KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 19 EYLÜL 2010 PAZAR / 75 Kr ni as ya.com.r KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI Ke mal Bur kay TOBB BAÞKANI HÝSARCIKLIOÐLU: 2023 hedefi için yeni anayasa þar DÜNYANIN ÝLK 10 ÜLKESÝ ARASINA GÝRMEK ÝSTÝYORSAK n Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði Baþ ka ný Ri fa Hi sar cýk lý oð - lu, Tür ki ye nin dün ya nýn en kal kýn mýþ ül ke ler sý ra la ma sýn da 25. sý ra dan 17. sý ra ya yük sel di ði ni be lir e rek, Þim di 2023 yý lý i - çin kal kýn mýþ lýk he de fi o la rak dün ya nýn ilk 10 ül ke si a ra sý na gir mek is i yo ruz, a ma bu he de fe u laþ mak i çin ön ce lik le 1982 A na ya sa sý ný mu la ka de ðiþ ir me li yiz de di. Ha be ri say fa 4 e Darbe ürünü çaðdýþý yasaklar da kaldýrýlsýn Fikre Daðaþan ýn haberi say fa 4 e KEMAL BURKAY A GÖRE, HAKKARÝ DE 9 KÝÞÝNÝN CAN VERDÝÐÝ MAYIN KATLÝAMI, PKK YI MAÞA OLARAK KULLANAN DERÝN YAPI NIN ÝÞÝ. REÞADÝYE VE ÝSKENDERUN'DA OLDUÐU GÝBÝ n Ýs veç'e ya þa yan Kür ay dýn ve si ya se çi Ke mal Bur kay, Hak ka - ri'de ki mi ni büs ka li a mý nýn ar ka sýn da "de rin ya pý nýn" ol du ðu nu be - lir e rek Er ge ne kon'u i þa re e i. 9 ki þi nin öl dü ðü sal dý rý yý, PKK'yý ma - þa o la rak kul la nan de rin ya pý nýn dü zen le di ði ni ö ne sü ren Bur kay, "Bel li ki pro vo kas yo nu bi ri le ri yap ý ve o nu, Re þa di ye, Ýs ken de run ve ben zer ör nek ler de ol du ðu gi bi PKK'nýn üs len me si ni is e di" de di. DEVAM EDEN BÝR ZÝNCÝRÝN SON HALKASI nbunun, bölgede cereyan eden ilk provokaif eylem olmayýp, uzun bir zincirin yeni bir halkasý olduðunu dile geiren Burkay, referandum öncesi iki imamýn öldürülmesi gibi olaylara aýfa bulunarak, referanduma raðmen eylemlerin durmadýðýný ve daha birkaç gün önce Þemdinli'de polis karakoluna roke aýldýðýný haýrlaýrken, Bunlarý baþka eylemlerin izlemesi sürpriz olmaz." dedi. Ha be ri say fa 5 e 18 AYDIR ASKERÎ CEZAEVÝNDEYDÝ Emekli Temizöz sivil cezaevinde n E mek li ye ay rý lan Kay se ri es ki Ýl Jan dar ma Ko mu a ný Al bay Ce mal Te mi zöz, 18 ay dýr u - uk lu bu lun du ðu as ke rî ce za e vin den si vil ce - za e vi ne nak le dil di. Te mi zöz, Di yar ba kýr 7. Ko - lor du Ko mu an lý ðý As ke rî Sav cý lý ðý nýn mah ke - me ye gön der di ði, Te mi zöz ün as ker lik le bir i - liþ ki si nin kal ma dý ðý be lir i len ya zý nýn ar dýn dan si vil ce za e vi ne ko nul du. Ha be ri say fa 5 e BAYRAKTAR: DESTEK VERÝLMELÝ Tarým sekörü iþsizliði azalýyor n Tür ki ye Zi ra a O da la rý Bir li ði Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak ar, a rým sek ö rü nün iþ siz li ðin a - zal ma sý na bü yük ka ký sað la dý ðý ný kay de i. Ta - rým sek ö rü nün iþ siz li ðin ar ma sý ný ön le ye rek, sos yal ris ki a zal an ki li sek ör ol ma ya de vam e - i ði ne dik ka çe ken Bay rak ar, an cak sek ö re ye - e ri ka dar des ek o lun ma dý ðý ak dir de bu yü kü a þý ya ma ya ca ðý ný ifa de e i. Ha be ri say fa 11 de GEYVE TEMSÝLCÝMÝZ VEFAT ETTÝ Ýsmail Hakký Demir dualarla n Ga ze e miz Gey ve em sil ci si Ýs ma il Hak ký De mir ve fa e i. Ön ce ki gün ge - çir di ði kalp kri zi ne i ce sin de has a ne ye kal dý rý lan De mir, ya pý lan mü da ha le ye rað men kur a rý la ma dý. De mir in ce na - ze si Gey ve de ký lý nan ce na ze na ma zý ar dýn dan du a lar la op ra ða ve ril di. ÞOFÖRLERE BROÞÜR DAÐITILACAK Can aþýdýðýný unuma n Ýs an bul Es naf ve Sa na kâr lar O da la rý Bir li ði, Ba þak þe hir de 13 ki þi nin can ver - di ði ka za ü ze ri ne, bin ler ce þo fö re ku - ral la ra uy bro þü rü da ðý a cak. Þo för kar de þim, can a þý dý ðý ný u nu ma baþ lý - ðý al ýn da ki bro þür de ra fik ku ral la rý na dik ka çe ki le cek. Ha be ri say fa 5 e FO TOÐ RAF: A A PATRÝK MÜFTÜYÜ ZÝYARET ETTÝ Ak da mar Ki li se sinde bugün ya pý la cak a yin ne de niy le Van a ge len Tür ki ye Er me ni le ri Pa rik Ge nel Ve ki li A - ram A eþ yan i le i ki ra hip, Ýl Müf ü sü Ni me ul lah Ar vas ý ma ka mýn da zi ya re e i. A eþ yan ý, ma ka mýn da kýr mý zý gül i le kar þý la yan Müf ü Ar vas, Van i li ne öz gü se - ma ver he di ye e i. Ar vas Van'da 1915 yý lýn da yý kýl dýk an son ra res o ras yon ça lýþ - ma sý ya pý lan Van Ka le sin de ki Sü ley man Han Ca mi i nin de a çý lý þý nýn ya pýl dý ðý ný ve bu haf a ilk Cu ma na ma zý nýn ký lýn dý ðý ný di le ge ir di. Ha be ri say fa 5 e Hacý adaylarýna avaf provasý/ 5 TE Okula moloofkokeyli saldýrýsý/ 4 TE Ýnegöl olaylarýna 21 uuklama/ 4 TE Afganisan sandýk baþýna gii/ 7 DE ISSN PLAYSTATÝON PANÝÐÝ UÇAK ÝNDÝRTTÝ Haberi sayfa 15 e SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Dör dün cü Me se le yi çok de fa o ku yu nuz eye YE NÝ AS YA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR LÂHÝKA Allah'ýn âyelerini inkâr edenlere gelince, onlar için þiddeli bir azap vardýr. Allah'ýn kudrei herþgalipir ve O hak ile indirdiði kiaplarýna inkâr ve isyan ile karþýlýk verenleri cezasýz býrakmaz. Âl-i Ýmran Sûresi: 4 / Âye-i Kerime Meâli ge ir me yi niz. Mey ve nin Dör dün cü Be di uz za man Sa id Nur si. Dün ye vî me ra kâ ver me se le le re ba kýp, va zi fe-i bâ ki ye niz de fü ur Me se le si ni* çok de fa o ku yu nuz; kuv ve-i mâ ne vi ye niz ký rýl ma sýn. ziz, sýd dýk kar deþ le rim, Bu yaz mev si mi, gaf le za ma ný ve derd-i ma î þe meþ ga le si hen - gâ mý ve þu hûr-u se lâ se nin çok se vap lý i bâ de vak i ve ze min yü - zün de ki fýr ý na la rýn si lâh la de ðil, dip lo - ma lýk la çar pýþ ma la rý za ma ný ol du ðu ci - he le, ga ye kuv ve li bir me â ne ve va zi - fe-i nû ri ye-i kud si ye de bir se ba ol maz sa, Ri sâ le-i Nûr un hiz me i za ra rý na bir a â - le, bir fü ur ve e vak kuf baþ lar. A ziz kar deþ le rim, siz ka î bi li niz ki, Ri sâ le-i Nur ve þâ kir le ri nin meþ gul ol - duk la rý va zi fe, rû-yi ze min de ki bü ün mu az zam me sâ il den da ha bü yük ür. O - nun i çin, dün ye vî me ra kâ ver me se le le re ba kýp, va zi fe-i bâ ki ye niz de fü ur ge ir - me yi niz. Mey ve nin Dör dün cü Me se le si - ni çok de fa o ku yu nuz; kuv ve-i mâ ne vi - ye niz ký rýl ma sýn. E ve, ehl-i dün ya nýn bü ün mu az zam me se le le ri, fâ nî ha ya a zâ li mâ ne o lan düs ûr-u ci dal dâ i re sin de, gad da ra ne, mer ha me siz ve mu kad de sâ-ý di ni ye yi dün ya ya fe dâ e mek ci he iy le, ka der-i Ý lâ - hi, on la rýn o ci na ye le ri i çin de, on la ra bir mâ ne vî ce hen nem ve ri yor. Ri sâ le-i Nur ve þâ kir le ri nin ça lýþ ýk la rý ve va zi fe dâr ol - duk la rý fâ nî ha yâ a be del, bâ kî ha ya a per - de o lan ö lü mü ve ha ya-ý dün ye vi ye nin pe res iþ kâr la rý na ga ye deh þe li e cel cel la - dý nýn, ha ya-ý e be di ye ye bi rer per de ve ehl-i i mâ nýn sa â de-i e be di ye le ri ne bi rer ve si le ol du ðu nu, i ki ke re i ki dör e der de - re ce sin de ka î is pa e mek e dir. Þim di ye ka dar o ha ki ka i gös er mi þiz. El hâ sýl: Ehl-i da lâ le, mu vak ka ha ya a kar þý mü câ de le e di yor lar. Biz ler, ö lü me kar þý nûr-u Kur ân i le ci dal de yiz. On la rýn en bü yük me se le si mu vak ka ol du ðu i - çin bi zim me se le mi zin en kü çü ðü ne be ka ya bak ý ðý i çin mu ka bil gel mi yor. Ma dem on lar di vâ ne lik le riy le bi zim mu - az zam me se le le ri mi ze e nez zül e dip ka - rýþ mý yor lar; biz, ne den kud sî va zi fe mi zin za ra rý na on la rýn kü çük me se le le ri ni me - rak la a kip e di yo ruz? Bu â ye Siz doð ru yol da ol duk ça, sa pý - mýþ o lan lar si ze za rar ve re mez. (Mâ i de Sû re si: 105.) ve u sûl-ü Ýs lâ mi ye in e hem - mi ye li bir düs u ru o lan Er-râ zî bi z-za - ra ri lâ yun ze ru le hû ya ni, Baþ ka sý nýn da - lâ le i si zin hi dâ ye i ni ze za rar e mez; siz - ler, lü zum suz on la rýn da lâ le le riy le meþ - gul ol ma ya sý nýz ; düs û run ma na sý: Za ra - ra ken di râ zý o la nýn le hin de ba kýl maz, o na þef ka e dip a cýn maz. Ma dem bu â ye ve bu düs ur, bi zi, za ra - ra bi le rek râ zý o lan la ra a cý mak an men e - di yor; biz de bü ün kuv ve i miz ve me ra ký - mýz la, vak i mi zi kud sî va zi fe ye has re me li - yiz. O nun hâ ri cin de ki le ri mâ lâ yâ nî bi lip, vak i mi zi zâ yi e me me li yiz. Çün kü e li miz - de nur var, o puz yok ur. Biz e câ vüz e de - me yiz. Bi ze e câ vüz e dil se, nur gös e ri riz. Va zi ye i miz bir ne vî nû râ nî mü da fa a dýr. Bu e im me nin ya zýl ma sý nýn se bep le - rin den bi ri si: Ri sâ le-i Nur un bir a le be si ni ec rü be e im. A ca ba bu he ye can, þim di ki si ya se - e kar þý ne fi kir de dir? di ye, Bo ðaz lar hak - kýn da boþ bo ðaz lý ðý mü nâ se be iy le bir i ki þey sor dum. Bak ým, a lâ ka da râ ne ve bi le - rek ce vap ver di. Kal ben, Ya zýk! de dim. Bu va zi fe-i nû ri ye de za ra rý o la cak. Son - ra þid de le i kaz e im. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 41 * Mey ve nin Dör dün cü Me se le si i çin ba ký nýz: Þu â lar, 11. Þu â, 4. Me se le, s. 316 LÜ GAT ÇE: rû-yi ze min: Yer yü zü. fü ur: U sanç, býk kýn lýk. düs ûr-u ci dal: Mü ca de le düs u ru. pe res iþ kâr: Ta par ca sý na se ven. SELÝM GÜNDÜZALP u sa bah ya a ðým da mah mur B bir yüz le, ya þa dý ðým gün le ri dü þün düm. A lýp ver di ðim ne fes le ri he sap la dým. Bir gü - nün i çe ri sin de kaç ne fes a lýp ver di ði mi... Son ra, þun ca za - man her sa bah a ma her sa - bah göz le ri mi na sýl a çýp da dün ya ya bak ý ðý mý dü þün düm. Ve her ak þam göz le ri mi na sýl ka - pa dý ðý mý Say dým ay la rý, yýl la rý Son ra hiç ü þen me dim, bü luð ça ðýn dan i i - ba ren bü ün yýl la rý, ya þa dý ðým bu yý la ka dar ek ek say dým. O yýl la rýn i çin de ki ö nem li o - lay la rý ve on la rýn ü ze rim de bý rak ý ðý iz le ri, ký - rýl ma nok a la rý ný dü þün düm. Ba zen se vin dim, ba zen ü zül düm. Yan lýþ la rým, gü nah la rým i çin is ið far e im. Es að fi rul lah, es að fi rul lah, es að fi rul lah E ve, Rab bim, ne ka dar bü yük bir im kân, ne ka dar bü yük bir i man, ne ka dar bü yük bir im - i han koy muþ ö nü mü ze. Koy muþ da ba zen ha be ri miz ol mu yor. O ku lun mü dü rü, gö re vi ni bý ra kýp ha de me - nin iþ le riy le uð raþ sa, fab ri ka nýn mü dü rü ma - ka mý ný erk e se, baþ ka bir yer de vak i ni ge çir - me ye kalk sa, iþ ler na sýl ka rý þýr, al üs o lur, de - ðil mi? Ýþ e biz de böy le yiz bu kâ i na a, bu dün ya - da. Us a ba þý, del lâl hük mün de yiz. Bir ko mu an bu lun du ðu a bu ru ya da bö lü - ðü erk e din ce na sýl bir boþ luk o lu þu yor sa, in - san da bu dün ya da ki gö re vi ni erk e din ce, ya - pýl ma sý ge re ke ni yap ma yýn ca, her þey mâ nen ve mad de en öy le de boþ lu ða dü þü yor ve in - san so rum lu o lu yor bun dan. Þü kür ki, bu nu his se den has sas bir ci haz var i çi miz de. U zak la þýn ca Rab bi miz den, sin yal ler he men gel me ye baþ lý yor. Vic da ný mýz ba sý yor fer ya dý, ba sý yor çýð lý ðý, u ya rý yor duy gu la rý mý zý. Yi ne ve ye ni den, Al lah i le ol mak ve O' na sý - ðýn mak za ma ný dýr di yor. An ne si nin e lin den kur ul ma ya ça lý þan ço - cu ða i na, o an ne nin þef ka li el le ri bý rak mý yor, u up ya ka la yý ve ri yor. Rah man ýn rah me i de u up bir ya ný mýz - dan çe ki yor bi zi ken di si ne. Ba þý boþ kal ma mý - za ra zý ol mu yor. Bir il ham dü þü rü yor i çi mi ze. Bir i þa re ve ri yor kal bi mi ze. Ha ya ý mý zýn yö - nü nü çe vi ri yor ken di si ne. Ru hu muz o il ha - mýn ve i þa re in gü zel li ðiy le ye ni baþ an o na rý - lýp, ye ni baþ an ya þa ma ya az me di yor. Al lah ým, Sen ko lay laþ ý rýn ca, vü cu du mu - zun a þý ya ca ðý yük ler a ðýr gel mi yor. As lýn da kal bi mi zin a þý dý ðý yük le rin a ðýr lý ðý al ýn da e zi - li yo ruz da far kýn da de ði liz. Fu zu lî iþ ler den, bi zi, bi ze a i ol ma yan yük - ler den ve o yük le rin al ýn da e zi lip in le mek en, kay bo lup gi mek en mu ha fa za ey le. O coþ ku lu bay ram gün le ri nin ar dýn dan, ru - ESTAÐFÝRULLAH hu muz o gü zel lik le ri has re le a ný yor, ü zü lü yor gi di þi ne. Bir ya ný mýz ü þü yor þim di. Rah me i - nin en coþ kun, en kay na yan a ra fýn dan ý sý an, a ma yak ma yan a ra fýn dan u zak ka lý þý na ya ný - yor þim di. Var sýn, böy le gü zel duy gu la rý mýz ol sun. Var sýn, ni me le ri ne kar þý has re i miz, öz le mi - miz ol sun. Var sýn, Sen den ay rý ka lý þý mý za ya - nan bir ya ný mýz ol sun hep. Ne fis ve þey an da var sýn, de sin: Rab bin le ko nuþ ma ya ve hu zu ru na dur ma - ya hâ lâ yü zün var mý se nin? Var sýn, da ha ni ce söz ler söy le sin. Se nin hu - zu ru na gel mek en bi zi a yar ma ya ça lýþ sýn. Var sýn, en gel le me ye kalk sýn. E u zü bil lâ hi-min eþ þey a nir-ra cim A ra mýz da ki en gel le ri kal dýr ma ya muk e dir o lan Sen sin. Ner de biz de o güç? Ner de biz de o â ka? Nef si mi ze de ðil, göl ge mi ze gü cü müz ye mez bi zim. Bil di ði miz ek þey, kal bi miz Sen siz o la maz, Sen siz ya pa maz Rab bim. Ço ða lan iþ le rin, lü - zum suz þey le rin ar dýn dan ko þup öm rü mü zü ü ke me mi ze i zin ver me yâ Rab! Es að fi rul lah, es að fi rul lah, es að fi rul lah Bir bay ram son ra sý, kü çük de ol sa bir iç mu ha se be. O bü yük mu ha se be ön ce si i þe ya - rý yor. Ru hun or u la rý ný a lý yor, kal bin ki re ci ni sö kü yor. Ak lý kes kin leþ i ri yor. Han gi ni me i ni dü þün me ye kalk sam, mah - cu bi ye en ba þým ö ne dü þü yor. Se bep le re bel bað la mýþ ol mak an hi cap e di yo rum. Ey Mü seb bib ül-es bâb! En ka vî se be bin e li da hi, Se nin ya ra ý ðýn de - ðil bir çi çe ði, bir di ke ni bi le yap ma ya ye mez. Kim, ne ve rir se ver sin; ve ren, gön de ren Sen sin. Ha ya ý ve ren Sen sin. Ha ya ý mý za lâ zým o lan her þe yi de ve ren, gön de ren Sen sin. Yi ne de u nu u yo ruz, af fe Al lah ým! Bu ni me le ri Sen den baþ ka kim ve re bi lir? Ýþ e, bir ne fes ha va ni me i Bur nu mu zun ö nün de du ru yor. En bol ve en u cuz ni me. Bir ne fes i çi mi ze a la ma sak, bi ik, gi ik En ha - ya î ni me le ri en ko lay yol dan, en u cu zun dan ve ri yor sun. Þü kür den baþ ka bir þey de bek le - mi yor sun. Sen son suz rah me sa hi bi sin. Sev gin ve þef ka in, bir an ol sun, ü ze ri miz den hiç ek - sil mi yor. Ha ya ý ve ren Sen sin, ha ya ý mý za lâ zým o lan her þe yi ve ren, gön de ren de Sen sin. Kal bi min ha ya ý, ha ya ý mýn ha ya ý o lan i - ma ný ve ren de Sen sin. O i man ki, iþ e bun la rý dü þün dü rü yor, e - fek kür e i ri yor. Te fek kür ki, e þek kür dür Sa - na, ni me le ri Sen den bil mek ir. An ne si nin e lin den kur ul ma ya ça lý þan ço - cu ða i na, rah me in bi zi çe kip kur a rý yor ni ce yan gýn lar dan, ni ce eh li ke ler den. Yi ne de far kýn da de ði liz. Þu ur suz ca a ýl mak is i yo ruz a eþ le rin i çi ne. Yi ne Sen, o son suz rah me in le, þef ka in le, sev gin le çe kip çý ka rý - yor sun, bi zi ni ce ba di re ler den kur a rý yor sun. Ni ce eh li ke li dö ne meç ler den rah me in le u - up çe ki yor sun, çý ka rý yor sun. Bir gün de bu, kim bi lir, kaç de fa o lu yor? Far kýn da bi le de ði liz. Na sýl ko run du ðu mu zun hiç, a ma hiç far kýn da de ði liz. Dün ya mý zý, kâ i na ý mý zý, vü cu du mu zu, ha - ya ý mý zý na sýl rah me in le sa rýp sar ma la dý ðý nýn hiç, a ma hiç far kýn da de ði liz. Ba zen o mi ni min na cýk ak lý mýz la, bil gi miz le ver di ði miz o kü çü cük ka rar la rýn, cüz î i ra de - mi zin sa de ce bir mey li o lan o a le bin, o is e - me nin ne i ce sin de mey da na ge len o bü yük þey le rin Se nin iz nin le, i ra den le ya ra ýl dý ðý ný dü þün me nin þu u run dan u zak laþ mak ü ze rey - ken, son suz rah me i nin bir cil ve siy le yi ne gaf - le e bý rak mý yor sun bi zi. Se ni se ven, Sen den ay rý kal dý ðý na ü zü len kalp le ri çe ki yor sun yi ne ken di ne doð ru. Al lah ým, ri ya kâr lý ðýn her ür lü sün den, gös - e ri þin her çe þi din den, i ba de le ri miz le ça lým sa ma nýn, ken di mi ze a i ol ma yan ne var sa, hep si Sa na a i o lan o ni me le rin her bi riy le gu rur la nýp ha va a mak an Sa na sý ðý ný rýz. Es að fi rul lah, es að fi rul lah, es að fi rul lah Öm rüm de a lýp ver di ðim o mu kad des her ne fes i çin, Al lah ým, es að fi rul lah Her es að fi rul lah i çin de bir es að fi rul - lah Mü nez zeh sin her ür lü ku sur dan ve nok - san dan. Süb ha ne ke! Her bir ni me in i çin; El ham dü lil lah! Sen den bü yük yok Al lah ým, yok! Þa nýn yü - ce dir. Al la hu ek ber! Ne ya pý yor san, gü zel dir. Mâ þâ al lah Süb han o lan Al lah ým, mâ þâ al lah. Af fey le yâ Rab bi! Bir bay ram son ra sý, ka rý þýk ve kes re e dal - mýþ ak lýy la, le ke len miþ di liy le, göl ge len miþ ve sön müþ o lan kal biy le, Sen den af di le yen ku lu - nu ve kul la rý ný af fey le yâ Rab bi Gö zü nü aç ma ya ça lý þa nýn, gö zü nü aç ma sý ný il ham e den de Sen sin. O gö zün gör dük le ri ni ya ra an da Sen sin. A ya ða kalk mak is e yen le ri kal dý ran da Sen sin. Yü rü mek is e yen le ri yü rü - en de Sen sin. Du â e dip Sen den af di le yen le ri hu zu run da u an da Sen sin. Ve du â la rý ka bul e den de Sen sin. Es að fi rul lah, es að fi rul lah, es að fi rul lah Kay yum sun. Ha ya ý mý za renk ve â henk ve - ren Sen sin. Ren gin le bo yan mý þým, sol ma zam ar ýk di - yor ya Yû nus, ren gin le, o gü zel bin bir Es ma-i hüs nân i le hem hâl ol ma yý ve bo yan ma yý na sip ey le bi ze de yâ Rab! Sen den u zak la þan kal bi miz in li yor, að lý yor. An ne sin den u zak la þan bir kü çük ço cuk gi bi. Bi raz naz, bi raz ni yaz i le ken di ne doð ru u za - nan e li u mak is i yor, o þef ka li se si duy mak is i yor: Gel bu ra ya. Bak, dü þer sin. Gel bu ra - ya. di yen o se si duy mak is i yor. O sö zün ar ka sýn da ki o þef ka li se sin söy le - mek is e di ði ke li me le ri o an ne nin að zý na ko - yan ve o ço cu ðun ku la ðý na u laþ ý ran da Sen sin. Ne ka dar çok iþ le ri, is ek le ri, di lek le ri var dýr Bildiðimiz ek þey, kalbimiz Sensiz olamaz, Sensiz yapamaz Rabbim. Çoðalan iþlerin, lüzumsuz þeylerin ardýndan koþup ömrümüzü ükememize izin verme yâ Rab! Esaðfirullah, esaðfirullah, esaðfirullah in san la rýn. Bu kâ i na a ki her bir can lý nýn her bir di le ði ni bi len de, gö ren de Sen sin. Rah me - in ne ka dar bü yük. Du â la rý mý za he men ce vap ge li yor. Duâ la rý - mýz ki, hiç ka ýn dan boþ dön mü yor Al lah ým. Ka pýn dan, hu zu run dan a yýr ma yâ Rab! Kul - lu ðun a sil bir sýr rý o lan du â dan, Se nin hu zu - run da ve ka pýn da Se nin le ko nuþ mak an, der - di mi zi, hâ li mi zi Sa na arz e dip Se nin le der leþ - mek en bi zi u zak laþ ýr ma yâ Rab! Â min Ra ma zan bi i, gi i di ye ü zü len le re Þev val Mer ha ba di yor. Ra ma zan ýn o gü zel gün le - ri ni ha ýr la mak i çin bu ra da yým. di yor. Þev va li niz mü ba rek ol sun. Ra ma zan dan ka - lan e sin i le rin Þev val e de a þýn ma sý di le ðiy le BIR ASR-I SA A DET ÖY KÜ SÜ Þe hâ de bel ge si Hz. Pey gam ber (asm) an la ý yor: Al lah-u Te â lâ, üm me i min i çe ri sin den bir a da mý ký yâ me gü nün de bü ün hal kýn hu zu - run da he sâ bý ný gö rür ken kur a ra cak ýr. O kim se nin ö nü ne dok san a de a mel sâ hi fe si se - re cek ir ki, o nun her sâ hi fe si gö zün gö re bil di - ði ka dar u zun o la cak ýr. Al lah bu a da ma: Bun lar dan Ben bu nu yap ma dým de di ðin, in kâr e i ðin bir þey var mý? A mel le ri kay de - den ya zý cý me lek le rim hak sýz lýk e i mi? di ye so ra cak ýr. A dam: Ha yýr, hak sýz lýk e me di ler, ey Rab bim di - ye cek ir. Al la hü Te â lâ: Bun lar i çin söy le ye ce ðin bir öz rün var mý? di ye cek ir. A dam: Ha yýr, bir öz rüm yok, ey Rab bim, di ye - cek ir. Al lah-u Te â lâ: E ve, de dik le ri nin hep si doð ru, an cak se nin bi zim ka ý mýz da ya zý lý o lan bir de i yi a me lin var dýr. Ve bu gün sa na as la hak sýz lýk ya pýl ma - ya cak ýr, bu yu ra cak ýr. Bu nun ü ze ri ne i çe ri sin de, Eþ he dü en lâ i lâ - he il lal lah ve eþ he dü en ne Mu ham me den ab - dü hû ve ra sû lû hû (Al lah an baþ ka i lâh ol ma - dý ðý na þe ha de e de rim; Mu ham med in de Al - lah ýn ku lu ve Re sû lü ol du ðu na þe hâ de e de - rim) di ye ya zý lý o lan bir bel ge çý ka rý la cak ve Al la hü Te â lâ ken di si ne: A mel le rin ar ýl ma sý na ha zýr ol! di ye cek ir. A dam: Ey Rab bim, bu ka dar gü nah la do lu sa hi fe - le rin ya nýn da bu bel ge ne kýy me i fâ de e der ki? di ye so ra cak ýr. Al lah-u Te â lâ: Sa na ke sin lik le hak sýz lýk e dil me ye cek ir di ye ce vap ve re cek ir. Son ra o bel ge e râ zi nin bir ke fe si ne, gü nah lar la do lu sâ hi fe ler de di ðer ke fe si ne ko nu la cak ve ne i ce de, di ðer sâ hi fe ler ha fif ge le cek, bel ge nin ya zý lý bu lun du ðu ke fe a ðýr ge le cek ir. Zi ra Al lah ýn is mi i le ar ý lan hiç bir þey, O nun is min den da ha a ðýr ge le - mez! (S.Gün dü zalp, Bir Gül De me i, s. 211) SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 HA BER 3 YE NÝ AS YA / 19 EYLÜL 2010 PAZAR Ye ni As ya Ga ze e ci lik Ma ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca re A.Þ. a dý na im i yaz sa hi bi Meh me KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na ö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs an bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki ap sa ýþ fax: (0212) Ga ze e da ðý ým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs an bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru i ye Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Sr. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Mabaacýlýk Da ðý ým: Do ðan Da ðý ým Sa. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus a fa DÖ KÜ LER Ýs ih ba ra Þe fi Musafa GÖKMEN Spor E di ö rü E rol DO YRAN Görsel Yönemen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh me KA RA Rek lam Koordinaörü Mesu ÇOBAN Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ ir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ýl ler A da na An ka ra An al ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an ep Is par a NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 11 Þevval 1431 Ru mî: 6 Eylül 1426 Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Ya sý Ýl ler Ýs an bul Ýz mir Kas a mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Ya sý Abone ve Daðýým Ko or di na ö rü: Adem AZAT Güncel ve öesi TAH LÝL KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ ir i ni as ya.com.r Her ne ka dar Ye ni As ya i çin, Es ki sa yý la rý bi le gün cel ve ken di si ni o ku u ru yor de - nil se ve ö zel lik le e mel, ka lý cý me se le ler le il gi li ya zý lar ci he in den bu de ðer len dir me hak lý ol sa da hi, ga ze e nin öm rü nün bir gün ol du ðu ger çe ði elbee ki Ye ni As ya i çin de ge çer li. Mu ha ap ki le nin ge ne li a çý sýn dan ga ze e, ü - ze rin de ya zý lý gü nün sa a le ri i çin de o ku nup, bi - lâ ha re ye ri ni son ra ki gü nün ga ze e si ne bý ra kýr. Bir bi ri ni a kip e den gün ler peþ pe þe gel dik çe sa yý lar es kir ve an cak ar þiv me rak lý la rýy la a raþ - ýr ma cý la rýn baþ vu ra ca ðý bir kay nak ha li ne ge lir. Ga ze e si ni a ma ya ký ya ma yýp gün gün bi rik i - ren 40 yýl lýk Ye ni As ya o kur la rý da bu fa sýl da is - is naî bir ka e go ri. Bu þe kil de o luþ ur du ðu ar þi vi ge çen ler de Ye ni As ya kü üp ha ne si ne ba ðýþ la yan ve bu se bep le e þek kür borç lu ol du ðu muz An - ka ra lý o ku yu cu muz Ýs ma il Ya man bun lar dan. Bir çok yer deki o kur la rý mýz i çin de Ýs ma il Ya - man gi bi baþ ka i sim le rin de ol du ðu nu bi li yo ruz. Ve bu nu, Ye ni As ya a i le si ne has o rij nal gü zel - lik ler den bi ri o la rak ka yý la rý mý za ge çi ri yo ruz. Bun lar bir ya na, de di ði miz gi bi, gün lük ga ze - e, a dý ü ze rin de e sas i i ba rýy la o gü ne hi ap e - mek; o gün han gi ko nu lar gün dem de i se, on la ra da ir yo rum ya pýp me saj ver mek du ru mun da. Ga ze e den ön ce lik le bek le nen þey bu. Gün ce li ve o ra da ki sa ýr a ra la rý ný ya ka la yýp, ken di öz gün du ru þu çer çe ve sin de yo rum la mak. Da ha sý, fark lý gün dem ler o luþ u ra bil mek. Ye ni As ya bu nu, ken di de ðiþ me yen öl çü ve de ðer le ri çer çe ve sin de yap ma ya ça lý þý yor. Za - man za man u zak lar la do lu o la bi len baþ ka gün - dem le re â bi ol ma dan ve e ðer müm kün se on la rý doð ru bir is i ka me e ka na li ze e me ye ça lý þý yor. Müm kün ol ma dý ðý ný gör dü ðü hal ler de i se o mak sa lý ve ya pay gün dem le ri a de me mah kûm e di yor, il gi len mi yor, ken di dün ya sý na a þý mý yor. Ve ki mi za man da ken di i nanç ve de ðer le ri çer çe ve sin de o ri ji nal gün dem ler o luþ u ru yor. Bü ün bun lar, gün cel i, ya ni de ði þen o lay la rý de ðiþ me yen öl çü ve pren sip le re gö re yo rum la - ma ek se nin de ya pý lý yor. Gün cel den kop ma dan, gün cel ö e si, ya ni her za man ge çer li li ði ni ko ru - ya cak de ðer len dir me ve ah lil ler or a ya ko yu yor. Bu ko lay bir iþ de ðil. A ma ga ze e o la rak çý ký - yor sak, bu nu ba þar mak zo run da yýz. Ve bu nu, ya pay gün dem le re ka pýl ma dan, mak sa lý o la rak es i ri len rüz gâr la ra es lim ol ma dan ve ge rek i - ðin de a kýn ý ya kar þý kü rek çe ke rek, ken di öz gün du ruþ ve üs lû bu muz la yap mak du ru mun da yýz e bir dö nem ga ze e mi ze haf a lýk ya zý - la rýy la ka ký da bu lu nan Nec me in Tü ri nay, Ye - ni As ya yý gün lük der gi o la rak ni e le miþ i. Bu i fa de siy le, ka li e li e fek kü rî ve e de bî ya zý la rýn ga ze e i çe ri ðin de ki yo ðun lu ðu na a ýf ya pý yor du. Ve ya zý nýn ba þýn dan be ri an la ma ya ça lýþ ý ðý - mýz nok a ya vur gu ya pa rak, gün cel muh e va - nýn ge liþ i ril me si ge re ði ni söy lü yor du Tü ri nay. Bu ko nu, ha len de çok ö nem li bir me se le o la - rak ö nü müz de du ru yor. Gün ce li ya ka la yan ö zel ha ber ve dos ya lar, bun la rý Ri sa le-i Nur öl çü le ri mu va ce he sin de ah lil e den öz gün yo rum lar a çý - sýn dan muh e va yý zen gin leþ ir me miz ge re ki yor. Bu nun i çin de, ri sa le le ri i yi haz me miþ, med - ya yý Zü be yir Gün dü zalp sis e min de a kip e de - rek, o ra da ki ya yýn lar dan o lum suz an lam da e ki - len me ye cek ya pý ve di ra ye e sa hip, dol du ru þa gel me yen, sa ýr a ra la rý ný ve ar kap la ný i yi o ku ya - bi len, if ra ve ef ri e kaç ma dan i i dal ve den ge yi ko ru ya bi len, ken di o ri ji nal du ru þu muz da se ba e den ye iþ miþ kad ro la ra çok bü yük ih i yaç var. Bu kad ro lar, Üs a dýn Bi ze bir nesl-i ce did lâ - zým di ye rek i fa de e i ði, ec rü be, ha mi ye, nuru kalp ve nur-u fik ri, bir baþ ka i fa dey le sa lâ ha - la ma ha re i bir leþ i ren ye ni ne sil le rin med ya da gö rev üs le ne cek o lan la rý na e ka bül e di yor. Ve he pi miz o ne sil le ri gö re ve ça ðý rý yo ruz. * En son Sa kar ya if a rýn da ve er e si gün Gey - ve de gö rüþ ü ðü müz em sil ci miz Ý. Hak ký De - mir in de er his bel ge si ni a lýp ber za ha ka na lan - dý ðý ný öð ren dik. Ru hu þad, me kâ ný Cen ne ol sun. KUPON NO: 40 BARIÞ ve De mok ra si Par i si nin (BDP) Ey lül a rih le ri a ra sýn da a na dil de e ði im i çin o kul boy ko u na ka ý la cak la rý ný a çýk la ma sý na ep ki ler sü rü yor. Yak la þýk 450 bin öð ren ci - nin e ði im gör dü ðü Di yar ba kýr da Va li Mus a fa Top rak, boy ko çað rý sý na ep - ki gös er di. A i le le re ses le nen Va li Top rak, Bu ür o lum suz fi il le rin so - nu cun da ge le ce ði ka rar ý la cak o lan - lar boy ko çað rý sý ya pan lar de ðil, bu çað rý ya u yan a i le le ri miz ve ço - cuk la rý mýz o la cak ýr. A i le le ri miz i - çin de bu lun duk la rý so rum lu luk - la rýn bi lin cin de ol sun. Bu ür ar ni ye li yak la þým la ra as la a viz ver me den ço cuk la rý nýn o kul la rý - na gi de rek e ði im le ri ne de vam e - me le ri ni sað la ma lý lar u ya rý sýn da bu lun du. Ço cuk la rýn bir gün da hi o kul dan u zak kal ma la rý nýn on la rýn e ði im le - rin de ba þa rý sýz ol ma la rý na se bep o la bi le ce ði ni be lir en Top rak, Bu ne den le a i le le rin ço cuk - la rý nýn o ku la de vam e me si a çý sýn dan ge rek li has sa si ye i gös er me le ri ge re ki yor. Ço cuk la ra sü rek li a kip e me le ri ve ge le cek le ri ni o lum - suz e ki le ye cek söy lem le re ve dav ra nýþ la ra pi rim ver me me le ri ge re kir de di. Ço cuk la rýn am da ye ni bir e ði im öð re im yý lý nýn baþ la dý ðý bir dö nem de o ku la gi me - me si yo lun da çað rý da bu lun ma nýn, i yi ni ye li bir yak la þým gös er me di ði ne dik ka çe ken Va li Top rak, þun la rý söy le di: Bu ür bir yak la þým e ði im hak ký öz gür lü - ðü ne kar þý en gel eþ kil e mek e dir. Bu ma na - da ço cuk la rý mý zýn ge le ce ði ni ka rar ma ya kim se nin hak ký ol ma dý ðý ný dü þü nü yo rum. Ço cuk la rý mý zýn ge le ce ði ne da ir de bu ür o - lum suz e ki ler ya ra a cak uy gu la ma la ra a i le le - rin as la a viz ver me ye rek, böy le si o lum suz bir yü küm lü lü ðün al ý na gir me me le ri ge re ki - yor. Bu doð rul u da biz ü ze ri mi ze dü þen gö - rev le ri en i yi þe kil de yap ma ya ça lý þa rak, ço - cuk la rý mý zýn e ði im gör dük le ri fi zi ki me kân - la rý dü zel i yo ruz. E ði im öð re im kad ro sun da gö rev ya pan üm ça lý þan la rýn ço cuk la rý mý zýn e ði i min de da ha ve rim li o la bil me le ri i çin ge - rek li i yi leþ ir me le ri ya pý yo ruz. A ma bu ra da a i le le ri mi ze de çok bü yük so rum lu luk lar düþ mek e dir. Ön ce lik le ço cuk la rý nýn o ku la de va mý ný sað la mak, bu nun a ki ba ý ný yap - mak ve o lum suz fi il ler de bu lun ma la rý ný ön - le mek gi bi çok çok ö nem li gö rev le ri var. Va li Top rak, a i le le rin ço cuk la rý na kar þý gös e re cek le ri en kü çük bir du yar sýz lý ðýn on - la rýn a ley hi ne o la ca ðý ný ha ýr la a rak, bun dan en bü yük za ra rý yi ne ço cuk la rýn gö re ce ði ni kay de i. Di yar ba kýr / ci han E ði im Bi lim le ri Sý na vý i çin ye ni baþ vu ru a lýn ma ya cak ÝPTAL e di len KPSS-2010 E ði im Bi lim le ri Sý na - vý nýn bu yýl i çin de ya pý la ca ðý, ye ni den baþ vu ru a - lýn ma ya ca ðý be lir il di. KPSS de so ru sýz dý rýl dý ðý yö - nün de ki id di a lar ve yü rü ü len so ruþ ur ma lar se be - biy le Öð ren ci Seç me ve Yer leþ ir me Mer ke zi (ÖSYM), a ra la rýn da KPDS ve TUS un da bu - lun du ðu 12 sý na výn er e len di ði du yur muþ, bu sý nav la rýn bu yýl i çin de ya pýl ma sý nýn plan lan dý - ðý ný a çýk la mýþ ý. ÖSYM ye ki li le ri, KPSS E ði im Bi lim le ri Sý na vý nýn da di ðer sý nav lar i çin plan - lan dý ðý gi bi bu yýl i çin de ya pý la ca ðý ný, an cak öð - re men a a ma la rý da göz ö nün de bu lun du ru la - rak a ri hin en er ken o la cak þe kil de be lir le ne ce - ði ni bil dir di. Ye ki li ler, KPSS E ði im Bi lim le ri sý na vý i çin ye ni den baþ vu ru a lýn ma ya ca ðý ný, 10 Tem muz 2010 a ri hin de sý na va gi ren le rin, ye - ni den ya pý la cak sý na va ka ý la cak la rý ný i fa de e i. E ði im Bi lim le ri Sý na vý na yak la þýk 280 bin ki þi ka ýl mýþ ý. Ö e yan dan, KPSS E ði im Bi lim le ri Sý na vý so ru la rý ný ha zýr la yan ko mis yon ü ye le ri - nin de ði þip de ðiþ me ye ce ði ko nu su nun he nüz ne lik ka zan ma dý ðý, ko nu ya i liþ kin YÖK ün ka - rar ve re ce ði öð re nil di. An ka ra / a a Ýn gil e re den Türk öðrencilere burs imkâný ÝNGÝLTERE NÝN kök lü e ði im ku rum la rýn dan Wes mins er Ü ni ver si e si, Türk öð ren ci le re burs im kâ ný sað la ya cak. Wes mins er Ü ni ver si e si, Ýn - gil e re nin Ýs an bul Baþ kon so los lu ðun da, yük se - köð re im a la nýn da ki fi kir li der le ri, e ði im pro fes - yo nel le ri ve a ka de mis yen le re ö zel bir dâ ve ver - di. Ge ce de ko nu þan Rek ör Ge of frey Pes, Wes mins er Ü ni ver si e si nin Tür ki ye i le u zun yýl la ra va ran bir ça lýþ ma ve iþ bir li ði geç mi þi ol - du ðu nu be lir e rek, var o lan i liþ ki le ri ge liþ ir mek ve fark lý a lan la ra yay mak is e dik le ri ni söy le di. Pes, ü ni ver si e le rin de her yýl yak la þýk 75 Türk öð ren ci nin e ði im al dý ðý ný, Ýn gil e re de e ði im gör mek is e yen çok sa yý da Türk öð ren ci nin ilk er cih le ri a ra sýn da yer al mak an mu lu luk duy - duk la rý ný ak ar dý. Pes, þöy le de vam e i: Tür - ki ye i le i liþ ki le ri mi zi ge liþ ir mek a ma cýy la ye ni pro je le ri ha ya a ge çir me ye ka rar ver dik. Bu pro je - ler den en ö nem li si, ge le cek 3 yýl i çin de Türk öð - ren ci le re ve ril mek ü ze re op lam 250 bin Ýn gi liz Ser li ni burs bü çe si a yýr dýk öð re im yý - lýn da kul la nýl mak ü ze re Türk öð ren ci le rin ya rar - lan ma sý i çin op lam 165 bin TL lik burs im kâ ný mýz o la cak. Türk öð ren ci ler bu bur sa, öð re nim le ri ni a - mam la dýk an son ra ken di ül ke le ri ne dön mek ve ül ke ko no mi si ne ka ký da bu lun mak ko þu luy la hak ka za ný yor lar. Ýs an bul / a a KPSS id di a la rýy la il gi li ÖSYM nin Bil ken e ki bi na sýn da ya pý lan in ce le me sü rer ken, sý nav so nuç bel ge le ri u laþ ma yan a day lar da mer kez - de yo ðun luk o luþ u ru yor. Hem id di a lar hem de bel ge le ri ni a la ma dýk la rý i çin i ki kez mað dur ol duk la rý ný be lir en a day lar so ruþ ur ma nýn bir an ön ce so nuç lan ma sý ný bek li yor. Alý nan bil gi ye gö re, KPSS de ki kop ya id di a - la rýy la il gi li Sav cý Þa dan Sa ký nan a ra fýn dan yü rü ü len so ruþ ur ma kap sa mýn da, ÖSYM nin bi na sýn da yü rü ü len in ce le me de - vam e der ken, mer ke zin bir di ðer ko nuk la rý i se sý na va gi ren a day lar. KPSS ye gi ren an cak sý nav so nuç bel ge le ri çe þi li se bep ler le el le ri ne u laþ - ma yan a day lar, ÖSYM nin da nýþ ma bö lü mün - de hiz me ve ren bil gi iþ lem mer ke zin de bel ge - le ri ni al ma ya ça lý þý yor. Bel ge al ma iþ le mi u zun sür me se de ö zel lik le il dý þýn dan ge len a day lar ö nem li sý kýn ý ya þa dýk la rý ný be lir i yor lar. KPSS nin ya ný sý ra ÖSYM nin yap ý ðý di ðer sý - nav la ra a i bel ge le rin de a lýn dý ðý mer kez de, PTT ye ya ý rý lan 3 li ra kar þý lý ðýn da iþ lem ler 10 da ki ka i çe ri sin de a mam la ný yor. Mer kez ye - ki li le ri, a ra la rýn da KPSS ye gi ren le rin de bu - lun du ðu gün de or a la ma 100 ci va rýn da a da yýn baþ vu ru da bu lun du ðu nu bil dir di. Kop ya id di - a la rý se be biy le, so nuç la rý al ma la rý na rað men her han gi bir ku ru ma mü ra ca a a bu lu na ma - dýk la rý ný be lir en a day lar i se so ruþ ur ma nýn bir an ön ce so nuç lan dý rýl ma sý ný is i yor. KPSS so nuç bel ge si u laþ ma yan ve mer - ke ze Ma la ya dan ge len Mus a fa A pay dýn da hem id di a lar hem de bel ge si nin u laþ ma - ma sý se be biy le i ki kez mað dur ol du ðu nu söy le di. Li sans dü ze yin de gir di ði sý nav da çe þi li ku rum la ra iþ baþ vu ru su yap mak is - e di ði ni an cak ya pa ma dý ðý ný be lir en A - pay dýn, Tüm a day lar gi bi ben de bek li yo - rum. He pi miz mað dur ol duk, u ma rým en ký sa sü re de so ruþ ur ma a mam la nýr de di. Bu a ra da fark lý iþ lem ler i çin mer ke ze ge - len öð ren ci ler de ÖSYM nin ya pa ca ðý di ðer sý nav lar la il gi li a rih le rin bir an ön ce a çýk - lan ma sý ný bek le dik le ri ni söy le di ler. Ö e yan dan ÖSYM de ki in ce le me le re haf a so - nu dolayýsýyla a ra ve ril di ði, in ce le me nin Pa zar e si gü nü ye ni den baþ la ya ca ðý bil di - ril di. An ka ra / a a Kýl ça dýr da gö çer le rin so run la rý pa ne li ÞANLIURFA NIN Si ve rek il çe sin de kýl ça dýr da dü zen le nen pa nel de, gö çer le rin so run la rý e le a lýn dý. Har ran Ü ni ver si e si (HRÜ) Zi ra a ve Ve e ri ner lik Fa kül e si, Dic le Ü ni ver si e si Zi ra a Fa kül e si i le Gü ney do - ðum Der ne ði a ra fýn dan dü zen le nen pa nel, böl ge de gö çer le rin yo ðun - luk la i ka me e i ði Ka ra ca dað da bir kýl ça dýr da ger çek leþ i ril di. HRÜ Zi - ra a Fa kül e si De ka ný Meh me A li Çul lu, Dic le Ü ni ver si e si Zi ra a Fa - kül e si De kan Yar dým cý sý Doç. Dr. Ö ner Çe in ve her i ki ü ni ver si e den a ka de mis yen ler i le va an daþ la rýn ka ýl dý ðý pa nel de, hay van cý lýk la uð ra - þan gö çer le rin yer le þik ha ya a geç me is ek le ri ve so run la rý ar ý þýl dý. Pa nel de ko nu þan HRÜ Öð re im Ü ye si Doç. Dr. Sey ra ni Kon ca gül, gö - çer le rin so run la rý nýn çö zü mü i çin ön ce lik le bir ko o pe ra if ku rup, dev le - in hay van cý lý ða ver di ði des ek ler den fay da lan ma la rý ge rek i ði ni be lir i. Ko o pe ra if leþ me yo lun da ya pýl ma sý ge re ken le rin an la ýl dý ðý pa nel de ka - ý lým cý la ra, hay van cý lýk ve dev le in hay van cý lý ða ver di ði des ek ler ko nu - sun da da de ay lý bil gi ve ril di. Si ve rek / a a Van kedisi gibi muhar ÇORUM DA bir gö zü ma vi, di ðe ri de kah ve ren gi o lan 50 ya þýn da ki Muh ar Er gül Sa rý aþ, yýl lar dýr bu ö zel li ðiy le gö ren le ri þa þýr ýr ken, en çok da, Van lý mý sýn? ve Ýn san la rý ma vi ve kah ve ren gi mi gö rü yor sun? so - ru la rýy la kar þý la þý yor. Bo ðaz ka le il çe si ne bað lý Ka ra ke çi li Kö yü Muh a rý Er gül Sa rý aþ, yap ý ðý a çýk la ma da, sol gö zü nün ma vi, sað gö zü nün i se kah ve ren gi ol du ðu nu söy le di. Sað gö zü nün bü yük bir bö lü mü nün kah ve ren gi, kü çük bir bö lü mü nün de ma vi ol du ðu nu be lir en Sa rý aþ, i ki gö zü fark lý renk e in san la rý gör dü ðü nü an cak, ek göz de i ki renk hiç gör me di ði ni vur gu la dý. Renk fark lý lý ðýn dan do la yý gör me kay bý o - la bi le ce ði ya da i ler de so run ya þa ya bi le ce ði dü þün ce siy le a i le si nin kü - çük yaþ lar day ken ken di si ni dok o ra gö ür dü ðü nü i fa de e den Sa rý aþ, bu nun prob lem ol ma dý ðý nýn be lir il di ði ni söy le di. Göz le ri nin fark lý renk e ol du ðu nu fark e den le rin bu du ru ma ol duk ça þa þýr dý ðý ný an la an Sa rý aþ, Ge nel de va an daþ lar Van ke di le rin de böy le bir ö zel lik gör - dük le ri i çin þa þýr ma la rý ol duk ça do ðal di ye ko nuþ u. Ço rum / a a Ço cuk la rý ný zýn ge le ce ði ni ka rar ma yýn DÝ YAR BA KIR VA LÝ SÝ TOP RAK, A NA DÝL DE E ÐÝ TÝM Ý ÇÝN O KUL BOY KO TU ÇAÐ RI SI NA TEP KÝ GÖS TER DÝ. VA LÝ TOP RAK, A Ý LE LE RE "ÇO CUK LA RI NI ZIN GE LE CE ÐÝ NÝ KEN DÝ E LÝ NÝZ LE KA RART MA YIN" DÝ YE SES LEN DÝ. Onlar çife maðdur KPSS ÝD DÝ A LA RI Ý LE ÝL GÝ LÝ ÖSYM DE KÝ A RA MA LAR SÜ RER KEN, SI NAV SO NUÇ KÂ ÐI DI GEL ME YEN A DAY LAR Ý SE MER KEZ DE SO NUÇ LA RI NI AL MA TE LÂ ÞIN DA. Mus a fa Top rak

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15

Sesleniş. 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Gelecek, çalışkan olanlarındır. K. Atatürk 15 Haziran 2003 Pazar Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 15 Çanakkale Açık Cezaevi Hükümlüleri Yazar Orhan Kemal e Ait Eserleri Başarıyla Sahnelediler Çanak

Detaylı