YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet üzere terbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun Ehl-i Beytinin sevgisi ve Kur ân okumak. (Hadis-i Þerif) YIL: 43 SA YI: HAZÝRAN 2012 PAZAR 75 Kr ni as ya.com.tr FATÝH ÝN BEDDUASINI UNUTMAYIN FA TÝH, A YA SOF YA Ý ÇÝN KÝM O NU CA MÝ LÝK TEN ÇI KA RIR SA AL - LAH IN LÂ NE TÝ O NUN Ü ZE RÝ NE OL SUN DÝ YE BED DU A ET MÝÞ TÝ. TBMM BAÞKANI CEMÝL ÇÝÇEK Türkiye konuþamýyor homurdanýyor utbmm Baþ ka ný Ce mil Çi çek, her gün bir o la yýn siv ril di ði gün de me da ir, Tür ki ye bel li bir sü re den be ri ko nu þa mý yor, ho mur da ný yor, mý zýr da ný yor ve si ya set bir ha ka ret fur ya sý na dö nüþ müþ du rum da i fa de si ni kul lan dý.n6 da FETÝHTEN SONRA ÝLK ÝÞÝ AYASOFYA YI CAMÝ YAPMAK OLDU BAKAN GÜNAY A BÜYÜK TEPKÝ u1934'te M. Ke mal'in de im za sý ný ta þý yan ve Res mî Ga ze te'de ya yýn lan ma yan korsan bir ka rar na me i le mü ze ye çev ri len A ya sof ya'nýn ca mi o la rak tek rar i ba de te a çýl ma sý ta lep le ri son dö nem de yeniden gün de me ge lirken, Kül tür Ba ka ný Er tuð rul Gü nay'ýn bu ta lep le ri i nat o la rak ni te le me si ve Ben ce is ter se niz bu dü zen böy le de vam et sin di ye rek mü ze sta tü sü nün de va mý ný sa vun ma sý, tep kiy le kar þý lan dý. nhaberý SAYFA 6 DA Mübarek e müebbet u Mý sýr ýn es ki Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek, ülkedeki pro tes to gös te ri le ri sý ra sýn da pro tes to cu la rýn öl dü rül me si ne suç or tak lý ðý et ti ði ge rek çe siy le ö mür bo yu ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. umü ba rek i le ay ný da va da yol suz luk suç la ma la rýy la yar gý la nan i ki oð lu hak kýn da ise be ra at ka ra rý ve ril di. Ka ra rýn o kun ma sý nýn ar dýn dan mu ha lif ler i ki ye bö lün dü. nha be ri say fa 5 te Mübarek e verilen ömür boyu hapis cezasýný yeterli bulmayan muhalifler, mahkeme önünde olay çýkardýlar. u Fa tih, Ýs tan bul'u fet het tik ten son ra ilk iþ o la rak A ya sof ya'yý ca mi ye çe vi rir ken yaz dý ðý vak fi ye de Kim A ya sof ya yý ca mi ye dö nüþ tü ren vak fi ye mi de ðiþ ti rip o nu ca mi lik ten çý ka rýr sa en bü yük ha ra mý iþ le miþ o lur. Al lah ýn, Pey gam be rin, me lek le rin ve bü tün Müs lü man la rýn e be di yen lâ ne ti on la rýn ü ze ri ne ol sun. Kim bun la rý (vak fi ye yi) gör dük ten son ra de ðiþ ti rir se, ve ba li bu nu de ðiþ ti ren le rin ü ze ri ne ol sun di ye bed du a et miþ ti. FO TOÐ RAF: A A KIÞANAK VE TUNCEL 2 BDP li ye i kin ci fez le ke ubdp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gül tan Ký þa nak ve mil let ve ki li Se ba hat Tun cel hak kýn da, te rör ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap mak i le su çu ve suç lu yu öv mek suç la rýn dan do ku nul maz lýk la rý nýn kal dý rýl ma sý i çin fez le ke ha zýr lan dý. Di yar ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýnca da ha ön ce de Ký þa nak ve Tun cel in a ra la rýn da ol du ðu 6 sý BDP li, 2 si ba ðým sýz 8 mil let ve ki li hak kýn da fez le ke ha zýr la mýþ tý. n6 da ISSN Er tuð rul Gü nay ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ Bir kürtaj kurbanýnýn hatýra defteri E LÝF e ki ga ze te mi zin say fa la rýn da

2 2 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR Y LÂ HÝ KA Â Y E T Onlarý birbirleriyle böylece imtihana uðrattýk ki, Allah bizim aramýzdan lütfuna bunlarý mý lâyýk gördü? deyiversinler. Þükredenleri en iyi bilen Allah deðil midir? H AD Ý S Bir kadýn güzel koku sürünüp bunu hissetsinler diye bir topluluða uðrarsa, zina etmiþ olur. En âm Sûresi: 53 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 251/ Ha di s-i Þe rif Me â li Yalnýz biri gör; baþkalar her vakit görünmüyorlar, zevâl perdesinde saklanýyorlar. Biri bil; mârifetine yardým etmeyen baþka bilmekler faydasýzdýr. Biri söyle; Ona âit olmayan sözler, mâlâyânî sayýlabilir. LÛ GAT ÇE: Yalnýz biri bil! vet, mas nu ât ta hiç bir e ser yok ki, Eçok mâ nâ lý bir lâfz-ý mü ces sem ol ma sýn, Sâ ni-i Zül ce lâl in çok es - mâ sý ný o kut tur ma sýn. Mâ dem þu mas nu ât el fâz dýr, ke li mât-ý kud - ret tir; mâ nâ la rý ný o ku, kal bi ne koy. Mâ nâ sýz ka lan el fâ zý, bi lâ per - vâ ze vâ lin ha va sý na at, ar ka la rýn dan a lâ ka da - râ ne ba kýp meþ gul ol ma. Ýþ te, zâ hir pe rest ve ser mâ ye si â fâ kî mâ lû - mât tan i bâ ret o lan akl-ý dün ye vî böy le sil si le-i ef kâ rý, hi çe ve a de me in ci râr et ti ðin den, hay - re tin den ve hay be tin den me yu sâ ne fer yad e - di yor, ha ki ka te gi den bir doð ru yol a rý yor. Mâ dem u fûl e den ler den ve ze vâl bu lan lar dan ruh e li ni çek ti, kalb da hi me câ zî mah bub lar - dan vaz geç ti, vic dan da hi fâ nî ler den yü zü nü çe vir di; sen da hi bî ça re nef sim, Ýb râ him vâ rî, Lâ ü hýb bü l-â fi lîn [Ba týp gi den le ri sev mem] gý yâ sý ný çek, kur tul. Fýt ra tý aþk la yoð rul muþ gi bi ser mest-i câm-ý aþk o lan Mev lâ nâ Câ mi, kes ret ten vah de te yüz - le ri çe vir mek i çin, bak ne gü zel söy le miþ. Ya ni, yal nýz bi ri is te; baþ ka la rý is ten me ye deð mi yor. Bi ri ça ðýr; baþ ka la rý im da da gel mi yor. Bi ri ta lep et; baþ ka la rý lâ yýk de ðil ler. Bi ri gör; baþ ka lar her va kit gö rün mü yor lar, ze vâl per de sin de sak la ný - yor lar. Bi ri bil; mâ ri fe ti ne yar dým et me yen baþ - ka bil mek ler fay da sýz dýr. Bi ri söy le; O' na â it ol - ma yan söz ler, mâ lâ yâ nî sa yý la bi lir. E vet Câ mi, pek doð ru söy le din. Ha ki kî mah bub, ha ki kî mat lûb, ha ki kî mak sud, ha ki - kî ma bud, yal nýz O' dur. Çün kü, bu â lem bü tün mev cu dâ týy la, muh - te lif dil le riy le ay rý ay rý na ða mâ týy la zikr-i Ý lâ - hî nin hal ka-i küb râ sýn da be ra ber Lâ i lâ he il lâ Hû der, Vah dâ ni ye te þe hâ det e der. Lâ ü hýb - bü l-â fi lîn in aç tý ðý ya ra ya mer hem sü rü yor ve a lâ ka yý kes ti ði me câ zî mah bub la ra be del, bir Mah bub-u Lâ ye zâ lî yi gös te ri yor. Söz ler, 17. Söz, s. 348 gýyâs: Yardýmcý, medetkâr. in ci râr: Çekilip uzanma, çekilme, bir neticeye doðru çekilerek sona erme. u fûl: Batmak. ser mest-i câm-ý aþk: Aþk kadehiyle baþý dönen; Allah aþkýyla kendinden geçen. Mah bub-u Lâ ye zâ lî : Hiçbir zaman ayrýlýðýn olmadýðý, gerçek sevmeye lâyýk olan Cenâb-ý Hak. SE LÝM GÜN DÜ ZALP se lim gun du ma il.com Ha va lar ý sýn ma ya gör sün. Bi sik le ti me bin di ðim gi bi yol lar da yým. Ý ki te ker lek dön dük çe u zak lar ya kýn o lu yor. Gü neþ her yan dan mer ha ba di yor. Es ki gün le rin has re tiy le i çim ký pýr ký pýr. Bir di lim ek mek ve bir bar dak ça yýn ha ya liy le an ne e vi ne doð ru yol lar da yým. Yol lar sa kin ve fe rah. Bah çe ler yem ye þil. Yak ma yan, a ma bütün vü cu du mu sa ran ve ý sý tan bir tat lý lý ðý var bu sa bah gü ne þin. Kýv rým kýv rým so kak la rýn a - ra sýn dan ye ni man za ra la rý i çe i çe ge çi yo rum. Es ki so kak la rýn ve tek kat lý o mü te va zý ev le - rin a ra sýn dan kuþ gi bi sü zü le rek ge çi yo rum. Ba zen de gü zel bah çe li bir e vin ö nün de ne fes - le ni yo rum. Dý þa rý ya doð ru u za nan çi çek le rin ko ku su nu do ya do ya i çi me çe ki yo rum. Dut - lar, e rik ler, ki raz lar, hep si mey ve ler le yük lü. Bu ba har hiç bir ba ha ra ben ze mi yor. Bü tün bah çe ler ve a ðaç lar ma þa al lah çok be re ket li. Üs ta dý mýz bu mev sim ler den bü yük ders ler ve müj de ler çý ka rýr dý. Ýn þa al lah ö - nü müz de ki gün ler, bü yük müj de le rin ve fe tih le rin ha ber ci si gi bi. Bu þa þa a lý ba ha rýn çi çek le ri ni te ma þa et mek i çin a ra bay la bir i ki sa at ge zi yo rum. Hiç ha ya - tým da gör me di ðim bir tarz da bü tün çi çek li ot - lar, â de tin fev kin de bir tarz da bü yü müþ, çi çek - ler aç mýþ, te bes süm kâ ra ne tes bi hat e dip, li saný hâl i le Sa ni-i Zül ce lâl le ri nin san a tý ný tak dir e - dip al kýþ lý yor lar gi bi hak kal ya kîn his set ti ðim - den (E mir dað Lâ hi ka sý, 206) Her yer yem ye þil. A ðaç lar be re ket yük lü. Bi sik le tim le hýz yap ma yý pek sev me di ðim i çin, hiç bir man za ra yý ka çýr ma ma ya ö zen gös te ri yo rum. Yo lun az ö te sin de bek le yen bir a ða cým var, çý nar a ða cým. O na doð ru yak laþ týk ça he ye can kap lý yor i çi mi. Ön ce se lâm ve hal ha týr fas lý. Ko nu þu rum o nun la. Genç li ði min a ða cý. Ya þa dý ðým yýl la rýn þa hi di dir. Ten ha va kit ler de ku cak la dý ðým bi le o lur o nu. Bu ma hal le de be nim ve da ha ni ce le ri nin a ný la rý var dýr o nun la. Es ki za man in san la rý gi bi, çý na rým dip di - ri ve yem ye þil. Boy at tý ðý yer, geç miþ le ge - le ce ðin a ra sýn da bir köp rü. Bu mü ba rek a - ðaç her mev sim þa þýr tý yor be ni. Yal nýz da de ðil. Ih la mur lar la, bel li a ra lýk lar la di zil - miþ a kas ya lar la çev ri li i ki ya ný. Bir ya ný mý ya nýn da bý ra kýp yo la de vam e di yo rum. Ýn san sev di ði bir a ða cýn ya nýn dan na sýl i ti nay la ge çi yor sa, ha yat yol la rýn da da öy le geç me si ge re ki yor. Sa rý bo ya lý ev le ri se ve rim. On la ra bak týk ça bir ba har ya da yaz ha va sý his se de rim. Az ö te de Se la hat tin Þim þek kar de þi min e vi de bu renk - ten. Es ki, top rak bo ya lý, sa rý ev ler den bi ri. Kim bi lir, ço cuk lu ðum da ki o es ki sa rý bo ya lý e vi mi zi ha týr lat tý ðý i çin de sev miþ o la bi li rim. Ü ze ri miz - de hak ký o lan la ra ve bu a i le nin fert le ri ne de bir Fa ti ha o ku ya rak ge çi yo rum. Ah, Re cep Am ca Sen ne gü zel in san dýn. Ye di ve ren gül le riy le kap lý e vi nin ö nün den MÜJDELÝ BAHAR ge çi yo rum þim di. Üç gün de bir ha tim in di - rir di Re cep Am ca. Üs te lik çok a ðýr bir þe ker has ta sý ol ma sý na rað men. Her gün en az on cüz o ku ya rak üç gün de Kur ân ý bi ti rir di. Bir Kur ân â þý ðýy dý o. Son za man lar da has ta lý ðý a ðýr laþ tý ðý i çin an cak haf ta da bir ha tim ya pa - bil di ði ni söy le miþ ti. Kur ân hat mi haf ta da bi - re düþ tü di ye ha yýf la ný yor du. Biz ne yap ma lý - yýz, bil mi yo rum. Bu ha liy le her za man ib ret li ve hik met li ders ler ve rir di Re cep Am ca. Dü za yak, kü çü cük bir ev, ter te miz di. Ya tak öy ley di, bem be yaz gül ler gi biy di. Has ta ya ta - ðý de me ye þa hit lâ zým. 65 yýl lýk e þiy se, el le ri - nin ü ze rin de e mek le ye e mek le ye ih ti ya cý ný gö rür dü. Þi kâ yet siz in san lar dý. Ya þa dýk la rý ib - ret lik bir ha yat tý. Bir ev bu ka dar mý hu zur lu, bu ka dar mý te miz, bu ka dar mý gü zel o lur? E vet, te miz lik i man dan ge lin ce, mü min le rin ha ya týn da ki te cel li si de böy le o lu yor iþ te. Ne faz la, ne ek sik. Bu ev de her þey yer li ye rin de. Ma hal le mi zin giz li kah ra ma nýy dý Re cep Am ca. Bir gün soh be ti miz sý ra sýn da, el li yýl bo yun ca en az on bin ki þi nin ce na ze si - ni yý ka dý ðý ný söy le miþ ti ba na. E vet, ma hal - le miz de ne ler ya þan dý ðý ný bi len ve son sah ne le ri gö ren oy du. O nun la Al lah a ra - sýn day dý ya þa dýk la rý. Ba ba mýn ce na ze si ni de o yý ka mýþ tý. Bu ba kým dan a ra mýz da ö - zel ve de rin bir bað var dý Re cep am cay la. Geç ti ði miz yýl ken di si ni e be dî â le me u ður la - dýk. Ýn þa al lah kab rin de Kur ân o ku ma ya de vam e di yor dur. Sýr tý mý da ya dý ðým bir du var da ha göç tü. Me kâ ný Cen net ol sun in þa al lah. Kur ân ý mýz, sa dýk bir o ku yu cu su nu da ha kay - bet ti ði i çin ü zü lü rüm hep. Rab bim ye ri ne, ye ni kar deþ ler na sip et sin in þa al lah. Dok san kü sur ya þýn da, a ðýr has ta bir in sa nýn üç gün de Kur ân ý hat met me si, a kýl a la cak bir iþ de ðil. He - le de þu gü nün dün ya sýn da ve gýl lu gý þýn da. Rab bi mi zin bi ze en bü yük ar ma ða ný o - lan Kur ân ý mý zýn en ha ri ka yön le rin den bi ri si de, de vam lý o kun ma sý na rað men u - san dýr ma mak ö zel li ði dir. Bu mu' ci ze nin he pi miz þa hi di yiz. Re cep Am ca da öy ley di. Yo lu mun az ö te sin de do kuz ki raz a ðaç lý bir bah çe var. On dan bah set miþ tim. Kap tan Am ca mýz dan. O nu da u ður la dýk. O nu da an ma mak, ha týr la ma mak ol maz. Bu sa bah bir tes bih çe ker gi bi çe ki yo rum art ar da ev - le ri ve o ev ler de ya þa yan gü zel in san la rý. On lar git ti, a ma ha tý ra la rý ben de kal dý. Bi sik let de ðil mü ba rek, san ki ha tý ra ku - tu su. Ne var sa a tý yo rum i çi ne. A ný lar bi - rik ti ri yo rum. Ba ka lým, ne za man kul la na - ca ðým bu kýy met li ha zi ne yi Yol lar ten ha bu va kit te. A ma ter te miz. Bir baþ ka cö mert dos tum, Rah met li Hü se yin Am ca nýn e vi ne yak la þý yo rum. Kü tah ya dan gel - dik le rin de kal dýk la rý e vin ö nü ne. Ye dir sin, i çir sin. Ye ter ki mi sa fir gel sin. O nun bir lok ma sý bo ða zý - nýz dan geç mez se ol maz dý. Ke - rem kâr ve lü tuf kâr bir zat tý. O na da bir Fa ti ha. Ha a, u nut ma dan söy le ye yim her ay ký zý na Za fer der gi mi zi bek - le yen bir bak kal an ne miz de var yo lu mun ü ze rin de. Be ni gö rür gör mez he men ha re ket le nir. An - nen na sýl? Ne ya pý yor? Se lâm söy - le. de me yi de ih mal et mez. Bi zim ma hal le nin in san la rý, hep si böy le, can dost lar. U zak ya kýn ta nýr lar bir bir le ri ni. Be - ra ber ya þan mýþ ni ce ha tý ra la rý var de mek ki U nut mu yor - lar, hep se lâm gön de ri yor lar bir bir le ri ne. Ben de a ra yer de pos ta cý yým bi sik le tim le. Bir yaþ tan son ra in san lar ge - tir di ði niz se lâm la ra ba ký yor, ha - ber le re ba ký yor. On lar i çin bu - nun ne ka dar de ðer li ol du ðu nu geç de ol sa an la dým di ye bi li rim. Bel ki bi zim de i le ri de an la ta - ca ðý mýz ni ce ha tý ra la rý mýz o la - cak, se lâm gön de re ce ði miz dost la rý mýz o la cak. Ru hu mu za du â lar gön de ren dost la rý mýz. Ge çen gün Na dir kar de þim na maz çý ký þýn da i kaz et ti: Öy le hýz lý ca geç me ya hu. Gel, o tu ra lým. Bir çay i çip es ki gün le ri yâd e de lim. de di. Ka çý - rýr mý yým bu fýr sa tý? Ta mam, hay di de yip ko lu na gir dim. O dak ka ger çek leþ tir dim he men di le ði mi. Bir 15 da ki ka i çe ri sin - de ne ler ko nuþ tuk ne ler... Ha - yýr la yâd et tik sev dik le ri mi zi, ü - ze ri miz de e me ði o lan la rý. Ha tý ra lar, ay ný yaþ gru bun da - ki in san la rýn bir bi ri ne tu tun du - ðu dal lar dýr. Gö nül ler mut ma in o lu yor on lar la, ruh lar sa kin le þi - yor. Ay ný o kul da, ay ný ho ca da o ku muþ ol mak, ay ný za man da ya þa mak ve da ha bir çok ya kýn - lýk lar in san la rý bir bi ri ne gö rün - mez bað lar la bað lý yor. Bi raz da ha tý ra la rý mý zýn ço cu - ðu de ðil mi yiz biz? E vet, öy le yiz. Yýl lar bu nun þa hi di dir. Bu þeh - rin, bu ma hal le nin ço cu ðu de ðil mi yim ben? Ve siz ler be nim sev gi li dost la rým de ðil mi si niz? Ey gü zel in san lar! Þim di ner de si niz? Ge çen ler de o tur dum, bir u zun duâ lis te si yap tým. Ve fat et miþ bü tün kom þu la rý mýn i sim le ri ni Cev þen i min i çi ne yaz dým. On la - rý is men zik ret mek i na nýl maz bir sa a det ve ri yor ru hu ma. Ý sim le ri ni an ma dý ðým gün dar la ný yo rum i - na nýn. Ýn þa al lah e be dî sa a det yur dun da, cen net te si niz dir ey so kak la rý mýn ve þeh ri min ve ül - ke min ü ze rim de hak ký bu lu nan in san la rý. Rab bim me kâ ný ný zý cen net ey le sin. Ha bib-i Ek rem e (asm) kom þu ey le sin in þa al lah. So ka ðý mý zýn ba þý ný tu tan ýh - la mur a ða cý nýn â le mim de ki ye ri i se bir baþ ka dýr. Yer li yer - siz bu da nýr du rur. O da bu hoy rat el le re i - nat kah ra man ca di re nir. Gö re vi ni ek sik siz ya pan bir kul dur o gö züm de. Zik ri ni, tes bi - hi ni sür dü rür du rur yýl lar yý lý ku sur suz ca. Bý ra kýn var lý ðý ný, göl ge si bi le ye ter. Bir se - lâm da o na. Kom þu mu zun se vim li kö pe ði de ar týk be - nim gi bi ih ti yar la dý. Se re ser pe ya tý yor hep göl ge li bir yer de. Çok de ðil, da ha bir kaç se ne ön ce si ne ka dar bi sik le ti min te ker lek le ri ne doð ru â nî ham le ler ya par dý. Ner den çýk tý ðý ný tah min e de mez dim ke ra ta nýn. Þim di ta kat siz bir hal de. Ya nýn dan ses siz ce ge çer ken, tek gö zü nü ha fif çe kal dý rýp ba ký yor. Bel ki mer - ha ba, bel ki de bu ra da yým ha! der gi bi. So ka ðý mý zýn en yaþ lý tey ze si Sey ya re Ab la - mýz. O nu da u nut ma ya lým. Tek kat lý sa rý bo - ya lý e vi nin mer di ven le rin de min de ri ni gör - dü ðüm za man, De mek ki ka pý ya ka dar çý ka - bi li yor, gü neþ le ne bi li yor. di ye dü þü nü yo rum ve se vi ni yo rum. Min de ri ni gö rün ce san ki o - nu gör müþ gi bi o lu yo rum. A ya küs tü bir kaç da ki ka lýk soh be ti miz bi le ya ra la rý ma de va o - lu yor. Bir gön lü fe rah lat tý ðý nýz da, ken di gön - lü nü zü de fe rah lat mýþ o lu yor su nuz. Ý yi li ðin, gü zel li ðin þa hi di vic da ný mýz dýr. Ne ve rir se niz, o nu ge ri a lý yor su nuz bu dün ya da. Kim ne ya par sa, ken di ne ya pý yor as lýn da. O na da, e vi ne de, min de ri ne de mer ha ba... O Ka ra de niz þi ve siy le ko nuþ ma sý na ba yý lý rým o - nun. Ve hat ta yol bo yun ca o nun ko nuþ ma - la rý ný ken di þi ve siy le tek rar lar du ru rum ve yü zü me bir te bes süm ya yý lýr. Bun lar ne gü zel in san lar dýr. En kü çük bir i yi - li ðin bi le kad ri ni bi len, duâ lar la kar þý lý ðý ný ve ren, bir se lâm la ruh la rý gü len gü zel in san lar dýr. So ka ðý mý zýn bir kö þe sin de ki ta ri hî çeþ me - nin ö nün de dur ma mak ol maz. Ha tý ra la rýn ha sý bel ki de on da ya zý lý. Kim bi lir, kaç ta ze ge li ne su ver miþ, kaç yaþ lý an ne nin ve ni ne - nin e vi ne cö mert çe gü zel lik le ri ni sun muþ - tur o çeþ me. Bu çeþ me nin ö nün den her ge - çi þim de giz li bir göz ta ra fýn dan iz le ni yor - mu þum his si ne ka pý lý yo rum. Ve o na se lâ - mým na sýl o lu yor bi li yor mu su nuz? Çeþ me - yi ha fif çe a çýp, bir a vuç su a lýp ya rý sý ný að zý - ma, ya rý sý ný yü zü me gö tür mek su re tiy le. Da ðýn, ta þýn, kur dun, ku þun her þe yin ü ze ri - miz de hak ký var. Yo lun da çeþ me nin de, a ða cýn da, bah çe nin de... Se lâm sýz geç me ye lim. Ve an ne min bah çe sin de yim Kü çü cük bal - ko nu gi bi e vin i çi de ren gâ renk. Çi çek ler le do - lu her yer. Tam bir çi çek bah çe si. O bah çe ler - den bir de met i le bi ti ri yo rum bu yol cu lu ðu. Her ge li þim de yap tý ðým gi bi, pem be gül ler den bir a det ko pa rýp o nun la gi ri yo rum e vi mi ze. An ne min e li ni ö püp çi çe ði bir bar da ðýn i çi ne bý ra ký yo rum ve ço cuk lu ðu mu ye ni den o ra da ya þý yo rum. San ki hiç bir þey kay bol ma mýþ gi bi. Vel hâ sýl o rü ya du ru yor yer li ye rin de... *** An nem den duy du ðum ve il gi ni zi çe ke ce ði ne i - nan dý ðým bir tav si ye yi ge le cek ya zý ya sak la ya lým. E fen di miz e sa lât-u se lâm ve du â lar i le

3 Y HABER 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 13 Recep 1433 Ru mî: 21 Mayýs 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Millî Eðitim Bakaný Dinçer: Me mur ol mak i çin o ku ma ma lý yýz MÝLLÝ E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, E ði ti mi mut lak an lam da is tih da ma ve dev let te ça lýþ ma ya o dak lý ol mak tan çý kar ma lý yýz de di. Ar da han da te mas la rý ný sür dü ren Din çer, Ar da han Ü ni ver si te si Ýk ti sa di ve Ý da ri Bi lim ler Fa kül te si bi na sý nýn te mel at ma tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, e ði ti mi zo run lu o la rak 12 yý la çý kar mak la kü re sel dü zey de e ði ti mi di ðer ül ke ler le e þit dü ze ye ge tir me yi he def le dik le ri ni be lir te rek, ABD nin nü fu su nun yüz de 60 ý ný, Ja pon ya nýn da nü fu su nun yüz de 100 ü nü ü ni ver si te me zu nu yap ma yý he def le di ði ni söy le di. Bu ko nu da Tür ki ye nin kü re sel dü zey de cid di bir a çý ðý ol du ðu nu i fa de e den Din çer, bu me sa fe nin yo ðun bir þe kil de ka pa tý - lýp, e ði tim sis te mi nin de mok ra tik leþ me si ne ve es nek leþ ti ril me si ne ih ti yaç ol du ðu nu vur gu la dý. Din çer, fark lý ke sim le ri, di ni, di li, ýr ký, cin si ye ti ne o lur sa ol sun, her ke sin ken di ih ti ya cý ný kar þý la ya bi le ce ði bir e ði tim alt ya pý sý ve müf re dat prog ra mý o luþ tur ma yý he def le dik le ri ni be lir te rek, Ü ni ver si te le rin bu de ði þik li ði fark et me si ve pe þin den koþ ma sý ge re ki yor. E ði ti mi mut lak an lam da is tih da ma ve dev let te ça lýþ ma ya o dak lý ol mak tan çý kar ma lý yýz de di. Ko nuþ ma sý nýn ar dýn dan fa kül te nin te me li ni a tan Din çer, da ha son ra Ka zým Ka ra be kir Spor Sa lo nu nda dü zen le nen Ar da han Ü ni ver si te si a ka de mik yý lý me zu ni yet tö re ni ne ka týl dý. MEB Ý YE NÝ DEN YA PI LAN DI RI YO RUZ BAKAN Din çer, Mer kez Ya tý lý Böl ge Ýl köð re tim O - ku lu nda ki top lu a çý lýþ tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma - da i se Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý nýn ye ni den ya pý lan dý - rýl ma sý i çin ça lýþ ma yap týk la rý ný be lir te rek, E ðer öð - ret me ni niz ya pý lan de ði þi mi ka bul et me miþ se, e ðer öð ret me ni niz ken di ge le ce ði ni Tür ki ye nin ge le ce ði i çin fýr sat gör mü yor sa ba þa rý lý ol ma þan sý nýz ol ma - ya cak týr. E ði ti min ba þa rý sý bu nun la ka im dir di ye ko nuþ tu. Din çer in ko nuþ ma sý sý ra sýn da tö ren a la - nýn da bu lu nan Ay þe gül Nam lý ge zoð lu, Üç yýl dýr gö rev bek li yo rum. Ba zý gö rev bek le yen öð ret men - ler in ti har et ti di ye ba ðýr dý. Bu nun ü ze ri ne Din çer ko nuþ ma sý ný ke se rek, Nam lý ge zoð lu nu ya ný na ça - ðý rýp bir sü re ko nuþ tu. Da ha son ra ko nuþ ma sý na de vam e den Ba kan Din çer, söz le ri ni þöy le sür dür - dü: Bu þe kil de 247 bin 500 öð ret men a da yý mýz bu lu nu yor. E li miz den gel di ðin ce çöz me ye uð ra þý - yo ruz, in þal lah çö ze ce ðiz. Bu ra da çok a çýk söy le mek lâ zým. Bir zih ni yet so ru nu muz var. Ye ni çý kýþ yol la rý - na ih ti ya cý mýz var. Tek mo ti vas yon la rý nýn dev let te öð ret men ol ma la rý na da ir bir fi kir as lýn da cid dî bir çýk maz dýr. Ön ce lik le bun dan kur tul ma lý yýz. Dün ya - nýn hiç bir ül ke sin de ü ni ver si te e ði ti mi, dev let me - mu ru ol mak i çin kul la ný lan bir e ði tim a la ný de ðil dir. Yi ne dün ya nýn hiç bir ye rin de kim se ü ni ver si te me - zu nu na iþ ga ran ti si ver mez. Ar da han / a a ir ti ni as ya.com.tr Sa ray bos na dan Köln e Bu se ne Kur ân me de ni ye ti nin iþ len di ði Üs ta dý an ma top lan tý la rý nýn so nun cu su nu yi ne Al man ya da ger çek leþ tir dik. Ýn san lý ðýn kur tu luþ re çe te si o la rak Kur ân me de ni ye ti nin te mel e sas la rý, Mart a yý nýn son haf ta sýn da Sa ray bos na pa ne lin de e le a lýn mýþ tý. Be di üz za man ýn ko nu ya i liþ kin ta ri hî me saj la rý, Os man lý dö ne min de fark lý din men sup la rý nýn ba rýþ ve hu zur i çin de bir a ra da ya þa ya bil di ði bir bel de ol ma sý se be biy le Av ru pa nýn Ku düs ü o la rak a ný lan bu ta ri hî þe hir de yan ký lan dý. Si yo nist fa na tiz min yýl lar dýr a man sýz bir cen de re al týn da tut tu ðu Ku düs gi bi, Sa ray bos na da yir mi yýl ön ce et nik bir vah þe te ma ruz kal mýþ tý. An cak Boþ nak la rýn kah ra man ca di re ni þi bu vah þe ti yen di. Þim di Müs lü man Bos na, ha len de vam et mek te o lan zor luk ve en gel le re rað men hem ken di a yak la rý ü ze rin de dur ma yý ba þar dý, hem de AB ü ye si ol ma yo lun da i ler li yor. Sa ray bos na pa ne list le rin den Prof. Dr. Ce ma let tin La tiç in En ö nem li or tak ö zel lik le ri ih lâs la rý de di ði Be di üz za man la bil ge li der Ýz zet be go viç in mis yon la rý, böy le bir or tam da bu luþ tu. Sa ray bos na yý tekrar Av ru pa nýn Ku düs ü ya pa cak sü re ci can lan dý rýp hýz lan dýr mak a çý sýn dan bü yük ö nem ta þý yan bu bu luþ ma dan i ki ay son ra, Hý ris ti yan â le mi nin lo ko mo tif ül ke si Al man ya da, yine Ý se vî li ðin ö nem li mer kez le rin den Köln'de de Kur ân me de ni ye ti ko nu þul du. Ve bu nun da sem bo lik an la mý çok ö nem li. Çün kü ma ter ya list bir te mel ü ze ri ne bi na e di len gü nü müz me de ni ye ti nin her a lan da yol aç tý ðý de rin tah ri ba týn ta mir ve i za le si Müs lü man lar la Hý ris ti yan la rýn sý ký iþ bir li ði ni ge rek ti ri yor. Sa id Nur sî nin 101 yýl ön ce Þam da ki E me vî Ca mi in de ver di ði ö nem li me saj lar dan bi ri bu: Ýs tik ba lin kýt a la rýn da ha ki kî ve ma ne vî ha kim o la cak ve be þe ri (in san lý ðý) dün ye vî ve uh re vî sa a de te (dün ya ve a hi ret mut lu lu ðu na) sevk e de cek, yal nýz Ýs lâ mi yet tir ve Ýs lâ mi ye te in ký lâp et miþ (dö nüþ müþ) ve hu ra fat ve tah ri fat tan (son ra dan i çi ne so kuþ tu rul muþ hu ra fe ler den) sýy rý la cak Ý se vî le rin ha ki kî di ni dir ki, Kur ân a tâ bi o lur, it ti fak e der. (Ta rih çe, s. 148) On yýl la ra ya yý lan, hat tâ a sýr la ra u za nan bir sü reç bu. Ve ge çen yüz yý lýn ba þýn da Be di üz za man ýn Hut be-i Þa mi ye yi i rad et ti ði E me vî Ca mi i nin, ay ný as rýn so nu na doð ru ön ce ki Pa pa ta ra fýn dan zi ya ret e dil me si, bu sü re cin çok ö nem li sem bo lik an lam lar ta þý yan bir ki lo met re ta þý. Köln ün sim ge le rin den, ta ri hî Dom Ka ted ra li nin in þa a tý a sýr lar dýr sü rer ken, Ý se vî li ðin ta saf fî e dip tev hi de dön me ve Ýs lâm la bü tün leþ me sü re ci in þa al lah ký sa za man da ger çek le þe cek. Ve þim di ki Pa pa yý i çin den çý ka ran bah ti yar Al man mil le ti bu sü reç te çok ö nem li rol ler üst le ne cek yý lýn dan be ri Köln de her se ne ya pý la ge len ve son o la rak 13 ün cü sü ger çek leþ ti ri len ge le nek sel Üs ta dý an ma top lan tý la rý da bu bað lam da ta ri hî et kin lik ler o la rak ka yýt la ra ge çe cek. Ki mi za man, Tür ki ye den gi den ka tý lým cý la rýn ya ný sý ra, Al man top lu mun da ö nem li ye ri o lan ve a lan la rýn da uz man Al man ko nuþ ma cý la rýn da iþ ti rak et ti ði bu top lan tý lar, ay ný za man da Av ru pa nýn her kö þe sin den ge len da vet li le ri pe ri yo dik o la rak bir a ra ya ge ti rip bu luþ tu ru yor. Ve bi rin ci, i kin ci, ü çün cü, dör dün cü... ne sil le ri, coþ ku lu bir or tam da sev giy le ku cak laþ tý rý yor. Bu mâ nâ la rýn top lan tý sa lo nun dan ta þýp dal ga dal ga ya yýl ma sý nýn müs bet et ki le ri, yi ne za ma na ya yý lan po zi tif i þa ret ler le ken di si ni gös te ri yor. Hiç il gi si yok muþ gi bi gö rü nen a lan lar da da hi böy le i þa ret le ri gör mek ve his set mek müm kün. Ý ki yýl ön ce ki vi ze sý kýn tý sý nýn ve ül ke ye gi riþ ler de pa sa port po li si ta ra fýn dan ser gi le nen a bus ta výr la rýn, son dö nem de ye ri ni be lir gin bir ra hat la ma ve yu mu þa ma ya bý rak ma sý ve i lâ ve ten Al man si ya se tin de ki den ge le rin o lum lu yön de de ði þim sin yal le ri ver me si, bun lar dan ba zý la rý. Ýn þa al lah her þey da ha i yi ye doð ru gi de cek. Ye ter ki, biz ler doð ru yer de sað lam du ra lým. * Ti re Nur hiz me ti nin i sim siz kah ra man la rýn dan A li Düz de mir e son suz rah met di li yo rum.

4 4 3 KÜLTÜR SANAT HAZÝRAN 2012 PAZAR Y Üf ta de Haz ret le ri nin 500 yýl lýk eþ ya la rý res to re e dil di MU HAM MED ÜF TA DE HAZ RET LE RÝ NÝN U LU DA Ð'IN E TEK LE RÝN DE KÝ TEK KE SÝN - DE BU LU NAN 88 PAR ÇA Ö ZEL EÞ YA LA RI NIN RES TE RAS YO NU TA MAM LAN DI. Kah ra man ma raþ Be le di ye si nin uy gu la dý ðý, 'Taþ Mo za ik Ýþ çi si Ye tiþ tir me Pro je si nde kur si ye rlerin e ði tim le ri de vam e di yor. Kursiyerler, uy gu la ma la rý ný mer kez de gö rev li e ðit men ler gö ze ti min de ger çek leþ ti ri yor. Kah ra man ma raþ Be le di ye si iþ siz le re mes lek ka zan dý rý yor KAHRAMANMARAÞ Be le di ye si ger - çek leþ tir di ði pro je i le iþ siz le re mes lek öð re ti yor. Do ðu Ak de niz Kal kýn ma A jan sý nýn (DO ÐA KA) 2011 yý lý Sos - yal Des tek Prog ra mý (SO DES) kap sa - mýn da, Kah ra man ma raþ Be le di ye - si nin uy gu la dý ðý, Taþ Mo za ik Ýþ çi si Ye tiþ tir me Pro je si nde 25 kur si ye - rin e ði tim le ri de vam e di yor. Kah ra - man ma raþ Be le di ye si Mes le ki E ði - tim Mer ke zi nde cam ve taþ mo za ik iþ çi li ði nin ge rek tir di ði sa nat, ta sa rý ve uy gu la ma ko nu la rýn da te o rik e - ði tim le ri ni ta mam la yan 25 kur si yer, o luþ tu ru lan sa nat a töl ye sin de te mel bil gi ve be ce ri le ri ni ye ter li lik dü ze - yi ne ta þý mak i çin i mi tas yon mo za ik uy gu la ma la rý ný, mer kez de gö rev li e ðit men ler gö ze ti min de ger çek leþ - ti ri yor. Top lam 50 kur si yer, her bi ri 3,5 ay (72 iþ gü nü) sü re cek i ki ay rý dö nem de dü zen le ne cek taþ mo za ik iþ çi li ði e ði tim prog ra mý i le, il de ki ve böl ge de ki ih ti ya ca uy gun o la rak Taþ Mo za ik Ýþ çi li ði a la nýn da kül tü rel ve sa - nat sal fa ali yet ler i le is tih dam e di li yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya BURSA DA, Mu ham med Üf ta de Haz - ret le ri nin U lu dað ýn e tek le rin de ki tek - ke sin de bu lu nan san dýk lar dan çý ka rý lan, za man la yýp ran mýþ, par ça lan mýþ 88 par ça ö zel eþ ya sý, Bü yük þe hir Be le di ye - si nin ön cü lü ðün de ko nu sun da uz man e kip ta ra fýn dan ya pý lan res to ras yon ve kon ser vas yon iþ le miy le es ki ha li ne dö - nüþ tü rül dü. Bü yük þe hir Be le di ye Baþ - ka ný Re cep Al te pe, Me ri nos A ta türk Kon gre ve Kül tür Mer ke zi Yýl dý rým Gür ses Sa lo nu nda dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Bur sa da ec da dýn e ma ne - ti ve þehrin ziy ne ti o lan bütün eþ ya la rýn a ya ða kal dý rýl ma sý i çin ça lýþ ma la rý ný sür dür dük le ri ni söy le di. Al te pe, Bur - sa nýn bir ev li ya lar þeh ri ol du ðu nu, bun la rýn ba þýn da Üf ta de Haz ret le ri nin gel di ði ni be lir te rek, Üf ta de Tek ke si nin Cel ve ti ye Ta ri ka tý nýn ilk baþ la dý ðý mer - kez ler den bi ri si ol du ðu nu ha týr lat tý. Üf - ta de Haz ret le ri nin U lu dað ýn e tek le rin - de ki Mol la Fe na ri Ma hal le si nde bu lu - nan der gâ hý ve ca mi sinin de res to ras - yo nu nun hýz lý bir þe kil de sür dü ðü nü an la tan Al te pe, tek ke de bu lu nan baþ ta Üf ta de Haz ret le ri ne a it bütün eþ ya la - rýn res to ras yon ve kon ser vas yon ça lýþ - ma sý na a lýn dý ðý ný hatýrlat tý. MA NE VÝ YAT BÜ YÜK LE RÝ NÝN EÞ YA LA RI VAR Al te pe, e ser le ri ya pýy la bir lik te Va kýf - lar Böl ge Mü dür lü ðü nden dev ral dýk la - rý ný be lir te rek, þun la rý söy le di: E ser ler dev ral dý ðý mýz da ger çek ten ha rap ve bi - tap va zi yet tey di, ar týk par ça par ça ol - Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Re cep Al te pe, Bur sa da ec da dýn e ma ne ti ve þehrin ziy ne ti o lan bütün eþ ya la rýn a ya ða kal dý rýl ma sý i çin ça lýþ ma la rý ný sür dür dük le ri ni söy le di. muþ ve bel li tor ba lar da, san dýk lar da bi - rik miþ, a ma ço ðu tah rip ol muþ ve ba zý par ça la rý kal mýþ tý. Bu nu da sa nat ta rih - çi si uz man la rý mý zýn ra por la rýn dan son - ra bun lar la il gi li fa a li ye ti baþ lat týk. Bu ya pý lan ça lýþ ma, þu an da eþ ya lar la il gi li Tür ki ye de ki en kap sam lý res to ras yon ve kon ser vas yon ça lýþ ma sý o lu yor. Bu - ra da Cel ve ti ye Ta ri ka tý nýn ve Üf ta de Haz ret le ri nin bütün eþ ya la rý, hat ta A ziz Mah mud Hü da yi Haz ret le ri nin ci ðer sat tý ðý sý rýk lar da hi bu ra da. Bu eþ ya lar tek tek e le a lýn dý, a çýl dý, bu - har la yu mu þa tý la rak te miz len di, dü - zen len di, a yýk lan dý ve tek tek göz nu - ruy la na kýþ iþ ler gi bi, di ðer mal ze me - ler le des tek le ne rek, en i yi yön tem ler en ti tiz þe kil de uy gu lan dý. E ser le rin ar týk ken di ye rin de, Üf ta de Tek ke - si nde ser gi le ne bi le cek ve ko ru na bi le - cek ha le gel di ði ni an la tan Al te pe, tek ke nin res to ras yo nu ta mam lan dý - ðýn da e ser le rin tek rar o ra ya nak le di - le ce ði ni bil dir di. Bur sa / a a Ýs ken der Pa la i le Kül tür Soh bet le ri YAZAR Prof. Dr. Ýs ken der Pa la, Bur sa Bü yük - þe hir Be le di ye si Kül tür A.Þ ta ra fýn dan dü zen le - nen Kül tür Soh bet le ri nin ko nu ðu o la rak Bur - sa lý o kur la rýy la bir a ra ya gel di. Di van Þi i ri ni Sev di ren A dam o la rak ta ný nan Pa la, Kül tür Soh bet le ri çer çe ve sin de Fa ruk Sa raç Ta sa rým Mes lek Yük se ko ku lu nda dü zen le nen söy le þi - de, et ki li söz söy le me nin ö ne min den bah set ti. Pa la, Fu zu li nin, o ku ma yaz ma o ra ný nýn yüz de 3 ol du ðu bir top lum da ya þa dý ðý ný, ün lü þa i rin 18 bin ke li mey le ko nu þan ve ya zan bir þah si yet ol du ðu nu vur gu la dý. Pa la, Fu zu li nin bu gün hâ lâ ha týr lan ma sý nýn söz cük le ri et ki li kul lan - ma sýn dan kay nak lan dý ðý ný be lirt ti. Bu gün o ku - ma yaz ma o ra ný nýn yüz de 97 ol du ðu nu di le ge ti ren Pa la, bu na rað men ü ni ver si te me zun la - rý nýn sa de ce bin 800 ke li mey le ko nuþ tu ðu na dik ka ti çek ti. Bu du ru mun o ku may la i liþ ki li ol - du ðu nu vur gu la yan Pa la, din le yi ci le ri ni da ha çok o ku ma la rý, ken di le ri ni fark lý a lan lar da ge - liþ tir me le ri ve mut la ka en az bir ya ban cý dil öð - ren me le ri ko nu sun da teþ vik et ti. Þi i rin düz ya - zý ya gö re da ha çok a kýl da kal dý ðý ný da an la tan Pa la, çok o ku ma nýn et ki li ko nuþ ma nýn ya ný sý - ra þi ir ya za bil me yi de des tek le di ði ni kay det ti. B Ý R K Ý T A P Ço cuk la rý Kö tü Ye tiþ tir me nin Yol la rý " KÝTABIN ya za rý C. G. Salz mann, bir gün, ça kýl taþ la rý a ra sýn da bir ba ba yen geç i le üç yav ru yen geç gör dü. Ba ba yen geç, a dým la rý ný ge ri ye doð ru a týp ters yü rü yor, yav ru yen geç ler de o - nu tak lit e di yor du. Ya ni ba ba ne yap sa yav ru - lar da o nu tak lit e di yor du. Bir den Salz - mann ýn bey nin de þim þek ler çak tý. Ço cuk lar, an ne ve ba ba la rýn dan gör dük le ri yan lýþ la rý tak lit e de rek kö tü bir ki þi lik ka za ný yor lar. O hâl de e ði ti me on lar dan baþ la ma lý yým, de di. Yen geç Ki tap, fik ri ni iþ te bu kü çük ha tý ra dan a lýr. Salz mann, ki ta býn da ço cuk e ði ti miy le il - gi li doð ru la rý doð ru dan de ðil yan lýþ la rý göz - ler ö nü ne se re rek an la týr. Bu fark lý tek nik sa - ye sin de, o lum suz dav ra nýþ la rýn ne ti ce sin de or ta ya çý kan o lum suz tab lo lar, ki ta bý o ku yan - la rýn dün ya sýn da ko lay ko lay si lin me ye cek iz - ler bý ra kýr. Böy le ce o kur e be veyn ler, o ku duk - la rý ný ken di ço cuk la rý i le o lan i liþ ki le rin de pra ti ðe dök mek te zor lan maz lar. Ký sa ca, Yen - geç Ki tap, si ze yap ma nýz ge re ken le ri de ðil, yap ma ma nýz ge re ken le ri an la týr. Za fer Ya yýn la rý: Tel: 0(212) fer ya yin la ri.com

5 Y 3 HAZÝRAN 2012 PAZAR DÜNYA 5 Fi lis tin Dev le ti nin vak ti gel di ÝSÝPAB TÜRK GRUBU BAÞKANI EMRULLAH ÝÞLER: ''FÝLÝSTÝNLÝ KARDEÞLERÝMÝZÝN ACILARININ, BAÞÞEHRÝ DOÐU KUDÜS OLAN EGEMEN, BAÐIMSIZ VE YAÞANABÝLÝR FÝLÝSTÝN DEVLETÝNÝN KURULMASIYLA DÝNDÝRÝLMESÝNÝN VAKTÝNÝN GELDÝ." ÝS LÂM Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý Par la men to Bir li ði (Ý - SÝ PAB) Türk Gru bu Baþ ka ný Em rul lah Ýþ ler, bütün Ýs lâm ül ke le ri par la men to la rý o la rak, Or ta Do ðu da ki bütün so run la rýn mer ke zin de bu lu nan Fi lis tin me se le si nin a dil, kap sam lý ve ka lý cý çö zü me ka vuþ tu rul ma sý na yö ne lik ça ba la rýn da ha da art tý rýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, Fi lis tin li kar deþ le ri mi zin a cý la rý nýn, baþþehri Do ðu Ku düs o lan e ge men, ba ðým sýz ve ya þa na bi lir Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sýy la din di ril me si nin vak ti nin gel di ði ni u lus la r a ra sý top lu ma vur gu la ma mýz, her za man kin den da ha faz la ö nem ka zan mýþ týr de di. Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý ve TBMM nin ev sa hip li ðin de Con rad O tel de dü zen le nen Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý Par la men to Bir li ði Fi lis tin Ko mi te si 1. Top lan tý sý, Kur ân-ý Ke rim o kun ma sýy la baþ la dý. Top lan tý nýn a çý lý þýn da ko nu þan Ýþ ler, Ýs lâm dün ya sý nýn kal bi o la rak ni te le ne bi le cek Or ta Do ðu ve Ku zey Af ri ka coð raf ya sýn da bir yý lý aþ kýn bir sü re den be ri kap sam lý bir de ði þim ve dö nü þüm sü re ci nin ya þan dý ðý ný ha týr lat tý. A rap Ba ha rý ve ya A rap U ya ný þý o la rak ad lan dý rý lan bu sü re cin böl ge halk la rý nýn yýl lar dýr öz le mi ni duy du ðu öz gür lük, e þit lik ve a da let gi bi ev ren sel de ðer le re ve ö zün de da ha i yi bir hayata sa hip ol ma ta lep le ri te me lin de baþ la dý ðý ný di le ge ti ren Ýþ ler, bu sebep le gü cü nü halk tan a lan ve var lýk se be bi hal kýn ta lep, öz lem ve is tek le ri ni ka rar al ma sü re ci ne yan sýt mak o lan bu de ði þim rüz gâ rý nýn ö zel an la mý nýn bu lun du ðu nu i fa de et ti. ''KU DÜS FÝ LÝS TÝN'DÝR, FÝ LÝS TÝN KU DÜS'TÜR'' Ýþ ler, Fi lis tin so ru nu na a dil ve ka lý cý bir çö zü mün bu lun ma sý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, Mübarek e ömür boyu hapis Ka ra rýn o kun ma sý nýn ar dýn dan mah ke me bi na sý ö nün de ça týþ ma lar çýk tý. MI SIR IN es ki Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek, Mý sýr da ki pro tes to gös te ri le ri sý ra sýn da pro tes to cu la rýn öl dü rül me si ne suç or tak lý ðý et ti ði ge rek çe siy le ö mür bo yu ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Mü ba rek i le ay ný dâ vâ da yol suz luk suç la ma la rýy la yar gý la nan i ki oð lu hak kýn day sa be ra at ka ra rý ve ril di. Ka ra rýn o kun ma sý nýn ar dýn dan mu ha lif ler i ki ye bö lün dü. Mü ba rek e ve ri len ö mür bo yu ha pis ce za sý na mem nun ol ma - Be la rus, Rus ya nýn en gü ve ni lir or ta ðý BE LA RUS Dev let Baþ ka ný A lek sandr Lu ka þen ko, ül ke si nin da i ma Rus ya nýn en gü ve ni lir or ta ðý ol du ðu nu ve bu or tak lý ðýn ge le cek te de de vam e de ce ði ni söy le di. Rus ya Fe de ras yo nu Dev let Baþ ka ný Vla di mir Pu tin in Be la rus a ger çek leþ tir di ði res mi zi ya ret so na er di. Ý ki li de rin gö rüþ me si nin ar dýn dan ba sýn men sup la rý na ya pý lan a çýk la ma da, kar þý lýk lý iþ bir li ði nin ö ne mi vur gu lan dý. Si ya set ve e ko no mi a lan la rýn da Rus ya i le ya kýn iþ bir li ði i çin de ol duk la rý ný be lir ten Be la rus Dev let Baþ ka ný Lu ka þen ko, Be la rus un da i ma Rus ya nýn en gü ve ni lir or ta ðý ol du ðu nu ve ge le cek te de bu or tak lý ðýn de vam e de ce ði ni be lirt ti. Lu ka þen ko, Av ras ya Bir li ði o lu þu mu nun sa de ce za man me se le si ol du ðu nu söy ler ken, ký sa sü re i çin de bu pro je nin ha ya ta ge çi ri le ce ði ne i nan dý - yan mu ha lif ler, Tah rir Mey da ný na i ne cek le ri ni be lir te rek, mah ke me ka ra rý nýn ta raf lý ol du ðu nu ö ne sü rü yor. Mu ha lif ler a ra sýn da yer a lan bir grup i se ka rar dan duy duk la rý mem nu ni ye ti di le ge tir di. Bu a ra da, mu ha lif ler le po lis a ra sýn da kü çük çap lý ça týþ ma lar mey da na ge li yor. Mu ha lif kay nak lar dan e di ni len bil gi ye gö re, Tah rir mey da nýn da ö len pro tes to cu la rýn a vu kat la rý bir üst mah ke me ye baþ vu ra rak ka ra ra i ti raz e de cek. Kahire / aa ðý ný i fa de et ti. Pu tin i se i ki ül ke a ra sýn da u zun sü re dir de vam e den bü tün leþ me sü re ci nin doð ru bir se çim ol du ðu nu söy ler ken, þu nok ta la ra de ðin di: Be la rus Rus ya i çin da i ma ö zel bir or tak ol muþ tur. Bu sebep le, dev let baþ kan lý ðý gö re vi ne gel dik ten son ra ilk yurt dý þý zi ya re ti mi Be la rus a ger çek leþ ti ri yo rum. Pu tin in zi ya re ti sý ra sýn da Rus ya nýn Be la rus ta ye ni bir nük le er e ner ji san tra li kur ma sý ko nu sun da da an laþ ma im za lan dý. Ko nuy la il gi li ba sý na a çýk la ma da bu lu nan Rus dev le ti ne a it e ner ji þir ke ti Ro sa tom un Baþ ka ný Ser gey Kri yen ko, an laþ ma çer çe ve sin de Rus ya nýn san tra lin in þa sý i çin, ilk e tap ta 240 mil yon do lar ya tý rým ya pa ca ðý ný be lirt ti. Pro je nin 10 mil yar do la ra mal ol ma sý bek le ni yor. Ankara / a a ak si tak tir de bütün ül ke le rin re fah, hu zur ve gü ven lik i çin de ya þa ya cak la rý, ça týþ ma nýn ye ri ne iþ bir li ði nin, ger gin lik le rin ye ri ne di ya lo ðun ha kim ol du ðu bir or ta mýn o luþ tu rul ma sý im ka ný nýn bu lu na ma ya ca ðý ný söy le di. Ýþ ler, Bütün Ýs lâm ül ke le ri par la men to la rý o la rak, Or ta Do ðu da ki tüm so run la rýn mer ke zin de bu lu nan Fi lis tin me se le si nin a dil, kap sam lý ve ka lý cý çö zü me ka vuþ tu rul ma sý na yö ne lik ça ba la rý mý zý da ha da art týr ma mýz ve Fi lis tin li kar deþ le ri mi zin a cý la rý nýn, baþþehri Do ðu Ku düs o lan e ge men, ba ðým sýz ve ya þa na bi lir Fi lis tin dev le ti nin ku rul ma sýy la din di ril me si nin vak ti nin gel di ði ni u lus la ra ra sý top lu ma vur gu la ma mýz, her za man kin den da ha faz la ö nem ka zan mýþ týr di ye ko nuþ tu. Ýþ ler, þun la rý kay det ti: Ýs ra il hü kü me ti nin so rum suz tu tu mu nun böl ge nin ba rýþ, is tik rar ve gü ven li ði ni teh li ke ye at tý ðý ný u lus la r a ra sý top lu ma gös ter me li, bu ül ke nin ba rý þa i liþ kin sa mi mi ye ti nin sor gu lan ma sý sað lan ma lý dýr. Ö zel lik le Ýs ra il-fi lis tin ih ti la fý nýn mer ke zin de yer a lan Ku düs me se le si ne dik kat çek me li yiz. Her üç tek tan rý lý din a çý sýn dan kut sal o lan Ku düs ün Müs lü man lar ýn ilk kýb le si o la rak Ýs lâm â le min de ö zel bir de ðe ri bu lun mak ta dýr. Ýs ra il, Ku düs ün Müs lü man ve Hris ti yan ta ri hi ni si le bi le ce ði ni, Fi lis tin li ler i bu ra dan sö küp a ta bi le ce ði ni san mak ta, bu bü yük ya nýl gý çer çe ve sin de Ku düs ün bin ler ce yýl lýk ta ri hî ve kül tü rel do ku su nu de ðiþ tir me ye ça lýþ mak ta dýr. Ýs ra il ne ya par sa yap sýn, Ku düs Fi lis tin dir, Fi lis tin Ku düs tür. Ku düs, bütün in san lý ðýn dýr. Top lan tý da, Bah reyn, Fas, Fi lis tin, Bir le þik A rap E mir li ði, Ka me run, En do nez ya, Ý ran ve Ür dün par la men to la rýn dan tem sil ci ler i le çe þit li dü zey de ka tý lým cý lar da yer al dý. Ýs tan bul / a a Ni jer ya Kra lý, Ý SÜ AY ý zi ya ret et ti KU RULUÞ a ma cý alt mýþ üç Ýs lâm ül ke sin de ki a ka de miy sen ve ya zar la rý ay ný ça tý al tý na top la mak o lan Ýs lâm Ül ke le ri A ka de mis yen Ya zar lar Bir li ði (Ý SÜ AY) Ni jer ya dan Kral KING EC HE HYA CINT ý ko nuk et ti. Ý SÜ AY Ku ru cu ve Kon sey Ü ye si Prof. Dr. Ýb ra him Ke leþ in dâ vet li si o la rak bir li ðin Fa tih de ki mer ke zi ne ge len Ni jer ya Kra lý KING EC HE HYA CINT ý Kon sey ü ye si Prof. Dr. Ýb ra him Ke leþ ve bir li ðin di ðer ü ye le ri kar þý la dý. Zi ya re ti sý ra sýn da Ni jer ya nýn so run la rý ve Ý SÜ AY ýn bu so run la ra çö zü mü ma sa ya ya tý rýl dý. Kral KING EC HE HYA CINT, Öy le bir yer den baþ la ma lý yýz ki bi zim yap tý ðý mýz bütün Af ri ka ül ke le ri ne ör nek ol ma dý. Be nim hal kým i çin ben ka lý cý çö züm a rý yo rum. Be nim hal kým mes lek e din me li, be nim hal ký ma is tih dam sað lan ma lý. Ül kem de e ði tim ve sað lýk so ru nu var. Ar týk hal kým ve genç lik mes lek öð ren mek is ti yor ve ya pa cak iþ a rý yor. Si zin ül ke de ki iþ a dam la rý ge lip bi zim ül ke de ya tý rým yap sýn lar, bun la ra her tür lü des tek ol ma ya ha zý rýz de di. Ý SÜ AY Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Prof. Dr. Ýb ra him Ke leþ de, Biz bir lik o la rak Ni jer ya ya e ði tim de sað lýk ta ve ta rým ko nu sun da des tek o la bi li riz de di. Da ha son ra Kral KING EC HE HYA CINT a bir li ðin ro ze ti ni ta kan Prf. Dr. Ýb ra him Ke leþ bir li ði miz ü ye si o lan Kral KING EC HE HYA - CINT a alt miþ üç Ýs lâm ül ke si nin bay ra ðý bu lu nan bir tab lo he di ye et ti. Ýstanbul / Yeni Asya HABERLER O ba ma ve Bush yan ya na n ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, ABD nin bir ön ce ki baþ ka ný Ge or ge W. Bush ve e þi La u ra Bush un res mî por tre le ri nin Be yaz Sa ray a ko nul ma sý ve si le siy le dü zen le nen tö ren de, Be yaz Sa ray da Bush çif ti ni a ðýr la dý. O ba ma nýn, gö re ve gel di ðin den bu ya na sýk sýk e leþ tir di ði i sim ler den bi ri o lan Bush i le Be yaz Sa ray da yan ya na gel me si renk li gö rün tü le re sah ne ol du. Por tre si A me ri ka lý sa nat çý John Ho ward San den ta ra fýn dan ya pý lan Bush, tö re ne e þi La u ra Bush, yi ne bir es ki ABD baþ ka ný o lan ba ba sý Ge or ge H.W. Bush ve an ne si Bar ba ra Bush i le a i le ü ye le ri nin ya ný sý ra, baþ kan lýk dö ne min de ka bi ne sin de gö rev yap tý ðý ba zý es ki ba kan lar la bir lik te ka týl dý. O ba ma ve Bush, tö ren de ki ko nuþ ma la rýn da, a ra la rýn da ki si ya sî gö rüþ fark lý lýk la rý ný u nu tup, bir bir le ri ne kar þý öv gü do lu i fa de ler kul la nýr ken, yap týk la rý es pri ler le de sa lon da ki le ri gül dür dü ler. Was hing ton / a a Pet rol fi yat la rý 86 do lar se vi ye le rin de n PET ROL fi yat la rý, ABD e ko no mi sin de ki ya vaþ la ma sin yal le ri i le 86 do la ra doð ru ge ri le di. ABD ham pet ro lü nün tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý 86,21 do lar ve Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün tem muz a yý tes lim fi ya tý 101,72 do lar se vi ye le rin de iþ lem gö rü yor. ABD ham pet ro lü nün Tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý 32 sent dü þe rek 86,21 do lar, Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý i se 15 sent a za lýþ la do lar se vi ye sin de bu lu nu yor. Ýstanbul / a a Pa kis tan da þid det: 3 ö lü, 5 ya ra lý n PA KÝS TAN IN gü ne yin de ki Ka ra çi de ay lar dýr de vam e den et nik ve si ya sî sebeple þid det o lay la rýn da üç ki þi da ha öl dü rül dü. Po lis A sým Ka im Ha ni, þehrin çe þit li böl ge le rin de üç ki þi nin si lâh la vu ru la rak öl dü rül dü ðü nü, beþ ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný bil dir di. Gü ven lik güç le ri nin kri tik böl ge ler de tedbir le ri ni art týr ma sý na rað men Ka ra çi de son üç ay da 300 den faz la ki þi ça týþ ma lar da öl dü rül dü. Pa kis tan e ko no mi si nin mer ke zi o lan Ka ra çi de Hin dis tan göç men le riy le Peþ tun lar a ra sýn da geç mi þi u zun yýl lar ön ce si ne u za nan düþ man lýk ve kan dâ vâ la rý bu lu nu yor. Ýslamabad / a a Fran sa da sol it ti fak ge nel se çi mi ön de bi ti re cek n FRAN SA DA dü zen le nen son an ket ler, sol it ti fa kýn, ge nel se çi min ilk tu ru nu ön de bi ti re ce ði ni or ta ya koy du. BVA ka mu o yu a raþ týr ma þir ke ti nin an ke ti ne gö re, ilk tur da sol it ti fak yüz de 47, sað it ti fak i se yüz de 32,5 o ra nýn da oy a la cak. A þý rý sa ðýn i se ilk tur da yüz de 16 o ra nýn da oy al ma sý bek le ni yor. Se çim le rin ilk tu ru 10 Ha zi ran, i kin ci tu ru 17 Ha zi ran da dü zen le ne cek. Paris / a a Hin dis tan da 5 yýl dýz lý o tel ler de top lan tý ya sak n SON 9 yý lýn en kö tü e ko no mi per for man sý ný gös te ren Hin dis tan Hü kü me ti, e ko no mik ted bir ler çer çe ve sin de yet ki li le rin 5 yýl dýz lý o tel ler de top lan tý yap ma sý ný ya sak la dý. Hin dus tan Ti mes ga ze te si nin ha be ri ne gö re hü kü met, ye ni mev ki le rin o luþ tu rul ma sý ný da ya sak lar ken, yet ki li le rin yurt dý þý ge zi le ri ne ký sýt la ma ge tir di. Hin dis tan Ma li ye Ba kan lý ðý nýn di ðer ba kan lýk lar ve ku rum la ra gön der di ði ge nel gey le ye ni a raç a lým la rý da ya sak lan dý. Ted bir le rin a ma cý nýn mev cut ma li yýl da plan dý þý har ca ma lar da yüz de 10 a ka dar dü þüþ sað la mak ol du ðu be lir til di. Ankara / a a TAZÝYE Muhterem arkadaþýmýz sayýn Mehmet Yavaþ'ýn babasý; muhterem Hasan Yavaþ'ýn Muhterem arkadaþýmýz Lütfi Düzdemir'in babasý; muhterem Ali Düzdemir'in vefatlarýný teessürle öðrendik. Vefat eden aðabeylerimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Manisa Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE SNN, Ras tan da or du nun, a ðýr si lâh lar la il çe yi bom ba la ma sýn da ö lü ve ya ra lý la rýn ol du ðu nu ve ya ra lý lar i çin a cil týb bî mal ze me ye ih ti yaç la rý nýn ol du ðu nu bil dir di. Su ri ye de kan dur mu yor: 53 ö lü SU RÝYE Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü, ül ke nin çe þit li þehir le rin de dü zen le nen o pe ras yon lar da ve a çý lan a teþ te ö lü sa yý sý nýn 53 e yük sel di ði ni du yur du. Lon dra mer kez li ör güt, or du nun çe þit li þehir ler de kul lan dý ðý a ðýr si lâh lar la ve gü ven lik güç le rin ce a çý lan a teþ te, Hu mus ta 30, Þam ýn ban li yö le rin de 8, Deyr Ez Zor þehrin de 5, De ra da 4, Ha lep, Ha ma ve Ýd lip de 2 þer ol mak ü ze re top lam ö lü sa yý sý nýn 53 e çýk tý ðý ný be lirt - ti. Bu a ra da, Sham News Net work (SNN) ha ber a ðý, as ker ve Þe bi ha mi lis le ri nin, Hu mus un El Ku seyr il çe si ne bað lý Bu vey da Kö yün de i çin de 15 iþ çi nin yer al dý ðý bir mi ni bü sü ka çýr dý ðý ný ve bütün iþ çi le ri bý çak la ya rak öl dür dü ðü nü i le ri sür dü. SNN, Ras tan da da or du nun, a ðýr si lâh lar la il çe yi bom ba la ma sýn da ö lü ve ya ra lý la rýn ol du ðu nu ve ya ra lý lar i çin a cil týb bî mal ze me ye ih ti yaç la rý nýn ol du ðu nu bil dir di. Ankara / aa Kýymetli kardeþimiz Mehmet Köse'nin kayýnvalidesi, Sabriye Köse'nin annesi, Mustafa, Said, Ali ve Ömer'in anneannesi, muhtereme; Elif Köse'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Almanya Yeni Asya Okuyucularý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr UZMANLARDAN TAVSÝE TARHANA ÝÇ, KANSER OLMA HA BE RÝ SA FA 16 DA DÝZÝLERÝN BÝR ZARARI DAHA DÝZÝLERÝ MODEL ALAN EVLÝLÝKLER BOÞANMALA BÝTÝOR HA BE RÝ SA FA 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 15.026

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı