Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8001 WP SUPERTRONIC tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Kaldýrýlmasý Ambalaj cihazý nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemesi çevreye zarar vermeyecek nitelikte maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Bu malzemelerin geri dönüþümlü olmasý ham madde tasarrufu saðlar ve çöp oluþumunu azaltýr. Eski Cihazýn Çýkarýlmasý Eski elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmalarýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediye tarafýndan öngörülen toplama merkezlerine vererek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Enerji Tasarrufu Böylece kurutma süresinin gereksiz olarak uzamasýný ve enerji tüketiminin artmasýný önlemiþ olursunuz: Çamaþýrlarý çamaþýr makinesinden en yüksek sýkma devir sayýsý ile sýkýnýz. Örneðin 1000 devir/dakika yerine 1600 devir/dakika ile çamaþýrlar sýkýldýðýnda kurutmada yaklaþýk % 20 enerji ve ayný zamanda zamandan tasarruf edilir. Kurutma programý için en yüksek doluluk miktarýný kullanýnýz. Bu sayede toplam çamaþýr miktarý üzerinden en iyi enerji tasarrufu yapýlmýþ olur. Makinenin çalýþtýðý ortamýn oda sýcaklýðý çok yüksek olmamalýdýr. Ayný yerde baþka bir ýsý yayan cihaz varsa odayý çok iyi havalandýrýnýz veya diðer cihazý kapatýnýz. Her kurutma iþleminden sonra süzgeçlerin takýldýðý bölmeyi iyice temizleyiniz. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 2

3 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz...2 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....6 Kurutma Makinesinin Kullanýmý...14 Kumanda Paneli Sensörlü-Seçme Tuþlarý...15 Ana Menüdeki Menü Yapýsý...17 Mielehome...19 Ýlk Çalýþtýrma Çamaþýr Bakýmý...23 Bakým Sembolü...23 Kurutma Önerileri Çamaþýrýn Hazýrlanmasý ve Makinenin Doldurulmasý Program Seçimi...25 Kurutma makinesini tuþu ile açýnýz Kurutma Kademesi Programlarý Süre Seçimli Programlar Diðer Programlar Ekstralarýn Seçimi...27 Baþlama Saati/Bitiþ Saati Programýn Baþlatýlmasý...28 Baþlatma...28 Kalan Süre Bilgileri...28 Program Deðiþtirme...28 Baþlama saati/bitirme saatinin deðiþtirilmesi...28 Programýn Durdurulmasý Çamaþýr Ýlavesi/ Çýkarýlmasý Program Sonu Çamaþýrlarýn Çýkarýlmasý

4 Ýçindekiler Ekstralar...31 Havalandýrma Hassas Favori-Programlar...32 Program Tablosu...34 Temizlik ve Bakým...39 Kondanse su haznesini boþaltýnýz Temizlik aralýklarýna dikkat! Hav süzgeçlerinin yuvalarý ne zaman temizlenmelidir? Ýnce filtre ne zaman temizlenmelidir Hav Süzgeci Kuru Temizlik...41 Islak Temizlik Yerine takmak için Ýnce Filtre...43 Çýkarýlmasý...43 Ýnce filtreyi temizleyiniz Ýnce filtre kapaðýný temizleyiniz Radyatör yuvasýnýn temizliði...44 Hav Süzgecinin Takýlmasý Kurutma Makinesinin Temizliði...45 Ne Yapmalý, eðer...? Arýzalarda Yardým...46 Ekranda Test- ve Arýza Uyarýlarý Çamaþýrlar iyi kurutulmamaktadýr Diðer Problemler...50 Soðutma Kanadýnýn Temizliði (sað alttaki kafes) Kazan Lambasýnýn Deðiþtirilmesi...53 Müþteri Hizmetleri...54 Tamirler...54 Programý Güncelleþtirme (Update) Garanti Þartlarý ve Garanti Süresi...54 Sonradan Alýnabilen Aksesuar

5 Ýçindekiler Kurma ve Baðlantý...55 Ön Görünüm...55 Arka Görünüm...56 Kurutma Makinesinin Taþýnmasý...56 Kurulma Yeri...57 Tezgah altýna veya bir dolap içine montaj...57 Kurutmanýn Yerleþtirilmesi...58 Yýkama-Kurutma-Sütunu...58 Kondense Suyun Ayrý Boþaltýlmasý...59 Hortumun yerinin deðiþtirilmesi Tahliye Hortumunun Asýlmasý (lavaboya/gidere) Geri tepme valfý gerektiren özel baðlantýlar...60 Elektrik Baðlantýsý Tüketim Verileri...63 Teknik Veriler...64 Ayarlar Menüsü...65 Ayarlar Menüsünün Açýlýþý...65 Lisan...65 Güncel saat...66 Kurutma kademeleri Pin-kodu Sesli sinyal...69 Akustik onay sesi...69 Parlaklýk...69 Kontrast...69 Ekran/Tuþ aydýnlatma Hafýza Kýrýþmayý önleme

6 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Bu kurutma makinesi tüm yasal güvenlik þartlarýna uygundur. Hatalý bir kullaným kiþiye ve eþyaya zarar verir. Kurutma makinesinin ilk defa kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Burada güvenlik, kullaným ve bakým ile ilgili önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve kurutma makinesini oluþabilecek tehlikelere karþý korumuþ olursunuz. Bu kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve cihazýn sizden sonraki sahibine teslim ediniz. Kullaným Kurallarý Bu kurutma makinesi ev ve ev benzeri yerlerde kullanýlabilir. Bu kurutma makinesi dýþ alanlarda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Kurutma makinesini sadece evsel ortamlarda etiketlerinde makinede kurutulabilirliði onaylanan ve suda yýkanmýþ çamaþýrlar için kullanabilirsiniz. Diðer kullaným amaçlarýna izin verilemez. Miele kurallara aykýrý ve hatalý bir kullaným sonucunda oluþan zararlardan sorumlu tutulamaz. 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Sekiz yaþýndan küçük çocuklar devamlý kontrol altýnda olsalar bile kurutma makinesinden uzak tutulmalýdýr. Çocuklar ancak sekiz yaþýndan itibaren kurutma makinesini güvenle kullanabilmeleri için gerekli bilgiler verildikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan kurutma makinesini çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Kurutma makinesinin çevresindeki çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn kurutma makinesi ile oynamalarýna izin vermeyiniz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Makineyi kurmadan önce dýþtan görülebilir bir hasarýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir makineyi asla kurmayýnýz ve çalýþtýrmayýnýz. Kurutma makinesinin elektrik baðlantýsýný yapmadan önce tip etiketindeki baðlantý bilgilerini (sigorta, gerilim ve frekans) evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Emin olmak için bir elektrikçiye danýþýnýz. Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun koruyucu bir kablo sisteminin (topraklama hattý) mevcut olmasý halinde saðlanabilir. Bu temel þartýn yerine getirilmesi ve uzman bir elektrikçi tarafýndan kontrol edilmesi çok önemlidir. Miele eksik veya kopmuþ bir kablo nedeniyle ortaya çýkabilecek zararlardan sorumlu deðildir. Güvenlik açýsýndan uzatma kablosu kullanmayýnýz (aþýrý ýsýnma nedeniyle yangýn tehlikesi). Makineyi kullanan kiþi için tehlike yaratmamasý açýsýndan hasarlý olan elektrik baðlantý kablosu Miele yetkili personeli tarafýndan yenisi ile deðiþtirilmelidir. Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþiler için beklenmeyen tehlikeler ortaya çýkabilir ve Miele firmasý bu sorumluluðu kabul etmez. Tamir iþleri sadece Miele tarafýndan yetki verilmiþ servisler tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýza ve zararlar garanti kapsamýna alýnmayacaktýr. Makinenin bozuk parçalarý sadece orijinal Miele yedek parçalarý ile deðiþtirilebilir. Miele firmasý ancak bu durumda makinenin tam anlamýyla güvenlik içinde çalýþmasýný saðlayabilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bir arýza durumunda veya temizlik ve bakým sýrasýnda kurutma makinesinin þebeke baðlantýsý þu þekilde kesilir: kurutma makinesinin fiþi prizden çekilir veya Evdeki sigortayý kapatýlýr veya Telli sigortayý tamamen yuvasýndan çýkarýlýr. Bu çamaþýr makinesi ev dýþýnda bir yerde (örneðin: teknelerde) çalýþtýrýlamaz. Kurutma makinesinde Miele tarafýndan açýkça izin verilmeyen deðiþiklikler yapýlamaz. Isý pompasý ve suðutucu madde ile ilgili açýklamalar: Bu kurutma makinesi bir kompresörün güçlendirdiði gaz formundaki bir soðutma maddesi ile çalýþýr. Kompresör sayesinde daha yüksek bir ýsý seviyesine getirilen ve sývýlaþtýrýlan soðutma maddesi kapalý bir dolaþým içinde radyatörden geçirilir, oraya gelen kurutma havasý ile hava dolaþýmý saðlanýr. Kurutma iþlemi sýrasýnda ýsý pompasýndan çýkan sesler normaldir. Bu sesler kurutma makinesinin mükemmel çalýþmasýný engellemez. Soðutma maddesi yanýcý ve patlayýcý deðildir. Doðru bir nakliyeden sonra kurutma makinesinin çalýþmadan bekletilmesine genelde gerek yoktur ("Kurulma ve Baðlantý" böl.bak.). Aslýnda: makinenin dinlenme sürecine dikkat edilmelidir! Aksi halde ýsý pompasý zarar görebilir! 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Doðru Kullaným Yangýn tehlikesi nedeniyle aþaðýda sýralanan çamaþýrlar makinede kurutulmamalýdýr, yýkanmamýþ çamaþýrlar, yeterli derecede temizlenmemiþ ve üzerinde yað veya diðer kirlerin (örn.: üzerinde yemek yaðlarý kalan mutfak bezleri- veya krem artýklarý olan kozmetik örtüleri gibi) bulunduðu çamaþýrlar. Ýyi yýkanmamýþ çamaþýrlarýn kendi kendine tutuþma ve hatta kurutma bittikten sonra kurutma makinesinin dýþýnda bile tutuþma olasýlýðý vardýr. yangýn çýkarabilecek temizleme maddeleri veya aseton, alkol, benzin, petrol, leke ilaçlarý, terebentin, mum ve mum sökücüler veya kimyasallar temizlik bezleri veya paspaslarýn üzerinde kalmýþsa. üzerinde saç spreyleri, aseton veya benzeri kalýntýlarý bulunan çamaþýrlar. Bu nedenle özellikle böyle kirleri barýndýran çamaþýrlarýn çok iyi yýkanmýþ olmalarý gerekir: Bunun için yeterli miktarda deterjan kullanýnýz ve yüksek bir yýkama ýsýsý seçiniz. Sonuçtan memnun kalmazsanýz birkaç defa yýkayýnýz. Ceplerdeki çakmak, kibrit gibi malzemeleri boþaltýnýz. Uyarý: Kurutma makinesini asla kurutma programý bitmeden kapatmayýnýz. Ancak bütün çamaþýrlar hemen çýkarýldýktan ve ýsýnýn daðýlmasý için serildikten sonra bu olabilir. Yangýn tehlikesi! Bu kurutma makinesi kumandalý bir prize (örneðin saat ayarlý veya azami güç kullanýmýnda acil kapatma sistemi olan bir cihaz gibi)baðlanamaz. Kurutma programý soðutma süreci bitmeden önce durdurulduðunda çamaþýrýn kendiliðinden tutuþma tehlikesi oluþabilir. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Yangýn tehlikesi yüzünden aþaðýda sýralanan çamaþýrlar veya ürünler asla makinede kurutulmamalýdýr, temizlenmesi içi üzerinde sanayi kimyasallarý denenmiþ olan çamaþýrlar (kimyasal temizleme gibi). üzerinde çok miktarda köpük,- sünger-, lastik- veya lastik benzeri parçalar veya aksesuarlar bulunan çamaþýrlar. Bunlar örneðin lateks köpük sünger, duþ boneleri, su geçirmez tekstiller, lastikli elbiseler ve süngerli yastýklardýr. dolgulu ve hasarlý parçalar (yastýk veya ceketler). Bu dolgulardan dýþarý sarkan sünger parçalarý kurutma iþlemi sýrasýnda alev alabilir. Çamaþýrlarýn zarar görmeyeceði bir ýsý derecesinde kalabilmeleri için ýsýtma sürecinden sonra soðutma süreci baþlar (örneðin: çamaþýrýn kendi kendine tutuþmasýný önlemek için). Ancak bundan sonra program biter. Programýn sonunda çamaþýrlarý her zaman doðrudan ve tam olarak dýþarý alýnýz. Yumuþatýcý veya benzeri ürünler yumuþatýcý talimatýnda yazýldýðý gibi kullanýlmalýdýr. Cihaz kapaðýna yaslanmayýnýz. Kurutma makinesi devrilebilir. Her kurutmadan sonra kapaðý kapatýnýz. Böylece aþaðýdaki tehlikeleri önlemiþ olursunuz: çocuklar kurutma makinesinin içine týrmanamazlar veya makinenin içine oyuncaklarýný saklayamazlar, evdeki küçük hayvanlar cihazýn içine týrmanamazlar. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu kurutma makinesi: Kurutma makinesi süzgeçsiz veya hasar görmüþ bir süzgeçle çalýþtýrýlmamalýdýr. Kurutma makinesi ince filtre veya hasar görmüþ bir süzgeçle çalýþtýrýlmamalýdýr. Aksi halde makine toplanan havlardan zarar görebilir! Her kurutma iþleminden sonra süzgeçlerin takýldýðý bölmeyi iyice temizleyiniz. Hav süzgeçleri ýslak temizlikten sonra kurutulmalýdýr. Islak süzgeçler nedeniyle kurutma sýrasýnda arýza meydana gelebilir! Kurutma makinesini donma tehlikesi olan odalara kurmayýnýz. Donma dereceleri kurutma makinesinin çalýþmasýný olumsuz etkiler. Pompada ve hortumda donan kondense su makineye zarar verebilir. Kondense suyu dýþarý akýtýyorsanýz, hortumun kaymamasýna dikkat ediniz. Aksi halde örneðin lavaboya takýlmýþ olan bir hortum kaydýðýnda kondense su çevreye zarar verebilir. Kondense su içme suyu deðildir.bu su içildiði takdirde insan ve hayvan saðlýða zarar verebilir. Kurutma makinesin bulunduðu yeri daima temiz tutunuz, tozlu olmamasýna dikkat ediniz. Emilen soðuk havanýn içinde bulunabilecek tozlar ve kir parçacýklarý radyatörü kalýcý olarak týkayabilirler. Kurutma makinesini hortumla yýkamayýnýz. 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Aksesuar Ancak Miele firmasý tarafýndan öngörülen aksesuarlar cihaza monte edilebilir veya takýlabilir. Bunun dýþýnda yabancý aksesuarlar takýldýðý takdirde tüketicinin garanti talebi karþýlanmaz veya ürünle ilgili sorumluluk ortadan kalkar. Miele güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkan zararlardan sorumlu tutulamaz. 13

14 Kurutma Makinesinin Kullanýmý Kumanda Paneli Mielehome Mielehome-iletiþim sistemine sahip cihaz demektir.. Sensörlü Tuþu (Ýnfo) Sensörlü tuþun ýþýðý yandýðýnda gösterilen menü ile ilgili bilgi verilir. Optik Okuyucu Teknik servis için test ve bilgi aktarma noktasý (ayrýca cihaz güncelleþtirilir). Sensörlü-Seçme Tuþu Sensörlü tuþun ýþýðý yanarsa devrede demektir. Bu konuya ait ayrýntýlý bilgileri ilerdeki sayfalarda bulacaksýnýz. Ekran Ekranda gösterilenler : seçilen fonksiyonlar. programýn akýþý. Bilgi-yazýlarý. Hata uyarýlarý. Saat. Liste kayýtlarý. Sensörlü (Clear) Tuþu Bir önceki menü alanýna dönülür. Ýki defa basýlarak ana menüye geri dönülür. Daha önce seçilen ayarlar silinir. Program durdurulur. Sensörlü Start Tuþu Yeþil ýþýklý sensörlü tuþ ile seçilen program baþlatýlýr. Tuþu Cihazý açmak ve kapatmak için kullanýlýr. Enerji tasarrufu amacýyla cihaz otomatik olarak kapanýr. Bu kapatma iþlemi Program sonunda/kýrýþmayý önleme veya cihaz açýldýktan sonra hiçbir iþlem yapýlmadýðý zaman gerçekleþir. Tuþu Bu tuþ ile cihaza elektrik gelmesine gerek kalmadan kapak açýlýr. 14

15 Sensörlü-Seçme Tuþlarý Sensörlü seçme tuþu devrede olduðunda ýþýðý yanar. Sensörlü seçme tuþlarý ile aþaðýda fonksiyonlar uygulanabilir: Bir Menü Noktasýnýn Seçimi Bir menü noktasý seçilebilir ise bu bir nokta () ile iþaretlenir. Soldaki sensörlü seçme tuþlarý devrede ise, nokta () kelimenin önünde, saðdaki sensörlü seçme tuþlarý devrede olduðu zaman nokta () kelimenin veya iþaretin arkasýnda durur. Menü Sayfasýnda Gezinti Bir menü sayfasýnda ekranda görülebileceðinden fazla yazý varsa (bir liste gibi) o zaman listenin saðýnda durumu gösteren bir iþaret görülür: Ana menü 10:21 Favori-programlar Pamuklu Bakýmý kolay Saðdaki sensörlü tuþlarla yazý ekranda yukarý veya aþaðý kaydýrýlabilir. Her hareketle liste bir satýr kaydýrýlýr. Listenin son satýrý bir çizgi olarak gösterilir. Gösterilen Bir Deðerin Deðiþtirilmesi Güncel saat Kurutma Makinesinin Kullanýmý + OK Saðdaki sensörlü + ve tuþlarý ile ekranda yazýlý olan deðer deðiþtirilebilir. Deðiþtirilen deðer daha sonra saðda aþaðýda sensörlü OK tuþu ile onaylanmalýdýr. 15

16 Kurutma Makinesinin Kullanýmý Favori-Programlar Üzerinde istediðiniz ayarlarý yaptýktan sonra on adet programa kadar bir isim altýnda hafýzaya alabilirsiniz. Kurutma Rehberi Doðru programý aramak için buradan yararlanabilirsiniz. Kurutma rehberi sizi adým adým çamaþýrýnýz için doðru olacak seçime götürür. Ayarlar Menüsü Ayarlar menüsünde kurutma makinesinin elektroniðini deðiþen taleplere uyumlu hale getirebilirsiniz. Buna ait ayrýntýlý bilgiyi ayný isimli bölümden öðrenebilirsiniz. Sensörlü Tuþu Bir menü noktasý için ek bilgi verileceði zaman sensörlü tuþunun ýþýðý yanar. Bu bilgileri okumak için sensörlü tuþa basýnýz. Program Akýþýnýn Gösterilmesi Programýn hangi program diliminde olduðu ekranda sembollerle gösterilir. Sembol Program Akýþý Baþlama saati/bitirme saati Kurutma Nemli Hafif Nemli Hafif Nemli Kuru Kuru + Soðutma / Durdurma Soðuk Hava Sýcak Hava Kýrýþmayý Önleme / Son 16

17 Kurutma Makinesinin Kullanýmý Ana Menüdeki Menü Yapýsý Favori-programlar Favori-programlar (alpabetik sýralama) Pamuklu Bakýmý kolay Sentetik yeniden oluþturunuz deðiþtiriniz siliniz... Kurutma kad. (programa göre)... Süre (programa göre) Kurutma programý rehberi Ekstralar (programa göre) Baþlatma saati Bitiþ saati Pamuklu* Sentetik* Pamuklu + Sentetik* Yünlü Ýpekli Mikro elyaf* Keten* * Burada diðer seçme olanaklarý vardýr 17

18 Kurutma Makinesinin Kullanýmý Ayarlar Lisan Güncel saat* Sesli sinyal Kurutma kademeleri* Pin-kodu Akustik onay sesi Parlaklýk Kontrast Ekran/Tuþ aydýnlatma Hafýza Kýrýþmayý önleme Mielehome** Uzaktan kumanda** * Burada diðer alt menüler vardýr. ** Ancak kurutma makinesine iletiþim modülü takýldýktan sonra görülür. 18

19 Mielehome Ýletiþim sistemine sahip ev aletleri Ýletiþim modülü SüperVision Ev Aleti Þebeke cereyaný Mielehome Gateway (WLAN) Router Mümkün Olan Baðlantýlar PC, Notebook ipod* oder iphone* Akýllý ev ekranýna baðlantý Mümkün olan internet baðlantýlarý * ipod ve iphone Apple Inc. firmasýnýn kayýtlý markalarýdýr. 19

20 Mielehome Bu kurutma makinesi iletiþim sistemi için uygundur ve sonradan alýnabilen bir iletiþim modülü ile Mielehome sistemine baðlanabilir. Mielehome sisteminde iletiþim kurulabilen ev aletleri þebeke aðý sayesinde çalýþma durumlarý ve program akýþlarý ile ilgili bilgileri bir gösterge cihazýna gönderebilir. Bilgi Verilir, Cihazlar Kumanda Edilir SuperVision Ev Aleti Ýletiþim sistemine sahip bazý ev aletlerinin ekranýnda diðer ev aletlerinin çalýþma durumlarý gösterilebilir. Mobil son cihazlar / PC, Notebook veya bir ipod* / iphone* ile evsel WLAN alanýnda Statü bilgileri ev ilir ve bazý kumanda komutlarý yürütülebilir. Ev elektrik aðý Mielehome sistem çözülümü size akýllý ev olanaðý sunar. Mielehome Gateway ile iletiþim sistemine sahip ev aletleri diðer akýllý evlerine takýlabilir. Sonradan alýnabilecek gerekli aksesuarlar Ýletiþim modülü Sadece Miele servisi tarafýndan takýlabilir. Mielehome Gateway Bu parçalar kendi kurma ve kullanma kýlavuzlarý ile verilmektedir. Diðer Bilgiler Mielehome, SüperVision ve gelecekteki olanaklar ile ilgili bilgileri Miele internet sayfasýnda ve örneðin Mielehome Gateway gibi her Mielehome ünitesinin kullanma kýlavuzunda bulabilirsiniz. * ipod ve iphone Apple Inc. firmasýnýn kayýtlý markalarýdýr. 20

21 Ýlk Çalýþtýrma Ýlk çalýþtýrma iþleminden önce cihazýn doðru olarak kurulmasý ve elektrik þebekesine baðlanmasý gerekir. "Kurulma ve Baðlantý" bölümünde yazýlanlara dikkat ediniz. "Kurulma ve Baðlantý" bölümünde yazýlanlarýn tersine bir nakliye yapýlmýþsa, kurutma makinesinin elektrik baðlantýsýný yapmadan önce yaklaþýk 1 saat kadar cihazý dinlenmeye býrakýnýz. Aksi halde ýsý pompasý zarar görebilir! Ýlk çalýþtýrma 5 adýmda yapýlýr. Kurutma makinesi sizi 1. dilimden 5. dilime kadar yönlendirir. 1. Hoþ Geldiniz Yazýsý Kurutma makinesini tuþu ile açýnýz. Hoþ Geldiniz yazýsý 3 saniye için gösterilir. Bu görünümden sonra ekran lisan ayarýna döner. 2. Lisan Ayarý Lisan 10:21 deutsch english español OK Ýstediðiniz lisaný seçiniz. Saðdaki sensörlü tuþlarla ekrandaki yazý (kaydýrýlarak) yukarý veya aþaðýya kaydýrýlabilir. Seçilen lisaný OK ile onaylayýnýz. 21

22 Ýlk Çalýþtýrma 3. Güncel Saat Ayarý (gerekirse) Güncel saati giriniz. Güncel saat + OK + ve - tuþlarý ile saati ayarlayabilirsiniz. Bunu OK ile onaylayýnýz. Þimdi dakikalarý ayarlayýnýz ve daha sonra OK ile onaylayýnýz. 4. Mielehome Uyarýsý Ýletiþim sistemine sahip bu kurutma makinesi þebeke kanalýyla program bilgilerini iletiþim modülü takýlmýþ (sonradan alýnabilen aksesuar) Mielehome sistem cihazýna iletir. Bu uyarýyý OK. ile onaylayýnýz. 5. Makinenin ilk çalýþtýrýlmasý kullanma kýlavuzu önerilerine göre yapýlmalýdýr. Ýlk çalýþtýrma ancak bir program çamaþýrla birlikte baþlatýlmýþ ("2. Program Seçimi" böl.bak.), ve 1 saatten fazla sürmüþse gerçekleþmiþ sayýlýr. Bir saatten az sürmüþ bir programýn arkasýndan ekranda tekrar Hoþ Geldiniz yazýsý ve lisan ayarý gösterilir. Bu bilgiyi OK. ile onaylayýnýz. 22

23 Çamaþýr Bakýmý Bakým Sembolü Kurutma / Normal/Düþük Isý. Bu kurutma makinesi her programda çamaþýrý hassas bir ýsý derecesinde kurutur. Çamaþýrlarýn / ayrýlmasýna gerek yoktur. Kurutma makinesi için uygun deðildir. Ütüleme ve Silindir Ütüden Geçirme Çok sýcak. Sýcak. Ilýk. Ütülenmez/Silindir ütüden geçirilmez. Kurutma Önerileri "Program Tablosunda" gösterilen maksimum kazan doluluk miktarýna daima dikkat ediniz. Kazanýn fazla dolu olmasý çamaþýrý hýrpaladýðý kadar, kurutma iþlemini de engeller ve çamaþýrýn kýrýþmasýna sebep olur. Üzerinden sular damlayan çamaþýrý makinede kurutmayýnýz! Pamuklu, Renkli ve Bakýmý Kolay çamaþýrlarý Otomatik + programýnda kurutunuz. Her tarafýnýn eþit kuruyabilmesi için ceketin önünü açýnýz. Bakým etiketlerinde belirtilmiþse hakiki keten dokumalarý sadece kurutunuz. Aksi halde dokuma ipliklenebilir. Triko çamaþýrlar (örneðin: T-þört, iç çamaþýrý gibi) -kalitesine göre- daha ilk yýkmada çekebilir. Bu nedenle: Bu çamaþýrlarýn daha fazla çekmemesi için çok fazla kurutulmamalýdýr. Triko çamaþýrlarý mümkünse bir veya iki beden büyük alýnýz. Kazan ne kadar fazla doldurulursa bakýmý kolay çamaþýrlarýn kýrýþma olasýlýðý o kadar artar. Bu özellikle çok narin çamaþýrlar için geçerlidir (örneðin: gömlek, bluz gibi). Uygun bir program seçiniz. Sorun çýkmamasý için çamaþýr miktarýný azaltýnýz ve Hassas + ekstra fonksiyonunu seçiniz. Kolalý çamaþýrlarý makinede kurutabilirsiniz. Apreli görünmesi gereken çamaþýrlara iki misli kola ilave ediniz.d Yeni renkli çamaþýrlarý ilk kurutmadan önce ayrý olarak yýkayýnýz. Bu çamaþýrlarý açýk renk çamaþýrlarla birlikte kurutmayýnýz, renk verebilirler (kurutma makinesinin plastik bölümlerini boyayabilirler). Diðer çamaþýrlarýn üzerine farklý renkte iplikler yapýþabilir. Mekanik kurutmaya dayanýklý olmayan malzemeleri, sepet programý ile havalandýrabilir/ kurutabilirsiniz. Kural: Kurutma sepeti kullanýlmalýdýr (bu aksesuar sonradan alýnabilir). 23

24 1. Çamaþýrýn Hazýrlanmasý ve Makinenin Doldurulmasý Çamaþýrýn Hazýrlanmasý Çamaþýr makinesinde yýkanmýþ çamaþýrlarý biraz havalandýrarak kazandan çýkartýnýz ve þu özelliklere göre ayýrýnýz istenilen kurutma kademesi,... iplik ve dokuma cinsi,... ayný boyutlar,... sýkma iþleminin sonunda ayný nem derecesi. Bu sayede çamaþýrlarýnýz eþit derecede kuruyacaktýr. Çamaþýrlarýn arasýnda bulunan deterjan ölçü kabýný çýkarýp alýnýz. Bu gibi yabancý maddeler eriyebilir ve kurutma makinesine ve çamaþýrlara zarar verebilirler. Ýçi dolgulu çamaþýrlarýn dolgularýnýn dýþarý çýkmamasý için dikiþ yerlerini kontrol ediniz. Nevresim ve yastýk kýlýflarýnýn içine küçük çamaþýrlarýn kaçmamasý için ilikleyiniz. Kopça ve fermuarlarý kapatýnýz. Kumaþ kemer ve önlüklerin kuþaklarýný birbirlerine baðlayýnýz. Yerinden çýkmýþ sutyen balenlerinin sökülmüþ fitillerini dikiniz veya balenleri tamamen çýkartýnýz. Kurutma Makinesinin Doldurulmasý Makineyi açmak için tuþuna basýnýz. Çamaþýrlarý hafif gevþek bir durumda kazanýn içine yerleþtiriniz. "Program Tablosu" bölümünde yazýlan maksimum doldurma kapasitesine dikkat ediniz. Kazanýn aþýrý doldurulmasý çamaþýrýn hýrpalanmasýna ve kurutma iþleminin engellenmesine sebep olur. Kurutma makinesinin kapaðýný kapatmadan önce filtrenin yerinde olup olmadýðýný kontrol ediniz. Kapaðý kapatýrken arasýna çamaþýrlarýn sýkýþmamasýna özen gösteriniz. Çamaþýrlar zarar görebilir. Kapaðý hafif bir hareketle kapatýnýz Ýsterseniz kapaðý yaslanarak veya bastýrarak kapatabilirsiniz. 24

25 Kurutma makinesini tuþu ile açýnýz. Ana menü 10:21 Favori-programlar Pamuklu Bakýmý kolay Ýstediðiniz programý seçiniz: Saðdaki sensörlü tuþlarla diðer programlar gösterilebilir. Program seçimine göre baþka bir menü görülür: Kurutma Kademesi Programlarý Örneðin: Pamuklu... : Kurutma kademesi seçebilirsiniz. Pamuklu 1-8 kg 2:03 Sa. 10:21 Kurutma kad. Ekstralar Baþlatma saati Kuru Sensörlü Kurutma kademesi menü noktasý tuþuna basýnýz. Kurutma kademeleri 10:21 Kuru Hafif Nemli 2. Program Seçimi Hafif Nemli OK 3 kurutma kademesinden daha fazla seçenek vardýr: Saðdaki sensörlü tuþlarla diðer kurutma kademeleri gösterilebilir. Soldaki sensörlü tuþla istediðiniz kurutma kademesini seçiniz. Bunu OK ile onaylayýnýz. 25

26 2. Program Seçimi Süre Seçimli Programlar Örneðin: Sýcak havalandýrma... : Süreyi ayarlayabilirsiniz. Sýcak havalandýrma 1-7 kg 0:20 Sa. 10:21 Süre 0:25 Sa:Dak. + Ekstralar Baþlatma saati OK Sensörlü Süre menü noktasýna dokununuz. Saðdaki sensörlü + ve tuþlarý ile ekrandki deðer deðiþtirilebilir. Bunu OK ile onaylayýnýz. Soðuk Havalandýrma: 20 dak.- 1 Saat. Sýcak Havalandýrma: 20 dak.- 2 Saat. Sepet Program*: 40 dak.- 2:30 Saat. *Sadece kurutma sepeti baðlantýsý için (bu aksesuar daha sonra alýnabilir) seçiniz. Diðer Programlar Örneðin: Hassas Düzletme... : Kurutma Kademesi/Süre önceden ayarlanýr ve deðiþtirilemez. Hassas düzletme 1 kg 1:06 Sa. 10:21 Baþlatma saati Bitiþ saati 26

27 Ekstralarýn Seçimi Baþlama Saati/Bitiþ Saati Ekstralar 10:21 Havalandýrma Hassas + OK Ýstediðiniz ekstrayý seçiniz. Havalandýrma seçiminde çamaþýrlar daima kuru havalandýrýlýr. Hassas + seçiminde narin çamaþýrlarýn kazan hareketinden etkilenmemesi için daha özel kurutulur. Seçilen ekstranýn yanýnda bir onay iþareti gösterilir. Bunu OK ile onaylayýnýz. Ýstediðiniz program baþlama saatini (Baþlatma saati) veya istediðiniz program bitirme saatini (Bitiþ saati) ayarlayabilirsiniz. Süreler 15 dakikalýk dilimlerle ayarlanabilir. Programýn baþlatýlmasý veya programýn bitirilmesi en fazla 24 saat geciktirilebilir. Ýlk 15 dakikalýk dilimde süre bir sonraki çeyrek saate kaydýrýlýr. Baþlatma saati veya Bitiþ saati menü noktasýný seçiniz. Pamuklu 1-8 kg 2:03 Sa. 10:21 Ekstralar 2. Program Seçimi + Baþlatma saati 01:27 Bitiþ saati 03:30 OK + ve - tuþlarý ile Baþlatma saati veya Bitiþ Saati için istediðiniz saati seçiniz. Ayarlanan saati OK ile onaylayýnýz. Uyarý: Daha sonra bir Ekstra seçilir/iptal edilirse veya bir kurutma kademesi deðiþtirilirse, o zaman program bitiþ saati ertelenebilir. 27

28 3. Programýn Baþlatýlmasý Baþlatma Yeþil ýþýklý sensörlü Start tuþuna basýnýz. Pamuklu 10:21 Kuru - Ekstralar (Bakýnýz ) Kalan süre: 2:03 Sa. deðiþtiriniz Kalan süre ekranda gösterilir. Programýn hangi program diliminde olduðu ekranda sembollerle gösterilir. Kalan Süre Bilgileri Aþaðýda sýralanan faktörler nedeniyle kurutma kademesi programlarýnda kalan süre her zaman farklý olabilir: Sýkma iþleminden sonra kalan nem; çamaþýrýn cinsi; çamaþýr miktarý; oda sýcaklýðý; voltaj oynamalarý veya programýn durdurulmasý. Kalan süre kurutma sýrasýnda kontrol edilir ve gerekirse düzeltilir, buna baðlý olarak da sürede atlamalar meydana gelebilir. Bu bir arýza deðildir, makinenin normal bir çalýþmasýdýr. Ayný þekilde programlar zamanýndan önce bitebilir, örneðin: bazý özel narin çamaþýrlarda, miktarý az olan çamaþýrlarda veya önceden kurutulmuþ olan çamaþýrlarda. Program baþladýktan sonra deðiþiklikler olabilir: Program Deðiþtirme Artýk program deðiþtirilemez (yanlýþlýkla deðiþtirmelerden korumak için). Yeni bir program seçebilmek için porogramý durdurunuz. Baþlama saati/bitirme saatinin deðiþtirilmesi Sensörlü deðiþtiriniz tuþuna basýnýz. Baþlatma saati menü noktasýný veya Bitirme saati menü noktasýný seçiniz. Ýstediðiniz saati + ve - ile deðiþtiriniz. Ayarlanan saati sensörlü OK tuþu ile onaylayýnýz. 28

29 3. Programýn Baþlatýlmasý Programýn Durdurulmasý Sensörlü tuþuna basýnýz. Pamuklu 10:21 Program durdurulsun mu? devam etsin durdurunuz Durdurunuz noktasýný seçiniz. Belirli bir kurutma süresi ve kurutma derecesine ulaþtýktan sonra makinedeki çamaþýrlar soðutulur. Bir kere daha ve durdurunuz seçildiðinde ekranda Son görülür. Kapatmak için tuþuna basýnýz. Açmak için tuþuna basýnýz. Doðrudan yeni bir program seçiniz ve baþlatýnýz. Alternatif Durdurma Bir program durdurma iþlemini þöyle de yapabilirsiniz: tuþuna basýnýz. Çamaþýr Ýlavesi/ Çýkarýlmasý tuþuna basýnýz. Kapaðý açýnýz. Çamaþýr ilave ediniz veya bir kýsým çamaþýrý dýþarý alýnýz. Kapaðý kapatýnýz. Bir program seçiniz. Sensörlü Start tuþuna dokununuz. 29

30 4. Program Sonu Çamaþýrlarýn Çýkarýlmasý Program Bitmeden Program bitmeden soðutma süreci baþlar: Ekranda "Soðutma" yazýsý görülür. Ancak soðutma süreci sona erdikten sonra program biter. Program Sonu Çamaþýrlarýn Çýkarýlmasý Ekrandaki Kýrýþmayý Önleme ve Son görüntüleri programýn bittiðinin iþaretidir. Aralýklarla sinyal sesi duyulur. Bu kurutma makinesinde bir enerji tasarrufu modu bulunur: Programýn sonunda ekran kararýr ve sensörlü Start tuþu yavaþ yavaþ yanýp söner ("Ekran/Tuþ ýþýklarý" "Ayarlar" bölümüne bak.). Im Kýrýþmayý Önleme sürecinde kazan aralýklarla döner. Bu bir arýza deðildir. Kapaðý tuþu ile açýnýz. Çamaþýrlarý dýþarý çýkartýnýz. Kondense su haznesini boþaltýnýz. Kondense suyu dýþarý yönlendirmenizi öneririz. Bu sayede kondense su haznesinin boþaltýlmasý gerekmez. Kazan aydýnlatmasý Kazanda çamaþýr unutmamak için: Kurutma makinesi açýldýktan sonra kapak açýlýrken kazan lambasý yanar. Kapak açýk kalýrsa lamba birkaç dakika sonra ve kapak kapatýlýrsa lamba yine söner (enerji tasarrufu). Kazanda çamaþýr unutmayýnýz! Kalan çamaþýrlar bir sonraki kurutma iþleminde zarar görebilirler. Ekranda Program sonu/kýrýþmayý önleme yazýsýnýn görünmesinden 15 dakika sonra makine otomatik olarak kapanýr. Öneri:Kurutma makinesi Mielehome sistemine baðlanmýþsa otomatik kapatma yapýlamaz. Kurutma makinesi henüz açýksa kapatmak için tuþuna basýnýz. Bir sinyal duyulur. Kapaðý kapatýnýz. 30

31 Ekstralar Havalandýrma Kurutma havasý sýnýrlý sürede ýsýtýlýr. Daha fazla ýsý giriþi olmadan çamaþýrlar kuru kademesinde havalandýrýlýr. Havalandýrma fonksiyonunu temiz (daha kuru veya daha nemli) giysilerdeki kokularý yok etmek için kullanýlýr. Bu iþlem sýrasýnda çamaþýrýn nemli olmasý veya çamaþýrýn arasýna piyasada bu iþ için satýlan ýslak mendillerin konulmasý havalandýrma etkisini güçlendirir. Fakat giysilerin üzerindeki sentetik parçalarýn kokularý daha az yok olacaktýr. Hassas + Özellikle kýrýþmaya yatkýn ve yüksek devirli kazan hareketlerinden etkilenen çamaþýrlar bu programda daha düþük bir kazan devri ile kurutulur. Program süresi uzar. Seçilebilen Ekstralar Aþaðaýdaki programlarda ekstralar seçilebilir: Havalandýrma Hassas + Pamuklu Bakýmý kolay Gömlekler Jeans-Kot Spor Giysiler Sýcak havalandýrma Fakat: Havalandýrma veya Hassas + seçilebilir. Öneri Bunun dýþýnda bazý programlarýn kurutma kademelerini istediðiniz gibi ayarlayabilirsiniz ("Ayarlar" böl.bak.). Ayrýca bu kurutma makinesinde programýn sonunda duyulan sinyal sesi ve kýrýþmayý önleme süreci özle olarak ayarlanabilir ("Ayarlar" böl.bak.). 31

32 Favori-Programlar Ayarlarý seçildikten sonra on adet programa kadar bir isim altýnda hafýzaya kayýt yapabilirsiniz. Bu isim en fazla 12 harften oluþmalýdýr. Ayarlarý yapýlan favori-programlar alfabetik olarak sýralanýr. Favori-Programlarýn Kaydedilmesi Yýkama programlarýný favori program olarak hafýzaya almak için iki seçenek vardýr. 1. Favori-Programlar menüsünü açýnýz ve yeniden oluþtur pozisyonlarýný seçiniz. Bunun arkasýndan alýþýlageldiði gibi bir program ayarlayýnýz. 2. Program seçiminde bir kurutma kademesini deðiþtirmiþ veya bir ekstra seçmiþ iseniz: Bunun arkasýndan kaydet menü noktasýný seçiniz. Favori-Programlara Ýsim Verme Ýsim: 10:21 A B C Ç D E F G G H I I J K L M N O Ö Harfi seçiniz Ýlk harfi seçiniz ve bunu Harfi seçiniz pozisyonu ile onaylayýnýz. Diðer harfleri ok tuþunu saða doðru hareket ettiðinizde bulacaksýnýz. Ýlk büyük harfi girdikten sonra ekranda seçilmek üzere küçük harf dizilimi görülür. Bir boþluk verdikten sonra ekranda tekrar büyük harf sýrasý gösterilir. 32

33 Favori-Program Ýsimlerinin Kaydedilmesi Favori-Programlarýn Seçimi Ýsim: Dry 10:21 Boþluk Harfi siliniz h i i j k l m n o ö p r s s t v u ü v y Harfi seçiniz Ýsmi onaylayýnýz Ýsim Onayý pozisyonunu seçiniz. Favori-Programlar menüsünü açýnýz. Orada hafýzaya alýnmýþ olan programlarý alfabetik sýrayla göreceksiniz. Ýstediðiniz favori-programý seçiniz. Yeþil ýþýklý Baþlat sensörlü tuþuna basýnýz. Program baþlatýlýr. Favori-Programýn Deðiþtirilmesi Favori-Programýn Silinmesi Favori-Programlar Deðiþtirin noktasýný seçiniz. Deðiþtirilmesi gereken favori-programý seçiniz. Favori-programý deðiþtiriniz ve ayný isim altýnda hafýzaya alýnýz. Favori-programýnýz bir sonraki kullanýmda deðiþtirilen ayarlarla baþlayacaktýr. Yeni bir favori programý kaydetmek isterseniz daha önce hafýzaya almýþ olduðunuz on programdan birini silmek gerekecektir. Ekranda silin noktasýný seçiniz. Silmek istediðiniz favori-programý seçiniz. Silin menü noktasýný onaylayýnýz. 33

34 Program Tablosu Pamuklu maks. 8 kg* Ekstra Kuru, Kuru+, Kuru** Çam. cinsi Havlular/bornozlar/T-þörtler, iç çamaþýrlarý, pazen/havlu çamaþýrlar, bebek çamaþýrlarý gibi bir veya birkaç katlý pamuklu çamaþýrlar için uygundur. Uyarý Ekstra Kuru çeþitli, birkaç katlý ve özellikle kalýn dokumalar içindir. Triko çamaþýrlarý (örneðin: iç çamaþýrlarý, bebek çamaþýrlarý gibi) Ekstra kuru kademesinde kurutmayýnýz, çekebilirler. Hafif Nemli, Hafif Nemli, Nemli Çam. cinsi Masa örtüleri, yatak çarþaflarý, kolalý çamaþýrlar gibi pamuklu veya keten çamaþýrlar için uygundur. Uyarý Silindir ütüden geçecek çamaþýrlarýn ütüye kadar nemli kalabilmeleri için çamaþýrlarý rulo haline getiriniz. Bakýmý Kolay maks. 3,5 kg* Kuru+, Kuru, Hafif Nemli Çam. cinsi Kazak, elbise, pantolon, önlük, masa örtüsü gibi sentetik iplikli bakýmý kolay çamaþýrlar, pamuklu veya karma dokumalý çamaþýrlar içindir. Sentetik maks. 2,5 kg* Kuru+, Kuru, Hafif Nemli, Hafif Nemli Çam. cinsi Gömlek, bluz, dantel iç çamaþýrlarý, iþlemeli çamaþýrlar gibi sentetik iplikli, karma dokumalý, suni ipek veya bakýmý kolay dokumalý pamuklu çamaþýrlar içindir. * Kuru çamaþýr aðýrlýðý Test Enstitüsü için Bilgiler: Enerji etiketi için uygulanan test programý 392/2012/EU sayýlý yönetmeliðine uygun olup sayýlý Avrupa normuna göre ölçülmüþtür. Pamuklu programýnda kondense suyu hortumla dýþarý veriniz. 34

35 Program Tablosu Otomatik + maks. 5 kg* Kuru+, Kuru, Hafif Nemli Çam. cinsi Pamuklu ve Bakýmý Kolay programlarý için karma çamaþýr. Gömlekler maks. 2 kg* Kuru, Hafif Nemli Çam. cinsi Gömlek ve bluzlar. Jeans maks. 3 kg* Kuru, Hafif Nemli Çam. cinsi Kot kumaþýndan pantolon, ceket, etek veya gömlekler. Ekspres maks. 3,5 kg* Ekstra Kuru, Kuru+, Kuru, Hafif Nemli, Hafif Nemli, Nemli Çam. cinsi Pamuklu programý için dayanýklý çamaþýrlar. Uyarý Program süresi kýsaltýlmýþtýr. Yünlü Çam. cinsi Uyarý Ýpekli Çam. cinsi Uyarý * Kuru çamaþýr aðýrlýðý Yünlü giysiler. Yünle karýþýk çamaþýrlar. Yünlü giysiler havalandýrýlýr ve tüyleri kabartýlýr. Programýn sonunda çamaþýrlarý hemen dýþarý alýnýz. maka. 2 kg* maks. 1 kg* Gömlek ve bluz gibi ipekli giysiler (makinede kurutulabilen). Kýrýþýklarý azaltan program. Programýn sonunda çamaþýrlarý hemen dýþarý alýnýz. 35

36 Program Tablosu Spor giysiler maks. 3 kg Kuru+, Kuru, Hafif Nemli Çam. Cinsi Makinede kurutulmaya uygun malzemeden yapýlan spor giysiler. Outdoor maks. 2,5 kg* Kuru, Hafif nemli Çam. Cinsi Kurutma makinesinde kurutulabilen Outdoor-giysiler. Hijyen Pamuklu maks. 3,5 kg* Kuru Çam. Cinsi Doðrudan tene temas eden iç çamaþýrý, bebek çamaþýrlarý, yatak çamaþýrlarý, havlu gibi çamaþýrlar. Uyarý Bu programda çamaþýrlar daha uzun bir sürede ve ayný kalan ýsý derecesinde kurutulur (ýsý derecesi daha uzun bir süre deðiþtirilmeden korunur). Bu sayede bakteri ve evdeki tozlarda bulunan akarlar yok olur ve alerjiler azalýr. Bu nedenle program yarýda durdurulmamalýdýr, aksi takdirde mikroorganizmalar ortadan kaldýrýlamaz. Empreyenleme maks. 2 kg* Kuru Çam. Cinsi Kurutma makinesinde kurutulabilen mikrofazerli, kayak ve Outdoor-giysiler, ince ve sýk dokumalý pamuklular (poplin gibi), masa örtüleri. Uyarý Bu programda ayrýca empreyenleme iþlemi için bekletme süreci vardýr. Emprenyelenecek çamaþýrlara sadece "membranlý dokumalar için uygundur" etiketi taþýyan malzemeler uygulanabilir. Bu malzemeler fluor kimyasal baðlantýlara dayanmaktadýr. Yangýn tehlikesi! Parafinle emprenyelenmiþ çamaþýrlar asla makinede kurutulmamalýdýr! * Kuru çamaþýr aðýrlýðý 36

37 Program Tablosu Normal Yastýk 80x40 cm boyunda 1-2 yastýk Büyük yastýk 80x80 cm boyunda 1 yastýk Kuru Çam. Cinsi Kurutmaya elveriþli kuþtüyü-, kaz tüyü- veya sentetik dolgulu yastýklar. Uyarý Özellikle yastýklar kurutma iþleminden sonra hafif nemli olarak algýlanabilir. Kuruma derecesini birkaç denemeden sonra istediðiniz seviyeye getirebilirsiniz. Hassas Düzletme maks. 1 kg* Çam. Cinsi Pamuklu- veya keten dokumalar. Pamuklu, karma dokuma veya sentetik bakýmý kolay çamaþýrlar. Örneðin: Pamuklu pantolon, anorak, gömlek gibi. Uyarý Kuru ve nemli çamaþýrlar/giysiler için uygundur. Kuru giysiler zaman kumandalý, nemli giysiler hafif nemli olarak düzletilir. Otomatik çamaþýr makinelerinde sýkma iþleminden sonra oluþan kýrýþmalarý azaltan bir programdýr. Çamaþýrlarý kolayca ütüleyebilmek için programýn sonunda hemen kazandan çýkartýnýz. * Kuru çamaþýr aðýrlýðý 37

38 Program Tablosu Soðuk havalandýrma maks. 7 kg* Çam. Cinsi Havalandýrýlmasý gereken tüm çamaþýrlar içindir. Sýcak havalandýrma maks. 7 kg* Çam. Cinsi Özellikleri nedeniyle bir daha kurutulmasý gereken çift katlý dokumalar içindir : örn.: Ceketler, yastýklar, hacimli çamaþýrlar. Tek tek kurutulacak çamaþýrlar: örn.: havlular, bornozlar, bulaþýk bezleri. Uyarý Baþlarda en uzun süreyi seçmeyiniz. Deneyerek en uygun süreyi kendiniz belirleyiniz. Sepet Programý maks. Sepet doldurma: 3 kg Uyarý Bu programda kurutma makinesinin kazaný dönmez. Dolayýsýyla sadece kurutma sepeti (sonradan satýn alýnabilir) üzerindeki çamaþýrlar/ ürünler kurutulur/havalandýrýlýr. Bu programý kurutma makinesinde kurutulmaya elveriþli ve mekanik olarak zarar görmeyecek ürünler için kullanýnýz. Kurutma sepetsiz yeterli bir kurutma saðlanamaz. Kurutma sepeti kullanma kýlavuzunu dikkate alýnýz! Çamaþýrlar/ Kurutma sepeti kullanma kýlavuzuna bakýnýz. Ürünler * Kuru çamaþýr aðýrlýðý 38

39 Temizlik ve Bakým Kondanse su haznesini boþaltýnýz. Kurutma sýrasýnda oluþan kondanse su kendine ait kapta toplanýr. Kondanse su haznesini her kurutmadan sonra boþaltýnýz. Kondanse su kabý maksimum seviyeye ulaþtýðýnda, program durdurlur. ekranda kabý boþaltýnýz yazýsý gösterilir. Ekran göstergesinin silinmesi: Kurutma makinesini kapatýnýz ve açýnýz. Kondanse su haznesini boþaltýnýz. Kondanse su haznesini tekrar içeri itiniz. Kondanse suyu içmeyiniz! Ýnsan ve hayvan saðlýðý için zararlý olabilir. Kondense suyu evde kullanabilirsiniz (örn.: ütü ve hava nemlendiri için). Bunun için kondense suyu ince filtreden veya kahve filtresi kaðýdýndan süzebilirsiniz. Suyun içindeki ince havlar dahi filtre edilebilir. Kondanse su haznesini dýþarý çekiniz. Suyun dökülmemesi için kondanse su haznesini düzgün taþýyýnýz. Tutma kulpundan ve ucundan tutunuz. 39

40 Temizlik ve Bakým Temizlik aralýklarýna dikkat! Bu kurutma makinesinde kademeli filtre sistemine sahiptir. Bu hav süzgeci ve bir ince filtreden oluþan bir filtre sistemidir. Bu sistemin bakýma ihtiyacý vardýr. Kurutma makinesi asla hav filtreleri veya ince filtre olmadan çalýþtýrýlmamalýdýr. Bunun yanýnda saðda aþaðýda bulunan kafes de daima takýlmýþ olmalýdýr. Hav süzgeçleri ve ince filtrenin zarar görmemesine dikkat ediniz. Bu durumda: filtreyi hemen deðiþtiriniz ( sonra alýnan aksesuar)! Bu önerilere dikkat edilmediðinde makine biriken havlardan zarar görebilir! "Hav Süzgeci" bölümüne bakýnýz. Ýnce filtre ne zaman temizlenmelidir. Ýnce filtreyi ancak ekrandabazada, radyatör önündeki filtreyi temizleyiniz yazýsý görüldüðünde temizleyiniz. Ýnce filtre solda aþaðýda kapaðýn arkasýndadýr. Bu filtre daha ince havlarý, saçlarý ve deterjan artýklarýný tutar ve bunlarýn hav süzgecine girmesini önler. "Ýnce Filtre" böl.bak. Ekran uyarýsýný silmek için: Sensörlü OK tuþu ile onaylayýnýz. Hav süzgeçlerinin yuvalarý ne zaman temizlenmelidir? Her programdan sonra temizlenmelidir! Hav süzgeçleri kapakta ve kazan aðzýndaki yuvadadýr. Bunlar çamaþýrlardan kopan havlarý tutar. 40

41 Temizlik ve Bakým Hav Süzgeci Temizlik aralýðý Hav süzgeci her programýn arkasýndan temizlenmelidir! Kuru Temizlik Öneri: Toplanan havlarý elektrik süpürgesi ile çekebilirsiniz. Hav süzgecindeki havlarý elektrikli süpürge ile alýnýz. 1 Hav süzgeci 2 contasý Kapaktaki hav süzgecini (1) kapaktan çýkartýnýz. Kapak boþluðundaki havlarý bir þiþe temizleme fýrçasý veya elektrikli süpürge ile alýnýz. Kapaktaki contayý (2) ýslak bir bezle temizleyiniz. Kazan aðzýndaki hav süzgeçlerinde biriken havlarý bir elektrik süpürgesi alýnýz. Temizlenen hav süzgecini kapaða yerleþtiriniz. Kapaðý kapatýnýz. 41

42 Temizlik ve Bakým Islak Temizlik Hav süzgeçleri yapýþkan hale geldiðinde veya týkandýðýnda mutlaka ýslak temizlenmelidir. Kapaktaki hav süzgecini kapaktan çýkartýnýz. Boþluktaki her iki süzgeci de çýkarabilirsiniz: Yerine takmak için Hav süzgeçleri yerleþtirilirken kuru olmalýdýr. Islak hav süzgeçleri kurutma sýrasýnda arýzaya sebep olabilir! Büyük hav süzgecini dayanma nokatsýna kadar kapak içine sürünüz. Kazan aðzýndaki yuvalara alt ve üst süzgeçleri takýnýz. Her iki düðmeyi kilitleyinýz (kilit sesini duyuncaya kadar). Soldaki ve saðdaki hav süzgecinin düðmesini çeviriniz. Hav süzgeçlerini (düðmeyi tutarak) ortaya doðru dýþarý alýnýz. Bütün süzgeçleri akan sýcak suyun altýnda yýkayýnýz. Hav süzgeçlerini dikkatle kurulayýnýz. Hav süzgecinin altýndaki hava kanallarýný da ayný þekilde temizleyiniz (örn.: elektrik süpürgesi ile). 42

43 Temizlik ve Bakým Ýnce Filtre Temizlik aralýðý Ýnce filtreyi ancak ekrandabazada, radyatör önündeki filtreyi temizleyiniz yazýsý görüldüðünde temizleyiniz. Ekran uyarýsýný silmek için: Sensörlü OK tuþu ile onaylayýnýz. Çýkarýlmasý Kurutma cihazýný kapatýnýz. Kurutma makinesinin sol tarafýna: Filtreyi tutacaðýndan tutarak çýkartýnýz. Filtreyi tutacaðýndan tutarak çýkartýnýz. Açmak için ince filtre kapaðýna basýnýz (ok). Kapak atar. Ýnce filtreyi temizleyiniz. Ýnce filtreyi akan suyun altýnda iyice yýkayýnýz. Ýnce filtreyi yuvasýna bastýrýnýz. Ýnce filtre yerine tekrar takýlmadan önce çok ýslak olmamalýdýr. Bir arýza olabilir! Islak bir bezle mevcut havlarý silip alýnýz. 43

44 Temizlik ve Bakým Ýnce filtre kapaðýný temizleyiniz. Radyatör yuvasýnýn temizliði Yaralanma tehlikesi! Soðutma kanatlarýna elinizi sürmeyiniz, eliniz kesilebilir. Zarar vermemeye dikkat ediniz! Elektrik süpürgesini dikkatle kullanýnýz, bastýrmayýnýz. AKsi halde soðutma kanatlarý veya öndeki kiriþler zarar görebilir! Islak bir bezle mevcut havlarý silip alýnýz. Bu arada conta lastiðine zarar vermeyiniz! Soðutma kanatlarýný kirlenmiþ olup olmadýðýný kontrol ediniz. Gözle görülür bir kir varsa: Bu görülen kirleri elektrik süpürgesi ile dikkatle alýnýz. Ýnce uçlu fýrça veya dar uçlu aksesuarý kullanýnýz. 44

45 Temizlik ve Bakým Hav Süzgecinin Takýlmasý Ancak filtre doðru takýlmýþsa ve montaj kapaðý kapatýlmýþsa, kondens sisteminin sýzdýrmazlýðý ve kurutma makinesinin kusursuz çalýþmasý saðlanabilir! Kurutma Makinesinin Temizliði Kurutma makinesini þebeke cereyanýndan ayýrýnýz. Filtreyi tutacak üstüne düzgün takýnýz. Böylece filtre radyatör önüne tam olarak yerleþir: Cihazýn gövdesini ve kumanda panelini hafif deterjanlý veya sabunlu bir suyla bezle siliniz. Çelik cihaz parçalarýný uygun bir çelik temizleme maddesi ile siliniz. Bu temizlik sýrasýnda aþýndýrma özelliði olan cam suyu veya genel temizlik maddelerini kullanmayýnýz! Bu maddeler plastik yüzeylere ve diðer bölümlere zarar verebilir. Yumuþak bir bezle hepsini kurulayýnýz. Tutacaðý filtre ile birlikte her iki pime takýnýz. Tutacaðýn üzerindeki sarý noktanýn saðda olmasýna dikkat ediniz. Filtreyi tamamen içeri sürünüz. Montaj kapaðýný kapatýnýz. 45

46 Ne Yapmalý, eðer...? Arýzalarda Yardým Çoðu arýzalarý kendiniz giderebilirsiniz. Servis çaðýrmadýðýnýz için zaman ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Aþaðýdaki tablolar size arýza ve hatalarý bulmakta ve gidermede yardýmcý olacaktýr. Fakat lütfen þu noktayý dikkate alýnýz: Elektrikli cihazlarýn tamirleri sadece uzman ve yetkili personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Ekranda Test- ve Arýza Uyarýlarý Problem Sebep Çözüm Sizden bir pin-kodu girmeniz istenirse? Kazan doluluðunu kontrol ediniz Program durduruluyor, sinyal sesi duyuluyorsa? Hazneyi boþaltýnýz Hazneyi boþaltýnýz veya akýþý kontrol ediniz Program durduruluyor, sinyal sesi duyuluyorsa? Pin-kodu devrededir. Bu bir arýza deðildir. Bazý programlarda kazanda çok az çamaþýr varsa veya hiç çamaþýr yoksa program durdurulur. Ayný durum daha önce kurutulan çamaþýrlar için de geçerlidir. Kondense su haznesi dolmuþtur veya hortum kývrýlmýþtýr. Kodu giriniz ( Ayarlar menüsü). Tek çamaþýrlarý sýcak havalandýrma programý ile kurutunuz. Kapaðý açýnýz ve kapatýnýz. Problemi kontrol ediniz ve çözünüz. Ekran göstergesini silmek için Kurutma makinesini kapatýnýz ve açýnýz. 46

47 Ne Yapmalý, eðer...? Problem Sebep Çözüm Radyatör önündeki filtre soketini temizleyiniz uyarýsý programýn sonunda ekranda görülüyorsa? Filtre soketi takýlacak Filtre soketini takýnýz ve program baþlatýlamýyorsa? Teknik hata F var. F1 Ek Soðutma Radyatör biriminin önündeki ince filtrenin temizlenmesi için hatýrlatma. Hav süzgeci ve ince filtre ýslak takýlmýþ olabilir. Kurutma iþlemi sýrasýnda ince filtrenin çýkarýlmasý programýn durmasýna sebep olur. Ekranda hata uyarýsý durduðu sürece yeni bir program baþlatýlamaz. Program bitmiþtir, fakat çamaþýrlar biraz daha soðutulacaktýr. Temizleyiniz: "Temizlik ve Bakým" böl.bak. Ekran göstergesini silmek için Sensörlü OK tuþu ile onaylayýnýz. Ýnce filtreyi takýnýz. "Temizlik ve Bakým" böl.bak.: Kurutma makinesini kapatýnýz ve açýnýz. Ekrandaki uyarýlara dikkat ediniz. Kurutma makinesini kapatýnýz ve açýnýz. Fakat buna raðmen kurutma programý baþlatýlamýyorsa yetkili servisi çaðýrýnýz. Çamaþýrlarý dýþarý alabilirsiniz ve asabilirsiniz veya soðutmaya devam edebilirsiniz. 47

48 Ne Yapmalý, eðer...? Problem Sebep Çözüm * Hava kanallarýný temizleyiniz yazýsý program durduktan sonra ekranda görülüyorsa? Çamaþýrlar tam kurumamýþsa? Þimdiye kadar yazýlanlardan farklý bir uyarý görülüyorsa? Soðuk hava çekiþ deliði kapalý olabilir. Oda sýcaklýðý çok yükselmiþ olabilir. Isý pompasýnýn aþýrý ýsýdan korunmasý için kurutma iþlemi soðutma süreci ile durdurulur. Çok fazla hav birikmiþ olabilir. Ekranda hata uyarýsý durduðu sürece yeni bir program baþlatýlamaz. Çamaþýr sepetini veya diðer malzemeleri kaldýrýnýz. Oda sýcaklýðýnýn çok fazla yükselmemesi için kapý ve pencereleri açýnýz. Programý ancak oda yeterli derecede soðutulduktan sonra baþlatýnýz. Hav süzgeçlerini ve tüm ince filtreleri kontrol ediniz. Kurutma makinesi içinde radyatör ünitesinin önünde toplanan kirleri elektrik süpürgesi ile çekiniz. Solda aþaðýda radyatör yuvasý "Temizlik ve Bakým" böl.bak.: Ekrandaki uyarýlara dikkat ediniz. Fakat buna raðmen kurutma programý baþlatýlamýyorsa yetkili servisi çaðýrýnýz. * Problem uyarýsýný silmek için: Kurutma makinesini kapatýnýz- ve açýnýz. 48

49 Ne Yapmalý, eðer...? Çamaþýrlar iyi kurutulmamaktadýr. Problem Sebep Çözüm Çamaþýrlar istediðiniz gibi kurutulmuyorsa? Kuþ tüyü yastýklarda kurutma iþleminden sonra bir koku oluþuyorsa? Sentetik iplikli çamaþýrlarda kurutma iþleminde sonra statik yükleme meydana geliyorsa? Havlar oluþuyorsa? Kazanda farklý dokumalarda çamaþýr olabilir. Kuþ tüyleri sýcak ortamda kendi kokularýný ve yabancý kokularý az veya çok ortaya çýkarabilirler. Sentetik dokumalar statik yüklemeye yatkýndýr. Giysilerde genellikle giyilme sýrasýnda veya yýkama sýrasýnda oluþan havlar kurutma iþlemi sýrasýnda ortaya çýkarlar. Kurutma makinesinin bunlara sebep olma oraný çok düþüktür. Kurutma iþlemini Sýcak Hava ile kurutmaya devam ediniz. Bundan sonra uygun bir program seçiniz *. Doðal havalandýrma sonucu bu kokular azalýr. Son durulamada kullanýlan yumuþatýcý kurutmada statik yüklemeyi azaltabilir. Çamaþýrlardan kopan havlar filtre tarafýndan tutulur ve kolayca yok edilir ("Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz). * Bazý programlarýn kurutma kademelerini kendi isteðinize göre ayarlayabilirsiniz: Bu kullanma kýlavuzunun sonuna bakýnýz. 49

50 Ne Yapmalý, eðer...? Diðer Problemler Problem Sebep Çözüm * Kurutma iþlemi çok uzun sürüyor veya duruyorsa? Makinenin kurulduðu alan çok küçük olduðu için hava giriþi yetersiz olabilir. Bu nedenle oda sýcaklý çok yükselir. Deterjan artýklarý, saçlar ve çok ince tüyler veya havlar hav süzgecini ve ince filtreyi týkamýþ olabilirler. Soðutma kanadý (saðda altta) týkanmýþ olabilir. Soðuk hava çekiþ deliði (saðda alttaki kafes)kapalý olabilir. Hav süzgeci ve ince filtre ýslak takýlmýþ olabilir. Çamaþýrlar yeterli derecede sýkýlmamýþ olabilir. Bu kurutma makinesine çok fazla çamaþýr doldurulmuþtur. Metal fermuarlar nedeniyle çamaþýrýn nem derecesi kesin bildirilmemiþ olabilir. Oda sýcaklýðýnýn çok fazla yükselmemesi için kapý ve pencereleri açýnýz. Hav süzgecini ve ince filtreyi temizleyiniz. Görülebilen havlarý temizleyiniz:... solda aþaðýda, kapaðýn arkasýnda radyatör yuvasýndan (bu bölüme bakýnýz). ("Temizlik ve Bakým" böl.bak.)... Soðutma kanatlarýndan saðda aþaðýda kafesin arkasýndan Çamaþýr sepetini veya diðer malzemeleri kaldýrýnýz. Hav süzgeci ve ince filtre kuru olmalýdýr. Bundan sonra çamaþýrlarý çamaþýr makinesinde daha yüksek bir devirde sýkýnýz. Her program için öngörülen maksimum doldurma miktarýna dikkat ediniz. Bundan sonraki kurutma iþlemlerinde fermuarlarý açýnýz. Problem yeniden ortaya çýkarsa uzun fermuarlý giysileri ilerde sadece sýcak havalandýrma ile kurutunuz. * Program baþlamadan önce kurutma makinesini kapatýnýz ve tekrar açýnýz. 50

51 Ne Yapmalý, eðer...? Problem Sebep Çözüm Makineden sesler geliyorsa? Ekran ve sensörlü tuþlar kararýr ve sensörlü Start tuþu yavaþça yanýp söner. Bir program baþlayamýyorsa? Elektrik Kesintisi Ekranda yabancý bir lisan görülüyorsa? Kazan lambasý yanmýyorsa? Kompresör çalýþmaktadýr. Enerji tasarrufu açýsýndan ekran ve sensörlü tuþ ýþýklarý kapatýlýr. Sebep kesin olarak belirlenemez. Yok. Bunlar normal çalýþma sesleridir. Sensörlü Start tuþuna kýsaca basýnýz. Aydýnlatma tekrar açýlýr. "Ayarlar", Ekran / Tuþ aydýnlatma" böl.bak. Bu kurutma makinesi açýk mýdýr? Fiþ prizde midir? Kapak kapalý mýdýr? Sigorta atmýþ olabilir mi? Sorunu çözemiyorsanýz o zaman bir arýza olabilir. Miele müþteri hizmetlerine haber veriniz. Elektrik tekrar geldikten sonra daha önce yürümekte olan program otomatik olarak devam eder. Lisan ayarý deðiþmiþ olabilir. Kazan lambasý otomatik olarak kapanýr (Enerji tasarrufu). Pin-kodu devrede olabilir. Lisan ayarýný deðiþtiriniz.bayrak sembolü sizin için yön gösterici olacaktýr. Kurutma makinesini kapatýnýz ve yeniden açýnýz. Bozuk bir ampulü deðiþtirebilirsiniz: Bu bölümün sonuna bakýnýz. Pin klodunu girdikten sonra lamba tekrar yanar. 51

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8968 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8826 WP tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7944 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM. tr-tr. Makineyi kurmadan ve Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Yýkama-Kurutma Makinesi WT 2780 WPM Makineyi kurmadan ve tr-tr çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5800 HomeCare XL Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5964 WPS Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1712. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1712 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8812 C Edition 111

Kondanse Kurutma Makinesi T 8812 C Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8812 C Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı