Üsküdar Belediyesi'nden Olimpiyat Þampiyonu Aslý'ya ev hediyesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üsküdar Belediyesi'nden Olimpiyat Þampiyonu Aslý'ya ev hediyesi"

Transkript

1 RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝK EDERÝZ. Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz AÐUSTOS 2012 YIL: 9 SAYI: Ramazan Ümraniye'de Bir Baþka Yaþandý Üm ra ni ye Be le di ye si, her yýl ol du ðu gi bi bu yýl da Üm ra ni ye li le re dop do lu bir Ra ma zan ya þat tý. Ra ma zan ayý bo yun ca if tar dan ön - ce ve son ra Üm ra ni ye Mey da ný'nda dü zen le nen et kin lik ler genç, yaþ lý her kes ten yo ðun il gi gör dü. Her yýl ha zýr la dý ðý Ra ma zan et kin lik le riy le bin ler ce Üm ra ni ye li yi bir ara ya ge ti ren Üm - ra ni ye Be le di ye si, bu yýl ki Ra ma zan ayý pro gra - mýn da da her ke si Üm ra ni ye Mey da ný'na top la dý. Be le di ye, Ra ma zan ayý ný en gü zel þe kil de id rak ede bil mek ama cýy la çok sa yý da kül tü rel et kin lik - le ri va tan da þýn be ðe ni si ne sun du. 6 NO KTA DA RA MA ZAN AYI BO YUN CA 150 BÝN KÝ ÞÝ YE ÝF TAR Üm ra ni ye Be le di ye si, Ra ma zan ayý bo yun ca, be le di ye ye ait te sis ler ve il çe nin çe þit li no kta la - rýn da bu lu nan dü ðün sa lon la rýn da, her gün 5 bin ki þi ye if tar ye me ði ver di. Ra ma zan ayý bo yun ca de vam eden if tar sof ra la rý na 150 bin Üm ra ni ye li otu ra rak if ta rý ný aç tý. HEMÞ EH RÝ LER BU YIL DA ÝF TAR SOF RA LA RIN DA BU LUÞ TU Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn dan Ra ma zan Et kin lik ala nýn da Hemþ eri der nek le ri için ha - zýr la nan stant lar da der nek ler hemþ eri le riy le bu luþ tu. Yi ne bu yýl da Ni kah Sa ra yýn da Üm ra - ni ye Be le di ye si ta ra fýn dan Ra ma zan ayý bo yun - ca Hemþ eri der nek le ri ne if tar ye me ði ve ril di. Üm ra ni ye Be le di ye si et kin lik ler kap sa mýn da Þi le-að va, Or du, Si vas, Ru me li, Ço rum, Ser hat Ýl le ri, Van, Bo lu, Yoz gat, Ri ze, Çe miþ ge zek, Er - zu rum, Gi re sun, Kas ta mo nu, Çan ký rý, Trab zon, Bay burt, Bo lu, Bin göl, Ba lý ke sir, Si nop, Gü - müþ ha ne, Kay se ri ve Bar týn hemþ eri der nek le - ri ni if tar sof ra la rýn da bu luþ tu. 10 MA HAL LE ÝF TA RIN DA 30 BÝ NÝN ÜZE RÝN DE ÜM RA NÝ YE LÝ AY NI SOF RA DA Üm ra ni ye be le di ye si her yýl ol du ðu gi bi bu 01 yýl da ma hal le if tar la rý dü zen le ye rek, va tan - daþ lar la bir ara ya gel di. 10 ayrý ma hal le de ma hal le bü yük lü ðü ne gö re 2 bin ya da 3 bin ki þi lik if tar sof ra la rýn da bu lu þan va tan daþ lar Ra ma zan ayý nýn ge tir di ði kar deþ lik ve yar - dým laþ ma du y gu la rý ný pekiþ ti re rek hep be ra - ber if tar yap ma la rý sað lan dý. 05 TE Keskin, AK Parti vefa iftarýnda AK Par ti Ýl çe Teþ ki la tý, ge le nek sel ha le ge tir di ði ve fa if ta rýn da, teþ ki la týn ku rul du ðu gün den bu - gü ne il çe ye hiz met et miþ il çe baþ kan la rý, yö ne tim ku ru lu üye le ri, mec lis üye le ri ve teþ ki lat men - sup la rý ný ay ný sof ra da bu luþ tur du. AK Par ti Sul tan bey li Ýl çe Teþ ki la tý her yýl Ra ma - zan'da teþ ki la týn ku ru lu - þun dan bu ya na il çe ye hiz - met et miþ teþ ki lat men sup - la rý ný bi ra ra ya ge ti ri yor. Bu yýl dü zen le nen if ta ra bi nin üze rin de teþ ki lat men su bu ka týl dý. Se ma zen Dü ðün Sa lo nu'nda dü zen le nen if - tar, ay ný za man da AK Par - ti'nin 11. ku ru luþ yýl dö nü - mü ne denk ge lin ce if tar coþ ku su daha da art tý. Ýf ta ra ka tý lan Ýs tan bul Mil let ve ki li Erol Ka ya, "Bu þar ký bu ra da bit mez, di yen Baþ ba ka ný mý zýn az mi ve ka rar lý lý ðý ile bu gün le re gel dik. Sa yýn Baþ ba ka ný mý - za, par ti mi zin bu no kta ya gel me sin de eme ði olan ve 11 yý lý bir 11 yý la daha ta þý - ya cak olan her ke se, en önem li si de oy ve ren, ver - me yen 75 mil yon in sa ný - mý za te þek kür edi yo rum." de di. Ka ya, 11 yýl bo yun ca ya - pý lan ça lýþ ma lar dan bah - set ti ve "AK Par ti 11 yýl da bu ül ke için bir çok hiz met - te bu lun du. Tüm buz hiz - met ler say mak la bit mez" de di. AK Par ti'nin yap ma dý ðý tek þe yin mem le ke ti 11 yýl - lýk dö nem de ge ri gö tür me - di ði ol du ðu nu söy le yen Ka ya, ya pý lan ya tý rým lar la ula þým da, eko no mi de, sað - lýk ta Tür ki ye'nin bü yü dü - ðü ne þa hit olu yo ruz þek lin - de ko nuþ tu. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Üsküdar Belediyesi'nden Olimpiyat Þampiyonu Aslý'ya ev hediyesi Üsküdar Belediye Baþkaný Mustafa Kara, Üsküdar Belediyespor'un Londra Olimpiyatlarýnda altýn madalya kazanan sporcusu Aslý Çakýr Alptekin'e Çamlýca'da bir ev hediye ederek ödüllendirdi. Üs kü dar Be le di ye si'nde ger - çek leþ ti ri len ba sýn top lan tý sýn da Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Ka ra, Üs kü dar Be le di ye si ola rak þam - pi yon spor cu la ra hep al týn ma - dal ya ve ri yor duk. Çok al týn la rý ol du. Üs kü dar'ýn sim ge si Çam - lý ca'dýr. Biz ken di si ne Çam lý - ca'da bir dai re he di ye edi yo - ruz." de di. Baþ kan Ka ra, "As lý mýz, bi - zim al tý ný mýz dýr. Ma dal yo nun ar ka yü zün de ba þa rý yý bir ekip ger çek leþ tir di yý lýn dan be ri As lý, Üs kü dar Be le di ye si for ma sý gi yi yor. Bu ra da ba þa rý lý ol mak için ter dö kü yor. Ken di - si nin inanç lý ve is tik rar lý bir gi - di þi var dý. Biz bu ra da fut bol ha - ri cin de bü tün dal lar da genç ler ye tiþ ti ri yo ruz. 110 bin öð ren ci - mi zi ye tiþ ti ri yo ruz. Üs kü da rý - mýz ön ce den Ta rih ve Kül tür Þeh ri idi. Ar týk Þam pi yon lar Þeh ri de ol du" di ye ko nuþ tu. AS LI ÇA KIR ALP TE KÝN: TÜM TÜR KÝ YE'NÝN DU A LA RI ÝLE OLÝM PÝ YAT ÞAM PÝ YO NU OL DUM Londra Olimpiyatlarý'nda atletizm kadýnlar 1500 metrede altýn madalya kazanarak Türkiye'nin gururu olan Aslý Çakýr Alptekin de þampiyonluðu kazandýðý için çok mutlu olduðunu söyledi. Þam pi yon spor cu, "Ben tüm Tür - kiye'nin dualarý ile olimpiyat þampiyonu ol dum. Ba na dua eden ler den Al lah ra zý ol sun. Ya rýþ ta son 300 met re çok önemlidir. Bu etaba kim önde girerse avantajlýdýr. Kesinlikle ben de önde olacaðýmý biliyordum ve kendime çok güveniyordum. Artýk þampiyon oldum herkes beni tanýyor. Türkiye bunu hak edi yor. 80 bin ki þi nin önün de Ýstiklal Marþýmýzý söylettim. Biz buraya kolay þartlarda gelmedik. Kesinlikle týrnaklarýmýzý kazýyarak geldik. Türk kadýnýn neler yapabileceðini herkese gösterdik." diye konuþtu. 05 TE 100 Yeni Otobüs Ýstanbul Yollarýnda Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, 100 yeni otobüsü Sultanbeyli'de düzenlenen törenle hizmete aldý. Anadolu Yakasý ilçelerine daðýtýlan otobüslerden 33'ü Sultanbeyli'de sefer yapacak. Yeni otobüs ve duraklarýyla modern bir yapýya kavuþma yolunda çalýþmalarýný sürdüren ÝETT, araç filosunu yenilemeye devam ediyor. Sultanbeyli'de düzenlenen törenle ÝETT filosuna konforlu, düþük taban lý ve çev re dos tu 100 ye ni araç daha katýldý. Anadolu Yakasý için tahsis edilmiþ yüz otobüsün otuzüçü Sultanbeyli'de hizmet verecek. Tamamý yerli üretim olan 1450 yeni otobüsün ikinci 100 otobüslük filosu sabah saatlerinde, Sultanbeyli Ýtfaiyesi yanýndaki tören alanýnda sýralandý. Avrupa Birliði standartlarýnda, yüksek soðutma sistemli, çevreci, yüzde 100 engelli eriþimine uygun, yolcu emniyetini artýrmak için otomatik yangýn algýlama ve söndürme sistemi, kameralar ve bilgi ekranlarýyla donatýlmýþ modern otobüsler gelin gibi süslendi. An geldiðinde otobüslerin hizmete alým kurdelesini Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Kadir Topbaþ ve otobüs þoförleri kesti.

2 02 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM AÐUSTOS 2012

3 15-31 AÐUSTOS 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER AÐUSTOS 2012 Y l : 9 Say : 272 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 15-31 AÐUSTOS 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05 Ramazan Ümraniye'de Bir Baþka Yaþandý Ümraniye Belediyesi, her yýl olduðu gibi bu yýl da Ümraniyelilere dopdolu bir Ramazan yaþattý. Ramazan ayý boyunca iftardan önce ve sonra Ümraniye Meydaný'nda düzenlenen etkinlikler genç, yaþlý herkesten yoðun ilgi gördü. 1. SAYFADAN DEVAM ÇOCUKLAR UNUTULMADI Ramazan etkinliklerinin vazgeçilmezleri olan Hacivat ve Karagöz gösterileri, her yýl olduðu gibi bu yýl da Ümraniye'deki Ramazan etkinliklerinin konuðu oldu. Bununla birlikte çocuk sinemalarý, kukla oyunlarý, tiyatro oyunlarý, çeþitli sürpriz sahne gösterileri her akþam iftar sonrasýnda Ümraniyelilerin ilgisine sunuldu. Ayrýca Ümraniye Belediyesi Ramazan Bayramý öncesinde sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmanýn en güzel örneklerinden birisini daha sergiledi. Belediye bu yýl da ilçede yaþayan yetim, öksüz ve þehit çocuklarýný tespit ederek, onlara bayram kýyafetleri alabilecekleri kýyafet kuponu hediye etti. RAMAZANA ÖZEL SOHBETLER Ümraniye Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamýnda, ünlü yazar ve hatipleri Ümraniye'de aðýrladý. Ömer Döngeloðlu, Prof. Dr. Nihat Hatipoðlu, Engin Noyan, Dursun Ali Erzincanlý, Ýhsan Atasoy, Yaþar Alptekin, Doç. Dr. Mustafa Karataþ, Mehmet Ali Bulut, Ahmet Bulut, Abdullah Yýldýz, Yavuz Bahadýroðlu, sohbet ve görüþleriyle Ümraniyelilere hitap etti. RAMAZAN'IN BEREKETÝ SOMALÝ SOSYAL MARKET'E YANSIDI Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Ümraniye Belediyesi, T.C. Baþbakanlýk AFAD iþbirliði ile önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Dünyada son 60 yýlda görülen en büyük açlýk felaketiyle karþý karþýya kalan Somali için büyük bir yardým kampanyasý baþlattý. Ramazan ayý boyunca devam eden yardým kampanyasý siyaset, iþ ve sanat dünyasýndan yoðun ilgi gördü. 21 Temmuz Cumartesi günü Ümraniye Meydaný'nda açýlýþý yapýlan kampanyaya, Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Ak Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Ekrem Erdem, Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, AB Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, Ak Parti Ýstanbul milletvekilleri Mustafa Ataþ, Ýsmet Uçma, Alev Dedegil, Osman Boyraz, Muhammet Bilal Macit, Ak Parti Mersin milletvekili Çiðdem Münevver Öktem, Ak Parti Sivas milletvekili Ali Turan, ünlü sanatçý Ajda Pekkan, Yeþim Salkým sanat, spor ve iþ dünyasýndan birçok isim Somali yardým kampanyasýna destek oldu. RAMAZAN BARIÞ VE KARDEÞLÝK ÝKLÝMÝDÝR Ramazan ayýnýn rahmet ve bereket ayý olduðunu hatýrlatan Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can, belediye olarak düzenledikleri etkinliklerle Ramazan ayýný en iyi þekilde deðerlendirdiklerini söyledi. Baþkan Hasan Can, 'kardeþlik ve yardýmlaþma duygularýnýn yoðunlaþtýðý bu ayda, Ümraniyeli kardeþlerimize huzurlu ve anlamlý bir Ramazan yaþatmak için hazýrladýðýmýz çeþitli etkinliklerle, dolu dolu bir Ramazan ayýný daha geride býraktýk dedi. Baþkan Hasan Can, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Ramazan ayý boyunca her yýl olduðu gibi vatandaþlarýmýza Ümraniye'nin 6 ayrý noktasýnda iftar yemekleri verdik. Daðýttýðýmýz erzak ve yardýmlarla Ramazan ayýnda fakir ve yardýma muhtaç vatandaþlarýmýzýn yüzünü güldürmeye çalýþtýk. 10 mahalleye yönelik Mahalle Ýftarlarý vererek vatandaþlarýmýzla bir arada iftar açmanýn mutluluðunu yaþadýk. Yine düzenlediðimiz Ramazan etkinliklerimiz her akþam yoðun ilgiyle takip edildi. Baþbakanlýk AFAD ile ortaklaþa baþlattýðýmýz Somali yardým kampanyasý siyaset, sanat, spor ve iþ dünyasýndan ayrýca vatandaþlarýmýzdan yoðun ilgi gördü. Geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýl da Ümraniye'de huzur ve mutluluk içinde bir Ramazan ayýný daha geride býraktýklarýný söyleyen Baþkan Hasan Can, Bütün Ýslam âleminin Ramazan Bayramý'ný en içten dileklerimle kutluyorum diyerek sözlerini tamamladý. Üsküdar Belediyesi'nden Olimpiyat Þampiyonu Aslý'ya ev hediyesi Üsküdar Belediye Baþkaný Mustafa Kara, Üsküdar Belediyespor'un Londra Olimpiyatlarýnda altýn madalya kazanan sporcusu Aslý Çakýr Alptekin'e Çamlýca'da bir ev hediye ederek ödüllendirdi. Bir gazetecinin, "Bundan sonra hedefin nedir?" sorusuna ise Aslý Çakýr Alptekin, hedefinin ünvanýný korumak olduðunu belirterek þu cevabý verdi: "Benim hedefim olimpiyattý. Sadece oraya kilitlenmiþtim. Bunu da yavaþ yavaþ sindererek buraya geldim. Açýkçasý olimpiyatlar bitine kadar olimpiyat sonrasýný düþünmemiþtik. Artýk bundan sonrasýný düþünmeye baþladýk. Dünya salonunda madalyam var. Olimpiyat þampiyonuyum bunun tadýný yaþamak istiyorum metrede 3.50 ile koþulmuþ onu kýrmak istiyorum." Aslý Çakýr Alptekin, olimpiyat þampiyonu olmasýnda eþi ve antrenörü Ýhsan Alptekin'in büyük emeði olduðunu ve ona çok teþekkür ettiðini ifade etti. Þampiyon sporcu, eþinin de kendisinin de sporcu olduðunu belirterek þöyle devam etti: "Ýkimiz de sporcuyduk ama baþarý elde edemiyorduk. Birlikte antrenman yapýyorduk. Ýkimiz yarým yarýmdýk. Oturduk neler yapabileceðimizi konuþtuk. Ýhsan bana 'Benim yaþým geçiyor sen daha baþarýlý olacaksýn' dedi. Ben de onun koþmasýný istiyordum. Ama sonunda tamamen o bana yöneldi. Biz de söz erkeðindir dedik ve kabul ettik. Ben bilmem eþim bilir dedik ve kabul ettik. Disiplinli bir þekilde çalýþtýk ve baþarýlý olduk. Baþarýmda antrenörümün payý yüksektir. Ýyi ki benimle beraber." Bir gazetecinin "Olimpiyat derken düðün yapamadýnýz. Düðün ne zaman olacak" sorusuna ise Aslý Çakýr Alptekin, "Düðün yapmaya fýrsat bulamadýk. Nerede yapacaðýmýzý bilmiyoruz. Tarihi daha sonra belirleyeceðiz." cevabýný verdi. Belediye Baþkaný Mustafa Kara ise Aslý Çakýr Alptekin'in düðününü de Üsküdar'da yapacaklarýný kaydetti. Aslý Çakýr Alptekin'in antrenörü ve eþi Ýhsan Alptekin de "Fazla söyleyecek bir þeyim yok. Üsküdar Belediyesi'ne teþekkür ediyorum. Üsküdar ailesi olarak buradayýz. Bundan sonra Üsküdar ailesi olarak ne yapacaðýmýza karar vereceðiz." diye konuþtu. Ümraniye Afet Bilgi Sistemi (Abis) Akýllý Harita Hizmette Ümraniye Belediyesi 17 Aðustos depreminin 13. Yýldönümünde bir yeniliðe imza attý. Belediye, Ümraniye Ýlçesi Afet Bilgi Sistemi (ABÝS) akýllý haritayý hazýrlayarak internet sitesinde vatandaþlarýn hizmetine açtý. Ümraniye Afet Bilgi Sisteminde, Afet sonrasý Toplanma alanlarý, Geçici iskan/çadýr Alanlarý, Öncelikli yollar, Alternatif Yollar, Sivil Tahliye Yollarý, Sahra Hastane kurulacak alanlar, tüm Hastaneler, Eczaneler, Ecza depolarý, Trafik Kontrol noktalarý, Afet Ýstasyonlarýnýn yerleri, Ýleri Daðýtým ve Lojistik Destek Noktalarý, su istasyonlarý, fýrýnlar, soðuk hava depolarý; tüm kamu kurumlarý, Belediye hizmet binalarý, muhtarlýklar, polis noktalarý; su vanalarý, yangýn hidratlarý; ilkyardým koordine merkezleri, hastaneler, Ambulans bekleme noktalarý, yaralý toplama merkezleri gibi tüm hayati bilgiler Akýllý harita üzerinde belirlendi. Kolaylýkla adres bilgilerine ulaþýlabilecek raporlanabilecek þekilde bir yazýlým da oluþturuldu. CAN; AKILLI HARÝTA ABÝS, ÖRNEK BÝR ÇALIÞMA Konu ile ilgili bir açýklama yapan Ümraniye Belediye Baþkaný Hasan Can þunlarý söyledi; 17 Aðustos depreminin 13. yýldönümünde Ümraniye'miz için önemli ve örnek bir çalýþmayý vatandaþlarýmýzýn hizmetine sunduk. Ümraniye ilçesi, gerek fiziki yapýsý ve zemin açýsýndan avantajlý olmasý, gerekse 2004 den bugüne yapý stokunun büyük oranda yenilenmiþ olmasý bakýmýndan Ýstanbul'da olasý bir depreme en hazýr ilçelerden birisidir. Ümraniye Belediyesi olarak, müdahale ve afet sonrasý iyileþtirmede ilçemizdeki tüm kurumlarla koordineli çalýþmayý saðlamak, kaynaklarýn etkin ve verimli kullanýmýný saðlayarak afet sonrasý can ve mal kayýplarý ile hasarlarý en aza indirmek amacýyla, Ümraniye Afet Bilgi Sistemini (ABÝS) akýllý haritayý oluþturduk. ABÝS ile vatandaþlar olasý bir afet öncesi ihtiyaç duyabileceði tüm hazýrlýklarla ilgili bilgilere rahatlýkla ulaþabilecek ve Aile Afet Planlamasýný kolaylýkla yapabilecekler dedi. Baþkan Hasan Can, ABÝS 'de olasý bir afet sonrasý müdahale ve iyileþtirme çalýþmalarýnýn altyapýsýný oluþturacak tüm bilgilerin mevcut olduðunu da sözlerine ekledi.

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM AÐUSTOS 2012 Bereketli bir bayram geçirecektik ama Ne tuhaf bir duygu oldu son yýllarda, mutlu olmak, bayramý bayram etmek ve akrabalarla huzurlu bir gün geçirmek. Dua ederek baþlamak istiyordum bu yazýma ama maalesef olamadý. Ýnsan kýlýðýna bürünmüþ, insanlarýn arasýna karýþmýþ Vampirler, kan emici keneler, zehirli yýlanlar ve daha adýný koyamadýðýmýz azýlý yaratýklar. Allah belanýzý versin, Allah sonunuzu getirsin, Allah size yardým edenlerin ve yandaþlarýnýzýn da belasýný versin. Ben bu kadar belayý bir arada ilk kez kullanýyorum. Aklýmýn bana hâkim olamadýðý; duygularýmýn esiri haline gelip bir kötülük yapmaktan zor frenliyorum kendimi. Kimseyle pek sorunu olmayan birisiyim. Bu günlerde çok sorun ve sorumluyu tanýmaya ve onlara cephe almaya baþlýyorum. Farkýna vardýðýnda insan hatasýndan dönmüyorsa; onun yaptýðý veya desteklediði insanlarýn, topluluðun, cemaatin vs. vs. yaptýðý bütün eylemler ve söylemlerden sorumludur. Taraf olmayan bertaraf olmuþtur. O zaman herkes safýný ve tarafýný belli edecek ki; ortada bir tuhaflýk olmasýn. Aksi durumlarda münafýklarla ayný yerde ve ayný ortamda dolaþýyor, farkýna varmadan da onlarla iliþkiyi devam ettiriyoruz. Yeryüzündeki zalimlerin hepsini Allah kahretsin, periþan etsin bizlerde dünya gözüyle görelim istiyoruz ve dua ediyoruz. Masum insanlara kýyanlara, çoluk çocuk demeden katledenlere ve bu güzelim dünyamýzý cehenneme çevirenlerin iki dünyasýný cehenneme cevirsin. Mazlumun ahý yerde kalmaz. Mazlum dünyanýn her yerinde ve her devrinde mazlum; zalim ise her zaman zalimdir. Ve üstat Said'i Nursi ne güzel demiþ deðil mi? ''zalimler için yaþasýn cehennem'' diye. Hepiniz/hepimiz de tasdik ediyoruz, bizler yalnýz insanlýðýmýzýn verdiði zayýflýktan dolayý; diyoruz ki Allah onlarý bizim gözümüzün önünde kahretsin, periþan etsin de dünya gözüyle görelim yüreðimiz ferahlasýn.''zerre kadar hayýr yapanda, zerre kadar þer iþleyende mutlaka karþýlýðýný görecektir'' diyor Yüce yaratan Kur'an'ý kerimde. Bundan asla þüphemiz yok, bununla birlikte bizleri rahatlatmak için de'' Allah zalimlerin hasmýdýr'' diyor, biz Allah'a dost olmaya çalýþalým ve öyle de kalalým. Bebeleri katletmek, analarý katletmek, günahsýzlarý katletmek, sonsuz cehennemi istemektir. Öyle ise biz onlardan ve onlarýn fiillerinden fersah, fersah uzaðýz demektir. Biz mazlumlarýn dostu, zalimlerin düþmanýyýz bunu ilan ediyoruz. Bu dünyada güçlü, kuvvetli, kalleþ, zalim olabilirsiniz ama unutmayýn dostunuz, yareniniz þeytan, duraðýnýz ve yataðýnýz cehennemdir. Allah'ým tüm dünyadaki mazlumlarý zalimlerin (her türlü zalimlerin) elinden kurtar ve onlarý sen muhafaza eyle. Bizleri, zalimlerden ve onlara dost olmaktan beri kýl. Bizlere zalimlerle mücadelede ayaðýmýzý saðlam bastýr ve onlara dolaylý da olsa hizmet etmekten muhafaza eyle. Allah'ým tüm insanlýða barýþ, huzur ve mutluluklar ver. Sen en iyisini bilensin. KAYA KILIÇ Bir ramazaný daha geride býraktýk. Peki, hiç düþündük mü? Acaba, o bizde ne býraktý? O bizden ne aldý veya ondan bize ne kaldý? Bir ay boyunca ne kadar tefekkür ve tezekkür, ne kadar tevekkül ve teþekkür, ne kadar ibadet ve infak, ne kadar hayatýmýza dair muhakeme ve muhasebe yapýp, kaç gece Ulu dergâha el açýp, göz yaþlarý içinde tövbe istiðfar ile yakardýk! Ve sonra içinde nice sýr ve hazinelerin saklandýðý bu aydan sonra, hayatýmýzda hayýr adýna ne kazandýk, þer ve kötülük adýna neyi terk ettik Mesela; yalaný, haramý, kibri, küfrü, riyayý, gýybeti, israfý, cimriliði, bencilliði, fýrsatçýlýðý ve tembelliði terk ettik mi? Ya da bari bu ramazan vesilesiyle, derin muhasebeler yapýp hayatýmýza dair köklü kararlar alýp, önümüze çýkacak engelleri þimdiden, daha tohumken terk etmeðe karar verdik mi? Ramazan bize oruçla, gönül ehlinin "Kýllet-i kelâm, kýllet-i neam, kýllet-i taam" yani az Söyler misiniz bana, kundaktaki bebekten hangi hakký talep edebilirsiniz? Yazýk! Ýnsanlýk adýna deðil yaþayan tüm canlýlar ve cansýzlar adýna yazýk! Bu savaþýn sonu yok. Bunu bilerek katliamlar yapýlmasýnýn tek izahatý var. "Baþkalarý- nýn taþeronluðu" ÝSA DOÐAN Evet, terör ancak taþeronlaþtýðýnda bu kadar vahþi olabilir. Hak arayanlar baþkalarýnýn hakkýný hem de yaþam hakkýný bu kadar kolay göz ardý edemezler. Zaten o yüzden "terör" deriz! Göstermelik kýnayanlara da yazýklar olsun! Hadi askerin cenazesine gelmezsiniz anladýk diyelim! Peki öldürülen çocuklarýn cenazesine neden gelmezsiniz? Neden o öldürülen sivillerin ve çocuklarýn ailelerine taziyede bulunmazsýnýz? Bu iki yüzlüðünüzün resmini çizmek mümkün deðil! Bu millet neler döndüðünün fakýnda ki bu kadar saðduyulu. konuþ, az uyu ve az ye diye tavsiye ettiði gibi, çok yemeði, çok konuþmayý ve çok uyumayý terk ettirdi mi? Ýnsanlardan takdir, iltifat ve alaka beklemeði terk ettirdi mi? Kötü ve zararlý alýþkanlýklarý terk ettirdi mi? Gösteriþli ve dikkat çekici hallerimizi terk ettirdi mi? Çoðu gereksiz ve faydasýz þeyleri terk ettirdi mi? Tefrikayý, ihtilaf çýkarmayý terk ettirdi mi? Baþarýlarla övünmeði, yaptýðýmýz hayýrlarý ve iyilikleri hatýrlayýp, hatýrlatmayý terk ettirdi mi? Eðer ramazan bize bunlarý terk ettirdiyse, bilmeliyiz ki nimetlerden aldýðýmýz lezzet daha da artacaktýr. Hýrsýn, doyumsuzluðun yerini kanaat ve þükür alacaktýr. Emin olunuz; terk ettikçe, deðil basit meseleler, en girift meseleler bile mesele olmaktan çýkacak, nefsin telkin ve tahrikleri azalacak, ruhun sonsuz mutluluða dair ikazlarý daha bir belirginleþecektir. Böylece insan dünyanýn geçici sýkýntýlarýndan kurtulup, TERK ETMEK DEVÝR TERÖRLE, VAHÞETLE HAK ARAMA DEVRÝ DEÐÝL! Bizim bu saðduyumuz terör örgütünün ve yandaþlarýnýn çok ama çok canýný sýkýyor. Çünkü biz bir kuþunla ölecek, bir kurþunla (veya davulla!) mahalleyi savaþ meydanýna çevirecek bir millet deðiliz NEYE KIZIYORUM BÝLÝYOR MUSUNUZ!? Yüksekova'da havaalaný inþaatýnda 11 iþçi kaçýrýlýyor, araçlar yakýlýyor doðru dürüst haber olmuyor! Neden araçlar yakýlýyor? Havaalaný bölge için önemli bir ekonomik yatýrýmken pkk neden buna karþý? Sorun bunlarý ki bölge halký da sorsun kendi içinde Dün biri isyan edercesine kýzgýnlýðýnýn verdiði acý ile ýrkçýlýðýn en üst noktasýndan düþünerek sordu: Abi bunlarý toptan asmalý mý kesmeli? Ürktüm, tüylerim diken diken oldu. Sonra duygularýmýn yerine aklýmý ve mantýðý koyup kendi tarih ve kültürümüzle çarptým. Biz katliamcý bir millet deðiliz! Biz doðmamýþ bebeklerden babalarýnýn, dedelerinin günahlarýný soran bir millet deðiliz! Devlet dediðin þey, kuru ile yaþý ayýrmak zorunda. Devlet uhrevi hayatýn sonsuz huzurunu içinde hissedebilir. Bilmeliyiz ki, hak ve þer iki zýt kutuptur. Ýnsan birinden uzaklaþtýkça diðerine yaklaþýr. Birini terk ederse, öbürüne kavuþur. Þer, Þeytan'dýr; Hak, Allah. Þerri terk ettikçe, Allah'a yaklaþýlýr. Ramazan da iþte bunun içindir. Þimdi bir kez daha kendimize soralým. Bu ramazanda þer adýna neleri terk ettik acaba! Unutmamak gerekir ki; Maddi ve manevi tekâmüle talip olanlar, terk etmeði bilmelidir. Terk etmek, sýkýntýlarý gideren en tesirli çözüm yoludur. Terk etmek hayatý kolaylaþtýrýr ve güzelleþtirir. Hani meþhur beyittir; tasavvuf ehlinin de düsturudur: "Der tarik-i Nakþibendî lâzým âmed çâr terk. Terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i hestî, terk-i terk." Yani, Nakþibendi tarikatýnda dört þeyi terk etmek gerektir. Bunlar dünyanýn geçici ve ancak böyle böyle devlet olabilir. Sabredeceðiz, meþru þekilde mücadele etmeye devam edeceðiz! Bunun baþka yolu yok! Aksi halde kaos olur ve zaten terörün istediði de bu. Köklü bir millet olmamýzýn en büyük nimetidir bizi bölgedeki diðer yapma devlet ve uluslardan ayýran. Kýzacaðýz, canýmýz yanacak, içimizde volkanlar patlayacak ama insanlýðýmýzdan, medeniyetimizin verdiði adabýmýzdan taviz vermeceðiz. Çünkü bizi biz yapan "insani" olmamýzdýr. Bu, köhne dehlizlerden, aydýnlýk vadilere kadar gece ile gündüzü, kýþ ile yazý yaþamýþ bir milletin devlet anlayýþýdýr GÜNDEM DIÞI DÜÞÜNDÜKLERÝM Yýllarca hiç sorgulama þansýmýz olmadan yapýlan uygulamalara öyle alýþmýþýz öyle benimsemiþiz ki doðruluðunu akýl edip de sormamýþýz. Yýllarca birilerinin hazýrlamýþ olduðu kalýplara dökülmüþüz ve þimdi kalýplarý kýrmakta zorlanýyoruz. Sorarým size Andýmýzýn okullarda okutulmasýnýn bugün hangi gerekçesi var? oyalayýcý zevkini, sadece cennet sevdasý ve cehennem korkusu ile ahret için kaygýyý, benlik ve enaniyeti ve bütün bunlarý terk ettim diye övünüp, beklentiye girmeyi bile terk etmek. Ýþte Hak için bütün bunlarý terk edeni, Allah elbette ne dünyada ne de ukbada OKTAY terk etmez. TOPKAYA Yeter ki neyi terk etmek gerekir, onu bilelim. Gerisi Allah kerim O zaman dönüp tekrar kendimize soralým: "Ey nefsim, bu ramazandan önceki halinle sonraki halin arasýnda ne deðiþti? Þer adýna neyi terk ettin; hayýr adýna ne kazandýn?" diye. Cevap müspetse, ne âlâ; menfi ise Gelecek ramazana; ya kýsmet! Yetiþirsen tabii!.. DAMLALAR Çok mu döneðiz ki ezberletilmeden sevmeyi ve sadakati bilmiyoruz? Sevgi ve saygý ezberletilerek öðretilmez! Okullardaki bu uygulama Atatürk'ü seven ve milli mücadeleyi benimseyen biri olarak gereksiz ve zorla sevdirilme uygulamasý olarak görüyorum. Dünya artýk baskýcý fikirlerin ve düþüncelerin yaþayamayacaðý kadar uçsuz bir alan. Artýk sýnýrlar yýkýlmýþ, bireyselliðin alaný geniþlemiþ, tabularýn deðil yeniliklerin bir dünyasý. Kimin kimi seveceðine karýþamazsýnýz! Türkiye'de hep ayný insanlar konuþuyor! Ülkemizde fikir üretememe sýkýntýsý var! Hep ayný insanlarý ekranlarda görüyoruz, ayný fikirlerini ýsýtýp ýsýtýp ifade ediyorlar. Bir millet bilim adamý ve aydýný kadar bilir ve görür. Ekranlardan lütfen bu sabit fikirli düþünür olmayan konuþurlarý çekin! Çekin ki bu millet de sabit fikirlilikten kurtulsun ve biraz etrafýna baksýn. Bir Ahmet Hakan'ýn ve onun gibilerin bu ülkeye ve bu millete fikir anlamýnda hiç bir katkýsý yoktur ve olamaz da. Saðlýcakla kalýn.

7 15-31 AÐUSTOS 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 07

8

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür

Bu mesele anayasayla deðil, özgürlükçü yorumla çözülür SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR en uzun etapta Ha be ri say fa 6 da SEYYAR MEDRESE-Ý NURÝYE TRABZON DAYDI Ha be ri say fa 15 te www. bediüzzamanhizmettir.org YIL: 41 SA YI: 14.580 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

KIRGIZÝSTAN AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 AÐUSTOS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr. Her adýmda gizlilik

KIRGIZÝSTAN AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 AÐUSTOS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr. Her adýmda gizlilik DÜNYADA RAMAZAN COÞKUSU u Hol lan da Ta rým, E ko no mi ve Ý no vas yon Ba kan lý ðýyla Dev let i le Müs lü man lar A ra sý Ý le ti þim Or ga ný ül ke de bu lu nan Müs lü man ku ru luþ la rýn tem sil ci

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

Hakkari de petrol bulduk, çýkaramýyoruz

Hakkari de petrol bulduk, çýkaramýyoruz HIZLI TREN PROJESÝ TAMAMLANACAK MEKKE-MEDÝNE ARASI 2014 TE 2.5 SAAT OLUYOR HABERÝ SAY FA 12 DE ÝBRAHÝM ABDURRAHMAN: ÝSLÂM HAYATIMI DEÐÝÞTÝRDÝ YAZISI SAY FA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF EKÝMÝZ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

Mer ha ba sevgili ço cuk lar!

Mer ha ba sevgili ço cuk lar! DUALARIMI ÖÐRENÝYORUM Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý: 684 Çocuk Kitaplarý: 176 Dualarýmý Öðreniyorum Yazan Rabia Gülcan Resimleyen Daðýstan Çetinkaya Yayýn Yönetmeni Mehmet Erdoðan Görsel Yönetmen

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

Çocuklarýn saðlýðý rantiyeye kurban

Çocuklarýn saðlýðý rantiyeye kurban HER KESÝMDEN TEPKÝ VAR Müslüman fiþlemesine tepkiler büyük ual man ya Ý çiþ le ri Ba ka ný Hans- Pe ter Fri ed rich in, baþ ta genç ler ol mak ü ze re dav ra nýþ la rýn da de ði þik lik göz le nen Müs

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AYDINLAR, VEFATININ 51. YILINDA BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ NÝN FÝKÝRLERÝNÝ DEÐERLENDÝRDÝ AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÞAM IN SO KAK LA RIN DA BE DÝ ÜZ ZA MAN IN ÝZÝN DE umustafa Akyol un yazýsý sayfa 8 de KIÞTAN BAHARA 100. YIL ukâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te BEDÝÜZZAMAN HAKLI ÇIKIYOR uhasan

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Türkiye nin zorlu ikilemi

Türkiye nin zorlu ikilemi Y GERÇEKTEN HABER VERiR MELDA BEKCAN: RAMAZAN, KURTARILMIÞ BÝR ZAMAN DÝLÝMÝDÝR BENÝM ÝÇÝN SAYFA 14 TE ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 43 SAYI: 15.248 www.yeniasya.com.tr / 75 Kr ARAKAN

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı