MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca, ükeim ve yaırım serilerinin 987:-7:3 dönemi çeyrek yıllık verileri kullanılarak mevsimsel birim köklere sahip olup olmadıkları ve mevsimsel eşbüünleşme ilişkisi göserip gösermedikleri araşırılmışır. Bu amaçla HEG (99) ve Engle, Granger, Hylleberg ve Lee (993) esleri kullanılmışır. Sıfır frekansa ve yarı yıllık frekansa seriler arasında eşbüünleşme ilişkisi bulunamamışır. Çeyrek yıllık frekansa ise modelde sabi erim ve mevsimsel kukla değişken olduğu durumda GSİH ve ükeim serileri arasında eşbüünleşme ilişkisi olduğu görülmüşür. Anahar Kelimeler: Mevsimsel Birim Kök, Mevsimsel Eşbüünleşme ve HEG esi. Absrac: In his sudy, by using he quarerly of he 987:-7:3 period, i is invesigaed wheher or no he series of GDP, expor, consumpion and invesmen have seasonal uni roos and seasonal coinegraion relaionship. To his end, HEG (99) and Engle, Granger, Hylleberg and Lee (993) ess are used. Alhough here isn any coinegraion relaionship deeced among he series in he zero and biannual frequencies, in a quarerly frequency when here is one consan erm an one dummy variable in he model, coinegraion relaionship is deeced beween GDP and consumpion series. Key Words: Seasonal Uni Roo, Seasonal Coinegraion and HEG es. I. Giriş Zaman serileri analizinde durağanlık önemli bir kavramdır. O nedenle serilerin durağanlığının es edilmesi, başka bir deyişle birim kök içerip içermediğinin sınanması gerekir. Eğer seri durağan değil ise, yani birim kök içeriyorsa önce durağanlaşırılmalıdır. Bunun için en praik yol fark alma ekniğidir. Seride kaç ane birim kök varsa o kadar fark alma işlemi yapılmalıdır. Tek değişkenli birim kök esleri Dickey-Fuller (979) ın çalışması ile başlamışır. Dickey-Fuller (979) yönemi, bir ek birim kökün varlığının sınanması için gelişirilmiş olup, birden fazla birim kökün olması durumunda, isaisiki sonuçların anlamsız olacağı belirilmişir. Mevsimsel zaman serilerinde serilerdeki mevsim ekisini oradan kaldırmak veya bu ekiyi azalmak için farklı yönemler kullanılmakadır. Bu yönemlerden en yaygın olarak kullanılanı kukla değişken yönemidir. Mevsimsel kukla değişken yönemi ile mevsimsel ekiler modele dahil edilmeke ve bu mevsimsel eki deerminisik olmakadır. Mevsimselliğin düzelilmesinde filreleme yönemi de kullanılabilir ya da mevsimsel indeksler hesaplanabilir. Faka uygulanan bu yönemlerin her zaman iyi sonuç vermediği görülmüşür. Ayrıca yapılan çalışmalar söz konusu mevsimsel düzelmelerin (*) rd. Doç. Dr. Balıkesir Üniversiesi Bandırma İİBF Ekonomeri Bölümü

2 4 Özlem AVAZ KIZILGÖL sahe mevsimsel dalgalanmalara neden olabileceğini de gösermişir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda farklı mevsimsel frekanslarda birim kökün varlığı araşırılmakadır (Çağlayan, 3: 4). Mevsimsel dalgalanmalar göseren zaman serilerinde birim köklerin espi edilmesi için de gelişirilmiş birçok es vardır. Bunlardan bazıları, Dickey-Hazsa-Fuller (984) arafından gelişirilen DHF esi, Osborn, Chui, Smih ve Birchenhall (988) arafından gelişirilen OCSB esi, Hylleberg, Engle, Granger ve oo (99) arafından oraya aılan HEG esidir. Farklı mevsimsel frekanslarda birim kökün varlığı HEG esi ile incelenmekedir. Zaman serilerinde, ek başına durağan olmayan ancak doğrusal birleşimi durağan olan seriler eşbüünleşik seriler olarak adlandırılmakadır. Eğer iki seri aynı dereceden büünleşik ise, bu iki serinin eşbüünleşik olup olmadığının sınanması için regresyondan elde edilen arıklar serisinin durağan olup olmadığının araşırılması gerekmekedir. Aynı yönem mevsimsel seriler için de kullanılabilir (Türe ve Akdi, 5: 4) ve bu ür seriler için ilk defa Hylleberg, Engle, Granger ve oo (99) arafından kullanılmışır. önem, mevsimsel eşbüünleşme adıyla anılmakadır. Daha sonra Engle, Granger, Hylleberg ve Lee (993) de aynı yönemi uygulamışlardır. Ekonomik eorilerde, mevsimsellik, mevsimsel birim kökler ve mevsimsel eşbüünleşme yönemiyle ilgili çalışmalarda (örneğin, Türe ve Akdi (5); Çağlayan (3); Darnè (3); Osborn (); Rubia (); Lee ve Siklos (997); Kuns (993); Lee ve Siklos (99)) önemli gelişmeler görülmüşür. Bu çalışmada, 987:-7:3 dönemini kapsayan GSİH, ihraca, ükeim ve yaırım serilerinin sıfır ve mevsimsel frekanslarda birim köklere sahip olup olmadıkları ve mevsimsel eşbüünleşme ilişkisi göserip gösermedikleri Türkiye için araşırılmışır. Çalışmanın ikinci bölümünde araşırmada kullanılan yönemlerden mevsimsel birim kök esi ve mevsimsel eşbüünleşme esi açıklanmışır. Üçüncü bölümde çalışmanın verileri ve değişkenleri anıılmış, dördüncü bölümde ampirik sonuçlara yer verilmiş ve bulgular yorumlanmışır. Beşinci bölümde ise genel olarak sonuçlar ele alınmış ve değerlendirilmişir. II. Araşırma önemi A. Mevsimsel Birim Kök Tesi Mevsimsel zaman serilerinin analizinde serinin mevsimsel birim kök aşıyıp aşımadığını belirlemek önemlidir. Birçok ekonomik zaman serisi mevsimsel dalgalanmalar gösermekedir. Bazı serilerde mevsimsel değişmenin çok güçlü olması serilerde rend veya konjokür harekelerin görülmesini engelleyebilir. Bu durumda serilerin mevsimsel ekiden arındırılması, serilerin davranışlarını daha açık bir şekilde görme imkanı sağlamakadır. Mevsimsel zaman serilerinin sıfır frekans dışında farklı frekanslarda da birim köklerinin varlığı araşırılabilir.

3 Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 5 Mevsimsel serilerde birim kök varsa, bu birim kökler ekrar emekedir. O zaman, ekrar eden birim kök sayısı kadar fark almak seriyi durağanlaşırmadığı gibi, çok karmaşık modellere de dönüşebilmekedir. Bu durumda serideki birim kökün mevsimsel olup olmadığı önemli hale gelmekedir (Türe ve Akdi, 5: 3). Mevsimsel birim kökün es edilmesinde uygulamada en çok kullanılan yönemlerden birisi Hylleberg, Engle, Granger ve oo (99) arafından gelişirilen, lieraürde HEG esi olarak adlandırılan yönemdir. Diğer birim kök eslerinde birim kökün hangi frekansa olduğu ile ilgilenilmemişir; bu durum HEG esi ile giderilmişir. Bu es, üçer aylık mevsimsellik özelliği göseren bir serinin farklı mevsimsel frekanslardaki birim kök analizine dayanmakadır. Başka bir deyişle, HEG esi çeyrek yıllık olarak alınan serilerdeki birim köklerin frekanslarını belirleyebilmekedir. Serinin sahip olduğu sokasik veya deerminisik mevsimsellik durumunu da araşırmakadır (Rodrigues, : 7). Bu esin bir avanajı, frekansların bazılarında veya amamında birim kökler olup olmadığına bakmaksızın, ayrı ayrı her bir frekansa birim kökleri es edebilmesidir (Ghysels vd., 994: 46). HEG (99) esinin uygulanabilmesi için en az 5 gözlem gerekmekedir (Alınay, 997: 97). HEG (99) esi ile bir serinin mevsimsel birim köklere sahip olup olmadığının belirlenmesi için aşağıdaki regresyonun ahmin edilmesi gerekmekedir (Hylleberg, Engle, Granger ve oo, 99: 3): 4 = π,, 33, 43, + ε () () numaralı model En Küçük Kareler önemi ile ahmin edilebilmekedir. Bu model bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri alınarak genişleilebilir. Ayrıca modele sabi erim, mevsimsel kukla değişkenler ve rend gibi deerminisik erimler eklenebilir. Örneğin, sadece sabi erimin olduğu model, k 4 = α,, 33, 43, + β i4, i + ε () i= Sabi erim ve mevsimsel kukla değişkenlerin olduğu model, 4 = α,, 33, 43, + αd + α D + α 3D3 k + i= β i4, i + ε (3) Sabi erim, mevsimsel kukla değişkenler ve rendin olduğu model,

4 6 Özlem AVAZ KIZILGÖL 4 =,, 3 3, 4 3, 3 3 k + i4, i + ε i= α + α D + α D + α D + γ β (4) şeklinde yazılabilir. Modelde yer alan değişkenler gecikme operaörü yardımıyla bulunmakadır. Çeyrek yıllık veriler kullanıldığında bir zaman serisinin mevsimsel farkı 4 = Δ 4 şeklinde ifade edilirken, gecikme operaörü (B) 4 kullanıldığında serinin mevsimsel farkı 4 = ( B ) şeklinde yazılabilmekedir. Bu denklem 4. dereceden bir polinomdur ve HEG (99) de aşağıdaki gibi bileşenlerine ayrılmışır (Hylleberg, Engle, Granger ve oo, 99: ): 4 3 ( B ) = ( B)( + B + B + B ) = ( B )( + B)( + B ) = ( B )( + B)( ib)( + ib) Burada, birinci sıradan fark bileşeni (-B) uzun dönemde büünleşmiş (sıfır frekans) bileşeni, (+B) alı aylık frekansa büünleşmiş bileşeni emsil emekedir. (+ B )=(-ib) (+ib) ise /4 ve 3/4 frekanslarında büünleşmiş bileşeni emsil emekedir. Denklemin dör ane birim kökü vardır: B =, mevsimsel olmayan birim kök (sıfır frekansa karşılık gelen kök), B =, yarı yıllık frekansa mevsimsel birim kök ve B = ± i, çeyrek yıllık frekansa mevsimsel birim kökür. 3 () numaralı modeldeki, = ( + B + B + B ), θ = ¼, ½, ¾ frekanslarındaki birim köklerden arındırılmış bileşen, 3 = ( B + B B ), θ =, ¼, ¾ frekanslarındaki birim köklerden, arındırılmış bileşen ve 3, = ( B ), θ =, ½ frekanslarındaki birim köklerden arındırılmış bileşendir (İbrahim ve Florkowski, 5: 3). Diğer bir deyişle, sıfır frekansa birim kök için düzelilmiş seridir ve mevsimsel birim köken bağımsız olmakadır., ve 3, ise yarı yıllık ve çeyrek yıllık frekanslarda birim kök için düzelilmiş serilerdir (Çağlayan, 3: 43).,,, ve 3, sırasıyla θ =, ½, ¼ (veya ¾) birim köklerine sahip olacakır. θ = da bulunan birim kök, π in sıfır olduğu H hipoezinin kabul edileceğini gösermekedir. Benzer şekilde π nin sıfır olması, θ = / deki birim kökün varlığını ifade emekedir. π 3 ve π 4 her ikisi de sıfır olduğu zaman, θ = ¼ (veya ¾) de kompleks birim kökler vardır (Ghysels vd., 994:

5 Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 7 48). Mevsimsel birim köklerin frekanslarını sapayabilmek için aşağıdaki hipoezlerin es edilmesi gerekir (Saraçoğlu, 997: 6): ) H π ) H π 3) H π = π : = : = : 3 4 = H π H π H π π : < : < : 3 4 Eğer π e ai H hipoezi reddedilmezse, mevsimsel olmayan birim kök (sıfır frekansa birim kök) vardır. π ye ai H hipoezinin reddedilmemesi, yarı yıllık frekansa mevsimsel birim kökün var olduğunu gösermekedir. Üçüncü hipoez, F esi kullanılarak es edilir. H hipoezi reddedilmezse, çeyrek yıllık frekansa mevsimsel birim kök vardır (Soo ve Tapia, : ). Birim kök vardır hipoezi alında ahmin edilen kasayılar için esler sandar dağılımlara sahip değildir ve değerler Hylleberg, Engle, Granger ve oo (99) arafından elde edilmiş kriik değerler ile karşılaşırılır. Ayrıca π ve π nin değerleri için Dickey-Fuller (979), π 3 ün değeri için Dickey- Hasza-Fuller (984) kriik değerleri de kullanılabilir. Regresyon denklemine eklenen sabi erim, mevsimsel kukla değişkenler ve rend gibi bileşenler durumunda kriik değerler değişmekedir. B. Mevsimsel Eşbüünleşme Tesi HEG (99) mevsimsel birim kök analizi ile farklı frekanslardaki birim köklerin araşırılması amaçlanmakadır. Bu yöneme ilişkin eori genişleilerek mevsimsel eşbüünleşme sisemi oluşurulmuşur. Eşbüünleşme analizi için değişkenlerin sıfır frekansa ve bazı mevsimsel frekanslarda aynı dereceden büünleşik olmaları gerekmekedir (Lee and Siklos, 997: 384). İki değişkenin aynı frekansa birim kökleri bulunmadığı durumda eşbüünleşme olasılıkları da bulunmamakadır. Mevsimsel eşbüünleşme analizi ile aynı mevsimsel frekansa büünleşik olan değişkenlerin zaman içinde durağan bir ilişkiye sahip olup olmadıkları incelenmekedir. Engle ve Granger (987) arafından önerilen eşbüünleşme esi ile durağan olmayan zaman serilerinin zaman içinde durağan bir ilişkiye sahip olup olmadıkları incelenmekedir ve mevsimsel frekanslarda birim kök dikkae alınmamakadır. Bu durumda serilerde mevsimsel birim kök olduğu halde, yok sayılırsa paramere uarlı ahmin edilmeyecekir. Mevsimsel birim kök olmadığında ise ahminler süper ekin olacakır. Bu nedenle mevsimsel eşbüünleşme analizinin kullanılması daha uygundur (Çağlayan, 3: 44). Eşbüünleşme analizi hangi frekans için yapılıyorsa, serilerin o frekansa göre düzelilmesi gerekmekedir. Her bir frekans için ayrı ayrı eşbüünleşme esi yapılır ve eşbüünleşme analizinde regresyon modellerinden elde edilen haalar kullanılmakadır (Çağlayan, 3: 44). Öncelikle aynı frekansa

6 8 Özlem AVAZ KIZILGÖL büünleşik olan değişkenlerin doğrusal bileşenlerinden elde edilen regresyon modelleri En Küçük Kareler önemi ile ahmin edilmekedir. Sıfır frekansında eşbüünleşme analizinde aynı dereceden büünleşik olan üm değişkenler için regresyon modeli, = β X + u (5) ahmin edilir. Eşbüünleşme modelinden elde edilen haalar ( u ) yardımcı regresyon modellerini ahmin emek için kullanılmakadır. Uzun dönemde (sıfır frekansa) eşbüünleşme analizinde yararlanılan yardımcı regresyon denklemi, u u = u + e π (6) olarak elde edilir. arı yıllık frekans için yapılacak eşbüünleşme analizinde kullanılan eşbüünleşme regresyon modeli, = β + X + v (7) şeklindedir. Bu modelin haaları ( v ) ile oluşurulan yardımcı regresyon modeli aşağıdaki gibidir: ( + v ) = π ( v ) v + e (8) Çeyrek yıllık frekansa değişkenler arasındaki eşbüünleşmeyi oraya koyan regresyon modeli, 3 = β X 3 + β X 3, + w (9) biçiminde ahmin edilir. Modelden çekilen haalar ( w ) kullanılarak oluşurulan yardımcı regresyon modeli, ( + w ) = 3 ( w ) 4 ( w ) w π + e () şeklinde kurulacakır (Engle, Granger, Hylleberg, Lee, 993: 8). Eşbüünleşme denklemleri sabi erim, sabi erim ve mevsimsel kukla değişkenler, sabi erim mevsimsel kuklalar ve rend ile farklı spesifikasyonlarda ahmin edilebilir. ardımcı regresyon modellerine de bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri eklenebilir. ani, θ = için oluşurulan yardımcı regresyon denklemine k i= k i= β Δ, θ = / için elde edilen yardımcı regresyon denklemine i u i β i ( v i + v i ), θ = / 4 ya da θ = 3/ 4 için elde edilen yardımcı

7 Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 9 k regresyon denklemine β i ( w i + w i ) ifadeleri ilave edilebilir. Sıfır i= frekansı ve yarı yıllık frekans için kriik değerler Engle ve Granger (987) ile Engle ve oo (987) da elde edilen dağılımlar kullanılarak bulunabilir. Çeyrek yıllık frekans için kriik değerler Engle, Granger, Hylleberg, Lee (993) ablo değerlerinden yararlanılarak elde edilebilir. III. Araşırmanın Veri Sei Bu çalışmada GSİH, ihraca, ükeim ve yaırım değişkenlerine ilişkin veriler kullanılmışır. 987:-7:3 dönemini kapsayan veriler, Türkiye Cumhuriyei Merkez Bankası nın veri dağıım siseminden emin edilmişir. Çalışmada kullanılan serilerin logariması alınmışır. Logarima alma işleminin yapılmasının sebepleri, düzeyde üsel bir büyüme göseren serinin logariması alındığında büyümenin lineer hale dönüşmesidir. Logarimanın alınması ile varyans sabilize olmaka ve aykırı gözlemlerin ekileri azalmakadır (Türe ve Akdi, 5: 6). Logariması alınmış, mevsimsel olarak düzelilmemiş ve düzelilmiş olan serilerin grafikleri aşağıda verilmişir. LGSİH, LİHR, LTUK ve LAT sırasıyla, logariması alınmış ve mevsimselliken arındırılmamış GSİH, ihraca, ükeim ve yaırım serilerini, LGSİHSM, LİHRSM, LTUKSM ve LATSM; logariması alınmış ve mevsimselliken arındırılmış serileri gösermekedir LGSIH LGSIHSM LIHR LIHRSM LAT LATSM LTUK LTUKSM Şekil : Mevsimselliken Arındırılmamış ve Arındırılmış Serilerin Grafikleri

8 Özlem AVAZ KIZILGÖL IV. Ampirik Sonuçlar Çalışmada seriler arasındaki eşbüünleşme ilişkisinin varlığının sınanması için öncelikle serilerin mevsimsel birim köklerinin belirlenmesi ve birim köklerin frekans dönemlerinin sapanması gerekmekedir. Hangi seriler arasında eşbüünleşme ilişkisi olduğunun belirlenmesi için serilerin hangi frekanslarda aynı dereceden büünleşik olduklarının bulunması zorunludur. Her bir seri için () numaralı denklemden yola çıkılarak, sadece sabi erimin yer aldığı; sabi erim ve mevsimsel kukla değişkenlerin olduğu; sabi erim, mevsimsel kukla değişkenler ve rendden oluşan üç farklı model kurulmuşur. Bu modellerde bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerine de yer verilmişir. % anlamlılık düzeyine göre, anlamsız kasayı değerlerine sahip olan gecikmeli değişkenler modellerden çıkarılmışır. Ele alınan serilerin θ =, ¼, ½, ¾ frekanslarındaki birim kök es sonuçları Tablo de verilmişir. Tablo : Mevsimsel Birim Kök Tesinin Sonuçları Değişken ardımcı Gecik : π : π : π 3 : π F: 4 Regresyon me π 3 π 4 (sıfır frekans) (yarı yıllık) (çeyrek yıllık) LGSİH C, C, D, C, D, T, LİHR C, C, D, * C, D, T * LTUK C, C, D, C, D, T, LAT C, * C, D, * * C, D, T * * 7.449*. C: sabi erim, D: mevsimsel kukla değişkenler, T: rend. *: % önem düzeyinde anlamlılığı gösermekedir. Tablo değerleri HEG (99) den alınmışır. 3. π için isaisiği sıfır frekansında birim kökün olup olmadığını gösermekedir ( H : π =). π için isaisiği yarıyıllık frekansa birim kökün varlığını es emekedir π için F isaisiği çeyrek yıllık frekansa birim kök olup olmadığını H ( : π =). 3 π 4 gösermekedir ( H : π 3 π 4 =). Tablo incelendiğinde, GSİH ve ükeim serileri için sıfır frekansa ve diğer mevsimsel frekanslarda oluşurulan birim kök vardır ve mevsimsel birim kök vardır sıfır hipoezi % anlamlılık düzeyinde reddedilememişir. Böylece GSİH ve ükeim serilerinde sıfır frekansa, yarı yıllık frekansa ve

9 Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, çeyrek yıllık frekansa mevsimsel birim kökler vardır. İhraca serisinde sıfır frekansa ve yarı yıllık frekansa birim kök bulunurken, çeyrek yıllık frekansa sadece sabi erimin olduğu modelde birim kök bulunmuşur. Diğer arafan yaırım serisinde sıfır frekansa sabi erimin; sabi erim ve mevsimsel kukla değişkenlerin; sabi erim, mevsimsel kuklalar ve rendin birlike olduğu üm deerminisik bileşenlere ai modellerde birim kök var iken, yarı yıllık frekansa mevsimsel birim kök bulunamamış, bunun yanı sıra çeyrek yıllık frekansa sadece sabi erimin olduğu modelde mevsimsel birim kök bulunmuşur. Sonuça bu serilerin birlike aynı dereceden büünleşik olduğu frekanslarda eşbüünleşme ilişkisi analiz edilecekir. Bu durumda hangi serilerin hangi frekanslarda aynı dereceden büünleşik olduklarını belirlemek gerekmekedir. Sıfır frekansa büün serilerde orak olarak birim kök bulunmuşur. arı yıllık frekansa GSİH, ihraca ve ükeim serilerinde mevsimsel birim kök vardır. Çeyrek yıllık frekansa ise GSİH ve ükeim serilerinde mevsimsel birim kök olduğu espi edilmişir. Serilerin, ½ ve ¼ (ve ¾) frekansaki mevsimsel eşbüünleşme analizinin sonuçları Tablo, Tablo 3 ve Tablo 4 de verilmişir. Bağımlı Değişken Tablo : Sıfır Frekansaki Eşbüünleşme Tesleri Eşbüünleşme Analizi: LGSİH ile Haaların Analizi LİHR Açıklayıcı Deerminisik Gecikme isaisiği Değişken: Terim Uzunluğu LGSİH LİHR.64 C, (43.57) LİHR.65 C, D, (4.75) LİHR.47 C, D, T, (.56) Eşbüünleşme Analizi: LGSİH ile LTUK Açıklayıcı Değişken: LGSİH LTUK.886 C,, (73.73) LTUK.886 C, D,, (7.757) LTUK.75 C, D, T,, (.763) Eşbüünleşme Analizi: LGSİH ile LAT

10 Özlem AVAZ KIZILGÖL Tablo : Sıfır Frekansaki Eşbüünleşme Tesleri (Devamı) Açıklayıcı Değişken: LGSİH C, LAT.88 (3.339) LAT.87 C, D, (3.65) LAT C, D, T,, (3.94) No: Paranez içindeki değerler isaisikleridir. Kriik değerler Engle ve oo (987) dan alınmışır. % anlamlılık düzeyine göre sıfır frekansa yani uzun dönemde GSİH ile ihraca, GSİH ile ükeim ve GSİH ile yaırım arasında eşbüünleşme ilişkisi bulunamamışır. Bağımlı Değişken LİHR LİHR LİHR Tablo 3: arı ıllık Frekansaki Eşbüünleşme Tesleri Eşbüünleşme Analizi: LGSİH ile LİHR Haaların Analizi Açıklayıcı Deerminisik Terim Gecikme isaisiği Değişken: Uzunluğu LGSİH C,,4 -.6 (-.8).8 C, D,, (.3).4 C, D, T,, (.5) Eşbüünleşme Analizi: LGSİH ile LTUK Açıklayıcı Değişken: LTUK LTUK LTUK LGSİH.358 (9.63).75 (.75).77 (.75) No: Paranez içindeki değerler isaisikleridir. C,, C, D,4 -.3 C, D, T,4 -. Kriik değerler Engle ve oo (987) dan alınmışır. % anlamlılık düzeyine göre ½ frekansa GSİH ile ihraca ve GSİH ile ükeim değişkenleri arasında eşbüünleşme ilişkisi bulunamamışır.

11 Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 Bağımlı Değişken Tablo 4: Çeyrek yıllık Frekansaki Eşbüünleşme Tesi Eşbüünleşme Analizi: LGSİH ile LTUK Haaların Analizi Açıklayıcı Değişkenler: Deerminisik Gecikme Terim Uzunluğu LGSİH 3 F isaisiği LGSİH 3 LTUK C, (49.67) (.98) LTUK C, D * 3 (9.9) (8.78) LTUK , (49.896) (.63) No: Paranez içindeki değerler isaisikleridir. *:% anlamlılık düzeyine göre sıfır hipoezi reddedilmekedir. Kriik değerler Engle, Granger, Hylleberg, Lee (993) ablosundan alınmışır. ¼ (ve ¾) frekansa sabi erim ve mevsimsel kukla değişkenin modelde bulunması halinde GSİH ve ükeim değişkenleri arasında eşbüünleşme ilişkisi vardır. V. Sonuç ve Değerlendirme Bu çalışmada, 987:-7:3 dönemi çeyrek yıllık verilerini içeren GSİH, ihraca, ükeim ve yaırım serilerinin mevsimsel birim kök içerip içermediği ve bunlar arasındaki mevsimsel eşbüünleşme ilişkisi araşırılmışır. Mevsimsel olarak düzelilmeyen serilerin logarimaları alınmışır. Mevsimsel birim köklerin belirlenmesi ve frekans dönemlerinin sapanması için HEG (99) esi kullanılmışır. Mevsimsel eşbüünleşmeyi es edebilmek için HEG (99) esinin yanı sıra Engle, Granger, Hylleberg ve Lee (993) esi kullanılmışır. Mevsimsel birim kök esi sonucunda, GSİH ve ükeim serilerinde üm frekanslarda mevsimsel birim kökler vardır. İhraca serisinde sıfır frekansa ve yarı yıllık frekansa birim kök bulunurken, çeyrek yıllık frekansa sadece sabi erimin olduğu modelde birim kök vardır. aırım serisinde sıfır frekansa birim kök bulunmuş, yarı yıllık frekansa mevsimsel birim kök bulunamamış, çeyrek yıllık frekansa ise sadece sabi erimin olduğu modelde mevsimsel birim kök olduğu görülmüşür. Serilerin birlike aynı dereceden büünleşik olduğu frekanslarda eşbüünleşme olup olmadığı araşırılmışır. Analiz sonucunda sıfır frekansa (uzun dönemde) ve yarı yıllık frekansa eşbüünleşme ilişkisi bulunamamışır. Çeyrek yıllık frekansa ise modelde sabi erim ve mevsimsel kukla değişken olduğu durumda GSİH ve ükeim değişkenleri arasında eşbüünleşme ilişkisi olduğu espi edilmişir. Mevsimsel birim kökler ve mevsimsel eşbüünleşme konusunda Türkiye de yapılan çalışmalara bakıldığında, Türe ve Akdi (5), GSİH ve ükeim serilerinin sıfır frekansa (modelde deerminisik değişken yokken) ve

12 4 Özlem AVAZ KIZILGÖL çeyrek yıllık frekansa (modelde sabi erim ve mevsimsel kukla değişken varken) eşbüünleşik olduğunu bulmuşur. Çağlayan (3), yaşam boyu sürekli gelir hipoezinde mevsimsel ekiyi incelemiş, sıfır frekansa (deerminisik bileşen yokken) gelir ve ükeim arasında, çeyrek yıllık frekansa ise gelir ve serve (borsa geirisi) arasında eşbüünleşme ilişkisi bulmuşur. Bu çalışmada yapılan analizler içerisinde GSİH ve ükeim arasındaki ilişki dikkae alındığında elde edilen sonuçlar, daha önce yapılan çalışmaları deseklemekedir. Çalışma GSİH ve ükeim arasındaki mevsimsel eşbüünleşme ilişkisini oraya koyarak lieraüre kakıda bulunmuşur. Kaynaklar Alınay, G. (997), Seasonal Uni Roos in Quarerly Turkish Daa, Dokuz Eylül Üniversiesi, İİİBF Dergisi, (), ss Çağlayan, E. (3), aşam Boyu Sürekli Gelir Hipoezi nde Mevsimsellik, Marmara Üniversiesi İİBF Dergisi, 8 (), ss Darnè, O. (3), Maximum Likelihood Seasonal Coinegraion Tess for Daily Daa, Economics Bullein, 3 (8), pp. 8. Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (979), Disribuion of he Esimaors for Auoregressive Time Series wih a Uni Roo, Journal of he American Saisical Associaion, 84, pp Dickey, D. A., Hazsa, D. P. ve Fuller, W. A. (984), Tesing for Uni Roos in Seasonal Time Series Journal of American Saisical Associaion, 79 (386), pp Engle, R. F, Granger, C. W. J., Hylleberg, S. ve Lee, H. S. (993), Seasonal Coinegraion: The Japanese Consumpion Funcion, Journal of Economerics, 55, pp Engle, R. F. ve Granger, C. W. J. (987), Coinegraion and Error Correcion: Represenaion, Esimaion and Tesing, Economerica, 55 (), pp Engle, R. F ve oo, B. S. (987), Forecasing and Tesing in Coinegraed Sysems, Journal of Economerics, 35, pp Ghysels, E., Lee, H., S. ve Noh, J. (994), Tesing for Uni Roos in Seasonal Time Series, Some Theoriical Exensions and a Mone Carlo Invesigaion, Journal of Economerics, 6, pp Hylleberg, S., Engle, R. F., Granger, C. W. J. ve oo, B. S. (99), Seasonal Inegraion and Coinegraion, Journal of Economerics, 44, pp İbrahim, M. ve Florkowski, W. J. (5), Tesing for Seasonal Coinegraion and Error Correcion: The U.S. Pecan Price-Invenory Relaionship, Souhern Agriculural Economics Annual Meeing, Arkansas. Kuns, R. M. (993), Seasonal Coinegraion, Common Seasonals and Forecasing Seasonal Series, Empirical Economics, 8, pp

13 Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 5 Lee, H. S. ve Siklos, P. L. (99), Uni Roos and Seasonal Uni Roos in Macroeconomic Time Series, Canadian Evidence, Economics Leers, 35, pp Lee, H. S. ve Siklos, P. L. (997), The Role of Seasonaliy in Economic Time Series: Reinerpreing Money-Oupu Causaliy in U.S. Daa, Inernaional Journal of Forecasing, 3, pp Osborn, D. R., Chui, A. P. L., Smih, J. P. ve Birchenhall, C. R. (988), Seasonaliy and he Order of Inegraion for Consumpion, Oxford Bullein of Economics and Saisics, 5, pp Osborn, D. R. (), Coinegraion for Seasonal Time Series Processes hp://www.ses.man.ac.uk/osborn/papers/coinesem.pdf (Erişim Tarihi: 9..9). Rodrigues, P. M. M. (), Near Seasonal Inegraion, Economeric Theory, 7, pp Rubia, A. (), Tesing for Weekly Seasonal Uni Roos in Daily Elecriciy Demand: Evidence from Deregulaed Markes, Insiuo Valenciano de Invesigaciones Economicas, Working Papers Series EC No: WP--, pp. -6. Saraçoğlu, B. (997), Türkiye nin Milli Geliri ve Zaman Serisi Modelleri ardımıyla Daimi Gelirinin Tahmin Edilmesi, Hazine Müseşarlığı Araşırma-İnceleme Dizisi, ss. -. Soo, R. ve Tapia, M. (), Seasonal Coinegraion and he Sabiliy of he Demand for Money, Cenral Bank of Chile Working Papers, 3, pp Türe, H. ve Akdi,. (5), Mevsimsel Koinegrasyon: Türkiye Verilerine Bir Uygulama, 7. Ulusal Ekonomeri ve İsaisik Sempozyumu, Düzenleyen: İsanbul Üniversiesi, 6-7 Mayıs 5.

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Aaürk Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi 05 9 (): 35-36 Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Munise ILIKKAN ÖZGÜR (*) Öze: Makroekonomik isikrarının sağlanmasında cari işlemler

Detaylı

FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 3, Sayı: 4, 009 05 FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Veli YILANCI (*) Öze: Bu çalışmada, nominal

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:19. Sayı:2. Aralık 2015 ss.135-149 Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbüünleşme Yönemi ile Tesing he Susainabiliy of Curren Accoun

Detaylı

Türkiye de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İncelemesi. Erkan Özata *

Türkiye de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İncelemesi. Erkan Özata * İlişkilerin Ekonomerik İncelemesi * Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. İş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cil/Vol. : - S ayı/no: 2 : 33 42 (20) FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * Yrd.

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz

Türkiye de Elektrik Tüketimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cil:2, 2011, Sayfa 49-73) Türkiye de Elekrik Tükeimi Büyüme İlişkisi: Dinamik Analiz H. Mura Eruğrul * Öze Çalışmada Türkiye de elekrik ükeimi büyüme ilişkisi 1998Ç1-2011Ç3

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

Aylık Elektrik Talebinin Mevsimsel Model ile Orta Dönem Öngörüsü

Aylık Elektrik Talebinin Mevsimsel Model ile Orta Dönem Öngörüsü Enerji, Piyasa ve Düzenleme (Cil:1, Sayı:1, 2010, Sayfa 1-23) Aylık Elekrik Talebinin Mevsimsel Model ile Ora Dönem Öngörüsü Galip Alınay * Öze Bu çalışmada Türkiye nin 1995-2008 dönemini kapsayan, oplam

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ünal ARSLAN Musafa Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi, İkisa Bölümü. E-posa: uarslan@yahoo.com Yıldız SAĞLAM Musafa Kemal Üniversiesi

Detaylı

REEL DÖVİZ KURUNUN TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Osman PEKER (*)

REEL DÖVİZ KURUNUN TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Osman PEKER (*) REEL DÖVİZ KURUNUN TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Osman PEKER (*) Öze: Bu çalışmada, reel efekif döviz kuru değişkenliğiyle icare dengesi arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ TÜRKİYE DE İNŞAAT SEKTÖRÜ VE PARA POLİTİKALARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİLERİ Eem Hakan ERGEÇ Eskişehir Osmangazi Üniversiesi Mura TAŞDEMİR Eskişehir OsmangaziÜniversiesi Öze İnşaa sekörü çıkısının

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVI, SAYI 1 OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN 1 Nazan ŞAK 2 Öze Bu çalışma OECD ülkeleri

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10 econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf he Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Alp, Elcin Aykac Working

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi

8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi 8.Ders(EK) Zaman Serileri Analizi SPSS Projec: Airline Passengers daa se is used for various analyses in his online raining workshop, which includes: Times series analysis [building ARIMA models] Proje:

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir.

Teknolojik bir değişiklik veya üretim arttırıcı bir yatırımın sonucunda ihracatta, üretim miktarında vs. önemli artışlar olabilir. YAPISAL DEĞİŞİKLİK Zaman serileri bazı nedenler veya bazı fakörler arafından ekilenerek zaman içinde değişikliklere uğrayabilirler. Bu değişim ikisadi kriz, ikisa poliikalarında yapılan değişiklik, eknolojik

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (1) 2011, 32-45 MALİ POLİTİKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YAPISAL KIRILMALI PERİYODİK BİRİM KÖK TESTİ İLE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ THE ANALYSIS OF SUSTAINABILITY OF FISCAL POLICIES

Detaylı

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI

İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI İMKB VE SEÇİLMİŞ AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ ULUSLARARASI ÇEŞİTLENDİRME FIRSATLARI MÖDAV 2009/4 89 Arş. Grv. Dr. Koray KAYALIDERE 1* Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN 2* Yrd. Doç Dr. Hüseyin AKTAŞ

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ Ekonomeri ve İsaisik Sayı:8 2008 45-64 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BÜTÇE AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ANALİZİ Yrd. Doç. Dr. Özlem GÖKTAŞ

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI Dergisi YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA Ali ACARAVCI Musafa Kemal Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi acaravci@homail.com ÖZET Bu çalışma,

Detaylı

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi Volume 5 Number 2 2014 pp. 47-60 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Perol Tükeimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Büünleşme Yönemi İle Analiz Edilmesi Reşa Ceylana

Detaylı

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS Journal of Economics, Finance and Accouning (JEFA), ISSN: 48 6697 Year: 05 Volume: Issue: 4 NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ *

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ * Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 10 Sayı: 49 Volume: 10 Issue: 49 Nisan 2017 April 2017 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 REEL DÖVİZ KURLARINDA

Detaylı

Türkiye de İktisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürprizler Gerçekten Kaçınılmaz mı?

Türkiye de İktisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürprizler Gerçekten Kaçınılmaz mı? Türkiye de İkisadi Çıkarsama Üzerine Bir Açımlama: Sürrizler Gerçeken Kaçınılmaz mı? Hazırlayan ve Sunan: Eren Ocakverdi* eren.ocakverdi@yaikredi.com.r Boğaziçi Üniversiesi Finans Mühendisliği 26 Ekim

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SIFIR FREKANSTA SPEKTRUM TAHMİNCİSİNE DAYANAN BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ

SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SIFIR FREKANSTA SPEKTRUM TAHMİNCİSİNE DAYANAN BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNİN GEÇERLİLİĞİNİN SIFIR FREKANSTA SPEKTRUM TAHMİNCİSİNE DAYANAN BİRİM KÖK TESTLERİ İLE İNCELENMESİ Ebru ÇAĞLAYAN (*) İrem SAÇAKLI (**) Öze: Serilerde birim kökün varlığının için

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

Metal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması Intensity of Metal (Steel) Use Hypothesis: A Test for Turkish Economy

Metal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması Intensity of Metal (Steel) Use Hypothesis: A Test for Turkish Economy SESSION Meal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipoezinin ürkiye Ekonomisi için Sınanması Inensiy of Meal (Seel) Use Hypohesis: A es for urkish Economy Assoc. Prof. Dr. Fikre Dülger (Çukurova Universiy, urkey)

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması

Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması Uluslararası Alanya İşleme Fakülesi Dergisi Inernaional Journal of Alanya Faculy of Business Yıl:014, C:6, S:3, s. 1-13 Year:014, Vol:6, No:3, s. 1-13 Vadeli İşlem Piyasasında Opimal Hedge Rasyosunun Saik

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

AMPİRİK BAĞLAMDA TOPLAM VE ALT KALEMLER BAZINDA KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

AMPİRİK BAĞLAMDA TOPLAM VE ALT KALEMLER BAZINDA KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ H.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Cil 30, Sayı, 202, s. 73-92 AMPİRİK BAĞLAMDA TOPLAM VE ALT KALEMLER BAZINDA KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE Öz ÖRNEĞİ Rahmi

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

TÜRKİYE DE İHRACAT VE GSMH ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KOİNTEGRASYON YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE İHRACAT VE GSMH ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KOİNTEGRASYON YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ 1030 TÜRKİYE DE İHRACAT VE GSMH ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KOİNTEGRASYON YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ ÖZET Erdal KARAGÖL Alpaslan SEREL Bu çalışmada, Türkiye de ihraca ve GSMH arasındaki ilişki koinegrasyon yönemi

Detaylı

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik

Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi. Şenol Çelik Adıyaman Üniversiesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (1) (2015) 80-93 Türkiye de Büyükbaş Hayvan Sayıları ve Nüfus Arasındaki Nedensellik İlişkisi Şenol Çelik Bingöl Üniversiesi Ziraa Fakülesi Zooekni Bölümü,

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN: Araşırma Makalesi www.ziraa.selcuk.edu.r/ojs Selçuk Üniversiesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 63-69 ISSN:1309-0550 Türkiye nin Tarım Ürünleri İhraca Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin

Detaylı

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

DÖVİZ KURU VE HİSSE SENETLERİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 8 / 2 (2006). 1-14 DÖVİZ KURU VE HİSSE SEETLERİ FİYATLARI ARASIDAKİ EDESELLİK İLİŞKİSİ Özlem AYVAZ * Öze : Bu çalışmada Türkiye de hisse seneleri

Detaylı

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Elecronic Journal of Vocaional Colleges December/Aralık 2012 YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Muhammed TIRAŞOĞLU 1 Burcu YILDIRIM 2

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ALTERNATİF ÇEKİRDEK ENFLASYON ÖLÇÜTLERİ Serve CEYLAN (*) Öze: Lieraürde bir çok alernaif çekirdek enflasyon ölçüm yönemi vardır. Bu durum poliika uygulamaları için kullanılacak çekirdek

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTLERİNİN KÜÇÜK ÖRNEKLEM ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. Pamukkale Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Yüksek Lisans Tezi Ekonomeri Anabilim Dalı Abdullah Emre ÇAĞLAR

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ

YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ YAPAY SİNİR AĞLARI VE ARIMA MODELLERİNİN MELEZ YAKLAŞIMI İLE ZAMAN SERİLERİNDE ÖNGÖRÜ Erol EĞRİOĞLU Haceepe Üniversiesi, Fen Fakülesi, İsaisik Bölümü, 06532, Beyepe, Ankara, TÜRKİYE, erole@haceepe.edu.r

Detaylı

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE

İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE Doğuş Üniversiesi Dergisi, 12 (2) 2011, 256-264 İMKB DE YABANCI İŞLEMLERİ VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ İLİŞKİSİ THE RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN INVESTMENTS AND STOCK RETURNS ON ISE H. Aydın OKUYAN (1),

Detaylı

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi SESSION 3B: Ora Asya Ekonomileri 07 Azerbaycan, Kazakisan, Kırgızisan ve Türkiyede İkisadi Özgürlük ve İsihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi Prof. Dr. Ekrem Erdem (Erciyes Universiy, Turkey) Ass. Prof.

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE MEVSİMSEL DÜZELTME

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE MEVSİMSEL DÜZELTME Journal of Yasar Universiy 00 8(5) 37 330 TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİNDE MEVİMEL DÜZELTME Enes E. ULU a Yrd. Doç. Dr. Özgür POLAT b ABTRACT Bu çalışmada, Türkiye nin 00: 009:0 dönemi ihraca ve ihalaının aylık

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME

SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Managemen 2009, Volume IV Spring SAĞLIK HARCAMALARI İKTİSADİ BÜYÜME İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME İbrahim Güran YUMUŞAK Durmuş Çağrı YILDIRIM ÖZET

Detaylı