YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet üzere terbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun Ehl-i Beytinin sevgisi ve Kur ân okumak. (Hadis-i Þerif) YIL: 43 SA YI: HAZÝRAN 2012 PAZAR 75 Kr ni as ya.com.tr FATÝH ÝN BEDDUASINI UNUTMAYIN FA TÝH, A YA SOF YA Ý ÇÝN KÝM O NU CA MÝ LÝK TEN ÇI KA RIR SA AL - LAH IN LÂ NE TÝ O NUN Ü ZE RÝ NE OL SUN DÝ YE BED DU A ET MÝÞ TÝ. TBMM BAÞKANI CEMÝL ÇÝÇEK Türkiye konuþamýyor homurdanýyor utbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, her gün bir o la yýn siv ril di ði gün de me da ir, Tür ki ye bel li bir sü re den be ri ko nu þa mý yor, ho mur da ný yor, mý zýr da ný yor ve si ya set bir ha ka ret fur ya sý na dö nüþ müþ du rum da i fa de si ni kul lan dý.n6 da FETÝHTEN SONRA ÝLK ÝÞÝ AYASOFYA YI CAMÝ YAPMAK OLDU BAKAN GÜNAY A BÜYÜK TEPKÝ u1934'te M. Ke mal'in de im za sý ný ta þý yan ve Res mî Ga ze te'de ya yýn lan ma yan korsan bir ka rar na me i le mü ze ye çev ri len A ya sof ya'nýn ca mi o la rak tek rar i ba de te a çýl ma sý ta lep le ri son dö nem de yeniden gün de me ge lirken, Kül tür Ba ka ný Er tuð rul Gü nay'ýn bu ta lep le ri i nat o la rak ni te le me si ve Ben ce is ter se niz bu dü zen böy le de vam et sin di ye rek mü ze sta tü sü nün de va mý ný sa vun ma sý, tep kiy le kar þý lan dý. nhaberý SAYFA 6 DA Mübarek e müebbet u Mý sýr ýn es ki Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek, ülkedeki pro tes to gös te ri le ri sý ra sýn da pro tes to cu la rýn öl dü rül me si ne suç or tak lý ðý et ti ði ge rek çe siy le ö mür bo yu ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. umü ba rek i le ay ný da va da yol suz luk suç la ma la rýy la yar gý la nan i ki oð lu hak kýn da ise be ra at ka ra rý ve ril di. Ka ra rýn o kun ma sý nýn ar dýn dan mu ha lif ler i ki ye bö lün dü. nha be ri say fa 5 te Mübarek e verilen ömür boyu hapis cezasýný yeterli bulmayan muhalifler, mahkeme önünde olay çýkardýlar. u Fa tih, Ýs tan bul'u fet het tik ten son ra ilk iþ o la rak A ya sof ya'yý ca mi ye çe vi rir ken yaz dý ðý vak fi ye de Kim A ya sof ya yý ca mi ye dö nüþ tü ren vak fi ye mi de ðiþ ti rip o nu ca mi lik ten çý ka rýr sa en bü yük ha ra mý iþ le miþ o lur. Al lah ýn, Pey gam be rin, me lek le rin ve bü tün Müs lü man la rýn e be di yen lâ ne ti on la rýn ü ze ri ne ol sun. Kim bun la rý (vak fi ye yi) gör dük ten son ra de ðiþ ti rir se, ve ba li bu nu de ðiþ ti ren le rin ü ze ri ne ol sun di ye bed du a et miþ ti. FO TOÐ RAF: A A KIÞANAK VE TUNCEL 2 BDP li ye i kin ci fez le ke ubdp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gül tan Ký þa nak ve mil let ve ki li Se ba hat Tun cel hak kýn da, te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap mak i le su çu ve suç lu yu öv mek suç la rýn dan do ku nul maz lýk la rý nýn kal dý rýl ma sý i çin fez le ke ha zýr lan dý. Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýnca da ha ön ce de Ký þa nak ve Tun cel in a ra la rýn da ol du ðu 6 sý BDP li, 2 si ba ðým sýz 8 mil let ve ki li hak kýn da fez le ke ha zýr la mýþ tý. n6 da ISSN Er tuð rul Gü nay ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ Bir kürtaj kurbanýnýn hatýra defteri E LÝF e ki ga ze te mi zin say fa la rýn da

2 2 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR Y LÂ HÝ KA Â Y E T Onlarý birbirleriyle böylece imtihana uðrattýk ki, Allah bizim aramýzdan lütfuna bunlarý mý lâyýk gördü? deyiversinler. Þükredenleri en iyi bilen Allah deðil midir? H AD Ý S Bir kadýn güzel koku sürünüp bunu hissetsinler diye bir topluluða uðrarsa, zina etmiþ olur. En âm Sûresi: 53 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 251/ Ha di s-i Þe rif Me â li Yalnýz biri gör; baþkalar her vakit görünmüyorlar, zevâl perdesinde saklanýyorlar. Biri bil; mârifetine yardým etmeyen baþka bilmekler faydasýzdýr. Biri söyle; Ona âit olmayan sözler, mâlâyânî sayýlabilir. LÛ GAT ÇE: Yalnýz biri bil! vet, mas nu ât ta hiç bir e ser yok ki, Eçok mâ nâ lý bir lâfz-ý mü ces sem ol ma sýn, Sâ ni-i Zül ce lâl in çok es - mâ sý ný o kut tur ma sýn. Mâ dem þu mas nu ât el fâz dýr, ke li mât-ý kud - ret tir; mâ nâ la rý ný o ku, kal bi ne koy. Mâ nâ sýz ka lan el fâ zý, bi lâ per - vâ ze vâ lin ha va sý na at, ar ka la rýn dan a lâ ka da - râ ne ba kýp meþ gul ol ma. Ýþ te, zâ hir pe rest ve ser mâ ye si â fâ kî mâ lû - mât tan i bâ ret o lan akl-ý dün ye vî böy le sil si le-i ef kâ rý, hi çe ve a de me in ci râr et ti ðin den, hay - re tin den ve hay be tin den me yu sâ ne fer yad e - di yor, ha ki ka te gi den bir doð ru yol a rý yor. Mâ dem u fûl e den ler den ve ze vâl bu lan lar dan ruh e li ni çek ti, kalb da hi me câ zî mah bub lar - dan vaz geç ti, vic dan da hi fâ nî ler den yü zü nü çe vir di; sen da hi bî ça re nef sim, Ýb râ him vâ rî, Lâ ü hýb bü l-â fi lîn [Ba týp gi den le ri sev mem] gý yâ sý ný çek, kur tul. Fýt ra tý aþk la yoð rul muþ gi bi ser mest-i câm-ý aþk o lan Mev lâ nâ Câ mi, kes ret ten vah de te yüz - le ri çe vir mek i çin, bak ne gü zel söy le miþ. Ya ni, yal nýz bi ri is te; baþ ka la rý is ten me ye deð mi yor. Bi ri ça ðýr; baþ ka la rý im da da gel mi yor. Bi ri ta lep et; baþ ka la rý lâ yýk de ðil ler. Bi ri gör; baþ ka lar her va kit gö rün mü yor lar, ze vâl per de sin de sak la ný - yor lar. Bi ri bil; mâ ri fe ti ne yar dým et me yen baþ - ka bil mek ler fay da sýz dýr. Bi ri söy le; O' na â it ol - ma yan söz ler, mâ lâ yâ nî sa yý la bi lir. E vet Câ mi, pek doð ru söy le din. Ha ki kî mah bub, ha ki kî mat lûb, ha ki kî mak sud, ha ki - kî ma bud, yal nýz O' dur. Çün kü, bu â lem bü tün mev cu dâ týy la, muh - te lif dil le riy le ay rý ay rý na ða mâ týy la zikr-i Ý lâ - hî nin hal ka-i küb râ sýn da be ra ber Lâ i lâ he il lâ Hû der, Vah dâ ni ye te þe hâ det e der. Lâ ü hýb - bü l-â fi lîn in aç tý ðý ya ra ya mer hem sü rü yor ve a lâ ka yý kes ti ði me câ zî mah bub la ra be del, bir Mah bub-u Lâ ye zâ lî yi gös te ri yor. Söz ler, 17. Söz, s. 348 gýyâs: Yardýmcý, medetkâr. in ci râr: Çekilip uzanma, çekilme, bir neticeye doðru çekilerek sona erme. u fûl: Batmak. ser mest-i câm-ý aþk: Aþk kadehiyle baþý dönen; Allah aþkýyla kendinden geçen. Mah bub-u Lâ ye zâ lî : Hiçbir zaman ayrýlýðýn olmadýðý, gerçek sevmeye lâyýk olan Cenâb-ý Hak. SE LÝM GÜN DÜ ZALP se lim gun du ma il.com Ha va lar ý sýn ma ya gör sün. Bi sik le ti me bin di ðim gi bi yol lar da yým. Ý ki te ker lek dön dük çe u zak lar ya kýn o lu yor. Gü neþ her yan dan mer ha ba di yor. Es ki gün le rin has re tiy le i çim ký pýr ký pýr. Bir di lim ek mek ve bir bar dak ça yýn ha ya liy le an ne e vi ne doð ru yol lar da yým. Yol lar sa kin ve fe rah. Bah çe ler yem ye þil. Yak ma yan, a ma bütün vü cu du mu sa ran ve ý sý tan bir tat lý lý ðý var bu sa bah gü ne þin. Kýv rým kýv rým so kak la rýn a - ra sýn dan ye ni man za ra la rý i çe i çe ge çi yo rum. Es ki so kak la rýn ve tek kat lý o mü te va zý ev le - rin a ra sýn dan kuþ gi bi sü zü le rek ge çi yo rum. Ba zen de gü zel bah çe li bir e vin ö nün de ne fes - le ni yo rum. Dý þa rý ya doð ru u za nan çi çek le rin ko ku su nu do ya do ya i çi me çe ki yo rum. Dut - lar, e rik ler, ki raz lar, hep si mey ve ler le yük lü. Bu ba har hiç bir ba ha ra ben ze mi yor. Bü tün bah çe ler ve a ðaç lar ma þa al lah çok be re ket li. Üs ta dý mýz bu mev sim ler den bü yük ders ler ve müj de ler çý ka rýr dý. Ýn þa al lah ö - nü müz de ki gün ler, bü yük müj de le rin ve fe tih le rin ha ber ci si gi bi. Bu þa þa a lý ba ha rýn çi çek le ri ni te ma þa et mek i çin a ra bay la bir i ki sa at ge zi yo rum. Hiç ha ya - tým da gör me di ðim bir tarz da bü tün çi çek li ot - lar, â de tin fev kin de bir tarz da bü yü müþ, çi çek - ler aç mýþ, te bes süm kâ ra ne tes bi hat e dip, li saný hâl i le Sa ni-i Zül ce lâl le ri nin san a tý ný tak dir e - dip al kýþ lý yor lar gi bi hak kal ya kîn his set ti ðim - den (E mir dað Lâ hi ka sý, 206) Her yer yem ye þil. A ðaç lar be re ket yük lü. Bi sik le tim le hýz yap ma yý pek sev me di ðim i çin, hiç bir man za ra yý ka çýr ma ma ya ö zen gös te ri yo rum. Yo lun az ö te sin de bek le yen bir a ða cým var, çý nar a ða cým. O na doð ru yak laþ týk ça he ye can kap lý yor i çi mi. Ön ce se lâm ve hal ha týr fas lý. Ko nu þu rum o nun la. Genç li ði min a ða cý. Ya þa dý ðým yýl la rýn þa hi di dir. Ten ha va kit ler de ku cak la dý ðým bi le o lur o nu. Bu ma hal le de be nim ve da ha ni ce le ri nin a ný la rý var dýr o nun la. Es ki za man in san la rý gi bi, çý na rým dip di - ri ve yem ye þil. Boy at tý ðý yer, geç miþ le ge - le ce ðin a ra sýn da bir köp rü. Bu mü ba rek a - ðaç her mev sim þa þýr tý yor be ni. Yal nýz da de ðil. Ih la mur lar la, bel li a ra lýk lar la di zil - miþ a kas ya lar la çev ri li i ki ya ný. Bir ya ný mý ya nýn da bý ra kýp yo la de vam e di yo rum. Ýn san sev di ði bir a ða cýn ya nýn dan na sýl i ti nay la ge çi yor sa, ha yat yol la rýn da da öy le geç me si ge re ki yor. Sa rý bo ya lý ev le ri se ve rim. On la ra bak týk ça bir ba har ya da yaz ha va sý his se de rim. Az ö te de Se la hat tin Þim þek kar de þi min e vi de bu renk - ten. Es ki, top rak bo ya lý, sa rý ev ler den bi ri. Kim bi lir, ço cuk lu ðum da ki o es ki sa rý bo ya lý e vi mi zi ha týr lat tý ðý i çin de sev miþ o la bi li rim. Ü ze ri miz - de hak ký o lan la ra ve bu a i le nin fert le ri ne de bir Fa ti ha o ku ya rak ge çi yo rum. Ah, Re cep Am ca Sen ne gü zel in san dýn. Ye di ve ren gül le riy le kap lý e vi nin ö nün den MÜJDELÝ BAHAR ge çi yo rum þim di. Üç gün de bir ha tim in di - rir di Re cep Am ca. Üs te lik çok a ðýr bir þe ker has ta sý ol ma sý na rað men. Her gün en az on cüz o ku ya rak üç gün de Kur ân ý bi ti rir di. Bir Kur ân â þý ðýy dý o. Son za man lar da has ta lý ðý a ðýr laþ tý ðý i çin an cak haf ta da bir ha tim ya pa - bil di ði ni söy le miþ ti. Kur ân hat mi haf ta da bi - re düþ tü di ye ha yýf la ný yor du. Biz ne yap ma lý - yýz, bil mi yo rum. Bu ha liy le her za man ib ret li ve hik met li ders ler ve rir di Re cep Am ca. Dü za yak, kü çü cük bir ev, ter te miz di. Ya tak öy ley di, bem be yaz gül ler gi biy di. Has ta ya ta - ðý de me ye þa hit lâ zým. 65 yýl lýk e þiy se, el le ri - nin ü ze rin de e mek le ye e mek le ye ih ti ya cý ný gö rür dü. Þi kâ yet siz in san lar dý. Ya þa dýk la rý ib - ret lik bir ha yat tý. Bir ev bu ka dar mý hu zur lu, bu ka dar mý te miz, bu ka dar mý gü zel o lur? E vet, te miz lik i man dan ge lin ce, mü min le rin ha ya týn da ki te cel li si de böy le o lu yor iþ te. Ne faz la, ne ek sik. Bu ev de her þey yer li ye rin de. Ma hal le mi zin giz li kah ra ma nýy dý Re cep Am ca. Bir gün soh be ti miz sý ra sýn da, el li yýl bo yun ca en az on bin ki þi nin ce na ze si - ni yý ka dý ðý ný söy le miþ ti ba na. E vet, ma hal - le miz de ne ler ya þan dý ðý ný bi len ve son sah ne le ri gö ren oy du. O nun la Al lah a ra - sýn day dý ya þa dýk la rý. Ba ba mýn ce na ze si ni de o yý ka mýþ tý. Bu ba kým dan a ra mýz da ö - zel ve de rin bir bað var dý Re cep am cay la. Geç ti ði miz yýl ken di si ni e be dî â le me u ður la - dýk. Ýn þa al lah kab rin de Kur ân o ku ma ya de vam e di yor dur. Sýr tý mý da ya dý ðým bir du var da ha göç tü. Me kâ ný Cen net ol sun in þa al lah. Kur ân ý mýz, sa dýk bir o ku yu cu su nu da ha kay - bet ti ði i çin ü zü lü rüm hep. Rab bim ye ri ne, ye ni kar deþ ler na sip et sin in þa al lah. Dok san kü sur ya þýn da, a ðýr has ta bir in sa nýn üç gün de Kur ân ý hat met me si, a kýl a la cak bir iþ de ðil. He - le de þu gü nün dün ya sýn da ve gýl lu gý þýn da. Rab bi mi zin bi ze en bü yük ar ma ða ný o - lan Kur ân ý mý zýn en ha ri ka yön le rin den bi ri si de, de vam lý o kun ma sý na rað men u - san dýr ma mak ö zel li ði dir. Bu mu' ci ze nin he pi miz þa hi di yiz. Re cep Am ca da öy ley di. Yo lu mun az ö te sin de do kuz ki raz a ðaç lý bir bah çe var. On dan bah set miþ tim. Kap tan Am ca mýz dan. O nu da u ður la dýk. O nu da an ma mak, ha týr la ma mak ol maz. Bu sa bah bir tes bih çe ker gi bi çe ki yo rum art ar da ev - le ri ve o ev ler de ya þa yan gü zel in san la rý. On lar git ti, a ma ha tý ra la rý ben de kal dý. Bi sik let de ðil mü ba rek, san ki ha tý ra ku - tu su. Ne var sa a tý yo rum i çi ne. A ný lar bi - rik ti ri yo rum. Ba ka lým, ne za man kul la na - ca ðým bu kýy met li ha zi ne yi Yol lar ten ha bu va kit te. A ma ter te miz. Bir baþ ka cö mert dos tum, Rah met li Hü se yin Am ca nýn e vi ne yak la þý yo rum. Kü tah ya dan gel - dik le rin de kal dýk la rý e vin ö nü ne. Ye dir sin, i çir sin. Ye ter ki mi sa fir gel sin. O nun bir lok ma sý bo ða zý - nýz dan geç mez se ol maz dý. Ke - rem kâr ve lü tuf kâr bir zat tý. O na da bir Fa ti ha. Ha a, u nut ma dan söy le ye yim her ay ký zý na Za fer der gi mi zi bek - le yen bir bak kal an ne miz de var yo lu mun ü ze rin de. Be ni gö rür gör mez he men ha re ket le nir. An - nen na sýl? Ne ya pý yor? Se lâm söy - le. de me yi de ih mal et mez. Bi zim ma hal le nin in san la rý, hep si böy le, can dost lar. U zak ya kýn ta nýr lar bir bir le ri ni. Be - ra ber ya þan mýþ ni ce ha tý ra la rý var de mek ki U nut mu yor - lar, hep se lâm gön de ri yor lar bir bir le ri ne. Ben de a ra yer de pos ta cý yým bi sik le tim le. Bir yaþ tan son ra in san lar ge - tir di ði niz se lâm la ra ba ký yor, ha - ber le re ba ký yor. On lar i çin bu - nun ne ka dar de ðer li ol du ðu nu geç de ol sa an la dým di ye bi li rim. Bel ki bi zim de i le ri de an la ta - ca ðý mýz ni ce ha tý ra la rý mýz o la - cak, se lâm gön de re ce ði miz dost la rý mýz o la cak. Ru hu mu za du â lar gön de ren dost la rý mýz. Ge çen gün Na dir kar de þim na maz çý ký þýn da i kaz et ti: Öy le hýz lý ca geç me ya hu. Gel, o tu ra lým. Bir çay i çip es ki gün le ri yâd e de lim. de di. Ka çý - rýr mý yým bu fýr sa tý? Ta mam, hay di de yip ko lu na gir dim. O dak ka ger çek leþ tir dim he men di le ði mi. Bir 15 da ki ka i çe ri sin - de ne ler ko nuþ tuk ne ler... Ha - yýr la yâd et tik sev dik le ri mi zi, ü - ze ri miz de e me ði o lan la rý. Ha tý ra lar, ay ný yaþ gru bun da - ki in san la rýn bir bi ri ne tu tun du - ðu dal lar dýr. Gö nül ler mut ma in o lu yor on lar la, ruh lar sa kin le þi - yor. Ay ný o kul da, ay ný ho ca da o ku muþ ol mak, ay ný za man da ya þa mak ve da ha bir çok ya kýn - lýk lar in san la rý bir bi ri ne gö rün - mez bað lar la bað lý yor. Bi raz da ha tý ra la rý mý zýn ço cu - ðu de ðil mi yiz biz? E vet, öy le yiz. Yýl lar bu nun þa hi di dir. Bu þeh - rin, bu ma hal le nin ço cu ðu de ðil mi yim ben? Ve siz ler be nim sev gi li dost la rým de ðil mi si niz? Ey gü zel in san lar! Þim di ner de si niz? Ge çen ler de o tur dum, bir u zun duâ lis te si yap tým. Ve fat et miþ bü tün kom þu la rý mýn i sim le ri ni Cev þen i min i çi ne yaz dým. On la - rý is men zik ret mek i na nýl maz bir sa a det ve ri yor ru hu ma. Ý sim le ri ni an ma dý ðým gün dar la ný yo rum i - na nýn. Ýn þa al lah e be dî sa a det yur dun da, cen net te si niz dir ey so kak la rý mýn ve þeh ri min ve ül - ke min ü ze rim de hak ký bu lu nan in san la rý. Rab bim me kâ ný ný zý cen net ey le sin. Ha bib-i Ek rem e (asm) kom þu ey le sin in þa al lah. So ka ðý mý zýn ba þý ný tu tan ýh - la mur a ða cý nýn â le mim de ki ye ri i se bir baþ ka dýr. Yer li yer - siz bu da nýr du rur. O da bu hoy rat el le re i - nat kah ra man ca di re nir. Gö re vi ni ek sik siz ya pan bir kul dur o gö züm de. Zik ri ni, tes bi - hi ni sür dü rür du rur yýl lar yý lý ku sur suz ca. Bý ra kýn var lý ðý ný, göl ge si bi le ye ter. Bir se - lâm da o na. Kom þu mu zun se vim li kö pe ði de ar týk be - nim gi bi ih ti yar la dý. Se re ser pe ya tý yor hep göl ge li bir yer de. Çok de ðil, da ha bir kaç se ne ön ce si ne ka dar bi sik le ti min te ker lek le ri ne doð ru â nî ham le ler ya par dý. Ner den çýk tý ðý ný tah min e de mez dim ke ra ta nýn. Þim di ta kat siz bir hal de. Ya nýn dan ses siz ce ge çer ken, tek gö zü nü ha fif çe kal dý rýp ba ký yor. Bel ki mer - ha ba, bel ki de bu ra da yým ha! der gi bi. So ka ðý mý zýn en yaþ lý tey ze si Sey ya re Ab la - mýz. O nu da u nut ma ya lým. Tek kat lý sa rý bo - ya lý e vi nin mer di ven le rin de min de ri ni gör - dü ðüm za man, De mek ki ka pý ya ka dar çý ka - bi li yor, gü neþ le ne bi li yor. di ye dü þü nü yo rum ve se vi ni yo rum. Min de ri ni gö rün ce san ki o - nu gör müþ gi bi o lu yo rum. A ya küs tü bir kaç da ki ka lýk soh be ti miz bi le ya ra la rý ma de va o - lu yor. Bir gön lü fe rah lat tý ðý nýz da, ken di gön - lü nü zü de fe rah lat mýþ o lu yor su nuz. Ý yi li ðin, gü zel li ðin þa hi di vic da ný mýz dýr. Ne ve rir se niz, o nu ge ri a lý yor su nuz bu dün ya da. Kim ne ya par sa, ken di ne ya pý yor as lýn da. O na da, e vi ne de, min de ri ne de mer ha ba... O Ka ra de niz þi ve siy le ko nuþ ma sý na ba yý lý rým o - nun. Ve hat ta yol bo yun ca o nun ko nuþ ma - la rý ný ken di þi ve siy le tek rar lar du ru rum ve yü zü me bir te bes süm ya yý lýr. Bun lar ne gü zel in san lar dýr. En kü çük bir i yi - li ðin bi le kad ri ni bi len, duâ lar la kar þý lý ðý ný ve ren, bir se lâm la ruh la rý gü len gü zel in san lar dýr. So ka ðý mý zýn bir kö þe sin de ki ta ri hî çeþ me - nin ö nün de dur ma mak ol maz. Ha tý ra la rýn ha sý bel ki de on da ya zý lý. Kim bi lir, kaç ta ze ge li ne su ver miþ, kaç yaþ lý an ne nin ve ni ne - nin e vi ne cö mert çe gü zel lik le ri ni sun muþ - tur o çeþ me. Bu çeþ me nin ö nün den her ge - çi þim de giz li bir göz ta ra fýn dan iz le ni yor - mu þum his si ne ka pý lý yo rum. Ve o na se lâ - mým na sýl o lu yor bi li yor mu su nuz? Çeþ me - yi ha fif çe a çýp, bir a vuç su a lýp ya rý sý ný að zý - ma, ya rý sý ný yü zü me gö tür mek su re tiy le. Da ðýn, ta þýn, kur dun, ku þun her þe yin ü ze ri - miz de hak ký var. Yo lun da çeþ me nin de, a ða cýn da, bah çe nin de... Se lâm sýz geç me ye lim. Ve an ne min bah çe sin de yim Kü çü cük bal - ko nu gi bi e vin i çi de ren gâ renk. Çi çek ler le do - lu her yer. Tam bir çi çek bah çe si. O bah çe ler - den bir de met i le bi ti ri yo rum bu yol cu lu ðu. Her ge li þim de yap tý ðým gi bi, pem be gül ler den bir a det ko pa rýp o nun la gi ri yo rum e vi mi ze. An ne min e li ni ö püp çi çe ði bir bar da ðýn i çi ne bý ra ký yo rum ve ço cuk lu ðu mu ye ni den o ra da ya þý yo rum. San ki hiç bir þey kay bol ma mýþ gi bi. Vel hâ sýl o rü ya du ru yor yer li ye rin de... *** An nem den duy du ðum ve il gi ni zi çe ke ce ði ne i - nan dý ðým bir tav si ye yi ge le cek ya zý ya sak la ya lým. E fen di miz e sa lât-u se lâm ve du â lar i le

3 Y HABER 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 13 Recep 1433 Ru mî: 21 Mayýs 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Millî Eðitim Bakaný Dinçer: Me mur ol mak i çin o ku ma ma lý yýz MÝLLÝ E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, E ði ti mi mut lak an lam da is tih da ma ve dev let te ça lýþ ma ya o dak lý ol mak tan çý kar ma lý yýz de di. Ar da han da te mas la rý ný sür dü ren Din çer, Ar da han Ü ni ver si te si Ýk ti sa di ve Ý da ri Bi lim ler Fa kül te si bi na sý nýn te mel at ma tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, e ði ti mi zo run lu o la rak 12 yý la çý kar mak la kü re sel dü zey de e ði ti mi di ðer ül ke ler le e þit dü ze ye ge tir me yi he def le dik le ri ni be lir te rek, ABD nin nü fu su nun yüz de 60 ý ný, Ja pon ya nýn da nü fu su nun yüz de 100 ü nü ü ni ver si te me zu nu yap ma yý he def le di ði ni söy le di. Bu ko nu da Tür ki ye nin kü re sel dü zey de cid di bir a çý ðý ol du ðu nu i fa de e den Din çer, bu me sa fe nin yo ðun bir þe kil de ka pa tý - lýp, e ði tim sis te mi nin de mok ra tik leþ me si ne ve es nek leþ ti ril me si ne ih ti yaç ol du ðu nu vur gu la dý. Din çer, fark lý ke sim le ri, di ni, di li, ýr ký, cin si ye ti ne o lur sa ol sun, her ke sin ken di ih ti ya cý ný kar þý la ya bi le ce ði bir e ði tim alt ya pý sý ve müf re dat prog ra mý o luþ tur ma yý he def le dik le ri ni be lir te rek, Ü ni ver si te le rin bu de ði þik li ði fark et me si ve pe þin den koþ ma sý ge re ki yor. E ði ti mi mut lak an lam da is tih da ma ve dev let te ça lýþ ma ya o dak lý ol mak tan çý kar ma lý yýz de di. Ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan fa kül te nin te me li ni a tan Din çer, da ha son ra Ka zým Ka ra be kir Spor Sa lo nu nda dü zen le nen Ar da han Ü ni ver si te si a ka de mik yý lý me zu ni yet tö re ni ne ka týl dý. MEB Ý YE NÝ DEN YA PI LAN DI RI YO RUZ BAKAN Din çer, Mer kez Ya tý lý Böl ge Ýl köð re tim O - ku lu nda ki top lu a çý lýþ tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma - da i se Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn ye ni den ya pý lan dý - rýl ma sý i çin ça lýþ ma yap týk la rý ný be lir te rek, E ðer öð - ret me ni niz ya pý lan de ði þi mi ka bul et me miþ se, e ðer öð ret me ni niz ken di ge le ce ði ni Tür ki ye nin ge le ce ði i çin fýr sat gör mü yor sa ba þa rý lý ol ma þan sý nýz ol ma - ya cak týr. E ði ti min ba þa rý sý bu nun la ka im dir di ye ko nuþ tu. Din çer in ko nuþ ma sý sý ra sýn da tö ren a la - nýn da bu lu nan Ay þe gül Nam lý ge zoð lu, Üç yýl dýr gö rev bek li yo rum. Ba zý gö rev bek le yen öð ret men - ler in ti har et ti di ye ba ðýr dý. Bu nun ü ze ri ne Din çer ko nuþ ma sý ný ke se rek, Nam lý ge zoð lu nu ya ný na ça - ðý rýp bir sü re ko nuþ tu. Da ha son ra ko nuþ ma sý na de vam e den Ba kan Din çer, söz le ri ni þöy le sür dür - dü: Bu þe kil de 247 bin 500 öð ret men a da yý mýz bu lu nu yor. E li miz den gel di ðin ce çöz me ye uð ra þý - yo ruz, in þal lah çö ze ce ðiz. Bu ra da çok a çýk söy le mek lâ zým. Bir zih ni yet so ru nu muz var. Ye ni çý kýþ yol la rý - na ih ti ya cý mýz var. Tek mo ti vas yon la rý nýn dev let te öð ret men ol ma la rý na da ir bir fi kir as lýn da cid dî bir çýk maz dýr. Ön ce lik le bun dan kur tul ma lý yýz. Dün ya - nýn hiç bir ül ke sin de ü ni ver si te e ði ti mi, dev let me - mu ru ol mak i çin kul la ný lan bir e ði tim a la ný de ðil dir. Yi ne dün ya nýn hiç bir ye rin de kim se ü ni ver si te me - zu nu na iþ ga ran ti si ver mez. Ar da han / a a ir ti ni as ya.com.tr Sa ray bos na dan Köln e Bu se ne Kur ân me de ni ye ti nin iþ len di ði Üs ta dý an ma top lan tý la rý nýn so nun cu su nu yi ne Al man ya da ger çek leþ tir dik. Ýn san lý ðýn kur tu luþ re çe te si o la rak Kur ân me de ni ye ti nin te mel e sas la rý, Mart a yý nýn son haf ta sýn da Sa ray bos na pa ne lin de e le a lýn mýþ tý. Be di üz za man ýn ko nu ya i liþ kin ta ri hî me saj la rý, Os man lý dö ne min de fark lý din men sup la rý nýn ba rýþ ve hu zur i çin de bir a ra da ya þa ya bil di ði bir bel de ol ma sý se be biy le Av ru pa nýn Ku düs ü o la rak a ný lan bu ta ri hî þe hir de yan ký lan dý. Si yo nist fa na tiz min yýl lar dýr a man sýz bir cen de re al týn da tut tu ðu Ku düs gi bi, Sa ray bos na da yir mi yýl ön ce et nik bir vah þe te ma ruz kal mýþ tý. An cak Boþ nak la rýn kah ra man ca di re ni þi bu vah þe ti yen di. Þim di Müs lü man Bos na, ha len de vam et mek te o lan zor luk ve en gel le re rað men hem ken di a yak la rý ü ze rin de dur ma yý ba þar dý, hem de AB ü ye si ol ma yo lun da i ler li yor. Sa ray bos na pa ne list le rin den Prof. Dr. Ce ma let tin La tiç in En ö nem li or tak ö zel lik le ri ih lâs la rý de di ði Be di üz za man la bil ge li der Ýz zet be go viç in mis yon la rý, böy le bir or tam da bu luþ tu. Sa ray bos na yý tekrar Av ru pa nýn Ku düs ü ya pa cak sü re ci can lan dý rýp hýz lan dýr mak a çý sýn dan bü yük ö nem ta þý yan bu bu luþ ma dan i ki ay son ra, Hý ris ti yan â le mi nin lo ko mo tif ül ke si Al man ya da, yine Ý se vî li ðin ö nem li mer kez le rin den Köln'de de Kur ân me de ni ye ti ko nu þul du. Ve bu nun da sem bo lik an la mý çok ö nem li. Çün kü ma ter ya list bir te mel ü ze ri ne bi na e di len gü nü müz me de ni ye ti nin her a lan da yol aç tý ðý de rin tah ri ba týn ta mir ve i za le si Müs lü man lar la Hý ris ti yan la rýn sý ký iþ bir li ði ni ge rek ti ri yor. Sa id Nur sî nin 101 yýl ön ce Þam da ki E me vî Ca mi in de ver di ði ö nem li me saj lar dan bi ri bu: Ýs tik ba lin kýt a la rýn da ha ki kî ve ma ne vî ha kim o la cak ve be þe ri (in san lý ðý) dün ye vî ve uh re vî sa a de te (dün ya ve a hi ret mut lu lu ðu na) sevk e de cek, yal nýz Ýs lâ mi yet tir ve Ýs lâ mi ye te in ký lâp et miþ (dö nüþ müþ) ve hu ra fat ve tah ri fat tan (son ra dan i çi ne so kuþ tu rul muþ hu ra fe ler den) sýy rý la cak Ý se vî le rin ha ki kî di ni dir ki, Kur ân a tâ bi o lur, it ti fak e der. (Ta rih çe, s. 148) On yýl la ra ya yý lan, hat tâ a sýr la ra u za nan bir sü reç bu. Ve ge çen yüz yý lýn ba þýn da Be di üz za man ýn Hut be-i Þa mi ye yi i rad et ti ði E me vî Ca mi i nin, ay ný as rýn so nu na doð ru ön ce ki Pa pa ta ra fýn dan zi ya ret e dil me si, bu sü re cin çok ö nem li sem bo lik an lam lar ta þý yan bir ki lo met re ta þý. Köln ün sim ge le rin den, ta ri hî Dom Ka ted ra li nin in þa a tý a sýr lar dýr sü rer ken, Ý se vî li ðin ta saf fî e dip tev hi de dön me ve Ýs lâm la bü tün leþ me sü re ci in þa al lah ký sa za man da ger çek le þe cek. Ve þim di ki Pa pa yý i çin den çý ka ran bah ti yar Al man mil le ti bu sü reç te çok ö nem li rol ler üst le ne cek yý lýn dan be ri Köln de her se ne ya pý la ge len ve son o la rak 13 ün cü sü ger çek leþ ti ri len ge le nek sel Üs ta dý an ma top lan tý la rý da bu bað lam da ta ri hî et kin lik ler o la rak ka yýt la ra ge çe cek. Ki mi za man, Tür ki ye den gi den ka tý lým cý la rýn ya ný sý ra, Al man top lu mun da ö nem li ye ri o lan ve a lan la rýn da uz man Al man ko nuþ ma cý la rýn da iþ ti rak et ti ði bu top lan tý lar, ay ný za man da Av ru pa nýn her kö þe sin den ge len da vet li le ri pe ri yo dik o la rak bir a ra ya ge ti rip bu luþ tu ru yor. Ve bi rin ci, i kin ci, ü çün cü, dör dün cü... ne sil le ri, coþ ku lu bir or tam da sev giy le ku cak laþ tý rý yor. Bu mâ nâ la rýn top lan tý sa lo nun dan ta þýp dal ga dal ga ya yýl ma sý nýn müs bet et ki le ri, yi ne za ma na ya yý lan po zi tif i þa ret ler le ken di si ni gös te ri yor. Hiç il gi si yok muþ gi bi gö rü nen a lan lar da da hi böy le i þa ret le ri gör mek ve his set mek müm kün. Ý ki yýl ön ce ki vi ze sý kýn tý sý nýn ve ül ke ye gi riþ ler de pa sa port po li si ta ra fýn dan ser gi le nen a bus ta výr la rýn, son dö nem de ye ri ni be lir gin bir ra hat la ma ve yu mu þa ma ya bý rak ma sý ve i lâ ve ten Al man si ya se tin de ki den ge le rin o lum lu yön de de ði þim sin yal le ri ver me si, bun lar dan ba zý la rý. Ýn þa al lah her þey da ha i yi ye doð ru gi de cek. Ye ter ki, biz ler doð ru yer de sað lam du ra lým. * Ti re Nur hiz me ti nin i sim siz kah ra man la rýn dan A li Düz de mir e son suz rah met di li yo rum.

4 4 3 KÜLTÜR SANAT HAZÝRAN 2012 PAZAR Y Üf ta de Haz ret le ri nin 500 yýl lýk eþ ya la rý res to re e dil di MU HAM MED ÜF TA DE HAZ RET LE RÝ NÝN U LU DA Ð'IN E TEK LE RÝN DE KÝ TEK KE SÝN - DE BU LU NAN 88 PAR ÇA Ö ZEL EÞ YA LA RI NIN RES TE RAS YO NU TA MAM LAN DI. Kah ra man ma raþ Be le di ye si nin uy gu la dý ðý, 'Taþ Mo za ik Ýþ çi si Ye tiþ tir me Pro je si nde kur si ye rlerin e ði tim le ri de vam e di yor. Kursiyerler, uy gu la ma la rý ný mer kez de gö rev li e ðit men ler gö ze ti min de ger çek leþ ti ri yor. Kah ra man ma raþ Be le di ye si iþ siz le re mes lek ka zan dý rý yor KAHRAMANMARAÞ Be le di ye si ger - çek leþ tir di ði pro je i le iþ siz le re mes lek öð re ti yor. Do ðu Ak de niz Kal kýn ma A jan sý nýn (DO ÐA KA) 2011 yý lý Sos - yal Des tek Prog ra mý (SO DES) kap sa - mýn da, Kah ra man ma raþ Be le di ye - si nin uy gu la dý ðý, Taþ Mo za ik Ýþ çi si Ye tiþ tir me Pro je si nde 25 kur si ye - rin e ði tim le ri de vam e di yor. Kah ra - man ma raþ Be le di ye si Mes le ki E ði - tim Mer ke zi nde cam ve taþ mo za ik iþ çi li ði nin ge rek tir di ði sa nat, ta sa rý ve uy gu la ma ko nu la rýn da te o rik e - ði tim le ri ni ta mam la yan 25 kur si yer, o luþ tu ru lan sa nat a töl ye sin de te mel bil gi ve be ce ri le ri ni ye ter li lik dü ze - yi ne ta þý mak i çin i mi tas yon mo za ik uy gu la ma la rý ný, mer kez de gö rev li e ðit men ler gö ze ti min de ger çek leþ - ti ri yor. Top lam 50 kur si yer, her bi ri 3,5 ay (72 iþ gü nü) sü re cek i ki ay rý dö nem de dü zen le ne cek taþ mo za ik iþ çi li ði e ði tim prog ra mý i le, il de ki ve böl ge de ki ih ti ya ca uy gun o la rak Taþ Mo za ik Ýþ çi li ði a la nýn da kül tü rel ve sa - nat sal fa ali yet ler i le is tih dam e di li yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya BURSA DA, Mu ham med Üf ta de Haz - ret le ri nin U lu dað ýn e tek le rin de ki tek - ke sin de bu lu nan san dýk lar dan çý ka rý lan, za man la yýp ran mýþ, par ça lan mýþ 88 par ça ö zel eþ ya sý, Bü yük þe hir Be le di ye - si nin ön cü lü ðün de ko nu sun da uz man e kip ta ra fýn dan ya pý lan res to ras yon ve kon ser vas yon iþ le miy le es ki ha li ne dö - nüþ tü rül dü. Bü yük þe hir Be le di ye Baþ - ka ný Re cep Al te pe, Me ri nos A ta türk Kon gre ve Kül tür Mer ke zi Yýl dý rým Gür ses Sa lo nu nda dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Bur sa da ec da dýn e ma ne - ti ve þehrin ziy ne ti o lan bütün eþ ya la rýn a ya ða kal dý rýl ma sý i çin ça lýþ ma la rý ný sür dür dük le ri ni söy le di. Al te pe, Bur - sa nýn bir ev li ya lar þeh ri ol du ðu nu, bun la rýn ba þýn da Üf ta de Haz ret le ri nin gel di ði ni be lir te rek, Üf ta de Tek ke si nin Cel ve ti ye Ta ri ka tý nýn ilk baþ la dý ðý mer - kez ler den bi ri si ol du ðu nu ha týr lat tý. Üf - ta de Haz ret le ri nin U lu dað ýn e tek le rin - de ki Mol la Fe na ri Ma hal le si nde bu lu - nan der gâ hý ve ca mi sinin de res to ras - yo nu nun hýz lý bir þe kil de sür dü ðü nü an la tan Al te pe, tek ke de bu lu nan baþ ta Üf ta de Haz ret le ri ne a it bütün eþ ya la - rýn res to ras yon ve kon ser vas yon ça lýþ - ma sý na a lýn dý ðý ný hatýrlat tý. MA NE VÝ YAT BÜ YÜK LE RÝ NÝN EÞ YA LA RI VAR Al te pe, e ser le ri ya pýy la bir lik te Va kýf - lar Böl ge Mü dür lü ðü nden dev ral dýk la - rý ný be lir te rek, þun la rý söy le di: E ser ler dev ral dý ðý mýz da ger çek ten ha rap ve bi - tap va zi yet tey di, ar týk par ça par ça ol - Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe, Bur sa da ec da dýn e ma ne ti ve þehrin ziy ne ti o lan bütün eþ ya la rýn a ya ða kal dý rýl ma sý i çin ça lýþ ma la rý ný sür dür dük le ri ni söy le di. muþ ve bel li tor ba lar da, san dýk lar da bi - rik miþ, a ma ço ðu tah rip ol muþ ve ba zý par ça la rý kal mýþ tý. Bu nu da sa nat ta rih - çi si uz man la rý mý zýn ra por la rýn dan son - ra bun lar la il gi li fa a li ye ti baþ lat týk. Bu ya pý lan ça lýþ ma, þu an da eþ ya lar la il gi li Tür ki ye de ki en kap sam lý res to ras yon ve kon ser vas yon ça lýþ ma sý o lu yor. Bu - ra da Cel ve ti ye Ta ri ka tý nýn ve Üf ta de Haz ret le ri nin bütün eþ ya la rý, hat ta A ziz Mah mud Hü da yi Haz ret le ri nin ci ðer sat tý ðý sý rýk lar da hi bu ra da. Bu eþ ya lar tek tek e le a lýn dý, a çýl dý, bu - har la yu mu þa tý la rak te miz len di, dü - zen len di, a yýk lan dý ve tek tek göz nu - ruy la na kýþ iþ ler gi bi, di ðer mal ze me - ler le des tek le ne rek, en i yi yön tem ler en ti tiz þe kil de uy gu lan dý. E ser le rin ar týk ken di ye rin de, Üf ta de Tek ke - si nde ser gi le ne bi le cek ve ko ru na bi le - cek ha le gel di ði ni an la tan Al te pe, tek ke nin res to ras yo nu ta mam lan dý - ðýn da e ser le rin tek rar o ra ya nak le di - le ce ði ni bil dir di. Bur sa / a a Ýs ken der Pa la i le Kül tür Soh bet le ri YAZAR Prof. Dr. Ýs ken der Pa la, Bur sa Bü yük - þe hir Be le di ye si Kül tür A.Þ ta ra fýn dan dü zen le - nen Kül tür Soh bet le ri nin ko nu ðu o la rak Bur - sa lý o kur la rýy la bir a ra ya gel di. Di van Þi i ri ni Sev di ren A dam o la rak ta ný nan Pa la, Kül tür Soh bet le ri çer çe ve sin de Fa ruk Sa raç Ta sa rým Mes lek Yük se ko ku lu nda dü zen le nen söy le þi - de, et ki li söz söy le me nin ö ne min den bah set ti. Pa la, Fu zu li nin, o ku ma yaz ma o ra ný nýn yüz de 3 ol du ðu bir top lum da ya þa dý ðý ný, ün lü þa i rin 18 bin ke li mey le ko nu þan ve ya zan bir þah si yet ol du ðu nu vur gu la dý. Pa la, Fu zu li nin bu gün hâ lâ ha týr lan ma sý nýn söz cük le ri et ki li kul lan - ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný be lirt ti. Bu gün o ku - ma yaz ma o ra ný nýn yüz de 97 ol du ðu nu di le ge ti ren Pa la, bu na rað men ü ni ver si te me zun la - rý nýn sa de ce bin 800 ke li mey le ko nuþ tu ðu na dik ka ti çek ti. Bu du ru mun o ku may la i liþ ki li ol - du ðu nu vur gu la yan Pa la, din le yi ci le ri ni da ha çok o ku ma la rý, ken di le ri ni fark lý a lan lar da ge - liþ tir me le ri ve mut la ka en az bir ya ban cý dil öð - ren me le ri ko nu sun da teþ vik et ti. Þi i rin düz ya - zý ya gö re da ha çok a kýl da kal dý ðý ný da an la tan Pa la, çok o ku ma nýn et ki li ko nuþ ma nýn ya ný sý - ra þi ir ya za bil me yi de des tek le di ði ni kay det ti. B Ý R K Ý T A P Ço cuk la rý Kö tü Ye tiþ tir me nin Yol la rý " KÝTABIN ya za rý C. G. Salz mann, bir gün, ça kýl taþ la rý a ra sýn da bir ba ba yen geç i le üç yav ru yen geç gör dü. Ba ba yen geç, a dým la rý ný ge ri ye doð ru a týp ters yü rü yor, yav ru yen geç ler de o - nu tak lit e di yor du. Ya ni ba ba ne yap sa yav ru - lar da o nu tak lit e di yor du. Bir den Salz - mann ýn bey nin de þim þek ler çak tý. Ço cuk lar, an ne ve ba ba la rýn dan gör dük le ri yan lýþ la rý tak lit e de rek kö tü bir ki þi lik ka za ný yor lar. O hâl de e ði ti me on lar dan baþ la ma lý yým, de di. Yen geç Ki tap, fik ri ni iþ te bu kü çük ha tý ra dan a lýr. Salz mann, ki ta býn da ço cuk e ði ti miy le il - gi li doð ru la rý doð ru dan de ðil yan lýþ la rý göz - ler ö nü ne se re rek an la týr. Bu fark lý tek nik sa - ye sin de, o lum suz dav ra nýþ la rýn ne ti ce sin de or ta ya çý kan o lum suz tab lo lar, ki ta bý o ku yan - la rýn dün ya sýn da ko lay ko lay si lin me ye cek iz - ler bý ra kýr. Böy le ce o kur e be veyn ler, o ku duk - la rý ný ken di ço cuk la rý i le o lan i liþ ki le rin de pra ti ðe dök mek te zor lan maz lar. Ký sa ca, Yen - geç Ki tap, si ze yap ma nýz ge re ken le ri de ðil, yap ma ma nýz ge re ken le ri an la týr. Za fer Ya yýn la rý: Tel: 0(212) fer ya yin la ri.com

5 Y 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR DÜNYA 5 Fi lis tin Dev le ti nin vak ti gel di ÝSÝPAB TÜRK GRUBU BAÞKANI EMRULLAH ÝÞLER: ''FÝLÝSTÝNLÝ KARDEÞLERÝMÝZÝN ACILARININ, BAÞÞEHRÝ DOÐU KUDÜS OLAN EGEMEN, BAÐIMSIZ VE YAÞANABÝLÝR FÝLÝSTÝN DEVLETÝNÝN KURULMASIYLA DÝNDÝRÝLMESÝNÝN VAKTÝNÝN GELDÝ." ÝS LÂM Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý Par la men to Bir li ði (Ý - SÝ PAB) Türk Gru bu Baþ ka ný Em rul lah Ýþ ler, bütün Ýs lâm ül ke le ri par la men to la rý o la rak, Or ta Do ðu da ki bütün so run la rýn mer ke zin de bu lu nan Fi lis tin me se le si nin a dil, kap sam lý ve ka lý cý çö zü me ka vuþ tu rul ma sý na yö ne lik ça ba la rýn da ha da art tý rýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, Fi lis tin li kar deþ le ri mi zin a cý la rý nýn, baþþehri Do ðu Ku düs o lan e ge men, ba ðým sýz ve ya þa na bi lir Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sýy la din di ril me si nin vak ti nin gel di ði ni u lus la r a ra sý top lu ma vur gu la ma mýz, her za man kin den da ha faz la ö nem ka zan mýþ týr de di. Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý ve TBMM nin ev sa hip li ðin de Con rad O tel de dü zen le nen Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý Par la men to Bir li ði Fi lis tin Ko mi te si 1. Top lan tý sý, Kur ân-ý Ke rim o kun ma sýy la baþ la dý. Top lan tý nýn a çý lý þýn da ko nu þan Ýþ ler, Ýs lâm dün ya sý nýn kal bi o la rak ni te le ne bi le cek Or ta Do ðu ve Ku zey Af ri ka coð raf ya sýn da bir yý lý aþ kýn bir sü re den be ri kap sam lý bir de ði þim ve dö nü þüm sü re ci nin ya þan dý ðý ný ha týr lat tý. A rap Ba ha rý ve ya A rap U ya ný þý o la rak ad lan dý rý lan bu sü re cin böl ge halk la rý nýn yýl lar dýr öz le mi ni duy du ðu öz gür lük, e þit lik ve a da let gi bi ev ren sel de ðer le re ve ö zün de da ha i yi bir hayata sa hip ol ma ta lep le ri te me lin de baþ la dý ðý ný di le ge ti ren Ýþ ler, bu sebep le gü cü nü halk tan a lan ve var lýk se be bi hal kýn ta lep, öz lem ve is tek le ri ni ka rar al ma sü re ci ne yan sýt mak o lan bu de ði þim rüz gâ rý nýn ö zel an la mý nýn bu lun du ðu nu i fa de et ti. ''KU DÜS FÝ LÝS TÝN'DÝR, FÝ LÝS TÝN KU DÜS'TÜR'' Ýþ ler, Fi lis tin so ru nu na a dil ve ka lý cý bir çö zü mün bu lun ma sý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, Mübarek e ömür boyu hapis Ka ra rýn o kun ma sý nýn ar dýn dan mah ke me bi na sý ö nün de ça týþ ma lar çýk tý. MI SIR IN es ki Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek, Mý sýr da ki pro tes to gös te ri le ri sý ra sýn da pro tes to cu la rýn öl dü rül me si ne suç or tak lý ðý et ti ði ge rek çe siy le ö mür bo yu ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Mü ba rek i le ay ný dâ vâ da yol suz luk suç la ma la rýy la yar gý la nan i ki oð lu hak kýn day sa be ra at ka ra rý ve ril di. Ka ra rýn o kun ma sý nýn ar dýn dan mu ha lif ler i ki ye bö lün dü. Mü ba rek e ve ri len ö mür bo yu ha pis ce za sý na mem nun ol ma - Be la rus, Rus ya nýn en gü ve ni lir or ta ðý BE LA RUS Dev let Baþ ka ný A lek sandr Lu ka þen ko, ül ke si nin da i ma Rus ya nýn en gü ve ni lir or ta ðý ol du ðu nu ve bu or tak lý ðýn ge le cek te de de vam e de ce ði ni söy le di. Rus ya Fe de ras yo nu Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin in Be la rus a ger çek leþ tir di ði res mi zi ya ret so na er di. Ý ki li de rin gö rüþ me si nin ar dýn dan ba sýn men sup la rý na ya pý lan a çýk la ma da, kar þý lýk lý iþ bir li ði nin ö ne mi vur gu lan dý. Si ya set ve e ko no mi a lan la rýn da Rus ya i le ya kýn iþ bir li ði i çin de ol duk la rý ný be lir ten Be la rus Dev let Baþ ka ný Lu ka þen ko, Be la rus un da i ma Rus ya nýn en gü ve ni lir or ta ðý ol du ðu nu ve ge le cek te de bu or tak lý ðýn de vam e de ce ði ni be lirt ti. Lu ka þen ko, Av ras ya Bir li ði o lu þu mu nun sa de ce za man me se le si ol du ðu nu söy ler ken, ký sa sü re i çin de bu pro je nin ha ya ta ge çi ri le ce ði ne i nan dý - yan mu ha lif ler, Tah rir Mey da ný na i ne cek le ri ni be lir te rek, mah ke me ka ra rý nýn ta raf lý ol du ðu nu ö ne sü rü yor. Mu ha lif ler a ra sýn da yer a lan bir grup i se ka rar dan duy duk la rý mem nu ni ye ti di le ge tir di. Bu a ra da, mu ha lif ler le po lis a ra sýn da kü çük çap lý ça týþ ma lar mey da na ge li yor. Mu ha lif kay nak lar dan e di ni len bil gi ye gö re, Tah rir mey da nýn da ö len pro tes to cu la rýn a vu kat la rý bir üst mah ke me ye baþ vu ra rak ka ra ra i ti raz e de cek. Kahire / aa ðý ný i fa de et ti. Pu tin i se i ki ül ke a ra sýn da u zun sü re dir de vam e den bü tün leþ me sü re ci nin doð ru bir se çim ol du ðu nu söy ler ken, þu nok ta la ra de ðin di: Be la rus Rus ya i çin da i ma ö zel bir or tak ol muþ tur. Bu sebep le, dev let baþ kan lý ðý gö re vi ne gel dik ten son ra ilk yurt dý þý zi ya re ti mi Be la rus a ger çek leþ ti ri yo rum. Pu tin in zi ya re ti sý ra sýn da Rus ya nýn Be la rus ta ye ni bir nük le er e ner ji san tra li kur ma sý ko nu sun da da an laþ ma im za lan dý. Ko nuy la il gi li ba sý na a çýk la ma da bu lu nan Rus dev le ti ne a it e ner ji þir ke ti Ro sa tom un Baþ ka ný Ser gey Kri yen ko, an laþ ma çer çe ve sin de Rus ya nýn san tra lin in þa sý i çin, ilk e tap ta 240 mil yon do lar ya tý rým ya pa ca ðý ný be lirt ti. Pro je nin 10 mil yar do la ra mal ol ma sý bek le ni yor. Ankara / a a ak si tak tir de bütün ül ke le rin re fah, hu zur ve gü ven lik i çin de ya þa ya cak la rý, ça týþ ma nýn ye ri ne iþ bir li ði nin, ger gin lik le rin ye ri ne di ya lo ðun ha kim ol du ðu bir or ta mýn o luþ tu rul ma sý im ka ný nýn bu lu na ma ya ca ðý ný söy le di. Ýþ ler, Bütün Ýs lâm ül ke le ri par la men to la rý o la rak, Or ta Do ðu da ki tüm so run la rýn mer ke zin de bu lu nan Fi lis tin me se le si nin a dil, kap sam lý ve ka lý cý çö zü me ka vuþ tu rul ma sý na yö ne lik ça ba la rý mý zý da ha da art týr ma mýz ve Fi lis tin li kar deþ le ri mi zin a cý la rý nýn, baþþehri Do ðu Ku düs o lan e ge men, ba ðým sýz ve ya þa na bi lir Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sýy la din di ril me si nin vak ti nin gel di ði ni u lus la ra ra sý top lu ma vur gu la ma mýz, her za man kin den da ha faz la ö nem ka zan mýþ týr di ye ko nuþ tu. Ýþ ler, þun la rý kay det ti: Ýs ra il hü kü me ti nin so rum suz tu tu mu nun böl ge nin ba rýþ, is tik rar ve gü ven li ði ni teh li ke ye at tý ðý ný u lus la r a ra sý top lu ma gös ter me li, bu ül ke nin ba rý þa i liþ kin sa mi mi ye ti nin sor gu lan ma sý sað lan ma lý dýr. Ö zel lik le Ýs ra il-fi lis tin ih ti la fý nýn mer ke zin de yer a lan Ku düs me se le si ne dik kat çek me li yiz. Her üç tek tan rý lý din a çý sýn dan kut sal o lan Ku düs ün Müs lü man lar ýn ilk kýb le si o la rak Ýs lâm â le min de ö zel bir de ðe ri bu lun mak ta dýr. Ýs ra il, Ku düs ün Müs lü man ve Hris ti yan ta ri hi ni si le bi le ce ði ni, Fi lis tin li ler i bu ra dan sö küp a ta bi le ce ði ni san mak ta, bu bü yük ya nýl gý çer çe ve sin de Ku düs ün bin ler ce yýl lýk ta ri hî ve kül tü rel do ku su nu de ðiþ tir me ye ça lýþ mak ta dýr. Ýs ra il ne ya par sa yap sýn, Ku düs Fi lis tin dir, Fi lis tin Ku düs tür. Ku düs, bütün in san lý ðýn dýr. Top lan tý da, Bah reyn, Fas, Fi lis tin, Bir le þik A rap E mir li ði, Ka me run, En do nez ya, Ý ran ve Ür dün par la men to la rýn dan tem sil ci ler i le çe þit li dü zey de ka tý lým cý lar da yer al dý. Ýs tan bul / a a Ni jer ya Kra lý, Ý SÜ AY ý zi ya ret et ti KU RULUÞ a ma cý alt mýþ üç Ýs lâm ül ke sin de ki a ka de miy sen ve ya zar la rý ay ný ça tý al tý na top la mak o lan Ýs lâm Ül ke le ri A ka de mis yen Ya zar lar Bir li ði (Ý SÜ AY) Ni jer ya dan Kral KING EC HE HYA CINT ý ko nuk et ti. Ý SÜ AY Ku ru cu ve Kon sey Ü ye si Prof. Dr. Ýb ra him Ke leþ in dâ vet li si o la rak bir li ðin Fa tih de ki mer ke zi ne ge len Ni jer ya Kra lý KING EC HE HYA CINT ý Kon sey ü ye si Prof. Dr. Ýb ra him Ke leþ ve bir li ðin di ðer ü ye le ri kar þý la dý. Zi ya re ti sý ra sýn da Ni jer ya nýn so run la rý ve Ý SÜ AY ýn bu so run la ra çö zü mü ma sa ya ya tý rýl dý. Kral KING EC HE HYA CINT, Öy le bir yer den baþ la ma lý yýz ki bi zim yap tý ðý mýz bütün Af ri ka ül ke le ri ne ör nek ol ma dý. Be nim hal kým i çin ben ka lý cý çö züm a rý yo rum. Be nim hal kým mes lek e din me li, be nim hal ký ma is tih dam sað lan ma lý. Ül kem de e ði tim ve sað lýk so ru nu var. Ar týk hal kým ve genç lik mes lek öð ren mek is ti yor ve ya pa cak iþ a rý yor. Si zin ül ke de ki iþ a dam la rý ge lip bi zim ül ke de ya tý rým yap sýn lar, bun la ra her tür lü des tek ol ma ya ha zý rýz de di. Ý SÜ AY Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Prof. Dr. Ýb ra him Ke leþ de, Biz bir lik o la rak Ni jer ya ya e ði tim de sað lýk ta ve ta rým ko nu sun da des tek o la bi li riz de di. Da ha son ra Kral KING EC HE HYA CINT a bir li ðin ro ze ti ni ta kan Prf. Dr. Ýb ra him Ke leþ bir li ði miz ü ye si o lan Kral KING EC HE HYA - CINT a alt miþ üç Ýs lâm ül ke si nin bay ra ðý bu lu nan bir tab lo he di ye et ti. Ýstanbul / Yeni Asya HABERLER O ba ma ve Bush yan ya na n ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, ABD nin bir ön ce ki baþ ka ný Ge or ge W. Bush ve e þi La u ra Bush un res mî por tre le ri nin Be yaz Sa ray a ko nul ma sý ve si le siy le dü zen le nen tö ren de, Be yaz Sa ray da Bush çif ti ni a ðýr la dý. O ba ma nýn, gö re ve gel di ðin den bu ya na sýk sýk e leþ tir di ði i sim ler den bi ri o lan Bush i le Be yaz Sa ray da yan ya na gel me si renk li gö rün tü le re sah ne ol du. Por tre si A me ri ka lý sa nat çý John Ho ward San den ta ra fýn dan ya pý lan Bush, tö re ne e þi La u ra Bush, yi ne bir es ki ABD baþ ka ný o lan ba ba sý Ge or ge H.W. Bush ve an ne si Bar ba ra Bush i le a i le ü ye le ri nin ya ný sý ra, baþ kan lýk dö ne min de ka bi ne sin de gö rev yap tý ðý ba zý es ki ba kan lar la bir lik te ka týl dý. O ba ma ve Bush, tö ren de ki ko nuþ ma la rýn da, a ra la rýn da ki si ya sî gö rüþ fark lý lýk la rý ný u nu tup, bir bir le ri ne kar þý öv gü do lu i fa de ler kul la nýr ken, yap týk la rý es pri ler le de sa lon da ki le ri gül dür dü ler. Was hing ton / a a Pet rol fi yat la rý 86 do lar se vi ye le rin de n PET ROL fi yat la rý, ABD e ko no mi sin de ki ya vaþ la ma sin yal le ri i le 86 do la ra doð ru ge ri le di. ABD ham pet ro lü nün tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý 86,21 do lar ve Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün tem muz a yý tes lim fi ya tý 101,72 do lar se vi ye le rin de iþ lem gö rü yor. ABD ham pet ro lü nün Tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý 32 sent dü þe rek 86,21 do lar, Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý i se 15 sent a za lýþ la do lar se vi ye sin de bu lu nu yor. Ýstanbul / a a Pa kis tan da þid det: 3 ö lü, 5 ya ra lý n PA KÝS TAN IN gü ne yin de ki Ka ra çi de ay lar dýr de vam e den et nik ve si ya sî sebeple þid det o lay la rýn da üç ki þi da ha öl dü rül dü. Po lis A sým Ka im Ha ni, þehrin çe þit li böl ge le rin de üç ki þi nin si lâh la vu ru la rak öl dü rül dü ðü nü, beþ ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný bil dir di. Gü ven lik güç le ri nin kri tik böl ge ler de tedbir le ri ni art týr ma sý na rað men Ka ra çi de son üç ay da 300 den faz la ki þi ça týþ ma lar da öl dü rül dü. Pa kis tan e ko no mi si nin mer ke zi o lan Ka ra çi de Hin dis tan göç men le riy le Peþ tun lar a ra sýn da geç mi þi u zun yýl lar ön ce si ne u za nan düþ man lýk ve kan dâ vâ la rý bu lu nu yor. Ýslamabad / a a Fran sa da sol it ti fak ge nel se çi mi ön de bi ti re cek n FRAN SA DA dü zen le nen son an ket ler, sol it ti fa kýn, ge nel se çi min ilk tu ru nu ön de bi ti re ce ði ni or ta ya koy du. BVA ka mu o yu a raþ týr ma þir ke ti nin an ke ti ne gö re, ilk tur da sol it ti fak yüz de 47, sað it ti fak i se yüz de 32,5 o ra nýn da oy a la cak. A þý rý sa ðýn i se ilk tur da yüz de 16 o ra nýn da oy al ma sý bek le ni yor. Se çim le rin ilk tu ru 10 Ha zi ran, i kin ci tu ru 17 Ha zi ran da dü zen le ne cek. Paris / a a Hin dis tan da 5 yýl dýz lý o tel ler de top lan tý ya sak n SON 9 yý lýn en kö tü e ko no mi per for man sý ný gös te ren Hin dis tan Hü kü me ti, e ko no mik ted bir ler çer çe ve sin de yet ki li le rin 5 yýl dýz lý o tel ler de top lan tý yap ma sý ný ya sak la dý. Hin dus tan Ti mes ga ze te si nin ha be ri ne gö re hü kü met, ye ni mev ki le rin o luþ tu rul ma sý ný da ya sak lar ken, yet ki li le rin yurt dý þý ge zi le ri ne ký sýt la ma ge tir di. Hin dis tan Ma li ye Ba kan lý ðý nýn di ðer ba kan lýk lar ve ku rum la ra gön der di ði ge nel gey le ye ni a raç a lým la rý da ya sak lan dý. Ted bir le rin a ma cý nýn mev cut ma li yýl da plan dý þý har ca ma lar da yüz de 10 a ka dar dü þüþ sað la mak ol du ðu be lir til di. Ankara / a a TAZÝYE Muhterem arkadaþýmýz sayýn Mehmet Yavaþ'ýn babasý; muhterem Hasan Yavaþ'ýn Muhterem arkadaþýmýz Lütfi Düzdemir'in babasý; muhterem Ali Düzdemir'in vefatlarýný teessürle öðrendik. Vefat eden aðabeylerimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Manisa Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE SNN, Ras tan da or du nun, a ðýr si lâh lar la il çe yi bom ba la ma sýn da ö lü ve ya ra lý la rýn ol du ðu nu ve ya ra lý lar i çin a cil týb bî mal ze me ye ih ti yaç la rý nýn ol du ðu nu bil dir di. Su ri ye de kan dur mu yor: 53 ö lü SU RÝYE Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü, ül ke nin çe þit li þehir le rin de dü zen le nen o pe ras yon lar da ve a çý lan a teþ te ö lü sa yý sý nýn 53 e yük sel di ði ni du yur du. Lon dra mer kez li ör güt, or du nun çe þit li þehir ler de kul lan dý ðý a ðýr si lâh lar la ve gü ven lik güç le rin ce a çý lan a teþ te, Hu mus ta 30, Þam ýn ban li yö le rin de 8, Deyr Ez Zor þehrin de 5, De ra da 4, Ha lep, Ha ma ve Ýd lip de 2 þer ol mak ü ze re top lam ö lü sa yý sý nýn 53 e çýk tý ðý ný be lirt - ti. Bu a ra da, Sham News Net work (SNN) ha ber a ðý, as ker ve Þe bi ha mi lis le ri nin, Hu mus un El Ku seyr il çe si ne bað lý Bu vey da Kö yün de i çin de 15 iþ çi nin yer al dý ðý bir mi ni bü sü ka çýr dý ðý ný ve bütün iþ çi le ri bý çak la ya rak öl dür dü ðü nü i le ri sür dü. SNN, Ras tan da da or du nun, a ðýr si lâh lar la il çe yi bom ba la ma sýn da ö lü ve ya ra lý la rýn ol du ðu nu ve ya ra lý lar i çin a cil týb bî mal ze me ye ih ti yaç la rý nýn ol du ðu nu bil dir di. Ankara / aa Kýymetli kardeþimiz Mehmet Köse'nin kayýnvalidesi, Sabriye Köse'nin annesi, Mustafa, Said, Ali ve Ömer'in anneannesi, muhtereme; Elif Köse'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Almanya Yeni Asya Okuyucularý

6 6 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR HA BER Y ca ni as ya.com.tr Böyle gelmemiþ ki, böyle devam etsin! Yi ne A ya sof ya yý tar tý þý yo ruz ve ca mi o la rak ye ni den i ba de te a çý la na ka dar da tar týþ ma ya, yan lý þý ha týr lat ma ya de vam e de ce ðiz in þa al lah. A ya sof ya me se le si sý ra dan bir me se le de ðil. Ta ri hî ka yýt la ra gö re; Ýs tan bul u fet he den Fa tih Sul tan Meh med Han, fet hin sem bo lü o la rak Ýs tan bul un en bü yük ki li se si ni ca mi ye çe vir miþ ve fe tih ten son ra ilk Cu ma na ma zý ný bu ca mi de kýl mýþ týr. Son ra sýn da bu ca mi nin ký ya me te ka dar a yak ta ka la bil me si i çin de bu ra ya ge lir ge ti ren kay nak lar vak fet miþ. Bu gün bi le bu ca mi nin ta pu se ne di var dýr ve bu se ne de gö re ca mi nin sa hi bi E bul fe tih Sul tan Meh med Vak fý o la rak gö rül mek te dir. (Ba ký nýz: Ah med Ak gün düz, Sa id Öz türk, Ya þar Baþ, Ki li se den Mü ze ye A ya sof ya Ca mi i, Os man lý A raþ týr ma la rý Vak fý Ya yý ný, Ýs tan bul, 2006) Fa tih Sul tan Meh med Han, A ya sof ya nýn vak fi ye si ni boz mak is te yen le re (bel ki de A ya sof ya yý baþ ka mak sat lar i çin kul lan mak is te yen le re) de bed du â et miþ tir. Vak fi ye nin bir bö lü mü þöy le dir: Al lah ýn ya rat týk la rýn dan Al lah a ve O nun rü ye ti ne i man e den, A hi re te ve o nun hey be ti ne i na nan hiç bir kim se i çin, sul tan ol sun me lik ol sun ve zir ol sun bey ol sun, þev ket ve kud ret sa hi bi bi ri ol sun ha kim ve ya mü te gal lib (za lim ve dik ta tör) ol sun, (...) in san lar dan hiç bir kim se i çin, bu va kýf la rý ek silt mek, boz mak, de ðiþ tir mek, tað yir ve teb dil ey le mek, vak fý ih mal e dip ken di hâ li ne bý rak mak ve fonk si yon la rý ný or ta dan kal dýr mak, as la he lâl de ðil dir. Kim ki, bo zuk te vil ler, hu ra fe ve de di ko du dan ö te ye geç me yen ba týl ge rek çe ler le, bu vak fýn þart la rýn dan bi ri ni de ðiþ ti rir se (...) a çýk ça bü yük bir ha ra mý iþ le miþ o lur, gü na hý ge rek ti ren bir fi i li ir ti kap ey le miþ o lur. Al lah ýn, me lek le rin ve bü tün in san la rýn lâ ne ti ü zer le ri ne ol sun. (A ge., s. 142) A ya sof ya ü ze rin den yü rü tü len tar týþ ma lar dan bi ri de bu i ba det ha ne nin mü ze ye çev ril me si nin sah te im za i le ol du ðu yo lun da ki id di a dýr. Biz ne ti ce ye ba ka rýz. Sah te ya da de ðil, ne ti ce de A ya sof ya mü ze ye çev ril miþ mi? O hal de im za dan ön ce, ni çin mü ze ye çev ril di ði ya da ni çin ye ni den ca mi o la rak i ba de te a çýl ma dý ðý tar tý þýl ma lý dýr. Bir ga ze te ci, Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay a bu ko nu yu sor muþ. O da, ö zet le þöy le de miþ: Bu tar týþ ma yýl lar dan bu ya na ya pý lý yor. Ýs tan bul da bi zim dün ya gü ze li, bü tün Ýs lâm dün ya sýn da en gü zel, en ba þa rý lý, mi ma rî a çý dan, mis tik a çý dan en gör kem li ca mi le ri miz var. Ý ba det le ri mi zi bu ra da ya pa bi li yo ruz. Bu tar týþ ma si ya sal bir bo yu ta ta þýn ma ya ça lý þý lý yor ve bir i na ta dö nüþ tü rül me ye ça lý þý lý yor. Bu gün de in san lý ða hiz met e di yor. Ýn san lar ge li yor lar, i çin de hem o nu ya pan, o mi ma ri yi ger çek leþ ti ren le rin i nanç la rý na uy gun tas vir le ri, süs le me le ri gö rü yor lar. Hem de da ha son ra kul la nan me de ni yet le rin, bü yük Os man lý me de ni ye ti nin yap tý ðý kat ký yý gö rü yor lar. Her kes i çin den is te di ði gi bi du â e dip çý ka bi li yor. Ben ce is ter se niz bu dü zen böy le de vam et sin. (Sa bah, 2 Ha zi ran 2012) Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný, þah sî dü þün ce si ni a çýk la mak ta ser best tir. An cak bu dü þün ce Tür ki ye yi yö ne ten le rin dü þün ce si ni ö zet li yor sa, doð ru bir dü þün ce de ðil. Her de fa sýn da tek rar la dý ðý mýz gi bi A ya sof ya nýn i ba de te a çýl ma sý me se le si, sa de ce ih ti yaç i le a çýk la na maz. Ki, bun ca ca mi var ken her yer de ye ni ca mi ler de ya pý lý yor. A ya sof ya, hem Ýs tan bul un fet hi nin bir sem bo lü dür, hem de Fa tih Sul tan Meh med Han ýn he di ye si dir, du â sý dýr, vak fý dýr. Ýs tan bul u fet he den müj de len miþ bir ko mu tan ýn fet het ti ði bu bü yük þe hir de bu ka dar cýk bir hak ký yok mu? Kim ki Fa tih e bu hak ký çok gö rü yor, yan lýþ üs tü ne yan lýþ ya pý yor de mek tir. Ben ce is ter se niz bu dü zen böy le de vam et sin de mek de dü þün ce i fa de si dir, a ma mil let ek se ri ye ti nin ka bul et ti ði bir du rum de ðil dir. Böy le gel me di ði i çin, böy le git me si müm kün de ðil. Bir re fe ran dum ya pýl sa, kaç ki þi böy le de vam et sin der? Ýk ti dar lar mil le tin ar zu ve is tek le ri ne gö re ha re ket et mek du ru mun da ol duk la rý na gö re, A ya sof ya ko nu sun da da mil le te ku lak ve ril me li dir. A ya sof ya ca mi dir ve ca mi o la rak bü tün in san lý ða hiz met et me li dir. Ha ki kî Hý ris ti yan la rýn da mü ze A ya sof ya ye ri ne ca mi A ya sof ya yý ter cih e de ce ði ni u mu yo ruz. Böy le gel me di, böy le de git me me li ves se lâm... KCK ya 27 tu tuk la ma n9 ÝL DE te rör ör gü tü PKK nýn þe hir ya pý lan ma sý ol du ðu id di a e di len KCK ya yö ne lik dü zen le nen o pe ras yon da gö zal tý na a lý nan 26 ki þi den 27 si tu tuk lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le rin ce Do ðu ba ya zýt ve Að rý Cum hu ri yet Baþ sav cý lýk la rý ko or di ne sin de, bö lü cü te rör ör gü tü ne yö ne lik Að rý mer kez, Do ðu ba ya zýt, Di ya din ve Tu tak il çe le ri i le Ýs tan bul, Muþ, Ýz mir, Di yar ba kýr ve A da na da dü zen le nen eþ za man lý o pe ras yon da gö zal tý na a lý na rak, ad li ye ye sevk e di len 14 þüp he li den BDP Að rý Ýl Baþ ka ný K.P. i le KCK nýn Að rý so rum lu su ol du ðu id di a e di len V.B nin a ra la rýn da bu lun du ðu 12 ki þi KCK ü ye si ol mak ve te rör ör gü tü ne fi nans sað la mak suç la ma sýy la tu tuk lan dý, 2 ki þi i se tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. Mar din Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le rin ce, gö zal tý na a lý nan 12 zan lý, em ni yet te ki iþ lem le ri nin ar dýn dan Ký zýl te pe Ad li ye si ne çý ka rýl dý. Zan lý lar dan 10 u tu tuk la na rak Mar din E Ti pi Ce za e vi ne gön de ril di, 2 zan lý i se tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. Ýz mir in Bu ca ve Ka ra bað lar il çe le rin de dü zen le nen o pe ras yon da gö zal tý na a lý nan 1 i ka dýn 5 ki þi, sor gu lan ma la rý nýn ar dýn dan çýkarýldýklarý ad li ye da tutuklanýdý. Aðrý - Mardin - Ýzmir / a a Tür ki ye ko nu þa mý yor TBMM BAÞ KA NI ÇÝ ÇEK, TÜR KÝ YE NÝN BEL LÝ BÝR SÜ RE DEN BE RÝ KO NU ÞA MA DI ÐI NI, HO MUR DA NIP MI ZIR DAN DI ÐI NI BE LÝR TE REK, SÝ YA SE TÝN BÝR HA KA RET FUR YA SI NA DÖ NÜÞ TÜ ÐÜ NÜ SÖY LE DÝ. TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, Tür ki ye bel li bir sü re den be ri ko nu þa mý yor, ho mur da ný yor, mý zýr da ný yor ve si ya set bir ha ka ret fur ya sý na dö nüþ müþ du rum da de di. TBMM Baþ ka ný Çi çek, Tur gut Ö zal Dü þün ce ve Ham le Der ne ði ta ra fýn dan bu yýl 5 nci si ger çek leþ ti ri len 2011 Yý lý Tur gut Ö zal Ö dül le ri tö re ni ne ka týl dý. Tur gut Ö zal Hu kuk ve De mok ra si Ö dü lü nü es ki baþ ba kan lar dan Yýl dý rým Ak bu lut tan a lan Çi çek, 1966 da ü ni ver si te de öð re nim gör dü ðü nü ve o yýl la rýn genç le rin ku tup laþ tý ðý, kav ga la rýn ol du ðu yýl lar ol du ðu nu an la ta rak, 68 ku þa ðý ol du ðu - KÜL TÜR ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, A ya sof ya nýn sah te im zay la mü ze ye dö nüþ tü rül dü ðü id di a sý na i liþ kin o la rak, bu tar týþ ma nýn yýl lar dan bu ya na ya pýl dý ðý ný ve Tür ki ye ye ya rar lý bir tar týþ ma ol ma dý ðý ný sa vu na rak, Ýs tan bul da bi zim dün ya gü ze li, bü tün Ýs lâm dün ya sýn da en gü zel, en ba þa rý lý mi ma rî ve mis tik a çý dan en gör kem li ya pý ya sa hip ca mi le ri miz var. Ý ba det le ri mi zi bu ra da ya pa bi li yo ruz de di. Ba kan Gü nay, Dün ya nýn Ye ni Sa nat ve Kül tür Tu rizm Du ra ðý: Ýs tan bul ko nu lu top lan tý sýn da ba sýn men sup la rý nýn so ru la en gör kem li ya pý ya sa hip ca mi le ri miz var. Ý ba det le ri mi zi bu ra da ya pa bi li yo ruz di ye ko nuþ tu. Gü nay, tar týþ ma la rýn si ya sal bir bo yu ta ta þýn ma ya ça lý þýl dý ðý ný söy le di. A ya sof ya nýn bin 500 yýl ka dar ön ce ya pýl dý ðý ný ve dün ya nýn en es ki ma bet le rin den bi ri ol du ðu nu i fa de e den Gü nay, Bin yýl ken di si ni ya pan la rýn i nan cý na hiz met et miþ, 500 yýl da Ýs lam dün ya sýn da bir ca mi o la rak kul la nýl mýþ. An cak ku rul du ðun dan bu ya na da Ya ra tan a hiz met et miþ bir me kan. Bu gün de in san lý ða hiz met e di yor. Ýn san lar ge li yor lar i çin de hem o nu ya pan, o mi ma rý yý rý ný ce vap la dý. A ya sof ya nýn sah te im zay la Er tuð rul Gü nay ger çek leþ ti ren le rin i nanç la rý na uy gun tas vir mü ze ye dö nüþ tü rül dü ðü ne i liþ kin bir id di a bu lun du ðu nun ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Gü nay, Bu tar týþ ma yýl lar dan bu ya na ya pý lý yor. Tür ki ye ye ya rar lý bir tar týþ ma de ðil. Dö nem dö nem can lan dý rý lý yor. Ýs tan bul da bi zim dün ya gü ze li, bü tün Ýs lâm dün ya sýn da en gü le ri, süs le me le ri gö rü yor lar, hem de da ha son ra kul la nan me de ni yet le rin, bü yük Os man lý me de ni ye ti nin yap tý ðý kat ký yý gö rü yor lar. Her kes i çin den is te di ði gi bi du a e dip çý ka bi li yor. Ben ce is ter se niz bu dü zen böy le de vam et sin þek lin de ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a zel, en ba þa rý lý mi ma ri ve mis tik a çý dan ÜL KE LE RÝN DE KÝ o lay lar dan ka çan 4 ü ya ra lý 426 Su ri ye li Tür ki ye ye gi riþ yap tý. A lý nan bil gi ye gö re, Su ri ye nin Ýd lip þeh ri nin bel de ve köy le rin den ge len 4 ü ya ra lý 396 ki þi, Ha tay ýn Rey han lý il çe si nin Ku þak lý, Bü kül mez ve Ka val cýk Köy le ri sý ný rý na gel di. Bu ra da ki iþ lem le rin ar dýn dan Su ri ye li ler, mi ni büs le Þan lý ur fa ya gön de ril di. Bu a ra da ya ra lý 4 nu söy le di. O yýl lar da genç le rin bir kýs mý nýn sað, bir kýs mý nýn da sol yum ru ðu nu sýk tý ðý ný be lir ten Çi çek, Ben sað yum ru ðu mu sý ka rak ü ni ver si te yýl la rýn da öm rü nü tü ket miþ ve o ge le nek ten ge len bir si ya set çi yim. Si ya se te gir dik ten son ra, si ya se tin yum ruk sýk mak de ðil, el sýk mak ol du ðu nu rah met li Ö zal dan öð ren dim de di. Si ya se tin el sýk mak ol du ðu nu yi ne le yen Çi çek, þöy le de vam et ti: El sý ka bil mek i çin de el sý ka cak me sa fe de ol ma mýz ge re kir. Ko nu þa bi li yor sa nýz, an la þa bi lir si niz. Ko nu þa mý yor sa nýz, an la þa maz sý nýz, ni te kim þim di an la þa ma dý ðý mýz gi bi. Çün kü Su ri ye li Rey han lý Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Bu a ra da, a ra la rýn da ka dýn ve ço cuk la rýn da bu lun du ðu 27 Su ri ye li de Tür ki ye ye sý ðýn mak ü ze re Yay la da ðý il çe si ne bað lý Top rak tu tan Kö yü sý ný rý na gel di. Su ri ye nin Laz ki ye þehrinden gel dik le ri öð re ni len Su ri ye li ler, ya pý lan iþ lem le rin ar dýn dan mi ni büs ler le Þan lý ur fa ya gön de ril di. Hatay / a a ko nu þa mý yo ruz. Tür ki ye bel li bir sü re den be ri ko nu þa mý yor, ho mur da ný yor, mý zýr da ný yor ve si ya set bir ha ka ret fur ya sý na dö nüþ müþ du rum da. Böy le bir or tam da siz is te di ði niz ka dar kür sü nün bu ta ra fýn da bir lik ten, be ra ber lik ten, ül ke de hu zur dan bah se di niz. Bu ül ke nin so run la rý ný çö ze bi le cek sek, çöz mek i çin gü cü mü zü e ner ji mi zi bir a ra ya ge ti re bi le cek sek, ko nu þa bi lir du rum da ol ma mýz ge re kir. Ö zel lik le si ya set ve ay dýn ke si mi nin tar týþ ma yý bil me di ði ni i fa de e den Çi çek, tar týþ mak i çin bil gi ye, a raþ týr ma ya ih ti yaç ol du ðu nu söy le di. An ka ra / a a 1934 yýlýnda Bakanlar Kurulu kararýyla cami vasfýndan çýkarýlarak müzeye çevrilen Ýstanbul un fethinin sembolü Ayasofya nýn aslýna çevrilmesi bekleniyor. Ayasofya da düzen böyle devam etmesin! BA KA N GÜ NAY'IN "A YA SOF YA YE NÝ DEN CA MÝ YE ÇEV RÝL SÝN" TA LEP LE RÝ NE "BEN CE ÝS TER SE NÝZ BU DÜ ZEN BÖY LE DE VAM ET SÝN" DE ME SÝ TEP KÝ ÇEK TÝ. SUL TAN FA TÝH ÝN A YA SOF YA VAK FÝ YE SÝ ÞÖY LE: ÝÞ TE bu be nim A ya sof ya Vak fi yem, do la yý sýy la kim bu A ya sof ya yý ca mi ye dö nüþ tü ren vak fi ye mi de ðiþ ti rir se, bir mad de si ni teb dil e der se o nu ip tal ve ya te di le ko þar - sa, fa sit ve ya fa sýk bir te vil le ve ya her han gi bir da la ve - rey le A ya sof ya Ca mi i nin va kýf hük mü nü yü rür lük ten kal dýr ma ya kas te der ler se, as lý ný de ðiþ ti rir, fü ru u na i ti raz e der ve bun la rý ya pan la ra yol gös te rir ler se ve hat ta yar - dým e der ler se ve ka nun suz o la rak on da ta sar ruf yap - ma ya kal kar lar, ca mi lik ten çý ka rýr lar ve sah te ev rak dü - zen le ye rek, mü te vel li lik hak ký gi bi þey ler is ter ya hut o nu ken di ba týl def ter le ri ne kay de der ler ve ya ya lan dan ken - di he sap la rý na ge çi rir ler se i fa de e di yo rum ki hu zu ru nuz - da, en bü yük ha ram iþ le miþ ve gü nah la rý ka zan mýþ o - lur lar. Bu se bep le, bu vak fi ye yi kim de ðiþ ti rir se; Al lâh ýn, Pey gam ber in, me lek le rin, bü tün yö ne ti ci le - rin ve da hi bü tün Müs lü man la rýn e be di yen la ne ti o nun ve on la rýn ü ze ri ne ol sun, a zap la rý ha fif le me sin on la rýn, haþr gü nün de yüz le ri ne ba kýl ma sýn. Kim bun la rý i þit tik ten son ra ha la bu de ðiþ tir me i þi ne de vam e der se, gü na hý o nu de ðiþ ti re ne a it o la cak týr. Al lâh ýn a za bý on la ra dýr. Al lâh i þi ten dir, bi len dir. (Fa tih Sul tan Meh med Han / 1 Ha zi ran 1453) Suriye'nin Lazkiye ve Ýdlip þehirlerinden gönderilen Suriyeliler, iþlemlerin ardýndan minibüslerle Þanlýurfa'ya gönderildi. FO TOÐ RAF: AA 423 Su ri ye li da ha Tür ki ye de SÝLÂH SESLERÝ SINIRDAN DUYULDU SA BA HIN er ken sa at le rin de Yay la da ðý il çe si ne bað lý Ký - zýl çat Kö yü kar þý sýn da ki Su ri ye köy le rin den, si lâh ses le ri - nin gel di ði öð re nil di. Ký zýl çat kö yü sa kin le ri, Laz ki ye nin Kü me ren Kö yü ve ya kýn la rýn dan yak la þýk 2 sa at si lâh ve pat la ma ses le ri nin gel di ði ni, pat la ma son ra sý çý kan du - ma nýn köy le rin den gö rü le bil di ði ni kay det ti. Bu a ra da Laz ki ye nin Kü me ren Kö yü ya kýn la rýn da ki or man lýk a lan - da ça týþ ma so nu cu yan gýn çýk tý ðý öð re nil di. Ký þa nak ve Tun cel hak kýn da 2. fez le ke nbdp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gül tan Ký þa nak ve mil let ve ki li Se ba hat Tun cel hak kýn da, te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap mak i le su çu ve suç lu yu öv mek suç la rýn dan do ku nul maz lýk la rý nýn kal dý rýl ma sý i çin fez le ke ha zýr lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ma lat ya Ö zel Yet ki li Baþ sav cý ve kil li ði, BDP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gül tan Ký þa nak i le Ýs tan bul Mil let ve ki li Se ba hat Tun cel in, Tun ce li, Ma lat ya ve E la zýð da ka týl dýk la rý çe þit li prog ram lar da yap týk la rý ko nuþ ma la ra i liþ kin in ce le me baþ lat tý. Ya pý lan in ce le me nin ar dýn dan sav cý lýk, Ký þa nak ve Tun cel hak kýn da te rör ör gü tü pro pa gan da sý yap mak ve su çu ve suç lu yu öv mek id di a sýy la, do ku nul maz lýk la rý nýn kal dý rýl ma sý i çin fez le ke ha zýr la dý. Ma lat ya Cum hu ri yet Baþ sav cý ve kil li ði, i ki mil let ve ki liy le il gi li ha zýr la dý ðý fez le ke yi TBMM ye gön der di. Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nca da ha ön ce de BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ i le Ký þa nak ve Tun cel in a ra sýn da ol du ðu 6 sý BDP li 2 si ba ðým sýz 8 mil let ve ki li hak kýn da, te rör ör gü tü KCK ü ye si ol mak suç la ma sýy la do ku nul maz lýk la rý nýn kal dý rýl ma sý i çin fez le ke ha zýr la mýþ tý. Malatya / aa Ký lýç da roð lu, Baþ ba kan dan ran de vu is te di nchp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Sez gin Tan rý ku lu, Top lum sal mu ta ba kat ko mis yo nu i le a kil in san lar gru bu nun eþ za man lý o luþ tu rul ma sý ný he def li yo ruz de di. Tan rý ku lu, Ýn san Hak la rý Der ne ði (ÝHD) Di yar ba kýr Þu be si nin ka yýp ya kýn la rýy la bir lik te Ka yýp lar bu lun sun, fa il ler yar gý lan sýn slo ga nýy la her haf ta dü zen le di ði o tur ma ey le mi ne ka týl dý. Tan rý ku lu, o tur ma ey le mi nin ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, ha zýr la dýk la rý Kürt so ru nu ra po ruy la il gi li he nüz hiç bir si ya si par tiy le bir gö rüþ me yap ma dýk la rý ný i fa de e de rek, þöy le de di: Ge nel baþ ka ný mýz, baþ ba kan la, A da let ve Kal kýn ma Par ti si Ge nel Baþ ka ný sý fa týy la bir ran de vu is te di. O ran de vu ya gö re, di ðer si ya sî par ti ler le de gö rüþ me ger çek leþ ti ri le cek. Top lum sal mu ta ba kat ko mis yo nu i le a kil in san lar gru bu nun eþ za man lý o luþ tu rul ma sý ný he def li yo ruz. Mu ta ba kat ko mis yo nu, mec lis te, a kil in san lar gru bu da mec lis dý þýn da 12 ki þi den o lu þa cak. Bu bi zim ö ne ri miz, tar týþ ma ya a çýk. Di ðer si ya si par ti le rin tu tu mu na bað lý. Diyarbakýr / aa Ge nel Sek re ter hay ran kal dý nbýr LEÞ MÝÞ Mil let ler (BM) Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, Ye ni ka pý da ki ar ke o lo jik ka zý a la ný ný gez di. Ban Ki-Mun, Ýs tan bul a yap tý ðý en ve rim li ge zi nin bu ol du ðu nu söy le di. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun ve e þi ne ka zý a la ný ný gez dir di. Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) Ge nel Sek re te ri Ek me let tin Ýh sa noð lu nun da eþ lik et ti ði ge zi de Ban Ki-mun a ka zý ça lýþ ma la rý ve or ta ya çý ka rý lan ta ri hi bu lun tu lar hak kýn da bil gi ve ril di. Ar ke o lo ji Mü ze Mü dü rü Zey nep Ký zýl tan, Mar ma ray Pro je si nin Ye ni ka pý da ki bö lü mün de çý kan ta ri hi e ser ler le il gi li pa no ü ze rin de fo toð raf lar eþ li ðin de de tay lý bil gi ak tar dý. Da ha son ra ye lek ve kask ta kan he yet ka zý a la ný ný ya kýn dan in ce le di. Ban Ki-mun ve e þi, or ta ya çý ka rý lan a yak iz le ri ve ge mi ka lýn tý la rý baþ ta ol mak ü ze re ta ri hi e ser le ri il giy le iz le di. Bu sý ra da Ka dir Top baþ ýn 8 yýl dýr ka zý la rýn sür dü ðü nü ve pro je ye ek ma li ye ti nin 700 mil yon do lar ol du ðu nu be lirt me si BM Ge nel Sek re te ri ni þa þýrt tý. He yet ka zý ça lýþ ma sý ný ya pan gö rev li ler le ha tý ra fo toð ra fý da çek tir di. Ban Ki-mun, ha tý ra def te ri ne dü þün ce le ri ni yaz dý. Ban Ki-mun, ar ke o lo jik ka zý a la nýn dan ve bul gu lar dan çok et ki len di ði ni i fa de et ti. Ýstanbul / ci han 9 yýl da 10 bin 804 ki þi iþ ka za sýn da öl dü nçaliþma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik, Sos yal Gü ven lik Ku ru mu ka yýt la rý na gö re 2002 yý lýn dan 2011 e ka dar ge çen sü re i çin de mey da na ge len iþ ka za la rýn da 10 bin 804 ki þi nin öl dü ðü nü söy le di. Çe lik, CHP Ýs tan bul Mil let ve ki li Ka dir Gök men Ö ðüt ün ko nuy la il gi li so ru ö ner ge si ne ver di ði ce vap ta ay rý ca SGK ve ri le ri ne gö re, ay ný yýl lar a ra sýn da yurt ge ne lin de 735 bin 803 ka za mey da na gel di ði ni be lirt ti yýl la rý a ra sýn da ya þa nan 502 bin 961 iþ ka za sýn dan 287 bin 59 u nun so ruþ tur ma sý nýn ta mam lan dý ðý ný kay den Çe lik, Tuz la Ter sa ne ler Böl ge si nde ya þa nan ka za la ra i liþ kin de bil gi ler ver di. Sos yal Gü ven lik Ku ru mu Reh ber lik ve Tef tiþ Baþ kan lý ðý mü fet tiþ le ri ta ra fýn dan ya pý lan in ce le me ler so nu cu 2003 yý lýn dan bu ya na 44 ö lüm lü iþ ka za sý so ruþ tur ma sý ya pýl dý ðý ný i fa de et ti. An ka ra / ci han

7 Y 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR HA BER 7 Hükümet kimin hükümeti? 1 Ma yýs pro vo ka tör le ri ne 1 ay son ra gö zal tý n1 Ma yýs E mek ve Da ya nýþ ma Gü nü kut la ma la rýn da Þiþ li de ki kor tej de yü rür ken çev re de ki iþ yer le ri ne za rar ver dik le ri ö ne sü rü len 7 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ýs tan bul Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri, Þiþ li de ki yü rü yüþ sý ra sýn da çev re de ki iþ yer le ri ne ve ka mu ku rum la rý na za rar ve ren ki þi le ri, gü ven lik ka me ra sý gö rün tü le rin den tes bit et ti. Kim lik le ri be lir le nen 7 ki þi, po lis e kip le ri ta ra fýn dan gö zal tý na a lýn dý. Em ni yet te ki iþ lem le ri ta mam la nan bu ki þi ler, Çað la yan Ad li ye si ne sevk e dil di. Ýs tan bul / a a Pý nar ba þý sal dý rý sý na 3 tu tuk la ma da ha nkay SE RÝ NÝN Pý nar ba þý Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü bi na sý na yö ne lik sal dý rýy la il gi li gö zal tý na a lý nan 3 ki þi tu tuk lan dý. Kay se ri Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le rin ce An ka ra A da let Sa ra yý ge ti ri len A dil D, Nec det D. ve Ba kýr Ö, so ruþ tur ma yý yü rü ten sav cý la ra i fa de ver di. Sav cý lýk sor gu su nun ar dýn dan tu tuk lan ma la rý is te miy le mah ke me ye sevk e di len zan lý lar, An ka ra 12. A ðýr Ce za Mah ke me si Nö bet çi Ha kim li ði ne çý kar týl dý. Mah ke me, 3 ki þi yi tu tuk la dý. Zan lý la rýn, te rör ör gü tü ne ü ye ol mak suç la ma sýy la tu tuk lan dýk la rý öð re nil di. Bu a ra da ay ný o lay la il gi li Ga zi an tep ten ge ti ri len bir þüp he li de sav cý lýk sor gu su nun ar dýn dan ser best bý ra kýl dý. An ka ra / a a Ýs tan bul daki 2 bin 623 po li sin ta yi ni çýk tý nýs TAN BUL Em ni yet Mü dür lü ðü nde gö rev ya pan 2 bin 623 po li sin i kin ci böl ge il le ri ne ta yi ni çýk tý. Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðü nde çe þit li þu be ler de gö rev li 78 ko mi ser ve baþ ko mi ser i le 2 bin 623 po lis me mu ru, i kin ci böl ge il le ri ne ta yin ol du. Ý kin ci böl ge il le rin de ki gö rev sü re le ri ni ta mam la yan 669 po li sin i se Ýs tan bul a ta yin e dil di ði bil di ril di. Ýs tan bul / aa Nið de de o to mo bil dev ril di: 3 ö lü, 2 ya ra lý nnýð DE DE mey da na ge len tra fik ka za sýn da 3 ki þi öl dü, 2 ki þi ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, E yüp Ak yýl ýn (62) kul lan dý ðý 38 NT 832 plâ ka lý o to mo bil, Nið de-kay se ri ka ra yo lu nun 23. ki lo met re sin de dev ril di. Sü rü cü i le ya nýn da bu lu nan Mü zey yen Ak yýl (59) ve Ma hi nur Ak yýl ka za ye rin de öl dü. Ya ra la nan Mük re min Ak yýl (70) ve A si ye Ak yýl (15), Nið de Dev let Has ta ne si nde te da vi al tý na a lýn dý. Nið de / a a 2 ki þi nin a lý na ca ðý i þe bin 242 ki þi baþ vur du mka ni as ya.com.tr Ne ga rip bir ül ke yiz. Bir haf ta bir ko nu yu ko nu þu yo ruz, son ra bu ko nu da ha ka pan ma dan gün dem de ðiþ ti ri lip baþ ka bir ko nu yu ko nuþ ma ya baþ lý yo ruz ve di ðer ko nu yu u nu tup gi di yo ruz. U lu de re de ge çen yýl so nun da ya þa nan va him ha ta geç ti ði miz haf ta ne re dey se ko nu þu lan tek ko nuy du. An cak, Baþ ba kan Er do ðan, par ti sin de U lu de re ko nu sun da ko nuþ ma yý ya sak la dý ve gün dem den ne re dey se düþ tü. Ta biî bun da Er do ðan ýn gün de mi de ðiþ tir mek a dý na kür taj me se le si ni ö ne çý kar ma sý da et ki li ol du. Ger çek ten de U lu de re de ya þa nan ve va him ha ta ar týk ko nu þul mu yor, an cak art çý þok la rý de vam e di yor. Ko nu gün dem dey ken, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin in, Vur em ri ko mu tan lar dan Ö len ler fi gü ran Ö zür di le ne cek bir þey yok þek lin de ö zet le ne bi le cek söz le ri ne tep ki ler gel miþ ti. Par ti sin den ge len tep ki i se çok dik kat çe ki ci bu lun muþ tu. AKP Söz cü sü Hü se yin Çe lik, El de bir de lil yok ken, or ta da is pat lan mýþ bir þey yok ken ha ya tý ný kay be den bu in san la rý PKK nýn fi gü ra ný o la rak i sim len dir mek doð ru de ðil. Ben bu ko nu da Sa yýn Ba ka na ka týl mý yo rum. Ay rý ca bu yak la þý - ný DÝL Kay ma kam lý ðý Sos yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Vak fý nda (SYDV) is tih dam e di le cek 2 ki þi, baþ vu ru da bu lu nan bin 242 ki þi a ra sýn dan ya pý lan mü la kat la be lir len di. SYDV de o fis yar dým cý sý ve hiz met li o la rak gö rev ya pa cak 2 ki þi lik per so nel a lý mý i çin ya pý lan du yu ru son ra sýn da, bin 242 ki þi baþ vu ru da bu lun du. Ku ru lan ko mis yon ta ra fýn dan ya pý lan de ðer len dir me so nu cun da bin 242 ki þi den 60 ý mü la ka ta se çil di. Mü la kat so nu cu Ha lil Ka ra ca ve Feh mi Ak de niz SYDV de is tih dam e dil me ye hak ka zan dý. Þýr nak / a a *** ÖN CE AL KIÞ LA DI LAR, A MA MHP de Ok tay Vu ral, CHP de de Mu har rem Ýn ce ik ti da rý en sert þe kil de e leþ ti ren mu ha le fet par ti si mil let ve kil le ri... Bu yüz den ik ti dar par ti si bu mil let ve kil le ri nin yap týk la rý e leþ ti ri le re hay li si nir len dik le ri de o lu yor. An cak bu se fer böy le ol ma dý. CHP li Ýn ce Mec lis Ge nel Ku ru lun da AKP li ve kil ler ta ra fýn dan al kýþ lan dý. Al kýþ la ma la rý nýn se be bi de hay li il ginç CHP Tun ce li Mil let ve ki li Ka mer Genç in, kür sü de bu lu nan CHP Grup Baþ kan ve ki li Mu har rem Ýn ce nin ko nuþ ma sýn dan ön ce u sûl tar týþ ma sý a çýl ma sý is te mi ne Ýn ce, yük sek ses le Sa - yýn Genç, ben bu ra ya çýk tým a þa ðý ya mý i ne ce ðim þim di? Böy le bir u sûl yok di ye rek tep ki gös te rip ken di par ti si nin mil let ve ki li ni ters le yin ce, AKP li le rin ho þu na git miþ ol ma lý ki, Ýn ce 'yi al kýþ la dý lar. An cak AKP li ler ce al kýþ la nan Ýn ce, AKP nin iþ siz lik ten, te le fon din le me den, as ga rî üc ret ten, her ke sin þi kâ yet çi ol du ðu nu söy le mek ten ge ri dur ma dý. Ka mer Genç ne mi yap tý? Ge nel Ku rul dan ay rýl dý, u sûl tar týþ ma sý da a çýl ma dý. mý, bu üs lû bu da çok in sa nî bul mu yo rum. E vet Sa yýn Ba kan bi zim ba ka ný mýz, hü kü me ti mi zin bir ü ye si dir. Sa yýn ba ka nýn bu üs lû bu nun ve yak la þý mý nýn hü kü me te a it bir üs lûp, par ti ye a it bir üs lûp ol du ðu ka na a tin de de de ði lim a çýk ça sý de miþ ti. Ba kan Ýd ris Naim Þa hin bu söz le re so ru lan bir so ru ü ze ri ne bu haf ta ce vap ver di. Sa yýn Hü se yin Çe lik hü kü met söz cü sü de ðil, par ti mi zin söz cü sü dür di ye ce vap ver di. Bu söz ler den in sa nýn Par ti po li ti ka la rý i le hü kü met po li ti ka la rý ný ay rý mý dü þün mek lâ zým? di ye so ra sý ge li yor. Çe lik, Sa yýn Ba kan bi zim ba ka ný mýz, hü kü me ti mi zin bir ü ye si dir der ken, Þa hin bu söz le ri i le ne yi kas de di yor a ca ba? Yok sa, hü kü met AKP nin hü kü me ti de ðil mi? *** HE PÝ MÝZ DÝN LE NÝ YOR MU ÞUZ? Son bir kaç yýl dýr te le fon din le me le ri hep gün de mi miz de ol du. A ca ba te le fon la rým din le ni yor mu? di ye en di þe et me yen ne re dey se yok gi bi. Yük sek yar gý or gan la rýn dan Da nýþ tay ýn Baþ ka ný Hü se yin Ka ra kul luk çu da bu ko nu da öy le bir þey söy le di ki, þaþ týk kal dýk. Ka ra kul luk çu, Be nim de te le fon la rým din le ni yor. Ben ra ha tým, çok ra ha tým. Ni ye? Çün kü her ke sin din le ni yor? de miþ. Bu ka dar din len me bir yer le re kay de di li yor mu bi le me yiz, a ma Da nýþ tay Baþ ka ný nýn að zýn dan þu söz le ri du yun ca in san dü þü nü yor doð ru su Ar týk, ka pý nýn ö nü ne bir a raç ge ti ri yor lar, ya tak o da ný za ka dar din le ni yor Cep te le fon la rý ný zýn din len me sin den ra hat sýz ol ma yýn der ken de as lýn da bir i pu cu ve ri yor Ka ra kul luk çu, A ra nýz da ne ko nu þa cak sý nýz, Ne yap týn ak þam þu ra ya gi de lim mi? fa lan, en çok ko nuþ tu ðu muz bun lar Ya ni, bu söz ler den cep te le fon la rýn dan bun la rýn dý þýn da bir þey ko nuþ ma ya lým so nu cu mu çý ký yor Ne der si niz? Karayollarý kenarlarýna heliportlar yapýlacak KA ZA LA RA A NIN DA MÜ DA HA LE E DÝL ME SÝ A MA CIY LA, KA RA YOL LA RI KE NAR LA - RIN DA AM BU LANS HE LÝ KOP TER LE RÝN Ý NE BÝ LE CE ÐÝ HE LÝ PORT LAR YA PI LA CAK. *** ÖL SEM O PAR TÝ YE OY VER MEM! Gün dem de se çim ol ma sa da par ti ler an ket ler yap tý rýp ic ra at la rý nýn ve uy gu la dýk la rý po li ti ka la rý nýn mil let ta ra fýn dan na sýl de ðer len di ril di ði ni öl çü yor lar. Üç ay rý a raþ týr ma þir ke tiy le ça lý þan ve 3 i le 6 ay lýk a ra lýk lar da mil le tin nab zý ný öl çen AKP, son an ket te ken di si ne as la oy ver me ye cek le rin o ra ný ný da çý kart mýþ. Son a raþ týr ma da AKP nin fa na tik kar þýt la rý kim ler di ye me rak e dip a raþ týr mýþ lar. Bu o ra nýn yüz de 21 ol du ðu or ta ya çýk mýþ. So nuç la rý bir te le viz yon prog ra mýn da de ðer len di ren Grup Baþ kan ve ki li Mus ta fa E li taþ, AK Par ti ye oy ver mem di yen le rin o ra ný nýn yüz de 35, Öl sem AK Par ti ye oy ver mem di yen le rin i se 21 ol du ðu nu a çýk la dý. E li taþ, yüz de 21 den u mut la rý ný kes tik le ri ni de söy le di. Oy ver mem di yen yüz de 14 lük ke si min i se AKP te rö rü sus tu rur sa, iþ siz lik so ru nu na el a tar sa, as ga rî üc re ti art tý rýr sa ve ha yat pa ha lý lý ðý ný dur du rur sa gi bi so run la rýn çö zü mün de ken di le ri ne oy ve re cek le ri ni be yan et miþ ler. Son me mur zam mýn dan son ra bu o ra nýn da ha da art tý ðý ke sin... Son du rum böy le, da ha se çi me 3 yýl var. Ba ka lým bu üç se ne ne ler gös te re cek ne ler Karayolu Güvenliði Yüksek Kurulu kararlarýna göre, sürücü eðitimi ve sýnav sistemi yeniden yapýlandýrýlacak, aday sürücülük uygulamasý baþlatýlacak. KA RA YO LU Gü ven li ði Yük sek Ku ru lu, tra fik ka za la rý na en ký sa sü re de mü da ha le e dil me si a ma cýy la, ka ra yol la rý ke nar la rýn da am bu lans he li kop ter le rin i ne bi le ce ði he li port lar ya pýl ma sý ný ka rar laþ týr dý. Ay rý ca sü rü cü e ði ti mi ve sý nav sis te mi ye ni den ya pý lan dý rý la cak. A day sü rü cü lük uy gu la ma sý baþ la tý la cak. Tra fik te u yuþ tu ru cu ve ke yif ve ri ci mad de a ra ma sý ad lî ma kam la rýn iz ni ne ge rek ol mak sý zýn ya pý la cak. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan baþ kan lý ðýn da top la nan Ka ra yo lu Gü ven li ði Yük sek Ku ru lu ka rar la rý a çýk lan dý. Yük sek Ku rul top lan tý sýn da, tra fik ka za la rýn da mey da na ge len ö lüm le ri yüz de 50 o ra nýn da a zalt mak i çin tra fik e ði ti mi, de ne ti mi, u la þým alt ya pý sý, mev zu at, ilk ve a cil yar dým hiz met le ri a lan la rý ný kap sa yan Ka ra yo lu Tra fik Gü ven li ði 10 Yýl lýk Ey lem Pla ný nýn uy gu la ma ya ko nul ma sý ka rar laþ tý rýl dý. E ði tim a la nýn da, Bü yük þe hir Be le di ye le rin ce Ço cuk Tra fik E ði tim Park la rý nýn zo run lu o la rak ya pýl ma sý, sü rü cü e ði ti mi ve sý nav sis te mi nin ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý, a day sü rü cü lük uy gu la ma sý nýn baþ la týl ma sý is ten di. Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü bün ye sin de Tra fik Gü ven li ði E ði tim Mer ke zi ku rul ma sý, ü ni ver si te ler bün ye sin de yük se ko kul, li sans ve li san süs tü e ði tim prog ram la rý nýn a çýl ma sý ve bu a lan da e ði tim gö ren le rin sek tör de ön ce lik li o la rak is tih da mý nýn sað lan ma sý ko nu la rýn da ka rar a lýn dý. ÞE HÝR LE R A RA SI YOL LAR DA DA TRA FÝK E LEK TRO NÝK DE NET LE NE CEK De ne tim a la nýn da, þe hi ri çi yol lar da ol du ðu gi bi þe hir le r a ra sý ka ra yol la rýn da da tra fik i çin e lek tro nik de ne tim sis te mi ku ru la cak ve yay gýn laþ tý rý la cak. Ku rul da ye ni de ne tim a raç ve ci haz la rý nýn te mi ni i çin Ma li ye Ba kan lý ðý ndan ge rek li büt çe nin sað lan ma sý, ha zýr la nan fah ri tra fik mü fet tiþ li ði lis te le ri nin o nay la na rak bu ko nu da ki Yük sek Ku rul yet ki si nin bü rok ra si yi a zalt mak i çin va li lik le re dev re dil me si ka ra ra bað lan dý. Ku rul da, u la þým alt ya pý sý ü ze rin de de ö nem le du rul du. Þe hir ve u la þým plan la rý nýn bir bi ri ne u yum lu o la rak ha zýr lan ma sý ve bu plan lar da ya ya ve bi sik let ön ce li ði nin göz ö nün de bu lun du rul ma sý, be le di ye ve il gi li ku rum lar ca tra fik i þa ret le me le ri nin stan dart la ra uy gun ve ye ter li sa yý da ya pýl ma sý, þe hi ri çi ve þe hir le r a ra sýn da gü ven li yol ta sa rým ve stan dart la rý nýn ge liþ ti ri le rek uy gu lan ma sý, a kýl lý u la þým sis tem le ri nin yay gýn laþ tý rýl ma sý, alt ya pý ça lýþ ma la rýn da en gel li va tan daþ la rýn ih ti yaç la rý nýn da dik ka te a lýn ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Yi ne bu kap sam da ka ra yol la rý nýn in þa sý sý ra sýn da; ma den ve mer mer pa sa mal ze me le ri nin kul la ný la rak ar týk la rýn de ðer len di ril me si, gö rün tü, gü rül tü ve ha va kir li li ði ni en gel le yi ci a ðaç lan dýr ma ça lýþ ma sý ya pýl ma sý, hay van la rýn tabiî hayat a lan la rý i le su hav za la rý ný ko ru ya cak tedbir le rin a lýn ma sý yö nün de ka rar a lýn dý. Ay rý ca, tra fik ka za la rý na en ký sa sü re de mü da ha le e dil me si a ma cýy la, ka ra yol la rý ke nar la rýn da am bu lans he li kop ter le rin i ne bi le ce ði he li port la rýn ya pýl ma sý da ku rul da a lý nan di ðer bir ka rar ol du. TRA FÝK TE ÝZ NE GE REK OL MA DAN U YUÞ TU RU CU MAD DE DE NE TÝ MÝ YA PI LA CAK Ka ra yo lu Gü ven li ði Yük sek Ku ru lun da ya sal dü zen le me ler le il gi li o la rak da ba zý ka rar lar a lýn dý. Kýþ ay la rýn da mey da na ge len ka za la rýn ö nem li bir kýs mý mev si me uy gun ol ma yan las tik ler den kay nak lan dý ðýn dan, kýþ las ti ði kul la ný mý nýn mev sim ve böl ge þart la rý çer çe ve sin de zo run lu ha le ge ti ril me si, es ki mo del a raç la rýn tra fik ten çe kil me si nin teþ vik e dil me si, u yuþ tu ru cu ve ke yif ve ri ci mad de et ki sin de a raç kul la nan sü rü cü le rin, ad lî ma kam la rýn iz ni ne ge rek ol mak sý zýn gü ven lik per so ne li ta ra fýn dan de ne ti mi nin ya pýl ma sý, gö rev li per so ne lin gö rev sý ra sýn da ma ruz kal dýk la rý ya ra lan ma ve sa kat lýk du rum la rýn da mað du ri yet le ri nin gi de ril me si i çin ya sal dü zen le me le rin ya pýl ma sý ve 2918 Sa yý lý Ka ra yol la rý Tra fik Ka nu nu nun gü nün þart la rý na uy gun þe kil de gün cel len me si yö nün de ka rar a lýn dý. Ay rý ca Ka ra yo lu Gü ven li ði Yük sek Ku ru lu nun, 2918 Sa yý lý Ka ra yol la rý Tra fik Ka nu nu nun 4 ün cü mad de si u ya rýn ca 30 Ma yýs 2012 ta ri hin den i ti ba ren her 6 ay da bir ya pýl ma sý nýn u sul ha li ne ge ti ril me si ve ko nu nun has sa si yet le ta kip e dil me si ka rar laþ tý rýl dý. An ka ra / ci han drbat ho o.com Es ki YÖK ün ye ni baþ ka ný na YÖK ün ge le ce ði ne da ir þey ler söy le mek i çin ön ce geç mi þe ba ka lým: 1980 den son ra ki YÖK ün ku ru cu baþ ka ný Ýh san Doð ra ma cý ken di si ne has tar zý o lan bir a ka de mis yen i di. Va kýf ü ni ver si te si fik ri o nun dö ne min de Bil kent o la rak ha ya ta geç ti. Bil kent ay ný za man da bir ha yat tar zý i di. Hâ lâ da öy le. O yýl lar da Bil kent An ka ra nýn ye ni e lit sem ti nin de a dý ol muþ tu. E zan sýz semt ler den di Bil kent. A ma son ra, o da de ðiþ ti. Doð ra ma cý, 2010 da ve fa týn dan ön ce Bil kent in gi ri þi ne a dý na ya ký þan muh te þem bir ca mi de yap týr dý. Al lah ni ye ti ni ka bul et sin. Din dar lýk böy le ce o a la na da nü fuz et me ye baþ la dý. Ham dol sun. Doð ra ma cý nýn ve Meh met Sað lam ýn baþ kan lý ðýn dan son ra ü ni ver si te ler de fýr tý na lý yýl lar gel di geç ti. Biz de ge çe lim. YÖK ün bir dö nem ön ce ki baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can ken di si ne has ö zel lik le ri o lan bir a ka de mis yen i di. Bir yö ne ti ci den çok bir bi lim a da mý ve bir gö nül a da mý i di. Öz can sis tem kur mak a dý na tam bir re form ya pa ma dý bel ki, a ma gü zel þey ler de yap tý. Me se lâ ba zý gö nül dost la rý nýn gü zel na si hat le ri ni din le di ve ku ru lu þu nu ko lay laþ tý ra rak ül ke mi ze çok sa yý da ye ni va kýf ü ni ver si te si ka zan dýr dý. A ra lýk a yýn da es ki YÖK e ye ni baþ kan o lan Prof. Gök han Çe tin sa ya tam bir re form a da mý. Öy le ol mak zo run da. Ya þý da ih ti sa sý da uy gun, tec rü be si var, yü zü gü lü yor, uf ku a çýk. Re for mun i þa ret le ri be li ri yor. Zi ra son ay lar da ü ni ver si te sis te mi ni tar tý þan çok sa yý da a ka de mik top lan tý ya pý lý yor. Ye ni bir YÖK Ka nu nu ha zýr la ný yor. Hem de mev cut ve muh te mel a na ya sa ya gö re ay rý ay rý. U ma rýz ve di le riz her þe yiy le mem le ke tin hay rý na o lur. Ön ce a cil ba zý me se le le ri zik ret mek is te rim. (Kur ba ða nýn gö zü þiþ ti de ). Ka nu na gö re dev let ü ni ver si te le rin de ki ho ca lar me mur. Va kýf ü ni ver si te le ri nin ho ca la rý i se iþ çi sta tü sün de. Oy sa bu fark man týk lý de ðil, so nuç la rý da va him. Ga rip ger çek ten; va kýf ü ni ver si te le ri nin hiz met a raç la rý si yah ü ze ri ne be yaz plâ ka lý, a ma genç a ka de mik per so ne li tüm den zen ci mu a me le si gö rü yor! (Dev let ten e mek li o lup va kýf ü ni ver si te le ri ne ge çen a ka de mis yen le ri say mý yo rum, on lar dub le kay mak lý ek mek ka da yý fýy la bes le ni yor lar ve ne re dey se â rî ýrk mu a me le si gö rü yor lar). Far kýn kal dý rýl ma sý i çin hep si ni iþ çi yap mak en i yi si. A ma ga li ba bu nun i çin a na ya sa de ði þik li ði lâ zým. Üs te lik bu ko nu sa de ce a ka dem ya ya has de ðil. Sað lýk ve e ði tim gi bi ö zel sek tö re a çýk bütün dev let hiz met le rin de ça lý þan lar i çin bu yol da kök lü bir de ði þik lik þart. O hal de hiç de ðil se ka nun la ya pý la bi le cek ler ya pýl ma lý. Me se lâ e mek li lik hak la rý e þit len me li. (Va kýf ü ni ver si te le ri nin ho ca la rý, me mur e mek li si o la bil mek i çin e mek li li ðe üç yýl ka la dev let ü ni ver si te si ne geç me ye ça lý þý yor lar). Me se lâ pa sa port hak la rý e þit len me li. Zi ra a ka de mis yen ler i çin yurt dý þý na çý kýþ hak ký ha ya tî bir me se le. Me se lâ yurt dý þý burs des te ði hak la rý e þit len me li. Far kýn se be bi de i za hý da yok. Bir de sý cak en di þe mi be lirt mek is te rim: Tür ki ye, 1990 lar dan i ti ba ren rek tör a ta ma la rýn da se çi mi de dev re ye sok ma yý ba þar mýþ ve Dün ya ya ör nek ol ma ya yö nel miþ i di. An cak son za man lar da bi ri le ri rek tör le ri a ta ma ya ta bi tut ma ya ça lý þý yor. Ge rek çe le ri de çok ga rip. Ü ni ver si te nin büt çe si ni mer ke zî hü kü met ve ri yor sa yö ne ti mi ni de o be lir le me liy miþ. Hal bu ki, bu fi kir, ü ni ver si te nin yö ne ti mi i çin de ðil ol sa ol sa de ne ti mi i çin ge rek çe o la bi lir. (Bu fi kir doð ruy sa Yar gý tay baþ ka ný ný da hü kü met a ta ma lý, her hal de is te nen bu de ðil dir). E vet, rek tör se çim le ri san cý lý ve sý kýn tý lý. A ma çö züm as la ge ri a dým at mak ta de ðil. Ça re ü ni ver si te i çi de mok ra si yi ge liþ tir mek ol ma lý. Me se lâ çift de re ce li se çim sis te mi ni ve ký de me gö re rey sis te mi ni ne den uy gu la mý yo ruz. Ey u lül u le ma, Be di üz za man a ku lak ve ri niz. Ýl mî is tib dat di ðer bütün bas ký la rýn a na sý dýr. Tür ki ye bir za lim a na, da ha do ður ma ma lý. TAZÝYE Kýymetli kardeþimiz Mehmet Köse'nin kayýnvalidesi, Sabriye Köse'nin annesi, Mustafa, Said, Ali ve Ömer'in anneannesi, muhtereme; Elif Köse'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y

8 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR 8 Ý LAN Y m ÇOCUK ÞENLÝÐÝNE DÂVET Tarih: 3 Haziran 2012 Pazar Saat : Yer : DSÝ Konferans Salonu /ÞANLIURFA Düzenleyen: Bediüzzaman Vakfý Hanýmlar Komisyonu Dosya No: 2011/5463 Talimat. Borçluya ait ve bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da ta pu kay dý, kýy me ti, sa - týþ gün ve sa a ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len: Dos ya da mev cut Üm ra - ni ye Ta pu Si cil Mü dür lü ðü nün ta rih li ta pu kay dý na gö re; Ýs tan bul i li, Üm ra ni - ye il çe si, Yu ka rý Du dul lu Ma hal le si, Sü lük lü göl Mev ki i, 440 a da, 6 par sel de ka yýt lý, 445,86 m 2 yü zöl çüm lü, ar sa ni te lik li, 12/100 ar sa pay lý 3. kat (8) no lu da i re nin ta ma mý - dýr. 1- Ý.Ý.K Md. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ : Adresleri tapuda kayýtlý olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatlarýn teblið imkânsýzlýðý halinde iþbu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. 2- Ý.Ý.K. NUN 151. MAD. GÖRE SIRAYA ÝTÝRAZ : Ala ca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma - sý ve ya sa týþ be de li nin sý ra cet ve li ya pýl ma dan i po tek a la cak lý sý na ö de ne ce ðin den a la - ka dar la rýn sa tý þý ta kip e de rek, Ý ÝK.nun 142. md. gö re i ti raz la rý o la nýn bu hak ký ný 7 gün i - çin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar ibraz etmeleri, ÝÝK , MK md. göre ayrýca teblið olunur. TAPU KAYDI : Dosya da mev cut Üm ra ni ye Ta pu Si cil Mü dür lü ðü nün ta rih li ta pu kay dý na gö re; Ýs tan bul i li, Üm ra ni ye il çe si, Yu ka rý Du dul lu Ma hal le si, Sü lük lü göl Mev ki i, 440 a da, 6 par sel de ka yýt lý, 445,86 m 2 yü zöl çüm lü, ar sa ni te lik li, 12/100 ar sa pay lý 3.kat (8) no lu da i re nin ta ma mý dýr. ÝMAR DURUMU : Üm ra ni ye Be le di ye Baþ kan lý ðý'nýn ta rih li ve sa yý lý ya zý la rýn da ki bil gi le re gö re, Y. Du dul lu Ma hal le si, Paf ta (G22A04B2A), A da (440), Par sel (6) nu ma ra lý gay ri men kul le a la ka lý, Ý mar Du rum Bil gi le ri ne gö re, tas - dik ta rih li, 1/1000 öl çek li, Üm ra ni ye, Ih la mur ku yu, A.Du dul lu, Y.Du dul lu, E sen þe hir ma hal le ri hav za i çin de ka lan kýs mý na a it Uy gu la ma Ý mar Pla ný na gö re; E: 1,40, H= A van pro je, ön bah çe; 5,00 m. ar ka bah çe: 3,00 m. ol mak ü ze re ko nut a la nýn da ol du ðu be lir - til mek te dir. TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU : Sa tý þa ko nu ta þýn maz: Ýs tan bul i li, Ýs tan bul i li, Üm ra ni ye il çe si, Yu ka rý Du dul lu Ma hal le si, 440 a da, 6 par sel no lu ta þýn maz ma hal len Ye ni Sa na yi Ma hal le si, Mah su ni Þe rif Cad de si, nu ma ra (5) de ki bi na nýn 3.kat (8)no lu ba ðým sýz bö lüm dür. Par sel ü ze rin de yak la þýk bir yýl ön ce in þa e dil miþ, mi mar lýk hiz - met le ri ne e sas, 3.sý nýf B gru bu ya pý lar dan o lan, bod rum kat, ze min kat ve üç nor mal kat lý, be to nar me kar kas bir bi na var dýr. Bi na nýn nor mal kat a la nýn da i ki þer a det mes - ken o la rak kul la ný lan ba ðým sýz bö lüm var dýr. Bah se ko nu 3.kat (8) nolu da i re, gi riþ ho - lü, ko ri dor, mut fak, sa lon i ki o da, ban yo, tu va let ve bal kon ma hal le ri bu lun mak ta ve yak la þýk 90 m 2 a lan lý dýr. Bi na nýn in þa sýn da stan dart ol du ðu ka bul e di len in þa at mal ze - me le ri kul la nýl mýþ o lup, ba ðým sýz bö lü mün ýs lak ze min dö þe me le ri se ra mik mal zeme i - le o da ze min dö þe me le ri i se la mi nant mal ze mey le kap lan mýþ týr. Bi na nýn do ðal gaz bað lan tý sý o lup, a san sör te si sa tý yok tur. Be le di ye alt ya pý hiz met le ri ve u la þým im kâ ný o lum lu ö zel lik te ki, böl ge de bu lu nan par sel de dir. KIYMETÝ : Satýþa konu taþýnmazýn muhammen bedel TL kýymet takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Yu ka rý da a çýk ta pu kay dý, i mar ve ha li ha zýr du ru mu ve kýy me ti be lir ti len ta þýn ma zýn; ilk a çýk ar týr ma sý gü nü; Sa at: 15:00'den 15:10'a ka dar Üm ra ni ye 1. Ýc ra Mü dür lü ðü nün ka le min de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr - ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý la rý, mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la; 2. Sa tý þý: ay ný yer ve sa at le ri a ra sýn da a çýk ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so - nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e - di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý Ýs te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Kat - ma De ðer Ver gi si, Tel la li ye res mi, i ha le dam ga ver gi si, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ½ ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý Tel la li ye res mi i le sa - tý cý a dý na ta hak kuk e de cek ta pu harç la rý satýþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi - der le ri i ha le a lý cý sý na a it tir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la ve di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý - ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný, da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin - de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Taþýnmazý sa týn a lan lar i ha le a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dýy - la, i ha le fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK 130. mad de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr. 5- Gayri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se, i ha le ka ra rý fes h o lu na rak ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol du ðu be del le al ma yý ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya - pý la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li fin Ý ÝK 129. mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar - týy la ta þýn maz en çok art tý ra na i hal e e di lir, i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel sil sen me sul o la cak lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Ýc ra Mü dür lü ðün ce tah sil o lu nur. 6- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö rebil me si i çin da i re de a çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 7- Satýþa iþ ti rak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca al mak is te yen le rin 2011/5463 Ta li mat Sa yý lý dos ya i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý ri ca o lu nur. 23/05/2012 (Ýc. Ýf. K. 126) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. *Yö net me lik Ör nek No: 27 B: ÜMRANÝYE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ' NDEN (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2012/564 TALÝMAT. Örnek No: 27 TAÞINMAZIN TAPU KAYDI : Esenyurt Ta pu Si cil Mü dür lü ðü nün ta rih li ta pu kay dý na gö re; Ýs tan bul Ý li, E sen yurt Ýl çe si, E sen yurt Kö yün de ka in, 1875 A da, 68 Par sel sa yý lý, 338,52 m 2 yü zöl çüm lü, ar sa vas fý i le kat ir ti fa ký te sis li, kar gir bi na nýn, ze - min kat ta, 19/338 ar sa pay lý, bod rum kat ta (1) no lu da i re nin ta ma mý dýr. ÝMAR DURUMU: Esenyurt Belediye Baþkanlýðý, Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarih sayýlý yazýsýna göre; Ýstanbul Ýli, Esenyurt Ýlçesi, Esenyurt Köyünde kain, 1875 Ada, 68 Parsel, onay tarihli 1/1000 ölçekli Esenyurt 3.Etap Uygulama Ýmar Planýnda konut alanýnda kaldýðý belirtilmiþtir. HALÝ HAZIR DURUMU VE EVSAFI: Satý þa ko nu ta þýn maz: Ýs tan bul Ý li, E sen yurt Ýl çe - si, Fa tih Ma hal le si, Pa zar Yo lu Cad de si, 867 so kak, No: 47'de ka in, 1875 a da, 68 no lu par sel de ka yýt lý kar gir bi na nýn, bod rum kat ta, 19/338 ar sa pa yý na tef rik li (1) no lu da i re - nin ta ma mý dýr. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu par sel ü ze rin de 1 a det bi ti þik ni zam da bi na bu - lun mak ta dýr. Bi na ko num o la rak, Fa tih Ma hal le si, A li Fu at Üs tün il ko ku lu nun 60 m ku ze yin de bu lun mak ta dýr. Ta þýn maz Do ðan A ras lý Bul va rý na ve E sen yurt Mey da ný na tak ri bi 1 km, Dev let Has ta ne si ne 600 m me sa fe de bu lun mak ta dýr. Ya kýn çev re sin de Rý fat Il gaz Ýl ko ku lu, Fa tih Ca mi i ve ben zer ni te lik te bi ti þik ni zam ko nut a maç lý kul la ný - lan ya pý lar bu lun mak ta dýr. Top lu ta þý ma a raç la rý i le u la þým yü rü me me sa fe sin de dir. Ko nu ta þýn ma zýn bu lun du ðu bi na; 2 Bod rum+ Ze min+ 3 Nor mal Kat lý o la rak be to nar - me kar kas sis tem de in þa e dil miþ tir. Bi na tak ri bi 3 yýl lýk týr. Dýþ cep he si BTB'dir. Bi na nýn 1.bod rum ka týn da, gi ri þe gö re sol ta raf ta yer al mak ta dýr. Pen ce re le ri do ðu ve ba tý cep - he le ri ne bak mak ta dýr. Da i re mal sa hi bi ta ra fýn dan kul la nýl mak ta dýr. Da i re; 3 o da, sa - lon, mut fak, ban yo, wc ve an tre ha cim le rin den o luþ mak ta dýr. Sa lon ve o da lar da yer dö þe me si la mi nant par ke, du var lar sa ten bo ya, ta van kar ton pi yer li dir. Ban yo ve wc'de yer dö þe me si se ra mik, du var lar se ra mik, ta van plas tik bo ya dýr. Mut fak do lap la rý la mi - nant týr. Gi riþ ho lün de yer dö þe me si se ra mik, du var lar sa ten bo ya, ta van kar ton pi yer li - dir. Pen ce re ler pvc doð ra ma dýr, iç ka pý lar A me ri kan pa nel, dýþ ka pý çe lik tir. Ban yo da vit ri fi ye mal ze me si o la rak la va bo ve klo zet mev cut tur. Da i re de do ðal gaz ya kýt lý kom bi sis tem pe tek li ka lo ri fer te si sa tý kul la nýl mak ta dýr. Da i re nin pen ce re le ri so kak tan yol ko - tun da o lup fer for je kor ku luk bu lun mak ta dýr. Brüt a la ný tak ri bi 108,65 m 2. net a la ný 83,30 m 2' dir. KIYMETÝ: Taþýnmazýn bu lun du ðu mev ki i, i ma rý, yü zöl çü mü, ha li ha zýr du ru mu, ci va - rýn da ki em sal a lým sa tým ra yiç le ri, e ði tim ku rum la rý na ya kýn ko num lu ol ma sý, u la þým im kân la rý nýn yü rü me me sa fe sin de ol ma sý, a na ar te re, du rak la ra, has ta ne le re ya kýn lý ðý, in þa sýn da kul la ný lan mal ze me ve iþ çi lik ka li te si, yýp ran ma pa yý, ge ti re bi le ce ði ki ra ge li - ri, de ðe ri ne te sir e de cek tüm et ken ler i le gü nün ik ti sa di ko þul la rý da göz ö nü ne a lý na - rak mez kur (1) no lu da i re nin ar sa pa yý ve ya pý de ðe ri o la rak bu gün kü kýy me ti ,00 TL o la rak be lir len miþ tir. SATIÞ ÞARTLARI: 1-) Taþýnmazýn satýþý gü nü. sa at 11:30'dan 11:40'a ka dar Bü yük çek me ce 1. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þa rtý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü - dü sak lý kal mak þar týy la gü nü. 11:30'dan 11:40'a ka dar ay ný yer de ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný ve sa týþ is te ye nin a la ca - ðý na rüç ha ný o lan a la cak lar var i se a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný ve pay laþ - týr ma mas raf la rý ný geç me si þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu na cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma dý ðý tak dir de sa týþ dü þe cek tir. 2-) Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da nak di TL'yi il gi li ic ra dos ya sý na ya týr ma la rý ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le ka ra rý Dam ga Ver gi si, Kat ma De ðer Ver gi si nin ta ma mý ve Ta pu Har cý nýn ½'si ve tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it o lup, Ta pu har cý nýn ½'si, Tel la li ye ve bi rik miþ ver gi ler res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3-) Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi lile rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-) Ýhaleye ka tý lýp, da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha - le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5-) Þartname ilân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6-) Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý Ý ÝK mad de si u ya rýn ca ta pu da ka yýt lý ol ma yan il gi li le re bu i - la nýn teb li gat ye ri ne ge çe ce ði i lân o lu nur. (Ý ÝK m. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZ SATIÞ ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2010/349 TAL. Örnek No: 25* Bir borç tan do la yý re hin li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý - ka rýl mýþ o lup; Bi rin ci ar týrmanýn 11/07/ /07/2012 günü aþaðýda belirtilen ilk 5 araç saat saatleri arasýnda, son 4 araç ise saat saatleri menkulün bulunduðu Sümerler Otoparký Yazýbeyli yolu/kazan adresinde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde-11/07/2012 tarihinde yapýlan ihalede alýcý çýkmazsa 16/07/2012 günü ayný yer ve saatte, 12/07/2012 tarihinde yapýlan ihalede alýcý çýkmazsa 17/07/2012 günü ayný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la - rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si - nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak % K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la - ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn da gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu - ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. Mu ham men be - del le rin % 20'si o ra nýn da na kit pa ra ve ya mil li ban ka te mi nat mek tu bu nu dos ya ya ib - raz e den ler i ha le ye ka bul e di le cek tir. 22/ TAÞINIR 1 SATIÞ GÜNÜ 2.SATIÞ GÜNÜ SATIÞ SAATLERÝ 06 BR /07/ /07/ BF /07/ /07/ BB /07/ /07/ BB /07/ /07/ BR /07/ /07/ BR /07/ /07/ BB /07/ /07/ BD /07/ /07/ BS /07/ /07/ Takdir Edilen Deðeri TL - Krþ. Adedi Cinsi -Niteliði ve Önemli Özellikleri 4.000,00 TL BR 9976 pla ka lý Fi at mar ka pun to 1, mo del be yaz Renk li, be yin, a kü, rad ya tör, ön ka put, far, tam pon yok. Mo tor da ek sik par ça lar var. Ar ka ba gaj ka pý sý, gös ter ge, a ir bag, teyp yok. Vi tes ko lu a rý za lý, stop lar yok. Kol tuk lar yok ,00 TL 1 06 BF 7211 plakalý Ford focus marka 2007 model 1,6 buz Beyazý Renginde, ön far, beyin yok, motorda eksik parçalar var. Öngöðüs, teyp, airbaglar, kapýlar yok ,00 TL BB 2552 plakalý Ford fiesta 2006 model inci beyazý renginde, Arka stoplar, airbag, gösterge, 4 kapý, önfarlar, motorda eksik parçalar var, beyin yok, lastikler patlak, ön farlar yok ,00 TL BB 0598 plakalý Ford fiesta 2006 model inci beyazý renginde Beyin yok, beyin eksik parçalar var, gösterge, airbag, konsol Teyp, kapýlar yok ,00 TL BR 9960 plakalý fiat punto 1,3 m jet 2009 model beyaz renkli Teyp, 4 kapý, gösterge, airbag, beyin, akü, yok motorda eksik parçalar var ,00 TL BR 9967 plakalý Fiat marka punto 1,3 mjet Active tipi, Beyaz renkli 2009 model, ön panel, farlar, tampon, sinyaller, ön panjur, klima, enjektörler, akü, motor beyni, turbo, di rek si yon, ha va yastý ðý, gös ter ge le ri, cam o to ma tik le ri, teyp, si gor ta tab la sý, ar ka stop la rý sö kül müþ ol ma yan o to mo bil ,00 TL BB 8506 plakalý Ford focus 2006 model, inci beyazý renkte tamponu, farlarý, sinyalleri, sað-sol ön çamurluk olmayan, ön þasede vuruk mevcut, üst kaputu, turbosu, radyatörü hava soðutucusu, klimasý, direksiyon pompasý, enjektörler, fren tertibatý mazot pompasý yok, aynalarý kýrýk, arka ön lastiklerde stepne takýlý, ön göðüs yok, direksiyon ve ön göðüsteki airbagler göstergeleri, kon solu, taban döþemesi sökük, torpidosu, sol ön aküsü koltuklarý olmayan otomobil ,00 TL BD 6300 plakalý Ford fiesta 2007 model van 1.4 D tipi; inci beyazý renkte, ön farlar, ön tampon, turbo, enjektörler, motor beyni sað çamurluk hasarlý, ön göðüs, airbagler, orta konsül, elektrik panosu, sökük, hasarlý, ön kaputu hasarlý kamyonet ,00 TL 1 06 BS 4556 plakalý Renault marka gri (platin) renkli, Megan II Sedan tipi 2009 model ön sað sol far ve sinyalleri, ön tamponu, soðutma ve klima radyatörleri, komple b eyin ve Enjektörler, aküsü, ön göðüs, göstergeler, ön konsol, yolcu ve sürücü hava yastýklarý olmayan hususi oto. (ÝÝK m. 114/1, 114/3)*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. KAZAN ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar DOSYA NO: 2011 / 3840 ESAS. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri; TAPU KAYDI : Ýstanbul i li, E yüp il çe si, A li bey köy ma hal le si, 247 paf ta, 211 a da, 27 par sel no.lu, 33/265 ar sa pay lý, 3.kat, 10.ba ðým sýz bö lüm no.lu ça tý a ra sý pi yes li da i re ni te lik li ta þýn ma zýn ta ma mý nýn sa tý þý ya pý la cak týr. ÝMAR DURUMU : Dosyada mev cut, E yüp Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü'nün ta rih li i mar du rum ya zý sý na gö re; Ýs tan bul i li, E yüp il çe si, A li bey köy ma hal le si, 247 paf ta, 211 a da, 27 par sel sa yý lý yer t.t.'li 1/1000 öl çek li A li bey köy Uy gu la ma Ý mar Pla ný'nda H: Taks: 0.43 ya pý lan ma lý ko nut a la nýn da kal mak ta dýr. HALÝ HAZIR DURUMU : Satý þa ko nu ta þýn maz; Ýs tan bul i li, E yüp il çe si, A li bey - köy, Ye þil pý nar ma hal le si, Çi çek su yu cad de si i le Se def so kak ta ka in, 247 paf ta, 211 a da, 27 par sel sa yý lý, Se def so kak tan 35 ka pý nu ma ra sý a lan kar gir a part man da 3.nor mal kat ta 33/265 ar sa pay lý 10.ba ðým sýz bö lüm no.lu ça tý a ra sý pi yes li da i re - nin ta ma mý dýr. 3.kat 10.ba ðým sýz bö lüm no.lu ça tý a ra sý pi yes li (dub leks) da i re, gi - riþ te an tre (hol) ü ze rin de mut fak, sa lon, ban yo, WC i le 2 ya tak o da sýn dan i ba ret, sa lon ve mut fak ö nü tek bal kon lu, gi riþ ka tý o lan nor mal ka týn brüt a la ný tak ri bi m 2, ça tý a ra sý ka týn da an tre (hol), ban yo, 2 o da i le te ras bal ko nu mev cut, ça - tý a ra sý pi ye si nin brüt a la ný tak ri bi: m 2 o lan dub leks da i re nin top lam brüt a - la ný tak ri bi m 2 'dir. Da i re dýþ ka pý sý ah þap mo bil ya lý çe lik kons trük si yon lu, da i re iç ka pý larý ah þap A me ri kan pa nel ka pý, pen ce re le ri PVC doð ra ma lý ý sý cam lý, ýs - lak ha cim le ri se ra mik dö þe me li, sa lon ve o da ze min le ri ah þap la mi ne par ke dö þe - me li, du var la rý sa ten bo ya lý, ta van la rý kar ton pi yer kap la ma lý, ça tý a ra sý ka týn da ki o da ze min le ri þap dö þe me li, mut fak ta gra nit tez gâh ve sun ta lam mut fak do lap - la rý mev cut, ka pak la rý ta kýl ma mýþ, e lek trik, di a fon ve su te si sa tý bu lu nan, ka lo ri fer te si sa tý ik mal e dil miþ, do ðal gaz hat tý da i re dýþ ka pý sý na ka dar gel miþ, kom bi ý sýt - ma lý o la rak plan lan mýþ da i re de kom bi ve ka lo ri fer pe tek le ri ta kýl ma mýþ, kýs men na ta mam hal de dir. KIYMETÝ : ,00-TL (Yüz Seksen Bin Türk Lirasý) ÝÝK.'NIN 151 VE 142. MAD. GÖRE SIRAYA ÝTÝRAZ : A la ca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma sý ha lin de ve ya sa týþ be de li nin Ý ÝK.'nýn 138. mad de si ne gö re i po tek a la cak - lý sý na ö den me si du ru mun da, a la ka dar la rýn sa tý þý ta kip e de rek, Ý ÝK.'nýn 142. mad de - si ne gö re i ti raz la rý o la nýn bu hak ký ný 7 gün i çin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar ib raz et me le ri Ý ÝK.'nýn 83, 100, 142, 151 ve MK. 789, 777. mad delerine göre ayrýca ilan olunur. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Birinci gayrimenkul satýþ ihalesi 16/07/2012 Pa zar te si gü nü sa at 14:00'den 14:10'a ka dar, Ýs tan bul 10. Ýc ra Da i re sin de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var i se a la cak la - rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar týy la en çok art tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dýy la gay ri men kul 26/07/2012 Per þem be gü nü, ay ný yer ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý mec mu u nu, mu - ham men be de lin % 40'ý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç me si þar týy la en çok art tý ra na i - ha le o lu nur. 2- Arttýrmaya iþtirak edecek le rin, gay ri men ku lün tah min e di len kýy met le ri nin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek - tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de ken di si ne 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. KDV, dam ga res mi, i ha le pu lu, ta pu a lým har cý, tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, tel la li ye res mi ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak - la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi - ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra - sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re - miz ce tah sil o lu na cak; bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa - yý la cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü ðü 2011/3840 E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 7- Satýþ i la ný il gi li le rin ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad res te teb li gat ya - pý la ma ma sý du ru mun da ve ad res le ri bi lin me yen le re de ad res tah ki ki ya pýl mak sý zýn teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 23/05/2012 (Ýc. Ýf. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 B: ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar TEBRÝK Sevgili kardeþimiz Erkan Ünal ile Handan Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, Cenâb-ý Allah'tan iki cihan saadeti dileriz. Tarkan ÜNAL, Züleyha ÜNAL, Ahmet Said ÜNAL, Özlem Dilara ÜNAL BÝLECÝK TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Fatih Güzelkara ile Muhtereme Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Ýki cihan saadeti dileriz. Ankara Saðlýk Böl. Okuyan Üniversiteli Nur Talebeleri

9 Y DÝZÝ 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR 9 Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir HAMÝYET VE GAYRETÝN GEREÐÝ, SIKINTI, ENGEL VE ZORLUKLAR NE KADAR ÞÝDDETLENÝRSE, O DERECE KUVVETLENEN BÝR SABIR, ÝRADE VE KARARLILIKLA MUKAVEMET EDÝP ÜZERLERÝNE GÝDEREK ONLARI AÞMAKTIR. ÇÜNKÜ ÇABUK ÜMÝTSÝZLÝÐE VE YILGINLIÐA DÖNÜÞEN BÝR HAMÝYET, HAMÝYET OLAMAZ. ir ti ni as ya.com.tr Mu zýr mâ ni ler ih lâs la ber ta raf e di lir Üs ta dýn en az her on beþ gün de bir de fa o ku ma mý zý tav si ye et ti ði Ýh lâs Ri sa le si nde vur gu la nan ö nem li ger çek ler den bi ri þu: Mü him ve bü yük bir u mur-u hay ri ye nin (ha yýr lý iþ le rin) çok mu zýr mâ ni le ri o lur. Þey tan lar o hiz me tin hâ dim le riy le (hiz met kâr la rýy la) çok uð ra þýr. Bu mâ ni le re ve bu þey tan la ra kar þý ih lâs kuv ve ti ne da yan mak ge re kir. (Lem a lar, s. 390) De mek ki, ehl-i i man baþ ta ol mak ü ze re in san la rýn e be dî ha yat la rý ný kur tar ma o dak lý bir hiz met te i lâ hî bir tav zif le is tih dam e di len le rin þey tan la im ti han la rý çok da ha çe tin ve çet re fil li. Çün kü þey tan lar en çok on lar la uð ra þý yor lar. Hiz met ten u zak laþ tý rýp yol dan çý kar mak i çin, þa þýrt mak, sap týr mak, yýl dýr mak, bez dir mek, al dat mak, dik kat ve him met le ri ni da ðý týp baþ ka þey le re kay dýr mak, za af ve boþ luk la rý ný iþ let mek gi bi des sas tak tik ve yön tem le re baþ vu ru yor lar. Ve on la rýn i þi bu. Ý man la rý kur tar mak i çin ça lý þan ehl-i hiz me ti ne ka dar za a fa dü þü rür ler se, on la rýn gay re tiy le son suz sa a de te ka vu þa bi le cek o lan o ka dar in sa ný bu ni met ve maz ha ri yet ten mah rum bý ra kýp e be dî he lâ ke te sü rük le ye cek ler. Þey tan lar i le in sî ve cin nî a va ne le ri ce hen ne me; i man kur tar ma mis yo nu nun ta kip çi le ri i se cen ne te a dam ye tiþ tir me mü ca de le si ve ri yor lar. Hz. Â dem (a.s.) za ma nýn dan be ri sü re ge len ve ký ya me te ka dar de vam e de cek bir mü ca de le bu. Bu mü ca de le nin ta bi a tý ge re ði o lan mu zýr mâ ni ler den bi ri ne ve ya bir son ra ki ne ve ya da ha son ra ki ne ta ký lýp hiz met ten kop mak, Al lah mu ha fa za, in sa ný ga yet yük sek bir ku le nin ba þýn dan dü þü re rek ga yet de rin bir çu ku ra yu var la ya bi lir. Bu du ru ma düþ me mek i çin ih lâs ve hiz met düs tur la rý ný, sým sý ký sa rý lýp hiç bir za man e li mi zi gev þet me me miz ge re - Ehl-i i man baþ ta ol mak ü ze re in san la rýn e be dî ha yat la rý ný kur tar ma o dak lý bir hiz met te i lâ hî bir tav zif le is tih dam e di len le rin þey tan la im ti han la rý çok da ha çe tin ve çet re fil li. Çün kü þey tan lar en çok on lar la uð ra þý yor lar. ken bir reh ber ve yol ha ri ta sý o la rak gör me li; o pren sip le ri sü rek li o ku ma lý ve ha ya tý mý zýn mü te ma di yen de ði þen sa fa ha tý ve ye ni le nen im ti han lar mu va ce he sin de tat bik gay re tiy le þey tan la rýn tu zak la rý ný bo þa çý kar ma lý yýz. O tu zak ve mâ ni le rin ö nem li bir kýs mý na yi ne Ýh lâs Ri sa le si nin i zah la rýn da dik ka ti miz çe ki li yor. Mad dî ve ma ne vî-uh re vî men fa at; mev ki-ma kam sev gi si; þöh ret pe rest lik; þan-þe ref per de sin de in san la rýn te vec cü hü nü ka zan ma is te ði; il gi o da ðý o lup dik kat le ri ü ze ri ne çe ke rek e na ni ye ti ni tat min et mek; kor ku; ta mah, ya ni aç göz lü lük. Ýh lâs bah si nin so nun da ha va le e dil di ði miz Hü cu mat-ý Sit te de þöh ret, kor ku ve ta mah-hýrs tu zak la rý da ha ge niþ þe kil de tah lil e di lir ken, a sa bi yeti mil li ye, e na ni yet ve tem bel lik-iþ gü zar lýk has ta lýk la rý da an la tý lý yor. 10 (Mek tu bat, s ) Ve bü tün bun lar, ö zel lik le lâ hi ka mek tup la rý na ser piþ ti ri len di ðer i kaz lar la bir lik te o kun du ðun da, bir bi ri ni ta mam la yan çok ö nem li ve ha ya tî bir pren sip ler man zu me si o la rak yo lu mu zu ay dýn la tý yor ve tu zak lar dan ko run ma mý zý sað lý yor. O tu zak ve mâ ni le ri aþ ma nýn te me lin de i se ev ve lâ yi ne Ri sa le-i Nur da ki i zah la rýn ka zan dýr dý ðý sað lam ve sar sýl maz bir tah ki kî i man yer a lý yor. Bu i man, sa hi bi ni, her þey den ön ce, ih lâ sý ka zan ma nýn bi rin ci düs tu ru o la rak i fa de e di len A me li niz de rý za-yý Ý lâ hî ol ma lý pren si bi ne da ya lý bir ha yat ve hiz met di sip li ni ne e riþ ti ri yor. Bu di sip lin, hiz met te doð ru dan doð ru ya yal nýz Ce nab-ý Hakk'ýn rý za sý ný e sas mak sat ya pýp sa de ce o rý za nýn tah si li ne o dak la nan bir þu u ru yan sý tý yor. Ýh lâ sý ka za nýp mu ha fa za et me nin di ðer bir mü es sir se be bi nin ra bý ta-i mevt o la rak i fa de e dil me si i se, bu tev hid ek sen li þu ur ve di sip li ne a hi ret bo yu tu nu ka ta rak, ay ný mâ nâ yý per çin li yor. Böy le ce, mün ha sý ran Al lah rý za sý he de fi ne ke net le nip, bu dün ya ha ya týn da ki hiz me ti ni uh re vî bir mis yon o la rak ye ri ne ge tir me ça ba sý na o dak la nan ehli hiz me tin gö zü, bun la rýn dý þýn da ki hiç bir þe yi gör mü yor, hiç bi ri ne kýy met ver mi yor, fâ ni þey le re ta kýl mý yor, sý kýn tý la rý ge lip ge çi ci im ti han lar o la rak de ðer len di rip yo la de vam e di yor. Ve bu im ti han la rýn ha yat bo yun ca, son ne fe se ka dar bit me ye ce ði nin id ra ki i çin de, bun la rýn, hiz me ti ni en gel le me si ne i zin ver me yip, ter si ne, mu zýr mâ ni le ri bir bir a þa rak he de fi ne yü rü yor. Se bat ve me ta net Son de re ce ö nem li hiz met pren sip le ri nin yer al dý ðý lâ hi ka mek tup la rýn da en çok tek rar la nan ve de fa at le vur gu la nan e sas lar dan bi ri de se bat ve me ta net tir. Hiz met te mu vaf fa ki ye tin en ö nem li þart la rýn dan o lan se bat ve me ta ne tin çok fark lý ve cih ve bo yut la rý var. Biz bu ra da, dün ya da ki ha kim ce re yan la rýn ik ti dar ve nü fuz mü ca de le sin de kul lan dýk la rý yön tem le rin, do lay lý o la rak hiz me ti mi zi de et ki le yen ba zý cid dî so nuç la rý na dik kat çe ken i kaz la rý ha týr la ta ca ðýz. Bu ko nu da E mir dað Lâ hi ka sý nda ki bir mek tup ta çok ö nem li tes bit le re yer ve ri li yor. Bu mek tu bun da Be di üz za man, yaz mev si mi nin gaf let za ma ný ol du ðu na i þa ret et tik ten son ra, ze min yü zün de ki fýr tý na la rýn si lâh la de ðil, dip lo mat lýk la çar pýþ ma la rý va ký a sý na vur gu ya pý yor. (s. 41) Kas ta mo nu Lâ hi ka sý nda ki bir baþ ka mek tup ta i se za lim le rin sat ranç o yun la rý i fa de si ni kul la ný yor. (s. 85) Dün ya da ki ha ki mi yet mü ca de le sin de baþ vu ru lan yön te min, es ki de vir ler de ol du ðu gi bi sa de ce si lâh ve sa vaþ yo luy la i þi bi tir mek ye ri ne, si lâ hý da ih mal et me yen, a ma ge niþ za man di lim le ri ne ya yý lan ye ni stra te ji le re da yan dý ðý ný i fa de e di yor. Söz ko nu su stra te ji ler le, mü ca de le ha lin de ki güç le rin tak tik sa vaþ la rý, yi ne Sa id Nur sî nin kul lan dý ðý i fa dey le, sat ranç o yu nu na ben ze ti li yor. Sat ranç bir a kýl ve sa býr o yu nu. Er ba bý nýn ka týl dý ðý tur nu va lar da ya rýþ ma la rýn sa at ler ce, hat tâ ba zan gün ler ce de vam et ti ði gö rü le bi li yor. Ay ný þey, iç ve dýþ si ya set te de ge çer li. Þa hý a lýp ra ki bi ni mat et me yi he def le yen dip lo ma tik sat ranç o yun la rýn da en çok sý na nan þey sa býr ve dik kat. En us ta o yun cu lar da hi, sa býr la rý nýn tü ke nir gi bi ol du ðu ve ya dik kat le ri nin da ðýl dý ðý bir boþ luk a nýn da þa hý kap tý rýp, ma sa dan mað lûp o la rak kal ka bi li yor lar. Ta bi î, sab rý tü ke tip dik ka ti da ðýt mak i çin her yo la baþ vu rul du ðu nu, ak la ha ya le gel me dik tak tik le rin kul la nýl dý ðý ný ve tür lü tür lü tu zak la rýn ku rul du ðu nu da u nut ma ma lý yýz. Prob lem le rin yi ne ay ný ka sýt lar la çö züm süz hal de sü rün ce me de bý ra ký lýp a de ta çü rü me ye ve ko kuþ ma ya terk e dil di ði, in san la rýn i yi ce býk tý rý lýp bez di ri le rek, Ye ter ar týk, il lal lah di ye her þe ye ra zý ol ma nok ta sý na ge ti ril di ði bu ze hir li sü reç ler ilk plan da ön ce lik le dev let le ri he def a lý yor; a ma on la rýn ge ri sin de top lum lar ve top lu mun ma ne vî di na mik le ri me sa be sin de ki ehl-i hiz met i çin de son de re ce cid dî teh li ke le ri Dün ya bir im ti han mey da ný ve ha yat, bir - bi ri pe þi sý ra ge len, hat - tâ ba zan iç i çe ge çen bir im ti han lar sü re ci. Ý niþ - le ri ve çý kýþ la rýy la. Var - lýk da bir im ti han, yok - luk da; dar lýk da, bol - luk da; ko lay lýk da, zor luk da...bü tün bu im ti han lar da sý na nan þey, i ma ný mýz. bün ye le rin de ba rýn dý rý yor lar. Çö züm ka nal la rý nýn ö zel lik le tý ka lý tu tul du ðu bu kas vet li sü reç le rin, her kol dan ve her ký lýk ta dev re ye so ku lan des sas ça tu zak lar la iç i çe yü rü me si de ha di se nin ay rý bir vec he si. Üs ta dýn gaf let za ma ný o la rak ni te le di ði ya za has tu zak lar bun lar dan sa de ce bir ka çý. Yaz mev si miy le dip lo ma tik si hir baz lýk la rýn bir leþ me si so nu cu bü yü yen ma ne vî teh li ke yi Üs tad Ga yet kuv vet li bir me ta net ve va zi fe-i nu ri ye-i kud si ye de bir se bat ol maz sa, Ri sa le-i Nur un hiz me ti za ra rý na bir a ta let, bir fü tur ve te vak kuf baþ lar i fa de le riy le di le ge tir mek te. Ça re i se þu: Bü tün kuv ve ti miz ve me ra ký mýz la, vak ti mi zi kud sî va zi fe ye has ret me li, o nun ha ri cin de ki le ri mâ lâ yâ ni bi lip vak ti mi zi za yi et me me li yiz. E li miz de nur var, to puz yok... Sa býr ve ha mi yet Dün ya bir im ti han mey da ný ve ha yat, bir bi ri pe þi sý ra ge len, hat tâ ba zan iç i çe ge çen bir im ti han lar sü re ci. Ý niþ le ri ve çý kýþ la rýy la. Var lýk da bir im ti han, yok luk da; dar lýk da, bol luk da; ko lay lýk da, zor luk da...bü tün bu im ti han lar da sý na nan þey, i ma ný mýz. Bil has sa Al lah a, a hi re te, ka de re i ma ný mýz. Bir E ge se ya ha tin de Ö de miþ e git ti ði miz de, il çe nin çok ya ký nýn da ki ta ri hî Bir gi bel de si ne uð ra mýþ ve Ay dý noð lu Meh met Bey Ca mi i'nde na maz kýl mýþ týk. Na maz dan son ra ho ca, 14. as rýn baþ la rýn da in þa e di len ca mi nin, na kýþ la rýy la dün ya da ben ze ri bu lun ma yan min be ri, ka pý sý, pen ce re ka pak la rý ve hat ya zý la rý hak kýn da bil gi ve rir ken, ya zý lar dan bi ri nin Ý man i ki þu be dir: bi ri þü kür, bi ri sa býr me a lin de ki ha dis ol du ðu nu an lat tý. Kay nak la ra bak tý ðý mýz da Hz. E nes ten (r.a.) ri va yet e di len bu çok an lam lý ve o ri ji nal ha di sin, Bey ha kî, Þu a bü l-ý man, 123/7 ve Fey zu l-ka dîr, 188/3 de me a len þöy le yer al dý ðý ný gö rü yo ruz: Ý man i ki ký sým dan mü te þek kil bir bü tün dür; bir ya rý sý ný sa býr, di ðer ya rý sý ný þü kür o luþ tu rur. As lýn da bu ha dis pek çok þe yi ö zet li yor. Maz har ký lýn dý ðý mýz sa yý sýz ni met le re þük re dip, çi le, sý kýn tý, zor luk ve en gel le ri sa býr la a þa bil di ði miz öl çü de i ma ný mýz güç le nir ve u bu di yet im ti han la rý ný al ný mý zýn a kýy la ba þa ra bi li riz. Bu ra da müt hiþ bir den ge söz ko nu su. Hep ni met ler i çin de yüz me nin ge ti re bi le ce ði gaf let tu zak la rý na düþ me mek i çin, sa býr ge rek ti ren sý kýn tý la ra ma ruz bý ra ký lý yo ruz ve sab rý mý zýn i yi ce zor lan dý ðý nok ta lar da da, þük rün aç tý ðý pen ce rey le ni met le ri ha týr la ya rak fe rah lý yo ruz. Zor luk la rýn ko lay lýk la rý, ni met le rin mah ru mi yet le ri u nut tur ma ya ca ðý bir sa býr-þü kür den ge si. Bu bah sin çok de rin in ce lik le ri, nü ans la rý, bo yut la rý var ve bun lar ge rek geç miþ te ki Ýs lâm bü yük le ri nin e ser le rin de, ge rek se A hir za man Mü ced di di nin kül li ya týn da de tay la rýy la a çýk la ný yor. Bu bo yut lar dan bi ri de, Üs ta dýn zor luk ve en gel le ri aþ ma ko nu sun da sa býr la ir ti bat lý çok ö nem li bir iç di na mik o luþ tu ran ha mi yet his si ne dik kat çek ti ði þu i fa de le rin de kar þý mý za çý ký yor: Ha mi yet, þid det-i me va ni e (en gel le rin þid de ti ne) kar þý þid det le me ta net et mek tir. (...) Ça buk ye se (ü mit siz li ðe) in ký lâp e den ha mi yet, ha mi yet de ðil dir. (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 214) Ha mi yet ve gay re tin ge re ði, sý kýn tý, en gel ve zor luk lar ne ka dar þid det le nir se, o de re ce kuv vet le nen bir sa býr, i ra de ve ka rar lý lýk la mu ka ve met e dip ü zer le ri ne gi de rek on la rý aþ mak. Ya ni, pes e dip bo yun eð mek ve tes lim bay ra ðý çek mek yok. Çün kü ça buk ü mit siz li ðe ve yýl gýn lý ða dö nü þen bir ha mi yet, ha mi yet o la maz. A li Ul vi Ku ru cu nun Üs ta dý an la týr ken kul lan dý ðý Rab bim, o ne mu az zam i man, o ne bit mez ve tü ken mez sa býr, o ne çe lik ten i ra de! Ha yal ve ha tý ra la ra ür per me ler ve ren bun ca taz yik, teh dit, ta zip ve iþ ken ce le re rað men, o ne e ðil mez baþ, ne bo ðul maz ses ve na sýl ký sýl maz ne fes tir! i fa de le ri (Ta rih çe-i Ha yat, s. 20), ha mi ye tin çok muh te þem bir ör ne ði ni tas vir e di yor. Zü be yir Gün dü zalp in, Üs ta dýn yo lun da yü rü yen Nur Ta le be le ri i çin yaz dý ðý þu söz ler de: Ri sa le-i Nur la te nev vür e den ler (nur la nan lar), hak ve ha ki kat hiz me tin de yo rul maz lar. Ma ne vî mü ca de le le rin de sen de le mez ler. Sar sýl ma ya rak, sa býr ve ta ham mül e de rek mü ca de le e der ler. Fü tu ra (yýl gýn lýk ve bez gin li ðe) düþ me den, a zim ve se bat la ci had-ý di ni ye mey dan la rýn da ce ve lân e der ler. E vet, mü ca de le yo lu çe tin dir. Fa kat Ri sa le-i Nur Ta le be le ri i man kuv ve ti ne sa hip ol du ðu i çin, i man gü cü, on la rý bü tün zor luk la ra gö ðüs ge re cek ve a þa cak ha le ge tir miþ tir. Ri sa le-i Nur Ta le be le ri ta ar ru za ma ruz kal dýk la rý va kit yýl maz lar, yýl dý rýr lar; çök mez ler, çö ker tir ler ve Ri sa le-i Nur un ne þir hiz me ti ni ne sil den ne si le dev re der ler. Bi ri nin ye ti þe me di ði yer de, di ðe ri hiz me ti ta mam lar. Ýn þa al lah ký ya me te ka dar da bu hiz met de vam e de cek tir. Bu mâ nâ la rý haz me dip ya þa ya bil mek du â sýy la. Kü re sel ders ha ne 2008 yý lý Ma yýs a yý nýn so nun da Fran sa nýn Nor man di ya sa hil le ri ne ya kýn bir dað e vin de, o ra da ki o kur la rý mý zýn or ga ni ze et ti ði ve Al man ya i le Bel çi ka dan da ka tý lým la rýn ol du ðu bir prog ram da Ri sa le-i Nur ders le ri yap mýþ týk. On dan al tý bu çuk ay son ra i se, o ra dan 24 bin ki lo met re u zak ta ki be þin ci kýt'a da, Sydney ve Mel bo ur ne þe hir le rin de Nur soh bet le ri ne ka týl dýk. Nor man di ya ve A vus tral ya da da söy le dik: Dün ya nýn fark lý ve çok u zak yer le rin de ki bu tür ders ve prog ram lar bi ze hep, Üs ta dýn ön de ge len ta le be le rin den Bay ram Yük sel in Sýd dýk Sü ley man dan ak tar dý ðý çok ib ret li ve dü þün dü rü cü bir a nek do tu ha týr la tý yor: Bir gün i çim den de dim: Biz ya zý yo ruz, biz o ku yo ruz. Üs tad bu ka dar zah me ti ni ye çe ki yor? di ye dü þün düm. Böy le mü lâ ha za e di yor dum. Üs tad bir den, Kar da þým, gö re cek sin, ben bun la rý bü tün dün ya ya o kut tu ra ca ðým de di. (Nec med din Þa hi ner, Son Þa hit ler, cilt: 3, s. 74) Bay ram Yük sel di ðer es ki saff-ý ev vel ta le be ler den de bu na ben zer çok þey ler i þit ti ði ni an la tý yor. Ki, nu run ilk ta le be ve kâ tip le rin den Þam lý Ha fýz Tev fik ve Ha fýz Ha lid den de bu mâ nâ da na kil ler ya pý lý yor. Ve yer yü zü nün kü re sel bir nur ders ha ne si ne dö nüþ tü ðü nü gös te ren ör nek ler her ge çen gün ar tar ken, Ri sa le-i Nur un ilk te lif e dil di ði yer ol ma im ti ya zýy la na zar la rýn çev ril di ði Tür ki ye nin de, bu e ser le rin ya zýl dý ðý dil o la rak Türk çe nin de yýl dý zý gi de rek par lý yor. Dik kat li tet kik ler, ba þý na mu sal lat o lan ce be rut zih ni ye te rað men me de nî ve çað daþ de ðer le re Ýs lâm na mý na sa hip le ne rek ve din den hiç bir ta viz ver me den çað daþ o lu na bi le ce ði ni is pat la ma yo lun da en gü zel ör ne ði teþ kil et me yo lun da cid dî me sa fe ler kat et miþ o lan Tür ki ye mo de li nin bu ni te li ði ka zan ma sýn da Ri sa le-i Nur un rol ve kat ký sý ný mer cek al tý na a lý yor lar. Bu e ser le rin, Kur ân ýn ça ðý mýz in sa ný na me sa jý ve der si o la rak i ki ci han sa a de ti nin for mü lü nü sun du ðu ger çe ði ni he ye can la keþ fe den ler den, sýrf Ri sa le-i Nur u as lýn dan o ku ya bil mek i çin Türk çe öð ren me ye baþ la yan lar da hi var. Do la yý sýy la, baþ ka ül ke ler de o lup da Ri sa le-i Nur la ta nýþ ma bah ti yar lý ðý na e ri þen ler, Tür ki ye de ki Nur Ta le be le ri ne gýp ta i le ba ký yor lar. Ne mut lu si ze ki, bu e ser le rin ya zýl dý ðý ül ke de ya þý yor su nuz, bu eþ siz Kur ân tef si ri nin bi rin ci de re ce de ki ilk mu ha tap la rý sý nýz ve e ser le ri o ri ji na lin den o ku ma im kâ ný na sa hip si niz di yor lar. Bu du rum da bi ze dü þen, bu ö zel maz ha ri ye tin kad ri ni bi lip, hak ký ný ver mek i çin çok da ha faz la gay ret gös ter mek ol ma lý. Ve hiz met le ri mi zi, dar ve ye rel u fuk la rýn ö te si ne u za nan bir ba kýþ la, Üs ta dýn Bar la da i fa de et ti ði kü re sel pers pek ti fe o tur ta rak de vam et tir me li yiz. Bu nu ya par ken, hiz me tin o ri ji nal pren sip ve e sas la rý na sa da kat le ve ta viz siz bað lý lý ðýn ko run ma sý; ha riç ten ge le bi le cek fark lý tel kin ve ma ni pü las yon ça ba la rý na kar þý her za man dik kat li ve mü te yak kýz o lun ma sý; hiz me tin as li ye ti nin her hal ve þart ta mu ha fa za sý çok bü yük ö ne me sa hip. Üs tad Ri sa le-i Nur ken di ken di ne in ti þar e der di yor. Bi ze dü þen, per de de ðil, ay na ol mak. Pe ki, biz ler bu bü yük so rum lu lu ðun þu u run da mý yýz ve ge re ði ni lâ yý kýn ca ye ri ne ge ti re bi li yor mu yuz? { SON {

10 10 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR SPOR Y Trans fe rin göz de si Drog ba BEÞÝKTAÞ MÝLANGAZ A, 5 BÝN LÝRA CEZA TÜR KÝYE Bas ket bol Fe de ras yo nu Di sip lin Ku ru lu, Be ko Bas ket bol Li gi e kip le rin den Be þik taþ Mi lan gaz a i ki ay rý dos ya ne de niy le top lam 5 bin li ra pa ra ce za sý ver di. Ya pý lan a çýk la ma da, Be þik taþ Mi lan gaz a, 22 Ma yýs Sa lý gü nü Be ko Bas ket bol Li gi play-off ya rý fi - nal se ri sin de ya pý lan Ga la ta sa ray Me di cal Park ma çýn da ta raf tar la rý nýn sa ha ya ya ban cý mad de ler at ma la rý dolayýsýyla 2 bin 500 li ra, 29 Ma yýs Sa lý gü nü Be ko Bas ket bol Li gi play-off fi nal se ri sin de A na do lu E fes le ya pý lan kar þý laþ ma da ta raf tar la rý nýn uy gun suz, kü - für lü te za hü rat lar da bu lun ma la rý dolayýsýyla de 2 bin 500 li ra ol mak ü ze re, top lam 5 bin li ra pa ra ce za sý uy gu lan dý ðý kay de dil di. MA YIS a yý i le bir lik te spor say fa la rýn da ya yýn la nan trans fer ha ber le rin de en çok is mi ge çen ya ban cý fut bol cu lar i çin de, Chel se a nin gol cü fut bol cu su Di di er Drog ba nýn yer al dý ðý or ta ya çýk tý. Med ya Ta kip A jan sý In ter press in a raþ týr ma sý na gö re, spor ha ber le rin de en çok is mi ge çen ya ban cý fut bol cu, 258 ha ber i le Drog ba o lur ken, 179 ha ber le Bul gar gol cü Di mi tar Ber ba tov i kin ci sý ra yý al dý. U lu sal, böl ge sel ve ye rel i ki bi ne ya kýn ga ze te ve der gi yi kap sa yan in ce le me so nu cu o lu þan lis te de, Ma yýs a yýn da ki trans fer ha ber le rin de is mi Fe ner bah çe ve Ga la ta sa ray i le a ný lan Las sa na Di ar ra 141 ha ber le yer a lýr ken, Fe ner bah çe nin u zun za man dýr Ju ven tus tan kad ro su na kat mak is te di ði Mi los Kra sic in i se 127 ha ber le yer al dý ðý be lir len di. Ya zý lý ba sýn da yer a lan trans fer ha ber le rin de is mi ge çen ya ban cý fut bol cu lar sý ra la ma sýn da üst sý ra lar da yer a lan di ðer o yun cu lar i se; U ru gu ay lý Di e go For lan, Chel se a de top koþ tu ran Sa la mon Ka lo u, Ro men Cris ti an Chi vu, Li ver po ol un for ve ti Dirk Kuyt ve Ýn ter de oy na yan Es te ban Cam bi as so ol du. Chelsea nin golcü futbolcusu Didier Drogba Beþiktaþ Milangaz seriyi 3-0'a getirmek için sahaya çýkacak. Anadolu Efes ise alacaðý galibiyetle yeniden finalde söz sahibi olmak istiyor. O TOÐ RAF: A A Finalde 3. maç BE ÞÝK TAÞ MÝ LAN GAZ Ý LE A NA DO LU E FES'ÝN ÞAM PÝ YON LUK MÜ CA DE LE SÝ VER DÝ ÐÝ BE KO BAS KET BOL LÝ GÝ PLAY-OFF FÝ NAL SE RÝ SÝ NÝN 3. MA ÇI, BU GÜN OY NA NA CAK. BE ÞÝK TAÞ Mi lan gaz ýn ev sa hi bi o la ca ðý ve Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nu nda oy na na cak kar þý laþ ma, sa at de baþ la ya cak. A na do lu E fes in ev sa hi bi ol du ðu ilk i ki ma çý Si nan Er dem Spor Sa lo nu nda ve lik skor lar la ka za na rak 2-0 ö ne ge çen Be þik taþ Mi lan gaz, 4 ga li bi ye te u la þa cak ta ra fýn þam pi yon o la ca ðý se ri de ö nem li bir a van ta jý e lin de bu lun du ru yor. TA RAF TAR LA RIN ÝL GÝSÝ BÜ YÜK Be ko Bas ket bol Li gi nde se zo nu þam pi yon ta mam la mak i çin ö nem li bir mü ca de le ve ren Be þik taþ Mi lan gaz a ta raf ta rý nýn des te ði de üst se vi ye de. Bu gün Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nu nda ya pý la cak se ri nin 3. ma çý i çin 20 i la 100 li ra a ra sýn da de ði þen fi yat lar la Bi le tix ü ze rin den sa tý þa su nu lan bi let le rin ta ma mý nýn tü ken di ði du yu rul du. YATAÐAN: TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE KAZANMAK ÝSTÝYORUZ BU ö nem li mü ca de le yi de ðer len di ren si yah - be yaz lý e ki bin genç o yun cu su Meh met A li Ya ta ðan, se ri yi 3-0 a ta þý mak is te dik le ri ni söy le di. Ku lü bün res mî in ter net si te si ne a çýk la ma ya pan Meh met A li Ya ta - ðan, þam pi yon lu ða i nan dýk la rý ný be lir te rek, Zor lu bir ra ki be kar þý 2-0 ön de yiz. Bu du rum þam pi yon lu - ða o lan i nan cý mý zý pe kiþ ti ri yor. Pa zar gü nü se ri yi 3- Meh met A li Ya ta ðan 0 yap mak is ti yo ruz. de di. Fi nal se ri sin de sü re al dý - ðý i çin çok mut lu ol du ðu nu da söz le ri ne ek le yen Ya ta ðan, Be þik taþ ta ri hi ne ge çe cek bir dö nem de ta ký ma kat ký sað lý yor ol mam be ni faz la sýy la gu rur lan - dý rý yor. Fi nal se ri sin de az da ol sa sü re a lý yo rum. Baþ ta, Er gin A ta man a, ta - kým i çin de ki a ða bey le ri me ve be ni des tek le yen her ke se çok te þek kür e di yo - rum. Ba na gü ve nen le ri mah cup et mek is te mi yo rum. þek lin de ko nuþ tu. G.Sa ray da kal mak is ti yo rum FE LI PE ME LO GSTV de ya yýn la nan A dým A dým Þam pi yon lu ða prog ra mýn da þam pi yon luk la nok ta la nan se zo nu de ðer len dir di. Bü tün bir se zo nu dü þü nü ce or ta ya bir þam pi yon luk res mî çýk tý ðý ný be lir ten Fe li pe Me lo, ba þa rý nýn gel me sin de ta ký mýn ha va sý nýn çok ö nem li ol du ðu nu i fa de et ti. U nu ta ma ya ca ðý bir yýl ya þa dý ðý ný be lir ten Me lo, Her za man Al lah a þük ret tim. Çün kü Ga la ta sa ray gi bi bü yük bir ku lü be ge li yor su nuz ve bir þam pi yon luk ya þý yor su nuz. Bu ka dar ký sa za man da a dap te o lu yor su nuz ve ta raf tar si zi ka bul e de rek i na nýl maz bir il gi gös te ri yor. Þim di ar týk ta til za ma ný bi raz din le ne ce ðim. Ge le ce ðim hak kýn da bir þey bil mi yo rum a ma u ma rým Ga la ta sa ray da u zun za man bu tip ba þa rý la ra de vam e de rim de di. DOKA YI SATMIYORUZ TRANS FER ça lýþ ma la rý ný sür dü ren Ga la ta sa ray ýn Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di yes por un ba þa rý lý o yun cu su Do ka i le an laþ ma ya var dý ðý ha be ri gün de me bom ba gi bi dü - þer ken Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por yet ki li le ri, Do - ka i çin Ga la ta sa ray dan bir tek lif gel me di ði ni ve tek lif gel se da hi, Av ru pa ku pa la rý na ka tý la cak la rý i çin Bre zil - ya lý o yun cu yu sat ma ya cak la rý ný a çýk la dý. SÜPER KUPA ERZURUM'DA MI OYNANACAK? GA LA TA SA RAY i le Fe ner bah çe a ra sýn da ki Sü per Ku pa fi na li nin Er zu rum da oy - nan ma sý, Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo - nu nun gün de mi ne gir di. TFF Baþ ka ný Yýl - dý rým De mi rö ren le gö rü - þen Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ah met Kü çük ler, Sü per Ku pa fi na li nin Er zu - rum da oy nan ma sý fe de ras - yo nun gün de min de. Tek nik bir ta kým ek sik lik ler var, bun - la rýn gi de ril me si ne yö ne lik gi ri þim ler de bu lu na ca ðýz. Bü yük þe hir Be le di ye si o la rak bu ko nu da ü ze ri mi ze dü þen her tür lü so rum lu lu ðu ye ri - ne ge ti re ce ðiz. Ýn þal lah Sü - per Ku pa fi na li ni Er zu rum a ka zan dý ra ca ðýz de di. Samsunspor kovdu, Lazio kaptý BÝR sü re dir tek nik a dam a ra yý þý i çin de o lan La zi o, son o la rak Sam suns por u ça lýþ tý ran Vla di mir Pet ko vic i le an laþ ma sað la dý ðý ný res mî si te sin den du yur du. Ý tal ya nýn La zi o ta ký mý, res mî o la rak yap tý ðý a çýk la ma da ta ký mý ge le cek se zon Vla di mir Pet ko vic in ça lýþ tý ra ca ðý ný du yu rur ken, bu ha ber Av ru pa ül ke le rin de de bü yük yan ký bul du. Ýn gi liz, Fran sýz ve Ýs pan yol in ter net si te le ri Pet ko vic in La zý o nun ba þý na ge çe ce ði ni flaþ ha ber o la rak du yur du. Vla di mir Pet ko vic

11

12 1931 DE YIKILMIÞTI, 81 YIL SONRA FAALÝYETTE Adriyatik kýyýsýnda EZAN SESLERÝ OS MAN LI LE VENT LE RÝ NÝN NA MAZ KIL DI ÐI, AD RÝ YA TÝK KI YI SIN DA KÝ UL ÇÝN, TA RÝ HÎ DE - NÝZ CÝ LER CA MÝ Ý, A LAN YA LI HA YIR SE VER LE RÝN KAT KI SIY LA YE NÝ DEN Ý BA DE TE A ÇIL DI. 81 yýl önce yýkýlan tarihî Denizciler Camii tekrar açýlarak ilk namaz kýlýndý. Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y3 HAZÝRAN 2012 PAZAR KA RA DAÐ IN Ul çin þehrin de 81 yýl ön ce yý ký lan ta ri hî De niz ci ler Ca mii, A lan ya lý ha yýr se ver le rin mad dî des - te ði i le ye ni den yap tý rý la rak i ba de te a çýl dý. Ad ri ya tik sa hil le rin de ki u zun yýl lar Os man lý le vent le ri nin kul - lan dý ðý ta ri hî De niz ci ler Ca mi i, Os man lý nýn 1912 yý lýn da Bal kan lar dan çe kil me siy le bir lik te ka de ri ne terk e dil di. U zun yýl lar a yak ta kal ma ya di re nen ta ri hî ca mi, 1931 yý lýn da yý kýl dý. Böl ge de ki Müs lü man la rýn gi ri þi miy le 2003 yý lýn da ta ri hî ca mi nin ye ri nin tesbi ti i çin ka zý ça lýþ ma sý ya pýl dý. Ya pý lan ça lýþ ma lar la bir lik te ta ri hî ca mi nin te mel le ri ne u la þýl dý. Ka ra dað Ýs lâm Bir - li ði (Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý) söz ko nu su ta ri hî ca mi - nin ye ni den as lý na uy gun o la rak in þa e dil me si i çin 2008 yý lýn da ge rek li i zin le ri al dý. Ad ri ya tik sa hi lin de o - lan ve ta rih te de niz ci le rin sý ðýn dý ðý li man ol ma ö - zel li ði ta þý yan Ul çin þehrin de ki bu ta ri hî ca - mi nin ya pý mý na söz ko nu su þehirle ben zer coð ra fî ö zel lik ta þý yan A - lan ya dan yar dým e li u zan dý. A lan ya Müf tü lü ðü ve A lan ya lý ha yýr se ver - le rin des tek le riy le ta ri hî De niz ci ler Ca mi i nin as lý na uy gun o la rak in þa sý nýn ta mam lan ma sýy la bir lik te düzenlenen tö renle ibadete açýldý. A çý lýþ prog ra - mýn da ko nu þan Ka ra dað Ýs lâm Bir li ði Baþ ka ný Ri fat Fey ziç, Ul çin de ki Ýs lâm ýn ilk ka le si o lan De niz ci ler Ca mi i nin ye ni den ya pý mý na kat ký sað la yan ve geç mi þi nin de ðer le ri ne sa hip çý kan Türk yet ki li le re te þek - kür et ti. Ulçin / aa Sergide, a ra sý dö ne mi yansýtan eserler bulunuyor. Os man lý ve di o ra ma la rýna 15 bin zi ya ret çi DÜN YA NIN sa yý lý ma ket, di o ra ma ve sa vaþ mal ze me - le ri ko lek si yo ner le rin den Ne jat Çu ha da roð lu nun 12 Ni san da Yýl dýz Sa ra yý nda aç tý ðý Ya þa yan, Sa va þan Os man lý ve Di o ra ma la rý ko nu lu ser gi si, a çýl dý ðýn dan bu ya na 15 bin ki þi ta ra fýn dan zi ya ret e dil di a ra sý dö ne me a it ve Ne jat Çu ha da roð lu ta ra fýn - dan biz zat ta sar la nan ve ya pý lan ma ket le rin yer al dý ðý ser gi 6 Ha zi ran a ka dar de vam e de cek. Ya þa yan, Sa - va þan Os man lý ve Di o ra ma la rý a dý ný a lan ser gi; ta rih se ver ler, ta rih le ye ni ta ný þan lar, ko lek si yo ner ler, ma - ket me rak lý la rý, öð re tim ü ye le ri, öð ren ci ler ve da ha pek çok ki þi ta ra fýn dan zi ya ret e dil di. Ser gi de, Ta ri hî As ke rî O lay lar kon sep tiy le Os man lý Ým pa ra tor lu ðu dö ne mi, Ýs tan bul un Fet hi, Ký rým, Plev ne, Bi rin ci Dün ya Sa va þý (Ça nak ka le, Kaf kas, Ge li bo lu, Ga liç ya ve Or ta Do ðu Cep he le ri) ve Kur tu luþ Sa va þý nýn ö - nem li ta rihî o lay la rý hem ma ket ler le, hem de o ri ji nal bo yut la rý ve mal ze me le riy le kul la nýl mýþ man ken ler ve can lan dýr ma lar la su nul du. Ýs tan bul / Recep Bozdað Güneþ aðacý, genç neslin çevre duyarlýlýðýný ortaya koyuyor. Gü neþ A ða cý ndan e lek trik ü re ti mi FIN DIK LI Ýl köð re tim O ku lu öð ren ci le ri nin Gü neþ A - ða cý a dý ný ver dik le ri Gü neþ E ner ji si Pa ne li, dep rem gi bi a cil du rum lar da ke sin ti siz e lek trik e ner ji si sað la ya cak, kü re sel kar bon di ok sit sa lý ný mý a zal týl ma sý na da kat ký da bu lu na rak, yýl da 3 ye ni a ðaç ka zan dý ra cak. Genç ne sil - le rin çev re du yar lý lý ðý ný da art tý ra cak o lan gü neþ e ner ji si i le e lek trik ü re ti mi pro je si, bu a lan da bir ilk ger çek leþ ti ri - le rek, Ýs tan bul Fýn dýk lý Ro tary Ku lü bü (RK) ta ra fýn dan, Fýn dýk lý Ýl köð re tim O ku lu nda ha ya ta ge çi ril di. Som E - ner ji ta ra fýn dan ya pý lan gü neþ e ner ji si pa ne li i le Fýn dýk lý Ýl köð re tim O ku lu nun tü ket ti ði e lek tri ðin bir kýs mý gü - neþ ten kar þý la na cak, böy le ce e ner ji tü ke ti min de ta sar ruf sað lan mýþ o la cak. Ýs tan bul / Sey han Þen türk Sergide, 1950 ve 1960'lý yýllara ait klâsik araçlar yer alacak. Ef sa ne o to mo bil ler Pal la di um da PAL LA DI UM AVM, 8-17 Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da Klâ - sik O to mo bil Ku lü bü iþ bir li ðin de dü zen le di ði ser gi i le bir za man lar yol lar da fýr tý na gi bi e sen klâ sik o to mo bil le ri zi - ya ret çi le riy le bu luþ tu ru yor. Pal la di um, 1950 ve 1960 lý yýl - la ra a it klâ sik o to mo bil le ri ser gi le ye cek. A ra la rýn da Bur - han Ö cal a a it 1955 Mo del Chev ro let Be la ir ve Türk si ne - ma sý nýn ba ba can is mi Hu lu si Kent men e a it 1955 mo del Ford Fa ir la ne Sun li ner ýn da ol du ðu ser gi klâ sik o to mo bil tut kun la rý ný o yýl la ra gö tü re cek. Ýstanbul / Yeni Asya

13 8 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR l SAYI: 63 YENÝ ASYA GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ ÝLÂVESÝDÝR POZÝTÝF PENCERE Si vas ýn Nur kah ra ma ný genç ler! SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com GENÇLERÝN DÝNAMÝK GÜCÜNE, ENERJÝSÝNE ÝHTÝYAÇ OLDUÐU GÝBÝ, ELBETTE BÝR O KADAR DA TECRÜBELÝ OLANLARIN BAÞINDAN GEÇENLERÝ DUYMAYA VE ONA GÖRE ADIMLAR ATMAYA ÝHTÝYAÇ BULUNMAKTADIR. AKSÝ HALDE DÜN YAÞANANLARIN DERSÝ ALINMAZSA, YARIN YÝNE AYNI HATALAR TEKERRÜR EDECEK DEMEKTÝR. ONUN ÝÇÝN GENÇLERÝN ASRI EN GÜZEL BÝR ÞEKÝLDE ANLAMASININ YOLU, GEÇMÝÞE KULAK KABARTIRKEN, GELECEÐÝ DE FERASETLERÝYLE SEZÝNLEMELERÝDÝR. Genç lik se mi ner le ri miz il il ge zi le ri ni sür dü rü yor. Ta biî ge zi ler sü rer ken de ha liy le Po zi tif po zi tif genç lik ge li þi yor. Cüm le le ri, söy lem le ri, ön pla na çe ki len man þet le ri sü rek li de ði þi yor. Git ti ði her yer den ye ni ye ni kat ký lar la, ye ni ye ni so ru lar la ve ça lýþ ma ko nu la rý i le dö nü yor. Gö tür dü ðün den da ha faz la sýy la ge ri dön mek gü zel bir duy gu. Bir þey ler ve ri yor gö zü kür ken, çok þey ler ka zan mak, ol duk ça an lam lý. Za ten öy le ol ma sa, bir müd det son ra ya kýt tü ke ni yor. O ku mak, göz lem le mek ve din le mek çok yön lü bes len me yi be ra be rin de ge ti ri yor. Dü þün se niz ya, in san lar, Biz sa de ce din le yi ci o la lým. de se ler, ya pa cak i þi miz kal ma ya cak. Al lah tan ki so ran lar, sor gu la yan lar var da, biz de boþ dur mu yo ruz. Ger çi, þü kür ki, bi zim bin le ri bu lan genç le ri miz var. On lar baþ lý ba þý na bi zim ko nu ka pý mýz. Her bi ri a pay rý bir gün de min in sa ný. Bi raz cýk o tu ru ver se niz, öy le yo ðun gün dem ler le kar þý la þý yor su nuz ki. Ka la ba lýk tra fik gi bi, i çin den çý kýl ma sý güç genç lik gün dem le ri var. Bu du rum bir yön den i yi de ðil, çün kü ha ya ta kar þý küs me, da rýl ma, yýl ma, ürk me ya þa ný yor. Di ðer ta raf tan da her bir yo ðun gün dem ko nu su gen ci ge liþ ti ren, ol gun laþ tý ran bi rer an tren man hük mü ne ge çi yor. Genç lik yýl la rýn da ha ya týn de ði þik yüz le ri i le kar þý laþ mýþ genç ler da ha di renç li ve da ya nýk lý o lu yor lar. Er ken so rum lu luk yük le ni yor lar. O nun i çin bý ra ka lým genç le ri miz her tür lü ko nu yu bü yük le ri i le is ti þa re et sin ler ve on la ra da nýþ sýn lar. Bu çok ö nem li, çün kü is ti þa re e dil me den a tý lan a dým lar da piþ man lýk lar ken di ni gös te ri yor. Genç le rin di na mik gü cü ne, e ner ji si ne ih ti yaç ol du ðu gi bi, el bet te bir o ka dar da tec rü be li o lan la rýn ba þýn dan ge çen le ri duy ma ya ve o na gö re a dým lar at ma ya ih ti yaç bu lun mak ta dýr. Ak si hal de dün ya þa nan la rýn der si a lýn maz sa, ya rýn yi ne ay ný ha ta lar te ker rür e de cek de mek tir. O nun i çin genç le rin as rý en gü zel bir þe kil de an la ma sý nýn yo lu, geç mi þe ku lak ka bar týr ken, ge le ce ði de fe ra set le riy le se zin le me le ri dir. Ýþ te ay dýn genç pro fi li bu dur. Ta biî bu da an cak, po zi tif bi lim ler le din i lim le ri ni mezc et miþ genç ler de gö rü le bi le cek bir ö zel lik tir. *** Ýþ te Si vas ta böy le ay dýn genç pro fil le ri i le kar þý laþ týk. Geç ti ði miz haf ta lar da Si vas ta i ki gü nü müz geç ti. Doð ru su ü ni ver si te genç le riy le da ha faz la va kit ge çir me ye ça lýþ týk. Ý yi de et tik. Ger çek ten genç le ri mi zin her bi ri a pay rý bi rer bas kýn es mâ te cel li si yan sý tý yor lar. Ya ni genç ler le ko nu þur ken ne re ye dön se niz, ko nu þu lan ko nu ya dö nük a pay rý bir ba kýþ a çý sý i le kar þý la þý yor su nuz. Ýþ te o za man, ha yat da gü zel le þi yor, ha yat ta ki ler de. Bir de ter si ni dü þü nün, her kes her þe yi ay ný þe kil de gö rü yor, ay ný þe kil de dü þü nü yor ve hiç bir fark lý ba kýþ a çý sý yok. Doð ru su bu çe kil mez bir du rum o lur. Ý yi ki Al lah fark lý ve renk li ya rat mýþ â le mi, in san la rý. Genç le re, Sa de ce Türk ler den o lu þan bir sý ný fa gir mek is te mez dim, a ma sa de ce A rap lar dan o lu þan bir sý ný fa da gir mek is te mez dim, ta biî ki, sa de ce Kürt ler den, Laz lar dan, Çer kez ler den o lu þan bir sý ný fa da gir mek is te mez dim. di yo rum, hep si, ön ce bi raz du rak sý yor lar, son ra sýn da, ken di le ri ni an lam lý bul duk la rý gi bi, baþ ka la rý ný da an lam lý bul duk la rý ný i mâ e di yor lar ve me se le bi ti yor. Za ten ha yat da bu de ðil mi, ýr ký, ren gi, mil li ye ti ne o lur sa ol sun, in san ol sun ye ter. Ni te kim her mil le tin de ken di ne mah sus güç lü ta raf la rý ha ya tý da ha an lam lý ve ya þa nýr ký lý yor. *** Þu an as lýn da, Si vas ta ü ni ver si te o ku yan kah ra man genç le ri mi zin tek tek i sim le ri ni bu ra ya ya zýp, hak la rýn da çok þey ler söy le mek is ter dim. A ma el bet te i sim le ri an lam lan dý ran fa a li yet ler ü ze rin de dur mak da ha an lam lý dýr. Za ten i sim le ri de an lam lý ký lan, fa a li yet le ri dir. Se mi ner ler i çin git ti ði miz il ler de ge nel i ti ba riy le, genç le rin a ra sýn da ol ma yý, o ra lar da kal ma yý da ha çok ter cih e di yo rum. An cak za man za man da bu nun kö tü yan sý ma la rý ol mu yor de ðil. Ne gi bi di ye cek si niz? Ya ni gün düz bir, ba zen i ki se mi ner o lu yor; bir de ar ka sýn dan öð ren ci le rin kal dý ðý me kân lar da soh bet ler baþ lý yor ki, de me yin git sin. Ha ki ka ten in san böy le mu hab bet or tam la rýn da ü ni ver si te yýl la rý ný öz le mi yor de ðil. O ne uy ku tut maz ge ce ler O ne bit mek tü ken mek bil mez mu hab bet ler Ve o ne renk li renk li es pri ler ve gül me te ra pi le ri. Ehh o me kân la rýn ca ný da böy le soh bet ler le o lu þu yor. Genç ler an cak böy le or tam lar da ra hat ça so ru lar so ra bi li yor lar. A ma a sýl de ðin mek is te di ðim i se, ta mam ge ce geç sa at le re ka dar mu hab bet hoþ da, ya son ra sý. Sa bah na ma zý ve tes bi hat Ba zen kuþ luk la ra ka dar va ran tat lý mý tat lý ders ler... Ta mam bu da gü zel. Pe ki o gün ger çek le þe cek o lan se mi ner ler, soh bet ler, ge zi ler, zi ya ret ler Ýþ te bu ra da iþ ler ka rý þý yor. Ya ni be den de di yor ki, Ol maz be kar de þim, bi zim hak ký mýz yok mu ya ni, bý rak da bi raz u yu ya lým. Ehh o da hak lý. *** Ta biî Si vas ta böy le bir þey ol ma dý. Ben za ten þu nu da sa vu nu yo rum. Al lah her hiz me tin e ner ji si ni de i çi ne koy muþ. Ya ni o ko nu lar da da bir hik met siz lik yok. An cak el bet te â de tul lah ka nun la rý na da ri a yet et sek i yi o lur. *** He men söy le ye bi li rim ki, Si vas lý Nur kah ra man la rýn dan çok þey öð ren dim. Bun lar dan bi ri, her þe yi so ran bi ri le ri nin ol ma sý, so ra ma yan la ra bi rer güç kay na ðý o lu yor. Þu nu an lý yo rum ki, genç ler le il gi le nen bü yük le rin genç ler le her tür lü ko nu yu ko nu þa bi le cek bir alt ya pý sý nýn ol ma sý ka çý nýl maz. Si vas ta, na maz ko nu sun da has sa si ye ti o lan genç kah ra man lar gör düm. Si vas ta, mut fak ko nu sun da ça lýþ ma yý se ven, a de ta Ben hiz met e de yim di ye koþ tu ran genç yi ðit ler gör düm. Si vas ta, sa bah na ma zý na þef kat le kar deþ le ri ni kal dý ran ve in cit me yen me lek ruh lu lar gör düm. Si vas ta, Bir ar ka da þý mý zý da ha na sýl Nur lar la bu luþ tu ra bi li riz? di ye ça ba i çin de o lan kar deþ le ri mi gör düm. Si vas ta, Nur la ra çok ö zel mu hab bet le ri o lan, bol bol o ku yan mu hab bet fe da i le ri gör düm. Yi ne Si vas ta, da ha ne söy le ye yim, Nur Ta le be le ri ni gör düm. Hep si ni yü rek ten kut lu yo rum. Ýf ti har et tim. *** El bet te, böy le kah ra man la rýn ye tiþ me si ne kat ký la rý o lan Nur a ða bey le ri de çok ö zel teb rik ler et mek ge re ki yor. Ýh lâs la a tý lan a dým lar, Nur me kân la rý nýn sa yý sý ný art týr mýþ. O nun i çin Si vas ya kýn ge le cek te güç lü bir hiz met me kâ ný ol ma ya a day de ðil, baþ la mýþ bi le. Ba yan öð ren ci le rin, þef kat yük lü ça ba la rýn da, hiz met çýr pý nýþ la rýn da bu he ye ca ný gör mek müm kün. Ne gü zel, a ða bey lik, ab la lýk, kar deþ lik ve Nur Ta le be li ði. Tam bu as ra uy gun bir hiz met me to du. Bu hiz met a re na sýn da, her ka bi li ye te yer var. Ye ter ki, ken di dar dün ya mýz la, hiz met a lan la rý ný da ralt ma ya lým. Da ralt ma ya lým, da rýlt ma ya lým. Po zi tif Genç lik de vam e di yor. Bi zi iz le me ye de vam e din. 5 Ni san: Ha ya tým bu gün baþ la dý. Be nim var lý ðým dan he nüz an nem le ba ba mýn ha be ri yok. Göz le he men he men gö rü le me ye cek ka dar kü çü ðüm. A ma ne fark e der? Va rým ve can lý yým. Cin si ye tim bi le þim di den ta yin e dil di. Bir kýz ço cu ðu o la ca ðým sa rý saç lý, ye þil göz lü. 19 Ni san: Bi raz bü yü düm se de her han gi bir ha re ket ya pa cak ka dar de ðil. An nem be ni ken di ka ný i le bes li yor. Fa kat bun dan ha be ri bi le yok. 23 Ni san: Að zým or ta ya çýk ma ya baþ la dý. Dü þü nün, bir se ne son ra ra hat lýk la gü le bi le ce ðim. Ýlk ke li me min de An ne o la ca ðý ný i yi bi li yo rum. Kim de di ki he nüz ger çek ten bir var lýk de ði lim? Bir par ça ek mek ký rýn tý sý da ek mek de ðil mi dir? 27 Ni san: Bu gün ilk o la rak kal bim at ma ya baþ la dý. Bun dan böy le ha ya tý mýn so nu na ka dar kal bim a ta cak. Ben bu kal bi i nanç ve sev gi i le dol du ra ca ðým. Son ra se ne ler a kýp gi de cek. Kal bim yo ru la cak ve du ra cak. Fa kat þim di bun la rý dü þün me nin za ma ný de ðil. Ben yo lun da ha ba þýn da yým. 2 Ma yýs: Her gün bi raz da ha bü yü yo rum. Kol la rým ve ba cak la rým þe kil len me ye baþ la dý. Fa kat bu ba cak la rý mýn yar dý mý i le an ne me koþ mak ve kol la rý mý a çýp ba ba ma sa rýl mak i çin da ha e pey ce bir za man is ter. 12 Ma yýs: Bu gün el le rim de u fa cýk par mak lar te þek kül et me ye baþ la dý. On la rýn u fak lý ðý be ni bi le þa þýr tý yor, a ma yi ne de ho þu ma gi di yor. Be ni ya ra tan her þe yi mi dü þü nü yor ve san at la iþ li yor. Ý le ri de bü yü ye cek par mak la rým la bir be be ði ok þa ya cak, top oy na ya cak, çi çek top la ya cak, sev dik le ri me do ku na ca ðým. Bu par mak lar ki tap say fa la rý çe vi re cek, ka lem tu ta cak, an ne min saç la rý ný ok þa ya cak. 20 Ma yýs: Bu gün an nem be nim var lý ðým dan ha ber dar ol du. Ne ka dar se vi ni yor sun de ðil mi an ne ci ðim? Sab ret, bir müd det son ra kol la rý nýn a ra sýn da o la ca ðým. 25 Ma yýs: An nem ve ba bam be nim bir kýz ol du ðum dan ha ber siz ler. Bel ki bir er kek ve ya i kiz bek li yor lar. Fa kat on la ra sür priz yap mak is ti yo rum. Ba na gü zel bir i sim ver se ler! 10 Ha zi ran: Yü züm tam o la rak þe kil len di. An ne me mi ben zi yo rum yok sa? 13 Ha zi ran: Ar týk çev re mi gö re bi li yo rum, fa kat bu lun du ðum yer çok ka ran lýk. Ký sa bir müd det son ra göz le rim dün ya ý þý ðý ný gö re cek, di ðer ço cuk la rýn oy na ma sý ný sey re de bi le cek. De niz le ri, dað la rý, gök ku þa ðý ný hiç gör me dim. Bun lar na sýl þey ler? Sen na sýl bir var lýk sýn an ne? Se ni de hiç gör me dim. 24 Ha zi ran: An ne ci ðim, kal bi nin çarp ma sý ný du ya bi li yo rum. Be nim kal bi min çýr pý nýþ la rý ný da sen his se de bi li yor mu sun? Sýh hat li, nur to pu gi bi bir ký zýn o la cak. Dün ya ya gel mek, se nin kol la rýn da u yu mak, yü zü ne bak mak is ti yo rum. Sen de be ni ay ný sev gi i le bek li yor sun, de ðil mi? Be ni kok la ya cak mý sýn? O za man ko ku o la rak zer re le rim yi ne se nin tâ ru hu na ka dar si ne cek. 28 Ha zi ran: An nem be ni öl dür dü. (Köp rü der gi si, Ha zi ran-1981 sa yý sýn dan a lýn mýþ týr.)

14 2 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR 7 Sey fet tin Gül te kin du â lar la a nýl dý Er ci yes Ü ni ver si te si ta le be le ri ve YENÝ ASYA / ANKARA Her kim Al lah a ka vuþ ma yý ar zu e der se, Al lah da o na ka vuþ ma yý ar zu e der. Ve her kim Al lah a ka vuþ ma yý ar zu et mez se, Al lah da o na ka vuþ ma yý is te mez. RIFAT OKYAY ma il.com A na do lu nun ka le si Kay se ri HABER Ali Vapurlu: O hasta haliyle bile hizmet için çabalardý. Meðer yükümüzün büyük bir kýsmý onda imiþ, bunu þimdi anlýyoruz. Ý.Kaygusuz: Zübeyir Aðabey: Kardeþim, siz gözün merkezi olan ruhunuzu terbiye edeceksiniz ki, günahlarýn esiri olmasýn dermiþ. Seyfettin kardeþin ruhunu da Cenâb-ý Hak belki bu þekilde terbiye etti. Seyfeddin Gültekin'i anma programý Mustafa Küçükoðlu nun yapmýþ olduðu Risale-i Nur dersi ve hatim duâsý ile sona erdi. Geç ti ði miz yýl Ber zah  le mi ne se ya hat ey le yen Sey fet tin Gül te kin A ða be yi miz, An ka ra Fi dan Kül tür Mer ke zi nde ya pý lan an ma prog ra mý i le a nýl dý. Yo ðun ka tý lý mýn ger çek leþ ti ði prog ra mý Mem duh Dur maz su nar ken, An ka ra lý a ða bey ve kar deþ le rin Sey fet tin Gül te kin i le a lâ ka lý ha tý ra la rý na da prog ram da yer ve ril di. A li Va pur, Ýb ra him Kay gu suz, Þe ra fet tin Bi rol, Ýd ris Çam lý bel, A li De mir, Mus ta fa Kü çü koð lu ha tý ra la rý ný an lat tý lar. Sey fet tin Gül te kin in hiz met fo toð raf ve vi de o la rýn dan o lu þan si ne viz yon gös te ri si, sa lon da bu lu nan la ra duy gu do lu an lar ya þat tý, o na du yu lan öz le mi bir kez da ha ha týr lat tý. Sey fet tin Gül te kin i le u zun sü re yan ya na hiz met e den A li Va pur lu A ða be yi miz on dan bah se der ken; Nu run Kah ra ma ný Sey fet tin kar deþ Ha cet te pe yi ka za nýp An ka ra ya gel di ðin de o nun la be ra ber 4 kar de þi da ha hiz met et me le ri i çin ders ha ne ye yer leþ tir dik. An cak iç le rin den o na na sip ol du hiz met te kal mak. Ta biî bâ ki ha ki kat ler fa ni þa hýs lar ü ze ri ne bi na e dil mez. Gel di ðin de za ten bir alt ya pý ya sa hip ti, fa kat gel dik ten son ra ki za man i çe ri sin de Ha cet te pe de Ha cet te pe li ler o la rak bir çok hiz me te ve si le ol du. Ve on dan son ra ki dev re de ö zel lik le ta le be hiz met le rin de sis tem li hiz met le re ön cü lük et ti. An ka ra da ta le be hiz met le rin de ha len Sey fet tin kar de þin kur muþ ol du ðu sis tem le ha re ket e dil mek te dir. El ham dü lil lah kar deþ le ri miz bu hiz met sis te mi ni ve þek li ni ge liþ ti re rek hiz me te kal dý ðý yer den de vam e di yor lar de di. Da ha son ra has ta lan ma dö ne mi ne ve o dö nem de has ta lý ðý na kar þý gös ter miþ ol du ðu sab ra da de ði nen A li Va pur lu O has ta ha liy le bi le hiz met i çin ça ba lar dý. Me ðer yü kü mü zün bü yük bir kýs mý on da i miþ bu nu þim di an lý yo ruz, bi zim o na yar dým et me miz ge re kir ken o biz den çok biz ler i çin ça ba lar dý. Ýn þa al lah þim di Cen net - te hiz met ler i çin koþ tu ru yor. de di. Ko nuþ ma cý lar dan Ýb ra him Kay gu suz i se, Sey fet tin A ða be yin bu zor lu dö ne min de o nu yüz üs tü bý rak ma yan ve sa hip çý kan An ka ra ce ma a ti ne te þek kür et ti. Sey fet tin Gül te kin göz le ri nin ra hat sýz lý ðý ve þe ker has ta lý ðý nýn art ma sý ü ze ri ne Ab dul ka dir Öz kan E ði tim Vak fý nda a i le si i le ka lý yor du. Kay gu suz, ko nuþ ma sýn da ay rý ca Hüs rev A ða bey i le u zun yýl lar hiz met et miþ, Ri sa le-i Nur la rý sýr týn da ta þý mýþ kah ra man bir Nur Ta le be si o lan Kâ mil Yü rür A ða bey le a lâ ka lý ha tý ra la ra da yer ver di. Bir gün bi zi öy le bir hâl kes bet ti ki, Hüs rev A ða bey bi zi öy le bir ha le, ha va ya ge tir di ki, gü na ha bak ma mak i çin ken di miz bir ka rar ver dik. Kap ka ra bir göz lük ta ka ca ðýz de di. Cad de ve so kak ta ki ha ram la rý gör me mek, gü nah la ra gir me mek i çin. Tak týk da an cak bu se fer de yü rü ye mez ol duk, so kak ta ga rip bir hâl teþ kil e di yor. Zü be yir A ða bey de di ki: Kar de þim siz gö zün mer ke zi o lan ru hu nu zu ter bi ye e de cek si niz ki, gü nah la rýn e si ri ol ma sýn. ha tý ra sý ný nak le de rek, Sey fet tin kar de þin ru hu nu da Ce nâb-ý Hak bel ki bu þe kil de ter bi ye et ti. de di. Sey fet tin A ða be yin öð ret men li ði ni de yap mýþ o lan Þe ra fet tin Bi rol i se öð ren ci lik ha ya týn dan ha tý ra la ra ko nuþ ma sýn da yer ver di. Prog ra mýn son la rý na doð ru i lâ hi ve þi ir ler o kun du. Sey fet tin Gül te kin A ða be yi mi zin ken di si nin ses len dir di ði, da ha ön ce den kay de di len i lâ hi le re bü tün sa lon duy gu lu bir þe kil de eþ lik e der ken ma nen Sey fet tin A ða be yi mi zi a ra mýz da his set tik. Son o la rak Mus ta fa Kü çü koð lu nun yap mýþ ol du ðu ders ve ha tim du â sý i le prog ram so na er di. Biz ler de bir kez da ha Sey fet tin A ða be yi mi zi rah met le a ný yor, prog ram da e me ði ge çen ve ka tý lan bü tün a ða bey ve kar deþ le ri mi ze te þek kür e di yo ruz. Du â i le.. Ya þa dý ðý mýz za man ve bü tün za man la rýn in sa noð lu i çin en ve rim li ve en an lam lý ke sit le ri ni, ü mit le, aþk la, þevk le, gay ret le, ça lýþ mak la ge çi ri len ký sým lar o luþ tu rur. Kü für as rýn da, da lâ let ve ehl-i il ha dýn hü cum la rý nýn bü tün þid de tiy le de vam et ti ði bu za man da i man ha ki kat le ri ni me rak et mek, i man il mi ni öð ren mek ve i man hiz me tin de bu lun mak is te ði ni ken di miz de hâ kim ký la bil mek dün ye vî her þey den da ha kýy met li dir. Geç ti ði miz gün ler de hem Fe tih Haf ta sý mü na se be tiy le Fa tih ve Fe tih i, hem de Be di üz za man ýn di lin den Ri sa le-i Nur o ku ma la rý soh bet le ri ni ger çek leþ ti re bil mek i çin Nev þe hir ve Kay se ri den va ki dâ vet ler le bu i ki gü zel i li mi ze git mek i çin yol la ra düþ tük. Be di üz za man ýn dâ vâ sý na hiz met e den, sar sýl ma dan, ih lâs la, te sa nüd ve se bat i le A na do lu nun bað rýn da, A na do lu nun ta rih bo yun ca yý kýl maz ka le si Kay se ri miz de, be nim öz va ta ným da, be nim can kar deþ le rim, Nur kar deþ le rim, muh te rem a ða bey le rim le be ra be riz. Sa at 13:45 de bu luþ tu ðu muz Meh med Ku lak A ða be yi miz le Er ci yes Ü ni ver si te si ha ným öð ren ci le ri ve Ye ni As ya ga ze te si ha ným o ku yu cu la rý mýz la soh bet i çin bir a ra ya gel dik. Sul tan I I. Meh met Fa tih hak kýn da ki bir sa at lik ya zý lý, söz lü ve gör sel su num dan son ra çay a ra sý ve ril di. Ar dýn dan Be di üz za man ýn di lin den Ri sa le-i Nur o ku ma la rý soh be ti miz le Er ci yes Ü ni ver si te si kýz öð ren ci le riy le ve Ye ni As ya ha ným o ku yu cu la rý i le soh be ti mi ze de vam et tik. Ü çün cü bö lüm de i se hem Sul tan I I. Meh med Fa tih, hem de Be di üz za man Sa id Nur sî nin di lin den Ri sa le-i Nur o ku ma la rý ko nu la rýn da Er ci yes Ü nü ver si te si ha ným öð ren ci le ri nin so ru la rý ný ce vap la ma ya ça lýþ týk. As rýn sa hi bi, reh be ri ve mür þi di Be di üz za man ýn: Ri sa le-i Nur bu za man da kâ fî dir. On se ne med re se de o ku yan lar Ri sa le-i Nur la bir se ne de ay ný is ti fa de yi et tik le ri ne þa hit bin ler eh li i lim var ; Nur Ri sa le le ri nin ve Nur cu la rýn si ya set le a lâ ka la rý yok. Ve Ri sa le-i Nur, rý za-i Ý lâ hî den baþ ka hiç bir þe ye â let e di le me di ðin den müm kün ol du ðu ka dar Ri sa le-i Nur un men sup la rý iç ti maî ve si ya sî ce re yan la ra ka rýþ mak is te mi yor lar ; Çün kü i man der si i çin ge len le re ta raf gir lik na za rýy la ba kýl maz. Dost düþ man ders te fark et mez. Hal bu ki si ya set ta raf gir li ði bu ma na yý ze de ler, ih lâs ký rý lýr. O nun i çin dir ki Nur cu lar em sal siz iþ ken ce le re ve sý kýn tý la ra ta ham mül e dip Nu ru hiç bir þe ye â let et me di ler. A hir öm rüm de Ri sa le-i Nur gi bi sýrf i ma nî ve uh re vî bir hiz met-i kud si ye yi dün ya ya â let et me mek ve me na fi-i þah si ye yap ma mak i çin o mak bul â de te ve o za rar sýz se ci ye ye kar þý ba na bir nef ret ve bir ka çýn mak ve þid det-i fakr ve za ru re ti ka bul e dip e li ni in san la ra aç ma mak hâ le ti ve ril miþ ti ki Ri sa le-i Nur un ha ki kî bir kuv ve ti o lan ha ki kî ih lâs ký rýl ma sýn. Ve bun da bir i þa ret-i ma ne vî his se di yo rum ki ge le cek za man da ma i þet der diy le ehl-i il min mað lû bi ye ti bu ih ti yaç tan ge le cek tir ; Ce ma hir-i müt te fi ka-i Ýs lâ mi ye nin kud sî ka nun-u e sa si ye le ri nin men baý o lan Okuyucularýmýzla sohbet için bir araya geldik. Er ci yes Ü ni ver si te si Nur Ta le be le riy le bir lik te. Kur ân-ý Ha kim is tik ba le tam hâ kim o lu yor. Be þe ri ye te tam bir bay ra mý ge ti re ce ði ne çok e ma re le ri var. A ziz sýd dýk kar deþ le rim ve hiz met-i Kur â ni ye de kuv vet li, di ra yet li ar ka daþ la rým! Bu za man ce ma at za ma ný dýr. E hem mi yet ve kýy met þahs-ý ma ne vi ye ye gö re o lur. Mad dî ve fer dî ve fa nî þah sýn ma hi ye ti na za ra a lýn ma ma lý. Hu su san be nim gi bi bir bi ça re nin kýy me tin den bin de re ce zi ya de e hem mi yet ver mek le, bir bat man kal dýr ma yan za yýf om zu na bin ler bat man a ðýr lý ðý yük len se al týn da e zi lir. ko nu la rýn da ki be yan la rý ný öð ren ci le rin so ru la rýy la bir lik te mü ta lâ a et tik, ce vap la ma ya ça lýþ týk. Dur sun Çi men A ða bey ve Meh met Ku lak A ða bey le ri miz le, du â a lýp du a e de rek Er ci yes Ü ni ver si te si Ha ným Nur Ta le be le rin den ve sa lon dan ay rý la rak gü nün i kin ci prog ra mý i çin ha re ket et tik. E ki bi miz le bir lik te Ýs ma il Öz türk A ða be yi mi zin mü te va zý mi sa fir ha ne sin de çar þý i çin de A li Av þar, Fa ruk A teþ A ða bey le ri miz le bu luþ tuk. Kay se ri de ki Ri sa le-i Nur hiz met le ri ni; Ye ni As ya Neþ ri yat ýn ve Ye ni As ya ga ze te si nin Kay se ri de Nur Ta le be le ri ve ü ni ver si te ca mi a - sýn da ki ve halk a ra sýn da ki du rum la rý ný te sir ve fa a li yet le ri ni ko nuþ tuk. Ve bir lik te Kay se ri ye ha kim bir te pe den Beþ te pe ler mev ki in den bak týk, te nez züh te bu lun duk. Böy le mev ki i ler Ri sâ le-i Nur da ki  ye tü l-küb râ da ge çen ba his le rin te fek kü rü nün ya pýl dý ðý hu zur ve sa a det du yul du ðu yer ler o lu yor a de ta Ak þam na ma zý ný e dâ et tik ten son ra ay rýl dý ðý mýz bu mev ki den ha re ket e de rek ak þam kon fe rans ve soh bet i çin Kay se ri de küf re mey dan o ku yan yi ðit le rin i ka met et ti ði a part ma nýn sa lo nu na va sýl ol duk Hem Kay se ri Er ci yes Ü ni ver si te si ta le - be le ri ne hem de ce ma a ti mi zin gü zi de a ða bey le ri ne Sul tan I I. Meh med su nu mu mu zu yi ne söz lü, gör sel o la rak tak dim et tik. Sul tan I I. Meh med Fa tih ve yap tý ðý iþ ler hak kýn da ki so ru la rý ný ce vap la dýk. Yi ne çay a ra sýn dan son ra prog ra mýn i kin ci kýs mý o lan Be di üz za man ve Ri sa le-i Nur o ku ma la rý ný ger çek leþ tir dik. El ham dü lil la hi hâ zâ min faz li Rab bî Er te si gün sa bah na ma zýn dan son ra e ði tim ko mis yo nu nun ma ri fet le riy le de ruh te e di len çok gü zel bir top lan tý ya ve Er ci yes Ü ni ver si te si Nur Ta le be le riy le kah val tý da. Kay se ri u sû lü ne zih fa i de li bir kah val tý ya iþ ti rak et tik. Ger çek ten mem nu ni yet ve ri ci ü mit ve þevk do lu bir top lan tý i di. Çün kü ma zi, hâl ve is tik bal iç i çe be ra ber di. Er ci yes Ü ni ver si te si Nur Ta le be le ri ve a ða bey ler, e ði tim ko mis yo nu nun genç, ha mi yet li ve gay yur ü ye le ri Al lah on la rýn bu bir lik te lik le ri ni, sa y ve gay ret le ri ni art tý ra rak de vam et tir sin in þal lah Ve Kay se ri u sû lü prog ram lar la be þin ci prog ra mý mý zý, u ça ðý mý zýn kalk ma sý na bir sa at ka la na ka dar ic ra et me ye mu vaf fak o la bil dik el ham dü lil lah. Mü ced did-i Ek ber as rýn i ma mý Be di üz za man Sa id Nur sî nin lâ hi ka mek tup la rýn da yer a lan i fa de le ri doð rul tu sun da son o la rak yep ye ni bir u sûl ve tarz da yaz dý rýl mýþ o lan Ri sa le-i Nur tef sir le rin de nun har fi ni ve i ma nî, i ti ka dî ve fi i lî a çý lým la rý ný el li beþ da ki ka lýk bir sü re i çin de bir lik te mü ta lâ a et mek; Er ci yes Ü ni ver si te si öð ren ci le ri ne sun mak na sip ol du el ham dü lil lah.. Ri sa le-i Nur hiz me ti a dý na him me ti o lan, Ri sa le-i Nur u ve Be di üz za man ý an la ma gay re ti i çin de bu lu nan, bu nun yo lu na, yo ku þu na, ça lýþ ma sý na dü þen bü tün Kay se ri li hem þe ri le ri me te þek kür e di yor, Al lah ra zý ol sun di yor ve on la rý Al lah a e ma net e di yo rum

15 6 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR 3 Kehf Sû re si 109. â ye ti nin dü þün dür dük le ri AHMET DEMÝRDÖÐMEZ ma il.com Ki min him me ti mil le ti i se, o tek ba þý na kü çük bir mil let tir. (Be di üz za man) Ma den in Nur ma den le ri ve A dil Þen gün A ða bey RAHMAN DEDE Mü þa he de et tim ki; de niz le rin yaz mak la tü ke te me di ði ke li me ler, Kâ i nat Ki ta bý nýn â yet le ri dir. Ve o ku muþ ol du ðum bu Kur ân, o Kâ i nat Ki ta bý nýn bir ön sö zü, bir mu kad di me si hük mün de ve O ku! Ya ra tan Rab bi nin a dýy la di ye rek Ki tab-ý Mü bîn i i þa ret e di yor. Ben de na za rý mý kâ i na ta çe vir dim. Ve gör düm ki o ra da ki her e ser san at çý sý ný, her bir ke li me kâ ti bi ni i þa ret e di yor. Ve de fa at le di yor ki: Ey â dem! Be ni gör men an cak Gü ne þin zi ya sý nýn ben de yan sý ma sýy la dýr. O TAHA TOPRAK ta ha top rak.com Son suz bir ka ran lý ðýn i çi ne doð ru he pi miz a dým a dým yü rü yo ruz. Kim se bu nun far kýn da de ðil ma a le sef. He pi miz ar týk ka pa lý ku tu di ye ta bir e di len ye ni bir ge ze ge ne doð ru göç e di yo ruz. Ger çek dün ya mý zýn zor luk la rý ný bir ke na ra fýr la tý yo ruz. Her za man ko la yý is ti yor, bir bil gi ye ký sa za man da u laþ ma yý is ti yo ruz. Zor lu ðun ol ma dý ðý bir ha yat ta yap tý ðý mýz i þin ba þa rý sý nýn far kýn da o la ma ya ca ðý mý zý bil di ði miz hal de, ken di mi zi ya vaþ ya vaþ son suz bir ka ran lý ða a tý yo ruz. Son suz bir ka ran lýk ve ka pa lý ku tu Biz ler i çin en ö nem li o lan, en çok ih ti ya cý mýz o lan, ka - De ki: E ðer Rab bi min söz le ri ni yaz mak i çin de niz ler mü rek kep ol sa, hat ta o nun bir mis li ni de ü ze ri ne i lâ ve et miþ ol sak, yi ne de Rab bi min ke li me le ri tü ken me den de niz ler tü ke nir di. ol ma sa, ben de ol mam!.. O nun her þe ye Ma lik ol ma sý bun dan dýr. El ham dü lil lah. Gün düz, Gü neþ ne a þi kâr dýr. Fark e dil me si pek ko lay dýr. Der ken bir an da ge ce ol du. Ay ýn ay dýn lat tý ðý bir mey dan ve mey dan da mah þe rî bir ka la ba lýk. Ka la ba lý ðýn i çin de yük sek çe bir yer de bir li der, ka la ba lý ða hi tap e di yor. Ay ý i þa ret e de rek di yor ki: Ey hal kým! Bu ka ran lýk ge ce de yo lu mu zu ay dýn la tan, bi zi ka ran lýk lar dan ay dýn lý ða çý ka ra cak o lan bu Ay ve o nun ý þý ðý dýr. Halk yý ðýn la rý da o na i ti bar e di yor. Ve di yor lar ki: E vet, Ay bi ze a þi kâr. Se nin söy le di ðin de hak týr. Bu ka ran lýk ge - zan dý ðý mýz ve ka zan ma ya de vam et ti ði miz bil gi ler dir. Bil gi le re ký sa yol dan de ðil, doð ru ve sað lam bir yol dan u laþ ma lý yýz. Çün kü ký sa za man da ya pý lan her þey ça buk yý kýl ma ya mah kûm dur. Ka pa lý ku tu di ye ta bir et ti ði miz, in ter net ça ðý biz le re en ký sa ve da ya nýk sýz bil gi yi sun mak ta dýr. Tek týk la bir bil gi ye u laþ ma mýz biz le ri tem bel li ðe doð ru sü rük le mek te dir. O bil gi ye ça buk u la þý rýz, a ma o bil gi yý kýl ma ya mah kûm dur. Ken di mi zi tem bel lik yö nüy le yýk ma ya ça lý þý rýz. Biz le re za rar ve ren bir bil gi in ter net ça ðýn da bu lun du ðu sü re ce ki tap say fa la rý mýz yok ol ma ya hap so lu na cak týr. Kü tüp ha ne le ri miz de, e vi miz de ki raf la rý mýz da hiç do ku nul ma mýþ ki tap la ra sa hip ol du ðu mu zu gö rü rüz. Ki ta ba sa de ce bir kaç say fa dan o luþ muþ gö züy le ba ka rak o ki tap i çin on lar ca a ða cýn yok e dil di ði ni dü - þün me yiz. O a ðaç la rý ke se rek ken di ha ya tý mý za za rar ve ri yo ruz. Ha va nýn te miz len me si ne yar dým cý o la cak a ðaç la rý mýz, biz le rin ö nü ne bil gi o la rak ko nul ma sý na rað men, bu nun de ðe ri ni ve far kýn da lý ðý ný bil mi yo ruz. O a ðaç lar tek rar dan fi da ný ný, o ki tap lar o kun duk ça al ma ya baþ lar. ce de bi ze reh ber lik e de cek, yo lu mu zu ay dýn la ta cak on dan baþ ka bir þey yok tur. Der ken o ka la ba lý ðýn i çin den bir zat çý ký yor. O li de ri ya lan lý yor ve di yor ki: Bre ca hil! Sen bil mez mi sin ki Ay ý þýk kay na ðý de ðil dir. An cak on dan da ha bü yük bir kay nak sa ye sin de var dýr ve gö rü nür. Ar dýn dan hal ka yö ne li yor: Ey hal kým, bu a da ma i nan ma yýn. O Ay, an cak si zin þu an gö re me di ði niz Gü neþ ý þý ðý ný si ze yan sý tan bir se bep tir sa de ce. Si zin a sýl reh be ri niz, si zi ka ran lýk lar dan ay dýn lý ða çý ka ra cak o lan an cak Gü neþ tir. Ýþ te o va kit an la dým ki, o ka ran lýk Böy le bir gö rev bi ze ve ril miþ ken biz ka pa lý ku tu ay na sý nýn kar þý sýn da ay na da ki toz la rý si li yo ruz. Son bir kaç yýl da hýz la i ler le yen in ter net ça ðý, ar týk ken di si ni biz le rin hiz me ti ne bý rak mýþ týr. Ýn ter ne ti, ký sa sü re de bil gi al mak i çin kul lan mak yan lýþ týr. Ýn ter net bir bil gi yi ge niþ top lum kit le le ri - ge ce, â hir za man dýr. O halk da Ma ter ya liz min pen çe si ne düþ müþ Müs lü man kit le ler dir. Mey da ný ay dýn la tan Ay da bi lim dir, fen dir, bü tün za hir es bab dýr. O li der i se i lim ve fen nin tek yol gös te ri ci ol du ðu nu söy le yen Süf yan dýr. O Süf yan ý ya lan la yan, hal ka Hakk ý gös te rip, on la rý ir þad e den de Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî dir. Al la hu â lem, o gü ne þin a þi kâr, fark e dil me si nin ko lay ol du ðu de vir de Asr-ý Sa a det tir. Hamd, öv gü le rin en gü ze li ve a lâ sý, â lem le rin Rab bi o lan Al lah a mah sus tur. Son suz bir ka ran lýk ve ka pa lý ku tu ne yay mak i çin kul la ný lýr. Kü tüp ha ne le ri miz yok ol ma yo lun da hýz la i ler le mek te dir. Es ki den in san ka la ba lý ðý ne de niy le gi re me di ði miz kü tüp ha ne le rin ka pý sýn dan dö ner ken, þim di i se boþ bir ha ne nin i çi ne gir me mek i çin ka pý sýn dan dö nü yo ruz. Ne ka dar de ðiþ ti ði mi zi far kýn da o la mý yo ruz. Pe ki, bu yol ne re ye ka dar i ler le ye cek? Hep böy le mi o la ca ðýz? An sik lo pe di le ri mi zi bir kü le ye mi dö nüþ tü re ce ðiz? On la rý ya kar ken, on lar ca a ða ca (can lý ya) za rar ver di ði mi zi vic da ný mýz kal dý ra cak mý? U nut ma yýn, bil gi sa yar da tek týk i le bil gi ye u la þan de ðil, bir bil gi yi klav ye yar dý mýy la in san la ra u laþ tý ran ba þa rý lý o lur ve doð ru kul lan mýþ o lur. Þu nu da u nut ma ya lým ki, ko la yý her kes ba þa rýr, ö nem li o lan zo ru ba þar mak týr. Ger çek ba þa rý da bu dur. Sev gi ve say gý la rým la. Ri sa le-i Nur u ve Ye ni As ya yý 1978 yý lýn da E la zýð ýn il çe si Ma den de ta ný dým yýl la rý a ra sýn da Ma den de ge çen Ri sa le-i Nur ders ve hiz met le ri bi zim i çin sað lam bir te mel ol muþ, is tik ba li mi ze de yön ver miþ tir. Nu run te mel pren sip ve ter bi ye si ni bu Ma den li yýl lar da öð ren miþ tim. Nur da i re si ne gir me mi ze ve si le o lan Ma den in gü zi de Nur hiz met kâr la rýn dan baþ ta A dil Þen gün, A li Þen gün ve Ce lâl Þen gün ol mak ü ze re Meh met Sal man, Ýs ma il Çe lik, Mus ta fa Er tem, Mus ta fa Yi ðit kan, A li Po lat A ða bey ler di. Bun lar, Ma den in me dar-ý if ti ha rý Nur kah ra man la rýy dý. Ma den in ma ne vî ma den le riy di ler. Hep siy le gu rur du yu yo rum ve u nu ta mý yo rum. Bi zim nur yo lun da ol ma mý zýn, Ye ni As ya ca mi a sýn da bu lun ma mý zýn baþ mi mar la rý bu muh lis a ða bey ler dir. Ce nâb-ý Hak hep sin den e be di yen ra zý ol sun. Bu fe da kâr a ða bey ler den ü ze ri miz de çok bü yük e me ði bu lu nan ve Ri sa le-i Nur da i re si ne gir me miz de bü yük pay sa hi bi o lan A dil Þen gün, bi zim de yi mi miz le A. Va hab Þen gün A ða be yin 23 Ma yýs 2012 Çar þam ba gü nü ve fat e dip Hak ka yü rü me si ha be ri, biz le ri dað dar ey le di. Beþ-al tý yýl dýr sa býr i çin de þük re de rek çek ti ði has ta lýk ne ti ce sin de, i na ný yo ruz ki ma ne vî þe hit o la rak ber zah â le mi ne göç et ti. Dün ya nýn kaht-u ga la sýn dan ve zah me tin den kur tul du, ra ha ta ve rah me te git ti. Ru hu þad, me kâ ný Cen net, kab ri pür nur ol sun. A dil Þen gün A ða bey, ga ze te miz Ye ni As ya ve der gi le ri mi zin Ma den tem sil ci siy di. Ha ki kî bir Nur tem sil ci siy di. Tam bir hiz met a da mýy dý. Me sa i bi ti min de e ve git mez, ders ha ne ye ge lir, biz ler ye ni ol du ðu muz i çin biz le re ye mek ya par, çay dem ler di. Ga ze te ve der gi le ri a bo ne le re biz zat ken di gö tü rür dü. Ri sa le-i Nur un ve sa ir neþ ri ya tý mý zýn ih ti ya ca gö re sa týþ ve da ðý tý mý ný da ya par dý. Hiç kâr et mez di, çün kü ge nel lik le ki tap la rý he di ye e di yor du. E vi u zak ol ma sý na rað men, geç sa at le re ka dar bi zim le ka lýr, ders ler ya par dý. Ma den de Nur hiz me ti nin ba þýn day dý. Bu mü kem mel hiz met per for man sý kar þý sýn da biz ler çok þa þý rýr, mah cub o lur duk. Biz den en az yir mi yaþ bü yük o lan bu a ða bey biz genç le re çay ve ye mek ya pý yor du. Bun lar u nu tu la cak gi bi de ðil. Ha ta ve ku sur la rý mý zý hiç gör mez, bi zi da i ma tal tif e der di. Ders ha ne ve neþ ri yat hiz me ti her þe yiy di. Çok cö mert ve çok mi sa fir per ver di. Ba na he di ye et ti ði Mes ne vî-i Nu ri ye yi hiç u nu ta mý yo rum. A dil Þen gün A ða be yin, çok in san ü ze rin de e me ði ol du ðu nu bi li yo rum. E vet, biz Ri sa le-i Nur þu u ru nu ve Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin mes lek ve meþ reb der si nin te me li ni baþ ta A dil Þen gün o la rak, Ma den a - Adil Þengün Aðabeyin temayüz eden ve takdire þayan ve numune-i imtisâl olan bir vasfý da, gittiði her yerde, sohbet zeminlerinde mutlaka Risale-i Nur dan ders yapar, Risaleleri ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerini öne çýkarýr, boþ konuþmalara fýrsat vermezdi. ða bey le rin den al dýk. A dil Þen gün A ða bey, o za man lar biz ler ye ni ol du ðu muz i çin, bi zim le çok il gi le nir di. Biz genç le ri, mas ra fý ný da ken di kar þý la mak ü ze re de fa lar ca E la zýð, Di yar ba kýr, Ma lat ya, Er ga ni, Çer mik ve köy le re ders le re gö tü rür dü. Biz le re ders yap týr ma sý, söz hak ký ve gü ven ver me si; biz le re bu dâ vâ yý öy le bir sev dir di ki, el ham dü lil lah þu a na ka dar ay ný is ti ka met te de vam da yýz in - þa al lah. Ce nâb-ý Hak biz le ri hem Nur hiz me ti ne, hem de bu muh te rem ve müm taz a ða bey le re lâ yýk Nur Ta le be si kýl sýn in þa al lah. A dil Þen gün A ða be yin oð lu, çok muh te rem kar de þi miz A li Þen gün ün, bir gün ca mi çý ký þýn da bi zi ders ha ne ye dâ ve tiy le, ders ha ne yi ve Nur la rý ta ný mýþ týk. Ba zý kar deþ ler le bir lik te al dý ðý mýz þevk ve fe yiz le ders ha ne yi mes ken tut muþ tuk. Ri sa le-i Nur Kül li ya tý ný i ki üç de fa dev ret ti ði mi zi ha týr lý yo rum. O þevk le ve ci ze ler ez ber li yor, kü çük le re Kur ân der si ver me ye ça lý þý yor duk. Ba zen e ve git mi yor, ders ha ne de ka lý yor duk. Za man za man A dil Þen gün, A li Þen gün, Meh met Sal man ve Ce lâl Þen gün A ða bey le rin biz le re ders yap ma la rý ay rý bir þevk ve mo ti vas yon o lu yor du. A dil Þen gün A ða bey, bir gün bi zim e ve gel miþ ti. Mer hum ba bam, Al lah e be den ra zý ol sun ve rah met ey le sin, o na þun la rý söy le miþ ti: E fen di, bu ço cuk lar biz den çok si zi se vi yor lar, e ve de gel mi yor lar. Ne yin ne si dir bu. O da ba ba ma: Ri sa le-i Nur un fey zi dir di ye ce vap ver miþ ti. A dil Þen gün A ða be yin te ma yüz e den ve tak di re þa yan ve nu mu ne-i im ti sâl o lan bir vas fý da, git ti ði her yer de, soh bet ze min le rin de mut la ka Ri sa le-i Nur dan ders ya par, Ri sa le le ri ve Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri ni ö ne çý ka rýr, boþ ko nuþ ma la ra fýr sat ver mez di. Bu Nur kah ra ma ný nýn faz la bir tah si li yok tu. Fa kat çok tah sil gör müþ le ri, pro fe sör le ri vs. ge ri de bý rak tý ðý na i na ný yo rum. Bir gün bi ze gü zel bir rü ya sý ný an lat mýþ tý. Çok et ki len miþ tik. Rü ya sýn da, kar þý sýn dan ge len hey bet li bir za tý gö rür. Bu zat, Ben Ý mam-ý Rab ba ni yim, as rýn i ma mý nýn der si ni din le me ye gi di yo rum. de miþ. Bu sa mi mî ve sa dýk rü ya, biz le ri Ri sa le-i Nur a da ha çok bað la mýþ tý. A dil Þen gün A ða bey, biz le rin ü ze ri ne çok tit ri yor du. Biz le ri sýk sýk o gü ze lim mü te va zi e vi ne ye me ðe dâ vet e der, bol ik ram lar da bu lu nur du. A dil Þen gün A ða be yin ar ka sýn da kah ra man bir in san da ha var dý. O da çok muh te re me ha ný mýy dý. Ay ný za man da Ce lâl Þen gün A ða be yin ab la sý o lan bu sa li hat-ý nis van muh te re me nin hiz met le ri ve fe da kâr lýk la rý u nu tu la maz. O nun er ken ve fa tý, A dil Þen gün A ða be yi de rin den sars mýþ tý. Çün kü da yan dý ðý di rek yý kýl mýþ tý. Ce nâb-ý Hak rah met ve ma ka mý ný Cen net ey le sin. Bu gü zel in san lar la her þey gü zel di. Ma den de ki o Nur at mos fe ri i na ný yo ruz ki, biz le ri ö mür bo yu ko ru ya cak týr in þa al lah. Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin, Çen dan Ri sa le-i Nur un mil yon lar ta le be si var, fa kat i þi gö ren fe da kâr dýr 1 de di ði fe da kâr lar dan dý Ma den in bu fe da kâr la rý. Ve Ma den in Nur ma den le ri, Bu za man da en bü yük bir ih san, bir va zi fe, i ma ný kur tar mak týr, baþ ka la rý nýn i ma ný na kuv vet ve re cek bir su ret te ça lýþ mak týr. Si zin gi bi le rin a ðýr þe ra it i çin de kah ra man ca sý na i ma ný ný ve u bu di ye ti ni mu ha fa za et me si, bü yük bir ma kam dýr. 2 ha ki ka ti nin sýr rý na maz har ol muþ lar dý. Çün kü on lar, Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri nin þu söz le ri ni çok i yi an la mýþ lar dý: A ziz kar deþ le rim, siz kat î bi li niz ki, Ri sa le-i Nur ve þa kirt le ri nin meþ gul ol duk la rý va zi fe ruy-i ze min de ki bü tün mu az zam me sa il den da ha bü yük tür. 3 A dil Þen gün A ða bey, Ma den den e mek li ol duk tan son ra E la zýð a yer le þe rek Nur hiz met le ri ne o ra da de vam et ti. Ce lâl Þen gün A ða be yin i fa de si ne gö re, ya ta lak va zi ye ti ne rað men son gü nü ne ka dar ga ze te miz Ye ni As ya yý bý rak ma dý. Ce nâb-ý Hak o nu ve mer hum ilk ha ný mý ný â lem-i â hi ret te sa a de te na il ey le sin. O nun da hep söy le di ði A hi ret te gö rü þü rüz du â sý ný ka bul ey le sin ve bü tün Nur Ta le be ve dost la rý ný sa a det-i e be di ye ye na il ey le sin in þa al lah. Böy le bü yük ve mü him zat la rýn ve fat la rý nýn be de li, ge le cek o lan bü yük mu sî bet le ri de de fe di ci ma hi yet te dir. Bir ve fa bor cu ye ri ne geç me si te men ni siy le bu ya zý yý ru hu na it haf e di yo rum. (El-Fa ti ha) Dip not lar: 1- Son Þa hit ler c. 4 s Hiz met Reh be ri a ge. 519.

16 4 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR 5 GÖNÜL PINARI ABDÝL YILDIRIM Dok san do kuz köy den ko vul sam þa yet, Di li mi ya la na ey le me â let. Ya Rab Sa na sý ðý ný rým ya lan dan. Ya hak ký söy let, ya di li mi lâl et. A.Y. Her gün að zý mýz dan bin - ler ce ke li me çý ký yor. Gün de 4-5 sa a ti mi zi ko - nuþ mak la ge çi ri yo ruz. Kal bi miz den çý kan, di li - miz de þe kil le nen ve du dak la rý mýz - dan dö kü len bu ke li me le ri bir doð - ru luk e le ðin den ge çir sek, a ca ba kaç ta ne si bu e le ðin ü ze rin de ka la cak týr? Kaç ta ne si de ya lan söz o la rak e le ðin al tý na dü þe cek tir? Ya lan ke li me si bi zim i nanç ve kül - tü rü müz de çok kö tü ve çir kin o la rak bi lin di ði i çin, es ki ler ya lan ye ri ne, bu ke li me nin çir kin li ði ni bi raz ol sun ört mek i çin ol sa ge rek, hi lâf-ý ha ki - kat ke li me si ni kul lan mýþ lar. A ma i - sim le rin de ðiþ me siy le ha ki kat le rin de ðiþ me di ði gi bi, ke li me le rin de ðiþ - me siy le de ya la nýn ma hi ye ti de ðiþ - mi yor. Ya lan han gi li ba sý gi yer se giy sin, han gi ren ge bo ya nýr sa bo yan - sýn, çir kin dir, kö tü dür, pis tir. Ya lan, in san lar a ra sýn da ki gü ven duy gu su nu or ta dan kal dý rýr. Top - lum da hu zur suz lu ðun, en di þe nin ve kay gý la rýn kay na ðý ha li ne ge lir. Dal - ka vuk lu ða, ri ya kâr lý ða ve i ki yüz lü lü - ðe se bep o lur. En bü yük za ra rý da, ya lan söy le yen ki þi ye ve rir. Zi ra ya lan söy le yen ki þi ken di si ne o lan say gý sý ný kay be der. Ký sa ca sý, ya lan hem þah sî ha ya tý, hem sos yal ha ya tý, hem de a - hi ret ha ya tý ný felç e den bir ze hir dir. Ya la nýn zeh ri yý la nýn zeh rin den da ha teh li ke li dir. O yüz den, Yý lan - dan kork mam, ya lan dan kor ka rým sö zü, a ta sö zü o la rak hal kýn di li ne yer leþ miþ tir. Yý lan bel ki bir in sa ný ze hir ler. Zeh ri çok kes kin i se, sok tu - ðu in sa ný öl dü rür. A ma ya lan söy le - yen bir in sa nýn di lin den dö kü len ze - hir, top lu mun bün ye si ni ze hir ler. Ya lan cý nýn da e be dî ha ya tý ný teh li ke - ye a tar. Kal dý ki, ze hir siz yý lan çok - tur, a ma ze hir siz bir ya lan yok tur. Ya la nýn na sýl bir ze hir ol du ðu nu, Be di üz za man Haz ret le ri Ý þâ râ tü l-ý câz ad lý e se rin de þöy le i zah e di yor: Mü na - fýk la rýn a zap la rý nýn, mez kûr ci na yet le ri a ra sýn da yal nýz kizb i le va sýf lan dý rýl ma - sý, kiz bin þid det-i kubh ve çir kin li ði ne i þa ret tir. Bu i þa ret da hi, kiz bin ne ka - dar te sir li bir ze hir ol du ðu na bir þa hidi sa dýk týr. Zi ra kizb, küf rün e sa sý dýr. Kizb, ni fâ kýn bi rin ci a lâ me ti dir. Kizb, kud ret-i Ý lâ hi ye ye bir if ti ra dýr. Kizb, hik met-i Rab ba ni ye ye zýt týr. Ah - lâk-ý â li ye yi tah rip e den, kizb dir. Â - lem-i Ýs lâ mý ze hir len di ren, an cak kizb dir. (Ý þa râ tül-ý câz, s. 152) Ne var ki, bu ka dar teh li ke li ve ze hir li o lan hi lâf-ý ha ki kat söz ler, in san la rýn di lin den bol mik tar da dö kül mek te dir. He men he pi miz her gün pek çok ya lan lar la kar þý la - þý yo ruz. Bel ki ken di að zý mýz dan da pek çok ya lan söz ler çý ký yor. Ma a le sef ya lan söy le mek, bu gün ha ya týn bir ger çe ði ha li ne gel miþ bu lu nu yor. Ver di ði miz bir sö zü ye ri ne ge ti re me di ði miz za man, he men bir ba ha ne uy du ru yo ruz. Bir top lan tý ya geç kal sak, se be bi ni bir ya la na bi na e di yo ruz. Ver di ði - miz ran de vu ya gi de me di ði miz za - man, he men bir ya lan uy du ru ve ri - yo ruz. Bir za rar dan kur tul mak, bir men fa at el de et mek, bir ku su ru ört - mek i çin de ilk baþ vu ru lan yön tem, ya lan söy le mek o lu yor. Çok ö zel du rum lar i çin es ki den mu vak ka ten ve ri len fet va la ra da ya - na rak bu gün de ba zý yer ler de ya lan i fa de le rin kul la ný la bi le ce ði söy le ni - yor. A ma Be di üz za man Haz ret le ri, son mü ced did ve fet va ma ka mý o la - rak o ka pý yý ka pa tý yor: Am ma mas - la hat i çin kizb i se, za man o nu nes - Ya la nýn ze hi ri yý la nýn ze hi rin den kes kin dir het miþ. Mas la hat ve za ru ret i çin ba zý â lim mu vak kat fet vâ sý ver miþ ler. Bu za man da o fet vâ ve ril mez. Çün kü, o ka dar su-i is ti mal e dil miþ ki, yüz za - ra rý i çin de bir men fa a ti o la bi lir. O - nun i çin hü küm mas la ha ta bi na e dil - mez. (Hut be-i Þa mi ye, 3. Ke li me) Ya la na bir ta kým i sim ler ve renk - ler ve re rek o nu ma sum gös ter mek de doð ru de ðil dir. Be yaz ya lan, ma - sum ya lan gi bi sý fat lar, o nu ak la - ma ya yet mez. Zi ra a ðýz dan çý kan bir söz ya doð ru dur, ya da ya lan dýr. Ya - ni ya be yaz dýr, ya si yah týr. Bu nun or ta sý ve gri ton la rý yok tur. Za ten ya la nýn ren gi hiç bir za man be yaz ol - maz. O her za man si yah týr. Kü çük ya lan lar kalp te ki kü çük si yah nok ta - lar gi bi dir. Za man la ço ða lýr ve bü - tün kal bi kap la ya cak ha le ge le bi lir. Söy le ye nin kal bi ni de, yü zü nü de ka rar týr. Hem kü çük ya lan lar bü yük ya lan la rýn mu kad di me si dir. Be di üz za man Haz ret le ri bu ko nu da da son sö zü söy lü yor: Hü lâ sa, yol i ki - dir: Ya sü kût et mek tir; çün kü söy le ni - len her sö zün doð ru ol ma sý lâ zým dýr. Ve ya sýdk týr; çün kü Ýs lâ mi ye tin e sa sý, sýdk týr. (Ý þa râ tü l-ý caz, s. 153). De - mek ki ü çün cü bir yol yok tur. Ýn sa nýn fýt ra tý doð ru luk ü ze ri ne ya - ra týl mýþ týr. Doð ru yu söy le mek, doð ru ha re ket et mek ve doð ru dü þün mek ü ze re ta sar lan mýþ týr. Ya lan söz ler ve yan lýþ dav ra nýþ lar i se, gay rý fýt rî dir. O - nun i çin in san ya lan söy ler ken zor la - nýr. Be de nin de bir ta kým a nor mal ak - ti vi te ler or ta ya çý kar. He ye can la nýr ve yü zü ký za rýr. Ya ni bo zul ma mýþ fýt rat - lar i çin, ya lan söy le mek doð ru yu söy - le mek ten çok da ha zor dur. Hem, bi lir sin, kü çük bir a dam, kü - çük bir hay si yet le, kü çük bir ce ma at - te, kü çük bir me se le de, mü nâ za ra lý bir dâ vâ da hi cab sýz, per vâ sýz, kü çük fa kat ha câ le tâ ver bir ya la ný, düþ man - la rý ya nýn da, hi le si ni his set tir me ye cek de re ce de te es sür ve te lâþ gös ter me - den söy le ye mez. (19. Söz, 9. Reþ ha) Ya lan bu ka dar kö tü, çir kin, za rar lý ve zah met li ol du ðu na gö re, ken di mi - zi on dan na sýl ko ru ya ca ðýz? Bu so ru - nun en ma kul ce va bý, fýt ra ta uy gun ha re ket et mek le ol ma lý dýr. Ya lan söy le mek fýt ra ta mu ha lif ol du ðu na gö re, ya lan dan ko run ma nýn en e min yo lu, fýt ra tý mu ha fa za et mek tir. Ya ra - tý lýþ ga ye si ni i yi bil mek, Ne ci yim, ne - re den gel dim, ne re ye gi di yo rum? su - al le ri nin ce va bý ný bul mak ve o na gö re ha ya tý tan zim et mek ge rek mek te dir. Her söy le di ðin doð ru ol ma lý, a ma her doð ru yu söy le mek doð ru de ðil - dir ka i de si ni reh ber e din mek de ya lan dan ko run ma nýn ö nem li yol la - rýn dan bi ri si dir. Bir baþ ka ö nem li hu sus da, az ko - nuþ mak týr. A ta la rý mýz Çok mal ha - ram sýz, çok söz ya lan sýz ol maz de - miþ ler. Böy le bir ge nel le me bel ki, tam o la rak doð ru yu yan sýt maz, a ma doð - ru luk pa yý yük sek bir tes bit tir. Çok söz de ya lan ve yan lýþ ol ma ih ti ma li de çok o lur. Ýn san ne ka dar az ko nu þur - sa, o ka dar az ha ta ya par. Ya lan söz sarf et me ih ti ma li de o ka dar a za lýr. Her za man doð ru yu söy le mek müm kün ol ma ya bi lir, a ma sus mak her za man müm kün dür. Mah zun A ya sof ya ALÝ SARIKAYA a li_sa ri ka ho o.com yýs Ýs tan - bul un fet hi nin yýl dö nü mü gel - dik çe genç lik 29Ma yýl la rým da ge zip do laþ tý ðým Sul ta nah met, A ya sof ya, Top ka pý Sa ra yý çev re si ak lý ma gel - mek te dir. Ta le be lik yýl la rým da Mil lî E ði tim Ya yý ne vi de o böl ge de bu lun du ðu i çin za man za man o ra - ya da uð rar dým. Bir ta raf ta ta rih, di ðer ta raf ta i lim. Os man lý da sa - ray baþ lý ba þý na bir i lim yu va sý, bir o kul o la rak fa a li yet gös te ri yor du. He men ya ný ba þýn da Sul ta nah met ma ne vî pa yan da mo ral dün ya sý i di. Sa ray la Sul ta nah met A ya sof ya ü - ze rin de ku cak la þý yor, kay na þý yor - du. Bu bu luþ ma yý gök kub be al kýþ - lý yor du. Sal ta na týn kuv ve ti i le i ma - nýn bu lu þup kay naþ tý ðý bu me kân - lar al tý yüz se ne sü ren bir im pa ra - tor lu ðun ma ne vî ha ya tý ný, iç di na - mik le ri ni do ku yor du. Sa ray i le Sul ta nah met a ra sý na bir sun î pa ra van ko nul du. A ya sof ya nýn mi na re le ri ne ko nan gü ver cin ler bi le iþ tah sýz öt me ye baþ la dý lar. Hu hu la - rý fer siz ve can sýz çýk ma ya baþ la dý. Mi na re ler mah zun kal dý. A ya sof - ya nýn di li ni sus tur du lar. Mil le ti mi - zin ma ne vi ya tý na et ki e den, Hý zýr bu luþ ma la rý bu me kân lar da ger çek - leþ mez ol du. Halk a ra sýn da, Kýrk gün sa bah na ma zý ný A ya sof ya da ký - lar san Hý zýr la bu lu þur sun di ye bir i na nýþ var dý. Bu nun i çin e be veyn ler bu nu uy gu la mak i çin ço cuk la rý ný o - ra ya hiç fa sý la ver me den kýrk gün sa bah na maz la rý na gö tü rür ler di. Þim di Hý zýr da mah zun. Çün kü o - nun la þen le nen A ya sof ya mah zun. Kýrk gün son ra ken di si i le bu lu þa cak o lan ce ma at mah zun. Ne ol du da mi na re ler de ki e zan sus tu? Ta ri hin de rin lik le rin den be ri hep ma bed o la rak ça lý þan, yer i le gö - ðü e zan lar la ku cak laþ tý ran, e za nýn â - vâ ze si ni â le me Da vud gi bi sa lan mi - na re le ri sus tu. Si nan ýn pa yan da la rý bi le o nun çe kiç ses le ri ne has ret ha le gel di. Ne Ý sa ya, ne Mu sa ya ya ra dý. Ýs tan bul un uf ku ka rar dý. Fa tih in lâ - ne ti bu nu ya pan la rýn üs tün de bir ka ra bu lut gi bi du ru yor. O bü yük ci - han gi rin, Pey gam be ri mi zin (asm) müj de si ne maz har ku man da nýn sö - zü hâ lâ ge çer li. Bed du â sý hâ lâ ba zý - la rý nýn ü ze rin de de vam e di yor. A ya sof ya ký ya me te ka dar ca mi o - la rak vak fe dil miþ tir. Bu nu hiç bir kim se de ðiþ ti re mez. Va kýf þart la rý ný kim de ðiþ ti rir se Al lah ýn, me lek le rin, bü tün in san la rýn lâ ne ti on la rýn ü ze - ri ne ol sun. Yüz le ri ne ba kan ve on la - ra þe fa at e den hiç bir kim se bu lun - ma sýn. E be di yen ce hen nem de kal - sýn lar, on la rýn a zap la rý as la ha fif le til - me sin ve on la ra e be di yen mer ha met o lun ma sýn. Bu bed du â nýn kar þý sýn - da tit re me yen vic dan o la bi lir mi? Taþ tan da ha ka tý, mer ha met yok su - nu bir vic dan ol ma sý lâ zým gi bi bu bed du â ya al dý rýþ et me sin. A ya sof ya, fet hin sem bo lü dür. O - nun ca mi ol ma sý Fa tih in hü küm - ran lýk hak ký dýr. Mü ze o la rak tu tul - ma sý a ca ba ne yi tem sil e di yor? Gön - lün de ta ri hi ne kar þý a zý cýk bir sev gi si o lan lar, bu nu ta ri hin ken di si ne yük - le di ði, ca mi ol ma, a kýl i le kal bi bu - luþ tur ma, sa ray la Sul ta nah met a ra - sýn da köp rü ol ma iþ le vi ne ge ri dön - dür me vic da nî so rum lu lu ðu nu ta þý - ma sý ge rek mek te dir. Se ma bü tün ec ra mýy la gü ler ken, mah zun A ya - sof ya að lý yor. Yýl lar ca a kan göz ya þý sel ol du. Yýl la rýn es ki te me di ði bu u - lu ma be di ke de ri i le baþ ba þa bý ra - kan lar, Fa tih in lâ ne tin den kur tu la - ma ya cak lar dýr. Fa tih in du â sý bi zim de du â mýz dýr.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı