KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 19 EYLÜL 2010 PAZAR / 75 Kr ni as ya.com.r KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI Ke mal Bur kay TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU: 2023 hedefi için yeni anayasa þar DÜNYANIN ÝLK 10 ÜLKESÝ ARASINA GÝRMEK ÝSTÝYORSAK n Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði Baþ ka ný Ri fa Hi sar cýk lý oð - lu, Tür ki ye nin dün ya nýn en kal kýn mýþ ül ke ler sý ra la ma sýn da 25. sý ra dan 17. sý ra ya yük sel di ði ni be lir e rek, Þim di 2023 yý lý i - çin kal kýn mýþ lýk he de fi o la rak dün ya nýn ilk 10 ül ke si a ra sý na gir mek is i yo ruz, a ma bu he de fe u laþ mak i çin ön ce lik le 1982 A na ya sa sý ný mu la ka de ðiþ ir me li yiz de di. Ha be ri say fa 4 e Darbe ürünü çaðdýþý yasaklar da kaldýrýlsýn Fikre Daðaþan ýn haberi say fa 4 e KEMAL BURKAY A GÖRE, HAKKARÝ DE 9 KÝÞÝNÝN CAN VERDÝÐÝ MAYIN KATLÝAMI, PKK YI MAÞA OLARAK KULLANAN DERÝN YAPI NIN ÝÞÝ. REÞADÝYE VE ÝSKENDERUN'DA OLDUÐU GÝBÝ n Ýs veç'e ya þa yan Kür ay dýn ve si ya se çi Ke mal Bur kay, Hak ka - ri'de ki mi ni büs ka li a mý nýn ar ka sýn da "de rin ya pý nýn" ol du ðu nu be - lir e rek Er ge ne kon'u i þa re e i. 9 ki þi nin öl dü ðü sal dý rý yý, PKK'yý ma - þa o la rak kul la nan de rin ya pý nýn dü zen le di ði ni ö ne sü ren Bur kay, "Bel li ki pro vo kas yo nu bi ri le ri yap ý ve o nu, Re þa di ye, Ýs ken de run ve ben zer ör nek ler de ol du ðu gi bi PKK'nýn üs len me si ni is e di" de di. DEVAM EDEN BÝR ZÝNCÝRÝN SON HALKASI nbunun, bölgede cereyan eden ilk provokaif eylem olmayýp, uzun bir zincirin yeni bir halkasý olduðunu dile geiren Burkay, referandum öncesi iki imamýn öldürülmesi gibi olaylara aýfa bulunarak, referanduma raðmen eylemlerin durmadýðýný ve daha birkaç gün önce Þemdinli'de polis karakoluna roke aýldýðýný haýrlaýrken, Bunlarý baþka eylemlerin izlemesi sürpriz olmaz." dedi. Ha be ri say fa 5 e 18 AYDIR ASKERÎ CEZAEVÝNDEYDÝ Emekli Temizöz sivil cezaevinde n E mek li ye ay rý lan Kay se ri es ki Ýl Jan dar ma Ko mu a ný Al bay Ce mal Te mi zöz, 18 ay dýr u - uk lu bu lun du ðu as ke rî ce za e vin den si vil ce - za e vi ne nak le dil di. Te mi zöz, Di yar ba kýr 7. Ko - lor du Ko mu an lý ðý As ke rî Sav cý lý ðý nýn mah ke - me ye gön der di ði, Te mi zöz ün as ker lik le bir i - liþ ki si nin kal ma dý ðý be lir i len ya zý nýn ar dýn dan si vil ce za e vi ne ko nul du. Ha be ri say fa 5 e BAYRAKTAR: DESTEK VERÝLMELÝ Tarým sekörü iþsizliði azalýyor n Tür ki ye Zi ra a O da la rý Bir li ði Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak ar, a rým sek ö rü nün iþ siz li ðin a - zal ma sý na bü yük ka ký sað la dý ðý ný kay de i. Ta - rým sek ö rü nün iþ siz li ðin ar ma sý ný ön le ye rek, sos yal ris ki a zal an ki li sek ör ol ma ya de vam e - i ði ne dik ka çe ken Bay rak ar, an cak sek ö re ye - e ri ka dar des ek o lun ma dý ðý ak dir de bu yü kü a þý ya ma ya ca ðý ný ifa de e i. Ha be ri say fa 11 de GEYVE TEMSÝLCÝMÝZ VEFAT ETTÝ Ýsmail Hakký Demir dualarla n Ga ze e miz Gey ve em sil ci si Ýs ma il Hak ký De mir ve fa e i. Ön ce ki gün ge - çir di ði kalp kri zi ne i ce sin de has a ne ye kal dý rý lan De mir, ya pý lan mü da ha le ye rað men kur a rý la ma dý. De mir in ce na - ze si Gey ve de ký lý nan ce na ze na ma zý ar dýn dan du a lar la op ra ða ve ril di. ÞOFÖRLERE BROÞÜR DAÐITILACAK Can aþýdýðýný unuma n Ýs an bul Es naf ve Sa na kâr lar O da la rý Bir li ði, Ba þak þe hir de 13 ki þi nin can ver - di ði ka za ü ze ri ne, bin ler ce þo fö re ku - ral la ra uy bro þü rü da ðý a cak. Þo för kar de þim, can a þý dý ðý ný u nu ma baþ lý - ðý al ýn da ki bro þür de ra fik ku ral la rý na dik ka çe ki le cek. Ha be ri say fa 5 e FO TOÐ RAF: A A PATRÝK MÜFTÜYÜ ZÝYARET ETTÝ Ak da mar Ki li se sinde bugün ya pý la cak a yin ne de niy le Van a ge len Tür ki ye Er me ni le ri Pa rik Ge nel Ve ki li A - ram A eþ yan i le i ki ra hip, Ýl Müf ü sü Ni me ul lah Ar vas ý ma ka mýn da zi ya re e i. A eþ yan ý, ma ka mýn da kýr mý zý gül i le kar þý la yan Müf ü Ar vas, Van i li ne öz gü se - ma ver he di ye e i. Ar vas Van'da 1915 yý lýn da yý kýl dýk an son ra res o ras yon ça lýþ - ma sý ya pý lan Van Ka le sin de ki Sü ley man Han Ca mi i nin de a çý lý þý nýn ya pýl dý ðý ný ve bu haf a ilk Cu ma na ma zý nýn ký lýn dý ðý ný di le ge ir di. Ha be ri say fa 5 e Hacý adaylarýna avaf provasý/ 5 TE Okula moloofkokeyli saldýrýsý/ 4 TE Ýnegöl olaylarýna 21 uuklama/ 4 TE Afganisan sandýk baþýna gii/ 7 DE ISSN PLAYSTATÝON PANÝÐÝ UÇAK ÝNDÝRTTÝ Haberi sayfa 15 e SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Dör dün cü Me se le yi çok de fa o ku yu nuz eye YE NÝ AS YA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR LÂHÝKA Allah'ýn âyelerini inkâr edenlere gelince, onlar için þiddeli bir azap vardýr. Allah'ýn kudrei herþgalipir ve O hak ile indirdiði kiaplarýna inkâr ve isyan ile karþýlýk verenleri cezasýz býrakmaz. Âl-i Ýmran Sûresi: 4 / Âye-i Kerime Meâli ge ir me yi niz. Mey ve nin Dör dün cü Be di uz za man Sa id Nur si. Dün ye vî me ra kâ ver me se le le re ba kýp, va zi fe-i bâ ki ye niz de fü ur Me se le si ni* çok de fa o ku yu nuz; kuv ve-i mâ ne vi ye niz ký rýl ma sýn. ziz, sýd dýk kar deþ le rim, Bu yaz mev si mi, gaf le za ma ný ve derd-i ma î þe meþ ga le si hen - gâ mý ve þu hûr-u se lâ se nin çok se vap lý i bâ de vak i ve ze min yü - zün de ki fýr ý na la rýn si lâh la de ðil, dip lo - ma lýk la çar pýþ ma la rý za ma ný ol du ðu ci - he le, ga ye kuv ve li bir me â ne ve va zi - fe-i nû ri ye-i kud si ye de bir se ba ol maz sa, Ri sâ le-i Nûr un hiz me i za ra rý na bir a â - le, bir fü ur ve e vak kuf baþ lar. A ziz kar deþ le rim, siz ka î bi li niz ki, Ri sâ le-i Nur ve þâ kir le ri nin meþ gul ol - duk la rý va zi fe, rû-yi ze min de ki bü ün mu az zam me sâ il den da ha bü yük ür. O - nun i çin, dün ye vî me ra kâ ver me se le le re ba kýp, va zi fe-i bâ ki ye niz de fü ur ge ir - me yi niz. Mey ve nin Dör dün cü Me se le si - ni çok de fa o ku yu nuz; kuv ve-i mâ ne vi - ye niz ký rýl ma sýn. E ve, ehl-i dün ya nýn bü ün mu az zam me se le le ri, fâ nî ha ya a zâ li mâ ne o lan düs ûr-u ci dal dâ i re sin de, gad da ra ne, mer ha me siz ve mu kad de sâ-ý di ni ye yi dün ya ya fe dâ e mek ci he iy le, ka der-i Ý lâ - hi, on la rýn o ci na ye le ri i çin de, on la ra bir mâ ne vî ce hen nem ve ri yor. Ri sâ le-i Nur ve þâ kir le ri nin ça lýþ ýk la rý ve va zi fe dâr ol - duk la rý fâ nî ha yâ a be del, bâ kî ha ya a per - de o lan ö lü mü ve ha ya-ý dün ye vi ye nin pe res iþ kâr la rý na ga ye deh þe li e cel cel la - dý nýn, ha ya-ý e be di ye ye bi rer per de ve ehl-i i mâ nýn sa â de-i e be di ye le ri ne bi rer ve si le ol du ðu nu, i ki ke re i ki dör e der de - re ce sin de ka î is pa e mek e dir. Þim di ye ka dar o ha ki ka i gös er mi þiz. El hâ sýl: Ehl-i da lâ le, mu vak ka ha ya a kar þý mü câ de le e di yor lar. Biz ler, ö lü me kar þý nûr-u Kur ân i le ci dal de yiz. On la rýn en bü yük me se le si mu vak ka ol du ðu i - çin bi zim me se le mi zin en kü çü ðü ne be ka ya bak ý ðý i çin mu ka bil gel mi yor. Ma dem on lar di vâ ne lik le riy le bi zim mu - az zam me se le le ri mi ze e nez zül e dip ka - rýþ mý yor lar; biz, ne den kud sî va zi fe mi zin za ra rý na on la rýn kü çük me se le le ri ni me - rak la a kip e di yo ruz? Bu â ye Siz doð ru yol da ol duk ça, sa pý - mýþ o lan lar si ze za rar ve re mez. (Mâ i de Sû re si: 105.) ve u sûl-ü Ýs lâ mi ye in e hem - mi ye li bir düs u ru o lan Er-râ zî bi z-za - ra ri lâ yun ze ru le hû ya ni, Baþ ka sý nýn da - lâ le i si zin hi dâ ye i ni ze za rar e mez; siz - ler, lü zum suz on la rýn da lâ le le riy le meþ - gul ol ma ya sý nýz ; düs û run ma na sý: Za ra - ra ken di râ zý o la nýn le hin de ba kýl maz, o na þef ka e dip a cýn maz. Ma dem bu â ye ve bu düs ur, bi zi, za ra - ra bi le rek râ zý o lan la ra a cý mak an men e - di yor; biz de bü ün kuv ve i miz ve me ra ký - mýz la, vak i mi zi kud sî va zi fe ye has re me li - yiz. O nun hâ ri cin de ki le ri mâ lâ yâ nî bi lip, vak i mi zi zâ yi e me me li yiz. Çün kü e li miz - de nur var, o puz yok ur. Biz e câ vüz e de - me yiz. Bi ze e câ vüz e dil se, nur gös e ri riz. Va zi ye i miz bir ne vî nû râ nî mü da fa a dýr. Bu e im me nin ya zýl ma sý nýn se bep le - rin den bi ri si: Ri sâ le-i Nur un bir a le be si ni ec rü be e im. A ca ba bu he ye can, þim di ki si ya se - e kar þý ne fi kir de dir? di ye, Bo ðaz lar hak - kýn da boþ bo ðaz lý ðý mü nâ se be iy le bir i ki þey sor dum. Bak ým, a lâ ka da râ ne ve bi le - rek ce vap ver di. Kal ben, Ya zýk! de dim. Bu va zi fe-i nû ri ye de za ra rý o la cak. Son - ra þid de le i kaz e im. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 41 * Mey ve nin Dör dün cü Me se le si i çin ba ký nýz: Þu â lar, 11. Þu â, 4. Me se le, s. 316 LÜ GAT ÇE: rû-yi ze min: Yer yü zü. fü ur: U sanç, býk kýn lýk. düs ûr-u ci dal: Mü ca de le düs u ru. pe res iþ kâr: Ta par ca sý na se ven. SELÝM GÜNDÜZALP u sa bah ya a ðým da mah mur B bir yüz le, ya þa dý ðým gün le ri dü þün düm. A lýp ver di ðim ne fes le ri he sap la dým. Bir gü - nün i çe ri sin de kaç ne fes a lýp ver di ði mi... Son ra, þun ca za - man her sa bah a ma her sa - bah göz le ri mi na sýl a çýp da dün ya ya bak ý ðý mý dü þün düm. Ve her ak þam göz le ri mi na sýl ka - pa dý ðý mý Say dým ay la rý, yýl la rý Son ra hiç ü þen me dim, bü luð ça ðýn dan i i - ba ren bü ün yýl la rý, ya þa dý ðým bu yý la ka dar ek ek say dým. O yýl la rýn i çin de ki ö nem li o - lay la rý ve on la rýn ü ze rim de bý rak ý ðý iz le ri, ký - rýl ma nok a la rý ný dü þün düm. Ba zen se vin dim, ba zen ü zül düm. Yan lýþ la rým, gü nah la rým i çin is ið far e im. Es að fi rul lah, es að fi rul lah, es að fi rul lah E ve, Rab bim, ne ka dar bü yük bir im kân, ne ka dar bü yük bir i man, ne ka dar bü yük bir im - i han koy muþ ö nü mü ze. Koy muþ da ba zen ha be ri miz ol mu yor. O ku lun mü dü rü, gö re vi ni bý ra kýp ha de me - nin iþ le riy le uð raþ sa, fab ri ka nýn mü dü rü ma - ka mý ný erk e se, baþ ka bir yer de vak i ni ge çir - me ye kalk sa, iþ ler na sýl ka rý þýr, al üs o lur, de - ðil mi? Ýþ e biz de böy le yiz bu kâ i na a, bu dün ya - da. Us a ba þý, del lâl hük mün de yiz. Bir ko mu an bu lun du ðu a bu ru ya da bö lü - ðü erk e din ce na sýl bir boþ luk o lu þu yor sa, in - san da bu dün ya da ki gö re vi ni erk e din ce, ya - pýl ma sý ge re ke ni yap ma yýn ca, her þey mâ nen ve mad de en öy le de boþ lu ða dü þü yor ve in - san so rum lu o lu yor bun dan. Þü kür ki, bu nu his se den has sas bir ci haz var i çi miz de. U zak la þýn ca Rab bi miz den, sin yal ler he men gel me ye baþ lý yor. Vic da ný mýz ba sý yor fer ya dý, ba sý yor çýð lý ðý, u ya rý yor duy gu la rý mý zý. Yi ne ve ye ni den, Al lah i le ol mak ve O' na sý - ðýn mak za ma ný dýr di yor. An ne si nin e lin den kur ul ma ya ça lý þan ço - cu ða i na, o an ne nin þef ka li el le ri bý rak mý yor, u up ya ka la yý ve ri yor. Rah man ýn rah me i de u up bir ya ný mýz - dan çe ki yor bi zi ken di si ne. Ba þý boþ kal ma mý - za ra zý ol mu yor. Bir il ham dü þü rü yor i çi mi ze. Bir i þa re ve ri yor kal bi mi ze. Ha ya ý mý zýn yö - nü nü çe vi ri yor ken di si ne. Ru hu muz o il ha - mýn ve i þa re in gü zel li ðiy le ye ni baþ an o na rý - lýp, ye ni baþ an ya þa ma ya az me di yor. Al lah ým, Sen ko lay laþ ý rýn ca, vü cu du mu - zun a þý ya ca ðý yük ler a ðýr gel mi yor. As lýn da kal bi mi zin a þý dý ðý yük le rin a ðýr lý ðý al ýn da e zi - li yo ruz da far kýn da de ði liz. Fu zu lî iþ ler den, bi zi, bi ze a i ol ma yan yük - ler den ve o yük le rin al ýn da e zi lip in le mek en, kay bo lup gi mek en mu ha fa za ey le. O coþ ku lu bay ram gün le ri nin ar dýn dan, ru - ESTAÐFÝRULLAH hu muz o gü zel lik le ri has re le a ný yor, ü zü lü yor gi di þi ne. Bir ya ný mýz ü þü yor þim di. Rah me i - nin en coþ kun, en kay na yan a ra fýn dan ý sý an, a ma yak ma yan a ra fýn dan u zak ka lý þý na ya ný - yor þim di. Var sýn, böy le gü zel duy gu la rý mýz ol sun. Var sýn, ni me le ri ne kar þý has re i miz, öz le mi - miz ol sun. Var sýn, Sen den ay rý ka lý þý mý za ya - nan bir ya ný mýz ol sun hep. Ne fis ve þey an da var sýn, de sin: Rab bin le ko nuþ ma ya ve hu zu ru na dur ma - ya hâ lâ yü zün var mý se nin? Var sýn, da ha ni ce söz ler söy le sin. Se nin hu - zu ru na gel mek en bi zi a yar ma ya ça lýþ sýn. Var sýn, en gel le me ye kalk sýn. E u zü bil lâ hi-min eþ þey a nir-ra cim A ra mýz da ki en gel le ri kal dýr ma ya muk e dir o lan Sen sin. Ner de biz de o güç? Ner de biz de o â ka? Nef si mi ze de ðil, göl ge mi ze gü cü müz ye mez bi zim. Bil di ði miz ek þey, kal bi miz Sen siz o la maz, Sen siz ya pa maz Rab bim. Ço ða lan iþ le rin, lü - zum suz þey le rin ar dýn dan ko þup öm rü mü zü ü ke me mi ze i zin ver me yâ Rab! Es að fi rul lah, es að fi rul lah, es að fi rul lah Bir bay ram son ra sý, kü çük de ol sa bir iç mu ha se be. O bü yük mu ha se be ön ce si i þe ya - rý yor. Ru hun or u la rý ný a lý yor, kal bin ki re ci ni sö kü yor. Ak lý kes kin leþ i ri yor. Han gi ni me i ni dü þün me ye kalk sam, mah - cu bi ye en ba þým ö ne dü þü yor. Se bep le re bel bað la mýþ ol mak an hi cap e di yo rum. Ey Mü seb bib ül-es bâb! En ka vî se be bin e li da hi, Se nin ya ra ý ðýn de - ðil bir çi çe ði, bir di ke ni bi le yap ma ya ye mez. Kim, ne ve rir se ver sin; ve ren, gön de ren Sen sin. Ha ya ý ve ren Sen sin. Ha ya ý mý za lâ zým o lan her þe yi de ve ren, gön de ren Sen sin. Yi ne de u nu u yo ruz, af fe Al lah ým! Bu ni me le ri Sen den baþ ka kim ve re bi lir? Ýþ e, bir ne fes ha va ni me i Bur nu mu zun ö nün de du ru yor. En bol ve en u cuz ni me. Bir ne fes i çi mi ze a la ma sak, bi ik, gi ik En ha - ya î ni me le ri en ko lay yol dan, en u cu zun dan ve ri yor sun. Þü kür den baþ ka bir þey de bek le - mi yor sun. Sen son suz rah me sa hi bi sin. Sev gin ve þef ka in, bir an ol sun, ü ze ri miz den hiç ek - sil mi yor. Ha ya ý ve ren Sen sin, ha ya ý mý za lâ zým o lan her þe yi ve ren, gön de ren de Sen sin. Kal bi min ha ya ý, ha ya ý mýn ha ya ý o lan i - ma ný ve ren de Sen sin. O i man ki, iþ e bun la rý dü þün dü rü yor, e - fek kür e i ri yor. Te fek kür ki, e þek kür dür Sa - na, ni me le ri Sen den bil mek ir. An ne si nin e lin den kur ul ma ya ça lý þan ço - cu ða i na, rah me in bi zi çe kip kur a rý yor ni ce yan gýn lar dan, ni ce eh li ke ler den. Yi ne de far kýn da de ði liz. Þu ur suz ca a ýl mak is i yo ruz a eþ le rin i çi ne. Yi ne Sen, o son suz rah me in le, þef ka in le, sev gin le çe kip çý ka rý - yor sun, bi zi ni ce ba di re ler den kur a rý yor sun. Ni ce eh li ke li dö ne meç ler den rah me in le u - up çe ki yor sun, çý ka rý yor sun. Bir gün de bu, kim bi lir, kaç de fa o lu yor? Far kýn da bi le de ði liz. Na sýl ko run du ðu mu zun hiç, a ma hiç far kýn da de ði liz. Dün ya mý zý, kâ i na ý mý zý, vü cu du mu zu, ha - ya ý mý zý na sýl rah me in le sa rýp sar ma la dý ðý nýn hiç, a ma hiç far kýn da de ði liz. Ba zen o mi ni min na cýk ak lý mýz la, bil gi miz le ver di ði miz o kü çü cük ka rar la rýn, cüz î i ra de - mi zin sa de ce bir mey li o lan o a le bin, o is e - me nin ne i ce sin de mey da na ge len o bü yük þey le rin Se nin iz nin le, i ra den le ya ra ýl dý ðý ný dü þün me nin þu u run dan u zak laþ mak ü ze rey - ken, son suz rah me i nin bir cil ve siy le yi ne gaf - le e bý rak mý yor sun bi zi. Se ni se ven, Sen den ay rý kal dý ðý na ü zü len kalp le ri çe ki yor sun yi ne ken di ne doð ru. Al lah ým, ri ya kâr lý ðýn her ür lü sün den, gös - e ri þin her çe þi din den, i ba de le ri miz le ça lým sa ma nýn, ken di mi ze a i ol ma yan ne var sa, hep si Sa na a i o lan o ni me le rin her bi riy le gu rur la nýp ha va a mak an Sa na sý ðý ný rýz. Es að fi rul lah, es að fi rul lah, es að fi rul lah Öm rüm de a lýp ver di ðim o mu kad des her ne fes i çin, Al lah ým, es að fi rul lah Her es að fi rul lah i çin de bir es að fi rul - lah Mü nez zeh sin her ür lü ku sur dan ve nok - san dan. Süb ha ne ke! Her bir ni me in i çin; El ham dü lil lah! Sen den bü yük yok Al lah ým, yok! Þa nýn yü - ce dir. Al la hu ek ber! Ne ya pý yor san, gü zel dir. Mâ þâ al lah Süb han o lan Al lah ým, mâ þâ al lah. Af fey le yâ Rab bi! Bir bay ram son ra sý, ka rý þýk ve kes re e dal - mýþ ak lýy la, le ke len miþ di liy le, göl ge len miþ ve sön müþ o lan kal biy le, Sen den af di le yen ku lu - nu ve kul la rý ný af fey le yâ Rab bi Gö zü nü aç ma ya ça lý þa nýn, gö zü nü aç ma sý ný il ham e den de Sen sin. O gö zün gör dük le ri ni ya ra an da Sen sin. A ya ða kalk mak is e yen le ri kal dý ran da Sen sin. Yü rü mek is e yen le ri yü rü - en de Sen sin. Du â e dip Sen den af di le yen le ri hu zu run da u an da Sen sin. Ve du â la rý ka bul e den de Sen sin. Es að fi rul lah, es að fi rul lah, es að fi rul lah Kay yum sun. Ha ya ý mý za renk ve â henk ve - ren Sen sin. Ren gin le bo yan mý þým, sol ma zam ar ýk di - yor ya Yû nus, ren gin le, o gü zel bin bir Es ma-i hüs nân i le hem hâl ol ma yý ve bo yan ma yý na sip ey le bi ze de yâ Rab! Sen den u zak la þan kal bi miz in li yor, að lý yor. An ne sin den u zak la þan bir kü çük ço cuk gi bi. Bi raz naz, bi raz ni yaz i le ken di ne doð ru u za - nan e li u mak is i yor, o þef ka li se si duy mak is i yor: Gel bu ra ya. Bak, dü þer sin. Gel bu ra - ya. di yen o se si duy mak is i yor. O sö zün ar ka sýn da ki o þef ka li se sin söy le - mek is e di ði ke li me le ri o an ne nin að zý na ko - yan ve o ço cu ðun ku la ðý na u laþ ý ran da Sen sin. Ne ka dar çok iþ le ri, is ek le ri, di lek le ri var dýr Bildiðimiz ek þey, kalbimiz Sensiz olamaz, Sensiz yapamaz Rabbim. Çoðalan iþlerin, lüzumsuz þeylerin ardýndan koþup ömrümüzü ükememize izin verme yâ Rab! Esaðfirullah, esaðfirullah, esaðfirullah in san la rýn. Bu kâ i na a ki her bir can lý nýn her bir di le ði ni bi len de, gö ren de Sen sin. Rah me - in ne ka dar bü yük. Du â la rý mý za he men ce vap ge li yor. Duâ la rý - mýz ki, hiç ka ýn dan boþ dön mü yor Al lah ým. Ka pýn dan, hu zu run dan a yýr ma yâ Rab! Kul - lu ðun a sil bir sýr rý o lan du â dan, Se nin hu zu - run da ve ka pýn da Se nin le ko nuþ mak an, der - di mi zi, hâ li mi zi Sa na arz e dip Se nin le der leþ - mek en bi zi u zak laþ ýr ma yâ Rab! Â min Ra ma zan bi i, gi i di ye ü zü len le re Þev val Mer ha ba di yor. Ra ma zan ýn o gü zel gün le - ri ni ha ýr la mak i çin bu ra da yým. di yor. Þev va li niz mü ba rek ol sun. Ra ma zan dan ka - lan e sin i le rin Þev val e de a þýn ma sý di le ðiy le BIR ASR-I SA A DET ÖY KÜ SÜ Þe hâ de bel ge si Hz. Pey gam ber (asm) an la ý yor: Al lah-u Te â lâ, üm me i min i çe ri sin den bir a da mý ký yâ me gü nün de bü ün hal kýn hu zu - run da he sâ bý ný gö rür ken kur a ra cak ýr. O kim se nin ö nü ne dok san a de a mel sâ hi fe si se - re cek ir ki, o nun her sâ hi fe si gö zün gö re bil di - ði ka dar u zun o la cak ýr. Al lah bu a da ma: Bun lar dan Ben bu nu yap ma dým de di ðin, in kâr e i ðin bir þey var mý? A mel le ri kay de - den ya zý cý me lek le rim hak sýz lýk e i mi? di ye so ra cak ýr. A dam: Ha yýr, hak sýz lýk e me di ler, ey Rab bim di - ye cek ir. Al la hü Te â lâ: Bun lar i çin söy le ye ce ðin bir öz rün var mý? di ye cek ir. A dam: Ha yýr, bir öz rüm yok, ey Rab bim, di ye - cek ir. Al lah-u Te â lâ: E ve, de dik le ri nin hep si doð ru, an cak se nin bi zim ka ý mýz da ya zý lý o lan bir de i yi a me lin var dýr. Ve bu gün sa na as la hak sýz lýk ya pýl ma - ya cak ýr, bu yu ra cak ýr. Bu nun ü ze ri ne i çe ri sin de, Eþ he dü en lâ i lâ - he il lal lah ve eþ he dü en ne Mu ham me den ab - dü hû ve ra sû lû hû (Al lah an baþ ka i lâh ol ma - dý ðý na þe ha de e de rim; Mu ham med in de Al - lah ýn ku lu ve Re sû lü ol du ðu na þe hâ de e de - rim) di ye ya zý lý o lan bir bel ge çý ka rý la cak ve Al la hü Te â lâ ken di si ne: A mel le rin ar ýl ma sý na ha zýr ol! di ye cek ir. A dam: Ey Rab bim, bu ka dar gü nah la do lu sa hi fe - le rin ya nýn da bu bel ge ne kýy me i fâ de e der ki? di ye so ra cak ýr. Al lah-u Te â lâ: Sa na ke sin lik le hak sýz lýk e dil me ye cek ir di ye ce vap ve re cek ir. Son ra o bel ge e râ zi nin bir ke fe si ne, gü nah lar la do lu sâ hi fe ler de di ðer ke fe si ne ko nu la cak ve ne i ce de, di ðer sâ hi fe ler ha fif ge le cek, bel ge nin ya zý lý bu lun du ðu ke fe a ðýr ge le cek ir. Zi ra Al lah ýn is mi i le ar ý lan hiç bir þey, O nun is min den da ha a ðýr ge le - mez! (S.Gün dü zalp, Bir Gül De me i, s. 211) SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 HA BER 3 YE NÝ AS YA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR Ye ni As ya Ga ze e ci lik Ma ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca re A.Þ. a dý na im i yaz sa hi bi Meh me KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na ö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs an bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki ap sa ýþ fax: (0212) Ga ze e da ðý ým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs an bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru i ye Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Sr. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Mabaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým Sa. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus a fa DÖ KÜ LER Ýs ih ba ra Þe fi Musafa GÖKMEN Spor E di ö rü E rol DO YRAN Görsel Yönemen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh me KA RA Rek lam Koordinaörü Mesu ÇOBAN Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ýl ler A da na An ka ra An al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an ep Is par a NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 11 Þevval 1431 Ru mî: 6 Eylül 1426 Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Ya sý Ýl ler Ýs an bul Ýz mir Kas a mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Ya sý Abone ve Daðýým Ko or di na ö rü: Adem AZAT Güncel ve öesi TAH LÝL KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir i ni as ya.com.r Her ne ka dar Ye ni As ya i çin, Es ki sa yý la rý bi le gün cel ve ken di si ni o ku u ru yor de - nil se ve ö zel lik le e mel, ka lý cý me se le ler le il gi li ya zý lar ci he in den bu de ðer len dir me hak lý ol sa da hi, ga ze e nin öm rü nün bir gün ol du ðu ger çe ði elbee ki Ye ni As ya i çin de ge çer li. Mu ha ap ki le nin ge ne li a çý sýn dan ga ze e, ü - ze rin de ya zý lý gü nün sa a le ri i çin de o ku nup, bi - lâ ha re ye ri ni son ra ki gü nün ga ze e si ne bý ra kýr. Bir bi ri ni a kip e den gün ler peþ pe þe gel dik çe sa yý lar es kir ve an cak ar þiv me rak lý la rýy la a raþ - ýr ma cý la rýn baþ vu ra ca ðý bir kay nak ha li ne ge lir. Ga ze e si ni a ma ya ký ya ma yýp gün gün bi rik i - ren 40 yýl lýk Ye ni As ya o kur la rý da bu fa sýl da is - is naî bir ka e go ri. Bu þe kil de o luþ ur du ðu ar þi vi ge çen ler de Ye ni As ya kü üp ha ne si ne ba ðýþ la yan ve bu se bep le e þek kür borç lu ol du ðu muz An - ka ra lý o ku yu cu muz Ýs ma il Ya man bun lar dan. Bir çok yer deki o kur la rý mýz i çin de Ýs ma il Ya - man gi bi baþ ka i sim le rin de ol du ðu nu bi li yo ruz. Ve bu nu, Ye ni As ya a i le si ne has o rij nal gü zel - lik ler den bi ri o la rak ka yý la rý mý za ge çi ri yo ruz. Bun lar bir ya na, de di ði miz gi bi, gün lük ga ze - e, a dý ü ze rin de e sas i i ba rýy la o gü ne hi ap e - mek; o gün han gi ko nu lar gün dem de i se, on la ra da ir yo rum ya pýp me saj ver mek du ru mun da. Ga ze e den ön ce lik le bek le nen þey bu. Gün ce li ve o ra da ki sa ýr a ra la rý ný ya ka la yýp, ken di öz gün du ru þu çer çe ve sin de yo rum la mak. Da ha sý, fark lý gün dem ler o luþ u ra bil mek. Ye ni As ya bu nu, ken di de ðiþ me yen öl çü ve de ðer le ri çer çe ve sin de yap ma ya ça lý þý yor. Za - man za man u zak lar la do lu o la bi len baþ ka gün - dem le re â bi ol ma dan ve e ðer müm kün se on la rý doð ru bir is i ka me e ka na li ze e me ye ça lý þý yor. Müm kün ol ma dý ðý ný gör dü ðü hal ler de i se o mak sa lý ve ya pay gün dem le ri a de me mah kûm e di yor, il gi len mi yor, ken di dün ya sý na a þý mý yor. Ve ki mi za man da ken di i nanç ve de ðer le ri çer çe ve sin de o ri ji nal gün dem ler o luþ u ru yor. Bü ün bun lar, gün cel i, ya ni de ði þen o lay la rý de ðiþ me yen öl çü ve pren sip le re gö re yo rum la - ma ek se nin de ya pý lý yor. Gün cel den kop ma dan, gün cel ö e si, ya ni her za man ge çer li li ði ni ko ru - ya cak de ðer len dir me ve ah lil ler or a ya ko yu yor. Bu ko lay bir iþ de ðil. A ma ga ze e o la rak çý ký - yor sak, bu nu ba þar mak zo run da yýz. Ve bu nu, ya pay gün dem le re ka pýl ma dan, mak sa lý o la rak es i ri len rüz gâr la ra es lim ol ma dan ve ge rek i - ðin de a kýn ý ya kar þý kü rek çe ke rek, ken di öz gün du ruþ ve üs lû bu muz la yap mak du ru mun da yýz e bir dö nem ga ze e mi ze haf a lýk ya zý - la rýy la ka ký da bu lu nan Nec me in Tü ri nay, Ye - ni As ya yý gün lük der gi o la rak ni e le miþ i. Bu i fa de siy le, ka li e li e fek kü rî ve e de bî ya zý la rýn ga ze e i çe ri ðin de ki yo ðun lu ðu na a ýf ya pý yor du. Ve ya zý nýn ba þýn dan be ri an la ma ya ça lýþ ý ðý - mýz nok a ya vur gu ya pa rak, gün cel muh e va - nýn ge liþ i ril me si ge re ði ni söy lü yor du Tü ri nay. Bu ko nu, ha len de çok ö nem li bir me se le o la - rak ö nü müz de du ru yor. Gün ce li ya ka la yan ö zel ha ber ve dos ya lar, bun la rý Ri sa le-i Nur öl çü le ri mu va ce he sin de ah lil e den öz gün yo rum lar a çý - sýn dan muh e va yý zen gin leþ ir me miz ge re ki yor. Bu nun i çin de, ri sa le le ri i yi haz me miþ, med - ya yý Zü be yir Gün dü zalp sis e min de a kip e de - rek, o ra da ki ya yýn lar dan o lum suz an lam da e ki - len me ye cek ya pý ve di ra ye e sa hip, dol du ru þa gel me yen, sa ýr a ra la rý ný ve ar kap la ný i yi o ku ya - bi len, if ra ve ef ri e kaç ma dan i i dal ve den ge yi ko ru ya bi len, ken di o ri ji nal du ru þu muz da se ba e den ye iþ miþ kad ro la ra çok bü yük ih i yaç var. Bu kad ro lar, Üs a dýn Bi ze bir nesl-i ce did lâ - zým di ye rek i fa de e i ði, ec rü be, ha mi ye, nuru kalp ve nur-u fik ri, bir baþ ka i fa dey le sa lâ ha - la ma ha re i bir leþ i ren ye ni ne sil le rin med ya da gö rev üs le ne cek o lan la rý na e ka bül e di yor. Ve he pi miz o ne sil le ri gö re ve ça ðý rý yo ruz. * En son Sa kar ya if a rýn da ve er e si gün Gey - ve de gö rüþ ü ðü müz em sil ci miz Ý. Hak ký De - mir in de er his bel ge si ni a lýp ber za ha ka na lan - dý ðý ný öð ren dik. Ru hu þad, me kâ ný Cen ne ol sun. KUPON NO: 40 BARIÞ ve De mok ra si Par i si nin (BDP) Ey lül a rih le ri a ra sýn da a na dil de e ði im i çin o kul boy ko u na ka ý la cak la rý ný a çýk la ma sý na ep ki ler sü rü yor. Yak la þýk 450 bin öð ren ci - nin e ði im gör dü ðü Di yar ba kýr da Va li Mus a fa Top rak, boy ko çað rý sý na ep - ki gös er di. A i le le re ses le nen Va li Top rak, Bu ür o lum suz fi il le rin so - nu cun da ge le ce ði ka rar ý la cak o lan - lar boy ko çað rý sý ya pan lar de ðil, bu çað rý ya u yan a i le le ri miz ve ço - cuk la rý mýz o la cak ýr. A i le le ri miz i - çin de bu lun duk la rý so rum lu luk - la rýn bi lin cin de ol sun. Bu ür ar ni ye li yak la þým la ra as la a viz ver me den ço cuk la rý nýn o kul la rý - na gi de rek e ði im le ri ne de vam e - me le ri ni sað la ma lý lar u ya rý sýn da bu lun du. Ço cuk la rýn bir gün da hi o kul dan u zak kal ma la rý nýn on la rýn e ði im le - rin de ba þa rý sýz ol ma la rý na se bep o la bi le ce ði ni be lir en Top rak, Bu ne den le a i le le rin ço cuk - la rý nýn o ku la de vam e me si a çý sýn dan ge rek li has sa si ye i gös er me le ri ge re ki yor. Ço cuk la ra sü rek li a kip e me le ri ve ge le cek le ri ni o lum - suz e ki le ye cek söy lem le re ve dav ra nýþ la ra pi rim ver me me le ri ge re kir de di. Ço cuk la rýn am da ye ni bir e ði im öð re im yý lý nýn baþ la dý ðý bir dö nem de o ku la gi me - me si yo lun da çað rý da bu lun ma nýn, i yi ni ye li bir yak la þým gös er me di ði ne dik ka çe ken Va li Top rak, þun la rý söy le di: Bu ür bir yak la þým e ði im hak ký öz gür lü - ðü ne kar þý en gel eþ kil e mek e dir. Bu ma na - da ço cuk la rý mý zýn ge le ce ði ni ka rar ma ya kim se nin hak ký ol ma dý ðý ný dü þü nü yo rum. Ço cuk la rý mý zýn ge le ce ði ne da ir de bu ür o - lum suz e ki ler ya ra a cak uy gu la ma la ra a i le le - rin as la a viz ver me ye rek, böy le si o lum suz bir yü küm lü lü ðün al ý na gir me me le ri ge re ki - yor. Bu doð rul u da biz ü ze ri mi ze dü þen gö - rev le ri en i yi þe kil de yap ma ya ça lý þa rak, ço - cuk la rý mý zýn e ði im gör dük le ri fi zi ki me kân - la rý dü zel i yo ruz. E ði im öð re im kad ro sun da gö rev ya pan üm ça lý þan la rýn ço cuk la rý mý zýn e ði i min de da ha ve rim li o la bil me le ri i çin ge - rek li i yi leþ ir me le ri ya pý yo ruz. A ma bu ra da a i le le ri mi ze de çok bü yük so rum lu luk lar düþ mek e dir. Ön ce lik le ço cuk la rý nýn o ku la de va mý ný sað la mak, bu nun a ki ba ý ný yap - mak ve o lum suz fi il ler de bu lun ma la rý ný ön - le mek gi bi çok çok ö nem li gö rev le ri var. Va li Top rak, a i le le rin ço cuk la rý na kar þý gös e re cek le ri en kü çük bir du yar sýz lý ðýn on - la rýn a ley hi ne o la ca ðý ný ha ýr la a rak, bun dan en bü yük za ra rý yi ne ço cuk la rýn gö re ce ði ni kay de i. Di yar ba kýr / ci han E ði im Bi lim le ri Sý na vý i çin ye ni baþ vu ru a lýn ma ya cak ÝPTAL e di len KPSS-2010 E ði im Bi lim le ri Sý na - vý nýn bu yýl i çin de ya pý la ca ðý, ye ni den baþ vu ru a - lýn ma ya ca ðý be lir il di. KPSS de so ru sýz dý rýl dý ðý yö - nün de ki id di a lar ve yü rü ü len so ruþ ur ma lar se be - biy le Öð ren ci Seç me ve Yer leþ ir me Mer ke zi (ÖSYM), a ra la rýn da KPDS ve TUS un da bu - lun du ðu 12 sý na výn er e len di ði du yur muþ, bu sý nav la rýn bu yýl i çin de ya pýl ma sý nýn plan lan dý - ðý ný a çýk la mýþ ý. ÖSYM ye ki li le ri, KPSS E ði im Bi lim le ri Sý na vý nýn da di ðer sý nav lar i çin plan - lan dý ðý gi bi bu yýl i çin de ya pý la ca ðý ný, an cak öð - re men a a ma la rý da göz ö nün de bu lun du ru la - rak a ri hin en er ken o la cak þe kil de be lir le ne ce - ði ni bil dir di. Ye ki li ler, KPSS E ði im Bi lim le ri sý na vý i çin ye ni den baþ vu ru a lýn ma ya ca ðý ný, 10 Tem muz 2010 a ri hin de sý na va gi ren le rin, ye - ni den ya pý la cak sý na va ka ý la cak la rý ný i fa de e i. E ði im Bi lim le ri Sý na vý na yak la þýk 280 bin ki þi ka ýl mýþ ý. Ö e yan dan, KPSS E ði im Bi lim le ri Sý na vý so ru la rý ný ha zýr la yan ko mis yon ü ye le ri - nin de ði þip de ðiþ me ye ce ði ko nu su nun he nüz ne lik ka zan ma dý ðý, ko nu ya i liþ kin YÖK ün ka - rar ve re ce ði öð re nil di. An ka ra / a a Ýn gil e re den Türk öðrencilere burs imkâný ÝNGÝLTERE NÝN kök lü e ði im ku rum la rýn dan Wes mins er Ü ni ver si e si, Türk öð ren ci le re burs im kâ ný sað la ya cak. Wes mins er Ü ni ver si e si, Ýn - gil e re nin Ýs an bul Baþ kon so los lu ðun da, yük se - köð re im a la nýn da ki fi kir li der le ri, e ði im pro fes - yo nel le ri ve a ka de mis yen le re ö zel bir dâ ve ver - di. Ge ce de ko nu þan Rek ör Ge of frey Pes, Wes mins er Ü ni ver si e si nin Tür ki ye i le u zun yýl la ra va ran bir ça lýþ ma ve iþ bir li ði geç mi þi ol - du ðu nu be lir e rek, var o lan i liþ ki le ri ge liþ ir mek ve fark lý a lan la ra yay mak is e dik le ri ni söy le di. Pes, ü ni ver si e le rin de her yýl yak la þýk 75 Türk öð ren ci nin e ði im al dý ðý ný, Ýn gil e re de e ði im gör mek is e yen çok sa yý da Türk öð ren ci nin ilk er cih le ri a ra sýn da yer al mak an mu lu luk duy - duk la rý ný ak ar dý. Pes, þöy le de vam e i: Tür - ki ye i le i liþ ki le ri mi zi ge liþ ir mek a ma cýy la ye ni pro je le ri ha ya a ge çir me ye ka rar ver dik. Bu pro je - ler den en ö nem li si, ge le cek 3 yýl i çin de Türk öð - ren ci le re ve ril mek ü ze re op lam 250 bin Ýn gi liz Ser li ni burs bü çe si a yýr dýk öð re im yý - lýn da kul la nýl mak ü ze re Türk öð ren ci le rin ya rar - lan ma sý i çin op lam 165 bin TL lik burs im kâ ný mýz o la cak. Türk öð ren ci ler bu bur sa, öð re nim le ri ni a - mam la dýk an son ra ken di ül ke le ri ne dön mek ve ül ke ko no mi si ne ka ký da bu lun mak ko þu luy la hak ka za ný yor lar. Ýs an bul / a a KPSS id di a la rýy la il gi li ÖSYM nin Bil ken e ki bi na sýn da ya pý lan in ce le me sü rer ken, sý nav so nuç bel ge le ri u laþ ma yan a day lar da mer kez - de yo ðun luk o luþ u ru yor. Hem id di a lar hem de bel ge le ri ni a la ma dýk la rý i çin i ki kez mað dur ol duk la rý ný be lir en a day lar so ruþ ur ma nýn bir an ön ce so nuç lan ma sý ný bek li yor. Alý nan bil gi ye gö re, KPSS de ki kop ya id di a - la rýy la il gi li Sav cý Þa dan Sa ký nan a ra fýn dan yü rü ü len so ruþ ur ma kap sa mýn da, ÖSYM nin bi na sýn da yü rü ü len in ce le me de - vam e der ken, mer ke zin bir di ðer ko nuk la rý i se sý na va gi ren a day lar. KPSS ye gi ren an cak sý nav so nuç bel ge le ri çe þi li se bep ler le el le ri ne u laþ - ma yan a day lar, ÖSYM nin da nýþ ma bö lü mün - de hiz me ve ren bil gi iþ lem mer ke zin de bel ge - le ri ni al ma ya ça lý þý yor. Bel ge al ma iþ le mi u zun sür me se de ö zel lik le il dý þýn dan ge len a day lar ö nem li sý kýn ý ya þa dýk la rý ný be lir i yor lar. KPSS nin ya ný sý ra ÖSYM nin yap ý ðý di ðer sý - nav la ra a i bel ge le rin de a lýn dý ðý mer kez de, PTT ye ya ý rý lan 3 li ra kar þý lý ðýn da iþ lem ler 10 da ki ka i çe ri sin de a mam la ný yor. Mer kez ye - ki li le ri, a ra la rýn da KPSS ye gi ren le rin de bu - lun du ðu gün de or a la ma 100 ci va rýn da a da yýn baþ vu ru da bu lun du ðu nu bil dir di. Kop ya id di - a la rý se be biy le, so nuç la rý al ma la rý na rað men her han gi bir ku ru ma mü ra ca a a bu lu na ma - dýk la rý ný be lir en a day lar i se so ruþ ur ma nýn bir an ön ce so nuç lan dý rýl ma sý ný is i yor. KPSS so nuç bel ge si u laþ ma yan ve mer - ke ze Ma la ya dan ge len Mus a fa A pay dýn da hem id di a lar hem de bel ge si nin u laþ ma - ma sý se be biy le i ki kez mað dur ol du ðu nu söy le di. Li sans dü ze yin de gir di ði sý nav da çe þi li ku rum la ra iþ baþ vu ru su yap mak is - e di ði ni an cak ya pa ma dý ðý ný be lir en A - pay dýn, Tüm a day lar gi bi ben de bek li yo - rum. He pi miz mað dur ol duk, u ma rým en ký sa sü re de so ruþ ur ma a mam la nýr de di. Bu a ra da fark lý iþ lem ler i çin mer ke ze ge - len öð ren ci ler de ÖSYM nin ya pa ca ðý di ðer sý nav lar la il gi li a rih le rin bir an ön ce a çýk - lan ma sý ný bek le dik le ri ni söy le di ler. Ö e yan dan ÖSYM de ki in ce le me le re haf a so - nu dolayýsýyla a ra ve ril di ði, in ce le me nin Pa zar e si gü nü ye ni den baþ la ya ca ðý bil di - ril di. An ka ra / a a Kýl ça dýr da gö çer le rin so run la rý pa ne li ÞANLIURFA NIN Si ve rek il çe sin de kýl ça dýr da dü zen le nen pa nel de, gö çer le rin so run la rý e le a lýn dý. Har ran Ü ni ver si e si (HRÜ) Zi ra a ve Ve e ri ner lik Fa kül e si, Dic le Ü ni ver si e si Zi ra a Fa kül e si i le Gü ney do - ðum Der ne ði a ra fýn dan dü zen le nen pa nel, böl ge de gö çer le rin yo ðun - luk la i ka me e i ði Ka ra ca dað da bir kýl ça dýr da ger çek leþ i ril di. HRÜ Zi - ra a Fa kül e si De ka ný Meh me A li Çul lu, Dic le Ü ni ver si e si Zi ra a Fa - kül e si De kan Yar dým cý sý Doç. Dr. Ö ner Çe in ve her i ki ü ni ver si e den a ka de mis yen ler i le va an daþ la rýn ka ýl dý ðý pa nel de, hay van cý lýk la uð ra - þan gö çer le rin yer le þik ha ya a geç me is ek le ri ve so run la rý ar ý þýl dý. Pa nel de ko nu þan HRÜ Öð re im Ü ye si Doç. Dr. Sey ra ni Kon ca gül, gö - çer le rin so run la rý nýn çö zü mü i çin ön ce lik le bir ko o pe ra if ku rup, dev le - in hay van cý lý ða ver di ði des ek ler den fay da lan ma la rý ge rek i ði ni be lir i. Ko o pe ra if leþ me yo lun da ya pýl ma sý ge re ken le rin an la ýl dý ðý pa nel de ka - ý lým cý la ra, hay van cý lýk ve dev le in hay van cý lý ða ver di ði des ek ler ko nu - sun da da de ay lý bil gi ve ril di. Si ve rek / a a Van kedisi gibi muhar ÇORUM DA bir gö zü ma vi, di ðe ri de kah ve ren gi o lan 50 ya þýn da ki Muh ar Er gül Sa rý aþ, yýl lar dýr bu ö zel li ðiy le gö ren le ri þa þýr ýr ken, en çok da, Van lý mý sýn? ve Ýn san la rý ma vi ve kah ve ren gi mi gö rü yor sun? so - ru la rýy la kar þý la þý yor. Bo ðaz ka le il çe si ne bað lý Ka ra ke çi li Kö yü Muh a rý Er gül Sa rý aþ, yap ý ðý a çýk la ma da, sol gö zü nün ma vi, sað gö zü nün i se kah ve ren gi ol du ðu nu söy le di. Sað gö zü nün bü yük bir bö lü mü nün kah ve ren gi, kü çük bir bö lü mü nün de ma vi ol du ðu nu be lir en Sa rý aþ, i ki gö zü fark lý renk e in san la rý gör dü ðü nü an cak, ek göz de i ki renk hiç gör me di ði ni vur gu la dý. Renk fark lý lý ðýn dan do la yý gör me kay bý o - la bi le ce ði ya da i ler de so run ya þa ya bi le ce ði dü þün ce siy le a i le si nin kü - çük yaþ lar day ken ken di si ni dok o ra gö ür dü ðü nü i fa de e den Sa rý aþ, bu nun prob lem ol ma dý ðý nýn be lir il di ði ni söy le di. Göz le ri nin fark lý renk e ol du ðu nu fark e den le rin bu du ru ma ol duk ça þa þýr dý ðý ný an la an Sa rý aþ, Ge nel de va an daþ lar Van ke di le rin de böy le bir ö zel lik gör - dük le ri i çin þa þýr ma la rý ol duk ça do ðal di ye ko nuþ u. Ço rum / a a Ço cuk la rý ný zýn ge le ce ði ni ka rar ma yýn DÝ YAR BA KIR VA LÝ SÝ TOP RAK, A NA DÝL DE E ÐÝ TÝM Ý ÇÝN O KUL BOY KO TU ÇAÐ RI SI NA TEP KÝ GÖS TER DÝ. VA LÝ TOP RAK, A Ý LE LE RE "ÇO CUK LA RI NI ZIN GE LE CE ÐÝ NÝ KEN DÝ E LÝ NÝZ LE KA RART MA YIN" DÝ YE SES LEN DÝ. Onlar çife maðdur KPSS ÝD DÝ A LA RI Ý LE ÝL GÝ LÝ ÖSYM DE KÝ A RA MA LAR SÜ RER KEN, SI NAV SO NUÇ KÂ ÐI DI GEL ME YEN A DAY LAR Ý SE MER KEZ DE SO NUÇ LA RI NI AL MA TE LÂ ÞIN DA. Mus a fa Top rak

4 4 YE NÝ AS YA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR HA BER FARK Yunanlýlara eþekkür! FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.r Y u nan lý la ra, da ha doð ru su Yu nan a sýl lý A me ri ka lý la ra e þek kür borç lu yuz. Çün kü on lar bi ze A ya sof ya Ca mi i ni ha ýr la ý lar! Bir kaç gün ön ce Yu na nis an i le Tür ki ye a ra sýn da ne re dey se dip lo ma ik bir kriz çý ka cak ý. Kri zin se be bi, A ya sof ya da a yin yap mak is e yen yak la þýk 250 ki þi lik bir gru bun Tür ki ye ye ha re ke e me siy di. Gün bo yu e le viz yon lar bu ko nu yu bi rin ci ha ber o la rak gör dü ve çok sa yý da uz man dan gö rüþ a lýn dý. Gö rüþ be yan e den uz man la rýn ne re dey se a ma mý, A ya sof ya da a yin yap ma nýn müm kün ol ma dý ðý ný, çün kü o ra nýn bir mü ze ol du ðu nu söy le di ler. Doð ru, A ya sof ya yýl lar dan be ri mü ze a ma baþ lan gýç a mü ze o la rak a çýl ma mýþ ki? Yu nan kö ken li A me ri ka lý la rýn böy le bir a lep e bu lun ma sý, u nu mak is e di ði miz A ya sof ya prob le mi ni gün de mi mi ze a þý mýþ ol du. Dü þü nün, han gi mak sa la o lur sa ol sun bir Hris i yan grup, Yu na nis an dan yo la çý kýp Biz A ya sof ya da a yin ya pa ca ðýz di yor; ken di ne gö re bir zah me i, bir e zi ye i, bir ris ki gö ze a lý yor; a ma yýl lar yý lý A ya sof ya ca mi e çev ril sin di ye hak lý o la rak ýs rar e den biz ler sus-pus hal de yiz! A ya sof ya da a yin yap mak i çin yo la çý kan grup, iç ve dýþ ep ki ler se be biy le bu ey le min den vaz geç i; a ma biz A ya sof ya ca mi o la rak a çýl sýn ýs ra rýn dan vaz ge çe me yiz. Bu nok a da bir ko nu gö zar dý e di li yor: A ya sof ya nýn mü ze o la rak kal ma sýn dan Tür ki ye nin bir men fa a i yok. Üs e lik, Be di üz za man ýn A ya sof ya ca mi o la rak hiz me e a çýl sýn an la mýn da ki ýs ra rý da bo þu na ol ma sa ge rek. Ha ýr la mak lâ zým ki bü yük Ýs lâm â li mi Be di üz za man Sa id Nur sî, bu ko nu da çok ýs rar cý ol muþ ve þöy le yaz mýþ ýr: An ka ra ya bu de fa gel di ði min mü him bir se be bi, Ýs lâ mi ye e cid dî a raf ar Da hi li ye Ve ki li Na mýk Ge dik i gör mek ve Ýs lâ mi ye in kah ra ma ný o lan Ad nan Be ye ve Tev fik Ý le ri gi bi mü him za la ra bir ha ki ka ý söy le mek ir ki: Hem De mok ra a e zan-ý Mu ham me dî gi bi çok kuv ve ver mek ve Ri sâ le-i Nur un neþ ri ne mü sa a de si gi bi çok a raf ar ol mak ve â lem-i Ýs lâ mý, ha â bir ký sým Hý ris i yan dev le le ri ni de mem nun e mek i çin, A ya sof ya yý mü zah ra fa an e miz le yip i ba de ma hal li yap mak ýr. (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 349) Â lem-i Ýs lâ mý, ha â bir ký sým Hris i yan dev le le ri ni de mem nun e mek i çin, A ya sof ya yý mü zah ra fa an e miz le yip i ba de ma hal li yap mak es bi i çok ö nem li. Pek bi lin mi yor, a ma de mek ki H ris i yan â le mi ne de so rul sa, on lar da A ya sof ya nýn i ba de ma hal li ol ma sý ný is e ye cek. Bu ýs rar ve bu müj de el be e bir gün ger çek o la cak. Bu nun i çin A ya sof ya ko nu su nu u nu ma mýz ve yok say ma mýz müm kün o la maz. A ya sof ya da a yin yap mak is i yo ruz di yen Yu nan lý H ris i yan la ra, ko nu yu gün de me a þý dýk la rý i çin e þek kür e de riz. Ýn þâ al lah on lar dan ön ce biz bu ma bed de na maz ký la rýz... Dað da ki ler le de mok ra si yi ko nuþ mak ko lay de ðil nba ÐIM SIZ Tür ki ye Ko mis yo nu Baþ ka ný ve es ki Fin lan di ya Cum hur baþ ka ný Mar i Ah i sa a ri, O uz yýl dýr dað da o lan lar la de mok ra si yi ko nuþ mak ko lay de ðil dir an cak Tür ki ye nin a ý ðý a dým lar ö nem li dir de di. A çýk Top lum Vak fý ve Bri ish Co un cil iþ bir li ði i le Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði ü ye lik sü re ci ne des ek ver mek a ma cýy la ku ru lan, ka mu o yun da A kil A dam lar o la rak da bi li nen Ba ðým sýz Tür ki ye Ko mis yo nu nun, Di yar ba kýr ve Ýs an bul da ki zi ya re i a mam lan dý. Ko mis yon ü ye le ri, Tür ki ye iz le nim le ri ni Swis so el de dü zen le dik le ri ba sýn op lan ý sýy la ka mu o yu na du yur du. Ko mis yon Baþ ka ný ve es ki Fin lan di ya Cum hur baþ ka ný Mar i Ah i sa a ri, Tür ki ye ye AB ü ye lik sü re ci ni iz le mek ve des ek ol mak a ma cýy la gel dik le ri ni be lir i. Ah i sa a ri, Tür ki ye nin AB ü ye lik sü re cin de di ðer dev le ler le ay ný mu a me le yi gör me si ni a lep e ik le ri ni söy le di ve AB sü re cin de çok pro fes yo nel dav ra nan Tür ki ye, a ý ðý a dým lar la e ko no mi si ni ço ðu AB ül ke sin den i yi du ru ma ge ir miþ ir di ye ko nuþ u. Tür ki ye nin, so run la rý ný ba rýþ çýl ve hu zur lu bir or am da ar ý þýp dos a ne çö züm ler bul ma sý ge rek i ði ni i fa de e den Ah i sa a ri, Te mas lar sý ra sýn da bü ün a raf la rýn söy le di ði ne bir me saj var, o da þid de in ol ma ma sý, si ya si sü re cin iþ le me si ve bu sü reç so nun da bir si lah sýz lan ma dö ne mi nin baþ la ma sý dýr. O uz yýl dýr dað da ya þa yan lar la de mok ra si yi ko nuþ mak ko lay de ðil dir. An cak Tür ki ye nin a ý ðý a dým lar ö nem li dir de di. Ýs an bul / a a 2023 he de fi i çin ye ni a na ya sa þar TOBB BAÞ KA NI RÝ FAT HÝ SAR CIK LI OÐ LU, 2023 YI LI Ý ÇÝN KAL KIN MIÞ LIK HE DE FÝ NE U LAÞ MAK Ý ÇÝN ÖN CE LÝK LE 1982 A NA YA SA SI NIN MUT LA KA DE ÐÝÞ TÝR ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ VUR GU LA DI. TÜRKÝYE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) Baþ ka ný Ri fa Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye nin dün ya nýn en kal kýn mýþ ül ke ler sý ra la ma sýn da 25. sý ra dan 17. sý ra ya yük sel di ði ni be lir e rek, Þim di 2023 yý lý i çin kal kýn mýþ lýk he de fi o la rak dün ya nýn ilk 10 ül ke si a ra sý na gir mek is i yo ruz a ma bu he de fe u laþ mak i çin ön ce lik le 1982 A na ya sa sý ný mu la ka de ðiþ ir me li yiz de di. Hi sar cýk lý oð lu, Ban dýr ma Ti ca re O da sý ve Ti ca re Bor sa sý nýn, 2007, 2008 ve 2009 yýl la rýn da yük sek dü zey de ge lir ve ku rum lar ver gi si ö de yen ler i le bor sa nýn yük sek es cil li ü re i ci le ri i çin ger çek leþ ir di ði ö dül ö re ni ne ka ýl dý. Ban dýr ma Ti ca re O da sý nda ya pý lan ö ren de ko nu þan Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye nin ge le ce ði nin par lak ol du ðu na i nan dý ðý ný bil dir di. Hi sar cýk lý oð lu, Tür ki ye nin dün ya nýn en kal kýn mýþ ül ke ler sý ra la ma sýn da 25. sý ra dan 17. sý ra ya yük sel di ði ni i fa de e de rek, þun la rý söy le di: Þim di 2023 yý lý i çin kal kýn mýþ lýk he de fi o la rak dün ya nýn ilk 10 ül ke si a ra sý na gir mek is i yo ruz a ma bu he de fe u laþ mak i çin ön ce lik le 1982 A na ya sa sý ný mu la ka de ðiþ ir me li yiz. Hu kuk dü ze ni miz ve de fo lu o lan ver gi sis e mi mi zi ye ni den dü zen le me li yiz. Ge le ce ðe o dak la na rak genç ku þa ðýn ve ye ni gi ri þim ci le rin yol la rý ný aç ma lý yýz. Si ya se çi ler den pa ra pul da bek le mi yo ruz. On lar dan ek is e ði miz, ih ra - ca çý lar ve gi ri þim ci le rin ö nü nü a ça rak, re ka be or a mý ya ra ma la rý, bü rok ra si yi or a dan kal dýr ma la rý dýr. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan ö ren de yük sek dü zey de ge lir ve ku rum lar ver gi si ö de yen, yük sek dü zey de ih ra ca ya pan ki þi ve ku rum lar i le yük sek o ran da ü rün es ci lin de bu lu nan ü re i ci le re ö dül le ri ve ril di. Ge ce de, Ban dýr ma Ti ca re O da sý Baþ ka ný Os man Ko ca man ve Ti ca re Bor sa sý Baþ ka ný Ha li Sez gin, Hi sar cýk lý oð lu na gü nün a ný sý na bi rer pla ke ver di ler. Tö re ne, Ban dýr ma Kay ma ka mý A li Man ý, Be le di ye Baþ ka ný Se da Pe kel, AKP Ba lý ke sir Mil le ve ki li Ce mal Öz ay lan i le çok sa yý da da ve li ka ýl dý. Ban dýr ma / a a Ankara Ýnanç Özgürlüðü Plaformu'nun 242. eyleminde, hak aleplerine karþýlýk verilene kadar eylemlere devam edileceði vurgulandý. Dar be ü rü nü çað dý þý ya sak lar da kal dý rýl sýn DARBE ÜRÜNÜ ÇAÐDIÞI YASAKLARIN ORTADAN KALDIRILMASI ÝSTENDÝ. AN KA RA Ý nanç Öz gür lü ðü Pla for mu nun 242. ey le min de, re fe ran dum la bir lik e dar be ci le re yar gý yo lu a çýl dý ðý ha ýr la ý la rak, dar be ci ler yar gý la nýr ken, dar be ü rü nü çað dý þý ya sak la rýn da or a dan kal dý rýl ma sý ge rek i ði be lir il di. An ka ra Ab di Ý pek çi Par ký dün i ki fark lý ey le me ev sa hip li ði yap ý. Bir yan dan An ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Pla for mu 242. haf a ba sýn a çýk la ma sý ný ger çek leþ i rir ken, ö e yan da Tu uk lu Hü küm lü A i le le ri Yar dým laþ ma Der ne ði (TA YAD) ü ye si a i le ler ey lem ha lin dey di. Yýl lar dýr ka na yan bir ya ra ha li ne ge len ba þör ü sü ya sa ðý ný pro es o e den An ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Pla for mu ey le min de ya pý lan a çýk la ma da, re fe ran dum la bir lik e dar be ci le re yar gý yo lu a çýl dý ðý ha ýr la ýl dý, dar be ü rü nü çað dý þý ya sak la rýn da or a dan kal dý rýl ma sý ge rek i ði vur gu lan dý. A çýk la ma da, Fran sa da uy gu lan ma ya baþ la nan pe çe ya sa ðý nýn da ký na nýr ken, son gün ler de ba zý Ýs lâm düþ ma ný fa na ik le rin Kur ân-ý Ke rim yak ma ya yö ne lik ey lem le ri ne de þid de le ep ki gö se e ril di. Zu lüm de vam e ik çe hak ký söy lem ye de - Terörü oplumsal uzlaþmayla çözeriz CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu, Top lum sal uz laþ ma yý, op lum sal des e ði sað la ya rak biz bu e rör o la yý ný a þa rýz. Aþ mak du ru mun da yýz, çöz mek du ru mun da yýz de di. Ký lýç da roð lu, An ka ra nýn Ka le cik il çe sin de dü zen le nen 6. U lus la ra ra sý Ka le cik Ka ra sý Fes i va li nin a çý lý þý na ka ýl dý. Yap ý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin re fe ran dum sü re ci ya þa dý ðý ný ha ýr la an Ký lýç da roð lu, De mok ra si sý na výn dan ba þa rýy la ge çen, e ve, ha yýr kul la nan, re fe ran dum da gö rü þü nü bil di ren bü ün yur aþ la rý ma ek rar de mok ra si nin gü zel li ði a çý sýn dan yü rek en e þek kür e di yo rum di ye ko nuþ u. Tür ki ye nin çok bü yük bir ül ke ol du ðu nu, çok so run la rý da bu lun du ðu nu i fa de e den Ký lýç da roð lu, þöy le de vam e i: Bü yük ül ke nin so run la rý bü yük o lur. A ma bu so run la rý çöz mek si ya se ku ru mu nun gö re vi dir. Si ya se ku ru mu var o lan so run la rý çöz mek zo run da dýr. Bü ün bu gü zel lik ler i çin de ba zen a cý ha ber ler de a lý yo ruz. Do ðu, Gü ney do ðu da yur aþ la rý mý zýn ha ya ý ný kay be me si, þe hi le ri mi zin gel me si he pi mi zi ü zü yor. Hiç bi ri miz is e me yiz, hiç kim se nin bur nu nun bi le ka na ma sý ný is e me yiz. Ýs i yo ruz ve di li yo ruz, gö nül den de is i yo ruz, e rö rü bi i re lim, e rö rü yok e de lim. Te rör le uð raþ mak, e rör so ru nu nu çöz mek el be e ki za man a la cak a ma bir þe kil de bu nu da Tür ki ye nin gün de min den çý kar mak zo run da yýz. Si ya se ku ru mu na, ik i da ra gö rev dü þü yor. Bu so ru nu çöz mek hal kýn des e ði ni al mak la müm kün dür. Top lum sal uz laþ ma sað la mak la müm kün dür. Her se fe rin de bu nu söy le dim, bu nu söy le di ðim i çin za man za man suç lan dým. Yi ne söy lü yo rum, op lum sal uz laþ ma yý, op lum sal des e ði sað la ya rak biz bu e rör o la yý ný a þa rýz. Aþ mak du ru mun da yýz, çöz mek du ru mun da yýz. Ger çek en de a na la rý mýz að la ma sýn di ye söy lü yor sak, bun da sa mi miy sek bü ün iç en li ði miz le op lu mun des e ði ni a la rak bu so ru nu çöz mek du ru mun da yýz. Ka le cik / a a vam e de ce ðiz de ni len a çýk la ma da, a lep le ri ne kar þý lýk ve ri le ne ka dar ey lem le re de vam e di le ce ði vur gu lan dý. Ay ný nok a da ey lem ya pan TA YAD lý grup a dý na ya pý lan a çýk la ma da i se AKP ik i da rý nýn 12 Ey lül ik i da rýn dan bir far ký ol ma dý ðý sa vu nu la rak, TA YAD lý la rýn AKP nin iþ ken ce ci yü zü nün or a ya çýk ma sýy la u uk lan dýk la rý id di a e dil di. Ey lem ci le re po lis a ra fýn dan her han gi bir mü da ha le e dil mez ken, ey lem ler sý ra sýn da da hiç bir o lay çýk ma dý. An ka ra/ FÝK RET DA ÐA ÞAN CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, 6. Uluslararasý Kalecik Karasý Fesivali'nin açýlýþýna kaýldý. TOBB Baþ ka ný Hi sar cýk lý oð lu, Ban dýr ma Ti ca re O da sý ve Ti ca re Bor sa sý nýn, 2007, 2008 ve 2009 yýl la rýn da yük sek dü zey de ge lir ve ku rum lar ver gi si ö de yen ler i le bor - sa nýn yük sek es cil li ü re i ci le ri i çin ger çek leþ ir di ði ö dül ö re ni ne ka ýl dý. HA BER LER Ý ne göl o lay la rý na 21 u uk la ma nbursa'nin Ý ne göl il çe sin de 26 Tem muz da mey da na ge len o lay la ra i liþ kin ka me ra ka yý la rý nýn in ce len me si ve gör gü a nýk la rý nýn i fa de si doð rul u sun da gö zal ý na a lý nan 40 den 21 i u uk lan dý. Bur sa Em ni ye Mü dür lü ðün de ki sor gu la ma la rý nýn a mam lan ma sý nýn ar dýn dan i ki o o büs le Ý ne göl Ad li ye si ne gö ü rü len ve Yað ma, gü ven lik güç le ri ne mu ka ve me, dev le ma lý na za rar ver mek ve kun dak la ma suç la rýn dan ha kim kar þý sý na çý kan zan lý lar dan 21 i u uk lan dý. Di ðer zan lý lar u uk suz yar gý lan mak ü ze re ser bes bý ra kýl dý. Bur sa Em ni ye Mü dür lü ðü e kip le ri nin, o lay ge ce si ne a i ka me ra ka yý la rý ný in ce le me si ve gör gü a nýk la rý nýn i fa de le ri doð rul u sun da baþ la ý ðý ça lýþ ma kap sa mýn da, Ý ne göl de ön ce ki gün 44 ki þi gö zal ý na a lýn mýþ ý. Zan lý lar dan 4 ü, ön ce ki gün sevk e dil dik le ri mah ke me ce u uk suz yar gý lan mak ü ze re ser bes bý ra kýl mýþ ý. Bur sa / a a Ýl köð re im o ku lu na mo lo of lu sal dý rý nmaltepe'deký bir il köð re im o ku lu na ya pý lan mo o lof kok eyl li sal dý rý so nu cu mad di ha sar mey da na gel di. A lý nan bil gi ye gö re, Mal e pe Gü len su Ma hal le si nde ki Gü len su Ýl köð re im O ku lu na ge ce sa a le rin de kim li ði be lir siz ki þi ya da ki þi ler ce mo lo of kok eyl li sal dý rý ya pýl dý. Sal dý rý so nu cu o kul da çý kan kü çük çap lý yan gýn ma hal le sa kin le ri nin ha ber ver me si ü ze ri ne o lay ye ri ne ge len i fa i ye e kip le rin ce kon rol al ý na a lý na rak sön dü rül dü. O ku lun öð re men ler o da sý ve bir sý ný fý nýn za rar gör dü ðü yan gýn son ra sý in ce le me ya pan po lis e kip le ri sal dýr gan la rýn ya ka lan ma sý i çin ge niþ çap lý so ruþ ur ma baþ la ý. Ýs an bul / a a Dur ih a rý na uy ma yan e rö ris ya ra lý ya ka lan dý nhatay'in Dör yol il çe sin de Ýl Jan dar ma Ko mu an lý ðý na bað lý e kip le rin dur ih a rý na uy ma yan e rör ör gü ü men su bu nun ya ra lý o la rak si lah ve eç hi za ý i le e le ge çi ril di ði bil di ril di. Va li lik Ba sýn Bü ro sun dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, bu gün sý ra la rýn da Dör yol il çe si Bül ke Yay la sý böl ge sin de o pe ras yon ic ra e den Ýl Jan dar ma Ko mu an lý ðý na bað lý e kip ler bir grup e rö ris le kar þý laþ ý. Dur ih a rý na uy ma yan e rör ör gü ü men sup la rýy la çý kan ça ýþ ma ne i ce sin de bir e rö ris, ya ra lý o la rak bir a de M- 16 pi ya de ü fe ði, 2 a de el bom ba sý ve di ðer eç hi za i le bir lik e e le ge çi ril di. A çýk la ma da, böl ge de o pe ras yon la rýn ge niþ le i le rek de vam e i ði kay de dil di. Haay/aa Se la nik Baþ kon so los lu ðu na saldýrý düzenlendi nyunanýstan IN Se la nik ken in de ki Türk Baþ kon so los lu ðu na mo lo of kok eyl li sal dý rý dü zen len di. Sa a ci va rýn da kim li ði be lir le ne me yen ki þi ler, kon so los luk bi na sý nýn ö nün de ki ko ru ma po lis le ri ne mo lo of kok ey li a ý. Mo lo of kok ey li nin i sa be e i ði po lis ku lü be sin de çý kan yan gýn i fa i ye a ra fýn dan sön dü rü lür ken, o lay ye ri ne çok sa yý da po lis sevk e dil di. Kon so los luk ye ki li le ri yap ý ðý a çýk la ma da, sal dý rý nýn cad de de ki po lis nok a sý na ya pýl dý ðý ný ve kon so los luk bi na sýn da ha sar mey da na gel me di ði ni be lir i. Se la nik Baþ kon so los lu ðu na 12 A ðus os a da kim li ði be lir le ne me yen ki þi ler a ra fýn dan mo lo of kok eyl li sal dý rý dü zen len miþ i. Selanik/aa

5 YENÝASYA / 19 EYLÜL 2009 PAZAR HABER 5 E mek li o lan Te mi zöz si vil ce za e vin de E MEK LÝ YE AY RI LAN KAY SE RÝ ES KÝ ÝL JAN DAR MA KO MU TA NI AL BAY CE MAL TE MÝ ZÖZ, 18 AY DIR TU TUK LU BU LUN DU ÐU AS KE RÝ CE ZA E VÝN DEN SÝ VÝL CE ZA E VÝ NE NAK LE DÝL DÝ. E MEK LÝ YE ay rý lan Kay se ri es ki Ýl Jan dar ma Ko mu a ný Al bay Ce mal Te mi zöz, 18 ay dýr u uk lu bu lun du ðu as ke ri ce za e vin den si vil ce za e vi ne nak le dil di. E di ni len bil gi ye gö re, es ki Ciz re Be le di ye Baþ ka ný Ka mil A að, Ta mer A að, Fý ra Al ýn (Ab dul ha kim Gü ven), Hý dýr Al uð, A dem Ya kin ve Ku kel A að i le bir lik e Di yar ba kýr 6. A ðýr Ce za Mah ke me sin de u uk lu yar gý la nan Al bay Ce mal Te mi zöz, ön ce ki gün gö rü len 18. cel se nin ar dýn dan Di yar ba kýr D Ti pi Ka pa lý Ce za e vi ne nak le dil di. Di - 30 bin þo fö re can a þý dý ðý ný u nu ma u ya rý sý n ÝS TAN BUL Es naf ve Sa na kar lar O da la rý Bir li ði (ÝS TE SOB), Ba þak þe hir de ki 13 ki þi nin ha ya ý ný kay be i ði ka za ü ze ri ne, bin ler ce þo fö re ku ral la ra uy bro þü rü da ðý a cak. ÝS TE SOB dan ya pý lan a çýk la ma da, Ba þak þe hir de ki ka za nýn, 35 mo o ri ze es naf o da sý nýn bað lý bu lun du ðu Bir li ði ha re ke e ge çir di ði ve 30 bin þo fö re Þo för kar de þim, can a þý dý ðý ný u nu ma baþ lý ðý al ýn da, ra fik e ki e mel ku ral la rýn sý ra lan dý ðý bro þü rün da ðý ý la ca ðý, ay rý ca bro þür de Baþ ka la rý nýn ha a sý i çin e ik e ol ve Top lu mun ep ki si ni al ma u ya rý la rý nýn yer al dý ðý be lir il di. A çýk la ma da, ra fik ka za la rý se be biy le a cil op lan ý ya ça ðý rý lan o da baþ kan la rý nýn, mi ni büs þo för le ri nin e ði i me a bi u ul ma sý ve di sip lin ce za sý gi bi ko nu lar ü ze rin de yo ðun laþ ý ðý kay de di le rek, o da la rýn, ku ra cak la rý e kip ler le ku ral la ra uy ma yan mi ni büs þo för le ri nin es pi e dil me si ko nu sun da ça lýþ ma baþ la a cak la rý i fa de e dil di. Ýsanbul / aa yar ba kýr 7. Ko lor du Ko mu an lý ðý As ke ri Sav cý lý ðý nýn mah ke me ye gön der di ði ya zý da, Te mi zöz ün as ker lik le bir i liþ ki si nin kal ma dý ðý be lir i le rek, þöy le de nil di: Di yar ba kýr 7. Ko lor du Ko mu an lý ðý As ke ri Sav cý lý ðý nýn u uk lu sa nýk Ce mal Te mi zöz ün 30 A ðus os 2010 a ri hin den ge çer li ol mak ü ze re kad ro suz luk an e mek li e dil me si ve mu vaz zaf su bay sa ü sü nün so na er me si se be biy le as ker lik le i liþ ki si kal ma dý ðý an la þýl dý ðýn dan a dý ge çen u uk lu nun 1632 sa yý lý As ke ri Ce za Ka nu nun 39. mad de si u ya rý na il gi u - uk la ma mü zek ke re si nin in fa zý nýn sað lan ma sý i çin Di yar ba kýr Ce za e vi Mü dür lü ðü ne ka pa ýl ma sý hu su sun da 17 Ey lül 2010 a rih li mü zek ke re le ri o kun du dos ya sý na ko nul du. 18 AY DIR CE ZA E VÝN DE Di yar ba kýr da 25 Mar 2009 a ri hin de u uk la nan e mek li Al bay Te mi zöz, yak la þýk 18 ay dan bu ya na 7. Ko lor du Ko mu an lý ðý As ke ri Ce za e vin de bu lu nu yor du. Di yar ba kýr Cum hu ri ye Baþ sav cý lý ðýn ca ha zýr la nan 104 say fa lýk id di a na me de, sa nýk Te mi zöz ün 1993 e Ciz re de e rör le mü ca de le e di li yor gö rün ü sü al ýn da ko ru cu, i i raf çý ve uz man ça vuþ lar dan bir grup o luþ ur du ðu, Söz ko nu su gru bun, sü reç i çe ri sin de as li gö re vin den ay rý la rak, e rör ör gü ü PKK ya yar dým e i ði nin de ðer len di ril di ði ya da ö zel se bep ler den do la yý gö zal ý na al dýk la rý ki þi le ri sor gu la dý ðý i le ri sü rü len id di a na me de, gru bun sor gu la nan bu ki þi ler den bir kýs mý ný öl dür dü ðü ö ne sü rü lü yor. Te mi zöz hak kýn da 9 kez a ðýr laþ ý rýl mýþ mü eb be ha pis ce za sý is e ni yor.di yar ba kýr / a a HABERLER Bakan Dinçer, Norveç ve Sýrbisan yolcusu n ÇA LIÞ MA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Ö mer Din çer, 20 Ey lül de No veç e, 22 Ey lül de Sýr bis an a ça lýþ ma zi ya re in de bu lu na cak. Ba kan lýk an ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Din çer, O ECD ve Nor veç Ça lýþ ma Ba kan lý ðý iþ bir li ðiy le Ey lül de Os lo da dü zen le ne cek Genç Ýs ih da mý Ko nu sun da Üs Dü zey Po li i ka Fo ru mu na ka ýl mak ü ze re Nor veç e, Ey lül de Bel grad da ger çek leþ i ri le cek Tür ki ye-sýr bis an Kar ma E ko no mik Ko mis yo nu (KEK) I. Dö nem Top lan ý sý i çin Sýr bis an a gi de cek.din çer, Os lo da ki O ECD op lan ý sýn da 21 Ey lül de Ýþ Kri zi nin Genç ler Ü ze rin de ki Ýz Bý ra ký cý E ki si nin En A za Ýn di ril me si ne Yö ne lik Ký sa ve Or a Va de li Po li i ka Se çe nek le ri ko nu lu pa nel de, pa ne li yön len di ri ci bir ko nuþ ma ya pa cak. Ba kan Din çer, Nor veç li mu ha a bý ve di ðer mu ha ap la rý i le op lan ý yý dü zen le yen O ECD ye ki li le riy le gö rüþ me ler ger çek leþ i re cek. Nor veç e ki e mas la rý nýn ar dýn dan Sýr bis an a ge çe cek Din çer, KEK Top lan ý sý nýn a çý lýþ ve ka pa ný þýn da, ay rý ca 24 Ey lül de Bel grad da dü zen le ne cek Türk-Sýrp Ýþ Kon se yi Top lan ý sý nda ko nuþ ma lar ya pa cak ve iþ a dam la rýy la gö rü þe cek. Ba kan Din çer, KEK Eþ Baþ ka ný Sü lej man Ugl ja nin, mes lek a þý Ça lýþ ma ve Sos yal Po li i ka Ba ka ný Ra sim Lja jiç i le ke sin leþ me si ha lin de Cum hur baþ ka ný Bo ris Ta dic, Baþ ba kan Mik ro Cve ko vic, E ko no mi ve Ti ca re en So rum lu Ba kan i le de bi rer gö rüþ me ya pa cak. Zi ya re sý ra sýn da, ü ze rin de son mu a ba ka ýn sað lan ma sý ha lin de, Sýr bis an Ça lýþ ma ve Sos yal Po li i ka Ba kan lý ðý i le iþ bir li ði an laþ ma sý da im za la na cak. Ankara / aa Sorunlu kavþaklar yeniden düzenleniyor n ÝS TAN BUL Bü yük þe hir Be le di ye si, za man i çin de ki nü fus ar ý þý ve ya pý laþ ma lar se be biy le ra fik sý ký þýk lý ðý na se bep o lan so run lu kav þak la rý ye ni den dü zen le ni yor. Be le di ye den ya pý lan a çýk la ma da, A a ürk Ha va li ma ný, Flor ya Ha vuz lu, Çað la yan kav þak la rýn dan son ra Üm ra ni ye de ki A lem dað Cad de si i le Þi le bað lan ý yo lu Te pe üs ü A da Kav þa ðý nýn, Üm ra ni ye, Du dul lu, Çak mak ve Te pe üs ü böl ge le rin de ye ni ya pý lan op lu ko nu pro je le ri ve a lýþ ve riþ mer kez le ri se be biy le yo ðun laþ ý ðý ve yol la rýn ra fi ði a þý ya maz ha le gel di ði be lir il di. A çýk la ma da, Be le di ye nin, U la þým Da i re Baþ kan lý ðý U la þým Ko or di nas yon Mü dür lü ðü a ra fýn dan ha zýr la nan pro je ler kap sa mýn da, so run lu kav þak la rý ýn ye ni den dü zen len di ði be lir il diýsanbul / aa Pozaný'da rafik kazasý: 4 ölü, 1 yaralý n A DA NA NIN Po zan ý il çe sin de mey da na ge len ra fik ka za sýn da 4 ki þi öl dü, 1 ki þi ya ra lan dý.a lý nan bil gi ye gö re, Yu suf Mer yö ne i min de ki 42 M 0715 pla ka lý kam yon, TEM O o yo lu nun Va li Çeþ me si mev ki sin de, ay ný yön de sey re den Ey yüp A zi zoð lu yö ne i min de ki 34 BPK 88 pla ka lý o o mo bi le çarp ý. Ka za da, kam yon sü rü cü sü Yu suf Mer, ya nýn da bu lu nan ve kim li ði he nüz be lir le ne me yen bir er kek i le o o mo bil sü rü cü sü Ey yüp A zi zoð lu ve ak ra ba sý Ze lal A zi zoð lu öl dü, A daz A zi zoð lu ya ra lan dý. Ka za nýn güb re yük lü kam yo nun fre ni nin pa la ma sý so nu cu mey da na gel di ði öð re nil di. Po zan ý Cum hu ri ye Sav cý sý nýn o lay ye rin de yap ý ðý in ce le me nin ar dýn dan ka za da ö len ki þi le rin ce se le ri Dev le Has a ne si mor gu na kal dý rýl dý.po zan ý / a a Yardýmlaþma kooperaifinde kumar n A DA NA DA bir yar dým laþ ma ko o pe ra if o fi si ne dü zen le nen o pe ras yon da 118 ki þi ku mar oy na dýk la rý, 3 ki þi de oy na ýk la rý ge rek çe siy le ya ka lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü Ah lak Bü ro A mir li ði e kip le ri, Çý nar lý Ma hal le sin de ki Sos yal Ak i vi e, Yar dým laþ ma, Kül ür ve Ýþ le me Ko o pe ra i fi bi na sýn da ku mar oy na ýl dý ðý ih ba rý al dý.ya pý lan fi zi ki a kip so nu cu e kip ler, ko o pe ra if bi na sý na o pe ras yon dü zen le di. O pe ras yon da, om ba la çek ir mek su re iy le ku mar oy na ýl dý ðý suç üs ü es pi e di lir ken, om ba la op la rý, ku mar ma ki ne le ri e le ge çi ril di. Ku mar oy na dýk la rý be lir le nen 118 ki þi hak kýn da Ka ba ha ler Ka nu nu gö re 143 er TL pa ra ce za uy gu la nýr ken, ku mar i çin yer ve im kan sað la dýk la rý es pi e di len Er den K. (31), A dem A. (31) ve Pa þa K. (48) gö zal ý na a lýn dý. Ankara / aa Ayin sebebiyle Van'a gelen Türkiye Ermenileri Parik Genel Vekili Aram Aeþyan (solda), Ýl Müfüsü Nimeullah Arvas'ý makamýnda ziyare ei. Müfü Arvas, Aeþyan'ý, makamýnda kýrmýzý gül ile arþýladý. Müf ü,pa ri ði kýr mý zý gül le kar þý la dý AK DA MAR Ki li se si nde ya pý la cak a yin se be biy le Van a ge len Tür ki ye Er me ni le ri Pa rik Ge nel Ve ki li A ram A eþ yan i le i ki ra hip, Ýl Müf ü sü Ni me ul lah Ar vas ý ma ka mýn da zi ya re e i. A eþ yan ý, ma ka mýn da kýr mý zý gül i le kar þý la yan Müf ü Ar vas, Van i li ne öz gü se ma ver he di ye e i. A eþ yan i se Müf ü Ar vas a, Os man lý Sað lýk Hiz me le rin de Er me ni ler ad lý ki ap ver di. A eþ yan, 95 yýl a ra dan son ra ilk kez Ak da mar Surp Haç Ki li se si nde a yin ger çek leþ i ri le ce ði ni ha ýr la a rak, ki li se de ki ça nýn sus ma sýy la 1915 yý lýn dan son ra ha yal o lan bir rü ya nýn, Kül ür ve Tu rizm Ba ka ný Er uð rul Gü nay, Van Va li si Ka li a mý PKK ya Er ge ne kon yap ýr dý ÝS VEÇ TE YA ÞA YAN KÜRT AY DIN VE SÝ YA SET ÇÝ KE MAL BUR KAY, HAK KÂ RÝ DE KÝ 9 KÝ ÞÝ NÝN ÖL DÜ - ÐÜ SAL DI RI YI, PKK YI MA ÞA O LA RAK KUL LA NAN DE RÝN YA PI NIN DÜ ZEN LE DÝ ÐÝ NÝ ÝD DÝ A ET TÝ. ÝS VEÇ TE ya þa yan Kür ay dýn ve si ya se çi Ke mal Bur kay, Hak kâ ri de ki mi ni büs ka li a mý nýn ar ka sýn da de rin ya pý nýn ol du ðu nu sa vu na rak, Er ge ne kon u i þa re e i. 9 ki þi nin öl dü ðü sal dý rý yý, PKK yý ma þa o la rak kul la nan de rin ya pý nýn dü zen le di ði ni id di a e den Bur kay, Bel li ki pro vo kas yo nu bi ri le ri yap ý ve o nu, ay nen Re þa di ye, Ýs ken de run ve ben zer ör nek ler de ol du ðu gi bi PKK nýn üs len me si ni is e di de di. Sal dý rý yý di rek o la rak PKK nýn yap mýþ ol ma sý ný i nan dý rý cý bul ma dý ðý ný kay de den Bur kay, yap ý ðý a çýk la ma da þu id di a la rý di le ge ir di: Ön ce lik le PKK nýn 20 Ey lül e ka dar be lir le di ði ey lem siz lik dö ne mi he nüz so na er me di. Ay rý ca, söz ko nu su köy son re fe ran dum da yüz de 98 o ra nýn da boy ko o yu kul lan mýþ ý. Ay ný za man da, ko ru cu lu ðu da red de miþ o lan bu kö ye biz za PKK nýn ce za lan dýr ma ey le min de bu lun ma sý i çin se bep yok. Ba zý ha ber ler de, po lis a ra fýn dan a kip e di len KCK ü ye le ri nin o lay böl ge sin de ki mi lis le ri e le fon la a ra ya rak, Bý ra ký lan as ker çan a sý ný ön pla na çý ka rýn, pro vo kas yo nu sa hip le nin! de dik le ri - Mü nir Ka ra loð lu i le Tür ki ye dev le i nin na zik dav ra ný þý ve hoþ gö rü süy le bu gün ger çe ðe dö nü þe ce ði ni söy le di. Müf ü Ar vas ý bu gün ya pý la cak a yi ne da ve e den A eþ yan, Biz du â mý zý e der ken, Van þeh ri nin de ðer li müf ü sü o la rak siz le rin de du â sý nýn bi zim du a mý za ka ýl ma sý ný is i yo ruz de di. DÝN SÝZ BÝR ÝN SAN TA SAV VUR ET MEK MÜM KÜN DE ÐÝL Müf ü Ar vas i se in san lar i çin di nin ö nem li ol du ðu na dik ka i çe ke rek, þun la rý kay de i: Din siz bir in san a sav vur e mek müm kün de ðil. Ýn san la rýn di ni i nanç la rý ný, di ni duy gu - ne i þa re e den Bur kay, Oy sa e ðer bu çan a lar, PKK i mi a ra fýn dan ey le mi as ker le re yýk mak i çin o lay ye ri ne bý ra kýl dýy sa, on la ra e le fon e me ye ge rek yok ur. He le he le pro vo kas yo nu üs le nin de mek saç ma dýr. Pro vo kas yo nu üs le ne cek o lan, o ra ya ne den as ker çan a sý bý rak sýn ve o nu ö ne çý kar sýn? i fa de le ri ni kul lan dý. Bel li ki pro vo kas yo nu bi ri le ri yap ý ve o nu, ay nen Re þa di ye, Ýs ken de run ve ben zer ör nek ler de ol du ðu gi bi PKK nýn üs len me si ni is e di di yen Bur kay, bu ey le mi ki min yap ý ðýn dan ö e, ni çin ya pýl mýþ o lun du ðu nun a raþ ý rýl ma sý ge rek i ði ni vur gu la dý. ÇÖ ZÜM SÜ RE CÝ NÝ EN GEL LE MEK Ý ÇÝN BAÞ KA EY LEM LER GE LE BÝ LÝR Bur kay, Bu nun, böl ge de ce re yan e den ilk pro vo ka if ey lem ol ma yýp, u zun bir zin ci rin ye ni bir hal ka sý ol du ðu nu di le ge i re rek, re fe ran dum ön ce si i ki i ma mýn öl dü rül me si ve bay ram ön ce si ey lem ha zýr lý ðý i çin de ol ma yan 9 PKK lý nýn im ha e dil me si gi bi o lay la ra a ýf a bu lu na rak, Ka mu o yu nun er ci hi e ve en ha - la rý ný i fa de e me le ri ö nem li dir. Ül ke de ki din öz gür lü ðü ne baþ kan lý ðý mýz has sa si ye gös e ri yor. Ta bi ay ný þe kil de Av ru pa da ve Ba ý Trak ya da ki kar deþ le ri mi zin de din le ri ni öz gür ce ya þa ya bil me le ri, i fa de e de bil me le ri, i ba de ha ne ya pa bil me le ri ö nem li dir. Bü ün dün ya da din öz gür lü ðü çok ö nem li dir. Çün kü di nin ol ma dý ðý yer de din siz lik söz ko nu su. Din siz li ðin ol du ðu yer de de fe sa, fi ne o lur. Bu ba kým dan biz bu ko nu la rý ö nem si yo ruz. Her ke sin di ni ni ra ha ça ya þa ya bil me si nin e mi ni bi zim i çin ö nem li dir. Ýn þal lah bü ün dün ya da ba rýþ, kar deþ lik, hu zur o lur. Du a la rý mýz bu yön de dir. Van / a a yýr a çe vir mek is e ni yor du de di. Re fe ran du ma rað men ey lem le rin dur ma dý ðý ný ve da ha bir kaç gün ön ce Þem din li de po lis ka ra ko lu na ro ke a ýl dý ðý ný i le en Bur kay, Son o la rak Pe ya nis kö yü ne yö ne lik ka li am sah ne len di. Bu nu baþ ka ey lem le rin iz le me si sür priz ol maz de di. A MAÇ, MUH TE MEL O LUM LU GE LÝÞ ME LE RÝ EN GEL LE MEK Bel li ki bu ey lem le ri plan la yan lar her kim i se ki ben ay ný mer kez ol du ðu ka ný sýn da yým, bu ge ri lim den bir þey ler bek li yor di yen Bur kay, id di a la rý na þöy le de vam e i: A maç, re fe ran dum son ra sý yu mu þa ma or a mý ný sa bo e e mek, de mok ra si ve Kür so ru nu nun çö zü mü yö nün de ki muh e mel o lum lu ge liþ me le ri en gel le mek ve her þe ye rað men sü re ci dur dur mak, er si ne çe vir mek. Ke mal Bur kay, çö zü mün püf nok a sý nýn, si lâh la rýn kar þý lýk lý sus ma sý ve so ru na ba rýþ çý bir or am da di ya log yo luy la çö züm a ran ma sý ol du ðu na vur gu ya pa rak, yu mu þa ma or a mý nýn sa bo e e dil me me si i çin her ke si gö re ve ça ðýr dý. Sock holm / ci han Hacý adaylarýna avaf provasý n AN KA RA Müf ü lü ðün ce ha cý a day la rý na yö ne lik dü zen le nen se mi ner de, Kâbe ma ke i i le a vaf pro va sý ya pýl dý. Di ya ne Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ve a cen a lar a ra cý lý ðýy la baþ ken en hac ca gi de cek 6 bin 100 ha cý a da yý na yö ne lik se mi ner le rin il ki bu gün Ko ca e pe Ca mi si nde ya pýl dý. An ka ra Müf ü sü Mus a fa Hak ký Ö zer, se mi ner de yap ý ðý ko nuþ ma ya, büün ha cý a day la rý nýn i ba de i nin mü ba rek ol ma sý ný di le ye rek baþ la dý. Hac i ba de i nin en i yi þe kil de ye ri ne ge i ril me si ni sað la mak a ma cýy la bu se mi ner le ri dü zen le dik le ri ni be lir en Ö zer, ha cý a day la rýn dan se mi ner le re de vam e me le ri ni is e di. Ö zer, ki þi lik ha cý a da yý grup la rýn dan bir din gö rev li si nin, 5-7 ki þi lik grup lar dan da ka fi le baþ ka ný nýn so rum lu o la ca ðý ný an la a rak, Gö rev li ar ka daþ la rýn ya þý ne o lur sa ol sun si ze ak ar dý ðý bil gi le re u ya lým de di. Kar deþ lik i liþ ki le ri i çin de ku sal op rak la ra gi dip gel me nin ö ne mi ne de ði nen Ö zer, hac i ba de i nin kim se nin kal bi ni kýr ma dan ve kul hak ký ye me den ye ri ne ge i ril me si ge rek i ði ni vur gu la dý. Ö zer in hac i ba de i hak kýn da ge nel bil gi ver me si nin ar dýn dan, Halk Sað lý ðý Uz ma ný Dr. A li Yýl dý rým, ha cý a day la rý ný sað lýk ko nu sun da bil gi len dir di. Ýh ra ma na sýl ve ne za man gi ri le ce ði nin an la ýl ma sý nýn ar dýn dan ha cý a day la rý, Kâ be ma ke i e ra fýn da a vaf pro va sý yap ý. Ankara / aa Toplu aþýma araçlarý yarýn ücresiz n ÝSTANBUL Büyükþehir Belediye Meclisi nin aldýðý kararla okullarýn açýldýðý gün oplu aþým araçlarý (ÝETT, ÝDO, Þehir Halarý, Tramvay, Mero ve Hafif Mero) saaleri arasýnda ücresiz hizme verecek. Ýs an bul da, o kul la rýn a çýl ma sý do la yý sýy la ge le cek haf a ra fik sý ký þýk lý ðý ný en a za in dir mek i çin kam yon la rýn ra fi ðe çý ký þý na ký sý la ma ge i ri le cek. Ýs an bul Bü yük þe hir Be le di ye sin den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Ýs an bul da o kul la rýn a çý la ca ðý haf a ra fi ðin yo ðun ol du ðu sa bah i le ak þam sa a le ri a ra sýn da a ðýr o naj lý kam yon la rýn çev re yol la rý na gi ri þi ya sak lan dý. U la þým Ko or di nas yon Mer ke zi nin (U KO ME) al dý ðý ka rar doð rul u sun da, i zin ve ri len kam yon lar ha ri cin de, çev re yol la rý ve bo ðaz köp rü le ri ne kam yon gi ri þi ya sak lan dý. Tra fik yo ðun lu ðu nu a zal mak i çin, D-100 Ka ra yo lu, TEM o o yo lu ve bun la rýn bað lan ý yol la rý na, sa bah i le ak þam sa a le ri a ra sýn da, kam yon, ýr, çe ki ci ler ve a kar ya ký an ker le ri gi re me ye cek. Þe hir i çi nak li ye ya pan ve ran si ge çen büün a ðýr va sý a lar i le sa a le ri a ra sýn da o o yol ve ka ý lým nok a la rý ný kul la na bi le cek. Bi rin ci Bo ðaz Köp rü sü nde ki kam yo ne ve kam yon gi riþ ya sa ðý (res mi pla ka lý a raç lar ha riç) 24 sa a uy gu la ný yor. Ýsanbul / aa-cihan

6 6 YE NÝ AS YA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR HA BER Nurcu olmak suç mudur? VÝ RA BÝS MÝL LAH VEH BÝ HO RA SAN LI veh bi ho ra san il.com Yük sek As ke rî Þû râ i le or du dan a ý lan su bay la rýn du - rum la rý nýn ar ý þýl dý ðý Ýs ke le-san cak i sim li a çýk o u - rum prog ra mýn da bir su al i le kar þý kar þý ya kal dým. Prog ram su nu cu su ve yö ne i ci si Sa yýn Er han Çe lik, her - han gi bir gu ru ba ü ye o lup ol ma dý ðý mý, sor du. Ben de, genç li ðim den be ri Be di üz za man Sa id Nur - sî nin e ser le ri ni o ku du ðu mu ve çok is i fa de e i ði mi söy le ye rek bu e ser le ri o ku yan la ra op lu mu muz da Nur cu a dý nýn ve ril di ði ni ve be nim de bu gu rup an sa yý la bi le ce ði mi, i fa de e im. A çýk o u ru mun ko nu su YAÞ ze de le rin mað du ri ye - le ri nin di le ge i ril me si ol du ðun dan do la yý böy le bir ce - va býn din dar su bay la rýn or du dan a ýl ma sý na bir ge rek - çe ve mal ze me o la bi le ce ði ni söy le yen ar ka daþ la rým ol - du. Ha a a kýy ye yap mam ge rek i ði ni zi ra bir ce ma a e men sup o lan la rýn or du da gö rev yap ma sý nýn doð ru ol - ma dý ðý ný, bun la rýn or du dan a ýl ma sý nýn da hak lý ol du - ðu nu an la ma ya ça lý þan es ki mes lek aþ la rým ol du. Bu na mu ka bil sa yý sýz ki þi ve ar ka da þým e ðip bük me - den çok gü zel bir ce vap ver di ði mi söy le ye rek eb rik ve e þek kür le ri ni i le i. Bu ko nu i le il gi li o la rak dü þün ce le ri mi o ku yu cu la rým la pay laþ mak is i yo rum. Her þey den ön ce di nî e ser le ri o ku - mak ve di nî bir ce ma a e men sup ol mak ka a ve as la suç de ðil dir. Di nî ve i ma nî ko nu lar da el be e bu ko nu da uz - man o la rak bi li nen â lim le re mü ra ca a e di le cek ir. A hi re, i man ve i ba de ko nu sun da doð ru dü rüs ab des al ma sý ný bil me yen bir ko mu a na mý so ru so ru la cak, o nun dü þün - ce si ne gö re mi ha re ke e di le cek? Bu ka dar saç ma bir þey o la bi lir mi? El be e as rý mý zýn en bü yük has a lý ðý o lan i - nanç sýz lýk ba ak lý ðýn dan kur ul mak i çin Be di üz za man ýn e ser le ri ne mü ra ca a e di le cek ir. Bu na mu ka bil as ker lik mes le ði ni pro fes yo nel o la rak ya - pan su bay ve as su bay lar, mes le kî ko nu lar da el be e ko - mu an la rý na mü ra ca a e de cek üs rü be ler de ki yö ne i ci - ler den al mýþ ol du ðu e mir le ri e red dü süz o la rak ye ri ne ge - i re cek ir. Ak si ni dü þü nen bir in sa nýn si lâh lý kuv ve ler de gö rev yap ma sý doð ru de ðil dir. Za en i þi ni eh li ne ver mek Pey gam be ri mi zin (a.s.m) bir em ri dir. Her ko nu da ih i sas sa hi bi ve so rum lu luk po zis yo nun da bu lu nan la rýn söz le ri de ðer li dir. Sap la sa ma ný ka rýþ ýr ma mak ge re kir. Be di üz za man a 100 yýl ön ce so ru yor lar: Her þey den ev - vel, bi ze lâ zým o lan ne dir? Ce vap o la rak doð ru luk der. Da ha son ra ya lan söy le - me mek, ü çün cü o la rak da sýdk, ih lâs, sa da ka, se ba ve e sa nü ün bi ze ge rek li ol du ðu nu söy ler. Gö rül dü ðü gi bi her üç ce vap a da doð ru lu ðun ö ne min den bah se miþ ir. Zi ra i ma nýn ma hi ye i nin doð ru luk ol du ðu nu, Al lah a o lan i nanç sýz lý ðýn i se ya lan cý lýk an kay nak lan dý ðý ný i fa de e der. E ve, Eh li Sün ne, a kýy ye yap ma yý, ya ni i nan ma dý ðý ve sev me di ði hal de i nan mýþ ve sev miþ gi bi gö rün me yi red de - der. Þiî lik mez he bi bu na ce vaz ver se de Ý ma m-ý A zam mez he bi ne u yan biz le re uy maz. Gü nah ýr, ya sak ýr. Bir Müs lü man, e ðer ce vap ver di ði ak dir de güç du ru ma dü þe ce ði ni zan ne di yor sa en faz la sus ma hak ký ný kul la nýr. Fa ka as la ya lan söy le mez. Ýþ e 14 a sýr dýr in san la rýn kalp le - ri ni ka za na rak on la rýn ö bek ö bek Ýs lâ ma geç me sin de ki e - sas o lan sýr bu dur. Ýs lâ mi ye sa nýl dý ðý nýn ak si ne ký lýç zo - ruy la de ðil gö nül le ri feh e de rek ya yýl mýþ ýr. Ýs lâ mi ye in ve o nun en ö nem li mü ra ca a ki a bý o lan Kur ân-ý Ke rim in gü nü müz de ki en gü zel ef si ri o lan Ri sâ - le-i Nur Kül li ya ý, en deh þe li has a lýk o lan din siz li ðin en bü yük düþ ma ný dýr. Be di üz za man ýn bu ha ri ka ef si ri ni o - ku yan in san lar i man la rý ný ak vi ye e de rek ce mi ye i mi ze fay da lý bi rer un sur ha li ne gel mek e dir ler. A dam öl dü re rek hap se gir miþ bir mah kûm bu e ser le ri o ku duk an son ra ah a ku ru la rý ný bi le öl dür mek en kork - ma ya baþ la mýþ ýr. Bu nun gi bi bin ler ce ör nek mev cu ur. E ðer ben i ma ný mý mu ha fa za e mek is i yo rum di yen var - sa o na ve ri le cek en gü zel e ser Nur kül li ya ý dýr. Bu e ser le ri o ku mak ve i ma ný ný kuv ve len dir mek suç o la maz. Za en bin ler ce mah ke me bu ko nu da ka rar ver - miþ di dik di dik e dil me si ne rað men bu e ser ler de suç un su ru bu la ma dýk la rý ný i i raf e miþ ler dir. As ker ve ya her han gi bir me mu run bu e ser le ri o ku - ya rak di ni ne o lan i nan cý ný ko ru ma sý ve mu ha fa za e - me si kim se yi ra ha sýz e me me li dir. On la rý þu cu-bu cu di ye rek ka ra la mak, iþ le ri ne hak sýz ye re son ver mek bü - yük bir yan lýþ ve zu lüm dür. E ðer bir ki þi, i þi i le il gi li ku ral la ra uy mu yor ve gö re vi - ni ak sa ý yor i se ya pýl ma sý ge re ken çok ba si ir. Ön ce lik - le o ki þi i kaz e di lir. Yok, e ðer fay da ver mi yor i se i da rî ve ad lî ma kam la ra mü ra ca a e di le rek ya sal iþ lem ya pý lýr. Yok sa sen þu na i na ný yor sun, dü þün ce le rin yan lýþ di ye - rek suç la ma yap mak ha a na maz ký lý yor sun ve ya e - þin ba þör ü sü a ký yor di ye rek in san la rýn i þi ne son ver - mek en ha fif i fa de si i le vic dan sýz lýk ýr. Ýþ e bu yüz den se ni or du dan a an la ra ge rek çe ver din di ye i kaz e den dos la rý ma Ri sâ le le ri o ku ma nýn as la suç ol - ma dý ðý ný, bu nu i fa de e me nin de yan lýþ ol ma dý ðý ný söy le - mek is e rim. Ar ýk 2010 yý lý ný da hi ge ri de bý ra ký yo ruz. Yer siz kor ku ve ev ham lar dan kur ul ma mýz ge re ki yor. E - ðer i nanç la rý nýn ge re ði ni ye ri ne ge i ren le re suç lu o la rak ba kan lar var i se bu on la rýn ku su ru ve a yý bý dýr. On la rýn key fi i çin doð ru luk an vaz ge çil mez, ves se lâm 149 bin öð re me ne ih i yaç var EÐÝTÝM-BÝR-SEN GENEL BAÞKANI AHMET GÜNDOÐDU, 149 BÝN ÖÐRETMENE, 76 BÝN DERSLÝÐE VE 30 BÝN HÝZMETLÝYE ÝHTÝYAÇ OLDUÐUNU KAYDETTÝ. Ah me Gün doð du FATÝH KARAGÖZ ANKARA EÐÝTÝM-Bir-Sen Ge nel Baþ ka ný Ah me Gün doð du, KPSS so nuç la rý ü ze rin de ki ar ýþ ma yü zün den 30 bin öð re me nin a a ma sý nýn er e len me si nin e ði im-öð re - i min baþ la ma sýy la öð re men ih i ya cý o lan o kul lar da cid dî sý kýn ý lar o luþ u ra ca ðý ný söy le di. Gün doð du, 149 bin öð re me ne, 76 bin ders li ðe ve 30 bin hiz me li ye ih i yaç ol du ðu nu kay de i e ði im-öð re im yý lý nýn baþ la ma sý do la yý - sýy la bir a çýk la ma ya pan Ah me Gün doð du, E ði i min pek çok so ru nu çö züm bek li yor; e ði im ci le rin ken di - le ri ni e ði im hiz me i ne o dak la ma sý na en gel o lan pek çok so ru nu de vam e di yor. An cak so run suz bir Tür ki - ye ye gi den yol da mil le in be lir le yi ci li ðiy le a ý lan güç lü a dým lar, e ði i min ve e ði im ci nin so run la rý nýn çö zü - mü ne i liþ kin u mu va a e di yor de di. 149 BÝN ÖÐ RET ME NE, 76 BÝN DERS LÝ ÐE ÝHTÝYAÇ VAR Tür ki ye ge ne lin de 149 bin öð re men a çý ðý bu lun - du ðu nu, bu nun la bir lik e bin öð re men a - da yý nýn da a a ma bek le di ði ni i fa de e den Ah me Gün doð du, öð re men a çý ðý nýn gi de ril me si i çin en az 100 bin öð re men a an ma sý ge rek i ði ni söy le di. Ö zel lik le Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu böl ge le rin - de öð re men a çý ðý ol duk ça faz la ol du ðu nu bil di ren Gün doð du, bu böl ge ler de ça lý þan öð re men le re üc - re an la mýn da po zi if ay rým cý lýk ya pý la rak, il le rin du ru mu na gö re az mi na ö den me si ge rek i ði ni i fa - de e i. Ders lik ba þý na or a la ma 28 öð ren ci düþ me si i çin op lam da 76 bin ders li ðe ih i yaç bu lun du ðu nu da söy le yen Gün doð du, bu a çý ðýn gi de ril me si yö - nün de ça ba gös e ril me si ge rek i ði ni söy le di. HAC HEYECANINI ÞÝMDÝDEN YAÞAMAYA BAÞLADILAR Sa ban cý Mer kez Ca mi i nde ki se mi ne re kaýlan hacý adaylarýna hafada üç gün üçer saa seminer veriliyor. FO TOÐ RAF: CÝ HAN ADANA DA hac se mi ner le ri baþ la dý. Di ya ne Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ve ya a cen e or ga ni zas yon la rýn dan bi ri ne ke sin ka yý yap ý ran ha cý a day - la rý Sa ban cý Mer kez Ca mi i nde ki se mi ne re ka ýl dý. Haf a da üç gün ü çer sa a o lan ve 10 E kim de so na e re cek se mi ne re ka ý lan la rýn he - ye can lý ol duk la rý göz len di. A da na Müf ü sü Ýs ma il Can bo la, Ra ma - zan gi bi ö nem li i ba de mev si min den çý kýp ye ni bir i ba de mev si mi - ne gi ril di ði ni be lir e rek, Ýs lâ mýn þar la rýn dan o lan hac ca gi me yi Rab bim her Müs lü ma na na sip e sin. Ý ba de be de ni, ma lî ve hem be de ni hem ma lî ol mak ü ze re ü çe ay rý lýr. Hac i ba de i ni ya pa bil me - Gazzeli kalp hasasý bebek yoðun bakýmdan çýkarýldý TEDAVÝSÝNÝN sür dü rül me si a ma - cýy la Tür ki ye ye ge i ri len Gaz ze li kalp has a sý be be ðin yo ðun ba kým - dan çý ka rýl dý ðý bil di ril di. Dr. Si ya mi Er sek Gö ðüs Kalp ve Da mar Cer ra - hi si E ði im ve A raþ ýr ma Has a ne si Baþ he ki mi Prof. Dr. Ýb ra him Ye ke - ler yap ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Sað lýk Ba kan lý ðý i le Dr. Abd Al A ze er - Al Ran e ey Ço cuk Has a ne si a ra sýn da - ki res mî ya zýþ ma lar dan son ra A li F. S. Zuh ri Se ham ad lý be be ðin ön ce ki gün has a ne le ri ne am bu lans u çak la rans fer e dil di ði ni kay de i. Has a ne - nin pe di a rik kar di yo lo ji ve kalp da - mar cer ra hi si yo ðun ba kým ü ni e si - ne ya ý rý lan be be ðin do ðum sal kalp has a lý ðý bu lun du ðu nu i fa de e den Ye ke ler, a cil a me li ya a ih i ya cý ol - ma yan has a nýn ge nel du ru mu nun i yi ol du ðu nu ve ha ya i bul gu la rý nýn dü zen li sey re i ði ni ak ar dý. Ye ke ler, ilk e ap a ya pý lan e ko kar di yog ra fi e ki ki ne i ce sin de kal bin sað ku lak - çýk ve sað ka rýn cýk a ra sýn da ki ka pa - ðýn ol ma dý ðý, her i ki ku lak çýk ve ka - rýn cýk a ra sýn da ki du var da i se bi rer a - de de lik ol du ðu nun belirlendiðini be lir e rek, i ki ve ya üç a þa ma lý a me li - ya plan la nan has a nýn ön ce ki gün sa a e ser vis e a kip e dil mek ü ze re yo ðun ba kým dan çý ka rýl dý ðý ný kay de i. Ser vis ka ýn da ek ki þi lik o - da da, an ne-ba ba sýy la ka lan has a nýn a ki bi nin ya pýl dý ðý ný vur gu la yan Ye - ke ler, ö nü müz de ki gün ler de ilk a - me li ya ý plan la nan has a nýn son du - ru mu nun a ci li ye i çer me di ði ni bil - dir di. Ýs an bul / a a miz i çin hem bel li bir zen gin li ði mi zin ol ma sý hem de sað lý mý zýn i yi ol ma sý ge rek mek e dir. Hac hem be den hem de mal i le ya pý lan bir i - ba de ir. Hac ca gi de cek kim se le rin A da na dan baþ la ya rak yol cu luk es na sýn da, Mek ke ve Me di ne de hac gö re vi ni ye ri ne ge i rir ken bir - çok hu su sa dik ka e me si ge re ki yor de di. Se mi ner de Hac ve Um re Mü dü rü Ha san Kök a ra fýn dan gö rün ü ler eþ li ðin de hac me na si ki, be þe rî mü na se be le ri i le i da rî ko nu lar iþ len di. 10 E kim e ka dar sü re - cek se mi ner ler de Ýl Müf ü sü Ýs ma il Can bo la ýn ya ný sý ra Müf ü Yar dým cý la rý da gö rev a lý yor. Adana / cihan 95 yýl son ra i ba de e a çýl dý Ta ri hî Van Ka le si nin zir ve sin de bu lu nan Sü ley man Han Ca mi i, 476 yýl a ra dan son ra sa man, uz ve kül - le rin kul la nýl dý ðý ö zel bir ça mur ka rý þý mýy la res o re e dil di. En son 95 yýl ön ce na maz ký lý nan a ri hî ca mi, ön ce ki gün Cu ma na ma zý i le ye ni den i ba de e a çýl dý. A çý lý þý Van Va li si Mü nir Ka ra loð lu yap ý. Ta ri hî ca - mi nin büün mas raf la rý nýn Van Va li li ði Ö zel Ý da re a ra fýn dan kar þý lan dý ðý ný söy le yen Va li Ka ra loð lu, Da ha ön ce den söz ver di ði miz gi bi 17 Ey lül de a ri hî Sü ley man Han Ca mi i ni i ba de e aç ýk. As lý na uy gun bir þe kil de ya pý lan ca mi üm zor þar la ra rað men za - ma nýn da ye iþ i ril di. E me ði ge çen her ke se e þek kür e di yo rum de di. Van / cihan HA BER LER O KUL LA RA BÜT ÇE AY RIL MA LI DIR A A ya i kin ci lik ö dü lü EN i yi in er ne si e le ri nin ö dül len di ril di ði 8. Al ýn Ö rüm cek Web Ö dül le ri sa hip le - ri ni bul du. Ku ru çeþ me A re na da dü zen le - nen ö dül ö re nin de, 2009 yý lý nýn En Ý yi Web Si e si Ö zel Ö dü lü, Va de li Ýþ lem ve Op si yon Bor sa sý nýn ne dir.org si e si nin ol du. Top lam 33 ka e go ri de ö dül da ðý ý lan ge ce de in er - ne si esi, En Ý yi E ri þi le bi lir Web Si e si Ö - zel Ö dü lü nü ka zan dý. Tö ren de Türk Ha va Yol la rý, web ad - re siy le En Ý yi Ku rum sal Web Si e si ka - e go ri sin de ö dül a lýr ken TTNET, in er ne si e siy le Te le ko mü ni kas yon ka e go ri sin de ö dü - le lâ yýk gö rül dü. Ha ber ka e go ri sin de bi - rin ci lik ö dü lü NTVMSNBC ye a i nvmsnbc.com si e si ne ve ri lir ken A na do lu A - jan sý a.com.r in er ne si e siy le i - kin ci ol du. Tö ren de ko nu þan Do ruk Ne Ge nel Mü dü rü Gök han Erk man, bu or ga - ni zas yon la çok ye ni ve çok fark lý pro je ler or a ya çýk ma ya baþ la dý ðý ný i fa de e de rek, Al ýn Ö rüm cek ya rýþ ma sý nýn Tür ki ye nin en pres ij li ö dül le rin den bi ri ha li ne gel di - ði ni söy le di. Ýs an bul / a a Malaya da silâhlý kavga MALATYA DA so pa, bý çak ve si lâh la rýn kul la nýl dý ðý kav ga da i ki ki þi ya ra lan dý. A - lý nan bil gi ye gö re, Ý nö nü Cad de si ü ze rin - de i ki grup a ra sýn da he nüz be lir le ne me - yen bir sebep le kav ga çýk ý. Si lâh, bý çak ve so pa la rýn kul la nýl dý ðý kav ga ya mü da ha le e den po lis i ki ki þi yi gö zal ý na a lýr ken ba - ca ðý na i sa be e den mer mi ve bý çak dar - be le riy le ya ra la nan i ki ki þi am bu lans la Ma la ya Dev le Has a ne si ne kal dý rýl dý. O lay ye rin den ka çan ba zý ki þi le rin de ya - ka lan ma sý i çin ça lýþ ma baþ la an po lis çev re den suç a le i so pa ve bý çak lar op la - dý. Ö e yan dan boþ ko van lar ü ze rin de ya - pý lan ça lýþ ma ne de niy le ra fi ðe ka pa nan yol, bir sü re son ra ye ni den a çýl dý. O lay la il gi li so ruþ ur ma baþ la ýl dý. Ma la ya / a a Ýsanbul da bu yollara dikka Gün doð du, ba ðýþ a dý al ýn da ve li ler den pa ra op lan ma sý - ný doð ru bul ma dýk la rý ný da vur gu la ya rak, Her ka yý dö - ne min de ba ðýþ a dý al ýn da ve li ler den pa ra op lan ma sý, baþ a mad dî du ru mu i yi ol - ma yan ve li ler ol mak ü ze re op lum da ra ha sýz lý ða ne - den ol mak a dýr. Ba kan lýk, bu nun ö nü ne geç mek i çin o kul la ra bel li bir bü çe a yýr - ma lý, ih i yaç lar bu bü çe den kar þý lan ma lý dýr ek li fin de bu lun du. ÝS TAN BUL DA bu gün dü zen le ne cek 19 Ey lül Ga zi le ri Gü nü faaliye le ri i le 22. U - lus la ra ra sý Kâ i bim Þen lik le ri A le izm Yol Ya rý þý do la yý sýy la ba zý yol lar ra fi ðe ka pa ý la cak. Ýs an bul Em ni ye Mü dür lü - ðün den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Ga zi le ri Gü nü faaliye le ri dolayýsýyla bu - gün sa a dan i i ba ren Be yoð lu nda Sý ra sel vi ler, Gü müþ su yu ve Me e cad de - le ri i le Tak sim Mey da ný ve bað lan ý yol la - rý ra fi ðe ka pa ý la cak. Sü rü cü ler ka pa ý lan yol la ra al er na if o la rak, Sa hil Yo lu, Ters - ha ne Cad de si, Mec lis-i Me bu san Cad de si, Tar la ba þý Bul va rý i le Do lap de re Cad de si ni kul la na bi le cek. Bu a ra da, ay ný gün Üs kü dar Þem si pa þa-ha rem sa hi lin de ya pý la cak 22. U lus la ra ra sý Kâ i bim Þen lik le ri A le izm Yol Ya rý þý se be biy le sa a dan i i ba ren Ha rem Dö nel Kav þak Üs kü dar is i ka me i, Sa la cak Ýs ke le Cad de si, Þem si pa þa Bas - on So kak sa hi le bað lan ý, Þem si pa þa Cad de si Öð dül So kak, Ha ki mi ye i Mil li - ye Cad de si (Ba la ban Mey dan O o büs Du rak la rý Dö nüþ le ri) ra fi ðe ka pa ý la cak. Ka pa ý la cak yol la ra al er na if o la rak Do - ðan cý lar Halk, Tu nus Ba ðý ve Týb bi ye cad de le ri be lir len di. Ýs a nu bul / a a

7 YE NÝ AS YA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR DÜNYA 7 HABERLER Savaþ mesajlarýna hayýr ATÝNA GAZETECÝLER CEMÝYETÝ BAÞKANI PANOS SOMBOLOS, SAVAÞTAN ÇIKAR SAÐLANMA- DIÐINI BELÝRTEREK, ''SAVAÞ MESAJLARINA HAYIR. SAVAÞTAN ÇIKAR YOK BÝZLER ÝÇÝN'' DEDÝ. Ýran Cumhurbaþkaný Ahmedinejad, Suriye Cumhurbaþkaný Beþþar Esad ile Þam'da bir araya geldi. FOTOÐRAF: AA Mahmud Ahmedinejad, Beþþar Esad ile görüþü n ÝRAN Cum hur baþ ka ný Mah mud Ah me di ne jad, Þam a i ki sa a lik bir zi ya re e bu lu na rak Su ri ye Cum hur baþ ka ný Beþ þar E sad i le bi ra ra ya gel di. Su ri ye ba sý nýn da yer a lan ha ber le re gö re, ye rel sa a le sa bah 07:30 ci va rýn da Tah ran dan Þam a ge len Ah me di ne jad, E sad i le Þam U lus la ra ra sý Ha va li ma nýn da kah val ý e de rek i ki ül ke i liþ ki le ri nin ya ný sý ra böl ge sel ko nu la rý da de ðer len dir di. E sad ve Ah me di ne jad ýn Þam-Tah ran i liþ ki le ri çer çe ve sin de, u lus la ra ra sý pla form da or ak çý kar la rý il gi len di ren ko nu lar da gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lun duk la rý be lir il di. Ý ki ül ke a ra sýn da ki mev cu e ko no mik i liþ ki le rin da ha da i ler le il me sin de hem fi kir o lan E sad ve Ah me di ne jad ýn pe rol, do ðal gaz ve u rizm a lan la rý na a ðýr lýk ver dik le ri i fa de e dil di. Ha ber le re gö re, böl ge sel ko nu la rý da e le a lan i ki li der, Fi lis in me se le si ve Lüb nan da ki son ge liþ me le ri de de ðer len dir di. Þam/aa Polonya, Çeçen lider Zakayev i serbes býraký n POLONYA Po lon ya ma kam la rý, Rus ya a ra fýn dan kýr mý zý bül en le a ra nan ve ön ce ki gün Var þo va ha va a la nýn da u uk la nan ay rý lýk çý Çe çen li der Ah med Za ka yev i ser bes bý rak ý. TVN24 e le viz yo nun ha be ri ne gö re, ser bes bý ra ký lan Za ka yev, mah ke me çý ký þýn da Rus ça yap ý ðý a çýk la ma da, Po lon ya nýn de mok ra ik de ðer le re bað lý bir ül ke o la rak kal dý ðý ný gör mek en bü yük mem nu ni ye duy du ðu nu söy le di. Te le viz yon ka na lý nýn ha be ri ne gö re, mah ke me, Ýn gil e re nin Za ka yev e si ya sî sý ðýn ma hak ký a ný ma sý ný gö zö nü ne a la rak ser bes bý rak ý. Av ru pa da sür gün de ya þa yan Çe çen li der Za ka yev, hak kýn da ki u lus la ra ra sý u uk la ma em ri se be biy le Po lon ya da u uk lan mýþ ý. Po lon ya po lis söz cü sü Ma ri usz So ko lows ki, Za ka yev in baþ ken Var þo va da bir ev den ay rý lýr ken u uk lan dý ðý ný ve sav cý lýk ça sor gu lan dý ðý ný söy le miþ i. Ýn gil e re de ya þa yan Za ka yev, Çe çen kon fe ran sý i çin Po lon ya ya gel miþ i. Za ka yev, e rör le bað lan ý lý ol du ðu ge rek çe siy le Mos ko va yö ne i mi a ra fýn dan a ra ný yor du. Varþova/aa Genelkurmay eski baþkaný yolsuzlukan suçlu bulundu n SRÝ LANKA DA as ke ri mah ke me, es ki Ge nel kur may Baþ ka ný Sa rah Fon se ka yý yol suz luk an suç lu bul du. Hü kü me söz cü sü Lakþ man Hu lu gal la, as ke ri mah ke me nin Fon se ka i le il gi li hük mü nü Dev le Baþ ka ný na gön der di ði ni, Fon se ka i çin ve ri le cek ce za nýn Dev le Baþ ka ný nýn o na yýn dan son ra a çýk la na ca ðý ný be lir i. Fon se ka, mal ze me a lý mýn da as ke ri pro se dür le ri a la mak ve da ma dý nýn ya pý lan an laþ ma lar da yer al ma sý ný sað la mak la suç la ný yor du. Sa rah Fon se ka, da ha ön ce de gö rev yap ý ðý sü re i çin de si ya se e ka rýþ mak an suç lu bu lun muþ u. Fon se ka nýn rü be le ri en zil e dil miþ, e mek li ma a þý ke sil miþ i. Sri Lan ka da O cak a yýn da ya pý lan cum hur baþ ka ný se çi min de Ma hin da Ra ja pak sa nýn ra ki bi o lan Fon se ka, bu se çi mi kay be me si nin ar dýn dan 8 Þu ba a as ke ri mah ke me ce u uk lan mýþ ý. Fon se ka, u uk lan ma sý nýn ar dýn dan, ni san a yýn da ya pý lan ge nel se çim le re mu ha le fe par i sin den ka ý la rak mil le ve ki li se çil miþ i. As ke ri mah ke me nin al dý ðý ka ra rýn Fon se ka nýn mil le ve kil li ði ü ze rin de e ki si bu lun mu yor. Kolombo/aa Fran sýz lar i i bar kay be i n FRANSA'DA dü zen le nen bir ka mu o yu a raþ ýr ma sý na gö re, seç men le rin yüz de 71 i, Ro man lar ý op lu ca sý nýr dý þý e me gi ri þi miy le ya þa nan ge liþ me le rin ar dýn dan, ül ke nin yur dý þýn da ki i i ba rý nýn düþ ü ðü i nan cý ný a þý dý ðý ný or a ya koy du. I fop a raþ ýr ma mer ke zi nin an ke i ne gö re, seç men le rin 27 si Fran sa nýn yur dý þýn da ki i i ba rýn da bir de ði þik lik ol ma dý ðý ný dü þü nü yor. An ke e ka ý lan la rýn sa de ce yüz de 2 si, Fran sa nýn i i ba rý nýn bu ge liþ me ler le ar ý ðý gö rü þü nü a þý yor. Fran sýz hü kü me i, Ro man la rý op lu þe kil de sý nýr dý þý e i ði i çin yur i çin de ve dý þýn da ser e leþ i ri le re he def o lu yor. AB yö ne i ci le ri a ra fýn dan ser bir þe kil de ký na nan Fran sa, Ro man la rý sý nýr dý þý e me po li i ka sýn dan vaz geç me mek e ýs rar lý gö rü nü yor. Fran sa, o cak a yý ba þýn dan bu ya na 8 bin den faz la Ro ma ný, Ro man ya ve Bul ga ris an a gön der di. Tem muz so nun dan i i ba ren gön de ri len le rin sa yý sý nýn bi ni geç i ði be lir i li yor. Paris/aa GRAND E fes Swis so el de dü zen le nen 6. Türk-Yu nan Med ya Kon fe ran sý kap sa mýn da ger çek leþ i ri len Türk-Yu nan Ý liþ ki le ri nin Ý yi leþ i ril me sin de Med ya nýn Ro lü ko nu lu o u rum da ko nu þan A i na Ga ze e ci ler Ce mi ye i Baþ ka ný Pa nos Som bo los, Yu nan lý ga ze e ci le rin se lâm la rý ný Türk mes lek aþ la rý na i le i. Yu na nis an da þu an da ya þa nan kriz den med ya nýn muz da rip ol du ðu nu, bü yük geç mi þi o lan ga ze e le rin bi le e mel le ri nin sar sýl dý ðý ný, iþ en a ýl ma la rýn çok sýk ras la nan bir o lay ol du ðu nu, iþ siz ga ze e ci sa yý sý nýn 5 ka ar ý ðý ný i fa de e den Som bo los, kri zin e ki siy le ge le nek sel ga ze e le rin ar ýk ha ya la rý ný sür dü re me ye ce ði ni an la ý. Ga ze e ci le rin sos yal so rum lu luk o la rak ka mu o yu nu ay dýn la ma gö re vi nin ol du ðu nu vur gu la yan Som bo los, þöy le ko nuþ u: Af ga nis an da dü zen le nen par la men o se çim le - rin de oy ver me iþ le mi baþ la dý. Af ga nis an da ki se çim mer kez le ri ye rel sa a le dün sa a de res men a çý lýr ken, ül ke nin çe þi li ken le rin de fü ze sal dý rý la rý dü zen len di ði ne i liþ kin ha ber ler gel me - ye de vam e di yor. Baþ ken Ka bil e dü zen le nen fü ze sal dý rý sý nýn ar dýn dan, Ce la la bad þehrin de de fü ze sal dý rý sý ol du ðu bil di ril di. Nan gar har vi la ye söz cü sü Ah med zi ya Ab dül za i, Ce la la bad þehrin - de ki bir as ke ri üs se fü ze sal dý rý sý dü zen len di ði ni du yur du. Af - gan po lis ye ki li si Mu - ham med Ýb ra him de da ha ön ce yap ý ðý a - çýk la ma da, bir fü - Her bi ri mi zin ça lýþ ý ðý a lan da ka mu o yu na ba rýþ me sa jý ve bir lik e lik me sa jý ný ve re bil mek çok ö nem li. Bu an lam da bi zim ro lü müz ger çek en be lir le yi ci. Uç la ra kaç ma dan þid de e da yan ma yan doð ru ha ber le ri o ku yu cu ya, din le yi ci ye, se yir ci ye u laþ mak e li miz de dir. Sa vaþ me saj la rý na ha yýr. Sa vaþ an çý kar yok biz ler i çin. Uç nok a la ra var ma mak he de fi miz ol ma lý dýr. E ge ü ze rin de sa vaþ u çak la rý nýn uç ma sý kim se nin is e di ði bir o lay de ðil dir. Sý ra dan Yu nan lý, Türk va an daþ lar bu sa vaþ a mos fe ri ni sür dü re bil mek uð ru na sarf e di len pa ra nýn baþ ka yer le re sarf e dil me si ni is e mek e dir ler. Bu du rum böy le de vam e de mez. E ko no mi ye o lan za ra rý çok bü yük. Ar ýk ba rýþ i çin de bir lik e ya þa ma yý öð ren me miz la zým. Þim di ye ka dar sü re ge len re ji mi a - Afganisan sandýk baþýnda ze nin ye rel sa a le sý ra la rýn da, Af ga nis an Baþ kan lýk Sa ra yý i le NA TO ka rar gâ hý ve ABD Bü - yü kel çi li ði nin bir kaç blok ö e sin de ki Af ga nis an dev le e le viz yo nu is as yo nu nun av lu su na i sa - be e i ði ni be lir miþ i. Af ga nis - an da ki par la men o se çim le ri ne ka ý lan 2500 ka dar a day, par - la men o da ki 247 mil le ve - kil li ði ni ka zan mak i çin ya rý - þý yor. Ka bil/a a BM, Pakisan a 2 milyar dolarlýk yardým isedi BM, yak la þýk 21 mil yon ki þi nin sel fe lâ ke in den e ki len di ði Pa kis an a yar dým i çin ü ye ül ke ler den 2 mil yar do lar lýk yar dým is e di. 2 mil yar do la rýn, BM nin bu gü ne ka dar bir fe lâ ke i çin ü ye ül ke ler den is e di ði en bü yük ra kam ol du ðu be lir i li yor. BM, 11 A ðus os a da Pa kis an a yar dým e mek a ma cýy la 460 mil yon do lar lýk yar dým çað rý sýn da bu lun - muþ u. BM den ya pý lan a çýk la ma da, 2 mil yar do la rýn bun dan son ra ki 12 ay i çin de fe lâ ke en za rar gö ren 14 mil yon ki þi nin ih i yaç la rý ný kar þý la ma da ve a rým, e ði im, sað lýk ve op lum sal pro je ler de kul la ný la ca ðý bil di ril di. BM Ge nel Sek re e ri Ban Ki-mun un in sa nî iþ ler den so rum lu yar dým cý sý Va le ri e A mos yap ý ðý a çýk la ma da, Ken di ü ze ri mi ze dü þe ni yap ma lý yýz, bu ra da öy le ce o lan la rý iz le yip, bu bo yu a bir fe lâke e ve in san la rýn a cý la rý na se yir ci ka la ma yýz de di. BM ve ri le ri ne gö re, Pa kis an da ki sel fe lâ ke in de 1700 ki þi öl dü, 1,9 mil yon ev yý kýl dý. BM da ha ön ce bü yük bir dep rem fe lâke i nin ya þan dý ðý Ha i i i çin 1,5 mil yar do lar lýk yar dým a le bin de bu lun muþ u. Birleþmiþ Milleler /aa ma men de ðiþ ir me za ma ný gel di. Tür ki ye Ga ze e ci ler Ce mi ye i Baþ ka ný Or han E rinç i se Yu na nis an lý mes lek aþ la rýy la bir a ra ya gel mek en duy du ðu mem nu ni ye i di le ge i re rek, 6. kere ya pý lan bu op lan ý la ra ye ni le ri nin ek len me si ni, ör gü o la rak ba zý ça lýþ ma lar yap ma ya ha zýr ol duk la rý ný kay de i. DÝ ÐER KO NUÞ MA LAR O u ru mun baþ kan lý ðý ný ya pan ga ze e ci-ya zar Nur Ba ur, 1995 yý lýn da Hür ri ye ga ze e si nin A i na Tem sil ci si o la rak bu ül ke ye gi i ði ni, i ki ül ke a ra sýn da ki i liþ ki le rin 15 yýl da bü yük me sa fe ler ka e i ði ni söy le di. Hür ri ye ya za rý Fe rai Týnç i se Kar dak ka ya lýk la rý kri zi ne de ði ne rek, Kar dak kri zi a ma men med ya kri zi dir. Ý ki ül ke yi sa va þýn e þi ði ne gö ü ren bir med ya se nar yo su dur. Bu nun al - Kasýrga vurdu, nükleer esis kapaýldý MEKSÝKA kör fe zi ni vu ran Karl ka sýr ga sýn da 2 ki þi ha ya ý ný kay be i. Ül ke nin ek nük le er e si siy le ba zý pe rol pla form la rý nýn ka sýr ga yü zün den ka pa ýl dý ðý bil di ril di. Ka sýr ga nýn sa hil ke si min den iç ke sim le re i ler le dik çe þid de i ni a zal a rak ro pi kal fýr ý na ya dö nüþ ü ðü, an cak hý zý ný kay be me den ön ce Nax i ca pan ka sa ba sýn da yol aç ý ðý op rak kay ma sýn da 61 ya þýn da ki bir ka dýn la 2 ya þýn - ýn da ya an se bep de her i ki ül ke de ki med ya nýn, e le viz yon la rýn, ga ze e le rin i raj u kun lu ðu nun, u sak lý ðý nýn ö nü ne ge çi le me yen zor la yý cý lý ðý ol muþ ur de di. A i na Ha ber A jan sý Ge nel Mü dü rü Ni ko las Vo u le lis i se Tür ki ye nin son za man lar da dýþ po li i ka da baþ rol oy na ma ya baþ la dý ðý ný, Tür ki ye nin AB ye gir me si ni des ek le dik le ri ni, kom þu ül ke ler le ba rýþ i çin de ya þa yan de mok ra ik ve Av ru pai bir Tür ki ye yi ar zu e ik le ri ni kay de i. Vo u le lis, Yu nan lý ga ze e ci le rin de bi rey sel o la rak Tür ki ye ye gel me si ni is e di. A i na 98.4 Rad yo su Ha ber Yo rum cu su Fo i vos Kar zis, Türk-Yu nan i liþ ki le ri nin çok il gi çe ki ci ol du ðu nu, med ya nýn ko nu mu nu ar ýk de ðiþ ir di ði ni, i ki ül ke a ra sýn da ki kül ü rel ve e ko no mik i liþ ki le rin gi de rek ge liþ i ði ni be lir i. Ýz mir/a a Macarisan, Türkiye yi daha fazla anýacak MA CA RÝS TAN DA fa a li ye gös e ren Türk-Ma car Sa na yi ve Ti ca re O da sý, 2011 yý lýn da AB Dö nem Baþ kan lý ðý ný üs le ne cek o lan Ma ca ris an da ku lis fa a li ye le ri ne baþ la dý. Baþ ken Bu da peþ e de ki Mar ri o O el de Tür ki ye nin Bu da peþ e Bü yü kel çi si Ha san Ke mal Gür ve ü ye le ri i le ye mek li op lan ý dü zen le yen Türk i þa dam la rý, Tür ki ye nin bir an ön ce AB ü ye si o la bil me si i çin sa de ce si ya se çi le rin de ðil Türk i þa dam la rý nýn da ça lýþ ma sý nýn ge rek i ði ni bil dir di. Tür ki ye nin Bu da peþ e Bü yü kel çi si Ha san Ke mal Gür, Ma ca ris an da hem hü kü me in, hem de mu ha le fe par i le rin Tür ki ye dos u ol du ðu nu, Ma ca ris an ýn AB Baþ kan lý ðý Dö ne mi nde es ki sin den çok da ha faz la Tür ki ye yi a ný - a cak ve an la a cak e kin lik ler yap ma ka ra rý al dýk la rý ný a çýk la dý. Türk-Ma car Sa na yi ve Ti ca re O da sý Baþ ka ný Su a Ka ra kuþ da, 2011 yý lý ba þý i i ba rý i le AB Dö nem Baþ ka ný o la cak o lan Ma ca ris an ýn Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne am des ek ver di ði ni, Ma car hü kü me ye ki li le ri ve di ðer par i le rin si ya se çi le riy le ya kýn i liþ ki ler ku ru la rak Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne gi den yo lun ký sal ýl ma sý na ça lý þa cak la rý ný söy le di. Ka ra kuþ, baþ a Ma ca ris an Par la men o su nda ol mak ü ze re si ya se çi ler, i þa dam la rý, bi lim a dam la rý ve si vil op lum ör gü le riy le e mas lar da bu lu na rak Tür ki ye nin AB ne gir me si i çin bu ül ke de ya þa yan Türk i þa dam la rýy la bir lik e üm güç le riy le ça lý þa cak la rý ný a çýk la dý. Bu da peþ e/a a da ki bir kýz ço cu ðu nun öl dü ðü, 2 ki þi nin de ya ra lan dý ðý be lir il di. Karl ka sýr ga sý nýn Ve rac ruz e ya le in de de bü yük ha sa ra yol aç ý ðý, a ðaç la rýn, rek lam pa no la rý nýn ve e lek rik di rek le ri nin dev ril di ði, ba zý ev ler yý ký lýr ken, çok sa yý da e vin ha sar gör dü ðü kay de dil di. Böl ge nin si vil sa vun ma baþ ka ný, Karl ýn, 1955 e ki Ja ne ka sýr ga sýn dan bu ya na e ya le i vu ran en güç lü ka sýr ga ol du ðu nu söy le di. Veracruz/aa

8 8 YE NÝ AS YA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR RÖPORTAJ lfa RUK ÇA KIR lýs MA ÝL TE ZER A li De mi rel, Üs ad Be di üz za man Sa id Nur sî'yi bir kaç de fa zi ya re e den 'Son Þa hi ler'den bi ri. E mek li Assubay Ha va Pi lo o lan A li De mi rel a ða bey, Ri sâ le-i Nur'la rýn ek sir ma ki na sý i le neþ rin de e mek sarf e i ði gi bi, ba sý lan Ri sâ le-i Nur e ser le ri ni kul lan dý ðý u ça ðýy la il den i le de a þý mýþ... Ye ni As ya'nýn ku ru lu þun da da hiz me i o lan A li A ða be yi Ýs an bul Cer rah pa þa'da ki e vin de zi ya re e dip ha ý ra la rý ný din le dik... A li A ða bey, ön ce si zi a ný ya rak baþ la ya lým is er se niz... Adým A li De mi rel. Bur dur i li, Ka ra man lý ka za sýn da doð dum. Köy lü yüz ya ni do ðum lu yum. Kö yü müz de il ko kul, Bur dur da da or a o kul var dý. Ýl ko kul dan son ra Bur dur a or a o ku lu o ku ma ya gi ik. On dan son ra da 1941 se ne sin de Bur dur da li se ol ma dý ðý i çin a ra yý þa gir dik. Li se, De niz li ve An al ya da var dý o za man. O ra la ra gi mek i çin bi zim im kân la rý mýz yok. Ne ya pa cak sýn, in san bir þey ler dü þü nü yor. O za man Türk Ha va Ku ru mu, Ha va Kuv ve le ri na mý na pro pa gan da ya pý yor du. Re sim ler ya pýþ ý rý yor, ha va cý lar la il gi li... Þar lar, o ra dan baþ ka gi de cek ye ri miz ol ma dý ðý ný gös er di. Der ken ba bam de di ki: Sen is er sen, se ni o ku mak i çin uð ra þý rým. Ben de o ku ma yý er cih e im. Türk Ha va Ku ru mu a lý yor ve Ý nö nü ye (Es ki þe hir in il çe si) gö ü rü yor du, o ra da e sis le ri var dý. O za man u sûl öy ley di. Za ma ný ge lin ce Es ki þe hir e gi di yor sun ve o ra da sý nýf la ra a yý rý yor lar. Ma ki nis, el siz, pi lo sý ný fý gi bi sý nýf lar. Pi lo lar Es ki þe hir e, di ðer ký sým la ra ay rý lan lar da baþ ka yer le re gön de ri li yor du. Pla nör le baþ la ý lar bi zi. O ra da 6 ay kal dýk ve C bro ve si al dýk. Na sýl u çul du ðu nu öð re i yor lar. O ra dan bi zi Türk Ha va Ku ru mu nun e sis le ri o lan E i mes gu a gö ür dü ler. O ra da ders gör me ye baþ la dýk ve ay ný za man da da mo or lu ay ya re ler le uç ma ya baþ la dýk. Uç uk ve bir yýl son ra 1942 yý lý nýn Ha zi ran ay la rýn da e sas Ha va O ku lu na gi ik. Ya ni, e sas me zun o la ca ðý mýz, o ku ya ca ðý mýz Es ki þe hir de ki e sis le re gi ik. Ta biî mu a ye ne ler de 1500 ki þi var dý. 94 ki þi pi lo lu ða ay rýl dý. Pi lo o la rak o ra da 2 se ne kal dýk, o ku duk. O ku duk an son ra 1944 yý lý ol du ve Tür ki ye ne re dey se 2. Dün ya Sa va þý na gi ri yor du. Bi li yor su nuz, sa vaþ 1945 e so na er di. Kur a çek ik, bi ze Ýz mir çýk ý. O ra ya gi ik. O ra da pi lo faz lay mýþ, o ra dan 3 pi lo Bur sa ya gi de cek miþ, bu nun i çin ya zý ya zýl dý ðý ný öð ren dik. Biz de o ra ya 3 ki þi gi din ce, he pi mi zi Bur sa ya gön der di ler. Ýz mir e a yin ol du ðu muz hal de Bur sa ya gi miþ ol duk. Ve o ra da uç uk, kaç ýk ha ya de vam e i. Bu za man zar fýn da din le di ya ne le hiç a lâ ka mýz yok u. O kul lar da o ku du nuz, hiç Ýs lâm di niy le il gi li bir bil gi öð ren me di niz mi? Ha yýr, hiç kim se den bu hu sus a, din le di ya ne le il gi li bir þey duy ma dýk. Kim se söy le me di, an la ma dý. Bir ek bay ram lar da, am ca mý zýn oð lu var dý, Ca mi ye gi de lim der di, biz de gi der dik se ne sin de Kü ah ya ya a yi ni miz çýk ý. Ni ye çýk ý? Harp bi in ce dev le Ýn gil e re den 500 a ne ay ya re al dý. Ye ni ye ni a lay lar kur du lar. Biz o ra ya a yin ol duk. Kü ah ya'ya var dýk, hiç bir þey yok. Ha a ça al ve ka þýk la rý mý zý ce bi miz de a þýr dýk, he sap e din. Ye ni ku ru lan bir yer ol du ðu i çin ek sik le ri var dý... Bir ar ka da þým var dý, Ab dul ka dir A ðar is min de, o da pi lo. Ý ki miz de Bur sa dan gel miþ ik. Bir ar ka da þý mýz da var dý, Ha san Coþ kun is min de, o da Mer zi fon dan Kü ah ya ya gel miþ i. O ev li, biz be kâr dýk. Ha ný mý ra ha sýz lan mýþ, mem le ke i ne gön de rin ce e vi bo þal dý. Biz o sý ra lar boþ boþ ge zi yo ruz. Ehl-i dün yay dýk, di ni bil gi miz yok u. Al lah mu ha fa za e i. Ar ka da þý mýz Ha san Coþ kun de di ki: Ya hu Ra ma zan ge li yor, bir o ruç u sak i yi o lur. Ab dul ka dir de di ki: Ye me ði ben ya pa rým. Öy le de yin ce iþ hal lol du. O nun e vi de boþ, ha ný mý mem le ke e gön der miþ i. O ra da o ruç u ma ya baþ la dýk. O ruç u an lar ki þi var dýk. Mil le öð len ye me ði ne gi di yor, biz sö ðü le rin al ý na din len me ye gi di yo ruz. Ýç le rin den A dil Koç a dýn da bir ar ka daþ a ri ka a gir miþ. De niz li li bi riy di. Biz den bir yýl son ra gel miþ i. O nu za en ha va o ku lun da da gö rü yor duk, a ma a nýþ ma mýþ ýk. Ta ri ka a da ken din ce i le ri de re ce ye u laþ mýþ. Bir ay bo yun ca o nu din le dik. Bir ay i çin de na maz kýl dýk ve biz de a ri ka a gir dik. O nun va sý a sýy la Es ki þe hir e ya kýn bir köy o lan Mu a lip Kö yün de ki Ha cý Hil mi E fen di var dý, o na bað lan dýk. Ha cý Hil mi E fen di, Nak þi a ri ka ý nýn Ha li di ye ko luy muþ. On dan son ra biz din dar ol muþ ol duk. 3 se ne son ra bir O cak a yýn da, bu lun du ðu muz as ke rî a lay lað vol du, per so nel baþ ka yer le re a yin e dil di. O cak a yýn da böy le iþ o lur mu, her kes kýþ ha zýr lý ðý ný yap mýþ... Biz Bur sa dan gel di ði miz i çin Er zin can a a yin e dil dik. Er zin can ne re de? di ye ha ri a da a ra ma ya baþ la dýk. Bul duk, Am ma da u zak mýþ de dik. Na sýl bir yer dir hiç bil mi yo ruz a bi î. Biz, Kü ah ya ya gel di ði mi ze ü zü lü yor duk, a ma o ra ya gel me miz Al lah ýn bir lü fu i miþ. Çün kü o ra da na maz kýl ma ya baþ la dýk. Ba ba ma de dim ki: Bi ze ni çin hiç din den, i man dan bah se me di niz? Ba na de di ki: Ak lý nýz bo zul ma sýn di ye. Ýþ e mil le i bu hâ le ge ir miþ ler di. O ku la gi der ken ak lý mýz bo zu lur di ye bi ze bah se me - SON ÞAHÝTLER DEN ALÝ DEMÝREL, HATIRALARINI YENÝ ASYA YA ANLATTI OKULLARDA HÝÇ DÝN DERSÝ GÖRMEDEN BÜYÜDÜK miþ ler... Er zin can a var dýk. Da ha Halk Par i si ik i da rý. So kak lar kar al ýn da... Ba si ba si ev ler. Ar ka da þým o lan Ab dul ka dir, bir gün ba na de di ki: A li ci ðim, bir pi lo var. Bir 'bes me le' çek i ki bir gör sen! Hay re e di yo ruz bir bes me le çe ke ne. Kim o? de dim. Ö mer Ha lý cý de di. Ben as lýn da o nu a ný yo rum, a ma u zak an... Ýz mir e gi i ði miz de a ný mýþ ým. O da, da ha bir haf a ön ce na ma za baþ la mýþ. Kon ya lý Sab ri Ha lý cý nýn oð lu, Ö mer Ha lý cý. Kon ya lý Ha lý cý Sab ri, Üs ad la be ra ber ha pis ya an ki þi. Fey zi Ha lý cý nýn da ba ba sý ay ný za man da. Gü ya biz a ri ka eh li yiz ya, Ö mer Ha lý cý ya a ri ka ýn fa zi le i ni an la ma ya ça lý þý yo ruz. Bi ze ne an la ýl mýþ sa o nu an la ý yo ruz. Ba na de di ki: A li ci ðim, Þeyh E fen di ye (Mu a lip Kö yün de ki Ha cý Hil mi E fen di) bir mek up yaz sa nýz da, bi ze bir ders gön der se. Ben de; Bu a ri ka i þi öy le ol maz. Þeyh e gi der, i zin is er sin, öy le o lur de dim. O nun ü ze ri ne Ö mer Ha lý cý, ba ba sý na de miþ ki: Ben a ri ka der si al mak i çin Mu a lip Kö yü ne gi di yo rum. O da de miþ ki: Oð lum, E mir dað da Be di üz za man var ken, baþ ka ye re gi di lir mi? Sen E mir dað'a, Be di üz za man'ýn ya ný na gi. Der ken, bi zim Ö mer, E mir da ðý na gi dip Nur Ta le be si o lup gel di... Biz de Nur cu lu ðu öy le a ný dýk... (Ö mer Ha lý cý, 1954 ün Tem muz ay la rýn da Ban dýr ma da ki bir ge ce u çu þun da þe hi ol du. Üs a dý mýz, Be nim ye ri me þe hi ol du de miþ. Üs a dý mýz, bir ha va cý ya Sen Ö mer i a ný yor mu sun? O nu 20 ev li ya i le de ðiþ mem de miþ.) O za man ek sir ma ki na sý nýn ye ni bu lun du ðu za man. Bi li yor su nuz, Ri sâ le ler 1926 da e lif e dil me ye baþ lý yor se ne sin de Ý ne bo lu lu Se la had din, Ýs an bul da ek sir ma ki na sý ný gö rüp bir a ne a lý yor. Bir de Sav Kö yü ne a lý yor lar. O bü yük ki ap la rýn çýk ý ðý yýl lar... Ö mer Ha lý cý, 2 san dýk ki ap ge ir i o ra ya. A ma hep si Os man lý ca. Ve Er zin can da Nur cu luk böy le baþ la dý. Ö mer Ha lý cý, Nur cu o lup gel me sin den son ra si ze ne ler an la ý? Siz o za man bir a ri ka eh li o la rak na sýl kar þý la dý nýz? Ge lip an la ý, çok il gi mi zi çek i a bi. Ba na, Lâ in har fiy le ek sir e di len A sa-yý Mu sa yý ver miþ i. O ku dum ve 'ne ha ri ka bir e ser' de dim. Ta ri ka a, mu ra ka be var, ya ni e fek kür. Biz mu ra ka be den al ma dý ðý mýz zev ki, Ri sâ le-i Nur o ku mak an al ma ya baþ la dýk. Ö mer di yor ki: Sen bu ki ap la rýn hep sin den al. Ben de; Ne ya pa ca ðým? di yo rum. Der ken, a ma mýn dan al dým. A ma Os man lý ca yý o ku ma yý o za man bil mi yo ruz. O za man Es ki þe hir e bir gö rev çýk ý. Doð ru gi im Mu a lip Kö yün de ki Þeyh e fen di ye. De dim ki: E fen dim, Be di üz za man ýn ki ap la rý e li mi ze geç i, al dýk. Ne ya pa lým?. Oð lum de di; On la rý o ku yun ve mu la ka ken di si ni zi ya re e din. Her ke si ka bul e mez, a ma Hil mi E fen di nin a le be si ol du ðu nu söy le ye ni ka bul e di yor muþ de di. Nor mal de kim söy ler böy le bir þe yi? A ma o söy le di. Son ra öð ren dik ki; Hil mi E fen di de Üs a dý mý zý 3 de fa zi ya re e miþ da ha ön ce le ri. Biz gi i ði miz za man, Söy le yin Hil mi E fen di ye, o gel me sin, ben o na gi de ce ðim de miþ i. Ve Üs ad i ki de fa o kö ye gi i. Çün kü o köy de ki Hil mi E fen di nin a le be le ri, ay ný za man da Nur Ta le be siy di. Ben Er zin can ýn ya ký nýn da, köy gi bi bir yer de o u ru yor dum. O ra da ca - mi ye gi i ði miz de, ca mi de Ri sâ le o kur duk. Ca mi nin ho ca sý da Hay- re der di. O de dik çe bi zim de hay - re i miz ar ar dý. Bir se ne bo yun ca A sâ-yý Mu sa yý, bir se ne de Söz ler i o ku duk ca mi de. Ben E r z i n - can ýn ya ký nýn da, köy gi bi bir yer de o u ru yor dum. O ra da ca mi ye gi i ði miz de, ca mi de Ri sâ le o kur duk. Ca mi nin ho ca sý da Hay re der di. O de dik çe bi zim de hay re i miz ar ar dý. Bir se ne bo yun ca A sa-yý Mu sa yý, bir se ne de Söz ler i o ku duk ca mi de. Tür ki ye NA TO ya gi rin ce, Er zin can da ki a lay Di yar ba kýr a nak le dil di. NA TO ya gi rin ce, NA - TO mey dan lar yap ý Tür ki ye ye. O za man lar per va ne li ay ya re ler den je ay ya re le ri ne ge çiþ baþ la dý. Je ay ya re si kul la na bil mek i çin kurs al mak ge re ki yor du. Kurs gör mek i çin Es ki þe hir e gel dik. Es ki þe hir de kurs gör dük, 3 ya da 4 ay. Biz o dö nem de kö ü ha va þar la rýn da uç ma yý bil mi yo ruz. On la rýn da kur su nu gör dük se ne si nin E kim a yýn da kur su muz bi in ce Es ki þe hir de Üs a dý zi ya re e gi ik. O za man ki ak si ler bü yük ü, do la yý sýy la 7 ki þi bir ak si i le gi ik. 4 as ker, 3 si vil. Si vil ler, bi ri sa a çi Mu hi in, bi ri el bi se ci Mus a fa (bi zim ev sa hi bi), bi ri de Es ki þe hir va i zi Ab dul lah Top rak. E sa sýn da o ho ca, hu kuk fa kül e si ni bi ir miþ, a ma ca mi de i mam lýk ya pý yor du. 4 as ker den bi ri de bin ba þý Re þa Bey, ka ra kuv ve le rin de ça lý þý yor du. Üs a dý mý za gi de ce ðiz ya, Þey hi miz Hil mi E fen di ye gi ik ön ce. E fen dim, biz ya rýn Be di üz za man ý zi ya re e gi de ce ðiz de dik. O da hac dan gel miþ. Bu ve si le i le Üs ad a mis vak ve hur ma gi bi he di ye ler gön der di. Biz al dýk, Üs a dýn ya ný na var dýk. Ö mer Ha lý cý ve ben. Biz he di ye le ri ver dik. Üs a dým Fe süb ha nal lah de di. Me ðer hur ma 8 a de miþ. Biz 7 zi ya re çi, bir de Üs ad, 8 ki þi yiz o ra da. Üs ad Bir sa yý söy le de di bi ri mi ze. Son ra bir di ðe ri mi ze... Bü ün o sa yý la rý op la dý ve son ra sý ra i le ki me denk ge lir se ön ce o al mak ü ze re da ðý ý. Üs a dý mýz a ne li þey le ri böy le da ðý ýr mýþ. Üs a dý mýz son ra de di ki: Ben üç züm re ye du â e di yo rum. Bir Nur cu lar, i ki Mu a lip çi ler, üç ha va cý lar de di. Bi zi de a le be li ði ne ka bul e i ði ne gö re, üç du â dan da Ýn þâ al lah his se a lý rýz. Bir za man lar ba na kun du ra cý lar ge li yor du, bir za man lar er zi ler ge li yor du. Þim di ay ya re ci ler ge li yor. Çün kü ben on la ra du â e im. Na maz kýl sýn kýl ma sýn, bü ün ha va cý la ra du â e im de di. Ha ki ka en o za man lar ha va üs le ri nin bu lun du ðu yer ler de hiz me ler çok in ki þaf e i. Me se lâ, Ba lý ke sir, Ban dýr ma, Ýz mir, Es ki þe hir, Mer zi fon, Ma la ya, Di yar ba kýr... As su bay lar a ra sýn da hiz me ler in ki þaf e din ce, halk da kork mu yor. Çün kü o za man mü hiþ bir bas ký var mil le in ü ze rin de. Nur Ta le be li ði ce sa re is e yen bir iþ. Ço ðu ki þi Üs a dýn is mi ni an ma ya kor kar dý. Du â e i, na si ha ler e i. De di ki; Ben bir e mir ver sem, bü ün hey kel le ri kýr dý rý rým. A ma biz kalp ler de ki hey kel le ri ký rý yo ruz. Bir de i mam lýk ya pan Ab dul lah Top rak a dön dü. Kar de þim de di, Tek ba þý na kal dým. 5-6 ki þi ol sak böy le ol maz dý de di. Bun lar dan doð ru su bir þey an la ma dýk. Çün kü ev ve li yok, so nu yok. Bu ha di se, am 8 se ne son ra mey da na çýk ý. Þöy le ki, Üs a dý mýz ve fa e di yor. Ha san Bas ri Çan ay is min de Ba lý ke sir li zâ-ý muh e rem has a la ný yor. Üs kü dar da bir has a ne de ya ar ken Nur Ta le be le rin den Be kir Berk, Meh me Fý rýn cý, Meh me E min Bi rin ci, Hak ký Ya vuz ürk ve Meh me Ku lu lar zi ya re i ne gi di yor lar. O za bun la rý gö rün ce að la ma ya baþ lý yor. Di yor ki: Biz Be di üz za man ýn kýy me i ni bi le me dik. Çan ay, ilk mec lis e me bus luk ya pan bir i sim. Biz o nu bi le me dik, bir kaç ki þi o na sa hip çýk say dýk, Tür ki ye böy le ol maz dý. O ko nu þur ken biz o nun e e ðin den çe ki yor duk, Ý da re yi kýz dý ra cak sýn di ye de miþ. Ya ni Üs ad ý en baþ a dev ri nin â lim le ri an la ma mýþ ve bil di ði miz gi bi Üs ad da Van a gi de rek in zi va ya çe kil miþ. Ye ni As ya ga ze e si i le na sýl a nýþ ý nýz? Tay ya re ci yiz ya, Ye þil köy de yiz. Ye þil köy den Kay se ri ye va zi fe li o la rak gi di yo ruz. Tay ya re ba ký ma gi me si lâ zým, i ki ay ya re i le gi di yo ruz. Bi ri ni o ra da a mi re bý ra ký yo ruz, di ðe riy le Ýs an bul a dö nü yo ruz. Son ra ha ber ve ri yor lar ki, Tay ya re niz a mir ol du. Bu de fa yi ne bir ay ya re i le gi dip, di ðe ri ni de a lýp ge li yo ruz. Kay se ri ye çok sýk gi di yo ruz, çün kü o ra da a mir fab ri ka sý var. Bir ba ký yo ruz ki; þe hir de ki ca mi ler að zý na ka dar do lu. Di yo rum ki; Ar ka daþ lar, bu ca mi ler bu ka dar do lu da ni çin bir a ne ders ha ne yok bu þe hir de? Ta rih O za man Ý i had ya yýn lan ma ya baþ la mýþ ý. Ba zý Halk Par i li ler, Ý i had ý sa ýr ma mak i çin uð ra þýr dý. Biz böy le de dik ya, ha ya ý mý zýn so nun da, e mek li li ði miz gel miþ ken bir a yin çýk maz mý o ra ya? Kay se ri ye a yi ni miz çýk ý. Dü þün düm ki; Kay se ri nin ders ha ne si i le meþ gul o lur ken, iþ e sa na im kân. Ne ya pa cak san yap de nil di her hal de. Gi im, ço luk ço cu ðu gö ü re mi yo rum. Hep si o ku yor þu ra da bu ra da. Ah me Þük rü Ký lýç di ye bir öð re men var dý o ra da. Son ra dan Ýs an bul a gel di. O nu a ný yor dum Kay se ri li o la rak. O nun ba ba sý nýn bir bak kal dük kâ ný var dý, o nu da a ný yor dum. Ni ye im, o ra ya va ra ca ðým ve di ye ce ðim ki; Bu ra da Nur Ta le be si a ný dý ðýn var mý?. Ney se, gi im bir o el de ya ým, sa bah kal kýp doð ru ca o bak kal dük kâ ný na gi im. Bir A ðus os gü nüy dü bak ým ki; be nim a ný dý ðým Ah me ka pý da o u ru yor. Se lâm ke lâm dan son ra de di ki: Ha be rin var mý? Meh me Kü çü ka ða di ye bi ri gel di, bir i ki gün ön ce ders ha ne a çýl dý bu ra da. Al lah Al lah! Meh me Kur oð lu ve Hü se yin Bu lu di ye i ki ki þi da ha var mýþ ya nýn da. Meh me Kü çü ka ða yý ben Er zin can dan a ný yor dum, o ra da bir dük kân da ça lý þý yor du. Bi zim ha va cý lýk e sis le ri Di yar ba kýr a gi din ce bir çok in san da i ca re i çin Di yar ba kýr a göç müþ. Meh me Kü çü ka ða da Di yar ba kýr a ge lin ce, Meh me Ka ya lar A ða bey va sý a sýy la Nur Ta le be si ol muþ. O Meh me Kü çü ka ða gel miþ ve bir ev u muþ lar. Ne re de? de dim. Þeyh Ten nu ri Ca mii var, o nun ya nýn da de di. He men çýk ým, o ra ya gi im. Mü ez zi ne sor dum ve o ra yý bul dum. Bu ra sý kü çük de dim, a ma on lar Bu ra sý gü zel ders ha ne o lur de di ler. Bi zi ek rar Es ki þe hir e gön der di ler. Bir ay da ha kurs gör dük. Ye ni den Kü ah ya ya dön dük. Kü ah ya'da ki ders ha ne boþ bir ar sa nýn i çin de ve e ra fýn da hiç bi na yok u. Do la yý sý i le res mî el bi se i le o ra ya gi mek uy gun ol mu yor du. Her ke sin dik ka i ni çe ki yor du. Böy le ol mu yor de dik ve or du e vin de bir yer a yýr dýk. O ra da ya ý yo rum, me sai dý þýn da ders ha ne de o lu yo rum ve or du e vin de ka lý yo rum. Bu a ra da Ýs an bul da ka rar a lýn mýþ, Gün lük bir ga ze e çý ka ra ca ðýz di ye. Be ni a ra dý lar ve E mek li ol, gel; ga ze e de ça lý þa cak sýn de di ler. Haf a lýk o la rak Ý i had çýk mýþ ý, gün lü ðe dö ne cek i. Son ra o ka rar ge re ði Ye ni As ya ya yýn lan ma ya baþ la dý. Biz de e mek li ol duk, Ýs an bul a gel dik. Ga ze e de i da re ci o la rak ça lýþ ma ya baþ la dýk. Þo för Ham di yi de o za man i þe al mýþ lar dý (Ham di Ye þil dað ya kýn za man ön ce ve fa e i, Al lah rah me ey le sin. A min.) Bir i ki per so nel a lýn dý, a ma ga ze e bir ür lü çý ka mý yor du. Pa ra bu lu na mý yor du. Ý ki ay sü ren ça lýþ ma lar, op lan ý lar ol du. Ne i ce de gay re gös e ril di ve Ye ni As ya ya yýn lan ma ya baþ lan dý. Biz de o ra da el den gel di ðin ce hiz me e me ye ça lýþ ýk se ne sin de CHP ik i da rý dö ne min de yok luk ve kuy ruk lar var dý. Per so nel ih i yaç la rý ný kar þý la mak a zor luk çe ki yor duk. Bir ko o pe ra if ya da mar ke ku ru lun ca mal al mak ko lay o lu yor muþ. Ga ze e bi na sýn da per so nel i çin ku ru lan, bir an lam da ko o pe ra if gi bi o lan mar ke i iþ le mek i çin yi ne ba na ek lif gel di. O nu da ben iþ le im. (De vam e de cek)

9 YE NÝ AS YA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR MAKAlE 9 Cennee dünya kadýnlarý AÝlE çay SAATI SÜLEYMAN KÖSMENE - (0 505) Çorum dan okuyucumuz: Cenne e dünya kadýnlarýnýn vasýflarý nasýl olacak? Eþiyle ve ailesiyle birlike olacak mý? Cenne nimeleri Cenne e giren herkes için umumîdir. Cenne e ayrýlýk gayrýlýk yokur; Cenâb-ý Hakk ýn ikram ve ihsanlarý insanlarýn kadýn veya erkek olmalarýna göre deðil; amellerine ve aldýklarý manevî derecelere göre sonsuzluk arz eder. Cenâb-ý Hak þöyle buyurur: Allah: Ey kullarým! Bu gün size korku yokur! Arýk siz üzülmeyeceksiniz de! der. Bunlar, âyelerimize iman emiþ ve kendilerini Bize vermiþlerdir. Þöyle denir: Siz de, eþleriniz de sevinç ve ikrama boðulmuþ olarak Cenne e girin! Onlar için alýn kadehler ve epsiler dolaþýrýlýr. Orada, canlarýnýn her isediði þey, gözlerinin her hoþlandýðý þey vardýr! Siz orada ebedî kalacaksýnýz! Ýþe Cenne budur! Amellerinize karþýlýk size miras býrakýlmýþýr! Orada sizin için bol yemiþ vardýr. Onlardan yersiniz! 1 Bir diðer ayee Cenâb-ý Allah (cc) Cenne i þöyle anlaýr: Bu gün Cenne ehli eðlenceyle meþguldürler! Onlar ve eþleri, gölgeliklerde, ahlar üzerine yaslanmýþlardýr. Orada meyveler ve her isedikleri onlarýndýr! Rabb-i Rahîm den onlara bir de selâm vardýr! 2 Ebû Hüreyre (ra) rivaye emiþir ki: Allah Resulü (asm) þöyle buyurmuþur: Allah Teâlâ dedi ki: Ben salih kullarým için hiçbir gözün görmediði, hiçbir kulaðýn iþimediði ve hiçbir beþerin kalbinden geçmeyen nimeler hazýrladým! 3 Enes (ra) rivaye emiþir: Resul-i Kibriya Efendimiz (asm) þöyle buyurdu: Cennee pazar yeri gibi halkýn oplandýðý bir yer vardýr. Ehl-i Cenne her Cuma günü oraya varýrlar. Orada öyle bir þimal rüzgârý eser ki, yüzlerine ve elbiselerine güzel koku siner, güzellikleri ve cemalleri arar. Öyle ki, eþlerinin yanýna güzellikleri armýþ olarak dönerler. Eþleri kendilerine: Allah a and olsun ki, güzelliðiniz armýþ! derler. Onlar da eþlerine: Allah a yemin olsun ki, biz giiken sonra sizin de güzelliðiniz ve cemaliniz armýþ! derler. 4 Ashab-ý Güzin den Cerîr b. Abdullah (ra) demiþir ki: Biz Resûlullah Efendimiz in (asm) yanýnda bulunuyorduk. Resûlullah (asm) dolunay þeklindeki ay a baký ve þöyle buyurdu: Siz þu ay ý görüp durduðunuz gibi, Rabb inizi açýkça göreceksiniz! O nu müþahedede hiçbir zorlukla karþýlaþmayacaksýnýz! 5 Bedîüzzaman Hazreleri, dünyada eþlerin birbirlerini sýrf Allah rýzasý için sevmelerinin, birbirlerini günahlardan alý koymalarýnýn ve ibadelere eþvik emelerinin âhireeki karþýlýðýnýn, ebedî Cenne hayaýnda, ebedî ve ükenmeyen bir sevgi, sevimlilik ve güzellik içinde, ebedî beraberlik olduðunu kaydeder. Öyle bir mulu beraberlikir ki, dünyada zorluklara raðmen sabrýna, güzel ameline ve þefka kahramanlýðýna karþýlýk dünya kadýný, Cenne e hurilerden daha güzel, daha zîneli, daha alýmlý ve daha cazibedar bir güzellik ve cemal içinde; ebedî saade yurdunda, eþine ebedî bir eþ olacakýr. Öyle ki, eþler sýrf mululuk ve saade için, dünyada kalmýþ olan eski maceralarýný birbirlerine lezze duyarak nakledeceklerdir. Birbirlerini ebedî, enîs, dosane, laîf, nezih, güzel ve çok samîmî birer eþ ve sevgili olarak kabul edeceklerdir. Cenâb-ý Hakk ýn vaadinden bu anlaþýlmakadýr. 6 Biz Cennee girecek amel yapmaya devam edelim. Cennee iskân ve ikram emek Cenâb-ý Allah a aiir. Dünyada bunca kusurlarýmýza bakmayarak gece gündüz, her birimizi ikram ve ihsan saðanaðýna uan Yüce Rabbimiz, Cennee nice göz görmemiþ, kulak iþimemiþ güzellikler, ikramlar, ihsanlar hazýrladýðýný açýk ifadelerle âyelerde ilân ediyor. Bize Allah ýn vaadinde hulf emediðinden emin olmak düþer ve bu bize yeer. Dipnolar: 1- Zuhruf Sûresi, 43/ Yâsin Sûresi, 36/ R. Sâlihîn, R. Sâlihîn, R. Sâlihîn, Sözler, s Madem iman gibi hadsiz derecede kýymear bir nime bizde vardýr. Ýhiyarlýk da hoþur, hasalýk da hoþur, vefa da hoþur. Nâhoþ birey varsa o da günahýr, sefaheir, bid'alardýr, dalâleir. Bediüzzaman Said Nursî YERÝN KULAÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.r Ýn san lý ðý a yak a u an da ya nýþ ma ve yar dým laþ ma dýr. Ýn sa ni ye bu nu ge rek i rir. Top lu mu a yak a u an, a i le dir. A i le yi a yak a u an, sa da ka, dü rüs lük, ak ra ba lýk bað la rý ve hak la rý na ri â ye ir. Ha ya a ba ký þý, e ði im sis e mi, ya þa yý þý; sa pý mýþ, yo lu nu þa þýr mýþ fel se fe ü ze ri ne bi nâ e di len Ba ý ce mi ye in de e miz el ler, e miz duy gu lar, e miz dü þün ce ler, e miz ferd ler bul mak ar ýk ko lay ol mu yor. Ferd ler ya al ko lik, ya u yuþ u ru cu ba ðým lý sý, a i le ler ya bo þan mýþ, ya da ðýl mýþ. Ýn i har lar, cin sî sap ma lar, Ba ý op lu mu nu ka sýp ka vu ru yor. Ý lim a dam la rý, sos yo log lar, ah lâk çý lar, ki li se çýr pý ný yor; kur u luþ ça re le ri a rý yor. Baý aile hayaý bize örnek olamaz Müs lü man ol duk an son ra Ab dül ha kim Mu rad is mi ni a lan Ti mohy J. Win er, i çin de bü yü dü ðü ve ya þa dý ðý Ba ý da a i le ha ya ý nýn, sa da ka in dar ma da ðýn ve op lu mun çýl dýr mak ü ze re ol du ðu na dik ka çe ki yor. Mil yon lar ca par ça lan mýþ a i le nin du ru mu çok a cý na sý bir du rum dur. Ka dýn la rýn bes le yip bü yü me, er bi ye e me is i da la rý nýn bas ý rýl mak an zi ya de ö vül dü ðü ge le nek sel ek ge lir li a i le le rin du ru mu i se, li be ral le rin ah min e i ðin den çok da ha ah lâ kî gö rü nü yor. Ye e rin ce a þi kâr ol du ðu hal de, ra di kal bir ni e lik a þý yan bu eþ his en son ra so rul ma sý ge re ken so ru þu: A ca ba ça re var mý? Ýs lâm, bu so ru nun ce va bý o la rak, Ba ý da as la a sav vur da hi e di le me ye cek bir ça re su nar: Hal ve i, ya ni ya ban cý bir ka dýn la er ke ðin, yan la rýn da baþ ka kim se ol ma dan, en ha da bu lu þup gö rüþ me le ri nin gü nah ol du ðu nu bil di rir. Ah lâ kî has a lýk la rýn da i ma bir baþ lan gý cý var dýr. Ýs - lâm bu ip baþ lan gýç la rýn or a ya çý ka bi le ce ði sos yal ba ak lý ðý ku ru ma ya ça lý þýr. Mo dern Av ru pa nýn sos yal yön den çö zü lü þü nü is a is i kî ve ri ler le a çýk la yan Ab dül ha kim Mu rad, pos mo der ni e nin pen çe si ne dü þen Ba ý nýn çýl dýr mak ü ze re ol du ðu nu i fa de e de rek þöy le de mek e: Bu gün Ýn gi liz ço cuk la rý nýn yüz de 34 ü ev li lik dý þý do ðu yor. Ben zer o ran da ye iþ kin i se bo þan ma nýn ü zü cü so nuç la rý ný ya þý yor. Yir mi yýl i çin de, u lus ça pýn da ço cuk la rýn an cak ya rý sýn dan da ha a zý an ne ve ba ba nýn be ra ber ya þa dý ðý a i le ler de bü yü ü le cek. Ab dül ha kim Mu rad, bir bi ri ar dýn ca ge len sos yal fe lâ ke le re da ir bir kaç ar ýþ ma lý hu sus hak kýn da i se þun la rý söy lü yor: ABD de mah kûm la rýn ya rý sýn dan ço ðu nun par ça lan mýþ a i le ler den gel dik le ri, er kek ve ka dýn la rýn i le ri yaþ lar da da hi an ne-ba ba la rý nýn bo þan ma sýn dan de rin psi ko lo jik za rar gör dük le ri bi li ni yor. Kim se fe ra ga e bu lun mu yor. Ki þi sel öz gür lük pu u na bo - Þefka kahramanlarý dizisi bierken SATIr ArASI YASEMÝN GÜLEÇYÜZ Yak la þýk bir yýl dýr Sa ý ra ra sý nda Þef ka kah ra man la rý di zi siy le bir lik e ol duk. E lim de ki ka lýn dos ya da yer a lan ya zý la ra sý ray la ba ký yo rum. A ra lýk 2009 da, ön ce Ri sâ le-i Nur da þef ka kav ra mý nýn ne þe kil de e le a lýn dý ðý ko nu su ü ze rin de dur duk. Bu kav ram ü ze ri ne ya zý lan beþ al ý ya zý son ra sýn da i se Be di üz za man Haz re le ri nin Ha ným lar Reh be ri nde Þef ka kah ra man la rý o la rak ni e len dir di ði ka dýn la ra hüsn-ü mi sâl eþ kil e me si a çý sýn dan saff-ý ev vel ha ným Nur Ta le be le ri ni in ce le dik. Ge nel an lam da a yak ka bý es ki en bir sü reç i ya þa dý ðý mýz. Ki mi za man son an da e hir e di len, ki mi za man ay ný ki þi ye bir kaç kez gi di len zi ya re ler le ses ka yý la rý, fo oð raf lar, ha ý ra lar ü ze ri ne da ya lý bir ça lýþ ma yý ger çek leþ ir dik. Bu ça lýþ ma la rýn bir bö lü mü Bi zim Rad yo da prog ram o la rak su nul du. Ça lýþ ma sü re cin de o ku yu cu ve din le yi ci le rin müs be ge ri bil di rim le ri ni al dýy sam da her þey den ön ce ça lýþ ma nýn ba na fay da sý ol du ðu na yü rek en i na ný yo rum. Þef ka duy gu su nun pen ce re sin den Kur ân-ý Ke rim, Pey gam be ri miz (asm), sa ha be ler, mü ced di ler, Ri sâ le-i Nur, Be di üz za man Sa id Nur sî, Nur Ta le be le ri kav ram la rý ný ye ni den, fark lý yön le riy le keþ fe mek i na nýn çok ke yif liy di Bir þef ka kah ra ma ný: Be di üz za man Sa id Nur sî Pey gam be ri miz (asm) þef ka li bir el çi o la rak, a fa kî ve en fü sî â lem de bi ze Rab bi mi zi a ný ý. O nun (asm) yo lun dan gi den ler de pek çok der sin ya nýn da Pey gam be ri miz den (asm) þef ka e ði i mi ni de al dý lar. Be di üz za man Haz re le ri de bu der si a lan lar dan bi ri. O, e lif e i ði Ri sâ le-i Nur Kül li ya ý i le Ra him ve Ha kim i sim le ri ne da ya na rak acz, fakr, þef ka ve e fek kür yol la rý ný e sas a la rak Rab bi mi zi bi ze a ný mak a. Ri sâ le-i Nur mes le ði nin sa ir mes lek ler den far ký da bu dör e sas a Be di üz za man Haz re le ri, Kur ân ve Pey gam be ri miz den al dý ðý ders le ön ce lik le ken di ha ya ýy la, fý ra ý mý za yer leþ i ri len þef ka duy gu su nun na sýl kul la nýl ma sý ge rek i ði ni gös e re rek bi ze bir mo del ol mak a. Ha ya ý nýn her saf ha sýn da bu nu gör mek müm kün O, ül ke mi zin ge çir di ði si ya sî-iç i mâî büün saf ha la ra þahilik e i. Pa di þah lý ðý, Meþ rû i ye in ka bul e dil me si ni, Cum hu ri ye in i lâ ný ný, ek par iþef lik dö ne mi ni, çok par i li ha ya ý ya þa dý. Bi rin ci Dün ya Sa va þý, Kur u luþ Sa va þý, iþ gal gün le ri, Os man lý nýn da ðýl ma sý, An ka ra da Mec li sin a çý lý þý, Bediüzzaman Hazrelerinin Þefka kahramanlarý olarak vasýflandýrdýðý, mekuplarýnda Ahire hemþirelerim diye hiap eiði hanýmlar, Risâle-i Nur a hep gönül baðýyla baðlandýlar, neþrine gayre eiler. is ib da dö ne mi ne þa hi ol du. Çi le li, sür gün ler le, ha pis ler le, ze hir len me ler le ge çen bir ha ya ý o nun ki. Bun la ra kar þýn o müs be ha re ke for mü lü i le prob lem le re çö züm ler sun du. O, is ib da dö nem le rin de Kur ân ha ki ka le rin den a viz ver me den, a ma þid de de uy gu la ma dan bu gün ler de sos yal bi lim ci le rin si vil i a a siz lik o la rak i sim len dir di ði bir yo lu er cih e i. Ken di si ne ya pý lan res mî ve gayr-i res mî key fî mu a me le ler kar þý sýn da, Nur mes le ði nin bir e sa sý o lan þef ka düs u ru ge re ðin ce bed du â da hi e me di ði ni be lir i. (Ta rih çe-i Ha ya, s. 454) Ka fa la rýn Ýs lâm ko nu sun da kar ma ka rý þýk ol du ðu gü nü müz or a mýn da Ýs lâ mi ye e lâ yýk doð ru luk ve doð ru Ýs lâ mý an la ma, an la ma, ha ya ýy la ör nek ol ma nok a sýn da mo del bir þah si ye ol du. Ýh lâ sý ka zan ma ya ça lýþ mak, müs be ha re ke e mek, su çun þah sî li ði kav ram la rý va si ye i hük mün de ö lü mün den ön ce ver di ði son ders ler de ki me saj lar dan bir ka çý dýr. *** O nun ha ya ý na ve e ser le ri ne þahilik e den ler büün bas ký la ra ve kor ku ma po li i ka la rý na rað men gö nül bað la rý ný ko par ma dý lar, ir i ba la rý ný kes me di ler, yo ðun bir þe kil de ça lýþ ma la rýy la, ya zý la rýy la, du â la rýy la des ek ver di ler. Ço ban lar, çif çi ler, as ker ler, öð re men ler, dok or lar, ih i yar lar, ço cuk lar, genç ler Ri sâ le-i Nur Kül li ya ýn da bil has sa Lâ hi ka lar ýn sa ýr la rý a ra sýn da ih lâs, u huv ve, e sa nü, mu hab be, sa da ka e sas la rý na da ya lý bu muh e þem a mos fe ri so luk la mak, göz le ri ya þar an gö nül ba ðý na þa hi lik e mek müm kün dür. Be di üz za man Haz re le ri nin Þef ka kah ra man la rý o la rak va sýf lan dýr dý ðý, mek up la rýn da A hi re hem þi re le rim di ye hi ap e i ði ha ným lar da Ri sâ le-i Nur a gö nül ba ðýy la bað lan dý lar, neþ ri ne gay re e i ler. Kas a mo nu da, Af yon da, Bol va din de, E mir dað da, Ýs an bul da, Ma ni sa da, Ýz mir de Kur ân ve i man ha ki ka le ri ni yay ma ya ça lýþ ý lar. *** Ya zý di zi miz Be di üz za man Haz re le ri nin 1935 e sür gün o la rak gi i ði Kas a mo nu ha ya ýn dan 1960 a u za nan çiz gi de ki þef ka kah ra ma ný ha ným la rýn ha ya hi kâ ye le ri ni kü çük bir de me o la rak ak ar ma ya ça lýþ mak ü ze ri ne i di. Ki mi si i le bi re bir gö rüþ ük, ki mi nin i se a i le si ve dos la rýn dan ha ý ra la rý ný ak ar dýk. 28 bö lüm u u bu ha ý ra lar. Mak sa dý mýz bir dö ne me ý þýk u ma ya ça lýþ mak ý. Ýþ e, 2009 A ra lýk a yýn da baþ la yýp 22 A ðus os 2010 da bi i re bil di ði miz do kuz ay lýk bir ma ce ra nýn ký sa öy kü sü Ye ni ça lýþ ma lar da bu luþ mak ü ze re GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan yun e ðe rek, he pi miz, hak la rý mýz i çin yay ga ra ko pa rýp gö rev le ri mi zi es ge çi yo ruz. Bu ders, a sap bo zu cu, a ma a çýk ýr. Cin sel a ciz ler ü ze ri ne gü nü müz de ki þid de li ar ýþ ma lar dan an lý yo ruz ki, bun dan böy le ö zel ar zu la rýn e ca vüz e de me ye ce ði bir ka mu sal a lan yok gi bi dir. Er kek ve ka dýn la rýn bir bi ri ne ge li þi gü zel ka rýþ ý rýl dý ðý, a yar ma ve sa da ka siz lik yö nün de ra di kal bir þe kil de ar mýþ fýr sa ýn bu de re ce her ke se a çýk ol du ðu bir op lum, da ha ön ce as la var ol ma mýþ ý. Bu, ar ýk en ah lâk kar þý ý ga ze e ci le rin ya da sos yal sra e jis le rin da hi gör mek zo run da ol du ðu bir du rum dur. 1 Ba ý, ser bes ha ya ýn a na fo run da bo ca la mak a dýr. Ö ze ni le cek ve ya ak li e di le cek ne yi var ki! Ken di si muh aç bir de de, ne re de kal dý gay ri ye him me e de! Dip no: 1- Ye ni As ya, 26 A ðus os Re fe ran dum dan Mey venin Dör dün cü Me se le si ne GSM: (0505) ÝSTÝKAMET HÜSEYÝN GÜLTEKÝN Sa yý lý ve sý nýr lý ö mür da ki ka la rý mý zý ne re ler de ve ne þe kil de de ðer len di ri yo ruz? Þu ký sa ve fa ni dün ya da ki ye ri ne ge ir mek le mü kel lef ol du ðu muz va zi fe ve yü küm lü lük le ri mi zin far kýn da mý yýz? Far kýn da i sek bi ze ve ri len bu dün ya da ki bu sa yý lý gün le ri mi zi yer li ye rin ce kul la na bi li yor mu yuz? Bu ve ben ze ri su al le re e ve ce va bý ný ve re bi li yor sak me se le yok. Yok sa Yü ce Al lah a ra fýn dan bi ze ve ri len bu ge çi ci dün ya ha ya ý nýn, sa yý lý ö mür da ki ka la rý nýn ge çi ci li ði ni he sa ba ka ma dan, sa yý lý ve sý nýr lý ö mür da ki ka la rý ný bi zi öy le çok a lâ ka dar e me yen za rar lý, boþ, ma la ya ni meþ ga le ler le ge çi ri yor sak, bu nun za rar lý so nuç la rý na ka lan ma yý ka bul len mek du ru mun da yýz. Gö re bil di ðim ka da rýy la, ço ðu muz a hi re ha ya ý nýn ka za nýl ma sý i çin bi ze e ma ne en ve ri len bu ö mür da ki ka la rý nýn kadru kýy me i ni ye e ri ka dar bil mi yo ruz ve ya bil di ði miz hal de o ö mür ser ma ye si ni yer li ye rin ce kul lan mak a ye e rli dik ka ve i i na yý gös e re mi yo ruz. Ço ðu za man bi zi çok az il gi len di ren ve ya hiç il gi len dir me yen bir me se le, bir iþ, bir o lay bi ze as lî va zi fe le ri mi zi ve yü küm lü lük le ri mi zi u nu u rup, boþ ve ma la ya ni meþ ga le le re sevk e di yor. Gü nü müz de dün ya ya ça ðý ran sa ik le rin çok lu ðu, cezp e di ci o lay ve ha di se le rin e ki siy le ehl-i din o la rak biz le ri de ço ðu za man as lî gün de mi miz den a lý ko yu yor. Mün ze vî bir ha ya a el be e ra zý o la ma yýz. Ya ný ba þý mýz da, çev re miz de ger çek le þen ha di se le re göz le ri mi zi ka pa a ma yýz. Bu op lum da ya þa yan bir in san o la rak, a i le miz le, ma hal le miz le, bel de miz le, ül ke miz le az ve ya çok bir ba ðý mýz, bir mü na se be i miz var. Be þer o la rak bu da i re de ki in san la ra kar þý va zi fe le ri miz var, so rum lu luk la rý mýz var. Bu da i re ler de ki so rum lu luk la rý mý zýn mik a rý ný ve de re ce si ni de Be di üz za man ýn sýk sýk o ku ma mý zý av si ye e i ði Mey ve nin Dör dün cü Me se le si nden a kip e de lim: Her in sa nýn kalb ve mi de da i re sin den ve ce se ve ha ne da i re sin den, ma hal le ve þe hir da i re sin den ve va an ve mem le ke da i re sin den ve kü re-i arz ve nev-î be þer da i re sin den u, â zî ha ya ve dün ya da i re si ne ka dar, bir bi ri i çin de da i re ler var. Her bir da i re de, her bir in sa nýn bir ne vî va zi fe si bu lu na bi lir es bi in den son ra bel ki de bir ço ðu mu zun dik ka in den ka çan bir ö nem li nok a yý na zar la rý mý za ve ri yor Be di üz za man: Fa ka en kü çük da i re de en bü yük ve e hem mi ye li ve da i mi va zi fe var. Ve en bü yük dâ i re de en kü çük ve mu vak ka a ra sý ra va zi fe bu lu na bi lir. Bu ö nem li ve in ce es bi i ö nü mü ze koy duk an son ra, gü nü müz i i ba riy le ço ðu ehl-i di nin al dan dý ðý ö nem li bir eh li ke ye dik ka le ri mi zi çe ki yor Be di üz za man: Fa ka bü yük da i re nin câ zi be dar lý ðý ci he iy le kü çük da i re de ki lü zum lu ve e hem mi ye li hiz me i bý rak ý rýp lü zum suz, mâ lâ ya ni ve â fâ kî iþ ler le meþ gul e der. Ser ma ye-i ha ya ý ný boþ yer de im ha e der. O kýy me ar öm rü nü kýy me siz þey ler de öl dü rür Bu me yan da Be di üz za man ýn bü ün dün ya yý a lâ ka dar e den, bil has sa da Ýs lâ mýn ge le ce ði ni ya kýn dan il gi len di ren ve yer yü zü nü bir kan gö lü ne çe vi ren harb-i u mu mi yi, bir çok mü e dey yin ve â lim in san lar ca mi yi, ce ma a i erk e dip rad yo din le me ye koþ uk la rý bir sý ra da Be di üz za man ýn hiç sor ma dý ðý ný, as lî va zi fe sin den ba þý ný kal dýr ma dan, dö nüp bak ma dý ðý ný bi li yo ruz. Böy le bir du ru þu, böy le bir av rý ne den er cih e i ði ni de, e be dî bir ha ya ý ka za nýp kay be mek le kar þý kar þý ya o lan her in sa nýn e ðer ak lý var sa, Al man ve Ýn gi liz ka dar ser ve i de ol sa bu yol da har ca ma sý ný av si ye e di yor Be di üz za man. U zun ca bir sü re dir, bir çok in sa nýn ön ce lik li gün de mi o lan re fe ran dum pro pa gan da la rýn da si ya sî le ri mi zin a kýn dýk la rý a výr bir a ra fa, sý ra dan bir çok in sa nýn bu i þi bir ö lüm-ka lým mü ca de le si o la rak gör me si; ö zel lik le þu ur lu ba zý ehl-i di nin ve ce ma a le rin da hi as lî va zi fe le ri ni bir ke na ra ko ya rak, si ya sî le rin va zi fe le ri ni yük le ne rek ça lýþ ma la rý; bu i þin a de a bir di nî ve ci be ol du ðu nu söy le ye rek gö nül lü pro pa gan da la ra des ek ver me le ri, be ni bir de fa da ha Be di üz za man ýn ýs rar la o ku ma mý zý av si ye e i ði Mey ve nin Dör dün cü Me se le si ni o ku ma ya sevk e i.

10 10 YE NÝ AS YA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR KÜLTÜR-SANAT Gurbe HUZUREVÝ MUZAFFER KARAHÝSAR Ay rý lý ðýn, has re in, hic re in bir a dý da gur - be ir. E vin den, yur dun dan, yu va sýn dan u zak la ra gi miþ o lan in san la ra mem le ke öz le mi, bu ram bu ram has re ko kar. Bu bir gö nül sev da sý dýr. Ýn sa nýn i çin den sö küp a a ma dý ðý, u - nu a ma dý ðý ça re siz bir yü rek ya ra sý dýr. Gur be el de has re çe ken ler mem le ke in dað la rý na, o va - la rý na, çi çek le ri ne o lan öz le mi ni ha yal ler le, rü - ya lar la gi der me ye ça lý þýr. Mem le ke i a ra fýn dan ge len her kes en, her þey den; u çan kuþ an, e sen yel den, sý ra sý ra ge çen bu lu lar dan ha ber bek ler, me de u mar. Ge çen gün ler ve yýl lar gur be in ye - ri ni, yur du nu, me kâ ný ný de ðiþ i rir: Ben gur be e de ði lim, gur be be nim i çim de. söy le ir. Rý za Tev fik Bö lük ba þý gur be i ve has re i kuþ la ra söy - len miþ: U çun kuþ lar u çun!.. Doð du ðum ye re; Þim di dað la rýn da mor süm bül var dýr. Or man lar koy nun da, bir se rin de re. Di ken ler i çin de sa rý gül var dýr. Ka lar da mu a o la rak gün lük yap ý ðý mýz zi ya - re es na sýn da uð ra ma yý ih mal e me di ðim bir Kez ban Tey ze var. Sek se ni ni aþ mýþ bir çý nar. Kü - çük ya pý lý, hal siz, me cal siz ehl-i e vek kül bir in - san. Göz le ri dün ya gü zel lik le ri ne ve ni me le ri ne ka pan mýþ. E þi ve fa e miþ, ço cu ðu ol ma mýþ ve eþ, dos, ak ra ba lar dan kim se ler kal ma mýþ e ra fýn da. O nu zin de u an ve ha ya a bað la yan ü mi le ri, du â la rý ve zi kir le ri dir. Her gün o nun i çin ye ni bir dün ya ku ru lur kü çük a da sý nýn i çin de. O nun en be lir gin vas fý sa bah e za nýn dan i i ba ren baþ la yýp sa a ler ce de vam e den du â la rý ve zi kir le ri dir. Ko ri dor dan a rý u ðul u su gi bi o nun se si du yu lur. Bu gay re i dolayýsýyla za man za man bu sa ýr la ra mi sa fir ol du. O nu zi ya re e var dý ðým da e lim le o - mu zu na do kun du ðum za man, be nim gel di ði mi bi lir ve es bi hin de ki ye ri ni za yýf par ma ðý i le sa - bi le ye rek se lâ mý mý a lýr, soh be e dip ay rý lý rýz. Bir sa bah zi ya re i â nýn da her za man ol du ðu gi - bi, omu zu na do ku na rak se lâm ver dim. Bu se fer o, be nim e li mi u u, bý rak ma dý. Bel li ki bir ma - ru za ý var dý. Her za man is ek le ri, bek len i le ri o - lan bir in san de ðil di. Ço ðu za man ih i yaç la rý ný sor du ðu muz da hiç bir þey is e me di ði ni söy le yen ka na a kâr bir mi za cý var dý. So nuç a o da bir in - san dý ve el be e ki is ek le ri, ar zu la rý, ha yal le ri, ü - mi le ri, bek len i le ri o la cak ý. Ya ný na o ur ma mý i - þa re e i ve an la ma ya baþ la dý: U zun za man dan be ri bu kü çük o da da ka lý yo - rum. Bu ra da her ih i ya cým kar þý la ný yor. Ben kö - yüm den, yu vam dan ko pup ge le li bir yýl ol du. Ben sek sen ya þý ma ka dar o op rak lar da ya þa - dým, gez dim, ça lýþ ým, kar ný mý do yur dum. O ra - la rýn ha va sý, su yu, ye þil lik le ri bir baþ ka o lur. Her þe yi ha ya li me ge li yor, rü ya la rý ma gi ri yor, has re - i bur num da ü ü yor. Göz le rim hiç bir þe yi gör - me se de ben o ra ya gi din ce, gö züm de, gön lüm - de o ra nýn gü zel lik le ri can la nýr. Kö þe ba þý na o - u rur in san lar la ko nu þu rum. Bur cu bur cu kö - yü mün ha va sý ný kok lar, su yu nu i çer, has re gi - de ri rim. Ye þil hi sar ýn has re i i çi mi bir a eþ gi bi ya ký yor, çok öz le dim O is ek le ri ni, bek len i le ri ni ge rek çe le riy le bir çýr pý da sý ra la yý ver di. O nun gi me si i le il gi li o - lum suz luk la rý bil di ðim i çin, gi me me si yö nün de el kin e de cek bir ma ze re bu la ma dým. Gur be e - ki bir in sa na, mem le ke öz le mi nin ö nü ne ge çe bi - le cek bir ba ha ne bul mak im kân sýz dý. Ar ýk iþ ba þa düþ müþ ü. Köy de ki ya kýn la rý ný ek ek a ra dým. Be þin ci, al ýn cý sý ra da ki bir ak ra - ba sý o nu mi sa fir e de bi le ce ði ni söy le yin ce çok se - vin dim, de fa lar ca e þek kür e im. Bu að zý duâ lý, eh li e vek kül, yaþ lý in sa ný e vin de mi sa fir e me nin se va býn dan, ha yýr la ra ve be re ke le re ve si le ol ma - sýn dan söz e im. Yol cu yu gön der mek i çin ge ri ye bir a ra ba ve re fa ka çi kal mýþ ý. Ha zýr lýk la rý a - mam la ya rak yo la çý kar dýk. Kez ban Tey ze nin se vin ci ne, he ye ca ný na, ne þe - si ne di ye cek yok u. Yü zü gü lü yor, ne þe i çe ri sin - de, ge çi ci gi se de her kes le ve da la þýp, he lâl le þe rek a ra ba ya bin di. Gur be en mem le ke i ne gi di yor - du ar ýk. A ra ba kor na ça lýp ha re ke e der ken o gü lüm se ye rek, göz le ri gör me di ði hal de boþ luk a dur ma dan el sal lý yor du On la rýn ar ka sýn dan ba kar ken i çim de ki gur be i ha ýr la dým. Bu dün ya gur be in den va an-ý as li - mi ze, a hi re â lem le ri ne ve o ra da ki sev dik le ri mi - ze ka vuþ mak i çin çýk ý ðý mýz son yol cu luk a; a - ca ba ne þe i çe ri sin de, sü rûr lu bir þe kil de, gü lüm - se ye rek, e ra fý mýz da ki dos la ra ve da e de rek bir kuþ gi bi u çup gi de bi le cek mi yim? di ye u zun sü re dü þün düm. Ney den çýkan sýrlý melodi MEVLEVÎ MÜZÝÐÝNÝN BAÞ ENSTRÜMANI NEY, ÇIKARDIÐI SIRLI MELODÝYLE SESLENDÝÐÝ DÝNLEYÝCÝLERÝNÝ ASIRLARDIR BÜYÜLEMEYE DEVAM EDÝYOR. MESNEVÎHAN du yu rur Mevlânâ yý/ Mevlânâ di le ge ir di bu Nay ý/ Nay in le ye rek yýr ý per - de le ri/ Per de kalk ý coþ ur du zer re le ri/ Zer - re ler i lâ hi Raks la bul du can/ Can Se ma da BULMACA HAZIRLAYAN: Erdal Odabaþ er da lo da ka vuþ u ca na o an... di ze le rin de de an la ýl - dý ðý gi bi Mev le vî mü zi ði nin baþ ens rü ma ný ney, çý kar dý ðý sýr lý me lo diy le ses len di ði din le yi ci le ri ni a sýr lar dýr bü yü le me ye NEY ZEN KUD SÝ ER GU NER: Ney gö rü nüþ e var dýr, a ma a sýl ö nem li o lan o nun üf le ye ni dir. Ba zý in san lar ney gi bi dir. Ýç le ri bo - þal ýl mýþ ýr, ya ni söy le dik le ri ken di le rin den de ðil, il ham la ge len i lâ hi üf le me dir di ye ko nuþ u. SOL DAN SA ÐA 1. Bol luk, gür lük, on gun luk, fe yiz, fe ye - zan. - A rap Sos ya lis Par i si. 2. Ger çek ve ku sur suz a da le. 3. Ra ma zan e de bi ya ý ný ko nu a lan di van e de bi ya ý þi i ri. 4. Bir Sýrp er kek a dý. - Bir kim se nin, bir ü zel ki þi nin mül ki ye i al ýn da bu lu nan, a þý nýr ve ya a þýn maz var lýk la rýn bü ü nü. - Top ra ðýn kay ma sý ný ve ya su yun ak ma sý ný ön le mek i çin ya - pý lan ka lýn du var. 5. Yað mur, yaz yað mu ru. - Tür ki ye'nin Ka ra de niz Böl ge si'nde yer a lan il le rin den bi ri. - Do laþ ma. 6. Ta yin e di len. - Me ram ke li me si nin or a sý. 7. Þöh re, þan. - Ol mak an e mir. 8. En çok, en üs, en bü yük, en yük sek. - Rad yum e le men i nin sim ge si. 9. Yay la a ý lan, u cun da siv ri bir de mir bu lu nan in ce ve ký sa ah a çu buk. - Kud du se Sýr - ru hü nün ký sa ya zý lý þý. - Yýl dýz. 10. Us a lýk, hü ner, uz man lýk. - Es ki fý kýh me in ler de er ke ðin rem zi o lan ke li me. de vam e di yor. Haz re i Mevlânâ nýn Mes ne vî' nin ilk 18 be - yi in de, ney remz i ni kul la na rak ol - gun in sa ný an la ma sý dolayýsýyla, ney ens rü ma ný nýn Mev le vi ler a ra - sýn da ma ne vî bir de ðe ri bu lu nu - yor. Mev le vî mü zi ði nin baþ ens - rü man la rýn dan bi ri o lan ney den çý kan Hu se si Al lah ýn nur lu ne fe sin den, ruh la rý ya ra ý þý ný ve ruh la rýn op rak an ya pýl mýþ be - de ne gir me si i çin çý kar ý ðý sýr lý me lo di yi sim ge li yor. NO TA LA RIN TA ÞI DI ÐI HÝS LER OR TAK TIR Ney zen Kud si Er gu ner, dün ya nýn her ye rin de mü - zi ðin di li nin de ðil, no a la - rýn a þý dý ðý his le rin or ak ol du ðu nu, his le rin ya þa - ný lý þý na gö re an la ý mýn fark lý laþ ý ðý ný söy le di. Er gu ner, mü zi ðin kül ür le re gö re fark lý - lýk la rý nýn ol du ðu nu, bu fark lý lýk la rýn mü - zik a dý na ko run ma sý ge rek i ði ni be lir e - rek, mü zi ðin ya þa - ný lan kül ür or a - mýn da þar lan dý - ðý ný i fa de e i. Kül ü rel þar lan - ma la rýn her ül - ke de ya þa na bil - di ði ni di le ge i - ren Er gu ner, þar lan ma la rýn e ma sýn da ney se si nin se sin de ve se da sýn da de rin bir Söðü en Üç Ký'aya Osmanlý Devlei sempozyumu baþladý BÝ LE CÝK Ü ni ver si e si (BÜ) a ra fýn dan dü - zen le nen ve 17 ül ke den 60 a ya kýn a ka de - mis ye nin ka ýl dý ðý Sö ðü en Üç Ký 'a ya Os man lý Dev le i sem poz yu mu dü zen le - nen ö ren le baþ la dý. Va li Ha lil Ýb ra him Ak - pý nar, Sö ðü Ha mi di ye Kül li ye si nde dü - zen le nen ö ren de yap ý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin ken din den ön ce ya þa yan me - de ni ye ler den el de e i ði bil gi le ri red de - me di ði ni be lir i. Ak pý nar, Ço cuk lu ðu - muz da Os man lý Dev le i ha ri a sý na bak ý - ðý mýz da hep bir iç ge çi rir dik, a ca ba ek rar müm kün mü di ye. Bu nun ek ra rý müm - kün de ðil ha liy le. Biz A na do lu da ya þa yan o bü yük me de ni ye in mi ras çý la rý o la rak ay ný coð raf ya ya sev gi yi, kar deþ li ði, ba rý þý, a da le i ve mer ha me i a þý ya bi li riz de di. Ak pý nar, Tür ki ye nin çev re sin de, ya kýn ül ke ler de ya þa nan fe lâ ke ler de, sý kýn ý lar - da bu nu en gü zel þek liy le gös er di ði ni be - lir i. Bi le cik Ü ni ver si e si Rek ö rü Prof. Dr. Az mi Öz can da Os man lý çý na rý nýn u - laþ ý ðý coð raf ya la rýn her bi rin den sem poz - yu ma bi rer a ka de mis yen dâ ve e ik le ri ni be lir ir ken, Ýs an bul Ti ca re Ü ni ver si e si Rek ö rü Prof. Dr. Sab ri Or man da Os - man lý Dev le i' nin Ýs lâm me de ni ye i nin son klâ sik sen e zi ol du ðu nu kay de de rek, Bu ba kým dan me de ni ye a rih çi le ri nin ü ze - rin de dik ka le dur ma la rý ge re ken bir a rih fe no me ni dir. As lýn da po li i ka cý la rýn da dik ka le öð ren me le ri ve is i fa de e me le ri ge re ken bü yük bir ec rü be dir de di. Halk o yun la rý gös e ri siy le de vam e den a çý lýþ sem poz yu mu, BÜ öð ren ci le ri nin ha zýr la dý - ðý Os man lý Sa na E ser le ri ser gi si nin ge zil - me si ve a ka de mis yen le rin ül ke le rin den ge - ir dik le ri op rak la rý Er uð rul ga zi Tür be si ne bý rak ma la rýy la so na er di. Bi le cik / a a Bilecik Ü ni ver si e si a ra fýn dan dü zen le nen ve 17 ül ke den 60 a ya kýn a ka de mis ye nin ka ýl dý ðý Sö ðü en Üç Ký 'a ya Os man lý Dev le i sem poz yu mu dü zen le nen ö ren le baþ - la dý. FO TOÐ RAF: A A es e ik ol du ðu nu an la ý. Er gu ner, son za man lar da mü zi ðin ça lýn - ma sý i çin mü sa i ol ma yan ses le rin kul la nýl dý - ðý ný be lir e rek, bu ür ça lýþ ma lar da mü zi ðin ri mi nin bo zul du ðu nu kay de i. A la ur ka mü zik e abiî ses le rin yer al dý ðý ný, bu ses le rin Haz re i Ý sa dan ön ce ki dö nem de Av ru pa ha - riç bü ün dün ya da kul la ný lan ses sis e mi ol - du ðu nu i fa de e den Er gu ner, Dün ya nýn her ye rin de mü zi ðin di li de ðil, no a la rýn a þý dý ðý his ler or ak ýr. His le rin ya þa ný lý þý na gö re an - la ým fark lý la þýr di ye ko nuþ u. Er gu ner, es ki dö nem de ki mü zi ðin, her han - gi bir mil le e a i ol ma dý ðý ný, ses fi zi ðin de yer a - lan en abiî ses a ra lýk la rý nýn bu lun du ðu nu i fa - de e de rek, a biî mü zik e bir ok av da 48 se sin, ba ý mü zi ðin de i se 12 se sin yer al dý ðý ný söy le di. NEY MEV LE VÎ LÝK TEN BES LE NÝR Ney zen Kud si Er gu ner, ens rü man la rýn ken di ba þý na bir a le ol ma dý ðý ný ve hep si ni bes le yen ko nu la rýn bu lun du ðu nu be lir e rek, Ney, Mev le vî lik en bes le nir. Ta sav vu fun mü zi ði bes le me si i le in sa nýn a sav vuf an bes len me si ö nem li dir de di. Ne yin bir ka mýþ par ça sý nýn i çi bo þal ý la rak ya pýl dý ðý ný an la an Er gu ner, Ney gö rü nüþ e var dýr, a ma a sýl ö nem li o lan o nun üf le ye ni - dir. Ba zý in san lar ney gi bi dir. Ýç le ri bo þal ýl - mýþ ýr, ya ni söy le dik le ri ken di le rin den de ðil, il ham la ge len i lâ hi üf le me dir di ye ko nuþ u. Er gu ner, a sav vu fun bin ler ce e ser den bes - len di ði ni be lir e rek, son dö nem ler de yur dý þýn da ki kay nak la ra yö ne lin me siy le a sav - vu fa kö ü lük ya pýl dý ðý ný kay de i. A ra besk kül ü rün op lu mun her a la ný ný e ki le di ði ni an la an Er gu ner, sa de ce Mes ne vî de 24 bin be yi ol du ðu nu, Mevlânâ nýn e ser le ri nin op lu mun e li kül ü rü ne hi ap e i ði ni, an - cak kim se nin Mev le vî kül ü rü nü öð ren me - di ði ni i fa de e i. Ýs an bul / a a Elazýð Masallarý kiabý çocuklarla buluþu ELAZIÐ Belediyesi Elazýð Kiaplýðý Çocuk Serisi Projesi kapsamýnda Elazýð Masallarý isimli kiabý çocuklarla buluþurdu. Elazýð yöresinde derlenmiþ masallardan oluþan kiap, muheva bakýmýndan birçok masal ve resimden oluþuyor. Konuyla ilgili deðerlendirmelerde bulunan Belediye Baþkaný Süleyman Selmanoðlu, 2004 yýlýnda baþlaýlan Elazýð Kiaplýðý projesi çerçevesinde, þimdiye kadar birçok kiabýn yayýnlandýðýný ifade ei. En önemli miraslarý millî ve mahallî külürü yaþamak ve yeni nesillere ulaþýrmak adýna birçok önemli çalýþmalara imza aýklarýný ifade eden Baþkan Selmanoðlu, Elazýð Kiaplýðý projesinde Elazýð ve Harpu u anlaan güzel masallarýn olduðunu kaydei. Süleyman Selmanoðlu, Her þeyin mekanikleþiði ve plâsik kuulara hapsolunan bu dünyada çocuklarýmýzý, bizim olan kendi masallarýmýzýn dünyasýna çekerek mürekkebin kokusunu, kâðý sayfalarýn sýcaklýðýný, resimlerin güzelliðini yaþamak isedik. dedi. Elazýð / cihan ÝBB Þehir Tiyarolarý reperuarýný açýkladý ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyarolarý, Sezonu nda yeni oyunlarý ile Ýsanbullularýn karþýsýna çýkmaya hazýrlanýyor. 1 Ekim 2010 arihinde perdelerini açacak olan ÝBB Þehir Tiyarolarý, sezonuna ai reperuarýný önceki gün Yýldýz Sarayý, Mala Köþkü nde düzenlediði basýn oplanýsýnda açýkladý. Ýsanbul Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyarolarý Genel Sana Yönemeni Ayþenil Þamlýoðlu ve Genel Sana Yönemenliði yöneim birimlerinin kaýlýmý ile yapýlan oplanýda Sezonu nda sahnelenecek yeni oyunlarýn yaný sýra ÝBB Þehir Tiyarolarý Genç Tiyaro ve ÝBB Þehir Tiyarolarý Çocuk Tiyarosu nun yeni sezonda sürdüreceði ekinlikler hakkýnda bilgi verildi. Külür Sana Servisi YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bir yo lu ve ya ge çi di ka pa mak i çin her ür lü a raç an ya rar la ný la rak ya pý lan en gel. - Ke mik le rin o par lak u cu. 2. Bir i þi yap ma ya va sý a o lan a raç lar. - A si i yon laþ ma sa bi e si. 3. Ku sal Hin des a ný. 4. Þim di, þu an da, hâ lâ, he nüz, da ha. - Na zým la, söz le, þi ir le il - gi li. 5. Ba zý sa yý sý fa la rýy la bir lik e kul la ný la rak bir o la yýn ve ol gu nun her bir ek rar la ný þý ný bil di ren söz, de fa. - Oruç ayýnýn ilk iki hecesi. 6. Pa - muk, ke en ve ya i pek en, sey rek do kun muþ de lik li bir ür ku maþ. - Ma - ki ne Kim ya En düs ri sin in ký sa ya zý lý þý. 7. Ta hýl la ka rý þýk sa man yý ðý ný. - Ke di yi kov mak i çin kul la ný lan bir ses len me sö zü. 8. Bu la nýk su. 9. Er - kek le rin ad ve ya so yad la rý nýn ö nü ne ge i ri len say gý sö zü. - Ü ze ri ne ya pý ya pýl mak i çin ay rýl mýþ yer. 10. Ya vaþ, a ðýr. - O o ma ik pa ra çek me ma - ki na sý. 11. Ni ce lik, ni e lik, güç, sü re, sa yý ba ký mýn dan ek sik, çok kar þý ý. - Av ru pa Bir li ði pa ra bi ri mi m² de ðe rin de yü zey öl çü bi ri mi. 12. Tabiaa ki baþ ka e ner ji ür le ri ni e lek rik e ner ji si ne çe vi ren fab ri ka. ÖN CE KÝ BUL MA CA NIN CE VAP LA RI SOL DAN SA ÐA: 1. TEBA. BARÝTON. 2. EBEDÝ. KELÝME. 3. DEMÝRMAHEY. 4. ALO. KÝTABE. 5. REL. SA. NET. 6. ÝM. TA. NRN. 7. KEMALÝYE. 8. EB. KAZA. EL. 9. NÝTAF. ZAMANE. 10. ARANAN. NÝYET. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA: 1. TEDARÝK. NA. 2. EBELEME. ÝR. 3. BEMOL. META. 4. ADÝ. ÞABAN. 5. ÝRÝS. FA. 6. ATÝK. 7. AKAK. AYAZ. 8. REHÝN. EZAN. 9. ÝLETEN. AMÝ. 10. TÝYATRO. AY. 11. OM. ENE. 12. NECEF. ALET.

11 YE NÝ AS YA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR EKONOMÝ 11 HA BER LER Memur asgarî ücre pazarlýðýna karþý TÜRKÝYE KAMU-SEN VE KESK, KAMU GÖREVLÝLERÝ HAKEM KURULUNUN BAÐIMSIZ VE TARAFSIZ NÝTELÝK TAÞIMASI GEREKTÝÐÝNÝ VURGULAYARAK, KURULUN ASGARÎ ÜCRET TESPÝT KOMÝSYONUNA BENZEMEMESÝ GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. Do ðal gaz kul la nýl dý ðýn da yýl lýk or a la ma ya ký ü ke i mi ma li - ye i yüz de 60 da ha u cu z oluyor. Do ðal gaz i le ý sýn anlar hâlâ daha kârlý nýg DAÞ, ko nu lar da fark lý ya ký kul la ný mýn dan do ðan ma li ye fark la rý ný he sap la dý. Ya pý lan a raþ ýr ma lar, do ðal gaz kul la nýl dý ðýn da yýl lýk or a la ma ya ký ü ke i mi ma li ye i nin yak la þýk yüz de 60 da ha u cu za gel di ði ni or a ya koy du. Sa de ce mu fak a, üp ye ri ne do ðal gaz kul la ný mý bi le a i le bü çe si ne yýl da 440 TL ka ký sað lý yor. Do ðal gaz hiz me i ni; u cuz luk, kon for ve çev re ci lik pren si biy le su nan ÝG DAÞ, ko nu lar da ý sýn ma, ban yo ve mu fak a fark lý ya ký kul la ný mýn dan do ðan ma li ye fark la rý ný he sap la dý. ÝG DAÞ a ra fýn dan ya pý lan a raþ ýr ma lar, do ðal gaz kul la nýl dý ðýn da, 100 m 2 ya lý ým lý bir da i re de yýl lýk or a la ma ya ký ü ke i mi ma li ye i nin yak la þýk % 60 da ha u cu za gel di ði ni or a ya koy du. Do ðal gaz kul la ný mý hak kýn da ü ke i ci le ri bi linç len dir mek, kö mür ve üp kul la ný mý na ký yas la o lu þan ma li ye fark la rý ný or a ya koy mak a ma cýy la ya pý lan ça lýþ ma, 100 m 2 lik ya lý ým lý bir da i re göz ö nü ne a lý na rak ya pýl dý. Ya pý lan he sap la ma la ra gö re 100 m 2 lik bir da i re, ý sýn mak i çin yak la þýk 900 m 3, mu fak ve ban yo kul la ný mý i çin de yak la þýk 100 m 3 do ðal gaz har cý yor. Yýl da op lam m 3 do ðal gaz kul la nan bir ko nu un op lam ya ký ma li ye i KDV da hil 737 TL u u yor. Ay ný ko nu, kö mür i le ý sý nýp ban yo ve mu fak a üp kul lan dý ðýn da yýl lýk ya ký ma li ye i nin KDV da hil TL ol du ðu he sap lan dý. Sa de ce mu fak a, üp ye ri ne do ðal gaz kul la ný mý bi le a i le bü çe si ne yýl da 440 TL ka ký sað lý yor. Trans-Hazar haý e ko no mik de ðil n KA ZA KÝS TAN Baþ ba ka ný Ka rim Ma si mov, Trans-Ha zar Do ðal gaz Bo ru Ha ý Pro je si nin e ko no mik ol ma dý ðý ný dü þün dü ðü nü söy le di. Ka za kis an Baþ ba ka ný Ka rim Ma si mov, ga ze e ci le re yap ý ðý a çýk la ma da, Trans-Ha zar Do ðal gaz Bo ru Ha ý Pro je si nin e ko no mik a maç la ra uy gun ol ma dý ðý ný be lir e rek, Ben, da ha ön ce Rus ya Fe de ras yo nu Hü kü me i ne de A zer bay can ve A me ri ka a raf la rý na da Ha zar do ðal gaz bo ru ha ý nýn po li ik ü op ya ol du ðu nu bir kaç de fa di le ge ir dim de di. Pro je nin hiç bir þe kil de e ko no mik a maç la ra uy gun ol ma dý ðý ný i fa de e den Ma si mov, do ðal ga zýn Ha zar de ni zin den A zer bay can a ih raç e me nin SPG (sý vý laþ ý rýl mýþ pe rol ga zý) ek no lo ji si i le müm kün bu lun du ðu nu an cak bu nun çok ma li ye li ol du ðu nu vur gu la dý. Ma si mov, bu nun Ka za kis an þar la rýn da þim di lik söz ko nu su ol ma dý ðý ný di le ge ir di. Ka za kis an da öy le sa nýl dý ðý gi bi çok do ðal gaz bu lun ma dý ðý ný be lir en Ma si mov, mev cu ga zýn mev cu gü zer gâh an Rus ya ve Çin e ih raç e dil me si ge rek i ði ni kay de i. Ma si mov, Ka za kis an ýn pe rol ü rün le ri ih ra ca ý ný ö nü müz de ki yýl lar da i ki ka ý na çý kar ma yý is e dik le ri ni ha ýr la a rak, Rus ya nýn ran si sis e mi nin ka pa si e si ne ka dar sa o ka dar pe rol ü rü nü nü Rus ya ü ze rin den sevk e de ce ðiz. Di ðe ri ni i se baþ ka gü zer gah lar dan Çin ve Ha zar ü ze rin den sevk e de bi li riz di ye ko nuþ u. Asana / aa Ka na lý e ü ke i mi AB'ye yak laþ ý ntür KÝYE DE son yýl lar da kýr mý zý e e ya þa nan sý kýn ý lar ve yük se len fi ya la rýn, ü ke i ci nin ka na lý e e yö nel me si ne ve ü ke i min ar ma sý na se bep ol du ðu, ki þi ba þý ü ke im o ra ný nýn i se AB ül ke le ri ne yak laþ ý ðý bil di ril di. Be yaz E Sa na yi ci le ri ve Da mýz lýk çý la rý Der ne ði (BESD-BÝR) Yö ne im Ku ru lu Baþ ka ný Zu hal Daþ an, A A mu ha bi ri ne yap ý ðý a çýk la ma da, 1990 yý lýn dan 2009 yý lý na ka dar ge çen sü re e sas a lýn dý ðýn da ka na lý e i ü re i mi nin 6,2 ka ar ý ðý ný söy le di. Ki þi ba þý na ka na lý e i ü ke i mi 1990 yý lýn da 3,8 ki log ram i ken bu ra ka mýn ge çen yýl 17,40 ki log ram se vi ye si ne çýk ý ðý ný be lir en Daþ an, 20 yýl lýk sü reç e ül ke nü fu su yak la þýk 16 mil yon yük sel me si ne rað men, ki þi ba þý na yýl lýk ka na lý e i ü ke i min de o lan 4,6 ka ar ý þýn ye er siz ol du ðu nu i fa de e i.u lus la ra ra sý kay nak la rýn 2006 yý lý ve ri le ri ne gö re Tür ki ye nin a vuk e i ü re i min de dün ya da 17 nci sý ra da yer al dý ðý ný be lir en Daþ an, þöy le ko nuþ u: Pi liç e i ü ke i mi dün ya sý ra la ma sýn da, Tür ki ye 2005 yý lý ve ri le ri ne gö re yýl da 13,2 ki log ram la 75 nci sý ra da yer al mak a dýr. Ay ný ab lo da, Ýs ra il ve Ba ha ma lar yýl da 54,5 ki log ram, ABD 44,3 ki log ram, Bir le þik A rap E mir lik le ri 42,6 ki log ram pi liç e i ü ke i miy le ilk sý ra la rý al mak a dýr. AB nin ka na lý e i ü ke i mi ki þi ba þý na yýl da or a la ma 24 ki log ram i ken Tür ki ye ve ri le ri 17,40 ki log ram. Tür ki ye nin u laþ ma sý ge re ken he def de bu. A ra da 6 ki log ra ma ya kýn bir fark var, a ma bu far kýn da ký sa sü re de ka pa na ca ðý ný sa ný yo ruz. Adana / aa TÜR KÝYE Ka mu-sen ve KESK, A na ya sa de ði þik li ði nin ar dýn dan op lu söz leþ me sü re cin de ku ru la cak Ka mu Gö rev li le ri Ha kem Ku ru lu nun ba ðým sýz ve a raf sýz ni e lik a þý ma sý ge rek i ði ni vur gu la ya rak, ku ru lun As ga rî Üc re Tes pi Ko mis yo nu na ben ze me me si ge rek i ði ni be lir i. Tür ki ye Ka mu-sen Ge nel Baþ ka ný Bir can Ak yýl dýz, yap ý ðý a çýk la ma da, re fe ran du mun ar dýn dan 4688 sa yý lý Ka mu Gö rev li le ri Sen di ka la rý Ka nu nu nda cid dî bir a kým de ði þik lik ler ya pýl ma dan op lu söz leþ me hak ký nýn kul la nýl ma sý nýn müm kün ol ma dý ðý ný söy le di. Mev zu a a ya pý la cak de ði þik li ðin mu la ka sen di ka lar la or ak la þa ger çek leþ i ril me si ge - rek i ði ni vur gu la yan Ak yýl dýz, kon fe de ras yon o la rak op lu söz leþ me dü ze ni nin na sýl o la ca ðý, Bu dü zen i çe ri sin de yer a la cak o lan Ka mu Gö rev li le ri Ha kem Ku ru lu nun eþ ki li, gö rev, ye ki ve so rum lu luk la rý ko nu sun da ça lýþ ma la ra baþ la dýk la rý ný bil dir di. Tür ki ye Ka mu-sen Ge nel Baþ ka ný Ak yýl dýz, þöy le ko nuþ u: Ö zel lik le Ka mu Gö rev li le ri Ha kem Ku ru lu nun eþ ki li ko nu sun da has sa si ye i miz var. Bu has sa si ye, ku ru lun As ga rî Üc re Tes pi Ko mis yo nu na ben ze me me si yö nün de e cel li e sin is i yo ruz. Ta raf sýz lý ðý nýn ve ba ðým sýz lý ðý nýn ar ý þýl ma ya ca ðý bir Ka mu Gö rev li le ri Ha kem Ku ru lu nun o luþ ma sý i çin ö ne ri le ri mi zi þe kil len - dir me ye ça lý þa ca ðýz. Si ya se in bu ko nu da bi zim a þý dý ðý mýz en di þe le ri gi de re cek bir ha re ke i çe ri sin de ol ma sý ný u mu e di yo ruz. A ma bu gü ne ka dar ki gö rün ü si ya sî i ra de nin bu ko nu da ye e rin ce sa mi mî ol du ðu nu gös e ren bir uy gu la ma ol ma mýþ ýr. Bun dan son ra ol ma sý i çin di le ði miz, si ya se in bu yön de ki yak la þý mý, ka mu gö rev li le ri sen di ka la rý i le bir lik e ha re ke e mek su re iy le gös er me si dir. GREV HAK KI MI ZI KUL LA NI RIZ KESK Ge nel Baþ ka ný Sa mi Ev ren de A na ya sa da ya pý lan de ði þik lik le rin ge re ði nin ya pý la bil me si i çin ye ni ka nu nî dü zen le me ler ge rek i ði ni söy le di. Ta rým sek ö rü iþ siz li ði a zal ý yor RECEP GÖREN ANKARA AN KA RA- TÜ ÝK a ra fýn dan a çýk la nan Ha ne hal ký Ýþ gü cü A raþ ýr ma sý 2010 Ha zi ran Dö ne mi So nuç la rý ný de ðer len di ren Tür ki ye Zi ra a O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak ar, A çýk la nan ra kam lar da gös e ri yor ki, a rým sek ö rü iþ siz li ðin a zal ýl ma sý na bü yük ka ký sað la mak a dýr. Ýþ siz ler a rým da ki þar lar çok i yi ol ma sa da a rý ma sý ðýn ma yý er cih e mek e dir de di. TU ÝK ve ri le ri ne gö re 2010 Ha zi ran dö ne min de a rým sek ö rün de ça lý þan sa yý sý nýn 446 bin ki þi, a rým dý þý sek ör ler de ça lý þan sa yý sý i se 1 mil yon 95 bin ki þi ar ý ðý ný, Ha zi ran 2009 dö ne min de a rým sek ö rün de 5 mil yon 787 bin ki þi is ih dam e di lir ken, Ha zi ran 2010 dö ne min de 0,2 pu an lýk ar ýþ la 6 mil yon 233 bin ki þi is ih dam e dil di ði ni söy le yen Bay rak ar þöy le ko nuþ u: Ta rým sek ö rü, iþ siz li ðin ar ma sý ný ön le ye rek, sos yal ris ki a zal an ki li sek ör ol ma ya de vam e mek e dir. An cak a rým sek ö rü faz la nü fu su kal dý ra cak ka dar ye er li bir se vi ye de de ðil dir. Ta rým sek ö rü ne ye e ri ka dar des ek o lun ma dý ðý ak ir de, a rý mýn bu yü kü a þý ma sý müm kün ol ma ya cak ýr. Bu ne den le sek ö rün ya pý sal so run la rý nýn bir an ön ce çö zü me ka vuþ u rul ma sý ve kýr sal kal kýn ma ya des ek ve ril me si ge rek li dir. O TO MO TÝV SEK TÖ RÜ NE MÜJ DE SA NA YÝ ve Ti ca re Ba ka ný Ni ha Er gün, Hyun da i, i20 ü re i mi ni a ma men bu ra ya ge ir mek is i yor. Hin dis an da da i20 ü re i yor du, a ma Hin dis an da ki mü hen dis lik ve iþ çi lik le Tür ki ye de ki mü hen dis lik ve iþ çi lik ay ný ol ma dý ðý i çin a ma mý ný bu ra ya ge ir mek is i yor de di. Sek ör de ki ge liþ me ler le il gi li so ru la rý ný ce vap la yan Ba kan Er gün, Tür ki ye de ki o o mo iv ü re i ci le ri nin de Ý ran da ki pa za rýn far kýn da ol duk la rý ný be lir e rek, Ý ran ýn o o mo iv iç pa za rý nýn Tür ki ye nin o o mo iv pa za rýn dan bu gün i i ba riy le da ha can lý ve ge niþ ol du ðu nu kay de i. Er gün, bu nun i çin Tür ki ye de ki o o mo iv yan sa na yi i le a na sa na yi den ba zý fir ma la rýn Ý ran da ki o o mo iv sek ö rü i le ba zý e mas lar da bu lun mak is e dik le ri ni i fa de e de rek þöy le de vam e i: Zan ne der sem ya kýn da ba zý zi ya re ler o la cak. On lar dan bu ra ya, bi zim sa na yi ci ler den o ra ya bir a kým zi ya re ler o la cak. Ý ran, o o mo iv sek ö rün de Tür ki ye nin a na ve yan sa na yi de ü re im gü cü nü bil di ði i çin Türk o o mo iv sek ö rü i le bir iþ bir li ði a ra yý þý i çin de. Ý ran da ki o o mo iv sek ö rü ne il gi du yan o o mo iv fir ma la rýn dan bi ri si TO FAÞ. Ý ran a bir zi ya re yap ma yý plan lý yor lar. Bu a þa ma þu an da kar þý lýk lý ne ler ya pý la ca ðý ný gör me saf ha sý dýr. Çok i ler le miþ bir nok a de ðil dir. Bi zim sek ö rü müz Ý ran ýn po an si ye li ni gör mek is e ye cek ir. On la rýn fir ma la rý nýn gü cü nü gör mek is e ye cek ir. O ra da ya ý rým ya pý la bi lir mi ya pý la maz mý? Ya pý lýr sa na sýl bir a dým a mak la zým? O nu gör mek is e ye cek ir. Bu gün kü gel di ði miz saf ha bu. He nüz o ra da bir ya ý rým plan lan dý, bu ra da bir ya ý rým plan lan dý saf ha sýn da de ði liz he nüz di ye ko nuþ u. CHERY VE SA MAND YA TI RI MI Chery nin de, Sa mand ýn da Tür ki ye de o o mo iv sek ö rün de bir ya ý rým dü þün dük le ri ni ken di le ri ne i fa de e ik le ri ni haýrla an Er gün, a ma bu ko nu nun he nüz dü þün ce saf ha sý nýn ö e si ne ge çe me di ði ni bil dir di. Er gün, Chery nin de, Sa mand ýn da ön le ri ne so mu o la rak bir pro je ko ya ma dýk la rý na i þa re e de rek, an cak Tür ki ye de ya ý rým yap ma is ek le ri nin, Tür ki ye nin pa zar la ra ya kýn lý ðý nýn ve Tür ki ye de ku sur suz o o mo bil ü re im ko nu sun da ki bi ri ki min her ke se ca zip gel di ði ni gös er di ði ni kay de i. Er gün, Tür ki ye de ya pý lan ü re i min bü ün mar ka lar i çin dün ya da ay rý bir ö ne mi ve de ðe ri ol du ðu nu vur gu la ya rak, On la rýn da (Chery ve Sa mand) mar ka la rý na bu ve si ley le ka ký sað la ma yý dü þün dük le ri ni be lir i.ýsanbul/aa 48 KÖY KA RAN TÝ NA AL TIN DA- SAM SUN (A.A) -Sam sun Ta rým Ýl Mü dür lü ðü Hay van Sað lý ðý Þu be Mü - dü rü Dr. Ha bip Mu ruz, Sam sun da 18 bin 442 hay van da þap has a lý ðý gö rül dü ðü nü be lir e rek, þap has a lý ðý dolayýsýyla 15 il çe de 48 kö yün ka ran i na al ýn da ol du ðu nu bil dir di. Mu ruz, yap ý ðý a çýk la ma da, Sam sun da þap has a lý ðý na kar þý hay van la rýn di renç li ha le ge i ril me si i çin a þý la ma ça lýþ ma la rý - nýn de vam e i ði ni, son ba har dö ne mi a þý la ma ça lýþ ma la rý nýn 20 gün i çin de bi e ce ði ni söy le di. A þý la ma nýn a ma men üc re siz ya pýl dý ðý ný i fa de e den Mu ruz, ya pý lan ça lýþ ma lar da þehir ge ne lin de 18 bin 442 hay van da þap has a lý ðý gö rül dü ðü nü kay de i. Þap has a lý ðý gö rü len bü yük baþ hay van lar - dan 20 a ne si nin e lef ol du ðu nu bir kýs mý nýn da ke si me gön de ril di ði ni söy le yen Mu ruz, di ðer hay van la rýn e da vi si nin i se sür dü ðü nü kay de i. Ka mu Gö rev li le ri Ha kem Ku ru lu nun son de re ce de mok ra ik o luþ u rul ma sý ko nu sun da ça ba sarf e de cek le ri ni vur gu la yan Ev ren, De mok ra ik ol ma yan bir ku ru lu ka bul e me miz müm kün de ðil. Sen di ka la rýn mu la ka bu ra da e þi sa yý da em sil e dil me si ge rek mek e dir de di. Ya pý lan dü zen le me de ku ru la a raf lar gi der se de nil di ði ni, gi mez se ne o la cak? so ru su nun boþ luk a kal dý ðý ný i fa de e den Ev ren, A na ya sa nýn 90. mad de si ge re ði grev hak ký mý zýn ol du ðu nu i fa de e di yo ruz. An la þa maz sak 90. mad de ge re ði ku ru la gi me den grev hak ký mý zý kul la na ca ðý mý zý þim di den i fa de e di yo ruz þek lin de ko nuþ u. An ka ra / a a Korsan servis araçlarýndan uzak durun ntür KÝYE Es naf ve Sa na kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, öð ren ci ve li le ri ve o kul i da re ci le ri ni, kor san ser vis a raç la rý na kar þý u yar dý ve o da ya ka yý lý ser vis a raç la rý ný er cih e me le ri ni is e di. Pa lan dö ken, yap ý ðý ya zý lý a çýk la ma da, E ði im ve Öð re im yý lý nýn Pa zar e si gü nü baþ la ya ca ðý ný ve 16 mil yon 256 bin öð ren ci i le 664 bin öð re me nin ders ba þý ya pa ca ðý ný haýrla ý. Öð ren ci ve li le ri ni kor san a þý ma cý lýk ya pan ser vis a raç la rýn dan u zak dur ma la rý ko nu sun da u ya ran Pa lan dö ken, þun la rý kay de i: An ne-ba ba o la rak ço cuk la rý mý zýn o kul la rý na em ni ye li bir þe kil de u laþ ma sý i çin ser vis a raç la rý ný zý se çer ken dik ka e din. Kor san a þý ma cý lýk ya pan ser vis a raç la rýn dan u zak du run. Mu la ka o da ka yý bel ge si ni is e yin. Ser vis a raç la rý nýn do na ný mý nýn yö ne me lik san dar la rý na uy gun lu ðu nu, yan gýn ü pü, em ni ye ke me ri nin o lup ol ma dý ðý ný ve faz la öð ren ci a lý nýp a lýn ma dý ðý ný mu la ka kon rol e din ve ser vis a raç la rý nýn bað lý ol du ðu il gi li o da ya mu la ka bil gi ve rin. Dö nem ba þýn da ser vis e bu lu nan reh ber per so ne lin dö nem so nu na ka dar bu lun du rul ma sý nýn a kip çi si o lun. Ek sik lik le ri o da ye ki li le ri ne bil dir mek en çe kin me yin. Pa lan dö ken, öð ren ci a þý ma cý lý ðý ya pan ser vis þo för le ri ni de, ço cuk la rýn gü ven li ði ne ö zen gös e re rek, ra fik ku ral la rý na uy ma la rý ko nu sun da u ya rý da bu lun du. An ka ra / a a Ha va cý lýk sek ö rü nün dev le ri Tür ki ye ye ge li yor nav RU PA ve dün ya nýn en bü yük ha va cý lýk ya ý rým cý la rý, Si vil Ha va cý lýk Ge nel Mü dür lü ðü ev sa hip li ðin de Ýs an bul da ger çek leþ i ri le cek o lan Tek Av ru pa Ha va Sa ha sý Ar-Ge Se mi ne ri nde bir a ra ya ge li yor. Ha va cý lýk, Ar-Ge, Bi li þim ve E lek ro nik sek ö rü nün en ö nem li o yun cu la rý ný Tür ki ye de bu luþ u ra cak o lan Tek Av ru pa Ha va Sa ha sý Ar-Ge Se mi ne ri, U laþ ýr ma Ba kan lý ðý Si vil Ha va cý lýk Ge nel Mü dür lü ðü ev sa hip li ðin de Ey lül 2010 a rih le ri a ra sýn da ger çek leþ i ri le cek. Av ru pa Tra fik Yö ne im Sis e mi nin ge le ce ði ni ve ek no lo jik al ya pý sý ný be lir le ye cek SE SAR pro je si çer çe ve sin de Ýs an bul Swis so el de ger çek leþ i ri le cek se mi ne re, SE LEX, IN DRA, THA LES ve E NAV gi bi dün ya nýn en ön de ge len ha va cý lýk þir ke le ri nin ya ný sý ra ül ke miz de ki ha va cý lýk en düs ri si de ka ý la cak. Se mi ne re ka ýl mak is e yen a ka de mis yen, mü e þeb bis ve il gi li ler ad re sin de yer a lan ko nuy la il gi li du yu ru ve ir i ba ad res le rin den ya rar la na rak op lan ý ya ka ý lým sað la ya bi le cek. Özel sekör e ihalaýna baþlayacak nalinan edbirlere raðmen bir ürlü isenilen seviyeye düþmeyen e fiyalarýyla ilgili yeni bir adým daha aýlýyor. Özel seköre canlý hayvan ihala izni veren düzenleme, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn imzasýný bekliyor. Bursa Kasaplar Odasý Baþkaný Muhsin Yýldýz, bu düzenleme sonucunda Bulgarisan dan gelecek kurbanlýk hayvanlarla fiyalarda büyükdüþüþ yaþanacaðý müjdesi verdi.bursa/cihan

12 12 YE NÝ AS YA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR ÝLAN yseri ilânlar SERÝ ÝLANLARINIZ ÝÇÝN Fax: 0 (212) ELEMAN ACÝLEN Þirkeimiz bünyesinde sand elemanlarý, sekreerler, Halkla iliþkiler uzmanlarý, muhasebeciler ve ofis içerisinde çalýþacak elemanlar alýnacakýr. Maaþ+SSK+Yemek+Servis 0(212) (212) (0534) (0537) ÝÞ ARIYORUM n Kuyumcuyum, 6 yýllýk deneyimim var, branþým pres. Ýlginize eþekkür ederim. Selçuk KUTAS Tel: KÝRALIK DAÝRE n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 kalý, 3.ka, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozi n 75 m2, 1+1, 4 kalý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozi, kira 350 TL n 3+1, kombili, masrafsýz, ora ka, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 kalý, 2.ka, ka kaloriferli, krediye uygun 700 TL SATILIK DAÝRE BARLA'da Göl manzaralý 3 kalý müsakil ev (Kemal Kara) (0537) n 130 m2, 2+1, 2 banyolu, bina yaþý yýl arasý, 3 kalý, 1.ka, ka kaloriferli, krediye uygun, akaslý saýlýk daire TL n ÇEKME KAT eraslý daire, 100 m2, 2+1, bina yaþý yýl arasý, 3 kalý, çaý kaý, doðalgazlý TL n 1+1, 1.ka park cepheli, 75 m2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 4 kalý, doðalgaz sobalý, krediye uygun saýlýk daire TL n KOCATEPE'de 3+1, bina yaþý 3, 4 kalý, 4.ka, doðalgazlý (kombili), krediye uygun kelepir saýlýk daire TL n 200 m 2, 3+1, 2 kalý 2.ka doðalgazlý (kombi) krediye uygun, kelepir saýlýk daire TL n 150 m 2, 4+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 kalý, 3.ka, doðalgazlý (kombi), krediye uygun TL n AKÇAOÐULLARI ÝNÞAAT'an 1+1'ler, 2+1'ler, 3+1'ler ve dublexler Kurköy'de, Yakacýk'da, Gözdaðý'nda % 30 peþin 40 ay vadeli sýfýr faizli daireler. 0(216) SATILIK ARSA n ORHANGAZÝ MERKEZ'de imarlý arsalar, birinci sýnýf arým arazileri. (0532) n ÝZNÝK'e BAHÇELER parseller. Doða harikasý, yaýrýmcýlara 847 m TL, 1512 m TL, m TL Yeniþehir Orhangazi asfalýna cepheli m TL 0(212) (0532) n ARNAVUTKÖY'de SAHÝBÝNDEN imar alaný içerisinde 300 m 2, 'e, 'e 'e, 500 m 'e, 1585 m 'e, 470 m 'e, 'e 24 ay aksile hemen apulu arsalar. Ramazana özel apu masraflarý hediyemizdir. 0(212) (0532) n ORHANGAZÝ'de ÝZNÝK Gölü manzaralý villa arsalarý deðerli Tarým Arazileri (0532) VASITA n HYUNDAÝ ACCENT 1.4 Era Sar, 2008 model, km'de, mavi renkli, moor hacmi (cc) cm3, moor gücü 100 beygire kadar benzinli, manuel vies, önden çekiþli, sedan (4 kapý), ikinci el TL ÇEÞÝTLÝ n DEVREN KÝRALIK Þahin Mini Marke Zuhurababa Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL B.Köy TC NO: n SATILIK KÝTAP Kiap çeþidiyle kiap konusunda her ürlü yardýmcý oluruz. Özellikle bulamadýðýnýz kiaplar 2. el (Baskýsý olmayan) Kiaplar için Faih Kozan (0555) n ÝHLAS ARMUTLU Tail Köyü'nde saýlýk devremülk (0539) n KÝRALIK DEVRE Mülk Kýzýlcahamam Asya Termal Park Evleri 2+1, full mobilyalý, açýk kapalý yüzme havuzu, ermal jakuzi, sauna, Türk hamamý, ücresiz faydalanabilen Tarih: Eylül 2010 Gsm: (0555) n SATILIK ÝÞHANI kelepir 600 m2, 4 kalý, bina yaþý yýl arasý, doðalgazlý TL ZA YÝ Nü fus Cüz da ný mý kay be im. Hü küm süz dür. Ebru Akyürek Fýra Üniversiesi Öðrenci Kimliðimi kay be im. Hü küm süz dür. Faih Balamir TÜR KÝ YE CUM HU RÝ YE TÝ ÝS TAN BUL AS LÝ YE 6. HU KUK MAH KE ME SÝ E SAS NO: 2010/289 Da va cý Sa vaþ Sa ýl mýþ ve ki li Av. Gül can Kö mek a ra fýn dan da va lý Fa ih Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne i ka me o lu nan soy i - sim as hi hi da va sý nýn ya pý lan du ruþ ma la rý so nun da; Mah ke me miz ce ve ri len 2010/289 E sas, 2010/225 Ka rar sa yý lý a rih li ka rar la, Gü müþ ha ne i li, Kel ki Ýl çe si, Gün ba ur Kö yü, Cil No: 49, Ha ne No: 43 de nü fu sa ka yý lý Sa lih oð lu, Al un dan ol ma, Ba kýr köy, do ðum lu SA VAÞ SA TIL MIÞ ýn SA TIL MIÞ o lan soy is mi nin ÖZ GÜR o la - rak DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME SÝ NE ka rar ve ril miþ ir. Ý lan o lu nur B: A DA LAR AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/150 E sas. KA RAR NO: 2010/199 Da va cý ÝF FET OK a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Nü - fus (Do ðum a ri hi ve do ðum ye ri dü zel il me si Ýs em li) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Da va nýn KA BU LÜ i le, Bur sa i li, Yýl dý rým il çe si, Mol la a - rap Ma hal le si, Cil No: 23, Ha ne No: 1277 de nü fu sa ka yý - lý Ham di ve Hay ru þe ký zý 01/07/1954 Si ye ni ce doðu m lu, Ý - FET OK un nü fus ka yý la rýn da 01/07/1954 o lan do ðum a ri hi nin yýl ba ki kal mak su re iy le 26/02/1954 o la rak, Si ye ni ce o lan do ðum ye ri nin i se U ga o o la rak DÜ ZEL - TÝL ME SÝ NE, B: T. C. KA DI KÖY 2. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN 2010/795 Vas. Ta yi ni Mah ke me miz ce ve ri len a rih 2010/795 e - sas 2010/1197 ka rar sa yý lý ka ra rý i le Meh me Ta la i le Fa i ka ký zý, 1909 Ýs an bul do ðum lu E ME TUL LAH E MEL DIL MAN TMK 405 mad de si ge re ðin ce ve sa ye al ý na a - lý na rak TMK 419 mad. ge re ðin ce ken di si ne Os man Þev - ke i le Pa ki ze oð lu, 1937 Ka dý köy do ðum lu KE RÝM BE DÝ GRAN TAY va si o la rak a yin e dil miþ ir B: T. C. KA DI KÖY 2. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN 2010/286 Vas. Ta yi ni Mah ke me miz ce ve ri len a rih 2010/286 E., 2010/1261 K. sa yý lý ka rar i le Ha li Rý za ve Þük ran dan ol - ma, do ðum lu, RI ZA Ü NAL TMK 405 mad de si ge re ðin ce ve sa ye al ý na a lý na rak ken di si ne Mus a fa ký zý, 1951 do ðum lu e þi FAT MA Ü NAL va si o la rak a yin e dil - miþ ir B: T. C. KAR TAL 1. SULH HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN Sa yý: 2010/193 E sas. 16/09/2010 Mah ke me mi zin 02/09/2010 a rih 2010/193 E sas 2010/934 Ka rar sa yý lý ka ra rý i le Ký sý lý a da yý YIL DI RIM KA ÞIK - ÇI nýn Ak li me le ke le ri nin ye rin de ol ma dý ðý, Ka nu nen e hil ol - ma dý ðý, Mah ke me ce din len me sin de fay da ol ma dý ðý, Va si a - yi ni nin ge rek i ði nin" bil di ril di ði an la þýl dý ðýn dan YIL DI RIM KA ÞIK ÇI nýn HA CÝR AL TI NA A LIN DI ÐI ve ken di si nin An ne si KÝB RÝ YE ÖZ ÇE LÝK in VE LA YE TÝ AL TI NA KO NUL MA SI NA da ir ka rar ve ril di ði, Ý lan o lu nur. 16/09/ B: T.C. KAR TAL 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ GE REK ÇE LÝ KA RAR E SAS NO: 2010/138 E sas. KARAR NO: 2010/238 HÜ KÜM: Yu ka rý da i zah e di len ne den ler i le, 1- Da va nýn KA BU LÜ NE, Ýs an bul i li Mal e pe il çe si Fey zul lah Ma hal le si C. 16 Hn. 644 Bsn. 14'de nü fu sa ka - yý lý da va cý lar O ðuz Ko çak i le Nes li han Ko çak'ýn müþ e rek ço cuk la rý o lan Mal e pe 2008 do ðum lu T.C. No lu Gül Ko çak ýn Gül o lan a dý nýn nü fus kü ü ðün de Gül Þev val o la rak dü zel il me si ne, B: T. C. BA KIR KÖY 6. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN E SAS NO: 2010/197 KA RAR NO: 2010/214 Da va cý ve ki li a ra fýn dan da va lý a ley hi ne a çý lan Nü fus (i sim as hi hi) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nun da; A çý lan da va nýn KA BU LÜ Ý LE, Yoz ga i li, Sor gun Ýl çe si, Ba ha dýn/sa lur, Cil no: 91, ha ne no: 48, Bsn: 27, A li ký zý, El - ma zi ye den ol ma, 01/01/1991 do ðum lu, T.C. Kim lik nu ma ra lý Tek mi le Ý ÇÖZ ün TEK MÝ LE o lan a dý nýn ip - a li i le AZ RA o la rak dü zel il me si ne ve nü fu sa bu þe kil de es ci li ne, ka rar ve ril miþ ol du ðun dan iþ bu i la nýn ya yýn lan - ma sýn dan i i ba ren 22 gün i çin de em yiz e dil me di ði ak dir - de ke sin le þe ce ði i lan o lu nur. 17/09/ B: T. C. KAR TAL 2. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ GE REK ÇE LÝ KA RAR E SAS NO: 2010/139 E sas. KA RAR NO: 2010/239 HÜ KÜM: Yu ka rý da i zah e di len ne den ler i le, 1- Da va nýn KA BU LÜ NE, Ýs an bul i li Mal e pe il çe si Fey - zul lah Ma ha l le si C. 16 Hn. 644 Bsn. 15'de nü fu sa ka yý lý da va cý lar O ðuz Ko çak i le Nes li han Ko çak'ýn müþ e rek ço - cuk la rý o lan Mal e pe 2008 do ðum lu T.C. No lu Gü ler Ko çak ýn Gü ler o lan a dý nýn nü fus kü ü ðün de Gü ler Es ma o la rak dü zel il me si ne, B: T. C. FA TÝH 3. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ TA ÞI NI RIN A ÇIK AR TIR MA Ý LÂ NI Dos ya No: 2010/2097 Tal. Ör nek No: 25* Bir borç an do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik ar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa ý þa çý - ka rýl mýþ o lup: Bi rin ci ar ýr ma nýn 06/10/2010 gü nü sa a 10:00-10:10 da Mas ko O o par ký - Ve le di Ka ra baþ Mah. Ba la e ke Sok. No: 10 Þeh re mi ni - Fa ih / Ýs an bul ad re sin de ya pý la ca ðý ve o gün kýy me le ri nin % 60 ý na is ek li bu lun ma dý ðý ak dir de 11/10/2010 gü nü ay ný yer ve sa a e 2. ar ýr ma nýn ya pý la rak sa ý la ca ðý; þu ka dar ki, ar ýr ma be de li nin ma lýn ah min e di len de ðe ri nin % 40 ý ný bul ma sý nýn ve sa ýþ is e ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ ýr ma gi der le ri ni geç me si nin þar ol du ðu; mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den sa - ýþ gü nü ge çer li o ran da K.D.V. nin a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me si nin ic ra dos - ya sýn da gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði ak dir de þar na me nin bir ör ne ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da - i re mi ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur B: T. C. PEN DÝK 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ Ta þý ný rýn A çýk Ar ýr ma Ý LA NI 2010/1374 T. Dos ya mýz dan re hin li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik ar ve kýy me le ri ya zý lý a raç sa ý þa çý ka rýl mýþ ýr. Bi rin ci ar ýr ma sa a: a ra sýn da PEN DÝK/ÝST. PEN DÝK MER - KEZ O TO PAR KI DO ÐU MAH. 2. YAN YOL CD. ÝN CE SOK. PEN DÝK HOS PÝ TAL YA NI ad - re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me i nin % 60'ýna is ek li bu lun ma dý ðý ak dir de gü nü ay ný yer ve sa a ler a ra sýn da 2. ar ýr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar ýr - ma be de li nin ma lýn ah min e di len kýy me i nin % 40'ýný bul ma sý ve sa ýþ is e ye nin a la - ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn op la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ ýr ma mas raf la rý ný geç me si nin þar ol du ðu, mah cu zun sa ýþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV, dam ga res mi, el la li ye a lý cý ya a i o la ca ðý ve sa ýþ þar na me - si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði ak dir de þar na me nin bir ör ne - ði nin is e ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is e yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. (Ý ha le ye ka ý la cak lar dan ma - lýn ah min e di len kýy me i nin % 20'si ka dar e mi na a lý nýr.) TA ZÝ YE TA ZÝ YE Muherem kardeþlerimiz Muhsin ve Ünal Demir'in babasý, Geyve Temsilcimiz Ýsmail Hakký Demir'in ve fa ý ný e es sür le öð ren dik. Mer hu ma Ce nâ b-ý Hak'an rah me ve mað fi re di ler, ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, a zi ye le ri mi zi su na rýz. y TA ZÝ YE Muh e rem aðabeyimiz Hüseyin Umulu'nun eniþesi Kemal Can ve ablasý Nadime Can'ýn ve fa larý ný e es sür le öð ren dik. Merhuma ve mer hu me ye Ce nâ b-ý Al lah'an rah me ve mað fi re di ler, ke der li a i le si ve ya kýn la rý na sab r-ý ce mil ni yaz e der, a zi ye le ri mi zi su na rýz. AN KA RA YE NÝ AS YA O KU YU CU LA RI Muherem kardeþimiz Ýbrahim Fiþek'in amcasý Hikme Fiþek'in vefaýný eessürle öðrendik. Merhuma Cenab-ý Hak'an rahme ve maðfire, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, aziyelerimizi sunarýz. y B: T. C. ÜS KÜ DAR 3. SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN 2009/253 Da va cý Ay gün Tur na lý ve ki li Av. Bi lal Ça lý þýr a ra fýn dan da va lý lar Bi rol Gü ner ve sa ir a - ley hi ne i ka me o lu nan Ý za le i Þü yu da va sý nýn ya pý lan du ruþ ma sýn da: Ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce da va lý lar dan Mus a fa Kan de mir in Küp lü ce Mah. A yaz ma Ta þo ca ðý Yo lu G-14 Sok. N: 19, Fa ma Gü ner in Küp lü ce Mah. A yaz ma Ta þo ca ðý Yo lu G- 14 Sok. N: 19 Üs kü dar i le Ha bi be Ö zer in Küp lü ce Mah. A yaz ma Ta þo ca ðý Yo lu G-14 Sok. N: 19 Üs kü dar ve Mu zaf fer A ðan ýn Küp lü ce Mah. A yaz ma Ta þo ca ðý Yo lu G-14 Sok. N: 19 Üs kü dar ad re si ne gön de ri len da va di lek çe si i le du ruþ ma gü nünün eb lið e dil me di ði, Ya - pý lan Em ni ye a raþ ýr ma sýn da da ad re si es bi e di le me di ðin den da va di lek çe si i le du ruþ - ma gü nünün ken di si ne i la nen eb lið ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ ol mak la Du ruþ ma gü nü o lan gü nü sa a : 11:00'de Mah ke me de ha zýr bu lun ma nýz ve ya ken di ni zi bir ve kil le em sil e ir me niz, ak si ak dir de du ruþ ma ya gel me di ði niz, ken di ni zi ve kil le em sil e ir me di ði niz de, HUMK.nun 213 ve 377 mad. Ge re ðin ce du - ruþ ma nýn yok lu ðu nuz da ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði hu su su da ve i ye ye ri ne geç mek ü - ze re i la nen eb lið o lu nur. 14/09/ B: 63173

13 YE NÝ AS YA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR AÝLE-SAÐLIK 13 Okul pazarlýðý yapmayýn DOÇ. DR. KORAY KARABEKÝROÐLU; OKUL KORKUSU YAÞAYAN VE OKULA GÝTMEYE ÝKNA EDÝLEMEYEN ÇOCUKLARIN AÝLELERÝNE, "EVDE, OKULLA ÝLGÝLÝ ZORLAYICI, PAZARLIK YAPICI KONUÞMALARDAN OLABÝLDÝÐÝNCE KAÇINMAK GEREKÝR" DEDÝ. ON DO KUZ Ma yýs Ü ni ver si e si (O MÜ) Týp Fa kül e si Ço cuk ve Er gen Psi ki ya ri si A na bi lim Da lý Öð re im Ü ye si Doç. Dr. Ko ray Ka ra be ki roð lu, o kul la ilk kez a ný þa cak ço cuk la rýn a lýþ ma sü re cin de so run ya þa ma ma sý i çin e ði im ci le re ve ve li le re bü yük so rum lu luk lar düþ ü ðü nü söy le di. Ço cuk la rýn o ku la u zun sü re a lý þa ma ma sýn da, ve li le rin, ço cuk la pa zar lýk yap ma sý gi bi yan lýþ uy gu la ma la rýn bü yük e ki si ol du ðu nu i fa de e den Doç. Dr. Ka ra be ki roð lu, o kul la il gi li kay gý lý ko nuþ ma lar ya pýl ma sýn dan ö zen le ka çýn ma sý ge rek i ði ni kay de i. U zun bir yaz a i li nin ar dýn dan e ði im ve öð re im dö ne mi baþ lý yor. Ýl köð re im ve or a öð re im o kul la rýn da ki 15 mil yon öð ren ci ve 650 bin öð re men, ya rýn ders ba þý yap ma ya ha zýr la ný yor. Bu öð ren ci ler den 1 mil yon 100 bi ni o kul ön ce siy le, 1 mil yon 300 bi ni i se il köð re im le ilk kez a ný þa cak. O MÜ Týp Fa kül e si Ço cuk ve Er gen Psi ki ya ri si A na bi lim Da lý Öð re im Ü ye si Doç. Dr. Ko ray Ka ra be ki roð lu, mi nik öð ren ci le rin o kul da so run ya þa ma ma sý i çin hem ve li le re ve hem öð re men le re bir a kým u ya rý lar da bu lun du. O kul ha ya ý nýn, ço cu ðun ge li þi mi ni ve psi ko lo jik du ru mu nu o lum lu yön de e ki le ye bil me si i çin püf nok a la rý na dik ka çe ken Dr. Ka ra be ki roð lu, öð ren ci le rin o kul kor ku su ya þa ma sý ný ön le mek ve on la rý o ku la da ha ko lay a lýþ ýr mak i çin ve li le rin ço cuk la bir lik e o ku lu ön ce den zi ya re e me le ri, ay ný sý nýf a o ku yan ço cuk la rýn a i le le ri i le o kul dý þýn da da i le i þim kur ma la rý, öð re men le çok ya kýn bir di ya log i çin de ol ma la rý ve o kul la i liþ ki li kay gý lý ko nuþ ma lar dan ka çýn ma sý nýn ö ne mi ni vur gu la dý. Doç. Dr. Ka ra be ki roð lu; o kul kor ku su ya þa yan ve o ku la gi me ye ik na e di le me yen ço cuk la rýn a i le le ri ne þu avsiye ler de bu lun du: Ev de, o kul la il gi li zor la yý cý, pa zar lýk ya pý cý ko nuþ ma lar dan o la bil di ðin ce ka çýn mak ge re ki yor. O ku la gi me nin bir al er na if o la bi le ce ði ni i ma e den söz ler kul la nýl ma lý, ka rar lý ve sa kin bir a - výr la o la ya yak la þýl ma lý. Ve li nin ço cuk la bir lik e o kul da bir sü re kal ma sý ve bir lik e ge çen sü re nin a þa ma lý o la rak a zal ýl ma sý da ha a kýl cý o la cak ýr. Öð re men ler de bu ko nu da du yar lý ve an la yýþ lý ol ma lý dýr. Ak si hal de bir kaç haf a yý a þan o kul kor ku su, kay gý bo zuk luk la rý gi bi çe þi li psi ki ya rik bo zuk luk la ra yol a ça bi lir de di. O ku lun ilk haf a la rýn da öð ren me güç lü ðü, dik ka so ru nu ve ya sos yal e ki le þim be ce ri le rin de sý kýn ý ya þa ya cak ço cuk la ra kar þý doð ru bir yak la þým ser gi len me si ge rek i ði ne de de ði nen Ka ra be ki roð lu, Böy le du rum lar da ve li ler ve ya e ði im ci ler ço cu ða ya ra maz, em bel, so rum suz, kor kak vb. e i ke ler ak mak an ka çýn ma lý dýr. E i ke le me nin a zal ýl ma sý ve ço cu ðun so run la rý nýn gi de ril me si i çin öð re men le re ö nem li so rum lu luk lar dü þü yor. Öð re men ler ge li þim sel ve psi ki ya rik so run lar hak kýn da doð ru bil gi le re sa hip ol ma lý, so run lar or a ya çýk ma dan ön ce ne ya pý la ca ðý ný bil me li dir. Sam sun / ci han Þükür erapisi TERAPÝ GÜNLÜÐÜ BANU YAÞAR / Psikolog&Psikoerapis Mo dern in san hem mu suz, hem de her þey den þi kâ ye çi o la rak sür dü rü yor ha ya ý ný. Gün lük o lay lar, ha va nýn de ði þi mi, in san la rýn u um la rý sý kýn ý duy mak i çin ye er li se bep ler o la rak al gý la ný yor. Yo ðun ol mak, za ma nýn az lý ðý, ye i þe me mek, iþ le ri bi i re me mek ve kro nik yor gun luk ha ya ýn i çin de sü rek li bü yü yen so run yý ðýn la rý ha li ne ge li yor. Her þey sý kýn ý ve þi kâ ye ko nu su o lu yor. En sev dik le ri miz, yýl lar ca sa hip ol ma yý bek le dik le ri miz bi le bun dan na si bi ni a lý yor. Bu o lum suz u um ve söz ler za man la o ka dar yay gýn la þý yor ki, op lum da sal gýn bir has a lýk gi bi ar ý yor. Ya ni mu suz luk bu la þý cý bir vi rüs gi bi in san dan in sa na sü rek li ya yý lý yor. Söy len dik çe ar an, bu la þan ve bu nal an bir has a lý ða dö nü þü yor. Bir bi riy le kar þý la þan in san lar, na sýl sýn so ru su na, ne ol sun yu var la nýp gi di yo ruz iþ e, ar zýn da bir bi ri ne ben ze yen, ser ze niþ do lu ce vap lar ve ri yor lar. San ki ha ya ýn i çi ne a ýl mýþ ve öy le de bý ra kýl mýþ lar gi bi ac zi ye le ri ni öf key le i fa de e me ye baþ lý yor lar. Ha ya ýn i çin de hak sýz lý ða uð ra mýþ ol duk la rý ný ve her ke sin as lýn da da ha mu lu ve da ha þans lý ol du ðu nu dü þü ne rek giz li den giz li ye ha ya a, o nun sa hi bi ne ve ka de re öf ke duy ma ya baþ lý yor lar. Bu nu ba zen bi le rek, ço ðu za man da far kýn da ol ma dan ve dü þün me den di le ge i ri yor lar. Za man la bu o ka dar ka nýk sa ný yor ki, yol da kar þý laþ ý ðý nýz bir ar ka da þý nýz, bu gün çok i yi yim her þey yo lun da de di ðin de ve mu lu gö rün dü ðün de bi le, bu ha lin ger çek li ði ni sor gu la ma ya baþ lý yo ruz. Ken di ni ö zel lik le böy le gös er me ye ça lýþ ý ðý ný, bu þe kil de i maj o luþ ur du - ðu nu, sý kýn ý sý ný bas ýr dý ðý ný ya da faz la dü þün me di ði i çin böy le mu lu gö rün dü ðü nü dü þü ne bi li yo ruz. Ken di ni mu lu e me ye, ha ya a u un ma ya ça lý þan in san la rý da ya ka fa ka rýþ ý rý cý so ru lar la sor gu lu yo ruz ya da o nu ken di mu suz luk ba ak lý ðý mý za çek me ye ça lý þý yo ruz. Mo dern dün ya da, dýþ gö rü nüm ler de ki ben zer lik za man la ruh la ra da yan sý ma ya baþ lý yor. Her kes bir bi ri ne ben ze di ði gi bi þi kâ ye le rin muhevasý da bu ay ný laþ ma dan na si bi ni a lý yor. So nuç a, her kes yor gun, has a, en di þe li, kay gý lý, sa býr sýz ve býk kýn bir hal de e raf a do laþ ma ya baþ lý yor. A sýk su ra lar ve mem nu ni ye siz ruh lar sa de ce ken di le ri ne de ðil, çev re le rin de ki in san la ra da o lum suz duy gu la rý ný en jek e e ik le ri gi bi e raf la rý na yay dýk la rý o lum suz e ner ji i le de i çin de ne fes a lý na ma yan or am lar o luþ u ru yor lar. Bu nun ya ný sý ra, sa hip ol duk la rý mýz da za man la de ðe ri ni yi ir me ye baþ lý yor. Ken di hoþ nu suz lu ðu muz e li miz de ki le ri de de ðer siz miþ gi bi gös e ri yor. Oy sa bir za man lar on la ra sa hip o la bil mek i çin ne çok du â e miþ ik Ne çok is e miþ ik bi zim ol ma la rý ný. Þim di bi zim ya ný mýz da ol ma la rý na rað men gö zü mü ze gö rün me me le ri ne a cý A zý cýk kay be me kor ku su ya þa sak, bel ki de e ek le ri miz u u þa cak, a ma gö zü mü zün ö nün de o lun ca fark e dil me me le ri ya da hep o ra day mýþ ça sý na dav ran ma mýz ne bü yük hak sýz lýk Ýn san e lin de ki le re a þi na lýk ya þa ma ya baþ la dý ðýn da on la rýn ne ka dar kýy me li ol du ðu nu ne ya zýk ki u nu a bi li yor. E li miz de ki le ri hep e li miz de ka la cak mýþ gi bi hor kul la ný yo ruz. On la ra da ir far kýn da lý ðý mýz da za man la a za lý yor. Bu gün bu du ru mu er si ne çe vi re bil mek i çin kü çük bir lis e ha zýr la ya lým Ý çi ne bi ze ve ri len ve kay be mek is e me di ði miz þey le ri bi rer bi rer ya za lým. Son ra bun la rýn ba zý la rý nýn ha ya ý mýz da ar ýk ol ma dý ðý ný, e li miz den a lýn dý ðý ný dü þü ne lim Ne his se der dik o za man? Ne ya þar dýk? Ko ca man bir boþ luk ve a cý yü re ði mi ze o u rur du, on la rý fark e me den ya þa dý ðý mýz za ma na a cý yýp du rur duk. Ýþ e bu yüz den in san e lin de ki le rin far ký na var dýk ça, bun lar i çin min ne ar ol duk ça ken di ni da ha i yi ve da ha mu lu his se der. Bu gün ha ya ý mý za ye ni bir e ra pi yön e mi ek le ye lim Mu lu luk i çin ye ni bir re çe e Ye ni bir i lâç Þü kür e ra pi si BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...BULMACA...Hayreddin EKMEN Þecaa Bir ür reçine Arabada bir parça Bir nazým ürü B Rekabe eden Musîbe, âfe Issýz, boþ Sodyum'un sembolü Bir nida Öz, esas Ruh hasasý Farklý özellik Mersin'in bir ilçesi Yemek Harf ku u la rý ný verdiðimiz ipucuyla boþ ka re le re doð ru yer leþ i rir se niz yan dan ve üs en mâ nâ lý ke li me ler bu la cak sý nýz. Peygamberimizin (a.s.m) bir orunu Sürekli, devamlý her zaman B'deki kuþ Resûllük Bir kýa Çarpýþma alei Hz. Ya'kûb (a.s)'ýn ikiz kardeþi Tabiînden (.. bin Kays) Baþbakanýmýz Garib, hârika Topluluk, cemaa Hâlis, sade Ýsanbul'- da bir sem Bel kemiði Lehe deðil Ýsanbul surlarýnda bir kule Su, mâ Tanal'ýn sembolü Geniþlik Tesirsiz Hangi þey? Bir müzik ürü Hakký yerine geirme Ýnsanlar Baþ, kafa, re's Esasýnda, zâýnda Aksak, opal Tarihî eser bulunan saha Deme, söyleme Kerih, soðuk, çirkin Ýngilizce'- de köpek Ýþareler Bey Mobilya cilasý Baðýrsaklar Tad güzelliði, lezzelilik Hayvanlar da benzer özellikli sýnýf, aile Köylülerin bir iþe yardýmlaþmasý Nikel'in sembolü B'deki Ýsanbul câmisi Yeersiz, kifayesiz Erkek dadý Þahsa ai, hususî A Sevda Lâhza Ýsanbul'- da bir sem Ziyne Yerden oplama Allah'ýn emriyle a- rýnýn hazýrladýðý gýda Refika Türk Lirasý (kýsasý) Rodyum'un sembolü Bir sahabe haslei Doðum yapýran kadýn Emir Sulan hazrelerinin babasý Akinyum (sembolü) Kapý önündeki aþ Ekin biçme Bir baðlama edaý D E Ð Ý Þ T Ý R I Ýlk ke li me den baþ la yýp her ba sa mak a bir harf de ðiþ i re rek mâ nâ lý ke li me ler ya zýn ve son ke li me ye u la þýn. N YAKUB Þ L L A I 3Harfli: MÝS, VAN, RÝK, NUR, ECE, TUR. 4Harfli: YANÝ, RABT, ÝMAM, TERE, SUNÝ, ÞÝVE, AYET, BATI, TOKA, HECE, ASMA, ENAM, ERÝK, ÞEMS, USUL, EVLA. 5Harfli: ÞEKER, YAFES, KAVUN, ÇORBA, TARIM, TÝBET, KOTRA, LEYLA, ABBAS, ÞARÝH, ESÝLE, ULAMA, HADÝS, AMUDÝ, EBOLA, ESAME, ÝLAHÝ, ERBAB, SEBAT, MARTI. TAHÝR KUTU BULMACA V Þ Þahsi 11- Eiler- Lak 12- An- Tl- Ýsar- Ebe 13- Emir Külal- Ac 14- kiþe- Hasa- Ýle. KUTU BULMACA: Soldan: TAÞLIK, ANLAMA. Yukarýdan: TAVÞAN, IKINMA. DEÐÝÞTÝR: YAKUB, YAKUT, YAHUT, MAHUT, MAHUR, MAHÝR, TAHÝR. T A M A A N K KELÝME YERLEÞTÝRME Y A N Ý KELÝME HAZÝNESÝ L N A D U S M I S I R Ý Ý A L O G N A C K R N V B M A L Ý E O U M Ð O A Y N A Z N A T O K L B D A A G N S C R Ý T A A Y O D E E Ý Ý B A E Ý G A N R Ý B T M Y R O D E Ý V S U A A R T A G A A U A T N Z E Ç A Z L N Y F Ý Y O B L D A U G A N D A M Ý A M T A A E G E S A L S Z A M B Ý Y A K S Ý E R R A L E O N E Üse bazý devleler giz li dir. Bun la r yan dan, üs en, çap raz ve ya er sin den olup ke si þen harf ler de o la bi lir. DEVLETLER: MISIR, LÝBYA, FAS, TUNUS, MALÝ, CEZAYÝR, MORÝTANYA, SOMALÝ, SUDAN, ÇAD, CÝBUTÝ, KONGO, ZAÝRE, KENYA, TOGO, BENÝN, UGANDA, SENEGAL, GANA, SÝERRA LEONE, LÝBERYA, VOLTA, GABON, ANGOLA, RUANDA, TANZANYA, MOZAMBÝK, ZAMBÝYA, MALAVÝ. 16- Aða- Lak 17- Aleyhe 18- Anemas- Bal 19- Ta- Ýmece. Yukarýdan Aþaðýya: 1- Na- Aþ 2- Cesare- Hasan 3- Risale- Silah 4- Pelikan- Alkame 5- Bedi- Has- Omurga- Ab 6- Recep Tayyip Erdoðan 7- Ne- Saka- Adale 8- Ekisiz- Ýici- Ema 9- Ni- Nefase- Familya 10- Nusreiye- Az- Þ E K E R CEVAPLAR:ÇENGEL BULMA- CA: Soldan Saða: 1- En 2- Terebenin 3- Silecek 4- Kaside- Ýns 5- Rakip- Ser 6- Bela- Taife- Aþk 7- Tenha- Zaen 8- Ays- Eyime 10- Asl- Ýkielli 11- Psikopa- Rh 12- Alamei farika 13- Anamur- Caz- Süs 14- Herdaim- Lala 15- god- Ýþara

14 14 YE NÝ AS YA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR SPOR ÝLK DERBÝ, ÝLK HEYECAN SÜPER LÝG DE FENERBAHÇE ÝLE BEÞÝKTAÞ ARASINDA SEZONUN ÝLK DERBÝSÝNDE HER ÝKÝ TAKIMIN TEKNÝK ADAMLARIYLA YENÝ TRANSFERLERÝ, DERBÝ REKABETÝNÝN HEYECANINI ÝLK KEZ YAÞAYACAK. SPOR To o Sü per Lig de Fe ner bah çe i le Be þik aþ a ra sýn da ya rýn ya pý la cak se zo nun ilk der bi si her i ki a ký mýn ek nik a dam la rýy la ye ni rans fer le ri a çý sýn dan ay rý bir ö nem a þý yor. Fe ner bah çe Tek nik Di rek ö rü Ay ku Ko ca man i le Be þik aþ Tek nik Di rek ö rü Bernd Schus er, Tür ki ye de ek nik di rek ör o la rak ilk lig der bi si nin he ye ca ný ný ya þa ya cak. Fu bol cu luk dö ne min de sa rý-la ci ver li for may la Be þik aþ a gol ler a an, ge çen se zon spor if di rek ör o la rak sa rý-la ci ver li a kým da gö rev YE NÝ LE RÝN ÝLK HE YE CA NI Re ka be e ki ya rýn ki maç, e ze li ra kip le rin bu se zon ön ce si kad ro la rý na ka ýk la rý fu bol cu lar i çin de ay rý bir he ye can o la cak. Fe ner bah çe nin ye ni rans fer le ri Mi ros lav Soch, Is si ar Di a, Ma ma do u Ni ang, Ca ner Er kin, Ýl han E ker ve Ser kan Ký rýn ý lý, gö rev ve ril me si du ru mun da Fe ner bah çe for ma sýy la ilk kez Be þik aþ a kar þý sa ha ya çý ka cak. Sa rý-la ci ver li a ký mýn ye ni rans fer le rin den Jo seph Yo bo sa ka lý ðý ne de niy le der bi de for ma gi ye me ye cek. Bu a ra da, Fe ner bah çe ye ge çen se zo nun i kin ci ya rý sýn da rans fer o lan Gök han Ü nal, ge çen se zon ki maç lar da for ma giy me yen Be kir Ýr e gün ün ya ný sý ra genç o yun cu lar Feh mi Mer Gü nok, O kan Al kan, Mah mu Er uð rul Taþ ký ran ve Gö kay I ra vul da da ha ön ce Be þik aþ a kar þý oy na ma dý. Be þik aþ a i se ye ni rans fer ler Qu a res ma, Gu i, Ro ber o Hil ber, Cenk Gö nen, Er san A dem Gü lüm ve Meh me A u re li o, gö rev ve ril me si du ru mun da si yah-be yaz lý for may la ilk kez Fe ner bah çe ye kar þý sa ha ya çý ka cak. Ye ni rans fer Fa ih Tek ke, sa ka lýk son ra sý he nüz am o la rak ha zýr ol ma dý ðý i çin Ka dý köy de oy na ya ma ya cak. Si yah-be yaz lý a ký mýn ye ni rans fer le rin den Meh me A u re li o, gö rev ve ri lir se es ki a ký mý Fe ner bah çe ye kar þý ilk kez oy na ya cak ol ma nýn he ye ca ný ný ya þar ken, bu se zo nun form da o yun cu la rýn dan Ne cip Uy sal i le genç o yun cu O nur Bay ra - moð lu da da ha ön ce Fe ner bah çe ye kar þý for ma giy me di. KARA KARTAL'DAN FARK LI TA RÝ FE LER BEÞÝKTAÞ Þük rü Sa ra coð lu Sa dý nda ra ki bi Fe ner bah çe ye lig a ri hi nin en a ðýr ye nil gi le rin den ba zý la rý ný da a ýr dý. Si yah-be yaz lý lar, 6 O cak 1990 a ri hin de ya pý lan lig ma çýn da sa ha dan 5-1 gi bi a çýk fark lý bir skor la ga lip ay rýl dý. Be þik aþ ay rý ca, e ze li ra ki bi ni Ka dý köy de bir kez 4-0, bir kez de 4-1 lik skor lar la yen di. Fe ner bah çe i se Ka dý köy de ra ki bi ni 2 kez 3-0 yen me yi ba þar dý. ya pan Ay ku Ko ca man, ek nik a dam un va nýy la si yah-be yaz lý e ki be kar þý ilk kez a ký mý nýn ba þýn da sa ha ya çý ka cak. Ay ku Ko ca man yö ne i min de ki sa rý-la ci ver li a kým, se zon ön ce si Al man ya da ya pý lan Spor To o Dos luk Ku pa sý ma çýn da di ðer e ze li ra ki bi Ga la a sa ray ý 1-0 yen miþ i. Al man ek nik a dam Schus er i se Tür ki ye ka ri ye rin de ki ilk se zo nun da ilk der bi ma çý na bu gün Ka dý köy de çý ka cak. CÜ NEYT ÇA KIR ÝLK KEZ F. BAH ÇE - BE ÞÝK TAÞ MA ÇIN DA GÖREV ALACAK TEKNÝK a dam lar ve fu bol cu la rýn bir bö lü mü gi bi, der bi nin ha ke mi Cü ney Ça kýr da ka ri ye rin de ilk kez bir Fe ner bah çe - Be þik aþ der bi sin de gö rev ya pa cak. Da ha ön ce 7 der bi ma ça çý kan 34 ya þýn da ki FI FA ko kar lý ha kem Cü ney Ça kýr, ilk kez Fe ner bah çe- Be þik aþ re ka be in de dü dük ça la cak. Ýs an bul Böl ge si ha ke mi Ça kýr, da ha ön ce 3 kez Ga la a sa ray-be þik aþ, 4 kez de Ga la a sa ray-fe ner bah çe der bi si yö ne i. EN FARKIL SKORLU MAÇLAR Fe ner bah çe i le Be þik aþ a ra sýn da ya pý la - cak Sü per Lig de se zo nu nun ilk der bi si ön ce si, i ki a kým da bir bir le ri ne kar þý en fark lý skor lu ga li bi ye le ri ni 7 þer gol le al - dý. Fe ner bah çe, Be þik aþ kar þý sýn da en fark - lý skor lu ga li bi ye i ni 6 A ra lýk 1958 de oy na - nan ö zel maç a 7-0 lýk skor la el de e i. Be - þik aþ i se 23 Mar 1941 de ki ö zel kar þý laþ - ma da e ze li ra ki bi ni 7-1 yen me yi ba þar dý. Ý KÝ TA KIM DA DA OY NA YAN LAR E ze li re ka be in 86 yýl lýk geç mi þin de i ki a - kým for ma sý ný da gi yen pek çok fu bol cu bu lu nu yor. Bun lar a ra sýn da son 20 yýl da i ki a kým da da oy na yan fu bol cu lar þöy le: A dem Ýb ra hi moð lu, A li Ke mal De niz ci, En gin Ý pe koð lu, Tay fur Ha vu çu, Fey yaz U çar, Saf fe San cak lý, Ser gen Yal çýn, Ok - ay De re li oð lu, Al pay Ö za lan, Ah me Yýl - dý rým, Em re A þýk, A li Gü neþ, Tay fun Kor - ku, Mu ra Þa hin, Mus a fa Do ðan, Mer Nob re, Fah ri Ta an, Tü mer Me in, Meh - me Yoz ga lý, Rüþ ü Reç ber, Bu rak Yýl - maz, Meh me A u re li o. RE KA BET TE 327. RAN DE VU EZELÝ ra kip ler Fe ner bah çe i le Be þik aþ, bu gün ya pa cak la rý Spor To o Sü per Lig de se zo - nun ilk der bi siy le bir lik e 327. kez kar þý kar þý ya ge le cek. Ý ki e kip a ra sýn da 28 Ka sým 1924 a ri hin de, Fe ner bah çe nin 4-0 ga li bi ye iy le baþ la yan 86 yýl lýk e ze li re ka be e, Fe ner - bah çe nin ga li bi ye ve gol sa - yý sýn da üs ün lü ðü bu lu nu - yor. Bu gü ne dek ya pý lan 326 maç a Fe ner bah çe 122, Be þik aþ 120 ga li bi - ye a lýr ken, 84 kar þý - laþ ma da i se a raf lar bir bir le ri ne üs ün lük sað la ya ma dý. Re ka - be e Fe ner bah çe nin op lam 441 go lü ne, Be þik aþ 412 gol le kar - þý lýk ver di. LÝG'DE FENER ÜSTÜN Ý ki a kým, 1959 yý lýn dan bu ya na dü zen le nen lig maç la rýn - da i se bu gü ne dek 106 kez kar - þý laþ ý. Lig de ge ri de ka lan maç lar da, Fe ner bah çe 38, Be þik aþ 35 ga li bi ye a - lýr ken, 33 maç a e þi li - ði bo za ma dý lar. Si - yah-be yaz lý la rýn lig de - ki op lam 114 go lü ne, sa rý-la ci ver li ler 106 gol le kar þý lýk ver di. Ý ki a kým a ra sýn da lig de ge çen se - zon ya pý lan maç la rý Be - þik aþ, BJK Ý nö nü Sa - dý nda 3-0, Fe ner bah - çe de Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sa dý nda 1-0 lýk skor lar la ka zan - dý. KA DI KÖY DE 46. KEZ BUGÜNKÜ der bi ön ce sin de, Ka dý köy de ki maç lar da Be þik aþ ýn ga li bi ye sa yý sýn da üs ün lü ðü bu lu nu yor. Bu gü ne dek res mi ve ö zel ol mak ü ze re Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sa dý nda Sa rý- la ci ver li ler le op lam 45 kez kar þý la þan Ka ra Kar al lar, bu maç la rýn 18 in de sa ha dan ga lip ay rýl dý. Fe ner bah çe i se 14 ga li bi ye a lýr ken, 13 kar þý laþ ma da be ra be re so nuç lan dý. Ka dý köy de Be þik aþ, a ý ðý op lam Bu yenilgi bize büyük ders oldu Yaara, "Te o fi lo i le ya ka la dý ðý mýz i kin ci gol fýr sa ý ný de ðer len dir sek maç çok da ha fark lý o lur du de di. EN GOL LÜ MAÇ LAR 64 go le kar þý lýk, ka le sin de 57 gol gör dü. Fe ner bah çe, Ka dý köy de ge nel op lam da ga li bi ye sa yý sý ba ký mýn dan ge ri de kal dý ðý Be þik aþ a kar þý e vin de ki son 6 ran de vu yu i se yi ir me di. Sa rý-la ci ver li ler, a ri he ge çen 17 Ni san 2005 e ki 4-3 lük lig mað lû bi ye i nin ar dýn dan Be þik aþ i le Ka dý köy de yap ý ðý son 6 res mî ma çý yi ir mez ken, bu sü re i çin de 3 kez be ra be re kal dý, 3 kez de ga lip gel di. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sa dý nda son 3 se zon da ya pý lan lig maç la rý ný Fe ner bah çe ka zan dý. E ze li ra kip ler a ra sýn da ge ri de ka lan 326 maç a pe nal ý lar ha riç en faz la go lün a ýl dý ðý kar þý laþ ma da spor se ver ler op lam 9 gol iz le di. Ý nö nü Sa dý nda 11 A ðus os 1974 a ri hin de ya pý lan TSYD Ku pa sý ma çý ný Be þik aþ 5-4 ka za nýr ken, fi le le re gi den op - lam 9 gol, 86 yýl lýk re ka be e bir maç a a ý lan en faz la gol o la rak a ri he geç i. Ay rý ca, 19 Ma yýs 1955 e ya pý lan A a ürk Ku pa sý ma - çý da 4-4 be ra be re so nuç la nýr ken, 1 Tem muz 1960 da ki Ce mal Gür sel Ku pa sý kar þý laþ ma sý ný i se Fe ner bah çe 6-2 ka zan dý. EN ÇOK GÖ RÜ LEN SO NUÇ: 1-0 Ge ri de ka lan 326 ma çýn da en çok gö rü len so nuç 1-0 ol du. Fe - ner bah çe Be þik aþ ý 38, Be þik aþ da Fe ner bah çe yi 36 kez 1-0 lýk so nuç lar la ye ner ken, 86 yýl lýk der bi a ri hin de ki op lam 74 maç a spor se ver ler 1 er gol gör dü. Top lam 13 ay rý sa a kar þý la þan e ze li ra kip ler ay rý ca 28 kez de 0-0 be ra be re kal dý. KADIKÖY PANTERÝ PAN CU se zo nun da Ka dý köy de ki ran de vu su Türk fu bol a ri hi ne geç i. FB Þük rü Sa ra coð lu Sa dý nda 17 Ni san 2005 a ri - hin de ya pý lan maç, a de a gol dü el lo su þek lin de ge çer ken, Be þik - aþ lý fu bol cu Da ni el Gab ri el Pan cu nun ka le ye geç me si ma ça dam ga sý ný vur du. Be þik aþ ka le ci si Os car E du ar do Cor do ba nýn 80. da ki ka da kýr mý zý kar gör me si so nu cun da, si yah-be yaz lý la rýn 3 o yun cu de ðiþ ir me hak ký ný kul lan mýþ ol ma la rý ne de niy le ka le ye Pan cu geç i. U za ma bö lü müy le bir lik e 18 da ki ka ka le yi ko ru yan Ru men fu bol cu, sa de ce pe nal ý dan bir gol yer ken, Be þik aþ Ku - lü bü, 4-3 ka za ný lan bu ma çýn a ný sý na ha ý ra i þör le ri yap ýr dý. FE NER BAH ÇE, BE ÞÝK TAÞ MA ÇIN DA 126 GÜN SON RA LÝG DE TA RAF TA RIY LA BU LU ÞA CAK SÜPER Lig de se zo nun ilk der bi sin de Fe ner bah çe, lig de 126 gün son ra Ýs an bul da ki a raf a rý nýn ö nü ne çý ka cak. Ge çen se zo nun son haf a sýn da 16 Ma yýs a Trab zons por i le 1-1 be ra be re ka la rak þam - pi yon lu ðu dra ma ik bi çim de Bur sas por a kap ý ran sa rý-la ci ver li e - kip, bu ma çýn ar dýn dan ya þa nan o lay lar ne de niy le Fu bol Fe de ras yo - nu Pro fes yo nel Fu bol Di sip lin Ku ru lu ndan (PFDK) 2 maç se yir ci siz oy na - ma ce za sý al mýþ ý. Fe ner bah çe, bu se zon Av ru pa ku pa la rýn da Yo ung Boys ve PA OK maç la rý ný i se Ka dý köy de se yir ci si ö nün de oy na mýþ ý. SPOR To o Sü per Lig de sa ha sýn da Ma ni sas por a 3-1 ye ni len Trab zons por un a kým kap a ný Ýb ra hi ma Ya a ra, bu ye nil gi nin ken di le ri ne bü yük ders ol du ðu nu söy le di. Ya a ra, Ma ni sas por ma çý na i liþ kin o la rak yap ý ðý a çýk la ma da, ge çen haf a 6-1 ka zan dýk la rý Si vass por ga li bi ye i son ra sý bu maç an da ga li bi ye le ay rýl ma yý bek le dik le ri ni be lir e rek, Fa ka fu bol da her za man is e dik le ri miz ol mu yor. Maç a ö ne geç me yi de ba þar dýk. Te o fi lo i le ya ka la dý ðý mýz i kin ci gol fýr sa ý ný de ðer len dir sek maç çok da ha fark lý o lur du de di. Ar ýk ön le ri ne bak ýk la rý ný i fa de e den Ya a ra, Ma ni sas por ye nil gi si bi ze bü yük ders ol du. Þim di ö nü müz de Kay se ris por i le oy na ya ca ðý mýz maç var. Yap ý ðý mýz ha a la rý Kay se ris por ma çýn da ek rar la ma mýz ge re ki yor di ye ko nuþ u. Nurcan'a en büyük deseði Süleymanoðlu verdi Nur can a ri he geç i AN TAL YA DA dü zen le nen Dün ya Hal er Þam pi - yo na sý nda 48 ki lo da silk me de dün ya re ko ru ký - ran ve 3 al ýn ma dal ya i le dün ya þam pi yon lu ðu - nu ka za nan Nur can Tay lan, Ken di ül kem de a - rih yaz dým de di. O lim pi ya ve Av ru pa þam pi - yon luk la rý nýn ar dýn dan dün ya þam pi yo nu un va - ný ný da ka za nan Nur can Tay lan, mü sa ba ka la rýn ar dýn dan Türk bay ra ðý i le pod yum da ur a a rak, se vin ci ni sa lon da ki ler le pay laþ ý. Mil li hal er ci Nur can Tay lan, O lim pi ya a ri hi miz de al ýn ma - dal ya a lan ek ba yan spor cuy dum. Dün ya þam - pi yo na sýn da da 3 al ý ný dün ya re ko ruy la süs le yen ba yan spor cu o la rak a ri he geç im. Tay lan, 2012 Lon dra O lim pi ya la rý nda da al ýn ma dal ya yý he - def le di ði ni söy le di. Tay lan, ko par ma da da dün ya re ko ru na yak laþ ý ðý ný an cak he ye ca ný na ye nil di - ði ni vur gu la ya rak, Ger çek en ken di hal ký mýn ö - nün de pod yu ma çýk mak be ni çok he ye can lan dýr - dý. Ýn þal lah de va mý Lon dra da. de di.

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý 15 YENÝASYA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR HABER Hazýrlayan: RECEP BOZDAÐ Trakya, Bediüzzaman ý baðrýna basý BEDÝÜZZAMAN VE RÝSÂLE-Ý NURU GENÝÞ KÝTLELERE TANITMAK ÝÇÝN CUMA GÜNÜ EDÝRNE'DEN YOLA ÇIKAN "TANITIM TIR'I" DÜN KIRKLARELÝ VE TEKÝRDAÐ'A UGRADI. GECEYÝ ÇANAKKALE'DE GEÇÝREN TIR, BUGÜN BALIKESÝR'DE OLACAK. BEDÝÜZZAMAN Tý rý ý dün Trak ya u ru nu a mam la ya rak Ça nak ka le yo luy la A na do lu ya geç i. E dir ne de Cu mu nu ma zý son ra sý Se li mi ye Ca mii ö nün den dü zen le nen prog ram son ra sý yo la çý kan hiz me TIR ý Kýrk la re li ve Te kir dað lý lar la bu lu þuk uk an son ra dün ak þam Ça nak ka le ye u laþ ý. Uð ra dý ðý il ler de ve a kip e i ði yol bo yun ca va an daþ lar dan bü yük il gi gö ren Be di üz za man Ta ný ým ve Hiz me TIR ý nýn bu gün Ba lý ke sir li ler le bu luþ ma sý bek le ni yor. Hiz me ý rý nýn Kýrk la re li du ra ðýn da duy gu do lu an lar ya þan dý. Bir ya þýn da be bek i le 90 ya þýn da ki Be di üz za man sev da lý sý ay ný ka re de bu luþ u. Ga ze e mi zin, Be di üz za man Sa id Nur sî nin ve fa ý nýn 50. yý lý do la yý sýy la ha ya a ge çir di ði Be di üz za man Ta ný ým ve Hiz me Týr ý yol cu lu ðu na ön ce ki gün E dir ne den baþ la mýþ ý. Týr, Be di üz za man Tür ki ye yol la rýn da slo ga nýy la yo la çýk ý. Be di üz za man ý ve fi kir le ri ni ge niþ ki le re le re a ný ma yý a maç la yan ýr, bir ay sü rey le be lir le nen gü zer gâh la ra uð ra ya rak Tür ki ye yi E dir ne den Kars a ka dar do la þýp Be di üz za man ý ve fi kir le ri ni ge niþ ki le re le re an la a cak. 17 E kim de Ýs an bul da a mam la ma sý plan la nan ur sý ra sýn da, zi ya re çi le re Be di üz za man Kim dir?, Ay dýn lar Ko nu þu yor, Be di üz za man ýn E ði im Mo de li ve 5. U lu sal Ri sâ le-i Nur Kon gre si So nuç Dek la ras yon la rý ný i çe ren bro þür ler da ðý ý la cak. Tý rýn uð ra dý ðý me kân lar da ya pý la cak çe kim ler le bir bel ge sel ya pýl ma sý plan la ný yor. 30 gün lük sü re i çe ri sin de Tür ki ye yi boy dan bo ya do la þa rak 17 E kim de Ýs an bul da bi me si plan la nan ge zi, gün gün ni as ya.com.r, di uz z a m an h iz m e ir.org ve ez h a ber.com a ra cý lý ðýy la ka mu o yu na du yu ru la cak. TIR ge zi sin de ilk böl ge nin ko or di na ör le ri o la rak Ye ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý ve Rek lâm Ko or di na ö rü Me su Ço ban gö rev ya pý yor. TIR, eþ li ðin de ki es kor a raç i le 6 ki þi lik bir e kip gö rev ya pý yor. TIR, 30 mer kez de ge ce le ye cek. Bu mer kez le rin 18 in de ge niþ kap sam lý prog ram ger çek leþ i ri le cek. Ge zi sý ra sýn da uð ra ný lan a ri hî me kân lar i le Ri sâ le-i Nur hiz me i a çý sýn dan an lam ve ö nem a þý yan yer le rin vi de o çe ki mi ve fo oð raf kay dý da ya pý la cak. e de halli gazeelerind TIR'ý Balýkesir ma me hiz an am zz Bediü Bugün Balýkesir, yarýn Bursa da haber oldu... Bediüzzaman Tanýým ve Hizme TIR ý bugün Balýkesirlilerle buluþacak. Yarýnki programda ise Bursa var. Bursa daki anýým programýna yazarýmýz Ýslâm Yaþar ve karikaürisimiz Ýbrahim Özdabak da kaýlarak okuyucularýmýzla sohbe edecekler. Playsaion,THY uçaðýný yere indirdi Türk Hava Yollarý nýn (THY) Ýsanbul-Pekin seferini yapan Airbus 330 ipi uçaðý, sahipsiz playsaion cihazý yüzünden Kazakisan ýn baþkeni Asana ya güvenlik gerekçesiyle zorunlu iniþ yapmak zorunda kaldý. Hosesler, önceki gece saa sýralarýnda 243 yolcu ile Aaürk Havalimaný ndan kalkan THY uçaðýnýn kabininde bir playsaion cihazý buldu. Aramalara raðmen sahibi bulunamayýnca kabin ekibi durumu kapan piloa bildirdi. Kapan, kendi inisiyaifini kullanarak güvenlik gerekçesiyle Asana Havalimaný na saa sýralarýnda zorunlu iniþ yapý. Yolcular bekleilmek üzere erminale alýndý, uçaðýn için ve bagajlarý da uluslararasý kurallara göre ek ek aramadan geçirildi. Yaklaþýk 5 saa süren arama neicesinde herhangi bir olumsuz durumla karþýlaþýlmadý. Bagaj ve yolcular ekrar uçaða alýndý. Ýsanbul / cihan Tarihi dergâha 365 gün sema 1500 LÜ yýl lar da Ya kup Çe le bi a ra fýn dan yap ý rý lan, ve u zun sü re dir a ýl du ran Ka ra baþ-i Ve li Der gâ hý res o ras yo nu nun ar dýn dan yý lýn 365 gü nü se ma gös e ri si nin su nul du ðu bir kü lür mer ke zi ha li ne gel di. Der gâh a Bur sa Mev lâ nâ Kül ü rü nü Ta ný ma ve Ya þa ma Der ne ði ü ye le ri nin, gö nül lü o la rak ger çek leþ ir di ði gös e ri ler dün ya nýn dör bir a ra fýn dan ge len ya ban cý u ris le rin de il gi si ni çe ki yor. Ya kup Çe le bi a ra fýn dan ku ru lan ve bu ki þi nin ka le me al dý ðý, Tec vid-i Ka ra baþ ad lý ki ap an do la yý, Ka ra baþ a dý ný a lan a r i h i der g âh, 867 bin TL lik ya ý rým la Os man ga zi Be le di ye si a ra fýn dan res o re e i ril di. Res o ras yo nu a mam la nan Ka ra baþ-i Tek ke si em sil e i ði kül ür i le öz deþ le þen Mev le vî Kül ü rü nün do ya sý ya ya þan dý ðý bir me kân o la rak hiz me ve ri yor. Yo ðun a lep ü ze ri ne her ak þam üc re siz o la rak ya pý lan gös e ri de, i çe ri de yer bu la ma yan lar, pro jek ör le bah çe de ku ru lan per de ye yan sý ý lan gö rün ü le ri iz li yor. Bur sa Mev lânâ Kül ü rü nü Ta ný ma ve Ya þa ma Der ne ði Baþ ka ný Ca fer Al ay, a ri hî ve kül ü rel a çý dan þehrin en zen gin ya pý la rýn dan bi ri o lan Ka ra baþ-i Ve li Der gâ hý nda ki se ma gös e ri le ri nin ö zel lik le ya ban cý u ris le ri e ki le di ði ni söy le di. Mev l ânâ kül ü r ü n ü Tür ki ye ye ve dün ya ya a ný ma yý ar zu la dýk la rý ný i f a d e e d en Al ay, Se ne nin 365 gü nün de se ma gös e ri si ya pý yo ruz. Gös e ri miz üc re siz hem de ge len le re üc re siz çay ik ram e di yo ruz. Se ma zen le ri mi zin a ma mý nýn bir mes le ði var. Ý þi ol ma ya ný gö nül lü o la rak a ra mý za al mý yo ruz. Se ma yap mak is e yen le rin ön ce lik le op lum da bir mes le ði, i þi ol ma sý ge re ki yor. Son ra gö nül lü o lan la rý e ði i me a bi u u yo ruz. Yak la þýk 40 a ne se ma ze ni miz var. Dö nü þüm lü o la rak her ak þam sah ne a lý yo ruz. de di. Bursa / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR G ÇK H B V i SF HF SOU BULCSI SF 13 IL: 43 S I: 15.315 S I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 6 K 2012 CUS/ 1 L www.ye ni as ya.com.r Suriye geleceke de FOOÐF: komþumuz olacak Þ I BULK KOUKOÐLU: SU GLCK KOÞUUZ,

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Y Y I BH I I F HI, Þ V V ÞÛ Â I 2 V LI, POGI CLI YYILYC ÞLIUF BÜZZ PL BUGÜ YPILIYO n Ha be ri say fa 6 da "YÜZYILI BY CHI" H- ÞF HILI Z Y, ÇO YÞ u me ri kan Be yin Cer rah la rý Bir li ðince Yüz yý lýn

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR 64 I O CU ZI n16 da B 500 Þ BD DBC Fransa nýn en büyük camisi ibadee açýldý nhb F 16 D IP BDÜZZ VD HZI n9 da vlilikler arý, boþanmalar azaldý efre filminin yapýmcýsý uuklandý eni öðremen aamasý olmayacak

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Baþka din mensuplarýyla dosluk K Â Z I G Ü Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S SYF 12 D lkolsüz bira eikeiyle kandýrýyorlar u l man ya nýn ön de ge len ü ke i ci yi ko ru ma ku ru luþ la rýn dan Fo od wach pi ya sa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ

ATEÝZME ÝSYAN DÝNE DÖNÜÞ SiyahMaviKýrmýzýSarý Ankara da coþkulu karþýlama Ha be ri say fa 6 da 64 yýl sonra Kasamonu da Ha be ri say fa 15 e GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 41 SA YI: 14.576 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI?

ÜNÝVERSÝTELER NÝYE GERÝ KALDI? SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝZMÝRLÝNÝN BEDÝÜZZAMAN HASRETÝ SONA ERDÝ Ha be ri say fa 13 ve 15 te www. be di üz za man hiz met tir.org ÖDEMÝÞ ÝN KALBÝ FETHEDÝLDÝ YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.593

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

ÝÞÇÝ TAKSÝM SINAVINDA

ÝÞÇÝ TAKSÝM SINAVINDA SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝGARADA RESÝMLÝ UYARI GÜNLERÝ BAÞLIYOR Ha be ri say fa 16 da TÜRKÝYE DE DÝYABET RÝSKÝ ARTIYOR Ha be ri say fa 15 e KÜTÜPHANEYE GÝDENLERÝN SAYISI DÜÞTÜ TEKNOLOJÝ, KÝTABA OLAN ÝLGÝYÝ

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR OZ Her köülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve oplumu nasýl ahrip eiðini bru Olur sordu, uzmanlar cevapladý. PZTS S PSOOG V UI ÇOCUÐUUZ OU IÞTI I? OUI ÇISII ÜZ 1 HFT GÇT V ÇOCUÐUUZ H OU UU SÐIOS

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 HAZÝRAN 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. i rac: Za man ve me kân üs ü bir o lay /nsü KÖS SF 5 i rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir /ns SF 2 D i rac Gecesi/ n SIK SF 2 D uhun huzuru, kalbin süruru olan manevî yükselme sembolü: i rac /nj

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI

ÝSLÂM BARIÞ DÝNÝ TEÞRÝK TEKBÝRLERÝ BUGÜN BAÞLADI l il bayram namazý vakileri Diyane þleri Baþkanlýðý urban Bayramý namazý saalerini açýkladý. Namaz, yarýn sabah nkara da 7.04, sanbul da 7.23, zmir de 7.24 de kýlýnacak. uh B 3 Gazeemizde bayramlaþma Her

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı