ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 Issn: ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK ETME YÖNELK YETERLK DÜZEYLERNN NCELENMES DETERMINING THE LEVEL OF PROFICIENCY IN TECHNOPEDAGOGICAL KNOWLEDGE COMPETENCIES OF PRE-SERVICE GERMAN TEACHERS Bahar GÜZEL * Öz Bu çalımanın amacı, Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeylerinin belirlenmesidir. Aratırmanın katılımcılarını, öretim yılında Türkiye nin 7 bölgesinde yer alan 9 farklı devlet üniversitesinin Eitim Fakültelerinde Almanca Öretmenlii programının son sınıfında örenim gören 335 Almanca öretmen adayı oluturmaktadır. Verilerin toplanmasında Teknopedagojik Eitime Yönelik Yeterlik Ölçei ve kiisel bilgi formu kullanılmıtır. Kiisel bilgi formunda katılımcılarına aratırmada baımsız deiken verileri olarak kullanılacak olan cinsiyet, ya, akademik ortalama, internet kullanım sıklıı, kiisel bilgisayar sahiplii, internete kolay eriim imkânı ve eitim alan ile ilgili teknolojik geliim takibi hakkında sorular yöneltilmitir. Bu deikenlerin teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeylerinin ortalama puanı ile farklılama durumu belirlenmeye çalıılmıtır. Verilerin analizi sonucunda, Almanca öretmen adaylarının genel olarak teknopedagojik eitim yeterlikleri açısından kendilerini ileri düzeyde gördükleri belirlenmitir. Ayrıca ölçein alt boyutlarında sırasıyla tasarım, uygulama, etik ve uzmanlama boyutlarında da kendilerini ileri düzeyde yeterli gördükleri saptanmıtır. Katılımcıların genel teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeylerinin ortalama puanı ile baımsız deikenler olan cinsiyet, ya ve akademik ortalama arasında anlamlı bir fark bulunamamıtır. Aratırmanın katılımcılarına internet kullanım sıklıı, kiisel bilgisayar sahiplii, internete kolay eriim imkânı ve eitim alan ile ilgili teknolojik geliim takibi hakkındaki verilerin analizi sonucunda teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeylerinin ortalama puanı ile aralarında anlamlı bir farklılama belirlenmitir. Anahtar Kelimeler: Teknopedagojik Eitim, Teknopedagojik Bilgi, Alman Dili Eitimi, Almanca Öretmenlii, TPACK. Abstract The purpose of this study is to determine the level of proficiency in technopedagogical knowledge competencies of pre-service German teachers. The participants of the study consist of 335 pre-service German teachers from nine higher education institutions in Turkey during the education year. The data were collected by the Technopedagogical Education Competency Scale and a set of questions. The results reveal that pre-service German teachers had a high level technopedagogical knowledge competency. The teachers also have a high level of the four technopedagogical knowledge factors design, exertion, ethics and proficiency. The teachers have the highest level of technopedagogical knowledge competency by the factor proficiency and the least level by the factor ethics. The result of the analyses shows that there was a significant difference between the pre-service German teachers` level of proficiency in technopedagogical knowledge competency and the independent variables: having a personal computer, frequency of internet usage, an easy access to internet and following the technological developments in the field of German language teaching. Consequently, there was no significant difference between the pre-service German teachers level of proficiency in technopedagogical knowledge competency and the independent variables: gender and academic average. The results show that the participants have no significant difference among these independent variables. Keywords: Technopedagogical Knowledge, Technopedagogical Education, German Language Teaching,TPACK. * Yrd. Doç. Dr., Nevehir Hacı Bekta Veli Üniversitesi,

2 Giri Günümüzde eitimin her alanında olduu gibi yabancı dil eitim- öretim süreçlerine teknolojinin dâhil edilmesiyle eitim- öretim ortamları ve bu ortamları yönetecek olan yabancı dil öretmenlerinin de belli boyutlarda eitimde teknoloji kullanımı konusunda niteliklerinin sorgulanması ve gelitirilmesi önem kazanmaya balamıtır. Özellikle yabancı dil derslerinde kullanılan öretim materyallerinin artık direk olarak teknolojiye uyum salaması sebebiyle pedagojik ve içerik bilgilerinin yanı sıra teknolojik bilgiye duyulan ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Bilgi çaı olarak nitelendirilen çaımızda teknolojiyi kullanmak bir ayrıcalık deil, aksine bir zorunluluk olarak görülmeye balanmıtır. Türkiye de eitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması ile 1998 yılından itibaren tüm öretmen yetitirme programlarında olduu gibi yabancı diller eitimi programlarında da derslerin teknolojiyi ile bütünletirmeleri beklenmektedir. Çada eitimin bir gereksinimi olan teknolojinin öretme-örenme süreçleri ile bütünletirilme becerisinin kazandırılarak daha nitelikli öretmenlerin okullara kazandırılması istenmektedir. Aksi durumda yapılan bazı çalımaların sonuçlarına göre, öretmenlerin yetersiz teknopedagojik yetisinin olması, teknoloji odaklı örenme ortamları oluturmada en önemli engel olarak görülmektedir (Schulmeister, 2001; Gülbahar, 2008). Kukusuz, teknoloji entegrasyonu tek baına tüm eitsel sorunları üstesinden gelebilecek bir çözüm olmamasına ramen, çaımızda teknolojiler, öretim süreçlerinde kullanılmak üzere gerekli ve etkili araçlar haline gelmilerdir (Kirschner ve Selinger, 2003). Bu nedenle eitim ortamlarında teknolojiden yararlanabilmek için daha donanımlı öretmenlerin yetitirilmesi gerekmektedir. Gültekin (2002), öretmenlerin eitim sisteminde önemli rolü olduunu ve bu nedenle öretmen adaylarının iyi bir eitimden geçmesi gerektiini savunmaktadır. Ayrıca daha nitelikli öretmen eitimi programlarıyla daha donanımlı öretmenlerin yetiebileceini belirtmektedir. Öretmenlerin teknolojik anlamda daha donanımlı ve nitelikli yetimeleri için belli modeller gelitirilmektedir. Eitim alanına teknolojinin dâhil edilmesini ön gören pedagoji odaklı modellerden biri olan TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) öretmenlerin teknoloji ile pedagojik bilgilerini ilikilendirmelerini beklemektedir. ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Mishra ve Koehler (2006) Shulman ın (1986) pedagoji - içerik bilgisi modeline teknoloji bilgisini dâhil etmilerdir. ekil 1. de görüldüü gibi bu model üç bileenden olumaktadır. Bunlar; teknoloji bilgisi (technology knowledge -TK), pedagoji bilgisi (pedagogy knowledge - PK) ve içerik bilgisi (content knowledge - CK). Teknoloji bilgisi, genel olarak sınıf ortamında tahtayı kullanmaktan balayıp öretim alanında kullanılabilecek en gelimi

3 teknolojiye kadar olan yelpazeyi içermektedir (Koehler vd., 2007; Margerum-Leys ve Marx, 2002). Pedagoji bilgisi ise, öretim sürecinde öretme ve örenme için gerekli olan tüm öretim yöntemlerini, sınıf yönetim stratejilerini, ders planlanmasını ve örencilerin baarılarının deerlendirilmesini kapsamaktadır (Koehler vd., 2007; Kanuka, 2006). çerik bilgisi olarak öretmenin alan bilgisi, öretecei alanının spesifik bilgileri, kısaca ne öretilecei vurgulanmaktadır (Margerum-Leys ve Marx: 2002). Bu bileenlerin kesiim ve birleimi ise ekil 1 de görüldüü gibi pedagojik içerik bilgisi, teknolojik içerik bilgisi, teknolojik pedagoji bilgisi ve teknolojik pedagojik içerik bilgisi (TPACK)`dir (Koehler ve Mishra, 2005; Mishra ve Koehler, 2006; Koehler ve Mishra, 2008; Koehler ve Mishra, 2009). Modelin temelini oluturan TPACK sadece üç temel bileenin bir araya gelmesinden daha geni ve derin bir anlama sahiptir (Koehler ve Mishra, 2005). Bu balamda, TPACK eitimde teknoloji entegrasyonu için belirli bir içerik alanının öretiminde pedagojik ve teknolojik bilgisinin birbiriyle ilikilendirilerek kullanılmasına ilikin öretmenin sahip olması gereken birletirilmi bilgi bütünü olarak tanımlanmıtır (Schmidt vd., 2009; Koehler ve Mishra, 2005; Koehler ve Mishra, 2008). Çalımanın amacı dorultusunda Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitim yeterlilikleri açısından kendilerini hangi düzeyde gördükleri belirlenmeye çalıılacaktır. Ayrıca teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeylerinin ortalama puanı ile cinsiyet, ya, akademik ortalama, internet kullanım sıklıı, kiisel bilgisayar sahiplii, internete kolay eriim imkânı ve eitim alan ile ilgili teknolojik geliim takibi gibi baımsız deikenler arasında anlamlı bir farkın olup olmadıının yanıtı aranacaktır. Yöntem Bu aratırma Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeylerinin saptanmasını amaçlayan karılatırmalı türden ilikisel tarama modeli niteliinde betimsel bir çalımadır. Aratırmada baımlı deiken teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeyi iken baımsız deikenler ise; cinsiyet, ya, akademik ortalama, kiisel bilgisayar sahiplii, internete kolay eriim imkânı, eitim alan ile ilgili teknolojik geliim takibi ve internet kullanım sıklııdır. Aratırmanın Katılımcıları Aratırmanın evrenini eitim ve öretim yılında Türkiye de devlet üniversitelerinin son sınıfta örenim gören Almanca öretmen adayları oluturmaktadır. Bu aratırmada Almanca öretmeni yetitirme süreci boyunca edinilmi olan teknopedagojik eitim yeterliklerinin belirlenebilmesi hedeflendiinden çalımanın evrenini Almanca öretmenlii son sınıf örencileri oluturmaktadır. Türkiye nin genel durumunu belirleyebilmek amacıyla eitim fakültelerinin Almanca öretmenlii programları olan Türkiye nin 7 bölgesinde yer alan 9 devlet üniversitesi örneklem olarak seçilmitir. Bu çalımanın örneklemini söz konusu devlet üniversitesinin Almanca öretmenlii programı 8. yarıyıl son sınıfta örenim gören 470 Almanca öretmen adayının oluturması beklenirken 335 öretmen adayına ulaılabilmitir ve böylece % 71 geri dönü oranı salanmıtır. Tablo 1`de aratırmaya katılan Almanca öretmenlii son sınıfta örenim gören öretmen adaylarının üniversitelere göre daılımları sunulmutur. Tablo 1: Katılımcıların Üniversitelere Göre Daılımları Üniversiteler N % Ondokuz Mayıs Çukurova Gazi Anadolu Çanakkale 18 Mart Marmara Atatürk Dokuz Eylül Dicle Toplam

4 Tablo 1 de görüldüü gibi aratırmaya en fazla Almanca öretmen adayının katıldıı üniversiteler Çukurova Üniversitesi (% 19) ve Gazi Üniversitesi (% 14.6) iken, Anadolu Üniversitesi (%7.2) ve Marmara Üniversitesi (%7.2) en düük katılıma sahip olmulardır. Birçok üniversitede öretmenlik programlarının son yarıyılda uygulama derslerin süreçleri farklılık gösterdiinden beklenen katılımcı sayısına ulaılamamıtır. Veri Toplama Aracı Aratırmada veriler Kabakçı vd. (2012) tarafından gelitirilen Teknopedagojik Eitime Yönelik Yeterlik Ölçei ile toplanmıtır. 33 maddeden ve dört faktörden (tasarım, uygulama, etik ve uzmanlama) oluan ölçek 5`li Likert tipi olup Rahatlıkla Yapabilirim, Yapabilirim, Kısmen Yapabilirim, Yapamam ve Kesinlikle Yapamam eklindedir. Ölçekteki maddelerin tamamı olumlu ifadeler olup, ölçekte tersten puanlanan madde bulunmamaktadır. Ölçee ilikin Cronbach Alpha deeri, 0.96 olarak hesaplanırken, her bir faktör için Cronbach Alpha deerlerinin 0.86 ve 0.92 arasında olduu belirlenmitir. Ölçein bu çalımadaki Cronbach Alpha deeri, tüm ölçek için 0.97 olarak hesaplanırken, her bir faktör için Cronbach Alpha deerleri tasarım 0.92, uygulama 0.92, etik 0.87 ve uzmanlama 0.91 olarak hesaplanmıtır. Verilerin Toplanması ve Analizi öretim yılının bahar yarıyılında aratırma kapsamında Türkiye nin 7 bölgesinde yer alan 9 farklı devlet üniversitesinin eitim fakültelerinde Almanca öretmenlii programlarında toplanmıtır. Teknopedagojik eitime yönelik yeterlik ölçei ile elde edilen verilerin analizi aritmetik ortalama puanı üzerinden yapılmıtır. Ölçein 5 li Likert eklinde olan maddelerinin veri ilemi için 1 - kesinlikle yapamam, 2- yapamam, 3- kısmen yapabilirim, 4- yapabilirim ve 5- yapabilirim eklinde bir puanlama yapılmıtır. Veri analizi sonrasında elde edilen bulguların yorumlanmasında (5-1)/3 deerlendirme aralıı temel alınarak, aritmetik ortalama puan 1 2,33 aralıında olduu zaman deerlendirme kriteri olarak düük düzey, 2,34 3,67 aralıında olduu zaman orta düzey, 3,68 5,00 olduu zaman ise ileri düzey temel alınmıtır. Aratırmanın amaçları dorultusunda Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeylerinin belirlenmesinde frekans, standart sapma ve ortalama gibi betimsel istatistiklerden yararlanılmıtır. Aratırmada ele alınan Almanca öretmen adaylarının kiisel bilgi formunda cevaplamı oldukları baımsız deikenler ile teknopedagojik yeterlik düzeylerinin farklılama durumunu saptamak amacıyla, baımsız gruplar t-test ve tek yönlü varyans analizi teknii kullanılmıtır. Sonuçların yorumlanmasında anlamlılık düzeyi.05 olarak alınmıtır. Bütün istatistiksel çözümlemelerde bir istatistik paket programından yararlanılmıtır. Bulgular Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeyinin aratırılması amacıyla elde edilen verilerin analizi sonucunda ulaılan bulgular tablolar haline dönütürülüp aaıda yorumlanmıtır. Teknopedagojik Eitime Yönelik Yeterlik Düzeyleri Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeyleri ve alt boyutlarının analiz sonuçları Tablo 2 de verilmitir. Tablo 2: Teknopedagojik Eitime Yönelik Yeterlik Düzeyleri Ve Alt Boyutlarına likin Analiz Sonuçları Teknopedagojik Eitimin Alt Boyutları Frekans -Yüzde Kesinlikle Yapamam Yapamam Kısmen Yapabilirim Yapabilirim Rahatlıkla Yapabilirim X ss Tasarım N %

5 Uygulama N % Etik N % Uzmanlama N % Genel N Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitim yeterliklerinin genel ortalama puanı X = 3.85 olarak hesaplanmıtır. Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitim yeterlikleri açısından kendilerini ileri düzeyde gördükleri, teknopedagojik eitimin alt boyutlarında ise sırasıyla tasarım X = 3.88, uygulama X = 3.84, etik X = 3.73 ve özellikle uzmanlama X = 3.94 boyutlarında da kendilerini ileri düzeyde yeterli gördükleri belirlenmitir. Teknopedagojik Eitime Yönelik Yeterlik Düzeyleri ile Baımsız Deikenlere likin T-Test Sonuçları Katılımcılara uygulanan kiisel bilgi formundan elde edilen cinsiyet, kiisel bilgisayar sahiplii, internete kolay eriim imkânı ve eitim alan ile ilgili teknolojik geliim takibi baımsız deikenlerine ilikin verilerin frekans ve yüzde daılımları Tablo 3 te verilmitir. Tablo 3: Katılımcıların Cinsiyet, Bilgisayar Sahiplii, nternete Kolay Eriim Ve Teknolojik Geliim Takibi Baımsız Deikenlerine likin Frekans Ve Yüzde Daılımları Özellikler N % Cinsiyet % Kiisel Bilgisayarınız var mı? Kadın Erkek Evet, var Hayır, yok nternete kolaylıkla eriebiliyor musunuz? Evet Hayır Eitim aldıınız alanla ilgili teknolojik gelimeleri takip eder misiniz? Evet Hayır Toplam Tablo 3 te görüldüü üzere Almanca öretmen adaylarını cinsiyet açısından yakın bir daılımda olmadıkları ve kadın aday sayısının %79.5 gibi bir yüzde ile erkek adaylardan fazla olduu saptanmıtır. Katılımcıların %83.3 oranla kiisel bir bilgisayara sahip oldukları, %80 oranla internete kolaylıkla eriiyor olmaları ve % 70.4 oranla da alman dili eitimi alanıyla ilgili teknolojik gelimeleri takip ediyor olmaları sebebiyle, çalımanın bulgularını oldukça olumlu etkilemesi belenmektedir. Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeylerinin ortalama puanı ile cinsiyet, kiisel bilgisayar sahiplii, internete kolay eriim imkânı ve eitim alan ile ilgili teknolojik geliim takibi gibi baımsız deikenler arasındaki farkın manidar olup olmadıı konusundaki t- test hesaplamasının sonuçları aaıda verilmitir

6 Tablo 4: Teknopedagojik Eitimi Yönelik Yeterlik Düzeyleri le Cinsiyet Deikenine Göre Baımsız T-Test Sonuçları Cinsiyet N X ss sd t Kadın Erkek Tablo 4 te görüldüü gibi Türkiye nin genel yabancı dil öretmenlii profilinde kadın örenciler tarafından tercih edilme oranı erkeklere nazaran oldukça fazladır. Yapılan çalımalarda aynı yönde sonuçlara ulaılmıtır (Korkut ve Akkoyunlu, 2008; Çuhadar ve Yücel, 2010, Külekçi, 2012). Bu aratırmada da bu cinsiyet profili oldukça yüksek bir oranla kadın sayısının fazlalıı ile sonuçlara yansımaktadır. Teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeylerinin ortalama puanları ile katılımcıların cinsiyetine göre analiz edildiinde teknopedagojik yeterlilik açısından cinsiyet deikeninin anlamlı bir farklılık göstermedii saptanmıtır [t (333) = 2.80, p >.05]. Tablo 5: Katılımcıların Genel Teknopedagojik Eitimi Yönelik Yeterlik Düzeyleri ile Kiisel Bilgisayar Sahiplii Deikenine göre Baımsız T-Test Sonuçları Kiisel Bilgisayarınız var mı? N X ss sd t Var Yok Teknolojiyi daha etkin bir ekilde kullanabilme üphesiz kiilerin ihtiyaç duydukları bu teknolojiyi kullanabilecekleri donanım ile ilikilidir. Almanca öretmen adayları kendilerine ait bilgisayarlarının olması mesleki yeterliliklerine teknolojiyi dâhil etmeleri konusunda önemli bir imkândır. Bu aratırmada da Tablo 5 te incelenebilecei gibi teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeylerinin ortalama puanlarının kiisel bilgisayar sahipliine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir [t (333) = 4.07, p <.05]. Kiisel bilgisayar sahiplii bu balamda Almanca öretmen adayları tarafından teknopedagojik yeterlilik düzeyine ulamada önemli bir deiken olarak görülmektedir. Tablo 6: Teknopedagojik Eitimi Yönelik Yeterlik Düzeyleri le nternete Kolay Eriim mkânı Deikenine Göre Baımsız T-Test Sonuçları nternete kolaylıkla eriebiliyor musunuz? N X ss sd t Evet Hayır Çaımız, teknoloji ve internet sayesinde bilgiye kolay eriebilme imkânı tanımaktadır. Almanca öretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini gelitirmede ve teknopedagojik yeterlikleri ile daha donanımlı öretmenler olmaları konusunda bu imkândan kolayca yararlanabiliyor olmaları oldukça önemlidir. Tablo 6 daki sonuçlara göre, Almanca öretmenlerinin teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeyleri ile internete kolay eriim imkânına göre ortalama puanlarının anlamlı bir farklılık göstermektedir [t (333) =3.56, p <.05]. Bu sonuçtan hareketle, internet eriiminin Almanca öretmen adaylarına kolaylıkla sunulması, dersler haricinde bilgisayar laboratuarlarının kullanıma açık olması gibi imkânların verilmesi oldukça önemlidir

7 Tablo 7: Teknopedagojik Eitimi Yönelik Yeterlik Düzeyleri le Eitim Alanla lgili Teknolojik Geliim Takibi Deikenine Göre Baımsız T-Test Sonuçları Eitim aldıınız alanla ilgili gelimeleri takip eder misiniz? N X ss sd t Evet Hayır Özellikle yabancı dil öretmenliklerinin alanlarıyla ilgili güncel çalımaları ve sonuçlarını takip etmeleri, ders verdikleri ya grubuna uygun daha verimli ders yapabilmelerine olanak salayacak yöntem, materyal gibi bilgilere ulamaları konusunda sorumlu davranmaları ve aratırmacı bir karaktere sahip olmaları öretmenlik nitelikleri gelitirmede önemli bir adımdır. Tablo 7 incelendiinde Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeylerinin ortalama puanı ile eitim alanı ile ilgili teknolojik geliim takibine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir [t (333) = 5.70, p <.05]. Teknopedagojik yeterlilik düzeyine ulama yolunda kendini yeterli gören bu adaylar, alanlarıyla ilgili her türlü geliimi de takip etmeyi önemli bir koul olarak görmektedirler. Günümüzde bilgi çaının gerei dorultusunda bir öretmen, mesleki hayatı boyunca sürekli kendini gelitirmeli ve teknoloji entegrasyonu ile nasıl daha nitelikli ders yapabilecei konusunda sürekli kendine sorular sormalıdır. Bu balamda yaam boyu örenmeyi öretmenlik meslei içinde bir felsefe olarak görmek daha nitelikli bir öretmen olmak için doru bir bakı açısı olacaktır. Genel Teknopedagojik Eitime Yönelik Yeterlik Düzeyleri le Baımsız Deikenlere likin ANOVA Analizi Sonuçları Aratırmanın katılımcılarına uygulanan kiisel bilgi formundan elde edilen ya, akademik ortalama, internet kullanım sıklıı baımsız deikenlerine ilikin verilerin frekans ve yüzde daılımları Tablo 8 de verilmitir. Tablo 8. Katılımcıların Ya, Akademik Ortalama Ve nternet Kullanım Sıklıı Baımsız Deikenlerine likin Frekans ve Yüzde Daılımları Özellikler N % Ya üstü Akademik Ortalama nternet Kullanım sıklıınız nedir? Hiç Nadiren Orta Sıklıkta Çok sık Toplam Ya ortalamalarına bakıldıında % 60 a yakın son sınıf öretmen adayının ya aralıında oldukları görülmektedir. Akademik ortalama boyutunda katılımcıların % 68.4 oranla 66 ve üzeri puanla akademik baarı göstermi oldukları sonucuna ulaılmıtır. nternet kullanım sıklıına bakıldıında %89.8 oranla orta ve çok sıklıkta bir kullanıma sahip oldukları saptanmıtır. Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeylerinin ortalama puanı ile ya, akademik ortalama ve internet kullanım sıklıı ilikisiz deikenleri

8 arasındaki farkın manidar olup olmadıına ilikin tek yönlü varyans analizi sonuçları aaıda verilmitir. Tablo 9: Teknopedagojik Eitimi Yönelik Yeterlik Düzeyleri le Ya Deikenine likin ANOVA Sonuçları Varyansın Kareler sd Kareler F Anlamlı Kaynaı Toplamı Ortalaması Fark Gruplararası Gruplariçi Toplam Tablo 8 e bakıldıında Almanca öretmen adaylarının % 60 a yakın ya aralıında oldukça genç bir ya ortalamasına sahip oldukları ve bundan hareketle genç nüfusun teknolojiyi daha etkin kullandıkları varsayıldıında ya ortalamalarının teknopedagojik yeterlilik düzeyine ulamalarında etkisi olmadıı sonucu beklenebilir. Bu beklentiye paralel olarak Tablo 9 daki analiz sonuçları Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeylerinin ortalama puanları ile yaları arasında anlamlı bir farkın olmadıı sonucuna ulaılmıtır [F (2-332) =.674, p >.05]. Tablo 10: Teknopedagojik Eitimi Yönelik Yeterlik Düzeyleri le Akademik Ortalama Deikenine likin ANOVA Sonuçları Varyansın Kareler sd Kareler F Anlamlı Kaynaı Toplamı Ortalaması Fark Gruplararası Gruplariçi Toplam Tablo 8 e bakıldıında Almanca öretmen adaylarının % 68.4 oranla 66 ve üzeri puanla akademik baarı göstermi oldukları sonucuna göre baarılı bir lisans süresi geçirdikleri söylenebilir. Bu baarılı ile genel teknopedagojik yeterlik düzeyi verileri arasında anlamlı bir fark beklenmesi muhtemel iken Tablo 10 daki analiz sonuçları Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitimi yeterlikleri düzeylerinin ortalama puanları ile akademik ortalamaları arasında anlamlı bir farkın olmadıı sonucuna ulaılmıtır [F (2-332) = 2.80, p >.05]. Bu sonuca göre Almanca öretmen adaylarının akademik baarısı ile teknolojiyi derslerine dahil etmeleri ve teknolojiyi etkin kullanmalarının akademik baarılarından baımsız olarak deerlendirilmesi gerektii düünülebilir. Tablo 11: Teknopedagojik Eitimi Yönelik Yeterlik Düzeyleri le nternet Kullanım Sıklıı Deikenine likin ANOVA Sonuçları Varyansın Kareler sd Kareler F Anlamlı Kaynaı Toplamı Ortalaması Fark Gruplararası B-D,C-D Gruplariçi Toplam (A: Hiç, B:Nadiren, C: Orta sıklıkta, D: Çok sık) nternet kullanım sıklıına Tablo 8 den bakıldıında %89.8 oranla orta ve çok sıklıkta bir kullanım sonucuna ulaılmıtır. Tablo 11 deki analiz sonuçları Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitimi yeterlikleri düzeylerinin ortalama puanları ile internet kullanım sıklıı arasında anlamlı bir fark olduunu göstermektedir [F (3-331) = 10.60, p <.05]. nternete kolay eriim imkânı ve eitim alanı ile ilgili teknolojik geliim takibinde olduu gibi internet kullanım sıklıı da Almanca öretmen adaylarının sonuçlarının anlamlı çıkması

9 adayların öretmenlik niteliklerini gelitirmede konusunda teknolojiyi etkin kullanabildiklerini ve alanlarında kendilerini gelitirecek aratırmalar yapma konusunda fırsatlarının olduu söylenebilir. Tartıma ve Sonuç Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitime yönelik yeterlikleri düzeyleri ve alt boyutları olan tasarım, uygulama, etik ve uzmanlama boyutlarındaki yeterliklerini belirleyebilmek amacıyla desenlenmi olan bu aratırma, Türkiye deki 7 bölgede yer alan 9 devlet üniversitesinin eitim fakültelerindeki Almanca öretmenlii programlarında son sınıfta örenim gören 335 Almanca öretmen adayının katılımcı olmasıyla gerçekletirilmitir. Ayrıca Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitim yeterlikleri ile kiisel bilgi formundan elde edilmi olan cinsiyet, ya, akademik ortalama, internet kullanım sıklıı, kiisel bilgisayar sahiplii, internete kolay eriim imkânı ve eitim alanı ile ilgili teknolojik geliim takibi gibi baımsız deikenler arasında farklılama durumunu da belirlenmeye çalıılmıtır. Almanca öretmen adaylarının genel olarak teknopedagojik eitim yeterlikleri açısından kendilerini ileri düzeyde gördükleri, teknopedagojik eitimin alt boyutlarında da sırasıyla tasarım, uygulama, etik ve uzmanlama boyutlarında kendilerini ileri düzeyde yeterli gördükleri belirlenmitir. Bu bulgudan yola çıkarak öretmen adaylarının teknolojiyi Almanca derslerinin öretim ortamlarına dâhil edebilme konusunda niteliksel olarak kendilerini yeterli gördükleri ve bu konuda olumlu bir eilimlerinin olduu söylenebilir. Ayrıca teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeylerinin ortalama puanı ile cinsiyet, ya, akademik ortalama, internet kullanım sıklıı, kiisel bilgisayar sahiplii, internete kolay eriim imkânı ve eitim alanı ile ilgili teknolojik geliim takibi gibi baımsız deikenler arasında cinsiyet, ya ve akademik ortalama haricinde dier deikenlerde anlamlı bir fark saptanmıtır. Bu sonuçtan yola çıkarak Almanca öretmen adaylarının teknopedagojik eitime yönelik yeterlik düzeyleri cinsiyetlerine, yalarına ve akademik ortalamalarına göre farklılamamaktadır. nternet kullanım sıklıı, kiisel bilgisayar sahiplii, internete kolay eriim imkânı ve eitim alan ile ilgili teknolojik geliim takibi baımsız deikenler arasında anlamlı bir fark bulunması dolayısıyla bu adayların teknolojiyi etkin kullandıkları ve özellikle kendi alanlarında kendilerini gelitirebilmeleri için teknolojiden etkin olarak faydalandıkları söylenebilir. Bir öretmenin mesleki hayatı boyunca kendini gelitirmesi, mesleki yeterliliine sürekli yenilikler eklemesi öretmenlik meslei açısından önem arz etmektedir. Üniversitelerin Eitim Fakültelerinde alınan eitim ancak temel pedagojik ve alan bilgisine hitap eden ve meslee balamak için bir balangıç yardımı olarak görülmelidir ve meslee balama ile teorinin pratie geçmesiyle anlamlı geliimlerin balamasına olanak salamaktadır (Messner, 2006: 514). Öretmenin zamanın artlarına göre kendisini gelitirmesi ve örencilerin beklentilerini karılayacak düzeye ulaması beklenmektedir. Mesleinin hangi yılında olursa olsun bu sorumluluun bilincinde olup, kendisini tekrardan yapılandırması gerekmektedir. Hayat boyu örenme felsefesini kabul etmek zorunda olan öretmen, mesleindeki ve özellikle alanındaki geliimleri takip ederek örencilerine faydalı olabilecek her atılımı kendi içinde yapmalıdır ve eitim-öretim hayatına bu geliimini dâhil etmelidir. Özellikle yabancı dil öretimi, dier bütün eitim alanlarından farklı olarak direkt olarak yabancı olan bir kültür ve dil ile çalıtıından, teknoloji, o yabancı kültüre ve dile ulama yolunda önemli fırsatlar yaratmaktadır. Zaman ve mekân sorununun teknoloji sayesinde aıldıı bu çada yabancı bir dili öretecek olan öretmenlerin, teknoloji kullanımındaki eksiklikleri öretim ortamında dersin verimini olumsuz etkileyebilecei gibi, tam tersi durumda teknoloji sayesinde yabancı dil ile kurulan her iletiim örencilerin hem bilisel hem de duyusal manada yabancı dil becerilerini olumlu etkileyecektir. yi bir okul her zaman öretmenin baarılı olması dorultusunda baarısını sürdürebilir. Yani öretmenler ne kadar kaliteli ve çaın gerekleri dorultusunda derslerini yapılandırabilirlerse, örencileri de o denli baarılı bir örenme yaantısı geçireceklerdir. Maalesef tam tersi durumda yabancı dil dersinin örencilerin beklentilerini karılamaması, onların yaadıı zamanın koullarının güncelliini yakalayamayan bir öretmenin baarılı olması çok zor görünmektedir (Butzkamm, 2008)

10 Alan yazın incelendiinde yapılan belli çalımalar, meslee balayan öretmenlerin kendi öretim metodolojileri ile bilgi ve iletiim teknolojilerini bütünletiremediklerini, bunu salamak için desteklenmeleri ve eitilmeleri gerektiini belirtmilerdir (Demetriadis et.al., 2003). Akdeniz ve Alev (1999) yaptıkları aratırma sonucunda öretmenlerin hizmet öncesi dönemde bilgisayar ile ilgili dersler almalarına ramen mesleki hayatlarında bilgisayar destekli uygulamalar yapamadıklarını ve bunun nedeninin de aldıkları derslerin yeterli olmamasından kaynaklandıını belirtmilerdir. Namlu ve Ceyhan (2002) yaptıkları çalımada öretmen adaylarının bilgisayar kaygı düzeylerinin orta ve ortanın altında yııldıını belirtmilerdir. Bu durum onların gelecekte derslerinde teknolojiyi kullanmalarında sorunlar yaayabileceinin göstergesi olabilmektedir. Kocasaraç (2003) ise yaptıı çalımada öretmenlerin bilgisayarla öretime ilikin olarak kendilerini yeterli görmediklerini ortaya koymutur. Meral ve Zerayak (1999) ise, öretmenlerin okullarda bulunan eitim teknolojilerini kullanma konusunda özendirilmesi gerektiini belirtmitir. Her ne kadar YÖK (2003a akt. Gündüz ve Odabaı, 2002) öretmenlerin çada öretim teknolojilerini bilmesi ve onları derslerinde kullanması niteliklerinin olumlu bir göstergesidir. Bunun için öretmen eitimi veren programlarda bu tür derslere önem verilmitir. Özellikle bilgisayar okur-yazarlıı ve bilgisayar aracılıı ile ders materyallerinin hazırlanması bu programların önceliklerinden biri olmu ve zorunlu ders olarak gösterilmi olsa da mer (2000) yaptıı çalımada, Türkiye deki eitim fakültelerinin lisans programlarında teknolojinin eitimle bütünletirilebilmesi için gerekli olan derslerin sayısının ve saatinin az olduunu ve bunun artırılması gerektiini belirtmitir. Bu çalımalar, teknolojik yeniliklerin öretme-örenme süreçleriyle yeterli düzeyde bütünletirilememesinin en önemli nedeninin, eitim fakültelerinde teknoloji destekli eitim için yeterli sayı ve nitelikte derslerin olmaması ve öretmen adaylarının sınırlı bilgilerle bu kurumlardan mezun olmaları olarak açıklanabilir. Bu balamda, Bursal ve Yiit in (2012) çalıması, üniversite yerlekelerinde öretmen adaylarının bilgisayar kullanım imkânlarını artıracak yönde teknolojik altyapının gelitirilmesi gerektiini vurgulamıtır. Özellikle alan eitiminde adayların kullanabilecei etkin materyallerin nerelerden temin edilebilecei konusunda sınıf-içi etkinlikler, ödevler ve sunumlar yoluyla kendi veri bankalarını oluturmalarına olanak salanması ve lisans programları sonrası öretmen olduktan sonra hizmet içi kurslar yoluyla bu alanlarındaki yeni gelimeleri takip etmelerini önermilerdir. Her ne kadar bu aratırmanın sonuçları açısından Almanca öretmen adaylarının kendilerini genel teknopedagojik eitime yönelik yeterlikleri düzeyleri açısından ileri düzeyde yeterli görmü olsalar da programlarında yer alan bilgisayar derslerine ek olarak Almanca öretimi alanıyla ilikili daha spesifik teknoloji destekli seçmeli dersler eklenebilir. Böylelikle, teknolojiyi derslerine dâhil etme konusunda meslek yaantılarına katkısı olacak teknolojik deneyimler kazanma açısından daha fazla fırsat bulabilirler ve teknoloji kullanımı konusunda öz yeterlik algılarının daha da gelimesine katkıda bulunulabilir. Bu balamda, bilgisayar laboratuarları dersler dıında da öretmen adaylarının kullanımına açılarak onların bu teknolojiyi daha sık kullanabilmeleri salanabilir. KAYNAKÇA AKDENZ, Ali Rıza ve ALEV, Nedim (1999). Bilgisayar Destekli Fizik Öretimi çin Öretmen Eitimi. 4. Ulusal Eitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 2 Kitabı, Eskiehir, s BURSAL, Murat ve YT, Nevzat (2012). Fen ve teknoloji öretmen adaylarının bilgi iletiim teknolojileri (BT) kullanımı ve materyal tasarımı özyeterlik inanıları. Kuram ve Uygulamada Eitim Bilimleri, S. 12, s BUTZKAMM, Wolfgang (2008). Der gute Fremdsprachenlehrer im Spagat von Unterricht und Prüfung,Mitteilungsblatt GMF Landesverband Bayern, S. 26 (8), s ÇUHADAR, Cem ve YÜCEL, Mukadder (2010). Yabancı Dil Öretmeni Adaylarının Bilgi ve letiim Teknolojilerinin Öretim Amaçlı Kullanımına Yönelik Özyeterlik Algıları, Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, S. 27, s DEMETRIADIS, Stavros, BARBAS, Antonios, MOLOHIDES, Anastasios, PALAIGEORGIOU, George, PSILLOS, Dimitris, VLAHAVAS, Ioannis, TSOUKALAS, Ioannis A. ve POMBORTSIS, Andreas S. (2003). Cultures in negotiation: teachers acceptance/resistance attitudes considering the infusion of technology into schools. Computers & Education, S. 41(1), s GÜLBAHAR, Yasemin (2008). Improving the technology integration skills of prospective teachers through practice: a case study, The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, S. 7 (4), s

11 GÜLTEKN, Mehmet (2002). Eitim Fakülteleri Öretmen Yetitirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi Kapsamında lköretime Öretmen Yetitirme. Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, S. 12 (1-2), s GÜNDÜZ, emseddin ve ODABAI, Ferhan (2002). Bilgi Çaında Öretmen Adaylarının Eitiminde Öretim Teknolojileri ve Materyal Gelitirme Dersinin Önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, S.3(1), s MER, Gülriz (2000). Eitim Fakültelerinde Öretmen Adaylarının Bilgisayara ve Bilgisayarı Eitimde Kullanmaya Yönelik Nitelikleri. Eskiehir: Anadolu Üniversitesi Eitim Fakültesi Yayınları. KABAKCI YURDAKUL, Iıl (2011). Öretmen adaylarının Teknopedagojik Eitim Yeterliklerinin Bilgi ve letiim Teknolojilerini Kullanımları Açısından ncelenmesi. Hacettepe Eitim Fakültesi Dergisi, S. 40, s KABAKCI YURDAKUL, Isıl, ODABASI, H.Ferhan, KILICER, Kerem, COKLAR, Ahmet Naci, BIRINCI, Gürkay, KURT, Adile Akım (2012). The Development, Validity and Reliability of TPACK-deep: A Technological Pedagogical Content Knowledge Scale, Computers & Education, S. 58, s KANUKA, Heather (2006). Instructional design and e-learning: A discussion of pedagogical content knowledge as a missing construct. The e-journal of Instructional Science and Technology, S. 9(2), s KIRSCHNER, Paul ve Selinger, Michelle (2003). The State of Affairs of Teacher Education with Respect to Information and Communications Technology. Technology, Pedagogy and Education, S. 12 (1), s KOCASARAÇ, Hüseyin (2003). Bilgisayarların Öretim Alanında Kullanımına likin Öretmen Yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, S. 2 (3), s KOEHLER, Matthew J. ve MISHRA, Punya (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of Technological Pedagogical Content Knowledge. Journal of Educational Computing Research, S. 32(2), s KOEHLER, Matthew J. ve MISHRA, Punya ve YAHYA, Kurnia (2007). Tracing the development of teacher knowledge in a design seminar: integrating content, pedagogy, & technology. Computers & Education, S. 49(3), s KOEHLER, Matthew J. ve MISHRA, Punya (2008). Introducing TPACK. In: AACTE Committee on Innovation & Technology (Eds.) Handbook of technological pedagogical content knowledge for educators. New York: Routledge, s KOEHLER, Matthew J. ve MISHRA, Punya (2009). What is technological pedagogical content knowledge? Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, S. 9(1), s KORKUT, Ece ve AKKOYUNLU, Buket (2010). Yabancı Dil Öretmen Adaylarının Bilgi Ve Bilgisayar Okuryazarlık Öz-Yeterlikleri, Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi, S. 34, s KÜLEKÇ, Gülah (2012). Yabancı Dil Öretmen Adaylarının Mesleki Yeterlikler Açısından Kendilerini Gelitirme steklerinin Belirlenmesi, Kastamonu Eitim Dergisi, S. 20 (3), s MERAL, Mustafa ve ZERAYAK, Ertan (1999). Öretmen ve Örencilerin Okullarda Teknoloji Kullanımına likin Görüleri Televizyon ve Video. 4. Ulusal Eitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 2 Kitabı, Eskiehir, s MARGERUM-LEYS, Jon ve MARX, Ronald (2002). Teacher knowledge of educational technology: A study of student teacher/mentor teacher pairs. Journal of Educational Computing Research, S. 26(4), s MESSNER, Rudolf (2006). Leitlinien einer phasenübergreifenden Lehrerbildung, Erziehung und Unterricht, Erziehung & Unterricht, S. 5-6, s MISHRA, Punya ve KOEHLER, Matthew J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, S. 108(6), s NAMLU, Aysen Gürcan ve CEYHAN, Esra (2002). Bilgisayar Kaygısı (Üniversite Örencileri Üzerinde Bir Çalıma). Eskiehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları; No SCHMIDT, Denise A., BARAN, Evrim, THOMPSON Ann D., MISHRA, Punya, KOEHLER, Metthew J., ve SHIN, Tae S. (2009). Technological pedagogical content knowledge (TPACK): The development and validation of an assessment instrument for pre-service teachers. Journal of Research on Technology in Education, S. 42(2), s SCHULMEISTER, Rolf (2001). Virtuelle Universitäten- Virtuelles Lernen. München: Oldenbourg. SHULMAN, Lee S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, S. 15(2), s

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALMANCA KONUŞMA BECERİLERİNE İLİŞKİN YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ * ÖZET

ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALMANCA KONUŞMA BECERİLERİNE İLİŞKİN YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 721-731, ANKARA-TURKEY ALMANCA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALMANCA KONUŞMA BECERİLERİNE İLİŞKİN YETERLİK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM ALANINDAKİ ÖZ YETERLİK ALGI DÜZEYLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM ALANINDAKİ ÖZ YETERLİK ALGI DÜZEYLERİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3468 Number: 48, p. 477-485, Summer II 2016 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s

Yıl: 2, Sayı: 5, Aralık 2015, s Gamze KIRILMAZKAYA 1 Fikriye KIRBAĞ ZENGİN 2 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİSİ (TPAB) ÖZGÜVEN ALGILARININ İNCELENMESİ Özet Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOPEDAGOJİK EĞİTİM YETERLİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Prof. Dr. Selahattin Gönen Dicle Üniversitesi Diyarbakır sgonen36@gmail.com

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers

Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Elementary Education Online, 8(3), 798-808, 2009. lköretim Online, 8(3), 798-808, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Media Literacy Levels of the Candidate Teachers Yrd. Doç Dr. M. Kemal Karaman

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi Gaziantep University Journal of Social Sciences (http://jss.gantep.edu.tr) 2014 13(2):515-524 ISSN: 1303-0094 Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi Investigation

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge

Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge Exploring Preservice Information Technology Teachers Perception of Self-Efficacy in Web- Technological Pedagogical Content Knowledge Zehra KAYA 1, Tuncay Yavuz ÖZDEMĠR 2, Ġrfan EMRE 3, Osman Nafiz KAYA

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi

Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi Bilgi Çağında Öğretmen Adaylarının Eğitiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Önemi Arş. Gör. Şemseddin Gündüz ve Doç.Dr. Ferhan Odabaşı ÖZET Bilgi çağında teknolojiyi kullanmak bir

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi ÖRETMEN ADAYLARININ BTK EK YAZIYA LKN TUTUMLARI VE ÖRENME BÇEMLER ARASINDAK LK THE RELATION BETWEEN THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS CURSIVE HANDWRITING AND THEIR LEARNING MODALITY Ruhan KARADA

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI

ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI ĠLKÖĞRETĠM FEN BĠLGĠSĠ, MATEMATĠK VE SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠYE YÖNELĠK TUTUMLARI Mustafa KAHYAOĞLU* H.CoĢkun ÇELĠK* Selami YANGIN** * Dicle Üniversitesi Siirt Eğitim Fakültesi

Detaylı

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY

IETC - May 25-27, 2011 Istanbul, TURKEY BĐLGĐSAYAR ve ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ (BÖTE) ÖĞRENCĐLERĐNĐN FACEBOOK KULLANIM AMAÇLARI ve EĞĐTSEL BAĞLAMDA KULLANIMI ĐLE ĐLGĐLĐ GÖRÜLERĐ: MAKÜ ÖRNEĞĐ CEIT STUDENTS PURPOSES ABOUT USING FACEBOOK AND THEIR

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ ÖZET Bu çalımanın amacı, Milli Eitim Bakanlıı na balı ilk ve ortaöretim kurumlarına ilk defa atanan memurların (öretmen, memur,

Detaylı

Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi *

Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 35-51 Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven

Detaylı

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching

Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted Teaching Elementary Education Online, 7(2), 384-400, 2008. lköretim Online, 7(2), 384-400, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining Opinions of Elementary School Subject Teachers on the Web-Assisted

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÜSTÜN YETENEKL ÖRENCLERN CORAFYA DERSNE KARI ELMLER THE ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR

Detaylı