KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM ADEM HATIRLI ISPARTA-2008

2

3 ÖNSÖZ Tüketm harcamaları, ktsat teorsnde ve ekonometrde üzernde yoğun olarak çalışılan konuların başında gelmektedr. Tüketm harcamaları le lgl araştırmaların başlangıcı se XVIII. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Tüketm harcamalarının bu kadar çok üzernde çalışılan br konu olmasının neden, tüketmn brey hayatında çok öneml br yere sahp olmasıdır. Breyler, daha y br hayat yaşamak, daha fazla fayda elde etmek, daha fazla mal ve hzmete sahp olma mücadeles çersndedrler. Tüketm olgusu, stek, htyaç ve arzularının tatmn edlmes amacıyla nha mal ve hzmetlern kullanılması şeklnde tanımlanmaktadır. Tüketm, breysel veya fzksel tatmne yönelk br faalyet olmasının yanı sıra breyn sosyal konumunu belrleyen br faalyettr. Tüketmn bu sosyal ve kültürel yönü kaptalzmn gelşm boyunca gderek daha çok önem kazanmış ve günümüzde gerek tüketm, gerekse dğer sosyal lşkler açıklarken dkkate alınması zorunlu hale gelmştr. Tüketcler yaşamlarını devam ettrmek ve hayat standartlarını yükseltmek çn sahp oldukları mkânları farklı alternatfler arasında optmum br şeklde dağıtma sorunu le karşı karşıya bulunmaktadırlar. Breysel tüketclern sınırlı kaynakları le htyaçlarını karşılama ve tüketm davranışlarıyla maksmum faydayı elde etme çabaları talep teorsnde ele alınmakta ve teor doğrultusunda statstkî verler le uygulamalı talep analz çalışmalarına konu olmaktadırlar. Uygulamalı talep analznn gelşm sürecnde, başlangıçta talep çalışmaları çoğunlukla tek denkleml modeller çerçevesnde yapılırken brden fazla denklemden oluşan ve talep sstemler olarak blnen modeller son dönemlerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Böylece talep denklem sstemler üzerne yapılan ekonometrk çalışmalar yen modellern ortaya konulması ve onların amprk geçerllklernn test edlmes şeklnde gelşme çzgsn sürdürmüştür. Gelştrlmş olan bu modeller çeştl araştırmacılar tarafından farklı ülkelern/farklı bölgelern tüketm harcama verlerne uygulanarak tüketc davranışları ncelenmeye çalışılmıştır. Talep denklem sstemler le hanehalkı tüketc harcamaları analz yapılırken uygulamada genellkle zaman sers verler kullanılmakta brlkte son dönemlerde yatay kest verler le yapılan çalışmalara da sıkça rastlanılmaktadır. Ülkemzde

4 hanehalkı tüketm harcamalarına lşkn verler ya Türkye İstatstk Kurumu nun belrl aralıklarla yapmış olduğu hanehalkı tüketm anketler sonuçlarından veya breysel olarak yapılan hanehalkı tüketm anketlernden elde edlmektedr. Hanehalkı tüketm harcamalarının analznde, talep teorsnn kısıtlarının sağlandığı hpoteznden hareket edlmştr. Bu varsayımlar altında Antalya, Isparta ve Burdur llern kapsayan Batı Akdenz Bölges Kentsel alanında hanehalkı et tüketm harcamaları Doğrusal Formda İdeale Yakın Talep Sstem (LA/AİDS) yaklaşımı le analz edlmes amaçlanmıştır. Sstem tahmn edcs olarak görünüşte lşksz regresyon analz metodu kullanılmıştır. Çalışma, teork ve uygulama olmak üzere başlıca k ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın uygulama kısmı Antalya, Isparta ve Burdur l merkezlernde kamet eden 490 ale le yapılan anket uygulamasına dayanmaktadır. Öncelkle saha çalışması aşamasında anket sorularına büyük br sabırla cevap veren ale breylerne teşekkür edyorum. Çalışma konusunun belrlenp proje aşamasına, buradan son noktasına kadark her aşamasında yer alan, bana destek olan ve engn blgsn her zaman paylaşan tez danışmanım Sayın Doç Dr. Selm Adem HATIRLI hocama en çten teşekkürlerm sunuyorum. Çalışmanın başlangıcından sonuna kadar her zaman yanımda yer alan, engn blgsyle bana destek olan, yol gösteren, moral veren SDÜ. İİBF. Ekonometr Bölümü Öğretm Üyes Sayın Yrd. Doç. Dr. Erdoğan ÖZTÜRK hocama en çten saygı ve teşekkürlerm sunuyorum. Çalışma süresnce katkılarını gördüğüm bu konuda çalışmış ulusal ve uluslararası araştırıcılara, br yolla çalışmaya emeğ geçen bütün arkadaşlarıma ve özellkle Gökhan ÖZKUL a, çalışma süresnce destek olan, moral veren ve bana katlanma zahmetnde bulunan sevgl ev arkadaşlarım Yasn TUNCER e, Muharrem AKSU ya ve ofs arkadaşım Oğuzhan ÖZALTIN a teşekkürlerm sunuyorum Ayrıca, çalışmayı Doktora Tez Projes olarak destekleyen Süleyman Demrel Ünverstes Blmsel Araştırmalar Yönetm Brmne, proje süresnce her zaman yakın lg ve özverl katkılarını gördüğüm BAB Şube Müdürü Zeynel TUFAN a ve brm çalışanlarına teşekkürlerm sunarım.

5 ÖZET KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Al Rıza AKTAŞ Süleyman Demrel Ünverstes, İktsat Bölümü Doktora Tez, Kasım-2008, 193 sayfa Danışman: Doç. Dr. Selm Adem HATIRLI Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde 2006 yılına lşkn hanehalklarının aylık et talebn (Dana-sığır, koyun-keç, tavuk ve balık) hanehalklarının gelr ve lgl ürünün fyatı gb ekonomk özellkler yanında, sosyodemografk özellklern de dkkate alarak tahmn etmek, lgl ürünlern fyat-talep, gelr-talep esneklklernn hesaplanması ve sosyo-demografk özellklerne lşkn değşkenlern talep üzerne olan etklernn belrlenmes amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Doğrusal Formda Yaklaşık İdeal Talep Sstem (LA/AİDS) model kullanılmıştır. Tahmn edlen modele fyatlar, hanehalkı büyüklüğü, hanehalkı breylern kamet ettğ bölge, hanehalkı resnn öğrenm düzey, hanehalkı resnn yaşı gb demografk değşkenler lave edlmş ve talep teorsnn kısıtları altında tahmnler yapılmıştır. Araştırma bölges çn ncelenen ürünlere lşkn, harcama, Marshalcı ve Hcksc esneklkler hesaplanmıştır. Harcama esneklğnn şaret bütün ürünler çn poztf değerl hesaplanmış olup dana-sığır, balık ve tavuk etnn zorunlu, koyun-keç etnn se lüks mal olduğu görülmüştür. Marshalcı çapraz fyat esneklğne göre, dana-sığır et, balık ve tavuk et le kame ken koyun-keç se danasığır etnn tamamlayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelmeler: Batı Akdenz Bölges, Tam Talep Sstem, LA/AİDS, Marshalcı Esneklk, Hcksc Esneklk, Ayrılablrlk v

6 ABSTRACT ANALYSIS OF MEAT DEMAND IN URBAN AREA: EVIDENCE FROM WEST MEDITERRENIAN REGION ALI RIZA AKTAS Suleyman Demrel Unversty, Department of Economcs, Ph.D., November- 2008, 193 pages. Supervsng: Assoc. Prof. Dr. Selm Adem HATIRLI In ths study, t was amed to examne soco-economc factors affectng households monthly meat (beef, sheep-goat, chcken and fsh) demand and calculate prce and ncome elastctes of each product n urban area of Western Medterranean regon of Turkey. For ths purpose, lnear approxmate almost deal demand system (LA-AIDS) was utlzed. The model was estmated under constrants of demand theory consderng factors affectng meat demand such as prces of each product, sze of household, resdng regon of households, educaton level of hosehold s head and age household s head. From the structural model, Marshalan and Hcksan elastctes for each nvestgated product were calculated. Based on the results, t was found that expendture elastctes for each product were calculated as postve, and beef, fsh and chcken were necesstes but sheep-goat was luxury good. Moreover, the reults of the estmated model ndcated that beef s a substtuton good wth fsh and chcken but complementaray wth sheep-goat. Keywords: Western Medterranean Regon of Turkey, Lnear Approxmate Almost Ideal Demand System, LA/AIDS, Marshalan Elastctes, Hcksan Elastctes, Separablty v

7 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ... ÖZET... v ABSTRACT... v İÇİNDEKİLER... v KISALTMALAR DİZİNİ... x TABLOLAR DİZİNİ... x ŞEKİLLER DİZİNİ... x I. BÖLÜM GİRİŞ KONUNUN ÖNEMİ, AMACI VE KAPSAMI... 1 II. BÖLÜM TÜKETİM, TÜKETİCİ VE TALEP TEORİSİ TÜKETİM VE TÜKETİM HARCAMALARI KAVRAMI TÜKETİM HARCAMALARININ YAPISI VE EKONOMİK AÇIDAN TÜKETİM HARCAMALARININ ÖNEMİ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜKETİM VE TÜKETİM HARCAMALARI TÜKETİM HARCAMALARI ARAŞTIRMALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ TÜKETİM HARCAMASI ARAŞTIRMALARININ AMAÇLARI TÜKETİM HARCAMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ekonomk Faktörler Gelr Gelr Dağılımı Servet Fnansal Aktfler Dayanıklı Mal Stoku Geçmş Tüketm Fyatlar ve Para Aldanımı Beklentler Faz Hadd Tüketc Kredler Verglerdek Değşklkler Enflasyon Demografk Faktörler Eğtm Meslek Yaş Hanehalkının Bleşm, Büyüklüğü ve Yaşadığı Yerleşm Brmnn Büyüklüğü v

8 Pskolojk Faktörler Sosyal Faktörler III. BÖLÜM TALEP TEORİSİ VE TALEP MODELLERİ TALEP TEORİSİ AKSİYOMLAR Terchlern Bütünlüğü Terchlern Geçşllğ Dönüşümlülük Terchlern Sürekllğ Terchlern Doymazlığı TÜKETİCİ TALEP FONKSİYONU Fayda Maksmzasyonu ve Talep Sstem Talep Fonksyonlarının Özellkler Homojenlk Smetr Toplama Negatflk Tüketc Terchlerne İlşkn Varsayımlar Toplanablrlk Varsayımı Ayrılablrlk Varsayımı Zayıf Ayrılablrlk Güçlü Ayrılablrlk Yarı (Zımn) Ayrılablrlk UYGULAMALI ÇALIŞMALARDA KULLANILAN TALEP MODELLERİ Tam Talep Sstem Yaklaşımı Doğrusal Harcama Sstem (LES) Leser s Yaklaşımı: Translog Model Logartmk Dolaylı Fayda Fonksyonundan Elde Edlş Dolaylı Toplanablr Logartmk Talep Model Rotterdam Talep Model Yaklaşık İdeal Talep Sstem (AİDS) IV. BÖLÜM TALEP ANALİZİ KONUSUNDA YAPILMIŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR V. BÖLÜM KENTSEL ALANDA ET HARCAMALARININ ANALİZİ MATERYAL VE METOT v

9 Materyal Yöntem Örnekleme Yöntem Et Talebnn Analznde Uygulanan Yöntem Yaklaşık İdeal Talep Sstem (AİDS) Modelnde Kullanılan Verlern Özellğ ve Değşkenler Demografk ve Sosyo-Ekonomk Faktörlern Talep Analzlerne Eklenmes Modelde Kullanılan Değşkenler Satın Alma Gücü Gösterges Olarak Harcama Hanehalkı Resnn Öğrenm Durumu Hanehalkı Genşlğ Brm Fyatlar ve Mevcut Olmayan Fyatlar Sıfır Harcama ve Sıfır Tüketm Problem VI. BÖLÜM ARAŞTIRMA BULGULARI HANEHALKI ANKETLERİNDEN ELDE EDİLEN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Araştırma Alanındak Hanehalklarının Sosyo-Demografk Özellkler Model Tahmn Sonuçları Homojenlk ve Smetr Kısıtlamalı LA/AİDS Modelne İlşkn Esneklkler VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER EK ÖZGEÇMİŞ v

10 KISALTMALAR DİZİNİ MPC APC q p λ ε w U D α (Alfa) β (Beta) γ (Gama) l f EEKY OLS AIDS LA/ AIDS LES SUR IMR LR FIML HHBA TUIK DPT Marjnal Tüketm Eğlm Ortalama Tüketm Eğlmler Mktar Fyat Lagrange Çarpanı Hata Term Ortalama Bütçe Payı Toplam Fayda Demografk Değşkenler Katsayı Katsayı Katsayı Lagrange Fonksyonu Fonksyon En Küçük Kareler Yöntem Sıradan En Küçük Kareler İdeale Yakın Talep Sstem Doğrusal Formda İdeale Yakın Talep Sstem Doğrusal Harcama Sstem Görünüşte İlşksz Regresyon Tahmn Ters Mll Oranı Olablrlk Oranı Tam Blgyle En Yüksek Olablrlk Hanehalkı Bütçe Anket Türkye İstatstk Kurumu Devlet Planlama Teşklatı x

11 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. OECD Yetşkn Eşdeğer Ölçeğ.134 Tablo 2. Değşkenler ve Değşkenlern Tanımlanması 140 Tablo 3. İk Aşamalı Genelleştrlmş HeckmanModelnde (Probt ve Talep Sstem Model) Kullanılan Değşkenlern Tanımlayıcı İstatstkler Tablo 4. Hane halkıyla İlgl Genel Blgler 143 Tablo 6. Hane halkı Resnn Çalışma Durumu Tablo 7. Hane halkı Resnn Eğtm Durumu. 144 Tablo 8. Gelr Gruplarına Göre Hane halklarının Aylık Ortalama ve Toplam Gelr (YTL/Ay).145 Tablo 9. Gelr Gruplarına Göre Hane halklarının Tüketm Harcamaları Oranı Tablo 10. Gelr Gruplarına Göre Hane halklarının Et, Gıda, Toplam Harcama ve Toplam Gelrlernn Dağılımı Tablo 11. Gelr Gruplarına Göre Hane halklarının Et, Gıda, Toplam Harcamalarının Oransal Dağılımı Tablo 12. Gelr Gruplarına Göre Hane halklarının Hane halkı Başına Et Tüketm Mktarları (Kg/Ay) Tablo 13. Gelr Gruplarına Göre Hane halklarının Et Harcama Oranı 151 Tablo 14. Sos yo-demografk Değşkenlern Test Sonuçları Tablo 15. LA/AIDS Modelnn Homojenlk, Smetr ve Homojenlk-Smetr Kısıtlarının Test Tablo 16. Genelleştrlmş Heckman Modelnn İlk Aşamasındak (Probt) Modeln Parametrelernn Tahmn 155 Tablo 17. Kısıtsız LA/AIDS Modelnn Tahmn Sonuçları 159 Tablo 18. Homojenlk Kısıtlamalı LA/AIDS Modelnn Tahmn Sonuçları Tablo 19. Homojenlk ve Smetr Kısıtlamalı LA/AIDS Model Tahmn Sonuçları Tablo 20. Homojenlk ve Smetr Kısıtlamalı LA/AIDS Modelne İlşkn Esneklkler x

12 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekl 1. Lorenz Eğrs (Kullanılablr Hanehalkı Gelrne Göre) Şekl 2. Lorenz Eğrs (Gıda Tüketm) Şekl 3. Gıda ve Gelr Lorenz Eğrs Şekl 4. Hanehalklarının Et Harcama Oranları x

13 I. BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. Konunun Önem, Amacı ve Kapsamı Yeterl ve dengel beslenme geçmşte olduğu gb günümüzde halen en öneml sorun olarak devam etmektedr. Beslenme; büyüme ve gelşme, yaşamın sürdürülmes, sağlığın korunması ve gelştrlmes çn gıdaların tüketlmesdr 1. Yeterl ve dengel beslenemeyen br toplumun sağlıklı br şeklde yaşaması, ekonomk ve sosyal refahını artırması mümkün olmamaktadır. Dünyadak hızlı nüfus artışı dkkate alındığında günümüzde olduğu gb gelecek dönemlerde de, dengel ve yeterl beslenme sorunlarının daha öneml hala geleceğ beklenmektedr. 19. yüzyılın ünlü ktsatçılarından Maltus, nüfusun her zaman geometrk dz, buna karşın gıda maddeler üretmnn se artmetk dz olarak artacağını savunduğu nüfus kuramı le dünya nüfus artış hızının gıda üretm hızından fazla olacağını ler sürmüştür. Maltus nüfus kuramıyla, dengenn gıda üretm lehne çevrlemedğ sürece gelecekte daha büyük sorunların ortaya çıkacağını öngörmüştür. Alman ktsatçı Engel, breyn gelr arttıkça, bu gelrden gıda maddelerne ayrılan payın mutlak değer olarak artmakla brlkte, lüks mal ve hzmetlere ayrılan payın oransal olarak arttığını savunduğu Engel Kanunuyla, nsan beslenmesnde öneml br yere sahp olan gıda maddelernn geçmşte öneml olduğu kadar günümüzde de öneml olduğu ve gelecekte de önemn koruyacağı vurgulanmaktadır. Gelşmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkye, tarımsal kaynakları bakımından kend kendne yeteblecek potansyele sahp yeryüzündek ender ülkelerden br konumundadır. Türkye sahp olduğu bu avantajlara rağmen yüksek nüfus artışı, makro ekonomk göstergelerdek bazı olumsuzluklar, tarımsal yapısından kaynaklanan sorunlar vb. başta olmak üzere brçok dezavantajı bünyesnde barındırmaktadır. Ntekm toplam ülke nüfusu lk nüfus sayımından (1927) günümüze yaklaşık olarak 8 kat artarak 69 mlyona ulaşmıştır yılında %1.99 olan yıllık ortalama nüfus artış hızı 2002 yılında %1.32 ye kadar gerlemesne 1 DPT, Ulusal Gıda Beslenme Stratejs Raporu,

14 karşın gelşmş ülkeler le mukayese edldğnde hala yüksek olduğu görülmektedr 2. Bu yüksek nüfus artışı kontrol altına alınamadığı ve mevcut kaynaklardan da daha fazla üretm yapılamadığından dolayı nsan beslenmesnde hayat öneme sahp brçok besn maddesnn ülkemzde yetersz veya dengesz tüketldğ blnmektedr. Beslenme breylern temel gereksnmelernn başında gelmesne karşın, belrl br satın alma gücüne sahp breyler satın aldıkları gıdalarda sağlık, hjyen, kalte, servs gb özellkler ararken, satın alma gücünden yoksun nsanlarda ncel anlamda yeterl düzeyde gıdayı almaya çalışırlar. Satın almayı belrleyen en öneml etken satın almayı gerçekleştrecek breylern gelrlerdr. Gelşmemş, az gelşmş ve gelşmekte olan ülkelern en öneml sorunlarının başında gelen gelr dağılımı dengeszlğ son dönemlerde küreselleşme sürec le daha da artmaya başlamıştır. Gelr dağılımdak bu dengeszlk breylern tüketm yapısına da yansımaktadır. Ntekm, ülkemzde 2004 yılı Hanehalkı Tüketm Harcamaları Anket verlerne göre en düşük gelre sahp olan hanehalklarının %20 s toplam gelrn %5.3 ünü alırken en yüksek gelre sahp olan hanehalklarının %20 s se toplam gelrn %50.1 n almaktadır. Aynı şeklde toplam gıda, alkollü-alkolsüz çecekler, sgara ve tütün harcamasının %33.7 sn en düşük gelr grubuna sahp hanehalkları yaparken, %58.3 ünü se en yüksek gelr grubuna sahp hanehalkları gerçekleştrmektedr 3. Hanehalklarının gelrlernn tüketm ve tasarruf arasındak paylaşımı kararı ktsadın önemle üzernde durduğu konuların başında gelmektedr. Alınan karar breylern verdğ öneml ekonomk kararlardan br olup breyn refahını etklemektedr. Günümüzde, tüketc terchlernn dnamk br yapıda olmasının yanı sıra sosyo-ekonomk faktörlerde meydana geleblecek değşmeler gıda talebn öneml ölçüde etkleyeblmektedr. Dengel ve yeterl beslenme le kalkınma arasındak poztf lşk dkkate alındığında, uygulanacak olan gıda poltkalarına lşkn alınacak kararlar bakımından talep çalışmaları büyük önem arz etmektedr. Ayrıca, gelecektek gıda tahmnler le ülkelern tarım sektörüne yön verme ve dış tcaret 2 TUIK, 2006a Hanehalkı Tüketm Harcamaları Anket. T.C. Başbakanlık TUİK, Ankara. 3 TUİK, 2006b Hanehalkı Tüketm Harcamaları Anket. T.C. Başbakanlık TUİK, Ankara. 2

15 poltkalarının vb. oluşturulmasında talep tahmn çalışmalarından yararlanılmaktadır. Dğer taraftan, şletmelerde üretm-yatırım ve pazarlama gb stratejlern belrlenmesnde talep çalışmaları ayrı br öneme sahptr. Günümüzdek teknolojk gelşmelere rağmen açlık, gıda güvenlğ ve yetersz beslenmenn geçmşte olduğu gb bugün de sorun olması ve gelecekte de dünyada ve ülkemzde de öneml br sorun olacağı beklents konunun önemn daha da artırmakta ve brçok araştırmacının lg alanını oluşturmaktadır. Tüketcler yaşamlarını devam ettrmek ve hayat standartlarını yükseltmek çn sahp oldukları mkânları farklı alternatfler arasında optmum br şeklde tahss etme problem le karşı karşıya bulunmaktadırlar. Breysel tüketclern sınırlı kaynakları le htyaçlarını karşılama ve tüketm davranışlarıyla maksmum faydayı elde etme çabaları talep teorsnde ele alınmakta ve teor doğrultusunda statstkî verler le amprk (uygulamalı) talep analz çalışmalarına konu olmaktadırlar. Uygulamalı talep analznn gelşm sürecnde, başlangıçta talep çalışmaları çoğunlukla tek denkleml modeller çerçevesnde yapılırken brden fazla denklemden oluşan ve talep sstemler olarak blnen modeller son dönemlerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Böylece talep denklem sstemler üzerne yapılan ekonometrk çalışmalar yen modellern ortaya konulması ve onların amprk geçerllklernn test edlmes şeklnde gelşme çzgsn sürdürmüştür. Gelştrlmş olan bu modeller çeştl araştırmacılar tarafından farklı ülkelern/farklı bölgelern tüketm harcama verlerne uygulanarak tüketc davranışları ncelenmeye çalışılmıştır. Talep denklem sstemler fayda fonksyonunun belrlenmes ve bütçe kısıtı altında maksmzasyon davranışına göre türetlmektedr. Talep denklem sstemler toplulaştırılmış mal gruplarının analznde genellkle daha uygun yöntemler ortaya koymakta olup toplulaştırılmış ekonomk verlere rahatlıkla uygulanablen statk talep sstemler tüketc talep teors lteratüründe öneml br yere sahp bulunmaktadır. Talep denklem sstemler araştırmalarının temeln, sınırlı fayda maksmzasyon hpotezlernn fade etmş olduğu bell kısıtlamaların (smetr, toplama, homojenlk ve negatflk) uygunluğunu veya geçerllğn test etmek 3

16 oluşturmaktadır. Bu kısıtlamalar yanında, talep teors fyat ve gelr değşmelernn yapılarına lşkn uygulama kolaylığı sağlayan bazı bastleştrmelere şaret etmektedr. Analz edlen modeln sınırları çersnde tahmn sonuçlarını sağlıklı br şeklde değerlendrmek çn tüketclern fyat ve gelr değşmelern aynı anda tam anlamıyla ayarlayabldkler varsayılmaktadır. Ayrıca, tüketc talebne dualte teorsnn uygulanması, drekt fayda fonksyonları, dolaylı fayda fonksyonları ve harcama fonksyonları arasında tam br uygunluk sağlamayablmektedr. Talep teorsnn kısıtlarını sağlayan talep denklem sstemler malyet/dolaylı fayda fonksyonundan türetleblmektedr. Bu fonksyonlar yardımıyla Marshalcı ve Hcksc talep fonksyonları elde edlmekte ve bu fonksyonlar yardımıyla esneklkler hesaplanablmektedr. Talep denklem sstemler le hanehalkı tüketc harcamaları analz yapılırken uygulamada genellkle zaman sers verler kullanılmakta brlkte yatay kest verler le yapılan çalışmaların daha az sayıda olduğu gözlenmektedr. Ülkemzde hanehalkı tüketm harcamalarına lşkn verler ya Türkye İstatstk Kurumu nun (TUİK) belrl aralıklarla yapmış olduğu hanehalkı tüketm anketler sonuçlarından veya breysel olarak yapılan hanehalkı tüketm anketlernden elde edlmektedr. Ülkemzde tüketm harcamalarına lşkn sosyo-demografk verlern zaman sers olarak mevcut olmadığından dolayı yatay kest verler le analzler gerçekleştrlmeye çalışılmıştır. Hanehalkı tüketm harcamalarının analznde, talep teorsnn kısıtlamalarının sağlandığı hpoteznden hareket edlmştr. Çünkü talep teorsnn ortaya koymuş olduğu homojenlk ve toplama kısıtlamaları tüketclern bütçe kısıtlamalarını gösterrken, smetr ve negatflk kısıtlamaları tüketclern farklı alternatfler seçmndek tutarlılığı ortaya koymaktadır. Bu varsayımlar altında Türkye de Batı Akdenz Bölges Kentsel alanlarda hanehalkı et tüketm harcamaları Doğrusala Yakın İdeale Yakın Talep Sstem (Lnear Approxmated Almost Ideal Demand System, LA/AİDS) yaklaşımı le analz edlmeye çalışılmıştır. Sstem tahmn edcs olarak görünüşle lşksz regresyon analz metodu kullanılmıştır. 4

17 Brnc bölümde, grş, konunun önem ve amacı, knc bölümde tüketm ve tüketc kavramları, tüketm ve tüketm çalışmalarının tarhsel gelşm, tüketm etkleyen faktörlere yer verlmştr. Üçüncü bölümde, talep teors ve talep modeller başlığı adı altında talep teors, aksyomları, tüketc talep fonksyonu, uygulamalı çalışmalarda kullanılan talep modeller, tam talep sstem yaklaşımı, doğrusal harcama sstem, translog model, dolaylı toplanablr logartmk talep model, rotterdam talep model ve yaklaşık deal talep sstem modeller açıklanmıştır. Çalışmanın dördüncü, bölümünde konu le ve kullanılan analz teknkler le lgl daha önce bu konuda yapılmış çalışmalar ana hatları le verlmştr. Beşnc bölümde, Kentsel Alanda Et Harcamalarının Analz başlığı altında çalışmada kullanılan materyal ve yöntemn seçm; et talebnn analznde uygulanan yöntemler, demografk ve sosyo-ekonomk faktörlern talep analzlerne eklenmes, modelde kullanılan değşkenlern seçmne lşkn yöntemler verlmştr. Altıncı bölümde, araştırma alanından elde edlen bulgular verlmştr. Öncelkle araştırma alanında ncelenen hanehalklarıyla lgl sosyo-demografk ve ekonomk genel tabloları yanında ekonometrk model tahmn sonuçları verlmştr. Yednc ve son bölümde, araştırmanın kısa br özet verlmş ve genel br değerlendrmeye yapılarak araştırmanın amacı doğrultusunda önerlerde bulunulmuştur. 5

18 II. BÖLÜM 2. TÜKETİM, TÜKETİCİ VE TALEP TEORİSİ 2.1. Tüketm ve Tüketm Harcamaları Kavramı Tüketm olgusu nsanlık tarh kadar esk br kavram olmasına rağmen blmsel olarak 20.yüzyılın ortalarından tbaren ncelenmeye başlanmış ve günümüze kadarda brçok araştırmaya konu olmuştur. Tüketm kavramının hang blm dalının alanına grdğ, ne tür unsurları bünyesnde taşıdığı, hang açıdan bakıldığı ve hang sonuçlara ulaşıldığı gb esaslar brlkte düşünüldüğünde karmaşık br kavram olduğu görülmekte ve genel br tanımlamasının yapılmasının güçlüğü ortaya çıkmaktadır. Tüketm kavramı çeştl şeklde tanımlanablmedr. En genel halyle tüketm, mal ve hzmetlern satın alımı ve kullanımı olarak tanımlanır. Tüketm; ekonomk mal ve hzmetlern faydalarından dolaysız tatmn çn yararlanmaya denr 4. Bu tanıma göre tüketmn söz konusu olablmes çn, mal ve hzmetlerden faydalanmanın drek olması gerekmektedr. Daha açık br fadeyle tüketm, stek, htyaç ve arzularının tatmn edlmes amacıyla nha mal ve hzmetlern kullanılması olayıdır. Tüketmn htyaç, stek, arzu gb taleplerle ve bu taleplern karşılanması çn gerekl olan mal ve hzmetlere yönelk para ya da buna benzer br değere dayalı, ayrıca zamana ve mekâna bağlı olan sosyal ve ekonomk br lşk bçm olması nedenyle tüketm kavramının ekonomk ve sosyolojk bakımdan rdelenmesnn gerekllğ ortaya çıkmaktadır 5. Tüketm kavramına ekonomk ve htyaç açısından yaklaşıldığında breylern gereksnm duydukları htyaçların ve steklern karşılanması amacıyla üretlen nha mal ve hzmetlern bell br zaman sürecnde doğrudan kullanılması durumu ortaya çıkar. Çünkü breylere doğrudan fayda sağlayarak tüketlen mal ve hzmetler aynı zamanda tüketm mal ve hzmetler olarak adlandırılırlar. Bu mallar kend çlernde se 4 Zeynel Dnler, İktsada Grş, s. 23, Bursa, Zekerya Mızırak, Hanehalkı Tüketm Harcamalarının Yapısal Analz Konya İl Örneğ İ.Ü. Sosyal Blmler Ensttüsü, Yayınlanmamış Doktora Tez, s:13, İstanbul,

19 dayanıklı, dayanıksız tüketm malları ve hzmetler olarak gruplandırılırlar. İktsat lteratüründe tüketm kavramı üç farklı anlamda algılanmaktadır 6 ; Tüketm olgusu br malı kullanan breyde oluşacak olan tatmn duygusu olup marjnalst oluşumların tüketme bakışı bu noktada yoğunlaşır. Tüketm, mal ve hzmetlern tüketcnn mülkyetne grmesdr. Bu tp tanımlamada, toplumun mülkyetnde bulunan malların tüketm ve yatırım malları olarak envanternn çıkarılmasında büyük önem taşımaktadır. Burada tüketm, mal ve hzmetlern o andak htyaçlar çn kullanılmasıdır. Br kısım mal ve hzmetlern kullanılıp brktrlmes şeklnde tanımlanan tüketme madd veya fl tüketm adı verlmektedr. Tüketm, tüketlecek mal ve hzmetlere yapılacak parasal harcamalar şeklnde fade edlr ve bu tüketm tanımlaması, ktsad tüketm veya tüketm harcaması olarak blnr. Bu tanımlama ktsatçıların çoğunlukla üzernde yoğunlaştıkları br tanımlamadır. Tüketm le lgl yapılan çalışmalar da özellkle üzernde durulan tüketm kavramı yukarıda bahsedlen son tüketm tanımlamasını çeren tüketclern kullandıkları mal ve hzmetlere yaptıkları parasal ödeme şekldr. Buradak parasal ödemenn boyutu tüketm araştırmaları çn önemldr. Tüketm harcamaları araştırmasının yapıldığı dönem çnde sahplenlen mal ve hzmetlern bedel o dönemn tüketm olarak belrlenr. Sahplenlen malın peşn veya takstle alınmasının flen tüketlp tüketlmemesnn önem yoktur. Br döneme at tüketm, sözkonusu dönem çnde tüketm mallarına yapılan ödemelern toplamını fade etmektedr. Görüldüğü gb tüketm ve tüketm harcaması kavramı farklı anlamları çermektedr. Hanehalkı gelr tüketm anketlernde özellkle üzernde durulan tüketm harcamaları kavramı tüketclern günlük gereksnmlern drekt karşılamak amacıyla kullandıkları mal ve hzmetlere yaptıkları parasal ödemeler çerr 7. Tüketm le lgl yapılan br dğer tanımlama dar ve genş tüketm kavramlarıdır. Mal ve hzmetlern htyaçları karşılamak üzere breyler tarafından 6 Sabr Ülgener, Mll Gelr, İsthdam ve İktsad Büyüme, s. 158, 7. Baskı, DER Yayınları, İstanbul, Erkan Ak, Ekonom Sözlüğü, Alfa Yayınları, İstanbul,

20 kullanılması dar anlamda tüketm olarak sınıflandırılırken, brey hayatını kolaylaştıran mal ve hzmetlern tüketm se genş anlamda tüketm kavramı çersnde değerlendrlr 8. Tüketm, k farklı anlamda ve k farklı bakış açısı le değerlendrldğnde btmek, tükenmek, harcamak, yok etmek gb negatf anlamlara sahp olduğu görülürken kaptalzmn gelşmes, yığın üretmn ortaya çıkması le brlkte gelşen süreçte poztf anlamda değerler yüklendğ, tüketm kültürünün ortaya çıkması le brlkte breylern tükettkler malların ncelk ve ntelğne göre değerlendrldkler görülmektedr Tüketm Harcamalarının Yapısı ve Ekonomk Açıdan Tüketm Harcamalarının Önem Br ekonomde bell br dönem süresnce üretm kapastesnn kullanım düzey, br taraftan kapastesnn gerektrdğ büyüklüktek faktör donanımını belrlerken, dğer taraftan ne kadar büyüklükte br gelr oluşturduğunu gösterr. Zncrleme reaksyon görünümü veren bu süreç sonucu oluşturulan gelr, farklı mal ve hzmetlere yapılan özel tüketm harcamaları ( C ), kamu ve özel yatırım harcamaları ( I ), car kamu harcamaları ( G) vasıtasıyla yönelerek dış alem net gelryle brlkte toplam harcama ya da toplam taleb oluşturur. Öneml br makro değşken olarak blnen özel tüketm harcamaları, genel denge analznde toplam talebn öneml br bleşen rolüyle mll gelrn oluşumunda, kısm denge analznde se tüketc fayda maksmzasyonunun belrlenmesnde etkldrler 10. Breylern ktsad hayattak tüketc kmlkler, fzyolojk ve byolojk unsurlarının br sonucudur 11. Bu kmlğn genellğ dolayısıyla alınan her breysel kararın toplamı, alınacak her ekonomk kararın yönüne ve dolayısıyla ekonomk hayatın şleyşne etk edecektr. Bu yüzden hem özel hem kamu ekonomk karar 8 Zek Alvarlıoğlu, Üç Şehrde Tüketm Fonksyonları, Ankara İktsad ve Tcar Blmler Akadems Yayınları, s:12, Fon Matbaası, Ankara, Mızırak, age, s: Ünal Çağlar, Ekonomk Hesaplama Brm Olarak Ale Tüketm Harcamaları ve Ale, T.C., Başbakanlık Ale Araştırma Kurumu Yayınları, Yayın No: 112, s: 124, Ankara, Aysu İnsel, Cem Yalım, Türkye Ekonomsnde Tüketm Davranışı, İktsat, İşletme ve Fnansman Dergs,179, s: 42-52,

21 alıcıları özel tüketm harcamalarını ya da hanehalkı tüketm kalıplarını yakından takp etmektedrler. Breylern ya da hane halklarının elde ettğ gelrlern tüketm ve tasarruf arasında paylaşımı ve bu paylaşımın nasıl, ne şeklde ve hang krterlere göre oluştuğu değşk bakış açılarında büyük önem arz eder. Bu dağılımın ortaya çıkarılması hem hane bazında refah ve yaşam standartlarının ortaya konmasında dolayısıyla toplumsal statünün belrlenmesnde, hem de makro planda ekonomk büyümeden sthdama, dış tcaretten yatırımlara kadar uzanan brçok ekonomk göstergenn oluşumuna etk etmes bakımından son derece önemldr. Toplam tasarruftüketm kararları aynı zamanda ücret, verg, faz gb büyüklükler de doğrudan ya da dolaylı olarak etkledğ çn dğer makro değşken fonksyonlarının da çnde bulunan öneml br değşken olarak görülür 12. Hanehalkı tüketm harcamalarının yakından zlenmesnn dğer br öneml neden de tüketm kalıplarından hanehalkı refah düzeyne ulaşılablmesdr. Tüketm harcamaları sayesnde br bütün olarak hanehalkı tüketm kalıbının çıkarılması aynı zamanda br ln, bölgenn ya da ülkenn refah düzeynn yaşam standardına at blglern ortaya konulması anlamına gelr. Breyler tarafından her hang br mal grubuna yapılan harcama o sektördek üretcler tarafından gelr olarak kabul edlmektedr. Bu yüzden tüketclern gelrlerndek değşmeler, lgl mal grubu ya da yakın mal grubu fyat hareketler, tüketclern sosyo-kültürel profller o sektör de bulunan frmalar tarafından dkkate alınarak oluşturulacak üretm poltkalarının temel, söz konusu öğelere bağlı olarak oluşturulur 13. Tüketm harcamaları gayr safı mll hasıla çersnde en öneml payı oluştururken bazı özellkler bünyesnde taşır. Ülkeden ülkeye değşmekle beraber yaklaşık 2/3 ünü oluşturduğu mll gelrn en stkrarlı öğes durumundadır. Kamu harcamaları-yatırım harcamaları sosyal ve syas konjonktürel dalgalanmalarından oldukça fazla etklendğ halde tüketm harcamaları, bu tarz stkrarsızlıklardan daha az 12 Jeffrey D. Sachs, Felpe B. Larran, Macroeconomcs n The Global Economy, New Jersey Prentce Hall, s:78, Kyre Rckertson, The Demand for Food and Beverages n Norway, Agrcultural Economcs, Vol:18 s:89,

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE

PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Dlek PELTL Temmuz 2007 DENZL PORTFÖY ANALZNDE BULANIK MANTIK YAKLAIMI VE UYGULAMA ÖRNE Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS

LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS İstanbul Tcaret Ünverstes Fen Blmler Dergs Yıl: 8 Sayı: 16 Güz 2009/2 s. 47-59 LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE ESKİŞEHİR İN SİS KESTİRİMİNİN İNCELENMESİ Cengz AKTAŞ *, Orkun ERKUŞ ** Gelş: 12.10.2009 Kabul:

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Türkye nn Avrupa Brlğ (15) Pazarındak Endüstr-Đç Tcaret Performansının Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Hüseyn ALTAY

Detaylı

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3]. " >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban

Şekil 2. Kurşun çekirdekli kauçuk mesnet sisteminin kesi ti [3].  >i de yapıya gelen kuvvetler azalmaktadır. Taban nceleme ler DEPREME DA YANıKLI YAPlTASARIMINDA KULLANILABİLİNEN YAPI KONTROL SİSTEMLERİ Araş. Gör. Ercan YOZGAT Doç. Dr. Metn HÜSEM Karadenİz Teknk: Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü ÖZET Topraklarının

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI

BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI VII. İSTATİSTİK GÜNLERİ SEMPOZYUMU 8 30 Hazran 00 Orta Doğu Teknk Ünverstes Ġstatstk Bölümü BİLDİRİ TAM METİNLERİ e KİTABI Edtörler H. Öztaş AYHAN Ceylan TALU YOZGATLIGİL Yayın: Ankara, Mart 0 VII. ĠSTATĠSTĠK

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Neonatal Tetanozun Dağılımının Belirlenmesinde Kullanımı TAF Preventve Medcne Bulletn, 2009: 81 Araştırma/Research Artcle TAF Prev Med Bull 2009; 81:59-68 Coğraf Blg Sstemlernn Neonatal Tetanozun Dağılımının Belrlenmesnde Kullanımı [Usng Geographc Informaton

Detaylı