YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ÝNSAN HAKKI ÝHLÂL EDÝLÝYOR Koruma Kanunu ifade özgürlüðüne engel oluyor u Ko ca e li de bir grup in san hak la rý ak ti vis ti, 5816 sa yý lý A ta türk ü Ko ru - ma Ka nu nu nun i fa de öz gür lü ðü nü en gel le di ði i çin bir in san hak la rý ih la li ol du ðu nu be lir ten bir a çýk la ma ya pa - rak, hü kü met ten ya sak çý ka nu nun kal dý rýl ma sý ný is te di. n 6 da SEÇÝMLERDEN ÖNCE BÝTSÝN A na ya sa ça lýþ ma la rý sek te ye uð ra ma sýn u TUS KON Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Rý za nur Me ral, ye ni a na ya sa ça lýþ ma - la rý nýn ta mam lan ma sý ný is te ye rek, Se çim yak laþ týk ça mo ti vas yo nun a - za la ca ðýn dan ve a na ya sa ça lýþ ma la rý - nýn sek te ye uð ra ya ca ðýn dan en di þe et mek te yiz i fa de si ni kul lan dý. n 6 da AKARYAKITTAN SONRA Elektrik de zam la çarptý ue ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu (EPDK), 1 Ni san 2012 ta ri hin den ge çer li ol - mak ü ze re, ki lo wat sa at ba - zýn da, ver gi ve fon lar da hil ol mak ü ze re ni hai e lek trik fi - yat la rý nýn yüz de 8.1 o ra nýn da ar tý rýl dý ðý ný a çýk la dý. n 7 de BAÞBAKAN ERDOÐAN: Mil let i ra de si hük mü nü ver di u Baþ ba kan Er do ðan, zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ka nun la il gi li, Sta tü - ko nun tüm di re ni þi ne, tüm tah rik le ri - ne, tüm pro vo kas yon la rý na rað men dün Tür ki ye Bü yük Mil - let Mec li si nde sa de ce ve sa de ce mil let i ra de si hük mü nü ver di.28 Þu - bat sü re ci nin en ö nem li i zi, TBMM nin hür i ra - de siy le or ta dan kal dý rýl - dý de di. n 6 da ISSN KEMALÝZM HER KESÝMÝ MAÐDUR ETTÝ Tek tip insan modeli oluþturmaya çalýþan Kemalizm, düþünceyi sanýk sandalyesine oturturken; dindar, milliyetçi, solcu diye ayýrým yapmamýþ. BÝNLERCE FÝKÝR ÝNSANI YARGILANDI uken di sin den baþ ka hiç bir fik rin ya þa ma sý na mü - sa a de et me yen Ke ma lizm, her dö nem de dü þün ce - yi ha pis ve sür gün i le ce za lan dýr mýþ. Bin ler ce fi kir ve sis tem in sa ný ný sa nýk san dal ye si ne o turt muþ. 90 yýl i çin de ya þa nan zu lüm ler, de mok ra si mi zin ge li þe me me si nin ge rek çe le ri ni or ta ya ko yu yor. KEMALÝZM DÜÞÜNCEYÝ SEVMÝYOR u Ke ma list sis tem Be di üz za man Sa id Nur - sî ye, Ýs ki lip li A týf Ho ca ya ta ha mül e de me - di ði gi bi, Ke mal Ta hir'e, Na zým Hik met'e, Ni hal At sýz'a, Re ha O ðuz Türk kan'a, Sa ba - hat tin A li'ye, Ne cip Fa zýl'a, Eþ ref E dip'e, Osman Yüksel Serdengeçti ye ve daha birçoðuna dü þün ce ve i fa de yi ya sak la dý. VEFATININ 52. YILDÖNÜMÜNDE Ýstanbullu hanýmlar Üstadý andý u12 DE KONYA HAZIRLANDI Kutlu Doðum Haftasý baþlýyor u3 TE 35 YIL SÜRGÜN VE HAPÝS HAYATI YAÞADI ube di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri Þeyh Sa - id is ya ný son ra sýn da uy dur ma ge rek çe ler le baþ - la dý ðý sür gün ve ha pis ler le 35 yýl bü yük zu lüm - ler ya þa dý. 20 kez devletin giz li a jan larý ta ra fýn - dan ze hir len di. Mah ke me ce ke sin leþ miþ bir su - çu ol ma ma sý na rað men top lum dan tec rit e di le - rek u nu tul ma ya ve ö lü me mah kûm e dil di. OKUMAK, YAZMAK, DÜÞÜNMEK YASAK uyazar Ke mal Ta hir kar de þi ne he di ye et ti ði ki tap yü zün den 13 yýl ha pis yat tý. Yi ne ün lü ya zar Or han Ke mal Mak sim Gor ki yi o ku du ðu i çin yar gý lan dý. Na zým Hik met yaz dýk la rýn dan do - la yý 35 yýl ha pis ce za sý al dý. Ne cip Fa zýl Ký sa kü - rek, ya zý la rý ve kon fe rans lar da ki söz le rin den do la - yý çok kez mah ke me le rin mü da vi mi ol du.n 7 de ÝSKOÇYA DAKÝ OKULLARDA Müs lü man öð ren ci lere ba þör tü lü for ma uýskoçya'daki o kul lar da e ði tim gö ren Müs lü man kýz öð ren ci ler i çin ö zel bir for ma ta sar lan dý. Ký ya fet ler Fi lis tin a - sýl lý Ýn gi liz mo dacý Sa rah E lany ta ra - fýn dan ta sar lan dý. nha be ri say fa 12 de GÖZLEMCÝLERÝ SURÝYE KORUYACAK BM, Suriye ye gözlemci göndermek istiyor ubm, Su ri ye de a teþ kes i lan e dil me si du ru mun da, bu nu ye rin de iz le ye cek 250 ki þi lik bir göz lem ci he ye ti gön der - me yi ta sar lý yor. BM de gö rev li dip lo - mat lar, konuyla ilgili Þam dan i zin is - te di ði ni be lirt ti. Su ri ye yö ne ti mi nin bu is te ðe he nüz ce vap ver me di ði kay de - dil di. Gön de ril me si plan la nan 250 göz - lem ci si lâh lý ol ma ya cak ve Su ri ye as - ker le ri ta ra fýn dan ko ru na cak. n 5 te TV de ki þid det, þid deti do ðu ru yor uþid det i çe ren te le viz - yon prog ram la rý ný iz le - yen genç ler, dün ya yý a - cý ma sýz ve teh li ke li gö - rür ken, þid de ti so run la - rýn çö zü mün de ö nem li bir a raç sa yý yor, ken di - le ri ni ö te ki le re kar þý gü ven siz lik i çin de his - se di yor lar. n 11 de A rý la rýn ka ti li bu lun du u Bi lim in san la rýna göre, dün ya ge ne lin de a rý ko lo ni le rin de ki en di - þe ve ri ci a zal ma nýn se - be bi, en çok kul la ný lan bö cek i lâç la rý o la rak bi li - nen ne o ni ko tin le r. A raþ - týr ma lar, ne o ni ko tin le rin a rý la rý he men öl dür me - di ði ni, i lâ cýn bu se bep le ko lo ni le re ya yýl dý ðý ný or - ta ya koy du. n 12 de Fa iz siz ban ka lar e ko no mi yi a yak ta tut tu u Fa tih Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ýs ma il Öz soy, Ka tý lým ban ka la rý nýn bat ma sý pek müm kün de ðil dir. E ko no mi yi bü yük kriz - ler de bi le a yak ta tut - ma ya de vam e di yor - lar de di. n 6 da Al kol lü a raç kul lan mak is ti fa et tir di ual kol lü o la rak a raç kul la nýr ken po li se ya - ka la nan A vus tur ya nýn Vil lach be le di ye baþ ka - ný yar dým cý sý Ric hard Pfe i ler is ti fa et ti. n 5 te

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Kim Al lah'ý, Resûlünü ve iman edenleri dost edinirse þüphesiz Allah'a tâbi olan topluluk gerçek galiplerin tâ kendisidir. Mâide Sûresi: 56/ Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Allah'a en sevimli eviniz, içinde ikram gören bir yetimin bulunduðu evdir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 135 / Ha di s-i Þe rif Me â li Meþrûtiyetin ne miktarý bize gelmiþ? Þu vahþetengiz, cehâletperver husûmetefzâ olan sarp dað ve derelerinizdeki vahþet ayýlarýndan, cehâlet ejderhasýndan, husûmet kurtlarýndan bîçare Meþrûtiyet korkar, kolaylýkla gelmeye cesâret edemez. Eðer siz tenbel kalýp da onun yolunu yapmazsanýz, tenbellik etseniz, yüz sene sonra tamamen cemâlini göreceksiniz. u âl: Ne di yor sun, Vü cu du has ta lýk - Stan þi þe rek dol gun laþ mýþ kim se yi gü - zel gör dün. (A rap a ta sö zü) Hâl-i hâ zý rýn es ki si gi bi çok fe na lý ðý var, bi ze zul me der; hem de za af ta, kuv vet siz lik te es ki si ne ben zer. De mek, tâ rif et ti ðin meþ rû ti yet da ha bi ze se lâm et me miþ; tâ ki, biz de Eh len ve seh len de sek? Ce vap: Ha yýr! Ak si ne, ben bir a kar su dan su al mak is te dim. Bir bu lu tun ça lý þýp yað mur in dir me si ni ar zu et tim. Si yah göz lü yü gü zel gör düm. Ben hû ri gi bi gü zel, hür bir hür ri ye ti met het tim. [A rap ça Ý ba re nin me â li] Fa kat, si zin dî vâ ne li ði niz den kork muþ, ge le me miþ. Zu lüm, meþ rû ti ye tin ha tâ sý de ðil, bel ki ka fa nýz da ki ce hâ le tin zul me tin den dir. Siz dî vâ ne lik le ký sa yo lu u zun ya pý yor su nuz. Kü dân ve Mâ me hu rân a þî ret le ri, da ha as ker gel me den, a lâ kül li hâl ver me ye mec bur o lan em vâl-i e mî ri ye yi ha zýr et se i di ler, þu ka dar zu lüm ol ma ya cak tý. E vet, bir mil let ce hâ let le hu ku ku nu bil mez se, ehl-i ha mi ye ti da hi müs te bit e der. Siz di yor su nuz: Þim di ki hü kü met es ki si gi bi za yýf týr. E vet; kuv vet siz lik te, do kuz ya þýn da ki ço cuk, dok san ya þýn da ki ih ti ya ra ben zer. Fa kat, o kab re mü te vec ci hen i ner, e ði lir, gi rer; þu i se, doð ru lur, þe bâ be doð ru yük se lir. Su âl: Ne den böy le bu la nýk týr, sâ fî ol mu yor? Ce vap: Yüz se ne den be ri ha râ ba yüz tu tan bir þey, bir den ya pý la maz. Si ze bir mi sâl söy le ye ce ðim. Bir bu lag ba þý, çok za man ta af fün ve te sem müm et miþ, i çi ne çok pis lik düþ müþ, son ra da o nu tas fi ye i çin o pis lik le ri i çin den çý ka rý lýr sa ve bir ha vuz gi bi ya pý lýr sa, a ca ba pý na rýn su yu bir za man bu la nýk o la rak gel me ye cek mi? Fa kat me rak et me yi niz; â ký bet ber rak o la cak týr. Su âl: Ta rif et ti ðin meþ rû ti ye tin ne mik ta rý bi ze gel miþ ve ni çin bü tün gel mi yor? Ce vap: An cak on ký sým dan bir kýs mý si ze ge le bil miþ. Zî râ si zin þu vah þe ten giz, ce hâ let per ver hu sû me tef zâ o lan sarp dað ve de re le ri niz de ki vah þet a yý la rýn dan, ce hâ let ej der ha sýn dan, hu sû met kurt la rýn dan bî ça re meþ rû ti yet kor kar, ko lay lýk la gel me ye ce sâ ret e de mez. E ðer siz ten bel ka lýp da o nun yo lu nu yap maz sa nýz, ten bel lik et se niz, yüz se ne son ra ta ma men ce mâ li ni gö re cek si niz. Zî râ si zin le Ýs tan bul a ra sýn da ki me sâ fe bir ay lýk týr; fa kat si zin le ehl-i meþ rû ti yet a ra sýn da ki me sâ fe bin ay dan faz la dýr. Zî râ es ki za ma nýn a dam la rý na ben zer si niz. O nâ zik meþ rû ti yet, Ýs tan bul ha vâ li sin de ki yý lan lar dan kur tul sa, þu u zun me sâ fe den geç mek le, ce hâ let gi bi müt hiþ ba tak lý ðý, fakr gi bi mü te vah hiþ ký raç la rý, hu sû met gi bi gâ yet key þer dað la rý ka tet mek le be ra ber, eþ ki ya ya rast ge çe cek tir. Ez cüm le, bâ zý ce zâ-i se zâ sý ný haz met me yen, bir ký sým da baþ ka sý nýn e ti ni ye mek ten di þi çý ka rý lan ve bâ zý bir meþ hur bek tâ þi gi bi mâ nâ ve ren ler, yol ü ze ri ne çý kýp, gasp ve ga ret e di yor lar. Da ha on la rýn ö te ta ra fýn da da bir ký sým ge ve ze ler var dýr; bâ zý ba ha ne i le, par ça par ça et mek is ti yor lar. Öy le i se, o na bir yol ve ya hut bir ba lon ya pý nýz. Mü nâ za rât, s. 28, (ye ni tan zim, s. 64) Ken di ni gör mek is te yen, te fek kür ay na sý na bak sýn Me rak lý dýr in sa noð lu. Du va rýn ar dý ný, top ra ðýn al tý ný, ör tü nün al tý ný hep me rak e der. Ö te de ne var, ö te le rin ö te sin de ne var, hep me rak e der. Bir ma sa, üs tün de bem be yaz bir ör tü... Yer le re ka dar sark mýþ, ge niþ bir ör tü... Bu ör tü nün al týn da ne ol du ðu nu da me rak e der in san. Ma sa nýn üs tün de bir þi þe. Þi þe nin i çin de ne var, o nu da me rak e der. Ma sa nýn or ta ye rin de bir ta bak. O ta ba ðýn i çin de ne var, o nu da me rak e der. Son ra... Son ra sý yok. Me ra kýn so nu yok. Pe ki, in san me ra ký nýn kar þý lý ðý ný tam o la rak a lý yor mu? So ru la rý na hak et ti ði ce va bý bu lu yor mu? Boþ me rak la rýn so ru su gi bi, ce va bý da bom boþ. Bo þu na hay ret, bo þu na gay ret. S. Gay bî nin Soh bet nâ me sin de bir hi kâ ye an la tý lýr: Seç kin ler mec li sin de bir gün, bir sey yahý â lem ha zýr o lup se ya hat â le min de gör dü ðü a ca yip þey ler den, ga rip de vir ler den tür lü hi kâ ye ler an lat tý. Sö zü nü bi tir di ðin de mec lis te ki ler den bi ri: Ý ki mer mer di rek ü ze rin de bü yük bir þe hir var mýþ. O ra ya bir ay na koy muþ lar ki, bü tün â lem de o lan su ret le rin nu mû ne ve mi sâ li o ra da yan sýr, gö rü nür müþ. O nu da gör dü nüz mü? On dan ha ber al dý nýz mý? di ye so run ca, o sey yah: Sul ta ným, o nun sey ri mü yes ser ol ma dý. On dan ha ber dar de ði liz. de di ðin de: Se ya ha ti niz ke mâ le er me yip ku sur üz re ol muþ. Dýþ ta raf tan se ya hat le ye ti nip ma ne vî se ya hat ten mah rum ol muþ su nuz. A ca yi bi gör müþ ve gö zet miþ si niz, a ca yip le rin en a ca yi bin den na sip siz kal mýþ sý nýz. bu yur du lar. Me rak, ye rin de kul la nýl dý ðý za man in san i çin fay da lý o lu yor. Boþ göz ler le se ya hat, in sa na hiç bir þey ka zan dýr mý yor. Te fek kür süz ba kýþ, can sýz bir na kýþ. O nun i çin dir ki Ha san-ý Bas rî (r.a leyh), Sen biz le re hep te fek kü rü tav si ye e di yor sun. Te fek kür ne dir ki, ýs rar la bi zi o na sa hip kýl mak is ti yor sun? di ye so ran la ra þu ce va bý ve rir: SE LÝM GÜN DÜ ZALP se lim gun du ma il.com Ten ha bir yer de te fek kü re dal mak, a me li nin se va bý ný ve gü na hý ný gös te ren bir ay na ya bak mak gi bi dir. Ýn sa nýn ken di ni bir ay na da gör me si i se, fev ka lâ de fay da lý bir iþ tir. Ken di ni gör mek is te yen, te fek kür ay na sý na bak sýn, bo yu nun öl çü sü nü an la sýn. (Meh met Dik men, U nu tul maz söz ler ve ha tý ra lar, s. 118) Be di üz za man Haz ret le ri de Mes ne vî-i Nu ri ye de Kur ân da ki Fen zur â ye tin den ha re ket le; Ba ký nýz ki, pek çok ga rip ga rip ha þir le ri, a cip a cip ne þir le ri gö re si niz! der. (Mes ne vî-i Nu ri ye, Lem a lar, s.13) ve bah sin de va mýn da sö zü nü þöy le ta mam lar: E vet, her ba har mev si min de pek ha kî ma ne, ba sî ra ne, ke rî ma ne fa a li yet ler baþ lar ve ha ri ku lâ de sa n'at lar ya pý lýr. Zey lü l-hu bab da i se sa de ce gö zün yet me di ði ni, a kýl la rý ný da be ra ber bu lun dur mak þar týy la kü re-i arz bah çe le ri ne gir mek ge rek ti ði ni, Ce nâb-ý Hakk ýn gös ter di ði ha ri ka la rýn an cak o za man gö rü le bi le ce ði ni zik re der. E vet, bi zim i çin süs le nen ve þu bem be yaz el bi se le ri gi yen a ðaç la rý me rak e den bi ri le ri çýk sa, ne gü zel o la cak þim di... Þu kup ku ru a ðaç lar dan, o dun par ça cýk la rýn dan, bem be yaz çi çek le ri ki min çý kar dý ðý ný bi ri le ri sor ma ya cak mý, me rak et me ye cek mi? Bir yap rak han gi a ða cýn yap ra ðýy sa, an cak o ka dar bü yür. Al ma sý ge re ken þe kil ne i se, o nu a lýr ve o ra da â nýn da du rur. Yap ra ðýn bü yü me si ka dar dur ma sý da es ra ren giz dir. Bir yap ra ðýn yü zü, bir in sa nýn yü zün den a þa ðý de ðil dir. Her bir yüz de e ha di ye tin bir te cel li si var dýr. O nun i çin de ki hüc re le rin bir a ra ya ge lip o yap ra ðý teþ kil et me si, te sa düf de ðil dir. Yap rak lar, yus yu var lak da o la bi lir di, tos to par lak da. A ca yip bir þey de or ta ya çý ka bi lir di. Pe ki, ak lý ný da be ra be rin de bu lun dur mak kay dýy la þu ba har mev si min de se ya ha te çý kan bi ri sor ma ya cak mý Bu yap ra ðýn mo de li ne re de? Bu çi çe ðin ka lý bý ne re de? di ye? Ya her a ða cýn ba þýn da, ya þu ren gâ renk a çan çi çek ler hiç il gi mi zi çek me ye cek mi? Me ra ký mý zý, dik ka ti mi zi cel bet me ye cek mi? Hi kâ ye de ki sey yah gi bi a sýl gö rül me si ge re ke ni gö re me den mi ge çip gi de ce ðiz? Han gi a ða cýn ba þýn da o lur sa ol sun, vak ti gel me den ön ce a ça maz hiç bir çi çek. Ve bir çi çek, an cak bir çi çek ka dar bü yür, bü yü tü lür. Al ma sý ge re ken þe kil ve renk ne i se, o nu a lýr ve du rur. Ü ze rin de ki renk ler, na kýþ lar, a kýl la rý hay ret te bý ra kan bir mü kem mel lik i çin de son de re ce uy gun bir þe kil de ta mam la nýr. Her a ða cýn ba þýn da ki her bir çi çe ðin bü yü me sin de ve dur ma sýn da te sa dü fe as la yer yok tur. Ne den mi? Ce va bý bel li: Çi çe ði teþ kil e den bit ki hüc re le ri nin ço ðal ma la rýn da ve renk len me le rin de zer re ce bir te sa düf ol say dý, çi çek le rin hiç bi ri bi zi gü zel li ðiy le hay ran bý ra ka maz dý. Oy sa yer yü zün de gü zel li ði i le in san ru hu nu hay ret te bý rak ma yan tek bir çi çek var mý a ca ba? A ða cýn hiç bir or ga ný yap ra ðý kon trol e de mez. Çi çe ðin hiç bir hüc re si de ya ný ba þýn da ne o lup bit ti ði ni bi le mez. A ma a pa çýk bir fi il var dýr or ta da: Her þey tek tek sa yý lý yor. Yap rak lar, çi çek ler ve mey ve ler sa yý lý yor. On la rýn i çin de ki hüc re ler de tek tek sa yý lý yor. Fi il o lan yer de fâ il de var dýr. Ýþ te, te fek kür ay na sýn da gö rü nen ve gö rün me si ge re ken bu dur. Ya ni her þe yi e ze lî il miy le tek tek sa yan, her þey i çin bir mik tar be lir le yen ve her þe ye lâ yýk ol du ðu þek li ve rip di le di ði gi bi bir su ret tak dir e den bir fâ il var. Al lah var. Her bir a ða cýn ba þýn da ki her bir yap ra ðýn ve da hi her bir çi çe ðin, her bir nak þýn, bu nu ya pa nýn an cak Al lah ol du ðu na þa hit li ði var. O ku sur suz fi il le rin, ku sur dan mü nez zeh o lan Fâ i li ne ve Ya ra ta ný na bi rer bi rer þa hit li ði var. Ba har bah çe le rin de ki bu gü zel çi çek le rin muh te þem gö rü nü mü, bun dan baþ ka ne dir ki Al lah aþ ký na? Bil dim, an la dým, gör düm de mek ten bir kur tul sak da, te fek kür ay na sý na da lýp ye ni den bir ba ka bil sek, kim bi lir ne ler gö re ce ðiz ne ler... Ne cip Fâ zýl Ký sa kü rek ne gü zel der: Ne o lur vaz geç se ler þu bil dim! ki bi rin den Her þey her þey den giz li, in san da bir bi rin den... Ne yap ma lý yýz pe ki? Na sýl ya þa ma lý yýz? di ye so ra cak o lur sa nýz, o nun da ce va bý ha - zýr. Yi ne Ne cip Fâ zýl Ký sa kü rek ten: Ve rir ler Ben â ci zim, kud ret se nin! de dik çe; Ve re nin þa ný bü yük, sen is te is te dik çe... Bir ba har da ha ol ma ya bi lir ha ya tý mýz da. He le bu ba ha rýn hak ký ný bir ve re lim. Son ra bir ha ber le þe lim. Bu lu þur sak bir da ha, ye ni den se lâm la þa lým. Gök yü zün de yük se len bu lut la ra ba þý mý zý çe vi rip bir ba ka lým. Yü ce ler de ki bu lu tu bem be yaz ya ra tan kim i se, pa muk gi bi ya pan kim i se, bu bem be yaz çi çek le ri de yer yü zü ne ta kýp gör me mi zi is te ye nin O ol du ðu nu bir an la ya lým. Al lah ýn iþ le ri ne a kýl er di re mez in san. A ma ak lý ný bu yol da, o nu an la mak ta kul la na bi lir, hay ret et mek te kul la na bi lir. Me ra ký ný boþ yer le re de ðil, Al lah ýn e ser le ri ne yo ðun laþ tý ra bi lir. Ar ka so kak lar da do la þa ca ðý na, gö zü nün ö nün de ki le re ba ka bi lir. Ör tü nün al týn da ki le ri me rak e de ce ði ne, gö zü nün ö nün de ki le ri gö re bi lir. Çi çe ði gör me yen, a ða cý da gö re mi yor. A ða cý gör me yen ha ya tý da bi le mi yor. Bir çi çek, bü tün bir ha ya týn ö zü, ö ze ti o lu yor. Ve sö zü mü zü Üs ta dý mýz Be di üz za man a bý ra ký yo ruz: Ba har mev si min de ar zýn sat hýn da ya pý lan ne ba tî ha þir le re dik kat lâ zým dýr. E vet, al tý gün zar fýn da, o ka rý þýk ne ba ta týn to hum la rýn dan öl müþ, çü rü müþ, kay bol muþ o lan ce set le ri ga lat sýz, halt sýz ke mâ fi s-sâ býk in þa ve i â de et mek le, arz mey da nýn da ne ba tî ha þir le ri ya pan kud ret, se mâ vat ve ar zý al tý gün de halk et me sin den â ciz de ðil dir. Ve o kud re te na za ran göz i þa re ti ka dar ko lay o lan haþr-i in sa nî yi yap ma mak im kâ ný var mý dýr? E vet, haþr-i ne ba tî de ke li me le ri, ya zý la rý ta ma men si lin miþ üç yüz bin ka dar say fa la rý, bir lik te, bi lâ halt ve bi lâ ga lat, ký sa bir za man da es ki ya zý la rý ný i â de e den bir kud re te tek bir say fa dan i ba ret bu lu nan haþr-i in sa nî a ðýr ge lir mi? Hâ þa! (Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 41) Her yýl e rik a ða cý mýn çi çek le ni þi ni sey re der dim. Bu yýl çi çek len me si sý ra sýn da ya nýn da de ðil dim, se ya hat tey dim. Gel di ðim de bem be yaz bul dum. Hat ta bir kýs mý yap rak lan ma ya baþ la mýþ tý bi le. Tam Üs ta dý mý zýn de di ði gi bi al tý gün i çin de o lan ol muþ tu. Bu ba har mev si min de a çan her çi çek a de din ce E fen di miz e (asm) sa lât-u se lâm ol sun. LÛ GAT ÇE: ehl-i ha mi yet: Kar þý lýk sýz fe da kâr lýk ta i le ri gi - den ler. müs te bid: Bas ký cý, dik ta tör. em vâl-i e mî ri ye: Dev le te a it o lan mal lar. þe bâb: Genç lik. bu lag ba þý: Kay nak, pý nar. te sem müm: Ze hir len me. hu su me tef zâ: Düþ man lýk sa çan. ce zâ-i se zâ: Hak e di len ce za. ga ret: Yað ma la ma.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 10 Cemaziyelevvel 1433 Ru mî: 19 Mart 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ÝL KO KU LA ÜC RET SÝZ YE MEK ÝY SAD IN, YOK SUL LUK VE O BE ZÝ TE YE KAR ÞI O KUL LAR DA BE DEL SÝZ YE MEK PRO JE SÝ NÝN UY GU LA NA BÝ LÝR LÝ ÐÝ NÝ GÖS TER - MEK A MA CIY LA KEY VE NÝ CA TE RÝNG, K ÐIT HA NE ÝL ÇE SÝN DE BÝR ÝL KO KUL DA ÜC RET SÝZ YE MEK VER ME YE BAÞ LA DI. ÝS TAN BUL Ye mek Sa na yi ci le ri Der ne - ði nin (ÝYSAD) 16 mil yon 500 bin i il - köð re tim ve li se 3 mil yon 500 bin i ü - ni ver si te öð ren ci si ol mak ü ze re top - lam 20 mil yon öð ren ci nin e ði tim gör - dü ðü bütün dev let o kul la rýn da uy gu - lan ma sý ný ö ner di ði O kul lar da Be del - siz Ye mek Pro je si nde ilk uy gu la ma Kâ ðýt ha ne Ta lat pa þa ma hal le sin de ki Meh met  kif Er soy Ýl köð re tim O ku - lu nda baþ la týl dý. ÝY SAD ü ye si Key ve - ni Ca te ring pro je nin uy gu la na bi lir li ði - ni gös ter mek a ma cýy la bu ilk a dý mý üst len di. Kâ ðýt ha ne Kay ma ka mý Ah - met A kýn Va rý cý er ve il çe Mil lî E ði tim Mü - dü rü Os man Bal cý nýn da ka týl dý ðý tö ren de ko nu þan ÝY SAD Baþ ka ný Sa dýk Çe lik, at týk la - rý bu ilk a dým la, il gi li ba kan lýk la ra me saj la rý ný u laþ týr ma yý a maç la dýk la rý ný be lir terek, Dev - let ki ta bý be del siz sað lý yor, I pad sað lý yor, fa - kat bes len me at la ný yor. Oy sa ki a sýl ön ce lik bes len me ye ve ril me dir. Çün kü gý da sað lýk týr, sað lýk ha yat týr di ye ko nuþ tu. Ço cuk ve genç - le rin be del sel ve zi hin sel ih ti yaç la rý na uy gun o la - rak uz man lar ta ra fýn dan ha zýr la nan sað lýk lý mö - nü ler i le ço cuk la rý mýz ve genç le ri mi zin den ge li, dü zen li ve ye ter li bes len me si ni sað la ma lý yýz di - yen Çe lik, böy le ce genç le re sað lýk lý bes len me a - lýþ kan lý ðý ka zan dý ra rak fast fo od tar zý, hýz lý ve sað lýk sýz bes len me nin ne den ol du ðu o be zi te, kan ser ve kalp-da mar has ta lýk la rý nýn ö nü ne geç - me yo lun da ö nem li bir a dým a ta rak sað lýk lý ne - sil ler ye tiþ ti re bi li riz. þek lin de ko nuþ tu. Sað lýk sýz bes len me nin sebep ol du ðu has ta lýk la r i le bu has - Öðrenciler de, öðretmenler de depremzede VAN DA KÝ dep re mi nin ar dýn dan Kas ta mo nu da ki iz ci kam pýn da mi - sa fir e di len kü çük dep rem ze de ler, ya þa dýk la rý a cý o la yýn iz le ri ni, bu ra da o luþ tu ru lan kreþ te, ken di le ri gi bi dep rem ze de o lan öð ret men le riy le u - nut ma ya ça lý þý yor. Þe hir de mi sa fir e di len dep rem - ze de a i le le rin ço cuk la rý na yö ne lik ça lýþ ma baþ la tan Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü, Yol ko nak Ýz ci Te sis - le ri ne yer leþ ti ri len a i le le rin kü çük ço cuk la rý i çin kreþ o luþ tur du. Kreþ te, ken di le ri gi bi dep rem ze de o lan ve Kas ta mo nu ya ge len a na sý ný fý öð ret me ni Es ra Taþ lý nýn gö - ze ti min de o yun oy na yan ço cuk - lar, ba zen de çiz gi film iz le ye rek va kit ge çi ri yor. A na sý ný fý öð ret me ni Es ra Taþ lý, ba zý öð ren ci le rin Van a dön dü ðü nü, 8 öð ren ci si nin i se e ði ti me de vam et - ti ði ni söy le di. Öð ren ci le rin psi ko lo ji - le ri nin ilk baþ ta çok bo zuk ol du ðu nu i fa de e den Taþ lý, Ýlk gel dik le rin de hiç gül mü yor lar dý. Hu zur suz du lar. Þu an da ha i yi ler, da ha sa kin ler. Sý nýf or ta mý na a lýþ tý lar. Ben de dep rem ze - de yim. On la rý da ha i yi an la dým. Tam bir a i le ol duk. Bu ra da yet ki li ler de bi ze gü zel im kân lar sun du lar. Hep si ne, dev le ti mi ze çok te þek kür e de riz de di. Ýl Mil lî E ði tim Mü dür Yar dým cý sý Ay han Sel çuk i se dep - rem ze de le rin ge li þi nin ar dýn dan þeh rin bütün ku rum la rý nýn im kân la - rý ný se fer ber et ti ði ni be lirt ti. Dep - rem ze de a i le le rin ya ný sý ra ço cuk la - rý nýn da ay rý bir il gi ye ih ti yaç duy du - ðu nu gör dük le ri ni i fa de e den Sel çuk, Biz de ço cuk lar i - çin he men bir kreþ o luþ tur duk. Ço cuk lar bu ra da eð len - ce li va kit ge çi ri yor lar di ye ko nuþ tu. Kas ta mo nu / a a ta lýk la rýn sebep ol du ðu iþ ka yýp la rý nýn ül ke mi ze top lam ma li ye ti nin 55 mil yar li ra ol du ðu nun uz man lar ta ra fýn dan be lir til di ði ni vur gu la yan Çe lik, oy sa ki bu pro je nin top lam ma li ye ti nin 12,5 mil yar li ra ol du ðu na dik kat çek ti. Baþ lat tý - ðý mýz bu pro je nin ül ke ça pý na ya yýl ma sý i le hem sað lýk har ca ma la rý cid dî öl çü de a za la cak hem de sað lýk lý ne sil ler ye tiþ tir miþ o la ca ðýz di - yen Çe lik, Bu uy gu la ma yý baþ ba ka ný mý zýn dik - ka ti ne su nu yo ruz. de di. YOK SUL LUK LA DA MÜ CA DE LE E DÝL MÝÞ O LA CAK Çe lik; Pro je nin bir di ðer a na ge rek çe si i se Yok sul luk la Mü ca de le dir de di. Be del siz Ye mek uy gu la ma sý nýn e ko no mik e þit siz lik le rin ve böl ge - sel fark lý lýk la rýn ö nü ne geç mek te et kin bir sos yal a raç o la ca ðý ný be lir ten Çe lik, "Bir ö ðü nü nü 3 zey - tin i le ge çir mek zo run da ka lan öð ren ci i le da ha ra hat im kân la ra sa hip o lan öð ren ci ler ay ný ma sa et ra fýn da ye mek yi yor lar. Bu uy gu la ma i le dar ge - lir li a i le ço cuk la rý da hiç de ðil se bir ö ðün de den - ge li ve ye ter li bes len me im kâ ný na ka vuþ muþ o la - cak lar. þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya Öð ren ci le re bi linç li gý da tü ke ti mi se mi ne ri BUR SA DA KÝ il köð re tim o kul la rýn da Bi linç - li Gý da Sa týn Al ma ve Tü ke ti mi ko nu lu se - mi ner de zen le ni yor. Bur sa Sað lýk Mü dür lü - ðü, Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü, Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Mü dür lü ðü, U lu dað Ü ni ver si te - si ve MÜ SÝ AD Bur sa Þu be si iþ bir li ðiy le ger - çek leþ ti ri len Bi linç li Gý da Sa týn Al ma ve Tü - ke ti mi se mi ner le ri de vam e di yor. Ýl ça pýn da 30 o ku la u la þýl ma sý he def le nen ça lýþ ma da, bu gü ne ka dar Yýl dý rým ve Os man ga zi il çe le - rin de top lam 18 o kul da se mi ner dü zen len di ve yak la þýk 2 bin 400 öð ren ci ye e ði tim ve - ril di. Sa di Et ke ser Ýl köð re tim O ku lu nda ger çek leþ ti ri len se mi ne re Sað lýk Mü dür Yar dým cý sý Dr. Yu suf Zi ya Le ven toð lu ko - nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Sað lýk lý bes len me - nin ö ne mi nin ve sað lýk lý bes len mek i çin na - sýl a lýþ ve riþ ya pýl ma sý ge rek ti ði nin an la týl dý - ðý su num, öð ren ci ler ta ra fýn dan bü yük bir il giy le iz len di. Bur sa / ci han Nisan ayýnýn heyelan, kaya düþmesi ve sel açýsýndan büyük risk taþýdýðý bildirildi. NÝSAN DA HE YE LAN VE SE LE DÝK KAT GÜ MÜÞ HA NE A fet ve A cil Du rum Mü dü rü Me sut Bay rak, Ni san a yý nýn he ye lan, ka ya düþ me si ve sel a çý sýn - dan bü yük risk ta þý dý ðý ný söy le di. Bay rak, yo ðun ya ðý þýn top rak kay - ma sý ný art týr dý ðý ný be lir te rek, Çün - kü ya ðýþ lar la ya da kar ve buz e ri me - si so nu cu ta ba ka la rýn a ra sý na sý zan su lar sür tün me yi a zal ta rak küt le le - rin kay ma sý na ne den o lur. Ül ke miz - de ki he ye lan la rýn bü yük kýs mý top - rak ne mi nin ve ya ðýþ mik ta rý nýn faz - la ol du ðu mev sim ler de o lu þur de di. Son 10 yý lýn en yo ðun kýþ mev si mi - nin ya þan ma sý nýn ar dýn dan Ni san a - yý nýn he ye lan, ka ya düþ me si ve sel a çý sýn dan çok ö nem ta þý dý ðý ný i fa de e den Bay rak, Coð ra fi ya pý sý a çý sýn - dan he ye la na ve se le sýk sýk ma ruz ka - lan Do ðu Ka ra de niz de yet ki li le rin ve va tan daþ la rýn ya þa na bi le cek ta biî a fe - te kar þý çok du yar lý ol ma la rý ge re kir. Ni san yað mur la rýy la e ri ye cek kar, se le ve he ye lan la ra ne den o la bi lir di ye ko - nuþ tu. Bay rak, de re ve ne hir le rin de - niz le bir leþ ti ði ka nal la rýn dü zen li o la rak te miz le ne rek a çýk tu tul ma sý ge rek ti ði - ni de kay det ti. Gü müþ ha ne / a a Kutlu Doðum faaliyetleri baþlýyor TÜR KÝ YE DE ilk de fa Kon ya da dü zen le nen ve bir ay sür me si plan la nan Hz. Mu ham med Mus ta fa'nýn (asm) do ðum yýl dö nü mü faaliyetle ri, Müf tü Þük rü Öz buð day cý nýn ve re ce ði kon fe rans la baþ la ya cak. Kon ya mer kez de Ku le si te A - lýþ ve riþ Mer ke zi nin kar þý sýn da ki a la na ku ru la cak Kut lu Do ðum Ça dý rý nda ih - ya e dil me si plan la nan faaliyetle r, Ni san a yý bo yun ca her gün fark lý bir is me ev sa hip li ði ya pa cak. Kon ya Müf tü sü Þük rü Öz buð day ýn ve re ce ði kon fe rans la baþ la ya cak Kut lu Do ðum A yý faaliyetle ri nin i kin ci gü nün de Yard. Doç. Dr. Þa - di Ay dýn, ü çün cü gü nün de Prof. Dr. Di la ver Gü rer, dör dün cü gü nün de Dr. Sel man Ku zu Kon ya lý lar la bu lu þa cak. Gün düz ka dýn la ra ak þam da er kek le re ol mak ü ze re tek rar la na cak faaliyetle re; Ab dur rah man Bü yük kö rük çü, Ab dul lah Bü yük, Nec met tin Nur sa - çan, Prof. Dr. Su at Yýl dý rým, Prof. Dr. Ab dül ha kim Yü ce, Prof. Dr. Ra ma zan Al týn taþ, KUPON: 32 Prof. Dr. Ab dul lah Öz berk gi bi i sim ler ko nuþ ma cý o la - rak ka tý la cak. Kon ya / ci han ir ti ni as ya.com.tr 27 Ma yýs tan 28 Þu bat a Bir dar be ci por tre si Ce lal Ta hir, 27 Ma yýs dar be si ni ger çek leþ ti - ren Mil lî Bir lik Ko mi te si ad lý cun ta nýn çok ö nem li i sim le rin den bi ri o lan ve 2004 te ö - len Or han Ka bi bay ýn, 27 Ma yýs tan 28 Þu bat a, sonraki mü da ha le ler de de ak tif rol ler üst len di ði ni de tay la rýy la yaz mýþ (Star, A çýk Gö rüþ e ki, ). Bu na gö re, U ður Mum cu nun (12 Mart tan ön ce ya pý lan) Ça lýþ ma lar da ki pa yý ve et ki si ne? Hem sað, hem sol cun ta nýn ki lit a da mý mý? di ye sor du ðu Ka bi bay, Ma da noð lu Cun ta sý/ýd di a na - me ad lý ki tap ta ki bil gi le re gö re, 1969 da, i çin de Ýl han Sel çuk, Do ðan Av cý oð lu ve Ýl ha mi Soy sal ýn da bu lun du ðu bir ih ti lâl gru bu kur muþ ve Cemal Ma da noð lu, e vin de ki top lan tý da, baþ kan ol mak þar týy la, bu gru bun yap tý ðý tek li fi ka bul et miþ. Ar dýn dan, baþ lan gýç ta ay rý o lan Mu cip A tak lý ve Ek rem A cu ner grup la rý hem bir bir le riy le, hem Ka bi bay la bir le þir ken, bun la rýn si vil kad ro - la rý da Ka bi bay la ir ti bat ha lin de ça lý þý yor muþ. Ki, bun lar 9 Mart çý lar o la rak a ný lý yor. Yi ne Ka bi bay, bi lâ ha re 12 Mart mü da ha le si ni ya pa cak o lan Fa ruk Gür ler, Muh sin Ba tur, Ke - mal Ka ya can gi bi i sim ler le de ir ti bat kur muþ. Ve fark lý cun ta lar a ra sýn da me kik do ku yup ki lit rol oy nar ken, ABD fak tö rü nün dev re ye gir me - siy le a çýk la nan bir ma nev ra ya pa rak, 12 Mart çý - lar dan ya na ta výr a lýp 9 Mart çý la rý sat mýþ. Bi lâ ha re, Kur tul Al tuð un Ge nel kur may ýn I - þýk la rý Ya ný yor du ki ta býn da an lat tý ðý na gö re, 12 Mart ýn baþ ba kan yap tý ðý Ni hat E rim i de des - tek le di ði i çin, Nu man E sin ve Ýr fan Sol ma zer gi bi 9 Mart çý es ki 27 Ma yýs cun ta cý la rý i le a ra sý a çýl mýþ; da ha sý, bu ki þi ler Bo ðaz Köp rü sü nün al tý na bom ba koy ma id di a sýy la tu tuk lan mýþ ve bir çok ya zar la bir lik te ön ce Se li mi ye Kýþ la sýn da, son ra Zi ver bey Köþ kün de a ðýr lan mýþ lar. Ka bi bay, 12 Ey lül de Ke nan Ev ren e, Da nýþ ma Mec li si nin o luþ tu rul ma sýn da i sim ler tav si ye et - miþ; 28 Þu bat ta da Çe vik Bir le ir ti bat kur muþ. Ka bi bay ýn, gen le re iþ le miþ bir dar be ci lik ge le - ne ði nin en ti pik ör nek le rin den bi ri ol du ðu nu gös te ren bu bil gi ler þu su a li gün de me ta þý yor: A ca ba Ka bi bay gi bi, dar be ci li ði a de ta mes lek e din miþ da ha kaç ki þi var ve son yýl lar da ya pýl dý - ðý söy le nen dar be he sap laþ ma la rýn da bun la rýn ne ka da rý tes bit e di lip ya ka la rý na ya pý þý la bil di? 28 Þu bat ýn, a dý ba þör tü sü ya sa ðýy la a ný lan sim ge i sim le rin den, Ýs tan bul Ü ni ver si te si es ki Rek tö rü Ke mal A lem da roð lu nun yar dým cý sý sý - fa týy la ik na o da la rý nýn mu ci di ve uy gu la yý cý sý o la rak ta ri he ge çen ve bu iþ le vi ni hâ lâ Sa yem de bir çok kýz ba þý ný a çýp o ku ya bil di ge rek çe siy le sa vu nan þim di nin CHP Mil let ve ki li Nur Ser ter, 12 Ey lül A ta türk çü lü ðü i çin de ko nuþ muþ. Ýþ te Ser ter in il ginç e leþ ti ri le ri: 12 Ey lül den son ra il gi li il gi siz her ki ta býn i çi - ne, saç ma sa pan yer le re en jek te e dil miþ bir A ta - türk söy le mi i le kar þý la þý lý yor. O tel ci lik ders ki ta - býn da ye mek ta rif le ri A ta türk þu ye mek le ri se - ver di di ye baþ lý yor. E de bi yat ki ta býn da þi i re A ta - türk bu þi i ri çok se ver di di ye not dü þül müþ. Ben o kur ken tep ki du yu yor sam, hiç kuþ ku suz, genç - ler de de en a zýn dan bir býk kýn lýk duy gu su ya ra tý - yor. Ký zým 2-3 ya þýn day dý, te le viz yon tek ka nal, sa bah ak þam hep A ta türk ü i þin i çi ne ka tan prog ram lar ya pý lý yor. Bir gün ak þam ký zým yat - ma ya gi di yor, dön dü bi ze Ha di si ze i yi A ta - türkler de di git ti. Bu na so nu na ka dar kar þý yým. Ser ter in Bu gün ga ze te sin de Se da Sim þek e ver di ði mü lâ kat ta yer a lan bu söz ler ( ), 12 Ey lül ti pi A ta türk çü lük da yat ma sý nýn, sý ký A - ta türk çü lü ðün den þüp he du yu la ma ya cak in san - lar da bi le na sýl bir a ler ji u yan dýr dý ðý nýn ör ne ði. CHP li O nur Öy men, Ký lýç da roð lu nun A ta - türk çü lük ko nu sun da ki tav rý na kar þý, A ta türk dö ne mi ni dý þa rý da tu tu yo ruz, 1940 son ra sý ný e - leþ ti ri yo ruz de di ði niz tak dir de sa na sor maz lar mý 1937 o lay la rý ný? Der sim o lay la rý ný e leþ tir di - ði niz de A ta türk ha yat ta de ðil miy di o za man? de miþ yi ne (Ye ni A kit, ). Hak sýz mý?

4 4 Y Ýstan'BUL' temalý yarýþmaya baþvurular baþladý. Ha va lý Ka re ler Fo toð raf Ya rýþ ma sý baþ la dý n ÝG DAÞ, bu yýl i kin ci si ni dü zen le di ði En Ha va lý Ka re ler Fo toð raf Ya rýþ ma sý ný Ýs tan BUL te ma sý i le ger çek leþ ti ri yor. Bü tün pro fes yo nel ve a ma - tör fo toð raf se ve rin üc ret siz o la rak ka tý la bi le ce ði ya rýþ ma da Ýs tan bul ye ni den keþ fe di le cek. Çe ki - len bir fo toð raf la fark lý bir hi kâ ye ya ka la yan her - kes 22 Ma yýs a ka dar ya rýþ ma ya ka tý la bi li yor. ÝG - DAÞ ta ra fýn dan Tür ki ye Fo toð raf Sa na tý Fe de - ras yo nu (TFSF) da nýþ man lý ðýn da dü zen le nen En Ha va lý Ka re ler 2012 fo toð raf ya rýþ ma sý nýn bu yýl ki baþ vu ru la rý 20 Mart-22 Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da ger çek le þi yor. Kül tür Sa nat Ser vi si Hat Ka rala ma la rý ser gi si n AV RU PA Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E - ge men Ba ðýþ ýn a çý lý þý na teþ rif e de ce ði Bir Meþk Me le ke si Hat Ka ra la ma la rý ser gi si 7 Ni san ta ri - hin den 20 Ma yýs a dek CKSM Ser gi Sa lo nu nda iz le ne bi lir. Tür ki ye de ilk kez bu ka dar kap sam lý dü zen le nen Hat Ka ra la ma la rý ser gi sin de he men her dö nem den alt mý þa ya kýn hat sa nat çý sý nýn yü - ze ya kýn e se ri yer a lý yor. Hat ta týn ça lýþ ma ya baþ - la ma dan ev vel e li ni ý sýt ma, a lýþ týr ma yap tý ðý ya zý çe þit le ri ta bi ve iç ten gel di ði gi bi ya zýl dý ðý i çin hat ta týn en na if ha li nin ser gi len di ði saf ha o la rak da gö rü le bi lir. Hat Ka ra la ma la rý es ki den be ri me - rak e di len, a raþ tý rý lan, ko lek si yo nu ya pý lan ö zel ça lýþ ma lar ol muþ tur. Bir kýs mý im za sýz ba zý la rý i - se hat tat ta ra fýn dan he di ye e dil di ðin den do la yý im za a tý la rak ve ril miþ tir. Hat Ka ra la ma la rý seç ki si i çin Meh met Çe bi, Si nan Ge nim ve Bi lal Süt çü ko lek si yo nun dan fay da la nýl dý. Ser gi de ay rý ca ya - kýn ta rih li çað daþ hat sa nat çý la rý nýn ça lýþ ma la rý da yer al mak ta dýr. Kül tür Sa nat Ser vi si Ve böy le ce Müs lü man lar kar deþ tir n CE NÂB-I Hak Kur ân-ý Ke rim de Ben cin le ri ve in san la rý an cak ba na kul luk yap sýn lar di ye ya - rat tým di ye bu yu ru yor. Bu â yet ten de an la þý la - ca ðý gi bi bi zim a sýl ya ra tý lýþ ga ye miz Al lah ý bi lip, ta ný mak ve O na lâ yý kýy la kul ol mak týr. Biz her ne ka dar dün ye vî me se le ler le iþ ti gal et sek de, ger çek bu di yen Genç Yak la þým der gi si e be dî genç ler - den o la bil mek i çin biz le re mih man dar lýk yap ma - ya de vam e di yor. Ka pak ko nu sun da mü'min le rin kar deþ li ði ne vur gu ya pan Genç Yak la þým der gi si, a yet ler ý þý ðýn da yol gös ter me ye de vam et ti. Fark lý bir çok ko nu baþ lýk la rýy la kar deþ li ði ir de le - yen der gi, nur lu bir yak la þým ser gi le ye rek ma ne vi yat bü yük le - ri nin ha yat la rýn dan biz le re ör - nek ler su nu yor. Prof. Dr. Ra ma - zan Al týn taþ, En sar-mu ha cir kar - deþ li ðin den bah se der ken, Mus - ta fa Sa it Ýþ ler i se Sün net-i Se ni yye i le Pey gam ber in (asm) ha ya týn - dan ke sit ler su nu yor. Ay rý ca Se - ba hat tin Ya þar kar deþ lik ko nu - sun da genç le ri e le a la rak: An cak i ra de li genç le rin kar deþ lik ru hu na kat ký say la ya ca ðý ný söy lü yor. Der - gi, Nur lu Yak la þým baþ lý ðý al týn da Sa id Nur si Hz le ri ne ku lak ve rir - ken çi zi miy le Ýb ra him Öz da bak der gi ye renk ka tý yor. Ý le ti þim, Med ya, Pot re, Tek no lo ji ve Kül tür Sa nat Say fa la rý i le o ku yu cu la rý na bir çok bil gi yi genç bir yak la þým la u laþ tý rý yor. B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Bir kim se den bir þe yi yap ma sý ný ve ya yap ma ma sý ný is te me, di le me. - A ðýr baþ lý lýk, o nur lu luk. 2. Klâ sik Türk Mü - zi ðin de kul la ný lan ma kam la r dan bi ri. 3. Ge mi ler de yol cu la rýn hiz me ti ne ba kan gö rev li. - Har man sa vur mak ta kul la ný lan, ça tal bi çi - min de, tah ta dan ta rým a ra cý. 4. Tü tün diz me ye, ku rut ma ya, iþ le me ye ya rý yan üs tü ka pa lý yer, ser gi. - Rah me tul la hi a ley hin ký sa sý. - Yü - ce duy gu lar la iþ yapan. 5. Rus ya pý sý, ka ra dan ha va ya gü düm lü si lâh. - Ba kým lý kü çük or man. 6. Ka lýn ka ba ku maþ. - Mev le vî ler de se - ma tö re ni. - Þöh ret, þan. 7. Tüy lü, kýl lý çu ha. - Kav mi bir tu fan la yok o lan pey gam ber. - Gü ney Af ri ka'nýn mil let ler a ra sý tra fik i þa re ti. 8. Yö ne ti ci li ði ni va li nin yap tý ðý coð ra fi ve si ya sî böl ge. - Ta rih ön ce sin den gü nü mü ze ka dar de ði þik çað la rýn ve uy gar lýk la rýn kül tür de - ðer le ri ni tem sil e den e ser ve ya ka lýn tý. - Kalp ka tý lý ðý. 9. Kü tah ya i li ne bað lý il çe ler den bi ri. - A IDS vi rüs le ri. 10. Hay van la ra i þa ret koy - mak a ma cýy le ku lak la rý ný kes mek ya da boy nu zu nu kert mek. - Di ni miz ce ye nil me si, i çil me si ve kul la nýl ma sý ca iz o lan BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI M Ü Z A Y E D E O Ý M A Ü V E Y Ý K Ý R A M A N Þ E K A Y O K U Þ D A A Z A M Ý A H Ý R E T H T A C Ý Z R E N O A V K Ý R A Z M D Ý Z E A K A D E M Ý E R Ý T D L Ý L A A L M E L Ý M A L I Ý N E Z E Ý M A M E YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA- 1. Do ðu Ka ra de niz böl ge si ne öz gü yel ken li bir tür ký yý tek ne si. - Ö ne mi ve de ðe ri çok o lan e ser. 2. Güç lü ve be ce rik li, çe vik, e - ner jik. - Ka ri ka tür de i çi söz le dol du ru lan yu var lak. 3. Üs ta dý mýz Be di üz za - man Hz.le ri nin ö zel lik le genç le re, i hti yar la ra, ba yan la ra, has ta la ra ses le ne rek yaz dý ðý bir e se ri. - Ku zu se si. 4. Rad yo ak tif ci sim ler de öl çü bi ri mi. - Av ras ya Stra te jik A raþ týr ma lar Mer ke zi ad lý ku ru lu þun ký sa sý. 5. Bo zul ma ya baþ la yan su lu yi ye cek le rin ü ze rin de o lu þan kö pük. - Bir ba yan a dý. 6...U ZUN, bir rad yo tv prog ram cý sý. - Ý ra de dý þý kas ha re ke ti. 7. Be sin ler de az mik tar da bu - lu nan, vü cut ta ya pýl ma yan, yað da ve su da e ri ye bil me ö zel li ði bu lu nan, ek sik li - ði çe þit li has ta lýk la ra yol a çan mad de le re ve ri len ge nel ad. 8. Hi cab his si. - Kur'ân 'da bir sû re a dý. 9. Kýþ mev simin de ya pý lan bir spor. - Ay e vi. 10. Ba zý gý da la ra ka tý lan kes kin ko ku lu bir bit ki. - Yük hay van la rý nýn a yak la rý na ça ký - lan de mir. 11. Bir par ça, a zý cýk. - Volt am pe rin ký sa sý. 12. Bil gi, bi li nen. KÜLTÜR SANAT bir mek tep ol du YENÝ ASYA'NIN YILLAR ÖNCE YAYINLADIÐI "ELÝF EDEBÝYAT EKÝ"YLE ÝLGÝLÝ OLARAK DÜZENLENEN TOPLANTIDA KONUÞAN ÞAÝR VE YAZAR SUAD ALKAN, ELÝF'ÝN KENDÝ KÜLTÜRÜNDEN DOÐDUÐUNU VE ÞÝÝRSÝZ TOPLUMUN AYAKTA DURAMAYACAÐINI SÖYLEDÝ. GA ZE TE CÝ ya zar Su ad Al kan, 1970 li yýl la rýn et ki li kül tür sa nat ve e de bi yat e ki E lif in hi kâ - ye si "ni an lat tý. E de bi yat Sa nat ve Kül tür A raþ - týr ma la rý Der ne ði nin (ES KA DER) Ca ða loð - lu nda ki Ti maþ Ki tap kah ve de dü zen le di ði Ba bý â li Soh bet le ri çer çe ve sin de ger çek le þen top lan tý il gi gör dü. Top lan tý nýn a çýþ ko nuþ ma sý ný ya pan Meh - met Nu ri Yar dým, 1970 li yýl lar da bir ga ze te - nin haf ta lýk o la rak e de bi yat e ki ver me si çok ö - nem liy di. O ku yu cu la rý Ye ni As ya nýn E lif e ki - ni he ye can la bek ler di. Bu o kul dan bir çok ya - zar ve þa ir ye tiþ ti. Ben de ilk ö dü lü mü E lif ten al dým. E lif bir mek tep ol muþ tur. Bu mek te bin ku ru cu su ve i da re ci si Su ad Al kan ýn kat ký la - rýy la E lif te â de ta e de bi ya týn ve sa na týn nab zý tu tul muþ tur de di. ÞÝ ÝR SÝZ BÝR TOP LUM O LA MAZ As ker den gel dik ten son ra ga ze te ci li ðe na sýl baþ la dý ðý ný an la tan Su ad Al kan i se, on üç yaþ - la rýn da ilk ya zý sý ný yaz dý ðý ný söy le di. Ok ya nus - ta in ci a ra mak la dar a lan da in ci a ra ma nýn far - ký na de ði nen Su ad Al kan ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: Þi ir bir kül tü rün tem sil ci si dir. Sý - nýr la rý ge niþ le te me di ði miz za man dar a la na sý - ký þý rýz. Þi ir bu kül tür a la ný nýn in ci si ve ya ya ku - tu dur. Þi ir siz bir top lum o la maz, e ðer var gö - rü nü yor sa; top lum sa yýl ma ö zel li ði ni yi tir miþ - tir. Bir kül tür dö nü þü mü ya þý yo ruz. Bu nun se - be bi de sa nat ek sik li ði. Ye ni As ya da ça lý þýr ken ilk ih ti ya cýn kül tür ol du ðu ka na a ti ne var dým ve öy le baþ la dýk ça lýþ ma ya Ve on dört yýl ça - lýþ tým. E lif, bu bir lik te ça lýþ ma nýn ge tir di ði, ken di li ðin den or ta ya çý kan bir e ser dir. E LÝF KEN DÝ KÜL TÜ RÜN DEN DOÐ DU Pek çok ya za rýn E lif ten ye tiþ ti ði ni; ö nem - li a ka de mik ça lýþ ma la ra da ka pý a ra lan dý ðý ný H a z ý r l a y a n : E r d a l O d a b a þ (er da lo da 1 söy le yen Su ad Al kan þöy le de vam et ti: Her sa nat e se ri nin e leþ ti ri ye ih ti ya cý var dýr. Hat - ta e leþ ti ri sa nat tan da ha ö nem li dir. Ve Meh met Kap lan ýn þöy le bir sö zü var dýr: Sa nat e ser le ri çek me ce ler de ge liþ mez. Ben de ge len ya zý la ra mek tup la ce vap ya zýp ge - rek li ten kit le ri mi ya par dým. Çar pýl maz sa - nýz, çar pa maz sý nýz. Ve hiç bir ka pý a ra la ya - maz sý nýz. Ya ni in san la rýn be yin le ri ni iþ le - mez hâ le ge ti re mez si niz. Sa nat ta, kül tür de Ýn sa na e dep ya ký þýr BÝ ZÝM A Ý LE DER GÝ SÝ NÝSAN SAYISINDA, PEY GAM BER E FEN DÝ MÝ - ZÝN (ASM) GÜ ZEL AH L KIN DAN YO LA ÇI KA RAK 'E DE B'Ý E LE AL DI. BÝ ZÝM A i le Der gi si Ni san sa yý sýn da gü - zel ah lâ kýn bir has le ti o lan e de bi e le al dý. Kâ i na týn uð ru na ya ra týl dý ðý Re - sul-i Ek rem i (asm) dün ya ya teþ rif et ti - ði kut lu do ðum haf ta sýn da þe fa a ti ne na il o la bil me du â sý i le a ný yo ruz di yen Bi zim A i le Der gi si, Ni san sa yý sýn da Pey gam be ri miz in (asm) ah lâ ký ný ör - nek a la rak yo la çýk tý. Ben gü zel ah lâ ký ta mam la mak i çin gön de ril dim Ha - dis-i Þe ri fin den ha re ket le Re su lul lah a o lan sev gi nin an cak O nu ör nek al - mak la gös te ri le bi le ce ði ni i fa de e den Bi zim A i le der gi si, O na ben ze me nin ö ne mi ne de ðin di. O nu sev mek, gü zel ah lâ ký ný ör nek a la rak O na ben - ze mek ten ge çi yor man tý ðýn dan yo la çý kan Bi zim A i le der gi si, E - fen di mi zin (asm) gü zel ah lâ kýn - dan: Say gý, mer ha met, hoþ gö rü, hüsn-ü zan, e dep, ha yâ, sö zün - de dur mak, kalp kýr ma mak, kavl-i le yin sa hi bi ol mak, ha yýr lý in san ol mak gi bi bir çok ko nu baþ lý ðý ný e le al dý. Bu ay ka pak ko nu su i se e dep ol du. E de bin ne ol du ðu nu, ne ol ma dý ðý ný, gü nü müz de ki al gý sý ný, ya þan tý - mýz da ki yan sý ma sý ný sor gu la - yan Bi zim A i le, Sün net-i Se - niy ye ye it ti ba bo yu tun da ne - re de dur du ðu mu zu an la ma ya ça lýþ tý. Ka dýn Dün ya sý, Ço cuk Ha li, Ýl ham, Ha ným Ha ný ma ve Ta rih say fa la rýy la zen gin le þen Bi zim A i le Der gi si Ni san sa yý sýy la yi ne do lu do lu. ESKADER'in düzenlediði toplantýda, 1970'lerde Yeni Asya'nýn yayýnladýðý Elif ekinin hikâyesi konuþuldu da i ma ye ni den do ðum lar ol ma lý dýr. GENÇ LER DE BÝR KI PIR DA MA VAR Genç ler de bir ký pýr dan ma gör dü ðü nü söy - le yen, Su ad Al kan ko nuþ ma sý nýn son la rý na doð ru þun la rý söy le di: Genç le re ye ni im kân lar sað lan ma lý. Her ke sin bil di ði ni söy le me nin bir an la mý yok. Ka le min do kun ma dý ðý yer le re do - ku nul ma lý. Ve genç le ri mi zin ken di ni ge liþ ti re - bi le ce ði or tam lar ha zýr lan ma lý. Ý ler le mez se niz, ge ri ler si niz. E de bi yat bir tem sil dir. Top lu mu tem sil e der. YÜK SEL ME AÞ KI NI KAY BE DEN HER ÞE YÝ NÝ KAY BE DER Su ad Al kan, Ba tý Me de ni yet i bi zim me de - ni yet i miz den son ra doð muþ tur. Türk çe ko - nu þu yo ruz, a ma Müs lü man di liy le ko nuþ mu - yo ruz; Av ru pa dan ter cü me ler le ko nu þu yo ruz ve þi ir, ro man ve hi kâ ye ler yaz dýk böy le. Zen - gin bir sö mür ge he ge mon ya sý ya þa dýk fel se fi, psi ko lo jik ve sos yo lo jik o la rak. di ye rek ko nuþ - ma sý na son ver di. Prog ra mýn so nun da Fa ruk Ça kýr, A li Hak - koy maz, Ýs me tul lah Gü ler, Re cep Ars lan E lif e kiy le il gi li dü þün ce le ri ni di le ge tir di ler. Hak - koy maz, Su ad Al kan ýn A ya Sen fo ni þii ri ni o - kur ken Ýb ra him Gü leç i se E lif Tür kü sü nü ses len dir di. Ýstanbul / Yeni Asya 'Dost lar be ni u nut ma sýn' di yen A þýk Vey sel a nýl dý HALK O za ný  þýk Vey sel, Bur sa mer kez Os - man ga zi Be le di ye si ta ra fý nan ö lü mü nün 39. yý - lýn da tür kü ler le a nýl dý. A na do lu nun en bü yük o zan la rýn dan bi ri ka bul e di len  þýk Vey sel, Gök de re Kül tür Mer ke zi nde Os man ga zi Be le - di ye si Türk Halk Mü zi ði Ko ro su nun ses len - dir di ði tür kü ler le a nýl dý. Kon ser,  þýk Vey sel in u nu tul maz e se ri U zun Ýn ce Bir Yol da yým tür - kü sü i le baþ la dý.  þýk Vey sel in ha ya tý nýn an la - týl dý ðý si ne viz yon gös te ri si duy gu sal an la rýn ya - þan ma sý na sebep ol du. Bur sa / ci han Fi lis tin, Dün ya Mi ras la rý i çin lis te ha zýr la dý BM E ði tim, Bi lim ve Kül tür Ör gü tü ne (U NES - CO) tam ü ye o lan Fi lis tin, ör gü tün Dün ya Mi - ras la rý lis te si i çin 20 yer be lir le di. El A ra bi ya nýn ha be ri ne gö re Fi lis tin Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý BM Da i re si Mü dü rü Ö mer A va dal lah, Dün ya Mi - ras la rý lis te si ne a lýn ma sý i çin Ku düs, Ba tý Þe ri a ve Gaz ze den 20 ye rin is mi ni bir kaç gün i çin de su - na cak la rý ný be lirt ti. A va dal lah, dün yap tý ðý a çýk - la ma da, Bu gün den i ti ba ren tam ü ye yiz. Bun - dan son ra söz leþ me çer çe ve sin de di ðer ül ke le rin sa hip ol du ðu hak la ra biz de sa hi biz. Do la yý sýy la lis te mi zi Dün ya Mi ras la rý Ko mi te si ne su na bi li - riz di ye ko nuþ tu. Fi lis tin li yet ki li, ni haî lis te nin - se Dün ya Mi ras la rý Ko mi te si nin Ha zi ran da ya - pa ca ðý yýl lýk top lan tý da su nu la ca ðý ný söy le di. Fi - lis tin in lis te sin de Bey tül la him de Hz. Ý sa nýn doð du ðu yer o la rak ka bul e di len Mi lad Ki li se si, El Ha lil de ki Es ki Kent, Lut Gö lü Par þö men le ri - nin bu lun du ðu Kum ran da ki ma ða ra lar ve sa - ray la rýn bu lun du ðu kay de dil di. An ka ra / a a Ney eþ li ðin de ki tap o ku du lar KÜ TÜP HA NE LER Haf ta sý mü na se be tiy le To - kat ýn Tur hal Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü nün or ga ni ze et ti ði Tur hal O ku yor i sim li ki tap o - ku ma ya rýþ ma sý nýn ö dül tö re ni Be le di ye Kül tür Mer ke zi Sa lo nu nda ya pýl dý. Tur hal Tek nik ve En düs tri Mes lek Li se si nin des tek le riy le ha zýr - la nan prog ram da a ra la rýn da Tur hal Kay ma ka - mý Meh met Ün lü, Tur hal Be le di ye Baþ ka ný A li Gö zen ve To kat Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü Le - vent Ya zý cý nýn da bu lun du ðu çok sa yý da da - vet li, ney eþ li ðin de on da ki ka ki tap o ku du. Ney eþ li ðin de ki tap o ku ma nýn çok zevk li ol du ðu nu di le ge ti ren dâ vet li ler, fark lý uy gu la ma la rýn dan do la yý Ýl çe Mil lâ E ði tim Mü dür lü ðü ne te þek - kür le ri ni i let ti. To kat / ci han

5 Y DÜNYA 5 Beyaz Saray'dan yapýlan a çýk la ma da, O ba ma nýn 2012 U lu sal Sa vun ma Yet ki Ya sa sý nýn Ý ran ko nu sun da ki yap tý rým la rý i çe ren 1245 sa yý lý bö lü mü ne yö ne lik ka rar lý lý ðý be lir til di. ABD den Ýran yaptýrýmý ABD BAÞKANI BARACK OBAMA, ÝRAN'DAN PETROL ALIMINI AZALTMAYAN ÜLKELERE YÖNELÝK YAPTIRIMA GÝDECEKLERÝNDE KARARLI VE HAZIRLIKLI OLDUKLARINI AÇIKLADI. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, kü re sel pi ya sa da ye ter li dü zey de pet rol bu lun ma sý nýn ül ke le re, Ý ran dan ham pet rol a lý mý ný a zalt ma ya im kân ta ný dý ðý ný be lir te rek, Ý ran dan pet rol a lý mý ný ö nem li de re ce de dü þür me yen ül ke le re yö ne lik yap tý rý ma gi de cek le ri nin ka rar lý ðý ný a çýk la dý. A çýk la ma da, O ba ma nýn 2012 U lu sal Sa vun ma Yet ki Ya sa sý nýn Ý ran ko nu sun da ki yap tý rým la rý i çe ren 1245 sa yý lý bö lü mü ne yö ne lik ka rar lý lý ðý be lir til di. E ner ji En for mas yon Da i re si nin a na li zi ne gö re, dün ya pet rol pi ya sa sýn da þu Ba rack O ba ma an da Ý ran kay nak lý ol ma yan ye ter li pet rol te da ri ki nin bu lun du ðu nun gö rül dü ðü i fa de e di len a çýk la ma da, bu nun ya ban cý ül ke le re, Ý ran pet ro lü ne ba ðým lý lýk la rý ný cid dî de re ce de a zalt ma yö - T. C. MERKEZ / KOCAELÝ 1. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/13 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : 1- Koca e li i li Ýz mit il çe si Ye ni do ðan ma hal le si 107 a da 115 par sel de ka yýt lý 2/100 ar sa pay lý ze min kat 1 no lu 8 m 2 yü zöl çüm lü dük kân va sýf lý ta þýn maz. 2- Kocaeli ili Ýzmit ilçesi Yenidoðan mahallesi 107 ada 115 parselde kayýtlý 8/100 arsa paylý zemin kat 2 nolu 50 m 2 yüzölçümlü dükkân vasýflý taþýnmaz. Taþýnmazýn Adresi : Yenidoðan mahallesi D-100 Kara yo lu ü ze ri Diz dar apt. N: 64 Ýz mit / KO CA E LÝ Taþýnmazýn Özellikleri : Sa tý þý is te ni len par sel ü ze rin de bod rum, ze min ve 6 nor mal kat lý be to nar me kar kas bi na var dýr. Binaya D-100 Ka ra yo lu ta ra fýn dan gi ril mek te dir. Top lu ta þým a raç la rý i le u la þým im kâ ný var dýr ve her tür lü Be le di ye hiz me tin den is ti fa de et mek te dir. Þe hir mer ke zi ne yü - rü yüþ me sa fe sin de ve D-100 ka ra yo lu na cep he li ol ma sý de ðe ri ni o lum lu yön de et ki le mek te dir. Takdir Olunan Kýymeti : 1. SIRADA YAZILI TAÞINMAZ ,00 TL. 2. SIRADA YAZILI TAÞINMAZ ,00 TL. KDV Oraný : % Satýþ Günü : 1. SIRADA YAZILI TAÞINMAZ 07/05/2012 Pazartesi günü 10:30-10:40 saatleri arasýnda 2. SIRADA YAZILI TAÞINMAZ 07/05/2012 Pazartesi günü 10:50-11:00 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirti len gün ve sa at te KO CA E LÝ 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ'nde a çýk ar - týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý i le Per þem be gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal - mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le - cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, 1/2 ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. Tel la li ye res mi ve bi rik miþ ver gi ler i ha le be de lin den ö de ne cek tir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/13 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 22/03/2012 (Ýc.Ýf.K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: B: Resmi Ýlanlar nün de im kân ver di ði kay de dil di. A çýk la ma da, O ba ma nýn bu ka ra ra var ma sýn da, ba zý ül ke le rin pet rol ü re ti mi ni ar ttýr ma sý ve var o lan stra te jik stok la rýn da et ki li ol du ðu be lir til di. ABD yö ne ti min den üst dü zey yet ki li ler de O ba ma nýn bu ka ra rý, kü re sel e ko no mik þart lar i le pet rol pi ya sa sý ný dik ka te a la rak ve çok çe þit li ve ri le ri in ce le me si nin ar dýn dan çok dik kat li dü þü ne rek ver di ði ni ak tar dý. O ba ma nýn, Ý ran dan ham pet rol ve pet rol ü rün le ri a lý mý nýn a zal týl ma sýn dan pi ya sa nýn za rar gör me di ðin den e min ol mak i çin kü re sel pi ya sa yý ya kýn dan iz le me ye de vam e de ce ði ni i fa de e den yet ki li ler, ka ra rýn ABD ve dün ya da pet rol fi yat la rý ný na sýl et ki le ye ce ði ne da ir net cevap lar ver mek ten ka çýn dý. Was hing ton / a a T. C. ÜSKÜDAR 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/16305 Esas. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- Tapu Kaydý : Üskü dar, Al tu ný za de ma hal le si, Paf ta (197), A da (15), Par sel (3) no lu ,50 m 2 mik tar lý ta þýn maz ü ze rin de ki, 26/4180 ar sa pay lý ma hal len Vey si pa þa so kak, nu ma ra (2N) de ki, Hi lal Ko nut la rý, 5. Blok 1. kat (4) no lu ba ðým sýz bö lü mün ta ma mý (Ta þýn maz 150 m 2 nin ü ze rin de o lup KDV'si % 18'dir.) Özellikleri : Sa tý þý is te nen gay ri men kul, ö zel lik le ri Par sel ü ze rin de on do kuz a det bi na var dýr. 5. Blok, par sel gü ney ba tý sýn da bu lun mak ta dýr. Bah se ko nu 5. Blok, on i ki yýl ön ce in þa e di len, Mi mar lýk hiz met le ri ne e sas, IV.sý nýf B gru bu ya pý lar dan o lan, Bod rum Kat, Ze min kat ve üç nor mal kat lý, Be to nar me Kar kas bi na dýr. Bi na nýn nor mal kat a lan la rýn da i ki þer a det mes ken bu lun mak ta o lup, top lam da bi na da do kuz a det mes ken var dýr. Bah se ko nu 5. blok 1. kat (4) no lu mes ken bi na nýn do ðu ta ra fýn da bu lun mak ta o lup, gi riþ ho lü, üç o da, sa lon, mut fak, ban yo, e be veyn ban y o su, tu va let ve bal kon ma hal le rin den i ba ret, yak la þýk 200 m 2 a lan lý dýr. Bi na nýn in þa sýn da stan dart ol du ðu ka bul e di len mal ze me ler kul la nýl mýþ o lup, ba ðým sýz bö lü mün ýs lak ze min dö þe me le ri se ra mik mal ze mey le o da ze min dö þe me le ri i se la mi nant par ke mal ze mey le kap lan mýþ týr. Müs ta kil kom bi li, ka lo ri fer li ý sýn ma tü rün de dir. Ö zel gü ven lik li si te nin, ka pa lý o to park a la ný, bas ket bol sa ha sý, fit ness cen ter ve ka pa lý yüz me ha vu zu bu lun mak ta dýr. Be le di ye alt ya pý hiz met le ri nin bu lun du ðu ve u la þým im kâ ný o lum lu ö zel lik te ki par sel dir. Parsel Kýsýklý caddesi Ýmar Durumu TÜRKÝYE'DEN OLUMLU ÝÞARETLER GELDÝ Ý RAN DAN ham pet rol a lým la rý ný ö nem li öl çü de dü - þür dü ðü i çin 10 AB ül ke si ve Ja pon ya nýn e ko no mik yap - tý rým lar dan mu af tu tu la ca ðý ný ha týr la tan yet ki li ler, ay ný yön de ha re ket e de cek di ðer ül ke le rin de mu af o la bi le ce - ði ne dik ka ti çek ti. ABD nin di ðer müt te fik ve part ner le - riy le bu ko nu da mü za ke re le ri nin de vam et ti ði ni söy le - yen yet ki li ler, her gün ye ni o lum lu ge liþ me le rin ol du ðu - nu söy le di. Yet ki li ler, Tür ki ye yi ör nek gös te re rek, Ör - ne ðin, Tür ki ye den o lum lu i þa ret ler gel di. Tür ki ye, Ý - ran dan ham pet rol a lý mý na bü yük o ran da ba ðým lý ol - ma sý na rað men, bu nu a zal ta ca ðý ný be lirt ti de di. Yet ki - li ler, O ba ma yö ne ti mi nin, Ý ran dan ham pet rol a lý mý ný a - zalt ma yan ül ke le re Ha zi ran da ger çek ten yap tý rým uy - gu la ma ya ka rar lý o lup ol ma dý ðýy la il gi li o la rak da Yap tý - rým la ra git me yö nün de ta ma men ha zýr lýk lý yýz de di. ve Capitol AVM'ye yakýn konumdadýr. : Üsküdar Be le di ye Baþ kan lý ðý'nýn ta rih ve 1781 sa yý lý ya zý la rýn da, Üs kü dar, Al tu ni za de ma hal le si, Paf ta (197), A da (15), Par sel (3) nu ma ra lý ta þýn maz i le a la ka lý, Ý mar Du rum bil gi le ri ne gö re; tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li, Al tu ni za de Uy gu la ma Ý mar Pla nýn da ve t.t'li ve 1/1000 öl çek li plan ta di la týn da, "Ko nut" a la nýn da, Ya pý lan ma þart larý, Ay rýk ni zam, H= 12,50 (4 kat), max TAKS: 0.25, Max. KAKS = 1.00 ol du ðu be lir til mek te dir. Ay rý ca par se le kom þu ve ya yol kar þý sýn da tes pit li ta ri hi e ser ni te li ðin de ya pý bu lun ma sý ha lin de uy gu la ma es nasýn da A nýt lar Ku ru lun dan gö rüþ a lýn ma sý ge rek mek te dir. Satýþ Saati : 14:00-14:10 Arasý Muhammen Bedeli: ,00 TL Satýþ Þartlarý : 1- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Üs kü dar 5. Ýc ra Mü dür - lü ðü o da sý ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa - týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me - ti nin % 40 'ýný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban kanýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil - le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK. m. 126) B: Resmi Ýlanlar Tür ki ye ye, NA TO da li der lik im kâ ný ve ril me li ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn Si ya sî Ýþ ler den So rum lu es ki Müs te þa rý ve ABD nin es ki NA TO Da i mi Tem sil ci si Nic ho las Burns, Tür ki ye ye NA TO i çe ri sin de li der ol ma ve hak et ti ði et ki ye sa hip ol ma im kân la rý ný sun ma lý yýz de di. Har vard Ü ni ver si te si John F. Ken nedy Yö ne tim O ku lu nda dip lo ma si ve u lus la r a ra sý si ya set bi li mi pro fe sö rü o lan Burns, Chi ca go da ver di ði Av ru pa ve tran sat lan tik it ti fak ko nu lu bir kon fe rans ta Tür ki ye yle il gi li öv gü do lu söz ler sarf et ti. Burns, Tür ki ye nin ö zel lik le Or ta do ðu da si ya sî ö ne mi nin art tý ðý ný be lir te rek, þöy le de vam et ti: Tür ki ye, si ya sî, as ke rî ve e ko no mik güç o la rak yük se li yor. E ko no mik bü yü me ve ri le ri ve si ya sî et ki a çý sýn dan bak tý ðý nýz da, Tür ki ye muh te me len NA TO it ti fa ký i çe ri sin de bu du rum da ki tek ül ke. Bir çok A rap la di ya lo ðu ma da ya na rak söy le ye bi li rim ki Tür ki ye þu an da Av ru pa ül ke le ri a ra - BÝR LEÞ MÝÞ Mil let ler, Su ri ye de a teþ kes i lân e dil me si du ru mun da, bu nu ye rin de iz le ye cek 250 ki þi lik bir göz lem ci he ye ti gön der me yi ta sar lý yor. BM de gö rev li dip lo mat lar, u lus la r a ra sý tem sil ci Ko fi An nan ýn Su ri ye de re jim i le si lâh lý mu ha le fet a ra sýn da bir a teþ kes an laþ ma sý sað la ma sý du ru mun da, BM nin bu he ye tin yer leþ ti ril me si nin þart la rý ný ye rin de in ce le me si a ma cýy la ba rýþ mu ha fa za o pe ras yon la rý bö lü mü nden bir uz man e ki bi nin gön de ril me si i çin Þam dan i zin is te di ði ni be - HA BER LER sýn da Or ta do ðu da ki bel ki de en et ki li ül ke. Bu o la ða nüs tü bir ge liþ me. Burns, NA TO i çe ri sin de Tür ki ye ye li der lik im kân la rý nýn su nul ma sý ge rek ti ði ni dü þün dü ðü nü kay de de rek, þun la rý söy le di: Bu gü ne ka dar bir Türk NA - TO Ge nel Sek re te ri hiç ol ma dý. Za man za man Af ga nis tan da ki I SAF mis yon la rý na Türk ge ne ral ler ko mu ta et miþ ol sa da Tür ki ye, sü rek li bir te mel de as ke rî mis yon la rý mý za hiç ön cü lük et me di. Za man za man güç den ge le ri de ði þir ve þu an da da bu nun ol du ðu nu gö rü yo ruz. Ve Tür ki ye nin bu it ti fak i çe ri sin de yer al ma sýn dan do la yý çok þans lý yýz. Tür ki ye nin var lý ðý, it ti fa ký güç len di ri yor. Do la yý sýy la, be nim dü þün ce me gö re ki bu ra da ki þi sel o la rak ko nu þu yo rum, NA TO yu des tek le yen biz ler, he pi miz Tür ki ye ye li der ol ma, li der o la rak ka bul gör me ve hak et ti ði et ki ye sa hip ol ma im kân la rý ný sun ma lý yýz. Was hing ton / a a Suriye'nin Annan planýný kabul etmesinin ardýndan ateþkes ilân edilmesi bekleniyor. BM, Suriye ye gözlemci göndermek istiyor lirt ti. Su ri ye yö ne ti mi nin bu is te ðe he nüz ce vap ver me di ði kay de dil di. Gön de ril me si plan la nan 250 göz lem ci si lâh lý ol ma ya cak ve Su ri ye as ker le ri ta ra fýn dan ko ru na cak. Göz lem ci le rin, Lüb nan, Go lan ya da Gü ney Su dan da ha li ha zýr da bu lu nan BM ba rýþ gü cü as ker le rin den sað lan ma sý plan la ný yor. An nan ýn söz cü sü Ah med Fev zi de ay rýn tý ya gir me den, BM ba rý þý mu ha fa za o pe ras yon la rý bö lü mü nün Su ri ye ye bir he yet gön der me ye ha zýr lan dý ðý ný söy le di. New York / a a Alkollü yakalanýnca görevinden istifa etti n AL KOL LÜ o la rak a raç kul la nýr ken po li se ya ka la nan A vus tur ya nýn Vil lach Be le di ye Baþ ka ný yar dým cý sý Ric hard Pfe i ler is ti fa et ti. Ýk ti dar da ki Sos yal De mok rat Par ti li Pfe i ler in gü ney o to yo lun da yap tý ðý ka za son ra sý 1,4 pro mil al kol lü ol du ðu nun an la þýl dý ðý be lir til di. Ka za son ra sý ba sý na ya zý lý a çýk la ma gön de ren Pfe i ler, ge ce ya rý sý o to yol da o to mo bi liy le se yir ha lin dey ken, sa ni ye lik bir uy ku so nu cu mad dî ha sar la so nuç la nan bir ka za yap tý ðý ný ve ya pý lan kon trol de al kol lü ol du ðu nun belirlendiðini bil dir di. Pfe i ler, bu o lay dan ge rek li der si çý ka ra rak gö re vin den der hal is ti fa et ti ði ni kay det ti. Viyana / aa AB Ý ler le me Ra po ru Rum la rý en di þe len dir di n RUM si ya sî par ti le rin, Av ru pa Par la men to su nun (AP) Tür ki ye nin AB ye ü ye li ði i le il gi li ha zýr la mýþ ol du ðu i ler le me ra po ru nun muhtevasýyla il gi li en di þe be lirt tik le ri bil di ril di. Rum Fi le left he ros ga ze te si, AP Ra po ruy la Ýl gi li En di þe ve Dü þün ce baþ lý ðýy la ak tar dý ðý ha be rin de, ra por da Ma raþ ve baþ lýk la rýn a çýl ma sý i le il gi li o lum suz i fa de ler bu lun du ðu nu ve par ti le rin, ra por la il gi li tep ki le ri nin ö te sin de, Rum Yö ne ti mi Baþ ka ný Di mit ris Hris tof yas ýn Kýb rýs so ru nun da iz le di ði po li ti kay la il gi li e leþ ti ri ler de bu lun du ðu nu yaz dý. Ha be re gö re, E mek çi Hal kýn Ý le ri ci Par ti si (A KEL), ra por da ki Kýb rýs so ru nuy la il gi li pa rag raf ta cid dî be lir siz lik ler ve yan lýþ lar bu lun du ðu nu ö ne sür dü. Hris to du lis ay rý ca, AP ýn ra po run da, ge çen ra por da ki gi bi çö züm pa ra met re le ri ne de ðin me di ði ni ö ne sür dü. Lefkoþa / ci han Pa kis tan da, 5.3 bü yük lü ðün de dep rem n PA KÝS TAN IN ku ze yin de ki Hay ber Pak tun va e ya le tin de 5.3 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di. Pa kis tan Me te o ro lo ji Ku ru mu (MET), or ta þid det li sar sýn tý nýn Svat, Man þeh ra, A bo da bad, A þa ðý Dir þehirle rin de ve ül ke nin ku zey böl ge le rin de his se dil di ði ni du yur du. Can kay bý nýn ol ma dý ðý dep re min halk ta kor ku ve pa ni ðe sebep ol du ðu bil di ril di. Ýslamabad / aa Rum lar i le Ýs ra il a ra sýn da ye ni an laþ ma n KIB RIS Rum yö ne ti mi i le Ýs ra il a ra sýn da dün ye ni an laþ ma lar im za la na rak, i ki ül ke a ra sýn da ki as ke rî iþ bir li ði nin ö nem li öl çü de ge niþ le til di ði bil di ril di. Rum Fi le left he ros ga ze te si, Ýs ra il Sa vun ma Ba kan lý ðý As ke rî Bü ro su Si vil So rum lu su Ya kop La or i le Rum Sa vun ma Ba ka ný Di mit ris Ý li a dis in dün im za la dýk la rý ye ni an laþ ma la rýn Rum ta ra fý i le Ýs ra il ara sýn da ki yýl lýk iþ bir li ði prog ra mý da hi lin de ol du ðu nu du yur du. Lefkoþa / ci han

6 6 HA BER Y Ko ru ma Ka nu nu i fa de öz gür lü ðü ne en gel ca ni as ya.com.tr Ey vah, ço cuk lar na maz ký la cak! Oku muþ yaz mýþ in san la rýn Ýs lâm di nin den ürk me le ri, on la rýn doð ru Ýs lâm ý ta ný ma dý ðý ný gös te rir, a ma ay ný za man da bü tün Müs lü man la rýn ü ze rin de a ðýr bir gü zel ör nek ol ma so rum lu lu ðu ol du ðu nu da... Bü tün dün ya da Ýs la mo fob ya/ Ýs lâm kor ku su na kar þý ça lýþ ma lar ya pýl ma sý ge re kir der ken, hal kýn ek se ri si nin Müs lü man ol du ðu Tür ki ye gi bi ül ke ler de bi le ben zer ça lýþ ma la ra ih ti yaç du yul du ðu nu u nut ma mak lâ zým. TBMM de ka bul e di len ve e ði tim yý lý ný þek lin de ki uy gu la ma i le 12 yý la çý ka ran ye ni ka nu na gö re or ta o kul lar da seç me li o la rak Kur ân der si ve Pey gam be ri mi zin ha ya tý o ku tu la cak. Þim di ye ka dar 12 yýl ve hat ta da ha faz la zo run lu e ði tim is te yen çev re ler, bu de fa Böy le bir e ði tim sis te mi dün ya nýn hiç bir ge liþ miþ de mok ra tik ül ke sin de yok de me ye baþ la dý. (Hik met Çe tin ka ya, Cum hu ri yet, 31 Mart 2012) Doð ru dur, böy le bir e ði tim sis te mi (en a zýn dan bu gü ne ka dar uy gu la nan þek liy le) dün ya nýn hiç bir ye rin de yok; a ma bu fark lý lýk o kul lar da Kur ân öð re ti le ce ði i çin de ðil, e ði ti min te me lin de Ke ma list an la yýþ ol ma sýn dan kay nak la ný yor. Dü þü nün ki, be den e ði ti mi ve ma te ma tik der si ne ka dar bü tün ders ler Ke ma list an la yýþ a uy gun ol mak zo run da. Böy le bir e ði tim si ste mi ne, de ðil de mok ra tik ül ke ler de, her han gi bir ül ke de rast la na bi lir mi? Ma a le sef ba zý ay dýn la rý mýz da o kul lar da o ku yan ço cuk la rý mý zýn na maz ký la bi le cek le rin den do la yý en di þe ye ka pýl mýþ lar. Lâ hav le ve lâ kuv ve te il lâ bil lâh (Güç ve kuv vet an cak Al lah tan dýr.) Ço cuk la rý mý zýn na maz kýl ma ih ti ma lin den kor kan çev re ler, ço cuk la rý mý zý yut ma ya ça lý þan her tür lü kö tü lük ve mu sî bet kar þý sýn da a ca ba ni çin ses siz ka lýr lar? Ya ni bir ço cu ðun na maz kýl ma ih ti ma li ya da kýl ma sý, o nun çe te le re ka týl ma sýn dan da ha mý kö tü dür? El bet te mak sa dý mýz na maz i le çe te ci li ði ký yas la mak de ðil, a ma baþ ka ne di ye bi li riz? Na maz ký lan bir ço cuk tan ya da genç ten kim ne za rar gö rür? Böy le bir ço cuk, a i le si ne ne gi bi za rar ve rir? O kul lar da a çýl ma sý ný um du ðu muz, ta lep et ti ði miz ve bek le di ði miz mes cid le rin e ði ti me ne gi bi za ra rý do ku na bi lir? Lüt fen, ger çek le ri gö re lim. Ba rýþ di ni o lan Ýs lâ mi ye tin öð re nil me si ve öð re til me sin den hiç kim se ye bir za rar gel mez. Ý ti raz et mek is te yen ler, bu di nin doð ru bir þe kil de öð re til me si ni ta lep et sin ler. Ken di ço cu ðu nun ya da bü tün ço cuk la rýn na maz kýl ma sýn dan ya da Kur ân o ku ma yý öð ren me sin den ür ken ler, si nek ý sýr ma sý kor ku suy la ken di si ni u çu ru ma a tan ki þi ye ben ze mez mi? Ta biî ki Kur ân öð ren me i le il gi li mad de nin uy gu la ma sý nýn na sýl o la ca ðý ný bi le mi yo ruz, a ma Kur ân ve Pey gam be ri mi zin (asm) ha ya tý ný doð ru bir þe kil de öð re nen ço cuk lar da ve genç ler de bir de ði þik lik o la ca ðý mu hak kak. An cak bu, ay dýn la rý kor ku tup ür küt me si ge re ken bir de ði þim de ðil. Ol sa ol sa ço cuk lar an ne ba ba ya kar þý da ha say gý lý ve hür met kâr o lur. Sa de ce so ra cak la rý ye ni so ru lar la on la rýn ez ber le ri nin bo zul ma sý na se bep o la bi lir, ki bu da fe na bir þey ol ma sa ge rek! Ba zý la rý da, ye ni sis tem de öð ret men le rin yet me ye ce ðin den ve ca mi i mam la rý nýn o kul lar da der se gi re ce ðin den en di þe ye ka pýl mýþ. Yap ma yýn, ha ya lî kor ku lar ü ret me yin. Ca mi i ma mý de di ði niz ki þi ler ih ti yaç du yul du ðun da o kul la ra gi dip Kur ân öð ret se, Pey gam be ri mi zin (asm) ha ya tý ný an lat sa ne za rar ge lir? Ki, bu gö rev li le rin ca mi ler de yap tý ðý da za ten bu. Ha ni, ih ti sas a, uz man lý ða say gý lý o la cak týk? Ço cuk la rý mý zýn Kur ân öð ren me si ne, na maz kýl ma sý na ve o kul lar da mes cid a çýl ma sý ta lep le ri ne ey vah de ðil, ey val lah di ye lim... TEBRÝK Mustafa Çiçek ile Pakize Çiçek Hanýmefendinin Eyüp Rýza adýný verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, masum yavruya Cenâb-ý Hak'tan hayýrlý uzun ömürler dileriz. Þirinevler - Yenibosna Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþlerimiz Sadullah, Said ve Semih Özen'in babasý ve muhterem aðabeyimiz Ali Özen'in kardeþi Hüseyin Özen'in baþarýlý bir beyin ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Þirinevler - Yenibosna Yeni Asya Okuyucularý KO CA E LÝ DE bir grub in san hak la rý ak ti vis ti, ba sýn a çýk la ma ya pa rak 5816 sa yý lý A ta türk ü Ko ru ma Ka nu nu nun i fa de öz gür lü ðü nü en gel le di ði i çin bir in san hak la rý ih la li ol du ðu nu be lirt ti, hü kü met ten ya sak çý ka nu nun kal dý rýl ma sý ný is te di. Ýz mit Ýn san Hak la rý Par ký, Öz gür lük Mey da ný dan bi ra ra ya ge len grup a dý na Kart pe Ýn san Hak la rý Der ne ði a dý na Beh lül Me tin ba sýn a çýk la ma sý yap tý. Me tin, 2012 yý lýn da böy le bir ba sýnç a çýk la ma sý ný yap mak tan u tanç duy duk la rý ný be lir te rek, Ýn san lý ðýn u za yý fet het me ye ça lýþ tý ðý bu gün ler de, ne ya zýk ki ül ke miz de, dü þün ce le ri i fa de öz gür lü ðü nün ö nün de en gel ler var. Ne ya zýk ki bu çað da, bu ül ke ye doð ma lar ha kim de di. Me tin, 5816 sa yý lý A ta türk ü Ko ru ma Ka nu nu un, ül ke miz de öz gür dü þün ce nin, dü þün ce le ri i fa de öz gür lü ðü nün ö nün de en bü yük en gel ler den bi ri o la rak dur du ðu nu ve ül ke yi nor mal leþ tir me i çin ça ba sarf et ti ði ni söy le yen hü kü me tin bu ko nu da ge re ke ni yap ma dý ðý ný be lirt ti. Bu çað da tar tý þýl ma yan, ko nu, ki þi ve o la yýn ol ma ya ca ðý ný söy le yen Me tin, Ül ke miz da ha ne ka dar doð ma lar la yö ne til me ye de vam e de cek? di ye sor du. Kocaeli / Ye ni As ya Anayasa çalýþmalarý sekteye uðramasýn TUS KON BAÞ KA NI ME RAL, SE ÇÝM YAK LAÞ TIK ÇA MO TÝ VAS YO NUN A ZA LA CA ÐIN DAN VE A NA YA SA ÇA LIÞ MA LA RI NIN SEK TE YE UÐ RA YA CA ÐIN DAN EN DÝ ÞE ET TÝK LE RÝ NÝ SÖY LE DÝ. TÜR KÝYE Ý þa dam la rý ve Sa na yi ci ler Kon fe de ras yo nu (TUS KON) Baþ ka ný Rý za nur Me ral, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý nýn ta mam lan ma sý ný is te ye rek, Se çim yak laþ týk ça mo ti vas yo nun a za la ca ðýn dan ve a na ya sa ça lýþ ma la rý nýn sek te ye uð ra ya ca ðýn dan en di þe et mek te yiz de di. TUS KON 4. O la ðan Ge nel Ku ru lu nda ko nu þan Me ral, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na de ðin di. Mev cut or ta mýn ve TBMM de ki tem sil o ra ný nýn ye ni a na ya sa ya pý mý i çin uy gun ol du ðu na dik kat çe ken Me ral, Bu ba þa rý nýn mi mar la rý hem top lu mu mu zun hem de böl ge mi zin ge le ce ðin de et kin bir rol oy na ya cak týr. Sü re ce en gel o lan lar i se mil le ti miz nez din de i ti bar la rý nýn kal ma ya ca ðý nýn al tý ný ö zel lik le çiz mek is ti yo rum di ye ko nuþ tu. Ye ni a na ya sa da ki hak ve öz gür lük le rin mil le tin a na ya sa yý sa hip len me si ne ve si le o la ca ðý ný di le ge ti ren Me ral, þun la rý kay det ti: Dev le ti mi ze ba ðým lý lýk la rý ný ar tý ra cak týr. Se çim yak laþ týk ça mo ti vas yo nun a za la ca ðýn dan ve a na ya sa ça lýþ ma la rý nýn sek te ye uð ra ya ca ðýn dan en di þe et mek te yiz. Bu ne den le a na ya sa ya pým sü re ci nin plan lan dý ðý ü ze re 2012 so nu na ka dar ta mam lan ma sý ný bek le di ði mi zi i fa de et mek is ti yo rum. Sa yýn Baþ ba kan ým ye ni a na ya sa ha zýr lan ma sýn da gay ret siz den tak dir son üç se çim de ol du ðu gi bi mil le ti miz den. E ði tim sis te mi ni dü zen le yen ya say la il gi li fi kir le ri ni de söy le yen Me ral, sis te min den bü yük mem nu ni yet duy du ðu mu zu i fa de e di yo rum. Ve sa yet dö ne mi nin iz le rin den bi ri ni da ha sil miþ bu lu nu yor su nuz. 28 Þu bat zih ni ye ti nin bir ü rü nü nün da ha or ta dan kal dý rýl ma sýn dan do la yý te þek kür e di yo ruz þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / cihan A TÝL LA YAY LA NIN SE SÝ NÝ DU YAN VAR MI? METIN, Atatürk'ü Koruma Kanunu yü zün den, ya kýn za man da Prof. Dr. A til la Yay la'nýn, M. Ke mal e, bu a dam de di ði i çin 1.5 yýl ha pis ce za sý na çarp tý rýl dýðýný belirterek, O gü ne ka dar TV ler de yer a lan ve gö rüþ le rin den is ti fa et ti ði miz bu bi lim a da mý nýn se si ni, ce za al dýk tan son ra du yan var mý?" diye sordu. TUSKON Baþkaný Rýzanur Meral, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a katýlýmýndan dolayý teþekkür plaketi sundu. FO TOÐ RAF: A A ERDOÐAN: MÝLLET ÝRADESÝ HÜKMÜNÜ VERDÝ BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka - ran ka nun la il gi li, Sta tü ko nun tüm di re ni þi ne, tüm tah rik le ri ne, tüm pro vo kas yon la rý na rað men dün Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li - si nde sa de ce ve sa de ce mil let i ra de si hük mü nü ver di de di. Baþ ba kan Er do ðan, Türk Ý þa dam la rý ve Sa na yi ci le ri Kon fe de ras - yo nu (TUS KON) 4. O la ðan Ge nel Ku ru lu nda yap tý ðý ko nuþ ma - da, zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ka nun la il gi li þun la rý söy le di: Ar týk da yat ma yok. Ar týk e ði ti min ö nün de en gel yok. 4 yýl lýk il - ko ku lu bi ti ren öð ren ci ya da a i le si, is te di ði ter ci hi ya pa cak ve ge - le ce ði hür i ra de siy le þe kil len di re cek. Biz dev let o la rak tüm va - tan da þý mý zýn ö nü ne, an ne ve ba ba la rý nýn ö nü ne se çe nek le ri, ter cih le ri ko yu yo ruz, ko ya ca ðýz. Di yo ruz ki, ar týk zi hin ler de ki pran ga la rý ký rýp a ta lým, a yak lar da ki pran ga la rý bi lek le ri miz den sö küp a ta lým. Bý ra ka lým yav ru la rý mýz ne re ye is ter se o ra ya git sin. Dün (ön ce ki gün) Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si bir kez da ha ta rih yaz dý, bir kez da ha e ge men li ðin mil le te a it ol du ðu nu, al tý ný ka lýn çiz gi ler le te yit ett. 28 Þu bat sü re ci nin en ö nem li i zi, dün (ön ce ki gün) Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nin hür i ra de siy le or ta dan kal - dý rýl dý. Dün ge nel ku rul da, da yat ma de ðil, fa þi zan bas ký de ðil, teh dit de ðil, hür i ra de, mil let i ra de si, de mok ra si ga lip gel di ve mil let e ge men li ði bir kez da ha an lam ka zan dý. Sta tü ko nun tüm di re ni þi ne, tüm tah rik le ri ne, tüm pro vo kas yon la rý na rað men, dün (ön ce ki gün) Tür ki ye Bü yük Mil let Mec li si nde sa de ce ve sa - de ce mil let i ra de si hük mü nü ver di. Köh ne bir zih ni yet, da yat - ma cý zih ni yet, de ði þi me di re nen zih ni yet dün An ka ra da par la - men to da mil let ten ge re ken ce va bý al dý. Ýs tan bul / a a FRAN SIZ LA RA SO RAR KEN TÜR KÝ YE YE BAK TI NIZ MI? BEH LÜL Me tin þöy le de vam et ti: Er me ni ya sa ta sa rý sý ko nu sun da, Fran sa par la men to su nun al dý ðý ka rar i çin, dü þün ce le ri i fa de öz gür lü ðü ne en gel teþ kil e di yor di yen yet ki li le re, sor mak ge - re ki yor, siz bun la rý Fran sa ya söy ler ken dö nüp de hiç ken di ül ke ni ze bak tý nýz mý?.a dam lar çýk - sa de se ki? si zin ül ke niz de ki 5816 sa yý lý A ta - türk ü Ko ru ma Ka nu nu var, bu yüz den va tan - daþ la rýn, a ka de mis yen ler, in san hak la rý ak ti vist - le ri, ta ki ba ta uð ru yor, ha pis ce za sý a lý yor, bu dü - þün ce le ri i fa de öz gür lü ðü ne en gel teþ kil et mi - yor mu? ve re cek ne ce va bý nýz var? KO RU MA KA NU NU ÝN SAN HAK LA RI ÝH LÂ LÝ BÝZ in san hak la rý der ne ði, in san hak la rý ak ti vist - le ri o la rak, dü þün ce le ri i fa de öz gür lü ðü nün ö - nün de çok cid di bir en gel o la rak gör dü ðü müz, 5816 sa yý lý A ta türk ü Ko ru ma Ka nu nu nun, Tür - ki ye de dü þün ce le ri i fa de öz gür lü ðü nü en gel le - di ði i çin bir in san hak la rý ih la li ol du ðu nu söy lü yor ve bu ka nu nun kal dý rýl ma sý i çin hü kü me ti gö re - ve ça ðý rý yo ruz. Bu çað da, bu ül ke de, dü þün ce le ri öz gür ce i fa de et mek suç kap sa mýn dan çý kar týl - ma lý dýr. Bu ka nun, an ya sa nýn va tan da þa ta ný dý - ðý öz gür ce dü þün ce le ri i fa de et me hak ký na ay - ký rý dýr. Hiç bir ka nun, a na ya sa ya ay ký rý o la maz. Fa iz siz ban ka lar e ko no mi yi a yak ta tut tu nfa TÝH Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ýs ma il Öz soy, ka tý lým ban ka la rý nýn bat ma sý nýn müm kün ol ma dý ðý ný i fa de e de rek, E ko no mi yi bü yük kriz ler de bi le a yak ta tut ma ya de vam e di yor lar de di. Prof. Dr. Ýs ma il Öz soy, Ban dýr ma Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (BA NÝ AD) ve Bank As ya Ban dýr ma Þu be si ta ra fýn dan or tak la þa dü zen le nen 2012 Pi ya sa Bek len ti le ri ve Fa iz siz Ban ka cý lýk ko nu lu se mi ner da yap tý ðý ko nuþ ma da, ge le nek sel ban ka cý lýk i le ka tý lým ban ka cý lý ðý a ra sýn da ki fark la rý, a yet ve ha dis ler den ör nek ler le an lat tý. Öz soy, þun la rý kay det ti: Fa iz, ka za nýl ma dan el de e di len ma lýn e þit siz bir þe kil de pay la þým me ka niz ma sý dýr. Kâr pa yý i se ma lýn ti ca ret te kul la nýl ma sý ne ti ce sin de o lu þa cak kâr za rar or tak lý ðý nýn ne ti ce si dir. Bi ri sin de ban ka pe þin o la rak, ve re ce ði ra ka mý ga ran ti e di yor. Ka tý lým ban ka sý i se ya tý rý lan mik ta rýn ti ca ret te kul la nýl ma sý ne ti ce sin de o lu þa cak o lan kâr ve ya za ra rý ta ah hüt et mek te dir. Kla sik ban ka la rýn si ze ne ka dar fa iz ve re ce ði bel li dir. Kâr da et se za rar da et se si ze va ad et ti ði mik ta rý ver mek zo run da dýr. Ýþ te on la rý yý kan bu dur. Oy sa ka tý lým ban ka la rý, kâr za rar or tak lý ðý sis te mi ne gö re ça lý þýr. Ne ka dar kâr ya da za rar e de ce ði ni bil me di ðin den do la yý si ze ne ka dar ö de me ya pa ca ðý ko nu sun da si ze hiç bir þey va ad et mez. Va tan daþ la rýn bi ri kim le ri nin ka tý lým ban ka la rýn da, kla sik ban ka la ra gö re da ha faz la ge lir ge tir di ði ni söy le yen Prof. Dr. Ýs ma il Öz soy, Ka tý lým ban ka la rý, müþ te ri le rin den sa de ce yüz de 20 iþ le tim gi de ri a lý yor. Bu yüz den ka tý lým ban ka la rý nýn bat ma sý pek müm kün de ðil dir. E ko no mi yi bü yük kriz ler de bi le a yak ta tut ma ya de vam e di yor lar di ye ko nuþ tu. Balýkesir / ci han Kýlýçdaroðlu: Ne Kur ân a, ne Müs lü man lý ða, ne de i nanç la ra kar þý yýz nchp Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Ne Müs lü man lý ða, ne Kur ân a, ne i nanç la ra kar þý yýz. Bi zim kar þý ol du ðu muz þey tek cüm ley le söy le ye yim An ka ra da ki duy sun, kul hak ký ye me ye kar þý yýz de di. An tal ya Bü yük þe hir Be le di ye si nin Dü den Park ta dü zen le di ði top lu a çý lýþ ve te mel at ma tö re ni ne ka tý lan Ký lýç da roð lu, yap tý ðý ko nuþ ma da, Kul hak ký yi ye ne hiç bir þey ol ma dý ðý ný, halk i çin ça lý þan la rýn ba þý nýn be la ya gir di ði ni sa vun du. Ký lýç da roð lu, ka mu o yun da o la rak bi li nen ve zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ka nun la ço cuk la rýn 5 ya þýn da o ku la gi de ce ði ni, o kul ön ce si e ði tim le il köð re ti min ay rý ol du ðu nu i fa de et ti. Ký lýç da roð lu, hü kü me tin a ra da ki far ký bil me di ði ni i le ri sür dü. Ka nun tek li fin den hal kýn ha be ri ol ma dý ðý ný, ü ni ver si te ler den, öð ret men ku ru luþ la rýn dan gö rüþ a lýn ma dý ðý ný sa vu nan Ký lýç da roð lu, zo run lu e ði tim de seç me li ders ol ma dý ðý ný i le ri sür dü. Ký lýç da roð lu, þöy le de vam et ti: Ya sa nýn ge liþ ne de ni þu dur: 2030 yý lý na ka dar 20 mil yar do lar lýk i ha le ya pa cak lar. Bu nun la il gi li o la rak i ki mad de var, 24 ve 25. mad de ler... Bu mad de ler di yor ki, Ya pý la cak bu i ha le ler, Ka mu Ý ha le Ya sa sý nýn dý þýn da o la cak. Ne den 20 mil yar do la rý bu ra ya ge ti ri yor, ko yu yor sun? Ha ni Ka mu Ý ha le Ya sa sý yol suz luk la rý en gel le mek i çin ge ti ril miþ ti, ka mu i ha le le ri þef faf o la cak tý. Þim di di yor lar ki 20 mil yar do lar lýk i ha le yi Ka mu Ý ha le Ya sa sý nýn dý þý na çý ka ra lým. Ne yap tý lar bi li yor mu su nuz? Kut sal ki ta bý mý zý 20 mil yar do lar lýk yol suz lu ða ör tü yap tý lar. Bu nu ya pan a dam lar da ah lak yok. Ah lâk ol ma dý ðý gi bi in san sev gi si de yok. Þim di biz bu nu söy le dik ya, Vay e fen dim sen Kur an a kar þý sýn. Sen ne re den bi li yor sun? Kim sa na söy le di? Bir baþ ka sý nýn i nan cý ný sor gu la ma yet ki si ni sa na kim ver di? Var mý Müs lü man lýk ta böy le bir þey. Ne Müs lü man lý ða, ne Kur ân a, ne i nanç la ra kar þý yýz. Bi zim kar þý ol du ðu muz þey, tek cüm ley le söy le ye yim An ka ra da ki duy sun, kul hak ký ye me ye kar þý yýz. Antalya / aa Mu ra di ye deki dep rem kor kut tu nmu RA DÝ YE DE ha fif þid det te dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü nden a lý nan bil gi ye gö re, mer kez üs sü Mu ra di ye il çe si ne bað lý Gö re cek Kö yü o lan ve sa at de mey da na ge len dep re min bü yük lü ðü 4,0 o la rak öl çül dü. Dep re min il çe de ve çev re köy ler de ký sa sü re li pa ni ðe ne den ol du ðu bil di ril di. Van / aa

7 Y HA BER Mec lis ten geç ti. An cak Mil lî E ði tim Ba ka ný nýn mev cut dü zen le me ler, da ha ön ce ki þart lar dan ek sik lik ta þý mý yor ik ra rýy la 12 yýl lýk zo run lu te mel e ði tim le a çýk-yay gýn e ði tim in ö nü nü ka pa tan ye ni dü zen le me ar tý la rý ve ek si le ri tar tý þý lý yor. Ba kan lar Ku ru lu nda ve hat ta Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nda ye te rin ce gö rü þül me den, e ði tim ci le rin gö rüþ le ri a lýn ma dan, a par-to par Mec lis e sev ke di len ka nun un uy gu lan ma sýn da ki prob lem le rin çö zül me si þart. Tar týþ ma lý ko nu la rýn dan bi ri, mev cut e ði tim sis te min de e ði ti me baþ la ma ya þýn da alt li mi tin 72 ay ol ma sý na kar þý, ye ni dü zen le me de e ði tim ya þý nýn bir yýl ö ne a lýn ma sý, alt sý ný rýn 60, üst li mi tin 72 a ya çe kil me si. Bu na gö re ha zýr la na cak ye ni müf re dat ýn biz zat Ba kan ýn i fâ de siy le yal nýz ca ö nü müz de ki yýl o ku la ye ni baþ la ya cak öð ren ci le ri kap sa ya cak ol ma sýy la o kul lar da çif te müf re dat kar ma þa sýný ge tir mek le kal mý yor. Ba kan ýn is te ye ne 60 ay, is te me ye ne 72 ay tas ri hi ne kar þý lýk, Baþ ba kan ýn, Zo run lu e ði tim de ta ban 60 ay, ta van 72 ay sö zü ne gö re ne ti ce le nen bu du rum, he nüz kreþ ve a na o kulu ya þýn da ki ço cu ðun psi ko lo jik, pe da go jik ve fi zi kî yön den o ku la u yu mu prob le mi ne se be bi yet ve ri yor. Ke za e ði ti me baþ la ma ya þý nýn bu den li dü þü rül me si ne mu ka bil Ba kan ýn, da ha baþ tan E lek tri ðe de zam geldi E NER JÝ Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu (EPDK), bu gün den ge çer li ol mak ü ze re, ki lo vat sa at (kwh) ba zýn da, ver gi ve fon lar da hil ol mak ü ze re ni hai tü ke ti ci nin kul lan dý ðý e lek trik fi yat la rýn da a ðýr lý or ta la ma o la rak yüz de 8,1 o ra nýn da ar týþ ya pýl dý ðý ný bil dir di. EPDK dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ku rul un dün kü top lan tý sýn da e lek trik pe ra ken de sa týþ fi yat la rý ný o luþ tu ran ma li yet ler de ki de ði þim ler i le Tür ki ye E lek trik Ti ca ret ve Ta ah hüt A no nim Þir ke ti nin (TE TAÞ) ta ri fe tek li fi nin de ðer len di ri le rek ka ra ra bað la dý ðý kay de dil di. A çýk la ma da, bu çer çe ve de 1 Ni san 2012 ta ri hin den ge çer li (bu gün) ol mak ü ze re, kwh ba zýn da, ver gi ve fon lar da hil ol mak ü ze re ni haî e lek trik fi yat la rý nýn a ðýr lýk lý or ta la ma o la rak yüz de 8.1 o ra nýn da art tý ðý kay de dil di. A çýk la ma da, Ay ný kap sam da, tek za man lý pe ra ken de e lek trik sa týþ fi yat la rý, mes ken de yüz de 9,26 o ra nýn da bir de ði þim le 32,515 ku ru þa, or ta ge ri lim se vi ye sin de da ðý tý ma gö mü lü sa na yi de yüz de 8,71 o ra nýn da de ði þim le 26,672 ku ru þa, da ðý tý ma gö mü lü ti ca ret ha ne ler de yüz de 4,33 o ra nýn da bir de ði þim le 33,253 ku ru þa yük sel miþ tir de nil di. An ka ra / a a Mo to ru a rý za la nan u ça k ge ri dön dü AT LAS JET ÝN Ýs tan bul-ýz mir se fe ri ni ya pan yol cu u ça ðý, kal kýþ tan ký sa sü re son ra mo to run da ki a rý za se be biy le A ta türk Ha va li ma ný na ge ri dön dü. At las jet yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Ýs tan bul A ta türk Ha va li ma ný ndan sa at de Ýz mir e git mek ü ze re ha va la nan At las jet in KK 022 se fer sa yý lý u ça ðýn kap tan pi lo tu, kal kýþ tan yak la þýk 15 da ki ka son ra mo tor da kü çük bir a rý za tes bit et ti. Bu nun ü ze ri ne A ir bus 321 ti pi u ça ðýn kap tan pi lo tu ge ri dön me ka ra rý al dý. Ba þa rý lý bir þe kil de A ta türk Ha va li ma ný na i nen u çak, ba ký ma a lýn dý. O lay sý ra sýn da, yol cu lar a ra sýn da her han gi bir o lum suz luk ya þan ma dý. 180 yol cu i se At las jet in baþ ka bir u ça ðýy la Ýz mir e ha re ket et ti. Ýs tan bul / a a Ye ni a na ya sa da e de bi yat çý lar da ol sun AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve Tür ki ye Dil ve E de bi yat Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Ek rem Er dem, Türk çe ye ön ce a na ya sa dan baþ la mak ge rek ti ði ni be lir te rek, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý i çe ri sin de e de bi yat çý la rýn, þa ir le rin ve ro man cý la rýn da ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Er dem, der ne ðin dü zen le di ði top lan tý da yap tý ðý ko nuþ ma da, dev le tin bir dil po li ti ka sý ol ma dý ðý ný net bir þe kil de gör dük le ri ni ve mec lis te ku ru lan ko mis yon da bu ko nu nun al tý ný çiz dik le ri ni be lirt ti. Er dem, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rýn da a na ya sa nýn di li nin ö ne mi ne i þa ret e de rek, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Ben ce Türk çe ye ön ce a na ya sa dan baþ la mak lâ zým. A na ya sa yal nýz hu kuk çu la rýn, yal nýz dil ci le rin de ðil. Ý yi ü rün ler ver miþ, gü zel e ser ler or ta ya koy muþ e de bi yat çý la rý mý zýn, þa ir le ri mi zin ve ro man cý la rý mý zýn da bu i þin i çe ri sin de ol ma sý ge re kir. A ký cý bir üs lûp ol ma lý, her kes de an la ma lý. O nun ka dar ö nem li o lan da bir ta kým la ik lik gi bi, de mok ra si gi bi þey le rin de net, an la þý lýr ta ri fi nin ya pýl ma sý, las tik li ha le gel me me si lâ zým. Ýs tan bul / a a Kanun un içi doldurulmalý ta þý ma lý e ði tim dolayýsýyla ka pa nan köy o - kul la rý ye ni den a çýl ma ya ca ðý ný söy le me si, kü çük ço cuk la rýn ser vis ler le ta þýn ma sýn dan kay nak la nan sý kýn tý la rý ço ðal tý yor. cev ni as ya.com.tr E ÐÝ TÝM KA LÝ TE SÝ TAR TIÞ MA LA RI Yi ne bu na bað lý o la rak, Mil lî E ði tim Ba ka ný nýn, ka mu ö zel or tak lý ðý uy gu la ma sý nýn baþ la týl ma sýy la ö zel sek tör pa ra sýy la, bü tün il ler de bir den çok li se, fen li se si, sos yal bi lim ler li se si, öð ret men li se si, kýz mes lek li se si gi bi li se le rin ve yurt lar ve sos yal te sis le rin ol du ðu a lan lar o luþ tu rul ma sýy la or ta öð re tim kam püs le ri nin ku ru la ca ðý a çýk la ma sý, be lir siz lik ler i çin de ki so run la rý art tý rý yor. Ha zýr lýk sýz, ev ve la O ECD stan dart la rýn da ge liþ ti ri le ce ði ve 24 ki þi lik sý nýf la ra e ði tim ve ri le ce ði sö zü ve ri len e ði tim ka li te si ni, bu lun du ðu me lûl va zi yet ten da ha da ka li te siz leþ ti ri yor. Ger çek þu ki ön ce lik le ye ni sis tem le 1 mil yon 250 bin ço cu ðun e ði ti me baþ la ma sý, za ten ha len bü yük þe hir ler de bi le ye ter siz li ðin den do la yý öð ren ci nin yý ðýl dý ðý sý nýf la rýn mev cu du nu la ra çý ka ra ca ðý ný e ði tim ci ler he sap lý yor. Bu nun yol aç tý ðý 218 bin ek ders lik ve öð ret men ih ti ya cý ný art týr ma sý nýn ya ný sý ra, or ta öð re ti min (li se le rin) zo run lu ha le gel me siy le yak la þýk 111 bin öð ret me ne ih ti yaç du yu la ca ðý be lir ti li yor. Mâ li yet yö nün de ki he sap lan ma lar da i se, söz ko nu su o kul, sý nýf ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý ya tý rým la rý i çin en az 18.6 mil yar, öð re tim yý lýn da öð ret men le rin a tan ma sý na as ga rî 2.1 mil yar, top lam 21 mil ya rý bu lan bir ek büt çe ge rek ti ri yor. Bu ra ka mýn Ba kan lý - Ha zýr lýk sýz, ev ve la O ECD stan dart la rýn da ge liþ ti ri - le ce ði ve 24 ki þi lik sý nýf - la ra e ði tim ve ri le ce ði sö - zü ve ri len e ði tim ka li te - si ni, bu lun du ðu me lûl va zi yet ten da ha da ka li - te siz leþ ti ri yor. ðýn 2012 mer ke zi büt çe sin de sa hip ol du ðu 38 mil yar li ra lýk pa yýn yüz de 54 ü nü bul du ðu bil di ri li yor. An la þý lan o ki ö nü ar ka sý he sap lan ma dan a le la ce le çý ka rý lan ka nun a gö re dü zen le me ye, Tür ki ye nin mev cut e ði tim büt çe si nin ya rý sýn dan faz la sý har can sa an cak kar þý la ya cak? Pe ki Mil lî E ði ti min büt çe si, ö nü müz de ki yýl yüz de 54 art tý rý la cak mý? Bü tün bun la rýn or ta sýn da en son ka nun hük mün de ki ka rar nâ me i le yüz ler ce ba þa rý lý ve tec rü be li e ði tim kad ro su nu ký za ða çe ken ve de ne yim li ye tiþ miþ e ði tim ci yö ne ti ci le ri ni ha - vuz a a týp har ca yan Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn Fa tih pro je si di ye i sim len di ri len 9 trilyonluk bil gi sa yar a lý mý i hâ le si nin kon trol den ka çý rýl ma sý, Mil lî E ði tim de rant tar týþ ma la rýy la bir di ðer ký rýl ma yý o luþ tu ru yor E ÐÝ TÝM DE RANT A FIR SAT VE RÝL ME ME LÝ Zi ra ka nun tek li fi met ni nin so nu na 25. ve 26. mad de le rin de yer a lan ye ni dü zen le me yle, yak la þýk 20 mil yar do la rý bu lan bil gi sa yar i hâ le si, dev let i hâ le le ri ni de net le mek le gö rev li Ka mu Ý ha le Ku ru mu nun de ne ti mi dý þýn da tu tu la rak Baþ ba kan ýn ter ci hi ne bý ra ký lý yor. Bu na gö re, Baþ ba kan is te di ði fir ma ya bu dev i hâ le yi/i hâ le le ri ve re cek. Bu du rum, yol suz luk, i hâ le ye fe sad ka rýþ týr ma id di a la rý na ye ni le ri ni ka ta cak; ka mu o yu da ha ka li te li e ði tim ye ri ne e ði tim i hâ le le ri ni ve rant la rý ný gün de me ge ti re cek! Oy sa en ev vel Mil lî E ði tim in bu tür þâ i be ler den u zak tu tul ma sý þart. Ba kan her ne ka dar pe þi nen, ye ni dü zen le me nin bir e ði tim re for mu ol ma dý ðý ný ve Mil lî E ði tim so ru nu nu çöz me di ði ni söy le se de, Mil lî E ði tim in i hâ le ler le de ðil, müf re da týn dü zel til me siy le il gi len me si ge re ki yor. Seç me li ders ler in ve ö zel lik le din ders le ri nin, Kur ân me â li ve si yer der si nin i sim den i bâ ret kal ma yýp i çi nin dol du rul ma sýy la il gi len me si ge re ki yor Ak si hal de, Mil lî E ði tim Ko mis yo nu Söz cü sü nün i fâ de siy le da ha ko mis yon saf ha sýn da yüz de 70 o ra nýn da de ðiþ ti ril me siy le ku þa çev ri len ka nun da da dað fa re do ður du yo rum la rý na yol a çar. E ði ti min de vâ sa so run la rý ný da ha da a ðýr laþ tý rýp kar ma þýk ha le ge ti rir BE DÝ ÜZ ZA MAN, 35 YIL SÜR GÜN VE HA PÝS HA YA TI YA ÞA DI, 20 KEZ ZE HÝR LEN DÝ TÜR KÝYE DE dü þün ce su çu ve fi kir öz gür lü ðü nün ta ri hi, þa þýr tý cý ol du ðu ka dar tra jik ha yat hi kâ ye le riy le ö rü lü te yü rü tü len Tu ran cý lýk so ruþ tur ma sýn da, Ni hal At sýz, Re ha O ðuz Türk kan ve Os man Yük sel Sen den geç ti nin ko nul du ðu ta but luk lar dan 1950 le re ge lin di ðin de bu kez Þe fik Hüs nü, Ru hi Su ve Ze ki Baþ tý mar ge çi yor du. Ke mal Ta hir, Na zým Hik met de giz li ce mi yet kur mak suç la ma sýy la yar gý lan dý. Ken di sin den baþ ka hiç bir fik rin ya þa ma sý na mü sa a de et me yen Ke ma lizm, Be di üz za man Sa id Nur sî, Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek, Eþ ref E dip e de ta ham mül e de me di, Or han Ke mal, Sa ba hat tin A li ye de Dü þün ce nin sa nýk san dal ye sin de ol du ðu dâ vâ lar ya kýn dan in ce len di ðin de i se a dil yar gý la ma ve sa vun ma hak ký gi bi en te mel de mok ra tik hak la rýn ih lâl e dil di ði gö rü lü yor. Ýþ te fark lý dün ya gö rüþ le riy le ya kýn ta ri hi miz de iz bý ra kan ay dýn la rýn sür gün ve ce za ev le rin de ke si þen hi kâ ye le ri: HE DÝ YE ET TÝ ÐÝ KÝ TAP, 13 YI LI NA MAL OL DU Na zým Hik met le ar ka daþ lý ðý so nu cu sos ya list fi kir le ri be nim se yen ün lü ro man cý Ke mal Ta hir in, ast su bay kar de þi Nu ri Ta hir e Sa ba hat tin A li nin bir öy kü ki ta bý ný ver me si kö tü gün le ri nin baþ lan gý cý ol du de çý kan af tan ya rar la nýp ser best ka lan Ta hir, E sir Þeh rin Ýn san la rý ný 13 yý lý ný ge çir di ði ce za ev le rin de yaz dý. 21 Ni san 1973 te ge çir di ði BE DÝ ÜZ ZA MAN Sa id Nur sî Haz ret le ri, Þeyh Sa id is ya ný son ra sýn da uy dur ma ge rek çe ler le 1 Mart 1925 te Van da zin ci re vu ru la rak, kýþ mev - si min de ve ço ðun luk la ya ya o la rak Er zu rum, Trab zon, Ýs tan bul ü ze rin den Bur dur a sür gün e - dil di. Hiç bir ka nu ni ge rek çe gös te ril me den bir yýl zo run lu i ka me te mec bur e dil di. Is par ta da 2 ay gö ze tim al týn da tu tul duk tan son ra 1 Mart 1927 de hak kýn da bir mah ke me ka ra rý ol ma dan E ðir dir il çe si ne bað lý Bar la kö yü ne sü rül dü. Bu - ra da Ri sâ le-i Nur u te li fe baþ la dý te Bar - la dan Is par ta ya sevk e dil di. Mah ke me ce ke - sin leþ miþ bir su çu ol ma ma sý na rað men top - lum dan tec rit e di le rek u nu tul ma ya ve ö lü me mah kûm e dil di. 25 Ni san 1935 te giz li ce mi yet kur mak, di ni si ya se te a let et mek ve dev le tin dü ze ni ni de ðiþ tir mek suç la ma sýy la 120 ta le be - siy le Is par ta da gö zal tý na a lýn dý. A ra ma ka ra rý ol mak sý zýn ya þa dý ðý me kân dar ma da ðýn e dil di. Es ki þe hir A ðýr Ce za Mah ke me si ne sevk e dil di. Es ki þe hir Ha pis ha ne si nde tek ba þý na bir ko ðu - þa ko nul du. Tu va le ti bu lun ma yan so ðuk hüc re - sin de 3 ay bo yun ca tu tul du. Dâ vâ so nu cun da Te set tür Ri sâ le si nden do la yý ken di si 11 ay, 15 ta le be si de al tý þar ay hap se mah kûm ol du. 105 ta le be ye de be ra at ve ril di. 27 Mart 1936 de tah - li ye e dil di ðin de i se ce za e vi ka pý sýn da bek le yen jan dar ma e ri, ken di si ni; 7 yýl bo yun ca a dým a - dým iz le ne rek sür gün ha ya tý ya þa ya ca ðý Kas ta - bir kalp kri zi so nu cu 63 ya þýn da ve fat et ti. YAZ DI ÐI KÝ TAP ÝS KÝ LÝP LÝ A TIF HO CA YI Ý PE GÖ TÜR DÜ Fa tih Med re se si der si am la rýn dan Ýs ki lip li Mu ham med A týf E fen di, 12 Tem muz 1924 te Ma a rif Ve kâ le ti nden (Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý) al dý ðý i zin le Frenk Mu kal lit li ði ve Þap ka i sim li 32 say fa lýk ri sa le si ni ya yýn la dý. Ýs tik lâl Mah ke me le ri, 28 Ka sým 1925 te ka bul e di len Þap ka Ka nu nu'nu ge ri ye doð ru iþ le te rek A týf Ho ca yý Þap ka Ka nu nu na mu ha le fet et ti ði ge rek çe siy le tu tuk la dý. Ý dam ce za sý 4 Þu bat 1926 da in faz e dil di ðin de A týf Ho ca, 51 ya þýn day dý. Ce na ze si a i le si ne tes lim e dil me den kim se siz ler me zar lý ðý na def ne dil di. EÞ REF E DÝP, ÇI RIL ÇIP LAK HÜC RE YE KO NUL DU Ýs lâ mî çiz gi de ki Se bi lür re þad ý ya yýn la yan Eþ ref E dip (Fer gan), ya zý la rýy la Þeyh Sa id i is ya na teþ vik et ti ði id di a sýy la gö zal tý na a lýn dý. Der gi si ka pa týl dý. An ka ra Ýs tik lâl Mah ke me si ne gön de ril di ðin de ne den gö zal tý na a lýn dý ðý ný he nüz bil mi yor du. Ce be ci Tu tu ke vi nde ken di i fa de siy le çý rýl çýp lak hal de, so ðuk ve ru tu bet li taþ du var lar a ra sýn da ay lar ca tu tul du. Di yar ba kýr Ýs tik lâl Mah ke me si ne gön de ril di. Se bi lür re þâd ýn ya yý mý ný dur dur mak þar týy la 13 Ey lül 1925 te ser best bý ra kýl dý. 15 A ra lýk 1971 de ve fat et ti. Ýs tan bul / ci han mo nu na gö tür mek i çin bek li yor du yý lýn da 126 ta le be siy le bir lik te tek rar tu tuk la na rak De - niz li Ha pis ha ne si ne sevk e dil di. 9 ay tu tuk lu kal dý. Türk Ta rih Ku ru mu ü ye le ri nin de i çin de bu lun du ðu bi lir ki þi he ye ti, Be di üz za man ýn si - ya sî bir fa a li ye ti yok tur. O nun mes le ðin de ta ri - kat çý lýk, ce mi yet çi lik mev cut de ðil dir. E ser le ri il - mî ve i ma ni dir þek lin de ra por ha zýr la dý. Be ra at et ti. De niz li 26. sür gü nüy dü. Da ha son ra E mir - dað a gö tü rül dü ve bu ra da zo run lu i ka me te mah kûm e dil di. 23 O cak 1948 de ay ný suç la ma - lar la tek rar tu tuk la na rak, 54 ta le be siy le bir lik te Af yon Ha pis ha ne si ne sevk e dil di. Yak la þýk 20 ay ha pis te tu tul du. Si ya set ve þey tan dan Al - lah a sý ðý ný rým. Ben i man ha ki kat le ri i le meþ gu - lüm de me si ne rað men hak kýn da 20 ay ha pis ve ril di. Oy sa ay ný suç la ma lar i çin De niz li de be - ra at e miþ ti. Ka rar tem yiz e di lin ce tah li ye ol du. Tek rar E mir dað a gö tü rül dü de mü el li fi ol - du ðu Genç lik Reh be ri i sim li e ser hak kýn da a - çý lan dâ vâdan be ra at et ti te E mir dað a dön dü. Af yon da 8 yýl dýr de vam e den mah ke - me 23 Ma yýs 1956 da Di ya net in leh te ra po ruy la so nuç lan dý. 10 O cak 1960 da Ý çiþ le ri Ba ka ný nýn ta li ma týy la An ka ra ya gir me si ya sak lan dý. Mü - el li fi ol du ðu Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý hak kýn da yak - la þýk bin 500 kez be ra at ka ra rý ve ril di. Sür gün yýl la rýn da 20 kez ze hir le nen Be di üz za man, 23 Mart 1960 ta 82 ya þýn da Þan lý ur fa da ve fat et ti. Ke ma lizm, her ke si mi mað dur et ti TEK TÝP ÝN SAN MO DE LÝ O LUÞ TUR MA YA ÇA LI ÞAN KE MA LÝZM, DÜ ÞÜN CE YÝ SA NIK SAN DAL YE SÝ NE O TUR TUR KEN; DÝN DAR, MÝL LÝ YET ÇÝ, SOL CU DÝ YE A YI RIM YAP MA DI. BÜ YÜK DO ÐU DER GÝ SÝ 16 KEZ KA PA TIL DI Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek, ya zý la rý ve kon fe rans lar da ki söz le rin den do la yý çok kez mah ke me le rin mü da vi mi ol du. Bü yük Do ðu Der gi si ya yýn ha ya tý bo yun ca 16 kez ka pa týl dý. E ser le ri top la týl dý; ba sý mý ya sak lan dý Mad de ye ay ký rý bu lu nan ya zý la rý i le bir kaç yýl da bir hap se mah kûm ol du. Bü yük Do ðu, 30. sa yý da re ji me i ta at siz li ði teþ vik suç la ma sýy la 1944 Ma yý sýn da Ba - kan lar Ku ru lu ka ra rýy la ka pa týl dý. NA ZIM HÝK MET E, YAZ DIK LA RI Ý ÇÝN 35 YIL HA PÝS CE ZA SI VE RÝL DÝ 1928 de çý kan af tan ya rar la na rak Sov yet ler Bir li ði nden dönen Na zým Hik met, Harp O ku lu Ko mu tan lý ðý As ke rî Mah ke me si nde 15 yýl mah kû mi yet al dý. Ke mal Ta - hir le bir lik te yar gý lan dý ðý Bah ri ye O la yý dâ vâ sýn da i se 20 yýl ce za al dý. Ý ki ce za bir leþ ti ril di ve top lam 35 yýl böy le ce 28 yýl 4 a ya in di. 12 se ne sü ren tu tuk lu lu ðu nun ar dýn dan öl dü rü le ce ði en di þe siy le bir ge miy le Sov yet - ler Bir li ði ne kaç tý te, 62 ya þýn da öl dü. ON LA RI CE ZA E VÝ NE TI KAN KUV VET ÖY LE ÝS TE MÝÞ TÝ Fark lý fik rî yel pa ze ler de bu lu nan ay dýn la rýn, sür gün, iþ ken ce ve ha pis ce za la rýy la kar þý laþ ma la rý nýn se be bi yýl lar ön ce Yas sý a da du ruþ ma la rýn da söy le nen bir cüm le de sak lý san ki. De mok rat Par ti li le rin, tu tuk lu luk þart la rý ve sa vun ma ta lep le ri nin ka bul e dil me me si ne i ti raz et me le ri ü ze ri ne Mah ke me Baþ ka ný Sa lim Ba - þol un o ta ri hi ce va bý sa lo na ya yýl mýþ tý: Si zi bu ra ya tý - kan kuv vet böy le is ti yor. mka ni as ya.com.tr Ha zýr ol! Sað dan say! Zo run lu e ði ti mi ke sin ti li o la rak 12 yý la çý kar tan tek li fi nin Mec lis Ge nel Ku ru lu nda gö rüþ me le ri sý ra sýn da mu ha le fet ge rek ver di ði yüz ler ce ö ner gey le ve ge rek se de sýk sýk yok la ma ta lep e de rek gö rüþ me le rin u za ma sý ya da tý kan ma sý yo lu na baþ vur du. Yok la ma ta lep le ri sý ra sýn da da il ginç ko nuþ ma lar ya pýl dý. Yi ne CHP Grup Baþ kan ve ki li Mu har rem Ýn ce nin bir yok la ma ta le bi son ra sý ik ti dar i le CHP li ler a ra sýn da en te re san di ya log lar ge liþ ti. Gün ler ce sü ren gö rüþ me ler de bin ler ce say fa tu ta nak tu tul du. Böy le bir di ya lo ðu tu ta nak lar dan ak ta ra lým: Mu har rem Ýn ce- Sa yýn Baþ kan, yok la ma ta le bi miz var. Baþ kan- Bir yok la ma ta le bi var, o nu ye ri ne ge ti ri yo rum. Em rul lah Ýþ ler (AKP-An ka ra) - Ha zýr ol! Sað dan say! Mu har rem Ýn ce- Sað dan say, sol dan say! Tý pýþ tý pýþ ge le cek sin bu ra ya. Biz ça ðý ra ca ðýz, sen de tý pýþ tý pýþ ge le cek sin Biz, de mok ra tik, Tü zük ten ge len hak ký mý zý kul la ný yo ruz, sa na ne? Em rul lah Ýþ ler- Biz de e leþ ti ri hak ký mý zý kul la ný yo ruz. Mu har rem Ýn ce - Bu, bir hak. Tý pýþ tý pýþ ge le cek sin, dý þa rý da iþ ta ki bi yap mak yok, bu ra ya ge le cek sin Za ten, bir o i þe ya rý yor su nuz, baþ ka i þe ya ra dý ðý nýz yok ki, kal dýr, in dir par mak la rý. Ne i þe ya rý yor su nuz? Tay yip Er do ðan söy lü yor, siz de tak di ye ya pý yor su nuz, e mir er le ri!.. Bu a týþ ma dan son ra ku lis ler de bu lu nan AKP li ve kil ler ge nel ku ru la ko þar a dým ge lir ken, top lan tý ye ter sa yý sý sað la nýp gö rüþ me le re de vam e dil di. Bu tip ko nuþ ma la rýn çok ya pýl dý ðý gö rüþ me ler de her fýr sat ta tar týþ ma ve a týþ ma lar de vam et ti * * * TE ZEK MÝ, NÜK LE ER MÝ? Mec lis te nük le er san tral le il gi li ya pý lan gö rüþ me de te zek mi, nük le er mi tar týþ ma sý ya þan dý. CHP Mer sin Mil let ve ki li Ay tuð A tý cý, nük le er san tral le rin ya tý rým la rý nýn çok pa ha lý ol du ðu nu, ay rý ca iþ le tim ve sö küm ma li yet le ri nin de yük sek ol du ðu nu be lir tir ken, Tür ki ye nin nük le er san tral ku ra cak tek no lo ji ye sa hip ol ma dý ðý ný bu nun dev let ku rum la rý ta ra fýn dan i ti raf e dil di ði ni sa vu nur ken, AKP Ço rum mil let ve ki li Mu rat Yýl dý rým o tur du ðu yer den Ne ya pa lým kur ma ya lým mý? di ye sor du. A tý cý, Þim di kalk mýþ di yor sun ki: Ne ya pa lým, kur ma ya lým mý? Kur ma ya cak sýn san tral kar de þim di ye ko nu þun ca Yýl dý rým, Te zek mi ya ka lým? di ye sor du. A tý cý, Te zek ya ka cak sýn ge re ki yor sa. Sa na da o ya ký þýr za ten, sa na da te zek yak mak ya ký þýr. Nük le er a týk ya ka ca ðý na, te zek yak, te zek di ye sert bir çý kýþ gös ter di. Yýl dý rým ýn þu cüm le si de dik ka te de ðer di, Te ze ðin du ma ný gi der, nük le er a tý ðýn du ma ný se nin ye di sü lâ le nin DNA la rý ný ký rar, ye di sü lâ len de kan ser or ta ya çý kar. Sen bun la rý bi li yor mu sun? Nük le er san tral ler le il gi li tar týþ ma hep ya pý lage li yor. Tür ki ye e ner ji ko nu sun da al ter na tif ler ge liþ tir me li dir. An cak bu tep ki ler de göz ar dý e dil me me li dir. Rus ya da ve Ja pon ya da ya þa nan bü yük sý kýn tý lar da göz ler den u zak tu tul ma ma lý dýr * * * 7 MÝ, 70 MÝ? CHP nin bu haf ta ki grup top lan tý sý ný lük ke sin ti li e ði tim sis te mi ni pro tes to et mek i çin Tan do ðan Mey da ný nda yap ma sý bir tar týþ ma yý da be ra be rin de ge tir di. Tar týþ ma nýn fi ti li ni An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Me lih Gök çek in bir sos yal pay la þým si te sin de di le ge tir di ði, Mi ting de 7 bin ki þi var dý söz le ri a teþ le di. Gök çek bir de fo toð raf ya yýn la ya rak id di a sý ný is pat la ma ya ça lýþ tý. CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gür sel Te kin 7 de ðil, 70 bin ki þi ol du ðu nu ö ne sür dü pe þin den de CHP bir uz man e kip gö rev len di rip Gök çek in doð ru söy le me di ði ni or ta ya koy du. Mi tin gin ön ce sin de Gök çek, yi ne bu si te den Grup top lan tý sý ný Tan do ðan da ya pa maz sýn de dim ve ya sak la dým. Va li lik mi ting i çin i zin ver di. Ben grup top lan tý sý nýn Tan do ðan da ya pýl ma sý ný ya sak la dým. Ca ným öy le is te di di ye yaz ma sý, söz de ti ye al ma sý da tar týþ ma ko nu su ol muþ tu. Bu il ginç tar týþ ma da ta raf lar bir bir le ri ni suç lar ken böy le ce Tan do ðan mi tin gin den a kýl lar da sa de ce bu tar týþ ma kal mýþ ol du...

8 8 MEDYA-POLÝTÝK Sa id Nur sî ye bir ta be lâ bi le yok KIR MI ZI-be yaz kür kü ve ký za ða koþ tu ðu ge yik le riy le bir Ýs kan di nav haz re ti gi bi du ru yor. Üs tü ne i liþ ti ri len a la met ler sah te, o mo tif ler i ma ji na tif hal bu ki. Ý yi lik te Hý zýr a ley his se lam la ya rý þan, has mý has A na do lu ev la dý bir ilk çað Hý ris ti yan pi riy miþ ta rih te ki as lý. No el Ba ba yý, dün ya ya, Dem re li bir a ziz o la rak ta nýt mak i çin hiç bir kül fet ten ka çýn mý yo ruz. Bi lim sel sem poz yum lar ter tip e di yor, dev let des te ðiy le kül tür-tu rizm or ga ni zas yon la rý ya pý yor, bin de re den su ge ti re rek bu a zi zin An tal ya-dem re de ya þa dý ðý ný is pa ta uð ra þý yo ruz. Ne ti ce þu: Bun ca gay ret ve mas raf tan son ra Dem re ye a kýn e den ha cý sa yý sý 400 bin ler ci va rýn da. Sa id Nur si i se bu top rak la rýn ye tiþ tir di ði çi le keþ bir mü te fek kir. Öm rü kâh ha pis ha ne ler de kâh sür gün ler de geç ti. Fi kir le rin den do la yý gör me di ði e za, çek me di ði ce fa kal ma dý. Be di üz za man ýn mil yon lar ca ta kip çi si var bu gün. Nur cu luk, bir çok ce ma at ten o lu þan bü yük bir ca mi a. Sa id Nur si nin mec bu ri i ka me te ta bi tu tul du ðu yer ler, Nur cu lar i çin ay rý bir ma ne vi de ðer ta þý yor ha liy le. Üs tad ýn ha tý ra sý na hür me ten, sa de ce Is par ta-bar la ya her yýl 400 bin den faz la zi ya ret çi gi di yor. No el Ba ba ya har ca dý ðý mýz ta ný tým pa ra sý na, me sai ve e me ðe ký yas la bu 400 bin zi ya ret çi, sa fi kâr sa yý lýr. Sa id Nur si nin, Bar la na hi ye sin de ki sür gün ha ya tý ný is pa ta ih ti yaç da yok ay rý ca. Ya kýn ta rih ve si ka la rýy la sa bit bir ger çek bu. Ne i ti raz e den var ne ta ri hin ça pý týl dý ðý ný söy le yen ne düz me ce bir hi kâ ye ol du ðu id di a sýy la kar þý mý za di ki len. Is par ta Ýl Ge nel Mec li si, ge çen ler de oy çok lu ðuy la bir ka rar al mýþ. Bar la yo lu kav þa ðý na, Be di üz za man Sa id Nur si haz ret le ri nin ya þa dý ðý top rak lar da sý nýz ya zý lý bir ta be la a sa cak lar mýþ. Tu rizm ta ný tým des te ði miz No el Ba ba ya her da im var da Sa id Nur sî ye bir ta be lâ mýz bi le yok, öy le mi? A maç, bir ta be la lýk ta ný tým la 400 bin ler de ki Nur cu tu rist sa yý sý ný 1 mil yon se vi ye le ri ne çý kar mak. Ký zýl ca ký ya met kop muþ. A ta türk çü Dü þün ce Der ne ði Is par ta Þu be si, yak la þan ge ri ci teh li ke ye kar þý or ta lý ðý a ya ða kal dýr mýþ. Va li li ðe kal la vi bir di lek çe dö þe nil miþ tez el den. Suç du yu ru su i çin der hal kol lar sý van mýþ. A lý nan ka rar, ya sa la ra ve a na ya sa mý za ay ký rýy mýþ. Çün kü Be di üz za man, Türk mil li kül tü rü ne, dev le ti ne, re ji mi ne ve Türk lü ðe düþ man mýþ. Hay, ak lý nýz la bin ya þa yýn! No el Ba ba nýn di li Türk di li ne, â det le ri Türk ün â det le ri ne ben zi yor da mý, O a ziz, bi zim a zi zi miz dir di ye bas bas ba ðýr mak ta hiç be is gör mü yo ruz? Dün ya ka bul et mi yor; A na do lu top rak la rýn da ya þa dý ðý ný ye di dü ve le ka bul et tir mek i çin biz va rý mý zý yo ðu mu zu se fer ber e di yo ruz. A ta türk çü Dü þün ce Der ne ði nden, No el Ba ba haz ret le ri nin Türk mil li kül tü rü ne, dev le ti ne, re ji mi ne ve Türk lü ðe ay ký rý bir fi gür ol du ðu na da ir tek bir þi kâ yet i þit me dik. Kim se ler çý kýp, e lin No el Ba ba sý ný sa hip len mek uð ru na yap tý ðý mýz cin lik le rin be de li ni sor gu la mý yor. Dem re nin tu ris tik pa zar la ma sý i çin si ne ye çe ki li yor hep si. Fa kat, mil li mü ca de le kah ra man la rý mýz dan mi lis ko mu ta ný Sa id Nur si ye ge lin ce ge ti ri si ne, gö tü rü sü ne ba kýl ma dan bir ta be la da hi çok gö rü lü yor. Dev let ke se sin den sý fýr gi der, sý fýr ma li yet le Bar la ya Nur cu çek mek ge ri ci lik. Her tür lü me þak ka te gi re rek Dem re ye No el ha cý sý ça ðýr mak, i le ri ci lik ve A ta türk çü lük. Tu rizm ta ný tým des te ði miz No el Ba ba ya her da im var da Sa id Nur si ye bir ta be la mýz bi le yok, öy le mi? A kif Be ki, Ra di kal, 31 Mart 2012 Bu gün, 31 Mart de ðil dir! BÝR de tu tu yor lar, si ya sal bi lim ler o ku yan a ma po li ti ka dan hoþ lan ma yan ve TBMM yi Yü ce Di van sa nan kýz la dal ga ge çi yor lar... A ma ken di le ri de 31 Mart ý 31 Mart sa nýr lar. O ka dar sa nýr lar ki, 31 Mart a kar þý çýk mak i çin 31 Mart gü nü ey lem yap ma ya kal kar lar. Çün kü 31 Mart, an lý þan lý Ýt ti hat ve Te rak ki ye kar þý ge ri ci þe ri at çý la rýn a yak lan ma sý dýr, öy le der ler. (...) A yak lan ma, Se la nik te o luþ tu ru lup Ýs tan bul a yü rü yen ha re ket or du su nun mü da ha le si ve a zý cýk da kan dök me siy le bas tý rýl mýþ týr. (...) Oy sa 31 Mart a yak lan ma sýn da þe ri at çý lýk, buz da ðý nýn su üs tün de ki ke si mi dir. GÜ NÜ MÜZ DE an ne ba ba lýk ne zor za na at! Sýr tý ný zý yas la yýp i çi ni zi az çok ra hat tu ta ca ðý nýz ge le nek le rin ye rin de yel ler e si yor.o ra hat lý ðýn ye ri ni sü rek li hu zur suz luk al dý. Hat ta çev rem de ki genç an ne ler de a kut bir pa nik ha va sý se zi yo rum. A cý ma sýz bir dün ya çün kü! An ne ba ba lý ðý bi le bir ya rýþ kul va rý ha li ne ge ti ren, bir bir le riy le ço cuk la rý ü ze rin den ya rý þýp dur duk la rý bir dün ya! Ba ký yo rum, hep si giz li den giz li ye sor gu lu yor ken di ni: A ca ba i yi bir an ne mi yim? A ca ba ba ba lýk a çý sýn dan ü ze ri me dü þen gö rev le ri ye ri ne ge tir mek te i yi mi yim? Po pü ler kül tü re, te le viz yon la ra, pro fes yo nel a kýl ho ca la rý na, hat ta e þe dos ta ku lak ver dik le rin de, mo ral le ri i - O la yýn al týn da Ýn gi liz par ma ðý var dýr. Ben söy le mi yo rum yav rum, mo dern dar be ci le rin a ða ba ba sý Do ðan Av cý oð lu söy lü yor! Ki tap o ku mak gi bi za rar lý bir a lýþ kan lý ðý nýz ol say dý, Av cý oð lu nun bu ko nu da yaz dý ðý ki ta bý o kur du nuz. (O ku ma yýn, o ku mak de li kan lý yý bo zar. O kur sa nýz son ra mec li se par la men to de nil di ði ni fa lan öð re nir si niz, hiç bir i þi ni ze ya ra maz.) Ýt ti hat ve Te rak ki 1908 yý lý nýn tem muz a yýn da bir tür dar be yap mýþ, 1876 A na ya sa sý nýn ye ni den yü rür lü ðe kon ma sý ný sað la mýþ tý a ma do kuz ay dýr bir tür lü ik ti da ra yer le þe me miþ ti Mart ý bas tý ra rak bu nu bir u cun dan ya ka la dý. Fa kat bu na ke sin lik ka zan dýr mak, dar be nin ha sý ný ya - yi ce bo zu lu yor. Çün kü on la ra gö re hep bir yan lýþ lýk ve ba þa rý sýz lýk söz ko nu su! «««Ge çen gün oð lu er gen lik ça ðý na ge len bir ar ka da þým la laf lý yo ruz. Baþ la dý oð lu na kar þý gö rev le ri ni an lat ma ya ve pro je le ri ni sý ra la ma ya. San ki sarp, en ge be li, teh li ke ler le do lu bir yol da sü re cek u zun bir yol cu lu ða çýk mýþ gi bi... Bu a ra da ka rý sýn dan söz e di þi de il ginç ti. Bir an ne den çok bir pe da go ji uz ma nýn dan bah se di yor gi biy di. Oy sa dü þü nün, bir pe da gog la bir an ne ay ný þey mi dir? An ne lik ço cuk ter bi ye si nden i ba ret mi dir? Po pü ler kli þe ler de bir i þe ya ra mý yor, ha ni biz ço cu ðu muz la ar ka daþ gi bi yiz i - T. C. BAKIRKÖY 9. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Dosya No: 2010/27071 Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: TAPU KAYDI : Ýstan bul i li, E sen ler Ýl çe si, A tý þa la ný Kö yü, So ðuk su mev ki i, Tur gut re is mah. 246DT3a paf ta, 546 a da, 23 par sel sa yý lý, 269,00 m 2 ar sa va sýf lý ta þýn ma zýn 1/4 his se si Er sin oð lu Ser - dar Ça lýþ kan a dý na ka yýt lý o lup, E sen yurt ve E sen ler Be le di ye si le hi ne i po tek þer hi bu lun mak ta dýr. MAHALLÝ DURUMU : Ýstan bul i li, E sen ler Ýl çe si, So ðuk su mev ki i, Tur gut re is Mah. Cen giz To - pel Cad de si i le 439. so ka ðýn ke siþ ti ði kö þe de ka in 246 DT3a paf ta, 546 a da, 23 par sel sa yý lý 269,00 m 2 mik tar lý (84) ka pý nu ma ra lý kar gir a part man da ki (ar sa+bi na nýn) 1/4 his se si dir. Par sel ü ze rin de Bod - rum+ze min+2 Nor mal kat+te ras ça tý ka tý bu lu nan be to nar me kar kas bir bi na bu lun mak ta dýr. BODRUM KATI: Binanýn bod rum ka tý na 439.so kak tan gi ril mek te dir. Gi riþ ka pý sý de mir doð ra ma ca - me kân lý dýr. E lek trik ve su te si sa tý ve bi na da do ðal gaz te si sa tý mev cut tur. Bod rum ka týn tak ri bi brüt kul la ným a la ný: 224,00 m 2 dir. ZEMÝN KATI: Binanýn ze min ka týn da 3 ay rý dük kân bu lun mak ta dýr. Ze min ka týn tak ri bi kul la ným a la - ný brüt: 224,00 m 2 dir. NORMAL KATLAR: Binanýn 2 nor mal ka tý bu lun mak ta her kat ta 2'þer da i re si bu lun mak ta dýr. Da i re - nin mi ma ri fonk si yon la rý an tre+hol+sa lon+3 ya tak o da sý+mut fak+ban yo+wc pi yes le rin den i ba ret o - lup, ýs lak ha cim le ri mut fak ve ban yo da se ra mik i le kap lý dýr. Du var la rý mut fak ve ban yo da kýs mi fa yans i le kap lý dýr. Sa lon ve o da lar da ze mi ni ah þap par ke du var la rý sa ten bo ya lý dýr. Mut fak da tez gâ hý, ev ye si, ah þap do lap la rý, ban yo da komp le ta ký mý mev cut tur. E lek trik ve su te si sa tý bu lu nan da i re ler do ðal gaz kom bi li dir. Nor mal ka týn tak ri bi kul la ným a la ný brüt: 256 m 2 dir. Her da i re 128,00 m 2 kul la ným a lan lý dýr. TERAS KATI: Bina nýn te ras ka tý nýn 2 da i re si bu lun mak ta dýr. Mi ma ri ve kap la ma ö zel lik le ri 1.nor mal kat i le ay ný dýr. Da i re ler 2 o da +sa lon+mut fak+ban yo+wc pi yes le rin den i ba ret tir. Bu ka týn kul la ným a - la ný tak ri bi brüt: 156 m 2 dir. Da i re ler 78,00 m 2 kul la ným a lan lý dýr. Top lam in þa at a la ný tak ri bi brüt: m 2 dir. ÝMAR DURUMU : Esenler Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün ta rih ve 470 sa yý lý Ý mar du ru mu bel ge si ne gö re, Ýs tan bul Ý li, E sen ler Ýl çe si. Tur gut re is Mah. 246DT3a paf ta, 546 a da, 23 par sel tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li A tý þa laný 1. E tap Re viz yon Ý mar pla nýn da Ti ca ret +Hiz met +Ko nut a la nýn da kal mak ta o lup Bi ti þik ni zam 5 kat ya pý laþ ma þart la rý na ha iz dir. MUHAMMEN BEDEL : Arsanýn ta ma mý: TL. Ya pý nýn ta ma mý: TL. ol mak la bir lik te borç lu nun Ýc ra Mü dür lü ðün ce sa tý þý ya pý la cak 1/4 his se si nin de ðe ri TL. o la rak tes bit e dil miþ tir. SATIÞ SAATÝ : SATIÞ ÞARTLARI: 1- Satýþ 11/05/2012 gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ba kýr köy 9. Ýc ra Mü dür lü ðün de a çýk ar - týr ma su re tiy le ya pý I a cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz - sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 21/05/2012 ta ri hin de yu ka rý da ya zý lý sa at ler a ra sýn - da Ba kýr köy 9. Ýc ra Mü dür lü ðün de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le - me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men be de lin % 20'siy le sý nýr lý o la - rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (na kit) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü - re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me - mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de ne cek, dam ga res mi, tah li ye ve tes lim mas raf la rý i le KDV ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö - de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a - lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay - rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10. gün so nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup teb li gat pul mas ra - fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i le sa týþ i la - nýnýn teb lið e di le me yen a la ka dar la ra teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur *(*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *Yönetmelik Örnek No: B: Resmi Ýlanlar üs tün de ki ke si mi dir. 31 Mart a yak lan ma sýn da þe ri at çý lýk, buz da ðý nýn su O la yýn al týn da Ýn gi liz par ma ðý var dýr. pa bil mek i çin de 31 Mart o la yýn dan son ra da ha üç bu çuk yýl bek le mek, Bal kan ye nil gi si nin a ðýr so nuç la rý ný kul lan mak zo run da ka la cak tý... Na sýl bir ge le cek bek li yor bi zi? kal dý rýl dý ðý ný göz lem li yo rum. Ço cu ðum i yi bir in san ol sun! ça ba sý ve di le ði nin de ra fa Her þe yi re ka bet mal ze me si ya pan mo dern ha yat i yi in san ve er dem li in san a ra yý þý ný ra fa kal dý rý yor. nan cý fa lan... Ço cuk la rýn do lu ar ka da þý var. A sýl ih ti yaç la rý müþ fik bir o to ri te ye sa hip an ne ba -... Ön ce lik le þu AKP li le rin i mam-ha tip le rin or ta o ku lu nu aç mak i çin e ði tim re for mu yap ma la rý ko nu sun dan baþ la ya lým. Ne den bu ül ke de hâ lâ bir si ya si par ti ben i mam-ha tip le rin or ta o ku lu nu aç mak is ti yo rum di ye a çýk ça söy le ye mi yor da bin tür lü hül le ya pý yor? Bu ra da ilk sor gu la ma mýz ge re ken her hal de AKP li le rin ni ye tin den çok, si ya set çi le rin ni ye ti ni a çýk ça söy le ye me di ði bir or ta mýn hâ lâ bu ül ke de ne den bas kýn ol du ðu. A li Ne sin, la ik bir ül ke de din e ði ti mi ni dev le tin ve re me ye ce ði ni, bu nun ö zel o kul lar da ve ril me si ge rek ti ði ni söy lü yor. Ý mam-ha tip le rin a çýl ma sý ný de ðil, o o kul la rýn kim ta ra fýn dan a çýl ma sý ge rek ti ði ni tar týþ mak ben ce de çok da ha doð ru ve ha yýr lý bir yön tem. Ýn san la rýn ço cuk la rý na din e ði ti mi al dýr mak is te me sin den bu ka dar ür ke cek ne var? Ba na so rar sa nýz, keþ ke ger çek bir din e ði ti mi al dý ra bil se ler de din dar ço cuk lar ger çek ten din dar ol sa, din dar kis ve si al týn da þo ven mil li yet çi ler o la rak ye tiþ me se. Bu e ði tim re for mu na kar þý çý kan lar, ço cuk la rý i mam-ha tip le re gön der mek is ti yor lar, kýz la rý o ku la gön der me ye cek ler di yor. Ha ya týn do ðal bir a ký þý var dýr, o ku la gön der mek ço cuk la rý i çin da ha i yi bir ge le cek, a i le ler i çin da ha bü yük bir ya rar sað la dý ðýn da, her kes ký zý ný da oð lu nu da o ku la gön de rir. Ço cuk la rýn a sýl dost la rý bi ziz, a i le le ri on la rýn düþ ma ný an la yý þý ba na çok sað lýk lý gel mi yor, sek sen se ne dir bu ül ke de la ik ve mo dern bir e ði tim sü rü yor a ma bu ül ke nin yüz de sek se ni mes lek siz, bu o ku la git miþ mes lek siz yý ðýn lar i çin ne ya pa ca ðý mý zý dü þün mek, a i le le ri dev le tin ke lep çe si ne gü ve ne rek yo la ge tir mek fik rin den da ha ev la dýr. Ço cuk la rýn e ði tim le ri, on lar bir mes lek sa hi bi ol du ðun da an lam ka za nýr, siz on la rý o ku la gön de rir a ma bir mes lek ka zan dý ra maz sa nýz in san lar da kýz la rý ný o ku la gön der mek te çok is tek li ol ma ya bi lir ler. Bu ye ni sis tem mes lek o kul la rý na baþ ka ne den ler le de ol sa ö nem ve re rek 31 Mart a yak lan ma sý ba þa rý lý ol say dý bel ki Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nun dýþ po li ti ka sý Ýn gil te re ye yö ne le cek, gü nü müz de çok tar tý þý lan a dem-i mer ke zi yet ya ni fe de ra liz me ge çi le bi le cek ti. Ol ma dý, Al man yan lý sý mer kez ci bü rok rat lar ka zan dý lar. Bi zi de dün ya sa va þý na sok tu lar. Ab dül ha mid ol say dý gir mez di. (...) Siz þim di ha re ket or du su nu þe ri a ta kar þý sa na rak o nu kut la yýn... (...) A ma sa kýn o la ki 31 Mart ý bu gün pro tes to et mek e þek li ði ni gös ter me yin ev vel ce yap tý ðý nýz gi bi, i ki haf ta da ha bek le yin. Çün kü 31 Mart, es ki tak vi me gö re 31 Mart týr yav ru la rým. 31 Mart Ya ni, 13 Ni san (...) En gin Ar dýç, Sa bah, 31 Mart 2012 ba! A ma ge lin de bu nu mo dern e be veyn ol ma ya ça lý þan ar ka daþ la rý ma an la týn, ba ka lým! Da ha sý... Ço cu ðum i yi bir in san ol sun! ça ba sý ve di le ði nin de ra fa kal dý rýl dý ðý ný göz lem li yo rum. Her þe yi re ka bet mal ze me si ya pan mo dern ha yat i yi in san ve er dem li in san a ra yý þý ný ra fa kal dý rý yor. Ço cu ðum ba þa rý lý ol sun! di ye çýr pý ný lý yor, göz baþ ka bir þey gör mü yor! An ne ba ba lar, de dim ya, bu yüz den hep hu zur suz lar. Ço cuk la rýn i se da ha ye ni yet me lik ça ðýn da ruh la rý yor gun dü þü yor! Hal böy ley ken... Söy le yin, siz ce na sýl bir ge le cek bek li yor bi zi? Haþ met Ba ba oð lu, Sa bah, 31 Mart 2012 Pý na rýn su yu ve din der si bu so ru na bir çö züm a rý yor. Ben, bu e ði tim me se le sin de dev le te gü ven mi yo rum, yir mi yir mi beþ yýl ka dar ön ce Mil li E ði tim Ba kan lý ðý nýn Ta lim Ter bi ye Ku ru lu hak kýn da e pey ya zý yaz mýþ tým, a i le le re de ðil de dev le te gü ve ne rek bu re for ma kar þý çý kan lar, bu ül ke nin bü tün ço cuk la rý nýn ne o ku yup ne o ku ma ya ca ðý na ka rar ve ren bu Ku rul un ya pý sý ný, a ma cý ný, i de o lo ji si ni hiç göz den ge çir di mi? Bi zim Cum hu ri yet in bi rin ci a ma cý, be yin le ri kez zap lan mýþ, ya ra tý cý lýk la rý bu dan mýþ i ta at kâr in san ye tiþ tir mek tir, e ði tim sis te mi ni be lir le yen ba kan lý ðýn a dý nýn bi le mil li ol ma sý si zi hiç en di þe len dir mi yor mu? E ði ti min mil li si na sýl o la cak? Mil li bir kim ya, fi zik, ma te ma tik an lat sa ný za. Ba kýn, sek sen kü sur yýl lýk bir Ke ma list sis te min yo lu mu za koy du ðu ko ca ka ya yý ký pýr dat tý ðý mýz bir dö nem den ge çi yo ruz, as ke rî ve sa yet ge ri li yor, as ke rî ve sa yet ge ri le di a ma ye ri ni Er do ðan al dý di yor lar. Er do ðan ýn key fî uy gu la ma la rý na bak tý ðý nýz da bu sap ta ma doð ru gö zü kü yor a ma bu key fi lik le ne ka dar da ya nýr Er do ðan, bir se çim mi, i ki se çim mi, so nun da ik ti dar de ði þir. Biz, bir su pý na rý nýn üs tü ne yer leþ ti ril miþ bir ka ya yý ye rin den oy na tý yo ruz, o pý na rýn su yu ön ce ka çý nýl maz o la rak bi raz ça mur lu a ka cak týr, son ra ber rak la þýr o su, ilk ge le cek su ça mur lu o la cak di ye o pý na rýn üs tün de ki ka ya yý hiç ye rin den ký mýl dat ma ya cak mý yýz? Bu tür e ði tim re form la rýn da da ilk ge len su ya ça mur ka rýþ ma sý do ðal a ma siz han gi a maç lar la o lur sa ol sun e ði ti min üs tün de ki o Ke ma lizm ka ya sý ný oy na týr sa nýz bir za man son ra su yo lu nu bu lur, te miz le nir, ak la nýr, güç le nir. Ka ya yý ye rin den oy na ta cak de ði þim ler den kork ma mak la zým. Ýn san lar dan, din den, din dar lar dan, si vil yö ne ti ci le rin key fi li ðin den ürk me yi de an la mý yo rum, Er do ðan ýn key fi li ði de ðil o key fi li ði e leþ ti re cek bir med ya ol ma ma sý teh li ke li. Bir gün öy le bir med ya da o lur. Ye ter ki su ak sýn. Ah met Al tan, Ta raf, 31 Mart 2012

9 Y DÝZÝ 9 Ýslâmla Batý: Tarihî kucaklaþma BEDÝÜZZAMAN IN BÝR ASIR ÖNCE HABER VERDÝÐÝ AVRUPA ÝSLÂM'A HAMÝLEDÝR MÜJDESÝNÝN ADIM ADIM GERÇEKLEÞTÝÐÝ GÖRÜLÜRKEN, BU SÜREÇTE AB-TÜRKÝYE BÜTÜNLEÞMESÝ ANAHTAR ROL OYNAYACAK. AVRUPA DA YAÞAYAN MÝLYONLARCA MÜSLÜMAN DA, ARADA BÝR BARIÞ VE DOSTLUK KÖPRÜSÜ OLACAK. KÂZIM GÜLEÇYÜZ ni as ya.com.tr 10 Er me ni ler le dost luk Hrant Dink in, al çak ça kat lin den yak la þýk bir bu çuk yýl ön ce Ye ni As ya da çý kan rö por ta jýn - da ki þu söz le ri, Türk-Kürt-Er me ni i liþ ki le ri ni ra yý na so ka cak en ger çek çi yak la þý mýn i fa de si: So nuç ta Al lah bu i ki hal ký bir bi ri ne kom þu kýl mýþ. Bun lar is te se ler de, is te me se ler de yan ya na, ba rýþ i çin de ya þa mak zo run da lar. Ay ný fik ri, yak la þýk bir a sýr ön ce Ýs lâm â li mi Be di üz za man da di le ge tir me miþ miy di? 1910 lu yýl la rýn baþ la rýn da þark a þi ret le riy le yap tý ðý soh bet le rin de Sa id Nur sî, Er me ni ler bi ze düþ man lýk e dip, hi le ve hý ya net e di yor. Na sýl dost luk ü ze rin de it ti fak e de ce ðiz? su a li - ne þu dik kat çe ki ci ce va bý ver miþ ti. Düþ man lý ðýn se be bi o lan is tib dat öl dü. Ýs - tib da dýn ze va liy le dost luk ha yat bu la cak. Si ze bu nu kat iy yen söy lü yo rum ki: Þu mil le tin sa a de ti ve se lâ me ti Er me ni ler le it ti fak ve dost ol ma ya vâ bes te dir (bað lý dýr). Fa - kat mü te zel li lâ ne (zil let i çe ri sin de ve e zik bir ta výr la) dost ol mak de ðil, bel ki iz zet-i mil li ye yi mu ha fa za e de rek, mu sa lâ ha e li ni u zat mak týr. Er me ni le ri, Â dem za ma nýn da yol da ar ka - daþ lýk e den bi zim le gel miþ bü yük bir un sur o - la rak ni te le yen Be di üz za man, böy le bir kav mi yok et me nin im kân sýz lý ðý ný ve ay rý ca fay da sýz lý - ðý ný vur gu la ya rak þöy le di yor: Hem de on lar u yan mýþ lar, siz uy ku da sý nýz. Hem de fikr-i mil li yet le müt te fik ve ka vî dir ler (güç lü dür ler); siz ih ti lâf la þim di lik boþ su nuz, hem de ga le be et mek is ti yor su nuz. De va mýn da i se þun la rý söy lü yor: On lar si zi mað lûp et ti ði si lâh i le, ya ni a kýl i - le, fikr-i mil li yet le, meyl-i te rak kî (kal kýn ma is - te ði) i le, te ma yül-ü a da let i le mað lûp e de bi lir si - niz. Ben ce þim di ký lýç vu ran, o ký lý cýn ak si dö - ner, ye tim le ri ne do ku nur. Þim di ga le be ký lýç i le de ðil dir. Ký lýç ol ma lý, lâ kin ak lýn e lin de. Hem de dost lu ðun se be bi var dýr. Zi ra kom - þu dur lar. Kom þu luk, dost lu ðun kom þu lu ðu dur. Hem de on lar u yan dý lar, dün ya ya ya yýl dý lar, te - rak ki yat (i ler le me) to hum la rý ný top la dý lar, va ta - ný mýz da e ke cek ler. Bi zi me de ni ye te mec bur, te rak kî ye i kaz, biz de ki fikr-i mil li ye ti hüþ yar e - di yor lar (u yan dý rý yor lar). Ýþ te bu nok ta la ra bi na en on lar la it ti fak et - mek lâ zým dýr. Hem de bi zim düþ ma ný mýz ve bi zi mah ve den, ce ha let a ða, oð lu za ru ret e fen di ve ha fî di (to ru nu) hu sû met bey dir. Er me ni ler bi ze düþ man lýk et miþ ler se, þu üç müf si din ku - man da sý al týn da yap mýþ lar. (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s ) E ðer bu söz le re ku lak ve ril sey di, 1915 o lay - la rý ya þa nýr mýy dý? Sö zü e di len fikr-i mil li yet, yi ne Sa id Nur sî nin Mil li ye ti miz bir vü cut tur; ru hu Ýs lâ mi yet, ak lý Kur ân ve i man dýr (a.g.e., s. 270) sö zü ne uy gun þe kil de an la þýl sa ve Kür - dü, A ra bý, Er me ni yi, Ru mu, Türk ol ma yan her ke si düþ man sa yan bir ýrk çý lýk þek lin de uy - gu lan ma say dý bu sý kýn tý la rý çe ker miy dik? Di ye lim ki, o lan ol du. Ya þa nan lar ge ri de kal - dý. Hiç de ðil se on lar dan ders çý ka rýp, ge rek Er - me ni di as po ra sý, ge rek se Tür ki ye de ya þa yan biz ler, Hrant Dink e Al lah Be di üz za man dan ra zý ol sun de dir ten bu me saj la ra ku lak ve re rek ge re ði ni yap mak su re tiy le bu gü nü ve ge le ce ði kur tar sak fe na mý o lur? Be yaz say fa i çin Nok ta der gi si So lun da, Ýs lâm cý ke si min de sem bol i sim le ri Er me ni me se le sin de ses siz kal - ma mýþ, söy le ye cek le ri ni söy le miþ ler me sa jýy la ve Na zým Hik met i ö ne çý ka ra rak yap tý ðý ya yýn - da Be di üz za man ýn ko nuy la il gi li kap sam lý gö - rüþ le ri ni de ak tar mýþ tý. Der gi nin ka pak dos ya sý nýn Be di üz za man a ay rý lan kýs mýn da ki en çar pý cý tes bit ler den bi ri, Ab dul lah Ay maz dan ak ta rý lan 1910 lar da o na ku lak ve ril sey di bu gün soy ký rý mý tar týþ mý yor o - la cak týk be ya nýy la i fa de e dil miþ ti. Çün kü Sa id Nur sî nin Þu mil le tin sa a det ve se lâ me ti Er me ni ler le it ti fak ve dost lu ða bað lý - dýr sö züy le di le ge tir di ði ger çek, bu gün bi ri le - rin ce hâ lâ bir kan dâ vâ sý man tý ðýy la he sa bý pe - þin de ko þu lan mu ka te le yi baþ tan ön le ye cek pan ze hi ri ih ti va e di yor du. Bu müs bet ve ya pý cý yak la þým, bu gün da hi geç mi þe bir çiz gi çe kip be yaz bir say fa a ça rak ge le ce ðe bir lik te yü rü me i ra de si ne güç lü bir te - mel o luþ tu ra cak ni te lik te. Sa id Nur sî ko nu nun ta ra fý o lan her ke se me - saj ve ri yor. Kar þý lýk lý o la rak bir bi ri ne düþ man na za rýy la ba kan la ra Düþ man lý ðýn a sýl se be bi is tib dat týr di yor. Ne den? Çün kü bas ký re ji mi nin, ken di si ni a yak ta tut mak ve öm rü nü u zat mak i çin kul lan - dý ðý en et ki li yol lar dan bi ri, i da re si al týn da ki le ri bir bi ri ne dü þür mek. Ay ný tak tik bu gün de uy gu lan mý yor mu? Sa id Nur sî nin tav si ye le ri nin ön ce lik li mu ha - ta bý Türk ler ve Kürt ler baþ ta ol mak ü ze re ül ke - de ek se ri ye ti o luþ tu ran Müs lü man a ha li. Be di üz za man biz le re di yor ki: Er me ni le re de ðil, ken di i çi niz de bu lu nan ve si zi mah ve den ce ha let, za ru ret ve hu sû me te düþ man o lun. Si zi baþ ka la rý na düþ man e dip ken di ge mi si ni yü rü ten is tib da dýn tu za ðýn dan kur tu lun. Ve siz den çok da ha ön ce u ya nýp dün ya ya ya yý lan, it ti fak ha lin de yek vü cut ol ma - nýn gü cü nü kul la nan, i lim ve e ði tim le ken di le - ri ni ge liþ ti ren Er me ni le rin bu ö zel lik le ri ni ken - di ni ze ör nek a la rak, siz de kal ký nýn, ge li þin ve on lar la ya rý þýr ha le ge lin. Son ra da, Hz. Â dem za ma nýn dan be ri sü re - ge len kom þu luk i liþ ki si nin ge re ði o la rak, on la ra ba rýþ e li ni u za týp a da let le dav ra nýn. Bun la rý yap ma yýp kör le me si ne düþ man lýk e - der se niz, bu ca hil, fa kir ve da ðý nýk ha li niz le on - la rý mað lûp et me niz za ten im kân sýz. Sa id Nur sî nin bir a sýr ön ce yaz dýk la rýn dan, Er me ni di as po ra sý na yö ne lik gün cel ve yi ne ya - pý cý me saj lar çý kar mak da müm kün: Dok san yýl ön ce ki o lay lar dan bu gü ne ve ge - le ce ðe yö ne lik bir hu sû met çý ka ra rak kan dâ vâ - sý pe þi ne düþ mek, si ya sî çý kar he sap la rý pe þin de koþ mak ye ri ne, e li niz de ki im kân la rý, a ta la rý ný - zýn ya þa dý ðý top rak la rýn i mar, ih ya ve in þa sý na yar dým cý ol mak i çin kul la nýn. Soy ký rým id di a la - rý i çin har ca dý ðý nýz ça ba yý, Tür ki ye nin de mok - ra tik leþ me si ne yö nel tin. Hrant Dink de öy le de mi yor muy du? As ya ve Av ru pa Prof. Dr. Sey fet tin Gür sel, Ne þe Dü zel e ver - di ði mü lâ kat ta, Tür ki ye nin ye ni bir yol ay rý mý - na doð ru git ti ði ni i fa de e de rek, Bir yan da AB ve de mok ra tik leþ miþ Tür ki ye, di ðer yan da As - ya laþ mýþ o to ri ter Tür ki ye þek lin de bir tes bit yap mýþ tý (Ta raf, ). As lýn da bu yo ru mun, Av ru pa yý de mok ra - siy le, As ya yý da o to ri ter lik le ta ným la ma sý a çý - sýn dan ra hat sýz e di ci bir ta ra fý var. Bil has sa ta - rih bo yun ca pey gam ber ler be þi ði ve me de ni - yet ler ya ta ðý ol muþ, Av ru pa ya da reh ber lik ve üs tad lýk yap mýþ As ya nýn bu gün bas ký cý re jim - ler le a nýl ma sý, ko lay ko lay haz me di le bi le cek bir þey de ðil. As ya nýn bu du ru mun dan, en çok, sö mür - ge ci ve he ge mon ya cý po li ti ka la rýy la Av ru - pa nýn so rum lu ol ma sý da ko nu nun bir di ðer a cý bo yu tu. An cak kar þý kar þý ya o lu nan tab lo mey dan da. Ge li nen nok ta da Av ru pa bir de mok ra si ve öz gür lük ler a da sý, As ya i se bas ký cý yö ne tim le - rin kýs ka cýn da ge ri kal mýþ bir ký t'a o la rak gö - rü nü yor. Ta bi î, ö zel lik le ge çen yüz yýl da i ki dün ya har bi nin sil le si ni ye dik ten son ra a dým a dým bu nok ta ya ge len Av ru pa da da ye ni den ge ler tam o la rak o tur muþ de ðil. Öz gür lü ðün ta ný - mý, sý nýr la rý, ah lâ kî de ðer ler le i liþ ki si ve da ha bir çok ko nu, doð ru bir te mel de net leþ ti ril me - ye muh taç. Bu nun i çin Av ru pa nýn es ki As ya me de ni yet - le rin den, bil has sa da Ýs lâm dan al ma sý ge re ken bir çok ders var. Bu nok ta da da, Be di üz za - man ýn i fa de siy le, Ý se vî lik din-i ha ki kî sin den al dý ðý fe yiz le ha yat-ý iç ti ma i ye-i be þe ri ye ye nâ fi (in san lý ðýn sos yal ha ya tý na fay da lý) san at la rý ve a da let ve hak ka ni ye te hiz met e den fü nun la rý Bü tün ge cik tir me ve en gel - le me gay ret le ri ne rað men Tür ki ye AB i le bü tün leþ me yo lun da me sa fe kat e der - ken, Müs lü man kim li ði ve ta rih te Av ru pa ya da üs tad ol muþ muh te þem bir me - de ni ye tin tem sil ci si hü vi ye - tiy le, çað daþ dün ya i le bü - tün leþ me yo lun da ta ri hî bir sü re ci ya þý yor.bu sü reç, ba - zý la rýn ca veh me dil di ði gi bi bir yoz laþ ma nýn, de je ne - ras yo nun ve kim lik kay bý - nýn de ðil, tam ter si ne o kim li ði o luþ tu ran de ðer le re çok da ha sý ký sa rýl ma yý ne - ti ce ve re cek bir du yar lý lý ðýn te za hü rü o la rak gö rül me li. (fen le ri) ta kip e den bi rin ci Av ru pa ya (Lem a - lar, s. 119) çok ö nem li gö rev ve so rum lu luk lar dü þü yor. AB ça tý sý al týn da hu kuk, de mok ra si ve öz gür - lük le ri te mel a lan ye ni bir ya pý lan ma sü re ci ni ya þa yan Av ru pa, her þey den ön ce ken di si ni bu se vi ye ye u laþ tý ran il ham la rýn ilk kay na ðý du ru - mun da ki As ya ya bor cu nu ö de mek; i kin ci si, ta - ri hin de ka ra bir le ke o la rak du ran sö mür ge ci lik dö ne min de bu ký t'a ya yap tý ðý ve tah rip kâr so - nuç la rý hâ lâ de vam e den kö tü lük le ri te lâ fi et - mek i çin bu so rum lu luk la rý ný ye ri ne ge tir me li. Bun lar la da bað lan tý lý bir ü çün cü se bep i se, Av ru pa nýn hu kuk, de mok ra si, öz gür lük ve ba - rýþ gi bi de ðer ler ü ze ri ne bi na et me ye ça lýþ tý ðý ye ni kü re sel viz yo nun bu nu ge rek ti ri yor ol ma sý. Av ru pa, ken di i çin de yüz yýl lar sü ren sa vaþ ve ça týþ ma la rý bi ti re rek ký t'a sa kin le ri ni or tak he - def ler de bu luþ tu ran po zi tif de ðer le ri As ya ya da ta þý mak i çin ya pý cý bir di ya log ve kat ký se fer - ber li ði baþ lat ma lý. Ve bir son ra ki e tap ta Av ru pa i le As ya yaþ lý yer kü re nin i ki ka dim, kom þu ve bir bi ri ne bað lý ký t'a sý o la rak el e le ve rip, Af ri ka baþ ta ol mak ü ze re dün ya nýn ö te ki di yar la rý na da yar dým cý o la bi le cek bir i ni si ya tif ge liþ tir me li. Ý ki ký t'a a ra sýn da ki di ya lo ðun çok ö nem li bir bo yu tu da, i fa de et ti ði miz gi bi, Av ru pa nýn en çok ek sik li ði ni his set ti ði ma ne vî ve ah lâ kî de ðer - ler nok ta sýn da, As ya nýn ma ruz kal dý ðý bun ca tah ri bat ve ya þa dý ðý bu ka dar de je ne ras yo na rað - men hâ lâ ve ri ci kay nak ö zel li ði ni ko ru ma sý. Bu da, her hal de yi ne Sa id Nur sî nin de fa at le vur gu la dý ðý ü ze re, Ý lâ hî i ra de nin in san lý ða hak - ký teb lið et mek le va zi fe len dir di ði pey gam ber le - ri hep þark ve As ya top rak la rýn da gön der mek su re tiy le ver di ði me sa jýn bir te za hü rü o la rak, bu coð raf ya da ki top lum sal ma ya nýn va hiy ger - çe ðiy le yoð rul muþ ol ma sýn dan ge len çok sað - lam te mel ler le i zah e di le bi le cek bir sos yal va ký a ol ma lý. Ma ter ya list fel se fe nin ka ran lýk lý ba ký þýy la, me - de ni ye tin fe na lýk la rý ný i yi lik zan ne de rek in san lý ðý se fa het ve da lâ le te sevk e den i kin ci Av ru pa kay nak lý iç çü rü me yi dur du rup, ma ne vî ve ah lâ - kî a lan lar da ye ni bir di ri liþ le ken di si ne ge le bil - mek i çin, Av ru pa nýn As ya ya çok ih ti ya cý var. Ta bi î, i ki ký t'a a ra sýn da, her i ki si ne de ih ti yaç - la rý o lan ka za ným la rý ge ti re cek o lum lu bir di ya - log ve et ki le þim sü re cin de Tür ki ye ken di si ne has ko nu muy la çok ö zel bir mis yon üst le ne bi lir. As ya ve Av ru pa de ðer le ri ni mez ce de rek... Ta ri hî ku cak laþ ma Bü tün ge cik tir me ve en gel le me gay ret le ri ne rað men Tür ki ye AB i le bü tün leþ me yo lun da me sa fe kat e der ken, Müs lü man kim li ði ve ta rih - te Av ru pa ya da üs tad ol muþ muh te þem bir me - de ni ye tin tem sil ci si hü vi ye tiy le, çað daþ dün ya i le bü tün leþ me yo lun da ta ri hî bir sü re ci ya þý yor. Bu sü reç, ba zý la rýn ca veh me dil di ði gi bi bir yoz laþ ma nýn, de je ne ras yo nun ve kim lik kay bý - nýn de ðil, tam ter si ne o kim li ði o luþ tu ran de - ðer le re çok da ha sý ký sa rýl ma yý ne ti ce ve re cek bir du yar lý lý ðýn te za hü rü o la rak gö rül me li. Av ru pa, Ý se vî lik din-i ha ki kî sin den ve Ýs lâm - dan al dý ðý de ðer ler le bu gün kü ge liþ miþ lik se vi - ye si ne e riþ ti. Bu ci he tiy le AB yol cu lu ðu muz, ay ný za man da kay bet ti ði miz ken di de ðer le ri - miz le bu luþ ma mýz an la mý ný da ta þý yor. Ger çek ten, Ko pen hag kri ter le ri o la rak i fa de e di len hak ve öz gür lük kýs tas la rý ný, as lýn da Ýs lâ - m'ýn yüz yýl lar ön ce in san lý ða ge tir di ði öl çü le - rin nâ ta mam bir ter cü me si ve ver si yo nu o - la rak de ðer len dir mek yan lýþ o lur mu? Do la yý sýy la, hak, hu kuk, a da let, öz gür lük gi bi in san lý ðýn or tak ma lý ha li ne gel miþ de ðer le re bi na e di le cek be ra ber lik ler, çok yön lü kriz ler i - çin de kýv ra nan dün ya nýn bu gü nü ve ge le ce ði a - çý sýn dan çok bü yük ö nem ta þý yor. Ve Tür ki ye i le AB a ra sýn da ki bü tün leþ me pro je si bu ra da son de re ce ö zel bir ye re sa hip. Bu pro je nin ba þa rý ya u laþ ma sý, þim di ye ka dar te o rik dü zey de ka lan me de ni yet ler it ti fa ký dü þün ce si nin so mut o la rak ha ya ta in ti kal et ti - ril me si an la mýn da ta ri hî bir ha di se o la cak. O nun i çin dir ki, Tür ki ye nin AB yol cu lu ðu Or ta do ðu baþ ta ol mak ü ze re bü tün Ýs lâm â le - min de de bü yük bir he ye can la ta kip e di li yor. Ö te yan dan, Av ru pa da Tür ki ye ü ze rin den Ýs lâm la ku cak laþ ma sü re cin de çok þey ka za na - cak. La ik leþ me a dý na ya þa dý ðý sav rul ma la rýn ma ne vî ve ah lâ kî a çý dan a i le ve top lum ha ya - týn da yol aç tý ðý yýp ran ma ve de je ne ras yo nun tah rip kâr so nuç la rý ný, bu sa ye de o nar ma fýr sa - tý ný ya ka la ya cak. Kur ân ýn e be dî sa a de ti müj - de le yen ha yat do lu me saj la rý na da ha ya kýn dan mu ha tap ol ma im kâ ný ný bu la cak. Bin ler ce ca mi nin hiz met ver di ði Al man ya baþ ta ol mak ü ze re Av ru pa ül ke le rin de ya þa yan mil yon lar ca Müs lü man, a ra da bir ba rýþ ve dost luk köp rü sü o la cak. Be di üz za man ýn bir a sýr ön ce ha ber ver di ði Av ru pa Ýs lâ m'a ha mi le dir müj de si nin a dým a - dým ger çek leþ ti ði gö rü lür ken, bu sü reç te AB- Tür ki ye bü tün leþ me si a nah tar rol oy na ya cak. { SON {

10 SPOR 10 Y Terim 2 yýl daha Galatasaray'da GALATASARAY Fut bol Ta ký mý Tek nik Di rek tö rü Fa tih Te rim, sa rý-kýr mý zý lý ku lüp le ge le cek 2 se zon i çin söz leþ me si ni u zat tý. Ga la ta sa ray Ku lü bü Baþ ka ný Ü nal Ay sal, da ha ön ce yýl ol mak ü ze re op si yon lu 3 yýl lýk an laþ ma ya va rý lan fut bol ta ký mý tek nik di rek tö rü Fa tih Te rim'in söz leþ me si ni, ken di baþ kan lýk dö ne mi so nu na ka dar u zat týk la rý ný a çýk la dý. Lüt fi Kýr dar U lus la ra ra sý Kon gre Mer ke zi'nde ger çek leþ ti ri len ma li ge nel ku rul top lan tý sýn da ü ye le re ko nu þan Ü nal Ay sal, gü nün sür pri zi o la rak ni te len dir di ði a çýk la ma sýn da, ''Fa tih Te rim'le baþ kan lýk dö ne mim sü re sin ce bi zim le ol ma sý i çin an laþ týk ve el sý kýþ týk. Ken di si ni ge le cek yýl lar da da pro fes yo nel fut bol yö ne ti mi nin ay rýl maz bir par ça sý o la rak gör mek is ti yo ruz yý lý na ka dar ki fut bol plan la ma sý da or tak gün de mi miz'' i fa de le ri ni kul lan dý. UEFA KARARLARININ ÞAKASI YOK Ü nal Ay sal, 2014 yý lýn da uy gu lan ma ya baþ la na cak U E FA ma li fa ir play ku ral la rý nýn þa ka sý nýn ol ma dý ðý ný be lir te rek, ''Bu nun ce za sý Av ru pa'dan men e dil me ye ka dar gi di yor. Bu, a ma tör kü me ye düþ me yi ka bul et mek de mek tir'' de di. Ay sal, "Du yu yo rum ki bir çok ku lü bün yet ki li si, yap tý rým lar i çin 'Da ha za man var' di yor. Yap tý rým la rýn 2014'ten i ti ba ren baþ la ya ca ðý doð ru dur a ma, o gün geç miþ yýl la rýn da he sa bý ný ve re ce ðiz. O gün gel di ðin de 'Par don, biz böy le an la ma mýþ týk' de me lük sü müz ve þan sý mýz yok tur'' de di. Potada Kadýnlar Avrupa Þampiyonu belli oluyor ÝSTANBUL'DA ger çek leþ ti ri len Bas ket bol FI BA Ka dýn lar Av ru pa Li gi Se kiz li Fi nal or ga ni zas yo nu bu gün ya pý la cak fi nal ve klas man maç la rýy la so na e re cek. Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nu'nda 3 gün sü ren grup maç la rý so nu cun da A Gru bu'nu ye nil gi siz li der ta mam la yan Ýs pan ya'nýn Ri vas E co po lis ta ký mýy la, B Gru bu'nu ay ný þe kil de fi re siz ge çen ay ný ül ke den Ros Ca sa res, sa at 20.45'te baþ la ya cak fi nal de kar þý kar þý ya ge le cek. Se kiz li Fi nal'de mü ca de le e den Türk e kip le ri Fe ner bah çe i le Ga la ta sa ray Me di cal Park, klas man maç la rýn da Rus ta kým la rý UMMC E ka te rin burg ve Spar ta&k Mos ko va Re gi on i le kar þý la þa cak. Fe ner bah çe, ü çün cü lük ma çý ný sa at 18.00'de UMMC E ka te rin burg, Ga la ta sa ray Me di cal Park i se be þin ci lik ma çý ný sa at 15.30'da Spar ta&k Mos ko va Re gi on i le oy na ya cak. Grup la rý ný son sý ra da ta mam la yan Ý tal ya'nýn Be ret ta Fa mi la e ki bi i le Po lon ya'nýn Wis la Can-Pack ta ký mý da sa at 13.00'te ye din ci lik ma çý na çý ka cak. SÜPER LÝG'DE BUGÜN MP Antalyaspor-Bursaspor: Bülent Yýldýrým Beþiktaþ-Samsunspor: Özgür Yankaya Trabzonspor-Fenerbahçe: Fýrat Aydýnus Hem Beþiktaþ, hem Samsun puan derdinde Samsunspor, bugün Beþiktaþ'a puan kaybetmesi halinde, bitime 1 hafta kala küme düþecek. SÜPER Lig'de, Sü per Fi nal'e kal ma yý ga ran ti le yen Be þik taþ i le kü me düþ me me mü ca de le si ve ren Sam suns por, bu gün Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda kar þý la þa cak. Be þik taþ, Sü per Fi nal'e ta þý ya ca ðý pu an la rý ar týr mak i çin ga li bi ye ti he def ler ken, Sam suns por'a i se kü me de kal ma sý i çin sa de ce ga li bi yet yet mi yor. Lig de 33 pu a ný bu lu nan Ka ra de niz e ki bi, ga lip gel me nin ya ný sý ra, 39 pu an lý An - SÜPER Lig'de bu gün dep las man da Trab zons por i le kar þý la þa cak Fe ner bah çe, Trab zon'dan 3 pu an la dön me yi he def li yor. Lig de Sü per Fi nal ön ce si pu an kay bet mek is te me yen sa rý-la ci vert li ler, zor lu Trab zon dep las ma nýn da 3 pu an a ra ya cak. Ge çen haf ta Bur sas por'u 1-0 ye nen ve li der Ga la ta sa ray'ýn Trab zons por i le ken di sa ha sýn da be ra be re kal ma sýy la e ze li ra ki bi a ra sýn da far ký 7 pu a na in di ren Fe ner bah çe, lig de nor mal se zon - tal yas por'un, Bur sas por i le ya pa ca ðý ma çýn so nu cu nu bek le ye cek. An tal yas por'un e vin de oy na ya ca ðý maç tan 1 pu an la da hi ay rýl ma sý du ru mun da, Sam suns por, Be þik taþ kar þý sýn da ga lip gel se de, bi ti me 1 haf ta ka la Sü per Lig'e ve da e de cek. Ka ra de niz tem sil ci si, Be þik taþ kar þý sýn da ki pu an kay bý ha lin de i se di ðer ma çýn so nu cu ne o lur sa ol sun, 1. Lig'e dü þe cek. Sam suns por'un ka zan ma - da son i ki haf ta ya gi ri lir ken, bu gün kü maç ta pu an kay bet mek is te mi yor. Sa rýla ci vert li ler de, Cu ma gün kü an tren man da sað ar ka a da le sin de að rý his se den Em re Be lö zoð lu, id ma ný ya rý da bý rak mýþ tý. Se zer Öz türk ve Öz gür Çek i se ta kým dan ay rý ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Trab zons por ma çý ön ce si Fe ner bah çe'de 4 fut bol cu sa rý kart ce za sý ný rýn da bu lu nu yor. Lig de 3'er sa rý kart la rý bu lu nan Em re Be lö zoð lu, Gök han Gö nül, Meh - sý, An tal yas por'un kay bet me si ha lin de i se kü me dü þe cek son ta kým, son haf ta da be lir le ne cek. Li gin son haf ta sýn da Sam suns por e vin de Si vass por'u a ðýr la ya cak, An tal yas por i se dep las man da Fe ner bah çe i le kar þý la þa cak. Be þik taþ i le Sam suns por a ra sýn da ki kar þý laþ ma sa at 15.00'te, Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda oy na na cak. Kar þý laþ ma yý ha kem Öz gür Yan ka ya yö ne te cek. Süper Lig'de sezonun ilk yarýsýnda Kadýköy'de yapýlan karþýlaþmada Fenerbahçe güçlü rakibi Trabzonspor'u 1-0 yenerek puansýz göndermiþti. FOTOÐRAF: A.A TRABZON'DA ZOR DERBÝ SÜPER FÝNAL ÖNCESÝ PUAN KAYBETMEK ÝSTEMEYEN TRABZONSPOR VE F.BAHÇE BUGÜN KOZLARINI PAYLAÞACAK. AVNÝ AKER STADI'NDA SAAT 19.00'DA BAÞLAYACAK MAÇI FIRAT AYDINUS YÖNETECEK. met To puz ve Or han Þam, Trab zons por ma çýn da gö rev a lýp bi rer kart da ha gör me le ri du ru mun da 34. haf ta da ki Me di cal Park An tal yas por ma çýn da ce za lý du ru ma dü þe cek. Trab zons por-fe ner bah çe kar þý laþ ma sý bu gün sa at 19.00'da baþ la ya cak. Trabzon Hü se yin Av ni A ker Sta dý'nda ki mü sa ba ka yý ha kem Fý rat Ay dý nus yö ne te cek. Kar þý laþ ma da Ser kan Ok ve Ke mal Yýl maz yar dým cý ha kem o la rak gö rev ya pa cak. Ersan Ýlyasova Bucks'da MUHTEÞEM OYNUYOR NBA'DEMil wa u ke e Bucks'da for ma gi yen mil li bas ket bol cu Er san Ýl ya so va, ta ký mý nýn dep las man da Cle ve land Ca va li ers'ý yen di ði maç ta 20 sa yý ve 10 ri ba unt la ''do ub le-do ub le'' ya pa rak, ta ký mý nýn ga li bi ye ti ne bü yük kat ký da bu lun du. Er san, 24 da ki ka sa ha da kal dý ðý maç ta 9 kez 2 sa yý lýk a týþ kul lan dý ve bun la rýn 7'sin de i sa bet bul du. 2 kez de 3 sa yý lýk a týþ kul la nan Türk o yun cu, bun lar da da i sa bet sað la dý. Mil li bas ket bol cu 2 de a sist yap tý. Ca va li ers'da i se mil li bas ket bol cu Se mih Er den for ma giy me di. Ca va li ers'da Kyri e Ir ving'in 29 sa yý, 5 a sist lik per for man sý fark lý mað lu bi ye ti en gel le me di. Cle ve land e ki bin de A lon zo Ge e 19 sa yý, 8 a - sist le oy na dý. Tris tan T. Thomp son 15 sa yý, 11 ri ba unt la ''do ub le-do ub le'' yap tý. Bucks, böy le ce 51'in ci ma çýn da ki 27'nci ga li bi ye ti ni a lýr ken, Ca va li ers i se 49'un cu ma çýn da ki 32'nci mað lu bi ye ti ni al dý. Or lan do Ma gic'de for ma gi yen mil li bas ket bol cu Hi da yet Tür koð lu i se ta ký mý nýn sa ha sýn da Dal las Ma ve ricks'e ye nil di ði maç ta 12 sa yý, 4 ri ba unt ve 4 a sist le oy na dý. Ö mer A þýk, ta ký mý Chi ca go Bulls'un sa ha sýn da Det ro it Pis tons'ý yen di ði ma çý, 3 sa yý ve 7 ri ba unt la ta mam la dý. U tah Jazz'da for ma gi yen mil li bas ket bol cu E nes Kan ter i se ta ký mý nýn sa ha sýn da Sac ra men to Kings'e ye nil di ði maç ta 4 sa yý, 8 ri ba unt la oy na dý. EKRANDA BUGÜN Spor sponsorlarý.. Gü nü müz de spon sor la rýn spo ra il gi si bir hay li faz la. Þir ket le rin pa zar la ma ve i le ti þim fa a li yet le ri i çe ri sin de spor spon sor luk la rý ve pa zar la ma ak ti vi te le ri ö nem li bir yer tu tu yor. Es ki den sa de ce gi yim ya da spor tif mal ze me ü re ti ci le ri bu iþ le rin i çe ri sin de bu lu nur ken, gü nü müz de gý da dan o to mo ti ve ka dar bir çok iþ ko lun dan fir ma lar bü yük pa ra lar har ca ya rak bu bü yük sek tör de ken di le ri ne bir yer e din me nin te la þýn da lar. Yer li ve ya ban cý mar ka lar bir þe kil de bu a lan da boy gös te re rek, ta ný nýr lýk ve bi li nir lik le ri ni bu yol la ar týr mak ça ba sýn da lar. Ya pý lan bir a raþ týr ma da sek tör yet ki li le ri, spon sor luk yap ma du ru mun da ter cih le ri ni % 59.6 i le fut bol, son ra sýn da da %11 bas ket bol, % 6.4 vo ley bol-hal ter, % 4.6 at le tizm, % 3.7 gü reþte nis, % 2.8 yüz me, % 1.8 o ra nýn da golf o la rak kul la na cak la rý ný i fa de et miþ ler. Di ðer bir çok a raþ týr ma lar da da as lan pa yý ný fut bol a lýr ken, bas ket bol ve vo ley bol o nu ta kip et miþ. Dün ya da, fut bol dan te ni se ka dar bir çok spor da lýn da spon sor luk ya pan mar ka sa yý sý al mýþ ba þý ný git miþ du rum da. An cak ül ke miz de i se ye ni ye ni ký pýr dan ma lar ya þan mak ta. Tür ki ye'de spon sor luk de yin ce de her ke sin ak lý na he men fut bol ge lir di. For ma la rýn da ki gö ðüs rek la mý ný en yük sek ra ka ma sa tan ku lüp bu nun la ö vü nür dü. Ar týk for ma la rýn he men he men her ye ri ne rek lam a lý ný yor. Son za man lar da i se ku lüp ler spon sor sa yý la rý ný ar týr mak i çin her yo lu de ni yor lar. Ö zel lik le de a ma tör spor lar da. Pa zar la ma ve i le ti þim fa a li yet le ri ni spor dal la rý ü ze rin den yap mak is te yen ba zý þir ket ler bas ket bol ve vo ley bol lig le rin de ken di i sim le ri ni ta þý yan ta kým la rý i le mü ca de le et me nin yo lu nu seç ti ler. Bun la ra ör nek ver mek ge re kir se, Ec za cý ba þý, To faþ, A na do lu E fes ve Ül ker baþ lý ca o lan la rý. A ma bü yük ço ðun lu ðu bu i þi faz la yü rü te me di. Yük se len ma li yet ler, ta raf tar bu la ma ma, il gi çe ke me me sý kýn tý sýn dan do la yý ya ka pan dý lar ya da kü çül me yo lu na git ti ler. Bu ko nu ya de ðin miþ ken, Ül ker'e ay rý bir pa rag raf aç mak ta fay da var. Di ðer le rin den fark lý bir yön tem bul du lar. Bir kaç yýl ön ce ra di kal bir ka rar a la rak a mi ral ge mi si nin is mi ni Fe ner bah çe i le yan ya na ko yup, di ðer mar ka la rý ný da Ga la ta sa ray ve Be þik taþ i le öz deþ leþ tir me ter ci hin de bu lun du lar. Bu iþ te o ka dar ba þa rý lý ol du lar ki, hem sa lon lar dol ma ya hem de ku lüp ba þa rý la rý sý nýr ö te si ne ta þýn ma ya baþ la dý. Bir di ðer fay da sý da baþ ka þir ket le rin de bu me tot la spo ra gir me si nin yo lu nu aç tý lar. A cý ba dem, Türk Te le kom, Pý nar, Ü ni ver sal, Grun dig ve Yur ti çi Kar go bun lar dan ba zý la rý. Son se ne ler de ku rum sal i le ti þim de çok ba þa rý lý or ga ni zas yon la ra im za lar a tan Ül ker'in mar ka bi li nir li ði ni çok yük sek nok ta la ra ta þý dý ðý bir ger çek. An cak bas ket bol da ki ya tý rým la rýn dan çok da ha faz la sý ný fut bo la da ta þý ma sý ge re ki yor. Sa de ce for ma rek lam la rý ya da kü çük spon sor luk lar la fut bo lu ge çiþ tir me me li ler. Türk spo ru nun ö nem li bir des tek çi si o la rak a ta cak la rý a dým lar, geç miþ te ol du ðu gi bi di ðer fir ma la rý da te tik le ye cek, ka za nan Türk fut bo lu o la cak týr Clippers-Utah Jazz: NBA TV Atletico Madrid-Getafe: NTV Spor Kayseri Erciyes-Gaziantep BÞB: TRT Kartalspor-Güngörenspor: TRT Elazýðspor-Göztepe: TRT Antalyaspor-Bursaspor: Lig TV Beþiktaþ-Samsunspor: Lig TV Newcastle-Liverpool: Lig TV Ýnter-Geneoa: Euro Futbol Kasýmpaþa-Adanaspor: TRT Hannover 96-M'gladbach: TRT Haber Tottenham-Swansea: Lig TV Lille-Toulouse: Lig TV Bucaspor-Boluspor: TRT Trabzonspor-Fenerbahçe: Lig TV Oklahoma-Chicago Bulls: CNN Türk Juventus-Napoli: Euro Futbol Rennes-Lyon: Lig TV3 Borçlu Hýrvat kulübü ligden ihraç edildi HIRVATÝSTAN Fut bol Fe de ras yo nu, 2 es ki fut bol cu su na borç la rý ný ö de ye me yen Bi rin ci Lig ku lü bü Va raz din'i lig den ih raç et ti. Fe de ras yon dan ya pý lan a çýk la ma da, Va raz din'in borç la rý ne de niy le bu gün oy na ya ca ðý Ci ba li a Vin kov ci ma çý na çýk ma ma sý na ka rar ve ril di ði ve ku lü bün 2'nci kez böy le bir ce za al dý ðý i çin kü me dü þü rül dü ðü be lir til di. Va raz din'in ge le cek se zon en alt se vi ye de ki lig de mü ca de le e de ce ði kay de dil di.

11 Y AÝLE - SAÐLIK 11 Þiddet dizilerini izleyen GENÇLER DÜNYAYI acýmasýz görüyor ÖÐRETÝM ÜYESÝ YARD. DOÇ. DR. HASAN HÜSEYÝN TAYLAN, ÞÝDDET ÝHTÝVA EDEN DÝZÝLERÝ ÝZLEYEN GENÇLERÝN, DÜNYAYI ACIMASIZ VE TEHLÝKELÝ GÖRÜRKEN KENDÝLERÝNÝ GÜVENDE HÝSSETMEDÝKLERÝNÝ SÖYLEDÝ. ÞÝD DET ihtiva eden te le viz yon prog ram la rý ný iz le - yen genç ler, dün ya yý a cý ma sýz ve teh li ke li gö rür - ken, þid de ti so run la rýn çö zü mün de ö nem li bir a raç sa yý yor, ken di le ri ni ö te ki le re kar þý gü ven siz lik i çin de his se di yor lar. Sa kar ya Ü ni ver si te si Fen-E de bi yat Fa - kül te si Sos yal Hiz met Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Yard. Doç. Dr. Ha san Hü se yin Tay lan, te le viz yon prog ram - la rýn da ki þid de tin genç ler ü ze rin de ki et ki si ni or ta ya koy mak i çin Kon ya da, yaþ la rý 14 i le 20 a ra sýn da de ði - þen 289 kýz ve 351 er kek, top lam 640 li se öð ren ci si ü - ze ri ne bir sa ha a raþ týr ma sý yap tý. Ay ný za man da dok to - ra te zi o lan Te le viz yon la Ye tiþ mek: Te le viz yon Þid de - ti nin Et ki le ri Ü ze ri ne Bir A raþ týr ma ça lýþ ma sý ö nem li bul gu lar i çe ri yor. Yrd. Doç. Dr. Ha san Hü se yin Tay - lan ýn a raþ týr ma sý na gö re, þid det i çe ren te le viz yon prog ram la rý ný iz le yen genç ler, dün ya yý a cý ma sýz ve teh li ke li gö rü yor, ö te ki le re kar þý gü ven siz lik i çin de ler, top lum da ki þid de ti ve suç lu sa yý sý ný ol du ðun dan faz la gö rü yor lar, þid de ti so run la rýn çö zü mün de ö nem li bir a raç sa yýp, her han gi bir suç ve ya þid de tin mað du ru ol - ma kor ku su ya þý yor lar. A raþ týr ma ya ka tý lan li se öð ren - ci le ri nin ta ma mý nýn e vin de en az bir te le viz yon, ya rý - sýn dan faz la sý nýn da e vin de en az i ki te le viz yon bu lun - du ðu tes bit e dil di. Ay rý ca, öð ren ci le rin or ta la ma te le - viz yon iz le me sü re si yak la þýk üç sa at ol du ðu be lir len di. Li se öð ren ci le ri nin ço ðun lu ðu nun, A na Ya yýn Ku þa ðý (Pri me-ti me) de ni len sa at le ri a ra sýn da ki za man di li min de te le viz yon iz le di ði be lir len di. A raþ týr ma ya gö re, genç ler en çok mü zik ve eð len ce prog ram la rý i le yer li di zi le ri iz le me yi ter cih e di yor. An ka ra / ci han GENÇ LE RÝN ZÝ HÝN SAÐ LI ÐI NI DEV LET TE MÝ NAT AL TI NA AL MA LI YRD. Doç. Dr. Ha san Hü se yin Tay lan, genç le rin a kýl ve zi hin sað lý ðý nýn dev let po - li ti ka sý i le te mi nat al tý na a lýn ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Genç le rin te le viz yon þid de - ti ne ma ruz bý ra kýl ma sý nýn, sos yal dev let il ke si ge re ðin ce sor gu lan ma sý ve a ci len ted bir a lýn ma sý ge re ken ö nem li bir hu sus ol du ðu nu di le ge ti ren Tay lan, A lý na - cak ted bir ler le il gi li med ya ya; Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý, Ka dýn ve A i le den So rum lu Dev let Ba kan lý ðý, RTÜK gi bi dev le tin il gi li ku rum la rý na, si vil top lum ör güt le ri ne; e ði tim ci le re ve a i le le re ö nem li so rum lu luk lar düþ mek te dir. i fa de si ni kul lan dý. TV, ÞÝD DET Ý HTÝVA EDEN HÝ KÂ YE LERÝ AN LAT MA YA DE VAM E DÝ YOR TAY LAN, bu a raþ týr ma nýn, te le viz yo nu ve þid det muhtevalý te le viz yon prog ram la rý na çok faz la ma ruz ka lan genç le rin, ya þa dýk la rý çev re yi ve dün ya yý çok faz la a cý ma sýz ve teh li ke li bul duk la rý ný or ta ya koy du ðu nu be - lir tti. Söz ko nu su genç le rin, baþ ka la rý na kar - þý gü ven siz lik bes le dik le ri ni be lir ten Tay lan, Þid de ti, so run la rýn çö zü mün de ö nem li bir a raç gör dük le ri; ken di le ri ni her han gi bir su - çun-þid de tin mað du ru ol ma kor ku su na sa - hip ol duk la rý, top lum da ki þid det o ra ný ný ve top lum da ki suç lu o ra ný ný top lum da ki ger çek ve ri ler den da ha çok al gý la dýk la rý bul gu la rý na u laþ týk de di. Tür ki ye de te le viz yo nun, genç - le rin top lum sal laþ ma sýn da ö nem li bir rol oy - na ma ya de vam et ti ði ni ha týr la tan Tay lan, þun la rý kay det ti: Ö zel lik le öð re nim gö ren genç ler a çý sýn dan dü þün dü ðü müz de, genç - le rin ne re dey se o kul da ge çir dik le ri sü re ka - dar te le viz yo na va kit a yýr dýk la rý gö rü lü yor. A de ta te le viz yon la bü yü yen genç ler, te le viz - yon la ye tiþ me ye de vam e di yor. Te le viz yon prog ram la rýn da ki içeriklerin ö nem li bir bö lü - mü þid det yük lü ders ler ve im ge ler ta þý yor. Üs te lik genç ler ge nel de þid det i çe rik li te le - viz yon prog ram tür le ri ni da ha çok ter cih e di - yor. Te le viz yon, þid det yük lü hi kâ ye le ri ni an - lat ma yý sür dü rü yor. A lý cý da bu lu yor. Ko lon kan se rin de er ken teþhis çok ö nem li ÝSTANBUL Ü ni ver si te si (Ý Ü) On ko lo ji Ens ti tü sü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Fa ruk Ay kan, be lir ti le rin cid di ye a lýn ma sý, ru tin kont - rol le rin ih mal e dil me me si ve ge rek li ha yat tar zý de ði þik lik le riy le ko lon kan se ri ris ki nin yüz de 60 o ra nýn da a zal dý ðý ný bil dir di. Ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Ko lon Kan se ri Sur vi vor la rý o la rak bir a ra ya ge len Ýs tan bul On ko lo ji Ens ti tü sü pro fe sör le ri, dü zen - le dik le ri ba sýn top lan tý sýn da, ko lon kan se ri nin er ken teþhis sa - ye sin de ön le ne bi lir ve te da vi e di le bi lir bir has ta lýk ol du ðu nu be - lirt ti ler. Prof. Dr. Ay kan, ABD de Ko lo nu mu Ta ra bi linç len - dir me kam pan ya sý i le yýl da 35 bin ki þi nin ko lon kan se rin den kur ta rýl dý ðý ný kay de de rek, ko lon kan se ri nin ka rýn að rý sý, hal siz - lik, kan sýz lýk, ka býz lýk, is hal gi bi be lir ti le ri nin sýk lýk la baþ ka has - ta lýk lar la ka rýþ tý rýl dý ðý ný, has ta la rýn dok to ra baþ vur ma da geç kal dý ðý ný i fa de et ti. Far kýn da lýk ar tý þý, te da vi ba þa rý sý ný da be ra - be rin de ge ti ri yor. Be lir ti le rin cid di ye a lýn ma sý, ru tin kon trol le - rin ih mal e dil me me si ve ge rek li ha yat tar zý de ði þik lik le ri i le ko - lon kan se ri ris ki yüz de 60 o ra nýn da a za lý yor dedi. Ýs tan bul / a a Obezite hastalarýnýn çoðuna yanlýþ perhiz programý uygulanýyor. Obezite hastalarý, özel birimle zayýflayacak ANKARA NIN Polatlý Dua Tepe Devlet Hastanesi obezite hastalarý için özel bir birim oluþturdu. Hastanede görevli dahiliye uzmanlarý, diyetisyen, fizyoterapist ve psikologlardan oluþan ekip, obezite teþhisi konulan hastalara kiþisel perhiz programlarý uygulayarak, daha saðlýklý bir hayata adým atmalarýna yardýmcý olacak. Duatepe Hastanesi Diyetisyeni Meliha Þener, gerekli tetkikler yapýldýktan sonra hastaya uygun ve rahat bir perhiz programý hazýrlayacaklarýný söyledi. Þener, Obezite hastalarýnýn çoðuna yanlýþ perhiz programlarý uygulanýyor. Hastalarýn bir çoðu düþük kalorili perhizlerden dolayý yorgun ve halsiz kalýyor. Ayrýca birçok obezite hastasý bu sebepten dolayý psikolojik problemler yaþadýðý için perhizlerini yarýda býrakýyor ve daha fazla kilo almaya baþlýyor dedi. An ka ra / ci han

12 Be di üz za man Haf tasý" kap sa mýn da, Ýs tan bul Ye ni As ya Ha ným O ku yu cu la rý, 24 Mart ta A na do lu Ya ka sýn da, Bað lar ba þý Kül tür Mer ke zin de, 25 Mart ta Av ru pa Ya ka sý n da, Ne cip Fa zýl Kül tür Mer ke zi n de, Üs ta dý An ma prog ra mý ger çek leþ tir di. Her iki programa da ilgi büyük oldu. Ýstanbullu hanýmlar Üstadý andý VEFATININ 52. YILDÖNÜMÜNDE ÝSTANBUL YENÝ ASYA HANIM OKUYUCULARI BEDÝÜZZAMAN'I TÝYATRO GÖSTERÝSÝ ÝLE ANDI. HER se ne Be di üz za man Sa id Nur sî nin ve fat yýl dö nü mü ve si le siy le dü zen le nen Be di üz za man Haf tasý" kap sa mýn da, Ýs tan bul Ye ni As ya Ha ným O ku yu cu la rý, 24 Mart ta A na do lu Ya ka sýn da, Bað lar ba þý Kül tür Mer ke zin de, 25 Mart ta Av ru pa Ya ka sýn da, Ne cip Fa zýl Kül tür Mer ke zin de, Üs ta dý An ma prog ra mý ger çek leþ tir di. Her i ki prog ra ma da il gi bü yük ol du. Prog ram kap sa mýn da ü ni ver si te li kýz öð ren ci ler Gü neþ Üf le mek le Sön mez ad lý bir ti yat ro o yu nu nu ser gi le di. A na do lu Ya ka sýn da Sa li ha Ýl han ýn su nu muy la ger çek le þen prog ram, Se mi ha Ko ca lan ýn Kur ân ti lâ ve ti ve Vil dan Gök göz ün a çý lýþ ko nuþ ma sýy la; Tu ba Nur Tel ci nin su nu mu nu yap tý ðý Av ru pa Ya ka sý prog ra mý i se Sa ni ye Er gün ün Kur ân ti lâ ve ti ve Mu al la Er cey lan ýn a çý lýþ ko nuþ ma sýy la baþ la dý. Ýstanbul / Yeni Asya Sunucu Sa li ha Ýl han GÜNEÞ ÜFLEMEKLE SÖNMEZ PROG RAM DA da ha son ra Ay þe nur Ya þar ýn se nar yo su nu yaz dý ðý ve Fat ma Ay dýn ýn yö net men li ði ni yap tý ðý Gü neþ Üf le mek le Sön mez ad lý ti yat ro gös te ri si, ü ni ver si te li kýz öð ren ci ler ta ra fýn dan ser gi len di. Ti yat ro da, Be di üz za man Sa id Nur sî nin ha ya týn dan ke sit le re yer ve ril - di. Ýn gi liz Müs tem le kât na zý rý Lord Gür zon un Kur ân ve Müs lü man lar a ley hi ne ver di ði be yan, Sa id Nur sî nin bu be ya na kar þý gös ter di ði ka - rar lý ve iz zet li du ruþ; Üs ta dýn Þam E me vi Ca mi i'n de ki hut be si; din siz fel se fe nin Müs lü man lar ü ze ri ne yap tý ðý ha in plan lar, Sa id Nur sî nin Ha þir Ri sâ le si ni neþ ri, Bar la lý kah ra man Nur Ta le be le ri nin fe da kâr hiz met le ri, Ri sâ le-i Nur u el ya zý sýy la neþ ret me ye ça lý þan ha ným la rýn göz ya þar tan hiz met le ri, ne þir ha lin dey ken ya þa dýk la rý, et ki le yi ci bir at mos fer i çin de can lan dý rý lan sah ne ler ol du. Ay rý ca, Nur Ta le be le ri nin Med - re se-i Yu su fi ye de ge çir di ði sý kýn tý lý sü reç ler den de ke sit ler su nul du. Üs tad Be di üz za man ýn ha pis te ze hir len me ha di se si, o ra da bu lu nan Ha fýz A li ve di ðer Nur Ta le be le ri nin ya þa dýk la rý nýn can lan dý rýl dý ðý sah ne de, Ha fýz A li nin du â sý ve Üs ta dý nýn ye ri ne ru hu nu fe da et me si di ðer sah ne ler de de ol du ðu gi bi sa lon da ki le re duy gu lu an lar ya þat tý. Prog ram so nun da ti yat ro da gö rev a lan ve prog ram da e me ði ge çen genç Nur Ta le be le ri ne E de bi yat çý-ya zar Ýs lâm Ya þar ta ra fýn dan is me ö zel im za la nan Nur Ta le be le ri-gü ne þin Renk le ri i sim li ki tap he di ye e dil di. Ýs koç ya da Müs lü man öð ren ci ler i çin ba þör tü lü for ma ÝS KOÇ YA DA KÝ o kul lar da e ði tim gö ren Müs lü man kýz öð ren ci ler i çin ö zel bir for ma ta sar lan dý. Ha ber türk te yer a lan ha be re gö re, nor mal de kýz öð ren ci le rin tu run cu renk te ti þört le bir lik te blu cin pan to lon giy di ði o kul lar da ka pan ma yý ter cih e den kýz öð ren ci ler, u zun tu run cu de sen le ri o lan si yah bir ka zak, blu cin pan to lon gi yip ba þör tü ta ka bi le cek. U zun kol la rý o lan ka za ðýn i çi ne i se, yi ne tu run cu ti þört le ri gi ye bi le cek ler. Ký ya fet ler Fi lis tin a sýl lý Ýn gi liz mo dacý Sa rah E lany ta ra fýn dan ta sar lan dý. A rý la rýn ka ti li bu lun du BÝLÝM in san la rý, dün ya ge ne lin de a rý ko lo ni le rin de ki en di þe ve ri ci a zal ma nýn sebebi ni bul duk la rý na i na ný yor. Sci en ce ve Dis co ver der gi le rin de ya yým la nan i ki ye ni a raþ týr ma ya gö re, a rý nü fu su nun azalmasýnda en çok kul la ný lan bö cek i lâç larý o la rak bi li nen ne o ni ko tin lerin ö nem li rol oy na dýðýný bildirdi. Ne o ni ko tin ler, Ý tal ya, Al man ya ve Fran sa nýn ba zý böl ge le rin de ya sak lan dý. Bu na rað men ne o ni ko tin ler dün ya da en çok kul la ný lan bö cek i lâç la rýn dan bi ri ol ma ya de vam e di yor. Ne o ni ko tin le rin kap sa mý na gi ren i mi dac lop rid, 120 ül ke de 140 tan faz la ta hý lýn i lâç lan ma sýn da kul la ný lý yor. Ya pý lan i ki a raþ týr ma, ne o ni ko tin le rin a rý la rý he men öl dür me di ði ni, i lâ cýn bu sebep le ko lo ni le re ya yýl dý ðý ný ve ko lo ni le rin tamamen çök me si ne sebep ol du ðu nu or ta ya koy du. Bi lim in san la rý, bö cek i lâç la rý nýn ya ný sý ra, a rý la rýn pa ra zit, vi rüs, ye ter siz gý da ve ya cep te le fon la rý nýn yay dý ðý rad yas yo na kur ban gi di yor o la bi le cek le ri ni de ö ne sür müþ tü. Ýn gil te re de ya pý lan ilk a raþ týr ma da ne o niko tin le rin kra li çe a rý la rýnýn ö lü mü ne se bep ol du ðu be lir le nir ken, Fran sa da ya pý lan i kin ci a raþ týr ma da i se ne o niko tin le rin a rý la rýn yön bul ma sý ný zor laþ týr dý ðý na dik kat çek ti. Mar ma ris li ler nay lon po þet kul lan ma ya cak MUÐ LA NIN Mar ma ris il çe sin de, çev re kir li li ði ni ön le mek ve ta bi ha ya týn de va mý ný sað la mak i çin nay lon po þet le re sa vaþ a çýl dý. Mar ma ris hal ký ar týk fi le kul la na cak. Mar ma ris þehir kon se yi çev re ça lýþ ma gru bu, 1000 ka dar fi le yi il çe de ki semt pa za rýn da da ðýt tý. Va tan daþ la rýn el le rin de ki nay lon po þet le ri a lan gö nül lü ler, çev re dos tu ren gâ renk fi le le ri he di ye et ti. Kent Kon se yi Çev re Ça lýþ ma Gru bu gö nül lü sü Tür kan Köþ ker, nay lon po þet kul la ný mý ný Mar ma ris ten sil mek is te dik le ri ni be lir tip Po þe te ha yýr di yo ruz de di. Marmaris / cihan Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Urfa City Konferans Merkezi nde yapýlan programýn ev sahipliðini, Ýlk Öncüler Derneði yaptý. Program Kur ân-ý Kerim tilâveti ve meailinin okunmasý ile baþladý. A na do lu nun fa ti hi Ýyad b. Ða nem Ur fa da ya de dil di SÝ YER A raþ týr ma la rý Mer ke zi nin baþ lat tý ðý 82 Ýl 82 Sa ha bî prog ram la rý nýn 7. Þan lý ur fa da bü yük bir coþ ku i le ger çek leþ ti ril di. A na do lu'nun Ýs lâm i le bu luþ ma sýn da bü yük e mek le ri o lan, ko mu tan sa ha bî, Ý yad b. Ða nem in an la týl dý ðý ge ce de çok fark lý hu sus lar gün de me ge ti ril di. Ur fa City Kon fe rans Mer ke zi nde ya pý lan prog ra mýn ev sa hip li ði ni, Ýlk Ön cü ler Der ne ði yap tý. Prog ram Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti ve me a i li nin o kun ma sý i le baþ la dý. Mu ham med E min Yýl dý rým, ko nuþ ma sý na, Be di üz za man ýn, Ur fa ta þýy la, top ra ðýy la mü ba rek tir. Bü tün Ur fa hal ký na, ço luk ço cu ðu na, me zar da ya tan la rý na her sa bah duâ e di yo rum ve bü tün Ur fa hal ký na se lâm e di yo rum. Ben çok has ta yým on lar da ba na duâ et sin ler! sö zü nü ak ta ra rak baþ la dý. Urfa / Yeni Asya SA HA BÝ LE RÝN BU LUN DU ÐU OR DU HÝC RE TÝN 17. YI LIN DA UR FA YI FET HET TÝ BE DÝÜZ ZA MAN IN mü ba rek top rak ni te len dir me si - nin se bep le ri ne de ði nen Yýl dý rým, Hic re tin 17. yý lýn da bin ler ce sa ha bi nin iç le rin de bu lun du ðu bir or du nun Ur fa yý fet het me si nin çok bü yük bir an lam ih ti va et ti - ði ni söy le di ve ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: Ur fa lý - lar, tüm sa ha be yi çok sev me li ler; a ma þu üç is mi da ha çok sev me li ve u nut ma ma lý dýr lar. Bun lar, Ur fa nýn Fa - ti hi o lan Ý yad b. Ða nem, Ur fa da med fun o lan A diy ib - ni A mi re b. Fer ve ve Ýs lâm a dý na a tý ný þe hir sur la rý na sü re rek düþ ma ný kor ku tup ka çý ran Zi yad ib ni Han za - le dir. Mu ham med E min Ho ca, da ha son ra Ý yad b. Ða nem in ha ya tý nýn çe þit li saf ha la rý ný ör nek ler le an - lat tý. Ö zel lik le o nun þah si ye ti nin a nah tar kav ram la rý ol du ðu nu söy le di ði, fa ru ki yet, ke re mi yet, em ni yet ve ci had kav ram la rý ü ze rin de dur du. 21. As rýn in san la rý o - la rak Ý yad b. Ða nem in ha ya týn dan ne ler öð re ni riz so ru su na þöy le ce vap lar ver di: Bir ha yat, na sýl Ýs - lâm a va kýf e di lir? Bir ha ya týn üç te bir lik bir kýs mý na sýl Al lah ýn ke li me si ni yü celt mek i çin at ü ze rin de ge çi ri lir? Ri sâ le tin dâ vâ sý na na sýl hiz met e di lir? Cen net cö mert lik le, ke re mi yet le na sýl ka za ný lýr? Ka - mu ma lý na kar þý e min ol mak, na sýl Al lah ýn hak ký na ri a yet et mek tir? ger çe ði ni o bi ze ha ya tý i le öð re tir. HABERLER Melikgazi ilçesinde 35 görevli camileri her gün temizliyor. Ca mi ler her gün te miz le ni yor n KAY SE RÝ Me lik ga zi Be le di ye Baþ ka ný Mem duh Bü yük ký lýç, 35 iþ çi den o lu þan ye ni bir e kip o luþ tu ra rak, il çe sý nýr la rý i çe ri sin de yer a lan ca mi ler i le ab dest al ma yer le ri nin dü zen li te miz lik ça lýþ ma sý nýn ya pýl dý ðý ný a çýk la dý. Baþ kan Mem duh Bü yük ký lýç, be le di ye o la rak 2012 yý lýn da 35 iþ çi nin yer al dý ðý ve sa de ce il çe sý nýr la rý i çe ri sin de yer a lan ca mi, ab dest al ma ve u mu ma a çýk tu va let le rin ge nel te miz li ði nin ya pý la bil me si i çin i ha le yap týk la rý ný ha týr lat tý. Bü yük ký lýç, Ýl çe sý nýr la rý i çe ri sin de sü rek li hiz met ve ren 200 ca mi miz var dýr. Bir de yaz lýk ve bað mev si min de hiz met ve ren 15 ca mi miz bu lu nu yor. Ya ni il çe sý nýr la rý i çe ri sin de mev cut 215 ca mi mi zin her tür lü te miz li ði ar týk Me lik ga zi Be le di ye mi zin pro fes yo nel e ki bin ce ya pý la cak týr. Te miz lik e ki bi nin ö zel li ði mo dern ve son de re ce tek no lo jik do na ný ma sa hip a raç, te miz lik se ti, sü pür ge, ha lý yý ka ma, ku rut ma, bu har lý du var sil me, ah þap te miz le me a ra cý, fa yans te miz le me a raç la rý gi bi a let le ri mev cut tur. Ca mi le rin sa de ce ha lý la rý te miz len mek le kal mý yor, bir bi na nýn iç te miz li ði na sýl ya pý lý yor sa ca mi le ri miz de de bu ça lýþ ma ay ný þe kil de ger çek leþ ti ri li yor. de di. Kayseri / cihan Gücüoðlu Camii'nin cemaati her geçen gün artýyor. 6 yýl dýr ik ram ya pý lýp, ö len le re du â e di li yor n AN TAL YA NIN A lan ya il çe si Gü cü oð lu Ca mi i nde her Cu ma na ma zýn dan son ra pi de, tat lý ve ay ran ik ra mý ya pý la rak ca mi ce ma a ti nin ve fat e den ya kýn la rý nýn ru hu na duâ e di li yor. Gü cü oð lu Ca mi Gö rev li si Ha san Te miz ve ce ma a ti, 6 yýl dýr Cu ma gün le ri bir lik te pi de, ay ran, tat lý ve þe ker ik ra mý yap týk tan son ra duâ o ku yor. 6 yýl dýr ya pý lan ik ram lar la ca mi nin ce ma a ti de gi de rek ar tý yor. Ýk ram la rýn üc ret le ri spon sor lar ta ra fýn dan kar þý la ný yor. Ca mi de 3 haf ta lýk spon sor sý ra da bek li yor. Cu ma gü nü ik ra mý ya pan spon so run ö len ya kýn la rý i çin bü tün ce ma at ta ra fýn dan duâ o ku tu lu yor. Gü cü oð lu Ca mi de Per þem be gün le ri sa bah na ma zýn dan son ra kah val tý da ve ri li yor. Ce ma a tin, Cu ma na ma zý ik ram la rý na ve duâ me ra si mi ne gö nül den ka týl dý ðý ný i fa de e den Ca mi Gö rev li si Ha san Te miz, kay na þa rak, pay la þý la rak, bir lik ve be ra ber li ðin da ha faz la ge liþ ti ði ne i þa ret et ti. An tal ya / ci han

13 8 l SAYI: 54 YENÝ ASYA GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ ÝLÂVESÝDÝR POZÝTÝF PENCERE SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com Sona yaklaþmak O na yaklaþmaktýr B u gün ü ni ver si te sý na vý var. Sý na va gi ren genç le ri mi ze, Al lah yar dým cý la rý ol sun. di ye lim. Sý nav stre si ger çek ten ha ya tý da yo ru cu ha le ge ti ri yor. A ma ne ya par sýn ki, ha yat böy le. Yo rul ma dan ol mu yor. Ra ha tý boz ma dan ol mu yor. Çar pýþ ma ol ma dan ka za nýl mý yor. Hat ta çar pýþ ma nýn þid de ti o ra nýn da ka za ný lan lar an lam ka za ný yor. Ter dök me den, ku pa ha va ya kal dý rýl mý yor. Ka nun böy le. Pa zar soh be ti genç le ri miz den ço ðu ü ni ver si te ye ha zýr lýk öð ren ci si. On la ra ger çek ten çok du â e de lim. Gü zel yer le re gel sin ler. Ba þa rý lý ol sun lar. Gel dik le ri ma kam lar da, mev ki ler de a da let li dav ran sýn lar. Kim se cik le rin hak ve hu kuk la rý na gir me sin ler. Za ten bi zim de ça ba mýz böy le bir in san ye tiþ sin ler di ye dir. Ni te kim bu, ön ce ken di le ri ne fay da dýr. Son ra a i le le ri ne, ak ra ba la rý na ve der ken bir dal ga lan ma ha lin de bü tün bir ül ke ye ve in san lý ða fay da dýr. O luþ mak i çin ça ba har ca dý ðý mýz ha va nýn et ki sin de ka la ca ðý mýz mu hak kak. Ha yat da bu nun i çin var za ten. Kim se ye fay da sý ol ma yan bir ha yat tan ve ya sa de ce ken di si ne fay da sý o lan bir ha yat tan Al lah a sý ðýn mak lâ zým. Ýþ te genç le ri miz o kul lar ka zan ma i de a li i çin de o lur ken, ay ný za man da böy le bir a maç i çe ri sin de de bu lun ma lý dýr lar. Bütün sýnava giren mü min kardeþlerime zihin açýklýðý, akýl aydýnlýðý ve kalp huzuru diliyorum. Rabbim sizi sadece dünyevî imtihanda deðil, ebedî hayat imtihanýnda da baþarýlý etsin. Hatta bu dünyevî imtihanla elde edeceklerinizi ebedî bir hayat kazanmaya vesile etsin. Kazanýn, güçlü olun ve imana, Kur ân a hizmet edin. E vin de sý na va gi re cek bir bi re yi o lan a i le nin na sýl bir ha let te ol du ðu nu ben de bi li yo rum. Çün kü ay ný du rum bi zim i çin de söz ko nu su. A ma ba ký yo rum za ma nýn da i yi ça lýþ mýþ sa nýz, so na yak la þýn ca ra hat lý yor su nuz ve hat ta bir an ev vel ça lýþ ma ný zýn so nu cu nu al mak i çin he ye can la bek li yor su nuz. El bet te ça lýþ ma mýþ sa nýz, yo rul ma mýþ sa nýz, ta bir ye rin dey se e kim yap ma mýþ sa nýz, bek len ti le ri niz boþ o la cak týr. Bu Al lah ýn kâ i na ta koy du ðu bir ka nun dur: Ça lý þan ka za nýr ; pa ra yý ve ren dü dü ðü ça lar, e ken bi çer he sa bý. Ký zým la bir lik te bü tün sý na va gi ren mü min kar deþ le ri me zi hin a çýk lý ðý, a kýl ay dýn lý ðý ve kalp hu zu ru di li yo rum. Rab bim si zi sa de ce dün ye vî im ti han da de ðil, e be dî ha yat im ti ha nýn da da ba þa rý lý et sin. Hat ta bu dün ye vî im ti han la el de e de cek le ri ni zi e be dî bir ha yat ka zan ma ya ve si le et sin. Ka za nýn, güç lü o lun ve i ma na, Kur ân a hiz met e din. Hz. E bû Be kir (ra) gi bi, Hz. Â i þe (ra) gi bi ay dýn lýk o lun ve öy le ce müs bet þöh ret bu lun! Bi zim ha zýr lýk genç le riy le bir lik te yiz. Bak tým çok he ye can lý lar. Ho cam çok kay gý lý yýz, ne o la cak ha li miz? gi bi bir ha let te bu lu nu yor lar. Biz de on lar la bi raz soh bet et tik. On la ra, Can la rým be nim! He pi ni zi çok se vi yo rum. Can dan se vi yo rum. Ger çek ten siz ler mü min genç ler si niz. Si zin hal le ri ni zi, du rum la rý ný zý me lek ler al kýþ lý yor lar de dim. Her haf ta Nur lu soh bet le re gel di niz. Her haf ta Haz ret-i Pey gam ber i (asm) o ku du nuz. Her haf ta na maz la rý ný zý kýl dý nýz. Bu haf ta la rýn her bir sa ni ye si in þal lah, Al lah ýn rý za sý ný ka zan mak yo lun da ol du ðu i çin bir yýl hük mün de dir. Ýþ te böy le ge çen yýl la rý he sap la yýn; ba kýn ki, e be dî bir sa a det li ha yat kar þý mý za çýk mýþ in þa al lah. Ne mut lu si ze! Genç ler le ko nuþ tuk ça, fe rah lan dý lar. Ne fes al dý lar. Ar týk siz si ze dü þe ni yap tý nýz. Bun dan son ra sý Al lah ýn et ki a la ný dýr. Bu ra ya ka rýþ ma hak ký mýz yok. Son gün le re ka dar e li miz den ge le ni ya pa rýz, bi ze dü þe ni ya pa rýz, a ma so nuç Ce nâb-ý Hakk ýn tak di ri dir. O nun kap sam a la ný na yak la þýn ca ku lun et ki de re ce si a za lý yor. O na yak la þýn ca me se le kal mý yor. Ya ni i þi miz Al lah a ka lýn ca, en gü zel ma ka ma, en gü zel ne ti ce ye, bi zim i çin en ha yýr lý so nu ca kal mýþ o lu yor. Týp ký ih ti yar lýk gi bi, týp ký a ðýr bir has ta lýk gi bi, týp ký e li nin, a ya ðý nýn çe kil di ði, et ki nin, yet ki nin, im kâ nýn beþ pa ra et me di ði im ti han hal le ri gi bi E vet, du rum o nu gös te ri yor ki, So na yak laþ mak O na yak laþ mak týr. O na ya kýn sa nýz me se le yok. O na ya kýn sa nýz hu zu ra, sa a de te, gü ve ne, sev gi ye, ni met le re ya kýn sý nýz, maz har sý nýz de mek tir. Ra hat bir ne fes a lýn ve El ham dü lil lah de yin. Genç ler ra hat la dý lar. Þim di on lar im ti han da lar, týp ký bi zim gi bi. A ma ben, Pa zar soh bet le ri ne ka tý lan genç le ri miz den, ha zýr lýk öð ren ci si o lan ve çok ha ri ka de ne cek dü zey de Ri sâ le-i Nur o ku yan, ma te ma tik ka dar, fi zik ka dar, kim ya ka dar, Ri sâ le-i Nur o ku ma la rý ný da, ça lýþ ma la rý ný da plan la mýþ o lan ve þim di ler de de, in þal lah ka za na ca ðý, a dý ný da hi söy le di ði fa kül te de o ku ya ca ðý Nur Kül li ya tý nýn da si pa ri þi ni ve ren kah ra man la rý teb rik e di yo rum. Siz O nun ka pý sý ný ça lý yor su nuz, is te mek ver di ði i çin ça lýþ tý nýz ve is ti yor su nuz. Ü ze rin de ol du ðu muz ge mi se yir ha lin de. Sýr tý nýz da ki çan ta la rý, va liz le ri in di rin ve ü ze rin de o tu run, et ra fý sey re din, te fek kür e din. Ýþ te kul luk bu dur. Bu ne muh te þem bir sa a det! Bu ne muh te þem bir genç lik! Teb rik ler he pi ni ze! Genç li ði niz si ze e be dî bir genç li ði ka zan dýr sýn. Ým ti han la rý nýz, si zin i çin en ha yýr lý þek liy le so nuç lan sýn. O na ya kýn sa nýz, prob lem yok. Hý zýr (as) si zin yol da þý nýz, yol ar ka da þý nýz ol sun! Ho ce hý zýr hav va le te be! ANADOLU NUN SÝNESÝ RAÞÝT YÜCEL Y ýl la rýn has re ti bu Ken dim gur bet el de gön lüm sý la da di yen þa ir mi sâ li Ö zel lik le Bos na San ki o ra dan gel miþ gi bi Ha ya len ya þa dý ðý mýz ha yat hal le ri ni þim di sa hi ce ya þa ya cak týk. Ec da dýn at koþ tur du ðu me kân lar Bun la rý sa de ce bir ku ru ci han gir lik ma sa lý ol ma dý ðý ný an la dýk. Ha va a la nýn da yü zü aþ kýn Nur sev da lý la rý i le baþ la dý se vin ci miz. On lar da hiç þüp he siz ay ný his ler ta þý yor du. Bu bir dün ye vî se ya hat ten zi ya de bir uh re vî yol cu lu ðun sev da sý i di. An tal ya lý lar, Ýs tan bul lu lur, Düz ce li ler, Ço rum lu lar, An ka ra lý lar, A da na lý lar, E dir ne li ler, Te kir dað lý lar, Ýz mir li ler bi zim ka fi le miz de bu lu nan lar dý. Yol cu lu ðu yol cu luk ya pan yol cu la rý dýr. Her bi ri ne se bî kar deþ ten da ha ya kýn bir lik te lik le rin ma ne vî at mos fe ri el bet te çok yük sek o lur. Bir gur bet ten zi ya de, as lî va ta na has ret gi der mek i çin çý ký lan bir yol cu luk tu bu Üs küp Ha va a la ný na in di ði miz de bu nu ra hat lýk la his set tik. Ba ha rýn ko ku su bu ra da Tür ki ye den ön ce his se dil miþ. Ka fi le reh be ri miz Re ca il Be yin reh ber li ðin de ilk se yir yo lu muz Kal kan de re ol du. Ýlk kal bî ür kek li ði mi zi bu ra da ya þa dýk. Þeh rin mer ke zin de Müs lü man bir ha ný mýn in þa et ti ði bir ca mi bü tün can lý lý ðý ve mis tik li ði i le bi zi yan sý tý yor du. San ki bi ze ho þa me di ya pý yor du. Tez yi na tý ve sa de li ði i le göz ka maþ tý rý yor du. Ken di mi zi o ra cý ða at mak is te dik. Ne ya zýk ki ha yat þart la rý bu na mü sa a de et mi yor du. Hýz lý ha re ket et me li i dik. Da ki ka lar i le sa va þý yor duk. Çün kü gö rü ne cek ve bi li ne cek ni ce yer ler var dý. Üs küp ün mer ke zi ne var dý ðý mýz da hay re ti miz kat kat faz la laþ tý. Geç ti ði miz yol bo yun ca her köy de ve yer le þim ye rin de se ma ya u za nan ve tev hi di i fa de e den mi na re ler var dý. Bosna da bahar Ca mi ler, mes cid ler, han lar ve ha mam lar, köp rü ler bü tün can lý lý ðý i le a yak ta du ru yor. En bü yük sý kýn tý tu va let le rin dü zen siz li ði. O tel ler de bi le â de ti mi ze ay ký rý hal ler... Ve Üs küp cad de ve so kak la rýn da Os man lý nýn a yak iz le ri ni a ra dýk. Yýl lar ön ce sin den dö þe nen taþ kal dý rým lar yer li ye rin de du ru yor. Yýl lar ca sü ren Ko mü niz min a cý za lim dik ta sý bi le mü hür le ri ye rin den sö ke me miþ. Doð ru su bü yü len dik. Ý kin ci gün he de fi miz de Ma nas týr þeh ri var dý. San ki za man dur muþ tu. Ka bir le rin de ya tan þe hit ve ga zi le re Fa ti ha lar o ku ya rak ge çi yor duk bu yol lar dan. Yol cu luk sü re sin ce Re ca il Be ye des tek o lan yö ne tim ku ru lu ü ye miz Ne jat E ren Be yin þa ka la rý ve kar deþ le rin mâ nâ ka tan hiz met ha tý ra la rý yol cu lu ða bam baþ ka ma na ka zan dý rý yor du. Ma nas týr da da þeh ri þe hir ya pan mi na re ler ve ta ri hî do ku i di. Cu ma na ma zý ný Oh ri Gö lü nün ke na rýn da ki ca mi de kýl dýk. Ý mam e fen di hut be si ni hem Boþ nak ça, hem de Türk çe o ku du. Tek ne i le ya pý lan tur bir gü zel li ði or ta ya koy du. De rin li ði 285 met re yi bu lan bu gö lün su yu i çi le cek ni te lik te. Man za ra sý i se ha ri ka. Çar þý sý Bur sa yý an dý rý yor. Yo la de vam e di yo ruz. Res ne, yol ü ze rin de uð ra dý ðý mýz ma hal ler den. Ar týk Ak de niz sa hil le rin de sey re di yo ruz. Göz le rin gö re ce ði ne ka dar gü zel lik var sa hep si bu ra da, bak ma ya do ya mý yo ruz. Ar na vut luk, Ma ke don ya, Ka ra dað Bu ül ke le re gi riþ ve çý kýþ lar da pa sa port lar kon trol den ge çi yor. Bu can sý ký cý hal le re sab re di yo ruz. A ma iþ lem ler ça buk ya pý lý yor. Ti ran þeh rin de ki man za ra ay ný gü zel lik te. Þeh rin mer ke zin de ki muh te þem ca mi her þe yi is pat e di yor. Ka ra dað dan ge çer ken bu ül ke nin a dý nýn ne den Ka ra dað ol du ðu na hay ret et mi yo ruz. Bu me kân lar yal çýn ka ya lar la ö rül müþ a de ta. Yol bo yun ca uð ra dý ðý mýz ca mi ler de bu me kân la rýn i mam la rý Nur lar dan ha ber dar. A de ta yal va rý yor lar. Ge li niz, si ze her im kâ ný ha zýr la ya lým di ye. Ahhh za man, ahhh þart la rý mýz Ýh san Pa þa lý ve es ki Ýz mir mil let ve ki li Meh met Öz kan ýn bu luþ tuk la rý na ki tap he di ye et me si her þe yin üs tün de i di. Ve Mos tar Tüy le rin di ken di ken ol du ðu za man lar dý bu za man lar Ne að la ya ca ðý mý zý ne de se vi ne ce ði mi zi bi le mi yor duk. Her þe yin bit ti ði an lar dý bu an lar. Sýrp ka til le ri nin tah rip et ti ði me kân lar i çi mi zi sýz lat tý. Ve Mos ta rý Mos tar ya pan, Mi mar Hay red din Be yin in þâ et ti ði köp rü sü San ki rü ya gi bi. Ah muh te þem ec da dým Sen beþ yüz yý la ya kýn bu me kân lar da gö ðü in let tin e zan la rýn la Bak ma ya ve doy ma ya ça lý þý yo ruz. A ma ne ça re, za man az, va kit le ri miz öy le sý nýr lý ki Ve ni ha yet Bos na da yýz... Naz lý Bos na, ser hat þeh ri miz, rü ya la rý mýz ve has ret le ri mi zin me kâ ný. Baþ çar þý ve çev re si biz le ri beþ yüz yýl de vam e den bir hâ ki mi ye tin me kân la rý na ta þý mýþ tý. A dým ba þý his se di len Os man lý iz le ri. Bir çok di zi ya zý o ku dum, bel ge sel ler iz le dim bu me kân lar i le il gi li A ma gör mek bir baþ ka ol du. Duy gu la rýn ay yu ka çýk tý ðý an lar dýr bu an lar. Bir Nur tey ze mi zin sa vaþ es na sýn da e vin den ha va a la ný na a çý lan bir ki lo met re ye ya kýn tü ne lin hi kâ ye si ni din le dik. Sa vaþ ta ge çen man za ra lar yü rek le ri mi zi dað la dý. Mer kez Ca mi i nde kýl dý ðý mýz na maz da ca mi ne re de i se dol muþ tu. Bos na Ü ni ver si te si nin ev sa hip li ði yap tý ðý pa nel de muh te þem man za ra lar ya þan dý. Prof. Ce ma let tin La tiç Be yin Be di üz za man ýn gö rüþ le ri ni Av ru pa ya biz ler ya ya ca ðýz söz le ri sa lon da bü yük yan ký yap tý. El li ye ya kýn a ka de mis ye nin bu ra da ki ma sa ça lýþ ma la rý di le ge ti ril di. Üs ta dý mý zýn ru ha ni ye ti el bet te bu muh te þem at mos fer de i di. Ru me li bos ta ný nýn çi çek le ri, zi ya-i Ýs lâ mi yet i le neþv ü ne ma bu la cak týr söz le ri ni ha týr la dýk. Ce ma let tin Be yin söy le di ði söz ler bu müj de nin ta hak ku ku nu gös te ri yor du. Çok za man lar gö re me di ði miz Nur dost la rý - Bir dünyevî seyahatten ziyade bir uhrevî yolculuðun sevdasý idi bu. Her biri nesebî kardeþten daha yakýn birlikteliklerin manevî atmosferi elbette çok yüksek olur. ný bu ra da gör mek ve ku cak laþ mak na sip ol du. Tür ki ye den bu ü ni ver si te de o ku yan ni ce kýz la rý mýz ve de li kan lý la rý mýz var. On lar la da gö rüþ mek na sip ol du. Va kit ta mam dý ar týk. Bir çýr pý da gün ler ve sa at ler bi ti ver miþ ti. Son bir gö rev var dý. Bos na þe hit le ri Þe hit lik te yiz. A ziz þe hit ler... Siz ler öl me di niz. Baþ ka da i mî bir mem le ke te git ti niz. A sil in san A li ya Ýz zet be go viç in kab ri nin ba þýn da A dem kar de þi mi zin ve Ha ne fi Ho ca nýn gü zel du â ve ni yaz la rý na â min ler de dik. Biz gel dik yýl lar son ra A ziz ha tý ra ný za mi henk ol mak i çin.. Üs ta dý mý zýn ve bü yük mil le ti mi zin, Ýs lâm â le mi nin, sa vaþ es na sýn da Mek ke ve Me di ne de a kýt tý ðý mýz göz yaþ la rý mý zý ve du â la rý mý zý ge tir dik. Nur Ta le be le ri nin se lâm ve sev gi le ri ni ge tir dik. Siz ler a sil bir sa vaþ ver di niz. Bi ten ve der man sýz bý ra ký lan in san la rýn ne ler ya pa bi le ce ði ni gös ter di niz. Biz le ri bað rý ný za bas tý nýz. Yo ru cu bir dað yol cu lu ðun dan son ra Ko so va Ha va a la ný na u laþ týk. Ha tý ra la rý mýz dan si lin me yen man za ra lar i le... Ve biz le re ne ka dar va zi fe düþ tü ðü nü an la ya rak... Al lah a ýs mar la dýk Üs küp, Kal kan de re, Ma nas týr, Res ne, Ar na vut luk, Ma ke don ya, Ti ran, Ka ra dað, Mos tar ve Naz lý Bos na Bir çýr pý da ve ký sa se ya hat te bi ze çok þey le ri ha týr lat tý nýz. Teb rik ler Bos na Ü ni ver si te si! Bi ze u nu ta ma ya ca ðý mýz þey le ri ya þat tý nýz. El ve da Ru me li, el ve da Ru me li!

14 2 7 KÜTÜP-HANE ORHAN GÜLER or han gu ma il.com H a fý za mýz bi zi ya nýlt mý yor sa, Be di üz za man Sa id Nur sî ve þa he se ri Ri sâ le-i Nur la rý ký þýn da ta ný mýþ týk. Li se son sý nýf tay dýk. De mek ki o gün den bu gü ne 28 yýl geç miþ Kül li yat tan ilk e din di ði miz ki tap Þu â lar dý; bel ki de o za man i çin bi ze e pey sýr lý ge len is mi nin ca zi be si ne ka pýl mýþ týk! Bi lâ ha re Ta rih çe-i Ha yat ý ve di ðer ki tap la rý sý ray la e di ni ver dik. O gün den be ri Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný o la bil di ðin ce o ku yup an la ma ya ve i çin de ki ha ki kat le ri mad dî-ma ne vî ha ya tý mý za tat bik et me ye ça ba lý yo ruz. Ýþ te, o za man lar Ta rih çe-i Ha yat ýn i çin de ki ku þe kâ ðý da renk li bas ký lý re sim le rin ba zý sý, Ri sâ le-i Nur un zu hur et ti ði Bar la da ki Nur men zil le riy le il gi liy di. Di ye bi li riz ki, Üs tad Be di üz za man ýn do ðup bü yü dü ðü (Bit lis/hi zan a bað lý) Nurs Kö yü gi bi, re sim le rin den ta ný yýp gel di ði miz sür gün ye ri (Is par ta/e ðir dir e a it) Bar la yý da hâ lâ zi ya ret e de me miþ ol mak, bu fa ki rin i çin de hep bir uk de o la rak kal mýþ týr. Ýn þal lah bu sa at ten son ra o mü ba rek yer le ri gör mek bi ze de na sip o lur Ney se lâ fý faz la u zat ma dan e sas ko nu mu za gi re lim Bu se fer in ce le di ði miz e ser, a dý öy le bir çað rý þým yap sa da, klâ sik ma na da bir se ya hat ki ta bý de ðil; bi raz de ði þik. Ne den de ði þik ol du ðu nu bel ki bi raz dan an la ya bi li riz. E se rin ka pa ðýn da ve ri len bil gi ler den, e ser le bir lik te Bar la nýn mad dî-ma ne vî gü zel lik le ri ni gö rüp ta ný mak tan, ay rý ca Bar la nýn A na do lu yu ma ya la yan ma ne vî mer kez ler den bel ki en se vim li si ol du ðun dan söz e dil mek te. Bun lar, Bar la yý ye rin de gör(e)me se de or ta la ma bir Ri sâ le-i Nur o ku yu cu su nun doð ru lu ðu na i na na bi le ce ði hu sus lar. Zi ra Ta rih çe-i Ha yat ta, a dý ge çen bel dey le il gi li o la rak þöy le söz e dil di ði ni bi li yor ol ma lý yýz: Bar la, ehl-i i ma nýn ma ne vî im da dý na gön de ri len Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn te lif e dil me ye baþ lan dý ðý ilk mer kez dir. Bar la, mil let-i Ýs lâ mi ye nin, hu su san A na do lu hal ký nýn ba þý na ge len deh þet li bir da lâ let ve din siz lik ce re ya ný na kar þý, Kur ân dan ge len bir hi da yet nu ru nun, bir sa a det gü ne þi nin tu lu et ti ði bel de dir. Bar la, rah met-i Ý lâ hi ye nin ve ih san-ý Rab ba ni nin ve lütf-u Yez da ni nin bu mü ba rek A na do lu hak kýn da, bu kah ra man Ýs lâm mil le ti nin ev lât la rý ve â lem-i Ýs lâm hak kýn da, ha yat ve me mat la rý nýn, e be dî sa a det le ri nin me da rý o lan e ser le rin le me an et ti ði bah ti yar yer dir. (Ta rih çe-i Ha yat, s. 240.) E ser, Nur un Ýlk Med re se si, Bar la nýn Ta rih çe si, Bar la ve Kut lu Mi sa fir, Bar la Ha ya tý nýn Di ðer Saf ha la rýn dan Ör nek ler, Bir Ýs ti ka met Þe hi di: Bin ba þý Â sým Bey, Bar la Sýd dýk la rý, Ne re le ri Ge ze lim? ve Þi ir ler baþ lýk lý bö lüm ler den mey da na ge - Þimdi, Nur menzili Barla da olmak zamaný NUR MEN ZÝ LÝ BAR LA REH BE RÝ Ya zan: Ah met Öz de mir. Say fa Sa yý sý: 196. E bat la rý: 13,5 x 21 cm. Tü rü: Ýn ce le me. Ya yýn la yan: Ye ni As ya Neþ ri yat. Ya yýn Ta ri hi: Ka sým li yor. Ya ni ki tap ta, yýl la rý a ra sýn da Bar la da ya þa mýþ o lan Be di üz za man ýn Bar la ha ya tý nýn ya ný sý ra mü el li fi ol du ðu Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý na a it en mü him ki tap la rýn ya zý lýþ ma ce ra sý an la tý lýp, Bar la da kâ tip lik ve sa ir iþ ler yo luy la ken di si ne yar dým cý lýk e den saff-ý ev vel ta le be le ri ve Bar la da ki bel li baþ lý Nur men zil le ri ta ný tý lý yor. E vet, bu ra ya ka dar ö zet o la rak ver di ði miz bil gi ler den, iþ bu e se rin bil dik ge zi ki tap la rýn dan fark lý ol du ðu an la þý lý yor ol sa ge rek. Ki ta býn Ön Söz ün de il ginç, fa kat hak lý bir i kaz da bu lu nu yor. Þöy le ki: Hüsn-ü zan müm kün ol duk ça su-i zan et me me ye ça lý þý yo ruz. [A ma] Bar la zi ya ret le rin de ba zen is te me den yan lýþ bil gi le re ku lak mi sa fi ri ol mak zo run da ka lý yo ruz; ge len zi ya ret çi ler ba zen yan lýþ bil gi le re yön len di ri li yor, kaþ ya pa yým der ken göz çý kar tý lý yor! / Bar la Reh be ri, o gün ler den bu gün le re ge li þin bir hi kâ ye si o la rak or ta ya çýk tý. Bar la ya gi den le re, gi de cek le re ve ya reh ber lik ya pa cak la ra bir ký la vuz ol ma sý ný ar zu et tik. Siz reh be ri ni zi i yi se çer se niz, her hâl de al dan maz sý nýz, yo lu nu zu doð ru bu lur su nuz (s ) Ya ni Bar la yý zi ya ret et me den ön ce bu ki ta ba göz at mak ta fay da o la bi lir! Þim di de mü sa a de niz le, ki tap ta al tý ný çiz di ði miz ba zý mü him sa týr la rý ak tar mak is te riz: * Be di üz za man a i liþ me ler ve bas ký la rýn a çýk tan baþ la ma ta ri hi, Ri sâ le-i Nur dan an la dý ðý mý za gö re, 1928 yý lý dýr, di ye bi li riz. Üs tad da 1928 yý lý ný tuð yan la rýn [taþ kýn lýk la rýn] zu hu ru di ye sý fat lan dý rýr[.]( ) Üs tad 1929 yý lý ný di ne ta ðý ya ne [taþ kýn lýk de re ce sin de] hü cum o la rak kay de der ken, 1935 ten 1945 e ka dar o lan 10 yýl lýk sü re yi de da lâ le tin sav let [þid det li sal dý rý] ta rih le ri di ye zik re der. (s ) * ( )[Be di üz za man] 1928 yý lýn da çý kan af ka nu nun dan müs tes na bý ra kýl dý ðý gi bi, 28 Tem muz 1933 [ta ri hin de] çý ka rý lan ge nel af ka nu nun dan da fay da lan dý rýl ma dý. En ca ni ve ka til ler bu af tan fay da lan[dý rýl]dýk la rý hâl de, Be di üz za man bu nun dý þýn da bý ra kýl mýþ tý. (s. 91) * Üs tad ýn Bar la ya a yak bas ma sýy la ü rün ler art mýþ, hat tâ o se ne dý þa rý ya ü rün sat mýþ lar. O bu ra dan gi din ce ü rün ler a zal mýþ týr, es ki bol luk ve be re ket kal ma mýþ týr, Bar la nýn bað ve bah çe le ri ku ru muþ tur (s. 163) * 2000 yý lý na ka dar [Üs tad ýn üs tün de te ma þa et ti ði] çam ve kat ran a ðaç la rý du ru yor du. [Bun lar] Çam Da ðý na çý kan la rýn se yir ye riy di. Bu a ðaç lar ne ol duy sa ba zý la rý ný çok ra hat sýz et miþ ti.( ) Kar lý bir kýþ gü nün de gi dip ha in ce o ma sum a ðaç la rý kes ti ler.( ) Köy lü le rin an lat tý ðý na gö re, o a ðaç la rý ke sen ler da ha son ra fe na þe kil de öl müþ ler (s. 185) Ne ti ce o la rak, her mev sim, a ma ö zel lik le ba har ve yaz ay la rýn da da ha bir gü zel gö rün dü ðü ye rin de mü þa he de ler le sa bit o lan, Ri sâ le-i Nur Ha re ke ti nin se ren ca mý ba ký mýn dan tat lý ve de hü zün lü ha tý ra la rý i çin de ba rýn dý ran, Nur cu lu ðun mer ke zi hü vi ye tin de ki bir bel de hak kýn da ya zýl ma sý ge re ken ney se bir a ra ya ge ti ren, fay da lý bir ça lýþ ma! ALLAH I SEVMEK HASAN KIZILIRMAK Rahman ve Rahim olan Allah ýn adýyla, A llah ým! Yüce Allah ým! Bütün noksanlardan münezzeh Allahým. Yoktuk var ettin; açtýk doyurdun; susuzduk, kana kana su içirdin; açýktaydýk, ev bark verdin ; yurtsuzduk, yurt verdin. Beni, ailemi ve bütün âlemleri Sen yarattýn, Sen var ettin; kimsesizdik, kimsesizlerin kimsesi oldun. Dertliydik derman verdin, ilâç verdin; cahildik bilgili kýldýn, akýl verdin; vücud libasýný giydirdin, elbise verdin, mal mülk verdin ve en önemlisi Senin zikrinle mutmain olduðumuz bir kalp verdin. Nefesimizin firavunluðunu kýrdýn, kulluðun tadýna vardýk. Zalimdik, mazlûmlarýn halini anlar hale geldik. Lâfta insandýk, Senin inayetinle insan olduk ve insan olmanýn hazzýný yaþadýk. Aile, cennetten bir köþedir, biz ailenin kýymetini bilmezdik, bunun kýymetini anlar hale geldik. Annelik ve babalýk þefkatini anne, baba olduktan sonra anladýk. Yýllar yýlý kendi nefsimize pay biçtik, ama verdiðin ýþýk ve nur sayesinde büyüklüðünü anlar olduk. Rahmetim gazabýmý geçmiþtir. Bunu da daha sonra anlar olduk. Marabaydýk verdiðin iman nimeti sayesinde Sultan olduk. Yüce Rabbim, Her an aklýmýzda, her an ruhumuzda, her an kalbimizdesin. Sen kulunu her zaman hatýrlarsýn, önemli olan o dâvete karþýlýk vermemiz ve bizim Seni hatýrlamamýzdýr. Ey Kadir-i Mutlak! Biz insanlar için kâinatý yarattýn, bize yeryüzünü döþek, gökyüzünü yýldýzlarla süslediðin bir yorgan yaptýn. Barýnacaðýmýz evler verdin. Sen olmasaydýn biz ne yapacaktýk, nasýl yaþayacaktýk Çeþit çeþit duygular verdin. Allah ým en güzel duygu olarak da sevgiyi verdin. Deðil midir ki kâinatýn mayasý sevgidir. Deðil midir ki bu sevgi ve rahmetin sayesinde insanlar bir arada yaþar, uzlaþýr, kavgasýz ve gürültüsüz günler geçirir. Fani sevgiyi hakikî sevgiye, mecazi aþký hakikî aþka dönüþtüren Sen deðil misin? Mecnun Leyla sý için çöllere düþtü. Ferhat Þirin için daðlarý deldi. Nice âþýklar Maþuk u için büyük eziyetler yaþadý. Peki, Sen Allah ým, Seni sevdiðimiz için ne istiyorsun bizden? Sadece Senin muhabbetine ulaþabilmek için, yine bizim için yani, Senin rýzaný gözeterek namaz kýlmamýzý, oruç tutmamýzý, kýsaca ibadet etmemizi istiyorsun... Kimin için? Bizim için Mevlânâ Hazretleri ölüm ânýný bir þölen olarak görüyor, niye? Çünkü dünyadaki hazzýn daha büyüðünü tadacak da onun için. Deðil midir ki Bediüzzaman Hazretlerinin dediði gibi Bu dünyanýn bin senelik mes udâne hayatý Cennet hayatýnýn bir saatine; cennet hayatýnýn da bin senesi Cenâb-ý Allah ýn cemâlini görmenin bir saatlik zevkine karþýlýk gelmiyor. Ha ya týn dan lez zet al mý yor... HÜSEYÝN FERDÝ OLUR H a ya týn dan lez zet al mý yor, ken di si ni yal nýz his se di yor du. Ne den kim se o nu an la mý yor du ki! Ne den kim se o nu ger çek ten din le mi yor du! Per de le ri ni çek miþ, sa de ce be de niy le de ðil san ki bütün dün ya nýn yü küy le o tur muþ tu loþ o da sýn da ki kol tu ða. Du dak la rýn dan ses siz ce Ne den be ni kim se sa mi mi yet le din le mi yor? cüm le le ri dö kü lü yor du... Oy sa sa de ce bi ri nin o nu din le me si ni is ti yor du, ses siz ce, sa mi mi yet le din le me si ni. Býk mýþ tý yol gös te ren ler den, yük sek per de den ah kâm ke sen ler den, bu nal mýþ tý ar týk ha riç ten ga zel o ku yan lar dan. Yo rul muþ tu ne de di ði ni din le yip an la ma dan ken di fi kir le ri ni ka bul et tir me ye ça lý þan lar dan. Dip siz bir ku yu ya hay ký rýr gi bi hay kýr mak is ter di i çin de ki le ri, kar þý sýn da dip siz bir ku yu gi bi ses siz ce, sa kin ce o nu din le yen bi ri ni bu la bil sey di... Se ni din li yo rum, an lat di ye bil sey di bi ri... Tek lif siz, he sap sýz, bek len ti siz sým sý cak. O da nýn ka ran lý ðýn dan mý yok sa i çin de ki ka - ran lýk tan mý ra hat sýz ol muþ tu? Yok sa; gü neþ de mi küs müþ tü ken di si ne? Ve ne den son ra; göz le ri per de si nin püs kü lü i le oy na yan ke di si ne ta kýl dý, ke di si per de i le oy na dýk ça gü neþ ý þý ðý o da sý na tek lif siz ce sü zü lü yor du. Ye rin den doð rul du, ka pat tý per de yi, yok ol muþ tu gü neþ. Son ra ya vaþ ça, a zý cýk tek rar a ra la dý per de si ni... Gü neþ ý þý ðý ke sin ti siz in ce bir þe rit ha lin de ay dýn la tý yor du boþ du ran kol tu ðu. Per de le ri ta ma men aç tý ðýn da; gü neþ bütün haþ me ti, sý cak lý ðý ve ý þý ðýy la ön ce ru hun dan ge çip son ra bütün o da yý ay dýn lat mýþ tý. U nut tu ðu, O nun da u nut tu ðu nu zan net ti ði, ak lý na ge tir me di ði, ken di bil gi siz li ði ya da çev re si nin yan lýþ yön len dir me le riy le per de le di ði Rab bi ni dü þün dü. Per de yi a ra la ma sý ný is te miþ ti On dan ke ndi si ni va sý ta ký la rak. El le ri ni kal dýr ma sý ye ter liy di ve kal dýr dý el le ri ni; gaf let per de le ri kalk mýþ tý ar týk. O nu bütün haþ me tiy le, ses siz li ðiy le, he sap sýz ca din le ye cek o lan, ken di si ni u nut tu ðu nu zan net ti ði Rab bi me ðer hep o nun lay dý. Ar týk his se di yor du, kar þý sýn da o nu bek len ti siz se ven bi ri var, his se di yor du boþ ka pý yý çal mý yor du, his se di yor du, ar týk bi ri si o nu din li yor du. Göz yaþ la rý ru hu nu yý ký yor, gü neþ o da sý ný ay dýn la tý yor du.

15 6 3 GÜLAY KUÞÝN Bir öldün, bin dirildin alatya Yeni Camii'ndeyiz. Tarih, 23 M Mart Cuma namazýndan sonra Niyaz-i Mýsrî Vakfý tarafýndan düzenlenen mevlid programýnda Bediüzzaman, vefatýnýn 52. yýlýnda anýlýyor Ve Hutbe-i Þamiye eserinden pasajlar paylaþýlýyor dinleyicilerle Duygulu anlar ve Bediüzzaman ile dolu bir gün. Ve ayný günün gecesinde Bediüzzaman ý vefatýnýn 52. yýlýnda anma vesilesiyle saat da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi nde, Niyazi-i Mýsrî Kültür Vakfý tarafýndan hazýrlanan programa katýlým oldukça yoðun idi. Panelin yapýldýðý ortama uzun süre giremiyoruz, hatta çoðu insan geri dönmek zorunda kalýyor. Ýlk etapta içeri giremediðimiz için üzülürken daha sonra Üstadýmýz için yapýlan bir programa bu kadar yoðun ilgi gösterilmesi bizi hem duygulandýrýyor, hem de þükre sevk ediyor Üstelik hangi cemaatten olursa olsun bütün Risâle-i Nur okuyucularý orada tek bir vücut gibi. Zira hepsi asrýn müellifinin dâvâsýnýn varisçileri Ýlk önce konuþmacýlardan Prof. Dr. Kâzým Yoldaþ Bediüzzaman ýn meslek ve meþrebini anlattý. Üstadýn cismen zindanlarda olduðunu, fakat kalbinin, ruhunun, aklýnýn Allah la ve O nun isim ve sýfatlarýyla alâkadar olduðunu ve o duvarlar arasýndan insanlýða nasýl seslendiðini anlattý. Kâzým Yoldaþ en son olarak ise Üstadýn üç dileðinden bahsetti Bunlar: Ezanýn Arapça ya çevrilmesi, Ayasofya nýn ibadete açýlmasý ve Risâle-i Nur un devlet eliyle neþredilmesi. Ýlki gerçekleþti ve bizler diðer iki dileðinin geçekleþmesi duâsýna âmin dedik hep beraber Ýkinci konuþmacý olan Dr. Vehbi Karakaþ ise ilk olarak Üstad ýn Peygamberî çizgisinden bahsetti. Zira Üstad da, Peygamberimiz (asm) gibi ne zulümler görmüþtü ve kendisine zulmedenleri affetmiþti. Peygamberimizi (asm) dâvâsýndan vazgeçirmek için Kureyþliler birçok teklifte bulunmuþ, ama Peygamberimiz (asm) Bir elime ayý, bir elime güneþi verseniz yine bu dâvâdan vazgeçmem demiþti. Bediüzzaman da peygamberî ahlâkýyla, dâvâsýndan Üstadým! vazgeçmesi için kendisine yapýlan tekliflere ve tehditlere beþ para ehemmiyet vermemiþti Koyu bir istibdat döneminde insanlýða hayat veren eserlerini yayýnlamýþtý. Daha sonra ise Üstadýn teblið metotlarýnýn ne kadar da etkili olduðunu özetledi Nefs-i emmâreme bir sille-i tedip diyerek en evvel kendi nefsine sesleniyor Üstad Ýþte bu yaklaþýmý onu topluma sevdirmiþ, eserlerinin okunmasýnda büyük bir rol oynamýþtýr Asla kendine bir gavs veya kutup süsü vermemiþtir. En aciz, en müflis olarak kendisini bilmiþtir. Üçüncü konuþmacý olarak yazar Metin Karabaþoðlu ise Kur ân ýn yansýmalarýný ele aldý. Üstadýn Kur ân ý anlayan ve yaþayan biri olduðunu ve bu dâvâ uðrunda nasýl bir çalýþma içerisine girdiðini ifade etti. Bediüzzaman, gençliðin Kur ân dan kopartýlmak istendiðini anlýyor ve bütün hayatýný Kur ân ýn sönmez ve söndürülmez bir güneþ olduðunu ispat etmek için feda ediyordu. Bizlere Kur ân ý anlamanýn ve yaþamanýn yolunu gösteriyordu Program son olarak ise Kur ân tilâvetiyle sona erdi. Program çýkýþýnda ise Bediüzzaman ýn hayatýný anlatan bir sergide saffý-ý evvel aðabeylerin hayatlarý ele alýnmýþtý Malatya Kongre ve Kültür Merkezinden ayrýlýrken Üstadý düþünüyoruz hep beraber. Barla denen küçük bir yerden baþlayan ve þu an dünyanýn her tarafýna yayýlan bir dâvânýn içerisinde olmak ne büyük bir nimet Ölümüm hayatýmdan ziyade dine hizmet edecektir demiþti Asrýn Bedisi Ve gerçekten de öyle oldu Ayrýca Nasýl ki bir tane tohum toprak altýna girip ölmesiyle bir sümbül hayatýný netice verir; bir taneye bedel yüz tane vazife baþýna geçer. Öyle de, mevtim, hayatýmdan fazla o hizmete vasýta olur ümidini besliyorum demiþti. Ve bir bahar mevsiminde gidiyordu sonsuzluk ülkesine Ve bugün o anýlýyor Türkiye nin her yerinde Vefatýnýn 52. yýlýnda bütün dünyada o okunuyor Ey Üstadým, bir öldün, bin, yüz bin, belki de milyon dirildin! Sen gönüller fatihisin! Arþ-ý A lâ titremiþti yerinden Bir ses çýktý Nur dedi, derinden. Kur ân ve Ýman için ne gelirse elinden Sen Nurlarýn fatihisin Üstadým. Ýmanýn lezzetini görenler hep Nurlara koþtular, Nurlarý okudukça Allah (cc) deyip coþtular. Nurlara yönelenler huzura kavuþtular Sen gönüller fatihisin Üstadým. Gözyaþlarý sel olupta çaðlasa Ciðerleri alev alev daðlasa, Sonunda Mehd-i Azam a kavuþmak varsa Sürünerek gelmeye biz razýyýz Üstadým. Seksen yýllýk ömrünün kýrk yýlý hapis ve sürgünlerde Zulme rýza gösterenler kahrolsun Cehennemde Ekilen Nur tohumlarý dünyada dört bir yerde Sen Nurlarýn fatihisin Üstadým. Dünyaný deðil, ahiretini de feda etmiþtin Sen Hak namýna en doðru yolu seçmiþtin Bir Said deðil, binler Said yolunda Sen Nur yolunun Müceddidisin Üstadým. Kur ân ilmi müjdesini sana Rasulullah (asm) getirdi. Hiçbir suâl sormaman karþýlýðýnda sana bu ilim verildi. Nurlarý gören putlar bir kez daha yere serildi Deccala meydan okuyan son Müceddidsin Üstadým. N. SERKAN DAÐLI GÖNÜL PINARI ABDÝL YILDIRIM B ir Müs lü ma nýn dü þe bi le ce ði tu zak - la rýn en teh li ke li le rin den bi ri si de gaf let tu za ðý dýr. Bu tu zak, ne f is ve þey ta nýn or tak la þa ör dük le ri, ü ze ri - ni de ma su mi yet per de si i le ört - tük le ri çok des sas bir tu zak týr. Böy le des sas tu zak la ra kar þý, Müs - lü man la rýn çok has sas ol ma sý ge rek mek te dir. Ö - zel lik le Nur Ta le be le ri nin gaf let i çi ne dü þüp i ba - det te ve hiz met te fü tur gös ter me si, ka bul e di le bi lir bir dav ra nýþ de ðil dir. Gaf let tu za ðý, en faz la na maz yo lu ü ze rin de ku - ru lu yor. Çün kü, Na maz di nin di re ði dir. Bu nu çok i yi bi len ne fis ve þey tan i ki li si, ön ce di nin di re - ði ni çü rüt mek ve yýk mak is ti yor lar. On dan son ra iþ le ri nin da ha ko lay o la ca ðý ný çok i yi bi li yor lar. O - nun i çin ön ce mü min le ri na maz dan u zak tut ma ya ça lý þý yor lar. Dün ya te lâ þý ný, yor - gun luk ba ha ne si ni, Da ha son ra ký la rým þek lin de ki a ta let duy - gu su nu in sa nýn ö nü - ne çý kar ta rak na maz - dan a lý ko yu yor lar. A - ma dün ya dur mu yor, za man ge çi yor, na maz va kit le ri de ge çip gi di - yor. Þey ta nýn ne i þi var? O za man da Ney se ca - ným na sýl ol sa ka za sý müm kün, bir gün ka za e der sin di ye gü ya in sa na te sel li ve ri yor. A ma çok de fa ka za lar da ka za ya uð ru yor, böy le ce na maz a ra da kay na yýp gi di yor. Her gü nah i çin de küf re gi den bir yol ol du ðu gi bi, her gaf let i çin de de ni fa ka gi den bir yol a çý la bi lir. Her gaf let uy ku su nun ar ka sýn da bir ni fak ko ku su ge le bi lir. Müs lü man lar i çin en teh li - ke li yol da iþ te bu ni fak yo lu dur. Mü na fýk kâ fir den da ha fe na dýr i fa de si, Müs lü man la rýn kalp le ri ni tit - ret me li dir. Zi ra ba zý ta výr ve ha re ket le ri mi zin mü - na fýk lýk a lâ me ti ta þý ma sý gi bi bir teh li ke her za man mev cut tur. Na sýl ol sa ben Nur Ta le be si yim, ben - de böy le bir a lâ met bu lun maz þek lin de ki ra hat lýk in sa ný ih ma le, ih mal gaf le te, gaf let de ni fa ka doð ru sü rük ler de far kýn da bi le ol ma ya bi li riz. O nun i çin her za man ken di mi zi kon trol al týn da tut ma ya ve ni fak tu zak la rý na kar þý u ya nýk ol ma ya dik kat et me - li yiz di ye dü þü nü yo rum. Ni fa ka düþ mek ten ve mü na fýk lýk a lâ me ti ta þý - mak tan Sa ha be E fen di le ri miz bi le çok kork muþ lar - dýr. Bir ke re sin de Hz. E bû be kir (r.a.) E bu Hu rey - re nin (r.a.) að la dý ðý ný gö rür. Ya ný na yak la þa rak Ni çin að lý yor sun? di ye so rar. E bu Hu rey re Haz - ret le ri de, Ben ken dim de mü na fýk lýk a lâ met le ri bu lu yo rum, zi ra Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ya - nýn da bu lun du ðum za man kal bim çok yu mu þu yor, da ha son ra o hal de o la mý yo rum der. Bu nun ü ze - ri ne Hz. E bu be kir de (ra) að la ma ya baþ lar. Ben de öy le o lu yo rum der. Be ra ber ce Pey gam ber E fen di - mi zin (asm) hu zu ru na va rýp du rum la rý ný arz e der - Gaflet uykusu, nifak kokusu GAFLET TUZAÐI, EN FAZLA NAMAZ YOLU ÜZERÝNDE KURULUYOR. ÇÜNKÜ, "NAMAZ DÝNÝN DÝREÐÝDÝR." BUNU ÇOK ÝYÝ BÝLEN NEFÝS VE ÞEYTAN ÝKÝLÝSÝ, ÖNCE DÝNÝN DÝREÐÝNÝ ÇÜRÜTMEK VE YIKMAK ÝSTÝYORLAR. ONDAN SONRA ÝÞLERÝNÝN DAHA KOLAY OLACAÐINI ÇOK ÝYÝ BÝLÝYORLAR. ler. Al lah Re su lü de (asm) ken di le ri ne þöy le söy ler: Siz mü na fýk de ðil si niz, çün kü in sa nýn kal bi böy - le o lur. Ba zen yu mu þar, ba zen de ka tý la þýr. Böy le du rum lar o lur. An cak bi li niz ki, be nim ya ným da ki ha li niz, da i mî o lur sa ya ni si zin i çin ka lý cý o lur sa, me lek ler ge lip si zin le to ka la þýr lar.. Be di üz za man Haz ret le ri de Es ki Sa id den Ye ni Sa id e ge çiþ dö ne min de ken di ne bir yol a rar. Gavs-ý A zam ýn Fü tu hu l-gayb ad lý e se ri ne baþ - vu rur. Te fe ül e de rek aç tý ðý say fa da kar þý sý na deh - þet li bir hi tap çý kar ve ma ne vî has ta lýk la rý na pek müt hiþ bir a me li yat-ý cer ra hi ye ya par. Gavs-ý A - zam o ra da Ey yü he l-mü na fýk, Ey di ni ni dün ya - ya sa tan ri ya kâr! di ye hi tap et mek te dir. Be di üz - za man Haz ret le ri iþ te bu i fa de le re ken di si ni mu - ha tap e der ve Bu mü ba rek e se ri a cý tir yak gi bi, sul fa to gi bi iç tim. El ham dü lil lah ka ba hat le ri mi an la dým, ya ra la rý mý his set tim, gu rur bir de re ce ký rýl dý der. (8. Lem a) A ca ba biz ler i çi miz de na sýl ma ne vî has ta lýk lar ta þý yo ruz, na sýl bir a me li yat-ý cer ra hi - ye ye muh ta cýz, hiç dü þün - dük mü? Hiz met e di yo ruz di ye ka týl dý ðý mýz soh bet ler - de, yap tý ðý mýz ders ler de, nef si miz ne ka dar ders a lý - yor? Ak þam soh bet te Dör - dün cü Söz ü o kur ken i çi - miz na maz aþ ký i le ya ný - yor, sa bah e za ný o kun du - ðun da na ma za kalk ma ya ü þe ni yor sak, bu da bir mü na fýk lýk a lâ me ti de ðil mi dir(!)? O za man Ey - yü he l-mü na fýk! hi ta bý - na a sýl mu ha tap o lan biz ler ol ma ya cak mý - yýz? Nef si miz, tem bel - lik ku la ðýy la þey tan dan al dý ðý der si bi ze ta lim et ti rip gaf le te dal dý - ðýn da, bu gaf let uy ku - sun dan ni fak ko ku su gel mez mi? Sa bah i þi mi ze git mek ü ze re ev den çý kar ken ay na nýn kar þý sý na ge çer, ký - lýk ký ya fe ti mi zi kon trol e der, da i ma te miz, ba - kým lý ve þýk gö rün me ye gay ret e der ken, vic dan ay na sýn da kal bi mi zi kon trol et mi yor sak, ru hu - mu zun kir le ri ni te miz le yen na ma zý kýl ma dan ev - den çý ký yor sak, bu da bir mü na fýk lýk a lâ me ti de - ðil mi dir? A me li niz de rý za-yý Ý lâ hî ol ma lý düs - tu ru du rur ken, her i þi miz de sa de ce in san la rýn rý - za sý ný ve tak di ri ni ka zan mak i çin gay ret e di yor - sak, bu bir gaf let de ðil mi dir? Böy le bir gaf let duy gu sun dan ni fak ko ku su gel mez mi? Baþ að rý sý nýn ba zý has ta lýk la rýn ha ber ci si ol du ðu gi bi, na ma za kar þý du yu lan is tek siz lik de ni fak has ta lý ðý nýn bir ha ber ci si o la bi lir. Za ma nýn da ted - bir a lý nýp te da vi yo lu na gi dil mez se, bu is tek siz lik ih ma le dö nü þür, ih mal i se a lýþ kan lýk hâ li ne ge lir ve na ma zý terk et me ye ka dar gi der. Na ma zý terk e den bir Müs lü man, bir de Nur Ta le be si o la rak bi li ni yor ve o ki þi de ken di si ni öy le gös te ri yor sa, Al lah ko ru sun mü na fýk lý ðýn a lâ me ti de ðil, a le ni ye - ti or ta ya çýk mýþ ol maz mý? Bü tün Nur Ta le be le ri ni ve ehl-i i ma ný gaf let ten ve ni fak tan ten zih e der ken, böy le des sas bir tu za ða kar þý çok has sas ol ma mýz ge rek ti ði ni bir de fa da ha vur gu la mak is ti yo rum.

16 4 5 Üstad ile hayalî bir söyleþi MERVE ÝRÝYARI K ü für ka ra cüb be si i le ken di tah tý na ku rul muþ o tu ru yor - ken, in san lar ka ran lýk bir ka ra de li ðin, bir gir da býn i - çe ri si ne a lý nan lar gi bi a lýn - ma ya ve â tî çok ka ran lýk bir ren ge bo yan ma ya ça lý þý lý - yor ken bir a dam or ta lý ðý ka rýþ tý ra rak bu plan la rý boz muþ tu! Bu in san, din siz lik ta - bu su nu yýk mýþ ve çat lak la rýn a ra sýn dan ý - þýk la rý ný ka ran lý ðýn i çe ri si ne sýz dýr mýþ tý. Sý - zan ý þýk lar bü yük bir ya rýk o luþ tur muþ, ya - rýk lar du va rý ça týr dat mýþ, ça týr tý lar da bu gü nü mü zün ay dýn lý ðý nýn yo lu nu aç mýþ tý... Üs tad Be di üz za man ya þa sa i di, her kes, her ke sim den in san o nun la hiç þüp he siz bir söy le þi yap mak is te ye cek ve o yi ne ay ný tar zý i le kar þý mýz da o la cak tý. Þüp he siz, o en üc ra yer ler den bi le çað rý la cak ve o ra la - ra da kan di li ni bý ra kýp gi de cek ti. Þim di dü þü nü yor dum da, bi ze ver di ði ö ðüt le ri i le bir söy le þi o ku mak is te mez mi si niz? n Ken di ni zi na sýl i fa de e di yor su nuz Üs ta dým? Be ni sko lâs tik ba tak lý ðý i çin de sap lan mýþ bir med re se ho ca sý zan ne di yor lar. Ben, bü - tün müs bet i lim ler le, asr-ý hâ zýr fen ve fel se - fe siy le meþ gul ol dum. Bu hu sus ta en de rin me se le le ri hal let tim. Hat ta bu hu sus ta da ba - zý e ser ler te lif ey le dim. Fa kat ben öy le man týk o yun la rý bil mi yo rum, fel se fe dü zen baz lýk la rý - na da ku lak ver mem. Ben, ce mi ye tin iç ha - ya tý ný, ma ne vî var lý ðý ný, vic dan ve i ma ný ný te ren nüm e di yo rum, yal nýz Kur ân ýn te sis et ti ði Tev hid ve i man e sa sý ü ze rin de iþ li yo - rum ki; Ýs lâm ce mi ye ti nin a na di re ði bu - dur. Bu sar sýl dý ðý gün, ce mi yet yok tur * n Sar sýl maz bir cid di ye ti niz ve kü für kar þý sýn da e ðil mez bir tav rý nýz var... Ba na, Sen þu na bu na ni çin sa taþ týn? di - yor lar. Far kýn da de ði lim; kar þým da müt hiþ bir yan gýn var. A lev le ri gök le re yük se li yor, i - çin de ev lâ dým ya ný yor, i ma ným tu tuþ muþ ya ný yor. O yan gý ný sön dür me ye, i ma ný mý kur tar ma ya ko þu yo rum. Yol da bi ri si be ni kös tek le mek is te miþ de, a ya ðým o na çarp - mýþ, ne e hem mi ye ti var? O müt hiþ yan gýn kar þý sýn da bu kü çük ha di se bir kýy met i fa de e der mi? Dar dü þün ce ler, dar gö rüþ ler! * n Ý ma ný ha ya tý nýn bi rin ci mad de si yap mýþ bi ri o la rak bu nun kar þý lý ðý ný hiç - bir za man bek le me di niz de ðil mi? Ce mi ye tin i man se lâ me ti yo lun da a hi re ti mi de fe da et tim. Gö züm de ne Cen net sev da sý var, ne Ce hen nem kor ku su. Ce mi ye tin i ma ný na mý na bir Sa id de ðil, bin Sa id fe da ol sun. Kur ân ý mýz yer yü zün de ce ma at siz ka lýr sa, Cen ne ti de is te mem; o ra sý da ba na zin - dan o lur. Mil le ti mi zin i ma ný ný se - lâ met te gö rür sem, Ce hen ne - min a lev le ri i çin de yan ma ya ra zý yým. Çün kü vü cu dum ya nar ken, gön lüm gül gü lis - tan o lur. * n Ha ya tý ný zý ký sa ca ö zet le - mek is ter se niz... Be nim bü tün ha ya tým zah met ve me þak kat le, fe lâ ket ve mu sî bet - le geç ti. Ce mi ye tin i ma ný, sa a det ve se lâ me ti yo lun da nef si mi, dün ya - mý fe da et tim; he lâl ol sun. On la ra bed du â bi le et mi yo rum. Çün kü bu sa - ye de Ri sâ le-i Nur, hiç ol maz sa bir kaç yüz bin, ya hut bir kaç mil yon ki þi nin a de di ni de bil mi yo rum ya, öy le di yor lar. Af yon Sav cý sý beþ yüz bin de miþ ti. Bel ki da ha zi ya de i ma ný ný kur tar ma ya ve si le ol - du. Öl mek le, yal nýz ken di mi kur ta ra cak tým, fa kat ha yat ta ka lýp da zah met ve me þak kat - le re ta ham mül i le bu ka dar i ma nýn kur tul - ma sý na hiz met et tim. Al lah a bin ke re hamd ol sun. * n Ýs lâ mýn ve Müs lü man la rýn ge le ce ði... Ü mit var o lu nuz; þu is tik bal in ký lâ bý i çin de en yük sek gür sa da, Ýs lâm ýn sa da sý o la cak týr! ** E vet, Üs ta dý mýz dün ya ya göz le ri ni nur - la ra aç tý, her kes her yer de bu e ser le ri in ce li yor, o ku yor, an la tý yor. Bü yük bir dâ vâ sý o lan Be di üz za man Sa id Nur - sî nin, i man i le ye þe re rek in san lý ða at tý ðý to hum lar bu gün a ðaç lan dý ve her ye re kök sa lý yor. Bü yük bir ha yal i le yo la çý kan Üs tad ve ar - ka daþ la rý bu gün in þa al lah cen - ne tin en gü zel ye rin den Pey - gam ber E fen di miz (asm) i le Ýs lâm üm me ti ni sey re di yor ve biz ler i le gu rur du yu yor - lar dýr. Keþ ke bu söy le þi yi ger çek ten ya pa bil me fýr sa - tý mýz ol sa i di. A ma bü yük bir te sel li miz, e ser le rin de Üs tad i le ko - nu þa bi li yor mu þuz gi bi his se de bil me miz - dir. Al lah da i ma Üs tad ve ta le be le rin - den ra zý ol sun in þal lah. Dip not lar: * Ta rih çe-i Ha yat, 8. Ký sým. ** Ta rih çe-i Ha yat, 1. Ký sým. AV. YASEMÝN DÝKMETAÞ ÝLE "KÜÇÜCÜKTÜM BÜYÜDÜM" ADLI KÝTABINI KONUÞTUK Çocuklarýmýz þükür ve kanaati öðrenmeli ARZU KONAN nne karnýndaki ikiz bebeklerin serüvenlerinin anlatýldýðý akýcý ve bilgilendirici, ayný zamanda bolca tebessüm ettiren, bazý pencereleri açýk olup sorulara bizlerin cevap vereceði sevimli bir kitabý tanýtmak istiyoruz. Kitabýn adý Küçücüktüm Büyüdüm. Kitap çocuklara ve anne adaylarýna hitap ediyor. Anne karnýnda yaþananlarýn anlatýldýðý bir kitap. Günümüzde çocuklarýn kitap okumaktan hoþlanmadýðýný biliyoruz. Bu kitapla çocuklar kendilerini tanýyýp, okumayý sevecekler diye düþünüyorum. Bizim Radyo nun da eski bir programcýsý olan deðerli Avukat Yasemin Dikmetaþ Haným ile kitabý üzerine güzel bir söyleþi gerçekleþtirdik. n Yasemin Haným, öncelikle hayýrlý olsun yeni kitabýnýz. Yazarý Yasemin Dikmetaþ olmasýna raðmen okuyucular kitabýn yazarý olarak Sevimcan Akbaþ adýný görecekler. Neden müstear isim? Teþekkür ederim, inþallah hayýrlara vesile olur. Sevimcan Akbaþ benim vefat eden rahmetli ablamdýr. Bu kitabým, onun hatýrasýna olsun istedim. Bu nedenle müstear isim kullandým. n Bu sizin ikinci kitabýnýz. Biz sizi Yasemin in Tenceresi adlý yemek kitabýnýzla ve Bizim Radyo daki programýnýzla tanýdýk. Ýkinci kitabýn çocuklara ve anne adaylarýna hitap etmesi düþüncesi nasýl oluþtu sizde? Ben herþeyden önce anneyim. On yýlýmý dolu dolu çocuklarýmla geçirdim. Bir anne yemek yapar, çocuklarýna bakar. Ben de ilk kitabýmý yemek kitabý olarak çýkardým. Bu ikinci kitabýmý ise birebir yaþadýklarýmdan yola çýkarak hazýrladýk. Ben yaþadýðým bazý þeyleri not alýrým. Ýstedim ki bunlarý okuyucularla paylaþayým. Bu þekilde notlar kitap haline geldi ve okuyucu ile beraber çok þükür. n Kitapta bolca renkli, sevimli resimler, tebessüm ettirici, bilgilendirici serüvenler yer almakta. Sanýrým bunlar çocuklarýn okumasý için ilgi çekici noktalar. Çocuklar okurken sýkýlmayacaklar deðil mi? Elbette. Çocuklar resimli kitaplarý çok severler. Bir yandan resimleri incelerken diðer taraftan yazýlanlarý sýkýlmadan okuyacaklar. Kitap onlara aslýnda merak "BÝZLER BÝZE AÝT BÝR YASTIÐIMIZ OLDUÐUNDA SEVÝNÝR VE ÞÜKREDERKEN, GÜNÜMÜZDE EVLÂTLARIMIZ ABLASIYLA YA DA KARDEÞÝYLE ODASINI PAYLAÞTIÐINDA 'BENÝM NÝYE AYRI BÝR ODAM YOK?' DÝYEBÝLÝYOR. ÇOCUÐUN ELÝNDEKÝLERÝN FARKINA VARMASI VE ÞÜKRÜNÜ BÝLMESÝ GEREK." A Bizim Radyo nun eski programcýsý deðerli Avukat Yasemin Dikmetaþ Haným ile kitabý üzerine güzel bir söyleþi gerçekleþtirdik. ettikleri bazý sorularýn da cevabýný verecek. Meselâ çocuklar Anne bizi leylekler mi getirdi? diye soru yöneltirler. Bu ve bunun gibi birkaç sorunun cevabýný burada bulacaklar. Okurken eðlenecekler. n Bazý pencereler açmýþsýnýz, birkaç sorunun cevabýný ebeveynlere býrakmýþsýnýz. Bu çok güzel... Evet. Ben burdayým, ama bana kim bakýyor, beni kim besliyor? diyor bebek. Bunun Allah tarafýndan olduðunu aile anlatmalý. Anne ve babalar bu gibi sorulara kendilerine göre cevaplar vereceklerdir. n Deðindiðiniz bir konu da gelenek ve göreneklerimiz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Kitapta bebeklerin kýrk mevlidi, sarý örtü örtülmesi gibi bazý noktalara yer verdim. Ben de yaþadým bunlarý ve bizler büyüklerimizin sözlerini göz ardý ediyoruz. Oysa lâf olsun diye yapýlmamýþ hiçbir þey. Bunu araþtýrýnca anladým. Büyüklerimizin sözlerinde ve yaptýklarýnýn ardýnda mutlaka bir hikmet vardýr. Bunlarýn görülmesini istedim. Gelenek ve göreneklerimizin unutulmamasý adýna, ufak hatýrlatmalar yaptým. Bunun dýþýnda kendi çocukluðumuzda yaþadýklarýmýza da deðindim. Meselâ; oda konusu yer alýyor kitapta. Yýllar ve imkânlar deðiþiyor. Bizler bize ait bir yastýðýmýz olduðunda sevinir þükrederken, günümüzde evlâtlarýmýz ablasýyla ya da kardeþiyle odasýný paylaþtýðýnda Benim ayrý bir odam yok diyebiliyor. Çocuðun elindekilerin farkýna varmasý gerek ve þükrünü bilmesi gerek. Bu nedenle bu noktaya da yer verdim. Ýnþaallah faydalý olur. n Ýnþaallah. Peki bu kitabýn devamý gelir mi? Aslýnda düþünüyorum. Daha da büyüyebilir kahramanlarýmýz Meraklý ile Uykucu. Neden olmasýn? n Daha nice eserlere inþallah. Tekrar kitabýnýz hayýrlý olsun diyor, söyleþi için teþekkür ediyoruz.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı