AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ ASKERÎ HAKÝM FAÝK TARIMCIOÐLU: Hükümet açýða almada geç kaldý n 12 Ey lül dö ne min de sý ký yö ne tim sav cý lý ðý ya pan Fa ik Ta rým cý oð lu Ye ni As ya ya konuþtu: Hü kü met generalleri a çý ða al mak ko nu sun da geç kal dý. Ben ko mu tan la rýn gö rev den a lýn ma sý ge rek ti ði ni da ha Ha zi ran a yýn da As ke rî Þû râ dan ön ce be lirt miþ tim. An cak Mil lî Sa vun ma Ba ka ný bun la rý i yi bil me li. Baþ ba ka nýn ye rin de ol sam Be ni ni ye zor du rum da bý rak týn? di ye he sap so ra rým. n Ta rým cý oð lu, La ik li ðin yan lýþ yön len di ril me si bi zi bir bi ri mi zle tam 60 se ne ça týþ týr dý. Sa id Nur sî nin ki ta bý ný o ku duk la rý i çin in san la rý mah kûm et ti ler. Ki ta bý tet kik et ti ler mi? Ha yýr. Sýrf di nî mo tif ta þý yor di ye mah kû mi yet ka rar la rý ver di ler þek lin de ko nuþ tu. çok etkilendik HÜR A DAM FÝL MÝ NÝN O YUN CU LA RI: BE DÝ ÜZ ZA MAN IN HA YA TIN DAN VE FÝ KÝR - LE RÝN DEN ÇOK ET KÝ LEN DÝK. BU FÝLMDE ROL ALMAK BÝZÝM ÝÇÝN ONURDUR. Ar ka da þý mýz E lif Nur Kur toð lu na film hak kýn da ki gö rüþ le ri ni bil di ren Mür þit A ða Bað (sað da) Be di üz za man gi bi bir þah si ye ti can lan dýr mak ko lay ol ma dý der ken, FÝLM VESÝLESÝYLE BEDÝÜZZAMAN'I TANIDIM n Film de Said Nursî'yi canlandýran baþrol oyuncusu Mürþit Aða Bað, film vesilesiyle Bediüzzaman ý tanýdýðýný ve fikirlerinden çok etkilendiðini söyledi. Bað, Film dikkatle izlenirse ve hata aramak için didiklenmezse verdiði mesajlar doðru anlaþýlýr diye konuþtu. RÝSALE-Ý NUR'U OKUYUNCA ÇOK ETKÝLENDÝM n Film de na hi ye mü dü rü nü can lan dý ran Ha lil Ýb ra him Ka lay cý, Be di üz za man ý da ha ön ce ta ný mý yor dum. Fil me baþ la yýn ca in ce le yip ta ný ma ya ça lýþ tým ve hay ran kal dým. Özellikle Ri sa le -i Nur'u o ku duk tan son ra Be di üz za man dan çok et ki len dim dedi. F Ý L M H A K K I N D A G Ö R Ü Þ L E R Ý N Ý B Ý L D Ý R D Ý L E R Karikatürist Ýbrahim Özdabak: Herkes bu filmi seyretmeli Prodüktör Abdülkadir Özsoy: Bediüzzaman ýn hayatý dizi olmalý Ýlâhiyatçý-Yazar Ýhsan Atasoy: Yapýlmýþ olan filmlerin en güzeli H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de Ha lil Ýb ra him Ka lay cý (üst te) Böy le bir film de rol al mak bü yük bir o nur de di. E lif Nur Kur toð lu nun haberi say fa 10 da Haber7 Genel Yayýn Yön. Yaþar Ýliksiz: Zor bir iþin altýndan güzel kalkýlmýþ Ýsrail den öldürmeye devam n Ba tý Þe ri a da Ýs ra il as ker le ri nin at tý ðý çok sa yý da ki gaz bom ba sýn dan ze hir le nen 36 ya þýn da ki Fi lis tin li ka dýn la, Nab lus'ta Ýs ra il as ker le ri nin a teþ aç tý ðý 21 ya þýn da ki Filistinli genç ve fat et ti Ha be ri say fa 7 de ANKARA ÝNANÇ ÖZGÜRLÜÐÜ PLATFORMUNUN 257. TOPLANTISI Tepkiler sonuç veriyor MÂLÎ MÜÞAVÝRLÝK SINAVINDA BAÞÖRTÜLÜ FOTOÐRAF YASAÐI KALKTI n An ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu nun 257. haf ta ba sýn a çýk la ma sý ný Ýn san Hak la rý ve Hiz met Der ne ði ü ye si Ser kan Co dal yap tý. Co dal, Ýs tan bul Ser best Mu ha se be ci ve Mâ lî Mü þa vir ler O da sý nýn mâ lî mü þa vir lik sý na vý baþ vu ru la rýn da ba þý a çýk ol ma mec bu ri ye ti ge ti rip pe ru ðu bi le ka bul et mez ken, tep ki ler ü ze ri ne Pe ruk lu fo toð raf ka bul e dil mez i ba re si ni kal dýr dý ðý ný ha týr la ta rak, Per þem be gü nü i ti ba riy le de ba þör tü lü fo toð raf ka bul et me ye baþ la mýþ týr. Bu o lay bi rey sel tep ki le rin ne den li ö nem li ol du ðu nun büyük bir gös ter ge si dir de di. Fatih Karagöz ün haberi say fa 5 te Et fiyatlarýndaki düþüþ, marketlere yansýmadý n TZOB Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, ette ü re ti ci fi yat la rýn da ki dü þüþün mar ketlere yan sý ma dý ðý na dik kat çe ke rek, Et te ü re ti ci fi yat la rý yak la þýk yüz de dü þer ken mar ket te fi yat lar yak la þýk yüz de 4 ge ri le miþ tir tes bi tin de bu lun du. Say fa 11 de Yoksullara yapýlan yardýmlar çok yetersiz n Yok sul lar la da ya nýþ ma i çin de o lan yar dým se ver ler, bu ke sim de ki le re ye te rin ce yar dým ya pýl ma dý ðý na i na ný yor. Yok sul la rýn top lum ta ra fýn dan dýþ lan dý ðý ný dü þü nen yar dým se ver ler, si ya set çi le rin de ye te rin ce il gi len me di ði gö rü þü nde. Say fa 16 da Mübarek: Patlama provokasyon n Mý sýr Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek, Ýs ken de ri ye þeh rin de bir ki li se nin ö nün de mey da na ge len pat la ma nýn, Müs lü man- Hý ris ti yan ça týþ ma sý çýkarmaya yönelik olduðunu söyledi. Ha be ri say fa 7 de Üniversite sýnavýnda baþörtüsü serbest / 3 te ISSN GÖNENLÝ MEHMED EFENDÝ DUÂLARLA YAD EDÝLDÝ Haberi sayfa 4 te SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Mustafa Kemal in tekliflerini neden kabul etmedim? Câmiü's-Saðîr, LÂHÝKA Bana çok salâvat getirin. Çünkü bana getireceðiniz salâvatlar, baðýþlanma vesilesidir. Benim için Derece ve Vesîle'yi isteyiniz. Çünkü bana verilecek olan Vesile, Rabbim katýnda sizin için þefaat sebebidir. No: 821 / Hadis-i Þerif Meâli olmayan ve sýrr-ý ihlâsý taþýyan Be di uz za man Sa id Nur si. Eðer o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir þeye âlet olamayan ve tâbi Risâle-i Nur meydana gelmezdi. Mü him bir su a le ha ki kat li bir ce vap týr. Bü yük me mur lar dan bir kaç zat ben den sor du lar ki: Mus ta fa Ke mal sa na üç yüz li ra ma aþ ve rip, Kür dis ta na ve vi lâ yât-ý þar ki ye ye, Þeyh Si nû sî ye ri ne vâ iz-i u mu mî yap mak tek li fi ni ne den ka bul et me din? E ðer ka bul et sey din, ih - ti lâl yü zün den ke si len yüz bin a da mýn ha yat la rý ný kur - tar ma ya se bep o lur dun de di ler. Ben de on la ra ce va ben de dim ki: Yir mi þer, o tu zar se - ne lik ha yat-ý dün ye vî ye yi o a dam lar i çin kur tar ma dý ðý - ma be del, yüz bin ler va tan da þa, her bi ri si ne mil yon lar se ne uh re vî ha ya tý ka zan dýr ma ya ve si le o lan Ri sâ le-i Nur, o zâ yi a týn ye ri ne bin ler de re ce iþ gör müþ. E ðer o tek li fi ben ka bul et sey dim, hiç bir þe ye â let o la ma yan ve tâ bi ol ma yan ve sýrr-ý ih lâ sý ta þý yan Ri sâ le-i Nur mey da - na gel mez di. Hat tâ ben, ha pis te muh te rem kar deþ le ri - me de miþ tim: E ðer An ka ra ya gön de ri len Ri sâ le-i Nur un þid det li to kat la rý i çin be ni i da ma mah kûm e den zât lar, Ri sâ le-i Nur i le i man la rý ný kur ta rýp i dam-ý e be dî - den ne cat bul sa lar, siz þa hit o lu nuz, ben on la rý da ruh u ca ným la he lâl e de rim. Be ra e ti miz den son ra De niz li de be ni ta ras sut la tâ ciz e den le re ve bü yük â mir le ri ne ve po lis mü dü rüy le mü - fet tiþ le re de dim: Ri sâ le-i Nur un ka bil-i in kâr ol ma yan bir ke râ me ti dir ki, yir mi se ne maz lu mi yet ha ya tým da, yü zer ri sâ le ve mek tup la rým da ve bin ler þa kirt ler de hiç - bir ce re yan, hiç bir ce mi yet i le ve da hi lî ve ha ri cî hiç bir ko mi te i le hiç bir ve si ka, hiç bir a lâ ka, do kuz ay tet ki kat - ta bu lun ma ma sý dýr. Hiç bir fik rin ve ted bi rin had di mi - dir ki, bu hâ ri ka va zi ye ti ver sin? Bir tek a da mýn, bir kaç se ne de ki mah rem es ra rý mey da na çýk sa, el bet te o nu me sul ve mah cup e de cek yir mi mad de bu lu na cak. Ma - dem ha ki kat bu dur; ya di ye cek si niz ki, Pek ha ri ka ve mað lûp ol maz bir de ha bu i þi çe vi ri yor. Ve ya di ye cek - si niz: Ga yet i na yet kâ râ ne bir hýfz-ý Ý lâ hî dir. El bet te böy le bir de hâ i le mü ba re ze et mek ha ta dýr. Mil le te ve va ta na bü yük bir za rar dýr; ve böy le bir hýfz-ý Ý lâ hî ve i - nâ yet-i Rab bâ ni ye ye kar þý gel mek, fi ra vu nâ ne bir te - mer rüd dür. E ðer de se niz: Se ni ser best bý rak sak ve ta ras sut ve ne za ret et me sek ders le rin le ve giz li es ra rýn la ha yat-ý iç - ti mâ i ye mi zi bu lan dý ra bi lir sin. Ben de de rim: Be nim ders le rim, bi lâ is tis na bü tü nü hü kû me tin ve ad li ye nin e li ne geç miþ; bir gün ce za yý mû cip bir mad de bu lun ma mýþ. Kýrk el li bin nüs ha ri sâ - le, o ders ler den mil le tin el le rin de dik kat ve me rak la gez di ði hal de, men fa at ten baþ ka hiç bir za ra rý hiç bir kim se ye ol ma dý ðý, hem es ki mah ke me nin, hem ye ni mah ke me nin mu cib-i mes u li yet bir mad de bu la ma - ma la rý ci he tiy le, ye ni si it ti fak la be ra e ti mi ze ve es ki si, dün ya ca bir bü yü ðün ha tý rý i çin yüz o tuz ri sâ le den beþ on ke li me ba ha ne e dip, yal nýz ka na at-ý vic da ni ye i le yüz yir mi mev kuf kar deþ le rim den yal nýz on beþ a da ma al tý - þar ay ce za ve re bil me si kat î bir hüc cet tir ki, ba na ve Ri - sâ le-i Nur a i liþ me niz mâ nâ sýz bir te veh hüm le çir kin bir zu lüm dür. Hem da ha ye ni der sim yok ve bir sýr rým giz li kal ma dý ki ne za ret le tâ di li ne ça lýþ sa nýz... Ben þim di hür ri ye ti me çok muh ta cým. Yir mi se ne - den be ri lü zum suz ve hak sýz ve fay da sýz ta ras sut lar ar - týk ye ter! Be nim sab rým tü ken di. Ýh ti yar lýk va zi ye tin den, þim di ye ka dar yap ma dý ðým bed du â yý yap mak ih ti ma li var. Maz lû mun â hý tâ Ar þa ka dar gi der di ye bir kuv - vet li ha ki kat tir. Son ra o zâ lim, dün ya ca bü yük ma kam lar da bu lu nan bed baht lar de di ler: Sen, yir mi se ne dir bir tek de fa tak - ke mi zi ba þý na koy ma dýn. Es ki ve ye ni mah ke me le rin hu zu run da ba þý ný aç ma dýn, es ki ký ya fe tin le bu lun dun. Hal bu ki on ye di mil yon bu ký ya fe te gir di. Ben de de dim: On ye di mil yon de ðil, bel ki ye di mil - yon da de ðil, bel ki rý za sýy la ve kal ben ka bu lüy le an cak ye di bin Av ru pa pe rest sar hoþ la rýn ký ya fet le ri ne ruh sat-ý þer i ye ve cebr-i ka nu nî ci he tiy le gir mek ten se, a zî met-i þer i ye ve tak vâ ci he tiy le, ye di mil yar zat la rýn ký ya fet le ri - ne gir me yi ter cih e de rim. Be nim gi bi yir mi beþ se ne den be ri ha yat-ý iç ti ma i ye yi terk e den a da ma Ý nat e di yor, bi ze mu ha lif tir de nil mez. Hay di, i nat da hi ol sa, ma - dem Mus ta fa Ke mal o i na dý ký ra ma dý ve i ki mah ke me kýr ma dý ve üç vi lâ ye tin hü kû met le ri o nu boz ma dý; siz ne ci o lu yor su nuz ki, bey hu de hem mil le tin, hem hü kü - me tin za ra rý na, o i na dýn ký rýl ma sý na ça ba lý yor su nuz? Hay di si ya sî mu ha lif de ol sa, ma dem tas di ki niz le yir mi se ne dir dün ya i le a lâ ka sý ný ke sen ve mâ nen yir mi se ne - den be ri öl müþ bir a dam, ye ni den di ri lip, fay da sýz ken - di ne çok za rar lý o la rak ha yat-ý si ya si ye ye gi re rek si zin i le uð raþ maz. Bu hal de o nun mu ha le fe tin den te veh hüm et mek, di va ne lik tir. Di va ne ler le cid dî ko nuþ mak da hi bir di va ne lik ol ma sýn dan, si zin gi bi ler le ko nuþ ma yý terk e di yo rum. Ne ya par sa nýz min net çek mem de di ðim, on la rý hem kýz dýr dý, hem sus tur du. Son sö züm: Has bü nal lah ve ni me l-ve kil (Bi ze Al lah ye ter. O ne gü zel ve kil dir. / Âl-i Ým rân Sû re si: 3: 173) Al lah ba na ye ter. On dan baþ ka i bâ de te lâ yýk hiç bir i - lâh yok tur. Ben O na te vek kül et tim. Yü ce Ar þýn Rab bi de O dur. (Tev be Sû re si: 9: 129.) Þu â lar, On Ý kin ci Þu â, s. 460 Ýnsanlýk Ýslâmý arýyor ABDÜLMELÝK NURDOÐAN RÝ SÂ LE-Ý NUR DAN: Â dil ve Ha kîm-i Mut lak ýn Rah man ve Ra - hîm is mi ne ka sem e de rim: Nev -î be þer, þer ve kubh ve bâ tý lý, zah met siz ya ni bi se lâ me ti lemr i le haz me de me ye cek tir. Hem de hik met-i Ý lâ hi ye mü sa a de et me ye cek tir. (Be di üz za man, Mu ha ke mât, s. 41) Ý ZA HI: Þer, kubh ve bâ týl ne dir? Ýn san lýk; þer ri, çir kin li ði ve bâ tý lý haz me de - rek ve i çi ne sin di re rek ka bul et me ye cek, hem de Ce nâb-ý Hakk ýn hik me ti bu na mü sa a de et me ye cek tir. Þer, hay rýn zýd dý dýr. Ya ni kö tü lük de mek tir. Nefs-i em mâ re nin ve þey ta nýn is te di ði, on la - rýn ho þu na gi den, fa kat Ce nâb-ý Hakk ýn ho - þu na git me yen, fa kat kâ i nat ta ba zý hik met ler i çin ya ra tý lan ve mü sa a de e di len fi il ler dir. Kubh çir kin lik tir ki, gü zel ol ma yan ve ya bir gü ze lin bo zul ma sý na ve gü zel li ði nin kay bol - ma sý na se bep o lan þey ler dir. Bâ týl i se hak kýn zýd dý dýr. Ce nâb-ý Hakk ýn kâ i nat ta e vâ mir-i tek vi ni ye ve e va mir-i þer i ye o la rak i ki tür lü e mir le ri var dýr. E vâ mir-i tek vi ni ye, kâ i nat ta, eþ ya nýn a - ra sý na koy muþ ol du ðu ka nun lar man zu me si - dir. Eþ ya ya ver di ði bir ne v'î e mir ler dir. Yer çe - ki mi ka nu nu, su yun kal dýr ma kuv ve ti, su yun do nun ca ge niþ le me si, i ki hid ro jen a to mu bir ok si jen a to muy la bir leþ ti ði za man su yu teþ kil et me si gi bi kâ i nat ta câ rî o lan ku ral lar dýr. E vâ mir-i þer i ye i se in sa nýn ih ti yâ rî fi il le ri ni, ya ni ser best i ra de si i le yap mýþ ol du ðu dav ra - nýþ la rý bir had al tý na al mak ve o nu doð ru ya sevk et mek i çin se mâ vî ki tap lar la, Kur ân la ve va hiy le bil di ri len e mir ler dir. Ýþ te Hak, Ce nâb-ý Hakk ýn ar zu su na mu va - fýk o lan e mir ler, bâ týl i se o na mu ha lif o lan iþ - ler dir. Bâ týl fi kir de nil di ði za man i se, Kur ân a ve vah ye uy ma yan, in san la rýn ken di ar zu ve he - ves le ri nin ne ti ce si o lan fi kir ler ve i de o lo ji ler bu nun þü mu lü ne gi rer. Her þe yi mad de den i - ba ret gö ren ma ter ya list fel se fe ve ya Al lah ý ka bul et me mek i çin her þe yin var lý ðý ný in kâr e den So fes ta î lik gi bi. Bâ týl din de nil di ði za man tes lis i nan cý ve ya put pe res lik, bâ týl mez hep de nil di ði za man Ce nâb-ý Hakk a ci sim is nad e den Mü ces si me, ka de ri in kâr e den Mu te zi le gi bi ba týl mez hep - ler ak la ge lir. ÞER, ÇÝRKÝNLÝKLER VE BATIL NÝÇÝN YARATILMIÞTIR? Ý yi lik le ri de, þer le ri de ya ra tan Ce nâb-ý Hak týr. Ý yi lik le ri ve gü zel lik le ri bir i lâ ha ve rip, çir kin lik le ri ve kö tü lük le ri i se hâ þâ baþ ka bir i lâ ha ver mek Me cu si ve Be râ hi me gi bi ba - týl din le re mah sus bo zuk bir i ti kad dýr. Hay - rýn ve þer rin Al lah tan ol du ðu na i nan mak i - ma nýn bir e sa sý dýr. Ya ni hay rý da, þer ri de ya - ra tan Ce nâb-ý Hak týr. O hal de þer ri, çir kin li ði ve ba tý lý ni çin ya rat - mýþ týr ve bu na mü sa a de et mek te dir? ÞERLER MÂNEVÎ TERAKKÎNÝN ZEMBEREÐÝDÝR Bu ha ki ka tý, Üs tad Be di üz za man Haz ret le ri Ri sâ le-i Nur da þu me âl de i zah et mek te dir: Þer le rin, kö tü lük le rin, mu sî bet le rin ve be lâ - la rýn ya ra týl ma sý Ce nâb-ý Hakk ýn rah me ti ne, mer ha me ti ne ve hik me ti ne ay ký rý de ðil dir. Ce nâb-ý Hak þer le ri, nef si ve þey ta ný ya rat - mýþ týr ki, bun lar in sa nýn ma ne vî te rak kî si ne ve si le ol sun. E ðer ne fis ve þey tan in sa na mu - sal lat e dil me miþ ol say dý, in sa nýn ma ka mý me - lek gi bi sa bit ka lýr dý. Hal bu ki kâ i nat ta o va zi - fe yi î fâ e den ve ma kam la rý sa bit o lan me lâ i ke ne v'î pek çok tur. Ýn san i se ne fis ve þey tan la mü ca de le et mek le ni ha yet siz te rak kî ye mü sa it ký lýn mýþ týr. Üs ta dýn mi sâ liy le, at ma ca ku þu - nun ser çe ye mu sal lat ol ma sý, ser çe nin uç ma ka bi li ye ti ni in ki þaf et ti rir. Bok sör rin ge ve mü sa ba ka ya çýk ma sa, o bok sö rün bok sör lü ðü in ki þaf et mez, â týl ve za yýf ka lýr. On da ki bok sör lük ka bi li ye ti ni in - ki þaf et ti ren ra ki biy le mü ca de le si dir. Ay nen o nun gi bi; ne fis ve þey ta nýn in sa na mu sal lat ol ma sý in sa nýn ma ne vî te rak kî si ne ve si le o lur. Ne fis, in sa nýn te rak ki si i çin bir zem be rek tir. Sa a tin zem be re ði ne ya par sa, ne fis de in san da o nu ya pý yor. Zem be rek i çe doð ru bir de fa ku ru lur. Fa kat o kur ma sa at, sa ni ye ve da ki ka gi bi bir çok çar ký ha re ke te ge çi rir. Ne fis de böy le bir zem be rek gi bi dir. Ýn sa na Þu ha yýr lý i þi yap ma ve ya Þu gü na hý iþ le di ye rek kö tü lü ðü tel kin e der. Ýn san i se ne fis ten ge len o ar zu ya di re nip, o gü zel i þi yap mak la ve ya çir kin ve gü nah fi il den u zak dur mak la, kal ben ve ru hen te kâ mül e der. Ne - fis in sa ný bir zem be rek gi bi ger mek le ma ri fe - tin çok mer te be le rin de in ki þaf et ti rir. (Lem a - lar) ÞERLER, ÇÝRKÝNLÝKLER VE MUSÎBETLER BÝR AYNADIR Þer le rin, çir kin lik le rin ve mu sî bet le rin ya - ra týl ma sý nýn bir hik me ti de þu dur ki: E ðer þer, çir kin lik ve mu sî bet ol ma say dý ha yýr la rýn, gü - zel lik le rin ve ni met le rin mer te be le ri an la þýl - maz dý. Bi zim na za rý mýz da men fî gi bi gö rü - nen þey ler, müs bet þey le rin an la þýl ma sý na bir va hid-i ký yâ sî (öl çü bi ri mi) o lu yor. Kö tü ah lâk ol ma sa, gü zel ah lâ kýn kýy me ti an la þýl maz - dý. Kü für ol ma sa, i ma nýn ni met ol du ðu bi lin mez di. Çir kin lik ol ma sa, gü zel li - ðin mer te be le ri or ta ya çýk - maz dý. Çok gü zel, az gü zel mef hu mu nu or ta ya çý ka ran çir kin lik tir. Mu sî bet, be lâ ve has ta lýk - lar ol ma say dý ni met le rin kýy me ti an la þýl maz dý. Me - se lâ gö zün has ta lan ma sý ve ya kör ol ma sý göz ni me ti - nin far ký na var dý rýr. A ya ðýn to pal kal ma sý a yak ni me ti ni her ke se gös te rir. Has ta lýk lar ol ma sa i di, göz hiç has ta lan maz i di; böy le bir ha di se kâ i nat ta ol - ma sa i di; gö zün gör me si nin na sýl bir ni met ol du ðu bi - lin me ye cek ti. Do la yý sýy la bü tün bu men fî þey ler, kâ i nat ta zýd la rý o lan i yi lik le rin son suz mer te be le ri nin or ta ya çýk ma sý i çin ya - ra týl mýþ týr. Bu na ha kâ ik-i nis bi ye (gö re ce li ha ki kat ler) de nir. Bu dün ya ha kâ ik-i nis bi ye mey da ný dýr. Ya ni ha yýr la rýn ve gü zel lik le rin þer le re, kö tü lük le re ký yas la na rak mâ nâ la rý nýn an la þý la ca ðý bir me kân dýr. A hi ret te e be dî o la - rak gü zel lik mer te be le ri gö rü ne cek. Fa kat dün ya da ki çir kin lik ler, on la rýn gö rün me si ne ve si le o la cak. (Þu â lar) Me se lâ; gü ne þi gör me yen bir in sa nýn e lin de þef faf bir cam par ça sý bu lun sa, gü neþ ý þý ðý bu þef faf cam par ça sý nýn i çin den ge çip gi der. Bu in san gü ne þi fark e de mez. Fa kat o cam par ça - sý nýn ar ka sý na bir si yah bo ya sür se, o za man gü neþ o cam da gö rün me ye baþ la ya cak týr. Ay nen öy le de; ha yýr lar ve gü zel lik ler gü ne - þin ý þý ðý i se, þer ler, çir kin lik ler ca mýn ar ka sý na sü rü len si yah bo ya gi bi dir; o ay na da hay rýn ve gü zel li ðin gö rün me si ne se bep o lu yor. Me se lâ; Þa fî is mi sýh hat li ol du ðu muz za man da de - vam lý te cel lî e di yor; yok sa sa de ce has ta lýk tan kur tul ma mýz la te cel lî e di yor de ðil. Fa kat Þâ fî is mi nin de vam lý te cel li si, gü ne þin boþ cam - dan de vam lý ý þý ðý nýn geç me si gi bi dir. Sýh hat hâ li de vam lý ol say dý, Þâ fî is mi ni an la ya maz - dýk. Has ta lýk la, ya ni si yah bo ya nýn ca mýn ar - ka sý na sü rül me si mi sâ li, Þâ fî is mi o ay na da gö rün me ye baþ lý yor. ÞERLERÝN GALEBESÝ GEÇÝCÝDÝR Ne ti ce o la rak; kâ i nat ta a sýl o lan ha yýr ve hak týr. (Mu ha ke mât) Þer, çir kin lik ve ba týl, te rak kî i çin ve i yi li ðin ve gü zel li ðin an la þýl ma - sý na ve si le ol ma sý i çin ya ra týl mýþ týr. Dün ya da þer ler, zu lüm ler ve a da let siz lik ler o lu yor. Fa kat bun la rýn ga le be si ge çi ci dir. Çün kü in sa nýn fýt ra tý ha yýr ve i yi lik ü ze ri ne ya ra týl mýþ týr. Ýn san lýk ken di fýt ra tý nýn ne is te - di ði ni an la ya cak ve dün ya ya hak, a da let ve sulh hâ kim o la cak týr. Pe ki, ma zi de ne den bü tün â le me hâ kim o - la ma dý da þim di o la cak? Be di üz za man, Hut - be-i Þa mi ye de Ýs lâ mýn bü tün â le me hâ kim ol ma sý na ma ni o lan se bep le ri sa yý yor. Bun la - rýn; ec ne bi le rin ca hil li ði, ta as su bu, vah þet le ri, ru hâ nî re is le ri nin ta hak küm le ri, biz de ki is tib - dad ve kö tü ah lâk gi bi hal ler ol du ðu nu i fa de e di yor. Fa kat fen ve me de ni ye tin te si ri i le Av ru pa - lý lar da ki ta as sub, ta hak küm ve ce ha let ký rýl dý ve ký rý lý yor. Vah þet de mek; in san lar dan ay rý ve u zak ol - mak de mek tir. Ya ni me de nî ha yat tan u zak lýk, in san la rýn bir bi riy le di ya lo ðu nun ve i le ti þi min ol ma ma sý ya da az ol ma sý, ha ki kat la rýn bü tün â le me ya yýl ma sý na ma ni o lu yor du. Fa kat þim - di tek no lo ji nin i ler le me si ve dün ya nýn a de ta bir þe hir hâ li ne gel me si i le bu vah þet hâ li so na e ri yor. Fen ve tek no lo ji nin te rak ki si u zun za man - dan be ri de vam e di yor i di. Fa kat bu ka dar ge - liþ miþ ve yay gýn laþ ma mýþ ol ma ma sý se be biy le, bu im kân la rý e lin de tu tan bir ký sým a zýn lýk, bü yük in san kit le le ri ni is te di ði þe kil de yön - len di rip, ha ki kat la rý par lak bir þe kil de gör me - le ri ne ma ni o lu yor du. Fa kat bil gi yi her ye re i le te bil me im kâ ný na sý ra dan her va tan da þýn sa hip ol ma sý ve her in sa nýn san sür süz ve en gel le me siz her yer den bil gi a la bil me si, in san fýt ra tý nýn a ra dý ðý i man ve Ýs lâ mi yet te ki ha ki kat la rýn dün ya nýn her ta - ra fý na ya yýl ma sý ný, kalb ve gö nül le ri fet het - me si ni ne ti ce ve re cek tir Ýn þâ al lah. Hem de hik met-i Ý lâ hi ye, ya ni Ce nâb-ý Hakk ýn kâ i nat ta ki hik me ti, mer ha me ti ve þef ka ti dün ya da zu lüm le rin, hak sýz lýk la rýn ve þer le rin de vam lý hâ ki mi ye ti ne mü sa a de et - me ye cek tir. Çün kü Ce nâb-ý Hak kâ i nat ta hik met le iþ ya pý yor. Ya ni ge rek siz, is raf ve fu zû lî mad de - ler bu lun dur mu yor. O lur sa ça bu cak bir te - miz le me a me li ye si i le te miz li yor. Bir mey ve da lýn dan dü þüp çü rü yor, fa kat bu nun kâ i na tý kir let me si ne mü sa a de et mi yor. Ça buk bir is - ti hâ le ma ki na sý na a tý la rak tek rar top ra ða in ti - kal et ti ri li yor. A tý lan bir hay van ka zu ra tý ya da le þi, Kud - düs is mi nin te cel li si i le çarça buk te miz le ni - yor. (Lem a lar) Kâ i nat ta böy le hik met le iþ gö ren bir Zat, dün ya da en þe ref li var lýk o lan in sa nýn zu lüm, hak sýz lýk ve kö tü lük le ri ne mü sa a de et me ye - cek, çok u zak ol ma yan bir za man da dün ya yü zü in sa nýn yer yü zün de ki bu mâ ne vî kir le - rin den te miz le nip, sulh-u u mu mî (ge nel ba - rýþ) te min o lu na cak týr Ýn þa al lah. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 HA BER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk ÇA KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN VERÝLEN ÞÝF RE KAY BE DÝL ME ME LÝ ÖSYM, sý nav gü ven li ði ni ar týr mak i çin ye ni bir uy gu la ma baþ lat tý. Bu na gö re, sý nav da her a da ya po þet te ve ri le cek so ru ki tap çý ðý ve ce vap kâ ðý dý ü ze rin de a da yýn fo toð ra fý, kim lik bil gi le ri ve so ru ki tap çý ðý nu ma ra sý bu lu na cak. Ký la vuz da yer ve ri len bil gi le re gö re, baþ vu ru mer ke zin de ki gö rev li ta ra - fýn dan o nay la na rak a da ya ve ri len ÖSYS Baþ vu ru Ka yýt Bil gi le ri ad lý bel ge - nin sak lan ma sý ge re ki yor. Bu bel ge de yer a lan þif re da ha son ra ki iþ lem ler de de ge - re ke ce ði i çin a day la rýn bu þif re le ri ni u nut - ma ma la rý, kim se ye ver me me le ri ve ö zen - le sak la ma la rý ge re ki yor. A day lar, bu a þa - ma dan son ra öð re nim bil gi le rin de ya pa - cak la rý bel ge ye da ya lý her tür lü de ði þik lik i - çin doð ru dan ÖSYM ye baþ vu ra cak. Baþ - vu ru iþ le mi son ra sý a da ya ve ri len þif re, T.C Kim lik Nu ma ra sý i le bir lik te ÖSYM nin is.osym.gov.tr in ter net ad re si ni kul la na rak a da yýn sý na va gi re ce ði yer bil gi - si ni i çe ren Sý na va Gi riþ Bel ge si ni te min et - me de, yer leþ tir me ve sý nav so nuç bil gi le ri - ni öð ren me de, yük se köð re tim prog ram la - rý ter ci hi ni gir me de ve ba zý bil gi le ri ni de - ðiþ tir me de kul la ný la cak. SI NA VA GÝ RÝÞ BEL GE SÝ AD RE SE GÖN DE RÝL ME YE CEK ADAY sý na va ge lir ken ya nýn da 2011-YGS Sý - na va Gi riþ Bel ge si i le nü fus cüz da ný ve ya pa - sa port bu lun du ra cak. Ü ze rin de fo toð raf ve - ya TC Kim lik Nu ma ra sý bu lun ma yan nü fus cüz dan la rý ka bul e dil me ye cek. Bu bel ge le ri ni ek sik siz o la rak ya nýn da bu lun dur ma yan bir a day, ma ze re ti ne o lur sa ol sun 2011-YGS ye a lýn ma ya cak. ÖSYM, Sý na va Gi riþ Bel ge si ni a da yýn ad re si ne ay rý ca gön der me ye cek. Bun dan son ra a day bu bel ge yi TC Kim lik Nu ma ra sý ve baþ vu ru sý ra sýn da ken di si ne ve ri len þif re i le ÖSYM nin - is.osym.gov.tr in ter net ad re sin den e di ne - cek. Sý nav bi na la rýn da hiç bir eþ ya e ma ne te a lýn ma ya ca ðýn dan a day la rýn sý nav bi na la rý - na bu bel ge ler dý þýn da her han gi bir eþ ya ge - tir me me le ri ge re ki yor. Sý nav da kul la ný la cak ge reç ler (ka lem, sil gi, ka lem tý raþ, sa at) i le þe ker le me ve pe çe te bü tün a day la ra ÖSY ta ra fýn dan sað la na cak. A day lar sý na va þef - faf pet þi þe i çin de su ge ti re bi le cek. FO TOÐ RAF LI SO RU KÝ TAP ÇI ÐI VE CE VAP KÂ ÐI DI YGS, 27 Mart 2011 Pa zar gü nü tek o tu rum - da ya pý la cak. Ce vap kâ ðýt la rýn da ki ge rek li yer ler a day lar ca dol du rul duk tan son ra sý - nav baþ la tý la cak. Ce vap kâ ðýt la rýn da ki ge - rek li yer ler a day lar ca dol du rul duk tan son ra sý nav baþ la tý la cak. Sý nav baþ la dýk tan son ra a day la rýn ilk 120 da ki ka ve son 15 da ki ka i - çin de sý nav sa lo nu nu terk et me le ri ya sak. Sý nav sý ra sýn da a day la rýn ký sa bir sü re i çin bi le ol sa tu va le te git me le ri, dý þa rý çýk ma la rý ya sak o la cak. YGS de uy gu la na cak test ler, bir ki tap çýk ha lin de a day la ra ve ri le cek ve a - day lar ce vap la rý ný ce vap kâ ðý dý na i þa ret le - ye cek. Her bir a da ya a it so ru ki tap çý ðý ve ce vap kâ ðý dý mat ba a da ö zel o la rak po þet - le ne cek ve sý nav da a da ya tek bir po þet ha - lin de, a çýl ma mýþ bir þe kil de ve ri le cek. A da - ya a it so ru ki tap çý ðý ve ce vap ka ðý dý ü ze rin - de a da yýn fo toð ra fý, kim lik bil gi le ri ve so ru ki tap çý ðý nu ma ra sý bu lu na cak. Po þet a da - yýn biz zat ken di si ta ra fýn dan a çý la cak. Her a day i çin fark lý nu ma ra da ba sý lan so ru ki - tap çýk la rýn da ki so ru lar bir bi ri nin ay ný sý o la - cak. So ru la rýn ve so ru lar da ki se çe nek le rin sý ra la ný þý i le doð ru ce vap se çe ne ði nin ye ri de ði þe bi le cek. Bu ne den le her a da yýn ce - vap a nah ta rý fark lý o la cak. A day lar is ter - ler se sý nav so nun da top la nan ce vap kâ - ðýt la rý ve so ru ki tap çýk la rý nýn sa lon gö rev li - le rin ce pa ket len me si ni iz le ye bi le cek. ÖÐRENCÝ Seç me ve Yer leþ tir me Sis te mi (ÖSYS) Ký la vu zu ÖSYM nin in ter net si - te sin de ya yým lan dý. Ü ni ver si te ye gi riþ te uy gu la nan bi rin ci a þa ma sý na vý Yük se - köð re ti me Ge çiþ Sý na vý na (YGS) baþ vu - ru lar bu gün baþ la ya cak. ÖSYM nin in ter - net si te sin de ya yým la nan ký la vu zun da ðý - tý mý ve sa tý þý ya pýl ma ya cak. A day lar ÖSYS Ký la vu zu i le a day bil gi for mu na ÖSYM nin in - ter net ad re sin den u la þa bi le cek. A day lar is ter ler se ör nek ký la vuz la rý baþ vu ru mer - kez le rin de in ce le ye bi le cek. Ký la vuz da, baþ vu ru iþ lem le ri, pu an la rýn he sap lan ma - sý, sý nav la rýn uy gu lan ma sý, ü ni ver si te ye gi riþ te i kin ci a þa ma sý na vý o lan Li sans Yer leþ tir me Sý na vý (LYS) i le il gi li ay rýn tý lý bil gi ler yer a lý yor. ÖSYS nin ilk sý na vý o lan YGS ye baþ vu ru lar 3-19 O cak 2011 ta rih - le ri a ra sýn da ya pý la cak öð re - tim yý lýn da yük se köð re ti min bütün li sans ve ön li sans (sý nav sýz ge çiþ da hil) prog - ram la rýn da öð re nim gör mek is te yen a - day lar 2011-ÖSYS ye baþ vu ra cak. KÝM LER BAÞ VU RA BÝ LE CEK? ÖSYS ye öð re tim yý lýn da or - ta öð re tim ku rum la rý nýn (Li se ve ya den gi o kul lar, a çý köð re tim li se si) son sý ný fýn da o ku mak ta o lan öð ren ci ler, or ta öð re tim ku rum la rý nýn son sý nýf la rýn da bek le me li du rum da bu lu nan lar, or ta öð re tim ku - rum la rý nýn dý þar dan bi tir me sý nav la rý na gi ren ler, or ta öð re tim ku rum la rý ný bi tir - miþ o lan lar, or ta öð re tim le ri ni ya ban cý ül - ke ler den ya pan lar dan du rum la rý bu be lir - ti len le re u yan lar baþ vu ra bi le cek. NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 28 Muharrem 1432 Ru mî: 21 K. Evvel 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý BAÞI AÇIK ÝBARESÝ KALDIRILDI Adayýn baþvuru merkezine giderken yanýnda doldurulmuþ Aday Bilgi Formu, fotoðraf ve TC Kimlik Numarasý bulanan nüfus cüzdaný veya pasaport, mezun öðrenciler için ortaöðretim diplomasýnýn resmî onaylý bir sureti, özürlü adaylar için saðlýk kurulu raporlarýnýn bir örneði ile özürlerine iliþkin öz geçmiþlerini ayrýntýlý olarak anlatan bir dilekçe, banka dekontu olmasý gerekiyor. Baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan Aday Bilgi Formu ndaki bilgiler ile birlikte adayýn web kamerayla alýnacak fotoðrafý elektronik ortama aktarýlacak. Kýlavuzda buna iliþkin Bu fotoðrafýn, yüzü açýk, adayýn kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak þekilde cepheden çekilmiþ olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü tanýnmada önemli rol oynayacak, fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamalýdýr. Sýnav günü, fotoðrafýnýzdan kimliðinizi belirlemede güçlük çektiði takdirde salon baþkanýnýn sizi sýnava almayabileceðini göz önünde bulundurunuz denildi ÖSYS Kýlavuzu nda bu konuya iliþkin Bu fotoðrafýn, cepheden, baþý açýk, adayýn kolaylýkla tanýnmasýný saðlayacak þekilde olmasý gerektiðinden... ifadesi yer alýyordu. 27 Mart'ta yapýlacak olan üniversiteye giriþte uygulanan birinci basamak sýnavý YGS'ye baþvurular bugün baþlýyor. ÖSYS Kýlavuzu, ÖSYM internet sitesinde yayýmlandý. Üniversite sýnavýna baþörtüyle girilecek ÖSYS KILAVUZU ÝNTERNETTE YAYIMLANDI. BAÞVURU MERKEZÝNDE, ADAYIN WEB KAMERAYLA ALINARAK ELEKTRONÝK ORTAMA AKTARILACAK FOTOÐRAFINA ÝLÝÞKÝN KILAVUZDA, BU FOTOÐRAFIN, YÜZÜ AÇIK, ADAYIN KOLAYLIKLA TANINMASINI SAÐLAYACAK ÞEKÝLDE CEPHEDEN ÇEKÝLMÝÞ OLMASI GEREKTÝÐÝ ÝFADESÝNE YER VERÝLDÝ. ÖSYS YE baþ vu ru da or ta öð re tim ku ru mu (o kul) mü dür lük le ri, ÖSYM Sý nav Mer ke zi Yö ne ti ci - lik le ri ve ÖSYM Bü ro la rý baþ vu ru mer ke zi o la - rak gö rev ya pa cak. An cak ay ný ad res te bir den çok or ta öð re tim o ku lu nun bu lun du ðu du rum - lar da, bu o kul la rýn hep si ne hiz met ve ren bir baþ vu ru mer ke zi bu lu na cak. He nüz me zun ol - ma mýþ, son sý nýf dü ze yin de ki a day lar baþ vu ru la - rýn o kul la rý nýn bað lý ol du ðu baþ vu ru mer ke zi ne ya pa cak lar. O ku lun bað lý ol du ðu baþ vu ru mer - ke zi ça lý þýr du rum da de ðil se de o kul mü dü rü a - day la rý be lir li bir baþ vu ru mer ke zi ne yön len di - re cek. Me zun du rum da ki a day lar dan, 2009 ve BAN KA YA GÝT ME DEN DE SI NAV ÜC RE TÝ YA TI RI LA BÝ LE CEK SINAVA yurt i çin den baþ vur mak is te yen a day lar dan, YGS ye gir mek is ti yo rum se çe ne ði ni i þa ret le yen ler 35 TL yi, YGS ye gir mek is te mi yo rum, sa de ce Sý - nav sýz Ge çi þe baþ vur mak is ti yo rum se - çe ne ði ni i þa ret le yen ler 10 TL yi ký la vuz da be lir ti len ban ka lar dan bi ri ne ya tý ra cak. Ban ka ya gi de rek üc ret ya týr mak is te yen a day la rýn bu üc re ti ya týr mak i çin ban ka gö rev li si ne T.C Kim lik Nu ma ra sý, a dý, so - ya dý bil gi le ri i le kaç TL ya tý ra ca ðý ný bil dir - me si ye ter li o la cak. A day la rýn ban ka dan al dýk la rý de kon tu sak la ma la rý ge re ki yor. A day lar is ter ler se ban ka þu be le ri ne git - me den in ter net a ra cý lý ðýy la da ban ka ya üc ret ya tý ra bi le cek. An ka ra / a a BAÞ VU RU, ÜC RET YA TI RIL MA DAN YA PIL MA YA CAK 2010-ÖSYS nin her i ki si ne de baþ vur ma mýþ o - lan lar, 2009 ve ya 2010-ÖSYS ye baþ vur muþ o - lan lar dan öð re nim bil gi le rin de de ði þik lik o lan lar baþ vu ru la rý ný is te dik le ri baþ vu ru mer ke zi ne ya - pa bi le cek. Baþ vu ru iþ le mi ni yap tý ra cak a da yýn, baþ vu ru mer ke zi ne gel me den ön ce baþ vu ru üc - re ti ni ya týr mýþ ol ma sý ge re ki yor. Üc re ti ni ya týr - ma yan la rýn baþ vu ru iþ le mi ger çek leþ ti ri le me ye - ce ði i çin a day la rýn üc ret le ri ni za ma nýn da ya týr - ma la rý ge re ki yor ve ya 2010-ÖSYS ye baþ - vu ru sun da ve bil gi le rin de hiç bir de ði þik lik ol - ma yýp in ter net ü ze rin den baþ vu ru ya pa cak a - day lar i çin de ay ný ku ral ge çer li o la cak. Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý da Yeni Asya YE NÝ AS YA dan SÝ ZEye ni as ya dan si ni as ya.com.tr Ge ri de bý rak tý ðý mýz yýl dan sa týr baþ la rý: * 41. yý lý mý za gir di ði miz 21 Þu bat ta Ye ni As ya da ki Üs tad ve Ri sa le-i Nur man þet le ri ni bir a ra ya ge ti re rek ha týr la tan bir ek ha zýr la dýk. * Üs ta dý 50. ve fat yýl dö nü mün de rah met le yad et ti ði - miz 23 Mart ta Ay dýn la rýn gö züy le Sa id Nur sî i lâ ve si ver dik. 70 lý yýl lar da ki Ay dýn lar ko nu þu yor ça lýþ ma sý - nýn 2010 da ya pý lan da ha kü çük çap lý ver si yo nu o la rak ha zýr la nan ek bü yük il gi gör dü ve tak dir le kar þý lan dý. * Ke ma lizm tý ka dý, çý kýþ Ri sa le-i Nur da, ba rýþ çý çö - züm Sa id Nur sî de, Be di üz za man ýn fi kir le ri hâ lâ ta ze li - ði ni ko ru yor, A çý lým Sa id Nur sî i le top lu ma mal o lur, Sa - id Nur sî yi din le sey dik böy le ol maz dý, Ke ma lizm çök tü, Be di üz za man mo de li ka zan dý, Tek çý kar yol Sa id Nur - sî nin re çe te si, Ri sa le-i Nur genç li ðin ma ne vî mu ha fý zý, Ýþ te Be di üz za man ger çe ði, Rus ya da ki ri sa le ya sa ðý na tep ki çað rý sý, Di nin u nut tu rul ma sý ný Sa id Nur sî ön le di, Ke ma lizm kay bet tir di, Be di üz za man çað at la týr gi bi man þet ler le, Ye ni As ya nýn Ri sa le-i Nur un med ya da ki di li ol du ðu nu tek rar tek rar göz ler ö nü ne ser dik. * Meh met Kut lu lar, Dep rem i lâ hî i kaz dýr de di ði i - çin çarp tý rýl dý ðý ve 276 gü nü in faz e di len ha pis ce za sýy - la il gi li dâ vâ da, A ÝHM in Tür ki ye yi hak sýz bu lup taz - mi na ta hük met me sin den son ra ya pý lan i a de-i mu ha - ke me de be ra at et ti. * Cev her Ýl han a dep rem ya zý la rýn dan do la yý ve ri len mah kû mi yet A ÝHM ta ra fýn dan hak sýz bu lun du ðu hal - de, Yar gý tay Baþ sav cý lý ðý nýn ce za ta le bin de ýs rar et me si - ni A ÝHM e rað men ce za ta le bi man þe tiy le du yur duk. * Sa mi Ce be ci dep rem ya zý la rýn dan be ra at et ti. * TSK yan lýþ ya pan la rý ko ru ma sýn man þe ti mi ze a - çý lan dâ vâ da be ra at et tik. * Er ge ne kon ve Bal yoz sa ný ðý ge ne ral ler le il gi li o la rak 27 Ma yýs ta at tý ðý mýz Hep si 27 Ma yýs ýn ye tiþ tir me si man þe ti ve ay ný gün kü Tah lil ya zý sý i le 28 Ma yýs ta ki Dar be ci lik gen le ri ne iþ le miþ man þe ti se be biy le ya pý lan suç du yu ru su, Sav cý lý ðýn ta kip siz lik ka ra rý i le so nuç lan dý. * Bal yoz pla nýn da tu tuk la na cak ga ze te ci ler lis te sin - de Kâ zým Gü leç yüz ün is mi de yer al dý. * Gü leç yüz ün mü te vef fa e mek li Or ge ne ral Do ðu Ak - tul ga hak kýn da yaz dý ðý bir ya zý dan do la yý mah kûm ol du - ðu muz ve A ÝHM e gö tür dü ðü müz dâ vâ da hü kü met dos ta ne çö züm tek lif et ti. Ce va ben, ö de di ði miz taz mi - na týn i a de si ta le bin de ýs rar lý ol du ðu mu zu bil dir dik. * Ýb ra him Öz da bak a, bir ka ri ka tü rün den do la yý Sin - can ha ki mi Os man Kaç maz ýn ta le biy le Ýs tan bul da a çý - lan ce za dâ vâ sý dü þer ken, An ka ra da a çý lan taz mi nat dâ vâ sýn da mah kûm ol duk. * 12 Ey lül de ki a na ya sa pa ke ti re fe ran du mun da, Yö - ne tim Ku ru lu i le böl ge sek re ter le ri nin ka týl dý ðý top lan - tý da a lý nan ser best bý rak ma ka ra rý na uy gun bir ya yýn po li ti ka sý ta kip e der ken, Tür ki ye nin a sýl ih ti ya cý nýn top ye kûn bir a na ya sa de ði þik li ði ol du ðu hu su su na her ve si ley le dik kat çek me ye ça lýþ týk. Yü rür lük te ki a na ya sa - nýn de ðiþ ti ri le mez ve de ðiþ ti ril me si tek lif e di le mez mad de le ri i le baþ lan gýç kýs mý ný sü rek li gün de me ge ti - re rek, bun lar a þýl ma dan i le ri ye doð ru bir a dým a tý la ma - ya ca ðý ný vur gu la dýk. * Pa ke tin ka bu lün den son ra ha zýr la na cak u yum ka - nun la rý na da çok dik kat e dil me si ve su i is ti mal le re mü - sa it boþ luk lar bý ra kýl ma ma sý ge rek ti ði nok ta sýn da ki i - kaz la rý mý zý yap týk. * Ye ni As ya a i le sin den Ve hip Si nan la Ham di Ye þil - dað ý rah met-i Rah man a tev dî et tik. *** Yý lýn ilk he di ye si TIR al bü mü 17 Ey lül-17 E kim ta rih le ri a ra sýn da Be di üz za man Tür ki ye yol la rýn da slo ga nýy la A na do lu ve Trak ya yý do la þan Be di üz za man Ta ný tým ve Hiz met TIR ý ge zi si a ný sý na bir al büm ha zýr lan dý. TIR gü zer gâ hýn da ki yer - ler de çe ki len fo toð raf la rýn a ðýr lýk lý o la rak ve ril di ði al - büm de, gö rüþ, dü þün ce, rö por taj, ha tý ra ve yo rum lar da yer al dý. Ý le ri ki yýl la ra ka la cak gü zel bir ha tý ra ma hi - ye tin de o lan al bü mü 7 O cak 2011 de ga ze tey le bir lik te ve re ce ðiz. Ku þe kâ ðý da ba sý lan al büm 152 say fa o la rak ta sar lan dý. Ga ze te miz le bir lik te ve ri le cek o lan al bü mü, faz la sa týþ yo luy la ge niþ ke sim le re du yu ra bi lir, ö nem li bir ha tý ra de ðe ri ta þý yan bu al bü mü eþ, dost ve ak ra ba - la rýn za he di ye e de bi lir si niz. Not: A bo ne ve sa týþ ça lýþ ma sý ya pan tem sil ci le ri miz faz la ga ze te ta lep le ri i çin A bo ne ve Da ðý tým Ser vi si miz - le ir ti bat kur sun lar. *** Haf ta so nu ek le ri Ak tü a li te, kül tür-sa nat, bi ze gö re ma ga zin, ye rel tad - lar, tu rizm gi bi ko nu baþ lýk la rý nýn o la ca ðý, iþ dün ya sý ve sek tör le re yö ne lik ge liþ me le rin e le a lý na ca ðý haf ta so nu ek le ri nin il ki ni 8 O cak ta ri hin de ve re ce ðiz. Ýz mit böl ge - si a ðýr lýk lý o la cak e kin tüm Tür ki ye de da ðý tý mý ya pý la - cak. 8 say fa lýk ek ta ma men renk li o la rak ba sý la cak.

4 4 HA BER FARK Birileri bunlarý insafa dâvet etsin! FA RUK ÇA KIR ca ni as ya.com.tr Ye ni bir yý la gir dik, a ma ya sak çý lar es ki, ka nun ta ný maz a lýþ kan lýk la rý ný sür dür mek is ti yor lar. Ki mi le ri, Hâ lâ mý ba þör tü sü ya sa ðý na kar þý ya zý lar ya zý yor su nuz? Ço ðu ü ni ver si te de ya sak so na er di di ye so ra bi lir. Doð ru dur, ço ðu ü ni ver si te ler de ya sak so na er di, a ma ta ma mýn da so na er me di. Do la yý sý i le bü tün ü ni ver si te ler de ve bü tün bö lüm ler de ka nun suz ya sak so na e re ne ka dar bu ko nu da ki yan lý þa i ti raz et me yi sür dür mek ge re ki yor. Ta biî ki ba þör tü sü ya sa ðý ko nu sun da sý kýn tý ya þa nan sa de ce ü ni ver si te le ri miz de ðil. Ka mu sal a lan di ye i sim len di ri len, a ma ne ol du ðu tam a çýk lan ma yan a lan da ki ya sak lar da so na er me li. Bü tün o kul lar da, bü tün dev let da i re le rin de vs. her yer de ba þör tü sü ya sa ðý so na er me li. Ye ter mi? Yet mez, çün kü çey rek a sýr dýr de vam e den ka nun suz ya sak dolayýsýyla mað dur o lan la rýn hak la rý da taz min e dil me li! Bu gün de ðil se bi le bir gün, a ma mut la ka (in þal lah) bu ya sak dolayýsýyla mað dur o lan la rýn hak la rý i a de e di le cek. Bu ya pýl ma dý ðý sü re ce düz lü ge çýk ma mýþ müm kün ol maz, mað dur la rýn ah ý bu na en gel o lur. Prob le min tam an la mýy la so na er me di ði ni gös te ren ha di se ler ya þan ma ya de vam e di yor. Bir ü ni ver si te yö ne ti ci si, ba þör tü lü öð ren ci le ri ik na et mek i çin; Ba þör tü sü tak tý ðý nýz i çin so nuç la rý na kat la na cak sý nýz. (...) Ö nü müz de se çim var, i le ri de ne o la ca ðý bel li ol maz... yol lu teh dit ler sý ra la mýþ. (Ye ni A kit, 2 O cak 2010) Ben zer þe kil de Ýs tan bul Ser best Mu ha se be ci ve Ma lî Mü þa vir ler O da sý da ma lî mü þa vir lik im ti ha ný mü ra ca at la rýn da ba þý a çýk ol ma mec bu ri ye ti ge tir miþ, ge len tep ki ler ü ze ri ne i se bu yan lýþ tan vaz geç miþ. Yan lýþ ya pan lar el bet te bir i ki ör nek le sý nýr lý de ðil. A zal mak la bir lik te bu ko nu da ya þa nan sý kýn tý lar hâ lâ de vam e di yor. Pe ki hep böy le de vam mý et sin? Ya yýr ve as la! Yan lýþ ya pa ný uy gun bir þe kil de, i kaz ve ik na e dip Tür ki ye nin ö nü nü aç mak ta fay da var. Bu yan lýþ la rýn hiç kim se ye bir fay da sý ol mu yor. Fay da lý ol say dý, de vam e den ya sak se be biy le þim di ye ka dar ba þý mýz gö ðe e rer di! An la mak ta zor luk çek ti ði miz bir ko nu da, bü tün dün ya nýn gör dü ðü bu yan lý þý Tür ki ye de ya þa yan ya sak mu hib le ri nin na sýl o lup da gör me di ði dir. Dün ya nýn hiçbir hür ve de mok rat ül ke sin de böy le bir ya sak yok. Tür ki ye de ya þa yan la rýn bü yük ço ðun lu ðu da bu ya sa ða i ti raz e di yor. Bu na rað men yan lýþ ta ki bu i na dý, bu ýs ra rý an la mak müm kün o la bi lir mi? Göz den u zak tu tul ma ma sý ge re ken bir nok ta da þu: Yan lýþ la ra kar þý hak lý i ti raz lar mut lak su ret te ýs rar la sür dü rül me li. Ya sak çý lar da in saf yok, biz de bu ýs rar dan vaz ge çi lim de mek en ön ce bu nu söy le yen le re kay bet ti rir. Ba þar tü sü ya sa ðýn da ki kýs mî yu mu þa ma, hak lý ta lep le rin ýs rar la di le ge ti ril me ye de vam et me si nin ne ti ce si dir. Hak lý i ti raz lar de vam et me sey di ba þör tü sü ya sa ðý kýs men de ol sa so na e rer miy di? O hal de, ger çek le ri di le ge tir me ye de vam et mek en baþ ta bu ya sak se be biy le mað dur o lan la rýn boy nu nun bor cu dur. Ka nun suz ba þör tü sü ya sa ðý nýn Tür ki ye ye ne le re mal ol du ðu nu or ta ya koy mak da ce sur ta rih çi le rin ve a raþ týr ma ca la rý nýn bo yun bor cu. Yýl lar son ra bu gün le ri de ðer len di ren genç ler, uy gu la nan ka nun suz ba þör tü sü ya sa ðý ný a ca ba na sýl yo rum la ya cak lar? O gün kü ya sak çý lar bu gün kü uy gu la ma la rý da in kâr ci he ti ne mi gi de cek? Bi ri le ri ya sak çý la rý in sa fa da vet et sin! Mec lis, ye ni yý la yo ðun baþ la ya cak MECLÝSÝ ye ni yý lýn ilk haf ta sýn da da yo ðun bir gün dem bek li yor. TBMM Ge nel Ku ru lu, haf ta ya de ne tim ko nu la rýy la baþ la ya cak. Ge nel Ku rul da, ya rýn söz lü so ru lar ce vap la na cak. Da ha son ra ba zý u lus la ra ra sý an laþ ma la rýn o nay lan ma sý ný i çe ren ya sa ta sa rý la rý e le a lý na cak. Mec li sin, yý lýn ilk gün le rin de, ba zý e ner ji ku rum ve ku ru luþ la rý nýn borç ve a la cak la rý ný ye ni den dü zen le yen ta sa rý yý ya sa laþ týr ma sý bek le ni yor. Ta sa rý, e ner ji a la nýn da fa a li yet gös te ren BO TAÞ, TE DAÞ, TE Ý - HÜR Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (HÜR SÝ AD) Baþ ka ný Ka sým Fin can, ha zi ran a yýn da ya pý la cak ge nel se çim ler ve a ka bin de Tür ki ye nin ö nü nü a ça cak ye ni ve çað daþ bir a na ya sa nýn, re fah i çin de ya þa yan, mut lu in san lar dan o lu þan güç lü bir Tür ki ye he de fi ne u laþ ma nýn ö nü nü a ça ca ðý ný bil dir di. Fin can, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 2010 yý lýn da dün ya nýn de rin bir kri zin art çý sar sýn tý la rý ný ya þa dý ðý ný, 2011 yý lý nýn Tür ki ye e ko no mi si nin kü re sel kriz se be biy le ya þa dý ðý o la ða nüs tü þart lan dan son ra nor ma le dön me yý lý o la ca ðý ný be lirt ti. Re fe ran dum sü re ci nin ya þan ma sý na rað men uy gu la nan e ko no mi po li ti ka la rý nýn ge nel o la rak i yi so nuç lar or ta ya çý kar dý ðý ný i fa de e den Fin can, 2011 yý lý nýn Tür ki ye a çý sýn dan bir ký rýl ma nok ta sý o la rak de ðer len di ril me si ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. Fin can, þun la rý kay det ti: Ý na ný yo ruz ki, ö zel lik le ha zi ran a yýn da ya pý la cak ge nel se çim ler ve AÞ, TE TAÞ ve E Ü AÞ a ra sýn da ki borç ve a la cak la rýn, her han gi bir fa iz ve ge cik me zam mý uy gu lan mak sý zýn ta kas ve mah sup laþ ma su re tiy le tas fi ye e dil me si ni ön gö rü yor. Teb li gat Ka nu nu i le Ad li Si cil Ka nu nu de ði þik lik ya pýl ma sý na i liþ kin ya sa ta sa rý sý nýn da bu haf ta gö rü þül me si bek le ni yor. Ta sa rý ya gö re, e lek tro nik yol la da teb li gat ya pý la bi le cek. TBMM de ki ih ti sas ve a raþ týr ma ko mis yon la rý da bu haf ta gün dem le rin de ki ko nu la rý gö rü þe cek. Ba zý ka mu a la cak la rý nýn ye ni - a ka bin de Tür ki ye nin ö nü nü a ça cak ye ni ve çað daþ bir a na ya sa, biz le re re fah i çin de ya þa yan, mut lu in san lar dan o lu þan güç lü bir Tür ki ye he de fi ne u laþ ma nýn ö nü nü a ça cak týr. An cak se çim ler ön ce si baþ ta ik ti dar par ti si ol mak ü ze re tüm si ya si par ti le ri mi zin, ger gin li ði ar tý ra cak üs lûp tan ka çý na rak sev gi ve ba rýþ i çe ri sin de, de mok ra tik ku ral la ra bað lý bir se çim sü re ci ni ger çek leþ tir me le ri en bü yük ar zu muz dur. Yurt ta sulh ci han da sulh il ke si kap sa mýn da doð ru a dým lar a tý la rak, i çe ri de hu zu ru te sis e dip gi ri þim ci le re gü ven ver mek ve uy gun ya tý rým ik li mi ya ra ta rak yer li ve ya ban cý ya tý rý mýn ön ce lik le ter cih et ti ði bir ül ke sta tü sü ne u laþ mak ge rek ti ði ne i þa ret e den Fin can, bu ma na da de mok ra tik a çý lým pro je si ne Tür ki ye i çin geç kal mýþ ve ba rý þýn te si si ne kat ký sað la ya cak hayatî bir pro je o la rak sa hip çý kýl ma sý ge rek ti ði ne i nan dýk la rý ný bil dir di. Ga zi an tep / a a den ya pý lan dý rýl ma sý nýn ya ný sý ra ö nem li dü zen le me ler i çe ren Tor ba Ta sa rý nýn gö rüþ me le ri ne, 4 O cak Sa lý gü nü Plan ve Büt çe Ko mis yo nun da de vam e di le cek. Ta sa rý nýn 30 mad de si ka bul e dil miþ ti. Tür ki ye Ýn san Hak la rý Ku ru mu ku rul ma sý ný ön gö ren ya sa ta sa rý sý 5 O cak Çar þam ba gü nü A na ya sa Ko mis yo nun da e le a lý na cak. Spor da þid det ve ku lüp le rin so run la rý na i liþ kin Mec lis A raþ týr ma Ko mis yo nu, bu haf ta da ça lýþ ma la rý ný sür dü re cek. An ka ra / a a Ye ni ve çaðdaþ a na ya sa, Tür ki ye nin ö nü nü a çar HÜR SÝ AD BAÞ KA NI KA SIM FÝN CAN, TÜR KÝ YE NÝN Ö NÜ NÜ A ÇA CAK YE NÝ VE ÇAÐ DAÞ BÝR A NA YA SA, BÝZ LE RE RE FAH Ý ÇÝN DE YA ÞA YAN, MUT LU ÝN SAN LAR DAN O LU ÞAN GÜÇ LÜ BÝR TÜR KÝ YE HE DE FÝ NE U LAÞ MA NIN Ö NÜ NÜ A ÇA CAK TIR DE DÝ. ULAÞTIRMA Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, Mar ma ray ça lý þan la rýy la de ni zin 42 met re al týn da sa bah kah val tý sý yap tý. Üs kü dar da ki Mar ma ray Ýs tas yo nu ndan de ni zin al tý na i nen Ba kan Yýl dý rým ve be ra be rin de ki ler, kah val tý ya pý la cak ye re ka dar yak la þýk 900 met re yü rü ye rek git ti. Ba kan Yýl dý rým, kah val tý ön ce sin de yap tý ðý ko nuþ ma da, Mar ma ray Pro je si nin a dým a dým ta mam lan mak ü ze re ol du ðu nu, ça lýþ ma la rýn yo ðun bir þe kil de de vam et ti ði ni söy le di. Sö güt lü çeþ me den Kaz lý çeþ me ye ka dar i ki tü nel þek lin de, top lam 27 ki lo met re lik bir u zun lu ðun bu lun du ðu nu an la tan Yýl dý rým, bu tü ne lin ta ma men ye rin ve de ni zin al týn dan geç ti ði ni i fa de et ti. Bu gü zer gah ta, Sö ðüt lü çeþ me, Üs kü dar, Sir ke ci, Ye ni ka pý, Kaz lý çeþ me is tas yon la rý nýn yer a la ca ðý ný di le ge ti ren Yýl dý rým, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Pro je nin tü nel kýs mý nýn yüz de 85 i ta mam lan dý. Þu bat a yý so nun da da Ye ni ka pý dan gi rin ce Üs kü dar dan çý ký la bi le cek. Hat ta Kaz lý çeþ me den gi ri lip Sö ðüt lü çeþ me den çý ký la bi le cek ha le gel di. 29 E kim 2013 te Cum hu ri ye ti mi zin 90. ku ru luþ yýl dö nü mün de Mar ma ray Pro je si ni Ýs tan bul lu la rýn hiz me ti ne su na ca ðýz. Pro je yi alt ya pý ve üst ya pý ol mak ü ze re i ki ký sým da de ðer len dir mek la zým. Alt ya pý kýs mý yüz de 90 ýn ü ze rin de bit miþ du rum da. Bir kaç ay i çin de ta ma mý bi te cek. Bun dan son ra ar týk üst ya pý var. Üst ya pý da ray la rýn dö þen me si, sin yal le rin ya pýl ma sý, e lek tro me ka ni zas yon iþ le ri, is tas yon la rýn ya pýl ma sý, en so nun da çe ken-çe ki len a raç de di ði miz tren set le ri nin te min e dil me si var. Tren set le ri nin bir kýs mý Ko re de, bir kýs mý Sa kar ya da ya pý lý yor. 440 ci va rýn da tren se ti o la cak. Bu nun 330 ta ne si Sa kar ya da, ge ri ye ka lan 110 ta ne si de Ko re de ya pý lý yor. Hat la rýn ya pý mý ta mam lan dý ðýn da, Hal ka lý dan Geb ze ye ya pý la cak yol cu luk ta u la þým sü re si ne i liþ kin de bil gi ve ren Ba kan Yýl dý rým, Ýs tas yon lar da du ra cak, di rek git me ye ce ði i çin 103 da ki ka sü re cek top lam yol cu luk sü re si. Ý ki is tas yon a ra sý da ki ka o la cak de di. Kah val tý nýn ar dýn dan U laþ týr ma Ba kan lý ðý De mir yol la rý, DLH Ge nel Mü dü rü Ah met Ars lan da Mar ma ray ça lýþ ma la rý na i liþ kin ký sa ca bil gi ver di. Ýs tan bul / a a Çiçek: A ci len ye ni bir a na ya sa ya ih ti yaç var DEVLET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Ce mil Çi - çek, Tür ki ye nin a ci len ye ni bir a na ya sa ya ih ti ya cý ol - du ðu nu be lirt ti. Ye ni yý la Af yon ka ra hi sar ýn San dýk lý il çe sin de ki Hü dai Kap lý ca la rýn da gi ren Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Ce mil Çi çek, AKP Ýl çe Baþ - kan lý ðý ta ra fýn dan San dýk lý Öð ret me ne vi nde dü zen - le nen top lan tý ya ka týl dý. Tür ki ye nin a ci len ye ni bir a - na ya sa ya ih ti ya cý ol du ðu nu be lir ten Çi çek, þöy le ko - nuþ tu: Ya ma lý boh ça ya dön müþ a na ya sa i le Tür ki - ye bir ye re gi de mez. Bir ký sým ger gin li ðin te me lin de bu gün kü a na ya sa ya tý yor. Se çim ler den son ra a na - ya sa nýn mut la ka de ðiþ me si ge re ki yor. Si vil top lum ör güt le ri, ay dýn lar, bu i þe ka fa yo ra cak her ke se bu - ra dan ses le ni yo rum, þim di den ça lýþ ma la ra baþ la sýn - lar. Ö nü müz de 6 ay var, bu sü re de ça lýþ ma lar i çin ye ter li dir. Mil le ti miz, lâ fýn doð ru su nu söy le yip i þin doð ru su nu ya pan la ra hep sa hip çýk mýþ týr. Biz o nu yap týk. Mil let de oy la rý ve du a la rýy la bi ze sa hip çýk tý. Tür ki ye yüz de 7 bü yü dü. Af yon ka ra hi sar / a a Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, Marmaray çalýþanlarýyla denizin 42 metre altýnda kahvaltý yaptý. Bakan Yýldýrým, kahvaltý yapýlacak yere kadar 900 metre yürüyerek gitti. FO TOÐ RAF: AA Denizin 42 metre altýnda kahvaltý Me mur, enf las yon ra kam la rý ný bek li yor DEVLET me mur la rý, söz leþ me li ler ve me mur e mek - li le ri nin gö zü bu gün a çýk la na cak A ra lýk a yý enf las yon ra ka mý na çev ril di. Ýlk 6 a ya i liþ kin enf las yon far ký ha - riç, Tem muz-a ra lýk dö ne min de Büt çe Ka nu nu kap - sa mýn da yüz de 2,5 o ra nýn da zam a lan dev let me - mur la rý, A ra lýk enf las yo nu sý fýr çýk sa da hi ek zam ma hak ka za na cak lar. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun a - çýk la dý ðý enf las yon ve ri le ri ne gö re, Tem muz-ka sým dö ne min de tü ke ti ci fi yat la rýn da yüz de 3,03 o ra nýn - da ar týþ mey da na gel di. 5 ay lýk dö nem de ki bu ar týþ da, ma aþ la ra yüz de 0,52 o ra nýn da enf las yon far ký ve ril me si du ru mu nu or ta ya çý kar dý. Bu gün a çýk la na - cak A ra lýk a yý enf las yo nu ek si 0,52 ve ya bu ra kam - dan da ha yük sek o ran da ek si çýk ma dý ðý tak dir de, me mur lar, söz leþ me li ler ve me mur e mek li le ri, enf - las yon far ký a la cak. A ra lýk a yý enf las yo nu sý fýr çý kar - sa ek zam mýn o ra ný yüz de 0,52 o la cak. A ra lýk enf - las yo nu nun yüz de 0,5 o la rak i lâ ný ha lin de enf las yon far ký yüz de 1,02 ye, A ra lýk enf las yo nu nun yüz de 1 ol - ma sý ha lin de i se enf las yon far ký yüz de 1,52 ye yük - se le cek. Me mur ve me mur e mek li le ri ne enf las yon far ký ve ril me si du ru mun da, 2011 Mer ke zi Yö ne tim Büt çe sin de yer a lan ma aþ kat sa yý la rý, enf las yon far ký ný da kar þý la ya cak þe kil de Ba kan lar Ku ru lun ca ye ni den be lir le ne cek. An ka ra / a a Gö nen li Meh met E fen di du â lar la yâd e dil di n2 O CAK 1991 ta ri hin de Hakk ýn rah me ti ne ka vu þan son dev rin bü yük Ýs lam â lim le rin den Gö nen li Meh met E fen di, ve fa tý nýn yýl dö nü mün de du â lar la a nýl dý. Gö nen li Meh met E fen di, Tür ki ye li Müs lü man la rýn ruh dün ya sý na ö nem li kat ký lar da bu lun muþ bü yük bir a lim di. Gö nen de do ðan Meh met E fen di nin Ba ba sý Os man E fen di, an ne si i se Fa tý ma Ha ným dý. Ýlk mek tep tah si lin den son ra Ýs tan bul a gön de ril di. Fa tih Ca mii Der si am la rýn dan ve Þeh za de Ca mii Þey hu l- Kur ra sý Se rez li Ah med Þük rü E fen di nin ders hal ka sý na ka týl dý. Ho ca sý Top ha ne de Ký lýç A li Pa þa Ca mi i nde Cu ma va iz li ði de yap mak tay dý. Ho ca sýn dan 1925 de i ca zet na me si ni al dý. Ý mam Ha tip O ku lu na kay dý ný yap týr dý de bu ra dan me zun ol du da Gö nen Mer kez Ca mi i ne Ý mam Ha tip o la rak ta yin e dil di. Yýl lar son ra tek rar Ýs tan bul a dön dü. Fa tih Müf tü lü ðü ne bað lý Ha cý Bay ra mý Kaf ta ni Ca mi i nde gö rev al dý. Kur an ders le ri ver di lý yýl lar da i se ko vuþ tur ma ya uð ra dý, e vi nin ka pý sý po lis ler ce tek me len di. Dü þün ce si yü zün den zin da na a týl dý. De niz li zin da nýn da Sa id Nur sî i le ay ný ko ðu þu pay laþ tý da ha pis ten çý ka rak Dül ger za de Ca mi i nde gö re ve baþ la dý. Öð ren ci le ri ne harç lýk lar ve re rek Kur ân öð ret ti yýl la rýn da Ha cý Ha san Ca mi i ne ta yin e dil di li yýl la rýn so nun da Ý ma met gö re vi ni, ken di ar zu su i le Sul tan Ah met Ca mi i ne nak let ti. Bi rin ci i mam ha pis ar ka da þý Sey yid Þe fik E fen di dir ye ka dar bu ra da gö rev yap tý. Çok bil gi li ve sað lam i lim sa hi bi o lan ve bil dik le ri ni ha ya ta ge çi re rek ya þat ma ya ça lý þan Gö nen li Meh met E fen di, 2 O cak 1991 ta ri hin de Hakk ýn rah me ti ne ka vuþ tu ve 3 O cak 1991 ta ri hin de E dir ne ka pý Sa ký za ða cý Þe hit li ði nde top ra ða ve ril di. Gö nen li Meh met E fen di, Öm rü nü Al lah ýn ki ta bý na vak fet miþ, bin ler ce ha fýz ye tiþ tir miþ ti. Ça vu þoð lu: Te rö rizm in san hak la rý ný teh dit e di yor n AV RU PA Kon se yi Par la men ter Mec li si (AKPM) Baþ ka ný ve An tal ya Mil let ve ki li Mev lüt Ça vu þoð lu, te rö riz min in san hak la rý nýn ev ren sel de ðer le ri ne kar þý en bü yük teh dit ol ma ya de vam et ti ði ni be lirt ti. Ça vu þoð lu, Mý sýr ýn Ýs ken de ri ye þeh rin de bir ki li se ye kar þý ger çek leþ ti ri len ve 21 ki þi nin ve fat et ti ði sal dý rý yý ký na dý. Ça vu þoð lu, yap tý ðý a çýk la ma da, Ýs ken de ri ye þeh rin de ki li se ye ger çek leþ ti ri len 21 ki þi nin ö lü mü ne ve bir çok ki þi nin öl me si ne se bep o lan te rö rist sal dý rý dan de rin bir ü zün tü duy du ðu nu di le ge tir di. Ca vu þoð lu, sal dý rý da ö len le rin ya kýn la rý na ve Mý sýr ma kam la rý na baþ sað lý ðý di lek le rin de bu lun du. Te ro rizm in san hak la rý nýn ev ren sel de ðer le ri ne kar þý en bü yük teh dit ol ma ya de vam et mek te dir di yen AKPM Baþ ka ný Ça vu þoð lu, Di nî i nanç la rýn si ya sî ne den ler le ma ni pü le e dil me si in san hak la rý ve de mok ra tik de ðer le re ay ký rý dýr. Av ru pa Kon se yi nin mev zu a tý din öz gür lü ðü nü ön ce lik li ça lýþ ma ko nu su o la rak ta ným la mak ta bir lik te, din sel hoþ gö rü süz lük, ay rým cý lýk ve bu de ðer le rin al tý na giz le ne rek ger çek leþ ti ri len sal dý rý la rýn da kar þý sýn da dýr a çýk la ma sýn da bu lun du. An ka ra / ci han Do ðu da kar ge çit ver mi yor n KAR ya ðý þý ve ti pi se be biy le Van da 122, Hak ka ri de i se 57 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. Van Ýl Ö zel Ý da re si yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, kar ya ðý þý nýn ge ce sa at le rin de i ti ba ren et ki li ol du ðu þe hir mer ke zi ve il çe ler de, 122 köy i le u la þým sað la na mý yor. Sa bah sa at le rin de ya ðý þýn et ki si ni yi tir me siy le kar la mü ca de le e kip le ri nin yol aç ma ça lýþ ma la rý na baþ la dý ðý ný be lir ten yet ki li ler, ça lýþ ma la rýn a ra lýk sýz de vam et ti ði ni söy le di. Hak ka ri de et ki li o lan kar ya ðý þý sebebiyle 57 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. Hak ka ri den Du ran ka ya bel de si ya kýn la rýn da ki Me ga bü te Yay la sý nda bu lu nan ka yak mer ke zi ne git mek is te yen ve a ra la rýn da Ýl Genç lik ve Spor Mü dü rü Sa di Ak dað ýn da bu lun du ðu 6 ka yak çý yý ta þý yan 1 mi ni büs ve 1 o to mo bil bel de çý ký þýn da kar ya ðý þý ve ti pi ne de niy le ka pa nan yol da mah sur kal dý. Du ru mun Ýl Ö zel Ý da re si Yet ki li le ri ne bil di ril me si ü ze ri ne, kar la mü ca de le e kip le ri böl ge de ça lýþ ma baþ lat tý. Yak la þýk 1 sa at sü ren ça lýþ ma nýn ar dýn dan e kip ler mah sur ka lan ka yak çý la ra u laþ tý.. Yol u la þý ma ye ni den a çý lýr ken ba zý ka yak çý lar yol la rý na ka yak ya pa rak de vam et ti ler. Ö te yan dan Du ran ka ya bel de si Si ve kür Te pe si ya kýn la rýn da kar ya ðý þý ve ti pi sebebiyle ka pa nan yol da 6 a raç mah sur kal dý. A raç lar da mah sur ka lan va tan daþ lar kar la mü ca de le e kip le ri ne a it 2 do zer ve 1 grey de rin 3 sa at lik ça lýþ ma sý so nu cu kur ta rýl dý. Van/ a a

5 HABER 5 MAKRO - DALGA Tencere dibin kara... RECEP TAÞCI ni as ya.com.tr Pa zar gü nü... E vim de yim. Ga ze te le re þöy le bir göz at týk tan son ra TV nin kar þý sý na geç tim. Ni ye tim büt çe gö rüþ me le ri nin son gü nü nü iz le mek. Mec lis TV can lý ya yýn lý yor. AKP Grup Baþ kan ve ki li kür sü de. E lin de dos ya lar. Ra kam la rý sa yýp dö kü yor. Ön ce ki ik ti dar la rý ye rin di bi ne ba tý rýr ken hü kü me tin ic ra at la rý ný yer le re gök le re sýð dý ra mý yor. Met hi ye ler dü zü yor. Nor mal. Ken di ik ti da rý ný e leþ ti re cek de ðil ya? A ma kan ta rýn to pu zu da kaç ma ma lý. Ya da... Hiç mi yan lýþ ya pýl ma dý? Hiç mi ters gi den bir þey ler ol ma dý? Me se lâ... Ca rî a çýk... Ýþ siz lik... Siz den ön ce ki dö nem ler de ney di? A zal dý mý? A çýk yü rek li lik le i ti raf e din. Ba þa rý sýz ol duk de yin. Bir i ki cüm le i le de ol sa e leþ ti rin. Bir çift sö zü müz de mu ha le fe te. Her ya pý la ný ka ra la ma yýn. Ý yi o la ný söy le yin. Di li niz a þýn maz. Me se lâ... Büt çe a çý ðý. He de fin al týn da ger çek le þe cek. Mem nun ol ma lý yýz. N o lur mu ha le fet de mem nu ni ye ti ni di le ge tir se. De mok ra si miz ka zan maz mý? Ney se... Biz Mec lis TV yi iz le me ye de vam e de lim. AKP Grup Baþ kan ve ki li tan si yo nu yük sel ti yor. CHP Ge nel Baþ ka ný na yük le ni yor, suç lu yor. Ne den? a ra sýn da SSK i ha le le ri ne fe sat ka rýþ tý rýl mýþ. O dö nem de Ge nel Mü dür CHP li de ri. Ýd di a lar a ðýr. Ye ni lir yu tu lur cins ten de ðil. Ý ha le ler dâ ve ti ye u sû lüy le ya pýl mýþ. Ya ni i ha le ye ka tý la cak la rý biz zat yö ne tim be lir le miþ. Bir kaç ay da bi ti ri le bi le cek iþ ler yýl lar ca sür müþ. Ve ta biî 100 li ra lýk iþ so nun da 3-4 kat faz la bir be del le ta mam lan mýþ. Ki min ce bin den çýk mýþ? En iyi savunma saldýrý taktiðiyle ülkenin nasýl milyonlarca dolar zarara uðratýldýðýný, iktidar yandaþlarýnýn nasýl zenginleþtiðini anlatýyor. Haydaaa... Tencere dibin kara, seninki benden kara. He pi mi zin. On lar ca i ha le bu þe kil de ger çek leþ ti ril miþ. Ýd di a lar doð ru i se so yul mu þuz. Ka þýk la top la nan ver gi ler kep çe i le bir kaç ki þi ye da ðý týl mýþ. Söz cü ko nuþ ma sý ný bi tir di. Üz gü nüm. Hal kýn so yul ma sý na gön lüm ra zý ol mu yor. Bi ri çýk sýn id di a lar ya lan de sin. Ta biî ön ce lik le mu ha ta bý. A ma ses siz li ðe bü rün müþ. Ye ri ne CHP Grup Baþ kan ve ki li suç la ma la ra ce vap ver mek ü ze re söz is ti yor. O da ka bu lüm. Me rak la bek li yo rum. Ýd di a la rý na sýl çü rü te cek? Ma a le sef ha yal ký rýk lý ðý na uð ru yo rum. Suç la ma la ra hiç de ðin mi yor. Ay rýn tý ya gir me sin. De sin ki; Ýd di a la rýn as tý as ta rý yok. Ý çim yi ne de ra hat la ya cak. Hey hat. Tek ke li me et mi yor. Ya ne di yor? Ýk ti da rýn kir li ça ma þýr la rý ný or ta ya dö kü yor. En i yi sa vun ma sal dý rý tak ti ðiy le ül ke nin na sýl mil yon lar ca do lar za ra ra uð ra týl dý ðý ný, ik ti dar yan daþ la rý nýn na sýl zen gin leþ ti ði ni an la tý yor. Hay da a a... Ten ce re di bin ka ra, se nin ki ben den ka ra. Ü zün tü müz bir kat da ha ar tý yor. Yok di yo ruz, bu suç la ma lar ce vap sýz ka la maz. Ni te kim kür sü ye Baþ ba kan çý ký yor. Her hal de ok ka lý ve bel ge li bir ce vap ve re cek. Bir sa at ko nuþ tu. Ýd di a lar la il gi li tek bir lâf et me di. Kür sü den i ni yor. Doð ru CHP ve MHP sý ra la rý na yö ne li yor. Li der le rin e li ni sý ký yor. Me de nî bir dav ra nýþ. Ne ya zýk ki a lýn la ra sü rü len ka ra lar to ka laþ may la si lin mi yor. A ma bu nun da i lâ cý ný bu lu yo ruz! Türk Dil Ku ru mu söz lük le rin den Dev le tin ma lý de niz, ye me yen ke riz a ta sö zü nü çý kar tý yo ruz. Bu sû ret le Rüþ vet ve yol suz lu ðun en çok ya þan dý ðý ül ke ler sý ra la ma sýn da yü zü mü zü ký zar tan ko nu mu mu zun i yi le þe bi le ce ði ni sa ný yo ruz. BAÞKENT YAZILARI Vahim tablo (2) CEVHER ÝLHAN E ko no mik ký rýl gan lýk ta ol du ðu gi bi sap tý rý lan ra kam lar la, ah lâ kî-mâ ne vî tah ri ba týn üs tü ör tü lü yor. Hal bu ki res mî ra por lar da Tür ki ye bu ko nu da S.O.S sin yal le ri ve ri yor. Bir leþ miþ Mil let ler in 2010 dün ya u yuþ tu ru cu ra po ru nda ö zel lik le ge liþ mek te o lan ül ke ler de u yuþ tu ru cu kul la ný mý nýn art mak ta ol du ðu bil di ri li yor. Tür ki ye de bu ka te go ri de. Tür ki ye Psi ki yat ri Der ne ði nin ön ce ki al kol mad de kul la ným bo zuk luk la rý a raþ týr ma sýn da, Af ga nis tan gi bi af yon ve ko ka in ü re ti ci si ül ke ler de bu mad de le rin kul la ný mýn da a zal ma göz le nir ken, Av ru pa ül ke le rin de ko ka in kul la ný mý nýn son on yýl i çin de 2 mil yon ki þi den 4,1 mil yo na çýk tý ðý na, Av ru pa lý ye tiþ kin le rin ne re dey se dört te bi ri nin en az bir kez u yuþ tu ru cu kul lan dý ðý na dik kat çe kil miþ ti. Bu na gö re ye tiþ kin le rin yüz de 2.5 i, ya ni 74 mil yon in san her gün es rar-u ya rý cý mad de kul lan mak ta. Yüz bin ler ce ba ðým lý nýn te da vi gör me si ne rað men ya þýn da ki Av ru pa lý lar a ra sýn da ki ö lüm le rin yüz de 4 ü nün u yuþ tu ru cu tü rev le ri kay nak lý ol du ðu kay de dil mek te. Zen gin ül ke le rin on ca sað lýk hiz me ti im kân la rý na rað men, te da vî den yok sun yok sul ül ke le ri dra ma tik bir bi çim de geç me si ve 20 mil yon ba ðým lý nýn te da vi a la ma ma sý, çað daþ dün ya nýn ha li ni or ta ya ko yan bir di ðer çar pý cý hu sus. U yuþ tu ru cu il le ti þüp he siz bü tün in san lý ðý mah ve di yor. El bet te ki bü tün dün ya nýn ba þý dert te. El bet te ki so run ül ke le rin or tak tedbir le riy le a þý la cak. An cak Tür ki ye nin va zi ye ti nin Av ru pa dan pek fark lý ol ma ma sý, va hâ me tin bo yu tu nu e le ve ri yor Gül, Ye men e iþ a dam la rýy la gi de cek n DIÞ E ko no mik Ý liþ ki ler Ku ru lu (DE ÝK) ü ye si 80 ci va rýn dan þir ket ten tem sil ci, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün O cak 2011 de Ye men Cum hu ri ye ti ne dü zen le ye ce ði res mî zi ya re te ka tý la cak. DE ÝK in ya zý lý a çýk la ma sý na gö re, Ku rul or ga ni zas yo nuy la Cum hur baþ ka ný Gül ün Ye men zi ya re ti ne eþ lik e de cek iþ a dam la rý nýn, zi ya ret ten ö nem li an laþ ma lar la ge ri dön me si bek le ni yor. Ye men de a çý lan ka mu i ha le le ri ne Tür ki ye den tek lif ve ren fir ma lar bu lu nur ken, pro je ler a ra sýn da Sa na a Ha va li ma ný ve baþ þehir Sa na a i le Da mar a ra sýn da ki 400 mil yon do lar lýk 96 ki lo met re lik o to yol in þa sý yer a lý yor. Ta iz-a den a ra sý 600 mil yon do lar de ðe rin de 104 ki lo met re lik o to yol i çin fi nans man bu lun du ðun da i ha le ye çý ký la cak. Bun la rýn ya ný sý ra 4 bin ki lo met re lik kýr sal a lan yol in þa a tý ön gö rü lü yor. Yýl lýk e ner ji ih ti ya cý nýn yüz de 10 ar tý ðý, ka mu ke si mi nin, ye ni le ne bi lir e ner ji ya tý rý mý ya pan ö zel sek tör fir ma la rý na 25 yýl bo yun ca e lek trik a lým ga ran ti si ver di ði ül ke de, ö nü müz de ki dö nem de e ner ji na kil hat la rý ya pý mý ve re ha bi li tas yo nuy la il gi li i ha le le rin de a çýl ma sý bek le ni yor. Ýstanbul / aa Köp rü ler ve o to yol lar pa ra ba sý yor n KÖP RÜ ve o to yol ge lir le ri ge çen yý lýn O cak-ka sým dö ne min de 630 mil yon 442 bin 454 li ra o la rak ger çek leþ ti. Ay ný dö nem de köp rü ve o to yol la rý 301 mil yon 531 bin a raç kul lan dý. Köp rü ler ve pa ra lý o to yol lar pa ra bas ma ya de vam e di yor. Ge çen yýl O cak-ka sým dö ne min de Bo ða zi çi ve Fa tih Sul tan Meh met köp rü le ri ni kul la nan 135 mil yon 202 bin 856 a raç, 192 mil yon 14 bin 745 li ra pa ra ö de di. Ay ný dö nem de o to yol la rý kul la nan 166 mil yon 328 bin 144 a raç tan, 438 mil yon 427 bin 709 li ra ge lir el de e dil di. Köp rü ve o to yol la rýn O cak-ka sým dö ne min de ki top lam ge li ri 630 mil yon 442 bin 454 li ra yý bul du. Köp rü ve o to yol lar da en yük sek ge lir Tem muz a yýn da el de e dil di. Bu ay da köp rü ve o to yo lu kul la nan 32 mil yon 221 bin 932 a raç tan, 70 mil yon 809 bin 259 li ra pa ra tah sil e dil di. O cak-ka sým dö ne min de en dü þük ge lir köp rü ler de ka sým a yýn da, o to yol lar da i se O cak a yýn da ger çek leþ ti. Sakarya / cihan Kýz istemeye giderken kaza geçirdiler: 23 yaralý n DÝYAR BA KIR IN Er ga ni il çe sin den E la zýð ýn A la ca ka ya il çe si ne kýz is te me ye ge len a i le ve ak ra ba la rý ný ta þý yan mi di bü sün ku ru de re ya ta ðý na dev ril me si so nu cu 5 i a ðýr 23 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Er ga ni nin Þö len bel de sin den A la ca ka ya nýn Ça tak lý Kö yü ne kýz is te mek ü ze re ge len Þa hin a i le si ve ak ra ba la rý ný ta þý yan bel de be le di ye si ne a it Meh met Po lat ýn (41) kul lan dý ðý 21 E U 552 plâ ka lý mi di büs, Ça tak lý Kö yü gi ri þin de vi ra jý a la ma ya rak ku ru de re ya ta ðý na yu var lan dý. Köy lü le rin yar dý mýy la a raç tan çý ka rý lan 5 i a ðýr 23 ya ra lý, am bu lans ve ö zel a raç lar la ön ce A la ca ka ya Top lum Sað lý ðý Mer ke zi ne ar dýn dan E la zýð ve Er ga ni de ki çe þit li has ta ne le re kal dý rýl dý. Alacakaya / aa Ankara Ýnanç Özgürlüðü Platformu nun 257. hafta basýn açýklamasýný Ýnsan Haklarý ve Hizmet Derneði üyesi Serkan Codal yaptý. Tepkiler sonuç veriyor MALÎ MÜÞAVÝRLÝK SINAVI BAÞVURULARINDA ADAYLARA GETÝRÝLEN BAÞI AÇIK OLMA ÞARTI YÜKSELEN TEPKÝLER ÜZERÝNE KALDIRILDI. FATÝH KARAGÖZ ANKARA AN KA RA Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu 257. haf ta ba sýn a çýk la ma sýn da, Ýs tan bul Ser best Mu ha se be ci ve Ma lî Mü þa vir ler O da sý nýn ma li mü þa vir lik sý na vý baþ vu ru la rýn da ba þý a çýk ol ma mec bu ri ye ti ge tir di ði ni, ge len tep ki ler ü ze ri ne ya sak tan vaz geç ti ði be lir ti le rek, Bu o lay bi rey sel tep ki le rin ne den li ö nem li ol du ðu nun bü yük bir gös ter ge si dir de nil di. An ka ra Ý nanç Öz gür lü ðü Plat for mu nun 257. haf ta ba sýn a çýk la ma sý ný Ýn san Hak la rý ve Hiz met Der ne ði (ÝHH) ü ye si Ser kan Co dal yap tý. Bu haf ta ki ba sýn a çýk la ma mý za gü zel bir ha ber le baþ la mak is te dik di ye söz le ri ne baþ la yan Co dal, Ýs tan bul Ser best Mu ha se be ci ve Ma lî Mü þa vir ler O da sý nýn a de ta ký ya fet ay rým cý lý ðý na son ve ril di ði pek çok ü ni ver si te ye i nat, si te sin de yer al dý ðý ü ze re ma lî mü þa vir lik sý na vý baþ vu ru la rýn da ba þý a çýk ol ma mec bu ri ye ti ge tir di ði gi bi, pe ruk lu fo toð raf la rýn da ka bul e dil me ye ce ði ni du yur du ðu nu söy le di. Ge len tep ki ler ü ze ri ne pe ruk lu fo toð raf ka bul e dil mez i ba re si nin kal dý rýl dý ðý ný ha týr la tan Co dal, Per þem be gü nü i ti ba riy le de ba þör tü lü fo toð raf ka bul et me ye baþ la mýþ týr. Bu o lay bi rey sel tep ki le rin ne den li ö nem li ol du ðu nun bü yük bir gös ter ge si dir. Ya sak bir ki þi den ne o lur? man tý ðý i le de ðil bu ya sa ða kar þý çý kan bin ler, yüz bin ler i çin de ben de va rým man tý ðý i le a þý la bi lir. O yüz den biz bu ra dan ya sa ða kar þý çý kan her ke se ses le ni yo ruz; sen ol maz san bir ki þi ek si ðiz! di ye ko nuþ tu. YA SAK, A ZER BAY CAN A ÖR NEK OL DU Co dal, A zer bay can nýn da ül ke miz de yýl lar dýr sü re ge len ya sa ðý ör nek al dý ðý ný i fa de e de rek, A zer bay can Mil lî E ði tim Ba ka ný Mý sýr Mer da nov, Ar týk hiç bir e ði tim ku ru mun da ba þör tü lü öð ren ci de öð ret men de o la maz! þek lin de a çýk la ma yap tý ðý ný ha týr lat tý. Ya sa ða kar þý yak la þýk 2 bin ki þi lik bir gru bun yap tý ðý ey lem de 100 ka dar ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý ný söy le yen Co dal, þun la rý kay det ti: A zer bay can yö ne ti mi nin ca mi ler de e zan ya sa ðý i le baþ la yan zul mü o kul lar da ba þör tü sü ya sa ðý i le de vam et mek te dir. Bu du rum ya sa ðýn di ðer a lan la ra ta þa ca ðý en di þe si ni de be ra be rin de ge tir mek te dir. A zer bay can hü kü me ti bu bü yük ha ta dan bir an ön ce dön me li dir. E ði tim hak ký ve din ve i nanç öz gür lü ðü ö nün de ki en gel le rin u lus lar a ra sý an laþ ma lar ve A zer bay can a na ya sa sý i le te mi nat al tý na a lýn ma sý söz de kal ma ma lý dýr. Bu ya sak çar kýn da baþ ka genç ler ö ðü tül me me li dir. Co dal, a çýk la ma sý ný ül ke miz de ve dün ya da ya þa nan hak ih lâ li nin ye ni gi ren se ne i le or ta dan kalk ma sý ný is te dik le ri ni i fa de et ti. TUFANDAN TUÐYANA MAVÝ MARMARA DENEME YARIÞMASI MAVÝ Marmara yý tekrar anmak ve anlamak hem de düzenlenen Tufandan Tuðyana Mavi Marmara deneme yarýþmasý düzenlendiðini kaydeden Serkan Codal, Mavi Marmara hadisesi 7 den 70 e farklý fikirden birçok insaný derinden etkiledi. Gündeminde Gazze olmayan insanlar için bir bilinç ve farkýndalýk oluþturdu. Bizlerde istedik ki insanlar Mavi Marmara hadisesi ile ilgili duygu ve düþüncelerini bu yarýþma vasýtasý ile ifade etsinler. 15 Ocak 15 Mart tarihleri arasýnda katýlým saðlanacak yarýþmamýzda ödüller; birinciye Umre, ikinciye Ürdün ve Suriye gezisi, üçüncüye Suriye gezisi ve ilk ona girenlere Filistin kitaplarý kitaplarýnýn verilecektir dedi. TEH DÝT DA HA DA ART MIÞ! Tür ki ye ö te den be ri nar ko tik ti ca ret te tran sit ül ke. U lus la ra ra sý maf ya nýn ve yer li iþ bir lik çi le rin her ge çiþ te yük lü ce bir mik ta rý bý rak tý ðý, ar ta ka la ný ný iç pi ya sa ya sev k et ti ði bi lin mek te. Ne var ki hiç bir dö nem de, son yýl lar da ki ne ben zer teh di de mâ ruz kal mýþ de ðil. Tür ki ye U yuþ tu ru cu ve U yuþ tu ru cu Mad de Ýz le me Mer ke zi nin ve ri le riy le, Tür ki ye de u yuþ tu ru cu-u ya rý cý mad de kul la nan la rýn, al kol ba ðým lý la rý nýn sa yý sýn da ki ar týþ ür kü tü cü. Res mî-ö zel sað lýk ku ru luþ la rý nýn ve te da vi mer kez le ri nin ye ter siz li ðiy le, u yuþ tu ru cu ve mad de ba ðým lý lý ðý na bað lý ö lüm o ran la rý her yýl yük se li yor Yal nýz u yuþ tu ru cu dan son beþ yýl da ya pý lan 66 bin o pe ras yon da 135 bin gö zal tý nýn ol ma sý, deh þet du ru mu e le ve ri yor. Gü ven lik bi rim le ri nin ka çak çý lýk o pe ras yon la rý ra po ru nda, u yuþ tu ru cu mad de ka çak çý lý ðý nýn yüz de 25 art tý ðý, 66 bin o pe ras yo nun ya pýl dý ðý be lir ti li yor. Ra por da or ta ya çý kan Tür ki ye nin ka çak çý lýk ha ri ta sý nda ki çar pý cý ra kam lar, bir baþ ka teh li ke yi ha ber ve ri yor. Son zam lar la dün ya da a çýk a ra i le en pa ha lý sa tý lan ve ver gi yü kü yüz de 65 i bu lan a kar ya kýt ka çak çý lý ðý nýn Tür ki ye e ko no mi si ne en faz la za rar ver di ði; dev le tin son beþ yýl da 2.5 mil yar do lar za ra ra uð ra dý ðý, bu na mu ka bil ka çak çý la rýn ka zan cý nýn 8 mil yar do la ra var dý ðý, ra po run çar pý cý ra kam la rý a ra sýn da. Yi ne res mî ra por la ra gö re, ta ri hî e ser ka çak çý lý ðý da son yýl lar da art mýþ. 8 bin 858 o pe ras yon da 142 si ya ban cý 22 bin 520 ki þi ya ka lan mýþ. Ký sa ca sý, ka çak çý lýk ta, u yuþ tu ru cu ti ca re tin de ra fi ne sin den sevk ve sa tý þý na ka dar ge li þen tek no lo jik yön tem ler kul la ný lý yor. Fa kat bu na kar þý mü ca de le de ba þa rý sýz ka lýn mýþ Vâ him tab lo, Be di üz za man ýn Dün ya bir mâ ne vî buh ran ge çi ri yor. Mâ ne vî te mel le ri sar sý lan Garp ce mi ye ti i çin de do ðan bir tâ un, bir ve bâ, bir has ta lýk, git tik çe yer yü zü ne da ðý lý yor i ka zý nýn e hem mi ye ti ni or ta ya ko yu yor. Zi ra kü re sel if sad þe be ke le ri nin yer li or tak la rý a ra cý lý ðýy la sat tý ðý sâ de ce mâl ve mad de de ðil, he def kul la ný cý lar se çi len genç li ðin, top lu mun mâ ne vi ya tý, ah lâ ký, þu u ru, sað lý ðý sa tý lý yor MU HÂ FA ZA KÂR LIK BU MU? Ve ne ya zýk ki Tür ki ye ga rip bir bi çim de ye ni ye ni tâ un lar la, ve bâ lar la ta ný þý yor. Ý nanç ve mâ ne vî zâ fi ye tin ü fu net li or ta mýn dan tü re yen mik rop lar çe þit çe þit mad dî has ta lýk la ra, trav ma tik fâ ci a la ra, hun har ca ci nâ yet le re, fe lâ ket le re, â i le nin par ça lan ma sý na ve top lu mun dar be le nip da ðýl ma sý na se be bi yet ve ri yor. Son ye di yýl da o tuz yýl da bi ri ken suç lu sa yý sý nýn i ki ka tý hü küm lü ve tu tuk lu, ha pis ha ne le ri dol dur muþ. Ce za ev le ri, yüz bi ni a þan suç lu lar ý is ti ap et mi yor. Çö züm o la rak dý þa rý da tu tu la cak suç lu la rýn a ya ðý na a larm lý e lek tro nik bi le zik ta kýl ma sý dü þü nü lü yor! Ger çek þu ki AKP ik ti da rý dö ne min de dý þa ba ðým lý po li ti ka lar da ol du ðu gi bi ah lâ kî a þýn ma ya, kül tü rel yoz laþ ma ya kar þý kök lü cid dî ted bir ler a lýn mýþ de ðil. Ka mu o yu, mu hâ fa za kâr ik ti dar ve her fýr sat ta di nî vur gu lu söy lem ler in pa ra va nýn da â de ta a vu tul mak ta. Hü kû met bü tün bun lar dan bi gâ ne; hâ lâ ön ce ki le re yük len mek le, prob lem le ri sa yýp dök mek le, þi kâ yet le o ya la mak ta. O kul lar da, med ya da, Ba tý yý tak lit çi li ðiy le, ec ne bi eð len ce tar zý tel kin e dil mek te. Mey dan la rý çýl gýn lý ðýn, ser keþ li ðin, sar hoþ lu ðun, tâ ci zin a re na sý na dö nüþ tü ren eð len ce ve se fâ het sek tö rü ko ru nup kol lan mak ta. Böy le ce, cam dan tek rar la nan tum tu rak lý nu tuk lar, ken din den men kul bey lik lâf lar la mu hâ fa za kâr de mok rat lýk söy lem le ri, Baþ ba kan ýn ve par ti si söz cü le ri nin sýk sýk maf ya-çe te ve her tür lü suç la et kin mü ca de le id di a la rý, hep ha va da kal mak ta Oy sa gü nü bir lik göz bo ya may la de ðil, bir an ön ce söz ko nu su ah lâ kî ve kül tü rel tah ri ba týn dur du rul ma sý, ya sal tedbir le rin a lýn ma sý, e ði tim ve öð re ti min hiç bir komp lek se ka pýl ma dan i nanç de ðer le riy le ve mâ ne vî kül tür le tak vi ye si þart. Sos yal pat la ma rad de si ne ge len mâ ne vî bu na lý ma kar þý, lâf de ðil, ic ra at ge re ki yor

6 Avcýlar Belediye Baþkanýnýn evine silâhlý saldýrý navcilar Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa De ðir men ci nin i - ka met et ti ði e vi ne o to ma tik av tü fe ðiy le a teþ e dil di ði bil - di ril di. A lý nan bil gi ye gö re, Fi ruz köy Ma hal le si Fi ru za ða So kak ta bu lu nan Baþ kan De ðir men ci nin e vi ne sa at su la rýn da kim li ði be lir siz ki þi ve ya ki þi ler ce si lâh lý sal dý rý ya pýl dý. Sal dýr gan lar hýz la o lay ye rin den kaç tý. Sal - dý rý son ra sý o lay ye ri ne ge len po lis e kip le ri ge niþ çap lý in - ce le ve a raþ týr ma ya baþ la dý. Sal dý rý da kul la ný lan a ra ca ben ze ti len bir tak si o lay son ra sý e le ge çi ri lir ken, bir þüp - he li de göz al tý na a lýn dý. Ya ra lý ya da can kay bý nýn ya þan - ma dý ðý o lay da CHP li be le di ye baþ ka ný De ðir men ci, sa at sý ra la rýn da Av cý lar Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü ne ge - le rek o lay la il gi li po li se bil gi ver di. Ý fa de nin ar dýn dan on - lar ca za bý ta eþ li ðin de em ni ye ti yak la þýk 200 met re u zak - lýk ta ki e vi ne gi den Baþ kan De ðir men ci, o lay la il gi li o la rak sa bah a çýk la ma da bu lu na ca ðý ný be lirt ti. Ýs tan bul / a a Cep te le fo nuy la do lan dý rýl dý lar nýzmýr DE po li se baþ vu ran va tan daþ lar, cep te le fo nuy la ken di le ri ni a ra ya rak ö dül ka zan dýk la rý ný söy le yen ki þi - ler ce do lan dý rýl dýk la rý ný bil dir di. A lý nan bil gi ye gö re, Kar - þý ya ka Po lis Mer ke zi ne baþ vu ran Ra þit Tü lü baþ (39), bir i çe cek fir ma sý nýn yet ki li si o la rak ken di si ni ta ný tan ki þi nin, çe ki liþ le ö dül ka zan dý ðý ný ve iþ lem ler i çin a ra dý ðý nu ma ra - ya bin 20 li ra gön der me si ge rek ti ði ni söy le di ði ni, pa ra yý gön der di ði ki þi ye da ha son ra u la þa ma dý ðý ný be lirt ti. Ö de - miþ il çe sin de de Gür can Ko ca man, çe ki liþ te ö dül ka zan - dý ðý ný söy le yen ki þi ye 180 li ra gön der di ði ni, da ha son ra do lan dý rýl dý ðý ný an la dý ðý ný kay de de rek þi kâ yet çi ol du. Di - ðer yan dan Þi rin yer Po lis Mer ke zi ne baþ vu ran Er kan De niz, ken di si ni po lis o la rak ta ný tan ki þi nin, cep te le fo - nun dan a ra ya rak ü ze ri ne sah te bel ge ler le kre di kar tý çý - ka rýl dý ðý nýn tes bit e dil di ði ni söy le ye rek ta kip i çin cep te - le fo nu ü ze rin den pa ra gön der me si ni ya da kre di kar tý bil - gi le ri ni ver me si ni is te di ði ni bil dir di. De niz, Em ni yet Ge - nel Mü dür lü ðün den gön de ri len u ya rý me saj la rý ný ha týr la - ya rak bu ki þi nin do lan dý rý cý ol du ðu nu dü þün dü ðü nü ve te le fo nu ka pat tý ðý ný an lat tý. Po lis, sah te bel ge ler le a lý nan te le fon hat la rýn dan a ra ma ya pan zan lý la rý ya ka la mak i çin ça lýþ ma baþ lat tý. Ýz mir / a a De ve ler gü reþ le ri ya þat mak i çin gü reþ ti nantalya NIN Dem re il çe sin de çe þit li il ler den ge ti ri len 60 de ve, de ve gü reþ le ri ni ya þat mak i çin gü reþ ti. Dem re De ve ci ler Der ne ði ta ra fýn dan Top tan cý Ha li ya nýn da ki a - lan da dü zen le nen de ve gü reþ le ri ne An tal ya, Ay dýn, Muð la ve Ma ni sa dan 60 de ve ka týl dý. Bi rin ci nin se çil me - di ði gü reþ ler de, ba zý de ve ler, gü reþ baþ la ma dan a lan dan kaç ma ya ça lýþ tý. Ba zý la rý da gü reþ sý ra sýn da se yir ci le rin a ra sý na gir di. E zil me teh li ke si ya þa yan va tan daþ lar, ký - sa sü re li pa nik ya þa dý. Kum lu ca dan Coþ kun i le Dem re den Çýl gýn Kol cu ad lý de ve le rin gü re þi bü yük il gi gör dü. Bir bi rin den u zun sü re ay rýl ma yan de ve le ri gö rev li ler u zak laþ týr dý. Bod rum dan ge le rek de ve le ri ni gü reþ le re da hil e den Mus ta fa O dun cu oð lu, 5 de ve si - nin ol du ðu nu söy le di. Gü reþ le ri iz le mek i çin Tür ki - ye nin çe þit li böl ge le rin den va tan daþ la rýn Dem re ye gel di ði ni an la tan O dun cu oð lu, Bu ge le ne ðin ya þa týl - ma sý i çin biz de e li miz den ge le ni yap ma lý yýz de di. Gü reþ ler den el de e di len ge li rin, de ve gü reþ le ri ni ya - þat mak i çin kul la ný la ca ðý bil di ril di. Dem re / a a Bayraktepe kayak merkezinde sezon açýldý nsarikamiþ Bay rak te pe Ka yak Mer ke zi nde 2011 ka - yak se zo nu a çýl dý. Me ka nik te sis ler ve pist ler böl ge sin - den so rum lu Kars Sa rý ka mýþ Kül tür ve Tu rizm A no - nim Þir ke ti (KAR-SAR-TUR) Ge nel Mü dü rü Mu hit - tin De li baþ, yap tý ðý a çýk la ma da, ge çen yýl la ra gö re bu se - ne ka rýn çok geç yað dý ðý ný ve is te dik le ri dü zey de ol ma - dý ðý ný söy le di. Yýl ba þý dolayýsýyla o tel le ri dol du ran yer li ve ya ban cý tu rist le rin ka yak ya pa bil me le ri i çin 2 pis tin de ha zýr lan dý ðý ný be lir ten De li baþ, Kar ka lýn lý ðý 2. e tap pist ler de 25 san ti met re ye u laþ tý. An cak bu ye ter li de ðil. O tel le ri mi ze yýl ba þý ta ti li i çin yurt i çin den ve dý þýn dan ge len ko nuk la rý mýz mað dur ol ma sýn lar di ye 9 a det pis - ti miz den uy gun o lan 2 ve 7 nu ma ra lý pist le ri ka yak se - ver le re aç týk de di. Sa rý ka mýþ / a a YURT HABER Avcýlar Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa De ðir men ci nin i ka met et ti ði e vi - ne o to ma tik av tü fe ðiy le a teþ e dil di. FO TOÐ RAF: A A 6 HABERLER TÜRKÝYE NÝN dört bir ya nýn da ki yüz ler ce me - te o ro lo ji gö nül lü sü, me te o ro lo ji is tas yon la rý nýn kap sa ma a la ný dý þýn da ka lan yer ler den ha va o - lay la rý na i liþ kin bil gi gön de re rek me te o ro lo jik ça lýþ ma la ra kat ký da bu lu nu yor. Me te o ro lo ji Ge nel Mü dü rü Meh met Çað lar, yap tý ðý a çýk la - ma da, do ðal a fe tin top lu mun sos yo-e ko no mik ve sos yo-kül tü rel fa a li yet le ri ni ö nem li öl çü de ak sa tan, can ve mal ka yýp la rý na ne den o lan do - ða o lay la rý o la rak da ta ným la na bi le ce ði ni söy le - di. Sel, fýr tý na, ku rak lýk, do lu, don o la yý, or man yan gý ný, a sit ya ðý þý, çýð, yýl dý rým gi bi me te o ro lo - jik ve me te o ro lo ji ka rak ter li tabiat o lay la rý nýn da bi rer tabiî a fet ol du ðu na i þa ret e den Çað lar, tabiî a fet ler ve o luþ tur du ðu risk ler den en faz la ta rým ke si mi ol mak ü ze re or man cý lýk, ya pý-in - þa at, u la þým, ha ber leþ me, tu rizm, kü çük el sa - nat la rý ve si gor ta cý lýk sek tör le ri nin et ki len di ði ni di le ge tir di. Çað lar, tabiî a fet le rin bü yük e ko no - mik ka yýp la ra yol aç ma sý ve çok sa yý da sek tö rü et ki le me si dolayýsýyla a raþ týr ma ku ru luþ la rý ve ü ni ver si te ler ta ra fýn dan de tay lý bir þe kil de in ce - len di ði ni, mev cut o lan her tür lü bil gi de ðer len - di ril di ði ni ve so nuç la rýn il gi li sek tör ler ce kay - nak o la rak kul la nýl dý ðý ný i fa de et ti. BÝL GÝ LER SAK LA NI YOR Çað lar, tabiî a fet le rin ne re de ve ne za man ol - du ðu nun göz len di ði ni, za rar la rý nýn tesbit e dil - di ði ni ve bil gi le rin Zi raî Me te o ro lo ji Þu be Mü - dür lü ðün ce de ðer len di ri le rek sak lan dý ðý ný an - lat tý. Me te o ro lo ji is tas yon la rýn da ki ve ri le rin göz le me da yan dý ðý na dik ka ti çe ken Çað lar, þu bil gi le ri ver di: Me te o ro lo ji ye il gi du yan ve ta - ma men a ma tör bir ruh la bi zim le iþ bir li ði ya pa - bi le cek va tan daþ la rý mýz, me te o ro lo jik göz lem - le ri ni gö nül lü lük e sa sý na da ya na rak, Me te o ro - lo ji Ge nel Mü dür lü ðü ne in ter net ü ze rin den gön de re bi li yor. Bu na gö re, gö nül lü me te o ro lo - jist ler den çev re le rin de za rar ya pan o la ða nüs tü ha di se ler hak kýn da ki bil gi le ri, - rum.dmi.gov.tr/i le ti sim/go nul lu-me te o ro lo - jist-for mu.aspx ad re sin de ki for mu dol du ra rak bi ze gön der me le ri ni is ti yo ruz. Form da, mey - da na ge len me te o ro lo jik o lay ve yap tý ðý za rar la il gi li se çe nek ler bu lu nu yor. Gö nül lü me te o ro lo jist le rin gön der di ði her me saj ti tiz lik le de ðer len di ri lip ar þiv le ni yor. Da ha son ra ha di se nin mey da na gel di ði ye re en ya kýn is tas yo nu muz dan ge len göz lem ler, uy du ve ra dar gö rün tü le ri kon trol e di li yor ve o lay ma hal li ne en ya kýn is tas yon mü dür lü - ðü müz le ir ti ba ta ge çi lip, ge rek li in ce le me le - rin ya pýl ma sý sað la ný yor. Uy gu la ma nýn baþ la týl dý ðý 2006 yý lýn dan bu gü ne ka dar gö nül lü me te o ro lo jist ler den 3 bin 612 a det me saj gel di. Bun lar dan bin 85 ta ne si de ðer len dir me ye a lýn dý. Ge len me saj la rýn sa yý sý dik ka te a lýn dý ðýn da, uy gu la ma nýn ol duk ça il gi gör dü ðü an la þýl mak ta dýr. Gö nül lü me te o ro lo - jist ler bu yýl bi ze i let ti ði 787 me saj dan 316 sý kay da de ðer bu lu na rak de ðer len dir me ye a lýn dý. Bun la rýn 117 si Þid det li Ya ðýþ, 60 ý Fýr tý na, 34 ü Do lu, 27 si sel, 25 i kar, 17 si don, 15 i yo ðun sis, 11 i yýl dý rým düþ me si, 7 si yük sek sý cak lýk, 2 si he ye lan ve 1 i de toz ta þý ným o la yý na i liþ kin di. Me te o ro lo ji ye gö nül lü des te ði TÜR KÝ YE NÝN DÖRT BÝR YA NIN DA KÝ ME TE O RO LO JÝ GÖ NÜL LÜ LE RÝ, ME TE O RO LO JÝ ÝS TAS YON LA RI - NIN KAP SA MA A LA NI DI ÞIN DA KÝ YER LER DEN, HA VA O LAY LA RI NA Ý LÝÞ KÝN BÝL GÝ GÖN DE RÝ YOR. HER YAÞ VE MES LEK TEN GÖ NÜL LÜ BU LU NU YOR HEMEN he men her yaþ tan ve ba sýnç o pe ra tö rü, ec - za cý, mu ha se be ci, öð ren ci, öð re tim gö rev li si, ga ze te - ci le rin de a ra la rýn da bu lun du ðu pek çok mes lek gru - bun dan gö nül lü le rin, bu uy gu la may la me te o ro lo ji ye kat ký sað la dý ðý ný be lir ten Çað lar, þun la rý kay det ti: Þid det li rüz gâr ne de niy le ça tý lar dan ki re mit le rin uç - tu ðu nu bil di ren gö nül lü le ri miz de var, ce viz bü yük lü - ðün de ki do lu la rýn bah çe le re ver di ði ha sar lar dan ha - ber dar e den de. Tür ki ye çok bü yük ve en ge be li bir a - ra zi ye sa hip. Bu a ra zi ya pý sý dik ka te a lýn dý ðýn da tüm ül ke de mey da na ge len me te o ro lo jik o lay lar dan a nýn - da ha ber dar ol mak her za man müm kün ol mu yor. Bu ne den le gö nül lü me te o ro lo jist le rin bi ze gön der di - ði me saj lar me te o ro lo ji is tas yon la rý mý zýn kap sa ma a la ný i çin de o la ma yan yer le þim yer le rin de ki me te o - ro lo jik o lay lar dan ha ber dar ol ma mýz a çý sýn dan çok ö - nem li. Biz da ha faz la sa yý da va tan da þý mý zýn bi zim gö nül lü müz ol ma sý ný ve me te o ro lo jik o lay lar dan ha - ber dar et me le ri ni is ti yo ruz. An ka ra / a a Bay burt mer ke ze bað lý Gen ços man Kö yün de ni þan tö re ni nin ya pýl dý ðý ah þap e vin bir o da sý çök tü. O lay da, ü ze ri ne kay nar su dö kü len da ma dýn kýz kar de þi a ðýr ol mak ü ze re, 33 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, mer ke ze bað lý Gen ços man Kö yün de Ba hat tin Mý cýk i le Tü lay Ye ni türk ün ni þan tö re ni nin ya pýl dý ðý kýz e vi nin bir o da sý a - ðýr lý ða da ya na ma ya rak çök tü. O da da ki ler alt kat ta bu lu nan a hý ra düþ tü. Bu sý ra da ü ze ri ne so ba nýn üs tün de ki kay nar su dö kü len da ma dýn kýz kar de þi Tuð ba Mý cýk ya na rak, ka dýn ve ço cuk lar dan o lu þan 32 ki þi i se düþ me ye bað lý ya ra lan dý. Ya ra lý - lar, Bay burt Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Vü cu dun da ü çün cü de re ce ya nýk lar o - lu þan Tuð ba Mý cýk, bu ra da ki mü da ha le nin ar dýn dan Er zu rum a sevk e dil di. Bay - burt Dev let Has ta ne sin de ki ya ra lý la rýn sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu, ba zý ya ra lý - la rýn vü cut la rýn da ký rýk lar, ba zý la rýn da i se düþ me ye bað lý sýy rýk ve e zil me ler bu - lun du ðu öð re nil di. Bay burt / a a NÝ ÞAN TÖ RE NÝN DE EVÝN ODASI ÇÖK TÜ KONYA DA 4 iþ çi nin ö lü müy le so nuç la nan tra fik ka za sýn da tak sir le bir den faz la ki þi nin ö lü mü ne ve ya ra lan ma sý na ne den ol mak tan yar gý la nan sa ný ða ve ri len 5 yýl 10 ay ha pis ce - za sý nýn 42 bin 500 li ra ya çev ri le rek, 24 tak sit le ö den me si ka ra rý, ka za da ya ký ný ölen a i le ler ce tem yi ze gö tü re cek. As ke rî per so nel o lan V.Y. (46) yö ne ti min de ki 06 KGA 72 plâ ka lý o to - mo bi lin 12 A ðus tos 2010 ta ri hin de, Ci han - bey li-kon ya ka ra yo lu nun 32. ki lo met re sin de, 42 PC 677 plâ ka lý mi ni büs le çar pýþ ma sý so nu - cu Kon ya Ýl Ö zel Ý da re si nde ça lý þan Mus ta fa Ak ça, Mev lüt Tun cer, Ta hir Cam cý ve Meh - met A li Çi çek vefat et miþ, Ýz zet Tüz mer, Se - yit Kýr cý, Al lem Ka bak çý ve Sü ley man Dö ne li ya ra lan mýþ tý. Ka za nýn ar dýn dan Al bay V.Y. tu tuk la nýr ken, Kon ya 2. A ðýr Ce za Mah ke - me si nde tak sir le bir den faz la ki þi nin ö lü - mü ne ve ya ra lan ma sý na ne den ol mak su - çun dan da va a çýl dý. Hak kýn da 3 yýl dan 15 yý la ka dar ha pis ce za sý is te nen V. Y, 28 A ra lýk ta son kez ha kim kar þý sý na çýk tý. Sa nýk Al bay V.Y yi 5 yýl 10 ay ha pis ce za sý na çarp tý ran mah ke me, bu ce za yý 42 bin 500 li ra pa ra ce - za sý na çe vi re rek, 24 ay tak sit le ö den me si ne ka rar ver di. Ka za da ö len iþ çi le rin ya kýn la rý mah ke me ka ra rý kar þý sýn da þaþ kýn lýk ya þa dýk - la rý ný be lir te rek, dâ vâ yý a vu kat la rý a ra cý lý ðýy la tem yi ze gö tür mek i çin baþ vu ru da bu lun duk - la rý ný bil dir di. Ka za da e þi Ta hir Cam cý ölen Se ma Cam cý (44), A A mu ha bi ri ne yap tý ðý a - çýk la ma da, e þi nin a cý sý ný hâ lâ ilk gün kü gi bi yü re ðin de ta þý dý ðý ný söy le di. Kon ya / a a 24 taksitli ceza temyize gidiyor ÝZMÝR DE yeni kurulan Kâtip Çelebi Üniversitesi ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Galip Akhan a, Memur-Sen Ýzmir Ýl ve Eðitim Bir- Sen Ýzmir Þube Baþkaný Abdurrahim Þenocak ve beraberindeki heyet hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan, Prof. Akhan, Abdurrahim Þenocak a teþekkür etti. 21 Temmuz 2010 tarihinde Resmî Gazete de yayýnlanan kanunla Ýzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin kurulmasýnýn kararlaþtýrýldýðýný söyleyen Prof. Akhan, yapýlan araþtýrmalar sonucunda en iyi yerin Çiðli de bulunan Ýzmir Yaprak Tütün Ýþletmesi olduðuna karar verdiklerini bildirdi. Prof. Akhan Üniversitenin kurulacaðý yer, 80 bin metrekarelik bir alana sahip. Bu alan bir üniversitenin alt yapýsýný oluþturmasý bakýmýndan yeterli diye konuþtu. Üniversitede 10 fakültenin yaný sýra 1 yüksek okul ve 3 enstitünün de yer alacaðýný vurgulayan Akhan, Henüz kurulma aþamasýnda olduðumuz için kendini bu iþe adayacak elemana ihtiyacýmýz var. Yemeði hazýr olarak önüne gelmesini bekleyen deðil, yemek yapmasýný bilen kiþileri tercih ediyoruz þeklinde ifade etti. Abdurrahim Þenocak ise, Kâtip Çelebi adýnýn yerinde bir tercih olduðuna dikkat çekerek, Toplum için üniversitelerin ne kadar önemli bir yer olduðunun bilincindeyiz. Bu nedenle Kâtip Çelebi Üniversitesi nin Ýzmir e ve ülkemize hayýrlý olacaðý inancýndayým þeklinde konuþtu. Ýzmir/ Yeni Asya Eðitim Bir-Sen den Kâtip Çelebi Üniversitesi ne ziyaret TIR, sürüye çarptý üç manda telef oldu SÝVAS IN Su þeh ri il çe sin de, tý rýn çarp tý ðý 3 man da te lef ol du. Te lef o lan hay van la ra bir kam yo ne tin çarp ma sý so nu cu da a raç ta mad di ha sar mey da na gel di. A lý nan bil gi ye gö re, a ra zi ye çý kar dý ðý bü yük - baþ hay van la rý ný e vi ne gö tür mek is te yen Zey nep De niz, D-100 ka ra yo lu E sen ya ka kö yü ya kýn la rýn - da hay van la rý ný yo lun kar þý sý na ge çir mek is te di. Bu sý ra da, sü rü de ki 3 man da ya pla ka sý a lý na ma yan bir TIR çar pa rak o lay ye rin den kaç tý. TIR'ýn çarp - tý ðý man da lar o lay ye rin de te lef ol du. Bu sý ra da, ay ný gü zer gâh ta se yir ha lin de bu lu nan Ka sým Ký lýç (44) yö ne ti min de ki 75 AC 535 plâ ka lý kam yo net de yol or ta sýn da te lef o lan man da la ra çarp tý. Ka za - da, kam yo net te mad dî ha sar mey da na gel di. Man da la rýn te lef ol ma sý na yol a çan TIR'ýn a ran dý - ðý bil di ril di. Ö te yan dan 20 Ey lül 2010 ta ri hin de de, ay ný yer de ve yi ne ay ný ki þi ye a it sü rü ye bir o - to mo bi lin çarp ma sý so nu cu 1 bü yük baþ hay va nýn te lef ol du ðu, 2 hay va nýn da te lef ol ma dan köy lü ler ta ra fýn dan ke sil di ði be lir til di. Si vas / a a Ýþitme engelliler ayakkabý üretiyor ELAZIÐ DA Þef kat li El ler Ý þit me ve Ko nuþ ma En gel li - ler Der ne ði nce o luþ tu ru lan a töl ye de ay da bin çift a - yak ka bý ü re ti li yor. Ken di si de i þit me en gel li o lan Þef kat li El ler Ý þit me ve Ko nuþ ma En gel li ler Der - ne ði Baþ ka ný Tuð rul Ka ya, i þa ret di li ter cü ma ný a ra cý lý ðýy la yap tý ðý a çýk la ma da, ü ye le ri ne is tih - dam sað la mak ve der ne ðe ge lir el de et mek a ma - cýy la il mer ke zin de a yak ka bý a töl ye si kur duk la rý - ný be lir te rek, bu ra da 6 yýl dýr ü re tim yap týk la rý ný söy le di. A töl ye de 5 i þit me en gel li nin ça lýþ tý ðý ný ve ay da bin çift a yak ka bý ü re til di ði ni an la tan Ka ya, el de et tik le ri ge li rin bü yük bir bö lü mü nü yi ne ü - ye le ri ne ka zanç ka pý sý aç mak i çin çe þit li ça lýþ ma - lar da kul lan dýk la rý ný di le ge ti re rek, þun la rý kay - det ti. Ü ret tik le ri miz a yak ka bý la rý E la zýð Va li li - ði ne sa tý yo ruz. Va li lik biz den 4 se ne dir a yak ka bý a lý yor. Ýl çe kay ma kam lýk la rý mýz da biz den a yak - ka bý al ma ya baþ la dý. Ü ret ti ði miz a yak ka bý la rý ge - nel de top tan o la rak sa tý yo ruz. An cak bir va tan - da þý mýz bi ze ge lip de bir çift a yak ka bý al mak is ti - yo rum de di ði za man bu is te ði ni ge ri çe vir mi yor ve pe ra ken de o la rak da sa týþ ya pa bi li yo ruz. Ü - ret tik le ri a yak ka bý la ra il gi nin art ma sý ü ze ri ne a - töl ye yi bü yüt me yi plan la dýk la rý ný i fa de e den Ka - ya, bu sa ye de da ha faz la i þit me en gel li yi is tih dam e de bi le cek le ri ni söz le ri ne ek le di. E la zýð / a a Havalar sýcak gidince erik erken meyve verdi MERSÝN ÝN Si lif ke il çe sin de ha va la rýn sý cak git me s dolayýsýyla mev si min den er ken o lan e rik, ki lo su 200 li ra dan Ýs tan bul a gön de ril di. Si lif ke li ü re ti ci Hüs nü Gök ler, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye nin bir çok ye rin de kar, yað mur ve so ðuk ha va et ki li o lur - ken, il çe de a de ta ba har ha va sý nýn ya þan dý ðý ný söy le di. Böl ge de ha va la rýn sý cak git me si ne de niy le e ri ðin de er ken mey ve ver di ði ni be lir ten Gök ler, Tür ki ye ge - ne lin de ilk tur fan da can e ri ði Si lif ke de çý ký yor. Ül ke - miz de ilk tur fan da e rik nor mal mev sim de ör tü al týn - da Ni san a yýn da mey ve ve ri yor. Bu yýl i se ilk de fa mev si min den ay lar ön ce ye ni yýl la bir lik te çýk tý de di. Yak la þýk 5 dö nüm lük bah çe de ha sat et ti ði 20 ki lo e ri ði ki lo su 200 li ra dan Ýs tan bul a gön der di ði ni i fa de e den Gök ler, do lu ya ðý þý sebebiy le ki mi le rin de ze de len me o lan e ri ðe ö ze lik le ha mi le ka dýn la rýn il gi gös te re ce ði ni kay det ti. Ö te yan dan, bir çok böl ge sin de e rik ü re ti mi ya pý lan Si lif ke de ör tü al tý na a lý nan e rik bah çe le rin de ilk ha sa dýn mart, a çýk ta ki e rik bah çe le rin den i se Ni san a yýn da ya pý la ca ðý bil di ril di. Mer sin / a a Kâtip Çelebi Üniversitesi ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Galip Akhan a, Memur-Sen Ýzmir Ýl ve Eðitim Bir-Sen Ýzmir Þube Baþkaný Abdurrahim Þenocak ve beraberindeki heyet hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

7 ABD den Va ti kan a GDU bas ký sý n WI KI LE AKS ta ra fýn dan sýz dý rý lan A me ri kan giz li dip lo ma tik ya zýþ ma la rýn da, dün ya ü ze rin de Ge ne ti ði De ðiþ tiril miþ Ü rün le rin (GDU) yay gýn laþ tý rýl ma sý ko nu sun da, ABD li dip lo mat la rýn Va ti kan a bas ký yap tý ðý or ta ya çýk tý. Re fe rans Nu ma ra sý 05VA TI - CAN514; o luþ tu rul ma ta ri hi o lan bel ge de Dip lo mat la rýn GDU lu ü rün ler i le il gi li gö rüþ le ri yer a lý yor. Dip lo mat la rýn, bel ge ler de ki not lar da, hýz la ar tan aç lý ða kar þý GDU yu çö züm o la rak gör dük le ri i fa de e di li yor. Ki li se nin bu ko nu ya des tek ver me si nin ma ne vî zo run lu luk ol du ðu be lir ti li yor. Ki li se nin, bi yo tek no lo jik ü rün le rin ge liþ mek te o lan ül ke ler de çift çi le ri yok e de ce ði fik ri ni ta þý dý ðý be lir ti li yor. Ki li se nin, ay rý ca, bi yo tek no lo jik ü rün le rin çok u lus lu þir ket le ri zen gin leþ tir me a ra cý o la bi le ce ði kor ku su nu ta þý dý ðý vur gu la ný yor. ABD mer kez li truth-o ut.org si te si nin bil dir di ði ne go re, ABD i çin de ve dün ya nýn çe sit li ül ke le rin de tar týþ ma ko nu su o lan GDO lu ü rün le rin, A vus tur ya, Ýs pan ya ve Pa kis tan gi bi ül ke ler de de dip lo mat lar ta ra fýn dan des tek len di ði öð re nil di. Tek sas / Sa id Ha fý zoð lu I rak ta ki ö lüm ler A ra lýk' ta a zal dý n I RAK TA ge çen yýl mi li tan la rýn sal dý rý la rýn da en az ö lüm A ra lýk a yýn da ol du. I rak Ý çiþ le ri, Sa vun ma ve Sað lýk ba kan lýk la rý nýn res mi ra kam la rý na gö re ge çen ay a þý rý din ci mi li tan la rýn sal dý rý la rýn da 151 ki þi vefat et ti. I rak hü kü me ti, ge çen yýl mi li tan la rýn sal dý rý la rýn da ö len le rin top la mý nýn 2 bin 505 i si vil ol mak ü ze re 3 bin 525 ki þi ol du ðu nu be lirt ti. I rak ta ge çen yý lýn en kan lý a yý i se 535 ki þi nin vefat et ti ði Tem muz ol du. Baðdat / a a Mek si ka da u yuþ tu ru cu bi lân ço su a ðýr n MEK SÝ KA NIN ku ze yin de ki Ci u dad Ju a rez böl ge sin de, ge çen yýl u yuþ tu ru cuy la bað lan tý lý þid det o lay la rýn da 3 bin 111 ki þi öl dü rül dü. ABD nin Tek sas e ya le ti sý ný rýn da ki Ci u dad Ju a rez de, Ju a rez i le Si na lo a kar tel le ri a ra sýn da ça týþ ma 2008 de baþ la dý. Ay ný yýl can kay bý sa yý sý bin 587 i ken, 2009 da bu ra kam 2 bin 643 ki þi ye yük sel di. Ci u dad Ju a res þeh ri nin yer al dý ðý Chi hu a hu a e ya le ti baþ sav cý lýk söz cü sü Ar tu ro San do val a gö re, þe hir de sa de ce ge çen E kim a yýn da 359 ki þi kat le dil di. Mek si ka da, Dev let Baþ ka ný Fe li pe Cal de ron un A ra lýk 2006 da ik ti da ra gel dik ten son ra u yuþ tu ru cu kar tel le ri ne kar þý baþ lat tý ðý sa vaþ ta da bu gü ne ka dar 30 bin den faz la in san öl dü. Ciudad Juarez / a a A vus tral ya se le tes lim n A VUS TRAL YA NIN ku zey do ðu ke si min de ký yý böl ge le rin de ki sel fe lâ ke ti, yak la þýk 900 bin ki lo met re ka re lik a lan da et ki li o lu yor. Qu e ens land E ya le ti Baþ ba ka ný An na Bligh, sel su la rý nýn te miz len me si nin ve et ki le ri nin gi de ril me si nin mil yar lar ca do la ra mal o la ca ðý ný söy le di. Böl ge de ge çen haf ta bo yun ca ya ðan yað mur so nu cun da mey da na ge len sel, Fran sa ve Al man ya nýn top la mýn dan ge niþ bir a lan da et ki li ol du ve yak la þýk 200 bin ki þi yi zor du rum da bý rak tý. Yað mu run dur ma sý na kar þýn ok ya nus la ra dö kü len a kar su lar ka bar ma ya ve ký yý böl ge le ri ni et ki le me ye de vam e di yor. Ka ba ran ne hir su la rý, dü þük ra kým da ki bir çok ka sa ba yý su lar al týn da bý rak tý. Qu e ens land e ya le tin de yak la þýk bin ki þi, ba rý nak la ra yer leþ ti ril di. E ya let po lis yet ki li si A lis ta ir Daw son, sel su la rý nýn ta ma men çe kil me si nin ve ku ru ma sý nýn bir a yý bu la bi le ce ði ni kay det ti. Brisbane / a a Ý tal ya, Bat tis ti i çin La hey e gi de bi lir n Ý TAL YA Dý þiþ le ri Ba ka ný Fran co Frat ti ni, Bre zil ya nýn ye ni dev let baþ ka ný Dil ma Ros se uff tan, 56 ya þýn da ki Ý tal yan mi li tan Ce sa re Bat tis ti ye ta ný nan si ya si sý ðýn ma hak ký nýn ip tal e dil me si ni is te ye rek, ko nu yu La hey de ki U lus la r a ra sý A da let Di va ný na ta þý ya bi le cek le ri ni a çýk la dý. Frat ti ni, Bre zil ya Dev let Baþ ka ný Ros se uff a yaz dý ðý mek tup ta, Ý tal ya da dört ci na yet ten mü eb bet hap se mah kûm o lan sol cu mi li ta na ta ný nan si ya sî sý ðýn ma hak ký nýn ip tal e dil me si ni is te di. Frat ti ni, Bre zil ya nýn ye ni dev let baþ ka ný o la rak, Bat tis ti nin i a de si me se le sin de se le fi ni zin al dý ðý ka ra rý ye ni den göz den ge çir me ni zi di li yo rum. Bat tis ti yi Ý tal ya ya i a de e din çað rý sýn da bu lun du. Dý þiþ le ri Ba ka ný Frat ti ni, Cor ri e re del la Se ra ga ze te sin de ya yým la nan ö zel de me cin de i se Lu iz Ig na ci o Lu la da Sil va nýn dev let baþ kan lý ðý nýn son gü nün de Bat tis ti ye si ya sî sý ðýn ma hak ký ta ný yan ka ra rýn ge rek çe si ni e leþ ti re rek, Ko nu yu La hey de ki U lus la ra ra sý A da let Di va ný na ta þý ma yý dü þü nü yo ruz. Ge re ken her yo la baþ vu ra ca ðýz. Ý a de ta le bi mi zin red di va him bir ka rar dýr. Bu, ka nun ka ça ðý pek çok Ý tal ya nýn sý ðý na ca ðý bir ça re ye dö nü þe bi lir de ðer len dir me si ni yap tý. Ro ma / a a DÜNYA ÝSRAÝL ÖLDÜRMEYE DEVAM EDÝYOR ÝSRAÝL ASKERLERÝNÝN ATTIÐI GAZ BOMBASINDAN ZEHÝRLENEN KADIN VEFAT EDERKEN, ASKERÎ KONTROL NOKTASINDA AÇILAN ATEÞ SONUCUNDA DA 21 YAÞINDAKÝ BÝR GENÇ FÝLÝSTÝNLÝ ÖLDÜ. BA TI Þe ri a da Bi leyn de ön ce ki gün dü zen le nen gös te ri de, Ýs ra il as ker le ri nin gös te ri ci le ri da ðýt mak a ma cýy la at tý ðý çok sa yý da ki gaz bom ba sýn dan ze hir le nen 36 ya þýn da ki Fi lis tin li ka dýn, dün vefat et ti. Ce va hir E bu Rah ma ad lý ka dýn, haf ta lýk o la ðan pro tes to gös te ri si sý ra sýn da a tý lan çok sa yý da ki gaz bom ba sýn dan ze hir len miþ ve Ra mal lah ta has ta ne ye kal dý rýl mýþ tý. Fi lis tin li dok tor la rýn E bu Rah ma yý has ta ne de ha ya ta dön dür mek i çin bü yük ça ba gös ter dik le ri, an cak genç ka dý nýn te da vi ye ce vap ver me di ði be lir til di. Ynet ha ber si te si, Ýs ra il or du su kay nak la rý nýn, Ce va hir E bu Rah ma nýn has ta ne den e vi ne gön de ril dik ten son ra öl dü ðü nü id di a et tik le ri ni be lirt ti. An cak, Ra mal lah ta ki has ta ne kay nak la rý bu id di a yý ya lan la dý. Dok tor lar, genç ka dý nýn has ta ne ye bi lin ci ni kay bet miþ ve so luk a la maz bir hal de ge ti ril di ði ni, bu se bep le der hal yo ðun ba kým ser vi si ne kal dý rýl dý ðý ný be lirt ti ler. Fi lis tin li dok tor la ra gö re, Ce va hir E bu Rah ma, so lu du ðu yük sek mik tar da ze hir se be biy le kan ze hir len me si so nu cu vefat et ti. Ce va hir E bu Rah ma, yi ne bir o la ðan gös te ri sý ra sýn da Ýs ra il as ker le rin ce vu ru la rak öl dü rü len Bes zam E bu Rah ma nýn kar de þi i di. Bes sam E bu Rah ma, 17 Ni san 2009 de ya pý lan gös te ri sý ra sýn da a tý lan bir gaz bom ba sý nýn göð sü ne i sa bet et me si dolayýsýyla vefat et miþ ti. E bu Rah ma la rýn bir di ðer kar de þi Eþ ref E bu Rah ma i se yi ne Ba tý Þe ri a da ki Fi lis tin ka sa ba la rýn dan Na a lin de ya pý lan bir gös te ri de, Ýs ra il as ker le rin ce gö zal tý na a lýn mýþ; Eþ ref, göz le ri ve el le ri bað lý bir hal de tu tu lur ken, bir Ýs ra il as ke rin ce ya kýn me sa fe den vu rul muþ tu. Bi leyn Halk Ko mi te si nden Mu ham med Ka tib, ba rýþ çýl bir gös te ri ye Ýs ra il in ver di ði gay ri in sa nî ve sert kar þý lý ðýn bir in san ha ya tý na da ha ma lol du ðu nu be lir te rek, bu se bep le þo ke ol duk la rý ný di le ge tir di. Tel Aviv / aa MAH MUD AB BAS, ÝS RA ÝL Ý KI NA DI FÝLÝS TÝN Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas, Ýs ra il as ker le ri nin, Ýs ra il as ker le ri nin at tý ðý gaz bom ba la rýn dan ze hir le ne rek ha ya tý ný kay be den Fi lis tin li genç ka dý nýn ö lü mü se be biy le Ýs ra il i ký na dý. Ab bas, bu nun, Ýs ra il iþ gal kuv vet le ri nin, sa vun ma sýz Fi lis tin li ler e kar þý iþ le di ði suç la - rýn ye ni bir ör ne ði ol du ðu nu söy le di. Fi lis tin res mi ha ber a jan sý WA FA nýn ha be ri ne gö re, Ab - bas, ha len bu lun du ðu Bre zil ya dan Ra mal lah ý a ra ya rak, 36 ya þýn da ki Ce va hir E bu Rah me nin a i le si ne baþ sað lý ðý di lek le ri ni i let ti. Genç ka dý nýn ce na ze si, Bi leyn kö yün de top ra ða ve ril di. Ýsrail askerlerinin olaðan þekilde düzenlenen bir gösteriyi daðýtmak amacýyla sýktýðý çok miktardaki gazdan zehirlenen 36 yaþýndaki Filistinli kadýn vefat etti. AS KE RÎ KON TROL NOK TA SIN DA BÝR FÝ LÝS TÝN LÝ ÖL DÜ RÜL DÜ BA TI Þe ri a da ki Fi lis tin þe hir le rin den Nab lus un do ðu sun da, El Ham ra (Be ka ot) as ke rî kon trol nok ta sýn da bir Fi lis tin li, Ýs ra il as ker le ri nin aç tý ðý a - teþ so nu cu vefat et ti. Fi lis tin ba sý ný na gö re, Ah med Mah mud Müs lü ma ni ad lý 21 ya þýn da ki Fi lis tin li, kon trol nok ta sýn da ki as ker le rin ü ze ri ne a teþ aç - ma sý so nu cu o lay ye rin de vefat et ti. Bir gör gü þa hi di, Fi lis tin li gen cin el le ri - ni kal dýr dý ðý ný gör dü ðü nü, yak la þýk 3 met re i le ri sin de ki bi ri ka dýn 3 as ke rin gen cin ü ze ri ne a teþ aç týk la rý ný an lat tý. Bir baþ ka gör gü þa hi di de Fi lis tin li - nin e lin de bir i çe cek i le as ke rî kon trol nok ta sý na yak laþ tý ðý sý ra da ka dýn as - ke rin ba ðýr ma ya baþ la dý ðý ný, di ðer i ki as ke rin dö nüp a teþ aç týk la rý ný söy le - di. Bu a ra da Ýs ra il or du söz cü sü, Fi lis tin li nin, as ke rî kon trol nok ta sý na gi ri - þin ya sak ol du ðu ta raf tan yak laþ tý ðý ný, e lin de cam bir þi þe bu lun du ðu nu, bu se bep le as ker le rin ken di si ni vur du ðu nu be lirt ti. FÜ ZE SAL DI RI SIN DA Ý KÝ KÝ ÞÝ YA RA LAN DI ÝS RAÝL sa vaþ u çak la rý nýn, Gaz ze Þe ri di nde i ki ay rý böl ge ye dü zen le di ði fü - ze sal dý rý la rýn da i ki Fi lis tin li ya ra lan dý. Ye rel kay nak lar, ilk fü ze sal dý rý sýn da, ku zey de ki Ce ba li ye de Ha mas ýn as ke rî ka na dý Ýz zed din El Kas sam Tu gay - la rý nýn e ði tim a la ný nýn vu rul du ðu nu be lirt ti. Kay nak lar, bu ra da bir Fi lis tin - li nin ya ra lan dý ðý ný, vu ru lan a lan i le çev re de ki bi na lar da bü yük ha sar mey - da na gel di ði ni bil dir di. Di ðer fü ze nin Nu sey rat mül te ci kam pý nýn a çýk a lan - la rý na i sa bet et ti ði ve Fi lis tin li bir si vi lin ya ra lan dý ðý kay de dil di. Müs lü man-hý ris ti yan ça týþ ma sý amaçlanýyor MISIR Cum hur baþ ka ný Hüs nü Mü ba rek, Mý sýr ýn Ak de niz ký yý sýn da ki Ýs ken de ri ye þeh rin de bir ki li se nin ö nün de mey da na ge len pat la may la il gi li sal dý rý nýn ül ke de Müs lü man-hý ris ti yan ça týþ ma sý çý kar ma yý a maç la dý ðý ný söy le di. Mý sýr ýn res mî Nil Te le viz yo nun da ya yým la nan a çýk la ma da Mü ba rek, ül ke de ki bü tün di nî grup la rýn Mý sýr va tan da þý ol du ðu na vur gu ya pa rak, Mý sýr u lu sal kim li ði nin bütün va tan daþ lar i çin bir lik ve be ra ber li ðin ad re si ol du ðu nu i fa de et ti. Hüs nü Mü ba rek, Ýs ken de ri ye de ki pat la may la il gi li Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn a raþ týr ma yap tý ðý ný da be lir te rek, o la yýn so rum lu la rý nýn en a ðýr þe kil de ce za lan dý rý la ca ðý nýn al tý ný çiz di. Mý sýr Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý, sal dý rý da 21 ki þi nin vefat et ti ði ni 83 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný a çýk la mýþ tý. Ka hi re / a a Kýpti Kilisesine yapýlan saldýrýdan sonra Hýristiyanlar polisle çatýþtý. OBAMA DA KINADI ABD Baþkaný Barack Obama, Mýsýr ve Nijerya da düzenlenen bombalý terör saldýrýlarýný kýnadý. Hawaii de tatil yapan Obama, Mýsýr ve Nijerya daki acýmasýz bombalý terör saldýrýlarýný kýnadýðýný belirterek, ABD nin bu saldýrýlara cevap vermesi için her iki ülkeye de yardýma hazýr olduðunu vurguladý. Saldýrýlarda ölen ve yaralananlarýn ailelerine derin taziyelerini ileten Obama, bu zor zamanda Mýsýr ve Nijerya halkýnýn yanýnda olduklarýný kaydetti. Honolulu / a a Yeni yýlda Türkiye-ABD iliþkileri 7 GENÝÞ AÇI HALÝL ÝBRAHÝM CAN 2011 yý lý na baþ lar ken ABD i le i liþ ki ler de bu yýl ya þa na bi le cek ge liþ me le re i liþ kin ba zý ön gö rü ler de bu lun mak is te dik. Tür ki ye nin ABD i le i liþ ki le ri çok yön lü ve çok di na mik li. So ðuk Sa va þýn so na er me siy le ül ke mi zin stra te jik ö ne mi ni yi tir di ði yo ru mu nu ya pan lar, bu yo ru mun yan lýþ lý ðý ný gör dü ler. Tür ki ye ar týk ö nem li bir böl ge sel güç. Or ta do ðu da, Bal kan lar da ve hat ta Kaf kas lar da he sap la rý o lan la rýn bu denk lem le ri ne ül ke mi zi da hil et me le ri bir zo run lu luk ha li ne gel di. Ýþ te bu çer çe ve de ABD-Tür ki ye i liþ ki le ri ö nem li. Per þem be nin ge li þi nin Çar þam ba dan bel li ol ma sý gi bi, i ki ül ke a ra sýn da ö nü müz de ki ay lar da ya þa na cak en ö nem li so run, Cum hu ri yet çi ço ðun lu ða sa hip Tem sil ci ler Mec li si nde söz de Er me ni soy ký rý mý ný ta ný ma ka rar ta sa rý sý nýn tek rar mec lis gün de mi ne ge ti ril me si o la cak. Ö zel lik le de 24 Ni sa na yak la þýl dýk ça bu bas ký ar ta cak. Son gi ri þim de ba þa rý lý o la ma ma la rý na gü ven me mek ge rek. O ba ma yö ne ti mi ne bu ko nu da di as po ra ö nem li bas ký lar ya pa cak. ABD yö ne ti mi de Tür ki ye ye pro to kol le rin ye ni den gün de me ge ti ril me si i çin ýs rar e de cek. Yu ka rý Ka ra bað so ru nun da bir ge liþ me sað la na ma dý ðý i çin, dý þiþ le ri nin pro to kol ler ko nu sun da ye ni bir a dým at ma sý zor gö rü nü yor. Ý kin ci ön ce lik li ko nu; Ýs ra il me se le si o la cak. Tür ki ye-ýs ra il ger gin li ði, Or ta do ðu ül ke le riy le i liþ ki le ri ni ge liþ tir mek is te yen O ba ma nýn ö nün de ki en ö nem li en gel ler den bi ri si. Hü kü me tin bu ger gin li ði böl ge de ki nü fu zu nu pe kiþ tir mek i çin kul lan dý ðý, Ýs ra il in de hem ö zür di le me me hem de Do ðu Ku düs te ki ye ni yer le þim le ri dur dur ma ma su re tiy le i nat çý bir ta výr ser gi le di ði, Ha mas un su ru nun da Fi lis tin-ýs ra il me se le si ni güç leþ tir di ði bir or tam ABD nin böl ge ye i liþ kin po li ti ka la rý ný zor lu yor. Tah mi ni miz bu ger gin li ðin bu yýl i çin de bir þe kil de yu mu þa tý la ca ðý yö nün de. Ak lý se li min ha kim ol ma sý ha lin de Ýs ra il hü kü me ti nin i ki baþ lý ve çe liþ ki li ta výr dan vazge çip, hem do lay lý ö zür di le me si ni hem de Gaz ze ab lu ka sý ný ha fif let me si ni bek li yo ruz. PKK nýn tas fi ye si ve te rör le mü ca de le de ABD nin an lýk is tih ba rat des te ði ni sü re ce ði ni bek li yo ruz. Ca nes In ter na ti o nal der gi si nin doð ru tes bit et ti ði ü ze re; Tür ki ye de is tik ra rý teþ vik et mek A me ri ka nýn u lu sal çý ka rý na dýr. Zi ra Tür ki ye ABD nin dün ya nýn en so run lu böl ge sin de bu la bi le ce ði en i yi pay daþ týr. Bu pay daþ lý ðýn ba þa rý lý o la bil me si de, bir çok u lus lar a ra sý göz lem ci ye gö re, ül ke mi zin Kürt so ru nu nu çöz me si ve ül ke i çin de hu zu ra ka vuþ ma sý na bað lý. Hü kü me tin bütün i yi ni yet li gi ri þim le ri ne rað men, gi ri len se çim or ta mý nýn bu so ru nun çö zü mü ne yö ne lik a dým la rý ya vaþ la ta ca ðý ka na a tin de yiz. Ay rý ca Ýs ra il ve ba zý AB ü ye si ül ke le rin PKK yý yön len dir me yö nün de ki et ki le ri nin ö nü ne ge çil me dik çe bu ör gü tün tas fi ye si nin ko lay ol ma ya ca ðý ný dü þü nü yo ruz. Chomsky nin ö ner di ði gi bi Ku zey Ýr lan da ya da BASK ör nek le ri, Kürt so ru nu nun çö zü mü ne ye ter li bir ör nek de ðil. Öy ley se hü kü me tin bu yýl ABD nin böl ge de ki ö zel lik le de Ku zey I rak ta ki- nü fu zu nu ör gü tün tas fi ye si yö nün de kul lan ma sý i çin da ha çok bas ký yap ma sý ge re ke cek. ABD i le bu yýl ya þa na cak baþ ka bir ö nem li so run da fü ze sa vun ma kal ka ný nýn ku rul ma sý o la cak. Ha zi ran a yýn da þe kil le ne cek o lan pro je, ge rek iç tep ki ler ve ge rek se Ý ran la i liþ ki le ri mi zi et ki le ye cek ol ma sý yö nüy le, hü kü me ti bu yýl hu zur suz e de cek ko nu lar a ra sýn da yer a la cak. Ý ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li gö rüþ me ler ve yap tý rým ka ra rý nýn uy gu lan ma sý, Su ri ye i le i liþ ki ler, e ner ji an laþ ma la rý, nük le er e ner ji san tral le ri nin in þa sý na ABD nin da hil e dil me me si gi bi bir çok ko nu da ha var bu yýl Tür ki ye ve ABD nin or tak gün de min de. An cak bun la rý de ðer len di re cek ka dar ye ri miz yok bu gün i çin. Za ma ný gel dik çe bu ko nu da ki ge liþ me le ri de ðer len dir me ye de vam e de ce ðiz. Ký sa ca sý; Tür ki ye-abd i liþ ki le ri a çý sýn dan bu yýl ol duk ça ter le ti ci ve sý kýn tý lý bir yýl o la cak gi bi gö rü nü yor. Ve ne zu e la i le ABD a ra sýn da yu mu þa ma n VE NE ZU E LA Dev let Baþ ka ný Hu go Cha vez i le ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton, Bre zil ya nýn baþ þeh ri Bra si li a da ül ke nin ilk ka dýn Dev let Baþ ka ný Dil ma Ro us seff in ye min tö re ni ve si le siy le el sý kýþ tý. Bü yü kel çi le re kar þý lýk lý o la rak ça lýþ ma iz ni ver me yen Cha vez i le Hil lary Clin ton a ra sýn da muhtevasý a çýk lan ma yan a ya küs tü ko nuþ ma nýn, Ve ne zu e la i le ABD bü yü kel çi le ri kri zi nin i le ri de çö zü mü i çin i þa ret o la bi le ce ði be lir til di. Ve ne zu e la Dev let Baþ ka ný Hu go Cha vez, u lu sa ses le niþ ko nuþ ma sýn da, ABD ye mey dan o ku muþ ve ABD, gö ze a la bi li yor sa bi zim le dip lo ma tik i liþ ki le ri kes sin de miþ ti. Brasilia / aa

8 HÜR A dam fil mi he nüz viz yo na gir me di a - ma ba sý na yan sý yan ta ný tým ve tar týþ ma lar dan, hak kýn da e pey ce bil gi sa hi bi ol duk sa yý lýr. Bu fýr sat tan ya rar la na rak Sa id Nur si i le Mus ta fa Ke mal Pa þa nýn mü na se bet le ri ne da ir bir kaç nok ta yý ber rak laþ týr mak ta fay da var. An la þýl dý ðý ka da rýy la, fil min dü ðüm nok ta - sýn da Be di üz za man ýn Mus ta fa Ke mal Pa þa i le tar týþ tý ðý sah ne yer a lý yor. Ba zý la rý na gö re böy le bir o lay hiç ya þan ma dý. A ca ba? Þu nu söy le ye lim ki, he nüz dört ba þý ma mur A ta türk ve Be di üz za man bi yog ra fi le ri ya zý la - ma mýþ týr. Ya zý la ma yý þý nýn se be bi, a ka de mi nin so ðuk e li nin bu i ki dün ya ya e ðil me im kân ve fýr sa tý ný bu la ma ma sý dýr. Ý þin il ginç ta ra fý, hem A ta türk ün hem de Be di üz za man ýn sað lýk la - rýn da bi rer ha tý rat bý rak mýþ ol ma la rý dýr. Bel ki de bi lim a dam la rý ný te dir gin e den hu sus, Nu - tuk ve Ta rih çe-i Ha yat ýn le hi ne ve ya a ley hi - ne yaz mak zo run da kal mak týr. Pe ki Mus ta fa Ke mal i le Sa id Nur si hiç kar þý - laþ tý lar mý? Ýlk o la rak 1916 da Kaf kas cep he sin de kar þý - laþ mýþ o la bi lir ler. Zi ra Be di üz za man gö nül lü mi lis a la yý nýn ba þýn da, Mus ta fa Ke mal i se 16. Ko lor du ko mu ta ný o la rak ay ný cep he de Rus la - ra ve Er me ni le re kar þý sa vaþ mýþ lar dý. Pe ki te An ka ra da kar þý la þýp tar týþ tý - lar mý? Bu ko nu da res mî kay nak lar ga yet að zý sý ký dav ra ný yor. Be di üz za man ýn TBMM ye gel di - ði ni, o ra da hoþ a me di (hoþ gel din) tö re ni ic ra e dil di ði ni ve kür sü ye du a et mek ü ze re da vet e - dil di ði ni res mî tu ta nak lar dan o ku yo ruz. 9 Ka - sým 1922 de gel di ði An ka ra dan ay rý lýþ ta ri hi 17 Ni san 1923 ol du ðu na gö re 5 ay ka dar An ka - ra da kal dý ðý da ke sin. Ta rih çe ye gö re Mus ta fa Ke mal, þif rey le 3 de fa da vet et miþ se de, Be di üz za man ön ce gel - mek is te me miþ, fa kat dos tu, es ki Van Va li si Tah sin Bey a ra ya gi rin ce ra zý ol muþ tur. Al kýþ - lar la kar þý lan sa da, An ka ra da um du ðu nu bu la - ma yan Nur si nin Ha cý Bay ram Ca mii ci va rýn - da i ka met et ti ði ni bi li yo ruz. Ne var ki, Mec lis te di ne ka yýt sýz lýk ve Ba tý lý laþ ma ba ha ne si al týn da Ýs la mi yet e kar þý so ðuk luk ha va sý gör dü ðün den mil let ve kil le ri ne hi ta ben na ma za teþ vik e di ci bir bil di ri ya yým lar. Bil di ri yi Mus ta fa Ke mal e o ku yan ki þi i se Kâ zým Ka ra be kir Pa þa dýr. Et ki si he men gö rü lür, na maz ký lan la ra 60 ki þi ek le nir, mev cut mes cit dar ge lin ce da ha bü yük bir o - da ya ta þý ný lýr. Yi ne Ta rih çe de geç ti ði ka da rýy la, baþ kan lýk di va nýn da mil let ve ki li i çin de Mus ta fa Ke mal i le Be di üz za man a ra sýn da bir fi kir te a - ti si ya þa nýr. Mus ta fa Ke mal, yük sek fi kir le rin - den ya rar lan mak i çin ça ðýr dýk la rý hal de Nur - si nin ge lir gel mez na ma za da ir bil di ri ya yým la - ma sý ný e leþ ti rir, a ra mý za ih ti laf sok tu nuz di ye o na yük le nir. Nur si i se bir kaç ma kul ce vap ver dik ten son ra, tar týþ ma a lev le nin ce þid det le ve hid det le i ki par ma ðý ný i le ri u za ta rak, Pa þa, Pa þa! Ýs la mi yet te i man dan son ra en yük sek ha ki kat na maz dýr. Na maz kýl ma yan ha in dir, ha i nin hük mü, mer dut tur (din den çýk mýþ týr) der.* Bu nun ü ze ri ne M. Ke mal ö zür di ler, o na i li þe mez. Ta rih çe-i Ha yat ta Be di üz za man ýn Mus ta - fa Ke mal le ko nuþ tu ðu i kin ci bir sah ne da ha yer a lýr. Bu na gö re Ýs lam â le min de bü yük bir u ya ný þýn i þa ret le ri ni gör mek u mu duy la An ka - ra ya ge len Nur si nin ha yal ký rýk lý ðý ve din den u zak laþ ma yö nün de ki gi di þa tý dü zelt mek i çin ça lýþ tý ðýn dan söz e dil dik ten son ra bu de fa Mec lis Baþ kan lý ðý o da sýn da (muh te me len Bü - yük Za fer i teb rik ve si le siy le) Mus ta fa Ke mal le 2 sa at ka dar ko nuþ tuk la rý be lir ti lir. Bu ra da o - nun Pa þa yý da ha di rekt i fa de ler le i çi ne gir di ði yol dan çe vir me ye ça lýþ tý ðý ný gö rü rüz. Ýs lam ve Türk düþ man la rý nýn a ra sýn da nam ka zan mak i çin Ýs lam ýn ku ral la rý ný tah rip et me nin bu mil - let, va tan ve Ýs lam dün ya sý i çin bü yük bir za rar do ðu ra ca ðý ný söy ler ve e ðer il la bir in ký lab ya pýl mak is te ni yor sa, bu nun Kur a nî doð rul tu - da ya pýl ma sý u ya rý sýn da bu lu nur. Mus ta fa Ke mal i ti raz e der a ma Be di üz za - man ý da göz den çý kar mak is te me di ði dik kat çe ker. O na mil let ve kil li ði da hil ol mak ü ze re ba zý ca zip tek lif ler de bu lu nur. Ne var ki, Nur si, ki mi ma ne vî yo rum lar ý þý ðýn da bu çað da si ya - set le mü ca de le yo lu nun ka pan dý ðý ný, ge liþ me - le re ma ne vi ký lýç hük mün de ki i caz-ý Kur an ýn nur la rýy la mu ka be le e di le bi le ce ði ka na a tiy le tek lif le ri red de der ve kal ma sý yö - nün de ki ri ca la ra rað men Van a çe ki lir. Di ðer is mi 23. Lem a o lan Ta bi at Ri sa le - si nin ba þýn da ki not, bu bil gi le ri ta mam la yý cý ni te lik te dir. Bü yük Za fer den son ra An ka ra ya git ti ðin de ga yet müt hiþ bir zýn dý ka fik ri yle kar þý laþ tý ðý ný an la týr bu ra da. Mil le ti boz mak ve ze hir le mek i çin des sa sa ne ça lý þan la rý gö rün ce Ey vah der, bu ej der ha i ma nýn er kâ ný na (e - sas la rý na) i li þe cek. Ri sa le yi bu sü re ce kar þý bir tür pan ze hir o la rak yaz mýþ týr. Be di üz za man, Mus ta fa Ke mal le kar þý laþ ma sah ne si ni böy le an la tý yor. Ne ya zýk ki, kar þý cep he den bir an la tým e li miz de yok tur. Pe ki bu ka dar zen gin ay rýn tý la rý bir in sa nýn uy dur ma sý müm kün mü dür? Üs te lik Kâ zým Ka ra be kir in ay ný sü reç hak kýn da yaz dýk la rý or ta day ken. Be - di üz za man ýn din siz lik ve Ýs lam dan u zak laþ - ma hak kýn da yaz dýk la rý ný þöy le doð ru lar Ka - ra be kir: An ka ra da ye ni bir ha va es me ye baþ la dý. Ýs - lam lýk te rak ki ye ma ni i miþ. CHP lâ-di nî (din dý þý) ve lâ-ah lâ kî (ah lak dý þý) ol ma lý i miþ! (...) Tür ki ye Ýs lam kal dýk ça, Av ru pa ve he le Ýn gil te - re müs tem le ke le ri nin ço ðu nun hal ký Ýs lâm ol - du ðun dan, bi ze düþ man o la cak lar mýþ! 10 Tem muz 1923 gü nü is tas yon bi na sýn da ki ö zel ka le min de Mus ta fa Ke mal Pa þa i le gö rü - þen Ka ra be kir Pa þa, Ga zi nin ken di si ne Di ni ve na mu su o lan lar aç kal ma ya mah kûm dur. Bu nun i çin ön ce din ve na mus an la yý þý ný de - ðiþ tir me li yiz. Di nî ve ah la kî in ký lap yap ma dan ön ce hiç bir þey yap mak doð ru de ðil dir. de di - ði ni ak tar mak ta dýr. Sa id Nur si nin si ya set ten u zak laþ ma öy kü sü - nü bu ý þýk al týn da ye ni den o ku mak ta fay da var. Gay ri res mi ha tý rat lar dan par ça lar yan ya na ge ti ri lin ce ba zý so luk hat lar se çi lir ha le ge li yor, öy le de ðil mi? Mus ta fa Ar ma ðan Za man-pa zar, * Ye ni As ya nýn no tu: Ya zar mer dut a mür ted in kar þý lý ðý o lan din den çýk mýþ an - la mý ný ve ri yor, a ma doð ru su red de dil miþ, dýþ lan mýþ, ka bul gör me yen, hoþ gö rül me - yen þek lin de o la cak. 8 MEDYA - POLÝTÝK Ömrümüzden bir yýl daha MEHMET FATÝH URAS Za man; e li miz de ol ma dan, dur du rul - ma sý im kân sýz bir þe kil de sü r'at le i - ler li yor, her þe ye rað men Kum sa - a ti nin a kan ta ne ta ne kum la rý dýr za man. Öm rü mü zün na sýl da ge çi ver di ði ni an la ya - mý yo ruz. Bu lun du ðu muz ko nu ma na sýl gel di ði mi zi ak lý mýz dan bir ge çi ri ver sek þöy le ma zi ye da lýp, Ne za man bu ra ya gel - dim? di ye so ra rýz ken di ken di mi ze. Ha ya - týn be lir li ev re le rin den ge çi yo ruz, ya þa ya - rak Ço cuk luk-genç lik-ih ti yar lýk çað la rý bir an da ge çi ve ri yor Ha yat ne mâ nâ ya ge li yor pe ki? Ne de ol sa ge çi yor de yip o lu ru na bý rak mý dýr her þe yi? Ha ya týn mâ nâ sý, ga ye siz bir þe kil de ha ya tý tü ket mek mi dir? Ye ni bir yý lýn da ha baþ lan gý cý ný ya þý yo - ruz. Ge çen bir yý lý ge ri de bý ra ka rak... Öm - rü müz den bir yýl da ha ek sil te rek... Ko ca bir se ne nin na sýl geç ti ði nin far kýn da mý yýz? Ses siz ce ge çen za ma nýn; öm rü mü zü na sýl da yi tir di ði mi zin Ye ni bir se ne ye mer ha ba de dik. Bu mer - ha ba çok u zun sü rer mi bil mem a ma yi ne de el ve da di ye ce ðiz bu ye ni, fa kat es ki ye - cek o lan se ne ye de Ev vel ki se ne le re de di - ði miz gi bi. Þa yet, ö mür ser ma ye si ye ter se Ýn san, ya þa yýþ va zi ye tin ce, bir dað dan ko pup sel i çi ne dü þen ve ya yük sek bir a - part man dan dü þüp yu var la nan bir þa hýs gi - bi dir. E vet, ha yat a part ma ný yý ký lý yor. Ö - mür tay ya re si þim þek gi bi ge çi yor. Za man da sel do lap la rý ný sür at le ça lýþ tý rý yor. Arz se fi ne si de, sür at le gi der ken Bu lut la rýn ge çi þi gi bi ge çip git mek te dir. (Neml Sû re - si:88.) â ye ti ni o ku yor. Se fi ne-i arz (dün ya) sür at le yü rür ken, dün ya nýn gayr-ý meþ rû lez zet le ri ne u za tý lan el le re ze hir li di ken le - rin ba ta ca ðý dü þü nül sün. Bi nâ e na leyh, o ze hir li dün ya ok la rý na ba kýp el u zat ma. Fi - râ kýn e le mi, te lâ ki lez ze tin den a ðýr dýr. (Be di üz za man, Mes ne vî-i Nu ri ye, Zey lü l- Hu bab, s. 175) Ma zi de ka lan dün ya hal le ri Ba zen se - vinç, ba zen ke der, ba zen ü zün tü, ba zen mut lu luk, ba zen ha yal ký rýk lýk la rý, ba zen de an la ta ma ya ca ðý mýz duy gu la rý ya þa dýk. Ýn sa - na ve ril miþ o lan tür lü his le ri, mi za ca gö re da ha çok his se der ol duk. O lum suz iþ le re sab re der ol duk. Te vek kül e de rek þük ret - me ye ça lýþ týk el den gel di ðin ce Ba zen u nu tur o lu yo ruz, ba zý þey le ri Ya - ra tý lýþ ga ye mi zi, ha ya týn mâ nâ sý ný, as lî va zi - fe mi zi, var o lu þu mu zun se be bi ni u nu tu yo - ruz; dün ya iþ le ri ne dal mak tan ba þý mý zý kal - dý ra mý yo ruz... Her þey ge lip ge çi ci di yo ruz. Bi li yo ruz bu ger çe ði; bu yo lun so nun da da - ra ða cý nýn bek le di ði ni... A ma iþ te... Fa ni dün ya ya bel bað la mak, e be dî ha ya tý - mý zý teh li ke ye at ma ya de ðer mi oy sa? Ger - çek ten de ya ra tý lýþ ga ye miz, ge çi ci zevk le ri tat mak mý dýr? Bir ko nuþ sak ken di miz le, vic da ný mýz e le ve rir mi biz le ri? Bir se ne da ha ge çi ver di iþ te. Ne re ye yak - laþ tý ðý mý zý ha týr la mak is te mi yor nef si miz. U cu ne re ye çý kar? en di þe si ta þý yo ruz el - bet. Dün ya u mu ru muz da ol ma sý ge re kir miy di oy sa? Ger çek ten de dün ya nýn fa ni, ge çi ci lez zet le ri çok mu tat lý ge li yor, kay bo - la ca ðý ný bil di ði miz hal de Dün ya nýn bir mez ra ol du ðu nu ne den u nu tu yo ruz? Bu yo lun so nun da biz le ri bek le yen bir da ra ða - cý nýn ol du ðu nu Kum sa a tin de a kan kum la rýn bir sü re son ra son bu la ca ðý ný Dört þey i çin dün ya yý kes ben de ðil, kal ben ter ket mek lâ zým dýr: 1. Dün ya nýn öm rü ký sa o lup, sür at le ze - val ve gu ru ba gi der. Ze va lin e le miy le, vi sa - lin lez ze ti ze val bu lu yor. 2. Dün ya nýn le zâ i zi ze hir li ba la ben zer. Lez ze ti nis be tin de e le mi de var dýr. 3. Se ni in ti zar et mek te ve se nin de sür at - le o na doð ru git mek te ol du ðun ka bir, dün - ya nýn ziy net li, lez zet li þey le ri ni he di ye o la - rak ka bul et mez. Çün kü dün ya eh lin ce gü - zel ad de di len þey, o ra da çir kin dir. 4. Düþ man lar ve ha þe rat-ý mu zýr ra a ra - sýn da bir sa at dur mak la dost ve bü yük ler mec li sin de se ne ler ce dur mak a ra sýn da ki mu va ze ne, ka bir le dün ya a ra sýn da ki ay ný mu va ze ne dir. Ma a ha za, Ce nâb-ý Hak da bir sa at lik lez ze ti terk et me ye da vet e di yor ki, se ne ler ce dost la rýn la be ra ber ra hat e de - sin. Öy ley se, ka yýt lý ve ke lep çe li o la rak sevk e dil mez den ev vel, Al lah ýn da ve ti ne i ca bet et. (Mes ne vî-i Nu ri ye, Hab be, s. 201) Ak rep ve yel ko van mi sâ li bir bi ri ni ko va - lý yor za man; ge ce i le gün düz... Bu ko va la - ma ca i çe ri sin de ha yat rit mi mi zi i man ü ze - ri ne in þa a et mek a sýl ga ye miz o lur Ýn þâ al - lah (Â min) BEDÝÜZZAMAN ÝLE MUSTAFA KEMAL HÝÇ KARÞILAÞTILAR MI? Be di üz za man, Mus ta fa Ke mal le kar þý laþ ma sah ne si ni böy le an la tý yor. Pe ki, bu ka dar zen gin ay rýn tý la rý bir in sa nýn uy dur ma sý müm kün mü dür? Da va cý Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na i za fe ten Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü ta ra fýn dan da va lý lar E - yüp A tak, Hü se yin A tak, Fa tih A tak ve A dem Er dem li a ley hi ne Mah ke me mi ze a çý lan Rü cu en Taz mi nat da va sý nýn mah ke me miz de ya pý lan a çýk yar gý la ma sý sý ra sýn da ve ri - len a ra ka ra rý u ya rýn ca, Da va cý nýn da va di lek çe sin den ö zet le; Ak dað ma de ni il çe Em ni yet Mü dür lü ðün de gö rev li po lis me mur la rý Ha lil Te miz kan ve Er do ðan Ka çan ýn gö rev le ri ni i fa e der ken 13/07/2007 ta ri hin de da va lý lar ta ra fýn dan darp e dil mek su re tiy le 3 iþ gü nü iþ ve gü - cün den ka la cak þe kil de ya ra lan dýk la rý ný, gö rev le ri ni i fa e der ken ya ra la nan po lis me - mur la rý na 2330 sa yý lý nak di taz mi nat ve ay lýk bað lan ma sý hak kýn da ka nun ve bu ka - nu na da ya lý o la rak çý kar tý lan yö net me lik ge re ðin ce 14/07/2008 ta ri hin de top la nan Ý - çiþ le ri Ba kan lý ðý Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü nak di taz mi nat ko mis yo nu nun 2008/0733 sa yý lý ka ra rý i le her bir po lis me mu ru na ay rý ay rý 1.466,28 TL nak di taz mi - nat ö den me si ne ka rar ve ril di ði ni, bu ne den le po lis me mur la rý na ö den miþ ol du ðu nu, ö de nen bu be de lin ö de me ta rih le rin den i ti ba ren iþ le ye cek ya sal fa iz le ri i le bir lik te da - va lý lar dan müþ te re ken ve mü te sel si len tah si li ne ka rar ve ril me si is ten miþ tir. Da va lý FA TÝH A TAK ýn za bý ta ca ya pý lan tüm a ra ma la ra rað men a çýk ad res le ri nin tes - pit e di le me di ðin den a dý ge çen da va lý ya da va di lek çe si i le du ruþ ma gün ve sa a ti ni bil di - rir teb li gat ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb li gat ya pýl ma sý na ka rar ve ril miþ tir. A dý ge çen da va lý nýn du ruþ ma gü nü o lan gü nü sa at da Mah ke me du ruþ ma sa lo nun da ha zýr bu lun ma la rý ve ya ken di le ri ni bir ve kil le tem sil et tir me le ri ak - si tak tir de yar gý la ma nýn yok luk la rýn da ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði, da va di lek çe si yar gý la - ma gün ve sa a tini bil di rir teb li gat ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: Ý LAN AK DAÐ MA DE NÝ SULH HU KUK MAH KE ME SÝN DEN E SAS NO: 2009/100 E SAS NO: 2009/261 Si vas i li Ko yul hi sar il çe si Su gö zü Kö yü Kö yi çi Mev ki i nde hu dut la rýn da ma li ki Hi da yet Oð lu Þa kir YIL MAZ olan 233 a da 37 par sel, ma lik le ri Ö mer Oð lu Þev ki YIL MAZ, Ö mer Oð lu Sýd dýk YIL MAZ ve Ö mer Oð lu Ra sim YIL MAZ o lan 233 a da 36 par sel, Ko yul hi sar Ka das tro Mah ke me si nin 2006/225 E - sas, 2009/23 Ka rar sa yý lý dos ya sýn da da va lý 233 a da 39 par - sel, Ko yul hi sar Ka das tro Mah ke me si nin 2006/225 E sas, 2009/23 Ka rar sa yý lý dos ya sýn da da va lý 233 a da 40 par sel, Ko yul hi sar Ka das tro Mah ke me si nin 2006/225 E sas 2009/23 Ka rar sa yý lý dos ya sýn da da va lý 233 a da 41 par sel i le çev ri li yol boþ lu ðu o la rak tes pit dý þý bý ra ký lan met re ka - re lik a lan da va cý Si nan YIL MAZ ta ra fýn dan mül ki yet id di a sý i - le ta pu ya tes ci li i çin mah ke me mi zin 2009/261 E sas sa yý lý dos ya i le da va e dil miþ tir. Da va ko nu su yer de her han gi bir hak id di a e den le rin ga ze te i la ný ný iz le yen 3 Ay i çin de mah ke me - mi ze mü ra ca at e de rek i ti raz la rý ný i le ri sü re bi le cek le ri, bu ko - nu da da va a ça bi le cek le ri hu su su i lan o lu nur. 09/11/ B: T. C. KO YUL HÝ SAR SULH HU KUK MAH KE ME SÝ Ý LAN E SAS NO : 2009/498 E sas DA VA LI : CEB RA ÝL DO ÐAN - Ha cý yu suf Ma hal le si Hü kü met Cad de si Kýl kýþ lý Apt. No: 15/15 Ban dýr ma/ba LI KE SÝR Da va cý Tür kan Do ðan ta ra fýn dan da va lý Ceb ra il Do ðan a - ley hi ne a çý lan Bo þan ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me miz ce da va lý nýn da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ne du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o - lup, da valýnýn ad re sin den ay rýl dý ðý ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý - na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la - nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir gü nü sa at: 10:50 de da va lý CEB RA ÝL DO - ÐAN ýn du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma sý ve ya ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir me si, ak si tak tir de H.U.M.K. nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý - la ma ya yok lu ðun da de vam o lu na ca ðý hu su su, da va di - lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la - nen teb lið o lu nur. B: T. C. BAN DIR MA A Ý LE MAH KE ME SÝN DEN ÝLAN E SAS NO: 2010/1304 Da va cý Di dem Boz kurt ve ki li ta ra fýn dan da va lý Tur gut Boz kurt a ley hi ne a çý lan bo - þan ma da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce, Ad re si tes pit e di le me di ðin den teb li gat ya pý la ma yan, da va lý Kah ra man ma raþ i li Af - þin il çe si So ðu cak kö yü Cilt: 76 ha ne: 6'da nü fu sa ka yýt lý, Ö mer ve Ým ran dan ol ma, Af þin 25/11/1985 do ðum lu (TC kim lik no: ) TUR GUT BOZ KURT un ya pý - lan tüm a ra ma la ra rað men ad re si tes pit e di le me di ðin den 04/02/2011 gü nü, sa at: da mah ke me miz de ya pý la cak du ruþ ma ya biz zat ka týl ma sý, ken di si ni ve kil le tem sil et tir me si, ak si tak dir de yar gý la ma nýn yok lu ðun da ya pý la rak ka rar ve ri le ce ði hu su su teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re HUMK mad de si ge re ðin ce i la nen teb lið o lu nur. 27/12/ B: AY DIN A Ý LE MAH KE ME SÝ Ý LAN Sa yý: E sas. Ýs ma il ve Haf si oð lu, 1972 Ma laz girt do ðum lu, Muþ Ý li Ma laz girt Ýl çe si Has ret pý nar Kö yü nü fu su na ka yýt lý T.C. Kim lik nu ma ra lý da va cý Meh met Ö ZER hak kýn da ya pý lan tüm a raþ týr ma la ra rað men u la þý la ma dý - ðýn dan da va di lek çe si ve Yar gý tay Boz ma i la mý nýn teb lið e di le me di ði, a dý ge çe nin PKK te rör ör gü tü ne ka týl dý ðý ya - pý lan a raþ týr ma lar ne ti ce sin de an la þýl mýþ o lup Meh met Ö - ZER e da va di lek çe si ve Yar gý tay Boz ma i la mý nýn teb li gat ye ri ne geç mek ü ze re i la nen te blið o lu nur B: MA LAZ GÝRT KA DAS TRO MAH KE ME SÝN DEN Ý LAN DIR GE REK ÇE LÝ KA RAR E SAS NO : 2010/820 KA RAR NO : 2010/707 HÜ KÜM: Yu ka rý da i zah e di len ne den ler le; Da vanýn KA BU LÜ NÜ, Te kir dað Ý li, Çor lu il çe si, Va kýf lar Kö yü, Cilt No: 31, Ha ne No: 26, T.C. No: de ka yýt lý Sey han ve Se rap dan ol ma 30/06/1994 Do ðum lu Men þu re DE ÐÝR MEN CÝ OÐ LU nun nü fus ka výt la rýn da ki Men þu re is mi nin ÝP TA LÝ Ý LE ÝS MÝ NÝN AS LI O LARAK DÜ ZEL TÝL ME SÝ NE, B: T. C. A DA NA 1. AS LÝ YE HU KUK MAH KE ME SÝ 1950 li yýl la rýn son la rý i le, 60 lý yýl la rýn baþ la rý, ay ný za man da bi zim ço cuk luk yýl la rý mýz dý. O gün ler - de An ka ra nýn es ki ma hal le le rin den bi rin de, De - de e vi miz de o tu ru yor duk. Da ha son ra la rý A na do - lu nun çe þit li vi la yet le rin den An ka ra ya ça lýþ mak ve - ya baþ ka se bep ler den do la yý ge len in san lar dan da, bi zim ma hal le mi ze yer le þen ler ol muþ tu. Ço ðu A na - do lu in sa ný o lan ma hal le sa kin le ri mi zin ka dýn la rý da, he men he men ta ma mý ba þör tü lü i di. Ma hal le ye ya - kýn lar da ta þý nan bir a i le nin ha ný mý i se ba þý a çýk tý. Ka dý nýn a dý da Ay þe i di. Ya ni ha týr la dý ðým ka da - rýy la, o ka dýn dan baþ ka ba þý a çýk o lan ka dýn yok tu ma hal le miz de. Bu yüz den o la cak ki, ma hal le li ka - dýn lar ta ra fýn dan o Ay þe Tey ze nin un va ný, ba þý a çýk Ay þe o lu ver miþ ti. Ba þý a çýk Ay þe a þa ðý, ba þý a çýk Ay þe yu ka rý di ye söy le nir du rur du. Biz de öð ren miþ ve ez ber le miþ tik ba þý a çýk Ay þe yi. Fa kat, ma hal le mi - zin ka dýn la rý, o Ay þe Tey ze yi hiç bir za man tec rit et - me miþ ler di. O yi ne on la rýn gö rüþ tü ðü, ko nuþ tu ðu kom þu la rýy dý. Ba þý a çýk Ay þe un va ný, sa de ce ta rif i - çin kul la ný lý yor du. Geç ti ði miz gün ler de Di ya net e bað lý bir vak fý ta i - da re ci o lan bir ha ný mý o va zi fe den al mýþ lar. Hiç ta - ný yýp, bil mez dik ken di si ni. O ba ya nýn a dý da Ay þe i - miþ. Ba þý ya rý a çýk, per çem dý þa rý da ve üs te lik de da - ha ön ce le ri te set tür em ri ne mu ha lif söz ler de söy le - miþ. Bun la rý gö rün ce, ço cuk lu ðum da ki o ba þý a çýk Ay þe ak lý ma gel di. Med ya dan med ya ya do la þa rak ge zen o ba ya nýn ha li ne ta ac cüb et tik. Biz de me mu ri yet ha ya tý mýz da o ka dar çok ma kam dan, mev ki den a lýn ma la ra þa hid ol mu þuz ki, on lar öy le faz la ca bir ha di se de ya pýl - maz dý. A ma bu ba ya nýn du ru mu ta bi î, baþ ka. Mak sad ü züm ye mek de ðil, bað cý yý döv mek. Mak sat ye ni baþ kan Meh med Gör mez i zo ra sok - mak her hal de. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, ger çek mâ nâ da, me þi hat mâ nâ sýn da mü na sib iþ ler ya pa rak, di ya net un va ný - na lâ yýk o la cak týr Ýn þa al lah! Ye ni baþ ka nýn Al lah yar - dým cý sý ol sun! ÝLHAMDAN SATIRA OSMAN ZENGÝN Baþý açýk Ayþe.

9 MA KA LE 9 Doðrunun incitmesi de güzeldir! AÝLE ÇAY SAATÝ SÜLEYMAN KÖSMENE An tal ya da ba yan o ku yu cu muz: Ba ba mýz öl dü. Ba ba mý zýn mi ra sý a ða be yi mi zin e lin de kal dý. A ða be yi miz i se e lin de ki ma lý ki mi za man kar - deþ le ri nin de ih ti ya cý ný kar þý la ya cak þe kil de kul la ný yor, fa kat mi ra sý kar deþ le ri ne pay laþ týr - mý yor. A ða be yi mi zi çok se vi yo ruz. Kýr mak is - te mi yo ruz. Bu me se le den do la yý mah þer de sý - kýn tý çe ke ce ðin den de kor ku yo ruz. Kar deþ ler o la rak na sýl dav ran ma lý yýz? Ba ba nýz dan son ra kar deþ ler a ra sýn da sý cak bir ba ðýn ku rul muþ ol du ðu an la þý lý yor. Bu gü zel bir ge liþ me dir. A ma bu ba ðýn i le ti þim den u zak ol du ðu da an la þý lý yor. Bu da dü zel til me si ge re ken bir me se le dir. Ba ba dan son ra bir bir le ri a ra sýn da ki bað la rý ko par ma dýk la rý i çin kar deþ le ri teb rik et me li. A ma bir giz li teh li ke nin de ken di le ri ni bek le di ði u nu tul ma ma lý dýr. Bir i le ti þim sý kýn tý sý var bu ra da. As lýn da ba ba ya rý sý ko nu mun da bu lu nan bü yük a ða be yin bu nu sez me si ve mi ras ba ký mýn dan ge re ði ni yap ma sý, ya ni ba ba sýn dan ka lan ma lý hiç bir þe kil de e lin de tut ma dan, ma lýn ta ma mý ný Al lah ýn tak dir et ti ði þe kil de pay laþ týr ma sý ge re ki yor. Çün kü Al lah ýn mi ras la il gi li e mir le ri bü yük a ða be yin i ni si ya ti fi ne bý ra kýl ma mýþ týr: A na-ba ba ve ya kýn hý sým la rýn az ol sun, çok ol sun ge ri ye bý rak tý ðý mi ra sýn dan er kek le re bir pay; yi ne a na-ba ba ve ya kýn hý sým la rýn ge ri ye bý rak tý ðý mi ra sýn dan ka dýn la ra bir pay var dýr. Bu, farz ký lýn mýþ be lir li bir his se dir. 1 Bu nun la be ra ber, bu hu ku ku bi len kar deþ ler, üç ku ruþ luk dün ya men fa a ti i çin kar deþ lik ha tý ra la rý nýn ký rýl ma sýn dan kor ku yor lar. Bu ne den le me se le yi o tu rup gö rüþ mek ten sa ký ný yor lar. A ma me se le yi ken di a ra la rýn da ve fý sýl tý lar ha lin de ko nu þu yor lar. Oy sa bu na mey dan ver me me li ve Al lah ýn tak si ma tý na ra zý o la rak bu tak si ma tý bir i ba det ti tiz li ði i çin de ger çek leþ tir me li dir. Bu iþ lem bir yö nüy le i ba det tir. Çün kü bu, Al lah ýn em ri dir. Bu me se le de dik kat e di le cek hu sus la rý sý ra la ma mýz ge re kir se: 1- Bu me se le yi kar deþ ler bir a ra ya ge le rek, o tu rup, a çýk yü rek li lik le ve þey ta nýn fit ne si ne de mey dan ver me den ko nuþ ma lý dýr lar. Çün kü doð ru lar in cit se de, gü zel dir. Ya lan, yan lýþ, hi le, hur da þey ler i se hem da ha çok in ci tir ler, hem de gü zel de ðil dir ler. Çir kin dir ler. U nu tul ma ma lý ki, doð ru lar kar deþ ler a ra sý ný aç maz, kar deþ le rin ha tý ra sý ný kýr maz. A ma yan lýþ lar dün ya da da, mah þer de de kar deþ ler a ra sý ný a çar ve kar deþ lik ha tý ra sý ný ký rar. Bir mah þer sah ne si çi zen þu â yet ler, tam da bu ger çek ten bah se di yor: O pek kuv vet li say hâ gel di ði va kit O gün ki þi kar de þin den, an ne sin den ve ba ba sýn dan, zev ce sin den ve o ðul la rýn dan ka çar! On lar dan her ki þi nin (o gün) ken di ne ye te cek der di ve meþ gu li ye ti var dýr. 2 Ki þi yi mah þer de kar de þin den, an ne sin den, ba ba sýn dan, o ðul la rýn dan ve zev ce sin den ka çý ran þey ne ol sa ge rek tir? Hak ve hu kuk me se le le ri Dün ya da dik kat e dil me di ðin de ve ya ses çý ka rýl ma dý ðýn da hak lar mah þe re ka lý yor. Mah þer de i se bu hak ko ca man bir yük ha lin de ge li yor ve mað dur o lan le hi ne mað dur ký la nýn om zu nu çö ker ti yor! 2- Kar deþ le rin ra hat sýz ol duk la rý me se le yi fý sýl tý ha lin de ko nuþ tuk la rý hal de, a çýk ol ma ma la rý me se le yi çöz me di ði gi bi, baþ lan gýç ta gýy be te ka pý a çar ve bu me se le bek le dik çe i le ri de if ti ra la ra yol a çar. Þey tan bu a çýk ka pý yý çok iþ le tir! Bu a lan, þey ta nýn uz man ca kul lan dý ðý bir a lan dýr. Bu çok va him so nuç lar do ðu rur! Ni te kim in san lýk ta ri hin de ilk ci na yet kar deþ ler a ra sýn da çýk mýþ týr. Ve kar deþ ci na yet le ri in san lý ðýn gün de mi ne ba zen ge lip o tu ru yor! Çün kü þey tan a çýk ka pý la rý çok ka þý yor! Þey tan bir me se le yi ka þý ma ya baþ la dý ðý za man i se, ci na ye te var dýr ma dan i þin pe þi ni bý rak mý yor! Öy ley se, þey ta na fýr sat ver me mek i çin za ma ný geç me den me se le yi ko nu þup, Al lah ýn ki ta bý ha kem ya pýl mak sû re tiy le me se le hal le dil me li dir. Böy le ce me se le þey ta nýn di lin den ve e lin den kur ta rýl ma lý dýr. 3- Me se le yi o tu rup ko nu þur ken as la ses ler yük sel til me me li, yan lýþ an la ma lar ol muþ sa sa býr la dü zel til me li, hiç bir ta raf it ham e dil me me li, me se lâ a ða bey mal düþ kü nü ol mak la ve ya he sa bý ki ta bý bil me mek le suç lan ma ma lý, a ða bey se si ni yük sel tir se say gý ve sü kû net i çin de ce vap ver me li ve sa býr ve sü kû net ör ne ði ol ma lý dýr. Bu me se le nin kul hak ký ný ge tir di ði, he lâl leþ me ol maz sa kul hak ký nýn mah þe re dö nük bir me se le ye dö nü þe ce ði, hal le dil me yip bek le me ye ve za ma na bý ra ký lýr sa da ha va him so nuç lar do ðu ra ca ðý, oy sa kar deþ li ði mi zin pa ha bi çil mez de ðer de ol du ðu vs. tar zýn da i kaz lar ya pý la bi lir. An cak ko nu kav ga ya var dý rýl ma ma lý dýr. Çün kü bu çö zül me si ge re ken hu ku kî bir me se le ol mak la bir lik te, e ðer çö zü le mez se kar deþ lik mu hab be ti nin bo zul ma sý na de ðe cek bir me se le de ðil dir. Tat lý lýk la hal le di le bi lir se hal le dil me li, hal le di le mez se ya he lâl e dil me li, ya da Ý lâ hî a da le te bý ra kýl ma lý dýr. DU  Ey  dil-i Ra hîm! Uz laþ maz lýk la rý mý zý re fet le, an laþ maz lýk la rý mý zý him met le, ih ti lâf la rý mý zý rah met le, fark lý lýk la rý mý zý hik met le so nuç lan dýr! Ý þi mi zi þey ta nýn him me ti ne bý rak ma! Bi zi hak tan ra zý kýl! Bi zi rý za na ta lip kýl! Bi zi rah me ti ne þâ kir kýl! Bi zi hik me ti ne â kýl ey le! Bi zi Se nin lüt fu na ta mah kâr, Se nin ten si bi ne ka na at kâr ey le!  min! Dip not lar: 1- Ni sa Sû re si: 7., 2- A be se Sû re si: BEDESTEN M. LATÝF SALÝHOÐLU H ay li yo ðun ge çen soh bet, se mi ner, se ya hat prog ram la rý ve ö zel ba zý dos ya ça lýþ ma la rý se be biy le, ya zý la rý mý za yak la þýk üç haf ta sü rey le a ra ver mek du ru mun da kal dýk. Bu sü re zar fýn da, ü ze rin de en çok tar tý þý lan ve bi ze de en çok me saj gön de ri len ko nu, 9 A ra lýk 2010 ta rih li "Pot mu, put mu?" baþ lýk lý ya zý da te mas et ti ði miz ko nu ol du. Ar ka daþ lar la yap tý ðý mýz bir di zi is ti þa re ve de ðer len dir me ler ne ti ce sin de, ay ný ko nu ya tek rar de ðin me miz ge rek ti ði ka na a ti ne var dýk. De mek, me se le mü him ve ih ti yaç var ki, bu ko nu bu de re ce me dar ý bahs ol muþ... O hal de, biz de bu me se le ye da ir hu sus la ra mad de ler ha lin de tek tek de ðin me ye ça lý þa lým. Ký sa bir ha týr lat ma Tar týþ ma ya me dar o lan i fa de, Üs tad Be di üz za man'ýn mek tup la rýn da þu þe kil de ge çi yor: "Ben de o nun hid de ti ne kar þý de dim: 'Na maz kýl ma yan ha in dir, ha i nin hük mü mer dut tur!' Deh þet li bir put kýr dým." (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 214; Sünû hat/hu tu vat ý Sit te, Tak dim bö lü mü.) Bu ra da ge çen "Deh þet li bir put kýr dým" i fa de si, Ye ni As ya dam ga sý ný ta þý yan bü tün bas ký lar da ay nen yer a lý yor. O ya zý mýz da, i sim le ri ni zik ret me di ði miz ba zý ya yý nev le ri nin a dý ge çen ri sâ le bas ký la rýn da i se, ay ný i fa de "Deh þet li bir pot kýr dým" þek lin de ge çi yor. Biz, doð ru ya zý lý þýn "Deh þet li bir put kýr dým" þek lin de ol du ðu na i nan dýk ve bu is ti ka met te fi kir be yan et tik. Ba zý kim se ler i se, bu na i ti raz et ti. Hat ta, bi zi a raþ týr ma yap ma mak la, ko nu yu tah kik et me mek le it ham et ti. Oy sa, ko nu yu ken di ça pý mýz da tah kik et miþ ve öy le yaz mýþ týk. Üs te lik, e li miz de sað lam de lil ler var dý. Ýþ te o de lil ve ge rek çe ler den bir de met... Ya zý lýþ ben zer li ði Ýh ti sas eh li nin yap tý ðý trans krip si yo nel in ce le me ler de, pot ve put ke li me le ri nin Os man lý ca ya zý lýþ la rý a ra sýn da çok ba sit bir fark lý lýk gö rün mek le be ra ber, ge nel de her i ki ke li me de ay ný (Pe, Vav, Te harf le riy le) ya zýl mýþ týr. Do la yý sýy la, bu harf ler den mü te þek kil bir ke li me nin han gi mâ nâ ya te ka bul et ti ði ni an la mak i çin, ke li me le rin a ký þý na, cüm le nin si yak ve si ba ký na ve bil has sa o ra da i fa de e dil mek is te nen a sýl mak sa dýn ne ol du ðu na dik kat le bak mak ge re ki yor. Ö zet le: Os man lý ca da ki ay ný ke li me nin has se ten La tin ce bas ký lar da fark lý þe kil de yer al ma sý nýn se be bi, ya zý lýþ ben zer li ðin den kay nak la ný yor. Mâ nâ u çu ru mu Bu i ki ke li me a ra sýn da ki fark lý lýk, za hi ren çok ba sit gö rün mek le be ra ber, mâ nen pek bü yük bir fark lý lý ða ka pý aç ma ya se be bi yet ve re bi li yor. Zi ra, me se lâ "pot kýr mak" i le "put kýr mak" ta bir le ri nin, hem ek ser söz lük, an sik lo pe di, lû gat ve ka mus lar da ki kar þý lý ðý, hem de ö zel lik le zi hin ler de ki mâ nâ sý (te da i si/çað rý þý mý), he le he le ma'þe rî id rak te ki ye ri a ra sýn da a de ta u çu rum lar var dýr. Bu nok ta da en u fak bir te red dü dü bu lu nan kim se nin, he men en ya ký nýn dan baþ la ya rak þöy le bir sor gu la ma da bu lun ma sý ný tav si ye e de riz: "Siz ce 'pot kýr mak' ne de mek tir ve ne an la ma ge li yor?" di ye, 72 mil yo na so run me se lâ... Þu na e mi niz ki: Hal ký mý zýn, de ðil yüz - Pot mu, put mu? (2) de 99'u, bel ki bin de 999'u þu na ben zer bir kar þý lýk ve re cek tir: "Gaf yap mak, ha ta et mek, mü na se bet siz söz söy le mek..." Ay rý ca, "Pot kýr mak"la eþ an lam lý o la rak da "Çam de vir mek", ya hut "Bal ta yý ta þa vur mak" gi bi de yim le ri sý ra la ya cak týr. Fe süb ha nal lah! Üs tad Be di üz za man, bu hal kýn bin de 999'nun yan lýþ an la ya ca ðý, fark lý mâ nâ ve re ce ði bir tâ bi ri kul la nýr ve eser le rin de zik re der mi? Bu nok ta da, þu öl çü ye de ih ti yaç du yul du ðu ka na a tin de yiz: "Mu hak kak mas la hat, mev hum ma zar ra ta fe dâ e dil mez." (Mek tu bat, s. 459) Me se lâ, "Deh þet li bir put kýr dým" tâ bi ri ni Üs tad Be di üz za man'ýn sarf et ti ði yer den o ku yan bir kim se, her han gi bir þüp he ye, te red dü de, ya hut yan lýþ al gý la ma cen de re si ne düþ me den, o ku ma ya, dü þün me ye de vam e der. Bun da, mu hak kak bir mas la hat var dýr. Bu na mu ka bil, o ra da ki i fa de yi "Pot kýr dým" di ye o ku yup din le di ði tak dir de i se, ek se ri yet le þek ke dü þe cek ve te red düt ya þa ya cak týr. Bu da, "mev hum ma zar rat" he sa bý na ge çer ki, son de re ce dik kat ve has sa si yet is ter. Ye ni As ya Neþ ri ya týn e sas al dý ðý E mir dað Lâ hi ka sý nýn La tin ce ilk nüs ha la rý. Ge rek "1959 Ýs tan bul Si nan Mat ba a sý" bas ký lý nüs ha da (üstte) ve ge rek se "1959 An ka ra Nur Mat ba a sý bas ký lý nüs ha da (alt ta) ay ný cüm le yer a lý yor: "Deh þet li bir put kýr dým." Kâ mus ta, söz lük te ne ya zý yor? Bi ze i ti raz e den ba zý kim se ler, me dar ý hay ret tir ki, Þem sed din Sâ mi'nin "Ka mûs ý Tür kî" i sim li e se rin de ki "Pot kýr dým" tâ bi ri nin kar þý lý ðý ný da hi tah rif e de rek, gû yâ yan lý þý mý zý yay ma ci he ti ne git ti ler. On lar bir tek nüs ha ya bak mýþ lar. Üs te lik, tah ri fat ya pa rak ah kâm ke si yor lar. Biz i se, bir kaç nüs ha ya ba ka rak, ya pý lan fâ hiþ ha ta yý tes bit et tik. "Pot kýr dým" tâ bi ri ni Üs tad'a ya kýþ tý ran lar, "Ka mûs ý Tür kî" ü ze rin den þu me ca zî mâ nâ yý ak tar mýþ lar: "Kar þýn da ki ne say gý gös ter me den yü zü ne sö zü söy le mek; ha zý run dan bi ri ne do ku na cak bir söz söy le mek." (Say fa: 359) Ýþ te, biz de ay ný e se rin ay ný mad de si ne bak týk ve me ca zî mâ nâ da ve ri len þu i fa de le rin yer al dý ðý ný gör dük: "Mü na se bet siz (ya ni, yer li yer siz ge rek siz za man sýz) söz söy le mek. Ýs te me ye rek, had re van dan (ha zýr bu lu nan lar dan) bi ri ne do ku na cak söz söy le mek. (Say fa 359) Ay ný e se rin bir baþ ka nüs ha sýn da da þun lar ya zýl mýþ: "POT: (Mcz) Yan lýþ lýk, gaf, ha ta. (...) Pot kýr mak: Sö zü yer siz söy le mek, is te me ye rek kar þý sýn da ki ler den bi ri ne do ku na cak söz söy le mek, mü na se bet siz söz söy le mek." (Ka mûs ý Tür kî, Ter cü man Ge nel Kül tür Ya yýn la rý, Ýs tan bul 1991) Tah lil: 1) "Say gý gös ter me den sö zü yü zü ne söy le mek" ne re de, "Yer siz, mü na se bet siz söz söy le mek" ne re de? 2) Üs tad Be di üz za man, bil has sa o mu ha ta bý na kar þý "mü na se bet siz söz" söy ler mi? Ya hut, "O nu 'is te me ye rek' kýr dým" mâ nâ sý na ge le cek bir tâ bi ri kul la nýr mý? Bi zi ten kit e den le rin i kin ci bir mâ nâ sap týr ma sý da, TDK'nýn söz lü ðün den yap týk la rý "ik ti bas"ta dik ka ti çe ki yor. Bu nun da doð ru su nu he men ak ta ra lým. Bu söz lük te yer a lan "Pot kýr dým"ýn me ca zî mâ nâ sý ay nen þöy le dir: "Pot kýr mak: Yer siz ve kar þý sýn da ki ne do ku na cak söz söy le mek, gaf yap mak." (TDK, Türk çe Söz lük, An ka ra 1988) E li miz de ki nüs ha lar Biz bu ko nu ya öy le ba zý kim se le rin zan net ti ði gi bi hiç a raþ týr ma yap ma dan gir miþ de ði liz. E li miz de, La tin ce o la rak ba sý lan E mir dað Lâ hi ka sý i sim li e se rin ilk nüs ha la rý var. Ýl gi li say fa nýn ku pür le ri ni or ta sü tun da gör dü ðü nüz bu nüs ha lar dan bi ri nin ü ze rin de "Si nan Mat ba a sý Ýs tan bul 1959" di ye ya zý yor. (Say fa: 242) Bir di ðer nüs ha da i se "Nur Mat ba a sý An ka ra 1959" i ba re si yer a lý yor. (Say fa: 189) Ba zý ki tap la rýn kli þe si es ki o la bi lir. An cak, bu nüs ha la rýn, ilk La tin ce çe vi ri le rin e sas a lý na rak ba sýl dý ðýn da þüp he yok. Biz zat ken dim, 1970'le rin baþ la rýn da gör düm ve al dým bu nü ha lar dan. Ge rek bu i ki nüs ha da ve ge rek se Ye ni A ya Neþ ri ya týn e sas al dý ðý E mir dað Lâ hi ka sý i sim li e se rin 1980 ön ce sin de ba sý lan bü tün nüs ha la rýn da ge çen i fa de ay nen "Deh þet li bir put kýr dým" þek lin de dir. Ký sa ký sa 1) E mir dað Lâ hi ka sý'nda ki "put"u "pot"a çe vi ren her ya yý ne vi nin, bu i þi bi le rek ve ya ka sýt lý þe kil de yap tý ðý ný id di a et mi yo ruz. Kim se yi pe þi nen it ham et mi yo ruz. An cak, bil has sa 1980 Dar be sin den son ra "Ka der bi zi Ke ma list ler le be ra ber ol ma ya mec bur et ti" di yen le rin bu gi bi ko nu lar da yap tý ðý her ha re ket ve ta sar ru fu pür dik kat ve ih ti yat la kar þý la mak du ru mun da yýz. 2) "Deh þet" i fa de si, pot i çin de ðil put i çin kul la ný lýr. Pot'un i se, deh þet li si de ðil, bel ki bü yü ðü o lur. A da mýn "Bü yük pot kýr dým" de me si gi bi. Öy le ki, bu ra da "bir" ke li me si ne bi le ih ti yaç bu lun mu yor. 3) Bu ko nu da bi zi ten kit e den le rin bir ha li ne de çok ta ac cüp et tik: Ba zý Lâ hi ka la rý bü tü nüy le san sür le yen le re hiç lâf et mi yo lar, me se lâ. Oy sa, da ha ev vel ki ya zý mýz da, E mir dað Lâ hi ka sý i sim li e ser de ta sar ruf ya pa rak "put"u "pot"a çe vi ren bir ya yý ne vi nin, ay ný za man da bu e ser de ö nem li bir yer tu tan "Lo zan'a da ir lâ hi ka lar"ý da san sür le di ði ni be yan et miþ tik. Tu haf týr, bi zi ten kit e den le rin hiç bi ri bu nok ta ya de ðin mi yor bi le... 4) Bi ri le ri bi zi bir neþ ri yat sa hi bi nin 1990'lý yýl lar da dil len dir di ði "tah ri fat te ra ne si" i le ir ti bat lan dýr ma ya ça lý þý yor. Bu ür per ti ci bir sû i zan dýr. Gýy be ti iþ mam e di yor... Biz, 1959 bas ký lý nüs ha lar dan söz et ti ði mi ze ve bun la rý e sas al ma ya ça lýþ tý ðý mý za gö re, bi zi baþ ka tür lü it ham e den le ri da ha in saf lý dav ran ma ya ça ðý rý yo ruz. 5) Ken dim, söz ko nu su bah si nef si me ve ya mu ha tap la rý ma o ku du ðum da, me se lâ "Kâ i nat ta en yük sek ha kî kat î man dýr, î man dan son ra na maz dýr. Na maz kýl ma yan ha in dir..." di ye o ku duk tan son ra, he men ar dýn dan "Deh þet li bir pot kýr dým" de me ye, þu du rum da ne di lim va rý yor, ne de vic da ným el ve ri yor. Ak si yön de ki te zi sa vu nan la rýn, ay ný þe yi ya kýn çev re sin de ve ya va sat bir ce ma at ü ze rin de tec rü be et sin. Ba ka lým, hep i ti raz et tik le ri lû gat çe ve dip not tek ni ði ne hiç ih ti yaç duy ma dan bu i þin üs te sin den na sýl ge le bil dik le ri ni gös ter sin ler. 6) Bu gi bi hu sus lar, öy le i nat la, it ham la, te na kuz la, te na kür le hal lo la cak hu sus lar de ðil. Me se le ye, çok yön lü ba kýl ma lý ve i ti dal i le yak la þýl ma lý. Bu ko nu ya kat ký sý o lan her kes ten Ce nâb ý Hak e be den ra zý ol sun. GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan YERÝN KULAÐI Dinlenseydik, PKK terörü, lisan inatlaþmalarý olur muydu? A LÝ FER ÞA DOÐ LU fer sa dog ni as ya.com.tr PKK teh dit le ri, dil, bay rak, va tan tar týþ ma la rý, Gü ney do ðu prob le mi nin de vam et ti ði bu gün ler de, 103 se ne dir gün cel li ði ni yi tir me yen þu re çe te ye ne der si niz? 1878 yý lýn da Bit lis in Hi zan Ka za sý nýn Ýs pa rit Na hi ye si nin Nurs Kö yü nde do ðan Be di üz za man Sa id Nur sî, 1882 de baþ la dý ðý tah si li ni; 14 ya þýn da ders ve fet va ve re cek tarz da ta mam lar te, Van Va li si Ta hir Pa þa nýn ki tap do lu ko na ðýn da fi zik, kim ya, bi yo lo ji, ma te ma tik, je o lo ji, as tro no mi ve sa ir fen i lim le ri ni ken di ken di ne mü ta lâ a e de rek ki tap ya za cak ve uz man la rýy la tar tý þýp on la rý mað lup e de cek çap ta öð re nir. (Ke lam il mi, i man e sas la rý ný is pat ve i zah e den Ýs lâm i lim da lý dýr. Bir an lam da Ýs lâm fel se fe si de ne bi lir.) Bu gün bi le ha len tar tý þý lan e ði tim di li me se le si ne ge tir di ði çö züm i se çar pý cý dýr. Bu cep he den de Be di üz za man dan tam 103 se ne ge ri sin de yiz! 1907 de, var o lan Türk-Kürt-A cem-a rap kar deþ li ði ni, it ti had-ý Ýs lâ mý pe kiþ ti re cek, i lim bir li ði ni te min e de cek Med re se tüz zeh ra ü ni ver si te si ni Or ta do ðu nun mer ke zi Van da (þu be le ri ni Di yar ba kýr ve Bit lis te, da ha son ra da bütün Ýs lâm â le mi ne) te si si i çin Ýs tan bul a gi der. I I. Ab dül ha mid e pro je si ni bü tün de tay la rýy la su nar. Ya ni, din i lim le riy le fen i lim le ri nin yan ya na o ku tu la ca ðý ü ni ver si te nin han gi bö lüm ler den o lu þa ca ðý, ge li ri, gi de ri, öð re tim ü ye le ri nin va sýf la rý, han gi dil le rin o ku tu la ca ðý vs., bü tün de tay la rý ný pro je len di rir. Bu gün bi zi il gi len di ren ve top lum ca hâ lâ tar týþ tý ðý mýz ve bi zi ca ný mýz dan bez di ren li san me se le si tek li fi ne ge lin ce: Ýs tib da dýn her tür lü sü ne kar þý o lan ve hem Os man lý Dev le ti nin, hem de Do ðu ve Gü ney do ðu nun sað lam ge le ce ði ni Meþ rû ti yet-i Meþ rû a da, di nî i lim ler le ta bi î i lim le ri mezc et mek te gö rür; e ði tim di li o la rak; -A rap ça ya va cip (farz), -Türk çe ye lâ zým, -Kürt çe ye ca iz dir, der. Ya ni, A rap ça Müs lü man la rýn or tak di li, farz ol ma lý. Bu Ýs lâm Bir li ði ne. Türk çe i se, va tan daþ la rýn or tak di li dir, va tan daþ lýk bir li ði ne hiz met e der. Kürt çe i se, et nik bir dil dir ve ca iz. Ya ni, in san la rý ra hat bý ra kýn, is te yen ko nuþ sun, is te me yen ko nuþ ma sýn. Ýs tib da ta, ya ni dik ta tör lü ðe þid det le kar þý o lup tam bir hür ri yet çi o lan Be di ü züz za man, fi kir le ri ni per va sýz ca söy le me si o gü nün i dâ re ci le ri ni, I I. Ab dül ha mid i le Ýt ti had ve Te rak ki ik ti da rý ný te lâ þa dü þür tür. Fi zan, Trab lus ve ya Ta if e sür gün tek lif e di lir. Ve ya yan la rý na çek mek, sus tur mak, sa týn al mak ve mu va za a ya gir mek is ter ler. On dan kur tul mak i çin i ki Mû se vi, bir Rum, bir Er me ni ve bir Türk dok tor dan de li ra po ru a lýr lar ve Top ta þý Tý mar ha ne si ne gön de rir ler. Bir kaç se fer o nu tý mar hâ ne ye gön de rip, çý ka rýr lar. Be di üz za man mu a ye ne ye ge len dok to ra: Ey ta bip e fen di! Sen din le, ben söy le ye ce ðim. Cin ne ti me bir de lil da ha se nin e li ne ve re ce ðim. Bi zim dok tor la rýn feh mi has ta ve ken di ra por la rýy la mec nun ve zab ti ye nâ zý rý da hid de ti i çin di vâ ne dir ler. Sen dok tor sun, ev ve lâ o bî çâ re le ri te dâ vi et!.. der ve Os man lý nýn i çin de bu lun du ðu du ru mu an la týr. Dok to run teþ hi si: E ðer Be di üz za man da zer re ka dar mec nun luk e se ri var sa, dün ya da a kýl lý a dam yok tur! Ra por ü ze ri ne, Be di üz za man Zap ti ye Ne za re ti ne (Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü ne) gön de ri lir. Ge nel Mü dür Þe fik Pa þa: Pa di þah sa na se lâm et miþ, bin ku ruþ da ma aþ bað la mýþ, mem le ke ti ne dön dü ðün de o ma a þý 30 li ra ya pa cak. Ve bu sek sen al tý ný da ih saný þa hâ ne o la rak sa na gön der miþ. Ma aþ di len ci si de ði lim; bin li ra da ol sa ka bul e de mem. Ken dim i çin gel me dim. Hem de bu sus pa yý rüþ ve ti dir. Ý ra de red do lun maz. Red de di yo rum, tâ ki Pa di þah da rýl sýn, be ni ça ðýr sýn, ben de doð ru su nu söy le ye yim. Ne ti ce si va him dir. Ne ti ce si de niz ol sa, ge niþ bir ka bir dir. Ý dam o lun sam, bir mil le tin kal bin de ya ta ca ðým; ne e der se niz e di niz. Ben ma a þýn ka bu lün den ma zu rum. E ði tim me se le si, Ba kan lar Ku ru lun da gö rü þül mek te dir. Ma â ri fi te hir, ma a þý ta cil et me niz a ca ba ne ka i de i le dir? Ne den men fa at-ý þah si ye mi, men fa at-ý u mû mi ye-i mil le te ter cih e di yor su nuz? Þe fik Pa þa nýn hid de ti ü ze ri ne, Be di üz za man söz le ri ni þöy le sür dü rür: Hür ri yet-i mut la ka nýn mey da ný o lan A na do lu nun dað la rýn da bü yü mü þüm, ba na hid det fay da ver mez. Na fi le yo rul ma yý nýz 1 Ne der si niz: E ðer Be di üz za man ýn li san tek li fi nin ya nýn da; Tak li di bý ra kýp tah kik ü ze ri ne o tu ran med re se ler o la rak te mes sül e de cek ma a rif, ya ni e ði tim; ce ha let, fa kir lik ve tef ri ka ya kar þý i lim, ça lýþ ma ve bir lik te lik; Ay rý ca doð ru luk, ih lâs, mu hab bet, þef kat gi bi ah lâ kî de ðer ler de, mil lî-di nî ha mi yet, iþ ah lâ ký, za man tan zi mi gi bi pren sip le ri ih ya e dil sey di, bu gün ne ü ni ver si te prob le mi, ne dik ta tör lük ve PKK be lâ sý o lur du! Dip not: 1-Ý ki Mek teb-i Mu sî be tin Þe hâ det nâ me si, 44.

10 10 POZÝTÝF PENCERE Mad dî ci na yet ler, ma ne vî ci na yet le rin so nu cu dur SEBAHATTÝN YAÞAR Ci na yet de yin ce ön ce be de ni or ta dan kal dýr ma ya dö nük kas tet me fa a li ye ti ak la ge li yor. Ni te kim her kes mad dî ci na ye tin de rin et ki si ü ze rin de du rur. O nu ko nu þur, o nu tar tý þýr. Mad dî et ki a pa çýk or ta da ol du ðu i çin ko nuþ mak da ha ko lay dýr. Bir va ro lan þe yin yok ol ma sý an la mý ta þý dý ðýn dan et ki da ha be lir gin dir. Oy sa mad dî et ki den çok da ha ö nem li ve hat ta mad dî et ki yi de te tik le yen ma ne vi et ken ne den se çok da ko nuþ ma ve i ti raz gi bi gün dem ko nu su ya pýl maz. Mad dî ci na yet ler, ma ne vî ci na yet le rin so nu cu dur. ** Du rum, a i le ler i çin de ve ya an ne ba ba ve ev lât lar a ra sýn da ki i liþ ki ler de de ge çer li dir. E vet, hiç bir an ne ba ba ço cuk la rý na kar þý ya da hiç bir ço cuk an ne ba ba ya kar þý mad dî bir ci na yet ha li i çe ri sin de ol mak is te mez. Ýs te me me si de nor mal dir. Dün ya ya gel me ye ve si le ol du ðu ço cu ðu ve ya gen ci i çin, o nun var lý ðý ný teh dit e den ve ya var lý ðý ný or ta dan kal dýr ma ya dö nük ey lem ler i çe ri sin de ol mak dü þü nü le si de ðil dir. Ya da ev lât la rýn ken di le ri nin dün ya ya gel me si ne ve si le o lan an ne ba ba la rý na kar þý böy le bir tu tum i çe ri sin de ol ma la rý dü þü nü le me ye cek bir sü kût ha li dir. ** Ö zel lik le e be veyn ler, Ço cuk la rý mýz kim se le re muh taç ol ma sýn lar, kim se nin e li ne bak ma sýn lar dü þün ce sin den ha re ket le, on la rýn hak lý o la rak her tür lü mad dî ih ti yaç la rý na ma kul öl çü ler i çe ri sin de ce vap ve ri yor lar. Ya ni ye me yip ye dir mek, iç me yip i çir mek, giy me yip giy dir mek gi bi ço cuk la ra o lan bu e be veyn il gi si ol duk ça dik kat çe ki ci dir. Bu ha ki ka ten de böy le dir. Bu mad dî bað öy le dir ki, ki þi ev le nip, ev bark sa hi bi ol sa da de vam e der. Ta bi î mad dî bað ma ne vî bað dan ba ðým sýz de ðil dir. ** A ma be nim a sýl dik kat çek mek is te di ðim þey i se, an ne ba ba lar ço cuk la rý nýn bü tün mad dî ih ti yaç la rý na ce vap ver di ði hal de, ma ne vî ih ti yaç lar pek de gün dem ko nu su ol maz. Ol sa da ço ðu kez ge çiþ tir me ka bi lin den, cý lýz a dým lar o la rak ken di ni gös te re bi le cek tir. Ço cu ðun ve ya gen cin dün ye vî ih ti yaç la rý i çin her tür lü fe da kâr lýk tan ka çýn ma yan e be veyn, ma ne vî ih ti yaç lar söz ko nu su ol du ðun da çok da dik ka te al ma mak, a sýl iç yý ký mý o luþ tur mak ta dýr. Hat ta de ni le bi lir ki, mad dî ci na yet le rin se be bi de, ma ne vî ci na yet ler dir. Ya ni ih mal ve il gi siz lik i çe ri sin de ol du ðu muz gen cin ve ya ço cuk la rýn, el bet te il gi ye da ha ya kýn o la ca ðý ka çý nýl maz dýr. O za man kim il gi gös te rir se, o nun ya nýn da yer a la ca ðý ve o nun dü þün ce si ni ya þa ya ca ðý bek le nen bir so nuç tur. O za man ne o lu yor, dün ya þam pi yo nu ya pý yo ruz, a la ný i le il gi li bü tün bil gi ve be ce ri le ri ka zan dý rý yo ruz. A ma o bil gi yi ta þý ya cak ve o be ce ri yi ha ya ta dö nüþ tü re cek duy gu e ði ti mi ni iþ le mi yo ruz. So nuç ta, dün ya þam pi yo nu, his le ri ne e sir o lu yor. Av ru pa lar da ya þý yor, im kân lar bu lu yor, hat ta hac la ra gi di yor, muh te mel dir ki na maz lar ký lý yor, a ma ha ya tý yö ne te me yen bir i man ta þý dý ðý i çin, kü çük bir a i le an laþ maz lý ðýn da i pin u cu nu ka çý rý yor ve kör his si ya tý nýn e si ri o la rak, bir da ki ka in ti kam lez ze tiy le sek sen bin sa at ha pis e le mi ni gö ze a lý yor. So nuç ta bir a lan da pro fe sör o lan ki þi, sa de ce prof o lu yor, a ma duy gu la rý ný i da re e de cek do na ný ma sa hip ol ma dý ðý i çin, ken di ve sev dik le ri nin ha ya tý na son ve re bi li yor. Ko nu ya da ha ö zel de, an ne ba ba ve genç i liþ ki le ri za vi ye sin den bak tý ðý mýz da, ço cu ðu nun bü tün e ði tim ya tý rým la rý ný ya pýp, mad di ih ti yaç la rý i çin ge rek li a dým la rý a týp, e ðer o nun duy gu ve vic dan ge li þi mi ne ça lýþ ma dý ðý mýz tak dir de, iþ te o za man ba ba sý ný bo ðaz la yan o ðul lar, kar de þi ni, ye ðen le ri ni, ak ra ba la rý ný kur þun la yan, e ði tim li, a ma ci na ye te te þeb büs ler o la bil mek te dir. O nun i çin bü tün mad dî ci na yet le rin te me li in ce len di ðin de, al týn da mut la ka ma ne vî ci na yet ler an la mýn da ih mal ler, terk et me ler, dýþ la ma lar, sev gi siz lik ler, il gi siz lik ler, yal nýz lý ða terk e dil miþ lik ler var dýr. Bu du rum bu as rýn tam bir kalp has ta lý ðý dýr. O nun da te da vi si, i ba det ler, du â, is tið far, zi kir ve tak va dýr. Ha sý lý mad dî ci na yet iþ len me sin ar zu su i çe ri sin de i sek, ma ne vî ci na yet ler iþ le me me miz ge re ki yor. Not: Ba ba sý, an ne si, kýz kar deþ le ri men fur bir ci na ye - te ma ruz ka lan Me tin Yýl dýz kar de þi me baþ sað lý ðý di li - yor, ö len le re rah met, ge ri de ka lan la ra da sa býr te men - ni e di yo rum. BE DÝ ÜZ ZA MAN Sa id Nur sî nin ha ya tý ný an la tan Hür A dam fil mi hak kýn da he nüz viz yo na gir me den tar týþ ma lar baþ la dý. Meh met Tan rý se ver im za lý film de M. Ke mal i le Be di üz za man a ra sýn da ge çen bir sah ne yi e leþ ti ren ler, film hak kýn da dâ vâ bi le aç tý. Tar týþ ma lar a lev le nir ken fil mi ö zel gös te rim de iz le yen le re Hür A dam hak kýn da ki gö rüþ le ri ni sor duk. Öz da bak: Bel ge le ri or ta ya çý kar mak ta rih çi le rin gö re vi Ka ri ka tü rist Ýb ra him Öz da bak, Hür A dam a a çý lan so ruþ tur ma nýn ye ni ka pý lar a ça ca ðý ka na a tin de. Bel ge le ri or ta ya çý kar ma i þi nin ta rih çi le re düþ tü ðü nü kay de den Öz da bak, Böy le o lay lar ol muþ mu ol ma mýþ mý bun la rý ta rih çi le re bý rak ma mýz lâ zým. Bu kar þý laþ ma yý lýn da o lu yor. Giz li bel ge ler var sa or ta ya çýk ma sý lâ zým. Baþba þa gö rüþ me - nin dý þýn da mil let ve kil le rin ö nün de ya pý lan tar týþ ma ve ko nuþ ma lar da var. Bun lar bi rer va ký a. Ba zý la rý ta ra fýn dan giz le ni yor da o la bi lir. Ben bu tar týþ ma lar dan ha ki ka tin çý ka ca ðý na e mi nim di yor. Her ke sin mut la ka fil mi iz le me si ge rek ti ði ni i fa de e den Öz da bak, Film o dö nem de ya þan la rý kýs men de ol sa ak ta ra bil miþ. Ta ri hî ve dö nem sel bir film ol muþ. Be di üz za man Haz ret le ri nin ha ya tý ný çek mek çok zor dur. Her ke sin bu fil mi iz le me si ni ar zu e di yo rum. Se nin ha ya lin le o ra da gös te ri len a ra sýn da u fak te fek fark lar o la bi lir, a ma bun lar te fer ru at týr. Ne ti ce o la rak film de al kýþ la mak is te di ðim yer ler o lu yor, göz yaþ la rý mý tu ta ma dý ðým yer ler o lu yor. Ýn san duy gu la rý i yi kul la nýl mýþ. Film den son ra Bu zat kim dir? di ye me rak u yan dý rý yor. Bir çok in sa nýn me ra ký ný u yan dý ra ca ðý ný dü þü nü yo rum di ye rek film hak kýn da ki dü þün ce le ri ni de di le ge tir di. Can Dün dar ýn fil mi ne so ruþ tur ma a çýl ma lý, Be di üz za man ýn ha ya tý di zi ol ma lý Pro dük tör Ab dül ka dir Öz soy i se film hak kýn da ki so ruþ tur ma yý e leþ ti re rek, Bu film de M. Ke mal le Sa id Nur sî a ra sýn da bir ha ka - KÜLTÜR-SANAT Hür A dam be ðe nil di DAHA GÖSTERÝME GÝRMEDEN HAKKINDA TARTIÞMALAR YAPILAN HÜR ADAM FÝLMÝNÝ ÖZEL GÖSTERÝMLE SEYREDEN YAZAR, ÇÝZER, VE FÝLMDE ROL ALAN OYUNCULAR GÖRÜÞLERÝNÝ BÝLDÝRDÝ. ELÝF NUR KURTOÐLU ÝSTANBUL MÜRÞÝT AÐA BAÐ Bediüzzaman Said Nursî gibi bir þahsiyeti canlandýrmam kolay olmadý. Film dik kat le iz le nir - se ve ge nel an lam da ha ta a ra mak i çin di dik len mez se ver di - ði me saj lar doð ru an la þý lýr. ret söz ko nu su de ðil. Ýs lâm ha ka re ti za ten doð ru bul mu yor. Ta ri hi vak a nýn ol du ðu gi bi yan sý týl ma sý dýr. Vak a ol muþ tur, bi ri nin gör me me ye ça lýþ ma sý bir þey i fa de et mez di ye dü þü nü yo rum. Bu fil me M. Ke mal e ha ka ret dâ vâ sý a çý la cak sa Can Dün dar ýn yap tý ðý Mus ta fa fil mi e le a lýn ma lý. Bu film de M. Ke mal in bü tün za fi yet le ri bel ge ler le gös te ril miþ tir. Hür A dam da Be di üz za man a yak a ya küs tü ne at tý di ye e leþ ti ril di. Ar týk ço cuk lar bi le ba ba sý nýn ya nýn da böy le o tu ru yor. Bu say gý sýz lýk o la rak al gý lan ma ma lý. Bu bir ra hat lý ðýn i fa de si dir. Ba cak ba cak üs tü ne at ma nýn so run ol du ðu nu dü þün mek in san la rý çok kut sal laþ tý ran bir zih ni ye tin par ça sý dýr di ye gö rü yo rum. Öz soy, Hür A dam a 10 ü ze rin den 9 pu an ver di ði ni kay de de rek; Film ge nel an la mýy la ga yet gü zel. Be ni et ki le di. Tek nik de tay lar ve iþ le niþ tar zýy la bir lik te. Ýz le yi ci den ge rek li tep ki yi al ma sý a çý sýn dan gü zel. Bel ki ye rin de duy gu lan dý ran yön ler var. Tek nik o la rak el bet te ek sik ler var dýr, bu hem büt çey le hem de alt ya pý nýn ye ter siz li ðin den o la bi lir. A ma fil min mak sa da hiz me ti a çý sýn dan ba ký lýr sa gü zel ol muþ di ye bi li rim. Sah ne ler ak lý ma gel dik çe tek rar duy gu la ný yo rum. Her bir o la yýn ken di si baþ lý ba þý na bir film dir. Di zi film ya pýl ma lý di ye dü þü nü yo rum þek lin de ko nuþ tu. Bað: Film dik kat li iz le nir se me saj lar an la þý lýr Film de Be di üz za man Sa id Nur sî yi oy na yan ti yat ro cu Mür þit A ða Bað, film ve si le siy le Be di üz za man ý ta ný dý ðý ný ve fi kir le rin den çok et ki len di ði ni söy lü yor. Bað, Be di üz za man Sa id Nur sî gi bi bi ri si ni can lan dýr mak ko lay ol ma dý. Her ro lü oy na rým. Kork mam da. E leþ ti ri ler her ha lü kâr da o la cak týr. Ben e lim den ge len her þe yi yap tým. Film dik kat le iz le nir se ve ge nel an lam da ha ta a ra mak i çin di dik len mez se ver di ði me saj lar doð ru an la þý lýr. Be di üz za man ýn ver di ði ba rýþ çýl me saj be nim de ha ya tým da sü rek li yer a lan bir þey dir. Med ya nýn yön len dir me siy le sa nat çý la rýn ba zý þey le ri yap týk la rý na i na ný yo rum. Ben e lim den gel di ði ka dar ma ga zin dün ya sýn dan kaç tým. Bi li yor su nuz bir iþ yap ma dan ön ce bir þe kil de gün de me ge lip o ra dan yo la çý ka bi lir si niz. Za ten bir çiz gi si o lan o yun cu yum. Bi zim ca mi a nýn ge ne lin de ol du ðu gi bi ma ga zin sel bir ya þam tar zý ve ge ce ha ya tým yok. Sa - id Nur sî yi can lan dýr dýk tan son ra çiz gim de de ði þik lik yap mak da doð ru ol maz. Film de öz ter cih e dil miþ Ha ber 7 Ge nel Ya yýn Yö net me ni Ya þar Ý lik siz i se fil mi be ðen di ði ni þöy le i fa de et ti: Böy - le bü yük bir ha ya tý se nar yo o la rak yaz mak çok zor. A ma e kip i yi ça lýþ mýþ. Faz la te fer ru a ta gir me den ö züy le an la ta bi le cek þe kil de i yi bir se nar yo o luþ tur muþ lar. Zor bir i þin al týn dan gü zel kalk mýþ lar. 10 ü ze rin den 7.5 ve ri rim fil me. Si ne ma tik o la rak ku sur suz. Ý çe rik o la rak tar tý þý la bi lir, ba zý la rý ný ra hat sýz e de bi lir, a ma bu tür zor se nar yo la rý top la mak me þak kat li iþ tir. Ar ka daþ lar gü zel to par la mýþ lar. Film de bir ri tim dü þük lü ðün den söz e di le bi lir, a ma ritm i çin ö zü terk et me mek ge re ki yor du bir ter cih yap mýþ lar ö zü ter cih et miþ ler. Böy le yük sek bir þah si ye tin tem si li zor Ý la hi yat çý-ya zar Ýh san A ta soy film de muh te mel ha ta la rý a zalt mak i çin se nar yo nun ken di si ne de gel di ði ni i fa de e de rek, Ya pýl mýþ o lan film le rin i çin de en gü ze li. Bun dan son ra da ha mü kem mel ler o la cak týr. Be di üz za man ýn dâ vâ sý ný yan sýt ma nok ta sýn da bil me yen in san la rýn dik kat le ri ni çe ke cek. Tür ki ye de i nanç la ra bas ký ya pýl dý ðý dö ne min ya þan dý ðý - ÝBRAHÝM ÖZDABAK Herkesin bu filmi izlemesini arzu ediyorum. ÝHSAN ATASOY Yapýlmýþ olan filmlerin içinde en güzeli. HALÝL ÝBRAHÝM KALAYCIOÐLU Böyle bir filmde rol almak büyük bir onur. SOL DAN SA ÐA 1. Kâ ðýt kü lah. - Ya - nar dað lar fa al ol ma dýk la rý za man a ðýz - la rýn dan çý kan gaz ve bu har. 2. Te ker - lek li ka ra yo lu va sý ta sý. - Taht, o tur ma - lýk. 3. Sal yan goz ka bu ðu na ve ri len bir i sim. - Um mak tan e mir. 4. Di vit hok ka i ki li si. - Ak de ni ze dö kü len bir a karsu - yu muz. - A rap ça da su. 5. El çi lik bi na sý. - Ba zý hay van la rýn a yak la rý na ça ký lan de mir. 6. A rap ça da ben lik. - Ka ra de niz yel ken li si. 7. Tur fan da seb ze yer leþ tir - mek i çin o luþ tu ru lan ka pa lý a lan. - Kan pýh tý sý. 8. Yad, ya ban cý. - Sü kûn et miþ o lan, din gin. - Yur du mu zun pla ka i þa - re ti. 9. Ge mi le rin yük ve yol cu al dýk la rý yer. - Ma sal da ðý. - Kü çük ma ða ra. 10. Taþ kö mü rü ga zýn dan el de e di len, az ko ku lu, renk siz, doy ma mýþ bir bi le þik ol du ðun dan ka týl ma tep ki me le ri ne gi - ren bir gaz. - Bir yýrtýcý hayvan B U L M A C A YAÞAR ÝLÝKSÝZ 10 ü ze rin den 7.5 ve ri yorum fil me. Si ne - ma tik o la rak ku sur suz. Ý çe rik o la rak tar tý þý la bi lir ba zý la rý - ný ra hat sýz e de bi lir, a ma bu tür zor se nar yo la rý top la - mak me þak kat li iþ tir. Ar ka daþ lar gü zel to par la mýþ lar. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da ný pek çok in sa nýn zih nin de ye ni den u yan dý ra cak ve ba zý ger çek le ri a ra la ya cak týr di ye dü þü nü yo rum. Be di üz za man ýn þah si ye ti ni tem sil nok ta sýn da kim o lur sa ol sun ge ri ka la cak týr. Ben sa nat çý ya bir þey de mi yo rum, a ma o þah si yet yük sek ol du ðu i çin ge rek söy lem ler de ge rek se ta výr lar da ek sik lik ol du ðu nu dü þü nü yo rum di yor. Að la mak tan fil mi çe ke me dik Film de, Na hi ye Mü dü rü ro lüy le be ðe ni top la yan Ha lil Ýb ra him Ka lay cý oð lu i se film es na sýn da duy gu lu an lar ya þa dýk la rý ný söy lü yor. Ka lay cý oð lu, Hür A dam yer li ya pým lar a ra sýn da tek nik, me kân lar, renk ka li te si a çý sýn dan san ki Av ru pa da ya pýl mýþ bir film gi bi ol du. O yun cu lar, kad ro i yi o tur muþ. Be nim i çin de böy le bir film de rol al mak o nur dur. Be di üz za man ý da ha ön ce ta ný mý yor dum. Fil me baþ la yýn ca is ter is te mez in ce le yip ta ný ma ya ça lýþ tým ve hay ran kal dým. Bu gü ne ka dar bu tip in san la rýn var lý ðý na pek i nan mý yo rum, a ma ö zel lik le Ri sâ le-i Nur u o ku duk tan son ra Be di üz za man dan çok et ki len dim. Fil min so nun da ki Ben in san la rýn i ma ný i çin ken di ha ya tý mý fe da et tim, dün ya zevk le rinden vaz geç tim cüm le si ni biz top lu o ku ya cak týk, a ma að la mak tan o ku ya ma dýk. En son Mür þid e o kut muþ lar. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ça mur þek lin de a kan lav. - Yay van se pet. 2. Can lý lar da do ðum yo luy la ço ðal ma. - Mü nev ver, seç kin. 3. Lâ le ye tiþ ti - ri len bah çe. - Bir so ru e ki. 4. Ý þi do ðum yap týr mak o lan ba yan. - Re el, ha - ki kat. 5. Mus ta kil, hür. - Fars ça da gi bi, ben zer mâ nâ sýn da ke li me so nun - da kul la ný lan bir ek. 6. Uydurukçada fýr sat, im kân. 7. Na ne ye tiþ ti ri len bah çe. 8. Ko yun se si. - Trab zons por'un ký sa sý. - Yav ru ver miþ hay van. 9. Os man lý Türk çe'sin de dört. - Ta ký mýn ký sa sý. - Bir no ta. 10. En do nez ya 'da kul la ný lan yay gýn ta - hýl öl çü sü. - Re sul-ü Ek rem E fen di miz'i (asm) öv mek i çin ya - zý lan þi ir. 11. Halk a - ra sýn da o ku la de vam et mek. - Baþ ço ban. 12. Top lu mun bir çok ke si mi nin so run la rý na çö züm ler ü re ten Be - di üz za man Sa id Nur - sî Klâ si ði. - Hol lan - da'nýn plâ ka i þa re ti BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI MÜ C E D D Ý T K Ý M Ü L E M A S A H A B E C E M A L F R T R T E Þ A R Ý E H M E L N N N Ý H A Y E T Ý L A U H M C A N N R Ý M Ý S R A U A N K F M A L T E B R Ý Z R G A Ý L E Ý N A A M E L E O S E Ç M A Z B A T A Ý H A M Ý

11 EKONOMÝ 11 HABERLER Tekstilci 5 bin istihdam sözü verince teþvik kapýsý aralandý n TEKSTÝL sektörünün 5 milyon lira ve üzerindeki dokuma ve 15 milyon lirayý aþan iplik yatýrýmlarý genel teþvik kapsamýna alýndý. Bu sektörler her türlü vergi ve harçlardan da muaf tutulacak. 100 milyon liralýk yatýrým yapmak isteyen bir sanayici, daha temel atmadan yüzde 18 KDV ve yüzde 4 gümrük vergisiyle toplamda yüzde 22 oranýnda bir vergiyle karþýlaþýyordu. Bu vergi yükü de teþvikle yatýrýmcýnýn üzerinden kalkmýþ oldu. Referandum sürecinde Devlet Bakaný Ali Babacan ýn Adana ziyaretini fýrsat bilen sanayiciler sýkýntýlarýný dile getirdi. Tekstilcilerin 5 bin istihdam sözü vermesiyle teþviðin kapýsý aralandý. Adana ve çevre illere verilen teþviki yetersiz bulduklarýný ve bölgenin bu alandaki talebini Bakan Babacan a ileten tekstilciler, giriþimlerinin meyvesini aldý. Önceki gün Resmî Gazete de yayýnlanarak yürürlüðe giren teþvik yatýrýmcýyý da sevindirdi. Bu teþvikle devlet yapýlacak 1 milyar liralýk yatýrýmdan alacaðý 220 milyon vergiyi istihdama yönlendirmiþ oldu. Adana Sanayi Odasý Baþkaný Ümit Özgümüþ, teþvik kararýný olumlu ve sevindirici olarak nitelendirdi. Adanalý sanayicinin 400 milyon liralýk yatýrým yapmayý hedeflediðini belirten Özgümüþ, þöyle konuþtu: Yatýrým yapanlar ithal makine getirirken KDV sini ödüyor, daha sonra da mahsup ediyor. Bir anlamda ödünç verip tahsil zamanla ediyorlardý. Bu konu yeni yatýrým yapacaklar için çok büyük maliyetti. Devlete yararý yoktu. Yatýrým yaparken finansman sýkýntý yaþayan sanayiciye KDV yükü biniyordu. Bu teþvik yeni yatýrýmlarýn önünü açacak. Adana / cihan Küresel ekonominin riskleri daðýtýlmalý n KONYA Sanayi Odasý (KSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Tahir Büyükhelvacýgil, ihracat odaklý büyüme stratejisi izleyen Türkiye nin, 2011 yýlýnda ileri teknoloji ve yüksek katma deðerli sektörlere aðýrlýk vermesi, pazar çeþitliliðini daha da artýrarak küresel ekonomiden kaynaklanan riskleri daðýtmasý gerektiðini belirtti. KSO Baþkaný Büyükhelvacýgil, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 2011 yýlý büyüme hedefinin yüzde 4.5 olarak belirlendiði orta vadeli programdan da anlaþýlacaðý üzere 2011 yýlýnýn Türkiye için ihtiyatlý büyüme yýlý olacaðýný söyledi. Türkiye nin dört çeyrektir hýzlý büyümesini sürdürdüðünü ifade eden Büyükhelvacýgil, þunlarý kaydetti: Yýlýn ilk çeyreðinde yüzde 11,8 büyüyen Türkiye ekonomisi, ikinci çeyrekte yüzde 10,2 büyümüþtür. Türkiye ekonomisi Temmuz, Aðustos ve Eylül aylarýný kapsayan üçüncü çeyrekte de yüzde 5,5 büyüyerek, Avrupa da, yüzde 6,9 büyüyen Ýsveç in ardýndan ikinci olmayý baþarmýþtýr. Küresel krizin etkisiyle Avrupa Birliði baþta olmak üzere dünya piyasalarýnda yaþanan daralmalara raðmen, Türkiye nin yakaladýðý yüksek büyüme oranlarý küçümsenemeyecek bir baþarýdýr. Türkiye 2023 yýlýnda dünyanýn ilk 10 ekonomisi arasýna girme hedefine ulaþmak için her yýl en az yüzde 7,5 büyümelidir. Türkiye nin bu baþarýyý yakalayacaðýna inancýmýz tamdýr. Ýhracat odaklý büyüme stratejisi izleyen Türkiye, 2011 yýlýnda ileri teknoloji ve yüksek katma deðerli sektörlere aðýrlýk vermeli, pazar çeþitliliðini daha da arttýrarak küresel ekonomiden kaynaklanan riskleri daðýtmalýdýr. Konya / aa Elektrik daðýtým yatýrýmý 9 milyar lirayý bulacak n ÖZELLEÞTÝRÝLEN elektrik daðýtým bölgelerinde kayýp kaçaklarýn azaltýlmasý, verimlilik ve tahsilat artýþý gibi amaçlarla daðýtým ve perakende satýþ hizmeti için 5 yýlda toplam 9 milyar liraya yakýn yatýrým yapýlacak. EPDK tarafýndan belirlenen tutarlara göre, 2011 yýlýnda tamamý özel þirketlere geçecek olan elektrik daðýtým bölgelerine 2015 yýlýna kadar toplam 8 milyar 889 milyon 166 bin 181 lira yatýrým yapýlmasý planlanýyor. Alýnan bilgiye göre, elektrik daðýtým bölgeleri içerisinde en fazla yatýrým Ýstanbul þehrine, Boðaziçi ve Anadolu yakasý bölgelerinin özelleþtirme ihalelerini toplam 6 milyar 723 milyon dolar teklif ederek kazanan MMEKA þirketi tarafýndan yapýlacak. Mehmet Kazancý ve Mehmet Emin Karamehmet ortaklýðýndaki þirket Ýstanbul un Avrupa yakasýna hizmet veren Boðaziçi þirketi ile yaklaþýk 662 milyon, Ýstanbul Anadolu yakasýna hizmet veren Ayedaþ þirketi ile 445 milyon lira olmak üzere beþ yýlda toplam 1 milyar 107 milyon lira yatýrým gerçekleþtirecek. Ayný þirket devir iþlemlerinin tamamlanmasý halinde Ýzmir ve Manisa þehirlerini içeren Gediz bölgesinde de 445 milyon lira yatýrým yapýlacak. Böylece MMEKA bu üç bölgede toplamda yaklaþýk 10 milyon aboneye elektrik daðýtým hizmeti vermek için 5 yýlda toplamda 1 milyar 550 milyon lira yatýrým gerçekleþtirecek. Önümüzdeki 5 yýlda Ankara ve 6 þehri içeren ve Sabancý Enerji ye ait olan Baþkent Elektrik Daðýtým A.Þ. tarafýndan da toplam 1 milyar 179 milyon lira yatýrým yapýlacak. EPDK Baþkaný Hasan Köktaþ, yaptýðý açýklamada elektrik daðýtým bölgelerinde özellikle teknolojik yatýrýmlar yapýlmasý için yatýrým tutarlarýný bir önceki döneme göre kat arttýrdýklarýný söyledi. Ankara / aa DO LAR DÜN 1,5440 ÖN CE KÝ GÜN 1,5440 S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,0670 ÖN CE KÝ GÜN 2,0670 tu DÜN 70,30 ÖN CE KÝ GÜN 70,30 TZOB Baþkaný Þemsi Bayraktar, etteki üretici fiyatlarýnýn yaklaþýk yüzde düþmesine raðmen marketlerdeki fiyatlarýn ise yaklaþýk yüzde 4 gerilediðini belirterek, bu durumda olanýn yine tüketiciye olduðunu kaydetti. TÜRKÝYE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, ta rým ü rün le ri nin ü - re ti ci ve mar ket fi ya tý a ra sýn da ki far kýn hal kýn ye ter li bes len me si ni en gel le di ði ni be lirt ti. Bay - rak tar, et fi yat la rýn da ki dü þü þün mar ket le re yan sý ma dý ðýn dan dert yan dý. TZOB Baþ ka ný Bay rak tar, ko nuy la il gi li yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ü re ti ci et fi yat la rýn da ki dü þüþ mar ket fi yat la rý na yan sý ma dý ðý na dik kat çe ke rek, Et fi yat la rýn da mey da na ge len dü þüþ, kur ban bay - ra mý son ra sý ve a lý nan it ha lat ka rar la rý ne ti ce sin de ül ke ye gi ren kar kas et ne de niy le ta le bin düþ me sin - den kay nak lan mýþ týr. Et te ü re ti ci fi yat la rý yak la þýk yüz de dü þer ken mar ket te fi yat lar yak la þýk yüz de 4 ge ri le miþ tir. Et te ü re ti ci fi yat la rýn da ki dü - þüþ mar ket le re yan sý ma mýþ týr. O lan yi ne ü re ti ci ye ol muþ, za rar gö ren yi ne ü re ti ci ol muþ tur. tes pi tin - de bu lun du. TZOB Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, a ra lýk a yý i çe ri sin de ü re ti ci ve mar ket a ra sýn da ki fi yat far - ký nýn ki mi ü rün ler de yüz de 478 le ri bul du ðu nu ak - tar dý. Fi yat far ký nýn en faz la ol du ðu ü rün le rin de man da li na, li mon, ku ru in cir ve pat lý can ol du ðu nu i fa de et ti. Ü re ti ci fi yat la rý i le mar ket fi yat la rý a ra sýn da ki far - kýn, tü ke ti ci le rin den ge li bes len me si ö nün de ki ö - nem li en gel ler den bi ri ni o luþ tur du ðu nu sa vu nan Þem si Bay rak tar, A lým gü cü her ge çen gün a za lan tü ke ti ci le ri miz har ca ma la rý ný kýs mak du ru mun da ka lý yor. Ay rý ca, ü re ti ci fi yat la rý i le mar ket fi yat la rý a - ra sýn da ki fark ne de niy le ta lep a zal dý ðýn dan ü re ti - ci nin bin bir e mek le ü ret ti ði ü rün ler da lýn da ka lý - yor. de di. Bay rak tar, a ra lýk a yýn da mar ket fi yat la - rý na ba kýl dý ðýn da, 11 ü rün de fi yat de ði þi mi nin gö - rül me di ði ni bu na kar þý lýk 9 ü rün de a zal ma, 9 ü - rün de i se fi yat ar tý þý ol du ðu nu vur gu la dý. Siv ri bi - ber, pý ra sa, el ma, ku ru fa sul ye, no hut, ye þil mer ci - mek, süt, toz þe ker, kýr mý zý mer ci mek, ýs - pa nak ve ku ru ü züm fi yat la rý nýn de - ðiþ me di ði nin al tý ný çi zen TZOB Baþ ka ný, ku zu e ti, da na e ti, ha vuç, do ma tes, yu mur ta, man da li na, li - mon, ta vuk e ti, ku ru in cir fi yat la - rý nýn düþ tü ðü nü; ye þil fa sul ye, pat lý can, ku ru ka yý sý, ar mut, so - ðan, pa ta tes, pi rinç, sa la ta lýk ve fýn dýk fi yat la rý nýn art tý ðý ný be - lirt ti. Þem si Bay rak tar, a ra lýk a yýn da ü re ti fi yat la rýn da, 14 ü rün de de ðiþ me ol maz ken, 6 ü rün de a zal ma, 7 ü rün de i se fi yat ar tý þý göz len di ði ni di le ge tir di. tu tu DÜN 472,18 ÖN CE KÝ GÜN 472,18 Et te ki dü þüþ mar ke te yan sý ma dý TZOB GENEL BAÞKANI ÞEMSÝ BAYRAKTAR, TARIM ÜRÜNLERÝNÝN ÜRETÝCÝ VE MARKET FÝYATI ARASINDAKÝ FARKA DÝKKAT ÇEKEREK, ET FÝYATLARINDAKÝ DÜÞÜÞÜN MARKETLERE YANSIMADIÐINI KAYDETTÝ. Buðday ithalatýnýn önüne geçilmesi hedefleniyor Kon ya Ti ca ret Bor sa sý (KTB), Buð day Ye tiþ - ti ri ci li ðin de Ka li te pro je siy le Tür ki ye de buð - day ka li te si ni art tý ra rak yurt dý þýn dan buð day it ha la tý nýn ö nü ne geç mek is ti yor. Kon ya Ti - ca ret Bor sa sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mu - ham met U ður Ka le li, ka li te nin ta rým sal re ka - bet te her za man kar þý la rý na çý kan bir hu sus ol du ðu nu, Tür ki ye ye ya pý lan buð day it ha la - tý nýn tek sebebi nin ka li te so ru nu ol du ðu nu söy le di. Bu so ru nun ö nü ne ge çe bil mek i çin Buð day Ye tiþ ti ri ci li ðin de Ka li te ad lý bir pro - je ha zýr la dýk la rý ný i fa de e den Ka le li, pro jey le buð day it ha la tý nýn ö nü ne geç mek is te dik le ri - ni bil dir di. Pro jey le Kon ya O va sý nda ü re tim ya pan çift çi le re e ði tim ler ve re rek, on la rý ka li - te li buð day ü ret me ye teþ vik e de cek le ri ni an - la tan Ka le li, þun la rý kay det ti: AB i le mü za - ke re ler ta rým a la nýn da de vam e di yor. Ta rým - sal ü re tim de plan la ma nýn ya ný sý ra, en ö - nem li ko nu lar dan bi ri de ka li te dir. Ka li te, ta - rým sal re ka bet te her za man kar þý mý za çý kan bir hu sus ol mak ta dýr. Tür ki ye nin ken di ken - di ne ye ter bir buð day ü re ti mi nin ol ma sý na kar þýn, ya pý lan it ha la týn tek ne de ni o la rak ka li te yi söy le ye bi li riz. Pro je miz i le buð day ye tiþ ti ri ci li ðin de ka li te bi lin ci ni ü re ti ci mi ze da ha i yi an la ta bi le ce ði mi zi dü þü nü yo rum. Pro je sa ye sin de buð day it hal e de rek baþ ka ül ke le rin, baþ ka hav za la rýn çift çi le ri ni de ðil, it ha le gi de cek pa ray la ken di çift çi mi zi des - tek le ye rek ka li te li buð da yý ye tiþ ti re ce ðiz. Bun dan son ra ne ka dar ü ret ti ði miz de ðil, ne ka dar ka li te li ü rün ü ret ti ði miz da ha ö nem li. Ka le li, çift çi nin bi linç len di ril me si nok ta sýn da da Sel çuk Ü ni ver si te si öð re tim ü ye le rin den des tek a la cak la rý ný di le ge ti re rek, öð re tim ü - ye le ri nin ka li te i çin ya pýl ma sý ge re ken le ri çift - çi le re an la ta ca ðý ný bil dir di. Kon ya / a a TZOB Baþkaný Þemsi Bayraktar Ge çen yý lýn zam þam pi yo nu can lý da na n GE ÇEN yýl An ka ra Ti ca ret Bor sa sý nda (ATB) iþ lem gö ren ü rün ler a ra sýn da yüz de 55,84 fi yat ar tý þýy la can lý da na ilk sý ra da yer al dý. Can lý da na yý yüz de 47,62 fi yat ar - tý þýy la pa ta tes, yüz de 46,51 fi yat ar tý þýy la da ku ru so ðan iz le di. ATB ta ra fýn dan her yýl ya pý lan, bor sa da en faz la mik tar da iþ - lem gö ren 24 ü rü nün fi yat ha re ket le ri ne i - liþ kin de ðer len dir me ça lýþ ma sý ta mam lan - dý. Bu na gö re, 2010 yý lýn da yüz de 55,84 o - ra nýn da ki fi yat ar tý þýy la can lý da na zam þam pi yo nu o lur ken 2009 da zam þam pi - yo nu o lan ku ru so ðan i se yüz de 46,51 fi yat ar tý þýy la bu kez ü çün cü sý ra da yer al dý da ATB de iþ lem gö ren ü rün ler den 14 ü rü nün fi ya tý ar tar ken, ge çen yýl fi ya tý ar tan ü rün sa yý sý i se 19 ol du. An ka ra / a a Mo tor lu ta þýt lar i çin ver gi za ma ný n MO TOR LU Ta þýt lar Ver gi si nin (MTV) bi - rin ci tak sit ö de me le ri bu gün baþ lý yor. Mo - tor lu Ta þýt lar Ka nu nu ge re ðin ce a raç sa - hip le ri, MTV nin ilk tak si di ni 31 O cak Pa - zar te si me sai sa a ti bi ti mi ne ka dar ban ka - lar ya da Mo tor lu Ta þýt lar Ver gi si ni tah si le yet ki li ver gi da i re le ri ne ya tý ra bi le cek. MTV, Ge lir Ý da re si Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin - den kre di kar týy la da ö de ne bi le cek. A ra cý o lan lar, 1 O cak 2011 den ge çer li o lan yüz de 7,7 lik MTV zam mý son ra sýn da, bu yýl 2 tak sit te 48 li ra i le 15 bin 820 li ra a ra sýn da Mo tor lu Ta þýt lar Ver gi si ö de ye cek. 16 ve yu ka rý yaþ gru bun da mo tor si lin dir hac mi cm3 ve al týn da o lan a raç la rýn yýl lýk MTV tu ta rý 48 li ra o la rak be lir le nir ken, bu ra kam 1-3 yaþ gru bun da ki a raç lar i çin 436 li ra ya yük sel di. 1-3 yaþ gru bun da, mo tor si lin dir hac mi ve cm3 a ra sýn da o lan o to mo bil le rin yýl lýk ver gi si de 697 li ra - ya çýk tý cm3 ve üs tü mo tor si lin dir hac mi ne sa hip o to mo bil ler de i se söz ko nu - su ver gi 15 bin 820 li ra ol du. Mo tor lu Ta - þýt lar Ver gi sin de i kin ci tak sit, Tem muz a yý i çe ri sin de ya tý rý la cak. An ka ra / a a tu HALK YE TE RLÝ ÞE KÝL DE BES LE NE MÝ YOR ÜRETÝCÝ ve mar ket fi yat la rý a ra sýn da ki fark tan do la yý hal - kýn ye ter li þe kil de bes le ne me di ðin den ya ký nan Bay rak tar, þun la rý kay det ti: Ya þa nan e ko no mik sý kýn tý lar kar þý sýn da bin bir e mek le ü re ti me de vam et me ye ça lý þan ü re ti ci ye ter li ge lir el de e de mez ken, tü ke ti ci ler de bu ü rün le ri pa ha lý ya tü ket mek te dir. Bi lin di ði ü ze re, gü nü müz de ül ke le rin ön ce - lik le ri a ra sýn da yer a lan en ö nem li ko nu gý da gü ven ce si nin sað lan ma sý dýr. Gý da gü ven ce si ni sað la ma nýn yo lu i se ta - rým sal ü re tim den ve bu ü re ti mi ar ttýr mak tan geç mek te dir. An cak ü re tim ar tý þý her za man hal kýn gý da ü rün le ri ne e ri þi - min de ye ter li o la ma mak ta dýr. Gý da gü ven ce si, ü re ti min uy - gun fi yat la tü ke ti ci ye u laþ ma sý ha lin de müm kün o la bi le - cek tir. An cak, bu gün ge li nen nok ta da ü re ti ci den tü ke ti ci ye u la þan ka dar fi yat lar 4-5 kat art mak ta dýr. Ü re tim de ya þa - nan en u fak bir sý kýn tý bir ta kým çev re ler ta ra fýn dan spe kü - las yon a ra cý ha li ne dö nüþ tü rül mek te dir. Bu du rum dan za - rar gö ren yi ne ü re ti ci ler ve tü ke ti ci ler ol mak ta dýr. Ü re ti ci le - ri miz binbir e mek le ü ret ti ði ü rün den ye ter li ge lir el de e de - mez ken, tü ke ti ci ler de bu ü rün le ri pa ha lý ya tü ket mek zo - run da kal mak ta dýr lar. Ö zel lik le dü þük ge lir le ha ya tý ný i da me et tir mek te o lan fa kir fu ka ra ar tan fi yat lar dan en faz la za - rar gö ren ke sim ol mak ta dýr. An ka ra / ci han ÇAYKUR un gözü Amerika pazarýnda ÇAY KUR, ABD ye çay ih ra ca tý ný ar tý ra bil mek i çin bu ül ke - nin da mak ta dý na uy gun çay ü ret me ça lýþ ma sý baþ lat tý. ÇAY KUR un ABD ba yi si Vin ta ge Fo od Corp þir ke ti nin ge nel mü dü rü Le vent De mir gil, te mas lar da bu lun mak ü - ze re Ri ze ye gel di. ÇAY KUR Ge nel Mü dü rü Ek rem Yü - ce yi ma ka mýn da zi ya ret e den De mir gil, da ha son ra ÇAY KUR Pa ket le me Fab ri ka sý, A raþ týr ma Ens ti tü sü La bo ra tu va rý ve çay bah çe le - rin de in ce le me ler de bu lun du. De mir gil, ÇAY KUR ça yý ný ABD de ki Türk le re ve ABD va tan daþ la rý na u laþ týr mak i çin ça lýþ týk la rý ný be lir te rek, Tüm ül ke ler de ol du ðu gi bi ABD de de baþ la yan or ga nik ve sað lýk lý gý da tü ke tim a ra yý - þý, bi zim i çin bir þans týr. Bu nu kul la nýp ABD li le rin da mak ta dý na uy gun bir çay i çin ça lýþ ma baþ lat týk. Bu ü rün i le var o lan sa týþ la rý mý zý art tý ra rak ABD çay pa za rýn da ye ri mi zi sað lam laþ týr mak is ti yo ruz de di. Ri ze / a a Bir gram altýn fiyatýna bir kilo kiraz YAZ mey ve si ki ra zýn ki log ram fi ya tý, bir gram al tý nýn fi ya - tý na u laþ tý. Mar ket ler de na di ren de ol sa bu lun du ru lan ki - raz, ki log ra mý 70 li ra dan a lý cý bu lu yor. Ki log ram fi ya tý bir gram al týn fi ya tý i le ay ný o lan ki raz, her ne ka dar el yak sa da ö zel lik le e þi ha mi le o lan er kek ler ta ra fýn dan sa týn a lý ný - yor. E ko no mik Pa zar Ma ða za sý Mü dü rü Ah met Do ðan, yap tý ðý a çýk la ma da, ki ra zýn raf lar da al - týn fi ya tý na sa týl ma sý na rað men yi ne de a lý cý bul du ðu nu söy le di. Ma ða za la rý nýn bütün þu be le rin de bir gün de en faz la 2 ki log - ram ki raz sat týk la rý ný, al týn fi ya tý na ol ma sý dolayýsýyla en çok e þi ha mi le o lan er kek ler ta ra fýn dan, ki log ram o - la rak de ðil de, gram la sa týn a lýn dý ðý ný be lir ten Do ðan, ki ra zýn fi ya týy la þu an da mar ket ler de bu lun du ru lan en pa ha lý mey ve ol du ðu nu kay det ti. Do ðan, Ma ða za mý za ge len müþ te ri le ri miz, ki ra zýn e ti ke ti ni gö rün - ce þaþ kýn lý ðý ný giz le ye mi yor. Ýt hal e di len ve pa ha lý ol ma sý ne de niy le pa ha lý o lan ki ra zý 100, 200 ve 250 þer gram lýk pa - ket ler de sa tý þa su nu yo ruz de di. Nev þe hir / a a

12 12 RÖPORTAJ H. HÜSEYÝN KEMAL Tür ki ye nin ya þa dý ðý de ði þim glo bal öl çek te kim le rin o yun la rý ný bo zu yor? Ve ya Tür ki ye yi yýl dýz ül ke yap mak i çin ne tür po li ti ka lar iz le - me li ve ya ne ler den ka çýn ma lý yýz? Bu so ru lar, as lý na ba kar sa nýz sis tem le il gi li so ru lar. Ýn - san ön ce ken di so ru nu nu çöz me den baþ ka la - rý na yar dým cý o la maz sö zü bir ger çek. Biz de Tür ki ye nin si ya sî re ji mi ni, dev let ya pý sý ný ve an la yý þý ný 12 Ey lül de sý ký yö ne tim sav cý lý ðý ya - pan Fa ik Ta rým cý oð lu i le ko nuþ tuk. Ký lýç da roð lu MGK dan çý kan Tek Bay - rak, Tek Dev let, Tek Mil let a çýk la ma - sý ný hü kü me tin Kürt me se le sin de ki si - ya se ti nin if lâ sý o la rak yo rum la dý. Siz na sýl yo rum lu yor su nuz? Saç ma bu lu yo rum. Sü reç le il gi li or ta da ko ca man bir sa bo taj var. Bu sa bo ta ja CHP, MHP ve Ha bur da ya þa nan lar, ka ra kol bas kýn la rý da da hil. Dev let ge nel o la rak so ru na na sýl ba ký - yor? Ön ce lik li o la rak hü kû met bu me se le ye Kürt a çý lý mý di ye rek yan lýþ yap tý. Da ha son ra de mok ra tik a çý lým di ye rek yan lý þý ný dü zelt ti. Çün kü T.C nin top lu mun de ði þik ke sim le ri ne kar þý uy gu la dý ðý yan lýþ po li ti ka lar dan kay nak lý de mok ra si so ru nu var. Ge nel dev let ak lý i se ar týk sa nal o lan bu re ji mi dar be ler le gö tü re me ye ce ði ni an la dý. Hal ka dö nüp bak ma ih ti ya cý his set ti. Bu ra ya bak tý ðýn da i se ger çek le ri gör me ye baþ la dý. Son o la rak Hil mi Öz kök ün Ge nel kur may baþ kan lý ðýn dan son ra ma ce ra pe rest dar be ci zih ni yet ge ri de bý ra kýl ma ya baþ lan dý. Dev let ak lýn da ki bu de ði þim Er ge ne - kon sü re ci ni baþ lat tý di ye bi lir mi yiz? Hem baþ lat tý hem de iv me ka zan dýr dý. Er ge ne kon ger çe ði gö rü lün ce dev le tin ba zý ka de me le ri bu nun a cil o la rak çö zül me si ge rek ti ði ne i nan dý ye ka dar hü kü me te bil gi ver me yen MÝT, 2003 te Bal yoz un bir dar be pla ný ol du ðu nu hü kü me te ve Ge nel kur may a bil dir di. Þu an da ki sý kýn tý mu ha le fe tin kon sen süs i çin de Tür ki ye nin so run la rý na ça re a ra ma ma sýn dan da kay nak la ný yor. So run la rýn çö zül me me si sa de ce mu - ha le fe tin di ren cin den mi kay nak la ný - yor. Er ge ne kon de ni len ör güt dev le tin bü tün ka de me le ri ne sýz mýþ de ðil mi? Bü rok ra si nin de, ha ki mi ye ti ta ma men kay bet me mek i çin ba zý nok ta lar da ki di renç nok ta la rý ný e lin de tut ma is te ði a ðýr ba sý yor. Bu zih ni yet kök ten de ðiþ mek zo run da ol du ðun dan dö nü þüm teh li ke li a dým lar la ya vaþ ya vaþ gi de cek tir. Tür ki ye ö nü müz de ki dö nem sý fýr bir a na ya sa yap sa da hi di renç de vam e de cek tir. Bu di ren cin dýþ kay nak la rý da var dýr. Bu dýþ güç le rin zih ni yet ha ri ta sý ne - dir? Hu ku kun te sis e dil me si i çin de yar gý - ya bü yük so rum lu luk lar dü þü yor... Yar gý u zun yýl lar hu ku ku de ðil, re ji mi ya þat ma sev da sý na ka pýl dý. Hal bu ki yar gý men sup la rý i de o lo ji le rin de ðil, hu ku kun bek çi le ri dir dar be sin den son ra ku ru lan Yük sek A da let Di va ný Yük sek Ha ki mi Sa lim Ba þol, yar gý la nan mil le tin tem sil ci le ri ne Si zi bu ra ya tý kan kuv vet böy le is ti yor de yin ce ta ri he bir ve ci ze düþ müþ ol du. Baþ ba ka nýn i da mý na ne den o lan dar be ci le ri des tek le yen bu i kiz zih ni yet A na ya sa Mah ke me si ne, Yar gý tay a, Da nýþ tay a si ra yet et ti. Ha kim ler cüb be le riy le dar be ci le re te men na da bu lun du lar. Tür ki ye 28 Þu bat a ka dar bir kaç dar be da ha ya þa dý. 27 Ni san muh tý ra sý i se bü rok ra si nin ar týk gü cü nü kay bet ti ði nin bir gös ter ge siy di. 28 Þu bat ta bri fing al ma ya gi den le rin ba zý la rý bi le Er ge ne kon bel ge le ri ni gö rün ce biz yan lýþ ya pý yo ruz de di ler. Ve bu Tür ki ye nin si ya sî re ji mi ni, dev let ya pý sý ný ve an la yý þý ný 12 Ey lül de sý ký yö ne tim sav cý lý ðý ya pan Fa ik Ta rým cý oð lu i le ko nuþ tuk. Kurmaylar oynanan oyunlarý görmeli EMEKLÝ ASKERÎ HAKÝM FAÝK TARIMCIOÐLU: "BEN KURMAY SUBAY- LARDAN TELAVÝV-WASHÝNGTON-LONDRA ÞEYTAN ÜÇGENÝNÝN NELER ÇEVÝRDÝÐÝNÝ HESAPLAMALARINI BEKLÝYORUM! EÐER KURMAYLARIMIZ BU OYUNLARI FARK EDERLERSE BUNLARA TEDBÝR ALABÝLÝRLER." NUR CU LA RA DÂ VÂ A ÇIL MA SI NI DÝ YA NET ÝÞ LE RÝ BAÞ KA NI ÝS TE DÝ 12 Ey lül sý ký yö ne tim sav cý lý ðý yap tý - ðý nýz da Nur cu la ra, Sü ley man cý la ra ta kip siz lik ka rar la rý ver di ði niz söy - le ni yor. Dar be dö ne min de böy le ka - rar lar ver mek zor de ðil miy di? Fa ik Ta rým cý oð lu na kim ne ya pa bi lir ki? Be nim ik bal en di þem yok tu. Gi der a vu kat - lýk, öð ret men lik ya par ço lu ðu ma ço cu ðu ma ba ka rým di ye dü þü nü yor dum. Bu so ruþ tur ma la rý aç mak is te yen zih ni yet na sýl bir zih ni yet ti? So ruþ tur ma la rýn a çýl ma sý ný kon sey is ti - yor du. Ba na ge len ya zý, dö ne min Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný ta ra fýn dan fez le ke ge li yor du. Bu na sýl bir la ik lik an la yý þý dýr ki, Di ya net; di - nî grup la ra so ruþ tur ma a çýl ma sý i çin ya zý yol lar? Ge len ya zý yý o ku sa nýz san ki bir sa - vaþ baþ la mýþ sa nýr sý nýz. Zih ni ye te ge lin ce Ben Nur cu yum di yen her ke sin la ik li ðe ay - ký rý ha re ket et ti ði dü þü nü lü yor du. La ik li ðin yan lýþ yön len di ril me si bi zi bir bi ri mi ze tam 60 se ne ça týþ týr dý. Sa id Nur sî nin ki ta bý ný o - ku duk la rý i çin in san la rý mah kûm et ti ler. Ki - ta bý tet kik et ti ler mi? Ha yýr. Sýrf di nî mo tif ta þý yor di ye mah kû mi yet ka rar la rý ver di ler. Ben de sav cý i ken hep si ne ta kip siz lik ka ra rý ver dim. Çün kü e lim de suç o luþ tu ra cak de - lil ler yok tu. E ðer de lil ol sa so ruþ tur ma a çar - dým. Bun la rýn ve him ol du ðu nu gör düm. BAÞ BA KAN OL SAM, MÝL LÎ SA VUN MA BA KA NIN DAN HE SAP SO RA RIM As ke rî sav cý ol ma nýz ha se biy le Bal - yoz Dâ vâ sý nda a dý ge çen ko mu tan - lar et ra fýn da tar týþ ma lar ya þan dý. Siz ne dü þün dü nüz? Hü kü met ko mu tan la rý a çý ða al mak ko - nu sun da geç kal dý. Ben ko mu tan la rýn gö - rev den a lýn ma sý ge rek ti ði ni da ha Ha zi ran a yýn da As ke rî Þû râ dan ön ce be lirt miþ tim. An cak Mil lî Sa vun ma Ba ka ný bun la rý i yi bil - me li. Baþ ba ka nýn ye rin de ol sam be ni ni ye zor du rum da bý rak týn di ye he sap so ra rým. Tür ki ye nin Ýs lâm dün ya sý nýn li de ri ol ma sýn dan tüy le ri di ken di ken o lan lar dýr. Tür ki ye nin Ýs lâm dün ya sý nýn li de ri ol ma ma sý i çin i ki yüz yýl lýk plan lar yap tý lar. Ön le rin de Hi lâ fe ti en gel o la rak gö rüp kal dýr dý lar. Tür ki ye yi ka tý bir la ik lik an la yý þýy la kav ga ya sü rük le di ler. Tür ki ye iç di na miz mi ni gö re me di. Ken di e zik li ðiy le yýl la rý ný ge çir di. Bu nun ya nýn da ta ri hin bir em ri o la rak kur du ðu muz cum hu ri ye tin ilk yýl la rýn da bir denbi re u lus-dev let çý kar mak yan lýþ tý. Bu yan lý þýn i kin ci ver si yo nu þek lî bir Av ru pa lý laþ ma sü re ci ne gi ril me siy di. Harf dev ri miy le bir lik te mu az zam bir kül li ya týn top ra ða gö mül me si ni de u nut ma mak ge rek. Bu yan lýþ lar bir bi ri kin ti o luþ tur du. Ar týk bun la rý dü zelt mek zo run da yýz. sü re ce el at ma ya ka rar ver di ler. Dev let te ki bu de ði þi mi din dar bü rok - rat la ra bað la mak doð ru mu? Bu nu böy le dü þün mek çok doð ru de ðil dir. Bü rok ra si, ba ðým sýz dü þü ne bil me, mem le ke tin yük sek men fa a ti nin ner de ol du ðu nu a kýl la tes bit e de bil me ka bi li ye ti dir. Yük sek bü rok ra si çok i yi e ði tim al ma sý na rað men ba zý ger çek le ri gör mü yor du. An cak dev let ak lý ya vaþ ya vaþ ül ke nin men fa a ti nin ne re de ol du ðu nu gö re cek tir. Kur may su bay lar ma zi nin o na yük le di ði gö rev le re ba ka cak týr. Ni çin be Or ta do ðu da yým, ne den baþ ku man da ným. Ta rih ne den be ni Ýs lâm dün ya sý nýn baþ ku man da ný ol ma ya mah kûm e di yor. Bun lar dü þü nül dü ðün de cid dî stra te jik so nuç lar or ta ya çý ka cak týr. Ta bu lar dan a rý na cak týr; gar drop Ba tý cý lý ðý nýn yan lýþ ol du ðu nu gö re cek tir, NA TO nun ka lýp la rý dar ge le cek tir. Dev le tin yük sel me si i çin ne ge re ki yor sa o nu ya pa cak týr. Ben kur may su bay lar dan Te la viv-was hing ton-lon dra þey tan üç ge ni nin ne ler çe vir di ði ni he sap la ma la rý ný bek li yo rum! E ðer kur may la rý mýz bu o yun la rý fark e der ler se bun la ra ted bir a la bi lir ler. Fark et me ye baþ la dý lar mý siz ce? Þu an fark et me ye baþ la dý lar. Bin yýl sür me si bek le nen 28 Þu bat on yýl bi le de vam e de me di. 28 Þu bat i de o lo ji si za lim le rin i de o lo ji siy di, sü reç te Te la viv-lon dra-was hing ton ha ki mi ye ti var dý. Bü tün me se le bu dur! Tür ki ye nin, Ýs ra il le a ra sý nýn a çýl ma - sý nýn sebebi bu mu dur? Er ge ne kon a Te la viv par ma ðý ne ka dar ka rýþ mýþ týr? Haç lý Se fer le rin den son ra Ma so nik mah fil ler bü yük bir plan la dün ya ser ma ye si ni de ar ka sý na a la rak tek ni ði de kul la na rak Ýs lâ ma sa vaþ aç tý de Ba sel de Si yo nist Kon gre de a lý nan ka rar la Os man lý dev le tinin yý kýl ma sý ve Ýs ra il Dev le tin ku rul ma sý plan lan dý. Bu stra te ji de Tür ki ye de cum hu ri ye tin ku rul ma sý, Ya hu di le rin Av ru pa dan ko vul ma sý ve va ad e dil miþ top rak la ra gön de ril me si var dý. Ýn gil te re pla nýn bu a ya ðý ný Al man ya ya ha va le et ti de Ku düs ün zap týy la plan iv me ka zan dý. Os man lý nýn müt te fi ki Al man I I. Wil hem Haç lý Se fe ri bin se ne son ra za fer le hi tam bul du de di. Ku düs ün zap týn dan son ra se nar yo 1924 te Hi lâ fe tin kal dý rýl ma sýy la tes cil len di. An cak bu sis tem 86 se ne son ra sý rýt tý. Tür ki ye siz bu i þin i çin den çý ka ma ya ca ðý ný dü þü nen Müs lü man ül ke ler se Tür ki ye ye te vec cüh et ti. Bu gün i se 11 Ey lül de ger çek le þen sal dý rý bü yük bir pro je dir. Ba na so rar sa nýz 3. Dün ya sa va þý baþ la mýþ týr ve bu Ýs lâm coð raf ya sýn da de vam e de cek tir. Te rör ba ha ne si de bir ens trü man o la rak kul la ný la cak týr. Ar týk BM, NA TO, dev let ler hu ku ku if lâs et miþ tir. E ðer dev let ler hu ku ku if lâs et me miþ ol say dý Ma vi Mar ma ra ya sal dý ran ve ma sum in san la rý öl dü ren Ýs ra il li so rum lu lar Sýrp lar gi bi yar gý la nýr lar dý. 1 mil yon 200 bin ki þi I rak ta hak sýz ye re öl dü rül dü. E ðer siz sü rek li o la rak Ül ke bö lü nü yor, va tan el den gi di yor der se niz bu o yun la rý gö re mez si niz. Pe ki Er ge ne kon la bir bað lan tý sý var mý Te la viv in? Baþ tan i za hý ný yap tým ta rih sü re cin de Tür ki ye ye bir sis tem ge ti ril di. Tür ki ye la ik-an ti la ik ger gin li ði ne sü rük len di. Dý þar dan da ya tý lan bu ka tý sis tem ne de niy le Tür ki ye Ýs lâm coð raf ya sý na ba ka maz ol du. Bu zih ni yet, biz de yüz de yüz müt te fik bul du. On lar da 28 Þu bat ý mey da na ge tir di ler. 28 Þu bat a i yi ba kýn or da or ga nik ba ðý çok net gö rür sü nüz. 28 Þu bat ta tam mâ nâ sýy la ba þa rý lý o la ma yýn ca bu se fer dev let ha re ke te geç ti ve Er ge ne kon dâ vâ la rý ný aç tý. Son o la rak da fil min so nun da dev let bü yük ref leks gös te re rek Mil lî Gü ven lik Si ya set Bel ge si nden ir ti ca yý çý kar dý. Bu, dev le tin oy na nan o yun la rý ar týk gör me si an la mý na ge lir! Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn Ýs tan bul un ka - de ri Ku düs ün ka de ri ne bað lý dýr a - çýk la ma sý bu o yun la rý mý a çýk lý yor? Tam da bu dur. Bu sö zü an la mak i çin Os man lý nýn yý ký lý þý na git me miz lâ zým. Ge nel kur may Baþ ka ný, ku man dan la rýy la Kâ be de na maz kýl ma dan bu iþ ol maz. Ge nel kur may, kur may la rýy la gi dip Ec yat Ka le si ni de gez me li Tür ki ye yi yö ne ten dev let ak lý tam mâ nâ sýy la de ðiþ ti de mek müm kün mü? Bu cid dî bir mü ca de le dir. U zun bir sü reç tir. Pa ti ka ve teh li ke li yol lar dan geç me den ba þa rý ya u laþ mak müm kün de ðil dir. De ði þi me di renç gös te ren le rin ço ðu za man la ger çek le ri gö re cek ler dir. Za ten o ka dar çok de lil or ta ya çý ký yor ki ar týk ko nu þa cak yüz le ri kal ma dý. Kem, küm et mek le va kit le ri ni ge çi ri yor lar. E ðer bu sü reç hýz la nýp yar gý sal o la rak so nuç a lý cý þey le re ver mez se med-ce zir gi bi ye ni den kar þý di renç ar ta cak týr. Ba zen öy le lo dos lar o lur ki ba zen sa hi li bi le yok e de bi lir! TÜRK LER VE KÜRT LER BÝR BA BA NIN Ý KÝ ÇO CU ÐU GÝ BÝ DÝR Kürt so ru nunun çö zül me si Tür ki ye ye ne ka zan dý rýr? Eðer so run çö zü lür se Tür ki ye ken di coð raf ya - sýn da at koþ tu ra cak týr. Tür ki ye nin böl ge sin - de güç lü ol ma sý ný is te me yen güç ler bu sü re - ci sa bo te et ti ði gi bi ül ke i çin de ik ti da rý bý rak mak is te me yen ler de bu nu sa bo te e di yor lar. Bir Türk Er ge ne kon u var sa bir de Kürt Er ge ne kon u var. Bu it ti fak in san la rýn a cý çek me si ne yol a çý yor. Dev - let o la rak da yap tý ðý mýz yan lýþ lar var. Bir in sa nýn a na di li ni ya sak la mak bun lar dan bir ta ne si. Dev let bu nu gör dü ve bu yan lý þý gi der mek i çin ha re ke te geç ti, an cak söy le di ðim gi bi sa bo taj lar baþ la dý. Siz ce Tür ki ye de ýrk çý lýk an la mýn da bir Kürt so ru nu var mý? Kürt ne dir? Han gi dil de i fa de si ni bu lur? Ta rih te ne dir? So ru la rý nýn ce vap la rý ve ri lir se ke sin o la rak söy le di ði niz mâ nâ da bir so run ol ma dý ðý or ta ya çý - kar. Kürt Di van-ý Lü ga ti Türk te kar þý lý ðý ný bu lan bir kav ram dýr, Kut sal Ka yýn A ða cý an la mý na ge - lir. Kürt, Türk çe i se ne yin kav ga sý ný ve ri yo ruz? Türk ler ve Kürt ler Müs lü man bir ka vim o la rak bir mil let tir. Tak rir-i Sü kûn Ka nu nu yla her þey ber bat ol muþ tur. Ýn san la ra e zi yet ler e dil miþ, sü rül müþ - ler dir te Kürt çe ya sak lan mýþ týr. Siz ýrk sal o la rak Kürt ler, Türk mü dür di - yor su nuz? Ay ný kök ten ge li yor lar. Bun lar an la týl mý yor. Türk leþ tir mi yor mu su nuz? Ha yýr, Ha yýr! Ta rih te sen Türk mü sün Kürt mü - sün di ye bir þey yok tu. Türk ler ve Kürt ler bir ba ba - nýn i ki ço cu ðu o la rak gö rü lü yor du. Sa ka Ým pa ra to - ru Al per Tun ga nýn me za rýn da e le ge çen Gök türk - çe me tin de Ben Kürt ha ka ný Alp U run gu yum de di ði ni gö rür sü nüz. Türk ler ve Kürt ler ay ný coð - raf ya da ya þa dý lar, da ha son ra a ra la rý na ta ri hin þa lý gir di. Fars ha ki mi ye tin de u zun dö nem ya þa dý lar. Bu nun ya nýn da Sel çuk lu Dev le ti nin Kürt le rin it ti - fa kýy la ku rul du ðu nu, Ma laz git te Kürt ler le bir lik te sa va þýl dý ðý ný kim se nin u nut ma ma sý ge re kir. Kül tü rel o la rak da bir iç i çe geç miþ lik te mev zu ba his de ðil mi? Kýr mý zý-sa rý-ye þil renk le ri nin Türk me nis tan da ve Os man lý Sa ra yýn da ne i þi ol du ðu nu a raþ tý rýr sa - nýz gö rür sü nüz. E ðer öf ke ha kim se bü tün bu renk le ri de red de der si niz. Türk var sa Kürt var dýr, Kürt var sa Türk var dýr. Bit lis li bi ri o la rak ka nýn i - çin de ki al ve ak yu var lar ne i se Türk ve Kürt o dur. An cak 2000 se ne son ra in san lar a na di li mi ko nuþ - mak is ti yo rum di yor sa bu nu ya sak la ya maz sý nýz. Bu bir zu lüm dür. PKK siz ce Kürt le rin çý kar la rý ný tem sil e di - yor mu? PKK ma þa ör güt tür. PKK as la Kürt le rin tem sil - ci si de ðil dir. PKK nýn is tek le riy le giz li ser vis le rin is - tek le ri a ra sýn da na sýl bir bað ol du ðu na bak mak lâ - zým dýr. Cum hu ri ye tin ba þýn da Lo zan da ki kon sen - süs de vam e di yor ol sa so run yok tu. Hi lâ fet kal dý - rý lýn ca ö bür ta raf tan Kürt le rin ol du ðu coð raf ya da is yan çý kar týl dý. Bu se fer de Mu sul u al týn dan çe kip al dý lar. A yak lan ma i le be ra ber Tak rir-i Sü kûn de - ni len þey ta nî dü zen ge ti ril di. Bü tün vic dan lar mü - hür len di. Irk çý lýk kav ga sýn dan me se le yi çý kar mak müm kün mü dür? Ger çek ler an la þý lýr sa müm kün. Ben ger çek le ri Tat van da, Bit lis te an lat tý ðým da in san lar hay ran - lýk la din li yor lar. Kürt ço cu ðu nun göz le ri par la ya rak Öy le mi? di yor. Nam lu yu ve dev le tin pos ta lý ný çek ti ði miz za man in san lar bu ger çek le ri ka bul e - der ler. Na sýl Sün nî-a le vî-þiî me se le sin de Kur ân, Hz. Mu ham med, Ehl-i Beyt de yin ce a kan su lar du ru yor. Ay ný sof ra da ye mek ler ye ni yor. Kürt me - se le sin de de ay ný dýr. An cak in san lar böy le dü þün - me sin di ye her tür lü kar ma þa yý so ku yor lar. Ge nel kur may ýn böl ge de gi dip Cu ma na - ma zý kýl ma sý so run la rý a zal týr mý? Ka tý lý yo rum, Kürt me se le si bi ter. Ýn san lar o tu - rur að lar Ben se nin kö le nim der. Zýl gýt lar la se - vinç le ri ni gös te rir ler. Kim se u nut ma sýn ki Tür ki ye Dev le ti nin ba þý sý ký þýn ca Kürt de di ði miz Kuy - ruk lu de di ði miz in san lar si lâh la na cak ve teh li ke yi on lar ön le ye cek tir. Ý ki ta raf tan da in san la rýn öl me si an cak hal kýn bir bi riy le sa vaþ ma ma sý nýn sebebi ne dir? Ýn san lar da mar da a kan ka nýn ay ný ol du ðu nu bi - li yor lar. On bin ler ce yýl lýk be ra ber li ði miz var. Bu duy gu sa de ce kýz a lýp ver mek le ol maz. Boþ nak lar - la da kýz a lýp ve ri yor sun, a ma Kürt e Be nim di yor - sun, o ben di yor sun.

13 SPOR 13 Potada yýlýn sporcusu Kerem Tunçeri seçildi BASKETBOL ADAMLARI DERNEÐÝ, BASKETBOL OSKARLARI'NIN 6. YILINDA EFES'ÝN TECRÜBELÝ OYUNCUSU KEREM TUNÇERÝ'YÝ YILIN OYUNCUSU SEÇTÝ. BASKETBOL A dam la rý Der ne ði (BAD) Baþ ka - ný Av ni Er boy, 2010 yý lý Bas ket bol Os kar la rý O nur Ö dü lü'nün Baþ ba kan Re cep Tay yip Er - do ðan'a, ö zel ö dül le rin Dev let Ba kan la rý E ge - men Ba ðýþ i le Fa ruk Na fiz Ö zak'a ve ril me si nin ka rar laþ tý rýl dý ðý ný bil dir di. Er boy, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 100 ki þi lik ö zel jü ri nin ti tiz ça lýþ - ma sý son ra sýn da 2010 yý lý Bas ket bol Os kar la - rý'ný hak e den le rin be lir len di ði ni kay det ti. Er - boy, þun la rý i fa de et ti: ''Ka za nan la rý, yö ne tim ku ru lu muz ve bas ket bol a i le si o la rak kut lu yo - ruz. Ba þa rý la rý nýn, bas ket bo la kat ký la rý nýn ar ta - rak de va mý ný di li yo ruz. Bas ket bol da ba þa rý lý ki þi, ku rum, ta kým, ku lüp se çi min de jü ri ü ye - le ri miz ol duk ça zor lan dý. Bas ket bol da ge le cek yýl la ra ta þý ya ca ðý mýz bas ket bol os kar la rý nýn 6. yý lýn da, Tür ki ye'nin bas ket bol a i le si ni bir a ra - ya top la yan tek si vil top lum ku ru lu þu o lan Bas ket bol A dam la rý Der ne ði'ne des tek o lan her ke se te þek kür e di yo ruz.'' Er boy, 2010 yý lý Bas ket bol Os kar la rý O nur Ö dü lü'nün, Dün ya Bas ket bol Þam pi yo na sý'na sað la dý ðý kat ký ve A Basketbol Milli Takýmýnýn Türkiye'de yapýlan Dünya Basketbol Þampiyonasý'nda Dünya Ýkincisi olmasýnda büyük bir rol oynayan Kerem Tunçeri, takýmý Efes Pilsen'i Avrupa Liginde attýðý kritik sayýlarla Top 16'ya taþýdý. bas ket bo la ver di ði des te ði dik ka te a la rak Baþ - ba kan Re cep Tay yip Er do ðan'a ve ril me si nin ka rar laþ tý rýl dý ðý ný be lirt ti. Di ðer ö dül le re la yýk bu lu nan ki þi ve ku rum lar þöy le: Ö zel Ö dül ler: Dev let Ba ka ný Fa ruk Na fiz Ö - zak (Dün ya Bas ket bol Þam pi yo na sý na kat ký la rý ve Pý nar Kar þý ya ka'nýn Kýb rýs Rum ke si min de ma ruz kal dý ðý sal dý rý son ra sý, ku lü be sa hip çý ka - rak Ýz mir'e ka dar ge lip ha va li ma nýn da ta ký mý kar þý la ma sý do la yý sýy la) Dev let Ba ka ný ve Baþ - mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ (Pý nar Kar þý ya ka'nýn Kýb rýs Rum ke si min de ma ruz kal dý ðý sal dý rý son ra sý ku lü be sa hip çý ka rak, ha va li ma nýn da ta ký mý kar þý la ma sý do la yý sýy la). Yý lýn Ta ký mý: A Mil li Bas ket bol Ta ký mý. Yý lýn An tre nö rü: Bog - dan Tan je viç (A Mil li Ta kým ve Fe ner bah çe Ül ker'de ki ba þa rý la rý do la yý sýy la). Yý lýn O yun cu - su: Ke rem Tun çe ri. Yý lýn Ha ke mi: Dað der Dað lý. Yý lýn Yö ne ti ci si: Sa mer Al bay rak. Yý lýn Ga ze te ci si: Ü mit Av cý. Yý lýn Spi ke ri: Mu rat Mu rat ha noð lu. Yý lýn Yo rum cu su: Ýs met Ba - dem Ay rý ca, BAD Yö ne tim Ku ru lu'nca Genç - lik ve Spor Ýz mir Ýl Mü dü rü Sab ri Sa dýk lar, Tür ki ye Bas ket bol Fe de ras yo nu Yö ne tim Ku - ru lu Ü ye si A ta kan Ka ra kap lan, MHK As baþ ka - ný Fi ruz Ko çaþ, Ýl Bas ket bol Tem sil ci si Ha lil Öz türk ve TBF Ýz mir Bü ro Mü dü rü Ce lal A rý - san'a ''Hiz met Ö dü lü'' ve ril me si ka rar laþ tý rýl dý. HAKEM SEMÝNERÝ ANTALYA'DA BAÞLIYOR TÜRKÝYE Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafýndan düzenlenen üst klasman hakem, yardýmcý hakem ve gözlemci sezon arasý semineri yarýn Antalya'da baþlayacak. Antalya Ramada Plaza Otel'deki seminerin açýlýþý saat 17.00'de yapýlacak. Bayan FIFA ve FIFA yardýmcý bayan hakemler ile FIFA kokartlý futsal ve plaj futbolu hakemlerinin de katýlacaðý seminerin açýlýþ törenine UEFA 1. Asbaþkaný vetff Onursal Baþkaný Þenes Erzik, TFF Baþkaný Mahmut Özgener katýlacak. ABD'de Los An ge les Ga laxy'nin for ma sý ný gi yen David Beckham Tottenham'da oynamak istediðini çevresine söyledi. Beckham Ýngiltere'de oynamak istiyor PREMÝER Le a gu e e kip le rin den Tot ten ham Hots - purs'un tek nik di rek tö rü Harry Redk napp, fut bol ka - ri ye ri ni ABD'de sür dü ren Da vid Beck ham'ýn Tot ten - ham'a gel mek is te di ði ni söy le di. Redk napp, Ful ham'ý 1-0 yen dik le ri ma çýn ar dýn dan ga ze te ci le re yap tý ðý a - çýk la ma da, ''Beck ham, ki ra lýk o la rak bi ze gel mek is te - di ði ni söy le di'' di ye ko nuþ tu. Du ru mu ku lüp yö ne ti ci - le ri ne bil dir di ði ni ve i da ri di rek tör Dar ren E a les'in bu o la sý lý ðý de ðer len dir mek i çin A me ri ka lý yet ki li le ri ik na et me ye ça lýþ tý ðý ný i fa de e den Redk napp, ''Ar týk top yö ne ti ci ler de'' de di. ABD'de Los An ge les Ga laxy'nin for ma sý ný gi yen 35 ya þýn da ki fut bol cu, da ha ön ce yap tý ðý a çýk la ma da Mi lan de ne yi mi nin ar dýn dan bir kez da ha ki ra lýk oy na mak is te me di ði ni söy le miþ ve ba sýn da yer a lan ha ber ler de, bu çer çe ve de E ver ton'ýn tek li fi ni red det ti ði i le ri sü rül müþ tü. Brezilyalý Gustavo Bayern Münih'de BAYERN Mü nih Ku lü bü'nün, Bre zil ya lý sa vun ma o - yun cu su Lu iz Gus ta vo'nun trans fe ri ko nu sun da Hof - fen he im ta ký mýy la an laþ tý ðý a çýk lan dý. Ku lü bün in ter - net si te sin de yer a lan a çýk la ma da, i ki ku lüp yet ki li le ri - nin, 23 ya þýn da ki fut bol cu nun trans fe ri ko nu sun da tüm þart lar da uz laþ ma sað la dý ðý bil di ril di. A çýk la ma - da, fut bol cu nun bu gün sað lýk kon tro lün den ge çe ce ði ve bir son da ki ka de ði þik li ði ol ma ma sý ha lin de ken di - siy le 4 bu çuk yýl lýk an laþ ma ya im za a tý la ca ðý be lir til di. Ersan Ýlyasova NBA'de kariyer rekorunu kýrdý ÝLYASOVA'NIN 16 SAYI 17 RÝBAUND ÝLE ''DOUBLE DOUBLE''YAPTIÐI MAÇTA BUCKS, MAVERICS'Ý YENDÝ NBA'DE Milwakuee Bucks, Bradley Center'da aðýrladýðý Dallas Maverics'i yenerken, geceye damgasýný vuran isimlerden biri Türk basketbolcu Ersan Ýlyasova oldu. Ýlyasova, attýðý 16 sayýnýn yanýna 17 de ribaund ekleyerek geceyi ''double double'' yaparak tamamladý. Ersan, ribaundda NBA kariyer rekorunu kýrarken, bir maç men cezasýnýn sona ermesinin ardýndan tekrar forma giyen ve maça kenarda baþlayan yýldýz oyuncu Earl Boykins de 26 sayýyla takýmýnýn en skorer oyuncusu oldu. Maça, sakat olduðu için Dirk Nowitzki'den yoksun çýkan Dallas Maverics'te sayý yükünü 29 sayýyla oynayan Arjantinli Jose Barea çekti. HEAT'Ý MUHTEÞEM ÜÇLÜSÜ TAÞIYOR Son 3 maçýný Nowitzki'den yoksun oynamak zorunda kalan Maverics, bir diðer þoku, önemli silahlarýndan Caron Butler'ýn sakatlanmasýyla yaþadý. Butler, ilk çeyrekte dizinden sakatlandý ve maçý býrakmak zorunda kaldý. Gecenin bir diðer maçýnda Miami Heat, Golden State Warriors ile evinde oynadý. Heat, rakibini yenerken, sayýlarýnýn 75'ini 3 yýldýz oyuncusu LeBron James, Chris Bosh ve Dwyane Wade attý. Geceyi LeBron James 25 sayý 10 asist, Chris Bosh 20 sayý 11 ribaund ile ''double double'' yaparak tamamlarken, Dwyane Wade 25 sayý 8 asist 6 ribaund ile oynadý. Miami Heat, bu sonuçla son 18 maçtaki 17. galibiyetini almýþ oldu. Adana maratonuna 400 sporcu katýlacak ADANA'NIN kurtuluþunun yýl dönümü etkinlikleri kapsamýnda ilk defa düzenlenecek 21 kilometrelik ''1. Kurtuluþ Yarý Maratonu''na Türkiye'nin çeþitli illerinden yaklaþýk 400 sporcunun katýlacaðý bildirildi. Adana Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Fazlý Bayram Hadi, kentte spora olan ilginin her geçen gün arttýðýný belirterek, hemen hemen her spor branþlarýnda önemli baþarýlara imza attýklarýný söyledi.hadi, yaptýklarý çalýþmalar sonrasý kentte sporu yeniden hareketlendirdiklerini anlatarak, bu kapsamda atletizmde 14 yaþ altýnda Türkiye þampiyonu çýkardýklarýný, ferdi branþta ise 8 Türkiye þampiyonluðu, 7 ikincilik, 4 üçüncülüklerinin bulunduðunu ifade etti. yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) ELEMAN n GEBZE'de BULUNAN firmamýza doðalgaz tesisatý, proje ve takibinde deneyimli, autocad bilgisi yeterli, sürücü ehliyeti olan, Tekniker alýnacaktýr. Beþiroðlu Mühendislik GEBZE/KOCAELÝ 0(262) (0532) n GENÇ, DÝNAMÝK ve tercihen ÝstanbulFatih'te oturan Bay Temizlik Elemaný aranýyor. Ýletiþim: (0505) n ÝHRACATÇI FÝRMALARLA Telefon trafiðini yürütebilecek seviyede Ýngilizceye vakýf yüksek okul mezunu tesettüre riayet eden Bir Bayan Elemana ihtiyaç vardýr. Çalýþma yeri Rize'nin Pazar Ýlçesidir. Ýrtibat Telefonu: (0542) n ÖZEL YAÞAMYOLU Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde çalýþmak üzere Zihinsel Engelli Sýnýf Öðretmeni alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: 0(456) (0536) n ANKARA ANITTEPEDEKÝ balýk lokantamýzda çalýþmak üzere Motorlu Servis Elemaný alýnacaktýr. (0536) KÝRALIK DAÝRE n 75 m2, 1+1, 4 katlý, 1.KAT, Bina yaþý 5-10 yýl arasý, 500 TL depozit, kira 350 TL n 3+1, kombili, masrafsýz, orta kat, 120 m 2, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 2.kat, kat kaloriferli, krediye uygun 700 TL n DÝKMEN ÖVEÇLER Ahmet Haþim Cad. Kiralýk Daire Ýrtibat: (0 533) n 100 m2, 2+1, bina yaþý 1620 arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý 500 TL 0(212) n 80 m 2 2+1, boyalýparkeli dýþ cephe mantolamalý 6.kat güneydoðu cephe Baþakþehir 1.Etap n 150 m 2 kiralýk sanayi ceyranlý dükkân, takaslý 500 TL. (0543) n 90 m2, 2+1, bina yaþý 5-10 yýl arasý, 3 katlý, 3.kat, doðalgaz sobalý kiralýk daire 500 TL kira, 1000 TL depozit SATILIK DAÝRE n SAHÝBÝNDEN DENÝZLÝ Pýnarkent'te satýlýk Dubleks villa 214 m 2 bahçeli TL Tel: (0 535) n DENÝZLÝ Albayrak Meydaný Pekdemir karþýsýnda 3+1 kaloriferli 0(258) (0533) SATILIK ARSA n BURSA YENÝÞEHÝR'e 6 km mesafede m 2 bað vasfýnda tarla TL, m 2 meyve bahçesi TL 0(224) (0535) n BURSA ORHANGAZÝ'de iki fabrika arasýnda kelepir m 2 Meyve Bahçesi (0532) n ARNAVUTKÖY DURSUNKÖY'de m TL (vadeli) (0532) n KAYSERÝYE 18 km Uzaklýkta m 2 Tarla TL Þaban Yücetürk Yücetepe Zemin Market gmail.com ADA'dan ÇERKEZKÖY, KAPAKLI BÜYÜKYONCALIDA imarlý ifrazlý arsalar. 24 Ay taksitle tarlalar. (0532) (212) n ORHANGAZÝ'de m 2 imarlý yol, su, elektrik, göl manzara TL vade (0532) VASITA n 2006 GAZELLE sobol çok temiz km de vade ve takas olur, gaz2752 model, km de, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, beyaz renk, manuel vites, dizel yakýt, takaslý, ikinci el TL. 0(212) n LAND ROVER 3.9 Vogue 1992 model, km, gümüþ gri, motor hacmi cm 3, motor gücü arasý, yakýt benzin + LPG otomatik vites, 5 kapý, 4x4, ikinci el TL (0543) ÇEÞÝTLÝ n CÝÐER ve KEBAP salonu devren satýlýktýr. 0(324) MERSÝN DÝNÇER NAKLÝYAT Garantili, Marangozlu 0(212 ) (216 ) (0532) n ÝSKÂNLI KAT mülkiyetli satýlýk iþyeri 150 m 2, takaslý, TL. (0543) n DEVREN KÝRALIK Þahin Mini Market Zuhuratbaba Mahallesi Türkiþ Caddesi No: 18/B Bakýrköy/ÝSTANBUL B.Köy TC NO:

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý Sayfa Sorumlularý: Recep Bozdað Ümit Kýzýltepe OTOMOBÝL Sayfa Tasarým: Sedat Serdar 15 Çað rý Öz taþ Geely Emgrand EC7 1.5 MOTOR: 1.5 lit re lik Ge ely nin ken di ü re ti mi o lan mo tor 6000 d/d da 98 hp güç ve 4000 d/d da 126 Nm tork ü re ti yor. Ga za ge cik me li tep ki ve - ren mo tor, gü cü nü 5 i le ri o ran lý ma nu el þan zý man la ön te ker le re i le ti yor. Tes ti miz sü re sin ce 7.0 lt/100 km or ta la ma ya kýt tü ke ten Em grand EC7 nin þe hir dý þýn da tü ke ti mi ni da ha da dü þür me niz müm kün kg lýk boþ a ðýr lý ða sa hip Em grand ý 0 dan 100 km/s hý za u laþ týr mak i çin 13 sa ni ye ye ih ti yaç du yan mo tor, a ra cý mak si mum 170 km/s hý za u laþ tý ra bi li yor. Ge ely, Em grand i çin 5 yýl ga ran ti ve ri yor ve is te nil di ði tak dir - de ga ran ti dý þýn da kal ma dan LPG uy gu la ma sý ya pý yor. Sa ný rým 115 ve ya 110 bey gir lik bir di zel mo to ra sa hip bir Em grand i yi iþ ya par. Gözü yükseklerde KULLANIÞLI OLMASI, GENÝÞ HAYAT ALANI SUNMASI, GÖRÜNÜÞÜ VE SEGMENTÝNE GÖRE UYGUN FÝYATIYLA SATINALMADA KENDÝNÝ CAZÝP HALE GETÝRÝYOR. KISACASI GÖZÜNÜ YÜKSEKLERE DÝKMÝÞ, DESEK YANLIÞ OLMAZ GÝBÝ... VW Binek Araç ta görev deðiþimi VW Bi nek A raç Pa zar la ma Mü dür lü ðü ne Çað rý Öz taþ ge ti ril di. Da ha ön ce, VW Bi - nek A raç Pa zar la ma Mü dü rü o la rak gö rev ya pan Ad nan Yü cel i se Ther mo King ve Sca ni a En düs tri yel & De niz Mo tor la rý Sa týþ ve SSH Mü - dü rü o la rak a tan dý. Ye ni gö - re vi ne 1 O cak 2011 ta ri hin den i ti ba ren baþ la yan o lan Çað rý Öz taþ, 2006 yý lýn dan be ri VW Bi nek A raç ta Sa týþ Mü dü rü o la rak gö rev ya pý yor du Ýz mir do ðum lu o lan Öz taþ; Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Ýn þa at Mü hen dis li ði nden bö lü mün - den me zun ol duk tan son ra, li san süs tü e ði ti mi ni Ýs tan bul Bil gi Ü ni ver si te si Ýþ let me Bö - lü mü nde ta mam la dý yý lýn dan be ri Do ðuþ O to mo tiv bün ye sin de ça lý þan Öz taþ 2006 yý lý dan be ri VW Bi nek A raç Mar ka Mü dür lü ðü nde Sa týþ Mü dü rü o la rak gö rev ya pý yor du. Dünyaca ünlü if Tasarým Ödülü Kia Sportage ve Magentis in oldu 2011 yýlý if Tasarým Ödüllerinde Kia Motors, hem SUV modeli Sportage, hem de D segment modeli Magentis ile ödül sahibi oldu. Tasarým kalitesinin yaný sýra iþçilik, yenilik ve çevreye duyarlýlýk gibi bazý ölçütleri de dikkate alan if ürün tasarým ödülünün uluslar arasý uzmanlardan oluþan jürisi, Kia nýn her iki modelini de bu ödüle lâyýk gördü yýlýndan beri her sene verilen if ürün tasarým ödülü, dünyanýn tasarýmda üstün baþarý için verilen en önemli ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor if ödülü için 43 ülkeden 16 ayrý kategoride 2,756 farklý ürün yarýþtý. Otomobil, gemi, tren ve hava araçlarýný kapsayan Ulaþým Aracý Tasarýmý dalýndaki ödülü, Kia Sportage ve Magentis kazandý. Kia Sportage ülkemizde, 2010 yýlý Aðustos ayýnda, yenilenen yüzü, þýk tasarýmý ve zengin ekipman seviyesiyle, segmentinde referans olma iddiasýyla satýþa sunuldu. Saðlam gövde yapýsý, yeni motorlarý ve göz alýcý tasarýmý ile Kia Sportage, günümüzün modern aileleri için, þehir içi kullanýma uygun kompakt bir SUV araç olarak karþýmýza çýkýyor. Kia nýn if Tasarým ödülü kazanan diðer modeli Magentis ise, 2011 yýlýnýn son çeyreðinde ülkemizde satýþa sunulacak. RECEP BOZDAÐ ÇÝN LÝ o lan Ge ely E meg rand EC7 de di ðim - de, Çin a dý ný du yun ca bi raz du rak sa ya ca - ðý ný zý gö rür gi bi yim. He men Çin ma lý mý? vb. so ru lar or ta da ka fa nýz da ci rit a ta cak. Her ney se mil ya ra ya kýn nü fu sun ya - þa dý ðý Çin, dün ya e ko no mi sin de sý nýr la rý zor lu yor. 10 yýl i çin de Çin in 1 nu ma ra lý e - ko no mi o la ca ðý ön gö rü lü yor. Ta rih te ba - rut gi bi bir çok bu lu þa im za a tan Çin li ler, sa ný rým o to mo bil ta sa rý mýn da pek ba þa rý lý de ðil ler. Zi ra ta sa rým lar da di ðer mar ka lar - dan e sin len dik le ri ni gö rü yo ruz. An cak ge - le cek te bu e sin len me yi bý ra ka rak, ken di - le ri ne has ta sa rým la rý ný ya pa cak lar mý bir - lik te iz le ye ce ðiz. Ge le lim Ge ely nin ül ke - miz de müþ te ri ye sun duk la rý en üs te ko - num lan dý rý lan Em grand, göz le ri ken di si ne çe vi ren þýk ta sa rý mý ve id di a lý do na ný mýy la pa za rý ný ge niþ let me ye ça lý þa cak. 'BENZEYEN' TASARIM Ge ely Em grand da he men dik kat çe ken kýs mý Mer ce des in S se ri si ni an dý ran ar ka ta ra fý. Ar ka ký sým S se ri si nin kü çük bir ver si yo nu nu a de ta. LED li ar ka stop gru - bu nun S se ri sin den far ký yok gi bi! Ön ký - sým da da baþ ka ben ze yen ta sa rým o la rak da çok u zak la ra git me miþ ler. Gü ney Ko - re li ü re ti ci Hyun da i nin So na ta mo de li ni faz la sýy la ha tý ra ge ti ren ön ký sým da fe na gö zük mü yor. Mer cek li far lar ve kro maj lý ön pan jur a ra cýn ön gö rü nü mü nü þýk laþ - týr mýþ. A ra cýn pro fil gö rü nü mün de i se jant la rýn bo yu tu göz týr ma lý yor. Kon fo ru art tý ran 205/65 R15 bo yu tun da ki las tik le - rin ye ri ne 16 inç jant kul la nýl say dý da ha i - yi gör sel bü tün lük sað lan mýþ o la cak tý mm lik u zun lu ðuy la Em grand seg - men ti nin en i ri mo del le rin den bi ri. Ne re - dey se B sý ný fý di ye cek si niz... Ö zet le gö rü - nü þe tam pu an ve re bi li riz çün kü et raf tan sü zen göz ler böy le di yor. TEKNÝK ÖZELLÝKLER Motor: 1,5 CVVT Motor Hacmi: 1498 cc Yakýt Türü: Benzin Yakýt Tüketimi Þehir Ýçi: 8,7 lt Þehir Dýþý: 5,5 lt Karma: 6,7 lt Test: 7,0 lt BOYUTLAR Uzunluk: 4635 mm Geniþlik: 1789 mm Yükseklik: 1470 mm Dingil Mesafesi: 2650 mm Bagaj Hacmi: 680 lt Yakýt Depo Kapasitesi: 53 lt Boþ Aðýrlýk: 1375 kg Ge niþ iç me kân GENÝÞ iç me kâ nýn sun duk la rý Türk tü ke ti ci si nin bek len ti le ri ni kar þý la ma ya a day. Ço - ðu Çin li o to mo bil le rin ak si ne Em grand ýn iç gö rü nü mü son de re ce dik kat çe ki ci o la - rak kar þý ný za çý ký yor. Yal nýz di rek si yon ba þý na ge çip, et ra fa do kun du ðu nuzd çe ki ci lik ol duk ça a za lý yor. Ön kon sol da kul la ný lan sert plas ti ðin ka li te si i çin en faz la va sat di - ye bi li riz. Bu a ra da, kli ma sý cak lýk kon tro lü nü ya pan bu ton, sý cak lýk de ðe ri ni çok ya - vaþ de ðiþ tir di ði i çin ý sý yý dü þür mek i çin bir kaç tur çe vir mek ge re ki yor. Ay rý ca, ta kýn tý - la rým dan o lan di rek si yon, de ri kap lý de ðil. De ri kap lý ol ma sa ne o lur di ye cek si niz a - ma kol tuk la rýn de ri ol du ðu bir a raç ta bi raz ga rip du ru yor. Ka pý iç le rin de ki cam ve ay - na kon trol bu ton la rý nýn ko num la rý so run suz an cak cam aç ma ka pa ma bu ton la rýn da cid di bir tep ki ge cik me si var. Hem ön kol tuk ta, hem de ar ka kol tuk ta kol çak su nan Em grand ýn ar ka kol tuk lar da sun du ðu diz me sa fe si i se ol duk ça ba þa rý lý. Bu nun ya - nýn da ka rar týl mýþ ar ka cam lar da ar ka kol tuk ta yol cu luk ya pan la rýn kon fo ru nu art tý - rý yor. Em grand ýn 680 lit re lik de ba gaj hac mi mev cut. Kon for ve yol tu tuþ EM GRAND IN kon for o la rak sun duk la rý hiç bek le me ye ce ði niz ka dar i yiy di. Yu mu þak süs pan si yon la rýy la sar sýn tý sýz yol cu luk lar su nu yor. Ra hat kol tuk lar la bir lik te ar ka kol - tuk lar da ki diz me sa fe si ol duk ça i yi. Ý çe ri ye mo tor se si ni a lan Em grand ýn rüz gâr se si de ye te rin ce faz la. 5 i le ri ke mik li þan zý ma nýn ge çiþ le ri i yi. Hýz lan ma is te ði niz a ra cýn ön te - ker le ri nin nor mal den faz la pa ti na ja düþ me si se be biy le ça buk ol mu yor. ESP sis te mi ni hiç bir do na ným se çe ne ðin de sun ma yan Em grand, a ni ya pý lan ma nev ra lar da ko lay yol - dan ko pu yor. His si az o lan di rek si yon sü rüþ key fi ni zi a zal ta bi li yor. A ra cýn fren sis te mi ABS ol ma sý na rað men gü ven lik sý nýr la rý ný a þý yor. So nuç o la rak Em grand ý gö ren le rin fi - ya tý ný da du yun ca il gi le ri nin art ma sý ný dik ka ye de ðer bu lu yo rum. PERFORMANS km/s Hýzlanma 13 s Maksimum Hýz: 170 km/s Hyundai ix geldi, satýþlar 3 e katlanacak HYUNDAI NÝN yeni akýcý tasarým anlayýþýnýn ilk uygulandýðý araç olan ve SUV ler arasýnda büyük bir ilgi gösterilerek tercih edilen ix35 te, 2.0 litre dizel motordan sonra 1.6 litre hacimli direkt enjeksiyonlu benzinli motor seçeneði de 51 bin TL den baþlayan fiyatla tüketicilerin beðenisine sunuldu. Ýlk çýktýðý Mart ayý sonundan bu yana sadece 2.0 litre dizel motor seçeneðiyle (bin) adetten fazla satýlarak yoðun bir ilgi gösterilen ix35 in yeni 1.6 litrelik benzinli motoruna Türkiye de büyük bir talep gelmesi bekleniyor. Avrupa ile eþzamanlý olarak satýþa sunulan ix GDI da, yoðun talep nedeniyle tedarik problemi yaþanmaz ve planlanan adetlerde Türkiye ye ithal edilirse 2011 yýlýnda en az 3 bin adetlik ix35 in satýlmasý hedefleniyor. Hyundai ix GDI, 135 PS lik güçlü ve çevre dostu motoru, Euro NCAP ten yüksek puanla alýnan 5 yýldýzlý üstün güvenliði, çekici tasarýmý ve maceraperest karakteriyle her þeye bir araçla sahip olmak isteyenlerin tercihi olarak ön plana çýkýyor. Avrupa da ilk kez ix35 ile birlikte sunulan bu 1591 cc hacmindeki motor, 6 ileri manuel þanzýman ve 4x2 önden çekiþ seçeneðiyle 6300 d/d de 135 PS maksimum güç ve 4850 d/d de 165 Nm maksimum tork üretiyor. 100 km de 6.8 litre ortalama tüketime ve 158 gr/km gibi düþük bir CO2 emisyonuna sahip olan bu motor, ix35 i 11,1 saniyede 0 dan 100 km/s hýza çýkarýyor ve 178 km/s lik maksimum hýza ulaþtýrýyor. Hyundai ix35 te 8 farklý dýþ ve iki farklý iç renk seçeneði sunuluyor. Gövde renkleri arasýnda Buz Beyazý, Gümüþ Gri, Bulut Gri, Füme, Siyah, Kiraz Kýrmýzý, Petrol Mavisi ve Su Yeþili; iç döþeme rengi olarak da bej ya da siyah seçilebiliyor. Hyundai ix GDI Style, 51 bin TL lik anahtar teslim fiyatýyla satýlýrken Style Plus paketi alýndýðýnda 57 bin TL lik anahtar teslim fiyat ödeniyor. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ Yoksullara yeterince yardým yapýlmýyor CANSUYU YARDIMLAÞMA VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ NÝN TÜRKÝYE DE YOKSULLUK ALGISI ARAÞTIRMASI NA GÖRE, YARDIMSEVERLERÝN YARISI TÜRKÝYE DE YOKSULLARA YETERÝNCE YARDIM YAPILMADIÐINA ÝNANIYOR. YOK SUL LAR LA da ya nýþ ma i çin de o lan yar dým se ver ler, bu ke sim de ki le re ye te rin ce yar dým ya pýl ma dý ðý na i na ný - yor. Yok sul la rýn top lum ta ra fýn dan dýþ lan dý ðý ný dü þü nen yar dým se ver ler, si ya set çi le rin yok sul luk so ru nu i le ye te - rin ce il gi len me di ði gö rü þü nü ta þý yor. Can su yu Yar dým - laþ ma ve Da ya nýþ ma Der ne ði, yok sul luk, yok sul la ra ya - pý lan yar dým lar ve yar dým ku ru luþ la rý na i liþ kin al gý la rýn hem yok sul la rýn hem de yar dým e den le rin ba kýþ a çý sýn - dan or ta ya ko nul ma sý a ma cýy la Tür ki ye de Yok sul luk Al gý sý A raþ týr ma sý yap tý. A raþ týr ma, 12 il de 2 bin 413 ki - þi nin ka tý lý mýy la ger çek leþ ti ri lir ken, bu ki þi le rin bin 201 i, yar dým se ver ler den se çil di. A raþ týr ma ya gö re, yar dým se - ver le rin ço ðun lu ðu li se (yüz de 32.3) ya da fa kül te me - zun la rýn dan (yüz de 25.6) o lu þu yor. Yar dým se ver le rin mes le ki da ðý lý mý na ba kýl dý ðýn da en bü yük gru bu yüz de 27.9 la es naf ke si mi nin o luþ tur du ðu gö rü lü yor. Ev ha - ným la rý i se yüz de 11.4 lük o ran la i kin ci gru bu o luþ tu ru - yor. Yar dým se ver le rin or ta la ma ay lýk ge lir le ri nin ço ðun - luk la bin bin 500 TL ve 2 bin bin 500 TL a - ra lýk la rý a ra sýn da yo ðun laþ tý ðý gö rü lü yor. Ýlk grup ta ki le - rin o ra ný yüz de 45.3 ü, i kin ci grup ta ki le rin o ra ný i se yüz - de 20.7 yi bu lu yor. Son bir yýl da e ko no mik du ru mu - nuz da na sýl bir de ði þim ya þan dý? so ru su na ka tý lým cý la - rýn ya rý sýn dan faz la sý (yüz de 51.7) ay ný ge lir du ru mu nu mu ha fa za et ti ði cevabý ný ve ri yor. E ko no mik du ru mu - nun son bir yýl i çin de kö tü leþ ti ði ni dü þü nen le rin o ra ný yüz de 32.4, son bir yýl i çin de e ko no mik du ru mu nun i yi - leþ ti ði ni dü þü nen le rin o ra ný i se yüz de 16. Ankara / aa Yardýmseverlerin yüzde 75'i siyasetçilerin yoksulluk sorunu ile yeterince ilgilenmediðini düþünüyor. YOKSULA KENDÝLERÝ ULAÞIYOR YARDIM edeceðiniz insanlara nasýl ulaþýrsýnýz? sorusuna verilen cevaplar incelendiðinde, katýlýmcýlarýn büyük bölümünün (yüzde 58.3) kendim belirleyip ulaþýyorum cevabýný verdikleri görülüyor. Eþ, dost, akraba aracýlýðýyla cevabýný verenlerin oraný da (yüzde 30.2) oldukça yüksek bir orana karþýlýk geliyor. Gönüllü sivil yardým kuruluþlarý aracýlýðýyla yardým yapýyorum diyenlerin oraný yüzde 8 de, resmi yardým kuruluþlarý aracýlýðýyla diyenlerin oraný ise 1.3 te kalýyor. FÝLÝSTÝN SEVGÝSÝ YOKSUL insanlarýn toplum tarafýndan dýþlandýklarýný düþünüyorum önermesine, yardýmseverlerin yaklaþýk yüzde 65 i katýlýyor. Katýlýmcýlarýn yüzde 75 i, siyasetçilerin yoksulluk sorunu ile yeterince ilgilenmediðini düþünüyor. Yardýmseverlerin yarýsý Türkiye de yoksullara yeterince yardým yapýlmadýðýna inanýyor. Yurt dýþýnda yardým yapacak olsanýz hangi bölgeye yardým yapmak istersiniz? sorusuna, yardýmseverlerin yaklaþýk üçte biri (yüzde 36.7) Filistin yanýtýný veriyor. Filistin den sonra en çok yardým yapýlmak istenen bölge ise yüzde 28.3 oranýyla Afrika. Yoksullara yönelik en uygun yardým stratejisine iliþkin önerileri sorulan yardýmseverlerin yarýsý (yüzde 50) iþ bulma cevabýný veriyor. Bu teklifi nakdi yardým (yüzde 16.6) ve gýda yardýmý (yüzde 14.2) teklifleri izliyor. HABERLER Yarýþmada yapýlan birbirinden ilginç aþureler dikkat çekti. En gü zel a þu re ya rýþ ma sý n KAY SE RÝ DE ö zel bir o kul ta ra fýn dan ve li ler a ra sýn da dü - zen le nen En Gü zel A þu re Ya rýþ ma sý nda, de re ce ye gi ren ler al týn la ö dül len di ril di. Ö zel Yel ke noð lu Ko le ji O kul A i le Bir li ði ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len ya rýþ ma ya 27 öð ren ci nin an ne si ka týl dý. Çok sa yý da ve li nin de ko nuk o la rak ka týl dý ðý ya rýþ ma - da, ha yal dün ya la rý nýn zor lan dý ðý bir bi rin den il ginç a þu re ler dik ka ti çek ti. Ya rýþ ma da, a na nas, nar, por ta kal gi bi mey ve le - rin i çin de su nu lan a þu re le rin ya ný sý ra lez ze tin ve es te ti ðin ön plan da ol du ðu su num lar da yer al dý. A þu re le rin jü ri ta ra fýn - dan tat, kul la ný lan mal ze me, gör sel lik ve su num ba ký mýn - dan de ðer len di ril di ði ya rýþ ma da, Son gül Er soy bi rin ci, Te fi ka Ký lýç lý i kin ci, Be tül Dil baz da ü çün cü ol du. Kayseri / aa New York Ti mes o kur la rý Ýs tan bul u gör mek is te miþ n ABD NÝN say gýn ga ze te le rin den New York Ti mes (NYT), o kur la rý nýn 2010 yý lýn da en faz la gör mek is te di ði ye rin Ýs tan - bul ol du ðu nu du yur du. Ga ze te nin haf ta so nu ya yým la nan ge zi e kin de yer a lan ha ber de, ga ze te ta ra fýn dan bü tün dün - ya da ki o kur la rý na yö nel ti len 2010 yý lýn da en çok ne re ye git - mek is ter si niz? so ru su na en faz la Ýs tan bul ce va bý nýn ve ril di - ði, ya pý lan oy la ma da Ýs tan bul un a çýk fark la bi rin ci ol du ðu ya zýl dý. Ýs tan bul un 2010 yý lýn da dün ya da en çok gi dil mek is - te nen yer ol ma sýn da o ku yu cu la ra gö re, ta ri hî me kân la rý nýn, in san la rý nýn ve kül tü rü nün bü yük rol oy na dý ðý ný ya zan ga ze - te, Ýs tan bul un bü yük fark at tý ðý oy la ma da, gö rül mek is te nen di ðer po pü ler yer ler a ra sýn da Ko lom bi ya, Se ul, Kos ta Ri ca ve New York un bu lun du ðu nu be lirt ti. New York / aa Gök ten ö lü kuþ yað dý n ABD NÝN Ar kan sas e ya le tin de ki bir ka sa ba da gök yü zün den yak la þýk 1000 ö lü kuþ düþ tü. Yýl ba þý ge ce si ye rel sa at le dan i ti ba ren yet ki li le re, gök yü zün den kuþ ö lü le ri düþ tü ðü ih bar la rý - nýn gel me ye baþ la dý ðý kay de dil di. 2 ki lo met re ça pýn da ki bir böl - ge ye ya yý lan Si yah Kuþ un ö lüm se be bi a raþ tý rý lý yor. Ar kan sas Av cý lýk ve Ba lýk çý lýk Ko mis yo nu gö rev li si, kuþ bi lim ci Ka ren Ro - we, ö lü kuþ lar da fi zik sel trav ma be lir len di ði ni, bu nun se be bi nin yýl dý rým ve ya do lu o la bi le ce ði ni söy le di. Ro we, bu tür den o lay la - ra geç miþ te baþ ka yer ler de de rast lan dý ðý ný, kuþ la rýn ze hir le ne - rek öl dü ðü nü san ma dý ðý ný kay det ti. Beebe / aa SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BÝR YAÞINA KADAR SADECE ANNE SÜTÜ YETER SAÐLIKLI HAYAT ÝÇÝN ANNE SÜTÜ ÞART Ha be ri say fa 19 da BEL FITIÐINA SEBEBÝYET VERÝYOR PC BAÞINDA EN FAZLA 20 DK KALIN Ha be ri say fa 20 de

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı