Döneminde Türkiye de Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Değerlendirmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2000-2006 Döneminde Türkiye de Faaliyet Gösteren Sigorta Şirketlerinin Etkinlik Değerlendirmesi"

Transkript

1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cil:14 Sayı:2 Celal Bayar Üniveriei İ.İ.B.F. MANİSA Döneminde Türkiye de Faaliye Göeren Sigora Şirkelerinin Ekinlik Değerlendirmei Yrd. Doç. Dr. Cevde Alpekin KAYALI Celal Bayar Üniveriei, İİBF, İşleme Bölümü, MANİSA ÖZET Bu çalışma ile döneminde Türkiye de faaliye göeren igora şirkelerinin eknik, af eknik ve ölçek ekinliklerindeki gelişim incelenmekedir. Ekinlik değerleri Veri Zarflama Analizi yönemi kullanılarak heaplanmakadır. Ekinlik değerlerinin dönem içindeki değişimi, Malmqui Toplam Fakör Verimlilik Endeki kullanılarak ölçülmüşür. Ampirik onuçlar, dönemi Türkiye de faaliye göeren igora şirkelerin ekinlik değerlerinde arış olduğunu göermekedir. Anahar Kelimeler: Sigora, Ekinlik, Veri Zarflama Analizi, Malmqui Toplam Fakör Verimlilik Endeki Evaluaion Efficiencie of Inurance Companie in Turkey During The Period of ABSTRACT Thi paper examine he developmen in he echnical, pure echnical and cale efficiencie of inurance companie in Turkey for period Efficiency core are evaluaed by uing Daa Envelopmen Analyi. Malmqui Toal Facor Produciviy Index i ued o meaure change in efficiency over ime. The empirical reul how ha efficiency core of inurance companie in Turkey increae during he period of Key Word: Inurance, Efficiency, Daa Envelopmen Analyi, Malmqui Toal Facor Produciviy Index 1. Giriş Sigora öncelikle çeşili rikler karşıında kişi, kurum ve daha geniş olarak ülke için bir güvence aracıdır. Sigoranın ülke ve dünya ekonomiinde, ekonomik ve rik yöneimi ve girişim açıından işlevleri bulunmakadır. Sigoranın ekonomik işlevleri araında; önemli bir aarruf kaynağı olmaı, kişi ve kurumların oyo-ekonomik çökünü ve kayıplarını önlemei, ululararaı ekonomik ilişkileri ve icarei gelişirmei ve vergi kaynağı olmaı yer almakadır. Rik yöneimi ve girişimler yönünden işlevleri ie; bir dayanışma organizayonu olmaı bakımından güven ağlamaı, yaırım kararlarının alınmaı ıraında olumlu ekiinin bulunmaı, rik karşılığında aıl uulan ermaye mikarını en aza indirmei, fiyaların daha gerçekçi düzeyde oluşmaını ağlamaı şeklinde ıralanabilmekedir. Tüm gelişmiş finanal piyaalarda igora ekörü ekin bir rol almakadır. Ancak Türkiye de igora ekörünün finanal piyaalar içindeki payının 2006 yılında %3,3 olmaı, bu ekörün henüz ienilen eviyeye ulaşamadığının göergeidir. Bunun yanında on yıllarda ekonomimizde yaşanan olumlu

2 C.A. Kayalı / Döneminde Türkiye de Faaliye Göeren Sigora Şirkelerinin Ekinlik Değerlendirmei gelişmelere paralel olarak igoracılık eköründe de önemli ilerlemeler kaydedilmişir. Bu çalışmanın amacı, döneminde Türkiye de faaliye göeren igora şirkelerinin ekinlik analizini gerçekleşirmekir. Sigora şirkelerin ekinliğinin ölçülmei ile ilgili yerli ve yabancı lieraür incelendiğinde, paramerik olmayan yönemlerin araından çoğunlukla Veri Zarflama Analizinin (VZA) ercih edildiği apanmışır. Bu çalışmada, Veri Zarflama Analizi yardımıyla her dönem için adece eknik ekinlik değeri heaplandığından, şirkeler araında, incelenen dönem içeriinde, karşılaşırma yapma olanağı ağlamak ve ekinlik değerlerini ekileyen bazı unurlardaki değişimi karşılaşırabilmek için Malmqui Toplam Fakör Verimliliği Endeki (TFVE) yaklaşımından da yararlanılmışır. Çalışmanın birinci bölümünde igora kavramı ve Türk igora ekörünün durumu hakkında genel bilgi verilmişir. İkinci bölümde konu ile ilgili lieraür incelemei yapılmışır. Son bölümde ie, igora ekörünün ekinliğini ölçmede kullanılan yönem ve değişkenler anımlanarak, Türkiye de faaliye göeren igora şirkeleri verileriyle uygulamaı gerçekleşirilmişir. 2. Sigora Kavramı ve Türk Sigora Sekörü Sigora kavramının ek bir anımı bulunmamaka, hukuk, ekonomi, arih, aküeryal bilimler, rik eorii ve oyoloji gibi birçok diiplinler arafından anımlanmaya çalışılmakadır. American Rik and Inurance Aociaion a ai rik ve igora erminolojiine göre igora; eadüfi zararları bir havuzda oplayıp, rikleri, geleceke karşılaşabileceği zararlar için kendiini emina alına alan igoralılar araında dağıımını gerçekleşirerek, maddi kazanç ağlanmaka veya rik ile ilgili ervileri birleşirmek biçiminde anımlanabilmekedir (Redja, 2001,.20). Sigora, aynı ür ehlikeye maruz kişilerin, adece o ehlikeye bilfiil maruz kalanların zararının elafiinde kullanılmaı için belirli bir mikar para oplamak amacıyla oluşurdukları gruplaşma ile zarar veya inan yaşamındaki ehlikeli bir olayın gerçekleşmei durumunda önceden kararlaşırılan parayı ödemeyi öngördükleri bir akiir. Ancak, para prim denen bir ücre karşılığında ehlikenin meydana gelmeinden önce oplanmakadır (Uğur, 2004,.2). Türk Ticare Kanununda igora; Sigora bir akiir ki, bununla igoracı bir prim karşılığında diğer bir kimenin para ile ölçülebilir bir menfaaini halele uğraan bir ehlikenin meydana gelmei halinde azmina vermeyi yahu bir veya birkaç kimenin haya müddeleri ebebiyle veya hayalarında meydana gelen belli birakım hadieler dolayııyla bir para ödemeyi veya air edalarda bulunmayı üzerine alır şeklinde anımlanmakadır (6762 ayılı Türk Ticare Kanununun maddei). Son yıllarda igoracılık eköründe önemli ilerlemeler kaydedilmişir. Türkiye de faaliye göeren igora şirkelerin faaliye raporlarında belirildiği gibi 2006 yılında igoracılık ekörünün varlık oplamı bir önceki yıla göre % 21 oranında arışla 18,6 milyar YTL ye, prim üreimi % 24 oranında arışla 9,7 milyar YTL ye, poliçe ayıı ie % 15 oranında arışla 34 milyon adede 104

3 Yöneim ve Ekonomi 14/2 (2007) ulaşmışır. Diğer arafan 2006 yıl onu iibariyle Bireyel Emeklilik Siemindeki kaılımcı ayıı 1,1 milyonu ve özleşme ayıı 1,2 milyonu aşmış, iemde oplanan fon uarı ie 2,8 milyar YTL ye ulaşmışır. Bu gelişmeler, igoracılık ekörünün ahip olduğu poaniyelin hayaa geçirilmei bakımından ümi verici bulunmakadır (2006 Türkiye de Sigora ve Bireyel Emeklilik Faaliyeleri Hakkında Rapor,.ii). Türkiye de igora ekörünün ekonomi içindeki önemini yanımak için kişi başı prim üreimi Grafik 1 de göerilmekedir. Grafik 1: Dönemi Türkiye'de Kişi Başı Prim Üreimi ABD Doları Kişi Başı Prim Üreimi Kaynak: 2006 Türkiye de Sigora ve Bireyel Emeklilik Faaliyeleri Hakkında Rapor,.23. Grafik 1 e göre, döneminde kişi başına prim üreimi 2000 yılında $40 dan 2006 yılında $89 a yükelmişir. Türkiye, 2005 yılında dünya prim üreiminde % 0,17 pay ile 88 ülke içeriinde 35 inci ırada yer almışır. Prim üreiminin GSYİH ya oranına göre yapılan ıralamada 69 uncu ırada yer alan Türkiye, kişi başı prim üreiminde ie 61 inciliğe yükelmekedir. Toplam prim üreimine göre Avrupa ülkeleri araında bir değerlendirme yapıldığında ie, Türkiye, % 0,41 pay ile 19 uncu ırada yer almakadır (2006 Türkiye de Sigora ve Bireyel Emeklilik Faaliyeleri Hakkında Rapor,.2). Sigoracılık eköründe kişi başına düşen prim üreimi ve prim üreiminin haya/haya dışı dağılımı ile GSYİH ye oranı AB ülkeleri ile karşılaşırıldığında, Türkiye de haya dışı igoracılığın haya igoracılığından daha ekin olduğu ve igoracılık ekörünün hızlı bir büyüme eğilimi göerdiği, ancak GSYİH içindeki payının halen düşük olduğu görülmekedir (2006 Türkiye de Sigora ve Bireyel Emeklilik Faaliyeleri Hakkında Rapor,.2). 105

4 C.A. Kayalı / Döneminde Türkiye de Faaliye Göeren Sigora Şirkelerinin Ekinlik Değerlendirmei 3. Lieraür Sigora eköründe ekinlik analizi uygulamaları on yıllarda önem kazanmışır. Konuyla ilgili lieraürde Amerika Birleşik Devleleri (A.B.D.) igora ekörüyle ilgili çalışmalar yoğunlukadır. Ululararaı igora şirkelerinin karşılaşırmalı ekinlik analizleri yapılan çalışmalar bulunmakadır. Sigora ekörünün ekinlik analizi ile ilgili lieraürde bulunan bazı çalışmalar kronolojik olarak aşağıda belirilmişir. Wei (1990,.15) mal ve orumluluk igora şirkeleri için verimlilikeki büyümeyi ve verimlilik büyümei ile yaal düzenlemeler araındaki ilişkiyi oraya koymuşur. Wei (1991,.452) ile Eien (1991,.263) in çalışmalarında, A.B.D., bazı Avrupa ülkeleri ve Japonya daki igora şirkelerinin karşılaşırmalı ekinlik analizini yapmışlardır. Delhaue ve diğerleri (1995,.47-48, 68) ie çalışmalarında, Frana ve Belçika da faaliye göeren haya dışı igora şirkelerinin üreim ekinliklerini karşılaşırmışlardır. Cummin ve Wei (1993), Yuenger (1993) ve Gardner ve Grace (1993) ve Berger vd., 1993 çalışmalarında A.B.D. igora şirkelerinin X-ekinliğini farklı okaik ınır yaklaşımları ile ölçmüşlerdir. Gardner ve Grace (1994,.1) ve Cummin, Wei ve Zi (1996,.1), Cummin ve diğerleri (1998,.1) ve Cummin, Wei ve Zi (1999,.1254) çalışmalarında, herbiri farklı igora branşını ele alarak, A.B.D. igora igora şirkelerinin organizayon yapıları ile ekinlikler değerleri araındaki ilişkiyi araşırmışlardır. Rai (1996,.213, 233) çalışmaında, gelişmiş farklı ülkelerin igora şirkelerinin maliye ekinliğini değerlemişir. Diacon (2001,.2) çalışmaında, İngilere igora eköründe faaliye göeren igora şirkelerinin branşlarına göre ekinlik analizini gerçekleşirmiş ve bu değerleri, bazı Avrupa ülkelerinin igora şirkelerinin ekinlik değerleri ile karşılaşırmışır. Xie (2001,.1), A.B.D. mal ve orumluluk igora ekörünün eknik, ölçek, maliye ve gelir ekinliklerini, Greene ve Segal (2004,.229) ie çalışmalarında, A.B.D haya igora eköründe maliye ekinizliği ile karlılık araındaki ilişkiyi araşırmışlardır. Sigora eköründe ekinlik analizi konulu yerli lieraürde ie Kılıçkaplan, Aan ve Hayırever (2004), Kılıçkaplan ve Başürk (2004), Kılıçkaplan ve Başürk (2004), Çifçi (2004), Bülbül ve Akhiar (2005) a ai çalışmalar bulunmakadır. Bu çalışmalarda farklı branşlardaki igora şirkelerinin eknik ekinlik değerleri, Veri Zarflama Analizi Yönemi kullanılarak elde edilmişir. 4. Kapam ve Veriler Çalışmanın kapamını, döneminde Türk igora eköründe faaliye göeren igora şirkeleri oluşurmakadır. İncelenen dönem içeriinde çeşili nedenlerle faaliyeleri durdurulan ve verileri incelemeye uygun olmayan igora şirkeleri kapam dışı kalmışır. Bu çalışmada ekinlik analizine dahil edilen şirke ayıları; 2000 yılında 54, 2001 yılında 52, 2002 yılında 53, 2003 ve 2004 yıllarında 47, 2005 ve 2006 yıllarında 26 şeklindedir. Çalışmada igora şirkelerinin ekinlik analizinde kullanılmak üzere peronel ve acene ayıı, abi değerler, liki değerler, eknik karşılıklar, 106

5 Yöneim ve Ekonomi 14/2 (2007) özermaye, akif oplamı, oplam prim üreimi, eknik kar, mali gelir verileri Başbakanlık Hazine Müeşarlığı Sigora Deneleme Kurulunun hazırladığı Türkiye de Sigora Faaliyeleri Hakkında Raporlardan derlenmişir. 5. Yönem Bu çalışmada, Veri Zarflama Analizi eknik ekinlik değeri heaplamak için, karşılaşırma yapma olanağı ağlamak ve ekinliği ekileyen bazı unurlardaki değişimi karşılaşırabilmek için Malmqui Toplam Fakör Verimliliği Endeki yöneminden yararlanılmışır Veri Zarflama Analizi Veri Zarflama Analizi ilk olarak Charne, Cooper ve Rhode in Meauring The Efficiency of Deciion Making Uni adlı çalışmalarıyla lieraüre geçmişir (Charne v.d., 1978). Paramerik olmayan yönem olan VZA kar amacı gümeyen kuruluşların ekinliklerini ölçmeke daha fazla ilgi görmekedir. Bu yönemin birçok çalışmada ercih edildiğini Gaoufi ve diğerlerinin (Gaoufi, v.d., 2004) yapığı bibliyografik aramada oraya çıkmakadır. VZA, birden çok ve farklı ölçeklere ahip girdi ve çıkıların, karar birimleri araında ekinlik karşılaşırmaı yapmayı zorlaşırdığı durumlarda, karar birimlerinin göreli performanını Farrell'in yaklaşımı çerçeveinde ölçmek mümkün hale gelmişir (Tarım, 2001,.48-49). VZA nın göreli ekinliği ölçme şekli, iki aşamalı olarak gerçekleşmekedir (Yolalan, 1993,.483). Bunlar; 1. Herhangi bir gözlem kümei içinde en az girdi bileşimini kullanarak en çok çıkı bileşimi üreen en iyi gözlemleri belirlemek 2. Söz konuu ınırı referan olarak kabul edip, ekin olmayan karar birimlerinin bu ınıra olan uzaklıklarını (ya da ekinlik düzeylerini) radyal olarak ölçmek biçiminde ıralanabilmekedir. Charne ve diğerlerinin Farrell'in anımından harekele kurdukları eş doğrual programlama modeli (Charne-Cooper-Rhode Modeli, CCR Modeli) aşağıda verilmekedir (Cingi, Tarım, 2000,.5). Analiz edilecek problemde herbirinin m ade girdii ve ade çıkıı olan n ade karar-birimi bulunun. X > 0 paramerei j karar-birimi arafından ij kullanılan i girdi mikarını göermekedir. Benzer şekilde Y > 0 paramerei j karar-birimi arafından üreilen r çıkı mikarını göermekedir. Bu karar problemi için değişkenler, k karar-biriminin i girdi ve r çıkıları için vereceği ağırlıklardır. Bu ağırlıklar ıraıyla v ik ve u rk olarak göerilmekedir. Problemde n ane karar-birimi bulunmakadır. Model Simplex algorimaı (CCR modeli) yardımıyla çözülebilmekedir (Cingi, Tarım, 2000,.6-7). Bu model CCR rj 107

6 max h u v r= 1 m i= 1 rk ik u v rk ik k kııılar Y X 0 0 rj ik C.A. Kayalı / Döneminde Türkiye de Faaliye Göeren Sigora Şirkelerinin Ekinlik Değerlendirmei = ; ; r= 1 m u i= 1 = 1 rk v ik Y rk X ij 0 r = 1,..., i = 1,..., m ; j = 1,..., n VZA onuçlarını alabilmek için Model CCR her karar-biriminin kendi paramereleriyle yeniden çözülmelidir. Dikka edilecek olura, bu doğrual programlama modelleri birbirine çok benzemekedir. İlk kıı üm modeller için aynıdır. Paramere değişikliğine adece amaç fonkiyon ve ikinci kıılamada ihiyaç duyulmakadır. VZA yardımıyla her dönem için adece eknik ekinlik değeri heaplandığından şirkeler araında, incelenen dönem içeriinde, karşılaşırma yapma olanağı ağlanamamakadır. Bu dezavanajı oradan kaldırmak, hem zaman unurunu çözümlemek, hem de ekinliği ekileyen bazı unurlardaki değişimi karşılaşırabilmek için model, Malmqui Toplam Fakör Verimliliği Endeki kullanılmışır. Malmqui Toplam Fakör Verimliliği Endekinin değeri oplam fakör verimliliğindeki değişme olarak yorumlanmaka, değerin 1 den büyük olmaı oplam fakör verimliliğinin arığını, 1 den küçük olmaı ie azaldığını göermekedir. Malmqui Toplam Fakör Verimliliği Değişimi, verimlilikeki değişmeyi eknik ekinlikeki değişme ve eknolojideki değişme olmak üzere iki bileşen aracılığıyla ölçmekedir. Bu iki bileşenin çarpımı Toplam fakör verimliğindeki değişimi vermekedir. Teknik ekinlik, af eknik ekinlik ve ölçek ekinliğinden oluşmaka ve bu iki endekin çarpılmaıyla elde edilmekedir. Saf eknik ekinlik yöneel ekinliği, ölçek ekinliği ie igora şirkelerinin uygun ölçeke üreim yapma başarıını göermeke olup ölçeğe göre abi geiri eknolojii ve ölçeğe göre değişken geiri eknolojiinin farklı olmaından kaynaklanmakadır (Kaya, Doğan, 2005,.10-11). Teknolojideki değişme aracılığıyla ie aynı girdiyle üreilen çıkı mikarındaki değişmenin yönü araşırılmakadır. Toplam fakör verimliğindeki değişme, eknik ekinlikeki değişme ve eknolojik değişim endeklerinin 1 den büyük olmaı performanaki iyileşmeyi ifade ederken, 1 den küçük olmaları gerilemeyi ifade emekedir. Diğer bir ifadeyle, eknik ekinlik değişim endekinin 1 den büyük olmaı işlemenin en iyi üreim ınırını yakalama 108

7 Yöneim ve Ekonomi 14/2 (2007) ekiini ve eknolojik değişme endekinin 1 den büyük olmaı ie üreim ınırının yukarı kaymaını veya yeniliği ifade emekedir (Delikaş, 2006,.16) Malmqui Toplam Fakör Verimlilik Endeki Veri Zarflama Analizi yönemiyle karar birimin ekinliği belirli bir an için ölçülmekedir. Malmqui Toplam Fakör Verimliliği endeki ekinliği ienilen bir zaman aralığı için değerlendirmekedir. Malmqui oplam fakör verimliliği endeki iki gözlemin oplam fakör verimliliğindeki değişmeyi orak bir eknolojiye olan uzaklıkların oranı olarak ölçmekedir. Bu ölçüm için uzaklık fonkiyonu kullanılmakadır. Uzaklık fonkiyonu çok-girdili çok çıkılı üreim eknolojilerini, maliye minimizayonu veya kar makimizayonu gibi hedefleri belirmeden, anımlamada kullanılmakadır. Girdi uzaklık fonkiyonu, çıkı vekörü verildiğinde, oranal olarak en çok büzülen girdi vekörüne bağlı olarak üreim eknolojiini anımlamakadır. Benzer olarak, çıkı uzaklık fonkiyonu, girdi vekörü verildiğinde, oranal olarak en çok genişleyen girdi vekörüne bağlı olarak üreim eknolojiini anımlamakadır (Tarım, 2001, ). Çıkıya göre uzaklık fonkiyonu d( x, y) = min{ δ : ( y / δ ) S} olarak anımlanmakadır. Uzaklık fonkiyonu d(x,y)'nin alacağı değerler, y vekörü S ınırı (üreim ınırı) üzerinde ie 1.0; y vekörü S içindeki eknik ekin olmayan bir nokayı anımlıyora >1.0; ve y vekörü S dışındaki mümkün olmayan bir nokayı anımlıyora <1.0'dir. dönemi ve izleyen dönemi araındaki çıkıya göre Malmqui oplam fakör verimliliği değişim endeki, "uzaklık fonkiyonu" çerçeveinde, d ( Y, X ) d ( Y, X ) m ( Y, X, Y, X ) = d ( Y, X ) d ( Y, X ) olarak heaplanmakadır. Bu göerimde d ( X, Y ), dönemi gözleminin dönemi eknolojiinden olan uzaklığını ifade emekedir. m(.) fonkiyonunun değerinin 1.0'dan büyük olmaı döneminden dönemine Malmqui oplam fakör verimliliği endekinde büyüme olduğunu, 1.0'dan az olmaı ie aynı dönemler dikkae alındığında Malmqui oplam fakör verimliliği endekinde azalma olduğunu göermekedir. Yukarıdaki eşilik aşağıdaki gibi yazılabilmekedir (Cingi, Tarım, 2000,.10): m ( Y, X, Y, X d ) = d ( Y, X ( Y, X ) ) d d ( Y, X ( Y, X ) d ) d ( Y, X ( Y, X 6. Türkiye de Faaliye Göeren Sigora Şirkelerin Ekinlik Analizi Bu bölümde, dönemi için igora ekörünün oralama eknik ekinlik değerleri heaplanmışır. Seköre ai eknik ekinlik değerinin bire eşi olmaı, am eknik ekinliği yani en iyi üreim ınırı üzerinde yer aldığını ifade ederken, değerin birden küçük olmaı ie ekörün yüzde olarak ekinizlik dereceini belirmekedir. ) ) 109

8 C.A. Kayalı / Döneminde Türkiye de Faaliye Göeren Sigora Şirkelerinin Ekinlik Değerlendirmei Bu çalışmada eknik ekinlik ölçümünde girdi odaklı yaklaşım kullanılmışır. Saf eknik ekinlik ve ölçek ekinliği, eknik ekinliğin bileşenlerini oluşurmakadır. Saf eknik ekinlik ölçeğe göre geiriye ilişkin herhangi bir varayım olmakızın eknik ekinlik değerini ifade emekedir. Ölçek ekinliği, bir firma ölçeğe göre abi geiride faaliye göerdiğinde varolmakadır (Kim, 2000,.46). Tablo 1 de Türk igora ekörünün dönemindeki oralama eknik ekinlik değerleri ve eknik ekinliğin bileşenleri olan af eknik ve ölçek ekinlik değerleri göerilmekedir yılında igora ekörünün eknik ekinlik değeri %91, yani eknik ekinizlik değeri %9 dur. Bu eknik ekinizlik değeri, 2000 yılında igora şirkelerinin çıkılarını (oplam prim üreimi, eknik kar ve mali gelir), %9 daha az girdi mikarı kullanılarak da elde edilebileceklerini ifade emekedir. Aynı yılın af eknik ekinliği %94, ölçek ekinliği ie %97 dir. Böylece 2000 yılı eknik ekinizlik, büyük ölçüde af ekinizliken kaynaklanmakadır. Tablo 1: Dönemi Türk Sigora Sekörünün Ekinlik Değerleri Yıl Teknik Ekinlik Saf Teknik Ekinlik Ölçek Ekinliği ,912 0,938 0, ,915 0,939 0, ,910 0,954 0, ,927 0,966 0, ,914 0,953 0, ,970 0,988 0, ,946 0,963 0,981 Tablo 1 incelendiğinde, 2001, 2004 ve 2006 yıllarındaki eknik ekinizliğin emel kaynağının af eknik ekinizlik olduğu, yani mevcu prim üreiminin opimum girdi mikarlarıyla üreilmediği anlaşılmakadır. 2002, 2003 ve 2005 yıllarında ie ekörün eknik ekinizliğinin büyük bir bölümü ölçek ekinizliğinden oluşmakadır. Bunun anlamı ie, igora şirkelerinin prim üreimi bakımından uygun olmayan ölçeke (kapaiede) faaliye göermeleridir. İncelenen dönemde igora şirkelerinin eknik ekinliği 2005 yılına kadar yaklaşık %6 oranında armışır. Teknik ekinliğin bileşenleri incelendiğinde ie, ölçek ekinlik değerlerinde bir arış gözlemlenmişir. Bunun ebebi ie, 2006 yılına kadar igora şirkelerinde gerçekleşen devir işlemleri (örneğin Ege Sigora A.Ş. Toprak Sigora A.Ş ye ve; İhla Haya Sigora A.Ş. nin ie Ankara Emeklilik A.Ş. ye devredilmei) yanında, acene ve peronel ayılarının azalılmaıdır döneminde igora ekörünün eknik ekinliğinde az da ola ilerleme özkonuudur. Tablo 2 ile döneminde faaliye göeren igora şirkeleri içinde eknik ekin, af eknik ekin ve ölçek bakımından ekin olanların ayıı belirilmekedir. 110

9 Yöneim ve Ekonomi 14/2 (2007) Tablo 2: Dönemi Ekin olan Sigora Şirkelerinin Sayıı Teknik Ekinlik Saf Teknik Ekinlik Ölçek Ekinliği Yıl Toplam Sigora Şirkei Sayıı Ekin Sigora Şirkei Sayıı Yüzde Ekin Sigora Şirkei Sayıı Yüzde Ekin Sigora Şirkei Sayıı %59 36 %67 33 % %65 39 %75 34 % %62 39 %74 33 % %68 37 %79 32 % %60 32 %68 28 % %85 24 %92 22 % %69 21 %81 19 %73 Yüzde İncelenen dönem içeriinde yaşanan ekonomik krizlerin onucunda igora şirkelerinin ayıı azalırken, eknik bakımdan ekin olan şirkelerin oranı ie armakadır yılında igora şirkelerinin %59 u eknik ekin iken, 2005 yılında bu oran %85 e yükelmiş 2006 yılında ie %69 a gerilemişir. Sigora şirkeleri araında af eknik ekin olanların oranı ie, 2000 yılında %67 ye, 2005 yılında %92 ye kadar yükelmiş, 2006 da ie %81 olmuşur. Uygun ölçeke faaliye göeren şirkelerin oranı ie, 2000 yılında %61 iken, 2006 da %73 e yükelmişir. Yani incelenen dönem onunda igora şirkeleri kaynaklarını daha ekin kullanmaka ve faaliyelerini daha uygun ölçeke gerçekleşirmekedirler. Ölçeğe göre abi geiriye ahip şirkelerin, opimal büyüklüke (ölçeke) faaliye göerdiği, ölçeğe göre azalan geiriye ahip şirkelerin, faaliyelerine göre daha büyük ölçeğe ahip olduğu, ölçeğe göre aran geiriye ahip şirkelerin ie faaliyelerine göre daha küçük ölçeğe ahip olduğu anlaşılmakadır döneminde Türk igora eköründe faaliye göeren şirkelerin ölçeklerine göre geiri ürleri Tablo 3 e göerilmekedir. Tablo 3: Prim Üreimi Modeli için Sigora Sekörünün Ölçeğe Göre Geiri Türleri Ölçeğe Göre Sabi Geiri (CRS) Ölçeğe Göre Azalan Geiri (DRS) Ölçeğe Göre Aran Geiri (IRS) Yıl Toplam Şirke Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde %61 7 %13 14 % %65 6 %12 12 % %62 8 %15 12 % %68 7 %15 8 % %60 8 %17 11 % %85 2 %8 2 % %73 4 %15 3 %12 111

10 C.A. Kayalı / Döneminde Türkiye de Faaliye Göeren Sigora Şirkelerinin Ekinlik Değerlendirmei İncelenen dönemde igora şirkelerinin çoğunluğunun ölçeğe göre abi geiriye ahip olduğu görülmekedir yılında igora şirkelerin %85 i faaliyelerini opimal ölçeke ürdürmüşür dönemi içeriinde şirkelerin faaliyelerine göre ölçeklerinin büyüklüğü konuunda bir iyileşme öz konuudur. Buradan şirkelerin birleşme, devralma ve ölçeke küçülme yoluna giikleri anlaşılmakadır Döneminde Türkiye de Faaliye Göeren Sigora Şirkelerinin Toplam Fakör Verimliliğindeki Değişim Bu çalışmada, dönemi boyunca faaliyeini ürdüren igora şirkelerinin verimliliğindeki değişimin ölçülmeinde kullanılan Malmqui Toplam Fakör Verimliliği Endeki, ölçeğe göre abi geiri varayımı alında girdi odaklılık eaına göre heaplanmakadır dönemi boyunca faaliye göeren igora şirkelerinin verimlilik değerlerindeki değişimin kaynakları, TFVD ile iki farklı dönem iibariyle epi edilmeye çalışılmışır. Prim üreimi modelinde, döneminde faaliye göeren igora şirkeinin ayıı 14 ür. Bu döneme ai Türk igora ekörünün oplam fakör verimliliğindeki değişim ve bunun kaynakları Tablo 4 e belirilmekedir. Tablo 4: Dönemi Malmqui Toplam Fakör Verimliliği Endekindeki Değişim Oralama Değerler ( ) Dönemler Teknik Ekinlikeki Değişim Teknolojik Değişme Saf Ekinlikeki Değişme Ölçek Ekinliğindeki Değişme Toplam Fakör Verimliliğindeki Değişme Genel Oralama döneminin genel oralama değerleri incelendiğinde, oplam fakör verimliliği değişim endekinde %0,9 oranında ilerleme özkonuudur. Dönem içeriinde eknik ekinlik değişim endekinde %0,2 lik ilerleme, yöneel ekinlik başarıından kaynaklanmakadır. Dönemler iibariyle, oplam fakör verimliliğindeki değişim endekindeki ilerlemenin %0,2 i eknik ekinlikeki ilerlemeden, %0,07 i ie eknolojik ilerlemeden kaynaklanmakadır. Teknik ekinlik değişim endekindeki ilerleme de af ekinlik değişim endekindeki ilerlemeden kaynaklanmakadır. 112

11 Yöneim ve Ekonomi 14/2 (2007) Sonuç Günümüzde küreelleşme harekelerinin hızla yaşanmaı, rekabe kavramı igora piyaalarında da giikçe daha fazla önem kazandırmakadır. Bu bağlamda, Türk igora piyaaı da erbe, rekabeçi, küreel ve bölgeel gelişmelere uyum ağlayan güçlü bir yapıya kavuşmak zorundadır döneminde Türk igora şirkelerinin 2001, 2004 ve 2006 yıllarındaki eknik ekinizliğin emel kaynağının af eknik ekinizlik olmaı, mevcu prim üreiminin opimum girdi mikarlarıyla üreilmediğini göermekedir. 2002, 2003 ve 2005 yıllarında ie ekörün eknik ekinizliğinin nedeninin ölçek ekinizliği olmaı, igora şirkelerinin prim üreimi bakımından uygun olmayan ölçeke (kapaiede) faaliye göermedikleri anlamındadır. İncelenen dönemde igora şirkelerinin eknik ekinliğinde arış gözlemlenmişir. Teknik ekinliğin bileşenleri incelendiğinde ie, ölçek ekinliğinde bir iyileşme gerçekleşmişir. Bunun ebebi ie 2006 yılına kadar igora şirkelerinde gerçekleşen devir işlemleri, birleşmeler, acene ve peronel ayılarının azalılmaıdır döneminde Türk igora eköründe, eknik ekin ve af eknik ekin ve ölçek bakımından ekin olan şirkelerin oplam içindeki payı armakadır. Yani incelenen dönem onunda igora şirkeleri kaynaklarını daha ekin kullanmaka ve faaliyelerini daha uygun ölçeke gerçekleşirmişir. İncelenen dönemde igora şirkelerinin çoğunluğu ölçeğe göre abi geiriye ahip olduğu görülmekedir dönem içeriinde şirkelerin faaliyelerine göre ölçeklerinin büyüklüğü konuunda bir iyileşme öz konuudur. Buradan şirkelerin birleşme, devralma ve ölçeke küçülme yoluna giikleri anlaşılmakadır döneminin genel oralama değerleri incelendiğinde, oplam fakör verimliliği değişim endekinde ilerleme öz konuudur. Dönem içeriinde eknik ekinlik değişim endekindeki ilerleme, yöneel ekinlik başarıından kaynaklanmakadır. Türk igora eköründe çıkarılmaı uzun zamandır beklenen yaalar ve düzenlemelerin bankacılık eköründe yaşanan gelişmelere paralel bir eyir izlemei beklenmekedir. Yükelilmei beklenen ermaye yeerlilik eviyeleri, azalan finanal gelirler ve daralan kar marjlarının, ekördeki aın alma ve birleşmeleri, dolayııyla konolidayonu arırmaı beklenmekedir. Sekörün gelişmeinde, igora ürünlerinin çeşilendirilmei ve igora bilincinin arırılmaı da ekili olacakır. KAYNAKLAR Berger, A. N., W.C. Huner, S. G. Timme, The Efficiency of Financial Iniuion: A Review and Preview of Reearch Pa, Preen, and Fuure, Journal of Banking and Finance, Vol: 17, Bülbül, S., İ. Akhiar, Türk Haya Sigora Şirkelerinin Ekinliğinin Ölçülmei, I. Ulual Sigora Sempozyumu Bildiri Kiabı, TSRB, Charne A., W.W. Cooper, ve E. Rhode, Meauring Efficiency of Deciion Making Uni, European Journal of Operaional Reearch, Vol.2,

12 C.A. Kayalı / Döneminde Türkiye de Faaliye Göeren Sigora Şirkelerinin Ekinlik Değerlendirmei Cingi, S., A. Tarım, Türk Banka Sieminde Performan Ölçümü ve DEA-Malmqui TFP Endeki Uygulamaı, Türkiye Bankalar Birliği Araşırma Tebliğleri Serii, Sayı: , Cummin, D. J., M.A. Wei, H. Zi, Organizaional Form and Efficiency: The Coexience of Sock and Muual Propery-Liabiliy Inurer, Managemen Science, Vol:45, Cummin, D. J., S. Tennyon, M.A. Wei, Conolidaion and Efficiency in he U.S. Life Inurance Indury, Working Paper, Wharon School of he Univeriy of Pennylvania, B. Cummin, D. J., M.A. Wei, H. Zi, Organizaional Form and Efficiency: An Analyi Sock and Muual Propery-Liabiliy Inurer, Huebner Foundaion for Inurance Educaion; Working Paper Serie, The Wharon School, Cummin, D.J., M.A. Wei, Meauring Co Efficiency in he Propery-Liabiliy Inurance Indury, Journal of Banking and Finance, Vol: 17, Çifçi, H., Türk Sigora Sekörünün Sorunları; DEA Analizi İle Türk Sigora Şirkelerinin Ekinlik Düzeylerinin Belirlenmei, Çukurova Üniveriei S.B.E. Dergii, Cil:3, Sayı:1, Delhaue, B., F. Fecher, S. Perelman, P. Peieau, Meauring Producive Performance in he Non-life Inurance Indury: The Cae of French and Belgian Marke, Tijdchrif voor Economie en Managemen, Vol: XL, Delikaş, E., İzmir Küçük, Ora ve Büyük Ölçekli İmala Sanayinde Üreim Ekinliği ve Toplam Fakör Verimliliği Analizi, Ege Univeriy Working Paper in Economic, No:06/03, Diacon, S., The Efficiency of U.K. General Inurance Companie, Cenre for Rik and Inurance Sudie, CRIS Dicuion Paper Serie-2001.III, Eien, R., Marke Size and Concenraion: Inurance and he European Inernal Marke 1992, The Geneva Paper on Rik and Inurance, Vol: 16, Gardner, L.A., M.F. Grace, Efficiency Comparion Beween Muual and Sock Life Inurance Companie, Cener for Rik Managemen and Inurance Reeach Working Paper, Gardner, L.A., M.F. Grace, X-Efficiency in he U.S. Life Inurance Indury, Journal of Banking and Finance, Vol:17, Gaoufi, S., M.Oral, A.Reiman, Daa Envelopman Analyi Lieraure: A Bibliography Updae ( ), Socio-Economic Planning Science 38, Greene, W.H., D. Segal, Profiabiliy and Efficiency in he U.S. Life Inurance Indury, Journal of Produciviy Analyi, Vol:21, Kaya, T., E. Doğan, Dezenflayon Sürecinde Türk Bankacılık Seköründe Ekinliğin Gelişimi, Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu, ARD Çalışma Raporları 2005/10, Araşırma Dairei Kılıçkaplan, S., F.H. Başürk, Tobi Modeli Kullanarak Türk Sigora Seköründe Ekinlik Değişmeinin Ölçülmei, VIII. Ulual Finan Sempozyumu, Kılıçkaplan, S., F.H. Başürk, Türkiye de Haya Dışı Alanda Faaliye Göeren Sigora Şirkelerinin 2002 Yılındaki Ekinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Ölçülmei, Gazi Üniveriei İkiadi ve İdari Bilimler Fakülei Dergii 6/2, Kılıçkaplan, S., M.Aan, F.Hayırever, Avrupa Birliği nin Genişleme Sürecinde Türkiye Sigoracılık Seköründe Haya Dışı Şirkelerin Verimliliklerinin Değerlendirilmei, Marmara Üniveriei Bankacılık ve Sigoracılık Eniüü & Yükekokulu arafından düzenlenen, Gelenekel Finan Sempozyumu 2004, Ululararaı Piyaalarda Finanal Enegrayon, Kim, J., A Comparaive Sudy on Producive Efficiency: Japan and Unied Sae Non-Life Inurance Indurie, Docorial Thei of Philoophy, Temple Univeriy, Rai, A., Co Efficiency of Inernaional Inurance Firm, Journal of Financial Service Reearch, Vol: 10, Redja, G.E., Principle of Rik Managemen and Inurance, Sevenh Ediion, Addion Weley Longman, Boon

13 Yöneim ve Ekonomi 14/2 (2007) Tarım, A., Veri Zarflama Analizi, Maemaikel Programlama Tabanlı Göreli Ekinlik Ölçüm Yaklaşımı, TBB Araşırma Tebliğleri Serii Sayı : , Uğur, S., Soyal Güvenlik Siemlerinde Özel Emeklilik Programlarının Yeri ve Gelişimi, Tik Yayın No: 244, Haziran Wei, M.A., Efficiency in he Propery-Liabiliy Inurance Indury, Journal of Rik and Inurance, Vol:58, Wei, M. A., Produciviy Growh and Regulaion of P/L Inurance: , Journal of Produciviy Analyi, Vol:2, Yolalan, R., İşlemeleraraı Göreli Ekinlik Ölçümü, Milli Produkivie Merkezi Yayınları, Yuenger, A.M., The Meauremen of Efficiency in Life Inurance: Eimae of a Mixed Normal-Gamma Error Model, Journal of Banking and Finance, Vol:17, Türkiye de Sigora Faaliyeleri Hakkında Raporlar; , T.C. Başbakanlık Hazine Müşeşarlığı Sigora Deneleme Kurulu. 115

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer218

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi Sayı:21 (2013) - Doi: http://dx.doi.org/10.11611/jmer218 TÜRKĠE DE ABANCI SERMAELĠ BANKALARIN ETKĠNLĠK ANALĠZĠ Doç. Dr. Ġmail MAZGĠT Doç. Dr. Nilgün ACAR BALALAR ÖZ Küreelleşme ürecinin önemli onuçlarından birii dış icare ve ululararaı ermaye harekelerinin birçok

Detaylı

Turizm Sektöründe BIST a Kayıtlı İşletmelerin Veri Zarflama Analizi ve Toplam Faktör Verimliliği ile Finansal Performanslarının İncelenmesi

Turizm Sektöründe BIST a Kayıtlı İşletmelerin Veri Zarflama Analizi ve Toplam Faktör Verimliliği ile Finansal Performanslarının İncelenmesi Turizm Seköründe BIST a Kaılı İşlemelerin Veri Zarflama Analizi ve Toplam Fakör Verimliliği ile Finanal Performanlarının İncelenmei The Examinaion of Financial Performance of Companie in Tourim Secor,

Detaylı

SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET

SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET Muğla Üniveritei Soyal Bilimler Entitüü Dergii (ĐLKE) Güz 2005 Sayı 15 SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNĐN SATIŞ PERFORMANSLARININ VERĐ ZARFLAMA ANALĐZĐ YÖNTEMĐYLE BELĐRLENMESĐ ÖZET Zehra BAŞKAYA * Cüneyt AKAR ** Bu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-14 / 12 Ekim 2010 EKONOMİ NOTLARI RAMAZAN AYININ ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Aslıhan Atabek Demirhan

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-14 / 12 Ekim 2010 EKONOMİ NOTLARI RAMAZAN AYININ ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Aslıhan Atabek Demirhan Türkiye Cumhuriye Merkez Bankaı Sayı: 010-14 / 1 Ekim 010 EKONOMİ NOTLARI RAMAZAN AYININ ÜRETİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Alıhan Aabek Demirhan Öze: İkiadi değişkenlerde gözlenen mevimel harekeler erilerin ana

Detaylı

Ege University Working Papers in Economics 2006 http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/tartisma

Ege University Working Papers in Economics 2006 http://www.iibf.ege.edu.tr/economics/tartisma Ege Universiy Working Papers in Economics 2006 hp://www.iibf.ege.edu.r/economics/arisma İZMİR KÜÇÜK, ORTA VE BÜYÜK ÖLÇEKLİ İMALAT SANAYİNDE ÜRETİM ETKİNLİĞİ VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ Eruğrul

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 1. BÖLÜM 1: ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ ve TANIMLAR.. 2. 1.1. Kavramlar ve Metodoloji... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 1. BÖLÜM 1: ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ ve TANIMLAR.. 2. 1.1. Kavramlar ve Metodoloji... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ. 1 BÖLÜM 1: ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ ve TANIMLAR.. 2 1.1. Kavramlar ve Meodoloji.... 2 1.2. Ekinlik Ölçüm Yönemleri; Avanaj ve Dezavanajları. 5 1.3. Ölçeğe göre geiri varsayımlarının farkları.

Detaylı

Verimlilik Dergisi T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015/3

Verimlilik Dergisi T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015/3 Verimlilik Dergisi Türk Mevdua Bankacılığı İçin Ekinlik Analizi: Küresel Finans Krizinin Ekileri Dr. Serdal ERGÜN Prof. Dr. Nezir KÖSE İzmir de İşlemelerin Sanayi Sicil Veri Tabanına Gönderdikleri Verilerin

Detaylı

Bölüm 2: Bir Boyutta Hareket

Bölüm 2: Bir Boyutta Hareket Bölüm : Bir Boyua Hareke Kavrama Soruları 1- Harekeli bir cimin yer değişirmei ile aldığı yol aynımıdır? - Hız ile üra araındaki fark nedir? 3- Oralama ve ani hız araındaki fark nedir? 4- Ne zaman oralama

Detaylı

GEÇİŞ EKONOMİLERİ VE TÜRK TARIM SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ (1992-2004)

GEÇİŞ EKONOMİLERİ VE TÜRK TARIM SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ (1992-2004) Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 28: 843-86 GEÇİŞ EKONOMİLERİ VE TÜRK TARIM SEKTÖRÜNE ETKİNLİK VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ANALİZİ (1992-24) THE ANALYSIS OF EFFICIENCY AN TOTAL FACTOR PROUCTIVITY

Detaylı

DİNAMİK PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: MİNİMUM MALİYET ALGORİTMASI. Cevriye GENCER *

DİNAMİK PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: MİNİMUM MALİYET ALGORİTMASI. Cevriye GENCER * C.Gencer, Kara Harp Okulu Dergii, 7(1997), 15-28 DİNAMİK PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: MİNİMUM MALİYET ALGORİTMASI Cevriye GENCER * Bu çalışmada, ek aşamalı, ek ürünlü kapaieiz,

Detaylı

Türkiye özel sektör imalât sanayiinde etkinlik ve toplam faktör verimliliği analizi

Türkiye özel sektör imalât sanayiinde etkinlik ve toplam faktör verimliliği analizi ODTÜ Gelişme Dergisi, 29 (3-4), 2002, 247-284 Türkiye özel sekör imalâ sanayiinde ekinlik ve oplam fakör verimliliği analizi Eruğrul Delikaş Ege Üniversiesi, İkisa Bölümü, 35040 İzmir Öze Bu çalışmada

Detaylı

Demiryollarında Süper Etkinlik Ölçümü: Türkiye Örneği

Demiryollarında Süper Etkinlik Ölçümü: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Üniveritei İktiadi ve İdari Bilimler Fakültei Dergii, Cilt:27, Sayı:1, Yıl:2012,.29-45. Demiryollarında Süper Etkinl Ölçümü: Tüiye Örneği Selçuk PERÇİN 1 Süleyman ÇAKIR 2 Özet Günümüzde işletme

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Pamukkale Üniveriei Soyal Bilimler Eniüü Yükek Lian Tezi İkia Anabilim Dalı Ayşe AKMAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülen GÜLOĞLU Temmuz-007

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI. Gürkan ÇALMAŞUR

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI. Gürkan ÇALMAŞUR T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI Gürkan ÇALMAŞUR İMALAT SANAYİNDE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ ERZURUM ALT BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ TEZ YÖNETİCİSİ

Detaylı

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu yöneticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer. Rehberliği Projesinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu Yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projeinin Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Katamonu yöneticilerinin Meleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer

Detaylı

TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE MALİYET VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ. Gürkan ÇALMAŞUR

TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE MALİYET VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ. Gürkan ÇALMAŞUR TÜRK OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE MALİYET VE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ Gürkan ÇALMAŞUR Dokora Tezi İkisa Anabilim Dalı Prof. Dr. Muammer YAYLALI 2013 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TÜRKİYE DE TARIMSAL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAYIM POLİTİKALARI VE TARIMSAL BÜYÜME İLİŞKİLERİ Dr. O. Seda SUBAŞI Prof. Dr. M. Neca ÖREN Çukurova Üniversiesi

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

GEZGĐN ROBOTLARDA EŞ ANLI HARĐTALAMA VE KONUM BELĐRLEME

GEZGĐN ROBOTLARDA EŞ ANLI HARĐTALAMA VE KONUM BELĐRLEME ÖZ GEZGĐN ROBOTLARDA EŞ ANLI HARĐTALAMA VE KONUM BELĐRLEME Orkun ALP Başken Üniveriei Fen Bilimleri Eniüü Elekrik-Elekronik Mühendiliği Anabilim Dalı Oonom gezgin robolar görevlerini yerine geirmek için

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısalmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1Bu Tebliğ, 4628 sayılı

Detaylı

VERİMLİLİK, TEKNOLOJİ VE ETKİNLİK (AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE VE ADAY ÜLKELERİN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ)

VERİMLİLİK, TEKNOLOJİ VE ETKİNLİK (AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYE VE ADAY ÜLKELERİN PERFORMANS ÖLÇÜMÜ) Akademik Araşırmalar ve Çalışmalar ergisi / Journal of Academic Researches and Sudies Yıl 6 - Saı Kasım 24 / Volume 6 - Number November 24 Alınış Tarihi: 26.9.24 Kabul Ediliş Tarihi: 3..24 VERİMLİLİK TEKNOLOJİ

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ANTALYA BÖLGESİNDEKİ ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Cihan KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ANTALYA BÖLGESİNDEKİ ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. Cihan KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ANTALYA BÖLGESİNDEKİ ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİNİN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Cihan KARACA YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 200 ANKARA

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Verimlilik Değişimi

Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Sektöründe Verimlilik Değişimi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cil:4 Saı: Celal Baar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Yeniden Yapılandırma Döneminde Türk Bankacılık Seköründe Verimlilik Değişimi Prof. Dr. Semra ÖNCÜ Celal Baar Üniversiesi İ.İ.B.F.

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. NİN MALMQUİST ENDEKSİ ÇERÇEVESİNDE ETKİNLİK ANALİZİ. TURKISH SUGAR COMPANIES IN FRAMEWORK of MALMQUIST ENDEKS

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. NİN MALMQUİST ENDEKSİ ÇERÇEVESİNDE ETKİNLİK ANALİZİ. TURKISH SUGAR COMPANIES IN FRAMEWORK of MALMQUIST ENDEKS Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (23) 212, 59-77 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. NİN MALMQUİST ENDEKSİ ÇERÇEVESİNDE ETKİNLİK ANALİZİ The EFFICIENCY ANALYSIS of he CORPORATION of TURKISH SUGAR COMPANIES IN FRAMEWORK

Detaylı

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler

DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġstenecek Veriler DOĞAL GAZ DEPOLAMA ġġrketlerġ ĠÇĠN TARĠFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġsenecek Veriler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde

Detaylı

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ŞEKER SANAYİLERİNİN ETKİNLİK KARŞILAŞTIRMASI Emre Güneşer BOZDAĞ (*)

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ŞEKER SANAYİLERİNİN ETKİNLİK KARŞILAŞTIRMASI Emre Güneşer BOZDAĞ (*) TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ŞEKER SANAYİLERİNİN ETKİNLİK KARŞILAŞTIRMASI 99-25 Emre Güneşer BOZDAĞ (*) Öze: AB ye aday ülke olan, Türkiye nin, Birliğe enegrasyon sürecinde, şeker sanayisinin, Birliğin şeker

Detaylı

Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi

Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Eğitim Fakültesi.Pamukkale Üniversitesi PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN DERSİNİ SAĞLIK ve SAĞLANAN OLANAKLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRMELERİ Öğr. Gör. Selçuk ŞİMŞEK

Detaylı

TİGEM İŞLETMELERİNDE TEKNİK ETKİNLİK, ÖLÇEK ETKİNLİĞİ, TEKNİK İLERLEME, ETKİNLİKTEKİ DEĞİŞME VE VERİMLİLİK ANALİZİ:

TİGEM İŞLETMELERİNDE TEKNİK ETKİNLİK, ÖLÇEK ETKİNLİĞİ, TEKNİK İLERLEME, ETKİNLİKTEKİ DEĞİŞME VE VERİMLİLİK ANALİZİ: TİGEM İŞLETMELERİNDE TEKNİK ETKİNLİK, ÖLÇEK ETKİNLİĞİ, TEKNİK İLERLEME, ETKİNLİKTEKİ DEĞİŞME VE VERİMLİLİK ANALİZİ:9992003 Doç. Dr. Mehme CANDEMİR Doç. Dr. Eruğrul DELİKTAŞ Ocak 2006 ANKARA YAYIN NO: 4

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYAT DIŞI SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE HAYAT DIŞI SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK ANALİZİ Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2012 TÜRKİYE DE HAYAT DIŞI SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK ANALİZİ Nilüfer DALKILIÇ ÖZET Çalışmanın amacı, Türkiye de faaliyet gösteren hayat dışı sigorta şirketlerinin

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler

YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İstenecek Veriler YER ALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

NL lmk : NU t k : Y t lmk : TEF t : E ijmlk : Q t mlk :

NL lmk : NU t k : Y t lmk : TEF t : E ijmlk : Q t mlk : TİMAK-Tasarım İmala Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR OTOMATİK YÖNLENDİRİCİLİ ARAÇ SİSTEMLERİNİN YENİDEN TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODELLEME YAKLAŞIMI KALENDER, Yeşim, TÜRKBEY, Orhan Gazi

Detaylı

Türkiye İmalat Sanayinde Yapısal Değişim ve Üretkenlik: Dönemi*

Türkiye İmalat Sanayinde Yapısal Değişim ve Üretkenlik: Dönemi* Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Türkiye İmala Sanayinde Yapısal Değişim ve Ürekenlik: 1980 2008 Dönemi* Srucural Change and Produciviy in Manufacuring

Detaylı

VZA MALMQUİST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜSÜ: İMKB YE KOTELİ ÇİMENTO ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

VZA MALMQUİST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜSÜ: İMKB YE KOTELİ ÇİMENTO ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VZA MALMQUİST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜSÜ: İMKB YE KOTELİ ÇİMENTO ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vesel KULA * Tuğrul KANEMİR ** Leife ÖZEMİR *** Öze Bu çalışma ile 200-2007 döneminde İsanbul Menkul

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN VE HIZLI BÜYÜYEN ÜLKELERİN TARIM SEKTÖRÜNÜN MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE ANALİZİ

GELİŞMEKTE OLAN VE HIZLI BÜYÜYEN ÜLKELERİN TARIM SEKTÖRÜNÜN MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE ANALİZİ GELİŞMEKTE OLAN VE HIZLI BÜÜEN ÜLKELERİN TARIM SEKTÖRÜNÜN MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİĞİ İLE ANALİZİ ÖZET Dünya geneline küreel nüfu ürekli arış göerirken arım gelişmeke olan ülkelerin büyümei için

Detaylı

KAMU BANKALARININ FİNANSAL ETKİNLİĞİ 1. Financial Efficiency of Public Banks

KAMU BANKALARININ FİNANSAL ETKİNLİĞİ 1. Financial Efficiency of Public Banks KAMU BANKALARININ FİNANSAL ETKİNLİĞİ 1 Financial Efficiency of Public Banks Ersan ÖZGÜR 2 ÖZET Globalleşme sürecinde liberal ekonominin giderek ağırlık kazanması ile birlikte özelleştirme çalışmaları üzerinde

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

ÜSTEL VE LOGARİTM FONKSİYONLAR

ÜSTEL VE LOGARİTM FONKSİYONLAR ÜSTEL VE LOGARİTM TMİK FONKSİYONLAR Şekil 5.1a Üsel Fonksiyonlar 2 y 10 8, 1 y = f = b b> 6 4 2-3 -2-1 1 2 3 Şekil 5.1b Üsel Fonksiyonlar 3 y 50 2 y = f = 2 40 30 20 y = f = 2 10-2 -1 1 2 3 4 Şekil 5.1c

Detaylı

İNTERNET DAVRANIŞI VE NASH DENGESİ

İNTERNET DAVRANIŞI VE NASH DENGESİ İNTERNET DAVRANIŞI VE NASH DENGESİ İbrahim C. Arku (iarku@gau.edu.r) Girne Amerikan Üniveriei Girne, K.K.T.C. Refik C. Arku (refik.arku@o2.com.r) Okijen Teknoloji İanbul, Türkiye Öze Yığılmaların oluşuğu

Detaylı

KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING

KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING II. BÖLGESEL SORUNLAR ve TÜRKİYE SEMPOZYUMU - Ekim 0 KOBİ LERDE LEASING, FAKTORING VE FORFAITING Yücel AYRIÇAY a Meltem KILIÇ b adoç.dr., KSÜ, İİBF, İşletme Bölümü, Kahramanmaraş bksü, SBE, İşletme ABD,

Detaylı

Otomatik Kontrol. Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları. Prof.Dr.Galip Cansever. Ders #3. 26 February 2007 Otomatik Kontrol

Otomatik Kontrol. Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları. Prof.Dr.Galip Cansever. Ders #3. 26 February 2007 Otomatik Kontrol Der # Otomatik Kontrol Blok Diyagramlar ve İşaret Akış Diyagramları ProfDralip Canever 6 February 007 Otomatik Kontrol ProfDralip Canever Karmaşık itemler bir çok alt itemin bir araya gelmeiyle oluşmuştur

Detaylı

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İMALAT SANAYİİNDE TEKNOLOJİK ÖĞRENME PERFORMANSINA İLİŞKİN BİR KARŞILAŞTIRMA

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İMALAT SANAYİİNDE TEKNOLOJİK ÖĞRENME PERFORMANSINA İLİŞKİN BİR KARŞILAŞTIRMA KAMU VE ÖZEL SEKTÖR İMALAT SANAYİİNDE TEKNOLOJİK ÖĞRENME PERFORMANSINA İLİŞKİN BİR KARŞILAŞTIRMA Mesu ALBENİ Süleyman Demirel Üniversiesi ABSTRACT In Turkey, mosly before 1980, public enerprises in manufacuring

Detaylı

DEMĐRYOLLARINDA TOPLAM FAKTÖR ÜRETĐM ANALĐZĐ

DEMĐRYOLLARINDA TOPLAM FAKTÖR ÜRETĐM ANALĐZĐ DEMĐRYOLLARINDA TOPLAM FAKTÖR ÜRETĐM ANALĐZĐ Yasemin MENEKŞE Eylül 2006 DENĐZLĐ DEMĐRYOLLARINDA TOPLAM FAKTÖR ÜRETĐM ANALĐZĐ Pamukkale Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Đnşaa Mühendisliği

Detaylı

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi

Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Etkisinin Türkiye Bağlamında Test Edilmesi Yabancı Sermaye Yaırımlarının Ekonomik Büyümeye Olan Ekisinin Türkiye Bağlamında Tes Edilmesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf DEMİR Süleyman Demirel Üniversiesi, İİBF. Öze Bu çalışma; uluslararası sermaye harekelerinin

Detaylı

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cil:2, 2011, Sayfa 49-73) Türkiye de Elekrik Tükeimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz H. Mura Eruğrul * Öze Çalışmada Türkiye de elekrik ükeimi büyüme ilişkisi 1998Ç1-2011Ç3

Detaylı

Su Yapıları II Aktif Hacim

Su Yapıları II Aktif Hacim 215-216 Bahar Su Yapıları II Akif Hacim Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi İnşaa Mühendisliği Bölümü Yozga Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi n aa Mühendisli

Detaylı

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri

Frekans Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Frekan Analiz Yöntemleri I Bode Eğrileri Prof.Dr. Galip Canever 1 Frekan cevabı analizi 1930 ve 1940 lı yıllarda Nyquit ve Bode tarafından geliştirilmiştir ve 1948 de Evan tarafından geliştirilen kök yer

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ İÇİN ETKİNLİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ( )

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ İÇİN ETKİNLİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ( ) T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI BİREYSEL EMEKLİLİK SEKTÖRÜ İÇİN ETKİNLİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2004 2008) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Erdal ERTUĞRUL Tez Danışmanı

Detaylı

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t

13 Hareket. Test 1 in Çözümleri. 4. Konum-zaman grafiklerinde eğim hızı verir. v1 t 3 Hareke Tes in Çözümleri X Y. cisminin siseme er- diği döndürme ekisi 3mgr olup yönü saa ibresinin ersinedir. cisminin siseme erdiği döndürme ekisi mgr olup yönü saa ibresi yönündedir. 3mgr daha büyük

Detaylı

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN

Kontrol Sistemleri. Kontrolcüler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç GÖREN ontrol Sitemleri ontrolcüler Doğrual Sitemlerin Sınıflandırılmaı: Birinci Mertebeden Gecikmeli BMG Sitemler: x a T 1 x a t x e t Son değer teoremi : x x x adr adr adr lim xa 0 lim 0 T 1 t T t 2T t 3T t

Detaylı

Devreler II Ders Notları

Devreler II Ders Notları Devreler II Der Noları 3-4 LAPLACE DÖNÜŞÜMÜNÜN DURUM DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE KULLANILMAI Doğrual zamanla değişmeyen bir devrenin analizi için oluşan durum denklemi abi kaayılı doğrual diferaniyel denklem

Detaylı

Enerji Piyasası Reformlarının Elektrik Enerjisi Piyasasına Etkisi: EÜAŞ ve Ayrıcalıklı Şirketler Üzerine Bir Analiz 1

Enerji Piyasası Reformlarının Elektrik Enerjisi Piyasasına Etkisi: EÜAŞ ve Ayrıcalıklı Şirketler Üzerine Bir Analiz 1 YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cil:17 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Enerji Piyasası Reformlarının Elekrik Enerjisi Piyasasına Ekisi: EÜAŞ ve Ayrıcalıklı Şirkeler Üzerine Bir Analiz 1 Doç.

Detaylı

ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME

ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENM 557 ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME GALATASARAY SK nın 2009-2010 Sezonu 2 Dönemi için Forvet Seçim Problemi DERSİN SORUMLUSU: Yrd Doç

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Literatür Taraması

Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Literatür Taraması Eş Zamanlı Yazılımlarda Güvenilirlik Analizi : Lieraür Taraması Erku Tekeli Çukurova Üniversiesi, Kozan Meslek Yüksekokulu, Adana eekeli@cu.edu.r Öze: Son yıllarda yüksek başarımlı hesaplamalara olan ihiyaçlar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Yeryüzünde Hareket. Test 1 in Çözümleri. 3. I. yol. K noktasından 30 m/s. hızla düşen cismin L 50 noktasındaki hızı m/s, M noktasındaki 30

Yeryüzünde Hareket. Test 1 in Çözümleri. 3. I. yol. K noktasından 30 m/s. hızla düşen cismin L 50 noktasındaki hızı m/s, M noktasındaki 30 4 eryüzünde Hareke es in Çözümleri. nokasından serbes bırakılan cisim, 4 lik yolu e 3 olmak üzere iki eşi zamanda alır. Cismin 4 yolu sonundaki ızının büyüklüğü ise yolu sonundaki ızının büyüklüğü olur..

Detaylı

Prof. Dr. A. Ayşen Kaya - Berna Canlı

Prof. Dr. A. Ayşen Kaya - Berna Canlı Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Türkiye ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Belirleyenleri: Panel Veri Yaklaşımı The Deerminans of Inernaional

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Ahu Soylu, Mein Türkay* Koç Üniversiesi Endüsri Mühendisliği Bölümü Sarıyer, İsanbul ahusoylu@ku.edu.r,

Detaylı

COBB-DOUGLAS ÜRETİM FONKSİYONU ÜZERİNE BİR GENELLEME

COBB-DOUGLAS ÜRETİM FONKSİYONU ÜZERİNE BİR GENELLEME V. Ulusal Üreim Araşırmaları Sempozyumu, İsanul Ticare Üniversiesi, 5-7 asım 005 OBB-DOUGAS ÜRETİM FONSİYONU ÜZERİNE BİR GENEEME Necmein TANRIÖVER Başken Üniversiesi Yiği oray GENÇ Başken Üniversiesi Öze

Detaylı

v e S A N A Y İ O D A S I 315 T İ C A R E T YAY I N N O : 2 1 5-6 M E R S İ N 2 a aylık zda azalış eğilimi devam ediyor 8 Limada oplam yük rafiği aışıı ıırlı kalmaıda ihraç yüklerideki daralma belirleyici

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI

YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI REEL OPTIONS AND APPROACH FOR EVALUATION OF INVESTMENT DECISIONS AND AN APPLICATION SAMPLE FOR

Detaylı

dir. Periyodik bir sinyalin örneklenmesi sırasında, periyot başına alınmak istenen ölçüm sayısı N

dir. Periyodik bir sinyalin örneklenmesi sırasında, periyot başına alınmak istenen ölçüm sayısı N DENEY 7: ÖRNEKLEME, AYRIK SİNYALLERİN SPEKTRUMLARI VE ÖRTÜŞME OLAYI. Deneyin Amacı Bu deneyde, ürekli inyallerin zaman ve rekan uzaylarında örneklenmei, ayrık inyallerin ektrumlarının elde edilmei ve örtüşme

Detaylı

LAPLACE DÖNÜŞÜMÜNÜN DEVRE ANALİZİNE UYGULANMASI

LAPLACE DÖNÜŞÜMÜNÜN DEVRE ANALİZİNE UYGULANMASI LAPLACE DÖNÜŞÜMÜNÜN DERE ANALİZİNE UYGULANMAS ÖĞRENME HEDEFLERİ Laplace ile devre çözümleri Laplace dönüşümünün kullanışlılığını göerme Devre Elemanı Mdelleri Devrelerin Laplace düzlemine dönüşürülmei

Detaylı

Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavi Gören Hastaların Sağlıkta Hizmet Kalitesine İlişkin Algılamaları

Kamu ve Özel Hastanelerde Tedavi Gören Hastaların Sağlıkta Hizmet Kalitesine İlişkin Algılamaları Kamu ve Özel Hatanelerde Tedavi Gören Hataların Sağlıkta Hizmet Kaliteine İlişkin Algılamaları İmail BAKAN *, Burcu ERŞAHAN **, İlker KEFE ***, Murat BAYAT **** ÖZET Bu çalışmanın amacı; hataların hataneye

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

TÜRKİYE DE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ ÇIKTI VE ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ,

TÜRKİYE DE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ ÇIKTI VE ENFLASYON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ, ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cil/Vol. : 11 - S ayı/no: 2 : 81 96 (2011) TÜRKİYE DE TOPLAM TALEP VE ARZ ŞOKLARININ ÇIKTI VE ENFLASYON ÜZERİNDEKİ

Detaylı

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI

TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI TOPRAKLAMA AĞLARININ ÜÇ BOYUTLU TASARIMI Fikri Barış UZUNLAR bari.uzunlar@tr.chneider-electric.com Özcan KALENDERLİ ozcan@elk.itu.edu.tr İtanbul Teknik Üniveritei, Elektrik-Elektronik Fakültei Elektrik

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 4. Konu SABİT İVMELİ HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 4. Konu SABİT İVMELİ HAREKET ETKİNLİK VE TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF ONU ANLATIMLI. ÜNİTE: UVVET VE HAREET. onu SABİT İVMELİ HAREET ETİNLİ VE TEST ÇÖZÜMLERİ Sabi İmeli Hareke. Ünie. onu (Sabi İmeli Hareke). (m/s) A nın Çözümleri. İme- grafiklerinde doğru ile ekseni

Detaylı

MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ENDEKSİ: TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ UYGULAMASI

MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ENDEKSİ: TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ UYGULAMASI Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi Cilt: 5 Sayı: 10 Ocak 2014, ISSN 1309-1123, ss. 1-14 DOI: 10.14784/JFRS.2014104496 MALMQUIST TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ENDEKSİ: TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜ UYGULAMASI

Detaylı

Effects of Agricultural Support and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region

Effects of Agricultural Support and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive Effecs of Agriculural Suppor and Technology Policies on Corn Farming in Çukurova Region Erkan Akas and Oğuz Yurdakul Universiy of Cukurova Dep. Agriculural Economics,

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI VE ÜYE ÜLKELERİN TARIM POLİTİKALARININ YAKINSAMASI:POLONYA ÜLKE ÖRNEĞİ Harun UÇAK DOKTORA

Detaylı

İnönü Bulvarı No:27, 06490, Bahçelievler / Ankara-Türkiye hasan.tiryaki@euas.gov.tr, mehmet.bulut@euas.gov.tr. ikocaarslan@kku.edu.

İnönü Bulvarı No:27, 06490, Bahçelievler / Ankara-Türkiye hasan.tiryaki@euas.gov.tr, mehmet.bulut@euas.gov.tr. ikocaarslan@kku.edu. Termik Sanralların Konrol Sisemlerinde Teknolojik Gelişmeler ve Verimlilik Technologic Developmens on Conrol Sysems of Thermal Power Plans and Efficiency Hasan TİRYAKİ 1, Mehme BULUT 2, İlhan KOCAARSLAN

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ FONUN KURULUŞ AMACI ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. arafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yaırım Sisemi

Detaylı

İÇSEL BÜYÜME VE TÜRKİYE DE İÇSEL BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN AMPİRİK ANALİZİ

İÇSEL BÜYÜME VE TÜRKİYE DE İÇSEL BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN AMPİRİK ANALİZİ T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI İÇSEL BÜYÜME VE TÜRKİYE DE İÇSEL BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN AMPİRİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ DANIŞMAN YRD.DOÇ. DR. AHMET AY HAZIRLAYAN

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20. Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET Selim Elekdağ İbrahim Burak Kanlı Absrac: This noe examines he ineracion beween financial sress

Detaylı

BÖLÜM-9 TAŞKIN ÖTELENMESİ (FLOOD ROUTING)

BÖLÜM-9 TAŞKIN ÖTELENMESİ (FLOOD ROUTING) BÖLÜM-9 TAŞKIN ÖTELENMEİ (FLD RUTING) 9. GİRİŞ Tarih göseriyor ki pek çok medeniye kurulurken, insanlar için suyun vazgeçilmez öneminden dolayı akarsu kenarları ercih edilmişir. Bunun içme ve sulama suyunu

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Dr. Yücel ÖZKARA, BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Doç. Dr. Mehmet ATAK, Gazi Ün. Endüstri Müh. Bölümü

Dr. Yücel ÖZKARA, BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Doç. Dr. Mehmet ATAK, Gazi Ün. Endüstri Müh. Bölümü Dr. Yücel ÖZKARA, BSTB Verimlilik Genel Müdürlüğü Doç. Dr. Mehmet ATAK, Gazi Ün. Endüstri Müh. Bölümü 6 Ekim 2015 İmalat Sanayinin Önemi Literatür Çalışmanın Amacı ve Kapsamı Metodoloji Temel Bulgular

Detaylı

JOMİNY NUMUNESİNDE DENEYSEL VE TEORİK ISI TRANSFERİ İLE SERTLEŞEBİLİRLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

JOMİNY NUMUNESİNDE DENEYSEL VE TEORİK ISI TRANSFERİ İLE SERTLEŞEBİLİRLİK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of he Faculy of Engineering and Archiecure of Gazi Univeriy Cil 8, No, 5-56, 03 Vol 8, No, 5-56, 03 JOMİNY NUMUNESİNDE DENEYSEL VE EORİK ISI RANSFERİ İLE SERLEŞEBİLİRLİK

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı

İMKB Dergisi İÇİNDEKİLER. Yıl: 9 Sayı: 36. Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespitinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı İMKB Dergisi Yıl: 9 Sayı: 36 ISSN 1301-1650 Yıl: 9 Sayı: 36 İÇİNDEKİLER Finansal Bilgi Manipülasyonunun Tespiinde Yapay Sinir Ağı Modelinin Kullanımı Güray Küçükkocaoğlu & Yasemin Keskin Benli & Cemal

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Anahtat Kelimeler: Volatilite, Basel II, Geriye Dönük Test, Riske Maruz Değer

Anahtat Kelimeler: Volatilite, Basel II, Geriye Dönük Test, Riske Maruz Değer Volume Number 3 011 pp. 1-17 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com RMD Hesaplamalarında Volailie Tahminleme Modellerinin Karşılaşırılması ve Basel II Yaklaşımına Göre Geriye Dönük Tes Edilmesi: İMKB 100 Endeksi

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ

T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ümi KAVİ Anabilim Dalı : Sosyal Bilimler Ensiüsü Programı

Detaylı