MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ"

Transkript

1 ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye, Er soy, sa de ce Tür ki ye i çin de ðil, Mý sýr i çin de ö nem li bir þa ir, dü þü nür, ya zar ve en te lek tü el dir de di. n7 de BU SENENÝN KAR MODELLERÝ NÝ GÖRDÜNÜZ MÜ? SERDAR AKTAÞ IN YAZISI SAYFA 2 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ R DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Evleri yanan köylüler, gözyaþlarýný tutamadýlar, Samsun da 24 köy evi yanarak kül oldu u Sam sun un Ve zir köp rü il çe si ne bað lý Ký zýl ke si Kö yünde ön ce ki ak - þam sa at le rin de e lek trik kon ta ðýn - dan çýk tý ðý be lir ti len yan gýn da 24 ev ya nar ken, 10 bü yük baþ hay van te lef ol du. Çev re il ve il çe ler den ge len it fa - i ye e kip le ri yan gý ný 6 sa at te kon trol al tý na a la bil di.nha be ri say fa 3 te Doðu Anadolu soðuktan buz tuttu u Doðu A na do lu Böl ge sinde ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 23 de - re cey le Að rý da öl çül dü. Bölgede so ðuk ha va ve a ra lýk lar la kar ya ðý þý et ki li o lu yor. So ðuk ha va nýn et ki - siy le þehir mer kez le rin de ki kal dý - rým lar buz tut tu, ça tý lar da buz sar - kýt la rý o luþ tu. nha be ri say fa 3 te Fransa ya karþý Kaf kas Müs lü man la rý da Tür ki ye nin ya nýn da u A zer bay can da, Fran sa Mec li si nin ka bul et ti ði, 1915 o lay la rýy la il gi li Er - me ni id di a la rý nýn red di nin suç sa yýl - ma sý na i liþ kin ka ra ra tep ki ler kap sa - mýn da Kaf kas Müs lü man la rý Ý da re si, ka ra rýn sa de ce Tür ki ye ye de ðil, bü - tün Türk dün ya sý na ve A zer bay can a kar þý a lýn dý ðý ný bildirdi. n7 de FO TOÐ RAF: CÝ HAN MÝLLETVEKÝLÝ ZAMMINA TEPKÝLER SÜRÜYOR MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ MÝLLETVEKÝLÝ MAAÞLARINA YAPILAN ZAM, MECLÝSÝN ÝTÝBARINA GÖLGE DÜÞÜREN SALDIRILARI DA TETÝKLEDÝ. MECLÝSÝN ÖNCELÝKLERÝ MÝLLETTEN KOPUK utbmm'nin ya sa ma yý lý na baþ la ma sýn dan bu gü ne ka dar ge çen sü re yi in ce le dik le rin de, Mec li sin ön ce - lik le rin de bir so run gör dük le ri ni i fa de e den Me mur - Sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, ön ce lik li o la - rak e le a lý nan ko nu la rýn so run lu ol du ðu nu, mil le tin bek len ti le ri ne ön ce lik ve ril me di ði ni söy le di. TÝSK: MERKEZ BANKASI ETKÝLÝ OLAMADI Câ rî a çýk a zal tý la ma dý utýsk in e ko no mik de ðer len dir me ler bül te nin de, TCMB nin, Ha zi ran 2011 den i ti ba ren câ rî a çý ðý a zalt - mak ü ze re uy gu la ma ya koy du ðu po li ti ka lar, he nüz is - te ni len et ki yi o luþ tu ra ma dý. Ya pý sal so run lar câ rî a çý ðýn ge ri le me si ni en gel li yor. Tür ki ye en yük sek câ rî a çý ða sa hip ül ke i fa de le ri yer al dý. nha be ri say fa 8 da ÝÞÇÝ VE MEMUR EMEKLÝLERÝ GEÇÝNEMEZKEN u Gün doð du, Ýþ çi ve me mur e mek li le ri nin ma aþ la rýy - la ge çi ne me dik le ri bir ül ke de mil let ve ki li e mek li le ri ne yüz de 100'le re va ran ar týþ ya pýl ma sý ka mu vic da ný ný ya ra la mýþ týr. Yü ce Mec li sin say gýn lý ðý na yö ne lik sal dý rý - la rý da pe þin den ge ti re cek bu dü zen le me yi ka bul et me - miz müm kün de ðil dir" de di. nha be ri say fa 8 de BUGÜN GÖRÜÞÜLÜYOR Göz ler as ga rî üc ret te u Ka mu o yu mil let ve kil - le ri ne ya pý lan fa hiþ zam mý tar tý þýr ken, as - ga rî üc ret li le rin me rak la bek le di ði üc ret ar tý þý nýn bu gün be lir len me si bek le ni yor yý lý prog ra mýn da as ga rî üc - re te ya pý la cak zam ma i - liþ kin ön gö rü ye yer ve - ril miþ, bu na gö re, as ga rî üc re tin ge le cek yý lýn O - cak ve Tem muz ay la rýn - da yüz de 3'er ar ttý rýl ma sý ön gö rül müþ tü. nha be ri say fa 8 de AB RAPORU: ARAPLARA AYRIMCILIK YAPILIYOR AB Ýsrail i eleþtirdi uin de pen dent ga ze te si, AB nin Ýs ra il de ya þa yan A rap top - lu mu na ya pý lan ay rým cý lý ða i liþ kin ha zýr la dý ðý ra po ru a çýk la - dý. A rap la ra ya pý lan bir di zi hak sýz lý ða te mas e di len giz li i - ba re li ra por da, Ýs ra il hü kü me ti nin Ya hu dile re po zi tif ay rým cý - lýk sað la yan ya sal dü zen le me ler yap ma sý nýn ya ný sý ra ýrk çý söy lem ve ey lem le ri ce za lan dýr ma dý ðý vur gu la ný yor. n7 de AYRIMCILIK YAPMIYORUZ Bo ru san dan baþörtüsü a çýk la ma sý udün Ye ni Þa fak ýn Ba þör tü lü bi nin ce BMW bo zu lu yor baþ lý ðýy la man þet ten ver - di ði ha be re Bo ru san O to mo tiv den a çýk la ma gel di. A çýk la ma da, Bo ru san O to mo tiv o la - rak kim se yi di nî i nanç la rý ya da ya þam tar zý ter cih le ri ne de niy le ay rým cý lý ða tâ bi tut ma - mýz söz ko nu su o la maz. Her ke sin i nan cý na, gi yi mi ne ve ya þam tar zý na say gý mýz son suz - dur de nil di.nha be ri say fa 8 de EÞÝNDEN SONRA, OÐLUNU DA KAYBETTÝ Acýlý babanýn feryadý u Bin göl de can lý bom ba nýn ü ze ri ne at la ya - rak þe hit o lan Ha ti ce Bel gin in e þi Kad ri Bel - gin in a cý sý ya ra lý oð lu nun da ha ya tý ný kay - bet me siy le kat lan dý. A cý lý ba ba Bel gin, Bun - lar Al lah a na sýl he sap ve re cek? de di. n9 da DÂV SAYISINDA YÜZDE 11.9 ARTIÞ Her hakime 1064 dâvâ u A da let Ba kan lý ðý Ad lî Si cil ve Ýs ta tis tik Ge nel Mü dür lü ðü nün is ta tis tik le ri ne gö re, bir ha ki me dü þen yýl lýk dâ vâ sa yý sý 2001 yý - lýn da 951 i ken, 2010 yý lýn da yüz de 11,9 luk ar týþ la 1064 e yük sel di. nha be ri say fa 9 da ANNE SEVGÝSÝ GÖRMEYEN ÇOCUK OBEZ OLUYOR EKONOMÝST RECEP TAÞCI: KÜRESEL KRÝZÝN ÇARESÝ ÝSLÂM EÐÝTÝMDE FITRÎBÝR MODEL: EV OKULLARI ISSN

2 hüsn-ü san at: Sa n'at gü zel li ði. meb zu li yet: Bol luk, u - cuz luk. de ka ik-i san at: Sa n'at in ce lik le ri. te cel lî-i e ha di yet: Al - lah ýn her bir þey de gö rü - nen bir li ði nin te cel li si, gö - rün tü sü. yüsr-ü vah det: Bir el - den ve bir mer kez den, bü tün iþ le rin ko lay lýk la ya pýl ma sý. LÛ GAT ÇE: 2 LÂHÝKA Y Nisâ Sûresi: 81 / Â ye t-i Ke ri me Me â li Rabbimiz mahlûkunun þefkatli hoþ Rahmanýdýr Hem bu dünya âhireti mülkünün Sultanýdýr Koyduðu kanunlarý rahmeti icrâ ediyor Mülkünün üstünde tasarrufunu gösteriyor Mâlikiyet; mülkü üstünde tasarruf kuvveti O na ortak denk olamaz mâsivânýn kudreti On sekiz bin âlem O sâhib-i mülkü okuyor Hoþ güzel esmâlarý zerreleri bak dokuyor Her biri gösteriyor mülkünün O dur sahibi Bu kadar ilâncýnýn inkârý hem kâbil mi? Bir nazar et Rabbimizin bu hudutsuz mülküne Nice ikrâmda bulunmuþ Hazreti Resulüne (asm) Yüce rahmeti muarrif gönderip Resûlünü Her þeyin üstüne vurmuþ mâlikiyet mührünü Kullarýndan bazýsýna mülk ü saltanat verir Hem hükümranlýðý mülkü ona muvakkat verir Cüz-i mülke sahib olan! Bil O gerçek Mâliki Sana mülkünden verendir Kâinatýn Hâlýk ý Zâtýnýn nezdinde fâzýl yüce ruhlu mutlak er Hem bu fânide ebediyet kazanmaktýr hüner Ebedî meyveleri fâniye tebdîl eyleyen Âkýl olmaz bâkiyi geçici âlemde yiyen Bu hayatý kalýcýdýr diye sakýn sanmayýn Hem de fâni âlemin zevklerine aldanmayýn Mülkünü cennet mukâbilinde satýn istiyor Hem de cenneti cemâli yanýna kâr kalýyor Hem helâl kazanmak için inceden elemeli Herkesin mülkiyetine saygý gösterilmeli Kul için Hakk nimeti olmamalý azdýrýcý Bilâkis insan için olmalý ibret alýcý ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS NÂ ÞER HÝ HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) El-Mâlikü l-mülk..allah onlarýn kurduklarý tuzaklarý onlarýn amel defterine yazar. Artýk sen onlara aldýrma ve Allah a tevekkül et. Allah vekil olarak yeter. kin ci men ba o lan yüsr-ü vah det: Ya ni, bir lik u sû lüy le, bir mer kez de, bir el den, bir ka nun la o lan iþ ler, ga yet de re ce de ko lay lýk ve ri yor. Mü te ad dit mer kez le re, mü te ad dit ka nu na, mü te ad dit el le re da ðýl sa, müþ kü lât pey dâ e der. Me se lâ, na sýl ki bir or du nun bü tün ne fe ra tý nýn bir mer kez den, bir ka nun la, bir ku man dan-ý â zam em riy le e sa sat-ý teç hi zi ye le ri ya pýl sa, bir tek ne fer ka dar ko lay o - lur. E ðer ay rý ay rý fab ri ka lar da, ay rý ay rý mer kez ler de teç - hi zat la rý ya pýl sa, bir or du nun teç hi zi ne lâ zým o lan bü tün as ke rî fab ri ka lar, bir tek ne fe rin teç hi za tý i çin lâ zým ge lir. De mek, e ðer vah de te is ti nad e dil se, bir or du, bir ne fer ka dar ko lay o lur. E ðer vah det ol maz sa, bir ne fer, bir or du ka dar, teç hi zin e sa sa tý ci he tin de müþ kü lât pey dâ e der. Hem bir a ða cýn mey ve le ri ne, vah det nok ta sýn da bir mer ke ze, bir ka nu na, bir kö ke is ti na den mad de-i ha - ya ti ye ve ril se, bin ler mey ve ler, tek bir mey ve gi bi ko - lay o lur. E ðer her bir mey ve ay rý ay rý mer ke ze rap te dil - se ve ay rý ay rý me vadd-ý ha ya ti ye le ri gön de ril se, her bir mey ve bü tün a ðaç ka dar müþ kü lât pey dâ e der. Çün - kü, bü tün a ða ca lâ zým o lan me vadd-ý ha ya ti ye, her bir mey ve i çin da hi lâ zým dýr. Ýþ te, þu i ki tem sil gi bi, Ve lil lâ hi l-me se lü l-a lâ *, þu kâ i na týn Sâ ni i, Vâ hid-i E had ol du ðu i çin, vah det le iþ gö rür. Ve vah det le iþ gör dü ðü i çin, bü tün eþ ya bir tek þey ka dar ko lay o lur. Hem bir - tek þe yi, san at ça bü tün eþ ya ka dar kýy met li ya pa bi lir. Ve had siz ef ra dý, ga yet kýy met tar bir su ret te i cad e de - rek, þu gö rü nen had siz meb zu li yet ve ni ha yet siz u cuz - luk li sa nýy la, cûd-u mut la ký ný gös te rir ve had siz se hâ - ve ti ni ve ni ha yet siz hâl lâ ký ye ti ni iz har e der. Ü çün cü men ba o lan te cel lî-i e ha di yet: Ya ni, Sâ ni-i Zül ce lâl, ci sim ve cis ma nî ol ma dý ðý i çin, za man ve me kân O nu ka yýt al tý na a la maz. Ve kevn ve me kân, O nun þu hu du na ve hu zu ru na mü da hâ le e de mez. Ve ve sâ it ve ec ram, O nun fi i li ne per de çe ke mez. Te vec - cü hün de te cez zî ve in ký sam ol maz. Bir þey bir þe ye mâ ni ol maz. Had siz ef â li, bir fi il gi bi ya par. O nun i - çin dir ki, bir çe kir dek te ko ca bir a ða cý mâ nen derc et ti ði gi bi, bir â le mi bir tek fert te derc e de bi lir. Bü tün â lem, bir tek fert gi bi dest-i kud re tin de çev ri lir. Þu sýr - rý baþ ka Söz ler de i zah et ti ði miz gi bi, de riz ki: Na sýl ki nu ra ni yet i ti ba rýy la bir de re ce ka yýt sýz o lan gü ne þin tim sâ li her bir ci lâ lý, par lak þey de te mes sül e - der. Bin ler le, mil yon lar la ay na lar nu ru na mu ka bil gel se, bir tek ay na gi bi, in ký sam et me den, biz zat her - bi rin de cil ve-i mi sâ li ye si bu lu nur. E ðer ay na nýn is ti - da dý ol sa, gü neþ, a za me tiy le on da â sâ rý ný gös te re bi lir. Bir þey bir þe ye mâ ni o la maz. Bin ler, bir gi bi ve bin ler ye re bir yer gi bi ko lay gi rer. Her bir yer, bin ler yer ka - dar o gü ne þin cil ve si ne maz har o lur. Ýþ te, Ve lil lâ hi l-me se lü l-a lâ *, þu kâ i nat Sâ ni-i Zül ce lâ li nin, nur o lan bü tün sý fâ týy la ve nu ra nî o lan bü tün es mâ sýy la, te vec cüh-ü e ha di yet sýr rýy la öy le bir te cel lî si var ki, hiç bir yer de ol ma dý ðý hâl de, her yer de ha zýr ve na zýr dýr. Te vec cü hün de in ký sam ol maz. Ay ný an da, her yer de, kül fet siz, mü za ha me siz, her i þi ya par. Ýþ te, þu im dad-ý vâ hi di yet ve yüsr-ü vah det ve te cel lî-i e ha di yet sýr rýy la dýr ki, bü tün mev cu dat bir tek Sâ ni e ve - ril di ði va kit, o bü tün mev cu dat bir tek mev cut gi bi ko lay ve su hu let li o lur. Ve her bir mev cut, hüsn-ü san at ça, bü tün mev cu dat ka dar kýy met li o la bi lir. Na sýl ki mev cu - da týn had siz meb zu li yet i çin de, her bir fert te had siz de - ka ik-i san a týn bu lun ma sý bu ha ki ka ti gös te ri yor. E ðer o mev cu dat doð ru dan doð ru ya bir tek Sâ ni e ve ril mez se, o za man her bir mev cut bü tün mev cu dat ka dar müþ kü lât - lý o lur ve bü tün mev cu dat bir tek mev cut kýy me ti ne su - kut e der, i ner. Þu hâl de ya hiç bir þey vü cu da gel me ye cek ve ya gel se de kýy met siz, hi çe i ne cek tir. Ýþ te þu sýr dan dýr ki, ehl-i fel se fe nin en zi ya de i le ri gi - den le ri o lan so fes tâ î ler, ta rîk-i hak tan yüz le ri ni çe vir - dik le rin den, kü für ve da lâ let ta ri ki ne bak mýþ lar; gör - müþ ler ki, þirk yo lu, ta rîk-i hak tan ve tev hid yo lun dan yüz bin de fa da ha müþ kü lât lý dýr, ni ha yet de re ce de gayr-ý ma kul dür. O nun i çin, bil mec bu ri ye, her þe yin vü cu du nu in kâr e de rek a kýl dan is ti fa et miþ ler. * En yü ce sý fat lar Al lah ýn dýr. (Nahl Sû re si: 60) Mek tu bat, (ye ni tan zim), s. 418 Her bir mev cut, hüsn-ü san at ça, bü tün mev cu dat ka dar kýy met li o la bi lir. Na sýl ki mev cu da týn had siz meb zu li yet i çin - de, her bir fert te had siz de ka ik-i san a - týn bu lun ma sý bu ha ki ka ti gös te ri yor. İ Her mev cut, bü tün mev cu dat ka dar sa n'at lý ýþ mev si mi nin ken di - si ni i yi den i yi ye his - set tir di ði bu gün ler - de ve ký þýn en ba riz þi â rý o lan kar ta ne le - ri nin ka ra top ra ðý bem be yaz ör tü süy le ört me si de - min de; ni ce dir bu rah met ta ne le - ri ni has ret le in ti zar e den bit ki ler, hay van lar ve in san lar bü yük bir ne þe i çin de Rab le ri ne min net le þük re di yor lar. Na sýl se vi nip þük - ret me sin ler ki; gök ten ya ðan yað - mur ve ya kar ol ma sa top ra ðýn söy le ye cek ne sö zü o la bi lir, da ne - ler top ra ðýn ka lýn ör tü sü nü de lip na sýl ge çer de neþv ü ne ma bu lup bütün can lý la ra er zak o lur? Hüþ yar in san, ak lýy la ve me rak lý na za rýy la þu muh te þem kâ i na ta bak sa; öy le a ca yip ve ga ra ip iþ le rin ce re yan et ti ði ni, öy le a zim ve ce sa - met li kü re le rin de ve ran et ti ði ni, öy le lâ tif ve ke sif mad de le rin se ye - ran et ti ði ni, öy le ha ra ret li ve öf ke li a lev le rin fe ve ran et ti ði ni mü þa - he de e der ki, þaþ kýn lý ðýn dan ve kor ku sun dan bütün vü cu du nu kar þý ko nu la maz bir ür - per ti kap la yý ve rir. Bu es na da e ðer þaþ kýn lý ðý i za le ol maz sa; git gi de ya ak lý ný yi ti rir is yan e der, ya hut ak lý ný ba þý na a lýr i man e der. An cak in san ce ha le ti ve gaf le ti ir ti kâp et ti ðin den, her ne re den bul duy sa gö zü ne bir ül fet göz lü ðü bul muþ ve bu göz lük le ba kýn ca bu ka dar haþ met li ve in sa ný deh þe te dü þü ren kâ i nat ta ki iþ le yi þi ken di na za rýn da sý ra dan laþ týr mýþ, fer su - de leþ tir miþ. Hat ta bu ül fet göz lü - ðü nün ca mý o ka dar ka lýn laþ mýþ ki; in san-ý ga fil ne re dey se ký ya met ko - pa ca ðý ný an la sa, a yak a yak üs tü ne a ta rak Bun da ne var ca ným! di ye - rek u mur sa ma ya cak ve kâ i na tý öl - dü ren bu mu az zam ha di se yi va k'ayý â di ye den it ti haz e de cek. Ýþ te her kýþ mev si min de kar yað - ma sý da gö zü müz de sý ra dan laþ mýþ, mu tad hâ le gel miþ bu ha ri ku lâ de o - lay lar dan. Zi ra kar da ki sa n'at, rah - met, kud ret bo yut la rý i yi ce a çýk lan - sa, en mu an nit le ri bi le di ze ge ti re - bi le cek bir mü kem mel lik arz e der. Þöy le ki: Her can lý nýn as lý su dan ol - du ðu gi bi, ha ya tý ný i da me et ti re bil - mek i çin de can lý lar su ya ih ti yaç du yar. Ni te kim bu lut de ni len rah - met ka pý sý nýn al dý ðý e mir i le a çýl - ma sý son ra sý ih ti vâ et ti ði kar ve yað - mur ta ne le ri ni yer yü zü ne bý rak ma - sý, ev vel ce su suz luk dolayýsýyla di li lâl o lan top ra ðýn di li nin çö zül me si - ne ve bit ki ler di liy le ko nuþ ma sý na, Hâ lýk ý na þük ret me si ne se be bi yet ve rir. Ay rý ca yer yü zü nü yað mur ve kar va sý ta sýy la kir le rin den a rýn dý rýr, biz sa kin le ri ne te miz ve ne zih bir ev ya par. Yi ne kýþ uy ku su na ya tan hay van la rýn üs tü nü bel ki de ü þü - me me le ri i çin ke mal-i þef ka tin den kar yor ga nýy la ör tü yor. Her bir kar ta ne si ne mik ros kop göz lü ðüy le ba - kýl sa hiç bi ri si nin bir bi ri ne ben ze - me di ði, her bi ri si nin bir sa n'at þa - he se ri ol du ðu gö rü nür. Bun lar öy le ma hir bir Sa n'at kâ rýn sa n'at e ser le - ri dir ki sa yý sýz kar ta ne si nin þek li ni bi lir ve her bi ri ne ay rý ay rý sû ret ve - rir. Bir o to mo bil fir ma sý nýn yýl da bir de fa çý ka ra bil di ði ye ni mo de li ni bü yük bir me rak la ka me ra ob jek tif - le rin den ta kip e den in san lar, a ca ba her kýþ mev si min de ya ðan ve a det - le ri ni say ma ya in san la rýn muk te dir o la ma dý ðý her bi ri ye ni mo del kar ta ne le ri ni gör mez den gel me le ri na - sýl bir gaf le tin te za hü rü dür? Hem her bir kar ta ne si nin ken - di si ne ve kil ta yin e dil miþ me lek ne - za re tin de bir bi ri ne te mas et me den ve as lî sû re ti bo zul ma dan yer yü zü - ne in me si, or du su nun bü yük lü ðü - nü gös ter me si ci he tin de mu az zam bir kud re te i þa ret ve de lâ let e der. Kâ i nat ta ki her þe yin ol du ðu gi bi ya ðan ka rýn da Sa n'at kâ rý ný gös - ter di ði or ta da. Hâl böy le i ken yi ne in san la rýn ço ðu nun i þin hik me ti ni ve ma na-yý har fi ni dü þün me yip, bu kýþ gün le ri ni sa de ce kar dan a - dam ya pa rak ve kar to pu oy na ya - rak he bâ et tik le ri de bir ger çek. A ma dün ya ha ya tý nýn bir o yun, bir eð len ce den i ba ret ol du ðu ve bu sebep le al da tý cý ol du ðu dü þü - nü lür se, o yun oy na ma nýn hiç de za ma ný ol ma dý ðý or ta ya çý kar. Bu senenin kar modelleri ni gördünüz mü? K Ey genç ler top lu lu ðu, a ra nýz dan ev len - me ye gü cü ye ten kim se ler ev le ni ver sin. Çün kü böy le si gö zü ha ram dan ko rur ve in - sa nýn if fe ti ni da ha i yi mu ha fa za e der. Güç ye ti re me yen kim se o ruç tut sun. Çün kü o in sa nýn ar zu su nu ke ser. Ha dis-i Þe rif Ne fis, ken di ni hür ve ser best is ter ve öy - le te lâk ki e der. Hat tâ, mev hum bir ru - bu bi yet ve key fe mâ ye þâ ha re ke ti, fýt rî o la rak ar zu e der. (Ra ma zan Ri sâ le si) Genç li ðin fýr tý na la rýn dan sý ðý na cak bir li - man a rar ken gel di ak lý ma, Pey gam be ri mi - zin (asm) genç le re o ruç tav si ye si. As lýn da bu ha di si u zun za man dýr bi li yor dum, a ma â hir za ma nýn fit ne si i çe ri sin de ha di sin te sir sa ha sý ný da ha i yi his set me ye baþ la dým. Â hir za ma nýn fit ne si deh þet li i di, ca zi be dar i di. 5. Þu â da yer a lan bir ri va yet te Fit ne-i â - hir za man o ka dar deh þet li dir ki, kim se nef si - ne hâ kim ol maz. i fa de si yer a lý yor du. 1 Â hir - za man fit ne sin den bü tün üm met is ti â ze et - miþ, Al lah a sý ðýn mýþ tý. 2 Â hir za man, üm me tin her za man Al lah a sý ðýn dý ðý bir za man o la rak çý ký yor du kar þý mý za bü tün ca zi be dar fit ne le ri ve gü na ha gi den yol la rý i le. Ýs ti ka me ti mu ha fa za et mek ö zel ça ba ge - rek ti ri yor â hir za man da. Le vent Bil gi nin Sü - rü den Ay rýl ma Za ma ný nda i fa de et ti ði gi bi: Ne fis te pe mi ze bin miþ, her hâ li mi zi bir ra - sat ha ne dik ka tiy le göz lü yor Tam ol dum, ken di me bir yol tut tur dum der ken bi ni yor - du en se mi ze ne fis. Gel-git hâl le ri ha ya tý mýz - dan ek sik ol mu yor du bu yüz den. Hi da ye tin ve is ti ka me tin de ru nî ne fe si ni tam i çi mi ze çe - ke cek ken baþ ka bir fit ne ve gü na ha gi den yol ay rý mý i le im ti han e di li yor duk. Bu hâ le; i yi yo la ça ðý ran la rýn az lý ðý, kö tü yo la ça ðý ran la rýn faz la lý ðý, va sa týn mü sa it siz li ði, genç li ðin a kýl dan zi ya de his si ya tý din le me si de ek le nin ce denk lem i yi ce kar ma þýk ha le ge li yor - du. Ýþ te böy le bir sý kýn tý lý an da fark et tim o ruç for mü lü nü. Nef si diz gin le yen ve nef sin mev - hum ru bu bi ye ti ni pa ram par ça e den te si ri ni. 3 Sa býr sýz lý ðýn bir i lâ cý o lan o ru cu, gü nah la ra kar - þý sa býr yo lun da kul la na bi le ce ði mi fark et tim. Pey gam be ri mi zin (asm) Pa zar te si ve Per - þem be gün le ri ni o ruç lu ge çir di ði ni ha týr la - ya rak, gün o la rak bu i ki gü nü seç tim. O ruç tut ma ya baþ la yýn ca bu for mü lün et ki si ni i - yi den i yi ye his set me ye baþ la dým. Pa zar te si o ruç la ge çen gün, haf ta ya i ba det þu u ru i le baþ la ma mý sað lý yor; ay rý ca Per þem be o ru - cu nu bek le me he ye ca ný ya þa tý yor du. Böy - le ce i ba det he ye ca ný nýn dün yam da da i ma can lý kal ma sý na ve si le o lu yor du. Sün net-i Se niy ye i le Pey gam be ri mi zi (asm) ha týr lý yor su nuz ve o ra dan da Þâ ri-i Ha ki kî o lan Ce nâb-ý Hak ha tý ra ge li yor. O - ruç la ge çen gün le rim de ken di mi gü nah la ra kar þý çok di renç li his set tim. Ni sa ta i fe si nin þer rin den u zak dur mak nok ta sýn da ken - dim de ay rý bir kuv vet bul dum. E be di ye ti ve ö te le ri da ha i yi dü þün me ye baþ la dým Ký sa ca sý ha ya tý ma Ra ma zan hal le ri hâ - kim ol du. Pa zar te si ve Per þem be o ru cu i le ha ya týn Ra ma zan ca ya þan ma sý nýn gü zel li - ði ni göz lem le dim. Her yer den sal dý ran gü nah la ra kar þý, böy le ö zel for mül ler le kar þý koy mak ge rek ti ði ne i na - ný yo rum. Nef sin ö nü nü bir yer de kes mek lâ - zým ge li yor, zi ra nef sin fýt ra týn da var key fe mâ - ye þâ ha re ket. Bir ka yýt al tý na gir mek is te mi yor ne fis. 4 Bu da nef sin diz gin le ri nin bi zim e li miz - den çýk ma sý na ne den o lu yor. Oy sa Ra ma zan ve ha ya tý Ra ma zan a çe vi ren di ðer o ruç i ba det - le ri, nef si diz gin le me mi ze se bep o lu yor. Ýp ler bi zim e li mi ze ge çi yor, izn-i Ý lâ hî i le. Nef sin ru bu bi ye ti nin ký rýl ma sý i le i ba det ta - dýn da ya þa ný yor ha yat. Kul luk bi lin ci ne var - ma mý za se bep o lu yor o ruç lar. Ha ya tý he ye - can lý bir þe kil de ya þa ma nýn ve yek ne sak lý ðýn bir for mü lü ay ný za man da. O ruç i le bu â - lem de mi sa fir ol du ðu mu zu da ha i yi an lý yo - ruz. Ýh lâ sý ka zan ma nýn en mü es sir bir for mü - lü o lan ra bý ta-i mevt ha ki ka ti ne, o ru cun aç - tý ðý kul luk yo lu i le ko lay ca u la þa bi li yo ruz. RA MA ZAN SAR SAR! Mu har rem in 10. Gü nü, A þu re gü nü. A - su de bir if tar vak ti son ra sý O ruç lu bir kar - de þi me- bi raz da cüs se li bir ar ka daþ O - ruç sars tý mý? di ye sor muþ tum, lâ ti fa ne bir þe kil de. Kar deþ le ký sa ca ko nuþ tuk tan son ra gel di ak lý ma so ru nun ha ki kat ci he ti E vet, bu so ru ilk ak lý ma ge len aç kal mak, sý kýn tý çek mek gi bi be þe rî bir hâ li öð ren mek i di. A ma o ruç ger çek ten sar sý yor du in sa ný. Sar - sý yor ve yol cu ol du ðu nu ha týr la tý yor du. Sar - sý yor ve ha þir den e sin ti ler ge ti ri yor du in sa - nýn ru hu na. Ka bir den, Cen net ve Ce hen - nem gi bi deh þet li e bed mem le ket le rin den ha ber ge ti ri yor du. A lýþ kan lýk la rý yok e di yor, yek ne sak lýk per de sin de sak lan mýþ bü tün a - lýþ kan lýk la rý sor gu la ma ya dâ vet e di yor du. Kû nû lil lah ha ki ka ti ne gi den yol o lu - yor du o ruç lar. Al lah i çin ya þa ma nýn, rý za-i Ý lâ hî uð run da bir þey le ri yap ma nýn haz zý ný tat tý rý yor du in sa na o ruç. Ýf tar vak tin de, ru - hu a su de bir za fer ha va sý sa rý yor du. Al lah a da ya na rak, her im ti han dan ko lay ca ge çe bi - le ce ði ni an lý yor du in san. O ruç i le in san, Rab bi i le ö zel bir mü na se bet ku ru yor du. Zi ra O ruç doð ru dan doð ru ya in sa nýn fi ra - vu ni yet ci he ti ne i li þi yor du 5 Fi ra vu ni ye ti ký rý lan ne fis, mut lak kud ret ve zen gin lik sa hi bi ni gö rü yor du böy le ce O ruç Çok ö zel bir i ba det HA YAT TA RA MA ZAN HAL LE RÝ HÝS SE DER KEN O ruç tut mak i çin bir çok teþ vik var dýr. Ra - ma zan ýn ruh la ra ter te miz ha va lar bah þe den ne sî mi gi der git mez, Þev val ýn 6 gün o ru cu i le se ne nin o ruç lu ge çe ce ði müj de si ni a lýr mü min ler. 6 Ar dýn dan Kur ban A re fe sin de tu tu lan o ru cun fa zi le ti zi hin le ri mi ze nak þo - lur. Bu nun ar dýn dan Mu har rem A yý nýn o - nun cu gü nü i çin ya pý lan teþ vik ler ge lir. Bun la ra Þa ban Ay ýn da tu tu lan o ruç la rýn, Ha ram Ay lar da tu tu lan o ruç la rýn ve Ka me rî Tak vi me gö re her a yýn ve 15. gün le - rin de tu tu lan o ruç la rýn fa zi le ti i le il gi li teþ - vik ler de ek le nin ce, di ni mi zin o ruç i ba de ti - ne ne ka dar e hem mi yet ver di ði an la þý lýr. Ya - ni se ma vî fer man lar, da i ma o ru cu be þe re ö zel bir u bu di yet yo lu o la rak gös te rir ler ve i þa ret e der ler O ruç la be ra ber kal mak, kul - luk bi lin ci nin far kýn da ol mak týr Fi ra vu ni - ye ti ký rý lan ne fis, Rab bi si ni ta nýr ve bi lir. A teþ ler i çe ri sin de yü rü dü ðü müz â hir za - man da, o ru cun hik me ti ne de ði nen bir ha dis-i þe rif i le ya zý mý zý bi ti re lim: O ruç, a teþ ten ko - ru yan bir kal kan dýr. 7 Ha ya tý nýz Ra ma zan ta dýn da ol sun e fen dim. er ge ne kon ho o.com Dip not lar: 1- Þu â lar, Say fa 503, Ye ni As ya Neþ ri yat. 2- Þu â lar, Say fa 645, YAN. 3- Mek tu bat, Say fa Mek tu bat, Say fa Mek tu bat, Say fa Müs lim, Sý yâm, Bu ha rî, Savm, 2. SERDAR AKTAÞ Ha yat ta Ra ma zan hal le ri Bir o to mo bil fir ma sý nýn yýl da bir de fa çý ka ra bil di ði ye ni mo de li ni bü yük bir me rak la ka me ra ob jek tif le rin den ta kip e den in san larýn, a ca ba her kýþ mev si min de ya ðan ve a det le ri ni say ma ya in san la rýn muk te dir o la ma dý ðý her bi ri ye ni mo del kar ta ne le ri ni gör mez den gel me le ri na sýl bir gaf le tin te za hü rü dür?

3 Y HABER 3 ir ti ni as ya.com.tr Ke ma liz me son tak vi ye ler lis Pro je: Ke ma lizm ça lýþ ma mýz da, A ta türk Kül tür, Dil ve Ta rih Yük sek Müf Ku ru mu nun dev let ku ru mu ol mak tan çý ka rý lýp ö zel leþ ti ril me si ge rek ti ði ni yaz mýþ týk. Bu bir çö züm o lur mu ve ya da ha fark lý bir for - mül dü þü nü le bi lir mi, e ni ne bo yu na tar tý þýl ma lý. Bi zim ka na a ti miz o ki, böy le bir ku ru mun dev let me ka niz ma sý i çerisin de ki var lý ðý ve mil le tin ver gi - le riy le o lu þan büt çe den pay a la rak fa a li yet le ri ni sür dür me si, de mok ra siy le as la bað daþ maz. Ö zel leþ ti ri lir se, ta lip o lan a lýr ve ken di si ni A ta - türk çü sa yan la rýn des te ðiy le ça lýþ ma la rý ný ya par. Böy le ce dev let, ki þi a dýy la ta ným la nan ve i çe ri ði be lir siz bir i de o lo ji nin ta þý yý cý lý ðýn dan kur tu lur. Ger çi bu nun i çin sa de ce bu ku ru mun a na ya sal bir dev let ku ru mu ol mak tan çý ka rýl ma sý yet mez. Baþ lan gýç kýs mýn dan i ti ba ren a na ya sa nýn kri tik mad de le ri ne ser piþ ti ri len bi lu mum A ta türk re fe - rans la rý nýn da kal dý rýl ma sý ge re kir ki, ger çek an - lam da de mok ra tik bir dev let ten söz e di le bil sin. A ma ba ký yo ruz, kim se nin böy le bir ni ye ti yok. He le ik ti dar par ti si nin hiç yok. AKP hü kü me ti tam ter si ne, A ta türk e sa hip çýk ma ya rý þýn da bi rin - ci li ði kim se ye kap týr mak is te mi yor ve M. Ke mal i dün ya ya ta nýt mak i çin yeni pro je ler ge liþ ti ri yor. A ta türk Kül tür, Dil ve Ta rih Yük sek Ku ru mu na Gül ün yap tý ðý son ta yin ler de, bu ko nu da ki AKP tav rý nýn ye ni ve ti pik ör nek le ri ni teþ kil e di yor. Din dar ve mu ha fa za kâr kit le de po pü la ri te si o lan a ka de mis yen le ri bu ku ru mun yö ne tim ve da nýþ ma ku ru lu ü ye lik le ri ne ge tir mek su re tiy le ya pýl mak is - te nen þe yin, M. Ke mal i din dar la ra bu yol la be - nim set me ça ba sýn dan baþ ka bir i za hý var mý? A ta nan lar a ra sýn da en çok ko nu þu lan i sim o la - rak Müm taz er Tür kö ne nin, A ta türk çü ce nah tan ge len e leþ ti ri ve tep ki le re ver di ði ce vap la rý tek bir cüm le de ö zet le mek yan lýþ ol ma sa ge rek: A ta türk i yi, A ta türk çü ler kö tü. Pe ki, ger çek de öy le mi? M. Ke mal ha ki ka ten, Tür kö ne nin id di a et ti ði gi bi, Tür ki ye nin bay rak ve va tan gi bi bir or tak de ðe ri o la bi lir mi? Mil let ek se ri ye ti nin i nanç ve de ðer le riy le çe li þen fik ri yat ve ic ra a tý or ta yer de i ken bu müm kün mü? Hâ þâ Ýs lâ mýn Türk le ri u yuþ tur du ðu nu, A ra boð - lu nun ya ve le ri nin ne mal ol du ðu nu millet bil sin kas týy la Türk çe ye ter cü me et tir di ði Kur ân ýn in - san la rý bey ni su lan mýþ ha fýz la ra dön dür dü ðü nü, ha ya týn so nu nun sý fýr ol du ðu nu... id di a e den bir dü þün ce ya pý sýy la or tak de ðer o lu na bi lir mi? Cum hu ri ye ti bi le, Bi rin ci Mec lis te ki mu ha lif le ri tas fi ye et tik ten son ra, kim se ye ha ber ver me den i - lân e dip tam bir is tib dad-ý mut lak þek lin de uy gu la - yan ve al tý il ke si i çin de de mok ra si ye yer ver me yen bir an la yýþ na sýl or tak de ðer o la cak? An la þý lan o ki, M. Ke mal i la ik çi ve dar be ci ce - na hýn te ke lin den kur ta rýp de mok ra si per de si al týn - da din dar la ra mal et me pro je si hâ lâ yü rür lük te ve AKP de bu nu ken di si ne mis yon e din miþ. As lýn da bu pro je nin mi ma rý 12 Ey lül dü. Din - dar A ta türk i ma jý o za man o luþ tu rul ma ya ça lý þýl - dý. A na ya sa i le zo run lu ha le ge ti ri len din ders le ri - nin müf re da tý da bu na gö re bi çim len di ril di. Ca mi - le rin kür sü ve min ber le rin den M. Ke mal e du a et - tir me uy gu la ma sý da o dö nem de baþ la týl dý. Bu na kar þý lýk, M. Ke mal in din le il gi li ger çek dü - þün ce le ri, di ne yö ne lik ic ra at la rý, e za ný Türk çe leþ - tir me si ve A ya sof ya yý ma bed ol mak tan çý kar ma sý gi bi uy gu la ma la rý ört bas e di lip san sür len di. Din ders le rin de ki A ta türk pro pa gan da sý ve ca - mi ler de ki du a uy gu la ma sý AKP dö ne min de de de - vam et ti. Böy le ce, 12 Ey lül dar be ci le ri nin baþ lat tý ðý pro je, vit ri nin de din dar la rýn yer al dý ðý si vil bir ik ti - dar ta ra fýn dan sür dü rül dü. Ve gö rü nen o ki, bu yön de ki ye ni at rak si yon lar la de vam e di yor. Ya ni, hep söy le di ði miz gi bi, çok tan tü ken miþ bir i de o lo ji nin ve o na bi na e di len bir sis te min öm rü, ba zý din dar lar e liy le u za týl mak is te ni yor. Gül ün son a ta ma la rý, bu nun ye ni ör nek le ri. A ta türk ve A ta türk çü lük ko nu sun da ki çe liþ ki ve zik zak la rýy la bi li nen Tür kö ne bir ya na, þim di ye ka - dar a dý böy le tar týþ ma la ra hiç ka rýþ ma mýþ o lan Ýs - ken der Pa la nýn ve he le Al pars lan A çýk genç in bu gö re vleri ka bul et me le ri i se son derece ha zin... KÖYDE 24 EV KÜL OLDU FO TOÐ RAFLAR: CÝHAN SAMSUN UN Ve zir köp rü il çe si ne bað lý Ký zýl ke si Kö yü nde mey da na ge len yan gý nýn ür kü tü cü tab lo su gün a ða rýn ca or ta ya çýk tý. Ön ce ki ak þam sa at le rin de e lek trik kon ta ðýn dan çýk tý ðý be lir ti - len yan gýn da can kay bý ol maz ken, 10 bü yük baþ hay va nýn te lef ol du ðu be lir til di. Yan gýn, çev re il ve il çe ler den ge len e kip le rin ça lýþ ma sýy la 6 sa at - te kon trol al tý na a lýn dý. Top lam da 24 e vin yan - dý ðý köy de, sað lam e vi o lan lar yan gýn mað dur la - rý ný ev le rin de mi sa fir et ti. E vi nin bir kýs mý ya nan Mus ta fa Öz kan, mi sa fir o da sýn da i çin i çin yan - ma ya de vam e den ba zý eþ ya la rý e vi nin pen ce re - sin den a þa ðý ya at tý. E vi ya nan 70 ya þýn da ki E mi - ne Kö se, e vi nin ha li ni gö rün ce göz yaþ la rý ný tu - ta ma dý. Ý çin i çin að la yan yaþ lý ka dý na ço cuk la rý sa rý la rak te sel li et ti. Sam sun / ci han Kýþ, Do ðu A na do lu da yol la rý ka pat tý DOÐU A na do lu Böl ge si nde ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 23 de - re cey le Að rý da öl çül dü. Me te o ro - lo ji Er zu rum Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den e di ni len bil gi ye gö - re, yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu A na do lu Böl ge si nde so ðuk ha va ve a ra lýk - lar la kar ya ðý þý et ki li o lu yor. So ðuk ha va nýn et ki siy le þehir mer kez le - rin de ki kal dý rým lar buz tut tu, ça tý - lar da buz sar kýt la rý o luþ tu. Ev, iþ ye - ri ve ba zý a raç la rýn cam la rý buz tut - tu. Að rý da 122, Er zu rum da 88 ol - mak ü ze re top lam 210 köy yo lun - da u la þým sað la na mý yor. Ýl Ö zel Ý - da re si e kip le rin ce yol la rýn u la þý ma a çýl ma sý i çin baþ la tý lan ça lýþ ma lar sür dü rü lü yor. Böl ge de en dü þük ha va sý cak lý ðý Að rý da ek si 23, Er zu - rum da 21, Kars ta 20, Ar da han da ek si 14, Bay burt ta ek si 12, Er zin - can da ek si 5, Ið dýr da ek si 3 de re ce o la rak öl çül dü. Er zu rum / a a Pazarcýlar, ar týk ba ðý ra ma ya cak KAMUOYUNDA Hal Ya sa sý o la - rak bi li nen Seb ze ve Mey ve ler i le Ye ter li Arz ve Ta lep De rin li ði Bu - lu nan Di ðer Mal la rýn Ti ca re ti nin Dü zen len me si Hak kýn da Ka nun, 1 O cak 2012 de yü rür lü ðe gi re cek. Semt pa zar la rýn da sa tý cý lar ar týk, do ma te se gel, ab la su lu li mon bun lar, Çen gel köy hý ya rý di ye ba ðý ra rak sa týþ ya pa ma ya cak. Ge - çiþ yol la rýn da mal teþ hir e den le re ve sa tan la ra, çev re yi ra hat sýz e de - cek þe kil de sa týþ ya pan la ra, a lý cý ve - ya tü ke ti ci ye kar þý söz lü ve ya fi i lî mu a me le de bu lu nan la ra ve a týk mal ze me le ri ni be lir le nen a lan lar da top la ma yan la ra ya da sa týþ ye ri ni te miz tut ma yan la ra, 50 li ra i da rî pa ra ce za sý ve ri le cek. TBMM / aa Ça dýr yan gýn la rý na çözüm Fin lan di ya dan TÜRKÝYE ÝZCÝLÝK FEDERASYONU NCA FÝNLANDÝYA DAN SÝPARÝÞ EDÝLEN ACÝL DURUM EVLERÝ VAN DAKÝ ÇADIR YANGINLARINA ÇÖZÜM OLACAK. TÜRKÝYE Ýz ci lik Fe de ras yo nun ca Fin lan di - ya dan si pa riþ e di len a cil du rum ev le ri ça - dýr yan gýn la rý na çö züm o la cak. Fe de ras yon, dep rem böl ge si Van da ya þa nan ça dýr yan - gýn la rý nýn ön len me si, dep rem ze de le rin da - ha sý cak or tam lar da hayatla rý ný sür dü re bil - me si i çin ko lay ca ku ru lup sö kü le bi len, bir týr da 24 a det ta þý na bi len a cil du rum ev le ri si pa riþ et ti. Fe de ras yon Baþ ka ný Ha san Din çer Su ba þý, Tür ki ye Ýz ci lik Fe de ras yo - nu o la rak a ra ma kur tar ma ve in sa nî yar - dým e kip le ri nin bu lun du ðu nu be lir te rek, KAMPANYA ÝLE PARA TOPLADILAR Ý mam Ha tip li ler den So ma li ye su ku yu su AÇLIK, su suz luk ve yük sek sa yý da ki ço cuk ö lüm le ri i le a kýl la ra ka zý nan So ma li hal ký, Tür ki ye den u za nan yar dým el le ri sa ye - sin de ha ya ta tu tu nu yor. Tür ki ye De niz Fe ne ri Der ne ði nin So - ma li su ku yu su kam pan ya sý na, Ýz mir A na do lu Ý mam Ha tip Li - se si nin i yi lik ne fe ri genç le ri de ka týl dý. So ma li de bi zim de bir su ku yu muz ol sun di yen genç ler o kul la rýn da baþ lat mýþ ol duk - la rý kam pan ya i le el de et tik le ri 5 bin 500 Türk Li ra sý ný De niz Fe ne ri Der ne ði yet ki li le ri ne tes lim et ti ler. Ya pý la cak o lan ku yu - ya Ýz mir A na do lu Ý mam Ha tip Li se si is mi ve ril me si ni ri ca e - den öð ren ci le rin is te ði ge ri çev ril me ye rek su ku yu su na o ku lun is mi ve ri le cek. Ýz mir A na do lu Ý mam Ha tip Li se si nin De niz Fe - ne ri Der ne ði a ra cý lý ðýy la, So ma li ye ka zan dý ra ca ðý su ku yu sun - dan 3 bin ki þi fay da la na cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya bu e ki bin Van da da gö rev yap tý ðý ný söy le - di. A cil du rum ev le ri nin Tür ki ye de de yay gýn laþ ma sý i çin Fin lan di ya dan ilk e tap - ta 12 ev si pa riþ et tik le ri ni bil di ren Su ba þý, Ön ce lik le yol da o lan par ti den de mo ev ku ra ca ðýz. Bu nun la il gi le nen be le di ye ler le yar dým ku ru luþ la rý nýn bun la rý a lýp bi rik tir - me si ni te min e de ce ðiz di ye ko nuþ tu. Ko lay ca stok la na bi li yor Kon tey ner ev le ri nin sak lan ma sý nýn zor ol du ðu nu söy le yen Su ba þý, þöy le ko nuþ tu: Yüz ler ce kon tey ner ya pýp sak la ya maz sý - nýz, çün kü çü rür ler, çok yer kap lar lar. Böy le bir ye ri bul mak da zor dur. Oy sa bu tarz ah - þap a cil du rum ev le ri, kü çük bir ta þý ma kon tey ne ri ne 12 a det sý ða bi li yor. Bir kon - tey ner i çin de mu ha fa za e di le bi li yor. Da ha az yer kap la ma sý, da ha ko lay ku rul ma sý, i yi bir i zo las yon, is te di ði niz ye ri ne cam ta ka - bil me niz gi bi a van taj la rý da var. Tür ki ye ye ilk kez böy le bir ev ge le cek ve fe de ras yon o - la rak bu nun Tür ki ye de yay gýn laþ tý rýl ma sý - na ve si le o la ca ðýz. Er zu rum / a a YARIN AKÞAM ULU CAMÝ DE YAPILACAK Gaziantep te Kur ân-ý Kerim ziyafeti ANADOLU Genç lik Der ne ði i le Ev ren sel Ha fýz lar Der ne ði ta ra fýn - dan Mek ke nin Fet hi ve Ga zi an tep in düþ man iþ ga lin den kur tu lu þu - nun yýl dö nüm le ri dolayýsýyla Kur ân-ý Ke rim o ku ma prog ra mý ter - tip e dil di. Ga zi an tep, Dün ya Kur ân-ý Ke rim o ku ma bi rin ci le ri ni a - ðýr la ya cak. Yarýn sa at da U lu Ca mi de ger çek leþ ti ri le cek o lan ge ce ye, Dün ya Kur ân-ke rim o ku ma bi rin ci le ri Gü ney Af ri ka lý Ab - dur rah man Sa di en, Su ri ye li Ha fýz Mus ta fa Ýb ra him Cu ley la ti, Tür - ki ye bi rin ci si Meh met Bi lir ve çok sa yý da dâ vet li ka tý la cak. A na do lu Genç lik Der ne ði Ga zi an tep Þu be Baþ ka ný Meh met Fa tih Ev ya pan, Bu gü zel ge ce de Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve ti i le hem þeh ri le ri mi ze ö zel bir ge ce sun ma yý he def li yo ruz de di. Ev ya pan, ay rý ca ge ce ye ka tý lan dâ ve ti ye sa hip le rin den bi ri nin çe ki le cek ku r'a so nu cu um re ye git me im kâ ný bu la ca ðý ný söz le ri ne ek le di. Ga zi an tep / ci han

4 4 Y KÜLTÜR SANAT a li ok li ok tay.net Sa rý ka mýþ A ðý dý Sa rý ka mýþ ta tek kur þun at ma dan do na rak þe hit o - lan as ker le ri mi zin hi kâ ye si ger çek ten yü rek ya ký - cý, göz ya þar tý cý dýr. 1. Dün ya Sa va þý nda Kaf kas Cep he si nde Rus lar la sa vaþ mak ü ze re Al la hu Ek ber Dað la rý ndan ge çer ken do na rak þe hid o lan as ker le ri mi - zin a cý sý hâ lâ ta ze dir. Ý lâ hî te va fu ka ba ký nýz ki dok san bin as ke ri mi zin þe ha det ma ka mý na yük sel di ði ye rin a dý Al la hu Ek ber Dað la rý dýr. Dok san bin þe hit, ge ri de ka - lan ök süz ço cuk lar, gö zü yaþ lý eþ ler, a na lar ba ba lar de - mek. Ay ný za man da da dok san bin hi kâ ye, dok san bin a ðýt de mek. Söy le nen le re gö re Sa rý ka mýþ ha re kâ tý na en çok as ker gön de ren böl ge le rin ba þýn da Av þar la rýn is - kân e dil dik le ri ve o za man lar Si vas a bað lý Pý nar ba þý, Sa - rýz ve To mar za ka za la rý gel mek te dir. Ýþ te Pý nar ba - þý ndan Ka ra Za la Ha tun un bu a cýy la söy le di ði a ðý týn kü çük bir kýs mý ný pay la þa lým siz ler le: A zi zi ye ba ba yur dum Kaf kas ya ya tab ya kur dum Be nim kor kum Rus lar de ðil Ka ra ký þa kur ban ver dim. «««Ýb ri þim ko za la rý Bat týn Av þar ka za la rý Sa rý ka mýþ ta ký rýl dý Koç yi ði din ta ze le ri «««An þa be kâr, Zey nep be kâr A ce mi ta li me çý kar Dört oð lum se fer að zýn da To pa lým kah rý mý çe ker. «««Do kuz kar de þi ö le nin Be nim gi bi o lur ba cý sý Si vas a ta bur dö kül müþ Be þi a na mýn ku zu su (Tab ya: Kü çük is tih kâm, An þa: Ay þe nin yö re de ki söy le niþ bi çi mi) BULMACA YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ýs lâm hu ku ku na uy gun bir bi çim - de mi ras çý la ra dü þen pay. - Bit ki nin dal, yap rak, çi çek vb. bö - lüm le ri ni ta þý yan, a ðaç lar da o dun la þa rak göv de du ru mu nu a lan bö lüm. 2. Ta rih ön ce si ef sa nevi se rü ven le ri ni an la tan ve bir top lu lu ðun duy gu la rý ný, an la yý þý ný ve öz lem le ri ni gös ter me si ba - ký mýn dan de ðe ri o lan hi kâ ye ler, mi to lo ji. - Köy ih ti yar he ye ti ü - ye si. 3. Ya pý la rýn pla ný ný ya pýp bun la rýn ger çek leþ me si ni sað la - yan kim se. - Te pe ler de rüz gâr gö ren a çýk yer ler. 4. Klâ sik Türk Mü zi ði a raç la rýn dan, i ri ka rýn lý, ki riþ li, mýz rap la ça lý nan bir çal gý. - Mis tý rýn ký sa sý. - Mo lib den e le men ti nin sim ge si. 5. Bir an laþ - ma, söz leþ me ve ya is te ðin ye ri ne ge ti ril me si ni sað la mak i çin gü - ven ce o la rak e le ge çi ri len kim se. - Ýl gi len di ren, i liþ kin, i li þik, il gi li. 6. Bir kom þu dev let. 7. Uz laþ ma, u yum. 8. Sey rek bit miþ e kin, ot, a ðaç. - A yak ka bý la rýn al tý na ça ký lan de mir çi vi, ka ba ra. 9. Gam di zi sin de sol i le si a ra sýn da ki ses. - Tar la sý ný rý. - A na - do lu Sel çuk lu la rý nýn üs lûp laþ týr dýk la rý fi liz, yap rak ve hay van A zer bay can Mü zi ði ÝLK bes te mi, 1990 lý yýl la rýn baþ la rýn da Ye ni As ya da çý - kan bir þi i re yap mýþ tým. Þi i ri M. Sa mi Çe tin yaz mýþ tý. Þi ir i se A zer bay can la il gi liy di. A ze rî þi i ri ne ken di mi ya - kýn his set me min sebep le rin den bi ri, A ze rî kö ken li ol - mam dýr. A ma on dan da ö te bu þi i rin ve mü zi ðin ken di i çin de a pay rý bir me lo dik ya pý sý nýn ol ma sý a sýl cez be - den bir un sur dur. Ha re ket li, can lý, rit mik ve tar la bü - tün leþ miþ bu mü zik pek çok in sa nýn ho þu na gi di yor lý yýl la rýn ba þýn da Sa haf lar Çar þý sý nda bul du - ðum Çað daþ Ku zey A zer bay can Þi i ri An to lo ji si ki ta býn - da ki þi ir ler son dö nem A zer bay can E de bi ya tý nýn zen - gin li ði ni gös ter miþ tir ba na. Me se lâ bu ki tap ta ki þa ir ler - den Ca fer Cab bar lý nýn Tan Yýl dý zý, Ben bir sol maz yap ra ðým, Ni gar Re fi bey li nin Gül ler, Mi ka il Müþ - fik in Gö nül, Sü ley man Rüs tem in Ol ma sýn Hic rin de Bu Gön lüm þi ir le ri ni bes te le miþ tim. Tan Yýl dý zý, 2004 de çý kar dý ðým Aþk mý dýr ki al bü mü müz de yer al mýþ tý. Gül ler bes te miz i se sev gi li Mus ta fa De mir - ci nin al bü mün de Gü zel þi i ri o la rak ic ra e dil miþ ti. A ze rî þi i ri nin ken di ne has di li ve çok uy gun me lo dik ö zel li ði dolayýsýyla bes te len me ye ol duk ça mü sa it ol du - ðu nu söy le mek müm kün. Türk Mü zi ði nde se ma i, Ba tý mü zi ðin de vals de ni len üç vu ruþ lu rit mi de yi ne A ze rî Mü zi ði nin en be lir gin ö zel li ði dir. Fu zu li den Bah ti yar Va hap za de ye u za nan çiz gi de ilk A ze rî a þý ðý Kur ba nî, Gen ce li Ni za mî, Ne si mî, Teb riz li Kav sî, Þah Ýs ma il Ha ta yî, Mi ka il Müþ fik gi bi ni ce ö - nem li þa ir le re be þik lik yap mýþ bir e de bi yat ve mü zik coð raf ya sý dýr A zer bay can. Mü zi ði, bu gün kü Türk Mü zi ði i le bü yük ben zer lik ler ta þý mak la bir lik te rit mi, me lo dik ya pý sý, ma kam an la yý þý a ra sýn da fark lar da mev cut tur. En çok kul la ný lan saz lar, tar, re bab, gar mon de dik le ri a kor de on gi bi ens trü man - lar dýr. Ü ze yir Ha cý bey, E mir Sa bi toð lu Mah mu dov, Mus lim Mu ga yev ve son dö ne min en meþ hur ses sa - nat çý sý Zey nep Han la ro va yý A ze rî Mü zi ði nin en ö - nem li ki þi le ri o la rak say mak müm kün. Geç miþ za man o lur ki HAFIZ Sa mi Fi li be de dün ya ya gel di. 13 ya þýn da i ken ha fýz lýk i ca zet na - me si ni al dý. O ta rih ler de Zin cir - li ku yu da ki e vi ne ya kýn lý ðý do la - yý sýy la he men her gün Fa tih Ca mi i ne uð ru yor, se si ni ca mi - ler de ki ho ca la ra be ðen di ri yor - du. Git tik çe þöh re ti ya yýl dý. Bir gün Sa haf lar Çar þý sýn da ki mes cit te mu ka be le o ku du ðu sý ra da dev ri nin meþ hur mu sý kî üs tad la rýn dan Ze kai De de mer hum, se si ne hay - ran kal dý ðý bu kü çük ha fý zýn kim ol du ðu nu so rar. Et ra - fýn da ki ler bu nu fýr sat bi le rek De de ye yal var ma ya baþ - lar lar. E fen di Haz ret le ri ken di si ne bi raz meþk gös ter - se niz ol maz mý? Ze kai De de bu tek li fe ce vap ver mez ve Ha fýz Sa mi nin ya ný na yak la þýr. Der ki: Ev lâ dým sa - kýn ha, se nin kim se den meþk al ma ya ih ti ya cýn yok tur. Sa na Al lah (c.c) meþ ket miþ. Git ti ðin yol da de vam et. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Bö cek ler - de ve ya a kar lar da, üst te tro kan te re bað lý, alt ta bö cek ler de tib ya i le a kar lar da pa tel lay la ek - lem ya pan po do mer. - Ka mu i - le il gi li iþ le rin yü rü tül me si i çin ge rek li ge lir le ri ve har ca nan pa ra la rý dü zen le yen ku ral la rýn bü tü nü. 2. Yað ve u na pek mez ve ya þe ker ka rýþ tý ra rak ya pý lan bir çe þit tat lý, hel va. - Bal ta, ke - ser gi bi ge reç le rin bo zu lan a - ðýz la rý ný kýz dý ra rak dü zelt mek, o nar mak. 3. Bo yun e ðen, ken - di ni baþ ka sý nýn buy ru ðu na bý - ra kan. - Ýs te me ye rek ve bil me - ye rek ya pý lan yan lýþ, ku sur. - Bir dos ya aç ma prog ra mý. 4. Un e ler ken dö kül me me si i çin ye re se ri len bez ya da þap lan - mýþ de ri den ya pý lan ör tü. - Çok lu ðu nu yi ti ren. 5. Alt, a þa ðý. - Ýn gi liz ce de dol maka lem u - cu. - Os man lý Türk çe sin de mek tup. 6. Hi cab his si. - Bir þe yi an la mak ve ya öð ren mek i çin du yu lan is tek. - Mil li bay ram - lar da cad de le re ku ru lan süs lü ke mer. 7. Ar gon e le men ti nin sim ge si. - Ha lý, kol tuk, ya tak vb. yer ler de ve nem li or tam lar - da ya þa yan, as tý ma yol a ça bi len, in san vü cu dun dan dö kü len de ri toz la rýy la ve par ça cýk la rýy la bes le nen bir can lý tü rü. 8. Ü züm ez me ye ya ra yan bü yük tah ta ya da taþ tan o yul muþ tek ne. - E kin ve ot de met le ri ni a ra ba ya yük le me ye ve ya har - ma ný ak tar ma ya ya ra yan u zun sap lý, üç diþ li, ah þap a raç. 9. Mak si mum, en yük sek se vi ye. - Hep si, bü tü nü. 10. Çin, Ja - pon ya vb. U zak Do ðu ül ke le rin de ki ta pý nak. - Ev ler de yi ye cek, i çe cek ve er za kýn sak lan dý ðý o da, am bar ve ya do lap M Ý F T A H L P Ý N E L A K R E D Ý T Ý F Y N E L B K K A L A Y L F A S T A K M M E K A N Ý Z E A L A F N B A Z A N R P A B S Ý V A S T L A P A A M Ý L A Z N H A L Ý S M A D E R M F Ý N Ý K E Ý L E E Ý M A L M S A Ý R A E A S Ý Y E A T B R mo tif le rin den o luþ muþ do la þýk süs le me. 10. Ýþ le ne rek ya pý lan ü re tim. - Po len, çi çek to zu. 11. Ka nun yap mak. - Ku zu se - si. 12. E ki le cek, e kil me ye el ve riþ li yer, tar la. - Ba zý nes ne le re par lak lýk ver me, dýþ et ki ler den ko ru ma, sýz ma la rý ný ön le me vb. a maç lar la sü rü len, say dam ve ya do nuk ver nik BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI ÇANAKKALE, pa yi tah týn ka pý sý dýr EDEBÝYATÇI-YAZAR MEHMET KAPLAN, TARÝHÎ BELGELERDE KALE-Ý SULTANÝYE-Ý ÇANAKKALE, PAYÝTAHTIN KAPISIDIR OLARAK GEÇEN ÇANAKKALE, OSMANLI NIN BAÞKENTÝ OLAN ÝSTANBUL UN KAPISIDIR DEDÝ Ça nak ka le den Hür ri ye te ve Ýs tik lâ le ko nu lu kon fe ransta konuþan Mehmet Kaplan, 18 Mart Ça nak ka le za fe ri nin ö ne mi ne vur gu yap tý. HÜSEYÝN KÜÇÜKOÐLU MERSÝN MERSÝN Ye ni As ya Tem sil ci li ði nin dü zen le - di ði Ça nak ka le den Hür ri ye te ve Ýs tik lâ le ko nu lu kon fe rans Mer sin Þö för ler O da sý kon fe rans sa lo nun da ger çek leþ ti ril di. Kon fe - rans Be kir Ka ra Ho ca nýn Kur ân-ý Ke rim ti - lâ ve tiy le baþ la dý. E de bi yat çý-ya zar Meh met Kap lan, kon fe ran sýn da, bel ge ler de ge çen Ka le-i sul ta ni ye-i Ça nak ka le. Pa yi tah týn ka - pý sý dýr sö zü nü ha týr la tý la rak, 18 Mart Ça - nak ka le za fe ri nin ö ne mi ne vur gu yap tý. Söz - le ri ne baþ la ma dan ön ce, Gü ney do ðu da, Ko re de, þe hit ve ya ga zi o lan ya kýn ak ra ba la - rý nýz var mý? di ye sa lon da ki din le yi ci le ri ne so ran ve i ki ki þi nin var de me siy le yan la rý na gi dip on lar la soh bet e den Kap lan, ken di le ri - ne sem bo lik bir yü zük he di ye et ti. Bu yü - zük ler tem si lî dir. O za man ik ti dar da bu lu - nan sul tan 5. Re þad ta ra fýn dan, Ýn gi liz tü fek - le rin den yap tý rýp, as ker le re mo ral ol sun di ye da ðýt týr dý ðý ve ori ji na li nin Ge nel kur may Mü - ze sin de bu lun du ðu nu ve yü zü ðün ü ze rin de (Os man lý ca) 1332 Ay-Yýl dýz ci ha di ye ya ni (1916 Ça nak ka le De niz ve Ka ra Sa vaþ la rý) ya zý sý nýn ol du ðu nu söy le di. ÇA NAK KA LE CUM HU RÝ YE TÝN ÖN SÖ ZÜ DÜR Þey tan taþ la mak tan Kâ be yi zi ya ret e de mi - yo ruz di yen Kap lan; Siz say gý de ðer dinleyi - ci ler! Siz hu zu ru en gü zel þe kil de hak e di yor - su nuz. Çün kü, iç ten ve dýþ tan o ka dar hu zu - ru mu zu ka çýr ma ya ça lý þan lar var ki. Dün ya yý he di ye pa ke ti ya pýp kur de ley le dü ðüm at tý ðý - nýz da Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin ü ze ri ne ge lir, kur de le. Ni ye A da na ya, Mer sin e, An tal ya ya de ðil de Ça nak ka le ye hü cum et miþ düþ - man? Ýþ te Veh bi nin ker ra ke si o ra da sak lý. Ta ri hî bel ge ler de Ka le-i sul ta ni ye-i Ça nak - ka le, pa yi tah týn ka pý sý dýr. Ça nak ka le Os man - lý im pa ra tor lu ðu nun baþ ken ti o lan Ýs tan bu - lun ka pý sý dýr þek lin de ko nuþ tu. Kap lan, 1915 te Ça nak ka le ge çi le bil sey di, bu ta rih ten se kiz se ne son ra Ha dis-i Þe rif ler le Kur ân-ý Ke rim ler le, ha tim ler le mec li si aç týk tan son ra Tür ki ye Cum hu ri ye ti ni i lân e de bi lir miy dik? E de mez dik. O yüz den Ça nak ka le Cum hu ri - ye ti mi zin a na rah mi dir, ön sö zü dür di yor, ta - rih çi ler i fa de le ri ni kul lan dý. 15 YA ÞIN DA KÝ KAH RA MAN LAR ÞE HA DET ÞER BE TÝ ÝÇ TÝ Pe ki ne ol muþ Ça nak ka le de? di ye so ran Kap lan söz le ri ne þöy le de vam et ti. Ta rih 1914, gü zel bir Ka sým gü nü, a ma gün böy le Kaplan ýn þehit yakýnlarýna hediye ettiði, aslý Genelkurmay Müzesinde bulunan sembolik hatýra yüzük. A raþ týr ma cý-ya zar Meh met Er tuð rul Düz dað, Meh met  kif in sa de ce Türk is tik lâ li i çin de ðil, Ýs lâm coð raf ya sýn da ki bir çok milletin is tik lâ li i çin sem bol ol du ðu nu söyledi. FO TOÐ RAF: AA Âkif, Ýslâm coðrafyasý için istiklâl sembolüdür MEH MET  kif Er soy un ve fa tý nýn 75. yý lý do - la yý sýy la Bað cý lar Be le di ye sin ce an ma faaliyeti dü zen len di. Meh met  kif Er soy Kül tür, Sa - nat Mer ke zi ve Mü ze si nde ki faaliyetin a çý lý - þýn da ko nu þan Bað cý lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, 2,5 ay gi bi ký sa bir sü re de ta mam la nan mer ke zin, Meh met  kif in a nýl - dý ðý bu gü ne ye tiþ me sin den mut lu luk duy du - ðu nu söy le di. A raþ týr ma cý-ya zar Meh met Er - tuð rul Düz dað da Meh met  kif in sa de ce Türk is tik lâ li i çin de ðil, Ýs lâm coð raf ya sýn da ki bir çok milletin is tik lâ li i çin sem bol ol du ðu nu be lir te rek, ö lü mü nün ü ze rin den ge çen 75 yýl - da ay ný ba si re te ve di ra ye te sa hip þa ir ye tiþ - me di ði ni kay det ti. Düz dað, baþ ka laþ ma nýn ve ya ban cý laþ ma nýn ya þan dý ðý gü nü müz de bü - yük þa i rin ör nek a lýn ma sý ge re ken bir ki þi ol - du ðu nu i fa de e de rek, O, þi ir, ma ka le, tef sir yaz mýþ, va az ver miþ. En teh li ke li dö nem de An ka ra mil let ve kil li ði yap mýþ.  kif in on par - ma ðýn da on ma ri fet di ye ko nuþ tu. Faaliyet te, Bað cý lar da ki o kul lar a ra sýn da dü zen le nen Meh met  kif i An la mak ko nu lu þi ir ve kom po zis yon ya rýþ ma la rýn da de re ce ye gi ren öð ren ci le re ö dül le ri ve ril di. Meh met  kif Er - soy a töl ye ça lýþ ma la rý na bir yýl bo yun ca de - vam e den ler de ser ti fi ka la rý ný, Be le di ye Baþ - ka ný Ça ðý rý cý nýn e lin den al dý. Ýs tan bul / a a  KÝF VE ÇA NAK KA LE DÝNLEYÝCÝLERE, E li ni zi kal dý rýn ve par mak uç la rý ba tý ya ge le cek þe kil de bi ti þik va zi ye - tin de tu tun, ne ye ben zi yor? Tür ki ye ye di - ye rek il ginç bir ben zet me gös te ren Kap lan, þe hit ler a ný sý na di ki len Ça nak ka le a bi de si nin Kâ be ye ben ze di ði ni ve mil lî þa i ri miz M.  kif Er soy un, bu a bi de ya pýl ma dan yýl lar ön ce yaz dý ðý Ça nak ka le þi i rin de Bu ta þýn dýr di ye - rek, Kâ be yi dik sem ba þý na mýs ra la rýn da di le ge tir di ði ne de i þa ret et ti. de vam et mi yor. Küf far or du su, o de va sa ge - mi ler le Ça nak ka le ye hü cum e di yor lar. Ýlk bom bar dý man ya rý ma da nýn ta u cun da bu lu - nan Sed dül ba hir ka le si ne ya pý lý yor. 86 er ve er ba þý mýz þe hit o lu yor. Kýr mý zý gül ler gi bi top ra ða dü þü yor lar. Ar dýn dan, A na do lu nun dört bir ya nýn dan ge len bin ler ce ars lan lar ge - li yor da ha 1900 do ðum lu, ya ni 15 ya þýn da kah ra man lar þe ha det þer be ti i çi yor lar. Sa vaþ tüm hý zýy la sü rer ken 18 Mart gü nü de niz den geç mek i çin zor la dýk la rýn da, 253 bin þe hit ver mek pa ha sý na ek mek siz ya þa rým hü ri yet - siz ya þa ya mam þu u ru i le ca ný ný di þi ne ta kan þan lý as ker le ri miz düþ man ge mi le ri ne Ça - nak ka le Ge çil mez di ye rek, bo ða zýn ka ran lýk su la rý na gö mü yor lar. Ta rih çi le rin i fa de siy le, Ýn gi liz ler a de ta ku du ru yor lar. De niz den ge - çe mi ye cek le ri ni an la yan düþ man kuv vet ler, 25 Ni san gü nü, ka ra ha re kâ tý ný baþ la tý yor lar. An cak bu da on lar i çin ka ra gün le rin baþ lan - gý cý, bi zim i çin de za fe rin müj de si o lu yor. Meh met  kif i çin yý lýn son faaliyeti TÜRKÝYE Ya zar lar Bir li ði (TYB) Ýs tan - bul Þu be si nce dü zen le nen ve ga ze te ciya zar Mus ta fa Öz can ta ra fýn dan yü rü - tü len Gün dem Ko nuþ ma la rý nda A ra lýk a yýn da ko nu Meh med  kif ve Ýs lâm Dün ya sý 31 A ra lýk Cu mar te si gü nü sa at de TYB Ýs tan bul Þu be si nde baþ la - ya cak faaliyete ka tý lým ser best o lup, Meh med  kif ve Ýs lâm Dün ya sý baþ - lýk lý söy le þi ay ný za man da, 2011 Meh - med  kif Yý lý nýn son faaliyeti o la cak. Mus ta fa Öz can ýn bu söy le þi sin de de Meh med  kif Er soy ve Ýs lâm dün ya sý a - ra sýn da ki i liþ ki çe þit li bo yut la rýy la e le a lý - na cak. Söy le þi hak kýn da de tay lý bil gi yi 0(212) no lu te le fon dan a la bi - lir si niz. Kül tür Sa nat Ser vi si Ý de fix Sa nal Ki tap Fu a rý so na er di TÜRKÝYE NÝN en bü yük on li ne ki tap sa - tý cý sý i de fix.com un dü zen le di ði ve ge le - nek sel ha le ge len Sa nal Ki tap Fu a rý so - na er di. Bu yýl do ku zun cu su dü zen le - nen fu ar da 660 bin a det ki tap, o kur lar - la bu luþ tu. 9. Ý de fix Sa nal Ki tap Fu a - rý nýn en çok sa tan ki ta bý i se Ýs ken der Pa la nýn ka le me al dý ðý Od ol du. Sa nal Ki tap Fu a rý nda geç ti ði miz yýl ol du ðu gi - bi bu yýl da 81 il den ki tap si pa ri þi ve ril di. Ay rý ca 34 fark lý ül ke den de a lýþ ve riþ ger çek leþ ti. Kül tür Sa nat Ser vi si

5 Y MAKALE 5 Her yýl, hac da, in san har man o lu yor da; fik ri dal da ka lý yor. Su nul mu yor, su nu la mý yor muh taç la ra, bir tür lü. Çün kü o ra lar da, bir ço ðu muz lâl o lu ruz â de ta! Dö nen le ri zi ya re te git ti ði miz de, hac ca da ir çok çe þit li ha tý ra lar din le riz. Bun la rý top la rýz, çar pa rýz, bö le riz; he men he men bir bi ri nin ay ný sý. Kýy met li ha cý mýn, gör dü ðü mil let ler den, on la ra a it hiz met ler den an lat tý ðý bir þey yok. Se be bi þu: On lar la, mü da ve le-i ef kâr de di ði miz fi kir a lýþ ve ri þi ol ma mýþ, o la ma mýþ. Ül ke miz de ki di nî, mil lî, kül tü rel; hat ta e ko no mik ge liþ me ler den; bun la ra a it müj de li ha ber ler den on la ra bir þey Pi yan go Ne söy le ye ce ði mi bi le mi yo rum. Þu pi yan go çýl gýn lý ðý Dev let res men ku mar oy na tý yor. Ya ba zý in san la rý mýz? Ço ðu fa kir, ço ðu pe ri þan, ço ðu öl çü süz, ço ðu tar tý sýz... Ku ma rýn mil lî si o lur mu? O lur e fen dim. Bu za man böy le bir za man. May mun iþ tah lý in san mý a rý yor sun? Sel gi bi. Ya çý kar sa? Slo gan bu Mil yon lar da bir ih ti mal. Çýk sa ne o la cak? O yu nu ha ram, çýk sa yi ne ha ram. Yok e fen dim, Bu pa ra nýn þu ka da rý çe þit li ku rum la ra ve ri li yor di yor lar. Ver me. Böy le he lâl ol ma yan bir pa ra nýn hay rý mý o lur? AKP ik ti da rý, mu ha le fet te i ken man gal da kül bý rak mý yor du. Ya þim di? Ý çi ni ze si ni yor mu mil le te ku mar oy nat mak? Kal dý rýn lüt fen bu o yu nu. Mil le ti se vi ye siz me rak lar dan kur ta rýn. Bir çok in sa ný mýz bu il le te þu ur suz ca sü rük le ni yor. Hem de yüz de dok san kü su ru Müs lü man o lan bu mem le ket te ya pý lý yor. An la mak müm kün de ðil. Oy sa yüz de yüz kâr lý bir a hi ret ha ya tý nýn sey ri ni u nu tan ni ce in sa ný mýz var. Bu kâr da kay bet me ve ba þý boþ luk yok. Her in sa nýn Al man ve Ýn gi liz ka dar ser ve ti de ol sa, bu ge çer li yo la sar fet me si ak lýn ge re ði. Oy sa dün ya ge çi ci. Bir çev re mi ze ba ka lým; On yýl ön ce kim le ri miz var dý? Þim di kim ler kal dý? Ö lüm son ra sý e be dî bir sa a de ti kay bet mek ve ya ka zan mak i le kar þý kar þý ya yýz. Dö nü þü ol ma yan bir yol da yýz. Mil yon lar ca in sa nýn ü mi di ni bir kaç ki þi ye hap se di yor su nuz. Ve bir çok in san bu za man da a hi re ti ni göz gö re gö re kay be di yor. Bý ra kýn bu o yun ca ðý. He lâl ka zan cýn ye ri ni tu tan þey o lur mu? Son ra böy le bir ma la â ni den sa hip o lan la rýn ha yat hal le ri ni bi li yo ruz. Ha ra mýn bi na sý o lur mu? Ol maz el bet te. U nut ma ya lým. Dev let ku mar oy nat ma ma lý. VECÝZE Bu dünya darü'l-hizmettir; ücret almak yeri deðildir. A'mâl-i sâlihanýn ücretleri, meyveleri, nurlarý berzahta, ahirettedir. O bâki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onlarý istemek, ahireti dünyaya tâbi etmek demektir. O amel-i salihin ihlâsý kýrýlýr, nuru gider. Evet, o meyveler istenilmez, niyet edilmez. Verilse, teþvik için verildiðini düþünüp þükreder. Bediüzzaman, Kastamonu Lâhikasý, s. 97 Müdavele-i efkâr ak ta rý la ma mýþ; do la yý sýy la, on lar dan da bir þey ler a lý na ma mýþ ki, biz le re an la týl sýn. Ýs tis na lar, ko nu mu zun dý þýn da. Ben de git tim, gör düm ve dön düm. Ce nâb-ý Hak bi ze de na sip et ti o ra la rý gör me yi, o mu ra da er me yi. His set ti ðim en bü yük i ki ek si ði miz den bi ri; Ýs lâm ta ri hi ya da Pey gam ber E fen di mi zin (asm) ha ya tý hak kýn da ye ter li bir alt ya pý mý zýn ol ma yý þý. Böy le o lun ca da, grup gö rev li si nin gös te ril di ði ka da rý ný gö rü yor, an la týl dý ðý ka da rý ný bi li yo ruz. Be di üz za man hac cý, i ba det o lu þu nun ya ný sý ra; Din-i Ýs lâ mýn kud sî ve se ma vî kon gre si 1 o la rak va sýf lan dý rý yor ve mil let ler a ra sý bir di ya log ze mi ni o la rak gö rü yor. Ha zýr, dün ya o ra day ken ne ler ya pýl maz, ne ler Bu da i þin çok ö nem li bir baþ ka yö nü. His set ti ðim i kin ci ö nem li ek si ði miz: Dil bil me yi þi miz. Va li Pa þa yý ta ný ya lým Yakýn Tarih Yazýlarý Sul tan I I. Mah mud dev ri nin ha riç le bað lan tý lý da hi lî en bü yük sý kýn tý la rýn ba þýn da "Mý sýr ga i le si" ge li yor du. Bu ga i le nin baþ ak tö rü i se, Ka va la lý Meh med A li Pa þa dýr. O hal de, Sul tan I I I. Se lim'in fer mâ nýy la 8 Tem muz 1805'te Mý sýr Va li li ði ne a ta nan ve za man la pa di þa ha ka fa tu ta cak ka dar güç le nen bu ta ri hî þah si ye ti bi raz da ha ya kýn dan ta ný ma ya ça lý þa lým. * * * Bu gün kü Yu na nis tan'ýn sý nýr la rý i çin de ka lan Ka va la'da 1769'da dün ya ya ge len M. A li Pa þa, fýt ra ten ga yet ze ki, cev val ve a zim li bir ki þi li ðe sa hip ti. Git ti ði her yer de, bu lun du ðu her or tam da ký sa za man da siv ri lir ve sa hip ol du ðu me zi yet ler le te mâ yüz e der di. Ba zý ka yýt lar da Ar na vut kö ken li ol du ðu ri vâ yet e dil mek le be ra ber, as lý nýn A na do lu'dan (Kon ya) Ru me li'ye göç et miþ bir Türk a i le ye da yan dý ðý þek lin de ki ri vâ yet, ta rih çi ler a ra sýn da ge nel ka bul gör müþ tür. Sý kýn tý lar la yoð ru lan bir ha yat M. A li, he nüz kü çük yaþ lar da i ken ba ba sý ve fat et ti. (Ba ba sý, Ka va la'nýn bek çi ba þý sý o lan Ýb ra him A ða dýr.) Pe de ri nin ve fa týn dan son ra am ca sý nýn hi ma ye si al tý na gir di. Yi ne de, çok bü yük sý kýn tý lar çek ti, da ya nýl maz a cý la ra mâ ruz kal dý. Çek miþ ol du ðu sý kýn tý ve a cý lar o nu da ha gen ce cik yaþ lar da yo ður muþ, ol gun laþ týr mýþ tý. Öy le ki, he nüz 18 yaþ la rýn da i ken or du ya in ti sap et ti. Os man lý do nan ma sýn da genç bir ne fer o la rak ha ya ta a týl dý. Bu ta rih ler de (1798), Fran sýz Ge ne ra li Na pol yon Bo na par te Mý sýr'a as ker çý kar mýþ ve böl ge yi iþ ga le baþ la mýþ tý. Ýs ken de ri ye'den son ra Ka hi re'yi e le ge çir di. Bu nun ü ze ri ne, Os man lý do nan ma sý Mý sýr ü ze ri ne se fe re çýk tý. Do nan ma nýn Kap tan ý Der ya sý i se, Kü çük Hü se yin Pa þay dý. Ýþ te, Ka va la lý M. A li Pa þa nýn yýl dý zý da, bu se fer es na sýn da a la bil di ði ne par la dý. Fran sýz lar la ya pý lan mü ca de le saf ha la rýn da, ken di si ne ve ri len va zi fe le ri hak kýy la i fâ et ti ði gi bi, hiç u mul ma dýk ba zý ba þa rý la ra da im za at tý. Bu ba þa rý lar, o nu Mý sýr'ýn göz de þa hsi ye ti du ru mu na ge tir di. Bu ra da, ký sa sü re de söz ve i ni si ya tif sa hi bi ol ma yý ba þar dý. * * * Þu an fe ve ran e di yo rum: Hac ca, Um re ye gi de cek ler; ö zel lik le, genç ler! A na di li ni zin dý þýn da ve u lus lar a ra sý ge çer li li ði o lan i kin ci bir dil öð re nin. O mu kad des top rak lar da ne o lup bit ti ði ni; zi ya ret et ti ði niz me kân lar da ne ler ya þan dý ðý ný an la mak i çin alt ya pý o luþ tu run, ha zýr la nýn ne o lur! Ýn san, mu ha ta býy la an la þa bi le ce ði bir di le çok ih ti yaç du yu yor, o ra lar da. Þöy le, me ra mý ný an la ta cak ka dar bi le ol sa, ye te cek. Be re ket, Bes me le i le Se lâm, hac ca ge len her mil le tin müþ te rek pa ro la sý. Bir de, sev gi do lu ba kýþ lar la bol mik tar da te bes süm Ha fý zam be ni ya nýlt mý yor sa, bir dos tum dan duy muþ tum, vak tiy le: He ki moð lu Ýs ma il, ken di si ni zi ya ret et mek is te yen genç le re, ka bul i çin þart ko þar mýþ, o gün ler de: En az, i lâ ve bir dil da ha öð re ne ce ði ni ze söz ve rir se niz der miþ. Di le o lan ih ti ya cýn ö ne mi ni fark et miþ. Her þey den ön ce, fik ri mi zi, zik ri mi zi u lus lar a ra sý plât form lar da i fa de e de bil me nin yo lu, dil bil mek ten ge çi yor. Ýs lâm di li o lan A rap ça yý öð re nir sek, za rar mý e de riz? Böy le ce, o ku du ðu mu zu an lar; an lat mak is te di ði mi zi, an la tý rýz. Ýs lâm dün ya sýn dan ha ber dar o lur, on la rý da ha ber dar e de riz hiz met le ri miz den, i þi miz den gü cü müz den. Bü yük bir köy ko nu mun da ki dün ya da köp rü ler ku rul du ðun da, mu ha tap lar bu lun du ðun da; gö nül de ka za ný lýr, pa ra da ka za ný lýr. Bu i þi ba þa ran lar, a hi ret ten gel me di! Hü lâ sa: Dar ka lýp tan sýy rýl ma nýn, ka buk tan çýk ma nýn yo lu, dil bil mek ten ge çi yor. Dip not: 1- Sa id Nur sî, E mir dað Lâ hi ka sý, 336. Mýsýr gailesi ve Nizip Bozgunu M. A li Pa þa, bir yan dan Mý sýr'da ki Fran sýz kuv vet le riy le çar pý þýr ken, bir yan dan da ta raf la rýn tek nik sa ha da ki ge liþ me se vi ye le ri ni mu ka ye se et me ye ça lýþ tý. Bak tý ki, Av ru pa lý lar sa na yi ve tek no lo ji de çok i le ri git miþ ler. Os man lý dev le ti i se, nis be ten ge ri du rum da kal mýþ, ken di ni ye ni le ye me miþ. Bü yük dü þün dü ve bu du rum dan ge le cek i çin i yi ders ler çý kar ma yý ba þar dý. Mý sýr'da kal dý ðý sü re ce, ta rým da, en düs tri de, sa na yi de ve bil has sa as ke rî do na ným da ye ni lik ler yap ma ya ça lýþ tý. Bun da da bü yük öl çü de mu vaf fak ol du. Hal kýn ya ra rý na bir ta kým ba þa rý la ra im za at ma sýy la, böl ge hal ký ný da ken di ne ý sýn dýr dý ve ya kýn laþ týr mýþ ol du. * * * 1800'lü yýl la rýn baþ la rýn da, Os man lý coð raf ya sý nýn he men her ta ra fýn da bir ta kým di nî, mil lî, fik rî, as ke rî, si ya sî ve mez he bî ka rý þýk lýk lar baþ gös ter miþ du rum day dý. Bun lar hak kýn da da ha ev vel ki bö lüm ler de de tay lý bil gi ler ak tar dý ðý mýz i çin, bun la rý sa de ce ha týr la ta rak ge çi yo ruz. * * * Os man lý dev let mer ke zi o deh þet u yan dý ran iç ve dý þý sý kýn tý lar la kýv ra nýp du rur ken, Mý sýr ve çev re sin de i se, cid dî bir to par lan ma sað la ný yor ve Av ru pa stan dart la rýn da ö nem li ge liþ me ler kay de di li yor du. Ýþ te, Ka va la lý M. A li Pa þa nýn bu böl ge de git tik çe güç len di ði ni gö ren mer ke zî i da re, o nu Mý sýr'dan çý ka rýp Hi caz'a va li o la rak ta yin et mek is te di. M. A li Pa þa i se, mer ke zin bu ter ci hi ne ra zý ol ma yýp a yak di re tin ce, Mý sýr Va li si ol ma ga ye sin de mu vaf fak ol du. (8 Tem muz 1805) Ye ni Mý sýr va li si M. A li Pa þa, böl ge de ki Kö le men le ri sa fý na ka ta rak Su dan'a mü da ha le et ti ve bu ra yý da ken di i da re si ne bað la dý. Bi lâ ha re, pa di þa hýn is te ði ü ze ri ne Gi rit ve Mo ra'da ki is yan la rý da bas týr ma ve böl ge de sü kû ne ti sað la mak ü ze re tav zif e dil di. Bu va zi fe yi ba þa rýy la yü rüt tü. Ar dýn dan, Hi caz'da ki Veh ha bî grup la rýn is yan la rý ný bas týr ma ya ça lýþ tý. Bun da da bü yük çap ta mu vaf fak ol du. Böy le lik le, Hi caz, Fi lis tin ve Su ri ye'yi de i çi ne a lan ge niþ bir coð raf ya da ha ki mi yet te sis et ti. Ýþ te, bu de re ce güç le nen bir va li, git gi de za ten za a fa uð ra mýþ o lan mer ke zî o to ri te ye de ka fa tut ma ya baþ la dý. Dýþ güç ler dev re ye gi ri yor Kavalalý Mehmed Ali Paþa Sul tan I I. Mah mud za ma nýn da, dev le tin kuv vet le ri i le Mý sýr va li si nin kuv vet le ri a ra sýn da ba zý ça týþ ma lar vu ku bul du. Va li si - ni mað lup et me de zor la nan pa di þah, Ýn gil te re ve Fran sa'dan yar dým is te di. Ýn gil te re "Bu i þe ka rýþ mam" de di. Fran sa i se M. A li Pa þa ya yar dým et me yo lu nu seç ti. Sul tan Mah mud, bu du rum da "yý la na sa rýl dý" ve Ka va la lý ya kar þý Rus ya i le Hün kâr Ýs ke le si Ant laþ ma sý ný im za la dý. (8 Tem muz 1833) Rus do nan ma sý, Ýs tan bul'a gel di. Bu ge liþ, hiç de ha yýr lý ol ma dý. Rus ya, Bo ðaz lar ü ze rin de ye ni ba zý hak lar el de et me yi ba þar mýþ ol du. An cak, bu na rað men mer ke zî hü kû me tin Ka va la lý'ya kar þý al mýþ ol du ðu ted bir ler den he men hiç bi ri i þe ya ra ma dý. Üs te lik, kri tik sý nýr da o lan mü na se bet ler da ha da kö tü ye git ti. Da ha sý, ön ce den ta raf lar a ra sýn da ya pýl mýþ ba zý i ki ant laþ ma lar (Kü tah ya Ant laþ ma sý gi bi) da fay da ver me di. Ça týþ ma, a de ta ka çý nýl maz bir ha le gel di. * * * Ý ki ta ra fýn kuv vet le ri, ni ha yet 28 Ha zi ran 1839'da Ni zip'te (A yýn tap) kar þý kar þý ya gel di. Her i ki ta ra fýn da as ker sa yý sý yüz bi nin ü ze rin dey di. Ay ný üm me tin fert le ri, ay ný mil le tin ev lât la rý, sýrf si ya set ve ha ki mi yet dâ vâ sý uð run da bir bi ri nin ca ný na kýy ma, ka ný ný dök me baht sýz lý ðý na düþ müþ tü. Ni zip'te, 540 yýl lýk ko ca Os man lý Dev le ti nin or du su, Mý sýr Va li si nin mo der ni ze e dil miþ di na mik kuv vet le ri kar þý sýn da boz gu na uð ra dý. Tez el den Ýs tan bul'a u laþ tý rý lan "Ni zip Boz gu nu" ha be ri, Sul tan Mah mud'u ke de re, ü zün tü ye gark et ti. O nu ö lüm dö þe ði ne dü þür dü. Ha li fe Sul tan, 30 Ha zi ran gü nü Hakk'ýn rah me ti ne ka vuþ tu. Ka va la lý Ha ne da ný He men her yo lu de ne yen, an cak Ka va la lý i le bir tür lü ba þe de me yen mer ke zî o to ri te, ne ti ce de M. A li Pa þa nýn he men bü tün is tek le ri ni ka bul e de rek, nis bî o la rak (gö re ce li) bir mü sâ la ha yo lu nu bul muþ ol du. Va rý lan mu ta ba ka ta gö re, Mý sýr'ýn ya ný sý ra Su dan, Hi caz, Fi lis tin, Su ri ye, Gi rit ve Cid de M. A li Pa þa ve Ka va la lý Ha ne da ný na men sup o lan la rýn i da re si ne ve ril di. Mu ta ba kat sað lan dýk tan son ra 1845'te Ýs tan bul'a ge len M. A li Pa þa, Sul tan Ab dül me cid'e bað lý lý ðý ný bil dir di ve tek rar Mý sýr'a dön dü. Ka va la lý, 1849'da Ka hi re'de ve fat et ti. O nun nes lin den ge len ler, tâ 1950'le re ka dar Mý sýr'ýn yö ne ti min de et ki li ol du. Son o la rak, Ýt ti hat çý la rýn e le ba þý la rýn dan sa yý lan Sa id Ha lim Pa þa nýn da, Ka va la lý M. A li Pa þa nýn to ru nu ol du ðu nu bu ve si ley le ha týr lat mýþ o la lým. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Al lah ýn ken di sa na tý ný gör mek is te yi þi de es mâ sýn dan dýr Ra ma zan Bey: Al lah, Ken di sa na tý nýn in ce lik le ri ni ne den gör mek ve gös ter mek is ti yor? Al lah-ü Zül ce lâl hem Hâ lýk týr, hem Ha kîm dir, hem Sâ nî dir. Ya ni hem Ya ra tý cý dýr, hem ya rat tý ðý þey ler de hik met ve fay da gö ze ti ci dir, hem sa nat lý ve eþ siz de re ce gü zel ya ra tan dýr. Ya rat mak O na a it ol du ðu gi bi, hik met de, fay da gö zet mek de, sa nat lý ya rat mak da O na a it tir. E sa sen, O nu ya rat týk la rý nýn hik me ti hu su sun da sor gu la mak had di mi ze düþ me di ði gi bi, hik me ti ni bil me di ði miz ya ra týk la rýn hik met siz ol duk la rý ný da söy le ye me yiz. Çün kü hiç bir þe yin ya ra tý lýþ hik me ti, ak lý mýz la doð ru lan mak zo run da de ðil dir. Bu nun la be râ ber, dü þün ce ya pý mý za ve i nan cý mý za güç ve kuv vet ka zan dýr mak i çin, Al lah ýn kâ i nâ tý ve var lýk la rý ne den ya rat tý ðý ný a raþ týr mak ta, dü þün mek te, se bep ve hik met le ri ni bul ma ya ça lýþ mak ta el bet te bir sa kýn ca ol ma dý ðý gi bi, O nu e ser le riy le ve ya rat týk la rýy la te fek kür et mek ay ný za man da Pey gam ber E fen di miz in (asm) tav si ye si dir ve sün ne ti dir de. Al lah Ya ra tý cý dýr; her an ta sar ruf ha lin de dir, her an sa yý sýz-sý nýr sýz de re ce de fa a li yet te dir, ey lem hâ lin de dir, iþ te dir, 1 her an fa al ve di na mik tir; hiç bir þe kil de- hâ þâ ha re ket siz, dur gun ve du ra ðan de ðil dir. Al lah di le di ði ni ya par. 2 Di le di ði gi bi ya par. 3 Di le di ði gi bi hük me der. 4 Ce nâb-ý Hak fa a li yet le riy le ve ey lem le riy le her þe yi i hâ ta e der, hiç bir þey Ken di si ni hiç bir iþ ten ve ey lem den a lý ko ya maz. Ý râ de et ti ði her þe yi bir e mir le â nýn da ya par, bü tün var lýk lar â le mi Al lah ýn sý nýr sýz fa a li yet le ri nin, sa yý sýz te cel lî le ri nin, had siz iþ ve ey lem le ri nin þâ hi di dir ler. Kâ i nat ta gör dü ðü müz baþ dön dü rü cü fa a li yet ler, Ce nâb-ý Fa ali Ha kîm in di le di ði gi bi son suz ta sar ruf la rý nýn her an de vam et ti ði ni gös ter mek te dir. Üs tad Be dî üz za man a gö re, O her gün ye ni bir iþ te dir. 5 â ye ti, Al lah ýn had siz bir fa a li yet ve ey lem i çin de bu lun du ðu nu, her an had siz bir ta sar ruf ha lin de ol du ðu nu bil dir mek te dir. Bu son suz kâ i nât, böy le had siz fa a li yet le rin, ta sar ruf la rýn, te cel lî le rin ve Ý lâ hî ey lem le rin had siz þâ hit le rin den i bâ ret tir. 6 Her ke sin, Hâ lýk is miy le Al lah ý bul ma sý ve O na ya naþ ma sý müm kün dür. Öy le ki, ön ce ken di Hâ lýk ý hu su si ye tiy le, son ra bü tün in san la rýn Hâ lýk ý ci he tiy le, son ra bü tün ha yat sa hi bi var lýk la rýn Hâ lýk ý un vâ nýy la, son ra da bü tün mev cû dâ týn ve kâ i nâ týn Hâ lýk ý is miy le a lâ ka ku ru la rak Al lah a zih nen ve kal ben u laþ mak müm kün dür. 7 Ýn sa nýn þu ur sa hi bi bir var lýk o la rak ya ra tý lý þý nýn hik me ti ve gâ ye si, kâ i nat Hâ lýk ý ný ta ný mak, O na î man e dip i bâ det et mek ten i bâ ret tir. 8 Ke zâ, her bir hay va nýn, her bir ku þun, her bir can lý nýn duy gu la rý, kuv vet le ri, ci hâz la rý, â zâ la rý ve â let le ri bi rer öl çü lü ve hik met li ke li me ve bi rer mun ta zam ve mü kem mel söz hük mün de dir. Bu söz ler le ve bu ke li me ler le her bir hay van, her bir kuþ ve her bir can lý Ya ra tý cý la rý na, Hal lâk la rý na ve Rez zâk la rý na þük re der ler, bir li ði ne þe hâ det ge ti rir ler. 9 Ni te kim Kur ân, gök ler de ve yer de ne var sa ve kim var sa hep si nin, her þe yin ve her var lý ðýn Al lah ý tes bih ve ta zim et ti ði ni sýk lýk la be yan e der. 10 Be di üz za man Sa îd Nur sî Haz ret le ri ne gö re, bit ki le rin to hum la rý ve çe kir dek le ri yal nýz ken di Hâ lýk la rý na el a çan bi rer ni yet, ni yaz ve du â ku tu cu ðu hük mün de dir. 11 Bütün var lýk lar ken di le rin den çok Ya ra tý cý la rý ný gös te rir ler. Kâ i nât ta her þe yi ku þa tan ya rat ma fi i li, her þe yi ve her ye ri Hâ lýk ýn vü cu du na, Ya ra tý cý nýn var lý ðý na ve Al lah ýn bir li ði ne a pa çýk i þâ ret ler le zapt et miþ tir. 12 De mek, kâ i na týn ve var lýk la rýn en te mel var o luþ hik met le ri, þu ur sa hip le ri ne Ya ra tý cý yý gös ter mek, Al lah ýn var lý ðý ný ve bir li ði ni her dü þün ce ve a kýl sa hi bi ne bil dir mek tir. E ðer bi zim ne den ya ra týl dý ðý mý za, bi zim an la ya ca ðý mýz dil den bir ce vap a rý yor i sek, bu ce va bý Ce nâb-ý Hakk ýn: Ben cin le ri ve in san la rý an cak Ba na i bâ det et sin ler di ye ya rat tým. 13 â ye tin de bu la bi li riz. De mek, ya ra tý lýþ gâ ye miz i bâ det tir. Zâ ten bun ca gü zel ik râm la ra kar þý ik râm sa hi bi o lan Ce nâb-ý Hakk a an cak i bâ det di liy le þü kür ya pý la bi lir di! Ya ra tý lý þý mýz i çin gös te ri len gâ ye ve hik met bu ol du ðu gi bi, em re di len de bu dur! On Bi rin ci Söz ün ba þýn da ge çen ce mâl ve ke mâl sa hi bi mi sâ li nin a çý lý mý, ay ný Söz ün de va mýn da kâ mi len ya pýl mak ta dýr. 14 Ce mâl ve ke mâl Sa hi bi o lan ve mah lû kâ tý gü zel ve ek sik siz ya ra tan Ce nâb-ý Hak Þâ hid dir, Ha fîz dir, Ra kîb dir, Ba sîr dir, Se mî dir, Ve dûd dur. Ya ni Ce nâb-ý Hak i sim le ri nin te cel lî le ri ni mah lû kât ay na sýn da iz le yen, mu ha fa za e den, gö ren, gö ze ten, i þi ten ve se ven dir. Bu ra da; Al lah ýn bun la ra ne ih ti ya cý var? Ya da Ken di si nin ve ya baþ ka sý nýn gö züy le gör me ye ne ge rek var? gi bi so ru lar ge rek siz dir. Biz muh taç ol du ðu muz i çin gö rüp gös te re bi li riz. A ma Ce nâb-ý Al lah ih ti yaç i çin de ol mak tan müs tað nî dir, mü nez zeh tir, mü ber râ dýr, mu al lâ dýr. Ce nâb-ý Hak sýrf öy le di le di ði ve böy le i râ de bu yur du ðu i çin gö rür, gö ze tir, mu ha fa za e der, mü þa he de e der ve gös te rir. Dip not lar: 1- Rah mân Sû re si, 55/ Ýb ra him Sû re si, 14/ Hûd Sû re si, 11/107; Bu rûc Sû re si, 85/ Mâ i de Sû re si, 5/1. 5- Rah mân Sû re si, 55/ Mek tû bât, s Söz ler, s Þu â lar, s Þu â lar, s Saff Sû re si, 61/1; Cu ma Sû re si, 62/1; Te gâ bun Sû re si, 64/ Söz ler, s Söz ler, s Zâ ri yât Sû re si, 51/ Söz ler, s. 113

6 MEDYA POLÝTÝK 6 Y Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Hic rî: 4 Safer 1433 Ru mî: 16 K. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta 2011 yý lý ný ge ri de bý ra ký yo ruz; bir ön ce ki yý la na za ran bi raz kay gýy la... E ko no mi de ve u lus la ra ra sý i liþ ki ler de, AB sü - re ciy le bir lik te iç si ya set te ve top lum da e sas lý de ði þim le rin ya þan dý ðý ta ri hi bir dö ne me cin i - çin de yiz. Top lum si ya se tin e sas lý di na mi ði ha li - ne gel di. Si ya set yal nýz ca de mok ra tik tem sil ci ler i le An ka ra Bü rok ra si si a ra sýn da ge çen bir o yu - nun a dý ol mak tan çýk tý. Top lum bü tü nüy le yoz laþ mýþ si ya sal ak tör le ri 2002 se çim le riy le tas fi ye e der ken, di ðer yan dan ye ni si ya sal ak tör - le ri, sis te mi de ðiþ tir me ye, ye ni dün ya nýn ge rek - le ri ne uy gun bir þe kil de ya pý lan dýr ma ya zor la dý. Ya ni top lum si ya set sah ne sin de ü çün cü ak tör o la rak yer al ma ya baþ la dý. Ye ni si ya sal ak tör le re (AK Par ti) kre di ta ný dý. E ko no mik ve sos yal prog ram la rýy la ba þa rý ka zan dýk ça, AB re form - la rý ko nu sun da ö nem li a dým lar at týk ça des tek ver di. Yüz yýl lýk it ti hat çý dü ze nin 2006 nýn so - nun dan i tiba ren baþ lat tý ðý sa vaþ ta i se des te ði nin ö nem li öl çü de ar týr dý. De mok ra tik bir ko a lis - yon be lir di. Bu a çý dan bir sý na ma-des tek le me dö ne miy di. 22 Tem muz 2007 se çim le ri bu des te ðin i fa - de siy di. Hem de mok ra si ko a lis yo nu nun AK Par ti de ki yan sý ma sý, ge rek se yur ti çi ve yurt dý þý de mok ra tik ka mu o yu des te ði, AK Par ti nin Tür ki ye nin ön cü de mok ra tik si ya sal gü cü ol - du ðu nu gös te ri yor du. Tür ki ye nin ar týk bir de - mok ra si ko a lis yo nu ta ra fýn dan sevk ve i da re e - di le ce ði ne yö ne lik güç lü bir ka na at or ta ya çýk tý. An cak bu dö nem de çok cid di ha ta lar da ya pýl - dý. Par ti nin tem sil gü cü nün art ma sý öz gü ven ya rat tý. Öz gü ven i se top lu mun ar zu la dý ðý ve kü re sel ge liþ me le rin zo run lu kýl dý ðý e sas lý bir de ði þi mi de rin leþ tir mek ye ri ne, du rak la ma ya ve re form da il gi siz li ðe yol aç tý. A na ya sa Mah ke me si fa ci a sý Tür ki ye nin ye ni a na ya sa ih ti ya cý na, san ki de ði þi min di na mi ði top lum de ðil miþ gi bi, a ka - de mis yen ve bü rok rat lar dan o lu þan bir he ye tin ya za ca ðý tas lak la ce vap ve ril me ye ça lý þýl dý. De - mok ra tik ko a lis yo nu e sas a lýn ma yýn ca ve ta bii ki top lu mun ta lep le ri ü ze ri ne in þa e dil me yin ce, kur gu i ti ba riy le ön ce ki a na ya sa lar dan fark lý ol - ma yan bir tas la ðýn yal nýz ca par ti gü cüy le ya þa - ma geç me si de müm kün o la maz dý. Öz gü ven ye ri ni gü ven siz li ðe bý rak tý. Ka rar lar ir ras yo nel - leþ me ye baþ la dý. Ýt ti hat çý lýk ve Ke ma lizm le bu top rak la ra a ký tý lan ze hir, Par ti nin sin si ce söy le - mi ne e ge men ol ma ya baþ la dý. Stra te ji den yok sun si ya sal a dým lar so nu - cun da A na ya sa Mah ke me si nin fa ci a sý ya - þan dý. Par ti nin, Ke ma lizm in ü ret ti ði ve bes - len di ði mil li yet çi li ðe sa rýl ma sý, o nun ka pa týl - ma sý i çin ge rek çe ya pýl dý. Par ti ka pa týl ma dý. An cak ve ri len ö dün le rin son ra ki po li ti ka lar - da et ki si ni his set tir di. Ku þa tý cý re form lar dur - ma nok ta sý na gel di. Ö te yan dan Hrant Dink ci na ye ti nin ar dýn - dan ye ni bir sü reç baþ la dý. Yüz yýl lýk it ti hat çý ge - le ne ðin tas fi ye si ih ti ma li cid di bir he ye can ya - rat tý. Fa kat gü cü nü de mok ra si ko a lis yo nun dan a lan sis te mi de ðiþ tir me po li ti ka sý, ye ri ni sis te me en teg re ol muþ gü ve ni lir bü rok rat, yar gýç ve sa ir An ka ra ak tör le riy le sis te me e ge men ol ma - ya bý rak tý. Re form lar ye ri ni ka sa ba lý us ta nýn el ma ri fe ti po li ti ka sý na bý rak tý. Re form çað rýþ tý - ran stra te ji tas lak la rý nýn ü re ti mi ve uy gu la ma sý bü tü nüy le An ka ra da ki bu gü ve ni lir bü rok - rat la rýn i ni si ya ti fi ne bý ra kýl dý. Ya ni sis tem de ði - þi mi, sis te min ta þý yý cý la rý nýn in sa fý na terk e dil di. Hiç bir bü rok ra tik ya pý, ken di ni iþ lev siz leþ ti re - cek bir re for ma im za at maz ku ra lý sta tü ko ya kar þý dur ma id di a sýn da ki AK Par ti e liy le iþ le - me ye de vam et ti. Fa tu ra sý git tik çe ka ba ran Er - ge ne kon ve sa ir po li tik da va lar, bu an la yýþ la yü - rü tül dü ve yü rü tül me ye de de vam e di yor. Si vil top lu mun i ni si ya ti fi 2009 un so nun da as ke ri yar gý nýn gö rev a la ný - ný da ral tan bir ge ce ya rý sý o pe ras yo nu ya pýl dý. Bu bü rok ra si/a ka de mis yen kur naz lý ðý A na ya sa Mah ke me si nin en ge li ne ta ký lýp ar dýn dan HSYK kriz le ri pat lak ve rin ce, yar gý ek sen li bir a na ya sa de ði þik li ði za ru re ti or ta ya çýk tý. Si vil top lu mun e sas lý des te ði ve hat ta zor la ma sýy la A na ya sa Mah ke me si de de ði þik lik pa ke ti ne da - hil e dil di. An cak pa ke tin i çe ri ði, ö nem li öl çü de An ka ra Bü rok ra si si ta ra fýn dan mi ni mum de - mok ra si, mak si mum bü rok ra si e sa sý na gö re bi çim len di ril di. Bu de ði þik lik, re fe ran dum da de mok ra si ko a - lis yo nu nun o la ða nüs tü sað du yu su ve si ya sal i - ra de siy le bu pa ket ka bul e dil di. De ði þik li ði yet - mez a ma e vet slo ga nýy la des tek le yen top lu - mun ce va bý çok net ti: Mev cut Ýt ti hat çý-ke ma - list sis te min tas fi ye si ne ve top lum mer kez li bir a na ya sal dü zen in þa sý nýn im ka ný ol du ðu i çin des tek li yo rum! Ya ni ye ni de mok ra tik bir a na - ya sal dü zen sö züy le bu de ði þik li ðe des tek ver di. Ýlk de fa si vil top lum i ni si ya tif üst len di. Ye ni A na ya sa Plat for mu baþ ta AK Par ti ol mak ü ze re tüm si ya sal par ti le ri top lum mer kez li bir a na ya - sa ya pý mý na zor la dý. Re fe ran du mun ar dýn dan baþ la yan ça lýþ ma lar top lum da ve ka mu o yun da güç lü bir kar þý lýk bu lun ca, si ya si ak tör ler de top lum mer kez li bir a na ya sa sö zü ver di. Her bir si ya sal gö rüþ ken di i çin de plat form lar o luþ - tu ra rak sü re ce ka týl dý se çim le ri ne bu at - mos fer i çin de gi dil di. De ði þim ü mit le ri nin do - ruk ta ol du ðu ký sa bir dö nem ya þan dý dö ne mi ni re form la rýn dur du ðu, An ka ra bü rok ra si si nin cun ta cý ta ký mý tas fi ye e - di lir ken, ge ri ka lan kýs mý nýn kur naz laþ tý ðý ve AK Par ti ye ya kýn laþ mak su re tiy le hem ken di ni ko ru du ðu, hem de a ta ca ðý a dým la rý bi çim len - dir me gü cü ne ka vuþ tu ðu bir dö nem o la rak gö - re bi li riz. Bu dö nem ay ný za man da top lu mun si ya si par ti le ri a þan gü cü nü gör me ye baþ la dý ðý bir dö nem ol du. Pe ki ya son ra sý? 2011 se çim le ri son ra sý i çin top lum sal bas kýy - la yü rü tü len A na ya sa ça lýþ ma sý dý þýn da iç te e - sas lý bir de ði þim viz yo nu nun ü re ti le bil di ði ni söy le me im ka ný yok. Ak si ne A na ya sa Mah ke - me si, HSYK ve sa ir bü rok ra tik ku rum lar da bü - rok ra si nin e sas lý mev zi ler ka zan dý ðý gö rü lü yor. Çev re ül ke ler de baþ la yan dev rim ler ne de niy le Tür ki ye top lum sal ve si vil di na miz miy le ö nem - li bir rol mo del o la bil me þan sý ný ya ka la mýþ ken, bü rok ra si si ya sal ak tör le rin di li ni, dü þün me bi çi mi ni ve po li ti ka la rý ný et ki le mek su re tiy le bu þan sý an lam sýz laþ tý rý yor. Si ya si ler top lu ma bak mak ye ri ne, bü rok rat lar a ra sýn dan ken di - le ri ne sað lam e kip ler ku ru yor. An cak ken di - le ri bü rok ra si nin sað lam a raç la rý na dö nü þü - yor. Sað lam e kip, si ya set çi, iþ, med ya ve hu kuk ak tör le rin den o lu þan i liþ ki að la rý, si ya se ti ze - hir li yor; ye ni bir bo na par tizm i liþ ki si do ðu yor. Mil li yet çi lik, it ti hat çý mi ra sý an lam sýz ca sa hip - len me gi bi Ke ma lizm in tüm a raç ve yön tem le - ri hýz la si ya si ak tör le rin, ba kan la rýn di li ne ve pra tik le ri ne yan sý yor. AK Par ti nin de mok ra si ko a lis yo nuy la i liþ ki si ke si li yor. Bir yan dan ken di ta ba nýn da ki i nanç yok e di li yor, di ðer yan dan ha ta la rýn AK Par ti ye fa tu ra e dil me si ga ran ti len miþ o lu yor. Si ya se tin top lum sal laþ tý ðý bir ge le cek di le ðiy le... Os man Can / Star, GÜNÜMÜZDE, ö zel lik le bü rok ra si de da ha de mok rat kad ro la rýn iþ ba þý na gel me siy le ü ni ver si te ler de ki ba - þör tü sü ya sa ðý nýn kay da de ðer bi çim de a zal dý ðý ný söy le mek müm kün. An cak si ya sî ik lim de ðiþ ti ði an - da, ya sa ðýn tek rar tüm hý zýy la ü ni ver si te le ri ku þat - ma ya ca ðý nýn da hiç bir ga ran ti si yok. Zi ra hâ len ba - þör tü sü ay rým cý lý ðý ný en gel le yen bir ya sal dü zen le me ya pýl mýþ de ðil. Ha ya tý mý zýn or ta ye rin de du ran pek - çok me se le gi bi, ba þör tü sü öz gür lü ðü ne da ir u mut - lar da ye ni a na ya sa ya ha va le e dil miþ gö rü nü yor. Ay rý ca ya sa ðýn pek çok o kul da uy gu lan mý yor ol ma sý, hâ lâ ya sa ðýn tüm can ya ký cý lý ðýy la de vam et ti ril di ði o - kul la rý ve mað dur e di len öð ren ci le ri gör mez den gel me - ye se bep o lu yor. Þu an da ba þör tü lü öð ren ci le rin bir kýs - mý ( ce sa ret en der bu lu nan bir er dem ol du ðun dan as - lýn da pek a zý) ya sak çý öð ret men ve yö ne tim ler le tek baþ la rý na mü ca de le et me ye ça lý þý yor lar. Not la rýn ký rýl - ma sý, hak sýz ye re sý nýf ta bý ra kýl mak gi bi teh dit le re ve ba zý du rum lar da ha ka ret le re ma ruz ka lý yor lar. Ye ni YÖK Baþ ka ný Prof. Gök han Çe tin sa ya nýn bu hu sus ta a ta bi le ce ði bir a dý mýn, ku ra bi le ce ði bir cüm le nin yo lu - nu göz lü yor lar. Hâl bu ki ol ma sý ge re ken bu de ðil. Ba - þör tü sü ya sa ðý yü rüt me si, yar gý sý ve ya sa ma sýy la dev le - tin üç a na ku ru mu nun iþ bir li ðiy le a yak ta tu tu lan bir ya - sak sa, bu hu sus ta üç ku ru mun da at ma sý ge re ken a - dým lar var. Geç ti ði miz gün ler de Maz lum-der, A vu kat Fat ma Ben li nin ha zýr la dý ðý Tür ki ye de ve Dün ya - da Ba þör tü sü Ya sa ðý Kro no lo ji si baþ lýk lý ra po ru ya yýn - la dý. Ra por 1964 ten bu ya na ba þör tü lü ka dýn la ra uy gu - la nan ay rým cý lýk pra ti ði nin ta ri hi ni or ta ya ko yu yor. 28 Þu bat sü re ci ne do ðal o la rak ö zel bir yer ve ri len ra por, ya sak çer çe ve sin de ge li nen nok ta yý bel ge ler le ger çek çi bir þe kil de res me di yor. A þa ðý da ba þör tü sü ya sa ðý nýn hâ lâ sür dü ðü o kul lar da öð ren ci le re bu se ne ya þa tý lan zu lüm ler den sa de ce bir ka çý ný o ku ya cak sý nýz. Ü ni ver si - te ler de ba þör tü sü ya sa ðý nýn bit ti ði ni söy le yen bi riy le kar þý la þýr sa nýz, ak lý ný za bu kýz la rýn hi kâ ye le ri ve mü ca - de le le ri gel sin: 16 Þu bat 2011 An ka ra Ü ni ver si te si Zi ra at Fa kül te si Öð ren ci si Ü.Ö. ba þör tü lü ol du ðu ge rek çe siy le ders le re gi re - mi yor. Dün öð len sa at le rin de o ku la ge len öð ren ci - ye ö zel gü ven lik çi ler en gel o la rak ba þör tü lü i çe ri gir me nin ya sak ol du ðu nu id di a et ti ler. Ü.Ö i se be - ra be rin de ki a vu kat lar i le bir lik te tu ta nak tut tur du. Ö zel gü ven lik çi nin ba þör tü lü i çe ri gi ril me si nin ya - sak o la rak de ðer len dir me si i se dik kat çek ti. 24 Þu bat 2011 Or ta do ðu Tek nik Ü ni ver si te si, yur da gir di ði i çin Kev ser T. i sim li di sip lin so ruþ tur ma sý aç tý ve sa vun ma is te di. Ýl gi li ya zý da Hak ký nýz da Ký lýk Ký ya fet Yö ner ge - si ne ay ký rý dav ra na rak ta ri hin de 3. Yur da tür ban lý o la rak gir mek id di a sý i le il gi li o la rak Rek tör lük ma ka mý ta ra fýn dan di sip lin so ruþ tur ma sý baþ la týl mýþ týr i fa de si yer al dý. Es ma G., E mel A., Es ma U., Me li ke N., Es ma nur D., Ra bi a Tuð ba Y., Zey nep M., Se da nur M., Ay þe nur E., Vil dan Cin si yet hak kýn da i se der se tür - ban lý gir mek is na dý i le so ruþ tur ma a çýl dý. 5 Mart 2011 Kon fe ran sa ba þör tü lü gi den öð ren ci ye ce za Ka ra de niz Tek nik Ü ni ver si te si nde (KTÜ) bir öð ren - ci ye, o kul dý þýn da dü zen le nen kon fe ran sa ba þör tü lü ka - týl dý ðý id di a sý i le u zak laþ týr ma ce za sý ve ril di. Ýd di a ya gö re KTÜ Trab zon Mes lek Yük se ko ku lu Teks til Tek no lo ji Bö lü mü Öð re tim Gö rev li si Naz mi ye Ay dýn, Ni san 2010 da gi ri þim ci lik der si ni, Ak ça a bat Be le di ye si Kon fe - rans Sa lo nu nda dü zen le nen Ve rim li lik kon fe ran sý na ka tý la rak yap tý. Ý kin ci sý nýf öð ren ci si Sa fi ye Ök süz, kon - fe ran sa ba þör tü lü o la rak ka týl dý. Ay dýn, Ök süz den di - ðer öð ren ci ler a ra cý lý ðý i le ba þý ný aç ma sý ný is te di. Genç ký zýn ba þý ný aç ma ma sý ü ze ri ne de yok la ma lis te sin de ki im za sý nýn ü ze ri ni ka ra la dý ve yok yaz dý. Ka ra la dý ðý im - za nýn al tý na da Ders kap sa mýn da gi di len kon fe ran sa tür ban lý ka týl dý þek lin de not düþ tü. 27 Mart 2011 Sý na va gi ren ba þör tü lü a day la ra ha ka ret e dil di Þeyh Þa mil Li se si öð ret me ni Ra hi me El ma cý oð lu i - sim li sý nýf gö zet me ni Ra bi a Ba kýr cý i sim li a da ya Siz ka pa lý la rýn ka fa sý b.k do lu. Si zin gi bi ler yü zün den Tür ki ye i ler le mi yor ; Kim se baþ kal dýr ma dý ðý i çin Türk top lu mu nun ha li bu. Ka fa nýz ça lýþ mý yor mu hiç YGS gi bi böy le bir sý na va ka pa lý mý gi ri lir, bir de so ru yor su nuz pis lik ler söz le ri i le ha ka ret e de rek, ba þý ný aç týr dý ve sý nav es na sýn da da psi ko lo jik bas ký o luþ tu ra rak sý na výn ge re ði gi bi ger çek leþ me si ni en - gel le di. Ra bi a Ba kýr cý il gi li i da ri ku rum la ra ve Cum - hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na suç du yu ru sun da bu lun du. 1 Ni san 2011 E ge Ü ni ver si te si (E Ü), ba þör tü sü i le il gi li bir skan dal la gün dem de. Öð ren ci ler, ü ni ver si te nin fen fa kül te si gi ri - þi ne a sý lan de kan lýk o nay lý, Öð ren ci ler, fa kül te miz bi na la rý na tür ban i le gi re me ye cek ler dir ya zý sý nýn þo ku nu ya þý yor. Fa kül te de, baþ la rý ný a ça rak der se gi - ren öð ren ci le rin ba zý öð re tim ü ye le ri ve a sis tan lar ta - ra fýn dan, fo toð raf la rý nýn çe ki le rek fiþ len di ði ay rý ca söz lü ta ci ze uð ra dý ðý ö ne sü rü lü yor. Bu du ru ma i ti - raz e den le re i se zor la tu ta nak tut tu ru lup im za la týl dý - ðý be lir ti li yor. Fiþ le me ve ta ciz id di a la rý nýn o da ðýn da - ki yer, ü ni ver si te nin Fen Fa kül te si As tro no mi ve U - zay Bi lim le ri Bö lü mü (...) Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Ser dar Ev ren i se u tanç ve ren uy gu la ma kar þý sýn da ken di si ni sa vun du: Tür ban lý öð ren ci le rin i çe ri ye gir me si ön ce den be ri ya sak. Ka pý lar da bu ya zý lar ya - zý yor. Öð ren ci ler, bun la ra rað men i çe ri gir me ye ça lý - þý yor. Ar ka da þý mýz ve ya öð re tim ü ye le ri miz bu du - rum dan hu zur suz. Üst yö ne tim ler le ko nuþ tu ðu muz - da, O öð ren ci le ri bir tu ta nak tu tup bil di rir se niz biz de ge rek li iþ lem le ri ya pa rýz di yor lar. Ya pý lan iþ lem ler bun lar, baþ ka bir þey de ðil. Hi lal Kap lan / Ye ni Þa fak, ESAS NO: 2011/208 Davacý Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu vekili tarafýndan davalýlar Raziye Bayram, Burhan Kuþçu, Çýldýr Mehmet Kuþçu, Memduh Kuþçu, Mustafa Kuþçu, Münevver Kuþçu, Meliha Kuþçu Mirasçýlarý ve diðer tapu malikleri Ayþe Demirbaþ, Fadime Bilgili, Mehmet Bilgili vd. aleyhine açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescil davasýndan dolayý, Karaisalý ilçesi KAPIKAYA köyünde kain 8 parsel nolu taþýnmazýn m 2 sine Hidroelektrik Santrali yapýlacaðýndan bahisle Mahkememizin 2008/6 D.iþ sayýlý dosyasýndan acele el koyma kararý verilmiþ olup, taþýnmazýn 139,52 m 2 lik kýsmýna mahkememizce 302,00 TL. Bedel tespit edilmiþ tespit edilen bedel tapu malikleri adýna bankaya bloke edilmiþ, bu kez EPDK tarafýndan taþýnmazýn 139,52 m 2 lik kýsmýnýn pazarlýkla satýlmasý yönünde tapu maliklerine tebligat yapýlmýþ, katýlan olmadýðýndan dolayý anlaþma saðlamadýðýndan, taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile EPDK adýna tapuya tesciline karar verilmesi için mahkememize dava açýlmýþ olup, mahkememizce tespit edilecek kamulaþtýrma bedelinin T. C. Ziraat Bankasý Karaisalý Þubesine yatýrýlacaðý ÝLANEN TEBLÝÐ OLUNUR. 02/11/ B: T. C. KARAÝSALI ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN TAZÝYE Muhterem kardeþimiz, dostumuz; Müslüm Fincan'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimi sunarýz. Birecik Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Ahmet Ok'un kardeþi, deðerli dâvâ arkadaþlarýmýz Gökçe ve Göksenin Ok kardeþlerimizin amcasý Þükrü Ok ile hayatýný Risâle-i Nur'a sadakat ve teslimiyetle geçirmiþ muhterem aðabeyimiz Sami Taþkýngönüllü dar-ý dünyadan dar-ý bekaya irtihal etmiþlerdir. Merhumlara Cenâb-ý Erhamürrahiminden rahmet ve maðfiret, kederli ailelerine sabr-ý cemil niyaz ederiz. TEBRÝK Muhterem kardeþimiz, Said Öztürkçü'nün Hatice Tuana ismini verdikleri bir çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, Yavru çocuða Ýki cihan saadeti Cenâb-ý Allah'tan niyaz ederiz. Yýldýrým Yeni Asya Okuyucularý ZAYÝ n34 TDY 49 Plakalý Ticari Taksi Aracýmda bulunan AY AY AY Fiþ Sayfalarý Kaybolmuþtur.Hükümsüzdür. Fevzi Köstek nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Melikþah Taþkaya BAÞÖRTÜSÜ YASAÐINDA NERDEYÝZ? Ya sa ðýn pek çok o kul da uy gu lan mý yor ol ma sý, hâ lâ ya sa ðýn tüm can ya ký cý lý - ðýy la de vam et ti ril di ði o kul la rý ve mað dur e di len öð ren ci le ri gör mez den gel me ye se bep o lu yor. ÝLAN Ankara Eryaman bölgesine motorlu gazete daðýtýcýsý aranýyor. Maaþ: 1000 TL. + SSK + Prim Ýrtibat: 0(312) Cep: (0532) AKP Ke ma liz me sa rýl dýk ça... Öy le bir pa ket yok ANKARA YI ye ni de mok ra tik leþ me pa ke ti he - ye ca ný sar dý! Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta lay, ka týl dý ðý bir kon fe rans ta te rör le mü ca de le ya sa sýn dan tu tuk lu luk sü re le ri ne ka dar bir di zi dü zen le - me yi i çe ren ça lýþ ma nýn sür dü ðü nü a çýk la dý. Ta bii ka mu o yu bu i fa de ü ze rin den yo ðun bir tar týþ ma ya gir di. Man þet le re muh te lif pa ket çe þit le ri ta þýn dý. Pe ki ger çek te ne o lu yor? Ne tür bir pa ket ha zýr la ný yor ve i çe ri ðin de ne ler o la cak? A çýk ça sý baþ kent te tu haf bir du rum var. Çün kü; Ba kan A ta lay ýn bah set ti ði tür den bir ça lýþ ma yý ya pa cak o lan ku ru mun böy le bir pa ket ten ha be ri yok. Doð ru su bir ça lýþ ma var fa kat bu ha zýr lý ðýn i çe ri ði A ta lay ýn a çýk la dý ðý tür den de ðil. Ta ma men yar gý la ma sü re ci ni ký sal ta bil mek ve ay ný za man da A ÝHM de Tür ki ye nin e li ni zo ra so kan ba zý u sul ha ta la rý nýn dü zel til me sin - den i ba ret bir ça lýþ ma ya pý lý yor. Ha zýr ol du ðu söy le nen pa ket te i se Sa yýn Ö - ca lan de me nin suç sa yýl ma ya ca ðý, su çu ve suç - lu yu öv me mad de si nin göz den ge çi ri le ce ði, dað dan i niþ le rin teþ vik e di le ce ði, te rör ör gü tü pro pa gan da sý i le il gi li dü zen le me le rin es ne ti le - ce ði id di a sý var. Bu a þa ma da þu no tu düþ mek þart. Baþ ba kan Yar dým cý sý Be þir A ta lay ye ni de - mok ra tik leþ me pa ket le ri nin ha zýr lan dý ðý ný söy - lü yor ve bu da do ðal o la rak bek len ti yi yük sel ti - yor. Fa kat ya pý lan ça lýþ ma lar ta ma men tek nik ve Kürt me se le si ne en deks li de ðil. A dem Ya vuz Ars lan / Bu gün, Ke ma liz min tüm a raç ve yön tem le ri hýz la si ya sî ak tör le rin, ba kan la rýn di li ne ve pra tik le ri ne yan sý yor.

7 Y DÜN YA 7 hib ra him dows li ve.com Terörle mücadelede ne deðiþti? Bu kýþ te rör le mü ca de le de çok þey de ði þe cek. Top lu mun fark lý ke sim le ri ne hýz la ya yý lan fý sýl tý bu. PKK nýn kýþ sý ðý nak la rý na ya pý lan ba þa rý lý o pe ras yon lar, KCK o pe ras yon la rý, te rör ey le mi yap mak ü ze re bü yük þe hir le re ge len te rö rist le rin ön ce den ya ka lan ma sý, bir þey le rin de ðiþ ti ði ni gös te ri yor. Yýl lar dýr PKK kýþ ge lin ce Ku zey I rak a çe ki lir, Cu di ve ben ze ri kamp lar da kü çük grup lar bý ra kýr dý. Yo ðun kýþ þart la rý nýn ya þan dý ðý, her kes ce bi li nen kamp la ra ký þýn gü ven lik güç le ri git mez di. San ki ör tü lü bir a teþ kes i lân e di lir di. Ba har ge lip PKK ye ni den Tür ki ye ye gir di ðin de, ye ni bir te rör dal ga sý baþ lar dý. Bu kez öy le ol ma dý. Dev le tin bütün ku rum la rý yan lýþ ko or di nat la rýn ve ril me si gi bi ba zý sa bo te ça ba la rý sür se de iþ bir li ði ve ko or di nas yon i çin de te rör le mü ca de le ye yo ðun laþ tý. Ýr ti ca yý bi rin ci teh li ke o la rak gör mek ten vaz ge çen, ül ke ye kum pas kur ma ya ça lý þan Er ge ne kon ben ze ri ya pý lan ma la ra kat ký sað la ma yý terk e den is tih ba rat bi rim le ri ar týk i þi ni ya pý yor. Ül ke nin hu zu ru na kas de den te rör ör güt le ri ni a dým a dým iz li yor ve ço ðu kez ey le me geç me den ya ka lan ma sý ný sað lý yor. Po lis ve as ker iþ bir li ði ya pa bi li yor. E vet, bu kýþ çok þey de ði þi yor. Bu dev le tin güç lü e liy le ya pýl ma sý ge re ken mü ca de le. A ma dev le tin bir de þef kat e li var. Bu ül ke de her ke sin bi rin ci sý nýf va tan daþ ol du ðu nun bütün va tan daþ la ra his set ti ril me si ça ba sý ya vaþ la ma ma lý. Kül tü rel hak la rýn sað lan ma sýn dan i ba ret de ðil as lýn da bu his set tir me. Bu gün yüz ler ce kö yün yo lu ka pa lý Do ðu da. Ýþ yok, aþ yok. Has ta lar pe ri þan. Ýþ te bu te mel in sa nî hayat þart la rý nýn sað lan ma sý da bu þef kat e li nin ilk yap ma sý ge re ken iþ ler. Yal nýz bü tün bun lar ya pý lýr ken, ö zel lik le Kürt kö ken li va tan daþ la ra gü ven ve ri le bil me li. Bir yan dan re sim le, þi ir le, þar kýy la te rör ya pýl dý ðý ný söy ler, ö bür ta raf tan ye ni de mok ra tik a çý lým pa ke tin den söz e der se niz gü ven sað la mak güç o lur. E ðer te rö ris tin des te ði ni kes mek is ti yor sak, e ðer bu ül ke de Kürt so ru nu nu gün dem den çý kar mak is ti yor sak, dev let va tan da þý ný ka zan ma lý. Bu nun for mü lü de Baþ ba kan Yar dým cý sý A rýnç ýn büt çe gö rüþ me le ri es na sýn da Mec lis te ki ko nuþ ma sýn da giz li. Hü kü me tin sa mi mi yet le bu söz le ri po li ti ka ya dö nüþ tür me si biz ce so ru nun bü yük bir kýs mý ný çö ze cek tir. Ýþ te si ze o for mül: Kürt le rin var lý ðý bin se ne den be ri bir ger çek tir. Ýn kâr e de mez si niz. Ýn kâr e der se niz 1980 ön ce si ne dö nüþ ya par sý nýz. Kürt le ri ta ný ya cak sa nýz hak la rý ný da ta ný ya cak sý nýz. Hep si, kim ne var sa bu top rak lar ü ze rin de o kim li ðe say gý du ya ca ðýz, o kim li ðin bü tün kül tü rel hak la rý ný, A na ya sal hak la rý ný ve re ce ðiz, ta ný ya ca ðýz, di li ne say gý du ya ca ðýz. Bun la rý ver mek le te rör le eþ an lam lý so nuç çý kar ma ya ca ðýz. Irk çý lý ðý red de di yo ruz. Ben Kür düm di yen bir in sa nýn e ði tim, kül tür, dil hak ký ne var sa ve re ce ðiz. Et nik kim li ðin var lý ðý ný ka bul e de ce ðiz. Bu u lu fe, bah þiþ de ðil. Bir yan dan te rö rün be li ký rý lýr ken, ö bür yan dan bu söz le rin ge re ði nin ye ri ne ge ti ril me si ni bek li yo ruz. O za man bu ül ke de ba rýþ ve hu zur hâ kim o la bi le cek tir. Ý ran nü fu zu na kar þý dur ma nýn be de li ni ö de dim I RAK Cum hur baþ ka ný Yar dým cý sý Ta rýk El Ha þi mi, Ý ran ýn I rak ta ki nü fu zu na kar þý dur ma nýn be de li ni a ðýr ö de di ði ni söy le di. Ha þi mi, ye rel ba sýn or ga ný al Su ma ri a News e yap tý ðý a çýk la ma da, Ý ran ýn I rak ta ki nü fu zu na hep kar þý dur ma sý nýn ve sa vaþ çý o lan Sün nî le ri ba rýþ çý ha le dö nüþ tür mek i çin ver di ði ça ba la rýn be de li ni çok a ðýr ö de di ði ni be lirt ti. Ha þi mi, þun la rý kay det ti: Ý ran ýn I rak ta ki nü fu zu na hep kar þý dur mam, 2003 ten be ri si lâ ha sa rýl mýþ ve is yan cý ke sil miþ sün ni ke si mi ba rýþ çý ol ma sý i çin ve si ya si ha ya ta gir me si ni sað la ma da ver di ðim mü ca de le nin be de li ni çok a ðýr ö de dim. Ý ran, I rak ta ki nü fu zu nu giz le mi yor. Ý ran Ge nel kur may Baþ ka ný nýn ABD I rak tan çe kil dik ten son ra Ý ran ýn I rak ta ki nü fu zu ge niþ le ye cek tir a çýk la ma la rý kar þý sýn da I rak lý si ya sî li der ler sus kun ka lý yor. Bu za rar ve ri ci a çýk la ma ya kar þý dur du ðum i çin be de li ni çok a ðýr ö de dim. Ta rýk El Ha þi mi, te rö re kar þý sa vaþ tý ðý ný ve þim di ken di si ne te rör suç la ma sý nýn yö nel til di ði ni, bu sebeple son de re ce üz gün ol du ðu nu i fa de et ti. Baðdat / aa T. C. KIRKLARELÝ ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2011/558 Esas. 30/05/2011 Mah ke me miz de gö rül mek te o lan Ga ip li ðe Ka rar Ve ril me si da va sý ne de niy le; Ve ri len ten sip a ra ka ra rý ge re ðin ce; Kýrk la re li mer kez Ha mi di ye Ma hal le si cilt no: 4, ha ne no: 40'ta nü fu sa ka yýt lý Meh - met Ka va noz'un bir gün i þe gi di yo rum di ye e vi terk e dip git ti ði, Kýrk la re li Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn 2004/300 So ruþ tur ma sa yý lý dos ya sý i le bil di rim de bu lu nul ma sý na rað - men bir so nuç a lý na ma dý ðý ve o gün den be ri ken di sin den bir ha ber da hi a lý na ma dý ðý, ya pý lan a raþ týr ma la ra rað men sað o lup ol ma dý ðý ne re de ol du ðu tes pit e di le me di ðin - den i lan ta ri hin den i ti ba ren 6 ay i çin de ga ip ol du ðu id di a e di len Meh met Ka va noz hak - kýn da bil gi ve gör gü sa hi bi o lan la rýn ve ya biz zat Meh met Ka va noz'un mah ke me miz dos ya sý na bil gi ver me le ri i lan o lu nur. 30/05/ B: AB, Ýs lâ mo fo bi ye sa vaþ aç ma lý PROF. DR. FARUK ÞEN: UMUT EDERÝZ KÝ 2012 YILINDA AVRUPA BÝRLÝÐÝ ÝSLÂMOFOBÝ'YE KARÞI BÝR SAVAÞ VER- MEK ÝÇÝN BÝR AKSÝYON YILINI HAREKETE GEÇÝRÝR VE BU KONUDA BÜTÜN ÜLKELERDE BÝR EYLEM BÝRLÝÐÝ YAPILIR. TÜRK Al man E ði tim ve Bi lim sel A raþ týr ma lar Vak fý (TA VAK) Baþ ka ný Prof. Dr. Fa ruk Þen, Av ru pa da ar tan Ýs lâm düþ man lý ðý na dik kat çe ke rek Bir leþ miþ Mil let ler in bu ko nu ya el at ma sý ný is te di. TA VAK Baþ ka ný Prof. Dr. Fa ruk Þen, yap tý ðý a çýk la ma da þu gö rüþ le re yer ver di: Bir leþ miþ Mil let ler de, ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton un da des tek le di ði ve Ýs lâ ma fo bi ye kar þý ka ra rýn çýk ma sý din ler a ra sýn da ön yar gý yý a zal mak i çin bir baþ lan gýç o la bi lir. AB sý nýr la rý i çin de 19 mil yon Müs lü ma nýn ya þa ma sý bu bir lik i çin de ki Ýs lâ mo fo bi yi art týr dý. Yal nýz AB yi bu ko nu da faz la suç la ma ya lým. Bir li ðin dý þýn da ka lan Nor veç ve Ýs viç re gi bi ül ke ler de de Ýs lâ ma kar þý ön yar gý nýn her ge çen gün art tý ðý ný gö rü yo ruz. Be lir li a çý dan ba þör tü sü, ca mi ler son yýl lar da ya vaþ ya vaþ fi liz le nen Ýs lâ mî u sûl le re gö re Yaþ lý lar Yur du ve Ýs lâ mî me zar lýk lar Av ru pa lý la rýn tep ki si ni çe ki yor. Bu ko nu da po li ti ka cý la rýn da kat ký sý az ol mu yor. Ýs lâm la be ra ber ya þa mak Av ru pa lý la ra ve A me ri ka lý la ra güç ge li yor. Ýs lâm düþ man lý ðý nýn ne den le ri ne ler o la bi lir? so ru su nu so ran Prof. Dr. Þen, þöy le de vam et ti: ABD ve Av ru pa da e ko no mik kri zin art ma sý, Av ru pa lý la rýn ban ka la ra ve fi nans ku ru luþ la rý na o lan tep ki si, po li ti ka cý la rýn ba si ret siz iþ lev le ri is ter is te mez ye ni bir düþ man res mi a ra ma ya i ti yor li yýl lar da düþ man res mi net ti. Sov yet ler Bir li ði, Var þo va Pak tý ül ke le ri, Mark sizm ve Ko mü nizm düþ man res mi ni o luþ tu ru yor du dan i ti ba ren Sov yet ler Bir li ði nin çö kü þü ve Var þo va Pak tý ül ke le ri nin bir bi ri ar ka sý na AB ye ü ye ol ma sýn dan son ra Av ru pa lý, ye ni düþ man res mi ni Ýs lâm da bul du. Ce za yir de FIS ha re ke ti, Mý sýr da Müs lü man Kar deþ ler, Af ga nis tan da El- Ka i de ve Ý ran da Hu mey ni Ha re ke ti Av ru pa nýn düþ man res mi ni Ýs lâ ma yö nelt ti. Da ha son ra 11 Ey lül 2001 de New York ta be lir li te rö rist le rin yap tý ðý sal dý rý lar dan son ra Lon dra ve Mad rid gi bi baþ kent ler de ki ba zý te rö rist le rin sal dý rý la rý Ýs lâ mý tam bir düþ man res mi ha li ne ge tir di. Bu nun dý þýn da ye ni ya pý lan ca mi ler, Al man ya baþ ta ol mak ü ze re Hol lan da Yu na nis tan da er ken se çim ler Ni san so nu ya pý la cak Yu na nis tan da er ken ge nel se çim le rin Ni san a yý so nun da ya pý la ca ðý a çýk lan dý. Yu na nis tan Ma li ye Ba ka ný E van ge los Ve ni ze los, ko a lis yo nu o luþ tu ran üç par ti - den Sos ya list Pa sok un top lan tý sýn da yap tý ðý a çýk la ma da, ül ke de er ken ge nel se - çim le rin Ni san so nun da ya pý la ca ðý ný be lir te rek, Yu na nis tan ýn bor cu nun ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý na i liþ kin pla nýn da ge le cek ay a çýk la na ca ðý ný söy le di. Ve ni ze los, Se çim ler Pas kal ya dan son ra Ni san so nu ya pý la cak de di. Atina / aa Ti mo þen ko yu ser best bý rak ABD, Uk ray na yý gö re vi ni kö tü ye kul lan mak tan 7 yýl ha pis ce za sý na çarp tý rý lan ve tem yiz baþ vu ru su red de di len es ki baþ ba kan ve mu ha lif Yul ya Ti mo þen ko yu ser best bý rak ma ya ça ðýr dý. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, Ki ev Ýs ti naf Mah ke me si nin ge çen Cu ma ver di ði ka ra rýn, ha yal ký rýk lý ðý na se bep ol du ðu be lir ti le rek, Ti mo þen ko ve ce za e vin de ki di ðer si ya sî yet ki li le rin, Uk ray na nýn si ya sî hayatý na bü tü nüy le ka týl ma hak ký na sa hip bu lun duk la rý kay de dil di. Washington / aa ve Fran sa da es ki ba ra ka lar da ka pa nan is tas yon lar da i ba det ye ri a çan ve o ra da gün cel i ba det le ri ni ya pan Müs lü man la rýn son yýl lar da AB de ka lý cý ol ma la rý ne de niy le yap týk la rý ca mi ler, ca mi le rin gör ke mi bu nun ya nýn da baþ ta Al man ya da Ka to lik ve Pro tes tan Ki li se si nin her ge çen gün da ha faz la e ko no mik güç kay bet me si ve bir yan da ca mi ler ya pý lýr ken di ðer yan da Pro tes tan ve Ka to lik ki li se le ri nin ka pan ma sý Ýs lâ ma o lan düþ man lý ðý art týr dý. Av ru pa Bir li ði Ýs lâ mo fo bi kar þý sýn da du yar sýz di yen Þen, þu gö rüþ le ri di le ge tir di: AB ül ke le rin de her ge çen gün Ýs lâ mo fo bi nin ge liþ me si nin, AB ül ke le ri ni kor kut ma sý lâ zým. Bu ko nu da Av ru pa da ki 19 mil yon Müs lü man a ra sýn da 5 mil yon 200 bin lik nü fu sa sa hip o lan Tür ki ye de ö nem li gö rev ler dü þü yor. AB de ki Müs lü man kit le nin cid dî bir þe kil de ha mi li li ði ni Tür ki ye üst le ne bi lir. Bir lik i çin de ya þa yan Müs lü man la rýn dört te bi ri ne sa hip o lan Tür ki ye Av ru pa Par la men to suy la bir likte o luþ tur du ðu kar ma Par la men ter Ko mis yo nun top lan tý la rýn da Ýs lâ mo fo bi ve son za man lar da Tür ko fo bi ye dö nü þen bu ge liþ me kap sa mýn da gün de me bu ko nu la rý ge ti re bi lir. Fa kir le þen ül ke ler de Ýs lâ m kor ku su nun art tý ðý na dik kat çe ken Þen, þun la rý i lâ ve et ti: Fran sýz ve Al man halk la rý nýn bü yük öl çü de fa kir leþ me si bu in san lar da bir ge le cek kor ku su nu da be ra be rin de ge ti ri yor. Av ru pa nýn ge ri kal mýþ böl ge le rin de ya þa yan bu in san lar ken di ka to lýk ve pro tes tan ki li se le ri ka pa nýr ken, Müs lü man Türk le rin da ha az ge li re sa hip ol ma la rý na rað men bu böl ge ler de ca mý aç ma la rý na bü yük öl çü de tep ki gös te ri li yor. En son o la rak Köln þehrin de DÝ TÝB in yap týr mak is te di ði ca m i ye kar þý Köln de çok bü - Gaz ze ye ha va sal dý rý sý: 1 ö lü n GAZ ZE YE dü zen le nen ha va sal dý rý sýn da 1 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Fi lis tin li has ta ne yet ki li le ri, tah mi nen Ýs ra il in dü zen le miþ o la bi le ce ði ha va sal dý rý sýn da 1 ki þi nin öl dü ðü nü, 2 ki þi nin ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. Yet ki li ler, pat la ma nýn ar dýn dan baþ ka ka yýp o lup ol ma dý ðý nýn da a raþ tý rýl dý ðý ný i fa de et ti. Gazze / aa Meh met  kif Er soy Ka hi re de a nýl dý n MÝL LÎ þa ir Meh met  kif Er soy, ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr ýn baþþehri Ka hi re de a nýl dý. An ma faaliyet le ri çer çe ve sin de Meh met  kif Er soy u An la mak ad lý top lan tý, Se la hat tin U lus la ra ra sý Türk O ku lu kon fe rans sa lo nun da ger çek leþ ti ril di. Tür ki ye nin Ka hi re Bü yü kel çi li ði, Se la hat tin U lus la ra ra sý Türk O ku lu, Yu nus Em re Kül tür Mer ke zi ve Mý sýr Türk Nil Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nin bir lik te dü zen le di ði top lan tý ya, Tür ki ye nin Ka hi re Bü yü kel çi li ði Müs te þa rý A sip Ka ya ve Türk Mý sýr Ý þa dam la rý Der ne ði Baþ ka ný Ze ki E kin ci nin ya ný sý ra çok sa yý da dâ vet li ka týl dý. Ha ya tý nýn bir bö lü mü nü Mý sýr da ge çi ren, Meh met  kif Er soy un e ser le ri nin ve hayatý nýn an la týl dý ðý top lan tý ya, Mý sýr lý a ka de mis yen ler i le çe þit li ü ni ver si te le rin Tür ko lo ji bö lüm le rin de o ku yan öð ren ci ler il gi gös ter di. Faaliyete ev sa hip li ði ya pan Se la hat tin U lus la ra ra sý Türk O ku lu Ge nel Mü dü rü Or han Kes kin,  kif'e Türk ler ka dar Mý sýr lý la rýn da sa hip çýk tý ðý ný be lir te rek, i ki ül ke a ra sýn da sað lam köp rü ler o luþ tu rul ma sý na yar dým et ti ði ni söy le di. Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye, Âkif'in ha ya tý bo yun ca Ýs lâm top lum la rý nýn bir lik te li ði i çin ça lýþ tý ðý ný an la ta rak, Er soy, bu ne den le sa de ce Tür ki ye i çin de ðil Mý sýr i çin de ö nem li bir þa ir, dü þü nür, ya zar ve en te lek tü el dir di ye ko nuþ tu. Kahire / aa yük bir i nis ya tif o luþ muþ ve tep ki ler po li ti ka cý la rý bi le bo yun eð me ye yö ne lik bir gi ri þim i çi ne ge tir miþ tir. U mut e de riz ki 2012 yý lýn da Av ru pa Bir li ði Ýs lâ mo fo bi ye kar þý bir sa vaþ ver mek i çin bir ak si yon yý lý ný ha re ke te ge çi rir ve bu ko nu da bütün ül ke ler de bir ey lem bir li ði ya pý lýr. Ayr ca Ýs lâ m Kon fe rans ör gü tün de Ýs lâ ma kar þý ön yar gý nýn a zal týl ma sý ko nu sun da be lir li ko nu la rý gün de me ge tir me sin de ya rar var. Ö ze lik le son yýl lar da Av ru pa lý lar Tür ki ye, Mý sýr gi bi ba zý ül ke ler de ka to lik ve pro tes tan ki li se le ri nin fa a li yet le ri nin ký sýt lan dý ðý yö nün de gö rüþ bil di ri yor lar. Bun la rýn ne a çý dan doð ru o lup, ne a çý dan ön yar gý la rý pe kiþ tir di ði ni a raþ týr ma lý ve bu nu da dün ya ve Av ru pa ka mu o yu na sun ma lý dýr. Sün nî, A le vî ve Þiî Müs lü man lar Av ru pa 'nýn vaz ge çil mez ö ge le ri ol muþ tur. Ýs tan bul / Ye ni As ya Kaf kas Müs lü man la rý Tür ki ye nin ya yýn da n A ZER BAY CAN DA, Fran sa mec li si nin ka bul et ti ði, 1915 o lay la rýy la il gi li Er me ni id di a la rý nýn red di nin suç sa yýl ma sý na i liþ kin ka ra ra tep ki ler de vam e di yor. Kaf kas Müs lü man la rý Ý da re si, ka ra rýn sa de ce Tür ki ye ye de ðil, bü tün Türk dün ya sý na ve A zer bay can a kar þý a lýn dý ðý ný i fa de e de rek, ka ra rýn teh li ke li ve de mok ra si ye ters ol du ðu nu kay det ti. Kaf kas Müs lü man la rý Ý da re si Baþ ka ný Al lah þü kür Pa þa za de, ya yým la dý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Er me ni lo bi si nin et ki siy le a lý nan ka ra rýn, ba rýþ ve a da le ti sað lam laþ týr ma dý ðý ný, ta ri hi çar pýt tý ðý ný ve nef ret to hum la rý nýn e kil me si ne ne den ol du ðu nu be lirt ti. Pa þa za de, a da le te, de mok ra si ye ve ev ren sel il ke le re uy ma yan ka ra rýn bü yük ha sa ra ve tra je di ye yol a ça bi le ce ði ni vur gu la dý. Er me ni iþ ga li al týn da bu lu nan A zer bay can top rak la rýn da 1992 yý lýn da Er me ni as ker le ri ta ra fýn dan ya pý lan Ho ca lý kat li a mý ný da ha týr la tan Pa þa za de, Fran sa mec li si nin bu kat li a mý, ha la þa hit le ri ol ma sý na rað men gör mez den gel di ði ni, bu nun da iþ gal ci Er me ni si ya se ti ni ka bul et ti ði ve o la sý ye ni soy ký rým la ra ve sal dý rý la ra ça nak tut tu ðu an la mý na gel di ði ni kay det ti. Bu ka ra rýn ay rý ca, Fran sa nýn, A GÝT Minsk gru bu ü ye si o la rak ta raf sýz lý ðý na göl ge dü þür dü ðü ne i þa ret e den Pa þa za de, Fran sa gi bi bü yük bir dev le tin bu tür o lay la ra ob jek tif yak laþ ma sý nýn ge rek ti ði ne dik ka ti çek ti. Pa þa za de, Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy ve Se na to ü ye le ri ne ka ra rý o nay la ma ma çað rý sýn da bu lun du. Bakü / aa Ýs ra il, ay rým cý lýk ya pý yor n ÝN GÝLÝZ In de pen dent ga ze te si, Av ru pa Bir li ði nin (AB) Ýs ra il de ya þa yan A rap top lu mu na ya pý lan ay rým cý lý ða i liþ kin ha zýr la dý ðý bir ra po run ay rýn tý la rý ný o ku yu cu la rýy la pay laþ tý. Ga ze te nin el de et ti ði bu giz li ra por da, Ýs ra il de ki A rap top lu mu nun ma ruz kal dý ðý so run la ra dik kat çe ki li yor. A ra zi ve ko nut da ðý lý mýn da ki e þit siz lik ten e ko no mik o la rak ge ri bý ra kýl mýþ lý ða ka dar bu ül ke de ki A rap la ra ya pý lan bir di zi hak sýz lý ða te mas e di len ra por da, Ýs ra il hü kü me ti nin Ya hu di le re po zi tif ay rým cý lýk sað la yan ya sal dü zen le me ler yap ma sý nýn ya ný sý ra ýrk çý söy lem ve ey lem le ri ce za lan dýr ma dý ðý na vur gu ya pý lý yor. Ül ke de ki nü fu sun yüz de 20 si ni o luþ tur ma la rý na rað men top rak sa hi bi o lan A rap la rýn o ra ný nýn sa de ce yüz de 3 ol du ðu kay de di len söz ko nu su AB ra po run da, Ýs ra il de ya þa yan A rap lar or ta la ma o la rak, Ya hu di nü fu sun or ta la ma ge li ri nin yüz de 61 i ci va rýn da bir ge li re sa hip. Yok sul luk sý ný rý nýn al týn da ya þa yan A rap la rýn o ra ný yüz de 50 ci va rýn da bu lu nu yor. gi bi is ta tis ti ki bil gi le re yer ve ri li yor. Londra / cihan

8 Y ca ni as ya.com.tr O to mo bil sa cý ü re te me yen, yer li u çak ü re te bi lir mi? Bil has sa e ko no mi de, Her þey gül lük gü lis tan - lýk ha va sý ya yýl mak is ten se de baþ ta ca rî a - çýk ol mak ü ze re te mel prob lem le rin de vam et ti ði de bir ha ki kat. Dün ya ya sat tý ðý mýz mal ve hiz met le rin art ma sý na hak lý o la rak se vi ni yo ruz, a - ma sat tý ðý mýz dan da ha faz la sý ný da yi ne dün ya ül - ke le rin den sa týn al dý ðý mý zý gör mek is te mi yo ruz. Ne ti ce de üç ki lo yu dý þa rý ya sa tar ken, beþ ki - lo yu da dý þa rý dan sa týn a lý yo ruz. Son tah lil de sat tý - ðý mýz dan da ha faz la sý ný da sa týn al dý ðý mýz i çin ih - ra cat re kor la rý kýr ma mýz tek ba þý na bir an lam i fa de et mek ten u zak la þý yor. Ha liy le bu du rum dü zel ti le - mez se u zun dö nem i çin Tür ki ye ba ký mýn dan bir kriz ha ber ci si... Pe ki, bu du ru mu na sýl ter si ne çe vi re bi lir, dý þa rý - dan üç ki lo sa týn a lýr ken me se lâ beþ ki lo sa ta bi - lir ha le ge li riz? El bet te ü re tim ya pa rak. Ýð ne den ip - li ðe, ih ti yaç duy du ðu muz her þe yi ü re te bi lir ha le ge le rek. Biz her þe yi ü re ti yo ruz. Ya kýn da yer li o to - mo bil ve yer li u çak bi le ya pa ca ðýz! Bak, u za ya uy du bi le fýr lat týk! Her çe þit si lâh ü re ti yo ruz. Ýn san sýz ha - va a ra cý bi le yap týk! Bir Türk dün ya ya be del dir! di - ye ö vün me yi bý ra kýp ger çek ler le yüz leþ me vak ti dir. Biz de mi yo ruz ve bu ka dar kö tü du rum da ol - du ðu mu zu i þin doð ru su bil mi yor duk. Ba kýn, E - ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan 1 gram o to mo - bil ka por ta sa cý ný bi le ü re te mi yo ruz a ra baþ lýk lý ha ber de ne de miþ: 1.5 yýl ön ce si ne ka dar ra kam - la ra va kýf de ðil dim. Ca rî a çýk ça lýþ ma la rý na ka dar Tür ki ye nin dün ya nýn en bü yük hur da de mir it - ha lat çý sý ol du ðu nu bil mez dim. Hur da de mir-çe - lik, a lü min yum ve ba ký rý üst üs te koy du ðu nuz da 13 mil yar do lar it ha lat e di yor. Bun la rýn hep si nin cev he ri [Tür ki ye de] var. A ma ham mad de yi a ra ma lý na çe vi re mi yo ruz. Ör ne ðin cev he ri 1 ku ru þa sa tý yo ruz kon san tre si ni 3 ku ru þa ge ri a lý yo ruz. Buz do la býn da trans for ma tör ü re ti yo ruz, a ma Çin le re ka bet e de mi yo ruz. O to mo tiv ler de kul la - ný lan ka por ta sa cý nýn tek gra mý ný ü re te mi yo ruz. (Ha ber Turk g., 19 A ra lýk 2011) O to mo tiv ler de kul la ný lan ka por ta sa cý nýn tek gra mý ný ü re te mi yo ruz bil gi si doð ru i se Ya kýn da yer li u çak ya pa ca ðýz sö zü nün bir an la mý ka lýr mý? O to mo bil ka por ta sa cý ný ya pa ma yan bir sis - tem, yer li o to, yer li u çak, yer li ro bot ya pa bi lir mi? Yer li de mek, ið ne den ip li ðe o ü rü nün her þe yi ni yer li tek no lo ji ler le yap mak de ðil mi? Me se lâ, u - çak ya pýl ma ve o nun mo to ru ya da e lek tro nik do na ným la rý it hal e dil se, o na yer li de nir mi? De mek ki bi ze yer li di ye yut tu ru lan pek çok ü - rün, ger çek te yer li de ðil. Sa de ce kan dý rý lý yo ruz ve bu na da i ti raz et mi yo ruz... E ko no mik ve kâr lý ol ma dý ðý i çin bir þe yi ü ret - me mek baþ ka, o mal ve ya hiz me ti ü re te me di ði i çin ü ret me mek baþ ka dýr. Me se lâ A me ri ka, pek çok mal ve hiz me ti da ha u cuz ü ret ti re bil di ði i - çin baþ ka ül ke ler de ü re tir, ü ret ti rir. A ma is te di ði an o mal ve hiz me ti ü re te bi le cek tek nik ve ma lî alt ya pý sý var dýr. Tür ki ye nin de yap ma sý ge re ken o. Ü ret me ka bi li ye tin ol sun, a ma kâr lý de ðil se baþ ka yer de ü ret ya da ü ret tir. Bu ra da e leþ ti ri len, bir ki lo o to mo bil ka por ta sa cý ný ü re te bi le cek tek - nik im kân la ra sa hip ol ma mak. Pe ki, na sýl o lu yor da o to mo bil le ri miz yer li o lu yor? De mek ki kan - dý rýl ma po li ti ka sý de vam e di yor... Ham mad de yi a ra ma lý na çe vi re mi yo ruz tes bi ti de çok ö nem li. Bu nu ya pa ma dý ðý mýz i - çin top rak al týn da ki zen gin lik le ri miz bi ze bir fay da ver mi yor. Me se lâ, bor ma de ni ba ký - mýn dan dün ya nýn en zen gin ül ke si yiz. Öy le yiz, a ma bu ma de ni iþ le yip son ü rün ha li ne ge tir - me im kâ ný mýz yok. O za man ne ya pý yo ruz? Bor ma de ni ni ham mad de o la rak üç ku ruþ a dý þa rý ya sa tý yo ruz, son ra da sat tý ðý mýz bu mad - de nin iþ len miþ, ü rün ha li ne gel miþ ha li ni beþ li ra ya sa týn a lý yo ruz. E ðer bu sis te mi de ðiþ tir mez ve ken di miz le bir lik te bü tün bir ül ke yi kan dýr ma ya, ya nýlt ma - ya ve u yut ma ya de vam e der sek he pi miz za rar e de riz. Ger çek le ri gö re lim, bi le lim ve dü zelt - me ye ça lý þa lým. Hep bir lik te... 8 HABER MA AÞ ART TI, Ý TÝ BAR DÜÞ TÜ MÝLLETVEKÝLÝ MAAÞLARINA YAPILAN ZAM, MECLÝSÝN ÝTÝBARINA GÖLGE DÜÞÜREN SALDIRILARI DA TETÝKLEDÝ. ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka ný Ah - met Gün doð du, TBMM nin ön ce - lik li o la rak e le al dý ðý ko nu la rýn so - run lu ol du ðu nu, mil le tin bek len ti - le ri nin ön ce lik li ya pýl ma dý ðý ný söy - le di. E mek li mil let ve kil le ri nin ma - aþ la rý na ge ce ya rý sý dü zen le me si so - nu cu yüz de 70 den yüz de 100 le re va ran o ran da ar týþ ya pýl ma sýy la il gi li ya zý lý bir a çýk la ma ya pan Ah met Gün doð du, Söz ko nu su dü zen le - me, a de ta sel ö nün den kü tük ka çý - rýr ca sý na ya pýl mýþ týr. Ko mis yon sü - re ci nin ol ma ma sý, gö rü þü len mad - de le rin i çin de yer al ma dan ya pýl - ma sý top lum sal tep ki den kor kul du - ðu iz le ni mi ni de ver mek te dir. Þe kil o la rak o nay la ma dý ðý mýz bu dü zen - le me, mil let ve kil le ri nin e mek li li ðin - de ken di le ri ne yan sý ya cak zam o - ran la rý a çý sýn dan da bi zi ra hat sýz et - miþ tir. Ýþ çi ve me mur e mek li le ri nin, e mek li ma aþ la rýy la ge çi ne me dik le ri bir ül ke de, yüz de 70 den yüz de 100 le re va ran ar týþ ya pýl ma sý, ka mu vic da ný ný ya ra la mýþ týr. Ha len iþ siz - lik ra kam la rý nýn a çýk lan dý ðý, as ga ri üc re tin as ga ri ya þa ma üc re ti ol ma - dý ðý bir ül ke de, e mek li ve kil le rin ma aþ la rý na bu ka dar yük sek o ran da zam ya pýl ma sý, a da let ve hak ka ni - yet le de bað daþ ma mak ta dýr þek lin - de ko nuþ tu. TBMM nin ya sa ma yý lý na baþ la - ma sýn dan bu gü ne ka dar ge çen sü - re yi in ce le dik le rin de, TBMM nin ön ce lik le rin de bir so run gör dük le - ri ni i fa de e den Gün doð du, si ya si par ti ler den de ði þik ses ler yük sel se de e mek li ve kil le rin ma a þý na ya pý la - cak zam ko nu sun da bir mu ta ba kat ol du ðu nun or ta da ol du ðu nu söy le - di. Gün doð du, Bu uz la þý yý an la - mak ta zor la ný yo ruz. Hal bu ki TBMM de gö rü þü le cek da ha ö - nem li ve ön ce lik li bir çok ko nu mev cut. Ba þör tü le ri se be biy le me - mu ri yet ten u zak laþ tý rý lýp, di sip lin af fýy la ge ri dö nen ka mu ça lý þan la rý, e mek li lik le ri ne e sas o la cak dü zen le - me i çin, gö rev ya pa ma dýk la rý her yýl i çin 4 bin 800 TL borç lan dý rýl dý lar. A de ta gö re ve ge ri dön dük le ri ne piþ man o lan ka mu ça lý þan la rý mýz bir dü zen le me bek ler ken, yü ce mec li sin, say gýn lý ðý na da yö ne lik sal dý rý la rý pe þin den ge ti re cek bu dü zen le me yi ka bul et me miz müm - kün de ðil dir de di. 2.5 MÝL YONUN BEK LE DÝÐÝ YA SA 15 AY DIR ÇIK MA DI 12 Ey lül 2010 da ki re fe ran dum da ka bul e di len top lu söz leþ me hak ký ge ti ren söz ko nu su de ði þik lik ger çek le þe li 15 ay ol ma sý na kar þý lýk, ya sal de ði þik li ði nin ha len ya pýl ma - dý ðý na dik kat çe ken Gün doð du, 2 bu çuk mil yon me mur ve mil yon - lar ca e mek li nin bu dü zen le me yi bek le di ði ni i fa de et ti. Gün doð du, da ha son ra þun la rý kay det ti: Bir yýl bo yun ca çýk ma yan ya sa i çin, ye ni ya sa ma dö ne min den u mut lu ol du - ðu mu zu be lirt miþ ve bu yön de ki ça lýþ ma la ra a çýk ol du ðu mu zu be - lirt miþ tik. Büt çe ça lýþ ma la rý so na er di, za man yok den di, son gün de e mek li ve kil le rin ma aþ dü zen le me si bi le ya pýl dý. 15 O cak ta zam lý ma aþ al ma yý bek le yen mil yon lar ca ka mu ça lý þa ný, e mek li ve a i le le ri nin bek - len ti si hiç dik ka te a lýn ma dý. CUM HUR BAÞ KA NIN DAN VE TO ET ME SÝ NÝ BEK LÝ YO RUZ Ah met Gün doð du, a çýk la ma sý nýn so nun da ka mu vic da ný ný ya ra la yan, a ce ley le, gün de me ge ti ril me den ge ce ya rý sý o pe ras yo nuy la ger çek le þen bu dü zen le me nin, top lum da ki tep ki yi de dik ka te a la rak Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan ve to e dil - me si ne yö ne lik bek len ti si ni a çýk la dý. Gün doð du, söz ko nu su dü zen le me - nin ip ta li ni TBMM nin say gýn lý ðý, top lu mun ön ce lik ve has sa si yet le ri ba ký mýn dan ö nem se dik le ri ni de söz - le ri ne ek le di. Ankara / Fatih Karagöz Me mur la ra üç ay rý zam ve ri le cek 2.5 mil yon me mur dört göz le 2012 yý lýn da a la ca ðý zam mý bek li yor. A na ya - sa da ya pý lan me mur la rýn ma lî ve sos yal hak la rý nýn top lu söz leþ me i le be lir - len me si ne i liþ kin dü zen le me den son ra göz ler, bu na yö ne lik ka nun ta sa rý sý - na çev ril di. Ha len Baþ ba kan lýk ta ta sa rý ü ze rin de ça lýþ ma lar sü rer ken me - mur la ra ya pý la cak zam mýn ay rýn tý la rý na u la þýl dý. Me mur lar ye ni yýl da 3 ay rý zam a la cak. 15 O cak ta 6 ay lýk zam ve enf las yon far ký ar tý þý ya pý la cak. E sas zam i se top lu söz leþ me nin ar dýn dan ge le cek. Tür ki ye Ka mu-sen: Dü zen le me ya ký þýk al ma dý TÜR KÝ YE Ka mu-sen Ge nel Baþ ka ný Ýs ma il Kon cuk, Mil let ve ki li e mek li ma aþ la - rýn da ya pý lan dü zen le me nin, me mur, iþ çi, e mek li, dul ve ye tim ler den has ta ne ler - de a lý na cak kat ký pay la rý ný ar tý ran bir tek li fin a ra sý na sý kýþ tý rýl dý ðý ný ö ne sür dü. Kon fe de ras yon dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, mil let ve ki li ma aþ la rý ný dü zen le yen ka nun ta sa rý sý i çin de va tan daþ lar dan has ta ne ler de a lý nan kat ký pay la rý nýn ar tý rýl - ma sý nýn da ya sa laþ tý ðý i fa de e dil di. A çýk la ma da, dü zen le mey le a i le he kim le ri nin yaz dý ðý re çe te ler den de 3 li ra ka tý lým pa yý a lý na ca ðý, bir re çe te ye 3 ten faz la i laç ya zý lýr sa i laç ba þý na ay rý ca 1 li ra kat ký pa yý da ha a lý na ca ðý, dev let ve ü ni ver si te has ta ne le rin de 8 li ra o lan kat ký pa yý nýn 9 li ra ya çý ka rý la ca ðý, A cil ser vis te yal nýz ca i laç yaz dý rýl ma sý du ru mun da a lý nan 5 li ra nýn 6 li ra ya çý ka rý la ca ðý, ö zel has ta ne ler - de kat ký pa yý nýn 12 li ra dan 14 li ra ya çý ka rý la ca ðý kay de dil di. Tür ki ye Ka mu-sen A - raþ týr ma Ge liþ tir me Mer ke zi nin yap tý ðý a raþ týr ma ya gö re, bu yýl yal nýz ca has ta - ne ler de ya pý lan mu a ye ne ve re çe te ler den a lý nan kat ký pa yý ne de niy le va tan daþ - la rýn ce bin den 3 mil yar 512 mil yon li ra do la yýn da pa ra çýk tý ðý i fa de e di len a çýk la - ma da, kat ký pay la rý na ya pý lan ar týþ so nu cun da ge le cek yýl va tan da þýn ce bin den 831 mil yon 329 bin li ra faz la dan pa ra çý ka ca ðý ve top la nan kat ký pa yý nýn 4 mil yar 344 mil yon li ra ya u la þa ca ðý ön gö rü sün de bu lu nul du. A çýk la ma ya gö re, Tür ki ye Ka mu-sen Ge nel Baþ ka ný Kon cuk, ko nuy la il gi li Ya sa nýn me mur, iþ çi, e mek li, dul ve ye tim ler den has ta ne ler de a lý na cak kat ký pay la rý ný ar tý ran bir tek li fin a ra sý - na sý kýþ tý rýl ma sý ya ký þýk al ma mýþ týr gö rü þü nü sa vun du. G Ö Z L E R A S G A R Î Ü C R E T T E ÖZ Ýp lik-ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka - ný Mu rat Ý nanç, 10 mil yon ki þi nin u mu du o lan, as ga rî üc re tin tes bi ti gi bi ö nem li bir ko nu nun gö rü þül - dü ðü, ka mu o yu il gi si nin Fran sýz Mec li si nin al dý ðý ka ra ra çev ril di ði bir dö nem de, Mec lis ka ra rýy la, yan gýn dan mal ka çý rýr ca sý na e mek - li mil let ve kil le ri nin ma aþ la rý na zam ya pýl ma sý na, Bu ka rar, ve kil le rin ve TBMM nin say gýn lý ðý na dar be vu rur di ye rek tep ki gös ter di. E - mek li ve kil le re ve ve kil da nýþ man - la rý na ya pý lan zam i le as ga rî üc re - tin a ra sýn da ki u çu ru ma da dik kat çe ken Ý nanç, 10 mil yon ki þi nin u - mu du o lan, as ga rî üc re tin tes bi ti gi bi ö nem li bir ko nu nun gö rü þül - dü ðü kri tik gün ler de, bu ö ner ge nin mec lis ten geç me si, as ga rî üc ret tesbit le ri ne her za man kin den çok da ha faz la bir ö nem ka zan dýr mýþ - týr. Ko mis yo nun bu ge liþ me yi göz ar dý et me me si ge rek mek te dir de - di. As ga rî üc re ti bin li ra ya çý kart - mak ül ke yi ba týr maz a ma fir ma la rý ba tý rýr þek lin de ki bin an la yý þýn ve - kil le rin ma a þý na ya pý lan zam kar þý - sýn da da a lý nan ka ra rýn ül ke yi ba tý - ra ca ðý ný söy le ye bil men si ni bir vic - dan bor cu ol du ðu nu söy le yen Ý - nanç, as ga rî üc ret ar tý þýn da mu ta - ba kat sað la na maz ken, her plat - form da bir bir le ri ne mu ha le fet o - lan par ti le rin mil let ve kil le ri nin üc - ret le ri ne zam ko nu sun da, bir ge ce de bir le þip ka ra ra var ma la rý ný hay - ret le sey ret tik le ri ni di le ge tir di. Ýþ çi tem sil ci le ri o la rak ay ný bir lik ve be ra ber li ði as ga rî üc ret tes bi ti ko - nu sun da gös te ri lip gös te ril me ye - ce ði ni me rak la ve dik kat le ta kip e - de ce cek le ri ni kay de den Ý nanç, Sen di ka o la rak bu yan lýþ ve a da - let siz ka rar dan bi ran ev vel dö nül - me si ni bek le dik le ri ni be lirt ti. Ý - nanç, As ga rî üc re ti be lir ler ken ül ke ger çek le ri nin göz ö nün de bu lun du rul ma sý ný, in sa nýn ve e - me ði ne hak et ti ði de ðe rin dik ka te a lýn ma sý ný is ti yo ruz. As ga ri üc ret 1000 li ra o lur sa iþ let me ler ba tar gi - bi ya lan, yan lýþ ve teh dit i çe ren söy - lem le rin ar ka sý na sý ðý nan köh ne zih ni yet le rin kriz ü re ten söy lem le - ri ne i ti bar e dil me me si ni, as ga ri üc - ret te bü yü me ra kam la rýy la u yum lu ve enf las yo nun al týn da kal ma yan bir ar týþ u mut e di yo ruz di ye ko - nuþ tu. Ankara / Ahmet Terzi As ga rî üc ret bu gün bel li o lu yor AS GA RÎ üc ret li le rin me rak la bek le di ði üc ret ar tý þý nýn bu gün be lir len me si bek - le ni yor. As ga rî Üc ret Tes pit Ko mis yo nu nun bu gün Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý nda ya pa ca ðý top lan tý da, ge le cek yýl ge çer li o la cak as ga rî üc re ti be lir - le me si ön gö rü lü yor. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik baþ kan lý - ðýn da ger çek leþ me si bek le nen top lan tý da, iþ çi he ye ti ne TÜRK-ÝÞ Ge nel E ði tim Sek re te ri Ra ma zan A ðar, iþ ve ren he ye ti ne TÝSK Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si A li Na - fiz Ko nuk baþ kan lýk e de cek. As ga rî Üc ret Tes pit Ko mis yo nu, 5 i iþ çi, 5 i iþ ve - ren, 5 i de hü kü met tem sil ci si ol mak ü ze re 15 ki þi den o lu þu yor. Ko mis yon da iþ çi ta ra fý ný TÜRK-ÝÞ, iþ ve ren ta ra fý ný TÝSK tem sil e di yor. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný nýn tesbit et ti ði ü ye ler den bi ri nin baþ kan lýk et ti ði ko mis yon, en az 10 ü ye nin ka tý lý mýy la top la nýp, oy çok lu ðuy la ka rar ve ri yor. Oy la rýn e þit li ði ha lin de baþ ka nýn bu lun du ðu ta ra fýn ço ðun luk sað la dý ðý ka bul e di li yor yý lý prog ra mýn da as ga rî üc re te ya pý la cak zam ma i liþ kin ön gö rü ye yer ve ril miþ, bu - na gö re, as ga rî üc re tin ge le cek yý lýn O cak ve Tem muz ay la rýn da yüz de 3 ar tý rýl - ma sý ön gö rül müþ tü. As ga rî üc ret, 16 ya þýn dan bü yük be kâr bir iþ çi i çin yak la þýk brüt 837, net 659 li ra, 16 ya þýn dan kü çük ler i çin brüt 715, net 572 li ra o la rak uy - gu la ný yor. As ga rî üc ret ten 16 ya þýn dan bü yük iþ çi ler i çin 178, 16 ya þýn dan kü çük iþ çi ler i çin 143 li ra ke sin ti ya pý lý yor. An ka ra / a a TÝSK: Ca rî a çýk a zal tý la ma dý TÜR KÝ YE Ýþ ve ren Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu (TÝSK), TCMB nin, Ha zi ran 2011 den i ti ba ren ca ri a çý ðý a zalt mak ü ze re uy gu la ma ya koy du ðu po li ti ka lar, he nüz is te ni len et ki yi ya ra ta ma dý de - ðer len dir me sin de bu lun du. TÝSK in A ra lýk a yý e - ko no mi bül te nin de sa na yi ü re ti mi, ka pa si te kul la - ným o ra ný, iþ gü cü ne ka týl ma o ra ný, ca rî a çýk, bü - yü me gi bi baþ lýk lar al týn da de ðer len dir me de bu - lu nul du. Bül ten de, TCMB nin Ha zi ran 2011 den i ti ba ren ca ri a çý ðý a zalt mak ü ze re uy gu la ma ya koy du ðu po li ti ka lar, he nüz is te ni len et ki yi ya ra ta - ma dý. Ya pý sal so run lar ca ri a çý ðýn ge ri le me si ni en gel li yor. Tür ki ye en yük sek ca ri a çý ða sa hip ül - ke de ðer len dir me sin de bu lu nul du. An ka ra / a a ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka ný Gün doð du, e mek li mil let ve kil le ri nin ma aþ la rý na ge ce ya rý sý dü zen le me si so nu cu yüz de 70 den yüz de 100 le re va ran o ran da ar týþ ya pýl ma sýnýn kamu vicdanýný yaraladýðýný söyledi. BO RU SAN O to mo tiv, Her ke sin i nan cý na, gi yi mi ne ve ya þam tar zý na say gý mýz son suz dur a çýk la ma sýn da bu lun du. Ye ni Þa - fak ga ze te si nin, dün ya yýn la dý ðý ha ber de, Bo ru san ýn ral li þam - pi yo nu Bur cu Çe tin ka ya i le spon sor luk an laþ ma sý yap tý ðý an la - týl dý. Ha ber de, Çe tin ka ya nýn 1 yýl lýk kul la ným hak ký ný al dý ðý BMW yi ek ran da ba þör tü lü ar ka da þýy la test e din ce Bo ru san ýn i ma jý mýz bo zul du di ye rek spon sor lu ðu ip tal et ti ði id di a e dil di. Haber ü ze ri ne Bo ru san dan ya pý lan a çýk la ma da, Bo ru san O - to mo tiv o la rak kim se yi di nî i nanç la rý ya da ya þam tar zý ter cih - le ri ne de niy le ay rým cý lý ða ta bi tut ma mýz söz ko nu su o la maz. Her ke sin i nan cý na, gi yi mi ne ve ya þam tar zý na say gý mýz son - suz dur. Söz ko nu su spon sor luk ta le bi Bo ru san O to mo tiv e gel - miþ, de ðer li ral li spor cu la rý mýz Bur cu Çe tin ka ya ve Çi çek Gü - ney i le kar þý lýk lý o la rak de ðer len di ril miþ ve bu yýl i çin an laþ ma ya va rý la ma mýþ týr. An laþ ma ol ma dý ðý i çin ip tal de söz ko nu su de - ðil dir. Bo ru san O to mo tiv in din, dil, i nanç ve ýrk gi bi ko nu lar da bu gü ne ka dar as la bir ay rým cý lýk yak la þý mý ya da uy gu la ma sý ol - ma mýþ týr. Bun dan son ra da ol ma ya cak týr. Ha ber de Mi ni Mar - ka Mü dü rü Ha kan Ba yül gen ta ra fýn dan i fa de e di len ve a ma cý - nýn dý þýn da al gý lan ma ya a çýk söz ler hiç bir þe kil de ku rum o la rak Bo ru san O to mo tiv, BMW ya da Bo ru san Gru bu nun yak la þý - mý ný yan sýt ma mak ta dýr. de nil di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Bo ru san dan ba þör tü sü a çýk la ma sý Dep rem ha ri ta sý gün cel le ni yor BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan baþ la tý lan Tür ki ye Dep rem Böl ge le ri Ha ri ta sý (DBH) gün cel le me ça lýþ - ma sý nýn 2012 yý lýn da ta mam la na rak, ye ni ha ri ta nýn Ba kan lar Ku ru lu na su nul ma sý he def le ni yor. Ýlk o la rak 1945 yý lýn da ya yým la nan ve þu an 1996 yý lýn da ki gün cel len miþ ha li kul la ný lan ha ri ta nýn ye ni le me ça lýþ ma la - rý hak kýn da bil gi ve ren Baþ kan lý k Dep rem Da i re si Baþ ka ný Mu rat Nur lu, Tür ki ye Dep rem Böl ge le ri Ha ri ta sý nýn en son 15 yýl ön ce gün cel len di ði - ni, ye ni bir gün cel le me ye ih ti yaç ol du ðu nu söy le di. Gün cel le me ça lýþ ma - la rý nýn sür dü ðü nü ve 2012 yý lýn da bi tir me ye ça lý þa cak la rý ný kay de den Nur lu, þöy le ko nuþ tu: Da ha son ra bu ha ri ta Ba kan lar Ku ru lu na su nu la - cak. Ba kan lar Ku ru lu nda ka bul e di lir se gün cel len miþ ha ri ta kul la nýl ma - ya baþ la ný la cak. Bi na lar ya pý lýr ken bu ha ri ta dik ka te a lý na cak. Si vas / a a

9 Y 29 A RA LIK 2011 PERÞEMBE HA BER 9 Bir çok ö nem li gün dem, gü nü bir lik ma ga zi nel tar týþ ma la rýn gü rül tü sü ne ge li yor. Bun lar dan bi ri de son Kýþ YAÞ ý nda gö rü þül dü ðü a çýk la nan har be ha zýr lýk. Baþ ba kan Er do ðan ýn üç haf ta lýk is ti ra ha tin den son ra An ka ra ya ge lip baþ kan lýk et ti ði YAÞ top lan tý sýn dan son ra TSK in ter net si te sin den ya yýn la nan bil di ri de, ev ve lâ sý nýr gü ven li ði ve te rö re kar þý tedbir le rin ko nu þul du ðu vur gu la nýp, pe þin den TSK nýn har be ha zýr lýk du ru mu in ce le ne rek, bu kap sam da or ta ya çý kan ih ti yaç lar i le bu ih ti yaç la rý kar þý la mak i çin a lý nan ted bir ler in ce len miþ tir i fâ de le ri dik kat çek ti. Zi ra ge nel lik le A ra lýk a yýn da ya pý lan kýþ YAÞ ýn da da ha çok Si lâh lý Kuv vet le rin ih ti yaç la rý gö rü þü lür; sa vaþ ve sa va þa ha zýr lýk em ri an cak Mec li sin ka ra rýy la o lur. Doð ru su, iç ve dýþ gü ven lik ko nu la rý nýn da ha çok MGK da gö rü þül me si ne kar þý, har be ha zýr lýk ilk kez YAÞ gün de min de e le a lý ný yor. Ve med ya da Baþ ba ka nýn TSK ya Har be ha zýr la nýn ve ge rek li ih ti yaç la rý bil di rin! tâ li ma tý tek zip e dil me di ði ne gö re, or du nun ge le ne ðin de rast lan ma - A cý lý ba ba nýn fer ya dý cev ni as ya.com.tr nbýn GÖL DE can lý bom ba nýn ü ze ri ne at la ya rak þe hit o lan Ha ti ce Bel gin in e þi Kad ri Bel gin in a cý sý, ya ra lý oð lu nun da öl me siy le kat lan dý. Kad ri Bel gin, te rör sal dý rý sýn da a ðýr ya ra la nan ve ön ce ki gün ve fat e den oð lu Vey sel Bel gin in (16) ce na ze si ni An ka ra Ad lî Týp Ku ru mu ndan al dý. Bu ra da ön ce oð lu nun ce se di ni teþ his e den Kad ri Bel gin, da ha son ra bir a çýk la ma yap tý. Te rör sal dý rý sý na des tek ve ren le rin bel ki de ya ka la na ma ya ca ðý ný be lir te rek, Bu i þe des tek ve ren ler Al lah a na sýl he sap ve re cek? di ye ko nuþ tu. 29 E kim de Bin göl de ço cuk la rýy la bay ram a lýþ ve ri þi ne çý kan Ha ti ce Bel gin, bom ba lý ka dýn te rö ris tin ü ze ri ne at la mýþ, o lay da Bel gin le bir lik te 3 ki þi vefat et miþ, üç ço cu ðu i le bir lik te 18 ki þi de ya ra lan mýþ tý. An ka ra / a a Ço cuk lar da ye ni a na ya sa i çin gö rüþ bil di re cek ntbmm Ço cuk Hak la rý Ýz le me Ko mi te si Baþ ka ný ve AKP An ka ra Mil let ve ki li Cev det Er döl, ço cuk la ra ye ni A na ya sa i çin gö rüþ bil dir me si çað rý sýn da bu lun du. Er döl, Ço cuk Hak la rý ný Ýz le me Ko mi te si nin si te sin de Ye ni A na ya sa i çin gö rüþ le ri ni zi pay la þýn baþ lý ðýy la yap tý ðý çað rý da, ya pý lan ça lýþ ma lar hak kýn da bil gi ver le rek, TBMM Ço cuk Hak la rý Ýz le me Ko mi te si o la rak, ye ni A na ya sa ha zýr la ma nýn sa de ce ye tiþ kin le ri il gi len di ren bir sü reç ol ma dý ðý ný dü þü nü yo ruz. Bu ne den le, siz de ðer li ço cuk la rý mý zýn da gö rüþ le ri ni al mak is ti yo ruz. de ni li yor. TBMM Ço cuk Hak la rý Ýz le me Ko mi te si in ter net si te sin de, ço cuk la rýn ye ni a na ya sa i le il gi li gö rüþ le ri ni bil di re bil me si a ma cýy la bir bað lan tý o luþ tu rul du. An ka ra / a a Ge nel kur may dan küs tah teð men ler a çýk la ma sý nge NEL KUR MAY Baþ kan lý ðý, bir grup Jan dar ma per so ne li teð me nin Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, a i le si ve Hü kü met a ley hi ne in ter net ü ze rin den fa a li yet yü rüt tü ðü ne i liþ kin id di a lar hak kýn da ad lî so ruþ tur ma baþ la týl dý ðý ný a çýk la dý. Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de yer a lan a çýk la ma ya gö re, bir ga ze te de yer a lan küs tah teð men le ri kim ko ru yor baþ lýk lý ha be rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý be lir til di. Ge nel kur may a çýk la ma sýn da, ha be re ko nu o lay la il gi li o la rak Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný ta ra fýn dan bir iþ lem ya pýl ma dý ðý yö nün de ki id di a nýn ger çe ði yan sýt ma dý ðý kay de dil di. A çýk la ma da, Ha be re ko nu o lay hak kýn da ki bil gi nin Ge nel kur may Baþ kan lý ðý na u laþ ma sý ný mü te a kip, ay ný gün ko nu Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný na ö zel o la rak i le til miþ ve Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný ta ra fýn dan 2 A ra lýk 2011 ta ri hin de ad lî so ruþ tur ma em ri ve ril miþ tir. Ad lî so ruþ tur ma ha len de vam et mek te dir i fa de le ri ne yer ve ril di. GA TA da Taþ de ler is ti fa sý id di a la rý ný da ya lan la yan Ge nel kur may, ko nu ya i liþ kin a çýk la ma sýn da, Ýd di a e dil di ði þe kil de Or ge ne ral Nus ret Taþ de ler i çin ye ni bir ra por is ten me miþ tir. Prof. Ha va Ta bip Al bay Se dat Kö se ha len GA TA Kar di yo lo ji A na Bi lim Da lý baþ kan ve ki li o la rak gö re vi ne de vam et mek te dir de nil di. An ka ra / a a Ki me kar þý har be ha zýr lýk? yan bu va zi yet, be ra be rin de bir çok so ru i þâ ret le ri ge ti ri yor. Böl ge de bir sa vaþ du ru mu mu var? Or du ni çin ve han gi düþ man a kar þý sa va þa ha zýr la na cak? Tür ki ye, a dým a dým bir sa va þa mý i ti li yor? Bu nun i çin ka mu o yu ger çek bir sa va þa mý psi ko lo jik o la rak ha zýr la ný yor? I RAK BÖ LÜN ME KÂ BU SUN DA O lup bi ten le re ba kýl dý ðýn da, ön ce lik le böl ge de yay gýn la þan is tik rar sýz lýk, Su ri ye de de rin le þen ka rý þýk lýk, I rak ta ki mez he bî ve et nik iç ça týþ ma ve Ý ran la ger gin lik kar þý mý za çý ký yor. Þam dan Bað dat ve Tah ran a kar ga þa ka za ný fo kur da ya rak kay ný yor I rak ta A me ri kan des tek li Þiî yö ne ti min, yýl lar dýr I rak ýn bir li ði i çin mü ca de le e den ve bu u ður da kar deþ le ri ni þe hit ve ren ve her ha re ke ti nin, hat ta ka pa lý ka pý lar ar dýn da yap týk la rý top lan tý la rýn da hi ABD ve di ðer giz li is tih ba rat ser vis le ri ta ra fýn dan tâ kip e dil di ði ne dik kat çe ken Tür ki ye dos tu Cum hur baþ ka ný Yar dým cý sý Sün nî Ta rýk El Ha þi mi hak kýn da te rör suç la ma sý yla tu tuk la ma ka ra rý çý kar ma sý, ger gin li ði týr man dý rý yor, za ten ký rýl gan o lan ba rý þý teh dit e di yor. Da ha sý Tür ki ye i le si ya sî kri ze gi ril di ði be lir ti li yor. I rak ýn ü çe bö lü nüp ül ke de mez hep ça týþ ma sý nýn a lev len di ril me si kir li o yu nu yla ka o sa sü rük len me si, böl ge yi teh dit e den fit ne a te þi fi ti li ni a teþ li yor. Sün nî I ra ki ye Par ti si li de ri Hâ þi mi nin A DA LET Ba kan lý ðý Ad lî Si cil ve Ýs ta tis tik Ge nel Mü dür lü ðü nün is ta tis tik le ri ne gö re, bir ha ki me dü þen yýl lýk dâ vâ sa yý sý 2001 yý lýn da 951 i ken, 2010 yý lýn da yüz de 11,9 luk ar týþ la 1064 e yük sel di. A da let Ba kan lý ðý Ad li Si cil ve Ýs ta tis tik Ge nel Mü dür lü ðü nün 2010 yý lý is ta tis tik le rin den der le nen bil gi ye gö re, ce za, hu kuk ve i da rî yar gý mah ke me le ri ne 2001 yý lýn da ge len top lam dâ vâ sa yý sý 5 mil yon 553 bin 378 i ken, 2010 yý lýn da bu sa yý 6 mil yon 619 bin 412 ye u laþ tý. Bir ha ki me dü þen yýl lýk dâ vâ sa yý sý 2001 yý lýn da 951 i ken, 2010 yý lýn da yüz de 11,9 luk ar týþ o ra nýy la 1064 e çýk tý. Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý nýn iþ yü kü son 10 yýl da yüz de 118,9 ar týþ gös ter di. Ve ri le re gö re, ge çen yýl ki dos ya sa yý sý, bir ön ce ki yýl dan ka lan 387 bin 730 dos ya ya yýl i çin de ge len 341 bin 2 dos ya nýn ek len me siy le top lam 728 bin 733 e çýk tý. 281 bin 961 dos ya yýl i çin de ka ra ra bað la nýr ken, 446 bin 771 i 2011 yý lý na dev ret ti. Yar gý tay ce za da i re le ri nin son 10 yýl lýk ça lýþ ma tren di in ce len di ðin de, yýl la rý a ra sýn da ge len dos ya sa yý sý yüz de 174,4 o ra nýn da art tý yý lýn da ge len 573 bin 576 dos ya dan 209 bin 76 sý ka ra ra bað lan dý, 364 bin 500 ü 2011 yý lý na dev ret ti. Yar gý tay hu kuk da i re le ri ne 2010 yý lýn da ge len dos ya sa yý sý 2001 yý lý na gö re yüz de 76,8 o ra nýn da yük sel di. Ge len 524 bin 909 dos ya dan 353 bin 95 i ka ra ra bað lan dý, 171 bin 814 ü 2011 yý lý na ak ta rýl dý. Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðýn da 2010 yý lýn da bir dos ya nýn gö rül me sü re si 482 gün o la rak be lir le nir ken, bu sü re ce za da i re le rin de 508 gün ve hu kuk da i re le rin de 197 gün ol du. Da nýþ tay da i re le ri ne 2001 yý lýn da ge len top lam dos ya sa yý sý 136 bin 116 i ken, yüz de 110,5 lik ar týþ o ra nýy la 2010 yý lýn da 286 bin 552 ye yük sel di. Bu dos ya lar dan 99 bin 481 i ka ra ra bað lan dý, 187 bin 71 dâ vâ i se 2011 yý lý na dev ret ti. Da nýþ tay da bir dâ vânýn or ta la ma gö rül me sü re si i se 2010 yý lýn da 560 gün o la rak be lir len di. Sad dam gi bi yar gý lan ma sý nýn is ten me si, I rak ýn iç sa va þa sü rük len me si kay gý la rý ný art tý rý yor. Geç ti ði miz Per þem be gü nü I rak ta El Ka i de nin üst len di ði 16 sal dý rý da 70 ten faz la ki þi nin öl dü rü lüp i ki yüz de faz la sý nýn ya ra lan ma sý, ül ke nin þid det sar ma lýn da Sün nî- Þiî sa va þý na i til di ði ni or ta ya ko yu yor. Bun dan dýr ki son gün ler de I rak ta te rör ve bom ba la ma la rýn art ma sý i le, iþ gal ve sa va þa her tür lü des te ði ve ren Tür ki ye, I rak ta gü ven li ðin sað lan ma sý ve ye ni I rak in þa sý pa ra va nýn da, bu ba tak lý ða sü rük len mek mi is te ni yor? As lýn da iþ gal et ti ði ül ke le rin si ya sî ka rar me ka niz ma la rý na mü da ha le et me yi sür dü ren ABD, I rak tan çe kil miþ de ðil. I rak pet ro lü nü sö mü ren u lus la r a ra sý þir ket le rin o tuz yýl lýk pet rol i ha le le riy le, en az 16 bin ol du ðu söy le nen a jan la rýy la, söz de gü ven lik þir ket le ri ne ki ra la nan ve týp ký iþ gal ci co ni ler gi bi her han gi bir suç iþ le me le ri ha lin de yar gý lan ma yan on bin ler ce pa ra lý as ker le hâ len bu ül ke de a ðýr lý ðý ný sür dü rü yor. Ne ti ce de, iþ gal ci A me ri kan as ker le ri nin çe kil di ði has sas sü reç te, I rak et nik ve mez he bî o tok ra si ye da ya nan bir kâ bus i çin de da ðýl mak la kar þý kar þý ya bý ra kýl mýþ SU RÝ YE YE MÜ DA HA LE YE TEÞ NE HA LE GE TÝ RÝ LÝ YO RUZ Ke za Su ri ye yö ne ti mi nin de mok ra tik re form - Ye rel mah ke me ler de ki du rum Cum hu ri yet baþ sav cý lýk la rý na da son 10 yýl da ge len dos ya sa yý sý art tý yý lýn da baþ sav cý lýk la ra ge len dos ya sa yý sý 2 mil yon i ken, yüz de 108,6 lýk ar týþ o ra ný i le 2010 yý lýn da 6 mil yon 76 bin 676 ol du. Bu sü reç te, baþ sav cý lýk la ra ge len i lam lar yüz de 13,4 art tý. lar ve o lay la rýn dur du rul ma sý i çin A rap Bir li ði i le an la þýp göz lem ci he yet in Þam a var dý ðý nýn er te si gü nü, baþ þehir Þam da gü ven lik bi rim le ri ni he def a lan bom ba lý in ti har sal dý rý la rý nda ki pat la ma lar da 40 si vi lin kat le dil me si, 100 den faz la sý nýn ya ra lan ma sý, ar dýn dan Hu mus ta ki ça týþ ma lar, bu ül ke de de de mok ra si, ba rýþ ve is tik rar is ten me di ði ni or ta ya ko yu yor. Su ri ye is ya nýn da ilk in ti har sal dý rý sý o la rak ka yýt la ra ge çen o lay lar da, ön ce ABD nin baþ ta Af ga nis tan ve Pa kis tan ol mak ü ze re Ö nas ya da mü da ha le ye ze min ha zýr la mak i çin te rör le kar ga þa, ka os ve mez hep ça týþ ma sýn da kul lan dý ðý be lir ti len te rör ta þe ro nu El Ka i de nin ö ne çý ka rýl ma sý, bir di ðer fit ne se nar yo su. Bu se nar yo, Lüb nan dan, Kör fez ül ke le rin den Ý ran, Pa kis tan ve Af ga nis tan a u za nan je o po li tik böl ge de mez hep sa va þý plâ ný nýn iç sa va þýn e þi ðin de ki Su ri ye ü ze rin den te tik le nip di na mit len me si tah ri ki ni a çý ða çý ka rý yor. Da ha sý de mok ra si-öz gür leþ me per de sin de u lus la r a ra sý e ge men lik ve po li tik he sap lar ve ih ti ras lar dü el lo sun da, týp ký Lib ya gi bi Tür ki ye nin Su ri ye ye yö ne lik as ke rî o pe ras yon da baþ rol de is ti ma li da ya tý lý yor. Ve ne ya zýk ki, Su ri ye i le pe þi nen bü tün bað la rý ko pa rýp, sal dý rý lar da bu lu nan si lâh lý mu ha le fe ti ne ev sa hip li ði ni yap mak la An ka ra, bu is ti mal e teþ ne ha le ge ti ri li yor Ha kim ba þý na 1064 dâ vâ dü þü yor ADALET BAKANLIÐI ADLÎ SÝCÝL VE ÝSTATÝSTÝK GENEL MÜDÜRLÜÐÜNÜN ÝSTATÝSTÝKLERÝNE GÖRE, BÝR HAKÝME DÜÞEN YILLIK DÂVÂ SAYISI 2001 YILINDA 951 ÝKEN, 2010 YILINDA YÜZDE 11,9'LUK ARTIÞLA 1064'E YÜKSELDÝ Ad li ye ler de Ba sýn Söz cü lü ðü dö ne mi baþ lý yor A DA LET Ba kan lý ðý nýn Yar gý Re for mu Stra - te ji Pla ný çer çe ve sin de, bil gi kir li li ði nin ön len - me si a ma cýy la, ye ni yýl dan i ti ba ren ad li ye ler - de Ba sýn Söz cü lü ðü bi ri mi ku ru la cak. Ha - kim ler ve Sav cý lar Yük sek Ku ru lu nun (HSYK) ka ra rý doð rul tu sun da ku ru la cak Ba sýn Söz - cü lü ðü bi rim le riy le, yar gý-med ya i liþ ki le ri nin da ha sað lýk lý bir ze mi ne o tur tul ma sý, ka mu - o yu nu ya kýn dan il gi len di ren so ruþ tur ma ve dâ vâ lar da hal kýn doð ru bir þe kil de bil gi len di - ril me si ve bu bil gi len dir me ya pý lýr ken ba sýn ve ha ber al ma öz gür lü ðü, i fa de öz gür lü ðü, so ruþ tur ma nýn giz li li ði ve ma su mi yet ka ri - ne si gi bi te mel il ke le rin ih lâl e dil me me si a - maç la ný yor. Ka mu o yu nun doð ru bir þe kil de bil gi len di ril me si nin sað lan ma sý i çin so ruþ - tur ma lar la il gi li a çýk la ma la rý, cum hu ri yet baþ sav cý sý nýn bil gi len di ril me si þar týy la, HSYK ta ra fýn dan ba sýn söz cü sü o la rak gö - rev len di ri len cum hu ri yet sav cý la rý ya pa cak. HSYK nýn gö rev len dir me yap ma dý ðý yer ler - de i se a çýk la ma lar, cum hu ri yet baþ sav cý sý ta ra fýn dan ya zý lý ya da söz lü o la rak ger çek - leþ ti ri le cek. Pi lot o la rak se çi len 16 ad li ye de baþ la tý lan Ba sýn Söz cü lü ðü bi ri mi nin a þa - ma lý o la rak di ðer il ler de ki ad li ye ler de de uy - gu la na ca ðý bil di ril di. An ka ra / a a Ka mu o yun da ö zel yet ki li mah ke me ler o la rak bi li nen Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu nun (CMK) 250. mad de si i le gö rev li a ðýr ce za mah ke me si cum hu ri yet baþ sav cý lýk la rý na son 10 yýl lýk sü reç te ge len dos ya sa yý sýn da da ar týþ göz len di yý lýn da baþ sav cý lýk la ra ge len dos ya sa yý sý (ge çen yýl dan de vir ve yýl i çin de ge len) 28 bin 734 i ken, yüz de 19,8 lik ar týþ o ra nýy la 2010 yý lýn da 34 bin 426 ol du. Yi ne bu sü reç te ö zel yet ki li cum hu ri yet baþ sav cý lýk la ra ge len i lam lar yüz de 35,6 a zal dý. Son 10 yýl lýk sü reç te ce za mah ke me le ri ne ge len dâ vâ sa yý sý a zal dý yý lýn da ce za mah ke me le rin de ki da va sa yý sý 3 mil yon 441 bin 37 i ken, yüz de 9,1 lik a za lýþ o ra nýy la 2010 yý lýn da 3 mil yon 129 bin 326 ol du. Hu kuk mah ke me le ri ne ge len dâ vâ sa yý sý da ay ný sü re de yüz de 55,9 art tý yý lýn da hu kuk mah ke me le rin de ki dâ vâ sa yý sý 1 mil yon 862 bin 845 i ken, 2010 yý lýn da bu sa yý 2 mil yon 904 bin 853 e yük sel di. Ý da rî mah ke me le rin son 10 yýl lýk ça lýþ ma tren di ne ba kýl dý ðýn da, top lam dâ vâ sa yý sýn da ar týþ göz len di yý lýn da i da rî yar gý mah ke me le ri ne ge len top lam dâ vâ sa yý sý 249 bin 496 i ken, yüz de 134,6 lýk ar týþ la 2010 yý lýn da 585 bin 233 ol du. Yar gý la ma sü re le ri Ad lî Si cil ve Ýs ta tis tik Ge nel Mü dür lü ðü nün ve ri le ri ne gö re, 2001 yý lýn da 336 o lan ö zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me le rin de ki or ta la ma yar gý la ma sü re si 2010 yý lýn da 285 gü ne in di. En u zun yar gý la ma sü re si, DGM le rin kal dý rýl dý ðý ve ö zel yet ki li mah ke me o la rak ta ným lan dý ðý 2004 yý lýn da ol du yý lýn da 450 gün o lan yar gý la ma sü re si, 2005 te 393, 2006 da 352, 2007 de 341, 2008 de 373 ve 2009 da 347 gün ol du. Ço cuk mah ke me le rin de ki yar gý la ma sü re si 2001 yý lýn da 408 i ken 2010 yý lýn da 302 ye düþ tü. Ce za mah ke me le ri nin ge ne lin de i se 2010 yý lýn da or ta la ma yar gý la ma sü re si 266 gün ol du. Ýs tan bul / a a drbat ho o.com Fe de ras yon ve a dem-i mer ke zi yet sis tem le ri Bu i ki kav ram za man za man bir bi ri nin ye ri ne ya da bir bi riy le doð ru dan i liþ ki li i miþ gi bi kul la ný lýr, a ma öy le de ðil. Bil di ðim ka da rý ný ký sa ca a çýk la ya yým, ka rar ver mek si ze kal mýþ. Fe de ras yon sis te mi de de ni len e ya let sis te min de, bir a na dev le tin ça tý sý al týn da bir den çok yav ru dev let çik ler bu lu nur. (Ay nen, bir hol ding þir ke tin ça tý sý al týn da ki çok sa yý da yav ru þir ket gi bi.). Bu sis tem de, fe de ral dev le tin ve fe de re dev let le rin her bi ri nin, ya sa ma, yü rüt me ve yar gý de ni len üç kuv ve ti var dýr. Bu üç kuv vet coð ra fî o la rak iç i çe geç miþ tir. Þöy le: Bir yan dan her e ya le tin ken di par la men to su, ken di hü kü me ti (ve po lis gü cü) ve ken di ka nun la rý (ve yar gý ni za mý) bu lu nur. Ö te yan dan fe de ral dev le tin de ya sa ma sý, yü rüt me si ve yar gý sý var dýr. Ye rel dev let le rin ya sa ma, yü rüt me ve yar gý güç le ri, fe de ral dev le tin bu üç pa ra lel kuv ve ti nin dev ret ti ði yet kiy le sý nýr lý dýr. Ü ni ter dev let te i se ya sa ma ve yar gý yet ki si tek tir. Yü rüt me yet ki si ya tek tir ya da ma hal lî i da re ler le pay la þý lýr. Ýþ te bu a þa ma da ve bil has sa ü ni ter dev let i çin i kin ci kav ram dev re ye gi rer: A dem-i mer ke zi yet. Fe de ras yon ba zen a na dev le tin fe de re dev let le re bö lün me si i le or ta ya çý kar. Bu hal de a na dev let ken di yet ki le ri nin bir kýs mý ný ye rel dev let le re dev re der. Ba zen de ba ðým sýz kü çük dev let ler bir le þip bir fe de ras yon o luþ tu rur lar. Bu hal de de ba ðým sýz dev let çik ler ken di yet ki le ri nin bir kýs mý ný a na dev le te dev ret miþ o lur lar. Her i ki hal de de fe de re dev let le rin yet ki si nin sý ný rý ný fe de ral dev let çi zer. A dem-i mer ke zi ye te ge lin ce; Ön ce þu nu söy le ye lim: A dem-i mer kez mer ke zin yok lu ðu de mek tir. Mer ke zi ol ma yan dev let ol maz. A dem-i mer ke zi yet i se mer ke zi yet çi an la yýþ ýn yok lu ðu de mek tir. Bu nun zýd dý o lan mer ke zi yet çi an la yýþ ta yü rüt me or ga ný na a it o lan bütün yet ki tek mer kez de top la nýr. Mer ke zi yet çi an la yýþ da ha çok ü ni ter dev le te ya ký þýr. A ma fe de ral ve ya fe de re dev let ler de de gö rü le bi lir. Bu sis tem da i ma kö tü mü dür? Ha yýr. Þöy le ki; mer ke zi yet çi yö ne tim tar zýn da da ka nun ha ki mi ye ti nin ve kuv vet ler ay rý lý ðý nýn uy gu lan ma sý ve do la yý sýy la hu kuk dev le ti ol ma nýn as ga rî þar tý na sa hip o lun ma sý zor da ol sa müm kün dür. An cak bu dev let ti pin de de mok ra si, sa de ce mer ke zî hü kü me ti se çip de net le ye cek o lan mer ke zî mec li si seç me ye in hi sar e der. Do la yý sýy la bu sis tem de de mok ra si ye rel leþ mez, ka tý lým cý de mok ra si yer leþ mez, ge liþ mez. A dem-i mer ke zi yet çi dev let ler de i se ye rel de mok ra si iþ ler. Bütün ül ke ye yay gýn ve tek mer kez den yö ne ti len mer ke zî hü kü met ten baþ ka, bir de, ma hal lî ih ti yaç la ra ce vap ve ren ma hal lî yö ne tim ler var dýr. Ma hal lî yö ne tim le rin gü cü o ra nýn da a dem-i mer ke zi yet güç le nir. Ül ke miz de ki kül tü rel hak lar me se le si, yüz yýl ön ce fe de ras yon i le çö zü le mez di. Bu gün hiç çö zü le mez. Zi ra fe de ras yon coð ra fî bö lün me yi ve böl ge le re fark lý hak lar ver me yi ge rek ti rir. Oy sa kül tü rel hak lar me se le si, bil has sa bü yük þe hir le re göç ler dolayýsýyla, ar týk, böl ge ler le ve coð raf ya i le sý nýr lý de ðil dir. Kül tü rel hak la rýn ga ran ti e dil me si nin ve ge liþ ti ril me si nin yo lu ü ni ter dev let ten vaz geç mek de ðil, tek tip leþ ti ri ci ve a si mi le e di ci bir dev let ti pi o lan u lus dev let ten o la bil di ðin ce vaz geç mek tir. De mok ra si yi ge liþ tir me nin yo lu da, ay ný þe kil de, fe de ras yo na geç mek de ðil, i da rî a dem-i mer ke zi ye ti ge liþ tir mek tir. Ül ke le rin coð ra fî sý nýr la rý fýt rî dir, si ya sî sý nýr la rý i se gay rý ta bi î dir. Bir ül ke yi e ya let le re bö le rek, za ten var o lan ve ko lay an lam lan dý rý la ma yan si ya sî sý nýr la ra bir ye ni si ni da ha i lâ ve et mek, kim se ye fay da ver mez.

10 10 EKONOMÝ Y KÜRESEL KRÝZÝN ÇARESÝ: ÝSLÂM ah me ta ri il.com. 1 O cak 2012 de Ye þil Kart lý lar SGK lý o la cak Ye þil kart kul la nan do kuz mil yon dan faz la in sa ný mýz 1 O cak 2012 den i ti ba ren SGK lý o la cak. 1 O cak 2012 den i ti ba ren ye þil kart lý la rýn bü tün iþ ve iþ le me le ri SGK ta ra fýn dan yü rü tü le cek. Ye þil kart lý lar i çin de 2022 sa yý lý ka nun dan ay lýk a lan lar i le ge çi ci köy ko ru cu la rý da bu lun mak ta dýr. Tu tuk lu ve hü küm lü ler, er ve er baþ lar i le ban ka san dýk la rý nýn ça lý þan la rý nýn sað lýk iþ lem le ri i se SGK ya dev re dil me ye cek. Ye þil kart lý lar, 1 yýl lýk vi ze sü re le ri do lun ca ya ka dar ay ný þe kil de es ki sað lýk im kân la rýn dan ya rar lan ma ya de vam e de cek ler. Vi ze si do lan ye þil kart lý lar 1 ay i çin de SGK ya baþ vu rup ak ti vas yon yap týr mak zo run da lar. Ya ni, ak ti vas yon SGK nýn sað lýk sis te mi ne ta nýn ma de mek tir. Ye þil kart lý lar SGK ya geç me den ön ce vi ze sü re le ri do lar sa, il ve ya il çe i da re ku rul la rý na gi dip vi ze le ri ni yap tý rý yor lar dý. 1 O cak 2012 den i ti ba ren, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý bün ye sin de ki Sos yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Va kýf la rý na gi de cek ler. Sos yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Va kýf la rý, ge lir tes ti ni ya pa cak. Ge lir tes ti, Sos yal Yar dým Bil gi Sis te mi (SOY BÝS) kap sa mýn da ve pu an la ma for mü lüy le ya pý la cak. 3 er ay lýk dö nem ler ha lin de o to ma tik o la rak, ki þi le rin mü ra ca a tý na ge rek kal mak sý zýn ye þil kart lý la rýn SGK dan sað lýk yar dý mý na müs ta hak o lup ol ma dýk la rý kon trol e di le cek. Bu sor gu la ma so nu cun da ge lir dü ze yi as ga rî üc re tin üç te bi rin den az ol du ðu tesbit e di len ki þi ler, prim le ri dev let ta ra fýn dan ö de ne rek, sað lýk hiz met le rin den ya rar lan ma ya de vam e de cek ler. Vi ze si so na er me si ne rað men, 1 ay i çin de vi ze si ni ye ni let me yen ye þil kart lý la rýn ay lýk ge li ri nin as ga rî üc re tin i ki ka tý ol du ðu ka bul e di le rek, en yük sek dü zey den ge nel sað lýk si gor ta sý pri mi ö de me ye mec bur tu tu la cak lar dýr. Ta rým da ça lý þan ba yan la ra e mek li ol ma hak ký Mec lis te gö rü þül mek te o lan, an cak he nüz ya sa laþ ma yan mi ni tor ba ya sa sýn da, ta rým da ça lý þan ba yan la ra bü yük bir im kân ge li yor. Þöy le ki; ka dýn çift çi le rin ta rým Bað-Kur lu su o la bil me si i çin ta ri hi nde a i le re is li ði þar tý var dý. Bu þar ta gö re, bir ka dý nýn ü ze ri ne ta pu lu tar la sý ol sa, hat ta fi i len çift çi lik yap sa bi le e vin re i si ol ma dý ðý sü re ce ta rým Bað- Kur lu su o la mý yor du. Bu þart dolayýsýyla, gü nü müz de ka dýn bir çift çi den 2003 yý lý ön ce si ta rým prim tev ki fa tý ke sil di ði ispat lan sa bi le, ge ri ye doð ru hiz me ti en faz la 2003 yý lý na ka dar ka za na bi li yor du yý lý ön ce si hiz met ve ril mi yor du. Bu du rum da o lan ka dýn lar i se, iþ mah ke me le ri ne dâ vâ a ça rak 2003 yý lý ön ce si ni tev ki fa ta gö re hiz met o la rak ka za ný yor lar dý. Bu ko nu da a çý lan dâ vâla rýn ta ma mý SGK a ley hi ne so nuç lan mak tay dý. Bu ge liþ me ler den son ra SGK bu ko nu ya mi ni tor ba ya say la ya sal bir çö züm ge ti ri yor. Kanun çýk týk tan son ra, çift çi ka dýn la rý mýz ken di le rin den 2003 yý lý ön ce sin den ta rým tev ki fa tý ya pýl dý ðý ný SGK ya müs tah sil mak bu zuy la ispatlar lar sa, 2003 yý lý ön ce si ni dâ vâ aç ma dan hiz met o la rak ka za nýp, e mek li o la bi le cek ler dir. 65 ya þý ný dol du ran çiftçi nin si gor ta lý lý ðý SO RU: Ba bam, 2022 sa yý lý ka nun dan ay lýk a lýr ken SGK dan ba ba ma bir borç teb li ga tý gel di. Ba bam 68 ya þýn da. Borç teb li ga týn da, ba ba mýn çift çi si gor ta sý ol du ðu hal de ay lýk al dý ðý bu sebep le ay lýk la rýn ge ri ve ril me si is te ni yor. Bu du rum da ne ya pa bi li riz.? Ha san Sa rý / Kon ya CE VAP: 6111 sa yý lý tor ba ya sa i le ken di nam ve he sa bý na ba ðým sýz ça lý þan çift çi ler, 65 ya þý ný dol dur muþ lar sa is te dik le ri tak dir de si gor ta lý o la ma ya cak la rý hük mü ge ti ril miþ tir. Bu sebep le, e ðer ba ba ný zýn borç lu ol du ðu dev re de ya ni ya rým Bað-Kur lu su i ken ay lýk al dý ðý dev re de, 65 ya þý nýn ü ze rin dey se SGK ta ra fýn dan si ze çý ka rý lan bor cu ö de me yin ve i ti raz e din. Not: Her haf ta Per þem be gün le ri bu kö þe de o - la ca ðýz. So ru la rý nýz i çin e-pos ta la rý ný zý bek li yo ruz. E-pos ta: sos yal gu ven ni as ya.com.tr, ah - me ta ri il.com ZAYÝ Marmara Üniversitesinden aldýðým, banka kartý fonksiyonuna da sahip olan Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. E nis Þük rü Þýk taþ lý EKONOMÝST RECEP TAÞCI, TÜKETÝM VE BORÇLANMA ÇILGINLIÐI ÝLE ÞÝÞÝP ÇÖKMENÝN EÞÝÐÝNE GELEN KAPÝTALÝST EKONOMÝDEN ÇIKIÞ YOLUNUN ÝSLÂMÎ KURALLAR VE ÝSLÂM EKONOMÝSÝ OLDUÐUNU ÝFADE ETTÝ. UMUT YAVUZ ANKARA YE NI AS YA Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý, An ka ra Pur sak lar As ya nur Kül tür Mer ke zi nde Kü re sel Kriz ve Ýs lâm ko nu lu bir kon fe rans ver di. Kon fe ran sýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný Ye ni As ya Med ya Grup Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si Sa mi Ce be ci ya par ken, kon fe ran sa Or man es ki Ba ka ný Nev zat Er can, TBMM es ki Mil lî E ði tim Ko mis yo nu Baþ ka ný Nu ret tin Tok de mir, Ye ni As ya Med ya Grup Yö ne tim Ku ru lu Ü ye si A li Va pur lu, An ka ra Tem sil ci miz Meh met Ka ra ve An ka ra ve çev re sin den çok sa yý da din le yi ci iþ ti rak et ti. Ye ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü ve E ko no mist Re cep Taþ cý, kon fe ran sý na e ko no mi nin ge nel ta ný mý ný ya pa rak baþ la dý. Da ha son ra dün ya ve Tür ki ye e ko no mi si nin ge nel bir fo toð ra fý ný çe ken Re cep Taþ cý þun la rý söy le di: Tür ki ye e ko no mi si dün ya da ki ge liþ me ler den ay rý dü þü nü le mez. Kü re sel le þen dün ya da o lum lu ya da o lum suz, her i niþ çý kýþ biz le ri et ki le mek te dir Ey lül a yýn da ABD nin en bü yük ya tý rým ban ka la rýn dan Leh man Brot her s if lâs et ti. Bu if lâs ön ce A me ri ka yý son ra do mi no et ki siy le bü tün dün ya yý sars tý. Wall Stre et çök tü. Çok hýz lý OL MA YAN PA RA YI HAR CA DIK KÜ RE SEL kri zin en te mel se bep le rin den bi ri nin, ol ma yan ge lir le dað gi bi borç la ra im za at mak ol du ðu nu be lir ten Taþ cý þun la rý söy le di: Ö zel lik le ko nut ve o to mo tiv sek tö rün de u zun va de li borç lan ma, top lu mun ha ya tý ný i po tek al tý na al dý. Ban ka lar kre di ver mek te ya rýþ tý lar, ö zel lik le ko nut ta ve o to mo tiv de kre di fa iz le ri bir þe kil de ö zen di ri le rek fark lý su num lar la mü bah laþ tý rýl dý, ne a cý dýr ki fet va lar ve ril di. Ol ma yan ge lir le dað gi bi borç la ra im za lar a týl dý. Bu yo ðun ta lep i çin de ka pi ta lizm i lik le ri mi ze ka dar iþ le di. Ha ram-he lâl bir bi ri ne ka rýþ tý. Top lu ma ha ram lar he lâl o la rak su nul du, tü ke tim çýl gýn lý ðý öy le si ne baþ dön dü rü cü bir þe kil al dý ki; ce bi miz kre di kart la rýy la dol du. Çün kü ban ka lar ö zen di re ö zen di re ke fil siz, þart sýz, so kak lar da, pa zar lar da kre di kar tý ver di ler, ya ni pa ra sat tý lar. Ban ka lar te fe ci lik yap ma ya baþ la dý, her kö þe ba þýn da fac to ring þir ket le ri tü re di. Ka nu nî a dý fac to ring top lum da ki a dý te fe ci lik, di ðer a dý i se kan e mi ci ler. Ek mek, süt, a yak ka bý her þe yi ce bi miz de ki kre di kar týy la a lýr ol duk. O da yet me di ay at la ma, borç ö te le me, borç mik ta rý nýn as ga ri si ni ya týr ma, u zun tak sit ler gi bi söz de a van taj lar su nul du. Ý nan cý mýz ca bü yük gü nah o lan bu fa iz il le ti ar týk ek me ði mi ze, sü tü mü ze, ký sa ca ka ný mý za gir di, ha yat bi çi mi miz ol du. Bir kre di kar tý nýn bor cu nu di ðer kre di kar tý i le ö de me ye baþ la dýk. Ban ka lar ö de ne me yen tak sit ler den do la yý el ko nu lan ko nut ve a ra ba zen gi ni ol du. Ge li ri ol ma yan genç le ri mi zin ce bin de bi le kre di kart la rý boy gös ter me ye baþ la dý. Mar ka ba ðým lý lý ðý, do yum suz luk, hýrs, ha yat tan tat a la ma mak, top lu mun düþ tü ðü a ðýr borç yü kü i le bir le þin ce bu na lým lar, ruh sal has ta lýk lar baþ gös ter me ye baþ la dý. Za ma nýn göz de mes le ði psi ko log ve psi ki yatr, o fis le ri i yi iþ yap tý. Dün ya da ve ül ke miz de baþ gös te ren e ko no mik kriz top lu mun ruh sal ya pý sý ný boz du ðu gi bi, if lâs lar, bo þan ma lar, ruh sal bu na lým lar çe kir dek a i le nin ya pý sý na kü çüm sen me ye cek ka dar za rar ver miþ tir. RE ÇE TE: ÝS LÂ MÎ E KO NO MÝ Bü tün bu prob lem ler i çin re çe te nin ha zýr ol du ðu nu be lir ten E ko no mist Re cep Taþ cý, Ýs lâ mî il ke le rin so ru na çö züm o la ca ðý ný be lir te rek þu i fa de le ri kul lan dý: Re çe te ha zýr, üc re ti de yok, sý fýr ma li yet. Ý lâç ka na at... Çün kü Ka na at e den, ik ti sat e der. Ýk ti sat e den, be re ket bu lur. Ül ke ler bu re çe te yi uy gu la ma ya ha zýr la ný yor yý lý büt çe le ri ne ta sar ruf a dý al týn da bir ge lir ka le mi ko yu yor lar. Ö zel lik le E u ro böl ge si ül ke le ri, a ra la rýn da var dýk la rý an laþ ma i le, büt çe le rin de borç lan ma o ran la rý ný mi ni mu ma çe ke rek, it ha la tý a zal tan, ih ra ca tý art týr ma ya dö nük uy gu la ma la rý be nim se di ler. Ku ral bel li, Çok ü ret mek, az tü ket mek... Ýs raf tan u zak ya ni ta sar ruf, ü re tim, is tih dam, den ge li bü yü me, ge li ri ne gö re borç lan ma, þu an sý kýn tý da o lan ül ke ler bu çer çe ve de ma lî ya pý lan ma la rý ný ye ni den dü zen le mek te ler. Her fert, biz ler bi rey ler o la rak bu ma lî ya pý, ma lî di sip lin ü ze rin de dur ma lý yýz. U zun va de li borç lan ma la ra ö zel lik le bu dö nem de gir me mek a kýl lý ca o lur. Ay lýk Ekonomist Recep Taþcý tarafýndan verilen "Küresel Kriz ve Ýslâm" konulu konferansa siyasiler tarafýndan da ilgiyle takip edildi. bir þe kil de fi nan sal kri ze yol aç tý. Fi nan sal sis te me gü ven kal ma dý. Çok sa yý da ban ka bat tý. Da ha faz la ban ka nýn bat ma ma sý i çin ABD tril yon do lar la rý bu lan kur tar ma pa ket le ri a çýk la dý. AB ül ke le ri de ay ný po li ti ka la rý uy gu la dý. Ta biî fi nans sek tö rü nü a ya ða kal dýr mak i çin a ký tý lan pa ra lar, ABD ve Av ru pa nýn borç yü kü nü art týr dý. ABD, har ca ma la rý ný ký sa rak ve zen gin ke sim le ri ver gi len di re rek bu dar bo ðaz dan çýk ma nýn yol la rý ný a rý yor. AB i se da ha zor du rum da. Büt çe a çýk la rý ve ka mu borç stok la rý ge li ri miz den faz la har ca ma yap ma ma lý yýz. Ta sar ruf, ka na at, rýz ký na ra zý gel me, ya ni þü kür et me ve tü ke tim çýl gýn lý ðýn dan u zak dur mak. Ay rý ca ze kât mü es se se si nin ça lýþ tý rýl ma sý i le mut lu luk ve hu zu ru sað la ya bi li riz. TÜR KÝ YE NÝN BÜ YÜ ME ÞEK LÝ, BÜ YÜK BÝR RÝSK Bu a çýk la ma lar dan son ra ba zý mak ro gös ter ge ler den bah se den Taþ cý, Tür ki ye de ki bü yü me nin sa nýl dý ðý gi bi o lum lu ol ma dý ðý nýn al tý ný çiz di. Dün ya kriz le bo ðu þur ken ül ke miz 2011 yý lýn da yüz de 9 bü yü dü. Se vi ne lim mi? Ha yýr! Çün kü teh li ke li! Pe ki ne den? Hü kü met de bu yük sek bü yü me nin teh li ke li ol du ðu nun far ký na ni ha yet var dý. Fre ne ba sý yor, e ko no mi yi so ðut mak is ti yor yý lýn da yüz de 4 bü yü me he def li yor. Ne den? Çün kü, bü yü me hýz lan dýk ça du va ra tos la ma ris ki ar tý yor. Ya ni ka mu o yun da bi lin di ði gi bi çok i yi bir þey de ðil bu bü yü me... Çün kü; ü re ti mi miz ya ni bü yü me miz dý þa ba ðým lý, ü re tim ya pý mýz bo zuk. Ü re tim i çin a ra ma lý ve e ner ji it hal et mek zo run da yýz. Bu it ha lat i çin yüz de 60 o ra nýn da dö viz ö dü yo ruz. Ne ka dar hýz lý bü yür sek ö de ye ce ði miz dö viz mik ta rý o ka dar ar tý yor. Ta sar ru fu muz ye ter siz, ken di pa ra mýz bu har ca ma yý kar þý la ma ya yet mi yor. Pi ya sa lar hâ lâ risk al týn da, port föy ya tý rým la rý ül ke yi a ni den terk et ti ðin de mak ro den ge ler bo zu la bi lir, kur lar yük se lir, dö viz kýt lý ðý baþ gös te re bi lir. Ay rý ca kü re sel e ko no mi de ip ler hiç bir za man si zin e li niz de de ðil dir. Çok has sas den ge ler ü ze ri ne ku ru lur. A sýl he def bü yü me yi ya vaþ la ta rak ca rî a çý ðý ka pat mak, yu mu þak i ni þe geç mek ge rek mek te dir. De mek ki bu þe kil de bü yü me ö vü nü le cek bir bü yü me de ðil dir. E KO NO MÝ DE DU RU MU MUZ VA HÝM Çe þit li mak ro e ko no mik ra kam lar la Tür ki ye nin bu lun du ðu va him du ru mu ö zet le yen Taþ cý, þu bil gi le ri ver di: Dýþ ti ca ret a çý ðý 90 mil yar do lar. Her 100 li ra lýk it ha la ta kar þý lýk, 55 li ra lýk ih ra cat ya pý yo ruz. E sas va him du rum 100 li ra lýk ih ra ca týn i çin de 82 li ra lýk it hal ma lýn bu lun ma sý. ABD den son ra ca rî a çýk ta dün ya i kin ci si yiz. Tür ki ye Cum hu ri ye ti ku rul du ðun dan 2002 yý lý na ka dar top lam 57 mil yar ca rî a çýk ve rir ken, sa de ce 2011 yý lý ca rî a çý ðý 80 mil yar do lar ol muþ. E vet ya ni cum hu ri yet ta ri hi nin top la - re kor dü zey de. Ken di koy duk la rý Ma as tricht Kri ter le ri ne ken di le ri uy ma dý lar, u ya ma dý lar. AB ül ke le rin den gü ney de yer a lan, Yu na nis tan, Ý tal ya, Ýs pan ya, Por te kiz, büt çe a çýk la rý ve borç la rýn al týn dan kal ka maz ha le gel di ler. Yu na nis tan if lâ sýn e þi ðin den dön dü, borç la rýn ya rý sý si lin di. Ay rý ca mil yar lar ca e u ro luk kre di a çýl dý, ke za Ý tal ya da Ber lus co ni re form pa ke ti ni uy gu la ma ya so ka ma dý. Ý tal ya ve Yu na nis tan da fi nan sal kriz si ya sî kri ze dö nüþ tü. Kol tuk la rý ný bý ra kan li der ler ol du. AB, da ðýl ma teh li ke siy le baþ ba þa, Al man ya nýn ön cü lü ðün de bir di zi pa ket ler ha zýr la ný yor. Ül ke le rin borç lan ma la rý na sý nýr ge ti ri li yor, bu a ra da kre di de re ce len dir me ku ru luþ la rý ül ke le rin ve ban ka la rýn not la rý ný kýr ma ya de vam e di yor. E u ro, do lar kar þý sýn da de ðer kay be di yor. ABD ve Av ru pa Bir li ði yük sek a teþ i çin de ya ný yor. Bu ül ke le rin borç kri zin den kur tul ma la rý ve e ko no mi le ri nin can lan ma sý za man a la cak. Ö te yan dan ge liþ mek te o lan ül ke ler den Çin ve Hin dis tan bü yü me le ri ni sür dü rü yor. mýn dan faz la ca rî a çý ðý 2011 de ver mi þiz. Bu ra kam, kri zin bo yu tu nu çok net gös ter mek te dir. A Ý LE KU RU MU TEH LÝ KE DE Top lum ya pý sý nýn bu þe kil de bo zul du ðu nun ve a i le ku ru mu nun teh li ke de ol du ðu nu vur gu la yan Taþ cý þu i fa de le ri kul lan dý: Top lum a çý sýn dan mak ro gös ter ge ler den ha re ket le, bi rey le rin da ha çok borç lan ma sý, ih ti ya cý ol ma dan ö zen ti ler le sü rek li hal kýn a lýþ ve riþ yap ma sý psi ko lo ji si sað lan mak ta dýr. TÜ ÝK in son ha ne hal ký a raþ týr ma sý na gö re va tan da þý mý zýn yüz de 45 i ka zan dý ðýn dan da ha çok har cý yor. Ya ni sü rek li ar ta rak borç la ný yor. Þu nu u nut ma mak lâ zým, ül ke ler ba tar, fab ri ka lar ba tar bun lar bir þe kil de el de ðiþ ti rir, borç la rý si li nir, ü re tim le ri ne de vam e der ler. Fa kat top lu mun ve dün ya nýn en ö nem li ku ru mu o lan a i le par ça la nýr sa Al lah ko ru sun o nu hem mad dî, hem ma ne vî an lam da kur tar mak o ka dar ko lay de ðil dir. Ge lir gi der den ge mi zi i yi ku ra lým, a ya ðý mý zý yor ga ný mý za gö re u za ta lým. Zo run lu ol ma dýk ça, ih ti yaç ol - KA PÝ TA LÝST E KO NO MÝ ÇÖK TÜ Tür ki ye nin de kriz ler den doð ru - dan et ki len di ði ni be lir ten Re cep Taþ cý, bu kriz ler ne ti ce sin de ka pi - ta list e ko no mi nin çök tü ðü nü ve böy le ce Ýs lâ mî fi nan sýn ö nü nün a - çýl dý ðý ný i fa de et ti. Ka pi ta liz min te - mel pren si bi nin, in sa nýn bi rey o la - rak mut lak an lam da hür ol ma sý na da yan dý ðý ný be lir ten Taþ cý, E ko no - mi pren sip le ri de bu an la yý þa gö re dü zen len miþ tir. Ki þi sel ka zanç, ö - zel mül ki yet, te þeb büs hür ri ye ti e - sas týr. Bu, ka pi ta liz min te me li o lan ser best pi ya sa e ko no mi si de nen kav ram dýr. de di. Bu sis te min çök - me siy le Ýs lâm e ko no mi si nin ö nü - nün a çýl dý ðý ný vur gu la yan Taþ cý, Ýs lâ mî e ko no mi de in san mut lak an lam da hür de ðil dir. Mut lak güç ve her þe yin sa hi bi Al lah týr. Do la yý - sýy la in san, di ðer a lan lar da ol du ðu gi bi e ko no miy le il gi fa a li yet le rin de de Al lah ýn koy du ðu sý nýr la ra uy - mak zo run da dýr. i fa de le ri ni kul - lan dý. Ý ki sis tem a ra sýn da ki te mel far kýn, sen ça lýþ ben yi ye yim ya ni pa ra dan pa ra ka zan ma an la mý na ge len fa iz ol du ðu nu be lir ten Taþ - cý, fa i zin de Ýs lâm e ko no mi sin de ya sak ol du ðu nu ha týr lat tý. ma dýk ça a lýþ ve riþ yap ma ya lým. Sað lýk lý ya þa ma nýn, mut lu ol ma nýn yo lu ka na at ve ik ti sat týr. ZE KÂT SO RU NU ÇÖ ZER Za ten as ga rî üc ret gi bi dü þük üc ret ler le ge çin me ye ça lý þan ke si min i se, ta sar ruf et mek gi bi bir im kâ ný da hi bu lun ma dý ðý na dik kat çe ken Taþ cý, bu nok ta da Ýs lâm e ko no mi si nin dev re ye gir di ði ni be lirt ti. Ze kât mü es se se si nin düz gün ça lýþ tý rýl ma sý i le so ru nun çö zü le ce ði ni be lir ten Taþ cý, Dev let ge lir le ri nin yüz de 85 i nin fa iz gi der le ri ne ve ril di ði çök müþ bir sis tem de, sa de ce ge lir le rin yüz de 2 si nin ze kât o la rak ve ril me si gi bi zo run lu bir çý kýþ yo lu var. Ka zan cý mý zýn her par ça sýn dan ve her tü ke tim fa tu ra mýz dan yüz de 18 KDV yi ö der ken, ne den se ka zan cý mýz dan sa de ce yüz de 2-3 ze kât ver mek zor gel mek te dir. Zen gin i le fa kir a ra sýn da ki u çu rum 8.1 ka ta u laþ mýþ týr. Bu na kar þý lýk Tür ki ye nin en zen gin ki þi le ri nin ser vet le ri 100 mil yar do la rý aþ mýþ du rum da. A ðus tos 2011 i ti ba riy le ban ka lar da 680 mil yar TL top lan mýþ bu pa ra nýn yak la þýk ya rý sý sa de ce 40 bin ki þi ye a it! Di ðer ya rý sý i se bü tün bir 73 mil yon va tan da þa a it. Bü yü me miz or ta da, her ke se ha yýr lý ol sun. Þim di her kes ken di ni göz den ge çir sin ve ken di mi ze so ra lým: Biz ne ka dar bü yü dük? ÞÜ KÜR VE KA NA A TÝ EL DEN BI RAK MA YA LIM Kon fe ran sýn son bö lü mün de kriz den çý kýþ yo lu nun ü re ti mi art týr mak, tü ke ti mi a zalt mak ol du ðu nu vur gu la yan Taþ cý, Ma lî di sip lin ko ru nur, a ra mal it ha la tý na ça re bu lu nur, e ner ji fa tu ra sý ný ha fif le te cek ya tý rým la ra a ðýr lýk ve ri lir se bu so run la rýn üs te sin den ge li ne bi li nir. Ka ram sar de ði liz. Genç, di na mik, i nanç lý ve ça lýþ kan nü fu su muz la kal kýn mýþ bir ül ke ha li ne ge le ce ði mi zi u mut e di yo ruz in þal lah. Ye ter ki so run la rý ö te le me ye lim, ya pý sal re form la rý ak sat ma ya lým, þü kür ve ka na a ti el den bý rak ma ya lým. de di. Tem sil ci lik te mo ti vas yon ve is ti þa re top lan tý sý Ye ni As ya Medya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý, An ka ra zi ya re ti kap sa mýn da Ye ni As ya Ga ze te si An ka ra Tem sil ci li ðinde, ço ðun lu ðu genç ler den o lu þan An ka ra ve il çe le ri Neþ ri yat Ko mis yo nu ü ye le ri i le bir bil gi len dir me ve mo ti vas yon top lan tý sý ger çek leþ tir di. Genç le re Ye ni As ya Med ya Grup un ya pý sý ve son du ru mu i le il gi li bil gi ler ak ta ran Re cep Taþ cý, ay rý ca ye ni dö nem de baþ la ya cak o lan ve 9 ay lýk u zun bir ma ra to nu kap sa yan Ha ya tü s Sa ha be kam - pan ya sý i le il gi li de bil gi a lýþ ve ri þin de bu lun du. Bü yük bir þevk ve mo ti vas yo na me dar o lan top lan tý da, Ye ni As ya Med ya Grup bün ye sin de ya pý lan ça lýþ ma lar ve An ka ra böl ge sin de bu ça lýþ ma la ra ya pý la cak kat ký lar göz den ge çi ril di. Ge nel Mü dür Re cep Taþ cý ya me rak et tik le ri ko nu lar da so ru lar da so ran An ka ra Neþ ri yat Ko mis yo nu ü ye si genç ler, ye ni dö nem de ö zel lik - le Ha ya tü s Sa ha be kam pan ya sýn da bü yük bir a zim ve gay ret i le ça lý þa cak la rý ný i fa de et ti ler.

11 na ci te ma il.com Demokrat Eðitimciler derneði Yön. Krl. Bþk. (Demokrat Eðitimciler.com) 11 Y EÐÝTÝM Bir ö lü mün ar dýn dan 25 A ra lýk 2011 Pa zar gü nü, Fa tih Ca mi - i nde Þe hit Baþ ba kan Ad nan Men de res in oð lu Ay dýn Men de res in ce na ze na ma zý ný ký lýp, du â lar la e be di ye te u ður la dýk. Ce na ze na - ma zý na ka tý lan lar Ýs tan bul tra fi ði ni ak sa ta cak þe kil de bü yük bir iz di ha ma se bep ol duk la rý i çin, o la ða nüs tü gü ven lik ted bir le ri a lýn mýþ tý. Man - za ra, san ki bir dev let baþ ka ný nýn ce na ze tö re - ni ni an dý rý yor du. Rah met li ye bu ka dar il gi ve te vec cüh, þüp he siz ki, mil le tin, hat ta bü tün Müs lü man la rýn kal bin de taht ku ran þe hit Baþ - ba kan o lan ba ba sýn dan i le ri ge li yor du! Rah - met li Ad nan Men de res in gö nül ler de taht kur ma sý, el bet te bü yük se bep le re da yan mak - ta dýr. En baþ ta tam bir sa mi mi yet le mil le tiy le, hal kýy la bü tün leþ miþ ti. Ya ni Ki min him me ti (ça lýþ ma sý, gay re ti) mil le ti i se, o tek ba þý na bir mil let tir ger çe ði on da ta hak kuk et miþ, tek ba - þý na bir mil let ol muþ tu. Ül ke mi zin tek par ti dö ne min den kur tu lup, çok par ti li dö ne me geç ti ðin de, 14 Ma yýs 1950 de ya pý lan se çim ler de hal kýn hür oy la rýy la ve e zi ci bir ek se ri yet le ik ti da ra ge len De mok rat Par ti, Ad nan Men de res i Baþ ba kan lý ða ge tir - miþ tir. O nun yap tý ðý ilk ve en ö nem li iþ, hal ký - mýz ü ze rin de bü yük bir bas ký ku ra rak, sö mür ge in sa ný gi bi a þa ðý la yý cý mu a me le de bu lu nan, hat - ta i nan cý na bi le ka rý þa rak, bir ta kým ký sýt la ma lar ge ti ren (E za nýn Türk çe o kun ma sý mec bu ri ye ti ve Kur ân-ý Ke ri min ya sak lan ma sý gi bi), da ha bir çok zu lüm ör ne ði ser gi le yen Halk Par ti si ik - ti da rý nýn ya sak ve ký sýt la ma la rý na son ve re rek, hal ký mý zý (bil has sa i nanç yö nün den) hür ri ye ti - ne ka vuþ tur muþ, do la yý sýy la bü yük öl çü de ra - hat lat mýþ týr. Ay rý ca, o la ða nüs tü gay ret le riy le, Ül ke mi zi fa kir lik ten, iþ siz lik ten kur ta ra rak, e - ko no mik se vi ye si ni ol duk ça yük selt miþ tir. Yi ne ba þa rý lý bir dýþ si ya set ta kip e dip, em per ya list ül ke le rin, Ül ke miz ü ze rin de ki o yun la rý ný bo zan CEN TO gi bi pakt la rýn (it ti fak la rýn) ku rul - ma sý ný sað la mýþ týr. Hu su suy la bu de vir de Be di - üz za man Sa id Nur sî nin te lif et ti ði Ri sâ le-i Nur lar ser best çe ya yýn la nýp, Yurt i çin de ve Yurt dý þýn da hu su san Ýs lâm Ül ke le rin de ge - niþ kit le le re u laþ tý rýl mýþ týr. Bu nun da i ki mü him ne ti ce si, hem Ko mü nizm in ya yýl ma sý ve ül ke - mi ze gir me si en gel len miþ, hem de Ýs lâm ül ke le - ri nin kar deþ lik duy gu la rý pe kiþ ti ril miþ tir. Böy le - ce, u zun yýl lar dan be ri de vam e den ve Ýs lâm ül - ke le ri ni biz den so ðut ma ya ça lý þan Ýn gi liz pro - pa gan da la rý nýn u yan dýr dý ðý fit ne, Ri sâ le-i Nur e ser le riy le or ta dan kal dý rýl mýþ ol du. Rah met li Ad nan Men de res in say mak la bi ti - ri le me ye cek ka dar çok o lan hiz met le ri nin a ra - sýn da E ði tim ve Öð re tim a la nýn da ki hiz met le - ri de hal ký mý zýn bü yük tak di ri ni ka zan mýþ týr. Da ha ön ce, Halk Par ti si ik ti da rý nýn tat bik et ti ði din den ve ma ne vi yat tan yok sun bir e ði tim po li - ti ka sý ye ri ne, Di ne ve Ma ne vi ya ta da ö nem ve - ren bir e ði tim po li ti ka sý ta kip et miþ tir. Bu ko - nu da ki dü þün ce le ri ni Kon ya da ver di ði bir nut - kun da þöy le ce be yan et miþ tir: Vic dan hür ri ye ti bah si ne ge lin ce: Türk mil le ti Müs lü man dýr ve Müs lü man o la rak ka - la cak týr! Ev ve lâ ken di ne ve ge le cek ne sil le re di - ni ni tel kin et me si, o nun e sa sý ný ve ka i de le ri ni öð ret me si, e be di yen Müs lü man kal ma sý nýn mü na ka þa gö tür mez bir þar tý dýr. Hal bu ki, mek - tep ler de din der si ol ma yýn ca, ev lâ dý na ken di di - ni ni tel kin et mek ve öð ret mek is te yen va tan - daþ lar bu im kân lar dan mah rum e dil miþ o lur - lar. Böy le mah ru mi yet ve im kân sýz lýk, vic dan hür ri ye ti ne uy gun dur de nil mez. Bu i ti bar la or - ta mek tep le ri mi ze din ders le ri koy mak, ye rin de bir ted bir o la cak týr. Din siz bir ce mi ye tin, bir mil le tin pa yi dar (sað lam, ka lý cý) o la bi le ce ði ne i nan mý yo ruz. Ýs lâm lýk, mil le ti mi zin vic da nýn da en mu saf fa (saf) se vi ye si ni bul muþ tur. Müs lü man lý ðý ve o - nun e sas la rý ný, fa ri za la rý ný ve ka i de le ri ni ki fa - yet le (ye te rin ce) tel kin e dip öð re te cek öð ret - men le ri mi zin ye tiþ ti ril me si ne ay rý ca gay ret sarf e di le cek tir. Ge le cek se ne ilk me zun la rý ný ve re - cek o lan Kon ya Ý mam-ha tip Mek te bi nin i le ri se vi ye de din tah si li ve ren bir ted ris mü es se se si ha li ne ge ti ril me si ve bu mü es se se le rin ben zer - le ri nin Yurt ta faz la laþ tý rýl ma sý uy gun o la cak týr. (Be di üz za man Sa id Nur sî, E mir dað Lâ hi ka sý, s: , Ye ni As ya Ya yýn la rý, Ýs tan bul-2003.) Ýþ te, ken di ni Va ta ný na ve Mil le ti ne a da yan, ta rih te em sa li çok az gö rü len muh te rem in san ve dev let a da mý Ad nan Men de res in son ha tý - ra sý Ay dýn Men de res i de u ður la dýk. Al lah (c.c.) her i ki si ne de e be di yen rah met et sin. Ruh la rý þad ol sun. Not: A raþ týr ma cý ya zar Mus ta fa Öz can, 31 A - ra lýk 2011 Cu mar te si Va kýf Se mi ner sa lo nun da, sa at da Or ta do ðu ve Ýs lâm ül ke le rin de ki son ge liþ me ler ko nu lu bir se mi ner ve re cek tir. OKULLARIMIZDA ta ma men pra tik ha ya ta yö - ne len e ði tim, top lum da ki e ði ti min ve tah si lin i - ti ba rý ný dü þür mek te dir. E ði ti min ba si te in - dir gen me si de ço cuk la rý mý zý tem bel leþ ti re - rek ba þa rý sýz lýk la rý ný kam çý la mak ta dýr. Cin - sel e ði tim i se o kul lar da ya pýl ma sý müm kün ol ma yan bir e ði tim dir. Bu e ði tim ta ma men a i le ye ve din e ði ti mi ne bað lý o la rak yü rü tül - me li dir. Genç le ri miz ger çek ten bü yük bir boþ luk ve bu na lým i çin de dir. Bu nun en bi - rin ci se be bi de ha ya tý ko lay laþ tý ran pra ti ðe yö ne lik i lim le re ö nem ver mek le be ra ber, ha - ya ta an lam ka zan dý ran ma ne vî, mo ral ve di - nî e ði ti mi ih mal et me miz dir. Ço cuk la ra ve genç le re yö ne lik ki tap la rýn ço - cuk la rý mý zý ap tal ye ri ne koy ma la rý na fýr sat ve - ril me me li dir. Bu ki tap lar da ha ya týn ger çek le ri di le ge ti ril me li dir. Pra tik ha ya ta bak ma yan ki - tap lar ço cuk la rý mý zý ha yal â le mi ne i ter, bu da on la rýn ha ya tý yan lýþ an la ma la rý ný sað lar. Ki tap - lar da ha yat bir di zi eð len ce den i ba ret tir. Hiç kim se kýz maz, a cý çek mez ve kö tü bir so nuç la kar þý laþ maz. A ma ha yat böy le mi dir? Mut lu bir a i le ha ya tý ný ko nu e di nen bir ki tap ço cu ða ne ve rir? Ço cuk bu nu cid di ye a lýr sa ken di a i le si nin çe kil mez ol du ðu nu dü þün me ye, an ne ve ba ba - sý ný suç la ma ya, mut lu lu ðu ka zan mak i çin ev - den kaç ma ya baþ lar ve cid dî te na kuz la ra dü þer. Ço cuk la rý mý za o ku ma yý sev dir mek i çin ço - cu ðu o ku ma ya a lýþ tý ran ki tap la rýn bü yük ö ne - mi var dýr. Bu ki tap lar O ku ma ya Baþ lý yo rum O ku ma yý Se vi yo rum Se ve rek Öð re ni yo - rum gi bi ki tap i sim le riy le ol ma lý dýr. Ki tap ta ki re sim ler ya zý lar dan da ha az ol ma lý dýr; zi ra a - maç ço cu ðu eð len dir mek de ðil, o ku ma ya yön - len dir mek tir. Re sim ler hi kâ ye yi bir çýr pý da an - lat ma ma lý dýr. Bu du rum da ço cuk ya zý ya de ðil, res me ba ka rak o ku muþ o lur ve so ru la ra böy le ce vap ve rir. Sa de ce ya zý ya ba kan lar da ha pra tik öð re nir ler. Zi ra ya zý ya o dak la nýr lar. Ö nem li o - lan ço cuk ta ki il gi yi art týr mak týr. Ýl gi duy du ðu za man ço cuk en güç ke li me le ri da hi ya za bi lir. Bun dan do la yý ke li me art týr mak i çin ge çer li me tot o la maz. Bir öð ret me nin dik ka ti ni top la ya ca ðý ko nu der si ol ma lý dýr. Bir ders ho ca sý der si ha ri cin - de ki þey ler le meþ gul o lur sa (di sip li ni sað la - mak, dav ra nýþ bo zuk luk la rý ný gi der me ye ça - lýþ mak gi bi) ço cuk o ku ma nýn ve der sin de ðil, va zi fe nin da ha ö nem li ol du ðu ka na a ti ne sap la nýr. Sis te min ha ta la rýn dan bi ri si de o ku ma yý ko - lay ha le ge tir me ye ça lýþ ma sý dýr. E ði tim ve e ði - til miþ ol mak ko lay bir þey de ðil dir, zor ka za - ný lan bir ey lem ve fa zi let tir. Ko lay laþ týr ma gay ret le ri e ði ti mi ge ri let mek ten baþ ka bir þe - ye ya ra maz. E ði tim bir eð len ce o la rak tak dim e dil di ði za man ba þa rý lý ço cuk çok za yýf bir ba þa rý his si du ya cak, ba þa rý lý ol ma yan ço cuk i se ya nýl gý ya dü þe cek tir. Ko lay o la ný ya pa ma - dý ðý i çin ço cuk ben de iþ yok dü þün ce si i le a þa ðý lýk komp lek si ne dü þe cek tir. Ço cuk la ra bu ko nu ger çek ten zor dur, an cak cid dî gay - ret gös te rir sen ba þa rýr sýn de mek ge re kir. Bu du rum da ço cuk ba þa ra maz sa da hi ha yal ký - rýk lý ðý na uð ra maz. Ço cu ðun ba þa rý sý an ne-ba ba nýn tah sil se vi - ye si i le de doð ru o ran tý lý dýr. A lýþ kan lýk lar ço ðu za man an ne-ba ba nýn tak li di ya pý la rak ev de ka - za ný lýr. Bü yük le rin o ku ma la rý kâ fi de ðil dir, o - ku ma yý sev me le ri de ge re kir. Ço cu ða o ku ma - nýn ö ne mi ni ve kül tü rün e hem mi ye ti ni e be - veyn kav ra ta bi lir. An ne-ba ba, ço cu ða gü zel ko nuþ ma sý ný ve ke li me le ri gü zel kul lan ma sý ný da öð ret me li - dir. Düz gün ko nu þa ma yan bir ço cuk gü zel o ku ya maz da.. Bu du rum da öð ret men ço cu - ða e de bî e ser ler den ses li o la rak gün de on beþ da ki ka ve ya ya rým sa at o ku ma sý ný tav si - ye et me li dir. Bir öð ret me nin bir ko nu yu bü - tün ço cuk la ra kav rat ma sý nýn en pra tik ve en ba þa rý lý yo lu, öð ret me i þi ne yar dým e de cek ba þa rý lý ço cuk la ra sa hip ol ma sý dýr. O kul da ve sý nýf ta cin sel e ði tim im kân sýz dýr. Cin sel e ði tim her þey den ön ce er ke ðin er kek gi bi, kýz la rýn da bir an ne o la cak gi bi e ði til me si - dir. Bu nun ba þýn da te miz lik, gi yin me, ko nuþ - ma ve her cin sin ken di si ne gö re dav ran ma sý ný öð ret mek tir. Çýp lak lý ðýn, bir a ra da yý kan ma nýn ve cin sî or gan lar dan bah set me nin cin sî e ði ti - me hiç bir müs bet kat ký sý ol maz. Bun lar za ten bi li nen þey ler dir. Cin si ye tin his si ba kým dan hoþ, fonk si yon a çý sýn dan zevk li bir du rum ol - du ðu nu an lat mak da cin sî e ði tim de ðil dir. Cin - sî e ði tim ev or ta mýn da e be vey nin ev de bir bi ri i le u yum lu, sev gi ve say gý ya da ya lý ya þa ma la rý ve bir bir le rin den na sýl hoþ lan dýk la rý ný gör mek - le o lu þan bir e ði tim dir. Yok sa ya tak ta ne yap - týk la rý ný öð ren mek de ðil dir. Zev ke da ya lý cin sî e ði tim ders le ri cin sel sa - pýk lýk la rý ço ðalt mak tan baþ ka bir þe ye ya ra - maz. Bü luð ça ðý ha mi le lik le ri ni art tý rýr. Cin sî e - ði tim de nen þey, cin si ye tin ta biî ve haz du yu - lan bir þey ol du ðu nu söy le me den ol maz. Pe ki, bü luð ça ðýn da ki bir genç yal nýz kal dý ðý ve sý kýl - dý ðý za man ne ya pa cak týr? Haz ve ri ci þey ler ya - pa cak týr. Cin si yet te a sýl me se le cin sî ar zu dur. Bu da öð ret mek le öð re ni len bir þey de ðil dir. Bu be de nî ve his sî ge li þi min ne ti ce si dir. Cin si yet hak kýn da ya zý lan ki tap lar da pek çok yan lýþ bil gi ler ver mek te dir. Cin sel bil gi ler be - den sel ve duy gu sal ge li þi me bað lý ol du ðu i çin ki þi ye gö re de ði þe bi lir. Bu se bep le bü luð ça ðý ki þi ye gö re de ði þe bi lir. Hiç kim se bü lu ða er me - den cin si ye ti an la ya maz. Han gi ki tap bu nu bi - ze ve re bi lir? Ger çek te cin sel e ði tim, gus lü ge - rek ti ren þey le ri bil mek, if fet ve ha yâ i le il gi li hu - sus lar dýr. Ay rý ca göz le ri, ku lak la rý ve a za la rý Al - lah ýn ya sak la dý ðý zi na, li va ta ve cin sel li ði ko nu e di nen fah þâ de nen ko nuþ ma la rýn ne ler ol du - ðu nu bil mek tir. Bu da an cak din e ði ti mi i le be - ra ber ve ri le bi lir. Ha yal mah su lü ki tap la rýn ya zýl ma sý, ha ya le ih ti yaç ol du ðun dan dýr. Her kes ha yal ku rar, an cak fay da lý ha yal ler ku ra bil mek i çin bu nun öð re til me si de ih ti yaç týr. Ha yal gü cü ne sa hip ol ma yan la rýn ha yat la rý ne ka dar ha þin dir. Ha ya li bes le ye cek en gü zel þey ler ço cuk lar i - çin pe ri ma sal la rý, bü yük ler i çin i se ka bir ve a hi ret hal le ri dir. Zi ra bu, ha re ket le ri mi zin ve a mel le ri mi zin so nuç la rý ný ha yal et me mi zi sað lar. Ha re ket le ri mi zin so nuç la rý ný ha yal e - de bil sey dik pek çok yan lýþ lar dan ken di mi zi ko ru ma sý ný da bi lir dik. Re sim li hi kâ ye ki tap la rý ço cuk la rýn ha yal gü - cü nü sý nýr lar. Ço cuk hi kâ ye yi ya zý lý me tin ler - den o ku du ðu za man hi kâ ye de ge çen þey le ri ha ya lin de fark lý þe kil ler de yo rum la ya rak res - me der, bu da o nun ha yal gü cü ne gö re de ði þir ve bu da ha ya li nin ge niþ le me si ne kat ký ya par. Bu se bep le film ha li ne ge ti ri len ki tap la rýn in - san la rýn ha yal le ri ni ne ka dar sý nýr la dý ðý ný ký yas - la mak ge rek Ço cuk la rý mýz þa yet ya pa cak la rý da ha gü zel þey ler ol say dý te le viz yon ve film sey ret mez ler - di. Bu se bep le ço cuk la rý mý za ne den film sey - ret tik le ri ni sor mak zo run da yýz. Te le viz yo nu sey ret mek ten da ha gü zel þey le ri on la ra sun - ma dan te le viz yon sey ret me yi ya sak la mak, kal - dýr mak ve ya ce za ver mek ço cuk la rýn zi hin le - rin de te le viz yo nun mü him bir þey ol du ðu nu ve bü yük le rin o na çok de ðer ver dik le ri ka ný sý ný u yan dýr mak tan baþ ka þe ye ya ra maz. Yardým(laþma) üzerine Yardým et me ve yar dým laþ ma, bil has sa bi - zim in sa ný mý zýn ö zel lik le rin den dir. Ýs tis - na la rý ol sa da bu du rum u mu mî ka i de yi boz maz. Ýn san lar bir bir le ri ne bir çok ko nu da ih ti yaç du yar lar. Her kes her i þi ya pa ma ya ca ðýn dan, bir bir le ri nin ya pa bi le ce ði iþ ler den is ti fa de e der - ler. Bu nun i çin a ra la rýn da te sa nüd ve yar dým - laþ ma ya ih ti yaç la rý var dýr. Had di zâ týn da di ni miz de bir yar dým laþ ma di - ni dir. Ýn san lar ay ný se vi ye de ol ma dý ðýn dan fark - lý va zi yet ler de, bir bir le ri nin mü te ca nis ya pa bil - dik le ri ne, do la yý sýy la yar dým laþ ma la rý na muh - taç týr lar. Yâ ni her kes ter zi o la maz, ek me ði ni ken di ya pa maz, ev in þa e de mez; ter zi ye ve ya in - þa at çý ya lü zum var dýr. Ýþ te bu nun i çin mes lek ler or ta ya çýk mýþ, bir - bir le ri nin ih ti ya cý o lan iþ le ri ya pa rak hem yar - dým laþ mýþ, hem de na fa ka la rý ný çý kar mýþ o lur - lar. Bu hu sus ta çok zen gin ol mak iþ le ri hal let - mez. Çün kü in sa nýn ih ti yaç duy du ðu iþ le ri ya - pan ol maz sa pa ra bir i þe ya ra maz. Ýþ te bu ra da in san la rýn ay ný se vi de ya ra týl ma mýþ ol ma sý nýn hik met le rin den bi ri or ta ya çý ký yor. Top lu luk ha lin de ya þa yý þýn da bir ne ti ce si o lan yar dým laþ - ma ol ma dan ha ya týn zor luk la rý a þý la maz. Ak si hal de ya þa mak ba ya ðý zor la þa cak týr. Yar dým laþ ma sa de ce mal i le de ðil sev giy le, hat ta bir te bes süm le bi le müm kün o la bil mek - te dir. Her kes hâl ve va zi ye ti ne gö re yek di ðe ri ne yar dým cý o la bi lir. Ýn sa nýn bir di ðer in sa nýn ih ti - ya cý ný gi der me sin den da ha i yi ve o nu mut lu e - den ne o la bi lir? Çok zor du rum da o lan, her - han gi bir þe ye za ru rî ih ti ya cý o lan hem cin si ne yar dým cý o la rak o nun ih ti ya cý ný gi der me si ne gü zel ve in sa nî bir ha re ket tir. Bu ne vi ha re ket, Al lah ka týn da da mak bul o lan a mel ler a ra sýn da sa yýl mak ta dýr. Ýn sa ný mýz bi ri ne yar dým et me yi u mu mi yet le se ver ve bu nun i çin ça ba sarf e der. Bi ri si bir ad - res sor sa yar dým et me ye ça lý þýr. Bil di ði ka dar ta - rif e der. A ma bil mi yor sa da bil mem ne den dir bil mi yo rum de mez, ha ta lý ve ya yan lýþ ta rif et - me ye ça lý þýr. Ýþ te bu ra da bu dav ra nýþ yar dým sa - yýl maz, ak si ne yar dým is - te ye ni uð raþ tý rýr ve zo ra so kar. Bu du rum la ra çok mut ta li ol du ðum - dan ben bir ye ri ve ad re si en m e c b u r kal dý ðým va - kit so ra rým. Ve ki me so ra bi le ce ði - mi de göz le rim. Ve ri - len ce va ba da tem kin li yak la þýr doð ru lu ðu nu tar ta rým. Ve du rum mu ha ke me si ya pa rak o is - ti ka met te ha re ket e de rim. E ðer e lim de sað lam ad res var sa kim se ye sor ma dan o ye ri bu lu rum. Az bil gi ve nok san ad res ler le a ra dý ðým ye ri bul - du ðum çok vâ ki dir. E vet, in san lar bir bir le ri ne e lin den ge len yar - dý mý e sir ge me me li ve o in sa nýn ih ti ya cý ný gi der - me ye ça lýþ ma lý dýr. Bu mev zu da ta ri hi miz de göz ya þar tý cý ve ib ret li hâ di se ler ve mi sal ler çok tur. En son Van dep re min de, in san la rý mý zýn ta ma - mý na ya ký ný yar dým dan ge ri kal ma dý. So ma - li de ki e lim du rum da da bî gâ ne ka lýn ma dý. Hâ sý lý ke lâm, in san la rýn her ko nu da bir bir le ri - ne yar dým cý ol ma sý ve her han gi bir ih ti ya cý ný i - za le ye ça lýþ ma sý cid dî ve mü him bir hu sus tur. Sa de ce mad dî sa ha da de ðil, bil gi ve tec rü be le ri pay la þa rak, i yi ve gü zel dav ra nýþ lar ser gi le ye rek, hal ha týr so ra rak, tat lý te bes süm le ri miz le de yar - dým cý o la bi li riz, ves se lâm. Ko nu yar dým dan a çýl mýþ ken ha tý ra gel di: Vak tiy le Kay se ri li bir iþ a da mý mýz, i þi i ca bý a ra - ba sýy la An ka ra ya ge lir. Va kit ak þa müs tü dür. U - lus ci va rýn da a ra ba sý ný park e de cek tir. A ma so - kak lar do lu, park e de cek boþ yer gö rün mü yor. Gir di ði so kak ta i ler ler ken yo lun so nu na doð ru bir a ra ba lýk boþ luk fark e der, ya na þýr. Bu a ra da dük kâ ný ný ka pa tan Do ðu Ka ra de - niz li bir va tan da þý mýz, a nah tar la rý e lin de ge le ne ba kar. Yar dým cý ol mak is ter. Ý le ri-ge ri, sa ða-so la ma nev ra lar et ti re rek ya rým sa a te ya kýn uð ra þýr - lar. So nun da o bir a ra ba lýk ye re park et me si sað la nýr. Ýþ a da mý mýz kan ter i çin de a ra ba sýn - dan i ner, yar dým e de ne çok te þek kür ler e der: - Sa na da çok zah met ver dik, sað o la sýn, der. Yar dým cý o lan es na fý mýz da: Ne zah me ti, in san lýk öl dü mü? di ye mu ka - be le e der. Son ra ne mi o lur? O Ka ra de niz li va tan da þý mýz ön de ki a ra ba - ya i ler ler, ka pý sý ný a çar, a ra ba yý ça lýþ tý rýr ve o ra dan u zak la þýr. ÇA ÐI MIZ DA, dev let le rin sis tem le ri nin kýs ka - cý na al dý ðý ve bel li bir ta kým ka i de ve ku ral lar zin ci ri ne mah kûm et ti ði bir e ði tim sis te mi nin so nuç la rý sa de ce ül ke miz de de ðil, ço ðu Av ru - pa ül ke le rin de de tar tý þý lan hu sus lar o la rak gö rül mek te dir. E ði tim sis te min de ki han tal ya pý, a i le le rin ev lât la rý ný çok yük sek ve ar zu e di len se vi ye de ye tiþ tir mek is te dik le ri ka na at ve dü þün ce le ri gü nü müz de e ði tim bað la mýn da sýk ça ko nu - þu lan lar a ra sýn da dýr. Ge li þen tek nik ve tek no lo ji ye pa ra lel bir pers pek tif te al gý lan ma sý ge re ken bil gi ve be ce - ri le ri sis tem le rin tý ka nýk lý ðý ve han tal lý ðý so nu - cu el de e de me me le ri ne ti ce sin de san cý la rý git - tik çe ar tan hu sus lar o la rak top lum ve a i le le re yan sý mak ta dýr. Ye tiþ ti rip bü yüt tük le ri ev lât la rý nýn da ha i yi, hür dü þün ce ye ve de mok ra tik bir an la yýþ i çin - de bil gi ye ka pa lý ol ma yan hu sus la ra mü ceh - hez bir e ði tim al ma la rý yö nün de çe þit li al ter - na tif me tot lar ko nu þul mak ta ve ö ne çý kan hu - sus lar o la rak gö rül mek te dir. E ði tim de ço cu ðu nun ruh ha li nin ra hat lý ðý, i yi bir e ði tim al ma sý yö nün de ça ba la yan in - san la rýn ö ne sür dük le ri e ði tim mo del le rin den bi ri si de Ev O kul la rý dýr. Ma hi yet i ti ba riy le Ev o kul la rý uy gu la ma sý öð ret men i le öð ren ci nin ay ný an da ay ný me - kân da bu lun ma ma sýn dan do ðan, ev le rin o ku - la dö nüþ tü rül me si ni a maç la yan u zak tan e ði - tim o la rak ta ri fi ya pý lan ev o kul la rý (Genç der - gi si.com) ger çek ten bir ih ti yaç mý dýr? Gü nü - müz de uy gu lan ma sý müm kün mü dür? di ye bir ta kým su al le re mu ha tap o lun mak ta dýr. Al ter na tif bir mo del o la rak i le ri sü rü len bu mo de lin el bet te ki o lum lu ve o lum suz yön le ri mev cut tur. Gü nü müz de ki ge çer li li ði ve i le ri sü rü lü þü - nü bes le yen kay nak lar ne de re ce sýh hat li dir? Ba his e di len bu ev o kul la rý nýn bir mo del o - la rak ö ne çýk ma sýn da bir ta kým ge rek çe le ri mev cut tur. Me se lâ; MEB, de ði þen þart la ra uy gun e ði tim fel se fe si ni be lir le mek i çin 21 in ci yüz yýl öð ren ci pro fi li ra po ru ha zýr lan dý. Ra por - da 26 il den 25 bin li se öð ren ci si, 11 bin öð ret men ve 2 bin yö ne ti ci nin ka týl dý ðý an ke tin so nuç la rý da yer al dý Öð ret - men ler yüz de 65 o ra nýn da e ði tim sis te mi - nin kü re sel le þen dün ya ya a yak uy du ra ma - dý ðý ný, yüz de 73 o ra nýn da e ði tim fel se fe si - nin so run lu ol du ðu nu, yüz de 68 o ra nýn da e ði tim sis te mi nin öð ren ci so run la rý ný çöz - me de ye ter siz ol du ðu nu dü þü nü yor. (Ha - ber.7.com. 19/10/2011) Bah se di len bu mo del ül ke miz de uy gu lan - ma mak ta dýr. He nüz ge li þen ve de ði þen þart lar bu mo de li gün de me ge ti rip uy gu la nýr lý ðý ný ca - zip ha le ge tir me de söz sa hi bi gö rün mü yor. Hat ta, Ül ke miz de uy gu la ma a la ný ol ma - yan bu mo del, e sa sen zor bir uy gu la ma o - lup mad dî ve ma ne vî kül fe ti de ol duk ça a - ðýr dýr. Uy gu la ma yý seç me den ön ce a i le le rin çok i yi dü þü nüp, her þe yi plan la mýþ ol ma la - rý ge rek mek te dir. Ül ke miz de ki mev cut sý nav sis te mi göz ö - nü ne a lýn dý ðýn da, bu uy gu la ma da ha ba þa rý lý o la bi lir. Zi ra, öð ren ci le ri sý nav la ra o kul lar de - ðil ders ha ne ler ve ö zel öð ret men ler ha zýr la - mak ta dýr. O hal de ev o ku lu uy gu la ma sý ný se - çen bir a i le nin ço cu ðu sý nav lar da da ha ba þa - rý lý o la bi lir di ye bir yo rum da ya pý la bi lir. (Al - ter na tif E ðit. Der ne ði. Org.tr Zer rin Öz ka ya) Had di za týn da þu ev o kul la rý mo de li nin e ði tim de ki ta ri hi ol duk ça u zak geç miþ le re da ya nýr. Asr-ý Sa a det te ki e ði tim mo de li i çin de fýt rî bir mo del o la rak gö zük mek te dir. Asr-ý Sa a det te ki e ði tim hu sus la rý çok i yi in ce len di ðin de ev o kul la rý mo de li nin iz le - ri ni gör mek müm kün dür. Gü nü müz de i se bu mo de lin iz le ri nin en ba riz þek li ni fýt rî ha li i çin de Be di üz za man ýn e ði tim mo de lin de de gör mek müm kün dür. Kay na ðý çok es ki le re da ya nan bu fýt rî mo del ya pý lan pek çok a raþ týr ma da ev o - ku lu nu ter cih e den ço cuk la rýn, u lu sal sý - nav lar da res mî o kul la rý se çen ço cuk lar - dan da ha ba þa rý lý ol duk la rý gö rü lü yor. Sa - de ce A me ri ka da yýl la rýn da ev o ku lu nu ter cih e den a i le le rin sa yý sý 2 mil yon ci va rýn da. So nuç o la rak, Ül ke miz de he nüz ya sak o lan ve ev o kul la rý nok ta sýn da ki dev let ve fert nez - din de ge liþ miþ bi linç za fi ye ti nin ol du ðu e ði - tim de ki bu fýt rî mo del ko kuþ muþ sis tem le re bir al ter na tif o la rak dü þü nü le bi lir di yo ruz. Ka lýn sað lý cak la. M. ALÝ KAYA Çocuklara yönelik eðitim E ÐÝ TÝM DE FIT RÎ BÝR MO DEL: EV O KUL LA RI

12 12 Ý LAN Y DOSYA NO: 2010/493 T. Örnek-27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn; cinsi, kýymeti, adedi, evsafý : 1- Konya/Ereð li Ta pu Mü dür lü ðü nün Bar ba ros Mh a da, 1 par sel, cilt 12, say fa 1145'de ka yýt lý 6357,02 m 2 yü zöl çüm lü bod rum lu kar kas i ki nor mal kat lý sað lýk te si si va sýf lý ta þýn maz da borç lu nun his se si tam dýr. Ye ni ya pý dýr (5 ya þýn da), Ze min dö þe me le ri se ra mik - tir, du var lar sa ten al çý bo ya, ýs lak ha cim ze min le ri se ra mik dö þe me, ýs lak ha cim du var la rý ta va na ka dar se ra mik, ý sýn ma mer ke zi ka lo ri fer i le dir. Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba kan lý ðý nýn teb - li ði ne gö re Mi mar lýk Hiz met le ri ne e sas o lan sý ný fý ba ký mýn dan I I I. Sý nýf B gu ru bu ya pý sý ný fý - na gi rer. Ka pa lý in þa at a la ný 3575,00 m 2 dir, a þýn ma % 6'dýr. Par sel bu lun du ðu mev ki ye gö - re; þe hir mer ke zi ne kýs men ya kýn dýr, a na yol ü ze rin de dir, alt ya pý hiz met le rin den ya rar lan - mak ta dýr, ta li yo la cep he li dir, ti ca ri ha re ket li lik yok tur. Dos ya i çe ri sin de ki i mar du ru mu na gö re; bi na yük sek li ði ser best, in þa at ni za mý sað lýk te si si, in þa at nis pe ti 1,60'dýr. : ,50 TL olup, KDV % 18 dir 1. SATIÞ GÜNÜ : 17/02/2012 tarihinde saat 08:30-08:40 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 08:30-08:40 arasýnda : EREÐLÝ BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU Ereðli Belediye Binasý Ýçi Namýk Kemal Mah. Anýt Cad. No: 54 Ereðli/Konya 2-Konya/Ereðli Tapu Müdürlüðünün Pirömer Mh. Su deposu sk ada, 81 parsel, 4 cilt, sayfa 371'de kayýtlý 220,70 m 2 yüzölçümlü, kargir altý dükkan ve iki daireli yeni bina vasýflý taþýnmazda toplam 12/24 oranýndaki hisse satýlacaktýr. Toplam kapalý inþaat alaný 220,70 m 2 x 2= 441,40 m 2 ' dir. Eski yapý olup duvarlar plastik boyalýdýr. Soba ile ýsýnýr. Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðýnýn tebliðine göre Mimarlýk Hizmetlerine esas olan sýnýfý bakýmýndan III. Sýnýf A gurubu yapý sýnýfýna girer, aþýnma % 50'dir. Parsel, mevkisine göre; þehir merkezindedir, doðalgaz dahil tüm alt yapý hizmetlerinden yararlanmaktadýr. Ana yola cephelidir. Bulunduðu yerde ticari hareketlilik vardýr. Dosya içerisindeki imar durumuna göre; bina yüksekliði 9.50 m'dir. (Üç Kat), Ýnþaat nizamý bitiþik ticaret, komþu mesafesi sýfýrdýr. TAÞINMAZDA 12/24 HÝSSENÝN DEÐERÝ: ,76-TL olup, KDV %1 8 dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 08:50-09:00 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 08:50-09:00 arasýnda 3- Konya/E reð li Ta pu Mü dür lü ðü nün Ha cý mus ta fa Mh. 315 a da, 89 par sel, cilt 1, say fa 31'de ka yýt lý 120/2700 ar sa pay lý 2. nor mal kat, 15 no lu ba ðým sýz bö lüm, mes ken va sýf lý ta þýn maz da borç lu nun his se si tam dýr. Ta þýn maz mes ken ni te li ðin de dir, Brüt 135,00 m 2 'dir, ku zey do ðu cep he li dir, 3 o da, 1sa lon, an tre, mut fak, ban yo ve tu va let ha cim le rin - den i ba ret tir, sa lon ve o da la rýn ze min dö þe me le ri mar ley dir, an tre, mut fak, ban yo ve tu - va let ha cim le ri nin ze min dö þe me le ri mo za ik be ton dur. Ka pý ve pen ce re doð ra ma la rý ah þap týr, I sýn ma so ba i le dir, du var lar plas tik bo ya dýr. Dos ya da ki i mar du ru mu na gö re; bi na yük sek li ði ye di kat, in þa at ni za mý blok ko nut, sa çak pa ra pet 0.50, ça tý me yi li % 33'tür. :45.000,00-TL olup, KDV % 1'dir. :17/02/2012 tarihinde saat 09:10-09:20 :27/02/2012 tarihinde saat 09:10-09:20 : EREÐLÝ BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU Ereðli Belediye Binasý Ýçi Namýk Kemal Mah. Anýt Cad. No: 54 Ereðli/Konya 4- Konya/Ereðli Tapu Müdürlüðünün Ziyagökalp Mh. Adalý-Karaþlý mevkii, 407 ada, 9 parsel, 6 cilt, sayfa 546'da kayýtlý m 2 yüzölçümlü, elmalýk vasýflý taþýnmazdýr, taþýnmazýn tamamý satýþa sunulacaktýr. Tapu kayýtlarýnda elmalýk olarak geçmekte ise de halihazýrda üzeri ekilmemiþ boþ tarla olarak bulunmaktadýr. Parselin tamamý m 2 dir. Toprak yapýsý kumlu-týnlý sulanabilir birinci sýnýf tarým arazisidir. Topoðrafik olarak düz yapýdadýr. Dosyadaki imar durumuna göre bina yüksekliði 6.50 iki kat, ön bahçe mesafesi 5, komþu mesafesi 5, inþaat ni za mý ay rýk ko nut, in þa at nis pe ti % 5, sa çak pa ra pet 0.50, ça tý me yi li % 33'tür. Ta pu kay dýn da E ti bank Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne bi na in þa et me mek, te sis kur ma mak ü ze re m 2 'lik ký sým ü ze rin de da i mi ir ti fak hak ký ve mül - ki yet in ti ka li if ra zen tak sim 1617 sa yý lý ya sa nýn 7.mad. u ya rýn ca ge çer siz sa yý la bi lir þer hi var dýr. Ta þýn ma zýn sa tý þý, belirtilen þerhler ile yükümlü olarak yapýlacaktýr. : ,00-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 09:30-09:40 : 27/02/2012 tarihinde saat 09:30-09:40 : EREÐLÝ BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU Ereðli 5- Konya/Ereðli Tapu Müdürlüðünün Ziyagö kalp Mh. A da lý mev ki i, 408 a da, 33 par sel, 6 cilt, 554 say fa da ka yýt lý m 2 yü zöl çüm lü ta þýn maz dýr. Ta ma mý sa tý la cak týr. Ta pu ka yýt la rýn da bah çe o la rak geç mek te i se de ha li ha zýr da ü ze ri e kil me miþ boþ tarla olarak bulunmaktadýr. Parselin tamamý m 2 dir. Toprak yapýsý kumlu-týnlý ve kumlu sulanabilir birinci sýnýf tarým arazisidir. Topoðrafik olarak engebeli yapýdadýr. Dosyadaki imar durumuna göre; bi na yük sek li ði 6.50 i ki kat, ön bah çe me sa fe si 5, kom þu me sa fe si 5, in þa at ni za mý ay rýk ko nut, in þa at nis pe ti % 5, sa çak pa ra pet 0.50, ça tý me yi li % 33'tür. Ta pu kay - dýn da mül ki yet in ti ka li if ra zen tak sim 1617 sa yý lý ya sa nýn 7. mad de si u ya rýn ca ge çer siz sa yý la - bi lir þer hi var dýr. Ta þýn ma zýn sa tý þý, be lir ti len þerh i le yü küm lü o la rak ya pý la cak týr. : ,00-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 09:50-10:00 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 09:50-10:00 arasýnda : EREÐLÝ BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU Ereðli Belediye Binasý Ýçi Namýk Kemal Mah. Anýt Cad. No: 54 Ereðli/Konya 6-Konya/Ereðli Tapu Müdürlüðünün Ziyagökalp Mh. A da lý mev ki i, 408 a da, 40 par sel, cilt 6, say fa 561'de ka yýt lý m 2 yü zöl çüm lü ta þýn maz dýr. Ta ma mý sa tý þa su nu la cak - týr. Ta pu ka yýt la rýn da bah çe o la rak geç mek te i se de ha li ha zýr da ü ze ri e kil me miþ boþ tar la o la - rak bu lun mak ta dýr. Par se lin ta ma mý m 2 dir. Toprak yapýsý kumlu-týnlý ve kumlu sulanabilir birinci sýnýf tarým arazisidir. To poð ra fik o la rak az da ol sa en ge be li ya pý da dýr. Dos ya da ki i - mar du ru mu na gö re; bi na yük sek li ði 6.50 i ki kat, ön bah çe me sa fe si 5, kom þu me sa fe si 5, in - þa at ni za mý ay rýk ko nut, in þa at nis pe ti % 5, sa çak pa ra pet 0.50, ça tý me yi li % 33'tür. Ta pu kay dýn da mül ki yet in ti ka li if ra zen tak sim 1617 sa yý lý ya sa nýn 7. mad de si u ya rýn ca ge çer siz sa yý - la bi lir þer hi var dýr. Ta þýn ma zýn sa tý þý, be lir ti len þerh i le yü küm lü o la rak ya pý la cak týr. : ,00-TL olup, KDV %1 8'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 10:10-10:20 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 10:10-10:20 arasýnda : EREÐLÝ BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU Ereðli Belediye Binasý Ýçi Namýk Kemal Mah. Anýt Cad. No: 54 Ereðli/Konya 7- Konya/Ereðli Tapu Müdürlüðünün Ziyagökalp Mh. Adalý mevkii, 408 ada, 166 parsel, cilt 27, sayfa 2641'de kayýtlý ,64 m 2 yüzölçümlü taþýnmazdýr. Tamamý satýlacaktýr. Tapu kayýtlarýnda bahçe olarak geçmekte ise de halihazýrda üzeri ekilmemiþ boþ tarla olarak bulunmaktadýr. Parselin tamamý ,64 m 2 dir. Toprak yapýsý kumlu-týnlý ve kumlu sulanabilir birinci sýnýf tarým arazisidir. Topoðrafik olarak düz yapýdadýr. Dosyadaki imar durumuna göre; bina yüksekliði 6.50 iki kat, ön bahçe mesafesi 5, komþu mesafesi 5, inþaat nizamý ayrýk konut, inþaat nispeti % 5, saçak para pet 0.50, çatý meyili % 33'tür. : ,56-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 10:30-10:40 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 10:30-10:40 arasýnda : EREÐLÝ BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU Ereðli Belediye Binasý Ýçi Namýk Kemal Mah. Anýt Cad. No: 54 Ereðli/Konya 8- Konya/Ereð li Ta pu Mü dür lü ðü nün Zi ya gö kalp Mh. A da lý mev ki i, 408 a da, 168 par sel, cilt 27, say fa 2643'de ka yýt lý ,26 m 2 yü zöl çüm lü ta þýn maz dýr. Ta ma mý sa tý þa su nu la - cak týr. Ta pu ka yýt la rýn da bah çe o la rak geç mek te i se de ha li ha zýr da ü ze ri e kil me miþ boþ tar la o la rak bu lun mak ta dýr. Par se lin ta ma mý ,26 m 2 dir. Top rak ya pý sý kumlu-týnlý ve kum - lu su la na bi lir bi rin ci sý nýf ta rým a ra zi si dir. To poð ra fik o la rak düz ya pý da dýr. Dos ya da ki i mar du - ru mu na gö re; bi na yük sek li ði 6.50 i ki kat, ön bah çe me sa fe si 5, kom þu me sa fe si 5, in þa at ni - za mý ay rýk ko nut, in þa at nis pe ti % 5, sa çak pa ra pet 0.50, ça tý me yi li % 33'tür. : ,04-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 10:50-11:00 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 10:50-11:00 arasýnda : EREÐLÝ BELEDÝYESÝ MÜZAYEDE SALONU Ereðli Belediye 9- Konya/E reð li Ta pu Mü dür lü ðü nün Zi ya gö kalp Mh. 408 a da, 181 par sel, cilt 27, say fa 2658'de ka yýt lý 8.182,89 m 2 yü zöl çüm lü ta þýn maz dýr. Ta ma mý sa tý la cak týr. Ta pu ka yýt la - rýn da bah çe o la rak geç mek te i se de ha li ha zýr da ü ze ri e kil me miþ boþ tar la olarak bulunmakta dýr. Par se lin ta ma mý 8.182,89 m 2 dir. Top rak ya pý sý kum lu -týn lý ve kum lu su - la na bi lir bi rin ci sý nýf ta rým a ra zi si dir. To poð ra fik o la rak düz ya pý da dýr. Ta þýn ma zýn ta pu kay dýn da E ti bank Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne bi na in þa et me mek, te sis kur ma mak ü ze re m 2 'lik ký sým ü ze rin de da i mi ir ti fak hak ký, TEK Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne m 2 'lik ký sým ü ze rin de da i mi ir ti fak hak ký, TE Ý AÞ Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne m 2 'lik ký sým ü ze - rin de da i mi ir ti fak hak ký, TE Ý AÞ Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne m 2 'lik ký sým ü ze rin de da i mi ir ti fak hak ký var dýr. Ta þýn ma zýn sa tý þý, be lir ti len þerh ler i le yü küm lü o la rak ya pý la cak týr. : ,56-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 11:10-11:20 : 27/02/2012 tarihinde saat 11:10-11: Konya/Ereðli Tapu Müdürlüðünün Zi ya gö kalp Mh.408 a da,183 par sel, cilt 27,say fa 2660'da ka yýt lý ,63m 2 yü zöl çüm lü ta þýn maz dýr. Ta ma mý sa tý la cak týr. Ta pu ka yýt la rýn da bah çe o la rak geç mek te i se de ha li ha zýr da ü ze ri e kil me miþ boþ tar la o la rak bu lun mak ta dýr. Par se lin ta ma mý ,63 m 2 dir. Top rak ya pý sý kumlu-týnlý ve kumlu sulanabilir birinci sýnýf tarým arazisi dir. To poð ra fik o la rak düz ya pý da dýr. Ta þýn ma zýn ta pu kay dýn da E ti bank Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne bi na in þa et me mek, te sis kur ma mak ü ze re 10800m 2 'lik ký sým ü ze rin de da - i mi ir ti fak hak ký, TEK Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne 13619m 2 'lik ký sým ü ze rin de da i mi ir ti fak hak ký, TE Ý AÞ Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne m 2 'lik ký sým ü ze rin de da i mi ir ti fak hak ký, TE Ý AÞ Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne m 2 'lik ký sým ü ze rin de da i mi ir ti fak hak ký var dýr. Ta þýn ma zýn sa tý þý, be lir ti len þerh ler i le yü küm lü o la rak ya pý la cak týr. : ,52-TL olup, KDV %18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 11:30-11:40 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 11:30-11:40 arasýnda 11- Konya/E reð li Ta pu Mü dür lü ðü nün Zi ya gö kalp Mh. 408 a da, 184 par sel, cilt 27, say fa 2661'de ka yýt lý ,41 m 2 yü zöl çüm lü ta þýn maz dýr, ta ma mý sa tý la cak týr. Ta pu ka yýt la rýn da bah çe o la rak geç mek te i se de ha li ha zýr da ü ze ri e kil me miþ boþ tar la o la rak bu lun mak ta dýr. Par se lin ta ma mý ,41 m 2 dir. Toprak yapýsý kumlu-týnlý ve kum lu su la na bi lir bi rin ci sý nýf ta rým a ra zi si dir. To poð ra fik o la rak düz ya pý da dýr. Ta þýn ma zýn ta pu kay dýn da E ti bank Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne bi na in þa et me mek, te sis kur ma mak ü ze re m 2 'lik ký sým ü ze rin de da - i mi ir ti fak hak ký, TEK Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne m 2 ü ze rin de da i mi ir ti fak hak ký, TE Ý AÞ Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne m 2 'lik ký sým ü ze rin de da i mi ir ti fak hak ký, TE Ý AÞ Ge nel Mü dür lü - ðü le hi ne m 2 'lik ký sým ü ze rin de da i mi ir ti fak hak ký var dýr. Ta þýn ma zýn sa tý þý, be lir ti len þerh ler i le yü küm lü o la rak ya pý la cak týr. : ,64-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 11:50-12:00 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 11:50-12:00 arasýnda 12-Konya/Ereðli Tapu Müdürlüðünün Pirömer Mh. Su deposu mevkii, 1169 ada, 95 parsel, 4 cilt, sayfa 388'de ka yýt lý, 319 m 2 yü zöl çüm lü, üç kat lý kar gir bi na va sýf lý ta þýn maz dýr. Ta ma mý sa tý þa su nu la cak týr. Bir ya rý sý ba kým lý, bir ya rý sý ba kým sýz dýr, ze min de top lam 4 a det dük kân var dýr, bi rin ci kat bü ro ni te li ðin de dir, du var la rý kýs men plas tik, kýs men sa ten bo ya dýr. Ý kin ci kat bü ro ni te li ðin de dir. I sýn ma so ba i le dir. Yak la þýk 20 yýl lýk ya pý dýr. Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba - kan lý ðý nýn teb li ði ne gö re Mi mar lýk Hiz met le ri ne e sas o lan sý ný fý ba ký mýn dan I I I. Sý nýf A gu ru bu ya pý sý ný fý na gi rer. A þýn ma % 50'dir. Par sel mev ki si ne gö re, þe hir mer ke zin de dir, do ðal gaz da - hil tüm alt ya pý hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr, ta li yo la cep he li dir, bu lun du ðu yer de ti ca ri ha re ket li lik var dýr. Dos ya i çe ri sin de ki i mar du ru mu na gö re; bi na yük sek li ði 9,50 m'dir. (Üç Kat lý), in þa at ni za mý bi ti þik ti ca ret, kom þu me sa fe le ri sý fýr dýr. : ,00-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 13:10-13:20 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 13:10-13:20 arasýnda 13- Konya/Ereðli Ta pu Mü dür lü ðü nün Ta lat pa þa Mh. Ko raþ mev ki i, 1221 a da, 16 par sel, 15 cilt, say fa 1391'de ka yýt lý ,40 m 2 yü zöl çüm lü tar la va sýf lý ta þýn maz da borç lu nun his se si tam dýr. Ta pu ka yýt la rýn da tar la o la rak geç mek te o lan ha li ha zýr da ü ze ri e kil me miþ boþ tar la o - la rak bu lun mak ta dýr. Par se lin ta ma mý ,40 m 2 dir. Top rak ya pý sý kum lu- týn lý ve kum lu su la na bi lir bi rin ci sý nýf ta rým a ra zi si dir. To poð ra fik olarak düz yapýdadýr. Ereðli-Ada na de mir yo lu na ya kýn, yer le þim a la ný i çe ri sin de dir. Dos ya sýn da ki i mar du ru mu na gö re bi na yük sek li ði 6.50 i ki kat, ön bah çe me sa fe si 5, kom þu me sa fe si 5, in þa at ni za mý ay rýk ko nut, in þa at nis pe - ti % 5, sa çak pa ra pet 0.50, ça tý me yi li % 33'tür.. Ta þýn ma zýn ta pu kay dýn da TEK Ge nel Mü - dür lü ðü le hi ne 6736 m 2 'lýk ký sým ü ze rin de da i mi ir ti fak hak ký var dýr. Ta þýn ma zýn sa tý þý, be lir ti - len þerh i le yü küm lü o la rak ya pý la cak týr. : ,40-TL olup,kdv % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 13:30-13:40 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 13:30-13:40 arasýnda 14- Konya/E reð li Ta pu Mü dür lü ðü nün Ta lat pa þa Mh. Ko raþ mev ki i, 1221 a da, 17 par sel, 15 cilt, say fa 1392'de ka yýt lý m 2 yü zöl çüm lü ta þýn maz ta pu ka yýt la rýn da tar la o la rak geç - mek te i se de ha li ha zýr da ü ze ri e kil me miþ boþ tar la o la rak bu lun mak ta dýr. Par se lin ta ma mý m 2 dir. Top rak ya pý sý kumlu-týnlý ve kum lu su la na bi lir bi rin ci sý nýf ta rým a ra zi si dir. To - poð ra fik o la rak düz ya pý da dýr. E reð li -A da na de mir yo lu na ya kýn, yer le þim a la ný i çe ri sin de dir. Dos ya sýn da ki i mar du ru mu na gö re bi na yük sek li ði 6.50 i ki kat, ön bah çe me sa fe si 5, kom þu me sa fe si 5, in þa at ni za mý ay rýk ko nut, in þa at nis pe ti % 5, sa çak pa ra pet 0.50, ça tý me yi li % 33'tür. Ta þýn ma zýn ta pu kay dýn da TEK Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne 6736 m 2 'lik ký sým ü ze rin de da - i mi ir ti fak hak ký var dýr. Ta þýn ma zýn sa tý þý, be lir ti len þerh i le yü küm lü o la rak ya pý la cak týr. : ,00-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 13:50-14:00 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 13:50-14:00 arasýnda 15- Konya/Ereð li Ta pu Mü dür lü ðü nün Bar ba ros Mh. Ha li la ða De ðir me ni mev ki i 1090 a da, 4 par sel, 8 cilt, say fa 750'de ka yýt lý 480 m 2 yü zöl çüm lü ar sa va sýf lý ta þýn maz dýr. Ta þýn ma zýn ta - ma mý sa tý la cak týr. Dos ya sýn da ki i mar du ru mu na gö re bi na yük sek li ði 9,50 m (üç kat), in þa at ni za mý ay rýk ko nut, in þa at nis pe ti % 40, ön bah çe me sa fe si 5 m, kom þu me sa fe 3 m, ar ka bah çe me sa fe si H/2 (9,50 m/2 = 4,75 m), çe kim pay la rý na gö re ze min de in þa at a la ný 10,50 m x 19,00 m = 199,50 m 2 in þa at nis pe ti ne gö re ze min de in þa at a la ný 480,00 m 2 x 0,40 = 192,00 m 2 in þa at nis pe ti ne gö re ze min de in þa at a la ný çe kim pa yý na gö re ze min de ki in þa at a la nýn dan da ha kü çük ol du ðun dan ze min de uy gu la na cak in þa at a la ný 192,00 m 2 'dir. Þe hir mer ke zi ne u - zak týr. Çev re de ki ya pý laþ ma ha re ke ti ya vaþ týr. Alt ya pý hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr. Ar sa ni te li ðin de dir. (Ü ze rin de ya pý yok tur.) : ,00-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 14:10-14:20 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 14:10-14:20 arasýnda 16- Konya/Ereðli Tapu Mü dür lü ðü nün Bar ba ros Mh. Ha li la ða De ðir me ni mev ki i 1090 a da, 12 par sel, 8 cilt, say fa 758'de ka yýt lý ar sa va sýf lý ta þýn ma zýn yü zöl çü mü 409,00 m 2 'dir,ta ma mý sa tý la cak týr. Par se lin dos ya sý i çe ri sin de ki Ý mar Du ru mu na gö re ö zel lik le ri; bi na yük sek li ði 9,50 m (üç kat), in þa at ni za mý ay rýk ko nut, in þa at nis pe ti % 40, ön Bah çe me sa fe si 5 m, kom þu me sa fe 3 m, ar ka bah çe me sa fe si H/2 (9,50 m/2 = 4,75 m),çe kim pay la rý na gö re ze min de in - þa at a la ný 9,50 m x 16,25 m = 154,37 m 2 Ýn þa at nis pe ti ne gö re ze min de in þa at a la ný 409,00 m 2 x 0,40 = 163,60 m 2 in þa at nis pe ti ne gö re ze min de in þa at a la ný çe kim pa yý na gö re ze min - de ki in þa at a la nýn dan da ha kü çük ol du ðun dan ze min de uy gu la na cak in þa at a la ný 154,37 m 2 'dir.par sel þe hir mer ke zi ne u zak týr, çev re de ki ya pý laþ ma ha re ke ti ya vaþ týr, alt ya pý hiz met - le rin den ya rar lan mak ta dýr, ar sa ni te li ðin de dir. (Ü ze rin de ya pý yok tur.),gü ne yin den geçen 20 m'lik a na yo la yak la þýk 90 m. me sa fe de dir. : ,00-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 14:30-14:40 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 14:30-14:40 arasýnda 17- Konya/E reð li Ta pu Mü dür lü ðü nün Bar ba ros Mh. Ha li la ða De ðir me ni mev ki i 1090 a da, 13 par sel, 8 cilt, say fa 759'da ka yýt lý ar sa va sýf lý ta þýn ma zýn yü zöl çü mü 419 m 2 'dir, ta þýn ma zýn ta ma mý sa tý la cak týr. Par se lin dos ya sý i çe ri sin de ki Ý mar Du ru mu na gö re bi na yük sek li ði 9,50 m (üç kat), in þa at ni za mý ay rýk ko nut, in þa at nis pe ti % 40, ön Bah çe me sa fe si 5 m, kom þu me - sa fe 3 m, ar ka bah çe me sa fe si yö net me lik (Kö þe par sel ol ma sý dü þü nü le rek 3 m a lý na cak), çe kim pay la rý na gö re ze min de in þa at a la ný 8,50 m x 17,00 m = 144,50 m 2 in þa at nis pe ti ne gö - re ze min de in þa at a la ný 419,00 m 2 x 0,40 =167,60 m 2 in þa at nis pe ti ne gö re ze min de in þa at a - la ný çe kim pa yý na gö re ze min de ki in þa at a la nýn dan da ha kü çük ol du ðun dan ze min de uy gu la - na cak in þa at a la ný 144,50 m 2 'dir. Par se lin bu lun du ðu mev ki ye gö re þe hir mer ke zi ne u zak týr, çev re de ki ya pý laþ ma ha re ke ti ya vaþ týr, alt ya pý hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr, ar sa ni te li ðin de dir. (Ü ze rin de ya pý yok tur.) gü ne yin den geçen 20 m'lik a na yo la yak la þýk 75 m. me sa fe de dir. : ,00-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 14:50-15:00 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 14:50-15:00 arasýnda 18- Kon ya/e reð li Ta pu Mü dür lü ðü nün Bar ba ros Mh. Ha li la ða De ðir me ni mev ki i 1090 a da, 18 par sel, 8 cilt, say fa 764'de ka yýt lý ar sa va sýf lý ta þýn ma zýn yü zöl çü mü 318,00 m 2 dir. Ta þýn - ma zýn ta ma mý sa tý la cak týr. Par se lin dos ya sý i çe ri sin de ki Ý mar Du ru mu na gö re; bi na yük sek li ði 9,50 m (üç kat), in þa at ni za mý ay rýk ko nut, in þa at nis pe ti % 40, ön Bah çe me sa fe si 5 m, kom þu me sa fe 3 m, ar ka bah çe me sa fe si H/2 (9,50m/2=4,75 m), i mar du ru mu na gö re par se lin 12 m 2 si nin yo la ter ki ge re kir. Çe kim pay la rý na gö re ze min de in þa at a la ný 16,50 m x 6,00 m = 99,00 m 2 in þa at nis pe ti ne gö re ze min de in þa at a la ný (318,00-12,00 m) x % 40 = 122,40 m 2 in þa - at nis pe ti ne gö re ze min de in þa at a la ný çe kim pa yý na gö re ze min de ki in þa at a la nýn dan da ha kü çük ol du ðun dan ze min de uy gu la na cak in þa at a la ný 99,00 m 2 'dir. Ý mar du ru mu ü ze rin de 18 no lu par sel i çin yo la ter kin den ön ce uy gu la ma ya pý la maz þer hi var dýr. Par se lin bu lun du ðu mev - ki ye gö re ö zel lik le ri: þe hir mer ke zi ne u zak týr, çev re de ki ya pý laþ ma ha re ke ti ya vaþ týr, alt ya pý hiz - met le rin den ya rar lan mak ta dýr, Ar sa ni te li ðin de dir. (Ü ze rin de ya pý yok tur.) : ,00-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 15:10-15:20 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 15:10-15:20 arasýnda 19- Konya/Ereðli Tapu Müdürlüðünün Barbaros Mh. Ha li la ða De ðir me ni mev ki i 1090 a da, 22 par sel, 8 cilt, say fa 768'de ka yýt lý 338 m 2 yü zöl çüm lü ta þýn maz dýr, ta ma mý sa tý la cak týr. Dos ya i çe ri sin de ki Ý mar Du ru mu na gö re bi na yük sek li ði 9,50 m (üç kat), in þa at ni za mý ay rýk ko nut, in þa at nis pe ti % 40, ön Bah çe me sa fe si 5 m, kom þu me sa fe 3 m, ar ka bah çe me sa fe - si H/2 (9,50 m/2=4,75 m), i mar pla nýn da 22 no lu par sel i çin ter kin den ön ce uy gu la ma ya pý la - maz þer hi var dýr, çe kim pay la rý na gö re ze min de in þa at a la ný 15,00 m x 6,00 m = 90,00 m 2 in - þa at nis pe ti ne gö re (yo la ter kin den son ra) zeminde inþaat alaný (338,00 m 2-12,00 m 2 ) x 0,40 = 130,40 m 2 in þa at nis pe ti ne gö re ze min de in þa at a la ný çe kim pa yý na gö re ze min de ki in þa at a la nýn dan da ha kü çük ol du ðun dan ze min de uy gu la na cak in þa at a la ný 90,00 m 2 'dir, þe hir mer ke zi ne u zak týr, çev re de ki ya pý laþ ma ha re ke ti ya vaþ týr, alt ya pý hiz met le rin den ya rar lan - mak ta dýr, ar sa ni te li ðin de dir. (Ü ze rin de ya pý yok tur.) : ,00-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 15:30-15:40 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 15:30-15:40 arasýnda 20- Kon ya/e reð li Ta pu Mü dür lü ðü nün Bar ba ros Mh. Ha li la ða De ðir me ni mev ki i 1091 a da, 5 par sel, 8 cilt, say fa 777'de ka yýt lý ar sa va sýf lý ta þýn ma zýn yü zöl çü mü 470 m 2 'dir, ta ma mý sa tý la - cak týr. Par se lin dos ya i çe ri sin de ki Ý mar Du ru mu na gö re bi na yük sek li ði 9,50 m (üç kat), in þa at ni za mý ay rýk ko nut, in þa at nis pe ti % 40, ön bah çe me sa fe si 5 m, kom þu me sa fe 3 m, ar ka bah çe me sa fe si H/2 (9,50 m/2=4,75 m), i mar du ru mu na gö re par se lin yak la þýk 15,00 m 2 si nin yo la ter ki ge re kir. Çe kim pay la rý na gö re ze min de in þa at a la ný 20 x 9 = 180,00 m 2 in þa at nis - pe ti ne gö re ze min de in þa at a la ný (470,00 m 2-15,00) x 0,40 = 182,00 m 2 in þa at nis pe ti ne gö re ze min de in þa at a la ný çe kim pa yý na gö re ze min de ki in þa at a la nýn dan da ha kü çük ol du ðun dan ze min de uy gu la na cak in þa at a la ný 180,00 m 2 'dir. Par sel þe hir mer ke zi ne u zak týr, çev re de ki ya pý laþ ma ha re ke ti ya vaþ týr, alt ya pý hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr, ar sa ni te li ðin de dir. (Ü - ze rin de ya pý yok tur.) : ,00-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 15:50-16:00 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 15:50-16:00 arasýnda 21- Konya/E reð li Ta pu Mü dür lü ðü nün Bar ba ros Mh. Ha li la ða De ðir me ni mev ki i 1091 a da, 6 par sel, 8 cilt, say fa 778'de ka yýt lý ar sa va sýf lý ta þýn ma zýn yü zöl çü mü 539 m 2 'dir. Ta þýn ma zýn ta ma mý sa tý la cak týr. Par se lin dos ya sý i çe ri sin de ki Ý mar Du ru mu na gö re bi na yük sek li ði 9,50 m (üç kat), Ýn þa at ni za mý ay rýk ko nut, in þa at nis pe ti % 40, ön Bah çe me sa fe si 5 m, kom þu me - sa fe 3 m, ar ka bah çe me sa fe si 3 m (Yö net me lik), i mar du ru mu na gö re par se lin yak la þýk 10,00 m si nin yo la ter ki ge re kir, çe kim pay la rý na gö re ze min de in þa at a la ný 10,00 m x 22,00 m = 220,00 m 2 in þa at nis pe ti ne gö re ze min de in þa at a la ný 539,00 m 2 x 0,40 = 215,00 m 2 in þa at nis pe ti ne gö re ze min de in þa at a la ný çe kim pa yý na gö re ze min de ki in þa at a la nýn dan da ha kü - çük ol du ðun dan ze min de uy gu la na cak in þa at a la ný 215,00 m 2 'dir. Par sel bu lun du ðu mev ki ye gö re, þe hir mer ke zi ne u zak týr, çev re de ki ya pý laþ ma ha re ke ti ya vaþ týr, alt ya pý hiz met le rin den ya rar lan mak ta dýr, ar sa ni te li ðin de dir. (Ü ze rin de ya pý yok tur.) Kö þe par sel dir. Gü ne yin den ge - çen a na yo la yak la þýk 30 m me sa fe de dir. : ,00-TL olup, KDV %1 8'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 16:10-16:20 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 16:10-16:20 arasýnda 22- Konya/E reð li Ta pu Mü dür lü ðü nün Ha cý Mus ta fa Ma hal le si, cilt 7, say fa 643, 2036 a da, 1 no lu par sel de (2054,00 m 2 ) ka yýt lý, 13/1027 (26,00 m 2 ) ar sa pay lý A blok 2. kat 8 no lu ba ðým - sýz bö lüm dür. Ya pý be to nar me kar kas ya pý dýr. Mes ken ni te li ðin de dir. Brüt 160,00 m 2 'dir. 3 o - da, 1 sa lon, an tre, mut fak, ban yo, tu va let ve la va bo ha cim le rin den i ba ret tir. Sa lon ve o da la - rýn ze min dö þe me le ri se ra mik, du var la rý plas tik bo ya dýr. An tre, mut fak, ban yo ve tu va let ha - cim le ri nin ze min dö þe me le ri se ra mik, mut fak ve tu va let ha cim le ri nin du var la rý ya rý yük sek li - ðe ka dar fa yans kap lý, ban yo hac mi nin du var la rý i se ta va na ka dar fa yans kap lý dýr. Ka pý ve pen ce re doð ra ma la rý ah þap týr. I sýn ma do ðal gaz lý fer di kom bi i le dir. Mut fak tez gah al tý ve üs - tü do lap lar mev cut tur. An tre de ves ti yer do la bý var dýr. 1 o da sý ve 1 mut fa ðý ý þýk lý ða ba kar. Ý ki bal kon lu dur. Güney - Doðu cep he li dir. Þe hir mer ke zi ne çok ya kýn dýr. Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba - kan lý ðý nýn teb li ði ne gö re Mi mar lýk Hiz met le ri ne e sas o lan sý ný fý ba ký mýn dan I I I. Sý nýf A gu ru bu ya pý sý ný fý na gi rer. Dos ya da ki i mar du ru mu na gö re, bi na yük sekli ði ye di kat, bi na de rin li - ði yö net me lik, ön bah çe me sa fe si 5 m, in þa at ni za mý bi ti þik ti ca ret, sa çak pa ra pet 0.50, ça tý me yi li % 33'tür. : ,00-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 16:30-16:40 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 16:30-16:40 arasýnda 23- Konya/Ereð li Ta pu Mü dür lü ðü nün Bah çe li Kö yü cilt 5, say fa 404'de ka yýt lý, 406 par sel Bah çe li Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de þe ker fab ri ka sý kar þý sýn da bu lu nan ta pu ka yýt la rýn da tar la o la - rak geç mek te o lan ha li ha zýr da ü ze ri e kil me miþ boþ tar la o la rak bu lun mak ta dýr. Par se lin ta - ma mý m 2 dir. Top rak yapýsý kumlu-týnlý ve kum lu su la na bi lir bi rin ci sý nýf ta rým a ra zi si - dir. To poð ra fik o la rak düz ya pý da dýr. A na yo la az da ol sa ya kýn yer le þim a la ný na u zak ol ma sý ne de ni i le o böl ge de bu þart lar da bir de ka rýn ya ni 1 m 2 a la nýn ke þif ta ri hi i ti ba ri i le sa týþ de ðe ri 2 TL dir. Ta þýn ma zýn ta pu kay dýn da TEK Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne 797 m 2 'lýk ký sým ü ze rin de da - i mi ir ti fak hak ký, TEK Ge nel Mü dür lü ðü le hi ne 6016 m 2 'lýk ký sým ü ze rin de da i mi ir ti fak hak ký var dýr. Ta þýn ma zýn sa tý þý, be lir ti len þerh ler i le yü küm lü o la rak ya pý la cak týr. : ,00-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 16:50-17:00 arasýnda : 27/02/2012 tarihinde saat 16:50-17:00 arasýnda 24- Konya/Ereð li Ta pu Mü dür lü ðü nün Bah çe li Kö yü 3 cilt, 284 say fa da ka yýt lý m 2 yü zöl çüm lü 290 par sel Bah çe li Kö yü sý nýr la rý i çe ri sin de þe ker fab ri ka sý kar þý sýn da bu lu nan ta - pu ka yýt la rýn da tar la o la rak geç mek te o lan ha li ha zýr da ü ze ri e kil me miþ boþ tar la o la rak bu - lun mak ta dýr. Par se lin ta ma mý m 2 dir. Top rak ya pýsý kumlu-týnlý ve kum lu su la na bi lir bi rin ci sý nýf ta rým a ra zi si dir. To poð ra fik o la rak düz ya pý da dýr. A na yo la az da ol sa ya kýn yer le - þim a la ný na u zak týr. Ta þýn ma zýn ta pu kay dýn da mül ki yet in ti ka li if ra zen tak sim 1617 sa yý lý ya - sa nýn 7. mad de si u ya rýn ca ge çer siz sa yý la bi lir þer hi var dýr. Ta þýn ma zýn sa tý þý, be lir ti len þerh i le yü küm lü o la rak ya pý la cak týr. : ,00-TL olup, KDV % 18'dir. : 17/02/2012 tarihinde saat 17:10-17:20 : 27/02/2012 tarihinde saat 17:10-17:20 TAÞINMAZ'IN SATIÞ ÞARTLARI : 1- Birinci satýþ ve ikinci sa týþ yu kar da ya zý lý gün, sa at ve yer de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la - cak týr. Bi rin ci sa týþ gü nün de tah min e di len kýy me tin % 60' ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a - la ca ðý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la ay ný yer ve ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da tah min e di len kýy me tin % 40' ý bul - ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka Pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si o ra nýn da na kit ve ya mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga res mi, kat ma de ðer ver gi si, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý i le tes lim gi der le ri a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý, tel la li ye be de li sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Taþýnmazý satýn alanlar, ihaleye alacaðýna mahsuben iþtirak etmemiþ olmak kaydý ile, ihalenin feshi talep edilmiþ talep edilmiþ olsa bile, satýþ bedelini derhal veya ÝÝK mad. Gereðince verilen süre içinde ödemek zorundadýrlar. 4- Ýpotek sahibi alacaklýlarla, diðer ilgililer (x) bu gayrimenkul üzerinde ki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile ilan tarihinden 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþtýrmadan hariç býrakýlacaklardýr. 5- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri tüm bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizden müteselsilen mes'ul olacaklýlardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 6- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 7- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 8-Satýþ ilaný ilgililerin dosya ve tapu kaydýnda yazýlý adreslerine tebliðe gönderilmiþ olup, adreste tebligat yapýlamamasý halinde adresleri bilinmeyenler ve teblið edilemeyenler için iþbu satýþ ilanýnýn, ilanen teblið yerine kaim olacaðý ilan olunur. 16/12/2011 Ý.Ý.K. 126, 127, Yönetmelik no: 27 (x) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri dahildir. B: EREÐLÝ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI)

13 Y AÝLE - SAÐLIK 13 Eþ ler bir bi ri ni de ðiþ tir me ça ba sý na gir me me li AÝLE DANIÞMANI NERÝMAN KARA, "EVLENDÝKTEN SONRA BAZI ÞEYLERÝ ELEÞTÝRMEYE, EÐMEYE, BÜKMEYE BAÞLARIZ. BÝZÝM GÝBÝ OLMASINI ÝSTERÝZ, DEÐÝÞTÝRMEYE ÇALIÞIRIZ. OYSAKÝ PLANLI TERBÝYEDE EÐMEK, BÜKMEK HELE HELE YONTMAK HÝÇ YOKTUR" DEDÝ. Ta biî sa bun lar cil di ni ze fay da lý ZEY TÝN YA ÐI ve çe þit li bit ki öz le riy le ha zýr la nan Ay dýn Os man lý sa bun la rý i çer di ði zey tin ya ðý, vi ta min ve öz ler le saç, cilt ve vü cut sað lý ðý na za rar lý yan et ki le ri i çin de bu lun dur mu yor. A cý ba dem li sin den buð day lý sý na, ý sýr gan ot lu sun dan kü kürt lü sü ne, me nek þe li sin den saf zey tin yað lý sý na ka dar on lar ca çe þi di i le hal kýn be ðe ni si ne su nu lu yor. Hal kýn bü yük il gi si ni gö ren sa bun lar ta biî ya pý sýn dan do la yý hiç bir yan et ki ye sa hip de ðil. Dü zen li o la rak kul la nýl dý ðýn da saç la ra, cil de ve vü cu da hoþ ko ku o la rak nü fuz e de rek ba ký mý ný za yar dým cý o lu yor. Ge niþ bil gi i çin: man li sa bun la ri.com. Ýstanbul / Bü lent Tok mak T. C. ANAMUR ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2010/972 ESAS. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydý : Mersin i li, A na mur il çe si, Ya lý ev le ri Ma hal le si, Men gez Mev ki i, 68 a da (de ði þik lik le 68 a da 957 a da ol muþ tur), 17 par sel sa yý sýn da ka yýt lý, 5865,00 m 2, tar la vas fýn da, 13520/ ar sa pay lý, kat ir ti fa ký te sis e dil miþ, D Blok 16 no lu ba ðým sýz bö lüm dub leks mes ke nin ta ma mý Özellikleri : Satýþa konu taþýnmaz üzerinde hali hazýrda 9 blokta dubleks meskenler vardýr. Parsel alýþ veriþ böl ge si ne, þe hir mer kez le ri ne, o kul la ra, sos yal te sis le re, ad li ye ve hü kü met bi na sý na u zak, u la þý mý ko lay dýr. Yaz kýþ is ka na el ve riþ li dir. Þe hir mer ke zi ne 4000 m de ni ze 1000 m me sa fe de dir. Sa tý þa ko nu ba ðým sýz bö lüm D Blok 16 no lu mes - ken dir. Do ðu ba tý cep he li dir. Ze min kat ta bir sa lon bir mut fak WC, gi riþ ve ran da sý ve bir a çýk bal kon var dýr. Bi rin ci kat ta üç ya tak o da sý, bir ban yo i le i ki a çýk bal kon var dýr. Te ras ta, ça tý a ra sýn da i ki kü çük de po i le WC ve a çýk te ras var dýr. Mes ken 40 m 2 o tu - rum lu o lup, top lam kul la ným a la ný 100 m 2 ci va rýn da dýr. Sa tý þa ko nu ba ðým sýz bö lüm ka - ba ya pý ha lin de dir. Be to nar me si ve tuð la du va rý ta mam lan mýþ, ça tý ya pýl ma mýþ týr ve yýp ran mýþ du rum da dýr. Ba ðým sýz bö lü mün bu lun du ðu Blok ka ba ya pý ha lin de dir. Si te - nin ba zý ba ðým sýz bö lüm le ri kul la nýl mak ta o lup, çev re dü zen le me si ya pýl ma mýþ týr. Ýmar Durumu : Ýmar planý kapsamýnda olup, TAKS: 0.25, KAKS: 0,50 emsalde yapýlaþma imkâný vardýr. Satýþ Saati : 09:20-09:30 Arasý Muhammen Bedeli: ,00 TL Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda ANAMUR BELEDÝYESÝ MECLÝS SA LO NU ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e - di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay - laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü ay ný yer ve sa at ler a ra sýn da i - kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý - ný, sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy - me ti nin % 40'ý ný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta - pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra Ýflas Kanununun 133'üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýki ihale arasýndaki farktan ve % 10 faizden alýcý ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan i lgili le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir (Ý ÝK m. 126) B: E ÐÝ TÝM ve A i le Da nýþ ma ný Uz man Psi ko log Ne ri man Ka ra, ev li çift le rin bir bi ri ni ken di is te di ði þe kil de de ðiþ tir me ça ba sý na gir me me si ge rek ti ði ni söy le di. Ne ri man Ka ra, Tüm Ça lý þan lar Plat for mu (TÜ ÇAP) Der ne ði ta ra fýn dan Zon gul dak A ta türk Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen Ýlk Gün kü Gi bi A i le Ý çi Ý le ti þim ko nu lu se mi ne re ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý. Ev li çift le rin bir bi ri ni de ðiþ tir me ye ça lýþ ma sý nýn yan lýþ lý ðý na dik kat çe ken Ka ra, Ki min le ev len mek is te riz. Sev di ði miz ki þiy le. Za man la ay ný þey ler sý ký cý gel me ye baþ lar. Fark lý lýk lar dan hoþ la ný rýz. Ev len dik ten son ra ba zý þey le ri e leþ tir me ye, eð me ye, bük me ye baþ la rýz. Bi zim gi bi ol ma sý ný is te riz, de ðiþ tir me ye ça lý þý rýz. Oy sa ki plan lý ter bi ye de eð mek, bük mek he le he le yont mak hiç yok tur. de di. ÝN SAN LAR GÝ BÝ EV LÝ LÝK LER DE FARK LI DIR Se mi ner de ki u zun sü re ev li o lan çift le ri teb rik e den Ka ra, in san la rýn bir bi ri ne ben ze me di ði gi bi ev li lik le rin de birbi rin den fark lý ol du ðu nu kay det ti. An ne-ba ba la rýn ev lât la rý na ev li lik le il gi li na si hat ve rir ken, ken di ev li lik le riy le ço cuk la rý nýn ev li lik le ri nin ay ný o la ca ðý ya nýl gý sý na düþ tü ðü ne vur gu ya pan Psi ko log Ka ra, þöy le de vam et ti: Her in san bir bi rin den fark lý. Do la yý sýy la il gi ve ih ti yaç lar da çö züm yol la rý da fark lý lýk arz e di yor. Ör ne ðin bir an ne, ký zý na na si hat ve rir ken ken di e þin den e din di ði tec rü be le ri ak ta rý yor. Hâl bu ki ký zý nýn e þi i le ken di e þi ay ný fýt ra ta sa hip de ðil ler. Bu ne den le in san lar gi bi ev li lik ler de fark lý a çý dan e le a lýn ma lý dýr. An ne sev gi si gör me yen ço cuk lar o bez o la bi li yor AN NE LE RÝY LE a ra la rýn da ya kýn bir i liþ ki bu lun ma yan ço cuk la rýn, i ler le yen yaþ lar da o be zi te ye ya ka lan ma ris ki nin art tý ðý be lir len di. Pe di at rics der gi si nin O cak sa yý sýn da ya yým la nan a raþ týr ma ya gö re, an ne le rin den ya kýn il gi ve sev gi gör me yen ço cuk lar, er gen lik dö ne mi ne u laþ týk la rýn da bu yok sun lu ðu gi der mek ve stres le ba þa çý ka bil mek i çin ye me ðe sý ðý ný yor. Yak la þýk 1000 ço cu ðun 15 ay, 2 yaþ ve 3 yaþ dö nem le rin de an ne le riy le kur duk la rý duy gu sal bað ve gü ven i liþ ki si ni in ce le yen uz man lar, be bek lik dö ne mi ni an ne il gi sin den yok sun ge çi ren ço cuk la rýn 15 ya þý na gel dik le rin de o be zi te ye a ka lan ma ihtimalinin, an ne sin den sev gi ve ya kýn lýk gö ren le re o ran la 2 kat art tý ðý ný belirledi. A raþ týr ma nýn, e be veyn le ku ru lan i liþ ki nin ka li te si nin ço cu ðun ki lo su ü ze rin de et ki li o la bi le ce ði ni gös ter di ði ni be lir ten uz man lar, an ne le riy le ya kýn lýk ku ra ma yan ço cuk la rýn, er ken yaþ lar dan i ti ba ren stres al týn da ol duk la rýn da ken di le ri ni ya týþ týr mak i çin ye mek ye me e ði li mi gös ter dik le ri ni, bu a lýþ kan lý ðýn da i ler le yen yaþ lar da on la rý a þý rý ki lo lu ya da o bez bi rey ler ha li ne ge tir di ði ni kay det ti. A raþ týr may la el de e di len ve ri le rin er ken ço cuk luk dö ne mi nin o be zi te nin ön len me sin de oy na dý ðý ö nem li ro le i þa ret et ti ði ni i fa de e den uz man lar, e be veyn le rin bu dö nem de dav ra nýþ la rýn da ya pa cak la rý de ði þik lik ler sa ye sin de ço cuk la rý ný o be zi te den ko ru ya bi le cek le ri ni vur gu la dý. An ka ra / a a GENÇ ÇÝFT LE RÝN DES TEK AL MA SI O LUM LU GE LÝÞ ME Genç çift le rin so run ya þa ma dan ön ce a i le da nýþ man la rý na gi de rek des tek al ma sý nýn gi de rek yay gýn laþ tý ðý ný di le ge ti ren Ka ra, Gü nü müz de çift ler so run ya þa ma dan da a i le da nýþ man lý ðý na baþ vu ra rak des tek a lý yor lar. Biz na sýl bir bi ri mi zi da ha i yi an la yýp mut lu o lu ruz? di ye ni þan lýy ken bi le bi ze baþ vu ran lar o lu yor. Es ki den bo þan ma a þa ma sý na ge lin di ðin de bi ze mü ra ca at e der ler di. Þim di bu ko nu da gü zel bir ge liþ me ya þa ný yor. Ev li lik te ö nem li o lan eþ le rin bir bi ri ni sü rek li de ðiþ tir me ça ba sý i çi ne gir me me si dir. þek lin de ko nuþ tu. KA DIN LAR SÜ REÇ LE, ER KEK LER SO NUÇ LA ÝL GÝ LE NÝR Ka dýn la rýn sü reç le, er kek le rin i se so nuç la il gi len di ði ni i fa de e den Ka ra, Ka dýn lar her þey le il gi le nir, her de ta ya ba kar; a ma er kek ler ev len dik iþ te di ye dü þü nür. Ba yan lar ev li lik ön ce sin de ör ne ðin er kek ta ra fý çi çek ge tir me miþ ol sa bu nu as la u nut maz. A ma er kek so nuç ta ev len dik ve bir bi ri miz le a i le ol duk ge çi nip gi di yo ruz di ye dü þü nür. So nuç o dak lý dýr. Hâl bu ki ka dýn e þiy le ko nuþ mak, as lýn da is te di ði e þi ta ra fýn dan de ðer li ol du ðu nun gös te ril me si dir. Se ni din li yo rum, sa na de ðer ve ri yo rum, se ni an la mak is ti yo rum þek lin de bir ta výr gör mek is ter. di ye ko nuþ tu. Zon gul dak / ci han T. C. KIRKAÐAÇ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2009/848 Tal. Örnek No: Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Kýrka ðaç Ýl çe si Ge len be Kö yü Kö yi çi mev ki i 17 paf ta 2942 Par sel. 420 m 2. Yü zöl çüm lü ar sa ni te li ðin de 4/16 ar sa pay lý 2.kat Bað. Böl. No: 2 de ki Mes ken o la rak ka yýt lý, Ar sa ü ze rin de 4 kat lý be to nar me o la rak in þa e dil miþ bir a part man bu lun mak ta o lup, 2.kat 2. bö lüm 120 m 2 in þa at a la ný na sa hip o lup, pen ce re le ri pvc doð ra ma dan i mal e dil miþ tir. Ka pý la rý ah þap týr. E lek trik ve su yu mev cut tur. Kul la ný la bi lir du rum da dýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 10:45-10:55 Arasý 2- Taþýnmazýn Tapu Kaydý, Hali Hazýr Durumu, Ýmar Durumu : Kýrkaðaç Ýl çe si Ge len be Kö yü Kö yi çi mev ki i 17 paf ta 2942 Par sel, 420 m 2 Yü zöl çüm lü ar sa ni te li ðin de 4/16 ar sa pay lý 3.kat Bað. Böl. No: 3 de ki Mes ken o la rak ka yýt lý, Ar sa ü ze rin de 4 kat lý be to nar me o la rak in þa e dil miþ bir a part man bu lun mak ta o lup. 3.kat 3. bö lüm 80 m 2 in þa at a la ný na sa hip o lup, pen ce re le ri pvc doð ra ma dan i mal e dil miþ tir. Ka pý la rý ah þap týr. E lek trik ve su yu mev cut tur. Kul la ný la bi lir du rum da dýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 11:00-11:10 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Birinci açýk ar týr ma gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da KIR KA - ÐAÇ ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa - týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk - maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü KIR KA ÐAÇ ÝC - RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý - la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la cak la rý top la mý ný, sa týþ ve pay laþ týr - ma gi der le ri ni geç me si ve ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý la zým dýr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz - den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝKm.126) B: ÇO CUK VE ÇEV RE YE DU YAR SIZ KA LIN DI IN TER PRESS ÝN ha zýr la dý ðý Te le viz yo nun Med ya Kar ne si a raþ týr ma sý na gö re, 2011 yý lýn da ka nal la rýn ya yýn la dý ðý ço cuk, çev re ve si ne ma prog ram la rý ya zý lý ba sýn da en az il gi yi gö rür ken, yýl bo yun ca çý kan ha ber sa yý la rý top lam da 30 u geç me di. Yi ne ge niþ iz le yi ci kit le si ne hi tap et me si bek le nen e ði tim ve o to mo tiv gi bi prog ram lar da az il gi gö ren grup ta baþ ta yer al dý. MED YA, DÝ ZÝ LE RÝN REK LÂ MI NI YAP MIÞ! Med ya Ta kip A jan sý In ter press ra po ru na gö re, bir yýl bo yun ca ya zý lý ba sýn da, yer li-ya ban cý di zi ler den 271 i hak kýn da top lam 62 bin den faz la ha ber ya yýn lan mýþ. Med ya Ta kip A jan sý In ter press ta ra fýn dan ha zýr la nan 2011 yýl lý Te le viz yo nun Med ya Kar ne si ne AÝ LE SÝN DE bir den faz la me me kan se ri ol gu su gö rü len le re gen ta ra ma sý ö ne ren uz man lar, kan se re yol a çan gen ta þý dý ðý be lir le nen le rin ko ru yu cu mas tek to mi (Me me nin a lýn ma sý) i le has ta lýk tan u zak du ra bi le ce ði ni bil di ri yor. Lok man He kim Sin can Has ta ne si ge nel cer ra hi uz ma ný Op. Dr. Ke mal Yan dak çý, a i le sel me me kan se ri ris ki, er ken teþ his ve ko ru yu cu mü da ha le ko nu sun da bil gi ver di. Ka dýn lar da en sýk gö rü len kan ser tü rü o lan me me kan se ri nin er ken ev re de ya ka lan ma sý nýn; me me MR ý, me me ul tra so nu ya da ma mog ra fi i le müm kün ol du ðu nu be lir ten Yan dak çý, bu test le rin bir bi ri ne al ter na tif yön tem ler ol ma dý ðý ný tam ter si ne bir bir le ri ni ta mam la dý ðý ný bil dir di. Ma mog ra fi yi 40 yaþ üs tü ka dýn lar i çin ö ner dik le ri ni i fa de e den Yan dak çý, 40 yaþ al tý ka dýn lar da me me ya pý sý yo ðun dur, süt do ku su faz la dýr. Oy sa ma mog ra fi yað lý do ku da i yi ta ný ve rir. Bu ne - den le me me de yað do ku su nun da ha faz la bu lun du ðu 40 yaþ üs tü i çin uy gun dur di ye ko nuþ tu. Yan dak çý, 40 yaþ al tý i çin, rad yas yon ris ki nin de ol ma dý ðý me me ul tra so nu ya da me me MR ý ö ner dik le ri ni be lirt ti. Me me kan se ri nin 40 yaþ üs tün de ki 8 ka dýn dan bi rin de gö rül dü ðü nü, a det son ra sý el le mu a ye ne nin de ha yat kur ta rý cý ol du ðu nu vur gu la yan Yan dak çý, þu bil gi le ri ak tar dý: A det ten son ra ki ilk haf ta i çin de iç ten dý þa doð ru e lin üç par ma ðýy la da i re sel ha re ket ler le el le mu a ye ne ya pýl ma lý dýr. Has ta la rýn bir ço ðu me me nin ya pý sý kar ma þýk ol du ðu i çin kit le yi ta ný yýp ta ný ya ma ya cak la rýn dan þüp he le ni yor. A ma me me de kan ser o lan bir kit le yi ka dýn lar mu hak kak his se der. Sert, dü zen siz ve að rý sýz kit le ler kor ku tu cu dur. Me me ba þý nýn i çe ri çe kil me si, kol tuk al týn da kit le o lu þu mu, me me de ký za rýk lýk, þiþ lik gi bi da ha na dir be lir ti ler de gö rü le bi lir. A i le sin de, ö zel lik le an ne, ab la, kar deþ gi bi bi rin ci de re ce ak ra ba la rýn da me me kan se ri o lan ka dýn lar, mut la ka me me kon tro lün den geç me li dir. Me me kan se ri er ken teþ his e di lir se tam te da vi þan sý yük sek tir. Teþ his ev re si i ler le dik çe has ta nýn ya þam sü re si ký sa lýr. An ka ra / a a Ço cuk la rý ný zý din le me den na si hat for ma tý na geç me yin TO KAT IN Tur hal il çe sin de fa a li yet gös te ren Ö zel Yýl dý rým Ko le ji, ve li ler i çin Er gen lik Ça ðýn da ki Ço cuk la rý mý za Yap ma mýz/ Yap ma ma mýz Ge re ken ler ko nu lu se mi ner ver di. Ko le jin kon fe rans sa lo nun da dü zen le nen se mi ne re çok sa yý da öð ren ci ve li si ka týl dý. A i le le rin er gen lik ça ðýn da ki ço cuk la rýy la ye ter li ve sað lýk lý bir i le ti þim ku ra ma dý ðýn dan ya ký nan Psi ko lo jik Da nýþ man ve Reh ber lik Öð ret me ni Ku bi lay Tür ker, bu dö ne min ra hat ve a rý za sýz at la tý la bil me si i çin ço cuk la rýn din le nil me si ge rek ti ði ü ze rin de dur du. Bu dö nem de ço cuk lar da fi zik sel ve psi ko lo jik de ði þim ler ol du ðu nu i fa de e den Psi ko lo jik Da nýþ ma ve Reh ber lik Öð ret me ni Tür ker, Er gen lik ça ðýn da ki ço cuk la rý ný zý din le yin. On lar la ko nu þur ken he men na si hat for ma tý na geç me yin. E ðer siz on la rý din le mez se niz on lar ken di le ri ni din le ye cek baþ ka ar ka daþ lar bu lur. de di. Ve li le rin Er gen lik dö ne min de ki ço cuk la rý ný an la ma la rý i çin ön ce lik le din len me si ge rek ti ði ne de ði nen Tür ker, ço cu ðun e be veyn den ye ter li sý cak lý ðý al ma dý ðý gö re, ka nal la rýn ya yýn la dý ðý di zi den fil me, spor dan ha be re, mü zik ten soh be te 50 den faz la ka te go ri de ki bi ne ya kýn prog ra mýn ya zý lý ba sýn da top lam 185 bin den faz la ha be re ko nu ol du ðu be lir len di. Ý ki bi ne ya kýn u lu sal, böl ge sel ve ye rel ga ze te i le der gi de çý kan prog ram la rýn a na liz le ri nin yer al dý ðý In ter press in a raþ týr ma sýn da, en çok di zi le rin ha ber ol du ðu gö rül dü. Bir yýl bo yun ca ya zý lý ba sýn da ek ran da ya yýn la nan yer li-ya ban cý di zi ler den 271 i hak kýn da top lam 62 bin den faz la ha ber ya yýn lan mýþ. On bir ka nal da ya yýn la nan 164 yer li di zi, top lam 59 bin 825 ha be re ko nu ol muþ. Ýs tan bul / Ye ni As ya Me me kan se ri ne ken di niz teþhis ko yun tak tir de baþ ka ki þi le re yö ne le bi le ce ði ü ze rin de dur du. Tür ker, Biz ço cu ðu mu zu din le me sek o ken di ni din le yen bi ri le ri ni bu lur. Ar ka daþ la rý o lum lu ve o lum suz her þey le ri ni din le dik le ri i çin ço cuk la rý mýz bi zim ye ri ne ar ka daþ la rý ný ter cih e di yor. Ço cu ðu mu zu teþ his ve te da vi et mek is ti yor sak ilk ön ce o nu din le me li o na de ðer ver di ði mi zi gös ter me li yiz. Bir so run var sa uy gun za man kol lan ma lý ve uy gun bir dil le ço cuk ren ci de e dil me den o nu ru ký rýl ma dan an la týl ma lý dýr. Bu dö nem çok ö nem li. Ö zel lik le bu çað lar da ço cuk la rý mý zý baþ ka ço cuk lar la ve ya kar de þi i le kar þý laþ týr ma ya lým. Kar þý laþ týr dý ðý mýz ki þi ye kar þý so ðu ya cak ve düþ man lýk bes le ye cek tir. Ço cu ðu mu zu öð ret me ni ve ya ar ka daþ la rý ya nýn da kü çük dü þür me ye lim. Me se lâ, ho cam hiç ders ça lýþ mý yor. Sen de ar ka da þýn gi bi ça lýþ kan ol san..vb. Ço cu ðu muz bi ze yak la þa bil me li ve a çý la bil me li dir. On la rýn ye ri ne biz ka rar ver me ye lim. Bý ra ka lým on lar ka rar ver sin ler, biz ka rar la rýn da yan la rýn da des tek çi ve yar dým cý o la lým. di ye ko nuþ tu. To kat / ci han

14 14 SPOR Y TRANSFER BORSASI AÇILDI BURSASPOR'DA BOBO BÝTTÝ GÝBÝ. SIRA HOLOSKO'DA. ORDUSPOR ÖMER ALP KULGA ÝLE EDÝZ BAHTÝYAROÐLU'NU RENKLERÝNE BAÐLADI. G.BÝRLÝÐÝ, TRABZONSPORLU HENRÝQUE'E TALÝP OLDU. SÜ PER Lig'in ilk ya rý sýn da i yi bir per for mans ser gi le ye me yen Bur - sas por'da yö ne tim, for vet sað ka - na dý güç len dir me ça lýþ ma la rý çer çe ve sin de Bre zil ya lý fut bol cu Bo bo i le bü yük öl çü de an la þýr - ken Slo vak o yun cu Ho los ko i çin de na býz yok lu yor. A lý nan bil gi ye gö re, se zon ba þýn da Be þik taþ'tan ay rý la rak ül ke si Bre zil ya ku lü bü Cru ze i ro'ya gi den an cak um du ðu nu bu la ma yan Bo - bo'nun Tür ki ye'ye dön me is te ði ü ze ri ne ye þilbe yaz lý yö ne tim ha re ke te geç ti. Tek nik Di - rek tör Er tuð rul Sað lam'ýn, Bo bo'nun a lýn ma sý yö nün de ra por ver me si ü ze ri ne Bur sas por Ýtalya'da yýldýz futbolcular þike takibinde Ý TAL YAN spo ru nun gün de mi ni iþ gal e den þi - ke ve ba his so ruþ tur ma sý nýn i kin ci dal ga sýn - da tu tuk la nan fut bol cu Car lo Ger va so ni'nin, Se ri e A'dan 3 maç ol mak ü ze re top lam da 10 kar þý laþ ma nýn müþ te rek bah se da hil e dil di ði - ni a çýk la dý ðý bil di ril di. Ý tal yan ba sý ný na yan sý - yan ha ber ler de, No el Bay - ra mý ta ti li a ra sýn da son ra de vam e den so ruþ tur ma - da ye ni ge liþ me ler ya þa ný - yor. Ý tal ya Ý kin ci Fut bol Li - gi (Se ri e B) ta kým la rýn dan Pi a cen za'nýn es ki de fans o yun cu su Car lo Ger va so - Gi an lu i gi Buf fon ni'nin, Cre mo na Cum hu ri yet Sav cý sý Ro ber - to Di Ma ri no'ya 5 sa at piþ man lýk du ya rak i - fa de ver di ði ak ta rýl dý. Ger va so ni'nin i fa de sin - de, a yar lan dý ðý dü þü nü len 3'ü Se ri e A ol mak ü ze re 10 þüp he li ma çýn lis te si ni ver di ði ba sý - na yan sý dý. O yun cu nun i fa de sin de 15 fut bol - cu nun da bu fa a li yet le re ka rýþ tý ðý kay de dil di. Þi ke so ruþ tur ma sý nýn i kin ci dal ga sýn da tu - tuk la nan Rav ve na'nýn es ki ka le ci si Ni co la San to ni'nin de ba sýn da çý kan te le fon din le me ka yýt la rýn da mil li fut bol cu lar Ju ven tus ka le ci - si Gi an lu i gi Buf fon, AC Mi lan lý Gen na ro I - van Gat tu so ve es ki mil li ta kým kap ta ný Fa bi - o Can na va ro'nun ba his oy na ma dan du ra - ma dýk la rý ný söy le di ði kay de dil di. yö ne ti mi, tec rü be li gol cü i le te mas kur du. Gö rüþ me ler de ö nem li yol ka te dil di ði, bir ak - si lik çýk ma ma sý ha lin de Bo - bo'nun li gin i kin ci ya rý sýn da Bur sas por for ma sý ný gi ye ce ði be lir til di. Bo bo'nun trans fe ri ni bü yük öl çü de bi ti ren Bur sas - por yö ne ti mi, bu kez ib re yi Be þik taþ'ta oy na yan Ho los ko'ya çe vir di. OR DU Ö MER VE E DÝZ'Ý TRANS FER ET TÝ Sü per Lig e kip le rin den Or dus por, Kay se ris - por'dan Ö mer Alp Kul ga i le An ka ra gü cü'yle söz leþ me si ni fes he den E diz Bah ti ya roð lu'nu renk le ri ne bað la dý. Ku lüp Baþ ka ný Ne dim Türk men, yap tý ðý a çýk la ma - da dev re a ra sý trans fer dö - ne min de ta ký ma tak vi ye yap mak a ma cýy la ger çek leþ - ti ri len gö rüþ me le rin de vam et ti ði ni söy le di. Trans fer gö rüþ me le rin de an laþ ma sað la dýk la rý Kay se ris por'dan Ö mer Alp Kul ga'nýn Or - du'ya ge le rek ta kým la ça lýþ ma la ra baþ la dý ðý ný i fa de e den Türk men, ''An ka ra gü cü i le söz leþ - me si ni fes he den E diz Bah ti ya roð lu'da bu gün Or du'ya ge le cek ve ta ký ma ka tý la cak. Her i ki fut bol cu i le 2'þer yýl lýk an laþ ma sað la dýk'' de di. Türk men, trans fer ça lýþ ma la rý kap sa mýn da i ki Bobo Ediz Bahtiyaroðlu Hen ri qu e de ya ban cý fut bol cu yu kad ro - la rý na kat ma yý plan la dýk la rý ný söz le ri ne ek le di. HEN RÝ QU E'NÝN TA LÝ BÝ VAR Genç ler bir li ði Tek nik Di - rek tö rü Fu at Ça pa, for vet trans fe ri ko nu sun da a ra yýþ la - rý nýn bu lun du ðu nu ve Trab - zons por'un ver me si ha lin de Hen ri qu e'e ta lip o la bi le cek le ri ni söy le di. Ça pa, kýr mý zý-si yah lý ta ký mýn kamp yap tý ðý An tal ye Be lek'te yap tý ðý a çýk la ma da, trans - fer de Sam suns por'dan Er gün Te ber i le Be - þik taþ'tan O nur Bay ra moð lu'nu kad ro la rý na kat týk la rý ný i fa de et ti. BU SALON YETÝÞÝR MÝ? ÝSTANBUL'DA 9-11 MART TARÝHLERÝNDE GERÇEKLEÞTÝRELECEK 2012 DÜNYA SALON ATLETÝZM ÞAMPÝYONASI'NIN YAPILACAÐI ATAKÖY'DEKÝ SALONDA ÇALIÞMALARIN YÜZDE 75'Ý TAMAMLANDI. ÝSTANBUL'DA 9-11 Mart ta rih le rin de ger çek leþ ti ri le cek 2012 Dün ya Sa lon At le tizm Þam pi yo na sý'nýn ya pý la ca ðý A ta köy'de ki spor sa lo nun da ça lýþ ma - lar yo ðun bir þe kil de sü rü yor. Dün ya þam pi yo na sý nýn pro va sý o la cak O cak ta ri hin de ki Tür ki ye Sa lon At le - tizm Þam pi yo na sý'na ye tiþ ti ril me ye ça lý þý lan sa lon da, ça tý mon ta jý nýn ta - mam lan ma sýy la tri bün ler de ki ça lýþ - ma lar da da so na ge lin di. Pist yer leþ tir - me iþ le mi nin 3 O cak ta ri hin de baþ la - na ca ðý sa lon da, te si sat iþ le ri de de vam e di yor. Ýs tan bul 2012 Ge nel Ko or di - na tö rü Can Kork ma zoð lu, ça lýþ ma lar - la il gi li A A mu ha bi ri ne yap tý ðý a çýk la - ma da, ''Bu gün i ti ba riy le sa lo nun yüz - de 75'i ta mam lan dý di ye bi li riz. Ha la ö - nü müz de yüz de 25'lik bir iþ var'' de di. Kork ma zoð lu, ön le rin de bu lu nan en a cil i þin pis tin yer leþ ti ril me si ol du ðu - nu be lir te rek, þun la rý kay det ti: OCAK'TA ÞAMPÝYONA VAR ''Pis tin yer leþ ti ril me si ni bir Ý tal yan fir ma sý ya pý yor. 3 O cak ta ri hin den i - ti ba ren fir ma pis ti yer leþ me ye baþ la - ya cak. En çok 17 gün lük bir sü reç te pist iþ lem le ri ta mam la na cak. Biz 20 O cak'tan i ti ba ren ya rýþ ma ya pa bi le - cek dü zey de o la ca ðýz. Da ha son ra in - ce iþ ler de vam e de cek. Çev re dü zen - le me si ha la baþ la ma dý. Bun lar, þu bat a yý nýn or ta sý na ka dar ta mam la na cak iþ ler. Or ga ni zas yo nun pro va sý o la cak Tür ki ye Sa lon At le tizm Þam pi yo na - sý'ný O cak ta rih le rin de ya pa ca - ðýz.'' Te sis te ya pý lan ça lýþ ma lar la il gi li her haf ta U lus la ra ra sý At le tizm Fe - de ras yon la rý Bir li ði'ne (I A AF) de tay lý bir ra por sun duk la rý ný bil di ren Kork ma zoð lu, I A AF he ye ti nin, o cak a yý nýn i kin ci haf ta sýn da sa lon da in - ce le me ler de bu lu na ca ðý ný di le ge tir - di. Can Kork ma zoð lu, 2012 Dün ya Sa lon At le tizm Þam pi yo na sý'na ka tý - lým a çý sýn dan yo ðun bir il gi nin ol du - ðu nu bil di ril di. Bu gü ne ka dar dü zen - le nen Dün ya Sa lon At le tizm Þam pi - yo na la rý'na re kor ka tý lý mýn ül ke ba - zýn da 147, spor cu sa yý sý ba zýn da i se 712 ol du ðu nu i fa de e den Kork ma - zoð lu, ''Ýs tan bul i çin 170 ül ke 864 spor cu i le baþ vur du. Bu çok ö nem li bir ge liþ me" þeklinde ko nuþ tu. GALATASARAY Ku lü bü, o pe ras yo nel fi lo ki ra la ma ku ru luþ la rýn dan He def Fi lo Hiz - met le ri i le spon sor luk an laþ ma sý im za la - dý.flor ya Me tin Ok tay Te sis le ri'nde ki Tur gay Var dar Ba sýn O da sý'nda ger çek - leþ ti ri len ba sýn top lan tý sý na Ga la ta sa ray Spor Ku lü bü Ý kin ci Baþ ka ný A li Dü rüst, Ga la ta sa ray Tek nik Di rek tö rü Fa tih Te - rim, He def Fi lo Hiz met le ri A.Þ. Yö ne tim Ku ru lu ü ye le ri Er san Öz türk ve Ön der Ataköy Salonu, Tür ki ye At le tizm Þam pi yo na sý'na ye tiþ ti ril me ye ça lý þý lýyor. Florya Tesisleri'ndeki imza törenine teknik direktör Fatih Terim de katýldý. FOTOÐRAF: A.A G.Saray'a yeni sponsor: Hedef Filo Er dem ka týl dý. A li Dü rüst, He def Fi lo i le 3 yýl i çin im za la dýk la rý spon sor luk an laþ ma sý i le ku lü bün bas ket bol, vo ley bol ve fut bol branþ la rýn da ki o yun cu lar ve yö ne ti ci le rin kul la ný mý na 52 a det a ra cýn te min e di le ce - ði ni kay de de rek, ''An laþ ma, bu ko nu da yap tý ðý mýz en bü yük spon sor luk an laþ ma - la rýn dan bi ri si. He def'le bir lik te li ði miz bi zi þam pi yon luk he de fi ne de u laþ tý ra cak týr. Ken di le ri ne te þek kür e di yo ruz'' de di. THY AVRUPA BASKETBOL LÝGÝ TOP 16'da eþleþmeler belli oldu Ku ra çe ki min de ay ný gru ba dü þen A na do lu E fes i le Ga la ta sa ray Me di cal Park, O lim pi a - kos ve CSKA Mos ko va i le eþ leþ ti. Fe ner bah - çe Ül ker'in ra kip le ri, Pa nat hi na i kos, U nics Ka zan ve E A7 Em po ri o Ar ma ni ol du. THY Av ru pa Bas ket bol Li gi'nde Top 16 grup eþ leþ - me le ri dün ya pý lan ku ra çe ki miy le be lir len di. Bar - ce lo na'da ya pý lan ku ra çe ki mi ne gö re Top 16'da Tür ki ye'yi tem sil e den 3 ta kým dan i ki si, A na do lu E fes i le Ga la ta sa ray Me di cal Park ay ný gru ba düþ - tü. E Gru bu'nda yer a lan A na do lu E fes i le Ga la ta - sa ray Me di cal Park'ýn di ðer ra kip le ri i se Yu na nis - tan'ýn O lim pi a kos ve Rus ya'nýn CSKA Mo sok va ta kým la rý ol du. Tür ki ye'nin Top 16'da ki di ðer tem - sil ci si Fe ner bah çe Ül ker i se G Gru bu'nda Yu na nis - tan'ýn Pa nat hi na i kos, Rus ya'nýn U nics Ka zan ve Ý - tal ya'nýn E A7 Em po ri o Ar ma ni ta kým la rýy la eþ leþ ti. Dör der ta ký mýn yer al dý ðý (E), (F), (G) ve (H) grup la rýn da maç lar 18 O cak'ta baþ la ya cak. Grup la - rýn da ilk i ki sý ra yý a lan e kip ler bir son ra ki tur da e le - me maç la rý oy na ma ya hak ka za na cak. E le me tu ru - na ka lan ta kým lar, bu tur da eþ le þe cek le ri ra kip le - riy le play-off maç la rý na çý ka cak. 5 maç lýk se ri ü ze - rin den oy na na cak bu tur da kar þý laþ ma lar 21 Mart'ta baþ la ya cak ve 5 Ni san'da so na e re cek. Da - ha son ra ya rý fi nal le re ka lan 4 e kip Av ru pa Li gi'nin en bü yü ðü o la bil mek i çin Ýs tan bul'da kar þý kar þý ya - ge le cek. Ku ra çe ki min de grup lar þöy le be lir len di: E Gru bu: CSKA Mos ko va (Rus ya), O lim pi a kos (Yu na nis tan), A na do lu E fes (Tür ki ye), Ga la ta sa ray Me di cal Park (Tür ki ye). F Gru bu: Re al Mad rid (Ýs pan - ya), Mon te pasc hi Si e na (Ý tal ya), U ni ca ja (Ýs pan ya), Ges crap BB (Ýs pan ya). G Gru bu: Fe ner bah çe Ül ker (Tür ki ye), Pa nat hi na i kos (Yu na nis tan), U nics Ka zan (Rus ya), E A7 Em po ri o Ar ma ni (Ý tal ya). H Gru bu: Bar - ce lo na Re gal (Ýs pan ya), Mac ca bi E lec tra (Ýs ra il), Ben - net Can tu (Ý tal ya), Zal gi ris Ka u nas (Lit van ya). Demirel: Dörtlü finallere hazýrýz BASKETBOL Federasyonu Baþkaný Turgay Demirel, Türkiye'nin, THY Avrupa Ligi'nde 3 takýmla temsil edildiðini ve bu 3 takýmýn da Top 16'ya kalma baþarýsýný gösterdiðini ifade etti. Demirel, Türkiye'nin daha önce de dünya þampiyonasý gibi büyük organizasyonlara evsahipliði yaptýðýný anýmsattý ve dörtlü finallere hazýr olduklarýný kaydetti. TÜRKÝYE KUPASI 3. TUR EÞLEÞMELERÝ Beþiktaþ-G.Antep Büyükþehir F.Bahçe-Konya Torku Þeker G.Saray-Adana Demirspor Trabzonspor-Güngörenspor FUTBOLDA 50. Tür ki ye Ku pa sý 3. tur ku ra çe ki - mi, Ýs tan bul'da ya pýl dý. Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nýn son sa hi bi Be þik taþ, Ga zi an tep Bü yük þe hir Be le - di yes por i le, Fe ner bah çe, Kon ya Tor ku Þe kers por i le, Ga la ta sa ray, A da na De mirs por i le Trab zons - por i se Ýs tan bul Gün gö rens por i le eþ leþ ti. Be þik - taþ, Fe ner bah çe, Ga la ta sa ray ve Trab zons por, 3. tur maç la rý ný ken di ev le rin de oy na ya cak. 3. tur eþ leþ me le ri þöy le: An ka ra gü cü-ka sým pa þa, Çay - kur Ri zes por-ga zi an teps por, Bur sas por-þan lý ur - fas por, Bug saþs por-ma ni sas por, Trab zons por- Gün gö rens por, Ga zi os man pa þas por-me di cal Park An tal yas por, Be þik taþ-ga zi an tep Bü yük þe - hir Be le di yes por, A da nas por-ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por Fe ner bah çe-kon ya Tor ku Þe kers - por, E yüps por-_es ki þe hirs por, Kar de mir Ka ra - büks por-ün yes por, Ak hi sar Be le di yes por-kay se - ris por, Ga la ta sa ray-a da na De mirs por, Bo lus por- Genç ler bir li ði, Sam suns por-or dus por, Mer sin Ýd man yur du-si vass por. Maçlar, Ocak tarihlerinde tek maç üzerinden yapýlacak. Barcelona: Neymar'la anlaþmadýk nbarcelona, Bre zil ya - lý fut bol cuney mar'ýn trans fe ri ko nu sun da San - tos i le an laþ týk la rý na da ir ha ber le ri ya lan la dý. Bar - ce lo na ku lü bü nün baþ - kan yar dým cý sý Jor di Car - do ner, Ýs pan ya ba sý ný na yap tý ðý a çýk la ma da, Ney - mar'ýn trans fe rin de ken - di le ri ne ay rý ca lýk gös te ril - me si i çin San tos'a 10 mil yon av ro luk ön ö de - me ya pýl dý ðý na i þa ret e - den ha ber le rin doð ru ol - ma dý ðý ný söy le di.

15 Y Hakem camiasý þike dâvâsýndan BAÞI DÝK ÇIKTI A day ha kem lik ten il ha kem li - ði ne ter fi e den 340 ha kem ye - min e dip, ko kart la rý ný tak tý. Eski hakemlerden Abdurrahman Arýcý, "Þike dâvâsýnda tek bir hakem yok. Hakem camiasý olarak baþýmýz dik dolaþýyoruz" dedi. TÜR KÝ YE Fa al Fut bol Ha kem le ri ve Göz lem ci le ri Der ne ði(tffhgd) Ýs tan - bul Þu be si'nin, a na spon so ru Ga zi os - man pa þa Has ta ne si'nin kat ký la rýy la dü - zen le di ði ge ce de, a day ha kem lik ten il ha kem li ði ne ter fi e den 340 ha kem ye - min e dip, ko kart la rý ný tak tý. Þiþ li'de ki Gü nay Res ta u rant'ta ya pý lan ge ce ye ka - tý lan Kül tür Ve Tu rizm Ba kan Yar dým - cý sý Ab dur rah man A rý cý, yap tý ðý ko nuþ - ma da fut bol da þi ke id di a la rýn da ha kem - le rin a dý nýn geç me me si ne dik ka ti çe ke - Avrupa'da e lit ha kem a da yý ka te go ri si ne yük se - len Fý rat Ay dý nus genç hakemlerin ilgi odaðý oldu. rek, ''Tem muz a yýn dan be ri ya þa dý ðý mýz bu ka os or ta mýn da ha kem le rin ol ma - ma sý do la yý sýy la geç miþ ve þim di ki Mer - kez Ha kem Ku ru lu'na (MHK) te þek kür e di yo rum. Ha kem ca mi a sý o la rak ba þý - mýz dik do la þý yo ruz'' de di. Ken di si nin de ha kem ca mi a sý nýn i çin den gel di ði ni be lir ten A rý cý, þun la rý söy le di:''ýs tan - bul'da 6 yýl ha kem lik yap tým. Yu suf Na - moð lu'nun da söy le di ði gi bi ha kem der - nek le ri nin Tür ki ye'de, on la rýn dö ne nim - de be lir le yi ci un sur ol du ðu dö nem ler - den, MHK'ye te þek kür et ti ði dö nem ler - den bu gün le re gel dik. Son 5-6 yýl dýr çek - ti ði miz bu ka os or ta mýn dan þim di ki MHK ön der li ðin de in þal lah be ra ber çý - ka ca ðýz. Ha kem da ha i yi yer de ve da ha i - yi ko num da o la cak týr. Ay rý ca Av ru pa Þam pi yo na sý'nda maç yö ne te cek Cü - neyt Ça kýr'ý ve e lit ha kem a da yý ka te go ri - si ne yük se len Fý rat Ay dý nus'u kut lu yo - rum. Ý çi miz den çok da ha ba þa rý lý ni ce ha kem ler çý ka ca ðý na i na ný yo rum.'' 340 HAKEM KOKART TAKTI MHK Baþ ka ný Yu suf Na moð lu da ''Ha kem ar ka daþ lar, kav ga nýn kim se ye fay da sý yok. Bu ca mi a dan kav ga yý sil me - miz, bir lik ve be ra ber li ði pe kiþ tir me miz la zým'' i fa de le ri ni kul lan dý. Genç ha kem - le rin bir Cü neyt Ça kýr, bir Fý rat Ay dý nus ol mak i çin ça lýþ ma sý ge rek ti ði ni kay de - den Na moð lu, ''Ön ce lik le ya ban cý dil öð - re nip, 'i le ri de FI FA o la ca ðým' di ye ça lýþ - ma la rý la zým. Tür ki ye ge ne lin de ha kem kurs la rý a ça ca ðýz. Ge le ce ðin ha kem le ri o kurs lar dan ge le cek ler'' þek lin de ko nuþ tu. TFFHGD Ýs tan bul Þu be si Baþ ka ný Ah - met Þa hin, 5 yýl da a day ha kem lik ten il ha kem li ði ne ter fi e den top lam 340 ha ke - min ye min e dip, ko kart ta ka ca ðý ný söy le - di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan a day ha kem - lik ten il ha kem li ði ne ter fi e den 340 ha - kem ye min e dip, ko kart la rý ný tak tý. AMERÝKAN U lu sal Bas ket bol Li - gi'nde (NBA) Mi a mi He at, e vin de Bos ton Cel tics'i a ðýr la dý. Bu se zon ilk de fa se yir ci si nin ö nü ne çý kan He at, ra ki bi ni yen me yi ba þa rýr ken, LeB ron Ja mes ve Dway ne Wa de i le bir lik te dik ka ti çek me yi ba þa ran i sim, ev sa hi bi ta - ký mýn çay lak o yun cu su Nor ris Co le ol du. Maç ta 29 da ki ka sü re a lan Co le, se yir ci si nin ö nün de oy - na ma he ya ca ný ný ilk kez ya þa ma sý - na rað men ma çý 20 sa yý, 4 ri ba und ve 4 a sist i le ta mam la dý ve ta ký mý - nýn en sko rer 3. o yun cu su ol du. Ev sa hi bi ta kým da LeB ron Ja mes 26 sa yý, 6 ri ba und ve 5 a sist, Dway ne Wa de 24 sa yý, 1 ri ba und 8 a sist i le oy na dý. Mi a mi'nin bir di - ðer bü yük si la hý Chris Bosh i se 18 sa yý, 11 ri ba und i le ta ký mý nýn tek ''do ub le do ub le'' ya pan is mi ol du. NETS EVÝNDE YENÝLDÝ SPOR Millî basketbolcu Meh met O kur (13) 20 da ki ka sü re al dý ðý karþýlaþmayý 3 sa yý, 2 ri ba und ve 1 a sist i le ta mam la dý. FOTOÐRAF: A.A MEHMET OKUR'UN YENÝ TAKIMI NETS FARK YEDÝ Millî basketbolcu Mehmet Okur'un transfer olduðu New Jersey Nets takýmý, evinde Atlanta Hawks karþýsýnda yenilmekten kurtulamadý. Ge ce nin bir di ðer ma çýn da mil - li bas ket bol cü müz Meh met O - kur'un ye ni ta ký mý New Jer sey Nets i le At lan ta Hawks kar þý laþ tý. New Jer sey'de ki Pru den ti al A re - na'da oy na nan maç ta Nets, ra ki - bi ne ye nil mek ten kur tu la - maz ken, ev sa hi bi ta ký mýn ilk 5'in - de sa ha ya çý kan o yun cu la rýn sa - de ce 24 sa yý kay de de bil miþ ol ma - sý dik ka ti çek ti. Nets'in ilk 5'in de yer bu lan Kris Hump hri es 11, De ron Wil li ams 10, Ant hony Mor row 3 sa yýy la oy nar ken, Da - mi on Ja mes i le Jo han Pet ro sa yý kay det me be ce ri si ni gös te re me di. Ta ký mýn en sko rer o yun cu su 17 sa yýy la oy na yan Mars hon Bro oks o lur ken, Meh met O kur 20 da ki ka sü re al dý ðý ma çý 3 sa yý, 2 ri ba und ve 1 a sist i le ta mam la dý. ERSAN'LI BUCKS GALÝP NBA'de ki bir di ðer Türk bas - ket bol cu Er san Ýl ya so va'nýn for - ma sý ný giy di ði Mil wa u ke e Bucks, e vin de a ðýr la dý ðý Min ne so ta Tim - ber wol ves'u mað lup et ti. Ma ça ilk 5'te baþ la yan ve 24 da ki - ka 50 sa ni ye sü re a lan Ýl ya so va, kar þý laþ ma yý 6 sa yý 6 ri ba und i le ta mam lar ken, ta ký mý nýn en sko - rer o yun cu su, 24 sa yýy la oy na yan Bra don Jen nings ol du. Erol Doyuran'a Avrasya ödülü KI TA LA RA RA SI AV RAS YA MA RA TO NU BA SIN Ö DÜL LE RÝ VE RÝL DÝ. YE NÝ AS YA GA ZE - TE SÝ SPOR SO RUM LU SU E ROL DO YU RAN RÖ - POR TAJ DA LIN DA Ý KÝN CÝ LÝK Ö DÜ LÜ AL DI. 33. Ký ta la ra ra sý Av ras ya Ma ra to - nu Ba sýn Teþ vik Ö dül le ri sa hip le ri - ne ve ril di. Her yýl ha ber, yo rum, fo - toð raf, se ri ha ber, rö por taj ve gö rün - tü dal la rýn da te le - viz yon ve ga ze te - ci le rin ya rýþ tý ðý Ba - sýn Teþ vik Ö dül le - ri'nde Ye ni As ya Ga ze te si Spor So - rum lu su E rol Do - yu ran rö por taj da - lýn da i kin ci lik ö - Erol Doyuran dü lü al dý. Tür ki ye Spor Ya zar la rý Der ne ði'nin Le vent'te ki te sis le rin de dü zen le nen tö ren de kür sü ye çý kan Spor A.Þ. Ge - nel Mü dü rü Al pas lan Er te kin, ge niþ ka tý lým dan duy du ðu mem nu ni ye ti i fa de e de rek spor ba sý ný na kat ký la rýn dan do la yý te þek kür le ri ni i let ti. 2012'DE ALTIN ETÝKET'TE KOÞULACAK Ký ta la ra ra sý Av ras ya Ma ra to nu nun ön ce Gü müþ E ti ket e (Sil ver La bel) da ha son ra da Al týn E ti ket e (Gold La bel) yük sel di ði ni ve 2012 yý lýn da 34. Kez dü zen le ne cek Ma ra to nun dün ya nýn sa yý lý ma ra ton - la rý a ra sý na gi re rek Al týn ka te go ri de ko þu la ca ðý nýn al tý ný çi zen Er te kin, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si ve Spor A.Þ. o la rak bu gü ne ka dar ol du ðu gi bi bun - dan son ra da at le tiz me ve Türk spo ru na kat ký la rý ný sür dü re cek le ri ni i fa de et ti. Er te kin; bu sü re ci siz spor dün ya sý nýn med ya da ki tem sil ci le riy le yap ma ya de vam e de ce ðiz di ye rek ko nuþ ma sý ný ta mam la dý. Ýstanbul Spor Ýl Müdürü Numan Güzey güreþçileri ziyaret etti ÝSTANBUL Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Numan Güzey, Sarýyer Mersinli Ahmet Kamp ve Eðitim Tesisleri'nde kamp yapan Grekoromen Güreþ Milli Takýmý'ný ziyaret etti. Güzey, milli güreþçilerin katýlacaklarý turnuvalarda baþarýlý olacaðýna inandýðýný söyledi. Millilerin kampý 31 Aralýk'ta sona erecek.

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Tunus ta çöken, Kemalist model

Tunus ta çöken, Kemalist model SiyahMaviKýrmýzýSarý MUSTAFA AKYOL: RÝSALELERÝN MESAJI, ONU BASKIYLA SUSTURMAK ÝSTEYEN REJÝMDEN DAHA GÜÇLÜ ÇIKTI Risale-i Nur un mesajý müstebit rejimden daha güçlü n Ya zar Mus ta fa Ak yol, Hür A dam

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 TEMMUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr GR ÇK TN H BR V RiR B K L N Z... IL: 43 S I: 15.233 S NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 TMMUZ 2012 PZRTS/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr skerin her dediði doðru ise BU ÇLÞKLR N? DÜ ÞN U Ç ÐI

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı