TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI"

Transkript

1 TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici fiya endeksi arasındaki ilişki Türkiye ekonomisi için Fisher (930) hipoezi bağlamında es edilmişir. Bu amaçla Dickey-Fuller (98) arafından gelişirilen doğrusal birim kök esi ile Seo (2006) arafından gelişirilen doğrusal olmayan eşbüünleşme esi uygulanmışır. Analiz sonucunda ele alınan dönemde dalgalı kur uygulaması ve enflasyon hedeflemesi sraejisi ile birlike rejim değişikliği olmadığı için Fisher ekisinin görülmediği sonucuna ulaşılmışır. Anahar Kavramlar: Fisher Ekisi, Doğrusal Olmayan Eşbüünleşme, Enflasyon, Faiz Oranları FEASIBILITY OF FISHER EFFECT IN TURKEY: NONLINEAR COINTEGRATION APPROACH ABSTRACT In his sudy, i is aimed o invesigae relaionship beween alernaive nominal deferred deposi ineres raes and consumer price index in Turkey by using monhly daa belonging 2002M and 20M5 period in he conex of Fisher (930) hypohesis. Dickey-Fuller (98) uni roo es and Seo (2006) non-linear co-inegraion es are applied for his analysis. A he end of analysis, i can be inferred from resuls ha as here is no change in regime afer pracicing inflaion argeing sraegy and floaing exchange rae regime, here is no Fisher effec for Turkey in his period. Keywords: Fisher Effec, Nonliear Coinegraion, Inflaion, Ineres Raes Yard. Doç. Dr., İnönü Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi, İkisa Bölümü. Makalenin kabul arihi: Nisan 202.

2 48 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 38, Haziran-Aralık 20 ss GİRİŞ Nominal faiz oranı ile enflasyon oranının ekileşimi ikisa lieraüründe sıkça arışılan konular arasındadır. Bu ekileşimin varlığının ve yönünün bilinmesi enflasyonla mücadele eden merkez bankalarına para poliikası uygulamaları açısından önemli avanaj sağlayacakır. Bununla birlike Fisher ekisinin geçerliliği finansal piyasaların ekinliği ve rasyonelliği açısından da önemlidir (Cappock, Poiras, 2000:8). Bu çalışmanın amacı 200 krizi sonrası Türkiye de dalgalı kur rejimi ve enflasyon hedeflemesi sraejisi alında uygulanan para poliikası çerçevesinde nominal vadeli mevdua faizleri ile ükeici fiya endeksi arasındaki ilişkiyi arışmakır. Eğer 200 krizi sonrası Türkiye ekonomisinde Fisher ekisi geçerli ise gelecek dönem enflasyon oranlarını ahmin emede nominal faizlerin önemli bir araç olacak olması çalışmanın önemini gösermekedir. Çalışmanın birinci bölümünde Fisher ekisinin eorik çerçevesi ve ikisa lieraüründe Fisher ekisini es eden çalışmalara yer verilecekir. Daha sonra Türkiye ekonomisinde Fisher hipoezinin es edilmesine yönelik olarak uygulanan ekonomerik meodoloji ve ampirik bulgular değerlendirilecekir. I.TEORİK ÇERÇEVE VE AMPİRİK LİTERATÜR Fisher ekisi; nominal faiz oranları ile beklenen enflasyonun, reel faiz oranını ekilemeden birlike hareke eiği emeli üzerine kuruludur. Fisher (930) arasında Amerika ve arasında İngilere ekonomilerinde kısa vadeli nominal hazine faiz oranları ve enflasyon oranları arasındaki ilişkiyi incelemişir. Çalışmasında uzun dönemli faiz oranları ile fiya değişmeleri arasındaki korelasyonu Amerika için 0.86 ve İngilere için 0.98 olarak poziif ilişki bulmuşur (Fisher, [930] 96: 83). Fisher (930) hipoezinde nominal faiz oranı i, reel faiz oranı r ile enflasyon beklenilerininπ oplamına eşiir (Fisher, [930] 96: 27); e e i = r + π () Fama (975) Fisher hipoezinde enflasyon beklenilerinin rasyonel bekleniler hipoezine dayandığınıπ e = π + ε ve haa eriminin normal dağılım göserdiği varsayımı ε iid(0, σ 2 ) alında hipoezin regrese edilmiş halini; i = β + βπ + ε (2) 0 olarak asarlamışır. Fisher hipoezi β = boş hipoeziyle enflasyon oranlarındaki bir değişimin bire bir olarak nominal faizleri değişirip değişirmediği üzerine kuruludur. 2 nolu ifade reel faizler ekilenmeden nominal faizler ile enflas-

3 Türkiye de Fisher Ekisinin Geçerliliği: Doğrusal Olmayan Eşbüünleşme Yaklaşımı 49 yon oranı arasında bir ekileşimin olduğunu gösermekedir. Bununla birlike eğer i ve π eşbüünleşik ve β < ise zayıf Fisher ekisi ve β = ise am Fisher ekisi vardır. Eğer değişkenler arasında eşbüünleşme ilişki yoksa nominal faizler ve enflasyonun emel bileşenlerinin farklı olduğu anlamına gelmekedir. Fisher ekisine yönelik ilk çalışmalar Cagan (956), Meiselman (962), Sargen (969), Fama (970) arafından enflasyon beklenilerinin ölçümüne yönelik zorluklardan ve rasyonel bekleniler-uyarlayıcı bekleniler hipoezleri yönelik arışmalarından dolayı proksy (vekil) değişken seçimine yönelik olmuşur. Fama (975) 953M5-97M6 dönemi Amerika Birleşik Devleleri nin (ABD) alı aylık hazine ahvil faizleri ile ükeici fiya endeksi arasındaki bire birlik ilişkiyi oraya koymuşur. Ancak Fama nın (995) kısa vadeli faizleri, enflasyon emel bileşenlerinden biri olarak gördüğü bu çalışma Carlson (977), Joines (977) ve Hess ve Bicksler (975) arafından gelecek dönemli enflasyon oranı ahminlerine yönelik olarak geçmiş dönemli enflasyon oranlarının kullanılması ve haa erimindeki mevsimsel ekilerden dolayı eleşirilmişir. Mishkin (992) ise bu arışmalar içersinde Fisher ekisinin, 953M5-990M0 dönemi aylık veriler ile ABD de enflasyon ve faiz oranlarının birim kök aşımadığı ve sokasik rend göserdiği durumlar için, geçerli olduğu sonucuna varmışır. Bununla birlike Wallace ve Warner (993) 948Q-990Q4 döneminde, Bonham (99) 955M-990M3 döneminde, Pelaez (995) 959Q-993Q4 döneminde ABD nin faiz oranları ile enflasyon oranları arasında poziif yönlü ilişki olmasına rağmen, değişkenler arasında Fisher ekisini göseren bire birlik ilişkinin olmadığını belirmişlerdir. OECD ülkelerine yönelik yapılan çalışmalarda Peng (995) döneminde Fransa, ABD ve İngilere için enflasyon ve faiz oranları arasında uzun dönemli ilişki olduğu, Almanya ve Japonya ekonomilerinde ise enflasyon beklenilerinin faiz oranları üzerinde zayıf bir ekisinin olduğu sonucuna ulaşmışır. MacDonald ve Murphy (989) 955 ve986 yılları arasında ABD, Belçika, Kanada ve İngilere için yapıkları analizde Fisher ekisinin olduğunu gösermişlerdir. Çalışmada örneklem periyodunu sabi kur ve dalgalı kur rejimlerinin uygulandığı dönemlere ayırdıklarında, sabi kur rejiminin uygulandığı dönemlerde ABD ve Kanada da değişkenler arasında eşbüünleşme ilişkisinin olduğunu, dalgalı kur rejiminin uygulandığı dönemlerde ise hiçbir ülkede Fisher ekisinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Yuhn (996) 974Q4-993Q2 döneminde ABD, Almanya ve Japonya da Fisher ekisinin geçerli olduğu, İngilere ve Kanada da ekinin geçerli olmadığı sonuçlarını elde emişir. Mishkin ve Simon (995) 962Q3 ve 993Q4 yılları arasında kalan döneme ai çeyreklik verileri kullanarak bu dönemde Avusralya için güçlü Fisher ekisinin olduğu, Du ve Ghosh (995) ise 979Q4-993Q2 döneminde Kanada ekonomisinde dalgalı kur rejimimn uygulandığı zamanlarda Fisher ekisinin geçerli olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.

4 50 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 38, Haziran-Aralık 20 ss Gelişmeke olan ülkelerde Fisher ekisinin es edilmesine yönelik bir dizi çalışma bulunmakadır. Phylakis ve Blake (993) 970 li ve 980 li yıllarda hiper enflasyon sorunu yaşayan Arjanin, Brezilya ve Meksika için, Garcia (993) döneminde Brezilya için, Thornon (996) döneminde Meksika için yapıkları analizlerde Fisher ekisinin güçlü olduğu bulgusunu oraya koymuşlardır. Nam (993) 974Q-99Q2 döneminde Güney Kore ekonomisinde enflasyon ve faiz oranları arasındaki ilişki üsünde likidienin ekisinin olduğu, Zilberfarb (989) ise 980Q ve 988Q2 yılları arasındaki sekiz yıllık dönemde İsrail ekonomisinde Fisher ekisin kapsamında enflasyon ve arz şoklarının faiz oranları üzerinde ekisinin olduğuna dair ampirik kanılar elde emişir. Payne ve Ewing (997) Srilanka, Malezya, Singapur ve Pakisan ekonomilerinde güçlü Fisher ekisinin olduğunu, Arjanin, Fiji, Nijer ve Tayland ekonomilerinde ise Fisher ekisinin geçerli olmadığını savunmuşlardır. Ahmad (200) 97M2-2006M döneminde Pakisan da, 975M-2006M döneminde Hindisan ekonomisinde, 997M0-2006M döneminde Suudi Arabisan ekonomisinde, 997M0-2006M döneminde ise Kuvey ekonomisinde zayıf Fisher ekisinin olduğunu ifade emişir. Türkiye ekonomisinde Fisher ekisinin varlığına ilişkin yapılan çalışmalarda genel olarak ekinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmışır. Turgulu (2004) 978Q4-2003Q arası geçen dönemde opan eşya fiya endeksi baz alındığında ekinin görülmediği, ancak ükeici fiya endeksi baz alındığında ekinin var olduğu sonucuna ulaşmışır. Şimşek ve Kadılar (2006) 987Q-2004Q4 döneminde, Gül ve Açıkalın (2007) ise 990M-2007M2 döneminde Fisher ekisinin geçerli olduğu sonucuna varmışlardır. Yılancı (2009) ise 989Q-2008Q döneminde ekinin geçerli olmadığı sonucuna varmışır. II. VERİ SETİ VE AMPİRİK SONUÇLAR Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin 2002M-20M5 dönemine ai Türkiye İsaisik Kurumundan (TUİK) elde edilen 2003 emel yıllı ükeici fiya endeksi (TÜFE) ve Türkiye Cumhuriyei Merkez Bankası elekronik veri dağıım siseminden (EVDS) elde edilen, 3, 6 ve 2 aylık ağırlıklandırılmış vadeli nominal mevdua faiz oranları kullanılmışır (). Değişkenlerde olabilecek değişen varyans sorununa karşı doğal logariması alınmışır.

5 Türkiye de Fisher Ekisinin Geçerliliği: Doğrusal Olmayan Eşbüünleşme Yaklaşımı 5 Tablo : Tanımlayıcı İsaisikler Değişkenler Aylık Vadeli Mevdua Faizleri 3 Aylık Vadeli Mevdua Faizleri 6 Aylık Vadeli Mevdua Faizleri 2 Aylık Vadeli Mevdua Faizleri Oralama Sandar Sapma Değişim Kasayısı Çarpıklık Basıklık Tükeici Fiya Endeksi No: Değişim kasayısı sandar sapmanın oralamaya oranlanması bulunmakadır. Ağırlıklandırılmış nominal vadeli mevdua faizlerine yönelik anımlayıcı isaisikler değerlendirildiğinde sandar sapma, değişim kasayısı ve çarpıklık krierlerine göre değerler birbirine yakın olsa da 2 aylık vadeli mevdua faizlerin de daha yüksek çıkmışır. Özellikle sandar sapma dikkae alındığında ve nispeen vade uzunluğu arıkça faizlerdeki dalgalanma armakadır. Tükeici fiya endeksi ise nominal vadeli mevdua faizlerinden daha küçük sandar sapma ve değişim kasayısı değerlerine sahipir. A. AUGMENTED (GENİŞLETİLMİŞ) DICKEY-FULLER (ADF) BİRİM KÖK TESTİ Geleneksel Dickey-Fuller (DF) esleri sadece birinci dereceden bir AR (auoregressive) sürecini emel alarak süreci yürüürler (Dickey, Fuller, 98: ). Tese p gecikme uzunluğu olmak üzere AR(p) modeli için; boş hipoezinde ARIMA(p,,0) ooregresif eşbüünleşik harekeli oralama (auoregressive inegraed moving average) sürecine karşılık alernaif hipoezde durağan ARIMA(p+,0,0) süreci es edilir (Cheung, Lai, 995:277). p Δ y = γ y + β i Δ y i+ + ε i= 2 p Δ y = c+ γ y + β i Δ y i+ + ε i= 2 ε WN(0, σ 2 ) (3) ε WN(0, σ 2 ) (4) p Δ y = c+ γ y + δ 2 + β i Δ y i+ + ε ε WN(0, σ 2 ) (5) i= 2

6 52 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 38, Haziran-Aralık 20 ss deki regresyon sabi erimsiz ve rend değişkeninin olmadığı modeli, 4 deki regresyon sadece sabi erimin dahil edildiği modeli, 5 deki regresyon sabi erim ve rend değişkeninin dahil edilen modeli ifade emekedir. Tes süreci γ değişkeninin birden küçük olup olmaması üzerine kuruludur. Birim kök esi sonucunda boş hipoezin reddi diğer bir ifadeyle alernaif hipoezin kabul edilmesi y serisinin birim kök aşımadığı ve durağan olduğu sonucuna ulaşırır. Serinin düzey değerinde durağan olması I(0), birinci farkında durağan olması I() ile ifade edilmekedir. Dickey-Fuller (979) ADF esinin limi dağılımlarını üremiş ancak MacKinnon (99,996) sonlu örneklemler için kriik değerleri elde emişir. Tablo 2: ADF Birim Kök Tesi Sonuçları (2) Değişkenler Düzey Değeri Birinci Fark Sabisiz Sabili Sabi+Trend Sabisiz Sabili Sabi+Trend TÜFE ()* ()* () (0)* (0)* (0)* Aylık V. M. F. 3 Aylık V. M. F. 6 Aylık V. M. F. 2 Aylık V. M. F (2) (2) (2) ()* 3.64 ()* ()* -.8 () () () (0)* (0)* (0)* () () () (0)* (0)* (0)* -.86 () () () (0)* (0)* (0)* No: Paranez içindeki değerler SIC krierine göre seçilen gecikme uzunluklarını ve gecikme uzunluklarının sıfır olması durumunda Dickey-Fuller es sonuçlarını gösermekedir.* ile göserilen değerler durağanlık derecelerini gösermekedir. ADF esi için %5 güven aralığında Mac Kinnon (996) kriik değerleri sabi erimsiz model için , sabi erimli model için , sabi erim ve rendli model için ür. Serilerin durağanlığı için y serisinin ahmin edilen τ (au) isaisik değerinin MacKinnon (996) ablo değerinden mulak değer içinde büyük olması ) gerekmekedir. Tablo 2 de yer alan sonuçlara göre analiz kapsamında ( τ >τ h ele alınan serilerden ükeici fiya endeksinin sabi erim ve rendli modelinde ve diğer değişkenlerin amamında düzey değerleri birim kök aşımaka, ancak birinci farkları alındığında durağan olmakadır. B. SEO (2006) DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ Uzun dönem denge üzerinde doğrusal olmayan uyarlanmaları ilk olarak Balke ve Fomby (997) ve daha sonra Baum ve Karasulu (998), Enders ve Falk (998), Obsfeld ve Taylor (997), Taylor (200), Lo ve Zivo (200) ara-

7 Türkiye de Fisher Ekisinin Geçerliliği: Doğrusal Olmayan Eşbüünleşme Yaklaşımı 53 fından oraya konulmuşur. Geleneksel eşbüünleşme esleri değişkenlerin üm dönem boyunca uzun dönem ilişkisi üzerine verdiği doğrusal uyarlanmaları göserir (Eseve, Pras, 200:406, Enders, 2009:48). Balke ve Fomby (997) eşbüünleşme vekörünün bilindiği durumlar için Hansen nin (996) ele aldığı ek değişken için yapılan esleri haa düzelme erimini kullanarak gelişirmişir. Hansen ve Seo (2000, 2002) ise doğrusal olmayan eşbüünleşme lieraürüne kakısı bu modellerin çok değişkenli ve eşbüünleşme vekörünün bilinmediği durumlar için olmuşur. Hansen ve Seo (2002:294) ise haa düzelme erimi üzerindeki hreshold (eşik) ekisi ve ek eşbüünleşme vekörü için haa düzelme modelini (Vecor Error Correcion, VEC) gelişirmişir. Seo (2006) ise supw isaisikleri yardımı ile boş hipoezde doğrusal eşbüünleşme ilişkisinin olmadığı, alernaif hipoezde ise doğrusal olmayan eşbüünleşme ilişkisinin olduğu esi gelişirmişir. Buna göre; φ( L) Δ x = α z I{ z γ } + α z I{ z > γ } + μ+ ε 2 2 (6) şeklindeki iki rejimli Band-TVECM modelinde =,..., n, μ sabi erim, φ( L) ifadesi q. dereceden çok erimli gecikme operaörü olmak üzere q φ( L) = I φl... φql şeklindedir. Haa düzelme erimi z = xβ bilinen eşbüünleşme vekörü β için geçerlidir. Eğer eşik parameresi γ = ( γ, γ2) de γ = γ ise daha açık bir ifade ile; 2 β + β z + ε eğer z γ 0 i Δ x + φx + φ2x φqx q = β20 + β2iz + ε2 eğer z > γ (7) şeklinde yazılabilir. Analizde ele alınan değişkenlere uyarlamak amacıyla z i = β β βi + β2π = ise αz = β2i + β22π olarak TVAR, i 2, i π ve αi β2, i β22, i modeli bulunur. Böylece modelde z - in geçiş parameresi γ nın alında veya üsünde olmak üzere iki farklı rejime ai paramereler oluşur. Modelde boş hipoez H0: α = α2 = 0olarak doğrusal eşbüünleşme olmadığını göserir (Seo,2006:3-32). Nominal vadeli faiz oranı ve enflasyon oranı arasındaki eşik değerli haa düzelme modeli (TVECM) kısa dönemli dengesizlikleri göseren eşik değerli vekör ooregresyon (TVAR) modeline haa düzelme eriminin eklenmesi ile elde edilir.

8 54 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 38, Haziran-Aralık 20 ss p p α,0 + α,i i i+ α,2iπ i+ ω, ECT + ε, π d> γ i= i= i = p p α 2,0 + α2, i i i+ α2,2iπ i+ ω,2ect + ε2, π d γ i= i= 8) ε, haa erimi, ECT uzun dönem dengede - periyodu için haa düzelme erimi, ω, ve ω,2 haa düzelme erimi kasayılarıdır. Seo (2006:32) boş hipoezde doğrusal eşbüünleşme olmadığını, alernaif hipoezde doğrusal olmayan eşbüünleşme olduğunu es emek amacıyla normallik varsayımı alında LR isaisikleri asimpoik olarak supw eşi olduğu için supremum Wald esi kullanmışır. Geçiş parameresi γ yı en küçük kareler yönemi aracılığı ile; Δ x = ˆ α ( γ) z I{ z γ } + ˆ α ( γ) z I{ z > γ } 2 + ˆ( μ γ) + ˆ φ ( γ) Δ x ˆ φ ( γ) Δ x + ˆ ε ( γ) q q (9) olarak γ ahmini; n ˆ Σ ( γ ) = ˆ ε ( ) ˆ γ ε( γ) n = (0) bulunur (Seo, 2006:32). Maris noasyonu ile = (, 2) ve Zγ = ( z I{ z γ}, z I{ z > γ 2}) ve ε ve M sabi erimin orogonal uzayı ve gecikme erimleri Δx,..., Δx qolmak üzere H0: α = α2 = 0 şeklindeki boş hipoezi es emek için Wald esi; A α α ˆ ˆ ˆ W( γ) = vec( A( γ)) var( vec( A( γ))) vec( A( γ)) n =vec((zm Z ) (Z M Z ))[(Z M Z ) Σ ˆ( γ)] vec(( Z M Z ) ( Z ε)) γ γ γ γ γ γ γ γ ˆ 2 { } ˆ 2 ZM γ Σ ε γ ZM γ Zγ ZM γ Σ ε γ =r ( ( ) )( ) ( ( ) ) ( ) emel alınarak supw isaisiği; sup n sup W = W ( γ ) olarak bulunur. γ Γ (4)

9 Türkiye de Fisher Ekisinin Geçerliliği: Doğrusal Olmayan Eşbüünleşme Yaklaşımı 55 Tablo 3: Tükeici Fiya Endeksi ile Alernaif Mevdua Faizlerinin Doğrusal Olmayan Eşbüünleşme Tes Sonuçları Aylık Vadeli Mevdua Faizleri 3 Aylık Vadeli Mevdua Faizleri 6 Aylık Vadeli Mevdua Faizleri 2 Aylık Vadeli Mevdua Faizleri Boosrap Kriik Değerleri SupW 90% 95% 97.5% 99% [0.72]* [0.84]* [0.97]* [0.93]* No: * es isaisiklerinin olasılık değerlerini gösermekedir. Trim değeri 0.0, boosrap sayısı 000 alınmışır. Tablo 3 de ükeici fiya endeksi ile alernaif mevdua faizleri arasında Seo (2006) doğrusal olmayan eşbüünleşme esi sonuçları yer almakadır. Hem supw es isaisiği boosrap süreci ile hesaplanan kriik değerlerle karşılaşırıldığında hem de olasılık değerleri göz önüne alındığında her bir vadeli mevdua faizi ile ükeici fiya endeksi arasında doğrusal olmayan eşbüünleşme ilişkisinin yer aldığı alernaif hipoezin reddedildiği görülmekedir. SONUÇ Uzun yıllardan beri kronik enflasyon problemi yaşayan Türkiye ekonomisinde 2002 yılı iibariyle enflasyon hedeflemesi sraejisi uygulanmaya başlamışır. Bu çalışmada hedefleme sraejisinin başladığı dönemden günümüze kadar geçen sürede Fisher ekisinin geçerliliği incelenmişir. Bu amaçla Genişleilmiş Dickey-Fuller (98) birim kök esi ve Seo (2006) doğrusal olmayan eşnüünleşme esi uygulanmışır. Nominal vadeli mevdua faiz oranları ile enflasyon arasında uzun dönemli doğrusal olmayan bir ilişki bulunamamışır. Bu sonuç enflasyon hedeflemesi sraejisiyle para poliikasının emel hedefinin fiya isikrarı olması, enflasyonu düşürmeye yönelik para poliikası uygulamalarının uzun dönemde nominal faiz oranları üzerinde doğrusal olmayan bir eki olmadığını gösermekedir. Tam ersi bir ifade ile nominal faiz oranlarındaki herhangi bir değişmede enflasyon hedeflemesi sraejisinin bir ekisi yokur. Dolaysıyla Yılancı nın (2009) çalışmasında bulduğu sonuçlarla birlike düşünüldüğünde 2002 yılından iibaren uygulanan para poliikalarında herhangi bir rejim değişikliği bulunmamakadır. Peng e (995) göre Almanya ve Japonya örneklerinde görüldüğü gibi güçlü ani-enflasyonis poliikalar nominal faizlerle enflasyon arasındaki ilişki zayıflamaka, Fisher ekisinin gücünü azalmakadır. Konuya dalgalı kur rejimi uygulayan ülkelerde nominal faizler ve enflasyon arasındaki ilişki açısından bakıldığında MacDonald ve Murpy nin (989) ABD, İngilere,

10 56 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 38, Haziran-Aralık 20 ss Belçika ve Kanada için yapıkları çalışma, Du ve Ghosh un (995) Kanada için buldukları sonuçlarla örüşmekedir. İleriye yönelik olarak yapılabilecek çalışmalar için Million (2004) arafından ele alınan yumuşak geçişli ooregresif modeller (STAR) kullanılarak Fisher ekisinin daralma ve genişleme dönemlerinde geçerliliği es edilmesi önerilebilir. NOTLAR () Mevdua faiz oranlarında, bankaların vadeler iibariyle ilgili ay içinde uygulayacağını bildirdiği azami faiz oranlarının mevdua uarları ile gün sayısına göre ağırlıklandırılarak hesaplanmış oralamaları alınmakadır (TCMB). (2) Haa erimlerine doğrusal olmayan eşbüünleşme esi uygulandığı için değişkenlerin durağanlık derecelerini bulmak amacıyla Kapeanios vd. (2006) çalışmalarında önerdikleri gibi Genişleilmiş Dickey-Fuller doğrusal birim kök esi sonuçlarına yer verilmişir.

11 Türkiye de Fisher Ekisinin Geçerliliği: Doğrusal Olmayan Eşbüünleşme Yaklaşımı 57 KAYNAKÇA AHMAD, Shabbir; (200), The Long Run Fisher Effec in Developing Counries, Sudies in Economics and Finance, 27 (4), pp BALKE, Nahan and Thomas FOMBY; (997), Threshold Coinegraion, Inernaional Economic Review, 38, pp BAUM, Chrisopher and Mehme KARASULU; (998), Modelling Federal Reverve Discoun Policy, Compuaional Economics,, pp BONHAM, Carl; (99), Correc Coinegraion Tes of he Long Run Relaionship Beween Nominal Ineres Rae and Inflaion, Applied Economics, 23, pp CAGAN, Phillip; (956), The Monear Dynamics of Hyper Inflaion, in M. Friedman (ed.) Sudies in he Quaniy Theory of Money, Chicago: Universiy of Chicago Press. CARLSON, Julie; (997), Shor Term Ineres Raes as Predicors of Inflaion: Commen, American Economic Review, 67, pp CHEUNG, Yin-Wong and Kon LAI; (995), Lag Order And Criical Values of he Augmened Dickey-Fuller Tes, Journal of Business and Economics Saisics, 3 (3), pp DICKEY, David and Wayne FULLER; (979), Disribuion Of The Esimaors For Auoregressive Time Series Wih A Uni Roo, Journal of he American Saisical Associaion, 74, pp DICKEY, David and Wayne FULLER; (98), Likelihood Raio Saisics for Auoregressive Time Series wih a Uni Roo. Economerica, 49, pp DUTT, Swama and Dipak GHOSH; (995), The Fisher Hypohesis: Examining he Canadian Experience, Applied Economics, 27, pp ENDERS, Waler and Barry FALK; (998), Threshold-Auoregressive, Median-Unbiase and Coinegraion Tess of Purchasing Power Pariy, Inernaional Journal of Forecasing, 4, pp ENDERS, Waler; (2009), Applied Economeric Time Series, Third Ediion, New York: McGraw Hill. ESTEVE, Vicene; Manuel IBANEZ and Maria PRATS; (200); The Spanish Term Srucure of Ineres Raes Revisied: Coinegraion wih Muliple Srucural Breaks, , Economia Aplicada II, Working Paper No , pp. 23.

12 58 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 38, Haziran-Aralık 20 ss FAMA, Eugene; (970), Efficien Capial Markes: A Review of Theory and Emprical Work, Journal of Finance, 25, pp FAMA, Eugene; (975), Shor Term Ineres Raes as Predicors of Inflaion, American Economic Review, 65, pp FISHER, Irwing; [930] (96), The Theory of Ineres, New York: Macmillan. GARCIA, Marcio; (993), The Fisher Effec in a Signal Exracion Framework: The Recen Brazilian Experience, Journal of Developmen Economics, 4, pp GÜL, Ekrem and Sezgin AÇIKALIN; (2007), An Examinaion of he Fisher Hypohesis: The Case of Turkey, Applied Economics, 99 (), pp HANSEN, Bruce; (996), Inference When a Nuisance Parameer is No Idenified Under he Null Hypohesis, Economerica, 57, pp HANSEN, Bruce and Myunghwan SEO; (2002), Tesing For Two-Regime Threshold Coinegraion in Vecor Error-Correcion Models, Journal of Economerics, 0, pp HESS, Parick and James BICKSLER; Capial Asse Prices Versus Time Series Model as Predicors of Inflaion: The Expeced real Rae of Ineres and Marke Efficiency, Journal of Financial Economics, 2, pp JOINES, Douglas; (977), Shor Term Ineres Raes as Predicors of Inflaion: Commen, American Economic Review, 67, pp KAPETANIOS, George; Yongcheol SHIN and Andy SNELL; (2006), Tesing for Coinegraion Nonlinear Smooh Transiion Error Correcion Models, Economeric Theory, 22, pp LO, Ming Chien and Eric ZIVOT; (200), Threshold Coinegraion and Nonlinear Adjusmen o he Law of One Price, Macroeconomic Dynamics, 5, pp MACDONALD, Ryan and Parick MURPHY; (989), Tesing for he Long Run Relaionship Beween Nominal Ineres Rae and Inflaion Using Coinegraion Techniques, Applied Economics, 2, pp MACKINNON, James; (99), Criical Values For Coinegraion Tess in Long-Run Economic Relsionships, New York Oxford Universiy Press, pp MACKINNON, James; (996), Numerical Disribuion Funcions for Uni Roo and Coinegraion Tess, Journal of Applied Economerics,, pp

13 Türkiye de Fisher Ekisinin Geçerliliği: Doğrusal Olmayan Eşbüünleşme Yaklaşımı 59 MEISELMAN, David; (962), The Term Srucure of Ineres Raes, New Jersey: Prenice-Hall. MISHKIN, Frederic; (992) Is he Fisher Effec or Real? A Reexaminaion of he Relaionship Beween Inflaion and Ineres Rae, Journal of Moneary Economics, 30, pp MISHKIN, Frederic and John SIMON; (995), An Emprical Examinaion of he Fisher Effec in Ausralia, NBER Working Paper, No:5080. NAM, Joo-Ha; (993), The Liquidiy, Income and Fisher Effecs of Money on Ineres: The Case of Developing Counry, Seoul Journal of Economics, 6, pp OBSTFELD, Maurice and Alan TAYLOR; (997), Nonlinear Aspecs of Goods Marke Arbirage and Adjusmen: Heckscher s Commodiy Poins Revisied, Journal of Japanese and Inernaional Economies,, pp PAYNE, James and Bradley EWING; (997), Evidence from Lesser Developed Counries on he Fisher Hypohesis: A Coinegraion Analysis, Applied Economics Leers, 4, pp PELAEZ, Rolando; (995), The Fisher Effec: Reprise, Journal of Macroeconomics, 7, pp PENG, Wensheng; (995), The Fisher Hypohesis and Inflaion Persisence Evidence From Five Major Indusiral Counries, IMF Working Paper No. 95/8. PHYLAKTIS, Kae and David BLAKE; (993), The Fisher Hypohesis: Evidence from Three High Inflaion Counries, Welwirschafliches Archiv, 29, pp SARGENT, Thomas; (969), Commodiy Price Expecaions and he Ineres Rae, in W.E. GIBSON and G.G. KAUFMAN (ed.), Moneary Economics: Readings on Curren Issues, New York: MacGraw Hill. SEO, Myunghwan; (2006), Boosrap Tesing for he Null of No Coinegraion in a Threshold Vecor Error Correcion Model, Journal of Economerics, 34 (), pp ŞİMŞEK, Muammer ve Cem KADILAR; (2006), Fisher Ekisinin Türkiye Verileri ile Tesi, Doğuş Üniversiesi Dergisi, 7 (), ss. 99. TAYLOR, Alan; (200), A Cenury of Purchasing Power Pariy, Review of Economics and Saisics, 84, pp TURGUTLU, Evrim; (2004), Fisher Hipoezinin Tuarlılığının Tesi: Parçalı Durağanlık ve Parçalı Koenegrasyon Tesi, Dokuz Eylül Üniversiesi İİBF Dergisi, 9 (2), ss

14 60 Erciyes Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi, Sayı: 38, Haziran-Aralık 20 ss WALLACE, Myles and John WARNER; (993), The Fisher Effec and he Term Srucure of Ineres Raes: Tess of Coinegraion, Review of Economics and Saisics, 75, pp YILANCI, Veli; (2009), Fisher Hipoezinin Türkiye için Sınanması: Doğrusal Olmayan Eşbüünleşme Analizi, Aaürk Üniversiesi İİBF Dergisi, 23 (4),ss YUHN, Ky-Hyang; (996), Is he Fisher Effec Robus? Furher Evidence, Applied Economics Leers, 3, pp ZILBERFARB, Ben-Zion; (989), Ineres Rae Deerminaion in a High Inflaion Economy, Journal of Macroeconomics,, pp

FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 3, Sayı: 4, 009 05 FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE İÇİN SINANMASI: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ Veli YILANCI (*) Öze: Bu çalışmada, nominal

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Tayfur BAYAT * Ahme ŞAHBAZ ** Taner AKÇACI *** ÖZ Bu çalışmada Türkiye nin 1992:1-212:4 dönemine ai aylık veriler kullanılarak reel

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013)

Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2015 Cil:22 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Enflasyon ve Nominal Faiz Oranı İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2013) Musa ATGÜR * N. Oğuzhan ALTAY ** ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi

Satın Alma Gücü Paritesinin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbütünleşme Analizi 259-284 Saın Alma Gücü Pariesinin Azerbaycan, Kazakisan ve Kırgızisan İçin Geçerliliği: Birim Kök ve Eşbüünleşme Analizi Turhan Korkmaz Emrah İsmail Çevik ** Nüke Kırcı Çevik *** Öz Bu çalışmada Azerbaycan,

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU HARCAMALARI DIŞ TİCARET AÇIKLARI ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ? ARE GOVERNMENT EXPENDITURES EFFECTIVE ON TRADE DEFICITS IN TURKEY?

TÜRKİYE DE KAMU HARCAMALARI DIŞ TİCARET AÇIKLARI ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ? ARE GOVERNMENT EXPENDITURES EFFECTIVE ON TRADE DEFICITS IN TURKEY? Akademik Araşırmalar ve Çalışmalar Dergisi / Journal of Academic Researches and Sudies Alınış arihi: 0.0.04 Kabul Ediliş arihi: 0.04.04 ÜRKİYE DE KAMU HARCAMALARI DIŞ İCARE AÇIKLARI ÜZERİNDE EKİLİ Mİ?

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10

Discussion Paper, Turkish Economic Association, No. 2008/10 econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf he Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Alp, Elcin Aykac Working

Detaylı

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ EKONOMİK PERFORMANS VE BÜROKRASİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ünal ARSLAN Musafa Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi, İkisa Bölümü. E-posa: uarslan@yahoo.com Yıldız SAĞLAM Musafa Kemal Üniversiesi

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cil/Vol. : - S ayı/no: 2 : 33 42 (20) FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * Yrd.

Detaylı

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case

The Roles of Financial Factors on the Real Money Demand: Turkey Case FİNANSAL FAKTÖRLERİN REEL PARA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ The Roles of Financial Facors on he Real Money Demand: Turkey Case Musafa SEVÜKTEKİN * Mehme NARGELEÇEKENLER * BAÜ 8() 45 ÖZ Araşırmanın

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Aaürk Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi 05 9 (): 35-36 Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Munise ILIKKAN ÖZGÜR (*) Öze: Makroekonomik isikrarının sağlanmasında cari işlemler

Detaylı

Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi The Test of Purchasing Power Parity Hypothesis for Fragile Five

Kırılgan Beşlide Satın Alma Gücü Paritesi (SAGP) Hipotezinin Test Edilmesi The Test of Purchasing Power Parity Hypothesis for Fragile Five Journal of Yasar Universiy, 205 0(37) 638-6477 Kırılgan Beşlide Saın Alma Gücü Pariesi (SAGP) ipoezinin Tes Edilmesi The Tes of Purchasing Power Pariy ypohesis for Fragile Five İsmail ÇEVİŞ, Pamukkale

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006

TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006 69 TÜKETİMİN TESADÜFİ YÜRÜYÜŞÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 1987 2006 ÖZET Prof. Dr. Rahmi YAMAK Arş. Gör. Zehra ABDİOĞLU Hall un esadüfi yürüyüş modeli, cari ükeim harcamalarının yalnızca geçmiş dönemin ükeim harcamaları

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI

YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA. Ali ACARAVCI Dergisi YAPISAL KIRILMALAR VE KARBON EMİSYONU: KITA AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN AMPİRİK BİR UYGULAMA Ali ACARAVCI Musafa Kemal Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi acaravci@homail.com ÖZET Bu çalışma,

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 2010 141 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 1, 2010 141 BİR MALİYE POLİTİKASI ARACI OLARAK BORÇLANMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990 2009) Hali ÇİÇEK *, Süleyman GÖZEGİR ** ve

Detaylı

sbd.anadolu.edu.tr 73 Anadolu University Journal of Social Sciences Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

sbd.anadolu.edu.tr 73 Anadolu University Journal of Social Sciences Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu Universiy Journal of Social Sciences Türkiye de Kamu Yaırımlarının Özel Sekör Yaırımları Üzerindeki Ekisi: 1970-2009 The Effec of Public Invesmens on

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM **

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ. Seyfettin ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** 95 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakülesi Dergisi No:39 (Ekim 2008) TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU KANALININ İŞLEYİŞİ: VAR MODELİ İLE BİR ANALİZ Seyfein ERDOĞAN * Durmuş Çağrı YILDIRIM ** Öze Para poliikası kararlarındaki

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

Sosyo Ekonomi. Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezi (SAGP) nin OECD Ülkeleri İçin Test Edilmesi

Sosyo Ekonomi. Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezi (SAGP) nin OECD Ülkeleri İçin Test Edilmesi Sosyoekonomi / 04- / 4009. Reşa CEYLAN & Hakan ULUCAN Sosyo Ekonomi July-December 04- Saın Alma Gücü Pariesi Hipoezi (SAGP) nin OECD Ülkeleri İçin Tes Edilmesi Reşa CEYLAN rceylan@pau.edu.r Hakan ULUCAN

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS

NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING RATIOS Journal of Economics, Finance and Accouning (JEFA), ISSN: 48 6697 Year: 05 Volume: Issue: 4 NONLINEAR DYNAMICS IN FINANCIAL TIME SERIES AND UNIT ROOT TESTS: CASE OF BORSA ISTANBUL SECTORAL PRICE EARNING

Detaylı

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz

Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sektörü İçin Ekonometrik Bir Analiz Turizm Talebi ve Döviz Kuru Şokları: Türk Turizm Sekörü İçin Ekonomerik Bir Analiz Kuruluş BOZKURT Yrd. Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversiesi Söke İşleme Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü kuriboz_48@homail.com

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

-ENFLASYON ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INFLATION

-ENFLASYON ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INFLATION Marmara Üniversiesi YIL 2010, SAYI II, S. 539-553 -ENFLASYON Öze Özlem YORULMAZ * ** - Anahar Kelimeler: ROBUST ESTIMATION OF THE VECTOR AUTOREGRESSIVE MODEL: AN INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU ve TİCARETE KONU OLMAYAN MALLAR: GÖLGE DEĞİŞKEN YAKLAŞIMI

REEL DÖVİZ KURU ve TİCARETE KONU OLMAYAN MALLAR: GÖLGE DEĞİŞKEN YAKLAŞIMI Uludağ Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil XXVII, Sayı 2, 2008, s. 25-49 REEL DÖVİZ KURU ve TİCARETE KONU OLMAYAN MALLAR: GÖLGE DEĞİŞKEN YAKLAŞIMI Kadir Yasin ERYİĞİT * Öze Bu çalışmada

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

Türkiye de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi

Türkiye de Bütçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi Türkiye de Büçe Açığı, Para Arzı ve Enflasyon İlişkisi Asuman OKTAYER * Öze Geleneksel yaklaşıma göre enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. Bununla birlike yapılan araşırmaların çok bir

Detaylı

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI?

FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN, Zekeriya YILDIRIM, S. Faih KOSTAKOĞLU FAİZ ORANINDAKİ BİR ARTIŞ CARİ İŞLEMLER AÇIĞINI ARTIRIR MI? Ehem ESEN Yrd.Doç.Dr. Anadolu Üniversiesi,

Detaylı

PARANIN YANSIZLIĞI HİPOTEZİNİN TESTİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

PARANIN YANSIZLIĞI HİPOTEZİNİN TESTİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ İkisa Poliikası Araşırmaları Dergisi Journal of Economic Policy Researches Cil/Volume:, Sayı/Issue:1, Yıl/Year: 015, 17-31 PARANIN YANSIZLIĞI HİPOTEZİNİN TESTİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN YAPISAL KIRILMALI

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU?

YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? YÜKSEK ENFLASYON ENFLASYON BELİRSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR MU? Doç. Dr. Harun TERZİ Karadeniz Teknik Üniversiesi İİBF İkisa Bölümü Öğreim Üyesi 618 Trabzon Tel : (462) 3773311 Fax : (462) 3257281 e-mail : herzi@ku.edu.r

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006)

REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006) REEL DÖVİZ KURU VE ÇIKTI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1990-2006) Ahme AY * Şerife ŞAYLAN ** İsmail KOÇAK *** Öze Bu çalışma, reel döviz kuru ile çıkı düzeyi arasındaki nedensellik ilişkisini

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 PİYASA ETKİNLİĞİ HİPOTEZİ: İMKB İÇİN AMPİRİK BİR ANALİZ Fama ZEREN Yrd.Doç.Dr., İnönü Üniversiesi,İ.İ.B.F., Ekonomeri Bölümü, fama.zeren@inonu.edu.r, 04223774317 Hakan KARA Öğr.Grv., İnönü Üniversiesi,

Detaylı

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 2, s

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2014, Cilt: 7, Sayı: 2, s Niğde Üniversiesi İİBF Dergisi, 2014, Cil: 7, Sayı: 2, s.61-74 61 TÜRKİYE DE CARİ AÇIĞIN ASİMETRİK DAVRANIŞININ ANALİZİ 1 ÖZET Uğur ADIGÜZEL 2 Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde cari açığın 01:2002,

Detaylı

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008)

DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008) Gazi Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi 10 / 2 (2008). 25-45 DÖVİZ KURU OYNAKLIĞININ İHRACATA ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1995 2008) Nezir KÖSE Ahme AY Nurgün TOPALLI Öz: Bu çalışmada reel

Detaylı

Türkiye deki Cari Açık Sürdürülebilir mi? Ekonometrik Bir Analiz

Türkiye deki Cari Açık Sürdürülebilir mi? Ekonometrik Bir Analiz Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (17) 2009 / 1 : 164-174 Türkiye deki Cari Açık Sürdürülebilir mi? Ekonomerik Bir Analiz Osman Peker * Öze: Bu çalışmada, Türkiye de cari işlemler açığının

Detaylı

TÜRKĠYE DE ĠġSĠZLĠK HĠSTERĠSĠ VE STAR MODELLERĠ UYGULAMASI

TÜRKĠYE DE ĠġSĠZLĠK HĠSTERĠSĠ VE STAR MODELLERĠ UYGULAMASI Marmara Üniversiesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi YIL 2011, CĠLT XXXI, SAYI II, S. 45-60 TÜRKĠYE DE ĠġSĠZLĠK HĠSTERĠSĠ VE STAR MODELLERĠ UYGULAMASI Ali KOÇYĠĞĠT Tafur BAYAT Ali TÜFEKÇĠ Öze Bu çalışmada Türkie nin 1923

Detaylı

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Elecronic Journal of Vocaional Colleges December/Aralık 2012 YAPISAL KIRILMA DURUMUNDA SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Muhammed TIRAŞOĞLU 1 Burcu YILDIRIM 2

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (31) 2015, 109-134

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (31) 2015, 109-134 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (31) 2015, 109-134 ADA ÜLKELERİNDE TURİZM TALEBİ: KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ TOURISM DEMAND IN THE ISLAND COUNTRIES: THE CASE OF NORTHERN CYPRUS TURKISH REPUBLIC ÖZET

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI

OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2009, CİLT XXVI, SAYI 1 OECD ÜLKELERİNDE SATINALMA GÜCÜ PARİTESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEME YAKLAŞIMI Doç. Dr. Ebru ÇAĞLAYAN 1 Nazan ŞAK 2 Öze Bu çalışma OECD ülkeleri

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

Metal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması Intensity of Metal (Steel) Use Hypothesis: A Test for Turkish Economy

Metal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipotezinin Türkiye Ekonomisi için Sınanması Intensity of Metal (Steel) Use Hypothesis: A Test for Turkish Economy SESSION Meal (Çelik) Kullanım Yoğunluğu Hipoezinin ürkiye Ekonomisi için Sınanması Inensiy of Meal (Seel) Use Hypohesis: A es for urkish Economy Assoc. Prof. Dr. Fikre Dülger (Çukurova Universiy, urkey)

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ:

REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Ekonomeri ve İsaisik Sayı: 005 9 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ REEL DÖVİZ KURU VE DIŞ TİCARET DENGESİ İLİŞKİSİ: Prof.Dr. Rahmi YAMAK; Abdurrahman KORKMAZ * Absrac

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

Yükseköğretimin Büyümeye Etkisi: Eşbütünleşme Analizi The Effect of Higher Education on Growth: A Cointegration Analysis

Yükseköğretimin Büyümeye Etkisi: Eşbütünleşme Analizi The Effect of Higher Education on Growth: A Cointegration Analysis SESSION 2B: Kalkına 323 Yükseköğreiin Büyüeye Ekisi: Eşbüünleşe Analizi The Effec of Higher Educaion on Growh: A Coinegraion Analysis Ass. Prof. Dr. Mura Musafa Kuluürk (Çankırı Karaekin Universiy, Turkey)

Detaylı

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi Volume 5 Number 2 2014 pp. 47-60 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Perol Tükeimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Büünleşme Yönemi İle Analiz Edilmesi Reşa Ceylana

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

REEL DÖVİZ KURUNUN TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Osman PEKER (*)

REEL DÖVİZ KURUNUN TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ. Osman PEKER (*) REEL DÖVİZ KURUNUN TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Osman PEKER (*) Öze: Bu çalışmada, reel efekif döviz kuru değişkenliğiyle icare dengesi arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri Türkiye

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ

ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ ÜRETİCİ FİYATLARINA GEÇİŞ ETKİSİNDE ARA MALLARI İTHALATININ ROLÜ Şenkan ALDEMİR (*) Öze: Döviz kuru değişimlerinin TÜFE ve ÜFE bazlı yuriçi fiyalara geçiş süreci, son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan

Detaylı

Asymmetric Relationship Between Consumer Loans and Money Velocity: An Application On Turkey

Asymmetric Relationship Between Consumer Loans and Money Velocity: An Application On Turkey İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cil: 5, Sayı: 7, 2016 Sayfa: 2342-2357 Tükeici Kredileri İle Paranın Dolanım Hızı Arasındaki Asimerik İlişki: Türkiye Üzerine Bir Uygulama Faih CEYLAN Ar.

Detaylı