FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:"

Transkript

1 TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR IL: 43 SA I: / 75 Kr ni as ya.com.tr DÖNÜM KAMPÜSTE MESCÝDE ER OKMUÞ! MER SÝN Ü NÝ VER SÝ TE SÝ NÝN 325 BÝN MET RE KA RE LÝK A NA KAM PÜ SÜ Ý LE 27 BÝN 500 MET RE - KA RE LÝK E NÝ ÞE HÝR KAM PÜ SÜN DE MES CÝT OK VE REKTÖRLÜK TALEPLERE DUARSIZ. REKTÖRLÜK: FÝZÝKSEL ÝMKÂNLAR ETERSÝZ uan ka ra Ü ni ver si te sin de u zun ca bir sü re de vam e den ve yo ðun gay ret ler so nu cu çö zü me bað la nan mes cit prob le mi, þim di de Mer sin Ü ni ver si te sin de or ta ya çýk tý. Öð ren ci le rin ve ü ni ver si te ça lý þan la rý nýn na maz ký la bi le ce ði bir mes ci din ol ma yý þý, cid dî sý kýn tý ya yol a çý yor. So ru nun çö zü mü i çin ya pý lan bi rey sel ve top lu baþ vu ru lar dan þim di ye ka dar o lum lu bir so nuç a lý na ma dý. Son o la rak ü ni ver si te yö ne ti mi ne ko nuy la il gi li o la rak sunulan bir di lek çe ye, Rek tör lük ta ra fýn dan, fi zik sel im kân la rýn ye ter siz li ði ge rek çe siy le red ce va bý ve ril di. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖK, MERSÝN'E DE EL ATMALI uü ni ver si te nin 325 bin met re ka re lik a na kam pü sü i le 27 bin 500 met re ka re lik e ni þe hir kam püs a lan la rýn da, i ba det ih ti ya cý nýn kar þý la na ca ðý bir mes ci de yer ve ril me me si ya dýr ga nýr ken, i nanç ve i ba det hak ve öz gür lük le ri kap sa mýn da i ba det ih ti ya cý ný kar þý la ya cak ted bir le rin a lýn ma sý ge rek ti ði vur gu la na rak, da ha ön ce An ka ra Ü ni ver si te sin de yaþanan ve Mer sin'de de yýl lar dýr de vam et mek te o lan bu du ru ma ÖK baþ ta ol mak ü ze re il gi li ve yet ki li ku rum la rýn ka yýt sýz kal ma ma sý çað rý sý ya pý lý yor. Ha be ri say fa 8 de Her üniversiteye 2 mescit u FARUK ÇAKIR IN AZISI SA FA 8 DE ALEVÝ DEDESÝ SÝNAN BOZTEPE: Kar deþ li ði mi zi kim se bo za maz ua le vi de de si Si nan Boz te pe, Tür ki ye de son za man lar da A le vi-sün ni kar deþ li ði nin yi ne bo zul mak is ten di ði ne dik kat çe ke rek, A ma A le vi si ve Sün ni si i le ak lý se lim in san la rýn bir a ra ya ge le rek bu o yun la rý bo za ca ðý na, o yun la rý plan la yan la rýn a maç la rý na u la þa ma ya ca ðý na i nan cým tam dýr. Hiç bir kim se bu mil le te bu o yun la rý yut tu ra maz þek lin de ko nuþ tu. n8 de ADIAMANLILARDAN MESAJ: Ba rýþ i çin de ya þa ya ca ðýz ua dý ya man da A le vi va tan daþ la rýn o tur du ðu ev le rin i þa ret len me si i le il gi li o la rak, A dý ya man Bal yan lý lar Der ne ði Baþ ka ný Rý za ýl dý rým, þe hir le rin de ki in san la rýn ba rýþ ve kar deþ lik i çin de ya þa mak ta ol du ðu nu vur gu la ya rak, Biz ler Ga zi an tep te bu lu nan yö re der nek le ri ve si vil top lum ku ru luþ la rý o la rak tüm bu ya pý lan la rýn i na dý na, bu top rak lar da ki tüm et nik ya pý lar la ve i nanç lar la bir lik te ba rýþ i çe ri sin de ya þa ya ca ðýz de di. n8 de BM: GEÇEN IL REKOR KIRILDI A fet le rin fa tu ra sý 380 mil yar do lar ubm nin fe lâ ket le rin risk le ri ni a zalt ma bö lü mün den so rum lu üst yet ki li si Mar ga re ta Wahls trom, 2011 yý lýn da mey da na ge len ta biî fe lâ ket le rin e ko no mik za ra rý nýn en az 380 mil yar do lar la re kor kýr dý ðý ný be lirt ti.ha be ri say fa 7 de Uyuþturucu okullarý tehdit ediyor Ýzdivaç programlarý yanlýþ imaj veriyor ÖNDER BAÞKANI KORKUT: ÝHL ler milletin okullarý u6 ISSN u3 u13 SENATÖR MCCAIN: HAVADAN VURALIM Neocon dan Suriye ye saldýrýn çaðrýsý uabd Kongresindeki etkin senatörlerden John McCain, Suriye ye hava saldýrýsý düzenlenmesine yönelik uluslararasý bir çabaya öncülük etmesi için ABD ye çaðrýda bulundu baþkanlýk seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayý olan McCain, ABD Baþkaný Barack Obama yý, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad a karþý çok yumuþak kalmakla eleþtirdi. Ha be ri say fa 7 de ARAÞTIRMACI-AZAR MUSTAFA ARMAÐAN: Ka ra be kir komp lo lar la saf dý þý e dil di u A raþ týr ma cý-ya zar Mus ta fa Ar ma ðan, Do ðu Cep he sinde za fer üs tü ne za fer ka za nan, Sevr i yýr tan ilk ant laþ ma nýn al tý na im za a tan, ö zel lik le Do ðuda sa va þýn ger çek kah ra ma ný sa yý lan Ka zým Ka ra be kir in, zaferden son ra baþ la yan dö nem de gör mez den ge lin di ði ni be lir te rek, Ka ra be kir ve ar ka daþ la rý nýn oy na nan komp lo lar la saf dý þý e dil di ði ne dik kat çek ti. Ha be ri say fa 4 te

2 2 LÂ HÝ KA Â E T Al lah ýn ü ze ri ni ze in dir di ði Ýs lâm ni me ti ni ve siz Ý þit tik ve i ta at et tik de di ði niz za man Al lah a ver di ði niz ve Al lah ýn da si zi o nun la bað la dý ðý sö zü nü zü ha týr la yýn ve Al lah tan kor kun. Mu hak kak ki Al lah gö nül ler de sak lý o la ný hak kýy la bi lir. Mâide Sû re si: 7 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Maz lû mun bed du â sýn dan sa ký nýn. Çün kü o ký výl cým gi bi se mâ ya yük se lir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 84 / Ha di s-i Þe rif Me â li Na maz, bü tün ha se nâ ta fih ris te dir E vet, na sýl ki Fa ti ha Kur ân a, in san kâ i na ta fih ris te dir; na maz da ha se na ta fih ris te dir. Çün kü na maz; savm, hac, ze kât ve sa ir ha ki kat le ri hâ vî ol du ðu gi bi, id rak li ve id rak siz mah lû ka týn ih ti ya rî ve fýt rî i ba det le ri nin nü mu ne le ri ne de þa mil dir. Ve yu kî mû ne s-sa lâ te / Ve na ma zý dos doð ru ký lar lar. (Ba ka ra Sû re si: 3.) u cüm le nin ev vel ki cüm ley le bað lý lý ðý ve mü - B na se be ti gün gi bi a þi kâr dýr. Lâ kin be de nî i ba det ve ta at ler den na ma zýn tah si si, na ma zýn bü tün ha se na ta fih rist ve ör nek ol du ðu na i þa ret tir. E vet, na sýl ki Fa ti ha Kur ân a, in san kâ i na ta fih ris te dir; na maz da ha se na ta fih ris te dir. Çün kü na maz; savm, hac, ze kât ve sa ir ha ki kat le ri hâ vî ol du ðu gi bi, id rak li ve id rak siz mah lû ka týn ih ti ya rî ve fýt rî i ba det le ri nin nü mu ne le ri ne de þa mil dir. Me se lâ sec de de, rü kû da, ký yam da o lan me la i ke nin i ba det le ri ni, hem taþ, a ðaç ve hay van la rýn o i ba det le re ben ze yen du rum la rý ný an dý ran bir i ba det tir. Su al: u kî mû ne nin (Dos doð ru ký lar lar) fi il si ga sýy la zik rin de ne hik met var dýr? Ce vap: Ru ha ha yat ve ren na ma zýn o ge niþ ha re ke ti ni ve â lem-i Ýs lâ ma ya yýl mýþ o lan o in ti bah-ý ru ha nî yi mu ha ta ba ih tar e dip gös ter mek tir. Ve o gü zel va zi ye ti ve o mun ta zam ha le ti ha ya le gö tü rüp tas vir et mek le sa mi le rin na ma za mey li ni i kaz e dip art týr mak týr. E vet, da ðý nýk bir va zi yet te bu lu nan ef ra dý bü yük bir se vinç le iç ti ma a sevk et ti ren ma lûm â le tin se si gi bi, â lem sah ra sýn da da ðýl mýþ in san la rý ce ma a te dâ vet e den e zan-ý Mu ham me dî nin (a.s.m.) o tat lý se siy le, i ba de te ve ce ma a te bir me yil, bir þevk hu sû le ge lir. Su al: u sal lû ne (Na maz ký lar lar) ke li me si ne be del, it nab lý u kî mû ne s-sa lâ te nin (Na ma zý dos doð ru ký lar lar) zik rin de ne hik met var dýr? Ce vap: Na maz da lâ zým o lan ta dil-i er kân, mü da ve met, mu ha fa za gi bi i ka me nin ma na la rý ný mü ra at et me ye i þa ret tir. Ar ka daþ! Na maz, kul i le Al lah a ra sýn da yük sek bir nis pet ve ul vî bir mü na se bet ve ne zih bir hiz met tir ki, her ru hu celb ve cezb et mek na ma zýn þe nin den dir. Na ma zýn er kâ ný, Fü tu hat-ý Mek ki ye nin þerh et ti ði gi bi, öy le es ra rý ha vi dir ki, her vic da nýn mu hab be ti ni celb et mek, na ma zýn þe nin den dir. Na maz, Hâ lýk-ý Zül ce lâl ta ra fýn dan her yir mi dört sa at zar fýn da ta yin e di len va kit ler de ma ne vî hu zu ru na ya pý lan bir dâ vet tir. Bu dâ ve tin þe nin den dir ki, her kalb, ke mal-i þevk ve iþ ti yak la i ca bet et sin ve mi raç va rî o lan o yük sek mü na ca ta maz har ol sun. Na maz, kalb ler de a za met-i Ý lâ hi ye yi tes bit ve i da me ve a kýl la rý o na tev cih et tir mek le a da let-i Ý lâ hi ye nin ka nu nu na i ta at ve ni zam-ý Rab ba nî ye im ti sal et tir mek i çin ye gâ ne Ý lâ hî bir ve si le dir. Za ten in san, me de nî ol du ðu ci het le, þah sî ve iç ti maî ha ya tý ný kur tar mak i çin, o ka nun-u Ý lâ hî ye muh taç týr. O ve si le ye mü ra at et me yen ve ya tem bel lik le na ma zý terk e den ve ya hut kýy me ti ni bil me yen, ne ka dar ca hil, ne de re ce ha sir, ne ka dar za rar lý ol du ðu nu bi lâ ha re an lar, a ma iþ iþ ten ge çer. LÜ GAT ÇE ta at: Ý ba det et me, i ta - at et me. ha se nat: Ý yi lik ler, se - vap lar, gü zel lik ler. savm: O ruç. hâ vî: Ý çi ne a lan. in ti bah-ý ru ha nî: Ruh u ya nýk lý ðý. sa mi : Ý þi ten, din le yen. it nab: Sö zü u zat ma. ta dil-i er kân: Na ma zýn rü kün le ri ni, ha re ket le ri ni hak kýy la ve u sû lü ne uy - gun o la rak yap mak. mü da ve met: De vam et me. i ka me: O turt mak. Mu - kim ol mak. er leþ tir mek. Mey da na koy mak. Vü cu - da ge tir mek. A ya ða kal - dýr mak. Ký yam et mek. Ý þâ râ tü l-ý câz, s. 47 mü ra at: Ri a yet, say gý gös ter mek. Ko ru mak, hýf zet mek, sak la mak. þe n: Ýþ, ye ni o lan hal. Fls: Bir þe yin hu su si ye ti - nin fi i lî te zâ hü rü, ne ti ce si ve e se ri. er kân: Rü kün ler, e sas - lar, þart lar. es rar: Sýr lar. ke mal-i þevk: Tam bir þevk. a za met-i Ý lâ hi ye: Al - lah ýn bü yük lü ðü. i da me: De vam et tir me. tev cih: ö nelt me, yön - len dir me. ni zam-ý Rab ba nî ye: Her þe yi ter bi ye e den Al - lah ýn ya rat mýþ ol du ðu dü zen. Der di dün ya o la nýn, dün ya ka dar der di o lur Fâ ni dün ya câ zip gel di al dan dýn, Ha zýr lez zet le rin zev ki ne dal dýn, Ker van u zak laþ tý, ge ri de kal dýn, Dav ran gö nül, da ha ne bek li yor sun? A.. ün ya i çin çok þey ler söy len miþ, çok dü þün - D ce ler di le ge ti ril miþ tir. Le hin de ve a ley hin de söy len me dik söz kal ma mýþ týr. Ki mi si dün ya nýn zev ki ne, se fa sý na, ni met ve lez zet le ri ne gö nül ver miþ, o na il ti fat et miþ, met hi ye ler düz müþ tür. Ki mi si de ya þa dý ðý her tür lü a cý ve ýz tý ra býn so rum lu su o la rak dün ya yý gör müþ, o nu ya lan cý ve al da tý cý o la rak bil miþ tir. Dün ya ya gö nül ve rip o nu kal bin de ta þý yan lar bi le, bir sü re son ra bu sev gi nin fâ ni ve fay da sýz ol du ðu nu gö re rek o na si tem et me ye baþ la mýþ lar dýr. O nun i çin þi ir ler de þar ký lar da, a ðýt lar da ve ez gi ler de ge nel lik le dün ya dan þek va e di lir. Dün ya nýn ve ha ya týn fâ ni ol du ðu nu fark et me yip e be dî bu ra da ka la cak mýþ gi bi dün ya ya gö nül ve ren ler, bir sü re son ra bü yük a cý lar çek me ye baþ lar lar. Zi ra bu ra da hiç bir þey ka ra rýn da kal maz. Ýn san her an bek le me di ði bir o lay la, a cý bir sür priz le, bü yük bir ha yal ký rýk lý ðý i le kar þý la þa bi lir. Me se lâ, yýl lar dýr ça lý þýp bi rik tir di ði ser ve ti ni bir an da kay be de bi lir. Ha yat stan dart la rý nýn zir ve sin de i ken bir an da ken di si ni her þe ye muh taç ve ça re siz lik i çin de bu la bi lir. Mev ki ve ma ka mý ný, ser vet ve þöh re ti ni, sýh hat ve a fi ye ti ni kay be den le rin ib ret lik hal le ri ne çok þa hit ol mu þuz dur. E be dî zan net ti ði dün ya nýn böy le fa ni ve fay da sýz ol du ðu nu gö rün ce, ha yal ký rýk lý ðý na uð ra yýp, a cý la rý ve ke der le ri i le baþ ba þa ka lan la rýn dün ya mu hab be ti bir an da a da ve te dö nü þür. Böy le le ri, da ha ön ce kal bin de ta þý yýp gön lün de ya þat tý ðý dün ya yý ye rin di bi ne ba tý rýr lar. Es ki sev gi li le ri i çin de me dik le ri ni bý rak maz lar. Ar týk za val lý dün ya nýn ne ve fa sýz lý ðý ka lýr, ne fâ ni li ði, ne za lim li ði. Þi ir le rin mýs ra la rýn da, þar ký la rýn nað me le rin de, tür kü le rin ez gi le rin de si tem ve þek va lar yük se lir. Da ha i le ri gi dip kah pe dün ya di ye rek ha ka ret e den ler bi le o lur. Ýn san dün ya ya hak et ti ði ka dar de ðer ver se, lâ yýk ol du ðu ka dar o nu sev se, ma na ve ma hi ye ti ni bil se, ne sa hip ol duk la rý na bu ka dar se vi nir, ne kay bet tik le ri ne böy le ü zü lür. Dün ya nýn hiç bir ha li ni ken di si ne dert et mez. Ni met le ri ni þü kür le kar þý lar, kül fet le ri ne sa býr la ta ham mül e der. Dün ya in sa nýn ar zu la rý na gö re ha re ket et me di ði ne ve o nun bir sa hi bi ol du ðu na gö re, Gö re lim Mev lâ ney ler, ney ler se gü zel ey ler der. Pen ce re ler den sey re der, iç le ri ne gir mez. Böy le ce dün ya nýn der din den ve ta sa sýn dan da u zak ka lýr. Dün ya nýn ca zi be si ne ka pý lýp al da tý cý gü zel li ði ne mef tun o lan la rýn i se, der di hiç bit mez. A dam çok zen gin o lur, ma lý nýn mül kü nün ve ser ve ti nin mu ha fa za sý ken di si ne dert o lur. ük sek dað la rýn ba þýn da du man ek sik ol ma dý ðý gi bi, zen gin in sa nýn da ba þýn da dert ek sik ol maz. Fa kir o lur, bu de fa da yok luk tan, sý kýn tý dan, borç tan ih ti yaç tan ya na dert ya nar. Ne fis ve he ves da i ma sa hip ol du ðun dan faz la sý na ta lip ol du ðu i çin, hiç bir ni met i le tat min ol maz. Nef sin gö zü hep yük sek ler de dir. Da i ma da ha faz la sý ný, da ha i yi si ni ve da ha gü ze li ni a rar. Ýn san ba zen de dün ya iþ le ri ni yo lu na koy mak i çin a hi ret iþ le ri ni ih mal e di yor. Þu i þi mi de bi ti re yim, þu ek si ði mi de ta mam la yým, iþ le ri mi yo lu na ko ya yým, borç la rý mý ö de yim, a la cak la rý mý tah sil e de yim gi bi ge rek çe ler le sü rek li ka fa sý ný ve kal bi ni meþ gul e den ler, dün ya iþ le ri ni ken di le ri ne dert e di ni yor. A ma dün ya nýn i þi ni bi tir me ye kim se nin gü cü yet mi yor. Bu a ra da in san far kýn da ol ma dan dün ya in sa nýn i þi ni bi ti ri yor. a ni der di dün ya o la nýn dün ya ka dar der di o lu yor. Böy le ce e be dî ha ya týn ka za nýl ma sý i çin ya pýl ma sý ge re ken iþ le re za man ve im kân kal mý yor. Hal bu ki in sa nýn ba þýn da öy le bü yük bir dert ve dâ vâ da ha var ki, dün ya o nun ya nýn da si nek ka na dý ka dar e hem mi yet ta þý maz. Bu i se, ö te ki dün ya yý, ya ni e be dî ha ya tý ka zan mak ve ya kay bet mek der di dir. Ak lý ba þýn da o lan her in sa nýn en bü yük der di bu ol ma lý dýr. ok sa, bu fâ ni dün ya yý dert e din mek le o nu el de e de me ye ce ði gi bi, bâ ki bir dün ya yý da kay bet mek teh li ke si i le kar þý kar þý ya ka la bi lir. Can lý la rýn te mel mad de si: Kar bon a to mu sa mi_ce be ma il.com Kim ya il min de sa yý la rý yüz dört ve ya yüz do kuz o la rak i fa de e di len e le ment ler var dýr. Bu e le ment ler can lý ve can sýz bü tün var lýk la rýn ya pý taþ la rý ný o luþ tu rur. Bah si ge çen e le ment ler i çin de me tal ol ma yan e le ment ler den bi ri de kar bon dur. Kar bon, kâ i na týn her ta ra fýn da, yýl dýz lar da ve dün ya mýz da bol mik tar da ya ra týl mýþ týr. Na sýl ki, in san la rýn ih ti ya cý na bi na en dün ya da ki me tal le rin yüz de dok san be þi de mir dir. Ay nen öy le de; kar bon da en çok lâ zým o lan e le ment tir. Saf hal de ki kar bon el mas ma de nin de bu lu nur. A tom la rý nýn di zi liþ þek lin den do la yý çok sert tir. Saf ol ma yan ha li gra fit ve kö mür de gö rü lür. C har fiy le sim ge le nen kar bon a to mu nun dört e lek tro nu var dýr. Fark lý bi le þik le ri o ka dar çok tur ki, sa yý sý üç mil yon dan faz la ol du ðu söy len mek te dir. Â de ta kar bon mad de si nin ol ma dý ðý yer yok gi bi dir. Ok si jen le bir leþ ti ði za man kar bon di ok sit a dý ný a lan gaz ha li, at mos fe rin bin de ü çü nü teþ kil e der. Su lar da i se e ri miþ hal de bu lu nur. Kö mür, pet rol ve do ðal gaz lar da hid ro kar bon lar þek lin de i fa de e di len bu bü yük ni met ya ra týl mýþ ol ma say dý ha ya tý mýz ne hâ le ge lir di? Bu yüz den bir bi lim a da mý Kar bon, o la ðan dý þý bir e le ment tir. Kar bon ve o nun bu o la ðan dý þý ö zel lik le ri ol ma say dý, dün ya da ha yat ol maz dý. de miþ tir. e di ði miz bü tün gý da la rýn te mel mad de si kar bon dur. Zi ra bit ki le rin ta ma mý, fo to sen tez yo luy la kar bon di ok si ti a lýp ken di ne gý da ya par ve ye di ði miz be sin le rin ya ra týl ma sý na ve si le o lur. Ýn san, hay van ve bit ki ler gi bi bü tün can lý la rýn bü yük bir kýs mý kar bon bi le þik le rin den mey da na ge ti ril miþ tir. Ge ri ka lan kýs mý i se su dur. Kar bon bu lun ma yan bir can lý yok tur. San ki bü tün can lý lar bir kar bon de po su gi bi dir. Kar bon hid rat lý ö zel li ðe sa hip o lan ye di ði miz gý da lar vü cu du mu zu bes ler ken, ay ný za man da vü cut ý sý mý zýn ya ký tý ný teþ kil e den e ner ji nin de kay nak lý ðý ný ya par lar. Zi ra so lu num sis te mi mi zin en ö nem li a za sý o lan ak ci ðer le ri mi ze a ðýz ve bu run dan gi ren so lu du ðu muz ha va da ki ok si jen ak ci ðer le re gir di ði za man, kir len miþ o lan kan da ki kar bon la bir le þir ve kar bon di ok sit o la rak dý þa rý çý kar. Bu su ret le kan te miz le nir ken, kar bon di ok sit ha lin de a ðýz dan çý kan ne fes, a ðýz da ke li me mey ve si ni ve rir. Kar bon ve ok si jen a tom la rý ay rý hal dey ken ay rý ha re ket le re sa hip tir. Kar bon di ok sit o la rak bir leþ tik le ri za man tek bir ha re ket ha li ni a lýr lar. A çý ða çý kan di ðer ha re ket i se, Al lah ýn koy du ðu ay rý bir ka nun la vü cut ý sý sý ný te mi ne ve si le o lur. A kýl la ra dur gun luk ve ren muh te þem bir sis te min var lý ðý, dik kat le ba kan göz le re ken di ni gös te rir. Be di üz za man Haz ret le ri, in sa nýn ma hi ye ti ni an la týr ken el mas ve kö mür ben zet me si ya par. Ý man, in sa nýn mad dî ve ma ne vî ci ha zat ve ka bi li yet le ri ni el mas gi bi de ðer li ha le ge ti rip, sa hi bi ni Cen ne te lâ yýk bir mi sa fir-i Rah ma nî du ru mu na yük sel tir ken; kü für ve in kâ rýn ma hi yet-i in sa ni ye yi yýk tý ðý ný ve el mas tan kö mü re dö nüþ tür dü ðü nü söy ler. El mas ve kö mür, kar bon e le men tin den ya ra tý lý yor. Ý ki si nin de mad de si ay ný. Sa de ce kar bon a tom la rý nýn di zi liþ far ký var. O di zi liþ far kýn dan da çok bü yük bir fark or ta ya çý ký yor. El mas, pa di þah ve kral la rýn ba þý na taç o lur ken, kö mür yan mak tan ken di si ni kur ta ra mý yor. Ýþ te i man ve o i ma nýn ge rek le ri ni ye ri ne ge tir mek sa ye sin de mü min ler Cen ne te ve Cen net ni met le ri ne ka vu þur ken, in kâ rý yü zün den is ti dat ve ka bi li yet le ri ni kö mü re dö nüþ tü ren mü na fýk ve kâ fir ler de, Ce hen ne me o dun ol mak tan ken di le ri ni kur ta ra mý yor lar.

3 HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 14 Rebiülahir 1433 Ru mî: 23 Þubat 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Semra Öðretmen Muþ ta bir ilki gerçekleþtirdi nmuþ merkeze baðlý Ýlyas Sami Ýlköðretim Okulu Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öðretmeni Semra Aytemiþ in giriþimleri sonucu, ilde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersliði açýldý. Açýlýþ törenine Vali ardýmcýsý Hüseyin Göktürk, Ýl Millî Eðitim Müdürü Ali Tatlý, üksek Öðrenim Kredi ve urtlar Kurumu Muþ Ýl Müdürü Orhan Baþak, okul müdürleri ve dersliðin açýlmasýna katkýda bulunan iþ adamlarý ile çok sayýda dâvetli katýldý. Vali ardýmcýsý Hüseyin Göktürk, yaptýðý konuþmada, öðrencilerin geleceðe en iyi þekilde hazýrlanmasý için devletin her türlü imkaný saðlamaya çalýþtýðýný belirtti. Göktürk, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersliðinin hizmete açýlmasý için destek veren esnaf ve öðretmenlere teþekkür etti. En büyük yatýrýmýn, geleceðin büyükleri olan öðrencilere yapýlmasý gerektiðini ifade eden Vali ardýmcýsý Göktürk, Çocuklarýmýz, bizim zenginliklerimizdir. Çocuklarýmýz, bilgi ve yetenekleri doðrultusunda topluma kazandýrýlmalý. Bu çocuklar bizim her þeyimizdir dedi. Muþ / cihan 42 kütüphaneye 350 bin kitap desteði ADIAMAN DA SODES projeleri kapsamýnda kurulan 42 okul kütüphanesine 350 bin kitap desteði verildiði belirtildi. Proje kapsamýnda son olarak yaptýrýlan Merkez Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi kütüphanesi ve konferans salonu törenle hizmete girdi. Kütüphane ve konferans salonu Adýyaman Valisi Ramazan Sodan ve Ýl Millî Eðitim Müdürü Seyfi Özkan tarafýndan hizmete açýldý. Açýlýþta konuþan Vali Sodan, kütüphane ve konferans salonunun, Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü nün SODES programýna sunduðu Kitap Dostu Þehir ve Kültür ve Sanatýn Buluþma Noktasý Okullar projeleri kapsamýnda yapýldýðýný belirtti. Kütüphane ve konferans salonunun yazar ve okur buluþmalarýnýn gerçekleþeceði yerler olduðunu belirten Sodan, projelerle görece az geliþmiþ bölgelerdeki okullarda çok zengin olmasa da bir kütüphane oluþturulmasýnýn amaçlandýðýný dile getirdi. Vali Sodan, yýllarýnda SODES projeleri kapsamýnda Adýyaman da 42 okula kütüphane kurulduðunu 350 bin adet kitap daðýtýldýðýný belirtti. Adýyaman / cihan KUPON: 7 eþilay Mersin Temsilcisi Ahmet Nas, sigara baþlama yaþýnýn 10'a, alkole baþlamanýn 11'e, uyuþturucuya baþlamanýn 12'ye kadar düþtüðüne dikkat çekti. Uyuþturucu okullarý tehdit ediyor NAS: U UÞ TU RU CU NUN O KUL ÖN LE RÝ - NE KA DAR GEL ME SÝ KA BUL E DÝ LE MEZ. E ÞÝ LA Mer sin Tem sil ci si Ah met Nas, u yuþ tu ru cu nun o kul ön le ri ne ka dar gel me si nin ka bul e di le mez bir du rum ol du ðu nu söy le di. Si ga ra baþ la ma ya þý nýn 10 a, al ko le baþ la ma nýn 11 e, u yuþ tu ru cu ya baþ la ma nýn 12 ye ka dar düþ tü ðü ne dik kat çe ken Nas, Ýl Sað lýk Mü dür lü ðün den mü ca de le le ri ne des tek is te di. e þi lay Ýl Tem sil ci si Ah met Nas, e þi lay Haf ta sý dolayýsýyla Ýl Sað lýk Mü dü rü Çað lar Ça tak ý zi ya ret et ti. Nas, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, a maç la rý nýn ka mu ve si vil ku rum ve ku ru luþ lar la iþ bir li ði ya pa rak ba ðým lý lý ðý en as ga rî dü ze ye dü þü rül me si ni sað la mak ol du ðu nu kay det ti. e þi lay Haf ta sý dolayýsýyla o kul lar da bil gi len di ri ci fa a li yet ler de bu lun duk la rý ný i fa de e den Nas, si ga ra ya baþ la ma ya þý nýn 10 a, al ko le baþ la ma nýn 11 e ve u yuþ tu ru cu ya baþ la ma nýn da 12 ye ka dar düþ tü ðü ne dik kat çek ti, bu na kar þý a lý na cak ön le min ö ne mi ne de ðin di. U yuþ tu ru cu nun o kul ön le ri ne ka dar gel di ði ni vur gu la yan Nas, bu nun ka bul e di le mez ol du ðu nu söy le di. Al kol ko nu sun da ye ter li bil gi len dir me nin ya pýl ma dý ðýn dan ya ký nan Nas, ya pa cak la rý bil gi len dir me fa a li yet le ri i çin Ýl Sað lýk Mü dür lü ðün den des tek is te di. Zi ya ret ten duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge ti ren Ýl Sað lýk Ýl Mü dü rü Çað lar Ça tak i se e þi lay Ýl Tem sil ci li ði ne a ta nan Nas ý teb rik et ti. Si vil top lum ör güt le ri nin ö ne mi ne de ði nen Ça tak, ö nem li bir si vil top lum ku ru lu þu o lan e þi lay ýn ya pa ca ðý ça lýþ ma la ra her tür lü des te ði ver me ye ha zýr ol duk la rý ný kay det ti. Mer sin / ci han Çocuklarýnýzý kontrol edin! BURSA Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or - ga ni ze Suç lar Mü dür ar dým cý sý Mu rat Sa rý, mad de ba ðým lý lý ðý ko nu sun da a i le le rin du yar lý ol ma sý ve ço cuk la rý ný kon trol al týn da tut ma la rý u ya rý sýn da bu lun du. Top lu mun ka na yan ya ra - la rýn dan bi ri o lan mad de ba ðým lý lý ðý nýn en gel - len me si ve genç le rin bu tür za rar lý a lýþ kan lýk - lar dan ko run ma sý a ma cýy la Os man ga zi Kent Kon se yi, Bur sa Em ni yet Mü dür lü ðü ve KA - DER Bur sa Þu be si nin iþ bir li ðiy le dü zen le nen pa nel de a i le le re bil gi ve ril di. Ör dek li Kül tür Mer ke zi nde an ne ve ba ba la ra yö ne lik pa nel - de ko nu þan Sa rý, a i le le rden, bu a lýþ kan lýk la ra kar þý du yar lý ol ma la rý ný ve ço cuk la rý ný kon trol al týn da tut ma la rý ný istedi. Ço cuk la rýn ko run - ma sýn da e be veyn le re bü yük so rum lu luk düþ - tü ðü nü vur gu la yan Sa rý, þöy le ko nuþ tu: Ta - þýn al tý na e li ni zi de ðil, be de ni ni zi koy ma nýz ge re ki yor. Ço cu ðu nuz sa bah ev den çý kar ken ve ri len ö ðüt ler ma a le sef bu gü nün þart la rýn da ye ter li de ðil. El bet te ço cuk la rý mý za ö ðüt ve re - ce ðiz, on la ra tav si ye ler de bu lu na ca ðýz, on la rý kö tü lük ler den ko ru mak i çin de ba zý bi lim sel ça lýþ ma ve for mül ler den ya rar la na ca ðýz. A sýl o lan, ço cuk la rý mý zý bu a lýþ kan lýk lar dan ve kö - tü lük ler den u zak tut mak týr. Bur sa / ci han ir ti ni as ya.com.tr E sad a dar be mi? Su ri ye de ki du rum gi de rek da ha çet re fil li bir ki lit len me tab lo su o luþ tu rur ken, bu du rum dan na sýl çý ký la ca ðý nýn da ha da be lir siz leþ ti ði bir or ta ma gi ril miþ du rum da. Bu hen gâ me de mu ha lif le rin kur du ðu Su ri ye U lu sal Kon se yi nin Baþ ka ný, di re niþ çi le re gi de cek si lâh la rýn ko or di ne e dil me si i çin Tür ki ye sý ný rý nda bir as ke rî bü ro aç mak tan söz e di yor. Ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu da bu ta le be ye þil ý þýk ya kan þa þýr tý cý be yan lar da bu lu nu yor. Da ha ön ce ki bir a çýk la ma sýn da BM Su ri ye ye mü da ha le de bu lu nur sa Tür ki ye o la rak des tek le riz di yen ve he men ar dýn dan Ýn sa nî yar dý mý kast et tim tav zi hin de bu lu nan Da vu toð lu, na sýl ol du da bir an da mu ha lif le ri si lâh lan dýr mak gi bi ABD nin bi le u zak dur du ðu bir nok ta ya kay dý? Doð ru su, son de re ce teh li ke li bir yak la þým bu. Tür ki ye þim di ye ka dar Su ri ye de ki ge liþ me le re, da ha zi ya de, ça týþ ma lar dan za rar gö ren si vil le re ku cak aç ma bað la mýn da yak laþ tý ðý ný söy lü yor du. Ha tay da ki mül te ci kamp la rý nýn da o ra dan ka çan in san lar i çin ku rul du ðu a çýk lan mýþ tý. Bu na kar þý lýk Þam re ji mi Tür ki ye nin si lâh lý di re niþ çi le re des tek ver di ði ni id di a et mek tey di. Bil has sa son dö nem de ge len ba zý ha ber ler, söz ko nu su kamp la rýn si vil ler i çin o luþ tu rul muþ sý ðý nak lar ol ma nýn ö te sin de bir ta kým es ra ren giz fa a li yet le re sah ne ol du ðu nu dü þün dür mek te. Bu me yan da, kamp lar da çe þit li ül ke le rin giz li ser vis e le man la rý nýn ci rit at tý ðý id di a la rý mev cut. Ge li nen nok ta da An ka ra nýn mu ha lif le ri si lâh lan dýr ma se çe ne ði ni a çýk tan te lâf fuz e der ha le gel me si, hay ra a lâ met gi bi gö rün mü yor. En di þey le kar þý lan ma sý ge re ken bir baþ ka eþ za man lý ge liþ me, Tu nus ta Su ri ye nin dost la rý top lan tý sý ya pý lýr ken, ba zý ül ke le rin giz li ser vis yö ne ti ci le ri nin bir a ra ya ge lip E sad a kar þý dar be al ter na ti fi ni ko nuþ tuk la rý na da ir ha berler. Lib ya da ya þa nan la rý bu ra da uy gu la ya ma yýz. BM de bu na ye þil ý þýk yak maz di yen bir Fran sýz dip lo mat, dar be i çin En i yi çö züm o la bi lir de ðer len dir me si yap mýþ (Sa a det O ruç, Star, ). Ge çen haf ta Cu ma gü nü (2 Mart) çý kan Su ri ye dü ðü mü baþ lýk lý ya zý mýz da þöy le de miþ tik: Lib ya ya ya pýl dý ðý gi bi Su ri ye ye de ha riç ten bir mü da ha le se çe ne ði gö ze a lý na mý yor. Bun da Rus ya ve Çin in Þam a ar ka çýk ma yý sür dür me si ka dar, Ba tý lý güç le rin ye ni bir ma ce ra dan ka çýn ma la rý da et ki li. Se çim an ket le rin de i yi ce di be vu ran ve can hav liy le çý kart týr dý ðý soy ký rý mý in kâr ya sa sýn da da A na ya sa Kon se yin den a ðýr bir þa mar yi yen Sar kozy, Su ri ye nin dost la rý i ni si ya ti fi nin eþ baþ ka ný sý fa týy la, Lib ya da ol du ðu gi bi Su ri ye de de ye ni bir çýl gýn lýk ya par sa o ay rý. Star ýn dýþ po li ti ka ve dip lo ma si ya zar la rýn dan Sa a det O ruç da yu ka rý da a týf yap tý ðý mýz ya zý sýn da Sar kozy, Lib ya o pe ras yo nun da oy na ma ya ça lýþ tý ðý ro lü, alt tan al ta Su ri ye de de oy na mak is ti yor di ye rek ay ný nok ta ya vur gu yapmýþ. Lib ya da Kad da fi nin linç e dil me siy le so nuç la nan mâ lûm sü reç, Sar kozy nin kim se ye sor ma dan baþ lat tý ðý ha va sal dý rý la rýy la start al mýþ tý. Son ra sýn da, Ýs tim ar ka dan ge lir he sa bý, NA - TO da Fran sa nýn ar ka sý na ta kýl mýþ ve bu me yan da ev vel ce NA TO nun Lib ya da ne i þi var? di ye so ran Tür ki ye de o pe ras yo na ka týl mýþ tý. (Ýs tan bul da ki i kin ci Su ri ye top lan tý sý na Sar kozy ye ri ne ba ka ný nýn çað rýl ma sý ne yi de ðiþ ti rir?) Þim di he def te E sad re ji mi var. An cak Su ri ye nin ya pý sý ve þart la rý Lib ya dan çok fark lý. Bu yüz den, ha va bom bar dý man la rý na da ya lý bir dýþ mü da ha le bu ül ke de pek müm kün gö rün mü yor. E sad ý de vi re cek bir iç dar be nin gün de me ge ti ril me si bun dan. Ba as re ji mi nin dev let te ki bü tün kri tik ve ki lit nok ta la rý e lin de tut tu ðu bir dik ta re ji min de böy le bir þey müm kün o lur mu ve ba þa rý ya u la þýr mý? E sad ýn su yu nun ý sýn dý ðý ný gö ren Ba as çý kad ro lar rüþ vet ve pa zar lýk lar la sa týn a lý nýp böy le bir dar be ye ik na e di lir se bel ki. A ma son ra sý yi ne ka ran lýk. Dar bey le ku ru la cak ye ni yö ne tim yi ne Ba as çý la ra bi na e di lir se ne de ði þe cek ve mu ha lif ler bu na ra zý o la cak mý? Al lah Su ri ye hal ký nýn yar dým cý sý ol sun.

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

Birinci Meclis gibi olmalýyýz

Birinci Meclis gibi olmalýyýz HABERÝMÝZ SES GETÝRDÝ, REKTÖR TALÝMAT VERDÝ: MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝNDE MESCÝT AÇILACAK HABERÝ SAFA u16 DA ESKADER ödülleri sahiplerini buldu HABERÝ SAFA u4 TE 7 MART 2012/ENÝ ASA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI

HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI n HABERÝ SAYFA 7 DE ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK n HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ORUCA NÝYET ETMENÝN ZAMANI nsüleyman KÖSMENE NÝN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TV deki dizilere çekidüzen verilsin Çelik: Ýntibak genel bir zam deðil u3 u8 Nurlu gençlerin Diclekent buluþmasý u4 Baþkandan HÝV li kan savunmasý LPG li araçlar yine tehlike saçacak Buzul daðýnýn altýnda

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 HAZÝRAN 2012 CUMA/ 75 Kr 12 EYLÜLCÜLERE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 HAZÝRAN 2012 CUMA/ 75 Kr 12 EYLÜLCÜLERE AVUSTURYA DA ÝSLÂMIN 100. YILI Avustur ya Ýs lâm Ce ma a ti Ka nu nu nun ka bul e dil me si nin 100. yýl dö nü mü Vi - ya na da dü zen le ne cek et kin lik ler le kut la na cak. Bu gün kü et kin lik le

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr. Baskýlara raðmen ÝLÝM VE ÝBADET GR ÇK TN H BR V RiR Cuma günü eni sya ile birlikte ücretsiz IL: 43 S I: 15.234 S NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 17 TMMUZ 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Baskýlara raðmen ÝLÝM V ÝBDT

Detaylı