AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu nun haberi 16 da YIL: 41 SA YI: YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr ni as ya.com.tr Mýsýr halký yarým Zeytinburrnu Davutpaþa'da üç yýl önce meydana gelen patlamada 21 iþçi can vermiþti. SORUMLULARIN YARGILANMASINI ÝSTEDÝLER OSTÝM kurbanlarýna Davutpaþa desteði DAVUTPAÞA'DAKÝ ACI ÜÇ YIL SONRA OSTÝM'DE YAÞANDI n Da vut pa þa da üç yýl önce bir iþye rin de mey da na ge len pat la ma da ha ya tý ný kay be den le rin ya kýn la rý, Tak sim'de el le rin de So rum lu lar yar gý lan sýn þeklindeki pan kart la r la, An ka ra OS - TÝM de ki pat la ma larda ö len le rin a i le le ri ne des tek verdi. Ha be ri say fa 4 te çözüm istemiyor MAHKEMELERÝN UZAMASI ONLARA DA KAYBETTÝRÝYOR Ýþ dünyasý da yargý reformunu destekliyor ÝÞADAMLARI, MECLÝSTEKÝ TASARIYI OLUMLU BULUYOR n Se ne ler a lan dâ vâ lar ve bi ri ken dos ya lar la tar týþ ma la rýn o da ðý na o tu ran Yar gý Re for mu Ya sa Ta sa rý sý, mah ke me le rin uzamasý yüzünden büyük ekonomik kayýplarla kar þý kar þý ya ka lan iþ dünyasý tarafýndan da olumlu bulunuyor. Ha be ri say fa 5 te NATO SAVUNMA KOLEJÝNDE HAZIRLANAN RAPORA GÖRE Model demokrat Türkiye MISIR'DAKÝ KRÝZDEN ÇIKIÞ FORMÜLÜ BU MODELDE n NA TO Sa vun ma Ko le jinde ha zýr la nan bir ra por da, Mý sýr da krizden çýkýþ için Tür ki ye mo de li ö ne ri lir ken, Tüm A rap ka mu o yu mev cut Türk re ji mi ni mo del o la rak gö rü yor de nil di. Ha be ri say fa 7 de Özcan Tunus'ta baþlayýp Mýsýr'da devam eden son olaylarý Mýsýr da ve Arap ülkelerinde halkýn diktatörleri süpürme harekâtý var diyebiliriz þeklinde yorumluyor. FOTOÐRAF: A A MUSTAFA ÖZCAN: 60 YILLIK ASKERÎ REJÝMÝN SONA ERMESÝNÝ ÝSTEYEN HALK, BÝR YOL KAZASINA MEYDAN VERMEMEK ÝÇÝN ÇOK DÝKKATLÝ DAVRANIYOR. Erdoðan: Obama ile görüþlerimiz ayný MISIR ÝÇÝN ÝKÝ DEFA GÖRÜÞTÜK n Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Mý sýr da ya þa nan o lay lar la il gi li O ba ma i le iki kez görüþtüðünü ve görüþlerinin ta ma men ör tüþ tü ðü nü söy le di. Ha be ri say fa 4 te ABD: Ýstifalar olumlu MÜBAREK KALMALI SÖZÜ KÝÞÝSEL n Mü ba rek in par ti yö ne tim ku ru lu nun is ti fa sý i çin o lum lu di yen ABD yö ne ti mi, ö zel tem sil ci nin Mü ba rek kal ma lý sö zü nü kiþisel görüþ olarak niteledi. Ha be ri say fa 7 de Ordu Tahrir e yerleþti ÝSYANIN MERKEZÝ OLAN MEYDAN n Mý sýr da Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek kar þý tý is yan ha re ke ti nin mer kez üs sü baþ kent Ka hi re de ki Tah rir Mey da nýn da or du da var lý ðý ný güç len di rdi. Ha be ri say fa 7 de YENÝ REJÝM ASKERÎ MÝ OLACAK, YOKSA SÝVÝL MÝ? n Dýþ po li ti ka ya za rý Mus ta fa Öz can Mý sýr'da ye ni do ða cak re ji min i de o lo jik ren gin den çok as ke rî ve ya si vil o lup ol ma ya ca ðý bi rin ci de re ce de ö nem li. 52 den be ri de vam e den as ke rî dar be dö ne mi nin so na er me si, de mok ra si ye ge çil me si. Hal ký ya rým çö züm is te mi yor. E ðer bu sü reç te yol ka za sý o lur sa dev rim ya rým ka la bi lir. Halk bu ne den le i ti dal li dav ra ný yor ve þid de te baþ vur mu yor dedi. TÜRKÝYE VE ÝSRAÝL NASIL ETKÝLENECEK? n Mý sýr da halk i da re si ku ru lur ve A rap dün ya sý de ði þi me E vet der se, Tür ki ye nin i le ri mo del ol mak tan çý ka ca ðý ný ve Mý sýr'ýn es ki öncü ro lü ne geri dö ne ce ði ni söy le yen Öz can, A rap dün ya sýn da ki de ði þi min yel pa ze si ve e ði li mi Ýs ra il in a ley hin de. Böl ge ül ke le ri de mok ra tik leþ tik çe Ýs ra il böl ge de yal nýz ka la cak týr þeklinde konuþtu. H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ISSN MADENDE GÖÇÜK: 1 ÖLÜ, 10 YARALI Ha be ri say fa 6 da SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 2 Al lah a abd ve as ker ol mak Âl-i LÂHÝKA O tak va sa hip le ri, bol luk ta ve dar lýk ta ba ðýþ ta bu lu nan lar, öf ke le ri ni yu tan lar ve in san la rýn ku - sur la rý ný af fe den ler dir. Al lah da i yi lik ya pan la rý se ver. Ýmran Sûresi: 184/ Âyet-i Kerime Meâli Va zi fe i se, yal nýz bir as ker gi bi, Be di uz za man Sa id Nur si. Al lah a abd ve as ker ol mak, öy le lez zet li bir þe ref tir ki, ta rif e dil mez. Al lah nâ mý na iþ le me li, baþ la ma lý. Ve Al lah he sâ biy le ver me li Ý bâ de tin, çen dan, za hi rî bir a ðýr lý ðý var. Fa kat, mâ nâ sýn da öy le bir ra hat - lýk ve ha fif lik var ki, ta rif e dil mez. Çün kü, â bid, na ma zýn da der: Eþ- he dü en lâ i lâ he il lal lah, ya ni Hâ lýk ve Rez zâk, On dan baþ ka yok tur. Za rar ve men fa - at, O nun e lin de dir. O hem Ha kîm dir, a bes iþ yap maz. Hem Ra hîm dir, ih sa ný, mer ha me ti çok tur di ye i ti kad et ti ðin den, her þey de bir ha zî ne-i rah met ka pý sý ný bu lur. Du â i le ça lar. Hem her þe yi ken di Rab bi nin em ri ne mu sah - har gö rür. Rab bi ne il ti câ e der; te vek kül i le is - ti nad e dip, her mu sî be te kar þý ta has sun e der. Ý mâ ný o na bir em ni yet-i tâm me ve rir. E vet, her ha ki kî ha se nât gi bi, ce sâ re tin da hi men baý i mân dýr, u bû di yet tir. Her sey yi ât gi bi, ce bâ ne tin da hi men baý da lâ let tir. E vet, tam mü nev ve rü l-kalb bir â bi di, kü re-i arz bom ba o lup pat la sa, ih ti mâl dir ki, o nu kor kut maz. Bel ki hâ ri ka bir kud ret-i Sa me dâ - ni ye yi, lez zet li bir hay ret i le sey re de cek. Fa kat, meþ hur bir mü nev ve rü l-a kýl de ni len kalb siz bir fâ sýk fey le sof i se, gök te bir kuy ruk lu yýl dý zý gör se, yer de tit rer. A ca ba bu ser se ri yýl dýz ar - zý mý za çarp ma sýn mý? der, ev hâ ma dü þer. (Bir va kit böy le bir yýl dýz dan A me ri ka tit re di. Çok - la rý ge ce vak ti hâ ne le ri ni terk et ti ler.) E vet, in san ni ha yet siz þey le re muh taç ol du - ðu hal de, ser mâ ye si hiç hük mün de. Hem ni - ha yet siz mu sî bet le re mâ ruz ol du ðu hal de, ik - ti da rý hiç hük mün de bir þey. A de tâ ser mâ ye ve ik ti da rý nýn da i re si, e li ne re ye ye ti þir se o ka - dar dýr. Fa kat e mel le ri, ar zu la rý ve e lem le ri ve be lâ la rý i se; da i re si, gö zü, ha ya li ne re ye ye ti - þir se ve gi din ce ye ka dar ge niþ tir. Bu de re ce â ciz ve za yýf, fa kir ve muh taç o lan ruh-u be þe re i bâ det, te vek kül, tev hid, tes lim ne ka dar a zîm bir kâr, bir sa a det, bir ni met ol - du ðu nu, bü tün bü tün kör ol ma yan gö rür, derk e der. Mâ lûm dur ki, za rar sýz yol, za rar lý yo la ve lev on ih ti mâl den bir ih ti mâl i le ol sa ter cih e di lir. Hal bu ki, me se le miz o lan u bû di yet yo lu, za rar sýz ol mak la be ra ber, on dan do kuz ih ti mâl i le bir sa a det-i e be di ye ha zî ne si var dýr. Fýsk ve se fâ het yo lu i se hat tâ fâ sý kýn i ti ra fiy le da hi men fa at siz ol du ðu hal de, on dan do kuz ih ti mâl i le þe kâ vet-i e be di ye he lâ ke ti bu lun du ðu, ic mâ ve te vâ tür de re ce sin de, had siz ehl-i ih ti sâ sýn ve mü þâ he de nin þe hâ de tiy le sa bit tir ve ehl-i zev kin ve keþ fin ih ba râ týy la mu hak kak týr. El hâ sýl, â hi ret gi bi dün ya sa a de ti da hi, i bâ - det te ve Al lah a as ker ol mak ta dýr. Öy le i se biz dâ i mâ, El ham dü lil lâ hi a le t-tâ a ti ve t-tev fîk (E mir le ri ne i ta a te ve ha yýr lý iþ ler de ba þa rý ya u - laþ týr dý ðý i çin Al lah a hamd ol sun) de me li yiz ve Müs lü man ol du ðu mu za þük ret me li yiz. Söz ler, Ü çün cü Söz, s. 25 *** He lâl da i re si ge niþ tir, key fe kâ fi ge lir. Ha ra - ma gir me ye hiç lü zum yok tur. Fe râ iz-i Ý lâ hi ye i se ha fif tir, az dýr. Al lah a abd ve as ker ol mak, öy le lez zet li bir þe ref tir ki, ta rif e dil mez. Va zi - fe i se, yal nýz bir as ker gi bi, Al lah nâ mý na iþ le - me li, baþ la ma lý. Ve Al lah he sâ biy le ver me li ve al ma lý. Ve iz ni ve ka nu nu da i re sin de ha re ket et me li, sü kû net bul ma lý. Ku sur et se is tið far et me li: Yâ Rab, ku su ru mu zu af fet. Bi zi Ken - di ne kul ka bul et. E mâ ne ti ni kab zet mek za - ma ný na ka dar bi zi e mâ net te e mîn kýl. A min! de me li ve O' na yal var ma lý. Söz ler, Al týn cý Söz, s. 33 LÜ GAT ÇE â bid: Kul. ce bâ net: Kor kak lýk. çen dan: Ger çi. em ni yet-i tâm me: Tam bir em ni yet, gü ven. fe râ iz-i Ý lâ hi ye: Al - lah ýn farz e mir le ri. ic mâ: Fi kir bir li ði. Bir mes e le den â lim le rin it ti - had et me si. * Fýk: Sa ha - be-i Gü zin Haz ret le ri nin (ra) it ti fak la rý ü ze re a ka id hük mü ne geç miþ u muru di ni ye nin ta ma mý. mu sah har: Em re ve - ril miþ, i ta at kâr. þe kâ vet-i e be di ye: Da i mî sý kýn tý ve iþ ken ce, bit me yen a zab. ta has sun: Sý ðýn ma. te vâ tür: Ý çin de ya lan ih ti mâ li bu lun ma yan ve bir bir le ri ne kuv vet ve ren ha ber ler den o lu þan bü yük bir top lu lu ða a it ha ber. u bû di yet: Kul luk, i ba - det et mek. Es râr-ý ha fi ye; sýrr-ý in sâ nî FEYZÝNUR BÂKÝ ÇÝMÝÇ O Al lah sýr rý da bi lir, on dan ah fâ o la ný da... 1 Çün kü O (cc) þüp he siz giz li yi de, giz li nin giz li si ni de bil mek te dir. i sâ le-i Nûr e ser le rin de çok sýrr-ý R gâ mýz me se le ler ve müþ kül yer - ler ol du ðu nu mu hâ tab o lan lar bi lir ler. Za man za man bu tür mev zû la ra ce sâ ret e de me yiz. Hep i le ri ye te hîr e der ve za - man la an la þý la ca ðý ka nâ a ti i le bek le ti riz. Ýþ te böy le bir mev zû es râr-ý ha fi ye ve sýrr-ý in sâ nî ko nu - su. An cak þahs-ý mâ ne vî nin be re - ke ti ve kuv ve-i mâ ne vî ye si i le e - pey sü re dir ken di â lem-i as ga - rý ma yan sý yan ve ö zel lik le Ri - sâ le-i Nûr ve di ðer o ku ma la - rým dan el de et ti ðim sýrr-ý in - sâ nî ko nu su nu pay laþ mak is - te dim. Bu ko nu nun zor lu - ðun dan do la yý ya zý yý ha zýr - lar ken e pey güç lük çek ti ði mi de be lirt mek is te rim. O nun i çin ya zý da bu lu nan mü þev - ve þi yet ler þah sý mý zýn ku sûr la - rý, bü tün gü zel lik ler de þahs-ý mâ ne vî nin be re ke ti ve ma lý dýr. Ri sâ le-i Nûr lar dan öð ren di ði - mi ze gö re, sýr bir lâ tî fe dir. Ya ni bir duy gu dur. Bi li yo ruz ki bir lâ tî fei Rab bâ ni ye o lan kal bin maz har-ý his si yât mer ke zi vic dan dýr. Duy gu la rýn top lan dý ðý ve maz har mer ke zi kalb ko - mu ta sýn da ki vic dan ay ný za man da da fýt ratý zî þu ûr dur. Ýn sa nýn meþ hûr ha vâs sýn dan baþ ka ha - vâs sý (du yu la rý, duy gu la rý) var dýr. Hem in - san da gayr-ý meþ ur (du yul ma yan, his se dil - me yen, þu ur ha ri ci) his ler çok tur. 2 Böy le - ce in san da gayr-ý mü te nâ hî duy gu lar, his si - yât lar ve lâ tî fe ler sý nýr sýz dýr. Çün kü kâ i nat - ta ki es mâ te cel li le ri ni sý nýr lý duy gu lar la id - râk et mek müm kün de ðil dir. Öy ley se þu ge len mâ nâ lar çok e hem mi yet li dir: Ýn sa nýn fýt ra ten mâ lik ol du ðu câ mi i ye tin a câ i bin den dir ki: Sâ ni-i Hâ kim þu kü çük ci - sim de gayr-ý mah dûd (sa yý sýz, son suz) en - vâ-ý rah me ti tart mak i çin gayr-ý ma dûd (sý nýr sýz) mî zân lar va z et miþ tir. Ve Es mâ-i Hüs nâ nýn gayr-ý mü te nâ hî (son suz, sý nýr - sýz) mah fî (giz li) de fî ne le ri ni feh met mek i - çin, gayr-ý mah sûr (has ro lun ma mýþ, sý nýr - sýz) ci hâ zat ve â lât ya rat mýþ týr. Me se lâ, mes mû at (i þi ti len), mub sý rât (gö rü len), me kû lât (yi ye cek ler) â lem le ri ni i hâ ta e den in san da ki duy gu lar, Sâ ni in sý fât-ý mut la ka - sý ný (son suz sý fat la rý ný) ve ge niþ þu û nâ tý ný (hâl le ri ni ve iþ le ri ni) feh met mek i çin dir. 3 Hem kâ i nat, hem in san, hem de kâ i na ta te cel li e den es mâ ve mu kad des sý fat lar bi - rer es râr-ý kâ i nat ve es râr-ý ha fi ye o lan sýr - lar dýr. Bir ne v'î es râr-ý gü nâ gûn o lan tür lü tür lü, renk renk gül gon ca la rý mi sül lü dür. Hep si giz li ve bi lin me yen ha zî ne ler dir. Ýþ te in sa nýn nef si ne ta ký lan ve ken di si de gâ yet muð lâk bir mu am mâ ve a çýl ma sý müþ kül - kü þâ bir týl sým ve sýr o lan e ne, o ha zî ne le - rin keþ þâ fý ve a nah ta rý dýr. E ðer o nun ha kî kî mâ hi ye ti ve sýrr-ý hil ka ti bi lin se, ken di si a - çýl dý ðý gi bi kâ i nat ha zî ne le ri da hi a çý lýr. Biz â ci zâ ne kâ i nat ta ki es râr la rýn in san da - ki sýr la tî fe si i le çok ya kýn a lâ ka sý ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. Çün kü kâ i na týn es râ rý çö zül - dük çe in san da ki sýr lâ tî fe si de in ki þâ fa baþ - lý yor ve es mâ yý mü þâ he de mer di ven le ri i le a rîf le rin mi râ cý o la bi li yor. Sýr rý keþ fet mek - ten da hâ çok id râk et me ye ve o nun ha kî kî te rak kî si ne ve sî le o lan kâ i nat es râr la rý nýn ve ha zî ne le ri nin keþ fe dil me si ne ham let mek ge re ki yor di ye i na ný yo rum. Me se lâ ye di ði miz ye mek le rin vü cû du muz - da ki or gan la ra ve hüc re le re sev ki ni ve ne re ye ne mik tar da git ti ði ni bil mi yo ruz. An cak mad dî vü cû du muz da ki yap tý ðý hiz me ti id râk e de bi li yo ruz. Duy gu ve lâ tî fe le ri miz de mâ - ne vî a zâ la rý mýz ve ci haz la rý mýz dýr. Be di üz za - mân Haz ret le ri on la rýn i sim le ri ni ve var lý ðý ný e ser le ri ne al mýþ ve gâ yât ül gâ ya ya sev ki nin mu har ri ki o la rak da þe rî a tý gös ter miþ tir. Ýn sa nýn arþ-ý ke mâ la ta u rû cu nu sað la yan ve mü þâ he de tul lah mi râc la rý na çý ka bil mek i çin is ti mâl et ti ði lâ tî fe si sýr ol ma lý dýr. Ýn - san da na sýl ki dil, göz, ku lak gi bi mad dî a - za lar var; on lar gi bi sýr, sýr rýn sýr rý, ha fî, ah - fâ de ni len mâ ne vî duy gu lar ve la tî fe ler de var dýr. Bu duy gu lar, kal bin sâ fî leþ me si ve in sa nýn mâ nen te kâ mül et me siy le ka za ný - lan mer te be ler dir. Sýrr in san da bu lu nan bin ler ce lâ tî fe - den sa de ce bir ta - n e - s i d i r. Bu lâ tî fe nin va zî fe si mü þâ he - de tul lah ma kâm la rý na þâ - hit ol mak týr. Sýr, in san kal bin de Al lah ý mü þâ he de e den Rab bâ nî bir duy gu dur. Böy - Îmân öyle bir nûrlu iksirdir ki; sutûr-ý kâinât altýnda bulunan sýrlý hakîkatleri ve mânâlarý gösterip, sýr olmaktan çýkarýr. Î mân küfür per de sini yýrt tý ðý i çin, ha kî kat ler sýr ol mak tan çý ka rak, mü þâ he de e dil miþ o lur. le ce bir lâ tî fe-i Rab bâ nî ye o - lan sýr rýn va zî fe si mü þâ he de - tul lah týr di ye bi li riz. Ýn san da bu lu nan mad dî ve mâ ne vî her bir u zuv, Al lah a a çý lan bir pen ce re ve þu û nât-ý Ý lâ hi - ye yi gös te ren þâ hit ler dir. Ýn san î mân ve sýrr-ý ih lâs i - le kâ i na týn giz li ha kî kat le ri ne mü lâ ki o lur, san ki gö züy le sey re der gi bi o giz li ha kî kat - le ri mü þâ he de e der. Ýþ te bu mü þâ he de sýr rý ný in san sýrr-ý in sâ nî i le ya þar. Öy ley se sýr, Ce nâb-ý Hakk ýn ba zý giz li ha kî kat le ri se yir i çin in san da e mâ net o la rak bý rak tý ðý mâ - ne vî bir lâ tî fe dir. Sýr, mü þâ he de tul la hýn ma - hal li bu lu nan kalb de ki hoþ ve lez zet li bir lâ tî fe dir. Bir ne v'î giz li ha kî kat le rin maz ha rý dýr. Al lah ýn hik me ti ne, eþ yâ da ki es mâ te cel li le ri ne u laþ ma ya ça lý þan ve î mân i le in ki þâf e den kal bî ya da vic dâ nî bir lâ tî fe - dir de di ye bi li riz. Al lah ýn i sim ve sý fat la rý nýn kâ i nat ta te cel li e den mâ nâ ve e sâs la rý nýn, î - mân sâ ye sin de keþ fo lu nup o kun ma sý an la - mýn da da gö re bi li riz. E ðer in san da sýr hâ kim o lur sa, o in san a rîf-i bil lâh o lur. O za man en muð lâk, en mes tûr, en müþ kül ha kî kat ler o - nun na za rýn da a le nî yâ ta dö nü þür. Î mân öy le bir nûr lu ik sir - dir ki; su tûr-ý kâ i - nât al týn - d a bu lu - nan sýr lý ha kî kat le ri ve mâ - nâ la rý gös te rip, sýr ol mak tan çý - ka rýr. Be dî üz za mân Haz ret le ri sýr rý, Al lah ýn es mâ ve ev sâf la rý nýn kâ i nat ta te cel li e den mâ nâ la rý ný î mân sa ye sin de keþ fo lu nup o - kun ma sý o la rak i fâ de e der. Al lah ýn i sim ve sý fat la rý nýn, es râr ve sýr o la rak kal ma sý ve o - ku na ma ma sý kü für ve da lâ let ten do la yý dýr. Î - mân bu per de yi yýrt tý ðý i çin, ha kî kat ler sýr ol - mak tan çý ka rak, mü þâ he de e dil miþ o lur. Be dî üz za mân Haz ret le ri î mân, i lim ve lâ - tî fe le rin va zî fe le ri ni ve mâ hi ye ti ni þu cüm - le ler le î zâh et miþ tir. Hem î mân yal nýz i lim i le de ðil; î mân da çok le tâ i fin his se le ri var. Na sýl ki, bir ye mek mi de ye gir se, o ye mek muh te lif â sâ ba, muh te lif bir sû ret te in ký - sâm e dip tev zî o lu nu yor. Ý lim le ge len me - sâ il-i î mâ ni ye da hi, a kýl mi de si ne gir dik ten son ra, de re câ ta gö re rûh, kalb, sýr, ne fis ve hâ ke zâ, le tâ if ken di ne gö re bi rer his se a lýr, mas se der. E ðer on la rýn his se si ol maz sa nok san dýr. 4 Öy ley se kalb, rûh, a kýl, sýr gi bi le tâ i fin i mân ve i lim va sý ta sýy la çok te rak ki - yât ve te fey yüz le ri var dýr. Her bir in san da her bir lâ tî fe nin ay rý ay rý va zî fe-i u bû di yet - le ri, ay rý ay rý lez zet le ri ve e lem le ri var dýr. Hem in san bir kalb den i bâ ret de ðil dir. Ýn - san da, kalb den baþ ka a kýl, rûh, sýr, ne fis gi - bi mev cût o lan le tâ if ve hâs se le ri ken di le ri - ne mah sûs ve zâ i fe sevk e de rek zen gin bir da i re de, kal bin ku man da sý al týn da i fâ-yý u - bû di yet le ri ni ya par lar.  lem-i em rin ya nî mad de siz, za man sýz ve öl çü ye gir me yen â le min beþ mer te be sin - den bi ri si de sýr dýr. Ta sav vuf yol cu lu ðun da i se rû hun üs tün de ki de re ce dir di ye ta rîf e - di lir.  lem-i em rin bi rin ci ba sa ma ðý kalb - dir. Bu yol da kal bi geç tik ten son ra sý ra sýy la rûh, sýr, ha fî ve ah fâ mer te be le rin de i ler le - nir. Üs tad Be dî üz za mân Haz ret le ri de Ý - mâm-ý Rab bâ nî den na kil le Le tâ if-i a þe re, Ý mam-ý Rab bâ nî kalb, rûh, sýr, ha fî, ah fâ, in san da a nâ sýr-ý er ba a nýn her bir un sur dan o un su ra mü nâ sîb bir la tî fe-i in sâ ni ye tâ bîr e de rek, seyr-i sü lûk ta her mer te be de bir lâ tî fe nin te rak ki ya tý ve ah vâ lin den ic mâ len bah set miþ tir 5 de mek - te dir. Ý mâm-ý Rab bâ nî de  lem-i em rin bu beþ lâ tî fe si ni an la mak ve bun lar ü ze rin de bil gi e din mek, an cak Mu ham med A ley his - se lâm ýn i zin de gi den - le rin bü yük le ri ne na - sîb ol muþ tur der. A raþ týr ma ve o ku ma - la rým da sýr i le il gi li bil gi - le rin ic mâ lî ni söy le mek ge re kir se giz li þey de mek o - lan sýr mu ta sav výf eh lin ce, kal be bað lý, Rab bi mi zin bi ze e - mâ ne ti o lan bir lâ tî fe dir. Ýn san vü cû du i çin rûh ne i se, kalb de de sýr öy le bir mâ nâ i fâ de e der. Ha fî i se giz li, ka pak lý ve sak lý mâ nâ la rý na ge lir ve sýr ra gö re da ha muð lâk ve de rin, kal bin Rab bâ ni ha kî kat le ri te mâ þâ ya a çý lan bir men fe zi hük mün de dir. Ah fâ i se san ki sýr rýn da sýr rý hük mün de en giz li ve en ka pa lý, hat ta i hâ ta e di le me yen ha kî kat le re a çý lan Rab bâ ni bir pen ce re hük mün de dir. Sýr, ehli ha kî kat çe kal bin u laþ tý ðý ma lû mat la rý Al - lah ýn i nâ ye ti i le mü þâ he de ter tî bâ tý dýr. Ha fî i se yü ce Al lah ýn u lû hi yet sýr la rý nýn at la sý hük mün de dir di ye bi li riz. Ah fâ da kâ i nat ta ki es mâ ha zî ne le ri nin es râr lý bir a nah ta rý hük - mün de o lup e ne i le bir lik te kü nûz-u mah fî - ye yi keþ fet mek te dir. O hal de mü min de rûh tan kal be, kalb den sýr ra, sýr dan ha fi ye, ha fî den ah fâ ya bir mer te - be ve in ki þâf o lur. Bu yük se liþ i se an cak Al - lah ýn i nâ ye ti i le müm kün dür. Ma dem böy - le dir. Ha yat-ý mad dî ye-i nef sî ye yi bý rak; kalb ve rûh ve sýr rýn de re ce-i ha yat la rý na çýk, bak: Ne ka dar ge niþ bir da i re-i ha yat la rý var! 6 Dip not lar: 1- Tâ hâ Sû re si: 20: Hut be-i Þâ mi ye, 1996, s: Mes ne vî-i Nu ri ye, 2006, s: Mek tu bat, 2005, s: Lem a lar, 2005, s: Söz ler, 2004, s: 770.

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý HA BER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Fa ruk ÇA KIR Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Tedbirsizliðin bedeli aðýr ÝÞ GÜVENLÝÐÝ TEDBÝRLERÝNÝN SÜREKLÝ OLARAK GÖZ ARDI EDÝLMESÝNÝN, PAT- LAMALAR VE ÖLÜMCÜL ÝÞ KAZALARI OLARAK GERÝ DÖNDÜÐÜ BELÝRTÝLÝYOR. TÜRK-ÝÞ Ge nel Sek re te ri ve Türk Me tal Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Pev rul Kav lak, iþ gü ven li ði ted bir le ri nin sü rek li o la rak göz ar dý e dil me si, ka çak iþ çi lik ve e ði tim siz li ðin pat la ma lar ve ö lüm cül iþ ka za la rý o la rak ge ri dön dü ðü nü söy le di. Türk-Ýþ Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu i le pat la ma la rýn ya þan dý ðý böl ge yi zi ya ret e dip in ce le me ler de bu lun duk la rý ný ha týr la tan Kav lak, yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye de ki ka yýt dý þý is tih dam o ra ný - nýn yüz de 43 ü bul du ðu na dik ka ti çek ti. Or ga ni ze sa na yi böl ge le rin de de ka yýt dý þý lý ðýn yay gýn ol du ðu nu vur gu la yan Kav lak, þunlarý kaydetti: Ka yýt dý þý lý ðýn ya ný sý ra böl ge de iþ gü ven li ði ted bir le ri nin ye te ri þe kil de a lýn ma ma sý, teh li ke li ü re tim ya pan iþ yer le ri i le nor mal ü re tim ya pan iþ yer le ri nin bir bi ri ne çok ya kýn ol ma sý bu tür fe lâ ket le ri do ður mak ta dýr. Ben bu pat la ma la rýn ger çek ne de ni nin kon trol süz lük, de ne tim siz lik ve Neron lar iþbaþýnda ÝS TAN BUL DA mey da na ge len 4 ay rý kun dak la ma o la yýn da, 15 a raç, bir mar - ket ve ka fe de mad dî ha sar o luþ tu. A lý nan bil gi ye gö re, Ok mey da ný Mah mut Þev ket Pa þa Ma hal le si Þa hin So kak ve As lan So kak ýn bir leþ ti ði nok ta da park ha lin de bu lu nan 12 a raç, sa at su la rýn da kim li ði be lir siz ki þi ler ce ben zin dö kü le rek ya kýl dý. Þiþ li ve Be yoð lu it fa i ye e kip le ri nin sön dü rdüðü yan gýn lar da a raç la rýn ba zý la rý ta ma men kul la ný la maz ha le gel di. Bað cý lar Tu na Ma hal le si 737 So kak ü ze rin de park ha lin de bu lu nan 3 o to mo bil, kim li ði be lir siz ki þi ler ce ya ný cý mad de dö kü le rek ya kýl dý. A raç lar da çý kan yan gýn, it fa i ye e kip le rin ce sön dü rül dü. A raç lar da mad dî ha sar o lu þur ken, o lay ye rin den ka çan þüp he li le - rin ya ka lan ma sý a ma cýy la ça lýþ ma baþ la týl dý. E sen ler de bir ka fe i le Mal te pe Gül su yu Ma hal le si Fev zi Çak mak Cad de si ü ze rin de ki bir mar ket te de kim li ði be lir siz ki þi ler ce Mo lo tof kok tey li a týl ma sý so nu cu yan gýn çýk tý. Yan gýn it fa i ye e kip le rin ce sön dü rü lür ken, i ki iþ ye rin de de mad dî ha sar mey da na gel di. Av - cý lar Gü müþ pa la Ma hal le si Gü lü zar So kak ta i se ba zý ki þi le rin kun dak la ma ey - le mi ya pa ca ðý nýn bil di ril me si po lis ler i le 2 þüp he li a ra sýn da ko va la ma ca baþ la - dý. Ko va la ma ca so nu cu ya ka la nan Meh met K. (18) i le Ýb ra him Ha lil B. (24), po - lis a ra cý na gö tü rül dü ðü sý ra da va tan daþ la rýn sal dý rý sý na uð ra dý. Va tan daþ la rýn po lis le rin e lin den al mak is te di ði 2 þüp he li, e kip ler ce o lay ye rin den ka çý rý la rak, Fi ruz köy Po lis Mer ke zi ne gö tü rül dü. Bu ki þi ler den, bir sýrt çan ta sý i çe ri sin de ki 3 pet þi þe de a kar ya kýt e le ge çi ril di ði bil di ril di. Ýs tan bul / a a ka çak is tih dam ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Bu tür pat la ma la rýn bir da ha ya þan ma ma sý i çin, yal nýz ca An ka ra da de ðil, bü tün or ga ni ze sa na yi böl ge le rin de sis tem li bir þe kil de iþ gü ven li ði ted bir le ri nin cid dî bir þe kil de kon trol e dil me si, ka çak is tih da mýn ön len me si ge re kir. Ýþ gü ven li ði ted bir le ri nin sü rek li o la rak göz ar dý e dil me si, ka çak iþ çi lik, e ði tim siz lik bi ze pat la ma lar ve ö lüm cül iþ ka za la rý o la rak ge ri dö nü yor. An ka ra / a a NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 4 R. Evvel 1432 Ru mî: 25 K. Sani 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Yeni Asya mektebi YE NÝ AS YA dan SÝ ZE ye ni as ya dan si ni as ya.com.tr Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Hem fi kir le ri mi zi ki tap yo luy la da ge niþ kit le le re u laþ týr mak, hem de ga ze te ye fi nans des te ði sað la mak i çin ön ce Mih rab a dýy la ku ru lup da ha son ra Ye ni As ya Ya yýn la rý o la rak de vam e den neþ ri ya tý mýz da çý kan her ki ta býn ka pa ðýn da u zun yýl lar þöy le bir pa ro la yer al mýþ tý: Ga ye miz va tan sat hý ný bir mek tep yap mak týr. Ge ri de ka lan 41 yý lý aþ kýn za man zar fýn da pek çok sý kýn tý ve ba di re le re rað men, bu he def is ti ka me tin de bü yük hiz met ler i fa e dil di. Mâ lûm ad res ler ta ra fýn dan ön ce ka ra pro pa gan da lar la göz den dü þü rül mek, bu tak tik tut ma yýn ca da ört bas e di lip giz len mek is te nen ha ki kat ler, Ri sa le-i Nur u mat bu at li sa nýy la ko nuþ tur ma i de a lin den yo la çý ký la rak ger çek leþ ti ri len bu hiz met ler le in san la ra u laþ tý rýl dý. Va tan sat hý ger çek ten mek tep ha li ne ge ti ril di. Hat tâ bu mek tep va tan sý nýr la rý ný a þýp, dün ya nýn her kö þe si ne dal bu dak sa la rak, yer yü zü sat hý ný ku cak la yan bir ge niþ lik ka zan dý. Ga ze te nin ya nýn da ki tap, bro þür, der gi, tak vim, ka set, cd, in ter net gi bi her gün ye ni le ri çý kan hiz met im kân la rý da bu he def i çin dev re ye so kul du. Yir min ci yüz yý lýn i kin ci çey re ði nin baþ la rýn da Bar la da ya ký lan nur meþ a le si, 60 lý yýl lar da baþ la yýp her a lan da ge li þe rek de vam e den bir sü reç i çe ri sin de, mat bu at kav ra mý nýn kap sa mý na gi ren her va sý ta i le fi kir ve gö nül le ri ay dýn lat ma yý sür dü rü yor. E ðer ek sen ve o mur ga sýn da Ye ni As ya nýn yer al dý ðý bu hiz met ler le o lu þan bi ri kim mev cut ol ma say dý ve bu bi ri ki min bü yük kat ký sýy la þart lar el ve riþ li ha le gel me sey di, me se lâ Hür A dam fil mi ko lay ko lay çe ki le mez di. Bu ba kým dan, men su bu ol mak la if ti har et ti ði miz bu hiz me tin bu gün le re ge liþ se ren ca mý na bu na zar la ba ka bi lir sek, ge li nen nok ta nýn ö ne mi ni çok da ha i yi fark ve his se de bi li riz. Bu ra dan mek tep bah si ne yi ne dö ner sek: Va tan, hat tâ dün ya sat hý ný bir mek tep ha li ne ge tir me he - Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý def ve i de a liy le yo la çý kan bir mis yo nun, bu mâ nâ yý ev ve lâ ken di bün ye sin de ta hak kuk et tir me si ge re kir di. Ki, Ye ni As ya kad ro la rý na bu göz le bak tý ðý mýz da, bu nun da ger çek leþ ti ði ni gö rü yo ruz. Geçen ya rým as ra ya kýn za man zar fýn da Ye ni As ya bün ye sin de ye ti þen kad ro la rýn zen gin li ði, bu nun a çýk bir te za hü rü. Hat tâ di ye bi li riz ki, Ýs lâ mî hiz met ler de te ma yüz et miþ pek çok i sim, ha ya tý nýn bir dö ne min de Ye ni As ya i le ir ti bat kur muþ. Bun la rýn i çin den, ber zah â le mi ne in ti kal et miþ o lan la rý rah met le a nar ken, e pey ce bir kýs mý fark lý ad res ler de hiz met le ri ni sür dü ren le ri de mu hab bet le se lâm lý yo ruz. Ýþ te, i ki haf ta son ra, 21 Þu bat Pa zar te si gü nü ga ze tey le bir lik te ver me yi plan la dý ðý mýz i lâ ve de, Ye ni As ya ya e mek ver miþ de ðer li im za la rýn ga ze te say fa la rý na yan sý yýp ar þiv le re mal o lan ça lýþ ma la rýn dan ör nek le ri bir a ra da bu la bi le cek si niz. Bu i sim ler, ge çen haf ta ki kö þe miz de bir kýs mý ný sý ra la dý ðý mýz i sim ler le sý nýr lý de ðil. O lis te de yer al ma yan baþ ka sür priz i sim le ri de i lâ ve miz de gö re bi le cek si niz. «««Tu nus-mý sýr o lay la rý ve Ye ni As ya Ge çen haf ta ya dam ga sý ný vu ran Mý sýr o lay la rý ný, ik ti dar da ki dik ta re ji mi ne hal kýn tep ki si bað la mýn da yo rum la ya rak ta kip et me ye ve man þet le ri miz le bu mâ nâ yý ver me ye ça lýþ týk. An cak bu o lay lar da Ýh van-ý Müs li mîn baþ ta ol mak ü ze re din dar la rýn ro lü söz ko nu su ol du ðun da, i þin bi zim a çý mýz dan ö zel bir ö nem arz e den bu ci he ti ni Ri sa le-i Nur da ki öl çü ve pren sip ler çer çe ve sin de ay rý bir de ðer len dir me ye tâ bi tut tuk. 4 Þu bat ta ki Ýs lâm dün ya sý Be di üz za man ýn me to du na muh taç man þe ti miz ve bu ek sen de ki tah lil le ri miz, ko nu nun bu yö nü ne i liþ kin yak la þý mý mý zýn i fa de si ol du. Ve Su ri ye li ta nýn mýþ â lim Prof. Dr. Sa id Ra ma zan el-bu tî nin ar ka da þý mýz Ýs ma il Te zer e ver di ði mü lâ kat ta ki söz le rin den çý kar dý ðý mýz bu man þet, da ha ön ce 18 O cak ta Tu nus i çin at tý ðý mýz Tu nus ta çö ken, Ke ma list mo del man þe ti ni de ta mam la yan bir me saj ver di. Bas ký re ji mi ne hal kýn tep ki si, de mok ra tik bir o lay ve des tek len me li. A ma bu tep ki nin, ma sum la ra za rar ve re cek a þý rý lýk lar dan u zak, ba rýþ çý ve müs bet bir çiz gi de or ta ya ko nul ma sý ve din dar la rýn si ya sî kav ga lar dan u zak dur ma sý da, Be di üz za man me to du nun ge re ði. Ve biz, o lay la ra i liþ kin ya yýn çiz gi mi zi, bu i ki nok ta yý dik ka te a la rak be lir le dik. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HA BER FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Keçiler duâ etmezse, þu daðlarda bir ot bitmez FARK DTP nin eski Baþkaný Türk ün ko nuþ ma la rý Wi ki le aks te ÝNGÝLÝZ Da ily Te leg raph ga ze te si, DTP nin es ki Baþ ka ný Ah met Türk ün 2009 yý lýn da Ýn gi liz dü þün ce ku ru lu þu Chat ham Ho u - se da ka týl dý ðý bir top lan tý ya i liþ kin Wi ki le aks in ya yým la dý ðý ABD ya zýþ ma sý na yer ver di. 27 Ni san 2009 ta rih li ABD nin Lon dra Bü - yü kel çi li ðin den, bu ül ke nin An ka ra Bü yü kel çi li ði ve A da na Kon - so los lu ðu na gön de ri len bel ge de, Ni san 2009 da Ah met Türk ün Chat ham Ho u se da Tür ki ye de ki ye - rel se çim le il gi li bir top lan tý ya ka týl - dý ðý be lir ti li yor. Bu top lan tý da Türk ün, Türk hü kü me ti nin par ti si - nin bu se çim de ki ba þa rý sý na ve PKK nýn o dö nem de al dý ðý a teþ kes ka ra rý na bas kýy la ce vap ver me si ni ký na dý ðý söy le di ði be lir ti li yor. Türk ün bu top lan tý da, DTP nin Kürt so ru nu na ba rýþ çýl bir çö zü mü des - tek le di ði ni ve a zýn lýk la rýn hak la rý ný ta ný yan ye ni bir a na ya sa ih ti yaç ol - du ðu nu be lirt ti ði de kay de di li yor. Bel ge de 21 Ni san da Chat ham Ho u - se da ya pý lan ba sý na a çýk top lan tý da, Türk ün bir ko nuþ ma yap - tý ðý be lir ti le rek, bu ko nuþ ma sý na Türk ün Kürt le rin Türk ler le u - yum i çin de ya þa mak is te di ði ni söy le ye rek baþ la dý ðý, an cak Tür ki ye nin te rör le mü ca de le ba ha ne siy le tüm Kürt le ri te rö rist say dý ðý dü þün ce si ni di le ge tir di ði be lir ti li yor. Lon dra / a a BAÞBAKAN Re cep Tay yip Er do ðan, Mý sýr da ya þa nan o lay lar la il gi li Mý sýr ýn i çe ri de ki ka ra rý - na mü da ha le gi bi bir gay ret le ri nin ol ma dý ðý ný söy le di. Ko nuy la il gi li O ba ma i le te le fon da 2 kez gö rüþ tü ðü nü söy le yen Er do ðan, Mý sýr ko - nu sun da gö rüþ le ri nin O ba ma i le ta ma men ör - tüþ tü ðü nü ak tar dý. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan, Ha tay a ha re ket et me den ön ce Sa bi ha Gök çen U lus la ra ra sý Ha va a la ný nda so ru la rý ce - vap la dý. Er do ðan, bir so ru ü ze ri ne Mý sýr ýn ken - di ge le ce ði ni, hal ký nýn de mok ra tik i ra de siy le gös te re ce ði ni söy le di. Bu nun ta kip çi si o la cak la - rý ný ak ta ran Er do ðan, Mý sýr ýn i çe ri de ki ka ra rý - na mü da ha le gi bi bir gay ret le ri ol ma dý ðý ný i fa de et ti. Mý sýr hal ký nýn bu hak ve öz gür lük ler nok - ta sýn da ki de mok ra tik i ra de si nin kar þý lý ðý ný bul - ma sý ný a maç la dýk la rý ný be lir ten Er do ðan, Bu böl ge nin hu zu ru ve re fa hý i çin çok ö nem li. Mý - sýr ýn hu zu ru Mý sýr ýn bu nok ta da ki a la ca ðý ne - ti ce böl ge yi de çok o lum lu þe kil de et ki le ye cek - tir di ye dü þü nü yo rum. Þu an da tüm gö rün tü le - re bak tý ðý mýz da Mý sýr hal ký nýn ka rar lý lý ðý ný gö - rü yo ruz. Sa de ce Ka hi re de de ðil dal ga dal ga ya - yýl mýþ va zi yet te. Mev cut yö ne tim den cid di ma - na da sý kýn tý ol du ðu or ta da. Te men ni miz o dur ki, bu öl dür me ler dur sun, kan dur sun. Mý sýr hal ký þu a na ka dar halk o la rak böy le bir yo la git - me miþ tir. On la rýn e lin de si lah yok tur a ma on - la ra kar þý si lah kul la nýl mýþ týr de di. Çok sa yý da ö lü nün ve ya ra lý nýn ol du ðu nu vur gu la yan Er do ðan, Bun lar o lum lu gö re bi le - ce ði miz yak la þým tar zý de ðil. Halk da ül ke le ri ne sa hip çýk ma la rý nok ta sýn da si lah sýz yak la þým tar zý na de mok ra tik i ra de le ri ne say gý du yul ma sý nok ta sýn da sür dür me li dir. En ký sa za man da bu de mok ra tik ge çi þin sað lan ma sý dýr. Ý na ný yo - rum ki halk da böy le bir ne ti ce ye ke sin lik le ka - bul gös te re cek tir. A ma bu nun ze mi ni ni ha zýr - la mak ge re ki yor. Bu ze mi ne fýr sat ve re cek bir gü ven yö ne ti mi nin, ge çi ci bir yö ne tim o la bi lir o ra da her þe yi sað la ya bi lir di ye ko nuþ tu. Er do ðan, O ba ma i le yap tý ðý 2 gö rüþ me de Mý sýr la il gi li tüm gö rüþ le ri nin ör tüþ tü ðü nü söy le di. Ýs tan bul / ci han ANKARA Va li li ði, OS TÝM ve Ý ve dik Or ga ni ze Sa na yi Böl ge le rin de ki yan gýn ve pat la ma yer le rin de a ra ma kur tar ma ça lýþ ma la rý nýn ta mam lan dý ðý ný bil dir di. OS TÝM ve Ý ve dik Or ga ni ze Sa na yi Böl ge le rin de 3 Þu bat 2011 ta ri hin de ya þa nan yan gýn ve pat la ma lar la il - gi li o la rak va li lik ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma - da, yan gýn ma hal le rin de ve en kaz la rýn al týn - da kim se nin kal ma dý ðý nýn an la þýl ma sýy la en kaz kal dýr ma ça lýþ ma la rý nýn 5 Þu bat ta ri hi i ti ba riy le ta mam lan dý ðý be lir til di. Yan gýn ve pat la ma lar da 20 ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði, ya ra la nan 53 ki þi den 1 i a ðýr ol mak ü ze re 12 ki þi nin te da vi le ri ne ha len muh te lif has ta ne - ler de de vam e dil di ði ne i þa ret e di len a çýk la - ma da, 41 ki þi nin i se te da vi le ri nin ar dýn dan ta bur cu e dil di ði i fa de e dil di. Yan gýn ve pat - la ma la rýn mey da na gel di ði iþ yer le rin de çev - re gü ven lik le ri sað la na rak ad li ve i da ri so ruþ - tur ma i le a raþ týr ma la rýn çok yön lü o la rak sür dü rül dü ðü vur gu la nan a çýk la ma da, OS - TÝM OSB de ha ya tý ný kay be den le rin; A li Yi - ðit, Nej det A li Ta nýþ mak, Dur sun Ka vak, Sa - týl mýþ Þim þek, Ab dul ka dir Kurt, Bay ram Öz - kan, Ab dul lah Ka ra ku lak, Ah met Öz de mir ve Mük re min At ma ca, ya ra lý la rýn i se Ha san Boz kurt, Or han Er, Mu rat Öz bek, Ýb ra him De mir, Gül dal E kim, Ha cý A li Þah man ve Mu ham met Al týn baþ ol du ðu bil di ril di. A çýk la ma da, Ý ve dik OSB de ö len le rin i se Cen giz So yalp, Hü se yin Yýl dýz, Ser vet Yurt - taþ, Di lek Gü rer, Ay dýn Çap raz, Ay de mir Çap raz, Ha zým Çav dar, Hü se yin Ok çu, De niz De mir baþ, Ay taç Ak ka ya ve Ci han Çif ci ol du - ðu be lir ti lir ken, Vol kan Üç ler, O zan Bo zer, Ni hat Gü ler ka ya, Vol kan Öz de mir ve O nur Ço rum un i se te da vi le ri nin de vam et ti ði kay de dil di. An ka ra / a a Sav cý lar, iþ ye ri sa hip le ri ni din le di ANKARA Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý OS TÝM ve Ý ve - dik Or ga ni ze Sa na yi Böl ge sin de mey da na ge len pat la ma lar la il gi li baþ lat tý ðý so ruþ tur ma yý sür dü - rü yor. An ka ra Cum hu ri yet Baþ sav cý Ve ki li Nu ri Yi - ðit in ko or di nas yo nun da top lam 5 sav cý nýn yü rüt - tü ðü so ruþ tur ma kap sa mýn da, pat la ma la rýn mey - da na gel di ði iþ yer le ri nin sa hip le riy le þir ket yö ne ti - ci le ri nin bil gi le ri ne baþ vu rul du ðu kay de dil di. Sav cý - lar, o lay yer le rin de el de e di len ok si jen tü pü par ça - la rý nýn Geb ze Yük sek Tek no lo ji Ens ti tü sün de in ce - len me si ta li ma tý ný ver di. Sav cý la rýn ens ti tü den ge - le cek ra por lar, it fa i ye ve O lay Ye ri Ýn ce le me Þu be Mü dür lü ðü nün el de et ti ði bul gu lar dan çý ka cak ra - por lar doð rul tu sun da so ruþ tur ma yý de rin leþ ti re bi - le ce ði bil di ril di. An ka ra / a a DA VUT PA ÞA DA üç yýl bir iþ ye rin de mey da - na ge len pat la ma da vefat e den le rin ya kýn la rý, An ka ra OS TÝM de ki pat la ma da ö len le rin a i - le le ri ne des tek i çin ey lem yap tý. Zey tin bur nu Da vut pa þa da, 21 ki þi nin öl - dü ðü, 116 ki þi nin ya ra lan dý ðý bir iþ mer ke zin - de mey da na ge len pat la ma ya i liþ kin, a ra la rýn - da ço cuk la rýn da bu lun du ðu bir grup, Tak - sim Mey da ný nda top lan dý. El le rin de So - rum lu lar yar gý lan sýn, Ýþ ka za sý de ðil ci na - yet, De ne tim gö re vi ni zi ya pýn ve Ar týk ye - ter ya zý lý pan kart ve dö viz ler ta þý yan grup ü - ye le ri, Da vut pa þa ve OS TÝM de ol du ðu gi bi, de ne tim siz lik ten kay nak la nan iþ ka za la rý ný pro tes to et ti. Pat la ma e þi ölen Ýd ris Ça buk, ay ný a cý yý ya þa yan lar o la rak bir da ha böy le bir o la yýn ol ma ma sý i çin bir a ra ya gel dik le ri ni söy le di. Da vut pa þa da ki pat la ma nýn ar dýn dan pek çok ku ru ma gi de rek, iþ yer le rin de ge re - ken gü ven lik tedbirle ri nin a lýn ma sý i çin ses le - ri ni du yur ma ya ça lýþ týk la rý ný i fa de e den Ça - buk, ya þa nan o lay lar son ra sýn da a çýk la ma yap mak la hiç bir þe yin çö zül me di ði ni be lirt ti. OS TÝM de ki pat la ma nýn a cý sý ný, týp ký di ðer pat la ma lar da ol du ðu gi bi kalp le rin de his set - tik le ri ne de ði nen Ça buk, Ýþ ci na yet le rin de de ne tim so rum lu lu ðu nu ye ri ne ge tir me yen - le re ve ri len ce za lar ye ni den dü zen len sin. De - ne tim le rin et kin ký lýn ma sý i çin ge re ken ler ya - pýl sýn de di. Ýs tan bul / a a DEV LET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, i nanç öz gür lü ðü nün bir in san lýk hak ký ol du ðu nu be lir te rek, Bu bi zim ya da Al man ya hü kü me ti nin ce - bin den ver di ði bir þey de ðil dir. On lar dan bek le di ði miz bir u lu fe ik ra mi ye de de ðil. Bu do ðal bir in san lýk hak ký dýr. Ý nan dý ðý mýz Al lah bu nu ver miþ, bi zim ký sýt - la ma ya hak ký mýz yok de di. Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, AKP Hü kü met le rin de Tür ki ye de Din, Ý nanç ve Vic dan Hür ri ye - ti nin Ge li þi mi ko nu lu kon fe - rans ta yap tý ðý ko nuþ ma da, hü - kü met le rin gö re vi nin top lum la - rýn ta lep le ri ni kar þý la mak ol du - ðu nu vur gu la dý. Hak, hak lý nýn en mu kad des ma lý dýr di yen A - rýnç, hak tan baþ ka hiç bir þe yin yük sek o la ma ya ca ðý ný vur gu la - dý. Tür ki ye nin, 2005 yý lýn dan bu ya na AB i le ka tý lým mü za ke - re le ri ni baþ lat tý ðý ný ha týr la tan A - rýnç þöy le de vam et ti: AB Tür ki ye de 50 yýl dan bu ya na ta kip e di len bir pro je, Bu - gü ne ka dar ih mal e dil di. AB nin tav rý biz ce doð ru dur; ma dem ka týl mak is ti yor sun ge re ke ni ya - pa cak sýn. Kri ter le rin uy gu lan - ma sý ge re kir. Yýl lar dan bu ya na de ði þik lik lik ler ya pý lý yor. Der ne - ðe ü ye o lur ken bi le þart la rý o - ku dum ka bul et tim di ye im za a tý lý yor. AB ye gi rer ken is ten - me ye cek mi? AB ye ü ye o lun ca ya þam stan dart la rý ar ta cak. Hu - kuk ve de mok ra si stan dar tý yük se le cek. Si ya si se bep ler le Tür ki ye nin AB ye ü ye ol ma sý ný ba zý la rý ge cik tir mek is te ye bi lir. AB ye çok ka fa yý ta kýp da ah vah et me yin. Mer kel þöy le de di, Sar kozy bu nu söy le di di ye ge ce uy ku u yu ma maz lýk et me yin. Bir ba kar sý nýz ki, al maz lar. Tür - ki ye yö nü nü tam de mok ra si yo lu na doð ru çe vir miþ tir. Av - ru pa da bu lu nan Türk ler, Av - ru pa nýn as li un su ru dur. Ýn san - la rý mý zýn bu top rak lar da a lýn te - ri ve e me ði var dýr. Biz si zi, on - la rýn vic dan la rý na e ma net et tik. Si zin ye ri niz on la rýn vic dan la - rýn da dýr. Köln / a a TAZÝYE Ömrü boyunca iman ve Kur"ân hizmetlerinde bulunan ve iki senedir kemik iliði kanseri tedavisi gören Ali Gül Aðabeyimiz Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diliyor, ailesi, yakýnlarý ve dâvâ arkadaþlarýna taziyetlerimizi sunuyoruz. Not: Cenazesi bugün (7 Þubat 2011) Sapanca 100 Evler Merkez Camii nden öðle namazýný müteakip kýlýnacak cenaze namazýndan sonra kaldýrýlacaktýr. SAKARYA YENÝ ASYA OKUYUCULARI n ce çev re dos tu, a ma tah sil gör me miþ i ki ha ný mýn uz man la ra þap ka çý kar ta cak tes - bit le ri ne, son ra da MÜ SÝ AD a dý na ta rým ra po ru ha zýr la yan i ki uz ma nýn gö rüþ le ri ne yer ver mek i cap et ti. Ri ze nin Ça ye li il çe sin de, Ka ra de - niz de ki di ðer va di le re nis bet le da ha az meþ hur o lan bir va di var: Se noz Va di si. Bu va di, son yýl lar da ya pý lan HES ya tý rým la rý do la yý sýy la gün de me gel di. Va di de yü - rü tü len ça lýþ ma la rýn muh te mel za rar la rý ye ni ye ni tar - tý þý lý yor. Böl ge de ki ba zý HES ler e lek trik ü re ti mi ne baþ - lar ken, ba zý la rý nýn da ya pý mý de vam e di yor. HES ler baþ ta ol mak ü ze re kar þý kar þý ya ol du ðu - muz çev re prob lem le riy le il gi li o la rak Se noz lu Ýl mi ye Ak çal (80 ya þýn da) i le To ros lar da ya þa yan ve A na do - lu nun son gö çer le ri sa yý lan Sa rý ke çi li le rin tem sil ci si Per vin Sar van ýn söy le ye cek le ri var mýþ. Ra di kal de ya yýn la nan rö por taj da Per vin Sav ran ö - zet le þun la rý söy le miþ: Ar týk bi le rek ve dü þü ne rek ka rar ver mi yor in san lar. San ki baþ ka bir dün ya da ya - þa yan bi ri le ri bu dün ya i çin ka rar la rý ve ri yor gi bi. Bi - zim i çin bu dün ya da her mah lû kat ö te ki nin rýz ký dýr. Ke çi ler du â et mez se, þu dað lar da bir ot bit mez. Ot lar du â et mez se, gök ten bir tek dam la yað mur düþ mez. O yüz den tüm can lý lar bi zim i çin bir dir. Ke çim ney se oð lum da o dur, dað da o dur, su da o dur. (Biz) Gö çer - ken bir ta þý bi le ye rin den oy nat ma ma ya, do ða ya za rar ver me me ye dik kat e di yo ruz. Böy le gi der se dað da de - ðil ke çi le re i çi re cek, biz bi le i çe cek su bu la ma ya ca ðýz. Maz lû mun a hý mut la ka çý kar. Güç lü gör dü ðü müz in san la rýn so nu da ya kýn dýr. Maz lûm la rýn i çin de sa - de ce in san lar de ðil, do ða da ki tüm can lý la rýn a hý var. Kur dun ku þun, bö ce ðin â hý var. Güç lü san dý ðý mýz, güç lü gör dü ðü müz sal ta nat la rý yý ka cak baþ ka güç ler de var. Bir ke re her þey den ön ce Ya ra tan var. A na do - lu in sa ný a kýl lý dýr. Sab re dip gör mek lâ zým. Ýl mi ye Ak çal da þöy le ko nuþ muþ: Za ma ne in - san la rý nýn ca hil li ði bi zi bir a ra ya ge tir di. Ben yi ye - yim sen ye me, ben va rým sen yok sun di yen ler bi zi bir a ra ya ge tir di. Ca ný mýz a cý yor. Hat ta bi zim þu an da öl müþ le ri mi zin bi le ca ný a cý yor me zar da. Es - ki den hiç çar þý ya git mez dik, bir þey al ma ya. HES in þa at la rýy la ge len pa ra bu da ya nýþ ma yý bir lik te li ði de par ça la dý. Hem top ra ðý mýz dan hem kom þu - muz dan ol duk. Bu iþ le ri o ku muþ lar ya pý yor. Di yor - lar ki biz i yi bi li yo ruz. Be nim o ku mam yok. Ni ye ya pý yor su nuz yap ma yýn de di ðim de ba na ca hil de - di ler. Bun lar da u tan ma da yok, ter bi ye de. (Gö rü - þen: Yü cel Sön mez, Ra di kal, 24 Ka sým 2010) Þim di de MÜ SÝ AD ýn ya yýn la dý ðý ta rým ra po ru na e me ði ge çen Ah met Ak yüz ve Ha lim Ay dýn ýn tes - bit le ri ne ku lak ve re lim: Tür ki ye de en ö nem li so run Öl çek e ko no mi si ya ni a ra zi le rin par ça lý ol ma sý. An - tal ya da ü re ti ci 30 bin ton do ma tes ü re tir ken Kü tah - ya-hi sar il çe sin de bu mik tar 4 to na dü þü yor. Bu du - rum da re ka bet müm kün mü? Hi sar do ma te si nin de ðe ri ni de an la ta cak bi ri le ri yok sa se ra ya, hib ri te baþ lar sý nýz. Hem bi yo lo jik çe þit li li ði ni zi öl dür müþ o - lur su nuz. Tür ki ye nin bi yo lo jik çe þit li li ði ni ko ru ma sý ge re kir! Ýs pir Ça yý nýn ye tiþ tir di ði fa sul ye nin ta dý hiç - bir yer de yok tur. An cak çay bo þa a kar, fa sul ye nin de de ðe ri ni kim se bil mez. Ni te lik li su kay nak la rý nýn ni - te lik li kul la ný mý di ye bir an la yýþ yok biz de. Bu su fa - sul ye yi lez zet len di ri yor sa o ra yý fonk si yo nel gý da va - di si i lân e de lim gi bi bir an la yýþ da yok. Tür ki ye de yak la þýk 4 bin en de mik bit ki, 7 bin çe þit to hum var. Av ru pa da i se yak la þýk 3 bin çe þit bit ki var. Av ru pa fonk si yo nel ta rým da po tan si yel o la rak Tür ki ye nin ge ri sin de dir. An cak Tür ki ye po tan si ye li ni or ta ya ko - ya ma mak ta dýr. Me se lâ dý þar dan Tür ki ye ye 2 mil - yar do lar en de mik bit ki ta le bi var dýr, an cak bu nu Tür ki ye kar þý la ya ma mak ta dýr. Ge le ce ðin ta rým da ol du ðu nu gö re me dik. Tür ki ye nin ta rým prob lem - le ri ni a þa bil me si i çin bi linç li pro fes yo nel ta rým iþ - let me le ri ne ih ti ya cý var dýr. A ra zi zen gi ni o lan dev - let, me ra la rý ný bir an ön ce ýs lâh et me li ve yem bit - ki si ye tiþ ti re cek yer ler ha li ne ge tir me li. MÜ SÝ AD ýn ta rým ra po ru na im za a tan lar dan Ah - met Ak yüz ün HES ler ko nu sun da ki tes bi ti de dik - kat çe ki ci: Su la rýn kul la nýl ma sý ko nu sun da ba kan - lýk lar a ra sýn da ko or di nas yon suz luk ol du ðu nu gör - dük. Kay se ri nin Ya mu la Ma hal le si ne öz gün pat lý - can çe þi di var dýr. Ký zý lýr mak ýn su yuy la bes le nen Ya - mu la Pat lý ca ný da ha son ra ba raj ku rul ma sýy la be ra - ber ö zel li ði ni yi tir me ye ve pat la ma ya baþ la mýþ. Bo - ru lar la ge len su yun ý sý sý de ðiþ miþ ve mi ne ral le ri ta þý - ya maz hal al mýþ. Su din le nin ce bü tün mi ne ral ler çö kü yor, dup du ru su ge li yor. Ýn san lar su te miz di ye se vi ni yor, an cak bit ki mi ne ral is ti yor. HES ler son - ra sý bi yo lo jik o la rak ta bi a týn et ki le ne ce ði ke sin, bek - le yip gör mek, i yi ta kip et mek ge rek. (Gö rü þen: Ha - san Hü se yin Ke mal, Ye ni As ya, 20 A ra lýk 2010) Ö zet ler sek: Dün ya da sa de ce in san lar ya þa mý yor, pro je ler sa de ce in san lar dü þü nü le rek ya pýl ma sýn. Ýs - pir in fa sul ye si, Kay se ri nin pat lý ca ný yok ol ma sýn. To hum ve bit ki çe þi di nok ta sýn da ki im kâ ný mý zý a - van ta ja çe vi re lim. Çev re yi, su yu, top ra ðý, di ðer mah lû kat la bir lik te pay la þa lým! Ö Er do ðan: Gö rüþ le ri miz O ba ma i le ör tü þü yor A ta lay: Ye ni a na ya sayý si vil top lum la ya p acaðýz nýçýþlerý Ba ka ný Be þir A ta lay, ye ni a na ya sa nýn, si vil top lum ku ru luþ la rýy la bir lik be ra ber lik i çin de tar tý þý la - rak ve bir nok ta da bu luþ mak su re tiy le ya pý la ca ðý ný be lirt ti. Çe þit li a çý lýþ ve in ce le me ler de bu lun mak ü ze - re þeh re ge len Ba kan A ta lay, Düz ce Ak ça ko ca ve D- 100 ka ra yo lun da ya pý lan Ga le ri ci ler Si te le ri nin a çý lýþ tö re ni ne ka týl dý. Bu ra da ki a çý lý þýn ar dýn dan þe hir de ki bir dü ðün sa lo nun da Tür ki ye Viz yo nu ko nu lu kon - fe rans ta ko nu þan Ba kan A ta lay, AB sü re ci i çe ri sin de Tür ki ye nin i ler le me kay det ti ði ni ve Av ru pa nýn en hýz lý bü yü yen ül ke si ko nu mu na gel di ði ni söy le di. Ye - ni a na ya sa, si vil top lum ku ru luþ la rýy la bir lik be ra ber - lik i çin de tar tý þý la rak ve bir nok ta da bu luþ mak su re - tiy le ya pý la cak. Ýlk si vil a na ya sa yý bi zim dö ne mi miz de çý ka ra ca ðýz di yen A ta lay, þun la rý kay det ti: 12 Ey - lül de de ði þen A na ya sa pa ke tin de ki et ki ler gö rü þü lü - yor ve gö rü þü le cek tir. Yar gý re for mu ya þan mak ta dýr. Ge çiþ ko lay ol ma ya cak týr. Ge liþ me ler sað lýk lý þe kil de gi di yor. Tür ki ye ye ni A na ya sa i le de ði þe cek tir. Te rör, Tür ki ye nin a ya ðý na bað lan mýþ bir pran ga dýr. Te rö rü, ce sa ret le ü ze ri ne gi de rek çö ze ce ðiz. Risk a lý yo ruz. Þim di so run lar da ha faz la de mok ra si ve di ya log lar la çö zü le cek tir. Düz ce / a a Mec lis, tor ba yý gö rüþ me ye de vam e de cek nmeclýs, bu haf ta da tor ba ta sa rý nýn gö rüþ me le ri - ne de vam e de cek. TBMM, Türk Si lah lý Kuv vet le ri (TSK) de niz un sur la rý nýn, A den Kör fe zi, So ma li ka ra - su la rý ve a çýk la rý, A rap De ni zi ve mü ca vir böl ge ler de - ki gö rev sü re si nin 1 yýl da ha u za týl ma sý ný ön gö ren Baþ ba kan lýk Tez ke re si, bu gün TBMM Ge nel Ku ru - lun da gö rü þü le cek. TBMM Ge nel Ku ru lun da, gö rüþ - me le ri ne 26 O cak Çar þam ba gü nü baþ la nan ve 126 mad de si ka bul e di len Tor ba ta sa rý sý nýn gö rüþ me le - ri ne de vam e di le cek. Ta sa rý, a ðýr lýk lý o la rak ka mu nun ver gi i le sos yal gü ven lik prim a la cak la rý nýn ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý nýn ya ný sý ra ça lýþ ma ha ya tý na i liþ kin dü zen le me ler de i çe ri yor. Ge nel Ku rul, top lam 247 mad de lik ta sa rý nýn gö rüþ me le ri i çin 7-14 Þu bat Pa - zar te si gü nü de ça lý þa cak. Mec lis, her gün, ta sa rý nýn bir bö lü mü nün bi ti mi ne ka dar me sai ya pa cak. TBMM Ge nel Ku ru lu, bu gün sa at de, ya rýn de, Çar þam ba ve Per þem be gün le ri i se de top la na cak. TBMM Ta rým, Or man ve Kö yiþ le ri Ko - mis yo nu, Su la ma Bir lik le ri Ka nu nu Ta sa rý sý ný 9 Þu - bat Çar þam ba gü nü gö rü þe cek. An ka ra / a a Söz leþ me li me mu ra taz mi nat nyozgat Ý da re Mah ke me si, baþ ka bir ku ru ma a - tan dý ðý i çin is ti fa e den söz leþ me li me mu ra iþ so nu taz mi na tý ö den me si ne hük met ti. A lý nan bil gi ye gö re, Tat van Dev let Has ta ne sin de 657 sa yý lý Dev let Me - mur la rý Ka nu nu nun 4/B mad de si u ya rýn ca söz leþ - me li per so nel o la rak ça lý þan bir Türk Sað lýk-sen ü ye - si, 2009/1 KPSS a ta ma la rýn da baþ ka bir ka mu ku ru - mu na a tan dý ðý i çin gö re vin den is ti fa et ti. Ýs ti fa sý nýn ka bul e dil me si nin ar dýn dan sen di ka ü ye si, iþ so nu taz mi na tý nýn ö den me si ni is te di. Has ta ne baþ ta bip li ði - nin bu ta le bi, hiz met söz leþ me si nin 1 ay ön ce ih bar e - dil mek þar týy la fes he di le bi le ce ði ge rek çe siy le red det ti. Türk Sað lýk-sen de bu nun ü ze ri ne ü ye si a dý na Yoz - gat Ý da re Mah ke me si nde da va aç tý. Mah ke me ka ra - rýn da, da va cý ya, söz leþ me yi 1 ay ön ce den ih bar et - mek þar týy la fes he de bi le ce ði hük mü ne uy ma dý ðýn - dan iþ so nu taz mi na tý ö de ne me ye ce ði ne i liþ kin iþ le - min hu ku ka uy gun ol ma dý ðý kay de dil di. Ka rar da, söz ko nu su iþ lem ne de niy le ö den me yen iþ so nu taz mi na - tý nýn, i da re ye baþ vu ru ta ri hin de i ti ba ren ya sal fa i ziy le ö den me si ge rek ti ði ka rar laþ tý rýl dý. An ka ra / a a OSTÝM kurbanlarýna Davutpaþa desteði DA VUT PA ÞA DA KÝ PAT LA MA DA YA KIN LA RI VEFAT EDENLER, OS TÝM DE Ö LEN LE RÝN A Ý LE LE RÝ NE DES TEK EY LE MÝ YAP TI. A ra ma ça lýþ ma la rý ta mam lan dý Davutpaþa da iþ yerinde meydana gelen patlamada vefat edenlerin yakýnlarý, Ankara OSTÝM deki patlamada ölenlerin ailelerine destek için eylem yaptý. FO TOÐ RAF: AA A rýnç: Ý nanç öz gür lü ðü in san lýk hak ký

5 6 YURT HABER Fos sep tik çukuruna düþen çocuk öldü nma NÝSA NIN A la þe hir il çe si ne bað lý Se rin - yay la Kö yün de bir kýz ço cu ðu, fos sep tik i çin a çý - lan ve yað mur su yuy la do lan çu ku ra dü þe rek öl - dü. A lý nan bil gi ye gö re, Se rin yay la Ýl köð re tim O - ku lu 2. Sý nýf öð ren ci si Es ra Öz de mir (8) e ve gel - me yin ce a i le si ve kom þu la rý kü çük ký zý a ra ma ya baþ la dý. Bir ki þi nin fos sep tik i çin a çý lan ve yað - mur su yuy la do lan çu ku run ya nýn da Es ra nýn ter li ði ni gör me si ü ze ri ne jan dar ma ya ve kur tar - ma e kip le ri ne ha ber ve ril di. Kur tar ma e kip le ri nin u zun sü ren ça lýþ ma la rý so nu cun da Es ra nýn ce - se di çu kur dan çý ka rý la rak, o top si i çin Ýz mir Ad li Týp Ku ru mu na gön de ril di. Alaþehir / a a Bayburt'ta bir o to mo bi l Ço ruh a yu var lan dý nbay BURT TA bir o to mo bi lin Ço ruh Neh - ri ne yu var lan ma sý so nu cu bir ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Bay burt-çay ka ra yo lu nun 7. ki lo met re sin de, A dem Er de mir (43) yö ne - ti min de ki 48 UD 165 plâ ka lý o to mo bil, yo lun buz lu ve kay gan ol ma sý dolayýsýyla a ra cýn kon tro lü kay be de rek Ço ruh neh ri ne yu var lan - dý. Ay ný gü zer gâh ta sey re den bir baþ ka a raç - ta bu lu nan la rýn du ru mu fark et me si ü ze ri ne, Er de mir, a ra cýn dan çý ka rý la rak Bay burt Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Bayburt / a a Ku þa da sý Kör fe zi nde 4,2 þid de tin de dep rem nku ÞA DA SI Kör fe zi nde 4,2 þid de tin de dep - rem mey da na gel di. Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü U lu sal Dep rem Ýz le me Mer ke zi nin ve ri le ri ne gö re, sa at da Ku þa da sý Kör fe zi mer kez li 0,2 ki lo - met re de rin li ðin de ve 4,2 þid de tin de dep rem mey da na gel di. Aydýn / a a Mar din ve Bat man da tefeci operasyonu nmar DÝN ve Bat man da dü zen le nen eþ za - man lý o pe ras yon da gö zal tý na a lý nan 11 ki þi, sav - cý lýk ça i fa de le ri a lýn dýk tan son ra tu tuk suz yar gý - lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. E di ni len bil gi ye gö re, e ko no mik yön den zor du rum da o lan la ra yük sek fa iz le borç pa ra ve ren þe be ke nin bas ký - la rý na da ya na ma yan ki þi le rin þi kâ ye ti ü ze ri ne, Mid yat Cum hu ri yet Sav cý lý ðý ve il çe em ni yet mü dür lü ðün ce Mar din ve Bat man da dü zen le - nen eþ za man lý o pe ras yon da gö zal tý na a lý nan 11 ki þi nin sor gu su ta mam lan dý. Em ni yet mü dür - lü ðün de ki i fa de le ri nin ar dýn dan Mid yat Cum - hu ri yet Sav cý lý ðý na sevk e di len 11 ki þi, tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. Midyat / a a Kahramanmaraþ'ýn Elbistan ilçesindeki açýk kömür madeninde dün sabaha karþý göçük meydana geldi. Göçükte 1 iþçi ölürken 10 iþçi de yaralandý. FO TOÐ RAF: A A MADENDE GÖÇÜK: 1 ÖLÜ 10 YARALI KAH RA MAN MA RAÞ TA TER MÝK SAN TRA LA KÖ MÜR SAÐ LA YAN A ÇIK ÝÞ LET ME SA HA SIN DA MEY DA NA GE LEN GÖ ÇÜK TE 1 KÝ ÞÝ ÖL DÜ, 10 KÝ ÞÝ YA RA LAN DI. KAH RA MAN MA RAÞ TA ter mik san tra la kö mür sað la yan a çýk iþ - let me sa ha sýn da mey da na ge len gö çük te 1 ki þi öl dü, 10 ki þi ya ra - lan dý. Af þin-el bis tan B Ter mik San tra li i çin kö mür ü re ti mi ya pý - lan Çöl lo lar kö mür ü re tim sa ha - sýn da sa at su la rýn da mey - da na ge len gö çük te ö len iþ çi nin Ya þar Al ka ya (51) ol du ðu be lir til - di. Ya þar Al ka ya nýn sa ha dan u - zak laþ ma ya ça lý þýr ken bir kam yo - nun al týn da kal dý ðý öð re nil di. Ö te yan dan o lay da ya ra la nan iþ çi sa yý sý nýn 10 ol du ðu bil di ril di. Ya ra lý iþ çi ler; Gür büz E sen (35), Vol kan Ça nak (27), Ba rýþ Do ðan (27), Ker bi Çift lik li (43), A la at tin Yýl dýz (51), Me tin Þa hin (40), Meh met Kur san (55) ve Meh met Kurt (35) Af þin Dev let Has ta ne - si ne kal dý rý lýr ken, A li De mir ci ve Can Al de mir e i se Af þin Dev let Has ta ne sin de mü da ha le e dil di. A çýk iþ let me sa ha sý mü dü rü Þe ref Gök su, gö çük son ra sý a - lan da bütün iþ çi le ri top la ya rak sa yým yap týk la rý ný jan dar ma ve it fa i ye ve A KUT a ha ber ver - dik le ri ni, e kip le rin o lay ye rin de ça lýþ ma la rý na baþ la dý ðý ný bil - dir di. Kahramanmaraþ / a a MA DEN DE KÝ ÝÞ ÇÝ LE RÝN TA MA MI KUR TA RIL DI KAH RA MAN MA RAÞ Va li si Þük rü Ko ca te pe, has ta ne ler de - ki ya ra lý la rý zi ya ret et tik ten son ra gö çük a la nýn da in ce le me - ler de bu lun du. Ga ze te ci le rin o la ya i liþ kin so ru la rý ný cevapla - yan Ko ca te pe, þun la rý kay det ti: Bu ra sý Af þin-el bis tan B Ter mik San tra li ne kö mür ü re ten bir iþ let me miz. Ya pý lan ça - lýþ ma lar sý ra sýn da top rak ta bir ha re ket len me ol muþ, yer yer bü yük çat lak lar var ve gö çük de vam e di yor. A çýk iþ let me sa ha sýn da iþ çi le ri miz ve ma ki ne ler var. Bir iþ çi miz ma a le sef ha ya tý ný kay bet ti. Di ðer iþ çi le rin ta ma mý ve mü hen dis ler kur ta rýl dý. Bu ra sý Zon gul dak ve ya Bur sa gi bi ga le ri iþ let me de ðil. Gör dü ðü nüz gi bi kam yon lar ve iþ ma ki ne le ri i le kö - mür ü re ti mi ya pý lan a çýk bir iþ let me sa ha sý. Mey ve yük lü kam yon mi ni büs ün ü ze ri ne düþ tü DE NÝZ LÝ DE vi ya dük ten gi den mey ve yük lü kam yo - net, vi ya dü ðün al týn dan ge çen yol cu mi ni bü sü nün ü - ze ri ne düþ me si so nu cu 3 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, A cý pa yam is ti ka me tin den ge len So ner Ça tal yö - ne ti min de ki 20 VE 251 pla ka lý mey ve yük lü kam yo - net, Fa tih Köp rü lü Kav þa ðý nýn al týn dan ge çen Ko ray Koç yö ne ti min de ki 20 ZC 212 plâ ka lý yol cu mi ni bü - sü nün ü ze ri ne düþ tü. Ka za son ra sý kam yo ne tin þo fö - rü Ça tal ve kam yo net te bu lu nan U mut Sýr lan sý kýþ tý. O lay ye ri ne ge len it fa i ye e kip le ri ta ra fýn dan kam yo - net ten çý ka rý lan Sýr lan, Ça tal ve yol cu mi ni bü sün de ki Ra ma zan Koç (10) Pa muk ka le Ü ni ver si te si Has ta ne - si ne kal dý rýl dý. Ka za son ra sý ters dö nen kam yo ne tin ka sa sýn da bu lu nan por ta kal ve man da li na lar et ra fa sa çýl dý. Fa tih Köp rü lü Kav þa ðý nýn An tal ya-de niz li is - ti ka me ti tra fi ðe ka pa tý lýr ken, yol te miz le me ça lýþ ma la - rýn dan son ra ka ra yo lu tra fi ðe a çýl dý. Kam yo net sü rü - cü sü nün al kol lü ol du ðu id di a e dil di. Denizli / a a Gaziantep te eðitim seferberliði TÜR KÝYE NÝN en bü yük þehir le rin den bi ri ol ma sý na rað men e ði tim de ki ba þa rý sý ra la ma sýn da ül ke ge ne li - nin ge ri sin de ka lan Ga zi an tep te e ði tim se fer ber li ði baþ la týl dý. Ga zi an tep Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü Ek rem Se rin, yap tý ðý a çýk la ma da, þehirde ki e ði tim ba þa rý sýn - da is te ni len se vi ye de ol ma dýk la rý ný i fa de e de rek, ilk o - la rak bu so ru nun se be bi ni be lir le mek i çin ça lýþ ma lar baþ lat týk la rý ný ve a ka de mik ba þa rý yý art tý rý cý ça lýþ ma - lar yö ner ge si ha zýr la dýk la rý ný söy le di. Gaziantep / a a Ayný aileden 4 kiþi sobadan zehirlendi ES KÝÞE HÝR DE kö mür so ba sýn dan sý zan kar bon mo - nok sit ga zýn dan ze hir le nen ay ný a i le den 4 ki þi, te da vi al tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, E sen te pe Ma hal le si Ka ra be kir Cad de si nde ki bir ev de ya þa yan Ü nal Öz da - mar (35), e þi Þen gül (34), ço cuk la rý Nur can (11) ve Nur gül Öz da mar (6) ra hat sýz lan dý. Öz da mar a i le si ya - kýn la rý nýn ha ber ver di ði 112 A cil Ser vis e kip le ri ta ra fýn - dan Yu nu sem re Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Te da vi al tý na a lý nan ve kö mür so ba sýn dan sý zan kar bon mo - nok sit ga zýn dan ze hir len dik le ri be lir le nen 4 ki þi nin ha - ya tî teh li ke le ri nin bu lun ma dý ðý bil di ril di. Eskiþehir / a a Yýl dýz Tek nik Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü Ý da ri ve Ma li Ýþ ler Da i re Baþ kan lý ðý ÝÞ ÇÝ LÝK HÝZ ME TÝ A LI NA CAK TIR Te miz lik Hiz me ti ve Bü ro Des tek E le ma ný Ça lýþ tý rýl ma sý hiz met a lý mý 4734 sa yý lý Ka mu Ý ha le Ka nu nu nun 19'un cu mad de si ne gö re a çýk i ha le u su lü i le i ha le e di le cek tir. Ý ha le ye i liþ kin ay rýn tý lý bil gi ler a þa ðý da yer al mak ta dýr: Ý ha le Ka yýt Nu ma ra sý : 2011/ Ý da re nin a) Ad re si : Yýl dýz Tek nik Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü Mer kez Kam püs Yýl dýz Yo ku þu Bal mum cu Be þik taþ, ÝS - TAN BUL b) Te le fon ve faks nu ma ra sý: c) E lek tro nik Pos ta Ad re si : i diz.e du.tr ç) Ý ha le do kü ma ný nýn gö rü le bi le ce ði in ter net ad re si (var sa): kap.kik.gov.tr, diz.e du.tr ' 2) Ý ha le ko nu su hiz me tin a) Ni te li ði, tü rü ve mik ta rý: Ý ha le nin ni te li ði, tü rü ve mik ta rý na i liþ kin ay rýn tý lý bil gi ye E KAP'ta (E lek tro nik Ka mu A lým la rý Plat for mu) yer a lan i ha le do kü ma ný i çin de bu lu nan i da ri þart na me den u la þý la bi - lir. b) Ya pý la ca ðý yer: Yýl dýz Tek nik Ü ni ver si te si Mer kez Kam püs, Da vut pa þa Kam pü sü, Mas lak Kam pü sü i le Sað lýk Kül tür Spor Da i re Baþ kan lý ðý ve Bi rim le ri c) Ý þin sü re si: Ý þe baþ la ma ta ri hi , i þin bi tiþ ta ri hi ) Ý ha le nin a) Ya pý la ca ðý yer: Yýl dýz Tek nik Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü Mer kez Kam püs Rek tör lük Bi na sý Ý da ri ve Ma li Ýþ ler Da i re Baþ kan lý ðý Sat ýna lma Mü dür lü ðü Yýl dýz Yo ku þu Bal mum cu Be þik taþ, ÝS TAN BUL b) Ta ri hi ve sa a ti : Ý ha le ye ka tý la bil me þart la rý ve is te ni len bel ge ler i le ye ter lik de ðer len dir me sin de uy gu la na cak kri ter ler: 4.1. Ý ha le ye ka týl ma þart la rý ve is te ni len bel ge ler: Mev zu a tý ge re ði ka yýt lý ol du ðu Ti ca ret ve/ve ya Sa na yi O da sý ve ya Mes lek O da - sý Bel ge si; Ger çek ki þi ol ma sý ha lin de, ka yýt lý ol du ðu ti ca ret ve/ve ya sa na yi o da sýn dan ya da il gi li mes lek o da sýn dan, ilk i lan ve ya i ha le ta ri hi nin i çin de bu lun du ðu yýl da a lýn - mýþ, o da ya ka yýt lý ol du ðu nu gös te rir bel ge, Tü zel ki þi ol ma sý ha lin de, il gi li mev zu a tý ge re ði ka yýt lý bu lun du ðu ti ca ret ve/ve ya sa na yi o da sýn dan, ilk i lan ve ya i ha le ta ri hi nin i çin de bu lun du ðu yýl da a lýn mýþ, tü zel ki þi li ði nin o da ya ka yýt lý ol du ðu nu gös te rir bel ge, Tek lif ver me ye yet ki li ol du ðu nu gös te ren Ým za Be yan na me si ve ya Ým za Sir kü - le ri; Ger çek ki þi ol ma sý ha lin de, no ter tas dik li im za be yan na me si, Tü zel ki þi ol ma sý ha lin de, il gi si ne gö re tü zel ki þi li ði nin or tak la rý, ü ye le ri ve ya ku ru cu la rý i le tü zel ki þi li ðin yö ne tim de ki gö rev li le ri be lir ten son du ru mu gös te rir Ti ca - ret Si cil Ga ze te si, bu bil gi le rin ta ma mý nýn bir Ti ca ret Si cil Ga ze te sin de bu lun ma ma sý ha lin de, bu bil gi le rin tü mü nü gös ter mek ü ze re il gi li Ti ca ret Si cil Ga ze te le ri ve ya bu hu sus la rý gös te ren bel ge ler i le tü zel ki þi li ðin no ter tas dik li im za sir kü le ri, Þek li ve i çe ri ði Ý da ri Þart na me de be lir le nen tek lif mek tu bu Þek li ve i çe ri ði Ý da ri Þart na me de be lir le nen ge çi ci te mi nat Ý ha le ko nu su i þin ta ma mý ve ya bir kýs mý alt yük le ni ci le re yap tý rý la maz Tü zel ki þi ta ra fýn dan iþ de ne yi mi ni gös ter mek ü ze re su nu lan bel ge nin, tü zel ki þi li ðin ya rý sýn dan faz la his se si ne sa hip or ta ðý na a it ol ma sý ha lin de, ti ca ret ve sa na yi o da sý/ti ca ret o da sý bün ye sin de bu lu nan ti ca ret si cil me mur luk la rý ve ya ye min li ma li mü þa vir ya da ser best mu ha se be ci ma li mü þa vir ta ra fýn dan ilk i lan ta ri hin den son ra dü zen le nen ve dü zen len di ði ta rih ten ge ri ye doð ru son bir yýl dýr ke sin ti siz o la rak bu þar týn ko run du ðu nu gös te ren, stan dart for ma uy gun bel ge, 4.2. E ko no mik ve ma li ye ter li ðe i liþ kin bel ge ler ve bu bel ge le rin ta þý ma sý ge re ken kri ter ler: Ban ka lar dan te min e di le cek bel ge ler: Teklif edilen bedelin % 10'dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir Bilanço veya eþdeðer belgeler: Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait; a) Yýl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, b) (a) bendinde belirtilen belgelere eþdeðer belgeler, a ve b bendinde sayýlan belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Ýsteklinin; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,50 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,75'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ ve onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden bulunacak oranýn en az (1,25) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý gerekir. Bu durumda, yukarýda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. Yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eþdeðer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini saðlayamayanlar ise iki önceki yýlýn belgeleri ile üç önceki yýlýn belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr iþ hacmini gösteren belgeler: a) Ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen hizmet iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin % 15'inden, taahhüt altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn ise teklif edilen bedelin %10'undan az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanamadýðýna bakýlýr. Yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yýlýn gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini saðlayamamasý halinde, iki önceki yýlýn ve üç önceki yýlýn gelir tablolarý sunulabilir. Bu durumda, gelir tablolarý sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, Makine, teçhizat ve diðer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu: ÝÞ MAKÝNALARI 1- Zemin Yýkama ve Cila makinesi 7 adet 2- Sanayi Tipi Islak-Kuru Vakum makinesi 7 adet 3- Buharlý Halý ve Koltuk Yýkama Makinesi 4 adet 4- Prof. Tip. Elektrik Süpürgesi 25 adet 5- Elektrikli yer bakým makinesi 4 adet 6- Elektrikli Soðuk Duman Ýlaçlama Makinasý (ULV) 3 adet 7- Ýlaçlama makinesi (Püskürtmeli) 3 adet 8- Çim Biçme Traktörü 1 Adet 9- Çim Biçme Makinesi 3 Adet 10- Yap rak Top la ma Ma ki ne si 2 A det 11- Zi ra i Ý laç la ma Ma ki na sý 1 A det 12- E I i le kul la ný lan ça pa ma ki na sý 1 A det TE MÝZ LÝK E KÝP MAN LA RI 1- Pas pas A ra ba sý (çift ko va lý ta ký mý) 200 A det 2- Pas pas A pa ra tý (Ta kým) 250 A det 3-60 cm. Mop A pa ra tý (Me tal) 125 A det 4-80 cm. Mop A pa ra tý (Me tal) 125 A det 5- Cam Sil me Ta ký mý 100 A det 6- Cam Silme Peluþ Aparatý 100 Adet 7- Cam Kazýma Jileti (Takým) 100 Adet 8- Cam silme Teleskopu (9 metrelik) 5 Adet 9- Yer Kazýma Jileti (Takým) 50 Adet 10- Su Kovasý 200 Adet 11- Lüks Saplý Faraþlý Süpürge 250 Adet 12- Yer Çekçeði 60'lýk (Çift Lastikli) 250 Adet 13- Muhafazalý Tuvalet Fýrçasý (Koyu Renkli) 500 Adet 14- Lavabo Fýrçasý 100 Adet 15- Çevre Faraþý 100 Adet 16- EI Arabasý 30 Adet 17- Konteyner (Plastik 240 Lt.) 30 Adet 18- Konteyner (Plastik 360 Lt.) 10 Adet Ýdarece hazýrlanan teknik þartnameye göre yüklecinin bulundurmasý gereken makine ve ekipman için kendi malý olma þartý aranmayacaktýr Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya Özel sektörde personel çalýþtýrýlmasýna dayalý olarak ihale edilen her türlü hizmet alýmý iþi benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. Tekliflerin deðerlendirilmesinde yerli Ýstekliler lehine fiyat avantajý uygulanmayacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu Beþiktaþ, ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. B: 7990

6 MISIR Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in, U lu sal De - mok ra tik Par ti ge nel baþ kan lý ðý gö re vi ni ko ru - du ðu bil di ril di. Ge nel Sek re ter ve o nun baþ kan - lý ðýn da ki 6 ki þi lik Yö ne tim Ko mi te si is ti fa e der - ken, res mî TV ka na lý, ha ber le rin de, Hüs nü Mü ba rek i Ge nel Baþ kan o la rak be lirt me - ye de vam e di yor. Mü ba rek in ge nel baþ kan lýk tan ay rýl dý ðý ha be ri ni ilk ve ren El A ra bi ya te le viz yo nu da bu ha be ri ni ge ri çek ti. Ka hi re / a a RAPORDA Mý sýr da ki ge liþ me le rin Ý ran dev ri mi ön ce siy le ben zer lik ta þý dý ðý i fa de e dil di. Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in git me si ha - lin de bir çok Fi lis tin li ta ra fýn dan Ýs ra il in ve Ba - tý nýn a da mý o la rak gö rü len Fi lis tin li de ri Mah - mud Ab bas ýn da dev ri le ce ði tah - mi ni nin di le ge ti ril di ði ra - por da, mü za ke re le ri da ha a dil ve say - gýn bir ze - min de ye ni den baþ la ta rak Ab bas ý kur ta - ra bi le cek du rum da ki Ýs ra il in, bu yön de bir i þa ret ver me di ði ve Ab bas ýn git me si ha lin - de Fi lis tin de dü zen le ne - cek ilk ser best se çim ler - den muh te me len Ha - mas ýn za fer le çý ka ca ðý kay de dil di. Or ta do ðu da ki ge liþ me ler kar þý sýn da sta tü ko yu ko ru ma ta raf ta rý Ýs ra il in, böl ge de ar tan o ran da i zo las yon teh di di al týn da bu lun du ðu ve Mý sýr re ji mi nin çök me si ha lin de, ku zey de Hiz bul lah ve Su ri ye ye o dak la nan dik - ka ti ni gü ne ye de çe vir mek zo run da ka la ca ðý be lir ti len ra por da, böy le bir se nar yo da Ýs ra il in nük le er si lâh sa hi bi ol du ðu nu ve ge rek ti ðin de kul la na ca ðý ný res - men a çýk la ya rak nük le er cay dý rý cý lýk po li ti ka sý na yö ne le - bi le ce ði di le ge ti ril di. Brük sel / a a 7 DÜNYA NA TO Sa vun ma Ko le ji nde ha zýr la nan bir ra por da, hü kü me te kar þý bü yük pro tes to gös te ri le ri nin de vam et ti ði Mý sýr i çin en uy - gun mo de lin Tür ki ye ol du ðu di le ge ti ril di. Mý sýr da kriz den çý kýþ i çin Tür ki ye mo de - li nin ö ne ril di ði ra por da, þöy le kay de dil di: Ba zý la rý i çin ra hat sýz e di ci ol sa da bütün A rap ka mu o yu mev cut Türk re ji mi ni mo - del o la rak gö rü yor. Tür ki ye de ki re ji min þüp he gö tür mez þe kil de cum hu ri yet ve de mok ra si ol du ðu, Tür ki ye de or du nun ar týk ik ti da rý e le ge - çir me ye ça lýþ ma dý ðý ve ba zý sý nýr la rýn a þýl - ma ma sý i çin ha kem lik yap tý ðý i fa de le ri nin kul la nýl dý ðý ra por da, Tür ki ye dün ya ya a - çýk. A çýk ça e ko no mik kü re sel leþ me den ya - na ve ser best ti ca ret pren sip le ri ne say gý lý. Sað lam ve güç lü te me le da ya nan e ko no - mik bü yü me si i na nýl maz. Her þey den ön ce den ge li dýþ po li ti ka sýy la ken di siy le gu rur du yu yor de nil di. Ý ran ýn Þi i leþ tir me po li ti - ka sý ný ve Su u di Vah ha bi li ði ni red de den bir çok A ra býn Tür ki ye yi mak bul or ta yol tem sil ci si o la rak gör dü ðü an la tý lan ra por - da, Mý sýr lý si ya set çi le re Türk mo de lin den il ham a la rak Ýs lam ve Ba tý ya a çýk ve Kýp ti Hris ti yan la rý ko ru ya cak den ge li bir re jim o luþ tur ma la rý tav si ye si yer al dý. CE ZA YÝR Ý ÇÝN DU RUM KAY GAN NA TO ko mu tan la rý ný ve dip lo mat la rý ný ye tiþ ti ren Ro ma da ki ko le jin Ku zey Af ri ka ve Or ta do ðu da ki halk ha re ket le riy le il gi li a raþ týr ma ra po run da, Tu nus ta ki Ya se min Dev ri mi ve Mý sýr da ki ka o sun yük sek iþ siz - lik, genç nü fus ta ar tan ge ri lim ve hal kýn ge - le ce ðe u mut suz bak ma sý ne de niy le Ku zey Af ri ka da ya yýl ma yý sür dü re ce ði tah min e - di lir ken, Tu nus ör ne ði nin ak si ne ký sa ve or - ta va de de li der le rin hýz la düþ me si nin bek - len me me si tav si ye e dil di. Sa vun ma Ko le ji nin ký dem li a na lis ti ve Or ta do ðu A raþ týr ma Prog ra mý Baþ ka ný Pi - er re Ra zo ux ta ra fýn dan ka le me a lý nan ra - por da, Ce ze yir i çin, bu ra da du ru mun çok kay gan ol sa da kýs men i fa de öz gür lü ðü bu - lun du ðu, ik ti dar par ti siy le or du a ra sýn da tam mu ta ba kat ol du ðu, pet rol ve do ðal gaz ge lir le ri nin hü kü met i çin em ni yet sü ba bý ni te li ði ta þý dý ðý be lir til di. Ra por da Fas ko - nu sun da da Kra lýn, i fa de öz gür lü ðü nün az da ol sa ge niþ le til me si, mü te va zi re form lar ve e ko no mi de ü mit ve ren ya tý rým la ra gü - ven di ði an la týl dý. Brüksel / a a Ye men de re form çað rý sý n YEMEN'DE mu ha le fet, Dev let Baþ ka ný A li Ab dul - lah Sa lih e re form sö zü nü ye ri ne ge tir me si çað rý sýn - da bu lun du. Par la men to da ki mu ha lif grup lar, ya - yým la dýk la rý or tak a çýk la ma da, tek ta raf lý ka rar lar ip tal e di lin ce ye ka dar par la men to o tu rum la rý ný boy ko ta de vam e de cek le ri ni bil dir di. Mu ha lif ler, yö ne ti me kar þý Per þem be gü nü dü zen le nen gös te ri - ye ka tý lan hal ký meþ rû ta lep le ri ni me de ni bir þe kil - de di le ge tir dik le ri i çin kut la dý. Devlet Baþkaný Sa - lih, Tu nus ve Mý sýr da ki ge liþ me ler den son ra par la - men to, Þu ra Kon se yi ve or du men sup la rý na yap tý ðý ko nuþ ma da, 2013 te dev let baþ kan lý ðý na a day ol ma - ya ca ðý ný ve yö ne ti mi oð lu na bý rak ma ya ca ðý ný bil - dir miþ ti. Sa na / a a El Kas sam ko mu ta ný No fal, Gaz ze ye dön dü n MISIR'DA 3 yýl dýr tu tuk lu bu lun du ðu ce za e vin - den ka çan, Ha mas ýn as ke rî ka na dý Ýz zed din El Kas sam Tu gay la rý nýn ko mu tan la rýn dan Ay man No fal, ön ce ki ge ce Gaz ze ye dön dü. No fal ýn, tü - nel ler va sý ta sýy la Gaz ze Þe ri di ne ge çiþ yap tý ðý, a ra - la rýn da Ha mas li der le ri ve a i le ü ye le ri nin de yer al - dý ðý yüz ler ce ki þi ta ra fýn dan kar þý lan dý ðý ve Nu sey - ra mül te ci kam pýn da ki e vi ne ka dar ka la ba lý ðýn ken di si ne eþ lik et ti ði bil di ril di. Ay man No fal, Mý - sýr da ki pro tes to gös te ri le ri sý ra sýn da, Ka hi re ya - kýn la rýn da ki E bu Za bal Ce za e vin den di ðer tu tuk - lu lar i le bir lik te kaç mýþ tý. No fal, 27 O cak 2008 de te rör sal dý rý la rý plan la dý ðý ge rek çe siy le El A riþ te, Mý sýr gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan tu tuk lan mýþ tý. Gaz ze de ki kay nak lar, No fal ýn tu tuk lan dý ðý sý ra da iþ ken ce ye ma ruz kal dý. Ýs ra il li as ker Gi lad Þa lit in sak lý tu tul du ðu yer i le Gaz ze de ki di re niþ çi grup - lar la il gi li bil gi ver meye zorlandý. Mý sýr da ki E bu Za bal Ce za e vin den ka çan Fi lis tin li ler den, No fal da hil 6 sý nýn Gaz ze ye dön dü ðü, ba zý la rý nýn ya ka - lan dý ðý kay de di li yor. Gaz ze de ki Fi lis tin kay nak la - rý na gö re, Mý sýr da ki ce za ev le rin de 39 Fi lis tin li tu - tuk lu bu lu nu yor du. Tel A viv / a a Tunus ta emniyet müdürüne gözaltý n TUNUS'UN ku ze yin de ki El Kef þehrin de, po lis mer ke zi ne yan gýn bom ba la rý ve taþ lar la sal dý ran gös te ri ci le re po li sin a teþ aç ma sý so nu cu 4 ki þi öl - dü, 17 ki þi ya ra lan dý. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý kay nak la rý - na gö re, gös te ri ci le rin po lis mer ke zi ne sal dýr ma sý ü ze ri ne, po lis ler de gru bu da ðýt mak ü ze re a teþ le kar þý lýk ver di. Sen di ka kay nak la rý ve gör gü þa hit le - ri, ça týþ ma lar da si lâh la a ðýr ya ra la nan i ki ki þi nin has ta ne de öldüðünü be lirt ti ler. Gö re vi ni kö tü ye kul lan dý ðý i çin gös te ri ci le rin görevden a lýn ma sý ný is te di ði Kef Em ni yet Mü dü rü nün bir gös te ri ci ye to kat at ma sý nýn ar dýn dan pat lak ve ren o lay lar da, öf ke li ka la ba lýk em ni yet bi na sý na gir me ye ça lýþ tý ve ar dýn dan a te þe ver di. Sen di ka kay nak la rý, ge ce o - lay la rýn ya týþ tý ðý ný, Em ni yet Mü dü rü Ha lid Ga zu - ni nin gö zal tý na a lýn dý ðý ný bil dir di ler. Ön ce ki gün de Si di Bu zid de gö zal týn da ki i ki ki þi nin öl me si ü - ze ri ne, yüz ler ce ki þi bir ka ra kol bi na sý ö nün de gös te ri yap mýþ, po lis a raç la rý ný a te þe ver miþ ti. So - ka ða çýk ma ya sa ðý ný gev þet ilmiþ ti. Tu nus / a a Gö rüþ me le rin de va mý zo run lu n ORTADOÐU Dört lü sü, Ýs ra il i le Fi lis tin yö ne ti - mi a ra sýn da gö rüþ me le rin de va mý nýn zo run lu ol du ðu nu be lirt ti. Fi lis tin li ler i se bek len ti le ri nin kar þý lan ma dý ðý ný a çýk la dý. Mü nih Gü ven lik Kon fe - ran sý çer çe ve sin de bir a ra ya ge len BM Ge nel Sek - re te ri Ban Ki-mun, ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov ve AB Yük sek Tem sil ci si Cat he ri ne Ash ton, Mý sýr baþ ta ol mak ü ze re A rap dün ya sýn da ki son ge liþ - me le ri ve ey lül a yýn dan bu ya na ya pý la ma yan Ýs ra - il-fi lis tin gö rüþ me le ri ni e le al dý. Ya pý lan a çýk la ma - da, Or ta do ðu da ki o lay lar dik ka te a lýn dý ðýn da, Ýs - ra il-fi lis tin gö rüþ me le rin de du rak sa ma nýn böl ge - de ba rýþ pers pek ti fi ne za rar ver di ði be lir til di ve ta - raf lar a ra sýn da gö rüþ me le rin de vam et me si nin zo run lu ol du ðu di le ge ti ril di. Ash ton, Sü re cin ha re ket ha lin de ol du ðu nu ve i ler le di ði ni gös ter - me miz ö nem li dir de di. Fi lis tin li baþ gö rüþ me ci Sa ib E re kat i se Or ta do ðu Dört lü sü nün a çýk la ma - sý nýn Fi lis tin li le rin bek len ti le ri ni kar þý la ma dý ðý ný bil dir di. E re kat, Böl ge de ta nýk ol du ðu muz o lay lar dik ka te a lýn dý ðýn da Or ta do ðu Dört lü sü nün, Ýs ra - il i ve (Baþ ba kan Bin ya min) Ne tan ya hu hü kü me ti - ni yer le þim bi rim le ri ni dur dur ma ya ve Do ðu Ku - düs ün baþ þehri o la ca ðý Fi lis tin dev le ti nin sý nýr la rý - ný ta ný ma ya zor la ya cak ta ri hî ka rar lar al ma sý ný u - mut e der dik de di. Mü nih - Ra mal lah / a a Hint donanmasý 52 korsaný yakaladý n HÝNDÝSTAN Sa vun ma Ba kan lý ðý, do nan ma ve sa hil ko ru ma gö rev li le ri nin, Hint Ok ya nu su nda ki ça týþ ma nýn ar dýn dan bir ge mi de ki 52 kor sa ný tu - tuk la dý ðý ný bil dir di. Sa vun ma Ba kan lý ðý Söz cü sü M. Nam bi ar, 52 kor sa nýn tu tuk lan dý ðý ný du yur du, an cak bu ki þi le rin mil li yet le ri ko nu sun da ya da o - lay la il gi li ay rýn tý lý bil gi ver me di. Ya ka la nan ki þi ler Bom bay li ma ný na ge ti ril dik ten son ra po lis ta ra - fýn dan sor gu la na cak. Bom bay / a a HABERLER Mo del, de mok rat Tür ki ye NA TO SA VUN MA KO LE JÝ NÝN KIDEMLÝ UZMAN ANALÝSTÝ PÝERRE RAZOUK TARAFINDAN HA ZIR - LA NAN BÝR RA POR DA, MI SIR Ý ÇÝN EN UY GUN MO DE LÝN TÜR KÝ YE OL DU ÐU DÝ LE GE TÝ RÝL DÝ. NATO komutanlarýný ve diplomatlarýný yetiþtiren Roma'daki NATO Koleji, Kuzey Afrika ve Ortadoðu'daki halk haraketleriyle ilgili geniþ bir rapor hazýrlayarak ittifakýn ilgili birimlerine sundu. FOTOÐRAF: AA Mübarek giderse Abbas da gider LÝB YA NIN GÜ VEN CE SÝ PET ROL GE LÝR LE RÝ LÝBYA'DAKÝ a þi ret ya pý sý ve nü fu sun az ol ma sý, pet rol ge lir - le riy le sað la nan re fa hýn sos yal ba rý þý gü ven ce al tý na al dý ðý kay de di len ra por da, du ru mun çok da ha ka rý þýk ol du ðu Ye - men dý þýn da ki Or ta do ðu re jim le ri nin çe þit li gü ven ce le ri nin bu lun du ðu be lir til di. Ra por da, böl ge de ký sa va de de Mý sýr ve Fi lis tin yö ne ti mi nin teh dit al týn da ol du ðu ve her i ki re ji min dü þü nü len den da ha ký sa sü re de çö ke bi le ce ði di le ge ti ril di. Mý sýr i le il gi li o la rak sa ra por da þu tes pi te yer ve ril di: Tu nus hal kýn dan fark lý o la rak Mý sýr top lu mu, Müs lü man Kar deþ - ler in kay da de ðer et ki si dolayýsýyla Ýs lâ mî söy le me çok da ha a çýk. Ýs lâm cý lýk, ken di ni re ji min da ya nak nok ta sý gö ren or du - ya da nü fuz et miþ du rum da. E ðer gös te ri ler çok bü yük bas - ký o luþ tu rur sa or du bö lü ne bi lir. Nü fu sun yüz de 13 ü nü o luþ - tu ran 10 mil yon luk Kýp ti Hris ti yan la rýn, Müs lü man Kar deþ - ler kor ku suy la mev cut re ji mi des tek le me ye de vam et me si si ya sî se nar yo yu da ha da zor laþ tý rý yor. Baþkan O ba ma: Tem sil ci nin ken di gö rü þü ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Mý sýr Ö zel Tem sil ci si Frank Wis ner ýn Mü ba rek in gö rev de kal ma sý ge rek ti ði þek lin de ki a çýk - la ma la rý nýn A me ri kan yö ne ti mi nin de ðil, Wis ner ýn ki þi sel gö rü þü ol du ðu nu a çýk la dý. Baþ kan O ba ma nýn Mý sýr da ki kriz le il gi li ö - zel tem sil ci si Frank Wis ner, Mý sýr Cum - hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in, ül ke de ki si - ya sal ge çiþ dö ne min de de ði þik lik le ri yön - len dir mek ü ze re ma ka mýn da kal ma sý ge - rek ti ði ni söy le miþ ti. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Mý sýr da dü zen li ve ba rýþ çý bir ge - çiþ sü re ci nin ge rek li li ði ko nu sun da ya ban - cý li der ler le gö rüþ tü. Be yaz Sa ray dan ya pý - lan a çýk la ma da, Baþ kan O ba ma nýn Mý - sýr da ge çiþ sü re ci ko nu su nu, Bir le þik A rap E mir lik le ri Dev let Baþ ka ný ve A bu Da bi Ve - li aht Pren si Þeyh Mu ham med Bin Za yid El Nah yan, Ýn gil te re Baþ ba ka ný Da vid Ca me - ron ve Al man ya Baþ ba ka ný An ge la Mer kel i le gö rüþ tü ðü be lir til di. ABD Baþ ka ný nýn, Mý sýr da hü kü met ve mu ha le fet a ra sýn da ki mü za ke re ler le hal kýn ta lep le ri ni kar þý la yan bir hü kü me tin ku rul ma sý yö nün de þim di baþ la yan dü zen li, ba rýþ çý ge çiþ sü re ci nin ö - ne mi ne i þa ret et ti ði de kay de dil di. Bu a ra da ABD, Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek in par ti si nin yö ne tim ku ru lu nun is ti fa sý nýn o lum lu bir a þa ma ol du ðu nu bil dir di. Baþ - kan O ba ma yö ne ti mi, bu is ti fa la rýn o lum lu bir a þa ma ol du ðu nu be lir tir ken, ABD Baþ - kan Yar dým cý sý Jo e Bi den da Mý sýr Cum - hur baþ ka ný Yar dým cý sý Ö mer Sü ley man i le bir te le fon gö rüþ me si ya pa rak, ül ke de gi de - rek bü yü yen is yan ha re ke ti nin ta lep le ri ni kar þý la mak i çin ge rek li de mok ra tik re form - lar la il gi li der hal ha re ke te ge çil me si çað rý - sýn da bu lun du. Was hing ton / a a Mü ba rek hâ lâ par ti si nin li de ri MISIR'DA Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek e kar þý gös te ri ler 13. gü nü ne gi rer ken, ül ke de ki en bü yük mu ha lif grup o lan Müs lü man Kar deþ ler hü kü met le mü za ke re ye gir me ka ra rý al dý. Müs lü - man Kar deþ ler in li der le rin den Mu ham med Mur - si, Mü ba rek in Yar dým cý sý Ö mer Sü ley man i le gö rü þü le ce ði ni bil dir di. Mý sýr da Müs lü man Kar - deþ ler i le hü kü met a ra sýn da u zun yýl lar dýr ilk kez doð ru dan gö rüþ me ya pý la cak. Ka hi re / a a MÜS LÜ MAN KAR DEÞ LER MÜ ZA KE RE YE GÝ RÝ YOR Or du da Tah rir e yer leþ ti Mý sýr da Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek kar þý tý is yan ha re ke ti nin mer kez üs sü baþþehir Ka hi re de ki Tah rir Mey da nýn da or du var lý ðý ný güç len di rir ken, çok sa yý da dük kân ve ma - ða za i le yol ve köp rü le rin a çýl dý ðý baþ þehirde hayat ya vaþ ya vaþ nor ma le dö nü yor. As ker - ler, 2 Þu bat ta en az 11 ki þi nin öl dü ðü þid det li ça týþ ma lar da Mü ba rek yan lý la rý nýn gös te ri ci - le re sal dýr mak i çin kul lan dýk la rý Tah rir ya ký nýn da ki 6 E kim köp rü sün de mev zi len di. Mý sýr or du su, mey dan ü ze rin de ki Mý sýr mü ze sin de de gü ven li ði art týr dý. Mü ba rek kar þýt la rý nýn mey da na kur du ðu ba ri kat lar hâ lâ du rur ken, Ka hi re li ler mey da ný dol dur ma ya baþ la dý. Ge - ce nin sa kin geç ti ði mey dan da hâ lâ çok sa yý da gös te ri ci, tank la rýn bu ra dan git me si ne en - gel ol mak i çin ön le rin de o tur ma yý sür dü rü yor. Bu a ra da, ta ri hin ya zýl dý ðý mey da nýn ya ký - nýn da ki bir çok ma ða za ve dük kân ye ni den a çýl dý. Þehir mer ke zi nor mal rit mi ni ya vaþ ya - vaþ bul ma ya baþ la dý. Yol lar ye ni den o to mo bil ler ve ya ya lar la do lu yor. Ka hi re / a a Me mur lar iþba þý yap tý MI SIR'IN baþ þehri Ka hi re de mu ha lif le rin Tah rir Mey da - ný nda ki gös te ri le ri de vam e der ken, ken tin di ðer böl ge le rin - de gün de lik hayatýn nor ma le dön dü ðü göz le ni yor. Hü kü - me tin ka mu da ça lý þan me mur ve iþ çi le re bu gün iþ ba þý yap - ma la rý çað rý sýn da bu lun ma sý nýn ar dýn dan, ka mu ke si min de ça lý þan lar sa bah sa at le rin den i ti ba ren iþ ba þý yap tý. Po li sin ba zý böl ge ler de gö rev ba þý yap ma sýy la bir lik te ö zel dö viz bü - ro la rý ve pet rol is tas yon la rý da hiz met ver me ye baþ la dý. Ban - ka la rýn da ya vaþ ya vaþ a çýl ma ya baþ la dý ðý gö rü lü yor. Ga ze te da ðý tý mýn da ki sý kýn tý lar dan do la yý ge liþ me le ri te le viz yon lar - dan iz le yen hal ka, bu gün ül ke de ya yým la nan bütün ga ze te ler de u laþ tý. Ka hi re de hü kü me tin nor mal hayata dö nmesiyle il gi li al dý ðý ted bir ler ba þa rý lý o lur ken, ba zý ö zel iþ yer le ri nin gü ven lik so run la rýn dan do la yý hâ lâ ka pa lý tu tul du ðu öð re - nil di. Gi za böl ge sin de tak si ci lik ya pan Ha san Mu ham med A li, þehirde nor mal hayata dö nü þü te yit e de rek, Þu an da her þey nor mal. Ek mek var, pet rol var. Bu gün her han gi bir sý kýn tý yok di ye ko nuþ tu. Tah rir Mey da ný nda ki gös te ri ci - ler, mu ha lif si ya sî par ti ler ve ör güt le rin hü kü met le ku ra cak - la rý di ya lo ðun so nu cu nu bek li yor. Ka hi re / a a Sü ley man a des tek ge ri ye gi diþ o lur MI SIR'DA KÝ mu ha le fe tin ön de ge len i sim le rin den Mu - ham med El Ba ra de i, ABD yö ne ti mi nin, Mý sýr Dev let Baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek ve ya Mý sýr Dev let Baþ kan Yar - dým cý sý Ö mer Sü ley man a des tek ver me si nin bü yük bir ge ri ye gi diþ o la ca ðý ný söy le di. Mý sýr ýn baþ þehri Ka hi re de bu lu nan El Ba ra de i, Re u ters mu ha bi ri nin te le fon la sor - du ðu so ru la rý ce vap la dý. ABD yö ne ti mi nin Mü ba rek ve - ya Sü ley man a, Mý sýr da o luþ tu ru la cak ge çi ci hü kü me ti yö net me le ri i çin des tek ve re bi le ce ði ne i liþ kin ha ber ler hak kýn da ki gö rüþ le ri nin so rul ma sý ü ze ri ne El Ba ra de i, Doð ru ol ma sý ha lin de bu bü yük bir ge ri ye gi diþ o lur du. Si ze bu nu söy le ye bi li rim de di. New York / a a

7 8 MED YA PO LÝ TÝK Karamsarlýðýn kralý VÝRA BÝSMÝLLAH VEHBÝ HORASANLI týn dan lez zet a lýr. Bu sö zü bir ha yat pren si bi ha - Gü zel gö ren gü zel dü þü nür gü zel dü þü nen ha ya li ne ge ti ren ler mut lu ya þar lar ve o þe kil de ö lür ler. Ýn þal lah ay ný þe kil de de di ri le cek ler dir. Zi ra Rab bi miz ku lum be ni na sýl bi lir se o na öy le mu a me le e de rim di ye bu yur mak ta dýr. Bir de e lem siz lez zet di ye bir þey var dýr. Böy le bir þe yin ol ma ya ca ðý ný id di a e den ler o la bi lir. Zi ra her gü zel þey fa ni dün ya ü ze rin de dur maz ki, he men ce cik kay bo lup gi der. Bu ba kýþ a çý sýy la ya ni dün ya o dak lý ba kar sak e lem siz lez zet, di ye bir þe yi bu la ma yýz. Fa kat dün ya ya ne i çin gel di ði ni bi len ler ya ni i man sa hip le ri i çin e lem siz lez zet var dýr. Çün kü Rab bi mi zin bi zi im ti han et mek i çin gön der di ði mu sî bet ler as lýn da te rak ki e de bil me miz i çin bir fýr sat týr. On la ra böy le bak ma lý yýz. Hat ta has ta lýk la ra da hi bu göz le bak mak ge rek li dir. E ðer mü ba lâ ða e di yor sun di yen var sa git sin 25. Le ma yý ya ni Has ta lar Ri sâ le si ni o ku sun. E ðer ben has ta lýk la rý ve mu sî bet le ri ar týk sev me ye baþ la dým de me yen o lur sa gel sin par mak la rý ný gö zü me sok sun. Ýþ te e lem siz lez zet le ri bu la bil mek i çin tek ve ke sin ça re i man gö zü i le ba ka bil mek te dir. Geç mi þe ba kýp þöy le gü zel gün le ri miz var dý, genç li ðim de böy le ya par dým di ye of çe ken ler e ðer zor luk lar kar þý sýn da Al lah rý za sý ný e sas mak sat yap týk la rý za man her þe yin lez zet ve re ce ði ni hat ta e lem siz bir þe kil de his se de ce ði ni an la ya bi lir ler. Ger çek ten de ký sa cýk ha ya tý mýz da ü zül dü ðü müz þey le rin bir ço ðu nun boþ ve an lam sýz ol du ðu nu an la rýz. Fa kat ar týk za man geç miþ o lur zi ra ar týk yaþ lan mý þýz dýr. O hal de ni ye böy le dü þü nür ve boþ ye re ha ya tý mý zý ka rar tý rýz ki Ga li ba bu nun se bep le rin den bir ta ne si ni da ha bul dum. O lay la ra o lum suz ya ni kö tüm ser ba kýþ a çý sý i le bak mak ta meþ hur ol muþ A rap þa ir ve fi lo zo fu E bu A la il Ma ar ri gi bi bir de ABD de ya þa mýþ Murphy i sim li þa hýs var dýr. Bu za týn ka nun a dý ný ver di ði ka ram sar lýk la rýn ya zýl dý ðý lis te þek lin de ki kü çük kâ ðýt par ça la rý ný bir çok yer de gör müþ sü nüz dür. Bak tý ðým za man is ter is te mez gül mek ge lir. Bu ka da rý na pes de dir te cek ka dar, o lum suz luk la rýn alt al ta gel di ði na di rat tan dýr. Pe ki yi bu Murphy kim dir? Ýs ter se niz on dan ve ba zý il ginç tes bit le rin den bah se de yim. Bel ki siz o ku yu cu la rý mý bir par ça te sel li et miþ ve ne þe len dir miþ o lu rum do ðum lu Ed ward A. Murphy Jr. ABD Ha va Kuv vet le rin de 1949 da ro ket ler ü ze ri ne de ney ya pan mü hen dis ler den bi ri siy di. Ýn san ü ze ri ne iv me len me nin et ki le ri ni in ce li yor du. De ney ler den bi rin de pi lot ü ze rin de 16 de ði þik nok ta ya ak se lo met re de ni len bir sen sör ci ha zý nýn ta kýl ma sý ge re ki yor du. Bu ci haz bir ya pýþ tý rý cý i le an cak i ki tür lü ta ký la bi li yor du ya ni doð ru ve yan lýþ ol mak ü ze re. Ve bir gö rev li, bu 16 sen sö rün ta ma mý ný da yan lýþ tak ma yý be cer miþ ti. Bu nun ü ze ri ne Murphy, bu nun ü ze ri ne ka nun o la rak ni te len di ri le cek ilk söy lem le ri ni bir ba sýn top lan tý sýn da a çýk la dý. Bir kaç ay i çin de Murphy nin ka nun la rý ö zel lik le mü hen dis lik sa ha sýn da ça lý þan lar a ra sýn da ya yýl dý ve 1958 de de ni ha yet Webs ter in söz lü ðü ne gir di. Ýþ te bun lar dan sa de ce bir ka çý: l E ðer ken di ni zi i yi his se di yor sa nýz, ü zül me yin ge çer. l Hiç bir þey gö rün dü ðü ka dar ko lay de ðil dir. l Her þey dü þün dü ðü nüz den da ha u zun sü rer. l Ne za man bir þey yap ma ya kal ký þýr sa nýz, mut la ka ön ce lik le yap ma nýz ge re ken baþ ka bir þey var dýr. l Bir þey ler ters gi de ce ðin den en di þe e der se niz, ters gi de cek tir. l Kes tir me yol, i ki nok ta a ra sýn da ki en u zun me sa fe dir. l Te nef füs te za man ders te kin den da ha hýz lý a kar. l Ha ta yap ma ihtimaliniz her za man ay ný dýr. l A ra dý ðý nýz bir þe yi son bak tý ðý nýz yer de bu lur su nuz. l Bir þe yi en uy gun fi ya ta sa týn a lýr ken, ne ka dar çok u zun a raþ tý rýr sa nýz a raþ tý rýn, sa týn al dýk tan son ra bir baþ ka yer de da ha u cu za sa týl dý ðý ný keþ fe der si niz. l Bir ci ha zý mon te et tik ten son ra, mut la ka bir kaç ci va ta ar tar. l De mir yol la rý na ba ka rak tre nin ne re ye git ti ði ni as la bi le mez si niz. l Ban ka dan bir þey is ter ken, ön ce ih ti ya cý nýz ol ma dý ðý ný is pat la ma nýz ge re kir. l Bir þe yi ta mir e der ken, dü þün dü ðü nüz den da ha u zun sü rer ve da ha pa hal ý ya mal o lur. l Bir þey le faz la oy nar sa nýz, o nu bo zar sý nýz. l Bir þe yi yer leþ ti rir ken sý ký þýr sa zor la yý nýz; ký rý lýr sa za ten de ðiþ tir me niz ge re ki yor du. l Bo zu lan bir ev a le ti nin ta mir ci ye ne si nin bo zuk ol du ðu nu gös te rir ken, mü kem mel bir þe kil de ça lýþ tý ðý ný gö rür sü nüz. l Her ke sin, faz la bir i þe ya ra ma yan, na sýl zen gin o lu nur? for mül le ri var dýr. l Çö pü dý þa rý ya al ma nýz ge rek ti ði ni, ka pý cý çö pü al dýk tan son ra ha týr lar sý nýz. l Murphy nin al týn ku ra lý: Her ki min al tý ný var sa ku ral la rý o ya par. l Tü ne lin u cun da ki ý þýk, si ze doð ru ge len bir tre nin far ý dýr. l Her ke si mem nun et me ye ça lý þýr sa nýz, kim se bun dan hoþ lan maz. l Ya pý lan ha ta lý bir he sap tan bir den faz la ki þi so rum lu i se, hiç bi ri ha ta yap ma mýþ týr. l Man týk, gü ven i çin de yan lýþ so nuç la ra sis te ma tik o la rak u laþ ma ný zý sað la yan bir me tot tur. l Bir ki þi ye ma sa bo ya lý, sa kýn do kun ma! der se niz, si ze i nan ma dan ön ce mut la ka ma sa ya do ku na cak týr. l Bü yük ke þif le rin tamamý ha ta lar so nu cun da ol muþ tur. l Ye ni sis tem ler ye ni prob lem le ri be ra be rin de ge ti rir. l Biz her han gi bir ko nu nun yüz de bi ri nin mil yon da bi ri ni bi le bil mi yo ruz. l Bir de ney doð ru so nuç ve ri yor sa, bir þey ler ters git miþ tir. l De ne di ði niz her þey ba þa rý sýz lýk la so nuç la ný yor sa, kul lan ma ký la vu zu na mü ra ca at e di niz. Doð ruy sa ne ya pa ca ðýz? 1947 yý lýn da bir ye rel ga ze te ci nin A ta türk e a it fýk ra lar ve hâ tý ra lar a ra sýn da zik ret ti ði, da ha son ra i se Bur sa Nut ku o la rak þöh ret ka za nan ko nuþ ma, si ya sî par ti top lan tý la rýn dan mah ke me le re, Ta rih Ku ru mu Yö ne tim Ku ru lu tar týþ ma la rýn dan Se na to gö rüþ me le ri ne, kö þe ya zý la rý ve ki tap lar dan yük sek yar gý ku ru mu ü ye le rin ce ya pý lan a çýk la ma la ra va ran ze min ler de tar tý þýl mýþ týr. Son o la rak bir grup mil let ve ki li ta ra fýn dan di le ge ti ri len top lum sal di re niþ çað rý sý nýn meþ ru i yet kay na ðý o la rak kul la ný lan bu nu tuk, ge nel lik le, A ta türk e a i di ye ti çer çe ve sin de ir de len miþ tir. Söz ko nu su ko nuþ ma nýn bâ zý bö lüm le ri nin 1949 da, üç se ne ev vel ya pý lan se çim ler de kul la ný lan u sûl le ri e leþ tir mek i çin ger çek leþ ti ri len bir De mok rat Par ti top lan tý sýn da o kun ma sý cid dî yan ký bul ma mýþ sa da met nin ik ti dar- mu ha le fet i liþ ki le ri nin ger gin leþ ti ði bir dö nem de, 19 Ma yýs 1958 de, C.H.P. ya yýn or ga ný U lus ta ra fýn dan neþ re dil me si ad lî ta ki ba ta ne den ol muþ ve bu söz le rin A ta türk e a it o lup ol ma dý ðý ü ze ri ne þid det li mü na ka þa la ra yol aç mýþ týr. Bir sü re son ra so ðu yan tar týþ ma nut kun, 1966 da dö ne min sol genç lik ha re ke tin ce kul la nýl ma sý ný ta ki ben tek rar da va ko nu su ol ma sýy la a lev len miþ, bu sü reç te ken di sin den gö rüþ is te nen Ta rih Ku ru mu, yap tý ðý bir yö ne tim ku ru lu top lan tý sýn da söz ko nu su i fa de le rin me â len Mus ta fa Ke mal in yap tý ðý ko nuþ ma lar dan a lýn dý ðý ka ra rý na var mýþ týr. Bu dö nem de ko nu Cum hu ri yet Se na to su nda tar tý þýl mýþ, ye ni ta nýk lar bu lun muþ, ta rih çi ler bi lir ki þi o la rak gö rüþ sun muþ lar dýr. Kar þý tez ler o la rak i se met nin ger çek te Sta lin e a it ol du ðu ve ko mü nist ler ta ra fýn dan A ta türk e mâ le dil di ði i le ri sü rül müþ ve dil uz man la rýn ca us lûb a na li zi ya pý la rak Cum hu ri yet ku ru cu su na a i di ye ti nin im kân sýz lý ðý nýn is pat lan ma sý na ça lý þýl mýþ týr. Tar týþ ma da ha son ra Ke ma list sol dý þý sos ya list ha re ke tin iv me ka zan ma sýy la es ki ha ra re ti ni kay bet miþ tir de ko nu ü ze rin de ki tar týþ ma nýn hâ lâ met nin A ta türk e a it o lup ol ma dý ðý çer çe ve sin de ya pýl ma sý, söz ko nu su nut kun bir top lum sal di re niþ çað rý sý na i de o lo jik ze min o luþ tur ma sý ka dar il ginç tir. Ni te kim bu çað rý hak kýn da ya pý lan suç du yu ru sun da A ta türk ün Bur sa Nut ku yla il gi li ke sin ka na at böy le bir ko nuþ ma nýn ol ma dý ðý yö nün de dir. A ta türk ün tüm ko nuþ ma la rý ný kay de den A na do lu A jan sý, böy le bir ko nuþ ma met ni ni kay det me miþ ve ya yým la ma mýþ týr den mek te dir. Bu tar týþ ma bir met nin bir ta ri hî þah si ye tin ü rü nü o lup ol ma dý ðý nýn ö te sin de bir me se le nin var lý ðý ný or ta ya koy mak ta dýr. Ger çek so run Cum hur baþ ka ný Mus ta fa Ke mal in 1933 de bir ye mek te bu tür i fa de ler kul la nýp kul lan ma dý ðý de ðil, be lir li bir bað lam da di le ge ti ri len söz le rin baþ ka bað lam lar da iz len me si zo run lu il ke ler o la rak ka bul e dil me le ri nin ne den li an lam ta þý dý ðý dýr. Bu nun da ö te sin de top lu mu muz da â hir za man Bu ha ri li ði ne ö ze nen bâ zý a ka de mis yen le rin de ði þik i fa de le rin A ta türk e a it de ðil a ma A ta türk çe ol duk la rý yo ru mu nu ya pa rak, A ta türk ün sa de ce ne söy le di ði ni de ðil, ne söy le ye bi le ce ði ni de düþ le ye bil me le ri du ru mu da ha da i çin den çý kýl maz ha le ge tir mek te dir. Bursa nutkundaki sözler eðer söylenmiþse, 1933 koþullarýnda irticâlen dile getirilmiþ ifadeleri günümüz demokratik toplumunda uygulamak imkânsýzdýr. Bu A. G. Sluts ki i nin, Le nin in u zun sü re Al man Sos yal De mok rat Par ti si nde ki re viz yo nist ka na dý ih ti lâl ci Mar xist zan net ti ði ni i le ri sür me siy le baþ la yan bü yük tar týþ ma (biz zat Le nin bu ko nu da ha ta ya düþ tü ðü nü i fa de et miþ ti) son ra sýn da Sta lin in bel ge ler ne der se de sin ger çek bir Bol þe vik i ey lem le riy le de ðer len dir me nin ge rek li, do la yý sýy la Le nin in böy le bir ta výr al ma sý nýn im kân sýz ol du ðu nu sa vun ma sý ör ne ðin de de or ta ya kon du ðu gi bi, ta ri hî bir þah si ye tin al mýþ ol du ðu ta výr la rýn ye ni den be lir len me si, o na di le ge tir me si ge rek li i fa de le rin söy le til me si dir. E ðer Bur sa Nut ku uy gu la dý ðý si ya set le re, baþ ka söy lem le ri ne ba ký la rak A ta türk ün ne ler söy le ye bi le ce ði te me lin de ü re til diy se böy le si bir du rum söz ko nu su dur. Bu bü yük çap ta a ka de mik bir tar týþ ma dýr. Da ha ö nem li si i se þüp he siz bu söz ler ger çek ten Mus ta fa Ke mal e a it se ne ya pýl ma sý nýn ge rek li ol du ðu dur. Mus ta fa Ke mal A ta türk 1920 i lâ 1938 a ra sýn da Türk si ya se ti ni þe kil len di ren bir li der o la rak de ði þik bað lam lar da çe þit li gö rüþ ler i le ri sür müþ tür. Ýs tik lâl Har bi sý ra sýn da ger çek te be nim se me di ði hal de ko þul lar ge re ði sos ya list ve Ýs lâm cý fi kir ler ser de den Cum hu ri yet ku ru cu su, da ha son ra -ký sa sü re li çok par ti li dö nem ler is tis nâ e di lir se- bü yük bir dö nü þüm prog ra mý ný ger çek leþ ti ren bir tek par ti li de ri o la rak ko nuþ muþ tur. Do la yý sýy la ken di si nin di le ge tir di ði gö rüþ ler be lir li ta ri hî, top lum sal ve si ya sî bað lam ve ko num la rýn ü rü nü dür. Bu ne den le kar þý kar þý ya ol du ðu muz so run tek par ti ik ti da rýn da, 1920 ve 1930 lu yýl la rýn si ya sî bað la mýn da di le ge ti ri len i fa de le rin bir as ra yak la þan bir sü re son ra sýn da ço ðul cu luk ve de mok ra si yi ge liþ tir mek is te yen bir top lum i çin ne gi bi an lam lar ta þý ya ca ðý dýr. Na sýl Mus ta fa Ke mal in Bü yük Ta ar ruz sý ra sýn da ver di ði as ke rî di rek tif le ri i çin de ü re til dik le ri bað lam dan so yut la yýp gü nü müz de bam baþ ka þart lar da ger çek le þe cek bir mu ha re be de uy gu la mak, ik ti da rýn da çý ka rýl dýk la rý i çin Ýs tik lâl Mah ke me le ri ve Tak rir-i Sü kûn Ka nun la rý ben ze ri hu ku kî dü zen le me le ri gü nü müz de yü rür lü ðe koy mak müm kün de ðil se, e ðer söy len miþ ler se, 1933 ko þul la rýn da, ken di ne mah sus bað lam da, ir ti câ len di le ge ti ril miþ i fa de le ri gü nü müz de mok ra tik top lu mun da uy gu la mak im kân sýz dýr. Her þey den ön ce de mok ra tik bir top lum da Türk Genç li ði ben ze ri mo no li tik, ay ný gö rüþ le ri be nim se yen bir kit le kav ram sal laþ týr ma sý ya pý la maz. Bu nun ya pýl dý ðý var sa yýl sa da hi bu kit le nin tem sil ci ve söz cü le ri nin kim ler o la ca ðý, Cum hu ri yet in teh li ke de ol du ðu ka ra rý nýn na sýl a lý na ca ðý ben ze ri so run lar la kar þý la þý lýr. Bun la rýn da ö te sin de bir de mok ra si de Türk Genç li ði o la rak tav sif e di le cek so yut bir ki þi li ðe za bý ta ve ad lî ma kam la rýn ö nün de top lum sal o lay la ra mü da ha le hak ký ta nýn ma sý dü þü nü le mez. Do la yý sýy la ya pýl ma sý ge re ken us lûb tah li li, is nad, Ta rih Ku ru mu ka ra rý ben ze ri a raç lar la bir met nin ger çek ten 1933 te ta ri hî bir þah si yet ta ra fýn dan di le ge ti ri len i fa de le ri yan sý týp yan sýt ma dý ðý nýn tes pi ti de ðil dir. Bu, çok sev di ði miz bir i fa dey le, ta rih çi le re bý ra kýl ma sý ge re ken bir ko nu dur. Ya pýl ma sý ge re ken, A ta türk ün i fa de le ri ni di le ge ti ril dik le ri bað lam lar i çin de an la mak, de ðer len dir mek ve on la rý kut sal laþ týr mak tan ka çýn mak týr. M. Þük rü Ha ni oð lu, Sa bah, yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) PERDE TASARIM Tül Perde Dikim Evi M. Zeki Aydýn Çakmakçýlar Yokuþu Çakmakçýlar Ýþ Haný No: 83/8 Tel: (0212) Gsm: (0555) EMÝNÖNÜ/ÝSTANBUL E LE MAN ÝZ MÝR'in TÝ RE il çe sin de Me sul Mü dür lük ya pa cak, ça lý þa cak Op tis yen a ra ný yor. (0 505) Göz de Op tik Mus ta fa Ku ru nsayfa düzeni yapacak erkek eleman alýnacaktýr. Yeni Asya Neþriyat Baþvuru tel: n AN TAL YA A LAN YA'da a çý la cak o lan Kre þi miz i çin so rum lu Mü dür a ran mak - ta dýr. Ýr ti bat Te le fo nu: (0555) n GEB ZE'de BU LU NAN fir ma mý za do ðal gaz te si - sa tý, pro je ve ta ki bin de de ne yim li, a u - to cad bil gi si ye ter li, sü rü - cü eh li ye ti o lan, Tek ni ker a lý na cak týr. Be þi roð lu Mü hen dis lik GEB ZE/KO CA E LÝ (0262) (0532) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) n Bað cý la rýst. Cep te le fo nu ta mir ser vi - si ne us ta a ra ný yor. An ka Ý le ti þim (0212) (0212) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den De niz li de Bü ro ya Mu â ye ne hâ ne ye uy - gun Ki ra lýk Da i re Meh met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler cad de - sin de 100m Yük sek ze - min Her þe yiy le Lüx Ye ni ya - pý lý Do ðal gaz lý Kom bi li (0533) nsa hi bin den De niz li de Ki ra lýk Da i re Meh - met çik mah. Kýb rýs Þe hit ler - de 95m Kom bi li Do ðal - gaz lý (0533) n75 m2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do - ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n150 m 2 ki ra lýk sa na yi cey - ran lý dük kân, ta kas lý 500 TL. (0543) n90 m2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE n SA HÝ BÝN DEN AN KA RA De me tev ler de sa tý lýk da i re De met met ro sun da ön ce le ri mu a ye ne ha ne o lan iþ ye ri ne de uy gun 3+1 kom bi li 150 m 2 1. Cad. Hül ya Ap. 3/3'de (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Bað lar ba þýn da Sa tý lýk Ar sa Bað ba þý Be le di ye si ar ka sý ko ru luk ya ný 343 m 2 B+3 kat i - mar lý (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý - nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk n BUR SA YE NÝ ÞE HÝR'e 6 km me sa fe de m 2 bað vas fýn da tar la TL, m 2 mey ve bah çe si TL (0224) (0535) n BUR SA OR HAN GA ZÝ'de i ki fab ri ka a ra sýn da ke le pir m 2 Mey ve Bah çe si (0532) n AR NA VUT KÖY DUR - SUN KÖY'de m TL (va de li) (0532) n ÝZ NÝK Yü rük ler de 2,700 m 2 i mar lý 25,000 (0534) n Sa hi bin den De niz li Can - kur ta ran'da Ar sa 435m 2 B+2 Kat Ý mar lý (0533) VA SI TA n Sa hi bin den Sa tý lýk A raç 2004 mo del Pa li o Van 1200 mo tor 8 valf km ilk e lim (0533) n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) n LAND RO VER 3.9 Vo gu e 1992 mo del, km, gü müþ gri, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, ya kýt ben zin + LPG o to ma tik vi tes, 5 ka - pý, 4x4, i kin ci el TL (0543) ÇE ÞÝT LÝ nbaþak Traktör Bayii Celal Mah. Saðlýk Sok. No: Musa Top notogaz Satýmý Ateþ oto Lpg'de þok kampanya marmara bölge bayisinden T4- Blue Ýtalyan 790 TL Tomasetto Ýtalyan 990 TL Ýkitelli merkez:(212) Topkapý Þube:(212) (0532) ndev REN KÝ RA LIK Þa hin Mi ni Mar ket Zu hu rat ba ba Ma hal le si Tür kiþ Cad de si No: 18/B Ba kýr köy/ýs TAN BUL TC NO: ncý ÐER ve KE BAP sa lo nu dev ren sa tý lýk týr. (0324) MER SÝN DÝN ÇER NAK LÝ YAT Ga ran ti li, Ma ran goz lu (0212 ) (0216 ) (0532) nýs KÂN LI KAT mül ki yet li sa tý lýk iþ ye ri 150 m 2, ta kas lý, TL. (0543) tarihinde Nüfus

8 MA KA LE 9 Kâinatýn nabzýný tutan altý gün FIKIH GÜNLÜÐÜ SÜLEYMAN KÖSMENE Me tin Bey: "'Biz gök le ri ve yer le ri al tý gün - de ya rat týk' mâ nâ sýn da ki â ye tin a çýk la ma - sý ný ya par mý sý nýz?" Kur'ân'da bir den faz la â yet, gök le rin ve ye rin al tý gün de ya ra týl dý ðý ný ha ber ve ri yor. Me se lâ, Hud Sû re si ye din ci â ye ti þöy le di yor: "Ar þý su ü ze rin dey ken, han gi niz da ha gü zel iþ ler ya pa cak sý nýz di ye si zi im ti han et mek i çin gök le ri ve ye ri al tý gün de ya ra tan O'dur." 1 Bir di ðer â yet, þöy le bu yu ru yor: "Þüp he siz ki si zin Rab bi niz, gök le ri ve ye ri al tý gün de ya ra tan, son ra da Arþ ü ze rin de hük mü nü ic râ e den Al lah'týr. O gün dü zü pe þi sý ra ko va la yan ge ce i le ör ter. O gü ne þi, a yý ve yýl dýz la rý da em ri ne bo yun eð miþ o la rak ya rat tý. Ý yi bi lin ki, ya rat mak da O 'na a it tir, ya rat týk la rý nýn ted bir ve i da re si de. Â lem le rin Rab bi o lan Al lah'ýn þa ný ne yü ce dir." 2 Þu â yet ler al tý gün lük za man di li mi ni da ha da de tay lan dý ra rak, se ma nýn i ki za man da, dün ya nýn da dört za man da ya ra tý lýþ la rý nýn ta mam lan dý ðý ný bil di ri yor: "De ki: Yer yü zü nü i ki gün de ya ra tan Al lah'ý in kâr e dip de baþ ka la rý ný O'na denk mi tu tu yor su nuz? O â lem le rin Rab bi dir. O ye rin üs tün de sa bit dað lar yer leþ tir di. On da be re ket ler ya rat tý. Rý zýk a ra yan la rýn a zýk la rý ný e þit o la rak da ðýt mak ü ze re i ki gün de tak dir et ti ki, ye rin ya ra tý lý þý ný böy le ce dört gün de ta mam la dý. Son ra du man ha lin de o lan gö ðe yö nel di, o na ve yer kü re ye 'Ýs te ye rek ve ya is te me ye rek ge lin!' de di. Ý ki si de: 'Ýs te ye rek gel dik' de di ler. Ye di gö ðün ya ra týl ma sý ný da i ki gün de ta mam la dý ve her bir se ma ya, o na a it e mir le ri bil dir di. Dün ya se ma sý ný da Biz, kan dil ler le süs le yip ko ru yu cu kýl dýk. Bu, kud re ti her þe ye ga lip o lan ve il mi her þe yi ku þa tan Al lah'ýn tak di ri dir." 3 Bi ze gö re gün, dün ya nýn ken di ek se ni et ra fýn da dön dü ðü sü re nin a dý dýr. Bi zim kul lan dý ðý mýz bu gün i le Al lah'ýn ki ta býn da i fa de buy ru lan gün ta bi ri a ra sýn da sü re far ký var dýr. E sa sen za ma nýn i zâ fî ol du ðu ma lûm dur. Þu â yet le re dik kat e de lim: "Rab bi nin ka týn da bir gün, si zin he sa bý ný za gö re bin yýl gi bi dir." 4 "Me lek ler ve Ceb ra il, el li bin se ne u zun lu ðun da bir gün o lan ký ya met gü nün de, Al lah'ýn em ri ni al mak ü ze re Ar þa yük se lir ler." 5 "Bü tün iþ ler, si zin gü nü nüz le bin se ne ka dar u zun o lan bir gün de O'na arz o lu nur." 6 Â yet ler den de an la þý la ca ðý gi bi, bi zim gün say dý ðý mýz za man bi ri miy le, Al lah'ýn ka týn da ki gün ay ný sü re de ðil dir. Ba zý mü fes sir le re gö re bin yýl, el li bin yýl gi bi i fa de ler bi rer ki nâ ye dir. Sü re nin u zun lu ðu nu bi zim an la ya ca ðý mýz dil de an lat mak i çin dir. Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri ne gö re Kur'ân'ýn, ya ra tý lý þý al tý gün le i zah et me si, in san dün ya sý nýn ve hay van â le mi nin al tý gün de ya þa ya ca ðý na i þa ret e di yor. 7 Ke za, Do ku zun cu Söz'de Be di üz za man, i kin ci sa bah na ma zý i le bir lik te al tý vak te u la þan gün lük na maz la rýn her bi ri nin, al tý gün ya ra tý lýþ tan bi ri ni ha týr lat tý ðý ný, on da ki bü yük in ký lâp la rý göz ler ö nü ne ser di ði ni ve her bir za man di li min de ger çek leþ ti ri len yep ye ni ya ra tý lýþ la il gi li o la rak Al lah'a þük ret mek ve Al lah'ýn a za me ti ni ve kib ri ya sý ný bil mek i çin her bir za man di li mi ne denk dü þe cek þe kil de bir na ma zýn em re dil di ði ni bil di ri yor. 8 Be di üz za man'ýn bu mü þa he de si ü ze rin de bi raz du ra cak o lur sak: Sa bah na ma zý nýn, kâ i na týn ve yer kü re nin al tý gün ya ra tý lý þýn dan bi rin ci gü nü nü ha týr lat tý ðý ný; öð le na ma zý nýn i kin ci gü nü nü, ya ni yer yü zün de in sa nýn ya ra týl dý ðý gü nü; i kin di na ma zý nýn ü çün cü gü nü, ya ni in san lý ðýn Son Ne bî si nin (asm) gel di ði gü nü; ak þam na ma zý nýn dör dün cü gü nü, ya ni yer kü re nin ve kâ i na týn ký ya met ön ce si ha rap ol du ðu gü nü; yat sý na ma zý nýn be þin ci gü nü, ya ni yer kü re nin ve kâ i na týn bü tü nüy le ka pan dý ðý ký ya me tin ko pu þu son ra sý gü nü; i kin ci sa bah na ma zý nýn i se ha þir sa ba hý o lan al týn cý gü nü ha týr lat tý ðý ný an la mak müm kün. Ýl ginç tir; Big bang te o ri si ne ba ka cak o lur sak, bi rin ci gün, ga lak si le rin ya ra tý lý þý na ka dar ken di i çin de ge ne al tý za man di li min de ta mam la ný yor: Bü yük pat la ma a nýn da sý cak lýk tril yon de re ce de dir. 1. Za man di li mi: Yüz de bir sa ni ye son ra ki za man dýr. Sý cak lýk yüz mil yar de re ce ye düþ müþ tür. 2. Za man di li mi: On da bir sa ni ye son ra ki za man dýr. Sý cak lýk o tuz mil yar de re ce de dir. 3. Za man di li mi: Bir sa ni ye son ra ki za man dýr. Sý cak lýk on mil yar de re ce de dir. 4. Za man di li mi: On dört sa ni ye son ra ki za man dýr. Sý cak lýk üç mil yar de re ce de dir. 5. Za man di li mi: O tuz beþ da ki ka son ra ki za man dýr. Sý cak lýk üç yüz mil yon de re ce de dir. 6. Za man di li mi: Ye di yüz bin yýl son ra ki za man dýr. Sý cak lýk beþ bin de re ce de dir ve ga lak si ler ya ra týl mýþ týr. Kâ i na týn tah min e di len ya þý i se yir mi mil yar se ne dir. Dip not lar: 1- Hud Sû re si: A'râf Sû re si: 54; ke za ben zer â yet ler i çin ba - ký nýz: Ha did Sû re si: 4; Fur kan Sû re si: Fus si let Sû re si: 9, 10, Hac Sû re si: Me a ric Sû re si: Sec de Sû re si: Söz ler, s Söz ler, s. 46. YERÝN KULAÐI A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr Rûhumuz; gayb denen metafizik âlemdeki rûhî varlýklarýn özelliklerinden özetlenerek, komprime ve lâtif bir enerji boyutu sûretinde yaratýlmýþtýr. Bunun yanýnda ruhumuza, potansiyel halinde enerji biriktirme, odaklaþtýrma, yönlendirme, cezp etme, gönderme vs. özelliði ve gücü verilmiþtir. Ruh/duygu-bedenimiz ile enerji boyutlarý ve kâinatýn bütün unsurlarý arasýnda inanýlmaz baðlantý, alýþ veriþ, karþýlýklý etki ve tepkiler var. Dolayýsýyla iman gücümüzü dimaðýmýz (hayal, vehim, akýl, hafýza, zekâ, kuvve-i müfekkire), kalbimiz/duygularýmýz ile psiko-biyo-fizyolojik BEDESTEN Ýman, ruh ve duygularýmýz yapýmýz ve kâinat-insan arasýndaki enerji boyutlarý ve bu etki-tepki birlikteliðiyle ortaya çýkarabiliriz. Herbiri bir enerji boyutu olan sevgimiz, ibadetimiz, duâmýz, ihlâsýmýz ve diðer bütün duygu ve hasletlerimizle hücrelerimize de olumlu veya olumsuz sinyaller, mesajlar göndeririz. Bunun anlamý da, imanýmýzý, düþünce gücümüzü ve psiko-biyo-fizyolojik enerjimizi istediðimiz kadar yükseltebileceðimiz, güçlendirebileceðimizdir. Ýdrak, þuûr, düþünce ile imanýný yüksek seviyelere çýkarabilen; duygularýný odaklaþtýrma mahareti kazanýr; yukarýda bir kýsmýný nazara verdiðimiz enerji boyutlarýyla irtibat kurabilir; onlardaki harika özellikleri kendine mal edebilir. Ruhumuzun dýþ dünya ile irtibatýný saðlayan beynimiz, duyu özellikleri dýþýnda binlerce duygu, his ve lâtife (enerji boyutlarý) aktivitelerine de sahiptir. Zihnimize ve kalbimize baðlý beþ duyu, binlerce duygu, yüzlerce his, binlerce lâtife vardýr. Beynimiz duyu ve duygularla bezenmiþ on kapýsý Uðursuz Allenby'in ayak izleri M. LATÝF SALÝHOÐLU Bi rin ci Dün ya Sa va þý nýn so nu i le Ýs tik lâl Har bi nin baþ lan gý cý ný teþ kil e den 1918 i le 1919 yýl la rý, ya kýn ta ri hi mi zin en az bi li nen ve ba zý ha di se le ri he men hiç bi lin me yen saf ha la rýn dan bi ri ni teþ kil e di yor. Res mî ta rih an la yý þý, kro no lo jik o la rak da M. Ke mal'in "Nu tuk" i sim li ha tý ra tý na en deks li ol du ðu ve bu se bep le 19 Ma yýs 1919'dan ön ce ki sü re yi u mur sa ma dý ðý i çin, son ra ge len ne sil ler ken di ta ri hin den mah rûm þe kil de ye tiþ ti ler. Me se lâ, bu gün in san la rý mý zýn a ca ba yüz de ka çý, iþ gal ci Ýn gi liz kuv vet le ri nin mað rur ku man da ný Ge ne ral Al lenby'in Ku düs, Þam, Ha lep, Ýs tan bul ve Ka hi re'de yap týk la rý ný bi li yor? Bu gün a ca ba kaç ki þi, bu gad dar ku man dan i le Su ri ye Fi lis tin Cep he sin de ki Yýl dý rým Or du la rý na (4., 7., ve 8. Or du la rý) ku man da e den Mus ta fa Ke mal a ra sýn da ki mü na se be tin a sýl ma hi ye ti ni bi li yor? Ke za, bu gün kaç in sa ný mýz Su ri ye'de ki "Nab lus He zi me ti"nin iç yü zü nü bi li yor? Ne ya zýk ki, ce va bý kit le ler ta ra fýn dan bi lin me yen da ha yý ðýn la so ru lar var... Biz de bu ra da ken di im kân ve ka bi li ye ti miz öl çü sün de, ta ri hi mi zin, bil has sa ya kýn ta ri hi mi zin bi lin me si ge re ken, an cak pek bi lin me yen ha ki kat le ri ne pro jek tör tut ma ya ça lý þý yo ruz. Ge ne ral Al lenby, Ýs tan bul'da M. Ke mal yö ne ti min de ki Fi lis tin Su ri ye Cep he si ni "yýl dý rým" hý zýy la çö ker ten Ýn gi liz ge ne ral Al lenby, 7 Þu bat 1919'da Ýs tan bul'a gel di. "Ýþ gal Or du la rý Ku man da ný" sý fa týy la Ýs tan bul'a ge lir gel mez, a ya ðý nýn to zuy la Os man lý Hü kû me ti ne no ta ver di, ar dý ar dý na muh tý ra lar ver di: "Þu nu þöy le ya pýn; bu nu böy le yap ma yýn!" di ye rek ten... Bu iþ gal cinin Ýs tan bul'da ki ma ri fet le ri bu nun la da sý nýr lý de ðil. Ne a cip tir ki, Ge ne ral Al lenby'in Sad râ zam Tev fik Pa þa ya yap tý ðý tel kin ler den bi ri nin M. Ke mal Pa þa i le i l gili ol du ðu na da ir kuv vet li ri vâ yet ler var. Bir ta ne si Ha li de E dib'e (A dý var) de da yan dý rý lan bu ri vâ yet le re gö re, Tev fik Pa þa i le gö rü þen Al len by, Mon dros Mü ta re ke si þart la rý nýn ye ri ne ge ti ril me si i çin, M. Ke mal Pa þa nýn ö zel yet ki ler le do na tý la rak, "a sa yiþ ve dü ze ni sað la mak" ü ze re A na do lu'ya gön de ril me si ni tek lif e di yor. Da ha çok ya ban cý kay nak la rýn bil dir di ði ne gö re (Ýn gi liz sa vaþ bel ge le ri), M. Ke mal i le Al lenby, 1918 yý lý son la rýn da Fi lis tin Su ri ye Cep he sin de gö rü þüp ta nýþ mýþ lar. A ra la rýn da ça tý þý yor muþ gi bi gö rün me le ri ne rað men, Al lenby'in M. Ke mal'i tak dir et ti ði ve o na gü ven di ði i çin, o nun A na do lu'ya ö zel yet kiy le gön de ril me si ni is ti yor. Za ten, ne ti ce de öy le o lu yor. Zi ra, Ýn gi liz le rin o nay ver me ye ce ði ka la ba lýk bir su bay he ye ti nin Ban dýr ma Va pu ruy la iþ gal al týn daki Ýs tan bul Bo ða zý'ndan geç me si im kân ve ih ti mâl dý þý dýr. Fi lis tin Su ri ye Cep he sin de Os man lý Yýl dý rým Or du la rý ný (4., 7., 8. Or du lar) mað lûp e de rek böl ge yi iþ gal e den Ýn gi liz Ge ne ral Al lenby, 7 Þu bat 1919'da iþ gal al týn da ki Ýs tan bul'a gel di. Fa tih'ten in ti kam a lý yor Ku düs da hil Fi lis tin top rak la rý ný iþ gal e den Ge ne ral Al lenby, 11 A ra lýk (1918) gü nü Þam'a ge lip "Ku düs Fa ti hi" Se la had din i Ey yü bî'nin tür be si ne gi di yor ve a ya ðýy la me za rý na ba sa rak þun la rý söy lü yor: "Kalk Se lahad din. Bak, biz yi ne gel dik!" Ýþ te, bu mað rur ku man dan, ay ný e dâ i le Ýs tan bul'a ge lip bu kez Sul tan Fa tih'e nis pet ya par ca sý na, at ü ze rin de þeh ri tur la ya rak, iþ gal rüz gâ rýy la "Hey Fa tih! bulunan bir idrak merkezidir. Bu kapýlarýn beþi içimizde (Hayal, hafýza, zekâ, akýl gücü, kuvve-i müfekkire) beþi dýþýmýzda (görme, duyma, koklama, hissetme/dokunma, tatma) yer almaktadýr. Dimaðýmýzýn bu unsurlarý, algýyý ve düþünmeyi birlikte üretirler. Ruhumuz düþünce ve bilgiyi his, idrak ve irade gibi fonksiyonlarý icra ederek üretir. Þuur ise, zihnimizin en önemli fonksiyonu ve faaliyetidir. Þuurlanma, uyanýklýk ve dikkat; çevreden gelen mesajlarý kabul ve idrak; idrak edilenlerin kalitelerini fark etme; haberdar olduðu þeylerden de haberdar olma hâlidir. Beynimiz ve dimaðýmýz da fikir ve bilgi üretir. Hayal, hafýza, zekâ, akýl ve sair duygularýmýzýn birleþmesinden hâsýl olan anlayýþ neticesinde de þuur/bilinç ortaya çýkar. Kalp ise, iman ve sevgi üretim merkezidir. Þuurlu olmak, ayný zamanda muhakeme, sentez, tahlil, telif yapabilme kabiliyetidir. Duyularýmýzla algýlar, beyin ve kalbimizle idrak eder, akýl ve Bak, biz yi ne gel dik" ha va sý ný esti ri yor. Sul tan Fa tih'e, Sul tan Se la had din'e bu de re ce kin ku san, Fi lis tin top rak la rý ný Ya hu di le re peþ keþ e den bu gad dar ge ne ra lin, bir Os man lý pa þa sý na duy du ðu ya kýn il gi ve i ti ma dýn sýr rý bir tür lü an la þý la ma dý git ti. Ýs ra il'de Al lenby sev gi si Ýs tan bul'dan Ka hi re'ye gi den iþ gal kuv vet le ri ko mu ta ný Ge ne ral Al lenby, Os man lý'dan ko pan Müs lü man ül ke ve top lu luk la rýn tek rar ge ri dön me me si, ya ni Türk ler le bir da ha it ti fa ka gir me me si i çin, böl ge de var gü cüy le ça lýþ ma ya ko yul du. Böl ge de yap tý ðý ilk ic ra at ler den bi ri, A rap kö ken li ka bi le re is le ri ni Türk le re ve Os man lý la ra kar þý Ýn gi liz saf la rý na al mak ol du. A rap la rýn bir kýs mý ný Os man lý ya düþ man et ti. Ý kin ci bü yük ic ra a ti i se, Fi lis tin top rak la rý ný ted ri cî bir sû ret te Ya hu di le re aç mak ol du. E vet, 1917'den i ti ba ren iþ gal e dil me ye baþ la nan Fi lis tin top rak la rý, bir da ha Fi lis tin li le re i a de e dil me di. Bu mu kad des bel de ler de ki iþ gal, is ti la ve Ya hu di le re peþ keþ fa a li ye ti ne Bi rin ci Dün ya Sa va þý es na sýn da baþ lan dý ve ka de me li þe kil de de mog ra fik de ði þik li ðe gi di le rek, Ý kin ci Dün ya Sa va þý son ra sý na ge lin di ðin de, bu top rak la rýn ü ze rin de bir Ya hu di dev le ti nin ku rul ma sý ný sað la mak i çin, ge rek li bü tün ted bir ler a lýn dý ve ta mam lan dý. Ýþ te, 1948'de ku ru lan Ýs ra il dev le ti nin te mel har cý ný a tan Ge ne ral Al lenby is mi, bu gün de Ýs ra il'de en çok se vi len bir Ýn gi liz su ba yý dýr. Ni te kim, Ýs ra il'de ki ö nem li ba zý nok ta la ra o nun is mi ve ril di. Me se lâ, Tel A viv'de ki bir a na cad de nin is mi "Al lenby Stre et"tir. Ke za, Ýs ra il i le Ür dün a ra sýn da ki Þe ri a Neh ri ü ze rin de ge çiþ nok ta sý ný teþ kil e den köp rü nün is mi "Al lenby Köp rü sü"dür. Bu ve ben ze ri i þa ret ler den de an la þý lý yor ki, Ge ne ral Al lenby, Ýs ra il'de ve bil has sa Ya hu di ler a ra sýn da çok ça se vi len bir i sim. An la þýl ma yan nok ta i se, bu Ýn gi liz ge ne ra li nin Ya hu di le re duy du ðu sev gi ve ya kýn lý ðýn sýr rý... (Ko nuy la il gi li da ha ge niþ bil gi i çin bkz: "Ge ne - ral Al lenby'nin Ha tý ra tý", Yrd. Doç. Fa ruk Yýl maz; Ki tap Yur du, 2003, ISBN: ) GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan þuurumuzla tahlil ve sentez yaparýz. Göz san'atý, basiret denen iç bakýþ ise sanatkârý görür. Uyanýk haldeki þuur; devamlý tefekkür, dikkat ve çevreden gelen mesajlara açýk olmakla geliþir; imanýn kuvveti derecesinde de artar. Þuur; hayal, vehim, hafýza, zekâ/akýl gibi zihnî melekelerin, kalp, vicdan gibi sair duygularýn yoðrulmasýndan hâsýl olan bir hamur, bir öz olduðuna göre; onlar ne derece geliþtirilip ver- imli kullanýlýrsa iman da o derece güçlenir. Mânâ/ruh âleminde terakki eden büyük zatlarda görülen kerâmetler, ruh ve duygu gücünü kullanarak harika haller sergileyen gayr-i müslimlerin istidraclarý, ruh ve bedenimizi þuur ile kontrol atýna alabileceðimizin delilidir. Þuurumuzu duygularýmýzla, duygularýmýzý da inanç ve imanýmýzla yönlendiririz. Yüksek bir þuur ve kontrol mekanizmasý olan iman ile duyu ve duygularýmýza hâkimiyet saðlayýp dengeleyebiliriz. Ayrý dünyalar ANADOLU NUN SÝNESÝ Dünya aslýnda bir tane Ya insanlar? Onlarýn sayýsý belli deðil. Cenâb-ý Hak her insanýn dünyasýný ayrý ayrý esmâsýna tecellîgâh kýlmýþ. Kimi bu asýrda, kimi geçmiþ asýrda. Her insanýn kendisine ait bir dünyasý olmuþ. Kimi zalim, kimi kahraman, kimi bilmem ne Dünyalar hep ayrý yaþanmýþ. Bir ailede bile ayrý dünyalar yaþanýyor. Kimi zaman anne ayrý telden çalar, baba ayrý. Ya evlâtlar? Kaç tane varsa hepsi birbirinden farklýdýr. Kimileri anne ve babayý âbâd eder. Adeta baþ üstünde taþýrlar. Ya bazýlarý? Anne ve babaya dünyayý dâr ederler. Ne söz dinlerler, ne de kaide tanýrlar. Tarih nice insanlarý üstünde taþýdý. Dünyanýn çektiði kahrý kimse çekmedi. Dünya hep sessiz kaldý bu hâllere. Giden gelmez, gelen gider. Ýki kapýlý bir hana benzedi dünya. Geleni baþ göz üstüne diyerek aðýrladý. Hiç o dünyanýn hâlini ve hatýrýný sormadý bazýlarý. Hem yediler, hem içtiler. Sonra ne mi oldu? Ne olacaksa o oldu. Her insan bir gün o dünyaya selâm bile vermeden hayata veda etti. Bu defa dünya yine asaletini gösterip o hayýrsýz insaný baðrýna bastý. Kabahatlerini yüzüne vurmadý. Ve bir dünyalý vardý. Dahasý bir çoðu öyle yaþadý dünyada. Hem topraðý sevdiler, hem de gökyüzünü. Onlarýn dünyasý yerlerin ve göklerin Hâkimi ile dolu idi. Hayatlarý yaratanlarýna þükür ve minnettarlýklarla geçti. Onlar hayata veda ettiklerinde gökyüzü aðladý. Dünyasý berbat olanlar öldüðü zaman ise yeryüzü ve gökyüzü sevindi. Ayrý dünyalar hep böyle yaþanýyor. Biz hep beraber yaþýyoruz. Dünyalarýmýz ayrý olsa da... VECÝZE RAÞÝT YÜCEL þükürde bir zahmet yoktur. bilakis, nimetin lezzetini arttýrýr. çünkü þükür, nimette in'amý görmek demektir. in'amý görmek, nimetin zevalinden hasýl olan elemi def eder.

9 10 KÜLTÜR-SANAT POZÝTÝF PENCERE Allah, kulunun her iþi ile ilgilenir mi? SEBAHATTÝN YAÞAR ÝMAN sa hi bi in san, ne þe ve ke der du ru mun da Al lah a sý ðý - nýr. Ve ha ki kî ku lun, Sý kýn tý la rý art týk ça sý ðýn ma la rý ar tar. Ýþ te bu, kul ol ma nýn bir ge re ði dir. Bel ki ne þe ve sý kýn tý hal le ri ni de Al lah a sý ðýn ma ya ve ya - kýn ol ma ya i ten bi rer ve si le o la rak gör mek ge re kir. Tam da Al lah i le o lan ko nuþ ma la rý mýn bol ol du ðu bir dö nem de, A ca ba Al lah, kul la rý nýn her i þi i le il gi le nir mi? so ru su, zih ni me ge li yor du. As lýn da bu, Al lah kav ra mý nýn na sýl al gý lan dý ðý i le a lâ - ka lý bir du rum dur. El bet te Al lah, kâ i na tý, var lý ðý, in sa ný ya ra týp, (ha þa) ken - di si ke na ra çe kil miþ, iþ le ri ken di ha li ne terk et miþ, o la cak - la rý o lu ru na bý rak mýþ iz li yor de ðil dir. A ma kâ i na ta koy du - ðu ka nun la rý, de ne ti mi al týn da, Ru bu bi ye ti i çe ri sin de iþ li - yor ol du ðu bi lin mek te dir. Ni te kim Al lah, kul la rý nýn en in ce ha tý rat-ý kal bi ni da hi bi len ve her an ce vap ve ren bir ko num da dýr. Teþ bih te ha ta ol ma sýn, Ya ra tý cý nýn ku lu i le il gi si, dün ya ya gel me si ne sa de ce ve si le ol muþ bir an ne-ba ba - nýn, ço cu ðu i le il gi len me si gi bi bir þey dir. An ne ba ba, kü çük çap lý da ol sa, ya pa bi le cek le ri ni ev lâ dý i çin ya pý - yor ve ye ri ne ge tir me ye ça lý þý yor i se; ya da bir iþ ye ri pat ro nu, ma hi ye tin de ça lý þan in san la rýn na sýl hu ku ku - nu dü þü nü yor, hak la rý ný gö ze ti yor sa, ve ya gö zet me si ge re ki yor sa, el bet te et ki ve yet ki si çok da ha kap sam lý ve ge niþ o la na da da ha çok il gi ve da ha çok de tay la rý dü - þün mek ve ye ri ne ge tir mek ya ký þa cak týr. Ýn sa nýn ih ti yaç la rý nýn bü tün â le me da ðýl mýþ ol ma sý ve çok lu ðu, a ciz li ði nin ve fa kir li ði nin bir gös ter ge si dir. Ýn san ken di si ne ve ri len cüz i i ra de i le, ger çek ten çok cüz î iþ ler ya pa bil mek te dir. Ýn sa nýn had siz düþ man la rý ve sa yý sýz ih ti yaç la rý var. Bu ka dar düþ man ve ih ti yaç lar i çe ri sin de in sa nýn her þe - yi bi len, gö ren, gü cü her þe ye ye ten, ih ti yaç la ra ce vap ve - ren, düþ man lar dan in sa ný e min e den son suz bir güç Sa hi - bi ne sý ðýn mak is te me si ka dar nor mal bir þey o la maz. Ýn sa - nýn, do ðu mun dan ö lü mü ne ka dar hep bir þey le re muh taç ya ra tý lý þý bu nu is pat e di yor. Ya ni in san, ih ti yaç la rý ný kar þý - la ya cak bir nok ta-i is ti nat a ve düþ man la rýn dan ken di si ni e min e de cek bir nok ta-i is tim dat a ih ti yaç du ya cak þe kil de ya ra týl mýþ týr. Ýn san lýk ta ri hin de bu ih ti ya cý his set me miþ bir in san yok tur. Ýn sa nýn, ye ni bir a dým a tar ken ve ya sý kýn tý lar ken di si ni bi raz da ha meþ gul et me ye baþ la dý ðý dö nem ler de ki tav rý ö - nem li dir. Ya ni þart lar -ta bir ye rin dey se- a nor mal leþ ti ði dö - nem ler de in sa nýn tav rý, i man de re ce si ni gös ter mek te dir. Ben de þah sým i ti ba riy le, bu dü þün ce ler i çe ri sin de i ken, bir de bak tým ki, o ku du ðum bir ha dis-i þe rif ba na zih nim - de o lu þan so ru nun ce va bý ný ve ri yor. Ha dis-i Þe rif te me a - len, sa ha be ler a yak ka bý la rý nýn bað la rý kay bol du ðun da bi le Al lah tan yar dým is ti yor lar mýþ. Bu çok gü zel bir þey. Ya ni her þe yi ni se ni ya ra tan la pay laþ mak, en in ce ha tý rat-ý kal bi - ni bi le bir Bi len le ko nuþ mak, ne gü zel bir kul luk ha li dir. Çün kü bu hal, ben li ði cid dî þe kil de sar sý yor. Ben yok, O var me sa jý ný güç len di ri yor. Her þey bir bi ri i le öy le il gi li ki, mad dî ve ma ne vî dün yam da ha çok bu kav ram lar et ra fýn da ge zer ken, sa bah na ma zý tes bi hat son ra sý o ku du ðum Mek tu bat i - sim li e se rin 596. say fa sý, ko nu yu te va fuk lu bir þe kil de ör nek len di ri yor du. Be di üz za man, Yir mi Se ki zin ci Mek tup, Be þin ci Nok ta, Bi rin ci Mi sal de biz zat ken di si nin, Ben ken dim, on de ðil, yüz de ðil, bin ler de fa mü te ad dit tec rü ba tým la ka na a tim gel miþ ki di ye rek, ya þa dý ðý ha tý ra lar dan ha re ket le ko nu yu pay laþ mak ta dýr. Söz ler ve Kur ân dan ge len nur lar, ak lý ma ders ver di ði gi bi, kal bi me de i man ha li tel kin e di yor, ru hu ma i man zev ki ve ri yor, ve ha ke za Hat ta, dün ye vî iþ le rim de, ke ra - met sa hi bi bir þey hin bir mü ri di na sýl þey hin den ha ca tý na da ir me det ve him met bek li yor, ben de Kur ân-ý Ha kim in ke ra met li es ra rýn dan o ha ca tý mý bek ler ken, ü mit et me di - ðim ve um ma dý ðým bir tarz da ba na çok de fa ha sýl o lu yor. Be di üz za man ko nu i le il gi li de bir i ki ta ne mi sal ve ri yor. Bi rin ci si ni, On Al týn ca Mek tup ta i za hý ve taf si li ge çen, Sü ley man is min de bir mi sa fi ri ne kat ran a ða cý ba þýn da ko ca bir ek me ðin ha ri ka bir tarz da gön de ril me si ni gös te ri yor. Ý ki nci si i se, Fe cir den ev vel ha tý rý ma gel di ki, bir za týn kal bi ne ves ve se ve re cek bir tarz da ta ra fým dan söz ler söy le - nil miþ ti. Keþ ke, de dim, o nu gör sey dim, kal bin de ki dað - da ða yý i za le et sey dim. Ay ný da ki ka da, Nis e git miþ bir par - ça ki ta bým ba na lâ zým i di. Keþ ke e li me geç sey di de dim. Sa bah na ma zýn dan son ra o tur dum, bak tým, ay ný zat, o ki tap par ça sý e lin de ol du ðu hal de i çe ri gir di. O na de dim: Se nin e lin de ki ne dir? De di: Bil mi yo rum. Ka pý nýn ö nün de, Nis ten gel miþ di - ye, bi ri si ba na ver di; ben de si ze ge tir dim. Fe sub ha nal lah de dim. Böy le bir va kit te, bu a da - mýn e vin den çý kýp gel me si ve þu Sö zün Nis ten gel me - si hiç te sa dü fe ben ze mi yor. Ve böy le bir a da ma þöy le bir par ça ki ta bý ay ný da ki ka da e li ne ve rip ba na gön de - ren, el bet te Kur ân-ý Ha kim in him me ti dir di ye rek, El ham dü lil lah, de dim. Be nim en kü çük, e hem mi - yet siz, ha fi ar zu-yu kal bi mi bi len Bi ri si, el bet te ba na mer ha met e di yor, be ni hi ma ye e di yor. Öy ley se dün ya - nýn min ne ti ni beþ pa ra ya al mam. E vet, an lý yo rum ki, Al lah, ku lu nun her i þiy le il gi le ni yor. Ye ter ki, kul, O nun ka pý sý ný çal sýn ve is tek ve ar zu - la rý ný i let sin. Türk süs le me sa nat kâr la rý ka yýt al týn da KÜL TÜR VE TU RÝZM BA KAN LI ÐI, EL SA NAT LA RI GE LE NE ÐÝ NE Ý LÝÞ KÝN BÝL GÝ VE BE CE RÝ LE RÝ TA ÞI YAN, BU BÝ RÝ - KÝM LE RÝ GE LE CE ÐE AK TA RAN SA NAT KÂR LA RI HALK KÜL TÜ RÜ BÝL GÝ VE BEL GE MER KE ZÝ NE KA YIT E DÝ YOR. KÜLTÜR ve Tu rizm Ba kan lý ðý, el sa nat la rý ge le - ne ði ne i liþ kin bil gi ve be ce ri le ri ta þý yan, bu bi ri - kim le ri ge le ce ðe ak ta ran kül tür ta þý yý cý la rý du - ru mun da ki sa nat kâr la rý, Halk Kül tü rü Bil gi ve Bel ge Mer ke zi ne ka yýt e di yor. Bu kap sam da Ýs tan bul da ger çek leþ ti ri len So mut Ol ma yan Kül tü rel Mi ras Ta þý yý cý la rý De ðer len dir me Ku - ru lu Top lan tý sýn da, Türk süs le me sa nat la rý a la - nýn da 46 sa nat çý da ha ka yýt al tý na a lýn dý. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý A raþ týr ma ve E - ði tim Ge nel Mü dü rü Mah mut Ev ku ran ko - nuy la il gi li A A mu ha bi ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, Ge nel Mü dür lük o la rak kül tür ta þý yý cý la rý sa - nat kâr la rýn tes bit e di le rek ka yýt al tý na a lýn ma la - rý, kül tü rel mi ra sýn ko run ma sý ça lýþ ma la rýn da el sa nat la rý sa nat kâr la rý nýn da yer a la bil me le ri B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Hz. Os man hi la fe tin de Müs lü man la rýn de niz de ka zan dýk la rý ö - nem li za fer. 2. Bir can lý da sü rek li ve ya ge çi ci ya þa ya rak o na za rar ve ren baþ ka can lý, pa ra zit. - Ö lü nün gö mü lü ol du ðu yer, ka bir, sin, mak ber. 3. Ü ze rin de la le de se ni ve ya mo ti fi bu lu nan. - Jü pi ter'in bir uy du su. 4. Ne ti ce siz, so nuç suz. - Ki - þi sel, fer di. - Çok ol ma yan. 5. Os man lý Dev le ti'nde Ka va la lý Meh met A li Pa - þa'dan son ra Mý sýr va li le ri ne ve ri len un van. - Os ma lý Türk çe sin de ay. 6. Þed - dat'ýn cen ne te ben ze te rek yap tý ðý bah çe. - Sa vun mak ve ya sal dýr mak a ma cýy la kul la ný lan a raç. 7. Þe hir pla ný. - A vuç i çi. 8. Bal mu mun dan ya pý lan krem. - A lil, ö zür lü. - Te rek, ser gen. 9. Üs tü ka pa lý bir ye rin ge zi ni len, a yak la ba sý lan yü zü. - Ge çin mek i çin ge rek li o lan þey le rin bü tü nü, ge çim lik. 10. Her tür lü kor ku, ta sa ve teh li ke den u zak, gü ven de ol ma du ru mu. - Bir mas tar e ki. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bir i þi yap ma ya yet ki si ol mak. 2. Os man lý Türk çe - sin de as ker ler. - So ður ma, em me. 3. An ne, a na. - Kur ân al fa be sin de i kin ci harf. 4. Rü ya da ya þa ný lan a lem. 5. Ak ci ðer se si. - An lam. 6. Ay ný ba týn dan do - ðan i ki ço cuk. - Uy ku su ha fif o lan kim se. 7. A mir gi bi, a mir tar zýn da o lan BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI H A R Ý T A O A Z A M Ý AME T A L N Z A F E R M Ý N A R E A A B A R A Ý R L M A T R D Ý A A D Y A S Ý N H K E T Y M E E L E K L F A M A V M L T M R L K A L P Ý E K Ý N S Ý Y E R Ý N E B Ý E B E Y A N A T R Z A R A A T E Þ E N E V A L S Y ve be lir li öl çüt le re sa hip o lan la rýn So mut Ol - ma yan Kül tü rel Mi ras, Ya þa yan Ýn san Ha zi ne - le ri U lu sal En van te ri ne da hil e di le bil me le ri a - ma cýy la a raþ týr ma ve ar þiv ça lýþ ma la rý yü rüt - tük le ri ni söy le di. Bu kap sam da Ge nel Mü dür lük le ri ta ra fýn dan ha zýr la na rak 2009 yý lýn da yü rür lü ðe gi ren, So - mut Ol ma yan Kül tü rel Mi ras Ta þý yý cý la rý ný Tes - pit ve Ka yýt Ýþ lem le ri Hak kýn da Yö ner ge doð - rul tu sun da o luþ tu ru lan de ðer len dir me ku rul la rý a ra cý lý ðýy la, kül tü rel mi ras ta þý yý cý la rý nýn de ðer - len dir me le ri nin de ya pýl dý ðý ný an la tan Ev ku ran, De ðer len dir me so nu cun da uy gun bu lu nan baþ vu ru sa hip le ri ne, ge le nek sel el sa nat la rý sa - nat çý la rý ol duk la rý na da ir bir ta ný tým kar tý ve ril - mek te dir de di. Ay ný ça lýþ ma nýn halk o zan la rý, Odunpazarý evleri AB projelerine konu oluyor Odunpazarý Belediye Baþkaný Burhan Sakallý tarafýndan hayata geçirilen Odunpazarý Evleri Yaþatma Projesi, bölge istihdamýna yaptýðý olumlu katký ile Avrupa Birliði Projelerine konu oluyor. Avrupa nýn yaþlanan nüfusunun eðitim problemine çözüm bulmak ve yetiþkinlere bilgi ve niteliklerini arttýrmalarý için imkânlar saðlanmasýna yardýmcý olmak amacýyla hayata geçirilen Grundtvig Projesi kapsamýnda Macaristan, Romanya, Almanya, Ýngiltere, Belçika, Polonya, Litvanya ve Letonya gibi farklý ülkelerden Eskiþehir e gelen yabancý konuklar bu kapsamda tarihî Odunpazarý Bölgesini ziyaret etti. Projenin Türkiye temsilcileri arasýnda yer alan Önderdil Eðitim Kurumlarý yetkilileri ile birlikte tarihî Odunpazarý Bölgesini ziyaret eden konuklar, Odunpazarý Belediyesi nin bölgede yaþayan vatandaþlara saðladýðý istihdam imkânlarýný yakýndan gördüler. Kültür Sanat Servisi Me tal ol ma yan e le - ment ler. - Di lin his set - ti ði. 9. Ba yan lar da i sim o la rak kul la ný lan bir ke li me. 10. Ü ye, or gan. - Al lah'ýn ya pýl ma sý ný ya sak la dý ðý her þey. 11. De ri ci lik le meþ gul kim se. - El bi se de bo - yun bö lü mü. 12. Türk si ne ma sýn da ün lü a na ka rak te ri. - Gün doð - ma dan ön ce u fuk ta be li ren ha fif ký zýl lýk. ma hal lî sa nat çý lar ve halk ti yat ro su sa nat çý la rý i - çin de yü rü tül dü ðü nü kay de den Ev ku ran, Bu ça lýþ ma lar so nu cun da Ge nel Mü dür lü ðü müz Halk Kül tü rü Bil gi ve Bel ge Mer ke zi ne ka yýt e - di len ge le nek sel el sa nat la rý ve süs le me sa nat la rý sa nat kâr la rý nýn sa yý sý 470 ki þi yi bul mak ta dýr di - ye ko nuþ tu. De ðer len dir me Ku ru lu Top lan tý la - rý nýn 2009 yý lýn dan bu ya na An ka ra da ger çek - leþ ti ril di ði ni an la tan Ev ku ran, bu yýl baþ vu ru yo - ðun lu ðu dolayýsýyla top lan tý yý Ýs tan bul da yap - týk la rý ný bil dir di. De ðer len dir me Ku ru lu Top lan - tý sý nda çe þit li dal lar da dâ vet e di len 75 sa nat kâr - dan 56 sý nýn de ðer len dir me ye ka týl dý ðý ný be lir ten Ev ku ran, söz le ri ni þöy le sür dür dü: De ðer len dir me Ku ru lu ü ye le ri ken di sa nat a lan la rýn da ö nem li ça lýþ ma lar yü rü ten de ðer li FAALÝYET: KONSER: Rock Sufizmle sahnede buluþacak Faaliyet Adý: Sufi Rock, Kaðan Tayanç Konseri Faaliyet Tarihi: Cuma, Saat: Faaliyet Yeri: Bakýrköy Cem Karaca Kültür Merkezi Adres: Yenimahalle Yanýk ses Sk. (Yenimahalle Doðumevi Yaný) Bakýrköy/Ýstanbul Ýletiþim: 0(212) SERGÝ: Uyku ve Gölge Sergisi Faaliyet Adý: Uyku ve Gölge Sergisi Faaliyet Tarihi: Salý. Saat: Faaliyet Yeri: Siemens Sanat Adres: Meclis-i Mebusan Cad. No: 45 Fýndýklý / Ýstanbul Ýletiþim: 0(212) Bu Þehr-i Ýs tan bul Þir ket-i Hay ri ye Sa nat Ga le ri si nde SHELL & Tur cas ýn des te ðiy le geç ti ði miz ay lar da sa nat se ver le rin be ðe ni si ne su nu lan; ün lü fo toð raf sa nat çý sý Tah sin Ay doð muþ un ob jek ti fin den, Ýs - tan bul a a it 105 fo toð raf tan o lu þan Bu Þehr-i Ýs - tan bul ki ta bý ay ný ad lý ser gi siy le sa nat se ver ler le bu luþ ma ya de vam e di yor. Za man, de niz ve in san üç le me si þek lin de Ýs tan bul un en gü zel fo toð raf la - rýn dan o lu þan Bu Þehr-i Ýs tan bul, yo ðun il gi gö - ren Fo toð ra fe vi ser gi sin den son ra 4 Þu bat tan i ti - ba ren Þir ket-i Hay ri ye Sa nat Ga le ri si nde ser gi len - me ye baþ la yan e ser ler, 16 Þu bat 2011 ta ri hi ne ka - dar ge zi le bi le cek. Ýstanbul / Re cep Boz dað Geleceðin tiyatrocularý KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi nde tiyatro kurslarýna katýlan öðrencilerin ilk oyunu Yýldýz Tarihi sahneye konuldu. Gezegenleri konu alan oyunda çocuklar eðlenirken öðrendiler. Küçükçekmece Belediyesi nin organize ettiði kültür ve sanat programlarý ile çocuklar sömestrin tadýný çýkarýyor. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi nde tiyatro kursiyerleri Yýldýz Tarihi adlý çocuk oyununu sahneledi. Sergilenen oyunda; çocuklara dünya ve gezegenler hakkýnda bilgi verilmesinin yanýnda iyilik ve dürüstlük kavramlarýnýn önemi anlatýldý. Ýstanbul / Said Temur sa nat çý la rý mýz Da vut Bek taþ, Ar da Çak mak, Fu at Ba þar, Ta ner A la kuþ, Sa fi ye Mor çay, Ýs - lam Se çen, Se mih Ýr teþ, M. Ze ki Ku þoð lu, ve Ab dul lah O ðuz ha noð lu ndan o luþ tu. Ku rul da, Ge nel Mü dür lü ðü müz Halk Bi li mi uz man la rý da bu lun du. De ðer len dir me ye a lý nan 56 ki þi a ra sýn dan 46 sa nat kâ rýn Ge nel Mü dür lü ðü müz Halk Kül tü - rü Bil gi ve Bel ge Mer ke zi ne kay dý nýn ya pýl ma sý ve ken di le ri ne sa nat çý ta ný tým kar tý nýn ve ril me - si uy gun bu lun du. De ðer len dir me ku ru lu na ka tý lan ve Halk Kül tü rü Bil gi ve Bel ge Mer ke zi - ne eb ru, tez hip, min ya tür, ka tý, hat, cilt, E dir - ne ka ri, se def kak ma, ka lem i þi, ah þap oy ma, al - týn va rak a lan la rýn da sa nat kâr la rý mý zýn kay dý - nýn ya pýl ma sý uy gun bu lun du. An ka ra / a a Uzaktaki yakýnlar Pendik te YILLARDIR Asya, Afrika ve Ortadoðu da onlarca ülkede gönüllü saðlýk çalýþmalarýnda yer alan Pendik Devlet Hastanesi Anestezi Teknikeri Sevim Çelik, objektifinden yansýyan Uzaktaki Yakýnlar fotoðraf sergisini, Mehmet Âkif Ersoy Sanat Merkezi nde sanatseverlerle buluþturdu. Açýlýþýný Belediye Baþkaný Kenan Þahin in yaptýðý sergi, yoksul ülkelerdeki insanlarýn hangi þartlarda hayatlarýný sürdürdüklerini çarpýcý karelerle gözler önüne serdi. Kültür Sanat Servisi

10 EKONOMÝ 11 ESAS : 2010/74 20/01/2011 KARAR : 2010/791 Sevgi YÝÐÝT ile Nispeti MIZRAK arasýnda mahkememizde görülmekte olan Gaipliðe Karar Verilmesi davasý nedeniyle; Açýlan Davanýn TMK.nun 32. maddesi gereðince KABULÜ ile, Eskiþehir Tepebasý Mamure Mahallesi nüfusuna kayýtlý Mahmut ve Þevkiye'den olma doðumlu ve T.C numaralý Yüksel Mýrzak'ýn GAÝPLÝÐÝNE HÜKMEDÝLMESÝNE karar verilmiþ olup iþ bu ilamýn ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra teblið edilmiþ sayýlacaðý yasal 15 gün içersinde temyiz edilmediði takdirde kararýn kesinleþeceði ilan olunur. B: 7651 T.C. ESKÝÞEHÝR 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Bekir, Nusret ve Ahmet Gönüllü'nün annesi ve Faik Altun'un kayýnvalidesi Fatime Gönüllü nün vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Erciþ Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Selahattin Akyýl'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Erciþ Yeni Asya Okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Selahattin Akyýl'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Van Yeni Asya Okuyucularý JA PON kre di de re ce len dir me ku ru lu þu JCR Baþ A na lis ti Yos hi hi ko Ta mu ra, Tür ki - ye nin dýþ ký rýl gan lý ðý nýn ö nün de ki en gel le - rin he nüz tam o la rak or ta dan kalk ma dý ðý - na dik kat çek ti. Ta mu ra, ge çen yýl hýz lý ar - týþ gös te ren Ca rî A çý ðýn ö zel lik le ya kýn dan ta kip e dil me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. JCR Baþ A na lis ti Yos hi hi ko Ta mu - ra,tür ki ye nin kre di no tu ge liþ me le ri ne i - liþ kin so ru la rý ce vap la dý. Ta mu ra, Tür ki - ye nin kre di no tu nun ya tý rým ya pý la bi lir dü ze ye yük sel til me sin de, se çim ler o lup ol - ma dý ðý na ba kýl mak sý zýn ma lî is tik ra rýn ko - run ma sý i le si ya sî is tik ra rýn et ki li o la ca ðý ný be lirt ti. Tür ki ye nin ge çen yýl kre di no tu - nu art týr dýk la rý ný ha týr la tan Ta mu ra, Tür - ki ye nin, kü re sel ma lî kriz or ta mýn da, dýþ þok la ra kar þý da ya nýk lý lý ðý ný ka nýt la dý ðý ný kay det ti. Ta mu ra, Tür ki ye e ko no mi si nin, kü re sel ma li kriz den az et ki len me sin de, ma li ve fi nan sal sis tem de ki i yi leþ me den kay nak lan dý ðý ný i fa de et ti. IMF des tek li prog ram i le ya pý sal re form la rýn da Tür ki - ye nin e ko no mik ya pý sý ný güç len dir di ði ni an la tan Ta mu ra, Av ru pa Bir li ði u yum sü - re ci nin de o lum lu kat ký sað la dý ðý ný söy le di. JCR o la rak Tür ki ye ye BB no tu nu ver - dik le ri ni be lir ten Ta mu ra, bu nun Ya tý rým Ya pý la bi lir dü zey o lan BBB- dü ze yi ne çý ka bil me si i çin i ki ka de me lik bir yük se liþ ge rek ti ði nin al tý ný çi ze rek, bu nun da ký sa sü re de ko lay ol ma dý ðý ný an lat tý. SE ÇÝM LER DE BA ÐIM SIZ MA LÎ ÝS TÝK RAR Ö NEM LÝ Baþ A na list Ta mu ra, se çim ler de ba ðým sýz bir ma lî is tik rar po li ti ka sý nýn iz len me si nin ö - ne mi ne dik kat çe ke rek, Tür ki ye de ma lî ve si ya si is tik ra rýn, u lus la r a ra sý ser ma ye a ký þý ný ga ran ti al tý na al mak a çý sýn dan ö nem ta þý dý - ðý ný vur gu la dý. Ja pon kre di de re ce len dir me ku ru lu þu JCR, ge çen yýl, Tür ki ye nin kre di no tu nu, BB(-) den, BB ye yük selt ti. Ku ru luþ, kre di no tu ar tý rý mý na e sas o la rak, Tür ki - ye nin, kü re sel ma li kriz de, dýþ þok la ra kar þý gös ter di ði da ya nýk lý lý ðý gös ter miþ ti. JCR, Tür ki ye nin kre di no tu na i liþ kin e ko no mik gö rü nü mü nün i se du ra ðan o la rak a çýk la - mýþ tý. Ja pon kre di de re ce len dir me ku ru lu þu, Tür ki ye nin, kü re sel kriz or ta mýn da dýþ ma li yar dým al mak sý zýn i da re e de bil di ði ni ve üs te - sin den ge le bil di ði tes bi tin de de bu lun muþ tu KRÝ ZÝ NE GÖ RE ÇOK Ý YÝ DU RUM DA Tür ki ye nin kre di no tu nu BB(-) den, BB ye yük sel ten JCR, Tür ki ye e ko no mi si - nin da ya nýk lý ðý ný güç len dir me si a çý sýn dan, ön ce ki yýl lar da ka mu ma li ye si ve ban ka cý - lýk sis te mi nin i yi leþ ti ril me si nin, kü re sel ma li kriz de Tür ki ye e ko no mi si ni des tek le - yen un sur lar ol du ðu nu da i fa de et miþ ti. Ku ru luþ, Tür ki ye nin ka mu ma li ye si po zis - yo nu nun, 2001 kri zi ne gö re çok da ha i yi bir du ru ma gel di ði ni be lir tir ken, ma li sis tem de ki ge liþ me de, ya pý sal re form la rýn da et ki li ol du - ðu nu kay det miþ ti. JCR nin kre di no tu, Tür ki - ye nin, Ja pon tah vil pi ya sa sý na tah vil ih ra cý ya pa bil me si a çý sýn dan da ö nem ta þý yor. Ö te yan dan, a na list ler, Tür ki ye nin kre di no tu nun, he nüz BBB ol ma ma sý na rað - men, e ko no mik var lýk la rý nýn, ya ban cý ya tý - rým cý lar ta ra fýn dan, BBB sta tü sün de de - ðer len di ril di ði ne de dik kat çe ki yor lar. Tok yo - An ka ra / a a Dýþ ký rýl gan lýk u ya rý sý TÜR KÝ YE NÝN KRE DÝ NO TU NU DE ÐER LEN DÝ REN JA PON KRE DÝ KU RU LU ÞU JCR BAÞ A NA LÝS - TÝ TA MU RA TÜR KÝ YE DE DIÞ KI RIL GAN LIK TAM O LA RAK OR TA DAN KALK MA DI DE DÝ. TÜR KÝ YE NÝN yaþ mey ve, seb ze ve na ren - ci ye ih ra ca týn da bu yý lýn ilk a yýn da ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re mik tar ve de ðer ba zýn da ar týþ ya þan dý ðý bil di ril di. Tür ki ye Yaþ Mey ve Seb ze Ýh ra cat çý Bir lik le ri (TYMSÝB) Sek tör Ku ru lu Baþ ka ný Ke mal Kaç maz, yap tý ðý a çýk la ma da, O cak a yýn da - ki yaþ mey ve, seb ze ve na ren ci ye ih ra ca - týn da, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re hem mik tar hem de de ðer ba zýn da yüz de 39 luk ar týþ mey da na gel di ði ni söy le di. Kaç maz, ge çen yýl o cak a yýn da 180 mil yon do lar o lan ih ra ca týn bu yý lýn ay ný dö ne min de yüz de 39 ar týþ la 250 mil yon 332 bin do la ra, mik ta rýn i se 243 bin 355 ton dan ay ný o ran da ar týþ la 337 bin 456 to na u laþ tý ðý ný vur gu la dý. Ü rün grup la rý i çe ri sin de mey ve de na - ren ci ye nin de ðer de yüz de 55, mik tar da yüz de 51 lik ar týþ gös ter di ði ni i fa de e den Kaç maz, Ge çen yýl O cak a yýn da 114 mil - yon 847 bin 891 do lar o la rak ger çek le þen na ren ci ye ih ra ca tý, bu yý lýn ay ný dö ne min - de 178 mil yon 514 bin 232 do la ra yük sel - di. Böy le lik le na ren ci ye, ü rün grup la rý i çe - ri sin de en faz la ih ra ca tý ya pý lan ü rün ol du. Na ren ci ye i çe ri sin de i se man da li na mik - tar da yüz de 51, de ðer de i se yüz de 55 lik ar týþ son ra sýn da 71 mil yon 90 bin do lar la ilk sý ra da yer al dý de di. Tür ki ye ge ne li yaþ mey ve ih ra ca týn da mik tar da yüz de 8, de ðer de i se yüz de 15 ar týþ ya þan dý ðý na i þa ret e den Kaç maz, þöy le de - vam et ti: Yaþ mey ve de ge çen yýl o cak a yýn - da 11 mil yon 392 bin do lar o lan ih ra cat ra - ka mý bu yý lýn ay ný dö ne min de 13 mil yon 70 bin do la ra yük sel di. Yaþ mey ve de Tür ki ye ge ne li en faz la ih ra ca tý ya pý lan ü rün 7 mil - yon 622 bin 753 do lar la nar ol du. Bu nu sý ra - sýy la el ma, ay va ve kes ta ne iz le di. Yaþ seb - ze de i se mik tar da yüz de 17, de ðer de yüz de 9 ar týþ ya þan dý. Ge çen yýl O cak a yýn da 53 mil yon 790 bin do lar dö viz gir di si el de e di - len yaþ seb ze de, bu yý lýn ay ný dö ne min de 58 mil yon 748 do lar ge lir sað lan dý. Yaþ seb ze de Tür ki ye ge ne li en faz la ih ra ca tý ya pý lan ü rün 31 mil yon 431 bin 298 do lar la do ma tes ol - du. Bu nu sý ra sýy la hý yar-kor ni þon, bi ber, pa - ta tes ve sa kýz ka ba ðý ta kip et ti. Mer sin / a a TÜRK Mý sýr Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜ - MÝ AD) Baþ ka ný Ze ki E kin ci, Mý sýr da ya þa nan ge liþ me ler den do la yý bu ül ke - den ay rý lan Türk i þ a da mý ve ya tý rým - cý la rýn, is tik rar sað la nýn ca tek rar dö ne - cek le ri ni be lirt ti. Ge liþ me ler i le il gi li a - çýk la ma lar da bu lu nan E kin ci, Türk i - þa dam la rý nýn, þid det o lay la rýn dan do - la yý a i le le ri ni Tür ki ye ye gö tür mek a - ma cý i le Mý sýr dan ay rýl dýk la rý ný i fa de e de rek, Mý sýr ýn, Türk ya tý rým cý sý i çin ha la ö ne mi ni ko ru du ðu nu kay det ti. Tür ki ye i le Mý sýr ýn ta ri hi bað la rý ol - du ðu nu ha týr la tan E kin ci, Ya þa nan o lay la ra rað men, Mý sýr da ki 42 Türk fab ri ka sýn dan 10 u ça lýþ mak ta. Biz Mý - sýr dan as la vaz geç me yiz. En ký sa za - man da Türk i þ a dam la rý Mý sýr a ge ri dö ne cek ler. Þid det o lay la rý nýn a zal ma - sý ný te men ni e di yo ruz de di. Mý sýr da bu lu nan 2 bi nin ü ze rin de ki Türk ser - ma ye li, fab ri ka, iþ let me, tem sil ci lik ve ba yi lik gi bi ku ru lu þun, Mý sýr a 2 mil yar do lar dan faz la ya tý rým yap tý ðý ný kay de - den E kin ci Gü ven lik so ru nun çö zül - me si ne da ir u mu du mu ko ru yo rum. Bu so run çö zü lür se ül ke ye ilk dö ne cek ser ma ye ve ya tý rým cý gru - bu Türk ler o la cak týr þek lin de ko - nuþ tu. Ka hi re / a a Ý þ a dam la rý, Mý sýr ýn is tik ra rý ný bek li yor Meyve, sebze ihracatý yeni yýla artýþla girdi BU YI LIN O CAK A YIN DA GE ÇEN YI LA GÖ RE YÜZ DE 39 LUK AR TIÞ YA ÞAN DI. Ereðli Demir Çelik iþçileri AÝHM yolunda E REÐ LÝ De mir ve Çe lik Fab ri ka la rýn da iþ - ten çý ka rý lan ve i þe i a de le ri nin sað lan ma sý i çin aç týk la rý da va la rý kay be den iþ çi ler, Av - ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne (A ÝHM) baþ vur du. Ya pý lan i ha ley le 2005 yý lýn da ö - zel leþ ti ri le rek O yak Hol ding e dev re di len E reð li De mir ve Çe lik Fab ri ka la rý, glo bal e - ko no mik kriz ne de niy le de mir çe lik ü rün - le ri nin sa týþ ve pa zar la ma sýn da bü yük bir dü þüþ ol ma sý ný ge rek çe gös te re rek tüm ça - lý þan la rýn ma aþ ve hak la rýn da yüz de 35 o ra - nýn da a zalt ma yap mýþ ve bu in di ri me mu - va fa kat et me yen iþ çi le rin i þi ne 2009 yý lýn da son ver miþ ti. Ýþ ten a tý lan 400 e ya kýn iþ çi - den 200 ü E reð li Ýþ Mah ke me sin de i þe i a de da va sý aç mýþ tý. Da va la rý red de di len iþ çi ler, iç hu kuk yol la rý ný tü ke tin ce Ýz mir Ba ro su a vu kat la rýn dan Ba rýþ Kaþ ka a ra cý lý ðýy la A - ÝHM e baþ vur du. Kaþ ka, iç hu kuk ta fes hin ge çer li bir ne de ne da ya nýp da yan ma dý ðý ve key fi lik de ne ti mi gi bi Ýþ Hu ku ku nun te mel öl çüt le ri ni dik ka te al ma yan, da va nýn e sa sý - na gir me yen bir yar gý la ma ya pýl dý ðý ný be lir - te rek, bu du ru mun Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me sin de (A ÝHS) dü zen le nen a dil yar gý lan ma hak ký ih la li ni o luþ tur du ðu nu sa vun du. A vu kat Kaþ ka, ya pý lan yar gý la ma - nýn çok a çýk þe kil de sa de ce A ÝHS mad de le - ri ne ve il ke le ri ne de ðil, iç hu kuk ve Yar gý - tay iç ti hat la rý na da ay ký rý ol du ðu nu i le ri sü - re rek, A ÝHM den i yi bir so nuç el de e de cek - le rin den kuþ ku duy ma dýk la rý ný vur gu la dý. Ýþ çi ler, ö zel leþ tir me sü re cin de de çe þit li ey - lem ler ya pa rak ka li fi ye iþ çi le rin iþ ten çý ka - rý la rak dü þük üc ret li iþ çi le rin is tih dam e di - le ce ði ni id di a et miþ ler di. Ýz mir / a a ASELSAN'dan torpido aldatma sistemi TÜRK sa vun ma sa na yi nin ön cü ku ru luþ la - rýn dan A SEL SAN, ge mi le ri su al týn dan ge - le bi le cek tor pi do teh di di ne kar þý ko ru mak i çin Tor pi do Ka rýþ týr ma Al dat ma Sis te mi ge liþ tir di. Hý zýr a dý ve ri len sis te min, mil lî sa vaþ ge mi si Hey be li a da Kor ve ti ne yer leþ ti - ril me si plan la ný yor. A lý nan bil gi ye gö re, De - niz Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý nýn ih ti yaç la rý i - çin su al tý a kus tik sis tem le ri a la nýn da u zun sü re dir ça lýþ ma la rý ný sür dü ren A SEL SAN, sa vun ma tek no lo ji le ri a la nýn da bir ba þa rý ya da ha im za at tý. Su al tý a kus tik sis tem ler ko - nu sun da TÜ BÝ TAK, ü ni ver si te ler ve en - düs tri ku ru luþ la rýy la ya kýn iþ bir li ði ya pan A - SEL SAN, su üs tü ge mi le ri nin tor pi do teh - di di ne kar þý sa vu nul ma sý a ma cýy la 2006 yý - lýn da baþ lat tý ðý Tor pi do Kar þý Ted bir Sis te - mi Ge liþ tir me Pro je si ni ta mam la dý. Ta ma - men mil li ve yer li im kan lar i le ge liþ ti ri len sis te me, ge mi le ri, sa vaþ sý ra sýn da ki en bü - yük teh dit ler den bi ri o lan tor pi do teh li ke - sin den kur tar dý ðý i çin Hý zýr a dý ve ril di. Hý zýr Sis te mi sa ye sin de de niz de gi den bir ge mi, ken di si ne yö ne le bi le cek bir tor pi do yu ön ce den tes bit e de bi le cek. Yet ki li ler, Hý - zýr ýn ça lýþ ma sis te miy le il gi li þu bil gi le ri ver di ler: "Sis tem, tor pi do al dat ma tek no lo ji - si; su al tý a kus tik ka rýþ tý rý cý, mil li so nar sis te - mi ve su al tý sah te he def ler den o lu þu yor. Tor pi do teh di di ni tesbit e den Hý zýr, ký sa sü - re i çin de bu nun ta ki bi ni, ko num lan dý rýl ma - sý ný ve a na li zi ni ya pý yor. Ve ya su al týn da ge - mi ye uy gun bir a kus tik gü rül tü ü re ti lip, gü - düm lü tor pi do ya nýl tý la bi li yor. An ka ra / a a TOKÝ'de Þubat kur'alarý çekiliyor BAÞ BA KAN LIK Top lu Ko nut Ý da re si Baþ kan lý ðý (TO KÝ) Þu bat a yý i çe ri sin de a ra la rýn da sos yal yar - dým laþ ma ko nut la rý nýn da bu lun du ðu 2 bin 744 ko nu tun ku r'a sý ný çe ke cek. A lý nan bil gi ye gö re, a - ra la rýn da Ýs tan bul, Ýz mir ve An tal ya nýn da bu - lun du ðu 7 ay rý böl ge de ki ko nut lar dan al mak i çin 3 bin 952 ki þi baþ vur du. TO KÝ nin Ýs tan bul Ka ya - þe hir (Ka ya ba þý) 17. Böl ge de yap tý ðý 434 ko nu tun ku ra sý 7 Þu bat ta, Ah met Cö mert Ka pa lý Spor Sa - lo nun da, Ýz mir Ur la da ya pý lan 26 ko nut i çin 18 Þu bat ta Ur la Be le di ye si U RÝT Top lan tý Sa lo nun - da ku r'a çe ki li þi ya pý la cak. TO KÝ ye, Ýs tan bul da ki 434 ko nut i çin 1568 ki þi baþ vu ru da bu lun du. TO - KÝ ta ra fýn dan ya pý mý ta mam la nan ve da ha ön ce çe ki len ku r'a i le hak sa hip le ri be lir le nen 2 bin 284 a det 100 li ra tak sit li 45 met re ka re lik 1+1 ko nu - tun kat ve da i re be lir le me ku ra la rý da Þu bat a yý i - çe ri sin de çe ki le cek. An ka ra / a a Pestil ve kömeye kadýn eli deðecek A DI Gü müþ ha ne i le öz deþ le þen pes til ve kö me ü re - ti min de ka dýn la rýn yer al ma sý ve bu sek tör de söz sa hi bi o la bil me le ri i çin pro je ha zýr lan dý. Pro je kap - sa mýn da baþ la tý lan kur sa ka tý lan 40 ka dý na, pes til ve kö me ü re ti mi nin püf nok ta la rý öð re ti le rek, ken di iþ - let me le ri ni ku ra bil me le ri yö nün de e ði tim ve ri le cek. Gü müþ ha ne de yö re ka dýn la rýn ca ev ler de ya pý lan dut pes ti li, ka ra ka zan ü re ti min den mo dern ü re tim te sis le ri ne ge çil me siy le i lin en ö nem li sek tö rü ha li - ne gel di. Ýs tih da mý ar ttý ra rak kent e ko no mi si ne ö - nem li gir di sað la yan sek tö re ka li fi ye e le man sað lan - ma sý a ma cýy la da çe þit li ku ru luþ lar ca pro je ler ha zýr - lan dý. Bun lar dan bi ri o lan ve Gü müþ ha ne Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (TSO) ta ra fýn dan Sos yal Des tek Prog ra mý (SO DES) kap sa mýn da baþ la tý lan Pes til ve Kö me Ü re tim Sek tö rün de Ka dýn E li Pro je si ne þe hir de ka dýn lar il gi gös ter di. Gü müþ ha ne TSO Ge nel Sek re te ri Lüt fü Ký lýç, yap tý ðý a çýk la ma da, pro je kap sa mýn da a çý lan ve 5 ay sü re cek o lan kurs - ta gi ri þim ci lik, hij ye nik gý da, ki þi sel ge li þim ve pes - til-kö me ya pý mý e ði tim le ri nin ve ril di ði ni söy le di. Pro je ma li ye ti nin 113 bin li ra ol du ðu nu vur gu la yan Ký lýç, Kur si yer ler, kurs sü re sin ce 15 li ra gün lük har cý rah a la cak. A ma cý mýz, pes til ve kö me sek tö - rün de sý kýn tý çek ti ði miz ka li fi ye e le ma ný ye tiþ tir mek. Kurs son ra sý e ði tim a lan 40 kur si ye ri mi zi pes til ve kö me sek tö rü ne yer leþ ti re ce ði miz gi bi kur si yer le ri - miz ken di ü re tim te sis le ri ni ku ra bi le cek le ri e ði ti mi de al mýþ o la cak lar di ye ko nuþ tu. Gü müþ ha ne / a a Avrupalý sanayicilerden ''hýzlý dönüþüm'' çaðrýsý AV RU PA e ko no mi si nin bü yü me si ni ve re ka bet gü - cü nün art tý rýl ma sý ný teþ vik et mek a ma cýy la bi ra ra ya ge len 18 fark lý ül ke de ki 50 Av ru pa lý sa na yi li de rin - den o lu þan Av ru pa Sa na yi ci ler Yu var lak Ma sa sý (The E u ro pe an Ro und Tab le of In dus tri a lists - ERT) Baþ ka ný Le if Jo hans son, kü re sel e ko no mi de li der li ði he def le yen Av ru pa nýn hýz lý bir dö nü þüm ger çek leþ tir me si ge rek ti ði ni bil dir di. ERT den ya pý - lan a çýk la ma da gö rüþ le ri ne yer ve ri len Jo hans son, 2010 yý lýn da Liz bon he def le ri o la rak a çýk la dýk la rý Av ru pa viz yo nu na i liþ kin tav si ye le rin, an cak üç te bi rin de ge liþ me sað lan dý ðý ný be lirt ti. Av ru pa nýn, 2025 yý lýn da ha la ya þa mak ve ça lýþ mak i çin ca zip bir yer ol ma sý is te ni yor sa fark lý po li ti ka la rýn uy gu - lan ma sý ge rek ti ði ne i þa ret e den Jo hans son, bu nun i çin Av ru pa nýn kar þý kar þý ya ol du ðu ve iþ a le mi nin fa a li yet le ri ni çer çe ve le yen þart la rýn de ðiþ me si ge - rek ti ði ni i fa de et ti. A tý lan a dým la rýn ya vaþ lý ðý na rað - men, ba zý u mut ve ri ci i þa ret le rin bu lun du ðu nu i fa de e den Le if Jo hans son, þun la rý kay det ti: "AB nin ye ni ö - ne ri len po li ti ka stra te ji le rin de þir ket le rin re ka bet e de - bi lir li ði ne ve ri len ö ne min da ha ge niþ an lam da ka bul gör dü ðü nü göz lem li yo ruz. He nüz tam an la mýy la bir AB Pa ten ti nden söz e de me sek de Av ru pa i çin or tak bir pa tent an la yý þý na yak laþ tý ðý mý zý gö rü yo ruz. Av ru pa 2020 Stra te ji si AB e ko no mi si nin ge le cek te ki gü cü ve var lý ðý na o dak la nan da ha tu tar lý bir po li ti ka va at e di - yor. Þimdi bu ö ne ri le rin uy gu lan ma ya baþ la dý ðý ný gör - me ye ih ti ya cý mýz var. Ýstanbul / aa TIR karnesi ve geçiþ belgesi sayýsý arttý TÜR KÝ YE O da lar ve Bor sa lar Bir li ði nin (TOBB) O cak a yýn da ver di ði TIR kar ne si ve ge çiþ bel ge si sa yý sý, bir ön ce ki yý la gö re art tý. TOBB dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, ge çen ay 53 bin 276 a det TIR kar ne si, 87 bin 42 a det ge çiþ bel ge si ve ril di yý lý nýn O cak a yýn da 47 bin 599 TIR kar ne si, 79 bin 783 ge çiþ bel ge si ve ril miþ ti. Bu þe kil de, TOBB ta ra fýn dan 2011 yý lý nýn O cak a - yýn da ve ri len TIR kar ne sin de ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re yüz de 11,93, ge çiþ bel ge si sa yý sýn da da yüz de 9,10 o ra nýn da ar týþ ol du. An ka ra / a a HABERLER HABERLER Türkiye Yaþ Meyve Sebze Ýhracatçý Birlikleri Baþkaný Kemal Kaçmaz, meyve ve sebze ihracatýnýn geçen yýlýn ayný dönemine göre artýþ gösterdiðini bildirdi.

11 12 RÖPORTAJ Arap dünyasý diktatörlerinden n kurtuluyor SON HALK AYAKLANMASIYLA CUMHURÝYET REJÝMÝNÝN KRALLIÐA DÖNME ÝHTÝMALÝNÝN ORTADAN KALKTIÐINI SÖYLEYEN ORTADOÐU UZMANI MUSTAFA ÖZCAN MISIR DA VE ARAP ÜLKELERÝNDE HALKIN DÝKTATÖRLERÝ SÜPÜRME HAREKÂTI VAR DÝYEBÝLÝRÝZ DÝYOR. H. HÜSEYÝN KEMAL A rap dün ya sýn da ya þa nan o lay lar, dün ya da bü yük yan ký bul du. O lay la rýn ilk gün le rin de ses çý kar ma yan Ba tý lý ül ke ler, da ha son ra hal kýn ya nýn da ol duk la rý ný dek la re et ti ler. Bu a çýk la ma lar ki mi le ri ta ra fýn dan göz bo ya ma o la rak al gý lan dý. Ba tý nýn ye te rin ce ta ra - fý ný bel li et me di ði ni söy le yen ler de ol du. Biz de bu haf ta, Or ta do ðu yu ve A rap Dün ya sý ný çok ya kýn dan ta ný yan ya zar Mus ta fa Öz can la son ya þa nan lar ý þý ðýn da böl ge yi ve böl ge de ki dik ta tör lük - le ri ko nuþ tuk. Des po tik re jim le rin Ba tý lý ül ke ler le o lan i liþ ki le ri ni Mý sýr ü ze rin den de ðer len dir dik. Ta biî, Mý - sýr ýn ge le ce ði hak kýn da da ka fa yor duk. n Or ta do ðu da ya þa nan halk a yak lan ma la rý ný na sýl yo rum lu yor su nuz? A rap Dün ya sý ge cik miþ bir þe kil de 21. y.y. a gi ri yor. Çün kü 21. y.y., 2000 ta ri hiy le baþ la yan bir yüz yýl de ðil. Kis sin ger a gö re 21.y.y., 79 yý lýn da baþ la mýþ týr. Bu ta rih ler de Mý sýr, Ýs ra il le Camp Da vid Ba rýþ Ant laþ ma sý im za la mýþ, Ý ran dan Þah kaç mýþ, Af ga nis tan iþ gal e dil miþ, Tür ki ye de 80 dar be si ya þan mýþ týr. Mý sýr ýn Ýs ra il le ba rýþ ma sý bir dö nüm nok ta sý teþ kil et ti. Çün kü Mý sýr Ýs ra il le sa va þa bi le cek ül ke ler den bir ta ne si. Mý sýr'ý ta raf sýz laþ tý r dý ðý nýz za man, A rap dün ya sý as ke rî an lam da felç o lur, ol du da... Bu an laþ ma ya tep ki o la rak, A rap Bir li ði Mý sýr ý terk e de rek Tu nus a git ti. Camp Da vid An laþ ma sý nýn A rap Dün ya sýn da do mi no et ki si ya pa ca ðý, di ðer ül ke le rin de Ýs ra il le ba rý þa ca ðý dü þü nülü yor du. Bu tah min ler tut ma dý. An cak ka pa lý ka pý lar ar dýn dan ül ke ler Ýs ra il le gö rüþ tü ler. Ka na a tim þu ki; son gün ler de A rap Dün ya sý n da ki ha re ket len me fark lý bir fa yýn ha re kete geç me si, do la yý sýy la 21. y.y. la ta nýþ ma sý dýr. n Mü ba rek i çin, ge le cek, hâlâ u mut va at e di yor mu? Mü ba rek i çin, ar týk o yun bit ti, ya ni ga me o ver. n A me ri ka nýn Mü ba rek i he men göz den çý kar mak is te me di ðiy le il gi li id di lar var. A me ri ka da da o yun bit mez. Halk a yak lan ma sý ný bi tir me ye, ken di men fa at le ri ne çe vir me ye ça lý þa cak lar. Bu nun ya nýn da, A me ri ka ken di i çin de de güç kay be di yor. Wi ki Leaks te, 2008 yý lýn da ba zý öð ren ci grup la rý nýn A me ri ka ya gön de ril di ði, e ði til di ði ve son o lay la rýn çý ka rýl ma sý i çin fi nan se e dil di ði söy le ni yor. Bu o lay la rý, sa de ce A me ri ka ya bað la mak yan lýþ bir ba kýþ a çý sý, çün kü hal kýn ek mek ve öz gür lük is tek le ri var. n Sos yo-e ko no mik o la rak na sýl bir tab lo var Mý sýr da? Mý sýr hal ký nýn yüz de 40'ý gün de 2 do la ra ta lim e di yor. Bu ay da 60 do lar e der. Es ki den te mel mad de ler ü ze rin den halk des tek le ni yor du, an cak tü ke tim mad de le rinin çe þit len me siy le des tek ler ye ter siz kal dý. Zen gin ler, is te dik le ri yi ye cek le ri sof ra la rý na a la bi lir ken, fa kir ler i çin de ði þen bir du rum ol ma dý. Son üç yýl dan be ri gý da mad de le rin de yük sek ar týþ lar söz ko nu su. Bu ne den le de tü ke ti ci bir lik le ri fi yat lar ko nu sun da bir stan dart be lir len me si ni is te di ler. Bi li yor su nuz, so ðan fi yat la rý nýn art ma sý ne de niy le Hin dis tan da üç hü kü met dev ril di. n Dev le tin ge lir le ri va tan daþ la ra a dil da ðý týl mý yor öy le de ðil mi? Ö nem li me se le ler den bi ri de ik ti dar yol suz lu ðu. Fi yat kon trol le ri ni te keli el inde tutan ik ti da ra bað lý iþ a dam la rý ya pý yor lar. Hal kýn ka ný ný ke ne gi bi e mi yor lar. Yan lýþ ya da doð ru, Mü ba rek in mil yon do lar lar de ðe rin de mal var lý ðý ol du ðu söy le ni yor. Ne re den ka zan dý bu pa ra la rý Mü ba rek a i le si? Pa zar ü ze rin de te kel ku ra rak hal kýn u cu za sa týn a la ca ðý mallarý, bun lar da ha pa ha lý ya sa tý yor lar. A ra da ki bu fi yat far ký da cep le ri ne gi ri yor. Mý sýr da i ki söy lem ö ne çýk mýþ du rum da; hay dut, ma gan da an la mýn da Bal ta ci ye ve yol suz i da re an la mýn da Ha ra mi ye. Mý sýr hal ký nýn düþ man o la rak gör dü ðü Ýs ra il dev le ti ne Mü ba rek do ðal gaz sa tý yor. Üs te lik Mý sýr hal ký nýn sa týn al dý ðý fi yat tan üç kat da ha u cu za. Tüm bu ya þa nan lar Mý sýr hal kýn da býk kýn lýk o luþ tur muþ du rum da. n Bir de ta biî öz gür lük me se le si Bu ra da ki re jim ler sah te re jim ler. Ad la rý cum hu ri yet, a ma hiç a lâ ka la rý yok. Mi tte rand a Siz ya rý baþ kan sý nýz, kral lar dan far ký nýz ne? di ye so ru lu yor. O da Biz ya rý tan rý yýz di yor. Bu ne den le de Mý sýr da ki yö ne ti ci le re Fi ra vun ya kýþ týr ma sý ya pý lý yor. Mü ba rek 30 yýl dýr ik ti dar da ve cum hu ri yet a dý na çif te zu lüm ler ya pý lý yor. 50 li -60 lý yýl lar da cum hu ri yet çi ler le kra li yet ler a ra sýn da re jim kav ga sý ya þa ný yor du. Mü ba rek dö ne min de i se, Cum me le ki ye de ni len cum hu ri yet çi kra li yet le re dö nüþ ya þan dý. Mü ba rek oð lu nu ye ri ne ge tir mek is ti yor du. n Bu ka dar des po tik bir re jim le Ba tý na sýl i liþ ki ku ru yor? Ba tý lý lar nu ma ra dan de mok ra si ha va ri li ði ya pý yor lar. Bi li yor su nuz, Sov yet ler Bir li ði n de iþ çi ler ça lý þý yor muþ gi bi ya pý yor lar. Dev let de on la ra pa ra ve ri yor muþ gi bi ya pý yor. Ba tý da Or ta do ðu da de mok ra si is ter gi bi ya pý yor, a ma ha ki kî mâ nâ da de mok ra si gel sin is te mi yor. Bu nun ne de ni, bas ký cý re jim ler den baþ ka, Ýs ra il i liþ ki le ri ni kon trol e de cek da ha i yi bir se çe nek yok. Di ye lim ki, Ba ra dey ik ti da ra gel di. Mü ba rek gi bi Re fah Sý nýr Ka pý sý ný ka pa lý tu ta bi lir mi? Hal ký na he sap ve ren bir re jim, Ýs ra il le i liþ ki le ri ni na sýl yü rü te cek tir? Hal ka a çýk o lan ta lep le ri ne de a çýk ol mak du rumun da. n Bush, baþ kan lýk dö ne min de Sad dam hak kýn da ko nu þur ken, böl ge de ki dik ta tör le ri des tek le di ði i çin ABD nin kay bet ti ði ni söy le miþ ti. Sizce ABD si ya set de ði þi mi ne mi git ti? Böl ge de bir A me ri kan düþ man lý ðý var ve El-Ka i de bu nu kö rük lü yor. Bu nun ne de ni, A me ri ka nýn des pot i da re ler le iþ bir li ði yap ma sý. Ýk ti da ra ký zan halk iþ bir lik çi si ne de ký zý yor. Lâ kin F i l i s - Yazar Mustafa Özcan tin de ve I rak ta se çim ler ol du. Ýs lâ mî ke sim ler ka zan dý. An cak Ba tý bun la rýn ül ke yi yö net me si ni is te me di. Ba tý nýn des po tik re jim le ri des tek le me si nin bir ne de ni de Ýs lâ mî ke sim le re göz aç týr ma ma sý. Sü rek li te pe le rin de ol ma sý. n A ma hem Ýs lâ mî ol ma yan des po tik re jim le ri A me ri ka des tek li yor, hem de des tek le di ði bu re jim le ri ken di in san la rý na Ýs lâm cý di ye kö tü lü yor. De di ðim gi bi, Ba tý lý ül ke ler ken di ül ke le ri nin Or ta do ðu da ki si ya sî çý kar la rý ne de niy le des po tik re jim le re, zu lüm le re, yol suz luk la ra göz yu mu yor lar. Se çe nek le ri kal ma dý ðý ve ah lâ kî gö zük mek i çin de ði þi mi des tek li yor gö rü nü yor lar. Lâ kin Mý sýr da böy le o lay lar ol ma say dý, ha re ke te geç mez ler di. Pi ya sa e ko no mi si ni ve de mok ra si yi bir bi rin den a yýr - Bu, her renk ten in sa nýn ol du ðu gök ku þa ðý dev ri mi. Mý sýr da halk i dare si ku ru lur, A rap dün ya sý de ði þi me E vet der se, Tür ki ye nin mo del ol ma sý ar týk sý ra dan la þýr. Ý le ri mo del ol mak tan çý kar. A rap Dün ya sý n da, Mü ba rek in ön cü ro lü nü Er do ðan a lý yor de ni li yor du, ar týk Mý sýr es ki ro lü ne dö ner. mak ge re ki yor. Ba tý ön ce lik li o la rak pi ya sa e ko no mi si ve fik rî li be ra liz mi des tek li yor, da ha son ra da san dý ða gi dil me si ni is ti yor. Çün kü bu þart lar da san dýk tan li be ral dü þün ce çý ka cak týr. Ye te rin ce li be ra lizm ge liþ me yin ce, san dý ða ca mi de ki ce ma a tin rey le ri yan sý ya cak týr. Bu nu da is te mi yor lar. E ðer böl ge de Ýs ra il dev le ti ol ma sa, Ba tý lý dev let le rin Ýs lâ mî ke sim den bu ka dar ür ke cek le ri ni zan net mi yo rum. Ýs ra il i ter bi ye e de me dik le ri i çin Ýs lâ mî ke si mi ik ti dar dan u zak tut ma ya gay ret e di yor lar. n Mu ha lif ler den Ýh van, ya ni Müs lü man Kar deþ le r in si ya sî et kin li ði ne dir? Mý sýr da klâ sik mu ha le fet Mü ba rek le bir lik te yaþ lan mýþ du rum da. Ýh van ku þa ðý re jim le bir lik te yaþ lan dý. Ýh van bir ce ma at, kök lü ve or ga ni ze bir ya pý, fa kat tem si li yet nok ta s ý n d a Yazar Mustafa Özcan, tarihe geçen Tahrir Meydaný'na toplanan halk ile ilgili, Ya þa nan lar a no nim bir ha re ket ve i çin de ca mi de var. Ýs tan bul un i ki ka nat lý bir þe hir ol ma sý gi bi Ka hi re de i ki ka nat lý bir þe hir. Ba ký yor su nuz, halk, na maz vak ti ge lin ce mey dan lar da al ný ný sec de ye e ði yor. Bu da gös te ri yor ki, halk din den ko puk de ðil diyor. FOTOÐRAF: AA Mý sýr hal ký ný ku cak la ya mý yor. Yaþ lý lar par ti leþ mek is te mez ken, genç ler Ýh van ýn par ti si ol sun is ti yor lar. Ýh van cum hur baþ ka ný a da yý çý ka ra mý yor. Bu ne den den do la yý da Ba ra dey gi bi ki þi le rin pe þi ne düþ me du ru mun da ka lý yor. n So ka ðý kim ör güt lü yor? Ýh van, Gös te ri ler de biz de va rýz, an cak be lir le yi ci o lan so kak di yor. Mü ba rek, ik ti da ra ya pý þa rak, hal kýn tüm ke sim le ri ni ken di ne kar þý se fer ber et miþ ol du. Bi na li bi le Mü ba rek ten a kýl lý çýk tý. So kak ta in san lar Bu in san hâ lâ ni ye du ru yor, u tan mý yor mu? di ye so ru yor. Mü ba rek in bu gü ne ka dar ik ti dar da kal ma sý nýn ne de ni, ri ya kâ ra ne bir re jim sür dür me si ve bu re ji mi Ba tý lý la rýn des tek le me si. n Mý sýr da ya þa nan o lay la rý bir mi lât o la rak o ku yor mu su nuz? A rap Dün ya sý a çý sýn dan bir mi lât, an cak mu ha le fe ti tah rik e de cek bir par ti yok. Ya þa nan lar a no nim bir ha re ket ve i çin de ca mi de var. Ýs tan bul un i ki ka nat lý bir þe hir ol ma sý gi bi Ka hi re de i ki ka nat lý bir þe hir. Ba ra dey ge çen Cu ma ca mi çý ký þý göz hap si ne Ci zre de a lýn dý. Ba ký yor su nuz, halk, na maz vak ti ge lin ce mey dan lar da al ný ný sec de ye e ði yor. Bu da gös te ri yor ki, halk din den ko puk de ðil. n E ðer halk a yak lan ma sý ba þa rý lý o lur sa Ýh van ik ti da ra ge çe bi lir mi? U lus lara ra sý þart lar, Ýh van ýn li der çý kar ma sý na uy gun de ðil. Ý kin ci si tem si li yet le ri de bu na mü sa id de ðil. Ýh van da tek ba þý na bir ik ti dar is te mi yor, çün kü o nu kal dý ra bi le cek bir yet kin li ðe sa hip de ðil. Kar ma bir yö ne tim o la cak gi bi gö rü nü yor. Ben de bu nu sað lýk lý gö rü yo rum. nsiz ce a sýl zor luk si vil ha ya ta geç tik ten son ra baþ la ma ya cak mý? Çün kü çe þit li ke sim le rin po li ti ka ü ret me si ve tar týþ ma sý ge re ki yor, a ma de mok ra si kül tü rü yay gýn de ðil? Dik ta tör yal re jim ler in san la rý re þit et me yen sis tem ler. Ýn san lar da o nok ta da don du lar kal dý lar. Pe ter pren si bi ne gö re bir mü es se se de yö ne ti ci ler han gi se vi ye de i se, al týn da ki ler o se vi ye de ol ma lý, yok sa ça týþ ma çý kar. Mü ba rek de as ke rî bü rok ra si den ge len dar ka fa lý bir a dam. Si vil le ri yö net mek i çin si vil le rin i çin den gel mek ge re kir. Ben bun dan son ra sý nýn her ha lü kâr da i yi o la ca ðý ka na a tin de yim, çün kü Mübarek'in al - n Sizce bu ya þa nan lar bir dev rim mi, dö nü þüm mü? Bu her renk ten in sa nýn ol du ðu gök ku þa ðý dev ri mi. Ye ni do ða cak re ji min i de o lo jik ren gin den çok as ke rî ve ya si vil o lup ol ma ya ca ðý bi rin ci de re ce de ö nem li. Halk ha re ke ti nin yap ma sý ge re ken post- Nasr dö ne mi ne geç mek. 52 den bu ya na de vam e den as ke rî dar be dö ne mi nin so na er me si, de mok ra si ye ge çil me si. Her ke sin or tak yak la þý mý da bu. ABD, ye ni yö ne ti min li be ral e ði lim li ol ma sý i çin ça lý þa cak týr. Mý sýr i se, çev re sin den et ki le ne cek tir. Böl ge nin te mel de ðer le rin den bi ri Ýs lâm. Þu ve ya bu þe kil de Ýs lâm ýn et ki li ol ma sý ka çý nýl maz, a ma de re ce si ni tem sil ma ka mýn da ki in san lar be lir le ye cek tir. ter na ti fi kendi oð lu nun ik ti da ra gel me siy di. n E ðer halk a yak lan ma sý ba þa rý ya u laþ maz, ül ke ka o sa sü rük le nir se ne o lur? E ðer ka os o lur sa, al ter na ti fi dar be dir. Bu ne ka dar tu tar lý o lur? Mü ba rek tu tu na ma ya ca ðý ný gör mek le, o la yýn ça pý ný bü yüt tü. Her ha lü kâr da cum hu ri yet re jim le ri nin kra li ye te dö nüþ me ih ti ma li or ta dan kalk tý. Ye men Cum hur baþ ka ný bun dan son ra ken di nin ve oð lu nun yö ne tim de ol ma ya ca ðý ný dek la re et ti. n Mü ba rek, a yak lan ma ba þa rý ya u la þýr sa yar gý la na bi lir mi? Hal kýn ço ðun lu ðu Mü ba rek in yar gý lan ma sý ný is te mi yor. Kan sýz bir ge çiþ dö ne mi is ti yor lar. O lay la rýn sey ri ne bak tý ðý mýz da da, halk la or du nun kar þý kar þý ya gel me di ði ni gö rü yo ruz. Mü ba rek in de ken di ö zel bir lik le ri ni or du ya ve hal ka kar þý bir koz o la rak kul lan dý ðý ný u nut ma mak ge rek. Ne ti ce i ti ba riy le, Mü ba rek hal kýn þart la rý ný ka bul e dip ay rýl ma yý ka bul e der se, yar gý la ma da ol ma ya cak týr. Ak si tak dir de, ö nü müz de ki gün ler de kan lý o lay lar o lur sa, Mü ba rek de dev ri lir se yar gý la ma ya pa bi lir. Her tür lü ih ti ma le a çýk bir sü reç ya þa ný yor. n As ke rî dar be o lur sa yi ne A me ri kan gü dü mün de as ke rî bir re ji me doð ru gi dil mez mi? Mý sýr hal ký ya rým çö züm is te mi yo ruz di yor. E ðer bu sü reç te yol ka za sý o lur sa dev rim ya rým ka la bi lir. Halk ta bu ne den le hep i ti dal li dav ra ný yor ve þid de te baþ vur mu yor. Mý sýr da ve A rap ül ke le rin de hal kýn dik ta tör le ri sü pür me ha re kâ tý var di ye bi li riz. n Bu sü reç Tür ki ye nin dýþ po li ti ka sý na na sýl yan sýr? Mý sýr da halk i dare si ku ru lur, A rap Dün ya sý de ði þi me E vet der se, Tür ki ye nin mo del ol ma sý ar týk sý ra dan la þýr. Ý le ri mo del ol mak tan çý kar. A rap dün ya sýn da Mü ba rek in ön cü ro lü nü Er do ðan a lý yor de ni li yor du, ar týk Mý sýr es ki ro lü ne dö ner. Bi ze ya ra ya cak ta ra fý i se, e ðer a çýk re jim o lur sa halk lar a ra sýn da e ko no mik ve si ya sî i liþ ki le rin ge liþ me si ne hiz met e der. Bu da Tür ki ye yi böl ge de ra hat la týr. n Ýs ra il in, en di þey le sü re ci göz le di ði doð ru mu? A rap Dün ya sý n da ki de ði þi min yel pa ze si ve e ði li mi Ýs ra il in a ley hin de. Ýs ra il böl ge ül ke le ri de mok ra tik leþ tik çe böl ge de yal nýz ka la cak týr. Pe res in Mü ba rek e sa hip çý kýn fer yat la rý bo þu na de ðil. Ýs ra il ya þa nan o lay la ra Ý ran ve Ha mas ek sen li o lay lar o la rak ba ký yor. Ýs lâ mî te rör gö züy le o lay la rý de ðer len di ri yor. n Ya Ý ran na sýl et ki le ne cek bu o lay lar dan? Ben ce Ý ran ýn ko nu mu, Or ta do ðu da za yýf lar. Ýs ra il a leyh ta rý bir ya pý nýn kuv vet ka zan ma sý Ý ran ýn e lin den kar tý ný a lýr. Halk ha re ke tin den Ý ran ýn da kork tu ðu nu söy le ye bi li riz. Ül ke de ki Ye þil mu ha le fet ha re ke ti ken di ni da ha zi ya de Mý sýr la ko num lan dý rý yor. Bu nun ya nýn da Mý sýr da ki Ýh van he re ke ti güç le nir se Ha mas a sa hip çý ka cak týr. Ha mas da ar týk Ý ran dan ha mi lik a ra ma ya cak týr. Ö bür ta raf tan Ýs ra il in dik ka ti ni kom þu ül ke le re çe vir me si Ý ran ý ra hat la ta cak týr.

12 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað Ümit Kýzýltepe OTOMOBÝL Sayfa Tasarým: Sedat Serdar 13 Ye ni Cor sa Þu bat so nu Tür ki ye de ARKA ARKAYA ÝKÝ KEZ KENDÝ SINIFINDA TÜRKÝYE'NÝN EN ÇOK BEÐENÝLEN OTOMOBÝLÝ SEÇÝLEN OPEL CORSA, YENÝ TASARIM VE GÖRÜNÜÞÜYLE ÞUBAT AYI SONUNDA TÜRKÝYE YOLLARINDA OLACAK. PAZARA su nul du ðu 2006 E kim den be ri 35 bin a de din ü ze rin de Opel Cor sa sa týl dý. HB göv de ti pin de lans ma ný ya pýl dý ðý 2006 dan be ri en çok ter cih e di len ilk 3 o to mo bil den bi ri o lan Cor sa, 2010 u seg ment 2.si o la rak bi tir di ve 12 bin 650 a det sa týl dý. Ar ka ar ka ya i ki kez ken di sý ný fýn da Tür ki ye nin en çok be ðe ni len o to mo - bi li se çi len, 2010 se ne sin de DEK RA ö dü lü nü de a la rak Av ru pa da ka li te de bir nu ma ra i lân e - di le di len Cor sa, O pel bi nek a raç sa týþ la rý nýn % 32 si ni o luþ tu ru yor. O pel Cor sa mo de li ka de - me li bir þe kil de ye ni len di. Ýlk ye ni lik 2010 se ne - si ba þýn da ger çek le þen mo tor ve sü rüþ di na mik - le ri i le il gi li yenilikler di. Bu de ði þim le Cor sa nýn bütün ben zin li mo tor la rý 2010 yý lýn da ye ni le ne - Ta ta dan ye ni kamyonet n2011 yý lý i le bir lik te Ta ta ye ni mo del - le ri ni pa za ra sun ma ya de vam e di yor. XT Kam yo net, ha fif ti ca ri a raç pa za rý na ye ni bir so luk ge ti re cek. Geç ti ði miz O - cak a yý i çe ri sin de bi nek ü rün ga mý ný mar ka nýn yep ye ni yü zü Vis ta i le zen - gin leþ ti ren Ta ta, þim di de ha fif ti ca rî a - raç pa za rý na XT Kam yo net i le id da lý bir gi riþ ya pý yor yý lýn dan bu ya na ha - fif ti ca rî a raç pa za rýn da çe þit li mo del ler i le yer a lan Ta ta, ti ca rî a raç a i le si ni XT Kam yo net i le ge niþ let ti. Kar be yaz, þim - þek gri ve de rin si yah ol mak ü ze re 3 fark lý renk al ter na ti fi i le pa za ra su nu lan XT Kam yo net in a nah tar tes lim sa týþ fi - ya tý i se 23 bin 490TL. Ford dan ha yal le ri ger çek leþ ti ren ö de me ler n FORD Op ti ons i le stan dart kre di le re o ran la çok da ha dü þük tak sit ler ö de ye - rek ha ya li ku ru lan Ford mo del le ri ne u - laþ mak ar týk çok da ha ko lay. Ge le nek sel fi nans man yön tem le rin den fark lý o la rak tü ke ti ci ye ö de me le rin de da ha faz la es - nek lik sað la yan Ford Op ti ons, kul la ný lan kre di tu ta rý nýn bel li bir kýs mý va de so nu - na er te le ne rek ay lýk ö de me le rin dü þü - rül me si ne im kân ve ri yor. Kul la ný cý, va de so nun da ka lan bor cu nu ö de ye rek kre di - si ni ka pa ta bi le ce ði gi bi, a ra cý ný yet ki li sa tý cý da ta kas e dip bor cu nu dev re de bi li - yor. Þu bat a yý i le bir lik te ben zin li Fo cus mo del le ri ne ö zel o la rak baþ la tý lan Ford Op ti ons kam pan ya sýn dan ya ra lan mak is te yen müþ te ri ler, ay lýk 462 TL den baþ - la yan tak sit ler le a raç sa hi bi o la bi li yor lar. Sko da hýz kes me di RECEP BOZDAÐ n2010 yý lý ný 6 bin 332 a det lik re kor sa - týþ ve yüz de 1.24 lük pa zar pa yýy la ta - mam la yan Sko da, 2011 yý lý na da ay ný hýz la de vam e di yor. O cak a yýn da 507 a - det lik sa týþ ger çek leþ ti ren Sko da nýn Pa - zar pa yý yüz de 1.70 e çýk tý. Yü ce A u to Sko da Ge nel Mü dü rü Mah mut Ka dir - be yoð lu, O cak a yýn da pa zar da 14. sý ra ya yük sel dik le ri ni be lir te rek Sko da mar ka - sý o la rak 2010 yý lý Ni san a yýn da dö nü þü - mü müz Ye ti i le baþ la mýþ ve yýl so nun da Su perb 1.6 TDI i le ta mam lan mýþ týr. O - cak a yýn da gös ter di ði miz per for man sý bü tün bir yý la yay ma gay re ti i çin de yiz. Te da rik prob le mi ya þa dý ðý mýz Fa bi a 1.2 TSI, Oc ta vi a 1.6 TDI gi bi mo del le ri mi - zin ol ma ma sý yük se liþ hý zý mý zý ke si yor ol sa da Fa bi a RS, Fa bi a Sco ut, Su perb Com bi 4x4 mo del le ri mi zin ü rün ga mý - mý za gir me si sa týþ per for man sý mý zý art - tý ra cak týr a çýk la ma sýn da bu lun du. rek ta ma mý E u ro 5 u yum lu ol du. A raç per for - mans la rý ar tar ken ya kýt e ko no mi sin de da ha id - di a lý ha le ge len ye ni ben zin li mo tor se ri si ni yýl so nun da di zel e cof LEX mo de li ta kip et ti. 95 hp gü ce sa hip o lan bu di zel mo tor ve Start Stop sis te mi sa ye sin de, eg zoz e mis yon la rý ný da cid dî o ran da dü þür dü. Þu bat a yý so nu i ti ba riy le i se sý ra i kin ci dal ga ye ni lik lere geldi. Ya ni stil ve gö rü nüm ye ni lik le - rin e. Ye ni Cor sa nýn ta sa rý mý mev cut ta sa rým te mel le ri ne ü ze ri ne en teg re e dil miþ. Ön gö rü - nü mü ne da ha id di a lý ve da ha di na mik bir i fa de ek len miþ. Bir spor tif do ku nuþ o luþ tu ru lur ken, fark lý pek çok ta sa rým ye ni li ðin den ve O pel ta - sa rým di lin den fay da la nýl mýþ. Ye ni krom bar, ye ni ýz ga ra ta sa rý mý, ka nat þek lin de gün düz far la rý en teg re e dil miþ ye ni far la rý, ye ni sis fa rý ta sa rý mý ve ye ni ön pa ne - lin de ya pý lan de ði þik ler le Cor sa yep ye ni bir çeh re ye ka vuþ muþ. Ýþ te Cor sa nýn i fa de - si ni da ha kes kin ve LÝDER hib rid ü re ti ci si To yo ta, bu se ne Ce nev re Mo tor Show da çev re ci tek no lo ji le ri ne o lan gü - ve ni ni bir kez da ha göz ler ö nü ne se re cek ve tam hib rid tek no lo ji si nin ü rün ga mý na ya yý lý mý na hýz ve re cek mo del le ri ni ser gi le ye cek. Ce nev re, To yo - ta nýn Av ru pa da ki ge le ce ði ne i þa ret e den Ya ris HSD kon sept ve dün ya nýn fa vo ri hib rid o to mo - bi li nin ye ni ver si yo nu Pri us+ mo del le ri nin dün ya prö mi yer le ri ne sah ne o la cak. Çev re ci tek no lo ji le - rin li de ri To yo ta nýn 2011 Ce nev re Mo tor Show stan dý ka nýt lan mýþ tam hib rid tek no - lo ji si ne ay rý la cak.tam hib rid tek no lo ji si - nin sür dü rü le bi lir u la þým i çin te mel çö - züm ol du ðu na i na nan To yo ta, tam Hib rid A raç lar (HV), Plug-in Hib rid A raç lar (PHV), E lek trik li A raç lar (EV) ve ya kýt hüc re li Hib rid A - raç lar (FCHV) i le göv de gös te ri si ya pa cak. da ha üst sý nýf ya pan bu de ði þik ler le il gi li de tay - lar: lye ni krom bar: Ye ni krom bar, ü ze rin de O - pel is mi ya zan blitz i i çe ren ye ni o pel lo go su na sa hip. Ta sa rým OPC mo del le rin de ki spor tif krom bar ta sa rý mý na ben zer. lye ni bo yut la rýy la rad ya tör ýz ga ra sý ve ön tam pon ýz ga ra sý: Ye ni Cor sa nýn spor tif gö rü - nü mü, ýz ga ra bo yut la rý nýn ye ni den ta sar lan ma - sý i le el de e dil miþ. Da ha ge niþ ve da ha ka lýn ha le ge len ön tam pon ýz ga ra sý, o to mo bi li da ha bü - yük gös ter mek te. Ay rý ca ya kýn dan ba kýl dý ðýn da, ön ce den ya tay for ma sa hip ýz ga ra nýn pe tek gö - rü nü me ka vuþ tu ðu gö rül mek te. Bütün bun la rýn so nu cun da, a ra cýn yol da ki du ru mu çok da ha di na mik bir gö rü nü me ka vuþ muþ. lye ni ön pa nel: Pla ka lý ðýn sað ve sol ta ra fýn - da bu lu nan si yah de kor el man la rý, ön tam pon ýz ga ra sýy la gör sel bir bü tün lük sað lar ken dik kat çe ki ci bir vur gu ya pý yor. AVRUPA'NIN en bü yük pa za rý o lan B seg men ti ne yö ne lik ta sar la nan To yo ta Ya ris HSD kon sept de ilk kez Ce - nev re Mo tor Show da sah ne a la cak. To yo ta nýn hib rid tek no lo ji si nin Av ru pa da da ha ge niþ kit le le re u laþ - ma sý he de fi nin ö nem li bir a - dý mý o lan Ya ris HSD Kon sept, ay - ný za man da To yo ta nýn ge le ce ðe yö ne lik di zayn yak la þý mý na da ý þýk tu ta cak. lye ni far ta sa rý mý: Ye ni As tra dan ve In sig - ni a dan e sin le ne rek ta sar la nan kar tal gö zü far ta sa rý mý nýn Ye ni Cor sa ya da en teg re e dil miþ. Ka rak te ris tik O pel ta sa rý mý o lan ka nat þek - lin de gün düz far la rý nýn en teg re e dil di ði far ta - sa rý mý, Ye ni Cor sa ya ag re sif bir gö rü nüm ka - zan dý rý yor. Stan dart gün düz far la rý, sa de ce gö - rü þü i yi leþ tir mek le kal mý yor ay ný za man da ta - sa rým bü tün lü ðü mey da na ge ti re rek Cor sa nýn O pel a i le si nin bir ü ye si o la rak da ha çok dik ka te çek me si ni sað lý yor. lye ni sis fa rý ta sa rý mý: Mev cut Cor sa nin sis fa rý ta sa rý mý ya tay bir for ma sa hip ken, ye ni sis fa rý di key o la rak ta sar lan mýþ. Sis far la rý nýn tam - po nun kö þe le ri ne doð ru yer leþ ti ril miþ gö rü nü - mü, Cor sa ya da ha ge niþ bir yüz ve da ha di na - mik bir gö rü nüm ka zan dýr mak ta. Bý çak form - lu krom de tay sis far la rýy la bir lik te stan dart o la - rak su nul mak ta. Baz ver si yon da, krom de - tay su nul ma mak ta dýr. Pe u ge ot ve BMW iþ bir li ði BMW ve PSA Gru bu hib rid tek no lo ji ler a la - nýn da iþ bir lik le ri ni güç len dir mek a ma cýy la or tak bir þir ket kur du lar. Bu or tak gi ri þim, hýz lý bü yü me gös te ren bir sek tör o lan hib rid a raç lar la il gi li par ça ve ak sam la rýn hem ge - liþ ti ril me si hem de ü re til me si ni a maç la ný yor. Ger çek leþ ti ri len or tak lýk sa ye sin de her i ki or - tak da ö nem li o ran da ta sar ruf bek li yor. BMW ve PSA grup la rý, e þit pay lar la BMW Pe u ge ot Cit ro ën E lec tri fi ca ti on i sim li bir or - tak lýk ku ra rak, iþ bir lik le rin de ye ni bir a þa ma - ya geç me ye ka rar ver di ler. An laþ ma, BMW AG Baþ ka ný Nor bert Re it ho fer ve PSA Gru bu baþ ka ný Phi lip pe Va rin ta ra fýn dan 1 Þu bat gü nü im za lan dý. Bi lin di ði gi bi, BMW ve PSA Gru bu 2010 E kim a yýn da iþ bir lik le ri ni hib rid sis tem le ri kap sa ya cak þe kil de ge niþ let me yi he def le yen bir pro to kol im za la mýþ lar dý. BMW ve PSA Gru bu u zun yýl lar dan be ri ben - zin li mo tor lar ko nu sun da ba þa rýy la iþ bir li ði ya pý yor lar. Ý ki grup 2006 dan 2010 a ka dar bir lik te 1,8 mil yon a det mo tor ü ret ti ler. Þu - bat 2010 da, i ki or tak E u ro 6 stan dar dýy la u - yum lu ye ni bir 4 si lin dir li ben zin li mo tor nes - li ni ge liþ tir me yi ka rar laþ týr dý lar. Ha len ü re ti - len bu mo tor lar MI NI mo del le riy le Pe u ge ot ve Cit ro ën mo del le rin de kul la ný lý yor. To yo ta dan Ce nev re de hib rid a ta ðý To yo ta nýn Av ru pa da ki ge le ce ði: Ya ris HSD Kon sept Av ru pa nýn ilk 7 kol tuk lu tam hib ri di To yo ta Pri us+ CE NEV RE DE ilk kez boy gös te re cek bir ye ni mo del i se Pri us+ o la cak. Dün ya da 2 mil yon a de din ü ze rin de sa tý þý i le ken di ba - þý na bir mar ka o lan tam hib rid Pri us un Av ru pa lý müþ te ri le rin çok yön lü ih ti yaç la rý - na ce vap ve re cek 7 kol tuk lu ver si yo nu o - lan Pri us+, iç ha cim ve yol cu ka pa si te sin - de ö nem li bir ar týþ su nu yor. Pri us DNA sý - nýn bütün ö zel lik le ri ni ta þý yan Pri us+, ay ný za man da MPV pa za rýn da ki 7 kol tuk lu a - raç lar i çe ri sin de ya kýt tü ke ti mi en dü þük o to mo bil o la rak dik kat çe ki yor. HA BER LER Cru ze Hatc hback, Dün ya prö mi ye ri ni kut la ya cak nchevrolet'nýn C Se dan seg men tin de en çok ter cih e di len mo de li Cru ze Se dan ýn Dün ya ve Tür ki - ye de ki el de et ti ði ba þa rý lý gra fi ðin den son ra, ye ni Cru ze Hatc hback in Dün ya prö mi ye ri Ce nev re de kut la na cak. Av ru pa i le eþ za man lý o la rak Tür ki ye de bu yaz pa za ra gi re cek Cru ze Hatc hback, ba þa rý gra fi - ði ni da ha da i le ri ye ta þý mak is ti yor. Ye ni Cru ze Hatc - hback 1.6lt 124hp ben zin li mo to ra sa hip o la cak, ma - nu el ve o to ma tik þan zý man i le su nu la cak týr. Cru ze Hatc hback in 400 lit re ye ya kýn ba gaj hac mi i le kul la - ný cý sý na kon for lu bir a lan sað la mak ta dýr. 60/40 o ra - nýn da kat la na bi lir kol tuk la rý i le ba gaj hac mi da ha da ge niþ le mek te dir. Ye ni Chev ro let Cru ze Hatc hback 2011 yý lý nýn yaz dö ne min de Av ru pa i le eþ za man lý o - la rak Tür ki ye de pa za ra su nu la cak ve lans man dö - ne mi ne ya kýn bir za man da fi ya tý a çýk la na cak týr. Ki a Spor ta ge, en gü ve ni lir 4x4 navrupa O to mo tiv En düs tri si nin nab zý ný tu tan de - ðer len dir me ku ru lu þu E u ro NCAP, 2010 yý lý test le ri nin so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re Ki a Spor ta ge, E u ro NCAP ta ra fýn dan 2010 yý lý nýn en gü ven li kü çük off ro - ad 4 x 4 a ra cý se çil di yý lýn da top lam 29 a raç, E u ro NCAP in gü ven lik test le rin den geç ti. Bu a raç lar dan sa - de ce % 65 i en yük sek pu an o lan 5 yýl dýz al ma ya hak ka zan dý. Yö ne ti ci, kü çük a i le, sü per mi ni, kü çük off-ro - ad 4x4 ve kü çük MPV ol mak ü ze re 5 fark lý ka ta go ri de de ðer len di ren a raç la rýn i çin den en yük sek pu an a lan - lar, ken di ka ta go ri le ri nin en gü ve ni lir a raç la rý ol du lar. Ben zin li fi ya tý na di zel Fi at tan nfýat Tür ki ye, kom pakt se dan sý ný fýn da ki mo de li Fi at Li ne a nýn 1.3 lit re 90 HP lik Mul ti jet mo tor lu ver - si yo nun da ge çer li o la cak yep ye ni ve a lý þýl ma dýk bir sa týþ kam pan ya sý na start ver di. 28 Þu bat ta ri hi ne ka dar ge çer li o la cak Ben zin li Fi ya tý na Di zel Fi at Li ne - a kam pan ya sýy la 1. 4 lit re 77 HP ben zin li ve 1.3 lit re 90 HP di zel mo tor lu Fi at Li ne a ver si yon la rý nýn fi yat - la rý bir bir le ri ne e þit le ne rek hem kü çük hem kom pakt se dan müþ te ri le ri ne ez ber bo zan bir a van taj sað la ný - yor. Sý ný fýn da ki ö nem li ra kip le ri kar þý sýn da dik kat çe - ki ci fi yat/fay da o ran tý sýy la ön pla na çý kan Fi at Li ne - a nýn 90 HP lik e ko no mik Mul ti jet mo tor se çe ne ði kam pan ya kap sa mýn da 28 bin 781 TL den baþ la yan a nah tar tes lim sa týþ fi ya týy la dik kat çe ki yor. Nis san O cak ta % 171 bü yü dü nocak a yý ný 821 a det lik sa týþ la ta mam la yan Nis - san, bir ön ce ki yý lýn ay ný a yý na gö re %171 o ra nýn da bü yü me ba þa rý sý gös ter di. Nis san, bu ba þa rý gra fi ði ni sun du ðu çok ö zel fýr sat lar la Þu bat a yýn da da sür dür - me yi he def li yor. Ar tan dö viz kur la rý o to mo tiv sek tö - rü nü ye ni zam lar la kar þý kar þý ya ge ti rir ken Nis san, O - cak a yýn da ki fi yat la rý ný Þu bat a yýn da da sa bit tu ta rak tü ke ti ci le rin o to mo bil a lým la rý ný des tek le me ye de - vam e di yor. Bir çok mo de lin de A ra lýk a yýn dan i ti ba ren fi yat la rý na zam yap ma yan Nis san, Qash qa i nin tüm mo del le rin de TL ye 12 ay % 0 uy gu lu yor. Hon da CR-Z, en gü ven li 5 ten 1 i nhonda CR-Z, Ye ni A raç De ðer len dir me Prog ra - mý (E u ro NCAP) ta ra fýn dan 2010 yý lý nýn en i yi per - for man sa sa hip beþ o to mo bi lin den bi ri se çil di. Bu o to mo bil ler a ra sýn da tek Hybrid a raç ol ma ö zel li ði ta þý yan Hon da CR-Z, Sü per mi ni ka te go ri si nin en gü ven li o to mo bi li ol du. E u ro NCAP, 2010 yý lý nýn i yi per for mans gös te ren a raç la rý ný a çýk la dý. Hon da CR-Z, dört de ðer len dir me kri te rin de mak si mum pu an o lan 5 yýl dýz i le ö dül len di ri le rek Sü per mi ni ka te go ri si nin en gü ven li o to mo bi li se çil di. Kom pakt ýn i yi si Al fa Ro me o Gi u li et ta ndünyanin en ön de ge len o to mo bil gü ven lik or ga - ni zas yon la rýn dan o lan E u ro NCAP, ger çek leþ tir di ði son çar pýþ ma test le ri son ra sýn da Al fa Ro me o nun lüks kom pakt sý nýf ta ki ye ni mo de li Gi u li et ta yý geç ti ði miz yý - lýn en gü ven li Kü çük A i le Sý ný fý o to mo bi li i lân et ti. E u - ro NCAP test le rin de 100 ü ze rin den top lam da 87 pu an a lan Al fa Ro me o Gi u li et ta, gel miþ geç miþ en gü ven li kom pakt o to mo bil un va ný ný da ko ru yor. Al fa Ro me - o nun gü ven lik ko nu sun da ken di ni a da dý ðý nýn bir baþ ka ka ný tý ný tem sil e den Gi u li et ta nýn çar pýþ ma tes ti so nuç - la rý, Ý tal yan ü re ti ci nin ak tif ve pa sif gü ven lik a la nýn da yük sek stan dart la rý ný net bi çim de or ta ya ko yu yor. Fer ra ri FF, 2011 ya zýn da Tür ki ye de nýtalyan lüks spor o to mo bil ü re ti ci si Fer ra ri nin ta ri hin de ki ilk dört te ker lek ten çe kiþ li sü per spor mo de li Fer ra ri FF, 2011 yý lý nýn yaz ay la rýn da ül ke miz - de de sa tý þa su nu la cak. To faþ ça tý sý al týn da yer a lan Fer Mas ta ra fýn dan ül ke miz de sa tý þa su nu la cak o lan Fer ra ri FF, Fer ra ri 612 Scag li et ti mo de li nin ye ri ni a - la cak. 660 HP lik V12 mo tor lu Fer ra ri FF in glo bal res mî ta ný tý mý i se Mart a yýn da dü zen le ne cek 2011 Ce nev re O to mo bil Fu a rý nda ger çek leþ ti ri le cek.

13 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR ASLAN ES TÝ GÜRLEDÝ TARÝHÝNÝN EN KÖTÜ SEZONUNU GEÇÝREN G. SARAY, DÝÞLÝ RAKÝBÝ ESKÝÞEHÝR'Ý YABANCI Konya da Gazi oldu nhafta içindeki Türkiye Kupasý karþýlaþmasýnda Galatasaray ý yenmeyi baþaran Gaziantepspor, deplasmanda Konyaspor u da maðlup ederek ligdeki çýkýþýný sürdürdü. Ýlk yarýnýn golsüz geçildiði karþýlaþmada konuk ekip, 74. dakikada Popov ve 90 artý 3. dakikada Olcan ýn ayaðýndan bulduðu gollerle galibiyete uzandý ve puanýný 31 e çýkardý. Zayatte nin 55. dakikada kýrmýzý kart gördüðü Konyaspor ise 15 puanda kaldý Çýkýþýný sürdüren Gaziantepspor'da büyük sevinç yaþanýyor. Oktay'ýn golü, Baþkent ekibine rahat bir nefes aldýrdý. 6 puanlýk maç Gençler in nsüper Toto Süper Ligin alt sýralarýný ilgilendiren Gençlerbirliði-Bucaspor karþýlaþmasý ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüðüyle tamamlandý. Gençlerbirliði ne 3 puaný getiren golü 64. dakikada Oktay kaydetti. Baþkent temsilcisi rakibini Türkiye Kupasý mücadelesinin ardýndan ligde de yenmeyi baþarmýþ oldu. Gençlerbirliði bu sonuçla puanýný 21 e çýkartarak düþme hattýndan uzaklaþtý. Ýzmir ekibi ise 15 puanla 17. sýrada kaldý. OYUNCULARININ GOLLERÝYLE YENERKEN, BU SEZON ÝLK KEZ BÝR LÝG MAÇINDA 4 GOL ATTI. 315 MET RE LÝK PAN KART! CÝMBOM ÇOK HIZLI BAÞLADI 4. da ki ka da ce za a la ný dý þýn dan ser best a týþ kul la nan Stan cu nun vu ru þun da, ce za a la ný i çin de Ke well ýn do ku na ma dý ðý top ka le ci I - ve sa da kal dý. 5. da ki ka da sol dan ce za a la ný na gi ren Stan cu nun çap raz dan vu ru þun da, top üst - ten a u ta çýk tý. 10. da ki ka da ce za a la ný dý þýn da to pu ö - nün de bu lan Sab ri nin sert vu ru þun da, ce za a la ný i çin de Ca na ka fay la do ku na rak, me þin yu var la ðý fi le le re gön der di: da ki ka da sað dan Ka zým ýn or ta sýn da ce za a la ný i çin de bom boþ po zis yon da top la bu lu þan Stan cu, me þin yu var la ðý fi le le re gön der di: 2-0. Bu po zis yon da Stan cu i le çar - pý þan ka le ci I ve sa sa kat la na rak o yun dan çýk - mak zo run da kal dý. 23. da ki ka da Stan cu nun pa sýy la ce za ya yý ü ze rin de top la bu lu þan Sab ri nin sert þu tun - da, ka le ci A til la i ki ham le de me þin yu var la ðý kon trol et ti. 24. da ki ka da ce za a la ný dý þýn dan Ke well in sert þu tun da, ka le ci A til la nýn yum ruk la dý ðý to pu sa vun ma ce za a la nýn dan u zak laþ týr dý. 44. da ki ka da sað dan Ha kan ýn sol dan or ta - sýn da ce za a la ný i çin de top la bu lu þan Ke - well in yer den sert vu ru þun da, me þin yu var - lak ka le ci A til la nýn mü da ha le si ne rað men fi - le le re git ti: 3-0 Kar þý laþ ma nýn ilk ya rý sý Ga la ta sa ray ýn 3-0 üs tün lü ðüy le so na er di. BAROS GOLLE DÖNDÜ 58. da ki ka da Sab ri nin ce za ya yý ü ze rin - den vu ru þun da, ka le ci A til la ü ze ri ne ge len to pu kon trol et ti. 62. da ki ka da ce za a la ný dý þýn da top la bu lu þan Ka zým ýn sað çap raz dan sert þu tun da, al tý pas ta Stan cu nun do ku na ma dý ðý top yan di - rek ten dön dü. 65. da ki ka da sað dan Bur han ýn or ta sýn da ön di rek te ka le ciy le kar þý kar þý ya ka lan Ba tu han ýn vu ru þun da, top üst ten a u ta git ti. 68. da ki ka da sol dan ce za a la ný - na gi ren Stan cu nun çap raz dan yap tý ðý pla se vu ruþ ta, ka le ci A til la u za na rak to pu kon trol et ti. 75. da ki ka da ce za a la ný i çin de sað çap raz da top la bu lu þan Bur - han, düz gün bir vu ruþ la me þin yu - var la ðý fi le le re gön der di: da ki ka da ce za a la ný dý þýn dan sol çap raz dan ser best a týþ kul la nan Ü mit, gü zel bir vu ruþ la me þin yu var la ðý að lar la bu luþ tur du ve far ký 1 e in dir di: da ki ka da Stan cu nun kul lan dý ðý kor ner a - tý þýn da, ön di rek te Ka zým ýn to pu ðuy la ar ka ya a þýr dý ðý to pu, ar ka di rek te Ba ros ka fay la að la ra ya kýn me sa fe den gön der di: da ki ka da ce za a la ný dý þýn dan ser best vu - ruþ kul la nan Stan cu nun vu ru þun da, ka le ci A - til la u za na rak to pu kon trol et ti da ki ka da sað dan Sab ri nin or ta sýn da ön ce bo þa çý kan ka le ci A til la, i kin ci ham le - de to pu kon trol et ti. Ga - la ta sa ray, kar þý laþ ma - dan 4-2 ga lip ay rýl dý. GA LA TA SA RAY ta raf tar la rý, bu se zon al dý ðý kö tü so nuç lar la ha - yal ký rýk lý ðý ya þa tan ta kým la rý na Es ki þe hirs por kar þý sýn da bü yük des tek ver di. Sa rý kýr mý zý lý ta raf tar lar, Es ki þe hirs por ma çýn da Türk Te le kom A re na nýn tri bün le ri ne 315 met rey le dün ya nýn en u zun pan kar tý ný as tý lar. Ta raf tar la rýn as tý ðý 315 met re lik pan kart - ta, 106 se ne lik ta ri hi, kim se nin ya ný na bi le yak la þa - ma dý ðý sa yý sýz ba þa rý la rý, mü ze sin de ra kip le ri nin i - ki ka tý ku pa sý o lan ilk ve tek le rin ta ký mý, var ol - du ðun dan be ri Türk ol ma yan ta kým la rý en çok ye nen Türk ta ký mý, ül ke si nin me da rý if ti ha rý, U E FA ve Sü per Ku pa sa hi bi, dün ya nýn en bü yük ta raf tar o lu þu mu Ul tras lan ýn gu ru ru, 1481 den be ri kül tü rün sim ge si, 1905 ten be ri spo run be þi ði, an lý þan lý Ga la ta - sa ray i fa de le ri yer al dý. Bu gü ne ka dar bi li nen en u zun pan kart i se 290 met re i le Ýs pan yol e ki - bi Bar ce lo na nýn ta raf tar la rý na a it ti. Ay rý ca ta raf tar lar, En kö tü gün bu gün se, þim di da - ha yük sek ses le Ga la ta sa ray pan kar týy la da ta kým la rý na mo ral ver me ye ça lýþ tý lar. Torres, mavi formayý ilk kez Liverpool'a karþý giydi. Torres li Chelsea Livepool a kaybetti npre MÝ ER Le a gu e de 26. haf ta nýn ka pa nýþ ma çýn da Chel se a ye ko nuk o lan Li ver po ol, es ki gol cü sü Tor res in for ma giy di ði mü ca de le yi 1-0 ka zan ma yý ba þar dý ve ra - ki bi nin þam pi yon luk ü mit le ri ne sek te vur du. Ma çýn tek go lü 69. da ki ka da R. Me i re les ten gel di. Bu so nuç la Kýr mý zý lar çok ö nem li bir ga li bi ye te im za a tar ken, Lon dra e ki bi zir ve ya rý þýn da e li ne ge çen fýr sa tý de ðer len - di re me di. Chel se a 25 maç so nun da 44 pu an da ka lýr ken, peþ pe þe 4. ga li bi ye ti ne im za a tan Li ver po ol i se 26 maç so nun da 38 pu a na gel di ve 6. sý ra ya yük sel di. Barça, A. Madrid'i Messi'nin golleriyle 3-0 maðlup etti. Re ko ra doy mu yor lar! nýs PAN YA 1. Fut bol Li gi nin 22. haf ta sýn da sa ha sýn da oy na dý ðý maç ta At le ti co Mad rid i 3-0 ye nen Bar ce lo na, La Li ga ta ri hin de ar ka ar ka ya en faz la ga li bi yet el de et - me re ko ru kýr dý. La Li ga da ar ka ar ka ya en faz la ga li bi - yet re ko ru, þim di ye ka dar 15 maç i le se zo nun - da ki Di Ste fa no lu, Puþ kas lý, Gen to lu Re al Mad rid e a it - ti. Bu a ra da Bar ce lo na nýn Ar jan tin li yýl dý zý Li o nel Mes si, At le ti co Mad rid e at tý ðý 3 gol le, La Li ga da ki gol kral lý ðý ya rý þýn da li der li ðe yük sel di. Son haf ta lar da gol a ta ma yan Cris ti a no Ro nal do 23 gol le 2. sý ra da yer a lýr - ken, Mes si 24 gol le 1. sý ra ya çýk tý. 4 maç ta 3 gol a tan Mes si, bu se zon ku pa maç la rýy la bir lik te oy na dý ðý 38 maç ta top lam 40 gol at ma ba þa rý sý ný gös ter di. All Star da yerliler kazandý ALL Star 2011 organizasyonu kapsamýnda yapýlan maçta Türk Yýldýzlar Karmasý, Yabancý Yýldýzlar Karmasý ný yendi. Ankara Spor Salonu nda yapýlan maçta Türk Yýldýzlar Karmasý nýn antrenörlüðünü Banvit ten Orhun Ene yaparken, Yabancý Yýldýzlar Karmasý nýn antrenörlüðünü ise Fenerbahçe Ülker den Neven Spahija üstlendi. Karþýlaþmanýn MVP si ise (En Deðerli Oyuncu) Pýnar Karþýyakalý Birkan Batuk oldu. Batuk, 3 bin TL lik ödülünü, Arçelik Genel Müdür Yardýmcýsý Þirzat Subaþý nýn elinden aldý. Bu arada, Galatasaray Cafe Crown formasý giyen Haluk Yýldýrým a, karþýlaþma öncesinde Yýldýzlarýn Yýldýzý ödülü verildi. 10 kez All Star kadrosuna seçilme baþarýsý gösteren Haluk Yýldýrým a ödülünü, Türkiye Basketbol Federasyonu Ligler Direktörü Ahmet Araþan verdi. ÜÇLÜKLER ÖMER DEN Ankara Spor Salonu nda yapýlan All Star 2011 organizasyonunda 3 sayý yarýþmasýný Fenerbahçe Ülker den Ömer Onan kazandý. Yarýþmaya, Ömer Onan (Fenerbahçe Ülker), David Holston (Pýnar Karþýyaka), Alvin Snow (Medical Park Trabzonspor), Yunus Çankaya (Türk Telekom), Michal Ignerski (Beþiktaþ Cola Turka) ve Rasim Baþak (Türk Telekom) katýldý. Ýlk tur atýþlarý sonunda Alvin Snow, Ömer Onan ve Rasim Baþak, finale yükseldiler. Finalde 14 baþarýlý atýþ yaparak yarýþmayý kazanan Ömer Onan a ödülünü, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar verdi. 4 2 Zapata ** Serkan *** Cana *** Servet *** Hakan ** Kazým *** (Dk. 86 Yekta *) Sabri *** Neill *** (Dk. 69 Mustafa *) Culio *** Stancu *** Kewell *** (Dk. 63 Baros ** TT ARENA Cüneyt Çakýr Baki Tuncay Akkýn Aleks Taþçýoðlu Sarý Kartlar: Dk. 20 Volkan, Dk. 57 Burhan, Dk. 83 Tello (Eskiþehir), Dk. 66 Culio, Dk. 88 Baros (GS) Türk Karmasý, Yabancý Karmasý'ný tek sayý farkla maðlup etti. Ivesa * (Dk. 17 Atilla **) Sezgin * Nadarevic * Diego ** Volkan * Burhan ** Bülent ** Pele * (Dk. 46 Batuhan *) Erkan * (Dk. 77 Tello *) Alper * Ümit ** Goller: Dk. 10 Cana, Dk. 13 Stancu, Dk. 44 Kewell, Dk. 81 Baros (GS) Dk. 75 Burhan, Dk. 77 Ümit (Eskiþehir) KA RAN HAS RET GÝ DER DÝ Es ki þe hirs por lu fut bol cu Ü mit Ka ran, maç ön ce si ye dek ku lü be si ne ge le rek Ha gi i le se lam laþ tý. Maç baþ - la ma dan he men ön ce ye dek ku lü be si ne ko þa rak ge len Ü mit Ka ran, Ga la ta sa ray da da ha ön - ce tek nik di rek tör lü ðü nü ya pan Ha - gi ve diðer eski takým arkadaþlarýyla kucaklaþarak hasret giderdi. ADNAN POLAT CEZALI Galatasaray Kulübü Baþkaný Adnan Polat, hakemlere yönelik açýklamalarý nedeniyle PFDK dan 21 gün hak mahrumiyeti cezasý almasý nedeniyle Eskiþehirspor maçýný Türk Telekom Arena da izleyemedi. Cezasý nedeniyle maçý statta izleyemeyecek olan Polat, 25. Dünya Üniversiteler Kýþ Oyunlarý nýn (Universiade Erzurum 2011) kapanýþý için Erzurum a gitmeyi tercih etti SMAÇ KRALI SMITH ANKARA Spor Salonu nda yapýlan All Star 2011 de smaç yarýþmasýný Bornova Belediyesi nden David Smith kazandý. Yarýþmaya Jamis Christopher (Antalya Büyükþehir Belediyesi), Ýlkan Karaman (TOFAÞ), Altan Erol (Erdemir) ve David Smith (Bornova Belediye) katýldý. David Smith, finalde rakiplerini geride býrakarak bu sene smaç þampiyonu olmayý baþardý. Smith e 10 bin TL lik ödülünü, Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaþkaný Ýmran Iþýldar verdi. SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 15 Alex: Kaldýðým için mutluyum FE NER BAH ÇE i le o lan söz leþ me si se zon so nun da so na e re cek o lan A lex De So u za, sa rý la ci vert li ku lüp le 2 yýl da ha an laþ tý ðý ný twit ter da ki he sa býn da du yur du. Bre zil ya lý fut bol cu, twit ter da ki he sa bý na Türk çe Mut lu yum!!! 2 yýl da ha FB de. Her ke se te þek kür ler di ye yaz dý. Fe ner bah çe nin Ma ni sas por i le dep las man da yap tý ðý ma çýn ar dýn dan dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da tek nik di rek tör Ay kut Ko ca man, Bre zil ya lý o yun cuy la 2 yýl lýk bir an laþ ma sað lan dý ðý ný a çýk la mýþ tý. BE ÞÝK TAÞ Ku lü bü nde ha kem ka rar la rý na tep ki ler sü rü yor. Kar de mir Ka ra büks por i le ya pý lan maç tan son ra ku lüp ba sýn söz cü sü Me te Dü ren in ar dýn dan ku lüp fut bol ko mi te si baþ ka ný ve as baþ kan Ser dal A da lý i le yö ne ti ci Cen giz Zül fi ka roð lu ba sýn men sup la rý nýn kar þý sý na ge çe rek, ha kem ka rar la rý na tep ki le ri ni di le ge tir di ler. BJK Nev zat De mir Te sis le ri nde dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da, as baþ kan Ser dal A da lý, bu ba sýn top lan tý sý ný ku lüp baþ ka ný Yýl dý rým De mi rö ren in dü zen le me si ni plan la dýk la rý ný, an cak i ler le yen gün ler de ve ri le cek muh te mel ce za lar dan do la yý top lan tý yý ken di le ri nin yap ma ge re ði duy du ðu nu söy le di. A da lý, bü yük öz ve ri ler le fut bo la kat ký ver me ye ça lý þan ken di le ri nin, ha kem ler ta ra fýn dan de yim ye rin dey se düþ man mu a me le si gör dük le ri ni sa vu na rak, Türk fut bo lu nu i da re e den ler ta ra fýn dan i fa de e di len mar ka de ðe ri ne ma a le sef be ce rik siz yö ne tim den do la yý ken di le ri za rar ver mek te. Trab zons por ma çýy la baþ la yan o - FÝ LE DER BÝ SÝN DE FE NER GÜL DÜ A RO MA Ba yan lar Vo ley bol Bi rin ci Li gi nde ki der bi maç ta Fe ner bah çe A cý ba dem, ra ki - bi Ga la ta sa ray Me di cal Park a set ver me di: 30 Fe - ner bah çe A cý ba dem, lig de oy na dý ðý 12. ma çýn da 11. ga li - bi ye ti ni a la rak 2. sý ra ya yük - sel di. Ga la ta sa ray Me di cal Park i se 6. ye nil gi si ni al dý. Hakemlere sert tepki pe ras yon i kin ci ya rý da tüm hý zýy la de vam et mek te. Fe da kar lýk lar la trans fer yap tý ðý mýz e mek le ri miz ma sa ba þý o yun lar la alt e dil mek te dir de di. Kar de mir Ka ra büks por i le ya pý lan maç ta Al me i da nýn þu tun da to pun ka le çiz gi si ni geç ti ði ni tüm Tür ki ye nin gör dü ðü, an cak maç ta ki 4 ha ke min gör me di ði ni bil di ren Ser dal A da lý, þun la rý kay det ti: Bu nu gör mü yor lar sa tek ya pa cak la rý þey ha kem li ði bý rak mak. Li gin dev re a ra sýn da or ta da bir ne den yok ken Ha kem ha ta la rý ol maz sa þam pi yon o lu ruz di yen ve ha kem o da sý ný bas ma yý a det ha li ne ge ti ren ki þi ve ki þi ler ma a le sef med ya ta ra fýn dan tak dir gö rüp ö vü lü yor sa, Türk fut bo lu nu kim ler i da re e di yor? Her kes ta ra fýn dan dil len di ri len bir ya ban cý ha kem ko nu su var. Bir kaç ku lüp dý þýn da bü tün ku lüp ler ha kem ha ta la rýn dan þi ka yet çi. Za man za man gün de me ge len ya ban cý ha kem ko nu su nu hiç bir za man o nay la ma dýk. A ma böy le gi der se ha kem ku ru lu nun ba þý na ya ban cý bi ri nin ge ti ril me si ni uy gun bu la bi li riz. Liderin koltuðu sallanýyor TRABZONSPOR, SEZONUN ÝKÝNCÝ YARISINDAKÝ ÜÇÜNCÜ MAÇINI DA KAZANAMADI. ANTALYASPOR ÝLE GOLSÜZ BERABERE KALAN BORDO- MAVÝLÝLER HÂLÂ LÝDER, ANCAK BURSASPOR UN AVERAJLA, FENERBAHÇE NÝN ÝSE SADECE 2 PUAN ÖNÜNDE! Trabzonspor'un ileri uç elemanlarý gol bulmayý baþaramadý. 0-0 SPOR To to Sü per Lig de Trab zons por i le Me di cal Park An tal yas por, gol süz be ra be re kal dý. Bor do ma vi li e kip bas ký lý bir fut bol or ta ya koy ma sý na kar þýn çok net gol po zis yo nu ü ret mek te zor la nan dý ve a ra dý ðý go lü bul ma yý ba þa ra ma yýn ca kar þý laþ ma dan 2 pu an kay býy la ay rýl mak zo run da kal dý. Bor do ma vi li ler, Me di cal Park An tal yas por be ra ber li ði i le li gin i kin ci ya rý sýn da oy na dý ðý 3 maç ta 7. pu a ný ný kay be de rek ra kip le riy le pu an far ký ba ký mýn dan ö nem li bir a van ta jý kay bet miþ ol du. ÞENOL GÜNEÞ: YARIÞ SÜRÜYOR TRAB ZONS POR UN tek nik di rek tö rü Þe nol Gü neþ, sa ha ya çý kar ken ka zan mak zo run da ol duk la rý ný bil dik le ri ni be lir te rek, Ba þýn dan so nu na ka dar, son bö lüm le re kar þý o yun di sip li ni ne bað lý o la rak bu duy guy la de vam et tik. Po zis yon lar bul duk, a ma gol bu la ma dýk. Gol ge ci kin ce ger gin lik ler ve son ra sýn da o yun di sip li nin den kop ma lar ol du. Ra ki be et ki miz düþ tü de di. Gü neþ, Þu an da 3 maç oy na dýk, a ma li der bi ziz. Biz a van taj la rý mý za gü ve ne rek ya rý þa çýk ma dýk, ken di mi ze gü ve ne rek ya rý þa çýk týk di ye ko nuþ tu. MEHMET ÖZDÝLEK: MUTLUYUZ MP Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise herþeyden önce bu maçta puan aldýklarý için mutlu olduklarýný belirterek, Ýyi takýmlar böyle atmosferi yüksek maçlarda performanslarýný ileriye taþýma adýna bir duruþ sergilemeliler. Biz de bu anlamda maçýn baþýndan sonuna kadar iyi mücadele ettik dedi. Özdilek, Maçýn çok üretken bir maç olmadýðýný ifade etti. 20 BÝN BAYRAK DAÐITILDI UMUT BULUT A ÖDÜL Trab zon cell a bo ne le ri ta ra fýn dan O - cak a yý nýn en i yi fut bol cu su se çi len U - mut Bu lut, ö dü lü nü maç ön ce si pro - to kol tri bü nü ö nün de Trab zons por Ku lü bü Baþ ka ný Sad ri Þe ner in e lin - den al dý. U mut, böy le bir ö dü le la yýk gö rül me si nin ken di si ni gu rur lan dýr dý - ðý ný ve bun dan son ra da ta ký mý i çin e - lin den ge le ni ya pa ca ðý ný be lirt ti. LÝDER, 3 MAÇTA 7 PUAN KAYBETTÝ Trabzonspor, 18. haftada A. Gücü ile 1-1 berabere kalmýþ, geçen hafta F. Bahçe'ye Kadýköy'de kaybetmiþti. Dünkü kayýpla bordo-mavili takým, sezonun ikinci yarýsýnda oynadýðý 3 maçta 7 puan býrakmýþ oldu. HAFTA içinde kulübün resmi sitesinin giriþine Seyirci misin oyunun bir parçasý mý? yazýsý koyduran, þehrin çeþitli yerlerindeki ilan tahtalarýna da Olimpiyat ruhunu geri getirmeye hazýr mýsýnýz? yazýlý afiþler astýrarak taraftara mesajlar veren bordo-mavili kulübün yönetim kurulu, maç öncesi taraftarlara da 20 bin Trabzonspor bayraðý daðýttý. Bordo-mavili taraftarlar, yönetim kurulu mesajý sonrasýnda stadýn büyük bölümünü doldurdu. Çok küçük boþluklarýn olduðu Hüseyin Avni Aker tribünlerinde yaklaþýk 20 bin taraftar takýmýna coþkuyla destek veriyor. ANTALYA ÜÇ EKSÝKLE SAHAYA ÇIKTI Antalyaspor da da hasta olan Necati Ateþ ve Deniz Barýþ ile kart cezalýsý Uður Ýnceman, maç kadrosunda yer almadý. Teknik direktör Mehmet Özdilek, forvette Necati nin yokluðunda Mehmet Yýlmaz ve Tita ya görev verdi. As ya Kýþ O yun la rý na Ka za kis tan dam ga sý n KAZAKÝSTAN'IN ev sa hip li - ðin de ger çek leþ ti ri len 7. As ya Kýþ O yun la rý, gör kem li bir tö ren le ta - mam lan dý. O yun lar da ev sa hi bi Ka za kis tan, 32 si al týn top lam 70 ma dal ya i le ta ri hi bir re kor kýr dý yý lýn da ya pý lan As ya Kýþ O - yun la rý nda 29 al týn ma dal ya ka - za nan Ja pon ya bu o yun lar da ki ma dal ya re ko ru nu e lin de bu lun - du ru yor du. 24 ül ke nin ka týl dý ðý o yun lar da ma dal ya sý ra la ma sý ba ký mýn dan Ka za kis tan ý, Ja pon - ya ve Gü ney Ko re iz li yor. Er zu rum da 2483 ka tý lým cý yer al dý n25. Dün ya Ü ni ver si te ler Kýþ O - yun la rý Ge nel Ko or di na tö rü Be - kir Kork maz, o yun lar da 52 ül ke - den 2483 ka tý lým cý nýn yer al dý ðý - ný bil dir di. Kork maz, o yun la rýn res mi in ter net si te sin de yer a - lan a çýk la ma sýn da, o yun lar la il - gi li bil gi ler ver di. 11 dal da ya rýþ la - rýn ya pýl dý ðý or ga ni zas yo na 52 ül ke den 1593 spor cu ve 844 res - mi gö rev li ol mak ü ze re top lam 2483 ka tý lým cý nýn yer al dý ðý ný be lir ten Kork maz, or ga ni zas yo - nun Kýþ O yun la rý a ra sýn da ki en yük sek ka tý lým ra ka mý na u laþ tý - ðý ný bil dir di. Kork maz, Tür ki - ye nin 69 ba yan ve 81 er kek ol - mak ü ze re top lam 150 spor cu i le or ga ni zas yon da yer al dý ðý - ný, Tür ki ye nin ser best stil ka - yak bran þýn da spor cu su nun bu lun ma dý ðý ný be lirt ti. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y7 00 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ ICBA üyeleri Ekrem Manisalý, Tarýk Söylemezoðlu, Hakan Yalman, Zübeyir Tercan (saðdan sola) bin Hutbe-i Þamiye KÜLTÜRLERARASI KÖPRÜ DERNEÐÝ (ICBA) BEDÝÜZZAMAN HAZRETLERÝNÝN ÞAM EMEVÝYE CAMÝÝNDE OKUDUÐU HUTBE-Ý ÞAMÝYENÝN 100. YILDÖNÜMÜNDE 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE DAÐITMAYI HEDEFLÝYOR. Bediüzzaman Said Nursî Haz ret le rinin Þam E me vi ye Ca mi in de o ku du ðu Hut be-i Þa mi ye nin 100. yýl dö nü münün yak la þtýðý þu günlerde, Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü nün or ga ni ze ettiði bir dizi faaliyetin yanýnda, Kül tür le ra ra sý Köp rü Der ne ði de (ICBA) 100 bin Hutbe-i Þamiye daðýtmayý hedefliyor. ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL BE DÝÜZ ZA MAN Haz ret le ri nin Þam E me vi ye Ca mi in de o ku du ðu Hut be-i Þa mi ye nin 100. yýl dö nü mü yak la þý yor. Ga ze te miz de yer a lan ha ber ler ve du yu ru lar dan ta kip et ti ði niz gi bi Ye ni As ya Med ya Gru bun ve Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü nün or ga ni ze siy le, Hut be-i Þa mi ye nin 100. yý lý na ya ký þýr þe kil de, bir di zi faaliyet ya pýl ma sý plan la ný yor. Bu faaliyetle re IC BA (In ter cul tu ral Brid ge As so ci a ti on) Kül tür le ra ra sý Köp rü Der ne ði de bir ye ni si ni ek le di. IC BA, Ye ni As ya Med ya Gru bun Be di üz za man ýn i zin de Þam da 100. ba har slo ga nýy la dü zen le di ði Þam tu run da; 100 bin Hut be-i Þa mi ye da ðýt ma yý he def li yor. Bi zim Rad yo da Cu ma ak þam la rý Mâ nâ-i Har fi i sim liy le prog ram ya pan Dr. Ha kan Yal man ve Meh met Ya þar, bu haf ta 100 Bin Hut be-i Þa mi ye pro je sin den bah set ti. Prog ra ma ko nuk o - lan IC BA yö ne tim ku ru lu ü ye le ri Prof Dr. Ek rem Ma ni sa lý ve Ta rýk Söy le me zoð lu he def le ri ni an lat tý. IC BA Der ne ði Ge nel sek re ter li ði ni yü rü ten Dr. Ha kan Yal man, IC BA nýn he de fi nin Ri sâ le-i Nur un dün ya ya u laþ tý rýl ma sý ný sað la ya rak, Be di üz za man ý ve o nun mis yo nu nu dün ya ya ta nýt mak ol du ðu nu söy le di. Be di üz za man ýn ta bi ri i le Dün ya sat hý ný bir mek tep yap mak is te dik le ri ni i fa de e den Yal man, ter cü me e dil miþ ri sâ le le ri bütün kül tür le re u laþ týr ma is tek le rin den bah set ti. KÜ RE SEL ASR-I SA A DETÝ GERÇEKLEÞTÝRMEK KÜ RE SEL Asr-ý Sa a de ti ger çek leþ tir me ga ye siy le yo la çýk týk la rý ný kay de den Dr Yal man, Üs ta dýn Hut be-i Þa mi ye de ki hi ta býn da çok en te re san bir þey var. A sýr lar son ra arz mes ci din de be ni din le yen ar - ka daþ la rým di yor. Üs ta dýn bu ra da ba ký þý çok ku þa tý cý, a sýr lar ö te si bir an la tým þek li dir. IC BA nýn he de fi 100. yý lýn da Hut be-i Þa mi ye yi 100 bin in sa na u laþ týr mak. Þim di ye ka dar Þam da bir hut be nin o kun du - ðu nu duy ma mýþ in san lar o ki ta bý el de et mek le bu hal ka ya dâ vet et - miþ o la ca ðýz. Üs ta dýn hi ta bý ný or tak din ler ko nu mu na ge le cek. Bu bir çe kir dek in þal lah 5 bi ne 5 mil ya ra ka dar u la þý rýz. Prof. Dr. Ek rem Ma - ni sa lý i se in san lý ðýn a ra yýþ i çin de ol du ðu nu, IC BA o la rak her in sa na u - la þa rak a ra yýþ la ra ça re bul ma ya ni yet len dik le ri ni i fa de et ti. Prof. Dr Ma ni sa lý, Ýlk he de fi miz 7 mil yar Ta bi at Ri sâ le si ni dün ya da ki bütün in san la ra u laþ týr mak. Ta bi at Ri sâ le si müþ te ri o lan her ke se u la þa bi li - yor. Dil, din, ýrk renk a yýr ma dan her ke se hi tap e de bi len bir di li var. Ta - bi at kam pan ya sý u zun so luk lu bir pro je. Bu kap sam da Ta bi at Ri sâ le - si ni en son Rus ça o la rak bas týr dýk. Er zu rum Kýþ O yun la rýn da da ðýt týk. Ýn san lar 7 mil ya rý duy du ðu za man u çuk o la rak gö rü yor lar, a ma bu bi - zim du â mýz, ga ye miz. Prof. Dr. Ek rem Ma ni sa lý, ay rý ca Hut be-i Þa - mi ye nin 100. yý lýn da, Þam E me vi ye Ca mi in de a ka de mis yen ler bir a - ra ya ge le cek le ri ni be lir te rek, IC BA nýn da o ra da yer a la ca ðý müj de si ni ver di. Ta rýk Söy le me zoð lu i se 100 yýl ön ce Þam E me vi ye Ca mi in de Be di üz za man ýn ver di ði hut be de ki hü küm le rin bu gün de ge çer li ol - du ðu nu söy le di. Söy le me zoð lu, in san lý ða u laþ mak i çin Hut be-i Þa - mi ye yi A rap ça, Türk çe, Ýn gi liz ce da ðý ta cak la rý ný a çýk la dý.. SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı