AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye alýndý uu lus la ra rasý kre di de re ce len dir me ku ru lu - þu Mo ody s, dün ya nýn en bü yük e ko no mi si ABD nin A A A o lan kre di no tu nu muh te - mel bir in di rim i çin ne ga tif iz le me ye al dý. Moody's, Be yaz Sa ray ve Kon gre a ra sýn da ül - ke nin ya sal borç lan ma li mi ti nin ar ttý rýl ma sý ko nu sun da ö nü müz de ki bir kaç haf ta i çin de uz laþ ma ya va rý la ma ma sý ve hü kü me tin ö de - me le ri ni ya pa ma ma sý ha lin de ABD nin A - A A o lan kre di no tu nun dü þü rü le bi le ce ði u - ya rý sýn da bu lun du. Ha be ri say fa 11 de El yapýmý bomba ve intihar saldýrýlarýnýn sivillerin yüzde 49 unun ölmesi ve yaralanmasýna neden olduðunun belirtildiði açýklamada, 368 sivilin öldüðü Mayýs ýn bu yýlki en kanlý ay olduðuna dikkat çekildi. YI LIN ÝLK 6 A YIN DA 1462 SÝ VÝ LÝN ÖL DÜ RÜL DÜ ÐÜ AF GA NÝS TAN DA SÝ VÝL LE RÝ VUR MA YA DE - VAM E DEN NA TO, SON O LA RAK BÝ RÝ ÖÐ RET MEN, Ý KÝ SÝ ÖÐ REN CÝ 7 SÝ VÝ LÝ DA HA KAT LET TÝ. GECEYARISI KÖYE BASKIN DÜZENLEDÝLER u Af ga nis tan'ýn do ðu sun da NA TO as ker le ri 7 si vi li da ha kat let ti. Host il mec li si ü ye si Gül Mu ham med Za zi, NA TO as ker le ri nin, ge ce ya rý sý þeh rin dý - þýn da ki Ma to on kö yü ne bas kýn dü zen le yip ev le re a teþ aç týk la rý ný, o lay da di - re niþ le il gi si ol ma yan 7 si vi lin öl dü ðü nü söy le di. Böl ge de ki o kul la rýn söz cü - sü, ö len ler a ra sýn da bir öð ret men le i ki öð ren ci si nin bu lun du ðu nu kay det ti. PKK 2 kiþiyi daha kaçýrdý utun ce li'de yol ke sen te rör ör gü - tü PKK ü ye le ri nin Tun ce li -O va cýk ka ra yo lun da iki iþ çi yi ka çýr dý ðý bil - di ril di. E di ni len bil gi ye gö re, te - röristler, Gü ney ko nak kö yü mev - ki in de yol ke sip durdur duk la rý a - raç lar da ki va tan daþ la rý in dir erek, O va cýk'taki as ke rî hiz met bi na sý in þa a týn da ça lýþan 3 iþ çi den 2'si ni ka çýr dýlar. n5 te 14 terörist teslim oldu uþýr nak ýn Si lo pi il çe si ya kýn la - rýn da ki Ha bur Sý nýr Ka pý sýndan 3 ü ka dýn top lam 14 te rö ristin tes - lim ol du ðu bil di ril di. Si lo pi il çe sin - de te rör ör gü tün den ka çan te rö - rist ler, gü ven lik güç le ri ne tes lim ol ma la rý nýn ar dýn dan sor gu lan - mak ü ze re Si lo pi il çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðýna gö tü rül dü. n5 te FO TOÐ RAF: A A Ramazan da et fiyatlarý artacak uetbýr Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Yücesan, Ramazan dolayýsýyla yerli ete talebin artacaðýný ve talebi karþýlayacak et olmadýðý için fiyatlarda artýþ yaþanacaðýný belirterek, Ay baþýndan bu yana et fiyatlarýnýn yüzde 15 arttýðýný, Ramazan'a kadar yüzde 15 daha artacaðýný söyledi. Ha be ri say fa 11 de SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI ubu a ra da BM Af ga nis tan'a Yar dým Mis yo nun dan ya pý lan a çýk la ma da, ül ke de yý lýn ilk 6 a yýn da 1462 si vi lin öl dü ðü, ge çen se ne nin ay ný dö ne mi - ne gö re si vil ka yýp la rýn yüz de 15 art tý ðý be lir til di. Açýklamada, O cak -Ha - zi ran dö ne min de ö len le rin yüz de 80'i nin si vil, yüz de 14'ü nün Af gan ve ya ban cý as ker ler ol du ðu vur gu lan dý. Ha be ri say fa 7 de NAMAZ KILINMASI ÝÇÝN Yaylalara mobil mescit uýl müf tü lük le ri Ra ma zan a yýn - da, va tan daþ la rýn na maz ký la bil - me le ri ve ço cuk la rýn yaz Kur ân kurs la rý na de vam e de bil me si i çin ö zel lik le yay la lar da mo bil mes cit - ler kur ma ya ha zýr la ný yor. n6 da Tam güne Danýþtay engeli uha be ri sayfa 5 te Kýdem tazminatýnda gidiþat iyi deðil uha be ri sayfa 11 de ISSN FO TOÐ RAF: A A TRABLUS U HAVAYA UÇURACAK Kaddafi den intihar eylemi tehdidi urus ya Dev let Baþ ka ný Dmit ri Med ve - dev in ö zel tem sil ci si Mi ha il Mar ge lov, Lib - ya li de ri Kad da fi nin, is yan cý la rýn baþ kent Trab lus u ku þat ma la rý du ru mun da in ti har ey lem pla ný ný dev re ye so ka ca ðý ný söy le di. Mar ge lov, Lib ya Baþ ba ka nýnýn kendisine Eðer is yan cý lar baþ ken ti ku þa týr sa, fü ze ler ve di ðer a raç lar la on la rý ha va ya u çu ra ca - ðýz dediðini aktardý. Ha be ri say fa 7 de Askerî uçak denize düþtü u Ýz mir in Gü zel bah çe il çe sin de T37 ti pi i ki ki þi lik as ke rî e ði tim u - ça ðý düþ tü. Ý çin de bir öð ret men yüz ba þý i le bir öð ren ci teð me ni ta þý yan u ça ðýn, düþ me den ön ce sa hil de ki bi na la ra çarp ma teh li - ke si at lat tý ðý, son an da yön de ðiþ - ti re rek de ni ze ça kýl dý ðý ve düþ tük - ten son ra çok bü yük bir pat la ma ol du ðu bil di ril di. Ha be ri say fa 5 te

2 2 Y LÂHÝKA Þaban'ýn 15. gecesi olan Berat Gecesi'nde Allah, ölüm meleðine o sene içerisinde ruhunu almak istediði bütün canlýlarý vahiyle bildirir. Câmiü's-Saðîr, No: 2848 / Hadis-i Þerif Meâli Elli senelik mânevî ibadet ömrü fýrsatý Elli senelik bir mânevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandýrabilen Leyle-i Berat ýnýzý rûh u canýmýzla tebrik ederiz. Aziz, sýddýk kardeþlerim, bu medrese-i Yusufiyede ders arkadaþlarým, Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderât-ý beþeriyenin programý nev înden olmasý cihetiyle, Leyle-i Kadr in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin, Leyle-i Kadir de otuz bin olduðu gibi, bu Leyle-i Berat ta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur ân ýn sevabý yirmi bine çýkar. Sair vakitte on ise, þuhûr-u selâsede yüze ve bine çýkar. Ve bu kudsî leyâli-i meþhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çýkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. O- nun için, elden geldiði kadar Kur ân la ve istiðfar ve salâvatla meþgul olmak büyük bir kârdýr. Þuâlar, s. 788 *** Sellemekümullâhü fi d-dâreyn [Allah ýn selâmý, rahmeti ve bereketi daima sonsuza kadar üzerinize olsun. Allah her iki dünyada da selâmet ihsan etsin.] Elli senelik bir mânevî ibadet ömrünü ehl-i i- mana kazandýrabilen Leyle-i Berat ýnýzý rûh u canýmýzla tebrik ederiz. Herbiriniz, þirket-i mâneviye sýrrýyla ve tesanüd-ü mânevî feyziyle, kýrk bin lisanla tesbih eden bazý melekler gibi; herbir hâlis, muhlis Nur Þakirtlerini, kýrk bin dille istiðfar ve ibadet etmiþ gibi rahmet-i Ýlâhiyeden kanaat-i tamme ile ümit ediyoruz. Þuâlar, s. 788 *** Kur ân-ý Hakîmin herbir harfinin bir sevabý var; bir hasenedir. Fazl-ý Ýlâhîden, o harflerin sevabý sünbüllenir, bazan on tane verir, bazan yetmiþ, bazan yedi yüz Âyete l-kürsî harfleri gibi, bazan bin beþ yüz Sûre-i Ýhlâsýn harfleri gibi, bazan on bin Leyle-i Berat ta okunan â- yetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi ve bazan otuz bin meselâ, haþhaþ tohumunun kesreti misilli, Leyle-i Kadir de okunan âyetler gibi. Ve O gece bin aya mukabil iþaretiyle, Bir harfinin o gecede otuz bin sevabý olur anlaþýlýr. Ýþte, Kur ân-ý Hakîm, tezâuf-u sevabýyla beraber, elbette muvazeneye gelmez ve gelemiyor. Sözler, s. 555 *** Nurlarýn radyo diliyle Anadolu ve âlem-i Ýslâma intiþarýnýn ilk mukaddemesi, mübarek leyle-i Berat a tevafuk etmesi, bu vatan ve â- lem-i Ýslâm hakkýnda Risâle-i Nur lehinde büyük bir hayrýn alâmeti ve iþaretidir. Emirdað Lâhikasý, s. 854 *** Aziz, sýddýk kardeþlerim, Evvelen: Seksen sene bir mânevî ömr-ü bâki kazandýran þuhur-u selâsenizi ve mübarek kudsî gecelerinizi ve leyle-i Regaibinizi ve leyle-i Mi racýnýzý ve leyle-i Berâtýnýzý ve leyle-i Kadrinizi ruh u canýmýzla tebrik ve herbir Nurcunun mânevî kazançlarý ve duâlarý umum kardeþleri hakkýnda makbuliyetini rahmet-i Ýlâhiyeden rica ve hizmet-i Nuriyede muvaffakiyetinizi tebrik ederiz. Emirdað Lâhikasý, s. 682 Be þe rin mu kad de rat ge ce si Allahým! Azâbýndan affýna, gazabýndan rýzana sýðýnýyorum. Sen den yine Sana iltica ediyorum. Seni gereði gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiðin gibi yücesin. (Peygamberimizin [asm] Berat Gecesinde yaptýðý duâ) amerî aylardan Þaban ayýnýn on beþinci ve Ýslâm ýn K mukaddes gecelerinden biri olan mübarek Berat Gecesi, tam bir maðfiret gecesidir. Bu gecenin kudsiyetini izah etmeden önce berat kelimesinin anlamýný vermek daha doðru olur. Berat; borçtan, isnat olunan bir suçtan ve bir hastalýktan kurtulmak demektir. Ayný zamanda devlet büyükleri tarafýndan verilen fermanlara da berat ismi verilir. Verilen vergiler karþýlýðýnda alýnan makbuzlara da berat denir. Müslümanlar, Allah a gönül verenler bu gece bir çok günahtan arýnmýþ ve yüzleri ak olarak Allah ýn kurtuluþ beratýný almýþ olurlar. Berat Gecesi nin asýl kudsiyeti bizleri nefis muhasebesine dâvet etmesi yönüyledir. Müslümanlar bu gecelerde iç âlemine dönerek iþlediði hayýr ve þerrin muhasebesini yaparak ebedî yolculuða hazýrlanmalýdýrlar. Nasýl ki bir tüccar, geçen yýlýn sonunda, yeni yýlýn baþýnda ticarî hayatýnýn bir muhasebesini yapar, elde edilen sonuçlara göre kârda veya zararda olduðu anlaþýlýr ve eðer kârda ise, ayný usûllerle ticaretini devam ettirir; zararda i- se, zarar ettiði yanlýþlarý belirler ve onlarýn telâfisi için çalýþýrsa; Berat Gecesinde de bir mü min bir yýllýk hayatýnýn muhasebesini yapmalýdýr. Ýþte o zaman kârlý bir hayatý elde etmiþ olur inþaallah. Bu geceye kudsiyet veren bir diðer önemli hadise, Duhân Sûresi nde (44/3) geçen, Kur ân ýn indirildiði mübarek gece olmasýdýr. Kur ân-ý Kerim in iki türlü indiriliþi söz konusudur. Birisi; Levh-i Mahfuz dan dünya semasýna topyekûn; ikincisi, oradan da Kadir Gecesi nde Peygamberimize (asm) peyder pey indirilmeye baþlanmasýdýr. Ýþte birinci indiriliþ þeklinin, Berat Gecesi nde cereyan ettiði rivayetlerde yer alýr. 1 Be rat Ge ce si nin bü tün in san lý ðýn mu kad - de rat ge ce si ol du ðu nu be lir ten Be di üz za man Haz ret le ri, ay rý ca bu ge ce nin fa zi le ti ni þöy le i - fa de e der: Ley le-i Be rat [Be rat Ge ce si], bü - tün se ne de bir kud sî çe kir dek hük mün de ve mu kad de rat-ý be þe ri ye nin [in san lý ðýn ba þý na ge len ve ge le cek o lan hâ di se le rin] prog ra mý nev in den ol ma sý ci he tiy le, Ley le-i Kadr in kud si ye tin de dir. Her bir ha se ne nin [i yi li ðin], Ley le-i Ka dir de o tuz bin ol du ðu gi bi, bu Ley - le-i Be rat ta her bir a mel-i sa li hin ve her bir harf-i Kur ân ýn se va bý yir mi bi ne çý kar. Sa ir E mek li Müf tü / ha li le li il.com va kit te on i se, þu hûr-u se lâ se de yü ze ve bi ne çý kar. Ve bu kud sî le yâ li-i meþ hu re de [meþ- hur ge ce ler de] on bin ler, yir mi bin ve ya o tuz bin le re çý kar. Bu ge ce ler el li se ne lik bir i ba det hük mü ne ge çe bi lir. O nun i çin, el den gel di ði ka dar Kur ân la ve is tið far ve sa lâ vat la meþ gul ol mak bü yük bir kâr dýr. 2 Be rat Ge ce si nin di ðer ge ce ler den bi raz da ha fark lý bir þe kil de ge çi ril me si, bu ge ce de da ha faz la i ba det e dil me si el bet te da ha mü - na sip o la cak týr. Hz. Pey gam ber (asm): Al- lah Te â lâ (rah me tiy le) Þa ban a yý nýn on be - þin ci ge ce si [Be rat Ge ce si] dün ya se ma sýn da te cel lî e der ve Kelb Ka bi le si ko yun la rý nýn kýl la rý sa yý sýn dan da ha faz la ki þi yi ba ðýþ lar. 3 bu yur muþ tur. Bir baþ ka ha dis te de Pey gam - be ri miz (asm): Þa ban ýn or ta sýn da ge ce i ba - det e di niz. Al lah o ge ce gü ne þin bat ma sýy la dün ya se ma sýn da te cel li e der. Ve fe cir do ða - na ka dar, Yok mu Ben den af is te yen o nu af fe de yim, yok mu Ben den rý zýk is te yen o na rý zýk ve re yim, yok mu bir mu sî be te uð ra yan o na â fi yet ve re yim, yok mu þöy le, yok mu böy le! der 4 bu yur muþ tur. Bu ge ce nin kud si ye ti nok ta sýn da Hz. Pey - gam be ri miz in (asm) bir du ru mu nu Hz.  i þe (ra) þöy le nak le di yor: Hz. Pey gam ber (asm), Be rat Ge ce si nde ya ta ðý na gi ri yor, son ra tek rar gi yi ni yor ve Me di ne Kab ris tan lý ðý na gi di yor. O ra da mü min ler i çin du â et tik ten son ra tek rar Hz.  i þe nin ya ný na dön dü ðün de; Ya  i þe! Ba na Cib ril gel di ve bu ge ce Þa ban ýn on be þin ci ge ce si dir. Ce nâb-ý Hak bu ge ce de ken di sin den baþ ka sý nýn bil me ye ce ði ka dar kul la rý ný ce hen nem den u zak e der, fa kat bu ge ce; Al lah a eþ ko þan la rýn, kin ve düþ man - lýk bes le yen le rin, sý la-ý rah mi terk e den le rin, e be vey ne is yan e den le rin, ha yat ve ih ti þam - la rý na mað rur o lan la rýn ve iç ki düþ kün le ri - nin yü zü ne bak ma ya cak týr. 5 bu yu ru yor. Bun dan son ra Pey gam be ri miz E fen di miz (asm), Hz.  i þe den (r.an ha) i ba det et mek i - çin i zin is ti yor ve na maz ký lý yor. Na maz ký - lar ken u zun müd det sec de de ka lý yor; o ka - dar ki, Hz.  i þe (r.an hâ) Pey gam be ri miz (asm) ru hu nu tes lim et ti zan ne di yor. Hz. Pey gam be ri miz (asm) sec de de þöy le du â e di yor: Al la hým! A zâ býn dan af fý na, ga za býn dan rý za na sý ðý ný yo rum. Sen den yi ne Sa na il ti ca e di yo rum. Se ni ge re ði gi bi hamd et mek ten â ci zim. Sen Ken di ni se na et ti ðin gi bi yü ce sin. 6 Hz.  i þe (r.an ha), Hz. Pey gam ber e (asm) sec de de i ken yap tý ðý du â yý ha týr la týn ca: Ya A i þe! On la rý öð ren din mi? E vet ya Re sû lal lah! O hal de bun la rý hem öð ren, hem de baþ - ka la rý na öð ret. Çün kü ba na bu duâ yý Ceb ra il (as) öð ret ti bu yur muþ tur. Bir ký sým â lim le rin, kýb le nin Ku düs te - ki Mes cid-i Ak sâ dan Mek ke de ki Kâ be is ti ka me ti ne çev ril me si nin Hic re tin i kin - ci yý lýn da Be rat Ge ce si nde vu ku bul du - ðu nu ka bul et me le ri de ge ce ye ay rý bir de ðer ka zan dýr mak ta dýr. 7 Be rat Ge ce si, i çe ri sin de bir çok hu su si - ye ti top la yan bir ge ce dir. Bu ge ce de me - mur me lek le re in san la rýn bir yýl i çe ri sin - de iþ le ye cek le ri fi il ler le il gi li dos ya la rýn tev dî e di le ce ði ne, Ka tý mýz dan bir e mir le, her hik met li i þe o ge ce de hük me di lir 8 â - ye ti nin i þa ret et ti ði bil di ril mek te dir. Rý zýk lar la il gi li dos ya Hz. Mi ka il e (as), harp le re, dep rem le re, sâ i ka la ra ve çö kün tü le - re a it o lay lar la il gi li dos ya Hz. Ceb ra il e (as), ve fat e de cek ler le il gi li dos ya Hz. Az ra il e (as), di ðer iþ ler le il gi li dos ya Ýs ra fil e (as) ve ri le ce ði, hat ta rý zýk lar, e cel ler, zen gin lik, fa kir lik, do - ðum ve ö lüm le rin hep bu ge ce de tak dir e di - le ce ði ri va yet e dil miþ tir. O yý lýn ha cý la rý da hi bu ge ce de kay de di lir. Her ke sin ve her þe yin o se ne i çe ri sin de ki mu kad de ra tý tes bit e di lir. 9 De nil di ki: Be rat Ge ce si ne has beþ has let var dýr: 1- Her mü him iþ o ge ce tef rik e di lir. 2- O ge ce ki i bâ de tin fa zî le ti bü yük tür. 3- Rah met-i Ý lâ hi ye fe ye zân e der. 4- Mað fi ret ge ce si dir. 5- O ge ce Re sû lul lah a (asm) þe fa at hak ký - nýn ta ma mý ve ril miþ tir. Çün kü Re sûl-i Ek - rem (asm) Þa ban ýn 13. ge ce si üm me ti hak - kýn da þe fâ at is te miþ, bu þe fâ a tin üç te bi ri ve - ril miþ, 14. ge ce si yi ne is te miþ, üç te bi ri da ha ve ril miþ, 15. ge ce si ta lep et miþ, bu ge ce þe fa a - tin ta ma mý ih san buy rul muþ tur. Bu þe fa at ten mah rum o lan lar Al lah tan, de ve nin ür küp kaç tý ðý gi bi ka çan lar dýr.  dât-ý Ý lâ hi ye den dir ki bu ge ce zem zem ku yu su nun su yu ar tar. Þa ban ýn ya rý sýn da ki ge ce ye Mü bâ rek, Be rât, Sâk (be rât, fer man), Rah met i sim le ri de ve - ril miþ tir. (Þeyh zâ de, Râ zi, E bus su ud). Dip not lar: 1- El ma lý lý, c. 5, s , 2- Sa id Nur sî; Þu â lar, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul- 1994, s. 333., 3- Tir mi zi, Savm, 39., 4- Ýbn Ma ce, Ý ka me, 191., 5- et-ter ðib ve t-ter hib; c. 2, s Ýbn Mâ ce, c. 1, h: 1390., 6- et-ter - ðib ve t-ter hib, c. 2, s Ýs lâm An sik lo - pe di si, c. 5, s Du hân Sû re si, 44/4. 9- Saf ve tü t-te fâ - sir, c. 3, s MERVE ÝRÝYARI Berat kâinatýn temizlenmesidir Be rat, te mi ze çýk ma gü nü dür. Bir yýl bo yun ca yap tý ðý mýz ha ta la rýn af fý i çin üç ay lar da du ru lan ma ge çi tin de ar týk te miz len me za ma ný mýz gel di. Re ga ib gü nü ça ba la dýk, Mi' rac gü nü Rab - bi mi ze yak laþ týk ve Be rat gü nü i se te miz le - ni yo ruz. Fab ri ka a yar la rý mý za ge ri dö nü yo - ruz! Gü nah la rý mýz dan u zak la þý yo ruz. Bir yý lýn i çin de ki ha ta la rý mý zýn ü ze ri ni be yaz çar þaf lar la ör tü yo ruz. Al lah, ne ka dar bü yük ki her yýl bi zi te miz - le ye rek yi ne saf ve gü nah sýz kul la rý a ra sý na a - lý yor. Ra ma zan a yý na i se gü nah sýz gi re bil me þan sý ný ve ri yor. Nef si mi zi ter bi ye et me ye i ki ay ön ce den baþ la dýk. Ý kin ci a yýn so nun da i se nef si miz di ze ge lir ken; kalp ve ru hu muz dim dik a yak ta kar þý lý yor ar týk Ra ma zan a yý ný Bu sý cak gün ler de buz gi bi su dur Be rat Ge ce si. Su yun ber rak lý ðý bi zi te miz ler ken; se rin li ði i se kalp le ri mi zi fe rah la tý yor. Bu gün hem te miz len me, hem in zal ge - ce si dir. As lýn da i ki gü zel li ðin gü zel li ði Be - rat Ge ce si ni bek le yen le ri sa rý yor ve bir yýl bo yun ca da bý rak mý yor. Ka dir Ge ce si nde Pey gam be ri mi ze (asm) gön de ril me ye baþ - la nan Kur ân-ý Ke rim bu gün dün ya se ma sý - na bir bü tün o la rak in di ri li yor. Bu gün as - lýn da dün ya nýn da te miz len me si dir. Be rat Ge ce si, kâ i na týn te miz len di ði ve gü nah sýz - laþ tý ðý bir ge ce dir. Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves - se lâm bu ge ce Rab bi ne þöy le du â et miþ tir: Al lah ým, a za býn dan af fý na, ga za býn dan rý - za na sý ðý ný rým, Sen den yi ne Sa na il ti ca e de - rim. Sa na ge re ði gi bi hamd et mek ten a ci zim. Sen Ken di ni se na et ti ðin gi bi yü ce sin. * Her ke sin Be rat Ge ce si Al lah ýn ka týn da ka bul o lu nan i ba det ve du â lar la ge çer in þâ - al lah. Ge ce niz mü ba rek ol sun. Dipnot: * Et-Ter gib ve t-ter hîb, 2.119, 120 (Meh - med Pak su-mü ba rek Gün ve Ge ce ler) VECÝZE Kur'ân, kendi þakirtlerinin ruhuna öyle bir inbisat ve ulviyet verir ki, doksan dokuz taneli tesbihe bedel, doksan dokuz esmâ-i Ýlâhiyenin cilvelerini gösteren doksan dokuz âlemlerin zerrâtýný, birer tesbih taneleri olarak þakirtlerinin ellerine verir, "Evradlarýnýzý bununla okuyunuz" der. Bediüzzaman, Lem alar, 17. Lem a, 5. Nota LÛGATÇE: leyle-i Berat: Berat Gecesi. mukadderât-ý beþeriye: Ýnsanlýðýn baþýna gelen ve gelecek olan hadiseler. hasene: Ýyilik. þuhûr-u selâse: Üç aylar. leyâli-i meþhure: Meþhur geceler. tezâuf-u sevab: Sevabýn kat kat olmasý. þirket-i mâneviye: Manevî þirket, ortaklýk. tesanüd-ü mânevî: Manevî olarak dayanýþma. ömr-ü bâki: Sonsuz ömür.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 14 Þaban 1432 Rumî: 2 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý HIZLI TREN ÇALIÞMASI DOLAYISIYLA Adapazarý-Haydarpaþa hattýndaki trenler 30 ay çalýþmayacak TÜRKÝYE Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, Adapazarý-Haydarpaþa trenlerinin Köseköy-Gebze hattýnda baþlayacak olan hýzlý tren çalýþmasý dolayýsýyla 30 ay boyunca çalýþmayacaðýný söyledi. Kocaeli ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin çalýþmalar bitene kadar toplu taþýmaya çözüm bulacaðýný ifade eden TCDD 1. Bölge Müdürü Gedikli, Kara ve deniz ulaþýmýyla sorun çözülecek dedi. Projenin yüzde 85`inin AB yatýrým bankasý kredileriyle olacaðýný belirten Gedikli, yatýrýmýn yüzde 15`inin ise yerli krediyle gerçekleþtirileceðini ve 154,5 milyon euro bedelli olduðunu da ifade etti. Tren hattý ihalesinin bittiðini ancak Hazine den onay beklediðini söyleyen Gedikli, 2011 yýlý sonunda onay gelecek. Yer teslimi ile çalýþmalar baþlayacak. Hatlar tamamen yenilenecek. Köseköy'e kadar 250 km hýzla gelecek tren daha sonra mevcut hat üzerinden 160 km ile devam edecek diye konuþtu. Bölge Müdürü Gedikli, Avrupa'dan gelen yük trenlerinin ise Kapýkule Muratlý Tekirdað limanlarýna gidip oradan Derince Limanýna geleceðini kaydetti. Gedikli, yenileme çalýþmalarýnýn süreceði 30 ay boyunca yolcu ve banliyo hatlarýnýn yanýnda yük trenlerinin de Trakya dan aktarmalý geleceðini sözlerine ekledi. Kocaeli / cihan M. Kemal in o tanýmýyla sorun çözülmez Çekmeyenceptelefonuna tencerekapaklýçözüm RÝZE NÝN Çamlýhemþin ilçesine baðlý yukarý Kavron Yaylasý nda bir pansiyon iþletmecisi, yakýnda baz istasyonu olmadýðý için çekmeyen cep telefonunun antenini, bakýr tel yardýmýyla ucunda tencere kapaðý bulunan bir demire baðlayarak sorunu çözdü rakýmlý yaylada pansiyon iþleten Yalçýn Þahin, yaylada yüksek noktalara çýkarak telefonla görüþme imkânýný yakaladý. Rize / aa Baþbakan Meclisteki konuþmasýnýn bir yerinde CHP lilerle tartýþýrken Millet kavramýný lütfen Atatürk e sorun, onun millet tanýmý ne ise o tanýmý alýn, onunla beraber yola devam e- delim demiþ (Radikal, ). Kürt meselesi o- larak adlandýrýlan sorunun çözümü noktasýndaki beklentilerin bir kez daha canlandýðý bir ortamda bu sözleri nasýl yorumlamak gerekiyor? Kürt sorunu olarak ifade edilen problemin ve bugünkü sýkýntýlý noktaya ulaþmasýnýn kaynaðýnda, Atatürk milliyetçiliði adý altýnda uygulanan asimilasyon ve dayatma politikalarýnýn yattýðý, artýk yaygýn kabul gören bir deðerlendirme. Kemalizmin altý okundan biri olan milliyetçiliðin Türkçülük þeklinde dayatýlmasý ve bunun özellikle Kürtler üzerindeki yansýmalarý, yýllardýr baþýmýza belâ olan terörün ve onunla irtibatlý bilumum sorunlarýn ortaya çýkmasýnda rol oynayan en önemli etkenlerden biri. Devlet eliyle yapýlan Türkçülük, o cenahta Kürtçülüðü tetikledi. Üstelik bu Türkçülüðün, asýrlar içinde oluþan Müslüman Türk kimliðiyle de hiçbir ilgisi yok. Bin yýldýr Ýslâmýn bayraktarlýðýný yapan bir kavmin bu özelliðini yok sayýp, dahasý Türkleri bu kimlikten uzaklaþtýrmaya çalýþan bir Türkçülük. Kürt kimliðini reddeden, Kürt diye bir kavim yok diyen, Kürt lâfýnýn karda yürürken çýkan kartkurt seslerinden türediðini iddia eden ve bu son derece orijinal tez i askerî okullardaki ders kitaplarýnda talebelere de okutan bir Türkçülük. Kara Kuvvetleri eski Komutanlarýndan e. Org. Aytaç Yalman, bu konuda Askerî okullarda meðer bize yanlýþ öðretilmiþ itirafýnda bulunmuþtu. Kenan Evren in yýllar sonra Yanlýþ yapmýþýz itirafýna konu olan Kürtçe yasaðý da, mazisi çok öncelere, 30 lu yýllara uzanýyor olmakla birlikte, yine Atatürkçülüðü ihya iddiasýyla yapýlýp Atatürk milliyetçiliðini darbe anayasasýnýn deðiþtirilemez maddeleri arasýna sokuþturan 12 Eylül ün tekrar gündeme getirdiði saçmalýklardan biriydi. Keza Kürtlerin yoðun yaþadýðý Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde daðlarý taþlarý Ne mutlu Türküm diyene sloganýyla donatan da 12 Eylül dü. Þimdi hâlâ bunlarýn yol açtýðý sorunlarýn içinde debelenip duruyoruz. Ve Hiçbir faaliyet Atatürk milliyetçiliði karþýsýnda korunma görmez diye baþlayýp, ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk milliyetçiliðine baðlý olduðunu ilân eden, Türk devletine vatandaþlýk baðý ile baðlý o- lan herkes Türktür buyuran anayasa bu haliyle 4 metreden düþen otomobil ikiye bölündü BURSA NIN merkez Osmangazi ilçesinde, meydana gelen trafik kazasýnda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiði LPG li otomobil 4 metreden bir minibüsün üstüne düþerek ikiye bölündü. Kazada otomobilde bulunan 1 kiþi vefat ederken aðýr yaralanan sürücü de hastaneye kaldýrýldý. LPG li aracýn kaza anýnda patlamamasý ise muhtemel faciayý önledi. Bursa / cihan yürürlükte kalmaya devam ettiði sürece bunlardan kurtulmamýz mümkün deðil. Durum bu iken Baþbakanýn CHP ile paslaþarak Atatürk ün millet tanýmý ile yola devam edelim çaðrýsýnda bulunmasý ne anlama geliyor? Hatýrlanacaðý gibi, Genelkurmay eski Baþkaný Ýlker Baþbuð, Atatürk milliyetçiliði ifadesini savunmaya ve Ne mutlu Türküm diyene sözünün etnik bir anlam taþýmadýðýný izaha çalýþýrken, M. Kemal e izafe edilen Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkýna Türk milleti denir sözünü dayanak olarak göstermiþti. Onun býraktýðý yerden Erdoðan mý devam ettirmek istiyor? Ama bu yol çýkmaz. Ne yaparsanýz yapýn, oradaki Türklük vurgularýnýn etnik anlam taþýmadýðýna kimseyi ikna edemezsiniz. Hiçbir bilimsel ve hukukî dayanaðý ve izahý olmayan Atatürk milliyetçiliði lâfýný anayasa baþta olmak üzere literatürden ve kullanýmdan kaldýrmadýðýnýz sürece de açýlým söylemleriniz inandýrýcý olamaz. Ve onlara dokunmadan, tam tersine M. Kemal in Türkiye halký derken bile yine Türklük vurgusu yapan millet tanýmýna sahiplenerek ne Kürt sorunu çözülür, ne de asimilasyon bitirilir. Erdoðan âcil eylemi planýna dönüþtüreceklerini söylediði hükümet programýndaki demokratikleþme bölümünde öncelikli hedefler arasýnda yer alan Kürt meselesine eþitlik temelinde çözüm taahhüdünü bu yaklaþýmla gerçekleþtireceðini düþünüyorsa, burada çok derin bir çeliþki var. Bir sorunu çözmek için, önce ona yol açan sebebi izale etmek gerekirken, tam tersine o sebebi çözüm diye ortaya koymanýn mantýðý var mý?

4 4 Y HABER YÝNE UZLAÞAMADILAR Kur ân ayýna hazýrlýk Receb, Þaban ve Ramazan olarak sýralanan Üç aylar ýn içindeyiz ve nasip olursa Aðustos ayýnda da oruç ve Kur ân ayý Ramazan ý idrak edeceðiz. Üç aylar ve bilhassa Ramazan, Kur ân ile þereflenmiþ, mübarek ve bereketli bir aydýr. Ýnþaallah bu kârlý ticaret mevsiminden hepimizin istifade etmesi nasip olur. Ramazan ayýnýn okullarýn tatil mevsimine tevafuk etmesi de ayrý bir güzellik. Elbette yaz mevsimi olmasý bakýmýndan bilhassa çalýþanlar bakýmýndan oruç tutmak zorlaþacak, ama herkesin bildiði gibi Rabb-i Rahim imiz onun da bir kolaylýðýný ihsan ediyor. Baþka zamanlarda saatte bir su içenler, kavurucu Aðustos sýcaklarýnda gün boyu su içmeden durabiliyor, ihlâsla oruçlarýný tutabiliyor. Bu, maddî sebeplerle açýklanmasý kolay olmayan bir hakikat. Oruç ve Kur ân ayý Ramazan ýn yaz tatiline tevafuk etmesi, camilerin de cývýl cývýl olmasýna sebep oluyor. Hemen her camide ve Kur ân kursunda açýlan yaz dönemi Kur ân öðrenme kursu ilgi görüyor. Bu vesile ile Kur ân öðrenmek isteyenlere uygulanan yaþ sýnýrý nýn bir an önce sona ermesi gerektiðini de hatýrlatmak isteriz. Uygulamadaki yönetmeliklere göre 5. sýnýfý bitirmeyen çocuklarýmýz bu kurslara gidemez! Fiilî olarak uygulanmasý mümkün olmayan ve uygulanamayan bu yasaðýn kâðýt üstünde de kalmasý gerekir. Yeni Asya da, Ramazan ayýnda okuyucularýna çok deðerli bir Ramazan hediyesi verecek. 1 A- ðustos ta baþlayacak kampanya ile 59 kupon karþýlýðý herkese rahle boy, bilgisayar hatlý çok güzel bir Kur ân-ý Kerim hediye ediliyor. Kampanyanýn bir güzelliði de, gazeteye abone olan herkese Kur ân hediyesi nin hemen, peþin olarak verilecek olmasý. Dolayýsý ile hediyeyi almak için kupon yayýnlarýnýn bitmesini beklemeye gerek yok. Ýnþaallah, bu kampanya ile Yeni Asya ya abone olan herkes bu hediyeye Ramazan ayýndan önce kavuþacak ve Ramazan ayýnca bu Kur ân dan sayfalarýný, cüz lerini okuyabilecek. Elbette hepimizin evinde birden çok Kur ân-ý Kerim vardýr. Fakat yine de yeni Kur ân hediyelerine ihtiyaç duyuluyor. Eþimize, dostumuza, camiye gidip Kur ân öðrenmeye çalýþan çocuklara bu Kur ân larý hediye edebiliriz. Çocuklar hem sevinir, hem de kendilerine has özel bir Kur ân-ý Kerim leri olur. Ramazan ayýnýn sýcak yaz günlerine tevafuk etmesinin bazý sýkýntýlarý da olabilir. Maalesef bazý belediyeler Ramazan ayýný oruç, Kur ân ve ibadet ayý olarak deðil de eðlence, türkü, þarký ayý gibi anlýyorlar. Böyle anlayan ve böyle icraatlar ortaya koyanlarý þimdiden ikaz etmek isteriz. Lütfen bu yanlýþlara düþülmesin. Ramazan ayý eðlence ve fuar ayý deðildir. Eðer eðlence yapýlmak isteniyorsa da inançlarýmýza ters düþmeyen faaliyetler yapýlabilir. Meselâ, Kur ân okuma yarýþmasý, Hadis-i Þerif ezberleme yarýþmasý gibi yarýþmalar düzenlenebilir. Bunlar hem Kur ân öðrenmeyi teþvik eder, hem de Ramazan ayýna uygun faaliyetler yapýlmýþ olur. Bunlarýn haricinde Ramazan çadýrlarý kurarak buralarýn eðlence merkezi ya da gazino ya çevrilmesine kesinlikle itiraz ediyoruz, bunu da þimdiden ilân ediyoruz. Tabiî ki bu ikazý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý þimdiden yapmasý lâzým. Yapmasý lazým ki þimdiden yanlýþ programlarýn yapýlmasý engellensin. Bu yanlýþlara itiraz etmek en baþta mütedeyyin camia nýn ve elbette Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn görevidir. Ramazan ayý Kur ân ayýdýr, onu eðlence a- yý na çeviren faaliyetlerden uzak duralým. Durmayanlarý da uygun lisan ile ikaz edelim. Velev ki bunlar bizim belediyeler olsun! Fransýz Senatosu, Türkiye ye Fransýz deðil FRANSA Senatosu tarafýndan kaleme alýnan ve Türkiye-AB iliþkilerini konu alan raporda, Fransýz siyasetçilere önemli uyarýlar yapýldý. Senato Avrupa Ýþleri Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporda, Türkiye ile iliþkilerin kötüleþmesinin, Fransa nýn çýkarýna olmadýðý vurgulanarak Türkiye, jeopolitik açýdan önemli, etkileyici ekonomik büyümesi, dinamizmiyle, kültürel olarak etki gücü giderek artan bir ülke tanýmlamasý yapýldý. Bazý Fransýz siyasetçilerin Türkiye aleyhinde yaptýðý açýklamalara eleþtiriler getirilen raporda, bu açýklamalarýn, tamir edilmesi uzun sürecek yaralara yol açtýðý deðerlendirmesi yapýldý. Fransa da gelecek yýl cumhurbaþkanlýðý ve genel seçimlerin düzenleneceði hatýrlatýlan raporda, siyasetçilerin yapacaklarý açýklamalarla, daha sonra üzüntü duyacaðýmýz bir þekilde Türkiye konusunu iç siyaset malzemesi yapmamalarýný umut ediyoruz ifadesi kullanýldý. Türkiye nin sürdürdüðü reform sürecinden geri dönmesinin arzu edilmeyen bir durum olduðu ifade edilen raporda, son yýllarda yapýlan reformlara raðmen Türkiye de Avrupa standartlarýna ulaþýlabilmesi için hala atýlmasý gereken adýmlar bulunduðu kaydedildi. Paris / aa AKP VE BDP LÝ YÖNETÝCÝLER, YEMÝN ETMEYEN MÝLLETVEKÝLLERÝYLE ÝLGÝLÝ DURUMU GÖRÜÞMEK ÜZERE ÝKÝNCÝ KEZ BÝRARAYA GELDÝ. GÖRÜÞMEDEN ÇÖZÜM ÇIKMADI. TBMM'DEKÝ 17 ihtisas komisyonunun baþkanlýk divaný oluþtu. Komisyonlar, geçici baþkanlar baþkanlýðýnda ilk toplantýlarýný yaparak, baþkan, baþkanvekili, sözcü ve katip ü- yelerini seçti. Yapýlan seçimler sonucunda, geçen dönemden 3 komisyon baþkaný, bu dönem de yerini korudu. AKP Ankara Milletvekili Ahmet Ýyimaya Adalet Komisyonu Baþkanlýðýna, AKP Ýstanbul Milletvekili Burhan Kuzu Anayasa Komisyonu Baþkanlýðýna, AKP Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl de Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkanlýðýna yeniden seçildi. Ýyimaya ilk toplantýya katýlan 20 üyenin 15 inin, Kuzu 19 üyenin 17 sinin, Erdöl de 21 üyenin 15 inin oyunu aldý. Ýhtisas komisyonlarýndan 14 ünün baþkanlarý ise deðiþti. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'in baþkanlýðýnda baþlayan görüþmeye AKP ve BDP temsilcileri katýldý. FOTOÐRAF: AA AKP ve BDP li yöneticiler, andiçmeyen milletvekilleriyle ilgili durumu görüþmek üzere önceki günkü toplantýnýn ardýndan dün yeniden bir araya geldi. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek in baþkanlýðýnda baþlayan görüþmeye Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, AKP Grup Baþkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydýn ile Genel Baþkan Yardýmcýsý Haluk Ýpek; BDP Grup Baþkanvekilleri Pervin Buldan ve Hasip Kaplan ile Siirt Milletvekili Gültan Kýþanak katýldý. TBMM Baþkanlýk Divaný salonunda yapýlan görüþme 1,5 saat sürdü. AKP heyetiyle yaptýklarý görüþmenin ardýndan açýklamada bulunan BDP Siirt Milletvekili Gültan Kýþanak, her iki görüþmede de ana konunun yemin etme ya da etmeme meselesi olmadýðýný ifade etti. Kýþanak, Yaptýðýmýz görüþmeler sonucunda bu konuda size tam anlamýyla olumlu ya da tam anlamýyla olumsuz bir cümle kuramayacaðým. Niyet düzeyinde olumlu þeyler ifade e- dilse de bunun pratikleþmesi konusunda ö- nümüzde nasýl bir yol olduðunu gördüðümüz henüz söyleyemeyiz dedi. Kýþanak baþka bir soru üzerine, AKP heyetiyle yeni bir görüþme yapýlacaðý konusunda herhangi bir karar alýnmadýðýný bildirdi. Gültan Kýþanak, BDP milletvekillerinin andiçip içmeyeceklerine yönelik soruya, Bu görüþmelerin ana konusu yemin edip etmeme meselesi deðildir. Biz bunu asla kimseyle konuþup tartýþmayýz. Bu, bizim partimizin yetkili organlarýnýn ve grubumuzun aldýðý bir karardýr. Bundan sonra da parlamento çalýþmalarýna katýlýp katýlmama konusunda kendisi gerekli gördüðü zeminlerde yeni karar alabilir, görüþünü deðiþtirebilir ya da deðiþtirmeyebilir. Bu, bizim partimizi ilgilendiren bir konudur cevabýný verdi. Kýþanak, sunduklarý metne AKP Grubunun da onay vermesi halinde tutumlarýný yeniden deðerlendirebileceklerini, ancak bu tutumu deðerlendirmek için ortada yeni bir durum söz konusu olmadýðýný anlattý. Kýþanak, baþka bir soru üzerine, BDP li milletvekillerinin bugün (dün) ya da yarýn (bugün) yemin etmeyeceklerini söyledi. TBMM'deki komisyonlar, geçici baþkanlar baþkanlýðýnda ilk toplantýlarýný yaparak, baþkan, baþkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçti. FOTOÐRAF: AA Komisyon baþkanlarý seçildi Ýlk yasa sendikalar için TBMM, yöne döneminde ilk yasasýný sendikalara için çýkaracak. 24. Dönemin ilk komisyon toplantýsýnda, bugün Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Lokavt Kanununa geçici madde eklenmesine yönelik kanun teklifi ele alýnacak. Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu bugün toplanacak ve AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu nun, sendikalarýn toplu sözleþme yapma yetkisinde esas alýnan istatistiklerin yayýmlanmasýnýn yýl sonuna ertelenmesini öngören kanun teklifini görüþecek. Teklif, Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Lokavt Kanunu na geçici bir madde ekliyor. Kanun teklifi, sendikalarýn toplu iþ sözleþme yapma yetkilerinin tespitinde e- sas alýnan, her yýlýn Ocak ve Temmuz aylarýnda yayýmlanmasý gereken iþçi istatistiklerinin Resmî Gazete de yayýmlanmasýnýn 31 Aralýk 2011 tarihine kadar ertelenmesini, bu tarihe kadar Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanmýþ son istatistiklerin esas alýnmasýný düzenliyor. Teklifin TBMM Genel Kurulunda hafta sonu yasalaþmasý bekleniyor. Ankara / aa Buna göre, Millî Savunma Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Kýrýkkale Milletvekili O- ðuz Kaðan Köksal, Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Çevre Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Ýstanbul Milletvekili E- rol Kaya, Ýçiþleri Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Mardin Milletvekili Muammer Güler, Dýþiþleri Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Ýstanbul Milletvekili Volkan Bozkýr, Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Eskiþehir Milletvekili Nabi Avcý seçildi. Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu Baþkaný AKP Ýstanbul Milletvekili Ýdris Güllüce, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Baþkaný AKP Ýstanbul Milletvekili Ýbrahim Yiðit, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baþkaný AKP Malatya Milletvekili Mücahit Fýndýklý, Dilekçe Komisyonu Baþkaný AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniþ; Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný AKP Karaman Milletvekili Lütfi Elvan, KÝT Komisyonu Baþkaný AKP Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, AB Uyum Komisyonu Baþkaný ise AKP Ýzmir Milletvekili Mehmet Tekelioðlu oldu. Seçilen baþkanlardan sadece Oðuz Kaðan Köksal, Azize Sibel Gönül, Ýdris Güllüce ve Mehmet Tekelioðlu, toplantýya katýlan üyelerin tamamýnýn oyunu a- larak baþkan seçildi. Ankara / aa MEHMET KUTLULAR, KÂZIM GÜLEÇYÜZ ve YASEMÝN GÜLEÇYÜZ'ÜN KATILIMI ÝLE GÖLCÜK KIR TOPLANTISINA DÂVET! TARÝH: PAZAR SAAT: YER: GÖLCÜK (ÖDEMÝÞ) ÝZMÝR-GÖLCÜK GÝDÝÞ DÖNÜÞ YOL ÜCRETÝ: TL BAYANLAR ÝÇÝN YER AYRILMIÞTIR. BÜTÜN TÜRKÝYE YENÝ ASYA OKUYUCULARI DÂVETLÝDÝR MÜRACAAT: (0 506) (Abdülbasir ÞEKER) CANÝKLÝ: OLUMLU, AMA MUTABAKAT METNÝ OLUÞMADI AKP LÝ Nurettin Canikli ise görüþmenin olumlu bir ortamda geçtiðini belirterek þunlarý söyledi: Fakat mutabakat saðlayacaðýmýz bir metin oluþmadý. Kendi metinleriyle ilgili hususlarýn mutlaka yer almasý gerektiði yönünde iradeleri ortaya çýktý. Biz ise özellikle yargýya müdahale haline gelebilecek bir adýmýn atýlmamasý gerektiðini ifade ettik. BDP, Hatip Dicle ve tutuklu milletvekilleri konusunda çözüm istedi. Her iki taraf da iyi niyetli ve karþýlýklý birbirini anlamak düþüncesiyle bu görüþmeleri gerçekleþtirdi. BDP, yeni ve sivil anayasa yapýlmasýnda irade ortaya koydu. TUTUKLU VEKÝLLER EN KISA ZAMANDA TBMM DE OLMALI BU ARADA, BDP nin, TBMM deki görüþmede AKP heyetine sunduðu metinde, TBMM nin ü- yelerinin eksiksiz olarak parlamento çalýþmalarýna katýlýmýný engelleyen sorunlarýn en kýsa zamanda giderilmesinin ortak beklenti olduðu kaydedilerek, bu kapsamda, halen tutuklu olan milletvekillerinin en kýsa zamanda fiilen göreve baþlamalarýnýn önemli olduðu belirtildi. Metinde, 24. dönem parlamentosunun tarihi bir dönemde ve ülkenin en temel sorunlarýný çözmek üzere göreve baþladýðý kaydedildi. Uzlaþma içerisinde yapýlacak evrensel standartlarda yeni bir Anayasa ile daha demokratik bir sistemi inþa etmenin, toplumsal barýþý saðlamanýn ve refah düzeyini arttýrmanýn, herkesin ortak sorumluluðu olduðu ifade edildi. Ankara / aa HABERLER Kýlýçdaroðlu: CHP de deðiþim zor CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, bir deðiþim sürecini baþlattýklarýný belirterek, CHP gibi bir partide deðiþimi yapmanýn zor olduðunu kaydetti. Kýlýçdaroðlu, genel merkezde yapýlan partisinin il baþkanlarý toplantýsýnýn açýlýþýnda, milletvekili seçimlerinde elde edilen sonuca iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. CHP nin aldýðý yüzde 26 oy oranýnýn kiþisel olarak beklediði bir oy olmadýðýný ancak bunun dünyanýn sonu anlamýna de gelmediðini vurguladý. Kýlýçdaroðlu, Seçimde beklediðimiz sonucu alamadýk diye sorunu halka yükleme gibi bir kolaycýlýða asla kapýlmayacaðýz. Yüzde 26 bizi tatmin etmiyorsa demek ki bizim çalýþmalarýmýzda bir eksiklik var. Bunu mutlaka gidereceðiz diye konuþtu. Kýlýçdaroðlu, CHP de tüzük deðiþikliði için düðmeye bastýklarýný belirterek, il baþkanlarýndan tüzükte yapýlmasýný istedikleri deðiþiklikleri genel merkeze iletmelerini istedi. Kýlýçdaroðlu, CHP nin yeni bir sürece girdiðini belirterek, þöyle konuþtu: Biz bir deðiþim sürecini baþlattýk CHP de. Deðiþim sürecinin sancýlý olabileceðini hepimiz kabul ediyoruz, kolay deðildir deðiþimi gerçekleþtirmek. Hele hele CHP gibi bir partide deðiþimi yapmak kolay deðildir. Sýrtýný bürokrasiye deðil, halka dayayan bir parti yapacaðýz. Biz halka dayanacaðýz, ama uluslar arasý a- renada sesimiz olacak. Çünkü Türkiye içine kapalý bir toplum olmamalý. Ankara / aa CHP, teklifini yeniledi CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi ve milletvekili arkadaþlarý, özel yetkili aðýr ceza mahkemeleri ve özel yetkili Cumhuriyet Savcýlýklarýnýn kaldýrýlmasý için geçen dönem verdikleri kanun teklifini yeniledi. Teklif, kanunun yürürlüðe giriþ tarihiyle ö- zel yetkili aðýr ceza mahkemeleri ve savcýlýklarýnýn yetki ve görevlerinin sona ermesini öngörülüyor. Buna göre, bu mahkemelerin yargýç ve savcýlarý, kadrolarýyla aðýr ceza mahkemelerine devredilecek. Mahkeme baþkanlarý ve Cumhuriyet Savcýlarý, adli yargý ilk derece aðýr ceza mahkemeleri statüsünde görevlerine devam edecek; baþka bir göreve atanmalarýna HSYK karar verebilecek. Mevcut soruþturma ve dâvâ dosyalarý, ayrýca bir karar verilmesine gerek kalmaksýzýn, durumlarýna, mahiyetlerine ve kanun hükümlerine göre, bulunduklarý aþamadan itibaren bu mahkemelerin bulunduðu adlî kaza merkezlerindeki adliyelerde görev yapan aðýr ceza mahkemelerine ve Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna intikal ettirilecek. Teklif, CMK nýn 250, 251 ve 252. maddelerinin yürürlükten kaldýrýlmasýný öngörüyor. CHP Grup Baþkanvekili E- mine Ülker Tarhan ve arkadaþlarý da dün ayný muhtevalý kanun teklifini TBMM Baþkanlýðýna sunmuþtu. Ankara / aa

5 Y HABER 5 Donma deðil, ikna Hükûmet programý nda Avrupa Birliði yaklaþýmý, öteden beri söylem le eylem arasýndaki çeliþkiyi ortaya koyan bâriz bir örnek olmakta. Program da özellikle ekonomik istikrar ve güven ortamýnýn oluþmasýnda AB çýpasýnýn önemi nazara veriliyor. Hükümetin, AB katýlým sürecini hem entegrasyon, hem de Türkiye nin siyasal, ekonomik, sosyal ve yasal standartlarýný yükselten bir yeniden yapýlanma süreci olarak deðerlendirdiði yazýlýyor. Keza AB Bakanlýðý kuruluyor; Türkiye nin AB önceliði vurgulanýyor; lâkin tam da programýn görüþüldüðü ve oylandýðý günde, Türkiye -AB iliþkilerini ve müzâkere sürecini týkayan sorunlarýn çözümünü ele almak için Türkiye ye gelen AB Komisyonunun geniþlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle yle ne Cumhurbaþkaný, ne de Baþbakan görüþmüyor. Bununla da kalýnmýyor; Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, Kýbrýs konusu üzerinden AB ye rest çekiyor. Temmuz 2012 de Rum Kesimi AB dönem baþkanlýðýný tek baþýna üstlenirse, Türkiye-AB iliþkilerinin donma noktasýna geleceðini Füle ye söylüyor. Ne var ki AB Bakaný Baðýþ ýn, Baþbakan ýn hükûmet programý açýklamasýný referans PKK, 2 kiþiyi daha kaçýrdý TUNCELÝ DE bir grup PKK lý durdurduklarý araçta bulunan 2 vatandaþý kaçýrdý. Tunceli nin Ovacýk ilçesine 5 kilometre uzaklýkta gece geç saatlerde seyir halinde bulunan ve içinde 3 kiþinin bulunduðu aracý durduran bir grup PKK lý, 2 vatandaþý yanlarýna alarak daðlýk ve ormanlýk alana doðru kaçtý. Kaçýrýlan kiþilerin kimlikleri henüz tesbit edilemezken, kaçan teröristlerin yakalanmasý için bölgede o- perasyon baþlatýldý. Tunceli / cihan 14 terörist teslim oldu ÞIRNAK IN Silopi ilçesi yakýnlarýndaki Habur Sýnýr Kapýsý ndan 3 ü kadýn toplam 14 terörist teslim olduðu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Silopi ilçesinde terör örgütünden kaçan 3 ü kadýn 14 terörist Habur Sýnýr Kapýsý ndan yurda giriþ yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan S.A (20), D.D (23), A.K (25), Y.Y (27), F.P (21), H.K (23), Ý.T (30), M.E (23), M.Ý (33), A.Ö (22), S.Ç (18), S.K (17), Ç.K (20) ve Z.Y (18) adlý teröristler sorgulanmak üzere Silopi ilçe Jandarma Komutanlýðý na götürüldü. Teröristlerin buradaki sorgularýn ardýndan Silopi Adliyesine çýkartýlacaðý bildirildi. Þýrnak / aa Eðitim uçaðý denize düþtü: 2 asker þehit ÇÝÐLÝ 2. Ana Jet Üs Uçuþ Eðitim Merkez Komutanlýðý ndan havalanan eðitim uçaðý, Güzelbahçe ilçesi açýklarýnda denize düþtü, 2 asker þehit oldu. Ýzmir Valisi Cahit Kýraç, Çiðli 2. Ana Jet Üs Uçuþ Eðitim Merkez Komutanlýðý ndan havalanan T 37C eðitim uçaðýnýn, dün saat da Güzelbahçe nin Altýnoluk mevkisi açýklarýnda denize düþtüðünü kaydetti. Kýraç, düþen eðitim uçaðýnda bulunan Yüzbaþý Hasan Öztürk ile Teðmen Erol Er'in enkaz içerisindeki cesetlerine ulaþýldýðýný bildirdi. Ýzmir / aa RTÜK e yeni üyeler seçildi TBMM Genel Kurulu nda, RTÜK üyeliðine Taha Yücel, Abdulvahap Darendeli ve Süleyman Demirkan seçildi. TBMM Genel Kurulunda yapýlan gizli oylamada, RTÜK te boþalacak üç üyelik için seçim yapýldý. Yapýlan oylamada, AKP kontenjanýna düþen üyeliklere Taha Yücel ve Dr. Abdulvahap Darendeli, CHP Grubu na düþen üyeliðe ise Süleyman Demirkan seçildi. Seçime 483 milletvekili katýldý. Darendeli 425, Yücel 460 ve Demirkan 452; Aslan Narin 44, Yusuf Turan 9 ve Korkmaz Alemdar 12 oy aldý, 2 oy da geçersiz sayýldý. Genel Kurulda, ihtisas komisyonlarýnýn CHP ve MHP li üyeleri de belirlendi. AKP nin ihtisas komisyonlarýndaki milletvekilleri önceki gün belirlenmiþti. Bu arada, AKP Gaziantep Milletvekili Þamil Tayyar ýn TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu üyeliðinden istifasý Genel Kurul un bilgisine sunuldu. Ankara / aa Bugün yapýlmasý gereken AB ye rest çekip iliþkileri dondurmak deðil, AB yi yanlýþlarýndan sakýndýrýp, gerçeði görmesini saðlamak için inisiyatifi ele almaktýr. Baþtan tavýrlý ve restli agresif politikalarla iliþkilerin aksadýðý AB ye meydan okuyup ipleri koparmak deðil. gösterip Davutoðlu nun resti ni, Ahmet Bey in söylemek istediði, AB nin dönem baþkanlýðý ile iliþkilerimiz donar; ama komisyonla iliþkilerimizi çok da etkilemez teviliyle yumuþatýcý yorumu da vaziyeti kurtarmýyor. Bütün dünyanýn gözü önünde bizzat Dýþiþleri DANIÞTAY, devlet üniversitelerinin týp fakültelerinde öðretim üyesi olarak çalýþan doktorlarýn mesai dýþýnda çalýþmalarýný engelleyen Saðlýk Bakanlýðý hükümlerinin yürütmesini durdurdu. Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Ana Bilim Dalý Baþkanlýðýnda öðretim üyeliði görevini yürüten ve ayný zamanda bir Tüp Bebek ve Kadýn Saðlýðý Merkezinde kýsmî zamanlý çalýþan bir doktorun, kamu kurum ve kuruluþunda çalýþtýðý gerekçesiyle özel saðlýk kuruluþunda çalýþmasýna iliþkin personel çalýþma belgesi Ankara Valiliði Ýl Saðlýk Müdürlüðünce Bakanýnýn aðzýndan zaten týkanan Türkiye nin AB hedefi ne bir kilit daha vuruluyor! Ve hükûmet programý ndaki AB kararlýlýðý ný dile getiren Davutoðlu nun bir yandan Gerçekten Türkiye-AB iliþkilerinde stratejik kararlar alma vakti gelmiþtir ifâdesine karþýlýk, Türkiye nin AB projesi bir defa daha yara alýyor. AB HEDEFÝ ÖNEMLÝ ÝSE AKP nin son on yýlda üç seçim beyannâmesi, iki âcil eylem plâný ve dört hükûmet programý hazýrlandý. Bütününde son program da olduðu gibi AB hedefinin önemi vurgulandý. Ancak dokuz yýllýk iktidarýn sonunda gelinen nokta, 35 fasýldan ancak bir fasýlýn açýlýp kapatýlabildiði bir tablo. Esasen, program ve beyannâmelerle icraat arasýndaki temel tezatlar, ABD nin stratejik müttefik ve model ortak edildiði son dokuz yýllýk süreçte Baþbakan Erdoðan ýn her fýrsatta AB ye rest çekip meydan okumasýyla süregeldi. ABD nin iþgal ve savaþ ortaklarýyla baþta Irak ve Afganistan olmak üzere Ortadoðu da, Orta Asya da ve Kuzey Afrika da iþbirlikçileriyle küresel egemenlik ve çýkarlarý hesabýna yaptýðý iþgal ve katliamlarý genelde görmezden gelen, hatta her türlü lojistik ve askerî desteði veren Erdoðan ýn ve hükûmetlerinin AB kýrýlganlýðý SAÐLIK Bakaný Recep Akdað, devlet hastanesi ve üniversite hastanesinde çalýþan doktorlarýn dýþarýdaki çalýþmasýna kabul etmediklerini belirterek, Vatandaþlarý muayenehanelere mecbur edecek bir sistemi kabullenemeyiz. dedi. Bakan Akdað, TV 8 de katýldýðý bir programda konuþtu. Akdað, Danýþtay ýn özel muayenehanelere yönelik kararýyla ilgili bir soruya þu cevabý verdi: Hukuki süreç devam e- diyor. Hükümetin yapmak istediði þey, devlet hastanleri ve üniversite hastanelerinde çalýþanlar dýþarda muayenehane çalýþtýrmasýnlar. Bunun bedeli vatandaþýn çile çekmesidir. Buralarda çalýþan herkesin iptal edildi. Bunun üzerine doktor, Ýl Saðlýk Müdürlüðünün bu iþleminin ve iþlemde dayanak olarak gösterilen 7 Nisan 2011 tarihli A y a k t a Teþhis ve T e d a v i Yapýlan Özel Saðlýk Kuruluþlarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik ile 7 Nisan 2011 tarihli Özel Hastaneler Yönetmeliðinde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmeliðin ilgili hükümlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulmasý talabiyle Danýþtay da dâvâ açtý. Davanýn ilk incelemesini yapan Danýþtay 10. Dairesi, yönetmeliklerin, öðretim üyesi o- larak çalýþan doktorlarýn mesai dýþýnda her hangi bir iþ yapmalarýný engelleyen hükümlerinin ve bu hükümlere dayanýlarak tesis edilen Ýl Saðlýk Müdürlüðü iþleminin yürütmesini durdurdu. Kararda, Anayasa Mahkemesinin iptal kararýnýn gerekçesinde, öðretim üyelerinin, üniversitelerin yürüttükleri bilimsel çalýþmalarýn gereði olarak sahip olduklarý bilimsel ve idari özerkliðin doðal sonucu olarak, diðer kamu görevlilerinden maaþlarý, devlet hazinesinde ya da SGK tarafýndan ödeniyor. Sakat sistemi düzeltmek istiyoruz. Bu ara kararlardan vatandaþýn endiþesi olmasýn. Millî irade, hukuk vatandaþýn aleyhine tecelli etmez. Devlette çalýþan doktorlarýn muayenehane iþi olmayacaktýr. Devletin hastanesi ve üniversite hastanesinde çalýþan doktorlarýn dýþardaki iliþkisini kabul etmiyoruz. Saðlýk hakký herkese lazým. Hükümet o- larak en yoksula dahi bir çözümümüz var. Vatandaþlarý muayenehanelere mecbur edecek bir sistemi kabullenemeyiz. AK Parti hükümeti olarak vatandaþýn boynunu büktürmeyeceðiz. öteden beri devam ediyor Ankara elbette Kýbrýs davasý nda çözümü salt AB ye býrakmamalý. Ancak DP hükûmetinin merhum Baþvekili Menderes ve Dýþiþleri Bakaný Zorlu nun Londra ve Zürih anlaþmalarýyla saðladýðý garantörlük hakký gereði, siyasî irâde ve direnci ortaya koymaký yerine, Kýbrýs sorunu üzerinden AB ile iliþkileri zedelemeye yönelmesi, Türkiye ye bir fayda getirmez ANKARA, AB YE ÝZÂH ETMELÝ AB üyesi Yunanistan ve Rum Kesimi AB mercilerini yanýltabilir ve þaþýrtabilir. Buna karþý yapýlacak olan, Ankara nýn Kýbrýs meselesi ni AB ye izâh etmesi ve Türkiye nin Kýbrýs dâvâsý ndaki haklýlýðýna ikna etmesidir; AB ye veryansýn edip yüklenmesi, baðlarý koparmasý deðildir. Yunanistan ýn ekonomik krizle boðuþtuðu en zayýf anýnda AB ye rest çekip iliþkileri dondurmak deðil, AB yi yanlýþlarýndan sakýndýrýp, gerçeði görmesini saðlamak için inisiyatifi ele almaktýr. Olsa da olur olmasa da olur gibi yarýmyamalak ve baþtan tavýrlý ve restli agresif politikalarla iliþkilerin aksadýðý AB ye meydan okuyup ipleri koparmak deðil Danýþtay 10. Dairesi, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi bir doktorun, baþvurusu üzerine yönetmeliklerin, öðretim üyesi olarak çalýþan doktorlarýn mesai dýþýnda her hangi bir iþ yapmalarýný engelleyen hükümlerinin ve bu hükümlere dayanýlarak tesis edilen Ýl Saðlýk Müdürlüðü iþleminin yürütmesini durdurdu. Tam güne Danýþtay engeli DANIÞTAY, TIP FAKÜLTELERÝNDE ÖÐRETÝM ÜYESÝ OLARAK ÇALIÞAN DOKTORLARIN MESAÝ DIÞINDA BÝR ÝÞ YAPMALARINI ENGELLEYEN YÖNETMELÝKLERÝ DURDURDU. farklý bir meslek sýnýfý olarak nitelendirilmesi karþýsýnda, yasama organý tarafýndan Anayasa Mahkemesinin anýlan kararý doðrultusunda yeni bir düzenleme yapýlmadýðý sürece, diðer kamu görevlileri ile ayný kategoride deðerlendirip, çalýþma saatleri sonrasýnda baþka iþ yapmalarýna yasaklama getirilmesine olanak bulunmadýðý belirtildi. Kararda, dolayýsýyla, Devlet üniversitesi týp fakültelerinde öðretim üyesi sýfatýyla doktorluk yapanlar ile devlet hastanelerinde doktorluk yapanlarýn ayný statüde deðerlendirilmemesi gerektiðine iþaret edildi. Ankara / aa Vatandaþý muayenehanelere mecbur edemeyiz MESAÝ SAATÝ UZATILACAK Acil servislerde yaþanan olumsuzluklarla ilgili olarak ise Akdað, þunlarý söyledi: Acil servislerimizde büyük problemler oluyor. 2 ana sebebi var. Mesai sonrasý vatandaþ iþim bitti, þimdi hastaneye gideyim diyor acil servise gidiyor. Acil servislerde katký payý almýyoruz biz. 8 lira katký payý alýyorlar ilaç ile beraber. Aile hekimine gitse ayný vatandaþ hiçbir þey istemeyecek. Acillere gidiþ hizmet kalitesini düþürüyor ve aðýr hastalarýn iþini zorlaþtýrýyor. Hastanelerde mesailer 19:00-20:00 a kadar u- zatýlacak. Bu konu görüþülüyor. dedi. Ýstanbul / cihan Nerede kaldý o sözler? Yeni Meclis, bir ilke imza atarken, daha açýlýr a- çýlmaz krize girmiþ, tutuklu milletvekillerine destek için yemin etmeyen CHP ve genel kurula dahi gelmeyen BDP nin boykotuna sahne olmuþtu. Meclis Baþkaný Cemil Çiçek yaþanan krizi, iyi bir seçim sonrasýnda kötü bir baþlangýç olarak deðerlendiriyor. Kriz çözülmüþ gibi gözükse de aslýnda tam anlamýyla çözülebilmiþ deðil. Zira, akýllarda pek soru var. Çünkü 35 milletvekili olan BDP liler Meclis tatile girmesine raðmen yemin etmiþ deðiller, hatta Meclis e dahi gelmediler, grup toplantýlarýný Diyarbakýr da topluyor. Seçimden sonra yaþanan yemin krizi (CHP açýsýndan) çözüldü çözülmesine de, bir ay süreyle neden Türkiye ye zaman kaybettirildi? Bunun hesabýný kim verecek? Bu sorularýn cevabý verilebilmiþ deðil. Cumhurbaþkaný Gül ve Meclis Baþkaný Çiçek in devreye girmesiyle AKP ve CHP li yetkililer saatler süren toplantýnýn ardýndan bir mutabakat metni hazýrladýlar. Metnin imza altýna alýndýðý gün CHP liler Genel Kurul un 7. birleþiminde tek tek kürsüye gelerek birkaç milletvekili hariç yemin etti. (Biri dýþýnda diðer milletvekilleri de sonraki o- turumlarda yemin ettiler) Kriz çýktýðýndan beri en çok söylenen þey Sorunlarýn çözüm yeri TBMM dir sözüydü. Mutabakat metnine bakýldýðýnda da bu cümle vurgulandý. Peki çözüm yeri Meclis idiyse neden iki hafta ülke yemin krizi ile oyalandý ve zaman kaybettirildi. Metinde ne tutuklu milletvekillerinin çýkarýlmasýna dönük bir söz vardý, ne de baþka bir þey. Hatta, bu metinde kayda deðer bir þeyin olmamasý baþka pazarlýklar mý yapýldý? sorusunu dahi akýllara getirdi. Gerçi, yasamanýn yargýya müdahalesi zaten düþünülemezdi. Metne bakýldýðýnda, Tüm siyasî partilerin Meclis te olmalarý ve yasalarýn özgürlükçü yorumlanmasý gerektiðine inanýyoruz cümlesini mesaj olarak algýlayanlar da olmadý deðil. Krizi çözen metnin belki de tek olumlu yaný, Bu uzlaþma yeni anayasanýn yapýlmasý için bir adým olacaktýr cümlesi olsa gerek Bir de tahliye edilmeyen vekiller dolayýsýyla Bahçeli ve Kýlýçdaroðlu arasýnda yaþanan gerginliðin sona ermesi! Zira herkesin gözü önünde Kýlýçdaroðlu yemin ettikten sonra Bahçeli ile tokalaþtý. * * * Ancak ortada çok fazla gariplikler var. Öncelikle bu metnin altýnda imzasý olan iki partinin de metindeki cümlelere farklý anlamlar yüklediði daha yeminlerin edildiði gün ve ertesi gün grup toplantýlarýnda söylenen sözlerden anlaþýldý. Peki, iki sayfalýk içinde pek de baðlayýcý ve kayda deðer ifadenin olmadýðý bir metinle bu imza krizi halledilebilecek idiyse, karþýlýklý bunca söz neden söylendi? Mecliste yemin etmeme kararý alan Kýlýçdaroðlu, yemin eden MHP ye tepki göstermiþ, Biz arkadaþlarýmýzý satmayýz demiþti. Son durumla bu cümle nasýl izah edilebilir? Sonra, Kýlýçdaroðlu, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal yemin etmedikçe biz de etmeyeceðiz. Gerekirse 4 yýl yemin etmeyiz demiþti, tutuklu bu vekiller imza mý attý ki yemin ettiler. Erdoðan Meclis CHP siz de çalýþýr derken, CHP yi hedef alarak söylediði Tükürdüklerini yalayacaklar sözünü þimdi nereye koymak lâzým. Hele hele CHP li Ýsa Gök ün Önümüzde diz çökecekler, kuzu kuzu çözecekler sözleri nerede duracak? CHP li vekiller 7. oturumda yemin ettiler. AKP Grup Baþkanvekilinin gündeme getirdiði CHP nin yemin etmesi için son tarih 15 Temmuz, yoksa iþ iþten geçer sözü baþbakan tarafýndan sürç-i lisan olacak düzeltse de bu ifade yerinde duruyor. Sonra da CHP nin bu söze verdiði cevaplar da * * * Aslýna bakýlýrsa, bu yemin krizinin çözümünde metinden ziyade baþka þeylerin etkili olduðu söylenebilir. Öncelikle, krizin aþýlmasýna CHP içindeki bazý kiþilerin yemin edilmesi yönündeki görüþleri, (bunlarýn içinde eski Genel Baþkaný Baykal da var), bir diðeri bir ay içinde 5 oturuma katýlmamasý sebebiyle milletvekilliðinin düþürülebilme tehlikesi ve BDP nin kuyruðuna takýlýp Meclis i boykot ettiler görüntüsünden kurtulmanýn yattýðýný söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Bu süreç içerisinde baþta Erdoðan olmak üzere AKP lilerin söyledikleri ile, yine baþta Kýlýçdaroðlu olmak üzere CHP lilerin sözleri de tarihe altýn harflerle yazýldý bile (!). Bu sözler yeri ve zamaný geldiðinde muhakkak ki gündeme gelecektir. Peki, þimdi Erdoðan ýn dediði gibi tükürdüklerini mi yaladýlar, yoksa CHP nin dediði gibi birileri diz mi çöktü? Siyasetçi ne söylediðine dikkat etmedikçe, milletin siyasete ve siyasetçilere güvenleri de azalýyor. Daha baþtan yemin töreni olmadan iki parti yetkilileri böyle sertleþmelere meydan vermeden, kriz çýkmadan meseleyi halletmeleri demokrasimiz adýna daha güzel olurdu. Ama yapmadýlar ve günlerce ülkenin gündemini meþgul ettiler. Millet artýk siyasetçilerden yeni krizler deðil; hizmet bekliyor. Yýllardýr sürdürülen kutuplaþtýrýcý, gerginlik üreten bir siyaset deðil, uzlaþmacý, sorunlara çözüm arayan bir politikacý görüntüsü bekliyor.

6 6 Y YURT HABER HABERLER Urla da yýlýn polisi zimmetten tutuklandý ÝZMÝR'ÝN Ur la il çe sin de yý lýn po li si se çi len ve zim me ti ne pa ra ge çir di ði id di a e di len po lis me mu ru tu tuk lan dý, Ur la Mal Mü dü rü i se sav - cý lýk ta ra fýn dan ser best bý ra kýl dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ur la Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðün de iþ lem - le ri ta mam lan dýk tan son ra ad li ye ye gön de ri len Tra fik Tes cil Þu be si nin mu te me di o lan po lis me mu ru S. O. i le Ur la Mal Mü dü rü A. A nýn cum hu ri yet sav cý lý ðýn da i fa de le ri a lýn dý. Mal Mü dü rü A. A. i fa de si a lýn dýk tan son ra sav cý lýk ta ra fýn dan ser best bý ra kýl dý. Mah ke me ye sevk e di len S. O. tu tuk lan dý. Ur la da 2 ay ön ce yý lýn po li si se çi len Tra fik Tes cil Þu be si nin mu te me - di o lan po lis me mu ru S. O. zim me ti ne pa ra ge - çir di ði id di a sýy la dün gö zal tý na a lýn mýþ, ya pý lan in ce le me de ba zý tra fik ev rak la rý ve eh li yet har cý gi bi bel ge ler den a lý nan pa ra la rý, Mal Mü dür lü - ðü ne ek sik ya týr dý ðý nýn be lir len di ði bil di ril miþ ti. Bu nun ü ze ri ne cum hu ri yet sav cý sý nýn ta li ma - týy la Ur la Mal Mü dü rü A. A. da gö zal tý na a lýn - mýþ ve po lis me mu ru S. O. i le zan lý sý fa týy la ad - li ye ye sevk e dil miþ ti. Ýz mir / a a Polis araçlarýyla sünnet konvoyu ISPARTA Sos yal Hiz met ler Ýl Mü dür lü ðü Ço cuk E sir ge me Ku ru mun da ka lan 18 ço cuk sün net et ti ril dik ten son ra Is par ta Em ni yet Mü - dür lü ðü nün a raç la rýy la þe hir tu ru at tý. Is par ta Ço cuk E sir ge me Ku ru mun da ka lan 18 ço cu - ðun sün ne ti, Pa zar te si gü nü ö zel bir has ta ne de ger çek leþ ti ril di. Ço cuk la rýn sün net kon vo yu nu i se Em ni yet Mü dür lü ðü Top lum Des tek li Po lis Bü ro A mir li ði ve A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü e kip - le ri üst len di. Ço cuk lar, po lis a raç la rý na bi ne rek þe hir tu ru at tý. Ço cuk la rýn i çin de bu lun du ðu a - raç la ra, mo to sik let li po lis ler de eþ lik et ti. Sos yal Hiz met ler Ýl Mü dü rü Mah mut Al tu nay, ga ze - te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Ço cuk E sir ge me Ku ru mun da ka lan 0-12 yaþ gru bun da ki 18 ço - cu ðun sün ne ti ni ger çek leþ tir dik le ri ni kay det ti. Has ta ne or ta mýn da ya pý lan sün ne tin ar dýn dan Is par ta Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri nin de kon voy i çin ken di le ri ne yar dým cý ol du ðu nu be - lir ten Al tu nay, po lis a raç la rý nýn yurt tan ço cuk - la rý a la rak, kon voy la þe hir tu ru yap tý ðý ný an lat tý. Al tu nay, or ga ni zas yo na kat ký sað la mak is te yen gö nül lü ku ru luþ lar ol du ðu nu an cak dev let im - kân la rýy la bu or ga ni zas yo nu ba þa rýy la ger çek - leþ tir dik le ri ni söy le di. Is par ta / a a Ta til ci ye mo bil mes cit DÝ YA NET ÝÞ LE RÝ BAÞ KAN LI ÐI ÝL MÜF TÜ LÜK LE RÝ NE GÖN DER DÝ ÐÝ GE NEL GEY LE, RA MA ZAN A YIN DA TU RÝZM BÖL GE LE RÝN DE, YAY LA LAR DA MO BÝL MES CÝT LER KU RUL MA SINI ÝS TEDÝ. ÝL müf tü lük le ri Ra ma zan a yýn da, va tan daþ la rýn na maz ký la bil me le ri ve ço cuk la rýn yaz Kur ân kurs la rý na de vam e de bil me si i çin mo bil mes - cit ler kur ma ya ha zýr la ný yor. Di ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý, yaz a yý na denk ge len Ra ma zan i çin il müf tü lük le ri ne, e ði tim mer ke zi mü dür lük le ri - ne, din hiz met le ri mü þa vir lik ve a ta þe lik le ri ne, Tür ki ye Di ya net Vak fý na gön der di ði ge nel gey - le bir ta kým dü zen le me ler ya pýl ma sý ný is te di. Bu yýl 31 Tem muz ge ce si ilk te ra vih na ma zý - nýn ký lý na ca ðý ný ve 1 A ðus tos i ti ba riy le o ruç tut ma ya baþ la na ca ðý be lir ti len ge nel ge de, Ra - ma zan a yý bo yun ca va az ve ir þat hiz met le rin de Ra ma zan ve kom þu luk ko nu su nun e le a lý na - ca ðý bil di ril di. Ge nel ge ye gö re, va tan daþ la rýn kom þu luk ko nu sun da dik kat le ri ni ve il gi le ri ni çek mek a ma cýy la ma hal lî im kân lar la a fiþ ve bro þür ha zýr la na cak. Ra ma zan a yý nýn A ðus tos a yý na denk gel me si se be biy le il ve il çe müf tü - lük le rin ce tu rizm böl ge le rin de ve yay la tu riz - min yo ðun ol du ðu yer ler de te ra vih na ma zý ký - lýn ma sý, va az ve ir þat hiz met le rin su nul ma sý hu su sun da ge rek li ted bir ler a lý na cak. Tu rizm böl ge le rin de, sa hil si te le ri nin bu lun - du ðu ma hal ler de, yay la ge le ne ði nin de vam et ti - ði ve göç men ta rým iþ çi le ri nin bu lun du ðu yö re - ler de, va tan daþ la rýn i ba det le ri ni ra hat bir þe kil - de ye ri ne ge ti re bil me le ri i çin ge rek li ted bir ler a - lý na cak, ma hal lî im kân lar da dev re ye so ku la rak na maz ký lý na bi le cek, ço cuk la ra yaz Kur ân Kur - su dü zen le ne bi le cek mo bil (ça dýr) mes cit ler, mül ki a mir den o nay a lý na rak ku ru la cak. Mo bil mes cit ler de ge çi ci gö rev len dir me ler ya pý la bi le - cek. Ba zý ca mi ler, mer ke zi va az sis te min den ay rý - Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, yaylara çýkan ve tatil beldelerinde bulunan vatandaþlar için mobil mescitler kuracak. la cak, bu ra lar da li ya kat sa hi bi ki þi le rin va az et - me le ri sað la na cak, yüz yü ze va az art tý rý la cak. Va az lar za ma nýn da baþ la yýþ e zan la bi te cek. Ko - nu, ö zel o la rak ta kip e di le cek ve il gi li ler bu hu - sus ta bil gi len di ri le cek. CA MÝ LER DE TED BÝR LER Ra ma zan ön ce sin de ca mi le rin þa dýr van ve tu va let te miz li ði ya pý la cak, e lek trik ve ý sýt ma te - si sa tý i le ses ci haz la rý el den ge çi ri le cek, mer ke zi sis tem ler de se sin ra hat ça din le ne bi le cek ka li te - de ol ma sý sað la na cak. Ca mi le rin ha va lan dý rýl - ma sý na ve kli ma la rýn ce ma a ti ra hat sýz et me ye - cek þe kil de ça lýþ tý rýl ma sý na ö zen gös te ri le cek. Ses dü ze ni e za nýn çev re de du yul ma sý ný sað la - ya cak fa kat ya kýn kom þu la rý da ra hat sýz et me - ye cek þe kil de a yar lan ma sý te min e di le cek. Va az, ir þat ve mu ka be le prog ram la rý ce ma a tin dik ka - ti ni çe ke cek ve ta ki bi ni te min e de cek þe kil de her gün ö zel bir pa no ya ya zý la rak i lân e di le cek, ö zel prog ram lar top lu mun her ke si mi ne çe þit li yol lar la du yu ru la cak. Ým kân lar öl çü sün de hiç - bir ca mi gö rev li siz bý ra kýl ma ya cak. Ca mi ler de ka dýn la ra mah sus me kan la rýn da ha ge niþ, ay - dýn lýk, te miz ve sað lýk lý ol ma sý yö nün de ça lýþ - ma lar ya pý la rak bu hu sus ta her han gi o lum suz bir du rum la kar þý la þýl ma ma sý i çin ça ba gös te ri - le cek. ÇO CUK LA RA HOÞ GÖ RÜ Ge nel ge de ca mi ye gi den ço cuk lar la il gi li de u ya rý da bu lu nul du. Bu na gö re, ço cuk la rýn ca - mi ye ve ce ma a te ka týl ma la rý teþ vik e di le cek. Dav ra nýþ la rýy la ca mi de dik ka ti da ðý tan ço cuk la - ra kar þý ký rý cý ve küs tü rü cü ta výr ye ri ne on la rý ca mi ye ý sýn dý ra cak, sev di re cek ve ca mi den ko - par ma ya cak tarz da yu mu þak, se ve cen, hoþ gö - rü lü ve tat lý bir yak la þým ser gi le ne rek ca mi le re o lan il gi ve sev gi le ri nin de va mý ve pe kiþ ti ril me si he def le ne cek. Ge rek li ted bir ler a lýn mak su re tiy le il ve il çe - ler de en az bir ca mi, Ka dir Ge ce si sa bah na ma - zý na ka dar i ba det et mek is te yen le re hiz met i çin a çýk bu lun du ru la bi le cek. Mi na re ler de ki kan dil - ler Ra ma zan a yý bo yun ca if tar vak tin de ya ký la - cak, im sak vak tin de sön dü rü le cek. Ce ma at ca - mi dý þý na taþ tý ðý za man ü ze rin de na maz ký lý na - cak ha lý, ki lim, sec ca de gi bi ser gi le rin te miz o la - rak va tan da þýn hiz me ti ne su nul ma sý na ö zen gös te ri le cek. Ý mam-ha tip ler na maz lar da ta dil-i er kâ na mut la ka ri a yet e de cek, göç ler, zi ya ret ler ve ta til þehirle ri dik ka te a lý na rak ih ti yaç o lan ca - mi ler de te ra vih na ma zý din gö rev li le ri ta ra fýn - dan i ki re kât ta bir se lâm ve ri le rek kýl dý rý la cak. Müf tü lük ler Kur ân zi ya fe ti prog ram la rý dü - zen le ye bi le cek, im kân lar öl çü sün de if tar ye - mek le ri ve re bi le cek. An ka ra / a a Gö le te gi ren i ki ço cuk bo ðul du ÇORUM'UN Os man cýk il çe sin de se rin le mek i çin es ki bir kö mür o ca ðý nýn haf ri yat a la nýn da - ki su bi ri kin ti si ne gi ren i ki ço cuk bo ðu la rak öl - dü. A lý nan bil gi ye gö re, il çe ye 25 ki lo met re u - zak lýk ta ki Ö bek taþ Kö yün de ya þa yan am ca ço - cuk la rý A rif Er do ðan (12) i le Din çer Er do ðan (12), ar ka daþ la rýy la kö yün dý þýn da ki es ki kö - mür o ca ðý iþ let me si nin haf ri yat a la ný na git ti. Am ca ço cuk la rý se rin le mek i çin haf ri yat a la - nýn da yað mur su la rý nýn o luþ tur du ðu su bi ri - kin ti si ne gir di. Ço cuk lar bir sü re son ra su da çýr pýn ma ya baþ la dý. Su da çýr pý nan ço cuk la ra yar dým e de me yen ar ka daþ la rý i se köy de ki a i le - le ri ne ha ber ver di. O lay ye ri ne ko þan ço cuk la - rýn am ca la rý Re cep (19) ve Ha san Er do ðan (18) i ki ço cu ðun can sýz be de ni ni su dan çý kar dý. O - lay ye ri ne ge len a i le ler, si nir kri zi ge çi rir ken cum hu ri yet sav cý sý o lay ye rin de in ce le me ler de bu lun du. Ço cuk la rýn ce set le ri in ce le me nin ar - dýn dan Os man cýk Dev let Has ta ne si Mor gu na kal dý rýl dý. Ý ki ço cu ðun su bi ri kin ti sin de bo ðu la - rak öl me si ü ze ri ne Kay ma kam Fa ruk Be kar lar, böl ge de ki gö let le rin in ce len me si ta li ma tý ver di. Kay ma kam Be kar lar, o la yýn ar dýn dan Ö bek taþ Kö yü ne ge le rek in ce le me ler de bu lun du. A i le - le ri te sel li et me ye ça lý þan Be kar lar, Ýl Ö zel Ý da - re Mü dür lü ðü ne, böl ge de ki gö let le rin in ce len - me si i çin e kip o luþ tu rul ma sý ta li ma tý ver di. Ö - te yan dan ön ce ki yýl lar da da ay ný böl ge de ki fark lý gö let ler de bo ðul ma o lay la rý nýn ya þan dý ðý öð re nil di. Ço rum / a a YURT KUR ku ru lu þu nun 50. yý lý ný fes ti val le kut lu yor YÜKSEK Öð re nim Kre di ve Yurt lar Ku ru - mu nun (YURT KUR) ku ru lu þu nun 50. yýl dö - nü mü do la yý sýy la dü zen le nen U lus la ra ra sý Halk O yun la rý Fes ti va li An tal ya da baþ la dý. Fes ti va lin a çý lýþ tö ren le ri çer çe ve sin de, Ka ra a li - oð lu Par ký ndan Cum hu ri yet Mey da ný na ka - dar kor tej dü zen len di. Kor tej de Tür ki ye i le bir lik te 11 ül ke den grup lar, An tal ya lý la rý se - lâm la dý. Cum hu ri yet Mey da ný nda Tür ki ye, Ma ke don ya, Gür cis tan, Mol do va, Bos na Her - sek, Po lon ya, Ýs pan ya, Bul ga ris tan, Be la rus, Sýr - býs tan, Ka za kis tan, Yu na nis tan ve Ro man - ya dan halk o yun la rý e kip le ri, gös te ri le ri ni sun - du. Gös te ri le ri mey dan da top la nan va tan daþ - la rýn ya ný sý ra, tu rist ler de bü yük bir il giy le iz le - di. YURT KUR Ge nel Mü dü rü Ha san Al bay - rak, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, spor dan sa na ta bir çok a lan da fa a li yet gös te ren bir ku - rum ol duk la rý ný söy le di. Öð ren ci le ri klâ sik yurt an la yý þý nýn dý þý na çý kar dýk la rý ný ve sos yal fa a li - yet le re ka týl ma la rý ný sað la dýk la rý ný an la ttý. Fes - ti val, 17 Tem muz da so na e re cek. An ka ra / a a Bu gece Berat Kandili Ra ma zan a yý nýn müj de ci si o lan ve Þa ban a yý nýn on dör dün cü ge ce si ni on be þin ci gü nü ne bað la yan Be rat Kan di li, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn Çan ka ya Ha san Ta nýk Ca mi i nde dü - zen le ye ce ði prog ram la id rak e di le cek. Ýs lâm di nin de kut sal ka bul e di len ge ce ler den bi ri o - lan, gü nah la rýn af fý ve kul la rýn te mi ze çý ka rýl ma sý an la mý na ge len Be rat Kan di li, Rah met Ge ce si o la rak da ad lan dý rý lý yor. Kur ân-ý Ke rim in dün ya ya top tan in di ril di ði ge ce o la rak da bi li nen bu gün, ba zý a lim ler ce kýb le nin Ku düs te ki Mes cid-i Ak sa dan Mek ke de ki Kâ be is ti ka me ti ne çev ril me si nin Hic re tin i kin ci yý lýn da Be rat Ge ce sin de ger çek leþ ti ði ni ka bul et - me le riy le de ay rý ca ö nem arz e di yor. Os man lý Ým pa ra tor lu ðu nda i kin ci Se lim den i ti ba ren mi na re ler de kan dil ya kýl ma sýy la gü nü mü ze ka dar kan dil o la rak kut la nan ge ce ler den bi ri o lan Be rat Kan di li bu yýl da Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn dü zen le di ði ö zel bir prog ram la kut - la na cak. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez in ko nuþ ma ya pa ca ðý kan dil prog ra mýn - da, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Ýr þat Hiz met le ri Da i re Baþ ka ný Dur sun Ay gün i le An ka ra Müf - tü sü Mus ta fa Hak ký Ö zer du â e de cek. An ka ra ve Ýs tan bul da ki çe þit li ca mi ler de gö rev ya - pan Ý mam Ha tip le rin Kur ân-ý Ke rim o ku ya ca ðý prog ram, TRT 1, TRT A vaz ve TRT A na do - lu ek ran la rýn dan can lý o la rak ya yým la na cak. An ka ra / a a Oto hýrsýzlýk çetesi çökertildi ÝZMÝR'DE a raç hýr sýz lý ðý yap týk la rý id di a sýy - la 5 ki þi gö zal tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö - re, bir ih bar ü ze ri ne U zun de re sem ti hay - van pa za rý ya ký nýn da ki a la na gi den po lis, 4 ki þi nin 45 B 3994 plâ ka lý kam yo nu par ça - la ma ya ça lýþ tý ðý ný gör dü. Po li si gö rün ce 35 ARL 73 plâ ka lý o to mo bil le kaç mak is te yen Z. H, C. T, H. B. ve M. E. ko va la ma so nu - cu ya ka lan dý. Kam yo nu par ça la mak ta kul - la ný lan ok si jen tü pü, 2 mut fak tü pü, çok sa yý da ge reç e le ge çi ril di. A sa yiþ Þu be Mü - dür lü ðü O to Hýr sýz lýk Bü ro A mir li ðin de sor gu la nan 4 zan lý nýn, kam yo nu par ça la - ya rak sat mak a ma cýy la Bay rak lý il çe sin den çal dýk la rý ve o luþ tu ru lan þe be ke nin e le ba - þý nýn S. H. ol du ðu tesbit e dil di. Po lis, o to hýr sýz lýk su çun dan kay dý bu lu nan S. H yi de gö zal tý na al dý. Em ni yet Mü dür lü ðün de iþ lem le ri ta mam la nan 5 zan lý ad li ye ye sevk e dil di. Ýz mir / a a Türk Dünyasý Belediyeler Birliði'nin misafiri olarak Türkiye'ye gelen Kýrgýz öðrenciler, Baþkan Çelikbilek'i ziyaret etti. Kýr gýz öð ren ci ler den Baþ kan Çe lik bi lek e zi ya ret TÜRK Dün ya sý Be le di ye ler Bir li ði nin mi sa fi ri o la - rak ül ke miz de bu lu nan Kýr gý zis tan He ye ti, Bey - koz Be le di ye Baþ ka ný Yü cel Çe lik bi lek i ma ka mýn - da zi ya ret et ti. Sa mi mî ve ke yif li bir or tam da ge - çen zi ya ret te kar þý lýk lý he di ye ler de tak dim e dil di. Ül ke ler ve þehir ler a ra sýn da di ya loðun pe kiþ ti ril - me si ne ol duk ça ö nem ve ren Beykoz Be le di ye si, yurt i çi ve yurt dý þýn dan bir çok he ye ti sýk sýk il çe - miz de a ðýr la ya rak mi sa fir per ver li ðin en gü zel ör - nek le ri ni ser gi li yor. Türk Dün ya sý Be le di ye ler Bir - li ði ta ra fýn dan Ýs tan bul da ko nuk e di len 18 öð ren - ci ve 2 öð ret men den o lu þan 20 ki þi lik Kýr gýz He - ye ti ni ma ka mýn da a ðýr la yan Be le di ye Baþ ka ný Haþhaþ tarlalarýna tarým iþçilerini taþýyan minibüs devrildi. Yü cel Çe lik bi lek, Or tak kül tü rel de ðer le ri ve ta ri - hi pay laþ tý ðý mýz kar deþ le ri mi zi gör mek biz le re her za man mut lu luk ve gu rur ve ri yor. de di. Tür ki ye de ki be le di ye ci lik hiz met le ri ko nu sun - da in ce le me ler ya pan he yet te bu lu nan öð ren ci - ler le soh bet e den Baþ kan Yü cel Çe lik bi lek, öð - ren ci le re il çe miz de yü rü tü len çe þit li kül tü rel ve sos yal pro je ler den bah set ti. Öð ren ci le rin de so - ru la rý ný cevap la yan Baþ kan Çe lik bi lek, zi ya ret ten duy du ðu mem nu ni ye ti de i fa de e de rek, ken di le - ri ne ba þa rý lar di le di. Kar þý lýk lý he di ye le rin tak dim e dil me si nin ar dýn dan he yet, Bey koz Ça yý rý nda de vam e den fes ti val a la ný ný gez di. Ýþ çi le ri ta þý yan mi ni büs dev ril di: 1 ö lü, 18 ya ra lý UÞAK mer ke ze bað lý Su su zö ren Kö yü ya ký nýn da mey da na ge len tra fik ka za sýn - da 1 ki þi öl dü, 18 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ma ni sa nýn Ku la il çe sin den, haþ haþ tar la la rýn da ça lýþ mak ü ze re U - þak ýn Ho ca lar Kö yü ne gi den iþ çi le ri ta - þý yan Mu rat Tu na nýn (24) kul lan dý ðý 31 E U 984 plâ ka lý mi ni büs, Su su zö ren Kö - yü yo lun da, di rek si yon ha ki mi ye ti nin yi - ti ril me si so nu cu dev ril di. Ka za da, mi ni - büs te bu lu nan iþ çi ler den Fa di me Gök (51), vefat et ti. Mi ni büs sü rü cü sü nün de a ra la rýn da bu lun du ðu 18 ki þi ya ra lan dý. O lay ye ri ne ge len am bu lans lar la U þak Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan ya ra lý lar - dan ba zý la rý nýn du ru mu nun a ðýr ol du ðu öð re nil di. U þak / a a

7 Y DÜNYA 7 NA TO kat li â mý sü rü yor NA TO AS KER LE RÝ NÝN AF GA - NÝS TAN IN DO ÐU SUN DA 7 SÝ VÝ LÝ ÖL DÜR DÜ ÐÜ BÝL DÝ RÝL DÝ. ÜL KE DE YI LIN ÝLK 6 A YIN DA 1400 DEN FAZ LA SÝ VÝL ÖL DÜ. LÝB YA DA Ý SE Ö LÜ SA YI SI BÝN 100 Ü AÞ TI. AFGANÝSTAN'IN do ðu sun da NA TO as ker le ri nin 7 si vi li öl dür dü ðü bil di ril di. Host il mec li si ü ye si Gül Mu ham - med Za zi, NA TO as ker le ri nin, ge ce ya rý sý Host þehri nin dý þýn da Ma to on Kö yü ne bas kýn dü zen le dik le ri ni, ev le re a teþ aç týk la rý ný, o lay da di re niþ le bað lan tý sý ol ma yan 7 si - vi lin öl dü ðü nü söy le di. Böl ge de ki o kul la rýn söz cü sü Se yit Mu sa Mac ro da ö - len ler a ra sýn da bir öð ret men le 2 öð ren ci si nin bu lun du - ðu nu kay det ti. NA TO söz cü sü Yüz ba þý Jus tin Brock - hoff, NA TO ve Af gan as ker le ri nin, Host vi la ye tin de dü - zen le nen bir o pe ras yon da di re niþ çi le ri öl dür dü ðü nü be - lir tir ken, ö len di re niþ çi le rin sa yý sý na i liþ kin bil gi ver me - di. Af gan po li si de bas ký ný doð ru la dý. Ö te yan dan Af ga nis tan da yý lýn ilk 6 a yýn da 1400 den faz la si vi lin öl dü ðü bil di ril di. BM Af ga nis tan a Yar dým Mis yo nu ndan ya pý lan a çýk la ma da, ilk 6 ay da 1462 si vi - lin öl dü ðü, ge çen se ne nin ay ný dö ne mi ne gö re si vil ka - yýp la rýn yüz de 15 art tý ðý be lir til di. A çýk la ma da, O cak- Ha zi ran dö ne min de ö len le rin yüz de 80 i nin si vil, yüz de 14 ü nün Af gan ve ya ban cý as ker ler ol du ðu vur gu lan dý. El ya pý mý bom ba ve in ti har sal dý rý la rý nýn si vil le rin yüz - de 49 u nun öl me si ve ya ra lan ma sý na sebep ol du ðu nun be lir til di ði a çýk la ma da, 368 si vi lin öl dü ðü Ma yý sýn en kan lý ay ol du ðu na dik kat çe kil di. Ka bil / a a ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, Ýstanbul da bugün yapýlacak olan Libya Temas Grubu toplantýsý öncesinde yaptýðý açýklamada, Libya Lideri Muammer Kaddafi nin geleceði için günleri sayýlý dedi. Clinton, Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov ile ortak basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada, uluslar arasý toplumun, Kaddafi nin gitmesi için ilerleyen günlerde baskýsýný arttýracaðýný ifade etti. NATO tarafýndan bu ülkede sivillerin korunmasýna yönelik operasyonlara devam edilirken, ABD ve diðer ülkelerin, Kaddafi nin geleceðe yönelik planlarý konusunda Libya liderinin yakýn çevresinden birbiriyle çeliþen bilgiler almakta olduklarýný ifade e- den Clinton, (ayrýlmasý konusunda) tam bir gün veya saat veremem ancak günleri sayýlý dedi. Clinton, Kaddafi ye yönelik baskýnýn arttýrýlmasý için yoðun bir çalýþma içerisinde olacaklarýný kaydetti. Washington / aa Toplantýda Rusya yok RUSYA, bugün Ýstanbul da yapýlacak Libya Temas Grubu toplantýsýnda yer almayacaðýný bildirdi. Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, Rusya nýn katýlma dâveti aldýðý Ýstanbul da yapýlacak Temas Grubu toplantýsýna gelmeyeceði belirtilerek, bu krizin tek çözüm yerinin BM Güvenlik Konseyi olduðu görüþünü tekrarladý. Açýklamada, Rusya nýn yaklaþýmý deðiþmemiþtir. Bir sonraki Ýstanbul toplantýsý dahil, bu gruba girmeyeceðiz ve faaliyetlerine katýlmayacaðýz ifadesi kullanýldý. Moskova / aa Lib ya da ö lü sa yý sý, bin 100 ü geç ti LÝBYALI sav cý Mu ham med Zik ri El Mah cu bi, NA TO nun 19 Mart tan be ri ül ke si ne dü - zen le di ði ha va sal dý rý la rýn da bin 100 den faz la Lib ya lý nýn öl dü ðü nü söy le di. Mah cu bi, yap tý ðý a çýk la ma da, NA TO nun ha va sal dý rý la rýn da ya ra la nan la rýn sa yý sý nýn i se 4 bin 500 ki þi ol du ðu nu i fa de et ti. NA TO Ge nel Sek re te ri An ders Fogh Ras mus sen i ha va o pe ras yon la rý dolayýsýyla Lib ya mah ke me sin de soy ký rým i le suç la ya cak la rý ný bil di ren Mah cu bi, Ras mus sen hak kýn da a ra la rýn da a dam öl dür me ve ya ra la ma, ka mu bi - na la rý ný yýk ma ve Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi yi öl dür me ye ça lýþ ma nýn da ol du ðu 10 ay rý suç la ma da bu lun du. Trab lus / a a Kan da har da ca mi ye in ti har sal dý rý sý: 4 ö lü AFGANÝSTAN'IN gü ne yin de ki Kan da har ken tin de ca mi de dü zen le nen in ti har sal dý rý sýn da 4 ki þi öl dü. Af ga nis tan Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn söz cü sü Sýd dýk Sýd dý ki, sal dý rý nýn, Dev let Baþ ka ný Ha mid Kar za i nin öl dü rü len ü vey kar de þi Ah met Ve li Kar zai i çin ca mi de dü zen le nen mev lit sý ra sýn da ya pýl dý ðý ný be lirt ti. Sal dý rý da ilk be - lir le me le re gö re 4 ki þi nin öl dü ðü nü, 13 ki þi nin ya ra lan dý ðý a çýk la yan Sýd dý ki, ö len ler a ra sýn da Kan da har U le ma Þu ra sý Baþ ka ný Hik me tul lah Hik met in de bu lun du ðu - nu söy le di. Ül ke nin gü ne yin de ki en güç lü ki þi ler den bi ri o lan, Kan da har Ýl Mec li si Baþ ka ný Ah med Ve li Kar zai ön ce ki gün e vin de öl dü rül müþ tü. Ah med Ve li Kar za - i ye Ma yýs 2009 da da su i kast gi ri þi min de bu lu nul muþ tu. Ah med Ve li Kar za i, yol - suz luk ve u yuþ tu ru cu ti ca re tiy le de suç lan mýþ tý. Ka bil / a a Ýtalya, Libya da rol kapmak istiyor ÝTALYA Dýþiþleri Bakaný Franco Frattini, Senato ve Parlamento nun savunma ve dýþ iliþkiler komisyonunda yaptýðý konuþmada, Ýtalya nýn Ýstanbul a bazý önerilerle gideceðini bildirerek, ülkesinin Libya nýn geleceðinde aktif rol almak istediðini dile getirdi. Bu arada, Ýtalya Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Maurizio Massari, Ýstanbul da yapýlacak 4. Libya Temas Grubu toplantýsý öncesinde, Ýstanbul daki görüþmelerde ilerleme kaydedeceklerinden emin olduklarýný söyledi. Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Massari, Ýstanbul daki toplantýnýn stratejik amaçlarý belirlemek için bir fýrsat olduðunu belirtti. Ýstanbul a üç ilkeyle gideceklerini bildiren Massari, üç ilkeden ilkini Kaddafi siz bir Libya olarak açýkladý. Massari, ikinci ilkenin Geçici Ulusal Konsey i ekonomik ve politik olarak desteklenmesinin devamý olduðunu kaydederken, üçüncü ilkenin de Kaddafi sonrasýndaki dönemde her anlamda güçlendirilmiþ Libya ya geçiþ stratejisinin belirlenmesi olduðunu ifade etti. Roma / aa Fran sýz mu ha lifler den as ker le ri çe ke lim çað rý sý FRAN SA DA mu ha le fet te ki Sos ya list Par ti yö ne ti ci le ri, Af ga nis tan ýn Ka pi sa vi la ye tin de dü zen le nen in ti har sal dý rý - sýn da 5 Fran sýz as ke ri nin öl me si nin ar - dýn dan yap týk la rý a çýk la ma lar da, ik ti da - ra gel dik le rin de Fran sýz as ke rî bir lik le ri - ni bu ül ke den ge ri çe ke cek le ri ta ah hü - dün de bu lun du. Fran sa nýn, Af ga nis - tan da 4 bin as ke ri bu lu nu yor. Pa ris / a a Amerika ya he sap so rul sun MAZ LUM DER Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Re cep Ka ra göz, A me ri ka nýn in san sýz u - çak lar la Pa kis tan ýn Af ga nis tan sý ný rýn da - ki Gü ney Ve zi ris tan ý vur du ðu nu be lir te - rek, ABD ye öl dür dü ðü ma sum in san la - rýn he sa bý mut la ka so rul ma lý dýr de di. ABD nin Ta li ban kon tro lün de ki böl ge de bu haf ta ba þýn da öl dü rü len ki þi sa yý sý 32 o la rak bil di ril di ði ni, CI A u çak la rý nýn sýk - lýk la bom ba la dý ðý böl ge de öl dü rü len si vil - ler le be ra ber çok sa yý da da a ðýr ya ra lý kay - de dil di ði ni öð ren dik le ri ni söy le yen Ka ra - göz, ABD ken di top rak la rýn dan, sý nýr la - rýn dan bin ler ce ki lo met re u zak ta, söz de te rö rü ön le me ba ha ne siy le sür dür dü ðü as ke ri sal dý rý lar son ra sý ül ke le ri iþ gal et me sü re cin de, böl ge de ken di si bir te rör un su - ru, te rör ü re ten bir ö ge ha li ne gel miþ tir. Sa yý sýz ma sum in sa nýn ha ya tý na mal o lan sal dý rý la rýn da ABD baþ ka ül ke va tan daþ la - rý nýn ha yat la rý ný hi çe say mak ta, u lus la r a - ra sý hu ku ku a le nen ih lâl et mek te dir de di. An ka ra / Ah met Ter zi Gözler Temas Grubu nda LÝBYA TEMAS GRUBU BUGÜN ÝSTANBUL DA TOPLANIYOR. ABD DIÞÝÞLERÝ BAKANI HÝLLARY CLÝNTON, LÝBYA LÝDERÝ MUAMMER KADDAFÝ NÝN GÜNLERÝ SAYILI DEDÝ. Stratejik Gavaliþ Köyü muhaliflerin elinde LÝBYA'NIN baþþehri Trablus a 100 km kadar mesafedeki stratejik Gavaliþ Köyünü önceki gün þiddetli çarpýþmalarýn ardýndan Muammer Kaddafi güçlerinden geri almayý baþaran muhalifler, rejim yanlýsý askerleri baþkente yaklaþýk 80 km uzaklýktaki bir baþka stratejik yerleþim olan El Assabaa ya sýkýþtýrdý. El Assabaa kapýsýna dayanan muhalifler, þehir çevresindeki tepelere mevzilendiklerini belirterek, Gavaliþ e 17 km uzaklýktaki El Assabaa ya 6 km mesafede bulunduklarýný ve geri aldýklarý Gavaliþ Köyünü takviye ettiklerini kaydettiler. Muhalifler dün akþam çevredeki tepelerden El Assaba yý yoðun þekilde bombardýman etmiþlerdi. Bu stratejik nokta Trablus a giden stratejik karayolu üzerinde bulunan Garyan þehrinden önceki son yerleþim yeri. Gavaliþ / aa Kaddafi den intihar tehdidi RUSYA Devlet Baþkaný Dmitri Medvedev in özel temsilcisi Mihail Margelov, Libya lideri Muammer Kaddafi nin isyancýlarýn baþþehir Trablus u kuþatmalarý durumunda, intihar eylem planýný devreye sokacaðýný söyledi. Ýzvestiya gazetesine özel açýklamada bulunan Margelov, Libya baþbakaný bana dedi ki: Eðer isyancýlar baþþehri kuþatýrsa, füzelerle ve diðer araçlarla onlarý havaya uçuracaðýz uyarýsý yaptý. Margelov geçen ay Libya ya gerçekleþtirdiði ziyaretler çerçevesinde Libya Baþbakaný Bagdadi al-mahmudi ile bir araya gelmiþti. Kaddafi rejiminin böyle bir intihar planý olduðunu düþünüyorum ifadelerini kullanan Margelov, Kaddafi nin hâlâ önemli miktarda füze ve patlayýcý maddeye sahip olduðunu hatýrlattý. Margelov un Amerikan istihbaratýnýn Libya daki silâhlarýn tükenmek üzere olduðu ile ilgili bilgileri kuþkulu buldu. Kaddafi rejimine karþý uluslar arasý askerî operasyon 19 Mart ta Birleþmiþ Milletler kararý çerçevesinde baþlamýþtý. Moskova / cihan HABERLER Ýsrail, yine Refah taki tünelleri bombaladý ÝS RA ÝL Ha va Kuv vet le ri, Gaz ze Þe ri di nden ön - ce ki gün a tý lan ro ket le re kar þý lýk o la rak, böl ge nin ku zey ve gü ne yin de ki tü nel le ri bom ba la dý. Fi lis tin li kay nak la ra gö re, sal dý rý da 5 ki þi ya ra lan dý. Ýs ra il or - du söz cü lü ðü nün a çýk la ma sý na gö re, Ýs ra il u çak la rý, gü ney de ki Re fah ta 2, ku zey de de bir tü ne li he def al dý. Fi lis tin li kay nak lar i se Re fah ta ki bom bar dý - man sý ra sýn da böl ge de bu lu nan 5 ki þi nin ya ra lan dý - ðý ný be lirt ti. Bom ba la ma sý ra sýn da tü nel ler de bu lu - nan bir iþ çi nin a ký be ti i se bi lin mi yor. Fi lis tin li kay - nak lar, Ýs ra il u çak la rý ay ný za man da Gaz ze ken ti nin do ðu sun da ki Se ca i ye ma hal le sin de de bir he de fi bom ba la dý ðý ný bil dir di. Tel A viv / a a Ge ri dö nen Su ri ye li sa yý sý 7 bi ni aþ tý BAÞ BA KAN LIK A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A FAD), ül ke sin de ki o lay lar dolayýsýyla Tür ki ye ye sý ðý nan Su ri ye li ler den ge ri dö nen le rin sa yý sý nýn 7 bi ni aþ tý ðý ný bil dir di. A FAD tan ya pý lan a çýk la ma da, Bu gü ne ka dar Tür ki ye ye ge len Su ri - ye A rap Cum hu ri ye ti va tan da þý sa yý sý nýn 15 bin 570 ol du ðu i fa de e di len a çýk la ma da, þöy le de nil di: Bu gü ne ka dar ge ri dö nüþ ya pan Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va tan da þý, 7 bin 57. Bu gün i ti ba riy le ül ke miz de ki Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va tan da þý i se 8 bin ü re fa kat çi 49 u has ta ol mak ü ze - re top lam 72 ki þi has ta ne de bu lun mak ta dýr. Ýl gi li ku rum ve ku ru luþ la rý mýz ca, ça dýr kent ler de ba - rýn ma, yi ye cek, sað lýk, gü ven lik, sos yal ak ti vi te, e - ði tim, i ba det, ter cü man lýk, ha ber leþ me gi bi hiz - met ler ve ril mek te dir. An ka ra / a a Þam da re jim kar þýt la rý na cop SU RÝ YE'NÝN baþþehri Þam da re jim kar þý tý ha re ke te des tek i çin 250 ka dar en tel lek tü el ve sa nat çý nýn gös - te ri si ni gü ven lik güç le ri cop kul la na rak da ðýt tý. A rap Ýn san Hak la rý Bir li ði ad lý si vil top lum ku ru lu þun dan Ab dül ke rim Ri ha vi, gü ven lik güç le ri nin Þam ýn Mi - dan sem tin de gös te ri ci le ri so pa ve cop lar la vu ra rak, da ðýt tý ðý ný be lirt ti. En az dört gös te ri ci gö zal tý na a lýn - dý. Bu a ra da Su ri ye nin ku zey ba tý sýn da ki Ýd lib vi la ye - tin de gü ven lik güç le ri nin yü rüt tü ðü o pe ras yon lar da 4 si vi lin öl dü rül dü ðü bil di ril di. Þam - Lef ko þa / a a Mý sýr da ge nel se çim ler er te len di MI SIR'DA Ey lül de ya pý la cak ge nel se çim le rin E kim ya da Ka sý ma er te len di ði bil di ril di. Res mî Me na a jan sý nýn bil dir di ði ne gö re, Dev let Baþ ka - ný Hüs nü Mü ba rek re ji mi nin þu bat ta dev ril me - sin den bu ya na ilk kez ya pý la cak ge nel se çim le - rin er te len me si, ey lü le ka dar ha zýr o la ma ya cak - la rý ge rek çe siy le bir çok si ya sî o lu þum ta ra fýn dan is te ni yor du. Ka hi re / a a G. Su dan ýn bay ra ðý BM de BM Gü ven lik Kon se yi, Gü ney Su dan ýn BM ye ü ye ol ma sý ný tav si ye e den ka rar al dý. Kon sey in al - dý ðý bu res mî tav si ye ka ra rý nýn ar dýn dan 192 ü ye li BM Ge nel Ku ru lu nun Gü ney Su dan ý 193. ü ye ül - ke o la rak ka bul e den bir ka rar al ma sý bek le ni yor. Gü ven lik Kon se yi nin tav si ye ka ra rýn da, Gü ney Su dan ýn BM nin ü ye si o la rak a ra mý za ka týl ma sý ný ve tem sil ci le riy le bir lik te ça lýþ ma yý sa býr sýz lýk la bek li yo ruz de nil di. BM Ge nel Ku ru lu nda a lýn - ma sý bek le nen ka ra rýn ar dýn dan Gü ney Su dan ýn bay ra ðý BM ye çe ki le cek. Bir leþ miþ Mil let ler / a a Su dan, gü ney li le ri va tan daþ lýk tan çý kar dý SU DAN Par la men to su, 9 Tem muz da ba ðým - sýz lýk la rý ný res men i lân e den Gü ney Su dan lý la - rýn Su dan va tan daþ lýk lýk la rý nýn ip tal e dil me si ni ön gö ren bir ka nu nu ka bul et ti. Res mî Su na A - jan sý nýn bu ko nu da ki ha be ri ne gö re ge çen o - cak ta ya pý lan re fe ran dum i çin gü ney li le rin kay - da ge çi ril me siy le Gü ney Su dan lý la rýn sa yý sý nýn tes bit e dil di ði ni kay det ti. BM Mül te ci ler Yük sek Ko mi ser li ði nin ra kam la rý na gö re, ge çen E kim - den bu ya na yak la þýk 360 bin gü ney li nin ev le ri - ne dön me le ri ne kar þýn, 1 mil yon dan faz la gü - ney li hâ lâ ku zey de ya þý yor. Har tum / a a

8 8 15 MEDYA POLÝTÝK TEMMUZ 2011 CUMA Y Ankarafüzekalkanýnaevetdiyor Demokrat anneler... Tüm Anadolu anneleri gibi Müslüman ailesindeki iç hürriyeti, meþveret ve demokrasiyi dýþtan bakanlar ne görebilirler ve ne de hissedebilirler. Bu mahrem dairedeki birçok deðer gibi meþvereti de dýþardan görmek mümkün deðildir. Avrupalý hakperest sosyologlar Müslüman ailedeki kadýnýn gizli hakimiyetini çok geç keþfettiler Celâlli babalardan kaçan çocuklarýn sýðýnaklarý olan anneleri Okyanuslarýn þiddetli ve taþkýn dalgalarýný bitiren granitler gibidir Anadolu annesinin gizli gücü Ýstibdadýn kötülüðünü ilk olarak babasýndan ders almýþ olmalý Kemalizmin gayr-ý insanî icraatlarý bu dað köyüne yansýyýnca, dedem þeair-i Ýslâmiye adýna karþý durmuþ olmalý ki, köy öðretmeninin bütün çabalarýna raðmen jandarma bu dað köyünde varlýðýný hissettirememiþ. Daha doðrusu devletin zaafiyetinden istifade edilmiþ. Bu köyde devleti üç kiþi temsil etmiþ: Öðretmen, tahsildar ve nadiren jandarma M. Kemal ve Ýsmet e ev içinde takýnýlan tavýr çok ilginçti Ýsminden bahsedilmek istenmediði kadar resimlerine de rastlanamazdý. Gerçi tarikatin buradaki terbiyesinden dolayý bütün resimlere hoþ bakýlmazdý. M. Kemal in 1938 de öldüðü günlerde annemle babam evlenmiþ ve Malatya ya yerleþmiþler. Öðretmenlerin talebeleri sokakta ve amirlerin memurlarý dairede aðlamaklýða mecbur ettiði günlerin arefesinde anneciðim bir rüya görür. Çocukluðumun tadýyla dinlediðim bu rüyayý hiç unutmadým. Rüyasýnda; yeþile yakýn asker giyimli, rütbeleri görkemli bir Müslüman subay, Malatya yý kulpundan tutarak çýkrýk gibi yavaþ yavaþ çeviriyor. O günlerde kuzeye bakmakta olan Malatya, güneye dönünceye kadar çevriliyor ve tam kýble istikametine gelindiðinde þehrin kulpunu býrakýyor rüyadaki zabit Tevile hiç de ihtiyaç duymadýðým bu rüyayý çok sevmiþtim. Demokrat Parti kurulduðunda ocak baþkaný o- lan babamýn bazen yanýnda ve bazen arkasýnda durmuþ annem. Uzaktan akrabamýz olan mebuslara raðmen DP yi parçalamak üzere kurulan Hürriyet Partisine katýlan diðer akrabamýza babam kadar annem de tepki göstermiþti. Burada hayatta ders olarak kabullendiðim bir anekdotu da kaydetmek istiyorum. Hepimizin bildiði gibi kurumsallaþmýþ tarikatlar maalesef resmî ideolojinin yörüngesinden pek kurtulamamýþlar ve hâlâ da kurtulamýyorlar. O günlerde henüz siyasal Ýslâm veya MSP, demokratlarý parçalamak üzere ortaya çýkmadýðýndan, anneciðimin Kadirî den þeyhi olan zat maalesef reyini Halk Partisine veriyor, ara sýra müritlerine de telkin ediyormuþ. Müritler genellikle temsilcisi veya halifesi Sofu Hüseyin denilen bir zat aracýlýðýyla ona u- laþabiliyorlar. Sofu Hüseyin de demokrat. Diðer taraftan da tarikattaki münasebetin getirdiði hassasiyet söz konusu. Sofu Hüseyin Kadirî þeyhine danýþmadan bilhassa Malatya istikametindeki mensuplara bir haber gönderiyor: Þeyhimizin partisine karýþmayalým, ona baðlýlýðýmýzý ve hürmetimizi de eksik etmeyelim Fakat reylerimizi mutlaka Demokrata vereceðiz. Bu haberi müritleri kýsa bir zamanda Urfa dan Malatya ya kadar uçuruyorlar. Anneciðim bu olayý sevinç ve zafer duygularýyla anlatýrdý. Çocukluðumun geçtiði yörede devletin olmadýðýný yukarýda arz etmiþtim. Köylerdeki asayiþi saðlamak, anlaþmazlýklarý gidermek ve sosyal devletin vazifesini yapmak köylüye aitti. Ýleri gelenlerince teþkil edilmiþ meþveret kurallarý vardý. Bazen hak noktasýnda kantarýn topu kaçsa da, baþka imkânlarý yoktu. Devlet cinayet iþlendikten sonra jandarmasýný gönderir ve suçluyu götürürdü. Ýþte yine birkaç köyün anlaþmazlýða düþtüðü, Pötürgelilerle aramýzda çatýþmaya kadar giden bir mera meselesi vardý. Birçok köylünün silâhlanýp at ve katýr sýrtýnda yayladaki düz merada siperlere girdikleri bir zamanda babamýn peþi sýra annemin de bir hayvan sýrtýnda çatýþma alanýna girdiklerini gördük. Herkesin çetin bir silâhlý çatýþma beklediði zamanda, anneciðim barýþ meleði olmuþtu sanki. Zira törelere göre saygýn kadýnlar erkeklerin çatýþma sahasýna girip barýþ çaðrýsýnda bulunurlarsa, taraftarlarýn vuruþmadan vazgeçebilecekleri hep anlatýlýrdý. Zira kadýn hürmet idi. Barýþ için devreye girdiklerinde mutlaka saygý gösterilmesi gereken insanlardý kadýnlar 27 Mayýs ihtilâli çoðu Anadolu evinde olduðu gibi doðduðum evde de mateme yol açtý. Bediüzzaman Hazretleriyle Adnan Menderes in vefatlarý veya onlara çektirilen zulümler yâd edildikçe, babam baþta olmak üzere hane halký hüzünlenir, simalar gölgeli bir mevsime kayarlardý li yýllardan sonra dindarlar adýna siyasete atýlan MSP ye raðmen annem demokrat kalmýþtý. Hatta Malatyalý Özal a raðmen yine reyini demokratlara vermiþti. Son zamanda bir kýsým Nurcularý da müþevveþ hale gelince anneciðim siyasî partiler defterini bir daha açmamak üzere kapattý. Birileri yanýnda siyaseti konuþtuðunda mevzuyu deðiþtirir ve kendisini ilgilendirmediðini açýk açýk ifade ederdi. Evlâtlarý arasýnda fark gözetmeyen Osmanlý kadýný, çocuklarýnýn da arasýna girmiþ siyasî görüþ ayrýlýðýndan dolayý bu kapýyý tamamen kapatmýþ olmalýydý. ANKARA, NATO nun Soðuk Savaþ tan bu yana en önemli savunma projelerinden sayýlan Füze Kalkaný Projesi ne yeþil ýþýk yakmaya hazýrlanýyor. Obama yönetiminin büyük önem verdiði savunma projesi, yarýn Libya konulu bir zirve için Ýstanbul a gelen ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton ýn da gündemindeki maddelerden de biri olacak. Bu zamana kadar füze sistemine temkinli yaklaþan ve NATO daki üst düzey toplantýlarda çekincelerini gündeme getiren Ankara, bir süredir savunma amaçlý NATO füzeleri ve bunlarý kontrol edecek radar sistemlerinin topraklarýna yerleþtirilmesine sýcak bakmakta. Konu, son altý ayda ABD Baþkaný Barack Obama nýn Baþbakan Erdoðan la konuþmalarý ve Hillary Clinton ýn Ahmet Davutoðlu yla temaslarýnda da sýk sýk ABD tarafýndan gündeme geldi. Ak Parti hükümeti, Türkiye nin Batý yla o- lan kurumsal baðlarýnýn geleceði ve kendi savunma ihtiyaçlarýný da göz önüne alarak, geçmiþte temkinli yaklaþtýðý projeye sýcak yaklaþýyor. Uzun süredir Washington un gündeminde olan ancak henüz NATO ülkelerinin somut ANNE Frank, çocukluðumun anýlarýndan süzülüp karþýma çýkýverdi!.. Televizyonumuzun olmadýðý yýllardý ve radyoda Arkasý Yarýn vardý... Dünya edebiyatýnýn en seçkin e- serleri, devlet tiyatrosunun usta sanatçýlarý tarafýndan sadece sesle bize ulaþtýrýlýrdý... Dinlerdik ve Tolstoy, Victor Hugo, Honore de Balzac, Dostoyevski, John Steinbeck, hatta Agatha Christie nin dünyasýna hayallerimizle girerdik... Anne Frank ýn Hatýra Defteri ni radyodan soluksuz izlediðimde sanýrým 9-10 yaþlarýndaydým... Amsterdam da oturan Yahudi asýllý Frank a- ilesinin edebiyata meraklý kýzý... Naziler Hollanda yý iþgal ettiklerinde çareyi, baba Otto Frank ýn ofisinin arkasýna yapýlmýþ sýðýnakta yaþamakta bulmuþ ailenin hazin öyküsü... Sýðýnakta yazdýðý anýlarý, bir toplama kampýnda sona eren yaþamýndan sonra yayýnlanan ve hepimize ýrkçýlýðýn korkunç yüzünü anlatan Anne Frank ýn öyküsünün beni o yaþta derinde bir umutla bu sýðýnakta yaþamýþ sonra toplama kamplarýnda yok olup gitmiþ insanlarýn sanki gölgelerinin arasýndan süzülerek yürüdüm... Kullandýklarý mutfaða dokundum, gökyüzünü görebildikleri tek pencerede bir eyleme dönüþtüremediði proje, Türkiye nin bu hafta Hillary Clinton a Evet vermesi durumunda 2011 sonundan itibaren kademeli olarak devreye girecek. Ýlk aþamada Doðu Akdeniz deki gemilere bunlarý kontrol edecek Ankara, bir süredir savunma amaçlý NATO füzeleri ve radar sistemlerinin topraklarýna yerleþtirilmesine sýcak bakmakta. Kapitalizmin ideolojik krizi Ýslâm düþmanlýðý AKSARAY, KARAMAN, KAYSERÝ KONYA, NEVÞEHÝR, NÝÐDE, SÝVAS illeri Yeni Asya Gazetesi Temsilciler Toplantýsý Niðde / Kemerhisar'da 17/07/2011 Pazar Günü saat 09:30'da yapýlacaktýr. Ýrtibat Tel. (0505) (0505) BÝRÝ bitmeden diðeri baþlýyor... Ülkelerin sistematik olarak borç krizine sürüklenmeleri ardý ardýna devam ediyor. ABD de birkaç yýl önce patlayan kriz devam ederken, Avrupa da da her gün bir ülke temerrüt, yani iflas riskine bir adým daha yaklaþýyor. ABD, Ýrlanda, Portekiz, Ýspanya ve son olarak Yunanistan derken þimdi gözler Ýtalya ya çevrilmiþ durumda. Ýtalyan ekonomisini geçtiðimiz haftalarýn gündemini meþgul eden Yunanistanla karýþtýrmamak gerekiyor. 2.6 trilyon dolar kamu borcuna sahip, Avrupa nýn 3. büyük Ýtalyan ekonomisinin gümlemesi; gerek Avrupa açýsýndan, gerekse küresel ekonomi açýsýndan son derece önemli. Ýtalya da diðer geliþmiþ ülkeler gibi yýllarca bol harcamanýn ardýndan þimdi kemer sýkmaya çalýþýyor. Ýtalyan hükümeti, 3 yýlý kapsayan 48 milyar Euro luk tasarruf paketini parlamentodan geçirmeye çalýþýyor. Avrupa cephesinde bir de Fransa nýn notunun indirilebileceðine dair söylentiler dolaþýyor ki, bunun söylentisi bile Avrupa da kâbusa neden oluyor. Avrupa Birliði nin iki süper gücünden biri olan Fransa nýn kredi notunun düþmesi, Avrupa nýn boynundaki ilmeði biraz daha sýkacaktýr. Diðer taraftan da Fransýz bankalarýnýn ellerinde bulunan 393 milyar dolarlýk Ýtalyan kamu ve özel sektör borçlanma tahvili olasý bir Ýtalyan krizinin tüm Avrupa yý yakacaðýný gösteriyor. Geçelim Amerika cephesine... Orada da iþler karýþýk. ABD Senatosu nda Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasýnda uzunca bir süredir borç Batý entelijansiyasýnda bu krizin tanýmlamasýný Kapitalizminin ideolojik krizi olarak yapanlarýn sayýsý her geçen gün artýyor. savaþý yaþanýyor. ABD nin toplam borcu 14.3 trilyon dolar. Yasal borçlanma sýnýrý 14.2 trilyon dolar. Yani ABD yasal olarak 1 cent bile borçlanamýyor... ABD, 2 Aðustos a kadar borç tavanýný yükseltmezse, ülke tarihinde bir ilk yaþanacak, ABD de milyonlarca kiþi iþinden olacak ve yeni bir ekonomik durgunluk baþlayacak. umutla bu sýðýnakta yaþamýþ sonra toplama kamplarýnda yok olup gitmiþ insanlarýn sanki gölgelerinin arasýndan süzülerek yürüdüm... Kullandýklarý mutfaða dokundum, gökyüzünü görebildikleri tek pencereden dýþarýnýn nasýl göründüðünü anlamaya çalýþtým... Nefretin... Ayrýmcýlýðýn... Þiddetin... Ne anlama geldiðini bir kez daha fark ettim... Bir garip dünya Liberal dostum, Hollanda reklam sektörünün önde gelen isimlerinden Jos Peters, günümüz Hollanda sýnda yaþanýlan garip geliþmeyi çok güzel anlattý: Irkçýlar ortaya çýktýlar, Müslümanlar baþta diðer kültürlerden bu ülkeye gelenlerin Avrupa kültürünü yok ettiklerini, geleceðimizin tehlike altýnda olduðunu söylediler. Zamanla gördük ki, asýl, kendi kültürümüz ile baþ baþa kalma tehlikesiyle karþý karþýyayýz. Ötekinin olmadýðý bir dünya, bizim için diktatörlüðün baþlangýcýdýr... Hangi kitap, efsanevi Hollanda hoþgörüsünü Jos un bu sözleri kadar net anlatabilir?.. Vatikan ýn dini radikalizmine karþý durmuþ, Protestan düþünce geleneðinin kalesi olmuþ GEÇMÝÞ OLSUN Kardeþimiz Mehmet Altunbaþ'ýn baþarýlý bir beyin ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Kendisine geçmiþ olsun der, kardeþlerimizin duâlarýný bekler, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar ihsan etmesini dileriz. Kocasinan Yeni Asya Okuyucularý yerleþtirilecek olan füzesavarlar, 2015 sonrasýnda Türkiye topraklarý ve Romanya gibi ülkelerde kalýcý bir altyapýya dönüþecek. Füzesavar gemilerinin ayrýca Türkiye de karada konuþlandýrýlacak erken uyarý (AN/TPY-2 türü radar) ve altyapý sistemlerine entegre olmasý planlanýyor. Proje gerçekleþirse, Türkiye nin zaten 2011 den itibaren kendi savunma planlarý çerçevesinde almayý planladýðý Patriot füzeleri de NATO tarafýndan ortak finanse edilecek ve projeye dahil edilecek. Ýran ve kedi polemiði Geçmiþte Yýldýz Savaþlarý diye de anýlan ve Barack Obama nýn baþkan olmasýyla yeniden hýz kazanan Füze kalkaný, baþta Türkiye olmak üzere NATO ülkelerini Ortadoðu, Ý- ran ve dýþarýdan gelen saldýrýlara karþý geniþ bir þemsiye ile korumayý planlýyor. Ancak yakýn zamana kadar Ýran la arasýný bozmasýný istemeyen Ankara, hem projenin Türkiye topraklarýna Patriot füzeleri yerleþtirilmesini içeren kara unsuruna temkinli yaklaþmýþ, hem de Ýran a vurgu yapýlmamasýný istemiþti. Hatýrlarsýnýz geçen yýl Lizbon daki NATO zirvesinde Cumhurbaþkaný Abdullah Gül Ý- ran la ilgili atýflarýn ortak metinlerden çýkarýlmasýný istemiþ, Fransa Cumhurbaþkaný Nikolas Sarkozy ise Biz kediye kedi deriz lafýyla Türkiye nin bu hassasiyetini hafife almýþtý. Gerçekte Ankara, füze kalkaný projesinin Hülasa; ABD kaynýyor, Avrupa yanýyor... Asya tarafýnda Çin de ise vahþi kapitalizmin farklý versiyonlarý vatandaþýnýn sýrtýna basarak þimdilik dik duruyor. Þimdi arkamýza yaslanalým ve bu tabloya günlük fiyat hareketlerinden sýyrýlarak tepeden bakmaya çalýþalým ve bu küresel krizin adýný koyalým. Batý kapitalizmi pradigmal bir ideolojik krizin içerisindedir. Daha düne kadar piyasalarýn herþeyi düzenleyen görünmeyen bir el, piyasa tanrýsý tarafýndan dengede tutulduðunu savunanlar resmen duvara tosladýlar. Piyasa tanrýsýnýn aslýnda yalan olduðu anlaþýlýnca kapitalist ekonomiler görünmeyen elin gazabýna uðradýlar... Piyasa tanrýsýna inanlarýn kendilerine olan özgüvenleri o kadar yüksekti ki, iki kutuplu dünyadan sözüm ona sosyalist ekonomiler a- leyhine tek kutuplu dünyaya geçiþ sürecinde, liberal ekonomi kuramlarý ve piyasalarýn üstünlüðünü hiç olmadýðý kadar kutsandý. Kapitalist piyasa bir tanrý idi! ve tüm dengesilikleri görünmez el yeteneði ile dengeye getirebilirdi! Yýlllarca üretime dayanmayan, tüketim merkezli ekonomilerin borçlanarak kazandýklarýndan daha fazla tüketmeleri neticesinde, ana rahmine düþen çocuða bile borç yazýldý. Hollanda da ýrkçý Geert Wilders ýn partisinin Amerika daki Yahudi lobisinden hatýrý sayýlýr mâlî destek aldýðý söyleniyor. Hollanda, aslýnda, yaþam karþýsýnda hoþgörülü olmanýn sembolü olarak tanýnýyor... Ama, bu ülkede ýrkçý partinin seçmen desteði yüzde 30 lara týrmanýyor!.. Oysa, iþgal günlerinde, bu ülkenin liman iþçileri, Yahudiler in bir gecede toplanýp trenler ile meçhule doðru gönderilmesini 2 günlük grevle protesto edecek kadar yürekli insanlardý... Torunlarý nasýl ýrkçý olabildi... ZAYÝ Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer Türkoðlu Erdemli Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum 1980 doðumlu Aysel Yýldýz adýna kayýtlý nüfus cüzdanýmý kaybettim hükümsüzdür. Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hacere Yýldýrým Ýran ý hedef almadýðýný vurgulamakta ýsrarlý olsa da NATO ülkelerinin temel hedeflerinden biri, Ýran ýn nükleer programý ve uzun menzilli balistik füzeleri. Bu kaygý, Türkiye de de var; ancak Ankara daha diplomatik bir üslup kullanmak ve Ýran la diyalog içinde olmaktan yana. Komuta kimde? Ak Parti hükümetinin þu zamana kadar füze kalkanýna soðuk bakmasýna neden olan bir diðer unsur da Türkiye topraklarýna yerleþtirilecek radar ve füze sistemlerinin Türkiye deðil NATO komutasý altýnda olmasýydý. Baþbakan bu kaygýsýný geçen yýlki NATO zirvesi öncesinde Komuta kimde, buton kimde olacak? Türkiye de olmazsa olmaz diye ifade etmiþ, ancak daha sonra Türk subaylarýnýn da olacaðý bir NATO ortak komuta yapýsý ü- zerine çalýþmalar baþlamýþtý. Füze Kalkaný nýn gerçekleþmesi durumunda, NATO nun kapatmayý düþündüðü ancak son anda açýk tutmaya karar verdiði Ýzmir deki NATO üssü de yeniden merkezi komuta açýsýndan önemli rol oynayacak. Aslý Aydýntaþbaþ / Milliyet, Batýnýn aklýselim entelijansiyasý da artýk yaþananlarý Batý Kapitalizminin Ýdeolojik Krizi olarak tanýmlamaktalar. Nobel ödüllü ünlü ekonomist Joseph Stiglitz, 7 Temmuz daki yazýsýnda, kriz için aynen bu tanýmý kullandý. Stiglitz yazýsýnda Daha birkaç yýl önce hükümet kontrolü bulunmayan serbest piyasalarýn teþkil ettiði güçlü bir ideoloji dünyayý krizin eþiðine getirdi. Altýn çaðýný yaþadýðý 1980 lerin baþýndan 2007 ye kadar olan dönemde bile hükümet kontrolünün olmadýðý Amerikan tarzý kapitalizm maddi zenginliði yalnýzca dünyanýn en zengin ülkesindeki en zengin insanlara sundu... diyor. Boston Üniversitesi profesörlerinden Kotlikoff un ise; ABD 60 yýldýr gençlerden daha fazla kaynak alýp bunlarý emeklilere vererek bir saadet zinciri oluþturmuþtur. Ve Sam amcanýn bu saadet zinciri geç de olsa kopacaktýr... diyor. Batý kapitalizmi kendi evlatlarýný bir bir yerken, Batý entelijansiyasýnda bu krizin tanýmlamasýný Kapitalizminin Ýdeolojik Krizi olarak yapanlarýn sayýsý her geçen gün artýyor. Ne diyelim. Darýsý bizimkilerin baþýna... Fevzi Öztürk Yeni Þafak, Geert Wilders denilen adam Hollanda nýn geleceðindeki en önemli siyasi aktör olarak deðerlendirilen ýrkçý Özgürlük Partisi nin lideri Geert Wilders bütün stratejisini þu slogana dayandýrdý: Ben Müslümanlar dan deðil, Ýslam dan nefret ediyorum... Ona göre, Avrupa nýn karþýlaþtýðý en büyük tehdit Ýslam dan kaynaklanýyor ve Avrupa ülkeleri Müslümanlar ý topraklarýna kabul ederek bu tehdidi sokaklarýna taþýyorlar. Wilders a göre, e- ðer Müslümanlar Hollanda da yaþamak istiyorlarsa, Kur ân-ý Kerim den ayrýlmak zorundalar!.. Avrupa, Hollanda topraklarýnda, Ýslâm ýn bir din deðil, diktatörlük amaçlý bir siyasi hareket olduðunu söyleyecek kadar alçalan bir ýrkçýnýn, rezil bir düþünce yapýsýnýn yükseliþine sahne oluyor... Yahudi lobisi baðlantýsý Geert Wilders iki yýl Ýsrail de yaþamýþ. Ýsrail in sýnýrlarýný geniþletmesini, Ürdün ün Filistin devletine dönüþmesini ve Ýsrail deki Müslümanlar ýn da Ürdün e gönderilmesi gerektiðini savunuyor!.. Ýddialar, partisinin Amerika daki Yahudi lobisinden hatýrý sayýlýr mali destek aldýðý yönünde Ocak 2011 de yaptýðý açýklamada bakýn ne diyor: Eðer bir gün Kudüs Müslümanlar ýn eline geçerse, kýsa zamanda Atina ve Roma nýn da düþeceðinden emin olabiliriz. Yahudiler in Kudüs te sürdürdükleri haklý savaþ bir toprak savaþý deðil, ideolojik savaþtýr... Anne Frank ýn kenti Amsterdam a faþizm baþka bir kýlýkta girmiþ durumda... O, artýk Yahudileri deðil, Müslümanlar ý hedef alýyor... Yarýn, Ayþe, Fatma, Emine veya Muhammed, Ali, Ömer in hatýra defterleriyle karþýlaþmak istemiyorsak, dikkatli olmak zorundayýz... Faþizm... Bir türlü ölmüyor!.. Ardan Zentürk / Star,

9 MAKALE 9 Y GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan Hadislerde Nýsf-u Þaban olarak ifadesini bulan mübarek bir günün içindeyiz. Nýsf-u Þaban, üç aylarýn ikincisi olan Þaban ayýnýn ortasý. Berat Gecesi ile baþlayan gün. Kurtulmak isteyen için, beratýný almak isteyen için mahþerden önce verilmiþ rahmet dolu, maðfiret dolu, yüksek fýrsatlar dolu gecelerden birisini daha bu gece -inþâallah idrak edeceðiz. Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) Þaban ayýnýn on üçüncü gecesi geldiðinde mübarek baþýný secdeye koydu. Ümmeti için af ve maðfiret istedi. Kendisine ümmetinin üçte birinin baðýþlandýðý müjdelendi. Resul-i Ekrem (asm), on dördüncü gece tekrar secdedeydi. Yine ümmetinin baðýþlanmasýný istiyordu; ümmetinin üçte ikisinin maðfiret edildiði müjdelendi. Ve on beþinci gece yeniden o mübarek baþ Allah ýn huzurunda secdeye kapandý. Allah Resûlü (asm) ümmetinin tamamýnýn baðýþlanmasýný istiyordu. Bu gece, Allah tan yüz çevirenler dýþýnda, ümmetinin tamamý baðýþlandý. 1 Re sul-i Ek rem E fen di miz (asm) Þa ban ýn on be - þin ci ge ce sin de: Ya A i þe, bu ge ce na sýl bir ge ce, bi lir mi sin? bu - yur du. Hz. A i þe (ra): Al lah ve Re su lü da ha i yi bi lir. de di. Pey gam ber E fen di miz (asm): Bu ge ce Nýsf-u Þa ban dýr. (Þa ban a yý nýn ya rý sý - dýr.) Dün ya iþ le ri ve kul la rýn iþ le ri bu ge ce Yü ce Hakk a arz e di lir. Bu ge ce Ce hen nem den a zat e di - len le rin sa yý sý; Kelb Ka bi le si nin ko yun la rý sa yý sýn dan da ha faz la dýr. Bu ge ce ba na i ba det yap mam i çin i zin ve rir mi sin? Haz ret-i  i þe (ra): O lur ya Re sû lal lah! de di. Pey gam ber E fen di miz (asm) kal kýp na ma za dur du. A yak ta dur ma sý u zun sür me di. Fa ti ha Sû - re si ni o ku du; son ra kü çük bir sû re o ku du. Ar dýn - dan sec de yap tý. Ge ce nin ya rý sý na ka dar sec de de kal dý. Da ha son ra i kin ci re kâ ta kalk tý. A yak ta i ken, bi rin ci re kât ta o ku du ðu ka dar bir þey o ku du. Son - ra yi ne sec de ye var dý. Bu de fa da tan ye ri a ða rýn - ca ya ka dar sec de de kal dý. Sec de de o ka dar kal dý ki, Haz ret-i A i þe, Re su lul lah ýn (asm) ru hu nun kab zo lun du ðu nu san dý. Sec de den kalk ma sý u za - yýn ca, Haz ret-i A i þe (ra) te lâþ lan dý, ken di si ne yak - laþ tý. Mü ba rek a yak la rý na do kun du. Ha re ket et ti - ði ni gö rüp can lý lýk his se din ce ra hat la dý. Ku lak ver di. Pey gam ber E fen di miz (asm) sec de - sin de þöy le yal va rý yor du: Al lah ým! A za býn dan af fý - na sý ðý ný rým. Ga za býn dan rý za na sý ðý ný rým. Sen den Sa na sý ðý ný rým. Þa nýn yü ce dir. Sen ken di za tý ný öv - dü ðün gi bi, Se ni ö ve mem! Son ra Haz ret-i A i þe (ra) sor du: Ya Re su lal lah, bu ge ce sec den de bir þey ler o ku - du ðu nu duy dum. Bun la rý da ha ön ce o ku du ðu nu hiç duy ma mýþ tým. Pey gam ber E fen di miz (asm): Sen on la rý öð re ne bil din mi? bu yur du. Haz ret-i A i þe (ra): E vet ya Re su lal lah! de yin ce, Pey gam ber E fen di - miz (asm) bun dan hoþ lan dý da: Ya A i þe! On la rý hem sen öð ren, hem de baþ ka la - rý na öð ret. bu yur du. Re sû lul lah E fen di miz (asm) bu yur du ki: Þa ban a yý nýn on be þin ci ge ce si nin ilk vak tin de Ceb ra il (as) ba na gel di; de di ki: Ya Mu ham med, ba þý ný se ma ya kal dýr, bak! Sor - dum: Bu ge ce na sýl bir ge ce dir? Haz ret-i Ceb ra il (as) þöy le an lat tý: Bu ge ce, Al lah, rah met ka pý la rý ný a çar. Ken di si ne þirk koþ ma yan la rýn he men hep si ni ba ðýþ lar. Ge ce nin dört te bi ri geç tik ten son ra, Ceb ra il (as) yi ne gel di ve þöy le de di: Ya Mu ham med ba þý ný kal dýr, se ma ya bak! Bir de bak tým ki, ne gö re yim, cen net ka pý la rý a - çýl mýþ. Ceb ra il e (as) sor dum: Bu ka pý lar ne za ma na ka dar a çýk ka la cak? Ceb ra il (as) þöy le de di: Al lah ýn, Be nî Kelb ka bi le si nin ko yun la rý nýn tüy - le ri sa yý sýn dan da ha faz la kim se yi ce hen nem den a - zat e din ce ye ka dar. 2 Pey gam ber E fen di miz (asm) de vam la: Þâ ban ýn 15. ge ce si gel di ðin de ge ce yi u ya nýk i ba det le, gün - dü zü de o ruç lu o la rak ge çi rin. O ge ce gü neþ bat - týk tan son ra Al lah rah me tiy le dün ya se ma sý na te - cel lî e der ve þöy le ses le nir: Ýs tið far e den yok mu, af fe de yim ve ba ðýþ la ya yým. Rý zýk is te yen yok mu, rý zýk lan dý ra yým! Ba þý na bir mu sî bet ge len yok mu, sað lýk ve a fi yet ve re yim! Bu, tan ye ri nin a ðar ma sý - na ka dar böy le ce de vam e der. 3 Bir mek tu bun da ehl-i î mân ve ehl-i hiz me tin her bir ge ce si nin, Ley le-i Mi rac, Ley le-i Be rat ve Ley le-i Ka dir ka dar kýy met tar ol ma sý ný Ce nâb-ý Hak tan ni - yaz e den Be di üz za man Haz ret le ri 4, Be rat Ge ce si nin ma hi ye ti ni ve bu ge ce de ne ler ya pa ca ðý mý zý þöy le i fa - de e der: Bu ge len ge ce o lan Ley le-i Be rat, bü tün se - ne de bir kud sî çe kir dek hük mün de ve mu kad de rat-ý be þe ri ye nin prog ra mý nev in den ol ma sý ci he tiy le Ley - le-i Kadr in kud si ye tin de dir. Her bir ha se ne nin Ley le-i Ka dir de o tuz bin ol du ðu gi bi, bu Ley le-i Be rat ta her bir a mel-i sâ li hin ve her bir harf-i Kur ân ýn se va bý yir mi bi ne çý kar. Sa ir va kit te on i se, þu hur-u se lâ se de yü ze ve bi ne çý kar. Ve bu kud sî le ya li-i meþ hu re de on bin ler, yir mi bin ve ya o tuz bin le re çý kar. Bu ge ce ler, el li se ne lik bir i ba det hük mü ne ge çe bi lir. O nun i çin el den gel di ði ka dar Kur ân la ve is tið far ve sa lâ vat la meþ gul ol mak bü yük bir kâr dýr. 5 Ce nâb-ý Hak, bu ge ce de el li se ne lik i ba de te denk ký la cak a mel ler yap ma yý bü tün üm me te mü yes ser kýl sýn. Be rat Ge ce niz mü ba rek ol sun.  min. Dip not lar: 1- M. H. Ya zýr, H. Di ni K. Di li, S Ýb ni Mâ ce, i ka a met: 191; Tir mi zi, savm: 38; Ah med: 6/176, Ýb ni Mâ ce, Ý ka me, Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, S Þu â lar: (0 505) Müstesna bir ibadet gecesi: Berat Gecesi Þef kat, rah met-i Ý lâ hi ye nin bir te cel lî si ve her Müs lü ma nýn ta þý ma sý ge re ken te mel sý fat lar - dan bi ri si dir. Þef kat, aþk ve mu hab bet ten da ha kýy met li dir. Her bir þef kat sa hi bi, baþ ka sý ný mem nun ve mes rur et mek ten mem nun o lur. Bun dan do la - yý, in san in sa na, in sa ni yet i ti ba riy le þef kat gös - ter me li dir. Bu hem in san lý ðýn ge re ði, hem de bir ih ti yaç. Ýn san ne ka dar zen gin ve kuv vet li gö rü nür se gö rün sün, mut la ka çev re sin den ge - le cek þef kat ý þýk la rý na muh taç. Çün kü in san, zâ týn da ve ha ki kat ta çok â ciz ve çok za yýf bir var lýk. Þef kat ta ki fe da kâr lýk, ih lâs tan ve sa mi mi yet - ten kay nak la nýr. Kar þý lýk is te me yen þef kat, ay ný za man da þük rün de e sa sý dýr. Dü þü nü nüz, e ðer þef kat de nen duy gu muz ol ma say dý, ha yat na sýl o lur du? Þef kat ol ma say dý ha yat, ha yat o lur muy du, biz ha yat ta o la bi lir miy dik? Öy le i se bu bü yük ni met bü yük lü ðü öl çü sün de þü kür is ter. Þük rü de, ken di cin sin den o la cak týr. De mek mü mi nin þef kat li ol ma sý bir mâ nâ da Ý lâ hî em - rin bir ge re ði dir. E ðer þef kat ol maz sa, be þer ha - ya tý fe sa da uð rar. Zu lüm ve iþ ken ce ler or ta lý ðý ka sýp ka vu rur. Þef ka tin bü tün çe þit le ri te miz dir. An cak, þef - kat ha ki ka ti nin i yi an la þý la ma ma sý ve Tev hîd na za riy le ba ký la ma ma sý ha lin de, kâ i nat ta ce re - yan e den hâ di se ler, þef kat sa hi bi ni ya ra lar. Di ni miz, þef ka tin sý nýr la rý ný þöy le çi zi yor: Þef kat-i Ý lâ hi ye den faz la þef kat, þef kat de ðil dir. Za ra ra ken di rý za sýy la gi re ne þef kat e dil mez. Ýn san lý ða þef kat, on la rý i çi ne düþ tük le ri bu - na lým ve teh li ke li yol dan kur tar ma da yar dým - cý ol mak tar zýn da o la bi lir. Ki, in sa nýn hem - cins le ri ne kar þý gös te re ce ði e sas þef kat ler den bi ri si de bu dur. Þef kat, ne ya zýk ki kö tü ye de kul la ný la bil mek - te dir. Na sýl ma sûm hay van la rý öl dü ren ca na - var la ra þef kat gös ter mek bü yük bir zu lüm i se, bin ler Müs lü ma nýn ha ya tý ný ve e be dî sa a det le - ri ni mah ve den in san la ra ta raf tar ol mak, ce zâ - dan kur tul ma la rý na du â cý ol mak da deh þet li bir vic dan sýz lýk týr. Bu þef ka tin sû is ti ma li, ta ma men ters is ti ka met te kul la nýl ma sý dýr. NOT: O ku yu cu la rý mý zýn Be rat Ge ce si ni teb rik e der, bü tün Ýs lâm ve in san lýk â le mi i çin ha yýr la ra, Mah þer de be ra tý mý za ve si le ol ma sý ný Ce nâb-ý Hak tan ni yaz e de rim. Þefkat duygusu üzerine - 1 fer sa dog ni as ya.com.tr Çay han lý Ne zir A ða bey ve E reð li 1960 la rýn son la rýn da Kon ya nýn Nur ders le rin de dik ka ti mi zi çe ken, bir zat-ý nu râ nî veç he sin de gö - rü nen ve Ne zir Yay lý ma teþ is min de bir e mek li ko - mu tan... Dik ka ti mi çe ken, ha ya tý ný biz le re an la tan ve çok renk li bir ha ya ta sa hip o lan bu zat-ý mü ba - rek, bir Çar þam ba gü nü, Nur lar la ta lim ter bi ye ol - du ðu muz es ki ga raj mev ki in de ki ders ha ne mi ze gel di ve o ra da ki a ða bey le ri miz den Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ndan Nahl Sû re si nin 128 nci â ye ti nin* ça - ðý mý za ba kan hik met-i mâ ne vî si ni ve sýrr-ý muð la - ký ný a çan Be þin ci Söz ün o ak þam o kun ma sý ný is - te di. Fa kat o ra da bu lu nan, hâ len ya þa yan, ba zý la rý - nýn i se dar-ý be ka ya vus lat et ti ði a ða bey le ri miz o sö zü o ku ma yýp, ö zel ders le ri ni o ku du lar. Her ak þam ders ve soh bet yap tý ðý mýz bu me - kâ na Per þem be gü nü ve Cu ma gü nü ak þam la rý bu mer hum a ða be yi miz tek rar gel di ve yi ne ay ný ye rin, Be þin ci Söz ün o kun ma sý ný is te di. Fa kat yi - ne o ra da ki a ða bey le ri miz (i sim le ri ben de mah - fuz) Biz Mu ha ke mat ve Mek tu bat o ku yo ruz gi bi söz ler i fa de e de rek o ku ma dý lar. Biz ler kü çü - ðüz, sö zü müz ve re yi miz geç mi yor, a ma kal ben o kun ma sý ný is ti yor dum. Cu mar te si gü nü ak þa mý ay ný yer de ki u mu mî der se iþ ti rak et tik, her kes te bir müt hiþ ü zün tü, Ko mu tan Ne zir A ða bey bu - gün sa at te Kon ya da ba cý sý nýn e vin de ve fat et miþ. Er te si gü nü mi ni büs le do ðum ye ri o lan E reð li Çay han ka sa ba sý na ta zi ye ye git tik. Bun dan son ra sý çok me ra ka ver ve sýr lar â le mi bir ge liþ me dir. Pa zar sa ba hý bi zim de da hil ol du - ðu muz bir mi ni büs le E reð li ye ve o ra da ki a ða - bey le ri mi zin iþ ti rak la rýy la 40 km me sa fe de ki To ros la rýn e te ðin de yer a lan Çay han ka sa ba sý na var dýk. Me za rý nýn ba þýn da ha tim ler o kun du, du - â lar ya pýl dý. Bu ra da an la tý lan i ki sýr ka pý sý i le bu bö lü mü ka pat mak is ti yo rum. Bi rin ci si; me zar ba þýn da ke çi ço ban lý ðý ya pan bir ki þi a ya ða kal - ka rak de di ki: Ben kar þý da ki To ros Dað la rý nýn e te ðin de hay van la rý gü dü yor dum. Bu es na da ka ya la rýn a ra sýn da in san se si duy dum, yan ký lar ya pý yor du, hýr sýz zan ne de rek ya vaþ ya vaþ yak laþ - ma ya baþ la dým. Bak tým ki bi zim Ne zir ko mu - tan, e lin de son ra dan öð ren di ðim Ri sâ le-i Nur un bir ki ta bý ný ses li o la rak ka ya lýk la ra o ku - yor du. Yak laþ tým sor dum: Ko mu ta ným, bu nu kim le re o ku yon? Ce vap: Kar de þim, bu ru ha ni - yat â le mi din li yor Kö ye gel dim, de dim ki bu zat er miþ tir. Baþ ka yer ler le ko nu þu yor.. Ta zi ye e vin den öð ren di ði miz ve din le di ði miz i se biz le ri, a ða bey le ri mi zi þok et ti: Ne zir A ða bey ve fat et ti ði gü nü Kon ya Pi re bi Ma hal le sin de ki ba cý sý nýn e vi ne gi der, ba cý sý nýn li se de o ku yan ký zý var. O na Be þin ci Söz ü ve rir O ku ev lâ dým der. O da ses li ve düz gün o kur ve bi tin ce der ki: Da - yý cý ðým, na sýl, is te di ðin gi bi o ku dum mu? Da yý - dan ses yok, ba kar lar ki, o tur du ðu ve Be þin ci Söz ü din le di ði kol tuk ta çok tan ru hu nu Rah - man a tes lim ey le miþ. Gün Cu mar te si, sa at 14.00, yýl 1971 ve yaþ 57. Hakk a vus lat e der ve a ka bin de kö yü ne gö tü rü lüp ke fen le nir ve def ne di lir. Geç ti ði miz haf ta Kon ya E reð li sin de 2 ay ön - ce söz ver di ðim, Þa hin a i le si nin dü ðün ko nuþ - ma cý sý o la rak ar ka daþ lar la bir lik te 2 gün bu lun - duk. Ýlk gü nün ak þa mý soh bet ko nu muz Ý man ve Na maz i di. Sa ba hýn da An ka ra dan, Ka ra - man dan, Kon ya dan ve E reð li den ge len kar - deþ le ri miz le Fik ri Gü nen A ða be yi mi zin ve E - rün sal Öz tok Bey le rin kap tan lý ðýn da git ti ði miz Çay han Me zar lý ðý nda Ne zir A ða be yin kab rin - de ve Ab dül ke rim ve A li Ho ca la rý mý zýn o ku - duk la rý Ya sin-i Þe rif ve hatm-i Kur â ni ye sa de - din de zi ya ret et tik. De va mýn da Ýv riz Mer kez Ca mi i nde ki soh be ti miz ve a ka bin de Öz can lar a çýk ha va te sis le rin de mil let ve ki li, be le di ye baþ - kan la rý ve pro fe sör le rin iþ ti rak et ti ði dü ðün top lu lu ðu na A i le Ha ya tý ve Hz. Pey gam ber (asm) baþ lýk lý iç ti maî ve a i le vî hi ta bý mýz... E me ði ge çen can dost la rý na, F. Gü nen A ða be - yi mi ze, Ha san kar de þi me, M. Þa hin ve Art vin li- Yu su fe li, E reð li li ve bü tün can dost la rý na gö nül - ler do lu su te þek kür ler. Dip not: * Þüp he siz ki Al lah, tak vâ ya sa rý lan lar la, i yi - lik ya pan ve i yi kul luk ta bu lu nan lar la be ra ber - dir. (Nahl Sû re si: 128. â yet) Ga ze te niz Ye ni As ya, o ku yu cu la rý na bu se ne ki Ra ma zan'da da en gü zel he di ye yi tak dim e di yor. He di ye le rin en gü ze li, hiç þüp he siz ki Kur ân ý Ke rim dir. Kur ân, her Müs lü ma nýn baþ tâ cý dýr, her e vin de mir baþ mu kad des ki ta bý dýr. Do la yý sýy la, her a i le nin de ðil, her Müs lü - man fer din bu mu kad des e se re mut lak ih - ti ya cý var dýr. Bir þe kil de o nu o ku ma sý, e lin - de ya hut e vin de o nu bu lun dur ma sý lâ zým. Zi ra, öy le va kit ler ge lir ki, ha ne i çin de ki her fer din ay ný za man di li mi i çin de Kur ân o ku ma sý ge re ki yor. A de ta, her fer - din e lin de, ay ný an da bir nüs ha sý nýn bu - lun ma sý i cap e di yor. Me se lâ, Kur'ân'ýn nâ zil ol du ðu Ra ma zan'da, mü ba rek gün ve ge ce ler de, bil has sa kan dil ler de... * * * Geç ti ði miz yýl lar da, o ku yu cu la rý mý za mu kad des ki ta bý mý zýn de ði þik ver si yon la - rý ný he di ye et tik: Kü çük boy, cüz cüz, me - âl ve ya me âl li Kur ân ý Ke rim gi bi... Bu se ne ki he di ye i se, he men her yö nüy - le bir þâ he ser ni te li ðin de: Rah le bo yu, te - miz bil gi sa yar hat lý, ip lik di kiþ li, ka li te li kâ ðý da i ki renk li o la rak ba sýl mýþ hal de... Bas ký ve cilt le me kýs mý da ken di te sis - le ri miz de ya pýl dý ðýn dan, ta lep le ri kar þý la - ma da her han gi bir sý kýn tý da ya þan maz in þa al lah. Do la yý sýy la, tem sil ci le ri miz ve her bi ri fah rî tem sil ci du ru mun da ki sâ dýk o ku yu cu la rý mýz, bu hu sus ta ra hat ol ma lý; ye ni a - bo ne ler bul ma da her han gi bir en di þe ye ka pýl ma ma lý. * * * Bu ga ze te, Kur ân' a ve Kur ân'ýn ma lý o lan Ri sâ le i Nur'a hiz met i çin var dýr. Baþ ka da her han gi bir ga - ye si, he de fi, mak sa dý yok tur. Bu ga ye uð run da ne öl çü - de hiz met ya pa bil di ði, ya hut mu vaf fak ol du ðu ay rý bir hu sus. Do la yý sýy la, bu nok - ta ya ta ký lýp kal ma nýn bin mâ nâ sý yok. De ðil mi ki, en bü yük mak sa dý hâ li sa ne hiz met tir. Ö nem li o lan bu dur. Ma dem öy le, iþ te he pi mi zin ö nün de mu az zam bir hiz met a çýl mýþ du rum da. Ne ka dar çok in sa na u la þa bi lir sek, ne ka dar çok in sa ný mý zý Kur ân ý Ke rim sa - hi bi ya pa bi lir sek, o de re ce kâr dýr. Þu na da i nan ma lý yýz ki: He di ye et ti ði - miz bu rah le bo yu mus ha fý o ku ya cak, ö - zel lik le bu hat tan o ku ma yý ter cih e de cek in san la rý mýz var dýr. Ya ni, yap tý ðý mýz hiz met bo þa git me ye - cek, mak bu le ge çe cek ve bu hiz met, ul vî da ha baþ ka ge liþ me le re de ve si le o la cak di ye dü þün mek ve i nan mak lâ zým. Ne ti ce i ti ba riy le, ye rin de du rup ten kit ve ya te vak kuf la ra ki lit len mek ye ri ne, bir nok ta da ha re ke te geç mek ve fe yiz le re, be - re ket le re se be bi yet ver mek en gü ze li, en doð ru su ol sa ge rek tir. En kuv vet li ri vâ yet le re gö re do kuz de fa dü - zen len miþ o lan Haç lý Se fer le ri nin bi rin ci si, 15 Tem muz 1099'da ger çek le - þen Ku düs'ün iþ ga liy le ne ti - ce len miþ ol du. Bu ilk ve en bü yük se fe rin ha zýr lýk la rý na, dört beþ yýl ön ce sin den baþ lan dý. Ge rek pa paz la rýn i da re sin - de ki ki li se ler bir li ði nin kýþ - kýrt ma la rý ve ge rek se dev - let hü kû met baþ ka ný kral la - rýn teþ vik le ri ne ti ce sin de, ye - kû nu yüz bin le ri a þan si lâh lý bir lik ler teþ kil e dil di. Bir kýs mý si vil halk tan, bir kýs mý þö val ye le rin i da re sin - de ki kuv vet ler den ve en ö - nem li si de a teþ gü cü yük sek as ke rî bir lik ler den o luþ tu ru - lan bu bü yük Haç lý top lu lu - ðu nun ni ha î he de fi kut sal Fi lis tin top rak la rý ve Ku düs þeh riy di. A de ta ka rýn ca sü rü sü gi bi yol la ra dü þen Haç lý kuv vet - le ri nin yol gü zer gâ hý i se, Or - ta Av ru pa, Bal kan lar, Ýs tan - bul, A na do lu, An tak ya, Ku - düs þek lin dey di. Bu bü yük Haç lý Se fe ri, bir tek se be be da yan ma dý ðý gi - bi, bir tek mak sa da o dak lý da de ðil di. Ý þin i çin de ma ce - ra pe rest lik, dün ye vî men fa - at, si ya sî ha ki mi yet, di nî fa - a li yet gi bi her gru bu ay rý ay - rý et ki le yen kýþ kýr tý cý un sur - lar var dý. Ne ti ce de çok u zun bir seyr û se fe re çý kýl dý. Gü zer gâh ü - ze rin de ki yer le þim a lan la rýn - da bü yük ta lan ve tah ri ba ta da yol a çan bu se fer es na - sýn da, ay rý ca çok bü yük kat li - âm lar ya þan dý. Bil has sa Müs lü man nü fu - sun ol du ðu yer ler de o luk o - luk kan a ký týl dý. Bu a ra da, ba zý ö nem li mer - kez ler de, ay rý ca prens lik ler ve kral lýk lar ku rul du. Sað kur tu la bi len Haç lý kuv - vet le ri, ni ha yet 1099 yý lý Tem muz'un da Fi lis tin'e u - laþ tý ve der hal Müs lü man lar - la mes kûn o lan Ku düs þeh ri ku þat ma al tý na a lýn dý. Ku düs, o ta rih de Fa ti mi le rin i da re sin dey di. An cak, Haç lý la - ra kar þý ko ya cak güç le ri yok - tu. Ça re siz tes lim ol du lar. Tem muz a yý or ta sýn da Ku - düs'e gi ren Haç lý lar, kor kunç bir kat li â ma gi riþ ti ler. A de ta can lý nâ mý na bir þey bý rak - ma dý lar. Bu ra da bir Haç lý dev le ti sta tü sün de ol mak ü ze re Ku - düs Ký ral lý ðý ný kur du lar. Bu kral lýk, za man i çin de böl ge yi de et ki si al tý na a la - rak da ha ge niþ bir coð raf ya - da ha ki mi yet te sis et ti. * * * Pa pa 16'ncý Be ne dict, geç ti - ði miz yýl lar da Al man ya'da yap tý ðý bir a çýk la ma da iþ te bu Haç lý Se fer le rin den do la yý u - tanç duy du ðu nu ve Müs lü - man lar dan ö zür di le dik le ri ni i fa de sa de din de þun la rý söy - le miþ ti: "Bu se fer ler de bin ler - ce ci na yet iþ len di. Al lah a dý na bu ci na yet le rin iþ len di ði ni söy - le mek, ka bul e di le mez. Haç lý se fer le ri bi zim u tan cý mýz dýr." Pa pa, ay ný ko nuþ ma sýn da, gü nü müz te rö rist ey lem le - riy le il gi li o la rak ay rý ca Müs - lü man la ra da bir çað rý da bu - lu na rak, þu me sa jý ver di: "Ken di ni Müs lü man o la rak ta ným la yan lar, Al lah a dý na öl dür mek ten vaz geç sin. Bir in sa nýn ö lü mü nün Al lah'ý mem nun et ti ði ni dü þün mek im kân sýz dýr. Ge lin, i ki bü yük di nin men sup la rý o la rak bir lik ku ra lým ve te rö re kar þý or tak mü ca de le e de lim." Fev ka lâ de dü þün dü rü cü nok ta: Ta rih sey ri i çin de, ba kýn ne re den ne re ye ge li - ne bi li yor. Ku düs'ün ye ni den fet hi Ku düs, ilk o la rak Hz. Ö - mer'in 638'de ki Yer muk Za - fe rin den son ra ö nem li bir Ýs - lâm bel de si ha li ne gel di. Bu sta tü, a sýr lar ca de vam et ti. Ne var ki, 460 se ne son - ra, ya ni 1099 yý lýn da ya þa nan I. Haç lý Se fe ri ne ti ce sin de, Ku düs Müs lü man la rýn ha ki - mi ye tin den çýk tý, Hý ris ti yan - la rýn e li ne geç ti. Ku düs'te 88 yýl sü ren Hý - ris ti yan Kral lý ðý za ma nýn da, Müs lü man a ha li ye ya pýl - ma yan bas ký, zu lüm, iþ ken - ce kal ma dý. Bu zu lüm, Sul - tan Se lâ had din ta rih sah - ne si ne çý ka na ka dar (1187) de vam et ti. 15 Temmuz 1099 TARÝHTE BUGÜN Haçlý Seferleri esnasýnda yaþanýlan bir kale kuþatma harekâtýný tasvir eden tablo. Papa'nýn özür dilediði katliâmlar Hediyelerin en güzeli

10 10 Y KÜLTÜR SANAT ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Zirveleri bilememek!.. En geniþ manasýyla Ýslâm dinine mensup olduðumuzdan, iman nimetiyle nimetlendirilerek mü min ve muvahhid olduðumuz için Rabbimize verdiði nimetleri sayýsýnca þükür ve hamd borcumuz vardýr. Hayýrda ve hayýrlý iþlerde kullanýlmak üzere verilmiþ vücud ve hayat nimetleri, Rahman ve Rahim olan Allah ýmýzýn insanlýk olgularý içinde yine Mü minlerin hususî duâ ve teþekkürlerini istediðinden, bizim için her vakit duâ vakti olmalýdýr. Duânýn vakti ise mü minlerin Rabblerine iltica ettiði her vakittir. Kendi nefsimizin ve âlemin, Allah ýn kuvvet ve kudretinden beklentisi olmayacaðý bir aný vahid, nefes alýp verecek kadar bir zaman aralýðý olmayacaðýna göre; bizlere her vakit duâ vakti olmalýdýr. Ýstiðfar ve iltica ile istenilecek ve yüz sürülecek yer Rabbimizin katýdýr. Daima O nun kuvvet ve kuvveti karþýsýnda zelil ve zebun olarak bileceðimiz nefsimizi ayaklar altýna alarak Rahman ve Rahim olan Allah ýmýzýn kapýsýnda boynu bükük o- larak istemeyi bilmeliyiz. O nun ilmi ve tevfikiyle, bizlere mazhariyetle ikram edilen hidayet ve kurtuluþu yine O nun muhafaza ve devam ettirmesiyle istemeli, beklemeli ve koruyabilmeliyiz. O nun kuvvet ve kudretinin taallukkuyla her iþin devam ettiðini, edeceðini bu hidayet atmosferi içerisinde hiçbir zaman aklýmýzdan çýkarmamalýyýz. En evvel duâmýz, duâmýzýn kabul mercii Allahýmýza ulaþmamýzý engelleyecek her türlü halet ve fiiliyattan kurtulmak için yine Allahý mýza duâ ve niyazda bulunmak olmalýdýr. Çünkü O nun kapýsýndan baþka gidilecek ve çalýnacak bir kapý olmadýðýný O na karþý kemali edeb ve mahviyetle ilân edebilmeliyiz. Muhtaç olduðumuz herþeyin baþýnda Rabbimizin fazlýnýn, kereminin, ikram ve ihsanlarýnýn olduðunu unutmamalýyýz. Ve yine unutmamak için hususî olarak O nun kapýsýnda O nun ikram ettiði nimetlerle O na yalvarmayý bilmeliyiz... Helâlin ve haramýn net ve kesin çizgileri arasýnda, Rabbimizin fazlýyla bir gönül ve hizmet zenginliðini, boynumuzu bükerek, haddimizi bilerek, aðlayarak ve bütün ruh-u canýmýzla arzu e- derek isteyebilmeliyiz. Cehennemden korunmayý ve cenneti istediðimiz gibi; Kur ânýn emirlerini yerine getirebilmeyi, Sünnet-i Resulullaha uyabilmeyi, asrýn ilâcý ve tefsiri Risâle-i Nurlarý okuyabilmeyi yine bütün varlýðýmýz, lâtifelerimiz ve hissiyatýmýzla Rabbimizden isteyebilmeliyiz. Ýçinde bulunduðumuz günlerin istemek vaktinin en zirvede olduðu günler olduðunu, zirvelerden zirvelere çýkýlacak, ulaþýlacak, kavuþulunacak aylarýn, günlerin içinde olduðumuzu unutmamak, icaplarýný ve amelî fiillerini yerine getirmek ümidiyle inþaallah... Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan çok amaçlý ve modern dokuda projelendirilen Bahçelievler Kültür Merkezi yýl sonu bitecek. Bahçelievler e dev kültür merkezi BAHÇELÝEVLER Belediye Baþkanlýðý, Bahçelievler Kültür Merkezi, Necip Fazýl Kýsakürek Kültür Merkezi, Yenibosna Çobançeþme Kültür Merkezinden sonra, 5. kültür merkezini, Büyükþehir Belediyesinin desteðiyle Yenibosna merkezde inþa ediyor. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan çok amaçlý ve modern dokuda projelendirilen Bahçelievler Kültür Merkezi, Yenibosna 29 Ekim Caddesi üzerinde inþa ediliyor yýlsonu itibariyle bitirilmesi hedeflenen kültür merkezinde; 10 metre çapýnda döner sahnesi de olan tiyatro ve konser salonu, çok amaçlý sahne, cep sinemalarý, okul öncesi eðitim sýnýfý, çocuk ve yetiþkin kütüphaneleri, etüd salonlarý, fuaye, sergi salonlarý, kulis ve sanatçý odalarýnýn yaný sýra restaurant ve kafeterya terasý bulunacaðý öðrenildi. Kültür Sanat Servisi Ebru sergisi Ýstanbul da DÜZCE Belediyesi, sergilerini Düzce dýþýna da taþýmaya baþladý. Düzce Belediyesi, ebru kursu sonucu yapýlan e- serleri Ýstanbul da sergileme kararý aldý. Düzce Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü bünyesinde açýlan ebru kursunda yapýlan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler Ýstanbul da Beyoðlu Taksim Metro Ýstasyonu Sergi ve Konferans Salonu nda sergilenecek. bugün açýlacak sergi üç gün süre ile açýk kalacak. Sergide 120 eser yer alýyor. Düzce / cihan Ýslâm Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý Birliði tarafýndan düzenlenen program Ali Emiri Kültür Merkezi nde gerçekleþtirildi. Ýslâmdünyasýnda insanhaklarýkonuþuldu ÝSLÂM DÜNYASINDA ÝNSAN HAKLARI 6. GENÇLÝK BULUÞMASINDA 17 TEM- MUZ A KADAR SÜRECEK OLAN PROGRAMDA ENÝNE BOYUNA TARTIÞILACAK. KÜBRA NUR DURAN ÝSTANBUL ÝSLÂM Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý Birliði (ÝDSB) nin düzenlediði Ýslâm Dünyasýnda Ýnsan Haklarý konu baþlýklý, 6 ncý Gençlik Buluþmasý sürüyor. 17 Temmuz a kadar sürecek olan program boyunca Ýnsan Haklarý konusu enine boyuna tartýþýlacak. Önceki gün Ali Emiri Kültür Merkezi nde açýlýþý gerçekleþen programýn sunuculuðunu Seyfullah Kartal üstlenirken, Fatih Camii Ýmam Hatibi Osman Þahin in okuduðu Kur ân tilâveti ile açýlýþ gerçekleþtirildi. Ardýndan ÝDSB ile ilgili bilgiler, hazýrlanan slayt gösterisi eþliðinde konuklara sunuldu. Programa gönderdiði yazýlý mesaj ile katýlýmda bulunan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, bilgi ve deneyimlerin paylaþýlacaðý akademik bir platforma sahne olacak bu buluþmanýn baþarýyla gerçekleþmesi dileklerini sundu. Açýlýþ konuþmasýný ev sahibi TarihîRüstem PaþaCamii restoreedilecek OSMANLI sadrazamlarýndan Rüstem Paþa tarafýndan yaptýrýlan tarihî cami restore edilecek. Yalova Belediye Baþkaný Yakup Koçal, Yalova daki tarihî deðerleri tek tek gün yüzüne çýkarmak istediklerini söyledi. Koçal, tarihî Rüstem Paþa Camii nin restorasyonu için 400 bin TL keþif bedelle ihaleye çýkacaklarýný kaydederek, Rüstempaþa Camii nin proje çalýþmasý tamamlandý. Anýtlar Yüksek Kuruluna tescilini yaptýrdýk. Ýhaleye çýkacaðýz. Devrini aldýk. Ýhale sürecine hemen baþlayacaðýz ve 1 yýl içerisinde de restorasyonunun tamamlanmasýný hedefliyoruz dedi. Yalova / aa B U L M A C A 1 7 GENÇ TEMSÝLCÝ Hazýrlayan: Erdal Odabaþ sýfatýyla ÝDSB Genel Sekreteri Necmi Sadýkoðlu gerçekleþtirdi. Sadýkoðlu konuþmasýnda ÝDSB nin dünya çapýndaki faaliyetlerinden bahsederek, 200 e ulaþan üyesiyle Ýslâmî dünyada en büyük sivil toplum örgütü oluþlarýna vurgu yaptý. Ýslâm dünyasýnýn artýk saðlýðýna kavuþtuðuna dikkat çekerek, Batý daki Ýslamofobik ve ayrýmcýlýk durumlarý kendi içimizdeki sorunlarý görmemezlikten gelmemize neden olmamalý dedi. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi yerine Müslümanlara ait bir platform olmasý gerektiðini belirterek, bir insan haklarý mahkemesi kurulmasý için Ýslâm Ýþbirliði Teþkilâtý ile birlikte ÝDSB nin de çalýþmalarda bulunacaðý bilgisini verdi. Gazze, Keþmir, Irak, Afganistan ve Doðu Türkistan daki insan haklarýna aykýrý uygulamalarý ve ablukalarý takip ettiklerini belirtti. TÜRKÝYE Gönüllü Teþekkülleri Vakfý (TGTV) Baþkaný Av. Hamza Akbulut ise, sivil toplum kuruluþlarýnýn öneminden bahsederek Osmanlý dan bu yana varolan 28 bine yakýn vakýf geçmiþine vurgu yaptý. Ýlim rütbesinin öneminden bahsederek, bu uðurda bütün imkânlarýn seferber edilmesi gerektiðini belirtti. Uluslar arasý ölçekli gençlik çalýþmalarýyla tanýnan ÝHH Baþkan Yardýmcýsý Ömer Faruk Korkmaz da Bosna Savaþý dönemini hatýrlatarak o dönemlerde ÝHH dýþýnda Türkiye de Ýslâmî yardým kuruluþu olmadýðýný fakat þu an gelinen noktaya baktýðýmýzda Türkiye nin hýzla kabuk deðiþtirdiðini söyledi ve Ýstanbul un bu açýdan önemli bir merkez olduðuna vurgu yaptý. Genç Öncüler baþlýðý altýnda yapýlan slayt gösterisinin ardýndan, Malezya, Pakistan, Rusya, Kudüs, Keþmir, Fas ve Lübnan dan gelen 7 genç temsilci duygu ve düþüncelerini belirtti. Ýslâm Dünyasýnda Ýnsan Haklarý konulu 6 ncý Gençlik Buluþmasý, Temmuz tarihleri boyunca Ýstanbul Ticaret Üniversitesi nde Ýnsan Haklarý forumu gerçekleþtirildi. 17 Temmuz a kadar da dünyanýn dört bir yanýndan gelen konuklara Ýstanbul un tarihî mekânlarý gezdirilecek. Antalyalý hanýmlar okuma programýndaydý Öðrencilerin okuma programlarýnýn bitmesini fýrsat bilen Antalyalý þefkât kahramanlarý, kendileri için de bir program düzenlediler. Hanýmlar, beþ gün devam eden Risâle okumalarýnýn, Antalya nýn bunaltýcý sýcaklarýna raðmen katýlýmýn ve ilginin gayet iyi olduðunu, verimli geçtiðini söylediler. Ýhtiyar bahtiyarlardan Emiþe Teyze ve minik Ahsen de programýn renkli simalarý arasýnda yerini aldý. Rana Bulut / Antalya SOLDAN SAÐA 1. Karahanlý Türkçesi. - Geniþliði. 2. Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe. - Birini bir göreve getirmek, tayin etmek. 3. Albay. - Yüz. 4. Bir þeyin geçtiði veya önce bulunduðu yerde býraktýðý belirti, niþan. - Ay ýþýðý anlamýnda bir kýz ismi. 5. Patlýcangillerden, yapraklarý tüylü, çiçekleri salkým durumunda, vitamince zengin, kýrmýzý ürünü için yetiþtirilen bir bitki. - Hidrojenle oksijenden oluþan, sývý durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsýz madde. 6. Kayýnbirader. - Emanet, vedia. - Tellerden oluþan ve kasýlarak vücut hareketlerini saðlayan organ ve bu organýn telsi dokusu, adale. 7. Felç, sakatlýk vb. bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse). - Eski dilde mavi. 8. Radyum elementinin simgesi. - Bir Hitit kraliçesi. 9. Ýri taneli bezelye. - Ansýzýn yapýlan. 10. Bir at cinsi. - Beþten bir artýk. YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Sultan Abdülhamid zamanýnda oluþturulan askerî birlik. 2. Amerikada bir çöl. - U- tanma, utanç duyma. 3. Herhangi bir þeyin veya vücudun üzerinde oluþan, biriken pislik. - Geleneksel olarak yayýlan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim deðiþtiren alegorik bir anlatýmý olan halk hikâyesi. - Radyumun simgesi. 4. Azalamaktan dilek. - Fotoðrafýn negatifi. 5. At, eþek, öküz vb. yük hayvanlarýnýn týrnaklarýna çakýlan, ayaðýn þekline uygun demir parçasý. - Hint kadýnlarýnýn baþlarýna taktýklarý süsler. 6. Boða güreþi, yarýþ, oyun vb. gösteriler yapýlan alan. - Satrançta, her yönde siyahtan beyaza ve beyazdan siyaha bir hane atlayarak L biçiminde hareket eden taþ. 7. Kalkan, zýrh vb. korunma aracý. - Evlere, çeþmeden su taþýmayý iþ edinmiþ olan kimse. 8. Mýsýrýn trafik iþareti. - Sodyum elementinin simgesi. 9. Dünya üzerinde yer alan kýt'alardan biri. - Liman. 10. Güvenli. - Ýnsan öldüren kimse, cani. 11. Müsait olmayan. 12. Mitolojide uçmayý baþaran ilk insan. - Asma iþi. Kelimelerin Dili Geçen hafta burada, Yeni Asya Neþriyat ýn üç yeni kitabýnýn çýktýðýný duyurmuþtuk. Bu hafta bunlardan birini, Kelimelerin Dili ni tanýtacaðýz. Gazetemizin Fýkýh Günlüðü (ve Aile Çay Saati ) köþesi yazarý Süleyman Kösmene nin kaleminden çýkma bir inceleme, elimizdeki kitap. 13,5 x 19,5 cm ebadýnda ve 112 sayfalýk eser, birbiri peþi sýra gelen 39 yazýdan meydana geliyor. Ýþte, o yazýlar (bir nevi Ýçindekiler ): Kabarcýklar, Havadan Hüve ye, Büyük Emanet: Ýnsan Olma Farký, Emanet Ene de, Ene nin Zalim ve Cahil Hâli, Mülk ve Melekût, Kur ân Dünyayý Hidayetiyle Kuþatmýþtýr, Ruhun Ýspatý Yapýlýr mý?, Ruhun Mahiyeti, Ýçimizdeki Çetin Mürþid: Vicdan!, Ýsm-i Â- zam, Celâlî ve Cemalî Ýsimler, Zýtlýklar Esmaya Aynadýr, Muhabbet ve Ýnkâr, Korku ve Ýnkâr, Aklýn Kavrayýþsýzlýðý ve Ýnkâr, Ýnsanýn Bekasý, Aþk-ý Beka, Seb ü l-mesanî, Amel Defteri, Elli Bin Senelik Beþer Yolculuðu, Vahdetülvücud ve Vahdetüþþühud Meslekleri, Vahdetülvücud ve Ölüm, Âyetü l-kübra nýn Bir Hülâsasý, Yirmi Dört Bin Senelik Yörüngede Yol Almak, Manalar ve Melekler, Hayat Nedir?, Bir Elif ve Bir Nokta: Ene ve Zerre, Ene ile Âlem-i Vücub Üzerine, Þefkat ve Anne, Elli Beþ Dilin Þahitliði, Yedi Kat Arz, Hazret-i Zülkarneyn in (as) Seddi, Ye cüc ve Me cüc Kimlerdir?, Haramýn Öcü, Dünyada ve Mahþerde Adalet, Hayvanlar da Cezalandýrýlýr, Akýl, Kalp ve Felsefe, Ateþin Ýtaati Görüldüðü gibi, eserde derin mevzular ele alýnmýþ. Eserin Takdim inde þu ifadeler dikkat çekiyor: ( )Bu çalýþmada ilâhiyatçý yazarýmýz Süleyman Kösmene, varlýk âlemine ait çok önemli kavramlarý Kur ânî bir bakýþ açýsýyla ele alýyor. Maddî-manevî birçok mevzuda akla gelebilecek pek çok soruya cevap olacak açýlýmlar yapýyor. Referans kaynaðý ise, büyük âlim Bediüzzaman Said Nursî nin eserleri: Risâle-i Nur Külliyatý. (s. 8.) Dipnotlara bakýldýðýnda, yazýlarda kaynak olarak hep Kur ân-ý Kerim, hadis-i þerifler ve Risâle-i Nur Külliyatý nýn referans alýndýðý fark ediliyor. Alaeddin Temur un yayýn yönetmenliðinde, Erhan Akkaya nýn editörlüðünde yayýna hazýrlanan eserin sayfa tasarýmýný Melih Atom ve kapak tasarýmýný da Kenan Býyýklý yaptý. Kapakta gökkuþaðýnýn renkleri adedince çok renkli bir kalem çizimi, kalem yazýsýnýn ucunda ise bir insan silüeti var. Daðýlmýþ boya ve fýrça darbeleriyle kalemin arka, yani üst ucu, tasarýmýn gerisini tamamlýyor. Arka kapakta ise, bir renk cümbüþünün i- çinden geçen, yine bir insan silüeti göze çarpýyor. Ü- zerinde düþündüren bir kapak çalýþmasý Yeri gelmiþken kapak yazýsýný da aktaralým: Risâle-i Nur, aklý, kalbi ve duygularý tatmin eden, Kur ân ýn asrýmýzý aydýnlatan ýþýðý. Dinî, ilmî, felsefi ve içtimaî pek çok konunun açýklandýðý, pek çok sorunun çözümlendiði bir tefekkür ve tezekkür hazinesi. Kelimelerin Dili, varlýk â- lemine ve hadisata Risâle-i Nur penceresinden, Rabbimizin isimlerinin nuruyla bakmamýzý saðlayacak. Gelelim eserin yazarýna Süleyman Kösmene, baþta da belirttiðimiz üzere, gazetemizde günlük yazýlar kaleme alan, gayet üretken, güçlü ve güzel bir kalem. Yayýnevimizde Kösmene nin birçok kitabý mevcut. Ýþte onlar (alfabetik sýrayla): *Allah ýn Güzel Ýsimleri: Risâle-i Nur da Esma-i Hüsna, *Fazilet Öyküleri, *Günümüz Meselelerine Çözümler, *Her Güne Bir Duâ: Yakarýþlar, *Kadýn Ýlmihâli, *Kur ân ve Sünnet Iþýðýnda Ýbadet Hayatýmýz, *Sorularla Bediüzzaman ve Risâle-i Nur, *Sünnet Iþýðýnda A- ile Hayatýmýz, *Mü minin Mi racý: Namaz, *Tarihimizden Ýbretli Hikâyeler, *Velilerin Dilinden/Ýbretli Kýssalar, *Yaradýlýþ Aðacýnýn Ýlk Meyvesi: Hazret-i Âdem, *Yüz Soruda Ramazan Orucu, *Yüz Soruda Zekât Lütfen en yakýn kitapçýnýza uðrayýnýz ve Kelimelerin Dili ni isteyiniz. Çok seveceksiniz! BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI B A T I D U V A R I F B E F A R E K A N E M A A N O V A R Ý M A D E V B Ý K A M E M P R Ý Z M A N A V A K L Ý A F A A F A N H T E T R K A A L Ý C O A K E T Y P E O A G C E Z A T A Y Ý N Ý A A A L Ý M Ý H A K Ý M L N R A N A V A L O N A E Ý

11 11 Y EKONOMÝ Cinsi DÖVÝZ EFEKTÝF ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ Cinsi MERKEZ BANKASI DÖVÝZ KURLARI DÖVÝZ EFEKTÝF ALIÞ SATIÞ ALIÞ SATIÞ 1ABDDOLARI 1AVUSTRALYA DOLARI 1DANÝMARKAKRONU 1EURO 1ÝNGÝLÝZSTERLÝNÝ 13 TEMMUZ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 84,05 ÖN CE KÝ GÜN 83,60 DÜN 565,57 ÖN CE KÝ GÜN 562,60 DO LAR DÜN 1,6450 ÖN CE KÝ GÜN 1,6540 DÜN 2,3370 ÖN CE KÝ GÜN 2,3250 Borçlanma limiti artmazsa "AAA" olan kredi notu düþecek. HABERLER ABD ne ga tif iz le me de U LUS LA RA RA SI kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Mo ody s, dün ya nýn en bü yük e ko no mi si ABD nin A A A o lan kre di no tu nu muhtemel bir in di rim i - çin ne ga tif iz le me ye al dý. Ku ru luþ tan ya pý lan a çýk - la ma da, Be yaz Sa ray ve Kon gre a ra sýn da ül ke nin ya sal borç lan ma li mi ti nin ar ttý rýl ma sý ko nu sun da ö - nü müz de ki bir kaç haf ta i çin de u laþ ma ya va rý la ma - ma sý ve hü kü me tin ö de me le ri ni ya pa ma ma sý ha - lin de ABD nin A A A o lan kre di no tu nun dü þü rü - le bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Mo ody s, te mer rüt ris ki nin kü çük ol du ðu nu, an cak ar týk bu nun çok çok kü çük bir ih ti mal o la rak gö rül me di ði ne dik ka ti çe ke rek, ABD i çin kü çük de ol sa ký sa va de li bir te - mer rüt ris ki nin art tý ðý na i þa ret et ti. Ku ru luþ, borç li - mi ti nin atr tý rýl ma sý ný mü za ke re e den Kon gre nin De mok rat ve Cum hu ri yet çi ka nat la rý 2 A ðus tos tan ön ce bir an laþ ma ya va ra maz sa, ABD nin borç la rý ný ö de ye mez du ru ma gel me si ni dü þük bir ih ti mal de ol sa göz ö nün de tut tu ðu nu vur gu la dý. Mo ody s, en son ABD nin no tu nu 1996 yý lýn da o la sý bir in di rim i çin iz le me ye al mýþ tý. Was hign ton / a a Yok sul luk sý ný rý: li ra TÜRKÝ YE Ka mu-sen, Ha zi ran a yý i çin tek ki þi - nin yok sul luk sý ný rý ný li ra 91 ku ruþ, dört ki þi - lik bir a i le nin yok sul luk sý ný rý ný i se li ra 07 ku ruþ o la rak he sap la dý. Kon fe de ras yon dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye Ka mu-sen A raþ týr ma Ge liþ tir me Mer ke zi nce ha zýr la nan as ga rî ge çim en dek si ne yer ve ril di. Bu na gö re, Ha zi ran a yýn da bir a i le nin or ta la ma gý da ve ba rýn ma har ca ma la rý - nýn top la mý li ra 79 ku ruþ o la rak he sap lan dý. Or ta la ma li ra 04 ku ruþ üc ret a lan bir me - mu run a i le si nin yap tý ðý gý da har ca ma sý ma a þý nýn yüz de sý ný o luþ tu rur ken, ko nut gi der le ri ma - a þýn si ne denk gel di. Bu na gö re bir me mur or ta la ma ma a þý nýn yüz de 78,23 ü nü yal nýz ca gý da ve ba rýn ma har ca ma la rý na a yýr mak zo run da. Or - ta la ma üc ret le ge çi nen bir me mur a i le si nin Ha zi - ran da u la þým, sað lýk, e ði tim, ha ber leþ me, gi yim gi - bi di ðer zo run lu ih ti yaç la rý ný kar þý la ya bil me si i çin ge ri ye sa de ce 336 TL ka lý yor. A raþ týr ma so nuç la - rý ný de ðer len di ren Tür ki ye Ka mu-sen Ge nel Baþ - ka ný Ýs ma il Kon cuk, yok sul luk sý ný rý ra kam la rý na dik ka ti çe ke rek, me mu run i çin de bu lun du ðu dar bo ða zýn bo yut la rý nýn ö nem sen me si ge rek ti ði ni kay det ti. Or ta la ma li ra ma aþ a lan bir me - mu run gý da ve ki ra har ca ma la rýn dan son ra ge ri ye 336 li ra nýn kal dý ðý ný, bu nun in san ca ya þa ma ya ye - te cek bir pa ra ol ma dý ðý ný be lir ten Kon cuk, Me - mur lar gý da ya ve ki ra ya, ya ni ka rýn tok lu ðu na ça - lýþ mak ta dýr lar i fa de si ni kul lan dý. An ka ra / a a Al týn, 1600 do la ra gi di yor U LUS LA RA RA SI pi ya sa da al tý nýn ons fi ya tý 1.590,15 do la ra çý ka rak ye ni bir re kor kýr dý. U lus - la r a ra sý pi ya sa da al tý nýn ons fi ya tý, ye ni re kor lar la do la ra doð ru bir se yir iz li yor. Dün sa bah a çý - lýþ ta, u lus la r a ra sý pi ya sa da al tý nýn ons fi ya tý 1.590,15 do la ra çý ka rak ye ni bir re kor kýr dý. U lus - la r a ra sý pi ya sa lar da ge çen haf ta yý 1.544,20 do lar - dan ta mam la yan al tý nýn ons fi ya tý, haf ta ba þýn dan i ti ba ren 1.540, ,39 do lar a ra lý ðýn da ha re ket et tik ten son ra önceki gün, Ma yýs a yý ba þýn da kal - dý ðý yer den re kor la rý na de vam et miþ ti. Ön ce ki ak - þam sa at le rin de do lar se vi ye le ri ni zor la yan al tý nýn ons fi ya tý da ha son ra bir mik tar ge ri le ye rek 1.583,20 do lar dan ka pan mýþ tý. UND'dan Ýs tan bul a 2 lo jis tik üs ta le bi U LUS LA RA RA SI Nak li ye ci ler Der ne ði (UND) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ru hi En gin Öz men, Tür ki ye de lo jis tik üs bu lun ma dý ðý ný be lir te rek, Ýs tan bul da, A na do lu ve Av ru pa Ya ka sý ol mak ü - ze re 2 lo jis tik üs teklifin de bu lun du. Öz men, 47 bin a raç la ta þý ma ya pan, 450 bin ki þi ye is tih dam sað la yan, 5 mil yar do lar lýk ya tý rý mý o lan, 5,5-6 mil yar do lar dýþ ti ca ret gir di si sað la yan u lus la r a - ra sý ka ra yo lu ta þý ma cý lý ðý sek tö rü nün en bü yük so ru nu nun yük ta þý dýk la rý ül ke ler de ki bü rok ra - tik en gel ler ve ký sýt la ma lar ol du ðu nu söy le di. Av ru pa da ü re tim mer kez le ri nin ya nýn da lo jis tik üs ler bu lun ma sý na kar þýn Tür ki ye de lo jis tik üs bu lun ma dý ðý ný UND Baþ ka ný Öz men, þu teklifte bu lun du: Þe hir i çin de mal sev ký ya tý ol maz. Ö - ne ri miz Ýs tan bul da 2 lo jis tik üs o luþ ma sý dýr. Bun la rýn bi ri As ya, bi ri Av ru pa ya ka sýn da. E ðer ye rel yö ne tim ler, hü kü met bu ko nu da tam des - tek ve rir, yer le ri a yar lar, i mar plan la rý na iþ le nir - se, biz ler de ya tý rým la rý mý zý o ra ya ya pa rak lo jis - tik üs le rin a van taj la rý ný hem sek tö re, hem ül ke ye ya þa tý rýz. Öz men ay rý ca, ÖTV siz ve KDV siz a - kar ya kýt des te ði, Mo tor lu Ta þýt Ver gi sin den is - tis na tu tul ma yý ay rý ca va de le rin sý nýr lan dý rýl ma - sý ný ta lep et ti. Ýs tan bul / a a Kü re sel bir söy lem: Ca rî a çýk Ca rî a çýk, bir ül ke nin ih raç et ti ði mal ve hiz - met ler den el de et ti ði ge li rin, yurt dý þýn dan it hal et ti ði mal ve hiz met le re yap tý ðý ö de me - ler den az ol ma sý dýr. Di ðer bir i fa dey le ih ra ca týn it ha la tý kar þý la ya - ma ma sý dýr. Bu hu sus ay ný za man da ül ke nin ca rî iþ lem ler den ge si nin bo zul ma sý an la mý na da gel - mek te dir. Ýt ha lat ne den ar tý yor? Ca rî a çýk ta ki yük se li þin en ö nem li sebebi, dýþ ti - ca ret a çý ðý nýn bü yü me si dir. TÜ ÝK ta ra fýn dan 30 Ni san 2011 de a çýk la nan dýþ ti ca ret ve ri le ri ne gö re 2011 yý lý nýn ilk çey re - ðin de ih ra cat yüz de 21 ar tar ken, it ha lat yüz de 45.6 yük sel miþ ti ilk çey re ði i le 2010 ilk çey re ði kar þý laþ tý rýl - dý ðýn da, bu ar tý þýn yak la þýk 3.5 mil yar do la rý pet - rol den, 1.7 mil yar do la rý o to mo bil den, 1.6 mil yar do la rý ma ki ne it ha la týn dan, 1.4 mil yar do la rý de - mir-çe lik ten, 1 mil yar do la rý plas tik it ha la týn dan kay nak la ný yor. Ya ni ilk beþ ü rün de ki yük se liþ, top lam it ha lat ar tý þý nýn ya rý sýn dan faz la sý ný o luþ tur mak ta dýr. En bü yük it ha lat ka lem le ri miz den pet rol, de - mir, a lü min yum, ba kýr, pa muk gi bi ü rün le rin fi - yat la rýn da yüz de 100 e yak la þan yük se liþ it ha lat fa tu ra mý zý ay ný o ran da art týr mýþ týr. Ö zel lik le pet - rol de dý þa ba ðým lý o lan ül ke miz son 6 ay da ö - nem li öl çü de a çýk ver miþ tir. Hiç þüp he siz Or ta - do ðu kri zi nin çö zül me si i le bir lik te pet rol fi yat la - rý nýn ye ni den 80 do lar dü zey le ri ne gel me si ca rî a - çý ðý mý zý dü þü re cek tir. Bu a ra da Bir leþ miþ Mil let ler Gü ven lik Kon se - yi nin 1970 ve 1973 sa yý lý ka rar la rý nýn uy gu lan - ma sý kap sa mýn da A rap Türk Ban ka sý nýn yüz de 62,37 o ra nýn da ki his se si ne TMSF ta ra fýn dan el ko nul ma sý ve Kad da fi nin he sap la rý nýn don du rul - ma sý nýn Tür ki ye nin ka ba ran pet rol fa tu ra sý nýn a - zal týl ma sý na yö ne lik bir at rak si yon o la rak de ðer - len di ri le bi lir. El bet te Ce za yir de su la rýn du rul ma - sý, yurt dý þýn da iþ ya pan mü te ah hit fir ma la rýn a la - cak la rý nýn tah si li ne im kân ve re cek tir. Ö te yan dan ca rî a çý ðý nýn tek ba þý na it ha la ta da - yan dý rýl ma sý doð ru bir yak la þým tar zý ol ma sa ge - rek tir. Ýç ta lep ar tý þý, dýþ ta lep ar tý þý, ü rün fi yat la rýn da ya þa nan yük se liþ ve dü þük kur ca rî a çý ðý bü yü ten e sas et men ler dir. Ca rî a çýk teh li ke mi? Tür ki ye de ca rî a çýk bir so run ol mak la bir lik te, bu gün i çin Tür ki ye nin kay da de ðer dýþ borç ve büt çe a çý ðý bu lun ma mak ta dýr. E vet, ca rî a çý ðýn ül ke mi zi dý þa rý ya ba ðým lý ha le ge ti re ce ði söy le ne bi lir. Bu nun la bir lik te ca rî a çý - ðýn dýþ fi nans çev re le rin ce ge rek ti ðin den faz la a - bar týl dý ðý ný dü þü nü yo rum. Bu hu su sun ba na gö re e ko no mi de bek le nen not ar tý þý ný ge cik tir me ye dö nük bir kü re sel di renç o la rak da de ðer len di ril - me si müm kün dür. Ö te yan dan yer li ü re tim de ka li te ar tý þý, kül tür tu riz mi i le ni te lik li tu ris tin ül ke ye çe kil me si, yurt - dý þý mü te ah hit lik hiz met le ri nin ge liþ ti ril me si, yer - li ü re ti ci nin kü re sel re ka be te ha zýr ha le ge ti ril me - si, tek no park lar la bil gi ve ya zý lým ti ca re ti nin ö nü - nün a çýl ma sý, yurt dý þýn da ça lý þan ve o ra da i ka met e den va tan daþ la rý mý zýn ya tý rým la rý nýn e ko no mi ye ka zan dý rýl ma sý na dö nük ye ni bir ta kým teþ vik ler ge ti ril me si ve lüks it hal mal la ra o lan ta le bin pey - der pey ký sýl ma sý gi bi ka lý cý ted bir ler ca rî a çýk la mü ca de le de kök lü çö züm ler dir. E ko no mi nin yol ha ri ta sý DÖ NE MÝN DE, MA LÎ DÝ SÝP LÝN, ENF LAS YON LA MÜ CA DE LE VE ÝS TÝH DAM E SAS LI YÜK SEK VE SÜR DÜ RÜ LE BÝ LÝR BÜ YÜ ME KO NU SU NA A ÐIR LIK VE RÝ LE CEK. TBMM DEN ön ce ki gün gü ve no yu a lan 61. hü kü met, e ko no mi a la nýn da ki he def - le ri ne u laþ mak i çin be lir le ye ce ði po li ti ka - la rýn da, ma lî di sip lin, enf las yon la mü ca - de le ve is tih dam e sas lý yük sek ve sür dü - rü le bi lir bü yü me ko nu sun da ki ka rar lý lý ðý - ný sür dü re cek, bu ko nu la ra a ðýr lýk ve re - cek. 61. Hü kü met Prog ra mýn da Tür ki - ye nin i le 2023 dö nem le rin de e ko no mi a la nýn da ki he def le ri ne ge niþ yer ve ril di. Sür dü rü le bi lir bir e ko no mik kal - kýn ma nýn güç lü bir de mok ra si ve ev ren - sel norm la ra da ya lý o la rak iþ le yen a dil bir hu kuk dü ze niy le müm kün o la ca ðý be lir ti - len prog ram da, yar gý re for mu baþ ta ol - mak ü ze re bu ko nu lar da sað la na cak i ler - le me nin, ö nem li bir a þa ma ya gel miþ o lan e ko no mik dö nü þüm sü re ci ni sað lam laþ - týr mak a çý sýn dan da kri tik bir rol oy na ya - ca ðý i fa de e dil di. Prog ram da, e ko no mi po li ti ka la rý nýn te mel he de fi nin mut lu lu ðu ve re fa hý art týr mak ol du ðu, re ka bet çi dün ya da in sa na, in sa nýn ni te lik le ri ne, sað lýk lý bir sos yal or ta ma ya pý lan ya tý rým - la rýn, ay ný za man da e ko no mik po tan si ye - le ya pý lan bir ya tý rým ol du ðu bi lin ciy le, e - ko no mi po li ti ka la rý nýn güç lü sos yal po li ti - ka lar i le bü tün leþ ti ril di ði ve bir sos yal res - to ras yon dö ne mi baþ la týl dý ðý kay de dil di. Dün ya nýn is tik rar a ra yý þý i çin de çal kan tý lý bir dö nem den geç ti ði ha tý rý lan prog ram - da, kü re sel e ko no mi de to par lan ma sü re - ci nin de vam et ti ði, an cak dün ya e ko no - mi sin de var o lan ký rýl gan lýk ve be lir siz lik or ta mý nýn sür dü ðü be lir til di. Prog ram da, te mel a ma cýn, is tik rar lý ve sür dü rü le bi lir bü yü me yi sað la mak, is tih da mý art týr mak, fi yat is tik ra rý ný sür dür mek, ma lî den ge le ri sað lam laþ týr mak ve fi nan sal is tik ra rý ko - ru mak ol du ðu i fa de e dil di. An ka ra / a a Ka yýt dý þý lýk la mü ca de le ye ka rar lý lýk la de vam e di le ce ði be lir ti len prog ram da, da ha et kin bir ver gi sis te mi nin o luþ tu rul - tu ru la cak. Ka mu har ca ma la rý nýn fi nans - ma nýn da doð ru dan ver gi le rin a ðýr lý ðý nýn ar ttý rýl ma sý sað la na cak. Ka mu har ca ma la rýn da kal kýn ma po - tan si ye li ni des tek le yi ci ma hi yet te o lan alt ya pý ya tý rým la rý na ve sos yal a maç lý a - lan la ra ön ce lik, baþ ta Gü ney do ðu A na - do lu Pro je si, Do ðu A na do lu Pro je si, Kon - ya O va sý Pro je si ol mak ü ze re böl ge ler a - ra sý ge liþ miþ lik fark la rý ný a zalt ma yý he - def le yen e ko no mik ve sos yal alt ya pý pro je le ri ne ö nem ve ri le ce ði vur gu la nan prog ram da, ka mu ke si mi ya tý rým la rý nýn ö zel ke sim ya tý rým la rý ný ta mam la ya cak þe kil de e le a lý na ca ðý, baþ ta ka mu-ö zel iþ bir li ði yön tem le ri ol mak ü ze re ka mu alt ya pý ya tý rým la rýn da ö zel sek tö rün ka tý - lý mý ný da sað la yan uy gu la ma la ra da ha faz la a ðýr lýk ve ri le ce ði be lir til di. Pa ra po li ti ka sý nýn, fi yat is tik ra rý ný sað - la ma a ma cýy la çe liþ me mek kay dýy la bü - yü me ve is tih dam po li ti ka la rý ný des tek - le ye ce ði i fa de e dil di. Prog ram da, di ðer ba zý he def ler, Tek ha ne li ra kam la ra in - miþ o lan enf las yon ve fa iz o ran la rý ka lý cý ha le ge ti ri le cek ve enf las yon oy nak lý ðý ya kýn dan ta kip e di le cek tir, enf las yon he - def le me si te mel pa ra po li ti ka sý re ji mi ol - ma ya de vam e de cek tir, dal ga lý dö viz ku - ru re ji mi uy gu la ma sý sür dü rü le cek tir þek lin de sý ra lan dý. Ca rî a çýk ko nu su nun da dik kat le ta kip e dil di ði vur gu la nan prog ram da; Ca rî a - çý ðý da ha dü þük se vi ye le re in dir mek ve e ner ji de dý þa ba ðým lý lý ðý a zalt mak a ma - cýy la ye ni le ne bi lir e ner ji kay nak la rý nýn e - ner ji ar zý i çin de ki pa yý nýn ar ttý rýl ma sý na ve nük le er san tral le rin kul la nýl ma sý na yö ne lik baþ la tý lan ça lýþ ma la ra ka rar lý lýk la de vam e di le cek tir de nil di. Prog ram da, 2023 ih ra cat he de fi ne u - laþ mak i çin bu dö nem de ü re tim stra te ji - si nin ih ra cat o dak lý bir ek se ne o tur tu la - ca ðý, bu kap sam da, or ta-yük sek tek no - lo ji li sek tör ler de ü re tim ar tý þý ný ger çek - leþ ti re cek, ö zel lik le yük sek tek no lo ji li sek tör ler de ye ni ya tý rým la rýn art tý rýl ma sý - nýn yo lu nun a çý la ca ðý nýn al tý çi zil di. Prog ram da, dö ne mi ni kap - sa ya cak or ta va de li prog ra mýn (OVP) ö - nü müz de ki ay lar da a çýk la na ca ðý ve prog ra mýn, mev cut kü re sel e ko no mik ge liþ me ler ý þý ðýn da, kri zin et ki le ri nin ö - zel lik le ge liþ miþ e ko no mi ler de bir sü re da ha de vam e de ce ði ni dik ka te a lan ih ti - yat lý bir yak la þým la ha zýr la na ca ðý kay de - dil di. Ö zel sek tö rün ve ha ne hal ký nýn borç lan ma la rýn da da ha ma kul mik tar la - rý, da ha u zun va de yi ve pa ra bi ri mi o la rak Türk Li ra sý ný ter cih et me si nin teþ vik e di - le ce ði i fa de e dil di. Prog ram da, yurt dý þý mü te ah hit lik hiz met le ri tu ta rý ný, 2015 yý - lýn da 50 mil yar do la ra çý ka ra rak, az ge liþ - miþ ve ge liþ mek te o lan ül ke pa zar la rýn - da li der ül ke ko nu mu na ge li ne ce ði, 2023 pers pek ti fin de 50 mil yar do la rý a þan bir tu rizm ge li ri he def len di ði i fa de e dil di. Ak tif iþ gü cü prog ram la rýn dan 2013 yý lýn dan i ti ba ren her yýl 400 bin iþ si zin ya rar lan dý rý la ca ðý, iþ siz li ði ka lý cý bir þe - kil de çöz me yi a maç la yan U lu sal Ýs tih - dam Stra te ji si ni ka rar lý lýk la uy gu la na - ca ðý, iþ gü cü pi ya sa sý nýn ih ti yaç duy du - ðu u lu sal mes lek stan dart la rý nýn ta - ma mý nýn 2012 yý lý so nu na ka dar ha zýr - la na ca ðý be lir til di. Kre di Ga ran ti Fo - nu nun ke fa let sað la dý ðý KO BÝ sa yý sý nýn art tý rý la ca ðý, gi ri þim ser ma ye si fon la rý - nýn yay gýn laþ tý rý la ca ðý bil di ril di yýlý e ko no mi he def le ri Ra ma zan da et fi yat la rý ar ta cak ET Ü re ti ci le ri Bir li ði (ET BÝR) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ah met Yü ce san, Ra ma - zan do la yý sýy la yer li e te ta le bin ar ta ca ðý ný ve ta le bi kar þý la ya cak et de ol ma dý ðý i çin fi yat lar da ar týþ ya þa na ca ðý ný be lir te rek, Ay ba þýn dan bu ya na et fi yat la rý nýn yüz - de 15 art tý ðý ný, Ra ma za na ka dar da yüz - de 15 da ha ar ta ca ðý ný id di a et ti. Yü ce - san, yer li be si ci yi ko ru mak a ma cýy la Ma - yýs a yýn da yüz de 60 a çý ka rý lan et it ha la - týn da ki güm rük ver gi si nin, 2 Tem - muz dan i ti ba ren yüz de 75 e yük sel til di - ði ni ha týr la ta rak, dev le tin ü re ti ci ye ki log - ram ba þý na ver di ði 1 li ra teþ vi ki de kal - dýr dý ðý ný an lat tý. Bu na bað lý o la rak et fi - yat la rý nýn ay ba þýn dan bu ya na yüz de 15 ar týþ gös ter di ði ni be lir ten Yü ce san, fo - nun yüz de 75 e yük sel me siy le yurt dý þýn - dan a lý nan et le rin fi yat la rý nýn da A ðus tos a yý nýn 15 i i ti ba riy le yük sel me ye baþ la ya - ca ðý ný bil dir di. Ya þa nan o lay la rýn iç pi ya - sa da ki fi ya tý yük sel te ce ði ni i fa de e den Yü ce san, Ra ma zan a yý ve son ra sý fi yat - lar, ge çen yýl ki it ha lat ön ce si du ru ma ge - ri dö ner de di. Ge çen se ne yüz de 30 fon la yer li ü re ti ci ye pi ya sa ya su na cak la rý hay van la rýn ü ret ti ril me di ði ni sa vu nan Yü ce san, Do la yý sýy la bu gün i çe ri de yer li ü re tim az mik tar da. Ra ma zan do la yý sýy la yer li e te ta lep ar ta cak ve ta le bi kar þý la ya - cak et ol ma dý ðý i çin fi yat lar da ar týþ o la - cak týr. Za ten yüz de 15 ar týþ ol du, bir yüz de 15 da ha o la cak týr de di. Kur ban Bay ra mý i çin bes le nen hay va nýn ya pý sý - nýn fark lý ol du ðu nu, o hay van la rý va tan - da þýn za ten Kur ban Bay ra mý na ye tiþ tir - me ye ça lýþ tý ðý ný be lir ten Yü ce san, böy le gi der se Kur ban Bay ra mý nda da sý kýn tý o la bi le ce ði ni söy le di. Ýs tan bul / a a Ký dem taz mi na týn da gi di þat i yi de ðil HAK-ÝÞ Ge nel Baþ ka ný Mah mut Ars lan, Ký dem Taz - mi na tý Fo nu tar týþ ma la rý na i liþ kin, Tür ki ye de iþ ler ký dem taz mi na tý an la mýn da i yi git mi yor. Uy gu lan ma - sý iþ çi ler a ley hi ne, ký dem taz mi na tý al ma hak la rý da çok ka tý. Bü tün bun la rý i çi ne a lan bir dü zen le me yi tar týþ mak ge re ki yor de di. Ö zel sek tör de ça lý - þan 100 iþ çi den yak la þýk 95 i nin ký - dem taz mi na tý hak ký ný a la ma dý ðý - na dik ka ti çe ken Ars lan, iþ mah - ke me le rin de ki dâ vâ la rýn yak la þýk yüz de 80 i nin de ký dem taz mi nat - la rýy la il gi li dâ vâ lar ol du ðu nu kay - det ti. Ka mu da ça lý þan la rýn ký - dem taz mi nat la rý ný a la bil dik le - ri ni an cak ký dem taz mi na tý nýn a lýn ma sý ko nu sun da mev cut ya sa da çok cid dî sý nýr la ma lar ol du ðu nu be lir ten Ars - lan, ký dem taz mi na tý mev zu a tý nýn bir bü tün o la rak tar tý þýl ma sý ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ya þa nan so run lar dan ra hat sýz ol duk la rý ný di le ge ti ren Ars lan, þun la rý kay - det ti: Her kes ma sa ya gel sin tar tý þa lým, ko nu þa lým, bir çö züm bu la lým. Ýl le de biz ký dem taz mi na tý fo nu nun dý þýn da hiç bir þe yi gö rüþ me yiz de mi yo ruz. Ký dem taz mi nat la rý mý zý gü ven ce al tý na a la cak, taz mi na tý mý zý ar zu et ti ði miz za man a la bi le ce ði miz ve bir ký sým hak - sýz lýk la rýn, a da let siz lik le rin ol ma dý ðý bir dü ze ni ku ra - bi li yor sak a dý fon ol ma ya bi lir, baþ ka bir þey ol sun. Biz bu so ru nun çö zü mün den ya na yýz. DÝSK Ge nel Sek - re te ri Tay fun Gör gün de iþ siz lik le mü ca de le a dý al - týn da ký dem taz mi na tý na do ku nul ma sý ný doð ru bul - ma dýk la rý ný, dü zen le me nin ku ral sýz, gü ven ce siz ça lýþ - ma yý art tý ra ca ðý ný id di a et ti. An ka ra / a a Hu bu bat a lým fi ya tý ton ba þý na: 605 TL TON ba þý na hu bu bat mü da ha le a lým fi ya tý A ðus - tos ta 605 TL, ek des tek le 720 TL o la cak. Gý da, Ta - rým ve Hay van cý lýk Ba ka ný Meh di E ker, Top rak Mah sul le ri O fi si (TMO) Ge nel Mü dür lü ðün de dü - zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, hu bu bat a lým fi yat la - rý ný a çýk la dý. E ker, a lým fi ya tý dý þýn da ay rý ca ton ba - þý na 115 li ra lýk prim ve des tek sað la na ca ðý ný, top - lam ö de me nin Tem muz ve A ðus tos ay la rý i çin ton ba þý na 720 li ra yý bu la ca ðý ný, buð day da pro te in o ra - ný art týk ça mü da ha le a lým fi ya tý nýn da yüz de 1-3 ar - ta ca ðý ný kay det ti. Meh di E ker, TMO ya yö ne len ü - rü nün ta ma mý nýn sa týn a lý na ca ðý ný, ha zýr lýk la rý ný ta mam la dýk la rý ný bil dir di. Sa týþ fi yat la rý ný da be lir - le dik le ri ni i fa de e den E ker, sa týþ la ra 1 Ka sým da baþ la na ca ðý ný ve sa týþ fi ya tý nýn 1 Ka sým dan i ti ba ren ton ba þý na 720 li ra, 1 A ra lýk 2011 den i ti ba ren i se ton ba þý na 725 li ra o la ca ðý ný bil dir di. An ka ra / a a Hak-Ýþ Genel Baþkaný Mahmut Arslan

12 12 Y ÝLAN T. C. ERZÝNCAN 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/190 Davacý Erzincan Belediye Baþkanlýðý vekili tarafýndan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile, taþýnmazýn tescili nedeniyle mahkememize açýlan davada; Davacý kurum vekili, Erzincan ili, Merkez ilçesi, Yoðurtlu köyü, Orta mahalle hudutlarý içerisinde bulunan 2312 parsel sayýlý taþýnmazýn 2866,10 m 2 lik kýsmýnýnýn müvekkili idarece kamulaþtýrmaya tabi tutulduðunu, taþýnmaz maliki olan davalý ile 4650 Sayýlý Kanunun 8. maddesi kapsamýnda yapýlan görüþmeler neticesinde anlaþma saðlanamadýðýný, bu nedenlerle 4650 Sayýlý Kanun ile deðiþtirilen 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 10. maddesine göre taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ile tespit edilen bu bedel karþýlýðýnda davacý idare adýna tesciline, karar verilmesini dava ve talep etmiþtir. Kamulaþtýrma ve yargýlama ile ilgili diðer bilgiler aþaðýda gösterilmiþtir. Mahkeme esas numarasý, Kamulaþtýrýlacak taþýnmaz mallarýn tapuda kayýtlý bulunduðu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarasý vasfý, yüzölçümü, Esas No: 2011/190 Davalýsý-Malikleri: ZÖHRE TOKGÖZ Tapu Bilgileri: Erzincan ili, Merkez ilçesi, Yoðurtlu köyü 2312 parsel sayýlý taþýnmazýn 2866,10 m 2 'lik kýsmýnýn Erzincan Belediye Baþkanlýðý adýna tescilini b) -Kamulaþtýrmayý yapan Ýdarenin adý, Erzincan Belediye Baþkanlýðý c) -Ayrýca çýkarýlan meþruhatlý davetiyenin tebliðinden itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine Ýdari Yargýda Ýptal veya Adli Yargýda maddi hatalara karþý düzeltim davasý açabilir. d) -Açýlacak davalarda husumet (Yukarýda c bendinde yazýlý) Ýdareye yöneltilmelidir. e) -30 gün içersinde kamulaþtýrma iþlemine karþý Ýdari Yargýda Ýptal davasý açanlarýn dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþlemleri kesinleþecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz mal kamulaþtýrmayý yapan Ýdare adýna tescil edilecektir. f) -Mahkemece tespit edilecek kamulaþtýrma bedeli hak sahipleri adýna (T.C. Ziraat Bankasý Erzincan Þubesine) yatýrýlacaktýr. e) -Konuya ve taþýnmaz malýn deðerine iliþkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliði tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazýlý olarak bildirilmesi gerekmektedir. f) -Yukarýda esas numaralarý yazýlý davanýn duruþmasý günü saat 11.25' den itibaren Erzincan 1. Asliye Hukuk Mahkemesindedir. Keyfiyet 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanunun 4650 Sayýlý Kanunun 5. maddesi ile deðiþik 10. maddesinin 5'inci fýkrasý uyarýnca duyurulur. Davalýlar Zöhre Tokgöz'ün duruþma Günü: günü saat: 11.25'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: T. C. RÝZE ASLÝYE 2. HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2011/237 HAKÝM: RIFAT TURANLI KÂTÝP : SERDAR KARACA Davacý Rize Üniversitesi Rektörlüðü tarafýndan mahkememizde açýlan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve tescili davasýnda verilen ara kararý gereðince; Rize ili, Güneysu Ýlçesi, Adacami Mahallesi, 2046 parselde kayýtlý bulunan ve davalý Kanburoðlu Çay Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna tapuda kayýtlý bulunan 1.750,00 m 2 yüzölçümündeki taþýnmazýn 1.750,00 m 2.lik kýsmýnýn (tamamýnýn) davacý idare lehine kamulaþtýrýlmasýna karar verildiði, 4650 Sayýlý Yasa ile deðiþik 8. Maddesine göre oluþturulan kýymet takdir komisyonu tarafýndan taþýnmazýn tahmini bedelinin tespit edilmiþ olduðu, ayný madde uyarýnca tapu maliki davalý ile hiçbir þekilde taþýnmazýn idare adýna devri konusunda anlaþmaya varýlamadýðýndan bahisle kamulaþtýrmayý yapan idarece 2942 sayýlý yasanýn 10. maddesi gereðince taþýnmazýn kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve davacý idare adýna tesciline dair mahkememizde dava açýlmýþtýr. 1- Ýþbu ilanýn gazetede yayýnlandýðý tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal ve maddi hatalara karþý da adli yargýda düzeltme davasý açýlabileceði, 2- Açýlacak davalarda husumetin davacý idareye yöneltileceði, 3- Kamulaþtýrma kanunun 14. Maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri takdirde, kamulaþtýrma iþleminin kesinleþeceði ve mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmaz malýn kamulaþtýrma yapan idare adýna tescil edileceði, 4- Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedelinin hak sahipleri adýna Rize Vakýflar Bankasý Þubesine yatýrýlacaðý, 5- Mahkememizce tensiben verilen ara karar gereðince duruþma gününün günü saat 14:00'a býrakýldýðý, Mahkememize yapýlacak itirazlarýn ve sunulacak belge ve bilgilerin duruþma tarihi esas alýnarak mahkememize sunulmasý 2942 Sayýlý Yasanýn 4650 S.Y. ile deðiþik 10. Maddesi 4. Fýkrasý gereðince ilan olunur. 06/05/2011 B: KARÞIYAKA 3. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2008/943 KARAR NO: 2010/585 Davacý AYNUR YAÐCI tarafýndan davalý Þükrü Ulaþ Yaðcý aleyhine açýlan boþanma davasýnýn duruþmasý sýrasýnda dava dilekçesi ve duruþma günü davalýya gazete yolu ile ilan edilmekle kararýnda davalýya ilanen tebliði yapýlmasý gerektiðinden hüküm özeti aþaðýdadýr. HÜKÜM: Yukarýda açýklanan gerekçe nedeniyle, 1- Davanýn KABULÜ ile ARTVÝN Ýli, HOPA Ýlçesi, BAÞOBA Köyü/mah. Cilt 8, hane 49, BSN 126'da nüfusa kayýtlý, ÝRFAN ve MELEKSÝMA'dan olma, 16/05/1982 doðumlu T.C. NO: 'de davacý AYNUR YAÐCI ile ayný hane BSN. 92'de nüfusa kayýtlý YAÞAR ve ÝNCÝGÜL'den olma 29/04/1979 doðumlu davalý T.C. NO: 'de nüf kayýtlý ÞÜKRÜ ULAÞ YAÐCI'nýn TMK.'nun 166/3 maddesi uyarýnca BOÞANMALARINA, 2- Yargýlama giderinin yapanlar üzerinde býrakýlmasýna, 3- Bakiye 3,15 TL harcýn davacýdan tahsiline, 4- Talep edilmediðinden davacý lehine ücreti vekâlet takdirine yer olmadýðýna, Dair verilen kararýn Artvin, Hopa, Baþoba köyü, Cilt 8, hane: 49, BSN: 92'de nüfusa kayýtlý Yaþar ve Ýncigül'den olma doðumlu ÞÜKRÜ ULAÞ YAÐCI'ya ÝLANEN TEBLÝÐÝNDEN itibaren 15 gün içinde temyiz etmediði taktirde kararýn kendisi yönünden kesinleþtirileceði hususu ilan olunur. B: T. C. ÝZMÝR 6. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2011/24 DAVALI: LEVENT YÜCEBAÞTUÐCU- Saim ve Hediye Yurdanur oðlu, Eskiþehir doðumlu, T.C. No ile nüfusa kayýtlý, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7013 Sokak No: 42 Ýç Kapý No: 1 Bayraklý/ ÝZMÝR Davacý HURÝYE YÜCEBAÞTUÐCU Tarafýndan davalý LEVENT YÜCEBAÞTUÐCU Aleyhine açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasýnda; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ile duruþma gününü bildirir davetiye çýkartýlmýþ olup, tebligat yapýlamadýðý ve tüm aramalara raðmen adresiniz tespit edilemediðinden dava dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 08/09/2011 günü saat: 10:45'de duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, Dava Dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: ÞÝLE ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/385 Esas. Davacý DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan Davalýlar Ýsmail Kýzý Fatma AYDIN, Emine Akif Kýzý Emine YILMAZ ve Müþt. aleyhine açýlan tescil davasýnda Mahkemenin tarih ve 2007/385 Esas, 2009/106 Karar sayýlý kararý ile dava neticelenmiþ olup, iþbu karar temyiz edilmekle zabýta marifetiyle adresi tesbit edilemeyen Ýsmail Kýzý Fatma, Emine, Akif Kýzý Emine YILMAZ temyiz dilekçesinin ilanen teblið edilmesine karar verilmiþtir. Ýþbu temyiz dilekçesi davalýlara ilanen teblið olunur; temyize 15 gün içinde cevap vermeleri veya itiraz etmeleri, cevap vermez veya itiraz etmezler ise dosyanýn temyiz incelemesi için Yargýtay'a gönderileceði teblið yerine geçmek üzere ilan olunur. Hakim : B: KIRÞEHÝR PÝKNÝÐE DÂVET Her yýl yapýlan Geleneksel Kýrþehir Üniversite mezunlarý ve Yeni Asya Gazetesi TARÝH Saat YER okuyucularý aile pikniði; : 17 Temmuz Pazar günü : 10: arasý : Güzler parký Dinekbað / KIRÞEHÝR KATILIMCILAR Nejat EREN (Eðitimci yazar yönetim kurulu üyesi) Sebahattin YAÞAR (Eðitimci, Gazeteci yazar) Not: Yazarýmýz kitaplarýný da piknik alanýnda imzalayacak. Pikniðe bütün Yeni Asya okuyucularý dâvetlidir. Ýrtibat: Ýlimdar KAYA (0506) Þahin TOKMAK (0533) Necati CEYLAN (0543) TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Celal Topalcý'nýn oðlu Yusuf Beyefendi ile Sena Hanýmefendi'nin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadetini dileriz Tarýk Demiroðlu ve Ailesi ESKÝÞEHÝR T. C. KARTAL 1. AÝLE MAHKEMESÝ ÝLAN Sayý: 2011/671 Esas. 08/07/2011 Davacý FÝLÝZ ÖZTEKNECÝ vekili Av. Mehmet Celal AHÝ tarafýndan davalý ÝBRAHÝM ÖZTAMUR aleyhine açýlan yapýlmakta olan yargýlamasýnda davalýnýn adresi tespit edilemediðinden davalýya dava dilekçesinin ve duruþma gününün ilan yolu ile tebliðine karar verilmiþtir. Davacý vekilinin 07/03/2011 tevzii tarihli dilekçesi ile taraflarýn Kartal 3. Aile Mahkemesi'nin 15/12/2010 tarih ve 2010/68 E., 2010/1537 K. sayýlý ilamý ile boþandýklarýný, müþterek çocuklarýn velayetinin davacý anneye verildiðini, nafakaya hükmedilmediðini, bu nedenlerle müþterek çocuklarýn her biri için aylýk 400 TL olmak üzere toplam aylýk 1200 TL iþtirak nafakasý baðlanmasýný, mahkeme masraflarýnýn ve vekâlet ücretinin davalýya yükletilmesini talep etmiþtir. Duruþmanýn 11/08/2011 günü saat: 09:00'da yapýlmasýna karar verilmiþtir. HUMK' un 213 ve 509/510. Maddeleri gereðince özrü olmaksýzýn belli gün ve saatte Mahkemede hazýr bulunmadýðýnýz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediðiniz takdirde yargýlamaya yokluðunuzda devam edileceði ve yokluðunuzda karar verileceði dava dilekçesi ve duruþma gününün tebliði yerine ÝLAN olunur. 08/07/2011 B: T. C. GÖLHÝSAR AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Davacý Dudu Aksoy tarafýndan davalý eþi Ahmet oðlu 1960 doð.lu Ýsmail Aksoy aleyhine açýlan ve Mahkememizin 2010/165 Esas sayýlý dava dosyasýnda görülmekte olan Boþanma davasýnda Konak Mahallesi ve Pazar Mahallesi Gölhisar/Burdur adresindeki davalýya dava dilekçesi ile duruþma gün ve saati teblið edilemediði gibi tüm araþtýrmalara raðmen yeni ve baþka adresi de tespit edilemediðinden ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olmakla; 7201 Sayýlý Tebligat Kanunu'nun 28 ila 31. maddeleri gereðince adý geçen davalýnýn duruþmanýn býrakýldýðý 11/10/2011 günü saat 10:05'de mahkememiz duruþma salonunda hazýr bulunmasý veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde HUMK.'nun 213 ve ve 510. maddeleri gereðince yokluðunda yargýlamaya devam edilip bir karar verileceði ve dava dilekçesi ve duruþma gün ve saatinin son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliðinin yapýlmýþ sayýlacaðý hususlarý teblið yerine geçmek üzere ilanen teblið olunur. 03/05/2011 B: T. C. EYÜP 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (MENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Sayý: 2010/3650 esas. Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci açýk artýrmasý günü saat: 10:50-11:00'da NÝÞANCA MAH. SAVAK- LAR CAD. GÜNAYDIN KAMYON GARAJI OTOPARKI EYÜP/ÝSTANBUL adresinde açýk artýrma ile yapýlacaktýr, Birinci açýk artýrmada menkul mallar, tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklar varsa bu alacaklar mecmuunu ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle istekli bulunmadýðý taktirde 02/08/2011 günü ayný yer ve saatte 2. artýrma yapýlarak satýlacaktýr. Þu kadar ki ikinci açýk artýrmada artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný geçmesi ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný ve rüçhanlý alacaklarýn da alacak miktarýnýn geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 13/07/2011 Deðeri Adedi Cinsi ve Özellikleri TL 1 34 UY 492 Plakalý Isuzu NKR 88 HP Diesel Marka 1993 Model Kapalý Saç Kasalý Kamyonet Muhtelif Çürük Çizikler Mevcut B: KIRKLARELÝ SULH HUKUK HAKÝMLÝÐÝ'NDEN ÝLAN ESAS NO: 2011/73 Davacý Ahmet Turan Yalçýn tarafýndan Davalý Çaðdaþ Ýnþaat Tic. Ve San. Ltd. Þti. aleyhine mahkememize açýlan Alacak davasýnýn yapýlan yargýlamasý sýrasýnda verilen ara karar gereðince; Adresi tespit edilemeyen davalý ÇAÐDAÞ ÝNÞAAT TÝCARET VE SANAYÝ LÝMÝTED ÞÝRKETÝ'nin adresi uzun aramalara raðmen bulunamadýðýndan hakkýnda ilanen tebligat yapýlmasýna karar verilmiþ olup duruþma günü olan 26/10/2011 günü saat: 11:00'da mahkemede hazýr olmalarý veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ÝHTAREN TEBLÝÐ OLUNUR B: BAKIRKÖY 3. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2011/105 KA RAR NO: 2011/294 Da va cý Sub hi Kö mür cü ta ra fýn dan da va lý Nü fus Mü dür lü ðü a ley hi ne mah ke me miz de a çý - lan Nü fus (Ad ve So ya dý Dü zel til me si Ýs tem li) da vasýnýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da; Mah ke me mi zin 24/06/2011 ta rih ve ay ný sa yý lý ka rarý ge re ðin ce, Da va nýn ka bu lü i le, Ýs tan bul i li, Ba kýr köy il çe si, Ye þil köy Mah./köy, C: 68, H: 714'de nü fu sa ka yýt lý Ýl yas ve Ze ki ye'den ol ma 10/09/1956 do ðum lu Sub hi Kö mür cü'nün is mi nin SUP HÝ KÖ MÜR CÜ O LA RAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE i liþ kin ka rar i lan o lu nur. B: T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ E SAS NO : 2011/235 KA RAR NO : 2011/413 Da va cý Ay han Gör mez ta ra fýn dan da va lý Nü fus Ý da re si a ley hi ne a çý lan i sim tas hi hi da va sý ge re ðin ce Mah ke me mi ze yu ka rý da e sas ve ka rar nu ma ra la rý ya zý lý bu lu nan da va dos ya sýn da da va cý Þan lý ur fa i li, Bo zo va il çe si, Ka ba cýk Ma hal le si ve ya Kö yü, Cilt No: 0040, Ha ne No: 0028, Bsn: 109'da nü fu sa ka yýt lý; Kah ra man ve Fa di le oð lu 19/08/1979 dðm T.C. no lu AY HAN GÖR MEZ'in kay den GÖR MEZ o lan so ya dý nýn CAN o la - rak TAS HÝ HÝ NE ka rar ve ril miþ o lup, Ý lan o lu nur. 12/07/2011 B: GEÇMÝÞ OLSUN Geçtiðimiz günlerde Modalife firmasýna ait Kýrýkkale fabrikasýnda çýkan yangýn dolayýsýyla çalýþanlar ve firma sahiplerine geçmiþ olsun temennilerimizi sunuyoruz. Y ÞÝLE ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/430 Esas. Davacý DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan Davalýlar Akif Kýzý Emine YILMAZ, Ahmetoðlu Cemil SEÇENLER, Mustafa Kýzý Fatma tarih ve 2007/430 Esas, 2009/108 Karar sayýlý kararý ile dava neticelenmiþ olup, iþbu karar temyiz edilmekle zabýta marifetiyle adresi tesbit edilemeyen Akif Kýzý Emine YILMAZ, Ahmetoðlu Cemil SEÇENLER, Mustafa Kýzý Fatma'nýn temyiz dilekçesinin ilanen teblið edilmesine karar verilmiþtir. Ýþbu temyiz dilekçesi davalýlara ilanen teblið olunur; temyize 15 gün içinde cevap vermeleri veya itiraz etmeleri, cevap vermez veya itiraz etmezler ise dosyanýn temyiz incelemesi için Yargýtay'a gönderileceði teblið yerine geçmek üzere ilan olunur. Hakim : B: ÞÝLE ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/427 Esas. Davacý DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan Davalýlar Ýsmail Kýzý Hacer ASLAN, Hasan Kýzý, Hatice KEÞAN, Ýsmail Kýzý, Sebahat AYDIN'ýn tarih ve 2007/430 Esas, 2009/108 Karar sayýlý kararý ile dava neticelenmiþ olup, iþbu karar temyiz edilmekle zabýta marifetiyle adresi tesbit edilemeyen Ýsmail Kýzý Hacer ASLAN, Hasan Kýzý, Hatice KEÞAN, Ýsmail Kýzý, Sebahat AYDIN'ýn temyiz dilekçesinin ilanen teblið edilmesine karar verilmiþtir. Ýþbu temyiz dilekçesi davalýlara ilanen teblið olunur; temyize 15 ün içinde cevap vermeleri veya itiraz etmeleri, cevap vermez veya itiraz etmezler ise dosyanýn temyiz incelemesi için Yargýtay'a gönderileceði teblið yerine geçmek üzere ilan olunur. Hakim : B: ÞÝLE ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN ESAS NO: 2007/371 Esas. Davacý DSÝ Genel Müdürlüðü tarafýndan Davalýlar Emine, Akif Kýzý Emine YILMAZ, Mustafa Kýzý Fatma ve Müþt. aleyhine açýlan tescil davasýnda Mahkemenin tarih ve 2007/371 Esas, 2009/105 Karar sayýlý kararý ile dava neticelenmiþ olup, iþbu karar temyiz edilmekle zabýta marifetiyle adresi tesbit edilemeyen Emine, Akif Kýzý, Emine YILMAZ, Mustafa Kýzý Fatma'nýn temyiz dilekçesinin ilanen teblið edilmesine karar verilmiþtir. Ýþbu temyiz dilekçesi davalýlara ilanen teblið olunur; temyize 15 gün içinde cevap vermeleri veya itiraz etmeleri, cevap vermez veya itiraz etmezler ise dosyanýn temyiz incelemesi için Yargýtay'a gönderileceði teblið yerine geçmek üzere ilan olunur. Hakim : B: ÞÝLE ASLÝYE HUKUK HAKÝMLÝÐÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2007/428 E sas. Da va cý DSÝ Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan Ha san Ký zý, Ha ti ce KE ÞAN'ýn ta - rih ve 2007/430 E sas, 2009/108 Ka rar sa yý lý ka ra rý i le da va ne ti ce len miþ o lup, iþ bu ka - rar tem yiz e dil mek le za bý ta ma ri fe tiy le ad re si tes bit e di le me yen Ha san Ký zý, Ha ti ce KE ÞAN'ýn tem yiz di lek çe si nin i la nen teb lið e dil me si ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu tem yiz di lek çe si da va lý la ra i la nen teb lið o lu nur; tem yi ze 15 gün i çin de ce vap ver me le ri ve ya i ti raz et me le ri, ce vap ver mez ve ya i ti raz et mez ler i se dos ya nýn tem yiz in ce le me si i çin Yar gý tay'a gön de ri le ce ði teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i lan o lu nur. Ha kim : B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Sa yý: 2011/342 E sas. 10/06/2011 Mah ke me mi zin 26/05/2011 Ta rih, 2011/342 E sas, 2011/966 Ka rar sa yý lý ka rarý i le Ýs - tan bul i li, Kar tal il çe si, Ça vu þoð lu Ma hal le si nü fu su na ka yýt lý A li Fu at ve Af þan'dan ol - ma 1925 do ðum lu PE RÝ HAN I ÞIK'ýn ký sýt lan dý ðý ve ken di si ne Ký zý GÜ LEN DAM I ÞIK'ýn VA SÝ O LA RAK A TAN MA SI NA da ir ka rar ve ril di ði, Ý lan o lu nur. B: T. C. KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E sas: 2011/126 Vas. Ta yi ni. Mah ke me miz ce ve ri len 20/06/2011 ta rih, 2011/126 E sas, 2011/964 Ka rar sa yý lý ka ra rý i le Ýs tan bul Ý li, Fa tih Ýl çe si, Mer can Mah., Cilt No: 86, Ha ne No: 248, Bi rey Sý ra No: 2'de nü fu sa ka yýt lý, Ha san ve Zeh ra'dan ol ma, 01/02/1928 do ðum lu, T.C. Kim lik Nu ma ra lý A ZER KÖ SE TMK'nun 405. mad de si ge re ðin ce VE SA YET AL TI NA A LI - NA RAK TMK mad. ge re ðin ce ken di si ne T. C.Kim lik Nu ma ra lý 01/01/1957 d.lu ME LÝ KE A GA ZA DE'nin VA SÝ TA YÝN E DÝL ME SÝ NE, ka rar ve ril miþ tir. 13/07/2011 B: T. C. ÇATALCA ASLÝYE 2. HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No : 2010/437 Karar No : 2011/111 Davacý Hatice Akyol vekili tarafýndan mahkememize açýlan nüfusta isim tashihi davasýnýn yapýlan yargýlamasý sonunda davanýn kabulüyle Erzincan Ýli, Tercan ilçesi, Edebük köyü C. 27, H. 33'de nüfusa kayýtlý Mahmut ve Seher'den olma 05.06,1968 doðumlu NETÝCE AKYOL'un Netice olan isminin HATÝCE KÜBRA olarak düzeltilmesine karar verildiði ilan olunur B: T. C. ÜMRANÝYE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Esas No: 2011/290 Esas. Ümraniye 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/06/2011 Tarih, 2011/290 Esas ve 2011/384 sayýlý kararý ile; Sinop ili, Boyabat ilçesi, Gönpýnar Köyü, Cilt No: 0130, Hane No: 45, BSN: 320, Ali ve Tenzile kýzý 01/05/1977 D.lu davacý Satu KARA'NIN SATU OLAN ÝSMÝ SALÝHA OLARAK DÜZELTÝLMÝÞTÝR. Ýlan olunur. 08/07/2011 B: 46396

13

14 14 SPOR Y Aydýnlar'dangeriadým FUTBOL FEDERASYONU BAÞKANI MEHMET ALÝ AYDINLAR, ''BÝZ, ÖNÜMÜZE BÝR TERMÝN (BELÝRLENMÝÞ ZAMAN) KOYDUK, FARKLI GELÝÞMELER OLURSA YENÝDEN DEÐERLENDÝRECEÐÝZ. ALDIÐIMIZ KARARLARI REVÝZE EDEBÝLÝR, SONUÇTA BU KARARLAR ALLAH'IN EMRÝ DEÐÝLDÝR'' DEDÝ. Mehmedt Ali Aydýnlar TÜRKÝYE Futbol Federasyonu (TFF) Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar, alýnan kararlarý revize edebileceklerini kaydetti. Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesi'nden ayrýlýþý sýrasýnda basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplayan Aydýnlar, soruþturmanýn gidiþatýyla ilgili bilgi aldýðýný belirterek, þunlarý söyledi: ''Savcý Bey'e soruþturmayla ilgili bilgi ve belge verip veremeyeceðini sordum. Henüz soruþturma devam ettiði ve gizli olduðu için belge veremeyeceðini söyledi. Soruþturma tamamlandýktan sonra bizimle paylaþabileceklerini söylediler. Biz önümüze bir termin (belirlenmiþ zaman, randevu) koyduk. Farklý geliþmeler o- lursa yeniden deðerlendireceðiz. Bizim verdiðimiz karar, yönetim kurulu kararýdýr. Sürekli toplantý halindeyiz. Aldýðýmýz kararlarý revize edilebilir. Sonuçta bu kararlar Allah'ýn emri deðildir. En doðru kararý vermeye çalýþýyoruz.'' Bir gazetecinin, TFF'nin Muhasebe Müdürü'nün de gözaltýnda olduðunun iddia edildiðini hatýrlatmasý üzerine Aydýnlar, ''Hayýr ifadesine baþvuruldu, serbest býrakýldý'' dedi. ''Ýtiraflar olduðu yönünde iddialar var. Sizin karar vermenizi çabuklaþtýracak mý'' þeklindeki soruya da Aydýnlar, ''Bizim karar vermemizi gerektirecek bir durum ortaya çýkarsa karar veririz. Karar vermekten kaçýnmayýz. Salt ve doðru karar vermeye çalýþýyoruz. Bu kararý verebilmek i- çinde elimizde gerekli belgelerin olmasý gerekir'' þeklinde cevap verdi. Adliyeye daha önce yönetim kurulu üyeleriyle geldiðinin anýmsatýlmasý üzerine Aydýnlar, yalnýz geldiðini, buna baþka bir anlam yüklenmemesi gerektiðini söyledi. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesporlu futbolcu Ýbrahim Akýn þike operasyonu kapsamýnda tutuklanarak cezaevine gönderildi. Beþiktaþ teknik direktör arýyor SÝYAH-BEYAZLILAR, TAYFUR HAVUTÇU'NUN,ÞÝKE ÝDDÝALARINA YÖNELÝK SORUÞTURMA KAPSAMIN- DA TUTUKLANMASIYLA SEZONUN BAÞLAMASINA KISA SÜRE KALA TEKNÝK DÝREKTÖRSÜZ KALDI. FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda mahkeme tarafýndan tutuklu yargýlanmak üzere cezaevine gönderilen Beþiktaþ Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, siyah-beyazlý camiaya tam anlamýyla þok yaþattý. Siyah-beyazlý futbol takýmý, sezonun baþlamasýna kýsa sürede kala Havutçu'nun cezaevine konulmasýyla teknik direktörsüz kaldý. Beþiktaþ, sezon takvimine göre 5 Aðustos'ta baþlayacak Spor Toto Süper Lig'de sezonu öncesi 31 Temmuz'da ezeli rakibi Fenerbahçe ile Erzurum'da TFF Süper Kupa maçýnda karþýlaþacak. Teknik direktör konusunda gözler, hukuki sürecin her aþamasýný yakinen takip ettiðini açýklayan kulüp yönetim kuruluna çevrildi. Beþiktaþ Futbol Takýmý, Avusturya kampýný bu akþam TSÝ 20.00'de Pinzgau Saalfelden ile yapacaðý hazýrlýk maçýyla tamamlayacak. Siyah-beyazlýlar, Tayfur Havutçu'nun yokluðunda Avusturya'daki çalýþmalarýný yardýmcý antrenörler Roland Koch, Ömer Gülen ve Kaan Dobra yönetiminde gerçekleþtirdi. TAYFUR HAVUTÇU METRÝS'DE Futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan Beþiktaþ Kulübü Asbaþkaný Serdal Adalý, Teknik dýrektör Tayfur Havutçu, kulübün protokol ve futbol A takým Güvenlik Müdürü Ahmet Ateþ ve futbolcular Ýbrahim Akýn ile Ýskender Alý'nýn aralarýnda bulunduðu 5 kiþi çýkarýldýklarý nöbetçi mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. FOTOÐRAF: A.A Devler Ligi ve UEFA kuralarý bugün çekiliyor FUTBOLDA sezonunu UEFA Þampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu kuralarý bugün çekilecek. Ýsviçre'nin Nyon kentinde yapýlacak kura çekiminde, Trabzonspor UEFA Þampiyonlar Ligi 3. ön eleme, Bursaspor ile 2. ön eleme turunu geçmesi halinde de Gaziantepspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu mücadelesinde yeralacaklar. ''Devler Ligi''ne katýlabilmek i- çin ilk sýnavýný 3. ön e- leme turunda verecek Trabzonspor, bu turda ilk maçýný 2627 Temmuz, ikinci maçýný ise 23 Aðustos tarihlerinde oynayacak. TRANSFERÝN GÖZDESÝ ÞÝMDÝ CEZAEVÝNDE Transfer döneminde adý büyük kulüplerle anýlan Ýstanbul Büyükþehir Belediyesporlu futbolcu Ýbrahim Akýn þike operasyonunda tutuklanarak Metris Cezaevine kondu. ÝSTANBUL Büyükþehir Belediyesporlu futbolcu Ýbrahim Akýn, meslek hayatýnýn en sýkýntýlý günlerini geçiriyor. Futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda mahkeme tarafýndan tutuklu yargýlanmasýna karar verilen Ýbrahim Akýn, büyük bir kulübe transfer olasýlýðý bulunduðu dönemde, kendisini þok biçimde cezaevinde buldu. Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'da iyi performans gösterdiði sezonun sonunda Ýbrahim Akýn'ýn adý transfer dönemi baþýnda baþta Beþiktaþ ve Galatasaray olmak üzere bazý kulüplerle anýlmýþtý. Ancak anlaþma saðlanamayýnca yeni sezon hazýrlýklarýna takýmýyla baþlamýþtý. Altay'da kendisini gösterdikten sonra sezonu öncesi Beþiktaþ'a transfer olan Ýbrahim Akýn, 4 sezondur Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'da forma giyiyordu. Kariyeri boyunca (A) Milli Takým formasýný da giyen 27 yaþýndaki Ýbrahim A- kýn'ýn, federasyon kayýtlarýna göre 31 Mayýs 2012 tarihine kadar kulübüyle sözleþmesi bulunuyor. YILMAZ VURAL VE LEVENT KIZIL SERBEST Futbolda þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan teknik direktör Yýlmaz Vural, savcýlýkça serbest býrakýldý. Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesinde soruþturma kapsamýnda savcýlýkça ifadesi alýnan Vural, serbest býrakýldý. Yine ayný operasyonda gözaltýna alýnan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski yöneticisi Levent Kýzýl ve Ankaragücü eski yöneticisi Mümtaz Karakaya savcýlýk sorgularýnýn ardýndan serbest býrakýldý. ÇARÞI FAÝR PLAY ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERÝLECEK FUTBOLDA þike iddialarýna yönelik soruþturma sürerken, Beþiktaþ taraftar grubu ''Çarþý''nýn, kendi kulüplerine yönelik ''Aklanýn da gelin'' þeklindeki yaklaþýmý Dünya Fair Play Konseyi'nin Türk üyesi Erdoðan Arýpýnar'ýn dikkatini çekerken, A- rýpýnar, Çarþý Grubu'nu 2011 Fair Play Ödülü'ne aday göstereceðini bildirdi. Ayný zamanda Avrupa Fair Play Birliði'nin ikinci baþkaný olan Erdoðan Arýpýnar, yaptýðý açýklamada, taraftar grubunun her türlü þikeye ve haksýzlýða karþý çýkarak ''Aklanýn da gelin'' isyanýnýn örnek bir hareket olduðunu belirterek, '' ''Çarþý'' grubunu yýl sonuna kadar izleyecek ve 2011 Dünya Fair Play Ödülü'ne aday göstereceðim'' ifadelerini kullandý.

15 Y SPOR 15 Voleybolculardan bu defa altýn madalyayý istiyorum VOLEYBOLDA CEV BAYANLAR AVRUPA LÝGÝ DÖRTLÜ FÝNAL MÜSABAKALARI BUGÜN VE YARIN ÝSTANBUL BURHAN FELEK SALONU'NDA BAÞLAYACAK. Baþkan Erol Ünal Karabýyýk. ÝSTANBUL Burhan Felek Voleybol Salonu'nun bugünden itibaren 2 gün süreyle ev sahipliðini yapacaðý CEV Bayanlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu Baþkaný Erol Ünal Karabýyýk, iddialý konuþtu. Erol Ünal Karabýyýk, yaptýðý açýklamada, Türkiye olarak 3. kez ev sahipliði yapýlacak CEV Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde hedeflerinin þampiyonluk olduðunu belirtirken, ''Maalesef ilk i- kisinde altýn madalya alamadýk. Bir bronz, bir de gümüþ alabildik. Bu sefer artýk altýn madalya alma arzusundayýz'' dedi. Organizasyonda Bulgaristan, Sýrbistan ve Çek Cumhuriyeti gibi güçlü rakipler olduðuna dikkati çeken Karabýyýk, ''Bizim takýmýz da i- yi bir ekip. Dünya 6.'sý olmuþ bir takým. O gün kim iyi oynarsa o baþarýlý olacaktýr. Bunlar telafisi olmayan maçlar'' ifadelerini kullanýrken, ''Ýlk maçýmýzý Bulgaristan ile, kazanýrsak i- kinci maçýmýzý ise Sýrbistan-Çek Cumhuriyeti karþýlaþmasýnýn galibiyle oynayacaðýz. Bu sefer altýn madalyayý alýrýz. Yeni salonumuz CEV Bayanlar Þampiyonlar Ligi'nde bize bir altýn madalya getirdi. Ayný salonda yine bir altýn madalya daha almak istiyoruz'' diye konuþtu. Ýstanbul/ ErolDoyuran

16 ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y Yaylada hayvanlarý otlatýrken bulduðu yavru kartallarý kendi elleriyle besleyen çobanmehmet Emin Türküz, yavrularla arasýnda büyük bir dostluk oluþtuðunu ifade etti. Yavru kartallarý elleriyle besliyor ARDAHAN IN Ölçek Köyü Yaylasý nda çobanlýk yapan Mehmet Emin Türküz, tabiatta bulduðu iki yavru kartala sahip çýktý. Türküz, yaylada hayvanlarý otlatýrken, sahipsiz halde uçamayan iki yavru kartal gördü. Yavru kartallarý, diðer yýrtýcý hayvanlarýn zarar verebileceði düþüncesiyle çadýrýna getiren Türküz, bir süre sonra onlarla arkadaþ oldu. Kartallarý kendi elleriyle etle besleyen Türküz, kartallar ile arasýnda büyük bir sevgi baðý meydana geldiðini söyledi. Yýrtýcý kuþ türü olmasýna raðmen kartallarýn kendisine þu ana kadar zarar vermediðini söyleyen Türküz, yavrularla arasýnda büyük bir dostluk oluþtuðunu ifade etti. Ardahan / cihan FOTOÐRAF: CÝHAN Çay ve kahve anti-mikrobik ÇAY ve kahve tiryakilerinin, çok güçlü bir bakteri olan MRSA yý taþýma ihtimallerinin daha az olduðu bildirildi. ABD de 5 bin 500 den fazla kiþi üzerinde yapýlan bir araþtýrma, düzenli olarak sýcak çay ve kahve içenlerin burun deliklerinde, içmeyenlere oranla MRSA bakterisinin bulunma ihtimalinin yaklaþýk yüzde 50 oranýnda daha az olduðunu gösterdi. Hükümetin desteklediði ve sonuçlarý Annals of Family Medicine dergisinde yayýmlanan araþtýrmayý yürüten ekibin lideri, South Carolina Üniversitesi nden Eric Matheson, sýcak çay ve kahvenin, anti-mikrobik özelliklere sahip olduðunun gözlendiðini kaydetti. Araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 1.4 ünün burun deliklerinde söz konusu bakteriyi taþýdýklarý, düzenli olarak kahve ve çay içenlerin ise içmeyenlere oranla MRSA taþýyýcýsý olma ihtimallerinin neredeyse yüzde 50 oranýnda azaldýðý belirtildi. Stafilo-kok mikrobunun, metisilin antibiyotiðine dirençli, çok güçlü bir türü olan MRSA, penisiline karþý da direnç gösterdiðinden tedavisinin zor olduðu biliniyor. NewYork / aa Uzun ömrün sýrrý YUNAN kalp doktorlarýnýn yaptýðý araþtýrma da 90 yaþ ve üzerindekilerin Avrupa geneline göre 10 kat fazla olduðu Yunanistan ýn Ýkarya Adasýnda u- zun ömrün sýrrýnýn þekerleme yapmaya, balýk, zeytinyaðlý besinler, sebze ve kahve tüketmeye baðlý olabileceðini gösterdi. Araþtýrmaya imza a- tan bilim adamlarýndan Christina Krisohu, Avrupa da halkýn yüzde 0,1 inin, Ýkarya da ise, 2009 rakamlarýna göre, halkýn yüzde 1,1 inin 90 yaþýn üzerinde olduðunu belirtti. Yüksek tansiyon, kolesterol ve þeker hastalýðýnýn daha geç ortaya çýktýðý a- dada, sakinlerin beslenme alýþkanlýklarýný ve hayat tarzlarýný inceleyen bilim adamlarý, Ýkaryalýlarýn hergün þekerleme yaptýklarýný ve zeytinyaðlý besinler, sebze, balýk ve Yunan kahvesi tükettiklerini gördü. Bilim adamlarý ayrýca, adadaki havanýn a- çýk ve yumuþak olmasý sayesinde bu kiþilerde depresyona çok az rastlandýðýný belirledi. Atina / aa El yazýsý bitiyor mu? OKULLARDA el yazýsý öðretmeye son veren ABD eyaletleri arasýna son olarak Indiana da katýldý. Bunun yerine öðrencilerin klavye ile yazma yeteneklerini geliþtirmelerine aðýrlýk verilecek. BBC Türkçe nin haberine göre yetkililer, internetle iletiþim çaðýnda el yazýsý yerine klavye ile yazma eiðitimi verilmesinin gençleri modern dünyaya daha iyi hazýrlayacaklarýný söylüyor. Ancak ABD okullarýndaki bu eðilimi eleþtirenler de çok. Bu çevreler, harfleri itinayla birleþtirerek yazmayý öðrenmenin yüzyýllara dayanan bir gelenek olduðunu ve el yazýsýnýn sadece güzelliði için deðil, hayatta lâzým geldiði için de öðrenilmesi gerektiðini savunuyorlar. California da bir okul müdürü olan Paul Sullivan, el yazýsýnýn hýzlý yazý yazmaya imkân tanýmasýnýn yaný sýra beyni de daha akýcý düþünmeye ittiðini söylüyor. Sullivan, el yazýsý derslerinin edebiyattan daha iyi anlayan ve kelimelerle daha yakýn bir iliþki kuran çocuklar yetiþtirdiðini belirterek, klavye odaklý eðitim sisteminin yaygýnlýk kazanmasýndan rahatsýz olduðunu kaydetti. Fakat baþka çok sayýda okulun müdürü, çocuklara hem klavyede yazma yeteneði verip hem de el yazýsýný öðretecek zamanýn olmadýðýný söylüyorlar. Evlere karpuz servisi HATAY IN Erzin ilçesinde 15 yýldýr karpuz satýcýlýðý yapan muhtar, iþlerinin açýlmasý için evlere karpuz servisi yapmaya baþladý. Ýstasyon Caddesi üzerinde karpuz satýcýlýðý yapan 45 yaþýndaki muhtar Oktay Aldanmaz, daha fazla satýþ yapabilmek için ilginç bir yönteme baþvurdu. Sipariþ üzerine karpuzlarý vatandaþýn evine kadar götüren Aldanmaz, yeni uygulamasýnýn iþlerinin açýlmasýnda büyük rol oynadýðýný söyledi. Ýlçede daha önce karpuz servisi yapýlmadýðýna dikkat çeken Oktay Aldanmaz, Ýlk baþlarda biraz tereddüt etmiþtik. Ancak iþlerimizin düzelmesi gerekiyordu. Bize ulaþan vatandaþlarýmýzýn karpuz sipariþlerini alýyor, evlerine kadar götürüyoruz. Uygulamamýzdan vatandaþlar da memnun. ifadelerini kullandý. Hatay / cihan

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Mer ha ba sevgili ço cuk lar!

Mer ha ba sevgili ço cuk lar! DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý: 684 Çocuk Kitaplarý: 176 Dualarýmý Öðreniyorum Yazan Rabia Gülcan Resimleyen Daðýstan Çetinkaya Yayýn Yönetmeni Mehmet Erdoðan Görsel Yönetmen

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BOSNA NIN HAFIZASI ESKÝ GÖRÜNÜMÜNE KAVUÞTU nhaberý SAYFA 4 TE ÇOCUKLARI ASKERE ALAN ÜLKELER UTANDIRILACAK nhaberý SAYFA 16 DA Vatan Þaþmaz: Ekrandaki müstehcen esprilere karþýyým/ 4 te 50 SÝVÝL TOPLUM

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Türkiye nin zorlu ikilemi

Türkiye nin zorlu ikilemi Y GERÇEKTEN HABER VERiR MELDA BEKCAN: RAMAZAN, KURTARILMIÞ BÝR ZAMAN DÝLÝMÝDÝR BENÝM ÝÇÝN SAYFA 14 TE ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 43 SAYI: 15.248 www.yeniasya.com.tr / 75 Kr ARAKAN

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ YAPILDI nfaruk ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 16 DA ISPARTA DA MEVLÝD COÞKUSU Savaþýn izleri silinmemiþ uisparta da 1980 e kadar devam edegelen, uzun süre ara verilmesinin ardýndan tekrar

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Ýþte aramýzdaki fark

Ýþte aramýzdaki fark KURBANLIKLAR ELDE KALDI FÝYATLAR YARIYA DÜÞTÜ HABERÝ SAYFA 6 DA BAYRAM YAPAYIM DERKEN SAÐLIÐINIZDAN OLMAYIN KURBAN ETÝNÝ SAÐLIKLI TÜKETMENÝN 12 YOLU HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı