Üsküdar Belediyesi'nden Olimpiyat Þampiyonu Aslý'ya ev hediyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üsküdar Belediyesi'nden Olimpiyat Þampiyonu Aslý'ya ev hediyesi"

Transkript

1 RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝK EDERÝZ. Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz AÐUSTOS 2012 YIL: 9 SAYI: Ramazan Ümraniye'de Bir Baþka Yaþandý Üm ra ni ye Be le di ye si, her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da Üm ra ni ye li le re dop do lu bir Ra ma zan ya þat tý. Ra ma zan ayý bo yun ca if tar dan ön - ce ve son ra Üm ra ni ye Mey da ný'nda dü zen le nen et kin lik ler genç, yaþ lý her kes ten yo ðun il gi gör dü. Her yýl ha zýr la dý ðý Ra ma zan et kin lik le riy le bin ler ce Üm ra ni ye li yi bir ara ya ge ti ren Üm - ra ni ye Be le di ye si, bu yýl ki Ra ma zan ayý pro gra - mýn da da her ke si Üm ra ni ye Mey da ný'na top la dý. Be le di ye, Ra ma zan ayý ný en gü zel þe kil de id rak ede bil mek ama cýy la çok sa yý da kül tü rel et kin lik - le ri va tan da þýn be ðe ni si ne sun du. 6 NO KTA DA RA MA ZAN AYI BO YUN CA 150 BÝN KÝ ÞÝ YE ÝF TAR Üm ra ni ye Be le di ye si, Ra ma zan ayý bo yun ca, be le di ye ye ait te sis ler ve il çe nin çe þit li no kta la - rýn da bu lu nan dü ðün sa lon la rýn da, her gün 5 bin ki þi ye if tar ye me ði ver di. Ra ma zan ayý bo yun ca de vam eden if tar sof ra la rý na 150 bin Üm ra ni ye li otu ra rak if ta rý ný aç tý. HEMÞ EH RÝ LER BU YIL DA ÝF TAR SOF RA LA RIN DA BU LUÞ TU Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn dan Ra ma zan Et kin lik ala nýn da Hemþ eri der nek le ri için ha - zýr la nan stant lar da der nek ler hemþ eri le riy le bu luþ tu. Yi ne bu yýl da Ni kah Sa ra yýn da Üm ra - ni ye Be le di ye si ta ra fýn dan Ra ma zan ayý bo yun - ca Hemþ eri der nek le ri ne if tar ye me ði ve ril di. Üm ra ni ye Be le di ye si et kin lik ler kap sa mýn da Þi le-að va, Or du, Si vas, Ru me li, Ço rum, Ser hat Ýl le ri, Van, Bo lu, Yoz gat, Ri ze, Çe miþ ge zek, Er - zu rum, Gi re sun, Kas ta mo nu, Çan ký rý, Trab zon, Bay burt, Bo lu, Bin göl, Ba lý ke sir, Si nop, Gü - müþ ha ne, Kay se ri ve Bar týn hemþ eri der nek le - ri ni if tar sof ra la rýn da bu luþ tu. 10 MA HAL LE ÝF TA RIN DA 30 BÝ NÝN ÜZE RÝN DE ÜM RA NÝ YE LÝ AY NI SOF RA DA Üm ra ni ye be le di ye si her yýl ol du ðu gi bi bu 01 yýl da ma hal le if tar la rý dü zen le ye rek, va tan - daþ lar la bir ara ya gel di. 10 ayrý ma hal le de ma hal le bü yük lü ðü ne gö re 2 bin ya da 3 bin ki þi lik if tar sof ra la rýn da bu lu þan va tan daþ lar Ra ma zan ayý nýn ge tir di ði kar deþ lik ve yar - dým laþ ma du y gu la rý ný pekiþ ti re rek hep be ra - ber if tar yap ma la rý sað lan dý. 05 TE Keskin, AK Parti vefa iftarýnda AK Par ti Ýl çe Teþ ki la tý, ge le nek sel ha le ge tir di ði ve fa if ta rýn da, teþ ki la týn ku rul du ðu gün den bu - gü ne il çe ye hiz met et miþ il çe baþ kan la rý, yö ne tim ku ru lu üye le ri, mec lis üye le ri ve teþ ki lat men - sup la rý ný ay ný sof ra da bu luþ tur du. AK Par ti Sul tan bey li Ýl çe Teþ ki la tý her yýl Ra ma - zan'da teþ ki la týn ku ru lu - þun dan bu ya na il çe ye hiz - met et miþ teþ ki lat men sup - la rý ný bi ra ra ya ge ti ri yor. Bu yýl dü zen le nen if ta ra bi nin üze rin de teþ ki lat men su bu ka týl dý. Se ma zen Dü ðün Sa lo nu'nda dü zen le nen if - tar, ay ný za man da AK Par - ti'nin 11. ku ru luþ yýl dö nü - mü ne denk ge lin ce if tar coþ ku su daha da art tý. Ýf ta ra ka tý lan Ýs tan bul Mil let ve ki li Erol Ka ya, "Bu þar ký bu ra da bit mez, di yen Baþ ba ka ný mý zýn az mi ve ka rar lý lý ðý ile bu gün le re gel dik. Sa yýn Baþ ba ka ný mý - za, par ti mi zin bu no kta ya gel me sin de eme ði olan ve 11 yý lý bir 11 yý la daha ta þý - ya cak olan her ke se, en önem li si de oy ve ren, ver - me yen 75 mil yon in sa ný - mý za te þek kür edi yo rum." de di. Ka ya, 11 yýl bo yun ca ya - pý lan ça lýþ ma lar dan bah - set ti ve "AK Par ti 11 yýl da bu ül ke için bir çok hiz met - te bu lun du. Tüm buz hiz - met ler say mak la bit mez" de di. AK Par ti'nin yap ma dý ðý tek þe yin mem le ke ti 11 yýl - lýk dö nem de ge ri gö tür me - di ði ol du ðu nu söy le yen Ka ya, ya pý lan ya tý rým lar la ula þým da, eko no mi de, sað - lýk ta Tür ki ye'nin bü yü dü - ðü ne þa hit olu yo ruz þek lin - de ko nuþ tu. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Üsküdar Belediyesi'nden Olimpiyat Þampiyonu Aslý'ya ev hediyesi Üsküdar Belediye Baþkaný Mustafa Kara, Üsküdar Belediyespor'un Londra Olimpiyatlarýnda altýn madalya kazanan sporcusu Aslý Çakýr Alptekin'e Çamlýca'da bir ev hediye ederek ödüllendirdi. Üs kü dar Be le di ye si'nde ger - çek leþ ti ri len ba sýn top lan tý sýn da Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Ka ra, Üs kü dar Be le di ye si ola rak þam - pi yon spor cu la ra hep al týn ma - dal ya ve ri yor duk. Çok al týn la rý ol du. Üs kü dar'ýn sim ge si Çam - lý ca'dýr. Biz ken di si ne Çam lý - ca'da bir dai re he di ye edi yo - ruz." de di. Baþ kan Ka ra, "As lý mýz, bi - zim al tý ný mýz dýr. Ma dal yo nun ar ka yü zün de ba þa rý yý bir ekip ger çek leþ tir di yý lýn dan be ri As lý, Üs kü dar Be le di ye si for ma sý gi yi yor. Bu ra da ba þa rý lý ol mak için ter dö kü yor. Ken di - si nin inanç lý ve is tik rar lý bir gi - di þi var dý. Biz bu ra da fut bol ha - ri cin de bü tün dal lar da genç ler ye tiþ ti ri yo ruz. 110 bin öð ren ci - mi zi ye tiþ ti ri yo ruz. Üs kü da rý - mýz ön ce den Ta rih ve Kül tür Þeh ri idi. Ar týk Þam pi yon lar Þeh ri de ol du" di ye ko nuþ tu. AS LI ÇA KIR ALP TE KÝN: TÜM TÜR KÝ YE'NÝN DU A LA RI ÝLE OLÝM PÝ YAT ÞAM PÝ YO NU OL DUM Londra Olimpiyatlarý'nda atletizm kadýnlar 1500 metrede altýn madalya kazanarak Türkiye'nin gururu olan Aslý Çakýr Alptekin de þampiyonluðu kazandýðý için çok mutlu olduðunu söyledi. Þam pi yon spor cu, "Ben tüm Tür - kiye'nin dualarý ile olimpiyat þampiyonu ol dum. Ba na dua eden ler den Al lah ra zý ol sun. Ya rýþ ta son 300 met re çok önemlidir. Bu etaba kim önde girerse avantajlýdýr. Kesinlikle ben de önde olacaðýmý biliyordum ve kendime çok güveniyordum. Artýk þampiyon oldum herkes beni tanýyor. Türkiye bunu hak edi yor. 80 bin ki þi nin önün de Ýstiklal Marþýmýzý söylettim. Biz buraya kolay þartlarda gelmedik. Kesinlikle týrnaklarýmýzý kazýyarak geldik. Türk kadýnýn neler yapabileceðini herkese gösterdik." diye konuþtu. 05 TE 100 Yeni Otobüs Ýstanbul Yollarýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, 100 yeni otobüsü Sultanbeyli'de düzenlenen törenle hizmete aldý. Anadolu Yakasý ilçelerine daðýtýlan otobüslerden 33'ü Sultanbeyli'de sefer yapacak. Yeni otobüs ve duraklarýyla modern bir yapýya kavuþma yolunda çalýþmalarýný sürdüren ÝETT, araç filosunu yenilemeye devam ediyor. Sultanbeyli'de düzenlenen törenle ÝETT filosuna konforlu, düþük taban lý ve çev re dos tu 100 ye ni araç daha katýldý. Anadolu Yakasý için tahsis edilmiþ yüz otobüsün otuzüçü Sultanbeyli'de hizmet verecek. Tamamý yerli üretim olan 1450 yeni otobüsün ikinci 100 otobüslük filosu sabah saatlerinde, Sultanbeyli Ýtfaiyesi yanýndaki tören alanýnda sýralandý. Avrupa Birliði standartlarýnda, yüksek soðutma sistemli, çevreci, yüzde 100 engelli eriþimine uygun, yolcu emniyetini artýrmak için otomatik yangýn algýlama ve söndürme sistemi, kameralar ve bilgi ekranlarýyla donatýlmýþ modern otobüsler gelin gibi süslendi. An geldiðinde otobüslerin hizmete alým kurdelesini Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Kadir Topbaþ ve otobüs þoförleri kesti.

2 02 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM AÐUSTOS 2012

3 15-31 AÐUSTOS 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER AÐUSTOS 2012 Y l : 9 Say : 272 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 15-31 AÐUSTOS 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05 Ramazan Ümraniye'de Bir Baþka Yaþandý Ümraniye Belediyesi, her yýl olduðu gibi bu yýl da Ümraniyelilere dopdolu bir Ramazan yaþattý. Ramazan ayý boyunca iftardan önce ve sonra Ümraniye Meydaný'nda düzenlenen etkinlikler genç, yaþlý herkesten yoðun ilgi gördü. 1. SAYFADAN DEVAM ÇOCUKLAR UNUTULMADI Ramazan etkinliklerinin vazgeçilmezleri olan Hacivat ve Karagöz gösterileri, her yýl olduðu gibi bu yýl da Ümraniye'deki Ramazan etkinliklerinin konuðu oldu. Bununla birlikte çocuk sinemalarý, kukla oyunlarý, tiyatro oyunlarý, çeþitli sürpriz sahne gösterileri her akþam iftar sonrasýnda Ümraniyelilerin ilgisine sunuldu. Ayrýca Ümraniye Belediyesi Ramazan Bayramý öncesinde sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn en güzel örneklerinden birisini daha sergiledi. Belediye bu yýl da ilçede yaþayan yetim, öksüz ve þehit çocuklarýný tespit ederek, onlara bayram kýyafetleri alabilecekleri kýyafet kuponu hediye etti. RAMAZANA ÖZEL SOHBETLER Ümraniye Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamýnda, ünlü yazar ve hatipleri Ümraniye'de aðýrladý. Ömer Döngeloðlu, Prof. Dr. Nihat Hatipoðlu, Engin Noyan, Dursun Ali Erzincanlý, Ýhsan Atasoy, Yaþar Alptekin, Doç. Dr. Mustafa Karataþ, Mehmet Ali Bulut, Ahmet Bulut, Abdullah Yýldýz, Yavuz Bahadýroðlu, sohbet ve görüþleriyle Ümraniyelilere hitap etti. RAMAZAN'IN BEREKETÝ SOMALÝ SOSYAL MARKET'E YANSIDI Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Ümraniye Belediyesi, T.C. Baþbakanlýk AFAD iþbirliði ile önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Dünyada son 60 yýlda görülen en büyük açlýk felaketiyle karþý karþýya kalan Somali için büyük bir yardým kampanyasý baþlattý. Ramazan ayý boyunca devam eden yardým kampanyasý siyaset, iþ ve sanat dünyasýndan yoðun ilgi gördü. 21 Temmuz Cumartesi günü Ümraniye Meydaný'nda açýlýþý yapýlan kampanyaya, Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Erdem, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, Ak Parti Ýstanbul milletvekilleri Mustafa Ataþ, Ýsmet Uçma, Alev Dedegil, Osman Boyraz, Muhammet Bilal Macit, Ak Parti Mersin milletvekili Çiðdem Münevver Öktem, Ak Parti Sivas milletvekili Ali Turan, ünlü sanatçý Ajda Pekkan, Yeþim Salkým sanat, spor ve iþ dünyasýndan birçok isim Somali yardým kampanyasýna destek oldu. RAMAZAN BARIÞ VE KARDEÞLÝK ÝKLÝMÝDÝR Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, belediye olarak düzenledikleri etkinliklerle Ramazan ayýný en iyi þekilde deðerlendirdiklerini söyledi. Baþkan Hasan Can, 'kardeþlik ve yardýmlaþma duygularýnýn yoðunlaþtýðý bu ayda, Ümraniyeli kardeþlerimize huzurlu ve anlamlý bir Ramazan yaþatmak için hazýrladýðýmýz çeþitli etkinliklerle, dolu dolu bir Ramazan ayýný daha geride býraktýk dedi. Baþkan Hasan Can, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Ramazan ayý boyunca her yýl olduðu gibi vatandaþlarýmýza Ümraniye'nin 6 ayrý noktasýnda iftar yemekleri verdik. Daðýttýðýmýz erzak ve yardýmlarla Ramazan ayýnda fakir ve yardýma muhtaç vatandaþlarýmýzýn yüzünü güldürmeye çalýþtýk. 10 mahalleye yönelik Mahalle Ýftarlarý vererek vatandaþlarýmýzla bir arada iftar açmanýn mutluluðunu yaþadýk. Yine düzenlediðimiz Ramazan etkinliklerimiz her akþam yoðun ilgiyle takip edildi. Baþbakanlýk AFAD ile ortaklaþa baþlattýðýmýz Somali yardým kampanyasý siyaset, sanat, spor ve iþ dünyasýndan ayrýca vatandaþlarýmýzdan yoðun ilgi gördü. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da Ümraniye'de huzur ve mutluluk içinde bir Ramazan ayýný daha geride býraktýklarýný söyleyen Baþkan Hasan Can, Bütün Ýslam âleminin Ramazan Bayramý'ný en içten dileklerimle kutluyorum diyerek sözlerini tamamladý. Üsküdar Belediyesi'nden Olimpiyat Þampiyonu Aslý'ya ev hediyesi Üsküdar Belediye Baþkaný Mustafa Kara, Üsküdar Belediyespor'un Londra Olimpiyatlarýnda altýn madalya kazanan sporcusu Aslý Çakýr Alptekin'e Çamlýca'da bir ev hediye ederek ödüllendirdi. Bir gazetecinin, "Bundan sonra hedefin nedir?" sorusuna ise Aslý Çakýr Alptekin, hedefinin ünvanýný korumak olduðunu belirterek þu cevabý verdi: "Benim hedefim olimpiyattý. Sadece oraya kilitlenmiþtim. Bunu da yavaþ yavaþ sindererek buraya geldim. Açýkçasý olimpiyatlar bitine kadar olimpiyat sonrasýný düþünmemiþtik. Artýk bundan sonrasýný düþünmeye baþladýk. Dünya salonunda madalyam var. Olimpiyat þampiyonuyum bunun tadýný yaþamak istiyorum metrede 3.50 ile koþulmuþ onu kýrmak istiyorum." Aslý Çakýr Alptekin, olimpiyat þampiyonu olmasýnda eþi ve antrenörü Ýhsan Alptekin'in büyük emeði olduðunu ve ona çok teþekkür ettiðini ifade etti. Þampiyon sporcu, eþinin de kendisinin de sporcu olduðunu belirterek þöyle devam etti: "Ýkimiz de sporcuyduk ama baþarý elde edemiyorduk. Birlikte antrenman yapýyorduk. Ýkimiz yarým yarýmdýk. Oturduk neler yapabileceðimizi konuþtuk. Ýhsan bana 'Benim yaþým geçiyor sen daha baþarýlý olacaksýn' dedi. Ben de onun koþmasýný istiyordum. Ama sonunda tamamen o bana yöneldi. Biz de söz erkeðindir dedik ve kabul ettik. Ben bilmem eþim bilir dedik ve kabul ettik. Disiplinli bir þekilde çalýþtýk ve baþarýlý olduk. Baþarýmda antrenörümün payý yüksektir. Ýyi ki benimle beraber." Bir gazetecinin "Olimpiyat derken düðün yapamadýnýz. Düðün ne zaman olacak" sorusuna ise Aslý Çakýr Alptekin, "Düðün yapmaya fýrsat bulamadýk. Nerede yapacaðýmýzý bilmiyoruz. Tarihi daha sonra belirleyeceðiz." cevabýný verdi. Belediye Baþkaný Mustafa Kara ise Aslý Çakýr Alptekin'in düðününü de Üsküdar'da yapacaklarýný kaydetti. Aslý Çakýr Alptekin'in antrenörü ve eþi Ýhsan Alptekin de "Fazla söyleyecek bir þeyim yok. Üsküdar Belediyesi'ne teþekkür ediyorum. Üsküdar ailesi olarak buradayýz. Bundan sonra Üsküdar ailesi olarak ne yapacaðýmýza karar vereceðiz." diye konuþtu. Ümraniye Afet Bilgi Sistemi (Abis) Akýllý Harita Hizmette Ümraniye Belediyesi 17 Aðustos depreminin 13. Yýldönümünde bir yeniliðe imza attý. Belediye, Ümraniye Ýlçesi Afet Bilgi Sistemi (ABÝS) akýllý haritayý hazýrlayarak internet sitesinde vatandaþlarýn hizmetine açtý. Ümraniye Afet Bilgi Sisteminde, Afet sonrasý Toplanma alanlarý, Geçici iskan/çadýr Alanlarý, Öncelikli yollar, Alternatif Yollar, Sivil Tahliye Yollarý, Sahra Hastane kurulacak alanlar, tüm Hastaneler, Eczaneler, Ecza depolarý, Trafik Kontrol noktalarý, Afet Ýstasyonlarýnýn yerleri, Ýleri Daðýtým ve Lojistik Destek Noktalarý, su istasyonlarý, fýrýnlar, soðuk hava depolarý; tüm kamu kurumlarý, Belediye hizmet binalarý, muhtarlýklar, polis noktalarý; su vanalarý, yangýn hidratlarý; ilkyardým koordine merkezleri, hastaneler, Ambulans bekleme noktalarý, yaralý toplama merkezleri gibi tüm hayati bilgiler Akýllý harita üzerinde belirlendi. Kolaylýkla adres bilgilerine ulaþýlabilecek raporlanabilecek þekilde bir yazýlým da oluþturuldu. CAN; AKILLI HARÝTA ABÝS, ÖRNEK BÝR ÇALIÞMA Konu ile ilgili bir açýklama yapan Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can þunlarý söyledi; 17 Aðustos depreminin 13. yýldönümünde Ümraniye'miz için önemli ve örnek bir çalýþmayý vatandaþlarýmýzýn hizmetine sunduk. Ümraniye ilçesi, gerek fiziki yapýsý ve zemin açýsýndan avantajlý olmasý, gerekse 2004 den bugüne yapý stokunun büyük oranda yenilenmiþ olmasý bakýmýndan Ýstanbul'da olasý bir depreme en hazýr ilçelerden birisidir. Ümraniye Belediyesi olarak, müdahale ve afet sonrasý iyileþtirmede ilçemizdeki tüm kurumlarla koordineli çalýþmayý saðlamak, kaynaklarýn etkin ve verimli kullanýmýný saðlayarak afet sonrasý can ve mal kayýplarý ile hasarlarý en aza indirmek amacýyla, Ümraniye Afet Bilgi Sistemini (ABÝS) akýllý haritayý oluþturduk. ABÝS ile vatandaþlar olasý bir afet öncesi ihtiyaç duyabileceði tüm hazýrlýklarla ilgili bilgilere rahatlýkla ulaþabilecek ve Aile Afet Planlamasýný kolaylýkla yapabilecekler dedi. Baþkan Hasan Can, ABÝS 'de olasý bir afet sonrasý müdahale ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn altyapýsýný oluþturacak tüm bilgilerin mevcut olduðunu da sözlerine ekledi.

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM AÐUSTOS 2012 Bereketli bir bayram geçirecektik ama Ne tuhaf bir duygu oldu son yýllarda, mutlu olmak, bayramý bayram etmek ve akrabalarla huzurlu bir gün geçirmek. Dua ederek baþlamak istiyordum bu yazýma ama maalesef olamadý. Ýnsan kýlýðýna bürünmüþ, insanlarýn arasýna karýþmýþ Vampirler, kan emici keneler, zehirli yýlanlar ve daha adýný koyamadýðýmýz azýlý yaratýklar. Allah belanýzý versin, Allah sonunuzu getirsin, Allah size yardým edenlerin ve yandaþlarýnýzýn da belasýný versin. Ben bu kadar belayý bir arada ilk kez kullanýyorum. Aklýmýn bana hâkim olamadýðý; duygularýmýn esiri haline gelip bir kötülük yapmaktan zor frenliyorum kendimi. Kimseyle pek sorunu olmayan birisiyim. Bu günlerde çok sorun ve sorumluyu tanýmaya ve onlara cephe almaya baþlýyorum. Farkýna vardýðýnda insan hatasýndan dönmüyorsa; onun yaptýðý veya desteklediði insanlarýn, topluluðun, cemaatin vs. vs. yaptýðý bütün eylemler ve söylemlerden sorumludur. Taraf olmayan bertaraf olmuþtur. O zaman herkes safýný ve tarafýný belli edecek ki; ortada bir tuhaflýk olmasýn. Aksi durumlarda münafýklarla ayný yerde ve ayný ortamda dolaþýyor, farkýna varmadan da onlarla iliþkiyi devam ettiriyoruz. Yeryüzündeki zalimlerin hepsini Allah kahretsin, periþan etsin bizlerde dünya gözüyle görelim istiyoruz ve dua ediyoruz. Masum insanlara kýyanlara, çoluk çocuk demeden katledenlere ve bu güzelim dünyamýzý cehenneme çevirenlerin iki dünyasýný cehenneme cevirsin. Mazlumun ahý yerde kalmaz. Mazlum dünyanýn her yerinde ve her devrinde mazlum; zalim ise her zaman zalimdir. Ve üstat Said'i Nursi ne güzel demiþ deðil mi? ''zalimler için yaþasýn cehennem'' diye. Hepiniz/hepimiz de tasdik ediyoruz, bizler yalnýz insanlýðýmýzýn verdiði zayýflýktan dolayý; diyoruz ki Allah onlarý bizim gözümüzün önünde kahretsin, periþan etsin de dünya gözüyle görelim yüreðimiz ferahlasýn.''zerre kadar hayýr yapanda, zerre kadar þer iþleyende mutlaka karþýlýðýný görecektir'' diyor Yüce yaratan Kur'an'ý kerimde. Bundan asla þüphemiz yok, bununla birlikte bizleri rahatlatmak için de'' Allah zalimlerin hasmýdýr'' diyor, biz Allah'a dost olmaya çalýþalým ve öyle de kalalým. Bebeleri katletmek, analarý katletmek, günahsýzlarý katletmek, sonsuz cehennemi istemektir. Öyle ise biz onlardan ve onlarýn fiillerinden fersah, fersah uzaðýz demektir. Biz mazlumlarýn dostu, zalimlerin düþmanýyýz bunu ilan ediyoruz. Bu dünyada güçlü, kuvvetli, kalleþ, zalim olabilirsiniz ama unutmayýn dostunuz, yareniniz þeytan, duraðýnýz ve yataðýnýz cehennemdir. Allah'ým tüm dünyadaki mazlumlarý zalimlerin (her türlü zalimlerin) elinden kurtar ve onlarý sen muhafaza eyle. Bizleri, zalimlerden ve onlara dost olmaktan beri kýl. Bizlere zalimlerle mücadelede ayaðýmýzý saðlam bastýr ve onlara dolaylý da olsa hizmet etmekten muhafaza eyle. Allah'ým tüm insanlýða barýþ, huzur ve mutluluklar ver. Sen en iyisini bilensin. KAYA KILIÇ Bir ramazaný daha geride býraktýk. Peki, hiç düþündük mü? Acaba, o bizde ne býraktý? O bizden ne aldý veya ondan bize ne kaldý? Bir ay boyunca ne kadar tefekkür ve tezekkür, ne kadar tevekkül ve teþekkür, ne kadar ibadet ve infak, ne kadar hayatýmýza dair muhakeme ve muhasebe yapýp, kaç gece Ulu dergâha el açýp, göz yaþlarý içinde tövbe istiðfar ile yakardýk! Ve sonra içinde nice sýr ve hazinelerin saklandýðý bu aydan sonra, hayatýmýzda hayýr adýna ne kazandýk, þer ve kötülük adýna neyi terk ettik Mesela; yalaný, haramý, kibri, küfrü, riyayý, gýybeti, israfý, cimriliði, bencilliði, fýrsatçýlýðý ve tembelliði terk ettik mi? Ya da bari bu ramazan vesilesiyle, derin muhasebeler yapýp hayatýmýza dair köklü kararlar alýp, önümüze çýkacak engelleri þimdiden, daha tohumken terk etmeðe karar verdik mi? Ramazan bize oruçla, gönül ehlinin "Kýllet-i kelâm, kýllet-i neam, kýllet-i taam" yani az Söyler misiniz bana, kundaktaki bebekten hangi hakký talep edebilirsiniz? Yazýk! Ýnsanlýk adýna deðil yaþayan tüm canlýlar ve cansýzlar adýna yazýk! Bu savaþýn sonu yok. Bunu bilerek katliamlar yapýlmasýnýn tek izahatý var. "Baþkalarý- nýn taþeronluðu" ÝSA DOÐAN Evet, terör ancak taþeronlaþtýðýnda bu kadar vahþi olabilir. Hak arayanlar baþkalarýnýn hakkýný hem de yaþam hakkýný bu kadar kolay göz ardý edemezler. Zaten o yüzden "terör" deriz! Göstermelik kýnayanlara da yazýklar olsun! Hadi askerin cenazesine gelmezsiniz anladýk diyelim! Peki öldürülen çocuklarýn cenazesine neden gelmezsiniz? Neden o öldürülen sivillerin ve çocuklarýn ailelerine taziyede bulunmazsýnýz? Bu iki yüzlüðünüzün resmini çizmek mümkün deðil! Bu millet neler döndüðünün fakýnda ki bu kadar saðduyulu. konuþ, az uyu ve az ye diye tavsiye ettiði gibi, çok yemeði, çok konuþmayý ve çok uyumayý terk ettirdi mi? Ýnsanlardan takdir, iltifat ve alaka beklemeði terk ettirdi mi? Kötü ve zararlý alýþkanlýklarý terk ettirdi mi? Gösteriþli ve dikkat çekici hallerimizi terk ettirdi mi? Çoðu gereksiz ve faydasýz þeyleri terk ettirdi mi? Tefrikayý, ihtilaf çýkarmayý terk ettirdi mi? Baþarýlarla övünmeði, yaptýðýmýz hayýrlarý ve iyilikleri hatýrlayýp, hatýrlatmayý terk ettirdi mi? Eðer ramazan bize bunlarý terk ettirdiyse, bilmeliyiz ki nimetlerden aldýðýmýz lezzet daha da artacaktýr. Hýrsýn, doyumsuzluðun yerini kanaat ve þükür alacaktýr. Emin olunuz; terk ettikçe, deðil basit meseleler, en girift meseleler bile mesele olmaktan çýkacak, nefsin telkin ve tahrikleri azalacak, ruhun sonsuz mutluluða dair ikazlarý daha bir belirginleþecektir. Böylece insan dünyanýn geçici sýkýntýlarýndan kurtulup, TERK ETMEK DEVÝR TERÖRLE, VAHÞETLE HAK ARAMA DEVRÝ DEÐÝL! Bizim bu saðduyumuz terör örgütünün ve yandaþlarýnýn çok ama çok canýný sýkýyor. Çünkü biz bir kuþunla ölecek, bir kurþunla (veya davulla!) mahalleyi savaþ meydanýna çevirecek bir millet deðiliz NEYE KIZIYORUM BÝLÝYOR MUSUNUZ!? Yüksekova'da havaalaný inþaatýnda 11 iþçi kaçýrýlýyor, araçlar yakýlýyor doðru dürüst haber olmuyor! Neden araçlar yakýlýyor? Havaalaný bölge için önemli bir ekonomik yatýrýmken pkk neden buna karþý? Sorun bunlarý ki bölge halký da sorsun kendi içinde Dün biri isyan edercesine kýzgýnlýðýnýn verdiði acý ile ýrkçýlýðýn en üst noktasýndan düþünerek sordu: Abi bunlarý toptan asmalý mý kesmeli? Ürktüm, tüylerim diken diken oldu. Sonra duygularýmýn yerine aklýmý ve mantýðý koyup kendi tarih ve kültürümüzle çarptým. Biz katliamcý bir millet deðiliz! Biz doðmamýþ bebeklerden babalarýnýn, dedelerinin günahlarýný soran bir millet deðiliz! Devlet dediðin þey, kuru ile yaþý ayýrmak zorunda. Devlet uhrevi hayatýn sonsuz huzurunu içinde hissedebilir. Bilmeliyiz ki, hak ve þer iki zýt kutuptur. Ýnsan birinden uzaklaþtýkça diðerine yaklaþýr. Birini terk ederse, öbürüne kavuþur. Þer, Þeytan'dýr; Hak, Allah. Þerri terk ettikçe, Allah'a yaklaþýlýr. Ramazan da iþte bunun içindir. Þimdi bir kez daha kendimize soralým. Bu ramazanda þer adýna neleri terk ettik acaba! Unutmamak gerekir ki; Maddi ve manevi tekâmüle talip olanlar, terk etmeði bilmelidir. Terk etmek, sýkýntýlarý gideren en tesirli çözüm yoludur. Terk etmek hayatý kolaylaþtýrýr ve güzelleþtirir. Hani meþhur beyittir; tasavvuf ehlinin de düsturudur: "Der tarik-i Nakþibendî lâzým âmed çâr terk. Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk." Yani, Nakþibendi tarikatýnda dört þeyi terk etmek gerektir. Bunlar dünyanýn geçici ve ancak böyle böyle devlet olabilir. Sabredeceðiz, meþru þekilde mücadele etmeye devam edeceðiz! Bunun baþka yolu yok! Aksi halde kaos olur ve zaten terörün istediði de bu. Köklü bir millet olmamýzýn en büyük nimetidir bizi bölgedeki diðer yapma devlet ve uluslardan ayýran. Kýzacaðýz, canýmýz yanacak, içimizde volkanlar patlayacak ama insanlýðýmýzdan, medeniyetimizin verdiði adabýmýzdan taviz vermeceðiz. Çünkü bizi biz yapan "insani" olmamýzdýr. Bu, köhne dehlizlerden, aydýnlýk vadilere kadar gece ile gündüzü, kýþ ile yazý yaþamýþ bir milletin devlet anlayýþýdýr GÜNDEM DIÞI DÜÞÜNDÜKLERÝM Yýllarca hiç sorgulama þansýmýz olmadan yapýlan uygulamalara öyle alýþmýþýz öyle benimsemiþiz ki doðruluðunu akýl edip de sormamýþýz. Yýllarca birilerinin hazýrlamýþ olduðu kalýplara dökülmüþüz ve þimdi kalýplarý kýrmakta zorlanýyoruz. Sorarým size Andýmýzýn okullarda okutulmasýnýn bugün hangi gerekçesi var? oyalayýcý zevkini, sadece cennet sevdasý ve cehennem korkusu ile ahret için kaygýyý, benlik ve enaniyeti ve bütün bunlarý terk ettim diye övünüp, beklentiye girmeyi bile terk etmek. Ýþte Hak için bütün bunlarý terk edeni, Allah elbette ne dünyada ne de ukbada OKTAY terk etmez. TOPKAYA Yeter ki neyi terk etmek gerekir, onu bilelim. Gerisi Allah kerim O zaman dönüp tekrar kendimize soralým: "Ey nefsim, bu ramazandan önceki halinle sonraki halin arasýnda ne deðiþti? Þer adýna neyi terk ettin; hayýr adýna ne kazandýn?" diye. Cevap müspetse, ne âlâ; menfi ise Gelecek ramazana; ya kýsmet! Yetiþirsen tabii!.. DAMLALAR Çok mu döneðiz ki ezberletilmeden sevmeyi ve sadakati bilmiyoruz? Sevgi ve saygý ezberletilerek öðretilmez! Okullardaki bu uygulama Atatürk'ü seven ve milli mücadeleyi benimseyen biri olarak gereksiz ve zorla sevdirilme uygulamasý olarak görüyorum. Dünya artýk baskýcý fikirlerin ve düþüncelerin yaþayamayacaðý kadar uçsuz bir alan. Artýk sýnýrlar yýkýlmýþ, bireyselliðin alaný geniþlemiþ, tabularýn deðil yeniliklerin bir dünyasý. Kimin kimi seveceðine karýþamazsýnýz! Türkiye'de hep ayný insanlar konuþuyor! Ülkemizde fikir üretememe sýkýntýsý var! Hep ayný insanlarý ekranlarda görüyoruz, ayný fikirlerini ýsýtýp ýsýtýp ifade ediyorlar. Bir millet bilim adamý ve aydýný kadar bilir ve görür. Ekranlardan lütfen bu sabit fikirli düþünür olmayan konuþurlarý çekin! Çekin ki bu millet de sabit fikirlilikten kurtulsun ve biraz etrafýna baksýn. Bir Ahmet Hakan'ýn ve onun gibilerin bu ülkeye ve bu millete fikir anlamýnda hiç bir katkýsý yoktur ve olamaz da. Saðlýcakla kalýn.

7 15-31 AÐUSTOS 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 07

8

'RA MA ZAN BA RIÞ VE KAR DEÞ LÝK ÝK LÝ MÝ DÝR' Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye

'RA MA ZAN BA RIÞ VE KAR DEÞ LÝK ÝK LÝ MÝ DÝR' Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 05 TEMMUZ 2013 YIL: 10 SAYI: 294 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Ramazan

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI

3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI 10 OCAK 2012'YE ERTELENDÝ 3. BOÐAZ KÖPRÜSÜ ÝHALESÝ, GELECEK SENEYE KALDI HABERÝ SAYFA 11 DE Irak ta kanlý gün/ 7 DE Sakal-ý Þerif e yoðun ilgi / 6 DA Balanlý ya hakimden uyarý / 4 TE En çok okunan kitap

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di.

Detaylı

Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý

Sancaktepe Belediyesi'ne 3 deðiþik yönetim sertifikasý Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 07 HAZÝRAN 2012 YIL: 9 SAYI: 266 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com AYDOS GENÇLÝK

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM

DARBE ANAYASASINDAN ARTIK KURTULALIM 36 yýlda 101 bin hafýz / 3 TE Eðitimde aile öðretmenliði devri /6 DA Kan dâvâlarýný bitirmeye çalýþýyoruz / 5 TE TEM SÝL CÝ LE RÝ MÝZ EMET TE BULUÞTU Y A V U Z Ç A L I Þ K A N I N H A B E R Ý 1 5. S A

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR CAMÝLER ÝTÝKÂFA HAZIR HABERÝ SAYFA 6 DA TURÝSTLER HUTBE DÝNLEYECEK -HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR HAFTA- SONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: 264 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR MODERN ÇAÐIN KÖLELÝÐÝ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Ýnternet kullanýmýndaki artýþ ve sosyal medyanýn önlenemez yükseliþi bazý kullanýcýlar için internet baðýmlýlýðý ný gündeme getirdi. HABERÝ SAYFA 12 DE Engelsiz

Detaylı

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik

Darbeler olmasaydý Almanya yý geçerdik HÜZÜNLÜ BAYRAM YAÞANDI Þehitliklerde gözyaþlarý yine sel oldu HABERÝ SAYFA 5 TE Somali de yaralar sarýlýyor/ 5 TE ABD limüslümanlarrahatsýz/ 7 DE Çocuklara cep i sýnýrlayýn/ 15 TE Tabletbilgisayar2.döneme/

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cep boy, 140 sayfa, karton kapak B U G Ü N H E R K E S E Ü C R E T S Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.447 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 20 MAYIS 2010 PERÞEMBE/

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAZI DERS KÝTAPLARI BÝRLEÞTÝ OKUL ÇANTALARI HAFÝFLÝYOR 1570 ÖÐRENCÝSÝ VAR ÜNÝVERSÝTE GÝBÝ KUR ÂN KURSU HABERÝ SAYFA 3 TE HABERÝ SAYFA 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF- ENSTÝTÜ ekimizi bugün bayinizden

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gönüllü saðlýkçýlar aranýyor/ 3 TE Üniversiteyegiriþtedeðiþiklikyok/ 6 DA Bayramda ucuz þeker uyarýsý/ 11 DE Simav da yine korku dolu anlar/ 6 DA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AVUSTRALYA DA ASUDE BÝR RAMAZAN

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çantalar artýk tarih oluyor Altýngözdeyatýrýmaracý Milletvekilinin kitap aþký 11 5 3 OKUL DEÐÝL TELEVÝZYON YETÝÞTÝRÝYOR Ha be ri sayfa 3 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR

KEMALÝST EÐÝTÝM KORKU ÜRETÝYOR HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Hayatýmýza yön veren þaþmaz birer pusula niteliðindeki hadislerden derlenen bu güzel eser hazýrlanýrken Camiüs's- Sagir esas alýndý. Davranýþlarýmýzdaki ölçüyü bulacaðýnýz

Detaylı

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

Önce bu yemini deðiþtirin

Önce bu yemini deðiþtirin PROTOKOL ÝMZALANDI ÇÝNLÝ ÝMAMLAR TÜRKÝYE DE EÐÝTÝLECEK HABERÝ SAYFA 3 TE DÝYANET-SEN DEN EBEVEYNLERE KUR ÂN KURSU ÇAÐRISI HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.844 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR UZLAÞMA SAÐLAYAMADILAR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.878 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Irkçýlýða karþý dayanýþma Ayrýntýlý bilgi sayfa 15 te çaðrýsý Büyük

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 18 MART 2013 YIL: 10 SAYI: 286 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Baþbakan Erdoðan,

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DAVETLER ÝPTAL, ÝFTARLAR SOMALÝ YE ÝTSO Baþ ka ný Ha san Hü se yin Ka çý koç, bu yýl Ra ma zan a yý bo yun ca ve re cek le ri bü tün if tar ye mek le ri ni ip tal e dip, bedeli ni So ma li ye ba ðýþ la

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı