Þiirle Müzik Buluþuyor Sultanbeyli Belediyesi tarafýndan "Ýstanbul'un Þiiri, Dünyanýn Þairi" sloganýyla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þiirle Müzik Buluþuyor Sultanbeyli Belediyesi tarafýndan "Ýstanbul'un Þiiri, Dünyanýn Þairi" sloganýyla"

Transkript

1 Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler Derneði Üydir Hftlýk Bölge Gzeteniz 0 MAR 013 YIL: 10 SAYI: Beykoz'dn seslenen Bðýþ; Ey ýlýçdroðlu, yüreðin yetiyors dy ol! Beykoz d HAS Pr ti li Bþ kn ve üye le rin A Pr ti'ye ge çi þiy le il gi li dü zen le nen tö - ren de ko nu þn Dev let B k ný Ege men B ðýþ, CHP Ge nel Bþ k ný e ml ý lýç d roð lu için 'çk m Gnd hi' if de si ni kul l n rk, "S yýn ý lýç d roð lu! Eðer yü re ðin ye ti yor s, gel ye ni den Ýs tn bul Bü yük þe hir Bþ kn lý ðý'n sen ken din dy ol!" di ye ko nuþ tu. A Pr ti D nýþ m Mec li si top ln tý sý, Prof. Dr. Nec met tin Er b kn ül tür Mer - ke zi'nde ger çek leþ ti ril di. op ln tý dn ön ce HAS Pr ti Bey koz Ýl çe eþ ki l tý'ndn A Pr - ti'ye ge çiþ y pn l r ro zet t kýl dý. m men do lu oln s lon k l b lý ð ye ter li ol m yýn c, on lr c pr ti li mer di ven ler de otur mk ve ko ri - dor lr d yk t dur mk zo run d kl dý. op - ln tý y, Av ru p Bir li ði B k ný ve Bþ mü z ke - re ci Ege men B ðýþ'ýn y ný sý r A Pr ti Ýs tn - bul Mil let ve ki li Me tin ü lünk, Bey koz Be le di - ye Bþ k ný Yü cel Çe lik bi lek ve Ýs tn bul Bü - yük þe hir Be le di ye Mec li si'nde de gö rev y pn Bey koz Be le di ye si Mec lis Üye le ri k týl dý. A Pr ti Bey koz Ýl çe Bþ k ný Adem Se fer bþ t ol - Þiirle Müzik Buluþuyor Sultnbeyli Belediy trfýndn "Ýstnbul'un Þiiri, Dünynýn Þiri" slognýyl bu yýl 6-9 Mrt trihlerinde ikincisi düzenlenen "Uluslrrsý Ýstnbulensis Þiir Festivli"nin çýlýþ ve kpnýþýnd, çok sevilen üç ünlü sntçý shne lrk, iki özel kde þiirle müziði buluþturck. Bülent Ortçgil-Birsen ezer ve Feridun Düzðç þiir severler için söyleyecek. 6 Mrt 013 gü nü, s t 18.00'de Ýs tn bul'un en bü - yük ve pres tij li s nt me k - ný oln Ce ml Re þit Rey on ser S lo nu'nd y pý l - ck oln ". Ulus l r r sý Ýs - tn bu len sis Þi ir Fes ti v - li"nin g l sýn d, þi ir oku - m l rý ve ödül tk di mi nin r dýn dn, ken di bes te le ri ve yo ru muy l özel bir din le yi ci kit le si ne s hip kent oz ný Bü lent Or tç gil ve son y - lr d bir lik te sh ne l dýðý Bir sen e zer þi ir se ver le re özel bir kon ser ve re cek. 18 frk lý ül ke den 5 us t þiri buluþturck festivlin Sultnbeyli ültür Merkezi'ndeki kpnýþ progrmýnd ise yi ne çok ün lü bir s nt çý, unutulmz eserlerini þiir severler için seslendirecek.9 Mrt 013 gü nü, s t 18.00'de bþlyck þiir okumlrý, plket ve ödül töreninin rdýn dn sh ne l ck oln ün - lü sntçý Feridun Düzðç, her biri büyük beðeni toplyn þrkýlrýný Ýstnbulensis Þiir Festivli'ne ktýln misfirler için söyleyecek. Ce ml Re þit Rey on ser S lo nu ile Sul tn bey li ül - tür Mer ke zi'nde ki her iki þi ir et kin li ði ile kon ser ler üc ret siz t kip edi le bi le cek. Fes ti vl ve kon ser ler hk - kýn d ge niþ bil gi için: tn bu len sis si ir.org, /138 mk üze re tüm A Pr ti Bey koz teþ ki l tý yö - ne ti ci le ri nin h zýr bu lun du ðu tö ren li top ln tý - y, A Pr ti üye le ri ve v tn dþ lr d yo ðun bir il gi gös ter di. A Pr ti yüz de 60 ile Ýs tn bul'u lýr Memlekette özenilecek hiç kimse klmmýþ gibi gitmiþ Hindistn'dki bir lidere özenmiþ" diyerek CHP Genel Bþkný eml ýlýçdroðlu'nu eleþtiren Devlet Bkný Egemen Bðýþ, CHP liderinin son geliþmelerden sonr köþeye sýkýþtýðýný iddi etti. ýlýçdroðlu'nun'ardki frk yüzde 4'e düþ tü' sö zü nü ným s tn Ege men B ðýþ, "Herhlde bizi MHP ile krýþtýrýyor" diye konuþtu. Büyükþehir Belediye Bþknlýðý dylýðý için CHP'de deðiþik isimlerin orty çýktýðýný dile getiren Bðýþ þunlrý kydetti: Burdn Beykoz'dn bir çðrýd bulunmk istiyorum. Bir tkým derin güçler Syýn ýlýçdroðlu'nu çok kötü bir tuzð getirdiler. Srýgül, ýrmýzýgül derken bir nd köþeye sýkýþtý. Þimdi Srýgül'ü prtiye ls koltuk gidecek, lms krþýsýnd bir tne khrmn belirecek. Allh kolylýk ver sin. O þim di 'Ben bu kriz den n sýl çý k - rým?' diye yýrtýnýyor y, on çözüm önerisini vermek de Beykoz eþkiltý'nýn þhitliðinde bize düþtü. Syýn ýlýçdroðlu. Eðer yüreðin yetiyors gel yeniden Ýstnbul Büyükþehir Bþknlýðý'n sen ken din dy ol. En zýn dn kol tu ðu kur t rýr - sýn. Am A Pr ti en z yüz de 60 ile Ýs tn bul'u lýr, bun dn d þüp hen ol m sýn. 04 E Bölgenin En Ýstikrrlý Gzet Gerçek Medy Her Hft Bský ve bonelerine PDF mil dðýtýmýyl det tirj ulþýyor onbinlerce kiþi trfýndn okunuyor! Ümrniye'de Yeni Belediye Binsý Hizmete Bþldý Ümrniye Belediy trfýndn, Attürk Mhll ymkmlýk binsýnýn ynýn inþ edilen Ümrniye Belediy Yeni Hizmet binsý, bzý birimlerin tþýnmsýyl hizmet vermeye bþldý. Üm r ni ye Be le di ye si t r fýn dn y pý mý n 011 yý lýn d bþ l nn Üm r ni ye Be le di ye si ye ni hiz met bi n sý nýn t mm ln m sý nýn r - dýn dn b zý bi rim ler ye ni bi n d hiz met ver - me ye bþ l dý. Þu n d, Ul þým hiz met le ri, Ýþ - let me ve iþ ti rk ler, Fen Ýþ le ri, Ruh st ve de ne - tim, e miz lik Ýþ le ri, Ve - te ri ner Ýþ le ri, ü tüp h - ne, Sos yl Yr dým Ýþ le - ri, Hu kuk Ýþ le ri, ül tür ve Sos yl Ýþ ler, Des tek Hiz met le ri, Str te ji Ge - liþ tir me, B sýn Y yýn ve Hlk l Ýliþ ki ler, Dýþ Ýliþ - ki ler Mü dür lük le ri ye ni bi n d hiz met ver me ye bþ l dý. Di ðer bi rim le rin hf - t so nu n k dr t þýn - m sýy l bü tün bi rim le ri ile hiz met ve re cek oln Üm r ni ye Be le di ye si Ye ni Hiz met Bi n sý 8.70 m² ye þil l ný ve m²'de özel t sr - ln mýþ pey zj l ný ol - mk üze re top lm d m² kul l ným l - ný n s hip ve 3 blo ktn oluþ mk t. Os mn lý mi m ri sin den n ti ler t þý yn Üm r ni ye Be le - di ye si ye ni hiz met bi - n sý, gü neþ p nel le riy - le, elekt rik ih ti y cý nýn bir kýs mý ný kr þý lý yor.

2 01-11 Mrt 013 güncel HA GAYRE OLACA! B de tepkiler ve eylemler ypılmy bşlyınc hükümet yetkilileri yvş yvş geri dım tmy bşldı. Önce tksit sürni uztcklrını çıklyn hükümet yetkilileri şimdide 400 m rs üzerindeki rslr için lınck oln % 70 lik ryiç bedeli % 50 ye düşürmeye krr verdi. Bu yeni düzenlemeler kmuoyund h gyret olck söylemlerini de berberinde getirdi. Y HÜÜME YEİLİLERİ GEÇ DE OLSA HAASINI ANLA- MAYA BAŞALDI ıllrın sorunu oln B konusunu çözmek için yklşık iki yıldır kollrı sıvyn A Prti hükümeti, sorunu çözmek için krrlı olmsı kmuoyund sevinçle krşılnırken, sorunu çözmek için ynlış yollr ve tercihler ypmsı d yklşık iki yıldır kmuoyunun tepkilerini çekiyor. Sorunu çözmeye her gün bir dım dh yklşn A Prti hükümeti, tbndn gelen serzenişleri duymuş olmlı ki, ttıklrı ynlış dımlrdn yvş yvş geri dım tmy bşldı. ÖNCE 400 M FORMÜLÜ GE- LİŞİRİLDİ Sultnbeyli de Gerçek Vizyon, Beykoz d Dost Beykoz gibi etkili gzeteler yklşık bir yıl önce B de belirlenen metrekre fiytlrını ele geçirdi ve okuyuculrı ile pylştı. Bu yyınlrdn sonr B konusu hem kmuoyunun hem de siysilerin gündemine oturdu. Fiytlrın yüksek olmsı dolysıyl Sultnbeyli, Beykoz, Ümrniye, Çekmeköy gibi ilçelerde A Prti çısındn sıkıntılr oluştu. Bunun üzerine gerek A Prtili belediyeler gerekse Ak Prti ilçe teşkiltlrı tbndn yükselen sesleri Ankr y tşıdı. Sıkıntılrı göremeye ve duymy bşlyn Ankr, önce 400 m ltı rslr için yüzde 70 oln ryiç bedeli yüzde 50 ye düşürdü. Bu gelişme Sultnbeyli gibi ilçelerde memnuniyetle krşılndı. Anck, vtndş hlen öğrenemedikleri ve yüksek oln metrekre fiytlrındn memnun değil. ŞİMDİ DE ARIM ARAZİLERİ YÜZDE 50 ÜZERİNDEN HE- SAPLANACA Özellikle Andolu ve Antly d B rzilerinin metrekre fiytlrının tebliği edilmnden sonr çeşitli eylemler ve mitingler ypılmy bşlndı. bnın tepkisi krşısınd A Prti hükümeti, yklşık iki yıldır direttiği dımlrdn yvş yvş vzgeçemeye bşldı. Önce tksit fiytlrı ve tksit sürnin 3 yıldn 5 yıl çıkrılcğı duyuruldu. Bu teklifleri yeterli bulmyn B kullnıcılrı dh somut dımlrın tılmsı konusund bstırınc A Prti Milletvekili Nurettin Cnikli, A Prti'nin verdiği ys teklifiyle trım rzilerinde ryiç bedelin yüzde 70'i yerine yüzde 50'sinin ödeneceğini çıkldı. Bsın toplntısı düzenleyen Cnikli, teklifi BMM'ye sunduklrını söyledi. Cnikli nin çıklmsını özetleyecek olursk, 400 m rslr yüzde 70 üzerinden hesplncktı nck tepkiler sonrsı bu orn yüzde 50 ye düşürülmüş oldu. VAANDAŞ, MEREARE Fİ- YALARINDA DA DÜZENLEME BELİYOR Yvş yvş d ols vtndşın istediği yöne gelen A Prti hükümeti, sıl metrekre fiytlrı üzerinde durmlı. Bşt Sultnbeyli olmk üzere B rzileri için belirlenen metrekre fiytlrı çok yüksek. Bu konud yklşık yıldır fiytlrı gzetemize ynsıtıyor ve hükümetin bu fiytlrd indirime gitmni hem bizler hem de vtndş istiyor. Anck, hükümet yetkilileri ve mliye bürokrtlrı bu konuyu gündemine dhi lmıyor. rım rzisi oln B lerde indirim! A Prti Meclis'e, trımd kullnıln B rzileri için de ryiç bedelin yüzde 70 yerine yüzde 50 olrk ödenmni öngören bir knun teklifi verdi. eklifin yslşmsı hlinde B trım rzisini stın lck çiftçilere yüzde 30' ykın bir indirim ypılmış olck. Dh önce 400 metrekrenin ltınd oln B rzilerinde ryiç bedel yüzde 70'ten yüzde 50'ye düşürülmüştü. A Prti Grup Bşkn Vekili Nurettin Cnikli, bugüne kdr 345 bin hektr -B rzisinin güncelleme ve kdstro çlışmlrını tmmldığını ve Mliye Bknlığı'n teslim edildiğini çıkldı. Bu rkmın B rzisinin yüzde 99'un tekbül ettiğini belirten Cnikli, kdstr tmmlnn B rzisinin 610 bin det tşınmzdn oluştuğunu kydetti. Cnikli'nin verdiği bilgiye göre bu rzilerin kullnıcı syısı kişi olrk 74 bin 9. Bugüne kdr B için 49 bin 69 kişi bşvurdu. Bunun 456 bini stış için, 35 bin 541'i ise ide bşvurusu. B rzileri için bşvurulrın 300 bin dedi trımsl rzilerle ilgili bşvurulr. Bu rkmlr B rzisinin yklşık yüzde 90'ındn fzlsın bşvuru ypıldığı nlmın geliyor. nun teklifinin önümüzdeki slı günü komisyond, p vey cum günü ise Genel urul'd görüşülerek yslşmsı hedefleniyor. CHP Genel Bşknı eml ılıçdroğlu ise Antly ziyretinde B rzileri konusund hfty yeniden knun teklifi vereceklerini söyledi. B rzisinin ormn köylüsüne bedelsiz verilmni istediklerini dile getiren ılıçdroğlu, yüksek olduğu için eleştirilen ryiç bedellerinin ise emlk vergilerine göre belirlenmni teklif etti. ılıçdroğlu, Emlk vergisi bedelleri ess lınırs yıllrdır çözülemeyen bu sorunu brış içinde çözmüş olcğız, köylüyü küstürmeyeceğiz. O d rzisini dh rht, güvenle ekip biçecek. Sizlerden isteğimiz A Prti milletvekillerini sıkıştırın, CHP'nin teklifine evet' dnler. Çünkü biz size ship çıkmk istiyoruz. dedi. Erbkn, veftnn ikinci ylnd Sultnbeyli de nld ürkiye nin 7. Bşbknı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbkn, veftının ikinci yılınd Sultnbeyli de düzenlenen özel progrml nıldı. ürk siysetinin bşrılı ismi, ülkemizin 7. Bşbknı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbkn, veft yıldönümünde Sultnbeyli de düzenlenen konfernsl nıldı. Progrmd, Erbkn ın mücdel ve kişiliği 15. Dönem Devlet Bknı Hsn Aksy trfındn nltıldı. onferns Belediye Bşknı Hüseyin eskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vef Vedt Budk, İlçe Müftüsü Osmn Arsln, Ml Müdürü Fikri Ay, A Prti Sultnbeyli İlçe Bşknı Ali Sevinç ve Sultnbeyli eski Belediye Bşknı Alddin Ersoy un ynısır çok syıd dvetli ktıldı. Progrm merhum Necmettin Erbkn'ın hytının konu lındığı sinevizyon gösterisiyle bşldı. Erbkn'ın yşmı ve siysi hytının dönüm noktlrındn ktlerin sunulduğu gösterimden sonr, Seyyid Abdülkdir Geylni Cmii imm-htibi Selhddin Arsln ur'n erim tilvetinde bulundu. eskin: Gençlere ve Bizlere Örnekti Belediye Bşknı Hüseyin eskin dvetlilere Hoşgeldiniz diye bşldığı konuşmsını şu ifdelerle sürdürdü: Erbkn hocmız gönül ve dv dmıydı. Hytının her döneminde ülkne, İslm lemine hizmet etmek derdindeydi. Bizlere özgüveni şıldı. Siysetin gereksinim değil, hizmet için ypılmsı gerektiğini öğretti. eskin, Erbkn hocmız bütün dünynın mzlumlrı için mücdele etmiş bir liderdi, bırktığı fikriyt her km trfındn tkdir edildi. Ciddi şekilde hksızlığ uğrdı. Anck Necmettin Erbkn dı zihinlerimizden sl silinmeyecektir dedi. Erbkn ın genç nllere örnek olduğunu kydeden eskin, Şubt yının büyük bir kyıp yı olrk htırlncğının ltını çizerek, Erbkn ın ürkiye ye çok şey kzndırdığını vurguldı. Aksy: Snyiye Büyük Önem Verirdi Belediye Bşknı Hüseyin eskin in konuşmsının rdındn Eski Bkn Hsn Aksy verdiği konfernst Erbkn ın mücdelni ve kişiliğini nlttı. Milli Nizm ı kurduğumuz zmn klblık değildik diyen Aksy, Erbkn ile verdikleri siysi mücdele hkkınd ktılımcılr detylı bilgiler ktrdı. Prtilerinin ilçe teşkiltlrının kuruluşunu nltn Aksy, Günde üç il dolşırdık. Erbkn hocnın bitmeyen bir enerjisi vrdı dedi. Necmettin Erbkn ın büyük tılımlr yptığını ifde eden Aksy, Erbkn hoc bütün yptıklrını müslümnlr için hyt geçirdi. Ülkemizde snyide, ekonomide büyük tılımlr ypmk istedi ve yptı. Mnevi klkınmy ve ülkenin mddi klkınmsın siysi yşmınd çok önem verdi dedi. İslm Ülkeleriyle İlişkileri Geliştirdik Erbkn ın ürkiye nin btının pı olmmsı için büyük çb hrcdığını ifde eden Aksy, Birçok fbriknın temeli bundn dolyı tıldı. Her ilçede ve ilde snyi sitelerinin olmsını isterdi. Bu tılımlrı yprsk ülkenin ekonomik olrk klkıncğını ve btının pı olmktn kurtulcğın innırdı dedi. Erbkn ın İslm dünysıyl bşrılı ilişkiler kurduğunu vurgulyn Aksy, Bizim iktidrd olduğumuz dönemden önce İslm onfernsı n ürkiye hiç elçisini göndermemişti. Bizim dönemimizde bunu gerçekleştirdik ve İslm ülkeleriyle ilişkilerin gelişimi için dımlr ttık dedi. onfernsın rdındn eski Bkn Hsn Aksy Belediye Bşknı Hüseyin eskin trfındn hediye tkdim edildi. Bülent Ortçgil-Birsen ezer ve Feridun Düzğç Şiir Severler için Söyleyecek. Şiirle Müzik Buluşuyor Sultnbeyli Belediy trfındn İstnbul un Şiiri, Dünynın Şiri slognıyl bu yıl 6-9 Mrt trihlerinde ikincisi düzenlenen Uluslrrsı İstnbulensis Şiir Festivli nin çılış ve kpnışınd, çok sevilen üç ünlü sntçı shne lrk, iki özel kde şiirle müziği buluşturck. Bülent Ortçgil-Birsen ezer ve Feridun Düzğç Şiir Severler İçin Söyleyecek. ş 4YÖRE HABER 6 Mrt 013 günü, st de İstnbul un en büyük ve prestijli snt meknı oln Ceml Reşit Rey Slonu nd ypılck oln. Uluslrrsı İstnbulensis Şiir Festivli nin glsınd, şiir okumlrı ve ödül tkdiminin rdındn, kendi besteleri ve yorumuyl özel bir dinleyici kitlne ship kent oznı Bülent Ortçgil ve son ylrd birlikte shne ldığı Birsen ezer şiir severlere özel bir k verecek. 18 frklı ülkeden 5 ust şiri buluşturck festivlin Sultnbeyli ültür Merkezi ndeki kpnış progrmınd ise yine çok ünlü bir sntçı, unutulmz Bülent Ortçgil Birsen ezer ve Feridun Düzğç Şiir Severler gelecek. eserlerini şiir severler için seslendirecek.9 Mrt 013 günü, st de bşlyck şiir okumlrı, plket ve ödül töreninin rdındn shne lck oln ünlü sntçı Feridun Düzğç, her biri büyük beğeni toplyn şrkılrını İstnbulensis Şiir Festivli ne ktıln misfirler için söyleyecek. Ceml Reşit Rey Slonu ile Sultnbeyli ültür Merkezi ndeki her iki şiir etkinliği ile kler ücretsiz tkip edilebilecek. Festivl ve kler hkkınd geniş bilgi için: /138

3 0 MAR 013 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 0 MAR 013 Y l : 10 Sy : 85 mtiyz Shibi ve Yz þleri Müdürü ÖMER FARU GERÇE Genel Yy n ve Reklm oordintörü HAAN ERDEM F. urumsl nýtým ve Müþteri emsilcisi ÞÜRÜ AYA F. Reklm ve nýtým Sorumlulrý HARUN ÇEÝN HASAN AÞIN - MEHME SOLMAZ Genel Yy n ve Hukuk Dn þmnlr AV. MEHME OPAYA - AV. OAY OPAYA srým GERÇE MEDYA Ulþým EREM ERDEM Dð t m Sorumlusu HASAN AÞIN Mehmet Akif Ersoy Mh. Cmi Cd. 8/1 Sultnbeyli / SANBUL (016) (054) (016) (053) Bsk : GERÇE VÝZYON GAZEESÝ BASI ESÝSLERÝ A. Gzi Mh. Ferh Cd. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultnbeyli / SANBUL Yy n ürü: Yerel Süreli - Bsk rihi: Gzetemiz bs n hlk kurllr n uymy söz vermiþtir. öþe yz lr ndn doðn hukuki sorumluluk ylr ittir. *nýtým mcýyl ücretsizdir

5 0 MAR 013 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 0 MAR 013 Sbretmek vey ptllýk Sbýr insnoðlun verilmiþ en büyük nimet olrk düþünüyorum. Sbýrsýz insnlrýn, ömürleri kýs olur diye bir mkle okumuþtum. Ýlk okuduðumd sçm gelmiþti. Skin kfyl ve düþünerek okuyunc hkikten öyle olduðunu nldým. Bir yerinde þöyle diyordu. "Sbýrsýz insn, her iþinde cele ettiðinden, iþler yetiþmeyince vey istediði gibi olmyýnc, iç dünysýnd krmsrlýð kpýlýr, stres ypr, hstlýklrýn bþlngýcý ve sebebini hep üzerinde tutrk, hstlýkl hep bir rd yþr" ben de ktýlýyorum/onylýyorum. Uzunc yþyn insnlr için hep söylenir y'' düny yns onun bir bð otu ynmz'' AYA diye. Aslýnd belki olylr bizim gibi dr pencereden bkm- ILIÇ dýðýndn; biz onlrýn geniþ olduklrýný snýrýz. Belki de bizim celeciliðimiz, tez cnlýlýðýmýz birçok olyý krmþýk hle sokup; tbiri cizse Arp scýn ve içinden çýkýlmz hle sokuyor. Skin olsk, celeci dvrnmsk, olur olmz kýzmsk, olylrý kýþýn býrksk, hytýmýz dh mutlu ve huzurlu olck. Olck, olck diyoruz m en çok biz olcklrý bile olmz hle sokuyoruz. Neden böyle oluyor, neden bizlerde kli selim dvrnmýyoruz. Neden bundn sonr hiddetlenmeyeceðim deyip; ilk olyd en sbi oluyoruz. Acb sbýrlý olmyý (ffýnýz sýðýnrk, kerizlik, slklýk mý snýyoruz)dengzlik, beceriksizlik mi görüyoruz. Bunlrý dh sýrlybiliriz. Hâlbuki sbýrlý insnlr olylr bizlerden dh geniþ ve dh nlmlý bkýyor. Strnç oyuncusu gibi birkç hmle sonrsýný hesp ederek pek celeci dvrnmýyor, olyýn sonund d sbrýnýn sonucu olrk hep onlr mt etmiþ oluyorlr. Sbýr Yüce Yrtnýn insn verdiði en önemli özelliklerden birsi diye düþünüyorum. Sbýr bzen hemen unutmyý gerektirdiði gibi; bzense hiç unutmmsý gerektiðinin de bir tezhürü, bir gerekliliðidir diye düþünüyorum. Unutmk: size (shsýnýz) ypýln kötülükleri unutmk, bu tür dvrnýþlrý ypnlrý ffetmek suretiyle (cez verilecekse) onlrý cezlndýrmk vey beni incitebilir, kýrbilir, þðýlybilirsin m unutm ki! Ýkimizde insnýz ve htný nldýðýnd, piþmn olck ve benden dh fzl cý çekecek sensin. Unutmmk: size ve sevdiklerinize ypýln iyilikleri sl unutmmk. Çok zor þeyler söylüyorsun dediðinizi duyr gibiyim ve bende kbul ediyorum, zor m bþrýd zor olný bþrmk deðil mi? Sbýrlý olmk, her iþimi cele etmeden skince ve doðru okumk/nlmk istiyorum. Geçmiþte yptýðým htlr düþmek istemiyorum. Yþ ilerledikçe insn dh frklý düþünüyor ve olylr fklý bkbiliyor. rftrý olduðun her þey en doðrusunu ypýyor hissiyle; bizim dýþýmýzdkiler berbt ve en kötüleridir demek istemiyorum. Zmnl insnýn kendisiyle bþ, bþ kldýðýnd; meðer onlr doðru olný ypýyormuþ, ben vey bizimkiler ynlýþ ypmýþ diyor/diyoruz m yine de sdece kendi, kendimize iken itirf ediyoruz. Sbýrsýzlýðýmýz, celeciliðimiz bzý gerçekleri görmemize engel oluyor. Zmn geçince ise; çok eyvh dediðimiz oluyor, þhýslrý vey topluluklrýn hkkýn girdiðimizden de vicdn zbý çekiyoruz. eþke ypmsydým, keþke demeseydim, keþke, keþke devm edip gidiyor ve hytýmýzýn htlr zinciri olrk trif ediyoruz. Olmsydý dediðimiz nice þeyler bile þu n gözünüzün önünden geçti snýrým. Bundn sonr olmz diye kn bir þey söylememekle birlikte; sizlerin de dulrýnd bn yer çmnýzý ve bir dh ypmm, söylememeye zmedeceðimi söylüyorum. Bu düþüncelerle klýn huzur ve sðlýckl. Hýzlý deðiþimin yrttýðý düny krizi! Deðerli Dostlr, Düny Endüstri devrimiyle berber yeni siysi, ekonomik, sosyolojik deðiþimler yþdý, üreten ve tüken sýnýflr oluþtu, tölyeler þirketleþti, dev þirketler doðdu. üm bu deðiþim sncýlrý içerisinde yönetmek de deðiþime uðrdý; fbriklr gibi ülkeler de merkezi yö- ÝSA DOÐAN netim modelleriyle yönetildi. Demokrsi de zten Endüstri devrimin bir ürünü deðil mi? Demokrsi yeni üretim ve tüketim modeli için bir gereklilikti. Endüstri devrimin yrttýðý insn, stndrt klýplr dökülen ürünler gibi tek tipti. Dönüþüm, bireylerden bþlyýp ileyi ve tüm toplumsl unsurlr kdr etki etti. rým toplumundn endüstri toplumun geçiþte yþnn sncýlý dönemlerin benzerlerini bugün yþýyoruz. O gün ristokrsi deðiþime direnirken bugün Burjuvzi, elitistler ve Bürokrsi deðiþime direniyor. Ayný þekilde siysi erkler de bu deðiþimin krþýsýnd direnç gösteriyorlr. Endüstri çðý için" büyüklük " önemliyken-büyük blýk küçük blýðý yer gibi - bilgi çðýnd tm tersine küçüklük, hýz ve et önemli. Endüstri çðýnýn büyük demir-çelik, otomotiv fbriklrýnýn yerini bugün dh küçük küresel tedrik zinciriyle bðlý iþletmeler ldý. Endüstri devriminin en büyük ve zengin þirketleri demir-çelik, otomotiv, petrol þirketleri iken, bugün biliþim teknolojilerine hükmedenler en büyük ve zengin þirketler. Bugün Apple,Smsung, Google, Amzon, Yhoo, Fcebook, gibi þirketler sýrlýk büyük otomotiv þirketlerinden dh deðerli! Bilim ile siyset birbirinden yrý gibi gözüken m slýnd birebir birbirini etkileyen bir noktd yer lýyorlr. Siyseti belirleyen temelde insndýr. Bu yüzden insný deðiþtiren þrtlr siyseti de deðiþime zorlr. Bugün dünynýn yþdýðý ekonomik ve siysi krizlerin temelinde eski-yeni çtýþmsý ytmktdýr. Hýzlý deðiþim, sindirme sorununu berberinde getirdi. Biz dh yeni endüstri devrimine dpte olmuþken, yeni bir çðýn içine girdik. Çð çtýþmsý bireylerden toplumun tüm ktmnlrýn kdr etkisini hissettiriyor. Bir nd telefon kullnmsýný bilmeyen insnlr ile yüksek teknoloji kullnn insnlr yný sepete sokulmy çlýþýlýyor. Yýllrc ev ve iþyerlerine sbit telefon beklerken, 0-30 yýllýk zmn diliminde telefonlr insnýn cebine girdi. Dh ms üstü bilgisyrlr dpte olmdn, çok kýs zmn içerisinde bilgisyrlr d insnýn cebine girdi. Bklým dh neler girecek! ýscsý, yþdýðýmýz yeni çð "küçüklük" üzerine kurgulnmýþ. Her sosyl ve teknolojik olgu, küçülerek hytýmýz giriyor. Üretim þekillerinin deðiþime uðrmsý hem tüketim lýþknlýklrýný hem de toplumun psiko-sosyl durumunu etkiliyor. Bir ynd yvþ ve skinliði kültür edinmiþ, çok fzl þeyle deðil bir kç þeyle uðrþmyý seven bir topluluk. Bir ynd d hýzlýlýðýn egemen olduðu bir dünyd yþyn çok þey bilmek zorund oln bir topluluk. Ýnsnlrýn internette snl mrketlerden lýþ veriþ yptýðý bir dünyd cdde dükknlrýnýn yþmsý mümkün mü? Mesel: neden nüfus rtmsýn rðmen gzete tirjlrý düþüyor? Okuyn mý zldý? Hyýr! Bilginin lýncðý mecr deðiþti. Gelecekte gzetelerin kðýt bskýlý olrk yþm þnsý olbilir mi? Y deðiþecekler y d zmnl tükenecekler! Snl lýþ veriþ þekli öyle bsitçe kptýlck bir konu deðil. Bir kere burd bhsettiðimiz þey, insnlrýn tüketim lýþknlýklrýdýr. üketim lýþknlý deðiþirken berberinde birçok sosyl deðiþim de meydn geliyor. Bilgi çðýnýn þirketleri, bir ülkede rþtýrm ypýyor, deðiþik ülkelerde de prçlrý üretiyor,yine deðiþik ülkelerde bu prçlrý birleþtiriyor ve nihyetinde yine deðiþik ülkelerde stýþ ypýyor.yni elinize ldýðýný bir ürünün onlrc ülkede üretildiðini düþünün. Böyle bir dünyd sizce egemenlik kimin? Hükümetlerin mi? BM'nin vey diðer uluslrrsý kuruluþlrýn mý? Hyýr! Egemenlik rtýk küresel tbn yyýþmýþ durumd. Herkn her yerden menfti olbiliyor. Düny ortk bir nehrin kenrýnd toplnmýþ. Bir yerden bþlyn kirlilik herk kirletiyor! Örneðin: Snl lýþ veriþler yüzünden rtýk eve hpsolmuþ insnlr göreceðiz. Bu tek bþýn yeterli bir sosyl deðiþim gerekçdir. Burdn yol çýkrk rhtlýkl þunu söyleyebilirsiniz "Ýnsnlr gittikçe sosyl olcklr" YÝNE AVRAM AVGASI YÝNE MÝLLÝYEÇÝLÝ! ürkçülük, ürk milliyetçiliði, ýrkçýlýk kvrmlrý üzerinden yine siyset ýsýndý. Aslýnd bu tür trtýþmlr en çok muhlefetin iþine geliyor. Çünkü muhlefetin sevdiði þey soyut trtýþmlrdýr, büyüyen ve geliþen ekonomi gibi somut konulr deðil. im dh Milliyetçi, Dinci, Sosyl demokrt? Gibi sorulr eski siysl düzenimizin vzgeçilmez siysi konulrýydý. Her bir prti bu kvrmlrdn birini snki kendilerini ptentlemiþlerdi. Ülke felkete de sürüklense bu kvrmlr siysetin en üst rfýnd muhfz edilirdi. Am bugün, yukrýd bhsettiðim "çð çtýþmsýnd" olduðu gibi bireylerin ve toplumlrýn öncelikleri deðiþti. Artýk kvrm trtýþmlrý ürkiye siysetini doyurmuyor. Essýnd milliyetçilik kvrmý endüstri çðýn it bir konu, bugüne it deðil. Ortçðd dünyd hâkim oln nlyýþ "ümmetçilik"di. Btý'd tolik, Ordodoks, Protestnlýk innçlrý ltýnd toplnmýþken, Osmnlýd d milliyetçilik nlyýþý yný þekilde innç çtýsý ltýnd toplnmýþtý. Snyi çðýnd ise uluslr dönemi bþldý. Ümmetçilik dönemi sncýlý çtýþmlrl son erdi. Bugünün dünysýnd ise her iki geçmiþ nlyýþ yok olmk üzere. Bu kdr sýnýrsýz iletiþim, görsel,duyusl imgelerin olduðu bir dünyd milliyetçiliðin yþybilm mümkün deðil.çünkü bun ihtiyç yok. Siysetçilerin de çðý yklmsý gerekiyor. Eskiden hlk "blýk" gözüyle bkýp olt sllyn siysetçilerin bugün yþm þnsý yoktur hvehnelerde ypýln seviyz trtýþmlrý gördüðümde klým þu geliyor: Allh'ým iyi ki bu insnlr bu ülkenin kderini tyin edenler deðil. Eðer ürkiye nüfusunun ortlmsý bu insnlrdn oluþsydý, bugün etnik, mezhepsel kvglrýnýn hddi hesbý olmzdý. Þükür ki sdece konuþuyorlr! Þükür ki düþünmüyorlr! Eðitimli nüfusun iþte bu kdr önemi vr! Ne kdr eðitimli bir nüfus shipsen, o kdr sðlýklý krrlr verilebilen bir ülke olursun. Sðlýckl klýn.

7 01-11 Mrt 013 güncel 7 urn dn, 8 Şubt nlml kitp Ali Seydi urn genel ve Sultnbeyli deki siysi hytın ktörlerinden birisi. urn yyınldığı kitbınd, hytının evrelerini ve özellikle siysi hytınd yşdıklrını kilometre tşlrıyl ve özel htırlrıyl geleceğe bir kyıt olrk tşıyor. urn ın kitbı özellikle Sultnbeyli nin bir dönem siysi ve idri hytını ktrmsı ve 8 Şubt döneminde yşdıklrını htırlmk ve nlmk için ciddi bir kynk niteliğinde. itbın özellikle yine bir 8 Şubt günü okuyucu önüne çıkmsı d oldukç nlmlı. ş urn kitbı için şu notlrı düşüyor. öyden şehre, şehirden siysete isimli kitbımızd ğır bsn bir diğer konu d gençlere yol gösterme mcı. Nitekim eski toprklr yptığı her işte yeni nesle yol gösterme yükünü omuzlr. Nsihtler verir yol gösterir. Gençlik ne kdr nsiht dinler o yrı mesele m bu kitpt slt nsiht yoktur. Bunun yerine kıssdn hisseler vr. İnnıyoruz ki çiftçi de burd kendinden bir şeyler bulck, çobn d; siysetçi de bulck memur d... Yın hytını bir film gibi izleyebileceksiniz. Bunun ynı sır 1964'ten bu yn ülkemizin geçirdiği süreçleri müşhede edeceksiniz. 1 Eylül ve 8 Şubt'ı hüzünle htırlrken gözler yşrck Hey gidi günler! diyeceksiniz. İstnbul Büyükşehir Belediy'ne Hli hzırdki Syın Bşbknımız Recep yyip Erdoğn ın ilk çıkışını görür gibi olck ve gururlncksınız! Ordn, dnmış bunc insnın omuz vermnin, bugünlere gelinmnde ne büyük bir rolü olduğun ikn olck ve bugünlere sonsuz şükredeceksiniz! Bzı stırlrd bir kvgnın trfı bulcksınız kendinizi. Bzı prgrflr sizi hâkim bir tepeye yerleştirecek, ordn kvrycksınız oynnn büyük tezgâhlrı. Bzı köşelerde dnmışlığı izleyeceğiniz gibi stır rlrınd birbirinden renkli, nükteli enstntnelere de tnıklık edeceksiniz. Sultnbeyli'deki Cinyetin znls yklnd İstnbul'un Sultnbeyli ilçnde, eşini sokk ortsınd bıçklyrk öldürdükten sonr kçtığı belirtilen znlı, Mrdin in ızıltepe ilçndeki bir cminin bhçnde yklndı. M rdin Emniyet Müdürlüğü'nden ypıln çıklmd, 3 Ock't Sultnbeyli Mehmet Akif Mhll'nde, eşi M.'yı bıçklyrk ölümüne sebep olduğu belirlenen ve olyın rdındn kçn Ş.'nın (56) ızıltepe ilçnde olduğu ihbrının lındığı belirtildi. Açıklmd, İstnbul Emniyet Müdürlüğü ile ypıln koordineli çlışmlr sonucund, ızıltepe Cumhuriyet Mhll'ndeki bir cmi bhçnde yklnn Ş.'nın çıkrıldığı dli mkmlrc tutuklndığı bildirildi. 1 Lirlık oyunck için 3 kurşun! Oyunck mkinne pr tn nck oyuncğını lmyn küçük bir çocuk yüzünden Sultnbeyli de silhlr ve soplr konuştu. 1 lirlık bir oyunck yüzünden çıkn kvgd küçük çocuğun bbsı yğındn yrlndı. DÖZEL ün Sultnbeyli de bir hiç uğrun silhlr konuştu. Sultnbeyli Bttlgzi Mhll Selçukhn Cdd üzerinde kuruyemiş dükkânın gelen küçük bir çocuk, dükkn önünde durn ve 1 lir ile çlışn oyunck mkinne prsını tıp oyunck lmk istedi. İddiy göre çocuğun prsı oyunck mkinne sıkıştığı için çocuğun prsını ve oyuncğını vermedi. uruyemiş shibinden prsını lmk isteyen çocuk olumsuz cevp lınc durumu ykınd bulunn ve hurdcılık ypn bbsın ve bbsının rkdşlrın iletti. Görgü tnıklrının ifdne göre bölgede hurdcılık ypn en z 10 kişi ellerine soplr lrk kuruyemiş dükknın gelerek, dükkn shibine sldırmk istedi. Dükkânını ve cnını korumk isteyen esnf, silhın dvrnrk oly yerine kişilere teş çtı. Silhtn çıkn 3 kurşundn biri ismi belirlenemeyen 55 yşlrındki bir vtndşın yğın isbet etti. Oly yerine gelen emniyet güçleri geniş güvenlik önemleri ldı ve olyın büyümni engellendi. Oly yerinde yğınd yrlnn şhıs Ambulnsl hstneye kldırılırken, dükkn shibi stler sonr emniyet güçlerine teslim oldu. Emniyet güçleri olyl ilgili soruşturm bşlttı. HABER Erdoğn: 'Niye İstnbul geliyorsun? denseydi bu sıkıntılr yşnmycktı Bşbkn Recep yyip Erdoğn, geçmiş hükümetlerin büyükşehirlere oln göçün önüne geçebilecek dımlr tmdığını söyledi. Erdoğn, Zmnınd niye İstnbul geliyorsun? İşin ve evin vr mı? diye sorulsydı bugün bu sıkıntılr yşnmycktı. Dedi. eytinburnu'nd, İstnbul Büyükşehir Belediy deprem odklı kentsel dönüşüm projeleri yıkım ve nhtr tes- ile 437 yeni İE otobüsünün hizmete lım törenine Zlimi ktıln Erdoğn, vtndşlr seslendi. Büyükşehirlere göç konusund geçmiş hükümetleri suçlyn Erdoğn, İstnbul son yıl boyunc rky dn çok göç ldı. öyünde, ilçnde, şehrinde geçim sıkıntısı çeken, eğitim ve sğlık imknı olmyn y d muhtelif sebeplerle yüz binlerce vtndşımız İstnbul kın etti. Belediye bşknı olduğum zmn İstnbul un nüfusu 8 milyondu. Am şimdi İstnbul un nüfusu 14,5 milyon. Dönemin hükümetleri bu göçün önüne geçecek tedbirleri lmdılr. Bu göçü engellemediler. Çrpık kentleşmeye müsmh gösterdiler. Ben belediye bşknlığımd vize uygulmsı dediğim zmn, ben nkil ilmuhberi dediğim zmn o günün hükümetleri siz bu ülkede insnımız seyht özgürlüğünü mü engelliyorsunuz? dediler. O gün o dımlr tılmış olsydı, o gün sen niye İstnbul geliyorsun? sorusu sorulmuş olsydı, İstnbul d senin işin vr mı, evin vr mı? denseydi bugün bu sıkıntılrı yşmycktık. Bu sdece İstnbul için değil, göç sırlmsınd önde oln diğer illerimiz için de geçerli. Benim vtndşım kendi köyünde, kendi ilçnde iş bulbilseydi, çocuklrın bir istikbl umudu görebilseydi İstnbul gelmeyecekti. Am on yıllr boyunc Andolu için, rky için bu imknlr sğlnmdı. ifdelerini kullndı. İstnbul gelenler için de hiçbir imknın sğlnmdığını kydeden Erdoğn, Bşını sokmk için bir çtı rynlr gecekondulr inş ettiler, ucuz sğlıksız derme çtm konutlr yerleştirildiler. Hükümetler gecekondulr müsmh gösterdikçe gecekondulr büyüdü yyıldı ve şehri det kuşttı. Allh göstermn! Bir yngın ols o gecekondulrd yşyn krdeşlerimin kçm imknı yok. Çünkü hiçbir itfiye rcının ory girm mümkün değil. şeklinde konuştu.

8 tüm etlerimiz ücretsizdir kültür snt etleri mrt 013 fcebook.com/sultnbeylibel fcebook.com/sultnbeylikultur twitter.com/sultnbeylibld twitter.com/sultnbeyliltr 0 Mrt Cumrt 16 Mrt Cumrt / Çocuk iytr 8 Mrt P 1 Mrt P 09 Mrt Cumrt 16 Mrt Cumrt 9 Mrt Cum Mrt Cum 10 Mrt P / Çocuk iytr 30 Mrt Cumrt / Çocuk iytr 17 Mrt P / Yetişkin iytr / Çocuk iytr 01 Mrt Cum 14 Mrt P 18 Mrt Pt 6 Mrt Slı / Söyleşi 1 Mrt Slı / Özel Etdurrhmn 30 Mrt Cumrt 18 Mrt Pt / Özel Et 0 Mrt Cumrt / Çocuk iytr 15 Mrt Cum 0 Mrt Çrşmb 13 Mrt Çrşmb 31 Mrt P / Çocuk iytr 18 Mrt Pt / Özel Et 4 Mrt P / ek işilik Gösteri / Özel Et / onferns / Özel Et / Çocuk iytr Özel Et / Çocuk iytr / Söyleşi / onferns / Özel Et / Çocuk iytr / Seminer Sergi / Yetişkin iytr / Söyleşi / Çocuk iytr / Çocuk iytr izdir t lerimiz tüm l etk m il 1 Mrt Cum Y 0 f S 1-30 Mrt Fotoğr e Mek İnsn v nbul Eski İst 0 Sergi kültür snt et ft 1 Mrt Cum y H gisi 1-30 Mrt f Ser n e Mek dn nbul kültür snt et i Feridun Düzğç Feridun Düzğç Mrt Cumrt ki tti Seyf 09 Mrt Cumrt kültür snt et oğlu 5 Mrt Cum Ozn P 1 5 Mrt Cum Edebiytımızd Çnkkle Edebiyt ve Bilgelik Sdık Ylsızuçnlr / Söyleşi 1 leri küleri t ür hrmnlık Ftih oc ons / o 18 Mrt P İBB Meht 0 Mrt Çrşmb e Bilgelik mrt i küleri mnlık Bekir Ünlüt Bekir Ünlüt e Bndo 0 Mrt Çrşmb Medeni 4 Mrt P 013 i ürk Snt Müziği ü Bekir Ünlüter Bekir Ünlüter 0.00 / o Medeni 4 Mrt P sizdir ücrets ün G 8 Mrt P nde Mikroplr Ülk Pmuk Prenses Uygur Çocuk iytr / / Çocuk iytro 8 Mrt P i 1 Mrt Cum Hüseyin urn Hüseyin u 0.00 / 0 İyilik Ağcı 0 Mrt Cumrt eşily H Ye / Öz i 1 Mrt Cum urn in u İyilik Ağcı Mrt Cumrt y Hftsı el Etk Öze z Hcivt ile rgö Ünver Orl 1.00 / Çocuk iytro 10 Mrt P 1 Mrt Slı e Mehmet Akif Erso İstikll Mrşı nın bulü ürk Hlk Müziği i ü omkin Seyfettin o omkin Seyfettin o 0.00 kısı Ağcın Şr iytr Olcylr i 1.00 / Çocuk iytro 16 Mrt Cumrt gun Behzt Duy 16 Mrt Cumrt i Ozn Poyrzoğlu Ozn Poyrzoğlu 0.00 / o kımı i İBB Mehter v ent Orkestrsı e 0.00 ft Ormn H / Özel Et 1 Mrt P mnın E Or 1 Mrt P i er ve Bndo Medeni Fehmi D M 5 Mrt P 31 5 Mrt P Doç. D sı ft Etk endisi mnın Ef Medeni ehmi Demirbğ eri ek işilik Göste 0.00 / e nu Muhsin Yzıcıoğlu 5 Mrt Pt sı 31 Mrt Vk rihin pısı oç. Dr. Erhn Afyoncu - Dr. Coşkun Yılmz ns er / onfe 5 Mrt Pt ürk Hlk Müziği i ü Güny y Güny 0.00 / o sındn 9 Mrt Cum ürk Düny - Okur Buluşmlrı 9 Mrt Cum Y ydos Okum ulübü Ay kksoğlu ehbi V Ve ns er / onfe i Mrt Cumrt Ozn F Ozn Ferht 0.00 / 0 İyilik Ağcı Çocuk i Uygur 1.00 / eloğln Nsrettin H 03 Mrt P i Ozn Ferht / o Mrt Cumrt İyilik Ağcı ytr tro / Çocuk iy eloğln ettin Hoc ile Anm Progrmı ve Mehmet Akif Ersoy u Hüseyin Öztürk durrhmn / Özel Etk i Ertn Sert Ertn Sert Mrt Çrşmb cn Ercn ile Mer 14 Mrt P i uygun Behzt Duygun 0.00 / o ğı Huzur Sok 17 Mrt P dınd Aşure Sezgin Mden 1.00 / Çocuk iytro 17 Mrt P üziği svvuf M Murt Necipoğlu Murt Necipoğlu ons 0.00 / o 1 Mrt P i Mrt Cum ht Yılmz Seb iytro Düş üm i / i üziği ecipoğlu ht Yılmz Olmzlrı 6 Mrt Slı D Medy Özcn Ünlü, Hill p Anm Pr. Alper Öz / Çocuk iytro A A ütüp Olmzlrı 6 Mrt Slı Demokrsinin Olmzs Medy Durğı cn Ünlü, Hill pln 0.00 / Söyleşi Anm Progrmı. Alper Özdemir, Hsn Sğındık / Özel Etk ezisi Attürk itplığı G ütüphneler Hftsı Esintiler y Bünymin Aksungur 0.00 /o eri Ispnğın Zf yfsı Oyuncu 1.00 / Çocuk iytro 30 Mrt Cumrt i Htice Yıldız 30 Mrt Cumrt eloğln Uğur Böceği Ylçın Öz 1.00 / Mesnevi S, 6 Mrt Slı M. Ftih Çıtlk / S 05 Birsen 06 Mrt Çrşmb Bülent O eloğln lçın Özden iytr tro / Çocuk iy hbeti, 6 Mrt Slı Mesnevi So / Seminer i ezer e Bülent Ortçgil ve 06 Mrt Çrşmb i Ümit Yılmz 14 Mrt P uhu Çnkkle R Özlenen İstnbul Düny Shn tro etişkin iy 0.00 / Ye 14 Mrt P Snt 3 iytro tro / / Çocuk iy emş iytr İstnbul e etişkin iytro 0.00 / Ye mı utlm Progr Çnkkle Zferini / Özel Etk 18 Mrt Pt mı Şehitleri Anm Progr Çnkkle Zferi ve / Öz 18 Mrt Pt Sebht Yılmz ons 0.00 / o yı. Bilgisr Renkli Shne 1.00 / Çocuk mı üziği ürk Hlk M ü Aydın Bey com yı. Çocuk iytro o S H İst i üziği dın Beyoğlu y y Öz Çiz İst İst Süleymn Zeki Bğln i olist Hlk Müziği or İstnbul Devlet ürk plığı G 3 00 / 1913 yıt ve Bilgi: el Etk ze Çizgiler ve Sesler İstnbul dn Renkler, İstnbul ültürü üleymn Zeki Bğln / Söyleşi Htice Yıldız 0.00 /o l b Çrpım ülliyen iytro 1.00 / Çocuk iytro 31 Mrt P Bülent Ortçgil & Birsen / nbeyli.bel.tr fcebook.com/sultnbeylikultur fcebook.com/sultnbeylibel ezer çgil & Birsen e / o nbeylikultur nbeylibel twitter.com/sult twitter.com/sult Ümit Yılmz 0.00 AZIC MUHSİN YA nbeyliltr nbeylib com/sult ld y b li com/sult yzi Özdemir, Erhn Afyoncu, Coşkun Yılmz M. Niy / Özel Etk ÜR MERE U ÜL AZICIOĞLU / 191 el: e Bttlgzi Mh. ubbe Cd. No:8 Yılmz Aydın Beyoğlu ons 0.00 / o ÜR MEREZİ 914 o:8 ANBEYLİ ÜL A SUL el: (Sultnbeyli Abdurrhmngzi Mh. Beledi İstnbul D ÜR MEREZİ el: nbeyli Belediy Ynı) hmngzi Mh. Belediye Cd. No:8 or ürk Hlk Müziği o nbul Devlet ü 0.00 / o

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Okul kýþla deðil, bu ders kalksýn

Okul kýþla deðil, bu ders kalksýn SiyahMaviKýrmýzýSarý PROF. DR. SÜLEYMAN KURTER: RÝSALE-Ý NUR U ÝSPANYOLCA YA ÇEVÝRECEÐÝZ Haberi Kültür Sanat ta VEFATININ BÝRÝNCÝ YILDÖNÜMÜNDE ÞABAN DÖÐEN Ý RAHMETLE ANIYORUZ Yazýlarý say fa 2 ve 9 da

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI

05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI VE ATISTIRMALK ÜRÜNLER FUARI SPONSORLUK FIRSATLARI I L T A T I L T A T urı Ürünler nfcks k lı m ır nd S e Atıst sı Ttlı irv For Sweets r r l s Ulu ionl F Internt 05-07 MAYIS 2016 LÜTFI KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERGI SARAYI, ISTANBUL ULUSLARARASI TATLI

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 E KÝM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr

MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 E KÝM 2010 ÇARÞAMBA / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý www. be di üz za man hiz met tir.org Þ.Urfa, Bediüzzaman la kucaklaþtý Ha be ri say fa 13 te MISIRLI ÖÐRETÝM ÜYESÝ: ÞÝDDETÝ ANCAK ÝMAN ÖNLER YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Mý sýr Tan ta

Detaylı

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4.

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4. IV. HTTİN TTIŞ MTEMTİK YRIŞMSI u test 30 sorudn oluşmktdır. İREYSEL YRIŞM SORULRI 1. 4 3 + 1 4. 3 3 + = + 1 + 1 denkleminin çözüm kümesi şğıdkilerden hngisidir? ) 5 3 ) ) 3 D) 13 3 ) { 0 } ) { 1} ) { }

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

DÜZENÝNDEN KURTARILSIN

DÜZENÝNDEN KURTARILSIN dan Ömer Döngeloðlu: Yeni sya yý tebrik ediyorum GR ÇK T H BR V RiR Y BRU OUR U RÖPORTJI SYF 11 D YI: 42 S YI: 15.040 S Y I BH TI I F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR 4 OCK 2012 ÇRÞB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı