Þiirle Müzik Buluþuyor Sultanbeyli Belediyesi tarafýndan "Ýstanbul'un Þiiri, Dünyanýn Þairi" sloganýyla

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þiirle Müzik Buluþuyor Sultanbeyli Belediyesi tarafýndan "Ýstanbul'un Þiiri, Dünyanýn Þairi" sloganýyla"

Transkript

1 Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler Derneði Üydir Hftlýk Bölge Gzeteniz 0 MAR 013 YIL: 10 SAYI: Beykoz'dn seslenen Bðýþ; Ey ýlýçdroðlu, yüreðin yetiyors dy ol! Beykoz d HAS Pr ti li Bþ kn ve üye le rin A Pr ti'ye ge çi þiy le il gi li dü zen le nen tö - ren de ko nu þn Dev let B k ný Ege men B ðýþ, CHP Ge nel Bþ k ný e ml ý lýç d roð lu için 'çk m Gnd hi' if de si ni kul l n rk, "S yýn ý lýç d roð lu! Eðer yü re ðin ye ti yor s, gel ye ni den Ýs tn bul Bü yük þe hir Bþ kn lý ðý'n sen ken din dy ol!" di ye ko nuþ tu. A Pr ti D nýþ m Mec li si top ln tý sý, Prof. Dr. Nec met tin Er b kn ül tür Mer - ke zi'nde ger çek leþ ti ril di. op ln tý dn ön ce HAS Pr ti Bey koz Ýl çe eþ ki l tý'ndn A Pr - ti'ye ge çiþ y pn l r ro zet t kýl dý. m men do lu oln s lon k l b lý ð ye ter li ol m yýn c, on lr c pr ti li mer di ven ler de otur mk ve ko ri - dor lr d yk t dur mk zo run d kl dý. op - ln tý y, Av ru p Bir li ði B k ný ve Bþ mü z ke - re ci Ege men B ðýþ'ýn y ný sý r A Pr ti Ýs tn - bul Mil let ve ki li Me tin ü lünk, Bey koz Be le di - ye Bþ k ný Yü cel Çe lik bi lek ve Ýs tn bul Bü - yük þe hir Be le di ye Mec li si'nde de gö rev y pn Bey koz Be le di ye si Mec lis Üye le ri k týl dý. A Pr ti Bey koz Ýl çe Bþ k ný Adem Se fer bþ t ol - Þiirle Müzik Buluþuyor Sultnbeyli Belediy trfýndn "Ýstnbul'un Þiiri, Dünynýn Þiri" slognýyl bu yýl 6-9 Mrt trihlerinde ikincisi düzenlenen "Uluslrrsý Ýstnbulensis Þiir Festivli"nin çýlýþ ve kpnýþýnd, çok sevilen üç ünlü sntçý shne lrk, iki özel kde þiirle müziði buluþturck. Bülent Ortçgil-Birsen ezer ve Feridun Düzðç þiir severler için söyleyecek. 6 Mrt 013 gü nü, s t 18.00'de Ýs tn bul'un en bü - yük ve pres tij li s nt me k - ný oln Ce ml Re þit Rey on ser S lo nu'nd y pý l - ck oln ". Ulus l r r sý Ýs - tn bu len sis Þi ir Fes ti v - li"nin g l sýn d, þi ir oku - m l rý ve ödül tk di mi nin r dýn dn, ken di bes te le ri ve yo ru muy l özel bir din le yi ci kit le si ne s hip kent oz ný Bü lent Or tç gil ve son y - lr d bir lik te sh ne l dýðý Bir sen e zer þi ir se ver le re özel bir kon ser ve re cek. 18 frk lý ül ke den 5 us t þiri buluþturck festivlin Sultnbeyli ültür Merkezi'ndeki kpnýþ progrmýnd ise yi ne çok ün lü bir s nt çý, unutulmz eserlerini þiir severler için seslendirecek.9 Mrt 013 gü nü, s t 18.00'de bþlyck þiir okumlrý, plket ve ödül töreninin rdýn dn sh ne l ck oln ün - lü sntçý Feridun Düzðç, her biri büyük beðeni toplyn þrkýlrýný Ýstnbulensis Þiir Festivli'ne ktýln misfirler için söyleyecek. Ce ml Re þit Rey on ser S lo nu ile Sul tn bey li ül - tür Mer ke zi'nde ki her iki þi ir et kin li ði ile kon ser ler üc ret siz t kip edi le bi le cek. Fes ti vl ve kon ser ler hk - kýn d ge niþ bil gi için: tn bu len sis si ir.org, /138 mk üze re tüm A Pr ti Bey koz teþ ki l tý yö - ne ti ci le ri nin h zýr bu lun du ðu tö ren li top ln tý - y, A Pr ti üye le ri ve v tn dþ lr d yo ðun bir il gi gös ter di. A Pr ti yüz de 60 ile Ýs tn bul'u lýr Memlekette özenilecek hiç kimse klmmýþ gibi gitmiþ Hindistn'dki bir lidere özenmiþ" diyerek CHP Genel Bþkný eml ýlýçdroðlu'nu eleþtiren Devlet Bkný Egemen Bðýþ, CHP liderinin son geliþmelerden sonr köþeye sýkýþtýðýný iddi etti. ýlýçdroðlu'nun'ardki frk yüzde 4'e düþ tü' sö zü nü ným s tn Ege men B ðýþ, "Herhlde bizi MHP ile krýþtýrýyor" diye konuþtu. Büyükþehir Belediye Bþknlýðý dylýðý için CHP'de deðiþik isimlerin orty çýktýðýný dile getiren Bðýþ þunlrý kydetti: Burdn Beykoz'dn bir çðrýd bulunmk istiyorum. Bir tkým derin güçler Syýn ýlýçdroðlu'nu çok kötü bir tuzð getirdiler. Srýgül, ýrmýzýgül derken bir nd köþeye sýkýþtý. Þimdi Srýgül'ü prtiye ls koltuk gidecek, lms krþýsýnd bir tne khrmn belirecek. Allh kolylýk ver sin. O þim di 'Ben bu kriz den n sýl çý k - rým?' diye yýrtýnýyor y, on çözüm önerisini vermek de Beykoz eþkiltý'nýn þhitliðinde bize düþtü. Syýn ýlýçdroðlu. Eðer yüreðin yetiyors gel yeniden Ýstnbul Büyükþehir Bþknlýðý'n sen ken din dy ol. En zýn dn kol tu ðu kur t rýr - sýn. Am A Pr ti en z yüz de 60 ile Ýs tn bul'u lýr, bun dn d þüp hen ol m sýn. 04 E Bölgenin En Ýstikrrlý Gzet Gerçek Medy Her Hft Bský ve bonelerine PDF mil dðýtýmýyl det tirj ulþýyor onbinlerce kiþi trfýndn okunuyor! Ümrniye'de Yeni Belediye Binsý Hizmete Bþldý Ümrniye Belediy trfýndn, Attürk Mhll ymkmlýk binsýnýn ynýn inþ edilen Ümrniye Belediy Yeni Hizmet binsý, bzý birimlerin tþýnmsýyl hizmet vermeye bþldý. Üm r ni ye Be le di ye si t r fýn dn y pý mý n 011 yý lýn d bþ l nn Üm r ni ye Be le di ye si ye ni hiz met bi n sý nýn t mm ln m sý nýn r - dýn dn b zý bi rim ler ye ni bi n d hiz met ver - me ye bþ l dý. Þu n d, Ul þým hiz met le ri, Ýþ - let me ve iþ ti rk ler, Fen Ýþ le ri, Ruh st ve de ne - tim, e miz lik Ýþ le ri, Ve - te ri ner Ýþ le ri, ü tüp h - ne, Sos yl Yr dým Ýþ le - ri, Hu kuk Ýþ le ri, ül tür ve Sos yl Ýþ ler, Des tek Hiz met le ri, Str te ji Ge - liþ tir me, B sýn Y yýn ve Hlk l Ýliþ ki ler, Dýþ Ýliþ - ki ler Mü dür lük le ri ye ni bi n d hiz met ver me ye bþ l dý. Di ðer bi rim le rin hf - t so nu n k dr t þýn - m sýy l bü tün bi rim le ri ile hiz met ve re cek oln Üm r ni ye Be le di ye si Ye ni Hiz met Bi n sý 8.70 m² ye þil l ný ve m²'de özel t sr - ln mýþ pey zj l ný ol - mk üze re top lm d m² kul l ným l - ný n s hip ve 3 blo ktn oluþ mk t. Os mn lý mi m ri sin den n ti ler t þý yn Üm r ni ye Be le - di ye si ye ni hiz met bi - n sý, gü neþ p nel le riy - le, elekt rik ih ti y cý nýn bir kýs mý ný kr þý lý yor.

2 01-11 Mrt 013 güncel HA GAYRE OLACA! B de tepkiler ve eylemler ypılmy bşlyınc hükümet yetkilileri yvş yvş geri dım tmy bşldı. Önce tksit sürni uztcklrını çıklyn hükümet yetkilileri şimdide 400 m rs üzerindeki rslr için lınck oln % 70 lik ryiç bedeli % 50 ye düşürmeye krr verdi. Bu yeni düzenlemeler kmuoyund h gyret olck söylemlerini de berberinde getirdi. Y HÜÜME YEİLİLERİ GEÇ DE OLSA HAASINI ANLA- MAYA BAŞALDI ıllrın sorunu oln B konusunu çözmek için yklşık iki yıldır kollrı sıvyn A Prti hükümeti, sorunu çözmek için krrlı olmsı kmuoyund sevinçle krşılnırken, sorunu çözmek için ynlış yollr ve tercihler ypmsı d yklşık iki yıldır kmuoyunun tepkilerini çekiyor. Sorunu çözmeye her gün bir dım dh yklşn A Prti hükümeti, tbndn gelen serzenişleri duymuş olmlı ki, ttıklrı ynlış dımlrdn yvş yvş geri dım tmy bşldı. ÖNCE 400 M FORMÜLÜ GE- LİŞİRİLDİ Sultnbeyli de Gerçek Vizyon, Beykoz d Dost Beykoz gibi etkili gzeteler yklşık bir yıl önce B de belirlenen metrekre fiytlrını ele geçirdi ve okuyuculrı ile pylştı. Bu yyınlrdn sonr B konusu hem kmuoyunun hem de siysilerin gündemine oturdu. Fiytlrın yüksek olmsı dolysıyl Sultnbeyli, Beykoz, Ümrniye, Çekmeköy gibi ilçelerde A Prti çısındn sıkıntılr oluştu. Bunun üzerine gerek A Prtili belediyeler gerekse Ak Prti ilçe teşkiltlrı tbndn yükselen sesleri Ankr y tşıdı. Sıkıntılrı göremeye ve duymy bşlyn Ankr, önce 400 m ltı rslr için yüzde 70 oln ryiç bedeli yüzde 50 ye düşürdü. Bu gelişme Sultnbeyli gibi ilçelerde memnuniyetle krşılndı. Anck, vtndş hlen öğrenemedikleri ve yüksek oln metrekre fiytlrındn memnun değil. ŞİMDİ DE ARIM ARAZİLERİ YÜZDE 50 ÜZERİNDEN HE- SAPLANACA Özellikle Andolu ve Antly d B rzilerinin metrekre fiytlrının tebliği edilmnden sonr çeşitli eylemler ve mitingler ypılmy bşlndı. bnın tepkisi krşısınd A Prti hükümeti, yklşık iki yıldır direttiği dımlrdn yvş yvş vzgeçemeye bşldı. Önce tksit fiytlrı ve tksit sürnin 3 yıldn 5 yıl çıkrılcğı duyuruldu. Bu teklifleri yeterli bulmyn B kullnıcılrı dh somut dımlrın tılmsı konusund bstırınc A Prti Milletvekili Nurettin Cnikli, A Prti'nin verdiği ys teklifiyle trım rzilerinde ryiç bedelin yüzde 70'i yerine yüzde 50'sinin ödeneceğini çıkldı. Bsın toplntısı düzenleyen Cnikli, teklifi BMM'ye sunduklrını söyledi. Cnikli nin çıklmsını özetleyecek olursk, 400 m rslr yüzde 70 üzerinden hesplncktı nck tepkiler sonrsı bu orn yüzde 50 ye düşürülmüş oldu. VAANDAŞ, MEREARE Fİ- YALARINDA DA DÜZENLEME BELİYOR Yvş yvş d ols vtndşın istediği yöne gelen A Prti hükümeti, sıl metrekre fiytlrı üzerinde durmlı. Bşt Sultnbeyli olmk üzere B rzileri için belirlenen metrekre fiytlrı çok yüksek. Bu konud yklşık yıldır fiytlrı gzetemize ynsıtıyor ve hükümetin bu fiytlrd indirime gitmni hem bizler hem de vtndş istiyor. Anck, hükümet yetkilileri ve mliye bürokrtlrı bu konuyu gündemine dhi lmıyor. rım rzisi oln B lerde indirim! A Prti Meclis'e, trımd kullnıln B rzileri için de ryiç bedelin yüzde 70 yerine yüzde 50 olrk ödenmni öngören bir knun teklifi verdi. eklifin yslşmsı hlinde B trım rzisini stın lck çiftçilere yüzde 30' ykın bir indirim ypılmış olck. Dh önce 400 metrekrenin ltınd oln B rzilerinde ryiç bedel yüzde 70'ten yüzde 50'ye düşürülmüştü. A Prti Grup Bşkn Vekili Nurettin Cnikli, bugüne kdr 345 bin hektr -B rzisinin güncelleme ve kdstro çlışmlrını tmmldığını ve Mliye Bknlığı'n teslim edildiğini çıkldı. Bu rkmın B rzisinin yüzde 99'un tekbül ettiğini belirten Cnikli, kdstr tmmlnn B rzisinin 610 bin det tşınmzdn oluştuğunu kydetti. Cnikli'nin verdiği bilgiye göre bu rzilerin kullnıcı syısı kişi olrk 74 bin 9. Bugüne kdr B için 49 bin 69 kişi bşvurdu. Bunun 456 bini stış için, 35 bin 541'i ise ide bşvurusu. B rzileri için bşvurulrın 300 bin dedi trımsl rzilerle ilgili bşvurulr. Bu rkmlr B rzisinin yklşık yüzde 90'ındn fzlsın bşvuru ypıldığı nlmın geliyor. nun teklifinin önümüzdeki slı günü komisyond, p vey cum günü ise Genel urul'd görüşülerek yslşmsı hedefleniyor. CHP Genel Bşknı eml ılıçdroğlu ise Antly ziyretinde B rzileri konusund hfty yeniden knun teklifi vereceklerini söyledi. B rzisinin ormn köylüsüne bedelsiz verilmni istediklerini dile getiren ılıçdroğlu, yüksek olduğu için eleştirilen ryiç bedellerinin ise emlk vergilerine göre belirlenmni teklif etti. ılıçdroğlu, Emlk vergisi bedelleri ess lınırs yıllrdır çözülemeyen bu sorunu brış içinde çözmüş olcğız, köylüyü küstürmeyeceğiz. O d rzisini dh rht, güvenle ekip biçecek. Sizlerden isteğimiz A Prti milletvekillerini sıkıştırın, CHP'nin teklifine evet' dnler. Çünkü biz size ship çıkmk istiyoruz. dedi. Erbkn, veftnn ikinci ylnd Sultnbeyli de nld ürkiye nin 7. Bşbknı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbkn, veftının ikinci yılınd Sultnbeyli de düzenlenen özel progrml nıldı. ürk siysetinin bşrılı ismi, ülkemizin 7. Bşbknı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbkn, veft yıldönümünde Sultnbeyli de düzenlenen konfernsl nıldı. Progrmd, Erbkn ın mücdel ve kişiliği 15. Dönem Devlet Bknı Hsn Aksy trfındn nltıldı. onferns Belediye Bşknı Hüseyin eskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vef Vedt Budk, İlçe Müftüsü Osmn Arsln, Ml Müdürü Fikri Ay, A Prti Sultnbeyli İlçe Bşknı Ali Sevinç ve Sultnbeyli eski Belediye Bşknı Alddin Ersoy un ynısır çok syıd dvetli ktıldı. Progrm merhum Necmettin Erbkn'ın hytının konu lındığı sinevizyon gösterisiyle bşldı. Erbkn'ın yşmı ve siysi hytının dönüm noktlrındn ktlerin sunulduğu gösterimden sonr, Seyyid Abdülkdir Geylni Cmii imm-htibi Selhddin Arsln ur'n erim tilvetinde bulundu. eskin: Gençlere ve Bizlere Örnekti Belediye Bşknı Hüseyin eskin dvetlilere Hoşgeldiniz diye bşldığı konuşmsını şu ifdelerle sürdürdü: Erbkn hocmız gönül ve dv dmıydı. Hytının her döneminde ülkne, İslm lemine hizmet etmek derdindeydi. Bizlere özgüveni şıldı. Siysetin gereksinim değil, hizmet için ypılmsı gerektiğini öğretti. eskin, Erbkn hocmız bütün dünynın mzlumlrı için mücdele etmiş bir liderdi, bırktığı fikriyt her km trfındn tkdir edildi. Ciddi şekilde hksızlığ uğrdı. Anck Necmettin Erbkn dı zihinlerimizden sl silinmeyecektir dedi. Erbkn ın genç nllere örnek olduğunu kydeden eskin, Şubt yının büyük bir kyıp yı olrk htırlncğının ltını çizerek, Erbkn ın ürkiye ye çok şey kzndırdığını vurguldı. Aksy: Snyiye Büyük Önem Verirdi Belediye Bşknı Hüseyin eskin in konuşmsının rdındn Eski Bkn Hsn Aksy verdiği konfernst Erbkn ın mücdelni ve kişiliğini nlttı. Milli Nizm ı kurduğumuz zmn klblık değildik diyen Aksy, Erbkn ile verdikleri siysi mücdele hkkınd ktılımcılr detylı bilgiler ktrdı. Prtilerinin ilçe teşkiltlrının kuruluşunu nltn Aksy, Günde üç il dolşırdık. Erbkn hocnın bitmeyen bir enerjisi vrdı dedi. Necmettin Erbkn ın büyük tılımlr yptığını ifde eden Aksy, Erbkn hoc bütün yptıklrını müslümnlr için hyt geçirdi. Ülkemizde snyide, ekonomide büyük tılımlr ypmk istedi ve yptı. Mnevi klkınmy ve ülkenin mddi klkınmsın siysi yşmınd çok önem verdi dedi. İslm Ülkeleriyle İlişkileri Geliştirdik Erbkn ın ürkiye nin btının pı olmmsı için büyük çb hrcdığını ifde eden Aksy, Birçok fbriknın temeli bundn dolyı tıldı. Her ilçede ve ilde snyi sitelerinin olmsını isterdi. Bu tılımlrı yprsk ülkenin ekonomik olrk klkıncğını ve btının pı olmktn kurtulcğın innırdı dedi. Erbkn ın İslm dünysıyl bşrılı ilişkiler kurduğunu vurgulyn Aksy, Bizim iktidrd olduğumuz dönemden önce İslm onfernsı n ürkiye hiç elçisini göndermemişti. Bizim dönemimizde bunu gerçekleştirdik ve İslm ülkeleriyle ilişkilerin gelişimi için dımlr ttık dedi. onfernsın rdındn eski Bkn Hsn Aksy Belediye Bşknı Hüseyin eskin trfındn hediye tkdim edildi. Bülent Ortçgil-Birsen ezer ve Feridun Düzğç Şiir Severler için Söyleyecek. Şiirle Müzik Buluşuyor Sultnbeyli Belediy trfındn İstnbul un Şiiri, Dünynın Şiri slognıyl bu yıl 6-9 Mrt trihlerinde ikincisi düzenlenen Uluslrrsı İstnbulensis Şiir Festivli nin çılış ve kpnışınd, çok sevilen üç ünlü sntçı shne lrk, iki özel kde şiirle müziği buluşturck. Bülent Ortçgil-Birsen ezer ve Feridun Düzğç Şiir Severler İçin Söyleyecek. ş 4YÖRE HABER 6 Mrt 013 günü, st de İstnbul un en büyük ve prestijli snt meknı oln Ceml Reşit Rey Slonu nd ypılck oln. Uluslrrsı İstnbulensis Şiir Festivli nin glsınd, şiir okumlrı ve ödül tkdiminin rdındn, kendi besteleri ve yorumuyl özel bir dinleyici kitlne ship kent oznı Bülent Ortçgil ve son ylrd birlikte shne ldığı Birsen ezer şiir severlere özel bir k verecek. 18 frklı ülkeden 5 ust şiri buluşturck festivlin Sultnbeyli ültür Merkezi ndeki kpnış progrmınd ise yine çok ünlü bir sntçı, unutulmz Bülent Ortçgil Birsen ezer ve Feridun Düzğç Şiir Severler gelecek. eserlerini şiir severler için seslendirecek.9 Mrt 013 günü, st de bşlyck şiir okumlrı, plket ve ödül töreninin rdındn shne lck oln ünlü sntçı Feridun Düzğç, her biri büyük beğeni toplyn şrkılrını İstnbulensis Şiir Festivli ne ktıln misfirler için söyleyecek. Ceml Reşit Rey Slonu ile Sultnbeyli ültür Merkezi ndeki her iki şiir etkinliği ile kler ücretsiz tkip edilebilecek. Festivl ve kler hkkınd geniş bilgi için: /138

3 0 MAR 013 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 0 MAR 013 Y l : 10 Sy : 85 mtiyz Shibi ve Yz þleri Müdürü ÖMER FARU GERÇE Genel Yy n ve Reklm oordintörü HAAN ERDEM F. urumsl nýtým ve Müþteri emsilcisi ÞÜRÜ AYA F. Reklm ve nýtým Sorumlulrý HARUN ÇEÝN HASAN AÞIN - MEHME SOLMAZ Genel Yy n ve Hukuk Dn þmnlr AV. MEHME OPAYA - AV. OAY OPAYA srým GERÇE MEDYA Ulþým EREM ERDEM Dð t m Sorumlusu HASAN AÞIN Mehmet Akif Ersoy Mh. Cmi Cd. 8/1 Sultnbeyli / SANBUL (016) (054) (016) (053) Bsk : GERÇE VÝZYON GAZEESÝ BASI ESÝSLERÝ A. Gzi Mh. Ferh Cd. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultnbeyli / SANBUL Yy n ürü: Yerel Süreli - Bsk rihi: Gzetemiz bs n hlk kurllr n uymy söz vermiþtir. öþe yz lr ndn doðn hukuki sorumluluk ylr ittir. *nýtým mcýyl ücretsizdir

5 0 MAR 013 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 0 MAR 013 Sbretmek vey ptllýk Sbýr insnoðlun verilmiþ en büyük nimet olrk düþünüyorum. Sbýrsýz insnlrýn, ömürleri kýs olur diye bir mkle okumuþtum. Ýlk okuduðumd sçm gelmiþti. Skin kfyl ve düþünerek okuyunc hkikten öyle olduðunu nldým. Bir yerinde þöyle diyordu. "Sbýrsýz insn, her iþinde cele ettiðinden, iþler yetiþmeyince vey istediði gibi olmyýnc, iç dünysýnd krmsrlýð kpýlýr, stres ypr, hstlýklrýn bþlngýcý ve sebebini hep üzerinde tutrk, hstlýkl hep bir rd yþr" ben de ktýlýyorum/onylýyorum. Uzunc yþyn insnlr için hep söylenir y'' düny yns onun bir bð otu ynmz'' AYA diye. Aslýnd belki olylr bizim gibi dr pencereden bkm- ILIÇ dýðýndn; biz onlrýn geniþ olduklrýný snýrýz. Belki de bizim celeciliðimiz, tez cnlýlýðýmýz birçok olyý krmþýk hle sokup; tbiri cizse Arp scýn ve içinden çýkýlmz hle sokuyor. Skin olsk, celeci dvrnmsk, olur olmz kýzmsk, olylrý kýþýn býrksk, hytýmýz dh mutlu ve huzurlu olck. Olck, olck diyoruz m en çok biz olcklrý bile olmz hle sokuyoruz. Neden böyle oluyor, neden bizlerde kli selim dvrnmýyoruz. Neden bundn sonr hiddetlenmeyeceðim deyip; ilk olyd en sbi oluyoruz. Acb sbýrlý olmyý (ffýnýz sýðýnrk, kerizlik, slklýk mý snýyoruz)dengzlik, beceriksizlik mi görüyoruz. Bunlrý dh sýrlybiliriz. Hâlbuki sbýrlý insnlr olylr bizlerden dh geniþ ve dh nlmlý bkýyor. Strnç oyuncusu gibi birkç hmle sonrsýný hesp ederek pek celeci dvrnmýyor, olyýn sonund d sbrýnýn sonucu olrk hep onlr mt etmiþ oluyorlr. Sbýr Yüce Yrtnýn insn verdiði en önemli özelliklerden birsi diye düþünüyorum. Sbýr bzen hemen unutmyý gerektirdiði gibi; bzense hiç unutmmsý gerektiðinin de bir tezhürü, bir gerekliliðidir diye düþünüyorum. Unutmk: size (shsýnýz) ypýln kötülükleri unutmk, bu tür dvrnýþlrý ypnlrý ffetmek suretiyle (cez verilecekse) onlrý cezlndýrmk vey beni incitebilir, kýrbilir, þðýlybilirsin m unutm ki! Ýkimizde insnýz ve htný nldýðýnd, piþmn olck ve benden dh fzl cý çekecek sensin. Unutmmk: size ve sevdiklerinize ypýln iyilikleri sl unutmmk. Çok zor þeyler söylüyorsun dediðinizi duyr gibiyim ve bende kbul ediyorum, zor m bþrýd zor olný bþrmk deðil mi? Sbýrlý olmk, her iþimi cele etmeden skince ve doðru okumk/nlmk istiyorum. Geçmiþte yptýðým htlr düþmek istemiyorum. Yþ ilerledikçe insn dh frklý düþünüyor ve olylr fklý bkbiliyor. rftrý olduðun her þey en doðrusunu ypýyor hissiyle; bizim dýþýmýzdkiler berbt ve en kötüleridir demek istemiyorum. Zmnl insnýn kendisiyle bþ, bþ kldýðýnd; meðer onlr doðru olný ypýyormuþ, ben vey bizimkiler ynlýþ ypmýþ diyor/diyoruz m yine de sdece kendi, kendimize iken itirf ediyoruz. Sbýrsýzlýðýmýz, celeciliðimiz bzý gerçekleri görmemize engel oluyor. Zmn geçince ise; çok eyvh dediðimiz oluyor, þhýslrý vey topluluklrýn hkkýn girdiðimizden de vicdn zbý çekiyoruz. eþke ypmsydým, keþke demeseydim, keþke, keþke devm edip gidiyor ve hytýmýzýn htlr zinciri olrk trif ediyoruz. Olmsydý dediðimiz nice þeyler bile þu n gözünüzün önünden geçti snýrým. Bundn sonr olmz diye kn bir þey söylememekle birlikte; sizlerin de dulrýnd bn yer çmnýzý ve bir dh ypmm, söylememeye zmedeceðimi söylüyorum. Bu düþüncelerle klýn huzur ve sðlýckl. Hýzlý deðiþimin yrttýðý düny krizi! Deðerli Dostlr, Düny Endüstri devrimiyle berber yeni siysi, ekonomik, sosyolojik deðiþimler yþdý, üreten ve tüken sýnýflr oluþtu, tölyeler þirketleþti, dev þirketler doðdu. üm bu deðiþim sncýlrý içerisinde yönetmek de deðiþime uðrdý; fbriklr gibi ülkeler de merkezi yö- ÝSA DOÐAN netim modelleriyle yönetildi. Demokrsi de zten Endüstri devrimin bir ürünü deðil mi? Demokrsi yeni üretim ve tüketim modeli için bir gereklilikti. Endüstri devrimin yrttýðý insn, stndrt klýplr dökülen ürünler gibi tek tipti. Dönüþüm, bireylerden bþlyýp ileyi ve tüm toplumsl unsurlr kdr etki etti. rým toplumundn endüstri toplumun geçiþte yþnn sncýlý dönemlerin benzerlerini bugün yþýyoruz. O gün ristokrsi deðiþime direnirken bugün Burjuvzi, elitistler ve Bürokrsi deðiþime direniyor. Ayný þekilde siysi erkler de bu deðiþimin krþýsýnd direnç gösteriyorlr. Endüstri çðý için" büyüklük " önemliyken-büyük blýk küçük blýðý yer gibi - bilgi çðýnd tm tersine küçüklük, hýz ve et önemli. Endüstri çðýnýn büyük demir-çelik, otomotiv fbriklrýnýn yerini bugün dh küçük küresel tedrik zinciriyle bðlý iþletmeler ldý. Endüstri devriminin en büyük ve zengin þirketleri demir-çelik, otomotiv, petrol þirketleri iken, bugün biliþim teknolojilerine hükmedenler en büyük ve zengin þirketler. Bugün Apple,Smsung, Google, Amzon, Yhoo, Fcebook, gibi þirketler sýrlýk büyük otomotiv þirketlerinden dh deðerli! Bilim ile siyset birbirinden yrý gibi gözüken m slýnd birebir birbirini etkileyen bir noktd yer lýyorlr. Siyseti belirleyen temelde insndýr. Bu yüzden insný deðiþtiren þrtlr siyseti de deðiþime zorlr. Bugün dünynýn yþdýðý ekonomik ve siysi krizlerin temelinde eski-yeni çtýþmsý ytmktdýr. Hýzlý deðiþim, sindirme sorununu berberinde getirdi. Biz dh yeni endüstri devrimine dpte olmuþken, yeni bir çðýn içine girdik. Çð çtýþmsý bireylerden toplumun tüm ktmnlrýn kdr etkisini hissettiriyor. Bir nd telefon kullnmsýný bilmeyen insnlr ile yüksek teknoloji kullnn insnlr yný sepete sokulmy çlýþýlýyor. Yýllrc ev ve iþyerlerine sbit telefon beklerken, 0-30 yýllýk zmn diliminde telefonlr insnýn cebine girdi. Dh ms üstü bilgisyrlr dpte olmdn, çok kýs zmn içerisinde bilgisyrlr d insnýn cebine girdi. Bklým dh neler girecek! ýscsý, yþdýðýmýz yeni çð "küçüklük" üzerine kurgulnmýþ. Her sosyl ve teknolojik olgu, küçülerek hytýmýz giriyor. Üretim þekillerinin deðiþime uðrmsý hem tüketim lýþknlýklrýný hem de toplumun psiko-sosyl durumunu etkiliyor. Bir ynd yvþ ve skinliði kültür edinmiþ, çok fzl þeyle deðil bir kç þeyle uðrþmyý seven bir topluluk. Bir ynd d hýzlýlýðýn egemen olduðu bir dünyd yþyn çok þey bilmek zorund oln bir topluluk. Ýnsnlrýn internette snl mrketlerden lýþ veriþ yptýðý bir dünyd cdde dükknlrýnýn yþmsý mümkün mü? Mesel: neden nüfus rtmsýn rðmen gzete tirjlrý düþüyor? Okuyn mý zldý? Hyýr! Bilginin lýncðý mecr deðiþti. Gelecekte gzetelerin kðýt bskýlý olrk yþm þnsý olbilir mi? Y deðiþecekler y d zmnl tükenecekler! Snl lýþ veriþ þekli öyle bsitçe kptýlck bir konu deðil. Bir kere burd bhsettiðimiz þey, insnlrýn tüketim lýþknlýklrýdýr. üketim lýþknlý deðiþirken berberinde birçok sosyl deðiþim de meydn geliyor. Bilgi çðýnýn þirketleri, bir ülkede rþtýrm ypýyor, deðiþik ülkelerde de prçlrý üretiyor,yine deðiþik ülkelerde bu prçlrý birleþtiriyor ve nihyetinde yine deðiþik ülkelerde stýþ ypýyor.yni elinize ldýðýný bir ürünün onlrc ülkede üretildiðini düþünün. Böyle bir dünyd sizce egemenlik kimin? Hükümetlerin mi? BM'nin vey diðer uluslrrsý kuruluþlrýn mý? Hyýr! Egemenlik rtýk küresel tbn yyýþmýþ durumd. Herkn her yerden menfti olbiliyor. Düny ortk bir nehrin kenrýnd toplnmýþ. Bir yerden bþlyn kirlilik herk kirletiyor! Örneðin: Snl lýþ veriþler yüzünden rtýk eve hpsolmuþ insnlr göreceðiz. Bu tek bþýn yeterli bir sosyl deðiþim gerekçdir. Burdn yol çýkrk rhtlýkl þunu söyleyebilirsiniz "Ýnsnlr gittikçe sosyl olcklr" YÝNE AVRAM AVGASI YÝNE MÝLLÝYEÇÝLÝ! ürkçülük, ürk milliyetçiliði, ýrkçýlýk kvrmlrý üzerinden yine siyset ýsýndý. Aslýnd bu tür trtýþmlr en çok muhlefetin iþine geliyor. Çünkü muhlefetin sevdiði þey soyut trtýþmlrdýr, büyüyen ve geliþen ekonomi gibi somut konulr deðil. im dh Milliyetçi, Dinci, Sosyl demokrt? Gibi sorulr eski siysl düzenimizin vzgeçilmez siysi konulrýydý. Her bir prti bu kvrmlrdn birini snki kendilerini ptentlemiþlerdi. Ülke felkete de sürüklense bu kvrmlr siysetin en üst rfýnd muhfz edilirdi. Am bugün, yukrýd bhsettiðim "çð çtýþmsýnd" olduðu gibi bireylerin ve toplumlrýn öncelikleri deðiþti. Artýk kvrm trtýþmlrý ürkiye siysetini doyurmuyor. Essýnd milliyetçilik kvrmý endüstri çðýn it bir konu, bugüne it deðil. Ortçðd dünyd hâkim oln nlyýþ "ümmetçilik"di. Btý'd tolik, Ordodoks, Protestnlýk innçlrý ltýnd toplnmýþken, Osmnlýd d milliyetçilik nlyýþý yný þekilde innç çtýsý ltýnd toplnmýþtý. Snyi çðýnd ise uluslr dönemi bþldý. Ümmetçilik dönemi sncýlý çtýþmlrl son erdi. Bugünün dünysýnd ise her iki geçmiþ nlyýþ yok olmk üzere. Bu kdr sýnýrsýz iletiþim, görsel,duyusl imgelerin olduðu bir dünyd milliyetçiliðin yþybilm mümkün deðil.çünkü bun ihtiyç yok. Siysetçilerin de çðý yklmsý gerekiyor. Eskiden hlk "blýk" gözüyle bkýp olt sllyn siysetçilerin bugün yþm þnsý yoktur hvehnelerde ypýln seviyz trtýþmlrý gördüðümde klým þu geliyor: Allh'ým iyi ki bu insnlr bu ülkenin kderini tyin edenler deðil. Eðer ürkiye nüfusunun ortlmsý bu insnlrdn oluþsydý, bugün etnik, mezhepsel kvglrýnýn hddi hesbý olmzdý. Þükür ki sdece konuþuyorlr! Þükür ki düþünmüyorlr! Eðitimli nüfusun iþte bu kdr önemi vr! Ne kdr eðitimli bir nüfus shipsen, o kdr sðlýklý krrlr verilebilen bir ülke olursun. Sðlýckl klýn.

7 01-11 Mrt 013 güncel 7 urn dn, 8 Şubt nlml kitp Ali Seydi urn genel ve Sultnbeyli deki siysi hytın ktörlerinden birisi. urn yyınldığı kitbınd, hytının evrelerini ve özellikle siysi hytınd yşdıklrını kilometre tşlrıyl ve özel htırlrıyl geleceğe bir kyıt olrk tşıyor. urn ın kitbı özellikle Sultnbeyli nin bir dönem siysi ve idri hytını ktrmsı ve 8 Şubt döneminde yşdıklrını htırlmk ve nlmk için ciddi bir kynk niteliğinde. itbın özellikle yine bir 8 Şubt günü okuyucu önüne çıkmsı d oldukç nlmlı. ş urn kitbı için şu notlrı düşüyor. öyden şehre, şehirden siysete isimli kitbımızd ğır bsn bir diğer konu d gençlere yol gösterme mcı. Nitekim eski toprklr yptığı her işte yeni nesle yol gösterme yükünü omuzlr. Nsihtler verir yol gösterir. Gençlik ne kdr nsiht dinler o yrı mesele m bu kitpt slt nsiht yoktur. Bunun yerine kıssdn hisseler vr. İnnıyoruz ki çiftçi de burd kendinden bir şeyler bulck, çobn d; siysetçi de bulck memur d... Yın hytını bir film gibi izleyebileceksiniz. Bunun ynı sır 1964'ten bu yn ülkemizin geçirdiği süreçleri müşhede edeceksiniz. 1 Eylül ve 8 Şubt'ı hüzünle htırlrken gözler yşrck Hey gidi günler! diyeceksiniz. İstnbul Büyükşehir Belediy'ne Hli hzırdki Syın Bşbknımız Recep yyip Erdoğn ın ilk çıkışını görür gibi olck ve gururlncksınız! Ordn, dnmış bunc insnın omuz vermnin, bugünlere gelinmnde ne büyük bir rolü olduğun ikn olck ve bugünlere sonsuz şükredeceksiniz! Bzı stırlrd bir kvgnın trfı bulcksınız kendinizi. Bzı prgrflr sizi hâkim bir tepeye yerleştirecek, ordn kvrycksınız oynnn büyük tezgâhlrı. Bzı köşelerde dnmışlığı izleyeceğiniz gibi stır rlrınd birbirinden renkli, nükteli enstntnelere de tnıklık edeceksiniz. Sultnbeyli'deki Cinyetin znls yklnd İstnbul'un Sultnbeyli ilçnde, eşini sokk ortsınd bıçklyrk öldürdükten sonr kçtığı belirtilen znlı, Mrdin in ızıltepe ilçndeki bir cminin bhçnde yklndı. M rdin Emniyet Müdürlüğü'nden ypıln çıklmd, 3 Ock't Sultnbeyli Mehmet Akif Mhll'nde, eşi M.'yı bıçklyrk ölümüne sebep olduğu belirlenen ve olyın rdındn kçn Ş.'nın (56) ızıltepe ilçnde olduğu ihbrının lındığı belirtildi. Açıklmd, İstnbul Emniyet Müdürlüğü ile ypıln koordineli çlışmlr sonucund, ızıltepe Cumhuriyet Mhll'ndeki bir cmi bhçnde yklnn Ş.'nın çıkrıldığı dli mkmlrc tutuklndığı bildirildi. 1 Lirlık oyunck için 3 kurşun! Oyunck mkinne pr tn nck oyuncğını lmyn küçük bir çocuk yüzünden Sultnbeyli de silhlr ve soplr konuştu. 1 lirlık bir oyunck yüzünden çıkn kvgd küçük çocuğun bbsı yğındn yrlndı. DÖZEL ün Sultnbeyli de bir hiç uğrun silhlr konuştu. Sultnbeyli Bttlgzi Mhll Selçukhn Cdd üzerinde kuruyemiş dükkânın gelen küçük bir çocuk, dükkn önünde durn ve 1 lir ile çlışn oyunck mkinne prsını tıp oyunck lmk istedi. İddiy göre çocuğun prsı oyunck mkinne sıkıştığı için çocuğun prsını ve oyuncğını vermedi. uruyemiş shibinden prsını lmk isteyen çocuk olumsuz cevp lınc durumu ykınd bulunn ve hurdcılık ypn bbsın ve bbsının rkdşlrın iletti. Görgü tnıklrının ifdne göre bölgede hurdcılık ypn en z 10 kişi ellerine soplr lrk kuruyemiş dükknın gelerek, dükkn shibine sldırmk istedi. Dükkânını ve cnını korumk isteyen esnf, silhın dvrnrk oly yerine kişilere teş çtı. Silhtn çıkn 3 kurşundn biri ismi belirlenemeyen 55 yşlrındki bir vtndşın yğın isbet etti. Oly yerine gelen emniyet güçleri geniş güvenlik önemleri ldı ve olyın büyümni engellendi. Oly yerinde yğınd yrlnn şhıs Ambulnsl hstneye kldırılırken, dükkn shibi stler sonr emniyet güçlerine teslim oldu. Emniyet güçleri olyl ilgili soruşturm bşlttı. HABER Erdoğn: 'Niye İstnbul geliyorsun? denseydi bu sıkıntılr yşnmycktı Bşbkn Recep yyip Erdoğn, geçmiş hükümetlerin büyükşehirlere oln göçün önüne geçebilecek dımlr tmdığını söyledi. Erdoğn, Zmnınd niye İstnbul geliyorsun? İşin ve evin vr mı? diye sorulsydı bugün bu sıkıntılr yşnmycktı. Dedi. eytinburnu'nd, İstnbul Büyükşehir Belediy deprem odklı kentsel dönüşüm projeleri yıkım ve nhtr tes- ile 437 yeni İE otobüsünün hizmete lım törenine Zlimi ktıln Erdoğn, vtndşlr seslendi. Büyükşehirlere göç konusund geçmiş hükümetleri suçlyn Erdoğn, İstnbul son yıl boyunc rky dn çok göç ldı. öyünde, ilçnde, şehrinde geçim sıkıntısı çeken, eğitim ve sğlık imknı olmyn y d muhtelif sebeplerle yüz binlerce vtndşımız İstnbul kın etti. Belediye bşknı olduğum zmn İstnbul un nüfusu 8 milyondu. Am şimdi İstnbul un nüfusu 14,5 milyon. Dönemin hükümetleri bu göçün önüne geçecek tedbirleri lmdılr. Bu göçü engellemediler. Çrpık kentleşmeye müsmh gösterdiler. Ben belediye bşknlığımd vize uygulmsı dediğim zmn, ben nkil ilmuhberi dediğim zmn o günün hükümetleri siz bu ülkede insnımız seyht özgürlüğünü mü engelliyorsunuz? dediler. O gün o dımlr tılmış olsydı, o gün sen niye İstnbul geliyorsun? sorusu sorulmuş olsydı, İstnbul d senin işin vr mı, evin vr mı? denseydi bugün bu sıkıntılrı yşmycktık. Bu sdece İstnbul için değil, göç sırlmsınd önde oln diğer illerimiz için de geçerli. Benim vtndşım kendi köyünde, kendi ilçnde iş bulbilseydi, çocuklrın bir istikbl umudu görebilseydi İstnbul gelmeyecekti. Am on yıllr boyunc Andolu için, rky için bu imknlr sğlnmdı. ifdelerini kullndı. İstnbul gelenler için de hiçbir imknın sğlnmdığını kydeden Erdoğn, Bşını sokmk için bir çtı rynlr gecekondulr inş ettiler, ucuz sğlıksız derme çtm konutlr yerleştirildiler. Hükümetler gecekondulr müsmh gösterdikçe gecekondulr büyüdü yyıldı ve şehri det kuşttı. Allh göstermn! Bir yngın ols o gecekondulrd yşyn krdeşlerimin kçm imknı yok. Çünkü hiçbir itfiye rcının ory girm mümkün değil. şeklinde konuştu.

8 tüm etlerimiz ücretsizdir kültür snt etleri mrt 013 fcebook.com/sultnbeylibel fcebook.com/sultnbeylikultur twitter.com/sultnbeylibld twitter.com/sultnbeyliltr 0 Mrt Cumrt 16 Mrt Cumrt / Çocuk iytr 8 Mrt P 1 Mrt P 09 Mrt Cumrt 16 Mrt Cumrt 9 Mrt Cum Mrt Cum 10 Mrt P / Çocuk iytr 30 Mrt Cumrt / Çocuk iytr 17 Mrt P / Yetişkin iytr / Çocuk iytr 01 Mrt Cum 14 Mrt P 18 Mrt Pt 6 Mrt Slı / Söyleşi 1 Mrt Slı / Özel Etdurrhmn 30 Mrt Cumrt 18 Mrt Pt / Özel Et 0 Mrt Cumrt / Çocuk iytr 15 Mrt Cum 0 Mrt Çrşmb 13 Mrt Çrşmb 31 Mrt P / Çocuk iytr 18 Mrt Pt / Özel Et 4 Mrt P / ek işilik Gösteri / Özel Et / onferns / Özel Et / Çocuk iytr Özel Et / Çocuk iytr / Söyleşi / onferns / Özel Et / Çocuk iytr / Seminer Sergi / Yetişkin iytr / Söyleşi / Çocuk iytr / Çocuk iytr izdir t lerimiz tüm l etk m il 1 Mrt Cum Y 0 f S 1-30 Mrt Fotoğr e Mek İnsn v nbul Eski İst 0 Sergi kültür snt et ft 1 Mrt Cum y H gisi 1-30 Mrt f Ser n e Mek dn nbul kültür snt et i Feridun Düzğç Feridun Düzğç Mrt Cumrt ki tti Seyf 09 Mrt Cumrt kültür snt et oğlu 5 Mrt Cum Ozn P 1 5 Mrt Cum Edebiytımızd Çnkkle Edebiyt ve Bilgelik Sdık Ylsızuçnlr / Söyleşi 1 leri küleri t ür hrmnlık Ftih oc ons / o 18 Mrt P İBB Meht 0 Mrt Çrşmb e Bilgelik mrt i küleri mnlık Bekir Ünlüt Bekir Ünlüt e Bndo 0 Mrt Çrşmb Medeni 4 Mrt P 013 i ürk Snt Müziği ü Bekir Ünlüter Bekir Ünlüter 0.00 / o Medeni 4 Mrt P sizdir ücrets ün G 8 Mrt P nde Mikroplr Ülk Pmuk Prenses Uygur Çocuk iytr / / Çocuk iytro 8 Mrt P i 1 Mrt Cum Hüseyin urn Hüseyin u 0.00 / 0 İyilik Ağcı 0 Mrt Cumrt eşily H Ye / Öz i 1 Mrt Cum urn in u İyilik Ağcı Mrt Cumrt y Hftsı el Etk Öze z Hcivt ile rgö Ünver Orl 1.00 / Çocuk iytro 10 Mrt P 1 Mrt Slı e Mehmet Akif Erso İstikll Mrşı nın bulü ürk Hlk Müziği i ü omkin Seyfettin o omkin Seyfettin o 0.00 kısı Ağcın Şr iytr Olcylr i 1.00 / Çocuk iytro 16 Mrt Cumrt gun Behzt Duy 16 Mrt Cumrt i Ozn Poyrzoğlu Ozn Poyrzoğlu 0.00 / o kımı i İBB Mehter v ent Orkestrsı e 0.00 ft Ormn H / Özel Et 1 Mrt P mnın E Or 1 Mrt P i er ve Bndo Medeni Fehmi D M 5 Mrt P 31 5 Mrt P Doç. D sı ft Etk endisi mnın Ef Medeni ehmi Demirbğ eri ek işilik Göste 0.00 / e nu Muhsin Yzıcıoğlu 5 Mrt Pt sı 31 Mrt Vk rihin pısı oç. Dr. Erhn Afyoncu - Dr. Coşkun Yılmz ns er / onfe 5 Mrt Pt ürk Hlk Müziği i ü Güny y Güny 0.00 / o sındn 9 Mrt Cum ürk Düny - Okur Buluşmlrı 9 Mrt Cum Y ydos Okum ulübü Ay kksoğlu ehbi V Ve ns er / onfe i Mrt Cumrt Ozn F Ozn Ferht 0.00 / 0 İyilik Ağcı Çocuk i Uygur 1.00 / eloğln Nsrettin H 03 Mrt P i Ozn Ferht / o Mrt Cumrt İyilik Ağcı ytr tro / Çocuk iy eloğln ettin Hoc ile Anm Progrmı ve Mehmet Akif Ersoy u Hüseyin Öztürk durrhmn / Özel Etk i Ertn Sert Ertn Sert Mrt Çrşmb cn Ercn ile Mer 14 Mrt P i uygun Behzt Duygun 0.00 / o ğı Huzur Sok 17 Mrt P dınd Aşure Sezgin Mden 1.00 / Çocuk iytro 17 Mrt P üziği svvuf M Murt Necipoğlu Murt Necipoğlu ons 0.00 / o 1 Mrt P i Mrt Cum ht Yılmz Seb iytro Düş üm i / i üziği ecipoğlu ht Yılmz Olmzlrı 6 Mrt Slı D Medy Özcn Ünlü, Hill p Anm Pr. Alper Öz / Çocuk iytro A A ütüp Olmzlrı 6 Mrt Slı Demokrsinin Olmzs Medy Durğı cn Ünlü, Hill pln 0.00 / Söyleşi Anm Progrmı. Alper Özdemir, Hsn Sğındık / Özel Etk ezisi Attürk itplığı G ütüphneler Hftsı Esintiler y Bünymin Aksungur 0.00 /o eri Ispnğın Zf yfsı Oyuncu 1.00 / Çocuk iytro 30 Mrt Cumrt i Htice Yıldız 30 Mrt Cumrt eloğln Uğur Böceği Ylçın Öz 1.00 / Mesnevi S, 6 Mrt Slı M. Ftih Çıtlk / S 05 Birsen 06 Mrt Çrşmb Bülent O eloğln lçın Özden iytr tro / Çocuk iy hbeti, 6 Mrt Slı Mesnevi So / Seminer i ezer e Bülent Ortçgil ve 06 Mrt Çrşmb i Ümit Yılmz 14 Mrt P uhu Çnkkle R Özlenen İstnbul Düny Shn tro etişkin iy 0.00 / Ye 14 Mrt P Snt 3 iytro tro / / Çocuk iy emş iytr İstnbul e etişkin iytro 0.00 / Ye mı utlm Progr Çnkkle Zferini / Özel Etk 18 Mrt Pt mı Şehitleri Anm Progr Çnkkle Zferi ve / Öz 18 Mrt Pt Sebht Yılmz ons 0.00 / o yı. Bilgisr Renkli Shne 1.00 / Çocuk mı üziği ürk Hlk M ü Aydın Bey com yı. Çocuk iytro o S H İst i üziği dın Beyoğlu y y Öz Çiz İst İst Süleymn Zeki Bğln i olist Hlk Müziği or İstnbul Devlet ürk plığı G 3 00 / 1913 yıt ve Bilgi: el Etk ze Çizgiler ve Sesler İstnbul dn Renkler, İstnbul ültürü üleymn Zeki Bğln / Söyleşi Htice Yıldız 0.00 /o l b Çrpım ülliyen iytro 1.00 / Çocuk iytro 31 Mrt P Bülent Ortçgil & Birsen / nbeyli.bel.tr fcebook.com/sultnbeylikultur fcebook.com/sultnbeylibel ezer çgil & Birsen e / o nbeylikultur nbeylibel twitter.com/sult twitter.com/sult Ümit Yılmz 0.00 AZIC MUHSİN YA nbeyliltr nbeylib com/sult ld y b li com/sult yzi Özdemir, Erhn Afyoncu, Coşkun Yılmz M. Niy / Özel Etk ÜR MERE U ÜL AZICIOĞLU / 191 el: e Bttlgzi Mh. ubbe Cd. No:8 Yılmz Aydın Beyoğlu ons 0.00 / o ÜR MEREZİ 914 o:8 ANBEYLİ ÜL A SUL el: (Sultnbeyli Abdurrhmngzi Mh. Beledi İstnbul D ÜR MEREZİ el: nbeyli Belediy Ynı) hmngzi Mh. Belediye Cd. No:8 or ürk Hlk Müziği o nbul Devlet ü 0.00 / o

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: 289 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmed.com gercekmed@gercekmed.com eskin: çk pýl mücdelede herkese

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN SAYI: 22 www.ngdergi.com ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN Gelecek için hzırlnn vtn evlâtlrın,

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

AYAZDA SABAHLIYORLAR

AYAZDA SABAHLIYORLAR G ÇK TN H B V i Y BKLYÝNÝZ... YIL: 42 S YI: 14.976 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 KSIM 2011 SLI / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr VÝ YIKILN V GLÝNÝYL 2 TOUNU YLNN KDIN: Dünya 3 günlük deðil,

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet

YTataristan daki kutlamalara katýlan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Ýslâma giriþin 1123. yýl coþkusu Tataristan ýn Ýslâma giriþinin 1123 üncü yýldönümü etkinliklerle kutlandý. Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez, ülkenin Kadim Bulgar þehrindeki kutlama etkinliðine

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.447 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Türkiye yi çölleþmeden kurtaracak proje u10 DA MAZÝMÝZE HAKARET EDEN 1057 SAYILI KANUN HÂLÂ YÜRÜRLÜKTE uya zar Os man Ön deþ, ha len yü rür lük te o lan 1057 Sa yý lý Ka nunun ne ol du ðu nu a çýk lar

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı