AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar"

Transkript

1 YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN ALIYOR DÝYEN AB BAKANI BAÐIÞ, DAHA ÖNCEKÝ BEYANLARINDA AB YE TAM ÜYELÝK HEDEFÝ A PLANIMIZDI, ARTIK B PLANINA GEÇTÝK ÝFADESÝNÝ KULLANMIÞTI 50 ölü Ülkeyi kan gölüne çeviren patlamalarýn bir türlü ardý arkasý gelmiyor. FOTOÐRAF: AA BAÐDAT, GÜNE ÝNTÝHAR SALDIRILARIYLA BAÞLADI IRAK TA KANLI GÜN ubað dat ta, Ker ra de, Kâzý mi ye ve Man sur semt le rin de bom ba yük lü a raç lar la in ti har sal dý rý la rý dü zen len di. Iraklý yet ki li ler, gü ne bom ba lý sal dý rý lar la baþ la yan Bað dat ta ö lü sa yý sý nýn 50 ye yük - sel di ði ni ve yak la þýk 100 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný a çýk la dý. Di ðer bir - çok kent te ki sal dý rý lar da da ö lü ler var. nha be ri say fa 7 de AB'YE ÝHTÝYACIMIZ AZALIYOR ugeçen dönemde farklý tarihlerde yaptýðý açýklamalarda AB'ye tam üyelik bizim A planýmýzdý, artýk B planýna geçtik diyen, ama B planýnýn ne olduðunu açýklamayan, ayrýca Türkiye'nin AB'ye ih ti ya cý a za lý yor i fa de si ni kul la nan Avrupa Birliði Ba ka ný E - ge men Ba ðýþ, en son ko nuþ ma sýn da böl ge - de ki di ðer ül ke ler den en ö nem li far ký nýn de - mok ra si si ol du ðu nu söy le di ði Tür ki ye'nin gü cü nü AB sü re cin den al dý ðý ný ifade etti. TEK ALTERNATÝFÝMÝZ AB DEÐÝL ubil gi Ü ni ver si te sin de ki A rap ba ha rý ve Tür ki ye ko nu lu pa nel deki konuþmasýnda Dü þü nün, sü re ci baþ la tan baþ ba ka ný i - dam et miþ bir ül ke de ya þý yo ruz. A ma bu sü re cin Tür ki ye yi ne re den ne re ye ge tir di ði de çok ö nem li di yen Ba ðýþ'ýn bir kaç gün ön ce ki bir baþ ka ko nuþ ma sýn da AB'yi e leþ - ti re rek Tür ki ye'nin tek al ter na ti fi AB de - ðil i fa de si ni kul lan ma sý da bir baþ ka çe liþ - ki o la rak yo rum lan dý. nha be ri say fa 9 da TBMM Baþkaný Cemil Çiçek MECLÝS BAÞKANI CEMÝL ÇÝÇEK: Herþey kanun ve yargýyla çözülmez utbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Top lum o la rak bir ký sým so run la - rýn çö zü mün de çok kes tir me yol ve yön tem bul ma da çok ma ha re ti miz var. Ko nu yu ka nun la çö zü yo ruz. TBMM ka nun fab ri ka sý na dön dü. Bir ül ke de bu ka dar ka nun çýk ma sý i yi birþey de ðil dir. Çok net i fa de e - di yo rum, bu ka dar çok ka nun çý - kar ma ya ge rek yok. Ý kin ci si her ih - ti lâ fý yar gý yo luy la çöz me ye ça lý þý - yo ruz ya da çöz dü ðü mü zü zan ne - di yo ruz de di. n8 de ÝRAN KARARIMIZ YABANCILARI ÝLGÝLENDÝRMEZ ÝSRAÝL DEN ABD YE REST u Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man, ya ban cý ül ke le rin bas ký sý nýn Ý ran la il gi li ka rar la rý ný et ki le me ye ce ði ni söy le di. Ýs ra - il de ya yýn ya pan bir TV ka na lý na ko nu þan Li e ber man, A me ri ka ve Rus ya nýn, Ý ran a muh te mel bir sal dý rý ko nu sun da Ýs ra il in ka - ra rý ný et ki le di ði yo lun da ki id di a lar la il gi li o la rak, Bu on la rý il gi - len dir mez di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 7 de SIZMIÞ HALDE RESÝMLERÝ ÇIKTI Sar hoþ luk va li lik ten et ti u ABD nin Wis con sin e ya le ti ne bað lý She boy gan þeh ri, ta ri hin de ilk kez gö rev sü re si dol mak sý zýn va li si ni kol tu ðun dan in dir di. Gö rev sü re si ni dol dur ma sý na yak la þýk 13 ay bu lun ma sý na rað men Va - li Bob Ryan geç ti ði miz ay hak kýn da çý - kan a þý rý doz da al kol kul lan dý ðý ha ber le - rin den do la yý kol tu ðu nu kay bet ti. n7 de Mevlidi Dünya Gençleri Dostluk ve Dayanýþma Derneði okuttu. FOTOÐRAF: AA VEFATININ 40. GÜNÜNDE KOCATEPE CAMÝÝNDE DENKTAÞ A MEVLÝD uku zey Kýb rýs Türk Cum hu ri ye tinin (KKTC) ku ru cu Cum hur baþ ka ný mer hum Ra uf Denk taþ ýn ve fa tý nýn 40. gü nü do la yý sýy la An ka ra Ko - ca te pe Ca mi inde mev lid o ku tul du. Mev li de oð lu Ser dar Denk taþ da ka týl dý. Bir sü re ca mi nin ö nün de baþ sað lý ðý di lek le ri ni ka bul e den Denk taþ ýn ü zün tü sü göz le rin den o kun du. nha be ri say fa 9 da REKTÖR YARD. OSMAN EÐRÝ: (asm) Efendimiz yaþayan Kur ândý uhýtýt Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým - cý sý Prof. Dr. Os man Eð ri, Pey gam ber E fen di mizin (asm) Kur ân ýn gö rü nen ha li ol du ðu nu be lirt ti. Eð ri, Kur â ný Ke rim bi ze, dün ya da yo lu mu zu gös - te ren bir pro jek tör dür. Keþ ke biz ler Kur ân ý dün ya ya tam mâ nâ sýy la an - la ta bil sey dik de on lar da o nu an la sa - lar dý de di. nha be ri say fa 4 te Mekke ve Medine den özel fotoðraflar u13 Yeni Asya 43. yýlýný çalýþanlarýyla kutladý u15 ISSN ENS TÝ TÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da

2 2 24 ÞUBAT 2012 CUMA Y LÂ HÝ KA Â Y E T Ey ki tap eh li, di ni niz de had di aþ ma yýn; Al lah hak kýn da an cak doð ru o la ný söy le yin. Mu hak kak ki Mer yem oð lu Me sih Î sâ, Al lah ýn pey gam be ri dir ve O' nun bir Ol em riy le var e di lip Al lah ta ra fýn dan Ceb ra il va sý ta sýy la Mer yem e u laþ tý rýl mýþ bir ruh tur. Nisa Sû re si: 171 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Al lah tan kork! Hiç bir i yi li ði kü çüm se me. Bu, su is te yen bi ri ne ko van dan su ver mek, Müs lü man kar de þi ni gü ler yüz le kar þý la mak bi le ol sa. Yer de sü rü ne cek ka dar u zun el bi se giy mek ten sa kýn, Çün kü bu ki bir a lâ me ti dir. Al lah i se kib ri sev mez. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 66 / Ha di s-i Þe rif Me â li Kü re-i ha va nýn þid det li so ðu ðu 43 ya þýn da bir de li kan lý Ye ni As yam! ne ja te re id nur si.de U mu mî bir ha ta nýn ne ti ce sin de ha va i le ze min, zel ze le i le fýr tý na i le ü tün Ye ni As ya sev da lý la rý na ve ga zab-ý Ý lâ hî yi ha ber ver mek ne vin - B men sup la rý na 43. yýl, ha yýr lý ve be re ket li ol sun in þal lah. den hid det e di yor lar gi bi â de ta mu - Ger çek mâ nâ da Ye ni As ya e ha lif bir va zi yet gös ter di ler... Kal bi - ko lü ne bað lý, can dan o nu se ven, ha ta sýy la se va býy la Ye ni As ya mý me gel di ki: A ca ba yi ne Ýs lâ mi yet ka bul le nen can dost la ra se lâm, say gý ve ve ha ka ik-i i ma ni ye za ra rý na bir ha - mu hab bet ler ol sun. Her tür lü zor lu ða kar þý ta viz siz is tik rar çiz tâ-yý u mu mî mi mey da na gel di? gi si; Ye ni As ya sý na sa hip çý kan o sa mi mi yet kah ra man la rý ný bü tün kal bim le teb rik e di yo rum. Ký ya me te ka dar bu kud sî dâ vâ da o muz o mu za, ne fes ne fe se de vam et me yi Rabb-i De mok rat din dar mil let ve kil le ri ne bir ha ki ka ti Ra him den ni yaz e di yo rum. ih tar Ye ni As ya ru hu nu, i nan cý ný, mes le ði ni, meþ re bi ni, mis yo nu nu de vam et tir mek i çin her tür lü fe da kâr lý ða kat la nan, her tür lü sal dý rý, ten kit, ha ka ret, bas ký la ra rað men hiç al dýr ma dan hiz met le ri ne de vam e den fe da kâr ve ce fa kâr kah ra man men sup la rý ný ve o ku yu cu la rý ný, yurt ve dün ya sat hý na ya yýl mýþ muh te rem tem sil ci le ri ni ve ni ha yet her ka de me de hiz met ve ren bü tün per so ne li ni teb rik e di yor, tak dir e di yor, sað lýk ve a fi yet i çe ri sin de yap týk la rý kud sî hiz met ve ma ne vî ci had la rýn dan do la yý duâ lar e di yo rum. Ýn san la rý ha ya ta bað la yan u nu tul maz ar ka daþ la rý var dýr. On lar is tik ra rýn, ve fa nýn, fe da kâr lý ðýn, ce sa re tin, kah ra man lý ðýn ve a sa le tin sem bol le ri dir ler. On lar u nu tul maz lar. Çün kü top lu ma, in san lý ða u fuk a çý cý dýr lar. Bir çok ko nu da top lu mun reh ber le ri dir ler. Yar dým cý sý dýr lar. Hâ mi si dir ler. A ma iþ le ri, dâ vâ la rý, mes lek le ri, yol la rý ko lay de ðil dir. On lar çi le ye ta lip tir ler. Me þak kat çe ker ler. Zor luk la ra ar ka daþ ve yol daþ týr lar. Ba zan dý þar dan, ba zan da i çe ri den han çer ya ra la rýy la sar sýl ma ya ça lý þý lýr. Çün kü bu i nan cýn, i nanç lý nýn, Mü min o la nýn ka de ri dir. He le Tür ki ye gi bi bir ül ke de a yak ta ka la bil mek, is ti ka met le yol a la bil mek o ka dar ko lay de ðil. A na do lu step le ri a sýr lar dan be ri ma a le sef Av ru pa za lim le rin den ge len mad dî ve ma ne vî Haç lý Se fer le ri nin mer kez üs sü ha li ne gel miþ. Av ru pa lý nýn; Ýs lâ mi yet ten do la yý Os man lýy la bes le di ði kin, düþ man lýk ve nef re tin ge re ði, i çi mi ze sin miþ o lan giz li ko mi te le ri nin o kir li el le ri hep o yun oy na dý ve hâ lâ oy na ma ya de vam e di yor. Ýþ te bu tu zak lý yol lar dan ge çip men zil-i se lâ me te e riþ mek i çin bir lik te mü ca de le ver di ðin kit le ler le u zun sü re yü rü mek, u gün ler de has ta lý ðým i ti ba rýy la ký þýn pek Bþid det li hid de ti ne ta ham mül e de me dim. Çok tec rü be le rim le, u mu mî bir ha ta nýn ne ti ce sin de ha va i le ze min, zel ze le i le fýr tý na i le ga zab-ý Ý lâ hî yi ha ber ver mek ne vin den hid det e di yor lar gi bi â de ta mu ha lif bir va zi yet gös ter di ler. Ben de bun dan bir mâ ne vî fýr tý na ya a lâ met his set tim. Kal bi me gel di ki: A ca ba yi ne Ýs lâ mi yet ve ha ka ik-i i ma ni ye za ra rý na bir ha tâ-yý u mu mî mi mey da na gel di? Â de tim ol ma dý ðý hal de ve dün ya si ya se ti ni terk et ti ðim hal de bu nok ta i çin sor dum: Ne var? Ce ri de ler ne ha ber ve ri yor lar? Ba na de di ler ki: Din pro pa gan da sý ný ya pan din dar la rýn ser bes ti yet ka nu nu ge ri kal mýþ. Fa kat sol cu lar hak kýn da ki ka nu nu tâ cil e dip tas dik et miþ ler. Kal bi me gel di ki: Bu va tan ve Ýs lâ mi ye tin mas la ha tý, her þey den ev vel din dar la rýn ser bes ti ye ti hak kýn da ki ka nu nun hem tâ cil, hem tas dik ve hem de ça buk mek tep ler de tat bik e dil me si el zem dir. Çün kü bu tas dik le Rus ya da ki kýrk mil yo na ya kýn Müs lü ma ný, hem dört yüz mil yon â lem-i Ýs lâ mýn mâ ne vî kuv ve ti ni bir ih ti yat kuv ve ti o la rak bu va ta na ka zan dýr mak la be ra ber, ko mü nis tin mâ ne vî tah ri ba tý na kar þý þim di ye ka dar Ru s'un, A me ri ka ve Ýn gi liz e kar þý te ca vü zün den zi ya de bin se ne lik a da ve tin den do la yý en ev vel bi ze te ca vüz et me si a da ve ti nin muk te za sý i ken, o te ca vü zü dur du ran, þüp he siz ha ka ik-i Kur â ni ye ve i ma ni ye dir. Öy ley se, bu va tan da her þey den ev vel o a cip kuv ve te kar þý ha ka ik-i Kur â ni ye ve i ma ni ye yi bil fi il el de tu tup din siz li ðin ö nü ne kuv vet li bir sedd-i Zül kar neyn gi bi bir sedd-i Kur â nî ya pýl ma sý lâ zým ve el zem dir. Çün kü din siz lik Ru su, þim di ye ka dar ya rý Çin i ve ya rý Av ru pa yý is ti lâ et ti ði hal de, bi ze kar þý te ca vüz et tir me yip tev kif et ti ren, ha ka ik-i i ma ni ye ve Kur â ni ye dir. Yok sa, Rus la rýn tah ri bat ne vin den mâ ne vî kuv vet le ri ne kar þý ad li ye nin bin den bi ri ne mad dî ce za ver me siy le; ser se ri le re ve fa kir le re, zen gin le rin ma lý ný peþ keþ çe ken ve he ves li genç le re ehl-i na mu sun kýz la rý ný ve a i le le ri ni mü bah ký lan ve az bir za man da Av ru pa nýn ya rý sý ný el de e den bir kuv ve te kar þý, an cak ve an cak mâ ne vî bom ba lar lâ zým ki, o da ha ka ik-i Kur â ni ye ve i ma ni ye a tom bom ba sý o lup o deh þet li sol cu luk ce re ya ný ný dur dur sun. Yok sa, ad li ye va sý ta sýy la yüz den bi ri ne ve ri len mad dî ce za i le bu kül lî kuv vet tev kif e dil mez. O nun i çin, din dar mil let ve kil le ri bu ta ci li lâ zým ge len ha ki ka ti te hir et me le rin den, çok de fa tec rü be ler le gör dü ðü müz gi bi bu de fa da kü re-i ha va þid det li so ðu ðu i le bu na i ti raz e di yor. Ý ki deh þet li Harb-i U mu mî nin ne ti ce sin de be þer de ha sýl o lan bir in ti bah-ý ka vî ve be þe rin tam u yan ma sý ci he tiy le, kat i yen din siz bir mil let ya þa maz. Rus da din siz ka la maz. Ge ri dö nüp Hý ris ti yan da o la maz. Ol sa ol sa, küfr-ü mut la ký ký ran ve hak ve ha ki ka te da ya nan ve hüc cet ve de li le is ti nad e den ve ak lý ve kal bi ik na e den Kur ân i le bir mu sa lâ ha ve ya tâ bi o la bi lir. O va kit dört yüz mil yon ehl- i Kur ân a ký lýç çe ke mez. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 310 LÛ GAT ÇE: ce ri de: Ga ze te. tâ cil: A ce le et tir me, hýz lan dýr ma, ça buk laþ týr ma. a da vet: Düþ man lýk. sedd-i Zül kar neyn: Do ðu dan Ba tý ya hük me den bü yük bir hü küm da rýn yap týr dý ðý dað bü yük lü ðün de ve kuv ve tin de ki sed, ka le. tev kif: Dur dur ma. peþ keþ: Kar þý lýk sýz ver mek. Hak sýz ye re bir þe yi ver mek. kü re-i ha va: Ha va kü re si, at mos fer. in ti bah-ý ka vî: Kuv vet li u ya nýþ. er ge ne kon ho o.com Ve a sýl hü ner, kar de þi ni fe na gör dü ðü va kit o nu terk et mek de ðil, bel ki da ha zi ya - de u huv ve ti ni kuv vet leþ ti rip ýs lâ hý na ça lýþ - mak, ehl-i sa dâ ka tin þe ni dir. (Þu â lar dan) Ha yat ta dost la rý ný za na sýl dav ra ný yor su nuz? Stan dart ta ri fe i le mi? Dost luk lar, kar deþ lik ler, ar ka daþ lýk lar. Hep sin de hu su sî bir mü na se bet var. Ruh, Al lah i çin ku ru lan dost luk la rýn aç tý ðý men fez ler den so luk la nýr. Ýn san, mad dî â le min ke sa fe tin den ve ru hu e zen me þak kat le rin den kar deþ li ðin sa mi mi ye ti i le sýy rý lýr. A ra nýz da ki ma ne vî bað lar, mu hab bet ve sa mi mi yet ten do kun muþ tur. Bu hu su si yet, dost la rý ný za bu ö zen le dav ran ma ný zý ge rek li ký lar. Dost de di ðin sa mi mî bir lâ ti fe yi kal dý ra bil me li, dost de di ðin se ni çe kil mez ol du ðun da da çe ke bil me li. Ar ka daþ de di ðin, ha ta yap tý ðýn da ya nýn da du ra bil me li. Ha ta ný yü zü ne söy ler ken, ký rýp dök me me yi ba þa ra bil me li. A ra nýz da ne o lur sa ol sun, söy le ni þi gi bi ka ba o lan ka ba laþ mak tan u zak du ra bil me li. doð ru ve is ti ka met te kal mak ma a le sef her za man ko lay ol mu yor. Bin yýl lýk ta ri hin þe ha de tiy le bu a sil mil le tin Ýs lâm a yap tý ðý hiz me tin her za man bir be de li ol muþ tur. Ýs lâm ýn Av ru pa yý ay dýn la tan nur lu ý þý ðýn dan ra hat sýz o lan if sat ko mi te le ri nin bu mil let ve va tan ü ze rin de ki tu zak la rý ve o yun la rý hiç bit me di bit me ye cek. Ye ni As ya ne dir? di ye ak la ge len bir so ru nun tam ce va bý þu ol mak ge re kir: Kur ân ve i man dâ vâ sý nýn bu za man ve ze min de en zor lu ve mu kad des mü ca de le sin de ön saf ta yer a lan bir dâ vâ nýn a dý dýr Ye ni As ya! Sav rul ma la ra kar þý bir pu su la, bir ka le, bir sur, yý kýl maz bir du var dýr Ye ni As ya! Kay ma la ra, yý kým la ra, bas ký la ra, yön len dir me le re kar þý bir sa vun ma dýr Ye ni As ya! Zul me, hak sýz lý ða, hu kuk suz lu ða, key fi li ðe, sap ma la ra kar þý bir pu su la dýr Ye ni As ya! Zor lu ða, çi le ye, im kân sýz lý ða, ça re siz li ðe kar þý bir u mut tur Ye ni As ya! Þa þý ran lar, he ye can la ha re ket e den le re, his si ne mað lûp o lan la ra bir reh ber dir Ye ni As ya! E na ni ye tin, e go nun, ben li ðin, bi rey sel li ðin de ðil meþ ve re tin hâ kim ol du ðu bir sis tem ve sem bo lün a dý dýr Ye ni As ya! As rýn ma ne vî sul ta ný na: Mek ke de de ol sam bu ra ya gel mek lâ zým dý. Çün kü en faz la bu ra da ih ti yaç var! de dir ten bir ül ke nin fert le ri yiz. Bu nur lu ve de ðer li ce ma a tin bir fer di o la rak, i çi miz den çýk ma yan bir ya ra ve ýz tý rap var dýr. O da; 12 Ey lül dö ne mi ni ve 1982 A na ya sa sý ný ka bul len me di ði miz i çin o tuz yýl ön ce i çe ri den han çer len dik. A na ya sa ya; E vet de mek, Ha yýr de mek ter ci hi ko nu sun da çok bü yük bir ih ti lâf ve fit ne i çi mi ze a týl dý. Bu nun ne ti ce sin de ma a le sef çok bü yük bir ký rýl ma ve sav rul ma ya þa dýk. Ha ya tý ný hür ri yet-i þer i ye ve de mok ra si mü ca de le siy le ge çir miþ bir dâ vâ a da mý na bað lý Ýþ ler yo lun da git ti ðin de de ðil, iþ ler sar pa sar dý ðýn da or ta ya çý kar dost luk la rýn ta ri fe si. Stan dart ta ri fe den mi de ðer len di ri li yor su nuz, yok sa a van taj lý ta ri fe den mi? Dost luk la ra, kar deþ lik le re stan dart ta ri fe den bað la nýl maz. Kalp le re, stan dart ta ri fe den a çý lan bir yol yok tur. Stan dart ta ri fe uy gu la mak la, hiç bir gö nül ka pý sý a çýl maz. Rabb-i Ra him, kul la rý na stan dart ta ri fe uy gu la maz; sey yi â tý bir, ha se na tý i se on ya zar. Re sûl-i Ke rim (asm), ken di si ne en bü yük ha sým lýk gös te ren le ri af fe der. Yu suf Pey gam ber (as), ken di si ne ku yu yu lâ yýk gö ren kar deþ le ri ne Bu gün si zin ü ze ri ni ze bir ký na ma yok tur der. Ha tý rý ný zý tut ma lý dos tu nuz. Ku sur la rý ný zý gör mez den ge le bil me li, kýr ma dan, u yar ma yý ih mal et me den. Ke rim vas fý ný ta þý yan bir be þe re na sýl dav ra na ca ðý ný hiç bir za man u nut ma ma lý. Ma na sýz ka lýp la rý aþ ma lý dost luk ve kar deþ lik. Sý nýr ve en gel ta ný ma ma lý. Ma na sýz ku ral la rý ol ma ma lý. Siz dos tu nuz bil di ði niz kim se i çin, her tür lü fe da kâr lý ða kat la ný yor sa nýz, her za man ha tý rý ný yü ce tu tup say gý da ku sur et mi yor sa nýz, a ra nýz da ki mu hab be tin ve kar deþ li ðin her tür lü so ru nun üs te sin den ge le ce ði ne i na ný yor sa nýz En a zýn dan dos tu nuz bil di ði niz kim se den de bu nu ol du ðu nu id di a e den, þu ur lu, tah ki ki i ma na sa hip ol du ðun dan þüp he et me di ði miz çok de ðer li Müs lü man ve mü min kar deþ le ri mi ze bu dar be yi al kýþ lat ma yý ve ter ci hi ma a le sef çok müt hiþ bir fit ne rüz gâ rý ve ha va sýy la ya þat tý lar. Þim di bü tün Tür ki ye bu ne da me ti ya þý yor. A ma 43 ya þýn da ki Ye ni As ya ve ger çek ma na da ki o nun e ki bi bun da pay sa hi bi de ðil el ham dü lil lâh! Bu i nanç ve is ti ka met te de vam et ti ði miz müd det çe de piþ man lý ðý mýz ol maz in þal lah. Ýþ te biz böy le ga rip bir ül ke de ve böy le ga rip bir top lum da ya þý yo ruz. Ýs lâm ýn kök sal dý ðý, ye þer di ði ve mey ve ver di ði son ka le si o lan A na do lu top rak la rýn da Av ru pa zýn dýk la rý i le As ya mü na fýk la rý nýn sö mür ge zih ni ye ti nin bit me yen o yun la rý na þa hit lik et tik ve e di yo ruz. Ýþ te bü tün bu kar ga þa ve keþ me keþ i çe ri sin de a yak ta kal mak, sað lýk lý dü þün mek, is ti ka me ti mu ha fa za et mek, mu ha ke mey le mu va ze ne ve öl çü yü tut tur mak ko lay ol mu yor. Ye ni As ya 43 yýl dýr Hak na mý na, bir kud sî dâ vâ uð ru na Mat bu at Li sa nýy la tek ba þý na bu nun bay rak tar lý ðý ný yap ma ya ça lý þý yor. Ye ni As ya, Ri sâ le-i Nur un med ya da ki di li ol ma dâ vâ sýn dan sap ma dan de vam e di yor. Bu nu da meþ rû i yet i çer sin de ka la rak de vam et tir me ye gay ret e di yor. Hak ký hak bil di ði i çin bir ma ne vî ci had ve ri yor. Meþ ve re te da ya lý sis tem ve düs tur lar i çerisin de bu nu en gü zel þe kil de yap ma ya ça lý þý yor. Kýr ma dan, dök me den, his le he ves le de ðil, a kýl ve man týk la dâ vâ sý ný mü da fa a et me ye ve de vam et tir me ye ça lý þý yor. A ma bu iþ o ka dar ko lay ol mu yor. Zi ra bir fa zi let i þi. Ha zým i þi. Sa býr i þi. Be del ö de me i þi. Fe da kâr lýk ve fe ra gat i þi. O yun la rý fark e dip on la ra düþ me den, on la rý de þif re et mek i þi. Ve de us ta lýk i þi. bek le mek hak ký nýz. Stan dart ta ri fe ye gö re de ðer len di ril me mek. Ö zel lik le, hiç bir mad dî men fa at ol ma yan bir i man hiz me ti i çin de o muz o mu za ça lý þý yor sa nýz Ke sin lik le, kar deþ le ri ni ze, dost la rý ný za ve müm kün ol du ðun ca her ke se sü per ta ri fe den dav ran ma lý sý nýz Ký sa ca sý, ne dost luk lar da, ne de ma ne vî His si ya týn hâ kim ol du ðu yer ve me kân lar da sav rul ma lar, ký rýl ma lar, yal pa la ma lar, ma kas ve ray de ðiþ tir me ler çok hýz lý ve a ni ge li þir. Taþ lar ye rin den oy nar. Di kiþ ler sö kü lür. Tut kal lar gev þer ve bo zu lur. Vi da lar da ðý lýr, per çin ler yu mu þar ve gý cýr tý lar baþ lar. Ýþ te böy le or tam lar da or ta da sa de ce yi ðit ler ka lýr. Toz du man a ra sýn da, ka rar sýz lýk la rýn, yal pa la ma la rýn, sav rul ma la rýn, ký rýl ma la rýn ve kay ma la rýn ya ra yap ma dan ber ta raf e dil me si yi ne fe da kâr lý ðý þi ar e di nen bah ti yar la ra na sip o lur. Ye rin de sa bit ka la bil mek, o yun ve tu zak la rýn far ký na va rýp ge rek li ted bi ri al mak her ke se na sip ol maz. Ýþ te 43 ya þýn da ki ba ha dýr, al pe ren, mü ca hit Ye ni As ya dar im kân la rýy la yýl lar dan be ri bu a ðýr mü ca de le yi ver me ye ça lý þý yor. Çiz gi yi mu ha fa za et me ye ça lý þý yor. O nun yo lu, ga ye si; Hak kýn fa zi le ti, de mok ra si nin a da le ti, hu ku kun üs tün lü ðü, in sa nýn þe ref li ya ra tý lý þý ve sul tan lý ðý nýn tes cil ve te yi di dir. Man þet le rin de bu nu söy ler. Ha ber le ri ni bu na gö re ta sar lar, þe kil len di rir. Yo rum la rý ný bu ga ye den sap ma dan yap ma ya ça lý þýr. Sa n'a ta bu a çý dan de ðer ve rir. Ma ka le ler bu is ti ka met te ya zý lýr. E ði tim, dip lo ma si, e ko no mi, ik ti bas, rö por taj, ka ri ka tür, çiz gi film, fo toð raf, sað lýk, spor, rek lâm, i lân Da ha ne var sa hep bu a çý dan ba ký lýp de ðer len di ri lir. Bu nun sýr rý i se; Ye ni As ya ya hâ kim o lan meþ ve ret ve þû râ nýn ma ri fe ti ve fa zi le ti dir. Al lah a bin ler ce þü kür ler ol sun ki: Bu ca mi a da her ka de me de en ön de ge len tat bi ki sün net ler den o lan meþ ve ret sis te mi tam mâ na sýy la yer leþ miþ tir. Hâ kim o lan da o dur. Bu mü na se bet le af fý ný za sý ðý na rak tah disi ni met o la rak bir hu su sun al tý ný çiz me den ge çe me ye ce ðim. O da þu dur; her yýl 21 Þu bat ve 23 Mart ta rih le rin de An tal ya ge ne lin de bin ler ce ga ze te da ðý týl ma sý na ve si le o lan; bu se ne de 9000 (do kuz bin) ga ze te da ðý ta rak hem ken di, hem de Tür ki ye re ko ru nu ký ran en baþ ta An tal ya Meþ ve ret He ye ti ü ye si ar ka daþ la rý mý, bü tün An tal ya Ye ni As ya o ku yu cu la rý ný ve ö zel lik le de bü yük öl çü de bu fa a li ye te mad dî, ma ne vî kat ký da bu lu nan Top tan cý Ha li es na fý mý zý teb rik ve tak dir e di yor ve hiz met le ri nin ve gay ret le ri nin de va mý i çin duâ e di yo rum. Ni ce kýrk lý yýl la ra Ye ni As ya m! di yo rum. Dost luk la ra stan dart ta ri fe mi? hiz met ler de uh re vî bir be ra ber li ði ne ti ce ve re cek u huv ve tin te si sin de, stan dart ta ri fe iþ gör mez. He men u nut ma dan söy le ye yim, ser vis sað la yý cým bi le sü per ta ri fe den dav ra ný yor ba na. O yüz den dost la rý mýn ve kar deþ le ri min stan dart ta ri fe uy gu la ma sý ný kal dý ra mam

3 Y HABER 24 ÞUBAT 2012 CUMA 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 2 Rebiülahir 1433 Ru mî: 11 Þubat 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ha tay da sal lar ça lý þý yor HATAY'DA bir sü re ön ce et ki li o lan ya ðýþ ve A si Neh ri nin taþ ma sý so nu cu ta rým a ra zi le ri i le ev le ri su al týn da ka lan köy lü ler, u la þý mý san dal lar la sað lý yor. Ge çen yýl met re ka re ye dü þen yýl lýk ya ðýþ mik ta rý nýn yüz de 51 i nin bu yýl 42 gün lük sü re de yað dý ðý Ha tay da, A si Neh ri nin taþ ma sý so nu cu A mik O va sý, Ha tay Ha va a la ný i le Ka ra can lýk, Va rýþ lý, Kum te pe, Com ba, Ak taþ ve Su vak lý Köy le ri - ne a it a ra zi le rin bü yük bir bö lü mü su al týn da kal dý. Dev let Su Ýþ le ri i le Ýl Ö zel Ý da re si ta ra - fýn dan ne hir ya ta ðýn da baþ la tý lan ýs lâh ça - lýþ ma la rý nýn bir a yý aþ kýn sü re dir a ra lýk sýz de - vam et ti ði böl ge de, baþ ta ha va a la ný ol mak ü ze re A mik O va sý nda ve köy ler de bi ri ken su yun tah li ye e dil me si i çin ya pý lan ça lýþ ma - lar sü rü yor. Taþ kýn dan en faz la et ki le nen ve a de ta gö le dö nen Rey han lý il çe si ne bað lý 125 ha ne li Ka ra can lýk Kö yün de ev le ri su al týn da ka lan va tan daþ lar da de rin li ði yer yer bir met re yi bu lan su da, ev le ri ne gi de bil mek i çin san dal kul la ný yor. Ha tay / a a Kay ma kam lar halký yor du MERSÝN'ÝN Gül nar il çe sin de bir yýl da 4 kay - ma kam de ði þin ce va tan daþ lar bu du ru ma tep ki le ri ni in ter net si te sin den gös ter di. Gül - nar da 2011 yý lýn da Ad nan Dal dal, Ö mer Fa ruk Çe lik, Ýd ris As lan ve Yu suf Tu ran ol mak ü ze re dört kay ma kam gö rev yap tý. Ki mi as ke re gi - den ki mi de staj yer o la rak ký sa sü re li gö rev ya pan kay ma kam lar dolayýsýyla iþ le ri nin ge - cik me li o la rak gö rül dü ðü nü i fa de e den va - tan daþ lar ve si vil top lum ku ru luþ la rý dert le ri ni ww.gul nar net.com ad lý ye rel in ter net si te si - ne dök tü. Gül nar Kal kýn ma ve E ði tim Der ne ði Baþ ka ný Ah met Bu lut, Ne bit mez bir çi le si var mýþ þu bi zim Gül nar ý mý zýn. Yýl da bir kaç kay ma kam kar þý lý yor ve u ður lu yo ruz. Bir tür lü u zun sü re ka la cak bir kay ma ka ma ka vu þa - ma dýk. Hoþ gel di niz-gü le gü le de mek ten yo - rul duk a de ta de di. Mer sin / ci han Kupon No: 43 Van Valiliði ile Ýstanbul Teknik, Yýldýz Teknik ve Sakarya Üniversiteleriyle yapýlan protokolde risk grubu olarak deðerlendirilen binalarda yapýlan incelemelerde sona gelindi. FO TOÐ RAF: AA Van da, hasar incelemesi bitiyor VAN VALÝLÝÐÝ ÝLE ÝSTANBUL TEKNÝK, YILDIZ TEKNÝK VE SAKARYA ÜNÝVERSÝTELERÝYLE YAPILAN PROTOKOLDE ''RÝSK'' GRUBU OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEN ORTA HASARLI BÝNALARDA YAPILAN ÝNCELEMELERDE SONA GELÝNDÝ. VAN Va li li ði i le Ýs tan bul Tek nik, Yýl dýz Tek nik ve Sa kar ya ü ni ver si te le riy le ya pý lan pro to kol de risk gru bu o la rak de ðer len di ri len or ta ha sar lý bi na lar da ya pý lan in ce le me ler de so na ge lin di. Þim di ye ka dar Van ve Er ciþ te 5 bin bi na dan ka rot a lýn ma yön te miy le ya pý lan i kin ci in ce le me nin bir haf ta i çin de bi ti ril me si he def le ni yor. Van da 23 E kim ve 9 Ka sým da mey da na ge len dep rem ler de or ta ha sar gö ren bi na la rýn tek rar in ce len me si i çin va li lik i le Sa kar ya, Ýs tan bul Tek nik ve Yýl dýz Tek nik ü ni ver si te le riy le ya pý lan pro to kol çer çe ve sin de Van ve Er ciþ te ki bi na lar da, ya pý nýn be ton sý ný fý ný he sap la mak i çin kul la ný lan yön tem o lan ka rot al ma iþ le mi de vam e di yor. A lý nan ka rot lar, Çev re ve Þe hir ci lik Ýl Mü dür lü ðü bah çe si ne ku ru lan i ki ça dýr la bo ra tu var da in ce le ni yor. Ya pý lan ça lýþ ma lar la il gi li ga ze te ci le re bil gi ve ren Çev re ve Þe hir ci lik Ýl Mü dü rü Meh met Ta ha Alp, Van ve Er ciþ te ki ça lýþ ma la rýn, 3 ü ni ver si te nin uz man öð re tim ü ye le ri nin de ne ti min de ya pýl dý ðý ný be lirt ti. Alp, bi na lar dan a lý nan ka rot la rýn, la bo ra tu var lar da çý kan so nuç la rýn, öð re tim ü ye le ri nin in ce len me si nin ar dýn dan bir ra por la va li lik ve A FAD Baþ kan lý ðý na su nu la ca ðý ný kay det ti. La bo ra tu var dan çý kan so nuç la ra gö re a lý na cak ka rar lar la, risk gru bu na gi ren or ta ha sar lý bi na la rýn du ru mu nun ke sin leþ miþ o la ca ðý ný bil di ren Alp, þöy le ko nuþ tu: A ðýr ha sar lý ve az ha sar lý bi na la rýn du ru mu bel liy di. Bu ça lýþ may la or ta ha sar lý bi na la rýn da du ru mu net leþ miþ o la cak. Bü tün bi na lar la il gi li ya pýl ma sý ge re ken ler ra por lar dan son ra net lik ka za na cak. Bu bað lam da Er ciþ te tüm ha sar lý bi na lar dan ka rot lar a lýn dý, la bo ra tu var so nuç la rý ü ni ver si te le ri mi ze gön de ril me ye baþ lan dý. Ho ca la rý mýz ký sa ka rar la rý ný bir ra por ha li ne ge ti re cek ler. Van mer kez de i se ka rot al ma iþ le mi nin yüz de 90 ý ta mam lan dý. Ký sa sü re i çe ri sin de ge ri ka lan lar da bit miþ o la cak. Van / a a ir ti ni as ya.com.tr Uludere den KCK ya Dað lar da PKK ya, o va ve þe hir ler de i se KCK ya kar þý yü rü tü len o pe ras yon la rýn ar ka sýn da si ya sî i ra de nin des te ði var. Baþ ba kan baþ ta ol mak ü ze re, ik ti da rýn ön de ge len le ri bu des te ði her fýr sat ta dek la re et ti ler. A ma son dö nem de her i ki ce nah ta ký sa a ra lýk lar la mey da na ge len i ki bek len me dik ve þok ge liþ me, ik ti da rý cid dî þe kil de sý kýn tý ya sok tu. Bi ri U lu de re fa ci a sý, di ðe ri KCK so ruþ tur ma sý nýn MÝT ü ze rin den ik ti da ra doð ru u zan ma sý. Ü ze rin den bu ka dar za man geç ti ði hal de hâ lâ ay dýn la tý la ma yan U lu de re o la yý, as ke rî o pe ras yon lar da hâ lâ si vil le rin vu ru la bil di ði ni gös ter di. Si vil le rin za rar gör me me si i çin son de re ce dik kat li ha re ket e di li yor söy lem le ri ne rað men. O lay la il gi li so ruþ tur ma lar i çin hem Þýr nak, hem Di yar ba kýr Baþ sav cý lýk la rý ta ra fýn dan a lý nan giz li lik ka rar la rý da so ru i þa ret le ri ni art týr dý. Bu da mý ört bas e di le cek? kuþ ku la rý na yol aç tý. Ha di se yi in ce le mek ü ze re ku ru lan ve ço cuk la rý öl dü rül müþ a i le le ri din le yip, meþ hur He ron gö rün tü le ri ni iz le yen Mec lis ko mis yo nu ü ye le ri nin çe liþ ki li a çýk la ma la rý da ka fa la rý ka rýþ týr dý. Ön ce ko mis yon ü ye le ri ne at fen O pe ras yon da ye rel as ke rî yet ki li le rin dah li yok, vur ma ta li ma tý An ka ra dan ve ril miþ de ni lir ken, son ra ko mis yon baþ ka ný bu yön de ki ha ber le ri ya lan la dý. Ben zer bir çe liþ ki, gö rün tü ler le il gi li be yan lar da da tek rar lan dý. Ki mi ü ye ler Gö rün tü ler de, vu ru lan ki þi le rin ka çak çý ol du ðu çok bel li der ken, baþ kan ve ba zý ü ye ler Te rö rist mi, ka çak çý mý ol duk la rý an la þýl mý yor a çýk la ma sý yap tý lar. Hü kü met ü ye le ri de çe liþ ki li me saj lar ver di ler. Bir ba ka nýn U lu de re nin he sa bý mut la ka so ru la cak sö zü ne kar þý lýk, bir baþ ba kan yar dým cý sý Ka sýt yok, ka za en ol muþ a çýk la ma sý yap tý. So nuç ta, ha di se hâ lâ be lir siz ve mu al lâk ta. MÝT kri zin de i se, hü kü met ýs rar la sa vu na gel di ði KCK o pe ras yon la rý nýn he de fi ha li ne gel di. So ruþ tur ma yý yü rü ten sav cý nýn i fa de ye ça ðýr dý ðý MÝT yö ne ti ci le ri ne yö nel ti len suç la ma lar dan bi ri Ým ra lý da Ö ca lan la, Os lo da da PKK tem sil ci le riy le yü rü tü len gö rüþ me ler le il gi liy di. Oy sa bu gö rüþ me ler doð ru dan Baþ ba ka nýn gö rev len dir me siy le ve o nun bil gi si da hi lin de ya pý lý yor du. Her ne ka dar Er do ðan bu ko nu da ba zan Dev let her kes le gö rü þür de yip ba zan da gö rüþ me le ri ken di le ri ne i za fe e den e leþ ti ri le re ce vap o la rak Gö rüþ tü di yen þe ref siz dir gi bi çe liþ ki li a çýk la ma lar ya pa gel diy se de du rum bu. Ni te kim MÝT yö ne ti ci le ri ne ya pý lan i fa de da ve ti nin si ya se te mü da ha le o la rak gö rü lüp der hal ha re ke te ge çi le rek, sav cýy la bir lik te ça lý þan em ni yet çi le rin ký za ða çe kil me si, sav cý hak kýn da in ce le me baþ la týl ma sý ve MÝT yö ne ti ci le ri nin i fa de ye gön de ril me yip, a par to par çý ka rý lan ya say la sü re cin dur du rul ma sý bu nu te yid e di yor. An la þý lan o ki, hü kü met bö lü cü teh di de des tek ve kuv vet ver mek le suç lan mak tan çe kin di. Ve iþ dal la nýp bu dak lan ma dan me se le yi ka pat ma ya ça lý þý yor. Ka nun jet hý zýy la Mec lis ten çý ka rý lýp Köþk te o nay lan dýk tan ve yü rür lü ðe gir dik ten son ra, MÝT yö ne ti ci le ri hak kýn da ki i fa de ta li ma tý ve ya ka la ma ka rar la rý nýn kal dý rýl ma sý, þu a þa ma da istenen so nu cun a lýn dý ðý ný gös te ri yor. Ne var ki, ge rek söz ko nu su ka nun da te mel il ke ler ve u sul ku ral la rý a çý sýn dan cid dî prob lem le rin mev cu di ye ti, ge rek se ilk dal ga da ka mu o yu na u la þan id di a ve suç la ma la rýn a ðýr lý ðý, ha len de han di kap o luþ tur ma ya de vam e di yor. So nuç ta ik ti dar par ti si, Ar týk dev le te ha ki miz e da sýy la Bü tün ku rum lar a henk i çin de ça lý þý yor me sa jý ver di ði bir nok ta da, hiç bek le me di ði yer ler den al dý ðý sür priz dar be ler le sar sýl dý. Bu ge liþ me le ri 2014 kav ga sý o la rak yo rum la yan göz lem ci ler var. On la ra gö re, Gül ün gö rev sü re si nin bi ti min den son ra ya pý la cak cum hur baþ ka ný se çi mi ne yö ne lik yý ðý nak lar þim di den baþ la dý ve ça týþ ma da ha da sert le þe rek sü re bi lir. Çan ka ya sa vaþ la rý nýn dar bey le so nuç la na bil di ði dö nem ler den ge len Tür ki ye, bu mü ca de le nin yi ne ký ya sý ya ve a man sýz þe kil de, a ma post mo dern yön tem ler le ve ril di ði bir sü re ci ya þý yor.

4 4 24 ÞUBAT 2012 CUMA Y KÜLTÜR SANAT Ý yi gün le ri miz de i yi lik gör mek Ak lý þa þýr tan, fik ri ya nýl tan þu a hir za man fit ne, fü cur ve küf rü nün bü tün þid de tiy le de vam et ti ði za ma ný mýz da ni yet, bü yük e hem mi yet ar zet mek te dir. E ðer ni ye ti miz gü zel i se ar zu, is tek ve a mel le ri miz de gü zel o lu yor. Ni ye ti miz kö tü lük, þer ve be lâ de ðil se ya pý lan iþ ler de i yi, gü zel ve fa i de li o lu yor. Ni ye ti miz ha yýr lý i se a mel le ri miz de ha yýr lý o lu yor. Ne ti ce nin ha sýl ol ma sýn da ki hik met le re za ten bi zim ka rýþ ma mýz, fi kir yü rüt me miz müm kün de ðil dir. Ça lýþ mak tan, ça ba la mak tan, uð raþ mak tan ve di din mek ten ö te ye ni yet ö nem li ol du ðu gi bi, ni ye tin ha lis ol ma sý, rý za-yý Ý lâ hî ye uy gun ol ma sý da ö nem arz et mek te dir. Bi zi en çok ya nýl tan; ha ya týn a ký þý i çe ri sin de ser gi le di ði miz he def siz li ði miz, ga ye siz li ði miz ha yal le ri mi zin ö nün de ni ye ti mi zi et ki le mek te dir. As rý mý zýn þa he se ri Ri sâ le-i Nur lar da ki ve ri len mi sal ler de ye ri ni bu lan, ni ye tin kim ya o lu þu i se bi zim o nun ka dir kýy me ti ni bil me miz a çý sýn dan ö nem li dir: Ni yet öy le bir kim ya dýr ki; a di cam ve taþ par ça la rý ný el ma sa kal be der... Kalp le ri mi zin ay dýn la týl ma sý, ru hu mu zun ý þýk lan dý rýl ma sý, ak lý mý zýn nur lan ma sý i çin ilk a dý mý mýz ni ye ti miz dir. Ni ye ti ken di kö tü lü ðü ve a ley hin de o lan, an cak ap tal ve ah mak a dam o la rak ni te len di ri le bi lir. Ýr þad züh dün taþ ma sý, yo ðun laþ ma sý ve fýþ kýr ma sý nýn en gü zel bir mey ve si ol du ðu i çin, ni ye ti zühd o la nýn ir þad a me li de gü zel o lur. Am ma þart ki; ev ve la ken di nef si ni i kaz ve ir þad e sas ol ma lý... En bü yük ni yet kal bin bü tün duy gu lar la bir ve be ra ber o la rak su na cak la rý, gös te re cek le ri Al lah ý an la ma ve id rak et me ni ye ti ol ma lý dýr... Al lah ý bil me yen bil mek is te me yen, bil mek gay re ti ni de bil me yen ni yet an cak in sa ný be lâ la ra, hiç lik le re ve yok luk la ra a tar. Ni ye ti miz o ol ma lý dýr ki; O nu bi ze her þe yiy le, her te za hür ve cil ve siy le an lat sýn ve biz le ri O ndan bir cil ve maz ha rý kýl sýn. Al lah i çin Al lah yo lun da bir ni yet ve bir is tek, ar zu biz le ri sa a det sa ray la rý na u laþ tý ra cak ken; O nun yo lun da O nu an lat ma yan bir ni met i se biz le ri zul met le re, ka ran lýk la ra ve e lem le re, ü zün tü zin dan la rý na u laþ tý ra cak týr. Ý yi ni yet le ri mi zin, i yi ne ti ce le ri ni, i yi gün le ri miz de i yi lik o la rak gör mek ni ye tiy le... Gök ku þa ðý res sam la rý ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si Sað lýk ve Sos yal Hiz met ler Da i re Baþ kan lý ðý Ö zür lü ler Mü dür lü ðü (Ý SÖM) i le Kül tür ve Sos yal Ýþ ler Da i re Baþ kan lý ðý Kül tür Mü dür lü ðü nün bir lik te dü zen le di ði Gök - ku þa ðý Ço cuk la rý re sim ser gi si sa nat se ver ler i le bu luþ tu. Gök ku þa ðý Ço cuk la rý Re sim Ser gi si a çý lý - þýn da ko nu þan ÝBB Ö zür lü ler Mü dü rü Be kir Kök - sal, Ö zür lü bi rey le rin sos yal ha ya ta say gýn bir þe - kil de ka tý lým la rý ný des tek le mek a ma cýy la sa nat sal pro je le re ö nem ver dik le ri ni di le ge tir di. Sa nat tan mes lek e din dir me ye, spor dan sað lý ða pek çok a - lan da e ði tim ver dik le ri ni be lir ten Kök sal, Zi hin - sel ö zür lü bi rey le re 2006 yý lýn dan gü nü mü ze 3 mil yon 472 bin 107 se ans e ði tim dü zen le dik de - di. 29 Þu bat a Ka dar Gök ku þa ðý Ço cuk la rý Re sim Ser gi si Ge zi le bi le cek. Gök ku þa ðý Ço cuk la rý Re sim Ser gi si nde, Ý SÖM Kâ ðýt ha ne Ö zür lü ler Mer ke - zi nde re sim e ði ti mi a lan yaþ a ra lý ðýn da ki zi - hin sel ö zür lü re sim sa nat çý la rý nýn yap týk la rý e ser - ler ser gi len di. Kül tür Sa nat Ser vi si Efendimiz yaþayan Kur ân dý HÝ TÝT Ü NÝ VER SÝ TE SÝ REK TÖR YAR DIM CI SI OS MAN EÐ RÝ, PEYGAMBERÝMÝZ (ASM) KUR'ÂN'IN GÖRÜNEN HALÝYDÝ DEDÝ. HÝTÝT Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým cý sý Os man Eð ri, Pey gam ber E fen di miz in (asm) Kur ân ýn gö rü nen ha li ol du ðu nu be lirt ti. Os man Eð ri, Kur ân, bi ze, dün ya da yo lu mu zu gös te ren bir pro jek tör dür. Keþ ke biz Kur ân ý dün ya ya tam ma na sýy la an la ta bil sey dik de on lar da o nu an la sa lar dý. Bi zi a hi ret te kur ta ra cak ki tap o lan Kur ân, ken di ni ta rif e der ken as lýn da bü tün has ta lýk lar dan, me se lâ in san o la rak ba kar sak ö zel lik le ki bir den bi zi rah me te yön len di re cek o lan tek þey. de - UMMAN Sul ta ný Kâ bus b. Sa id ta ra fýn dan, Ýs lâm Ta rih, Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma Mer ke zi (IR CI CA) Ge nel Di rek tö rü Dr. Ha lit E ren, Ýs lâm kül tü rü, sa na tý ve bi li mi sa ha la rýn da ki ça lýþ ma la rý se be biy le ve IR CI CA fa li yet le ri a ra cý lý ðýy la mil let le r a ra sý kül tü rel i liþ ki le rin ve iþ bir li ði nin ge liþ me si ne sað la dý ðý kat ký lar dan ö tü rü Sul tan Kâ bus Kül tür, Bi lim ve Sa nat Ni þa ný i le tal tif e dil di. Geç ti ði miz gün ler de dü zen le nen me ra sim i le Bi rin ci De re ce den Sul tan Kâ bus Kül tür, Bi lim ve Sa nat Ni þa ný, Sul tan a dý na Um man Kül tür Ba ka ný el-sey yid Hey sem b. Ta rýk Âl Sa id ta ra fýn dan Dr. Ha lit E ren e tak dim e dil di. Ö dül tak di min de ko nu þan Kül tür Ba ka ný, Si ze Sul tan Kâ bus b. Sa id in se lâm la rý ný i le ti yo rum. Sa yýn E ren, ça lýþ ma la rýy la bu gü ne ka dar Ýs lâm kül tü rü ne, sa na tý na, me de ni ye ti ne ve Ýs lâm a raþ týr - (ASM) HÝTÝT Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým cý sý Os man Eð ri di. Ço rum Di ya net Men sup la rý Der ne ði (ÇO DÝM DER) ta ra fýn dan dü zen le nen prog ra ma Ku r'ân-ý Ke rim ti lâ ve ti o ku mak i çin ka tý lan Ýs hak Da nýþ din le yen le re Ku r'ân zi ya fe ti sun du. Kur ân ti lâ ve tin den son ra ko nu þan ÇO DÝM DER Baþ ka ný A dem Du ru, a maç la rý nýn din gö rev li le ri nin sos yal so rum lu luk la rý ný, kül tü rel ve mes le kî yön le ri ni da ya nýþ ma ve kay naþ ma ru hu nu, bir lik ve be ra ber lik le ri ni ge liþ ti re rek, din hiz met le ri nin ka li te si ni ar ttýr mak ol du ðu nu be lirt ti. KUR ÂN REHBERDÝR HÝTÝT Ü ni ver si te si Rek tör Yar - dým cý sý Os man Eð ri de Kur ân-ý Ke rim i, in san la rýn ken di le ri i çin o - ku du ðu nu be lirt ti. Pey gam ber E - fen di miz in (asm) Kur ân ýn gö rü - nen ha li ol du ðu nu di le ge ti ren Os man Eð ri, Kur ân; za a fi yet le ri - mi zi, Al lah a ya kýn o la ca ðý mýz kom þu la rý mý zý, ço cuk la rý mý zý, üm - met le ri, ya ni bi ze in san lý ðý an la tý - yor. As hab-ý Ki ram Kur ân ýn ta le - be si dir. Mev lâ nâ Kur ân ýn ta le be - si dir. Biz de Kur ân ýn ta le be si ol - ma lý ve o in san la rýn yo lun dan e - min a dým lar la i ler le me li yiz. Kur ân, bi ze dün ya da yo lu mu zu gös te ren bir pro jek tör dür. Keþ ke biz Kur ân ý dün ya ya tam ma na - sýy la an la ta bil sey dik de on lar da o nu an la sa lar dý. Bi zi a hi ret te kur - ta ra cak ki tap o lan Kur ân, ken di ni ta rif e der ken as lýn da bü tün has - ta lýk lar dan, me se lâ in san o la rak ba kar sak ö zel lik le ki bir den bi zi rah me te yön len di re cek o lan tek þey. Biz Müs lü man lar o la rak, Kur ân-ý Ke rim i bir reh ber o la rak, bir ký la vuz o la rak ken di mi ze yön bu lu cu e di ne bi lir sek, o za man ha - yat da ha ya þa nýr o la cak týr. Genç - le ri miz mut lu de ðil ler se, ye ni a ra - yýþ i çe ri sin de i se ler ba har gi bi o lan baþ ka hiçbir ih ti ya cýn gönü le ve kal be zev k-i ru ha ni yi genç le ri mi ze da ha faz la an lat mak ve kalp le ri ne o nu yer leþ tir mek lâ zým. di ye ko - nuþ tu. Ço rum / ci han Sultan Kâbus kültür, Bilim ve Sanat Niþaný Umman Kültür Bakaný el-seyid Heysem b. Tarýk Al Said tarafýndan Dr. Halit Eren'e takdim edildi. Kül tür, bi lim ve sa nat ni þa ný dýr IRCICA KÜLTÜREL ÝLÝÞKÝLERÝN GELÝÞMESÝNE SAÐLADIÐI KATKILARDAN ÖTÜRÜ SULTAN KÂBUS KÜLTÜR, BÝLÝM VE SANAT NÝÞANI ÝLE TALTÝF EDÝLDÝ. ma la rý na sað la dý ðý kat ký lar dan ö tü rü ve Di rek tö rü ol du ðu Ýs lâm Ta rih, Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma Mer ke zi nde yö net ti ði çok sa yý da u lus la r a ra sý fa a li yet mü na se be tiy le u lus la r a ra sý kül tü rel i liþ ki le rin ve ku rum lar a ra sýn da ki iþ bir li ði nin ge liþ me si yö nün de ki kat ký la rý dolayýsýyla Sul tan Kâ bus b. Sa id ta ra fýn dan Bi rin ci De re ce den Sul tan Kâ bus Kül tür, Bi lim ve Sa nat Ni þa ný na lâ yýk gö rül dü. Sul tan a dý na ve Sul tan ýn se lâm la rýy la bu ni þa ný si ze tak dim e di yo rum. de di. Söz le ri ne de vam e den Ba kan Âl Sa id, Dr. Ha lit E ren in Ge nel Di rek tö rü ol du ðu IR CI - CA nýn Tür ki ye i le Um man a ra sýn da bir me de ni yet köp rü sü gö re vi ni i fa et ti ði ni be lir te rek i ki ül ke a ra sýn da ku ru lan bu ba ðýn ge le cek te da ha da kuv vet len me si ni Um man a dý na di le dik le ri ni söy le di. Kül tür Sa nat Ser vi si ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Gö nül Sof ra sý Ma lû mu nuz, Sa lý gü nü ga ze te mi zin ku ru luþ yýl dö nü mü nü (21 Þu bat 1970) id rak et tik. Bil ve si le Ye ni As ya Neþ ri yat o la rak biz de, hiz met gru bu mu zun ilk mey ve si o lan Ye ni As ya ga ze te si ni teb rik e di yor, neþ ri nin ký ya me te ka dar sür me si ni Cenâb-ý Hak tan ni yaz e di yo ruz! *** Bu haf ta siz le re ye ni bir ki ta bý mýz dan bah set mek is te riz: Gö nül Sof ra sý Ki ta býn ö ne çý kan ö zel lik le ri þöy le: Ki tap, Ab dil Yýl dý rým ýn im za sý ný ta þý yor. 13,5 x 19,5 cm e ba dýn da ve 182 say fa. Ka pak ya zý sý da, Gö nül, Mu ham me dî mu hab bet ten neþ et e den in ci le rin sa de fi dir. / Na sýl ki kalp i ma nýn ma ka mý i se, gö nül de mu hab be tin me kâ ný dýr. Dost lar bu me kân da a ðýr la nýr. / Ya zar da gö nül dost la rý ný a ðýr la mak, çam sa ký zý ço ban ar ma ða ný ni ye tiy le bir þey ler ik ram et mek i çin bu sof ra yý aç mýþ. Dos tun dost tan sak la ya cak bir þe yi o la maz. di ye rek bü tün gö nül eh li ni Gö nül Sof ra sý na dâ vet e di yor. þek lin de. Ki tap, Gö nül den Ge çen ler, Soh bet-mu hab bet, Top rak A na, Aþ kýn Ka nat la rý, Bay ram Ta dýn da ve Ýn san De di ðin baþ lýk lý al tý ký sým dan mey da na ge li yor. Tak dim ya zý sýn da, ki ta býn muh te va sý þöy le ak ta rýl dý: Gö nül Sof ra sý a dý ve ri len e ser de, duy gu lar res mi ge çit ya pý yor â de ta. Kay be di len, a ra nan, has ret le yâd o lu nan, ü mit e di len gü zel lik ler-i yi lik ler-duy gu lar-o lay lar-du rum lar-ta výr lar-þa hýs lar, ký sa ca sý her þey, bir film þe ri di gi bi gö zü mü zün ö nün den a ký tý lý yor. Ya pý lan þey se, o lum suz ma na da ki me lân ko li de ðil ke sin lik le; ol sa ol sa te fek kür. Ya za rý mýz, ke mal yaþ la rý nýn ge tir di ði ba kýþ la, yu ka rý da say dý ðý mýz va ký a la rý kalp gö zü ve kalp ku la ðý ö zel lik le ri ni ek le ye rek, bel ki de beþ bo yu tuy la (ilk ü çü: en, boy, de rin lik) de ðer len di ri yor ve bi zim le pay la þý yor. Ya za rý mýz ay ný za man da bir þa ir. Ya zý la rý nýn ki mi ni þi ir(cik)le riy le süs lü yor. Bel ki bu ö zel li ðin den ol sa ge rek, düz ya zý la rý da bir ne vî þi ir sel lik arz e di yor. O ku du ðu nuz da siz/ler de bu ka na a ti mi ze hak ve re cek si niz ki, ya za rý mýz bi zi bir ik lim den bir baþ ka ik li me, gü zel bir duy gu dan bir baþ ka gü zel duy gu ya sü rük lü yor! Böy le si duy gu yo ðun lu ðu an cak þa ir le re has ol ma lý ki, bu e ser de düz ya zý lar da bi le bu nu his set me mek el de de ðil. E se rin bir baþ ka ba riz ö zel li ði i se, i çin de bu lun du ðu muz son as rýn mü ced di di o lan Be di üz za man Sa id Nur sî den de e sin len me si. Bu yö nüy le e ser bel ki Nur Sof ra sý o la rak da i sim len di ri le bi lir! Üs tad ýn þa he se ri Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ndan þý rýl þý rýl dam la la rýn, pý rýl pý rýl pa rýl tý la rýn yü zü nü ze gö zü nü ze çarp tý ðý ný his se de cek si niz. Tak dim de e se rin de ne me tü rün de o lu þun dan ha re ket le bir ha týr lat ma da da bu lu nul du: Ye ni As ya Neþ ri yat o la rak biz, e de bî tür ler den de ne me nin en gü zel ör nek le ri ni ver me ye bu e ser le bir lik te de vam e di yo ruz. Ba zý o ku yu cu lar de ne me tü rün den haz zet me se de, biz, de ne me de yip geç me mek lâ zým, di yo ruz! / De ne me, bi li yor su nuz, öz gün ve öz gür dü þün ce ve du ruþ la rýn ser gi len di ði bir düz ya zý (ne sir) bi çi mi. Ýn sa nýn, ha ya týn, kâ i na týn ma na sý nýn sor gu lan dý ðý de ne me e ser le ri nin i se, Bir sa at te fek kür, bir se ne lik i ba det ten ev lâ dýr. ha di si ne ör nek lik teþ kil et ti ði, he pi mi zin ma lû mu dur. Gö nül Sof ra sý ný o ku yup bi tir di ði niz de si zin de, Ý yi ki o ku mu þum! Bu ki tap la gö rüþ a çým ge niþ le di, i ma ným zi ya de leþ ti. di ye ce ði ni zi, e se ri o ku muþ ol mak tan do la yý ken di ni zi pek mut lu his se de ce ði ni zi söy le ye bi li riz Ki ta býn ba riz ö zel lik le ri ni ver dik, muh te va sý ný da ak tar ma ya ça lýþ týk. Þim di de ge le lim ya za rý mý za Ab dil Yýl dý rým, ga ze te mi ze ya zý la rýy la kat ký da bu lu nan bir gö nül daþ. Her da im gü zel üs lûp lu ve ne ký sa ne de u zun, ka ra rýn da ya zý lar ka le me a lan bir ka lem eh li Ya za rý mý zýn Gö nül Sof ra sý ad lý ki ta bý ný gö nül den se ve rek e þi ni ze-dos tu nu za tav si ye e de ce ði ni ze yü rek ten i na ný yo ruz. Ve son sö zü mü ze gel dik: Ýn þal lah haf ta ya yi ne bu ra da yýz. Ya yýn la rý mýz la il gi li gö rüþ, tek lif ve tav si ye le ri ni zi bek li yor, ha yýr lý gün ler di li yo ruz! BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Hz. Üs tad Bar la'da i ka met e der ken hiz me ti ne gi ren ilk ih ti yar lar dan bir za tý muh te rem. 2. Ad lar, i sim ler. - Bi lim, fen ko nu la rýy la si ya sal, e ko no mik ve top lum sal ko nu la rý a çýk la yý cý ve ya yo rum la yý cý ni te li ði o lan ga ze te ve ya der gi ya zý sý. 3. Tür ki ye'nin Do ðu A na do lu Böl ge si'nde yer a lan il le rin den bi ri. - Ba ba, a ta. - Ka le du va rý. 4. Er ken. - Fi yat gös te ren çi zel ge. 5. A lýþ týr ma. - Ka rý þýk renk li, çok renk li, a la ca. - Ef sa ne'nin ilk he ce si. 6. Bir geç miþ za man e ki. - Bil dir me, an lat ma. 7. Tu runç gil ler den, 3-5 met re yük sek li ðin de, ký þýn yap rak la rý ný dök me yen, be yaz çi çek li bir a ðaç. - Ki þi nin se vinç, gü ven ve her tür lü fa a li ye ti nin nor mal ol ma yan bir bi çim de art tý ðý ruh has ta lý ðý. 8. Kuþ la rýn göv de, ka nat ve kuy ru ðun da bu lu nan, uç ma, ör tü ve kuy ruk te lek le ri o la rak ü çe ay rý lan, çe þit li renk ler de ka lýn ek sen li tüy. - Al týn, gü müþ, mü cev her vb. de ðer li eþ ya yý ðý ný, bü yük ser vet. 9. Rüt be si ge ne ral i le ay ný o lan de niz su ba yý. - Sý ðýr, ko yun gi bi e ti ye ne cek hay van la rý ke sen ve ya dük kâ nýn da pe ra ken de o la rak sa tan kim se. 10. Kuv vet le rin mad de ler ve ha re ket ler ü ze ri ne et ki si ni in ce le yen fi zik da lý. - Mek tup. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA- 1. Hz. Mu ham med'in do ðu mu nu, ha ya tý ný an la tan mes ne vî. - Ek sik siz. 2. A me ri ka Bir le þik Dev let le ri nin Ýn gi liz ce ký sa yaz lý þý. - Di le mek i þi. 3. Put. - Giy si, yor gan çar þa fý, yas týk ký lý fý vb.nin ge re ken be lir li yer le ri ne düð me nin ge çi ri le bil me si i çin ip lik le ö rü le rek, par ça ge çi ri le rek ve ya bi ye i le ya pý lan kü çük ya rýk. 4. Türk Ma lý nýn ký salt ma sý. - Rad yum e le men ti nin sim ge si. - Ot lak. 5. Av ru pa E ko no mik Top lu lu ðu nun ký sa ya zý lý þý. - Bir er kek is mi. 6. Ya ban hay van la rý nýn ken di le ri ne yu va e din dik le ri ko vuk. - Lit yum e le men ti nin sim ge si. 7. Me tal ol ma yan e le ment. 8. Güç bir du rum dan kur tul ma ya uð raþ mak. 9. Kar, süt vb.nin ren gi, be yaz. - Ay tak vi mi nin do ku zun cu a yý, üç ay la rýn so nun cu su, o ruç tu tu lan ay. 10. Bir ye ti - min ve ya a kýl ca za yýf, has ta bi ri nin ma lý ný yö ne ten kim se. - Ka dýn. 11. Os man lý lar da Ka pý ku lu as ker le ri ne, sa ray ve dev let ku ru luþ la rýn da ki ba zý gö rev li le re üç ay da bir ve ri len üc ret. - E ma net, ve di a. 12. Mi na re nin göv de si ni çe pe çev re do la þan, kor ku luk lu, e zan o ku nan yer. - De li ci ký lýç BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI S E R E M Ý L Ý S S K E T B A L Ý L Ý L E K B E D E N E N C A M E K E S R A L A K A R T T E A L A T A N E Þ M A S A T L L A K A L H E R Ý N Ý S E M K A R A T A Y E L Ý A L Ý Z E L T A B A K A T Ý Z Þ N N Ý Türk le rin Ýs lâm laþ ma sý DR. Fa tih Þe ker, Kub be al tý nda Türk le rin Ýs lâm laþ ma sý baþ lýk lý bir ko nuþ ma ya pa cak. Soh bet top lan tý sý, Kub be al tý A ka de mi si Kül tür ve Sa nat Vak fý nýn Çem ber li taþ ta ki mer ke zin de, Köp rü lü Meh met Pa þa Med re se si nde ya rýn sa at da baþ la ya cak. Dr. Þe ker, Türk le rin Ýs lâm ý se çiþ le ri ve Müs lü man o luþ la rýy la il gi li ta ri hî bil gi le ri din le yi ci ler le pay la þa cak ve ko nuy la il gi li so ru la cak so ru la ra ce vap ve re cek. Prog ram la il gi li o la rak ay rýn tý lý bil gi al mak is te yen ler, be al ti.org.tr si te si ni zi ya ret et me le ri ge re ki yor. Kül tür sa nat Ser vi si Mer yem Ay bi ke Si nan dan im za gü nü YAZAR Mer yem Ay bi ke Si nan, Kub be al tý Ki ta be vi nde o ku yu cu la rýy la soh bet e dip ki tap la rý ný im za la ya cak. Ým za ve soh bet gü nü Kub be al tý Be ya zýt Ki ta be vi nde bu gün sa at da baþ la ya cak. Mer yem Ay bi ke Si nan, baþ ta Fe tih 1453 ol mak ü ze re ya yým lan mýþ ki tap la rý ný da im za la ya cak. Kül tür sa nat Ser vi si

5 Y 24 ÞUBAT 2012 CUMA MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Türk çe, ta rih ten bu ya na bir çok de ði þik lik ya þa mýþ týr. Ta bi î, fýt rî, sos yal ha ya týn a ký þý nýn ü rü nü o lan de ði þi min so nuç la rý o lum lu dur. Gayr-i ta bi î, te pe den in me de ði þik lik ler i se, hem tut ma mýþ, hem de mil le tin sos yal bün ye si ni tah rip et miþ, o nul maz ya ra lar aç mýþ týr. Çe þit li ik lim ler de, çe þit li kül tür ler de yoð rul duk tan son ra, Ýs lâ mi yet i le ta ný þan Türk çe; e sas ben li ði ni, zen gin li ði ni o nun la bul du. Os man lý ca i le çok zen gin ve kýy met li e ser ler or ta ya kon du. Tür ki ye Cum hu ri ye tiy le bir lik te mâ ne vî de ðer le - Kar da kýþ ta Kum lu ca da Av ru pa nýn ku zey sýrt la rýn dan baþ la ya rak yur du mu zu da kap la yan müt hiþ kýþ i çin, çok söz ler ve tes bit ler de bu lu nan lar var. Fa kat bi zim fi kir pen ce re sin den Cenâb-ý Al lah ýn haþ met-i Ru bu bi ye ti ve Ce lâl ism-i mü ba re ði ol mak ü ze re bir çok is mi, hiç bir ta ne si bir bi ri ne ben ze me yen, bir bi ri ne çarp ma ya rak ye re dü þen ve yol la rý ka pa yan deh þet li kar ya ðýþ la rýn da gö rül mek te dir. Böy le mu az zam bir be yaz ör tü ve lev ha i çin de, kar tü nel le ri nin ha kim ol du ðu tý naz te pe le ri a þa rak, u zun bir ka ra yol cu lu ðun dan son ra An tal ya nýn Kum lu ca il çe mer ke zi ne bu haf ta so nu in ti kal et tik. Ýn ti ka lin ve da ve tin bir kaç hiz met me kâ ný ve gün de mi var dý. Kum lu ca Be le di ye si nin ve Kum lu ca Ye ni As ya Vak fý tem sil ci li ði nin gay ret ve him met le riy le, Kum lu ca Be le di ye si Kül tür mer ke zin de Hz. Pey gam ber (asm), ka dýn hak ve hür ri yet le ri ve Kum lu ca ya rý a çýk ce za ve tu tuk lu e vin de i se Ýs lâm da kar deþ lik ve in sa nýn ma hi ye ti ü ze ri ne kon fe rans lar ve Fi ni ke il çe sin de va kýf bi na sýn da i se Ýn sa nýn va zi fe si ve ger çek ba ha rýn ne ol du ðu ü ze ri ne se mi ner ler ver dik. Ha dis ki tap la rý nýn hep sin de ge çer: Se ya hat e di niz, sýh hat bu lu nuz. De va mýn da da genç kal mak la il gi li i fa de ler var. Ha ki ka ten gün ler, yer ler, yol lar, ze min ler, gö rü þü len in san lar biz le re yep ye ni u fuk lar aç mak ta dýr. Kum lu ca da bir kar de þi mi zin a dý U fuk, fa kat bi zim u fuk lar baþ ka u fuk. A lýþ mý þýz ve ya þa dýk ve hâ len ya þý yo ruz, yüz le re bin le re hi tap et me yi, coþ tur ma yý, vs. Hol lan da da bi ze a çý lan u fuk ve ders, Rot ter dam Ýs lâm Ü ni ver si tes nde bil has sa ya ban cý i lim a dam la rý, nor mal bir sa lon da çok az ki þi le re, bil has sa ken di le ri ne kon fe rans ve ri yor lar ve hu ku kun üs tün lü ðü nü tar tý þý yor lar. Muh te rem Ak gün düz Ho ca mý zýn ve si le ol du ðu bu man za ra ba na çok te sir et ti. Þim di ü çü be þi a ra mý yo ruz. As lýn da Rý za-i Ý lâ hî de bu dur, 21 nci Lem a da ge çer: O ra zý ol sun ye ter. Kum lu ca Be le di ye si nin ha ki ka ten çok ren ka ver kon fe rans sa lo nu nu gö rün ce Hol lan da yý tek rar ö nü me ge tir di. Böy le bir kýþ ge ce sin de Pey gam ber aþ kýy la ya nýp kav ru lan, ka dýn hak la rý ný ta hay yül e den le rin dol dur du ðu bu gü zel so lan da mik ro fon suz mey dan ko nuþ ma sý yap týk. Sa lon a kus tik ses yan ký la rý ya pý yor ve e ði tim i çin na dir sa lon lar dan. Bir kaç yýl i çin de bu ra da ki i kin ci kon fe ran sým. Di ya log lar ve hal di li i çin ye ter li... Sin can il çe miz de Tür ki ye nin en bü yük ka dýn ce za ve tu tuk lu e vin de geç ti ði miz ay lar da 350 ba ya na, a ra lýk lar la 2 kon fe rans ver dim. Kum lu ca il çe miz de er kek le re a it ce za e vin de o ka dar ka la ba lýk ol ma dý, fa kat mez kûr tes bit te ki ma na i çin de Ýs lâm da kar deþ lik ve in sa nýn ma hi ye ti baþ lý ðý al týn da bü yük bir sa mi mi yet i çin de gö nül tel le ri ne vur duk. Ar ka daþ la rý mý zýn ve ce za e vi mü dür ve yet ki li le rin de bu lun du ðu bu kon fe ran sý mý zýn so nun da her yer de yap tý ðý mýz gi bi su al ve ce vap fas lý da ya pýl mýþ týr. Med re se-i Yu su fi ye de bu lu nu yor su nuz de di ðim ar ka daþ lar dan bi ri si Kur ân da ge çen hu ruf-u mu kat ta a nýn sýr rý ný sor du. Bir ar ka da þý mýz da Na ma zý ký lý yo ruz, fa kat mes ci di miz yok, yar dým cý o lur mu su nuz? de di. O ra da da ses len dik, bur da da ses le ni yo ruz, ta a ba kan lý ða ka dar da ses le ne ce ðiz. Ce za ev le ri ü ze rin de çok ci het ler le ça lýþ ma lar var i ti ba rýy la sa yý 370 e düþ tü, bu na kar þý lýk mah kûm ve tu tuk lu da 130 bi ne u laþ tý. Hol lan da da Hý ris ti yan la ra kü çük ki li se-vâ rî ve Müs lü man la ra da ca mi-vâ ri mes cid ler var dýr ve ya pýl mak ta dýr. Böy le med re se-i Yu su fi ye ler de mes cid ol ma ya cak da ne re de o la cak, de dim ve di yo rum. Ay rý ca te þek kü rü nü al dý ðý mýz Kum lu ca Cum hu ri yet sav cý mý za da ay rý ca þük ran la rý mý zý su nu yo ruz. Ha ki ka ten e na ni yet ol maz in þal lah, hiz met ve þev ke me dar ol sun di ye bun la rý ya zý yo ruz ve kar da kýþ ta dâ vet le re i ca bet e di yo ruz ve her þe kil de ha zýr la na rak hak ký ný ve ri yo ruz. Fa kat da vet le re se bep o lan bil has sa Kum lu ca Be le di ye baþ ka ný ve can kar de þim Hü sa med din Çe tin ka ya Be ye ve E min Bey le re, U fuk la ra, Re fik le re, Kud ret Bey le re ve em sa li can ve gö nül dost la rý na, e me ði ge çen bü tün kar deþ le ri me böy le bir so ðuk kar lý gün de bü tün kal bim le te þek kür e di yor, mad dî ve ma ne vî af la rý Cenâb-ý Lem ye zel den ü mit e di yo ruz. Risâle-i Nur, Türkçe yi katleden deccalizm zihniyetiyle mücadele ediyor! ri mi ze ol du ðu gi bi, li san mi ra sý mý za da dil, hat ta el u za tý la rak; ta rih te zi, gü neþ dil te o ri si (dil dev ri mi) a dý al týn da öz Türk çe yaf ta sý i le tah rip e dil mek is ten di. Üç ký t'a ya ya yýl mýþ, üç di li ö züm se miþ, ken di po ta sýn da e rit miþ, bü tün dil le rin ses le ri ni çý ka ra cak harf le ri bün ye sin de top la mýþ, bin yýl lýk bi ri ki min Os man lý ca-türk çe si plan lý, ka sýt lý ve sis tem li o la rak yok e di li yor du ler de baþ la na rak sis tem li bir þe kil de Kur ân harf le ri, ke li me le ri ve mef hum la rý kal dý rýl mýþ, 1000 yýl lýk ma zi miz le ir ti ba tý mýz ko pa rýl mak is ten miþ tir. 2.5 li ra kar þý lý ðýn da öz Türk çe ke li me uy du rul du ðu va ki dir. Böy le lik le de rin ve en gin mâ nâ la rýn i çi bo þal týl dý. Gü ya a rý bir dil mey da na ge ti re cek ler di. Ne ki, dil den ya ban cý ke li me le rin çý ka rýl ma sý he def len di ði hal de, sa de ce Ýs lâm kül tü rü nün mah su lü o lan A rap ça ve e de bi yat di li Fars ça ke li me ler a týl ma ya baþ lan mýþ týr. Za ten dil dev rim ci le ri nin he de fi, Müs lü man-türk mil le ti ni, Ýs lâ mi yet ten, þan lý ma zi sin den ko par mak tý. T ak lit, tah rif, uy dur ma... Ne ka dar i ti ci, týr ma la yý cý, ra hat sýz e di ci tâ bir ler. Bu na mu ka bil: A sýl, a sîl, a sâ let... Ne ka dar gü zel tâ bir ve tâ rif tir bun lar. Bun la rý bul duk ça, bil dik çe ve bil has sa ya kýn la þýp kay naþ týk ça, in sa na hu zur ve em ni yet ve ri yor... Öy le ya, a sýl, e sas de mek tir, ya pý nýn te me li de mek tir. A tý lan te me lin har cýn da ki mal ze me ne ka dar a sîl o lur sa, o bi na da o de re ce sað lam ve gü ve ni lir o lur. Ýþ te, a sâ let bu dur. A sýl o la ný bul dun mu, a sîl o la na var dýn mý, a sâ le te er din mi, þüp he yok ki ra hat e der, hu zu ra na il o lur sun. Ak si tak dir de, "Ne ken di et ti ra hat, ne â lem bul du hu zur" du ru mu na dü þer sin. Bu de yim, bil has sa Sul tan I I. Ab dül ha mid i çin kul la nýl mýþ. 33 yýl sal ta nat sür dü ðü hal de, o nun hak kýn da Ne ken di et ti ra hat, ne â lem bul du hu zur" de nil miþ. Mec lis'i ka pa tan, A na ya sa yý ra fa kal dý ran ve Meþ rû ti ye ti as ký ya a lan "þef kat li pa di þah" Sul tan Ab dül ha mid, dev let i da re sin de "Mec lis'in de hâ sý" ye ri ne ken di de hâ sý ný kul lan dý; "kà nun kuv ve ti" ye ri ne þah sî o to ri te si ni ko nuþ tur du; Meþ rû ti yet sis te mi ye ri ne de Mut la ki yet sis te mi ni ter cih et ti. Böy le yap mak la da, o tuz yýl müd det le ne ken di ra hat e de bil di, ne de mil let hu zur bul du... Oy sa, i ra de Mec lis'te, kuv vet kà nun da ve i da rî sis tem "Meþ rû ti yet i Meþ rû â"nýn e lin de ol ma lýy dý. E vet, a sýl o lan buy du. "Sa a det As rý"nýn me sû dâ ne tab lo su da, bu ha ki ka tin en bâ riz bir gös ter ge si dir. O za man da hü küm fer mâ o lan "þa hýs he ge mon ya sý" de ðil, meþ ve ret ve þu râ i di. * * * Þef kat li bir zât o lan Sul tan Ab dül ha mid, devr i ik ti da rýn da her ne yap týy sa, yi ne de "hüsn ü ni yet" i le yap mýþ týr. Bun da þüp he yok tur. O nun ha ta sý, et ra fýn da ki mü da ha ne ci le rin te si ri ne ka pý la rak "tek a dam"a da ya lý o to ri ter bir sis tem kur mak sû re tiy le, yö ne tim de düþ tü ðü u sul/me tot ha ta sý dýr. Be di üz za man'ýn tâ bi riy le "men fî si ya set" me to du nu kul lan ma sý dýr, en ö nem li ha ta sý. Üs tad'ýn sö zü tam o la rak þöy le dir: "Din da hil de men fi tarz da is ti mal e dil mez. O tuz se ne ha li fe o lan bir zât, men fî si ya set nâ mý na is ti fa de e dil di zan nýy la þe ri a ta ge len te ca vü zü gör dü nüz." (Sü nû hat, s. 67) "Ýç ti maî ku su rat" ka bi lin den o la rak (T.H., s. 62), Sul tan Ab dül ha mid i çin bir yer de "is tib da da mec bur kal dý" da de ni le bi lir. Fa kat, on dan son ra ve hat ta gü nü müz de, üs te lik hiç mec bu ri yet le ri ol ma dý ðý hal de, a de ta "Kral dan faz la kral cý" ke si len bir ta výr la, ha zi ne de ðe rin de ki ba zý var lýk la rý mýz, ne ya zýk ki tah rif i le tah rip e dil - Ya ban cý ke li me le ri a týp di li mi zi öz Türk çe leþ ti ri yo ruz di yen ler, din ve i lim di li o lan A rap ça i le e de bi yat di li o lan Fars men þe li ke li me le ri at týk la rý hal de; Lâ tin kö ken li ve di ðer ya ban cý ke li me le re hiç do kun mu yor lar dý. Bu da gös te ri yor ki, mak sat ya ban cý ke li me ler den a rýn mak de ðil, Ýs lâm ý, Kur ân ý çað rýþ tý ran mef hum la rý at mak týr! Za ten ni yet le ri ni de a çýk ça i fa de et miþ ler di:..hiç u nut mam bir ak þam A ta türk: Es ki yi (Os man lý ca yý) te me lin den di na mit le sö küp at ma lý ki, ye ri ne ye ni si, Öz Türk çe ku ru la bil sin! Türk u lu su di li ni de ya ban cý dil ler bo yun du ru ðun dan kur tar ma lý dýr. Baþ ka dil ler de ki bir söz i çin en az bir kar þý lýk bu lun ma lý dýr bu yur muþ lar dýr. Bu söz o nun top ye kûn cü lü ðü nün me lez ci lik düþ ma ný o lu þu nun ve dil de ýrk çý lý ðý nýn en gü zel bir is pa tý dýr 1 þek lin de ses len di ri yor lar dý. Dil ü ze rin de ya pýl mak is te nen de ði þik lik le rin se bep le ri þöy le a çýk la ný yor du: Türk lük i çin tek bir kül tür ba ðý o lan öz Türk çe yi yer leþ ti rip A - rap ça ve A cem ce nin tö rel ma ne vî kö le li ðin den kur tul mak ve fe sat çý lýk la rýn dan öz Türk çe ye, sa ray ve med re se di lin den ken di öz di li mi ze dön mek tir. Os man lý ku rum la rý i çin de Türk lük i çin en yý ký cý o la ný Os man lý ca i di. 2 Türk u lu su di li ni de ya ban cý dil ler bo yun du ru ðun dan kur tar ma lý dýr. Baþ ka dil ler de ki bir söz i çin en az bir kar þý lýk bu lun ma lý dýr. di yen M. Ke mal, ta rih li Ka mu tay Söy le vi nde, Bu i ki u lu sal ku rum (Ta rih ve Dil Ku rum la rý), ta ri hi mi zin ve di li mi zin, ka ran lýk lar i çin de u nu tul muþ de rin lik le ri ni, dün ya kül tü rün de ki üs tün lük le ri ni, ge ri i til mez bi lim sel bel ge ler le or ta ya koy duk ça... kut sal bir ö dev yap mak ta ol duk la rý ný gü ven le söy le ye bi li rim di yor du. Ko nu ya ya rýn de vam e de lim. Dip not lar: 1- Dr. A rýn En gin, A ta türk çü lük Ma ni fes to su, s A ge, s. 5. Tarih de tahrif ediliyor me ye ça lý þý lý yor. Me se lâ, Kur'ân'ýn ma lý o lan Nur Ri sâ le le ri tah rif e di li yor. Me se lâ, þân lý ta ri hi miz ýs rar la ve i nat la tah rif e dil me ye ça lý þý lý yor. Ý þin en ü zü cü bir ta ra fý da, ya pý lan ay ný tah ri fat ü ze rin den ay rý ca ne mâ lan ma ya ça lý þý lý yor. Ki mi çok pa ra ka zan mak i çin, ki mi þân þöh ret ka zan mak i çin, ki mi de bi ri le ri ne ya ran mak, gö zü ne gir mek sû re tiy le ma kam mev ki ka zan mak i çin... Ya pý lan tah ri fat ne ti ce sin de þun lar hu sû le ge li yor: * Ye ni ne sil ler, a sýl dan u zak laþ tý rý lýp tak lit le re yön len di ri li yor. * Bir ha ki ka tin as lî ya pý sý ve o ri ji nal ha li ye ri ne, tah rif e dil miþ ve baþ ka laþ tý rýl mýþ ha li re vaç bul ma ya baþ lý yor. * As la ve a sâ le te bað lan mak ye ri ne, uy dur ma ör nek le re rað bet e dil me baht sýz lý ðý ya þan ma ya baþ lý yor. Bu nok ta da, þu hu su as la göz ar dý e dil me me li ki: A sîl bir ha ki ka te en bü yük za ra rý ve ren, o ha ki ka tin zýd dý, mu ha li fi ve - A sýl o la nýn ye ri ni, tak lit le ri tu ta maz. Öy le ya, a sýl, e sas de mek tir, ya pý - nýn te me li de mek tir. A tý lan te me lin har cýn da ki mal ze - me ne ka dar a sîl o lur sa, o bi na da o de re ce sað lam ve gü ve ni lir o lur. Ýþ te, a sâ let bu dur. A sýl o la ný bul dun mu, a sîl o la na var - dýn mý, a sâ le te er din mi, þüp he yok ki ra hat e der, hu zu ra na il o lur sun. ya mu a rý zý de ðil; bel ki, en çok za rar ve ren, o ha ki ka tin ay ný sý ol ma yýp, o na en çok ben ze ye ni dir. Ki, böy le þey ler de, tak lit, uy dur ma, çak ma, a sýl dan boz ma gi bi tâ bir ler le yâd e di li yor. "A sýl dan boz ma" i se, "a çýk tan düþ man lýk"tan be ter bir mu a me le hük mü nü a lýr. E vet, har bî düþ man, dost sû re tin de ki le rin yap mýþ ol du ðu "a sýl dan boz ma", do la yý sýy la "ray dan sap týr ma" gay ret keþ li ði ka dar za rar ver mez. Me se lâ, Sul tan Fa tih'in ha ri cî düþ man la rý, "fe tih ru hu"nu yer li le rin yap tý ðý "Fe tih 1453" fil min de ki ka dar ya ra la ya maz. Zi ra, Fe tih ha di se sin den söz e den ha riç te ki hiç bir mu a rýz, Sul tan Fa tih'i ne se bi gi bi ne i dü ðü de be lir siz ve ta ma men kur gu ya da ya lý "E ra" i sim li bir kýz fi gü rü nün göl ge sin de bý ra ka rak an lat maz; an lat sa da sö zü nü kim se ye din le te mez. A ma, bu tarz bir mü na se bet siz li ði i çer den bi ri le ri ya pýn ca, ta ma men uy dur ma o lan þey ler bi le i yi ni yet li ký lýf lar bu lun ma ya ça lý þý lýr. Ay ný du rum, ih ti þam lý Kà nu nî dev ri ni an la tan film ler i çin de ge çer li. Þân lý ta ri hi mi zi tah rif et me ya rý þý ný ka za nan la rýn na za rýn da, en ö nem li þey, se fer den se fe re koþ tu ran ger çek bir Sul tan Sü ley man fi gü rü de ðil, bel ki da i ma sa ray en tri ka la rý i le meþ gul o lan bir ha ya lî "Hür rem Sul tan" fi gü rü dür. Ya ni, yap týk la rý fil min a na kur gu su, il lâ ki þe kil den þek le, ký lýk tan ký lý ða so ka bi le cek le ri bir "ka dýn un su ru" et ra fýn da þe kil len me si ge re ki yor. Bu, þanlý tarihi hafif almak, alay etmek ve basite ingirgemek demektir. Tu haf týr, ya zý la rý mý za e leþ ti ri gön de ren le rin yo rum la rýn da, ay ný a lay lý ta výr a çýk ça gö rü lü yor. De mek ki, ba kýþ a çý la rý ay ný. * * * Þim di, ba zý la rý yi ne çý kýp þu tarz i ti raz lar da bu lu na bi lir: Ya pý lan þey, bel ge sel de ðil, kur gu sal bir si ne ma fil mi dir. Film ler de o lur böy le þey ler. Ta mam iþ te, biz de ya pý lan þe yin ne o lup ne ol ma dý ðý ný ya zýp an lat ma ya ve ger çek le ri ol du ðu gi bi in san la rý mýz la pay laþ ma ya ça lý þý yo ruz. Ne var ki, ge rek de ðer li e ser le ri ve ge rek se ta ri hî ha ki kat le ri tah rif e de rek pi ya sa ya sü ren ler, yap týk la rý pro pa gan da lar la, san ki o e se rin ger çek mâ nâ sý ný ve o ta ri hî ha di se le rin ha ki ki vec he si ni an la týp na za ra ve ri yor lar mýþ gi bi dav ra ný yor lar. Hiç te red düt süz, su num la rý öy le dir. Üs te lik, o ri ji nal den fer sah fer sah u zak dur duk la rý hal de, ka pak lar da ve a fiþ ler de o ri ji nal i sim le ri kul lan mak tan çe kin mi yor lar. A de ta, "Kà nu nî bu dur, Fa tih bu dur, fe tih böy le dir, Nur Ri sâ le si iþ te bu dur" de me ye ge ti ri yor lar. U nut ma ya lým bir yan lýþ öð re ti le ni dü zelt mek, sý fýr dan öð ret me ye ça lýþ mak tan çok da ha zor bir iþ tir. (Bu nok ta yý, uz man ho ca lar, ö zel lik le mü zik der si ve ren ler ga yet i yi bi lir.) Yan lý þý dü zelt me de ve doð ru yu öð ret me de kar þý mý za çý kan en bü yük zor luk lar dan bi ri de þu dur: Bir e ser ve ya bir ta ri hî ha di se ü ze rin de ta hri fat ya pan lar, ha ki kat te var o lan ba zý þey le ri yok muþ gi bi ve ol ma yan ba zý þey le ri de var mýþ gi bi gös ter me ve ya yan sýt ma ha ta sý na dü þü yor lar. Ni te kim, tah rif e dil miþ Ri sâ le le re bak tý ðý mýz da da, ben zer bir an la yýþ la be yaz per de ye yan sý tý lan ta ri hî film ler de de, ay ný a zim ha ta nýn zin cir le me de vam e dip git ti ði ni gör mek te yiz. Oy sa, a sýl dan hiç bir þe kil de u zak la þýl ma ma lý, a sâ let ten as la tâ viz ve ril me me si ge re ki yor. Ak si tak dir de, ya pý lan þey ya rar dan çok za rar ve rir. Ni te kim ve ri yor. Ya zý mý zý, tek ra ren o ku nup ü ze rin de u zun u zun mü ta la a e dil me si ge rek ti ði ne ka na at ge tir di ði miz, Üs tad Be di üz za man'ýn ve ciz bir i fa de siy le nok ta la ya lým: "Me ha zýn kud si ye ti, çok bür han lar kuv ve tin de te si rat gös te ri yor, o nun la ah kâ mý u mu ma ka bul et ti ri yor. Ne va kit del lâl (va sý ta, ve si le) ve ve kil göl ge et se, ya ni on la ra te vec cüh e dil se, o me haz da ki kud si ye tin te si ri kay bo lur." (Mek tu bat, s. 307) TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Kur ân ýn kâ i nat ki ta bý ný o ku yu þu Mus ta fa Þe ner: Kur ân da ilk i nen e mir, o - ku em ri ol muþ tur. E sa sen, Pey gam ber E - fen di miz (asm) o ku! em ri ne mu ha tap ol - du ðun da ya nýn da ki tap da bu lun mu yor du! O hal de, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) þah sýn da biz na sýl ve ne yi o ku ma lý yýz? Ri - sâ le-i Nur da bu ko nu da öl çü ler ne ler dir? Ýlk i nen â yet ler o ku! em ri i le baþ lý yor. Kâ i na tý o ku ya rak, bi ze kâ i na tý na sýl o ku ma mýz ge rek ti ði ko nu sun da ör nek bir o ku yuþ tar zý gös te ren, biz zat Kur ân ýn ken di si dir. Be di üz za man Haz ret le ri nin ay nen i fa de siy le: Kâ i nat mes cid-i ke bî rin de, Kur ân, kâ i na tý o ku yor. 1 Ri sâ le-i Nur un muh te lif yer le rin de kâ i nat, boþ mad de yý ðý ný o la rak de ðil; ki tab-ý ke bir-i kâ i nat o la rak vas fe di li yor. Ya ni bü yük kâ i nat ki ta bý! De mek e sa sen biz ken di miz bir bü yük ki ta býn say fa la rý a ra sýn da ge zin mek te yiz ve biz zat bi zim ken di miz de o ku ma mýz ge re ken bi rer say fa dan i ba re tiz! Þu hal de i çin de ve ö zün de bi zim de bu lun du ðu muz kâ i nat ki ta bý ný o ku ma lý yýz ve kâ i nat ki ta bý ný Kur ân ýn o ku yu þu gi bi o ku ma lý yýz! Hiç þüp he siz Kur ân var lýk lar dan ken di le ri i çin de ðil, Ya ra tý cý la rý i çin bah se di yor. Her þey Al lah ýn son suz il mi ni, i ra de si ni, kud re ti ni, hâ ki mi ye ti ni, hik me ti ni, hil ka ti ni, ted bir ve ted vi ri ni, ya ni yö ne ti ci li ði ni gös te ren bi rer sa týr dan i ba ret tir. Bu sa týr lar bi rer i sim den, re sim den ve in fi al den; ya ni ya pý lan bi rer e ser den i ba ret tir ler. Ya pý lan e ser ler zo run lu o la rak Ya pan ý gös te rir ler. Eþ siz bir sa n'at e se ri o lan kâ i na týn mü zey yen, ya ni tez yin e dil miþ bir Kur ân ol du ðu nu be yan e den Be dî üz za man, Kur ân-ý Ha kîm in i se bü yük kâ i nat Kur ân ý nýn en yük sek bir mü fes si ri ve en be lið bir ter cü ma ný ol du ðu nu kay de der. Sa îd Nur sî Haz ret le ri ne gö re Kur ân-ý Ha kîm þu kâ i nat say fa la rýn da ve za man la rýn yap rak la rýn da kud ret ka le miy le ya zý lan tek vî nî a yet le ri, ya ni o lu þum â yet le ri ni cin le re ve in san la ra ders ver mek te dir. Kur ân, her bi ri bi rer ma ni dar harf o lan var lýk la ra mâ nâ-yý har fî na za rýy la ba kar. Ya ni on la ra Ya ra tý cý la rý he sa bý na ba kar ve öy le de ba kýl ma sý ný is ter. Bu ba kýþ ta, Ne gü zel ya pýl mýþ ve ne gü zel bir su ret te Sâ ni in ce mâ li ne de lâ let e di yor. öl çü sü var dýr. On Ý kin ci Söz de, meþ hur ve sa nat kâr bir hâ ki min yaz dý ðý ha ri ka bir Kur ân dan tem sil ge ti ri yor Be di üz za man. Þöy le ki, sa nat kâr bir hâ kim her a yet i çin, i þa ret et ti ði mâ nâ ya gö re fark lý mü cev her ler, fark lý renk ler, kýy met tar cev her ler kul lan dý ðý bir Kur ân ya zý yor. Bu Kur ân ý öy le süs le yip na kýþ na kýþ iþ li yor ki, o ku ma yý bi len bil me yen her kes bu nu gör me ye do ya mý yor. Bil has sa ehl-i ha kî kat mâ nâ lar la mü cev her le rin ve tez yi nâ týn u yu mu kar þý sýn da mest o lu yor lar. Son ra o hâ kim, yaz dý ðý bu eþ siz Kur ân ý bir ec ne bî fi lo zo fa, bir de Müs lü man â li me ve re rek her bi ri si ne bu ha ri ka ki tap hak kýn da bi rer e ser yaz ma la rý ný is ti yor. Ec ne bî fi lo zof yaz dý ðý e ser de ya zý la rýn renk le rin den, renk le rin mü cev her le re u yu mun dan, mü cev her le rin gü zel li ðin den, cev her le rin kýy me tin den, a yar de ðe rin den ve ö zel lik le rin den, harf le rin na kýþ la rýn dan, mü rek ke bin ka li te sin den, ki ta býn ya zý la rý nýn ha ri ka o lu þun dan bah se der. Â lim i se, ki ta býn tez yi na týy la, harf le rin ge çi ci na kýþ la rýy la pek meþ gul ol maz. Sa de ce â yet le rin ma na la rýy la u yum lu mü cev her ler kul la nýl dý ðý ný tak dir e der. Fa kat â yet le rin mâ nâ la rý ný yük sek bir an la yýþ ve kav ra yýþ la o kur, an lar ve tef sir e der. Her i ki si de yaz dýk la rý e se ri hâ ki me su nar lar. Hâ kim, ya zý la rýn na kýþ la rýy la il gi le nen, fa kat mâ nâ la rý na in me yen fi lo zo fun e se ri ni i a de e der. Fa kat â yet le rin ma na la rý ný de rin li ði ne tef sir e den â li min e se ri ni tak dir e der, â li mi ö dül len di rir. Bu tem si lin yo ru mu nu Be dî üz za man Haz ret le ri þöy le ya pý yor: O süs lü Kur ân, bu eþ siz sa n'at lar la ya ra týl mýþ kâ i nat týr. O hâ kim, Ha kîm-i E ze lî o lan Al lah týr. O ec ne bî fi lo zof, ta bi a ta ve kâ i na ta sýrf na kýþ la rý, mad de nin ö zel lik le ri, gü zel lik le ri ve süs lü ya pý la rý i çin ba kan fel se fe ci ler dir. Â lim i se, kâ i na ta Ya ra dan he sa bý na ba kan, kâ i nat ta var o lan her þe yin i fa de et ti ði de rin ma na yý an la yan, i fa de e den ve ders ve ren, kâ i na týn giz li ya ra tý lýþ sýr la rý ný çö zen, ta bi at tan ve var lýk lar dan ha re ket le Ya ra dan ýn eþ siz ya ra tý cý lý ðý ný, i ra de si ni, il mi ni, hik me ti ni, kud re ti ni gö ren ve gös te ren Kur ân dýr. 2 Kur ân bi zi kâ i na tý o ku ma ya dâ vet et mek te dir. Kur ân ýn kâ i nat tan, dün ya dan, ta bi at tan, gü neþ ve a yýn ha re ket le rin den, in san lar ve cin le rin ya ra tý lýþ la rýn dan, ge ce ve gün düz den, hay van la rýn var lýk se bep le rin den, bit ki le rin ni met de ðe rin den bah se di þi bü tün bun lar da Al lah ýn var lý ðý na, bir li ði ne de lil ler ol du ðu i çin, â hi ret ha ya tý na ve di ðer i man e sas la rý na a çý lan muh te lif ka pý lar ve pen ce re ler bu lun du ðu i çin dir. Bi nâ e na leyh, Kur ân ýn pen ce re sin den kâ i na ta bak tý ðý mýz da, Al lah ýn son suz kud re ti ni, sý nýr sýz il mi ni, had siz i ra de si ni ve sa ir eþ siz i sim ve sý fat la rý ný gör mek te ve an la mak ta ge cik me yiz. Dip not lar: 1- Söz ler, s Söz ler, s. 121.

6 6 24 ÞUBAT 2012 CUMA YURT HABER Y MERAL DEMÝRDÖÐMEZ Yo lun a çýk ol sun Yeni As ya Ye ni As ya nýn 43. yýl dö nü mü nü kut lu yor, hiz met le ri nin u zun yýl lar de va mý ný di li yo ruz. Dün ya nýn sý kýn tý lý hal le ri i çin de, bi ze ne fes al dý ran ga ze te mi ze min net borç lu yuz. Ye ni As ya, Ri sâ le-i Nur la rýn med ya da ki di li dir. Bu ya yýn lar la i man ha ki kat le ri dün ya nýn bir çok ye ri ne u laþ tý rýl mak ta, bir çok in sa nýn da i ma ný kur tul mak ta dýr. Biz ler, mad dî ma ne vî var lý ðý ný or ta ya ko yan, kalp le ri dâ vâ la rý i çin a tan, i man kur tar ma dâ vâ sý ný ha yat la rý nýn ga ye si, a de ta ne fes a lýþ la rý nýn se be bi o la rak gö ren, bu u ður da ge ce le ri ni gün düz le ri ne ka tan, iþ ken ce gö ren, bun la ra rað men bü yük bir þevk le hiz me te sa rý lan bir top lu lu ðun ço cuk la rý yýz. Bü yük le ri miz den al mýþ ol du ðu muz bu e ma ne tin hak ký ný na sýl ö de riz? Bu so ru nun ce va bý ný bul mak i çin; Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ne ku lak ve re lim: Ri sâ le-i Nur ta le be li ði nin en mü him ve ön de ge len þar tý; söz le ri ken di ma lý ve te li fi gi bi his se dip, sa hip çýk mak ve en mü him va zi fe-i ha ya ti ye si ni o nun ne þir ve hiz me ti bil mek tir. Yi ne Be di üz za man Haz ret le ri; her ta le be nin va zi fe si; yal nýz ken di i ma ný ný kur tar mak de ðil, bel ki baþ ka la rý nýn i man la rý ný da mu ha fa za et mek le mü kel lef tir. O da hiz me te cid dî de vam i le o lur di yor. Ý man, ih lâs, sa da kat, terk-i e na ni yet ve þahsý ma ne vi ye ye bað lý lýk e sas la rý na da ya nan Ri sâ le-i Nur ve þa kirt le ri nin meþ gul ol duk la rý va zi fe, ze min de ki bü tün mu az zam me se le den da ha bü yük tür di yen Üs tad Haz ret le ri ha lis Nur Ta le be le ri ni, ha riç te ki bü yük çe bir ve li ye ter cih et ti ði ni söy le mek te dir. Be di üz za man Haz ret le ri nin bu i fa de le ri dâ vâ mý zýn fi kir le ri ni neþ re den ga ze te mi zin ne den li ö nem li ol du ðu nu biz le re gös ter mek te dir lý yýl lar da, Ri sâ le-i Nur ve Ta le be le ri nin a ley hin de ba sýn da çý kan ya yýn la ra mu ka bil, müs bet ma na da ya yýn lar or ta ya ko yup, dâ vâ mý zý mü da fa a et mek i çin ma tbu bat li sa ný na ih ti yaç doð muþ tu. Üs tad Haz ret le ri E mir dað Lâ hi ka sýn da ta le be le ri ne yaz mýþ ol du ðu bir mek tu bun da bu ih ti ya cý þöy le i fa de e di yor: Ri sâ le-i Nur bu mü ba rek va ta nýn ma ne vî kur ta rý cý sý ol ma sý se be biy le, þim di i ki deh þet li ma ne vî be lâ yý de fet mek i çin, mat bu at â le mi i le or ta ya çýk mak, ders ver mek za ma ný gel di ve ya ge le cek gi bi dir zan ne de rim. Bu nun ü ze ri ne An ka ra da 15 Ka sým 1963 te Ýh lâs i sim li ga ze te miz ya yýn lan ma ya baþ la dý. Da ha son ra da Zül fi kâr, U huv vet, Ýt ti hat gi bi ga ze te ler çý ka ra rak mü ca de le de vam et ti. Ni ha yet gün lük ga ze te o la rak Ye ni As ya mýz doð du. Ýþ te hâ lâ bü yü me ye de vam e di yor. Ye ni As ya her tür lü bas ký la ra rað men hak tan ya na ol muþ, Kur ân ve i man kur tar ma dâ vâ sý a dý na mü ca de le si ni ver miþ tir. Ye ni As ya o ku yu cu suy la ve ya zar la rýy la bü tün leþ miþ ve za man la bir o kul ol muþ tur. O ku yu cu su nu ya zar o la rak ye tiþ ti ren bir ga ze te ol ma sý ha se biy le þim di me zun lar ver mek te dir. Çok sa yý da ka lem eh li nin Ye ni As ya da ye tiþ miþ ol ma sý bu nun bir gös ter ge si dir. Ga ze te miz, Nur la rýn na þir-i ef kâ rý dýr. E fen di miz in (a.s.m); Ýs ti þa re e den piþ man ol maz ha di si e sas a lýn dý ðýn dan ya yýn la rýn da meþ ve ret ve þû râ ha kim dir. Her me se le is ti þa re i le hal le di lir. Bu ra da meþ ve re tin þahs-ý ma ne vi si ne ba ký lýr. Çün kü þahs-ý ma ne vî, ve li-i kâ mil hük mün de dir. E vet dün ol du ðu gi bi bu gün de ga ze te miz ça ðýn tef si ri o lan Ri sâ le-i Nur Kül li ya týn da ki i man ha ki kat le ri ni in san la rýn hu zur ve se lâ me ti i çin sun ma ya de vam e di yor. Ýh lâs, sa mi mi yet ve gay ret. Ý na nýn ya rýn lar hiz me ti miz ve dâ vâ mýz a çý sýn dan çok da ha gü zel o la cak. Ye ter ki bir bi ri mi ze ke net le ne lim, gay re ti mi zi art tý ra lým ve dâ vâ mý zýn neþ ri ne yar dým cý o la lým. Yo lun a çýk ol sun Yeni As ya. HABERLER KONFERANSA DÂVET Konu : Risâle-i Nura Göre Esmaü'l Hüsna ve Ahlâk Konuþmacý : Süleyman Kösmene (Ýlahiyatçý) Tarih : 26/02/2012 Pazar Saat:19.30 Organizasyon : Asyanur Kültür Merkezi Yer : Yunus Emre Cad. Kanarya Sokak Giriþi Lale Sok. No: 8/1 Pursaklar /Ankara Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. KONFERANSA DÂVET Konu : Fert ve Toplum Açýsýndan Risâle-i Nurlarý Okumanýn Önemi Konuþmacý : Ali VAPUR - Gazeteci Yazar Tarih : Saat: Yer : K. Maraþ Yeni Asya Vakfý Örnek Z. GÜNDÜZALP Salonu Org. : Yeni Asya K. Maraþ Temsilciliði Dün sabah çýkan yangýnýn sebebi bilinmiyor. Ý ne göl de 11 iþye ri yan dý n BUR SA NIN Ý ne göl il çe sin de Ka pa lý Çar þý da dün sa bah çý kan yan gýn da, 11 iþ ye rin de mad dî ha sar mey da na gel di. Cu ma Ma hal le si Ta bak ha ne So - kak ta ki Ka pa lý Çar þý da sa bah sa at le rin de he nüz be lir le ne me yen ne den le yan gýn çýk tý. Bir iþ ye rin de çý kan ve ký sa sü re de bü yü yen yan gýn, çar þý da ki di - ðer iþ yer le ri ne sýç ra dý. Ý ne göl Be le di ye si it fa i ye e - kip le ri, 15 a raç la yan gý na mü da ha le et ti. E kip ler, bu sý ra da yan gýn dan za rar gör me yen mal la rý ný kur tar - ma ya ça lý þan es na fa da yar dým et ti. So ðut ma ça - lýþ ma la rý ný in ce le mek i çin o lay ye ri ne ge len Ý ne göl Be le di ye Baþ kan Yar dým cý sý Yu suf Þen, ga ze te ci le - re yap tý ðý a çýk la ma da, ih bar dan bir kaç da ki ka son - ra o lay ye ri ne gel dik le ri ni ve yan gý na mü da ha le de bu lun duk la rý ný söy le di. Yan gý nýn çý kýþ ne de niy le il - gi li ko nuþ ma nýn he nüz doð ru ol ma dý ðý ný kay de den Þen, it fa i ye ra po ru nun ar dýn dan du ru mun ne den kay nak lan dý ðý nýn an la þý la ca ðý ný be lirt ti. Çok cid dî mal kay bý var. Se vin di ri ci o lan yan gý na a nýn da mü - da ha le e dil me si ve da ha faz la bü yü me den ö nü ne geç miþ ol ma sý dýr di yen Þen, za rar gö ren le re geç - miþ ol sun di le ðin de bu lun du. Za rar gö ren iþ yer le ri - nin bü yük ço ðun lu ðu nun a yak ka bý ve ha zýr gi yim es na fý ol du ðu bil di ril di. Bur sa / a a So ma li li dok torlar e ði tim i çin Ýz mir e gel di E GE U lus la ra ra sý Sað lýk Fe de ras yo nu (E SA FED), So - ma li li dok tor ve hem þi re le ri e ðit mek ü ze re Ýz mir e ge tir di. So ma li Tür ki ye Kar þý lýk lý Týp E ði ti mi Pro je si kap sa mýn da 16 dok tor ve 20 hem þi re nin e ði til me si plan lan dý. Bu kap sam da ilk grup o la rak do kuz ki þi Tür ki ye ye gel di. Ýz mir Ad nan Men de res Ha va li ma - ný nda, E SA FED yet ki li le ri ta ra fýn dan kar þý la nan So - ma li li ler, üç ay lýk e ði tim den son ra ge ri dö ne cek. E - ge ve Ak de niz böl ge le rin de ki 18 sað lýk der ne ði ni ça - tý la rý al týn da top la dýk la rý ný be lir ten E SA FED Ge nel Sek re te ri A. Me lih Gü ven dik, Türk Ýþ bir li ði ve Kal kýn - ma A jan sý (TÝ KA) i le or tak pro je çer çe ve sin de So - ma li li le rin e ði ti mi ni üst len dik le ri ni, yer o la rak da Ýz - mir i seç tik le ri ni söy le di. Af ri ka da Nil Or ga ni zas - yon un da kat ký la rýy la o luþ tu ru lan pro je kap sa mýn - da Ýz mir e ge len dok tor ve hem þi re le rin, Þi fa Ü ni - ver si te si Bor no va Has ta ne si Þu be si i le A ta türk E ði - tim ve A raj týr ma Has ta ne si nde e ði tim a la cak la rý ný be lirt ti. Gü ven dik, üç ay lýk e ði ti min ar dýn dan he kim ve hem þi re le rin, So ma li de ku ru la cak Türk has ta ne - sin de gö rev ya pa ca ðý ný be lirt ti. Ýz mir / ci han E sen bo ða ya ray lý sis tem bað lan tý sýn da ilk a dým n U LAÞ TIR MA, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý - ðý Alt ya pý Ya tý rým la rý Ge nel Mü dür lü ðü, E sen bo ða Ha va a la ný ray lý sis tem bað lan tý sý e tüt pro je ve mü - hen dis lik hiz met le ri da nýþ man lýk hiz me ti iþ le ri i çin, ye ter li tec rü be ye sa hip a day la rý tek lif ver mek ü ze re ön ye ter li lik baþ vu ru su na dâ vet et ti. Alt ya pý Ya tý - rým la rý Ge nel Mü dür lü ðü nün Ka mu Ý ha le Bül te nin - de ya yým la nan du yu ru su na gö re, ön ye ter lik de ðer - len dir me si so nu cu ye ter li li ði tes bit e di len ler ký sa lis - te ye a lý na cak, ar dýn dan is tek li ler a ra sýn da i ha le ger - çek leþ ti ri le cek. Sü re si bir yýl o la rak be lir le nen i þin ön ye ter lik de ðer len dir me si, 14 Mart 2012 ta ri hin de sa - at da Alt ya pý Ya tý rým la rý Ge nel Mü dür lü ðün de ya pý la cak. Ya pý la cak ön ye ter lik de ðer len dir me si so - nu cun da, ye ter lik le ri tes bit e di len ler a ra sýn dan 8 a - day tek lif ver mek ü ze re dâ vet e di le cek. Ý ha le, yer li ve ya ban cý bütün is tek li le re a çýk o la cak. An ka ra / a a 40 ka çak ya ka la ndý E DÝR NE DE bir mi ni büs te 40 ka çak ya ka lan dý. E dir ne Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, ih bar ü ze ri ne, M. A nýn kul lan dý ðý, plâ ka sý a çýk lan ma yan mi ni bü sü þehir gi ri þin de dur dur du. Mi ni büs te Bur ma, Kon go, Se ne gal ve Fi lis tin uy ruk lu 40 ka çak ya ka lan dý. Sü rü cü M.A. i le mi ni büs te bu lu nan U.A. gö zal tý na a lýn dý. E dir ne Em ni yet Mü dür lü ðün de ki iþ lem le rin ar dýn dan ad li ye ye sevk e di len zan lý lar dan M. A. ka çak çý lýk su çun dan tu tuk lan dý. E dir ne / a a 2-B de dik kat li o lun ma lý 2-B KAPSAMINDAKÝ YAKLAÞIK 410 BÝN HEKTARLIK ARAZÝDEN 316 BÝN 811 HEKTARININ DÝKKATE ALINACAÐINI BÝLDÝREN BAYRAKTAR, OLUÞABÝLECEK PROBLEMLERE VURGU YAPTI. TÜR KÝ YE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, Tür ki ye ge ne lin de 2-B kap sa mýn da ki yak la þýk 410 bin hek tar lýk a ra zi den 316 bin 811 hek ta rý nýn dik ka te a lý na ca ðý ný bil dir di. Bay rak tar, dik ka te a lý na cak 316 bin 811 hek ta rýn bi le Hong Kong un 3, Sin ga pur un 4,5 ve Mal ta nýn 10 ka tý bir a lan ol du ðu nu kay det ti. Bay rak tar, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, yýl lar dýr Tür ki ye nin or man var lý ðý ný ar ttýr ma ya yö ne lik ya sal dü zen le me ler ve ey lem ler ge liþ ti ren dev le tin, bu dü zen le me le ri ya par ken, yýl lar ön ce va tan da þa sa týl mýþ a ra zi le ri de or man kap sa mý na al ma sý nýn, bin ler ce va tan da þý mað dur et ti ði ne dik ka ti çek ti. 2- B a ra zi le riy le il gi li ta sa rý nýn TBMM Ta rým, Or man ve Kö yiþ le ri Ko mis yo nu nda 15 Þu bat 2012 ta ri hin de gö rü þü le rek alt ko mis yo na ha va le e dil di ði ni ha týr la tan Bay rak tar, þöy le de vam et ti: Alt ko mis yon ilk top lan tý sý ný dün yap tý. Ha zýr la nan ta sa rý nýn a ma cý; 31 A ðus tos 1956 ta rih li ve 6831 sa yý lý Or man Ka nu nu nun 2 nci mad de si ge re ðin ce, ha zi ne a dý na or man sý nýr la rý dý þý na çý ka rý lan yer le rin de ðer len di ril me si, ye ni or man a lan la rý nýn o luþ tu rul ma sý, nak li ne ka rar ve ri len dev let or man la rý i çin de ve ya bi ti þi ðin de bu lu nan köy le rin sa kin le ri nin yer leþ ti ril me si ve or man köy lü le ri nin kal kýn dý rýl ma sý nýn des tek len me si i le ha zi ne ye a it ta rým a ra zi le ri nin sa tý þý na i liþ kin u sul ve e sas la rýn be lir len me si ön gö rül mek te dir. Söz ko nu su ka nun ta sa rý sý nýn Hak sa hi bi, baþ vu ru ve doð ru dan sa týþ baþ lýk lý 6 ncý mad de si nin 8 nu ma ra lý fýk ra sýn da Tak sit le sa týþ lar da i se, ba týþ be de li nin yüz de 20 si ya pý lan ya zý lý teb li gat ta ri hin den i ti ba ren en geç i ki ay i çin de, ka la ný i se be le di ye ve mü ca vir a lan sý nýr la rý i çin de en faz la üç yýl da al tý e þit tak sit le, be le di ye ve mü ca vir a lan sý nýr la rý dý þýn da i se en faz la dört yýl da se kiz e þit tak sit te fa iz siz o la rak ö de nir hük mü yer al mak ta dýr. A RA ZÝ LE RÝN BAÞ KA SI NA SA TIL MA SI HU ZUR SUZ LUK O LUÞ TU RA BÝ LÝR 2-B a ra zi le rin de ta rým la uð ra þan çift çi le rin ço ðu nun or man köy lü sü ol ma sý, a ra zi - Bayraktar, yaptýðý yazýlý açýklamada 2-B ile ilgili önemli konulara dikkat çekti. FO TOÐ RAF: CÝ HAN le ri nin kü çük ol ma sý do la yý sýy la dü þük ge lir li, ge lir le riy le a i le si ni zor ge çin di ren ki þi ler ol duk la rý na i þa ret e den Bay rak tar, de vam lý su ret te des tek len me si ge re ken bu ki þi le rin ö de me þart la rý nýn a ðýr lý ðý dolayýsýyla ta rým yap týk la rý a ra zi le ri tak sit le bi le al ma la rý nýn müm kün ol ma dý ðý ný kay det ti. Bu sebep le ta rým da kul la ný lan 2-B a ra zi le rin de, em sal be del de ra yiç be del ye ri ne ver gi ye e sas be del a lýn ma sý nýn, tak sit sa yý sý nýn art tý rýl ma sý nýn, pe þi na týn dü þü rül me si nin, yýl lar dan be ri bu a ra zi le ri iþ le yen çift çi ler ta ra fýn dan a ra zi le rin sa týn a lý na bil me si ni sað la ya ca ðý ný be lir ten Bay rak tar, bu a ra zi le ri iþ le yen çift çi le rin a la ma ma sý ve ya baþ ka ki þi le rin sa týn a la cak ol ma sý nýn bü yük hu zur suz luk la ra sebep o la bi le ce ði ne dik ka ti çek ti. U ZUN VA DE LÝ KRE DÝY LE HAS SA HÝP LE RÝ NE DEV RE DÝL ME LÝ DÝR Or man sý nýr la rý dý þý na çý ka rý lan a lan la rýn il gi li yö re nin or man köy lü sü ne ve ko o pe ra tif le ri ne be del siz bý ra ký la rak bu tür a ra zi le rin ta rým i çin bir ka zanç o la rak de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni bil di ren Bay rak tar, bu a ra zi le ri, bit ki sel ü re tim i çin kul la nýl ma sa da hi, hay - van cý lý ðýn ge liþ ti ril me si i çin me ra o la rak kul lan ma nýn müm kün ol du ðu na i þa ret et ti. Bu ne den le bu a lan la rýn, ta rým a la ný ve ya me ra a la ný o la rak kul lan dý rýl ma sý nýn ta rý ma ka lý cý bir fay da sað la ya ca ðý nýn kuþ ku suz ol du ðu nu i fa de e den Bay rak tar, þun la rý kay det ti: Or man i çi ve ci va rý köy ler de ki çift çi le rin ge lir dü zey le ri düþ müþ, bu na kar þý lýk al ter na tif ge lir kay nak la rý ge liþ ti ri le me miþ tir. Söz ko nu su or man a lan la rý nýn or man i çi ve or man bi ti þi ðin de ya þa yan in san la ra tah sis e dil me me si ha lin de, or man a lan la rý na yö ne lik tah ri bat la rýn o lu þa ca ðý, ka çý nýl maz bir du rum o la rak kar þý mý za çý ka cak týr. Or man vas fý ný yi tir miþ a ra zi ler de yýl lar dan be ri ü re tim ya pan çift çi ler, hiç bir des tek ten ya rar lan ma dan zor þart lar da ü re tim yap ma ya de vam et mek te dir ler. De de le ri nin da hi bu a lan da ü re tim yap týk la rý ger çe ði u nu tul ma ma lý dýr. Bu a ra zi ler ra yiç be del ü ze rin den de ðil, ta rým a ra zi si o la rak de ðer len di ri le rek, u zun va de li kre diy le hak sa hip le ri ne dev re dil me li dir. Ta rým sal a maç lar i çin or man sý nýr la rý na çý ka rý lan ve çift çi le re bý ra ký la cak bu tür a ra zi ler ta rým i çin bir ka zanç týr; çift çi le ri mi ze, ta rý mý mý za ka lý cý ve et kin bir fay da sað la ya cak týr. An ka ra / a a

7 Y 24 ÞUBAT 2012 CUMA DÜN YA 7 Irak ta kanlý gün: 50 ölü IRAK'IN BÝRÇOK ÞEHRÝNDE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLAR VE YOLA YERLEÞTÝRÝLEN BOMBALARLA DÜZENLENEN SALDIRILARDA 50 KÝÞÝ ÖLDÜ. YETKÝLÝLER ÖLÜ SAYISININ ARTACAÐINDAN ENDÝÞELÝ. ÖLÜ SAYISI ARTABÝLÝR Iraklý yetkililer, saldýrýlarýn düzenlendiði yerlerden saðlýklý bilgi gelmediði için ölü ve yaralý sayýsý hakkýnda ellerinde net rakamlarýn olmadýðýný, saldýrýlarýn þiddetinden dolayý ölü sayýsýnýn þu ana kadar açýklanan rakamlarýn çok üzerinde olabileceðini belirtti. Sar hoþ luk va li yi ma ka mýn dan et ti n ABD NÝN Wis con sin e ya le ti ne bað lý She boy gan þeh ri ta ri hin de ilk kez gö rev sü re si dol mak sý zýn va li si ni kol tu ðun dan in dir di. Gö rev sü re si ni dol dur ma sý na yak la þýk 13 ay bu lun ma sý na rað men Va li Bob Ryan geç ti ði miz ay hak kýn da çý kan a þý rý doz da al kol kul lan dý ðý ha ber le rin den do la yý kol tu ðu nu kay bet ti. Bob Ryan ý sýz mýþ fo toð raf la rý nýn ya yým lan ma sý nýn ar dýn dan is ti fa ya ça ðý ran çev re ler ye ni den se çim le rin ya pýl ma sý i çin ge rek li iþ lem le ri baþ lat tý. She boy gan þeh ri nin De mok ra tik Par ti den va li si Bob Ryan geç ti ði miz sa lý gü nü þe hir de ya pý lan ve yak la þýk 12 bin seç me nin oy kul lan dý ðý ye ni den se çim ler de ma ka mý ný Terry Van Ak ke ren a kap týr dý. Ö te yan dan ye nil gi siy le il gi li bir ba sýn a çýk la ma sý ya pan Bob Ryan, u ta ný la cak hiç bir þey yap ma dý ðý ný yi ne le di. Ryan se çim le rin he men ön ce sin de de ay lar dýr iç ki kul lan ma dý ðý ný be lir tip al kol so ru nu ol ma dý ðý ný söy le miþ ti. Was hing ton / cihan A zer bay can da i nanç öz gür lü ðü ne bas ký lar dur du rul ma lý n MAZ LUM DER Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Re cep Ka ra göz, A zer bay can da 17 Þu bat gü nü ký lý nan Cu ma na ma zý nýn ar dýn dan fark lý þe hir ler de tu tuk la nan müs lü man lar dan ha ber a lý na ma dý ðý ný bil dir di. Mil lî Ma ne vî De ðer ler Der ne ði nin Baþ ka ný Meh di Mem me dov un i fa de si nin a lýn dýk tan son ra e vi ne dö ner ken zor la ka çý rýl dý ðý ný ve ken di sin den ha ber a lý na ma dý ðý ný be lir ten Ka ra göz, Tu tuk la nan din a dam la rý, ya ya sa dý þý si lâh ya da e ro in bu lun dur mak suç la ma sýy la gö zal tý na a lýn mak ta dýr de di. Geç ti ði miz yýl A zer bay can da ba þör tü sü ya sa ðý na i ti raz dan do la yý baþ ta A zer bay can Ýs lâm Par ti si Baþ ka ný Dr. Möh sün Sa me dov ol mak ü ze re 30 dan faz la say gýn Ýs lâm â li mi nin tu tuk la na rak a ðýr ce za la ra çap tý rýl dý ðý ný söy le yen Ka ra göz, þöy le de di: MAZ LUM DER o la rak, A zer bay can hü kü me tin den i fa de öz gür lü ðü, meþ rû si ya sî par ti ça lýþ ma la rý, i nanç öz gür lü ðü vb. ko nu lar da uy gu la dý ðý bas ký cý ve ya sak çý uy gu la ma la rýn dan vaz geç me si ni is ti yo ruz. Ý nanç öz gür lü ðü a la nýn da ha len an la þýl maz se bep ler le uy gu la nan ba þör tü sü ya sa ðý so ru nu a ci len çö zül me li, te mel hak lar ve di nî ve vic da nî öz gür lük le ri sý nýr lan dý ran ya sal mev zu at u lus la ra ra sý norm la ra uy gun ha le ge ti ril me li dir. Ankara / Fatih Karagöz Pa kis tan da pat la ma: 12 ö lü, 20 ya ra lý n PA KÝS TAN IN ku zey ba tý sýn da ki Pe þa ver de o to büs ter mi na lin de mey da na ge len pat la ma da en az 12 ki þi öl dü. Bir po lis yet ki li si, he nüz sebebi be lir le ne me yen þid det li pat la ma da 20 den faz la ki þi nin ya ra lan dý ðý ný, pat la ma da ölen kur ban la rýn ço ðu nun Af ga nis tan sý ný rý a þi ret ler böl ge sin de ya þa yan ki þi ler ol du ðu nu söy le di. Ýslamabad / a a Ýn san lýk su çu iþ le yen Su ri ye li yet ki li le rin lis te si ha zýr lan dý n BM Ýn san Hak la rý Kon se yi, Su ri ye de yö ne tim kar þý tý pro tes to lar da gü ven lik güç le ri nin iþ le di ði in san lýk suç la rýn dan hak la rýn da so ruþ tur ma baþ la tý la bi le cek ki þi le rin giz li lis te si ni ha zýr la dý ðý bil di ril di. BM nin Su ri ye i çin a ta dý ðý Ba ðým sýz U lus la ra ra sý So ruþ tur ma Ko mis yo nu nun ra po run da, BM uz man la rý lis te de ki i sim le rin Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a ka dar u zan dý ðý ný i ma et ti. Ra por da ge çen Mart a yýn da baþ la yan a yak lan ma lar da ki þid det o lay la rýn da bin ler ce ki þi nin öl dü ðü, Su ri ye de ö len le rin en az 500 ü nün ço cuk ol du ðu be lir til di. Ko mis yo nun ra po run da, a ra la rýn da üst dü zey su bay lar ve hü kü me tin en üst se vi ye sin de ki yet ki li le rin de bu lun du ðu ki þi le rin in san lýk su çu ve di ðer in san hak la rý ih lal le rin den so rum lu ol du ðu na da ir gü ve ni lir de lil ler bu lun du ðu i fa de e dil di. Ko mis yo nun, bu ki þi le rin i sim le ri nin yer al dý ðý lis te yi mü hür lü bir zarf la BM Ýn san Hak la rý Yük sek Ko mi se ri Na vi Pil lay e i let ti ði kay de dil di. Cenevre / a a AF GA NÝS TAN DA KÝ bir A me ri kan as ke ri üs sün de Kur ân-ý Ke rim ler ve di ðer di nî ki tap la rýn ya kýl ma sý nýn ar dýn dan baþ la yan pro tes to lar sü rü yor. Af gan yet ki li le ri, ül ke nin do ðu sun da ki üç vi la yet te gös te ri le rin de vam et ti ði ni be lirt ti. Lag man vi la ye ti nin mer ke zin de 2 bin den faz la ki þi nin top lan dý ðý, Lo gar vi la ye ti nin Ko þi böl ge sin de yak la þýk 500, Ce la la bad da da yüz ler ce ki þi nin gös te ri yap tý ðý kay de dil di. Gös te ri le rin ba rýþ çý bir þe kil de de vam et ti ði i fa de e dil di. Af ga nis tan da önceki gün dü zen le nen gös te ri ler de Af gan as ker le riy le pro tes to cu lar a ra sýn da çý kan ça týþ ma lar da 9 ki þi öl müþ, on lar ca ki þi ya ra lan mýþ tý. Kabil / a a ABD ve Rus ya nýn Ý ran a sal dýr ma bas ký la rý ü ze ri ne Ýs ra il ka na dýn dan a çýk la ma gel di. Dý þiþ le ri Ba ka ný Li e ber man, Dýþ ül ke ler ka ra rý mý zý et ki le me ye cek de di. ABD ve Rus ya nýn son gün ler de Ýs ra il e Ý ran ko nu sun da yap tý ðý bas ký lar ü ze ri ne Ýs ra il den bir a çýk la ma gel di. Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man, ya ban cý ül ke le rin bas ký sý nýn Ý ran la il gi li ka rar la rý ný et ki le me - I RAK LI yet ki li ler, gü ne bom ba lý sal dý rý lar la baþ la yan Bað dat ta ö lü sa yý sý nýn 50 ye yük sel di ði ni ve yak la þýk 100 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný a çýk la dý. Di ðer bir çok þehirde ki sal dý rý lar da da ö lü ler var. I rak ta ilk sal dý rý la rýn he de fi o lan Bað dat ta, Ker ra de, Ka zý mi ye ve Man sur semt le rin de bom ba yük lü a raç lar la in ti har sal dý rý la rý dü zen len di. Ay rý ca, Bað dat ýn gü ney ba tý sýn da ki Sey di ye sem ti i le gü ney de ki E bu Dþir sem tin de de yo la yer leþ ti ri len bom ba lar la sal dý rý lar ya pýl dý. Bað dat ýn ku ze yin de Ka zý mi ye böl ge si i le Ve zi ri ye sem ti ni bir bi ri ne bað la yan Sar ra fi ye Köp rü sü ya ký nýn da bir po lis kon trol nok ta sý na dü zen le nen sal dý rý da 6 ye ce ði ni söy le di. Ýs ra il de ya yýn ya pan Ka nal 2 te le viz yo nu na ko nu þan Li e ber man, A me ri ka ve Rus ya nýn, Ý ran a muh te mel bir sal dý rý ko nu sun da Ýs ra il in ka ra rý ný et ki le di ði yo lun da ki id di a lar la il gi li o la rak, Bu on la rý il gi len dir mez di ye ko nuþ tu. Li e ber man, Ýs ra il va tan daþ la rý nýn gü ven li ði, Ýs ra il dev le ti nin ge le ce ði, bu Ýs ra il hü kü me ti nin so rum lu lu ðun da dýr de di. Kudüs / a a po lis ö lür ken, 3 po lis de ya ra lan dý. Ker kük þeh rin de park ha lin de ki bom ba yük lü 2 a raç la dü zen le nen sal dý rý da i se 2 ki þi ö lür ken, 12 ki þi de ya ra lan dý. Bom ba yük lü a raç lar la dü zen le nen sal dý rý lar da, Tik rit þeh rin de de 5 ki þi öl dü, 11 ki þi ya ra lan dý. Bi ji þeh rin de i se 1 ki þi ha ya tý ný kay bet ti, 4 ki þi ya ra lan dý. Sa la had din e bað lý Du ceyl böl ge sin de dü zen le nen sal dý rý da i se çok sa yý da ki þi ya ra lan dý. Tuz hur ma tu da da bom ba yük lü a raç la sal dý rý dü zen len di. Bað dat ýn ku zey do ðu sun da ki Di ya le i li nin mer ke zi Ba ku ba þeh rin de de park ha lin de bom ba yük lü 2 a raç la sal dý rý dü zen len di. Sal dý rý da çok sa yý da ö lü ve ya ra lý ol du ðu be lir til di. Baðdat / a a Kur ân-ý Ke rim ler ve di ðer di nî ki tap la rýn ya kýl ma sý nýn ar dýn dan baþ la yan pro tes to lar ül ke nin do ðu sun da ki üç vi la yet te de vam ediyor. FO TOÐ RAF: A A Gös te ri ler de vam e di yor TALÝBAN'DAN YABANCI ASKERLERÝN ÖLDÜRÜLMESÝ ÇAÐRISI AF GA NÝS TAN DA KÝ bir A me ri kan as ke rî üs sün de Kur ân-ý Ke rim ler ve di ðer di ni ki tap la rýn ya kýl ma sý - nýn ar dýn dan, Ta li ban Af ga nis tan da ki ya ban cý as ker le rin öl dü rül me si çað rý sýn da bu lun du. Ta li ban ya - yým la dý ðý bil di ri de, Kur ân-ý Ke rim i ko ru mak i çin as ke rî üs le re ve as ke rî kon voy la ra sal dý rý dü zen len me - si ge rek ti ði, as ker le rin öl dü rül me si, e le ge çi ril me si ve bir da ha böy le bir ey lem de bu lun ma ma la rý i çin on la ra bir ders ve ril me si ge rek ti ði be lir til di. Kur ân-ý Ke rim ler ve di ðer di ni ki tap la rýn ya kýl ma sý ü ze ri ne baþ la yan pro tes to gös te ri le rin de en az 9 Af gan öl müþ, o tuz ka dar ki þi ya ra lan mýþ tý. 500 BÝN KÝÞÝ EVLERÝNÝ TERK ETMEK ZORUNDA KALDI U LUS LA RA RA SI Af Ör gü tü, son üç yýl da yak la þýk 500 bin Af gan va tan da þý nýn ça týþ ma lar ve ta biî a fet ler so nu cu ev le ri ni terk et mek zo run da kal dý ðý ný a çýk la dý. Ör güt, ya yým la dý ðý 100 say fa lýk son ra po run da, 35 bin ki þi nin baþþehir Ka bil de ki ge çi ci kamp lar da ya þa dý ðý ný be lirt ti in ilk al tý a yýn da ça týþ ma lar dolayýsýyla 91 bin ki þi nin ev le ri ni terk et mek zo run da kal dý ðý - ný kay de den ör güt, ev siz ka lan la rýn sa yý sý nýn 2010 un ilk ya rý sýn da ki ne o ran la yüz de 46 o ra - nýn da art tý ðý ný söy le di. Bu yýl son 15 yý lýn en so ðuk ký þý ný ya þa yan ve yo ðun kar ya ðý þý nýn et ki li ol du ðu Af ga nis tan da her gün yak la þýk 400 ki þi, kamp la ra sý ðý ný yor. Ör güt, bin ler ce ki þi nin kamp lar da don du ru cu so ðuk ve aç lýk la mü ca de le et me ye ça lýþ tý ðý ný be lirt ti. Kabil / a a Ýsrailli yetkililer, Ba tý Þe ri a da 600 ko nut luk ye ni Ýs ra il yer le þim le ri nin in þa e dil me si i çin il gi li ko mi te nin ön i zin ver di ði ni bil dir di. Ýs ra il den ABD ve Rus ya ya rest BATI ÞERÝA'DA YENÝ ÝSRAÝL YERLEÞÝMÝ PLANLARINA ÖN ÝZÝN ÇIKTI ÝS RAÝL LÝ yet ki li ler, Ba tý Þe ri a da 600 ko nut luk ye ni Ýs ra il yer le þim le ri nin in þa e dil me si i çin il gi li ko mi te nin ön i zin ver di ði ni bil dir di. Yet ki li ler, alt dü zey bir plan la ma ko mi - te si nin, pro je yi o nay la dý ðý ný kay det ti. Pla nýn uy gu la ma ya ko nu la bil me si i çin çok sa yý da ya sal a þa ma dan geç me si ge rek ti ði, bu nun da yýl lar sü re bi le cek bir sü reç ol du ðu be - lir ti li yor. Ýs ra il-fi lis tin ba rýþ gö rüþ me le ri, Ýs ra il in yer le þim in þa at la rý dolayýsýyla ke sil miþ ti. Kudüs / a a s.bu id nur si.de Ba ha rýn ren gi ký zý la dön dü Arap dün ya sýn da ki ih ti lâl ve is yan la rýn ba har ol ma dý ðý ný mü dak kik Müs lü man lar bi li yor lar dý. Do ha dan or ga ni ze ve fi nan se e di len ha re ket le re A rap ba ha rý is mi ni ilk ön ce A me ri ka da ki Bro o king Ens ti tü sü ya kýþ týr dý. Ay ný pa ra lel de ki glo bal med ya da bu is mi be nim set mek ü ze re çark la rý ný çe vir me ye baþ la dý. Ba þýn dan be ri, dik ta tör le rin zul mü al týn da in le yen A rap halk la rý ný ih ti lâl le re teþ vik e den dü þün ce nin ren gi ký zýl dý. Fa kat hür ri ye te su sa mýþ lýk, zul mün kýr baç la rý ve ya vaþ ya vaþ dý þar dan ge len yar dým lar, ço ðu A rap la rýn ye þil i le ký zýl a ra sýn da ki far ký gör me le ri ni en gel le di. At las tan Hint ký yý la rý na ka dar Ýs lâm coð raf ya sý ba har! ba har! di ye çýn la dý. Ku zey Av ru pa dan Lon dra ya, New York tan Ý tal ya ya fa ce bo ok ü ze rin den ha ber le þen ve gi der le ri Ba tý lý STK lar ca ö de nen dev rim ci genç ler, Tu nus a, Ka hi re ye ve Bin ga zi ye ü þüþ me ye baþ la dý lar. Dün ya dev rim ci le ri yük sek tek no lo ji nin yar dý mýy la bu deh þet li or ga ni ze le ri nin ü ze ri ni hür ri yet ve de mok ra si þa lý i le ka pa týn ca, dýþ dün ya dan ha ber siz A rap lar teh li ke yi gö re me di ler. DEV RÝM CÝ LER ÇO CUK LA RI NI YÝ YOR A rap ba ha rý nýn bir dev rim ol du ðu nu ilk de fa tu run cucu lar dan i þit tik. Ön ce den alt ya pý sý ha zýr lan mýþ Tu nus i çin Ya se min dev ri mi di yor lar dý. U çak do lu su pa ra ve kül çe al týn lar la kýz gýn halk tan ka çýr dýk la rý Bin A li nin de dev rim ci ol du ðu nu sa kýn u nut ma ya lým. Ka hi re de i se tez gâh Tah rir e ku rul muþ tu. Dev rim ci ler, halk i le kar þý kar þý ya gel me mek i çin E kim dev ri min de ol du ðu gi bi sa ra ya yü rü mü yor lar dý. Ý þin ga ri bi, kel le si ni is te dik le ri Hüs nü Mü ba rek de Nâ sýr ýn i zin den yü rü ye rek baþ kan lý ða yük sel miþ bir dev rim ciy di. Ýs ter Ke ma liz min ku ru cu la rýn dan Ha im Na um un çiz gi si di ye lim, is ter se niz dev ri min öz ço cuk la rý ný hun har ca par ça la dý ðý ný var sa ya lým... Ne ti ce de ðiþ mi yor. Dev ri min Bin ga zi de, Trab lus garp ve Mis ra ta da ne den li vah þi le þe rek yam yam laþ tý ðý na ta ac cüp e den le re biz þa þýr dýk. An ka ra çý kýþ lý Mu am mer Kad da fi nin ren gi de ye þil de ðil di... Dün ya dan ve dev rim ler den ha ber siz Lib ya lý la rýn 68 ku þa ðý na men sup Kad da fi ye bi rik miþ in ti kam la rý ný ye ni dev rim le rin de e ner ji o la rak kul la nan Sar kozy, Ras mus sen ve Pen ta gon da ki Troç ki ci le rin Ýs lâ m'a düþ man lýk la rý çok þid det liy di. Ba har in ti za rýn da ki Lib ya lý lar çö lün ye þer me si ni bek ler ken Ak de niz in gü ney þe ri di ký zý la bo yan dý. Ýn san ha ya tý na düþ man dev rim, ma sum la rý de niz le sah ra a ra sýn da sý kýþ tý ra rak kat le di yor du. Mo dern tek no lo ji yi gasp e den is yan kâr din siz ler, in san sýz u çak ve he li kop ter ler le mu ha lif-mu va fýk de me den a teþ e der ken, sa hil le ri de za lim fi lo lar tut tu Ö mer Muh tar ýn kö yün de... O lan ol du ve dev rim ci ler el de ðiþ tir di ler. SÜ REK LÝ DEV RÝM Dev rim ci le ri mi zi ü zen ge liþ me yi ga ze te ler den o kur ken, ba har cý la rý mý zý da ha týr la dýk. Mý sýr hal ký, se çim ler de de rim ci le re rey ver me miþ Beþ yüz kü sur ü ye li Mec lis te Dev rim ler de vam e de cek par ti si ne yal nýz ca ye di ve kil düþ müþ. Hal bu ki Mý sýr dev ri mi nin or ga ni ze si, Tah rir sü re ci ve dev ri min baþ tan so na fi nan se e dil me sin de yüz de dok san pay bu gay ret keþ le re a it miþ. Üs tü ne üst lük u lus lar a ra sý i liþ ki ler Ba ka ný Fa ri ze E bul Ne ga, ABD yi ül ke de ki kar ga þa yý de vam et tir mek is te yen STK la rý des tek le mek le suç la yýn ca, mü na se bet ler ge ril miþ. Ya ban cý fon lar dan ge len pa ra lar la kar ga þa çý kar týl dý ðý ný biz zat mah ke me ye ib raz et miþ ve ar ka sýn dan 13 ü A me ri ka lý ol mak ü ze re 45 STK ça lý þa ný ný da is men ha kim le re bil dir miþ Mý sýr lý lar. Bol þe vik dev ri mi nin ta rih çe si ni bi len ler, Dev rim de vam e de cek slo ga ný nýn te da i le ri ni de az çok bi lir ler. Ko mü nist dev rim le rin ba ba sý Le nin in Sü rek li dev rim pa ro la sý tek rar A rap coð raf ya sýn da yan sý ma bu lu yor. Roths child in ABD ve Av ru pa da ki yar dým fon la rý ih ti lâl ül ke le ri ne ak týk ça, el bet te dev rim ler de vam e de cek. Se ne ler dir biz de de vam e den tu run cu dev rim ler i le Troç ki ci le rin kon tro lün de ki Mark sist Kürt ler de ol du ðu gi bi Ya ni Tür ki ye nin dev rim le rin kýs ka cýn da ol du ðu nu bi ri le ri id di a e der se, i ti raz et me me ni zi tav si ye e de riz. DEV RÝM DE MOK RA SÝ YE DÜÞ MAN DIR Le nin ve Troç ki is tey di ler, Rots child in pa ra la rýy la Rus ya yý de mok ra tik leþ ti re bi lir ler di. Fa kat dev ri min çe kir de ði ni se ma vî din le ri in kâr ve in sa nî de ðer le ri tah rip o luþ tu run ca iþ ler de ði þi yor. Bil di ði miz gi bi Ke ma list ler de Ýs lâm de mok ra si si ni kat let ti ler. Cum hu ri ye tin i çi ni bo þal týp mut la ki ye ti cum hu ri yet o la rak o kul ki tap la rý na yaz dý lar. Av ru pa nýn din siz ve se fih ka na dý is te sey di, ba har lar ka na bu lun ma dan A ra bis tan a de mok ra si ge le bi lir di. Ta kip e de bil di ði miz ka da rýy la ön ce le ri tu run cu o lan ba ha rýn ren gi i yi ce ký zý la dö nü yor. Ýh ti lâl ci ler dev rim le rin sü rek li o la ca ðý ný i lân e di yor lar. Ýd di a la rý ný iç ka rý þýk lýk la rý ný týr man dý ra rak is pat et me ye ça lý þý yor lar. Hal bu ki ba har la rý mý zýn fýt rî ren gi ye þil di, fa kat A rap ba ha rý nýn ren gi ký zý la dön dü Ký zýl i se a nar þi, vah þet ve din siz li ði te dai et ti ri yor bi ze. Yok sa ya ný lý yor mu yuz?

8 8 24 ÞUBAT 2012 CUMA HA BER Y Her þey ka nun la çö zül mez ca ni as ya.com.tr Göm le ðin ilk düð me si Ga zi Ü ni ver si te si Ýk ti sa dî ve Ý da rî Bi lim ler Fa kül te si, TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek e, ka mu yö ne ti mi ve si ya set a la nýn da ki ba - þa rý lý ça lýþ ma la rý ndan do la yý fah ri dok to ra un - va ný ver miþ. Tö ren le cüb be gi yen TBMM Baþ - ka ný Çi çek de Tür ki ye ger çek le ri ni ha týr la tan tes bit ler de bu lun muþ. Te men ni miz, hal ve gi di - þin bu tes bit le re uy gun ha le gel me sin de... Kas ta mo nu da ül ke me se le le ri ni ko nuþ tuk la rý bir or tam da, yaþ lý, ak sa kal lý, gün gör müþ, ge çir - miþ bir in sa nýn, E fen di e sas me se le göm le ðin ilk düð me si ni doð ru i lik le mek tir sö zü nü kul lan dý - ðý ný i fa de e den Çi çek, bu tes bit ten yo la çý ka rak þun la rý söy le miþ: Ba na gö re, si ya set göm le ðin ilk düð me si ni, doð ru i lik le mek tir. Bu nu doð ru i - lik le mez sek on dan son ra ki düð me ler de dü zen tut tu ra maz sý nýz, ya ka bir ta ra fa pa ça bir ta ra fa gi der. Þim di si ya set te de her ko nu i çin düð me fark lý dýr, a ma böy le bir yak la þým da si ya se tin ilk düð me si ni þöy le an lý yo rum ben; uz laþ ma da bun lar dan bir ta ne si. Si ya set bir re ka bet tir, si ya - set bir hu sû met de ðil dir, a ma gü nü müz tar týþ - ma la rý na ba kar sa nýz a de ta bir kan dâ vâ sý hid de - tin de ve þid de tin de bir si ya set sür dü rü lü yor. Bu - nun da bu ül ke ye çok faz la bir fay da sý ol maz. (A A Bül te ni, 22 Þu bat 2012) Ül ke mi zin þa hit ol du ðu kriz le rin ve prob - lem le rin te me lin de iþ te bu ilk düð me yi yan lýþ i lik le me ha di se si var dýr. Be di üz za man ýn yýl lar ön ce TBMM de ki ve kil le re hi ta ben ya yýn la dý ðý be yan na me de ben zer þe kil de bu na i þa ret yok mu? Þöy le i kâz et miþ ti Sa id Nur sî Haz ret le ri: Þu in ký lâb-ý a zî min te mel taþ la rý sað lam ge - rek! (Mes ne vî-i Nu ri ye, Hu bâb, s. 87) Ni te - kim, bu i kaz lar dik ka te a lýn ma dý ðý ve ilk düð - me yan lýþ i lik len di ði i çin ma a le sef bu gün kü sý - kýn tý la rý çe ker ha le gel di. Tür ki ye yi i da re e den le rin çok ö ðün dük le ri bir nok ta da, TBMM de faz la sa yý da ka nun çý ka rýl - dý ðý dýr. Her ça lýþ ma yý lý so nun da res mî a çýk la - ma lar ya pý lýr ve Biz den ön ce ki ler þu ka dar ka - nun çý ka rý yor du, biz on la rýn on ka tý faz la ka nun ha zýr la dýk ve tý kýr tý kýr ka bul e dil di der ler. Tek - nik an lam da bu ö vün me le rin bin mâ nâ sý o la bi - lir, a ma ger çe ðe uy gun mu? Çok ka nun, çok i yi iþ an la mý na ge lir mi? TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, bu na dik kat çe kip þöy le de miþ: Biz, top lum o la rak bir ký - sým so run la rýn çö zü mün de çok kes tir me yol ve yön tem bul ma da çok ma ha re ti miz var. Ko - nu yu ka nun la çö zü yo ruz. TBMM ka nun fab - ri ka sý na dön dü bir ül ke de bu ka dar ka nun çýk - ma sý i yi bir þey de ðil dir. Çok net i fa de e di yo - rum, bu ka dar çok ka nun çý kar ma ya ge rek yok. Ý kin ci si her ih ti lâ fý yar gý yo luy la çöz me ye ça lý þý yo ruz ya da çöz dü ðü mü zü zan ne di yo ruz. De mok ra tik top lum as lýn da ge niþ bir a i le dir, her so ru nu mah ke me de çöz mek ka nun la çöz - mek ye ri ne de mok ra si i le sa býr i le hoþ gö rü i le say gý ve a çýk gö rüþ lü lük le çöz mek çok da ha ka lý cý çöz mek tir. Ka nun çý ka ra rak çöz dü ðü nü - zü zan ne di ði niz bir ký sým so run la rýn da ha bü - yük bir çap ta bir sü re son ra kar þý ný za çýk tý ðý ný ben ken di ha ya tým da çok ça gör düm. Bi raz sa - býr lý o lup, bi raz bir bi ri mi zi an la ya bil sey dik, bi - raz di ya log bi raz kar þý lýk lý gö rüþ me de ne ye bil - sey dik, da ha ka lý cý bir çö zü me o so run la rý ka - vuþ tu ra bi lir dik. Zan ne di yo rum, göm le ðin ilk düð me si ni doð ru i lik le mek di yor sa nýz düð me - ler den bir ta ne si de bu dur. Her ko nu yu kes tir - me çöz mek ye ri ne, ki çöz müþ ol mu yo ruz, da - ha ka lý cý çö zü me ka fa yor mak i cap e di yor. Sis te mi doð ru ku ra bil sek bel ki de çok ka - nun çý kar mak i le ö vün me yan lý þý na da düþ me - ye ce ðiz. Dü þü nün ki mev cut ya zý lý bir a na ya - sa sý ol ma dý ðý hal de (Ýn gil te re gi bi) sis tem i tý - kýr tý kýr iþ le te bi len ül ke ler var. Ya da ký sa ve öz hü küm ler den mey da na ge len ve bun la rýn i çi - nin dol du rul ma sý ný ya sa ma or ga ný na bý ra kan a na ya sa lar var. Me se lâ, 1787 A me ri kan A na - ya sa sý top lam 7 mad de den o lu þur ve þim di ye ka dar sa de ce 27 kez de ðiþ ti ril miþ tir. Bu nun ya - nýn da biz de ki gi bi u zun mad de ler ba rýn dý ran a na ya sa la ra sa hip ol duk la rý hal de sü rek li si ya sî kriz ler çý ka bi len ül ke ler var. Lüt fen, ilk düð - me yi yan lýþ i lik le me ye lim... ''Hakkýn bükülmez kolu, dönmez yüzü, þaþýrmaz ilmi, susmaz sözü, yanýlmaz kalbi, sönmez nuru'' olan Y Gazetesinin 43. kuruluþ yýlýný kutlarým. BEÞÝR GÜNEY / ÇORUM TBMM BAÞKANI CEMÝL ÇÝÇEK, TÜRKÝYE'DE HER ÞEYÝN KANUNLA ÇÖZÜLDÜÐÜNÜ BELÝRTEREK, "TBMM KANUN FABRÝKASINA DÖNDÜ BÝR ÜLKEDE BU KADAR KANUN ÇIKMASI ÝYÝ BÝR ÞEY DEÐÝLDÝR'' DEDÝ. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Biz, top lum o la - rak bir ký sým so run la rýn çö zü mün de çok kes - tir me yol ve yön tem bul ma da çok ma ha re ti - miz var. Ko nu yu ka nun la çö zü yo ruz. TBMM ka nun fab ri ka sý na dön dü bir ül ke de bu ka dar ka nun çýk ma sý i yi bir þey de ðil dir de di. Ga zi Ü ni ver si te si Ýk ti sa dî ve Ý da rî Bi lim ler Fa kül te si, TBMM Baþ ka ný Çi çek e, ka mu yö ne ti mi ve si ya set a la nýn da ki ba þa rý lý ça lýþ ma la rý ndan do - la yý fah ri dok to ra un va ný ver di. Si ya se tin, çö zü mün par ça sý ol mak an la mý - na gel di ði ni di le ge ti ren Çi çek, Si ya set çö zü - mün par ça sý ol mak týr, so ru nun par ça sý de ðil. Ben böy le an la rým. Or ta da bir so run var bu so ru nun çö zül me si ge re ki yor. E ðer çok ben cil bir ta výr la ko nu mu nu zu dü þü ne rek, a ca ba þöy le o lur sa þöy le mi o lur, bu o lur sa böy le mi o lur tar zýn da der se niz, Tür ki ye, bu o lay lar se - be biy le çok sý kýn tý ya gi rer di ye ko nuþ tu. Tö ren de si ya se te i liþ kin de ðer len dir me ler de bu lu nan Çi çek, si ya se tin tec rü be i le ya pý lan bir iþ ol du ðu nu an cak si ya se tin bil gi si ni öð - ren mek ge rek ti ði ni i fa de et ti. Çi çek, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Ka bul et - mek ge re kir ki, ül ke nin so run la rý bi raz da ha kar ma þýk bi raz da ha geç mi þe gö re fark lý. O za man bu gü nün so run la rý ný dü nün bil gi siy le çöz me im kâ ný mýz yok. Bu gü nün so run la rý i - çin ye ni bil gi le re, ye ni yön tem le re, ye ni yö ne - liþ, an la yýþ la ra ih ti yaç var dýr. De mok ra si nin ka li te si de bu ra dan ge çi yor. Ne ti ce de bu bil gi - yi e di ne cek o lan lar si ya set in san lar dýr. Si ya set ya pan in san lar, top lum sal ta lep le ri sis te me yan sý tan ay na ro lü nü gö rür ler. Top lum bu du yar lý lýk i çin de ol ma lý. Si ya set ya pan in san lar o la rak da i þin bu nok ta ya gel me si ne yar dým cý ol ma mýz ge re kir di ye dü þü nü yo rum. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, E ðer ye ni bir say fa a çý la cak sa, ye ni bir a na ya sa ya pý la cak sa, Tür ki ye mo dern leþ me si ni da ha i le ri bir nok ta - ya gö tü re cek, cum hu ri ye ti ni de mok ra si si ni ve bun la rýn ka za ným la rý ný da ha ka lý cý ký la cak sa, yap ma sý ge re ken þey çok zor bir þey bel ki ken - di si nin hak lý ol du ðu ka dar baþ ka sý nýn da hak lý o la bi le ce ði ni ka bul et mek tir de di. Ko nuþ ma - sýn da si ya set zor bir iþ ol du ðu na i þa ret e den Çi çek, He le he le alt ya pý sý o lan bir si ya set ya - pa cak sa nýz. Bu çok da ha zor bir iþ. Bel li zor - luk la rý bel li sý kýn tý la rý da ha baþ tan ka bul len - mek ge rek. Çün kü si ya se tin bi lin me ye ni çok, bi le þe ni çok tur, de ðiþ ke ni de çok tur de di. "TBMM, KANUN FABRÝKASINA DÖNDÜ'' Top lum o la rak, so run la rýn çö zü mün de kes tir me yol ve yön tem bul ma da ma ha ret li ol du ðu mu zu i fa de e den Çi çek, þun la rý söy le - di: Biz, top lum o la rak bir ký sým so run la rýn çö zü mün de çok kes tir me yol ve yön tem bul - ma da çok ma ha re ti miz var. Ko nu yu ka nun la çö zü yo ruz. TBMM ka nun fab ri ka sý na dön dü bir ül ke de bu ka dar ka nun çýk ma sý i yi bir þey de ðil dir. Çok net i fa de e di yo rum bu ka dar çok ka nun çý kar ma ya ge rek yok. Ý kin ci si her ih ti la fý yar gý yo luy la çöz me ye ça lý þý yo ruz ya TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, her konunun kanun yapýlarak çözülmesinin doðru olmadýðýný söyledi. da çöz dü ðü mü zü zan ne di yo ruz. Ben da ha ev vel yap tý ðým bir ko nuþ ma da þu nu söy le - miþ tim. De mok ra tik top lum as lýn da ge niþ bir a i le dir, her so ru nu mah ke me de çöz mek ka - nun la çöz mek ye ri ne de mok ra si i le sa býr i le hoþ gö rü i le say gý ve a çýk gö rüþ lü lük le çöz mek çok da ha ka lý cý çöz mek tir. Ka nun çý ka ra rak çöz dü ðü nü zü zan ne di ði niz bir ký sým so run la - rýn da ha bü yük bir çap ta bir sü re son ra kar þý - ný za çýk tý ðý ný ben ken di ha ya tým da çok ça gör - Antalya'da önceki gün müdahale ettiði bir olay sýrasýnda vurularak þehit olan ilçe Emniyet Müdürü Uður Gökcan Kütahya'da duâlarla topraða verildi. Þe hit em ni yet mü dü rü du â lar la u ður lan dý AN TAL YA DA mü da ha le et ti ði o lay sý ra sýn da vu rul duk tan son ra kal dý rýl dý ðý has ta ne de þe hit o lan Kon ya al tý Ýl çe Em ni yet Mü dü rü U ður Gök can i çin tö ren dü zen len di. An tal ya Em ni yet Mü dür lü ðü Un ca lý Hiz met Bi na sýn da dü zen le nen tö re ne po lis me mu ru e þi Gül han Gök can, li se i kin ci sý nýf öð ren ci si 16 ya þýn da ki ký zý Gi zem, il köð re tim i kin ci sý nýf öð ren ci si 8 ya þýn da ki oð lu Gö kalp Gök can, An tal ya Va li Ve ki li Fu at Er gün, il pro to ko lü i le me sai ar ka daþ la rý ka týl dý. Tö ren den yak la þýk 10 da ki ka ön ce a la na ge len Gül han Gök can, ar ka daþ la rý ve ka dýn po lis me mur la rý nýn yar dý mý i le a yak - ta du ra bil di. Tö ren a la nýn da u zun sü re göz ya þý dö ken Gök can, ço - cuk la rý na sa rý la rak a cý sý ný din dir me ye ça lýþ tý. U ður Gök can ýn 8 ya - þýn da ki oð lu Gö kalp Gök can, tö ren de Ýs tik lâl Mar þý ný yük sek ses le o ku du ve u zun sü re göz ya þý dök tü. Tö ren de ko nu þan An tal ya Em ni yet Mü dür Ve ki li O ðuz O ral Ay dýn, Gök can ýn va ta nýn be ka sý, hu zur ve gü ven li ði ni sað la mak a ma cýy la git ti ði gö rev de þe hit ol - du ðu nu söy le di. U ður Gök can ýn ce na ze si An tal ya Müf tü sü Ah - met Çe lik in o ku du ðu du â nýn ar dýn dan ce na ze a ra ba sý na ko nul - du. Gök can ýn ce na ze si Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü ne a it he li kop - ter mem le ke ti Kü tah ya ya gö tü rül dü. Kü tah ya Ha va Er E ði tim Tu gay Ko mu tan lý ðý pis tin de he li kop ter den a lý nan ce na ze, ce na ze a ra cý na ko nu la a rak, þe hi din an ne si Ne ba hat ve ba ba sý Meh met A li Gök can ýn Gay bi e fen di Ma hal le si nde ki e vi nin ö nü ne gö tü rül - dü. Türk Bay ra ðý na sa rý lý ta but bu ra da bir sü re bek le ti le rek, þe hi - din ya kýn la rýn dan he lal lik a lýn dý. Gök can ýn ce na ze si nin Kü tah ya mer kez de bu lu nan U lu Ca mi nde ký lý nan i kin di na ma zý nýn ar dýn - dan du â lar la top ra ða ve ril di. An tal ya - Kü tah ya / aa Dink ci na ye ti dâ vâ sý ge rek çe li ka ra rý a çýk lan dý ÝS TAN BUL 14. A ðýr Ce za Mah ke me si nin, A gos Ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö net me ni Hrant Dink in öl dü rül me si ne i liþ kin dâ vâ kap sa mýn da ha zýr la dý ðý 216 say fa lýk ge rek çe li ka rar a vu kat la ra ve ril di. Çað la yan da ki Ýs tan bul A da let Sa ra yý nda bu lu nan Ýs tan bul 14. A ðýr Ce - za Mah ke me si he ye ti nin, hak kýn da seh - ven hü küm ku rul ma yan bir sa nýk dý þýn - da ki 18 sa nýk la il gi li ge rek çe li ka ra rý, ad li - ye ye ge len ta raf a vu kat la rýn ca tes lim a - lýn dý. Ýs tan bul 14. A ðýr Ce za Mah ke me si ge rek çe li ka ra rýn da, Ör güt var i se ne re - de, ne za man, han gi a maç i le ku rul du ðu tes bit e di le me miþ tir. Ör gü tü ku ran la rýn kar þý lýk lý i ra de le ri nin han gi pren sip ve suç lar et ra fýn da o luþ tu ðu tes bit e di le me - miþ tir. De vam lý lýk gös te ren bir ya pý var i se 19 O cak 2007 ta ri hin den son ra ne tür ey lem ler i çe ri sin de ol du ðu bil gi si el de e - di le me miþ tir de nil di. Ge rek çe li ka rar da, Or ta da yal nýz ca bu ka dar si ya sî so nuç - la rý do ðu ran bir ci na ye ti ör güt ol ma dan sa nýk la rýn iþ le me ye ka - rar ver me si ve iþ le me si nin ha ya týn o la ðan a ký þý na ay ký rý ol ma sý du ru mu var dýr. Bu du rum da þüp he o luþ tu rur. Þüp he, sa nýk le - hi ne yo rum lan ma sý ge re ken bir ce za hu ku ku ku ra lý dýr. Tüm bu ne den ler le sa nýk la rýn ör güt kur ma, yö net me, ü ye ol ma, yar dým et me suç la rý dos ya da ki de lil ler i le ke sin, net, þüp he den u zak ve du rak sa ma ya yer bý rak ma ya cak so mut ol gu ve de lil ler le ka nýt - lan ma dý ðýn dan sa nýk la rýn de lil ye ter siz li ði ne de niy le be ra at le ri - ne ka rar ve ril me si ge rek miþ tir de nil di. Ýs tan bul / a a düm bu ko nu da da ken di ha ya tým dan bir çok mi sal ve ri rim. Bi raz sa býr lý o lup, bi raz bir bi ri - mi zi an la ya bil sey dik, bi raz di ya log bi raz kar - þý lýk lý gö rüþ me de ne ye bil sey dik, da ha ka lý cý bir çö zü me o so run la rý ka vuþ tu ra bi lir dik. Zan ne di yo rum, göm le ðin ilk düð me si ni doð - ru i lik le mek di yor sa nýz düð me ler den bir ta - ne si de bu dur. Her ko nu yu kes tir me çöz mek ye ri ne, ki çöz müþ ol mu yo ruz, da ha ka lý cý çö - zü me ka fa yor mak i cap e di yor. An ka ra / a a Er do ðan dan þe hit e þi ne ta zi ye te le fo nu nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, þe hit e di len An tal ya nýn Kon ya al tý Ýl çe Em ni yet Mü dü rü U ður Gök can ýn e þi Gül han Gök can ý te le fon la a ra ya rak ta zi ye le ri ni i let ti. Er do ðan, þe hit Em ni yet Mü dü rü Gök can ýn e þi Gül han Gök can ý te le fon la a ra dý. Er - do ðan, Gül han Gök can i le yap tý ðý te le fon gö rüþ me - sin de, U ður Gök can ýn þe hit e dil me sin den do la yý duy du ðu ü zün tü yü di le ge ti re rek, baþ sað lý ðý di le ðin - de bu lun du. Bu arada Gök can ý si lâh la vu ra rak ö lü - mü ne ne den o lan C.G, ad li ye ye sevk e dil di. Zan lý C.G nin A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü Ci na yet Bü ro A - mir li ðin de ki sor gu nun ar dýn dan ad li ye ye sevk e di len zan lý nýn, sus ma hak ký ný kul lan dý ðý ve her han gi bir i - fa de ver me di ði öð re nil di. An ka ra / a a MGK nýn mev cut ha li de mok ra si ye teh dit nhal KIN Se si Par ti si (HAS Par ti) Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ, Mil lî Gü ven lik Ku ru lu (MGK) ha la Tür ki ye de a na ya sal bir ku ru luþ tur. MGK a na - ya sa da ki bu gü cü nü de vam et tir di ði sü re ce her za - man Ba kan lar Ku ru lu nun üs tün de bir gü ce sa hip o - la bi lir de di. Ka ra su da ki bir dü ðün sa lo nun da dü - zen le nen HAS Par ti Ka ra su Ýl çe Kon gre sin de ko nu - þan Kur tul muþ, Rah met li Ö zal ký sa þort la as ker le ri de net le di, son ra dan an la þýl dý ra hat bir a dam dý. Her - kes on dan son ra bir da ha ih ti lal ol maz de di. On dan son ra Tür ki ye de 2 ta ne nur to pu gi bi ih ti lal ol du. Bi ri 28 Þu bat 1997 di ðe ri de 27 Ni san Ne den ol du? Ki min ne re de o tur du ðu ö nem li de ðil, ki min ne re de dur du ðu da ha ö nem li dir. Mil lî Gü ven lik Ku - ru lu (MGK) hâ lâ Tür ki ye de a na ya sal bir ku ru luþ - tur. MGK a na ya sa da ki bu gü cü nü de vam et tir di ði sü re ce her za man Ba kan lar Ku ru lu nun üs tün de bir gü ce sa hip o la bi lir. Bu gün ol maz ya rýn o lur. 28 Þu - bat ta bu ol du. Yük sek As ke rî Þû râ bu gün kü ha liy le dur du ðu sü re ce Ge nel kur may Baþ kan lý ðý ný Mil lî Sa - vun ma Ba kan lý ðý na bað la ma dý ðý nýz sü re ce her za - man Yük sek As ke rî Þû râ, Mil lî Sa vun ma Ba kan lý - ðýn dan üs tün yet ki le re sa hip o la bi lir Sa kar ya / a a Ýntibak Yasasý Komisyondan geçti ntbmm Plan ve Büt çe Ko mis yo nun da, 2000 yý - lýn dan ön ce sin de ki e mek li ay lýk la rýn da ya þa nan fark lý lý ðý gi der me yi a maç la yan Ýn ti bak Ya sa Ta - sa rý sý ka bul e dil di. Sos yal Si gor ta lar ve Ge nel Sað lýk Si gor ta sý Ka nun da De ði þik lik Ya pan Ka - nun Ta sa rý sý, 2000 yý lý son ra sý gös ter ge e sas lý sis - tem den, ge liþ me hý zýn dan pay a lý nan bir sis te me ge çil me siy le ge liþ me hý zýn dan pay a la ma yan e - mek li le rin in ti ba ký ný dü zen li yor. Ta sa rý yla i laç - tan a lý nan kat ký pa yýn da de ði þik lik ya pýl dý. Yüz - de a ra sýn da uy gu la nan o ran, yüz de 1-20 ye çe kil di. Ankara / a a TAZÝYE Muhterem kardeþimiz Uður Cihan'ýn kayýnvalidesi Cennet Medeni Hanýmefendinin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Salihli Yeni Asya Okuyucularý

9 Y 24 ÞU BAT 2012 CUMA HA BER 9 Gün de min hay hu yun da ki gü nü bir lik tar týþ ma lar, Tür ki ye nin ge nel res mi ni göl ge li yor. De mok ra tik leþ me de, hak ve hür ri yet ler de gi di þâ týn gö rül me si ni â de ta en gel li yor. Si ya sî ik ti da rýn bü tün i le ri de mok ra si id di a la rý na rað men, de mok ra tik leþ me de ya vaþ la ma ve hat ta ge ri ye gi di þin en ba riz te zâ hür ler den bi ri U lu de re fâ ci a sý na kar þý hü kû me tin ta kýn dý ðý dev le ti ko ru ma ref lek si nde gö rül dü. Ev ve la, bir yan dan Yük sek As ke rî Þû ra da Ge nel kur may Baþ ka ný nýn Baþ ba ka nýn -hi za sýn da de ðil- ya nýn da o tur ma sý ben ze ri þek lî dü zen le me ler den ha re ket le as ke rî ve sâ ye tin kalk tý ðý ndan dem vu ru lur ve te rör le mü ca de le de bü tün yet ki ve so rum lu lu ðun si ya sî o to ri te de ve ye rel yö ne ti ci ler de ol du ðu söy le nir ken, di ðer yan dan 34 va tan da þýn öl dü rül dü ðü U lu de re sal dý rý sý nýn a raþ tý rýl ma sý ve so ruþ tu rul ma sýn da salt Ge nel kur may ka yýt la rý ve gö rün tü le ri nin e sas a lýn ma sý, si vil i da rî ma kam la rýn ha di se den ha ber le ri nin da hi ol ma ma sý, si vil le rin res men dev re dý þý kal ma sý, bu nun en ba sit gös ter ge si. Ha týr la na ca ðý ü ze re, ik ti da ra ge li þi nin se ki - Denk taþ a mev lit nku ZEY Kýb rýs Türk Cum hu ri ye ti (KKTC) nin ku ru cu Cum hur baþ ka ný mer hum Ra uf Denk taþ ýn ve fa tý nýn 40. gü nü do la yý sýy la An ka ra Ko ca te pe Ca mi i nde mev lit o ku tul du. Mev li de oð lu Ser dar Denk taþ da ka týl dý. Dün ya Genç le ri Dost luk ve Da ya nýþ ma Der ne ði'nce (DGD), Denk taþ ýn ö lü mü nün 40. gü nü se be biy le Ko ca te pe Ca mi i nde ak þam na ma zý na mü te a kip o ku tu lan Mev lid-i Þe rif e, An ka ra da bu lu nan o ðul Ser dar Denk taþ da ka týl dý. Bir sü re ca mi nin ö nün de baþ sað lý ðý di lek le ri ni ka bul e den oðul Denk taþ, da ha son ra ak þam na ma zý ný kýl mak i çin ca mi ye gir di. O ku nan du a la rýn ar dýn dan ce ma a te ö zel pa ket ler de ha zýr lan mýþ þe ker ik ram e dil di. Mev li din ar dýn dan Ko ca te pe Kon fe rans Sa lo nu nda Ra uf Denk taþ ýn anlatýldýðý bir pa nel düzenlendi. An ka ra / ci han E ði ti mi 12 yý la çý ka ran tek li fin gö rüþ me si baþ la dý ntbmm Mil lî E ði tim, Kül tür, Genç lik ve Spor Ko mis yo nu, zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ve ke sin ti siz e ði tim uy gu la ma sý na son ve ren ka nun tek li fi ni gö rü þül me ye baþ lan dý. Ko mis yon top lan tý sý, mu ha le fet i le ik ti dar par ti si mil let ve kil le ri a ra sýn da tar týþ may la baþ la dý. Ko mis yon ü ye si ol ma yan CHP mil let ve kil le ri nin söz is te me si ü ze ren baþ kan, bu mil let ve kil le ri ne ta sa rý ü ze rin de söz ve re ce ði ni söy le di. Bu na da CHP li ler i ti raz et ti. De ðiþ ti ri len sa lo nun da dar gel me si ü ze ri ne baþ kan, ba sýn men sup la rý ný dý þa rý çý kar mak is te di. CHP li ler, ba sýn men sup la rý nýn dý þa rý çý ka rýl ma sý is te mi ne tep ki gös ter di. Top lan tý ya, Mil lî E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer de ka týl dý. An ka ra / a a Baþ ba kan, Pa zar te si me sa i ye baþ la ya cak cev ni as ya.com.tr nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan ýn e þi E mi ne Er do ðan, Baþ ba kan Er do ðan ýn sað lýk du ru mu nun ga yet i yi ol du ðu nu be lir te rek, 26 Þu bat Pa zar ak þa mý An ka ra ya ge le cek le ri ni, Baþ ba kan Er do ðan ýn da 27 Þu bat Pa zar te si gü nü ça lýþ ma ya baþ la ya ca ðý ný söy le di. Gör me en gel li ler i çin ge liþ ti ri len Gö ren Göz ci haz la rý nýn CER Mo dern de dü zen le nen da ðý tým tö re ni ne ka tý lan Er do ðan, tö re nin ar dýn dan ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce vap la dý. Bir soru ü ze ri ne E mi ne Er do ðan, Baþ ba kan Er do ðan ýn sað lýk du ru mu nun ga yet i yi ol du ðu nu be lir te rek, 26 Þu bat Pa zar ak þa mý An ka ra ya ge le cek le ri ni, Baþ ba kan Er do ðan ýn da 27 Þu bat Pa zar te si gü nü ça lýþ ma ya baþ la ya ca ðý ný i fa de et ti. Bir ga ze te ci nin U lu de re ye ne za man gi de cek si niz? so ru su na da E mi ne Er do ðan, Ö nü müz de ki haf ta i çe ri sin de gi de ce ðiz in þal lah ce va bý ný ver di. Ýs tan bul / a a Ö zel hak kýn da so ruþ tur ma yok ndý YAR BA KIR Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel hak kýn da so ruþ tur ma yü rü tül dü ðü bil gi si nin ger çe ði yan sýt ma dý ðý ný bil dir di. Baþ sav cý lýk tan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, 28 A ra lýk 2011 ta ri hin de U lu de re il çe sin de mey da na ge len ve 34 va tan da þýn ha ya tý ný kay bet me siy le so nuç la nan o lay la il gi li, 5271 sa yý lý Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu nun 250. Mad de siy le Yet ki li Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve kil li ðin ce yü rü tü len so ruþ tur ma hak kýn da ba zý ba sýn men sup la rýn ca so ru lan so ru lar ü ze ri ne ba sýn a çýk la ma sý ya pýl ma sý zo run lu lu ðu doð du ðu be lir til di. A çýk la ma, þöy le de vam et ti: So ruþ tur ma nýn giz li li ði ne de niy le bu a þa ma da da ha faz la bil gi ver me im ka ný bu lun ma mak la bir lik te Baþ ba kan Sa yýn Re cep Tay yip Er do ðan ve Ge nel kur may Baþ ka ný Sa yýn Nec det Ö zel hak kýn da so ruþ tur ma yü rü tül dü ðü bil gi si ger çe ði yan sýt ma mak ta dýr. Ya sa la rýn ver di ði yet ki çer çe ve sin de o la yýn za man la ma sý da da hil ol mak ü ze re tüm þüp he li yön le ri has sa si yet le de ðer len di ril mek te ve de lil ler top lan mak ta dýr. Diyarbakýr / a a Ve sâ yet de vam e di yor zin ci yý lýn da AKP hü kû me tin ce, TSK nin Türk Mil lî As ke rî Stra te ji Bel ge si (TÜ MAS) i le Ýç ve Dý þiþ le ri Ba kan lýk la rý nýn stra te ji bel ge le ri ne e sas o luþ tu ran Mil lî Gü ven lik Si ya set Bel ge si nin (MGSB) rö tuþ lu ha li, ik ti dar câ ni bin ce bir viz yo ner me tin o la rak lan se e dil miþ ti. Ke za Em ni yet A sâ yiþ Yar dým laþ ma Pro to ko lü nün (E MAS YA) kal dý rýl dý ðý be lir til miþ ti. Bu a çý dan, il ler de te rör le mü ca de le nin si vil ma kam la rýn uh de sin de ve as ke rin si vil le rin em rin de o la ca ðý söy len miþ ti. SÝ VÝL O TO RÝ TE ÝD DÝ A SI HA VA DA Bu na bað lý o la rak, dö ne min Ý çiþ le ri Ba ka ný Ba þes gi oð lu, E MAS YA Pro to ko lü kal dý rýl sa da yi ne iç gü ven li ðin teh li ke li ol du ðu du rum lar da as ke rin kul la ný mý na i liþ kin ya sal da ya nak o lan Ýl Ý da re si Ka nu nu nun 11/d mad de si nin ö zü nü, il va li si nin böl ge sin de çý kan top lum sal o lay la rýn üs te sin den ge li ne me di ði tak dir de as ker den kuv vet ta lep et me si o la rak tâ rif et miþ ti. Ne var ki U lu de re de ki bom ba la ma da Þýr nak Va li si nin, o la yý in ce le yen Mec lis Ýn san Hak la rý Ýn ce le me Alt Ko mis yo nu na, Sý nýr ö te si o pe ras yon lar bi ze ve böl ge de ki as ke rî ma kam la ra bil gi ve ril me den ya pýl mak ta. Son U lu de re ha di se sin de de böy le ol du i fâ de si, ak si ni or ta ya ko yu yor. Her ne ka dar va li be yâ nýn da o pe ras yon dan ha be ri nin da hi ol ma ma sý ný, bir kaç ki lo met re sý nýr ö te sin de ol du ðu ge rek çe si ne bað la sa da, ha len de vam et mek te o lan iþ le yi þin iç yü - zü nü e le ve ri yor. Ve U lu de re Kay ma ka mý nýn, Þe no ba bel de sin de ki i ki as ker, He ron gö rün tü le ri ni can lý iz le di. Bu i ki as ke rin din len me si ge re kir. Þu a na ka dar il çe nin mül kî a mi ri o la rak ba na i le til miþ bir bil gi yok. Sa de ce þah sî te mas la rým dan e din di ðim bil gi ler var. O lay la il gi li as ker ler ba na bil gi ver me di. Sý nýr bir lik le rin den de ba na in ti kal e di len bir þey yok, za ten ba na bað lý de ðil ler de me si, bom ba la ma nýn, si vil mül kî ma kam la rýn bil gi si dý þýn da ya pýl dý ðý ný ve hiç bir bil gi ve ril me di ði ni bir de fa da ha a çý ða çý ka rý yor. Böy le ce, mül kî ve i dâ rî a mir le rin o la yý yö net mek bir ya na, hiç bir bil gi le ri nin ol ma ma sý, ö te den be ri i le ri sü rü len as ke rî ve sâ ye tin bit ti ði ve te rör le mü ca de le nin si vil si ya sî o to ri te nin i ni si ya ti fin de yü rü tül dü ðü id di a la rý ný ha va da bý ra ký yor DE RÝN YA PI YLA UZ LAÞ MA Di ðer yan dan Mec lis Ko mis yo nu nda He ron la rýn gö rün tü le ri ni yo rum la ma la rý i çin Ge nel kur may dan ve A sel san dan gön de ri len e le man la rýn ve mil let ve kil le ri nin He def ta yi ni ni kim yap tý? He ron gö rün tü le ri nin de ðer len di ril me si ni kim ler, na sýl yap tý, ya pý yor? Bat man da gö rün tü le ri iz le yen pi lot lar bun la rý an la dý mý, an la ma dý mý? Ýs tih ba ra tý kim ver di? so ru la rý nýn bü tü nü ne, Yet ki miz yok, giz li lik var kar þý lý ðýy la o la yý ay dýn la ta cak can a lý cý so ru lar a ce vap ver me me le ri ve sa de ce tek nik bil gi i le kal ma la rý, bu nun bir di ðer gös ter ge si. E sa sen, mil let ve kil le ri nin, Bat man dan kal kan He ron lar a ra cý lý ðý i le el de e di len bil gi ler Ge nel kur may a gi di yor. Ýz le di ði miz çok net gö rün tü ler bü yük ih ma lin ol du ðu nu gös te ri yor. Çýp lak göz le Tür ki ye hu du dun dan bi nek hay va ný ve in san ha re ke ti ol du ðu nu tesbit et tik. Va tan daþ la rý mýz bo þu bo þu na öl müþ ler. Ger çek ten tüy le ri miz ür per di. Çok cid di bir yan lýþ lýk ve is tih ba rat zâ fi ye ti ol du ðu or ta da tes bit le ri ne kar þý lýk, baþ ta Alt Ko mis yon Baþ ka ný ol mak ü ze re ik ti dar par ti si mil let ve kil le ri nin, Bel li de ðil, te rö rist mi, ka çak çý mý, sa de ce He ron gö rün tü le riy le an la þý la maz. Ý çiþ le ri, Ge nel kur may ve il gi li ku rum lar dan bel ge le ri is te dik di ye yi ne dev le ti sa vun ma ref lek si yle o la yý bi lin mez lik i çin de bý ra kýp ge çiþ tir me le ri dik kat çe ki ci. Ne ti ce de, U lu de re fâ ci a sý nda da giz li lik ka ra rý na sý ðý nýl ma sý i le Tür ki ye, de rin ya pý yý de þif re fýr sa tý ný yi ne ka çý rý yor. Ve Tür ki ye de as ke rî ve sâ ye tin bit me di ði, sa de ce bu i maj ýn ve ril di ði, AB stan dart la rýn da si vil si ya sî o to ri te nin hâ kim ol du ðu de mok ra tik sis te min hâ lâ çok u za ðýn da o lun du ðu ger çe ði ni gös te ri yor. En va hi mi de, si ya sî ik ti dar, de rin ya pý yý de þif re ve hu kuk dev le ti ni hâ kim ký la cak yar gý re for mu bir ya na, de mok ra si dý þý ve sâ ye tin, res mî i de o lo ji nin ve an ti de mok ra tik sis te min ör tü lü bir bi çim de de va mý a dý na, son U lu de re o la yý nda ol du ðu gi bi de rin ya pý yla uz la þýp yo la öy le de vam sin yal le ri ve ri yor Gül, ka muf laj gi yip kýþ tat bi ka tý ný iz le di /Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Baþ - ba kan yar dým cý la rý Bü lent A rýnç ve Be þir A ta lay i le Mil lî Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, Türk Si lâh lý Kuv vet le ri nin (TSK) Kýþ 2012 Tat - bi ka tý na, ka muf laj gi ye rek ka týl dý. TSK nýn plan lý tat bi kat la rýn dan Kýþ 2012 Tat bi ka tý, 3. Or du Ko mu tan lý ðýn da Kars ta ki Ak ba ba a týþ a la nýn da de vam e di yor. Tat bi ka týn Seç kin Göz lem ci Gü nü ne Cum hur baþ ka ný Gül, Baþ ba kan yar dým cý la rý A rýnç ve A ta lay, Mil lî Sa vun - ma Ba ka ný Yýl maz, Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel i le kuv vet ko mu tan la rý ka týl dý. Gül, A rýnç, A ta lay ve Yýl maz ýn ka muf - laj gi ye rek ka týl dýk la rý tat bi kat ta as ke rî yet ki li ler bil gi sun du. Tat bi kat, TSK nýn kar ve þid det li so ðuk lar da a týþ da hil mu ha re be im kân ve ka bi li yet le ri ni de ne me yi, mu ha re be sa ha sý ný bütün bo yut la rýy la can lan dý ra rak, a teþ ve ma nev ra nýn sen kro ni zas yo nu nu art týr ma yý, bir - lik le rin kýþ þart la rýn da a ra zi de yer leþ me, ba rýn ma, i a þe, gi yim, ik mal ve ba kým fa a li yet le ri gi bi te mel ko nu lar ü ze rin de e ði tim le ri ni ve be - ka ka bi li ye ti ni ge liþ tir me yi a maç lý yor. Gül ve be ra be rin de ki ler, gün bo yu Ak ba ba a týþ a la nýn da ki tat bi ka tý iz le di. Kars / a a AB ba ka nýn dan çe liþ ki li me saj lar AB BAKANI EGEMEN BAÐIÞ, ÖNCEKÝ GÜN AB'YE "KAÇAN BALIK BÜYÜK OLUR" MESAJI GÖNDERÝRKEN, DÜN ÝSE TÜRKÝYE'NÝN BÖLGEDEKÝ GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN ALDIÐINI SÖYLEDÝ. AV RU PA Bir li ði (AB) Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Tür ki ye nin böl ge de ki gü cü nü Av ru pa Bir li ði sü re cin den al dý ðý ný söy le di. Tür ki ye i çin Av ru pa Bir li ði sü re ci ni baþ la tan Ad nan Men de res in 27 Ma yýs dar be si son ra sý i dam e dil di ði ni ha týr la tan Ba ðýþ, Dü þü nün sü re ci baþ la tan baþ ba ka ný i dam et miþ bir ül ke de ya þý yo ruz. de di. AB Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ, Kü re sel So run lar Plat for mu nun dü zen le di ði A rap Ba ha rý ve Tür ki ye ko nu lu pa ne le ka týl dý. Bil gi Ü ni ver si te si San tral kam pu sun da ger çek leþ ti ri len pa ne le, Ak Par ti Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ö mer Çe lik, Av ru pa Par la men to su Mil let ve ki li E mi ne Boz kurt, Ga ze te ci Ya zar lar Ha san Ce mal, Cen giz Çan dar ve Bil gi Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Ýl ter Tu ran da ka týl dý. Pa nel de, son yýl lar da Or ta do ðu da ya þa nan A rap Ba ha rý ve Tür ki ye ko nu la rý e le a lýn dý. Pa ne le mo de ra tör o la rak ka tý lan E ge men Ba ðýþ ko nuþ ma sýn da, De ði þim rüz gar la rý nýn ö nü ne fark lý set ler çe kil me ye ça lý þý lý yor. De ðiþ me yen tek þey de ði þim dir de me lük sü müz yok. De ði þi mi yön len dir mek de çok ö nem li. En te re san dýr, bun dan yýl lar ev vel A me ri ka Bir le þik Dev let le ri, bü yük Or ta Do ðu ve Af ri ka gi ri þi mi baþ lat mýþ tý ve ba þa rý sýz ol muþ tu. A ma on la rýn ba þa ra ma dý ðý ný Tu nus lu bir bil gi sa yar mü hen di si, in ter ne ti kul la na rak, in san la rý so ka ða dö ke rek ger çek leþ tir di. Bu ra dan da gö rü yo ruz ki as lýn da top lum sal ha re ket ler, mil le tin i ra de si han gi ül ke de o lur sa ol sun, bü tün stra te ji le rin bü tün top lum mü hen dis lik le ri nin ü ze rin de dir. Bun da Tür ki ye nin de bir ro lü var. Çün kü Tür ki ye ken di de ðer le riy le ba rý þýp ken di de mok ra si si ni ge liþ ti rip e ko no mi si ni güç len di re rek böl ge de il ham kay na ðý ol du þek lin de ko nuþ tu. Tür ki ye yi böl ge de ki di ðer ül ke ler den a yý ran en te mel ö zel li ði nin de mok ra si si ol du ðu nu ak ta ran Ba ðýþ, Tür ki ye nin bu gü cü Av ru pa Bir li ði sü re cin den al dý ðý ný söy le di. Tür ki ye böl ge sin de par la yan yýl dýz ol ma ya ça lýþ tý. Bu nu göl ge le mek is te yen ke sim ler ol du ve o lu yor. Tür ki ye nin ö nü ne set çek mek is te yen ler var. Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði sü re cin den bah se der ken bu çok ko lay bir sü reç de ðil. Dü þü nün sü re ci baþ la tan baþ ba ka ný i dam et miþ bir ül ke de ya þý yo ruz. A ma bu sü re cin Tür ki ye yi ne re den ne re ye ge tir di ði de çok ö nem li i fa de le ri ni kul lan dý. Ýs tan bul / ci han AB YE U YA RI: KA ÇAN BA LIK BÜ YÜK O LUR E GE MEN Ba ðýþ, ön ce ki gün Kü çük çek me ce Cen - net Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde Ba lýk çý lýk Po li ti ka - la rý Top lan tý sý na ka týl dý. Ba ðýþ, bu ra da yap tý ðý ko - nuþ ma da Av ru pa da Tür ki ye nin po tan si ye li ni gö - rüp e lin den ge le ni ar dý na koy ma yan bir ta kým zih ni - yet ler le mü ca de le et tik le ri ni be lirt ti. Ba ðýþ, On la ra da þu ra dan me saj gön der mek is ti yo rum. Ka can ba lýk bü yük o lur Tür ki ye nin kýy me ti ni bi lin. Ý ki yýl son ra Tür ki ye yi kim kay bet ti so ru su kar þý kar þý ya kal ma yýn. Tür ki ye si ze rað men si zin stan dart la rý ný - zýn ü ze rin de ül ke ol ma ko nu sun da ka rar lý þek lin de ko nuþ tu. Ý çe ri de ve dý þa rý da ü re ti len sa nal düþ man - la rý bir ke na ra bý ra kýl ma sý ge rek ti ði ne dik kat çe ken Ba kan Ba ðýþ, hü kü met o la rak es ki çar pýk zih ni yet - le ri ter si ne çe vir mek i çin mü ca de le ver dik le ri ne i þa - ret e tti. Ba ðýþ, AB sü re cin de de niz le rin ö ne mi ni ye - ni den an la þýl dý ðý ný kay det ti. Tür ki ye yi hep 3 ta raf lý de niz ler le kap lý bir ül ke o la rak an la týl dý ðý ný i fa de e - den Ba ðýþ, he men ar dýn dan dört ta ra fý düþ man lar la kap lý di ye bir ya lan la yýl lar ca a vut ma ya kal kýl dý ðý ný i - fa de et ti. Ba ðýþ, Ar týk ken din den e min bir Tür ki ye var. Her þey den ö nem li si, en ö nem li si kay na ðý o lan in sa nýy la he lal leþ me ye baþ la dý. Türkiye, bu gün bü - tün in sa ný nýn han gi et nik kö ke ne, di ni i nan ca, si ya si gö rü þe men sup o lur sa ol sun, ö nem li ol du ðu nu id - rak e den dev let an la yý þý na geç ti di ye ko nuþ tu. mka ni as ya.com.tr O nay lan dý, a ma tar týþ ma sý sü rü yor MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan ve ba zý MÝT yö ne ti ci le ri nin þüp he li sý fa týy la i fa de ye çað rýl ma sý i le baþ la yan tar týþ ma tek mad de lik bir ka nu nun Mec lis te tar týþ ma lý bir o tu rum da ka bul e di lip Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan jet hý zýy la im za lan ma sý nýn ar dýn dan da bit me di. Bu sü re ci ö zet le mek te fay da var. MÝT müs te þa rý Ha kan Fi dan ýn i fa de ye çað rýl ma sý An ka ra da sý cak sa at le rin ya þan ma sý na se bep ol muþ, Er do ðan, Baþ ba kan lýk ta A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin ve kur may la rý i le top lan mýþ tý. Fi dan ýn Çan ka ya Köþ kü ne çýk ma sý nýn ar dýn dan Er do ðan da Köþk e çý ka rak Gül i le gö rüþ müþ tü. Er do ðan ar dýn dan Fi dan i le bir a ra ya gel miþ, ar dýn dan MÝT in yet ki siz lik i ti ra zý ný sav cý lýk red det miþ ti. MÝT müs te þa rý Fi dan ýn i fa de si i çin An ka ra sav cý lý ðý na ta li mat ya zýl dý, 4 MÝT men su bu hak kýn da ya ka la ma ka ra rý çý ka rýl mýþ tý. Bü tün bun lar o lur ken tek mad de lik bir ka nun tek li fi Mec lis te ön ce ko mis yon da son ra da ge nel ku rul da sa at ler sü ren tar týþ ma lý o tu rum lar la ka bul e dil miþ ti. MÝT men sup la rý ve ya ö zel bir gö re vi i fa et mek ü ze re Baþ ba kan ta ra fýn dan gö rev len di ri len ki þi le rin, ö zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me le ri kap sa mýn da ki suç lar la il gi li so ruþ tur ma la rý nýn Baþ ba ka nýn iz ni ne bað lan ma sý ný ön gö ren ka nun gün de me gel di ðin de mu ha le fet par ti le ri, ki þi ye ö zel ka nun ol ma ya ca ðý ný söy le miþ ler di. Ký lýç da roð lu, MÝT ya sa sý ap tal ca bir tek lif der ken Bah çe li, MÝT Müs te þa rý nýn bir an ön ce i fa de ver me si ge rek ti ði ni söy le miþ ti. An cak bü tün bun lar dik ka te a lýn ma dý ve ik ti dar par ti si nin oy la rý i le ka nun çýk tý ve Gül de ka nu nu ký sa sü re de o nay la dý ve Res mî Ga ze te de ya yýn la nýp yü rür lü ðe gir di. * * * Müs te þar Fi dan ka nun çýk ma dan ön ce ma ze ret bil di re rek i fa de ver me ye git me miþ ti. Týp ký di ðer i sim ler gi bi Ka nu nun Köþk te o nay lan ma sýn dan son ra da dört MÝT çi hak kýn da ki ya ka la ma ka ra rý kal dý rý lýr ken, MÝT Müs te þa rý Ha kan Fi dan ýn i fa de ye çað rýl ma ka ra rý da ge ri a lýn dý. An cak tar týþ ma lar de vam e di yor. CHP ka nu nun ip ta li i çin A na ya sa Mah ke me si ne gi de ce ði ni a çýk la dý. Baþ ba kan Er do ðan ýn i kin ci kez a me li yat ol ma sý se be biy le i ki haf ta dýr AKP gru bu top la na mý yor. Bu yüz den Er do ðan ýn bu ko nu da ki a çýk la ma sý me rak e di li yor du. Ra hat sýz lý ðý yü zün den te le kon fe rans sis te miy le ses len di ði par ti si nin Ýs tan bul Ýl Genç lik Kol la rý nýn kon gre sin de bu ko nu da ilk de fa ko nuþ tu. Er do ðan, Sý nýr la rý a þan her tür lü gi ri þim yet ki gas pý dýr, mil let i ra de si nin çið nen me si dir. Gay ri meþ ru lu ða i zin ver me yiz. As la se çil miþ le ri a tan mýþ la ra kul et me yiz. Kim se ka os ha yal le ri kur ma sýn de se de mu ha le fe tin tep ki si din mek bil mi yor. Er do ðan bu a çýk la ma da söy le di ði, Se çil miþ le ri a tan mýþ la ra kul et me yiz de me si ne de an lam ve ri le mi yor. Zi ra, bu tar týþ ma da MÝT, em ni yet ve yar gý a ra sýn da ki i liþ ki ler tar tý þýl mýþ tý. Bu ra dan da gö rü le ce ði gi bi bu ku rum lar da ça lý þan lar a ta na rak gö re ve gel miþ ler dir. Bu söz le il gi li ne yi i ma et ti ði ko nu sun da gö rüþ ler muh te lif. Biz Er do ðan ýn bu sö zün den bu tar týþ ma da he de fin ken di le ri ol du ðu nu var say dý ðý ný an lý yo ruz. MÝT men sup la rý na ko ru ma kal ka ný ge ti ren bu ka nun i le il gi li par ti le rin grup la rýn da ge nel baþ kan lar e leþ ti ri le ri ni sür dür dü ler. Bu se fer e leþ ti ri le rin he de fin de ka nu nu Mec lis ten çý ka ran AKP de ðil, Cum hur baþ ka ný Gül var dý. Bu haf ta so nu sý kýn tý lý bir ku rul tay ge çi re cek o lan CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Er do ðan ýn Dev le tin ku rum la rý u yum i çin de ça lý þý yor sö zü ne ce vap ve rir ken il ginç tesbit ler de bu lun du. Öy ley se ne den bu ya sa yý çý ka rý yor sun? Em ni yet, MÝT e ve Baþ ba kan a gü ven mi yor. MÝT, sav cý ya ve em ni ye te gü ven mi yor, Baþ ba kan em ni ye te ve sav cý lý ða gü ven mi yor. Sav cý lýk, MÝT e gü ven mi yor Bah çe li i se, e leþ ti ri si ni Bu ya sal a dým an ti de mok ra tik tir. AKP i le Çan ka ya a ra sýn da ku ru lan da ra ða cýn da, a da le tin boy nu na yað lý il mek bir da ha ge çi ril miþ tir di ye ö zet ler ken, iþ le yen yar gý sal sü re ce ki lit vu rul du ðu nun al tý ný çiz di. * * * Ö zet le ka nun i le il gi li e leþ ti ri le ri þöy le ö zet le ye bi li riz. Sü ren bir so ruþ tur ma ya mü da hil o lun du. Ýþ le yen yar gý sü re ci ne ki lit vu rul du. Hu kuk ya ra al dý Bu saf ha dan son ra sav cý lar yü rü yen dâ vâ da so ruþ tur ma lar i çin i zin is te ye cek ler mi, is te me ye cek ler mi? Ý zin is te dik le rin de Baþ ba kan ýn tu tu mu ne o la cak? Bu nu da bek le yip gö re ce ðiz. Bu tar týþ ma da ha u zun sü re de vam e de cek tir. Þu ra sý da var ki, bun dan böy le MÝT in yap tý ðý bü tün yan lýþ iþ ler den ar týk Baþ ba kan ýn so rum lu ol du ðu her fýr sat ta di le ge ti ri le cek tir. Bü tün bu tar týþ ma lar gös ter di ki, top ye kûn bir yar gý re for mu þart. Çün kü böy le tek mad de lik ya da bir sý kýn tý ol du ðun da ka nu nun çý ka rýl ma sý hem hu kuk sis te mi ni, hem de de mok ra si yi ya ra lý yor.

10 EKONOMÝ ÞUBAT 2012 CUMA Y HABERLER Saf fet U lu soy ve fat et ti ntür KÝ YE Fut bol Fe de ras yo nu nun Es ki Baþ ka ný Ha luk U lu soy un ba ba sý ve U lu soy Gru bu nun ku ru cu la rýn dan Saf fet U lu soy öl dü. Üç gün dür yo ðun ba kým da te da vi gö ren U lu soy, dün sa bah sa at su la rýn da ve fat et ti. U lu soy un ce na ze si bu gün Le vent Ca mi i nde ký lý na cak i kin di na ma zý nýn ar dýn dan Zin cir li ku yu Me zar lý ðý nda top ra ða ve ri le cek. Am ca sý Saf fet U lu soy un ve fa tý ný de ðer len di ren TÜR SAB Baþ ka ný Ba þa ran U lu soy, Av ru pa ka ra su la rýn da bir ta ne TIR yok ken, ör nek ol muþ bi ri. Yo ðun ve yo ru cu bir ha ya tý ol du. Ken di si ni ta þý ma cý lý ða a da mýþ tý. Ka ra da sý kýn tý o lun ca TIR la rý de niz den ta þý dý de di. Al týn, yý lýn zir ve sin de nu LUS LA R A RA SI pi ya sa da al tý nýn on su do la ra çý ka rak bu yý lýn zir ve se vi ye si ni gör dü. Ge çen yý lý 1.564,50 do lar dan ka pa tan al týn, ye ni den yük se li þe geç ti. U lus la r a ra sý pi ya sa da al tý nýn ons fi ya tý 1.781,82 do la ra çý ka rak bu yý lýn en yük sek se vi ye si ne yük sel di. Al týn bu se vi ye le ri son o la rak ge çen yýl Ka sým a yýn da gör müþ tü. Se ne ba þýn dan bu ya na yüz de 13,35 o ra nýn da de ðer ka za nan al týn, þu da ki ka lar da 1.773,22 do lar dan iþ lem gö rü yor. Brent pet ro lün va ri li 124 do la ra çýk tý nlon DRA Brent ti pi ham pet ro lün va ril fi ya tý 124 do la ra çý ka rak bu yý lýn re kor se vi ye si ni gör dü. Ge çen yý lý 107 do lar se vi ye sin den ka pa tan Brent Pet rol, se ne ba þýn dan bu ya na yu ka rý yön lü bir se yir iz le di. Þu bat a yý na 111 do lar dan baþ la yan Brent pet rol, bu gün 124,09 do la ra ka dar yük se le rek yý lýn re kor se vi ye si ni gör dü. Pet ro lün va ril fi ya tý se ne ba þý na gö re yüz de 15 o ra nýn da ar týþ gös te rir ken, bu se vi ye ler son o la rak ge çen yý lýn Ma yýs a yýn da gö rül müþ tü. Lon dra / a a Ta sar ruf la rý mý zý al týn ve gay ri men ku le ya tý rý yo ruz nýs TAN BUL Men kul Kýy met ler Bor sa sý (ÝMKB) Baþ ka ný Ýb ra him Tur han, yurt i çin de ki ya tý rým cý la rýn ta sar ruf la rý ný a ðýr lýk lý o la rak al týn ve gay ri men ku le ya týr dý ðý ný bil dir di. Müs ta kil Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði ne (MÜ SÝ AD) ko nuk o lan Tur han, ser ma ye pi ya sa la rý nýn ö ne mi ni an la týr ken, yurt i çin de ki ya tý rým cý la rýn ta sar ruf la rý ný a ðýr lýk lý o la rak al týn ve gay ri men ku le ya týr dý ðý ný söy le di. Mil lî ge lir he sap la rý na ba kýl dý ðýn da ka ba ca, 2011 yý lýn da Tür ki ye nin top lam ta sar ruf la rýn mil lî ge li re o ra ný nýn yüz de 12 ol ma sý ge rek ti ði ni, yi ne 1,2-1,3 tril yon TL ka dar mil lî ge lir ol du ðu var sa yýl dý ðýn da, Tür ki ye de yer le þik le rin 2011 yý lýn da ta sar ruf la rý na, port föy le ri ne 150 mil yar TL lik bir ta sar ru fu i lâ ve et me le ri ge rek ti ði ni söy le yen Tur han, Ýn san lar ta sar ruf et ti de ne re de de ðer len dir di bu ta sar ruf la rý ný? Bak tý ðý mýz za man, ö nem li bir kýs mý, bi zim top lu mu mu zun ge le nek sel ta sar ruf a ra cý o lan al týn ve gay ri men ku le ya týr dý ðý ný gö rü yo ruz. Fa kat bu al týn ve gay ri men kul ya tý rým la rý e ko no mi ye kay nak o la rak ka zan dý rý la mý yor de di. Ya tý rým cý nýn, gay ri men ku le de ya tý rým ter ci hi o la bi le ce ði ni be lir ten Tur han, bu ter ci he say gý duy mak zo run da ol duk la rý ný, fa kat gay ri men ku le ya tý rým yap ma nýn tek yo lu nun bir bi na yý, bir ar sa yý sa týn al mak ol ma dý ðý ný be lir te rek, Gay ri men kul ya tý rým or tak lýk la rý mýz var. Ya kýn za man da þim di bü yük bir mut lu luk la öð ren dik. Ha zi ne miz, ki ra ser ti fi ka la rý nýn ih ra cý na baþ la ya cak. Ö zel sek tör za ten baþ la dý. Þu a na ka dar ih raç e di len i ki ser ti fi ka Lon dra da iþ lem gö rü yor. Bu ki ra ser ti fi ka la rý nýn ÝMKB de iþ lem gör me si i çin ha zýr lýk la ra baþ la dýk de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 22 ÞUBAT A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7645 ÖN CE KÝ GÜN 1,7500 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3476 ÖN CE KÝ GÜN 2,3160 DÜN 100,55 ÖN CE KÝ GÜN 98,56 DÜN 679 ÖN CE KÝ GÜN 662 p p p p YE NÝ BÝR KRÝZ O LA BÝLÝR EURO BÖLGESÝNDEKÝ BORÇ KRÝZÝNÝN YENÝ BÝR GLOBAL FÝNANS KRÝZÝNÝ TETÝKLEYEBÝLECEÐÝ VE DÜNYA EKONOMÝSÝNÝN ÇÝFT DÝPLÝ BÝR RESESYONA SÜRÜKLENMESÝ HALÝNDE KORUMACILIÐIN ARTACAÐI SAVUNULDU. ERNST & Yo ung ýn Glo bal leþ me Ra po ru na gö re, glo bal e ko no mi de bü yü me nin hýz kay be de ce ði ön gö rül se de ço ðu e ko no mi de glo bal leþ me sü re ci nin hý zý ný ko ru du ðu na i þa ret e di lir ken, üst dü zey yö ne ti ci le rin ya rý sýn dan faz la sý dün ya e ko no mi si nin 2012 so nu na ka dar ye ni den re ses yo na gi re ce ði ni, yak la þýk üç te i ki si E u ro Böl ge sin de ki borç kri zi nin ye ni bir glo bal fi nans kri zi ni te tik le ye ce ði ni dü þü nü yor. Ernst & Yo ung ýn bu yýl ü çün cü sü nü ya yýn la dý ðý Glo bal leþ me Ra po ru, 3 kay nak tan ya rar la ný la rak ha zýr la nýr ken, dün ya nýn en bü yük 60 ül ke si nin glo bal leþ me per for mans la rý ný GSYH le ri ne o ran tý lý o la rak öl çen glo bal leþ me en dek si, Ka sým 2011 de dü zen le nen ve dün ya ge ne lin de ki bin üst dü zey yö ne ti ci nin glo bal leþ me i le il gi li gö rüþ le ri nin a lýn dý ðý bir an ket ça lýþ ma sý i le dö ne mi i çin dün ya ve böl ge sel GSYH ar týþ tah min le ri ni i çe ri yor. Glo bal leþ me Ra po ru na gö re; glo bal e ko no mi de bü yü me nin hýz kay be de ce ði ön gö rül mek le bir lik te, dün ya nýn en bü yük 60 ül ke si a ra sýn da yer a lan ve ko ru ma cý ön lem le re baþ vur ma mýþ o lan ço ðu e ko no mi de glo bal leþ me sü re ci hý zý ný ko ru yor. Ra por da yer a lan tah min le re gö re, dün ya GSYH ar tý þý 2012 de yüz de 3,4 ol mak la bir lik te, en deks glo bal leþ me sü re ci nin bu yýl ve 2015 e ka dar hýz lan ma ya de vam e de ce ði ni gös te ri yor. "KORUMACILIK TEHLÝKESÝ VARLIÐINI KORUYOR'' Ernst & Yo ung Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný ve Üst Yö ne ti ci si (CE O) Ja mes S. Tur ley, bu ko nu ya i liþ kin, Dün ya e ko no mi sin de ki za yýf bü yü me ye kar þýn glo bal leþ me sü re ci de vam et mek te, an cak ko ru ma cý lýk teh li ke si var lý ðý ný ko ru mak ta dýr. Ýþ dün ya sý ve hü kü met ler, glo bal leþ me nin e ko no mi ye ve top lum sal ha ya ta fay da la rý ný ö ne çý ka ra rak, ko ru ma cý lý ða sý ðýn mak tan ka çýn ma lý dýr yo ru mu nu yap tý. Ernst & Yo ung ýn 2012 yý lý tah min le ri ne gö re; Av ru pa da ül ke bor cu kri zi çö zül se bi le bü yü me sa bit ka la cak ve ABD de yüz de 2,5 KKTC de karada yapýlacak sondaþ çalýþmasý Ada'da ilk olacak. Sondajda, 3 bin metreye kadar inilmesi planlanýyor. ci va rýn da ger çek le þe cek. Ge liþ mek te o lan pa zar la rýn or ta va de de ki po tan si ye li ne i yim ser tah min ler le yak la þýl mak la bir lik te, üst dü zey yö ne ti ci le rin ya rý sý ný bi raz a þan ke si mi dün ya e ko no mi si nin 2012 so nu na ka dar ye ni den re ses yo na gi re ce ði ni dü þü nü yor. Yak la þýk üç te i ki si, E u ro Böl ge sin de ki borç kri zi nin ye ni bir glo bal fi nans kri zi ni te tik le ye ce ði ni ve yak la þýk yüz de 90 ý da dün ya e ko no mi si nin çift dip li bir re ses yo na sü rük len me si ha lin de ko ru ma cý ted bir le rin týr man dý rý la ca ðý gö rü þü nü ta þý yor. "KREDÝ DARALMA RÝSKÝ ARTIYOR'' Ra por da, ko ru ma cý lý ðýn yay gýn laþ ma ih ti ma li nin ya ný sý ra, E u ro Böl ge sin de ki ül ke bor cu kri zi ve dün ya e ko no mi sin de ki ya vaþ la ma nýn, ban ka la r a ra sý pi ya sa lar da gü ve nin a zal dý ðý bir or tam da ban ka la rýn kre di mus luk la rý ný kýs ma la rý dolayýsýyla ye ni bir kre di da ral ma sý ris ki ni John Fer ra ro ar týr dý ðý na i þa ret e di li yor. Ernst & Yo ung CO O su (Chi ef O pe ra ting Of fi cer) John Fer ra ro, bu ko nu da Söz ko nu su kor ku tu cu se nar yo ye te rin ce bi ri kim li, hýz lý ve es nek ol ma yan glo bal þir ket ler i çin bir çok so run ya ra ta cak týr. Bu ra po ra baz teþ kil e den a raþ týr ma la rý mýz, iþ let me le rin ö nü müz de ki yýl lar da çö züm a ra yý þý na gir me le ri ni ge rek ti ren 4 ö nem li so run ol du ðu nu gös ter miþ tir. Bun lar kar ma þýk ve hýz la çö zü le me ye cek so run lar dýr, an cak es nek li ði, hý zý ve ye ni lik çi bir zih ni ye ti ön pla na çý ka ran iþ let me le rin bu ko nu da ba þa rý lý o la cak la rý na i na ný yo ruz þek lin de de ðer len dir me yap tý. Fer ra ro, iþ dün ya sýn da ki zor luk la rý ra por da, hýz lý bü yü yen pa zar lar da ba þa rý lý ol mak es ki si ka dar ko lay de ðil, Ay ný stra te ji ler her ye re uy mu yor, Po li ti ka la rýn ö ne mi ar tý yor, a ma ön gö rü le bi lir lik a za lý yor ve Ni te lik li in san bul mak zor þek lin de sý ra la dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya Türk yur du nda ilk kez pet rol ve gaz a ra na cak TPA O NUN KKTC de ya pa ca ðý son daj ay so nu baþ la ya cak. Son daj ku yu su na Türk yur du-1 a dý ve ril di. Son daj la, 3 bin met re ye ka dar i nil me si plan la ný - yor. Tür ki ye i le KKTC nin yap tý ðý an - laþ ma u ya rýn ca, Türk Pet rol le ri A no - nim Or tak lý ðý nýn (TPA O), KKTC de pet rol ve do ðal gaz a ra ma son da jý na baþ la ma sý i çin son a þa ma ya ge lin di. Ka ra da ya pý la cak ilk son daj ye ri o lan, Ýs ke le ye bað lý Sý ný rüs tü Kö yü nün üst kýs mýn da, plat for mun ku ru la ca ðý a - lan da ze min güç len dir me ça lýþ ma la rý ta mam lan mak ü ze re. Ay so nu dü zen - le ne cek tö ren le baþ la ma sý bek le nen ka ra da ilk son daj i çin ha zýr lýk lar hýz la i ler li yor. Son daj ya pý la cak ku yu ya Türk yur du-1 a dý ve ril di. Son daj da, 3 bin met re ye ka dar i nil me si plan la ný - yor. KKTC de ka ra da ya pý la cak son daj ça lýþ ma sý A da da ilk o la cak. Rum lar da ha ön ce de niz de son daj yap mýþ tý. Lo kas yon ve alt ya pý ça lýþ ma la rý ný yü - rü ten Da da þo ðul la rý Haf ri yat ýn KKTC de ki ta þe ron lu ðu nu üst le nen Ar pa lýk lý Li mi ted Þir ket so rum lu su ve pro je nin þan ti ye þe fi, in þa at mü hen - di si Do ðuþ E ke noð lu (27), ça lýþ ma lar la il gi li o la rak yap tý ðý a çýk la ma da, son daj ye rin de ze min güç len dir me ça lýþ ma - la rý nýn ya pýl dý ðý ný söy le di. Ça lýþ ma la - rýn ta mam lan mak ü ze re ol du ðu nu, haf ta ya bi te ce ði ni i fa de e den E ke - noð lu, sis mik a raþ týr ma lar so nu cu böl ge de pet rol ve do ðal gaz son da jý nýn ya pý la ca ðý ný be lirt ti. E ke noð lu, Türk - yur du-1 lo kas yo nun da a týk lar ve yað lý mad de ler i çin ku yu lar a çýl dý ðý ný, plat - for mun yüz de 95 o ra nýn da ha zýr ol du - ðu nu kay det ti. E ke noð lu, Bu ka dar kü çük bir ül ke de böy le bir ya tý rý mýn ya pýl ma sý, ya tý rým ba þa rý lý o lur, ya rýn gaz da çý kar sa bu ra da, va tan i çin ha - yýr lý o lur. En a zýn dan ken di ih ti ya cý mý - zý ken di top rak la rý mýz dan kar þý lar sak ne mut lu bi ze de di. Lef ko þa / a a Ver gi bor cu o lan la ra e-ha ciz u ya rý sý nban KA DA KÝ he sa bý nýz dan pa ra ek sil di ði ni gö rür se niz þa þýr ma yýn. Ki ra ge li ri ver gi si ni ö de me yen 1 mil yon 200 bin ev sa hi bi ne mek tup gön de ren Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý, e lek tro nik ha ciz u ya rý sý yap tý. Her tür lü çað rý ve ö de me dâ ve ti ne rað men ver gi si ni ver me yen le rin ban ka he sap la rýn dan ke sin ti ler ya pý la cak. E-ha ciz i le mü kel le fin a ya ðý na git me den ver gi ler ban ka he sap la rýn dan tah sil e di le cek. Ci han TV nin A na do lu da Sa bah prog ra mý Baþ kent Ko nuk la rý na ka tý lan Ge lir Ý da re si Baþ kan Yar dým cý sý Þi na si Can dan, e-ha ciz uy gu la ma sý ný an lat tý. Tek no lo ji yi va tan da þa bil gi ko lay lýk hiz me ti o la rak sun mak la bir lik te ta hak kuk e den ver gi a la cak la rý nýn za ma nýn da tah si li ni sað la mak a ma cýy la da kul lan dýk la rý ný söy le yen Can dan, Bu nok ta da ö de me ko lay lý ðý o la rak va tan da þýn bor cu nu ver gi da i re si ne git me den ban ka lar dan ö de me ko lay lý ðý ya nýn da ö de me si ni yap ma mýþ sa biz ar týk or da 6183 sa yý lý ya say la ha ciz iþ lem le ri var. Tek no lo ji kul la na rak bu tip bor cu nu ö de me yen yü küm lü le re bel li u ya rý la rý mýz var. A nýn da ol mu yor. Ö de me em ri gön de ri yo ruz. Bü tün bu na rað men ö de vi ni ye ri ne ge tir mi yor sa biz de et ki li bir yön tem o la rak e ha ciz yön te mi ni dev re ye so ku yo ruz. Ban ka la ra bir e lek tro nik o la rak ha ciz iþ le miy le sað lý yo ruz. de di. An ka ra / ci han

11 Hazýrlayan: e-posta: a týr-ý Hâ kim, in sa nýn ma hi yet-i ma ne vi - ye sin de ni ha yet siz a zim bir acz ve had siz ce sim bir fakr derc et miþ tir. Tâ ki kud re - ti ni ha yet siz bir Ka dir-i Ra hîm ve gý na sý ni ha yet siz bir Ga niyy-i Ke rim bir za týn had siz te cel li ya tý na, ca mi, ge niþ bir â yi ne ol sun. 1 Ýn sa nýn ac zi ve fak rý i çin Üs tad Be di üz za man Haz - ret le ri, acz-i mut lak ve fakr-ý mut lak ta bir le ri ni kul la nýr. Mut lak tan ka sýt, sý ný rý ol ma yan bir ac zi yet ve fak ri yet tir. Ac zi ye tin söz lük an la mý be ce rik siz lik, kuv vet siz lik, güç süz lük tür. Acz, kâ i na týn her ta ra fýn da ge çer li o lan fýt rî bir ka nun dur. Ka nun ol ma sý nýn ne ti ce si dir ki, yýl - dýz lar dan a tom la ra, ba sit ya pý lý e le ment ler den, in san - la ra ka dar bü tün var lýk la rýn or tak ö zel li ði dir. Bir a vuç ha va da ki zer re le rin mil yar lar ca i þi ka rýþ týr ma dan, nok - san sýz bir þe kil de yap ma sý, ke sin lik le ken di kud re ti nin e se ri de ðil dir. Hem, o kü çük kü re le rin pek bü yük ve çe þit çe þit iþ le ri þa þýr ma dan yap ma la rý, Ka dir-i Mut - lak ýn var lý ðý nýn a pa çýk bir de li li ol mak ta dýr. Çün kü Bi - rin ci Söz de geç ti ði gi bi, en ba sit fi kir li bir in san bi le, kö yün ta ma mý ný bo þal týp zor la bir ta kým iþ ler de ça lýþ tý - ran bir a da mýn, dev let nâ mý na ha re ket e den bir as ker, bir me mur ol du ðu nu ve bu sa ye de ken di gü cün den çok da ha bü yük iþ le ri ya pa bil di ði ni an la ya bil mek te dir. Ay ný bu nun gi bi, o mi nik zer re le rin de ken di güç le riy - le, a kýl la rý, i lim le riy le sa yý sýz rad yo ve te le viz yon ya yýn - la rý ný, te le fon ko nuþ ma la rý ný i let tik le ri ni, hiç bir a kýl sa - hi bi ka bul e de mez. Bun lar gös te ri yor ki, bü tün var lýk - la rýn â ciz lik le ri i çin de çok a ðýr yük le rin al týn dan kalk - ma la rý, son suz bir kud re tin nâ mýy la ha re ket et me le ri so nu cu mey da na gel mek te dir. Bu nun la bir lik te gö rül - mek te dir ki var lýk lar i çe ri sin de, ha re ket le ri ne en faz la öz gür lük ta ný nan in san dýr. Bu se bep ten, is ti dat ve ka - bi li yet le ri ba ký mýn dan, di ðer le ri ne o ran la çok da ha faz - la ge liþ miþ bir ma hi yet te dir. Fa kat bü tün bun la ra rað - men in san, â ciz lik da i re si nin dý þýn da de ðil dir. Hat ta ka bi li yet ler de ki sý nýr sýz lýk, in sa nýn â ciz lik de re ce si nin da ha da art ma sý na se bep ol muþ tur. 2 Ýn sa nýn þu kâ i nat i çin de ki ac zi ye ti ni an la ma sý o - nu bü yük bir kud re tin var lý ðý na gö tü re cek tir. Ac zi - ye ti ni fark e den in san gö rür ki, dün ya ya gel di ði an - dan i ti ba ren her þe yi öð ren me ye muh taç du rum da ve ha yat ka nun la rý na kar þý ca hil bir hal de, hat ta yir - mi se ne de ta ma men ha yat ka nun la rý ný öð re ne me - mek te dir. Bel ki öm rü nün so nu na ka dar öð ren me ye muh taç du rum da ol mak la be ra ber, ga yet â ciz ve za yýf bir su ret te dün ya ya gön de ri lip bir-i ki se ne de an cak a ya ða kal ka bil mek te ve on beþ se ne de de an - cak za rar ve men fa a ti fark e de bil mek te dir. Sos yal ha ya týn ka zan dýr dýk la rýy la, an cak men fa at le ri ni öð - re nip za rar lar dan sa ký na bil mek te dir. 3 Ký sa ca, in san â ciz bir fýt rat ta ya ra týl ma sýy la ha ya tý bo yun ca ço - cuk luk ha li ni ya þa mak ta dýr ve bu da in sa nýn da i ma þef ka te muh taç ol du ðu nu gös ter mek te dir. Me se lâ, kü çük bir ço cu ðun ac zin de ki ve za a fýn da ki kuv vet, an ne ve ba ba sý ný o nun yar dý mý na koþ tur mak - ta dýr. Ay ný þe kil de, in sa nýn ac zin de de öy le bir kud ret sak lý dýr ki, o sýr la bü tün var lýk lar o nun yar dý mý na koþ - tu rul muþ ve o na i ta at et ti ril miþ tir. Ya ni, in san â ciz li ði - nin de re ce si nis pe tin de Al lah ýn þef ka ti ni ve rah me ti ni ken di si ne celb et miþ tir. Ni ha yet siz â ciz li ði i çin de ki bu sýr dýr ki, Ce nâb-ý Hakk a i man e dip il ti ca et me siy le, yer yü zü nün na zik bir sul ta ný ve ha li fe si ol ma mer te - be si ne yük sel miþ tir. Hem in sa nýn çok â ciz bir ya ra tý - lýþ ta ol ma sý, Al lah ýn ken di ni ta nýt týr mak ve ni ha yet siz kud re ti ni bil dir mek is te me sin den kay nak lan mak ta dýr. Son suz bir kud re tin an la þýl ma sý, ay dýn lý ðýn ka ran lýk la bi lin me si gi bi, an cak â ciz lik le müm kün dür. Bun dan do la yý dýr ki, in san â ciz li ði ni ne ka dar faz la his se der se, Ce nâb-ý Hakk ýn kud re ti nin ni ha yet siz mer te be le ri ne o ka dar ge niþ bir da i re de ay na o la bil mek te dir. 4 Ay rý ca in san, ni ha yet siz a ciz li ðiy le be ra ber ni ha yet - siz be lâ la ra ve had siz düþ man la rýn hü cu mu na ma ruz kal mýþ bir po zis yon da dýr. Bu nun la bir lik te ni ha yet siz fa kir li ðiy le be ra ber ni ha yet siz ih ti yaç la rý bu lun mak ta ve ni ha yet siz e mel le re, is tek le re mü hey ya bir va zi yet - te dir. 5 Ýn san bin ler ce çe þit e lem ler le ke der le nen ve bin - ler ce çe þit lez zet ler i le hoþ nut o lan bir var lýk ol mak la bir lik te gö rü nen ve gö rün me yen pek çok ih ti yaç la rý bu lu nan ve de vam lý ay rý lýk to kat la rý yi yen bir bî ça re mah lûk i ken, i man ve u bu di yet le son suz kud ret sa hi bi o lan Ce nâb-ý Hakk a bað la na rak bü tün düþ man la rý na kar þý bir da ya nak nok ta sý ve bü tün ih ti yaç la rý na me dar o lan bir yar dým di le me nok ta sý bul mak ta dýr ki, ni ha - yet siz Ka dîr ve Ra hîm o lan Ce nâb-ý Hakk ýn hiz me ti ne kul lu ðuy la gir me si du ru mun da ö lü mü nü, i dam i lâ nýn - dan va zi fe si ni ta mam la yan mem nun ve min net tar ve mü te þek kir bir kul va zi ye ti ne dön dü re bi lir. 6 E ðer in san e na ni ye ti ve gu ru ru bý ra kýp fa kir li ði ni, ih ti ya cý ný ve muh taç o lu þu nu an la ya bi lir se ve bu nu ni yaz ve du â di liy le i lân e de rek kul lu ðu nu gös te re bi - lir se Ce nâb-ý Hakk ýn Rah man is mi nin ge niþ te cel li - le ri ne maz har o la bil mek te dir ve böy le ce na ze nin bir sul tan ve naz dar bir ha li fe-i ze min o la bi lir. 7 E vet, in san ac zi ni ve fak rý ný iz har e dip, du â i le Ce - nâb-ý Hakk a il ti ca et me li dir. O nun Ru bu bi ye ti ne ka rýþ ma ma lý, ted bi ri o na bý rak ma lý, hik me ti ne gü - ven me li, rah me ti ni it ti ham et me me li dir. E vet, bu ha ki kat â yet le rin be ya nýy la sa bit tir ki, mev cu da týn her bi ri si bi rer mah sus tes bih le bi rer hu su sî i ba det i - le bi rer has sec de ha lin de dir ler ve bu hal bü tün kâ i - nat tan Ý lâ hî der gâ ha gi den, bi rer du â sý dýr. Bu du â lar ya is ti dad li sa nýy la dýr (li san-ý hal le riy le) ya fýt rî ih ti - yaç la rý nýn li sa nýy la dýr ve ya da ýz dý ra rýn li sa nýy la ya pý - lan du â lar dýr. 8 Bu du â lar gös ter mek te dir; O na il ti ca et me yen O na ac zi ye ti ni, fak ri ye ti ni bil dir me yen hiç - bir var lýk yok tur ve kâ i na týn ha li fe si o la rak þe ref len - di ril miþ o lan in sa noð lu da mev cu da týn iz har e di len ac zi ye ti ni, li san-ý ha liy le yap tý ðý bu du â la rý kul lu ðuy - la Rab bi ne su na rak ha li fe-i ze min va zi fe si ni ye ri ne ge tir miþ ol mak ta dýr. Hem i lâç hük mün de o lan, þü kür ve ka na at i le ta - lep ve du â; Rez zak-ý Ra hi min rah me ti ne da yan mak, gü ven mek tir. Bü tün yer yü zü nü bir ni met sof ra sý ha li ne ge ti ren ve ba har mev si mi ni bir çi çek des te si ya pan ve o sof ra nýn ya ný na ko yan ve üs tü ne ser pen bir Ce vâd-ý Ke rîm in mi sa fi ri, an cak Al lah a kar þý fak rý ný his se dip yal va ra rak fakr ve ih ti ya cý ný iz har et me si i le þe ref le ne bi lir. Ýn san a ciz li ði ni, za yýf lý ðý ný ve fa kir li ði ni, an cak Ka dîr-i Ra hîm e te vek kü lü i le te da vi e de bi lir. Ha yat ve vü cu du nun yü kü nü, O nun kud re ti ne, rah me ti - ne tes lim e dip; ken di ne yük le me ye rek ve hat ta ken - di si o ha ya tý na ve nef si ne bi ne rek ra hat bir ma kam bu la bi lir. Bu nun la be ra ber dün ya nýn, Rah man ýn bir mi sa fir ha ne si ol du ðu nu gö re bi len in san, kâ i nat - ta ki var lýk la rýn, Ý lâ hî es ma la rýn ay na la rý, san at lý mah lûk la rý ol du ðu nu an la ya rak, on la rýn Sa me da ni mek tup lar ol du ðu nu gö re bil mek te dir. Bu da dün - ya nýn ge çi ci li ði nin ver di ði a cý la rý ve ay rý lýk la rýn ver - di ði ya ra la rý gü zel ce te da vi et mek te dir. 9 Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri, acz ve fakr i le te - vek kül le a çý lan nur lu ka pý la rýn ol du ðu nu þöy le i fa de et miþ tir: Üs tad la rým dan Mev lâ nâ Ce lâ led din in nef si ne de di - ði gi bi de dim: O, Ben se nin Rab bin de ðil mi yim? de di; sen, Ka lû be lâ / E vet, Rab bim sin de din: Be lâ / E vet de me nin þük rü ne dir? Be lâ çek mek tir. Be lâ nýn sýr rý nýn ne ol du ðu nu bi lir mi sin? O, Al lah a kar þý fak rý ný his set - me nin ve Al lah a da yan ma dýk ça hiç li ði ni bil me nin yol - la rý dýr. O va kit, nef sim da hi, E vet, e vet acz ve te vek kül i le fakr ve il ti ca i le nur ka pý sý a çý lýr, zul met ler da ðý lýr. Ya ni; Ý man ve Ýs lâ mi yet nû run dan do la yý Al lah a hamd ol sun. de di. Meþ hur Hi kem-i A tâ iy ye nin þu fýk ra sý: Ce nâb-ý Hakk ý bu lan, ne yi kay be der? Ve O nu kay be - den, ne yi ka za nýr? Ya ni: O nu bu lan her þey i bu lur, O nu bul ma yan hiç bir þey bul maz, bul sa da ba þý na be lâ bu lur. Ne de re ce â li bir ha kî kat ol du ðu nu gör düm ve O ga rip le re müj de ler ol sun. 10 ha di si nin sýr rý ný an la dým ve þük ret tim. Ýþ te kar deþ le rim, ka ran lýk lý bu gur bet ler çen dan nûr-u î man la nur lan dý lar. 11 So nuç o la rak an la þýl dý ðý ü ze re, þu kâ i nat ta gö rü len in sa ni ye tin sal ta na tý ve be þe rin te rak ki ya tý ve me de - ni ye tin ke ma lâ tý; in sa na ken di si nin za yýf lý ðýn dan do - la yý ve ril miþ, o nun ac zi ye tin den do la yý yar dým e dil - miþ, in sa nýn fa kir li ðin den do la yý he di ye e dil miþ, in - sa nýn ih ti yaç la rý nýn pek çok ol ma sýn dan do la yý ik - ram e dil miþ tir ve o sal ta nat, Rab bi mi zin þef kat ve rah met ve hik me ti nin te cel li le ri dir ki; eþ ya yý in sa na bo yun eð dir miþ tir. E vet, bir göz süz ak rep ve a yak sýz bir yý lan gi bi ha þe ra ta mað lûp o lan in sa na, bir kü çük kurt tan i pe ði giy di ren ve ze hir li bir bö cek ten ba lý ye - di ren Ce nâb-ý Hak, Rab bâ nî e mir le ri ni ve Rah ma nî ik ram la rý ný bi ze böy le ce te ma þa et tir mek te dir. E vet, bu ha ki kat le ri gö ren in sa nýn gu rur ve e na ni ye ti bý ra - ka rak, U lu hi ye tin der gâ hýn da a ciz li ði ni ve za yýf lý ðý ný Al lah-u Te â lâ nýn mer ha met ve yar dý mý na sý ðýn ma sý i le; fa kir li ði ni ve ih ti yaç la rý ný Al lah a hu þû i çin de yal - va ra rak e di len du â li sa nýy la i lân e de rek kul lu ðu nu gös ter me si o nu en gü zel þe kil de þe ref len dir mek te ve Ya ni Al lah bi ze kâ fi dir. O ne gü zel ve kil dir. 12 di ye - rek de a ziz bir abd o lup yük se le bil mek te dir. 13 Ay rý ca Üs tad Sa id Nur sî Haz ret le ri, ac zin ve fak - rýn yan lýþ an la þýl ma ma sý i çin þöy le bir ek le me de bu - lun muþ tur: Yan lýþ an la þýl ma sýn: Acz ve fakr ve ku su ru nu, Ce nâb-ý Hakk a kar þý gör mek de mek tir. Yok sa on - la rý yap mak ve ya hal ka gös ter mek de mek de ðil dir. Þu ký sa ta rî kýn ev ra dý: Ýt ti ba-ý sün net tir, fe ra i zi iþ le - mek, ke bâ i ri terk et mek tir. Ve bil has sa na ma zý ta dil-i er kân i le kýl mak, na ma zýn ar ka sýn da ki tes bi - ha tý yap mak týr. 14 Dip not lar: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, Ye ni As ya Neþ ri yat. 2- sa le i nu rens ti tu su.org/in dex.asp?sec - ti on=ens ti tu&sub Sec ti on=ens ti tu Say fa si&da - te= &tex tid=80 3- Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, Ye ni As ya Neþ ri yat, s sa le i nu rens ti tu su.org/in dex.asp?sec - ti on=ens ti tu&sub Sec ti on=ens ti tu Say fa si&da - te= &tex tid=80 5- Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, Ye ni As ya Neþ - ri yat, s Be di üz za man Sa id Nur sî, A say-ý Mu sa, Ye ni As ya Neþ ri yat. 7- ni u mit.com.tr/ko nu lar.php?sa yiid=74&ko nu-id=515&yu mit=bo lum 8- Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, Ye ni As ya Neþ ri yat. 9- Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, Ye ni As ya Neþ ri yat. 10- Keþ fü l-ha fa, Be di üz za man Sa id Nur sî, Ta rih çe-i Ha yat, Ye ni As - ya Neþ ri yat. 12- Al-i Ým ran Sû re si: Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, Ye ni As ya Neþ ri yat. 14- Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, Ye ni As ya Neþ ri - yat, s ÞUBAT 2012 CUMA ENSTÝTÜ Se be Me li ke si Bel kýs Âyet-i ke ri me nin i þa re tiy le; U zak me sa fe - ler den eþ ya yý ay nen ve ya sû re ten ih zâr et mek müm kün dür. Hem vâ ki dir ki, ri - sâ le tiy le be ra ber sal ta nat la mü þer ref o lan Haz - ret-i Sü ley man A ley his se lâm, hem mâ su mi ye ti - ne, hem de a dâ le ti ne me dâr ol mak i çin, pek ge - niþ o lan ak târ-ý mem le ke ti ne biz zat zah met siz mut ta lî ol mak ve ra iy ye ti nin ah vâ li ni gör mek ve dert le ri ni i þit mek, bir mu ci ze sû re tin de Ce - nâb-ý Hak ih san et miþ tir. De mek, Ce nâb-ý Hakk a i ti mad e dip, Sü ley man A ley his se lâ mýn li sân-ý is me tiy le is te di ði gi bi, o da li sân-ý is ti da - dýy la Ce nâb-ý Hak tan is te se ve ka vâ nîn-i â de ti - ne ve i nâ ye ti ne tev fîk-ý ha re ket et se, o na dün ya bir þe hir hük mü ne ge çe bi lir. De mek, taht-ý Bel - kýs Ye men de i ken, Þam da ay nýy la ve ya hut sû - re tiy le ha zýr ol muþ tur, gö rül müþ tür. El bet te, taht et ra fýn da ki a dam la rýn, sû ret le ri i le be ra ber ses le ri de i þi til miþ tir. (Söz ler, s. 233) Se be me li ke si Bel kýs, Kur ân-ý Ke rim de a dý ge çen, bir ka dýn yö ne ti ci dir. Kur ân-ý Ke rim de Hz. Sü ley man kýs sa sý an la tý lýr ken, Hz. Sü ley - man ýn mu ci ze i le Bel kýs ýn tah tý ný ya ný na ge tir - di ði an la tý lýr. Bel kýs, Ye men de ya þa yan Se be li le rin me li ke si - dir. Ge rek Ýs lâm ön ce si dö nem de, ge rek se Ýs lâ - mi yet ten son ra ken di si i le il gi li o la rak muh te lif ri va yet ler ka le me a lýn mýþ týr. A rap kay nak la rý na gö re a dý, Yel ka me ve Bel kýs, Ha beþ ef sa ne si ne gö re i se, Ma ke da o la rak geç mek te dir. (Or han Sey fi Yü ce türk, Bel kýs, TDVÝ A. C. V, s. 420) Ken di si ne kuþ di lin den an la ma ka bi li ye ti ve - ri len Hz. Sü ley man (as), kuþ la rý is tih dam e de - rek dün ya nýn de ði þik yer le rin de o lup bi ten le ri öð re ne bi li yor du. Bu kuþ lar dan bi ri si o lan Hüd - hüd bir gün Bel kýs tan ha ber ge ti re rek, (Neml; 22-44) Bel kýs ve hal ký na Ce nâb-ý Hakk ýn bü yük ih san da bu lun du ðu hal de, on la rýn Al lah tan yüz çe vi rip gü ne þe sec de et tik le ri ni, þey ta nýn o yu - nu na gel dik le ri ni an la týr. Bu ha ber ü ze ri ne Sü - ley man A ley his se lâm, bes me le i le baþ la yan ve hak di ne dâ vet e den bir mek tup ya za rak Bel - kýs a gön de rir. (Neml; 31) Bel kýs, mek tu bu al dýk tan son ra ma i ye tin de ki - le ri top la ya rak ne yap ma la rý ge rek ti ði ko nu sun - da is ti þa re e der. Dev le tin i le ri ge len le ri, ken di le - ri nin güç lü, kuv vet li ve zor lu sa vaþ çý lar ol duk la - rý ný be lir te rek, son ka ra rýn Me li ke ta ra fýn dan ve ril me si ni is ter ler. Bel kýs, dö ne min ö zel lik le ri - ni bil di ði i çin ül ke si ni ge le bi le cek teh li ke ler den ko ru ya bil mek i çin, ba zý he di ye ler ha zýr la ya rak el çi ler le Sü ley man A ley his se lâm a gön de rir. Hz. Sü ley man el çi le re, Siz ba na mal i le yar - dým mý e di yor su nuz? Al lah ýn ba na ver di ði, si ze ver di ðin den da ha i yi dir. He di ye niz le (ben de ðil) siz se vi nir si niz (Neml; 36) di ye rek ü zer le ri ne as la kar þý ko ya ma ya cak la rý bir or duy la ge le rek, mut lak su ret te hor ve ha kir bir tarz da yer le rin - den e de bi le ce ði ni söy ler. Bu o lay dan son ra, Se be el çi le ri he nüz ni ha î ha be ri ge tir me den Hz. Sü ley man (as), çev re sin - de ki le re Bel kýs ýn tah tý ný ya ný na ki min ge ti re bi - le ce ði ni so rar. Ý lim sa hi bi ve Al lah ýn celb il mi ih sa ný na maz har bir kim se de Gö zü nü zü a çýp ka pa yýn ca ya ka dar si zin ya ný nýz da o tah tý ha zýr e de rim (Söz ler, s. 233) der ve bir an da Bel kýs ýn tah tý Hz. Sü ley man ýn ya ný ba þý na yer leþ miþ o - la rak gö rü nür. Sü ley man A ley his se lâm, he nüz Bel kýs ge ti ril - me den ön ce bü yük bir köþk in þa et tir miþ ti. Bil - lur dan ya pý lan köþ kün al týn da su, su yun i çin de de ba lýk lar ya þý yor du. Böy le bir mi ma rî, za ma - nýn þart la rý na gö re ol duk ça i le ri bir tek no lo jik dü ze yi gös ter mek tey di. Celb e di len Me li ke den köþ ke gir me si is ten di. Köþ kün ze mi ni þef faf ol du ðun dan Me li ke su dan ge çe ce ði ni zan ne de rek e te ði ni çek ti. Bu nun ü ze - ri ne Sü ley man A ley his se lâm Me li ke ye, bil lur - dan ya pýl mýþ þef faf bir ze min ol du ðu nu söy le di. Bu nun ü ze ri ne Me li ke böy le bir ya pý yý yo rum la - ya ma dý ðý i çin, ken di top lu mu nun çok ge ri de ol - du ðu nu an la ya rak, Rab bim! Ben ger çek ten ken - di me ya zýk et mi þim. Sü ley man la be ra ber â lem - le rin Rab bi o lan Al lah a tes lim ol dum (Neml; 44) de di. Hz. Sü ley man ýn pey gam ber o lup ol - ma dý ðý ný çe þit li so ru lar la test e de rek ka na at ge - tir dik ten son ra i man et ti. (Yü ce türk, s. 420). Bel kýs ýn nak le dil me si o la yýn da, gö rün tü ve ses o la rak mý, yok sa biz zat mý nak le dil di ði tar týþ ma ko nu su ol muþ tur. An cak, â yet-i ke ri me de; O na: Köþ ke gir! den di. Me li ke o nu gö rün ce de rin bir su san dý ve e te ði ni yu ka rý çek ti... (Neml; 44), i fa de le - riy le biz zat nak le dil di ði an la þýl mak ta dýr. Çün kü, sa de ce ses ve gö rün tü nak li ol sa i ki þa hýs a ra sýn - da ki gö rüþ me de bu na gö re o lur du. An cak, â yet - te ki i fa de le re ba kýl dý ðýn da, bir a ra da bu lu nu lan ve kar þý lýk lý ko nuþ ma nýn vu ku u ak ta rýl mak ta dýr. Be di üz za man ko nu i le il gi li de ðer len dir me sin de pey gam ber le re ve ri len mu ci ze le rin bir ma na sý nýn da tek no lo ji nin ni haî hu dut la rý ný çiz mek ol du ðu - nu be lir te rek, mez kûr mu ci ze nin ses, gö rün tü ve ci sim nak li nin müm kün o la bi le ce ði ne da ir bir i þa ret ol du ðu nu be lir tir. (Ý þa ra tü l-ý caz, s. 257) Ri sâ le-i Nur pers pek ti fin de AC ZÝ YET VE FAK RÝ YET "F

12 24 ÞUBAT 2012 CUMA 12 Ý LAN Y SEMÝNERE DÂVET Konu : Risale-i Nur'da ileri teknolojiler Konuþmacý : Halil Akgünler Tarih : 24/02/2012 Cuma Saat: Yer : Kýzýlayda/Ýskenderun Ýrtibat : Abdurrahman Aslan (0533) SEMÝNERE DÂVET Konu : Peygamberimizden (asm) Müjdeler ve Aile Hayatýmýz Konuþmacý : Halil Uslu Tarih : 24/02/2012 Cuma Saat: Yer : Kütahya Yeni Asya Kültür Merkezi Tarih : 25/02/2012 Cumartesi Saat: Yer : Tavþanlý Öðretmen Evi Salonu SEMÝNERE DÂVET Konu : Risâle-i Nur'un sade lisaný Konuþmacý : Araþtýrmacý yazar M. Latif SALÝHOÐLU Tarih : 25 Þubat 2012 Cumartesi Saat: Yer : Vefa Cemal Yener Tosyalý cad. No: 117 Süleymaniye/Ýstanbul YENÝ ASYA VAKFI Organizasyon: Demokrat Eðitimciler Derneði Ýrtibat tel : (0505) Not: Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. MAHKEME SATIÞ MEMURLUÐU SAYI: 2011/ 1 SATILMASINA KARAR VERÝLEN GAYRÝMENKULÜN CÝNSÝ, KIYMETÝ, ADEDÝ, EVSAFI : 1-) SERÝK ÝLÇESÝ AÞAÐIKOCAYATAK KÖYÜ 711 NOLU PARSELÝN TAMAMI OLUP 8.575,00.M 2.ALANA SAHÝP TARLADIR. DÜZ KÝLLÝ TOPRAK YAPISINDADIR. YOLU YOKTUR. DÜÞÜK BÝR KOTA SAHÝPTÝR. YAÐMUR SULARI ÜZERÝNDE UZUN BÝR SÜRE KALMAKTADIR. ÜZERÝ BOÞTUR. SATIÞA ESAS MUHAMMEN BEDELÝ : ,00.TL.DÝR. SATIÞ ÞARTLARI : 1- SERÝK A ÞA ÐI KO CA YA TAK KÖ YÜ 711 NO LU PAR SE LÝN ÝLK SA TI ÞI GÜ - NÜ SAAT ARASINDA SE RÝK AD LÝ YE BAH ÇE SÝN DE YA PI LA CAK TIR. ÝLK SA TIÞ TA BE LÝR TÝ LEN MU HAM MEN BE DEL LE RÝN YÜZ DE 60'I NI VE REN TA LEP CÝ BU - LU NA MAZ Ý SE Ý KÝN CÝ SA TIÞ LA RI GÜ NÜ AY NI YER AY NI SA AT LER DE Ý KÝN CÝ AR TIR MA YA ÇI KA RI LA CAK LAR DIR. Ý KÝN CÝ SA TIÞ TA DA MU HAM MEN BE DE LÝN YÜZ - DE KIR KI NI VE SA TIÞ MAS RAF LA RI NI GEÇ MEK KO ÞU LU Ý LE Ý HA LE O LU NUR. BU MÝK - TA RI VE REN TA LEP CÝ BU LU NA MAZ Ý SE SA TIÞ DÜ ÞER. 2- ARTIRMA YA ÝÞ TÝ RAK E DE CEK LE RÝN TAH MÝN E DÝ LEN KIY ME TÝN % 20'SÝ NÝS BE - TÝN DE PEY AK ÇE SÝ VE YA BU MÝK TAR KA DAR MÝL LÝ BÝR BAN KA NIN TE MÝ NAT MEK - TU BU NU VER ME LE RÝ LA ZIM DIR. SA TIÞ PE ÞÝN PA RA Ý LE DÝR. A LI CI ÝS TE DÝ ÐÝN DE 10 GÜ NÜ GEÇ ME MEK Ü ZE RE ME HÝL VE RÝ LE BÝ LÝR. KDV, TA PU A LI CI HAR CI, RES MÝ Ý HA - LE PU LU, MAS RAF LA RI A LI CI YA A ÝT TÝR. DEL LA LÝ YE SA TI CI LA RA A ÝT TÝR. BÝ RÝK MÝÞ VER GÝ LER SA TIÞ BE DE LÝN DEN Ö DE NÝR. 3- ÝPOTEK SA HÝ BÝ A LA CAK LI LAR Ý LE DÝ ÐER ÝL GÝ LÝ LE RÝN (*) BU GAY RÝ MEN KUL Ü - ZE RÝN DE KÝ HAK LA RI NI HU SU SÝY LE FA ÝZ VE MAS RA FA DA ÝR O LAN ÝD DÝ A LA RI NI DA - YA NA ÐI BEL GE LER Ý LE 15 GÜN Ý ÇÝN DE DA Ý REMÝ ZE BÝL DÝR ME LE RÝ LA ZIM DIR. AK SÝ TAK TÝR DE HAK LA RI TA PU SÝ CÝ LÝ Ý LE SA BÝT OL MA DIK ÇA PAY LAÞ MA DAN HA RÝÇ BI - RA KI LA CAK LAR DIR. Ý HA LE YE KA TI LIP DA HA SON RA Ý HA LE NÝN FES HÝ NE SE BEP O - LAN A LI CI LAR Ý LE KE FÝL LE RÝ SON Ý HA LE BE DE LÝ Ý LE A RA DA KÝ FAR KI Ö DE ME YE MEC BUR DUR LAR. 4- ÞARTNA ME Ý LAN TA RÝ HÝN DEN Ý TÝ BA REN HER KE SÝN GÖ RE BÝL ME SÝ Ý ÇÝN DA Ý RE - DE A ÇIK O LUP MAS RA FI VE RÝL DÝ ÐÝ TAK TÝR DE ÝS TE YEN A LI CI YA BÝR ÖR NE ÐÝ GÖN DE - RÝ LE BÝ LÝR. 5- SATIÞA ÝÞ TÝ RAK E DEN LE RÝN ÞART NA ME YÝ GÖR MÜÞ VE Ý ÇE RÝ ÐÝ NÝ KA BUL ET - MÝÞ SA YI LA CAK LA RI BAÞ KA BÝL GÝ AL MAK ÝS TE YEN LE RÝN 2011/1 NO LU DOS YA NU - MA RA SI Ý LE ME MUR LU ÐU MU ZA BAÞ VUR MA LA RI, AY RI CA AD RES LE RÝ NÝ TER KE - DEN HÝS SE DAR LA RA DA Ý LA NEN TEB LÝÐ O LU NUR ÝL GÝ LÝ LER TA BÝ RÝ NE ÝR TÝ FAK HAK KI SA HÝP LE RÝ DE DA HÝL DÝR. B: T. C. SERÝK 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) 2011/2181 ESAS. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý otomobil satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrmanýn 15/03/2012 günü saat 15:30-15:40'da Çav dýr Ma hal le si Cum hu ri yet Cad de si No: 26 Si mav Kü tah ya Ad re sin de Ye di e min O to par ký'nda ya pý la ca - ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 20/03/2012 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma - lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o - lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la - rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den KDV.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi - de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý sa týþ i la - ný il gi li le rin ad res le ri ne gön de ril miþ o lup ad res le ri bi lin me yen ve ya bi li nen ad res le rin de ken di le ri ne teb li gat ya pý la ma yan tüm il gi li le re de i la nen teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü - ze re i la nen teb lið o lu nur. Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi Cinsi ( Mahiyeti ve önemli nitelikleri ) ,00 1 Adet 43 ZA 330 Plakalý, 2004 Model OPEL ASTRA Marka, NJOY 1.6 Tipli, Z16XEZOCG0072 Motor No'lu, WOLOT- GK484G Þasi No'lu, Metalik Gri Renkli, Heçbek, ön tamponda çizikler, sað arka kapý ve çamurlukta çizikler, sol ön çamurlukta birkaç parça boya atýðý mevcut, LPG dönüþümlü, km.de, Stepnesi Yok, Kriko ve Bijon anahtarý mevcut, Anahtar ve Ruhsatý var olan Otomobil. (ÝÝK m.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. SÝMAV / KÜTAHYA ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/626 Tal. Örnek No: Tapu Kaydý: Kütahya i i i Si mav il çe si Bey ce Kö yü Kö yi çi Mev ki i 3187 par sel, 32 cilt ve 3160 say fa da ka yýt lý m 2 mik tar lý av lu lu ker piç ev va sýf lý ta þýn maz. Hali Hazýr Durumu : Ta þýn maz Kü tah ya i li Si mav il çe si Bey ce Ka sa ba sý Kö yi çi Mev ki in de bu lun mak ta dýr. Borç lu nun bu ta þýn maz da ki his se si tam dýr. Ta þýn ma zýn ü ze rin de 2 kat lý ü ze rin de 3 a - kýn tý lý ah þap ça tý sý o lan ah þap ker piç ev bu lunmak ta dýr. Ça tý ör tü sü mar sil ya ki re mit tir. Ta þýn ma zýn ze min ka tý na or ta dan 3 ka nat lý de mir pro fil ka pý i le gi ril mek te di r. Alt ka týn sol ta ra fýn da tek göz lü ka pý ve pen ce re le ri ah þap o lan bir de po iþ ye ri bu lun mak tadýr. Ta þýn ma zýn alt ka týn da ki av lu ta ba ný be ton dur. Alt ka týn ta va nýn da yu var lak a ðaç ki riþ - li ü ze ri ah þap o lan dö þe me bu lun mak ta dýr. Ze min kat ta ar ka ta raf ta bir göz o dun luk - kö mür lük, ar ka ta raf ta bir göz de po bu lun mak ta o lup, bu ka týn du var la rý tuð la bri ket ve 50 cm ka lýn lýk ta taþ du var lý dýr. Alt ka týn ar ka kýs mý dol gu, dol gu kýs mý nýn üs tü ko - nut o la rak kul la nýl mak ta dýr. Üst ka ta alt av lu dan be ton mer di ven i le çý ký lýr, mer di ven mer mer kap lý dýr. Üst kat ta or ta da ge niþ bir sa lon var dýr. Üst ka týn ön kýs mýn da 3 göz o da var dýr. Bu ka týn i ki o da sý nýn pen ce re le ri pvc, di ðer o da lar ah þap pen ce re li dir, ka pý lar ah þap, o da ta van la rý ah þap lam bri, ön de ki bir o da i çe ri sin de göm me do lap ve o cak ba þý var dýr. Ön de ki 3 o da nýn ar ka kýs mý an tre þek lin de dü zen len miþ tir. Üst ka týn ar ka kýs - mýn da sý ra sýy la bir göz mut fak, ban yo, la va bo, wc bir göz de po ar ka kýs mýn da bir te ras bu lun mak ta dýr. Mut fak tez gâ hý mo za ik, alt ve üs tü do lap, ban yo ta ba ný mo za ik, du - var la rý sý va lý, wc ta ba ný mo za ik, la va bo ta ba ný se ra mik, du var la rý 1,20 m'ye ka dar se ra - mik, ar ka ta raf ta ki te ras ta bar be kü var dýr. Te ras ta va ný ah þap lam bri dir. Te ra sa çý kýþ ka pý sý de mir pro fil, te ras ö nü de mir kor ku luk tur. Ta þýn ma zýn e lek trik, ka na li zas yon ve su bað lan tý sý mev cut tur. Taþýnmazýn rayiç deðeri TL olup borçlu hissesi tam olduðundan DEÐERÝ: ,00-TL dir. Ýmar Durumu : Taþýnmaz Beyce Belediyesi imar planý içerisinde kalmaktadýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 15:30-15:40 Arasý 2- Tapu Kaydý : Kütahya ili Si mav il çe si Bey ce Kö yü U yu ma ba nut Mev ki i 4034 par sel, 41 cilt ve 4029 say fa da ka yýt lý 260,28 m 2 mik tar lý ar sa va sýf lý ta þýn maz. Hali Hazýr Durumu : Taþýnmaz Kü tah ya i li Si mav il çe si Bey ce Ka sa ba sý U yu ma ba nut mev ki in de bu lun - mak ta dýr. Ta þýn maz ar sa vas fýn da o lup 260,28 m 2 dir.ta þýn maz yer le þim a la ný i çin de ko nut lar a ra sýn da, i çe ri sin de 3 a det viþ ne ve 2 a det e rik a ða cý ne cut tur. Ta þýn maz % 0-2 düz ve dü ze ya kýn e ðim li, yo la cep he si o lan ö nün de par ke dö þe li bir yol bu lu nan, ka - sa ba me zar lý ðý na ya kýn ve ü ze ri nde ya pý bu lun mak ta dýr. Borç lu nun bu ta þýn maz da ki his se si tam dýr. Ta þýn ma zýn ra yiç de ðe ri ,00TL o lup borç lu his se si tam ol du ðun - dan DE ÐE RÝ: ,00TL. dir, Ýmar Durumu : Taþýnmaz Beyce Belediyesi imar planý içerisinde kalmaktadýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 15:45-15:55 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Si mav Ad li ye si (A na ka - pý gi ri þi) ö nü ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Si mav Ad li ye si (A na ka pý gi ri þi) Ö nü ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý kan la cak týr. Bu ar - týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ayrý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sahj ple ri de da hil dir. (Ý ÝK m.128) B: T. C. SÝMAV ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2012/36 TALÝMAT. Örnek No: Tapu Kaydý: Kütahya Ý li Yýl dý rým Be ya zýt Ma hal le si Kö roð lu Çeþ me si mev ki i, 225,00 m 2 yü zöl çüm - lü, A da/par sel: 715/2, Ba ðým sýz Bö lüm 4 His se si Tam dýr. Cin si Ar sa dýr. Hali Hazýr Durumu : Söz konusu taþýnmazýn adresi Cumhuriyet Mahallesi Mercan Sokak Sevgi Apt. Kat: 2 dýr. Tapu kaydýnda Yýldýrým Beyazýt Mahallesi 715 ada 2 parsel ikinci kat baðýmsýz bölüm numarasý 4 tür. 225,00 m 2 arsa alanýna sahip olup 3/16 oranýnda arsa paylýdýr. Borçlu adýna TAM hisselidir. Söz konusu taþýnmaz imar planýnda 5 m ön bahçeli bitiþik nizam 5 kat Ticaret (T1) olan ya pý a da sý i çin de dir. Söz ko nu su ta þýn maz 3 o da 1 sa lon o - lup yak la þýk 140 m 2 dir. Ta þýn maz da dýþ du var lar sý va ü ze ri plas tik bo ya o lup pen ce re le - ri pvc doð ra ma dýr. Ta þýn ma zýn iç du var la rý al çý o lup yer ler o da lar da ve sa lon da laminant kap lý dýr. Bi na do ðal gaz lý kom bi ý sýt ma sis te miy le ý sýn mak ta o lup, u la þým ve a lt ya pý hiz met le rin den fay da la nýl mak ta dýr. Ýmar Durumu: Bahse konu taþýnmaz imar planýnda 5 m, Ön bahçe, bitiþik nizam 5 (beþ), Ticari (T1) olan yapý adasýnda kalmaktadýr. Taþýnmazýn yola giden kýsmýnýn terki ve komþu parselle þuyulanmasý gerekir. Muhammen Bedeli : ,50 TL Satýþ Saati : 09:30-09:40 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a rasýn da Kü tah ya Ad li ye si Ek bi - na Kü tüp ha ne Bi ti þi ðin de ki Sa lon ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar - týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý - ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Kü tah ya Ad li ye si Ek bi na Kü tüp ha ne Bi ti þi ðin de ki Sa lon ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a - ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu artýr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rýný geç me si I a zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta - le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn (Ke sin ve sü re siz dos ya no su be lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek mek te dir. Sa týþ Pe þin Pa ra i le dir. A lý cý is te di ði tak tir de ken di si ne, on gü nü geç me mek üzere me hil ve ri le bi lir. KDV, Ý ha le Dam - ga Ver gi si, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ta pu har cý, sa týn a la na a it o la cak týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý, tel la li ye res mi i le sa tý cý a dý na ta hak kuk e de cek ta pu harç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gideri i ha le a lý cý sý na a it tir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le faiz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rýný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, sa týþ i la ný nýn teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i le i la nen teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýyla Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan te mi nat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu - nur. (*) Ýl gi li le r ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. KÜTAHYA 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011 /45 Esas. Örnek No: 27 Bir borçtan Ýpotekli bulunan ve satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : TAPU KAYDI : Ba lý ke sir Ý li, Bi ga diç Ýl çe si, Koz pý nar Kö yü, Kö yi çi Mev ki i, 738 par sel, 7 cilt, 675 say fa da ka yýtlý 600,00 m 2 bah çe li ah þap ev ve a hýr cin sin de ta þýn maz. ÝMAR DURUMU : Ta þýn maz Köy sý nýr la rý da hi lin de o lup, Be le di ye i mar pla ný dý þýn da dýr. ÖZELLÝKLERÝ : Parsel ü ze rin de i ki kat lý es ki ya pý yýð ma ah þap ka rý mý bi na bu lun mak - ta o lup ha len kul la nýl mak ta dýr. Ü ze ri ah þap ça tý i le mar sil ya ki re mit kap lý dýr. Ay ný par - sel ü ze rin de kul la nýl ma yan sa ya mev cut tur. Ta þ i le bi ri ket ka rý þý mý bir ya pý o lup ü ze ri mar sil ya ki re mit kap lý dýr. Takdir Olunan Deðeri : ,00 TL Satýþ þartlarý: 1- Satýþ 20/04/2012 günü saat a ra sýn da Hükümet Binasý Giriþ Kat Ýcra Müdürlüðü Odasý Önü Bigadiç/BALIKESÝR adresinde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 30/04/2012 ta ri hin de ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Dam ga ver gi si, ta pu a - lým harç ve mas raf la rý, KDV i l e ta þýn ma zýn tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye har cý, bi rik miþ ver gi ler ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de - li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et - tik le ri be del i le son be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de - lin den a lý na cak týr. 5- Þartna me, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/45 E sas. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 20/02/2012 NOT : Satýþ ilaný teblið edilemeyen ilgililere teblið yerine geçer. (ÝÝKm. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. BÝGADÝÇ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI) Dosya No: 2011/307 Tal. Örnek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal sa tý þa çý ka rýl - mýþ o lup; Bi rin ci ar týr ma nýn günü 10:00-10:10 saatleri arasýnda DANÝÞMENT GAZÝ MAH. E-88 KARAYOLU BÖLGE TRAFÝK YANI (AKPET) ÖZKAR OTOPARK SÝVAS adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde ikinci artýrmanýn günü 10:00-10:10 sa at le ri a ra sýn da DA - NÝÞ MENT GA ZÝ MAH. E-88 KA RA YO LU BÖL GE TRA FÝK YA NI (AK PET) ÖZ KAR O TO - PARK SÝ VAS ad re sin de ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak - la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ - týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; Sa tý þa iþ ti rak et mek is te yen le rin mu ham men be de lin % 20'si o ra nýn da Türk Li ra sý pe þin pa ra ya da eþ de ðer de ka ti ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri ge rek ti ði, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 18 K.DV.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak - dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le - rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur S.No Bedeli Adedi Cinsi ,00 TL 1 Adet 06 AP 2965 PLAKA SAYILI 2009 MODEL SCANIA MARKA 6420CA4X2 HNA TÝPÝ MAVÝ RENKTE ÇEKÝCÝ, ARAÇTA ÖN TAMPON YOK, SOL KAPIDA ÇÝZÝK VAR SAÐ-SOL AYNALAR KIRIK ARKA CANT VE LASTÝKLER KULLANIL- AMAZ ARKA SAÐ STOPLAR YOK MAZOT DEPOSUNDA EZÝKLÝK MEVCUT SAÐ ÇAMURLUK YOK Toplam : ,00 TL B: T. C. SÝVAS 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/357 Tal. Örnek No: Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Kýrþehir ili, Kaman ilçesi, Cuma Mahallesi, Pekmez Topraðý mevkiinde tapuya kain; 109 ada, 17 parsel nolu, 83013,00 m 2 yüzölçümündeki arsa vasfýnda, 9. Blok, 1 Baðýmsýz bölüm, 1/280 arsa payý, Zem.-Bir katý, dubleks mes ken ni te li ðin de ki ta þýn maz ü ze rin - de ki ev 130 m 2, yýð ma bi na o lup, si te þek lin de o lan e vin ma hal le ri 3 o da, sa lon, ban yo, mut fak ve wc'dir. I sýn ma sis te mi so ba lýdýr, yapý yaklaþýk yýl lýk o lup, ya þý ve ne vi i - ti ba riy le yýp ran ma pa yý % 18 o lan ta þýn maz, i mar pla ný i çin de dir. Muhammen Bedeli : ,20 TL Satýþ Saati : 10:00-10:05 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Birinci açýk ar týr ma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ka man Ýc - ra Mü dür lü ðü Ö nü ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Ka man Ýc ra Mü dür lü ðü Ö nü ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar - týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým - dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m.126) B: T. C. KAMAN ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Bahçelievler'de kendi motoruyla gazete daðýtacak eleman aranýyor TL+SSK Tel:0(212) Gsm: (0532) (0530) Avea Bayiinde çalýþmak üzere tecrübeli ve eðitilmek üzere personel alýnacaktýr. Tel: 0 (212) Gsm: (0507) SEMÝNERE DÂVET KONU: YENÝ ANAYASADA NELER OLMAMALI? KONUÞMACI: Kadir Akbaþ (Avukat) TARÝH : Cumartesi. Saat: YER : Yeni Asya Seminer Salonu. Merkez Büyük Cami Yaný, Yýlmaz Ocak Ýþhaný, Kat: 1. DÜZCE ORGANÝZASYON: Düzce Yeni Asya Eðitim Kültür ve Yardýmlaþma Derneði

13 HABER Y 24 ÞUBAT 2012 CUMA 13 HABERLER Mek ke ve Me di ne nin hiç gün yü zü ne çýk ma mýþ 5 bin fotoðrafýnýn Ra ma zan a yý ön ce si Ýs tan bul da sergilenmesi planlanýyor. Sergi, daha sonra da An ka ra ve Kon ya ya gidecek. Sü per rüz gâr, 32 mil yon km hýz la e si yor n BÝ LÝM a dam la rý, IGR J17091 ka ra de li ði nin mad - de yi sa at te 32 mil yon ki lo met re hýz la u za ya doð ru fýr - lat tý ðý ný göz lem le di. As troph ysi cal Jo ur nal Let ters da ke þif le ri ni ya yým la yan bi lim a dam la rý, rönt gen ý þýn la rý kul la nan Chan dra te les ko bun dan el de et tik le ri ve ri - ler doð rul tu sun da u laþ týk la rý so nu cun þa þýr tý cý ol du - ðu nu be lirt ti. Sa at te 32 mil yon ki lo met re hýz la e sen rüz gâ rýn, bu gü ne dek yýl dýz bü yük lü ðün de ki bir ka - ra de lik ten o lu þan en güç lü rüz gar ol du ðu nu bil di ren bi lim a dam la rý, bu hý za da ha ön ce an cak ga lak si le rin mer ke zin de ki dev ka ra de lik ler de rast lan dý ðý ný i fa de et ti. IGR J17091 i, çö ken bir yýl dýz dan ar ta ka lan lar o - luþ tu ru yor. Bu tip ka ra de lik le rin küt le si ge nel o la rak Gü neþ in 5 i la 10 ka tý ný bu lu yor. IGR J17091 Dün - ya dan 28 bin ý þýk yý lý u zak ta. An ka ra / a a Mekke ve Medine den çok özel fotoðraflar MES CÝ DÝ HA RAM VE MES CÝ DÝ NE BE VÝ'NÝN HÝÇ GÜN YÜ ZÜ NE ÇIK MA MIÞ BEÞ BÝ NE YA KIN Ö ZEL KO LEK SÝ YON FO TOÐ RAF LA RI RA MA ZAN DAN ÖN CE ÝS TAN BUL'DA SER GÝ LE NE CEK. RES MÎ zi ya ret kap sa mýn da Su u di A ra bis - tan da bu lu nan Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, Mek ke A raþ týr ma la rý Mer ke zi Baþ ka ný Sa mi An ga vi i le bir a ra ya gel di. Gö rüþ me de An ga vi nin ö zel ko lek si yo - nun da bu lu nan beþ bin ka dar Mek ke ve Me - di ne fo toð raf la rý nýn Ýs tan bul da ser gi len me si ka rar laþ tý rýl dý. Mek ke ve Me di ne nin hiç gün A nons la pa ra sý ný a ra dý n AF YON KA RA HÝSAR IN Di nar il çe sin de yü rür ken 44 bin li ra sý ný dü þü ren ki þi, be - le di ye ho par lö rün den a nons yap tý rýp yar - dým ta lep et ti. 65 ya þýn da ki Mus ta fa Yýl - maz, Ýz mir de ya þa yan ký zý nýn ya ný na git - me den ön ce ev de ki 44 bin li ra sý ný muhtemel bir hýr sýz lýk o la yý na kar þý ted - bir al mak i çin ban ka ya ya týr ma ya ka rar ver di. Ban ka ya ya týr mak ü ze re ce ke ti i le pal to su a ra sý na sý kýþ týr dý ðý pa ra sý nýn i çin - de bu lun du ðu po þe tin, Has ta ne Cad de - si ne gel di ðin de ye rin de ol ma dý ðý ný fark e den Yýl maz, po li se mü ra ca at et ti. Di nar Be le di ye si ho par lör le rin den a nons da yap - tý ran Yýl maz, kay bet ti ði pa ra sý nýn bu lun - ma sý i çin yar dým ta lep et ti. O lay la il gi li so - ruþ tur ma baþ la týl dý. Afyonkarahisar / a a 6 bin TL yi sa hi bi ne verdi n A DA NA DA 750 li ra ma aþ a lan o to park gö rev li si 42 ya þýn da ki Fa ruk Ne hir, yol da bul du ðu 6 bin li ra yý sa hi bi ne tes lim et ti. Çe ki nin ya zýl ma ma sý i çin a ce ley le Mer kez Sey han il çe si Ký zý lay cad de sin de ki bir ban - ka ya pa ra ya týr ma ya gi den A da na Hal in de es naf lýk ya pan Ýb ra him Ka ra kaþ, ce bin den bi rin de bin TL di ðe rin de 5 bin TL o lan i ki bal ya pa ra yý dü þür dü. Cad de ler de ki o to - park iþ le tim hak ký ný a lan Ý tel li Park fir ma - sýn da ay da 750 TL ye ça lý þan Fa ruk Ne hir Ka ra kaþ ýn ön ce dü þür dü ðü 5 bin li ra ya bul du. Bu pa ra yý sa hi bi ne tes lim e den Ne - hir, da ha son ra da bin li ra yý bul du. Pa ra yý bul du ðu nu po li se bil di ren Ne hir, pa ra nýn po lis le rin ö nün de pa ra yý sa hi bi ne tes lim et - ti. Pa ra sý na ka vuþ tu ðu i çin bü yük se vinç ya þa yan Ka ra kaþ, pa ra yý bu lan Fa ruk Ne - hir e te þek kür et ti. Pa ra yý bu lu na Ne hir, yap tý ðý nýn a bar týl ma ma sý ge rek ti ði be lir te - rek, Kim ol sa ay ný sý ný ya par dý. Pa ra yý al - ma yý bir an bi le dü þün me dim. De mek ki he lâl pa ray mýþ de di. Adana / cihan 3,5 mil yon $ lýk ko lek si yon n ABD DE yýl lar ön ce bir ço cu ðun bi rik - tir di ði çiz gi ro man ko lek si yo nu, a çýk ar - týr ma da 3,5 mil yon do la ra sa týl dý. Dal las þehrin de ki He ri ta ge Mü za ye de E vi nde dü zen le nen a çýk art týr ma da, Bat man ýn na sýl or ta ya çýk tý ðý ný an la tan De tec ti ve Co mics No. 27 çiz gi ro ma ný, 523 bin do - lar i le en yük sek fi ya ta a lý cý bul du yý lýn da ba sý lan çiz gi ro ma nýn o ri ji nal fi ya - tý, sa de ce 10 sent ti. Sü per men se ri si nin il - ki o lan 1938 bas ký sý Ac ti on Co mics No. 1, 299 bin do la ra, 1940 da ya yým la nan Bat man çiz gi ro ma ný nýn ilk sa yý sý i se 275 bin do la ra sa týl dý. Ka pa ðýn da A dolf Hit - ler in res mi bu lu nan Cap ta in A me ri ca No. 2 i se 114 bin do la ra a lý cý bul du. 345 i yi ko run muþ çiz gi ro man dan o lu þan ko - lek si yon, çiz gi ro man la rýn al týn ça ðý nýn en ün lü 100 sa yý sý ný i çe ri yor du. Dallas / a a yü zü ne çýk ma mýþ fo toð raf la rý Ýs tan bul dan son ra An ka ra ve Kon ya da da ser gi le ne cek. Ser gi nin Ra ma zan a yý ön ce si Ýs tan bul da hiz - me te gir me si plan la ný yor. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez i le Mek ke A raþ týr ma la rý Mer ke zi Baþ ka ný Sa mi An ga vi nin Cid de de ger çek le - þen gö rüþ me sin de son za man lar da Su u di dev - le ti ta ra fýn dan yý kýl ma sý plan la nan re vak lar da gün de me gel di. Ta ri hî ni te li ði o lan re vak la rýn yý kýl ma ma sý i çin fark lý pro je ler ü ze rin de ça lýþ - týk la rý ný söy le yen An ga vi, ta ri hî bir mi ras o lan son Os man lý e ser le ri ne sa hip çý kýl ma sý ge rek - ti ði ne dik kat çek ti ve pro je hak kýn da Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Gör mez e bil gi ver di. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez e Su u di A ra bis tan te mas la rýn da Baþ - kan Yar dým cý sý Dr. Ek rem Ke leþ, Hac ve Um - re Ge nel Mü dü rü Er gün Yü cel, Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü þa vi ri Ab dül ka dir Öz kan eþ lik e di yor. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Gör mez, ya rýn Su u di A ra bis tan Hac Ba ka ný Ben der bin Mu ham med i le bir a ra ya ge le rek 2012 yý lý Hac pro to ko lü nü im za la ya cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya A AA... KAR DAN A RA BA! Ý ti nay la kar te miz le nir! ER ZU RUM DA ço cuk lar, þe hir kab ris ta nýn da ki me zar lýk la - rýn ü ze rin de ki ve çev re sin de ki kar la rý kü rek le te miz le ye rek o kul harç lý ðý ný çý ka rý yor. Er zu rum da kar ya ðý þý nýn et ki si ni yi tir me si nin ar dýn dan kab ris tan lar zi ya ret çi a ký ný na uð ra - dý. Va tan daþ lar, ya kýn la rý na a it me zar la rýn ü ze rin de ve çev re sin de bi ri ken kar la rý üc ret kar þý lý ðýn da te miz le ti yor. Va roþ semt le rin de o tu ran yok sul a i le le rin ço cuk la rý, o kul harç lýk la rý ný ve a i le büt çe si ne kat ký sað la mak a ma cýy la kab ris tan la rý me kân tut tu. Ya zýn me zar lýk la rý üc ret kar þý lý - ðýn da su la yan ço cuk lar, ký þýn i se ev le rin den ge tir dik le ri kü rek ler le me zar la rýn ü ze rin de ve çev re sin de bi ri ken kar - la rý te miz li yor. Gün de 10 li ra ka zan dýk la rý ný be lir ten kar te miz le yi ci ço cuk lar, ö zel lik le Cu ma gün le rin de 100 li ra ya ya kýn ka zanç el de et tik le ri ni di le ge tir di. Erzurum / cihan Kah ra man ma raþ ýn Sa dýk lý Kö yü Ýl köð re tim O ku lu öð ret men le ri ta ra fýn - dan ya pý lan kar dan a ra ba gö ren le ri þa þýr tý yor. Kar dan a ra ba, ilk ba kýþ ta kar lar al týn da kal mýþ bir a ra ba zan ne di li yor. Ya ðan ka rýn çok lu ðu nu an lat - mak i çin böy le bir yol seç tik le ri ni an la tan Sa dýk lý Kö yü Ýl köð re tim O ku lu Mü dü rü Ke rem Ka ra oð lan, kar dan a ra ba yý ge ri den gö ren köy lü le rin kar lar al týn da ka lan bir a ra ba zan net tik le ri ni ve o nu kar dan kur tar mak i çin yar - dým et me ye gel dik le ri ni söy le di. O kul da ki öð ret men ler le bir lik te a lý þýl mý þýn dý þýn da bir þey ler yap mak is te dik le ri ni bu yüz den de kar dan a dam ye ri ne kar dan a ra ba yap týk la rý ný söy le yen Ka ra oð lan, Bi ze yar dým et mek i çin ge - len köy lü ler bu ra ya da ge lin ce ha tý ra fo toð ra fý çek tir me den git me di de di. Kah ra man ma raþ mer kez gü neþ li gün le ri gör se de Sa dýk lý Kö yü nün yo lu kar ve ti pi den do la yý u la þý ma sýk sýk ka pa ný yor. Kahramanmaraþ / cihan Du bai Met ro su ndan ye ni dün ya re ko ru KIR MI ZI ve ye þil hat lar dan o lu þan ve ta ma men vat man sýz iþ le yen Du bai met ro su top lam 74.7 ki lo met re u zun lu ðu i le Gu in ness Re - kor lar Ki ta bý na gir me yi ba þar dý. Ge çen Ey lül a yýn da da 52 km u - zun lu ðun da ki kýr mý zý hat tý i le vat man sýz Du bai met ro su yi ne Gu - in ness Re kor lar Ki ta bý na gir miþ ti. Du bai met ro sun dan so rum lu Yol ve U la þým O to ri te si i da rî mü dü rü Ma tar El Ta yir, Gu in ness ser ti fi ka sý ný Gu in ness Dün ya Re kor la rý Ki ta bý Or ta do ðu Böl ge Mü dü rü Ta lal Ö mer den al dý. El Ta yir, met ro da ki kýr mý zý hat týn 52 km ve 29 is tas yon, ye þil hat týn i se 22.7 km ve 18 is tas yon dan o - luþ tu ðu nu söy le di. Yet ki li, i ki hat týn i ki is tas yon da ke siþ ti ði ni ve 25 bin met re ka re lik a la na ya yý lan ye ral tý Bir le þik Ýs tas yo nu nun dün ya nýn en bü yük ye ral tý is tas yo nu ol du ðu nu be lirt ti. Met ro is - tas yon la rý nýn et ra fý na kul la ný cý la rýn ra ha tý i çin o to park la rýn ya ný sý ra o to büs du rak la rý nýn da in þa e dil di ði ha týr la týl dý. Dubai / cihan FO TOÐ RAFLAR: CÝHAN Uður Acar, kardeþi Ali Acar'la basýn toplantýsýnda böyle poz vermiþti. Oðlunun yeni yüzünü beðendi n TÜR KÝYE DE ilk yüz nak li nin ya pýl dý ðý 19 ya þýn da ki U - ður A car ýn ba ba sý Meh met A car, oð lu nun ye ni yü zü nü çok be ðen di ði ni söy le di. U þak ta be yin ö lü mü ger çek le - þen Ah met Ka ya dan a lý nan yü zün Ak de niz Ü ni ver si te si Has ta ne sin de nak le dil di ði U ður A car, mem le ke ti Ma - nav gat ýn Ge be ce Kö yün de me rak la bek le ni yor. U ður A car ýn fi zik sel ve i þit me en gel li ba ba sý Meh met A car, ga ze te ci le re, a me li yat ol duk tan son ra oð lu nu gör me ye gi de me di ði ni be lir te rek, Ben ca hi lim, An tal ya da kay bo - lu rum de di. Te le viz yon dan ve ga ze te ler den U ður un ye ni ha li ni gö ren ba ba Meh met A car, Oð lu mun ye ni yü zü nü çok be ðen dim de di. Ge be ce kö yün den Rem zi Sa rý i se U ður un en çok su cuk lu yu mur ta yý öz le di ði ni öð ren dik le ri ni vur gu la ya rak, U ður kö ye dön dü ðü za - man o na su cuk lu yu mur ta ya pa ca ðýz. En i yi þe kil de kar - þý la ya ca ðýz de di. Antalya / a a Si ne ðin uy ku ge ni a rý za la nýr sa n BÝ LÝM a dam la rý, vü cut sa a - tin den ba ðým sýz o la rak uy ku sü re si ni a yar la yan bir gen keþ fet ti. Ne u ron der gi sin - de ya yým la nan a raþ týr - ma da, bi lim a dam la rý, sir ke si ne ðin de bir ge nin a rý za lý ol ma sý ha lin de uy ku sü re si nin üç te bi ri ne in di ði ni gör dü. New York ta ki Roc ke fel ler Ü ni ver si te si bi yo log la rýn dan Nic ho las Strav ro po u los ve e ki bi, in som ni ac ge ni nin düz gün ça lýþ ma dý ðýn da si nek le rin top lam uy ku sü re si nin 15,5 sa at ten 5,3 sa a te düþ tü ðü nü tes pit et ti. Ay rý ca bu hay van la rýn da ha sýk u yan dýk la rý göz lem len di. Bu ge - nin bütün vü cut hüc re le rin de a rý za lý ol ma sý ha lin de i se, si ne ðin öm rü nün üç te bir o ra nýn da ký sal dý ðý gö - rü lür ken, sa de ce si nir hüc re le rin de ki in som ni ac ge - ni nin düz gün ça lýþ ma ma sý ha lin de hay va nýn nor mal - den çok da ha az u yu du ðu, an cak bu du ru mun hayat sü re si ni et ki le me di ði tes bit e dil di. Bi lim a dam la rý, in - san lar da da uy ku sü re ci nin ben zer þe kil de yö ne til di - ði ni tah min e di yor. An ka ra / a a Amasya'da 14 bin dekarda 25 bin ton elma üretiliyor. A mas ya da mis ket el ma sý pa tent li o la cak n A MAS YA Ta rým Gý da ve Hay van cý lýk Ýl Mü dü rü Ca hit Gül bay, Mis ket el ma sý nýn pa ten ti ni a la rak bütün yurt ta yay gýn laþ ma sý ný sað la ya ca ðýz de di. Gül bay, böl ge de ha sa dý na Ey lül a yýn da baþ la nan mis - ket el ma sý nýn ha sat son ra sý ka sa la na rak so ðuk ha va de po la rý na kal dý rýl dý ðý ný söy le di. Ü rü nün so ðuk ha va de po la rýn da ek si 1 de re ce de mu ha fa za e dil di ði ni be - lir ten Gül bay, El ma ü re ti mi ni A mas ya da art týr ma yý a maç lý yo ruz. Ý li miz de 14 bin de kar a lan da yak la þýk 25 bin ton el ma ü re ti mi ya pý yo ruz yý lýn da mey ve - ci lik ü re ti mi ni art týr mak i çin Gý da Ta rým ve Hay van - cý lýk Ba kan lý ðý mýz ve Ýl Ö zel Ý da re si des tek le ri i le ve - rim li ça lýþ ma lar yap týk di ye ko nuþ tu. Amasya / a a

14 14 24 ÞUBAT 2012 CUMA SPOR Y Be þik taþ ta ilk a day Le vent Er do ðan YIL DI RIM De mi rö ren in Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu baþ kan lý ðý na a day ol ma sý nýn ar dýn dan o la ða nüs tü ge nel ku rul ka ra rý a lý nan Be þik taþ Ku lü bü nde baþ kan lý ða a day lý ðý ný ilk a çýk la yan i sim Le vent Er do ðan ol du. Er do ðan, U zun sü re dir ça lýþ tý ðý mýz pro je ler le Be þik taþ ý el bir li ðiy le la yýk ol du ðu ye re u laþ tý ra ca ðý mý za i na ný yo ruz. Tüm ta raf tar la rý mýz la, kon gre ü ye le ri miz le, Be þik taþ a gö nül ver miþ o lan lar la bu nu ba þa ra ca ðý mý za i nan cý mýz son suz dur. Tüm ça ba la rý mýz Be þik taþ i çin de di. Bursaspor Baþkaný Ýbrahim Yazýcý, futbolda þike iddialarýnýn mahkemelerde yargýlandýðý bir dönemde Bursaspor'un þampiyonluðunun þaibesiz olduðuna dikkat çekerek bunun önemine vurgu yaptý. FO TOÐ RAF: A A Þampiyonluðumuz þaibesiz BURSASPOR KULÜBÜ BAÞKANI ÝBRAHÝM YAZICI, FUTBOLDA ÞÝKE ÝDDÝALARININ GÜNDEMÝN EN ÖNEMLÝ MADDELERÝNDEN BÝRÝ OLDUÐUNU HATIRLATARAK "ÞAÝBESÝZ BÝR ÞAMPÝYONLUÐUMUZ VAR" DEDÝ. BUR SAS POR Ku lü bü Baþ ka ný Ýb ra him Ya zý cý, fut bol da þi ke id di a la rý nýn gün de min en ö nem li mad de le rin den bi ri ol du ðu nu ha týr la ta rak Þa i be siz bir þam pi yon lu ðu muz var de di. Ya zý cý, ku lü bün res mî ya yýn or ga ný o lan Bur sas por TV ye ver di ði rö por taj da, ta ký mýn 2 se ne ön ce þam pi yon o la rak ka bu ðu nu yýrt tý ðý ný, bun dan son ra ki he de fi nin de zir ve ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Þam pi yon lu ðun tüm þeh ri se vin dir di ði ni di le ge ti ren Ya zý cý, 2 se - Ýb ra him Ya zý cý zon ön ce tüm ken tin ye þil-be yaz bay rak lar la do na týl dý ðý ný ha týr la ta rak, Ben i na ný yo rum ki bü tün Tür ki ye de bi zim þam pi yon ol ma mý zý is te di. Fe ner bah çe li ta ný dýk la rým var dý, on la rýn da se vin dik le ri ni bi li yo rum. Al lah da bi zim þam pi - yon ol ma mý zý is te di de ðer len dir me sin de bu lun du. Tür ki ye de þi ke id di a la rýy la il gi li mah ke me le rin de vam et ti ði ne i þa ret e den Ýb ra him Ya zý cý, O ne den le bu ko nu la ra faz la gir mek is te mi yo ruz. Þa i be siz bir þam pi yon lu ðu muz var. En u fak bir þa i be miz yok. Tür ki ye de he sa bý, ki ta bý her þe yi düz gün bir kaç ku lüp ten bi ri yiz. Bur sas por i çin hiç bir yer de, or tam da ses siz kal ma dým, ge re ken ce va bý ver dim. Bu ko nu da hiç ge ri a dým at ma dýk. An cak bu du rum da bü tün Bur sa nýn se vi ne ce ði en bü yük þey, þa i be siz þam pi yon lu ðu muz dur. Þi ke i le il gi li mad de bel li. Ki min ne ce za sý var sa çek sin. A ma her gün çý kýp ba ðýr mak la ol maz. Bur sas por un hak ký ný hiç bir yer de ye dir mem de di. Mer sin Ý. Y. de he def ga li bi yet MER SÝN Ýd man yur du, Trab zons por i le Pa zar gü nü dep las man da ya pa ca ðý kar þý laþ ma da ga li bi yet he def li yor. Ku lüp Baþ ka ný A li Kah ra man lý, ön ce ki gün ta kým o la rak ba zý sý kýn tý lar ya þa dýk la rý ný ha týr la ta rak, Fut bol cu la rýn top lan tý sý ra sýn da sa lo nu terk et me le ri hoþ ol ma dý. Ra kam or ta da, çok bü yük bir so run yok. O lay dan son ra fut bol cu lar da yan lýþ yap týk la rý nýn far kýn da lar. O tu rup ko nuþ tuk, Trab zons por ma çýn dan son ra ö de me le rin ya rý sý ný ya pa ca ðýz. Ge ri ka lan bö lü mü nü i se ö nü müz de ki gün ler de hal le de ce ðiz. Sý kýn tý lar çö zül dü. Ta kým ha zýr. Her kes her þe yin far kýn da. Çün kü ar týk ga li bi ye te ih ti ya cý mýz var. Fut bol cu la rý mýz da hýrs lý bir þe kil de Trab zons por dan 3 pu an al ma ya ça lý þa cak de di. YENÝLER UYUM SORUNU YAÞADI YE NÝ trans fer le rin ta - ký ma u yum so ru nu ya þa dý ðý ný, bu nun ya - nýn da ba zý maç lar da çok cid di þans sýz lýk lar - la kar þý kar þý ya kal dýk - la rý ný di le ge ti ren Ya - zý cý, Bu se ne þans sýz - lýk lar yü zün den kay - bet ti ði miz pu an la rý ek le yin ba kýn, ne re - ler de yiz? Top se ni is - te ye cek, se ve cek. Ma - a le sef bu se zon böy le ol ma dý di ye ko nuþ tu. Gün, Manisa için bir lik gü nü MA NÝ SAS POR As baþ ka ný ve Ba sýn Söz cü sü Se la mi De lan, li gin son 7 haf ta sý na gi ri len sü reç te, tüm ca mi a nýn bir lik ve be ra ber lik i çe ri sin de ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Lig de bu haf ta kü me düþ me po ta sýn da ki Ga zi an teps por i le kar þý la þa cak la rý ný be lir te rek, bu haf ta ken di ev le rin de oy na ya cak la rý maç ta Ma ni sa þeh ri ni ö nem li bir sý na výn bek le di ði ni di le ge ti ren Di lan, bu haf ta stat ta tek bir boþ kol tuk da hi kal ma ma sý ný ar zu et tik le ri ni ve ta raf tar lar dan bü yük des tek bek le dik le ri ni be lirt ti. Fenerbahçe Baþkaný Aziz Yýldýrým, hakkýndaki iddialara cevap verdiði savunmasýný dün tamamladý. SA VUN MA SI NI TA MAM LA DI HABERLER Pazar günkü derbiyi FÝFA kokartlý Aydýnus yönetecek. Der bi ye Fý rat Ay dý nus SPOR To to Sü per Lig de 28. haf ta nýn per de si bu gün oy na na cak Or dus por- Kay se ris por ma çýy la a çý la cak. Bu a ra da, Spor To to Sü per Lig de 28. haf ta maç la rý ný yö ne te cek ha kem ler a çýk lan dý. Sü per Lig de, 26 Þu bat Pa zar gü nü oy na na cak Ga la ta sa ray-be þik taþ der bi si ni Fý rat Ay dý nus yö ne te cek. Bu gün: Or dus por-kay se ris por (Or - du 19 Ey lül), Ha kem: Hü se yin Gö çek. Cu mar te si: Kar de mir Ka ra büks por- An ka ra gü cü (Dr. Nec met tin Þey hoð lu), Ha - kem: Hü se yin Sa ban cý Sam suns por- Bur sas por (Sam sun 19 Ma yýs), Ha kem: Bü - lent Yýl dý rým Ma ni sas por-ga zi an - teps por (Ma ni sa 19 Ma yýs), Ha kem: Cü neyt Ça kýr Es ki þe hirs por-fe ner bah çe (Es - ki þe hir A ta türk), Ha kem: Ha lis Öz kah ya. Pa zar: Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di - yes por-me di cal Park An tal yas por (A ta türk O - lim pi yat), Ha kem: Ba rýþ Þim þek Genç - ler bir li ði-si vass por (An ka ra 19 Ma yýs), Ha kem: Sü ley man A bay Trab zons por-mer sin Ýd man yur du (Hü se yin Av ni A ker), Ha kem: Yu - nus Yýl dý rým Ga la ta sa ray-be þik taþ (Türk Te le kom A re na), Ha kem: Fý rat Ay dý nus. Hi da yet li Ma gic, D. Will li Nets i yen di NBA E ön ce ki ge ce oy na nan 13 maç la de vam e dil di. Pru den ti al Cen ter da New Jer sey Nets e ko nuk o lan Or lan do Ma gic, ma çý ka zan dý ve 34 maç ta 22. ga li bi ye ti ni al dý. Ma gic in ga li bi ye tin de, yýl dýz bas ket bol cu su Dwight Ho ward ýn 20 sa yý 17 ri ba und lýk per for man sý et ki li ol du. Glen Da vid 16 sa yý i le ta ký mý nýn en sko rer i kin ci is mi o lur ken, Hi da yet Tür koð lu 10 sa yý 3 a sist 2 ri ba und i le oy na dý. Meh met O kur un sa kat lý ðý ne de niy le for ma gi ye me di ði New Jer sey Nets te i se ma çý De ron Wil lams 23 sa yý 6 ri ba und 8 a sist i le ta mam la dý. FUT BOL DA þi ke da va sý nýn tu tuk lu sa ný ðý Fe ner bah çe Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým, dün sa vun ma sý ný ta mam la dý. Çað la yan da ki Ýs tan bul A da let Sa ra yý nda ö zel yet ki li Ýs tan bul 16. A ðýr Ce za Mah ke me sin de ki du ruþ ma da Yýl dý rým, Si vass por a si yah bir çan ta i çin de þi ke ve teþ vik pa ra sý gön de ril di ði ne da ir id di a la ra i liþ kin sa vun ma yap tý. Yýl dý rým, ken di le ri nin tu tuk lu sa nýk Ol gun Pe ker in çe te siy le bað lan tý lý ol du ðu nu id di a e dil di ði ni i fa de e de rek, Na sýl bir çe te ol du ðu nu da bu ra da gör dük sa yý lý ya sa çýk ma say dý ben bu ra ya do lan dý rý cý lýk tan çý ka cak tým. Bu ya sa çý kýn ca Ol gun Pe ker le bu ra da þi ke den yar gý la ný yo ruz di ye ko nuþ tu. Yýl dý rým, fut bol cu Ýb ra him A kýn a 100 bin av ro ver di ði ne i liþ kin id di a nýn hiç bir da ya na ðý nýn bu lun ma dý ðý ný ö ne sü re rek, E ðer ver diy sem is pat et sin ler. Gi dip ken di mi Bo ða zi çi Köp rü sü nden a ta rým. Bu nu is pat e de mez ler se, o em ni yet men sup la rý, mü dür le ri gö rev le rin den ay rý lýp is ti fa et sin ler. Yar gý kar þý sý na çýk sýn lar. Bu nu ta lep e di yo rum. Ýb ra him A kýn ken di ha ta la rý ný ört mek i çin bi zi kul lan mýþ týr. Ken di si ni ha ya tým da gör me dim. Sa de ce Met ris te gör düm. Bu ko nu la rý spor ya par ken sor dum, ne den böy le yap týn? de dim di ye ko nuþ tu. Ýd di a na me yi e leþ ti ren Yýl dý rým, id di a na me de yer a lan ko nuþ ma ka yýt la rý çö züm le rin de þi ke ye i liþ kin ko nuþ ma bu lun ma dý ðý ný ö ne sür dü. Sa vun ma sý ný ta mam la yan A ziz Yýl dý rým a, Mah ke me Baþ ka ný Meh met E kin ci, 2001 yý lýn da sa bý ka sý nýn gö rün dü ðü nü söy le di. A ziz Yýl dý rým i se Ne yap mý þým bil mi yo rum de me si ü ze ri ne Baþ kan E kin ci, Ge re kir se mah ke me den is te riz de di. Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nden elendi. A na do lu E fes üz gün BAS KET BOL THY Av ru pa Li gi nde, Ga la ta sa ray Me di cal Park a dün oy na nan kar þý laþ ma da ye ni le rek grup tan çýk ma þan sý ný ta ma men kay be den A na do lu E fes te, ü zün tü ya þa ný yor. Ge nel me na jer En gin Ö zer hun, Son þan sý mýz o lan maç ta, Ga la ta sa ray Me di cal Park a sa yý a ta ma ma mýn be de li ni a ðýr ö de dik. Ý yi baþ la mýþ týk, a ma kö tü bi tir dik. Skor bek le di ði miz üst dü zey o yun cu lar dan is te di ði miz kat ký la rý a la ma dýk de di. TBF: E ne i le yol la rý mý zý a yýr mý yo ruz TÜR KÝYE Bas ket bol Fe de ras yo nu, A Mil li Ta kým Ba þan tre nö rü Or hun E ne nin gö re vi ne son ve ri le ce ði ve ye ri ne baþ ka bir an tre nör le an la þý la ca ðý yö nün de ki id di a la rý ya lan la dý. TBF den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Or hun E ne nin ça lýþ ma la rý na de vam et ti ði kay de di le rek, Fe de ras yo nu mu zun, söz ko nu su ha ber de id di a e dil di ði gi bi bir ni ye ti ve ça lýþ ma sý ke sin lik le yok tur de nil di.

15 HABER Y 24 ÞUBAT 2012 CUMA yýldönümü kutlama yemeði, Yeni Asya çalýþanlarýný bir araya getirdi. 43 Genel Müdür Taþcý, kýsa bir açýþ konuþmasý yaptý. Y,. yýlýný çalýþanlarýyla birlikte kutladý Yemeðe, Yeni Asya A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Kutlular da katýldý. GAZETEMÝZÝN KURULUÞUNUN 43. YILINI MÜESSESE ÇALIÞANLARININ KATILDIÐI BÝR YEMEKLE KUTLADIK. KUTLAMA YEMEÐÝ; HAREKETLÝ ÝÞ ORTAMINDA, YOÐUN TEMPO ÝÇERÝSÝNDE GÖRÜÞME ÝMKÂNI BULAMAYAN PERSONELÝN KAYNAÞMASINA DA VESÝLE OLDU. Barter karþýlýðý anlaþýlan nezih bir mekânda gerçekleþen yemekte çalýþanlar, iþ stresinden uzak bir akþam yaþadýlar. FOTOÐRAFLAR: MURAT SAYAN ÜMÝT KIZILTEPE ÝSTANBUL GA ZE TE MÝ ZÝN ku ru lu þu nun 43. yý lý ný mü es se se ça lý þan la rý nýn ka týl dý ðý bir ye mek le kut la dýk. 43. yý lýn da Ýs tan bul-kü çük ya lý da ki Pin han Res ta u rant ta ger çek le þen ve reklâm karþýlýðý anlaþýlan kut la ma ye me ði, iþ or ta mýn da, yo ðun tem po i çe ri sin de gö rüþ me im kâ ný bu la ma yan per so ne lin, bi ra ra ya ge lip ko nuþ ma ve kay naþ ma sý na da ve si le ol du. Kut la ma ye me ði ne ev sa hip li ði ya pan Ye ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý prog ram ön ce sin de yap tý ðý ký sa ko nuþ ma da, ku ru mun iþ le yi þi i le il gi li bil gi ler ver di. Taþ cý, ge nel ge lir-gi der ra kam la rý ný ver di ði ko nuþ ma sýn da ku rumun, ça lý þan 150 per so ne lin a i le le riy le bir lik te 600 e ya kýn ki þi nin rý zýk ka pý sý ol du ðu nu söy le di. Ön ce ki yýl lar da ger çek leþ ti ri len hiz met ler den bah se den de Taþ cý, Be di üz za man TIR ý Pro je sin den, Þam Kon gre si ve baþ ka bir çok gü zel hiz me te ça lý þan lar la be ra ber im za a týl dý ðý ný be lirt ti. E ko no mi de ki zor þart la ra ve pi ya sa da ki a cý ma sýz re ka be te rað men ba þa rý lý bir yýl ge çi ril di ði ni kay de den Taþ cý, Bu ba þa rý ve ça lýþ ma siz le rin aþk la, þevk le, dâ vâ sý na o lan i nan cý so nu cu ger çek leþ miþ tir. He pi ni ze ne ka dar te þek kür et - sek az dýr. Ma ne vî kar þý lý ðý ný in þal lah Rab bim ve re cek tir. Bun dan son ra ki ça lýþ ma la rý nýz da ba þa rý lar di li yo rum de di. Yýl i çin de ya pý lan ça lýþ ma lar hak kýn da da bil gi ve ren Taþ cý, ö nü müz de ki dö nem de ger çek leþ ti ril me si plan la nan ya tý rým lar dan da söz et ti. Ça lý þan la ra im kân la rý zor la ya rak i yi sa yý la bi le cek bir ma aþ i yi leþ tir me si yap týk la rý müj de si ni de ve ren Taþ cý, Son o la rak siz den is te ði miz bu ça lýþ ma az mi nin ve du â la rý ný zýn de vam lý lý ðý ve bun dan da þüp he miz yok tur. Tek rar 43 yý lý mý zý ni ce 43 yýl la ra te men ni siy le kut lu yo rum. Ba þa rý di lek le rim le si ze hiz met et mek ten o nur duy du ðu mu i fa de e de rek, say gý la rý mý su nu yo - rum di ye ko nuþ ma sý ný so na er dir di. Taþ cý nýn ko nuþ ma sý ný ye mek ser vi si ta kip et ti. Zen gin mö nü, ne zih or tam ve hiz met ka li te si ye me ðe ka tý lan her ke si mem nun et ti. Ye ni As ya A.Þ. Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met Kut lu lar da ka týl dý ðý ye me ðin ar dýn dan rad yo la rýn se vi len sa nat çý sý Ý sa Mus lu baþ, se vi len tür kü ler ses len dir di. Re per tu a rýn da po pü ler tür kü le rin ya ný sý ra Türk Halk Mü zi ði nin klâ sik e ser le ri ne de yer ve ren Mus lu baþ, is tek ü ze ri ne bes te si ken di si ne a it o lan tür kü le ri de söy le di. Ye mek, ça lý þan la ra ik ram e di len ma ne vî de ðe ri bü yük he di ye le rin da ðý týl ma sýy la son bul du.

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı

Emek ve Özgürlük Cephesi Ne istiyor Broşürü Çıktı Merhaba, Gezi Direnişi sürüyor. Devletin tüm sönümlendirme çabalarına rağmen direniş, yeni biçimler de alsa sürüyor, sürecek. Faşizme karşı biriken öfkenin patlaması, bu kadar kolay durdurulamayacak. Bu

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı