FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:"

Transkript

1 TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR IL: 43 SA I: / 75 Kr ni as ya.com.tr DÖNÜM KAMPÜSTE MESCÝDE ER OKMUÞ! MER SÝN Ü NÝ VER SÝ TE SÝ NÝN 325 BÝN MET RE KA RE LÝK A NA KAM PÜ SÜ Ý LE 27 BÝN 500 MET RE - KA RE LÝK E NÝ ÞE HÝR KAM PÜ SÜN DE MES CÝT OK VE REKTÖRLÜK TALEPLERE DUARSIZ. REKTÖRLÜK: FÝZÝKSEL ÝMKÂNLAR ETERSÝZ uan ka ra Ü ni ver si te sin de u zun ca bir sü re de vam e den ve yo ðun gay ret ler so nu cu çö zü me bað la nan mes cit prob le mi, þim di de Mer sin Ü ni ver si te sin de or ta ya çýk tý. Öð ren ci le rin ve ü ni ver si te ça lý þan la rý nýn na maz ký la bi le ce ði bir mes ci din ol ma yý þý, cid dî sý kýn tý ya yol a çý yor. So ru nun çö zü mü i çin ya pý lan bi rey sel ve top lu baþ vu ru lar dan þim di ye ka dar o lum lu bir so nuç a lý na ma dý. Son o la rak ü ni ver si te yö ne ti mi ne ko nuy la il gi li o la rak sunulan bir di lek çe ye, Rek tör lük ta ra fýn dan, fi zik sel im kân la rýn ye ter siz li ði ge rek çe siy le red ce va bý ve ril di. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖK, MERSÝN'E DE EL ATMALI uü ni ver si te nin 325 bin met re ka re lik a na kam pü sü i le 27 bin 500 met re ka re lik e ni þe hir kam püs a lan la rýn da, i ba det ih ti ya cý nýn kar þý la na ca ðý bir mes ci de yer ve ril me me si ya dýr ga nýr ken, i nanç ve i ba det hak ve öz gür lük le ri kap sa mýn da i ba det ih ti ya cý ný kar þý la ya cak ted bir le rin a lýn ma sý ge rek ti ði vur gu la na rak, da ha ön ce An ka ra Ü ni ver si te sin de yaþanan ve Mer sin'de de yýl lar dýr de vam et mek te o lan bu du ru ma ÖK baþ ta ol mak ü ze re il gi li ve yet ki li ku rum la rýn ka yýt sýz kal ma ma sý çað rý sý ya pý lý yor. Ha be ri say fa 8 de Her üniversiteye 2 mescit u FARUK ÇAKIR IN AZISI SA FA 8 DE ALEVÝ DEDESÝ SÝNAN BOZTEPE: Kar deþ li ði mi zi kim se bo za maz ua le vi de de si Si nan Boz te pe, Tür ki ye de son za man lar da A le vi-sün ni kar deþ li ði nin yi ne bo zul mak is ten di ði ne dik kat çe ke rek, A ma A le vi si ve Sün ni si i le ak lý se lim in san la rýn bir a ra ya ge le rek bu o yun la rý bo za ca ðý na, o yun la rý plan la yan la rýn a maç la rý na u la þa ma ya ca ðý na i nan cým tam dýr. Hiç bir kim se bu mil le te bu o yun la rý yut tu ra maz þek lin de ko nuþ tu. n8 de ADIAMANLILARDAN MESAJ: Ba rýþ i çin de ya þa ya ca ðýz ua dý ya man da A le vi va tan daþ la rýn o tur du ðu ev le rin i þa ret len me si i le il gi li o la rak, A dý ya man Bal yan lý lar Der ne ði Baþ ka ný Rý za ýl dý rým, þe hir le rin de ki in san la rýn ba rýþ ve kar deþ lik i çin de ya þa mak ta ol du ðu nu vur gu la ya rak, Biz ler Ga zi an tep te bu lu nan yö re der nek le ri ve si vil top lum ku ru luþ la rý o la rak tüm bu ya pý lan la rýn i na dý na, bu top rak lar da ki tüm et nik ya pý lar la ve i nanç lar la bir lik te ba rýþ i çe ri sin de ya þa ya ca ðýz de di. n8 de BM: GEÇEN IL REKOR KIRILDI A fet le rin fa tu ra sý 380 mil yar do lar ubm nin fe lâ ket le rin risk le ri ni a zalt ma bö lü mün den so rum lu üst yet ki li si Mar ga re ta Wahls trom, 2011 yý lýn da mey da na ge len ta biî fe lâ ket le rin e ko no mik za ra rý nýn en az 380 mil yar do lar la re kor kýr dý ðý ný be lirt ti.ha be ri say fa 7 de Uyuþturucu okullarý tehdit ediyor Ýzdivaç programlarý yanlýþ imaj veriyor ÖNDER BAÞKANI KORKUT: ÝHL ler milletin okullarý u6 ISSN u3 u13 SENATÖR MCCAIN: HAVADAN VURALIM Neocon dan Suriye ye saldýrýn çaðrýsý uabd Kongresindeki etkin senatörlerden John McCain, Suriye ye hava saldýrýsý düzenlenmesine yönelik uluslararasý bir çabaya öncülük etmesi için ABD ye çaðrýda bulundu baþkanlýk seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayý olan McCain, ABD Baþkaný Barack Obama yý, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad a karþý çok yumuþak kalmakla eleþtirdi. Ha be ri say fa 7 de ARAÞTIRMACI-AZAR MUSTAFA ARMAÐAN: Ka ra be kir komp lo lar la saf dý þý e dil di u A raþ týr ma cý-ya zar Mus ta fa Ar ma ðan, Do ðu Cep he sinde za fer üs tü ne za fer ka za nan, Sevr i yýr tan ilk ant laþ ma nýn al tý na im za a tan, ö zel lik le Do ðuda sa va þýn ger çek kah ra ma ný sa yý lan Ka zým Ka ra be kir in, zaferden son ra baþ la yan dö nem de gör mez den ge lin di ði ni be lir te rek, Ka ra be kir ve ar ka daþ la rý nýn oy na nan komp lo lar la saf dý þý e dil di ði ne dik kat çek ti. Ha be ri say fa 4 te

2 2 LÂ HÝ KA Â E T Al lah ýn ü ze ri ni ze in dir di ði Ýs lâm ni me ti ni ve siz Ý þit tik ve i ta at et tik de di ði niz za man Al lah a ver di ði niz ve Al lah ýn da si zi o nun la bað la dý ðý sö zü nü zü ha týr la yýn ve Al lah tan kor kun. Mu hak kak ki Al lah gö nül ler de sak lý o la ný hak kýy la bi lir. Mâide Sû re si: 7 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Maz lû mun bed du â sýn dan sa ký nýn. Çün kü o ký výl cým gi bi se mâ ya yük se lir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 84 / Ha di s-i Þe rif Me â li Na maz, bü tün ha se nâ ta fih ris te dir E vet, na sýl ki Fa ti ha Kur ân a, in san kâ i na ta fih ris te dir; na maz da ha se na ta fih ris te dir. Çün kü na maz; savm, hac, ze kât ve sa ir ha ki kat le ri hâ vî ol du ðu gi bi, id rak li ve id rak siz mah lû ka týn ih ti ya rî ve fýt rî i ba det le ri nin nü mu ne le ri ne de þa mil dir. Ve yu kî mû ne s-sa lâ te / Ve na ma zý dos doð ru ký lar lar. (Ba ka ra Sû re si: 3.) u cüm le nin ev vel ki cüm ley le bað lý lý ðý ve mü - B na se be ti gün gi bi a þi kâr dýr. Lâ kin be de nî i ba det ve ta at ler den na ma zýn tah si si, na ma zýn bü tün ha se na ta fih rist ve ör nek ol du ðu na i þa ret tir. E vet, na sýl ki Fa ti ha Kur ân a, in san kâ i na ta fih ris te dir; na maz da ha se na ta fih ris te dir. Çün kü na maz; savm, hac, ze kât ve sa ir ha ki kat le ri hâ vî ol du ðu gi bi, id rak li ve id rak siz mah lû ka týn ih ti ya rî ve fýt rî i ba det le ri nin nü mu ne le ri ne de þa mil dir. Me se lâ sec de de, rü kû da, ký yam da o lan me la i ke nin i ba det le ri ni, hem taþ, a ðaç ve hay van la rýn o i ba det le re ben ze yen du rum la rý ný an dý ran bir i ba det tir. Su al: u kî mû ne nin (Dos doð ru ký lar lar) fi il si ga sýy la zik rin de ne hik met var dýr? Ce vap: Ru ha ha yat ve ren na ma zýn o ge niþ ha re ke ti ni ve â lem-i Ýs lâ ma ya yýl mýþ o lan o in ti bah-ý ru ha nî yi mu ha ta ba ih tar e dip gös ter mek tir. Ve o gü zel va zi ye ti ve o mun ta zam ha le ti ha ya le gö tü rüp tas vir et mek le sa mi le rin na ma za mey li ni i kaz e dip art týr mak týr. E vet, da ðý nýk bir va zi yet te bu lu nan ef ra dý bü yük bir se vinç le iç ti ma a sevk et ti ren ma lûm â le tin se si gi bi, â lem sah ra sýn da da ðýl mýþ in san la rý ce ma a te dâ vet e den e zan-ý Mu ham me dî nin (a.s.m.) o tat lý se siy le, i ba de te ve ce ma a te bir me yil, bir þevk hu sû le ge lir. Su al: u sal lû ne (Na maz ký lar lar) ke li me si ne be del, it nab lý u kî mû ne s-sa lâ te nin (Na ma zý dos doð ru ký lar lar) zik rin de ne hik met var dýr? Ce vap: Na maz da lâ zým o lan ta dil-i er kân, mü da ve met, mu ha fa za gi bi i ka me nin ma na la rý ný mü ra at et me ye i þa ret tir. Ar ka daþ! Na maz, kul i le Al lah a ra sýn da yük sek bir nis pet ve ul vî bir mü na se bet ve ne zih bir hiz met tir ki, her ru hu celb ve cezb et mek na ma zýn þe nin den dir. Na ma zýn er kâ ný, Fü tu hat-ý Mek ki ye nin þerh et ti ði gi bi, öy le es ra rý ha vi dir ki, her vic da nýn mu hab be ti ni celb et mek, na ma zýn þe nin den dir. Na maz, Hâ lýk-ý Zül ce lâl ta ra fýn dan her yir mi dört sa at zar fýn da ta yin e di len va kit ler de ma ne vî hu zu ru na ya pý lan bir dâ vet tir. Bu dâ ve tin þe nin den dir ki, her kalb, ke mal-i þevk ve iþ ti yak la i ca bet et sin ve mi raç va rî o lan o yük sek mü na ca ta maz har ol sun. Na maz, kalb ler de a za met-i Ý lâ hi ye yi tes bit ve i da me ve a kýl la rý o na tev cih et tir mek le a da let-i Ý lâ hi ye nin ka nu nu na i ta at ve ni zam-ý Rab ba nî ye im ti sal et tir mek i çin ye gâ ne Ý lâ hî bir ve si le dir. Za ten in san, me de nî ol du ðu ci het le, þah sî ve iç ti maî ha ya tý ný kur tar mak i çin, o ka nun-u Ý lâ hî ye muh taç týr. O ve si le ye mü ra at et me yen ve ya tem bel lik le na ma zý terk e den ve ya hut kýy me ti ni bil me yen, ne ka dar ca hil, ne de re ce ha sir, ne ka dar za rar lý ol du ðu nu bi lâ ha re an lar, a ma iþ iþ ten ge çer. LÜ GAT ÇE ta at: Ý ba det et me, i ta - at et me. ha se nat: Ý yi lik ler, se - vap lar, gü zel lik ler. savm: O ruç. hâ vî: Ý çi ne a lan. in ti bah-ý ru ha nî: Ruh u ya nýk lý ðý. sa mi : Ý þi ten, din le yen. it nab: Sö zü u zat ma. ta dil-i er kân: Na ma zýn rü kün le ri ni, ha re ket le ri ni hak kýy la ve u sû lü ne uy - gun o la rak yap mak. mü da ve met: De vam et me. i ka me: O turt mak. Mu - kim ol mak. er leþ tir mek. Mey da na koy mak. Vü cu - da ge tir mek. A ya ða kal - dýr mak. Ký yam et mek. Ý þâ râ tü l-ý câz, s. 47 mü ra at: Ri a yet, say gý gös ter mek. Ko ru mak, hýf zet mek, sak la mak. þe n: Ýþ, ye ni o lan hal. Fls: Bir þe yin hu su si ye ti - nin fi i lî te zâ hü rü, ne ti ce si ve e se ri. er kân: Rü kün ler, e sas - lar, þart lar. es rar: Sýr lar. ke mal-i þevk: Tam bir þevk. a za met-i Ý lâ hi ye: Al - lah ýn bü yük lü ðü. i da me: De vam et tir me. tev cih: ö nelt me, yön - len dir me. ni zam-ý Rab ba nî ye: Her þe yi ter bi ye e den Al - lah ýn ya rat mýþ ol du ðu dü zen. Der di dün ya o la nýn, dün ya ka dar der di o lur Fâ ni dün ya câ zip gel di al dan dýn, Ha zýr lez zet le rin zev ki ne dal dýn, Ker van u zak laþ tý, ge ri de kal dýn, Dav ran gö nül, da ha ne bek li yor sun? A.. ün ya i çin çok þey ler söy len miþ, çok dü þün - D ce ler di le ge ti ril miþ tir. Le hin de ve a ley hin de söy len me dik söz kal ma mýþ týr. Ki mi si dün ya nýn zev ki ne, se fa sý na, ni met ve lez zet le ri ne gö nül ver miþ, o na il ti fat et miþ, met hi ye ler düz müþ tür. Ki mi si de ya þa dý ðý her tür lü a cý ve ýz tý ra býn so rum lu su o la rak dün ya yý gör müþ, o nu ya lan cý ve al da tý cý o la rak bil miþ tir. Dün ya ya gö nül ve rip o nu kal bin de ta þý yan lar bi le, bir sü re son ra bu sev gi nin fâ ni ve fay da sýz ol du ðu nu gö re rek o na si tem et me ye baþ la mýþ lar dýr. O nun i çin þi ir ler de þar ký lar da, a ðýt lar da ve ez gi ler de ge nel lik le dün ya dan þek va e di lir. Dün ya nýn ve ha ya týn fâ ni ol du ðu nu fark et me yip e be dî bu ra da ka la cak mýþ gi bi dün ya ya gö nül ve ren ler, bir sü re son ra bü yük a cý lar çek me ye baþ lar lar. Zi ra bu ra da hiç bir þey ka ra rýn da kal maz. Ýn san her an bek le me di ði bir o lay la, a cý bir sür priz le, bü yük bir ha yal ký rýk lý ðý i le kar þý la þa bi lir. Me se lâ, yýl lar dýr ça lý þýp bi rik tir di ði ser ve ti ni bir an da kay be de bi lir. Ha yat stan dart la rý nýn zir ve sin de i ken bir an da ken di si ni her þe ye muh taç ve ça re siz lik i çin de bu la bi lir. Mev ki ve ma ka mý ný, ser vet ve þöh re ti ni, sýh hat ve a fi ye ti ni kay be den le rin ib ret lik hal le ri ne çok þa hit ol mu þuz dur. E be dî zan net ti ði dün ya nýn böy le fa ni ve fay da sýz ol du ðu nu gö rün ce, ha yal ký rýk lý ðý na uð ra yýp, a cý la rý ve ke der le ri i le baþ ba þa ka lan la rýn dün ya mu hab be ti bir an da a da ve te dö nü þür. Böy le le ri, da ha ön ce kal bin de ta þý yýp gön lün de ya þat tý ðý dün ya yý ye rin di bi ne ba tý rýr lar. Es ki sev gi li le ri i çin de me dik le ri ni bý rak maz lar. Ar týk za val lý dün ya nýn ne ve fa sýz lý ðý ka lýr, ne fâ ni li ði, ne za lim li ði. Þi ir le rin mýs ra la rýn da, þar ký la rýn nað me le rin de, tür kü le rin ez gi le rin de si tem ve þek va lar yük se lir. Da ha i le ri gi dip kah pe dün ya di ye rek ha ka ret e den ler bi le o lur. Ýn san dün ya ya hak et ti ði ka dar de ðer ver se, lâ yýk ol du ðu ka dar o nu sev se, ma na ve ma hi ye ti ni bil se, ne sa hip ol duk la rý na bu ka dar se vi nir, ne kay bet tik le ri ne böy le ü zü lür. Dün ya nýn hiç bir ha li ni ken di si ne dert et mez. Ni met le ri ni þü kür le kar þý lar, kül fet le ri ne sa býr la ta ham mül e der. Dün ya in sa nýn ar zu la rý na gö re ha re ket et me di ði ne ve o nun bir sa hi bi ol du ðu na gö re, Gö re lim Mev lâ ney ler, ney ler se gü zel ey ler der. Pen ce re ler den sey re der, iç le ri ne gir mez. Böy le ce dün ya nýn der din den ve ta sa sýn dan da u zak ka lýr. Dün ya nýn ca zi be si ne ka pý lýp al da tý cý gü zel li ði ne mef tun o lan la rýn i se, der di hiç bit mez. A dam çok zen gin o lur, ma lý nýn mül kü nün ve ser ve ti nin mu ha fa za sý ken di si ne dert o lur. ük sek dað la rýn ba þýn da du man ek sik ol ma dý ðý gi bi, zen gin in sa nýn da ba þýn da dert ek sik ol maz. Fa kir o lur, bu de fa da yok luk tan, sý kýn tý dan, borç tan ih ti yaç tan ya na dert ya nar. Ne fis ve he ves da i ma sa hip ol du ðun dan faz la sý na ta lip ol du ðu i çin, hiç bir ni met i le tat min ol maz. Nef sin gö zü hep yük sek ler de dir. Da i ma da ha faz la sý ný, da ha i yi si ni ve da ha gü ze li ni a rar. Ýn san ba zen de dün ya iþ le ri ni yo lu na koy mak i çin a hi ret iþ le ri ni ih mal e di yor. Þu i þi mi de bi ti re yim, þu ek si ði mi de ta mam la yým, iþ le ri mi yo lu na ko ya yým, borç la rý mý ö de yim, a la cak la rý mý tah sil e de yim gi bi ge rek çe ler le sü rek li ka fa sý ný ve kal bi ni meþ gul e den ler, dün ya iþ le ri ni ken di le ri ne dert e di ni yor. A ma dün ya nýn i þi ni bi tir me ye kim se nin gü cü yet mi yor. Bu a ra da in san far kýn da ol ma dan dün ya in sa nýn i þi ni bi ti ri yor. a ni der di dün ya o la nýn dün ya ka dar der di o lu yor. Böy le ce e be dî ha ya týn ka za nýl ma sý i çin ya pýl ma sý ge re ken iþ le re za man ve im kân kal mý yor. Hal bu ki in sa nýn ba þýn da öy le bü yük bir dert ve dâ vâ da ha var ki, dün ya o nun ya nýn da si nek ka na dý ka dar e hem mi yet ta þý maz. Bu i se, ö te ki dün ya yý, ya ni e be dî ha ya tý ka zan mak ve ya kay bet mek der di dir. Ak lý ba þýn da o lan her in sa nýn en bü yük der di bu ol ma lý dýr. ok sa, bu fâ ni dün ya yý dert e din mek le o nu el de e de me ye ce ði gi bi, bâ ki bir dün ya yý da kay bet mek teh li ke si i le kar þý kar þý ya ka la bi lir. Can lý la rýn te mel mad de si: Kar bon a to mu sa mi_ce be ma il.com Kim ya il min de sa yý la rý yüz dört ve ya yüz do kuz o la rak i fa de e di len e le ment ler var dýr. Bu e le ment ler can lý ve can sýz bü tün var lýk la rýn ya pý taþ la rý ný o luþ tu rur. Bah si ge çen e le ment ler i çin de me tal ol ma yan e le ment ler den bi ri de kar bon dur. Kar bon, kâ i na týn her ta ra fýn da, yýl dýz lar da ve dün ya mýz da bol mik tar da ya ra týl mýþ týr. Na sýl ki, in san la rýn ih ti ya cý na bi na en dün ya da ki me tal le rin yüz de dok san be þi de mir dir. Ay nen öy le de; kar bon da en çok lâ zým o lan e le ment tir. Saf hal de ki kar bon el mas ma de nin de bu lu nur. A tom la rý nýn di zi liþ þek lin den do la yý çok sert tir. Saf ol ma yan ha li gra fit ve kö mür de gö rü lür. C har fiy le sim ge le nen kar bon a to mu nun dört e lek tro nu var dýr. Fark lý bi le þik le ri o ka dar çok tur ki, sa yý sý üç mil yon dan faz la ol du ðu söy len mek te dir. Â de ta kar bon mad de si nin ol ma dý ðý yer yok gi bi dir. Ok si jen le bir leþ ti ði za man kar bon di ok sit a dý ný a lan gaz ha li, at mos fe rin bin de ü çü nü teþ kil e der. Su lar da i se e ri miþ hal de bu lu nur. Kö mür, pet rol ve do ðal gaz lar da hid ro kar bon lar þek lin de i fa de e di len bu bü yük ni met ya ra týl mýþ ol ma say dý ha ya tý mýz ne hâ le ge lir di? Bu yüz den bir bi lim a da mý Kar bon, o la ðan dý þý bir e le ment tir. Kar bon ve o nun bu o la ðan dý þý ö zel lik le ri ol ma say dý, dün ya da ha yat ol maz dý. de miþ tir. e di ði miz bü tün gý da la rýn te mel mad de si kar bon dur. Zi ra bit ki le rin ta ma mý, fo to sen tez yo luy la kar bon di ok si ti a lýp ken di ne gý da ya par ve ye di ði miz be sin le rin ya ra týl ma sý na ve si le o lur. Ýn san, hay van ve bit ki ler gi bi bü tün can lý la rýn bü yük bir kýs mý kar bon bi le þik le rin den mey da na ge ti ril miþ tir. Ge ri ka lan kýs mý i se su dur. Kar bon bu lun ma yan bir can lý yok tur. San ki bü tün can lý lar bir kar bon de po su gi bi dir. Kar bon hid rat lý ö zel li ðe sa hip o lan ye di ði miz gý da lar vü cu du mu zu bes ler ken, ay ný za man da vü cut ý sý mý zýn ya ký tý ný teþ kil e den e ner ji nin de kay nak lý ðý ný ya par lar. Zi ra so lu num sis te mi mi zin en ö nem li a za sý o lan ak ci ðer le ri mi ze a ðýz ve bu run dan gi ren so lu du ðu muz ha va da ki ok si jen ak ci ðer le re gir di ði za man, kir len miþ o lan kan da ki kar bon la bir le þir ve kar bon di ok sit o la rak dý þa rý çý kar. Bu su ret le kan te miz le nir ken, kar bon di ok sit ha lin de a ðýz dan çý kan ne fes, a ðýz da ke li me mey ve si ni ve rir. Kar bon ve ok si jen a tom la rý ay rý hal dey ken ay rý ha re ket le re sa hip tir. Kar bon di ok sit o la rak bir leþ tik le ri za man tek bir ha re ket ha li ni a lýr lar. A çý ða çý kan di ðer ha re ket i se, Al lah ýn koy du ðu ay rý bir ka nun la vü cut ý sý sý ný te mi ne ve si le o lur. A kýl la ra dur gun luk ve ren muh te þem bir sis te min var lý ðý, dik kat le ba kan göz le re ken di ni gös te rir. Be di üz za man Haz ret le ri, in sa nýn ma hi ye ti ni an la týr ken el mas ve kö mür ben zet me si ya par. Ý man, in sa nýn mad dî ve ma ne vî ci ha zat ve ka bi li yet le ri ni el mas gi bi de ðer li ha le ge ti rip, sa hi bi ni Cen ne te lâ yýk bir mi sa fir-i Rah ma nî du ru mu na yük sel tir ken; kü für ve in kâ rýn ma hi yet-i in sa ni ye yi yýk tý ðý ný ve el mas tan kö mü re dö nüþ tür dü ðü nü söy ler. El mas ve kö mür, kar bon e le men tin den ya ra tý lý yor. Ý ki si nin de mad de si ay ný. Sa de ce kar bon a tom la rý nýn di zi liþ far ký var. O di zi liþ far kýn dan da çok bü yük bir fark or ta ya çý ký yor. El mas, pa di þah ve kral la rýn ba þý na taç o lur ken, kö mür yan mak tan ken di si ni kur ta ra mý yor. Ýþ te i man ve o i ma nýn ge rek le ri ni ye ri ne ge tir mek sa ye sin de mü min ler Cen ne te ve Cen net ni met le ri ne ka vu þur ken, in kâ rý yü zün den is ti dat ve ka bi li yet le ri ni kö mü re dö nüþ tü ren mü na fýk ve kâ fir ler de, Ce hen ne me o dun ol mak tan ken di le ri ni kur ta ra mý yor lar.

3 HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 14 Rebiülahir 1433 Ru mî: 23 Þubat 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Semra Öðretmen Muþ ta bir ilki gerçekleþtirdi nmuþ merkeze baðlý Ýlyas Sami Ýlköðretim Okulu Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öðretmeni Semra Aytemiþ in giriþimleri sonucu, ilde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersliði açýldý. Açýlýþ törenine Vali ardýmcýsý Hüseyin Göktürk, Ýl Millî Eðitim Müdürü Ali Tatlý, üksek Öðrenim Kredi ve urtlar Kurumu Muþ Ýl Müdürü Orhan Baþak, okul müdürleri ve dersliðin açýlmasýna katkýda bulunan iþ adamlarý ile çok sayýda dâvetli katýldý. Vali ardýmcýsý Hüseyin Göktürk, yaptýðý konuþmada, öðrencilerin geleceðe en iyi þekilde hazýrlanmasý için devletin her türlü imkaný saðlamaya çalýþtýðýný belirtti. Göktürk, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersliðinin hizmete açýlmasý için destek veren esnaf ve öðretmenlere teþekkür etti. En büyük yatýrýmýn, geleceðin büyükleri olan öðrencilere yapýlmasý gerektiðini ifade eden Vali ardýmcýsý Göktürk, Çocuklarýmýz, bizim zenginliklerimizdir. Çocuklarýmýz, bilgi ve yetenekleri doðrultusunda topluma kazandýrýlmalý. Bu çocuklar bizim her þeyimizdir dedi. Muþ / cihan 42 kütüphaneye 350 bin kitap desteði ADIAMAN DA SODES projeleri kapsamýnda kurulan 42 okul kütüphanesine 350 bin kitap desteði verildiði belirtildi. Proje kapsamýnda son olarak yaptýrýlan Merkez Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi kütüphanesi ve konferans salonu törenle hizmete girdi. Kütüphane ve konferans salonu Adýyaman Valisi Ramazan Sodan ve Ýl Millî Eðitim Müdürü Seyfi Özkan tarafýndan hizmete açýldý. Açýlýþta konuþan Vali Sodan, kütüphane ve konferans salonunun, Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü nün SODES programýna sunduðu Kitap Dostu Þehir ve Kültür ve Sanatýn Buluþma Noktasý Okullar projeleri kapsamýnda yapýldýðýný belirtti. Kütüphane ve konferans salonunun yazar ve okur buluþmalarýnýn gerçekleþeceði yerler olduðunu belirten Sodan, projelerle görece az geliþmiþ bölgelerdeki okullarda çok zengin olmasa da bir kütüphane oluþturulmasýnýn amaçlandýðýný dile getirdi. Vali Sodan, yýllarýnda SODES projeleri kapsamýnda Adýyaman da 42 okula kütüphane kurulduðunu 350 bin adet kitap daðýtýldýðýný belirtti. Adýyaman / cihan KUPON: 7 eþilay Mersin Temsilcisi Ahmet Nas, sigara baþlama yaþýnýn 10'a, alkole baþlamanýn 11'e, uyuþturucuya baþlamanýn 12'ye kadar düþtüðüne dikkat çekti. Uyuþturucu okullarý tehdit ediyor NAS: U UÞ TU RU CU NUN O KUL ÖN LE RÝ - NE KA DAR GEL ME SÝ KA BUL E DÝ LE MEZ. E ÞÝ LA Mer sin Tem sil ci si Ah met Nas, u yuþ tu ru cu nun o kul ön le ri ne ka dar gel me si nin ka bul e di le mez bir du rum ol du ðu nu söy le di. Si ga ra baþ la ma ya þý nýn 10 a, al ko le baþ la ma nýn 11 e, u yuþ tu ru cu ya baþ la ma nýn 12 ye ka dar düþ tü ðü ne dik kat çe ken Nas, Ýl Sað lýk Mü dür lü ðün den mü ca de le le ri ne des tek is te di. e þi lay Ýl Tem sil ci si Ah met Nas, e þi lay Haf ta sý dolayýsýyla Ýl Sað lýk Mü dü rü Çað lar Ça tak ý zi ya ret et ti. Nas, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, a maç la rý nýn ka mu ve si vil ku rum ve ku ru luþ lar la iþ bir li ði ya pa rak ba ðým lý lý ðý en as ga rî dü ze ye dü þü rül me si ni sað la mak ol du ðu nu kay det ti. e þi lay Haf ta sý dolayýsýyla o kul lar da bil gi len di ri ci fa a li yet ler de bu lun duk la rý ný i fa de e den Nas, si ga ra ya baþ la ma ya þý nýn 10 a, al ko le baþ la ma nýn 11 e ve u yuþ tu ru cu ya baþ la ma nýn da 12 ye ka dar düþ tü ðü ne dik kat çek ti, bu na kar þý a lý na cak ön le min ö ne mi ne de ðin di. U yuþ tu ru cu nun o kul ön le ri ne ka dar gel di ði ni vur gu la yan Nas, bu nun ka bul e di le mez ol du ðu nu söy le di. Al kol ko nu sun da ye ter li bil gi len dir me nin ya pýl ma dý ðýn dan ya ký nan Nas, ya pa cak la rý bil gi len dir me fa a li yet le ri i çin Ýl Sað lýk Mü dür lü ðün den des tek is te di. Zi ya ret ten duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge ti ren Ýl Sað lýk Ýl Mü dü rü Çað lar Ça tak i se e þi lay Ýl Tem sil ci li ði ne a ta nan Nas ý teb rik et ti. Si vil top lum ör güt le ri nin ö ne mi ne de ði nen Ça tak, ö nem li bir si vil top lum ku ru lu þu o lan e þi lay ýn ya pa ca ðý ça lýþ ma la ra her tür lü des te ði ver me ye ha zýr ol duk la rý ný kay det ti. Mer sin / ci han Çocuklarýnýzý kontrol edin! BURSA Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or - ga ni ze Suç lar Mü dür ar dým cý sý Mu rat Sa rý, mad de ba ðým lý lý ðý ko nu sun da a i le le rin du yar lý ol ma sý ve ço cuk la rý ný kon trol al týn da tut ma la rý u ya rý sýn da bu lun du. Top lu mun ka na yan ya ra - la rýn dan bi ri o lan mad de ba ðým lý lý ðý nýn en gel - len me si ve genç le rin bu tür za rar lý a lýþ kan lýk - lar dan ko run ma sý a ma cýy la Os man ga zi Kent Kon se yi, Bur sa Em ni yet Mü dür lü ðü ve KA - DER Bur sa Þu be si nin iþ bir li ðiy le dü zen le nen pa nel de a i le le re bil gi ve ril di. Ör dek li Kül tür Mer ke zi nde an ne ve ba ba la ra yö ne lik pa nel - de ko nu þan Sa rý, a i le le rden, bu a lýþ kan lýk la ra kar þý du yar lý ol ma la rý ný ve ço cuk la rý ný kon trol al týn da tut ma la rý ný istedi. Ço cuk la rýn ko run - ma sýn da e be veyn le re bü yük so rum lu luk düþ - tü ðü nü vur gu la yan Sa rý, þöy le ko nuþ tu: Ta - þýn al tý na e li ni zi de ðil, be de ni ni zi koy ma nýz ge re ki yor. Ço cu ðu nuz sa bah ev den çý kar ken ve ri len ö ðüt ler ma a le sef bu gü nün þart la rýn da ye ter li de ðil. El bet te ço cuk la rý mý za ö ðüt ve re - ce ðiz, on la ra tav si ye ler de bu lu na ca ðýz, on la rý kö tü lük ler den ko ru mak i çin de ba zý bi lim sel ça lýþ ma ve for mül ler den ya rar la na ca ðýz. A sýl o lan, ço cuk la rý mý zý bu a lýþ kan lýk lar dan ve kö - tü lük ler den u zak tut mak týr. Bur sa / ci han ir ti ni as ya.com.tr E sad a dar be mi? Su ri ye de ki du rum gi de rek da ha çet re fil li bir ki lit len me tab lo su o luþ tu rur ken, bu du rum dan na sýl çý ký la ca ðý nýn da ha da be lir siz leþ ti ði bir or ta ma gi ril miþ du rum da. Bu hen gâ me de mu ha lif le rin kur du ðu Su ri ye U lu sal Kon se yi nin Baþ ka ný, di re niþ çi le re gi de cek si lâh la rýn ko or di ne e dil me si i çin Tür ki ye sý ný rý nda bir as ke rî bü ro aç mak tan söz e di yor. Ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu da bu ta le be ye þil ý þýk ya kan þa þýr tý cý be yan lar da bu lu nu yor. Da ha ön ce ki bir a çýk la ma sýn da BM Su ri ye ye mü da ha le de bu lu nur sa Tür ki ye o la rak des tek le riz di yen ve he men ar dýn dan Ýn sa nî yar dý mý kast et tim tav zi hin de bu lu nan Da vu toð lu, na sýl ol du da bir an da mu ha lif le ri si lâh lan dýr mak gi bi ABD nin bi le u zak dur du ðu bir nok ta ya kay dý? Doð ru su, son de re ce teh li ke li bir yak la þým bu. Tür ki ye þim di ye ka dar Su ri ye de ki ge liþ me le re, da ha zi ya de, ça týþ ma lar dan za rar gö ren si vil le re ku cak aç ma bað la mýn da yak laþ tý ðý ný söy lü yor du. Ha tay da ki mül te ci kamp la rý nýn da o ra dan ka çan in san lar i çin ku rul du ðu a çýk lan mýþ tý. Bu na kar þý lýk Þam re ji mi Tür ki ye nin si lâh lý di re niþ çi le re des tek ver di ði ni id di a et mek tey di. Bil has sa son dö nem de ge len ba zý ha ber ler, söz ko nu su kamp la rýn si vil ler i çin o luþ tu rul muþ sý ðý nak lar ol ma nýn ö te sin de bir ta kým es ra ren giz fa a li yet le re sah ne ol du ðu nu dü þün dür mek te. Bu me yan da, kamp lar da çe þit li ül ke le rin giz li ser vis e le man la rý nýn ci rit at tý ðý id di a la rý mev cut. Ge li nen nok ta da An ka ra nýn mu ha lif le ri si lâh lan dýr ma se çe ne ði ni a çýk tan te lâf fuz e der ha le gel me si, hay ra a lâ met gi bi gö rün mü yor. En di þey le kar þý lan ma sý ge re ken bir baþ ka eþ za man lý ge liþ me, Tu nus ta Su ri ye nin dost la rý top lan tý sý ya pý lýr ken, ba zý ül ke le rin giz li ser vis yö ne ti ci le ri nin bir a ra ya ge lip E sad a kar þý dar be al ter na ti fi ni ko nuþ tuk la rý na da ir ha berler. Lib ya da ya þa nan la rý bu ra da uy gu la ya ma yýz. BM de bu na ye þil ý þýk yak maz di yen bir Fran sýz dip lo mat, dar be i çin En i yi çö züm o la bi lir de ðer len dir me si yap mýþ (Sa a det O ruç, Star, ). Ge çen haf ta Cu ma gü nü (2 Mart) çý kan Su ri ye dü ðü mü baþ lýk lý ya zý mýz da þöy le de miþ tik: Lib ya ya ya pýl dý ðý gi bi Su ri ye ye de ha riç ten bir mü da ha le se çe ne ði gö ze a lý na mý yor. Bun da Rus ya ve Çin in Þam a ar ka çýk ma yý sür dür me si ka dar, Ba tý lý güç le rin ye ni bir ma ce ra dan ka çýn ma la rý da et ki li. Se çim an ket le rin de i yi ce di be vu ran ve can hav liy le çý kart týr dý ðý soy ký rý mý in kâr ya sa sýn da da A na ya sa Kon se yin den a ðýr bir þa mar yi yen Sar kozy, Su ri ye nin dost la rý i ni si ya ti fi nin eþ baþ ka ný sý fa týy la, Lib ya da ol du ðu gi bi Su ri ye de de ye ni bir çýl gýn lýk ya par sa o ay rý. Star ýn dýþ po li ti ka ve dip lo ma si ya zar la rýn dan Sa a det O ruç da yu ka rý da a týf yap tý ðý mýz ya zý sýn da Sar kozy, Lib ya o pe ras yo nun da oy na ma ya ça lýþ tý ðý ro lü, alt tan al ta Su ri ye de de oy na mak is ti yor di ye rek ay ný nok ta ya vur gu yapmýþ. Lib ya da Kad da fi nin linç e dil me siy le so nuç la nan mâ lûm sü reç, Sar kozy nin kim se ye sor ma dan baþ lat tý ðý ha va sal dý rý la rýy la start al mýþ tý. Son ra sýn da, Ýs tim ar ka dan ge lir he sa bý, NA - TO da Fran sa nýn ar ka sý na ta kýl mýþ ve bu me yan da ev vel ce NA TO nun Lib ya da ne i þi var? di ye so ran Tür ki ye de o pe ras yo na ka týl mýþ tý. (Ýs tan bul da ki i kin ci Su ri ye top lan tý sý na Sar kozy ye ri ne ba ka ný nýn çað rýl ma sý ne yi de ðiþ ti rir?) Þim di he def te E sad re ji mi var. An cak Su ri ye nin ya pý sý ve þart la rý Lib ya dan çok fark lý. Bu yüz den, ha va bom bar dý man la rý na da ya lý bir dýþ mü da ha le bu ül ke de pek müm kün gö rün mü yor. E sad ý de vi re cek bir iç dar be nin gün de me ge ti ril me si bun dan. Ba as re ji mi nin dev let te ki bü tün kri tik ve ki lit nok ta la rý e lin de tut tu ðu bir dik ta re ji min de böy le bir þey müm kün o lur mu ve ba þa rý ya u la þýr mý? E sad ýn su yu nun ý sýn dý ðý ný gö ren Ba as çý kad ro lar rüþ vet ve pa zar lýk lar la sa týn a lý nýp böy le bir dar be ye ik na e di lir se bel ki. A ma son ra sý yi ne ka ran lýk. Dar bey le ku ru la cak ye ni yö ne tim yi ne Ba as çý la ra bi na e di lir se ne de ði þe cek ve mu ha lif ler bu na ra zý o la cak mý? Al lah Su ri ye hal ký nýn yar dým cý sý ol sun.

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr UZMANLARDAN TAVSÝE TARHANA ÝÇ, KANSER OLMA HA BE RÝ SA FA 16 DA DÝZÝLERÝN BÝR ZARARI DAHA DÝZÝLERÝ MODEL ALAN EVLÝLÝKLER BOÞANMALA BÝTÝOR HA BE RÝ SA FA 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 15.026

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te

ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM. WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝRLÝLÝKTEN KORUNACAK DENÝZLERE ÂCÝL MÜDAHALE ÝSTASYONLARI Ha be ri say fa 16 da ASELSAN DAN YENÝ SÝSTEM WÝKÝLEAKS SIZMALARI ENGELLENECEK Ha be ri say fa 5 te ANNE-BABADAN ÝLGÝ BEKLER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN

BAYRAM BARIÞ VE HUZUR GETÝRSÝN OUUCUIMIZI GÜNÞ SSMZ V OUZ Gazeemizde bayramlaþma Gazeemiz okuyucularý, her bayramda olduðu gibi bu bayramda da sanbul- Güneþli deki merkez esislerimizde bayram namazýný kýlmak ve bayramlaþmak üzere bir

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı