Alternatif Piyasa Oynaklıklarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algoritmasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Etkileri: Türkiye ve Londra Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alternatif Piyasa Oynaklıklarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algoritmasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Etkileri: Türkiye ve Londra Örneği"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Erhan Demireli Alernaif Piyasa Oynalılarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algorimasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Eileri: Türiye ve Londra Örneği Arş. Gör. Erdos Torun Yrd. Doç. Dr. Erhan DEMİRELİ Douz Eylül Üniv. İİBF. Arş. Gör. Erdos TORUN Douz Eylül Üniv. İşleme Faülesi Öze Bu çalışmada Türiye ve İngilere için 17/07/003 06/08/009 dönemini apsayan serbes piyasa alın fiyaları analize onu edilmişir. Çalışmada, Yinelenen Biriimli Kareler Meodu(Ieraed Cumulaive Sums of Squares Mehod - ICSS) aracılığıyla serbes piyasa alın fiyalarına ai ırılma arihleri belirlenmiş, ardından bu arihlerde Türiye (TR) ve İngilere (UK) için serbes piyasa alın fiyalarını eilediği düşünülen eonomi, polii, sosyal olaylar incelenmişir. Ayrıca çalışmada, uyarlanmış IT esi sonucunda bulunan anlamlı ırılma noalarının ısa ve uzun dönemli oynalı süreğenliği üzerindei eisini espii amacıyla söz onusu ırılma arihlerini emsil eden ula değişenler, CGARCH modelindei alıcı rend bileşeni ve geçici bileşen eşililerine dahil edilmişir. Çalışma sonucunda alernaif yaırım araçları olması nedeniyle Türiye ve İngilere serbes piyasa alın fiyalarının, döviz ve faizde meydana gelen değişililerden ve bu değişilileri yaraan faörlerden eilendileri ve özellile siyasi gelişmeler nedeniyle fiya isirarını sağlayamadıları düşünülmeedir. Bununla birlie CGARCH modeline ilişin sonuçlar incelendiğinde ırılmaların diae alınmasıyla birlie TR için ısa ve uzun vadeli süreğenlilerin sırasıyla %89 ve %15 azalıren; UK için ise süreğenlilerdei azalma oranının sırasıyla %87 ve %15 olduğu espi edilmişir. Bu noadan hareele oynalıa meydana gelen şoların ısa ve uzun dönemli olara fiya hareelerinde dalgalanma meydana geirdiği söylenebilir. Anahar Sözcüler: Yinelenen biriimli areler meodu, süreğenli, serbes piyasa alin fiyalari, oynali, ICSS, CGARCH. JEL Sınıflaması: C, C51, E 44. Absrac (Defining he Financial Breas on Alernaive Mare Volailiies hrough ICSS Algorihms and Effecs on Persisency: Cases of Turey and London) In his sudy, volailiy behavior and srucural breas in uncondiional variance are invesigaed by using Ieraed Cumulaive Sums of Squares Mehod ICSS and Componen GARCH-CGARCH on he 19

2 free mare gold price ha includes he 17/07/003 06/08/009 periods for Turey and England. Afer brea daes for free mare gold prices were deeced via ICSS, he economic, poliic, social evens ha hough as impressive on free mare gold prices a ha daes in Turey and England were examined. Also in his sudy, he effec of significan brea poins deeced by ICSS on long and shor erm volailiy persisence was analyzed by inroducing he dummy variables represening he brea daes o he permanen rend componen and emporary componen equaions of CGARCH model. In his sudy, i is found ha because hey are alernaive invesmen ools, he free mare gold prices are being effeced from he changes on boh foreign exchange and ineres raes along wih he facors ha creaes hose change. Moreover, gold prices are unable o provide he sabiliy of prices because of he poliical evens. Besides, he resuls of CGARCH model indicae ha when he breas are aen ino consideraion for Turey he shor and long erm persisence respecively decreased by 89% and 15% where for England i is respecively 87%and 15%. Wih he guidance of hose resuls i can be said ha he shocs ha occurs on volailiy creaes price flucuaions a long and shor erm. Key Words: Ieraed cumulaive sums of squares mehod icss, persisence, free mare gold prices, volailiy, ICSS, CGARCH. JEL Classificaion: C, C51, E Giriş Son 0 yılda Sovyeler Birliği nin dağılması ile başlayan süreçe Ameria Birleşi Devleleri (ABD), e güç odağı olara oraya çımışır. Çin in yeni bir üreim gücü olması, ABD nin sorunları aseri güç ullanara çözmeye çalışması ve Ira ile Afganisan ı işgali, son zamanlarda oraya çıan siyasi ve eonomi gelişmelerdir. Ayrıca ileişimin hızla arması sonucunda eonomilerin daha liberal hale gelmesiyle birlie, üreim faörlerinin sınır öesi hareelerinin ve üreimin önündei sınırların aldırılmasının üresel olara sağlanması hedefi oraya çımışır. Gerçee ise gelişmee olan ülelerin üsünde yü o- lan sınırlamalar halen devam emeedir. Son zamanlarda oraya çıan perol ve hammadde fiyalarının arışı, gelişmee olan üleler için oraya çıan icare anlaşmaları ve engeller ile bu ülelerin dış borç yüleri üreselleşmenin adil olara uygulanmasını güçleşirmeedir. Ayrıca ço uluslu şirelerin uumları da gelişmee olan ülelerin poliialarını eilemeedir (Apa ve Ayaç, 009). Bu gelişmeler ile ülelerin değişililere aya uydurma zorluları da finansal isirarsızlıları oluşurmaadır. Finansal isirarsızlıların alernaif bir sebebi de apializm olara arşımıza çımaadır. Kapializm; üreim araçları müliyeinin özel işilerin ellerinde olduğu ve ar elde eme amacıyla ullanıldığı, üreimin, yaırımın, gelirin bölüşümünün, mal ve hizme fiyalarının serbes piyasada belirlendiği bir eonomi sisemdir (Eğilmez, 009). Kapializmin doğası gereği eonomi bazen büyümee, bazen durgunluğa girmee bazen de üçülmeedir. Krizlerin bu şeilde onjonürel bir eğilim izliyor ve genellile büyü sıçramaların ardından geliyor olması apializmin balonlar yaraığını ifade emeedir. Bu balonların oluşumlarının engellenmesi rizlerin de çımasını önleyeceir. O halde apializm, riz yaraan bu balonların oluşumunu önleyemiyorsa, rizlerin öldürücü eisinden urulma için bunların aşırı biçimde şişmesini deneim alına alaca meanizmaları gelişirme zorundadır. Balonları izleyebilmenin alernaif bir yolu da seçilmiş maddelerin fiyalarını ya da indeslerini izleyebilmeir (Eğilmez, 009). Ayrıca, globalleşme sonucunda sermaye piyasaları, sadece endi ülelerindei iç dinamilerden değil, diğer ser- 130

3 maye piyasalarında da oluşan polii, e- onomi ya da sosyal olaylardan eilenir hale gelmişir. Dolayısıyla piyasaların ris durumunu yansıan piyasa oynalığının söz onusu olaylardan ne ölçüde eilendiğinin bilinmesi ris ahmini ve hedging sraejilerinin uygulanması baımından önem azanmaadır. Önemli üresel ya da bölgesel polii ve eonomi olaylar yaırım araçlarının fiyalarında dalgalanmalar meydana geirmee ve volailiede ani sıçramalara neden olara oynalı süreğenliğini eilemeedir. Dolayısıyla günümüzde oynalı modellemesinde sıça ullanılan GARCH modellerinde oynalıa meydana gelen ırılmaların diae alınmaması durumunda oynalı süreğenliği ve model asayıları gerçe değerinden farlı olabilmeedir 1. Tüm bu nedenlerle, bu çalışmada gelişmiş ve gelişmee olan ülelerde yapısal ırılmalara neden olan faörlerin belirlenmesi ve finansal isirarsızlılar sonucunda eonomilerin birbirlerinden eilenme düzeylerinin sapanması amaçlanmışır. Bu amaca yöneli olara Türiye ve İngilere ye ai serbes piyasa alın fiyaları veri sei olara seçilmişir. Serbes piyasa alın fiyalarından hareele Türiye ve İngilere piyasaları değerlendirilmiş, gelişmiş ve gelişmee olan ülelerdei isirarsızlıların oluşum nedenleri ve bu isirarsızlıların sözonusu piyasaları eileme düzeyleri belirlenmişir. Çalışma apsamında oynalıa meydana gelen ani değişimlerin içsel olara espi edilmesine iman veren Yinelenen Biriimli Kareler Meodu (Ieraed Cumulaive Sums of Squares Mehod - ICSS) algoriması ullanılmış, söz onusu ırılmaların oynalı süreğenliğindei ısa ve uzun dönemli eisi CGARCH modeli aracılığıyla 1 Ayrınılı bilgi için bz. Lamoureux and Lasrapes (1990) incelenmişir. Çalışmanın ana amacı alın piyasalarında meydana gelen oynalı davranışlarının ve süreğenliğin eilerinin incelenmesidir. Oynalı süreğenliğinin, finansal zaman serilerinde meydana gelen şoun alıcığını ölçmesinden öürü, süreğenliği eileyen olayların bilinmesi poliia yapıcılar ve yaırımcılar açısından ö- nemli hale gelmeedir. Oynalıai ırılmaları eileyen olayların incelenere geleceei fiyaları eileyebilece olayların emel nielilerinin belirlenmesi alernaif yaırım sraejilerinin uygulanması baımından rii önem aşımaadır. Çalışmanın bundan sonrai bölümleri şu şeilde düzenlenmişir. İinci bölümde onuya ilişin yapılan lieraür araması sunulmuşur. Üçüncü bölümde analizler sırasında ullanılan meodoloji haında bilgi verilmişir. Dördüncü bölüm çalışmada ullanılan veri seine ayrılmış, beşinci bölümde ise ampiri sonuçlar yer almışır. Son olara, alıncı bölümde çalışmanın sonuçları değerlendirilmişir.. Lieraür Taraması Yaırım araçlarının seyrinde eonomi, polii ve sosyal nedenlerle birço değişenliler gözlemlenmeedir. Öylei ris düzeyinin yüseliğine bağlı olara süreli azandıran bir yaırım alernaifine ai geiriler, piyasalara yansıyan olumsuz bir haberin eisiyle azanç eisini yiirebilmee, yaırımcılar belemediği durumlarla arşılaşabilmeedirler. Finansal alanda volailie üzerinde bu ür azanç ve ayıp noalarının belirlenmesi amacıyla birço çalışma gerçeleşirilmişir. Çalışmanın bu bölümünde volailie üzerindei yapısal ırılmaların ICSS algoriması ve GARCH meodolojileri ile belirlenmesine yöneli araşırmalara yer verilmişir. 131

4 Klaassen (00) çalışmasında, GARCH modeli ile yapılan volailie öngörümlemelerinde şoların süreğenliğini incelemişir. Mali (003), çalışmasında volailiedei ani değişimleri ve bu değişimlerin gerçeleşiği arihlerdei eonomi olayları Oca 1990 Eylül 000 döneminde ICSS algorimasıyla incelemişir. Çalışmada, GARCH modeliyle hesaplanan volailiedei ani değişimlerin süreğenliğinin azaldığı sapanmışır. Mali ve Hassan (004), çalışmalarında volailiedei ani değişimleri ICSS algorimasıyla es emişlerdir. Oca 199- Ağusos 003 dönemi için 5 büyü seör endesi verileri üzerinden gerçeleşirilen analizlerde, sandar GARCH modelinin volailiedei ahmin edilen süreğenliği azalığı sapanmışır. Mali vd. (005), çalışmalarında sandar GARCH modeli yerine ICSS modeli ile varyansai ani değişimleri incelemişlerdir. Çalışmada Kanada borsası için hafalı verilerden hareele dönemi incelenmişir. GARCH modeline göre oluşurulan volailie modelinde, öncei çalışmalara zı olara varyansai değişenliğin azaldığı sapanmışır. Marcelo vd. (006), İspanya sermaye piyasalarında üçü ve büyü ölçeli porföyler için varyansai ani değişimleri incelemişlerdir. Çalışmada varyansai ani değişenlileri espi için ii değişenli GARCH modelleri çerçevesinde ICSS algorimasına dayalı yeni bir model gelişirilmişir. Çalışma sonucunda Avrupa Parasal Birliği oluşurulduan sonra volailiede ani değişimler olduğu durumlarda asimeri eilerin meydana geldiği bulgulanmışır. Alshimmiri ve Aldihani (006) çalışmalarında, Kuvey Borsası nda büyü ve üçü ölçeli porföy geirileri arasında geri bildirim ve bilgi aışı eisi olup olmadığını araşırmışlardır. Çalışma sonucunda lieraürü deseler nielie, hisse senedi geirilerinin ve bu hisse senelerine ilişin volailienin her zaman bilgi aışından eilendiği bulgulanmışır. Anca çalışma sonuçlarına göre bu ei, porföyün ölçeğine göre değişmeedir. İnceleme döneminde Kuvey Borsası nda volailie süreğenliği de sapanmışır. Bu süreğenli yine bu dönemde üçü ölçeli porföyler için daha uzun sürmüşür. Chen vd. (006), çalışmalarında ürev ürünlerin değerlenmesi ve volailie davranışının sapanması için S&P 500, NASDAQ, Yen, Pound, Avusurya Doları, domuz ve sığır ei üzerine yazılmış fuure sözleşmelerinin volailielerini modellemişlerdir. Çalışmada gün içi geirilere ai volailie ahminleyicilerinin gizli volailienin sapanması için sapmasız ölçümler sağladığı sonucuna ulaşılmışır. Fernandez ve Lucey (006), porföy yöneimi uygulamalarında oşullu heerosedasisieyi, volailiedei ani değişimleri Dow Jones Counry Tians ile Chicago Borsası devle ahvilleri için döneminde araşırmışlardır. Çalışmada uzun dönem volailie hareelerinin belirlenmesi için ICSS algorimasından yararlanılmışır. Çalışma sonucunda, GARCH eisinin ve volailie süreğenliğinin göz ardı edilmesiyle uzun dönemde finansal risin olduğundan yüse hesaplandığı sonucuna varılmışır. Cheong vd. (007) çalışmalarında Malezya sermaye piyasalarındai 8 büyü seör endesi arasındai volailie ilişini incelemişlerdir. Çalışmada ısa ve uzun dönem volailie süreğenliğinin belirlenmesinde ullanılan zaman serisi modellemeleri ullanılmışır. Çalışma sonucunda üm seörler için geirilerin süreli (reurn spillovers) olduğuna ilişin bulgular olduğu sapanmışır. Wang ve Moore (007), volailiedei ani değişimleri Avrupa Birliği üye üleleri borsaları için döneminde hafalı verilerle ve ICSS algorimasıyla incelemişlerdir. Ça- 13

5 lışmada volailie değişimlerinin özellile gelişmee olan üle borsalarından, döviz uru poliialarındai değişimlerden ve finansal rizlerden aynalandığı sapanmışır. Mansur vd. (007) çalışmalarında volailie süreğenliğindei değişimi ICSS- GARCH modeli ile araşırmışlardır. GARCH (1,1) modeli emel alınara yapılan çalışmada, örnelem sonuçlarına ai volailiedei arışların, volailie süreğenliğini ve ARCH-GARCH model asayılarının anlamlılığını azalığı sapanmışır. Çalışmada GARCH ve ICSS-GARCH modelleri arşılaşırılmış, ICSS-GARCH modellerinin volailiedei süreğenliği belirlemede daha yüse performans göserdiği bulgulanmışır. Çalışmada dinami orunmanın önemli olduğu durumlarda volailiedei ani değişimlerin göz ardı e- dilemeyeceği vurgulanmışır. Hammoudeh ve Li (008) çalışmalarında, dönemi için Körfez Eonomi Alanı Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) üleleri o- lan Bahreyn, Kuvey, Umman, Kaar, Suudi Arabisan ve Birleşi Arap Emirlileri finansal piyasalarındai ani varyans değişimlerini ve bu ani değişimlerin volailie üzerindei eilerini ICSS algorimasıyla incelemişlerdir. Çalışmada Körfez ülelerinin birçoğunun yerel ve bölgesel faörlerden ço global değişimlere arşı daha duyarlı olduları sapanmışır Asya rizi, rizden sonra 1998 yılında perol fiyalarında görülen düşüş, 000 yılında OPEC arafından fiya bandı meanizmasının benimsenmesi ve 11 Eylül saldırıları süreli olara Körfez piyasalarını eileyen faörler olara bulgulanmışır. Rapach ve Srauss (008) çalışmalarında, GARCH modelleri ile döviz uru oynalılarındai yapısal ırılmaları örnelem içi ve örnelem dışı eslerle incelemişlerdir dönemi için yapılan çalışmada döviz uru oynalılarına ilişin oşulsuz varyanslardai 8 yapısal ırılmanın 7 sinde süreğenliğe ilişin önemli anılar sapanmışır. Bununla birlie çalışmada yapısal ırılmaların döviz uru oynalıları ile gerçe zamanlı olara ahmin edilebildiğinde neredeyse her zaman oraya çıığı da bulgulanmışır. Éger ve Zumaquero (008) çalışmalarında, 10 Avrupa ve Doğu Avrupa geçiş eonomileri için döviz uru oynalılarının ihraca performansına doğrudan ve dolaylı eilerini araşırmışlardır. Veri sei olara üm ihraca raamları yerine, seörel ihraca raamları seçilmişir. Çalışmada döviz uru poliialarındai değişiliğin, döviz uru oynalığına eileri değerlendirilmişir. Çalışma sonucunda çeşili seörlerdei rejim değişilileri ve döviz uru eilerinin yönü ve büyülüğünün belirli dönemlerde çeşili seörler, haa üleler için birbirleriyle ilişili olduğu oraya onulmuşur. Fang vd. (008), çalışmalarında gayri safi yuriçi hasıla büyüme oranlarındai oşullu volailieyi Kanada, Almanya, İalya, Japonya İngilere ve ABD. için incelemişlerdir. Öncei çalışmalar volailiede süreğenliği bulgulamışlardır. Fang vd. çalışmalarında ise bu çalışmalardai bulguların durağan olmayan varyansı yansıığını sapamışlardır. Çalışmada gayrisafi milli hasılaya ai varyansai değişimlere ilişin yapısal ırılmaların sapanmasında ICSS algoriması ullanılmışır. Çalışmada arış oranlarına ilişin 6 ülede 1 ade yapısal ırılma sapanmışır. Daha sonra volailiedei ırılmalar diae alınmasızın GARCH modeli ile gayrisayfi milli hasıla arış o- ranları modellenmişir. Çalışma sonucunda Kanada ve Japonya için zamana bağlı değişen varyansın azaldığı, Almanya, İ- alya, İngilere ve ABD için amamen oradan alığı sapanmışır. Çalışmada daha sonra varyansai ırılmalar da 6 üle için modele dahil edilmişir. Çalışmada oşullu sandar sapmanın Japonya dai 133

6 negaif ei dışında üm üleler için isaisisel olara anlamsız olduğu sapanmışır. Japonya ve Almanya için ise gecimeli büyüme oranlarının oşullu varyans üzerinde negaif ve poziif eiye sahip olduları bulgulanmışır. Kanada, İalya, İngilere ve ABD için ise herhangi bir isaisisel öneme sahip ei bulunamamışır. Kormaz vd. (009) çalışmalarında, İsanbul Menul Kıymeler Borsası sında uzun dönem hafıza eisini, varyansai yapısal ırılma ve ARFIMA- FIGARCH modellerini ullanara es emişlerdir. Çalışmanın sonucunda volailie için uzun dönem hafıza eisi görülmesine rağmen özsermaye arlılığında bu ei görülememişir. Çalışmada, bu durumun volailie nedeniyle İsanbul Menul Kıymeler Borsası nın zayıf formda dahi ein olmadığı hipoezini deselediği vurgulanmışır. Shamiri ve Isa (009) çalışmalarında volailie ahmin modellerini arşılaşırmışlardır. Bu apsamda simeri GARCH, Asimeri E- GARCH ve doğrusal olmayan asimeri NAGARCH modelleri es edilmişir. Ayhan ve Kasman (009) ise çalışmalarında Türiye de dönemi için ur rejimlerinin maro eonomi değişenlerin oynalığına eisini de jure ve de faco ur rejimleri sınıflandırması apsamında incelemişlerdir. Çalışmada, ICSS algoriması ullanılara yapısal ırılmalı simeri ve asimeri oşullu varyans modelleri ahmin edilmişir. Elde edilen bulgular, ihraca, ihala, oplam redi hacmi ve hisse senedi fiya endesi oynalığının de jure ur rejimlerinden; döviz rezervleri, nominal döviz uru, reel döviz uru, ihraca ve oplam Tür Lirası mevdua oynalığının ise, de faco ur dua oynalığının ise, de faco ur rejimlerinden eilendiği sapanmışır. Çalışma sonucuna göre bu bulgular, de jure ur rejimi yansızlığı ya da de faco ur rejimi yansızlığının olmadığını oraya oymaadır. 3. Meodoloji Bu çalışmanın amacı Türiye ve İngilere alın piyasaları oynalığında meydana gelen ırılmaların espii ve söz onusu ırılmaların alın piyasalarına ai alıcı (permanen) ve geçici (ransiory) oynalı süreğenliği üzerindei eisinin incelenmesidir. Geiri serilerindei ırılmaların belirlenmesi için Sanso vd. (004) arafından Yinelenen Biriimli Kareler Meodu emel alınara gelişirilen uyarlanmış IT esi ullanılmışır. Oynalı süreğenliğindei değişim ise serilerdei oynalığı alıcı ve geçici oynalı olara ayrışıran Componen GARCH (CGARCH) ullanılara analiz edilmişir. Yinelenen Biriimli Kareler Meodu (Ieraed Cumulaive Sums of Squares Mehod - ICSS) Inclan ve Tiao (1994), zaman serilerinin oşulsuz varyanslarında meydana gelen ırılmaları espi eme amacıyla Yinelenen Biriimli Kareler Meodu nu (Ieraed Cumulaive Sums of Squares Mehod - ICSS) gelişirmişir. ICSS, haa erimlerinin arelerinin oplamı ullanılara elde edilen IT esinin hesaplanmasına dayanmaa olup aşağıdai biçimde göserilmeedir: 134

7 IT sup T / D (1) Burada C C D C C T T. haa eriminin biriimli aresini ifade emee olup 1, 1,..., T, şelinde göserilmeedir. ~ iid(0, ) Ma T / D değerinin rii değerden büyü olması durumunda sıfır hipoezi red edilere varyansa ırılma olduğu sonucuna varılmaadır. Çolu ırılma durumunda serinin büün olara analiz edilmesi ırılma noalarının espiini güçleşirmeedir, dolayısıyla söz onusu gizleme eisinin (masing effec) yo edilmesi için ICSS anlamlı ırılma arihleri arasında (ieraive) yinelemeli olara uygulanmaadır. IT es isaisiği haa eriminin i.i.d. dağıldığı varsayımına dayanmaadır. Anca yapılan çalışmalar gösermişir i finansal zaman serileri genellile lepouric dağılmaa ve değişen varyansa sahip olmaadırlar. Sanso vd (004) haa eriminin i.i.d. dağılmadığı durumlarda IT isaisiğinin gerçee olduğundan daha yüse hesaplandığını oraya çıarara haa eriminin dağılımını bozucu söz onusu eenleri de diae alan uyarlanmış IT esi (modified IT - MIT) gelişirmişir. MIT es isaisiği aşağıdai biçimde göserilmeedir: 1/ supt G () G ˆ Burada ifade edilebilir: T 1/ 4 ( C CT ). ˆ 4, 4 in uarlı ahmincisi olup aşağıdai biçimde ˆ 1 T m T 4 ( ˆ ) ( l, m) ( ˆ )( l ˆ ) T 1 T l 1 l1 (3) Burada ( l, m), Barle Kernel fonsiyonu emel alınara ( l, m) 1 l( m 1) olara anımlanmışır. Gecime parameresi, m, Newey-Wes (1994) prosedürü ullanılara hesaplanmışır. Componen GARCH (CGARCH) Bollerslev arafından gelişirilen (1986) genelleşirilmiş ARCH (GARCH) modeli aşağıdai biçimde göserilebilir: 135

8 R q j 1 I j 1 ~ N(0, ) j p i 1 i i (4) Burada ( ) 1 olması durumunda oşullu varyans ( )üsel olara azalara oşulsuz varyansa ( )yaınsama- a olup söz onusu oplam volailie süreğenliğini ifade emeedir. GARCH modeli oşullu varyansai oralamaya dönüş eğiliminin modellenmesinde ullanılmala beraber Chrisoffersen e al. (004) varyans serisinin ısa ve uzun dönemli bileşenlerine ayrışırılara volailie dinamilerinin daha iyi anlaşılabileceğini ileri sürmüşür. Engle vd (1999) GARCH modelindei sabi oşulsuz varyans değişeni ( ) yerine uzun dönemli oynalığı emsil eden ve zamana bağlı olara değişen alıcı bileşeni ( q ) eleyere CGARCH modelini gelişirmişir. CGARCH (1,1) modeli aşağıdai biçimde ifade edilebilir: q 1( 1 q 1) 1( 1 q 1 ) q ( ) ( q ) (5) (6) Burada 1 ( 1 1) ayrıca ( 1 1) ( ve ) 1 q 1 sırasıyla; alıcı rend bileşeninin zamana bağlı hareeini ve oşullu varyansai geçici bileşeni modellemeedir. Dolayısıyla, CGARCH oşullu varyansı zamana bağlı değişen uzun dönemli alıcı (permanen) rend bileşeni ve söz onusu rend bileşeninden ısa dönemli sapmaları ifade eden geçici (ransiory) bileşene ayrışırmaadır. Eşili (5) geçici bileşeni ifade emee olup ( ) 1 1 uvveiyle sıfıra yaınsamaadır; Eşili (6) ise uvveiyle ye yaınsayan alıcı bileşeni ifade emeedir. CGARCH modelinde oynalıai meydana gelen şoun geçici bileşen süreğenliğindei eisini ( ) 1 1, uzun dönemli volailie süreğenliğine eisini ise ifade emeedir. Dolayısıyla GARCH ve CGARCH modelleri arasındai emel far; oynalıa meydana gelen bir şoun eisi GARCH modelinde azalara oşulsuz varyansa yalaşmaa; CGARH modelinde ise ısa dönemli oynalı sıfıra yaınsaren biriimli oynalı ise uzun dönemli rend bileşenine yaınsamaadır. Sanso (004) arafından gelişirilen MIT esi sonucunda bulunan anlamlı ırılma noalarının ısa ve uzun dönemli oynalı süreğenliği üzerindei eisini espii amacıyla söz onusu ırılma arihlerini emsil eden ula değişenler, CGARCH modelindei alıcı rend bileşeni ve geçici bileşen eşililerine dahil edilmişir. Süreğenlileri modelleme için gelişirilen CGARCH(1,1) modeli aşağıdai biçimde ifade edilebilir: 136

9 q q ( q 1( 1 q 1) 1( 1 q 1) D i i (7) 1 ) ( 1 1) idi (8) Burada eşili (7) dei ula değişen oynalıa meydana gelen ırılmaların süreğenli üzerindei ısa dönemli eisini eşili (8) dei ula değişenler ise uzun dönemli oynalı süreğenliğindei eisini ölçme için ullanılmışır. 4. Veri Sei Bu çalışmada Türiye ve İngilere için 17/07/003 06/08/009 döneminde serbes piyasa alın fiyaları analize onu e- dilmişir. Türiye ve İngilere ye ai serbes piyasa alın fiyaları Fores Bilgi İleişim Hizmeleri A.Ş. den emin edilmişir. Analizde ullanılan geiri serileri, fiya serilerinin logarimi farı alınara oluşurulmuşur. Tablo 1 de belirilen geiri serilerine ilişin anımlayıcı isaisiler incelendiğinde geiri serilerine ilişin dağılımların çarpı özelli göserdiği espi edilmişir. Bu bulgu serinin normal dağılıma uymadığını beliren Jarque Bera esinin sonucuyla uyuşmaadır. Serilerin çarpılığa e olara alın uyru özelliği gösermeleri nedeniyle serilerin lepouri dağıldıları gözlemlenmeedir. Ayrıca geirilerin arelerine ai Q isaisiği ooorelasyonun varlığını işare emee olup serilerde farlı varyans özelliğinin varlığını ve dolayısıyla da serilerin modellenmesinde GARCH ipi modellerin ullanılması gereliliğini ifade emeedir. Sadece Türiye piyasası için geiride ooorelasyon gözlemlenmişir. Tablo 1. Geiri serilerine ai anımlayıcı isaisiler UK TR Oralama Sandar Sapma Çarpılı Basılı Minimum Masimum J-B * * Q(10) *** Qs (10) 30.30* 94.10* Nolar: J-B Jarque-Bera (1980) es isaisiği anlamına gelmeedir. *,**,*** sırasıyla %1, %5, %10 seviyelerinde isaisisel anlamlılığı emsil emeedir. Q(.) ve Q s (.) geiri ve geirilerin aresi için 10 gecimeli değerde Ljung-Box Q saisiğidir. 137

10 Tablo de Augmened Dicey Fuller (ADF) ve Philips-Perron (PP) eslerine ilişin sonuçlar yer almaadır. Her ii birim ö esinin sonuçlarına göre geiri serileri durağandır ve analiz yapılmaya uygundur. Tablo. Geiri serileri için birim ö es sonuçları Tes UK TR ADF Trendsiz (0)* (0)* Trendli (0)* -4.04(0)* PP Trendsiz (6)* -4.07(19)* Trendli (6)* (19)* Nolar: *,**,*** sırasıyla %1, %5, %10 seviyelerinde isaisisel anlamlılığı emsil emeedir. Paranez içindei sayılar ADF esi için Aaie Bilgi Krieri (AIC) ne göre belirlenmiş gecime sayısı; PP esi için ise Newey Wes (1994) e göre belirlenmiş ban genişliğini ifade emeedir. 5. Ampiri Sonuçlar Tablo 3 e Türiye ve İngilere serbes piyasa alın fiyalarına ilişin gelişirilmiş ICSS esi ullanılara elde edilen geiri serilerinin oşulsuz varyanslarında oluşan ırılma arihleri verilmişir. Belirlenen ırılma arihlerinde yaşanan olaylar ise aşağıda özelenmişir. Tablo 3: Gelişirilmiş ICSS esi ullanılara bulunan oynalıa meydana gelen ırılma arihleri Kırılma No TR UK Türiye Serbes Piyasa Alın Fiyalarını Eilediği Düşünülen Olaylar : 00 yılı Haziran ayında urulan Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOBAŞ) arihinde, Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) başvurara borsa için son bir yıllı süreyi başlamışır. Bu durum İMKB ye alernaif bir borsanın oraya onulması sürecini ve yaırımcıların yaırım alanlarının çeşilendirilmesini hızlandırmala birlie finansal derinleşme sürecini bir ez daha gündeme geirmişir. Bununla birlie Türiye İsa- 138

11 isi Kurumu, Eim ayı enflasyon raamlarını açılamışır. 003 yılı Eim ayında TÜFE %1,4 araren, TEFE %0,6 oranında yüselmişir. Yılın 10 ayında oplam enflasyon oranı, opan eşyada %11,3 ve üeici fiyalarında ise %15,5 olara gerçeleşmişir. Yıllı oranlar incelendiğinde ise TÜFE %0,8 ve TEFE %16,1 olmuşur. Çeirde enflasyon da Eim 003 e %0,6 o- lara gerçeleşmişir. Aynı arihe Hazine ve Dış Ticare Müseşarlığı, Eim ayında ihracaın milyon dolar olara gerçeleşiğini belirere, Cumhuriye arihinin ihraca reorunun söz onusu ayda ırıldığını bildirmişir. Bununla birlie banacılı seöründe bilanço açılayan e şire olan Aban T.A.Ş. üm zamanların en yüse ar raamını açılayara bir reora imza aaren üm zamanların en yüse zararını açılayan Sabah Yayıncılı ve Sabah Pazarlama ise bu alanda bir reor ırmışır : arihinde uluslararası redi derecelendirme uruluşu Fich Raings, Türiye nin redi nou görünümünü durağan dan poziif e yüselmişir. Değişiliğe gereçe olara eonomidei güçlü büyüme, azalan büçe a- çığı ve borçlar ile geniş abanlı eonomi ve siyasi isirarı göseren Fich, cari açığın ise en büyü endişe aynağı olduğunun alını çizmişir. Eonominin dış şolara arşı hala ırılgan olduğu belirilen açılamada, başa enflasyondai isirarlı düşüş, serbes ur rejimi ile mali sisemdei belli başlı gelişmeler gibi yapısal değişililer sayesinde bu rislerin üçüldüğüne dia çeilmişir : Kuzey Kore arafından gerçeleşirilen nüleer deneme, sözde Ermeni soyırımının inarını suç sayan yasa asarısının Fransa parlamenosunda abulü, enflasyona yöneli aygıların orunduğuna işare eden Amerian Merez Banası (FED), Eylül ayı oplanı uanaları, Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeinin 9 Eim de başlayan Türiye emasları ve faiz oranlarını değişirmeme ararı ile sonuçlanan Japonya Merez Banası oplanısı, hafa içinde yaından aip edilen, anca piyasanın seyri üzerinde önemli bir ei yaraan başlıca gündem maddeleri olmuşur. Bu dönemde ciddi ölçüde arış göseren nai girişleri ve güçlenen işlem hacminin, piyasadai iyimser havayı deselediği görülmeedir. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası ndai oranlarda hafa orasına adar arış, daha sonra da düşüş eğilimi göze çarpmışır : arihinde işsizli raamları açılanmışır. Türiye genelinde işsiz sayısı Mar-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 14 bin işi arara.450 bin işiye yüselmişir. İşsizli oranı 007 yılı Mar-Mayıs döneminde %9,8 seviyesinde gerçeleşmişir. İşsiz birey sayısının arması asarruf eğilimini düşürmüş, bu durum yaırım araçlarının fiyalarına olumsuz yansımışır. Bununla birlie Tür sermaye piyasalarında 007 yılı Temmuz ayında Çuurova Holding, yur dışındai yaırımcılara saılma üzere JP Morgan a hisse devri gerçeleşirmişir : FED in liidie sıışılığına yöneli açıladığı edbirlerin olumlu eisi Mar ayı başında devam emişir. Buna arşılı dünyanın en büyü eonomilerinden İngilere de enflasyon son 11 yılın zirvesine çımışır. Yıllı enflasyon Haziran ayındai % 3.8 seviyesinden % 4.4 e ırmanmışır. Aylı 0.6 puanlı arış da 1997 yılından, 008 yılına adar yaşanan en yüse aylı arışa işare emişir. İngilere de yaşanan enflasyonda en büyü sorumlu olara yıllı bazda yüzde 13.7 yüselen gıda fiyaları göserilmişir. 139

12 : arihinde ABD. başanı Barac Obama Türiye ziyareini gerçeleşirmişir. Aynı arihe perolün varil fiyaı 51 doların alına gerilemişir: Perolün Mayıs ayı varil eslim fiyaı 31 cenli düşüşle 50,74 dolara inmişir. Perolün düşmesinde, dünya perol alebindei azalma eili olmuşur. Bu dönemde dış piyasalardai olumsuz hava ve eurodolar pariesinin eisiyle dolar-tl yüselmiş, anca piyasa hacimsiz olduğundan bu ei geçici nielie gerçeleşmişir. Avusralya Merez Banası da bu dönemde faizleri iinci ere indirmişir. Bana, faizleri çeyre puan indirere, son 50 yılın en düşü faiz düzeyi olan yüzde 3 e çemişir. Avusralya Merez Banası nın faiz oranlarını reor düzeye indirmesinde, eonomi durgunlu ve yüse işsizliğe dair verilerin devam emesi eili olmuşur. İngilere Serbes Piyasa Alın Fiyalarını Eilediği Düşünülen Olaylar : arihinde, FED in ii gün süren Açı Piyasa İşlemleri Komiesi Toplanısı sona ermişir. Toplanıda aran enflasyonis ris nedeniyle faizlerin 0.5 puan yüselilere yüzde 1 seviyesinden yüzde 1.5 e çıarıldığı belirilmişir. Bununla birlie bundan sonrai arırım için eonomi verilerde yaşanaca değişimlerin izleneceği ve arırımın ölçülü bir oran ve zamanda gerçeleşirilebileceği dile geirilmişir. Bu ılımlı açılamalar sonrası ABD ahvillerinin faiz oranları gerileren ABD borsaları yüselmişir. Euro - Dolar pariesi ise bu arihe son 3 hafanın en yüse seviyesine ulaşmışır. Tüm bunlardan sonra bu arihe Ira ın devri lideri Saddam Hüseyin Ira yöneimine eslim edilmesi, piyasalar arafından o- lumlu bir siyasi gelişme olara algılanmışır : Avrupa Merez Banası(AMB) nın çeyre puanlı faiz arırımına arşın dolar, euro arşısında yüzde 1 daha değer azanmışır. AMB nin FED gibi u- zun solulu arırım yapmayacağı sinyali doları güçlendirmişir. Bu arihe siyasi basılara boyun eğmeyen AMB, son 5 yıldır il ez faiz arırmışır. AMB ısa vadeli faizi yüzde 'den,.5 seviyesine çemişir. Bu dönemde Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde.5 larda seyremeedir.. Avrupa yavaş yavaş aran enflasyon basısının yanı sıra düşü büyüme hızıyla da uğraşmışır. AB de 005 orası iibariyle büyüme %1 dolaylarında gerçeleşmişir. AB li siyasiler yeni yeni başlayan canlanmanın deselenmesi için faiz arırımına gimenin doğru olmayacağını elin emeye çalışmışlardır. ABD. de açılanan son verilerin güçlü büyümeye işare emesi de doların euro arşısında güçlenmesine neden olmuşur : Dünya borsalarının piyasa değerlerini.4 rilyon dolar düşüren ve bir hafadır süren saışların arası Mar 007 de esilmişir. Asya, Avrupa ve ABD de ucuzlayan hisselere gelen alımlarla borsa endesleri yüselmişir. Asya da hisseler son 3 ayın en büyü arışını aydederen Avrupa borsaları da Şuba ayının sonundan Mar ayının il hafasına adar il ez yüselmişir : Başbaan Tayyip Erdoğan ın ABD Başanı George W. Bush ile yapığı görüşmenin ardından Kuzey I- ra a operasyon onusundai ansiyonun düşmesi, piyasalara olumlu yansımışır. Ayrıca yurdışı borsalardai olumlu seyir de içeridei alımların armasını sağlamışır. Perol fiyaları dolardan fazla bir arışla erar 96 doların üzerine çımış ve reor ırmışır. Perolde yaşanan arışa dolardai değer aybının sürmesi ve solara ilişin olumsuz belenilerle spe- 140

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz

Döviz Piyasasının Etkinliği: Türkiye için Bir Analiz EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cl: 4 Sayı: 4 Em 204 ss. 62-636 Dövz Pyasasının Enlğ: Türye çn Br Analz Effcency of The Foregn Exchange Rae Mare: An Analyss for Turey Burcu BERKE, Burcu ÖZCAN

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Pamukkale Üniveriei Soyal Bilimler Eniüü Yükek Lian Tezi İkia Anabilim Dalı Ayşe AKMAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülen GÜLOĞLU Temmuz-007

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı

Turizm Sektörünün Türkiye nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Turizm Setörünün Türiye nin Eonomi Büyümesi Üzerindei Etisi: VAR Analizi Yalaşımı Yrd. Doç. Dr. Ozan BAHAR Muğla Üniversitesi,

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli *

Türkiye Ekonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Birikimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Eonomi-te Volume / Cilt: 1 No: 2 May / Mayıs 2012, 21-60 Türiye Eonomisi Đçin Beşeri Sermaye ve Bilgi Sermayesi Biriimine Dayalı Bir Đçsel Büyüme Modeli * Erinç eldan ** Özet Bu çalışmanın amacı Türiye

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 7, CİLT XXII, AYI 1 FİNANAL ZAMAN ERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME IÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Doç. Dr. Ömer ÖNALAN * Öze Bu çalışmada, finansal menkul kıyme zaman serilerinin

Detaylı

KÜRESEL FĐNANSAL KRĐZĐN ALTIN SPOT VE FUTURE PĐYASALARA ETKĐSĐ ÜZERĐNE BĐR UYGULAMA : TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KÜRESEL FĐNANSAL KRĐZĐN ALTIN SPOT VE FUTURE PĐYASALARA ETKĐSĐ ÜZERĐNE BĐR UYGULAMA : TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ KÜRESEL FĐNANSAL KRĐZĐN ALTIN SPOT VE FUTURE PĐYASALARA ETKĐSĐ ÜZERĐNE BĐR UYGULAMA : TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Dr. M. Levent YILMAZ Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu Özet ABD deki mortgage piyasasında

Detaylı

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ +

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İktisat

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama

Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Makroekonomik Faktörlerin Vadeli İşlem (Futures) Sözleşmelerine Etkisi: VOB ta Bir Uygulama Hasibe ÖZGÜMÜŞ Turhan KORKMAZ ** Emrah İsmail ÇEVİK *** Özet Bu çalışmada Şubat 2005 - Kasım 2011 tarihleri arasında,

Detaylı