So nun da ta rih Ma ra do na nýn mý yok - sa Mes si nin da ha i yi ol du ðu na ka rar ve re cek. Ba zý la rý bi ri mi zi di ðe ri miz - den da ha çok se ve bi lir de di. Ma ra - do na ya da Mes si yok, i ki miz de Ar - jan tin li yiz di ye ko nu þan Ma ra do na, Mes si nin Þam pi yon lar Li gi ya rý fi nal ilk ma çýn da Re al Mad rid de fan sý nýn a - ra sýn da sla lom ya pa rak at tý ðý 2. gol i - çin de, Ba ðýr ma dým a ma i na nýl maz bir gol dü i fa de si ni kul lan dý. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý AÝLE - SAÐLIK 15 Diyabet kan ser ris ki ni art tý rý yor DÝYA BET Mel li tus ya ni þe ker has ta lý ðý, gü nü - müz de gi de rek ar tan sýk lýk ta kar þý mý za çý kan kro nik bir has ta lýk týr. Dün ya da 250 mil yon ki - þi de di ya bet has ta lý ðý ol du ðu bi lin mek te dir. Ö - nü müz de ki 20 yýl i çe ri sin de bu sa yý nýn 380 mil yo na u la þa ca ðý tah min e dil mek te dir. A me ri kan Has ta ne si En dok ri no lo ji Di ya bet ve Me ta bo liz ma Has ta lýk la rý Bö lü mü Dr. Si - nan Tan yo laç, Di ya bet i le kan ser bir lik te li ði u zun za man dan be ri il gi çe ken bir ko nu dur. Ya pý lan ça lýþ ma lar so nu cun da di ya be tik has ta - lar da kan ser o ra ný nýn di ya be tik ol ma yan la ra gö re da ha yük sek ol du ðu sap tan mýþ týr de di. Di ya be tin tek bir for mu ol ma dý ðý ve bir çok me ta bo lik pa ra met re ler de ki a nor mal lik ler le sey re den he te ro jen bir has ta lýk ol ma sý nýn, kan ser i le o lan i liþ ki si nin sebep le ri ko nu sun da de ði þik yo rum lar ya pýl ma sý na sebep ol du ðu nu be lir ten Dr. Tan yo laç, Bu nun ya nýn da, di ya - be tik has ta la rýn kul lan dýk la rý i lâç lar, di yet ve me ta bo liz ma kontrol dü zey le ri de kan ser i le o - lan i liþ ki sin de be lir le yi ci et ken ler o la rak rol oy - na ya bi lir Þek lin de ko nuþ tu. DÝ YA BET HAS TA LA RIN DA KAN SER NE DEN FAZ LA? Di ya bet has ta la rýn da ne den kan ser da ha faz la gö rül mek te ve risk fak tö rü o luþ tur mak - ta? so ru su nun bir kaç ce va bý ol du ðu nu be lir ten Dr. Tan yo laç, þöy le de vam et ti: 1. Ge nel þe ker me ta bo liz ma sýn da ki de ði þik lik ler (kan þe ke ri - nin kro nik o la rak yük sek sey ret me si ve kan in - sü lin dü ze yin de ki yük sek lik) tüm do ku lar da kan ser o lu þu mu nu baþ la ta bil mek te ve i ler le - me si ne kat ký da bu lun mak ta dýr. 2. Bel li bir do - ku ve ya or ga na öz gü o la rak þe ker me ta bo liz - ma sýn da ki de ði þik lik ler kan se re yat kýn lý ða ne - den ol mak ta dýr. Di ya bet has ta la rýn da en yük sek kan ser ris ki ka ra ci ðer kan se ri ol du ðu nu be lir ten Dr. Tan - yo laç, þun la rý kay det ti: Has ta lar da ka ra ci ðer yað lan ma sý sýk o la rak gö rül dü ðün den ka ra ci - ðer kan se ri ne e ði lim art mýþ týr. Al ko le bað lý ol - ma yan ka ra ci ðer yað lan ma sý has ta lý ðýn bir sü - re ci dir ve i ler le me si du ru mun da ön ce he pa tit de ni len ka ra ci ðe rin kro nik il ta ha bý son ra sýn da da si roz i le so nuç lan mak ta dýr. Si roz ze mi nin de ka ra ci ðer kan se ri gö rül me ih ti ma li yük sek tir. Di ðer sýk rast la ný lan kan ser i se pan kre as kan - se ri dir. Bu has ta lar da ay ný ka ra ci ðer kan se ri gi bi yak la þýk 2 kat ka dar risk ar tý þý tes bit e dil miþ tir. Pros tat kan se rin de i se du rum tam ter si yö nün - de dir. Di ya be tik o lan has ta lar da pros tat kan se ri gö rül me ris ki nor ma le gö re da ha az belirlenmiþtir. Bu nun bir kaç a çýk la ma sý o la bil mek te dir. Pros tat kan se ri ge li þi mi ge nel de er kek lik hor - mo nu de ni len tes tos te ron hor mo nu na ba ðým lý - dýr. Di ya bet has ta la rýn da gö re ce li o la rak er kek lik hor mo nun da dü þük lük ol ma sý bu kan se re ya - kaln ma ris ki ni a zalt mak ta dýr. Ke za di ya be tik has ta la rýn kul lan dýk la rý i lâç lar da bu na kat ký da bu lun mak ta dýr. So nuç o la rak, þe ker has ta la rýn - da kan ser sýk lý ðý nor ma le gö re art mýþ týr. Ö zel - lik le i le ri yaþ lar da or ta ya çý kan ye ni di ya bet du - ru mun da, ilk 5 yýl i çe ri sin de ru tin kan ser ta ra - ma la rý nýn da ha ö zen le ya pýl ma sý ge rek mek te dir. A i le de þid det, o kul da di sip lin siz li ðe se bep SÝ VAS TA LÝ SE ÖÐ REN CÝ LE RÝ A RA SIN DA YA PI LAN A RAÞ TIR MA DA, O - KUL LA RIN DA DÝ SÝP LÝN CE ZA SI O LAN ÖÐ REN CÝ LE RÝN, OL MA YAN LA RA GÖ RE DA HA FAZ LA A Ý LE Ý ÇÝ ÞÝD DE TE MA RUZ KAL DI ÐI BE LÝR LEN DÝ. Dün ya göz AB de has ta ne a çý yor FRANK FURT TA 1 Ha zi ran da has ta ka bu lü ne baþ la ya cak Dün ya göz ün he de fi ön ce lik le Al man has ta la rý dün ya ka li te sin de sað lýk hiz me tiy le bu - luþ tur mak. Dün ya göz Has ta ne ler Gru bu Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný E ray Ka pý cý oð lu, Al man ya dan son ra 2011 i çin de Ýn gil te re has ta ne miz yol da de Uk ray na ve Rus ya has ta ne le ri miz de ge - li yor. Av ru pa lý lar ýn göz le ri ni te da vi et me ye ta li - biz de di. Göz sað lý ðý a la nýn da Tür ki ye de 11, yurt dý þýn da i se 6 ay rý nok ta da fa a li yet gös te ren ve Tür ki ye nin ilk branþ has ta ne si un va ný na sa hip o lan Dün ya göz Has ta ne ler Gru bu, 15. yý lý ný Al - man ya da aç ma ya ha zýr lan dý ðý tam te þek kül lü has ta ne ya tý rý mýy la kut lu yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya GÖZLERÝNÝZ "KATARAKT"LA GÖLGELENMESÝN ÝS TAN BUL Me di pol Has ta ne si Göz Has ta - lýk la rý ve Cer ra hi si Uz ma ný Op. Dr. Fey yaz Se çer, za ma nýn da mü da ha le e dil mez se ka ta rak týn göz tan si yo nu na ve ge ri dö nül - mez kör lü ðe se bep o la bi le ce ði ni söy le di. Ka ta rak týn göz mer ce ði nin say dam lý ðý ný kay be de rek yo ðun laþ ma sý so nu cu o luþ tu - ðu nu ha týr la tan Se çer, Bu la nýk gör me, ý - þýk ka maþ ma sý, ça tal lý ve ya çift gör me gi bi be lir ti le ri var dýr. Ý laç la te da vi si yok tur. Tek te da vi þek li, cer ra hi dir de di. Ka ta rak týn 60 yaþ la rýn dan son ra ol duk ça yay gýn bir has ta lýk ol du ðu nu be lir ten Se çer, An cak be bek ler da hil ol mak ü ze re her yaþ gru bu in san da gö rü le bi lir. Yaþ i ler le dik çe sýk lý ðý ar tar. Yaþ fak tö rü len sin ö zel ya pý sý se be - biy le ö nem li dir. Bu la nýk gör me, ý þýk ka - maþ ma sý, gö rüþ a zal ma sý, ça tal lý ve ya çift gör me gi bi be lir ti le ri var dýr. Za ma nýn da mü da ha le e dil mez se ka ta rakt i ler ler. Has - ta an cak ý þý ðý ve ý þý ðýn yö nü nü se çe bi lir di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / Sey han Þen türk Araþtýrma, a i le de hem söz lü, hem de fi zik sel þid de te uð ra ma nýn o kul da u yum suz dav ra nýþ lar gös ter me ve di sip lin ce za sý al ma ihtimalini ar ttýr dý ðý ný gös ter di. SÝVAS TA li se öð ren ci le ri a ra sýn da ya pý lan a - raþ týr ma da, o kul la rýn da di sip lin ce za sý o lan öð ren ci le rin, ol ma yan la ra gö re da ha faz la a i - le i çi þid de te ma ruz kal dý ðý or ta ya çýk tý. Cum hu ri yet Ü ni ver si te si (CÜ) Fen-E de bi yat Fa kül te si Sos yo lo ji Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Se zer A yan, öð ren ci le rin a i le i - çi þid de te ma ruz kal ma ve bu nun o kul da di - sip lin ce za sý al ma i le i liþ ki si ni be lir le mek a - ma cýy la O kul da di sip lin ce za sý al ma, a i le de þid de te uð ra ma ko nu lu a raþ týr ma yap tý. A raþ týr ma, þehirde ki 15 dev let li se sin de di - sip lin ce za sý al dý ðý be lir le nen öð ren ci ler den o lu þan de ney gru bu i le bu öð ren ci ler le ay ný sý nýf ta bu lu nan, fa kat di sip lin ce za sý ol ma yan öð ren ci ler den o lu þan kon trol gru bu ol mak ü ze re top lam 408 öð ren ci a ra sýn da ya pýl dý. A na do lu Psi ki yat ri Der gi si nin 2011 yý lý son sa yý sýn da da ya yýn la nan a raþ týr ma da, kon trol ve de ney gru bu sý ra la ma sý na gö re öð ren ci le - rin yüz de 51 ve yüz de 61.8 i nin an ne-ba ba i le so run la rý ný ko nu þa ma dý ðý belirledi. Öð ren ci le rin yüz de 38.7 ve yüz de 50.5 i nin an ne le ri nin, yüz de 31.9 ve yüz de 62.7 si nin de ba ba la rý nýn ken di le ri ne o lum suz dav ran - dý ðý ný be lirt ti ði a raþ týr ma da, yüz de 38.7 ve yüz de 84.3 ü nün an ne-ba ba sý nýn sýk sýk tar - týþ tý ðý, yüz de 35.3 ve yüz de 81.9 u nun kav ga sý ra sýn da ba ba la rý nýn an ne le ri ne ba ðýr dý ðý ný, yüz de 10.3 ve yüz de 35.3 ü nün i se fi zik sel þid det uy gu la dý ðý ný bil dir di ði be lir len di. Bir suç iþ le di ðin de an ne le ri ta ra fýn dan ce - za lan dý rýl dý ðý ný be lir ten öð ren ci le rin (yüz de 64.7 ve yüz de 96.6) yüz de 27.5 si nin ve yüz - de 49 u nun to kat la na rak, yüz de 5.4 ve yüz de 13.7 si nin sa çý nýn ve ya ku la ðý nýn çe ki le rek, yüz de 14.2 ve yüz de 18.6 sý nýn ter lik le, yüz - de 78.4 ve yüz de 55.9 sa de ce söz lü o la rak ce za lan dý rýl dý ðý ný be lirt tik le ri or ta ya çýk tý. Öð ren ci le rin yüz de 38.2 ve yüz de 54.4 i le ço ðun lu ðu haf ta da 1-2 kez, yüz de 26.5 ve yüz - de 37.7 si de ne za man suç iþ ler se o za man an ne le ri ta ra fýn dan ce za lan dý rýl dý ðý ný be lirt ti. Ý ki grup ta ba ba la rý ta ra fýn dan ce za lan dý - rýl dý ðý ný be lir ten öð ren ci le rin o ra ný nýn yüz de 52 ve yüz de 81.4 o la rak be lir len di ði a raþ týr ma da, yüz de 14.2 ve yüz de 64.7 si - nin to kat la na rak, yüz de 52 ve yüz de 81.4 ü nün de sa de ce söz lü o la rak ba ba la rý ta ra fýn dan ce za lan dý rýl dý ðý ný söy le di. Öð - ren ci le rin yüz de 19.1 ve yüz de 28.9 u haf - ta da 1-2 kez, yüz de 62.7 ve yüz de 65.2 si i - se ne za man suç iþ ler se o za man ba ba la rý ta ra fýn dan ce za lan dý rýl dý ðý ný bil dir di. ÞÝD DET, DÝ SÝP LÝN CE ZA SI ÝH TÝ MA LÝ NÝ ART TI YOR ÖÐ REN CÝ NÝN bir suç iþ le di ðin de an ne si ta ra fýn dan hem söz lü, hem de fi zik sel þid de te ma ruz kal ma sý nýn kal ma ma sý na gö re o kul da di sip lin ce za sý al ma ih ti ma li ni yüz de 47, ba ba ta ra fýn dan hem söz lü, hem de fi zik sel þid de te ma ruz kal ma sý nýn kal ma ma sý na gö re yüz de 99 art týr dý ðý belirlenen a - raþ týr ma da, öð ren ci nin an ne si ve ba ba sý ta ra fýn dan sa de ce söz lü þid de te ma ruz kal ma sý i le o kul da di sip lin ce za sý al ma sý a ra sýn da an lam lý bir i liþ ki belirlenmedi. Bu ça lýþ ma nýn o kul da di sip lin ce za sý a lan öð ren ci le rin al ma yan la ra gö re a i le de da ha çok þid de te uð ra dý ðý ný, a i le de hem söz lü, hem de fi zik sel þid de te uð ra ma nýn o kul da u yum suz dav ra nýþ lar gös ter me ve di sip lin ce za sý al ma ihtimalini ar ttýr dý ðý ný gös ter di ði be lir ti len a raþ týr ma da, an - cak di sip lin ce za sý ol ma yan lar a ra sýn da da þid de te þahit o lan ve ya ma ruz ka lan öð ren ci le rin belirlenmesinin o kul da di sip lin ce za sý al ma da a i le de þid - de te ma ruz kal ma nýn tek ba þý na be lir le yi ci bir de ðiþ ken ol ma dý ðý ný gös ter me si ba ký mýn dan ö nem li ol du ðu vur gu lan dý. Si vas / a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý I S I R G A N Kusura bakýlmasýn Baþörtülü aday yok! Kapansýn mý partimiz? Kapýlmayýn boþ yere böyle garip hayâle Geçmiþten bir ders aldýk; haddimizi biliriz. Sözler mâzîde kaldý; bakýn þimdiki hâle SEYFEDDÝN YAÐMUR Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y 90 ya þýn da yar dým pe þin de 90 YA ÞIN DA KÝ KA DIN, YOK SUL LA RA GÝ YE CEK YAR DI MI Ý ÇÝN KI YA FET LER DÝ KE REK BA ÐIÞ TA BU LU NU YOR. ZON GUL DAK TA, ö zel lik le has ta ne ler de - ki yok sul la ra gi ye cek yar dý mý i çin ký ya - fet ler di ken 90 ya þýn da ki ka dýn, kýz mes - lek li se si nin baþ lat tý ðý pro je ye kat ký sað la - mak i çin göm lek ten el bi se ye ka dar on - lar ca ký ya fet ha zýr la ya rak ba ðýþ la dý. Ev li o lan tek ço cu ðuy la bir lik te ya þa yan 90 ya þýn da ki Av ni ye Yal çýn, ter zi an ne sin - den öð ren dik le ri ve geç miþ yýl lar da git ti - ði di kiþ kur sun dan e din di ði bil gi ler le i ler - le yen ya þý na rað men yok sul la ra kat ký sað la mak i çin ký ya fet ler di ki yor. Yak la þýk 20 yýl ön ce ve fat e den e þin den ka lan e - mek li ma a þýy la sa týn al dý ðý ku maþ la rý, o - da sýn da ki di kiþ ma ki ne siy le iþ le yen Yal - çýn, ha zýr la dý ðý göm lek le ri, el bi se le ri, ço - cuk ký ya fet le ri ni muh taç ki þi le re da ðý týl - ma sý i çin ba ðýþ lý yor. Þe hir de ki has ta ne le - rin ya ný sý ra ye ðe ni o lan Es ki Zon gul dak Be le di ye Baþ ka ný Se ca at tin Gon ca nýn e þi Sev gi Gon ca a ra cý lý ðýy la da muh taç ki þi - le re ü rün le ri u laþ tý ran Yal çýn, en bü yük mut lu lu ðu dik ti ði ký ya fet le rin i çin de ço - cuk la rý ha yal et mek le ya þý yor. A na do lu Tek nik ve Kýz Mes lek Li se si nin Dö nü - þüm Pro je si i le ev ler de a i le le rin kul lan - ma dý ðý eþ ya ve ký ya fet le ri o na ra rak o ku - la kat ký sað la mak i çin ker mes dü zen le - ne ce ði ni öð re nen Yal çýn, öð ren ci le re in - sa nýn her yaþ ve þartta ü re ti ci ol du ðu nu gös ter mek a ma cýy la on lar ca ký ya fet dik - ti. Yal çýn, ken di si ni e vin de zi ya ret e den o ku lun mü dür yar dým cý sý Hül ya Çak - mak çý, bi yo lo ji öð ret me ni Si bel Or pak i le öð ren ci ler Es ra Çe bi, Nes li han Az gýn ve Gök çen O vaz a ký ya fet le ri tes lim e - de rek ö ðüt ler de bu lun du. Avniye nine, hazýrladýðý kýyafetleri, meslek lisesinin projesi için baðýþladý. FOTOÐRAF: AA MERHAMET HABERÝ YAR DIM MUT LU LU ÐU ÝNSANLARA yar dým et me yi çok sev di ði ni an cak bu nun bi - lin me sin den ve ö vül mek ten hoþ lan ma dý ðý ný an la tan Yal - çýn, sað lý ðý el ver di ði sü re ce ký - ya fet ler dik me yi sür dü re ce ði ni söy le di. Yýl lar dýr in san la rýn ih - ti yaç la rý na mer hem o la bil mek a dý na kat ký sað la ma ya ça lýþ tý - ðý ný, dik ti ði ký ya fet le rin yok sul in san la rýn bir ek si ði ni gi de re - cek ol ma sý nýn mut lu lu ðu nu ya þa dý ðý ný an la tan Yal çýn, þöy - le de di: An nem ter ziy di, ben - de genç li ðim de di kiþ kur su na git miþ tim. An nem ko nu þur - ken e li mi zin hiç boþ dur ma sý - ný is te mez di, sü rek li el i þi ü - rün le re yön len di rir di. Soh bet e der ken bi le bir þey ler ü re tir - dik. Böy le ye tiþ tik. Þim di i ler - le yen ya þý ma rað men ü re ti me, top lu ma fay da lý ol ma ya gay ret gös te ri yo rum. Ra hat sýz lý ðým ol maz sa gün de bir göm lek di - ki yo rum, el bi se ler ha zýr lý yo - rum. Ge nel lik le ken di ta sar la - dý ðým ü rün le ri di ki yo rum. Bun la rýn be ðe nil me si be ni se - vin di ri yor. Dik ti ðim ký ya fe tin i çin de bir ço cu ðu ha yal e di yo - rum, o nun mut lu lu ðu ba na ye ti yor. Zon gul dak / a a Bir en gel li de sen a ðýr la KÜLTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý hi ma ye sin de ve ön cü lü ðün de ger çek leþ ti ri len Bir en gel li de sen a ðýr la pro je si kap sa mýn da 35 þe hir den 450 en - gel li ve a i le le ri An tal ya da ta til ya pý yor. Tür ki - ye de sos yal tu riz min ge liþ me si ni sað la mak a ma - cýy la ge liþ ti ri len Bir en gel li de sen a ðýr - la pro je si, Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay ve Dev let Ba ka ný Sel - ma A li ye Ka vaf ýn hi ma ye le rin de, Baþ ba kan lýk Ö zür lü ler Ý da re si Baþ - kan lý ðý ve Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý Ta nýt ma Ge nel Mü dür lü ðü iþ bir li ðiy le Tür ki ye Se ya hat A cen te le - ri Bir li ði (TÜR SAB), Türk Ha va Yol la rý (THY), Ak - de niz Tu ris tik O tel ci ler Bir li ði (AK TOB), A lan - ya Tu ris tik Ýþ let me ci ler Der ne ði (AL TÝD) ve Tu rist Reh ber le ri Bir li ði nin (TU REB) spon sor lu ðun da ger çek leþ ti ri li yor. Pro je kap sa mýn da An tal ya da ta til ya pan 450 en - gel li, 20 fark lý o te le yer le þe rek As pen dos, Pha se - lis, A lan ya Ka le si gi bi ta ri hî me kân lar da kül tür tur la rý na ka týl dý. En gel li le rin top lu ma ka zan dý rýl - ma sý ný a maç la yan pro jey le Tür ki ye de ki u la þým im kân la rý, ko nak la ma te sis le ri nin, mü ze ve ö ren yer le ri nin en gel li va tan daþ la rýn zi ya re ti ne uy - gun lu ðu nun tesbit e dil me si ve ge liþ ti ril me si he - def le ni yor. An tal ya / a a Tür ki ye, in ter net kul la ný mýn da 12 n ci BÝLGÝ Tek no lo ji le ri ve Ý le ti þim Ku ru mu Baþ ka ný Dr. Tay fun A ca rer, Tür ki ye nin in ter net kul la ný - mýn da dün ya sý ra la ma sýn da 12 n ci sý ra da yer al - dý ðý ný ak tar dý. Sos yal pay la þým si te si o lan Fa ce - bo ok ta i se dün ya da i kin ci sý ra yer al dý ðý ný söy le - di. Dün ya da i se 6 mil yar sa bit ve mo bil (cep te - le fo nu) a bo ne si ol du ðu nu a çýk la dý. Dr. Tay fun A ca rer, bi li þim sek tö rü nün hýz la bü yü dü ðü nü ve sü rek li is tih dam sað la yan sek tör ol du ðu nu ak ta ra rak, glo bal kriz de bi le dün ya ve Tür ki - ye de bü yü ye bi len ve Tür ki ye de ki bü yü me hý zý - nýn üs tün de bü yü yen sek tör ol du ðu nu be lirt ti. Tay fun A ca rer, bi li þim de nil di ðin de i ki et ken - den bah se dil me si ge rek ti ði ni ak ta ra rak, þöy le de vam et ti: Bun lar dan bi ri si i le ti þim, di ðe ri IP. Ge nel de biz i ki si ne de bi li þim sek tö rü di yo ruz. U lus la r a ra sý plat form da ki söy le mi i se bil gi tek - no lo ji le ri ve i le ti þim dir. Bu an lam da ya pý lan a - na liz ler de dün ya nü fu su nun yüz de 80 den faz la - sý sa bit ve mo bil ya da i ki si ne bir a bo ne dir. Dün - ya da 6 mil yar dan faz la sa bit ve mo bil a bo ne var. Hýz la ge li þen sek tör. Kay se ri / ci han SiyahMaviKýrmýzýSarý

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı