Kullanma Kýlavuzu. S 7000 Serisi. tr, el - TR, GR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. S 7000 Serisi. tr, el - TR, GR"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu S 7000 Serisi tr, el - TR, GR Bu kullanma kýlavuzu S 7000 serisinin ana modellerini ve bunu esas alan özel modelleri kendi isimleri / kendi satýþ iþaretleri ile anlatmaktadýr. M.-Nr

2 Ýçindekiler Çevre Korumaya Katkýnýz...3 Cihazýn Tanýtýmý...4 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....7 Kullanýmdan Önce...10 Kullaným...11 Baðlantý kablosunu açýnýz...11 Elektrikli Süpürgenin Prize Baðlanmasý...11 Süpürge Kilidinin Açýlmasý...12 Açma- ve Kapama...12 Çekiþ Gücü Seçimi Hortumla Çekiþ Teleskop Boru Kullanýmý...15 Elektrikli Fýrçanýn Kullanýmý...16 Öneriler...16 Elektrikli Fýrçanýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý Elektrikli Fýrçanýn Kullanýmý...17 Süpürge ile Birlikte Verilen Aksesuarýn Kullanýmý...18 Bakým...20 Toz torbasý ve filtreyi nerede bulabilirim?...20 Hangi toz torbasý ve filtre doðrudur?...20 Toz torbasýný ne zaman deðiþtirmeliyim?...21 Toz torbasýný nasýl deðiþtirebilirim?...22 Motor koruyucu filtreyi ne zaman deðiþtirmeliyim?...23 Motor koruma filtresini nasýl deðiþtirebilirim?...23 Hava filtresini ne zaman deðiþtirmeliyim?...24 Air Clean hava tahliye filtresini nasýl deðiþtirebilirim?...25 Active Air Clean ve Active HEPA hava filtrelerini nasýl deðiþtirebilirim?...26 Hava Filtresi Türünün Deðiþtirilmesi Elektrikli Fýrçanýn Saç ve Ýpliklerden Temizlenmesi...28 Bakým...30 Arýza / Müþteri Hizmetleri...31 Sonradan Alýnabilen Aksesuar

3 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalajýn Atýlmasý Ambalaj elektrik süpürgesini nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan korur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyen geri dönüþümlü malzemelerden yapýlmýþtýr. Ambalaj malzemelerinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tüketimi ve çöp oluþumu azalýr. Toz Torbalarýnýn ve Filtrelerin Atýlmasý Kullanýlan toz torbalarý ve filtreler çevreye zarar vermeyen malzemelerden üretilmiþtir. Filtreleri evdeki çöpe atabilirsiniz. Toz torbalarýný da ayný þekilde (eðer çöp için zararlý bir maddeyi çekmemiþ ise) evdeki çöpe atabilirsiniz. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Eski süpürgenizi evden çýkarmadan önce içindeki toz torbasýný ve filtresini çýkarýnýz ve evdeki çöpe atýnýz. Elektrikli ve elektronik cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli malzemeler bulunabilir. Bunun dýþýnda cihazlarýn çalýþmalarýný ve güvenliðini saðlayan zararlý maddeler de bulunabilir. Çöpün içinde bunlar çevre için zararlý olabilir. Bu nedenle eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Bunun yerine belediyenizin öngördüðü toplama merkezlerine eski cihazlarýnýzý teslim ederek elektrikli ve elektronik parçalarýn yeniden deðerlendirilmelerini saðlayýnýz. Lütfen eskiyen cihazlarýnýzý evden çýkarýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan onlarýn ulaþamýyacaðý bir yerde saklayýnýz. 3

4 Cihazýn Tanýtýmý Resim elektrik süpürgesinin maksimum donanýmýný gösterir. 4

5 Cihazýn Tanýtýmý Üst kablo askýsý Hortum askýsý Tutacaklý hortum Kilit açma tuþu Teleskop boru Motor koruyucu filtre Teleskop boru ayar düðmesi Kilit açma pedalý Hava tahliye filtresi * Hava tahliye filtresi yuvasý Elektrikli fýrça Aydýnlatma * Toz torbasý-deðiþtirme göstergesi Toz hanesi kapaðý açma tuþu Toz torbasý Kumanda birimi (bir sonraki sayfaya bak.) Baðlantý kablosu Elektrikli fýrça Açma/Kapama Tuþu ( /O) Açma / Kapama (I / O) Tuþu Tutacak * Süpürge modeline göre bu donaným iþaretleri farklý olabilir veya mevcut olmayabilir Arka Görünüm Altta oynak kablo askýsý Minder aksesuarý Taþýma sapý Ýnce uçlu aksesuar Doðal kýllý fýrça Teleskop boru yuvasý 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Otomatik tuþu Çekiþ gücü ayar düðmesi (+ / - tuþlarý) Termostat koruma göstergesi Elektrikli fýrça kontrol göstergesi Hava tahliye filtresi-deðiþim göstergesi (Rese tuþu) Elektrikli fýrça çalýþma göstergesi 6

7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu elektrik süpürgesi mevcut güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþilere ve eþyalara zarar verebilir. Elektrik süpürgenizi kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu dikkatle okuyunuz! Böylece oluþabilecek zararlardan kendinizi ve süpürgenizi korumuþ olursunuz. Kullanma kýlavuzunu özenle saklayýnýz ve gerekirse sizden sonraki sahibine teslim ediniz! Kullaným Kurallarý Bu elektrik süpürgesini sadece evde kuru temizlikte kullanabilirsiniz. Süpürge çalýþýrken insanlara veya hayvanlara sürmeyiniz. Amaç dýþý kullaným veya süpürgede yapacaðýnýz deðiþiklikler sizin için tehlikeli olabilir. Hatalý veya kurallara aykýrý kullaným sonucunda ortaya çýkacak zararlardan üretici firma sorumlu tutulmaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý güvenle çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. Evdeki Çocuklar Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermeyiniz. Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklara hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceði anlatýlmalýdýr. Kablosuz kumanda ile çalýþan modellerde: Piller çocuklarýn eline geçmemelidir. Teknik Güvenlik Elektrik süpürgenizin tip etiketi üzerindeki baðlantý deðerlerini (akým ve frekans) evinizin elektrik þebekesi verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Elektrik süpürgesinin zarar görmemesi için bu deðerlerin uyuþmasý þarttýr. Priz sigortasý 16 A veya 10 A olmalýdýr. Süpürgenizi kullanmadan önce dýþtan gözle görülür bir hasarý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir süpürgeyi asla kullanmayýnýz, sizin için tehlikeli olabilir! Elektrik süpürgesinin garanti süresi içindeki tamiri sadece Miele firmasý tarafýndan yetkilendirilmiþ uzman personel tarafýndan yapýlabilir, aksi halde cihaz garanti kapsamýndan çýkartýlýr. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Tamir iþleri sadece Miele'nin yetki vermiþ olduðu servis personeli tarafýndan yapýlabilir. Hatalý tamirler sonucunda cihazý kullanan kiþi için ciddi tehlikeler ortaya çýkabilir. Süpürgenin baðlantý kablosunu cihazý taþýmak için kullanmayýnýz ve fiþini prizden çekerken kablodan tutup çekmeyiniz! Baðlantý kablosunu keskin köþelerden çekmeyiniz ve kapý altlarýndan geçirerek ezmeyiniz! Baðlantý kablosunu keskin köþelerden çekmeyiniz ve kapý altlarýndan geçirerek ezmeyiniz! Baðlantý kablosu, fiþ ve priz zarar görebilir ve sizin için ciddi tehlikeler yaratabilir. Bu durumda elektrik süpürgesini asla kullanmayýnýz. Baðlantý kablosu hasar gören bir elektrik süpürgesini kullanmayýnýz Hasarlý bir kablo güvenliðinizi tehlikeye sokabilir. Hasarlý kablolar emniyet açýsýndan kablo makarasý ile birlikte Miele yetkili servisi tarafýndan deðiþtirilmelidir. Bu iþlem güvenlik açýsýndan ancak yetkili Miele servisleri tarafýndan yerine getirilmelidir. Elektrik süpürgenizi her kullanýmdan sonra ve her temizlik ve bakým iþleminden önce mutlaka kapatýnýz. Cihazýn fiþini prizden çekiniz. Aksesuar deðiþtireceðiniz zaman süpürgeyi mutlaka kapatýnýz, bu özellikle elektrikli- veya turbo fýrça için çok önemlidir. Elektrik süpürgesini asla suya sokmayýnýz ve temizliðini kuru bir bezle veya hafif nemli bir bezle yapýnýz. Süpürgenin ýslanmasý sonucunda elektrik çarpmalarý meydana gelebilir. Doðru Kullaným Süpürge çalýþýrken fýrça silindirine elinizi sürmeyiniz. Yaralanma tehlikesi! Elektrik süpürgesini toz torbasý, motor koruyucu ve hava filtresi olmadan kullanmayýnýz. Cihaz bozulabilir. Elektrik süpürgesine toz torbasý takýlmazsa, toz haznesinin kapaðý kapanamaz. Bu durumda kapaðý kapatmak için güç kullanmayýnýz. Süpürgenizle ýslak zeminleri veya ýslak tozlarý almayýnýz! Aksi halde cihazýnýz arýzalanabilir; ayrýca cereyan çarpmasýný önleyen koruyucu sistemi bozabilir. Islatýlmýþ veya þampuanla yýkanmýþ halýlarýnýzýn önce tamamen kurumasýný bekleyiniz. Matbaa ve fotokopilerde kullanýlan toner tozlarýný elektrik süpürgenizle çekmeyiniz, bunlarýn elektrik iletme özelliði vardýr. Ayrýca toner elektrik süpürgesinin filtre sisteminde tam olarak filtre edilemez ve fan kanalýyla tekrar odaya daðýlýr. Yanýcý ve patlayýcý maddeleri veya gazlarý ve bu maddelerin depolandýðý yerleri süpürgenizle temizlemeyiniz! Süpürge patlayabilir. Sigara veya sönmüþ gibi duran külleri veya kömürleri bu süpürge ile almayýnýz! Elektrik süpürgeniz yanabilir. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Sert ve köþeli veya keskin uçlu maddeleri süpürgenizle çekmeyiniz! Elektrik süpürgesi bu durumda çalýþmaz ve zarar görür. Süpürge çalýþýrken hortum tutacaðýný veya teleskop boruyu baþýnýza yakýn tutmayýnýz. Yaralanma tehlikesi! Elektrikli fýrça çalýþýrken baþýnýzýn yakýnýnda tutmayýnýz. Yaralanma tehlikesi! Tül perdeleri, giysileri, þallarý, kablolarý elektrikli fýrçadan uzak tutunuz. Bu parçalar süpürge tarafýndan çekilebilir ve silindire sarýlabilir. Toz torbasý göstergesini izleyip kontrol ediniz. Gösterge toz torbasýnýn dolduðunu belli ettiðinde, torbayý deðiþtiriniz. Bu deðiþtirme sýrasýnda motor koruyucu filtre ve hava tahliye filtresi de kontrol edilmeli veya deðiþtirilmelidir. Dolu bir toz torbasý veya týkanmýþ bir filtre süpürgenin çekiþ gücünü azaltýr. Ayrýca elektrik süpürgesi çok fazla ýsýndýðýndan, emniyet termostatý devreye girer ve cihazý kapatýr. "Arýzalar" bölümüne bakýnýz. Aksesuar Süpürgenin tutacaðýný aksesuarsýz kullanmayýnýz, tutacaðýn aðýz kýsmý zedelenebilir. Yaralanma tehlikesi! Toz torbalarý tek kullanýmlýk ürünlerdir. Bir toz torbasý bir defadan fazla kullanýlamaz. Toz torbasýný bir kereden fazla kullanmayýnýz. Torbadaki týkanmýþ gözenekler elektrik süpürgesinin çekiþ gücünü azaltýr. Sadece "Orijinal Miele"-Logosu taþýyan toz torbalarý, filtreleri ve aksesuarlarýný kullanýnýz. Ancak bu þartlarda üretici firma gerekli güvenliði saðlayabilir. Üretici firma güvenlik tavsiyeleri ve uyarýlarýnýn dikkate alýnmamasý sonucunda ortaya çýkacak zararlardan sorumlu tutulamaz. 9

10 Kullanýmdan Önce Parçalarýn Birleþtirilmesi Elektrikli süpürgenizi dik duruma getiriniz. Tutacaðý dayanma noktasýna kadar elektrik süpürgenize takýnýz. 10

11 Kullaným Baðlantý kablosunu açýnýz Alttaki kablo askýsý her iki tarafa dönebilir. Kabloyu alabilmek için askýyý yukarý doðru döndürünüz. Baðlantý kablosunu sarýnýz. Elektrik süpürgesini kullanmadýðýnýz zaman baðlantý kablosunu her iki kablo askýsýna sarýnýz. Fiþi sýkýþtýrmanýz halinde baðlantý kablosu makaraya sarmaz (resimdeki ayrýntýya bak.). Elektrikli Süpürgenin Prize Baðlanmasý Baðlantý kablosunu süpürge çalýþýrken yandan geçirerek üstteki askýya takýnýz (resme bak.). Böylece baðlantý kablosu siz çalýþýrken sizi rahatsýz etmeyecektir. Ayrýca böylece kablonun bükülmesine de engel olabilirsiniz. 11

12 Kullaným Süpürge Kilidinin Açýlmasý Pedala kýsaca basýnýz ve süpürgeyi rahat bir çalýþtýrma pozisyonuna getiriniz. Açma- ve Kapama Ýlk önce döþemenizin üreticisinin temizlik ve bakým önerilerini dikkate alýnýz. Tutacaðýn üzerindeki Açma / Kapama (I / O) tuþuna basýnýz. Elektrik süpürgesi çalýþmaya baþlar. Kumanda birimindeki çekiþ gücü kademelerinin sarý ýþýklarý yanar. Cihazýn modeline göre alttaki lamba temizlenecek yeri mükemmel olarak aydýnlatýr. Çekiþ Gücü Seçimi Süpürgenin çekiþ gücünü o andaki temizlenecek zemine göre ayarlayabilirsiniz. Kumanda biriminde çekiþ gücü kademeleri sembollerle gösterilir, bu semboller çekiþ gücü seçiminde yardýmcý olur. - Tül perdeler, kumaþ perdeler - Minderli koltuklar, yastýklar - Deðerli halýlar, küçük halýlar ve yolluklar - Enerji tasarrufu saðlayan ve gürültüsüz temizlik - Hafif kirli halýlar ve halý kaplý zeminler - Sert zeminler, çok kirli halýlar ve halý kaplý zeminler Daha yüksek bir çekiþ gücü için + tuþuna basýnýz. Daha düþük bir çekiþ gücü için - tuþuna basýnýz. Seçilen çekiþ gücünün sarý ýþýðý yanar. 12

13 Kullaným Otomatik Çekiþ Gücü Ayarý Elektrik süpürgesinin çekiþ gücü otomatik olarak farklý halý cinslerine ve zeminlere göre ayarlanýr. Otomatik tuþuna basýnýz. Tuþu sarý ýþýðý yanar. Otomatik çekiþ gücü ayarýndan çýkmak istediðinizde yeniden otomatik tuþuna basýnýz. Çok ince kumaþlarý veya tül perdeleri otomatik ayarlý çekiþ gücü ile temizlemeyiniz. Bu tip kumaþlar süpürgenin içine çekilebilir ve yýrtýlabilir. Önerimiz Halý köþelerini, eþikleri rahatça atlayabilmek için bu ayardan faydalanabilirsiniz. Bunun için kýsaca cihazdaki pedala bakýnýz ve süpürgeyi öne doðru kaldýrýnýz. 13

14 Kullaným Hortumla Çekiþ Temizlik sýrasýnda hortum tutacaðýný baþýnýza yakýn tutmayýnýz. Yaralanma tehlikesi. Hortum tutacaðýna aksesuar takmadan yapýlan temizlikte tutacaðýn zarar görmemesine dikkat ediniz. Yaralanma tehlikesi. Merdiven basamaklarýný temizlerken elektrik süpürgesini bir alt basamaða koymayýnýz. Yaralanma tehlikesi. Elektrik süpürgesini dik pozisyonda tutunuz. Teleskop borudaki açma kilidine basýnýz ve hortumun tutacaðýný çýkartýnýz. Elektrik süpürgesinin daha saðlam durmasý için hortumun ucundaki oynak parçayý uygun bir pozisyona getiriniz. Normal bir temizlik iþlemi için hortumun tutacaðý tekrar teleskop boruya kilitlenmelidir. Ayrýca tutacaðý süpürgenin yuvasýna yerleþtiriniz (üstteki resme bakýnýz). 14

15 Kullaným Teleskop Boru Kullanýmý Teleskop boru ile çalýþýrken baþ hizasýnda tutmayýnýz. Yaralanma tehlikesi. Merdiven basamaklarýný temizlerken elektrik süpürgenizi bir alt basamaða koymayýnýz. Yaralanma tehlikesi. Elektrik süpürgesini dik pozisyonda tutunuz. Teleskop boruyu yerinden çýkartýnýz. Elektrik süpürgesinin daha saðlam durmasý için hortumun ucundaki oynak parçayý uygun bir pozisyona getiriniz. Teleskop boru iki adet birbirine geçmeli borudan oluþmaktadýr ve süpürgeyi rahat kullanabilmeniz için kýsaltýlýp uzatýlabilmektedir. Ayar düðmesine basýnýz ve teleskop boruyu istediðiniz uzunluða ayarlayýnýz. Normal bir temizlik iþlemi için boru parçalarýný tekrar birbirinin içine sürünüz ve mandalý ile kilitleyiniz. Tutacaðý süpürgenin yuvasýna takmayý unutmayýnýz (üstteki resme bakýnýz). 15

16 Elektrikli Fýrçanýn Kullanýmý Öneriler Önce döþemenizin üreticisinin temizlik ve bakým bilgilerini dikkate alýnýz. Elektrikli fýrça özellikle kalýn halý zeminlerin yoðun temizliði için uygundur. Bu fýrça halý tüylerinin arasýna giren kirleri toplar ve halýlar üzerinde iz býrakmaz. Elektrikli fýrça ile deðerli ve el dokuma halýlarý ve çok uzun tüylü halýlarý ve halý zeminleri temizlemeyiniz. Elektrikli fýrça ile düzgün olmayan zeminleri çekmeyiniz. Elektrikli fýrça döþemeye zarar verebilir. 16

17 Elektrikli Fýrçanýn Kullanýmý Elektrikli Fýrçanýn Açýlmasý ve Kapatýlmasý Elektrikli fýrçayý çalýþtýrmak istediðinizde, bunu tutacaktaki tuþu ile açabilirsiniz. Kumanda birimindeki çalýþma göstergesinin sarý ýþýðý yanar. Bu tuþ sayesinde gerekirse elektrikli fýrçayý kapatabilirsiniz, örneðin halý kaplý zeminden sert zemine geçerken bunu yapabilirsiniz. Elektrikli fýrça çekiþ sýrasýnda elektrikli süpürge dik duruma getirilirse otomatik olarak kapanýr. Elektrikli Fýrçanýn Kullanýmý Çekiþin mükemmel olabilmesi için elektrikli fýrçayý yavaþça ileri geri hareket ettiriniz. Elektrikli fýrçayý halýdan zemine doðru çekerseniz halý tüyleri düzgün bir þekilde fýrçalanýr. 17

18 Süpürge ile Birlikte Verilen Aksesuarýn Kullanýmý Elektrikli süpürgenin arka tarafýnda þu aksesuarlar bulunur. Minder aksesuarý Ýnce uçlu aksesuar 300 mm Doðal kýlla fýrça Ýstediðiniz aksesuar parçasýný tutacaða veya teleskop boruya takýnýz. Minder Aksesuarý Bununla koltuk minderleri, yataklar, yastýklar, perdeler v.s. temizlenir. 18

19 Süpürge ile Birlikte Verilen Aksesuarýn Kullanýmý Ýnce uçlu aksesuar, 300 mm Bu parça ile aralýklarý, köþeleri, perde katlarýný ve dar aralýklarý temizleyebilirsiniz. Doðal kýllý fýrça Profil çýtalar, süslü, oymalý ve özellikle ince ve narin eþyalar için kullanýlýr. Fýrça kafasý oynaktýr ve istenilen yöne çevrilebilir. 19

20 Bakým Her bakým iþleminden önce elektrik süpürgesini kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz. Miele filtre sistemi üç parçadan oluþur. Toz torbasý Motor koruma filtresi Hava tahliye filtresi Elektrik süpürgesinin kusursuz çekebilmesi için arada bir bu filtresi deðiþtirilmelidir. Sadece "Orijinal Miele"-Logosuna sahip toz torbasý, filtresi ve aksesuarý kullanýnýz. Ancak bu durumda süpürgenin çekiþ gücünden ve toz torbasý hacminden en yüksek derecede yararlanýlmýþ olunabilir. Toz torbasý ve filtreyi nerede bulabilirim? Orijinal Miele toz torbalarýný ve filtreleri Miele yetkili servislerinde bulabilirsiniz. Hangi toz torbasý ve filtre doðrudur? U tipi orijinal Miele toz torbasýnýn ambalajý veya torbanýn üzerinde "Orijinal Miele"-Logosunu göreceksiniz. Kaðýt toz torbalarý veya kaðýt benzeri malzemelerden yapýlan ve tutma yerleri karton olan toz torbalarý elektrik süpürgesinin içinde ciddi hasarlara ve süpürgenin garanti hakkýnýn kaybolmasýna sebep olabilir. Ayný kural "Orijinal Miele"-Logosu taþýmayan torbalar için de geçerlidir. Her Miele toz torbasý paketinde ayrýca bir motor filtresi ve Air Clean hava filtresi bulunur. Orijinal Miele hava filtresini tek olarak satýn almak istediðinizde doðru malzemeyi almak için yetkili servise süpürgenizin modelini söyleyiniz. Seri olarak süpürge ile verilen hava filtresi yerine orijinal baþka bir filtre de kullanabilirsiniz ("Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bak.). 20

21 Bakým Toz torbasýný ne zaman deðiþtirmeliyim? Toz torbasý göstergesindeki renk yelpazesi ekraný tamamen kapladýðýnda, toz torbasýnýn deðiþtirme zamaný gelmiþ demektir. Torbanýn mutlaka deðiþtirilmesi gerekir. Toz torbalarý bir defa kullanýlacak malzemelerdir. Toz torbasýný bir defadan fazla kullanmayýnýz, aksi halde torbanýn týkanmýþ olan gözenekleri süpürgenin çekiþ gücünü düþürür. Kontrol için: Elektrik süpürgesini dik bir duruma getirerek çalýþma pozisyonu için hazýrlayýnýz. Tutacaktaki Açma / Kapama (I / O) tuþu ile elektrik süpürgesini açýnýz ve çekiþ gücü ayar tuþlarý ile çekiþ gücünü en yüksek kademeye ayarlayýnýz. Toz torbasý renk yelpazesini tam görebilmek için süpürgeyi hafif yatýrýnýz. Bu durumda süpürge ön taraftan kalkar. Eðer toz torbasý deðiþim göstergesi torbanýn tam dolduðunu iþaret ediyorsa, torba hemen deðiþtirilmelidir. Toz Torbasý-Deðiþim Göstergesi Fonksiyonu Göstergenin görevi toz, saçlar, halý havlarý, iplikler, kum v.s. gibi genellikle evlerde oluþan toz karýþýmlarýnýn toplandýðýný belli etmektir. Süpürgenizle matkapla delinen duvar tozlarýný veya yere dökülen un gibi maddeleri çektiðinizde toz torbasýnýn gözenekleri çok çabuk týkanýr. Bu durumda toz torbasý henüz dolmadýðý halde gösterge toz torbasýný "dolu" olarak gösterecektir. Týkanmýþ olan gözenekler süpürgenin çekiþ gücünü düþürdüðünden toz torbasýnýn deðiþtirilmesi lazýmdýr. Fakat süpürgenizle daha çok saç, halý havlarý gibi tozlarý çektiðinizde, göstergede ancak toz torbasý tam olarak dolduðunda doluluk iþareti görülür. 21

22 Bakým Toz torbasýný nasýl deðiþtirebilirim? Elektrik süpürgesini dik duruma getiriniz. Kapak açma kilidini kaldýrýnýz ve toz haznesini kapaðýný tam olarak açýnýz. Torbanýn tutacak yerinden kavrayýnýz ve toz torbasýný çekiþ borusundan ayýrýp dýþarý alýnýz. Bu arada dýþarý toz kaçmasý için toz torbasýnýn hijyen kapaðý otomatik olarak kapanýr. Yeni toz torbasýný dayanma noktasýna kadar yuvasýna yerleþtiriniz. Toz torbasýný ambalajýndan çýktýðý gibi katlanmýþ olarak hazneye takýnýz. Toz haznesinin içinde katlanmýþ duran torbayý açabildiðiniz kadar açýnýz. Daha sonra toz haznesi kapaðýný düzgün bir þekilde kapatýnýz ve toz torbasýnýn araya sýkýþmamasýna dikkat ediniz. Toz torbasý otomatik olarak toz çekme borusuna yöneltilir. Süpürgenin içine toz torbasý konulmadýðý takdirde kapak kapanmaz, bu durumda güç kullanmayýnýz. 22

23 Bakým Motor koruyucu filtreyi ne zaman deðiþtirmeliyim? Her yeni Miele toz torbasý paketini açtýðýnýzda bu filtreyi deðiþtiriniz. Her yeni toz torbasý paketinde ayrýca bir adet motor koruyucu filtre bulunmaktadýr. Motor koruma filtresini nasýl deðiþtirebilirim? Toz haznesi kapaðýný açýnýz. Filtre çerçevesini kaldýrýnýz ve kullanýlmýþ motor filtresini temiz hijyen köþesinden tutarak dýþarý alýnýz. Yeni motor koruma filtresini yerleþtiriniz. Filtre çerçevesini kapatýnýz. Toz haznesini kapaðýný iyice kapatýnýz. 23

24 Bakým Hava filtresini ne zaman deðiþtirmeliyim? Modeline göre aþaðýdaki hava tahliye filtrelerinden biri seri olarak süpürgeye takýlýr. a Air clean Hava filtresini yeni bir Miele toz torbasý ambalajý açtýðýnýzda deðiþtiriniz. Her Miele toz torbasý paketinin içinde ayrýca bir Air Clean hava filtresi bulunur. b Active Air Clean (siyah) c Active HEPA (mavi) Hava filtresini yaklaþýk bir yýl sonra deðiþtiriniz. Deðiþtirme tarihini hava filtresi üzerine not edebilirsiniz. Hava tahliye filtresi-deðiþim göstergesi Hava filtresi-deðiþim göstergesi (reset tuþu) özel olarak Active Air Clean b ve Active HEPA c hava filtrelerinin deðiþim zamanlarýna göre ayarlanmýþtýr. Gösterge yaklaþýk olarak 50 çalýþma saatinden sonra yanar, bu da ortalama bir yýl kullaným demektir. Bu lambanýn yanmasýndan sonra bir süre daha süpürge kullanýlabilir. Fakat bu arada elektrik süpürgesinin çekiþ ve filtre edebilme gücünün azaldýðý unutulmamalýdýr. Eðer elektrik süpürgenizde bir Air Clean a varsa, hava filtresi deðiþtirme göstergesinin ýþýðýnýn yanmasý bir anlam taþýmaz, çünkü bu hava filtresi her Miele toz torbasý paketi açýldýðýnda bu filtre deðiþtirilir. Rest tuþuna basýldýðýnda göstergenin ýþýðý söner. 24

25 Bakým Air Clean hava tahliye filtresini nasýl deðiþtirebilirim? Sadece tek bir filtrenin takýlmasýna dikkat ediniz. Hava tahliye filtresi haznesinin kapaðýný açýnýz. Filtre kafesini çýkartýnýz. Filtre kafesini açýnýz ve kullanýlmýþ Air Clean hava filtresini temiz hijyen alanýndan dýþarý alýnýz. Yeni Air Clean hava filtresini yerine yerleþtiriniz. Fakat bunun yerine Active Air Clean veya Active HEPA hava filtresi takmak isterseniz, bunun için mutlaka "Bakým - Hava Filtresi Türünün Deðiþtirilmesi" bölümünü okuyunuz. Filtre kafesini kilitleyiniz ve tekrar yerine takýnýz. Hava tahliyesi haznesinin kapaðýný kapatýnýz. 25

26 Bakým Active Air Clean ve Active HEPA hava filtrelerini nasýl deðiþtirebilirim? Sadece tek bir hava filtresi takabileceðinizi unutmayýnýz. Hava tahliye haznesinin kapaðýný açýnýz. Hava tahliye filtresini çýkartýnýz. Yeni hava tahliye filtresini takýnýz. Fakat bir Air Clean hava filtresi takmak isterseniz, "Bakým - Hava Filtresi Türünün Deðiþtirilmesi" bölümümü mutlaka okuyunuz. Hava tahliye filtresinin kapaðýný kapatýnýz. Hava tahliyesi-deðiþim göstergesinin (reset tuþu) geri alýnmasý Her hava filtresi deðiþiminden sonra hava filtresi-deðiþim göstergesi (reset tuþu) geri alýnmalýdýr. Bunun için elektrik süpürgesinin açýk olmasý gerekir. Reset tuþuna basýnýz. Hava tahliye filtresi-deðiþim göstergesinin ýþýðý söner ve tekrar ilk çalýþma pozisyonuna döner. Hava filtresinin geri alýnmasý ancak gösterge ýþýðý yandýktan sonra reset tuþuna basmakla gerçekleþir. Reset tuþuna arada basýlmasý bu iþlem için yeterli olmaz. 26

27 Bakým Hava Filtresi Türünün Deðiþtirilmesi Süpürgenin modeline göre aþaðýdaki hava filtrelerinden biri cihaza takýlýr. a Air Clean b Active Air Clean (siyah) c Active HEPA (mavi) Deðiþtirme ile ilgili uyarýlar: 1. Eðer a hava filtresi yerine b hava filtresi veya c filtresi takmak isterseniz, filtre kafesini dýþarý almanýz ve bunun yerine uygun hava filtresini takmanýz gerekir. 2. b veya c hava filtresi yerine bir a hava filtresi takmak isterseniz, o zaman bu filtreyi mutlaka bir filtre kafesi * içine yerleþtirmeniz gerekir. * Filtre Kafesi - "Sonradan Alýnabilen Aksesuar" böl.bak. Daima sadece bir hava filtresinin takýlabileceðini unutmayýnýz. Hava filtresi-deðiþtirme göstergesi (reset tuþu) Active Air Clean ve Active HEPA hava filtrelerinin deðiþim süreçlerine göre ayarlanmýþtýr. Eðer elektrik süpürgenizde bir Air Clean varsa, hava filtresi deðiþtirme göstergesinin ýþýðýnýn yanmasý bir anlam taþýmaz, çünkü bu hava filtresi her Miele toz torbasý paketi açýldýðýnda bu filtre deðiþtirilir. Rest tuþuna basýldýðýnda göstergenin ýþýðý söner. 27

28 Bakým Elektrikli Fýrçanýn Saç ve Ýpliklerden Temizlenmesi Elektrikli fýrçayý ve elektrikli süpürgeyi kapatýnýz ve fiþi prizden çekiniz. Elektrik süpürgesinin kilidini açýnýz ve yere yatýrýnýz. Elektrik süpürgesini çeviriniz. Fýrçanýn silindirine sarýlmýþ olan iplik ve saçlarý bir makasla kesiniz. Makasý sokabilmeniz için silindirin üzerinde bir girinti vardýr. Kesilen bu parçalar daha sonra elektrikli süpürge tarafýndan çekilir. 28

29 Bakým Biriken katý tozlar ve týkanmalar için hortumun alt kýsmýný açabilirsiniz. Böylece henüz çekilmiþ olan büyük parçalarý da rahatça çekip alabilirsiniz. Elektrik süpürgenizi tekrar dik duruma getiriniz. Teleskop borunun üzerindeki kilit tuþuna açýnýz ve hortum tutacaðýný çýkarýp alýnýz. Hortumun ucundaki oynak dirseði askýya asarak süpürgenin saðlam durmasýný saðlayýnýz. Çekiþ hortumunun borusunu ok yönünde açýnýz. Boruyu oynak dirsekten çekip alýnýz. Burada yapýþýp kalan kirleri çýkarýp alýnýz. Boruyu tekrar yerine takýnýz ve kilitleyiniz. Eðer bu þekilde toplanan kirleri alamýyorsanýz bunlarý almak için baþka seçenekler de vardýr. Elektrik süpürgesinin arka tarafýndaki alt servis kapaðýný açýnýz. Her iki vidayý metal bir para ile açýnýz. Servis kapaðýný dýþarý doðru açýnýz. Burada biriken kati kirleri çekip alýnýz. Servis kapaðýný tekrar yerine takýnýz ve kilitleyiniz. 29

30 Bakým Bakým Elektrik süpürgesini silmek ve temizlemek isterseniz önce cihazý kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz. Elektrik Süpürgesi ve Aksesuarlarý Elektrik süpürgesini ve bütün plastik parçalarýný piyasada satýlan plastik deterjaný ile silebilirsiniz. Temizlik için aþýndýrýcý özelliði olan veya cam temizliðinde kullanýlan temizlik maddesi kullanmayýnýz. Bunlar bileþimleri nedeniyle plastik yüzeylere zarar verebilir. Toz Haznesi Süpürgenizin toz haznesini ikinci bir elektrik süpürgesi ile veya kuru bir toz bezi veya bir fýrça ile alabilirsiniz. Elektrik süpürgesini asla suyun içine sokmayýnýz. Islanan elektrik süpürgesi cereyan çarpmasýna sebep olabilir. Dikkat! 30

31 Arýza / Müþteri Hizmetleri Elektrik süpürgesi kendiliðinden kapanýr. Isý termiði göstergesinin kýrmýzý ýþýðý yanar. Elektrik süpürgesi çalýþýrken aþýrý ýsýnma nedeniyle (örneðin: süpürgenin çok uzun süre çalýþmasý ve çekiþ yollarýnýn týkanmasý) ýsý termiði atar ve cihaz kapatýlýr. Elektrikli fýrçayý ve elektrikli süpürgenizi kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz. Çekiþ yollarýný ve bütün filtreleri kontrol ediniz. Problemin çözülmesinden sonra elektrik süpürgesini yaklaþýk dakika dinlenmeye býrakýnýz, bunun sonunda süpürgeniz tekrar çalýþmaya hazýr durumda olacaktýr. Elektrikli fýrça kendiliðinden kapanýr. Elektrikli fýrçanýn kýrmýzý kontrol ýþýðý yanar. Elektrikli fýrçanýn koruma sigortasý atarfýrça silindiri yerden çekilmiþ olan büyük bir parça (kaðýt veya bir bez parçasý) tarafýndan engellenmektedir. Elektrikli fýrçayý ve elektrikli süpürgeyi kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz. Hatayý ortadan kaldýrýnýz. Bunun arkasýndan elektrik süpürgesi tekrar çalýþmaya hazýr olacaktýr. Elektrikli fýrça kendiliðinden kapanýr. Elektrikli fýrçanýn çalýþma göstergesinin sarý ýþýðý yanar. Elektrikli fýrçanýn ýsý termiði aþýrý çalýþma ve çekiþ yolunun týkanmasý sonucunda atar. Elektrikli fýrçayý ve elektrikli süpürgeyi kapatýnýz, fiþini prizden çekiniz. Çekiþ yollarýný ve bütün filtreleri kontrol ediniz. Elektrikli fýrçanýn soðumasý lazýmdýr. Bunun hýzla yapýlabilmesi için: Elektrikli süpürgenin fiþini prize takýnýz ve süpürgeyi açýnýz. Elektrikli fýrçayý çalýþtýrmadan yaklaþýk 10 dakika kadar süpürgeyi çalýþtýrýnýz. Böylece elektrikli fýrça soður ve bunun arkasýndan tekrar çalýþmaya hazýr olur. Müþteri Hizmetleri Müþteri hizmetlerine ihtiyacýnýz olduðunda: Miele Satýcýnýzý veya Miele Merkez Müþteri hizmetlerini arayýnýz. Miele merkez müþteri hizmetleri telefon numarasýný kullanma kýlavuzunun arka sayfasýnda bulabilirsiniz. 31

32 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Bazý süpürge modelleri seri olarak bir veya birkaç aksesuarla donanmýþtýr. Bu aksesuarlarý çekiþ hortumun tutacaðýna veya teleskop borusuna takýnýz. Hardfloor Yer Fýrçasý Karo ve taþ zeminler için uygundur. Parke Fýrçasý Doðal kýllara sahip bu fýrça kolay çizilebilen parke ve laminat döþemeler için kullanýlmalýdýr. Uzun doðal kýllarý gerekirse dar uçlu parça ile çekebilirsiniz. Döner baþlý Parke Twister yer fýrçasý Parke ve yer karolarý ile döþenmiþ tüm sert zeminler bu fýrça ile temizlenebilir. Özellikle niþlerin temizliði için kullanýlabilir. Döner baþlý Parke Twister XL Parke Twister ile kýyaslandýðýnda bu fýrça 90 mm daha geniþtir ve büyük alanlar için uygundur. 32

33 El Turbo Fýrçasý Turbo Mini El turbo fýrçasý ile minderli mobilyalarý, halý kaplý merdivenleri ve buna benzer yerleri temizleyebilirsiniz. Sonradan Alýnabilen Aksesuar Standart Fýrça SUB 20 Bu fýrça ile kitaplar, raflar ve buna benzer yerlerin tozlarý alýnabilir. Standart fýrça tutacaða veya tutacaðýn çýkarýlmasýndan sonra çekiþ hortumuna takýlabilir. Döner baþlý bu fýrça temizlik için büyük kolaylýk saðlar. Radyatör Aksesuarý (sadece dar aðýzlý aksesuar ile kullanýlabilir) Radyatör dilimlerinin aralarý, raflar veya koltuk aralýklarý bu fýrça ile kolayca temizlenebilir. 33

34 Sonradan Alýnabilen Aksesuar Yatak Aksesuarý Yatak ve koltuk minderleri bu aksesuarla rahatça temizlenebilir. Minder Aksesuarý, 190 mm Ekstra geniþ bu parça ile minder, yatak ve yastýklarýn tozlarýný daha çabuk alabilirsiniz. MicroSet Özellikle küçük ve ulaþýlmasý güç yerlerde olan eþyalarýn tozlarýnýn alýnmasýnda kullanýlýr (Stereo cihazlar, klavyeler, maketler ve benzerleri gibi). Aksesuar seti þu parçalardan meydana gelir: Kombi ayaklý Mikro-Hortum Mikro-Fýrça Mikro-dar aðýzlý uç Uzatma 34

35 Filtre Kafesi Active Air Clean veya Active HEPA hava filtresi yerine bir Air Clean Hava filtresi takmak isterseniz bir filtre kafesine ihtiyacýnýz olacaktýr ("Bakým Hava Filtresi Türünün Deðiþtirilmesi" böl.bak.). Active Air Clean Hava Filtresi Toz torbasý içindeki tozlardan kaynaklanan kokularý yok eden özel aktif kömür filtreli bir hava filtresidir. Böylece rahatsýz edici kokular büyük ölçüde önlenmiþ olur. Active Air Clean hava filtresi süpürge içindeki hava filtresi yerine takýlýr. Ýnce tozlarýn filtre edilmesi açýsýndan Active Air Clean ile Air Clean arasýnda bir fark yoktur. HEPA - Hava Filtresi Bu hava filtresi HEPA sýnýflandýrmasýnda 1822 sayýlý Avrupa normu taleplerine uygundur. Bu sayede akciðerlere kaçabilecek en küçük organizmalar bile filtre edilir. Bu hava filtresi özellikle alerjik yapýya ve hijyen bilincine sahip kiþiler için ideal bir seçimdir. HEPA hava filtresi mevcut hava filtresi yerine takýlýr. Sonradan Alýnabilen Aksesuar 35

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý. Kahve Makinasý. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý Kahve Makinasý Türkçe,1 Ýçindekiler Kurulum, 4 Yerleþtirme Ankastre Kurulum Havalandýrma Ortalama ve Sabitleme Elektrik Baðlantýsý Güç Kablosunun Takýlmasý Deðer Plakasý Cihazýn Tanýmý,

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 37 ÖN PANEL... 63 ARACIN ÇALIÞTIRILMASI VE

Detaylı

C H R Y S L E R S E B R I N G S E D A N K U L L A N I M K I L A V U Z U ÝÇÝNDEKÝLER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GÝRÝÞ... 3 ARACINIZI ÇALIÞTIRMADAN ÖNCE BÝLÝNMESÝ GEREKEN HUSUSLAR... 9 ARACINIZIN ÖZELLÝKLERÝ... 31

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Ýçindekiler Uyarý iþaretleri

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

Titreþim Denetleyici Tip 640

Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim Denetleyici Tip 640 Titreþim hýzý (mm/s, rms) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz Ýþletim kýlavuzu Türkçe Ýþletim kýlavuzu Titreþim Denetleyici Tip 640 Standart

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Camlı Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17062 LPG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 L LPG 4 Gözü Gazlı Camlı (Lüx) Setüstü Ocak - FFD - LPG 17062 NG 4 Gözü Gazlı Camlı Setüstü Ocak - FFD -

Detaylı