AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar"

Transkript

1 YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN ALIYOR DÝYEN AB BAKANI BAÐIÞ, DAHA ÖNCEKÝ BEYANLARINDA AB YE TAM ÜYELÝK HEDEFÝ A PLANIMIZDI, ARTIK B PLANINA GEÇTÝK ÝFADESÝNÝ KULLANMIÞTI 50 ölü Ülkeyi kan gölüne çeviren patlamalarýn bir türlü ardý arkasý gelmiyor. FOTOÐRAF: AA BAÐDAT, GÜNE ÝNTÝHAR SALDIRILARIYLA BAÞLADI IRAK TA KANLI GÜN ubað dat ta, Ker ra de, Kâzý mi ye ve Man sur semt le rin de bom ba yük lü a raç lar la in ti har sal dý rý la rý dü zen len di. Iraklý yet ki li ler, gü ne bom ba lý sal dý rý lar la baþ la yan Bað dat ta ö lü sa yý sý nýn 50 ye yük - sel di ði ni ve yak la þýk 100 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný a çýk la dý. Di ðer bir - çok kent te ki sal dý rý lar da da ö lü ler var. nha be ri say fa 7 de AB'YE ÝHTÝYACIMIZ AZALIYOR ugeçen dönemde farklý tarihlerde yaptýðý açýklamalarda AB'ye tam üyelik bizim A planýmýzdý, artýk B planýna geçtik diyen, ama B planýnýn ne olduðunu açýklamayan, ayrýca Türkiye'nin AB'ye ih ti ya cý a za lý yor i fa de si ni kul la nan Avrupa Birliði Ba ka ný E - ge men Ba ðýþ, en son ko nuþ ma sýn da böl ge - de ki di ðer ül ke ler den en ö nem li far ký nýn de - mok ra si si ol du ðu nu söy le di ði Tür ki ye'nin gü cü nü AB sü re cin den al dý ðý ný ifade etti. TEK ALTERNATÝFÝMÝZ AB DEÐÝL ubil gi Ü ni ver si te sin de ki A rap ba ha rý ve Tür ki ye ko nu lu pa nel deki konuþmasýnda Dü þü nün, sü re ci baþ la tan baþ ba ka ný i - dam et miþ bir ül ke de ya þý yo ruz. A ma bu sü re cin Tür ki ye yi ne re den ne re ye ge tir di ði de çok ö nem li di yen Ba ðýþ'ýn bir kaç gün ön ce ki bir baþ ka ko nuþ ma sýn da AB'yi e leþ - ti re rek Tür ki ye'nin tek al ter na ti fi AB de - ðil i fa de si ni kul lan ma sý da bir baþ ka çe liþ - ki o la rak yo rum lan dý. nha be ri say fa 9 da TBMM Baþkaný Cemil Çiçek MECLÝS BAÞKANI CEMÝL ÇÝÇEK: Herþey kanun ve yargýyla çözülmez utbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Top lum o la rak bir ký sým so run la - rýn çö zü mün de çok kes tir me yol ve yön tem bul ma da çok ma ha re ti miz var. Ko nu yu ka nun la çö zü yo ruz. TBMM ka nun fab ri ka sý na dön dü. Bir ül ke de bu ka dar ka nun çýk ma sý i yi birþey de ðil dir. Çok net i fa de e - di yo rum, bu ka dar çok ka nun çý - kar ma ya ge rek yok. Ý kin ci si her ih - ti lâ fý yar gý yo luy la çöz me ye ça lý þý - yo ruz ya da çöz dü ðü mü zü zan ne - di yo ruz de di. n8 de ÝRAN KARARIMIZ YABANCILARI ÝLGÝLENDÝRMEZ ÝSRAÝL DEN ABD YE REST u Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man, ya ban cý ül ke le rin bas ký sý nýn Ý ran la il gi li ka rar la rý ný et ki le me ye ce ði ni söy le di. Ýs ra - il de ya yýn ya pan bir TV ka na lý na ko nu þan Li e ber man, A me ri ka ve Rus ya nýn, Ý ran a muh te mel bir sal dý rý ko nu sun da Ýs ra il in ka - ra rý ný et ki le di ði yo lun da ki id di a lar la il gi li o la rak, Bu on la rý il gi - len dir mez di ye ko nuþ tu. nha be ri say fa 7 de SIZMIÞ HALDE RESÝMLERÝ ÇIKTI Sar hoþ luk va li lik ten et ti u ABD nin Wis con sin e ya le ti ne bað lý She boy gan þeh ri, ta ri hin de ilk kez gö rev sü re si dol mak sý zýn va li si ni kol tu ðun dan in dir di. Gö rev sü re si ni dol dur ma sý na yak la þýk 13 ay bu lun ma sý na rað men Va - li Bob Ryan geç ti ði miz ay hak kýn da çý - kan a þý rý doz da al kol kul lan dý ðý ha ber le - rin den do la yý kol tu ðu nu kay bet ti. n7 de Mevlidi Dünya Gençleri Dostluk ve Dayanýþma Derneði okuttu. FOTOÐRAF: AA VEFATININ 40. GÜNÜNDE KOCATEPE CAMÝÝNDE DENKTAÞ A MEVLÝD uku zey Kýb rýs Türk Cum hu ri ye tinin (KKTC) ku ru cu Cum hur baþ ka ný mer hum Ra uf Denk taþ ýn ve fa tý nýn 40. gü nü do la yý sýy la An ka ra Ko - ca te pe Ca mi inde mev lid o ku tul du. Mev li de oð lu Ser dar Denk taþ da ka týl dý. Bir sü re ca mi nin ö nün de baþ sað lý ðý di lek le ri ni ka bul e den Denk taþ ýn ü zün tü sü göz le rin den o kun du. nha be ri say fa 9 da REKTÖR YARD. OSMAN EÐRÝ: (asm) Efendimiz yaþayan Kur ândý uhýtýt Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým - cý sý Prof. Dr. Os man Eð ri, Pey gam ber E fen di mizin (asm) Kur ân ýn gö rü nen ha li ol du ðu nu be lirt ti. Eð ri, Kur â ný Ke rim bi ze, dün ya da yo lu mu zu gös - te ren bir pro jek tör dür. Keþ ke biz ler Kur ân ý dün ya ya tam mâ nâ sýy la an - la ta bil sey dik de on lar da o nu an la sa - lar dý de di. nha be ri say fa 4 te Mekke ve Medine den özel fotoðraflar u13 Yeni Asya 43. yýlýný çalýþanlarýyla kutladý u15 ISSN ENS TÝ TÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da

2 2 24 ÞUBAT 2012 CUMA Y LÂ HÝ KA Â Y E T Ey ki tap eh li, di ni niz de had di aþ ma yýn; Al lah hak kýn da an cak doð ru o la ný söy le yin. Mu hak kak ki Mer yem oð lu Me sih Î sâ, Al lah ýn pey gam be ri dir ve O' nun bir Ol em riy le var e di lip Al lah ta ra fýn dan Ceb ra il va sý ta sýy la Mer yem e u laþ tý rýl mýþ bir ruh tur. Nisa Sû re si: 171 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Al lah tan kork! Hiç bir i yi li ði kü çüm se me. Bu, su is te yen bi ri ne ko van dan su ver mek, Müs lü man kar de þi ni gü ler yüz le kar þý la mak bi le ol sa. Yer de sü rü ne cek ka dar u zun el bi se giy mek ten sa kýn, Çün kü bu ki bir a lâ me ti dir. Al lah i se kib ri sev mez. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 66 / Ha di s-i Þe rif Me â li Kü re-i ha va nýn þid det li so ðu ðu 43 ya þýn da bir de li kan lý Ye ni As yam! ne ja te re id nur si.de U mu mî bir ha ta nýn ne ti ce sin de ha va i le ze min, zel ze le i le fýr tý na i le ü tün Ye ni As ya sev da lý la rý na ve ga zab-ý Ý lâ hî yi ha ber ver mek ne vin - B men sup la rý na 43. yýl, ha yýr lý ve be re ket li ol sun in þal lah. den hid det e di yor lar gi bi â de ta mu - Ger çek mâ nâ da Ye ni As ya e ha lif bir va zi yet gös ter di ler... Kal bi - ko lü ne bað lý, can dan o nu se ven, ha ta sýy la se va býy la Ye ni As ya mý me gel di ki: A ca ba yi ne Ýs lâ mi yet ka bul le nen can dost la ra se lâm, say gý ve ve ha ka ik-i i ma ni ye za ra rý na bir ha - mu hab bet ler ol sun. Her tür lü zor lu ða kar þý ta viz siz is tik rar çiz tâ-yý u mu mî mi mey da na gel di? gi si; Ye ni As ya sý na sa hip çý kan o sa mi mi yet kah ra man la rý ný bü tün kal bim le teb rik e di yo rum. Ký ya me te ka dar bu kud sî dâ vâ da o muz o mu za, ne fes ne fe se de vam et me yi Rabb-i De mok rat din dar mil let ve kil le ri ne bir ha ki ka ti Ra him den ni yaz e di yo rum. ih tar Ye ni As ya ru hu nu, i nan cý ný, mes le ði ni, meþ re bi ni, mis yo nu nu de vam et tir mek i çin her tür lü fe da kâr lý ða kat la nan, her tür lü sal dý rý, ten kit, ha ka ret, bas ký la ra rað men hiç al dýr ma dan hiz met le ri ne de vam e den fe da kâr ve ce fa kâr kah ra man men sup la rý ný ve o ku yu cu la rý ný, yurt ve dün ya sat hý na ya yýl mýþ muh te rem tem sil ci le ri ni ve ni ha yet her ka de me de hiz met ve ren bü tün per so ne li ni teb rik e di yor, tak dir e di yor, sað lýk ve a fi yet i çe ri sin de yap týk la rý kud sî hiz met ve ma ne vî ci had la rýn dan do la yý duâ lar e di yo rum. Ýn san la rý ha ya ta bað la yan u nu tul maz ar ka daþ la rý var dýr. On lar is tik ra rýn, ve fa nýn, fe da kâr lý ðýn, ce sa re tin, kah ra man lý ðýn ve a sa le tin sem bol le ri dir ler. On lar u nu tul maz lar. Çün kü top lu ma, in san lý ða u fuk a çý cý dýr lar. Bir çok ko nu da top lu mun reh ber le ri dir ler. Yar dým cý sý dýr lar. Hâ mi si dir ler. A ma iþ le ri, dâ vâ la rý, mes lek le ri, yol la rý ko lay de ðil dir. On lar çi le ye ta lip tir ler. Me þak kat çe ker ler. Zor luk la ra ar ka daþ ve yol daþ týr lar. Ba zan dý þar dan, ba zan da i çe ri den han çer ya ra la rýy la sar sýl ma ya ça lý þý lýr. Çün kü bu i nan cýn, i nanç lý nýn, Mü min o la nýn ka de ri dir. He le Tür ki ye gi bi bir ül ke de a yak ta ka la bil mek, is ti ka met le yol a la bil mek o ka dar ko lay de ðil. A na do lu step le ri a sýr lar dan be ri ma a le sef Av ru pa za lim le rin den ge len mad dî ve ma ne vî Haç lý Se fer le ri nin mer kez üs sü ha li ne gel miþ. Av ru pa lý nýn; Ýs lâ mi yet ten do la yý Os man lýy la bes le di ði kin, düþ man lýk ve nef re tin ge re ði, i çi mi ze sin miþ o lan giz li ko mi te le ri nin o kir li el le ri hep o yun oy na dý ve hâ lâ oy na ma ya de vam e di yor. Ýþ te bu tu zak lý yol lar dan ge çip men zil-i se lâ me te e riþ mek i çin bir lik te mü ca de le ver di ðin kit le ler le u zun sü re yü rü mek, u gün ler de has ta lý ðým i ti ba rýy la ký þýn pek Bþid det li hid de ti ne ta ham mül e de me dim. Çok tec rü be le rim le, u mu mî bir ha ta nýn ne ti ce sin de ha va i le ze min, zel ze le i le fýr tý na i le ga zab-ý Ý lâ hî yi ha ber ver mek ne vin den hid det e di yor lar gi bi â de ta mu ha lif bir va zi yet gös ter di ler. Ben de bun dan bir mâ ne vî fýr tý na ya a lâ met his set tim. Kal bi me gel di ki: A ca ba yi ne Ýs lâ mi yet ve ha ka ik-i i ma ni ye za ra rý na bir ha tâ-yý u mu mî mi mey da na gel di? Â de tim ol ma dý ðý hal de ve dün ya si ya se ti ni terk et ti ðim hal de bu nok ta i çin sor dum: Ne var? Ce ri de ler ne ha ber ve ri yor lar? Ba na de di ler ki: Din pro pa gan da sý ný ya pan din dar la rýn ser bes ti yet ka nu nu ge ri kal mýþ. Fa kat sol cu lar hak kýn da ki ka nu nu tâ cil e dip tas dik et miþ ler. Kal bi me gel di ki: Bu va tan ve Ýs lâ mi ye tin mas la ha tý, her þey den ev vel din dar la rýn ser bes ti ye ti hak kýn da ki ka nu nun hem tâ cil, hem tas dik ve hem de ça buk mek tep ler de tat bik e dil me si el zem dir. Çün kü bu tas dik le Rus ya da ki kýrk mil yo na ya kýn Müs lü ma ný, hem dört yüz mil yon â lem-i Ýs lâ mýn mâ ne vî kuv ve ti ni bir ih ti yat kuv ve ti o la rak bu va ta na ka zan dýr mak la be ra ber, ko mü nis tin mâ ne vî tah ri ba tý na kar þý þim di ye ka dar Ru s'un, A me ri ka ve Ýn gi liz e kar þý te ca vü zün den zi ya de bin se ne lik a da ve tin den do la yý en ev vel bi ze te ca vüz et me si a da ve ti nin muk te za sý i ken, o te ca vü zü dur du ran, þüp he siz ha ka ik-i Kur â ni ye ve i ma ni ye dir. Öy ley se, bu va tan da her þey den ev vel o a cip kuv ve te kar þý ha ka ik-i Kur â ni ye ve i ma ni ye yi bil fi il el de tu tup din siz li ðin ö nü ne kuv vet li bir sedd-i Zül kar neyn gi bi bir sedd-i Kur â nî ya pýl ma sý lâ zým ve el zem dir. Çün kü din siz lik Ru su, þim di ye ka dar ya rý Çin i ve ya rý Av ru pa yý is ti lâ et ti ði hal de, bi ze kar þý te ca vüz et tir me yip tev kif et ti ren, ha ka ik-i i ma ni ye ve Kur â ni ye dir. Yok sa, Rus la rýn tah ri bat ne vin den mâ ne vî kuv vet le ri ne kar þý ad li ye nin bin den bi ri ne mad dî ce za ver me siy le; ser se ri le re ve fa kir le re, zen gin le rin ma lý ný peþ keþ çe ken ve he ves li genç le re ehl-i na mu sun kýz la rý ný ve a i le le ri ni mü bah ký lan ve az bir za man da Av ru pa nýn ya rý sý ný el de e den bir kuv ve te kar þý, an cak ve an cak mâ ne vî bom ba lar lâ zým ki, o da ha ka ik-i Kur â ni ye ve i ma ni ye a tom bom ba sý o lup o deh þet li sol cu luk ce re ya ný ný dur dur sun. Yok sa, ad li ye va sý ta sýy la yüz den bi ri ne ve ri len mad dî ce za i le bu kül lî kuv vet tev kif e dil mez. O nun i çin, din dar mil let ve kil le ri bu ta ci li lâ zým ge len ha ki ka ti te hir et me le rin den, çok de fa tec rü be ler le gör dü ðü müz gi bi bu de fa da kü re-i ha va þid det li so ðu ðu i le bu na i ti raz e di yor. Ý ki deh þet li Harb-i U mu mî nin ne ti ce sin de be þer de ha sýl o lan bir in ti bah-ý ka vî ve be þe rin tam u yan ma sý ci he tiy le, kat i yen din siz bir mil let ya þa maz. Rus da din siz ka la maz. Ge ri dö nüp Hý ris ti yan da o la maz. Ol sa ol sa, küfr-ü mut la ký ký ran ve hak ve ha ki ka te da ya nan ve hüc cet ve de li le is ti nad e den ve ak lý ve kal bi ik na e den Kur ân i le bir mu sa lâ ha ve ya tâ bi o la bi lir. O va kit dört yüz mil yon ehl- i Kur ân a ký lýç çe ke mez. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 310 LÛ GAT ÇE: ce ri de: Ga ze te. tâ cil: A ce le et tir me, hýz lan dýr ma, ça buk laþ týr ma. a da vet: Düþ man lýk. sedd-i Zül kar neyn: Do ðu dan Ba tý ya hük me den bü yük bir hü küm da rýn yap týr dý ðý dað bü yük lü ðün de ve kuv ve tin de ki sed, ka le. tev kif: Dur dur ma. peþ keþ: Kar þý lýk sýz ver mek. Hak sýz ye re bir þe yi ver mek. kü re-i ha va: Ha va kü re si, at mos fer. in ti bah-ý ka vî: Kuv vet li u ya nýþ. er ge ne kon ho o.com Ve a sýl hü ner, kar de þi ni fe na gör dü ðü va kit o nu terk et mek de ðil, bel ki da ha zi ya - de u huv ve ti ni kuv vet leþ ti rip ýs lâ hý na ça lýþ - mak, ehl-i sa dâ ka tin þe ni dir. (Þu â lar dan) Ha yat ta dost la rý ný za na sýl dav ra ný yor su nuz? Stan dart ta ri fe i le mi? Dost luk lar, kar deþ lik ler, ar ka daþ lýk lar. Hep sin de hu su sî bir mü na se bet var. Ruh, Al lah i çin ku ru lan dost luk la rýn aç tý ðý men fez ler den so luk la nýr. Ýn san, mad dî â le min ke sa fe tin den ve ru hu e zen me þak kat le rin den kar deþ li ðin sa mi mi ye ti i le sýy rý lýr. A ra nýz da ki ma ne vî bað lar, mu hab bet ve sa mi mi yet ten do kun muþ tur. Bu hu su si yet, dost la rý ný za bu ö zen le dav ran ma ný zý ge rek li ký lar. Dost de di ðin sa mi mî bir lâ ti fe yi kal dý ra bil me li, dost de di ðin se ni çe kil mez ol du ðun da da çe ke bil me li. Ar ka daþ de di ðin, ha ta yap tý ðýn da ya nýn da du ra bil me li. Ha ta ný yü zü ne söy ler ken, ký rýp dök me me yi ba þa ra bil me li. A ra nýz da ne o lur sa ol sun, söy le ni þi gi bi ka ba o lan ka ba laþ mak tan u zak du ra bil me li. doð ru ve is ti ka met te kal mak ma a le sef her za man ko lay ol mu yor. Bin yýl lýk ta ri hin þe ha de tiy le bu a sil mil le tin Ýs lâm a yap tý ðý hiz me tin her za man bir be de li ol muþ tur. Ýs lâm ýn Av ru pa yý ay dýn la tan nur lu ý þý ðýn dan ra hat sýz o lan if sat ko mi te le ri nin bu mil let ve va tan ü ze rin de ki tu zak la rý ve o yun la rý hiç bit me di bit me ye cek. Ye ni As ya ne dir? di ye ak la ge len bir so ru nun tam ce va bý þu ol mak ge re kir: Kur ân ve i man dâ vâ sý nýn bu za man ve ze min de en zor lu ve mu kad des mü ca de le sin de ön saf ta yer a lan bir dâ vâ nýn a dý dýr Ye ni As ya! Sav rul ma la ra kar þý bir pu su la, bir ka le, bir sur, yý kýl maz bir du var dýr Ye ni As ya! Kay ma la ra, yý kým la ra, bas ký la ra, yön len dir me le re kar þý bir sa vun ma dýr Ye ni As ya! Zul me, hak sýz lý ða, hu kuk suz lu ða, key fi li ðe, sap ma la ra kar þý bir pu su la dýr Ye ni As ya! Zor lu ða, çi le ye, im kân sýz lý ða, ça re siz li ðe kar þý bir u mut tur Ye ni As ya! Þa þý ran lar, he ye can la ha re ket e den le re, his si ne mað lûp o lan la ra bir reh ber dir Ye ni As ya! E na ni ye tin, e go nun, ben li ðin, bi rey sel li ðin de ðil meþ ve re tin hâ kim ol du ðu bir sis tem ve sem bo lün a dý dýr Ye ni As ya! As rýn ma ne vî sul ta ný na: Mek ke de de ol sam bu ra ya gel mek lâ zým dý. Çün kü en faz la bu ra da ih ti yaç var! de dir ten bir ül ke nin fert le ri yiz. Bu nur lu ve de ðer li ce ma a tin bir fer di o la rak, i çi miz den çýk ma yan bir ya ra ve ýz tý rap var dýr. O da; 12 Ey lül dö ne mi ni ve 1982 A na ya sa sý ný ka bul len me di ði miz i çin o tuz yýl ön ce i çe ri den han çer len dik. A na ya sa ya; E vet de mek, Ha yýr de mek ter ci hi ko nu sun da çok bü yük bir ih ti lâf ve fit ne i çi mi ze a týl dý. Bu nun ne ti ce sin de ma a le sef çok bü yük bir ký rýl ma ve sav rul ma ya þa dýk. Ha ya tý ný hür ri yet-i þer i ye ve de mok ra si mü ca de le siy le ge çir miþ bir dâ vâ a da mý na bað lý Ýþ ler yo lun da git ti ðin de de ðil, iþ ler sar pa sar dý ðýn da or ta ya çý kar dost luk la rýn ta ri fe si. Stan dart ta ri fe den mi de ðer len di ri li yor su nuz, yok sa a van taj lý ta ri fe den mi? Dost luk la ra, kar deþ lik le re stan dart ta ri fe den bað la nýl maz. Kalp le re, stan dart ta ri fe den a çý lan bir yol yok tur. Stan dart ta ri fe uy gu la mak la, hiç bir gö nül ka pý sý a çýl maz. Rabb-i Ra him, kul la rý na stan dart ta ri fe uy gu la maz; sey yi â tý bir, ha se na tý i se on ya zar. Re sûl-i Ke rim (asm), ken di si ne en bü yük ha sým lýk gös te ren le ri af fe der. Yu suf Pey gam ber (as), ken di si ne ku yu yu lâ yýk gö ren kar deþ le ri ne Bu gün si zin ü ze ri ni ze bir ký na ma yok tur der. Ha tý rý ný zý tut ma lý dos tu nuz. Ku sur la rý ný zý gör mez den ge le bil me li, kýr ma dan, u yar ma yý ih mal et me den. Ke rim vas fý ný ta þý yan bir be þe re na sýl dav ra na ca ðý ný hiç bir za man u nut ma ma lý. Ma na sýz ka lýp la rý aþ ma lý dost luk ve kar deþ lik. Sý nýr ve en gel ta ný ma ma lý. Ma na sýz ku ral la rý ol ma ma lý. Siz dos tu nuz bil di ði niz kim se i çin, her tür lü fe da kâr lý ða kat la ný yor sa nýz, her za man ha tý rý ný yü ce tu tup say gý da ku sur et mi yor sa nýz, a ra nýz da ki mu hab be tin ve kar deþ li ðin her tür lü so ru nun üs te sin den ge le ce ði ne i na ný yor sa nýz En a zýn dan dos tu nuz bil di ði niz kim se den de bu nu ol du ðu nu id di a e den, þu ur lu, tah ki ki i ma na sa hip ol du ðun dan þüp he et me di ði miz çok de ðer li Müs lü man ve mü min kar deþ le ri mi ze bu dar be yi al kýþ lat ma yý ve ter ci hi ma a le sef çok müt hiþ bir fit ne rüz gâ rý ve ha va sýy la ya þat tý lar. Þim di bü tün Tür ki ye bu ne da me ti ya þý yor. A ma 43 ya þýn da ki Ye ni As ya ve ger çek ma na da ki o nun e ki bi bun da pay sa hi bi de ðil el ham dü lil lâh! Bu i nanç ve is ti ka met te de vam et ti ði miz müd det çe de piþ man lý ðý mýz ol maz in þal lah. Ýþ te biz böy le ga rip bir ül ke de ve böy le ga rip bir top lum da ya þý yo ruz. Ýs lâm ýn kök sal dý ðý, ye þer di ði ve mey ve ver di ði son ka le si o lan A na do lu top rak la rýn da Av ru pa zýn dýk la rý i le As ya mü na fýk la rý nýn sö mür ge zih ni ye ti nin bit me yen o yun la rý na þa hit lik et tik ve e di yo ruz. Ýþ te bü tün bu kar ga þa ve keþ me keþ i çe ri sin de a yak ta kal mak, sað lýk lý dü þün mek, is ti ka me ti mu ha fa za et mek, mu ha ke mey le mu va ze ne ve öl çü yü tut tur mak ko lay ol mu yor. Ye ni As ya 43 yýl dýr Hak na mý na, bir kud sî dâ vâ uð ru na Mat bu at Li sa nýy la tek ba þý na bu nun bay rak tar lý ðý ný yap ma ya ça lý þý yor. Ye ni As ya, Ri sâ le-i Nur un med ya da ki di li ol ma dâ vâ sýn dan sap ma dan de vam e di yor. Bu nu da meþ rû i yet i çer sin de ka la rak de vam et tir me ye gay ret e di yor. Hak ký hak bil di ði i çin bir ma ne vî ci had ve ri yor. Meþ ve re te da ya lý sis tem ve düs tur lar i çerisin de bu nu en gü zel þe kil de yap ma ya ça lý þý yor. Kýr ma dan, dök me den, his le he ves le de ðil, a kýl ve man týk la dâ vâ sý ný mü da fa a et me ye ve de vam et tir me ye ça lý þý yor. A ma bu iþ o ka dar ko lay ol mu yor. Zi ra bir fa zi let i þi. Ha zým i þi. Sa býr i þi. Be del ö de me i þi. Fe da kâr lýk ve fe ra gat i þi. O yun la rý fark e dip on la ra düþ me den, on la rý de þif re et mek i þi. Ve de us ta lýk i þi. bek le mek hak ký nýz. Stan dart ta ri fe ye gö re de ðer len di ril me mek. Ö zel lik le, hiç bir mad dî men fa at ol ma yan bir i man hiz me ti i çin de o muz o mu za ça lý þý yor sa nýz Ke sin lik le, kar deþ le ri ni ze, dost la rý ný za ve müm kün ol du ðun ca her ke se sü per ta ri fe den dav ran ma lý sý nýz Ký sa ca sý, ne dost luk lar da, ne de ma ne vî His si ya týn hâ kim ol du ðu yer ve me kân lar da sav rul ma lar, ký rýl ma lar, yal pa la ma lar, ma kas ve ray de ðiþ tir me ler çok hýz lý ve a ni ge li þir. Taþ lar ye rin den oy nar. Di kiþ ler sö kü lür. Tut kal lar gev þer ve bo zu lur. Vi da lar da ðý lýr, per çin ler yu mu þar ve gý cýr tý lar baþ lar. Ýþ te böy le or tam lar da or ta da sa de ce yi ðit ler ka lýr. Toz du man a ra sýn da, ka rar sýz lýk la rýn, yal pa la ma la rýn, sav rul ma la rýn, ký rýl ma la rýn ve kay ma la rýn ya ra yap ma dan ber ta raf e dil me si yi ne fe da kâr lý ðý þi ar e di nen bah ti yar la ra na sip o lur. Ye rin de sa bit ka la bil mek, o yun ve tu zak la rýn far ký na va rýp ge rek li ted bi ri al mak her ke se na sip ol maz. Ýþ te 43 ya þýn da ki ba ha dýr, al pe ren, mü ca hit Ye ni As ya dar im kân la rýy la yýl lar dan be ri bu a ðýr mü ca de le yi ver me ye ça lý þý yor. Çiz gi yi mu ha fa za et me ye ça lý þý yor. O nun yo lu, ga ye si; Hak kýn fa zi le ti, de mok ra si nin a da le ti, hu ku kun üs tün lü ðü, in sa nýn þe ref li ya ra tý lý þý ve sul tan lý ðý nýn tes cil ve te yi di dir. Man þet le rin de bu nu söy ler. Ha ber le ri ni bu na gö re ta sar lar, þe kil len di rir. Yo rum la rý ný bu ga ye den sap ma dan yap ma ya ça lý þýr. Sa n'a ta bu a çý dan de ðer ve rir. Ma ka le ler bu is ti ka met te ya zý lýr. E ði tim, dip lo ma si, e ko no mi, ik ti bas, rö por taj, ka ri ka tür, çiz gi film, fo toð raf, sað lýk, spor, rek lâm, i lân Da ha ne var sa hep bu a çý dan ba ký lýp de ðer len di ri lir. Bu nun sýr rý i se; Ye ni As ya ya hâ kim o lan meþ ve ret ve þû râ nýn ma ri fe ti ve fa zi le ti dir. Al lah a bin ler ce þü kür ler ol sun ki: Bu ca mi a da her ka de me de en ön de ge len tat bi ki sün net ler den o lan meþ ve ret sis te mi tam mâ na sýy la yer leþ miþ tir. Hâ kim o lan da o dur. Bu mü na se bet le af fý ný za sý ðý na rak tah disi ni met o la rak bir hu su sun al tý ný çiz me den ge çe me ye ce ðim. O da þu dur; her yýl 21 Þu bat ve 23 Mart ta rih le rin de An tal ya ge ne lin de bin ler ce ga ze te da ðý týl ma sý na ve si le o lan; bu se ne de 9000 (do kuz bin) ga ze te da ðý ta rak hem ken di, hem de Tür ki ye re ko ru nu ký ran en baþ ta An tal ya Meþ ve ret He ye ti ü ye si ar ka daþ la rý mý, bü tün An tal ya Ye ni As ya o ku yu cu la rý ný ve ö zel lik le de bü yük öl çü de bu fa a li ye te mad dî, ma ne vî kat ký da bu lu nan Top tan cý Ha li es na fý mý zý teb rik ve tak dir e di yor ve hiz met le ri nin ve gay ret le ri nin de va mý i çin duâ e di yo rum. Ni ce kýrk lý yýl la ra Ye ni As ya m! di yo rum. Dost luk la ra stan dart ta ri fe mi? hiz met ler de uh re vî bir be ra ber li ði ne ti ce ve re cek u huv ve tin te si sin de, stan dart ta ri fe iþ gör mez. He men u nut ma dan söy le ye yim, ser vis sað la yý cým bi le sü per ta ri fe den dav ra ný yor ba na. O yüz den dost la rý mýn ve kar deþ le ri min stan dart ta ri fe uy gu la ma sý ný kal dý ra mam

3 Y HABER 24 ÞUBAT 2012 CUMA 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 2 Rebiülahir 1433 Ru mî: 11 Þubat 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ha tay da sal lar ça lý þý yor HATAY'DA bir sü re ön ce et ki li o lan ya ðýþ ve A si Neh ri nin taþ ma sý so nu cu ta rým a ra zi le ri i le ev le ri su al týn da ka lan köy lü ler, u la þý mý san dal lar la sað lý yor. Ge çen yýl met re ka re ye dü þen yýl lýk ya ðýþ mik ta rý nýn yüz de 51 i nin bu yýl 42 gün lük sü re de yað dý ðý Ha tay da, A si Neh ri nin taþ ma sý so nu cu A mik O va sý, Ha tay Ha va a la ný i le Ka ra can lýk, Va rýþ lý, Kum te pe, Com ba, Ak taþ ve Su vak lý Köy le ri - ne a it a ra zi le rin bü yük bir bö lü mü su al týn da kal dý. Dev let Su Ýþ le ri i le Ýl Ö zel Ý da re si ta ra - fýn dan ne hir ya ta ðýn da baþ la tý lan ýs lâh ça - lýþ ma la rý nýn bir a yý aþ kýn sü re dir a ra lýk sýz de - vam et ti ði böl ge de, baþ ta ha va a la ný ol mak ü ze re A mik O va sý nda ve köy ler de bi ri ken su yun tah li ye e dil me si i çin ya pý lan ça lýþ ma - lar sü rü yor. Taþ kýn dan en faz la et ki le nen ve a de ta gö le dö nen Rey han lý il çe si ne bað lý 125 ha ne li Ka ra can lýk Kö yün de ev le ri su al týn da ka lan va tan daþ lar da de rin li ði yer yer bir met re yi bu lan su da, ev le ri ne gi de bil mek i çin san dal kul la ný yor. Ha tay / a a Kay ma kam lar halký yor du MERSÝN'ÝN Gül nar il çe sin de bir yýl da 4 kay - ma kam de ði þin ce va tan daþ lar bu du ru ma tep ki le ri ni in ter net si te sin den gös ter di. Gül - nar da 2011 yý lýn da Ad nan Dal dal, Ö mer Fa ruk Çe lik, Ýd ris As lan ve Yu suf Tu ran ol mak ü ze re dört kay ma kam gö rev yap tý. Ki mi as ke re gi - den ki mi de staj yer o la rak ký sa sü re li gö rev ya pan kay ma kam lar dolayýsýyla iþ le ri nin ge - cik me li o la rak gö rül dü ðü nü i fa de e den va - tan daþ lar ve si vil top lum ku ru luþ la rý dert le ri ni ww.gul nar net.com ad lý ye rel in ter net si te si - ne dök tü. Gül nar Kal kýn ma ve E ði tim Der ne ði Baþ ka ný Ah met Bu lut, Ne bit mez bir çi le si var mýþ þu bi zim Gül nar ý mý zýn. Yýl da bir kaç kay ma kam kar þý lý yor ve u ður lu yo ruz. Bir tür lü u zun sü re ka la cak bir kay ma ka ma ka vu þa - ma dýk. Hoþ gel di niz-gü le gü le de mek ten yo - rul duk a de ta de di. Mer sin / ci han Kupon No: 43 Van Valiliði ile Ýstanbul Teknik, Yýldýz Teknik ve Sakarya Üniversiteleriyle yapýlan protokolde risk grubu olarak deðerlendirilen binalarda yapýlan incelemelerde sona gelindi. FO TOÐ RAF: AA Van da, hasar incelemesi bitiyor VAN VALÝLÝÐÝ ÝLE ÝSTANBUL TEKNÝK, YILDIZ TEKNÝK VE SAKARYA ÜNÝVERSÝTELERÝYLE YAPILAN PROTOKOLDE ''RÝSK'' GRUBU OLARAK DEÐERLENDÝRÝLEN ORTA HASARLI BÝNALARDA YAPILAN ÝNCELEMELERDE SONA GELÝNDÝ. VAN Va li li ði i le Ýs tan bul Tek nik, Yýl dýz Tek nik ve Sa kar ya ü ni ver si te le riy le ya pý lan pro to kol de risk gru bu o la rak de ðer len di ri len or ta ha sar lý bi na lar da ya pý lan in ce le me ler de so na ge lin di. Þim di ye ka dar Van ve Er ciþ te 5 bin bi na dan ka rot a lýn ma yön te miy le ya pý lan i kin ci in ce le me nin bir haf ta i çin de bi ti ril me si he def le ni yor. Van da 23 E kim ve 9 Ka sým da mey da na ge len dep rem ler de or ta ha sar gö ren bi na la rýn tek rar in ce len me si i çin va li lik i le Sa kar ya, Ýs tan bul Tek nik ve Yýl dýz Tek nik ü ni ver si te le riy le ya pý lan pro to kol çer çe ve sin de Van ve Er ciþ te ki bi na lar da, ya pý nýn be ton sý ný fý ný he sap la mak i çin kul la ný lan yön tem o lan ka rot al ma iþ le mi de vam e di yor. A lý nan ka rot lar, Çev re ve Þe hir ci lik Ýl Mü dür lü ðü bah çe si ne ku ru lan i ki ça dýr la bo ra tu var da in ce le ni yor. Ya pý lan ça lýþ ma lar la il gi li ga ze te ci le re bil gi ve ren Çev re ve Þe hir ci lik Ýl Mü dü rü Meh met Ta ha Alp, Van ve Er ciþ te ki ça lýþ ma la rýn, 3 ü ni ver si te nin uz man öð re tim ü ye le ri nin de ne ti min de ya pýl dý ðý ný be lirt ti. Alp, bi na lar dan a lý nan ka rot la rýn, la bo ra tu var lar da çý kan so nuç la rýn, öð re tim ü ye le ri nin in ce len me si nin ar dýn dan bir ra por la va li lik ve A FAD Baþ kan lý ðý na su nu la ca ðý ný kay det ti. La bo ra tu var dan çý kan so nuç la ra gö re a lý na cak ka rar lar la, risk gru bu na gi ren or ta ha sar lý bi na la rýn du ru mu nun ke sin leþ miþ o la ca ðý ný bil di ren Alp, þöy le ko nuþ tu: A ðýr ha sar lý ve az ha sar lý bi na la rýn du ru mu bel liy di. Bu ça lýþ may la or ta ha sar lý bi na la rýn da du ru mu net leþ miþ o la cak. Bü tün bi na lar la il gi li ya pýl ma sý ge re ken ler ra por lar dan son ra net lik ka za na cak. Bu bað lam da Er ciþ te tüm ha sar lý bi na lar dan ka rot lar a lýn dý, la bo ra tu var so nuç la rý ü ni ver si te le ri mi ze gön de ril me ye baþ lan dý. Ho ca la rý mýz ký sa ka rar la rý ný bir ra por ha li ne ge ti re cek ler. Van mer kez de i se ka rot al ma iþ le mi nin yüz de 90 ý ta mam lan dý. Ký sa sü re i çe ri sin de ge ri ka lan lar da bit miþ o la cak. Van / a a ir ti ni as ya.com.tr Uludere den KCK ya Dað lar da PKK ya, o va ve þe hir ler de i se KCK ya kar þý yü rü tü len o pe ras yon la rýn ar ka sýn da si ya sî i ra de nin des te ði var. Baþ ba kan baþ ta ol mak ü ze re, ik ti da rýn ön de ge len le ri bu des te ði her fýr sat ta dek la re et ti ler. A ma son dö nem de her i ki ce nah ta ký sa a ra lýk lar la mey da na ge len i ki bek len me dik ve þok ge liþ me, ik ti da rý cid dî þe kil de sý kýn tý ya sok tu. Bi ri U lu de re fa ci a sý, di ðe ri KCK so ruþ tur ma sý nýn MÝT ü ze rin den ik ti da ra doð ru u zan ma sý. Ü ze rin den bu ka dar za man geç ti ði hal de hâ lâ ay dýn la tý la ma yan U lu de re o la yý, as ke rî o pe ras yon lar da hâ lâ si vil le rin vu ru la bil di ði ni gös ter di. Si vil le rin za rar gör me me si i çin son de re ce dik kat li ha re ket e di li yor söy lem le ri ne rað men. O lay la il gi li so ruþ tur ma lar i çin hem Þýr nak, hem Di yar ba kýr Baþ sav cý lýk la rý ta ra fýn dan a lý nan giz li lik ka rar la rý da so ru i þa ret le ri ni art týr dý. Bu da mý ört bas e di le cek? kuþ ku la rý na yol aç tý. Ha di se yi in ce le mek ü ze re ku ru lan ve ço cuk la rý öl dü rül müþ a i le le ri din le yip, meþ hur He ron gö rün tü le ri ni iz le yen Mec lis ko mis yo nu ü ye le ri nin çe liþ ki li a çýk la ma la rý da ka fa la rý ka rýþ týr dý. Ön ce ko mis yon ü ye le ri ne at fen O pe ras yon da ye rel as ke rî yet ki li le rin dah li yok, vur ma ta li ma tý An ka ra dan ve ril miþ de ni lir ken, son ra ko mis yon baþ ka ný bu yön de ki ha ber le ri ya lan la dý. Ben zer bir çe liþ ki, gö rün tü ler le il gi li be yan lar da da tek rar lan dý. Ki mi ü ye ler Gö rün tü ler de, vu ru lan ki þi le rin ka çak çý ol du ðu çok bel li der ken, baþ kan ve ba zý ü ye ler Te rö rist mi, ka çak çý mý ol duk la rý an la þýl mý yor a çýk la ma sý yap tý lar. Hü kü met ü ye le ri de çe liþ ki li me saj lar ver di ler. Bir ba ka nýn U lu de re nin he sa bý mut la ka so ru la cak sö zü ne kar þý lýk, bir baþ ba kan yar dým cý sý Ka sýt yok, ka za en ol muþ a çýk la ma sý yap tý. So nuç ta, ha di se hâ lâ be lir siz ve mu al lâk ta. MÝT kri zin de i se, hü kü met ýs rar la sa vu na gel di ði KCK o pe ras yon la rý nýn he de fi ha li ne gel di. So ruþ tur ma yý yü rü ten sav cý nýn i fa de ye ça ðýr dý ðý MÝT yö ne ti ci le ri ne yö nel ti len suç la ma lar dan bi ri Ým ra lý da Ö ca lan la, Os lo da da PKK tem sil ci le riy le yü rü tü len gö rüþ me ler le il gi liy di. Oy sa bu gö rüþ me ler doð ru dan Baþ ba ka nýn gö rev len dir me siy le ve o nun bil gi si da hi lin de ya pý lý yor du. Her ne ka dar Er do ðan bu ko nu da ba zan Dev let her kes le gö rü þür de yip ba zan da gö rüþ me le ri ken di le ri ne i za fe e den e leþ ti ri le re ce vap o la rak Gö rüþ tü di yen þe ref siz dir gi bi çe liþ ki li a çýk la ma lar ya pa gel diy se de du rum bu. Ni te kim MÝT yö ne ti ci le ri ne ya pý lan i fa de da ve ti nin si ya se te mü da ha le o la rak gö rü lüp der hal ha re ke te ge çi le rek, sav cýy la bir lik te ça lý þan em ni yet çi le rin ký za ða çe kil me si, sav cý hak kýn da in ce le me baþ la týl ma sý ve MÝT yö ne ti ci le ri nin i fa de ye gön de ril me yip, a par to par çý ka rý lan ya say la sü re cin dur du rul ma sý bu nu te yid e di yor. An la þý lan o ki, hü kü met bö lü cü teh di de des tek ve kuv vet ver mek le suç lan mak tan çe kin di. Ve iþ dal la nýp bu dak lan ma dan me se le yi ka pat ma ya ça lý þý yor. Ka nun jet hý zýy la Mec lis ten çý ka rý lýp Köþk te o nay lan dýk tan ve yü rür lü ðe gir dik ten son ra, MÝT yö ne ti ci le ri hak kýn da ki i fa de ta li ma tý ve ya ka la ma ka rar la rý nýn kal dý rýl ma sý, þu a þa ma da istenen so nu cun a lýn dý ðý ný gös te ri yor. Ne var ki, ge rek söz ko nu su ka nun da te mel il ke ler ve u sul ku ral la rý a çý sýn dan cid dî prob lem le rin mev cu di ye ti, ge rek se ilk dal ga da ka mu o yu na u la þan id di a ve suç la ma la rýn a ðýr lý ðý, ha len de han di kap o luþ tur ma ya de vam e di yor. So nuç ta ik ti dar par ti si, Ar týk dev le te ha ki miz e da sýy la Bü tün ku rum lar a henk i çin de ça lý þý yor me sa jý ver di ði bir nok ta da, hiç bek le me di ði yer ler den al dý ðý sür priz dar be ler le sar sýl dý. Bu ge liþ me le ri 2014 kav ga sý o la rak yo rum la yan göz lem ci ler var. On la ra gö re, Gül ün gö rev sü re si nin bi ti min den son ra ya pý la cak cum hur baþ ka ný se çi mi ne yö ne lik yý ðý nak lar þim di den baþ la dý ve ça týþ ma da ha da sert le þe rek sü re bi lir. Çan ka ya sa vaþ la rý nýn dar bey le so nuç la na bil di ði dö nem ler den ge len Tür ki ye, bu mü ca de le nin yi ne ký ya sý ya ve a man sýz þe kil de, a ma post mo dern yön tem ler le ve ril di ði bir sü re ci ya þý yor.

4 4 24 ÞUBAT 2012 CUMA Y KÜLTÜR SANAT Ý yi gün le ri miz de i yi lik gör mek Ak lý þa þýr tan, fik ri ya nýl tan þu a hir za man fit ne, fü cur ve küf rü nün bü tün þid de tiy le de vam et ti ði za ma ný mýz da ni yet, bü yük e hem mi yet ar zet mek te dir. E ðer ni ye ti miz gü zel i se ar zu, is tek ve a mel le ri miz de gü zel o lu yor. Ni ye ti miz kö tü lük, þer ve be lâ de ðil se ya pý lan iþ ler de i yi, gü zel ve fa i de li o lu yor. Ni ye ti miz ha yýr lý i se a mel le ri miz de ha yýr lý o lu yor. Ne ti ce nin ha sýl ol ma sýn da ki hik met le re za ten bi zim ka rýþ ma mýz, fi kir yü rüt me miz müm kün de ðil dir. Ça lýþ mak tan, ça ba la mak tan, uð raþ mak tan ve di din mek ten ö te ye ni yet ö nem li ol du ðu gi bi, ni ye tin ha lis ol ma sý, rý za-yý Ý lâ hî ye uy gun ol ma sý da ö nem arz et mek te dir. Bi zi en çok ya nýl tan; ha ya týn a ký þý i çe ri sin de ser gi le di ði miz he def siz li ði miz, ga ye siz li ði miz ha yal le ri mi zin ö nün de ni ye ti mi zi et ki le mek te dir. As rý mý zýn þa he se ri Ri sâ le-i Nur lar da ki ve ri len mi sal ler de ye ri ni bu lan, ni ye tin kim ya o lu þu i se bi zim o nun ka dir kýy me ti ni bil me miz a çý sýn dan ö nem li dir: Ni yet öy le bir kim ya dýr ki; a di cam ve taþ par ça la rý ný el ma sa kal be der... Kalp le ri mi zin ay dýn la týl ma sý, ru hu mu zun ý þýk lan dý rýl ma sý, ak lý mý zýn nur lan ma sý i çin ilk a dý mý mýz ni ye ti miz dir. Ni ye ti ken di kö tü lü ðü ve a ley hin de o lan, an cak ap tal ve ah mak a dam o la rak ni te len di ri le bi lir. Ýr þad züh dün taþ ma sý, yo ðun laþ ma sý ve fýþ kýr ma sý nýn en gü zel bir mey ve si ol du ðu i çin, ni ye ti zühd o la nýn ir þad a me li de gü zel o lur. Am ma þart ki; ev ve la ken di nef si ni i kaz ve ir þad e sas ol ma lý... En bü yük ni yet kal bin bü tün duy gu lar la bir ve be ra ber o la rak su na cak la rý, gös te re cek le ri Al lah ý an la ma ve id rak et me ni ye ti ol ma lý dýr... Al lah ý bil me yen bil mek is te me yen, bil mek gay re ti ni de bil me yen ni yet an cak in sa ný be lâ la ra, hiç lik le re ve yok luk la ra a tar. Ni ye ti miz o ol ma lý dýr ki; O nu bi ze her þe yiy le, her te za hür ve cil ve siy le an lat sýn ve biz le ri O ndan bir cil ve maz ha rý kýl sýn. Al lah i çin Al lah yo lun da bir ni yet ve bir is tek, ar zu biz le ri sa a det sa ray la rý na u laþ tý ra cak ken; O nun yo lun da O nu an lat ma yan bir ni met i se biz le ri zul met le re, ka ran lýk la ra ve e lem le re, ü zün tü zin dan la rý na u laþ tý ra cak týr. Ý yi ni yet le ri mi zin, i yi ne ti ce le ri ni, i yi gün le ri miz de i yi lik o la rak gör mek ni ye tiy le... Gök ku þa ðý res sam la rý ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si Sað lýk ve Sos yal Hiz met ler Da i re Baþ kan lý ðý Ö zür lü ler Mü dür lü ðü (Ý SÖM) i le Kül tür ve Sos yal Ýþ ler Da i re Baþ kan lý ðý Kül tür Mü dür lü ðü nün bir lik te dü zen le di ði Gök - ku þa ðý Ço cuk la rý re sim ser gi si sa nat se ver ler i le bu luþ tu. Gök ku þa ðý Ço cuk la rý Re sim Ser gi si a çý lý - þýn da ko nu þan ÝBB Ö zür lü ler Mü dü rü Be kir Kök - sal, Ö zür lü bi rey le rin sos yal ha ya ta say gýn bir þe - kil de ka tý lým la rý ný des tek le mek a ma cýy la sa nat sal pro je le re ö nem ver dik le ri ni di le ge tir di. Sa nat tan mes lek e din dir me ye, spor dan sað lý ða pek çok a - lan da e ði tim ver dik le ri ni be lir ten Kök sal, Zi hin - sel ö zür lü bi rey le re 2006 yý lýn dan gü nü mü ze 3 mil yon 472 bin 107 se ans e ði tim dü zen le dik de - di. 29 Þu bat a Ka dar Gök ku þa ðý Ço cuk la rý Re sim Ser gi si Ge zi le bi le cek. Gök ku þa ðý Ço cuk la rý Re sim Ser gi si nde, Ý SÖM Kâ ðýt ha ne Ö zür lü ler Mer ke - zi nde re sim e ði ti mi a lan yaþ a ra lý ðýn da ki zi - hin sel ö zür lü re sim sa nat çý la rý nýn yap týk la rý e ser - ler ser gi len di. Kül tür Sa nat Ser vi si Efendimiz yaþayan Kur ân dý HÝ TÝT Ü NÝ VER SÝ TE SÝ REK TÖR YAR DIM CI SI OS MAN EÐ RÝ, PEYGAMBERÝMÝZ (ASM) KUR'ÂN'IN GÖRÜNEN HALÝYDÝ DEDÝ. HÝTÝT Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým cý sý Os man Eð ri, Pey gam ber E fen di miz in (asm) Kur ân ýn gö rü nen ha li ol du ðu nu be lirt ti. Os man Eð ri, Kur ân, bi ze, dün ya da yo lu mu zu gös te ren bir pro jek tör dür. Keþ ke biz Kur ân ý dün ya ya tam ma na sýy la an la ta bil sey dik de on lar da o nu an la sa lar dý. Bi zi a hi ret te kur ta ra cak ki tap o lan Kur ân, ken di ni ta rif e der ken as lýn da bü tün has ta lýk lar dan, me se lâ in san o la rak ba kar sak ö zel lik le ki bir den bi zi rah me te yön len di re cek o lan tek þey. de - UMMAN Sul ta ný Kâ bus b. Sa id ta ra fýn dan, Ýs lâm Ta rih, Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma Mer ke zi (IR CI CA) Ge nel Di rek tö rü Dr. Ha lit E ren, Ýs lâm kül tü rü, sa na tý ve bi li mi sa ha la rýn da ki ça lýþ ma la rý se be biy le ve IR CI CA fa li yet le ri a ra cý lý ðýy la mil let le r a ra sý kül tü rel i liþ ki le rin ve iþ bir li ði nin ge liþ me si ne sað la dý ðý kat ký lar dan ö tü rü Sul tan Kâ bus Kül tür, Bi lim ve Sa nat Ni þa ný i le tal tif e dil di. Geç ti ði miz gün ler de dü zen le nen me ra sim i le Bi rin ci De re ce den Sul tan Kâ bus Kül tür, Bi lim ve Sa nat Ni þa ný, Sul tan a dý na Um man Kül tür Ba ka ný el-sey yid Hey sem b. Ta rýk Âl Sa id ta ra fýn dan Dr. Ha lit E ren e tak dim e dil di. Ö dül tak di min de ko nu þan Kül tür Ba ka ný, Si ze Sul tan Kâ bus b. Sa id in se lâm la rý ný i le ti yo rum. Sa yýn E ren, ça lýþ ma la rýy la bu gü ne ka dar Ýs lâm kül tü rü ne, sa na tý na, me de ni ye ti ne ve Ýs lâm a raþ týr - (ASM) HÝTÝT Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým cý sý Os man Eð ri di. Ço rum Di ya net Men sup la rý Der ne ði (ÇO DÝM DER) ta ra fýn dan dü zen le nen prog ra ma Ku r'ân-ý Ke rim ti lâ ve ti o ku mak i çin ka tý lan Ýs hak Da nýþ din le yen le re Ku r'ân zi ya fe ti sun du. Kur ân ti lâ ve tin den son ra ko nu þan ÇO DÝM DER Baþ ka ný A dem Du ru, a maç la rý nýn din gö rev li le ri nin sos yal so rum lu luk la rý ný, kül tü rel ve mes le kî yön le ri ni da ya nýþ ma ve kay naþ ma ru hu nu, bir lik ve be ra ber lik le ri ni ge liþ ti re rek, din hiz met le ri nin ka li te si ni ar ttýr mak ol du ðu nu be lirt ti. KUR ÂN REHBERDÝR HÝTÝT Ü ni ver si te si Rek tör Yar - dým cý sý Os man Eð ri de Kur ân-ý Ke rim i, in san la rýn ken di le ri i çin o - ku du ðu nu be lirt ti. Pey gam ber E - fen di miz in (asm) Kur ân ýn gö rü - nen ha li ol du ðu nu di le ge ti ren Os man Eð ri, Kur ân; za a fi yet le ri - mi zi, Al lah a ya kýn o la ca ðý mýz kom þu la rý mý zý, ço cuk la rý mý zý, üm - met le ri, ya ni bi ze in san lý ðý an la tý - yor. As hab-ý Ki ram Kur ân ýn ta le - be si dir. Mev lâ nâ Kur ân ýn ta le be - si dir. Biz de Kur ân ýn ta le be si ol - ma lý ve o in san la rýn yo lun dan e - min a dým lar la i ler le me li yiz. Kur ân, bi ze dün ya da yo lu mu zu gös te ren bir pro jek tör dür. Keþ ke biz Kur ân ý dün ya ya tam ma na - sýy la an la ta bil sey dik de on lar da o nu an la sa lar dý. Bi zi a hi ret te kur - ta ra cak ki tap o lan Kur ân, ken di ni ta rif e der ken as lýn da bü tün has - ta lýk lar dan, me se lâ in san o la rak ba kar sak ö zel lik le ki bir den bi zi rah me te yön len di re cek o lan tek þey. Biz Müs lü man lar o la rak, Kur ân-ý Ke rim i bir reh ber o la rak, bir ký la vuz o la rak ken di mi ze yön bu lu cu e di ne bi lir sek, o za man ha - yat da ha ya þa nýr o la cak týr. Genç - le ri miz mut lu de ðil ler se, ye ni a ra - yýþ i çe ri sin de i se ler ba har gi bi o lan baþ ka hiçbir ih ti ya cýn gönü le ve kal be zev k-i ru ha ni yi genç le ri mi ze da ha faz la an lat mak ve kalp le ri ne o nu yer leþ tir mek lâ zým. di ye ko - nuþ tu. Ço rum / ci han Sultan Kâbus kültür, Bilim ve Sanat Niþaný Umman Kültür Bakaný el-seyid Heysem b. Tarýk Al Said tarafýndan Dr. Halit Eren'e takdim edildi. Kül tür, bi lim ve sa nat ni þa ný dýr IRCICA KÜLTÜREL ÝLÝÞKÝLERÝN GELÝÞMESÝNE SAÐLADIÐI KATKILARDAN ÖTÜRÜ SULTAN KÂBUS KÜLTÜR, BÝLÝM VE SANAT NÝÞANI ÝLE TALTÝF EDÝLDÝ. ma la rý na sað la dý ðý kat ký lar dan ö tü rü ve Di rek tö rü ol du ðu Ýs lâm Ta rih, Sa nat ve Kül tür A raþ týr ma Mer ke zi nde yö net ti ði çok sa yý da u lus la r a ra sý fa a li yet mü na se be tiy le u lus la r a ra sý kül tü rel i liþ ki le rin ve ku rum lar a ra sýn da ki iþ bir li ði nin ge liþ me si yö nün de ki kat ký la rý dolayýsýyla Sul tan Kâ bus b. Sa id ta ra fýn dan Bi rin ci De re ce den Sul tan Kâ bus Kül tür, Bi lim ve Sa nat Ni þa ný na lâ yýk gö rül dü. Sul tan a dý na ve Sul tan ýn se lâm la rýy la bu ni þa ný si ze tak dim e di yo rum. de di. Söz le ri ne de vam e den Ba kan Âl Sa id, Dr. Ha lit E ren in Ge nel Di rek tö rü ol du ðu IR CI - CA nýn Tür ki ye i le Um man a ra sýn da bir me de ni yet köp rü sü gö re vi ni i fa et ti ði ni be lir te rek i ki ül ke a ra sýn da ku ru lan bu ba ðýn ge le cek te da ha da kuv vet len me si ni Um man a dý na di le dik le ri ni söy le di. Kül tür Sa nat Ser vi si ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Gö nül Sof ra sý Ma lû mu nuz, Sa lý gü nü ga ze te mi zin ku ru luþ yýl dö nü mü nü (21 Þu bat 1970) id rak et tik. Bil ve si le Ye ni As ya Neþ ri yat o la rak biz de, hiz met gru bu mu zun ilk mey ve si o lan Ye ni As ya ga ze te si ni teb rik e di yor, neþ ri nin ký ya me te ka dar sür me si ni Cenâb-ý Hak tan ni yaz e di yo ruz! *** Bu haf ta siz le re ye ni bir ki ta bý mýz dan bah set mek is te riz: Gö nül Sof ra sý Ki ta býn ö ne çý kan ö zel lik le ri þöy le: Ki tap, Ab dil Yýl dý rým ýn im za sý ný ta þý yor. 13,5 x 19,5 cm e ba dýn da ve 182 say fa. Ka pak ya zý sý da, Gö nül, Mu ham me dî mu hab bet ten neþ et e den in ci le rin sa de fi dir. / Na sýl ki kalp i ma nýn ma ka mý i se, gö nül de mu hab be tin me kâ ný dýr. Dost lar bu me kân da a ðýr la nýr. / Ya zar da gö nül dost la rý ný a ðýr la mak, çam sa ký zý ço ban ar ma ða ný ni ye tiy le bir þey ler ik ram et mek i çin bu sof ra yý aç mýþ. Dos tun dost tan sak la ya cak bir þe yi o la maz. di ye rek bü tün gö nül eh li ni Gö nül Sof ra sý na dâ vet e di yor. þek lin de. Ki tap, Gö nül den Ge çen ler, Soh bet-mu hab bet, Top rak A na, Aþ kýn Ka nat la rý, Bay ram Ta dýn da ve Ýn san De di ðin baþ lýk lý al tý ký sým dan mey da na ge li yor. Tak dim ya zý sýn da, ki ta býn muh te va sý þöy le ak ta rýl dý: Gö nül Sof ra sý a dý ve ri len e ser de, duy gu lar res mi ge çit ya pý yor â de ta. Kay be di len, a ra nan, has ret le yâd o lu nan, ü mit e di len gü zel lik ler-i yi lik ler-duy gu lar-o lay lar-du rum lar-ta výr lar-þa hýs lar, ký sa ca sý her þey, bir film þe ri di gi bi gö zü mü zün ö nün den a ký tý lý yor. Ya pý lan þey se, o lum suz ma na da ki me lân ko li de ðil ke sin lik le; ol sa ol sa te fek kür. Ya za rý mýz, ke mal yaþ la rý nýn ge tir di ði ba kýþ la, yu ka rý da say dý ðý mýz va ký a la rý kalp gö zü ve kalp ku la ðý ö zel lik le ri ni ek le ye rek, bel ki de beþ bo yu tuy la (ilk ü çü: en, boy, de rin lik) de ðer len di ri yor ve bi zim le pay la þý yor. Ya za rý mýz ay ný za man da bir þa ir. Ya zý la rý nýn ki mi ni þi ir(cik)le riy le süs lü yor. Bel ki bu ö zel li ðin den ol sa ge rek, düz ya zý la rý da bir ne vî þi ir sel lik arz e di yor. O ku du ðu nuz da siz/ler de bu ka na a ti mi ze hak ve re cek si niz ki, ya za rý mýz bi zi bir ik lim den bir baþ ka ik li me, gü zel bir duy gu dan bir baþ ka gü zel duy gu ya sü rük lü yor! Böy le si duy gu yo ðun lu ðu an cak þa ir le re has ol ma lý ki, bu e ser de düz ya zý lar da bi le bu nu his set me mek el de de ðil. E se rin bir baþ ka ba riz ö zel li ði i se, i çin de bu lun du ðu muz son as rýn mü ced di di o lan Be di üz za man Sa id Nur sî den de e sin len me si. Bu yö nüy le e ser bel ki Nur Sof ra sý o la rak da i sim len di ri le bi lir! Üs tad ýn þa he se ri Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ndan þý rýl þý rýl dam la la rýn, pý rýl pý rýl pa rýl tý la rýn yü zü nü ze gö zü nü ze çarp tý ðý ný his se de cek si niz. Tak dim de e se rin de ne me tü rün de o lu þun dan ha re ket le bir ha týr lat ma da da bu lu nul du: Ye ni As ya Neþ ri yat o la rak biz, e de bî tür ler den de ne me nin en gü zel ör nek le ri ni ver me ye bu e ser le bir lik te de vam e di yo ruz. Ba zý o ku yu cu lar de ne me tü rün den haz zet me se de, biz, de ne me de yip geç me mek lâ zým, di yo ruz! / De ne me, bi li yor su nuz, öz gün ve öz gür dü þün ce ve du ruþ la rýn ser gi len di ði bir düz ya zý (ne sir) bi çi mi. Ýn sa nýn, ha ya týn, kâ i na týn ma na sý nýn sor gu lan dý ðý de ne me e ser le ri nin i se, Bir sa at te fek kür, bir se ne lik i ba det ten ev lâ dýr. ha di si ne ör nek lik teþ kil et ti ði, he pi mi zin ma lû mu dur. Gö nül Sof ra sý ný o ku yup bi tir di ði niz de si zin de, Ý yi ki o ku mu þum! Bu ki tap la gö rüþ a çým ge niþ le di, i ma ným zi ya de leþ ti. di ye ce ði ni zi, e se ri o ku muþ ol mak tan do la yý ken di ni zi pek mut lu his se de ce ði ni zi söy le ye bi li riz Ki ta býn ba riz ö zel lik le ri ni ver dik, muh te va sý ný da ak tar ma ya ça lýþ týk. Þim di de ge le lim ya za rý mý za Ab dil Yýl dý rým, ga ze te mi ze ya zý la rýy la kat ký da bu lu nan bir gö nül daþ. Her da im gü zel üs lûp lu ve ne ký sa ne de u zun, ka ra rýn da ya zý lar ka le me a lan bir ka lem eh li Ya za rý mý zýn Gö nül Sof ra sý ad lý ki ta bý ný gö nül den se ve rek e þi ni ze-dos tu nu za tav si ye e de ce ði ni ze yü rek ten i na ný yo ruz. Ve son sö zü mü ze gel dik: Ýn þal lah haf ta ya yi ne bu ra da yýz. Ya yýn la rý mýz la il gi li gö rüþ, tek lif ve tav si ye le ri ni zi bek li yor, ha yýr lý gün ler di li yo ruz! BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Hz. Üs tad Bar la'da i ka met e der ken hiz me ti ne gi ren ilk ih ti yar lar dan bir za tý muh te rem. 2. Ad lar, i sim ler. - Bi lim, fen ko nu la rýy la si ya sal, e ko no mik ve top lum sal ko nu la rý a çýk la yý cý ve ya yo rum la yý cý ni te li ði o lan ga ze te ve ya der gi ya zý sý. 3. Tür ki ye'nin Do ðu A na do lu Böl ge si'nde yer a lan il le rin den bi ri. - Ba ba, a ta. - Ka le du va rý. 4. Er ken. - Fi yat gös te ren çi zel ge. 5. A lýþ týr ma. - Ka rý þýk renk li, çok renk li, a la ca. - Ef sa ne'nin ilk he ce si. 6. Bir geç miþ za man e ki. - Bil dir me, an lat ma. 7. Tu runç gil ler den, 3-5 met re yük sek li ðin de, ký þýn yap rak la rý ný dök me yen, be yaz çi çek li bir a ðaç. - Ki þi nin se vinç, gü ven ve her tür lü fa a li ye ti nin nor mal ol ma yan bir bi çim de art tý ðý ruh has ta lý ðý. 8. Kuþ la rýn göv de, ka nat ve kuy ru ðun da bu lu nan, uç ma, ör tü ve kuy ruk te lek le ri o la rak ü çe ay rý lan, çe þit li renk ler de ka lýn ek sen li tüy. - Al týn, gü müþ, mü cev her vb. de ðer li eþ ya yý ðý ný, bü yük ser vet. 9. Rüt be si ge ne ral i le ay ný o lan de niz su ba yý. - Sý ðýr, ko yun gi bi e ti ye ne cek hay van la rý ke sen ve ya dük kâ nýn da pe ra ken de o la rak sa tan kim se. 10. Kuv vet le rin mad de ler ve ha re ket ler ü ze ri ne et ki si ni in ce le yen fi zik da lý. - Mek tup. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA- 1. Hz. Mu ham med'in do ðu mu nu, ha ya tý ný an la tan mes ne vî. - Ek sik siz. 2. A me ri ka Bir le þik Dev let le ri nin Ýn gi liz ce ký sa yaz lý þý. - Di le mek i þi. 3. Put. - Giy si, yor gan çar þa fý, yas týk ký lý fý vb.nin ge re ken be lir li yer le ri ne düð me nin ge çi ri le bil me si i çin ip lik le ö rü le rek, par ça ge çi ri le rek ve ya bi ye i le ya pý lan kü çük ya rýk. 4. Türk Ma lý nýn ký salt ma sý. - Rad yum e le men ti nin sim ge si. - Ot lak. 5. Av ru pa E ko no mik Top lu lu ðu nun ký sa ya zý lý þý. - Bir er kek is mi. 6. Ya ban hay van la rý nýn ken di le ri ne yu va e din dik le ri ko vuk. - Lit yum e le men ti nin sim ge si. 7. Me tal ol ma yan e le ment. 8. Güç bir du rum dan kur tul ma ya uð raþ mak. 9. Kar, süt vb.nin ren gi, be yaz. - Ay tak vi mi nin do ku zun cu a yý, üç ay la rýn so nun cu su, o ruç tu tu lan ay. 10. Bir ye ti - min ve ya a kýl ca za yýf, has ta bi ri nin ma lý ný yö ne ten kim se. - Ka dýn. 11. Os man lý lar da Ka pý ku lu as ker le ri ne, sa ray ve dev let ku ru luþ la rýn da ki ba zý gö rev li le re üç ay da bir ve ri len üc ret. - E ma net, ve di a. 12. Mi na re nin göv de si ni çe pe çev re do la þan, kor ku luk lu, e zan o ku nan yer. - De li ci ký lýç BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI S E R E M Ý L Ý S S K E T B A L Ý L Ý L E K B E D E N E N C A M E K E S R A L A K A R T T E A L A T A N E Þ M A S A T L L A K A L H E R Ý N Ý S E M K A R A T A Y E L Ý A L Ý Z E L T A B A K A T Ý Z Þ N N Ý Türk le rin Ýs lâm laþ ma sý DR. Fa tih Þe ker, Kub be al tý nda Türk le rin Ýs lâm laþ ma sý baþ lýk lý bir ko nuþ ma ya pa cak. Soh bet top lan tý sý, Kub be al tý A ka de mi si Kül tür ve Sa nat Vak fý nýn Çem ber li taþ ta ki mer ke zin de, Köp rü lü Meh met Pa þa Med re se si nde ya rýn sa at da baþ la ya cak. Dr. Þe ker, Türk le rin Ýs lâm ý se çiþ le ri ve Müs lü man o luþ la rýy la il gi li ta ri hî bil gi le ri din le yi ci ler le pay la þa cak ve ko nuy la il gi li so ru la cak so ru la ra ce vap ve re cek. Prog ram la il gi li o la rak ay rýn tý lý bil gi al mak is te yen ler, be al ti.org.tr si te si ni zi ya ret et me le ri ge re ki yor. Kül tür sa nat Ser vi si Mer yem Ay bi ke Si nan dan im za gü nü YAZAR Mer yem Ay bi ke Si nan, Kub be al tý Ki ta be vi nde o ku yu cu la rýy la soh bet e dip ki tap la rý ný im za la ya cak. Ým za ve soh bet gü nü Kub be al tý Be ya zýt Ki ta be vi nde bu gün sa at da baþ la ya cak. Mer yem Ay bi ke Si nan, baþ ta Fe tih 1453 ol mak ü ze re ya yým lan mýþ ki tap la rý ný da im za la ya cak. Kül tür sa nat Ser vi si

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gençlerin gözünden Üstad Said Nursî nha be ri say fa 13 te San tos: Mer ha ba Ok ya nus u11 nfatma NUR ZENGÝN BAÞOÐLU VEFAT ETTÝ u Tür ki ye Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn es ki Ge nel Baþ ka ný

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk

Haliç Kongre Merkezinde buluþalým OBAMA LÝBYA OPERASYONU ÝÇÝN KONUÞTU. Kaddafi yi durdurduk SiyahMaviKýrmýzýSarý Haliç Kongre Merkezinde buluþalým u RÝ SA LE-Ý NUR ENS TÝ TÜ SÜNÜN DÜ ZEN LE DÝ ÐÝ SA ÝD NUR SÎ YE GÖ RE ÝS - LÂM TOP LUM LA RI NIN GE LE CE ÐÝ VE DÜN YA BA RI ÞI PA NE LÝ BU GÜN SA

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Birinci Meclis gibi olmalýyýz

Birinci Meclis gibi olmalýyýz HABERÝMÝZ SES GETÝRDÝ, REKTÖR TALÝMAT VERDÝ: MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝNDE MESCÝT AÇILACAK HABERÝ SAFA u16 DA ESKADER ödülleri sahiplerini buldu HABERÝ SAFA u4 TE 7 MART 2012/ENÝ ASA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI

HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI n HABERÝ SAYFA 7 DE ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK n HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ORUCA NÝYET ETMENÝN ZAMANI nsüleyman KÖSMENE NÝN

Detaylı