TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET"

Transkript

1 TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik öretmenlii anabilim dallarının örenci kaynaı olarak kabul edilen Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri nin de meslee yönelmede etkin rolleri olduu düünülmektedir. Aratırma eitim öretim yılında müzik öretmenlii anabilim dallarında okumakta olan örencilerin meslee yönelme nedenlerini belirlemek amacıyla yapılmıtır. 22 Anabilim dalına ulaılan aratırmada 498 örenciye anket uygulanmı ve elde edilen veriler ııında müzik öretmenliine yönelmek isteyen örencilere öneriler getirilmitir. Anahtar Sözcükler: Müzik, Öretmen, Yönelme THE REASONS FOR DRECTONS TOWARDS MUSC TEACHER POSTONS IN TURKEY ABSTRACT The position as a music teacher which becomes increasingly popular nowadays has become a field where individuals can better express themselves. It is also thought that the Anatolian Fine Arts high schools, accepted as the source of music teacher education departments, have a role in the directions to this profession. The research has been carried out in the academic year in order to identify the reasons as to why the students at the mucic teacher education department have chosen this profession. A total of 22 departments were included in the study and a questionnaire was administered to a total of 498 students and as a result of the data analysis suggestions are made to those students who wish to choose the profession as music teachers. Keywords: Music, Teacher, Direction * Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ünv. Eitim Fakültesi Öretim Üyesi 52

2 Cansevil TEB 1. GR 1.1 Türkiye de Müzik Öretmeni Yetitirme Tarihine Kısa Bir Bakı Osmanlı mparatorluu döneminde Medrese lerde ve 1455 lerde kurulan Enderun Mekteplerinde balayan öretmen yetitirme yaklaımı 16 Mart 1848 de Darülmuallimin-i Rüdi nin açılmasıyla (Kaya, 1984) kurumsallama ve modern bir eitim anlayıı çizgisine ulamada önemli bir yola girmitir. Takip eden yıllarda açılan çeitli kurumlardan sonra Cumhuriyet dönemiyle birlikte bu kurumlar öretmen okullarına dönümütür. Bu deiim sırasında müzisyen ve müzik eitimcisi yetitirmeye dönük önemli devrimler gerçekletirilmi ve bu balamda 1924 te Türkiye Cumhuriyeti nin ilk müzik kurumu olan Musiki Muallim Mektebi açılmıtır. Müzisyen ve müzik eitimcisi yetitirme tarihi açısından bakılacak olursa müzik eitiminin varlıına 13.YY da medreseler döneminde varolan Tabılhane lerde (Say, 1998) rastlamak mümkündür. Tabılhane lerin yerini giderek 16.YY da mehterhaneler almıtır. Öretmen yetitirme süreci içinde yer alan Enderun mekteplerinde de müzik eitiminin varlıı izlenmektedir. II. Mahmut un 1826 da mehterhaneleri kaldırtarak Muzika-i Hümayun u kurdurmasıyla askeri bando müziinin temelleri atılmıtır. Yurtdıından getirtilen Donizetti Paa, Guatelli Paa, d Aranda Paa ve Mr. Manguel gibi önemli eflerle Cumhuriyet dönemine kadar geçen süreçte hem bandoculuk gelimi hem de çeitli müzisyenler yetitirilmitir. Müzik adamı yetitirmede önemli bir boluu dolduran bu kurumun yanında müzik dersinin 1869 tarihli Eitim Genel Tüzüü ne göre kız ortaokulları ve kız öretmen okulu örencilerine de (Uçan, 1996) uygulandıı bilinmektedir. Çada anlamda müzik öretmeni yetitirme iine ilk defa 1924 te Ankara da kurulan Musiki Muallim Mektebi nde balandıını söylemek mümkündür (Say, 2001). Kurulu dönemlerinde bu kurumun yapılanması ve gelimesi için yurtdıından gelen uzmanlardan yararlanma yoluna gidilmitir. Bu isimler arasında Prof. Paul Hindemith ve Prof. Eduard Zuckmayer sayılabilir. Kurum zaman içersinde öretmen okuluna dönümü, giderek Gazi Eitim Enstitüsüne balanmı ve son devrelerde 1982 YÖK yasasıyla Eitim Fakülteleri içinde yer almıtır. Yukarıda açıklanmaya çalıılan Osmanlı döneminden balayarak Cumhuriyet dönemi ve günümüze kadar geçen süreçte müzik öretmenliinin deiimi ve geliimi içerisinde müzik öretmenlie yönelme konusu önemli bir yer tutmaktadır. Bu balamda çalımanın ana problemini müzik öretmenliine yönelmede etkili olan nedenler oluturmaktadır. 2. YÖNTEM Aratırmada evreni eitim-öretim yılında Eitim Fakülteleri Müzik Eitimi Anabilim Dallarında okumakta olan 1. sınıf örencileri oluturmutur. Evrenin tamamına ulaıldıından örneklem alma yoluna gidilmemitir. Veri toplama aracı olarak oluturulan anket 22 anabilim dalına gönderilmi, toplam 670 örenciden 498 ine ulaılmıtır. Toplanan veriler SPSS programında ilenmi ve bulgular kısmında kısa yorumuyla 53

3 birlikte tablolatırılmaya çalıılmıtır. Bulgular ııında saptanan sonuçlara göre çözüm olabilecei düünülen önerilere de yer verilmitir. 3. BULGULAR VE YORUM Bu bölümde anket sonucunda elde edilen veriler tablolatırılarak okuyucunun da görüüne açık olacak ekilde yorumlanmaya çalıılmıtır. Tablo 1 Müzik Öretmenliine Yönelmede Cinsiyet Faktörü kız ,1 erkek ,9 Müzik öretmenliine yönelmede cinsiyet faktörünün etkisinin arandıı tablo 1 e göre meslee yönelmede erkek örencilerin %35,9 luk oranına göre kız örenciler yaklaık iki katı oran olan 64,1 ile daha çok müzik öretmenliine yönelen bir görünüm çizmektedirler. Tablo 2 Müzik Öretmenliini Seçen Örencilerin Mezun Olduu Lise Türü Genel lise ,1 Anadolu lisesi 12 2,4 Meslek lisesi 17 3,4 AGSL ,1 Açık Ört. lisesi 5 1,0 Müzik öretmeliini seçen örencilerin mezun olduu liselere göre daılımları izlendiinde en yüksek oran olan %68,1 ile AGSL mezunları görülürken younluun gözlendii ikinci en yüksek tür olarak ta %25,1 ile Genel Lise mezunları öne çıkmaktadır. Buna göre meslee yönelmede lise mezuniyet türünün oldukça etkili bir rolü olduu yorumuna varılabilir. Tablo 3 Müzik Öretmenliini Seçen Örencilerin Aile Gelir Düzeyleri 399 YTL ve altı 23 4, YTL 71 14, YTL , YTL , YTL 75 15, YTL ve üstü 47 9,4 Müzik Öretmenliine yönelen örencilerin ailelerine dönük gelir düzeyinin aratırıldıı Tablo 3 e göre en yüksek oran olan %31,3 ile YTL aralıı izlenirken, %25,3 ile de YTL aralıının öne çıktıı takip 54

4 Cansevil TEB edilmektedir. Bu meslee yönelen örenci grubunun genel olarak orta gelire sahip ailelerden geldii izlenimi edinilmektedir. Tablo 4 Müzik Öretmenliini Seçen Örencilerin Aile ve Çevrelerinde Meslei Müzikle lgili Kiilerin Durumu evet ,8 hayır ,2 Müzik öretmenliine yönelmi örencilere meslei müzikle ilgili yakınlarının olup olmadıının sorulduu tablo 4 e göre yakın oranlar olan %50,5 ile evet, %49,2 ile hayır yanıtı gözlenmektedir. Tablo 5 Meslei Müzikle lgili Kiilerle Olan liki Düzeyi anne-baba 40 8,0 Kardelerden biri 45 9,0 1. derece akraba 84 16,9 yakın çevre 84 16,9 Meslei müzikle ilgili yakını ,2 olmayanlar Tablo 4 e göre evet yanıtını iaretleyen 253 kiiye meslei müzikle ilgili yakını ile olan ilikinin sorulduu tablo 5 e göre bu kiilerin %16,9 oranıyla 1. derece akraba, yine aynı oranla yakın çevreden ve % 9 ile kardelerden biri, % 8 ile de anne-babadan biri olduu belirlenmitir. Tablo 6 Meslei Müzikle lgili Kiilerin Çalıtıı Kurumlar MEB öretmen ,9 Senfoni Ork. 12 2,4 Çok sesli koro 2,4 Opera Ork-korosu 2,4 Elence sektörü 55 11,0 Akademik Ortamda 47 9,4 Çalgı yapımcısı 1,2 Meslei müzikle ilgili yakını olmayanlar ,2 Yine tablo 4 ve 5 ile ilgili olarak meslei müzikle ilgili yakınlarının çalıtıı kurumlara dönük sorulan soruya göre % 26,9 oranında MEB da öretmen 55

5 % 11 ile elence sektöründe çalıtıkları ve sırasıyla dier seçeneklerin daıldıı tablodan izlenmektedir. Tabloya göre müzik öretmenlie yönelmede ebeveynlerin öretmen olmasının etkili olduu yorumuna varılabilir. Tablo 7 Müzik Öretmenliini Seçen Örencilerin Aile Ortamında Müzik Dinleme Düzeyi çok iyi ,6 iyi ,3 orta ,7 kötü 12 2,4 çok kötü 5 1,0 Tablo 7 ye göre müzik öretmenliine yönelmi örenciler aile ortamında müzik dinleme düzeyini %37,6 ile çok iyi, %36,3 ile iyi eklinde ifade etmektedirler. Bunu %21,7 ile orta seçenei takip ederken dier seçenekler de tablodan gözlendii gibi ekillenmitir. Bu balamda müzik öretmenlie yönelen örencilerin ailede iyi düzeyde müzik dinlenmesinden etkilendikleri görüü öne çıkmaktadır. Tablo 8 Müzik Öretmenliini Seçen Örencilerin Aile Ortamında Dinlenen Müzik Türü Pop müzik ,5 GTSM 84 16,9 Klasik müzik 33 6,6 GTHM ,0 Tablo dan da takip edilecei gibi müzik öretmenliine yönelmi örencilerin aile ortamında dinlenen müzik türü % 42 ile Geleneksel Türk Halk Müzii, %34,5 ile Pop Müzik ve sırasıyla Geleneksel Türk Sanat Müzii (%16,9), %6,6 ile de Klasik Müzik olduu izlenmektedir. Tablo 9 Müzik Öretmenliini Seçen Örencilerin Aile Ortamında Amatör Düzeyde Çalgı Çalan Bireylerin Bulunma Durumları evet ,2 hayır ,8 Müzik öretmenliini seçmi örencilerin aile ortamında amatör olarak çalgı çalan bireylerin olup olmadıı konusunun aratırıldıı tablo 9 a göre % 51,2 ile var, %48,8 yok seçeneklerinin yapılandıını söylemek mümkündür. 56

6 Cansevil TEB Tablo 10 Aile Ortamında Var olan Amatör Düzeyde Çalgı Çalan Bireylerin lgilendii Müzik Türü Klasik müzik 55 11,0 GTSM 32 6,4 Pop müzik 49 9,8 GTHM ,9 Çalgı çalan yok ,8 Tablo 9 da aile ortamında amatör düzeyde çalgı çaldıı ifade edilen 255 kiinin hangi müzik türü ile ilgilendiinin aratırıldıı tablo 10 a göre %23,9 ile Geleneksel Türk Halk Müzii, %11 ile Klasik Müzik seçenekleri iaretlenirken daha az oranlarla da Pop Müzik (%9,8) Geleneksel Türk Sanat Müzii (%6,8) olarak takip edilmektedir. Tablo 11 Müzik Öretmenliini Seçen Örencilerin Eitim Süreçlerinde Müzik Öretmeni le Karılama Durumu ilköretim 1. kademe ,2 ilköretim 2. kademe ,8 lise 29 5,8 AGSL 31 6,2 hiç 5 1,0 Müzik öretmenliine yönelmi örencilerin % 45,2 si müzik öretmeni ile ilk kez lköretim 1. kademede karılatıklarını ifade ederken %41,8 i ilköretim 2. kademe olarak belirtmilerdir. Genel Lise ve AGSL de ilk defa müzik öretmeni ile karılatıklarını ifade eden gruplarda benzer oranlar eklinde tablodan izlenebilir. Bu duruma göre ilköretim düzeyinde müzik öretmeni ile karılamanın meslee yönelmede olumlu etkisinin önemi göz önüne çıkmaktadır. Tablo 12 Müzik Öretmenlerinin Meslee Yöneltmedeki Etki Durumları üst düzeyde ,5 orta düzeyde ,8 yok 93 18,7 müzik öretmeni ile 5 1,0 karılamayanlar Müzik öretmenliini seçen örencilere lisans öncesi eitimleri sırasında karılatıkları müzik öretmenlerinin meslee yöneltmedeki etkileri 57

7 sorulduunda % 45,8 oranında orta düzeyde, %34,5 oranında üst düzeyde yanıtlarını vermilerdir. %18,7 ile de yok yanıtı dikkat çekici olarak görünmektedir. Tablo 13 Müzik Öretmenliini Seçen Örencilerin Meslein Ekonomik Boyutundan Etkilenme Durumu üst düzeyde 31 6,2 orta düzeyde ,0 hiç ,8 Meslee yönelmede meslein saladıı ekonomik boyutun etkisinin aratırıldıı tablo 13 e göre örencilerin % 47,8 i hiç etkisinin olmadıını, %46 sı ise orta düzeyde etkisi olduunu ifade etmektedirler. Bu sonuç örencilerin meslee yönelmede ekonomik kaygıları çok önemsemediklerini ortaya çıkaran bir tablo çizmektedir. Tablo 14 Müzik Öretmenliini Seçen Örencilerin Meslee Yönelmelerinde Yeteneklerinden Etkilenme Durumları üst düzeyde ,3 orta düzeyde ,9 hiç 4,8 Müzik öretmenliini seçen örencilerin meslee yönelmede müzik yeteneklerinin varlıından etkilenme durumlarına dönük tablo 14 e göre örencilerin %78,3 ü üst düzeyde ifadesini seçerken %20,9 u orta düzeyde seçeneinde younlamılardır. Buna göre müzie olan yetenekleri meslee yönelmede örencileri oldukça üst seviyede yüreklendirmektedir denebilir. Tablo 15 Müzik Öretmenliini Seçen Örencilerin Meslee Yönelmelerinde Öretmenlik Mesleine Duydukları lginin Etkisi üst düzeyde ,6 orta düzeyde ,7 az 83 16,7 hiç 40 8,0 Tablo 15 e göre örenciler %39,6 oranında öretmenlik mesleini üst düzeyde ilgi duydukları için seçtiklerini ifade ederken, %35,7 si orta düzeyde ilgi duydukları için yöneldiklerini belirtmilerdir. Yine % 16,7 oranında az seçeneinde de yıılma olduu izlenebilir. 58

8 Cansevil TEB Tablo 16 Müzik Öretmenlii Seçen Örencilerin Lisans Eitimi çin Dier Müzik Eitimi Kurumlarını Tercih Etme Durumları evet 78 15,7 hayır ,3 Müzik öretmenliini seçmi örencilerde lisans programına girite baka müzik eitimi kurumlarına sınava girip girmediklerinin aratırıldıı tablo 16 ye göre yalnızca %15,7 sinin müzik öretmenlii programı dıındaki programlara girmeyi denedii izlenmektedir. Bu deerler okuyucuya örencilerde meslek seçimi konusunda bilinç düzeyi olumu fikrini verebilir. Tablo 17 Lisans Eitimi çin Dier Müzik Eitimi Kurumlarını Tercih Eden Örencilerin Okul Türlerine Göre Daılım Durumları Türk Müzii Konservatuarı 17 3,4 Batı Müzii Konservatuarı 30 6,0 Güzel Sanatlar Fakültesi 31 6,2 Öretmenlik dıındaki kurumlara ,3 yönelmeyenler Lisans eitimi için öretmenlik dıında müzik eitimi kurumları tercih eden 78 örencinin daılımı % 6,2 ile Güzel Sanatlar Fakülteleri, % 6 ile Batı Müzii Konservatuar ları, %3,4 ile Türk Müzii Konservatuar ları olmutur. Tablo 18 Müzik Öretmenlii Seçen Örencilerin Sınava Girdikleri Dier Müzik Eitimi Kurumlarını Tercih Etmeme Nedenleri kazanamadım 34 6,8 ekonomik nedenlerle gidemedim 5 1,0 i imkanlarını düünüp vazgeçtim 34 6,8 aile baskısıyla gidemedim 5 1,0 Öretmenlik dıındaki kurumlara yönelmeyenler ,3 Yine tablo 17 ye göre dier müzik eitimi kurumlarında sınava giren örencilerin bu kurumlara gitmemelerinin nedenlerinin aratırıldıı tablo 18 a 59

9 göre; % 6,8 i kazanamadım yine aynı oranla i imkanlarını düünüp vazgeçtim açıklamalarında bulunmulardır. Kalan seçenekler de % 1 oranıyla temsil edilmilerdir. Tablo 19 Müzik Öretmenliine Yönelmede Örencilerin Müzie Olan Sevgilerinin Etkisi çok ,9 orta 49 9,8 az 9 1,8 hiç 7 1,4 Tablo 19 a göre örenciler meslee yönelmede müzie karı duydukları sevginin etkisini % 86,9 ile çok eklinde dier seçeneklere göre oldukça farklı bir oran olarak ortaya koymulardır. Genel olarak bu meslee yönelmede bilinç düzeyinin oldukça üst düzeyde olduu görüü ön plana çıkmaktadır. Tablo 20 Müzik Öretmenliini Seçen Örencilerin Tercihlerinde Lise Örenimlerindeki Rehberlik Hizmetlerinin Etkisi çok 69 13,9 orta ,3 az 91 18,3 hiç ,6 Meslee yönelmede lise örenimlerindeki rehberlik hizmetlerinin etkisi sorulduunda örenciler % 47,6 ile hiç derken, yaklaık oranlarla %20,3 orta, %18,3 az eklinde ifade etmilerdir. Örencilerin yönelmelerinde rehberlik hizmetlerinden yeteri kadar yararlanmadıkları söylenebilir. Tablo 21 Müzik Öretmenlii Seçen Örencilerde Meslee Yönelmede En Önemli Etkenin Belirlenme Durumu aile 37 7,4 arkada 11 2,2 müzik sevgisi ,1 öretmenlik sevgisi 41 8,2 bota kalmamak 25 5,0 Meslee yönelmede en önemli neden olarak örenciler % 77,1 ile müzik sevgisini gösterirken, dier seçenekler olan öretmenlik sevgisi % 8,2, aile % 7,4 olarak açıklanmıtır. Bu oranlara göre örenciler meslek 60

10 Cansevil TEB seçiminde alana duydukları ilgiyi daha önceki sorularla da tutarlı olacak bir ekilde ifade eder bir görünüm çizmilerdir. Tablo 22 Müzik Öretmenliini Seçen Örencilerin Müzik Eitimi Almadan Önce Dinledikleri Müzik Türü pop müzik ,0 GTHM ,7 GTSM 33 6,6 Klasik müzik ,7 Müzik öretmenliini seçmi örencilerin müzik eitimine balamadan önce dinledikleri müzik türleri konusunda ise yıılma %48 ile pop müzik, % 24,7 Geleneksel Türk Halk Müzii ve yaklaık oran olan % 20,7 ile de Klasik Müzik eklinde izlenmektedir. Tablo 23 Müzik Öretmenliini Seçen Örencilerin Dier Bilim Dallarına Olan lgi Durumları fen bilimleri 32 6,4 sosyal bilimler 95 19,1 eitim bilimleri 81 16,3 salık bilimleri 29 5,8 sanatın dier alanları ,4 Örencilere müzik öretmenliine yönelmemi olsanız hangi alanları tercih ederdiniz sorusu yöneltildiinde ise tercihlerin % 52,4 ile sanatın dier alanları, % 19,1 ile sosyal bilimler ve yaklaık oran olan %16,3 ile eitim bilimleri ne yapıldıı tablodan da izlenmektedir. Tablo 24 Müzik Öretmenliini Seçen Örencilerin Meslee Yönelmedeki Temel Amaçlarının Belirlenmesi müzik ört. olmak ,6 sanatçı olmak 42 8,4 elence sektöründe çalımak 17 3,4 akademik alanda yükselmek ,6 Meslee yönelmedeki temel amaç belirtmede ise örenciler %48,6 ile akademik ortamda yükselmek, %39,6 ile müzik öretmeni olmak tercihlerinde yıılma göstermilerdir. 61

11 4. SONUÇ VE ÖNERLER Bulgular ve yorum kısmında tablolatırılan verilerden elde edilen bulgulara göre saptanan sonuçlar ve bunlara ilikin olarak gelitirilen öneriler aaıda açıklanmaya çalıılmıtır. Öneriler meslee yönelecek örenci gruplarına ve ilgili görülen kii ve kurumlara yönelik yapılandırılmıtır. Müzik öretmenliini seçen kız ve erkek örenciler arasında önemli bir fark tespit edilmi ve younlukla kız örenciler tarafından tercih edilen bir meslek grubu olduu saptanmıtır (tab.1). Mezun olunan lise türü bakımın da büyük bir farkla AGSL mezunlarının yöneldii, ikinci tür olarak ta genel lise çıkılılar tarafından tercih edildii gözlemlenmitir (tab.2). Bu balamda müzik öretmeni olmak isteyen gençlere öncelikle lise eitiminde AGSL lerini tercih etmeleri önerilmektedir. Meslee yönelmi örencilerin genellikle orta gelirli ailelerden geldikleri saptanmıtır (tab.3). Bu balamda ekonomik açıdan okunması güç bir bölüm olarak tanınan bu bölümlere orta gelirli aile ortamından da örencilerin çekinmeden gelebilecei söylenebilir. Tablo 4 ve 5 e göre meslee yönelmi örenci ailelerinin yarısının yakın çevresinde meslei müzikle ilgili kiiler tespit edilmi ve bunların daha çok 1. derece akraba ve yakın çevreden kiiler olduu anlaılmıtır. Dier yarıyı tekil eden örencilerin aile ve çevrelerinde böyle kiiler olmadıı düünülürse ailesinde müzikle ilgili bireylerin olmadıı örencilerinde müzik öretmenlii mesleine yönelebilecekleri önerilmektedir. Yakın çevresinde meslei müzikle ilgili bireyler olan örenci grubunun yakınlarının daha çok MEB nda öretmen oldukları tespit edilmitir. Bu balamda örencilerin meslee yönelmede aynı meslek grubundan olan bireyleri model aldıkları söylenebilir (tab.6). Yine meslee yönelmi örenci ailelerinde müzik dinleme alıkanlıının genel olarak çok iyi ve iyi eklinde ifade edilmi olması nedeniyle aile ortamında iyi derecede müzik dinleniyor olmasının müzik öretmenliini seçmede etkin rolü olduu düüncesiyle müzik dinleme alıkanlıklarını deitirme ve gelitirme konusunda gayret içinde olmaları önerilmektedir (tab.7). Aynı örenci grubu yaklaık yarı yarıya bir oranla aile ortamında amatör olarak çalgı çalanların olduunu söylemitir (tab.9). Çalgı çalan bu grubun ilgilendii tür olarak ta Geleneksel Halk Müzii öne çıkmıtır (tab.10). Saptanan bu sonuca göre ailelere müzik öretmenliine yönelme olasılıı olan çocuklarına model olması balamında amatör olarak müzikle ilgilenmeleri önerilmektedir. Meslee yönelmi örenci grubunun % 87 lik kısmının müzik öretmeni ile ilk olarak ilköretim 1 ve 2. kademe karılamalarının müzik öretmenliine yönelmede etkin bir rolü olduu söylenebilir. (tab.11). Yine bu müzik öretmeni grubunun örencilere yönlendirme konusunda önemli destek oldukları da saptanmıtır (tab.12). Tablo 13 e göre meslein saladıı ekonomik artlardan grubun büyük bir kısmı hiç ya da orta düzeyde etkilendiini ifade ederek bu anlamda meslei seçmede bilinç düzeylerinin yüksek olduunu ortaya 62

12 Cansevil TEB koymulardır. Yine örenciler alana yönelmede müzik yeteneklerinin varlıından çok etkilendiklerini ifade etmilerdir. (tab.14). Buna balı olarak müzik öretmenliini seçmeyi düünen örencilere alanın gerektirdii müziksel yetenek düzeylerini doru tanımaları ya da tanıma için doru kii ve adreslere yönelmeleri tavsiye edilmektedir. Yeteneklerinin varlıından etkilenme yanında örenciler tablo 15 te örencilerin büyük bir kısmı öretmenlik mesleine duydukları ilgiden etkilendiklerini açıklamılardır. Bu durum örencilerin meslee yönelmede bilinç düzeylerinin oldukça yüksek olduunu ortaya koymaktadır. Meslee yönelecek örencilerinde bu bölümleri her iki açıdan düünmeleri ve görülerini bu dorultuda yapılandırmaları önerilmektedir. Müzik öretmenliine yönelmi örencilerin büyük bir dilimi lisans eitimi tercihi yaparken dier müzik eitimi kurumlarına girmeyi tercih etmemilerdir (tab.16). Dier kurumları tercih eden %15,7 lik dilime giren örenciler de benzer oranlarla 1. sırada Güzel Sanatlar Fakültelerine, 2. sırada da Türk Müzii Devlet Konservatuar larına yönelmilerdir (Tab.17). Yine bu %15,7 lik dilimle temsil edilen örenci grubunun bu kararlarından vazgeçip müzik öretmeni yetitiren bir kuruma yönelme nedenleri bakımından öne çıkan tercihler kazanamamak ve i imkanları düünüp vazgeçmek nedeniyle olmutur (Tab.18). Tablo 19 a göre örencilerin müzie olan sevgilerinin meslee yönelmede önemli etkisi olduu görülmütür. Müzik öretmenliini seçmeyi düünen örencilere bu duygularını iyi tahlil etmeleri ve meslek seçimlerini bu dorultuda oluturmaları önerilmektedir. Örencilere meslee yönelmede lise süreçlerinde yeterli rehberlik hizmeti verilmediinin anlaıldıı tablo 20 ye göre bu kurumlara (MEB e) rehberlik hizmetlerini gözden geçirmeleri ve gerekli deiim ve geliimleri gerçekletirmeleri tavsiye edilmektedir. Meslee yönelme konusunda en önemli etken olarak örenciler büyük oranda müzik sevgisini göstermilerdir (Tab.21). Bu balamda müzik öretmenliine ilgi duyan örencilere alana duydukları ilgi seviyelerini belirlemelerinin önemi bir kez daha hatırlatılabilir. Örenciler müzik eitimi almadan önce büyük bir oranla dinledikleri müzik türü olarak pop müzii iaret etmilerdir (Tab.22). Tablo 23 te ise örenciler müzik öretmenliini seçmemi olsalar younlukla sanatın dier alanlarına yönelebileceklerini ifade etmektedirler. Daha az oranlarla 2 ve 3. tercihleri ise sosyal bilimler ve eitim bilimleri alanları olmutur. Bu saptananlar ııında alana ilgi duyan örencilere sanat, sosyal ve eitim alanlarına olan ilgilerini sınamaları ve kararlarını bu yönde gözden geçirmeleri tavsiye edilmektedir. Meslee yönelmede temel amaç olarak büyük bir örenci grubu akademik alanda yükselmek ve öretmen olmayı iaret etmektedirler (Tab.24). Bu da örencilerin meslee yönelirken temel amaçları belirlemelerinin önemine dikkat çekmektedir. Bu konuda yüksek bilince sahip örencilerin mesleklerinde daha baarılı olacakları tartımasız bir konu olarak öne çıkmaktadır. 63

13 KAYNAKÇA KAYA, Y. K. (1984). nsan Yetitirme Düzenimiz: Politika-Eitim- Kalkınma. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve dari Bilimler Döner Sermaye letmesi, S:70, Ankara. SAY, A. (1998). Türkiye nin Müzik Atlası. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, S:227, stanbul. SAY, A. (2001). Müzik Öretimi. Müzik Ansiklopedisi Yayınları, S: 121, Ankara. UÇAN, A. (1996). Gazi Yüksek Öretmen Okulu Müzik Bölümü Alanı Birinci Yıl Programının Deerlendirilmesi. Müzik Eitimi Yayınları, S:2,Ankara. 64

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PYANO ETMNE LKN DÜZEYE UYGUN TEKNK ALITIRMA METODU SORUNU * Ör.Gör.Dr. Hatice Ekinci GR Piyano Eitiminde Teknik Becerilerin Gelitirilme Sürecinde Alıtırmaların Önemi *1924-2004

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri

MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Prof. Gül Çimen *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004,

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMRBATIR 1.GR *1924-2004 Musiki Muallim

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com BOSNA HERSEK TE TÜRKÇE ÖRETM VE ÖRENCLER AÇISINDAN PROBLEMLER TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS Samira OSMANBEGOVÇ-BAKÇ * Mustafa ARSLAN ** Öz Bu çalımanın

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER *

TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER * TÜRKYE DE GENEL MÜZK KÜLTÜRÜNE ETKLER BAKIMINDAN CUMHURYET DÖNEMNDE MÜZK ETM VE MÜZK ÖRETMENLER * GR Yrd. Doç. Yılmaz KÜÇÜKÖNCÜ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills

The effect of creative and critical thinking based laboratory applications on academic achievement and science process skills Elementary Education Online, 6(3), 377-389, 2007. lköretim Online, 6(3), 377-389, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of creative and critical thinking based laboratory applications

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET

ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER. Serkan ENDA ve emseddin GÜNDÜZ ÖZET ÖRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖRENME MATERYALNN KULLANILABLRL VE ETKLL HAKKINDAK GÖRÜLER Serkan ENDA * emseddin GÜNDÜZ **. ÖZET Bu çalımada öretmen adaylarının sınıf içi örenmelerini desteklemek ve pekitirmek

Detaylı

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ ÖZET Bu çalımanın amacı, Milli Eitim Bakanlıı na balı ilk ve ortaöretim kurumlarına ilk defa atanan memurların (öretmen, memur,

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62

edilmesi öngörülmütür. Bu çerçevede kariyer basamaklarında yükselmesi öngörülen öretmen sayısı uzman öretmenlik için 124 bin, baöretmenlik için de 62 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK KARYER

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT ÖRETMEN YETTRME VE MESLEK GELMDE EYLEM ARATIRMASI 1 ACTION RESEARCH IN TEACHER TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT Yrd. Doç. Dr. Abdullah KUZU 2 Özet Son yıllarda eitim alanında sıklıkla karılaılan bilimsel

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei)

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Derya SEVM KORKUT 1, Tarık GEDK 1, Ouzhan UZUN 2 Özet Orman Endüstri

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİ KAYNAĞI: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 1. GİRİŞ

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL 1. GR Ör. Gör. Adil Levent YÜKSEL *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei)

EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li Örnei) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 79-87 79 EUROFIT TESTLER LE 12-14 YA GRUBU ERKEK ÖRENCLERN FZKSEL UYGUNLUK NORMLARININ ARATIRILMASI (Kastamonu li

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET

LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER. Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU ÖZET lköretim Sınıf Ve Matematik Öretmenlerinin Kürat YENLMEZ ve Özge KARAKU LKÖRETM SINIF VE MATEMATK ÖRETMENLERNN BLGSAYAR DESTEKL MATEMATK ÖRETMNE LKN GÖRÜLER Kürat YENLMEZ * Özge KARAKU ** ÖZET Bu aratırmanın

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

How should a physical education and sport teacher be? -The opinions of primary school students-

How should a physical education and sport teacher be? -The opinions of primary school students- Elementary Education Online, 7(3), 738-747, 2008. lköretim Online, 7(3), 738-747, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr How should a physical education and sport teacher be? -The opinions of

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK ETM TARH DERS ÖRETMNDE FARKLI BR

Detaylı

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT

CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT CUMHURYETN KURULUUNDAN GÜNÜMÜZE TÜRKYE DE HAYAT BLGS DERS PROGRAMLARININ GELM EVOLUTION OF THE SOCIAL STUDIES CURRICULUM FROM REPUBLIC TO PRESENT Mustafa AHN Özet Bu çalımada cumhuriyet dönemi boyunca

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$ " $&( $( % & ( '+#$''' $"! $$#

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$  $&( $( % & ( '+#$''' $! $$# Elementary Education Online, 7(3), 769-784, 2008. lköretim Online, 7(3), 769-784, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " # #$%$&''$'$"' ( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ '!##'$ (#$!(' $#$ ', #$( $

Detaylı

Giri. Anahtar Kelimeler: Eitim yönetimi, okul yönetimi, yönetim süreçleri, müdür. Abstract

Giri. Anahtar Kelimeler: Eitim yönetimi, okul yönetimi, yönetim süreçleri, müdür. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OKUL MÜDÜRLERNN ETM YÖNETMNN LEVLER

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı