GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr."

Transkript

1 KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA u15 TE IL: 43 SA I: ÖNDER BAÞKANI DR. HÜSEÝN KORKUT AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr Devlet, elini ni as ya.com.tr eðitimden çekmeli EÐÝTÝMÝN ÝDEOLOJÝK DAATMALARDAN ARINDIRILMASINI ÝSTEEN ÖNDER BAÞKANI HÜSEÝN KORKUT, DEVLETÝN ÇOCUKLARIMIZI ÞEKÝLLENDÝRMESÝNE DE KARÞI ÇIKTI. DEVLET, ÝDEOLOJÝ DAATMAKTAN VAZGEÇMELÝ u Komisyonda kabul edilen 12 yýllýk zorunlu eðitim konusunda görüþlerine baþvurduðumuz ÖNDER Baþkaný Hüseyin Korkut "Zorunlu eðitim ne kadar az olursa o kadar iyi. Devlet niye vatandaþýn çocuðunu zorla evinden alsýn? Okul öncesinden çocuðu alýp Ýllâ þu fikri giydireceðim demek kabul edilir deðil. Ancak devlet belli konular için sertifika zorunluluðu getirebilir. Bir iþ için müracaat ettiðinizde bu sertifikayý isteyebilir, sýnav düzenleyebilir" diye konuþtu. BAÞÖRTÜSÜ ASAÐI KALKSIN, KIZLAR DA OKUSUN u Kýz çocuklarýnýn okumasý için yasaklarýn kaldýrýlmasý gerektiðini savunan Korkut, "Sadece eðitim hayatýnda deðil meslekî hayatta da baþörtülüler mesleklerini rahatça icra edebilmeliler. Bu din ve vicdan özgürlüðünün gereðidir. Bugün 4 yýldan sonra kýzlarý eve kapatacaklar diyenler 28 Þubat ta týp fakültelerinin önlerinden geri çevrilen genç kýzlar için seslerini çýkarmadýlar. Bunun hesabýný vermeliler. Eðer örtünün önüne engel koyulmazsa güneydoðu ve doðuda kýzlarýn okullaþma oraný artacaktýr. nhasan HÜSEÝN KEMAL ÝN RÖPORTAJI SAFA 12 DE MARADONA: Filistin halkýnýn destekçisiyim Ha be ri say fa 7 de 2 FÝLÝSTÝNLÝ DAHA ÖLDÜ Ýsrail kana doymuyor u Ýs ra il in Gaz ze Þe ri di ne 3 gün dür dü zen le di ði ha va sal dý rý la rýn da 2 Fi lis tin li da ha ve fat et ti. Fi lis tin li gör gü þa - hit le ri son sal dý rý lar da bi ri 12 ya þýn da i ki ki þi nin öl dü ðü nü be lirt ti. Ha be ri say fa 7 de DEMOKRAT EÐÝTÝMCÝLER SENDÝKASI BAÞKANI AVCI: Kesintisiz eðitim çok þey kaybettirdi udemokrat Eðitimciler Sendikasý gerçekleþtirdiði eðitim toplantýlarýnda bu kez kamuoyunda olarak bilinen 12 yýllýk eðitim konusunu ele aldý. Toplantý sonuç raporuyla ilgili olarak sorularý cevaplandýran DES Genel Baþkaný Gürkan Avcý, 8 yýllýk kesintisiz eðitim Türkiye ye çok þeyler kaybettirdi. Gençler neye ilgi duyuyorsa, neyi istiyorsa onu okusun. Gençlerin önüne bilim dýþý, akýl dýþý, ideolojik engeller koymayýn. Gençlerin önünü açýn dedi. Ha be ri say fa 8 de GERGÝN TOPLANTIDA KOMÝSONDAN GEÇTÝ HABERÝ u7 DE u9 DA Japonlardan tsunaminin yýldönümünde anma CHP LÝ TOPRAK: Darbe anayasasý milleti kucaklamýyor u Cum hu ri yet Halk Par ti si Ge - nel Baþ kan ar dým cý sý Er do ðan Top rak, ye ni a na ya sa nýn top lu - mun her ke si mi ni ku cak la ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Top rak, as - ke rî re jim le rin da yat tý ðý a na ya - sa la rýn ül ke yi ku cak la ma dý ðý ný be lirt ti. Ha be ri say fa 8 de TBMM GÖREVLENDÝRDÝ Müfettiþler OAK ý inceliyor utbmm, çok sa yý da þi kâ yet di - lek çe si ne ko nu o lan Or du ar - dým laþ ma Ku ru mu (O AK) hak - kýn da in ce le me baþ lat tý. Sa yýþ tay, Ma li ye, Ha zi ne, Ser ma ye Pi ya sa - sý Ku ru lu (SPK) ve Sos - yal Gü ven lik Ku ru mu (SGK) mü fet tiþ le rin den o lu þan 12 ki þi lik uz man e kip, ku ru mu mer cek al tý na al dý. n9 da ISSN MART MAÐDURLARI: Dar be ler a ra sýn da a yý rý m ya pýl ma sýn u 12 Mart 1971 dar be sin den son ra iþ ken - ce mer ke zi o la rak kul la ný lan Zih ni pa þa Köþ kü nün bu lun du ðu Kuþ luk Par ký nos - tal jik bir bu luþ ma ya sah ne ol du. 12 Mart dar be sin den son ra Türk Si lâh lý Kuv vet le - rin den a tý lan 100 do la yýn da as ker, dar be - nin yýl dö nü mün de, iþ ken ce gör dük le ri yer de yap týk la rý top lan tý da Baþ ba kan Re - cep Tay yip Er do ðan ýn, dar be ya ra la rý nýn sa rý la ca ðý na söz ver di ði, an cak bu a maç - la çý ka rý lan 6191 sa yý lý ya sa dan 12 Mart - ze de as ker ler ve öð ren ci as ker le rin ya rar - lan dý rýl ma dý ðý kay de dil di. A çýk la ma da, dar be ler ve mað dur la rý a ra sýn da ay rým cý - lý ðýn hiç bir vic da na sýð ma ya ca ðý i fa de e - di le rek Baþ ba kan Er do ðan ý ve par ti si ni, dar be ya ra la rý ný sar ma yo lun da ver dik le ri sö zü ek sik siz ye ri ne ge tir me ye ça ðý rý yo - ruz de nil di. Ha be ri say fa 9 da CEBECÝ KAMPÜSÜ DÝRENÝOR Ankara Üniversitesinin mescid inadý u An ka ra Ü ni ver si te si E ði tim Bi lim le ri Fa kül te sinin de bu lun du ðu Ce be ci Kampüsünde öð ren ci le rin mes cid ta le bi ü ni ver si te yö ne ti mi ta ra fýn dan red de di l- di Da ha ön ce, A.Ü. Göl ba þý er leþ ke sin - de u zun müd det mes cid ta lep le ri göz ar - dý e dil miþ, ga ze te miz de de bu ko nu gün - de me gel miþ ti. Göl ba þý nda gü zel bir mes cid a çýl dý, a ma Ce be ci de ki mes cid aç ma ma i na dý sü rü yor.. Öð renc i ler, Ce - be ci er leþ ke sin de de bir an ön ce mes - cid a çýl ma sý ný is ti yor. Ha be ri say fa 8 de

2 2 LÂ HÝ KA Â E T Ýn kâr e dip â yet le ri mi zi ya lan la yan la ra ge lin ce, on lar Ce hen nem eh li dir ler. Mâide Sû re si: 10 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Ý ki ki þi bir ki þi den, üç ki þi i ki ki þi den, dört ki þi de üç ki þi den da ha ha yýr lý dýr. O hal de ce ma a te sa rý lý nýz. Çün kü Al lah üm me ti mi an cak hi dâ yet ü ze re bir a ra ya top lar. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 95 / Ha di s-i Þe rif Me â li Meþ rû ti yet, a da let ve Þe ri at týr Meþ rû ti yet, a da let ve Þe ri at týr. Pa di þah, Pey gam be ri mi zin em ri ne i ta at et se ve yo lu na git se ha lî fe dir; biz de o na i ta at e de ce ðiz. ok sa, Pey gam be re ta bî ol ma yýp zu lüm e den ler, pa di þah da ol sa lar hay dut - tur lar. Bi rin ci Ci na yet e çen se ne bi da yet-i hür ri yet te el li-alt mýþ G tel graf u mum þark a þî ret le ri ne sa da ret va sý ta sýy la çek tim. Me â li þu i di: Meþ rû ti yet ve ka nun-u e sa sî i þit ti ði niz me se le i se; ha kî ki a da let ve meþ ve ret-i þer i ye den i ba ret tir. Hüsn-ü te lâk kî e di niz, mu ha fa za sý na ça lý þý nýz. Zî ra, dün ye vî sa a de ti miz meþ rû ti yet te dir. Ve is tib dat tan her kes ten zi ya de biz za rar dî de yiz. Her yer den bu tel graf la rýn ce va bý müs bet ve gü zel o la rak gel di. De mek vi lâ yat-ý þar ki ye yi ten bih et tim, ga fil bý rak ma dým; ta ye ni bir is tib dat on la rýn gaf le tin den is ti fa de et me sin. Ne me lâ zým de me di ðim den ci na yet iþ le dim ki, bu mah ke me ye gir dim. Ý kin ci Ci na yet A ya sof ya da, Ba ye zid de, Fa tih te, Sü ley ma ni ye de u mum u le ma ve ta le be ye hi ta ben mü te ad dit nu tuk lar i le Þe ri a týn ve mü sem ma-i Meþ rû ti yet in mü na se bet-i ha kî ki ye si ni i zah ve teþ rih et tim ve mü te hak ki ma ne is tib da dýn Þe ri at la bir mü na se be ti ol ma dý ðý ný be yan et tim. Þöy le ki: Sey yi dü l-kav mi ha di mu hum (Kav min e fen di si, on la ra hiz met e den dir) ha dî si nin sýr rýy la, Þe ri at â le me gel miþ; ta is tib da dý ve za li ma ne ta hak kü mü mah vet sin. Her han gi bir nu tuk î rad et tim i se, her bir ke li me si ne kim se nin bir i ti ra zý var sa, bür han i le is pa ta ha zý rým. Ve de dim ki: A sýl þe ri a týn mes lek-i ha ki ki si, ha kî kat-i meþ rû ti yet-i meþ rû a dýr. De mek, meþ rû ti ye ti, de lâ il-i Þer i ye i le ka bul et tim, baþ ka me de ni yet çi ler gi bi tak li dî ve hi lâf-ý Þe ri at te lâk kî et me dim ve Þe ri a tý rüþ vet ver me dim. Ve u le ma ve Þe ri a tý Av ru pa nýn zü nûn-u fa si de sin den ik ti da rý ma gö re kur tar ma ya ça lýþ tý ðým dan, ci na yet et tim ki, bu tarz mu â me le ni zi gör düm. Ü çün cü Ci na yet Ýs tan bul da yir mi bi ne ya kýn hem þeh ri le ri mi, ham mal ve ga fil ve saf dil ol duk la rýn dan, ba zý par ti ci ler on la rý ið fal i le, vi lâ yât-ý þar ki ye yi le ke dar et me le rin den kork tum. Ve ham mal la rýn u mum yer le ri ni ve kah ve le ri ni gez dim. Ge çen se ne, an la ya cak la rý sû ret le meþ rû ti ye ti on la ra tel kin et tim. Þu me âl de: Ýs tib dat, zu lüm ve ta hak küm dür. Meþ rû ti yet, a da let ve Þe ri at týr. Pa di þah, Pey gam be ri mi zin em ri ne i ta at et se ve yo lu na git se ha lî fe dir; biz de o na i ta at e de ce ðiz. ok sa, Pey gam be re ta bî ol ma yýp zu lüm e den ler, pa di þah da ol sa lar hay dut tur lar. Bi zim düþ ma ný mýz ce ha let, za rû ret, ih ti lâf týr. Bu üç düþ ma na kar þý san at, ma ri fet, it ti fak si lâ hýy la ci had e de ce ðiz. Ve bi zi bir ci het te te yak ku za ve te rak kî ye sevk e den ha kî ki kar deþ le ri miz Türk ler le ve kom þu la rý mýz la dost o lup el e le ve re ce ðiz. Zî ra hu sû met te fe na lýk var; hu sû me te vak ti miz yok tur. Hü kû me tin i þi ne ka rýþ ma ya ca ðýz. Zî ra, hik met-i hü kû me ti bil mi yo ruz... Ýþ te o ham mal la rýn, A vus tur ya ya kar þý, be nim gi bi bü tün Av ru pa ya kar þý (HA ÞÝ E) boy kot la rý ve en mü þev veþ ve he ye can lý za man lar da a ký lâ ne ha re ket le rin de bu na si ha tin te si ri ol muþ tur. Pa di þa ha kar þý ir ti bat la rý ný ta dil et me ye ve boy ko taj lar la Av ru pa ya kar þý harb-i ik ti sa dî aç ma ya se be bi yet ver di ðim den, de mek ci na yet et tim ki, bu be lâ ya düþ tüm. HA ÞÝ E: Be di üz za man a zü re fa dan bi ri, bir gün, ir fa nýy la mü te na sip bir es vap giy me si lü zû mun dan bah se der. Mü þa rü ni leyh de, Siz A vus tur ya ya gü ya boy kot ya pý yor su nuz, hem o nun gön der di ði kal pak la rý gi yi yor su nuz. Ben i se, bü tün Av ru pa ya boy kot ya pý yo rum, o nun i çin yal nýz mem le ke ti min mad dî ve ma ne vî ma mü lâ tý ný gi yi yo rum bu yur muþ tur. Ta rih çe-i Ha yat, s. 100 LÜ GAT ÇE ið fal: Kan dýr ma, al dat ma. vi lâ yât-ý þar ki ye: Do - ðu il le ri. is tib dat: Bas ký. ta hak küm: Zor la hük - met me, bas ký. za rû ret: Ça re siz lik. Muh taç lýk, yok sul luk, þid - det li ih ti yaç, fa kir lik. ih ti lâf: Ay rý lýk. ma ri fet: E ði tim. te yak kuz: U yan ma, u ya nýk lýk. te rak kî: Ý ler le me, yük sel me. hu sû met: Düþ man lýk. hik met-i hü kû met: Hü kü met uy gu la ma la - rý nýn ga ye le ri. mü þev veþ: Ka rý þýk. harb-i ik ti sa dî: E ko - no mik sa vaþ. zü re fa: Za rif kim se - ler, za rif ler. es vap: El bi se ler. mü þa rü ni leyh: Ýs mi ev vel ce söy len miþ o lan, sö zü e di len. Me haz da ki kud sî yet ba ki ci ma il.com öö n ce þu nu i fâ de et mek ge re kir. Bi - O zim i çin en ö nem li mes e le Rab bi mi zi ta ný mak ve O nun (cc) mar zi yât-ý Ý lâ hî si ni an la mak ol ma lý dýr. a ni ü ce Rab bi mi zin Ke lâm-ý E ze lî sin de ki mar zi yâ tý ný doð ru o la rak an la mak ve ya þa mak. Pe ki, Kur ân ý as rý mý zýn id râ ki ne uy gun doð ru o la rak an la ya cak ye ter li i lim biz ler de var mý? El bet te ki yok. Ýþ te bu na bi nâ en Kur ân ý ve sün net-i Re sû lul lah ý (asm) doð ru o la rak an la mak ve ya þa mak i çin ü ce Al lah her a sýr da bir mü ced did-i din gön der miþ ve bu mü ced did ler ken di a sýr la rý nýn an la yý þý na ve fe him le ri ne gö re Kur ân ý ve sün ne ti tef sîr et miþ ler dir. Be dî üz za mân Sa îd Nur sî Haz ret le ri de çok de lil ler le bi zim ka na at ve ka bû lü mü ze gö re mü ced did-i â hir za mân dýr. Biz ler de ya þa dý ðý mýz as rýn mü ced di di ni dik kat-i na za ra a la rak tâ bî ol mu þuz. Bu ra da dik kat et me miz ge re ken nok ta Kur ân ý ken di as rý mý za gö re an la ma ya ça lýþ mak týr. Öy ley se mes e le Kur ân ýn tec dîd e dil me si hu sû su dur. E ðer na zar la rý mý zý Kur ân ýn kud sî ye tin den baþ ka nok ta la ra çe vi rir sek; mar zi yât-ý Ý lâ hî o lan ke lâm-ý e ze lî den ko pa rýr sak iþ te bu ra da ha ta yap mýþ o lu ruz. O ku du ðu muz Ri sâ le-i Nûr da Kur ân a ay na ol ma lý, göl ge ol ma ma lý dýr. Çün kü Cum hû ru, bur han dan (de lil den) zi yâ de, me haz de ki (men ba da ki) kud si yet im ti sâ le (uy ma ya) sevk e der. Müç te hi dî nin (iç ti hâd â lim le ri nin) ki tap la rý ve si le gi bi, cam gi bi Kur ân ý gös ter me li; yok sa ve kil, göl ge ol ma ma lý. Me se lâ, hük mün me ha zý o lan þe rî at ki tap la rý mel zûm (lü zûm lu ký lýn mýþ) gi bi dir. De li li o lan Kur ân i se, lâ zým dýr (lü zûm lu, ge rek li dir). Mu har rik-i vic dân o lan kud si yet, lâ zý mýn lâ zý mý dýr (lü zûm lu ol ma nýn za rû re ti dir). Cum hu run na za rý ki tap la ra te mer küz et ti ðin den, yal nýz ha yal me yal lâ zý mý ta hat tur e der. Lâ zý mýn lâ zý mý ný nâ di ren ta sav vur e der. Bu ci het le, vic dân lâ kayt lý ða a lý þýr, cu mû det (ka tý lýk) pey da e der. 1 De mek ki bü tün na zar lar me haz da ki kud si ye te çev ril me li dir. Çün kü en te sîr li o lan me haz da ki kud si yet o lan lâ zý mýn lâ zý mý dýr. Bu ha kî kat or ta da i ken biz ler Kur ân ý an la mak i çin Ri sâ le-i Nûr u o ku ma lý yýz. ok sa Ri sâ le-i Nûr u an la mak i çin Ri sâ le-i Nûr o ku ma ya kal ký þýr sak me haz da ki kud si yet ten ya nî Kur ân ýn kud si ye tin den u zak laþ mýþ o la bi li riz. a nî cum hur en kud sî o la rak Kur ân ý bi li yor. Ri sâ le-i Nûr o ku ma mý zýn al týn da ya tan e sâs sa î kin ci ha ter ho o.com Pey gam ber ler den son ra, in sa noð lu nun en fa zi let li le ri sa ha be ler dir. Sa ha be ler sa de ce Kur ân-ý Ke rim de de ðil, Tev rat ve Ýn cil de de ö vül müþ ler dir. On la rýn fa zi let le ri ne ye ti þi le mez. On lar Pey gam be ri miz Haz ret-i Mu ham med le (asm) soh bet et me im kâ ný ný bul muþ lar dýr. O ay rý ca lý ðý ya þa mýþ lar dýr. En bü yük ve li ler da hi on la rýn de re ce si ne çý ka maz lar. Sa ha be ler dö ne min de i yi lik ve çir kin lik, doð ru luk ve ya lan, ha yýr ve þer, kü für ve i man bü tün gü zel lik ve çir kin lik le ri i le gö rül müþ ve Do ðu i le Ba tý, Cen net i le Ce hen nem gi bi bir bi rin den ay rýþ mýþ, u zak laþ mýþ týr. Bü tün sa hih ha dis ler, sa ha be le ri, in san lý ðýn yýl dýz la rý o la rak va sýf lan dýr mýþ týr. Pey gam be ri miz (asm), sa ha be le ri ni an la týr ken: Kur ân ýn kud si ye ti ol du ðu nu ve Kur ân ý an la ma nýn yat tý ðý ný mu ha tap la rý mý za an lat ma mýz ge re ki yor. Þim di ha kî kat-i hâl bu i ken bi ri le ri Kur ân si ze yet mi yor mu? Ni çin Ri sâ le-i Nûr u o ku yor su nuz di yor lar sa bu ser ze niþ hak lý ve de doð ru de ðil dir. Çün kü o ku du ðu muz Ri sâ le-i Nûr Kur ân ý ve mar zi yât-ý Ý lâ hî yi an la mak i çin bi rer ve sî le dir. Hal bû ki Ve sî le nin mâ hi ye ti ne ba kýl maz, ne ti ce si ne ba ký lýr. Mâ dem ne ti ce si rý zâ-yý Ý lâ hî dir ve ma ya sý ih lâs týr; o kü çük de ðil dir, bü yük tür. 2 Ýþ te bu sýr rý na zar lar dan ka çýr ma ma lý yýz. Ö nem li o lan la ol ma ya nýn yer le ri ni de ðiþ tir me me miz ge re kir. a nî mak sâd-ý ha kî kî i le ve sî le nin yer le ri ni de ðiþ tir me mek ge re kir. Kur ân ý ve sün net-i Bü Re sû lul lah ý (asm) doð ru o la rak an la mak ve ya þa mak i çin ü ce Al lah her a sýr da bir mü ced did-i din gön der miþ ve bu mü ced did ler ken di a sýr la rý nýn an la yý þý na ve fe him le ri ne gö re Kur ân ý ve sün ne ti tef sîr et miþ ler dir. E sâ sýn da cum hu run vic dâ ný ný ha re ke te ge çi re cek o lan me haz da ki kud si yet tir. Bu ci het i se ta mâ men Kur ân a â it tir. Çün kü vic dân doð ru dan doð ru ya me haz da ki kud si yet i le ha re ke te ge çi yor. Be dî üz za mân Haz ret le ri nin Ri sâ le-i Nûr i le Kur ân a ra sýn dan ken di fa nî ve çü rü tü le bi lir þah si ye ti ni çe ke rek Sa îd yok tur, Sa îd in eh li ye ti de yok tur, ko nu þan yal nýz ha kî kat tir. de me si nin al týn da ya tan sýr da bu dur. Bü - Sa ha be le rim yýl dýz lar gi bi dir, han gi si ne uy sa nýz yo lu nu zu bu lur su nuz müj de si ni ver mek te dir. Sa ha be ler Ýs lâ mi yet i bü tün dün ya ya i lân e dip, o u ður da bü tün dün ya i le harp et miþ ler dir. On lar Ýs lâm a te mel ol muþ lar dýr. Ýs lâ mi yet bu te mel ü ze ri ne ku rul muþ tur. Ýs lâ mi yet in te si sin de, te mel le ri nin a týl ma sýn da saff-ý ev vel dir ler. Ýs lâ mi yet in or ta ya çý ký þý ve ya yý lý þý nýn ne þart lar da ol du ðu an cak bu yýl dýz la rýn ha ya tý nýn öð re nil me si i le müm kün dür. Devr-i ce ha let dö ne mi de di ði miz, ta as sup ve ka ran lýk dö nem Ýs lâm gü ne þi ve Sa ha be yýl dýz la rýn ha ya tý i le i za le e di lip gi de ril miþ tir. Sa ha be le rin Pey gam be ri miz le (asm) soh be ti çok ö nem li dir. O soh bet le Sa ha be ler e ri þil mez bir mev ki ye çýk mýþ lar - tün ha kî ka ti i le na zar la rý ve vic dân la rý Kur ân a çe vir mek ge re kir. Be dî üz za mân Haz ret le ri de bu nu yap mýþ týr. Çün kü Müç te hi dî nin ki tap la rý ve si le gi bi, cam gi bi Kur ân ý gös ter me li; yok sa ve kil, göl ge ol ma ma lý. 3 sö zü çok mü him bir ha kî kat tir. Bu ko nu yu þu üç a çý dan de ðer len dir di ði miz tak dir de me se le vu zû ha ka vu þa cak de mek tir: * Me se lâ, hük mün me ha zý o lan þe ri at ki tap la rý mel zûm (lü zûm lu ký lýn mýþ) gi bi dir. * De li li o lan Kur ân i se, lâ zým dýr. (Ge rek li dir. Var lý ðý na ih ti yaç o lu nan dýr.) * Mu har rik-i vic dân o lan kud si yet, lâ zý mýn lâ zý mý dýr. (Ýs ter is te mez lü zûm lu o - tün na zar la rý lâ zý mýn lâ zý mý ve mu har rik-i vic dân o lan kud si ye te çe vir me li yiz. Ri sâ le-i Nûr bu va zî fe yi en mü kem mel o la rak ya pý yor. Sa de leþ tir me me se le si ne gi ri - þen ler me se le yi bir de bu nok ta dan de ðer len dir me ye al ma lý dýr. lan, var lý ðý mec bu rî o lan dýr.) 4 Bu ra dan þun la rý an lý yo ruz. Mel zûm, Kur ân ýn tef sîr le ri dir. Lâ zým, Kur ân dýr. Lâ zý mýn lâ zý mý, Kur ân ýn kud si ye ti dir. Me se lâ, Ri sâ le-i Nûr, mel zûm dur. Na sýl ol ma lý? Ve sî le gi bi, cam gi bi Kur ân ý gös ter me li; yok sa ve kil, göl ge ol ma ma lý. Kur ân, lâ zým dýr. Çün kü mel zûm o lan Ri sâ le-i Nûr la rýn hü küm le ri nin me ha zý dýr. Mu har rik-i vic dân o lan kud si yet i se lâ zý - Sa ha be-i Gü zin dýr. Sa ha be le rin i ba det te ki de re ce le ri ne hiç bir za man ye ti þi le mez. Ý man la rý na da ye ti þil mez. Ý man la rý o de re ce güç lü i di ki, kâ fir ler, mü na fýk lar ve di ðer din mün te sip le ri bu i man la rý na as la þüp he ve ves ve se ve re me miþ ler dir. Ý man la rý sar sýl ma mýþ týr. Sa ha be ler Pey gam be ri mi zin (asm) ar ka daþ la rý dýr. Pey gam be ri mi zin (asm) in san lar ü ze rin de ki te si ri nin bi rer gös ter ge si dir ler. O yýl dýz in san lar, Pey gam be ri miz (asm) sa ye sin de da ha da yýl dýz la þýp bi rer reh ber ol muþ lar dýr. Bu yüz den Pey gam be ri miz (asm) ve Sa ha be ler dö ne mi ne Asr-ý Sa a det di yo ruz. Sa ha be ler Pey gam be ri miz le (asm) hem hâl ol muþ yýl dýz lar dýr. Pey gam be ri mi zin (asm) dâ ve ti i le Ýs lâm la þe ref le nip di ni mi zin hal ka sý ol muþ lar dýr. Ýs lâm uð ru na yurt - mýn lâ zý mý dýr. a nî bü tün me se le vic dân la rýn mu har ri ki o lan Kur ân ýn kud si ye ti ni na zar la ra sun mak ol ma lý dýr. Ýþ te Üs tad Be dî üz za mân Haz ret le ri bu nu yap mýþ, bü tün þef fâ fi yet i le Asr-ý Sa a det te ki Kur ân ýn kud si ye ti ni tek râr bu za man da na zar la ra ve vic dân la ra gös ter me ye ça lýþ mýþ týr. E ðer mu har rik-i vic dân (vic da ný ha re ke te ge çi re cek) o lan kud si yet ya nî lâ zý mýn lâ zý mý, ha kî ka ti i le na zar la ra ve vic dan la ra gös te ril mez i se o za man Man týk ça mu kar rer dir (ka rar laþ tý rýl mýþ týr) ki, zi hin, mel zûm dan te beî o la rak lâ zý ma in ti kal e der ve lâ zý mýn lâ zý mý na ta biî o la rak et mez. Et se de, i kin ci bir te vec cüh ve ka sýt la e der. Bu i se gayr-ý ta bi î dir (ta biî ol ma yan dýr). 5 â ni Cum hu run na za rý ki tap la ra te mer küz et ti ðin den, yal nýz ha yal me yal lâ zý mý ta hat tur e der. Lâ zý mýn lâ zý mý ný nâ di ren ta sav vur e der. Bu ci het le, vic dân lâ kayt lý ða a lý þýr, cu mû det (sert lik, can sýz lýk) pey da e der. E ðer za rû ri yat-ý di ni ye de (di nin uy gu lan ma sý za rû rî o lan e mir le rin de) doð ru dan doð ru ya Kur ân gös te ril sey di, zi hin ta biî o la rak mü þev vik-i im ti sâl (ben ze me ye teþ vik et me ye) ve mû kýz-ý vic dân (vic da ný i kaz e den) ve lâ zým-ý zâ tî (var lý ðý nýn ge re ði ve lü zû mu) o lan kud si ye te in ti kal e der di. Ve bu sû ret le kal be me le ke-i has sa si yet (dik kat, ih ti mam, ti tiz lik a lýþ kan lý ðý) ge le rek, i mâ nýn ih tâ ra tý na kar þý a sam (sa ðýr) kal maz dý. 6 E vet, bu me se le çok mü him ve bir o ka dar da an la þýl ma yý bek li yor. Çün kü Cum hû ru, bur han dan zi yâ de, me haz de ki kud si yet im ti sâ le (uy ma ya) sevk e der. O hal de a vâm-ý nâ sýn et ki len me si nin al týn da ya tan sýr da bu ol ma lý dýr. Çün kü vic dân lar, a kýl lar, kalb ve rûh lar an cak ve an cak Kur ân i le ha re ke te ge çi yor ve Kur ân a i ti mâd vic dân lar da mü kem mel o la rak te sîr-i a zi mi ni gös te ri yor. Öy ley se bü tün na zar la rý lâ zý mýn lâ zý mý ve mu har rik-i vic dân o lan kud si ye te çe vir me li yiz. Ri sâ le-i Nûr bu va zî fe yi en mü kem mel o la rak ya pý yor. e ter ki o ha kî kat le re, þef faf ve ber rak o lan ve sî le ye göl ge o lun ma sýn, ye ter. Sa de leþ tir me me se le si ne gi ri þen ler me se le yi bir de bu nok ta dan de ðer len dir me ye al ma lý dýr. ok sa me haz da ki kud si ye ti ve en þef faf o lan mel zû mu kir let miþ o la cak lar dýr. Böy le ce me haz da ki kud si yet vic dan la rý ha re ke te ge çi re me ye ce ði i çin vic dân lâ kayt lý ða a lý þýr, cu mû det (ka tý lýk) pey da e der. Bu da mes u li yet li bir iþ tir. Dip not lar: 1- Es ki Sa îd E ser le ri (Sü nû hât), 2009, s: Lem a lar, 2005, s Es ki Sa îd E ser le ri (Sü nû hât), 2009, s: Es ki Sa îd E ser le ri (Sü nû hât), 2009, s: Es ki Sa îd E ser le ri (Sü nû hât), 2009, s: Es ki Sa îd E ser le ri (Sü nû hât), 2009, s: 481. la rý ný, ev le ri ni, a i le le ri ni, ço luk ço cuk la rý ný terk e dip hic ret et miþ ler dir. Bir ke re ol sun ge ri ye ve ar ka la rý na bak ma mýþ lar dýr. Ca ný mýz ma lý mýz sa na fe da ol sun a Re su lal lah de miþ ler dir. Bü tün duy gu la rý i le Ýs lâ mi yet i mas set miþ ler dir, em miþ ler dir. Bu yüz den de i ba det ve tes bi hat ta o mü ba rek ke li me le ri söy le dik le rin de bü tün duy gu la rý ve zer re le ri i le söy le miþ ler dir. Ke li me le rin bü tün ma na la rý na nü fuz et miþ ler dir. Bü tün duy gu la rý ve his si yat la rý i le Al lah a yö ne lip Ce nâb-ý Hak biz den ne ar zu e der? di ye sa mi mî ve sa de, ya lýn o la rak dü þü ne bil miþ ler dir. Çün kü on lar ta ma men sa a det-i e be di ye ye yö nel miþ ler di. Ý lâ hî ya kýn lýk la rý ve sev gi le ri o de re ce dey di ki dün ya yý ta ma men ar ka la rý na al mýþ lar dý.

3 HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN Ba raj lar da kar be re ke ti AS KÝ GE NEL MÜ DÜ RÜ ÝR FAN KA A, SON IL LA RIN EN ET KÝ LÝ KAR A ÐIÞ LA RI NIN BA RAJ LA - RIN Ü ZÜ NÜ GÜL DÜR DÜ ÐÜ NÜ BE LÝR TE REK, ''KAR LA RIN E RÝ ME SÝ LE BÝR LÝK TE BA RAJ LAR- DA KÝ DO LU LUK O RA NI NIN ÜZ DE ÜZ LE RE ÇI KA CA ÐI NI TAH MÝN E DÝ O RUZ'' DE DÝ. NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 19 Rebiülahir 1433 Ru mî: 28 Þubat 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý AN KA RA Bü yük þe hir Be le di ye si Su ve Ka na li zas yon Ý da re si (AS KÝ) Ge nel Mü dü rü Ýr fan Ka ya, kar la rýn e ri me siy le bi rlik te ba raj lar da ki do lu luk o ra ný nýn yüz de yüz le re çý ka ca ðý ný tah min et tik le ri ni bil dir di. Bü yük þe hir Be le di ye si nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, son yýl la rýn en yo ðun kar ya ðý þý ný a lan An ka ra da su ih ti ya cý nýn kar þý lan dý ðý 6 ba ra jý bes le yen hav za lar da ki kar ka lýn lý ðý, 50 i le 150 san ti met re a ra sýn da de ði þi yor. Ka ya, bütün Tür ki ye de ol du ðu gi bi baþ þehirde de et ki li o lan kar ya ðýþ la rý nýn ba raj la rýn yü zü nü gül dür dü ðü nü be lir te rek, An ka ra ya iç me su yu te min e di len ba raj la rýn hav za la rý na re kor dü zey de kar ya ðý þý nýn ger çek leþ ti ði ni i fa de et ti. An ka ra nýn iç me su yu ih ti ya cý nýn kar þý lan dý ðý ba raj hav za la rý nýn bu lun du ðu a lan lar da ki kar ka lýn lý ðý nýn 50 i le 150 san ti met re a ra sýn da de ðiþ ti ði ne dik ka ti çe ken Ka ya, ba raj la rý bes le yen en ö nem li kay na ðýn kar su yu ol du ðu nu vur gu la dý. Ka ya, hav za lar da ki kar la rýn e ri me siy le bir lik te ba raj la ra 500 i le 700 mil yon met re küp da ha su ge le ce ði ni tah min et tik le ri ni be lir te rek, þun la rý kay det ti: Mev cut re zer vin ü ze ri ne ge le cek bu mik tar da ki Nük le er kar þýt la rý, ey lem yap tý MERSÝN'DE nük le er kar - þý tý plat form ü ye si bir grup, Gül nar il çe si ne bað lý Bü yü ke ce li bel de - sin de Ak ku yu da nük le er san tral ya pýl ma sý ný pro - tes to e de rek, Fu ku þi ma nük le er fe lâ ke tin de ö - len ler a ný sý na de ni ze çi - çek at tý. A ta türk Cad de - si nde top la nan Mer sin Nük le er Kar þý tý Plat form (NKP) ü ye le ri, Ja pon - ya da ge çen yýl mey da na ge len Fu ku þi ma Nük le er San tra li fe lâ ke ti nin bi rin - ci yý lýn da ey lem ya pa rak, ka za da ölen le ri an dý. Ki - mi ey lem ci le rin tem si li ke fen giy di ði, ki mi le ri nin i se yüz le ri ne mas ke tak - týk la rý ey le me, Gre en pe a - ce ör gü tü i le ken di le ri ni Mer sin Vos vos o la rak ad lan dý ran bir grup da des tek ver di. Mer sin NKP Dö nem Söz cü sü Sa ba - hat As lan, grup a dý na yap tý ðý a çýk la ma da, Ja - pon ya da 11 Mart 2011 de - ki dep rem son ra sýn da mey da na ge len Fu ku þi - ma Nük le er Sant ra li ka - za sý nýn, fe lâ ke te dö nüþ - tü ðü nü, bo yut la rý nýn Çer no bil nük le er fe lâ ke - tiy le eþ de ðer ol du ðu nu söyledi. Fu ku þi ma Nük - le er San tra li ka za sý son - ra sýn da Ja pon ya top rak - la rý nýn yüz de 10 u nun rad yas yon la kir len di ði ni ve bu top rak lar da yýllarca ta rým ya pý la ma ya ca ðý ný belirten As lan, a þa - nan nük le er san tral fe lâ - ket le ri, a lý nan tüm ted - bir le re rað men ka za la rýn ön le ne me di ði ni, bu ka - za la rýn rad yas yon fe lâ - ke ti ne dö nü þe rek in san ve çev re sað lý ðý na cid dî za rar lar ver mek te dir. Gü - ven siz, ka za risk le ri çok yük sek ve pa ha lý o lan nük le er san tral ler, ül ke mi - zin e ner ji so ru nu nu çöz - me ye cek tir de di. As lan, Türkiye'nin Dep rem ku þa - ðýn da o lduðuna dikkat çekti. Mer sin / a a su i le ba raj la rý mýz da ki do lu luk o ra ný 1 mil yar met re kü pün ü ze ri ne çýk mýþ o la cak. Ba raj la rý bes le yen su hav za la rýn da ki ya ðýþ du ru mu, mem nu ni yet ve ri ci mik tar da. Hav za da ki kar ka lýn lý ðý 50 san ti met re, yük sek te pe ler de i se 1,5 met re nin ü ze rin de dir. Kýþ ay la rý bo yun ca sü ren ya ðýþ la ra Mart a yý nýn son gün le rin de gö rü len yo ðun ya ðýþ lar da ek le nin ce, An ka ra ta ri hin de kar ya ðý þý a çý sýn dan re kor ký rý lan yýl lar dan bi ri ol du. Þu an da ba raj la rý mýz da top lam 532 mil yon met re küp su yu muz var. Ba raj la ra bað la dý ðý mýz Dev ret, Ber çin, Ký nýk, Av dan ve Gök de re'den de ö nem li öl çü de su ge li yor. Bu gü ne ka dar bak tý ðý mýz da ba raj la rý mýz da ta ri hin de en faz la 850 mil yon met re küp ci va rýn da su bi rik miþ. Ýn þal lah bu se ne bu ra ka mýn çok ü ze ri ne çý ka ca ðýz. An cak þu nu da be lirt me li yiz ki e ðer kar lar ya vaþ ya vaþ e rir se tüm su yu kul la na bi li riz. Kar lar bir an da e rir ve taþ kýn þek lin de ba raj la rý mý za su ge lir se, su yun bir kýs mý da ta þa bi lir ve kul la ný la maz du ru ma ge le bi lir. Te men ni miz in þal lah kar lar ya vaþ ya vaþ e rir ve hav za da ki kar la rýn bir dam la sý da hi bo þa git me den de ðer len di ril miþ o lur. An ka ra / a a Do ðu da ha va lar ý sý na cak DOÐU A na do lu Böl ge si nde ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 27 de re cey le Að rý da öl çül dü. Me te o ro lo ji Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Or ta Ak de niz ü ze rin den ge len al çak ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da o lan Do ðu A na do lu Böl ge si nde ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ek si 27 de re cey le Að rý da öl çül dü, Er zu rum da ek si 23, Kars ta ek si 14, Ar da han da ek si 13, Kýþ aylarý boyunca süren yaðýþlarla birlikte Mart ayýnýn da yaðýþlý devam etmesi barajlardaki doluluk oranýný arttýrdý. Er zin can da ek si 9, Ið dýr da ek si 7 de re ce ol du. et ki li ler, böl ge de ge le cek haf ta kar ya ðý þýy la bir lik te sý cak lýk lar da ar týþ bek len di ði ni i fa de et ti. Bu a ra da, il ö zel i da re si ge nel sek re ter lik le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Er zu rum da 137, Að rý da 75, Ar da han da 72, Ið dýr da 17 ol mak ü ze re top lam 301 köy yo lun da kar ve ti pi dolayýsýyla u la þým sað la na mý yor. ol la rýn u la þý ma a çýl ma sý i çin ça lýþ ma la rýn sür dü rül dü ðü bil di ril di. Er zu rum / a a Týb bî ye li ler, gö ðüs le ri ni bu va tan i çin si per et ti EGE Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Göz Has ta lýk la rý Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Sa it Eð ril mez Ça nak ka le sa va þý týb bî ye li le rin de bir sa va þý dýr. Hep si nin gö ðüs le ri si per et ti ði ve va ta ný ný ko ru mak ü ze re can ver mek ten çe kin me di ði bir sa vaþ týr de di. Ça nak ka le þe hit le ri ni an mak ü ze re E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Týp Fa kül te si De kan lý ðý ve Týb bî ye li Gö nül lü ler Top lu lu ðu, Ça nak ka le Týb bî ye li le ri i sim li pa nel dü zen le di. Pa ne le ko nuþ ma cý o la rak E Ü Týp Fa kül te si Göz Has ta lýk la rý Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Sa it Eð ril mez i le A raþ týr ma cý ya zar Tal ha U ður lu el ka týl dý. Týp Fa kül te si Mu hid din E ren Am fi si nde dü zen le nen pa ne le öð re tim ü ye le ri ve öð ren ci ler ka týl dý. Ça nak ka le þe hit le ri a dý na bir da ki ka say gý du ru þuy la baþ la yan tö ren, Ýs tik lâl Mar þý nýn o kun ma sýy la de vam et ti. Bin he kim den 250 si nin Ça nak ka le de þe hit ol du ðu nu be lir ten Prof. Dr. Sa it Eð ril mez, Os man lý nýn top lam bin ta ne he ki mi ol du ðu nu dü þü ne cek o lur sa nýz, sa de ce sa vaþ ta ö len le rin bi le mev cut he kim kad ro su nun yüz de 25 i ol du ðu nu dü þün mek ge re kir. He kim ler as la mu ha lif grup ta yer al maz lar. Bu an lam da Ça nak ka le sa va þý týb bî ye li le rin de bir sa va þý dýr. Hep si nin gö ðüs le ri si per et ti ði ve va ta ný ný ko ru mak ü ze re can ver mek ten çe kin me di ði bir sa vaþ týr de di. Ta rih çi Tal ha U ður lu el i se Top tan in san lar cep he ye a týl dý. An ne le ri miz ön ce eþ le ri ni cep he ye gön der di, ar dýn dan ço cuk la rý ný. A ma iþ ba þa düþ tü ðün de an ne le ri miz cep he ye mer mi, di ken li tel ta þý dý, bir a ra ya ge lip mü him mat er zak ha zýr la dý. Bu bü yük mü ca de le de on lar da hak kýy la yer le ri ni al ma sý ný bil di ler þe kiln de ko nuþ tu. Ko nuþ ma la rýn so nun da Tal ha U ður lu el e pla ke ti ni Týp Fa kül te si De kan ar dým cý sý Prof. Dr. Ah met Ay dýn tak dim et ti. Sa it Eð ril mez e çi çe ði ni top lu luk yö ne ti min den Ay þe Tu ba Gür len ver di. Pa ne lin so nun da i se ka tý lým cý lar ta ra fýn dan kan ba ðý þýn da bu lu nul du. Ýz mir / ci han KUPON: 12 ni as ya.com.tr 23 Mart a doð ru e ni As ya nýn 43. yý lý nýn ar dýn dan, Üs tad Be di üz za man ý 52. ve fat yýl dö nü mün de bir kez da ha rah met ve du a lar la yad e de ce ði miz 23 Mart a da sa yý lý gün ler kal dý. Ta bi î, her yýl ol du ðu gi bi, bu se ne de 23 Mart i çin ö zel bir he di ye miz o la cak. O gün ga ze tey le bir lik te yi ne bir i lâ ve ve re ce ðiz. Ha zýr lýk ça lýþ ma la rý hýz la de vam e den bu ek le il gi li a nons la ra da bir-i ki gün i çin de baþ la ya ca ðýz. Bi li yor su nuz, her 23 Mart e kin de, o gü nün ak tu a li te si ne uy gun bir ko nu yu Ri sa le-i Nur un o na da ir me saj la rý çer çe ve sin de iþ le me ye gay ret e di yo ruz. Son bir kaç yýl da ki ör nek le ri ha týr lar sak: 2009: Meþ ru ti ye tin 100. yý lý ve si le siy le, Be di üz za man ve de mok ra si. 2010: Be di üz za man ve Ri sa le-i Nur hak kýn da ay dýn lar ko nu þu yor. 2011: Ri sa le-i Nur da ki i zah ve yo rum lar ý þý ðýn da cum hu ri ye tin te mel ni te lik le ri. Bu se ne ki ko nu muz i se, Be di üz za man ýn yüz yýl dýr ger çek leþ me yi bek le yen e ði tim pro je si: Med re se tüz zeh ra. Ön ce ki ek le ri miz de ol du ðu gi bi, bu i lâ ve miz de de ko nuy la il gi li o la rak ay dýn la rýn de ðer len dir me le ri yer a la cak. Ay rý ca bi zim de Med re se tüz zeh ra pro je si ni der li top lu þe kil de bir kez da ha ka mu o yunda gün de me su nan ya zý la rý mýz o la cak. E ði tim tar týþ ma la rý nýn yo ðun laþ tý ðý bir dö nem de, ko nu yu çok da ha te mel ve e sas lý bir ze min de e le al ma im kâ ný ve re ce ði ne i nan dý ðý mýz bu e ki mi zin de bü yük il gi gö re ce ði ni ve is ti fa de ye ve si le o la ca ðý ný dü þü nü yo ruz. Ek le il gi li de tay lý a çýk la ma lar i ler le yen gün ler de ge le cek. *** Ek ta lep le ri ni zi bek li yo ruz 23 Mart ö zel sa yý mýz i çin ek ga ze te ta lep le ri ni zi þim di den be lir le ye rek A bo ne ve Da ðý tým Ser vi si mi ze i let me ni zi ri ca e di yo ruz. *** e ni bir dos ya Ö nü müz de ki gün ler le il gi li bir müj de miz de, çok ö nem li bir ya zý di zi si ne da ha baþ la ya cak ol ma mýz. Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz ün ha zýr la dý ðý bu dos ya Ýt ti had-ý Ýs lâm baþ lý ðý ný ta þý yor. Ko nu nun, yi ne Ri sa le-i Nur da ki öl çü ve pren sip ler çer çe ve sin de iþ len di ði bu dos ya da, it ti had-ý Ýs lâm mef kû re si nin a na çer çe ve si, te mel pa ra met re le ri, fik rî alt ya pý sý ný o luþ tu ran e sas lar öz lü bir þe kil de e le a lý ný yor. Ýt ti ha dýn en ö nem li þart la rý i lim, hür ri yet ve meþ ve ret o la rak i fa de e di li yor ve bu çer çe ve de de tay lý a çýk la ma lar ya pý lý yor. Dos ya da, A rap ba ha rý o la rak su nu lan o lay lar baþ ta ol mak ü ze re, Ýs lâm dün ya sýn da ki gün cel ge liþ me le re ý þýk tu tan yo rum lar da yer a lý yor. Di ðer din le rin men sup la rýy la i liþ ki ler, ABD i le a hu di ve Er me ni le re ba kýþ gi bi ko nu lar da dos ya daki di ðer alt baþ lýk lar dan. Çok ya kýn da. *** Müf lis Pro je: Ke ma lizm 2. bas ký yý yap tý Bu a ra da, Gü leç yüz ün, ga ze te de di zi o la rak ya yýn la nýp ki tap la þan ça lýþ ma la rý na il gi ar ta rak de vam e di yor. Ce ma at ler den son ra Müf lis Pro je: Ke ma lizm in de ilk bas ký sý tü ke nir ve i kin ci bas ký sý ya pý lýr ken, Be di üz za man Mo de li nin de i kin ci bas ký sý gün dem de. *** e ni As ya Bur sa Ki tap Fu a rýn da Bur sa da dü zen le nen 10. Ki tap Fu a rý na da, ge çen yýl ol du ðu gi bi, bü tün ya yýn la rý mýz la ka tý lý yo ruz. Bu çer çe ve de, stand la rý mý zý zi ya ret e den mi sa fir le re ga ze te mi zi ta ný tý yor, ta ný tý cý bro þü rü mü zü tak dim e di yor, bu a ra da ku pon la rý de vam e den Pey gam ber ýl dýz la rý he di ye miz hak kýn da bil gi ve ri yor ve ar zu e den le ri ga ze te mi ze a bo ne ya pý yo ruz. Ay rý ca der gi le ri miz Köp rü, Can Kar deþ, Bi zim A i le ve Genç ak la þým i le, ki tap ya yýn la rý mý zý da ta ný tý yo ruz. Bur sa ve çev re sin de ki o kur la rý mý zý fu ar da ki stand la rý mý za bek li yo ruz. *** Ha lil Us lu ya teb rik De ðer li ya za rý mýz, güç lü hi ta be tiy le sa lon la rý dal ga lan dý ran coþ ku lu ha tip ve hiz met a da mý Ha lil Us lu nun, bit mez tü ken mez þevk ve e ner ji siy le yýl lar dýr Tür ki ye nin dört bir kö þe sin de ve dün ya nýn de ði þik ül ke le rin de ver di ði kon fe rans ve se mi ner le rin sa yý sý 1000 e u laþ tý. Teb rik e di yor, ih lâs ve is ti ka met çiz gi sin de, sað lýk ve a fi yet ü ze re da ha ni ce kon fe rans la ra di yo ruz.

4 4 KÜLTÜR SANAT sya ho o.com Bir i yi lik ha re kâ tý Her þey bi zim kom þu ha ný me fen di nin, e þi mi ve kü çük ký zý mý kah val tý ya dâ ve ti i le baþ la dý. Ha re kât fa lan de yin ce, kim bi lir ba zý la rý ne ler ne ler dü þü ne cek Ko ca man bir iþ gi bi, çok mas raf lý bir a dým gi bi, çok zor bir ha re ket gi bi dü þü ne cek ler. A ma bel ki ba zý la rý da yap tý ðým iþ le ri kü çüm se yip gü le cek ler. O za man, bü yük ha re kâ tý an la ta yým da ka rar ve rin. Bu sa bah, ha ným ve kü çük ký zý mý kom þu muz ha ný - me fen di, kah val tý ya dâ vet et miþ. On lar da ba na kah - val tý mý ha zýr la yýp, kom þu nun ýs rar lý, na zik dâ ve ti ne i - ca bet et mek is te di ler ve git ti ler. Ben de kah val tý mý yap týk tan son ra i çim den ge len bir sese ku lak ver dim ve ba zý a dým lar at tým. Bak tým, sof ra - da ki kah val tý lýk lar ma sa da du ru yor. He men bir o pe ras - yo na gi riþ tim ve ma sa ü ze rin de ki pey nir, zey tin, re çel vb. kap la rý al dým ve buz do la bý na kal dýr dým. De dim ya, ba zý la rý, O o o o ne bü yük bir iþ ya a di ye - cek ler. de sin ler. Ta bi î, bir þey da ha yap tým, kah val tý lýk la rý kal dýr dýk tan son ra, ma sa nýn ü ze rin de ki ek mek ký rýn tý la rý ný top la dým ve ma sa yý da bir gü zel sil dim. Bu iþ le ri ya par ken ken di ken di me de gü lüm sü yor - dum. Hat ta yi ne ken di ken di me, Ba na ne ler o lu yor? di ye, ses siz ce mý rýl da ný yor dum. Za ten mut fak ta ge çen da ki ka lar da on, on beþ da ki - ka yý geç me miþ ti. Bu a dým la rýn be nim i çin, e þim i çin, ço cuk la rým i çin çok bü yük bir a dým ol du ðu nun bi lin cin dey dim. Siz bu dü þün ce le ri mi, bi raz son ra e þim ve ço cuk la - rým ge lin ce din le yin ben den. A a a a a a! Na sýl o lur, bu ma sa da ki kah val tý lýk la rý kim kal dýr mýþ? Ba ba! Bu i þi ya pan siz o la maz sý nýz, müm kün de ðil di ye cek ler ve þaþ kýn la rý oy na ya cak lar Ta biî a sýl þaþ kýn la rý oy na ya cak o lan i se, e þim; Ne - ler o lu yor bu ev de?! Kah val tý lýk la rý kim do la ba kal - dýr dý? Dý þa rý dan bi ri si gel miþ o la maz?! gi bi þaþ kýn lýk cüm le le ri ku ra cak lar. *** Ney se, du ru mu a bart tý ðý mý dü þü nü yor su nuz de ðil mi? E min o lun, bun lar hiç a bar tý lý yo rum lar de ðil. Ta biî bu an lat týk la rým dan son ra, be nim i çin çok tan yo rum la ra baþ la mýþ sý nýz dýr bi le. A ma bun la rý da hak et mi yor de ði lim. Ra hat ra hat hak kým da ka na at ler ta þý - ya bi lir si niz, çok þey ler söy le ye bi lir si niz. A ma, ben þun dan e mi nim ki, ben ken di me bir i yi lik yap tým ve bu sa bah ma sa da ki kah val tý lýk la rý ben kal dýr - dým. Ma sa yý te miz le dim. Ben ken dim ce çok bü yük bir iþ yap tým. Bir de ði þi me, bir dö nü þü me a dým at tým. Bir zor o lan me se le yi hal let me o pe ras yo nu na gi riþ tim. As lýn da bir fýr sa tý de ðer len dir dim. A ma be nim bu ya þa dýk la rý mý kim se be nim gi bi de - ðer len dir me ye cek, bu nu da bi li yo rum. A ma ol sun, bu du ru mu ve duy gu la rý ya þa yan be nim. Ben ce, siz de, baþ ka sý i çin ba sit gö zük se de, za man za man si ze zor ge len bir ko nu da a dým at ma yý de ne yin. E min o lun çok gü zel bir þey. Si zi mut lu e de cek bir þey. Böy le ce fark lý bir yö nü nü zü da ha keþ fet miþ o la cak sý nýz. *** Oy sa ben, ü ni ver si te öð ren ci li ðim yýl la rýn da hiç bir za man bir ye mek pi þi re me dim. Bir ma kar na yý da hi, zevk le ya pa ma dým. Bir ke re sin de de ne me ye kalk mýþ - tým da ar ka daþ la rým o ak þam aç kal mýþ lar dý. Bi li yo - rum ba na, Bu ka dar mý be ce rik siz lik o lur? di yor su - nuz þim di. A ma de yin. Ben si zin be nim hak kým da söy le ye cek le ri ni ze ma ni o la mam ki. Hat ta be nim hak kým da söy le ye cek le ri ni zin se be bi de be nim. Bun - la rý gün de me ge tir me sey dim, be nim hak kým da bu yo rum la rý ya pa ma ya cak tý nýz. Oy sa ben, öð ren ci lik yýl la rým da, zevk a la rak, tat a la - rak çok gü zel bir fa a li yet ya pý yor dum. O da, bu la þýk yý - ka mak tý. O nun i çin kýy met li i man kar de þim Ab dur ra - him in (ku lak la rý çýn la sýn) bü tün nö bet le rin de ki bu la - þýk la rý ben yý kar dým. Hem de zevk le. A ma bu nu kim bi - lir? Ta biî o da be nim bü tün ye mek le ri mi ya par dý. Son ra ne ol du bi li yor mu su nuz? Bu la þýk ma ki ne si di ye bir þey i cat et ti ler ve be nim zevk al dý ðým ha yat un su ru nu or ta dan kal dýr dý lar. Ýþ te o gün bu gün dür, ben hep, e þim i çin, ço cuk la rým i çin bir þey ler ya pa ma ma nýn sý kýn tý sý i çe ri sin de yim. Ne ya pa lým, bi zim de ka de ri miz böy le ya zýl mýþ. Ha yýr lý sý ol sun ba ka lým. A ma, za man za man e lek trik li sü pür ge yi a lýp, o tur du - ðu muz o da yý sü pür mü yor de ði lim, çok sey rek de ol sa bir sö kü ðü mü dik mi yor de ði lim, pa za ra git mi yor, a lýþ ve riþ et mi yor de ði lim, yi ne sey rek de ol sa per de ler yý - kan dý ðýn da on la rý tak mý yor de ði lim, yaz la rý bal ko nu yý - ka mý yor de ði lim, hat ta çok ö zel du rum lar da da ol sa, bal kon da ki ça ma þýr lý ða ça ma þýr la rý as mý yor ve ya top la - mý yor de ði lim. Baþ ka ne ya pa bi li rim kar de þim. Lüt fen bu ka dar yük len me yin. Al lah aþ ký na! Za ten bun la rý da, Pey gam be rim (asm) yap mýþ di ye ya pý yo rum. Böy le ce â det le ri, i ba det leþ ti ri yo rum. Lüt fen siz de hiç de ðil se, si ze zor ge len ba zý þey le ri sün net di ye ya pýn. Zor ha yat hal le ri ni i ba det leþ ti rin. Ol maz mý? Ba ri de ne yin. ÝN SAN LI ÐIN KÜL TÜR LÜ BÝR GENÇ LÝ ÐE ÝH TÝA CI VAR ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si Baþ kan Da nýþ ma ný ay ný za man da Þi ir Der ne ði Baþ ka ný da o lan Ga ze te ci a zar Nev zat Bay han, Ýn san lý ðýn kül tür lü bir genç li ðe cid dî ih ti ya cý var de di. Nev zat Bay han a zar O kul Bu luþ ma sý pro je si kap sa mýn da Bað cý lar A hi Ev ran A na do lu Li se si öð ren ci le riy le bu luþ tu. Top lu mu mu zun en ö nem li so run la rýn dan bi ri nin kül tü rel ge cik me ol du ðu na vur gu ya pan Bay han, Kül tü rel ge - cik me nin i se top lum da ki mad dî kül tür öge le rin de mey da na ge len de ði þi min hý zý - nýn, ma ne vî kül tür öge le ri nin a yak uy du ra ma ma sý ol du ðu na dik kat çek ti. Karikatürist Ýbrahim Özdabak 8 MART'TA KONA ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLAHÝAT FAKÜLTESÝ ÝLÝM SANAT VE MEDENÝET TOPLULUÐU'NUN (ÝSMET) DÜZENLEMÝÞ OLDUÐU "KARÝKATÜR" KONULU SERGÝE KATILAN ÝBRAHÝM ÖZDABAK, "ALLAH'IN ARATTIÐI SANATLARI TEFEKKÜR ETMEMÝZ GEREKÝR" DEDÝ. RUKEN AKA KONA GAZETEMÝZÝN ka ri ka tü ris ti Ýb ra him Öz da - bak, a sýl sa nat çý nýn Al lah (c.c) ol du ðu nu be - lir te rek, Al lah ýn ya rat tý ðý sa nat la rý te fek kür et me miz ge rek ti ði ni söy le di. Ýb ra him Öz da - bak, 8 Mart ta Kon ya Ü ni ver si te si, Ý la hi yat Fa kül te si Ý lim Sa nat ve Me de ni yet Top lu lu - ðu nun (ÝS MET) dü zen le miþ ol du ðu Ka ri ka - tür ko nu lu söy le þi ve ser gi ye ka týl dý. Söy le þi si ne sa na týn ne ol du ðu nu an lat - mak la baþ la yan Öz da bak, a sýl sa nat çý nýn Al - lah (c.c) ol du ðu na vur gu yap tý. Öz da bak, Al lah ýn ya rat tý ðý sa nat la rý te fek kür et me nok ta sýn da, i la hi yat çý lar la or tak ö zel li ði nin ol du ðu nu i fa de et ti. Ka ri ka tü rün an la mý na da de ði nen Öz da bak, ka ri ka tür çiz me ye na - sýl baþ la dý ðý ný ve kim le ri ör nek al dý ðý ný da an lat tý. Söy le þi sin de i la hi yat çý genç le re me - saj lar da ve ren ve da ha son ra so ru la rý ce - vap la yan Öz da bak, söz le ri ni ho ca sý nýn bir sö züy le bi tir di: Ýn sa nýn bir mes le ði var dýr bir de meþ gu li ye ti ol ma lý, mes le ðin den sý kýl - dý ðýn da meþ gu li ye ti ne dön me li. Öz da bak, söy le þi den son ra ka ri ka tür le ri ni im za la dý. BULMACA SOL DAN SA ÐA 1. Sü ley ma ni ye Ca mii mi ma - rý. 2. An tik ti yat ro da, yer bir li ði ni boz ma mak i - çin, sah ne dý þýn da ki ö nem li bir o la yý an la tan ki - þi. - Li se de ses siz ler. - Türk Musýkîsinde bir makam. 3. Mad dî þey le re de ðer ver me di ði i çin üs tü ne ba þý na ö zen me yen, da ðý nýk, der be der. - Se kiz no ta nýn ka lýn ses ten in ce ye ve ya in ce den ka lý na git mek ü ze re sý ra lan mýþ di zi si. 4. En son, en son da ki. - Kas ta monu'nun bir il çe si. 5. Çok - luk i kin ci ki þi za mi ri. - Genç li ði dolayýsýyla gör - gü süz ve be ce rik siz o lan. - E zel ler, baþ lan gý cý ol ma yan za man lar. 6. Bir ses len me ni da sý. - Bir me tin de an la týl mak is te nen a sýl ko nu. - a ta ðýn yer den yük sek ol ma sý ný sað la yan ve ya san dýk o la - rak kul la ný lan boþ böl me si. 7. Man da tav ru su. - Sað ko lu nu kul la nan kim se. 8. Çe þit li mes lek kol - la rý a ra sýn da ta raf la rýn uy ma sý ve ya ka çýn ma sý ge - re ken dav ra nýþ lar bü tü nü. - Ba tý top lum la rýn da bir i sim. 9. Sý ðýr, hin di vb. e tin den ya pý lan, ge - nel lik le di lim le ne rek so ðuk ye nen bir yi ye cek. - Bir þe ye son ra dan ka tý lan par ça. 10. Çok za yýf, çe lim siz kim se. - Be di üz za man Hz.le ri nin Ýs - lâm kah ra ma ný o la rak ni te len dir di ði bir baþ ba - ka ný mý zýn a dý. Men de res Ga ze te ci a zar Nev zat Bay han Özdabak, 8 Mart ta Konya Üniversitesi, ÝSMET in düzenlemiþ olduðu Karikatür konulu söyleþi ve sergiye katýldý Ýs tik lâl þa i ri miz Meh met  kif kab ri ba þýn da a ný la cak... ÝS TÝK LAL Mar þý nýn ka bu lü nün 91. yýl dö nü mü mü na se be ti i le mil lî þa i ri miz, mer hum Meh med  kif Er soy u an ma tö re ni ger çek leþ ti ri le - cek. Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür Ve Sos yal Ýþ ler Da i re Baþ - kan lý ðý ev sa hip li ðin de ger çek le þe cek o lan tö ren de; ÝBB Kül tür Ve Sos yal Ýþ ler Da i re Baþ ka ný Ab dur rah man Þen, Ýs tan bul Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dü rü Prof. Dr. Ah met Em re Bil gi li, Tür ki ye a zar lar Bir li ði Ýs tan bul Þu be Baþ ka ný Mu zaf fer Do ðan, Ý LE SAM Ýs tan bul Þu be Baþ ka ný Ca fer Vay ni, ES KA DER Baþ ka ný Meh met Nu ri ar dým ko nu þa cak lar. Tören, bu gün sa at 11 de E dir ne ka pý Þe hit - li ðinde ki kab ri ba þýn da yapýlacak. Ger çek sa nat çý, kâ i na tý ya ra tan Al lah týr A ÞA NAN LAR ÇÝZ GÝ LER LE AN CAK BU KA DAR GÜ ZEL AN LA TI LA BÝ LÝR SÖLEÞÝÝ de ðer len di ren öð ren ci ler þun la rý söy le di: Ý la hi yat 1. sý nýf öð ren ci si Üm mü Þey ma Coþ kun: Ken di si fa kül te mi ze gel miþ ol sa da, bi zi Af ri ka ya, Gaz ze ye gö tür dü. a þa na n lar çiz gi ler le an cak bu ka dar gü zel an la tý la bi lir di. Ser gi yi ge zer ken her bir ka rik tür fark lý duy gu lar la in ce esp ri le riy le gü lüm set se de ba zý la rý da i çi mi zi a cý tý yor du. Ser gi den son ra Ýb ra him A ða be yi miz le soh bet bi zi da ha da he ye can lan dýr dý. Ýb ra him A - ða be yi mi ze çok te þek kür e di yo ruz. Çiz gi le riy le bi zi ve dün ya yý yal nýz bý rak mý ya ca ðý ný bi li yor, ba þa rý la rýnýn de va mý ný di li yo rum. Ý la hi yat Ha zýr lýk Sý ný fý Öð ren ci si Fat ma Nu ref þan Öz kan: Kon ya Ý la hi yat Fa kül te si o la rak ya pý lan bu ser gi ve söy le þi den çok mem nun kal dým. Ka ri ka tür le ri ni ta kip e den bi ri o la rak, ka ri ka tür le ri ni ger çek an lam da an la ya ma dý ðý mý fark et tim. Bi zim le yap tý ðý söy le þi de her ka ri ka tür de çok fark lý dü þün ce - ler le çiz di ði ni gör düm ve her ka ri ka tür den ders al ma mýz ge rek ti ði ni an la dým. Ýb ra him A ða be ye fa kül te mi ze gel di ði i çin çok te þek kür e de rim. U KA RI DAN A ÞA - ÐI A 1. He sap iþ - le ri nin yü rü tül dü ðü yer. 2. Di nî i lim le rin o ku tul du ðu fa kül te. 3. Has ta, has ta lýk lý. - Ýl köð re tim den son - ra de vam e di len o - kul. 4. Ha lý, kol tuk, ya tak vb. yer ler de ve nem li or tam lar da ya þa yan, as tý ma yol a ça bi len, in san vü - cu dun dan dö kü len de ri toz la rýy la ve par ça cýk la rýy la bes Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Þ A D I R V A N V M E T A T A R Ý L K A M E R A R A Z A V L A M A K K B A Þ Ý K A R A A T A M A P E K A Ý A Z A N R K N T A L E H P R Ý A A V R E T Ý Ý F A K A K L A U N V A R A E Ý S E A E S Ý R G E M E F Ý F A V N N A A T Ü S E N A le nen bir can lý tü rü. - Ka yýk lar da ki eð ri a ðaç. 5. E þi ol ma yan, bi ri cik, ye gâ - ne. - Kul lan dý ðý mýz al fa be de on be þin ci har fin o ku nu þu. 6. Ka yak spo run - da bay rak lar la i þa ret len miþ bir ta kým dö ne meç ler den o lu þan pist ü ze rin de ya pý lan bir ya rýþ tü rü. - Gal yum e le men ti nin sim ge si. 7. Ýs tan bul'un ký sa sý. - Ka nun yap ma i þi. 8. Bi na'da ses li ler. - Hi cab his si. 9. Fa vo ri spor cu. - Ca - na ya kýn, ol gun, hoþ gö rü lü, i yi kalp li, gü ve ni lir (er kek). 10. A tom bom ba sý a týl mýþ bir Ja pon þeh ri. 11. U þak i li ne bað lý il çe ler den bi ri. - El bi se ko lu nun el ü ze ri ne ge len kýs mý. 12. a ma i le o nar mak, ya ma vur mak.

5 MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Ruh, duy gu, dü þün ce, bi yo-psi ko-fiz yo no mik ya pý mýz i le be de ni miz a ra sýn da mu az zam bað lan tý lar var dýr. Has ta lýk lar, tü rü ne gö re mo dern týp, bi yo-man ye tik ve du â i le te dâ vi e di le bi lir. Bu hu sus ta ki te mel kri ter ve öl çü ler a na hat la rýy la þöy le: * Ö lüm ve yaþ lan mak tan baþ ka her der din de vâ sý; her has ta lý ðýn þi fâ sý, te dâ vi si var dýr. * A kýl, i lim ve tec rü be ye da ya nýp doð ru söy le yen mo dern týb bî ve ri le re gö re ha re ket et mek, Al lah ýn em ri dir ve ya pýl ma sý ge re ken fi i lî bir du â Tu tar sýz 28 Þu bat de ðer len dir me le ri De vam lý güç lü den ya na ol ma yý pren sip ha li ne ge ti ren biz de ki ma lûm med ya nýn bu i ki yüz lü tav rý ný son o la rak 28 Þu bat post mo dern dar be si nin de ðer len dir me le rin de ki tek yan lý, tu tar sýz du ruþ ve yo rum la rýn da gör dük. Bi zim i çin sürp riz sa yýl maz; çün kü ö te den be ri bil di ði miz ma lûm med ya men fa a ti nin ge re ði o la rak, hep kuv vet li den ya na ol du, hep güç o dak la rý nýn is tek le ri is ti ka me tin de ha re ket et ti. Hiç bir za man on la rýn def ter le rin de hak lý dan ta raf ol mak, maz lû mu sa vun mak, hak pe rest ol mak gi bi bir dert le ri, bir so rum lu luk la rý ol ma dý. He men bü tün dar be ler de ol du ðu gi bi, 28 Þu bat post mo dern dar be si nin a re fe sin de ve son ra sýn da ga ze te man þet le riy le, kö þe ya zar la rý nýn yo rum la rýy la, ek ran lar da ki ha ber ve yo rum cu la rýy la o dö nem de güç lü ko num da ki as ke rin sýr tý ný ok þa yan, bir ta raf tan yal tak la na rak, di ðer ta raf tan da on la rý tah rik e de rek kýþ kýr tan ma lûm med ya, bu gün de gü cü e lin de bu lun du ran ik ti da rýn gö zü ne gir mek ve her þey den ö nem li si el le rin de ki im kân la rý kay bet me mek i çin o is ti ka met te ol ma yý ter cih e di yor lar. O za ma nýn meþ rû hü kü me ti ni dev re dý þý bý rak mak i çin uy dur ma ha ber ler le, ya lan yan lýþ te vil ve yo rum lar la dar be ze mi ni ni ha zýr la ma ya ça lý þan ve za ma nýn Baþ ba ka ný na yö ne lik a cý ma sýz ka ra la ma ve if ti ra lar da bu lu nan o za man ki med ya nýn þim di hiç sý kýl ma dan mer hum Er ba kan a ve par ti si ne sa hip çý ka rak, le hin de bir ta výr i çi ne gir me si ni hay ret le iz li yo ruz. O za ma nýn hü kü me ti ni a la þa ðý et mek i çin as ke re da ný þa rak man þet a tan la rýn, ek ran la rýn da uy dur ma ka set ler le ir ti ca çý ðýrt kan lý ðý ya pan la rýn, bu gün dö nüp o par ti yi ve li de ri ni ma sum gös ter me ça ba la rý na gir me le ri siz ce ne i le i zah e di le bi lir? Ek ran lar da Er ba kan ýn oð lu nu, ký zý ný ve ma lûm par ti nin si ya set çi le rini sa at ler ce ko nuþ tur ma la rý ný sa mi mî bul mak müm kün mü siz ce? El le rin de ki mad dî im kân la rý kay bet me mek uð ru na güç lü den ya na ol ma yý a lýþ kan lýk ha li ne ge ti ren ma lûm med ya nýn bu tav rý ný, þim di gü cü e lin de bu lun du ran ik ti da rýn ön de ge len le ri nin eski par ti le ri nin ha ta ve ku sur la rý ný di le ge tir me nin ken di le ri a çý sýn dan muh te mel risk ve teh li ke le ri söz ko nu su ol ma lý ki men fa at pe rest med ya böy le bir ta výr i çin de bu lun ma yý da ha ga ran ti, da ha sað lýk lý bu lu yor. 28 Þu bat yo rum ve de ðer len dir me le rin de göz ler den kaç ma yan bir sin si lik de hü kü me tin bü yük or ta ðý na ve li de ri ne gü ya sa hip çý kýp, ma sum gös te ril me ye ça lý þý lýr ken, di ðer yan dan da hü kü me tin kü çük or ta ðý nýn tek suç lu o la rak lan se e di lip, a de ta ye rin di bi ne ba tý rý lý yor ol ma sý dik kat çe ki ci. a pý lan yo rum lar da hü kü me tin bü yük or ta ðý nýn çe þit li za man ve ze min ler de dar be he ves li le ri nin e li ni güç len di re cek bol ca mal ze me ta þý yan öl çü süz, den ge siz hal ve ta výr la rý ný gör mez den ge len; son ra da ma hi yet le rin de ki as ker le rin per va sýz ca hü cum ve sal dý rý la rý kar þý sýn da hiçbir kar þý lýk ver me den ta viz kâr du ruþ la rý ný ol gun luk i þa re ti di ye tav sif e den çev re le rin, cum hur baþ ka ný nýn sus kun lu ðu nu ve hü kü me tin kü çük or ta ðý nýn dar be ye kar þý dik dur ma dý ðý ný di le ge tir me le ri ne ka dar tu tar lý? Ma lûm med ya nýn ve bel li çev re le rin 28 Þu bat i le a lâ ka lý son de re ce yan lýþ, i nan dý rý cý ol ma yan yo rum ve de ðer len dir me le ri nin per de ar ka sý ný bi le mi yo ruz. Çün kü bun la rýn bu tu tum ve dav ra nýþla rý çok es ki le re da ya ný yor. En kri tik za man lar da da de mok rat si ya sî kad ro la rý bö lüp za yýf lat mak i çin mer hum Er ba kan a ve par ti si ne ku cak aç týk la rý ný bi li yo ruz. Öy le de ol sa böy le de ol sa bir ger çek var ki o da bil di ði miz çev re le rin ve ma lûm med ya nýn i ki yüz lü lü ðü ve sa mi mi yet siz li ði dir. Bu me yan da bir çift sö zü müz de geç miþ te u zun sü re mil le tin te vec cü hü ne ve ter ci hi ne maz har ol muþ; mad dî ve ma ne vî sa ha da bir çok e ser le rin al týn da im za sý bu lu nan de mok rat si ya sî kad ro la ra: Ses siz li ði ni ze son ve rip ne za man ko nu þa cak sý nýz? Modern týp ve duâ ile hastalýklarý tedâvi Ta bîb-i Mut lak o lan Al lah ýn Þâ fî is mi; mad dî has ta lýk lar - da mo dern te dâ vi ve i lâ cý; dýr. Kâ i nat bü yük bir ec zâ ne dir. Her mik ro bun ant-i mik ro bu, her ze hi rin pan ze hi ri, her has ta lý ðýn i lâ cý kâ i nat de po sun da is tif e dil miþ tir. An cak, þi fâ, O nun kud re ti ne has ve Þâ fî is mi nin bir lâ zý mý dýr. Dok tor ve i lâç lar yal nýz ca bir ve sî le dir. Se bep le ri in kâr la de ðil, on la ra uy mak ve on la rý dik ka te al mak la mü kel le fiz. al nýz, þi fâ yý se bep ler den de ðil, Mü seb bib-i Ha ki ki o lan Þâ fi-i Ha ki kî den bek le me li yiz. Çün kü, se bep le ri de, der di de, der ma ný da, i lâç la rý da, dok tor la rý da ya ra tan O dur, þi fâ yý ve ren de O dur. * Ta bîb-i Mut lak o lan Al lah ýn Þâ fî is mi; mad dî has ta lýk lar da mo dern te dâ vi ve i lâ cý; psi ko-fiz yo lo jik den ge nin bo zul ma sýn da e lek tro-bi yo-man ye tik; rû hî/psi ko lo jik, duy gu sal, mâ ne vî has ta lýk lar da i se tel kin, du â, ne fes, sev gi, mo ral tak vi ye si gi bi hu sus la rý ge rek ti rir. Çün kü, yay gýn has ta lýk la rýn ço ðu nun, mik rop la rýn, vi rüs le rin, za rar lý mad de le rin ve ya her tür lü dýþ et ke nin o luþ tur du ðu ak sak lýk lar dan çok stre se u yum gös ter me ek sik li - mâ ne vî has ta lýk lar da i se tel - kin, du â ve mo ral tak vi ye si gi bi hu sus la rý ge rek ti rir. ðin den kay nak lan dý ðý ný gö rü yo ruz. Stres, be de ni miz de ki kan þe ke ri nin den ge si ni bo zar. Ad re na lin ve No rad re na lin â cil e ner ji ih ti ya cýn da dev re ye gi rer. Ad re na lin sý kýn tý, kor ku, dep res yon da; No rad re na lin kýz gýn lýk, öf ke, sal dýr gan lýk du ru - mun da da ha çok yük se lir. Faz la sal gý la nan ad re na lin stres hor mon la rý nýn sal gý lan ma sý ný fren le mek te dir. E ðer bu fren le me ler ol maz sa â ni ö lüm ler o la cak týr. Bu bi yo-kim ya sal me ka niz ma la rýn or ta ya çýk ma sý, in sa nýn stre se ver di ði ce vap tür le ri ni a çýk la ya bil mek te dir... Þe ker has ta lý ðý, kalb ko ro ner has ta lý ðý, bar sak ta ko li ti, ek lem ro ma tiz ma sý, al ler jik cilt has ta lý ðý, stre sin mâ ri fet le ri dir! Mi ne ral kor ti ko id ler bað do ku su nu bo zar lar, se di man tas yon hý zý ný dü þü rür ler, kan ba sýn cý ný yük sel tir ler, da mar la rý bü zer ler... Stres, kan da ki bâ zý hor mon la rýn se vi ye si ni yük sel tir. Bu hor mon lar ya ra böl ge si ne Cyto ki ne bi le þi mi nin u laþ ma sý ný ya vaþ la týr... Stres kalb kri zi, felç se be bi dir. Kro nik stres, bey nin Hip po cam pus bö lü mü nü kü çül tür. Stres dep res yo na yol a çar. Þid de ti ne gö re in sa nýn fer dî, â i le vî, cin sî, sos yal, iþ ha ya tý ný o lum suz et ki ler; felç e di ci ve öl dü rü cü has ta lýk la ra da se bep o la bi lir. Ýþ te du â, stre sin þid de ti ni dü þü ren bir pa ra to ner dir. eni Anayasa eþiðinde "4x4"lük hata Eði tim sis te miy le il gi li o la rak "4+4+4" for mü lü nün gün de me ge ti ril me si, za man la ma a çý sýn dan cid dî bir ha ta ol du. Zi ra, gün de min ön ce lik li me se le si ye ni A na ya sa ça lýþ ma sý dýr. Bu mü him ça lýþ ma yý sek te ye uð ra ta cak, göl ge de bý ra ka cak, ya hut ya vaþ lat ma ya se be bi yet ve re cek bir baþ ka me se le nin a pan sýz þe kil de gün de me ge ti ril miþ ol ma sý, en a zýn dan stra te jik yön den ha ta lý bir dav ra nýþ ol muþ tur. O ku la baþ la ma ya þý, for mül lü ke sin ti ka de me le ri ve ya mec bu rî e ði tim sü re si gi bi hu sus la rýn fay da ya hut za rar la rý bir ta ra fa... Bu me se le nin, tam da Mec lis'te ki par ti le rin ye ni A na ya sa ça lýþ ma sý na var gü cüy le o dak lan ma sý ge re ken bir za man da tar týþ manýn gün de me ta þýn mýþ ol ma sý, bi ze gö re bü yük bir tah lih siz lik ol muþ tur. Zi ra, mec bu rî ve ya ke sin ti li e ði tim ko nu su, ge rek u sûl yö nün den ve ge rek se ö nem sý ra sý i ti ba riy le A na ya sa'dan son ra ge lir. A na ya sa'ya na za ran bir "ta li me se le"dir. Üs te lik, ye ni bir "kà nu nî dü zen le me"yi ge rek ti ri yor. Ýþ te, böy le si bir kà nu nî dü zen le me nin, te mel kà nun lar man zu me si o lan A na ya sa'dan son ra ya bý ra kýl ma sý çok da ha i sa bet li o lur du. Çün kü, bu iþ hem da ha ko lay hal yo lu na gi rer, hem de ha zýr lan mak ta o lan si vil ye ni A na ya sa ça lýþ ma sý ü ze rin de da ha sa kin, da ha gü ven li bir at mos fer mey da na ge lir di. Þim di i se, du rum da ha da çet re fil li bir ha le gel di: e ni A na ya sa i le il gi li par ti ler a ra sýn da mut la ka sað lan ma sý is te nen u yum sar sýl dý, gü ven ze de len di, ge ri lim yük sel di ve zýt laþ ma da ha da kö rük len miþ ol du. Ba zý çev re ler, mý zýk çý lýk yap mak i çin za ten ba ha ne bek li yor du. A ra yýp da bu la ma dýk la rý ba ha ne i se, ik ti dar ka na dý nýn e liy le ön le ri ne ser vis e dil di. Bu du rum da, in sa nýn ak lý na is ter is te mez þu da ge li yor. A ca ba, ye ni bir si vil A na ya sa'nýn ya pýl ma sý ný is te me yen, bun da ba þa rý lý o lu na ca ðý na i nan ma yan ve bu mak sat la sü re ci (bi le rek bil me ye rek) bal ta la ma ya ça lý þan lar mý var? Her þe ye rað men, Tür ki ye'nýn sýr týn da a yýp lý ko ca man bir ya ma gi bi du ran "Dar be A na ya sa sý"ndan kur tul ma mýz lâ zým. Baþ ka ca her han gi bir me se le nin si ya se tin gün de min de ön ce lik li ha le gel me si ni doð ru bul ma dý ðý mý zý, bu ve si ley le i fa de et mek is tiyo ruz. I lý su Ba ra jý; ya hut, teb rik ler E roð lu Bil has sa hid ro e lek trik san tral le ri hak kýn da ki gay ret le rin den do la yý, Or man ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Sa yýn Vey sel E roð lu'nu teb rik e di yo ruz. Bu me yan da, son haf ta lar da Art vin'den son ra Mar din'den de se vin di ri ci ha ber ler gel di: Bu ra lar da, Tür ki ye'nin dün ya sý ra la ma sý na gi re cek çap ta ki ye ni ba raj la rý yük se li yor. 9 Mart gü nü Mar din'e gi den E roð lu, o ra da in þa a tý de vam e den I lý su Ba ra jý'nýn þan ti ye sin de in ce le me ler de bu lun muþ ve ba ra jýn göv de dol gu su na ilk mal ze me yi koy muþ bu lu nu yor. Bu yön de ki ha ber ler, ev ve lâ o böl ge nin in sa ný o la rak, sâ ni yen kal ký nan bir Tür ki - Meþhûr Hasankeyf maðaralarýndan bir görünüm. ye'nin sev dâ lý sý o la rak bi zi zi ya de siy le se vin di ri yor. Zi ra, Tür ki ye'nin bir nu ma ra lý "mil lî pro je"si o lan GAP'ýn en mü him bir ü ni te si o lan I lý su Ba ra jý pro je si, he men her yö nüy le bir ha yat kay na ðý hü vi ye ti ne sa hip ol ma sý na rað men, ya rým a sýr dýr i na nýl maz de re ce de bir ta kým ak si lik le re ma ruz kal dý. O coð raf ya yý bil me yen, ta ný ma yan, o böl ge nin in sa ný ný zer re ce u mur sa ma yan ma hi ye ti biz ce meç hûl ba zý çev re ler, yüz le ri ne "in san cýl mas ke ler" ge çir di ler ve a de ta ha va ri ke si le rek ba ra jýn ya pýl ma sý ça lýþ ma la rý na ko ca man ta koz lar koy du lar. On la ra gö re ta ri hî ka lýn tý lar za rar gö re cek, Ha san keyf ma ða ra la rý su lar al týn da ka la cak, böl ge nin tu riz mi ne bü yük dar be vu ru la cak, fa lan fi lan... (Bun la ra so rar sa nýz, su lar al týn da ki Ve ne dik þeh ri bir ha ri ka dýr ki, dün ya nýn tu ris ti ni çe ki yor. Pe ki, ben zer bir gö rü nü me ka vu þa cak o lan Ha san keyf ma ða ra larý i çin ne den ay ný yak la þým gös te ril mi yor? Doð ru su, pa ra dok sal bir du rum.) Ý na ný yo ruz ki, bun la rýn hiç bi ri on la rýn u mu run da de ðil. Bu gü rû hun bü tün çý ðýrt kan lý ðý, GAP'ýn can lan ma sý, böl ge nin her yö nüy le kal kýn ma sý, Tür ki ye'nin da ha ay dýn lýk bir ül ke ha li ne gel me si ni en gel le me ye ça lýþ mak tan i ba ret tir. Ne ya zýk ki, yak la þýk el li se ne müd det le bu ça lýþ ma la rýn da nis be ten ba þa rý lý ol du lar. A ma, þü kür ler ol sun, ar týk pes et mek ve ken di dert le ri ne yan mak la baþ ba þa kal dý lar, kal ma ya mah kûm ol du lar. Sa yýn E roð lu, sa kýn bu i þi gev þek tut ma yýn ve ça lýþ ma la rý ya kýn dan ta kip e din. Za ten, bu ye te ri ka dar geç ka lýn mýþ bir hiz met tir. Tür lü se bep ve ba ha ne ler le da ha da ge cik ti ril me sin. Böl ge nin bir fer di o la rak bi li yor ve i na ný yo ruz ki, I lý su Ba ra jýy la, ev ve lâ sý nýr hat týn dan tâ Ma la ba di Ba ra jý na (Þýr nak, Mar din, Si irt, Bat man köy le ri) ka dar o lan ku rak ve ço rak top rak lar can la na cak; böl ge, ay ný za man da ta rým, hay van cý lýk ve sa na yi ba ký mýn dan da ha yat bu la cak týr. Ýþ siz lik o ra ný hýz la a za la cak, te rör fa a li yet le ri mi ni mi ze o la cak týr. Ýs tan bul'dan son ra Tür ki ye ge ne lin de de su ve ba raj hiz met le ri ne da ir e ser le re im za a tan sa yýn E roð lu'nu teb rik e di yor, gay ret li ça lýþ ma la rý nýn de va mý ný di li yo ruz. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Sos yo kül tü rel prog ram lar e ni As ya ca mi a sý nýn yurt i çi ve yurt dý þýn da dü zen le miþ ol du ðu sos yo kül tü rel prog ram lar, her yý lýn ö zel lik le Mart a yý baþ la rýn dan i ti ba ren ay rý bir yo ðun luk ka za ný yor. "Dâ ve te i ca bet" çer çe ve sin de, di ðer ar ka daþ la rý mýz gi bi biz de müm kün mer te be bu prog ram la ra iþ ti rak et me de gay ret gös te ri yo ruz. Dâ vet ler yo ðun luk ka zan dý ðý i çin, þu bil gi no tu nu pay laþ mak ih ti ya cý ný duy duk: Þu an i ti ba riy le, Ma yýs a yý or ta la rý na ka dar o lan he men bü tün haf ta son la rý mýz do lu gö rü nü yor. Be râ yý mâ lû mat. (0 505) Hayat: Allah'ýn en özel lütfu Ýs tan bul dan A dem Bey: Ha yat ne dir? Ha yat ya ra týl mýþ mý dýr? Ha yat la ya ra tý lýþ a ra sýn da fark var mý dýr? Al lah ha ya tý ve ren mi dir, ha ya tý ya ra tan mý dýr? er yü zü nü ö lü mün den son ra na sýl Al lah ýn rah met e ser le ri ne bir bak. di ril ti yor? Ýþ te þüp he siz O ö lü le ri di ril ten dir. O her þe ye kâ dir dir. 1 Â ye ti i le, Al lah, Ken di sin den baþ ka i lah ol ma yan ye gâ ne ha yat ve di rilt me sa hi bi dir. O nu ne uy ku ha li, ne gaf let ha li as lâ bü rü mez 2 â yet le ri nin tef sî ri o la rak ha ya tý u zun bir cüm le i çin de yir mi do kuz mad de de ta ným la yan Be dî üz za man, ha ya týn þu kâ i nât ta ki var lýk la rýn bir bir lik sýr rý; bir bir lik te lik ba ðý; her ha yat sa hi bi ni kü çük bir kâ i nât hük mü ne ge ti ren en hâ ri ka bir kud ret mu' ci ze si; her bir fer di bir â lem hük mü ne ge ti ren ve bö lün me ka bul et me yen fev ka lâ de bir Ý lâ hî sa n'at ve Ý lâ hî sa n'at ta bir na kýþ; gör mek, i þit mek ve his set mek gi bi bü tün duy gu la rýn kay na ðý o lan þa þýr tý cý bir ya ra tý lýþ in ci si; per de siz ve a ra cý sýz o la rak doð ru dan doð ru ya Al lah ýn kud ret e li ne bað lý o lan a pay rý bir de ðer o la rak i fâ de e der. 3 E vet, Al lah-ü Zül ce lâl, Ken di si Hayy dýr. a ni di ri dir, e ze lî ve e be dî ha yat Sa hi bi dir. El bet te mah lû ka tý na ha ya tý ve ren de Ce nâb-ý Hak týr. 4 Ver mek i le ya rat mak a ra sýn da her ne ka dar bir te cel li far ký ol sa da, ne ti ce de ver di ði þe yi mah lû ka tý dü ze yi ne in dir gi yor o lu þu nu, o nu ya ra tý yor o lu þu i le i zah e de riz. a ni Al lah ýn bir þe yi ver me si de mek, o nu ya rat ma sý de mek tir. a ni ver mek i le ya rat mak Al lah a nis pet e dil di ðin de bir bi ri i le çe li þen kav ram lar ol ma dý ðý gi bi, bi ri nin di ðe ri ne gö re da ha gi zem li ve sýr lý ol du ðu nu da söy le ye me yiz. De ðil mi ki her i ki si de Al lah a i za fe e dil mek te dir; gi zem ve sýr ba ký mýn dan e þit a ðýr lýk ta dýr lar. Me lek ler den ba lýk la ra, si nek ler den fil le re, cin ler den in san la ra ka dar her var lýk ta ha ya tý î cad e den ve her bi re ye can ve ren Al lah týr. Al lah ýn dý þýn da hiç bir kud ret can ve re mez, ha yat î câd e de mez, ha yat i çin lâ zým o la cak þey le ri te min e de mez. An cak Muh yî o lan Ce nâb-ý Hak ha ya tý ve rir, ha yat i çin lâ zým o la cak mad de le ri ya ra týr ve ha ya týn de vam lý lý ðý ný sað lar. 5 Ha ya týn yük sek ga ye le ri Ce nâb-ý Hakk a a it tir, mü him ne ti ce le ri Al lah a ba kar, yüz de dok san do kuz mey ve si Ce nâb-ý Al lah ýn dýr. 6 u ka rý da zik ret ti ði miz â yet-i ke ri me ler den ha re ket le, kâ i na tý ku þa tan ih ya ka nu nu nu, ya ni Al lah ýn di rilt me, ha yat ver me ve can lan dýr ma di sip li ni ni keþ fe de rek â hi re te i ma na ka pý lar a çan Be dî üz za man, Ce nâb-ý Hakk ýn si ne ði ih ya et ti ði ay ný ka nun la, bah çe miz de ki çý nar a ða cý na da ha yat ver di ði ni, yer yü zü nü her ba har da yi ne ay ný ka nun la can lan dýr dý ðý ný ve ay ný ka nun la ha þir de de mah lû ka tý di ril te ce ði ni be yan e der. 7 Sa îd Nur sî, bü tün ha yat la rýn Al lah ýn ha yat sý fa tý nýn cil ve siy le mey da na gel di ði ni, kâ i nâ týn bütün sâ bit ha ki kat le ri nin o ha ya ta da yan dý ðý ný ve O nun la kâ im ol du ðu nu be yan e der ve hiç bir ze vâl ve fe nâ nýn Al lah ýn ha ya tý na i li þe me ye ce ði ni; Al lah ýn ha yat sý fa tý nýn cil ve sin den bir tek pý rýl tý nýn, fe nâ ve ze vâ le mâ ruz ve mah kûm o lan bü tün eþ ya ya bir bir lik ve re rek be ka ya maz har et ti ði ni, ka lý cý kýl dý ðý ný ve da ðýl mak tan kur tar dý ðý ný; her þe yin, ken di var lý ðý ný ha yat sý fa tý nýn cil ve siy le ko ru du ðu nu kay de der. 8 Be dî üz za man a gö re, ha yat kâ i nâ týn en e hem mi yet li gâ ye si, en bü yük ne tî ce si, en par lak nû ru, en lâ tîf mâ ye si, gâ yet sü zül müþ bir ö zü, en mü kem mel mey ve si, en yük sek ke mâ li, en gü zel ce mâ li ve ziy ne ti, vah det sýr rý, bir lik ba ðý, bü tün ol gun luk la rýn kay na ðý, sa n'at ve mâ hi yet çe en hâ ri ka rû hu ve en kü çük mah lû ku kâ i nât hük mü ne ge ti ren mu ci ze kâr bir ha kî ka tý dýr. Kâ i nâ týn mâ hi yet le ri i çin de Al lah ýn var lý ðý na ve bir li ði ne þe hâ det e den bur han la rýn en par la ðý, en kat î si, en ke si ni ve en mü kem me li o lan ha yat; Al lah ýn sý fat la rý ný bi ze bil di ren en kap sam lý bir ay na; Rah mân, Rez zâk, Ra hîm, Ke rîm ve Ha kîm gi bi çok i sim le rin cil ve le ri ni i çin de gös te ren; rý zýk, hik met, i nâ yet ve rah met gi bi çok ha kî kat le ri ken di ne tâ bi e den; gör mek, i þit mek, his set mek gi bi bü tün duy gu la rýn kay na ðý ve mâ de ni o lan Rab bâ nî bir hil kat hâ ri ka sý dýr. Zât-ý Hayy ve Muh yî, ha yat ma ki ne si va sý ta sýy la bu ka ran lýk lý, fa ni ve süf lî o lan dün ya â le mi ni la tîf leþ tir mek te, ý þýk lan dýr mak ta, bir ne v'î be ka ver mek te ve ba ki bir â le me git me ye ha zýr la mak ta dýr. 9 Sa îd Nur sî ye gö re, ber rak gök yü zün de bu lut la rýn top lan ma sý ve yer yü zün de su ya has ret can lý la ra su in di ril me si ken di ken di ne ol mu yor; ha yat kay na ðý o lan su, ha ya tý ve ren, ya ni Muh yî o lan Ce nâb-ý Hak ta ra fýn dan biz zat gön de ri li yor. 10 Ha yat Kud ret-i E ze li ye nin en bü yük, en üs tün, en in ce, en a cîp mu ci ze si dir ve bü tün ni met ler den üs tün dür. 11 Ýn san, ruh, kalp ve a kýl ci he tiy le ha yat ve duy gu lar say fa la rýy la Hayy, Kay yûm ve Muh yî i sim le ri ni id rak e de bil mek te, an la ya bil mek te dir. 12 Dipnotlar: 1- Rûm Sû re si, 30/ Ba ka ra Sû re si, 2/ Lem a lar, s Mek tû bât, s Þu â lar, s Mek tû bât, s Mek tû - bât, s Mek tû bât, s Lem a lar, s Söz ler, s Ý þâ rât ül-ý câz, s Söz ler, s. 576.

6 6 URT HABER EKREM KILIÇ Ne re de kal mýþ týk? Geç ti ði miz Ra ma zan da o tuz gün sü ren ya zý la rým dan son ra, en az o tuz haf ta ya zý ya a ra ver me ka ra rý al mýþ tým. A ma tör bir ya za rýn ga ze te sü tun la rý ný de vam lý iþ gal et me si nin gü zel bir ha re ket ol ma dý ðý ka na a tin de yim. Sý ra yý baþ ka la rý na ver mek, ye ni ses ler ve fi kir le rin do ðup ser pil me si ne fýr sat ta ný mak meþ re bi mi zin de i ca bý dýr di ye dü þü nü yo rum. Hem si ya set ve iç ti mâî ha yat yö nün den söz et mek ba ký mýn dan, mev cu dun en eh li yet si zi ol du ðu mu sa ný yo rum. Hiz met nok ta sýn da da ay ný du rum ba his mev zu u Mi zah ta can sý ký cý, cid di yet te sa kil bir üs lû ba sa hi bim. Tem bel li ðe a lýþ mýþ o lan ka le mi mi ký rýp bir kö þe ye çe kil mek ni ye tin de i ken, dost la rýn zor la ma la rý ne ti ce sin de ya zý ya dö nüþ ka çý nýl maz ol du. Dil ve e de bi yat hu su sun da ka tý sa yý la bi le cek mu ha fa za kâr bir gö rü þü sa vun mak ta yým. Ö zel lik le Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn li sa ný nýn ge le cek ku þak la ra ol du ðu gi bi ak ta rýl ma sý nýn za ru re ti ne ve lü zu mu na i na nan lar da ným. Türk çe nin en gü zel ör nek le ri ni teþ kil e den bu ka bil e ser le ri as li ye ti ü ze re sak la ma nýn bir ve ci be ol du ðu zan nýn da yým. He le gü nü bir lik de ði þik lik le rin mo da ol du ðu za ma ný mýz da, bu nun e hem mi ye ti ni da ha zi ya de his se di yo rum. Pa ray la pul la gün lük ha ya týn za ru re ti dý þýn da a lâ kam yok. An cak mad dî ve ma ne vî kýy me ti ar tan li ra mý zýn, bu gün ler de ka bul e di len a lâ met-i fa ri ka sý hak kýn da bir kaç ke lâm et mek is ti yo rum. et ki li ve et ki li le rin ka ra rý ný ten kit el bet te ba na düþ mez. Ben, þu an da ya zý ci haz la rý mýz da bu lun ma yan bu TL i þa re ti nin ben ze di ði â le tin a dý na ta kýl dým. Ha ni, sa pýn da pa ra lel i ki çiz gi bu lu nan, alt ta ra fý kan cam sý, kaz mam sý þu ye ni do ðan, nur to pu gi bi yav ru muz Ne þir va sý ta la rý nýn de dik le ri ne ba ký lýr sa, bir kaç mil yon TL sar fý i le pa ra la rý mý za ko na cak mýþ. Böy le ce bir kaç ki þi nin e na ni ye ti ni tat min den baþ ka ne i þe ya ra ya ca ðý þüp he li bu i þa ret, da ha dün ya yý teþ ri fin de bu ka dar mas ra fa de ðer mi, bil mi yo rum? E fen dim, bu i þa ret çý pa ya ben zi yor muþ Sa ni ye de bir de ði þen di li mi zin lü gat bil gi le ri ne u laþ mak in ter net de ni len si hir baz sa ye sin de ço cuk o yun ca ðý! He men ma sal lar da ki si hir li ci ni ça ðýr dým: Go og le! A nýn da ce vap ver di: Ýt. cep po a. 1. den. Ge mi le rin dal ga la ra, a kýn tý la ra ka pý la rak yer de ðiþ tir me me si i çin su ya a tý lan, zin cir le ge mi ye bað lý bu lu nan, u cu çen gel li a ðýr de mir a raç, çi po, de mir. 2. e kon. Dö viz kur la rý ný be lir le mek i çin e sas a lý nan öl çü. (TDK Ýn ter net say fa sýn da ki Bü yük Türk çe Söz lük) A a a, biz bu nu ça pa di ye bi lir dik Muh te rem o ku yu cu lar, han gi yýl da ya þa dý ðý mý u nut muþ ol ma lý yým. Es ki çam la rýn bar dak ol du ðu nu duy muþ tum da, es ki ça pa la rýn çý pa ol du ðu nu i þit me miþ tim. Ca hil lik iþ te He men ev de ki lü gat le ri ma sa nýn üs tü ne di zip bak ma ya baþ la dým. En es ki söz lü ðüm, 1955 yý lýn da al dý ðým Re þad Nu ri Da ra go nun ha zýr la dý ðý Türk çe-fran sýz ca e ni Lü ga ti ka rýþ týr dým. Çý pa di ye bir ke li me yok. Ça pa = Bêc he (Kü rek, bel), Pi oc he (Kaz ma, ça pa), An cre (Ge mi de mi ri, sa at ma þa sý) di ye ge çi yor se ne sin den be ri ya ným da bu lu nan Türk çe-al man ca Lan gens che i dits Wör ter buch a bak tým. Hac ke (Kaz ma, ça pa), An ker (Ça pa de mi ri). Türk Dil Ku ru mu nun 1974 ta rih li Türk çe Söz lü ðü i se as lý nýn Ý tal yan ca ol du ðu nu be lirt ti ði Ça pa ke li me si nin kar þý lý ðý ný 1. Tar la lar da top ra ðý iþ le mek i çin kul la ný lan a ðaç sap lý de mir ka zý a ra cý. 2. De niz ci lik De mir, ge mi de mi ri di ye kay det miþ. Ay rý ca çý pa di ye bir ke li me ye yer ver me miþ Pars Tuð la cý yan ýn ha zýr la dý ðý 1971 ba sý mý 6 cilt lik Ok ya nus An sik lo pe dik Söz lük te i se: Ý tal yan ca as lý nýn zap pa ya zýl dý ðý ný kay det tik ten son ra tar la ça pa sý, ge mi de mi ri gi bi di ðer söz lük ler de ki ma na la rý u zun u za dý ya an la týp; bir in ce hu su sa da te mas et miþ: Da ya nýk lý lýk ve sü kû net sem bo lü. U mu dun kö tü gün ler de bi zi a yak ta tut tu ðu nu gös te rir. Ça pa, bu u mu du tem sil e der. Bu sem bol ilk Hý ris ti yan a nýt la rýn da gö rü lür. no tu nu düþ müþ. Ay rý ca i kin ci cilt te ge mi ci lik te rim le ri ni i zah e der ken bir þe kil le de ge mi de mi ri ni gös te rip al tý na bü yük harf ler le de mir (ça pa) yaz mýþ. Þem sed din Sa mi nin Ka mus-i Tür kî sin de, Fe rid De vel li oð lu nun Os man lý ca An sik lo pe dik Lü ga ti nde ça pa geç mi yor. De niz ci le rin kul lan dý ðý a le tin a dý de mir ve len ger þek lin de kay de dil miþ. Es ki den Ça pa Mar ka Ör gü u mak la rý ve Ça pa Mar ka Pi rinç U nu var dý. Ü zer le rin de yi ne ge mi ci lik te kul la ný lan o meþ hur a le tin res mi bu lu nur du. E e e e, ne ol muþ? di ye cek si niz. Hi iç! Þu çý pa nýn ne ol du ðu nu bul mak i çin e pey ça ba la dým. Si zin le pay la þa yým is te dim. Son sö züm: Ba tý Cep he sin de e ni Bir Þey ok. Me rak lý sý na not: Es ki im lâ tar zý mý de ðiþ ti rip bil gi sa yar im lâ sý na tes lim ol du ðu mun far kýn da mý sý nýz? FAB RÝ KA GÝ BÝ CE ZA E VÝ HEM ÜRETÝM APIP, HEM DE KÂR EDEN ALANA L TÝPÝ KAPALI VE AÇIK CEZA VE ÝNFAZ KURUMU MÜDÜRÜ SABRÝ KARATAÞ, MAHKÛMLARA, HEM MESLEK ÖÐRETTÝKLERÝNÝ, HEM DE GÜNLÜK ÜCRET ÖDEDÝKLERÝNÝ, ÇALIÞAN 60 MAHKÛMU SÝGORTALI APTIKLARINI KADETTÝ. A LAN A L Ti pi Ka pa lý ve A çýk Ce za ve Ýn faz Ku ru mu Mü dü rü Sab ri Ka ra taþ, mah kûm la ra, hem mes lek öð ret tik le ri ni, hem de gün lük üc ret ö de dik le ri ni söy le di. A töl ye ler de ça lý þan 60 mah kû mu si gor ta lý yap týk la rý ný kay de den Ka ra taþ, He de fi miz en az 100 mah kû mun si gor ta lý o la rak ça lýþ ma sý dýr de di. Sab ri Ka ra taþ, 2012 yý lý kâr he def le ri nin, ye ni ya tý rým la ra ya pý la cak har ca ma lar dan son ra bin li ra ol du ðu nu kay det ti. A lan ya L Ti pi Ka pa lý ve A çýk Ce za ve Ýn faz Ku ru mu, a ðaç iþ le rin den ta ký ta sa rý mý na, ka bak süs le me sa na týn dan ter zi li ðe ka dar pek çok a lan da ya pý lan ti ca rî fa a li yet ler so nu cu 730 bin 551 li ra kâr et ti. An tal ya nýn A lan ya il çe sin de 2006 yý lýn da a çý lan L Ti pi Ce za e vi nde, 16 branþ ta ü re tim ve ti ca rî fa a li yet ya pý lý yor. Ýç ve dýþ kan tin iþ let me ci li ði nin ya ný sý ra a ðaç iþ le ri, ma ran goz luk, ter zi, ta ký ta sa rý mý, su ka ba ðý iþ le me si ve fo toð raf çý lýk hiz met le ri ve ri len ce za e vin de seb ze ve mey ve ye tiþ ti ri li ði de ya pý lý yor. A rý ko va ný, kuþ ka fe si, ma sa, san dal ye, gar dý rop, ves ti yer gi bi ü rün le rin de si pa riþ kar þý lý ðý ü re til di ði ce za e vin de, ör tü al tý ve a çýk a lan da seb ze ye tiþ ti ri li yor. Is pa nak, ma rul, may da noz, la ha na, do ma tes, sa la ta lýk gi bi seb ze le rin ya ný sý ra zey tin ve ke çi boy nu zu gi bi mey ve le rin ü re ti mi ne de baþ la nan ce za e vi, 2011 yý lýn da bu fa a li yet ler - Ga ze te ci ler fi dan dik ti BA SIN-A IN ve En for mas yon Ge nel Mü dür lü ðün ce (BEGM) bir sü re ön ce baþ la tý lan e rel Med ya Bil gi len dir me Top lan tý la rý ve Ba sýn-a yýn ve Ga ze te ci ler Or ma ný pro je si kap sa mýn da BEGM Ge nel Mü dü rü Mu rat Ka ra ka ya, Ak sa ray da ga ze te ci ler le fi dan dik ti. Ka ra ka ya, ilk o la rak Ak sa ray Va li si Or han A li moð lu nu zi ya ret et ti. Da ha son ra Ak sa ray Sað lýk Mü dür lü ðün de dü zen le nen top lan tý ya ka tý lan Ka ra ka ya, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, BEGM in ga ze te ci le rin ku ru mu ol du ðu nu, ga ze te ci le rin so run la rý nýn çö zü mü i çin hiz met ver di ði ni söy le di. Her ba sýn men su bu nun bu dün ya da di ki li bir a ða cý ol sun slo ga nýy la 23 il de ha tý ra or ma ný o luþ tur duk la rý ný di le ge ti ren Ka ra ka ya, bu pro je yi bü tün Tür ki ye de uy gu la ya cak la rý ný be lirt ti. Ba sýn-a yýn Da i re si Baþ ka ný Ba hat tin Ak yön de ba sýn kar tý nýn dün ya da en i ti bar lý kart ol du ðu nu i fa de et ti. Tür ki ye de 14 bin ga ze te ci nin ba sýn kar tý sa hi bi ol du ðu nu be lir ten Ak yön, ba sýn kar tý nýn dün ya da kul la ný lan or tak kim lik ol du ðu nu vur gu la dý. Top lan tý ya, Ak sa ray Ga ze te ci ler Ce mi ye ti Baþ ka ný A li Sü de men, Ak sa ray Ga ze te ci ler ve a zar lar Der ne ði Baþ ka ný Ce lil A car ve ga ze te ci ler ka týl dý. Top lan tý dan son ra Ak sa ray-nev þe hir ka ra yo lu ke na rýn da o luþ tu ru lan ha tý ra or ma ný na Ka ra ka ya, Ak sa ray Va li ar dým cý sý Ab dul ka dir De mir ve ga ze te ci ler fi dan dik ti. Ak sa ray / a a Ali Uður Cenkiþer, beyin ölümü gerçekleþen babasýnýn organlarýný baðýþladý. den el de e di len ü rün le rin sa tý þýn dan 3 mil yon 351 bin 979 li ra ci ro yap tý. Ci ro nun 2 mil yon 572 bin 770 li ra sý ya pý lan iþ le rin ma li ye ti o la rak ger çek le þir ken, ku ru mun net kâ rý, 730 bin 551 li ra 75 ku ruþ ol du. Bu pa ra nýn 48 bin 657 li ra sý 58 ku ru þu da ye ni ya tý rým lar i çin har can dý. Ce za e vi nin 2011 yý lý ci ro su nun ö nem li bir bö lü mü, kan tin iþ let me ci li ðin den el de e dil di. Ce za e vi nin kan tin iþ let me sin den sað la dý ðý ci ro 2 mil yon 279 bin 342 li ra ya u laþ tý. Ci ro ve kâr a çý sýn dan i kin ci sý ra yý i se ma ran goz luk hiz met le ri al dý. Ma ran goz a töl ye sin de ü re ti len ü rün le rin sa tý þýn dan 151 bin 799 li ra ci ro ya pýl dý. KAMU KURUMLARININ MOBÝLALARI CEZAEVÝNDEN Ce za e vi Mü dü rü Sab ri Ka ra taþ, ce za e vin de çe þit li iþ kol la rýn da fa a li yet le rin bu lun du ðu nu, a töl ye le rin ge nel lik le si pa riþ ü ze ri ne ça lýþ tý ðý ný an lat tý. Mo bil ya ve ma ran goz a töl ye si nin ü rün le ri nin hal ka ve ku rum la ra hi tap et ti ði ni be lir ten Ka ra taþ, a ðýz diþ sað lý ðý mer ke zi i le ad li ye nin mo bil ya ih ti yaç la rý nýn ce za e vin de ki a töl ye de ü re ti len ü rün ler le kar þý lan dý ðý ný i fa de e de rek, bütün res mî ku rum la rýn iþ le ri ni yap ma ya ta lip ol duk la rý ný kay det ti. A lan ya Tu ris tik Ýþ let me ci ler Der ne ði nin ö ne ri si i le o tel le rin dýþ me kân da kul lan dýk la rý ba zý ü rün le ri i - Alanya L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza ve Ýnfaz Kurumundaki mahkûmlar, hem çalýþýyor hem de para kazanýyor. mal et me ye baþ la dýk la rý ný da vur gu la yan Ka ra taþ, Bu ü rün ler o tel ci le rin be ðe ni si ne su nu la cak. E ðer be ðe nir ve ka bul e der ler se se ri ü re ti me baþ la ya ca ðýz de di. Ce za e vi bah çe sin de seb ze ve mey ve ye tiþ ti ri ci li ði ya pýl dý ðý ný an la tan Ka ra taþ, ce za e vi nin ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sýn dan son ra ar tan seb ze ve mey ve le rin o tel le re pa zar lan dý ðý ný Te kir dað da 2 þir ke te pet rol a ra ma ruh sa tý E NER JÝ ve Ta biî Kay nak lar Ba kan lý ðý Pet rol Ýþ le ri Ge nel Mü dür lü ðü, 2 þir ke te, Te kir dað da müþ te rek pet rol a ra ma ruh sa tý ve ril me si ni ka rar laþ týr dý. Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la nan ka ra ra gö re, Merty E ner ji Pet rol A ra ma, E ði tim ve Ser vis Hiz met le ri AÞ ve Mar sa Tur key þir ke ti ne, Te kir dað da 48 bin 726 hek tar lýk a lan da bu lu nan sa ha da bi rin ci yýl 400 ki lo met re, i kin ci yýl da i lâ ve 300 ki lo met re 2 bo yut lu sis mik sa ha fa a li ye ti ni ye ri ne ge tir me le ri þartýyla dört yýl sü rey le pet rol a ra ma ruh sa tý ve ril di. Ti way Tur key i le Tran sat lan tic Exp lo ra ti on Me di ter ra ne an þir ket le ri ne de Nu say bin ve Ý dil il çe le rin de 13 bin 930 hek tar lýk a lan da bu lu nan sa ha i çin yüz de 50 þer his se ler le 20 yýl sü re i le müþ te rek o la rak pet rol iþ let me ruh sa tý ve ril me si ka rar laþ tý rýl dý. An ka ra / a a Si lâh lý üç ki þi mar ke ti so yup kaç tý A DA NA DA si lâh lý üç ki þi, ça lý þan la rý ný et ki siz ha le ge tir dik le ri bir mar ke tin ka sa sýn da bu lu nan pa ra la rý a la rak kaç tý. A lý nan bil gi ye gö re, mer kez Sey han il çe si Ak ka pý Ma hal le si Þýh Ce mil Cad de si nde bu lu nan bir mar ke te gi ren, yüz le ri mas ke li ve el le rin de pom pa lý tü fek i le ta ban ca bu lu nan üç ki þi, iþ ye rin de çý rak o la rak ça lý þan Nu rul lah Tar han (18) ve E nis U lu çay ý (15) et ki siz ha le ge tir dik ten son ra, ka sa da ki pa ra la rý a la rak mar ket ten çýk tý. Zan lý lar, ken di le ri ni bek le yen ve plâ ka sý a lý na ma yan bir o to mo bi le bi ne rek, o lay ye rin den u zak laþ tý. Mar ket ça lý þan la rý nýn ih ba rýy la o lay ye ri ne gi den po lis e kip le ri, par mak i zi ça lýþ ma sý yap tý. Po lis, iþ ye ri nin gü ven lik ka me ra sý ka yýt la rý ný in ce le ye rek, zan lý la rýn eþ ka li ni be lir le me ye ça lý þý yor. A da na / a a Ö len ba ba sý nýn or gan la rý ný ba ðýþ la dý MA NÝ SA Dev let Has ta ne sin de be yin ö lü mü ger çek le þen bir ki þi nin ba zý or gan la rý, a i le si ta - ra fýn dan ba ðýþ lan dý. ük sek tan si yon ra hat - sýz lý ðý na bað lý o la rak be yin ka na ma sý ge çi ren Hü se yin Cen ki þer, (53), Ma ni sa Dev let Has ta - ne si ne kal dý rýl dý. A i le si, be yin ö lü me ger çek le - þen Cen ki þer in ba zý or gan la rý ný ba ðýþ la dý. Hü - se yin Cen ki þer in Van Baþ ka le de va ta ni gö re - vi ni ya pan oð lu A li U ður Cen ki þer (21), A A mu - ha bi ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, 8 Mart gü nü be - yin ka na ma sý ge çi ren ba ba sý nýn sað lýk du ru - mu nun a ðýr laþ ma sý ü ze ri ne bir li ðin den i zin a - la rak Ma ni sa ya gel di ði ni söy le di. Ma ni sa Dev - let Has ta ne si nin yo ðun ba kým ü ni te sin de tu - tu lan ba ba sý nýn be yin ö lü mü nün ger çek leþ ti - ði ni ve hayat des tek ü ni te si ne bað lý o la rak so - lu nu mu nun de vam et ti ði ni be lir ten A li U ður Cen ki þer, an ne si Ay gül A yan i le du ru mu de - ðer len dir dik le ri ni, or gan ba ðý þýn da bu lun ma ka ra rý al dýk la rý ný vur gu la dý. A li U ður Cen ki þer, Ba ba mýn or gan la rý nýn bir baþ ka sý na ha yat ver me si bi zim te sel li miz o la cak. Ba bam baþ ka ki þi le re can ve re cek. Ba bam dan, ka ra ci ðer, böb rek, kor ne a ve kalp nak li ne mü sa de et tik de di. Ay gül A yan i se oð lu nun ta le bi ü ze ri ne, bo þan dý ðý e þi nin or gan la rý ný ba ðýþ la ma ka ra rý al dýk la rý ný kay det ti. Ma ni sa / a a kay det ti. Bu fa a li yet le rin tek a ma cý nýn pa ra ka zan mak ol ma dý ðý nýn al tý ný çi zen Ka ra taþ, He de fi miz ce za in faz ku ru mun da in san la rýn, çað daþ in faz re ji mi doð rul tu sun da en i yi þe kil de in fa zý ný ger çek leþ tir me si ni sað la mak týr. E ði tim, ýs lâh ve ü re tim a ya ðý ü ze rin de ça lýþ ma la rý mýz de vam et mek te dir. Bu ko nu da id di a lý yýz di ye ko nuþ tu. An tal ya / a a Vakfýkebir'in Ballý Köyünde heyelan korkusu var. He ye lan teh li ke si ya þa yan köy lü, yar dým bek li yor TRAB ZON UN Vak fý ke bir il çe si ne bað lý Bal lý Kö yün de he ye lan mey da na gel di. Ah met Ko pal a (57) a it ev, top rak kay ma sý dolayýsýyla teh li ke al týn da. Pa zar te si gü nü mey da na ge len he ye lan da çok kork tu ðu nu be lir ten Ah met Ko pal, bü yük bir gü rül tü duy du ðu nu ve dep rem ol du ðu nu dü þün dü ðü nü söy le di. Ko pal, Pen ce re den dý þa rý ba kýn ca top rak ve ka ya par ça la rý nýn ü ze ri mi ze doð ru gel di ði ni gör düm. de di. E vi nin teh li ke de ol du ðu nu be lir ten Ah met Ko pal, Her an ka ya par ça la rý ü ze ri mi ze ge le cek di ye kor ku yo ruz. et ki li ler den yar dým bek li yo rum. et ki li ler ba na yer gös te rir se bu ra dan çýk ma ya ra zý yým de di. Trab zon / ci han Ö zel Ha re kât po li si tar týþ tý ðý ki þi yi vur du KARS TA Ö zel Ha re kât po li si tar týþ tý ðý bir ki þi yi ta ban cay la vur du. et ki li ler den a lý nan bil gi ye gö re, Fa ik bey Cad de si nde Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü Ö zel Ha re kât Þu be Mü dür lün de gö rev li po lis me mu ru B.. i le E rol Er yýl dý rým i sim li bir va tan daþ, o muz at ma me se le si yü zün den tar týþ tý. Tar týþ ma nýn bü yü me si ü ze ri ne Er yýl dý rým ýn kar de þi Ser hat Er yýl dý rým ýn da o la ya ka rýþ tý ðý kav ga da, ar be de sý ra sýn da ken di si ni sa vun mak is te yen po lis me mu ru B.. bey lik ta ban ca sýy la Ser hat Er yýl dý rým ý a ya ðýn dan vu ra rak ya ra la dý. Er yýl dý rým a ilk mü da ha le yi o lay ye rin den geç mek te o lan Dr. Al pay A li be yoð lu yap tý. Da ha son ra am bu lans la Kars Dev let Has ta ne si ne kal dý rý lan Er yýl dý rým, bu ra da ki mü da ha le nin ar dýn dan Er zu rum a sevk e dil di. Gö zal tý na a lý nan ö zel ha re kat po li si B. nin a çý ða a lýn dý ðý, o lay la il gi li ad lî so ruþ tur ma baþ la týl dý ðý bil di ril di. Kars / a a

7 DÜNA 7 KOFÝ ANNAN TÜRKÝE E GELÝOR BM ve A rap Bir li ði nin Su ri ye Ö zel Tem sil ci si Ko fi An nan, te mas lar da bu lun mak ü ze re bu gün Tür ki ye ye ge le cek. Dip lo ma tik kay nak lar dan e di ni len bil gi ye gö re bu gün ak þam geç sa at ler de An ka ra ya ge le cek o lan An nan, Sa lý gü nü te mas lar da bu lun ma - sý nýn ar dýn dan Tür ki ye den ay rý la cak. Ko fi An nan ýn in ce le me ler de bu lun mak ü ze re Ha tay a gi dip git me ye ce ði ko nu su nun i se he nüz net lik ka zan ma dý ðý, BM nin Ha tay a git mek i çin he nüz res mî bir ta lep te bu lun ma dý ðý be lir ti li yor. Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, BM ve A rap Bir li ði nin Su ri ye ö zel Tem sil ci si An nan i le 8 Mart ta te le fon la gö rüþ müþ tü. Su ri ye de ki si ya sî ve in sa nî du ru mun e le a lýn dý ðý gö rüþ me de An nan, böl ge ül ke le ri ne ya pa ca ðý te mas lar kap sa mýn da Tür ki ye ye de gel mek is te di ði ni ak tar - mýþ tý. Da vu toð lu da bu zi ya ret ten mem nu ni yet du ya cak la rý ný söy le miþ ti. BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un Ýn sa nî Ýþ ler den So - rum lu ar dým cý sý Va le ri A mos da geç ti ði miz gün ler de Su ri ye ve Tür ki ye de te mas lar da bu lun muþ tu. Ankara / a a Suriye için beþ maddelik plan ARAP BÝRLÝÐÝ VE RUSA, 5 MADDELÝK PLANDA UZLAÞTI. ÝKÝ TARAFIN DA ÞÝDDETE SON VERMESÝ, DIÞ MÜDAHALENÝN GÜNDEMDEN DÜÞÜRÜLMESÝ, KOFÝ ANNAN'IN ÇABALARININ DESTEKLENMESÝ, HALKA ÝNSANÎ ARDIM, REJÝMLE MUHALE- FET ARASINDAKÝ DÝALOÐUN SAÐLANMASI ÖNERÝLÝOR. Japon halký, geçen yýl yaþanan büyük depremin birinci yýlýnda depremin kurbanlarýný düzenlenen törenlerle anýyor. FO TOÐ RAFLAR: A A Ja pon lar, tsunami fe lâ ke tini an dý A RAP Bir li ði i le Rus ya, BM Gü ven lik Kon se yi ne su nu la cak 5 mad de lik bir plan ü ze rin de an laþ ma ya var dý. A rap Bir li ði Dý þiþ le ri Ba kan la rý top lan tý sýn dan son ra ka me ra la rýn kar þý sý na ge çen A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ne bil El A ra bi, Ka tar Baþ ba ka ný ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Ha mad Bin Ca sým ve Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov, A rap Bir li ði i le Rus ya a ra sýn da mü za ke re e di len pla ný an lat tý lar. Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov, Su ri ye de i ki ta ra fýn da þid de te son ver me si ni, Su ri ye ye dýþ mü da ha le se çe ne ði nin gün dem den dü þü rül me si ni, BM Su ri ye ö zel tem sil ci si Ko fi An nan ýn ça ba la rý nýn Su ri ye li bütün ta raf lar ca des tek len me si ni ve Su ri ye hal ký na yar dým ya pýl ma sý ný i çe ren plan ko nu sun da A rap Bir li ði i le gö rüþ tük le ri ni an lat tý. Lav rov, Su ri ye re ji miy le mu ha le fet a ra sýn da ki di ya log sü re ci ni Rus ya nýn des tek le ye ce ði ni bil dir di. Söz ko nu su pla nýn tüm ta raf la ra hi tap et ti ði ni sa vu nan Lav rov, bu 5 mad de lik pla nýn ö nem li ol du ðu nu dü þün dük le ri ni kay det ti. A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ne bil El A ra bi, A rap Bir li ði i le Rus ya a ra sýn da ki gö rüþ me nin te mel a ma cý nýn, BM Gü ven lik Kon se yi ne gö tü rü le cek 5 mad de lik plan ko nu sun da ve to en ge li nin a þýl ma sý ol du ðu nu vur - gu la dý. A rap Bir li ði nin Su ri ye i çin da ha ön ce ö ner di ði çö züm plan la rýn da, Su ri ye or du su nun þehir ler den çe kil me si, si vil le re yö ne lik þid de tin son bul ma sý is te ni yor, fa kat mu ha le fe ti de kap sa yan bir a teþ kes ten bah se dil mi yor du. Rus ya i se BM Gü ven lik Kon se yi nde da ha ön ce ve to et ti ði pla nýn, a dil ol ma dý ðý ný, Su ri ye or du su nun þehir ler den ön ce çe kil me si ni ön gör dü ðü nü ve is yan cý la ra þans ta ný dý ðý ný sa vu nu yor du. Ön ce ki gün ya pý lan top lan tý nýn a çý lýþ ko nuþ ma sýn da Ka tar Baþ ba ka ný ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Ha mad Bin Ca sým, Su ri ye ye A rap ve ya ban cý ba rýþ gü cü gön de ril me si nin za ma nýn gel di ði ni söy le di. A rap Bir li ði nin Su ri ye de ki o lay la rýn baþ la ma sýn dan bu ya na ö ner di ði çö züm plan la rý Su ri ye ta ra fýn dan uy gu lan ma dý. A rap Bir li ði ko nu yu BM ye ta þý dý, fa kat Gü ven lik Kon se yi nde Rus ya ve Çin in ve to su i le kar þý laþ tý. BM ye gö tü rü le cek 5 mad de lik plan da i se ta raf la rýn a teþ ke si eþ za man lý sað la ma sý ve þid de tin dur du rul ma sý ön gö rü lü yor. A rap Bir li ði kay nak la rý, pla nýn den ge li ol du ðu nu sa vu nur ken, Mý sýr da bu lu nan Su ri ye li mu ha lif ler, A rap Bir li ði i le Rus ya nýn an laþ tý ðý pla nýn Beþ þar E sad re ji mi ne za man ka zan dýr dý ðý ný i le ri sür dü ler. Kahire / a a Su ri ye de, o pe ras yon lar hýz kes me den sü rü yor SU RÝ E NÝN çe þit li þehir le rin de gü ven lik güç le ri nin mu ha lif le re kar þý baþ lat tý ðý o pe ras yon lar da a çý lan a teþ te ço ðun lu ðu Ýd lib þehrin de ol mak ü ze re ö lü sa yý sý nýn 95 e yük sel di ði bil di ril di. Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü, 54 ü ku zey de ki Ýd lib þehrin de ol mak ü ze re ül ke ge ne lin de mu ha lif le re kar þý dü zen le nen o pe ras yon lar da ö lü sa yý sý nýn 95 e çýk tý ðý ný, yüz ler ce ki þi nin ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. Gü ven lik güç le ri nin Ýd lib in Ce bel El Za vi ye böl ge sin de ki Eb liyn köy mey da nýn da 10 ki þi yi in faz et ti ði ni i fa de e den ye rel ak ti vist ler, yi ne böl ge de yer a lan Kufr ne bil þehrin de ö zel Ha tib has ta ne si nin sa hi bi Dr. Mu ham med Ha tib in has ta ne sin de mu ha lif le ri te da vi et ti ði ger çek çe siy le tu tuk lan dý ðý ný kay det ti. De ra, Ha ma, Hu mus ve baþ þehir Þam ýn çev re þehirle rin de ki o pe ras yon lar da, as ker le rin çok sa yý da ki þi yi tu tuk la dý ðý ný di le ge ti ren ak ti vist ler, Hu mus a bað lý Tel bi se il çe sin de 3 yüz ba þý nýn or du dan ay rý la rak Öz gür Su ri ye or du su na ka týl dý ðý ný ak tar dý. Ö te yan dan Su ri ye res mi ha ber a jan sý SA NA, ül ke ge ne lin de si lâh lý grup lar la gir dik le ri ça týþ ma lar da vefat e den 9 as ke rin ce na ze si nin, Þam da ki Teþ rin As ker Has ta ne sin den mem le ket le ri ne gön de ril di ði ni du yur du. Ankara / a a JA PON A DA ge çen yýl mey da na ge len 9,0 bü yük lü ðün de ki dep re min bi rin ci yýl dö nü mün de ül ke ça pýn da an ma tö re ni ya pýl dý. Dep rem ve dep re min te tik le di ði tsu na mi nin vur du ðu ku zey do ðu ký yý la rý bo yun ca ve ül ke nin di ðer böl ge le rin de, in san lar mahallî sa at le dep re min ol du ðu da say gý du ru þu na bu lun du. Sa hil ka sa ba sý Ri ku zen ta ka ta da ça lan si ren eþ li ðin de bir Bu dist ra hip bü yük bir ça ný ça lar ken, baþ þehir Tok yo da ki U lu sal Ti yat ro da Ým pa ra tor A ki hi to i le Baþ ba kan o þi hi ko No da, yüz ler ce ki þi nin yer al dý ðý an ma tö re ni ne ka týl dý. Ja pon - FO TOÐ RAF: A A ya da 11 Mart 2011 de mey da na ge len 9,0 bü yük lü ðün de ki dep rem ve tsu na mi de 19 bin den faz la in san ölmüþ, Fu ku þi ma Da i çi nük le er san tra lin de mey da na ge len ha sar ve rad yo ak tif sý zýn tý baþ ta Ja pon lar ol mak ü ze re bütün dün ya yý kor kut muþ tu. Rikuzentakata / a a Ma ra do na: Fi lis tin hal ký nýn hay ra ný ve des tek çi si yim DÜN A CA ün lü Ar jan tin li fut bol ef sa ne si Di e go Ma ra do na dan Fi lis tin li le re des tek gel di. Ma ra do na, Or ta do ðu so ru nu ko nu sun da ilk kez bir yo rum da bu lu na rak, Fi lis tin hal ký nýn en bü yük hay ra ný ve des tek çi si ol du ðu nu söy le di. El A ra bi ya te le viz yo nu nun ha be ri ne gö re Du ba i de bu lu nan Ma ra do na, Fi lis tin dâ vâ sý na bü yük sem pa ti duy du ðu nu be lir te rek, "Be nim tav rým böy le ve bun dan da as la vaz geç me ye ce ðim. Bi ri le ri nin bu na kýz ma sý na al dýr mý yo rum. Fi lis tin dâ vâ sý ný her kes des tek le me li de di. Ken di si ni iz le yen ga ze te ci le re i ki par ma ðýy la za fer i þa re ti ya pa rak, a þa sýn Fi lis tin di yen Ma ra do na, Fi lis tin i zi ya ret e de ce ði me da ir söz ver dim. Fi lis tin hal ký ný so nu na ka dar des tek li yo rum, çün kü ben de a da let siz li ðe kar þý mü ca de le ler ve ça týþ ma lar i çin de bü yü düm. Fi lis tin de mü ca de le e den bir ül ke di ye ko nuþ tu. Dýþ Haberler Servisi NA TO, si vil le ri vur du NA TO, Af gan si vil le ri vur du ðu id di a sýy la A me ri ka lý bir as ke rin gö zal tý na a lýn dý ðý ný bil dir di. NA TO söz cü sü üz ba þý Jus tin Brock hoff, dün mey da na ge len o lay da ba zý Af gan si vil le rin ya ra lan dý ðý ný, an cak ö len ol ma dý ðý ný söy le di. O la yýn NA TO ya da A me ri kan üs sün de mey da na gel me di ði ni i fa de e den Brock hoff, sal dý rý nýn na sýl ve ni çin ya pýl dý ðý hak kýn da i se bil gi ver me di. Brock hoff, ya ra lý Af gan la rýn NA TO nun týb bî te sis le rin de te da vi al tý na a lýn dýk la rý ný, A me ri ka lý as ke rî yet ki li le rin Af gan yet ki li ler le iþ bir li ði i çin de o la yý so ruþ tur du ðu nu kay det ti. Kabil / a a Hatay'daki Çadýrkentlere sýðýnan Suriyeliler, ülkelerinde yapýlan katliâmlarý protesto etti.fo TOÐ RAF: A A Hatay da kat li âma pro tes to HA TA DA KÝ ça dýr kent ler de ya þa yan Su ri ye li ler, 10 Mart 1980 de ül ke le rin de ya þa nan kat li a mýn 32. yý lýn da E sad ik ti da rý ný pro tes to et ti. Ha fýz E sad ýn dev let baþ kan lý ðý dö ne min de Cisr Eþ-Þu gur þehrin de ya pý lan kat li am, ül ke le rin de ki ka rý þýk lýk tan ka ça rak Tür ki ye ye sý ðý nan ve Ha tay da ki ça dýr kent ler de ya þa yan Su ri ye li ler ta ra fýn dan pro tes to e dil di. ay la da ðý il çe sin de ki Te kel ça dýr ken ti ö nün de top la nan Su ri ye li ler, A rap ça ya zý lý pan kart ve dö viz ler le Beþ þar E sad i le ba ba sý Ha fýz E sad a ley hi ne, da vul-zur na eþ li ðin de slo gan at tý. Ka dýn ve ço cuk la rýn da a ra la rýn da bu lun du ðu ka la ba lýk, ü ze rin de Beþ þar E sad ve Ha fýz E sad ya zý lý kuk la la rý tek me le ye rek, as tý. Ha tay ýn Al tý nö zü il çe sin de ki ça dýr kent te ya þa yan Su ri ye li bir grup, Su ri ye nin Cisr Eþ þu gur þehrin de öl dü rü len ya kýn la rý i çin yü rü dü. A lý nan bil gi ye gö re, Al tý nö zü il çe sin de ki Boy nu yo ðun ça dýr ken tin de ya þa yan ve Cisr Eþ þu gur ken ti ne dü zen le nen sal dý rý da 14 ki þi nin öl dü ðü ha be ri ni a lan Su ri ye li bir grup, yak la þýk 6 ki lo met re u zak lýk ta, Su ri ye or du sun dan ay rý la rak Öz gür Su ri ye Or du su saf la rý na ka tý lan as ker le rin ya þa dý ðý A pay dýn ça dýr ken ti ne doð ru yü rü yü þe geç ti. As ker le rin, sa vaþ mak ye ri ne Tür ki ye ye sý ðýn ma sý na tep ki gös te ren grup, ça dýr kent ö nün de ön lem a lan De mir köp rü Jan dar ma Ka ra kol Ko mu tan lý ðý e kip le rin ce dur du rul du. Ba zý Su ri ye li le rin, Su ri ye de her gün on lar ca ki þi ö lü yor. Siz ne den sa vaþ mý yor su nuz? di ye rek, or du dan ay rý lan as ker le re tep ki gös ter di ði gö rül dü. Hatay / a a Ýs ra il, ka na doy mu yor Ýs ra il in Gaz ze Þe ri di ne 3 gün dür dü zen le di ði ha va sal dý - rý la rýn da bu gün de 2 Fi lis tin li nin vefat et ti ði bil di ril di. Fi - lis tin li gör gü þahitleri ve Fi lis tin li bir si lâh lý grup, dün sa - bah ki sal dý rý lar da bir ör güt ü ye si i le 12 ya þýn da ki bir er kek ço cu ðun öl dü ðü nü be lirt ti. Ýs ra il or du sun dan ya pý lan a - çýk la ma da, dün er ken sa at ler de Gaz ze ye sal dý rý dü zen - len di ði doð ru lan dý. Ýs ra il po li sin den ya pý lan a çýk la ma da i se dün ge ce Gaz ze den Ýs ra il e 3 ro ket fýr la týl dý ðý du yu rul - du, an cak ö len ve ya ya ra la nan o lup ol ma dý ðý hak kýn da bil gi ve ril me di. Ýs ra il in Gaz ze Þe ri di ne Cu ma ve Cu mar - te si gün le ri dü zen le di ði ha va sal dý rý la rýn da, 15 Fi lis tin li - nin öl dü ðü bil di ril miþ ti. Bu a ra da Tür ki ye Dý þiþ le ri Ba - kan lý ðý, Ýs ra il in Gaz ze de ki si vil le rin can kay bý na ve ya ra - lan ma sý na yol a çan o ran tý sýz ve ay rým gö zet me yen mi sil - le me sal dý rý la rý ný þid det le ký na dý. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, Ýs ra il in Gaz ze yi he def a lan sal dý rý - la rýy la Gaz ze Þe ri di nde ye ni ve teh li ke li bir týr ma nýþ ya - þan ma sýn dan de rin en di þe du yul du ðu be lir ti le rek, Ýs ra - il in Gaz ze Þe ri di ne yö ne lik sal dýr gan uy gu la ma la rý nýn u lus lar a ra sý top lu mun vic da nýn da aç tý ðý ya ra la rýn ka - pan ma dý ðý vur gu lan dý. A çýk la ma da, Böl ge de ye ni den þid det sar ma lý na gi ril me si ba rýþ tan ya na o lan hiç bir ta ra - fa fay da sað la ma ya cak týr de nil di. Gazze - Ankara / a a Pa kis tan da bom ba lý sal dý rý: 13 ö lü, 30 ya ra lý PA KÝS TAN IN ku zey ba tý sýn da bir ce na ze tö re nin de dü zen le nen bom ba lý sal dý rý da 13 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Po lis yet ki li si A bid Reh man, sal dý rý da böl ge de ki mi li tan la ra yö ne lik e leþ ti ri le riy le ta ný nan si ya set çi Kuþ dil Han ýn he def a lýn dý ðý nýn tah min e dil di ði ni be lir te rek, Han ýn sal dý rý dan ya ra al ma dan kur tul du ðu nu söy le di. Reh man, Pe þa ver þehri nin dý þýn da dü zen le nen sal dý rý da yak la þýk 30 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný i fa de et ti. Bom ba lý sal dý rý nýn in ti har ko man do su ey le mi ol du ðu bil di ril di. Po lis yet ki li si A bid Reh man, sal dý rý da ö len le rin 13 e yük sel di ði ni, 30 ki þi nin de ya ra lý ol du ðu nu be lir te rek, sal dýr ga nýn Bad ber Kö yün de bir ev de ya pý lan ce na ze tö re ni ne sý za rak ey le mi dü zen le di ði ni kay det ti. Han ýn za rar gör me di ði ni i fa de e den Reh man, ya ra lý lar dan ba zý la rý nýn du ru mu nun a ðýr ol du ðu nu da kay det ti. Peþaver / a a Ka za kis tan da ev ler su lar al týn da kal dý KA ZA KÝS TAN IN gü ne yin de et ki li o lan sel so nu cu 100 den faz la yer le þim mer ke zi su lar al týn da kal dý. Gü ney Ka za kis tan Böl ge si Va li ar dým cý sý Sac ken Ka nu bek, Ka za kis tan hü kü me ti ne gön der di ði a cil du rum me sa jýn da böl ge de et ki li o lan sel ne de niy le, 100 den faz la yer le þim mer ke zin de ev le rin su lar al týn da kal dý ðý ný söy le di. Ka nu bek, ha va la rýn ý sýn ma sý i le bir lik te sel o lay la rý nýn ar ta bi le ce ði ni a cil yar dým ve des te ðe ih ti yaç la rý ol du ðu nu be lirt ti. Gü ney Ka za kis tan da bu gün mey da na ge len sel de 648 ko nut i le 14 sos yal te si sin su lar al týn da kal dý ðý ný i fa de e den Ka nu bek, ha va la rýn ý sýn ma sý ve yað mur la dað lar dan e ri yen kar la rýn se le sebep ol du ðu nu bil dir di. Astana / a a

8 8 HA BER Ba þör tü sü ya sa ðý ka dý na þid det de ðil mi? ca ni as ya.com.tr Türk med ya sý, Bild i ör nek al sýn! Tür ki ye de de ðil se de Al man med ya sýn da müs bet bir ge liþ me ye im za a týl dý. Bu na gö re, Al man ya nýn ön de ge len ga ze te le rin den Bild, çýp lak ka dýn fo toð raf la rý ný bun dan son ra ga ze te nin bi rin ci say fa sý na koy ma ya cak. Gö nül ar zu e der ki, çýp lak ka dýn fo toð raf la rý hiç bir ga ze te nin hiç bir say fa sýn da yer al ma sýn, a ma þim di lik bu ge liþ me i çin de Teb rik ler, a ma yet mez de me li yiz... Ýl gi li ha ber þöy le ö zet len miþ: Al man Bild ga ze te si, çýp lak ka dýn fo toð raf la rý ný ar týk baþ say fa ya koy ma ma ka ra rý al dý. Çýp lak ka dýn fo toð raf la rý nýn ga ze te nin iç say fa la rýn da yer al ma ya de vam e de ce ði, böy le ce ka dýn o kur la rýn da ar zu su o lan bir is te ðin ye ri ne ge ti ril miþ o la ca ðý i fa de e dil di. Ga ze te nin baþ say fa sýn da bu gü ne ka dar ge çen yak la þýk 28 yýl bo yun ca 5 bin den faz la ka dý nýn çýp lak fo toð ra fý nýn yer al dý ðý kay de dil di. (A A kay nak lý ha ber: Ak þam g., 10 Mart 2011) Lüt fen dik kat e de lim: Ha be re gö re bu, ka dýn o kur la rýn da ar zu su i miþ. El bet te, vic da ný bo zul ma mýþ ka dýn ya da er kek her in san, böy le çir kin lik le re i ti raz e der ve et me li. Böy le ol mak la bir lik te, a sýr lar dýr ya pý lan pro pa gan da dolayýsýyla san ki müs teh cen fo toð raf ya yýn la mak nor mal miþ, me de ni ye tin ge re ðiy miþ gi bi yan sý tý lý yor. Oy sa ha ki kat tam ter si. Han gi ha ným müs teh cen fo toð raf la rý nýn ga ze te ya da der gi ler de ya yýn lan ma sýn dan ve çir kin ba kýþ lar dan ra hat sýz ol maz? Ü mit ve te men ni e di yo ruz ki, Al man ya da a tý lan bu müs bet ve gü zel a dým baþ ka ül ke ler de de tek rar lan sýn. Bil has sa Tür ki ye gi bi ül ke ler de bu ko nu da a tý la cak müs bet a dým la ra ih ti yaç var. Mil yon lar ca e ve gi ren ba zý ga ze te ler, ma a le sef Av ru pa da ki ga ze te ler den da ha müs teh cen! El bet te bu nok ta da ve li le rin bü yük so rum lu lu ðu var. Ev le ri ni ze gö tü re cek ga ze te le ri çok i yi seç me miz, in ce e le yip sýk do ku ma mýz ge re kir. Müs teh cen ya yýn la rý ke sin lik le e vi mi ze, bar ký mý za ve çev re mi ze yak laþ týr ma ma lý yýz. Bu nok ta da, Tür ki ye yi i da re e den ler e de bü yük me su li yet dü þü yor. Her ko nu da ah kâm ke sip, bu ko nu da sus mak doð ru de ðil. Ý yi lik le ri teþ vik et mek al kýþ la na cak bir dav ra nýþ ol du ðu gi bi, kö tü lük le re i ti raz et mek de ay ný öl çü de ge rek li dir. De vam e den müs teh cen ya yýn lar kar þý sýn da hiç bir þey ol mu yor muþ gi bi dav ran mak ka bul e di le mez. U nut ma ya lým ki, Tür ki ye nin en bü yük prob lem le rin den bi ri de bu dur. Tam bir yýl ön ce ben zer bir tar týþ ma ül ke miz de de ya þan dý. Hür ri yet ten Fa tih Çe kir ge, Ar ka say fa gü ze li i çin bir kur tu luþ ö ne ri si baþ lýk lý ya zý sýn da, Ve ken di miz den baþ la mak i çin iþ te ö ne ri yo rum: Me se lâ ar ka say fa lar da ki o çýp lak ka dý ný kal dýr sak ar týk. O ar ka say fa gü ze li ni öz gür bý rak sak. Ör ne ðin Hür ri yet ya pa bi lir mi bu nu? di ye sor muþ tu. (Hür ri yet, 12 Mart 2011) Biz de bu be yan ü ze ri ne, Çok gü zel bir tek lif, a ma yet mez. Çün kü prob lem sa de ce ar ka say fa gü ze li nde de ðil! Ma dem müs teh cen ya yýn la rý tar týþ ma ya baþ lý yo ruz, bu nu sa de ce bir fo toð raf i le sý nýr lan dýr ma mak lâ zým. Ar ka say fa gü ze li di ye i sim len di ri len, a ma ger çek te çir kin o lan bu uy gu la ma i le bir lik te bü tün med ya da ki müs teh cen fo toð raf lar ma sa ya ya tý rýl sýn. Ar ka say fa gü ze li ya yýn la mak ka dýn a kö tü lük i se (ki öy le dir,) iç say fa gü ze li ya yýn la mak i yi lik o la bi lir mi? di ye sor muþ tuk. (e ni As ya, 14 Mart 2011, ni as ya.com.tr/ya zi_de tay.asp?id=1130) Hür ri yet in ken di ya za rý nýn gün de me ge tir di ði bu tek li fin ü ze rin den tam bir yýl geç me si ne rað men bu gü ne ka dar müs bet bir a dým a týl ma ma sý, ar ka say fa gü ze li [ger çek te çir kin li ði ] uy gu la ma sý nýn de vam et me si na sýl i zah e di le bi lir? Ken di tek lif le ri ni u nut ma la rý, ak si ne müs teh cen ya yýn la rý ço ðalt ma la rý ka bul e di le bi lir mi? Al man ya da ya yýn la nan Bild ga ze te si nin at tý ðý bu müs bet a dý mýn hem Al man ya da hem de Tür ki ye de kar þý lýk bul ma sý ný ve müs teh cen fo toð raf la rýn sa de ce bi rin ci say fa lar dan de ðil, bü tün say fa lar dan dýþ lan ma sý ný ta lep e di yo ruz. Ýn san lýk i lele bed yan lýþ yol da de vam e de mez. a ra tý lý þa uy gun ya yýn cý lýk her yer de ta raf tar bu la cak in þal lah... Fa tih te yan gýn: 1 i a ðýr, 3 ya ra lý nfa TÝH TE 4 kat lý bir bi na nýn 3 ün cü ka týn da çý kan yan gýn da, 1 i a ðýr 3 ki þi ya ra lan dý. Ko ca mus ta fa pa þa Ka sap ba þý So kak ta bu lu nan bi na nýn 3 ün cü ka týn da he nüz be lir le ne me yen bir se bep le yan gýn çýk tý. Ýh bar ü ze ri ne o lay ye ri ne ge len it fa i ye e kip le ri, dar ol ma sý ve park e di len a raç lar dolayýsýyla so ka ða gi re me me si ü ze ri ne yan so kak tan e vin cam la rý ný ký ra rak yan gý na mü da ha le et ti. Ýt fa i ye e kip le ri nin yo ðun uð raþ la rý so nu cun da kon trol al tý na a lý na rak sön dü rü len yan gýn da a ðýr ya ra la nan Mu rat Tu runç, Ýs tan bul Ü ni ver si te si Cer rah pa þa Týp Fa kül te si Has ta ne si ne, Tu runç un e þi Ne bi he ve oð lu Me tin can Tu runç, Ha se ki E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Mu rat Tu runç un a me li ya ta a lýn dý ðý ve sað lýk du ru mu nun cid di ye ti ni ko ru du ðu bil di ril di. Ýs tan bul / a a RECEP GÖREN ANKARA AN KA RA Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu nun 318. haf ta ba sýn a çýk la ma sýn da ÖK ün lüt fu i le sa de ce ü ni ver si te ler de gev þe ti len ba þör tü sü ya sa ðý ka dý na þid det i çer mi yor mu? Ka dý na i nan cý na uy gun gi yin me hak ký ye ni ya sa da gü ven ce ye ka vuþ tu ru lu yor mu? di ye so rul du. Ab di Ý pek çi Par kýn da ya pý lan ey lem de ba sýn a çýk la ma sý ný Plat form a dýn da Vah det Vak fý ö ne ti ci si Ýs ma il Ay dar yap tý. Ay dar, son gün le rin en ö nem li i ki ko nu su nun ka dý na þid de - ti ön le mek i çin ha zýr la nan ka nun de ði þik li ði i le e ði tim sis te mi ni, o la rak i fa de e di len ke sin ti li ve 12 yýl zo run lu ha le ge ti ren ka nun de ði þik li ði ol du ðu nu be lirt ti. A i le ku ru mu nun; nes li mi zin de va mý ný sað la yan, top lu mun sað lýk lý ge li þi mi ne ve si le o lan, eþ le rin ve ço cuk la rýn mut lu o la bi le cek le ri ye gâ ne ku rum ol du ðu nu, do la yý sýy la a lý na cak o lan bü tün ted bir le rin de a i le ni za mý nýn ko run ma sý na ve si le ol ma sý ge rek ti ði ni i fa de e den Ay dar, Hâl bu ki ye ni ya sal dü zen le me ler ka dý na hak lý ve ya hak sýz ol ma sý na ba kýl mak sý zýn er kek kar þý sýn da do ku nul maz lýk ka zan dýr mak ta dýr. Ka dý na a de ta ye ter ki sen bo þan, se nin her þe - yi ni biz gü ven ce al tý na a lý yo ruz de nil mek te dir di ye ko nuþ tu. Ýs ma il Ay dar, ka dý na þid de ti ön le mek i çin ha zýr la nan ka nun i çe ri ði hak kýn da þu so ru la rý sor mak hak ký mýz dýr di ye rek þu so ru la rý yö nelt ti. ÖK ün lüt fu i le sa de ce ü ni ver si te ler de gev þe ti len ba þör tü sü ya sa ðý ka dý na þid det i çer mi yor mu? Ka dý na i nan cý na uy gun gi yin me hak ký ye ni ya sa da gü ven ce ye ka vuþ tu ru lu yor mu? Be yaz ka dýn ti ca re ti kur ba ný o lan ka dýn la rý ve ya te ca vü ze uð ra yan ka dýn la rý ko ru mak i çin ye ni ya sa da han gi dü zen le me ler ya pýl mak ta dýr? Ka dýn la rý bu yo la i ten le re ve ri le cek ce za lar da art tý mý? Cebeci erleþkesi'nde mescid açýlmasý talebiyle tam 287 öðrencinin dilekçe verdiði ifade edilirken, bu insanî ihtiyaca niye olumlu cevap verilmediði merak ediliyor. Ankara Üniversitesi nin MESCÝD ÝNADI ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ'NÝN CEBECÝ KAMPÜSÜNDE ÖÐRENCÝLERÝN MESCÝD TALEBÝ BÜTÜN GÝRÝÞÝMLERE RAÐMEN ÜNÝVERSÝTE ÖNETÝMÝ TARAFINDAN REDDEDÝLÝOR. FATÝH KARAGÖZ-AVUZ ÇALIÞKAN ANKARA AN KA RA Ü ni ver si te si Eðitim Bilimleri Fakültesi nin de bulunduðu Ce be ci er leþ ke si nde bü yük bir ih ti yaç o lan i ba det ha ne ta lep le ri ü ni ver si te yö ne ti mi ta ra fýn dan göz ar dý e di li yor. Ü ni ver si te Rek tör lü ðü ne ön ce bir kaç öð ren ci ta ra fýn dan ve ri len mes cid ta le bi ni i çe ren di lek çe ye Rek tör lük, Ce be ci er leþ ke si nin þe hir i çin de ol ma sý ve et ra fýn da i ba det ha ne le rin bu lun du ðu ge rek çe siy le ret ce va bý ver miþ ti. An cak öð ren ci ler ders a ra la rý nýn 10 da ki ka ol du ðu nu ve bu ký sa za man di li min de kam pus dý þý na çý kýp, i ba de ti ni ya pýp ge ri gel me nin im kân sýz ol du ðu nu ge rek çe gös te re rek, Tür ki ye de ki bir çok ü ni ver si te yer leþ ke le rin de ol du ðu gi bi An ka ra Ü ni ver si te si Ce be ci er leþ ke si nde de i ba det ler i çin yer gös te ril me si ta lep le ri ni yi ne le di. Þu a na ka dar yer leþ ke de mes cid a çýl ma sý ta le biy le tam 287 öð ren ci nin di lek çe ver di ði i fa de e di lir ken, Ü ni ver si te nin bu in sa nî ih ti ya ca ne den o lum lu ce vap ver me di ði i se me rak e di li yor. REK TÖR LÜ ÐÜN TU TU MU A NA A SA A A KI RI Öð ren ci ler ver dik le ri di lek çe ler de, A na ya sa nýn 24. Mad de sin de be lir ti len din ve vic dan hür ri ye ti çer çe ve sin de i ba det le ri ni ye ri ne ge ti - DE MOK RAT E ði tim ci ler Sen di ka sý (DES) Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, 8 yýl lýk ke sin ti siz e ði ti min Tür ki ye ye çok þey kay bet tir di ði ni be lir te rek, Mes lek o kul la rý nýn ö nü nü ka pa tan lar, es naf ve sa nat kâ rýn in san kay na ðý o lan çý rak lýk mü es se si ne dar be vu ran lar bu ül ke ye en bü yük kö tü lü ðü ya pan lar dýr de di. DES Ge nel Baþ ka ný Gür kan Av cý, ka mu o yun da o la rak bi li nen ve bü yük tar týþ ma la ra yol a çan 12 yýl lýk ke sin ti li ve zo run lu e ði tim ko nu sun da a çýk la ma lar da bu lun du. 8 yýl lýk ke sin ti siz e ði ti min Ý mam Ha tip le rin ö nü nü ka pat mak i çin a le la ce le çý ka rýl dý ðý ný, bu u ður da mes lek li se le ri nin yok ol ma nok ta sý na gel di ði ni kay de den Av cý, 8 yýl lýk ke sin ti siz e ði tim Tür ki ye ye çok þey ler kay bet tir di. Mes lek o kul la rý nýn ö nü nü ka pa tan lar, es naf ve sa nat kâ rýn in san kay na ðý o lan çý rak lýk mü es - re bi le cek le ri uy gun or ta mýn sað lan ma sý ný is ter ken, ay rý ca BM Ýn san Hak la rý Ev ren sel Be yan na me si nin 18. Mad de si nde ki ve BM Ge nel Ku ru lu nun din ve vic dan hür ri ye ti i le a lâ ka lý ya yýn la mýþ ol du ðu bil dir ge nin il gi li 6. Mad de si ne de a týf ta bu lun du. Bu mad de de a çýk bir þe kil de Bir din ya da i nan cýn ge rek le ri u ya rýn ca i ba det ya da top lan ma ve bu a maç la i ba det yer le ri kur ma ve ko ru ma öz gür lük le ri i çe rir i fa de le riy le, bu nun in sa nî bir hak ol du ðu na i þa ret e dil di ði ni be lir ten öð ren ci ler, An ka ra Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü nden bu hu sus ta du yar lý lýk bek le dik le ri ni be lirt ti ler. Öð ren ci ler tam 287 ki þi ta ra fýn dan Rek tör lü ðe u laþ tý rý lan ta lep di lek çe le rin de þu i fa de le ri kul lan dý lar: Ül ke mi zin ya sak lar de ðil, öz gür lük ler ül ke si ne dö nüþ me si, ü ni ver si te ler ve o na bað lý o lan yer leþ ke ler de öð ren ci le rin A na ya sa nýn 24. Mad de si ve u lus la ra ra sý me tin ler de be lir ti len din ve vic dan hür ri ye ti çer çe ve sin de i ba det le ri ni ye ri ne ge ti re bi le cek le ri uy gun or tam la rýn sað lan ma sý hu su sun da ge re ði nin ya pýl ma sý ný 4982 sa yý lý Bil gi E din me Ka nu nu ge re ði bil gi ve ril me si ni e mir ve mü sa de re le ri ni ze say gý la rým la arz e de rim. GÖL BA ÞI NDA SO RUN ÇÖ ZÜL MÜÞ TÜ Da ha ön ce de An ka ra Ü ni ver si te si Göl ba þý er leþ ke si nde u zun müd det mes cid ta lep le ri göz ar dý e dil miþ, ga ze te miz de de de fa lar ca bu ko nu gün de me gel miþ, ni ha ye tin de kam pus yö ne ti mi uy gun ve gü zel bir mes cid yap tý ra rak so ru nu çöz müþ tü. se si ne dar be vu ran lar bu ül ke ye en bü yük kö tü lü ðü ya pan lar dýr. Mil yon lar ca mes lek siz, ka li fi ye siz li se me zu nu, ü ni ver si te me zu nu iþ siz o la ca ðý na al týn bi le zik li tek ni ker, mes lek er ba bý tek nis yen ye tiþ sin. Genç ler ne ye il gi du yu yor sa, ne yi is ti yor sa o nu o ku sun. Genç le rin ö nü ne bi lim dý þý, a kýl dý þý, i de o lo jik en gel ler koy ma yýn. Genç le rin ö nü nü a çýn. Bü yük Tür ki ye nin yo lu nu ay dýn la týn çað rý sýn da bu lun du. DES in 12 yýl lýk zo run lu ve ke sin ti li e ði ti mi Tür ki ye nin vaz ge çil me zi o la rak gör dü ðü nü ve des tek le di ði ni vur gu la yan Av cý, 12 yýl lýk zo run lu ve ke sin ti li e ði ti me kar þý ol mak de mek, da ha e ði tim li ve ni te lik li bir top lum pro je si ni is te mi yo rum de mek tir. 12 yýl lýk zo run lu e ði ti me kar þý ol mak de mek si ya si hýrs ve i de o lo jik ta kýn tý la rý na ye nik düþ mek de mek tir de di. An ka ra / ci han Öð ren ci ler mes cid ta lep le ri ni di lek çe i le ü ni ver si te yö ne ti mi ile ÖK'e de bil dir di. Ke sin ti siz e ði tim çok þey kay bet tir di 8 IL LIK KE SÝN TÝ SÝZ E ÐÝ TÝM TOP LU MU ARIÞTIRDI 28 ÞU BAT sü re ci baþ ta ol mak ü ze re geç miþ dö nem ler de e ði tim sis te min de ger çek leþ ti ri len ya pý sal mü da ha le le rin ço ðu nun e ði tim de e þit - siz li ði de rin leþ tir di ðin i fa de e den Av cý, þöy le de - vam et ti: Top lu mu kast laþ týr mýþ, öð ren ci le ri ders ha ne ka pý la rýn da pe ri þan et miþ, ez ber ci li ði ve þe kil ci li ði güç len dir miþ, e ði tim ni te lik siz leþ - miþ, dip lo ma lar pi ya sa da de ðer siz leþ miþ ve so - nuç ta Tü ki ye nin u lus lar a ra sý de ðer len dir me - ler de dü þük per for mans ser gi le me si ne yol aç - mýþ týr. Ba zý ü çün cü dün ya ül ke le rin de uy gu lan - ma ya de vam e di len se kiz yýl lýk ke sin ti siz e ði tim ye ri ne, öð ren ci le ri ye te nek ve is tek le ri doð rul - tu sun da bel li bir he de fe yön len di re cek o lan ye - ni, ke sin ti li sis tem, 2023 viz yo nu nu ö nü ne ko - yan bir Tür ki ye nin ba þat gü cü o la cak týr. KAR MA E ÐÝ TÝ ME SON VE RÝL ME LÝ 28 ÞU BAT sü re cin de ba zý si vil ve as ker bü rok rat la rýn, sa de ce ve sa de ce i mam ha tip li se le ri ne o lan düþ man lýk la rý dolayýsýyla mes lek e ði ti mi nin kö kü ne kib rit su yu dök tük le ri ni be lir ten Ay dar þöy le ko nuþ tu: Mes lek e ði ti mi ni or ta dan kal dý ran zih ni yet, ül ke mi zi dip lo ma lý ve mes lek siz iþ - siz ler le dol dur muþ tur. Bu mem le ket te yýl lar ca din öð re ti mi, Kur ân öð re - ti mi ya sak lan dý, e zan lar de ðiþ ti ril di. O kul lar da mil yon lar ca öð ren ci res mî i de o lo ji nin man kurt la rý o la rak ye tiþ ti ril di. i ne de o ma lûm çev re le rin Ýs - lâm a o lan kin le ri bit me di. Þu ha ki ka ti bir ke re da ha tek rar e de lim: Dev - le ti yö ne ten si vil ve as ker bü rok rat lar, ço cuk la rý mý zýn sa hi bi de ðil dir. Ço - cuk la rýn na sýl e ði ti le ce ði ne, ön ce lik le an ne le rin ve ba ba la rýn ka rar ver - me si ge re kir. Ha ya tî ko nu la rýn öð re ti le ce ði 3-5 yýl lýk te mel e ði tim den son ra dev let e ði tim den e li ni çek me li dir. Ö zel e ði ti min ö nü a çýl ma lý dýr. Ke sin ti li e ði ti min ilk dört yý lýn dan son ra kýz ve er kek ço cuk la rýn o kul la rý ay rýl ma lý, o kul lar da e ði tim öð re ti min ba þa rý se vi ye si yük sel til me li dir. Ak - si tak dir de bu gün kü tar týþ ma la rýn ve kav ga la rýn so nu gel mez. Dar be a na ya sa sý mil le ti ku cak la mý yor nchp Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Er do ðan Top rak, as ke ri re jim le rin ge tir di ði a na ya sa nýn ül ke yi ku cak la ma dý ðý ný be lir te rek, ye ni a na ya sa nýn top lu mun her ke si mi ni ku cak la ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Er do ðan Top rak, A da na mil let ve kil le ri Ü mit Öz gü müþ, Tur gay De ve li ve Ýl Baþ ka ný Zey dan Ka ra lar par ti il mer ke zin de dü zen le nen prog ra ma ka týl dý. Top rak, hü kü me tin ye ni a na ya sa yap ma ha zýr lýk la rý ný böl ge top lan tý la rýy la sür dür dü ðü nü ha týr lat tý. A na ya sa ça lýþ ma la rý nýn i çin de bu lu na rak ya pý la cak yan lýþ la rý dü zelt mek is te dik le ri ni an la tan Top rak, 12 Ey lül A na ya sa sý nýn ül ke nin so run la rý na çö züm ü ret me nok ta sýn da ye ter li ol ma dý ðý ný dü þün dük le ri ni be lirt ti. As ke rî re jim ve ve sa yet le rin ül ke ye ge tir di ði a na ya sa nýn ar týk ül ke yi ku cak la ma dý ðý na i þa ret e den Top rak, Mað du run da yok su lun da öz gür ce fik ri ni söy le ye ce ði, ku cak la na ca ðý ve gü ven ce al týn da o la ca ðý bir a na ya sa yý bu ül ke i çin biz de ka çý nýl maz ký lý yo ruz. Bu bir fýr sat. Bu bir fýr sat ken, bi ri le ri sa yý sal üs tün lü ðüm var, ben is te di ði mi ya pa rým der se CHP bu nun kar þý sýn da du rur. U mut e di yo rum ki ik ti dar par ti si ben yap tým ol du man tý ðý na gir mez. Bu ül ke nin þan sý o lan a na ya sa yý hep be ra ber ya par. Ül ke yi be li yer le re çý kar tý rýz. de di. Adana / cihan A ta lay: Pa ket ü ze rin de A da le t Ba kan lý ðý ça lý þý yor nbaþ BA KAN ar dým cý sý Be þir A ta lay, dü þün ce ve i fa de öz gür lü ðü ö nün de ki en gel le rin kal dý rýl ma sý ko nu sun da ki pa ket ü ze rin de A da let Ba kan lý ðý nýn ça lýþ tý ðý ný söy le di. A ta lay, Ka nal 7 de ya yýn la nan Baþ kent Ku li si prog ra mýn da so ru la rý ce vap la dý. Bir so ru ü ze ri ne de mok ra tik leþ me ko nu sun da mev cut ya pý lan la ra i lâ ve ne tür a dým lar a tý la ca ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne A ta lay, þun la rý söy le di: Bi rin ci si, Tür ki ye de var sa e ðer ha len, dü þün ce ve i fa de nin ö nün de ki en gel le ri ra fa kal dýr mak. a ni þid det i çer me yen dü þün ce nin ö nü nü ta ma men aç mak an la mýn da bir ça lýþ ma mýz za ten var dý. A ra lýk a yý so nun da bu nu biz dek la re et miþ tik, ben söy le miþ tim. Ý ki ça lýþ ma var. Bi ri si; yar gý sü re ci nin hýz lan dý rýl ma sý. Ý kin ci si; dü þün ce a la ný nýn ge niþ le til me si. Bu i ki ça lýþ ma da ta biî A da let Ba kan lý ðý nýn gay re ti i çin de o lan ça lýþ ma lar. Bi ri si za ten Mec lis e in ti kal et ti. O çok ö nem li, o nun ü ze rin de çok dur mak la zým. O hem ad lî yar gý, hem i da rî yar gý an la mýn da. Hem ba sýn i le il gi li bo yu tu fi lan, çok cid dî bir ra hat la ma ge ti re cek, hýz lan dý ra cak. Tür ki ye, bu ko nu lar da çok a dým at tý. Bi raz i yi, bi raz ya kýn ba kar sak, in saf i le ba kar sak, bu geç miþ 10 yýl da bi zim, bü tün ça ba mý zýn te me lin de bu var. a ni ma a le sef, bel ki biz le rin de bi rey sel o la rak çok faz la o nay la ma dý ðý mýz, ve ya hut i çi mi ze sin me yen ba zý ge liþ me ler o lu yor. Ba zý uy gu la ma lar o lu yor. Bun lar ta biî san ki bü tün bu o lum lu þey le ri de le ke li yor. Ve ya hut da i ma jý ný ze de li yor. Keþ ke on lar da ol maz sa. Prog ram su nu cu su nun tu tuk lu ga ze te ci ler söz le ri ü ze ri ne de A ta lay, Tür ki ye, çok kö tü gün ler ya þý yor du ev vel den. a ni biz u lus la r a ra sý a lan da iþ ken ce ci ül ke, fa i li meç hul ler le do lu bir ül ke, in san hak la rý nýn ol ma dý ðý bir ül ke... Ýn san Hak la rý Mah ke me sin de bun lar la yar gý la ný yor duk. Hamd ol sun bu gün biz öy le de ði liz. Bu gün AK Par ti bü tün bun la rý te miz le di de di. Ankara / a a Þa hin: E sas en gel ler zi hin ler de ve kalp ler de na Ý LE ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin, en gel li le rin so run la rý na i þa ret e de rek, E sas en gel le rin zi hin ler de ve kalp ler de ol du ðu nu, e sas en gel lin en gel li le rin so ru nu nu bil me mek te ol du ðu nu gör dük de di. Ar na vut köy Be le di ye si nin 8 Mart Dün ya Ka dýn lar Gü nü Et kin li ði ne ka tý lan Ba kan Þa hin da ha son ra Pen dik te Tür ki ye En gel li ler Vak fý nýn ý lýn Ka dý ný Ö dül Tö re ni ve En gel li Ka dýn lar Ga la Ge ce si ne ka týl dý. Fat ma Þa hin e, Va kýf Baþ ka ný Zül fi naz A be dan ta ra fýn dan ý lýn Ka dý ný Ö dü lü ve ril di. Þa hin, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, en gel li ler i çin yap tý ðý ça lýþ ma dan do la yý ken di si ne bu ö dü lün ve ril me sin den duy du ðu mut lu lu ðu di le ge tir di. En gel li le rin bi rey o la rak güç len di ril me si nin ö ne mi ne i þa ret e den Þa hin, en gel li le re sað lýk ve e ði tim de fýr sat e þit li ði sað lan dý ðý ný söy le di. Þa hin, en gel li le rin is tih dam so ru nu na de ði ne rek, dev let te 15 bin o lan en gel li kad ro su nu 50 bi ne çý kar dýk la rý ný, ha la dol ma yan kad ro la rýn bu lun du ðu nu i fa de e de rek, 29 Ni san da en gel li ler i çin ö nem li bir sý nav ya pa cak la rý ný, be den sel, gör me, i þit me ve zi hin sel en gel li le rin hep si nin ken di a lan la rýn da sý na va gi re cek le ri ni kay det ti. Þa hin, en gel li le rin u la þý la bi lir lik so ru nu ol du ðu nu da i fa de e de rek, bu a lan da ye rel yö ne tim le re bü yük gö rev düþ tü ðü nü, uy gu la ma da ha la so run la rýn bu lun du ðu nu be lirt ti. Ba kan Þa hin, en gel li le rin so run la rý na i þa ret e de rek, E sas en gel le rin zi hin ler de ve kalp ler de ol du ðu nu, e sas en ge lin en gel li le rin so ru nu nu bil me mek te ol du ðu nu gör dük de di. Ýs tan bul / a a

9 HA BER 9 Enflasyon modern hýrsýzlýktýr HA BER LER re cep tas ni as ya.com.tr Ge çen yý lý yüz de 10,45 i le ka pa tan, bu yý lýn O cak a yýn da yüz de 10,61 i le son 38 a yýn zir ve si ne týr ma nan yýl lýk tü ke ti ci enf las yo nu Þu bat ta yüz de 10,43 dü ze yi ne ge ri le di. Ay lýk fi yat ar tý þý yüz de 0,56 i le bek len ti le re uy gun çýk tý. En yük sek fi yat ar tý þý yüz de 2,08 i le gý da ve al kol süz i çe cek ler de ger çek leþ ti. En faz la fi ya tý dü þen mal gru bu i se yüz de 4,07 i le gi yim ve a yak ka bý. Ü FE de yýl lýk enf las yon 2 pu an ge ri le ye rek 8 ay dan son ra yüz de 9,5 e in di. Kö tü ha va þart la rý ve yo ðun kar ya ðý þý gý da fi yat la rý ný yük sel te rek enf las yo nu te tik ler ken de ðer le nen TL fren gö re vi ni üst len di. ýl lýk çe kir dek enf las yon da yüz de 8,4 ten yüz de 8,1 e düþ tü. Çe kir dek enf las yon þu; E ner ji ve te mel gý da fi yat la rý gi bi si ya sî ko mis yon dan tar týþ ma lar la geç ti nzo RUN LU e ði ti mi 12 yý la çý ka ran ka nun tek li fi, TBMM Mil li E ði tim, Kül tür, Genç lik ve Spor Ko mis yo nun da ka bul e dil di. Zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý ka ran, sis te mi nin gö rü þül dü ðü TBMM Mil li E ði tim, Kül tür, Genç lik ve Spor Ko mis yo nu nda ger gin lik ya þan dý. AKP li mil let ve ki li bu sa bah kah val tý da bir a ra ya gel di. a pý lan gö rüþ me le rin ar dýn dan yak la þýk 100 mil let ve ki li, sa at te ki gö rüþ me ön ce sin de hep bir lik te sa lo na git ti. AKP ve kil ler ko mis yon top lan tý sý baþ la ma dan tüm san dal ye le re o tur du. Mu ha le fet mil let ve kil le ri ne yer kal ma dý. CHP li ci va rýn da mil let ve ki li nin ko mis yon sa lo nu na gel me si ü ze ri ne AKP li yak la þýk 20 mil let ve ki li, muh te mel bir iþ ga le kar þý kür sü ö nün de ba ri kat kur du. CHP li mil let ve kil le ri, ko mis yo na ü ye o lan 9 AKP li dý þýn da ki mil let ve kil le ri nin o tur ma sý na ken di le ri ne yer kal ma dý ðý ge rek çe siy le kar þý çýk tý. AKP li mil let ve kil le ri, CHP li le ri sa lon dý þý na çý kar ma ya ça lýþ tý. Bu a ra da, i tiþ me ler sý ra sýn da bir san dal ye nin ký rýl dý ðý gö rül dü. Tar týþ ma sý ra sýn da Ko mis yon Baþ ka ný Na bi Av cý mad de le ri o ku du. Mad de ler art ar da o nay lan dý. 6 mad de da ha ön çe ge çer ken, ka lan 20 den faz la mad de dün ka bul e dil di. Bu du ru ma tep ki gös te ren CHP li mil let ve kil le ri Kah rol sun fa þizm di ye slo gan lar at tý. AKP mil let ve kil le ri i le CHP ve MHP mil let ve kil le ri a ra sýn da yum ruk laþ ma ya þan dý. Ba zý mil let ve kil le ri, kür sü ye e lin de bu lu nan su þi þe le ri ni fýr lat tý. Ken di le ri ne söz ve ril me yen CHP li ler sa lo nu terk et ti. Bu sý ra da dü zen le me si nin tüm mad de le ri nin geç ti ði a çýk lan dý. An ka ra Bað cý lar da Ve da Hut be si ve Ýn san Hak la rý Kon fe ran sý nbað CILAR Be le di ye si i le Bað cý lar Müf tü lü ðü nün or tak la þa dü zen le di ði prog ra ma ka tý lan Ýs tan bul Müf tü sü Rah mi a ran, Ve da Hut be si ve Ýn san Hak la rý ko nu lu bir kon fe rans ver di. Gör me en gel li Öz ge-mih ri ban Coþ kun kar deþ le rin bra il la al fa be siy le Ve da Hut be si ni o ku ma sý sa lon da duy gu sal an la rýn ya þan ma sý na se bep ol du. Bað cý lar Be le di ye si, Ve da Hut be si nin ýl dö nü mü do la yý sýy la Bað cý lar Müf tü lü ðü i le or tak la þa bir prog ram dü zen len di. Halk Sa ra yý nda ger çek leþ ti ri len prog ra ma ka tý lan Ýs tan bul Müf tü sü Doç. Dr. Rah mi a ran Ve da Hut be si ve Ýn san Hak la rý ko nu lu bir kon fe rans ver di. o ðun ka tý lým la ger çek leþ ti ri len prog ram, ÝS TOÇ Ca mii Ý mam Ha ti bi, Dün ya Kur an-ý Ke rim O ku ma bi rin ci si Bün ya min Top çu oð lu nun Kur an-ý Ke rim ti la ve ti i le baþ la dý. Prog ram kap sa mýn da gör me en gel li Öz ge-mih ri ban Coþ kun kar deþ le rin bra il la al fa be siy le Ve da Hut be si ni o ku ma sý da sa lon da duy gu sal an la rýn ya þan ma sý na se bep ol du. Prog ra mýn a çý lý þýn da ko nu þan Bað cý lar Be le di ye Baþ ka ný Lok man Ça ðý rý cý, Pey gam ber E fen di miz in (asm) u nu tul ma yan ve u nu tul ma ya cak o lan me saj la rýn dan bi ri de Ve da Hut be si ol muþ tur de di. Ve da Hut be si nde vur gu la nan de ðer le rin in sa nýn in san ol ma vas fý ný ka zan ma sý na se bep ol du ðu nu i fa de e den Baþ kan Ça ðý rý cý, Prog ra mý mý za ka tý lý mýn dan do la yý Ýs tan bul Müf tü müz Sa yýn Doç. Dr. Rah mi a ran ho ca mý za te þek kür e di yo rum di ye ko nuþ tu. Prog ram kap sa mýn da Bað cý lar Kay ma ka mý Vey sel ur da kul ve Bað cý lar Müf tü sü Mus ta fa De rin de ký sa bi rer ko nuþ ma yap tý. Prog ra ma, AK Par ti Bað cý lar Ýl çe Baþ ka ný Ýs met Öz türk, Ýs tan bul Müf tü ar dým cý la rý Fa tih Kurt, Ýr fan Üs tün dað i le Gün gö ren Müf tü sü Os man Ay dýn, Ba þak þe hir Müf tü sü Ah met Bil gi, Av cý lar Müf tü sü Meh met Ak top rak, Bað cý lar Mil li E ði tim Mü dü rü Ka dir Kuþ ve Av cý lar Mil li E ði tim Mü dü rü Ha san Dal ka týl dý. Ýs tan bul / e ni As ya kon jonk tür ve mev sim sel þart lar dan et ki le nen ba zý mal grup la rý nýn dik ka te a lýn ma dan he sap la nan enf las yon dur. A maç dýþ fak tör ler den ve a ni fi yat dal ga lan ma la rýn dan a rýn dý ra rak enf las yon se vi ye sin de ki de ði þi mi sü rek li ký lan un sur la rý belirlemek ve o na yö ne lik po li ti ka la rý iz le ye bil mek tir. Þu bat a yýn da çe kir dek enf las yon gý da ve al kol süz i çe cek ler i le tü tün ü rün le ri ve al týn ha riç ek si 0,18 ol du. Ýs ta tis tik ler çok ya vaþ da ol sa enf las yon da ib re nin a þa ðý ya doð ru ha re ket et ti ði ni gös te ri yor. Mer kez Ban ka sý nýn 2012 yý lý i çin baþ lan gýç ta yüz de 5 o la rak ön gör dü ðü da ha son ra yüz de 6,5 e çý kar dý ðý enf las yon he de fi ne u la þý lýp u la þý la ma ya ca ðý ný tah min et mek zor. Çün kü çok bi lin me yen li bir denk lem le kar þý kar þý ya yýz. Bi lin di ði gi bi Av ru pa Mer kez Ban ka sý ya kýn za man da pi ya sa ya 1 tril yon e u ro sür dü. DÜN A Eh li Beyt Vak fý Ge nel Baþ ka ný Fer ma ni Al tun, 12 Mart Muh tý ra sý na 27 Ma yýs ýn he sa bý nýn so rul ma ma sý nýn se bep ol du ðun söy le di. Al tun, geç miþ le mut la ka yüz le þil me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. 12 Mart Muh tý ra sý 41. yýl dö nü mün de Top ka pý E re sin O tel de dü zen le nen pa nel de ma sa ya ya tý rýl dý. Dün ya Eh li Beyt Vak fý ve MAZ LUM DER in dü zen le di ði prog ram da 12 Mart Muh tý ra sý nýn ta nýk la rý ya þa dýk la rý ný an lat tý. Dö ne min ta nýk la rý a ra sýn da yer a lan Dün ya Eh li Beyt Vak fý Ge nel Baþ ka ný Fer ma ni Al tun, muh tý ra nýn top lu mu pe ri þan ha le ge tir di ði ni ve in san la rý ro bot laþ týr dý ðý ný söy le di. Ko nuþ ma sý na, Ne yap tý bu de rin güç ler, de rin dev let ler, bu cun ta cý lar? so ru suy la baþ la yan Al tun, Mu hab be ti ya sak la dý lar, di ya lo gu ya sak la dý lar, il mi ya sak la dý lar, dü þün ce yi ya sak la dý lar, i nan cý ya sak la dý lar, i ba de ti da ya nýþ ma yý, pay laþ ma yý, ya sak la dý lar. Hak ve hu ku ku ya sak la dý lar. Ýn sa ný in san ya pan Bu pa ra nýn bir bö lü mü ül ke mi ze ge lir se TL de ðer le ne cek, kur lar dü þe cek. Do la yý sýy la it hal mal la rý bol la þa cak ve u cuz la ya cak. Fi yat lar ge nel se vi ye si ni a þa ðý ya çe ke cek. Ta biî ca rî a çýk da ar ta cak. A ma þim di ko nu muz bu de ðil, ge çe lim. Enf las yo nu o lum lu et ki le ye cek fak tör ler den bi ri de bü yü me hý zý. de ðer le ri in san la rýn ü ze rin den al dý lar. Ýn san la rý ro bot laþ týr dý lar. Top lum pe ri þan ha le ge ti ri le rek yüz de ca hil leþ ti ril di. de di. 27 MA IS IN HE SA BI SO RUL SA DI 12 MART OL MAZ DI 27 Ma yýs ýn he sa bý nýn so rul ma dý ðý ný i fa de e den Al tun, 12 Mart zul mü, 12 Ey lül ü ge tir miþ tir. 28 Þu bat ý ge tir miþ tir. Bi zi bu ha le ge tir miþ tir. Keþ ke 27 Ma yýs ýn he sa bý so rul say dý. 12 Mart ol maz dý. 12 Mar týn he sa bý so rul say dý.12 Ey lül ol maz dý di ye ko nuþ tu. Fer ma ni Al tun geç miþ le mut la ka he sap la þýl ma sý ge rek ti ði ni be lir te rek, Geç mi þi mi zi doð ru a na liz e dip ge le ce ði mi zi an cak bu þe kil de kur ta ra bi le ce ði mi ze i na ný yo rum. Sev gi de, mu hab bet te, di ya log da i lim de ya rý þan bir ne sil ar zu e di yo rum. Ge le ce ði mi zin gü zel in san lar ya rat mak ve bu de ðer le re sa hip ol mak la o la ca ðý na i na ný yo rum. Sis tem top lum sal do ku mu zu boz du si tem pe ri þan et ti Or ta Va de li Prog ram da ön gö rü len dü zey de ger çek le þir i se ta lep bas ký sý a za la ca ðýn dan fi yat ar tý þý da sý nýr lý o la cak týr. Risk le re ge lin ce; E ner ji ve em ti a fi yat la rý ar tar sa, Bü yü me ya vaþ la maz sa, Dýþ fon gi ri þi a za lýr, kur se pe ti yük se lir se, Enf las yon çift ha ne de ge zin me ye de vam e der. ýl so nun da sa çý mýz ak mý ka ra mý gö re ce ðiz. A ma þim di den þu nu belirleyebiliriz. He def tut sa da tut ma sa da dün ya da enf las yon o ra ný en yük sek ül ke le rin ba þýn da ge li yo ruz. Enf las yon ça lý þa nýn a lýn te rin den, sa na yi nin kâ rýn dan, va tan da þýn ce bin den ya pý lan mo dern hýr sýz lýk týr. Kim söy lü yor? Baþ ba kan Er do ðan. Öy ley se Av ru pa ül ke le rin de ol du ðu gi bi yüz de 2-3 ler se vi ye si ne in di rin. 10 yýl ön ce si ne ta ký lýp kal ma yýn. Soy gu na son ve rin. Geç miþ le yüz leþ me li yiz FER MA NÝ AL TUN, 12 MART MUH TI RA SI'NA 27 MA IS'IN HE SA BI NIN SO RUL MA MA SI NIN SE - BEP OL DU ÐUNU BE LÝR TE REK, GEÇ MÝÞ LE MUT LA KA ÜZ LE ÞÝL ME SÝ GE REK TÝ ÐÝ NÝ VUR GU LA DI. TBMM, çok sa yý da þi kâ yet di lek çe si ne ko nu o lan Or du ar dým laþ ma Ku ru mu (O AK) hak kýn da in ce le me baþ lat tý. Sa yýþ tay, Ma li ye, Ha zi ne, Ser ma ye Pi ya sa sý Ku ru lu (SPK) ve Sos yal Gü ven lik Ku ru mu (SGK) mü fet tiþ le rin den o lu þan 12 ki þi lik uz man e kip, ku ru mu mer cek al tý na al dý. Za man ýn ha be ri ne gö re, Mec lis Di lek çe Ko mis yo nu bün ye sin de ku ru lan O - AK Alt Ko mis yo nu, TSK men sup la rýn dan ge len þi kâ yet ler çer çe ve sin de in ce le me ya pý yor. Þi kâ yet çi le ri ve O - AK Ge nel Mü dü rü Coþ kun U lu soy u din le yen mil let ve kil le ri, Mil li Bir lik Ko mi te si (MBK) dö ne min de ha zýr la nan ka nun çer çe ve sin de ay rý ca lýk lý hak la ra sa hip o lan ve de net len me yen O AK i çin mü fet tiþ ler le ça lýþ ma ka ra rý al mýþ tý. Ko mis yo nun ta le bi doð rul tu sun da il gi li ku rum lar ha re ke te geç ti. 5 ku rum bün ye sin de gö - las yon ça lý þa nýn a lýn te rin den, sa na yi nin kâ rýn - Enf dan, va tan da þýn ce bin den ya pý lan mo dern hýr sýz lýk týr. Kim söy lü yor? Baþ ba kan Er - do ðan. rev ya pan 12 mü fet tiþ ten o lu þan bir e kip ku rul du. Mü fet tiþ ler, ön ce ki gün ça lýþ ma la ra baþ la dý. Ýlk e tap ta TBMM de ku rum dan is te nen bel ge le ri ve il gi li mev zu a tý in ce le yen e kip, ge le cek haf ta dan i ti ba ren ku rum da ça lýþ ma la rý ný sür dü re cek. Alt ko mis yon, O AK la il gi li id di a ve þi kâ yet ko nu la rý ný 12 baþ lýk al týn da top la ya rak mü fet tiþ le re sun du. Uz man lar dan ay rýn tý lý ra por is te ni yor. AKP Mil let ve ki li ve O AK Alt Ko mis yon Baþ ka ný Ýs ma il Ay dýn, ken di le ri ne u la þan çok sa yý da þi kâ ye tin or ta dan kal dý rýl ma sý i çin ku ru mun þef faf bir þe kil de in ce len me si ge rek ti ði ne i þa ret et ti. Ay dýn, O AK ö zel ya sa ya ta bi o la bi lir an cak ka mu hu ku ku na da ay ký rý ol ma ma lý. Mec lis in ku ru mu in ce le me yet ki si var. Ken di le ri nin bu in ce le me den ra hat sýz ol ma ma la rý ge re kir. E ðer bir yan lýþ var sa bu, ku ru mun de ðil ki þi le rin yan lý þý dýr ve dü zel ti lir. de di. An ka ra bi zi. Bu sis te min ye ni len me si ge re ki yor de ðer len dir me sin de bu lun du. TAR HAN: DAR BE KAR ÞIT LA RI TSK DAN U ZAK LAÞ TI RIL DI 12 Mart Muh tý ra sý nýn ko nu þul du ðu prog ram da baþ kan lýk ya pan Dr. Nev zat Tar han i se, si ya si ve si vil dü þü nür le rin dar be ler kar þý sýn da ce sur ol ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. 28 Þu bat ta TSK dan 10 bi ne ya kýn per so nel tas fi ye e dil di ði ni kay de den Tar han, Dar be ya pý lýr sa kar þý sýn da dur ma sý muh te mel kad ro lar u zak laþ tý rýl dý. Mü da ha le et me ye cek kad ro lar ma a le sef de vam e di yor. Bu ko nu da u ya nýk ol mak ge re ki yor. Na sýl ki bir as ker cep he de ce sur o la rak du ru yor sa o top lu mun gü ven li ði i çin ge rek li i se, An ka ra da ki si ya set çi le rin de ay ný ce sa re ti gös ter me si ge re ki yor. Cep he de ki as ker ka dar ce sur ol ma yan si vil dü þü nür ler yok sa zul mü hak e di yo ruz de mek tir di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / ci han Mü fet tiþ ler O AK ý in ce li yor O AK ta a raþ tý rýla cak id di a lar þöy le: l O AK yö ne ti min de ast su bay la rýn ye te rin ce tem sil e dil me di ði. l Taz mi nat la rýn prim e sa sý na gö re de ðil, rüt be e sa sý na gö re he sap lan dý ðý. l Ü ye le re ke sin ti le riy le o ran tý lý ö de me ya pýl ma dý ðý. l Bir ta kým pi ya sa iþ lem le riy le ku ru mun za ra ra uð ra týl dý ðý. l Ver gi ver me yen bir ku rum ol du ðu. l Ýþ ti rak le ri nin de net len di ði an cak O - AK üst yö ne ti mi nin de net len me di ði. l Bir ta kým ki þi sel bil gi le rin þir ket le re ve ril di ði. l Ku ru mun im kân la rýn dan bir ta kým çev re le re im ti yaz sað lan dý ðý. l Hal ka arz e dil miþ þir ket bu lun du ran ku ru mun SPK hü küm le ri çer çe ve sin de fa a li ye te de vam et me si ge re kir ken böy le ya pýl ma dý ðý. l Ge ne ral ak ra ba la rý nýn i þe a lýn dý ðý. l Ku ru mun ü ye li ðin den çýk mak ve iþ ti rak ler de ki pa yý nýn ta ra fý na ö den me si ni is te yen le rin red de dil di ði. l As teð men ler den pa ra ke sil di ði ve i a de e dil me di ði. Dar be ler a ra sýn da a yý rý m ya pýl ma sýn n12 Mart 1971 dar be sin den son ra iþ ken ce mer ke zi o la rak kul la ný lan Zih ni pa þa Köþ kü nün bu lun du ðu Kuþ luk Par ký nos tal jik bir bu luþ ma ya sah ne ol du. 12 Mart dar be sin den son ra Türk Si lâh lý Kuv vet le rin den a tý lan 100 do la yýn da as ker, dar be nin yýl dö nü mün de, iþ ken ce gör dük le ri yer de yap týk la rý top lan tý da Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ý dar be ya ra la rý nýn sa rý la ca ðý na i liþ kin va a di ni ek sik siz ye ri ne ge tir me ye ça ðýr dý lar. As ke rî Dar be le rin As ker Mu ha lif le ri Der ne ði (A - DAM-DER) ça tý sý al týn da ör güt le nen dar be ze de as ker ler, 12 Mart 1971 dar be si nin yýl dö nü mün de, iþ ken ce den ge çi ril dik le ri Zih ni pa þa Köþ kü nün bu lun du ðu E ren köy Tüc car ba þý Kuþ luk Par ký nda bir a ra ya gel di. 12 Mart ze de as ker ler, yap týk la rý a çýk la ma da, Zih ni pa þa Köþ kü nün yý ký lýp ye ri ne çok kat lý a part man lar dan o lu þan bir si te nin in þa e dil me si dolayýsýyla Kuþ luk Par ký nda top lan dýk la rý ný be lirt ti ler. Dar be ze de as ker ler, 41 yýl son ra yi ne bu ra da yýz iþ ken ce ci le ri miz ne re de? Dar be zih ni ye tin den ve dar be ci ler den he sap so ru la cak! slo gan la rý nýn ya zý lý ol du ðu pan kart lar aç tý lar. A DAM-DER a dý na ya pý lan ba sýn a çýk la ma sýn da, iþ çi, köy lü ve genç lik ke sim le ri nin hak ta lep le ri nin a nar þi o la rak kar þý lan dý ðý ve 12 Mart 1971 dar be si nin sos yal ge liþ me e ko no mik ge liþ me yi aþ tý ge rek çe si ne da yan dý rýl dý ðý i fa de e dil di. A çýk lam da, sý ký yö ne tim i lân e de rek ül ke ça pýn da Bal yoz Ha re ka tý uy gu la yan dar be ci le rin, TSK i çin de de 600 do la yýn da su bay, ast su bay ve öð ren ci as ke ri baþ ta Zih ni pa þa Köþ kü ol mak ü ze re iþ ken ce den ge çir dik le ri vur gu lan dý. A DAM-DER in a çýk la ma sýn da, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn, dar be ya ra la rý nýn sa rý la ca ðý na söz ver di ði, an cak bu a maç la çý ka rý lan 6191 sa yý lý ya sa dan 12 Mart ze de as ker ler ve öð ren ci as ker le rin ya rar lan dý rýl ma dý ðý kay de dil di. A çýk la ma da, dar be ler ve mað dur la rý a ra sýn da ay rým cý lý ðýn hiç bir vic da na sýð ma ya ca ðý i fa de e di le rek Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ý ve par ti si ni, dar be ya ra la rý ný sar ma yo lun da ver dik le ri sö zü ek sik siz ye ri ne ge tir me ye ça ðý rý yo ruz de nil di. Ýs tan bul / e ni As ya et ki var, so rum lu luk yok na TI LIM Ü ni ver si te si Hu kuk Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Le vent Kö ker, cum hur baþ kan lý ðý nýn gö rev ta ný mý na i liþ kin, Bu ka dar yet ki, bu ka dar güç ve ri len bir ma ka mýn so rum suz ol ma sý çok tu haf de di. A bant Pa la ce O tel de dü zen le nen 26. A bant Top lan tý sý nýn, e ni A na ya sa da Cum hur baþ ka ný nýn Ko nu mu baþ lýk lý o tu ru mun da ko nu þan Prof. Dr. Kö ker, Cum hur baþ ka ný nýn ya sa ma, yü rüt me ye ve yar gý ya i liþ kin 104. mad de sin de ki yet ki le rin han gi le ri ni tek ba þý na kul la na ca ðý nýn bel li ol ma dý ðý ný söy le di. Cum hur baþ ka ný nýn tek ba þý na kul la na ca ðý yet ki ler de, yar gý de ne ti mi ol du ðu na i þa ret e den Kö ker, bu yet ki le rin ne ler ol du ðu nu, a na ya sa yý dü zen ler ken yaz mak ge rek ti ði ni sa vun du. Kö ker, þun la rý kay det ti: Ý ki bü yük ter cih var; ya par la men ter sis te mi ter cih e de cek si niz ki böy le ce Cum hur baþ ka ný 1961 A na ya sa sýn da ki dü zen le me de ol du ðu gi bi dev le ti tem sil e den ve sem bo lik yet ki ler le do na týl mýþ bir cum hur baþ ka ný o la cak. Do la yý sýy la so rum suz bir cum hur baþ ka ný o la cak. et ki si ol ma dý ðý i çin so rum suz ol ma sý da do ðal. Bu ka dar yet ki, bu ka dar güç ve ri len bir ma ka mýn so rum suz ol ma sý çok tu haf. a da baþ kan lýk sis te mi ni ter cih e de bi lir si niz. Baþ kan lýk sis te mi, za man za man Tür ki ye de de gün de me ge ti ril di. Ne den se gün de me ge li yor, tar tý þý lýr gi bi o lu yor da ha son ra gün dem den kay bo lu yor. Hal bu ki o tu rup a dam a kýl lý tar týþ mak la zým. Bo lu / a a Gül ün Tu nus zi ya re ti Twit ter da ncum HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Tu nus zi ya re ti ni ta ri hi bir zi ya ret o la rak ni te len dir di. Gül, sos yal pay la þým si te si Twit ter da ki he sa býn dan Tu nus zi ya re ti ne liþ kin de ðer len dir me ler de bu lun du. Ta ri hi bir zi ya ret yap tý ðý ný ha týr la tan Cum hur baþ ka ný Gül, Tür ki ye i le Mað rip ül ke le ri a ra sýn da güç lü bir dost luk i liþ ki si bu lun du ðu nu, kýr mý zý-be yaz renk ler i le ay ve yýl dý zýn bay rak la rýn or tak sem bo lü ol du ðu nu i fa de et ti. Cum hur baþ ka ný Gül, þun la rý kay det ti: Bü tün Mað rip ül ke le ri ni En dü lüs ün a ký be tin den ko ru yan Os man lý lar ol du. Türk ler de Mað rip li le vent le rin des te ðiy le Ak de niz i göl ha li ne ge tir di. 400 yýl sü ren bu be ra ber li ðin ha tý ra la rý na ve iz le ri ne Tu nus lu la rýn sa hip çý ký yor ol ma sý ve gu rur lan ma sý biz le ri de çok mut lu et ti. A rap Ba ha rý nýn Tu nus ta baþ la dý ðý ný ha týr la tan Gül, A rap Ba ha rý ný ilk baþ la tan ve 14 O cak De mok ra si Dev ri mi ni ger çek leþ ti ren Tu nus lu li der le rin hep si nin çok zu lüm ve e zi yet gör müþ in san lar ol ma sý na rað men va kur du ruþ la rý he pi mi zi et ki le di tes pi ti ni ta kip çi le riy le pay laþ tý. Gül, de ðer len dir me le ri nin ya ný sý ra zi ya re te i liþ kin fo toð raf la ra da he sa býn da yer ver di. U lu sal Ku ru cu Mec lis e hi ta ben bir ko nuþ ma yap tý ðý ný da ha týr la tan Cum hur baþ ka ný Gül, Be ni bü yük bir he ye can ve coþ ku i le din le di ler söz le riy le Mec lis sa lo nun dan bir ka re yi not la rý na ek le di. Zi ya ret et ti ði Sa dý ki Ko le jin de öð ren ci ler le soh bet et ti ði ni bil di ren Gül, soh be tin dik kat çe ki ci bir a ný ný Kýz ço cuk la rýn dan bi ri si nin Tu nus ta Türk çe nin o kul lar da seç me li dil ol ma sý ný is te me si çok dik kat çe ki ciy di. a ným da bu lu nan Tu nus lu Mil lî E ði tim Ba ka ný da bu na müs pet bak tý söz le riy le ak tar dý. An ka ra / e ni As ya

10 EKONOMÝ 10 HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 9 MART A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7866 ÖN CE KÝ GÜN 1,7850 p S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3436 ÖN CE KÝ GÜN 2,3420 p DÜN 98,35 ÖN CE KÝ GÜN 98,40 p DÜN 663 ÖN CE KÝ GÜN 663 tu Türkiye'de yýllýk bal üretimi 83 bin tona yükseldi. Tür ki ye, bal ü re ti min de dün ya i kin ci si GI DA, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nýn 2008 yý lýn dan be ri uy gu la dý ðý teþ vik ler, a rý cý lýk ve bal sek tö rü nün ö nü nü aç tý. Son yýl lar da el de e di len ge liþ mey le yýl lýk bal ü re ti mi ni 83 bin to na yük sel ten Tür ki ye, dün ya sý ra la ma sýn da i kin ci li ðe o tur du. Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý, 2011 yý lýn da 35 bin 459 a rý ye tiþ ti ri ci si ne, yak la þýk 5 mil yon ko van i çin 35 mil yon li ra des tek ö de me si yap tý. Ka nat lý ve Kü çü kev cil ler Da i re Baþ ka ný Ha kan Öz türk, 2011 yý lýn da a rý lý ko van des te ði nin ko van ba þý na 7 li ra, bom bus a rý sý des te ði nin i se ko lo ni ba þý na 60 li ra o la rak ö den di ði ni kay det ti yý lýn da yak la þýk 52 bin ko lo ni i çin 2 mil yon 600 bin li ra des tek le me ö de me si ya pýl dý ðý ný söy le yen Öz türk, Tür ki ye nin yýl lýk 83 bin ton bal ü re ti mi ve 5 mil yon 300 bi nin ü ze rin de ki ko van var lý ðý i le dün ya da i kin ci sý ra da ol du ðu nu an cak ko van ba þý bal ve ri min de dün ya or ta la ma sý na he nüz ye ti þe me di ði ni bil dir di. Tür ki ye nin ko van ba þý bal ve ri mi nin yýl la ra gö re ki log ram a ra sýn da de ðiþ ti ði ni, dün ya or ta la ma sý nýn i se 20 ki log ram ol du ðu nu be lir ten Öz türk, a maç la rý nýn bal ve ri mi ni dün ya stan dart la rý dü ze yin de ar týr mak ol du ðu nu i fa de et ti. Ýs tan bul / ci han Man da ba þý na 650 TL des tek GI DA, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nýn, man da ye tiþ ti ri ci le ri ne, hay van ba þý na 650 TL des tek sað la dý ðý bil di ril di. a pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Gý da, Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý nýn, a za lan A na do lu Man da sý ye tiþ ti ri ci li ði ni can lan dýr mak i çin 2011 yý lýn da uy gu la ma ya baþ la dý ðý Halk E lin de A na do lu Man da sý nýn Is la hý Ül ke sel Pro je si nin kap sa mý ný ge niþ let ti ði bil di ril di. Açýk la ma da, þöy le de nil di: Ba kan lýk ta ra fýn dan ge çen yýl pi lot o la rak 8 il de baþ la tý lan A na do lu Man da sý ýs lah pro je si ne bin 275 ye tiþ ti ri ci da hil e dil di. Bu kap sam da 11 bin 258 baþ A na do lu Man da sý i çin hay van ba þý na 500 li ra des tek ve ri le rek ye tiþ ti ri ci ye top lam 5.6 mil yon li ra ö de me ya pýl dý. Ba kan lýk, 2012 yý lýn da hem pro je ye ka tý lan il sa yý sý ný hem de hay van ba þý na ve ri len des te ði ar týr dý. 3 ü ni ver si te, 2 a raþ týr ma ens ti tü sü, 8 da mýz lýk man da ye tiþ ti ri ci le ri bir li ði ve 7 pro je li de ri nin yer a la ca ðý pro je de, il sa yý sý 8 den 11 e çý kar tý lýr ken, des tek ler de ge çen yý la o ran la yüz de 30 ar tý rý la rak hay van ba þý na 650 li ra ya yük sel til di. Ba kan lýk, man da ye tiþ ti ri ci le ri ne bu yýl top lam 9.8 mil yon li ra des te le me ö de me si yap ma yý ve 2012 yý lý so nun da pro je ye da hil e di le cek man da sa yý sý ný 15 bin ba þa çý kar ma yý he def li yor. An ka ra / a a Pet rol de ki yük se liþ Tür ki ye yi o lum suz et ki li yor MA LÝ E Ba ka ný Meh met Þim þek, pet rol fi yat la rýn da ki yük se li þin Tür ki ye yi o lum suz et ki le di ði ni be lirt ti. TÜ GÝ AD An ka ra Þu be si 7. O la ðan Ge nel Ku ru lun da ko nu þan Ba kan Þim þek, Tür ki ye i çin en bü yük ris kin böl ge sel je o po li tik risk ler bir ke na ra bý ra kýl dý ðýn da pet rol fi yat la rý ol du ðu nun al tý ný çiz di. Pet rol fi yat la rýn da ki yük se li þin Tür ki ye yi o lum suz et ki le di ði ni kay de den Þim þek, Tür ki ye nin e ner ji kay nak la rý ný bü yük öl çü de it hal et me si ne de niy le e ner ji fi yat la rý nýn et ki si nin de ö nem li ol du ðu nu an lat tý. Ba kan Þim þek, E ner ji fi yat la rýn da ki yük se liþ enf las yon bek len ti le ri nin o lum suz et ki len me si, enf las yo nun o lum suz et ki len me si de mek. Enf las yon bek len ti le ri nin o lum su za dön me si de mek, fa iz ler ü ze rin de bir bas ký de mek. E ner ji fi yat la rý nýn yük sek sey ret me si ca ri a çýk de mek. Ca ri a çýk de mek, bü yü me nin a þa ðý çe kil me si de mek di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Kadýnlara bedava köfte daðýttý SUL TA NAH MET Köf te ci si 8 Mart Dün ya Ka dýn lar Gü nü i çin San cak te pe þu be sin de ba yan la ra be da ve köf te da ðý ta rak il ginç bir kam pan ya ya im za at tý. Tür ki ye de ilk de fa San cak te pe de uy gu la dý ðý Sul ta nah met Köf te A ra ba sý i le dik kat çe ken Sul ta nah met Köf te ci si, Dün ya Ka dýn lar Gü nü, tam bin por si yon köf te yi kam pan ya i çin üc ret siz da ðýt tý ðý ný be lirt ti. Ýs tan bul / e ni As ya A li Hay dar Boz kurt E LEK TRÝK, SU BORÇ LU LA RI KA RA LÝS TE E GÝR ME SÝN TESK GENEL BAÞKANI PALANDÖKEN, "ENÝ KARA LÝSTEE, KREDÝ BORÇLULARININ ANI SIRA ELEKTRÝK, SU, TELEFON BORÇLULARININ DA DAHÝL EDÝLMESÝNÝ ANLIÞ BULUORUM'' DEDÝ. TÜR KÝ E Es naf ve Sa nat kar la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, kre di le ri ni ö de mek te sý kýn tý çe ken le rin yer al dý ðý ka ra lis te nin da ha da ge niþ le til me si i çin Mer kez Ban ka sý bün ye sin de ça lýþ ma ya pýl dý ðý ný be lir te rek, ye ni lis te ye, kre di borç lu la rý nýn ya ný sý ra e lek trik, su, te le fon borç lu la rý nýn da da hil e dil me si ni yan lýþ bul du ðu nu be lirt ti. Pa lan dö ken, ya zý lý a çýk la ma sýn da, Mer kez Ban ka sýn da ki kre di bil gi le ri nin Tür ki ye Ban ka lar Bir li ði ne (TBB) dev re dil me siy le il gi li ça lýþ ma ya pýl dý ðý ný ha týr la ta rak, ye ni ka ra lis te ne de niy le ban ka la rýn kre di ve re cek in san bu la ma ya ca ðý ný, bu du ru mun da pi ya sa nýn çark la rý ný et ki le ye ce ði ni kay det ti. Es naf ve sa nat kar la rýn, üc ret li ça lý þan lar gi bi sa bit ge lir le ri o lan bir ke sim ol ma dý ðý ný i fa de e den Pa lan dö ken, a çýk la ma sýn da þu gö rüþ le re yer ver di: Es na fýn ka sa sýn da her za man na kit pa ra ol ma ya bi lir. Bu du rum ti ca ri ha ya týn o la ðan risk le ri o la rak gö rül me li dir. Kü çük mik tar lý e lek trik, su, te le fon fa tu ra la rý gü nü gü nü ne ö de ne me ye bi lir. An cak, za man za man es na fýn ban ka lar dan kre di kul ala na rak söz ko nu su borç la rý ný ka pat týk la rý do la yý sýy la kre di sis te mi ni kul lan mak su re tiy le ö de me le ri ni ya pa - Pa lan dö ken, ka ra lis te nin da ha da ge niþ le til me si i çin Mer kez Ban ka sý'nýn ça lýþ ma ya ptýðýný hatýrlattý. bil dik le ri gö rül mek te dir. Kü çük bir su fa tu ra sý ve ya te le fon fa tu ra sý bor cun dan do la yý es na fýn ka ra lis te ye a lýn ma sý ve kre di ve ril me me si tüm ti ca ri ha ya tý o lum suz yön de et ki le ye cek tir. e ni lis te ye, kre di borç lu la rý nýn ya ný sý ra e lek trik, su, te le fon borç lu la rý nýn da da hil e dil me si ni yan lýþ bu lu yo rum. Bu ne den le, ka ra lis te uy gu la ma sý nýn bu ka dar ge niþ tu tul ma sý doð ru bir uy gu la ma de ðil dir. An ka ra / a a E lek trik li o to mo bi lin da ha 20 yý lý var To yo ta Pa zar la ma ve Sa týþ AÞ CE O su Bozkurt, e lek trik li o to mo bi lin alt ya pý ya tý rý mý nýn ya pýlmasý ve þarj is tas yo nu nun ku rulmasý gerektiðini belirtti. TÜR KÝE DE ve dün ya da e lek trik li o to mo bi lin gi de ce ði yol i çin en az yýl da ha ol du ðu nu söy le yen To yo ta Pa zar la ma ve Sa týþ AÞ CE O su A li Hay dar Boz kurt, Ben ce ya kýn ge le cek te ha yal de di. O to mo tiv pa za rý nýn sey ri nin e ko no mi nin gi di þa tý na çok bað lý ol du ðu nu di le ge ti ren Boz kurt, bu yýl Tür ki ye e ko no mi si nin bek le ne nin ü ze rin de de, al týn da da bü yü ye bi le ce ði ni, bu na bað lý o la rak da o to mo tiv pa za rý nýn þe kil le ne ce ði ni söy le di. Boz kurt, Tür ki ye de e lek trik mo tor lu o to mo bil le rin ver gi si nin yüz de 3 e in di ri le rek, bu a raç la rýn teþ vik e dil me si ne i liþ kin de þun la rý i fa de et ti: Ba na gö re Tür ki ye de ve dün ya da e lek trik o to mo bi lin gi de ce ði yo la en az yýl var. a kýn ge le cek te her yer de e lek trik li a raç þarj is tas yon la rý o la cak, on bin ler ce a raç sa tý la cak... a kýn ge le cek te bu nu bek le mek ha yal ben ce. Or ta da, kul la ným da ol ma yan bir ü rü ne, bu tür teþ vik ve ril me si, on la ra ve ril di, hib ri te ve ril me di de dirt mi yor ba na. Çün kü ba na gö re kim se ye ve ril me di. Ol ma yan bir ü rü ne ver di ði niz za man kim se ye ver me miþ o lu yor su nuz. E LEK TRÝK LÝ O TO MO BÝ LE ALT A PI O LU ÞU RUL MA LI E lek trik li o to mo bi lin alt ya pý ya tý rý mý ný ya pa cak sý nýz, þarj is tas yo nu nu ku ra cak sý nýz, cid di pa ra lar ha zýr la ya cak sý nýz. Da ha pi ya sa da bir ta ne o to mo bil yok. Kim ge lip siz den e lek trik sa týn a lýp, þarj e de cek de o kur du ðu nuz ya tý rý mý kaç yýl da ge ri dön dü re cek si niz? Or ta da ol ma yan, tra fik te dön me yen a raç i çin siz bir ya tý rým ya pa bi lir mi si niz? a pa maz sý nýz. Bu iþ yu mur ta ta vuk mi sa li... Bu ra da ön ce o to mo bi lin bir yo la çýk ma sý la zým. Da ha bu nu gör mü yo ruz. E lek trik li o to mo bi lin da ha çok yo lu var, yý lý var. Hib rit o to mo bi le ve ril me di e lek trik mo tor lu a ra ca teþ vik ve ril di di ye sim gel mi yor. Ol ma yan bir ü rü ne ve ril di, ge le cek te de ol ma ya cak tra fik te... Boz kurt, dün ya da To yo ta nýn yýl da 1 mil yon a det hib rit o to mo bil sat tý ðý ný di le ge ti re rek, bu gün Tür ki ye de hib rit a raç la ra yö ne lik bir teþ vik ol sa yýl da hib rit o to mo bil sa tý la ca ðý ný kay det ti. Ýs tan bul / a a Tex brid ge te ö nem li iþ bað lan tý la rý na im za a týl dý AV RU PA ve As ya a ra sýn da teks til köp rü sü kur ma he de fiy le yo la çý kan Tür ki ye nin tek ku maþ ve ak se su ar la rý fu a rý Tex brid ge te Ku zey Af ri ka, Or ta do ðu, ve U zak Do ðu dan ge len ö nem li a lý cý lar, ka tý lým cý fir ma lar la bü yük ya tý rým la rýn ö nü nü a ça cak cid di iþ bað lan tý la rý na im za at tý ðý bil di ril di. U lu dað Teks til Ýh ra cat çý la rý Bir li ði (U TÝB) ön cü lü ðün de CNR Hol ding ku ru luþ la rýn dan Ýs tan bul Fu ar cý lýk ta ra fýn dan bu yýl i kin ci si dü zen le nen ku maþ ve ak se su ar la rý fu a rý Tex brid ge so na er di. a pý lan a çýk la ma ya gö re üç gün bo yun ca zi ya ret çi le ri ni a ðýr la yan ve 20 bin met re ka re lik a lan da 150 fir ma nýn ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri len fu a rý, a ra la rýn da Man go, Za ra, Max ma ra, A di das, ve Gap ýn yet ki li le ri nin de yer al dý ðý 2 bin 800 ya ban cý ol mak ü ze re top lam 14 bin 370 sek tör pro fes yo ne li zi ya ret et ti. Ku zey Af ri ka, Or ta do ðu, ve U zak Do ðu dan ge len ö nem li a lý cý lar ka tý lým cý fir ma lar la yüz yü ze gö rüþ me ler de bu lu na rak, bü yük ya tý rým la rýn ö nü nü a ça cak cid di iþ bað lan tý la rý na im za at tý. Fu a ra i liþ kin de ðer len dir me ler de bu lu nan U TÝB Baþ ka ný Ýb ra him Bur kay, fu ar la bir lik te Av ru pa ve As ya a ra sýn da teks til köp rü sü kur ma he de fi ne a dým a dým yak la þýl dý ðý ný be lirt ti. Bur kay, çok fark lý ül ke ler den ge len a lým he yet le ri nin fu ar dan çok mem nun ay rýl dýk la rý ný öð ren di ði ni söy le di. Ýs tan bul / eni Asya Es na fa ve ri len kre di 10 yýl da 36 kat art tý E KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, es naf ve sa nat kar - la ra 2002 yý lýn da kul lan dý rý lan kre di mik ta rý 153 mil yon TL i ken; bu tu ta rýn 2011 yý lýn da 5,5 mil yar TL ye çý kar - týl dý ðý ný bil dir di. Çað la yan, MHP Ha tay Mil let ve ki li Ad - nan Þe fik Çir kin in ya zý lý so ru ö ner ge si ne ce vap ver di. Es naf ve sa nat kar la ra, 2002 yý lýn da Es naf ve Sa nat - kar lar Kre di Ke fa let Ko o pe ra tif le ri ke fa le tiy le, Tür ki ye Halk Ban ka sýn dan kul lan dý rý lan kre di le rin tu ta rý 153 mil yon TL i ken; bu tu ta rýn 2011 yý lý nýn A ra lýk a yý so nu i - ti ba rýy la 5,5 mil yar TL ye çý kar týl dý ðý ný be lir ten Çað la - yan, bu dö nem i çe ri sin de ve ri len kre di tu ta rý nýn 36 kat art tý ðý ný vur gu la dý. Ba kan Çað la yan, 2002 yý lýn da kre di kul la nan ko o pe ra tif or tak sa yý sý 63 bin 520 ki þi i ken; bu sa yý nýn 2011 A ra lýk a yý so nu i ti ba rýy la 244 bin 700 ki þi ye u laþ tý ðý ný bil dir di. Çað la yan, es naf ve sa nat kar - la ra ve ri len kre di üst li mi ti 2002 yý lýn da 5 bin TL i ken; 2008 yý lý nýn ba þýn dan i ti ba ren ka de me li o la rak 35 bin ve 100 bin TL ye yük sel til di ði ni i fa de et ti. An ka ra / a a Þir ket ler ta kas bor sa sýn da el de ðiþ ti ri yor TA KAS i le a lýþ ve riþ yön te mi mil yon do lar lýk þir ket sa týþ la rýn da da kul la nýl ma ya baþ lan dý. Sis tem Bar ter ta ra fýn dan ku ru lan Tür ki ye nin en kap sam lý ta kas bor sa sý kas de po.com por ta lýn da ü rün ve hiz met le rin ya ný sý ra þir ket ta kas la rý da ya pý lý yor. Ýþ de ðiþ tir mek is te yen ve ya fark lý sek tör ler de ya tý rým yap mak is te yen yer li ve ya ban cý iþ a dam la rý fab ri ka la rý ný, ta til köy le ri ni ve ya eð len ce me kan la rý ný ta kas yo luy la ta lip li le ri ne sa tý yor. Ta kas bor sa sýn da 3 mil yon do lar lýk o tel, 1 mil yon do lar lýk taþ o ca ðý, 2 mil yon do lar lýk man tar ü re tim çift li ði ve 300 bin do lar lýk si ne ma sa lo nu dik kat çe ki yor. Þu an da pe ra ken de den ta rý ma ma den ci lik ten tu riz me ka dar 20 ye ya kýn þir ket ve iþ let me nin ta ka sa su nul du ðu bil gi si ni ve ren Sis tem Bar ter ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Or han Bes le, Ýþ let me sa hip le ri fark lý bir a lan da ya tý rým yap mak ve ya ser ma ye or ta ðý bul mak a ma cýy la iþ let me le ri nin ta ma mý ný ve ya bir kýs mý ný ta ka sa su na bi li yor. Kar þý lý ðýn da i se al dýk la rý ü rün ve na kit pa ra yý ye ni iþ le rin de de ðer len di ri yor lar di ye ko nuþ tu. Sis tem Bar ter ta ra fýn dan ku ru lan ta kas bor sa sýn da bo ðaz da lüks vil la dan ge mi ye, son mo del a ra ba dan ar sa ya ka dar 20 bin çe þit ü rün ta kas yo luy la a lý nýp sa tý la bi li yor. 70 bin bi rey sel kul la ný cý ve 3 bin fir ma nýn iþ lem yap tý ðý kas de po.com por ta lýn da a nýn da mal ve hiz met de ði þi mi ya pý la bi li yor. Sis tem Or han Bes le Bar ter o la rak 2012 yý lýy la bir lik te A na - do lu il le rin de ba yi lik ver me ye baþ la dýk la rý ný an la tan Bes le, Þu an da An ka ra, Ýz mir, Bur sa, A da pa za rý, De niz li ve Er zu rum il le rin de ba yi lik le ri miz bu lu nu yor. ap tý ðý mýz gö rüþ me ler so nun da bu sa yý yý ya kýn za man da 20 i le ka dar çý ka ra ca ðýz. de di. Bes le, 2011 yý lýn da 350 da i re, 80 a raç ve 100 a det ar sa ta ka sý na im za at týk la rý ný bil dir di. Ýs tan bul / e ni As ya

11 MEDA POLÝTÝK 11 PAR TÝ SÝ MER VE KA VAK ÇI I NA SIL AL NIZ BIRAK TI? OL DA gi der ken A me ri ka yý an ne ve ba ba mý a ra dým. Ev de yok lar dý. Te le sek re te re i çim de ki coþ ku ve he ye ca ný di le ge ti ren þu me sa jý bý rak tým: Ký zý nýz mil let ve ki li o lu yor a ma siz ev de de ðil si niz. A me ri ka da ki te le sek re te re ko nu þan mil let ve ki li a da yý genç ka dý nýn a dý Mer ve Sa fa Ka vak çý. Bun dan se kiz yýl ön ce Ba þör tü süz De mok ra si (Ti maþ a yýn la rý) ad lý, göz ler den ka çan ki ta býn da mil let ve kil li ði a day lý ðý ke sin leþ ti ði gü nü iþ te böy le an la tý yor. Ki ta bý o ku yun ca sa de ce o me lun 1 Ma yýs 1999 gü nü nü ha týr la mý yor su nuz, ne re dey se tüm ru hu ve ya ruh suz lu ðuy la 13 yýl ön ce ki Tür ki ye can la ný yor gö zü nüz de. Er ba kan ýn ký zý E lif Er ba kan ve e þi Ner min Er ba kan va sý ta sýy la ge len mil let ve kil li ði tek li fi kar þý sýn da hem çok mut lu hem de par ti de ki le rin tav rý yü zün den ka fa sý ka rý þýk bir Mer ve Ka vak çý var ki ta býn ilk say fa la rýn da. Se çi me ya kýn bir gün par ti de ka fa sýn da ki so ru la rý sor mak i çin Dýþ Ý liþ ki ler Bö lü mü nde bir lik te ça týþ tý ðý, a ða bey de di ði Ab dul lah Gül le bi ra ra ya ge li yor. Ben mil let ve ki li se çi lir sem bir prob lem le kar þý la þýr mý yým, siz ne ko nu þu yor su nuz yö ne tim de di ye so ru yor. Gül ün ce va bý ma ni dar: Bak kar de þim bu par ti de stra te ji ol maz, her þey son da ki ka i þi dir. Sa na bu nu ar týk biz den bi ri ol du ðun i çin söy lü yo rum. Da ha son ra an lat tý ðý þey tam 13 yýl ön ce si nin Tür ki ye si ne la yýk bir tab lo. Gö rüþ me nin ar dýn dan Ka vak çý nýn Was hing ton Post a dý na ken di siy le ko nuþ ma ya ge len Am be rin Za man la ran de vu su var: Sa yýn Gül o an da ba na çok ga rip ge len bir tek lif ge tir di. Mer ve kar de þim, rö por ta jý ya par ken, ba þý ný böy le de ðil de, þöy le bað la san de di ve e li i le an ne an ne le ri mi zin kul lan dý ðý çe ne al týn dan bað lan ma þek li ni gös ter di. Pe ki, þim di ler de 13 yýl ön ce si nin ar þiv le rin den Was hing ton a gö nül lü as ke rî a te þe a ta yan Er do ðan ne di yor Ka vak çý nýn a day lý ðý i çin. Se çim ak la þý yor, Par ti Mer ke zin den Ses ok baþ lýk lý bö lüm de a lý yo ruz ce va bý. Er do ðan ýn þi ir yü zün den hap se gir me yi bek le di ði gün ler. Ka vak çý an la tý yor: Bir gün ku ze nim le be ra ber Tay yip Er do ðan ýn o fi sin dey dik. Tay yip Bey, be nim a day lý ðý ma pek o lum lu bak mý yor du. Da ha doð ru su ba þý ör tü lü bir ha ný mýn mil let ve ki li a day lý ðý na o lum lu bak mý yor du. Ba sý nýn a cý ma sýz lý ðý ný di le ge ti ri yor, es ki e þim le il gi li bir i ki þey so ru yor du ba na. Þim di, bu a dam lar her ko nu yu a let e der ler pis o yun la rý na. Bir de þu var ta bi i. Par ti i le ri ki gün ler de se nin ar kan da ol ma ya bi lir. Tam da Gül ün ve Er do ðan ýn tah min et ti ði gi bi o la cak týr her þey. Se çim ler bi ter. Mer ve Ka vak çý ar týk is tan bul mil let ve ki li dir. e min gü nün den bir gün ön ce par ti yö ne ti mi ren gi ni bel li et me ye baþ lar. 1 Ma yýs gü nü Ab dul lah Gül öð le sa at le rin de Ka vak çý la rýn e vi ni a ra ya rak zi ya re te ge le cek le ri ni ha ber ve rir. Sa lih Ka pu suz ve Lüt fü E sen gün gi bi par ti kur may la rýy la ge lir ler e ve. Sö zü Ka pu suz a lýr: a rýn Sep ti oð lu na (en yaþ lý ü ye sý fa týy la Mec lis Baþ ka ný A li Rý za Sep ti oð lu) el öp me ye gi de cek si niz ve Ba na bu gün ye min et ti re cek mi si niz di ye so ra cak sý nýz. E ðer o lur der se Mec lis e ge le cek si niz. E ðer, ha yýr der se de Mec lis e gel me ye cek, bir ba sýn top lan tý sý dü zen le ye cek ve Mec lis e gir mek ten vaz geç ti ði ni zi a çýk la ya cak sý nýz. Ka vak çý ko nuþ ma yý sür dür sün: Al la hým ne ler du yu yor dum. Ku lak la rým ne ler i þi ti yor du, duy duk la rým ger çek ten ba na söy le ni yor o la bi lir miy di, yok sa mi sa fir le ri miz ba na þa ka mý ya pý yor lar dý. Do na kal mýþ tým Ve 2 Ma yýs. e min gü nü. Mec - 28 Þu bat ta as ke ri u nu tu yor mu yuz? DÖ NE MÝN Baþ ba kan ar dým cý sý na (Çil ler) yö ne lik ka ra la ma kam pan ya la rý tan zim et me, bu kam pan ya lar da kul la ný la cak te ma ve kü für le ri da hi be lir le me, bun la rý kýþ la lar da va ta ni gö re vi ni ya pan er le re pos ta lat ma, bu ko nu da en üst dü zey de plan la ma yap ma ve e mir ver me suç mu dur? Su çun a lâ sý dýr... Su bay ço cuk la rý na ve eþ le ri ne muh bir lik yap ma, bil gi top la ma ve fiþ le me em ri ver mek bir suç mu dur? Su çun a lâ sý dýr... De vam e de lim... Ev li lik cüz dan la rýn da eþ le ri ba þör tü lü o lan su bay la rýn kim lik le ri nin be lir len me si em ri ve ar dýn dan bu ki þi le rin or du dan sa de ce bu ne den le a týl ma la rý suç mu dur? Ge nel kur may ýn e mir yo luy la ca mi le ri iz let me si suç mu dur? Si lâh lý Kuv vet ler in he men tüm ka de me le rin de bü ro su o luþ tu ru lan Ba tý Ça lýþ ma Gru bu nun iþ le yi þi, bu ko nu da dö ne min De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný Er ka ya ta ra fýn dan ve ri len þu ta li ma ta ne de me li: Ýl ve il çe ler de ki tüm der nek ler, va kýf lar, mes lek ku ru luþ la rý, iþ çi ve iþ ve ren sen di ka la rý, yük sek öð re nim ku rum la rý, öð ren ci yurt la rý, va li, kay ma kam, be le di ye baþ kan la rý ve di ðer mül ki ma kam lar da bu lu nan gö rev li le re a it bi yog ra fi ler ve a ný lan þa hýs la rýn si ya sî gö rüþ le ri ni tes pit e dil me si, il ge nel mec lis ve be le di ye mec lis ü ye le ri, si ya sî par ti il ve il çe teþ ki lat la rý yö ne tim ku rul la rý, ye rel TV, rad yo, ga ze te, der gi ba sýn ya yýn ku ru luþ la rý na i liþ kin te min e di len tüm bil gi le rin, ya zý lý ve an ket le re ka yýt lý o la rak De niz Kuv vet le ri Ko mu tan lý ðý nda top la na cak týr... Dün e ni Þa fak Ga ze te si 28 Þu bat la il gi li bu tür ko nu la rý ve ka nýt la rý gün de me ge tir di... Bu ve ben ze ri on lar ca a çýk ka ný týn gös ter di ði þu dur: 28 Þu bat sa de ce top lu mun bir ke si mi ne de ðil, tü mü ne kar þý iþ len miþ bir suç tur, de mok ra si yi he def le miþ bir dar be dir. Bir ge ne ra lin pe ze venk de di ði sa de ce bir si ya si par ti li de ri, Ýs la mi ke si min o dö nem ki si ya si tem sil ci si de ðil, ay ný za man da Tür ki ye nin baþ ba ka ný dýr. A çýk: Fa il her þey den ön ce a çýk bi çim de as ker dir. Gün ler dir 28 Þu bat ve ba sýn me se le si tar tý þý lý yor. Rö vanþ, in ti kam duy gu la rý na, e go kav ga la rý na, da ha sý ik ti dar mü ca de le le ri ne e sir o lan bu tar týþ ma da, i þin ö zü as ker kýs mý at la ný yor. E vet, bun la rý, as ke ri, dar be yi u nut tuk, e tik ve si ya si ka ba hat la rý tar tý þýr ol duk Þu bat ýn as ker a çý sýn dan a çýk suç o luþ tu ran yön le ri or ta da dýr. Si lâh lý Kuv vet ler, 28 Þu bat ta, an dýç lar çer çe ve sin de psi ko lo jik ha re kat lar la yön len di ri len, en di þe le ri de rin leþ ti ri len ka mu o yun dan ge len des tek le si ya set çi ye ve si ya sî a la na yö nel miþ, ya rý ak tif, sü rek li bir mü da ha le tar zý ü ret miþ tir... Psi ko lo jik ha re kat lar iç düþ man i lan e di len ya da iç düþ man la ra hiz met et ti ði sa ný lan si ya si par ti le ri, der nek le ri, ki þi le ri, ay dýn la rý, ya zar la rý, top lum sal ke sim le ri, hat ta hü kü met le ri he def al mýþ týr... Psi ko lo jik ha re kat, Kürt so ru nun dan la ik lik tar týþ ma la rý na de ðin de mok ra tik ö ne ri ve fi kir le ri, meþ ru ku rum ve ya pý la rý he def al mak la kal ma mýþ, bu çer çe ve de ÖK ten baþ la mak ü ze re bü tün dev let ku rum la rý ve ba sýn bu yön de yön len di ril miþ ve kul lan dý rýl mýþ týr. A na he def, tek tip top lum ya rat mak, o ra dan güç a la rak si ya set ü ret mek, si ya se te mü da ha le et mek ol muþ tur. Dev let Me mur la rý Ka nu nu ve ÖK Di sip lin ö net me li ði ör nek le rin de ol du ðu gi bi i da re ye, ki þi le ri ka mu hiz me tin den men et mek, un van kul lan ma la rý ný en gel le mek gi bi yar gý sal ve key fi yet ki le rin ve ril me si, bu yol la per so nel kad ro ve po li ti ka la rý nýn as ke rin de ne ti mi ne gir me si, RTÜK gi bi tüm Ba ðým sýz Ý da ri Bi rim ler de Ge nel kur may ve MGK ta ra fýn dan a ta nan tem sil ci le rin yer al ma sý, ký sa ca sý de mok ra tik ku rum la rýn ve si vil ku ru luþ la rýn sem bo lik ve fi i lî o la rak, ni te lik ve iþ le yiþ a çý sýn dan mi li ta ri ze e dil me si dir... Mer kez med ya ol ma sýy dý, bun la rý as ker ko lay ya pa maz dý, bu na þüp he yok.. A ma ya pan te mel o la rak as ke ri ka ra gah týr. U nut ma mak ge rek... A li Bay ra moð lu, e ni Þa fak, 10 Mart 2012 lis e gi di li yor. Ak ra ba la rý mil let ve ki li Ze ki Bey in o da sýn da bek le me ye baþ lý yor lar. Naz lý I lý cak ger gin ve te lâþ lý o la rak ge li yor o da ya. Son ra da par ti nin a ðýr top la rýn dan Te mel Ka ra mol la oð lu, Þim di de ðil geç va kit te ye min e de cek sin di yor. Is rar e di yor Ka vak çý: Be nim sý ram ge lin ce an dý mý iç mem ge re ki yor ve bu nu yap ma lý yým. Ben bu hal ka söz ver dim, sö zü mü tu ta ca ðým. Ve sa lo na doð ru yü rü me ye baþ lý yor. Kýr mý zý ha lý kap lý u zun ko ri dor lar dan Ge nel Ku rul a i ler ler ken di lin de þu du a var: Rab bim, gi re ce ðim ye re dü rüst lük le gir - Bugün iktidarýn rahat koltuklarýndan 28 Þubat ýn rövanþýna talip olanlara, arþiv karýþtýrýp racon kesenlere sormak hakkýmýz: Peki o günlerde siz ne yaptýnýz? me mi sað la, çý ka ca ðým yer den de dü rüst lük le çýk ma mý sað la. Ba na ta ra fýn dan, hak kýy la yar dým e di ci bir kuv vet ver. Bun dan son ra sý ný ma a le sef bi li yo ruz. O da ki ka lar la il gi li bil me di ði miz tek þey yü zü ne kar þý Dý þa rý, dý þa rý di ye ba ðý rý lýr ken Ka vak çý nýn di lin den dö kü len a yet ler: Biz on larýn ön le rin den ve ar ka larýn dan bir set çek tik de on la rý sar dýk ve on lar ar týk gö re mez ol du lar. (a sin-36) Ge ce ya rý sýn dan son ra. e min tö re ni de vam e di yor. e ni den Mec lis e gi dip bir kez da ha de ne mem la zým di yor Ka vak çý. Ge nel Baþ kan Ku tan ýn o da sý na gi di li yor yi ne: Ge nel Ku rul a gir me me niz ka rarý a - lýn dý di yor Ku tan ve ek li yor: Ay dýn Men de res Bey par ti nin Er ba kan Ho cay la o lan ba ðý ný a çýk la ma teh di din de bu lun du. (...) ýl lar dýr ta ný dý ðým Re cai Bey Am ca ma bu se fer Baþ ka ný ný u ya ran bir par ti li o la rak Re cai Bey, siz kor kak sý nýz di ye bir an da hay kýr dý ðý mý fark e di yo rum. Son ra hiç bir þey çýk ma yan top lan tý lar, te le viz yon rö por taj la rý. Ve bir gün o çok ga rip tek lif ge li yor: Ah met Ha kan Bey Ýs tan bul dan An ka ra ya git miþ o gün ler de. O ra da par ti yö ne ti min de ki ler le gö rüþ tük ten son ra be ni a ra dý. Sa lih Ka pu suz ve Ab dul lah Gül Bey ler le gö rüþ tü ðü nü on larýn da DSP'Ii Hü sa met tin Öz kan la gö rüþ tük le ri ni, du ru mun be nim i çin çok va him ol du ðu nu i fa de e di yor du te le fon da. Bu se bep le E ce vit ve Öz kan ýn Fa zi let li le re Ge lin Ka vak çý yý be ra ber yurt dý þý na çý ka ra lým. Va tan daþ lýk tan a tý lýp mil let ve kil li ði dü þün ce do ku nul maz lý ðý kalk tý ðý tak dir de, Mec lis e ba þör tü lü gir mek ten ve 1996 se ne sin de ABD de yap tý ðý bir ko nuþ ma dan do la yý yar gý lan ma sü re ci baþ la ya cak. Bu se bep le, bir an ön ce ül ke dý þý na çýk sýn tek li fi nin gel di ði ni an cak Fa zi let Par ti li le rin ba na bu tek li fi yap ma ya çe kin di ði ni, Ah met Bey den de ba na tek li fi i let me si ni ri ca et tik le ri ni söy le di. Te le fon da ki Ah met Ha kan Be yi don muþ ve þaþ kýn bir i fa de i le din le dim. Mer ve Ka vak çý, ki ta býn da Bu kor ku ne den di ve kim den di? di ye so ru yor. Bu gün o so ru nun ce va bý ný he pi miz ga yet i yi bi li yo ruz. 13 yýl ön ce ki Tür ki ye nin þart la rý ný da. O yüz den bu gün ik ti da rýn ra hat kol tuk la rýn dan 28 Þu bat ýn rö van þý na ta lip o lan la ra, ar þiv ka rýþ tý rýp ra con ke sen le re sor mak hak ký mýz: Pe ki o gün ler de siz ne yap tý nýz? Ta bii kork mak tan baþ ka... ýl dý ray O ður, Ta raf, 11 Mart 2012 Kerkük ile Musul padiþah mülküdür! DA HA Sul tan I I. Ab dül ha mid Os man lý tah tý na o tur ma dan yir mi yýl ön ce, ya ni 1857 de Ga liç ya da pet rol çý kýn ca, (...)Av ru pa dev let le ri, Os man lý top rak la rýn da her tür lü re zil li ðe so yun du! Ve Ab dül ha mid Han tah ta çýk tý ðýn da is tih ba rat çý lar hep ten ký ya sý ya bir sa va þa tu tuþ muþ tu! Ab dül ha mid tah ta o tu rur o tur maz, Ýn gi liz ler A da na-mer sin De mir yo lu im ti ya zý ný al dý lar. A ma sul tan, du ru mu den ge le mek i çin Al man la ra Bað dat De mir yo lu im ti ya zý ný ver di. Sul tan Ab du la ziz den bu ya na Me zo po tam ya hav za sýn da bü tün im ti yaz la rý e le ge çir mek is te yen Ýn gi liz des tek li pet rol cü ler, Ab dül ha mid in o yu nu na gel di böy le ce. Al man lar la 1886 da ya pý lan Bað dat De mir yo lu An laþ ma sý ü ze ri ne Ýn gi liz, Fran sýz, Rus is tih ba rat çý lar böl ge de si ya si bu na lým lar ya ra týp bir bi ri ar dý na pis tez gah la ra so yu na rak Os man lý yý ca nýn dan bez dir mek i çin her tür lü yo la baþ vu run ca sul tan a sýl a ma cýn pet rol le re el koy mak ol du ðu nu an la dý ta bi! Ve 1890 yý lýn da he men bir Ý ra de-i Se ni ye çý ka ra rak pet rol böl ge le ri ni Me ma lik-i Þa ha ne ya ni Pa di þah Mül kü o la rak i lan et ti. Böy le ce pet rol böl ge si ni gü ven ce ye a lý yor du. An cak pet rol þir ket le ri pa di þa ha ge rek li der si ver me ye ka rar lýy dý. Du rup du rur ken, Bos na-her sek ten e men e ka dar Os man lý Top rak la rýn da u lus çu luk kav ga la rý baþ la dý. As lýn da Os man lý top rak la rýn da u lus çu luk ha re ket le ri ni baþ la tan ve ya ban cý is tih ba rat bi rim le riy le her tür lü iþ bir li ði ne gi ren, Fran sa da üst len miþ Jön Türk tay fa sýy dý. a ni Türk tü bu a dam lar ve ken di dev let le ri ni par ça la mak i çin pet rol cü ler ve ca sus lar la el e le ver miþ ler di! Bu a ra da, pet rol tut ku suy la gö zü dön müþ Ýn gi liz ler Ýs tan bul a ye ni bir bü yü kel çi yol la dý. Shell Pet rol Þir ke ti nin ba þýn da ki De ter ding in has a da mý Sir Phi lip Cur ri e, Ýs tan bul a ge lir gel mez pa di þa hý sý kýþ týr ma ya baþ la dý. Al man lar boþ du rur mu? On lar da Kay zer in ya kýn a da mý, is tih ba rat uz ma ný, ca sus la rýn a ða ba ba sý Von Wah gen he im ý Ýs tan bul a bü yü kel çi o la rak a ta dý! Pa di þah i ki yan dan da bas ký al tý na a lýn mýþ tý. Ab dül ha mid Han, Ýn gi liz le re yüz ver me di, on lar da pet rol im ti ya zý ný a la ma yýn ca A ka be Kör fe zi ne çý kar ma yap tý, su dan bir ba ha ney le. Ab dül ha mid, bu nun ü ze ri ne müt hiþ bir ham le ya pa rak Al man la rýn im ti yaz la rý ný art týr dý, Hi caz De mir yo lu nu on la ra ver di. Ve Al man do nan ma sý A ka be ye dü men kýr dý o sa at! Bu nu gö ren Ýn gi liz ler he men iþ ga li kal dýr dý. A ma Ab dül ha mid sat ranç tah ta sý nýn ba þýn dan kalk ma ya ha zýr de ðil di he nüz. Ýn gi liz le rin Mý sýr ko nu sun da ta raf ol ma ya cak la rýn yo lun da ya zý lý gü ven ce is te di ve al dý Lon dra dan! O sý ra da, Al man lar la fý e ve le yip ge ve le me den, Mu sul pet rol le ri ni a çýk ça is te di Ab dül ha mid den. Pa di þah, Bü yü kel çi Wah gen he im a ka pý yý gös te rin ce, as ke ri e ði tim ve dev let dü ze ni ko nu sun da Prus ya hay ra ný, En ver Pa þa ya yö nel di Al man lar. Fran sýz la rýn yön len dir di ði Jön Türk ha re ke ti böy le ce Ýt ti hat ve Te rak ki ye dö nü þe rek Ber lin in de ne ti mi ne gir di. En ver ve ar ka daþ la rý ar týk Ýs tan bul u de ðil Ber lin i din li yor lar dý! Son ra mý ne ol du? Bi li yor sun ne ol du ðu nu. Al man la rýn ye tiþ tir di ði en bü yük dev let a da mý Bis marck ýn de yi þiy le dün ya da ki bü tün si ya si ze ka nýn yüz de dok san be þi ne sa hip o lan Ab dül ha mid Han taht tan in di ril di, Os man lý Ým pa ra tor lu ðu o nun bu nun e lin de un-u fak ol du; pet rol ler de so nun da 500 bin Ýn gi liz al tý ný na e li miz den uç tu git ti. Þim di sen is ter sen, ha la Ab dül ha mid e Ký zýl Sul tan di ye ha ka ret et, Jön Türk le ri, Ýt ti hat çý la rý öz gür lük kah ra man la rý o la rak al kýþ la ma yý sür dür ca ným kar de þim! A ma gü ne þin bal çýk la sý va na ma ya ca ðý ný da u nut ma! (Kay nak: Tür ki ye de Ýs tih ba rat Sa vaþ la rý ve MÝT Er dal Þim þek Des tek a yýn la rý Me rak lý sý na not: Bu ki ta bý o ku ma ný zý ö zel lik le ö ne ri rim.) A ziz Üs tel, Star, 10 Mart 2012 s.bu id nur si.de Rus ya ya dik kat! Med ya mý zýn da ha çok Av ru pa ve A me ri ka lý ser ma ye dar la rýn i a ne le riy le ha ya ti yet le ri ni de vam et tir di ði bir za man da, zi hin le rin Rus ya hak kýn da bu den li mü þev veþ ol ma sý ný siz ler de nor mal kar þý lý yor su nuz dur. Dün ya mý zý a de ta bir a teþ to pu na çe vir mek i çin dört bir ya nýn da ha sis men fa at le ri i çin yan gýn lar çý ka ran la rýn gö zün de ar týk ne ba rýþ sev da sý kal dý, ne de in san lýk o nu ru. Rus ya nýn mev cut i da re ci le ri bu ha sis ve ha ris ka os çu la rý ül ke den (ban ka cý lýk, pet rol, med ya, or man cýk lýk) a par to par ko vun ca, dün ya nýn ye di ik li min de bir Rus a leyh tar lý ðý baþ la dý. Bu kam pan ya nýn biz de de te sir li ol ma ma sý müm kün de ðil dir. Zi ra Rots child in ser ma ye siy le da ha çok biz ti ca ret ya pý yor duk, böl ge de Böy le o lun ca da, Er ge ne kon dâ vâ sý nýn dos ya la rý na da gir di, Rus ya ta raf tar lý ðý ve kar þýt lý ðý Bir ön ce ki ya zý mýz da Rus ya i le il gi li ta ri hî de ði þi min kö þe taþ la rý na iþ aret et miþ tik. Bu gün kü Rus ya dev let baþ ka ný, ilk se çil di ði gün ler de a ya ðý nýn to zu i le Ku a la Lum pur a gi de rek Ýs lâm Kon fe ran sý na tam ü ye lik i çin mü ra ca at et miþ ti. ÝKT i se ül ke de ki yir mi mil yon Müs lü man var lý ðý ný dik ka te a la rak, Rus ya yý kon fe ran sýn ta biî mü þa hit ü ye si o la rak ka bul et miþ ti Müs lü man lar i çin has sas o lan Kaf kas lar da I I. Av ru pa de di ði miz ne o con ve ne o li be ral le rin se le fi le ri kul la na rak çý kar dý ðý kar ga þa yý so na er di ren Rus ya, bu böl ge de ki di nî fa a li yet le re tam des tek ol du ðu nu ic ra at la rýy la or ta ya koy muþ tu. Hý ris ti yan lý ðý bir da ha di ril me ye cek þe kil de tah rip e den ve Müs lü man la rý da yet miþ se ne me zel let çu ku run da ha yat me mat a ra sýn da ya þa tan deh þet li bir is tib dat tan son ra i da re ye gel miþ Pu tin den bir A me ri ka, Fran sýz ve ya Ýn gi liz de mok ra si si is te yen le rin kün ye le ri ni si zin ka dar biz de me rak e di yo ruz. Bil has sa ga ze te kö þe le rin de, ek ran lar da ve çe þit li i de o lo jik ens ti tü le rin ba þýn da de mok ra si der si ve ren le re, her þey den ön ce bir ya kýn Rus ya Ta ri hi der si ver mek ge re ki yor, ka na a tin de yiz. RUS A, DÜN A BA RI ÞI Ý ÇÝN FIR SAT TIR So ðuk sa vaþ dö ne mi nin klâ sik ka lýp la rý i çin de doð ru stra te ji yi a ra yan la rýn kay bet tik le ri ni gö rü yor mu su nuz? Si ya set te a lâ ka dar bir çok ya za rý mý zýn Rus ya nýn, ba rýþ pro je si o lan AB nin müt te fi ki ol du ðu nu hâ lâ an la ya ma ma sý, bah set ti ði miz söz ko nu su klâ sik an la yýþ tan kay nak la ný yor. 11 Ey lül ön ce sin de ki AB nin mut lu re sim le ri ne bak tý ðý mýz da; Schi rak, Schrö der ve Pu tin i ay ný ka re de gö rü yor duk. Rus ya yý o ka re den çý ka ran a mi lin ne o con ve ne o li be ral ko a lis yo nu ol du ðu nu bil mek i çin si ya set bi lim ci si ol ma ya ge rek yok. al nýz ca; Sar kozy, Mer kel, Ras mus sen ve Ber lus co ni le rin AB hak kýn da ki dü þün ce le ri ni öð ren me niz ye ter li o la bi lir. Hat ta bu e ki bin AB an la yýþ la rýy la Av ru pa ve A me ri ka kriz le ri a ra sýn da da il gi ku ra bi li riz. Bü tün bun la rýn, ya kýn bir ge le cek te bel ge le riy le or ta ya çý ka ca ðý ný in þal lah bir lik te gö re ce ðiz. Hat ta de ni le bi lir ki Ýn gil te re de ki men fa at þe be ke le riy le Pen ta gon a mu sal lat ol muþ Troc ki ci ler ol ma say dý, Rus ya NA TO ya ü ye o la bi lir dir. Son za man lar da ku ru luþ fel se fe sin den u zak la þan bu as ke rî pak týn; sal dýr gan, yað ma cý ve zu lüm da ðý tan ha li ni Rus ya mut la ka de ðiþ ti re cek ti. Bel ki de dün ya ba rý þý ve em ni ye ti ni te sis e de cek þef faf bir ha le dö ner di, NA TO Da ha doð ru su, ka na a ti miz ce Rus ya nýn mev cut yö ne ti mi Bi rin ci Av ru pa ve A me ri ka dir sek te ma sý i çin de bu lu nu yor. AB i çin de ki Ru sya nü fuzu da bu ka na a ti mi zi pe kiþ ti riyor. AB ve ABD yö ne tim le ri ne o con ve ne o li be ral ko a lis yo na söz din let ti re me dik le ri yer de Rus ya yý dev re ye so ku yor lar. Kaf kas ya, Su ri ye bu hat ta kýs men Bal kan lar'da bu nun e ma re le ri ni gö rü yo ruz. AV RU PA, RUS A I HIRÝS TÝ AN KA BUL E DÝ OR MU? Be di üz za man Rus ya dö nüp Hý ris ti yan o la maz di yor. Dec ca li ye tin Rus ya ki li se sin de ki tah ri bi nin öl dü rü cü ol du ðu nu söy le dik. Ge le nek sel ki li se yi bi tir di ði ka dar, kay nak la rý ný, da ya nak la rý ný ve Hý ris ti yan lýk i nanç la rý ný da bi tir miþ. Bütün Av ru pa ki li se le ri yar dý ma koþ sa lar da hi, Rus ya ki li se si nin; Va ti kan, A me ri kan E van ge lik, Al man ya Pro tes tan la rý, Ýs tan bul Or to doks la rý ve Ýn gi liz An ge li kan la rý se vi ye si ne çýk ma sý müm kün gö rün mü yor. Kal dý ki, ne Rus ya da ki Hý ris ti yan lar da ve ne de Av ru pa ki li se le rin de böy le bir i ra de þim di lik gö rül mü yor. Din siz li ðin yet miþ yýl lýk tah ri bin den son ra a ya ða kalk ma ya ça lý þan Rus ya; in sa ni yet, ye ni den in þa ve de mok ra si i çin u za tý lan hiçbir e li ge ri çe vir me ye cek tir. Mad de ten ve mâ nen her tür lü yar dým ve des te ðe ih ti ya cý o lan Rus ya, kim le rin ken di le ri ni þu ha le ge tir di ði ni ga yet i yi bi li yor. Rus i da re ci le ri nin Ýs lâ m'a o lan dost luk la rý ve glo bal din siz ve ka os cu la ra o lan nef re ti de iþ te bu nok ta dan do ðu yor. Bu mev zû da ki yan lýþ an la þýl ma la rý gi der mek i çin þu hu su sa da i lâ ve e de lim. Rus ya da ki mev cut res mî ki li se yi in kâr et mi yo ruz. Fa kat, Ba tý dün ya sýn da halk a ra sý nda ki te sir li, bel li va zi fe le ri üst len miþ ve yer yer si ya sî i ra de le ri dur du ra cak bir ki li se nin yok lu ðun dan bah se di yo ruz. Ül ke nin en üc ra kö þe sin de de fonk si yo nel bir ki li se nin ye ni den ih ya ve ic ra sý nýn bu þart lar da müm kün ol ma ya ca ðý ný dü þü nü yo ruz. Bu hal i se, Rus ya yý in sa nî de ðer le rin ye ni den in þa sý, de mok ra si, ma ne vî i nanç lar ve dün ya ba rý þý i çin hem Av ru pa ya ve hem de Ýs lâm â le mi ne a de ta ba ðým lý ha le ge ti ri yor. Bu i se dün ya ba rý þý i çin bir þans týr.

12 12 RÖPORTAJ DEV LET E LÝ NÝ ÖN DER BAÞ KA NI DR. HÜ SE ÝN KOR KUT: DEV LET NÝ E VA - TAN DA ÞIN ÇO CU ÐU NU ZOR LA E VÝN DEN AL SIN? O KUL ÖN CE - E ÐÝ TÝM DEN SÝN DEN ÇO CU ÐU A LIP 'ÝL LA ÞU FÝK RÝ GÝ DÝ RE CE ÐÝM' DE MEK KA BUL E DÝ LÝR DE ÐÝL. AN CAK DEV LET BEL LÝ KO NU - ÇEK ME LÝ LAR Ý ÇÝN SER TÝ FÝ KA ZO RUN LU LU ÐU GE TÝ RE BÝ LÝR. BÝR ÝÞ Ý ÇÝN MÜ RA CA AT ET TÝ ÐÝ NÝZ DE BU SER TÝ FÝ KA I ÝS TE E BÝ LÝR, SI NAV DÜ ZEN LE E BÝ LÝR. TAKDÝM: hhke ni as ya.com.tr Zo run lu e ði tim tar týþ ma sý ya þa nýr ken ÖNDER ya ni Ý mam Ha tip Li se le ri Me - zun lar Men sup la rý Der ne ðinin is mi ö ne çýk tý. e ni ta sa rý yý hü kü me te on la rýn ver di ði söy len di. Biz de o lay la rýn ve tar týþ ma la rýn ar - ka pla ný ný öð ren mek i çin ÖNDER Baþ ka ný Dr. Hü se yin Kor kut la ko nuþ tuk. Kor kut, tek li fin 18. Mil lî E ði tim Þû râ sýn da ko nu þul du ðu nu ve ilk dört se ne den son ra a çýk öð re ti me ge çil me im kâ ný ver di ði ni söy lü yor. Kor kut, dev le tin e - ði tim den e li ni çek me si ge rek ti ði ni ve in san - la rýn i nanç la rý na gö re ço cuk la rý ný e ði ti me hak ký na sa hip ol du ðu nu söy lü yor. Millî E ði tim Ko mis yo nun da zo run lu e ði - tim tar týþ ma la rý de vam e di yor. Siz ce 4 ar tý 4 zo run lu lu ðu hat ta e ði tim 12 yýl dev let gö - ze ti min de tu tul ma sý de mok ra tik mi? Ön ce lik le þu nu söy le mek ge re kir ki 28 Þu bat ýn mil lî e ði tim sis te mi ne bü yük sý kýn tý ve yük ler o luþ tu ran se kiz yýl lýk e ði tim da yat ma sýn dan vaz ge çi li yor ol ma sý mem nu ni yet ve ri ci. e ni dü zen le me e ði tim ha ya tý mý zý zen gin leþ ti re cek ve ra hat la ta cak týr. Ba zý ke sim ler bu dü zen le me nin ko nu þul ma dan tar tý þýl ma dan gün de me ge ti ril di ði ni id di a e di yor lar. Hal bu ki biz ler gi bi bir çok si vil top lum ör gü tü 15 se ne dir bu sis tem ü ze rin de ko nu þu yo ruz, tar tý þý yo ruz. Kal dý ki 18. Mil lî E ði tim Þû râ sý nda gün de me gel miþ ü ze rin de üç gün tar tý þýl mýþ týr. Top lu mun, bü rok ra si nin, ü ni ver si te le rin, STK la rýn tem sil ci le rin den o lu þan he yet te so nuç i ti ba riy le o kul ön ce si bir yýl ol mak ü ze re ka bul gör müþ tür. O ra da çý kan ka rar da ilk dört yýl so nun da a çýk öð re ti me geç me im kâ ný sað la ný yor du. Bu dü zen le mey le dev let kon tro lün de se kiz yýl lýk zo run lu e ði tim de vam et mi yor mu? Ýlk dört yýl dan son ra a çýk öð re tim ter ci hin den vaz ge çil miþ gö rün se de, a i le ler ter cih le ri ne gö re i mam ha tip ve mes lek li se le rin or ta o kul kýs mý na ço cuk la rý ný gön de re bi le cek ler. Bu ra da ö ne çý kan du rum, ço cuk lar ser ti fi ka al ma dan e ði ti mi ta mam la mýþ ol ma ya cak. a ni zo run lu e ði ti min 12 yý la çý ka rýl ma sý var. Bu da ay rý bir tar týþ ma nýn ko nu su. Ýs ter se niz bu tar týþ ma ya gi re lim. Si zin zo run lu e ði ti min 12 yý la çý ka rýl ma sý na ba ký - þý nýz ne dir? Zo run lu e ði tim ne ka dar az o lur sa o ka dar i yi. 12 yýl lýk zo run lu e ði tim hem dev le tin e ko no mik im kân la rý a çý sýn dan hem de e ði ti min çe þit li li ði ve ve li nin ter ci hi a çý sýn dan da ya týl ma ma sý ge re ken bir du rum. Ö zel lik le son dört yýl zo run lu e ði tim o la rak da ya týl ma ma lý. a ni ilk se kiz se ne yi ka bul e di yor mu su nuz? Ýlk dört ten son ra ay ný or tam da ve dev le tin gö ze ti min de bir e ði tim zor lan ma ma lý. Tek tip bir e ði ti min da ya týl ma sý, bu nun bir pro pa gan da e da sýy la ya pýl ma sý an ti de mok ra tik bir du rum. Biz e ði ti min ö nem li ol du ðu nu söy le yen bir me de ni ye tin ev lât la rý yýz. Be þik ten me za ra e ði tim ol ma sý ge rek li li ði ne i na ný rýz, fa kat bu dev let e liy le ol ma ma lý. A - 28 ÞU BAT DÂ VÂ SI Ý ÇÝN HA ZIR LIK LA RI MIZ BAÞ LA DI 28 Þu bat sü re cin de Sul ta nah met Mey da ný cum hu ri yet ta ri hin en bü yük mi tin - gi ne sah ne ol muþ tur. Bir mil yo nu aþ kýn her ke sim den in san bu mað du ri ye te kar þý çýk mýþ lar dýr. 28 Þu bat ýn mað dur la rý Tür ki ye nin en i yi o kul la rýn da o ku ma ka li te si ni gös ter miþ ken e ði tim hak ký el le rin den a lý nan lar dýr. O dö nem de der nek o la rak mað dur ol duk. DGM ler de yar gý lan dýk. Biz de bu sebep le 28 Þu bat dâ vâ sü re ci ne ka týl ma yý dü þü nü yo ruz ve ça lýþ ma la rý mýz baþ la dý. Bu dâ vâya ö zel lik le ta ri he not düþ mek i çin ka tý la ca ðýz. me ri ka da 2 mil yon in san ev o kul la rýn da e ði tim a lý yor. Dev let ni ye va tan da þýn ço cu ðu nu zor la e vin den al sýn? O kul ön ce sin den ço cu ðu a lýp Ýl la þu fik ri giy di re ce ðim de mek ka bul e di lir de ðil. An cak dev let bel li ko nu lar i çin ser ti fi ka zo run lu lu ðu ge ti re bi lir. Bir iþ i çin mü ra ca at et ti ði niz de bu ser ti fi ka yý is te ye bi lir, sý nav dü zen le ye bi lir. Dev le tin din dar ne sil ye tiþ tir mek gi bi bir gö re vi var mý? Bu dü þün ce ye ke sin lik le ka týl mý yo ruz. Baþ ba kan da, yap tý ðý mýz zi ya ret te din dar ne sil ye tiþ tir mek mev zu u nun çar pý týl dý ðý ný ve yan lýþ de ðer len di ril di ði ni söy le di. Bu ra da ö nem li o lan dev le tin mil le tin ta lep le ri ne im kân sað la ma sý dýr. Hat ta te mel e ði ti mi de ta lep e de ne ver mek ge re kir. Bel ki de in san lar se kiz yýl da dev le tin ver di ði e ði ti mi ço cu ðu na 3 yýl da ve re cek? Ni te kim ve ri li yor da. 3 ya þýn da ço cuk ba le ye baþ lý yor, 4 ya þýn da ha fýz o lu yor, 6 ya þýn da dün ya ça pýn da spor cu o lu yor. Ý mam ha tip li se le ri siz ce mil le tin mi yok - sa dev le tin mi o kul la rý? Dev le tin e ði tim a la nýn da ki ba kýþ a çý sý ma ter ya list ve po zi ti vist te mel le re da ya ný yor. Cum hu ri yet dö ne min de na maz kýl dý ra cak ve ce na ze kal dý ra cak i mam bu lu na mý yor. Bu nun ü ze ri ne Ý mam Ha tip Kurs la rý a çý lý yor. Bu kurs la rýn ge niþ le me si çok par ti li dö nem de ger çek le þi yor. a ni tüm ya sak la ra, tah ri bat la ra ve kök kes me le re rað men 1950 ler de dün ya kon jonk tü rü nün de ði þi mi çok par ti li ha yat top lu mun kök le rin den ge len da mar la rý ye ni den in þa et me im kâ ný ve ri yor. Bu sü reç te ÝHL ler dev le tin pro je si ol ma sý na rað men mil le tin sa hip len di ði mil let o kul la rý na dö nüþ tü. A ma müf re da tý dev let be lir li yor. El bet te ki i mam ha tip li se le ri nin þu an ki müf re da tý ve e ði tim im kân la rý i de al le re uy gun de ðil. En a zýn dan geç mi þi miz den kop ma mýþ, kök le ri mi zin ye þer me si ne bir ze min ol du. Ý mam Ha tip ler den dün ya yý sil ke le yen din a dam la rý, fel se fe ci ler, i la hi yat çý lar ye tiþ me di ler. e ti þen ler i se Ý mam Ha tip o kul la rý dý þýn da baþ ka kay nak lar dan bes le nen in san lar dý. Bu nun sebebi dev le tin res mî i de o lo ji si nin di nî du yar lý lýk la rý o lan nes li bas ký al tý na al - ma sý mýy dý? Bu nun et ki si var. Ö bür ta raf tan Ý mam Ha tip O kul la rý nýn ö nü nü ve ar ka sý ný dol du ran e ði tim sis te mi nin ek sik li ði de var. Me se lâ ha fýz lýk mü es se sesi or ta dan kal dý rýl ma ya ça lý þýl dý. An cak ba zý ce ma at ler Kur ân e ði ti mi ni ön ce lik ha li ne ge ti re rek geç miþ le o lan kök le rin kop ma sý na i zin ver me di ler. Ö bür ta raf tan i la hi yat la rýn din e ði ti mi ko nu sun da ki ka li te si tar týþ ma ya a çýk týr. Bil di ðim ka da rýy la imam ha tip ler Sün nî - le rin ter cih et ti ði o kul lar. Dev let te Sün nî i se, ne den ü ze ri niz de bas ký his se di yor su nuz? Sün nî li ðin dev le tin dün ya si ya se tin de ne re ye kar þý lýk gel di ði tar tý þý la bi lir. An cak e ði tim sis te mi nin ma ter ya list ve po zi ti vist ol du ðu bir sis te min böy le dert le ri ol du ðu nu dü þün mü yo rum. O kul lar da öð re ti len din kül tü rü ve ah lâk bil gi si ders le ri nin yüz de o tu zu in ki lâp ta ri hi, yüz de o tu zu Hin du izm gi bi a kým lar, yüz de o tu zu da Ýs lâm di ni nin de yer al dý ðý se ma vî din ler. Bu ra da din kül tü rü der si kül tür der si o la rak o ku tul ma ya de vam e dil me li. An cak din e ði ti mi baþ ka bir a lan ve ko nu. Ý mam ha tip le rin ka pý la rý A le vî genç le re a - çýk mý? A le vî va tan daþ lar i mam hha tip le ri ter cih et me di ler. Sek sen li yýl lar da Do ðu ve Gü ney do ðu dan A le vî genç ler i mam ha tip le re ta þýn dý, fa kat çok sür me di. Siz ce A le vî lik le il gi li bir müf re da týn ol ma - ma sý da bir dýþ la ma de ðil mi? Dev let ken di va tan daþ la rý ne ye i na ný yor ve dev let ten baþ ka im kân la rý da yok sa bu nu öð ren me im kâ ný aç ma lý dýr. Dev le tin be lir le di ði müf re da týn dý þýn da Tür ki ye de ö zel o kul ol ma ma sý ný ne ye bað - lý yor su nuz? Ha zýr la dý ðý mýz a na ya sa ra po run da din e ði ti mi ve öð re ti min de ö zel öð re ti min ö nü nün a çýl ma sý ge rek ti ði ne vur gu yap týk. Si ya sî par ti li der le ri ne gö rüþ le ri mi zi söy le dik. Ý mam Ha tip ler ki mi le ri ta ra fýn dan bel li bir si ya sî gö rü þün ar ka bah çe si o la rak a ný lý - yor. Ý çi ne gi rip bak tý ðý mýz da i se dev le tin be lir le di ði çiz gi nin dý þý na çý ka mý yor. Bu yö - nüy le ba zý di nî ce ma at ler de si zi dev le tin ar ka bah çe si o la rak gö rü yor. Ba zen çýk - maz da his se di yor mu su nuz? Da ha te mel me se le ler tar tý þýl ma sý ge re kir bun la rýn tar tý þýl ma sý ný uy gun bul mu yo rum. CHP par ti yö ne ti min de bu lu nan i mam ha tip me zu nu Üs kü dar es ki müf tü sü Ýh san Öz keþ, imam ha tip le rin bel li bir si ya sî par ti ye kad ro ye tiþ tir di ði te zi ni çü rü tü yor. Ben ce a sýl so rul ma sý ge re ken so ru mil le tin ne den i mam ha tip le re te vec cüh gös ter di ði dir. Mil let ço cu ðu nun Kur ân öð ren me si ni, Hz. Pey gam ber in (asm) ha ya tý ný öð ren me si ni, geç mi þi ni yad e de cek bi ri ki me ka vuþ ma sý ný is ti yor. Kay ma kam, dok tor, va li ol ma sý da ha son ra ge li yor Ö bür ta raf tan da ta bii ka li te li din a da mý ye tiþ tir mek Ý mam Ha tip le rin gö re vi. Ý mam ha tip le re bu nok ta da bü yük bir yük bin di ði ni dü þü nü yor mu su nuz? Din hiz - met le riy le gö rev len di ri le cek in san lar i çin ö - zel o kul lar a çýl ma sý si zi na sýl et ki ler? e ni a na ya sa sü re cin de din e ði ti mi nin ö zel leþ ti ri le bi lir. An cak dev let bu ra da kon trol e di ci o la bi lir. E ðer mil le te ken di o kul la rý ný aç ma ve din e ði ti mi ver me im kâ ný sað la nýr sa Ý mam Ha tip ler de bu ka dar ta le bin ol du ðu yer ler ol mak tan çý ka cak týr. Ve bu tar týþ ma la rýn o da ðýn da ol mak tan kur tu la cak týr. Ni ha ye tin de bü tün bu gi rift me se le le rin çö zü mü ye ni a na ya sa i le müm kün dür. Do la yý sýy la dev le tin ref lek si ye ni bir a na ya sa i le a þý la bi lir. BA ÞÖR TÜ LÜ LER Ý ÇÝN A ÇI KÖÐ RE TÝM ÇÖ ZÜM DE ÐÝL Mil lî E ði tim Þû râ sýn da tar tý þý lan ko nu lar i çin de ký lýk ký ya fet le il gi li dü zen le me nin ol ma ma sý na dik - kat çek tik. Bel li bir i nanç ta o lan in san la rýn ço cu ðu nun bel li bir yaþ ta ör tün me si ni is te me si ne dev le tin mü da ha le hak ký yok tur. Ba þý ný zý ört mek is ti yor sa nýz a çýk öð re ti me gi din demek bir çö - züm de ðil dir. Bu bi zim bek len ti ve ta le bi miz o la maz! Sa de ce e - ði tim ha ya týn da de ðil mes le kî ha yat ta da ba þör tü lü ler mes lek - le ri ni ra hat ça ic ra e de bil me li ler. Bu din ve vic dan öz gür lü ðü nün ge re ði dir. Bu gün 4 yýl dan son ra kýz la rý e ve ka pa ta cak lar di yen ler 28 Þu bat ta týp fa kül te le ri nin ön le rin den ge ri çev ri len genç kýz - lar i çin ses le ri ni çý kar ma dý lar. Bu - nun he sa bý ný ver me li ler. E ðer ör - tü nün ö nü ne en gel ko yul maz sa gü ney do ðu ve do ðu da kýz la rýn o - kul laþ ma o ra ný ar ta cak týr. Bir dö nem Ý mam Ha tip le rin Af ga nis tan ve Pa kis tan a ör nek o la bi le ce ði gün de me gel miþ ti. De min den be ri ko nuþ tu ðu muz bu ak sak lýk lar i çin de i mam ha tip ler na sýl ör - nek o la bi lir? Müf re da tý, dev let le o lan i liþ ki si o la rak el bet te ki o la maz, ge liþ ti ril me si lâ zým. An cak Af ga nis tan ve Pa kis tan da fark lý al gý lar la bes le nen an la yý þa kar þý Ýs lâ mî i lim ler le fen bi lim le ri nin bir a ra da o ku tul ma sý a çý sýn dan ör nek o la bi lir. Ý mam ha tip le rin si ya sî po le mik o la rak kul la nýl ma sý ný na sýl de ðer len di ri yor su nuz? Ý mam ha tip le rin mil le tin bir ke si mi nin is tek le ri nin or ta ya çýk tý ðý ze min o la rak dü þü nür sek me se le ye mil le tin ta le bi o la rak de ðil de si ya sî a raç o la rak ba kýl ma sý na kim o lur sa ol sun kar þý yýz. Bu gün Ak Par ti ba zý yan lýþ la rý dü zel ti yor ve bu o na güç o la rak ge ri dö nü yor sa bu nu a yýr mak müm kün de ðil, çün kü si ya set top lu mun ta lep le ri ni ye ri ne ge tir mek le mü kel lef tir. Tar týþ ma da bu ra da baþ ka bir mec ra ya dö kü lü yor. Dev le tin sý nýr la rý i çin de e ði ti me bu lu na cak çö zü me kar þý çý kan lar la bu nu ka bul e den ler Bu top lam da baþ ka bir tar týþ ma. Bi li yor su nuz Tev hid-i Ted ri sat din e ði ti mi ni dev le tin te ke lin de tu tan fark lý gö rüþ le ri en gel le yen bir ya pý. Müf re da tý dev le tin de ne ti min de ol sa bi le bu gün ö zel i mam ha tip fik ri ne kar þý çý ký la cak týr. Bu bir sü reç. Tür ki ye de dev le tin e ði tim den ký sa sü re i çin de e li ni çe ke ce ði ni dü þün mü yo rum. e ni a na ya sa sü re cin de Tür ki ye nin ö zel þart la rý ileri sü rü le rek e ði ti min ö zel leþ me si ne kar þý çý ký lýr.

13 OTOMOBÝL 13 Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað ) Ümit Kýzýltepe Sayfa Tasarým: Sedat Serdar KIA DAN K A M P A N A L A R 3 FARKLI PRÖMÝER KIA, ENÝ KÝA CEE'D'ÝN DÜNA PRÖMÝERÝNÝ 82. ULUSLARARASI CENEVRE OTOMOBÝL FUARI'NDA GERÇEKLEÞTÝRÝRKEN, ELEKTRÝKLÝ RA EV'Ý VE KÝA TRACK'STER KONSEPTÝNÝ DE AVRUPALI OTOMOBÝLSEVERLERLE BULUÞTURDU. Ford u Mart ta kaçýrmayýn ÜST üste 10 yýldýr Türkiye nin en çok satan markasý olan Ford, Mart ayýnda da müþterilerine cazip kampanyalar sunuyor. Ford sahibi olmak isteyenler, 0 faiz ve 20 ay vadeyle, 24 bin TL lik cazip kredi þartlarýndan ya da peþin alýmlarda yüzde 10 a varan indirimlerden yararlanýyor. Bütün binek modellerde 0 faizli kredi kullandýran Ford, peþin alýmlarda da farklý alternatifler sunuyor. Ford Fiesta ya yüzde 10 luk peþin alým indirimiyle, 29 bin 900 TL den baþlayan anahtar teslimi fiyatlarla sahip olmak mümkün hale geliyor. eni Ford Focus ise, peþin almayý tercih edenler için yüzde 5 lik indirimle 43 bin 700 TL den baþlayan fiyatlarla sunuluyor. e ni Ki a ce e d, Av ru pa da 2012 nin i kin ci çey re ðin den i ti ba ren sa tý þa çý ka cak ve Ki a nýn Av ru pa da ki sa týþ la rý ný da ha yu ka rý la ra ta þý ma ko nu sun da ö nem li bir rol oy na ya cak. E NÝ Ki a ce e d in dün ya prö mi ye ri 82. U lus la ra ra sý Ce nev re O to mo bil Fu a rý nda ger çek leþ ti ril di. E lekt rik li Ki a Ray EV nin Ko re de ki ve Ki a Track ster kon sep ti nin A me ri ka da ki dün ya prö mi yer le ri nin ar dýn dan, Av ru pa lý o to mo bil se ver ler le ilk kez Ce nev re de bu luþ tu. e ni Ki a ce e d, bir ön ce ki je ne ras yo na gö re da ha so fis ti ke, da ha ve rim li, da ha sa de ve da ha i yi bir sü rüþ de ne yi mi ne sa hip o lan ye ni ce e d, Ki a yý Av ru pa nýn ön de ge len o to mo tiv mar ka la rý a ra sýn da ki ye ri ni da ha da sað lam laþ týr ma sý he def le ni yor yý lýn da pi ya sa ya sü rü len ilk je ne ras yon ce e d, Ki a i çin bir dö nüm nok ta sý ol du. Av ru pa da ta sar la nan, ge liþ ti ri len ve ü re ti len ce e d, Ki a nýn yer e din miþ mar ka la ra kar þý cid dî bir ra kip ol du ðu nu is pat la yan ilk mo del o la rak ta ri he geç ti. e ni Ki a ce e d, Av ru pa da 2012 nin i kin ci çey re ðin den i ti ba ren sa tý þa çý ka cak ve Ki a nýn Av ru pa da ki sa týþ la rý ný da ha yu ka rý la ra ta þý ma ko nu sun da ö nem li bir rol oy na ya cak. HANGÝ MOTORLAR VAR? ENÝ Kia cee d, 90 dan baþlayarak 135 ps e kadar güç çýkýþý sunan geniþ bir motor seçeneði ile satýþa sunulacak. Benzinli motorlar, 1,4 lt. tt. 100 ps ve 1,6 lt. GDI 135 ps olurken, dizel motorlar ise 1,4 lt. 90 ps, 1,6 lt. 110 ps ve 1,6 lt. 128 ps olarak satýþa sunulacak. 1,6 lt. 128 ps dizel ve 260 Nm üreten motor, altý vitesli düz þanzýman ve otomatik þanzýman seçenekleri ile sunulacak. Aracýn karma yakýt tüketimi sadece 4.1 lt./100 km (Kia EcoDynamics teknolojileri kullanýlan araçlarda 3.7 lt./100 km) olacak ve CO2 emisyonu sadece 97 g/km oranýndan baþlayacak. Bütün motorlar, düz veya altý vitesli otomatik þanzýman seçeneði ile sunulacaktýr. Benzinli Fiyatýna Dizel Bravo FÝAT kompakt hatchback sýnýfýndaki modeli Fiat Bravo nun bütün dizel motor seçeneklerinde geçerli olacak ve Mart ayý boyunca sürecek bir kampanyaya start verdi. Benzinli Fiyatýna Dizel Fiat Bravo kampanyasýyla benzinli ve dizel motorlu Fiat Bravo versiyonlarýnýn fiyatlarý % 12 ye varan indirimlerle birbirlerine eþitlenerek kompakt hatchback müþterilerine ezber bozan bir avantaj saðlanýyor. Fiat Bravo nun Active Plus donanýmlý 105 HP lik ekonomik 1.6 litrelik Multijet motor seçeneði kampanya kapsamýnda 42 bin 920 TL den; Dynamic Plus donanýmlý 105 HP lik dizel motorlu seçeneði 45 bin 820 TL den ve Sports Style donanýmlý 120 HP lik 1.6 litrelik Multijet motorlu versiyon ise 51 bin 180 TL den baþlayan anahtar teslim satýþ fiyatýyla dikkat çekiyor. Do ðuþ O to dan 2011 de 4.8 mil yar TL lik net sa týþ DOÐUÞ O to mo tiv, 2011 yý lý fi nan sal so - nuç la rý ný a çýk la dý. Tem sil et ti ði 14 ba - þa rý lý mar ka i le Do ðuþ O to mo tiv, 2011 yý lý na a it o pe ras yo nel ve fi - nan sal so nuç la rý ný, bu so nuç la rý ge ti ren ba þa rý fak tör le ri ni ve 2012 yý lý he def ve ön - gö rü le ri ni ka mu o yu - na du yur du yý - lýn da yüz de 11 o lan pa zar pa yý ný 2011 yý - lýn da yüz de 12,6 ya yük sel tir ken sa týþ ge lir le rin de i se yüz de 40 ar týþ sað la dý. Top - lam 4,8 mil yar TL net sa týþ ger çek leþ ti - ren Do ðuþ O to mo tiv, yi ne bu dö nem de fa - a li yet kâ rý ný ge çen yý - lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 19 o ra nýn - da ar ttýr dý ðý ný du yur - du. Bütün o pe ras - yon la rý ný ka li te ve ve - rim li lik o dak lý yü rü - ten Do ðuþ O to mo tiv, ba þa rý lý iþ so nuç la rýy - la 2011 yý lýn da top lam 142 mil yon TL kâr el - de et ti. Do ðuþ O to - mo tiv CE O su A li Bi - la loð lu i se, 2012 yý lýn - da top lam o to mo tiv pa za rý nýn 750 bin a - de din ü ze rin de ger - çek leþ me si ni bek le - di ði i fa de e de rek Do ðuþ O to mo tiv o - la rak he de fi miz 90 bin a de din ü ze rin de sa týþ ger çek leþ tir - mek de di. Þubat ta pazar daraldý, ama Renault büyüdü RENAULT Grubu (Renault + Dacia), Þubat ayý sonu itibarýyla binek + hafif ticarî pazarda birinciliði elde etti. 7 bin 757 adet araç satýþý ile % 18,8 pazar payý elde etti. Grup bu sonuçlarla, ilk 2 ayda % 32 oranýnda daralan pazarda, geçen yýla göre pazar payýnda +2,4 puan artýþ saðlayarak büyüme kaydetti. Renault, Þubat ayýnda gerçekleþtirdiði 6 bin 098 adet satýþ ile toplam pazarda Hyundai kadýnlarý unutmadý HUNDAÝ Dünya Kadýnlar Gününde kadýn sürücüleri hoþ bir sürprizle karþýladý. Kadýnlar gününe özel faaliyette aracýnýn markasý Hyundai olsun olmasýn bütün kadýn sürücüler Bostancý ve Etiler deki Ýspark noktalarýndan ücretsiz faydalandýlar. Ayný zamanda araçlarýný bu noktalara park eden kadýn sürücülere Ýspark görevlileri Hyundai nin hediyesi olan çiçekleri takdim etti. Kadýnlar gününde kadýnlarý unutmayan Hyundai, 14 Mart Týp Bayramý nda da Týp çalýþan- larýna özel sürprizlerle onlarýn yanýnda olacak. Ocak ayýnda elde ettiði liderliði korudu. Marka, geçen yýlýn ayný dönemine göre +0,6 puan artýþ ile % 15,9 pay elde etti. Dacia ise adet satýþ ile, Ocak ayýnda elde ettiði toplam pazardan %4 pazar payýný korudu. Marka binek + hafif ticarî araç pazarýnda markalar arasýndaki 7.liðini Þubat ayýnda da devam ettirdi. Bu satýþ adediyle geçen yýlýn ayný dönemine göre +1,5 puan artýþ kaydetti. Mit su bis hi nin e lek trik li si i-mi ev e ö dül MIT SU BIS HI Mo tors ta ra fýn dan ge liþ ti ri len, se ri ü re ti me geç miþ ve yüz de yüz e lek trik le ça lý þan ilk o to mo bil ol ma ö zel li ði ta þý yan i-mi EV bir ö dü le da ha lâ yýk gö rül dü. Ka na da E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba kan lý ðý, Mit su bis hi i-mi EV e en e ko no mik a raç ö dü lü nü ver di. Mit su bis hi Mo tor Sa les of Ca na da (MMSCAN) fir ma sý nýn CE O su Shin Fu ji o ka 2012 e co E NERG ö dü lü nü To ron to A u tos how da Ka na da E ner ji ve Ta biî Kay nak lar Ba ka ný Jo e O li ver ýn e lin den al dý. I-MI EV da ha ön ce de bir çok pres tij li ö dü le lâ yýk gö rül dü. Bu ö dül i le bir lik te i-mi EV top lam 12 ö dül i le taç lan dý rýl dý. Nis san pa zar pa yý ný art týr dý NIS SAN Þu bat a yý o to mo tiv sek tö rü sa týþ so nuç la rý na gö re bi nek a raç seg - men tin de ki pa zar pa yý ný yüz de 3.6 ya çý kart tý. Cros so ver seg men ti nin güç lü mar ka sý Nis san, Þu bat a yýn da 29 bin 189 a det lik sa týþ ra ka mý na u la þan bi nek a raç seg men tin de 1062 a det lik sa týþ la bi nek a raç pa za rý nýn yüz de 3,6 lýk pa yý - na sa hip ol du. Þu bat a yýn da lan se e di - len o to ma tik vi tes li Qash qa i nin gör dü - ðü yo ðun ta lep Nis san ýn Cros so ver seg me tin de ki gü cü nü gös te re rek Nis - san ýn bi nek a raç seg men tin de ki yük se - li þi ni pe kiþ tir di. Nis san ýn Mart A yý kam - pan ya sý kap sa mýn da Qash qa i, Ju ke, Mic ra ve No te gi bi mo del le rin de ö de me ko lay lý ðý su nu yor nin en i yi si Am pe ra ve Volt CE NEV RE Mo tor Show da a çýk la nan so - nuç la ra gö re 23 ül ke den 59 seç kin o to - mo tiv ga ze te ci si, Av ru pa nýn ilk ge niþ le - til miþ men zil li e lek trik li o to mo bi li ni, yý lýn en i yi si seç ti ler. Am pe ra ve Volt, en ya - kýn ra kip le ri ne 49 pu an fark a ta rak 330 pu an la bi rin ci ol du lar. COT ta ri hin de ilk kez, fi nal, Ce nev re Mo tor Show da ya pýl - dý ve O pel CE O su Karl-Fri ed rich Strac - ke ve Chev ro let Baþ ka ný Su san Doc - herty ö dü lü nü, COT jü ri baþ ka ný Ha - kan Mat son dan bir lik te al dý lar. 35 mo - del a ra sýn dan sýy rý la rak bi rin ci li ði el de e den Am pe ra ve Volt, ta sa rým, kon for, per for mans ve ö zel lik le ye ni lik çi tek no - lo ji ler kri ter le rin de ba þa rý lý o la rak COT se çil di ler. Bütün Av ru pa da 2012 yý lýn da bi rim lik sa týþ bek le nen Am pe - ra, 2012 nin i kin ci ya rý sýn da Tür ki ye pa - za rýn da da ye ri ni a la cak. SEAT Ibiza dan cazip fýrsatlar SEAT, Ibiza modeli için baþlattýðý kampanyasýnda, cazip indirimler ve ödeme þartlarý sunuyor. Mart ayýna özel bu kampanyada Ibiza modellerindeki 1500 TL ye kadar indirim uygulanýyor. Türkiye çapýndaki bütün Doðuþ Otomotiv-SEAT etkili Satýcýlarý nda geçerli olan kampanyada, cazip þartlarda kredi imkânlarý da mevcut. Dört farklý benzinli ve iki dizel motor seçeneði bulunan SEAT Ibizalar, 1,4 lt 85 hp, 1.2 lt TSI 105 hp Manuel/DSG, 1.4 lt TSI 150 hp DSG benzinli motoru ya da Common Rail teknolojisi ile 1.2 lt TDI 75 hp, 1.6 lt TDI 90 hp motorlarýyla satýþa sunuluyor. Peugeot da Mart fýrsatlarý PEUGEOT, Mart ayýnda benzersiz fýrsatlar sunuyor. Segmentlerinin en beðenilen modellerinden olan Peugeot 308, 3008 ve 5008 modellerindeki 12 ay 0 faizli kredi imkâný dikkat çekiyor. Ayrýca Partner Tepee de 20 ay ve Bipper Tepee de 18 ay 0 faizli kredi þartlarý hafif ticarî araç almak isteyenlere büyük avantajlar saðlýyor. Kredi kullanmayýp peþin alým yapmak isteyen müþterilere ise 2 bin 500 TL ye varan indirim imkânlarý sunuluyor. Ško da dan es ki le re des tek ŠKO DA, es ki dost la rý na ver di ði ser vis ba kým des - tek le ri ne bir ye ni si ni da ha ek le di ve üs tü Ško da mo del le ri nin ser vis hiz met le - rin de müþ te ri le ri ne 2 ay rý kam pan ya se çe ne ði su nu yor. Ško - da, dü zen li o la rak ger çek leþ tir di - ði ser vis kam pan ya la rýn da es ki dost la rý ný da u nut ma dý ðý ný gös te ri yor. Tra fi ðe çý kýþ yý lý ve ü ze ri Ško da a raç sa hip le ri i çin 2 fark lý sa týþ son ra sý ser vis kam pan ya sý fýr sa tý su nu lu - yor. Ni san a yý so nu na ka dar ge çer li o la cak kam pan ya kap sa mýn da Sa bit Fi yat lý Ba kým ve Es ki Dost lar Kam pan ya sý pa ke ti ol mak ü ze re 2 fark lý se çe nek su nu lu yor.

14 14 SPOR Manisa: 2 Mersin: 0 Hakemler:Abdullah ýlmaz xx, Ýsmail Köse xx, Serhan Malkoç xx Manisaspor: Ýlker xxx, Akaminko xx, Dixon xx, Hüseyin xx, Ferhat xx, Ahmet Ýlhan xxx, Nizamettin xx (Dk Harbuzi?), iðit xx, Vucicevic x (Dk. 59 Kahe xx), Murat Erdoðan xxx (Dk. 79 Bekir xx), Ýsaac xxx Mersin Ýdmanyurdu: Hakan Arýkan x, Erhan xx, Ýbrahim Kaþ x, Boum xx, Ben ahia xx, Mustafa xx, Zurita xx, Delev x (Dk. 62 Tisdell x), Hakan Bayraktar xx (Dk. 76 Erdal x), Moritz x (Dk. 82 Bueno x), Nobre x Goller: Dk. 70 ve 90 1 Ýsaac (Manisaspor) Sarý Kartlar: Dk. 60 Ferhat, Dk. 76 iðit, Dk. 88 Bekir (Manisaspor), Dk. 53 Boum, Dk. 57 Hakan Bayraktar, Dk. 76 Ben ahia, Dk. 80 Tisdell) (Mersin Ýdmanyurdu) Samsun: 0 G.ANTEP: 0 Hakemler: Süleyman Abay xxx, Mustafa Sönmez xxx, Mustafa Ýspiroðlu xxx Samsunspor: Ertuðrul xx, Adem xxx, Kelhar xx, Bahia xx, Kemal xxx, Murat Ceylan xx (Dk. 70 Serdar Özkan xx), Fink xx, Murat ýldýrým xx (Dk. 76 Zenke x), Hakan xx, Ekigho xx, Gekas xx Gaziantepspor: Karcemarskas xx, Elyasa xxx, Bekir Ozan xx (Dk. 84 Cenk x), Dany xx, Binya xxx, Serdar Kurtuluþ xxx, asin xx, Þenol xx, Sapara xx, Popov xx (Dk. 78 Turgut x), Muhammet xx (Dk. 88 Sosa?) Sarý kart: Dk. 12 Binya (Gaziantepspor) Karabük: 2 Antalya: 1 Hakemler:Suat Arslanboða xx, Bülent Gökçü xx, Muhittin Gürses xx Kardemir Karabükspor: Tomic xx, Birol xx, Cernat xx (Dk. 77 Kaðan x), Mustafa Sarp xx, Seric xx, Ýlhan Parlak xxx, Mabýala xx, Mehmet ýldýz x (Dk. 61 Ergin x), Shelton x (Dk. 83 Hamroun x), Jahýc x, Uður x Antalyaspor: Orkun x, Ýbrahim x (Dk. 84 Mehmet ýlmaz x), Erkan x, Uður Ýnceman x, Musa Aydýn x (Dk. 72 Carvalho x), Ali Zýtouný x, Mýnev xx, Doða x (Dk 64 Emrah x), Deniz Barýþ xx, Radeljýc x, Mehmet Eren xxx Goller: Dk. 6 ve Dk 14 Ýlhan Parlak (Kardemir Karabükspor), Dk. 30 Mehmet Eren (Medical Park Antalyaspor) Beþiktaþ-Atletico Madrid biletleri satýþa çýktý BEÞÝKTAÞ'IN U E FA Av ru pa Li gi 3. tu run da Ýs pan yol e ki - bi At le ti co Mad rid'le 15 Mart Per þem be gü nü Ýs tan - bul'da ya pa ca ðý rö vanþ ma çý - nýn bi let le ri sa tý þa çý ka rýl - dý.si yah-be yaz lý ku lüp ten ya - pý lan a çýk la ma da, At le ti co Mad rid kar þý laþ ma sý bi let le - ri nin bu gün BJK Bo nus Card sa hip le ri ne ön ce lik li o la rak sa tý þa su nul du ðu be lir ti lir - ken, ge nel sa tý þýn i se 13 Mart Sa lý gü nü baþ la ya ca ðý i fa de e dil di. Be þik taþ- At le ti co Mad rid ma çý i çin be lir le nen bi let fi yat la rý þöy le: VIP Üst D: 375 TL, VIP Üst B-E: 300 TL, VIP Üst A-F: 250 TL, VIP Alt C-D: 250 TL, VIP Alt B-E: 225 TL, VIP Alt A- F: 225 TL, Nu ma ra lý Or ta: 200 TL, Nu ma ra lý Ke nar: 175 TL, Ka pa lý Üst.: 120 TL, Ka pa lý Alt: 100 TL, e ni A - çýk: 60 TL, Es ki A çýk: 60 TL. Macar futbolcu Karoly þike itirafýnda bulundu MACARÝSTAN'DA þi ke id di a - la rý na ka rý þan ve i ki haf ta ön ce id di a la rý so ruþ tu ran sav cý lýk ta ra fýn dan mah ke - me ye sevk e di le rek tu tuk la - nan Ma car fut bol cu Ka roly E rös ba zý fut bol cu lar la bir - lik te þi ke yap týk la rý ný ka bul et ti. Ma ca ris tan Mil li Ta ký - mý'nýn da for ma sý ný gi yen Ka roly E rös'ün þi ke yap týk la - rý ný i ti raf et ti ði ni a çýk la yan Ma ca ris tan U lu sal Sav cý lý ðý Söz cü sü Ge za Fa ze kas, bu fut bol cu nun yýl la rý a ra sýn da 8 bi rin ci lig ve ku pa ma çý nýn so nu cu nu ar ka daþ - la rýy la bir lik te ki þi ba þý na 2500 av ro a la rak ma nip le et - ti ði ni ka bul et ti ði ni söy le di. Fa ze kas, Ka roly E rös'ün su - çu nu i ti raf et ti ði ge rek çe siy le tu tuk lu lu ðu nu kal dýr dýk la rý - ný, di ðer tu tuk lu 5 fut bol cu - nun i se suç la rý ný ha len i ti raf et me dik le ri ni, bu fut bol cu la - rýn tu tuk lu luk sü re si nin de - vam et ti ði ni be lirt ti. G.SARA KEÝFLÝ KADIKÖ'DEKÝ ATMOSFER BÝZÝ HEECANLANDIRMAZ G.SA RA LI O UN CU LAR HAF TA SO NUN DA F.BAH ÇE Ý LE A PA CAK LA RI DER BÝ E NOR MAL BÝR MAÇ GÝ BÝ HA ZIR LA NA CAK LA RI NI VE SA HA DA HE E CAN LAN MA A CAK LA RI NI SÖ LE DÝ LER. GALATASARALI fut bol cu Se mih Ka ya, Spor Lig'de ge le cek haf ta Fe - ner bah çe i le ya pa cak la rý der bi kar þý - laþ ma sý na nor mal bir maç gö züy le bak týk la rý ný söy le di. Se mih, Ga la ta sa - ray'ýn Genç ler bir li ði'ni 2-0 yen di ði kar þý laþ ma da sa ha da çok i yi fut bol la mü ca de le et ti ði ni söy le di. Fe ner bah - çe'ye kar þý dep las man da da ha ön ce for ma giy me di ði ni be lir ten Se mih Ka - ya,, ''Ka dý köy at mos fe ri ya þa ma dým a - ma de ni le ne gö re i na nýl maz bir at - mos fe ri var mýþ. Türk Te le kom A re - na'nýn be nim i çin da ha i yi bir at mos - fer ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Ben he - ye can ya þa ya ca ðý mý dü þün mü yo rum. Lider Galatasaray, geçen hafta Kadýköy'de Fenerbahçe karþýsýnda 6-1'lik aðýr yenilgi alan ligin güçlü takýmlarýndan Gençlerbirliði'ni konuk etti. Türk Telekom Arena Stadý'ndaki karþýlaþmanýn ilk yarýsý 0-0 eþitlikle sona erdi. Maçýn ikinci yarýsýna hýzlý baþlayan sarý-kýrmýzýlý ev sahibi takým, Melo ve Selçuk'un attýðý gollerle rakibini 2-0 yendi. Galatasaray aldýðý bu galibiyetle puanýný 69'a yükseltirken, en yakýn takipçisi Fenerbahçe ile arasýndaki 9 puanlýk farký da korumuþ oldu. FOTOÐRAF: A.A So nuç ta Fe ner bah çe ma çý da bi zim i - çin nor mal bir maç. Fe ner bah çe sta - dý nýn be ni he ye can lan dýr ma ya ca ðý ný dü þü nü yo rum'' di ye ko nuþ tu. KADIKÖ'DE HEECANLANMAM Sa rý-kýr mý zý lý fut bol cu ya yýn cý ku - ru luþ Lig TV'ye yap tý ðý a çýk la ma da i se ken di si de da hil sa rý kart sý ný rýn da bu - lu nan fut bol cu la rýn Genç ler bir li ði mü ca de le sin de te dir gin ol duk la rý ný be lir te rek, ''Ham le le ri miz de geç kal - dýk, kart gör me ye lim di ye ra ki be ya - kýn oy na ya ma dýk. Fe ner bah çe ma çý na tam kad ro gi de ce ði miz i çin mut lu - yuz'' i fa de le ri ni kul lan dý. Ga la ta sa ray lý fut bol cu E bo u e i se Fe ner bah çe i le ya - SIRBÝSTAN'IN baþ ken ti Bel - grad'da de vam e den Av ru pa Gü reþ Þam pi yo na sý'nda ser best stil 120 ki lo da Ta ha Ak gül'den son ra gre ko ro men stil de ay ný ki - lo da fi na le çý kan Rý za Ka ya alp, Tür ki ye'ye 2'nci al týn ma dal ya yý ka zan dýr dý ve sýk le tin de Av ru - pa'nýn zir ve si ne çýk tý. Þam pi yo - na nýn be þin ci gü nün de min de re çý kan Ka ya alp, bir ön ce ki Av ru - pa þam pi yo na sýn da ye nil di ði Rus Kha san Ba ro ev'i ye ne rek hem rö van þý al dý hem de al týn ma dal - ya nýn sa hi bi ol du. Bel grad A re - na Spor Sa lo nu'nda ki mü ca de le - ye çok i yi baþ la yan Rý za Ka ya alp, tec rü be li ra ki bi kar þý sýn da kon - trol lü gü reþ ti. Ka ya alp, ilk dev re - si ni 1-0 ön de bi tir di ði mü sa ba - ka nýn i kin ci dev re sin de de kon - trol lü gü re þi ni de vam et ti re rek, ha kem ka ra rýy la ra ki bi ni yer de bað la dý ve çýr pa rak 2 pu an ka - zan dý. Ra ki bi ni tuþ po zis yo nu na ge tir mek ü ze rey ken sü re nin dol - pa cak la rý der bi ma çýn i ki ta kým i çin de nor mal bir maç o la ca ðý ný an la ta - rak, ''Hem bi zim i çin hem on lar i çin nor mal bir maç. Ta bi bü yük bir der bi, mut la ka ö nem li bir maç a ma bu za - ma na ka dar oy na dý ðý mýz an la yýþ la oy - nar sak, o ra dan da ba þa rýy la ay rý la ca - ðý mý zý dü þü nü yo rum'' de di. DETALAR SONUCU BELÝRLER Sa rý-kýr mý zý lý fut bol cu lar dan Me lo i se ya yýn cý ku ru lu þa yap tý ðý a çýk la ma - da, der bi ler de de tay la rýn so nu cu be - lir le di ði ni kay de de rek, ''Haf ta yý ön ce i yi din le nip son ra da i yi ça lý þa rak ge çi - rip, der bi den 3 pu an la ay rýl mak is ti - yo ruz'' di ye ko nuþ tu. Rövanþý aldý, þampiyon oldu Grokoromen stilde 120 kiloda Avrupa Þampiyonu millî güreþçimiz Rýza Kayaalp, Rus Kha - san Ba ro ev'i ye ne rek hem geçen yýlýn rö van þýný al dý, hem de al týn ma dal ya nýn sa hi bi ol du. Groromende 120 kilo güreþçimiz Rý za Ka ya alp kürsüye çýktý. ma sýy la mü sa ba ka yý 2-0 (1-0/2-0) ka zan ma sý ný bil di. Rý za Ka ya - alp'i mü sa ba ka son ra sýn da te le - fon la a ra ya rak ilk teb rik e den ki - þi Genç lik ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç ol du. Ký lýç, Ka ya alp'e, ''Bu bay rak si ze e ma net. Bu bay ra ðý gök ler de gör mek is ti yo rum'' de - di. Rý za Ka ya alp, boy nu na al týn ma dal ya yý tak týk tan son ra yap tý - ðý a çýk la ma da, þun la rý söy le di: 'Ge çen yýl ay ný ra ki bi me kay bet - miþ tim. Be nim i çin rö vanþ ni te - li ði ta þý yor du. Al lah'a þü kür bu rö van þý al dým. Þim di he de fim o - lim pi yat lar. O ra da da Türk mil - le ti ne ay ný duy gu la rý ya þat mak i - çin ter a ký ta ca ðým. Bi zi des tek le - yen her ke se te þek kür e di yo rum. Ö zel lik le An ka ra Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Me lih Gök - çek'e þük ran la rý mý su nu yo rum. Türk hal ký þu nu u nut ma sýn, min de rin as lan la rý Türk bay ra - ðý ný bi rin ci sý ra da çek tir me ye de vam e de cek tir.'' F.Bahçe'ye 9 puanlýk avantajla gidecek Genç ler bir li ði ta ký mý ge çen haf ta F.Bah - çe'den 6 gol yi yin ce, ay ný a ký be te ye ni den uð ra ma mak i çin de fan sif yö nü a ðýr lýk lý bir o yun an la yý þýy la G.Sa ray ma çý na çýk tý. Her ve Tum'un a ya ðýn dan ka çýr dý ðý top teh li ke li o la bi le - cek tek po zis yon du ilk ya rý da. Baþ ka po zis yon ü - re te me di G.Bir li ði a ma, gol de ye me di ler. Ý kin ci ya rý ya Te rim Ri e ra'nýn ye ri ne Em re Ço lak'ý a la rak baþ la dý. De ði þik lik G.Sa ray'ýn bas ký sý ný ge tir di. Ve a ka bin de gol ler gel di. Me lo'nun si hir li do ku nu þu i le ge len gol ve Sel çuk'un çok gü zel fri kik go lü i le G.Sa ray ma çý ga lip bi tir di. Sa rý kart sý ný rýn da ki o - yun cu la rýn he psi ni Fa tih Te rim oy nat tý. A ma hiç bi ri si ce za lý du ru ma düþ me di. Bu nu i ki tür lü yo - rum la ya bi li riz. Bir, Te rim'in tüm o yun cu la ra gü ve nin tam ol du ðu me sa jýy dý. a ni "Bu o yun cu lar sa rý kart gör se, Fe ner ma çý na di ðer le riy le de çý ka rým" me sa jýy dý. Ý ki, þam pi yon luk yo lun da her ma çýn ö nem li ol du ðu me sa jýy dý. G.Sa ray ma çý i kin ci ya rý nýn ba þýn da ka za na cak gol le ri bul du. An cak dik kat çe ken þey, ma çýn bi tiþ a ný na ka dar o yun cu lar mü ca de le yi bir an ol sun bý rak ma dý lar. Ö nem li bir maç ön ce si oy na nan maç lar i çin hep de riz ya; o yun cu la rýn ka fa sý "o maç tay dý". G.Sa ray- G.Bir lið ma çýn da böy le ol - ma dý. G.Sa ray'lý o yun cu lar ge le cek haf ta oy na na - cak F.Bah çe ma çý dü þün ce si i çin de hiç de ðil miþ ha va sýn da 90 da ki ka yý bi tir di ler. Ýlk ya rý da G.Sa ray'ýn et ki siz o lu þu nun se be bi ka nat la rý et ki li kul la na ma mak ve a ya ða ça buk oy na ya ma mak tý. Ý kin ci ya rý da Em re'nin tek nik ve ça buk oy na ma ö zel li ði nin de ek len me siy le i yi hü cum lar ya pan G.Sa ray'ý iz le dik. Sað ka nat ta E bu e çok i yi bin dir me ler yap tý. En gin'in bu maç ta et ki si az dý. El man der ve Ne ca ti gol vu - ruþ la rýn da ki ter cih yan lýþ lýk la rý so nu cu sko ra kat ký ya pa ma dý lar. El man der bu maç ta yi ne her za man ki ça lýþ kan lý ðýy la oy na dý. O yun i çin de hiç sak lan ma yan, gü cü nü son red de si ne ka dar kul - la nan, iþ ah lâký son de re ce yük sek bir o yun cu. E ðer El man der kö tü oy nar sa, o gün kü per for - men sý nýn dü þük lü ðün den dir. As la kay tar ma dü - þün ce sin den de ðil dir. er li o yun cu la rýn bu yö - nüy le El man der'den ders al ma la rý ge re kir. G.Sa ray Ka dý köy'e 9 pu an fark la gi de cek. Bu bir a van taj. A ma þam pi yonu be lir le ye cek bir maç de - ðil. Play-off' ta re zerv 18 pu an o la cak. O ne den le þam pi yon luk ko nuþ mak i çin he nüz çok er ken. Trabzon geçen hafta Beþiktaþ'ý 2-1 yenerek moral depolamýþtý. Trabzonspor Avni Aker'de Sivasspor'u konuk ediyor ntrabzonspor i le Si vass por, bu gün Hü se yin Av ni A ker Sta dý'nda sa at 20.00'de ya pa cak la rý maç la lig de 14. kez kar þý kar þý ya ge le cek. Ý ki ta kým a ra sýn da ge ri de ka - lan 13 ma çýn 5'in den (bi ri hük men) Si vass por, 5'in den de Trab zons por ga lip ay rýl dý. 3 kar þý laþ ma i se be ra ber - lik le so nuç lan dý. Trab zons por, lig de son 5 maç týr Si - vass por kar þý sýn da ye nil gi al mý yor. Son 5 ma çýn 4'ü bor do ma vi li ta ký mýn üs tün lü ðü i le so na e rer ken 1 kar - þý laþ ma i se be ra ber lik le bit ti. En son se zo - nun da Si vas'ta ra ki bi ne 3-0 ye ni len bor do ma vi li ler, se zo nun da 31 ve 21, se zo nun da 61 ve 32'lik so nuç lar la ra ki bi ni mað lup et ti. Bu se zo nun ilk ya rý sýn da ki maç i se 2-2 be ra ber lik le so nuç lan mýþ tý. Ýlham'a 750, Aslý'ya 500 Cumhuriyet Altýný Kenya asýllý Türk atlet Ýlham Tanui Özbilen er kek ler 1500 met re de Tür ki ye'ye ilk gü müþ ma dal ya yý ka zan dý rma sevincini yaþadý. FOTOÐRAF: A.A SALONDA KAZANDIÐIMIZ 2 MADALA SEVÝNÇLE KARÞILANDI. 14. Dün ya Sa lon At le tizm Þam - pi yo na sý'nda gü müþ ma dal ya ka - za nan Ýl ham Ta nui Öz bi len 750, bronz ma dal ya ka za nan As lý Ça - kýr Alp te kin i se 500 Cum hu ri yet al tý ný ö dül a la cak. A ta köy At le - tizm Sa lo nu'nda ki or ga ni zas yo - nun i kin ci gün ak þam se an sýn da er kek ler 1500 met re de Tür ki - ye'ye ilk gü müþ ma dal ya yý ka - zan dý ran Kenya asýllý Türk atlet Ýlham Tanui Özbilen, ö dül yö net me li ði ne gö re 750 Cum hu - ri yet al tý ný ö dül ka zan dý. Ýl ham, i kin ci ol du ðu i çin 20 bin do lar ay rý ca pa ra ö dü lü a la cak. Ka dýn - lar 1500 met re de bronz ma dal ya a la rak, Tür ki ye'ye dün ya sa lon þam pi yo na sýn da ilk ma dal ya sý ný ka zan dý ran As lý Ça kýr Alp te kin i se 500 Cum hu ri yet al tý ný al ma - ya hak ka zan dý. As lý, ay rý ca or ga - ni zas yon dan da ü çün cü ol du ðu i çin 10 bin do lar pa ra ö dü lü a la - cak. Sa lo nu dol du ran Türk se - yir ci ler, Ýl ham ve As lý'ya ya rýþ ön ce si ve ya rýþ sý ra sýn da bü yük - des tek ver di.

15 AÝLE - SAÐLIK 15 Bil gi sa yar o yu nuy la fi zik te da vi yapýlýyor FELÇ, MS, SEREBRAL PALSÝ VE PARKÝNSON GÝBÝ HASTALIKLAR DOLAISILA BAÞINI, GÖVDESÝNÝ, KOL VE BACAKLARINI HAREKET ETTÝREMEENLER, BÝLGÝSAAR OUNLARILA TEDAVÝ EDÝLEBÝLÝOR. Tek nu ma ray la has ta ne den ran de vu a lý na bilecek 182 Mer ke zi Has ta ne Ran de vu Ser vi si yle, tek nu - ma ray la Tür ki ye ge ne lin de yer a lan dev let has ta - ne le rin den hiç bek le me den ran de vu a la bi le cek si - niz Ha ber7.com un ha be ri ne gö re, Sað lýk Ba kan - lý ðý nýn Tür ki ye de ki ilk ve tek pro je si o lan 182 Mer - ke zi Has ta ne Ran de vu Sis te mi, As sistt Çað rý Mer ke zi iþ bir li - ðiy le ha ya ta ge çi yor. Ar týk di le di ði niz dev let has ta ne - sin den ve dok tor dan ran - de vu al mak çok ko lay o la - cak. Te le fo nu nuz dan 182 yi tuþ la ya rak, ni te lik li o pe ra - tör ler den da nýþ man lýk hiz me ti a la bi li yor, doð ru has ta ne ye ve bö lü me yön len di ri le bi li yor su nuz. 182 nin et kin des tek ser vi - siy le Tür ki ye ge ne lin de 80 il de ki 1400 dev let has - ta ne si ne u la þa bi li yor ve is te di ði niz dok - tor dan 7/24 ran de vu a la bi li yor su nuz. 182 yle dev let has ta ne le ri tek nu ma ra al - týn da top lan mýþ o lu yor. 182 den da nýþ man lýk hiz - met le ri, ya sal sü re ci ko - lay laþ týr ma, has ta ne ve dok tor ter ci hi sað la ya - bil me, müþ te ri hiz met - le ri, ran de vu al ma gi bi ko - nu lar da des tek a la bi le ce ði - niz gi bi þi kâ yet le ri ni zi de bu nu ma ray la pay la þa bi li yor su nuz. Gül ün il ginç ö zel li ði BÜTÜN vü cut te ra pi si i çin ge liþ ti ri len Me di - To uch Re ha bi li tas yon Sis te mi, has ta la rýn eð - len ce li bil gi sa yar o yun la rý i le mo ti vas yo nu nu sað la ya rak, vü cu du nu da ha ký sa sü re de ha re - ket et ti re bil me si ne yar dým cý o lu yor. Kab lo - suz o lan ve vü cu dun çe þit li yer le ri ni ay ný an - da ça lýþ tý ran ci haz i le uy gu la nan sis tem de, il - gi çe ki ci bil gi sa yar o yun la rý ný kul la nan has ta - lar, ih ti yaç duy duk la rý a ma sý ký la rak yap týk la - rý eg zer siz le ri fark lý bir mo ti vas yon la ger çek - leþ ti ri yor. Ci haz la ya pý lan fi zik te da vi ve re - ha bi li tas yon sis te mi, MS, Par kin son, felç, or - to pe di has ta la rý i le ka fa trav ma sý ge çir miþ ya da o mu ri li ði ya ra lan mýþ ki þi ler de ve Se reb ral Pals yli ço cuk lar da uy gu la na bi li yor. Ba zý ü ni - ver si te has ta ne le rin de ve ö zel mer kez ler de has ta la ra uy gu la nan sis tem, has ta nýn is ter se ev de de te da vi si ne de vam et me si ne imkân sað lý yor. Ýh ti yaç ha lin de u zak tan bað lan tý (te - le-re ha bi li tas yon) i le de des tek le nen sis tem, has ta ö zel sebepler den do la yý baþ ka bir i le ya da ül ke ye git mek zo run da kal dý ðýn da fiz yo te - ra pis ti i le in ter net ü ze rin den bað lan tý ku ra - rak web ka me ra sý a ra cý lý ðýy la te da vi si ne de - vam e de bi li yor. SÝS TEM, HA RE KET E TE NE ÐÝ NÝ AR TTI RI OR Fi zik te da vi yön te mi ni de ðer len di ren Nö - ro lo ji uz ma ný Doç. Dr. a kup Kres pi, sis te - min, has ta la rýn ger çek leþ tir mek te zor lan dý ðý ve ya ger çek leþ ti re me di ði ak ti vi te le ri, bi o fe ed - back (zih nin be den ü ze rin de gös ter di ði et ki) sis te mi ni kul la na rak be yi ne ye ni den ha týr lat - tý ðý ný di le ge ti re rek, fonk si yo nel ha re ket ka - bi li ye ti ni art tý ran bu sis te min nö ro lo jik ra - hat sýz lýk lar da kul la nýl ma sý nýn, stan dart re ha - bi li tas yon an la yý þý na ek o la rak ö nem li ya rar - lar sað la dý ðý ný i fa de et ti. Kres pi, Sis te min sað la dý ðý kon trol lü eg zer siz uy gu la ma la rý ya - ni a yar la na bi len zor luk de re ce le ri i le eg zer - siz le rin sa de ce se çi len böl ge le re uy gu la na bil - me si has ta nýn ya pa ma dý ðý ha re ket le ri ge liþ - tir me si nin ya ný sý ra is ten me yen al ter na tif ha - re ket le rin kon trol e dil me si ne ve ya ön len me - si ne de fay da lý de di. Sis te min or to pe dik ra - hat sýz lýk lar da da kas kul la ný mýn da bü yük ko - lay lýk sað la dý ðý ný di le ge ti ren Kres pi, in me, felç gi bi nö ro lo jik ra hat sýz lýk lar da, kas ve si - nir sis te mi nin kul la ný mý nýn teþ vik e dil me sin - de, bi o fe ed back sis te mi nin ö ne mi nin git gi de an la þýl dý ðý ný da kay det ti. Ýs tan bul / a a U KU es na sýn da gül ko ku su al týn da ol ma nýn, ye - ni a lý nan bil gi le ri, da ha güç lü bir þe kil de ka yýt - lan dý ðý ný bil di ril di. Öð re ni len bil gi le rin na sýl ha - fý za ya kay de dil di ði ve bun la rýn ne þe kil de ve ne sü re i le ha fý za da tu tul du ðu, bi lim a dam la rý nýn u - zun yýl lar dýr me rak et tik le ri ve ü ze rin de ça lýþ týk - la rý bir ko nu ol du ðu nu an la tan Nö ro lo ji Uz ma ný Dr. Meh met a vuz, Bel le ði güç lü o lan la rýn, ge - rek öð ren ci lik dö nem le rin de ge rek se iþ ha ya týn - da da ha ba þa rý lý ol duk la rý da ay rý bir ger çek. Gü - nü müz de he men her ke sin þi kâ yet çi ol du ðu bir ko nu var; u nut kan lýk. Tek no lo ji ve lüks hayat bir yan dan ha ya tý mý za i na nýl maz ko lay lýk lar sað lar ken bir yan dan da ne le ri a lýp gö tü rü yor he nüz tam ma na sýy la an la ya bil miþ de ði liz. An cak bir ger çek var ki; tek no lo ji nin se - be bi yet ver di ði, yo ðun e lek tro man ye tik kir li lik; ha fý za so run la rý nýn en bü yük sebebi du ru mun - da. Ha fý za so run la rý ný gi der mek ve op ti mal bel - lek gü cü ne sa hip o la bil mek i çin bir çok yol var; bel lek yar dým cý la rý kul lan ma, gör sel i maj lar dan ya rar lan ma, dü zen li spor ak ti vi te le ri, e lek tro nik sis tem ler den u zak dur ma, dü zen li bes len me, mi ne ral ve vi ta min tak vi ye si, za rar lý a lýþ kan lýk - lar dan (si ga ra, al kol, u yuþ tu ru cu) ka çýn ma ve dü zen li uy ku a lýþ kan lýk la rý bun lar dan en ö nem li - le ri dir de di. Sað lýk lý ve dü zen li uy ku nun ha fý za nýn iþ - len me si ve u zun sü re li ka yýt lan ma sý a çý sýn - dan çok ö nem li ol du ðu nu i fa de e den Dr. a vuz, Sci en ce der gi sin de ya yýn la nan son yýl lar da ya pý lan bir a raþ týr ma ya gö re ya tak o da sýn da gül bu lun dur mak, öð re ni len bil gi le - rin bel le ðe yer leþ ti ril me si ni þa þý la cak de re ce de o lum lu et ki li yor. Hat ta ký sa sü re li gül kok la - dýk tan son ra bi le, bel le ði güç len dir di ði ve u - nut kan lý ðý ön le di ði i fa de e di li yor. A raþ týr ma cý - lar, uy ku es na sýn da gül ko ku su al týn da ol ma - nýn, ye ni a lý nan bil gi le ri, da ha güç lü bir þe kil de ka yýt lan dý ðý ný i fa de e di yor. Bu bi lim sel a raþ týr - ma dan yo la çý ka rak, u nut kan lýk so ru nu o lan la - rýn ya da ha fý za sý ný da ha güç lü ha le ge tir mek is te yen le rin ya tak o da la rýn da bir va zo gül bu - lun dur ma la rý ný tav si ye e di yo rum. Hat ta sa bah u ya nýl dý ðýn da gül su yu i le fe rah la mak ya da gün i çin de za man za man gül ko ku su ve ya gül su yu kul lan mak ha fý za ný zý ol du ðun dan da ha faz la güç lü ký la bi lir ve u nut kan lý ðý yen me ni zi sað la ya bi lir. di ye ko nuþ tu. Er zu rum / i ha Böb rek le ri niz i çin tu zu a zal týn ve bol su i çin NE KA DAR SU, NE KA DAR TUZ? BÖB REK LE RÝN ve bütün vü cu dun sað lý ðý i çin gün de ne ka dar su i çil me si ge - rek ti ði ü ze rin de tar tý þý lan bir ko nu. Hal ký mý zýn su iç me yi sev me di ði ni, gün lük su tü ke ti mi nin böb rek le ri sý kýn tý ya so ka cak ka dar az, tuz tü ke ti mi nin de ge re ðin - den çok faz la ol du ðu nu i fa de e den Doç. Dr. Ül kem a ku poð lu, þun la rý söy le di: -Sað lýk lý bir in san da vü cut a ðýr lý ðý nýn yüz de 60 ý su dur. Do la yý sýy la vü cut a ðýr lý - ðý na gö re su tü ke tin. -Nor mal ki lo da e riþ kin bir ka dýn gün de 1,5-2 lit re, er kek ler i se gün de 2-2,5 lit re su iç me li. -Çay, mey ve su yu ve so da gi bi i çe cek le ri gün lük tü ke ti min dý þýn da tu tun. -Çok ter li yor sa nýz iç ti ði niz su mik ta rý ný art tý rýn. -Çok su iç mek de az su iç mek ka dar za rar lý. Gün de 4-5 lit re su iç ti ði niz de böb - re ði ni zin id ra rý kon san tre et me ye te ne ði zor la ný yor. Bu da vü cut ta sod yum o - ra ný ný a zal tý yor. Dü þük sod yum o ran la rý da be yin fonk si yon la rý nýn bo zul ma sý na yol a çýp ha ya tý teh dit e di yor. -e mek ma sa sýn da ke sin lik le tuz bu lun dur ma yýn. -e mek pi þi rir ken tuz o ra ný ný müm kün ol du ðu ka dar az tu tun. E MEK LE RE bol tuz ek le mek ve ak lý mý za gel me di ði i çin bü tün gün su iç me mek, gün - lük ha ya tý mýz da her han gi bir so ru na yol aç - mý yor gi bi gö rün se de u zun va de de böb rek - le ri mi zin iþ le vi ni kay bet me si ne sebep o la bi li - yor. Böb rek le ri miz vü cu du muz da a de ta fil tre gö re vi gö rü yor. Gün de yak la þýk 200 lit re kan te miz le yen böb rek ler, pro te in gi bi ya rar lý mad de le rin vü cut ta kal ma sý ný, ü re ve kre a ti - nin gi bi ze hir li a týk la rýn i se id rar yo lu i le dý þa - rý a týl ma sý ný sað lý yor. Böy le ce vü cut ta ki mi - ne ral den ge si ku rul muþ o lu yor. Böb rek ler sað lýk lý bir vü cu dun ol maz sa ol maz la rýn dan. Öy le ki az ça lýþ ma sý vü cut ta ki bütün den ge - le ri alt üst e der ken, ça lýþ ma ma sý ha ya týn so - na er me si ne sebep o lu yor. Böb rek sað lý ðý na dik kat çek mek i çin 2005 yý lýn dan i ti ba ren her yýl Mart a yý nýn i kin ci Per þem be gü nü nün Dün ya Böb rek Gü nü ol du ðu söy le yen In - ter na ti o nal Hos pi tal Nef ro lo ji Uz ma ný Doç. Dr. Ül kem a ku poð lu, hýz la ar tan son dö - nem böb rek yet mez li ði has ta la rýn da en i yi te da vi yön te mi nin böb rek nak li ol du ðu nu vur gu la mak i çin bu yýl, Böb rek le ri ni zi ba ðýþ - la yýn slo ga ný nýn se çil di ði ni be lirt ti. Böb rek sað lý ðý ný ko ru mak i çin se pek çok ko nu ya dik - kat e dil me si ge rek ti ði ni söy le yen Doç. Dr. Ül kem a ký poð lu, gün lük a lýþ kan lýk la rý mý zýn a ra sýn da yer a lan az su iç me nin ve faz la tuz tü ket me nin i se böb rek le ri tah min e di len den çok da ha faz la yor du ðu nu vur gu la dý. Tür ki - ye de böb rek yet mez li ði nin çok sýk gö rül me - si nin en ö nem li sebep le ri nin ba þýn da su yu sev me yip, tu za ba yýl ma mýz gel di ði ne dik kat çek ti. Doç. Dr. Ül kem a ku poð lu, 8 Mart Dün ya Böb rek Gü nü ön ce sin de böb re ði en çok yo ran 2 et ken hak kýn da bil gi ve rir ken ö - zel teklif ler de bu lun du. AZ SU Ý ÇEN LE RÝN BÖB REK LE RÝN DE ÝÞ LEV BO ZUK LU ÐU O LU ÞU OR Böb rek le rin i çin de çok sa yý da kýl cal da mar yu ma ðý var. Kalp ka ný pom pa la dýk tan son ra her a tým da yüz de kan böb rek le ri mi ze ge li yor ve bu in ce cik da mar lar dan sü zü lü yor, pro te in gi bi ya rar lý mad de ler tu tu lu yor, ü re, kre a ti nin gi bi ze hir li a týk mad de ler ay rýþ tý rý lý - yor, te miz le nen kan sis te me ge ri dö nü yor, a - týk mad de ler i se vü cut ta ki su faz la sý i le id rar ha li ne ge ti ri lip vü cut tan a tý lý yor. E ðer her gün vü cu da ye ter li mik tar da su gi ri þi ol maz - sa böb rek ler ze hir li mad de le rin a tý lý mý ný ger - çek leþ ti re mi yor. e ter li su tü ket me yen her - ke sin böb re ðin de ha ya tý nýn bir bö lü mün de mut la ka iþ lev bo zuk lu ðu ge li þi yor. FAZ LA TUZ BÖB REK LE RÝ O RU OR Vü cu du mu zun gün lük tuz ih ti ya cý or ta la - ma 5-6 gram. Bu nun yak la þýk 2 gra mý ye - mek le re hiç tuz ko nul ma sa bi le gün i çe ri sin - de ye ni len seb ze ve mey ve ler den a lý ný yor. E - ðer ye ni len ye mek ler de ký sýt la ma ya pýl maz sa yi ye cek ler de ki yük sek tuz vü cu da a lý ný yor. Bun la rýn ya ný sý ra muhtevasýnda faz la mik - tar da tuz bu lu nan pey nir, tur þu ve sal ça gi bi yi ye cek ler de faz la dan tuz a lý mý na sebep o lu - yor. Ba zý du rum lar da ki þi le rin tuz a lý mý gra mý bu la bi li yor. Türk Hi per tan si yon ve Böb rek Has ta lýk la rý Der ne ði nin a raþ týr ma sý - na gö re Türk hal ký gün de yak la þýk 18 gram tuz tü ke ti yor. Tuz tü ke ti mi nin böb rek fonk - si yon la rý ü ze rin de doð ru dan et ki si var, faz la tuz tü ke til di ði za man böb rek i çin de ki kýl cal da mar do la þým sis te min de kan ba sýn cý yük - se li yor. Bu yük sek kan ba sýn cý de vam lý hal a - lýr sa kü çük kýl cal da mar la rýn yýr tý la rak ha rap ol ma sý na sebep o lu yor, ay rý ca id rar dan pro - te in ka çýr ma ya yol a çý yor. iha.com.tr

16 Se ra da ka ra dut ye tiþ tir di BOZ A ZI LI ü re ti ci A rif Kýr, ör tü al tý mey ve ci lik yön te miy le ka ra dut, muz ve tro pi kal mey ve kum kat ü re ti yor. 3 dö nüm ka pa lý a lan da, ta rým da ki en son tek no lo ji yi kul la na rak or ga nik ka ra dut, muz ve de ne me a maç lý tro pi kal mey ve o lan kum kat ü re ti mi ya pan Kýr, Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðý ndan A na mur Ka ra dut ü re tim pa ten ti ni 2009 yý lýn da al dý ðý ný söy le di. 15 Mart ta ka ra dut ta ilk ha sa dýn ya pý la ca ðý ný be lir ten Kýr, ilk ka ra dut ü re tim se ra sý ol ma la rý ve ül ke miz de ilk pa za ra ka ra du tun su nu la ca ðý yer ol ma sýn dan se ra la rý nýn fark lý bir ö nem ta þý dý ðý ný kay det ti. Ha sa dý ya pý la cak ka ra du tun fi ya tý nýn 25 li ra ve ü ze rin de ol ma sý ný bek le di ði ni di le ge ti ren Kýr, ka li te ve re kol te nin de yük sek ol ma sý nýn ken di ni se vin dir di ði ni söy le di. Bozyazý / Ahmet ýldýrým - Mehmet Kaplan Ay der de haf ta so nu yo ðun lu ðu RÝZE NÝN Çam lý hem þin il çe sin de ki dün ya ca ün lü tu rizm yö re si Ay der ay la sý, ö zel lik le haf ta son la rý ta til ci le rin a ký ný na uð ru yor. Gün lük hayatýn stres ve yo ðun lu ðun dan u zak laþ mak is te yen le rin uð rak ye ri o lan, her yýl on bin ler ce yer li ve ya ban cý zi ya ret çi yi a ðýr la yan Ay der ay la sý, ký þýn ka rýn key fi ni çý kar mak is te yen le rin de uð rak ye ri ol du. Ay der ay la sý, gü nü bir lik ge lip haf ta so nu nu de ðer len dir mek is te yen ler den il gi gö rü yor. Kýþ mev si min de be ya za bü rü ne rek ay rý bir gü zel lik su nan Ay der e ge len zi ya ret çi ler, yak la þýk 80 san ti met re yi bu lan kar da kar to pu oy na ya rak, kar da ký zak, nay lon ve ya þam brel le ka ya rak ka rýn key fi ni çý ka rý yor. Rize / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR azarlarýmýz okuyucularý ile buluþup sohbet etme imkâný buldular. eni Asya'nýn üç standla temsil edildiði 10. Bursa Kitap Fuarýnýn açýlýþýnda eni Asya Medya Grup Genel Müdürü ve birim sorumlularý da hazýr bulundular. öneticilerimiz standlarýmýzýn gördüðü ilgiden memnun kaldýlar. BURSA DA KÝTAP ZAMANI BURSA ULUSLARARASI FUAR VE KONGRE MERKEZÝNDE BU IL 10'UNCUSU DÜZENLENEN VE TEMASI ''BURSA'I AZMAK'' OLARAK BELÝRLENEN BURSA KÝTAP FUARI AÇILDI. FUARDA ENÝ ASA MEDA GRUP DA 3 STANDLA ER ALDI. Gazetemiz yazarý, tarihçi Rifat Okyay kitaplarýný okuyucularý için imzaladý. HÜSEÝN HÝÇDURMAZ BURSA BUR SA DA, 265 ya yýn e vi ve si vil top lum ku ru lu þu nun ka tý lý mýy la dü zen le nen, 76 kül tür faaliyeti ve im za gü nün de 600 ya za rýn o kur la rýy la bir a ra ya ge le ce ði 10. Ki tap Fu a rý tö ren le a çýl dý. TÜ AP Bur sa Fu ar cý lýk A.Þ Ge nel Mü dü rü Ýl han Er söz lü, Tür ki ye a yýn cý lar Bir li ði iþ bir li ðiy le TÜ AP Bur sa U lus la ra ra sý Fu ar ve Kon gre Mer ke zin de dü zen le nen fu a rýn a çý lý þýn da, te ma sý Bur sa yý az mak o la rak be lir le nen faaliyete 265 ya yýn e vi ve si vil top lum ku ru lu þu nun ka týl dý ðý ný be lir te rek, böy le bir or ga ni zas yo nun Bur sa da dü zen len me sin den do la yý son de re ce gu rur lu ol duk la rý ný söy le di. Fu ar kap sa mýn da, 76 kül tür faaliyeti ve im za gün le rin de, 600 e ya kýn ya za rýn o kur la rýy la bir a ra ya ge le ce ði ni i fa de e den Er söz lü, fu a ra yo ðun il gi bek le dik le ri ni vur gu la dý. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan fu ar, Va li ar dým cý sý Ad nan Ça ký roð lu, Bü yük þe hir Be le di ye Baþ kan Ve ki li Ab dul lah Ka ra dað, Tür ki ye a yýn cý lar Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ke nan Ko ca türk ün kur de le yi kes me le riy le a çýl dý. A çý lýþ ön ce sin de 10. yýl a ný sý na pas ta ke sil di. E NÝ AS A MED A GRUP 3 A RI STAND LA KA TIL DI FU AR DA, e ni As ya Med ya Gru bu da 3 ay rý stand la ye ral dý. e ni As ya Der gi Gru bu; Köp rü, Genç ak la þým, Can Kar - deþ ve Bi zim A i le der gi le ri nin a bo ne ça - lýþ ma la rý ný ve der gi ta ný tým la rý ný ve ge - len zi ya ret çi le re sür priz he di ye le rin ve - ri le ce ði stan dýn dý þýn da, ga ze te miz de ay rý bir stant la fu ar da yer a lýp, ta ný tým ve a bo ne ça lýþ ma sý ya pý yor. e ni As ya Neþ ri yat ya zar ve çi zer le riy le de fu ar da çe þit li fa a li yet ler ger çek leþ ti re cek. Bu kap sam da e ni As ya stan dýn da 17 Mart Cu mar te si gü nü sa at a ra sýn da Ýs lâm a þar ve Sü ley - man Kös me ne ki tap la rý ný im za la yýp o - ku yu cu la rýy la soh bet e de cek. A çý lý þa e ni As ya Med ya Grup Ge nel Mü dü rü Re cep Taþ cý, A bo ne Da ðý tým Mü dü rü A dem A zat, Der gi Sa týþ Pa zar la ma So - rum lu su Fa ik Al tun, Rek lâm Ko o di na - tö rü Me sut Ço ban, Mu ha se be Mü dü rü Ha kan Ý bil ve Sa týþ Pa zar la ma Mü dü rü Ra ma zan Al týn su ka týl dý. Gi riþ le rin üc - ret siz ol du ðu fu ar, Mart ta rih le ri a ra sýn da , ka pa nýþ gü nü o - lan 18 Mart ta ri hin de i se sa at le ri a ra sýn da zi ya ret e di le bi le cek. Ga ze te miz için ay rýlan standda fu ar a gelen ziyaretçilere, ta ný tým ve a bo ne ça lýþ ma sý ya pý lýyor.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı