MÜTER MEMNUNYET ÖLÇÜLMES VE SANDIKLI HÜDA KAPLICASI NDA BR ALAN ARATIRMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜTER MEMNUNYET ÖLÇÜLMES VE SANDIKLI HÜDA KAPLICASI NDA BR ALAN ARATIRMASI"

Transkript

1 MÜTER MEMNUNYET ÖLÇÜLMES VE SANDIKLI HÜDA KAPLICASI NDA BR ALAN ARATIRMASI Dr. Mustafa SANDIKÇI ÖZET Müteri memnuniyetinin ölçülmesini hedefleyen bu aratrmada, Sandkl Hüdai Kaplcasnda müterilerin konaklama, tedavi, kür imkanlar, rekreatif unsurlar, genel alanlar için görüleri beli Likert yöntemi kullanlan anket gerçekletirilerek ölçülmeye çallmtr. Ayrca aratrmada, müterilerin tesisten beklentilerinin neler oldu&u da tespit edilmeye çallmtr. Anahtar Kelimeler: Müteri memnuniyeti, termal tesis ABSTRACT In this study which aims to measure customer satisfaction, satisfaction degree of customers at the Sandikli Hudai Spa Resort in terms of accommodation, treatment, cure and recreation facilities and general areas was measured by employing questionnaires with fivepoint Likert Scale. In addition, the expectations of customers from this resort were tried to find out in this study. Key Words: costumer satisfaction, thermal resorts Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandkl Meslek Yüksekokulu Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007) 39

2 GR 1nsanlarn tedavi niteli&i tayan scak, lk ve so&uk su kaynaklarndan yararlanmaya balaynn tarihi oldukça eskidir 1. 3ifal su kaynaklarndan sa&lk nedenleriyle ve dini düüncelerle yararlanld& ve ilk insanlarn ifal sulara büyük önem verdikleri tarihin ilk dönemlerinden kalma çeitli eserlerden ö&renilmektedir. Termal tesisler, turistlerin ilgilendikleri sa&lk hizmetlerini sunan, maden suyu, güne, hava gibi do&al nitelikteki kaynaklara sahip yerleim alanlarnda çeitli ünitelerin yer ald& merkezlerdir. Termal tesisler, termal turizmin önemli parçalardr 2. Termal Turizm, insanlarn bozulan sa&lklarnn yeniden tesisi veya sa&lkl yaam için sa&lkl tatil gibi amaçlarla termal turizm hizmetlerinin sunuldu&u iletmelere giderek kaplca, deniz ve iklim de&erleriyle birlikte konaklama, yiyecek içecek, fiziksel ve zihinsel rekreasyon hizmetlerinden faydalanmalar sonucu ortaya çkan bir turizm çeididir. Bugün, müteriler i dünyas için en kt bulunan kaynaktr. Artan rekabet ve azalan ürün/hizmet farklklar dikkatin müteriye yo&unlamasna ve müteri merkezlilik, müteri memnuniyeti kavramlarnn i dünyasnn yeni kavramlar olmasna yol açmtr. Afyonkarahisar n popüler termal bir kent oluu, civarnda pek çok termal tesis ve kaplcay barndrmas, bölgeye olan talebi günden güne artrmaktadr. Ayrca Afyonkarahisar n Kalknmada Öncelikli Yöre (KÖY) kapsamna alnmas da bölgeye yaplacak olan termal yatrmlarn sayca ve kalite olarak artraca& beklenmektedir. Hüdai Kaplcas Sandkl ilçesinin güneybatsnda Afyonkarahisar-Antalya karayolundan 12 km. içerde yer alr. Kaplca nn olumlu etki yapt& en önemli hastalklar arasnda, eklem kireçlenmeleri, romotoid artrit, yumuak doku romatizmalar, sinir sistemi rahatszlklar, kadn hastalklar, metabolizma bozukluklar, 1 Nüzhet KAHRAMAN, Termal Turizm Olay ve Yalova Kaplcalar, Anatolia Dergisi, Mays-Haziran, 1991,s CHALER Johnson, The Dictionary of Hospitality, Travel and Torism, Delmar Puphishes Inc. New york. 1990, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007)

3 siyatik, felç, kaza ve ameliyat sonras sekeller, eklem hareketlerinde snrlamalar, ruhsal yorgunluklar, spor yaralanmalar saylabilir. Kaplca civarndan elde edilen kumlu kil, çamur kürü uygulamalarnda kullanlmaktadr ve niteli&i yüksektir. Sularn scakl&, o C arasnda de&imektedir. Toplam m 2 lik alana sahip kaplca Sandkl Belediye si tarafndan iletilmektedir. Bu çalmann sonunda, tesiste konaklayan müterilerin memnuniyet dereceleri ölçülerek de&erlendirmeler yaplacak ve müteri beklentileri belirlenerek tesis yöneticilerine önerilerde bulunulacaktr. I. MÜTER KAVRAMI Belirli bir iletmenin belirli bir marka maln, ticaret veya kiisel amaçlar için satn alan kii veya kurulutur. Mevcut müteri iletmenin sürekli sat yapt& ve iletmenin maln veya hizmetini her zaman satn alan müteridir 3. Genellikle Müteri deyince son kullanc veya nihai tüketici anlalmaktadr. Müteri, ürün ya da hizmet alan kimse veya kurum ve kurululardr denebilir. 4 II. MÜTER HTYAÇ VE BEKLENTLER 1letmede verilen hizmetin amac, müteri ihtiyaç ve beklentilerini karlamaktr. Bu iki terim birbirleri ile ilgili olmakla birlikte ayn anlamda de&ildirler. Öte yandan ihtiyaç ve beklentilerin karlanmas memnuniyet düzeyinin belirlenmesinde önemlidir. 5 A) 1HT1YAÇ Gerekli olan, istenilen ya da faydal olan bir özelli&in bulunmasdr. Müteri ihtiyac olan ürün ya da hizmet özelli&i iletme için olmazsa olmaz bir arttr. Hayes müteri ihtiyaçlarn, ürün ya da hizmetin önemli boyutlar ifade eden özellikleri olarak 3 Tahir SAMANAK, 1görenler ve Müteri Memnuniyetinin Ölçülmesi, Bitirme Tezi, Sakarya Üniversitesi. 2002, s Müteri Memnuniyeti Uzmanlk Grubu, Müteri Memnuniyeti Yönetimi, Kalder Yaynlar,No:31, s Haluk TOKUÇOMLU, Hastane Hizmetlerinde Müteri Memnuniyeti, TSE 1SO Standardna Geçi E&itim Notlar. s.5. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007) 41

4 tanmlar ve bu boyutlarn bir aratrmada belirgin örnekler ya da performansa ilikin ifadeler olarak ele alnmasn önerir. 6 B. BEKLENT1 Gelecekteki durumu sezinleme ve önceden fark edebilme, özellikle de bilinen bir ihtiyacn karlanmasndan sonra elde edilebilecek faydalarn türetilebilmesidir. Beklenti subjektiftir, de&iebilir, üpheli, bulank, ve hatta ifade edilmesi ço&u zaman güç olabilir. III. MÜTER MEMNUNYET VE ÖLÇÜLMES Her yl firmalar ortalama % 10 ile % 30 arasnda de&ien oranlarda müteri kaybna u&ramaktadrlar. Ancak firmalarn bir ksm müterilerini niçin, ne zaman kaybettiklerini, hangi müteriyi, ne kadar gelir ve sat kaybettiklerini bilmemektedir. Baz kurulularn ellerindeki mevcut müteriyi muhafaza etmek yerine yeni müteriler kazanma u&rana içerisine girmektedirler. 1letmeler, kova örne&inde oldu&u gibi, deli&i kapatmak yerine, kovaya yeni ilaveler yapma çabasna girebilmektedirler. Memnun müteri, iletmenin piyasaya sundu&u bir mal veya hizmeti satn almaya hazr müteridir. Yeni müteriler, iletmenin yürüttü&ü pazarlama ve reklam faaliyetlerinden daha çok, iletmenin mevcut eski müterilerinin tavsiyelerinden etkilenme e&ilimi tar. Memnun olmayan müteriler ise, baka müterileri olumsuz yönde etkileyerek iletmenin yapt& en güçlü yatrmlarnn boa gitmesine neden olur. Memnun müteriler iletmenin çalanlar için moral kayna&dr. Müteri kayplar genellikle memnuniyetsizlikten, müteri istek ve ihtiyaçlarn tam anlayamamaktan kaynaklanmaktadr. Bunu anlamann en iyi yolu ise, aratrmak ve müteriler ile görümektir. Bu sebeple farkl aratrma yöntemleri kullanmak ve görümeler yapmak gerekmektedir. 6 G.Terry VAVRA, Müteri Tatmini Ölçümlerini Gelitirmenin Yollar, Kalder Yaynlar, No:18, 1stanbul. 1999, s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007)

5 A) MÜ3TER1 MEMNUN1YET1 KAVRAMI Müteri memnuniyeti, literatürde iletmenin kendine özgü baarya ulama faktörü olarak tanmlanr 7. Uzun vadede pazar baarsnn temelidir. Bu yüzden pazarlama politikasnn ana hedefi olarak geçerlidir. Müteri memnuniyeti subjektif beklentilerle, satn alnan ürünlerdeki ya da sunulan hizmete ba&ll&n etkiyen karlanma derecesidir 8 Müteri memnuniyeti, ürün ya da hizmet tüketimi buyunca, müteri ihtiyaç, istek ve beklentilerinin bir sonraki ürün veya hizmet talebini ve ürün ya da hizmete ba&ll&n etkileyen karlanma derecesidir. Bir baka tanma göre ise Müteri memnuniyeti; tatminkarlk ve tatmin olmama seviyeleri de dahil olmak üzere, bir mal veya hizmetin bir özelli&inden veya bütün olarak kendisinden, tüketimle ilgili keyif verici tatminkarlk yargsdr 9. Müteri memnuniyeti bir davran de&il, alglama ve beklentilerden ortaya çkan bir hissetme olaydr. E&er, iletme performans müteri istek ve beklentilerine eit veya daha yüksek ise müterinin memnun olmas beklenir. B) MÜ3TER1 MEMNUN1YET1 YARATAN ETKENLER 1. Pazar htiyaçlar/n/n Anla0/lmas/ Günümüzde teknolojik gelimelerin büyük hz kazanmas, özellikle internetteki geliim pazarlama modellerini, müteri ilikilerini, tüketim alkanlklar da dahil olmak üzere pek çok eyi de&itirmitir. Bu hzl de&iime ayak uydurmak, iletmelerin varl&n sürdürebilmeleri açsndan en gerekli olandr. 1letmeler için pazar ihtiyaçlarnn anlalmasnda müteri istek, ihtiyaç ve beklentilerinin tespit edilmesi çok önemlidir. Bu 7 Emilie DICT, E., ve Wilson SCHNE1DER, Die Kundenzufriedenheit im Zeitalter des Beziehunsmanagement, St.Gallen s Michael LINGENFINDER ve Wilson SCHNE1DER, Die Kundenzufriedenheit- Bedeudung, Messknzepte und Emprische Befunde, München R.L. OLIVER, Satistaction; A behavioral Perpective on the Consumer, Boston.1997, s.13. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007) 43

6 sebeple, iletmeler müterilerle sürekli iletiim içerisinde bulunmal, neye ihtiyaç duyduklar ve ne beklediklerini iletme ortam sunmaldrlar. Pazar ihtiyaçlarnn anlalmasnda; müteri ziyaretleri srasnda yaplan görümeler, Pazar aratrmalar, odak gruplar, müteri bavurular, anketler, kyaslama çalmalar, literatür, yerel ve kültürel etkenler dikkate alnmal ve bu kaynaklardan yararlanlmaldr. 2) Mü0terilerin Genel Beklentileri Müteri memnuniyeti, beklentilerle do&rudan ilikili oldu&undan, beklentilerin bilinmesi, memnuniyetin sa&lanmas açsndan önemlidir. Müteri beklentileri ile bu beklentilerin iletmelerin yönetimince do&ru alglanmamas baz sorunlar ortaya çkarmaktadr. Dolaysyla bu sorunlar, hizmet kalitesini ve müteri memnuniyetini olumsuz etkilemektedir. Beklentiler, bir ürünün ya da hizmetin özelliklerine ilikin ya da gelecekteki bir zamanda tercih edilmesi konusundaki inançlardr 10. Yi (1989) ise beklentilerin, ürün ya da hizmetin genel performansna ilikin olarak önceki deneyim, kuruluun iddialar, ürün bilgisi ya da kulaktan kula&a sözlerle önceden oluturulan inançlar olduklarn belirtir 11. 3) Mü0teri Beklentilerinin Kar0/lanmas/ 1letmeler, ürettikleri ürün ve hizmetlerle müterilerin beklentilerini tam karlamaya çalrken, bunun ne kadar baarld&n da ölçmelidirler. Müterilerin yaadklar, yani ürün ve hizmetleri tüketmekten duyduklar hazzn ve alglamalarn ölçüm sonuçlarnn iletme içi performans göstergelerini ne kadar teyit etti&i izlenmelidir. 1letmeler, ürettikleri ürün ve hizmetlerle müterilerin beklentilerini tam karlamaya çalrken, bunun ne kadar baarld&n da ölçmelidirler. 10 Jeff OLSON ve P. DOVER Disconformation of Consumer Expactation Through Product Trial: Journal of Aplied Pyskoloji s Young YI,, A Critical Review f Consumer Satisfaction, Zeithaml, Valerie Review of Marketing, Chikago, 1989, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007)

7 Beklentiler, bir ürünün ya da hizmetin özelliklerine ilikin ya da gelecekteki bir zamanda tercih edilmesi konusundaki inançlardr 12. C) MÜ3TER1 MEMNUN1YET1N1 ETK1LEYEN SÜREÇ Müteri memnuniyetinin de&erlendirilmesinde aratrmalar kadar, firmalarn müterilerle ilikili tüm süreçleri ve bölümleri de de&erlendirme kapsamna almas önemlidir. Firmalarn, bu temel süreçlerin ve bu süreçlerle birlikte di&er destek süreçlerinin birbiri ile ahenkli ve e zamanl çaltklar ve müterilerin ihtiyaçlarn karlayabildikleri ölçüde daha çok müteri memnuniyeti sa&ladklar izlenmektedir. Temel ve destek süreçlerinden biri veya birkaçnn eksik veya di&erleri ile uyumlu çalmamas müteri memnuniyetini olumsuz yönde etkileyecektir. Ürün ve hizmetin kalite seviyesini nihai olarak, müteri belirlemekle birlikte, ürün ve hizmetin süreci srasnda üretilen kalite seviyesini de, temel ve destek süreçlerde rol alan çalanlar gerçekletirmektedir. Müteri memnuniyetini etkileyen temel süreçlerin; Pazar aratrma faaliyetleri, tasarm süreci, üretim, tantm,sat ve sat sonras hizmetler olduklar söylenebilir. Bu süreçlerin sonucunda müteri memnuniyeti olumas halinde müteri sadakati do&uyor. Sadk müteriler ; 13 Firma ile olan ilikisinde daha uzun kalmaktadrlar. Daha az maliyete neden olmaktadrlar Yüksek marjlar sa&lamaktadrlar. Ürün hatlarnda satn almalar yapmaktadrlar. Daha çok satn almaktadrlar. Fiyata daha az duyarllk göstermektedirler. Rekabete yo&un biçimde dikkat etmemektedirler. 12 Jeff OLSON ve P. DOVER, a.g.e., s Hayrani ALTINTA3, Müteri Tatmininden Müteri De&erine, Alfa Basmevi, Bursa. 1990, 56. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007) 45

8 ARATIRMANIN METODU Ara0t/rman/n Amac/ ve Kapsam/ Sandkl Hüdai Kaplcas, uzun yllardan beri hem yöre halknn, hem de çevre yerleim yerlerindeki insanlarn kaplca ihtiyacn ve isteklerini karlamaktadr. Ancak termal turizmin gelimesine paralel gelime gösterememekte ve rekabet gücünü kaybetmektedir. Bu verilerden hareketle, bunun nedenlerini ortaya koyabilmek açsndan iki hafta arayla tesisin bütün birimlerinde konaklayan toplam 100 müteri üzerinde beli Likert yöntemi kullanlarak anket düzenlenmitir. Anket yüz yüze görüülerek gerçeklemitir. Bu yüzden katlmclarn tamamndan veri elde edilmitir. Bu aratrmada örneklem saysnn belirlenmesinde Altunk n (2002) 30 dan büyük 500 den küçük örnek büyüklükleri bir çok aratrma için yeterlidir de&erlemesi etkili olmutur. 14 Ara0t/rma Yöntemi a) Veri Toplama Yöntemi Aratrmada verilerin toplanmas, beli Likert metodu kullanlan bir anket ile gerçekletirilmitir. Sandkl Hüdai Kaplcasnn ürün (hizmet)-fiyat uygunsuzlu&u, konaklama birimlerinin nitelik olarak yetersizli&i, rekreatif unsurlara yer verilmemesi, fiziksel engellilere yönelik düzenlemelerin bulunmamas, belirgin örgüt yapsnn olmay, pazarlama stratejilerinin olmay gibi dezavantajlara sahipken, çamur banyosunun bulunmas, ulalabilirlik gibi avantajlara sahip oldu&u gözlenmitir. b) Toplanan Verilerin Analizi Anket yöntemiyle elde edilen veriler, SPSS program ile de&erlendirilerek, güvenirli&i test edilmi, frekans analiz yöntemi uygulanarak frekans da&lmlar ortaya konulmutur. 14 Remzi ALTUNI3IK vd., Sosyal Bilimlerde Aratrma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, Sakarya, 2002, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007)

9 c) Bulgular Sandkl Hüdai Kaplcasnn anket metodu ile de&erlendirilmesi sonucunda aa&daki bulgulara ulalmtr: Tablo 1 e bakld&nda gerek Termal Otel gerekse apart daireler için gerçekletirilen rezervasyon ilerinden müterilerin genel bir memnuniyeti söz konusudur. Sadece % 11 lik bir ksmn memnun olmad& görülmektedir. Tablo 1. Rezervasyon 0lemleri Frekans Geçerli Geçerli Hiç Memnun De&ilim 6 6,0 6,5 6,5 Memnun De&ilim 4 4,0 4,3 10,8 Kararszm 4 4,0 4,3 15,1 Memnunun 69 69,0 74,2 89,2 Çok Memnunun 10 10,0 10,8 100,0 Toplam 93 93,0 100,0 Cevapsz Sistem 7 7,0 Karlama ve kabul-ayrl ilemlerinin müteriler tarafndan genelde memnuniyetle karland& Tablo 2 de görülmektedir. Tablo 2. Kabul-Ayr/l/0 0lemleri Frekans Geçerli Geçerli Hiç Memnun De&ilim 5 5,0 5,2 5,2 Memnun De&ilim 19 19,0 19,6 24,7 Kararszm 12 12,0 12,4 37,1 Memnunum 53 53,0 54,6 91,8 Çok Memnunum 7 7,0 7,2 99, ,0 1,0 100,0 Toplam 97 97,0 100,0 Cevapsz Sistem 3 3,0 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007) 47

10 Aa&daki tabloda tesiste uygulanan fiyatlarn genelde sunulan hizmetlerle uygun olmad& ve beklenenden yüksek oldu&u görüünün hakim oldu&u görülmekte ve tesis yöneticilerinin sunduklar ürün ve hizmetlerin fiyatlarn tekrar gözden geçirmesi gerekti&ini ortaya koymaktadr. Tablo 3. Fiyatlarla Sunulan Hizmet ve Ürünlerin Frekan s Geçerli Geçerli Hiç Memnun De&ilim 16 16,0 17,2 17,2 Memnun De&ilim 29 29,0 31,2 48,4 Kararszm 15 15,0 16,1 64,5 Memnunum 33 33,0 35,5 100,0 Toplam 93 93,0 100,0 Cevapsz Sistem 7 7,0 Çevre ve bahçe düzenlemesinin ve al veri merkezlerinin müterilerin %53 ünde memnuniyetsizlik yaratmas, tesis yöneticilerin bu konuya dikkatini çekmelerini gerektirmektedir. Tablo 4. Çevre-Bahçe Düzenlemesi Frekans Geçerli Geçerli Hiç Memnun De&ilim 23 23,0 23,7 23,7 Memnun De&ilim 29 29,0 29,9 53,6 Kararszm 8 8,0 8,2 61,9 Memnunum 34 34,0 35,1 96,9 Çok Memnunum 3 3,0 3,1 100,0 Toplam 97 97,0 100,0 Cevapsz Sistem 3 3,0 Tablo 5 de de görülece&i üzere, apart dairelerin ve otel odalarnn konaklayan müteriler tarafndan çok fazla rahatsz edici unsurlara rastlanmam ancak, mefruatn daha ksa süre aralklaryla de&itirilmesi gerekti&i görülmektedir. 48 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007)

11 Tablo 5. Odalar/n Dekorasyonu ve Mobilyalar Frekans Geçerli Kümülati f Geçerli Hiç Memnun De&ilim 25 25,0 25,0 25,0 Memnun De&ilim 18 18,0 18,0 43,0 Kararszm 15 15,0 15,0 58,0 Memnunum 35 35,0 35,0 93,0 Çok Memnunum 7 7,0 7,0 100,0 100,0 Restaurantlardaki müteri memnuniyeti incelendi&inde, tesislerde konaklayan insanlarn yarsna yakn bir ksmnn kararsz oldu&u, bu müterilerin restaurant hizmetlerinden yararlanmad&n veya fikir beyan edecek kadar bilgi sahibi olmadklarn göstermektedir. Tablo 6. Restaurantlar/n Menü ve Kalitesi Frekans Geçerli Geçerli Memnun De&ilim 13 13,0 15,7 15,7 Kararszm 30 30,0 36,1 51,8 Memnunum 36 36,0 43, Çok Memnunum 4 4,0 4, Toplam 83 83,0 100,0 Cevapsz Sistem 17 17,0 Termal Otele gelen müterilerin geli amaçlarnn en önemlisinin sa&lk beklentilerine cevap aramak oldu&u düünüldü&ünde Tablo 7 de katlmclarn sadece % 4.7 lik ksmnn memnun oldu&unu belirtmi olmas iletme açsndan öncelikle üzerinde durulmas gereken bir konudur. Tesiste yeterli sa&lk personelinin bulunmay ve tehis-tedavi birimlerinin bulunmay, bu konudaki memnuniyetsizli&i artrmtr. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007) 49

12 Tablo 7. Personeli Frekans Geçerli Geçerli Hiç Memnun De&ilim 15 15,0 17,6 17,6 Memnun De&ilim 29 29,0 34,1 51,8 Kararszm 37 37,0 43,5 95,3 Memnunum 4 4,0 4,7 100,0 Toplam 85 85,0 100,0 Cevapsz Sistem 15 15,0 Tablo 8 bize, katlmclarn sadece küçük bir ksmnn (%28.6) kür hizmetinden gördükleri faydadan memnun olduklarn göstermektedir. 50 Tablo 8. Kür Merkezinden Görülen Fayda Frekans Geçerli Geçerli Hiç Memnun De&ilim 4 4,0 5,2 5,2 Memnun De&ilim 18 18,0 23,4 28,6 Kararszm 33 33,0 42,9 71,4 Memnunum 15 15,0 19,5 90,9 Çok Memnunum 7 7,0 9,1 100,0 Toplam 77 77,0 100,0 Cevapsz Sistem 23 23,0 Katlmclarn yarsna yakn bir ksmnn tesis için çok önemli saylabilecek çamur banyolar ve saunalardan görülen faydadan memnun olduklar ve kararszlarn da önemli bir oranla fazla olduklar görülmektedir. Tablo 9. Çamur Banyolar/ ve Saunalardan Görülen Fayda Frekans Geçerli Geçerli Memnun De&ilim 12 12,0 15,4 15,4 Kararszm 31 31,0 39,7 55,1 Memnunum 30 30,0 38,5 93,6 Çok Memnunum 5 5,0 6,4 100,0 Toplam 78 78,0 100,0 Cevapsz Sistem 22 22,0 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007)

13 Memnuniyetin genel olarak de&erlendirildi&inde, toplamda %54.2 lik kesimin memnun oldu&u, buna karn % 25 inin memnun olmad& görülmektedir. Tablo 10. Genel Olarak Memnuniyet Dereceniz Frekans Geçerli Geçerli Hiç Memnun De&ilim 2 2,0 2,1 2,1 Memnun De&ilim 22 22,0 22,9 25,0 Kararszm 20 20,0 20,8 45,8 Memnunum 46 46,0 47,9 93,8 Çok Memnunum 6 6,0 6,3 100,0 Toplam 96 96,0 100,0 Cevapsz Sistem 4 4,0 SONUÇ VE ÖNERLER Sandkl Hüdai Kaplcas nn içinde bulundu&u konumda, müteri memnuniyetinin artrlmas hususunda hassasiyetle durulmas gereken kritik ve öncelikli faktörler öyle sralanabilir: Kür havuzu ile rekreatif havuz bulunmamas nedeni ile tesiste rekreatif amaçl konaklayan kiilerin tesise tedavi amac ile gelen hastalar rahatsz ederek kür uygulamalarnn aslna uygun ekilde gerçekletirilmesini engellemektedir. Farkl amaçlarla iletmeye gelen müterilerin beklentilerini karlayabilen bir tesis imajna sahip olmak açsndan kür unsurlar ile rekreatif unsurlarn faaliyetlerin gruplandrlmas ilkesine uygun olarak ayr birimlerde oluturulmaldr. Bilimselli&e önem verilmesi, termal turizm iletmelerinde ön plana çkarlan kür merkezi hizmetlerinin güvenilirli&inin yüksek olmas açsndan önemlidir. Tesiste konunun uzman doktorlarn ve yardmc sa&lk ekibinin istihdam, sa&lk bakanl& standartlarna uygun kür artlarnn sa&lanmas gerekmektedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007) 51

14 Personele e&itim verilmesi, tbbi personelin konu ile ilgili gelimelerden haberdar edilmesi, di&er birimlerde görev yapan personelin ise müteri ile sürekli yüz yüze olmalarndan dolay en azndan enformasyon verebilecek düzeyde e&itilmesi önemlidir. Fiziksel engellilere yönelik düzenlemeler bulunmas, hizmet alanlarnda tesisin öncelikli hedef kitlesi olan fiziksel rahatszl& olan insanlar için düzenlemelerin yaplmas, üstlendi&i misyonu yerine getirmesi açsndan tesisin imajn yükselten bir yaklam olacaktr. Teknolojiye uygun farkl rezervasyon imkanlar bulunmas, gelien teknolojiyi otel içi organizasyonun ilerli&ini artrmak ve müteriler açsndan online rezervasyon ilemlerine geçilmesi tesisin global pazarda rekabet gücünü artracak,ayrca benzerlerinden farkl alglanmasn sa&layacaktr. Hijyene azami derecede dikkat edilmesi, hedef kitlenin bu tesisler hakknda en çok ikayet ettikleri konulardan birisi olmas nedeni ile müteri tutum ve alglarnn de&itirilmesi yolu ile imaj farkllatrlmas sa&lanacaktr. Sahip olunan kayna&n niteli&inin ön plana çkarlmas, bir termal tesisin temel art olan termal suyun Gençlik Suyu özelli&i gösterdi&inin ve insanlarda hormonel fonksiyonlar düzenledi&inin, ayrca dünya üzerindeki iki kaynaktan biri oldu&unun ön plana çkarlmas ile termal ürünün farkl alglanmasnn yan sra tesis imajnn farkllatrlmas da gerçekletirilmi olacaktr. Daha modern bir yaplama, bir tesisten çok bir kompleks yapsna sahip olma, tesisi müteri beklentilerinin karlanmas yönünden benzerlerinden farkl klacaktr. Müteriler sayfiyedeki bir tesiste yaayabilecekleri her eyi bu tesislerde de yaayabilecekler ve termal tesislerle ilgili en çok ikayet edilen konularn banda gelen can sknts ve bo zamanlar de&erlendirememe problemine çözüm getirilecektir. 52 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007)

15 KAYNAKLAR ALTINTA3, M.H., 1990, Müteri Tatmininden Müteri De&erine, Alfa Basmevi, Bursa. ATILGAN, E., 2001, Hizmet Kalitesi Yönetimi ve Seyahat Sektörüne Yönelik Bir Uygulama, Yükseklisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, (Yaynlanmam). AYGEN M.S., 1979, Afyon Karahisar Kaplcalar ve Maden Sular, Türkeli Yaynlar:2, Afyon. CHALER, J.M., 1990, The Dictionary of Hospitality, Travel and Torism, Delmar Puphishes Inc. New york. DICT, E., ve Schneider, W., 1991, Die Kundenzufriedenheit im Zeitalter des Beziehunsmanagement, St.Gallen. KAHRAMAN, N., 1991, Termal Turizm Olay ve Yalova Kaplcalar, Anatolia Dergisi, Mays-Haziran. LINGENFINDER, M., Schneider, W., 1991, Die Kundenzufriedenheit- Bedeudung, Messknzepte und Emprische Befunde, München. Müteri Memnuniyeti Uzmanlk Grubu, 2000, Müteri Memnuniyeti Yönetimi, Kalder Yaynlar,No:31,. OLIVER R.L., 1997, Satistaction; A behavioral Perpective on the Consumer, Boston. OLSON J. ve DOVER P.,1979 Disconformation of Consumer Expactation Through Product Trial: Journal of Aplied Pyskoloji. SAMANAK, T., 2002, 1görenler ve Müteri Memnuniyetinin Ölçülmesi, Bitirme Tezi, Sakarya Üniversitesi. TOKUÇOMLU, H, Hastane Hizmetlerinde Müteri Memnuniyeti, TSE 1SO Standardna Geçi E&itim Notlar. TUI, 1997, Information zum TUI-Kundeldienst, Materialsammlung anlaesslich eines Vortrages, an der FH Horz Wennigrode. VAVRA, G.T., 1999, Müteri Tatmini Ölçümlerini Gelitirmenin Yollar, Kalder Yaynlar, No:18, 1stanbul. YI, Y., A Critical Review f Consumer Satisfaction, Zeithaml, Valerie Review of Marketing, Chikago, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.IX,S.I1, 2007) 53

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf

www.seyfettinartan.gen.tr/dysoru.pdf Doru-Yanl Sorular: 1. nsan ihtiyaçlarn dorudan ya da dolayl olarak karlama özelliine sahip ve bu amaçla kullanlmaya hazr olan fiziksel varlklara hizmet denir. 2. Tüketicinin ihtiyaçlarn dorudan karlayan

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1

LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 LKÖ RETM ÇA INDAK Ö RENCLERN VERGLER ALGILAMASI: AFYONKARAHSAR L ÖRNE 1 Doç.Dr.sa SABA Adem BAOLU ÖZET Çalmada ilköretim çandaki örencilerin vergiyi nasl algladklar ve vergiyi alglamalar üzerinde etkili

Detaylı

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI)

ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) ÜNVERSTE HASTENELERNDE ÖRGÜTSEL YAPIDAN KAYNAKLANAN SORUNLAR (HASTA HAKLARI ÖRNEK OLAYI) Mustafa KÜÇÜKLHAN * Mustafa LAMBA ** ÖZET Günümüzün deien rekabet koullar içerisinde, salk kurumlar; müteri (hasta)

Detaylı

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com

Görsel Tasar m. KaliteOfisi.com Görsel Tasarm KaliteOfisi.com KaliteOfisi.com un bir hizmetidir. zin alnmaksn alnt ve çoaltma yaplabilir. 2 www.kaliteofisi.com KaliteOfisi Hakknda Kalite ofisi; ülkemizde kalite bilincinin yerlemesine

Detaylı

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme

Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme. 8lk Kullanc Tepkileri. Dört Çeit Ön Ürün. Ana Konular. Yamal Ön Ürün. Ön Ürün Gelitirme Bölüm 8 Ön Ürün ve Hzl Uygulama Gelitirme Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken 8lk Kullanc Tepkileri Kullanclardan tepkiler toplanmaldr Üç tip vardr Kullanc önerileri De0iiklik tavsiyeleri Revizyon planlar

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK)

TR YAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) TRYAJ (SEÇMEK/AYIRMAK) Triyaj hasta ya da yaraln, tedavi ve bakm gereksinimlerini karlamak amacyla, sak bakm kurumlarndaki kaynaklarn doru yerde ve doru zamanda kullanlmas salayan sflandrma sistemidir.

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA

KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA KURUMSAL TBARIN MÜTER TERCHLER ÜZERNE ETKLER: AFYON DA PERAKENDE SEKTÖRÜNDE FAALYET GÖSTEREN LETMELER ÜZERNE BR ARATIRMA Ar.Grv.Nilüfer YÖRÜK KARAKILIÇ ÖZET Bu aratrmay gerçekletirme amacmz, bilinen pazarlama

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi

Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi Sosyal Değişime Destek: Yeni Kitle Kaynak Araçları Anketi 1. Etkinliğe hangi kurumu temsilen katıldınız? Sivil toplum kuruluşu 75,0% 9 Bireysel 8,3% 1 Şirket 16,7% 2 Üniversite 0,0% 0 Sosyal Girişim 0,0%

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

Kenneth C. Laudon - Jane Price Laudon

Kenneth C. Laudon - Jane Price Laudon Kenneth C. Laudon - - - - - - - - - vi Jane Price Laudon - - görevlilerimiz ve xx - - - - - - - - - - xxi xxii - - - - - - - - - - - xxiii - - - - - - - - - - Yönetim Örgüt Teknoloji Enformasyon Sistemi

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

SERBEST MUHASEBEC K VE SERBEST MUHASEBEC MAL HESAPLANMASI ÜZER NE B R SAHA ARA TIRMASI

SERBEST MUHASEBEC K VE SERBEST MUHASEBEC MAL HESAPLANMASI ÜZER NE B R SAHA ARA TIRMASI SERBEST MUHASEBECK VE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜAVRLK SEKTÖRÜNDE YAAM BOYU DEERN HESAPLANMASI ÜZERNE BR SAHA ARATIRMASI Yrd. Doç. Dr. ükrü Yaprakl Ercan Keser Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi ktisadi

Detaylı

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er;

Anketler ne zaman kullanlr? Ünite 6 Anketlerin Kullanm. Temel Konular. Soru Tipleri. Açk-uçlu ve kapal anketler. Anketler. Anketler de0erlidir, e0er; Ünite 6 Anketlerin Kullanm Sistem Analiz ve Tasarm Sedat Telçeken Anketler ne zaman kullanlr? Anketler de0erlidir, e0er; Organizasyonun elemanlar geni/ olarak da0lm/sa Birçok eleman projede rol almaktaysa

Detaylı

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE

TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE TAKSTL SATI UYGULAMALARI VE BELRLEYCLER AFYON L ÖRNE Yrd.Doç.Dr.uayip ÖZDEMR * Ör.Grv.Türker GÖKSEL ** ÖZET Bu çalmada taksitli sat uygulamalar hakknda genel tespitler yaplmtr. Daha sonra iletmelerin taksitli

Detaylı

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi

SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI. RFIDTURKEY - Türkiye'nin RFID Merkezi SÜREÇLERNDE RFID UYGULAMALARI RFID nedir? RFID (Radio Frequency Identification): Radyo-frekans dalgalar$ üzerinden veri ta&$mas$ yaparak kontrollü bir ortamda hareket eden veya sabit duran cisimleri otomatik

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT)

Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) Belirli Gerilim Snrlar Dahilinde Kullanlmak Üzere Tasarlanm Elektrikli Teçhizat ile lgili Yönetmelik (73/23/AT) BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanmlar Amaç : Madde 1 Bu Yönetmeliin amac; Yönetmelik

Detaylı

STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES

STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES STRATEJK YÖNETM PERSPEKTFNDEN TÜRK MOBLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET DURUMUNUN ANALZ VE DEERLENDRLMES Ör. Gör.Dr. Koray GÜRPINAR * Ar. Gör. M. Said DÖVEN ** ÖZET Bu çalmann amac Türk mobilya sektörünün mevcut

Detaylı

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA

MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA MUHASEBE FRMALARINDA PAZAR ODAKLILIK VE LKSEL PAZARLAMA Dr. Alper ÖZER ÖZET Muhasebe meslei deien ekonomik koullarn olumsuz etkisini hissetmektedir ve faaliyetlerini deien koullar temel alarak ekillendirmektedir.

Detaylı

TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ **

TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ ** TURZM SEKTÖRÜNDE SERVQUAL ANALZ LE HZMET KALTESNN ÖLÇÜLMES VE BR TERMAL OTELDE UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Ali ELEREN * Dr.Burhan KILIÇ ** ÖZET Turizm sektörü, tüm hizmet sektörleri içersinde yatrm, istihdam ve

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES

TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES TÜRK TEKSTL SEKTÖRÜ VE TÜRK TEKSTL FRMALARININ ETKNLK DÜZEYLERNN BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.Ali Cüneyt ÇETN ÖZET Türk tekstil sektörü, ülke ekonomisini dorudan etkileyen bir role sahiptir. Artan ticaret hacmine

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT

ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT ÇMENTO SEKTÖRÜNDE GÖRECEL ETKNSZLK ALANLARININ VER ZARFLAMA ANALZ YÖNTEM LE TESPT Doç.Dr. Veysel KULA * Ar.Grv. Letife ÖZDEMR ** ÖZET Çalmada, stanbul Menkul Kymetler Borsas (MKB) na kote olan çimento

Detaylı

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER *

MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 8, Say: 4, 2006 MERSN DEK KADIN GRMCLERN YAAMINI ETKLEYEN FAKTÖRLER * Yrd. Doç. Dr. Ayehan ÇAKICI ** ÖZET Kadn giri$imcilerin i$ ya$amnda

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok

rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Dokuz Eylül Üniversitesi TpT Fakültesi laç Aratrmalar rmalar Yerel Etik Kurulu Prof. Dr. Yeim Tunçok Etik, bakalar bakmad zaman ne yaptnzdr. Bilimle paralel gitmelidir. Vural Özdemir, 19. Ulusal Farmakoloji

Detaylı

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY

360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY 360 DERECE GERBLDRM SSTEMNE ELETREL BR BAKI 1 : BR ÖRNEK OLAY Doç. Dr. Serkan BAYRAKTAROLU * Uzman Özlem BALABAN * Ar. Gör. Yasemin ÖZDEM$R * Özet Performans deerlendirme önemi giderek artan ve dier insan

Detaylı

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi

Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Olaslk Kavramlaryla lgili Gelitirilen Öretim Materyallerinin Örencilerin Kavramsal Geliimine Etkisi Ramazan GÜRBÜZ* ÖZET Bu aratrmann amac, aratrmac tarafndan gelitirilen somut öretim nesneleri, çalma

Detaylı

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process

Yaz m Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katk lar TEC Contributions to the Software Testing Process Yazm Testi Sürecine TEC in (Test Expert Committee) Katklar TEC Contributions to the Software Testing Process Mustafa Namdar Turkcell Teknoloji Ararma & Gelitirme A.. 41470, Gebze-KOCAEL mustafa.namdar@turkcellteknoloji.com.tr

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler

Ö RENME FAAL YET -1 1. DOSYALAMA LEMLER AMAÇ ARA TIRMA. 1.1. Genel Bilgiler ÖRENME FAALYET-1 AMAÇ ÖRENME FAALYET-1 Bu faaliyette verilen bilgiler dorultusunda, sunu hazrlama programlarnda kullanlan temel dosya ilemlerini (sunu açma-kapatma-kaydetme-düzenleme) yapabileceksiniz.

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma

Türkiye de özel sa l k kurulu lar nda bir tutundurma faaliyeti olarak reklam n hukuki boyutu üzerine bir ara t rma ABMYO Dergisi. 23, (2011) (99-108) Türkiye de özel salk kurulularnda bir tutundurma faaliyeti olarak reklamn hukuki boyutu üzerine bir aratrma Özet 1 stanbul Aydn Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen

PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen PERAKENDECLKTE TÜKETCNN ZAMAN ALGILAMASI VE ZAMAN ALGILAMASININ MÜTER TATMN ÜZERNE ETKS: KAVRAMSAL BR BAKI * Ar. Gör. Müjdat Özmen ÖZET Zaman harcadmzda bir daha telafi edemediimiz en önemli kaynamz. Dier

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ TÜRK GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETÇLK DÜZEYNN ANALZ Yrd.Doç.Dr.Melih BULU *. Hakk ERASLAN * Doç.Dr.Mehmet BARCA ** ÖZET Günümüzün en önemli sosyo-ekonomik etkenine sahip olan endüstrilerden birisi

Detaylı

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu

Fotoğraf makinesi alma kılavuzu On5yirmi5.com Fotoğraf makinesi alma kılavuzu Fotoğrafa merak saldınız ve siz de bir fotoğraf makinesi almak istiyorsunuz. İşte size yardımcı olacak birkaç öneri... Yayın Tarihi : 3 Eylül 2012 Pazartesi

Detaylı

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES

TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES TÜRKYE NN SALIK SEKTÖRÜNDEK EKONOMK GELMLK POTANSYEL VE FARKLI ÜLKE ÖRNEKLERYLE MUKAYESES Filiz TUTAR * Nurcan KILINÇ ** ÖZET Günümüzde salk hizmetleri, ülke ekonomilerinin önemli bir parças olup, büyük

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA

ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA ETMDE YABANCILAMA OLGUSU VE ÖRETMEN: LSE ÖRETMENLER ÜZERNE SOSYOLOJK BR ARATIRMA Yaar ERJEM * Özet Bu aratrmann konusunu eitimde yabanclamann önemli bir formu olan öretmen yabanclamas oluturur. Lise öretmenleri

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ULUSAL BİLDİRİMLERİNİN HAZIRLANMASI PROJESİ 6. ULUSAL BİLDİRİM TURİZM BÖLÜMÜ Özgür ZEYDAN Öğr. Gör. Dr. Kasım 2014 Ankara Sunum Planı Önceki bildirimlerde Turizm bölümleri İklim Değişikliği

Detaylı

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR

www.malieksen.com GENEL SA LIK S GORTASI UYGULAMASINA L K N SORU VE CEVAPLAR GENEL SALIK SGORTASI UYGULAMASINA LKN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel salk sigortas uygulamasndaki deiiklikler nelerdir? Genel salk sigortasndan yararlanlmasnda temel artlardan

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı