SAYISALLATIRILMI SWOT ANALZ LE BARTIN L NN EKONOMK YAPISINI DEERLENDRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYISALLATIRILMI SWOT ANALZ LE BARTIN L NN EKONOMK YAPISINI DEERLENDRME"

Transkript

1 SAYISALLATIRILMI SWOT ANALZ LE BARTIN L NN EKONOMK YAPISINI DEERLENDRME Nermin Çelik 1, Güven Murat 2 ÖZET Bu çalmada ilk olarak Bartn ekonomisinin üstünlükleri ve zayflklarnn yan sra tehditleri ve frsatlar SWOT analizi aracl%yla ortaya konulmutur. 'kinci olarak elde edilen bulgular çok kriterli bir de%erlendirme yaklam olan Analitik Hiyerari Süreci (AHS) ile karlatrmal olarak de%erlendirilmi ve her birinin öncelik de%erleri hesaplanmtr. Son olarak saysal bulgulara dayanarak zayf yönlere dikkat çekilmi ve ilin ekonomik geliimine yönelik alternatif stratejiler sunulmutur. 'lin en zayf yönü yüksek isizlik oran ve göç sorunu; en güçlü yönü Bartn Liman nn ticari amaçl kullanmdr. Tevik Yasas kapsamnda yer alan Bartn ili için bu tür bir çalmann ilk olarak yaplmasnn yan sra, mevcut ve potansiyel koullarn de%erlendirilerek çözüm önerileri sunulmas bu çalmann orijinal yönleri olarak nitelendirilebilir. Anahtar Kelimeler: Bartn ekonomisi, SWOT analizi, Analitik Hiyerari Süreci JEL Kodlar%: C 61, O 12, P 25, Q 56 ABSTRACT In this study, firstly besides weakness and strengths of Bartn economy, threats and opportunities were presented by means of SWOT analysis. Secondly obtained findings were evaluated in comparative way and priority weights of each one were calculated by means of Analytic Hierarchy Process (AHP) which is an evaluation approach with multiple criteria. Finally, the weak aspects were taken attention on the basis of quantitative findings and the alternative strategies towards to economic development of the city were presented. The weakest side of the city is high unemployment ratio and immigration problem, the most strength side of the city is the using for trading of Bartn port. Besides preparing that study as a first for Bartn city which is within the Encouragement Law, offering the solutions by evaluating the current and potential situations can be described as original sides of this study. Key Words: Bartn Economy, SWOT Analysis, Analytical Hierarchy Process JEL Codes: C 61, O 12, P 25, Q 56 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Çaycuma Meslek Yüksekokulu, 2 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 'ktisadi ve 'dari Bilimler Fakültesi,

2 Say%salla&t%r%lm%& SWOT Analizi le Bart%n li nin Ekonomik Yap%s%n% De-erlendirme 1. GR Kalknmada öncelikli iller arasnda yer alan Bartn Türkiye de göç sorununun yaand% illerin banda gelmektedir. Özellikle madencili%e dayanan bölge ekonomisi maden iletmelerinin küçülmesi ve di%er sektörlerin yeterince geliememesi sonucu daralmtr. 'l ekonomisi için önem arz eden orman, ka%t, çimento ve tu%la gibi özel sektör iletmelerinin son ekonomik krizden olumsuz yönde etkilenmesi ilin sosyoekonomik durumunun kötülemesine, isizli%in yükselmesine ve sonuçta göç olgusunun ortaya çkmasna yol açmtr. 'lin sosyo-ekonomik durumuna iyiletirebilmek ve tersine göç olayn balatabilmek ekonomik yapnn analiz edilmesini ve elde edilecek bilgiler çerçevesinde alternatif politikalar gelitirilmesine ba%ldr. Bu çalmada, Bartn 'li nin ekonomik yapsal saysallatrlm SWOT analizi yardmyla de%erlendirilmitir. Çalmann ikinci bölümünde literatürde yer alan de%iik saysal metotlarla bütünletirilmi SWOT analizi çalmalarndan örnekler verilmitir. Model önerisinin sunuldu%u üçüncü bölümde ise problem tanm yaplp, ilin ekonomik yaps hakknda bilgi verildikten sonra; SWOT analizi gruplar (güçlü yönler, zayf yönler, frsatlar ve tehditler) ve SWOT faktörlerinden oluan bir model önerisi gelitirilmitir. Ardndan Analitik Hiyerari Süreci (AHS) yöntemi ile model bileenlerinin a%rlkl puanlar hesaplanmtr. Son bölümde SWOT analizi sonuçlarndan hareketle 'l in ekonomik açdan iyiletirilmesine dönük alternatif stratejiler gelitirilmitir. 2. LTERATÜRDEK SAYISALLATIRILMI SWOT UYGULAMALARI Bir ülkenin, bölgenin veya kurumun iç ve d durum analizini içeren stratejik bir yönetim tekni%i olan SWOT analizi sistematik bir düüncenin ve analize konu olan faktörlerin geni çapl aratrlmasn zorunlu klmaktadr (Aktan, 2007). Bu faktörler üstünlükler, zayflklar, frsatlar ve tehditler olarak dört grupta snflandrlmaktadr. Analizin snrllklarndan biri, karar faktörlerinin önem derecesinin nicel olarak ölçülememesidir. Bu aç% gidermek için Analitik Hiyerari Süreci (AHS), Analitik A% Süreci, SMART, SMAA-0 gibi yöntemler SWOT analizi birlikte kullanlarak bütünleik modeller türetilmi ve saysallatrlm SWOT analizi kavram ortaya atlmtr. Bu analiz ile üstünlükler arttrlarak, zayflklar azaltlarak, frsatlardan yararlanlarak ve tehditlerden kaçnlarak baarl bir strateji oluturulmasna temel oluturulabilir (Shinno ve di%., 2006:257). Saysallatrlm SWOT analizi ile ilgili literatürde yer alan çalmalardan bazlar aa%da özetlenmitir. Kurttila ve di%. (2000); SWOT analizi ile AHS yi birlikte kullanarak gerçekletirdi%i orman alanlarn belgelendirme çalmasnda Finlandiya örnek olayn ele alm ve belgelendirmenin çiftliklerde potansiyel bir stratejik alternatif oldu%unu ortaya koymutur. De%erlendirme yaplrken ikili karlatrma sorularnn kullanlmas karar vericinin durumu daha ayrntl de%erlendirmesine olanak tanmtr. Kangas ve di%. (2003); orman alanlarn kullanma stratejilerinin yönetimi ile ilgili yapt% çalmada, olaslkl çok kriterli sralama yöntemi olan SMAA-O ile SWOT analizini bütünletirmitir. Kajanus ve di%. (2004); SWOT analizi ile AHS nin birletirilmesi ile oluan A WOT yöntemini kullanarak Finlandiya ve Almanya daki do%a turizmi faaliyetleri karlatrmtr. Masozera ve di%. (2004); Afrika da yer alan Raunda ehrinde ormanlar koruma ile ilgili hükümet temelli yaklamn sürdürülebilirli%ini ölçmek için yaptklar çalmada, AHS yöntemi ile birletirilmi SWOT tekni%ini kullanmtr. Güçlü yönler ek gelir kayna%, yönetsel yararlar, uygun bir kurumsal yap sa%lamas olarak belirlenirken; zayf yönler snrl gelir üretimi, uygun olmayan alkanlklar, snrl kontrol ve snrl bilinçlilik olarak belirlenmitir.

3 Shrestha ve di%. (2004); AHS ile birletirilmi SWOT analizi kullanarak Florida nn güneyinde ormanclk alannda yeni bir teknoloji uygulamasnn üstünlüklerini, zayflklarn, frsatlarn ve tehditlerini ortaya koymu ve bu uygulamay gelitiren kiilerden tüm faktörleri de%erlendirmeleri istenmitir. Çalmada uygulamann güçlü yönleri ve frsatlarnn zayf yönleri ve tehditlerine göre daha a%r bast% sonucuna varlmtr. Böyle bir teknolojiyi uygulamada toprak sahipli%i ve gelir çeitlili%i güçlü yönleri; çevresel fayda ve hükümet deste%i ise frsatlar oluturan unsurlar olarak belirlenmitir. Ayrca, teknolojiyi uygulamada uzun dönemli yatrm ihtiyac gerektirmesi ve bölgenin toprak yapsnn düük kaliteli olmas zayf yönleri olutururken, toprak kullanmna yönelik hükümet düzenlemelerinin var olmas önemli bir tehdit olarak alglanmtr. Elde edilen sonuçlar, ormanclk alanndaki bu yeni uygulama için yeni politikalar gelitirilebilece%ini ortaya koymutur. Stratejik planlama ile ilgili olarak yapt% çalmada saysallatrlm SWOT analizi uygulamasndan yararlanan Leskinen ve di%. (2004); orman aratrma merkezi tarafndan iç ve d çevrenin analizinin yapld% bir çalmay inceleyerek, bu çalmada belirtilen faktörleri yeniden formülletirmitir. Ardndan bu faktörlerin öncelik de%erlerini hesaplayarak senaryo analizi oluturmutur. Shinno ve di%. (2006); Japon makine endüstrisinin üç boyutta (pazar, organizasyon ve ürün) üstünlük, zayflk, frsat ve tehditlerini belirledikten sonra, AHS yöntemini kullanarak bu faktörlerin öncelik de%erlerini hesaplamtr. Küresel rekabeti güçlendirmek için pazar, organizasyon ve ürün ile ilgili rekabetçili%in e zamanl istendi%i vurgulanm ve geliim stratejileri sunulmutur. 3. MODEL ÖNERS Bu çalmada, SWOT analizi ile AHS yöntemi kullanlarak bütünleik bir model önerisi sunulmutur. Çalmada öncelikle problem tanm yaplarak, ilin ekonomik yaps hakknda bilgiler verilmi, ardndan iç de%erlendirme (üstünlükler ve zayflklar) ve d de%erlendirme (frsatlar ve tehditler) faktörleri belirlenmitir. Son olarak de%erlendirme faktörlerinin öncelik de%erleri hesaplanarak, en önemli faktörler tespit edilmitir Problem Tan%m% Kalknmada öncelikli iller arasnda yer alan Bartn 'li nin ekonomik yapsnn güçlü ve zayf yönleri ile frsat ve tehditlerini ortaya koymak ve zayf yönlerini güçlü hale getirecek, tehditleri frsatlara dönütürecek alternatif stratejiler gelitirmektir Bart%n li nin Ekonomik Yap%s% Bartn 'li nin ekonomisi tarm, sanayi ve ticarete dayaldr. Uygun iklim koullarna sahip olmasna ra%men, tarm arazilerinin küçük parçalar halinde da%nk ve engebeli olmas makineli tarmn yaplmasn zorlatrmaktadr. Makineli tarmn yaplamamas verimlili%i düürmekte, maliyetleri arttrmakta ve tarmn istenilen düzeyde gelimesini engellemektedir. Bartn da bitkisel üretim anlamnda en çok yem bitkileri, hububat üretimi, meyve ve sebze üretimi yaplmaktadr. Tarm arazilerinin da%lmnda en fazla pay hububata (bu%day, msr) ayrlmtr. Son yllarda seraclk faaliyetlerinin yaygnlamas ile domates, biber ve karalahana gibi sebzelerin üretimi ticari anlamda artmaya balamtr Ayrca, ilde seraclk ile ilgili e%itim faaliyetlerine önem verilmeye balanmtr (Bartn Valili%i, 2007a). 'stihdamn ta kömürü üretiminde yo%unlamas di%er kollardaki sanayilemenin uzun süre geri planda kalmasna yol açmtr. Co%rafi konum, ulam, enerji, altyap ve

4 Say%salla&t%r%lm%& SWOT Analizi le Bart%n li nin Ekonomik Yap%s%n% De-erlendirme tasarruf yönünden sanayileme için yeterli potansiyele sahip olan ilde, özel giriimcileri sanayi alanna istenilen düzeyde çekememenin temel nedeni altyaps hazr sanayi arsalarnn bulunmaydr. Bu eksikli%in giderilebilmesi için Organize Sanayi Bölgesi kurulmutur (Bartn Valili%i, 2007b). Organize Sanayi Bölgesi nde yer tahsislerinin balamasndan sonra özellikle tekstil ve demir-çelik sektöründen gelen büyük sanayi parseli taleplerinin karlanabilmesi için yeni araylar balatlmtr (Bartn Valili%i, 2007c). Gemi yapmcl% da önemli bir sanayi koludur. Kurucaile ilçesindeki tersanelerde yaplan yat ve ahap tekneler yurt içine ve d ülkelere pazarlanmaktadr. Buna ba%l olarak ip, halat ve makara yapm gibi sanat kollar da gelimitir. Kontrplak, kereste, kiremit, çimento, ka%t sanayi gibi çeitli sanayi kollar ilde ticaretin gelimesini sa%lamtr (Bartn Belediyesi, 2007). Özellikle mobilya, turizm, yatçlk ve tarm sektörlerinde kümelenmenin oldu%u ilde (Bulu, 2007); çilek, fndk, kestane, et ve süt ürünleri, yumurta gibi tarmsal ve hayvansal ürünlerin yan sra çimento, kireç, tu%la, kiremit, kömür gibi sanayi ürünleri de ihracat potansiyeli yüksek ürünler arasnda yer almaktadr (Bartn Valili%i, 2007d). Bartn Liman'nn gelitirilmesi ve Saltukova Hava Alan nn daha kullanl hale getirilmesi gibi çalmalar 'l de ticaretin gelimesine katk sa%layarak ekonomik geliimi hzlandracaktr (Birsiad, 2007). Zengin maden yataklarna (kuvarsit, kil yataklar, volkanik ta ve inaat kumlar) sahip olan ilde kömür yataklarnn dnda di%er maden kaynaklarndan yeterince yararlanlmamaktadr. Kiremit, tu%la ve çimento sanayinin hammaddesini oluturan bu maddeler tu%la sanayisinin kalitesini arttrmaktadr. Ayrca Bartn n Ulus ilçesinde oldukça sert ve de%iik renkteki mermer yataklar önemli bir potansiyel oluturmaktadr (Bartn Valili%i, 2007e). Sektörler itibariyle 2005 ylndaki iyeri saylar ve istihdam durumu Tablo 1 de verilmitir. Tablo 1: Sektörlere Göre 'yeri Saylar ve 'stihdam Durumu (2005) SEKTÖR 'yeri Says 'stihdam Durumu Gda Sanayi Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi Kimya, Kömür, Plastik Sanayi Taa, Topra%a Dayal Sanayi Metal Eya, Makine ve Teçhizat Sanayi Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Di%er 'malat Sanayi 1 12 Organize Sanayi Bölgesi Kaynak: (ZBK Raporu, 2006: 170)

5 3.3. De3erlendirme Faktörlerinin Belirlenmesi Bartn ilinin ekonomik yaps ile ilgili literatür taramas yaplarak (ZBK Raporu, 2006; 'ÇD Raporu, 2007; Bartn Valili%i, 2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 2007e) ve Bartn daki sektörel gelimeleri yakndan takip eden uzman kiilerin görülerinden yararlanlarak ortaya konulan de%erlendirme faktörleri Tablo 2 deki gibi özetlenebilir. Tablo 2: Bartn 'linin Ekonomik Yapsn De%erlendirmede Kullanlan Anahtar Faktörler SWOT Gruplar SWOT Faktörleri Üstünlükler (S) Zayflklar (W) Frsatlar (O) Tehditler (T) S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 O 6 T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Tarma elverili iklim ve toprak yaps Kültürel ve tarihsel yapnn zenginli%i Potansiyel enerji kaynaklarnn varl% Saltukova Hava Liman na olan yaknl% Bartn Liman nn ticari amaçl kullanm Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yer almas Hammadde açsndan da ba%mll% Yatrmlarn ve giriimcilik kültürünün yetersizli%i 'letmelerde e%itim düzeyinin düüklü%ü Yüksek isizlik oran ve göç olgusu Tarm topra%n korumayan denetimsiz yaplama Tarihi ve kültürel mirasn korunmasnda yetersiz politikalar Kalknmada öncelikli yöreler kapsamnda yer almas Organize Sanayi Bölgesi ni geniletme çalmalar Bartn Liman n büyütme çalmalar Üniversite nin sosyo-ekonomik gelimeyi destekleyici konumu Gemi ve yat yapmcl%nn yeniden canlanmas Amasra, Çakraz, 'nkumu gibi turistik yerlerin cazibesinin artmas Amasra ya termik santral kurulmas projesi Kültürel mirasn korunmasnda yetersiz politikalar Tevik ve desteklerin etkin, yerinde ve yatrma yönelik kullanlmamas Nüfus artna paralel olarak sosyal donatnn gelitirilememesi Tarm alanlar ve ormanlarn amaç d kullanm Krsal alanlardaki göç nedeniyle tarm alanlarnn bakmsz kalmas Saysallatrlm SWOT analizi uygulamas gere%ince karar verme sürecinde kullanlacak olan SWOT faktörleri belirlendikten sonra, analitik bir yöntem kullanlarak bu faktörlerin öncelik de%erleri belirlenmektedir. Bu çalmada AHS yöntemi kullanlarak yirmi dört adet ikili karlatrma sorusundan oluan de%erlendirme formu hazrlanmtr. Bu form, konuyla ilgili uzman kiilere (alt kii) uygulanmtr. Uzman kiiler de%erlendirme yaparken Saaty nin tavsiye etti%i 1-9 ölçe%inden yararlanmlardr (Bkz. Tablo 3).

6 Say%salla&t%r%lm%& SWOT Analizi le Bart%n li nin Ekonomik Yap%s%n% De-erlendirme Tablo 3: De%erlendirme Ölçe%i Önem Anlam Derecesi 1 Ö%eler eit önemde veya aralarnda kaytsz kalnyor 3 1. ö%e 2. ye göre biraz daha önemli veya biraz daha tercih ediliyor 5 1. ö%e 2. ye göre fazla önemli veya fazla tercih ediliyor 7 1. ö%e 2. ye göre çok fazla önemli veya çok fazla tercih ediliyor 9 1. ö%e 2. ye göre ar derecede önemli veya ar derecede tercih ediliyor 2, 4, 6, 8 Ara de%erler Kaynak: (Saaty, 1990: 15) Uzman grubunun fikir birli%ini sa%lamak için ikili karlatrma sorularnn geometrik ortalamas alnmtr. Elde edilen geometrik ortalama de%erleri Super Decisions (2007) yazlm programna girilmitir. Ardndan her ikili karlatrma matrisinin tutarllk oranlar hesaplanmtr. Tüm ikili karlatrma yarglarnn tutarllk oran 0.10 dan küçük oldu%undan (Bkz. Ek 1) öncelik de%erlerinin belirlenmesi aamasna geçilmitir Bulgular Bartn 'li nin ekonomik yaps incelendi%inde (Bkz. Tablo 4); 'l in en güçlü yönünün Bartn Liman nn ticari amaçl kullanm (0,4466) oldu%u ortaya çkmaktadr. Karabük Demir Çelik 'letmesi ve Ankara için en yakn liman olma özelli%ine sahip olan Bartn Liman; Romanya, Ukrayna, Rusya gibi Karadeniz'e sahili olan ülkelere ihracat kolaylatrmaktadr. 'kinci güçlü yön olan 'l in kültürel ve tarihi yapsnn zenginli%i (0,1895) 'l de turizm faaliyetlerinin gelimesi açsndan önem arz etmektedir. Yöreye özgü el sanatlarndan tel krma, dokumaclk, çekicilik, Amasra Kalesi, Amasra Müzesi, Bartn Evleri 'l in tantm ve ekonomiye katk sa%lamas açsndan önemlidir. Saltukova Hava Liman na yakn olmas (0,1650) özellikle turizm ve ticareti canlandrmak açsndan avantaj sa%lamaktadr. Tarma elverili iklim ve toprak yaps (0,0587) sayesinde alternatif tarm ürünleri üretilme olana%nn bulundu%u 'l de; linyit, asfaltit, petrol, do%algaz, uranyum ve toryum gibi potansiyel enerji kaynaklarnn varl% da (0,0947) bu alanlara yatrm yapma avantaj sa%layabilir. 'l in en zayf yönü yüksek isizlik oran ve beraberinde getirdi%i göç olgusudur (0,2527). Göç olgusunun ortaya çkmasndaki en büyük neden madencilik sektörünün küçülmesi ve di%er sektörlerde büyüme olmamasdr. Tersine göç hareketi balatmak için bata takömürü olmak üzere di%er yeralt zenginliklerinin kamu veya özel sektör olanaklaryla ülke ekonomisine kazandrlmas için çalmalar balatlabilir, tarma elverili iklim ve toprak yaps avantajndan yararlanlarak alternatif tarm ürünleri üretilebilir veya demir çelik sektörüne dayal yan sanayi dallarna yeni yatrmlar yaplabilir. 'l in ikinci en zayf yönü, tarihi ve kültürel mirasn korunmasnda yetersiz politikalar izlenmesidir (0,0690). Bartn Evleri nin restorasyonu, tel krmann önemini vurgulama ve bunu gelir kayna% haline getirme, tantm faaliyetlerinin arttrlmasyla bu zayflk giderilebilir. Yatrmlarn ve giriimcilik kültürünün yetersizli%i (0,0677) ise üçüncü en zayf yön olarak belirlenmitir. Bu zayfl% gidermek için Üniversite de giriimlilik alannda e%itim faaliyetlerine yer verilebilir, yatrm tevikleri konusunda halk bilinçlendirme çalmalar balatlabilir.

7 Table 4: SWOT Gruplar ve Faktörleri SWOT SWOT SWOT Gruplar Gruplarnn SWOT Faktörlerinin Öncelik De%erleri Faktörleri Öncelik De%erleri S 1 0,0587 S 2 0,1895 S 3 0,0947 S 0,25 S 4 0,1650 S 5 0,4466 S 6 0,0455 W 1 0,0456 W 2 0,0677 W 3 0,0304 W 0,25 W 4 0,2527 W 5 0,0346 W 6 0,0690 O 1 0,1576 O 2 0,1816 O 3 0,1971 O 0,25 O 4 0,0680 O 5 0,2001 O 6 0,1957 T 1 0,3136 T 2 0,0656 T 3 0,2446 T 0,25 T 4 0,0412 T 5 0,2757 T 6 0,0593 'l in ekonomik yaps ile ilgili en büyük frsat ise; gemi ve yat yapmcl%nn yeniden canlanmas (0,2001) olarak belirlenmitir. Özellikle Kurucaile ve çevresi ile Merkez ilçede yaygnlaan gemi ve yat yapm faaliyetleri uluslararas fuarlarda sergilenebilecek niteliktedir. Bu faaliyetler ilin ekonomisine ve tantm faaliyetlerine katk sa%lamas açsndan önem arz etmektedir. Ayrca, Bartn Liman n büyütme çalmalar di%er bir ifade ile Ro-Ro iskelesi projesi 'l in ekonomik yapsnn geliiminde önemli bir frsat (0,1971) olarak görülmektedir. Bartn Liman nda Ro-Ro iskelesi inaat çalmalar devam etmektedir. Ro-Ro 'skelesi ile ilgili Çevresel Etki De%erlendirmesi Raporu nun Çevre ve Orman 'l Müdürlü%ü tarafndan kabul edilmesi ve projenin hayata geçirilmesi tamaclk sektöründe maliyetleri düürerek, 'l in ekonomik yapsna katk sa%layacaktr. Turizmin çeitlendirilmesi, altyap sorunlarnn giderilmesi, turistik olanaklarn

8 Say%salla&t%r%lm%& SWOT Analizi le Bart%n li nin Ekonomik Yap%s%n% De-erlendirme gelitirilmesi ve tantm konularnda balatlan çalmalar ile Amasra, Çakraz, 'nkumu gibi turistik yerlerin cazibesinin artmas (0,1957), Bartn 'l i ekonomisinin geliimi için üçüncü önemli frsat olarak ifade edilmitir. 'lin ekonomik yapsn tehdit eden en önemli faktör ise Amasra ya termik santral kurulmas projesidir (0,3136). Termik santrallerden çkan atklar hava, su ve toprak kirlili%ine yol açmakta ve bu durum toplum sa%l%n olumsuz olarak etkilemektedir. Tüm bu olumsuzluklar ilin do%al güzelli%inin bozulmasna, turizm faaliyetlerindeki canll%n azalmasna, dolaysyla 'l in ekonomik yapsnda bozulmalara neden olacaktr. Bunun yerine güne, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarnn kullanlmas tercih edilebilir. Bartn ekonomisini tehdit eden ikinci en önemli faktör, tarm alanlar ve ormanlarn amaç d kullanmdr (0,2757). Uzun dönemde sürdürülebilir orman yönetimi anlay ile ekosistemin topluma sa%lad% ürün ve hizmetleri iletme ve gelitirme faaliyetlerinin daha iyi bilinmesi ve çevresel bilinçlenme anlaynn oluturulmas sa%lanabilir. Bu durum ekosistemin çok amaçl ve aklc de%erlendirilmesi ve ekonominin kt kaynaklarnn yer ve zaman içinde optimal kullanm açsndan önemli oldu%undan; politika, strateji ve planlarn oluturulmasnda ekonomik, sosyal ve çevresel faydalarn göz önünde bulundurulmas gerekmektedir. Tevik ve desteklerin etkin, yerinde ve yatrma yönelik kullanlmamas (0,2446) ise üçüncü önemli tehdit olarak belirlenmitir. 'l de orman ürünleri, maden sanayi, ahap ürünleri yatrm yapmaya elverili sektörler arasnda yer almaktadr. Tablo 3 teki bulgular SWOT Grafi%i üzerinde göstermek de mümkündür. Grafik 1 de; Bartn 'li nin en üstün yönünün S 5, en zayf yönünün W 4, en iyi frsatnn O 5, en kötü tehdidinin T 1 oldu%u açkça görülmektedir. Grafik 1: Bartn 'li SWOT Analizi

9 4. SONUÇLAR VE TARTIMA Bu çalmada, Bartn 'li nin ekonomik yapsn de%erlendirmek için üstünlükler, zayflklar, frsatlar ve tehditlerden oluan bir model önerisi gelitirilmitir. Bartn 'li nin mevcut ekonomik durumu analiz edildikten sonra, gelecekte karlaabilece%i durumlarla ilgili öngörülerde bulunulmutur. Saysallatrlm SWOT analizi ile ilin ekonomik yapsn etkileyen anahtar faktörler belirlenmitir. Sonuçta Bartn 'li nin ekonomisini güçlendirmede Bartn Liman nn ve Saltukova Hava Liman nn önemi vurgulanmtr. Her ne kadar kültürel ve tarihsel yapnn zenginli%i 'l in güçlü yönleri arasnda yer alsa da, bu zenginliklerin korunmasna ilikin yetersiz politikalarn izlenmesinin gelecekte bu avantaj ortadan kaldrabilece%i belirtilmitir. 'l in en büyük ekonomik sorunu yüksek isizlik oran ve göç olgusudur. Tarma elverili iklim ve toprak yaps avantajndan yararlanlarak alternatif tarm ürünleri üretilmesi veya demir çelik sektörüne dayal yan sanayi dallarna yeni yatrmlar yaplmas ile bu sorunun üstesinden gelinebilece%i ifade edilmitir. Gemi ve yat yapmcl% bata olmak üzere, Bartn Liman n ve Organize Sanayi Bölgesi ni büyütme çalmalar ve turistik mekanlarn cazibesinin artmas 'l in frsatlar arasnda yer almaktadr. 'l in ekonomisini tehdit eden en önemli faktör Amasra ya termik santral kurulmas projesi olarak belirlenmitir. Bartn ili ekonomisinin de%erlendirildi%i bu çalma, farkl bölge ve farkl alanlara uyarlanabilir. Model di%er analitik karar verme metotlaryla birlikte kullanlarak daha detayl analizler yaplabilir. Bu çalmadan hareketle, Bartn ili için hangi alanlara yatrm yapmann daha karl olaca% aratrma konusu olabilir. KAYNAKÇA Aktan, C. Can (2007); Stratejik Yönetim ve SWOT Analizi, Eriim Tarihi: , Bartn Belediyesi (2007); Neresi Gezilir, Eriim Tarihi: , id=72&itemid=80&limit=1&limitstart=2. Bartn Valili%i (2007a); Ekonomik Durum, Tarm, Eriim Tarihi: , Bartn Valili%i (2007b); Ekonomik Durum, Sanayi, Eriim Tarihi: , 28. Bartn Valili%i (2007c); 'limize Gelen Yatrmclarn Sanayi Arsas Taleplerine Cevap Veriliyor, Bartn Valili%i (2007d); Ekonomik Durum, Ticaret, Eriim Tarihi: , 29. Bartn Valili%i (2007e); Ekonomik Durum, Madencilik, Eriim Tarihi: , 30. Birsiad (2007); Bartn Valisi Küçük, BAK'AD Ziyaret Etti, Eriim Tarihi: ,

10 Say%salla&t%r%lm%& SWOT Analizi le Bart%n li nin Ekonomik Yap%s%n% De-erlendirme Bulu, Melih (2007); Sektöre Rekabet Reçetesi Yazlyor, Eriim Tarihi: , http: //www.urak.org/haberler/itkib_bulu_rekabettekumelelenme.htm. Chang, Hsu-Hsi ve Wen-Chih Huang (2006); Application of a Quantitification SWOT Analytical Method, Matematical and Computering Modelling, 43, ss 'ÇD Raporu (2007); 2006 Yl Bartn 'li Çevre Durum Raporu, Bartn Valili%i 'l Çevre ve Orman Müdürlü%ü, Eriim Tarihi: , raporlari/bartinicd2006.pdf. Kangas Jyrki, Kurttila Mikko, Kajanus Miika ve Kangas Annika (2003); Evaluating the management strategies of a forestland estate - the S O S approach, Journal of Environmental Management, 69, ss Kurttila, Mikko, Pesonen, Mauno, Kangas, Jyrki ve Kajanus, Miika (2000); Utilizing the analytic hierarchy process AHP in SWOT analysis a hybrid method and its application to a forest-certification case, Forest Policy and Economics, 1, ss Leskinen Leena A., Leskinen Pekka, Kurttila Mikko, Kangas Jyrki ve Kajanus Miika (2006); Adapting modern strategic decision support tools in the parcipatory strategy process a case study of a forest research station, Forest Policy and Economics, 8, ss Masozera, Michel K., Alavalapati, Janaki R.R., Jacobson, Susan K. ve Shrestha, Ram K. (2006); Assessing the suitability of community-based management for the Nyungwe Forest Reserve, Rwanda, Forest Policy and Economics, 8, ss Saaty, Thomas L. (1990); How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process, European Journal of Operational Research, 48, ss Shinno, H., Yoshioka, H., Marpaung, S. ve Hachiga, S. (2006); Quantitative SWOT analysis on global competitiveness of machine tool industry, Journal of Engineering Design, 17:3, ss Shrestha, Ram K., Alavalapati, Janaki R. R. ve Kalmbacher, Robert S. (2004); Exploring the potential for silvopasture adoption in south-central Florida: an application of SWOT-AHP method, Agricultural Systems, 81, ss Super Decisions (2007); Information, Eriim Tarihi: php3. ZBK Raporu (2006); Sunu, Zonguldak- Bart%n- Karabük Planlama Bölgesi 1/ Ölçekli AraCt%rma Plan%, Eriim Tarihi: , cedgm.gov.tr/planlama/ zbk.htm, JEO-TEK & UTTA ' Ortakl%, Ankara.

11 Ek 1: Uzman GörüCleri Sorular Uzman 1 Uzman 2 Uzman 3 Uzman 4 Uzman 5 Uzman 6 Geometrik Ortalamalar Tutarl%l%k Oran% 1 0,50 0,14 0,20 0,20 0,20 0,14 0, ,25 0,14 3,00 4,00 5,00 3,00 1, ,14 0,50 3,00 0,33 0,14 0,33 0, ,11 0,50 0,33 0,20 0,25 0,25 0, ,00 9,00 5,00 7,00 5,00 6,00 6, ,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1, ,11 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0, ,00 6,00 1,00 3,00 1,00 4,00 2, ,11 0,11 0,13 0,11 0,11 0,11 0, ,00 8,00 5,00 7,00 7,00 5,00 6, ,00 0,11 2,00 0,20 0,20 0,20 0, ,00 1,00 0,14 1,00 1,00 1,00 0, ,00 3,00 0,33 0,14 3,00 3,00 1, ,20 9,00 3,00 0,33 3,00 3,00 1, ,00 5,00 3,00 9,00 5,00 5,00 5, ,00 0,11 3,00 0,14 1,00 1,00 0, ,00 1,00 7,00 1,00 1,00 1,00 1, ,00 0,14 1,00 0,20 0,20 0,25 0, ,00 5,00 7,00 3,00 4,00 5,00 5, ,20 0,14 2,00 0,20 0,20 0,25 0, ,00 5,00 3,00 9,00 8,00 7,00 6, ,11 0,11 0,20 0,33 0,11 0,20 0, ,00 9,00 3,00 9,00 7,00 3,00 4, ,00 7,00 3,00 5,00 5,00 3,00 4,

STRATEJİ GELİŞTİRMEDE A WOT HİBRİT METODU KULLANIMI VE TÜRK KİMYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

STRATEJİ GELİŞTİRMEDE A WOT HİBRİT METODU KULLANIMI VE TÜRK KİMYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI STRATEJİ GELİŞTİRMEDE A WOT HİBRİT METODU KULLANIMI VE TÜRK KİMYA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI Alev TAŞKIN Yıldız Teknik Üniversitesi Ali Fuat GÜNERİ Yıldız Teknik Üniversitesi Özet Bu çalışmada,

Detaylı

A WOT analizi-erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü uygulaması

A WOT analizi-erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü uygulaması 369 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 26(4): 369-378(2010) A WOT analizi-erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü uygulaması Feyza GÜRBÜZ Endüstri Mühendisliği Bölümü, Erciyes

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (2) 2006, DETERMINATION STRATEGY IN BUSINESS WITH ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (2) 2006, DETERMINATION STRATEGY IN BUSINESS WITH ANALYTIC HIERARCHY PROCESS Doğuş Üniversitesi Dergisi, 7 (2) 2006, 254-268 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSES YÖNTEMİYLE İŞLETMELERDE STRATEJİ BELİRLEME * DETERMINATION STRATEGY IN BUSINESS WITH ANALYTIC HIERARCHY PROCESS Kırıkkale Üniversitesi,

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

ELECTION STRATEGY WITH ANALYTIC HIERARCHY PROCESS: A STUDY AT SÜLEYMAN DEMĐREL UNĐVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

ELECTION STRATEGY WITH ANALYTIC HIERARCHY PROCESS: A STUDY AT SÜLEYMAN DEMĐREL UNĐVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES Süleyman Demirel Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.455-477. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Küresel E ilimler ve Tarm

Küresel E ilimler ve Tarm Küresel E ilimler ve Tarm smail U URAL Yeni Asr TV Programcs ve Yeni Asr Gazetesi Yazar Prof Dr.Ünal Evcim Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarm Makineleri Bölümü Ö)retim Görevlisi Uygar U+AR Türk Traktör

Detaylı

Sayısallaştırılmış SWOT Analizi İle Bartın İli nin Ekonomik Yapısını Değerlendirme

Sayısallaştırılmış SWOT Analizi İle Bartın İli nin Ekonomik Yapısını Değerlendirme Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayısallaştırılmış SWOT Analizi İle Bartın İli nin Ekonomik Yapısını Değerlendirme Nermin ÇELİK 1 Güven MURAT 2 Alınma Tarihi: 04.2008,

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ TOKAT IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 TOKAT GENEL BİLGİLER Nüfus; Tokat: 598.708 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI

ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI ÇELK KUMA PANELLERNN ISINMA DAVRANILARI Ar.Gör. Ozan KAYACAN Doç.Dr. Ender Yazgan BULGUN Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Müh. Böl. ÖZET Günlük ya antmzn ayrlmaz bir parças olan konfeksiyon

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI

TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI TÜRKYE VE AVRUPA BRL TARIM SEKTÖRLERNN KARILATIRILMASI Özlem Karahan Uysal 1 Erdoan Oktay 1 ÖZET Tarm alannda Türkiye AB etkileimi ve olas gelimeler, ileri saysal aratrma tekniklerinin kullanld etki analizi

Detaylı

ENTEGRE HAVZA ISLAHI

ENTEGRE HAVZA ISLAHI ENTEGRE HAVZA ISLAHI EREF GRGG RGN Orman Yük. Y Müh.& M letmeci ENTEGRE HAVZA ISLAHI KAVRAMINI OLUTURAN HAVZA ENTEGRE ISLAH TANIMLARINI RDELEYELM ENTEGRE: Bir bütünü meydana getiren, bütünleyici HAVZA

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MERSİN GENEL BİLGİLER Nüfus Mersin: 1.705.774 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Mersin: %95 Türkiye: %93 İlçe

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ Yrd.Doç.Dr.Melih BULU *. Hakk ERASLAN * Doç.Dr.Mehmet BARCA ** ÖZET Günümüzün en önemli sosyo-ekonomik etkenine sahip olan endüstrilerden birisi

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KAHRAMANMARAŞ IN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KAHRAMANMARAŞ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kahramanmaraş: 1.075.706 Türkiye:76.667.864

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ HATAY ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 HATAY GENEL BİLGİLER Nüfus Hatay: 1.503.066 Türkiye:76.667.864 KOBİ Sayısı Hatay

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

KIRSAL KALKINMA NEDR?

KIRSAL KALKINMA NEDR? KIRSAL KALKINMA NEDR? Krsal kalknma ; "krsal alanda yaayan ve geçimini tarm sektöründen veya benzer krsal mesleklerden salayan birey ve topluluklarn, insanca yaam koullarna kavuturulmas için onlarda önce

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK)

ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK) ARTVN L GELME PLANI ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Sinan GÜNER Doç. Dr. Aydn TÜFEKÇO"LU Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Yrd. Doç. Dr.Habip ERO"LU ARTVN 2005 II Raporun hazrlanmasna katk salayanlar

Detaylı

zmir-tarih Projesi nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri.. 4 Kapsam Yöntem ve Süreç... 7

zmir-tarih Projesi nin Amaç ve Stratejik Yönelimleri.. 4 Kapsam Yöntem ve Süreç... 7 Oteller Bölgesi Havralar Bölgesi Anafartalar Caddesi 2. Etap Bölgesi Operasyon Planlar kin Bask Eylül 5 ISBN: 978-975-18-0181-4 H. Yay na Haz rlayanlar Merve Çal kan, Gize ld z, Ça iz adir Öztürk, Gona

Detaylı

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE HDROELEKTRK POTANSYELN DEERLENDRLMESNDE YEN FNANS MODELLER: HEDEFLER, BEKLENTLER VE SONUÇLAR

STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE HDROELEKTRK POTANSYELN DEERLENDRLMESNDE YEN FNANS MODELLER: HEDEFLER, BEKLENTLER VE SONUÇLAR STANBUL TEKNK ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ TÜRKYE DE HDROELEKTRK POTANSYELN DEERLENDRLMESNDE YEN FNANS MODELLER: HEDEFLER, BEKLENTLER VE SONUÇLAR YÜKSEK LSANS TEZ naat. Müh. Can $AHBAZ (501041519) Tezin

Detaylı

GLOBOLLEŞEN DÜNYADA ENERJİ GÜVENLİĞİ ve İLGİLİ SORUNLAR

GLOBOLLEŞEN DÜNYADA ENERJİ GÜVENLİĞİ ve İLGİLİ SORUNLAR GLOBOLLEŞEN DÜNYADA ENERJİ GÜVENLİĞİ ve İLGİLİ SORUNLAR Prof.Dr. A. Beril Tuğrul Istanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Istanbul, TÜRKİYE Ankara YTSAM-2016 3-5 Ekim 2016 GİRİŞ Ülkeler için kalkınmışlığın

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

AVRUPA BRL FONLARININ TÜRKYE EKONOMS NDEK YER Yeim IIK*

AVRUPA BRL FONLARININ TÜRKYE EKONOMS NDEK YER Yeim IIK* 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye AVRUPA BRL FONLARININ TÜRKYE EKONOMS NDEK YER Yeim IIK* Avrupa Birlii (AB) tarafndan salanan hibe nitelikli mali yardmlar

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ YALOVA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 YALOVA GENEL BİLGİLER Nüfus (2016); Yalova: 241.665 Türkiye:79.814.871 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

YOZGAT YATIRIM ORTAMI

YOZGAT YATIRIM ORTAMI YOZGAT YATIRIM ORTAMI YOZGAT Genel Bilgiler YOZGAT Toplam Nüfus: 444.896 Yozgat Şehir Merkezi: 79.387 İl Geneli Nüfus Artış Hızı (%): -2,1 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 yılına geldiğimizde öğrenci sayısı 11.236,

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ NEVŞEHIR GENEL BİLGİLER Nüfus Nevşehir: 285.460 Türkiye: 76.667.864 Okur Yazarlık Oranı (6+Yaş) Nevşehir: %95 Türkiye: %93

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM POLTKALARININ DEMOKRATKLEMES VE ALTERNATF TARIM POLTKALARI OLUTURULMASI SÜRECNDE BASKI GRUPLARI OLARAK ÜRETC ÖRGÜTLER

TÜRKYE DE TARIM POLTKALARININ DEMOKRATKLEMES VE ALTERNATF TARIM POLTKALARI OLUTURULMASI SÜRECNDE BASKI GRUPLARI OLARAK ÜRETC ÖRGÜTLER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET: TÜRKYE DE TARIM POLTKALARININ DEMOKRATKLEMES VE ALTERNATF TARIM POLTKALARI OLUTURULMASI SÜRECNDE BASKI GRUPLARI

Detaylı

NAAT PROJELERNDE YATIRIM KARARI SÜRECNN ANALZ LE LGL BR MODEL ÖNERS

NAAT PROJELERNDE YATIRIM KARARI SÜRECNN ANALZ LE LGL BR MODEL ÖNERS ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral)k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 NAAT PROJELERNDE YATIRIM KARARI SÜRECNN ANALZ LE LGL BR MODEL ÖNERS M. Emin ÖCAL ve lker GÖNEN Ç.Ü.,

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet

THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM. Özet THOMAS ALVA EDISON UN BETONARME EV PATENT VE TOPLU KONUT YAPIMINI BALATMA GRM Sinan T. ERDOAN naat Müh. Bölümü Teksas-Austin Üniversitesi, ABD Turhan Y. ERDOAN naat Müh. Bölümü ODTÜ, Ankara Özet T.A. Edison,

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas

Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas Emisyon Gazlarndan Karbon dioksitin Tutulmas ve Yeraltnda Depolanmas Prof. Dr. Ender Okandan ODTÜ Petrol Aratrma Merkezi ve Petrol ve Doal Gaz Mühendislii Bölümü 6 Nisan 2007 Enerji Güvenlii, Enerji Tarm,

Detaylı

11. AYBASTI-KABATA KURULTAYI

11. AYBASTI-KABATA KURULTAYI Aybast-Kabata Kurultay Yaynlar No: 12 Bilimin Inda Yerel Kalknmaya Doru 11. AYBASTI-KABATA KURULTAYI Yörenin Organik Tarm Potansiyeli Editörler Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Doç. Dr. Salim ENGEL Ankara, 2010

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

ÜRETM VE TÜKETM SEKTÖRLERNDEK DEMN ULATIRMA SEKTÖRÜNE ETKLER

ÜRETM VE TÜKETM SEKTÖRLERNDEK DEMN ULATIRMA SEKTÖRÜNE ETKLER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir-türkiye ÜRETM VE TÜKETM SEKTÖRLERNDEK DEMN ULATIRMA SEKTÖRÜNE ETKLER ÖZET Yrd. Doç. Dr. Meserret Nalçakan 1 leti#im teknolojisi

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

MAK NE MALATI YAPAN F RMALARIN YEN L KÇ KÜLTÜR YAPILARININ AKS YOMAT K TASARIM LE DE ERLEND R LMES

MAK NE MALATI YAPAN F RMALARIN YEN L KÇ KÜLTÜR YAPILARININ AKS YOMAT K TASARIM LE DE ERLEND R LMES Say 20, ralk 2009 Makine malat Yapan Firmalarn Yenilikçi Kültür Yaplarnn ksiyomatik Tasarm le Deerlendirilmesi M.Karata, G.kman MKNE MLTI YPN FRMLRIN YENLKÇ KÜLTÜR YPILRININ KSYOMTK TSRIM LE DEERLENDRLMES

Detaylı

Ayegül Pamukçu TURAN

Ayegül Pamukçu TURAN ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLERNN YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) P R O J E Y Ö N E T M Ayegül Pamukçu TURAN SUNU Gündelik yaantda

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE

RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI. Mustafa KALE RESMÎ VE ÖZEL FEN LSELERNN ÖRGÜTSEL ÖRENME AÇISINDAN KARILATIRILMASI Mustafa KALE Özet Aratrmann temel amac, Resmî ve Özel Fen nin örgütsel örenme açsndan bir karlatrmasnn yaplmasdr. Bu amaca yönelik olarak

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı