Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği ( ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ticari Bankalarının Yerli ve Yabancı Bankalar Açısından Performansları ve Performans Sürekliliklerinin Analizi: Türkiye Ölçeği (2002-2012 ÖZET"

Transkript

1 Tcar Banalarının Yerl ve Yabancı Banalar Açısından Performansları ve Performans Sürelllernn Analz: Türye Ölçeğ ( ) Selahattn KOÇ* Azz BAĞCI ** Al SÖZDEMİR *** ÖZET Son yıllarda yaşanan üreselleşme çalışmalarından dolayı brço setörde olduğu gb, ülelern banacılı setörlernde de genş çaplı değşller olmuş ve olmaya da devam etmetedr. Fnans setörü çersnde hem fon toplayan hemde fon sağlayan brmler olara banaların üstlenmş olduları roller ço önemldr. Sağlılı br eonom yapıda sağlılı br banacılı sstemnn olması olduça önemldr. Banaların performansının yüse ve sürel olması, bu setörle doğrudan ya da dolaylı olara lşs olan dğer setörlere de poztf yansıyacağı anlamına gelr. Bu çalışmada banaların performanslarını ölçmede bağımlı değşenler olara ROA ve ROE ullanılmıştır. Verler yıllarını apsayan yıllı verlerden oluşmatadır. Çalışmada, ROA (Atf getr) ve ROE (Özayna getrs) bağımlı değşenler yerl bana grupları olan KSMB ve ÖSMB grubunda uzun dönemde performans sürellğ gösterdğ saptanmıştır. YSMB gurubu se sadece ROA ya göre uzun dönemde performans sürellğ sergledğ tespt edlmştr. Anahtar Kelmeler: Türye, Banacılı Setörü Performans, En Küçü Kareler Yöntem, Johansen Eş Bütünleşme Analz. Jel sınıflandırması: G32,G2,G38 Performance and Analyss of Performance Persstence of Commercal Bans Compared to the Local and Foregn Bans: Case Study for Turey( ) ABSTRACT In recent years, there have been wde range of changes n the banng sectors of the countres as n many other sectors, due to the globalzaton effort. In the fnancal sector, bans have sgnfcant roles as both fund aggregator and fund provder unts. The exstence of a healthy banng system s vtal n a healthy economcal structure. The contnuous and hgh performance of bans means Bu çalışmada, Cumhuryet Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsünde İşletme Anablm Dalı nda hazırlanan Türye'de Yerl ve Yabancı Banaların Grup Bazında Fnansal Performansları ve Performans Sürellğnn Analz ( ) adlı yüse lsans teznde uygulama ısmından yararlanılmıştır. *Yrd. Doç. Dr. Cumhuryet Ünverstes İİBF İşletme Bölümü, 5840, SİVAS. ** Cumhuryet Ünverstes Yapı İşler ve Ten Dares Başanlığı, 5840, SİVAS. *** Yrd. Doç. Dr. Cumhuryet Ünverstes İİBF İtsat Bölümü, 5840, SİVAS.

2 that there wll be postve reflectons to the sectors that are drectly or ndrectly related wth ths sector. In ths study, ROA and ROE are used as dependent varables to measure the performance of bans. Data used n the study consst of the annual data coverng In ths study, t s determned that ROA (return on assets) and ROE (return on equty) dependent varables show long term performance sustanablty for local ban groups KSMB and OSMB. For YSMB group, t s determned that t exposes long term performance sustanablty only for ROA. Key Words: Turey, Performance of Banng Sector, Least Squares Method, Johansen Contegraton Analyss. Jel Classfcaton: G32,G2,G38.Grş Tcar banalar hem aynaları sağlanmasında hemde aynaların tahss edlmesnde öneml roller üstlenmetedr. Tcar banalar br taraftan fonları br araya getrp br havuz oluştururen dğer taraftan da bu fonların eonomye doğru br bçmde tahss edlmesn sağlamatadır. Kaynaların toplanması ve tahss edlmes çn bu ş üstlenen urumların performanslarının da yüse ve devamlı olması geremetedr. Tcar banaların performanslarının yüse olması, doğrudan ya da dolaylı bağlantılı olan dğer reel ya da fnans setörlernnde performanslarının yüselmesn sağlayacatır. Banalarının aracılı faalyetlernn doğru ve sürel olması üle eonomler açısından da önem arzetmetedr. Tcar banaların performanslarının sürel ve yüse olması sadece aracılı faalyetlernn doğru şlemes değl aynı zamanda bana ortalarının da çıarlarının yüselmes anlamına gelmetedr. Sağlılı br tcar banacılı sstem eonom büyümey ve berabernde yen yatırımları da cesaretlendrmetedr. Buna arşın, zayıf br banacılı sstem ve buna bağlı olara düşü performans gösteren banacılı setörü, berabernde rzlere ve banacılı başarısızlılarına da neden olmatadır. Tcar banaların üle eonom yapılarında özel öneme sahp olmalarından dolayı, performanslarının analz edlmes hem yurt çnde hem de yurt dışında aademsyenlern lgsn çeen onuların başında gelmetedr. 940 yılında yaşanan banacılı rzler sonrasında aademsyenlern bu onuya lgs başlamış, daha sonra yıllarda ve özellle de rz dönemlernde artara devam etmştr. Türye de yaşanan 994, 2000 ve 200 banacılı ve

3 fnansman rzler sonrası bu alanla lgl çalışmaların hızla arttığı gözlenmştr. Banacılı setörler le lgl çalışmalarda ağırlılı olara ROA(Return on Asset-Atf Karlılığı ve ROE( Return on Equty-Özayna Karlılığı) nn bağımlı değşen olara ullandığı görülmetedr (Flamn at all., 2009). Özellle Türye gb ülelerde batı ülelerne göre daha rsl bölgelerde ROA nın getrlernn yüse olduğu görülmetedr. Bunun neden bu bölgelerde rs sermayes yatırımlarının yüse olması ve yne bu bölgelerde dregülasyonlar neden le banalara olan yaptırımların daha az olduğu ler sürülmetedr. Yaptırımlardan zyade yabancı öenl banaların pyasalara grmes çn yasal düzenlemeler daha da gevşetlmştr. Aynı zamanda bu bölgelerde bana sayısının yetersz olması neden le reabet yeter adar olmamata ve buna bağlı olara banalar yüse faz oranları le faalyetlern yürütmetedrler. Özellle Afra bölgelernde sınırlı sayıda banaların olması neden le bu durum aslan payını alma bçmnde de deymleştrlmştr (Ongore ve Kusa, 203). Tcar banaların faalyetler hem üle ç hemde üle dışı ço sayıda değşenlerden etlenmetedr. Bu değşenler banaların end çyapılarından aynalanan değşenler olduğu gb bana dışında alan maro ve mro değşenlerden oluşmatadır. Dolaysıyla banaların performanslarına et eden ço sayıda ç ve dış eten bulunmatadır (Al-Tamm ve Hassan, 200; Aburme, 2005). Bu fatörler, bana ç değşenler ve maro değşenler olara ta sınıflandırılablr. Bana ç fatörler bananın end araterst yapısından aynalanan fatörlerdr. Belrtlen fatörlern başında bananın arını etleyen ontrol ötes denetmlerdr. Bunlar, daha ço müdürler ve yönetm urulu üyeler tarafından alınan bana ç ararları etleyen fatörlerdr (Ongore ve Kusa, 203). Yerl ve yabancı banaların performanslarının arşılaştırıldığı teor ve ampr çalışmalara baıldığında arışı sonuçların elde edldğ görülmetedr (Lee ve Hseh, 204). Berger et al. (2000b) yerl ve yabancı sermayel banaların performanslarını farlı global avantajlara sahp olma ve ev sahb olma avantajları hpotez le açılamatadır. Global avantaj hpotez, üresel banaların görecel olara yerl banalara göre daha fazla reabet avantajlarına sahp olacalarını ler sürmetedr. Yabancı sermayel banalar yerl banaların güçlü ç pazar avantajlarına arşı daha ler tenoloj ullanara üstünlü sağladığı belrtlmetedr. Yne Global Avantaj Hpotez nde yabancı sermayel banaların daha ço urumsallaşma sağladılarından dolayı yerl sermayel banalara göre daha reabetç br avantaj sağladığı dda edlmetedr. Anca Detragache et al. (2008), müşter

4 tabn yerl sermayel banalar tarafından daha etn br bçmde yerne getrldğn belrtmştr. Geçmş yıllarda yapılan çalışmalardan sağlanan sonuçlara göre banaların performansına et eden fatörlerden br onların sahpl yapılarıdır (Ongore, 20). Bzm bu çalışmamızda da banalar sahpl yapılarına göre yerl ve yabancı banalar olara sınıflandırılmış ve bu sınıflandırılma sonrası alt gruplarda yer alan banaların performanslarına ve performans sürelllerne baılmıştır. Türye de banacılı setörüne baıldığında, pyasaları %90 ın üzernde (Koç, 202) 2 yerl ve yabancı sermayel tcar banaların yönlendrdğ görülmetedr. Banaların hem para pyasalarının hem de sermaye pyasalarının üzernde aşırı etye sahp olması, banacılı setöründe meydana geleblece br olumsuzlu ya da flas, dğer setörlere olayca bulaşacağından dolayı, eonomye yansıması genel fnansal rzler, bana batmaları ve eonom dalgalanmalar şelnde olacatır. Dolayısıyla banaların performanslarını belrleyenlernn tespt edlmes olduça önem arzetmetedr (Oloo, 20). Banaların performansları le lgl çalışmalar çoğunlula maro ve mro fatörlernn banaların performansı üzernde herhang br etsnn olup/olmadığı üzerne yoğunlaşmatadır (Chantopong, 2005; Olweny ve Shpo, 20 ve San ve Heng et al., 20). Br başa gruplandırılara yapılan çalışmalar se ç ve dış fatörlern ets altında banaların performanslarının değerlendrlmesdr (Sehrsh et al., 20). Bana ç fatörler daha ço bana yönetc ve müdürlernn aldığı ararlar ve banaların gelecete muhtemel uygulayacağı poltalardan aynalanıren (Staouras ve Wood, 2004); dış fatörler se banaların faalyetlern yürüttüler yerlerde uygulan maroeonom değşenler, eonom ve huu düzenlemelerden yansıyanlardır (Athanasoglou, et al., 2006). Ayrıca ldte rs de banaların performansları üzernde ets bulunmatadır (Frederc, 204). Yerl ve yabancı banaların performansları açısından ıyaslandığında değş sonuçların olduğu görülmetedr. Berger et al. (2000b) ev sahb olma avantajı olan banalar le üresel avantajı olan banalar hpotezn gelştrmşlerdr. Küresel olma avantajı hpotez, üresel olmuş banaların yerl banalara göre performansları açısından daha etn reabet oşullarına sahp olduğu fade edlmetedr. Dolayısıyla yerl banalara göre üresel banalar daha y performans gösterdğ ler sürülmetedr (Lee ve Hseh, 204). Gelşmete 2 Basel II Kapsamında Kurumsal Rs Yönetm: Türye de Banacılı Setöründe Br Uygulama, Ercyes Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü, Yayımlanmamış Dotora Tez, 202, Kayser.

5 olan farlı ülelerde yapılan çalışmalarda da yabancı sermayel banaların yerl sermayel banalara göre daha etn ve reabet üstünlüğüne sahp olduları fade edlmetedr (Claessens et al., 200; Majnon et al. 2003). Sab (996), yapmış olduğu çalışmasında, Macarstan da yabancı sermayel banaların yerl sermayel banalardan daha arlı olduğunu tespt etmştr. Havrylchy (2006), Polonya banacılı verlern ullanmış, yabancı sermayel banaların yerl sermayel banalara göre daha yüse vermll gösterdlern ler sürmüştür. Yerl banaların etnllern artırmada stel olmadılarını fade ederen, üresel avantajlar hpotezn sınırlı olara desteledğn fade etmştr. 2. Performans ve Performans Sürellğ Performans avramı performans sürellğ avramına göre daha dar apsamlı ya da daha dar süreler apsayan durumlarda frmaların, şlern, ülelern vb. etnllern ölçmetedr. Oysa performans sürellğ se daha uzun sürey apsayan ve herhang onuda sağlanan etnlte sürell geretren br durumu tanımlamatadır. Performans sürellğ, yatırım fonu yönetcler, hsse sened analstler, ya da futbol oyuncuları arasında genellle becer anıtı olara algılanmatadır. Performans sürellğnde, başarı olara alınan değşen her ne se, o onuda dğerlerne göre daha doğru süreç oluşturulduğunu göstermetedr (Gombers at all., 2008). Performans sürellğnde değerlendrlen br değşenn geçmşnde, mevcut durumunda y göstergelere sahp olduğunu ve gelecete de muhtemel y göstergelere sahp olacağını göstermetedr ( Huıj ve Lansdorp,..). Performans değerlendrme le lgl br ço çalışma bulunmatadır. Özellle yatırım fonlarının performansı ve performans sürellğ onusunda ço sayıda maale çalışması yapıldığı görülmetedr. Değş ülelerde ve değş pyasalarda yapılan çalışmalarda performans ve performans sürellğ onusunda değş sonuçlara ulaşılmıştır. 3. Banaların Performans Göstergeler Rue ve Byars (2005), performans ölçümünü, çalışanların şlern gelştrme, doğru planlar ortaya oyma ve arar verme çn letşm süreçlern nasıl olmasını zah edldğ br yol hartasıdır. Kaplan ve Norton (992), performans ölçümünü, br uruluşun fnansal amaçlarının yenden düzenlendğ, gözden geçrldğ br süreç olara tanımlamışlardır. Lteratürde performans ölçümü ve performans ölçüm göstergeler le lgl brço tanımlama yapılmıştır (McNamara ve Mong, 2005). Gelenesel performans sıralaması ROA ve ROE gb bast ve tutarlı fnansal verlere dayanmatadır. Anca bu performans göstergeler, yüse düzeyde performans ölçümünü sağlamayablrler (Hanley

6 ve Suter,997). Bazı fnansal olmayan göstergeler se müşter memnunyet, toplumsal değerlern date alınması vb. gb çalışanların alte düzey bazı durumlarda daha öneml performans göstergeler olablr (Wu, 202). Yüse düzeyde performans ölçümü yapma steyen urumlar sadece ROA ve ROE ye bağlı alara performans ölçümü yapmamalılar. Bu oranlar bazı durumlarda doğru arlılı hang bananın ya da frmanın daha arlı br süreç oluşturduğunu daha doğru olara ölçemeyeblr (Bhagwat ve Sharma, 2007). Bundan dolayı performans göstergeler urumların genel stratejler le uyumlu olması ve fnansal olan ya da fnansal olmayan rterler çermes geremetedr. Performans ölçümlernde fnansal ve fnansal olmayan rterler çermes gereyor urumlar ona göre yatırımlarını yönlendrsn ve arzu ettler sonuçlara ulaşablsnler. Belrlenmş olan fnansal ve fnansal olmayan rterler, urumların performans rterlernn tanımlanmasına yardımcı olur (Wu, 202). Kaya (2002), tarafından yapılan ve yıllarını apsayan çalışmasında, Tür banacılı setörünün toplam özaynalarının toplam varlılara oranı le net faz marjı ve atf arlılığı arasında poztf, özayna arlılığı le negatf yönde br lş olduğunu belrtmştr. Banaların menul değerler portföyünün toplam atflere oranı le net faz marjı arasında negatf yönlü, atf arlılığı ve özayna arlılığı arasında se poztf yönlü br lşnn olduğunu belrtmştr. Banaların lt varlılarının toplam atflere oranı, red portföylernn toplam atflere oranı, banaların yabancı para net açı pozsyonlarının (yabancı para yüümlülüler-yabancı para varlıları) toplam atflere oranı, enflasyon ve reel faz oranı değşenleryle arlılı göstergeler arasında poztf br lş saptamıştır. Toplam mevduatların toplam atflere oranı le arlılı değşenler arasında negatf yönde br lş olduğunu belrlemştr (İsenderoğlu vd., 202). Banaların performansı değerlendrmede brço yöntem ullanılmatadır (Kosmdou et al., 2006). Bu onuyla lgl brço çalışma, gelenesel statst modellern ullanara banacılı performanslarını ölçe eonomler apsamında araştırmıştır. Banacılı setöründe performansı ölçen çalışmalarda nelern değşen olara ullanıldığı aşağıda tablo halnde özetlenmştr. Tablo : Banacılı setöründe performansı ölçen çalışmalarda ullanılan değşenler Yazar adları Analz yöntemler Seçlmş göstergeler (grdler) Seçlmş göstergeler (çıtılar)

7 Chen et al. (2008) Goas (2008) Devln Gerrard (2005) ve DEA-BSC -Çalışan sayısı -Bana varlıları -Bana mevduatları DEA İstatst Analz -Personel malyetler -İşletme ve dğer uygulama malyetler -Bananın majı ve ünü -Şube açılış saatler -Reabet etme çn faz tutarı -Düşü ücret/yüse ücret -Eve yaın bölge -İşe yaın bölge -Bana borçları -Üye(müşter) ev sahplğ -Gelr -Borç portföyünün malyet -Mevduatların değer -Faz dışı gelr -Ürün yelpazes -Servs belentler -Yapılan tavsyeler -Alev lşler Daha önce çalışmalara baıldığında banaların performanslarını ölçmede ullandıları bağımlı değşenlern Atf Karlılığı (ROA), Özayna Karlılığı (ROE) ve Net Faz Marjı (NIM) olduğu görülmetedr. Bu çalışmada ullanılan bağımlı değşenler se Atf Karlılığı (ROA) ve Özayna Karlılığı (ROE) olmuştur. 3.. Atf Karlılığı (ROA) Atf arlılığı, banaların arlılığını gösteren ve aadem çalışmalarda sıça rastlanan oranlardan brdr. Bu oran toplam varlıların gelrlern göstermetedr (Khrawsh, 20). ROA, bana yönetmnn ve onların emrnde çalışan dğer brmlern atf arlılı yetenelern ölçmetedr. Yüse atf arlılığı, banaların aynalarını etn ullanara sağlamış olduğu arda etnllern göstermetedr (Ongore ve Kusa, 203). ROA nın yüse çıması bana ve banayla lşl olan dğer urumların brlte etn yönetlere net ar sağlandığını göstermetedr (Khrawsh, 20). Aynı şelde Wen (200) yüse atf arlılığının (ROA nın) aynalarını ullanmada daha etn olduğunu fade etmştr. Özellle banacılı setöründe bu oran bana varlılarının ar oluşturulablme amacı le varlıların hang etnlte ullanıldığını göstermedğ çn, bana

8 yönetclerne lşn br etnl rter olara abul edlr. Hesaplanaca atf başına arlılı oranının yüse çıması veya yıldan yıla artan br seyr zlemes stenen br durumdur Özayna Karlılığı (ROE) ROE br şretn ya da bananın, ortalarının oymuş olduları özayna fonundan ne adar azanç sağladığını, ortaların yatırımlarından ne adar azandığını araştıran br orandır. ROE s yüse çıan br şletmenn ç aynalarından fon yaratma yeteneğnn yüse olduğunu, frmanın ya da bananın ar oluşturma yeteneğnn yüse olduğuna şaret etmetedr (Ongore ve Kusa, 203). Khrawsh (20), bu oranı Faz ve Verg Sonrası Kar/Topalam Özaynalar olara oranlaştırmıştır. ROE, ortaların yatırdıları fonların br dönemde azançlarını göstermetedr, aynı zamanda frma yönetclernn fonlarını hang etnlte ullandığının da göstergesdr. Oranın yüse çıması frma yönetclernn ya da müdürlernn frmanın fonlarını o denl etn ullandığının da göstergesdr. Özetle çıarım yapıldığında yüse ROE, frma yönetclernn ortaların arlılığını artırmada etnl sağladığını göstermetedr. Banaların arlılığının tespt edlmesnde yararlı br oran olmasına rağmen, ortalar banaların arlılığında öte, end oyduları sermayenn arlılığı le lglenrler. Bunu da ROE le ölçerler. Ortaların banaya oymuş olduları sermayenn hang arlılıta çalıştırıldığını göstermes neden le temel br arlılı rter olara algılanır. 4. Banaların Performans Belrleycler Banaların performans göstergeler ç fatörler (banalara özel fatörler) ve dış fatörler (maro eonom fatörler) olma üzere başlıta nceleneblr (Al-Tamm, 200; Aburme, 2005 ve Ongere ve Kusa, 203). 4. Banalara Özel fatörler/ Bana İç Fatörler Daha önceden de belrtldğ gb banaların end öznel yapılarından aynalanan ve onların performanslarına et eden fatörlerdr. Bu fatörler çalışmalarda yaygın olara ullanılan CAMEL CAMEL ın açılımı Captal Adequacy, Asset Qualty, Management Effcency, Earnngs Ablty and Lqudty dr (Ongere ve Kusa, 203) Sermaye Yeterllğ Sermaye yeterllğ oranı banaların performanslarını etleyen ç fatörlerden brdr. Sermaye, banaların sahp olduları ve faalyetlernde ullandıları fonlardır. Sermaye Yeterllğ (Captal Adequacy) bleşen yoluyla bananın sermaye yeterllğ değerlendrlmetedr. Bu amaçla bananın sermayesn mtar ve alte açısından değerlendren oranlar ullanılmatadır. Sermaye yeterllğ, fnansal urumların blançolarında şolarla nasıl başa

9 çıableceğn belrler. Güçlü br sermaye yapısına sahp olan banaların, olası tüm rslere arşı daha dayanılı olacaları söyleneblr (Rogers, 2008) Varlı Kaltes Bana şletmeclğnn yapısı tbaryle redler, varlıların temel fatörü olmatadır. Dğer br fadeyle, varlılara lşn en öneml rs de red rs olara abul edlmetedr. Kred alan ş veya urum eğer aldığı redy ger ödemeden açınırsa bu rs daha da yüselmş olur. Aldığı redler ger ödemeten açınan red müşterler bulunan br bana, sonunda ldte durumunu da etleyece olan nat aım sorunu yaşar. Şüphel alacalara estra özel arşılılar ayrılması nedenyle bu durum nhayetnde sermaye ve arlılı üzernde olumsuz et yapar (Kaya, 200) Yönetclern Yeterllğ/Yönetm Kaltes Yönetm Kaltes bleşen hem tarhsel ve alte olara azançları değerlendrren hem de mevcut yapının sürdürüleblrlğn date almatadır. Banaların y red ve ç rs yönetm sstemlern orumalarını sağlama görev bana yönetcler ve müdürlernn görevdr. Bana flasları sılıla yönetm yeterszlğnden aynalanmıştır. Burada, yetersz yönetmn ve güvensz davranışın le tbaryle br malyet söz onusudur. Ne var banacılı rzlernn brço neden olması ve bu nedenlern yönetclern nsyatf dışında olması, yönetclern olayca değştrlememes onunun bulanılaşmasına neden olur. Dolayısıyla banaların varlılarının devamını sağlayablmes ve arlılılarının artırılmasında tutarlı gelşmelere aya uyduran ve hızlı aynı zamanda doğru ararlar alablen profesyonel br yönetm geremetedr. Bana yönetclernn mal pyasalarda gelşmeler y analz etmeler, aynaları doğru ullanablmeler, doğru stratej planlar yapablmeler geremetedr (Erdoğan, 2006, 28) Ldte Yönetm Özsermyes ve yabancı aynalarla faalyet gösteren br bananın, para ve paraya çevrlme manı bulunan varlılara sahp olma zorunluluğu sözonusudur. Br varlığın paraya çevrleblrlğ ldte olara tanımlanmatadır. Ldte, bananın belrl br zamanda ödenmes gereen borçlarını asatmadan ödeyeblme yeteneğn fade etmetedr. Dğer br fadeyle ldte, mevduat sahplernn mevduatlarını ve dğer red verenlern alacalarını ger ödeyeblme çn yeterl fonun elde tutulması demetr. Bütün varlılar hızla paraya çevrlemedler çn, her bananın end bünye özellğne göre borç ve taahhütlernn vadelern de date alara ldte derecesn belrlemes önemldr (Durer, 988, 03) Bana Dışı / Maro Eonom Fatörler

10 Maro eonom poltalarında sağlanan strar ya da sağlanamayan strar banaların performanslarına et edeceğ düşünülmetedr. Maro eonom fatörlerden Gayr Saf Yurtç Hasıla, Enflasyon, Faz Oranı ve Syas strarsızlılar banaların performansları etleyen maroeonom değşenlerdr. Örneğn, br ülede GSYİH de yaşanan değşmler banaların varlılarını etlemetedr. GSYİHD de oluşan br büyüme yada daralma banalardan talep edlen red mtarına et etmete bu da banaların arlılığını artırmata yada azaltmatadır (Athanasoglou et al., 2005; Ongore ve Kusa, 203). Brço çalışmada da enflasyonun banaların arlılıları et ettğ hususunda tartışmaların hala devem ettğ görülmetedr (Ongore ve Kusa, 203). 5. Lteratür Taraması Banacılı setöründe yaşanan lberalleşme ve dışa açılma poltaları sonucu brço yabancı bana değş ülelerde faalyet yürütmeye başlamıştır. Banaların hem para pyasalarında hem de sermaye pyasalarında etn rol oynamalarından dolayı fnansal performansları lg çeen onuların başında gelmştr. Özellle 980 lerden sonra gelşmş üle banaları gelşmete olan ülelerde özelleştrmelerden bana satın alara ya da end banalarının yan uruluşlarını açara faalyet yürüttüler görülmetedr (Ongore ve Kusa, 203). Gelşmete olan ülelerde, özelleştrmeler hala öneml br fnansman aynağı olara görülmetedr (Kane, 998). Claessens ve Hore (202), son 20 yılda Afra genelnde yabancı bana sayısının olduça arttığını belrtmetedrler. Pyasalarda yabancı öenl banaların artması le brlte özellle fnansal onumlarda ço cdd farlılılar oluşmaya başlamıştır. Durum böyle olunca da yerel banalar yapılarını sağlamlaştırma ve olası negatf şolara arşı hazırlılı olmaya zorlamış, buna bağlı olara ta onların fnansal yapılarının daha sağlam olmasına atı sağlamıştır (Athanasoglou et al. 2005). Brço uygulamalı blmsel çalışmada yabancı bana sahplğ le yerl bana uygulamaları arsında poztf yönlü br lşnn olduğu belrtlmştr (Lee ve Hesh, 204). Barajas et al. (2000), Claessens et al. (200) ve Unte ve Sullvan (2003), çalışmalarında yabancı öenl banaların yerl sermayel banaların faalyetlern etledğn fade etmşlerdr. Cho and Hasan (2005), yabancı sermaye düzeynn artmasının bana getrler ve rs üzerne statstsel olara anlamlı etsnn olduğunu vurgulamışlardır. Claessens et al. (200), yabancı bana sayısının artmasının yerl banaların ar marjlarında azalmaya neden olduğunu ler sürmüştür. Bana performansları le lgl daha organze çalışmaların 980 lern sonlarına doğru başladığı görülmetedr (Olweny ve Shpho, 20). Kaya (2002),

11 tarafından yıllarını apsyan maalesnde Tür banacılı setörünün toplam özaynalarının toplam varlılara oranı le net faz marjı ve atf arlılığı arasında poztf, özayna arlılığı le negatf yönde br lş olduğunu belrtmştr. Kumbra ve Webb (200), yılları arasında Güney Afra nın beş büyü tcar banasının rasyolarını ullanara ldte ve red alte performansını ölçme çn yapmış olduları çalışmalarında, 2007 rznn performanslarını etledğn ler sürmüşler. Yne aynı çalışmada banaların çalışmanın l yılında yan yıllarında performanslarını artırdığını belrtmşler. Ncube (2009), tcar banaların performanslarının yöntemle tespt edldğn ler sürmüştür. Bunlardan l daha ço gelenesel yöntem olara değerlendrlen banaların oranlarını date alara yapılan performans değerlendrmelerdr. İnc se tcar banaların performanslarının eonometr tenler ullanılara tespt edlmesdr. Daha sonra yıllarda parametr ve parametr olmayan yöntemlerde banaların performanslarının değerlendrlmesnde ullanıldığı görülmetedr. Tarawneh (2006) Umman banalarının fnansal rasyolarını ullanara, tcar banaların uygulama etnller ve büyülülernn performansları üzerne etsn araştırmıştır. Bana büyülüğünün, uygulama etnllernn ve atf yönetmnn bana performansı üzernde ço güçlü etye sahp olduğunu vurgulamıştır. 6. Araştırmanın Kapsamı ve Örnelem Tür Banacılı sstemnde bana gruplarının fnansal performans ve performans sürellğnn analz edlmesne lşn yapılan bu çalışmada bazı ısıtlar belrlenmştr. Bu ısıtlar aşağıda gbdr: Çalışmada Kamu Sermayel Mevduat Banaları (KSMB), Özel Sermayel Mevduat Banaları (ÖSMB) ve Yabancı Sermayel Mevduat Banaları (YSMB) şelnde grup bazında toplu olara ele alınmıştır. Yerl sermayel mevduat banaları, amu ve özel olara gruba ayrılmıştır. Mal tablolarında farlılılar sebebyle atılım banaları grubu uygulamada yer almamıştır. Türye de şube açan yabancı sermayel mevduat banaları grubu çalışmaya dâhl edlmemştr. 7. Araştırmanın Verler Banaların fnansal performansına lşn uygulanan eonometr analzde yer alan verlern aynaları ve değşenler aşağıda gbdr: Uygulamada ullanılan verler yıllarını apsayan yıllı verlerden oluşmatadır.

12 Verler amu, özel ve yabancı sermayel mevduat banalar olma üzere 3 bana grubuna at mal tablolarında yer alan verlernden oluşmatadır. Banaların fnansal performans analznde ullanılan brço oran vardır. Anca uygulamaya dahl edlen oranlar yapılaca eonometr modeln daha sağlılı yorumlanablmes çn tüm oranlar çersnde en durağan olan oranlar ele alınmıştır. Bu verler Türye Baalar Brlğ nn (TBB) resm stesnde her yıl yayınlanan Banalarımız Ktabı nda toplu fnansal tablolardan ve aynı steden yayınlanan statstsel raporlardan yararlanara hazırlanmıştır. Tablo 2: Kullanılan Fnansal Oranlar Kullanılan Fnansal Fnansal İndatörler Oranlar Fnansal Oran Formülü Karlılı Oranları X Net Dönem Karı (Zararı)/ Toplam Atfler (ROA) X2 Net Dönem Karı (Zararı)/ Özaynalar (ROE) Ldte Y Lt Atfler/Kısa Vadel Yüümlülüler Atf Kaltes Y2 Tapte Kredler (Brüt)/Toplam Kredler Sermaye (Özaynalar Duran Atfler)/Toplam Y3 Yeterllğ Atfler Gelr Gder Y4 Yapısı Toplam Gelrler/Toplam Gderler 8. Araştırmanın Hpotezler H a : Tüm bana gruplarında bağımlı değşen olara ele alınan X ve X2 değşenler le açılayıcı değşenler arasında anlamlı br lş vardır. H b : Tüm bana gruplarında bağımlı değşen olara ele alınan X ve X2 değşenler le açılayıcı değşenler arasında anlamlı br lş yotur. H 2a : KSMB grubu çn, bağımlı değşen olara ele alınan X ve X2 değşenler le açılayıcı değşenler arasında uzun dönemde br lş vardır. H 2b : KSMB grubu çn, bağımlı değşen olara ele alınan X ve X2 değşenler le açılayıcı değşenler arasında uzun dönemde br lş yotur. H 3a : ÖSMB grubu çn, bağımlı değşen olara ele alınan X ve X2 değşenler le açılayıcı değşenler arasında uzun dönemde br lş vardır. H 3b : ÖSMB grubu çn, bağımlı değşen olara ele alınan X ve X2 değşenler le açılayıcı değşenler arasında uzun dönemde br lş yotur.

13 H 4a : YSMB grubu çn, bağımlı değşen olara ele alınan X ve X2 değşen le açılayıcı değşenler arasında uzun dönemde br lş vardır. H 4b : YSMB grubu çn, bağımlı değşen olara ele alınan X ve X2 değşenler le açılayıcı değşenler arasında uzun dönemde br lş yotur. 9. Araştırmada Kullanılan Yöntemler Araştırmada yıllarına at verler ullanılara yerl ve yabancı sermayel banaların fnansal performans ve performansın sürellğ analz edlmeye çalışılmıştır. Performans analznde bağımlı ve bağımsız değşenler oluşturulmuştur. Bağımlı değşenler arlılı oranları olan ROA (Atf getr) ve ROE (özayna getrs) olara ele alınmıştır. Bağımsız değşenler se Ldte oranını temsl eden; Lt Atfler/Kısa Vadel Yüümlülüler, Atf Kaltesn; Tapte Kredler (Brüt)/Toplam Kredler, Sermaye Yeterllğ; (Özaynalar Duran Atfler)/Toplam Atfler, Gelr Gder Yapısı; Toplam Gelrler/Toplam Gderler oranlar ullanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değşenlern arasında lş EKK (En Küçü Kareler) Yöntem ele alınara ncelenmetedr. Her br vernn br dğer ver le olan anlamlı lşsn ortaya oyma çnse Engel Granger nedensell test ullanmıştır ve en son olara banaların uzun dönemde performans sergleyp serglemedğn analz etme çn se Johansen Eşbütünleşme test ullanılmıştır. Regresyon model çn ullanılan model aşağıda gbdr; Y = 0 + X + 2 X X X 4 +Ɛ Y = Bağımlı değşen olan ROA ve ROE y temsl etmetedr. X = Ldte Oranı X 2 = Atf Kaltes X 3 = Sermaye Yeterllğ X 4 = Gelr Gder Yapısı şelnde ele alınmıştır. Verler doğrusal ve logartması alınara ayrı ayrı analze tab tutulmuştur. Çalışmada EVİEWS 7 paet programı yardımı le statstsel analzler gerçeleştrlmştr. Materyal olara ullanılan ham verler le analz sonuçları fazla yer apsadığı çn öneml olduğu düşünülen sonuçların br ısmı bu çalışmada tablo halne getrlere yorumlanmıştır. 9.. Regresyon Yöntem 9... Çolu Regresyon Bast doğrusal regresyon modelnde br bağımsız değşen ve br bağımlı değşen yer alıren, çolu doğrusal regresyon modelnde br bağımlı

14 değşen ve brden fazla sayıda bağımsız değşen yer alır. Eonom modeller çoğunlula brden ço sayıda bağımsız değşen bulunan modeller olara ullanılmata ve parametre tahmn bu modellere göre yapılmatadır sayıda bağımsız ve br bağımlı değşen olan model; Y = P 0 + X + 2 X X +Ɛ () şelnde fade edeblrz (www.aademdeste.net, ). Modelde Y bağımlı değşen ve X, X 2,..., X bağımsız değşenler gösterr. 0,,..., termler çolu doğrusal regresyonun atsayıları olup alacaları değerler sabttr. Ɛ, sıfır etrafında normal dağılan br rassal değşendr. Burada bağımsız değşen sayısı, parametre sayısı se + dr., sayıda bağımsız değşenn bulunduğu herhang br doğrusal lşnn parametrelern tahmn edeblme çn lşde değşenlere at gözlemlerden (verlerden) yararlanma gerer. Bu gözlemler ana ütleden alınmış br örnelem oluştururlar. Gözlem sayısı her değşen çn n olduğunda doğrusal lş, Yˆ ˆ ˆ X ˆ X ˆ X =, 2,..., n (2) şelnde gösterleblr. Bu lş br tabloda aşağıda gb gösterleblr. Bu denlemde değşen sayısı, n se gözlem sayısını göstermetedr. ˆ, ˆ.., ˆ atsayılarının estrm değerlerdr ve normal dağılıma sahp rassal 0 değşenlerdr. X, X 2,..., X değerler örnelemde gözlemlere at değerlerdr. Ŷ se Y değşennn estrm değerdr. Çolu doğrusal regresyon modelne at varsayımlar aşağıda gb sıralanablr Rassal değşen Ɛ nn her X çn ortalaması sıfırdır. Ɛ E(Ɛ ) = 0 değerler brbrnden bağımsızdır. Ɛ nn varyansı sabttr. Var(Ɛ ) = 2 Her Ɛ nn alacağı değer bağımsız değşen değerlernden farlıdır (http://s.deu.edu.tr, ) En Küçü Kareler Yöntem En üçü areler tenğ günümüzde en yaygın ullanılan regresyon tenğdr. Bu ten 795 yılında Alman Carl Frederch Gauss ve 805 yılında Fransız Adren Mare Legendre tarafından brbrnden habersz olara gelştrdler br tentr. Tenğe lşn l uygulamalar astronom ve yerblm verlernn analznde ullanılmıştır. En üçü areler tenğ l olara 805 yılında Legendre tarafından yayınlanan br tapta uyrulu

15 yıldızların yörüngelernn hesaplanmasında ullanılmıştır (www.basent.edu.tr, ). Y = 0 + X + Ɛ (3) doğrusal lşs X ve Y değşenlernn ana ütleler çn geçerldr. İstatstsel çalışmaların çoğunda olduğu gb regresyon analznde de ana ütleye at verlern tümüne ulaşılamadığından bu ana ütleden seçlen örnelem verleryle analz yapılır. Örnelem verler ullanılara ana ütle parametreler olan 0 ve n estrmler elde edleblme çn en üçü areler tenğnden yararlanılır. X ve Y değerler çn (X, Y ), (X 2, Y 2 ),..., (X, Y ) l gözlemler br örnelem oluştursun. Bunlar yardımıyla Y = 0 + X denlemnn atsayılarını bulma olanağımız vardır. Regresyon modeln yer alan 0 ve termlernn regresyon denlemnde arşılıları ˆ 0 ve ˆ olara ele alındığında, regresyon doğrusunun denlem; Ŷ = ˆ 0 + ˆ X şelnde olacatır. Denlemde yer alan ˆ 0 ve ˆ termlernn değerlern bulma çn en üçü areler tenğ ullanılır. Bu tenğn temelnde, toplam sapmaların arelernn toplamını en üçü yapaca değerlern bulunması yatmatadır. Burada Ŷ, X değşennn br X değerne arşılı gelen Y değşen hesaplanan değern; ˆ 0 ve ˆ se 0 ve çn hesaplanan estrm değerlern göstermetedr. Ŷ teor değeryle Y gözlem değerler arasında farlar hata termlern oluşturur. Ɛ = Y - Ŷ şelnde hesaplanan hata termler poztf, negatf veya sıfır değerne sahp oluren bu farların toplamı sıfıra eşttr. ( Y Yˆ ) = (4) En üçü areler yöntemnn esası; 0 ve n estrmler olan ˆ 0 ve ˆ yı söz onusu farı en üçü yapaca şelde belrlemetr. Yan, 2 2 ˆ ( Y Y ) = en üçü (5) olaca şelde belrlemetr (http://www.basent.edu.tr, ). Burada regresyon atsayılarının en üçü areler tahmnlern elde edeblme çn, 2 ( Y 0 X )) = q (6) (ˆ ˆ eştlğnde ˆ 0 ve ˆ ya göre ısm türevler alınıp sıfıra eştlendğnde;

16 0 ˆ q 0 0 )] X ˆ (ˆ 2)[Y ( (7) ve ˆ q 0 0 )] X ˆ (ˆ 2)X [Y ( (8) eştller ve buradan da; 0 X ˆ n ˆ Y (9) ve X X Y X 2 0 ˆ ˆ (0) normal denlemler olara smlendrlen eştllere ulaşılır. 0 ˆ ve ˆ formüller se; X X Y Y X X X X n Y X Y X n ) ( ) )( ( ˆ () X ˆ Y n X ˆ Y ˆ n (2) olara bulunur. Burada X ve Y sırası le X ve Y değerlernn ortalamalarını göstermetedr. Çalışmada ullanılan değşenler arsında gelştrlen eonometr modeln sorunlar taşıyıp taşımadığını araştırma çn sırasıyla şu varsayımlar test edlmes geremetedr. Varsayım : Kullanılan verlerde brm ö yotur yan verler durağandır. Varsayım 2: Tahmn hataları Y Y tesadüfdr ve normal dağılım gösterrler. ε ~N(0, 2 ) Varsayım 3: Tahmn hataları brbrnden bağımsızdır. Yan hata termler arasında otoorelasyon yotur. Cov (Ɛ t,ɛ t- )=0 Varsayım 4: Her bağımsız değşenn değerlerne at olan bağımlı değşen değerlernn alt setler varyansları brbrne eşttr. (eşt varyanslılı=homoscedastcty) Varsayım : Brm Kö Test Bana gruplarının fnansal performansını analz etme çn ullanılan verlern ısa ve uzun dönem lşler ncelemeden önce, bu değşenlere at brm ö sınaması yapılmıştır.

17 Sınır test yalaşımına göre serlern bütünleşme derecelernn I(0) ya da I() olması geremetedr. Serlern durağanlığı, Dcey ve Fuller (98) tarafından gelştrlen Dcey-Fuller (ADF-Augmented Dcey-Fuller) brm ö test ullanılara ncelenmştr. Dcey-Fuller test çn aşağıda (3) numaralı sabtl ve trendl model ullanılmıştır. H 0 :α =0 Brm ö vardır, zaman sers durağan değldr. H : α 0 Brm ö yotur, zaman sers durağandır. Verlen regresyon denlemlernde; Y t, ele alınan sery; Δ, far operatörünü;, denleme lave edlen bağımlı değşen gecmelern α le δ parametreler ve ε t, hata termn temsl etmetedr. Tahmn edlen () numaralı regresyon denlemlernde ele alınan sernn durağan olup olmadığını belrleme çn β parametres ullanılır. Eğer hesaplanan ADF test McKnnon nun rt değernden yüse se H 0 hpotez abul edlr, serler arsında brm ö olduğu anlamına gelr. Y t ve ΔY t- verlern serlernde durağan olmadığını göstermetedr (Murty, 202). Eğer zaman serler düzeyde durağan değl se bu durumda brnc ya da nc farları alınara durağanlı test yapılmatadır. Farları alınara ullanılan serler çn (4) numaralı regresyon denlem ullanılmatadır. H 0 :Ψ =0 Brm ö vardır, zaman sers durağan değldr. H :Ψ 0 Brm ö yotur, zaman sers durağandır. Eğer zaman sers brnc farında durağan se bu durumdaψ 0 olduğunu gösterr. Durağanlı test le brm ö testlern yapma ve serler arasında brm öün olup/olmadığını tespt etme çn Augmened-Dcey-Fuller (ADF) (Dcey and Fuller, 98) and Phllps-Perron (PP) (Phllps and Perron, 988) testler ullanılmatadır.

18 Tablo 3: ADF Brm Kö Test Sonuçları Değşenler ADF (Sabtl) ADF Sabtl ve Trendl Düzeyde.Far Düzeyde.Fa KSMB ADF - Fsher 4.226(0.0000)*** (0.0002)*** 53.7 Ch-square (0.0000)*** ADF - Cho Z (0.000)*** (0.0000) (0.0005)*** stat *** ÖSMB ADF - Fsher 9.59(0.0767) * (0.0004)*** 6.940(0.58) * 22.2 Ch-square ADF - Cho Z (0.0000) -.955(0.0253) ** -.29(0.4) * stat *** YSMB ADF - Fsher (0.086)*** (0.0062)*** 9.567(0.0757) * 27.6 Ch-square ADF - Cho Z (0.006)*** ( -2.38(0.0835) * stat 0.004)*** Not: - ***, ** ve * sırası le %, %5 ve %0 sevyesnde anlamlılığı fade etmetedr. Tablo 3 te de görüldüğü gb, sabtl düzeyde ÖSMB grubunda verlern sabtl ve trendl düzeyde 0.05 ten büyü olduğu çn durağan olamadığı görülmetedr. Bu durumda H 0 ret edlp H n abul edldğ görülmüştür. Anca yne Tablo 3 de görüldüğü gb verlern.farı alındıtan sonra yapılan ADF Brm Kö testnde tüm bana grupların verler durağan hale gelmştr. Yan tüm bana gruplarında H 0 hpotez abul edlmştr. Varsayım 2: Logartması alınmış verler le normal dağılım varlığının test edlmesnde ullanılan statst, Jarque Berra statstğdr. Hpotezler, aşağıda gelştrlmştr. H 0 : Verler normal dağılıma sahptr. H : Verler normal dağılama sahp değldr. Tablo 4: Logartması Alınmış Verler İle Yapılan Jaruge-Bera Test X X2 Jargue- Bera İstatst ğ Probabl ty Hpotez Sonuçla rı Jargue- Bera İstatst ğ Probabl ty Hpotez Sonuçla rı KSM Ho=ab Ho=ab B ul ul ÖSM Ho=ab Ho=ab

19 B 7 ul 4 ul YSM Ho=ab Ho=ab B 0 ul 0 ul Jaruge-Bera Test nde Probablty değer 0.50 büyü olması durumunda modeln anlamlı olduğu yan H 0 abul, H red edldğn göstermetedr. Tablo 4 te görüldüğü gb tüm bana gruplarında H 0 abul edldğ yan verlern normal dağılıma sahp olduğu görülmüştür. Model çn Jaruge-Berra Test anlamlılı göstermetedr. Varsayım 3: Oto Korelasyonun Test Edlmes Kullanılan test Breusch Godfrey LM testdr. Hpotezler aşağıda gelştrlmştr H 0 : Verlerde otoorelasyon yotur. H : Verlerde otoorelasyon varıdır. Tablo 5: Logartması Alınmış Verler İle Yapılan Oto Korelasyon Test X X2 F- statstc F- statstc Obs*Rsquared Obs*Rsquared KSMB Ho=abul Ho=abul ÖSMB Ho=abul Ho=abul YSMB Ho=abul Ho=abul Otoorelasyon testnde modeln anlamlılı sağlaması çn Obs*Rsquared değernn 0.05 büyü olması stenmetedr. Obs*R-squared değernn 0.05 ten büyü olması durumunda H 0 hpotez abul edlp, H hpotez reddedlr. Tablo 5 te de görüldüğü gb logartması alınmış verlerle yapılan otoorelasyon testnde tüm bana gruplarında H 0 hpotez abul edldğ, H hpotezn se reddedldğ görülmüştür. Otoorelasyon test sağlanmış olup model çn uygunlu sağlanmıştır. Varsayım 4: Değşen Varyansın Test Edlmes. Hpotezler aşağıda gb gelştrlmştr H 0 : Sabt varyans vardır. H : Değşen varyans vardır. (Sabt varyans yotur). Tablo 6: Logartması Alınmış Verler İle Yapılan Heterosedastscty Test X X2

20 F- statstc F- statstc Obs*Rsquared Obs*Rsquared KSMB Ho=abul Ho=abul ÖSMB Ho=abul Ho=abul YSMB Ho=abul Ho=abul Heterosedastscty Test nde testnde modeln anlamlılı sağlaması çn Obs*R-squared değernn 0.05 büyü olması stenmetedr. Tablo 6 da da görüldüğü gb logartması alınmış verlerle yapılan heterosedastscty testnde tüm bana gruplarının H 0 hpotez abul edlren, H hpotez ret edlmştr. Blmsel çalışmalarda olması gereen uyumluluğun sağladığı lgl tablodan görülmetedr. Tüm varsayımlarda aranan oşullar sağlandıtan sonra, bağımsız değşenlern bağımlı değşenler açılayıp açılamadığını göreblme çn EKK yöntem le verler analz edeblrz. 0. Modeln En Küçü Kareler Yöntem İle Tahmn Edlmes Çalışmada ullanılan değşeler arasında lş yada lşlern yönünün belrlenmes çn aşağıda hpotezler gelştrlmştr. H 0 = Bağımlı ve bağımsız değşenler arasında anlamlı lş vardır. H = Bağımlı ve bağımsız değşenler arasında anlamlı lş yotur. Tablo 7: Logartması Alınmış Verler İle Yapılan EKK Yöntem X X2 R- squared Adjusted R- squared R- squared Adjusted R- squared Prob(Fstatstc) Prob(Fstatstc) KSMB ** ** ÖSMB *** *** YSMB *** *** Not: - ***, ** ve * sırası le %, %5 ve %0 sevyesnde anlamlılığı fade etmetedr. Tablo 7 de de görüldüğü gb, Prob(F-statstc) değerlernn tüm bana gruplarında %5 ten daha düşü çımıştır. H hpotez ret edlp H 0 hpotez

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY

PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ. χ 2 Kİ- KARE TESTLERİ. Doç.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIBAY PARAMETRİK OLMAYAN HİPOTEZ TESTLERİ Kİ- KARE TESTLERİ Doç.Dr. Al Kemal ŞEHİRLİOĞLU Araş.Gör. Efe SARIAY Populasyonun nceledğmz br özellğnn dağılışı blenen dağılışlardan brsne, Normal Dağılış, t Dağılışı,

Detaylı

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri

Düşük Hacimli Üretimde İstatistiksel Proses Kontrolü: Kontrol Grafikleri Düşü Hacml Üretmde İstatstsel Proses Kontrolü: Kontrol Grafler A. Sermet Anagün ÖZET İstatstsel Proses Kontrolu (İPK) apsamında, proses(ler)de çeştl nedenlerden aynalanan değşenlğn belrlenere ölçülmes,

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÇAPRAZ TABLOLARDA LOGARİTMİK DOĞRUSAL ANALİZ: ÇOCUK İŞGÜCÜ DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER

ÜÇ BOYUTLU ÇAPRAZ TABLOLARDA LOGARİTMİK DOĞRUSAL ANALİZ: ÇOCUK İŞGÜCÜ DEĞİŞKENLERİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLER Uludağ Ünverstes İtsad ve İdar lmler Faültes Dergs lt XXV, ayı, 006, s. 41-70 ÜÇ OYUTLU ÇPRZ TLOLRD LOGRİTMİK DOĞRUL NLİZ: ÇOUK İŞGÜÜ DEĞİŞKENLERİ RINDKİ ETKİLEŞİMLER erpl ÜLÜL * Özet Kategor verlerde

Detaylı

Yaklaşık İdeal Talep Analizi Yöntemi. ve Fiyat Esnekliklerinin Tahmini

Yaklaşık İdeal Talep Analizi Yöntemi. ve Fiyat Esnekliklerinin Tahmini Yalaşı İdeal Talep Analz Yöntem le Harcama ve Fyat Esnellernn Tahmn Mehmet Arf ŞAHİNLİ İstatstç, Türye İstatst Kurumu, Ulusal Hesaplar ve Eonom Göstergeler Dare Başanlığı arfsahnl@tu.gov.tr Yalaşı İdeal

Detaylı

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design)

ANOVA. CRD (Completely Randomized Design) ANOVA CRD (Completely Randomzed Desgn) Örne Problem: Kalte le blgnn, ortalama olara, br urumun üç farlı şehrde çalışanları tarafından eşt olara algılanıp algılanmadığını test etme amacıyla, bu üç şehrde

Detaylı

Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: 2008-2014

Türk Bankacılık Sektöründe Etkinlik Analizi: 2008-2014 Uluslararası Aya İşletme Faültes Dergs Yıl:26, C:8, S:, s.-2 Internatonal Journal of Aya Faulty of Busness Year:26, Vol:8, No: s.-2 Tür Baılı Setöründe Etnl Analz: 28-24 Effeny Analyss n Tursh Bng Setor:

Detaylı

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI

AJANDA LİTERATÜR TARAMASI AJANDA İSTANBUL DAKİ HASTANELERDEN TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI İÇİN ARA TESİSE UĞRAMALI BİR ARAÇ ROTALAMA MODELİ Denz Asen Koç Ünverstes İtsad ve İdar Blmler Faültes Müge Güçlü Koç Ünverstes Endüstr Mühendslğ

Detaylı

SABİT-KUTUP YAKLAŞIMI KULLANILARAK TELEKONFERANSTA ODA AKUSTİK EKO YOK ETME

SABİT-KUTUP YAKLAŞIMI KULLANILARAK TELEKONFERANSTA ODA AKUSTİK EKO YOK ETME SABİ-KUUP YAKLAŞIMI KULLAILARAK ELEKOFERASA ODA AKUSİK EKO YOK EME uğba Özge ÖZDİÇ Rıfat HACIOĞLU Eletr-Eletron Mühendslğ Bölümü Mühendsl Faültes Zongulda Karaelmas Ünverstes, 671, Zongulda ozdnc_ozge@hotmal.com

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller

UYGULAMA 2. Bağımlı Kukla Değişkenli Modeller UYGULAMA 2 Bağımlı Kukla Değşkenl Modeller Br araştırmacı Amerka da yüksek lsans ve doktora programlarını kabul ednlmey etkleyen faktörler ncelemek stemektedr. Bu doğrultuda aşağıdak değşkenler ele almaktadır.

Detaylı

META ANALİZİNDE HETEROJENLİĞİN SAPTANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

META ANALİZİNDE HETEROJENLİĞİN SAPTANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOİSTATİSTİK VE TIBBİ BİLİŞİM ANABİLİM DALI META ANALİZİNDE HETEROJENLİĞİN SAPTANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLERİN SİMÜLASYON TEKNİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

TÜRKİYE DE HANELERİN KONUT TERCİHİ: EKONOMETRİK YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE HANELERİN KONUT TERCİHİ: EKONOMETRİK YAKLAŞIM T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DE HANELERİN KONUT TERCİHİ: EKONOMETRİK YAKLAŞIM Canan GÜNEŞ Danışman Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

Detaylı

INTERNATIONAL 9th CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS

INTERNATIONAL 9th CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS INTERNATIONAL 9th CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT PROCEEDINGS ULUSLARARASI 9. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLERİ Eded By / Edörler Ze Parla & İbrahm Güran Yumuşa Sarajevo-20-Saraybosna

Detaylı

En Küçük Etkili Doz Düzeyini Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırmaları

En Küçük Etkili Doz Düzeyini Belirleme Yöntemlerinin Karşılaştırmaları S Ü Fen Fa Fen Derg Sayı 36 () 83-94, KONYA En Küçü Etl Doz Düzeyn Belrleme Yöntemlernn Karşılaştırmaları Murat HÜSREVOĞLU, Hamza GAMGAM * Gaz Ünverstes, Fen Edebyat Faültes, İstatst Bölümü, Tenoullar,

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular

Güvenlik Stokları. Tedarik Zincirlerinde Belirsizlik Yönetimi: Güvenlik Stokları. Güvenlik Stokları Belirlenirken Sorulması gereken sorular Güvenl Stoları Tedar Zncrlernde Belrszl Yönetm: Güvenl Stoları Güvenl Stoğu: Herhang br dönemde, talebn tahmn edlen mtarın üzernde gerçeleşen mtarını arşılama çn elde bulundurulan sto mtarıdır Q Çevrm

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

YAŞAM VERİLERİNİN META ANALİZİ META ANALYSIS OF SURVIVAL DATA

YAŞAM VERİLERİNİN META ANALİZİ META ANALYSIS OF SURVIVAL DATA YAŞAM VERİLERİNİN META ANALİZİ META ANALYSIS OF SURVIVAL DATA HATİCE YENİAY PROF. DR. DURDU KARASOY Tez Danışmanı Hacettepe Ünverstes Lsansüstü Eğtm-Öğretm Yönetmelğnn İstatst Anablm Dalı İçn Öngördüğü

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

HİDROJEN-METAN KARIŞIM YANMASINDA YANMA MODEL SABİTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HİDROJEN-METAN KARIŞIM YANMASINDA YANMA MODEL SABİTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Isı Blm ve Tenğ Dergs, 3, 1, 45-57, 21 J. of Thermal Scence and Technology 21 TIBTD Prnted n Turey ISSN 13-3615 HİDROJEN-METAN KARIŞIM YANMASINDA YANMA MODEL SABİTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İler YILMAZ *,

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ C.Ü. İtsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 5, Sayı 2, 2004 137 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Azz KUTLAR, Aslan GÜLCÜ ve Yalçın KARAGÖZ ÖZET Bu çalışmada Cumhuryet Ünverstesnn

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

DEĞİŞKENLİK (YAYIKLIK) ÖLÇÜLERİ

DEĞİŞKENLİK (YAYIKLIK) ÖLÇÜLERİ SAÜ 6. BÖLÜM DEĞİŞKELİK (YAYIKLIK) ÖLÇÜLERİ PROF. DR. MUSTAFA AKAL İÇİDEKİLER 1. DEĞİŞKELİĞİ TAIMI VE ÇEŞİTLERİ. AALATİK OLMAYA DEĞİŞKELİK ÖLÇÜLERİ 3. ORTALAMA MUTLAK SAPMA 3.1. Bast Serde Ortalama Mutla

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 4, Sayı 1, 3 6 Kİ-KARE VE KOLMOGOROV SMİRNOV UYGUNLUK TESTLERİNİN SİMULASYON İLE ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNDE KARŞILAŞTIRILMASI H. BİRCAN, Y. KARAGÖZ ve Y. KASAPOĞLU

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE KLASİK VE ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE KLASİK VE ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TMMOB Harta ve Kadastro Mühendsler Odası, 15. Türye Harta Blmsel ve Ten Kurultayı, 5 8 Mart 015, Anara. SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNDE KLASİK VE ESNEK HESAPLAMA YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Leyla ÇAKIR*

Detaylı

KOYCK - ALMON YAKLAŞIMI İLE TÜTÜN ÜRETİMİ VE FİYAT İLİŞKİSİ

KOYCK - ALMON YAKLAŞIMI İLE TÜTÜN ÜRETİMİ VE FİYAT İLİŞKİSİ KOYCK - ALMON YAKLAŞIMI İLE TÜTÜN ÜRETİMİ VE FİYAT İLİŞKİSİ ÖET Nedm DİKMEN * aman sers verler ullanılan br regresyon denlemnde açılayıcı değşen n yalnız şmd değerler değl, geçmş (gecmel) değerler de yer

Detaylı

DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE EEG İŞARETLERİNDEN ÇIKARILAN ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ İLE EEG İŞARETLERİNDEN ÇIKARILAN ÖZNİTELİK VEKTÖRLERİ ÜZERİNDE İSTATİSTİKSEL İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DALGACI DÖNÜŞÜMÜ İLE EEG İŞARETLERİNDEN ÇIARILAN ÖZNİTELİ VETÖRLERİ ÜZERİNDE İSTATİSTİSEL İŞLEMLERİN GERÇELEŞTİRİLMESİ Elf Derya ÜBEYLİ İnan GÜLER TOBB Eonom ve Tenoloj Ünverstes, Mühendsl Faültes, Eletr-Eletron

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Tek yönlü VA için seçenek bir test yöntemi ve geliştirilen bilgisayar yazılımı

Tek yönlü VA için seçenek bir test yöntemi ve geliştirilen bilgisayar yazılımı www.statstcler.org İstatstçler Dergs (008) 75-8 İstatstçler Dergs Te yönlü VA çn seçene br test yöntem ve gelştrlen blgsayar yazılımı Engn Yıldıztepe Douz Eylül Ünverstes Fen-Edebyat Faültes İstatst Bölümü

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Gülesen ÜSTÜNDAĞ BAZI PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 005 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

UÇAK ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN KARINCA KOLONİLERİ OPTİMİZASYONU İLE ÇÖZÜMÜ

UÇAK ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN KARINCA KOLONİLERİ OPTİMİZASYONU İLE ÇÖZÜMÜ Uça Çzelgeleme roblemnn Karınca Kolonler Optmzasyonu le Çözümü HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2005 CİLT 2 SAYI 1 (87-95) UÇAK ÇİZELGELEME ROBLEMİNİN KARINCA KOLONİLERİ OTİMİZASYONU İLE ÇÖZÜMÜ

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Doç. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Kartal DEMİRGÜNEŞ ** Yrd.

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 6: Bağımsız Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 6: Bağımsız Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) k ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMSIZ GRUPLARDA k ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Sakarya Ünverstes Tıp Fakültes Byostatstk Anablm Dalı uerkorkmaz@sakarya.edu.tr BAĞIMSIZ İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

The Congeneric Test Theory and The Congeneric Item Analysis: An Application for Unidimensional Multiple Choice Tests

The Congeneric Test Theory and The Congeneric Item Analysis: An Application for Unidimensional Multiple Choice Tests Anara Unversty, Journal of Faculty of Educatonal Scences, year: 005, vol: 38, no:, -47 The Congenerc Test Theory and The Congenerc Item Analyss: An Applcaton for Undmensonal Multple Choce Tests Hall YURDUGÜL

Detaylı

Münevver TURANLI 1, Seda BAĞDATLI 2

Münevver TURANLI 1, Seda BAĞDATLI 2 Öner.C.9.S.35. Oca 0.07-3. SEMİPARAMETRİK REGRESYON Münevver TURANLI, Seda BAĞDATLI İstanbul Tcaret Ünverstes, İstatst Bölümü, Profesör Dr. İstanbul Tcaret Ünverstes, İstatst Bölümü, Araştırma Görevls

Detaylı

basit cebirsel denkleminin geçerli olduğunu varsayalım. denklemine ait İAD. çıkış düğümüne olan ve kazancı a

basit cebirsel denkleminin geçerli olduğunu varsayalım. denklemine ait İAD. çıkış düğümüne olan ve kazancı a İşret Aış Drmlrı: İşret Aış Drmlrı (İAD), blo drmlrın bstleştrlmş hl olr örüleblr. Ft, İAD fzsel örünüş ve mtemtsel urllr bğlılı ısındn zım urllrı dh serbest oln blo drmlrındn frlıdır. Blo drmlrı, rmşı

Detaylı

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cl: 4 Sayı: 4 Em 204 ss. 62-636 Dövz Pyasasının Enlğ: Türye çn Br Analz Effcency of The Foregn Exchange Rae Mare: An Analyss for Turey Burcu BERKE, Burcu ÖZCAN

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ Gaz Ünverses İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs 12/1 (2010). 159-184 DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: GEÇİŞ EKONOMİLERİ ÖRNEĞİNDE PANEL EŞTÜMLEŞME VE PANEL NEDENSELLİK

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

ISL223 İSTATİSTİK I DERS NOTLARI

ISL223 İSTATİSTİK I DERS NOTLARI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ SAYISAL YÖNTEMLER ANABİLİM DALI DERS NOTLARI ISL3 İSTATİSTİK I DERS NOTLARI HAZIRLAYAN PROF. DR. ALİ SAİT ALBAYRAK

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s Ocak 2005

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 7 Sayı: 1 s Ocak 2005 DEÜ MÜHENDİSİK FAKÜTESİ FEN ve MÜHENDİSİK DERGİSİ Clt: 7 Sayı: s. 7-85 Oca 5 ÜÇ BOYUTU BİR ÇERÇEVENİN UZAYSA VE DÜZEMSE STATİK YAPISA DAVRANIŞARININ KIYASANMASI (THE COMPARISON BETWEEN THE SPACE AND PANAR

Detaylı

RAF ÖMRÜ KISITLI EKONOMİK PARTİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE TEMEL PERİYOT YAKLAŞIMI

RAF ÖMRÜ KISITLI EKONOMİK PARTİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE TEMEL PERİYOT YAKLAŞIMI .C İSANBUL ÜNİERSİESİ SOSYAL BİLİMLER ENSİÜSÜ İŞLEME ANABİLİM DALI ÜREİM BİLİM ADI YÜKSEK LİSANS EZİ RAF ÖMRÜ KISILI EKONOMİK PARİ PROGRAMLAMA PROBLEMİNE EMEL PERİYO YAKLAŞIMI ŞULE BOZDOĞAN 5098096 EZ

Detaylı

Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Performansları Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Ölçeği (2002-2012)

Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Performansları Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Ölçeği (2002-2012) The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

FARKLI SES KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN TEMEL TANIM DİZİLERİ İLE KONUŞMA İŞARETLERİNİN MODELLENMESİ

FARKLI SES KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN TEMEL TANIM DİZİLERİ İLE KONUŞMA İŞARETLERİNİN MODELLENMESİ ARKI SES KAYNAKARINDAN ÜRETİEN TEME TANIM DİZİERİ İE KONUŞMA İŞARETERİNİN MODEENMESİ Rafet AKDENİZ Ümt GÜZ 2 Haan GÜRKAN 2 B. Sıddı YARMAN 2 Traya Ünverstes, Çorlu Mühendsl aültes, Eletron ve Haberleşme

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CADF VE EŞ BÜTÜNLEME TESTLERİYLE İNCELENMESİ

OECD ÜLKELERİNDE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CADF VE EŞ BÜTÜNLEME TESTLERİYLE İNCELENMESİ İstanbul Tcaret Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008 s.301-322 OECD ÜLKELERİNDE BÜTÇE AÇIKLARI VE DIŞ TİCARET AÇIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CADF VE EŞ BÜTÜNLEME TESTLERİYLE İNCELENMESİ

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE AVRUPA BİRLİĞİNE ADAY ÜLKELERİN YAKINSAMA ANALİZİ Prof. Dr. Bedrye SARAÇOĞLU Gaz Ünverstes İ.İ.B.F. Ekonometr Bölümü Tel:+90 32 226853 e-posta: bedrye@gaz.edu.tr Arş. Gör. Nükhet

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Admnstraton Clt/Vol:39, Sayı/No:2,, 310-334 ISSN: 1303-1732 www.fdergs.org Stokastk envanter model kullanılarak

Detaylı

ARÇELİK YURT İÇİ TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN ARAÇ SEVKİYAT VE ROTALAMA SİSTEMİ

ARÇELİK YURT İÇİ TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN ARAÇ SEVKİYAT VE ROTALAMA SİSTEMİ Endüstr Mühendslð Dergs Clt: 0 Sayý: 3 Sayfa: (-38) Mana Mühendsler Odası ARÇELİK YURT İÇİ TEDARİK ZİNCİRİ İÇİN ARAÇ SEVKİYAT VE ROTALAMA SİSTEMİ Barbaros TANSEL*, Fatma DAŞYÜREK, Semh EREN, Özge KAYA,

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

TİCARİ AÇIKLIK VE KAMU BÜYÜKLÜĞÜ İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK TESTİ TRADE OPENNESS AND GOVERNMENT SIZE RELATIONSHIP: PANEL CAUSALITY TEST

TİCARİ AÇIKLIK VE KAMU BÜYÜKLÜĞÜ İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK TESTİ TRADE OPENNESS AND GOVERNMENT SIZE RELATIONSHIP: PANEL CAUSALITY TEST Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27, Sayı: 4, 2013 229 TİCARİ AÇIKLIK VE KAMU BÜYÜKLÜĞÜ İLİŞKİSİ: PANEL NEDENSELLİK TESTİ Fatma Zeren (*) Suzan Ergün (**) Özet: Lteratürde ekonomk küreselleşmenn

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ

AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ III. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 16-18 Eylül 2010, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskşehr AĞIR BİR NAKLİYE UÇAĞINA AİT BİR YAPISAL BİLEŞENİN TASARIMI VE ANALİZİ Davut ÇIKRIKCI * Yavuz YAMAN Murat SORGUÇ

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

Sorunun varlığı durumunda hata terimi varyans-kovaryans matrisi Var, Cov(u) = E(uu') = σ 2 I n şeklinde yazılamıyor fakat

Sorunun varlığı durumunda hata terimi varyans-kovaryans matrisi Var, Cov(u) = E(uu') = σ 2 I n şeklinde yazılamıyor fakat 8. DEĞİŞEN VARYANS SORUNU (HETEROSCEDASTICITY) 8.. Değşen Varyans Sorunu Nedr? Matrslerle yan Y = β u Y = β β β 3 3 β k k u, = n genel doğrusal modeln ele alalım. Hata term çn yapılan varsayımlardan brs

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

BÖLÜM 5 İNCE PROFİLLER İÇİN SAYISAL UYGULAMALAR

BÖLÜM 5 İNCE PROFİLLER İÇİN SAYISAL UYGULAMALAR BÖLÜM 5 İE PROFİLLER İÇİ SAYISAL UYGULAMALAR 5. Grş 5. İne profl teors 5.. Analt çözümler 5.. Kamburlu eğrsne polnom şelnde eğr uydurulması 5.. Fourer ntegrallernn sayısal hesabı 5. Kümelenmş-grdaplar

Detaylı

1 Araştırma Makalesi. Meta Analizi ve Tarımsal Uygulamalar*

1 Araştırma Makalesi. Meta Analizi ve Tarımsal Uygulamalar* KSÜ Doğa Bl. Derg., 7(), 204 KSU J. Nat. Sc., 7(), 204 Araştırma Maales Research Artcle Meta Analz ve Tarımsal Uygulamalar* Hande KÜÇÜKÖNDER **, Ercan EFE 2 Bartın Ünverstes, İ.İ.B.F, İşletme Bölümü, BARTIN

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN

ADJUSTED DURBIN RANK TEST FOR SENSITIVITY ANALYSIS IN BALANCED INCOMPLETE BLOCK DESIGN SAÜ Fen Edebyat Dergs (2010-I) F.GÖKPINAR v.d. DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMINDA, DUYUSAL ANALİZ İÇİN DÜZELTİLMİŞ DURBİN SIRA SAYILARI TESTİ Fkr GÖKPINAR*, Hülya BAYRAK, Dlşad YILDIZ ve Esra YİĞİT

Detaylı