AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr NATO KATLÝAMI KREDÝ NOTU HER AN DÜÞÜRÜLEBÝLÝR ABD negatif izlemeye alýndý uu lus la ra rasý kre di de re ce len dir me ku ru lu - þu Mo ody s, dün ya nýn en bü yük e ko no mi si ABD nin A A A o lan kre di no tu nu muh te - mel bir in di rim i çin ne ga tif iz le me ye al dý. Moody's, Be yaz Sa ray ve Kon gre a ra sýn da ül - ke nin ya sal borç lan ma li mi ti nin ar ttý rýl ma sý ko nu sun da ö nü müz de ki bir kaç haf ta i çin de uz laþ ma ya va rý la ma ma sý ve hü kü me tin ö de - me le ri ni ya pa ma ma sý ha lin de ABD nin A - A A o lan kre di no tu nun dü þü rü le bi le ce ði u - ya rý sýn da bu lun du. Ha be ri say fa 11 de El yapýmý bomba ve intihar saldýrýlarýnýn sivillerin yüzde 49 unun ölmesi ve yaralanmasýna neden olduðunun belirtildiði açýklamada, 368 sivilin öldüðü Mayýs ýn bu yýlki en kanlý ay olduðuna dikkat çekildi. YI LIN ÝLK 6 A YIN DA 1462 SÝ VÝ LÝN ÖL DÜ RÜL DÜ ÐÜ AF GA NÝS TAN DA SÝ VÝL LE RÝ VUR MA YA DE - VAM E DEN NA TO, SON O LA RAK BÝ RÝ ÖÐ RET MEN, Ý KÝ SÝ ÖÐ REN CÝ 7 SÝ VÝ LÝ DA HA KAT LET TÝ. GECEYARISI KÖYE BASKIN DÜZENLEDÝLER u Af ga nis tan'ýn do ðu sun da NA TO as ker le ri 7 si vi li da ha kat let ti. Host il mec li si ü ye si Gül Mu ham med Za zi, NA TO as ker le ri nin, ge ce ya rý sý þeh rin dý - þýn da ki Ma to on kö yü ne bas kýn dü zen le yip ev le re a teþ aç týk la rý ný, o lay da di - re niþ le il gi si ol ma yan 7 si vi lin öl dü ðü nü söy le di. Böl ge de ki o kul la rýn söz cü - sü, ö len ler a ra sýn da bir öð ret men le i ki öð ren ci si nin bu lun du ðu nu kay det ti. PKK 2 kiþiyi daha kaçýrdý utun ce li'de yol ke sen te rör ör gü - tü PKK ü ye le ri nin Tun ce li -O va cýk ka ra yo lun da iki iþ çi yi ka çýr dý ðý bil - di ril di. E di ni len bil gi ye gö re, te - röristler, Gü ney ko nak kö yü mev - ki in de yol ke sip durdur duk la rý a - raç lar da ki va tan daþ la rý in dir erek, O va cýk'taki as ke rî hiz met bi na sý in þa a týn da ça lýþan 3 iþ çi den 2'si ni ka çýr dýlar. n5 te 14 terörist teslim oldu uþýr nak ýn Si lo pi il çe si ya kýn la - rýn da ki Ha bur Sý nýr Ka pý sýndan 3 ü ka dýn top lam 14 te rö ristin tes - lim ol du ðu bil di ril di. Si lo pi il çe sin - de te rör ör gü tün den ka çan te rö - rist ler, gü ven lik güç le ri ne tes lim ol ma la rý nýn ar dýn dan sor gu lan - mak ü ze re Si lo pi il çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðýna gö tü rül dü. n5 te FO TOÐ RAF: A A Ramazan da et fiyatlarý artacak uetbýr Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Yücesan, Ramazan dolayýsýyla yerli ete talebin artacaðýný ve talebi karþýlayacak et olmadýðý için fiyatlarda artýþ yaþanacaðýný belirterek, Ay baþýndan bu yana et fiyatlarýnýn yüzde 15 arttýðýný, Ramazan'a kadar yüzde 15 daha artacaðýný söyledi. Ha be ri say fa 11 de SÝVÝL KAYIPLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 15 ARTTI ubu a ra da BM Af ga nis tan'a Yar dým Mis yo nun dan ya pý lan a çýk la ma da, ül ke de yý lýn ilk 6 a yýn da 1462 si vi lin öl dü ðü, ge çen se ne nin ay ný dö ne mi - ne gö re si vil ka yýp la rýn yüz de 15 art tý ðý be lir til di. Açýklamada, O cak -Ha - zi ran dö ne min de ö len le rin yüz de 80'i nin si vil, yüz de 14'ü nün Af gan ve ya ban cý as ker ler ol du ðu vur gu lan dý. Ha be ri say fa 7 de NAMAZ KILINMASI ÝÇÝN Yaylalara mobil mescit uýl müf tü lük le ri Ra ma zan a yýn - da, va tan daþ la rýn na maz ký la bil - me le ri ve ço cuk la rýn yaz Kur ân kurs la rý na de vam e de bil me si i çin ö zel lik le yay la lar da mo bil mes cit - ler kur ma ya ha zýr la ný yor. n6 da Tam güne Danýþtay engeli uha be ri sayfa 5 te Kýdem tazminatýnda gidiþat iyi deðil uha be ri sayfa 11 de ISSN FO TOÐ RAF: A A TRABLUS U HAVAYA UÇURACAK Kaddafi den intihar eylemi tehdidi urus ya Dev let Baþ ka ný Dmit ri Med ve - dev in ö zel tem sil ci si Mi ha il Mar ge lov, Lib - ya li de ri Kad da fi nin, is yan cý la rýn baþ kent Trab lus u ku þat ma la rý du ru mun da in ti har ey lem pla ný ný dev re ye so ka ca ðý ný söy le di. Mar ge lov, Lib ya Baþ ba ka nýnýn kendisine Eðer is yan cý lar baþ ken ti ku þa týr sa, fü ze ler ve di ðer a raç lar la on la rý ha va ya u çu ra ca - ðýz dediðini aktardý. Ha be ri say fa 7 de Askerî uçak denize düþtü u Ýz mir in Gü zel bah çe il çe sin de T37 ti pi i ki ki þi lik as ke rî e ði tim u - ça ðý düþ tü. Ý çin de bir öð ret men yüz ba þý i le bir öð ren ci teð me ni ta þý yan u ça ðýn, düþ me den ön ce sa hil de ki bi na la ra çarp ma teh li - ke si at lat tý ðý, son an da yön de ðiþ - ti re rek de ni ze ça kýl dý ðý ve düþ tük - ten son ra çok bü yük bir pat la ma ol du ðu bil di ril di. Ha be ri say fa 5 te

2 2 Y LÂHÝKA Þaban'ýn 15. gecesi olan Berat Gecesi'nde Allah, ölüm meleðine o sene içerisinde ruhunu almak istediði bütün canlýlarý vahiyle bildirir. Câmiü's-Saðîr, No: 2848 / Hadis-i Þerif Meâli Elli senelik mânevî ibadet ömrü fýrsatý Elli senelik bir mânevî ibadet ömrünü ehl-i imana kazandýrabilen Leyle-i Berat ýnýzý rûh u canýmýzla tebrik ederiz. Aziz, sýddýk kardeþlerim, bu medrese-i Yusufiyede ders arkadaþlarým, Bu gelen gece olan Leyle-i Berat, bütün senede bir kudsî çekirdek hükmünde ve mukadderât-ý beþeriyenin programý nev înden olmasý cihetiyle, Leyle-i Kadr in kudsiyetindedir. Herbir hasenenin, Leyle-i Kadir de otuz bin olduðu gibi, bu Leyle-i Berat ta herbir amel-i salihin ve herbir harf-i Kur ân ýn sevabý yirmi bine çýkar. Sair vakitte on ise, þuhûr-u selâsede yüze ve bine çýkar. Ve bu kudsî leyâli-i meþhurede on binler, yirmi bin veya otuz binlere çýkar. Bu geceler elli senelik bir ibadet hükmüne geçebilir. O- nun için, elden geldiði kadar Kur ân la ve istiðfar ve salâvatla meþgul olmak büyük bir kârdýr. Þuâlar, s. 788 *** Sellemekümullâhü fi d-dâreyn [Allah ýn selâmý, rahmeti ve bereketi daima sonsuza kadar üzerinize olsun. Allah her iki dünyada da selâmet ihsan etsin.] Elli senelik bir mânevî ibadet ömrünü ehl-i i- mana kazandýrabilen Leyle-i Berat ýnýzý rûh u canýmýzla tebrik ederiz. Herbiriniz, þirket-i mâneviye sýrrýyla ve tesanüd-ü mânevî feyziyle, kýrk bin lisanla tesbih eden bazý melekler gibi; herbir hâlis, muhlis Nur Þakirtlerini, kýrk bin dille istiðfar ve ibadet etmiþ gibi rahmet-i Ýlâhiyeden kanaat-i tamme ile ümit ediyoruz. Þuâlar, s. 788 *** Kur ân-ý Hakîmin herbir harfinin bir sevabý var; bir hasenedir. Fazl-ý Ýlâhîden, o harflerin sevabý sünbüllenir, bazan on tane verir, bazan yetmiþ, bazan yedi yüz Âyete l-kürsî harfleri gibi, bazan bin beþ yüz Sûre-i Ýhlâsýn harfleri gibi, bazan on bin Leyle-i Berat ta okunan â- yetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi ve bazan otuz bin meselâ, haþhaþ tohumunun kesreti misilli, Leyle-i Kadir de okunan âyetler gibi. Ve O gece bin aya mukabil iþaretiyle, Bir harfinin o gecede otuz bin sevabý olur anlaþýlýr. Ýþte, Kur ân-ý Hakîm, tezâuf-u sevabýyla beraber, elbette muvazeneye gelmez ve gelemiyor. Sözler, s. 555 *** Nurlarýn radyo diliyle Anadolu ve âlem-i Ýslâma intiþarýnýn ilk mukaddemesi, mübarek leyle-i Berat a tevafuk etmesi, bu vatan ve â- lem-i Ýslâm hakkýnda Risâle-i Nur lehinde büyük bir hayrýn alâmeti ve iþaretidir. Emirdað Lâhikasý, s. 854 *** Aziz, sýddýk kardeþlerim, Evvelen: Seksen sene bir mânevî ömr-ü bâki kazandýran þuhur-u selâsenizi ve mübarek kudsî gecelerinizi ve leyle-i Regaibinizi ve leyle-i Mi racýnýzý ve leyle-i Berâtýnýzý ve leyle-i Kadrinizi ruh u canýmýzla tebrik ve herbir Nurcunun mânevî kazançlarý ve duâlarý umum kardeþleri hakkýnda makbuliyetini rahmet-i Ýlâhiyeden rica ve hizmet-i Nuriyede muvaffakiyetinizi tebrik ederiz. Emirdað Lâhikasý, s. 682 Be þe rin mu kad de rat ge ce si Allahým! Azâbýndan affýna, gazabýndan rýzana sýðýnýyorum. Sen den yine Sana iltica ediyorum. Seni gereði gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiðin gibi yücesin. (Peygamberimizin [asm] Berat Gecesinde yaptýðý duâ) amerî aylardan Þaban ayýnýn on beþinci ve Ýslâm ýn K mukaddes gecelerinden biri olan mübarek Berat Gecesi, tam bir maðfiret gecesidir. Bu gecenin kudsiyetini izah etmeden önce berat kelimesinin anlamýný vermek daha doðru olur. Berat; borçtan, isnat olunan bir suçtan ve bir hastalýktan kurtulmak demektir. Ayný zamanda devlet büyükleri tarafýndan verilen fermanlara da berat ismi verilir. Verilen vergiler karþýlýðýnda alýnan makbuzlara da berat denir. Müslümanlar, Allah a gönül verenler bu gece bir çok günahtan arýnmýþ ve yüzleri ak olarak Allah ýn kurtuluþ beratýný almýþ olurlar. Berat Gecesi nin asýl kudsiyeti bizleri nefis muhasebesine dâvet etmesi yönüyledir. Müslümanlar bu gecelerde iç âlemine dönerek iþlediði hayýr ve þerrin muhasebesini yaparak ebedî yolculuða hazýrlanmalýdýrlar. Nasýl ki bir tüccar, geçen yýlýn sonunda, yeni yýlýn baþýnda ticarî hayatýnýn bir muhasebesini yapar, elde edilen sonuçlara göre kârda veya zararda olduðu anlaþýlýr ve eðer kârda ise, ayný usûllerle ticaretini devam ettirir; zararda i- se, zarar ettiði yanlýþlarý belirler ve onlarýn telâfisi için çalýþýrsa; Berat Gecesinde de bir mü min bir yýllýk hayatýnýn muhasebesini yapmalýdýr. Ýþte o zaman kârlý bir hayatý elde etmiþ olur inþaallah. Bu geceye kudsiyet veren bir diðer önemli hadise, Duhân Sûresi nde (44/3) geçen, Kur ân ýn indirildiði mübarek gece olmasýdýr. Kur ân-ý Kerim in iki türlü indiriliþi söz konusudur. Birisi; Levh-i Mahfuz dan dünya semasýna topyekûn; ikincisi, oradan da Kadir Gecesi nde Peygamberimize (asm) peyder pey indirilmeye baþlanmasýdýr. Ýþte birinci indiriliþ þeklinin, Berat Gecesi nde cereyan ettiði rivayetlerde yer alýr. 1 Be rat Ge ce si nin bü tün in san lý ðýn mu kad - de rat ge ce si ol du ðu nu be lir ten Be di üz za man Haz ret le ri, ay rý ca bu ge ce nin fa zi le ti ni þöy le i - fa de e der: Ley le-i Be rat [Be rat Ge ce si], bü - tün se ne de bir kud sî çe kir dek hük mün de ve mu kad de rat-ý be þe ri ye nin [in san lý ðýn ba þý na ge len ve ge le cek o lan hâ di se le rin] prog ra mý nev in den ol ma sý ci he tiy le, Ley le-i Kadr in kud si ye tin de dir. Her bir ha se ne nin [i yi li ðin], Ley le-i Ka dir de o tuz bin ol du ðu gi bi, bu Ley - le-i Be rat ta her bir a mel-i sa li hin ve her bir harf-i Kur ân ýn se va bý yir mi bi ne çý kar. Sa ir E mek li Müf tü / ha li le li il.com va kit te on i se, þu hûr-u se lâ se de yü ze ve bi ne çý kar. Ve bu kud sî le yâ li-i meþ hu re de [meþ- hur ge ce ler de] on bin ler, yir mi bin ve ya o tuz bin le re çý kar. Bu ge ce ler el li se ne lik bir i ba det hük mü ne ge çe bi lir. O nun i çin, el den gel di ði ka dar Kur ân la ve is tið far ve sa lâ vat la meþ gul ol mak bü yük bir kâr dýr. 2 Be rat Ge ce si nin di ðer ge ce ler den bi raz da ha fark lý bir þe kil de ge çi ril me si, bu ge ce de da ha faz la i ba det e dil me si el bet te da ha mü - na sip o la cak týr. Hz. Pey gam ber (asm): Al- lah Te â lâ (rah me tiy le) Þa ban a yý nýn on be - þin ci ge ce si [Be rat Ge ce si] dün ya se ma sýn da te cel lî e der ve Kelb Ka bi le si ko yun la rý nýn kýl la rý sa yý sýn dan da ha faz la ki þi yi ba ðýþ lar. 3 bu yur muþ tur. Bir baþ ka ha dis te de Pey gam - be ri miz (asm): Þa ban ýn or ta sýn da ge ce i ba - det e di niz. Al lah o ge ce gü ne þin bat ma sýy la dün ya se ma sýn da te cel li e der. Ve fe cir do ða - na ka dar, Yok mu Ben den af is te yen o nu af fe de yim, yok mu Ben den rý zýk is te yen o na rý zýk ve re yim, yok mu bir mu sî be te uð ra yan o na â fi yet ve re yim, yok mu þöy le, yok mu böy le! der 4 bu yur muþ tur. Bu ge ce nin kud si ye ti nok ta sýn da Hz. Pey - gam be ri miz in (asm) bir du ru mu nu Hz.  i þe (ra) þöy le nak le di yor: Hz. Pey gam ber (asm), Be rat Ge ce si nde ya ta ðý na gi ri yor, son ra tek rar gi yi ni yor ve Me di ne Kab ris tan lý ðý na gi di yor. O ra da mü min ler i çin du â et tik ten son ra tek rar Hz.  i þe nin ya ný na dön dü ðün de; Ya  i þe! Ba na Cib ril gel di ve bu ge ce Þa ban ýn on be þin ci ge ce si dir. Ce nâb-ý Hak bu ge ce de ken di sin den baþ ka sý nýn bil me ye ce ði ka dar kul la rý ný ce hen nem den u zak e der, fa kat bu ge ce; Al lah a eþ ko þan la rýn, kin ve düþ man - lýk bes le yen le rin, sý la-ý rah mi terk e den le rin, e be vey ne is yan e den le rin, ha yat ve ih ti þam - la rý na mað rur o lan la rýn ve iç ki düþ kün le ri - nin yü zü ne bak ma ya cak týr. 5 bu yu ru yor. Bun dan son ra Pey gam be ri miz E fen di miz (asm), Hz.  i þe den (r.an ha) i ba det et mek i - çin i zin is ti yor ve na maz ký lý yor. Na maz ký - lar ken u zun müd det sec de de ka lý yor; o ka - dar ki, Hz.  i þe (r.an hâ) Pey gam be ri miz (asm) ru hu nu tes lim et ti zan ne di yor. Hz. Pey gam be ri miz (asm) sec de de þöy le du â e di yor: Al la hým! A zâ býn dan af fý na, ga za býn dan rý za na sý ðý ný yo rum. Sen den yi ne Sa na il ti ca e di yo rum. Se ni ge re ði gi bi hamd et mek ten â ci zim. Sen Ken di ni se na et ti ðin gi bi yü ce sin. 6 Hz.  i þe (r.an ha), Hz. Pey gam ber e (asm) sec de de i ken yap tý ðý du â yý ha týr la týn ca: Ya A i þe! On la rý öð ren din mi? E vet ya Re sû lal lah! O hal de bun la rý hem öð ren, hem de baþ - ka la rý na öð ret. Çün kü ba na bu duâ yý Ceb ra il (as) öð ret ti bu yur muþ tur. Bir ký sým â lim le rin, kýb le nin Ku düs te - ki Mes cid-i Ak sâ dan Mek ke de ki Kâ be is ti ka me ti ne çev ril me si nin Hic re tin i kin - ci yý lýn da Be rat Ge ce si nde vu ku bul du - ðu nu ka bul et me le ri de ge ce ye ay rý bir de ðer ka zan dýr mak ta dýr. 7 Be rat Ge ce si, i çe ri sin de bir çok hu su si - ye ti top la yan bir ge ce dir. Bu ge ce de me - mur me lek le re in san la rýn bir yýl i çe ri sin - de iþ le ye cek le ri fi il ler le il gi li dos ya la rýn tev dî e di le ce ði ne, Ka tý mýz dan bir e mir le, her hik met li i þe o ge ce de hük me di lir 8 â - ye ti nin i þa ret et ti ði bil di ril mek te dir. Rý zýk lar la il gi li dos ya Hz. Mi ka il e (as), harp le re, dep rem le re, sâ i ka la ra ve çö kün tü le - re a it o lay lar la il gi li dos ya Hz. Ceb ra il e (as), ve fat e de cek ler le il gi li dos ya Hz. Az ra il e (as), di ðer iþ ler le il gi li dos ya Ýs ra fil e (as) ve ri le ce ði, hat ta rý zýk lar, e cel ler, zen gin lik, fa kir lik, do - ðum ve ö lüm le rin hep bu ge ce de tak dir e di - le ce ði ri va yet e dil miþ tir. O yý lýn ha cý la rý da hi bu ge ce de kay de di lir. Her ke sin ve her þe yin o se ne i çe ri sin de ki mu kad de ra tý tes bit e di lir. 9 De nil di ki: Be rat Ge ce si ne has beþ has let var dýr: 1- Her mü him iþ o ge ce tef rik e di lir. 2- O ge ce ki i bâ de tin fa zî le ti bü yük tür. 3- Rah met-i Ý lâ hi ye fe ye zân e der. 4- Mað fi ret ge ce si dir. 5- O ge ce Re sû lul lah a (asm) þe fa at hak ký - nýn ta ma mý ve ril miþ tir. Çün kü Re sûl-i Ek - rem (asm) Þa ban ýn 13. ge ce si üm me ti hak - kýn da þe fâ at is te miþ, bu þe fâ a tin üç te bi ri ve - ril miþ, 14. ge ce si yi ne is te miþ, üç te bi ri da ha ve ril miþ, 15. ge ce si ta lep et miþ, bu ge ce þe fa a - tin ta ma mý ih san buy rul muþ tur. Bu þe fa at ten mah rum o lan lar Al lah tan, de ve nin ür küp kaç tý ðý gi bi ka çan lar dýr.  dât-ý Ý lâ hi ye den dir ki bu ge ce zem zem ku yu su nun su yu ar tar. Þa ban ýn ya rý sýn da ki ge ce ye Mü bâ rek, Be rât, Sâk (be rât, fer man), Rah met i sim le ri de ve - ril miþ tir. (Þeyh zâ de, Râ zi, E bus su ud). Dip not lar: 1- El ma lý lý, c. 5, s , 2- Sa id Nur sî; Þu â lar, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ýs tan bul- 1994, s. 333., 3- Tir mi zi, Savm, 39., 4- Ýbn Ma ce, Ý ka me, 191., 5- et-ter ðib ve t-ter hib; c. 2, s Ýbn Mâ ce, c. 1, h: 1390., 6- et-ter - ðib ve t-ter hib, c. 2, s Ýs lâm An sik lo - pe di si, c. 5, s Du hân Sû re si, 44/4. 9- Saf ve tü t-te fâ - sir, c. 3, s MERVE ÝRÝYARI Berat kâinatýn temizlenmesidir Be rat, te mi ze çýk ma gü nü dür. Bir yýl bo yun ca yap tý ðý mýz ha ta la rýn af fý i çin üç ay lar da du ru lan ma ge çi tin de ar týk te miz len me za ma ný mýz gel di. Re ga ib gü nü ça ba la dýk, Mi' rac gü nü Rab - bi mi ze yak laþ týk ve Be rat gü nü i se te miz le - ni yo ruz. Fab ri ka a yar la rý mý za ge ri dö nü yo - ruz! Gü nah la rý mýz dan u zak la þý yo ruz. Bir yý lýn i çin de ki ha ta la rý mý zýn ü ze ri ni be yaz çar þaf lar la ör tü yo ruz. Al lah, ne ka dar bü yük ki her yýl bi zi te miz - le ye rek yi ne saf ve gü nah sýz kul la rý a ra sý na a - lý yor. Ra ma zan a yý na i se gü nah sýz gi re bil me þan sý ný ve ri yor. Nef si mi zi ter bi ye et me ye i ki ay ön ce den baþ la dýk. Ý kin ci a yýn so nun da i se nef si miz di ze ge lir ken; kalp ve ru hu muz dim dik a yak ta kar þý lý yor ar týk Ra ma zan a yý ný Bu sý cak gün ler de buz gi bi su dur Be rat Ge ce si. Su yun ber rak lý ðý bi zi te miz ler ken; se rin li ði i se kalp le ri mi zi fe rah la tý yor. Bu gün hem te miz len me, hem in zal ge - ce si dir. As lýn da i ki gü zel li ðin gü zel li ði Be - rat Ge ce si ni bek le yen le ri sa rý yor ve bir yýl bo yun ca da bý rak mý yor. Ka dir Ge ce si nde Pey gam be ri mi ze (asm) gön de ril me ye baþ - la nan Kur ân-ý Ke rim bu gün dün ya se ma sý - na bir bü tün o la rak in di ri li yor. Bu gün as - lýn da dün ya nýn da te miz len me si dir. Be rat Ge ce si, kâ i na týn te miz len di ði ve gü nah sýz - laþ tý ðý bir ge ce dir. Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves - se lâm bu ge ce Rab bi ne þöy le du â et miþ tir: Al lah ým, a za býn dan af fý na, ga za býn dan rý - za na sý ðý ný rým, Sen den yi ne Sa na il ti ca e de - rim. Sa na ge re ði gi bi hamd et mek ten a ci zim. Sen Ken di ni se na et ti ðin gi bi yü ce sin. * Her ke sin Be rat Ge ce si Al lah ýn ka týn da ka bul o lu nan i ba det ve du â lar la ge çer in þâ - al lah. Ge ce niz mü ba rek ol sun. Dipnot: * Et-Ter gib ve t-ter hîb, 2.119, 120 (Meh - med Pak su-mü ba rek Gün ve Ge ce ler) VECÝZE Kur'ân, kendi þakirtlerinin ruhuna öyle bir inbisat ve ulviyet verir ki, doksan dokuz taneli tesbihe bedel, doksan dokuz esmâ-i Ýlâhiyenin cilvelerini gösteren doksan dokuz âlemlerin zerrâtýný, birer tesbih taneleri olarak þakirtlerinin ellerine verir, "Evradlarýnýzý bununla okuyunuz" der. Bediüzzaman, Lem alar, 17. Lem a, 5. Nota LÛGATÇE: leyle-i Berat: Berat Gecesi. mukadderât-ý beþeriye: Ýnsanlýðýn baþýna gelen ve gelecek olan hadiseler. hasene: Ýyilik. þuhûr-u selâse: Üç aylar. leyâli-i meþhure: Meþhur geceler. tezâuf-u sevab: Sevabýn kat kat olmasý. þirket-i mâneviye: Manevî þirket, ortaklýk. tesanüd-ü mânevî: Manevî olarak dayanýþma. ömr-ü bâki: Sonsuz ömür.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 14 Þaban 1432 Rumî: 2 Temmuz 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý HIZLI TREN ÇALIÞMASI DOLAYISIYLA Adapazarý-Haydarpaþa hattýndaki trenler 30 ay çalýþmayacak TÜRKÝYE Cumhuriyeti Devlet Demiryollarý (TCDD) 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, Adapazarý-Haydarpaþa trenlerinin Köseköy-Gebze hattýnda baþlayacak olan hýzlý tren çalýþmasý dolayýsýyla 30 ay boyunca çalýþmayacaðýný söyledi. Kocaeli ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin çalýþmalar bitene kadar toplu taþýmaya çözüm bulacaðýný ifade eden TCDD 1. Bölge Müdürü Gedikli, Kara ve deniz ulaþýmýyla sorun çözülecek dedi. Projenin yüzde 85`inin AB yatýrým bankasý kredileriyle olacaðýný belirten Gedikli, yatýrýmýn yüzde 15`inin ise yerli krediyle gerçekleþtirileceðini ve 154,5 milyon euro bedelli olduðunu da ifade etti. Tren hattý ihalesinin bittiðini ancak Hazine den onay beklediðini söyleyen Gedikli, 2011 yýlý sonunda onay gelecek. Yer teslimi ile çalýþmalar baþlayacak. Hatlar tamamen yenilenecek. Köseköy'e kadar 250 km hýzla gelecek tren daha sonra mevcut hat üzerinden 160 km ile devam edecek diye konuþtu. Bölge Müdürü Gedikli, Avrupa'dan gelen yük trenlerinin ise Kapýkule Muratlý Tekirdað limanlarýna gidip oradan Derince Limanýna geleceðini kaydetti. Gedikli, yenileme çalýþmalarýnýn süreceði 30 ay boyunca yolcu ve banliyo hatlarýnýn yanýnda yük trenlerinin de Trakya dan aktarmalý geleceðini sözlerine ekledi. Kocaeli / cihan M. Kemal in o tanýmýyla sorun çözülmez Çekmeyenceptelefonuna tencerekapaklýçözüm RÝZE NÝN Çamlýhemþin ilçesine baðlý yukarý Kavron Yaylasý nda bir pansiyon iþletmecisi, yakýnda baz istasyonu olmadýðý için çekmeyen cep telefonunun antenini, bakýr tel yardýmýyla ucunda tencere kapaðý bulunan bir demire baðlayarak sorunu çözdü rakýmlý yaylada pansiyon iþleten Yalçýn Þahin, yaylada yüksek noktalara çýkarak telefonla görüþme imkânýný yakaladý. Rize / aa Baþbakan Meclisteki konuþmasýnýn bir yerinde CHP lilerle tartýþýrken Millet kavramýný lütfen Atatürk e sorun, onun millet tanýmý ne ise o tanýmý alýn, onunla beraber yola devam e- delim demiþ (Radikal, ). Kürt meselesi o- larak adlandýrýlan sorunun çözümü noktasýndaki beklentilerin bir kez daha canlandýðý bir ortamda bu sözleri nasýl yorumlamak gerekiyor? Kürt sorunu olarak ifade edilen problemin ve bugünkü sýkýntýlý noktaya ulaþmasýnýn kaynaðýnda, Atatürk milliyetçiliði adý altýnda uygulanan asimilasyon ve dayatma politikalarýnýn yattýðý, artýk yaygýn kabul gören bir deðerlendirme. Kemalizmin altý okundan biri olan milliyetçiliðin Türkçülük þeklinde dayatýlmasý ve bunun özellikle Kürtler üzerindeki yansýmalarý, yýllardýr baþýmýza belâ olan terörün ve onunla irtibatlý bilumum sorunlarýn ortaya çýkmasýnda rol oynayan en önemli etkenlerden biri. Devlet eliyle yapýlan Türkçülük, o cenahta Kürtçülüðü tetikledi. Üstelik bu Türkçülüðün, asýrlar içinde oluþan Müslüman Türk kimliðiyle de hiçbir ilgisi yok. Bin yýldýr Ýslâmýn bayraktarlýðýný yapan bir kavmin bu özelliðini yok sayýp, dahasý Türkleri bu kimlikten uzaklaþtýrmaya çalýþan bir Türkçülük. Kürt kimliðini reddeden, Kürt diye bir kavim yok diyen, Kürt lâfýnýn karda yürürken çýkan kartkurt seslerinden türediðini iddia eden ve bu son derece orijinal tez i askerî okullardaki ders kitaplarýnda talebelere de okutan bir Türkçülük. Kara Kuvvetleri eski Komutanlarýndan e. Org. Aytaç Yalman, bu konuda Askerî okullarda meðer bize yanlýþ öðretilmiþ itirafýnda bulunmuþtu. Kenan Evren in yýllar sonra Yanlýþ yapmýþýz itirafýna konu olan Kürtçe yasaðý da, mazisi çok öncelere, 30 lu yýllara uzanýyor olmakla birlikte, yine Atatürkçülüðü ihya iddiasýyla yapýlýp Atatürk milliyetçiliðini darbe anayasasýnýn deðiþtirilemez maddeleri arasýna sokuþturan 12 Eylül ün tekrar gündeme getirdiði saçmalýklardan biriydi. Keza Kürtlerin yoðun yaþadýðý Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde daðlarý taþlarý Ne mutlu Türküm diyene sloganýyla donatan da 12 Eylül dü. Þimdi hâlâ bunlarýn yol açtýðý sorunlarýn içinde debelenip duruyoruz. Ve Hiçbir faaliyet Atatürk milliyetçiliði karþýsýnda korunma görmez diye baþlayýp, ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyetinin Atatürk milliyetçiliðine baðlý olduðunu ilân eden, Türk devletine vatandaþlýk baðý ile baðlý o- lan herkes Türktür buyuran anayasa bu haliyle 4 metreden düþen otomobil ikiye bölündü BURSA NIN merkez Osmangazi ilçesinde, meydana gelen trafik kazasýnda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiði LPG li otomobil 4 metreden bir minibüsün üstüne düþerek ikiye bölündü. Kazada otomobilde bulunan 1 kiþi vefat ederken aðýr yaralanan sürücü de hastaneye kaldýrýldý. LPG li aracýn kaza anýnda patlamamasý ise muhtemel faciayý önledi. Bursa / cihan yürürlükte kalmaya devam ettiði sürece bunlardan kurtulmamýz mümkün deðil. Durum bu iken Baþbakanýn CHP ile paslaþarak Atatürk ün millet tanýmý ile yola devam edelim çaðrýsýnda bulunmasý ne anlama geliyor? Hatýrlanacaðý gibi, Genelkurmay eski Baþkaný Ýlker Baþbuð, Atatürk milliyetçiliði ifadesini savunmaya ve Ne mutlu Türküm diyene sözünün etnik bir anlam taþýmadýðýný izaha çalýþýrken, M. Kemal e izafe edilen Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkýna Türk milleti denir sözünü dayanak olarak göstermiþti. Onun býraktýðý yerden Erdoðan mý devam ettirmek istiyor? Ama bu yol çýkmaz. Ne yaparsanýz yapýn, oradaki Türklük vurgularýnýn etnik anlam taþýmadýðýna kimseyi ikna edemezsiniz. Hiçbir bilimsel ve hukukî dayanaðý ve izahý olmayan Atatürk milliyetçiliði lâfýný anayasa baþta olmak üzere literatürden ve kullanýmdan kaldýrmadýðýnýz sürece de açýlým söylemleriniz inandýrýcý olamaz. Ve onlara dokunmadan, tam tersine M. Kemal in Türkiye halký derken bile yine Türklük vurgusu yapan millet tanýmýna sahiplenerek ne Kürt sorunu çözülür, ne de asimilasyon bitirilir. Erdoðan âcil eylemi planýna dönüþtüreceklerini söylediði hükümet programýndaki demokratikleþme bölümünde öncelikli hedefler arasýnda yer alan Kürt meselesine eþitlik temelinde çözüm taahhüdünü bu yaklaþýmla gerçekleþtireceðini düþünüyorsa, burada çok derin bir çeliþki var. Bir sorunu çözmek için, önce ona yol açan sebebi izale etmek gerekirken, tam tersine o sebebi çözüm diye ortaya koymanýn mantýðý var mý?

4 4 Y HABER YÝNE UZLAÞAMADILAR Kur ân ayýna hazýrlýk Receb, Þaban ve Ramazan olarak sýralanan Üç aylar ýn içindeyiz ve nasip olursa Aðustos ayýnda da oruç ve Kur ân ayý Ramazan ý idrak edeceðiz. Üç aylar ve bilhassa Ramazan, Kur ân ile þereflenmiþ, mübarek ve bereketli bir aydýr. Ýnþaallah bu kârlý ticaret mevsiminden hepimizin istifade etmesi nasip olur. Ramazan ayýnýn okullarýn tatil mevsimine tevafuk etmesi de ayrý bir güzellik. Elbette yaz mevsimi olmasý bakýmýndan bilhassa çalýþanlar bakýmýndan oruç tutmak zorlaþacak, ama herkesin bildiði gibi Rabb-i Rahim imiz onun da bir kolaylýðýný ihsan ediyor. Baþka zamanlarda saatte bir su içenler, kavurucu Aðustos sýcaklarýnda gün boyu su içmeden durabiliyor, ihlâsla oruçlarýný tutabiliyor. Bu, maddî sebeplerle açýklanmasý kolay olmayan bir hakikat. Oruç ve Kur ân ayý Ramazan ýn yaz tatiline tevafuk etmesi, camilerin de cývýl cývýl olmasýna sebep oluyor. Hemen her camide ve Kur ân kursunda açýlan yaz dönemi Kur ân öðrenme kursu ilgi görüyor. Bu vesile ile Kur ân öðrenmek isteyenlere uygulanan yaþ sýnýrý nýn bir an önce sona ermesi gerektiðini de hatýrlatmak isteriz. Uygulamadaki yönetmeliklere göre 5. sýnýfý bitirmeyen çocuklarýmýz bu kurslara gidemez! Fiilî olarak uygulanmasý mümkün olmayan ve uygulanamayan bu yasaðýn kâðýt üstünde de kalmasý gerekir. Yeni Asya da, Ramazan ayýnda okuyucularýna çok deðerli bir Ramazan hediyesi verecek. 1 A- ðustos ta baþlayacak kampanya ile 59 kupon karþýlýðý herkese rahle boy, bilgisayar hatlý çok güzel bir Kur ân-ý Kerim hediye ediliyor. Kampanyanýn bir güzelliði de, gazeteye abone olan herkese Kur ân hediyesi nin hemen, peþin olarak verilecek olmasý. Dolayýsý ile hediyeyi almak için kupon yayýnlarýnýn bitmesini beklemeye gerek yok. Ýnþaallah, bu kampanya ile Yeni Asya ya abone olan herkes bu hediyeye Ramazan ayýndan önce kavuþacak ve Ramazan ayýnca bu Kur ân dan sayfalarýný, cüz lerini okuyabilecek. Elbette hepimizin evinde birden çok Kur ân-ý Kerim vardýr. Fakat yine de yeni Kur ân hediyelerine ihtiyaç duyuluyor. Eþimize, dostumuza, camiye gidip Kur ân öðrenmeye çalýþan çocuklara bu Kur ân larý hediye edebiliriz. Çocuklar hem sevinir, hem de kendilerine has özel bir Kur ân-ý Kerim leri olur. Ramazan ayýnýn sýcak yaz günlerine tevafuk etmesinin bazý sýkýntýlarý da olabilir. Maalesef bazý belediyeler Ramazan ayýný oruç, Kur ân ve ibadet ayý olarak deðil de eðlence, türkü, þarký ayý gibi anlýyorlar. Böyle anlayan ve böyle icraatlar ortaya koyanlarý þimdiden ikaz etmek isteriz. Lütfen bu yanlýþlara düþülmesin. Ramazan ayý eðlence ve fuar ayý deðildir. Eðer eðlence yapýlmak isteniyorsa da inançlarýmýza ters düþmeyen faaliyetler yapýlabilir. Meselâ, Kur ân okuma yarýþmasý, Hadis-i Þerif ezberleme yarýþmasý gibi yarýþmalar düzenlenebilir. Bunlar hem Kur ân öðrenmeyi teþvik eder, hem de Ramazan ayýna uygun faaliyetler yapýlmýþ olur. Bunlarýn haricinde Ramazan çadýrlarý kurarak buralarýn eðlence merkezi ya da gazino ya çevrilmesine kesinlikle itiraz ediyoruz, bunu da þimdiden ilân ediyoruz. Tabiî ki bu ikazý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý þimdiden yapmasý lâzým. Yapmasý lazým ki þimdiden yanlýþ programlarýn yapýlmasý engellensin. Bu yanlýþlara itiraz etmek en baþta mütedeyyin camia nýn ve elbette Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn görevidir. Ramazan ayý Kur ân ayýdýr, onu eðlence a- yý na çeviren faaliyetlerden uzak duralým. Durmayanlarý da uygun lisan ile ikaz edelim. Velev ki bunlar bizim belediyeler olsun! Fransýz Senatosu, Türkiye ye Fransýz deðil FRANSA Senatosu tarafýndan kaleme alýnan ve Türkiye-AB iliþkilerini konu alan raporda, Fransýz siyasetçilere önemli uyarýlar yapýldý. Senato Avrupa Ýþleri Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporda, Türkiye ile iliþkilerin kötüleþmesinin, Fransa nýn çýkarýna olmadýðý vurgulanarak Türkiye, jeopolitik açýdan önemli, etkileyici ekonomik büyümesi, dinamizmiyle, kültürel olarak etki gücü giderek artan bir ülke tanýmlamasý yapýldý. Bazý Fransýz siyasetçilerin Türkiye aleyhinde yaptýðý açýklamalara eleþtiriler getirilen raporda, bu açýklamalarýn, tamir edilmesi uzun sürecek yaralara yol açtýðý deðerlendirmesi yapýldý. Fransa da gelecek yýl cumhurbaþkanlýðý ve genel seçimlerin düzenleneceði hatýrlatýlan raporda, siyasetçilerin yapacaklarý açýklamalarla, daha sonra üzüntü duyacaðýmýz bir þekilde Türkiye konusunu iç siyaset malzemesi yapmamalarýný umut ediyoruz ifadesi kullanýldý. Türkiye nin sürdürdüðü reform sürecinden geri dönmesinin arzu edilmeyen bir durum olduðu ifade edilen raporda, son yýllarda yapýlan reformlara raðmen Türkiye de Avrupa standartlarýna ulaþýlabilmesi için hala atýlmasý gereken adýmlar bulunduðu kaydedildi. Paris / aa AKP VE BDP LÝ YÖNETÝCÝLER, YEMÝN ETMEYEN MÝLLETVEKÝLLERÝYLE ÝLGÝLÝ DURUMU GÖRÜÞMEK ÜZERE ÝKÝNCÝ KEZ BÝRARAYA GELDÝ. GÖRÜÞMEDEN ÇÖZÜM ÇIKMADI. TBMM'DEKÝ 17 ihtisas komisyonunun baþkanlýk divaný oluþtu. Komisyonlar, geçici baþkanlar baþkanlýðýnda ilk toplantýlarýný yaparak, baþkan, baþkanvekili, sözcü ve katip ü- yelerini seçti. Yapýlan seçimler sonucunda, geçen dönemden 3 komisyon baþkaný, bu dönem de yerini korudu. AKP Ankara Milletvekili Ahmet Ýyimaya Adalet Komisyonu Baþkanlýðýna, AKP Ýstanbul Milletvekili Burhan Kuzu Anayasa Komisyonu Baþkanlýðýna, AKP Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl de Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkanlýðýna yeniden seçildi. Ýyimaya ilk toplantýya katýlan 20 üyenin 15 inin, Kuzu 19 üyenin 17 sinin, Erdöl de 21 üyenin 15 inin oyunu aldý. Ýhtisas komisyonlarýndan 14 ünün baþkanlarý ise deðiþti. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'in baþkanlýðýnda baþlayan görüþmeye AKP ve BDP temsilcileri katýldý. FOTOÐRAF: AA AKP ve BDP li yöneticiler, andiçmeyen milletvekilleriyle ilgili durumu görüþmek üzere önceki günkü toplantýnýn ardýndan dün yeniden bir araya geldi. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek in baþkanlýðýnda baþlayan görüþmeye Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, AKP Grup Baþkanvekilleri Nurettin Canikli ve Ahmet Aydýn ile Genel Baþkan Yardýmcýsý Haluk Ýpek; BDP Grup Baþkanvekilleri Pervin Buldan ve Hasip Kaplan ile Siirt Milletvekili Gültan Kýþanak katýldý. TBMM Baþkanlýk Divaný salonunda yapýlan görüþme 1,5 saat sürdü. AKP heyetiyle yaptýklarý görüþmenin ardýndan açýklamada bulunan BDP Siirt Milletvekili Gültan Kýþanak, her iki görüþmede de ana konunun yemin etme ya da etmeme meselesi olmadýðýný ifade etti. Kýþanak, Yaptýðýmýz görüþmeler sonucunda bu konuda size tam anlamýyla olumlu ya da tam anlamýyla olumsuz bir cümle kuramayacaðým. Niyet düzeyinde olumlu þeyler ifade e- dilse de bunun pratikleþmesi konusunda ö- nümüzde nasýl bir yol olduðunu gördüðümüz henüz söyleyemeyiz dedi. Kýþanak baþka bir soru üzerine, AKP heyetiyle yeni bir görüþme yapýlacaðý konusunda herhangi bir karar alýnmadýðýný bildirdi. Gültan Kýþanak, BDP milletvekillerinin andiçip içmeyeceklerine yönelik soruya, Bu görüþmelerin ana konusu yemin edip etmeme meselesi deðildir. Biz bunu asla kimseyle konuþup tartýþmayýz. Bu, bizim partimizin yetkili organlarýnýn ve grubumuzun aldýðý bir karardýr. Bundan sonra da parlamento çalýþmalarýna katýlýp katýlmama konusunda kendisi gerekli gördüðü zeminlerde yeni karar alabilir, görüþünü deðiþtirebilir ya da deðiþtirmeyebilir. Bu, bizim partimizi ilgilendiren bir konudur cevabýný verdi. Kýþanak, sunduklarý metne AKP Grubunun da onay vermesi halinde tutumlarýný yeniden deðerlendirebileceklerini, ancak bu tutumu deðerlendirmek için ortada yeni bir durum söz konusu olmadýðýný anlattý. Kýþanak, baþka bir soru üzerine, BDP li milletvekillerinin bugün (dün) ya da yarýn (bugün) yemin etmeyeceklerini söyledi. TBMM'deki komisyonlar, geçici baþkanlar baþkanlýðýnda ilk toplantýlarýný yaparak, baþkan, baþkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seçti. FOTOÐRAF: AA Komisyon baþkanlarý seçildi Ýlk yasa sendikalar için TBMM, yöne döneminde ilk yasasýný sendikalara için çýkaracak. 24. Dönemin ilk komisyon toplantýsýnda, bugün Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Lokavt Kanununa geçici madde eklenmesine yönelik kanun teklifi ele alýnacak. Saðlýk, Aile, Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu bugün toplanacak ve AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu nun, sendikalarýn toplu sözleþme yapma yetkisinde esas alýnan istatistiklerin yayýmlanmasýnýn yýl sonuna ertelenmesini öngören kanun teklifini görüþecek. Teklif, Toplu Ýþ Sözleþmesi, Grev ve Lokavt Kanunu na geçici bir madde ekliyor. Kanun teklifi, sendikalarýn toplu iþ sözleþme yapma yetkilerinin tespitinde e- sas alýnan, her yýlýn Ocak ve Temmuz aylarýnda yayýmlanmasý gereken iþçi istatistiklerinin Resmî Gazete de yayýmlanmasýnýn 31 Aralýk 2011 tarihine kadar ertelenmesini, bu tarihe kadar Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanmýþ son istatistiklerin esas alýnmasýný düzenliyor. Teklifin TBMM Genel Kurulunda hafta sonu yasalaþmasý bekleniyor. Ankara / aa Buna göre, Millî Savunma Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Kýrýkkale Milletvekili O- ðuz Kaðan Köksal, Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, Çevre Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Ýstanbul Milletvekili E- rol Kaya, Ýçiþleri Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Mardin Milletvekili Muammer Güler, Dýþiþleri Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Ýstanbul Milletvekili Volkan Bozkýr, Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, Milli Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Baþkanlýðýna AKP Eskiþehir Milletvekili Nabi Avcý seçildi. Bayýndýrlýk, Ýmar, Ulaþtýrma ve Turizm Komisyonu Baþkaný AKP Ýstanbul Milletvekili Ýdris Güllüce, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Baþkaný AKP Ýstanbul Milletvekili Ýbrahim Yiðit, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baþkaný AKP Malatya Milletvekili Mücahit Fýndýklý, Dilekçe Komisyonu Baþkaný AKP Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniþ; Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný AKP Karaman Milletvekili Lütfi Elvan, KÝT Komisyonu Baþkaný AKP Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz, AB Uyum Komisyonu Baþkaný ise AKP Ýzmir Milletvekili Mehmet Tekelioðlu oldu. Seçilen baþkanlardan sadece Oðuz Kaðan Köksal, Azize Sibel Gönül, Ýdris Güllüce ve Mehmet Tekelioðlu, toplantýya katýlan üyelerin tamamýnýn oyunu a- larak baþkan seçildi. Ankara / aa MEHMET KUTLULAR, KÂZIM GÜLEÇYÜZ ve YASEMÝN GÜLEÇYÜZ'ÜN KATILIMI ÝLE GÖLCÜK KIR TOPLANTISINA DÂVET! TARÝH: PAZAR SAAT: YER: GÖLCÜK (ÖDEMÝÞ) ÝZMÝR-GÖLCÜK GÝDÝÞ DÖNÜÞ YOL ÜCRETÝ: TL BAYANLAR ÝÇÝN YER AYRILMIÞTIR. BÜTÜN TÜRKÝYE YENÝ ASYA OKUYUCULARI DÂVETLÝDÝR MÜRACAAT: (0 506) (Abdülbasir ÞEKER) CANÝKLÝ: OLUMLU, AMA MUTABAKAT METNÝ OLUÞMADI AKP LÝ Nurettin Canikli ise görüþmenin olumlu bir ortamda geçtiðini belirterek þunlarý söyledi: Fakat mutabakat saðlayacaðýmýz bir metin oluþmadý. Kendi metinleriyle ilgili hususlarýn mutlaka yer almasý gerektiði yönünde iradeleri ortaya çýktý. Biz ise özellikle yargýya müdahale haline gelebilecek bir adýmýn atýlmamasý gerektiðini ifade ettik. BDP, Hatip Dicle ve tutuklu milletvekilleri konusunda çözüm istedi. Her iki taraf da iyi niyetli ve karþýlýklý birbirini anlamak düþüncesiyle bu görüþmeleri gerçekleþtirdi. BDP, yeni ve sivil anayasa yapýlmasýnda irade ortaya koydu. TUTUKLU VEKÝLLER EN KISA ZAMANDA TBMM DE OLMALI BU ARADA, BDP nin, TBMM deki görüþmede AKP heyetine sunduðu metinde, TBMM nin ü- yelerinin eksiksiz olarak parlamento çalýþmalarýna katýlýmýný engelleyen sorunlarýn en kýsa zamanda giderilmesinin ortak beklenti olduðu kaydedilerek, bu kapsamda, halen tutuklu olan milletvekillerinin en kýsa zamanda fiilen göreve baþlamalarýnýn önemli olduðu belirtildi. Metinde, 24. dönem parlamentosunun tarihi bir dönemde ve ülkenin en temel sorunlarýný çözmek üzere göreve baþladýðý kaydedildi. Uzlaþma içerisinde yapýlacak evrensel standartlarda yeni bir Anayasa ile daha demokratik bir sistemi inþa etmenin, toplumsal barýþý saðlamanýn ve refah düzeyini arttýrmanýn, herkesin ortak sorumluluðu olduðu ifade edildi. Ankara / aa HABERLER Kýlýçdaroðlu: CHP de deðiþim zor CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, bir deðiþim sürecini baþlattýklarýný belirterek, CHP gibi bir partide deðiþimi yapmanýn zor olduðunu kaydetti. Kýlýçdaroðlu, genel merkezde yapýlan partisinin il baþkanlarý toplantýsýnýn açýlýþýnda, milletvekili seçimlerinde elde edilen sonuca iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. CHP nin aldýðý yüzde 26 oy oranýnýn kiþisel olarak beklediði bir oy olmadýðýný ancak bunun dünyanýn sonu anlamýna de gelmediðini vurguladý. Kýlýçdaroðlu, Seçimde beklediðimiz sonucu alamadýk diye sorunu halka yükleme gibi bir kolaycýlýða asla kapýlmayacaðýz. Yüzde 26 bizi tatmin etmiyorsa demek ki bizim çalýþmalarýmýzda bir eksiklik var. Bunu mutlaka gidereceðiz diye konuþtu. Kýlýçdaroðlu, CHP de tüzük deðiþikliði için düðmeye bastýklarýný belirterek, il baþkanlarýndan tüzükte yapýlmasýný istedikleri deðiþiklikleri genel merkeze iletmelerini istedi. Kýlýçdaroðlu, CHP nin yeni bir sürece girdiðini belirterek, þöyle konuþtu: Biz bir deðiþim sürecini baþlattýk CHP de. Deðiþim sürecinin sancýlý olabileceðini hepimiz kabul ediyoruz, kolay deðildir deðiþimi gerçekleþtirmek. Hele hele CHP gibi bir partide deðiþimi yapmak kolay deðildir. Sýrtýný bürokrasiye deðil, halka dayayan bir parti yapacaðýz. Biz halka dayanacaðýz, ama uluslar arasý a- renada sesimiz olacak. Çünkü Türkiye içine kapalý bir toplum olmamalý. Ankara / aa CHP, teklifini yeniledi CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi ve milletvekili arkadaþlarý, özel yetkili aðýr ceza mahkemeleri ve özel yetkili Cumhuriyet Savcýlýklarýnýn kaldýrýlmasý için geçen dönem verdikleri kanun teklifini yeniledi. Teklif, kanunun yürürlüðe giriþ tarihiyle ö- zel yetkili aðýr ceza mahkemeleri ve savcýlýklarýnýn yetki ve görevlerinin sona ermesini öngörülüyor. Buna göre, bu mahkemelerin yargýç ve savcýlarý, kadrolarýyla aðýr ceza mahkemelerine devredilecek. Mahkeme baþkanlarý ve Cumhuriyet Savcýlarý, adli yargý ilk derece aðýr ceza mahkemeleri statüsünde görevlerine devam edecek; baþka bir göreve atanmalarýna HSYK karar verebilecek. Mevcut soruþturma ve dâvâ dosyalarý, ayrýca bir karar verilmesine gerek kalmaksýzýn, durumlarýna, mahiyetlerine ve kanun hükümlerine göre, bulunduklarý aþamadan itibaren bu mahkemelerin bulunduðu adlî kaza merkezlerindeki adliyelerde görev yapan aðýr ceza mahkemelerine ve Cumhuriyet Baþsavcýlýklarýna intikal ettirilecek. Teklif, CMK nýn 250, 251 ve 252. maddelerinin yürürlükten kaldýrýlmasýný öngörüyor. CHP Grup Baþkanvekili E- mine Ülker Tarhan ve arkadaþlarý da dün ayný muhtevalý kanun teklifini TBMM Baþkanlýðýna sunmuþtu. Ankara / aa

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SAYI: 14.869 17 TEMMUZ 2011 PAZAR/ 75 Kr www.yeniasya.com.tr Terör saldýrýsýnýn hedefi kardeþlik ve demokrasi

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri

Yüksek yargýda Yassýada terfîleri Bir çözüm formülü: doðuda Ýslâm Üniversitesi CEVHER ÝLHAN IN AZI DÝZÝSÝ 12. SAFADA Somali, din eðitimi de bekliyor HABERÝ SAFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ

FÝLÝSTÝN ÝN DEVLET OLMA MÜCADELESÝ Yýllar sonra orduevindeler Suriye deyaralýlarkaçýrýlýyor Münevver Ayaþlý ya vefa 5 7 10 LÝBYALILAR HÜRRÝYET E DOÐUYOR Ha be ri sayfa 7 de GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

AB süreci böyle mi canlanacak?

AB süreci böyle mi canlanacak? YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.865 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB süreci böyle mi canlanacak? DERVÝÞ EROÐLU'NUN SÖZCÜSÜ ERTUÐ: Kýb

Detaylı

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor

Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor Ayrýntýlý bilgi sayfa 16 da YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.872 / 75 Kr Terörle mücadelede yanlýþlar yapýlýyor TERÖRLE MÜCADELEYÝ DEÐERLENDÝREN

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 6 EYLÜL 2011 SALI / 75 Kr Üniversite kayýtlarý baþladý/ 3 TE Ýþtebilânço:162ölü,907yaralý/ 6 DA Avrupa ruhen hasta/ 7 DE ÞÝMDÝ DE OKUL ALIÞ VERÝÞÝ TELÂÞI Ha be ri sayfa 11 de GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.920 AS A NIN BAH

Detaylı

Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr

Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 HAZÝRAN 2011 CUMA/ 75 Kr D P G N L B Þ N I N I L Z B O N U Þ U : Baþörtü yasaðý kamuda da kalksýn BÞÖRÜSÜ SÐINI BN HÇBR ÞLD BUL ORU. N SDC ÜNVRSLRD DÐL, HÇBR RD BUL ORU. BU S NSN HLRIN IRIDIR. NSNLRIN BÞINI ÖRÜP ÖRCÐN, NSIL ÖRCÐN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı