KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM ADEM HATIRLI ISPARTA-2008

2

3 ÖNSÖZ Tüketm harcamaları, ktsat teorsnde ve ekonometrde üzernde yoğun olarak çalışılan konuların başında gelmektedr. Tüketm harcamaları le lgl araştırmaların başlangıcı se XVIII. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Tüketm harcamalarının bu kadar çok üzernde çalışılan br konu olmasının neden, tüketmn brey hayatında çok öneml br yere sahp olmasıdır. Breyler, daha y br hayat yaşamak, daha fazla fayda elde etmek, daha fazla mal ve hzmete sahp olma mücadeles çersndedrler. Tüketm olgusu, stek, htyaç ve arzularının tatmn edlmes amacıyla nha mal ve hzmetlern kullanılması şeklnde tanımlanmaktadır. Tüketm, breysel veya fzksel tatmne yönelk br faalyet olmasının yanı sıra breyn sosyal konumunu belrleyen br faalyettr. Tüketmn bu sosyal ve kültürel yönü kaptalzmn gelşm boyunca gderek daha çok önem kazanmış ve günümüzde gerek tüketm, gerekse dğer sosyal lşkler açıklarken dkkate alınması zorunlu hale gelmştr. Tüketcler yaşamlarını devam ettrmek ve hayat standartlarını yükseltmek çn sahp oldukları mkânları farklı alternatfler arasında optmum br şeklde dağıtma sorunu le karşı karşıya bulunmaktadırlar. Breysel tüketclern sınırlı kaynakları le htyaçlarını karşılama ve tüketm davranışlarıyla maksmum faydayı elde etme çabaları talep teorsnde ele alınmakta ve teor doğrultusunda statstkî verler le uygulamalı talep analz çalışmalarına konu olmaktadırlar. Uygulamalı talep analznn gelşm sürecnde, başlangıçta talep çalışmaları çoğunlukla tek denkleml modeller çerçevesnde yapılırken brden fazla denklemden oluşan ve talep sstemler olarak blnen modeller son dönemlerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Böylece talep denklem sstemler üzerne yapılan ekonometrk çalışmalar yen modellern ortaya konulması ve onların amprk geçerllklernn test edlmes şeklnde gelşme çzgsn sürdürmüştür. Gelştrlmş olan bu modeller çeştl araştırmacılar tarafından farklı ülkelern/farklı bölgelern tüketm harcama verlerne uygulanarak tüketc davranışları ncelenmeye çalışılmıştır. Talep denklem sstemler le hanehalkı tüketc harcamaları analz yapılırken uygulamada genellkle zaman sers verler kullanılmakta brlkte son dönemlerde yatay kest verler le yapılan çalışmalara da sıkça rastlanılmaktadır. Ülkemzde

4 hanehalkı tüketm harcamalarına lşkn verler ya Türkye İstatstk Kurumu nun belrl aralıklarla yapmış olduğu hanehalkı tüketm anketler sonuçlarından veya breysel olarak yapılan hanehalkı tüketm anketlernden elde edlmektedr. Hanehalkı tüketm harcamalarının analznde, talep teorsnn kısıtlarının sağlandığı hpoteznden hareket edlmştr. Bu varsayımlar altında Antalya, Isparta ve Burdur llern kapsayan Batı Akdenz Bölges Kentsel alanında hanehalkı et tüketm harcamaları Doğrusal Formda İdeale Yakın Talep Sstem (LA/AİDS) yaklaşımı le analz edlmes amaçlanmıştır. Sstem tahmn edcs olarak görünüşte lşksz regresyon analz metodu kullanılmıştır. Çalışma, teork ve uygulama olmak üzere başlıca k ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın uygulama kısmı Antalya, Isparta ve Burdur l merkezlernde kamet eden 490 ale le yapılan anket uygulamasına dayanmaktadır. Öncelkle saha çalışması aşamasında anket sorularına büyük br sabırla cevap veren ale breylerne teşekkür edyorum. Çalışma konusunun belrlenp proje aşamasına, buradan son noktasına kadark her aşamasında yer alan, bana destek olan ve engn blgsn her zaman paylaşan tez danışmanım Sayın Doç Dr. Selm Adem HATIRLI hocama en çten teşekkürlerm sunuyorum. Çalışmanın başlangıcından sonuna kadar her zaman yanımda yer alan, engn blgsyle bana destek olan, yol gösteren, moral veren SDÜ. İİBF. Ekonometr Bölümü Öğretm Üyes Sayın Yrd. Doç. Dr. Erdoğan ÖZTÜRK hocama en çten saygı ve teşekkürlerm sunuyorum. Çalışma süresnce katkılarını gördüğüm bu konuda çalışmış ulusal ve uluslararası araştırıcılara, br yolla çalışmaya emeğ geçen bütün arkadaşlarıma ve özellkle Gökhan ÖZKUL a, çalışma süresnce destek olan, moral veren ve bana katlanma zahmetnde bulunan sevgl ev arkadaşlarım Yasn TUNCER e, Muharrem AKSU ya ve ofs arkadaşım Oğuzhan ÖZALTIN a teşekkürlerm sunuyorum Ayrıca, çalışmayı Doktora Tez Projes olarak destekleyen Süleyman Demrel Ünverstes Blmsel Araştırmalar Yönetm Brmne, proje süresnce her zaman yakın lg ve özverl katkılarını gördüğüm BAB Şube Müdürü Zeynel TUFAN a ve brm çalışanlarına teşekkürlerm sunarım.

5 ÖZET KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Al Rıza AKTAŞ Süleyman Demrel Ünverstes, İktsat Bölümü Doktora Tez, Kasım-2008, 193 sayfa Danışman: Doç. Dr. Selm Adem HATIRLI Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde 2006 yılına lşkn hanehalklarının aylık et talebn (Dana-sığır, koyun-keç, tavuk ve balık) hanehalklarının gelr ve lgl ürünün fyatı gb ekonomk özellkler yanında, sosyodemografk özellklern de dkkate alarak tahmn etmek, lgl ürünlern fyat-talep, gelr-talep esneklklernn hesaplanması ve sosyo-demografk özellklerne lşkn değşkenlern talep üzerne olan etklernn belrlenmes amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Doğrusal Formda Yaklaşık İdeal Talep Sstem (LA/AİDS) model kullanılmıştır. Tahmn edlen modele fyatlar, hanehalkı büyüklüğü, hanehalkı breylern kamet ettğ bölge, hanehalkı resnn öğrenm düzey, hanehalkı resnn yaşı gb demografk değşkenler lave edlmş ve talep teorsnn kısıtları altında tahmnler yapılmıştır. Araştırma bölges çn ncelenen ürünlere lşkn, harcama, Marshalcı ve Hcksc esneklkler hesaplanmıştır. Harcama esneklğnn şaret bütün ürünler çn poztf değerl hesaplanmış olup dana-sığır, balık ve tavuk etnn zorunlu, koyun-keç etnn se lüks mal olduğu görülmüştür. Marshalcı çapraz fyat esneklğne göre, dana-sığır et, balık ve tavuk et le kame ken koyun-keç se danasığır etnn tamamlayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelmeler: Batı Akdenz Bölges, Tam Talep Sstem, LA/AİDS, Marshalcı Esneklk, Hcksc Esneklk, Ayrılablrlk v

6 ABSTRACT ANALYSIS OF MEAT DEMAND IN URBAN AREA: EVIDENCE FROM WEST MEDITERRENIAN REGION ALI RIZA AKTAS Suleyman Demrel Unversty, Department of Economcs, Ph.D., November- 2008, 193 pages. Supervsng: Assoc. Prof. Dr. Selm Adem HATIRLI In ths study, t was amed to examne soco-economc factors affectng households monthly meat (beef, sheep-goat, chcken and fsh) demand and calculate prce and ncome elastctes of each product n urban area of Western Medterranean regon of Turkey. For ths purpose, lnear approxmate almost deal demand system (LA-AIDS) was utlzed. The model was estmated under constrants of demand theory consderng factors affectng meat demand such as prces of each product, sze of household, resdng regon of households, educaton level of hosehold s head and age household s head. From the structural model, Marshalan and Hcksan elastctes for each nvestgated product were calculated. Based on the results, t was found that expendture elastctes for each product were calculated as postve, and beef, fsh and chcken were necesstes but sheep-goat was luxury good. Moreover, the reults of the estmated model ndcated that beef s a substtuton good wth fsh and chcken but complementaray wth sheep-goat. Keywords: Western Medterranean Regon of Turkey, Lnear Approxmate Almost Ideal Demand System, LA/AIDS, Marshalan Elastctes, Hcksan Elastctes, Separablty v

7 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ... ÖZET... v ABSTRACT... v İÇİNDEKİLER... v KISALTMALAR DİZİNİ... x TABLOLAR DİZİNİ... x ŞEKİLLER DİZİNİ... x I. BÖLÜM GİRİŞ KONUNUN ÖNEMİ, AMACI VE KAPSAMI... 1 II. BÖLÜM TÜKETİM, TÜKETİCİ VE TALEP TEORİSİ TÜKETİM VE TÜKETİM HARCAMALARI KAVRAMI TÜKETİM HARCAMALARININ YAPISI VE EKONOMİK AÇIDAN TÜKETİM HARCAMALARININ ÖNEMİ TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜKETİM VE TÜKETİM HARCAMALARI TÜKETİM HARCAMALARI ARAŞTIRMALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ TÜKETİM HARCAMASI ARAŞTIRMALARININ AMAÇLARI TÜKETİM HARCAMALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ekonomk Faktörler Gelr Gelr Dağılımı Servet Fnansal Aktfler Dayanıklı Mal Stoku Geçmş Tüketm Fyatlar ve Para Aldanımı Beklentler Faz Hadd Tüketc Kredler Verglerdek Değşklkler Enflasyon Demografk Faktörler Eğtm Meslek Yaş Hanehalkının Bleşm, Büyüklüğü ve Yaşadığı Yerleşm Brmnn Büyüklüğü v

8 Pskolojk Faktörler Sosyal Faktörler III. BÖLÜM TALEP TEORİSİ VE TALEP MODELLERİ TALEP TEORİSİ AKSİYOMLAR Terchlern Bütünlüğü Terchlern Geçşllğ Dönüşümlülük Terchlern Sürekllğ Terchlern Doymazlığı TÜKETİCİ TALEP FONKSİYONU Fayda Maksmzasyonu ve Talep Sstem Talep Fonksyonlarının Özellkler Homojenlk Smetr Toplama Negatflk Tüketc Terchlerne İlşkn Varsayımlar Toplanablrlk Varsayımı Ayrılablrlk Varsayımı Zayıf Ayrılablrlk Güçlü Ayrılablrlk Yarı (Zımn) Ayrılablrlk UYGULAMALI ÇALIŞMALARDA KULLANILAN TALEP MODELLERİ Tam Talep Sstem Yaklaşımı Doğrusal Harcama Sstem (LES) Leser s Yaklaşımı: Translog Model Logartmk Dolaylı Fayda Fonksyonundan Elde Edlş Dolaylı Toplanablr Logartmk Talep Model Rotterdam Talep Model Yaklaşık İdeal Talep Sstem (AİDS) IV. BÖLÜM TALEP ANALİZİ KONUSUNDA YAPILMIŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR V. BÖLÜM KENTSEL ALANDA ET HARCAMALARININ ANALİZİ MATERYAL VE METOT v

9 Materyal Yöntem Örnekleme Yöntem Et Talebnn Analznde Uygulanan Yöntem Yaklaşık İdeal Talep Sstem (AİDS) Modelnde Kullanılan Verlern Özellğ ve Değşkenler Demografk ve Sosyo-Ekonomk Faktörlern Talep Analzlerne Eklenmes Modelde Kullanılan Değşkenler Satın Alma Gücü Gösterges Olarak Harcama Hanehalkı Resnn Öğrenm Durumu Hanehalkı Genşlğ Brm Fyatlar ve Mevcut Olmayan Fyatlar Sıfır Harcama ve Sıfır Tüketm Problem VI. BÖLÜM ARAŞTIRMA BULGULARI HANEHALKI ANKETLERİNDEN ELDE EDİLEN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Araştırma Alanındak Hanehalklarının Sosyo-Demografk Özellkler Model Tahmn Sonuçları Homojenlk ve Smetr Kısıtlamalı LA/AİDS Modelne İlşkn Esneklkler VII. BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER EK ÖZGEÇMİŞ v

10 KISALTMALAR DİZİNİ MPC APC q p λ ε w U D α (Alfa) β (Beta) γ (Gama) l f EEKY OLS AIDS LA/ AIDS LES SUR IMR LR FIML HHBA TUIK DPT Marjnal Tüketm Eğlm Ortalama Tüketm Eğlmler Mktar Fyat Lagrange Çarpanı Hata Term Ortalama Bütçe Payı Toplam Fayda Demografk Değşkenler Katsayı Katsayı Katsayı Lagrange Fonksyonu Fonksyon En Küçük Kareler Yöntem Sıradan En Küçük Kareler İdeale Yakın Talep Sstem Doğrusal Formda İdeale Yakın Talep Sstem Doğrusal Harcama Sstem Görünüşte İlşksz Regresyon Tahmn Ters Mll Oranı Olablrlk Oranı Tam Blgyle En Yüksek Olablrlk Hanehalkı Bütçe Anket Türkye İstatstk Kurumu Devlet Planlama Teşklatı x

11 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. OECD Yetşkn Eşdeğer Ölçeğ.134 Tablo 2. Değşkenler ve Değşkenlern Tanımlanması 140 Tablo 3. İk Aşamalı Genelleştrlmş HeckmanModelnde (Probt ve Talep Sstem Model) Kullanılan Değşkenlern Tanımlayıcı İstatstkler Tablo 4. Hane halkıyla İlgl Genel Blgler 143 Tablo 6. Hane halkı Resnn Çalışma Durumu Tablo 7. Hane halkı Resnn Eğtm Durumu. 144 Tablo 8. Gelr Gruplarına Göre Hane halklarının Aylık Ortalama ve Toplam Gelr (YTL/Ay).145 Tablo 9. Gelr Gruplarına Göre Hane halklarının Tüketm Harcamaları Oranı Tablo 10. Gelr Gruplarına Göre Hane halklarının Et, Gıda, Toplam Harcama ve Toplam Gelrlernn Dağılımı Tablo 11. Gelr Gruplarına Göre Hane halklarının Et, Gıda, Toplam Harcamalarının Oransal Dağılımı Tablo 12. Gelr Gruplarına Göre Hane halklarının Hane halkı Başına Et Tüketm Mktarları (Kg/Ay) Tablo 13. Gelr Gruplarına Göre Hane halklarının Et Harcama Oranı 151 Tablo 14. Sos yo-demografk Değşkenlern Test Sonuçları Tablo 15. LA/AIDS Modelnn Homojenlk, Smetr ve Homojenlk-Smetr Kısıtlarının Test Tablo 16. Genelleştrlmş Heckman Modelnn İlk Aşamasındak (Probt) Modeln Parametrelernn Tahmn 155 Tablo 17. Kısıtsız LA/AIDS Modelnn Tahmn Sonuçları 159 Tablo 18. Homojenlk Kısıtlamalı LA/AIDS Modelnn Tahmn Sonuçları Tablo 19. Homojenlk ve Smetr Kısıtlamalı LA/AIDS Model Tahmn Sonuçları Tablo 20. Homojenlk ve Smetr Kısıtlamalı LA/AIDS Modelne İlşkn Esneklkler x

12 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekl 1. Lorenz Eğrs (Kullanılablr Hanehalkı Gelrne Göre) Şekl 2. Lorenz Eğrs (Gıda Tüketm) Şekl 3. Gıda ve Gelr Lorenz Eğrs Şekl 4. Hanehalklarının Et Harcama Oranları x

13 I. BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. Konunun Önem, Amacı ve Kapsamı Yeterl ve dengel beslenme geçmşte olduğu gb günümüzde halen en öneml sorun olarak devam etmektedr. Beslenme; büyüme ve gelşme, yaşamın sürdürülmes, sağlığın korunması ve gelştrlmes çn gıdaların tüketlmesdr 1. Yeterl ve dengel beslenemeyen br toplumun sağlıklı br şeklde yaşaması, ekonomk ve sosyal refahını artırması mümkün olmamaktadır. Dünyadak hızlı nüfus artışı dkkate alındığında günümüzde olduğu gb gelecek dönemlerde de, dengel ve yeterl beslenme sorunlarının daha öneml hala geleceğ beklenmektedr. 19. yüzyılın ünlü ktsatçılarından Maltus, nüfusun her zaman geometrk dz, buna karşın gıda maddeler üretmnn se artmetk dz olarak artacağını savunduğu nüfus kuramı le dünya nüfus artış hızının gıda üretm hızından fazla olacağını ler sürmüştür. Maltus nüfus kuramıyla, dengenn gıda üretm lehne çevrlemedğ sürece gelecekte daha büyük sorunların ortaya çıkacağını öngörmüştür. Alman ktsatçı Engel, breyn gelr arttıkça, bu gelrden gıda maddelerne ayrılan payın mutlak değer olarak artmakla brlkte, lüks mal ve hzmetlere ayrılan payın oransal olarak arttığını savunduğu Engel Kanunuyla, nsan beslenmesnde öneml br yere sahp olan gıda maddelernn geçmşte öneml olduğu kadar günümüzde de öneml olduğu ve gelecekte de önemn koruyacağı vurgulanmaktadır. Gelşmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkye, tarımsal kaynakları bakımından kend kendne yeteblecek potansyele sahp yeryüzündek ender ülkelerden br konumundadır. Türkye sahp olduğu bu avantajlara rağmen yüksek nüfus artışı, makro ekonomk göstergelerdek bazı olumsuzluklar, tarımsal yapısından kaynaklanan sorunlar vb. başta olmak üzere brçok dezavantajı bünyesnde barındırmaktadır. Ntekm toplam ülke nüfusu lk nüfus sayımından (1927) günümüze yaklaşık olarak 8 kat artarak 69 mlyona ulaşmıştır yılında %1.99 olan yıllık ortalama nüfus artış hızı 2002 yılında %1.32 ye kadar gerlemesne 1 DPT, Ulusal Gıda Beslenme Stratejs Raporu,

14 karşın gelşmş ülkeler le mukayese edldğnde hala yüksek olduğu görülmektedr 2. Bu yüksek nüfus artışı kontrol altına alınamadığı ve mevcut kaynaklardan da daha fazla üretm yapılamadığından dolayı nsan beslenmesnde hayat öneme sahp brçok besn maddesnn ülkemzde yetersz veya dengesz tüketldğ blnmektedr. Beslenme breylern temel gereksnmelernn başında gelmesne karşın, belrl br satın alma gücüne sahp breyler satın aldıkları gıdalarda sağlık, hjyen, kalte, servs gb özellkler ararken, satın alma gücünden yoksun nsanlarda ncel anlamda yeterl düzeyde gıdayı almaya çalışırlar. Satın almayı belrleyen en öneml etken satın almayı gerçekleştrecek breylern gelrlerdr. Gelşmemş, az gelşmş ve gelşmekte olan ülkelern en öneml sorunlarının başında gelen gelr dağılımı dengeszlğ son dönemlerde küreselleşme sürec le daha da artmaya başlamıştır. Gelr dağılımdak bu dengeszlk breylern tüketm yapısına da yansımaktadır. Ntekm, ülkemzde 2004 yılı Hanehalkı Tüketm Harcamaları Anket verlerne göre en düşük gelre sahp olan hanehalklarının %20 s toplam gelrn %5.3 ünü alırken en yüksek gelre sahp olan hanehalklarının %20 s se toplam gelrn %50.1 n almaktadır. Aynı şeklde toplam gıda, alkollü-alkolsüz çecekler, sgara ve tütün harcamasının %33.7 sn en düşük gelr grubuna sahp hanehalkları yaparken, %58.3 ünü se en yüksek gelr grubuna sahp hanehalkları gerçekleştrmektedr 3. Hanehalklarının gelrlernn tüketm ve tasarruf arasındak paylaşımı kararı ktsadın önemle üzernde durduğu konuların başında gelmektedr. Alınan karar breylern verdğ öneml ekonomk kararlardan br olup breyn refahını etklemektedr. Günümüzde, tüketc terchlernn dnamk br yapıda olmasının yanı sıra sosyo-ekonomk faktörlerde meydana geleblecek değşmeler gıda talebn öneml ölçüde etkleyeblmektedr. Dengel ve yeterl beslenme le kalkınma arasındak poztf lşk dkkate alındığında, uygulanacak olan gıda poltkalarına lşkn alınacak kararlar bakımından talep çalışmaları büyük önem arz etmektedr. Ayrıca, gelecektek gıda tahmnler le ülkelern tarım sektörüne yön verme ve dış tcaret 2 TUIK, 2006a Hanehalkı Tüketm Harcamaları Anket. T.C. Başbakanlık TUİK, Ankara. 3 TUİK, 2006b Hanehalkı Tüketm Harcamaları Anket. T.C. Başbakanlık TUİK, Ankara. 2

15 poltkalarının vb. oluşturulmasında talep tahmn çalışmalarından yararlanılmaktadır. Dğer taraftan, şletmelerde üretm-yatırım ve pazarlama gb stratejlern belrlenmesnde talep çalışmaları ayrı br öneme sahptr. Günümüzdek teknolojk gelşmelere rağmen açlık, gıda güvenlğ ve yetersz beslenmenn geçmşte olduğu gb bugün de sorun olması ve gelecekte de dünyada ve ülkemzde de öneml br sorun olacağı beklents konunun önemn daha da artırmakta ve brçok araştırmacının lg alanını oluşturmaktadır. Tüketcler yaşamlarını devam ettrmek ve hayat standartlarını yükseltmek çn sahp oldukları mkânları farklı alternatfler arasında optmum br şeklde tahss etme problem le karşı karşıya bulunmaktadırlar. Breysel tüketclern sınırlı kaynakları le htyaçlarını karşılama ve tüketm davranışlarıyla maksmum faydayı elde etme çabaları talep teorsnde ele alınmakta ve teor doğrultusunda statstkî verler le amprk (uygulamalı) talep analz çalışmalarına konu olmaktadırlar. Uygulamalı talep analznn gelşm sürecnde, başlangıçta talep çalışmaları çoğunlukla tek denkleml modeller çerçevesnde yapılırken brden fazla denklemden oluşan ve talep sstemler olarak blnen modeller son dönemlerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Böylece talep denklem sstemler üzerne yapılan ekonometrk çalışmalar yen modellern ortaya konulması ve onların amprk geçerllklernn test edlmes şeklnde gelşme çzgsn sürdürmüştür. Gelştrlmş olan bu modeller çeştl araştırmacılar tarafından farklı ülkelern/farklı bölgelern tüketm harcama verlerne uygulanarak tüketc davranışları ncelenmeye çalışılmıştır. Talep denklem sstemler fayda fonksyonunun belrlenmes ve bütçe kısıtı altında maksmzasyon davranışına göre türetlmektedr. Talep denklem sstemler toplulaştırılmış mal gruplarının analznde genellkle daha uygun yöntemler ortaya koymakta olup toplulaştırılmış ekonomk verlere rahatlıkla uygulanablen statk talep sstemler tüketc talep teors lteratüründe öneml br yere sahp bulunmaktadır. Talep denklem sstemler araştırmalarının temeln, sınırlı fayda maksmzasyon hpotezlernn fade etmş olduğu bell kısıtlamaların (smetr, toplama, homojenlk ve negatflk) uygunluğunu veya geçerllğn test etmek 3

16 oluşturmaktadır. Bu kısıtlamalar yanında, talep teors fyat ve gelr değşmelernn yapılarına lşkn uygulama kolaylığı sağlayan bazı bastleştrmelere şaret etmektedr. Analz edlen modeln sınırları çersnde tahmn sonuçlarını sağlıklı br şeklde değerlendrmek çn tüketclern fyat ve gelr değşmelern aynı anda tam anlamıyla ayarlayabldkler varsayılmaktadır. Ayrıca, tüketc talebne dualte teorsnn uygulanması, drekt fayda fonksyonları, dolaylı fayda fonksyonları ve harcama fonksyonları arasında tam br uygunluk sağlamayablmektedr. Talep teorsnn kısıtlarını sağlayan talep denklem sstemler malyet/dolaylı fayda fonksyonundan türetleblmektedr. Bu fonksyonlar yardımıyla Marshalcı ve Hcksc talep fonksyonları elde edlmekte ve bu fonksyonlar yardımıyla esneklkler hesaplanablmektedr. Talep denklem sstemler le hanehalkı tüketc harcamaları analz yapılırken uygulamada genellkle zaman sers verler kullanılmakta brlkte yatay kest verler le yapılan çalışmaların daha az sayıda olduğu gözlenmektedr. Ülkemzde hanehalkı tüketm harcamalarına lşkn verler ya Türkye İstatstk Kurumu nun (TUİK) belrl aralıklarla yapmış olduğu hanehalkı tüketm anketler sonuçlarından veya breysel olarak yapılan hanehalkı tüketm anketlernden elde edlmektedr. Ülkemzde tüketm harcamalarına lşkn sosyo-demografk verlern zaman sers olarak mevcut olmadığından dolayı yatay kest verler le analzler gerçekleştrlmeye çalışılmıştır. Hanehalkı tüketm harcamalarının analznde, talep teorsnn kısıtlamalarının sağlandığı hpoteznden hareket edlmştr. Çünkü talep teorsnn ortaya koymuş olduğu homojenlk ve toplama kısıtlamaları tüketclern bütçe kısıtlamalarını gösterrken, smetr ve negatflk kısıtlamaları tüketclern farklı alternatfler seçmndek tutarlılığı ortaya koymaktadır. Bu varsayımlar altında Türkye de Batı Akdenz Bölges Kentsel alanlarda hanehalkı et tüketm harcamaları Doğrusala Yakın İdeale Yakın Talep Sstem (Lnear Approxmated Almost Ideal Demand System, LA/AİDS) yaklaşımı le analz edlmeye çalışılmıştır. Sstem tahmn edcs olarak görünüşle lşksz regresyon analz metodu kullanılmıştır. 4

17 Brnc bölümde, grş, konunun önem ve amacı, knc bölümde tüketm ve tüketc kavramları, tüketm ve tüketm çalışmalarının tarhsel gelşm, tüketm etkleyen faktörlere yer verlmştr. Üçüncü bölümde, talep teors ve talep modeller başlığı adı altında talep teors, aksyomları, tüketc talep fonksyonu, uygulamalı çalışmalarda kullanılan talep modeller, tam talep sstem yaklaşımı, doğrusal harcama sstem, translog model, dolaylı toplanablr logartmk talep model, rotterdam talep model ve yaklaşık deal talep sstem modeller açıklanmıştır. Çalışmanın dördüncü, bölümünde konu le ve kullanılan analz teknkler le lgl daha önce bu konuda yapılmış çalışmalar ana hatları le verlmştr. Beşnc bölümde, Kentsel Alanda Et Harcamalarının Analz başlığı altında çalışmada kullanılan materyal ve yöntemn seçm; et talebnn analznde uygulanan yöntemler, demografk ve sosyo-ekonomk faktörlern talep analzlerne eklenmes, modelde kullanılan değşkenlern seçmne lşkn yöntemler verlmştr. Altıncı bölümde, araştırma alanından elde edlen bulgular verlmştr. Öncelkle araştırma alanında ncelenen hanehalklarıyla lgl sosyo-demografk ve ekonomk genel tabloları yanında ekonometrk model tahmn sonuçları verlmştr. Yednc ve son bölümde, araştırmanın kısa br özet verlmş ve genel br değerlendrmeye yapılarak araştırmanın amacı doğrultusunda önerlerde bulunulmuştur. 5

18 II. BÖLÜM 2. TÜKETİM, TÜKETİCİ VE TALEP TEORİSİ 2.1. Tüketm ve Tüketm Harcamaları Kavramı Tüketm olgusu nsanlık tarh kadar esk br kavram olmasına rağmen blmsel olarak 20.yüzyılın ortalarından tbaren ncelenmeye başlanmış ve günümüze kadarda brçok araştırmaya konu olmuştur. Tüketm kavramının hang blm dalının alanına grdğ, ne tür unsurları bünyesnde taşıdığı, hang açıdan bakıldığı ve hang sonuçlara ulaşıldığı gb esaslar brlkte düşünüldüğünde karmaşık br kavram olduğu görülmekte ve genel br tanımlamasının yapılmasının güçlüğü ortaya çıkmaktadır. Tüketm kavramı çeştl şeklde tanımlanablmedr. En genel halyle tüketm, mal ve hzmetlern satın alımı ve kullanımı olarak tanımlanır. Tüketm; ekonomk mal ve hzmetlern faydalarından dolaysız tatmn çn yararlanmaya denr 4. Bu tanıma göre tüketmn söz konusu olablmes çn, mal ve hzmetlerden faydalanmanın drek olması gerekmektedr. Daha açık br fadeyle tüketm, stek, htyaç ve arzularının tatmn edlmes amacıyla nha mal ve hzmetlern kullanılması olayıdır. Tüketmn htyaç, stek, arzu gb taleplerle ve bu taleplern karşılanması çn gerekl olan mal ve hzmetlere yönelk para ya da buna benzer br değere dayalı, ayrıca zamana ve mekâna bağlı olan sosyal ve ekonomk br lşk bçm olması nedenyle tüketm kavramının ekonomk ve sosyolojk bakımdan rdelenmesnn gerekllğ ortaya çıkmaktadır 5. Tüketm kavramına ekonomk ve htyaç açısından yaklaşıldığında breylern gereksnm duydukları htyaçların ve steklern karşılanması amacıyla üretlen nha mal ve hzmetlern bell br zaman sürecnde doğrudan kullanılması durumu ortaya çıkar. Çünkü breylere doğrudan fayda sağlayarak tüketlen mal ve hzmetler aynı zamanda tüketm mal ve hzmetler olarak adlandırılırlar. Bu mallar kend çlernde se 4 Zeynel Dnler, İktsada Grş, s. 23, Bursa, Zekerya Mızırak, Hanehalkı Tüketm Harcamalarının Yapısal Analz Konya İl Örneğ İ.Ü. Sosyal Blmler Ensttüsü, Yayınlanmamış Doktora Tez, s:13, İstanbul,

19 dayanıklı, dayanıksız tüketm malları ve hzmetler olarak gruplandırılırlar. İktsat lteratüründe tüketm kavramı üç farklı anlamda algılanmaktadır 6 ; Tüketm olgusu br malı kullanan breyde oluşacak olan tatmn duygusu olup marjnalst oluşumların tüketme bakışı bu noktada yoğunlaşır. Tüketm, mal ve hzmetlern tüketcnn mülkyetne grmesdr. Bu tp tanımlamada, toplumun mülkyetnde bulunan malların tüketm ve yatırım malları olarak envanternn çıkarılmasında büyük önem taşımaktadır. Burada tüketm, mal ve hzmetlern o andak htyaçlar çn kullanılmasıdır. Br kısım mal ve hzmetlern kullanılıp brktrlmes şeklnde tanımlanan tüketme madd veya fl tüketm adı verlmektedr. Tüketm, tüketlecek mal ve hzmetlere yapılacak parasal harcamalar şeklnde fade edlr ve bu tüketm tanımlaması, ktsad tüketm veya tüketm harcaması olarak blnr. Bu tanımlama ktsatçıların çoğunlukla üzernde yoğunlaştıkları br tanımlamadır. Tüketm le lgl yapılan çalışmalar da özellkle üzernde durulan tüketm kavramı yukarıda bahsedlen son tüketm tanımlamasını çeren tüketclern kullandıkları mal ve hzmetlere yaptıkları parasal ödeme şekldr. Buradak parasal ödemenn boyutu tüketm araştırmaları çn önemldr. Tüketm harcamaları araştırmasının yapıldığı dönem çnde sahplenlen mal ve hzmetlern bedel o dönemn tüketm olarak belrlenr. Sahplenlen malın peşn veya takstle alınmasının flen tüketlp tüketlmemesnn önem yoktur. Br döneme at tüketm, sözkonusu dönem çnde tüketm mallarına yapılan ödemelern toplamını fade etmektedr. Görüldüğü gb tüketm ve tüketm harcaması kavramı farklı anlamları çermektedr. Hanehalkı gelr tüketm anketlernde özellkle üzernde durulan tüketm harcamaları kavramı tüketclern günlük gereksnmlern drekt karşılamak amacıyla kullandıkları mal ve hzmetlere yaptıkları parasal ödemeler çerr 7. Tüketm le lgl yapılan br dğer tanımlama dar ve genş tüketm kavramlarıdır. Mal ve hzmetlern htyaçları karşılamak üzere breyler tarafından 6 Sabr Ülgener, Mll Gelr, İsthdam ve İktsad Büyüme, s. 158, 7. Baskı, DER Yayınları, İstanbul, Erkan Ak, Ekonom Sözlüğü, Alfa Yayınları, İstanbul,

20 kullanılması dar anlamda tüketm olarak sınıflandırılırken, brey hayatını kolaylaştıran mal ve hzmetlern tüketm se genş anlamda tüketm kavramı çersnde değerlendrlr 8. Tüketm, k farklı anlamda ve k farklı bakış açısı le değerlendrldğnde btmek, tükenmek, harcamak, yok etmek gb negatf anlamlara sahp olduğu görülürken kaptalzmn gelşmes, yığın üretmn ortaya çıkması le brlkte gelşen süreçte poztf anlamda değerler yüklendğ, tüketm kültürünün ortaya çıkması le brlkte breylern tükettkler malların ncelk ve ntelğne göre değerlendrldkler görülmektedr Tüketm Harcamalarının Yapısı ve Ekonomk Açıdan Tüketm Harcamalarının Önem Br ekonomde bell br dönem süresnce üretm kapastesnn kullanım düzey, br taraftan kapastesnn gerektrdğ büyüklüktek faktör donanımını belrlerken, dğer taraftan ne kadar büyüklükte br gelr oluşturduğunu gösterr. Zncrleme reaksyon görünümü veren bu süreç sonucu oluşturulan gelr, farklı mal ve hzmetlere yapılan özel tüketm harcamaları ( C ), kamu ve özel yatırım harcamaları ( I ), car kamu harcamaları ( G) vasıtasıyla yönelerek dış alem net gelryle brlkte toplam harcama ya da toplam taleb oluşturur. Öneml br makro değşken olarak blnen özel tüketm harcamaları, genel denge analznde toplam talebn öneml br bleşen rolüyle mll gelrn oluşumunda, kısm denge analznde se tüketc fayda maksmzasyonunun belrlenmesnde etkldrler 10. Breylern ktsad hayattak tüketc kmlkler, fzyolojk ve byolojk unsurlarının br sonucudur 11. Bu kmlğn genellğ dolayısıyla alınan her breysel kararın toplamı, alınacak her ekonomk kararın yönüne ve dolayısıyla ekonomk hayatın şleyşne etk edecektr. Bu yüzden hem özel hem kamu ekonomk karar 8 Zek Alvarlıoğlu, Üç Şehrde Tüketm Fonksyonları, Ankara İktsad ve Tcar Blmler Akadems Yayınları, s:12, Fon Matbaası, Ankara, Mızırak, age, s: Ünal Çağlar, Ekonomk Hesaplama Brm Olarak Ale Tüketm Harcamaları ve Ale, T.C., Başbakanlık Ale Araştırma Kurumu Yayınları, Yayın No: 112, s: 124, Ankara, Aysu İnsel, Cem Yalım, Türkye Ekonomsnde Tüketm Davranışı, İktsat, İşletme ve Fnansman Dergs,179, s: 42-52,

21 alıcıları özel tüketm harcamalarını ya da hanehalkı tüketm kalıplarını yakından takp etmektedrler. Breylern ya da hane halklarının elde ettğ gelrlern tüketm ve tasarruf arasında paylaşımı ve bu paylaşımın nasıl, ne şeklde ve hang krterlere göre oluştuğu değşk bakış açılarında büyük önem arz eder. Bu dağılımın ortaya çıkarılması hem hane bazında refah ve yaşam standartlarının ortaya konmasında dolayısıyla toplumsal statünün belrlenmesnde, hem de makro planda ekonomk büyümeden sthdama, dış tcaretten yatırımlara kadar uzanan brçok ekonomk göstergenn oluşumuna etk etmes bakımından son derece önemldr. Toplam tasarruftüketm kararları aynı zamanda ücret, verg, faz gb büyüklükler de doğrudan ya da dolaylı olarak etkledğ çn dğer makro değşken fonksyonlarının da çnde bulunan öneml br değşken olarak görülür 12. Hanehalkı tüketm harcamalarının yakından zlenmesnn dğer br öneml neden de tüketm kalıplarından hanehalkı refah düzeyne ulaşılablmesdr. Tüketm harcamaları sayesnde br bütün olarak hanehalkı tüketm kalıbının çıkarılması aynı zamanda br ln, bölgenn ya da ülkenn refah düzeynn yaşam standardına at blglern ortaya konulması anlamına gelr. Breyler tarafından her hang br mal grubuna yapılan harcama o sektördek üretcler tarafından gelr olarak kabul edlmektedr. Bu yüzden tüketclern gelrlerndek değşmeler, lgl mal grubu ya da yakın mal grubu fyat hareketler, tüketclern sosyo-kültürel profller o sektör de bulunan frmalar tarafından dkkate alınarak oluşturulacak üretm poltkalarının temel, söz konusu öğelere bağlı olarak oluşturulur 13. Tüketm harcamaları gayr safı mll hasıla çersnde en öneml payı oluştururken bazı özellkler bünyesnde taşır. Ülkeden ülkeye değşmekle beraber yaklaşık 2/3 ünü oluşturduğu mll gelrn en stkrarlı öğes durumundadır. Kamu harcamaları-yatırım harcamaları sosyal ve syas konjonktürel dalgalanmalarından oldukça fazla etklendğ halde tüketm harcamaları, bu tarz stkrarsızlıklardan daha az 12 Jeffrey D. Sachs, Felpe B. Larran, Macroeconomcs n The Global Economy, New Jersey Prentce Hall, s:78, Kyre Rckertson, The Demand for Food and Beverages n Norway, Agrcultural Economcs, Vol:18 s:89,

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER

ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER Akdenz İ.İ.B.F. Dergs (21) 2011, 17-45 ANTALYA DA OBEZİTE YAYGINLIĞI VE DÜZEYİNİ ETKİLEYEN SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER PREVALENCE AND SOCIOECONOMICS DETERMINANTS OF ADULTS OBESITY IN ANTALYA Arş. Gör. F.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA

AN ANALYSIS OF RED MEAT PURCHASING PREFERENCES OF HOUSEHOLDS IN ANTALYA Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.009, C.14, S. s.433-445. Suleyman Demrel Unversty The Journal of Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.009, Vol.14, No. pp.433-445.

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9

Öğretim planındaki AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS TASARIM STÜDYOSU IV 214058100001312 2 4 0 4 9 Ön Koşullar : Grafk İletşm I ve II, Tasarım Stüdyosu I, II, III derslern almış ve başarmış

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi

Devalüasyon, Para, Reel Gelir Değişkenlerinin Dış Ticaret Üzerine Etkisinin Panel Data Yöntemiyle Türkiye İçin İncelenmesi Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Clt 6, Sayı:4, 2004 Devalüasyon, Para, Reel Gelr Değşkenlernn Dış Tcaret Üzerne Etksnn Panel Data Yöntemyle Türkye İçn İncelenmes Yrd.Doç.Dr.Ercan BALDEMİR*

Detaylı

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ 1 1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜKETİCİLERİN FONKSİYONEL GIDALARI KULLANMAYA VE ÖDEMEYE RAZI OLDUĞU MİKTARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ Hazırlayan Seda KARAAĞAÇ

Detaylı

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM

MESLEKi EGiTiMDE HizMET ici EGiTiM MESLEK EGTMDE HzMET C EGTM Prof. Dr. Suna BAYKA (*) Yıldız GÜGE (**) Sevnç ÜAL (U) Br yükseköğretm programını btrmş ve meslek hayatına atılmış öğretmenlern çağımızdak blm ve teknolojk gelşmeler zlemeler

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279

SESSION 1B: Büyüme ve Gelişme 279 SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme 279 Türkye de Hanehalkı Tüketm Harcamaları: Pseudo Panel Ver le Talep Sstemnn Tahmn The Consumpton Expendture of Households n Turkey: Demand System Estmaton wth Pseudo Panel

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON. Gökalp Kadri YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 2011 ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BULANIK HEDONİK REGRESYON Gökalp Kadr YENTÜR İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lsans Tez BULANIK HEDONİK

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi*

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYESİNDE MALİYE BİLİMİNDE YAŞANAN GELİşMELER. Ahmet Burçin YERELi* CUMHURİYT DÖNMİ TÜRKİYİND MALİY BİLİMİND YAŞANAN GLİşMLR Ahmet Burçn YRL* İçnde bulunduğumuz yüzyılın şu son günlernde, gerye dönüp baktığımızda yaşanan sosyal ve teknk gelşmeler tbaryle yrmnc yüzyılın

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI ADANA İLİNDE YOKSULLUĞUN ANALİZİ: SINIRLI BAĞIMLI DEĞİŞKENLİ MODELLERLE BİR İNCELEME Reyhan CAFRI YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama The PDF verson of an unedted manuscrpt has been peer revewed and accepted for publcaton. Based upon the publcaton rules of the journal, the manuscrpt has been formatted, but not fnalzed yet. Before fnal

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME. Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cinemre 1 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA İLE BÜTÇELEME Hazırlayan: Ozan Kocadağlı Danışman: Prof. Dr. Nalan Cnemre 2 BİRİNCİ BÖLÜM HEDEF PROGRAMLAMA 1.1 Grş Karar problemler amaç sayısına göre tek amaçlı ve çok amaçlı

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ

OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ OBEZİTENİN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ Pamukkale Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Yüksek Lsans Tez İktsat Anablm Dalı Melke ÇETİN Danışman: Yr d. Doç. Dr. Özcan UZUN Ağustos 2007 DENİZLİ TEŞEKKÜR Eğtm dönemm

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERİN YENİ PİYASALARA AÇILAMAMA NEDENLERİ VE BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Hazırlayan İsmal ŞENTÜRK İktsat Ana Blm Dalı Yüksek Lsans Tez Danışman

Detaylı

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği

Pamukta Girdi Talebi: Menemen Örneği Ege Ünv. Zraat Fak. Derg., 2002, 39 (3): 88-95 ISSN 1018-8851 Pamukta Grd Taleb: Menemen Örneğ Bülent MİRAN 1 Canan ABAY 2 Chat Günden 3 Summary Demand for Inputs n Cotton Producton: The Case of Menemen

Detaylı

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI Ki-Kare Analizleri

Kİ KARE ANALİZİ. Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI  Ki-Kare Analizleri Kİ KAR ANALİZİ 1 Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI www.mehmetaksarayl K-Kare Analzler OLAY 1: Genelde br statstk sınıfında, öğrenclern %60 ının devamlı, %30 unun bazen, %10 unun se çok az derse geldkler düşünülmektedr.

Detaylı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı

Türkiye de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. '.. m SAĞLIK BAKANLIĞI TC Kayıt No: 133709 TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU ı TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanun Eğtm Araştırma Hastanes TEKLİF MEKTUBU Sayı : 23618724 12.10.2015 Konu

Detaylı

TÜRKĐYE DE EKONOMĐK BÜYÜMENĐN KAYNAKLARININ ANALĐZĐ

TÜRKĐYE DE EKONOMĐK BÜYÜMENĐN KAYNAKLARININ ANALĐZĐ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐKTĐSAT ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZĐ TÜRKĐYE DE EKONOMĐK BÜYÜMENĐN KAYNAKLARININ ANALĐZĐ Başak KARŞIYAKALI Danışman Doç. Dr. Đlkn BARAY 2008 YEMĐN

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teork Uygulama Lab. YAPI ARAŞTIRMASI VE DOKÜMANTASYON Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 581058202101319 2 1 0 3 5 Ön Koşullar : Önerlen Dersler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2

OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI 2 OLİGOPOLLER VE OYUN KURAMI. OLİGOPOL OYUN KURALLARI. OLİGOPOL OYUN STRATEJİLERİ 3. OLİGOPOL OYUNUNDA SKORLAR 3 4. MAHKUMLAR ÇIKMAZI 3 5. BİR DUOPOL OYUNU 6 5.. MALİYET VE TALEP KOŞULLARI 6 5.. KAR MAKSİMİZASYONU

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI TÜFE de Sat ve Değşken Ağırlık Sstem Yaklaşımları: Türkye Taze Meyve-Seze Fyatları Üzerne Br Uygulama Oğuz Atuk Orhun Sevnç

Detaylı

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Yönteminin Güvenilirliği Sayısal Bir Örnek. Ekonometri 1 Konu 11 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Yöntemnn Güvenlrlğ Ekonometr 1 Konu 11 Sürüm,0 (Ekm 011) UADMK Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KREDĠ KARTI SAHĠBĠ OLMALARI ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLER: GAZĠOSMANPAġA VE ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTE LERĠNDEN AMPĠRĠK BULGULAR RüĢtü YAYAR * Süleyman Serdar KARACA ** Ahmet TURKUT ***

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği

Bitkisel Ürün Sigortası Yaptırma İsteğinin Belirlenmesi: Tokat İli Örneği Atatürk Ünv. Zraat Fak. Derg., 42 (2): 153-157, 2011 J. of Agrcultural Faculty of Atatürk Unv., 42 (2): 153-157, 2011 ISSN : 1300-9036 Araştırma Makales/Research Artcle Btksel Ürün Sgortası Yaptırma İsteğnn

Detaylı

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Uygulanan Program Bütçe Sistemi ve Getirdiği Yenilikler İl Özel İdareler ve Beledyelerde Uygulanan Program Bütçe Sstem ve Getrdğ Yenlkler Hayrettn Güngör Mehmet Deınrtaş İlk 2 Mayıs 1990 gün ve 20506 sayılı, kncs 19 Şubat 1994 gün ve 2 ı 854 sayılı Resm Gazete'de

Detaylı

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME Ġstanbul Ünverstes Ġktsat Fakültes Malye AraĢtırma Merkez Konferansları 46. Ser / Yıl 2004 Prof. Dr. Salh Turhan'a Armağan TÜKETĠCĠLERĠN FĠYAT BĠLĠNCĠ ÜZERĠNDE ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERE ĠLĠġKĠN BĠR ĠNCELEME

Detaylı

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller

Hasar sıklıkları için sıfır yığılmalı kesikli modeller www.statstkcler.org İstatstkçler Dergs 5 (01) 3-31 İstatstkçler Dergs Hasar sıklıkları çn sıfır yığılmalı keskl modeller Sema Tüzel Hacettepe Ünverstes Aktüerya Blmler Bölümü 06800-Beytepe, Ankara, Türkye

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu

GİRİŞİMCİLİK Organizasyon Yapısı. Üretim/Hizmet Sistemlerinin Tasarımı ve Kuruluşu GİRİŞİMCİLİK Bölüm 6. Üretm Sstemnn Tasarımı http://sceb.ktu.edu.tr Üretm/Hzmet Sstemlernn Tasarımı ve Kuruluşu 1. Organzasyon yapısı 2. Tess yer seçm 3. Kapaste planlaması 4. Malzeme gereksnm planlaması

Detaylı

i i 2005 Yılı Vergi Politikası çerçevesinde Arz Yönlü iktisat Yaklaşırru GiRiş

i i 2005 Yılı Vergi Politikası çerçevesinde Arz Yönlü iktisat Yaklaşırru GiRiş ~L_,_ ~_",_ _,_ ~"""_"'M_~ "',,,,,,,,,~_ -,~,,,,~ ~,,"' ~, ~ ------ ~~ "'"_ -, L L! 2005 Yılı Verg Poltkası çerçevesnde Arz Yönlü ktsat Yaklaşırru t, GRş 005 yılında zlenecek malye poltkasının temel hedeflernden

Detaylı

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI

MUHASEBE BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ KİTAPLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ARAŞTIRMASI .. Î eslekî ve eknk ğtm raştırma ve elştrme erkez aşkanlığı () ayın o : 30. brahm lz 2001 : 975-11-2109-4 uhasebe, tcarî hayatın temel meslek alanlarından brsdr. lkemzde muhasebe meslek alanında, ş ve

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME ETKİLEŞİMİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ Doç. Dr. M. Başaran ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Kartal DEMİRGÜNEŞ ** Yrd.

Detaylı

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2008, 21(2), 205 212 ÇİFTÇİLERİN TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARINDAN FAYDALANMA İSTEKLİLİĞİNDE ETKİLİ FAKTÖRLERİN ANALİZİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ Yavuz TOPCU

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Berrn GÜLTAY YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKLU İÇ İLİŞKİ VE EKOLOJİK REGRESYON İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 9 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOKLU

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

iktisaoa GiRiş 500 ::J t:::. 400 ~ :;;:; 300 ~ 200 -r-~--==:::::::::::=:::;:ıi~--- çay piyasasında dengeyi simgeleyen

iktisaoa GiRiş 500 ::J t:::. 400 ~ :;;:; 300 ~ 200 -r-~--==:::::::::::=:::;:ıi~--- çay piyasasında dengeyi simgeleyen KTsO GRş 2011 VS 3204-1. şağıdaklerden hangs ktsadın tanımları 5. arasında sayılamaz? 600 ) ktsat deneylerle kanıtlanablen br blmdr. B) ktsat kıtlık blmdr. C) nsan htyaçlarının karşılanablmes çn malların

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı