FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:"

Transkript

1 TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR IL: 43 SA I: / 75 Kr ni as ya.com.tr DÖNÜM KAMPÜSTE MESCÝDE ER OKMUÞ! MER SÝN Ü NÝ VER SÝ TE SÝ NÝN 325 BÝN MET RE KA RE LÝK A NA KAM PÜ SÜ Ý LE 27 BÝN 500 MET RE - KA RE LÝK E NÝ ÞE HÝR KAM PÜ SÜN DE MES CÝT OK VE REKTÖRLÜK TALEPLERE DUARSIZ. REKTÖRLÜK: FÝZÝKSEL ÝMKÂNLAR ETERSÝZ uan ka ra Ü ni ver si te sin de u zun ca bir sü re de vam e den ve yo ðun gay ret ler so nu cu çö zü me bað la nan mes cit prob le mi, þim di de Mer sin Ü ni ver si te sin de or ta ya çýk tý. Öð ren ci le rin ve ü ni ver si te ça lý þan la rý nýn na maz ký la bi le ce ði bir mes ci din ol ma yý þý, cid dî sý kýn tý ya yol a çý yor. So ru nun çö zü mü i çin ya pý lan bi rey sel ve top lu baþ vu ru lar dan þim di ye ka dar o lum lu bir so nuç a lý na ma dý. Son o la rak ü ni ver si te yö ne ti mi ne ko nuy la il gi li o la rak sunulan bir di lek çe ye, Rek tör lük ta ra fýn dan, fi zik sel im kân la rýn ye ter siz li ði ge rek çe siy le red ce va bý ve ril di. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖK, MERSÝN'E DE EL ATMALI uü ni ver si te nin 325 bin met re ka re lik a na kam pü sü i le 27 bin 500 met re ka re lik e ni þe hir kam püs a lan la rýn da, i ba det ih ti ya cý nýn kar þý la na ca ðý bir mes ci de yer ve ril me me si ya dýr ga nýr ken, i nanç ve i ba det hak ve öz gür lük le ri kap sa mýn da i ba det ih ti ya cý ný kar þý la ya cak ted bir le rin a lýn ma sý ge rek ti ði vur gu la na rak, da ha ön ce An ka ra Ü ni ver si te sin de yaþanan ve Mer sin'de de yýl lar dýr de vam et mek te o lan bu du ru ma ÖK baþ ta ol mak ü ze re il gi li ve yet ki li ku rum la rýn ka yýt sýz kal ma ma sý çað rý sý ya pý lý yor. Ha be ri say fa 8 de Her üniversiteye 2 mescit u FARUK ÇAKIR IN AZISI SA FA 8 DE ALEVÝ DEDESÝ SÝNAN BOZTEPE: Kar deþ li ði mi zi kim se bo za maz ua le vi de de si Si nan Boz te pe, Tür ki ye de son za man lar da A le vi-sün ni kar deþ li ði nin yi ne bo zul mak is ten di ði ne dik kat çe ke rek, A ma A le vi si ve Sün ni si i le ak lý se lim in san la rýn bir a ra ya ge le rek bu o yun la rý bo za ca ðý na, o yun la rý plan la yan la rýn a maç la rý na u la þa ma ya ca ðý na i nan cým tam dýr. Hiç bir kim se bu mil le te bu o yun la rý yut tu ra maz þek lin de ko nuþ tu. n8 de ADIAMANLILARDAN MESAJ: Ba rýþ i çin de ya þa ya ca ðýz ua dý ya man da A le vi va tan daþ la rýn o tur du ðu ev le rin i þa ret len me si i le il gi li o la rak, A dý ya man Bal yan lý lar Der ne ði Baþ ka ný Rý za ýl dý rým, þe hir le rin de ki in san la rýn ba rýþ ve kar deþ lik i çin de ya þa mak ta ol du ðu nu vur gu la ya rak, Biz ler Ga zi an tep te bu lu nan yö re der nek le ri ve si vil top lum ku ru luþ la rý o la rak tüm bu ya pý lan la rýn i na dý na, bu top rak lar da ki tüm et nik ya pý lar la ve i nanç lar la bir lik te ba rýþ i çe ri sin de ya þa ya ca ðýz de di. n8 de BM: GEÇEN IL REKOR KIRILDI A fet le rin fa tu ra sý 380 mil yar do lar ubm nin fe lâ ket le rin risk le ri ni a zalt ma bö lü mün den so rum lu üst yet ki li si Mar ga re ta Wahls trom, 2011 yý lýn da mey da na ge len ta biî fe lâ ket le rin e ko no mik za ra rý nýn en az 380 mil yar do lar la re kor kýr dý ðý ný be lirt ti.ha be ri say fa 7 de Uyuþturucu okullarý tehdit ediyor Ýzdivaç programlarý yanlýþ imaj veriyor ÖNDER BAÞKANI KORKUT: ÝHL ler milletin okullarý u6 ISSN u3 u13 SENATÖR MCCAIN: HAVADAN VURALIM Neocon dan Suriye ye saldýrýn çaðrýsý uabd Kongresindeki etkin senatörlerden John McCain, Suriye ye hava saldýrýsý düzenlenmesine yönelik uluslararasý bir çabaya öncülük etmesi için ABD ye çaðrýda bulundu baþkanlýk seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayý olan McCain, ABD Baþkaný Barack Obama yý, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad a karþý çok yumuþak kalmakla eleþtirdi. Ha be ri say fa 7 de ARAÞTIRMACI-AZAR MUSTAFA ARMAÐAN: Ka ra be kir komp lo lar la saf dý þý e dil di u A raþ týr ma cý-ya zar Mus ta fa Ar ma ðan, Do ðu Cep he sinde za fer üs tü ne za fer ka za nan, Sevr i yýr tan ilk ant laþ ma nýn al tý na im za a tan, ö zel lik le Do ðuda sa va þýn ger çek kah ra ma ný sa yý lan Ka zým Ka ra be kir in, zaferden son ra baþ la yan dö nem de gör mez den ge lin di ði ni be lir te rek, Ka ra be kir ve ar ka daþ la rý nýn oy na nan komp lo lar la saf dý þý e dil di ði ne dik kat çek ti. Ha be ri say fa 4 te

2 2 LÂ HÝ KA Â E T Al lah ýn ü ze ri ni ze in dir di ði Ýs lâm ni me ti ni ve siz Ý þit tik ve i ta at et tik de di ði niz za man Al lah a ver di ði niz ve Al lah ýn da si zi o nun la bað la dý ðý sö zü nü zü ha týr la yýn ve Al lah tan kor kun. Mu hak kak ki Al lah gö nül ler de sak lý o la ný hak kýy la bi lir. Mâide Sû re si: 7 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Maz lû mun bed du â sýn dan sa ký nýn. Çün kü o ký výl cým gi bi se mâ ya yük se lir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 84 / Ha di s-i Þe rif Me â li Na maz, bü tün ha se nâ ta fih ris te dir E vet, na sýl ki Fa ti ha Kur ân a, in san kâ i na ta fih ris te dir; na maz da ha se na ta fih ris te dir. Çün kü na maz; savm, hac, ze kât ve sa ir ha ki kat le ri hâ vî ol du ðu gi bi, id rak li ve id rak siz mah lû ka týn ih ti ya rî ve fýt rî i ba det le ri nin nü mu ne le ri ne de þa mil dir. Ve yu kî mû ne s-sa lâ te / Ve na ma zý dos doð ru ký lar lar. (Ba ka ra Sû re si: 3.) u cüm le nin ev vel ki cüm ley le bað lý lý ðý ve mü - B na se be ti gün gi bi a þi kâr dýr. Lâ kin be de nî i ba det ve ta at ler den na ma zýn tah si si, na ma zýn bü tün ha se na ta fih rist ve ör nek ol du ðu na i þa ret tir. E vet, na sýl ki Fa ti ha Kur ân a, in san kâ i na ta fih ris te dir; na maz da ha se na ta fih ris te dir. Çün kü na maz; savm, hac, ze kât ve sa ir ha ki kat le ri hâ vî ol du ðu gi bi, id rak li ve id rak siz mah lû ka týn ih ti ya rî ve fýt rî i ba det le ri nin nü mu ne le ri ne de þa mil dir. Me se lâ sec de de, rü kû da, ký yam da o lan me la i ke nin i ba det le ri ni, hem taþ, a ðaç ve hay van la rýn o i ba det le re ben ze yen du rum la rý ný an dý ran bir i ba det tir. Su al: u kî mû ne nin (Dos doð ru ký lar lar) fi il si ga sýy la zik rin de ne hik met var dýr? Ce vap: Ru ha ha yat ve ren na ma zýn o ge niþ ha re ke ti ni ve â lem-i Ýs lâ ma ya yýl mýþ o lan o in ti bah-ý ru ha nî yi mu ha ta ba ih tar e dip gös ter mek tir. Ve o gü zel va zi ye ti ve o mun ta zam ha le ti ha ya le gö tü rüp tas vir et mek le sa mi le rin na ma za mey li ni i kaz e dip art týr mak týr. E vet, da ðý nýk bir va zi yet te bu lu nan ef ra dý bü yük bir se vinç le iç ti ma a sevk et ti ren ma lûm â le tin se si gi bi, â lem sah ra sýn da da ðýl mýþ in san la rý ce ma a te dâ vet e den e zan-ý Mu ham me dî nin (a.s.m.) o tat lý se siy le, i ba de te ve ce ma a te bir me yil, bir þevk hu sû le ge lir. Su al: u sal lû ne (Na maz ký lar lar) ke li me si ne be del, it nab lý u kî mû ne s-sa lâ te nin (Na ma zý dos doð ru ký lar lar) zik rin de ne hik met var dýr? Ce vap: Na maz da lâ zým o lan ta dil-i er kân, mü da ve met, mu ha fa za gi bi i ka me nin ma na la rý ný mü ra at et me ye i þa ret tir. Ar ka daþ! Na maz, kul i le Al lah a ra sýn da yük sek bir nis pet ve ul vî bir mü na se bet ve ne zih bir hiz met tir ki, her ru hu celb ve cezb et mek na ma zýn þe nin den dir. Na ma zýn er kâ ný, Fü tu hat-ý Mek ki ye nin þerh et ti ði gi bi, öy le es ra rý ha vi dir ki, her vic da nýn mu hab be ti ni celb et mek, na ma zýn þe nin den dir. Na maz, Hâ lýk-ý Zül ce lâl ta ra fýn dan her yir mi dört sa at zar fýn da ta yin e di len va kit ler de ma ne vî hu zu ru na ya pý lan bir dâ vet tir. Bu dâ ve tin þe nin den dir ki, her kalb, ke mal-i þevk ve iþ ti yak la i ca bet et sin ve mi raç va rî o lan o yük sek mü na ca ta maz har ol sun. Na maz, kalb ler de a za met-i Ý lâ hi ye yi tes bit ve i da me ve a kýl la rý o na tev cih et tir mek le a da let-i Ý lâ hi ye nin ka nu nu na i ta at ve ni zam-ý Rab ba nî ye im ti sal et tir mek i çin ye gâ ne Ý lâ hî bir ve si le dir. Za ten in san, me de nî ol du ðu ci het le, þah sî ve iç ti maî ha ya tý ný kur tar mak i çin, o ka nun-u Ý lâ hî ye muh taç týr. O ve si le ye mü ra at et me yen ve ya tem bel lik le na ma zý terk e den ve ya hut kýy me ti ni bil me yen, ne ka dar ca hil, ne de re ce ha sir, ne ka dar za rar lý ol du ðu nu bi lâ ha re an lar, a ma iþ iþ ten ge çer. LÜ GAT ÇE ta at: Ý ba det et me, i ta - at et me. ha se nat: Ý yi lik ler, se - vap lar, gü zel lik ler. savm: O ruç. hâ vî: Ý çi ne a lan. in ti bah-ý ru ha nî: Ruh u ya nýk lý ðý. sa mi : Ý þi ten, din le yen. it nab: Sö zü u zat ma. ta dil-i er kân: Na ma zýn rü kün le ri ni, ha re ket le ri ni hak kýy la ve u sû lü ne uy - gun o la rak yap mak. mü da ve met: De vam et me. i ka me: O turt mak. Mu - kim ol mak. er leþ tir mek. Mey da na koy mak. Vü cu - da ge tir mek. A ya ða kal - dýr mak. Ký yam et mek. Ý þâ râ tü l-ý câz, s. 47 mü ra at: Ri a yet, say gý gös ter mek. Ko ru mak, hýf zet mek, sak la mak. þe n: Ýþ, ye ni o lan hal. Fls: Bir þe yin hu su si ye ti - nin fi i lî te zâ hü rü, ne ti ce si ve e se ri. er kân: Rü kün ler, e sas - lar, þart lar. es rar: Sýr lar. ke mal-i þevk: Tam bir þevk. a za met-i Ý lâ hi ye: Al - lah ýn bü yük lü ðü. i da me: De vam et tir me. tev cih: ö nelt me, yön - len dir me. ni zam-ý Rab ba nî ye: Her þe yi ter bi ye e den Al - lah ýn ya rat mýþ ol du ðu dü zen. Der di dün ya o la nýn, dün ya ka dar der di o lur Fâ ni dün ya câ zip gel di al dan dýn, Ha zýr lez zet le rin zev ki ne dal dýn, Ker van u zak laþ tý, ge ri de kal dýn, Dav ran gö nül, da ha ne bek li yor sun? A.. ün ya i çin çok þey ler söy len miþ, çok dü þün - D ce ler di le ge ti ril miþ tir. Le hin de ve a ley hin de söy len me dik söz kal ma mýþ týr. Ki mi si dün ya nýn zev ki ne, se fa sý na, ni met ve lez zet le ri ne gö nül ver miþ, o na il ti fat et miþ, met hi ye ler düz müþ tür. Ki mi si de ya þa dý ðý her tür lü a cý ve ýz tý ra býn so rum lu su o la rak dün ya yý gör müþ, o nu ya lan cý ve al da tý cý o la rak bil miþ tir. Dün ya ya gö nül ve rip o nu kal bin de ta þý yan lar bi le, bir sü re son ra bu sev gi nin fâ ni ve fay da sýz ol du ðu nu gö re rek o na si tem et me ye baþ la mýþ lar dýr. O nun i çin þi ir ler de þar ký lar da, a ðýt lar da ve ez gi ler de ge nel lik le dün ya dan þek va e di lir. Dün ya nýn ve ha ya týn fâ ni ol du ðu nu fark et me yip e be dî bu ra da ka la cak mýþ gi bi dün ya ya gö nül ve ren ler, bir sü re son ra bü yük a cý lar çek me ye baþ lar lar. Zi ra bu ra da hiç bir þey ka ra rýn da kal maz. Ýn san her an bek le me di ði bir o lay la, a cý bir sür priz le, bü yük bir ha yal ký rýk lý ðý i le kar þý la þa bi lir. Me se lâ, yýl lar dýr ça lý þýp bi rik tir di ði ser ve ti ni bir an da kay be de bi lir. Ha yat stan dart la rý nýn zir ve sin de i ken bir an da ken di si ni her þe ye muh taç ve ça re siz lik i çin de bu la bi lir. Mev ki ve ma ka mý ný, ser vet ve þöh re ti ni, sýh hat ve a fi ye ti ni kay be den le rin ib ret lik hal le ri ne çok þa hit ol mu þuz dur. E be dî zan net ti ði dün ya nýn böy le fa ni ve fay da sýz ol du ðu nu gö rün ce, ha yal ký rýk lý ðý na uð ra yýp, a cý la rý ve ke der le ri i le baþ ba þa ka lan la rýn dün ya mu hab be ti bir an da a da ve te dö nü þür. Böy le le ri, da ha ön ce kal bin de ta þý yýp gön lün de ya þat tý ðý dün ya yý ye rin di bi ne ba tý rýr lar. Es ki sev gi li le ri i çin de me dik le ri ni bý rak maz lar. Ar týk za val lý dün ya nýn ne ve fa sýz lý ðý ka lýr, ne fâ ni li ði, ne za lim li ði. Þi ir le rin mýs ra la rýn da, þar ký la rýn nað me le rin de, tür kü le rin ez gi le rin de si tem ve þek va lar yük se lir. Da ha i le ri gi dip kah pe dün ya di ye rek ha ka ret e den ler bi le o lur. Ýn san dün ya ya hak et ti ði ka dar de ðer ver se, lâ yýk ol du ðu ka dar o nu sev se, ma na ve ma hi ye ti ni bil se, ne sa hip ol duk la rý na bu ka dar se vi nir, ne kay bet tik le ri ne böy le ü zü lür. Dün ya nýn hiç bir ha li ni ken di si ne dert et mez. Ni met le ri ni þü kür le kar þý lar, kül fet le ri ne sa býr la ta ham mül e der. Dün ya in sa nýn ar zu la rý na gö re ha re ket et me di ði ne ve o nun bir sa hi bi ol du ðu na gö re, Gö re lim Mev lâ ney ler, ney ler se gü zel ey ler der. Pen ce re ler den sey re der, iç le ri ne gir mez. Böy le ce dün ya nýn der din den ve ta sa sýn dan da u zak ka lýr. Dün ya nýn ca zi be si ne ka pý lýp al da tý cý gü zel li ði ne mef tun o lan la rýn i se, der di hiç bit mez. A dam çok zen gin o lur, ma lý nýn mül kü nün ve ser ve ti nin mu ha fa za sý ken di si ne dert o lur. ük sek dað la rýn ba þýn da du man ek sik ol ma dý ðý gi bi, zen gin in sa nýn da ba þýn da dert ek sik ol maz. Fa kir o lur, bu de fa da yok luk tan, sý kýn tý dan, borç tan ih ti yaç tan ya na dert ya nar. Ne fis ve he ves da i ma sa hip ol du ðun dan faz la sý na ta lip ol du ðu i çin, hiç bir ni met i le tat min ol maz. Nef sin gö zü hep yük sek ler de dir. Da i ma da ha faz la sý ný, da ha i yi si ni ve da ha gü ze li ni a rar. Ýn san ba zen de dün ya iþ le ri ni yo lu na koy mak i çin a hi ret iþ le ri ni ih mal e di yor. Þu i þi mi de bi ti re yim, þu ek si ði mi de ta mam la yým, iþ le ri mi yo lu na ko ya yým, borç la rý mý ö de yim, a la cak la rý mý tah sil e de yim gi bi ge rek çe ler le sü rek li ka fa sý ný ve kal bi ni meþ gul e den ler, dün ya iþ le ri ni ken di le ri ne dert e di ni yor. A ma dün ya nýn i þi ni bi tir me ye kim se nin gü cü yet mi yor. Bu a ra da in san far kýn da ol ma dan dün ya in sa nýn i þi ni bi ti ri yor. a ni der di dün ya o la nýn dün ya ka dar der di o lu yor. Böy le ce e be dî ha ya týn ka za nýl ma sý i çin ya pýl ma sý ge re ken iþ le re za man ve im kân kal mý yor. Hal bu ki in sa nýn ba þýn da öy le bü yük bir dert ve dâ vâ da ha var ki, dün ya o nun ya nýn da si nek ka na dý ka dar e hem mi yet ta þý maz. Bu i se, ö te ki dün ya yý, ya ni e be dî ha ya tý ka zan mak ve ya kay bet mek der di dir. Ak lý ba þýn da o lan her in sa nýn en bü yük der di bu ol ma lý dýr. ok sa, bu fâ ni dün ya yý dert e din mek le o nu el de e de me ye ce ði gi bi, bâ ki bir dün ya yý da kay bet mek teh li ke si i le kar þý kar þý ya ka la bi lir. Can lý la rýn te mel mad de si: Kar bon a to mu sa mi_ce be ma il.com Kim ya il min de sa yý la rý yüz dört ve ya yüz do kuz o la rak i fa de e di len e le ment ler var dýr. Bu e le ment ler can lý ve can sýz bü tün var lýk la rýn ya pý taþ la rý ný o luþ tu rur. Bah si ge çen e le ment ler i çin de me tal ol ma yan e le ment ler den bi ri de kar bon dur. Kar bon, kâ i na týn her ta ra fýn da, yýl dýz lar da ve dün ya mýz da bol mik tar da ya ra týl mýþ týr. Na sýl ki, in san la rýn ih ti ya cý na bi na en dün ya da ki me tal le rin yüz de dok san be þi de mir dir. Ay nen öy le de; kar bon da en çok lâ zým o lan e le ment tir. Saf hal de ki kar bon el mas ma de nin de bu lu nur. A tom la rý nýn di zi liþ þek lin den do la yý çok sert tir. Saf ol ma yan ha li gra fit ve kö mür de gö rü lür. C har fiy le sim ge le nen kar bon a to mu nun dört e lek tro nu var dýr. Fark lý bi le þik le ri o ka dar çok tur ki, sa yý sý üç mil yon dan faz la ol du ðu söy len mek te dir. Â de ta kar bon mad de si nin ol ma dý ðý yer yok gi bi dir. Ok si jen le bir leþ ti ði za man kar bon di ok sit a dý ný a lan gaz ha li, at mos fe rin bin de ü çü nü teþ kil e der. Su lar da i se e ri miþ hal de bu lu nur. Kö mür, pet rol ve do ðal gaz lar da hid ro kar bon lar þek lin de i fa de e di len bu bü yük ni met ya ra týl mýþ ol ma say dý ha ya tý mýz ne hâ le ge lir di? Bu yüz den bir bi lim a da mý Kar bon, o la ðan dý þý bir e le ment tir. Kar bon ve o nun bu o la ðan dý þý ö zel lik le ri ol ma say dý, dün ya da ha yat ol maz dý. de miþ tir. e di ði miz bü tün gý da la rýn te mel mad de si kar bon dur. Zi ra bit ki le rin ta ma mý, fo to sen tez yo luy la kar bon di ok si ti a lýp ken di ne gý da ya par ve ye di ði miz be sin le rin ya ra týl ma sý na ve si le o lur. Ýn san, hay van ve bit ki ler gi bi bü tün can lý la rýn bü yük bir kýs mý kar bon bi le þik le rin den mey da na ge ti ril miþ tir. Ge ri ka lan kýs mý i se su dur. Kar bon bu lun ma yan bir can lý yok tur. San ki bü tün can lý lar bir kar bon de po su gi bi dir. Kar bon hid rat lý ö zel li ðe sa hip o lan ye di ði miz gý da lar vü cu du mu zu bes ler ken, ay ný za man da vü cut ý sý mý zýn ya ký tý ný teþ kil e den e ner ji nin de kay nak lý ðý ný ya par lar. Zi ra so lu num sis te mi mi zin en ö nem li a za sý o lan ak ci ðer le ri mi ze a ðýz ve bu run dan gi ren so lu du ðu muz ha va da ki ok si jen ak ci ðer le re gir di ði za man, kir len miþ o lan kan da ki kar bon la bir le þir ve kar bon di ok sit o la rak dý þa rý çý kar. Bu su ret le kan te miz le nir ken, kar bon di ok sit ha lin de a ðýz dan çý kan ne fes, a ðýz da ke li me mey ve si ni ve rir. Kar bon ve ok si jen a tom la rý ay rý hal dey ken ay rý ha re ket le re sa hip tir. Kar bon di ok sit o la rak bir leþ tik le ri za man tek bir ha re ket ha li ni a lýr lar. A çý ða çý kan di ðer ha re ket i se, Al lah ýn koy du ðu ay rý bir ka nun la vü cut ý sý sý ný te mi ne ve si le o lur. A kýl la ra dur gun luk ve ren muh te þem bir sis te min var lý ðý, dik kat le ba kan göz le re ken di ni gös te rir. Be di üz za man Haz ret le ri, in sa nýn ma hi ye ti ni an la týr ken el mas ve kö mür ben zet me si ya par. Ý man, in sa nýn mad dî ve ma ne vî ci ha zat ve ka bi li yet le ri ni el mas gi bi de ðer li ha le ge ti rip, sa hi bi ni Cen ne te lâ yýk bir mi sa fir-i Rah ma nî du ru mu na yük sel tir ken; kü für ve in kâ rýn ma hi yet-i in sa ni ye yi yýk tý ðý ný ve el mas tan kö mü re dö nüþ tür dü ðü nü söy ler. El mas ve kö mür, kar bon e le men tin den ya ra tý lý yor. Ý ki si nin de mad de si ay ný. Sa de ce kar bon a tom la rý nýn di zi liþ far ký var. O di zi liþ far kýn dan da çok bü yük bir fark or ta ya çý ký yor. El mas, pa di þah ve kral la rýn ba þý na taç o lur ken, kö mür yan mak tan ken di si ni kur ta ra mý yor. Ýþ te i man ve o i ma nýn ge rek le ri ni ye ri ne ge tir mek sa ye sin de mü min ler Cen ne te ve Cen net ni met le ri ne ka vu þur ken, in kâ rý yü zün den is ti dat ve ka bi li yet le ri ni kö mü re dö nüþ tü ren mü na fýk ve kâ fir ler de, Ce hen ne me o dun ol mak tan ken di le ri ni kur ta ra mý yor lar.

3 HABER 3 e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI a yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ a zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO URAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 14 Rebiülahir 1433 Ru mî: 23 Þubat 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Semra Öðretmen Muþ ta bir ilki gerçekleþtirdi nmuþ merkeze baðlý Ýlyas Sami Ýlköðretim Okulu Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öðretmeni Semra Aytemiþ in giriþimleri sonucu, ilde Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersliði açýldý. Açýlýþ törenine Vali ardýmcýsý Hüseyin Göktürk, Ýl Millî Eðitim Müdürü Ali Tatlý, üksek Öðrenim Kredi ve urtlar Kurumu Muþ Ýl Müdürü Orhan Baþak, okul müdürleri ve dersliðin açýlmasýna katkýda bulunan iþ adamlarý ile çok sayýda dâvetli katýldý. Vali ardýmcýsý Hüseyin Göktürk, yaptýðý konuþmada, öðrencilerin geleceðe en iyi þekilde hazýrlanmasý için devletin her türlü imkaný saðlamaya çalýþtýðýný belirtti. Göktürk, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Dersliðinin hizmete açýlmasý için destek veren esnaf ve öðretmenlere teþekkür etti. En büyük yatýrýmýn, geleceðin büyükleri olan öðrencilere yapýlmasý gerektiðini ifade eden Vali ardýmcýsý Göktürk, Çocuklarýmýz, bizim zenginliklerimizdir. Çocuklarýmýz, bilgi ve yetenekleri doðrultusunda topluma kazandýrýlmalý. Bu çocuklar bizim her þeyimizdir dedi. Muþ / cihan 42 kütüphaneye 350 bin kitap desteði ADIAMAN DA SODES projeleri kapsamýnda kurulan 42 okul kütüphanesine 350 bin kitap desteði verildiði belirtildi. Proje kapsamýnda son olarak yaptýrýlan Merkez Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi kütüphanesi ve konferans salonu törenle hizmete girdi. Kütüphane ve konferans salonu Adýyaman Valisi Ramazan Sodan ve Ýl Millî Eðitim Müdürü Seyfi Özkan tarafýndan hizmete açýldý. Açýlýþta konuþan Vali Sodan, kütüphane ve konferans salonunun, Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü nün SODES programýna sunduðu Kitap Dostu Þehir ve Kültür ve Sanatýn Buluþma Noktasý Okullar projeleri kapsamýnda yapýldýðýný belirtti. Kütüphane ve konferans salonunun yazar ve okur buluþmalarýnýn gerçekleþeceði yerler olduðunu belirten Sodan, projelerle görece az geliþmiþ bölgelerdeki okullarda çok zengin olmasa da bir kütüphane oluþturulmasýnýn amaçlandýðýný dile getirdi. Vali Sodan, yýllarýnda SODES projeleri kapsamýnda Adýyaman da 42 okula kütüphane kurulduðunu 350 bin adet kitap daðýtýldýðýný belirtti. Adýyaman / cihan KUPON: 7 eþilay Mersin Temsilcisi Ahmet Nas, sigara baþlama yaþýnýn 10'a, alkole baþlamanýn 11'e, uyuþturucuya baþlamanýn 12'ye kadar düþtüðüne dikkat çekti. Uyuþturucu okullarý tehdit ediyor NAS: U UÞ TU RU CU NUN O KUL ÖN LE RÝ - NE KA DAR GEL ME SÝ KA BUL E DÝ LE MEZ. E ÞÝ LA Mer sin Tem sil ci si Ah met Nas, u yuþ tu ru cu nun o kul ön le ri ne ka dar gel me si nin ka bul e di le mez bir du rum ol du ðu nu söy le di. Si ga ra baþ la ma ya þý nýn 10 a, al ko le baþ la ma nýn 11 e, u yuþ tu ru cu ya baþ la ma nýn 12 ye ka dar düþ tü ðü ne dik kat çe ken Nas, Ýl Sað lýk Mü dür lü ðün den mü ca de le le ri ne des tek is te di. e þi lay Ýl Tem sil ci si Ah met Nas, e þi lay Haf ta sý dolayýsýyla Ýl Sað lýk Mü dü rü Çað lar Ça tak ý zi ya ret et ti. Nas, bu ra da yap tý ðý ko nuþ ma da, a maç la rý nýn ka mu ve si vil ku rum ve ku ru luþ lar la iþ bir li ði ya pa rak ba ðým lý lý ðý en as ga rî dü ze ye dü þü rül me si ni sað la mak ol du ðu nu kay det ti. e þi lay Haf ta sý dolayýsýyla o kul lar da bil gi len di ri ci fa a li yet ler de bu lun duk la rý ný i fa de e den Nas, si ga ra ya baþ la ma ya þý nýn 10 a, al ko le baþ la ma nýn 11 e ve u yuþ tu ru cu ya baþ la ma nýn da 12 ye ka dar düþ tü ðü ne dik kat çek ti, bu na kar þý a lý na cak ön le min ö ne mi ne de ðin di. U yuþ tu ru cu nun o kul ön le ri ne ka dar gel di ði ni vur gu la yan Nas, bu nun ka bul e di le mez ol du ðu nu söy le di. Al kol ko nu sun da ye ter li bil gi len dir me nin ya pýl ma dý ðýn dan ya ký nan Nas, ya pa cak la rý bil gi len dir me fa a li yet le ri i çin Ýl Sað lýk Mü dür lü ðün den des tek is te di. Zi ya ret ten duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge ti ren Ýl Sað lýk Ýl Mü dü rü Çað lar Ça tak i se e þi lay Ýl Tem sil ci li ði ne a ta nan Nas ý teb rik et ti. Si vil top lum ör güt le ri nin ö ne mi ne de ði nen Ça tak, ö nem li bir si vil top lum ku ru lu þu o lan e þi lay ýn ya pa ca ðý ça lýþ ma la ra her tür lü des te ði ver me ye ha zýr ol duk la rý ný kay det ti. Mer sin / ci han Çocuklarýnýzý kontrol edin! BURSA Em ni yet Mü dür lü ðü Ka çak çý lýk ve Or - ga ni ze Suç lar Mü dür ar dým cý sý Mu rat Sa rý, mad de ba ðým lý lý ðý ko nu sun da a i le le rin du yar lý ol ma sý ve ço cuk la rý ný kon trol al týn da tut ma la rý u ya rý sýn da bu lun du. Top lu mun ka na yan ya ra - la rýn dan bi ri o lan mad de ba ðým lý lý ðý nýn en gel - len me si ve genç le rin bu tür za rar lý a lýþ kan lýk - lar dan ko run ma sý a ma cýy la Os man ga zi Kent Kon se yi, Bur sa Em ni yet Mü dür lü ðü ve KA - DER Bur sa Þu be si nin iþ bir li ðiy le dü zen le nen pa nel de a i le le re bil gi ve ril di. Ör dek li Kül tür Mer ke zi nde an ne ve ba ba la ra yö ne lik pa nel - de ko nu þan Sa rý, a i le le rden, bu a lýþ kan lýk la ra kar þý du yar lý ol ma la rý ný ve ço cuk la rý ný kon trol al týn da tut ma la rý ný istedi. Ço cuk la rýn ko run - ma sýn da e be veyn le re bü yük so rum lu luk düþ - tü ðü nü vur gu la yan Sa rý, þöy le ko nuþ tu: Ta - þýn al tý na e li ni zi de ðil, be de ni ni zi koy ma nýz ge re ki yor. Ço cu ðu nuz sa bah ev den çý kar ken ve ri len ö ðüt ler ma a le sef bu gü nün þart la rýn da ye ter li de ðil. El bet te ço cuk la rý mý za ö ðüt ve re - ce ðiz, on la ra tav si ye ler de bu lu na ca ðýz, on la rý kö tü lük ler den ko ru mak i çin de ba zý bi lim sel ça lýþ ma ve for mül ler den ya rar la na ca ðýz. A sýl o lan, ço cuk la rý mý zý bu a lýþ kan lýk lar dan ve kö - tü lük ler den u zak tut mak týr. Bur sa / ci han ir ti ni as ya.com.tr E sad a dar be mi? Su ri ye de ki du rum gi de rek da ha çet re fil li bir ki lit len me tab lo su o luþ tu rur ken, bu du rum dan na sýl çý ký la ca ðý nýn da ha da be lir siz leþ ti ði bir or ta ma gi ril miþ du rum da. Bu hen gâ me de mu ha lif le rin kur du ðu Su ri ye U lu sal Kon se yi nin Baþ ka ný, di re niþ çi le re gi de cek si lâh la rýn ko or di ne e dil me si i çin Tür ki ye sý ný rý nda bir as ke rî bü ro aç mak tan söz e di yor. Ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Da vu toð lu da bu ta le be ye þil ý þýk ya kan þa þýr tý cý be yan lar da bu lu nu yor. Da ha ön ce ki bir a çýk la ma sýn da BM Su ri ye ye mü da ha le de bu lu nur sa Tür ki ye o la rak des tek le riz di yen ve he men ar dýn dan Ýn sa nî yar dý mý kast et tim tav zi hin de bu lu nan Da vu toð lu, na sýl ol du da bir an da mu ha lif le ri si lâh lan dýr mak gi bi ABD nin bi le u zak dur du ðu bir nok ta ya kay dý? Doð ru su, son de re ce teh li ke li bir yak la þým bu. Tür ki ye þim di ye ka dar Su ri ye de ki ge liþ me le re, da ha zi ya de, ça týþ ma lar dan za rar gö ren si vil le re ku cak aç ma bað la mýn da yak laþ tý ðý ný söy lü yor du. Ha tay da ki mül te ci kamp la rý nýn da o ra dan ka çan in san lar i çin ku rul du ðu a çýk lan mýþ tý. Bu na kar þý lýk Þam re ji mi Tür ki ye nin si lâh lý di re niþ çi le re des tek ver di ði ni id di a et mek tey di. Bil has sa son dö nem de ge len ba zý ha ber ler, söz ko nu su kamp la rýn si vil ler i çin o luþ tu rul muþ sý ðý nak lar ol ma nýn ö te sin de bir ta kým es ra ren giz fa a li yet le re sah ne ol du ðu nu dü þün dür mek te. Bu me yan da, kamp lar da çe þit li ül ke le rin giz li ser vis e le man la rý nýn ci rit at tý ðý id di a la rý mev cut. Ge li nen nok ta da An ka ra nýn mu ha lif le ri si lâh lan dýr ma se çe ne ði ni a çýk tan te lâf fuz e der ha le gel me si, hay ra a lâ met gi bi gö rün mü yor. En di þey le kar þý lan ma sý ge re ken bir baþ ka eþ za man lý ge liþ me, Tu nus ta Su ri ye nin dost la rý top lan tý sý ya pý lýr ken, ba zý ül ke le rin giz li ser vis yö ne ti ci le ri nin bir a ra ya ge lip E sad a kar þý dar be al ter na ti fi ni ko nuþ tuk la rý na da ir ha berler. Lib ya da ya þa nan la rý bu ra da uy gu la ya ma yýz. BM de bu na ye þil ý þýk yak maz di yen bir Fran sýz dip lo mat, dar be i çin En i yi çö züm o la bi lir de ðer len dir me si yap mýþ (Sa a det O ruç, Star, ). Ge çen haf ta Cu ma gü nü (2 Mart) çý kan Su ri ye dü ðü mü baþ lýk lý ya zý mýz da þöy le de miþ tik: Lib ya ya ya pýl dý ðý gi bi Su ri ye ye de ha riç ten bir mü da ha le se çe ne ði gö ze a lý na mý yor. Bun da Rus ya ve Çin in Þam a ar ka çýk ma yý sür dür me si ka dar, Ba tý lý güç le rin ye ni bir ma ce ra dan ka çýn ma la rý da et ki li. Se çim an ket le rin de i yi ce di be vu ran ve can hav liy le çý kart týr dý ðý soy ký rý mý in kâr ya sa sýn da da A na ya sa Kon se yin den a ðýr bir þa mar yi yen Sar kozy, Su ri ye nin dost la rý i ni si ya ti fi nin eþ baþ ka ný sý fa týy la, Lib ya da ol du ðu gi bi Su ri ye de de ye ni bir çýl gýn lýk ya par sa o ay rý. Star ýn dýþ po li ti ka ve dip lo ma si ya zar la rýn dan Sa a det O ruç da yu ka rý da a týf yap tý ðý mýz ya zý sýn da Sar kozy, Lib ya o pe ras yo nun da oy na ma ya ça lýþ tý ðý ro lü, alt tan al ta Su ri ye de de oy na mak is ti yor di ye rek ay ný nok ta ya vur gu yapmýþ. Lib ya da Kad da fi nin linç e dil me siy le so nuç la nan mâ lûm sü reç, Sar kozy nin kim se ye sor ma dan baþ lat tý ðý ha va sal dý rý la rýy la start al mýþ tý. Son ra sýn da, Ýs tim ar ka dan ge lir he sa bý, NA - TO da Fran sa nýn ar ka sý na ta kýl mýþ ve bu me yan da ev vel ce NA TO nun Lib ya da ne i þi var? di ye so ran Tür ki ye de o pe ras yo na ka týl mýþ tý. (Ýs tan bul da ki i kin ci Su ri ye top lan tý sý na Sar kozy ye ri ne ba ka ný nýn çað rýl ma sý ne yi de ðiþ ti rir?) Þim di he def te E sad re ji mi var. An cak Su ri ye nin ya pý sý ve þart la rý Lib ya dan çok fark lý. Bu yüz den, ha va bom bar dý man la rý na da ya lý bir dýþ mü da ha le bu ül ke de pek müm kün gö rün mü yor. E sad ý de vi re cek bir iç dar be nin gün de me ge ti ril me si bun dan. Ba as re ji mi nin dev let te ki bü tün kri tik ve ki lit nok ta la rý e lin de tut tu ðu bir dik ta re ji min de böy le bir þey müm kün o lur mu ve ba þa rý ya u la þýr mý? E sad ýn su yu nun ý sýn dý ðý ný gö ren Ba as çý kad ro lar rüþ vet ve pa zar lýk lar la sa týn a lý nýp böy le bir dar be ye ik na e di lir se bel ki. A ma son ra sý yi ne ka ran lýk. Dar bey le ku ru la cak ye ni yö ne tim yi ne Ba as çý la ra bi na e di lir se ne de ði þe cek ve mu ha lif ler bu na ra zý o la cak mý? Al lah Su ri ye hal ký nýn yar dým cý sý ol sun.

4 4 KÜLTÜR SANAT Ka dýn lar Gü nü müz kut lu ol sun Dün den bu gü ne in san lýk ta ri hi ka dý ný hep fark lý bir ko num da de ðer len dir miþ tir. Me se lâ es ki Hint ge le ne ðin de ka dýn ka yýt sýz þart sýz er ke ði ne i ta at ve hiz met i le yü küm lüy dü. Ko ca sý ö len ka dý nýn ya þa ma hak ký yok sa yý lýr, ko ca sýy la be ra ber ya ký lýr, kül le ri Ganj Neh ri ne sav ru lur du. Es ki Çin ve Ja pon ge le ne ðin de, er kek ta ra fýn dan ýs lâh e dil me si ge rek li bir var lýk o la rak gö rü lür dü ka dýn. Ta biî ki bu iþ i çin on la rýn nez din de en ko lay, en et ki li va sý ta da da yak tý. Ka dýn, es ki u nan ve Ro ma ge le ne ðin de i se sa týn a lý nan bir eþ ya hü vi ye tin de dir. Ay ný za man da cin sel li ðin sem bo lüy dü. Ca hi li ye dev rin de i se bir u tanç ve si le si dir. Bir ba ba ya kýz ço cu ðu ol du ðu ha be ri gel di ðin de ba ba nýn yü zü sim si yah ke si lir, or ta mý da u zun ve ger gin ses siz lik ler kap lar dý. Bu gün da hi ka la ba lýk or tam lar da an sý zýn de rin bir ses siz lik ya þan dý ðýn da kýz ço cu ðu doð du den me si nin as lý bu dur. Ve bu ma sum, gü nah sýz kýz ço cuk la rý bel li bir ya þa gel dik ten son ra di ri di ri gö mü lür dü top ra ða. Bir er kek di le di ði sa yý da ka dýn la ev li lik ya pa bi lir, ca ný is te di ðin de de on la rý bo þar dý. Bo þa nan ya hut ko ca sý ö len ka dýn A rap ge le nek le ri ne gö re as la ba ba sý nýn e vi ne ge ri dö ne mez di; ya ye ni den ev le nir ya da fuh þa sü rük le nir di. Öz gür lük ve a da let kav ram la rý nýn hu kukî ze min i le pro fes yo nel leþ ti ril di ði gü nü müz de ka dý na ya pý lan mu a me le ni te lik de ðiþ tir miþ mi dir? Ne ya zýk ki ha yýr! Hak ye me ye lim. Ýs lâ m'ýn ge li þiy le ka dý na ha ki kî mev kisi i a de e dil miþ tir. Kur ân-ý Ke rim de biz zat ka dýn is mi ni ta þý yan bir sî re var dýr: Ni sa. Bu sû re de ka dýn hak la rýn dan, o nun sos yal ve hu ku kî ko nu mun dan bah se dil mek te dir. i ne Re sulul lah ýn (asm) bir þef kat kah ra ma ný o lan ka dýn la ra na sýl dav ra nýl ma sý ge rek ti ði ne da ir on lar ca tav si ye si var dýr: Mü min le rin î mân ba ký mýn dan en ol gu nu ve en ha yýr lý sý, ha ný mý na kar þý en ha yýr lý o la ný dýr. Ha ný mý na gü ler yüz le ba kan er ke ðin def te ri ne, bir kö le a zat et miþ se va bý ya zý lýr. Kim kýz ço cu ðu nu gü zel ce ter bi ye e dip, Al la hü Te â lâ' nýn ver di ði ni met ler le bol luk i çin de ye di rir giy di rir se, o kýz ço cu ðu o nun i çin bir be re ket o lur, Ce hen nem den kur tu lup ko lay ca Cen ne te gir me si ne ve si le o lur. Bun ca na si hat, u ya rý ve e mir le re rað men a ra dan ge çen za man la bir lik te, di nin de ðil, nef sî is tek ve dav ra nýþ la rýn þe kil len dir di ði bir tu tum söz ko nu su dur hâ li ha zýr da ka dý na uy gu la nan. Bu gün þid de tin, nef re tin ve ay rým cý lý ðýn baþ ro lün de yi ne ka dýn lar var. Ge le nek sel a i le norm la rý na hap se dil miþ ka dýn lar Ko ca la rý ta ra fýn dan fi zik sel, duy gu sal þid det gö ren ka dýn lar Me kân, za man fark et mek si zin cin sel sal dý rý ya ma ruz ka lan ka dýn lar Di nî i nanç la rýn dan do la yý hak la rý gasp e di len ka dýn lar Ýk na o da la rýn da, ü ni ver si te ka pý la rýn da bek le ti len ka dýn lar Ka mu sal a la nýn ken di si ne ha ram ký lýn dý ðý ka dýn lar Öz gür lük kis ve si al týn da cin sel me ta ha li ne ge ti ri len ka dýn lar a rýn 8 Mart Dün ya Ka dýn lar Gü nü. Bi ri le ri hâ lâ had di mi zi bil di ri yor sa bi ze; ga ze te le rin 3. say fa ha ber le ri nin baþ ro lün dey sek e ðer; di zi ler, film ler þid det hi kâ ye le riy le kur ban lý ðý mý zý meþ rû laþ tý rý yor sa, da yak ye mek rý zýk lar dan bir rý zýk sa; e li mi zin ha mu ruy la ka rýþ ma ma mýz söy le ni yor sa, sa çý u zun ak lý ký sa ol mak i le sü rek li yaf ta la ný yor sak, gö rün mez bur ka la ra hap se dil miþ sek Ka dýn lar gü nü müz kut lu ol sun! BULMACA KUR TU LUÞ SA VA ÞI NI KA RA BE KÝR BAÞ LAT TI KÂZIM Ka ra be kir in Kur tu luþ Sa va þý ný ger çek leþ ti ren en ö nem li þah si - yet ler den bi ri ol ma sý na rað men Cum hu ri ye tin ilk yýl la rýn dan i ti ba ren ta - rih sah ne sin den na sýl si lin di ði ni de an la tan Ar ma ðan, Do ðu Cep he - si nde za fer üs tü ne za fer ka za nan, Sevr i yýr tan ilk ant laþ ma nýn al tý na im za a tan, ö zel lik le Do ðu da sa va þýn ger çek kah ra ma ný sa yý lan Kâ zým Ka ra be kir in ka zan dý ðý za fer ler de ken di si nin yi ne gör mez den ge lin di ði - ni, (za fe ri Meh met çik ka zan dý) di ye ak ta rýl dý ðý ný di le ge ti re rek, E ðer Þark cep he sin de ki za fe ri Meh met çik ka zan dýy sa Kur tu luþ Sa va þý ný da, Ý nö nü Za fe ri ni de Meh met çik ka zan dý di ye ak tar ma mýz lâ zým. Kur tu - luþ Sa va þý as lýn da ilk o la rak Kâ zým Ka ra be kir Pa þa ta ra fýn dan Do ðu da baþ la týl mýþ týr. Kâ zým Ka ra be kir bir lik le ri nin Do ðu dan Ba tý ya gel me si i le i le bir lik te Ba tý da ki sa vaþ lar da ka za nýl ma ya baþ la mýþ týr de di. Ar ma - ðan, Kâ zým Ka ra be kir in, Er me ni iþ ga li al týn da ki Do ðu böl ge le rin de ki kat li â ma ka yýt sýz kal ma ya rak so ru nu çöz mek is te di ði ni, an cak res mî em rin ge cik me si yü zün den ken di in isi ya ti fi i le ha re ket et ti ði ni ve bu yüz den de Lo zan a gön de ril me me si ko nu sun da i le ri ki za man lar da Mus ta fa Ke mal in, Sen ken di ka fan la iþ ya par sýn, Ýs met be nim de di ði - mi ya par yo ru mun da bu lun du ðu nu ak tar dý. Er me ni ler i le si lâh la rý na el koy mak ve Sevr An laþ ma sý nda ki im za la rý ný ge ri çek me le ri kar þý lý ðýn da a teþ ke si ka bul et ti ði ni de kay de den ya zar, Ka ra be kir ve ar ka daþ la rý nýn oy na nan komp lo lar la saf dý þý e dil di ði ne dik ka ti çek ti. ESENLER Be le di ye si nin her haf ta, ko nu sun da bir uz ma ný ko nuk et ti ði E sen ler Bu luþ ma la rý nýn bu haf ta ki ko nu ðu a raþ týr ma cý - ya zar Mus ta fa Ar ma ðan ol du. Lo zan ýn Bi lin me yen ön le ri ko nu lu bir kon fe rans ve ren Ar ma ðan, Lo zan da kay be de nin Tür ki ye ol du ðu nu be lirt ti. Prog ram kap sa mýn da Lo zan Ant laþ ma sý nýn bi lin me yen le ri ni an la tan Mus ta fa Ar ma ðan, u na nis tan ýn tek ku ruþ taz mi nat ö de me den, üs te lik a da la rý ve Ba tý Trak ya yý na sýl us ta lýk la sý nýr la rý i çin de tu ta bil di ði ni, sa va þý kay be den u na nis tan ýn na sýl en az za rar la kur tar dý ðý ný, Kâ zým Ka ra be kir ve si lâh ar ka daþ la rý na ya pý lan hak sýz lýk la rýn da al tý ný çi ze rek, SOL DAN SA ÐA 1. Al lah'ý gö rür gi bi i ba det e den kul. 2. Pey gam ber çi çe ði. - Kur'ân-ý Ke rim'in 96. sû re si. 3. Bir kom þu dev let. - Bü tün vü cu du sa ran, kol suz ve ba zen ku ku le ta lý bir çe þit üst giy si si. 4. Han gi ki þi. - A yak lý tab la. - Ba zý hay van la rýn a yak la rý na ça ký lan ko ru yu cu de mir. 5. Bir ses len me ni da sý. - Bir ser hat þeh ri miz. - Ýs te ni len, be ðe ni len ni te lik le ri ta þý yan, be ðe ni le cek bi çim de o lan. 6. A lý nan mal de ðe ri nin ön ce den ö den me ye rek da ha son ra bö lüm bö lüm ya da tamamýnýn ö den me si. 7. Stron si yum e le men ti nin sim ge si. - Ý ra de dý þý kas ha re ke ti. - Ek lem ba cak lý lar da bu lu nan ö zel so lu num ka nal la rý. 8. Mey ve çe kir de ði ne ki mi yö re le ri miz de ve ri len i sim. - Ge nel lik le i pek ib ri þim kul la - 9 na rak ið ne, me kik, týð ve ya fir ke te i le ya pý lan in ce dan tel. 9. (Tersi) Bir 10 yüzey ölçüsü. - Gam (I I) di zi sin de do i le mi a ra sýn da ki ses. - Bir komþu halkýndan olan kimse. 10. As tro no mi de, bir gök cis mi ne bir di ðer gök cis mi nin çarp ma sý so nu cu yü zey de o lu þan Tür ki ye ar týk ken di ta ri hi ni, ken di kim li ði ni öð ren me ye baþ la dý de di. HÝ LÂ FET ÝN KAL DI RIL MA SIN DA ÝN GÝ LÝZ PAR MA ÐI Lo zan Ant laþ ma sý nýn sa týr a ra la rýn da Hi lâ fet i Ýn gi liz ler in kal dýrt tý ðý nýn gö rül dü ðü nü kay de den Mus ta fa Ar ma ðan, Bil di ði niz gi bi bir ant laþ ma nýn yü rür lü ðe gir me si i çin ön ce he yet ler, son ra o ül ke nin mec li si, son ra da hü kü met baþ ka ný im za lar. Tür ki ye de i kin ci mec lis Lo zan Ant laþ ma sý ný im za la dýk tan yak la þýk 8 ay so nra Ýn gil te re mec li si im za lý yor. Bu nun bir se be bi ol ma lý. Se be bi þuy du; Hi lâ fet kal dý rýl ma - Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Cen net'te var o lan bir su. 2. ol ke nar la rýn da ki en gel. - u mur ta da bir ký sým. 3. Du yu rul muþ mah ke me ka ra rý. 4. Bil gi sa yar da dos ya ak ta rým, i le ti þim ku ra lý. - Sü reç. 5. Be lir ti, a lâ met. - A si lik, i ta at siz lik, is yan. 6. Can sýz ve duy gu suz, fa kat a henk li ha re ket ve ha re ket ka bi li ye ti. 7. Ta lih, þans. - De ri nin gö ze nek le rin den sý zan, ken di ne öz gü bir ko ku su o lan, ya pýþ kan, renk siz, tuz lu sý vý. 8. Ga ze te mi zin a hi re te ir ti hal e den bir res sa mý KAR TAL. 9. Rus ya pý sý, ka ra dan ha va ya gü düm lü si lâh.- Ý tal ya'nýn baþ þehri. 10. So na ka dar, so nu na ka dar, ni ha - ye te ka dar. 11. Bir se vinç ni da sý. - Ge mi nin çek ti ði su yu gös ter mek i çin baþ ve kýç bo dos la ma la rý ü ze ri ne ko nu lan i þa ret ler. 12. Hýris ti yan lý ðýn öð re til me si, di nî iþ le rin yö ne ti mi vb. i le il gi le nen pa pa ve pis ko pos lar top lu lu ðu. - Kü çük ma ða ra. OS MAN LI HE E TÝ KAN AÐ LA A RAK AN LAÞ MA I ÝM ZA LA DI OSMANLI'NIN Ý ti lâf Dev let le ri i le im za la mak mec bu ri - ye tin de kal dý ðý Sevr Ant laþ ma sý nýn, as lýn da Ýs tik lâl Mü ca de le si nin baþ lan gý cý ol du ðu nu di le ge ti ren Ar ma - ðan, O gü nün þart la rýn da Os man lý he ye ti iç le ri kan að - la ya að la ya an laþ ma yý im za la dý. Mec lis te gö rü þü le me - di ði i çin Pa di þah im za la ma dý. Ýn gi liz ler baþ ta ol mak ü - ze re Ý ti lâf dev let le ri im za la ma sý i çin Sul tan Vah det - tin e bas ký yap tý lar. An cak, Ýn gi lizle rin ne fes a lýþ ve ri þi ni bi le his se de cek ka dar ya kýn ol du ðu bir at mos fer de mec li sin im za la ma dý ðý ný ba ha ne e de rek Sevr e im za at ma dý, di ra yet gös ter di. Os man lý he ye ti nin Sevr i im - za la ma sý bir ne vî o ya la ma tak ti ðiy di, im za lan ma dý ðý tak dir de A na do lu ta ma men iþ gal e di le cek ti. Ni te kim bu o ya la ma son ra sý Ýs tik lâl Sa va þý baþ la dý ve so nuç ta Lo zan a ge lin di þek lin de ko nuþ tu. Ö te yan dan Ýs tan - bul un Fet hi ni ko nu a lan Fe tih fil mi ne de a týf ta bu lu - nan Mus ta fa Ar ma ðan, bir ha dis-i þe rif le baþ la yan ve o ha dis-i þe ri fin müj de si ne maz har o lan þa hýs la rýn gay ri meþ rû bir i liþ ki i çe ri sin de gös te ril me si nin bü yük skan - dal ol du ðu nu söy le di. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram Esenler Belediyesi'nin her hafta, konusunda bir uzmaný konuk ettiði Esenler Buluþmalarý'nýn bu hafta ki konuðu araþtýrmacý-yazar Mustafa Armaðan oldu. Hi lâ fet kal dý rýl ma dan Lozan imzalanmadý E SEN LER BU LUÞ MA LA RINDA KO NU ÞAN A RAÞ TIR MA CI-A ZAR MUS TA FA AR MA ÐAN, TÜR KÝ E NÝN HÝ LÂ FET Ý ÝN GÝ LÝZ LER ÝN ZO RU LA KAL DIR DI ÐI NI SÖ LE DÝ. AR MA ÐAN, ÝN GÝ LÝZ PAR LA MEN TO SU NUN HÝ LÂ FET KAL DI RIL MA DAN LO ZAN I ÝM ZA LA MA DI ÐI NI BE LÝRT TÝ lý, Tür ki ye Müs lü man kim li ði ni ön pla na çý kar ma yan bir A na ya sa yap ma lýy dý. Ve bun lar ya pýl dýk tan son ra Ýn gil te re par la men to su Lo zan Ant laþ ma sý na im za a tý yor. Lo zan da u nan lý lar dan a lýn ma sý ge re ken sa vaþ taz mi na týn dan na sýl vaz ge çil di ði ni, Ba tý Trak ya yý, Ba tum u, O ni ki A da yý, Mu sul u, Ker kük ü, Sü ley ma ni ye nin na sýl kay be dil di ði ni de an la tan Ar ma ðan, ka za ný lan za fe rin be de li nin bu ol ma ma sý ge rek ti ði ni, Lo zanla bir im pa ra tor lu ðun res men tas fi ye si ne im za a týl dý ðý ný i fa de e de ren Ar ma ðan; Su dan, Mý sýr, Lib ya'da ki hi lâ fet hak la rý mýz dan e be di yen vaz ge çil di ði ni söz le ri ne ek le di. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI A L Ý M Ý H A K Ý M R M L Ý Ý V E A L N Ý E K A T O K A U M M A A N M A Z E R E T S M L H Ý Ý K M F E U K E A Ý S H A R A B A T Ý O O A A T Ý N A A A B N F E U F D Ý T Ý R E N Ý T E I R A E U E I L I K R N Z A L Ý M B K A R Ý N E Evlerimizi çocuklarýmýza yaþanýlýr kýlalým Ýn san e lin de ki ni kay bet me ye ne ka dar kýy met bil mez de nir. ýl lar dýr bu sö zün en vai çe þit ka lý býy la kar þý laþ tým. He men he men hep si ni de sev da ya, aþ ka, dost lu ða ya ni ben den gay rý sý na yor dum. Bu yor ma la rý mýn ne ti ce sin de i se iç ten i çe keþ ke le ri mi bü yüt tüm. a þar ken far ký na var ma dý ðým ay rýn tý la rý ha týr la yýp, i yi ce duy gu sal la þýp, â ný mý mah ve de cek ka dar i le ri saf ha la ra gel dim. A ma son za man lar da ha ya tým da ki de ði þik lik le re bir ye ni si da ha ek len di. Gü zel söz le rin, ya þan mýþ kýs sa la rýn, hi kâ ye le rin an la mý ve i fa de et tik le ri de ðiþ ti. Bir ço ðu es ki si gi bi a cýt mý yor. Bir ço ðu da ar týk gül dür mü yor. Bu ye ni lik ler hay re ti mi zi ya de leþ ti rip, fark lý ma na lar ka tý yor ba kýþ a çý ma. Hu zu run bil di ðim çer çe ve si de ðiþ tik çe ru hum se ki ne ha li ne e ri yor. Sa kin leþ tik çe de ya þa dýk la rý ma do kun du ðu mu his se di yo rum. ** E fen dim an nem den kal ma bir hu yum var. Ak þam yat ma dan ön ce, ev den çýk ma dan ön ce ve da hi ne re dey se her an e vi dü zen li ve te miz tut ma gay re ti i çin dey dim. Çok ti tiz bi ri ol ma sam da, ken dim ce der li top lu ol ma ya ça lý þý rým. E vi ni te miz tut mi sa fir ge le bi lir, ken di ni te miz tut Az ra il ge le bi lir de yi mi u zun za man dýr ba na yol daþ lýk et mek tey di. Ne za man bu gün ta til gü nü i lân e di yo rum de sem gün ler dir çal ma yan ka pým ça lar ve çat ka pý bir kom þum kah ve ye ge lir. Böy le an la rým ço ða lýn ca da, haf ta lýk ta til gü nü mü ip tal et me ye ka rar ver dim. An cak ký zým yü rü me ye baþ la yýn ca bü tün ol maz sa ol maz la rým ne den ol ma sýn cüm le ka lýp la rýy la yer de ðiþ ti. As la la rým dýþ ka pý da be ni bek li yor. Zi ra bir bu çuk yýl dýr giz li, sak lý de di ðim hiç bir yer kal ma dý. Ký zým yü rü me ye baþ la dý ðýn dan be ri çek me ce, do lap ve ak lý ma gel me yen her yer keþ fet me me ra kýy la bir bi ri ne ka rýþ mýþ du rum da. Çek me ce le rin ka rýþ tý rýl ma sý na ta ham mül et me ye ça lý þýr ken, üs tü ne çek me ce le rin i çin de ki le ri di ðer o da la ra ta þýn ma sý ek len di. Cez ve le ri m sa lon da kol tuk la rýn ü ze rin de du ru yor. Ký zým be be ði ne süt ý sý tý yor muþ. Ka þýk la rým hol de, ký zým be be ði ne ye mek ye di ri yor muþ. as týk lar mut fak ta, ký zým be be ði ni u yu tu yor muþ. E þarp la rým yer de, ký zým na maz ký lý yor muþ. Baþ ka an ne ler den din ler ken te bes süm et ti ðim du rum la ra, ya þar ken te bes süm e dil me di ði ni gör mek i se ay rý bir ko nu. Bu ka dar da ðýl mýþ lý ðýn üs tü ne ka pý ça lýn dý i se, Ey vah kom þu lar der ken ve koþ tu ra rak e li me ge çe ni bir ye re sý kýþ týr ma ha li i se tam bir ko me di. Bütün bun la rý ya þar ken bir an du rup ya vaþ la mam ge rek ti ði ni fark et tim. E vin i çin de bir ko þuþ tur ma, o ra dan o ra ya ye tiþ me te lâ þý. Ku zu mun çýk tý ðý o da la rý dü zen le me gay re ti nin be ni yor du ðu nu ve si nir li bir ruh ha li ni ya þat tý ðý ný his set tim. Oy sa bir an ne her þey den ön ce sa kin ve ya vaþ la mýþ ol ma lýy dý. Ak si hal de eþ ya yý he nüz ta ný yan ve ha ya ta do ku na rak ya þa ma sý ge re ken bu a ziz mi sa fi ri ni in ci te bi lir di. ap tý ðým iç mu ha se be le rin so nun da kar þý ma kor kunç bir ger çek çýk tý. E vi min da ðý nýk ol ma sý ný, a ni den bi ri ge lir ve be nim ne ka dar da ðý nýk bi ri ol du ðu mu dü þü nür kor ku suy la sý kýn tý ya pý yor dum. a ni ben Bir baþ ka sý ne der? di ye ken di mi sý ký yor ve ku zu mun hayat a la ný ný da ral tý yor dum. Ýlk ön ce ka fam da ki bu has ta lýk lý dü þün ce yi at mak la i þe baþ la dým. Öy le ko lay ol ma dý, sü rek li iç ko nuþ ma lar yap mam ge rek ti. A ra da ses li dü þü nüp, e vi min muh te lif yer le ri ne kü çük not lar as tým. Ve ken di mi sü rek li þu nu tek rar lý yo rum hâ lâ: Hiç bir þey ve hiç kim se eþ ya yý ta ný ma sü re cin de o lan ku zum dan da ha kýy met li de ðil. Es ki ye gö re þim di ler de da ha sa ki nim. Çok a cil du rum lar ha ri cin de ký zý ma mü da ha le et me me ye ça lý þý yo rum. Ve ký zý mýn o yun cak la rýy la oy nar ken, ye ni den ço cuk o lu yo rum. a ni be nim böy le o yun cak la rým hiç ol ma dý de mek ye ri ne, ku zum la bü tün o yun cak la rýn key fi ni çý ka rý yo rum. 12 yýl lýk uy gar lýk A na do lu yol cu lu ðu na çý ký yor BKG (Bil kent Kül tür Gi ri þi mi) ta ra fýn dan ya yým la nan Top ka pý Sa ra yý Mü ze si ve Ha rem pres tij ki tap la rý nýn ar dýn dan Gü rol Sö zen in hem gör sel hem ya zý lý o la rak A na do lu ar þi vi ni te li ði ta þý yan 12 bin yýl lýk uy gar lýk: A na do lu ad lý ki ta bý ta ri hin yol cu lu ðu na çý ka rý yor. Kül tü rel mi ra sý mý zýn ko run ma sý ve ta ný týl ma sý i çin ça lýþ ma la rý ný yü rü ten BKG (Bil kent Kül tür Gi ri þi mi), Gü rol Sö zen in ka le mi ta ra fýn dan e le a lý nan A na do lu ki ta bý i le ya þa dý ðý mýz top rak lar da ki bü yük uy gar lýk se rü ve ni ni bi lin me yen de tay la rýy la o ku yu cu la ra su nu yor. Gö bek li te pe de ya pý lan ka zý ça lýþ ma la rýn dan son ra, A na do lu nun bi li nen on bin yýl lýk geç mi þi nin bir an da on i ki bin yýl lýk geç mi þe doð ru de rin lik ka zan dý ðý ný be lir ten Gü rol Sö zen, A raþ týr ma cý la rýn her ye ni bul gu su i le A na do lu top ra ðý nýn kül tü rel ya pý sý da ha de rin le re i ni yor. Hem de yer yü zü coð raf ya sý nýn kül tü rel ta ri hi ni de de ðiþ ti re rek. Çok ö nem li bir ö zel li ði de; fark lý din le rin, fark lý kül tür le rin ve fark lý ya þa ma bi çim le ri nin bir bir le rin den et ki le ne rek a ma ken di üs lu bu nu da ko ru yup ge liþ ti re rek gü nü mü ze ak ta rýl mýþ ol ma la rý. Ge le cek ku þak la rý da kap sa ya cak o lan bu zen gin lik; mi ma ri sin den süs le me si ne, e de bi ya týn dan mü zi ði ne, hey ke li ne ve gör sel þö len le ri ne ka dar u za ný yor i fa de si ni kul lan dý. Kül tür Sa nat Ser vi si

5 (0 505) MAKALE 5 Tel kin o lum lu/po zi tif ve o lum suz/ne ga tif ol mak ü ze re i ki ye ay rý lýr. Zih ni miz, müs bet ve ya men fî tel kin le dol du rul ma - yý bek le yen boþ tes ti gi bi dir. Söy le nen her söz, iz le nen her man za ra müs bet-men fî her hâ di - se iz bý ra kýr. Fe nâ bi ri si ne de vam lý Ý yi sin, i yi - sin de nil se i yi leþ me si ve i yi bir a da ma Kö tü - sün, kö tü sün! de nil se fe na laþ ma sý nýn çok vu - ku bul ma sý 1 tel ki nin gü cü nü gös te rir. Di ma ðý - ný zý o lum lu tel kin ler le bes le yin. Zî râ, zih ne ak ta rý lan her söz, her ha re ket kod la nýr. Za ma - ný ge lin ce, ya çað rý þým ve ya ha týr lat ma yo luy la hâ fý za dan çý ka rý lýp dev re ye so ku lur. Baþ ka la rý - nýn tel kin le ri, bi zi et ki le di ði gi bi; ken di ken di - mi ze yap tý ðý mýz po zi tif ve ya o lum suz tel kin - ler de et ki ler. Þu hal de, ken di mi ze, mü te ma - di yen Ba þa rý rým, ya pa rým, a þa rým þek lin de tel kin de bu lun mak da bi zi o yön de mo ti ve e - der. Ne ga tif, men fî tel kin ler den sa ký ný nýz! Re - zil de e de bi lir, ko ma lýk da! De nen miþ tir: Mu - zip bir kaç ar ka daþ, a ra la rýn da an laþ mýþ lar; ga - yet sað lýk lý dost la rý na, Ne yin var; ren gin kaç - mýþ, has ta mý sýn? tel ki nin de bu lun muþ lar. So nun cu su tek rar la dý ðýn da ko ma lýk ol muþ! Ka pý la rý mý zý, müs bet tel kin le re so nu na dek a - çýp, men fî le ri ne sý ký sý ký ya ka pat ma lý yýz. Ken di mi ze ver di ði miz o lum suz tel kin ler de en az dý þar dan ge len ler ka dar tah rip kâr dýr. a pa - mam, ba þa ra mam! de mek ve ya böy le dü þün - mek, pe þi nen ap ma ya ca ðým, ba þar ma ya ca - ðým! de mek tir. Na sýl dü þü nür sek bey ni mi zi öy le prog ram la rýz. Ý na na rak, Al lah ýn iz niy le ya pa bi - li rim, ba þa ra bi li rim tel ki nin de bu lu nur sak so - nuç da ha i yi o la cak týr. Diz gin le ne me yen öf ke, iç ten ge len bir dür tü, bir tel kin dir. Öf ke si ni gem le me yen ler i çin bir ze - hir dir; iç dün ya sý ný par ça par ça e den bir çe þit de - li lik tir. Pey gam be ri miz (asm), ken di si ne u nu tul - ma ya cak, ký sa, öz bir þey öð ret me si ni is te ye ne, Hid det len me! bu yur muþ tu. 2 Kes kin sir ke kü - pü ne za rar dýr den miþ tir. Müsbet tel kin ler i mâ ný mýz dan; men fî le ri za af - la rý mýz dan bes le nir. Doð ru, tat min e di ci bil gi ve tah ki kî i mân la be ze nen tel kin ler mut lak he de fe gö tü rür. Ki, di nî, i mâ nî, ah lâ kî de ðer, tek no lo jik ke þif ve ge liþ me ler; pey gam ber, mür þid ve i lim eh li nin tel kin le ri nin ü rü nü ol du ðu sos yo lo jik bir ger çek tir. Kur ân ve çað daþ te f si ri Ri sâ le-i Nûr dan ge len nur lar, ak lý mý za ders ver di ði gi bi, kal bi mi ze de i mân tel kin e di yor, rû hu mu za i - mân zev ki ve ri yor. 3 Mu kad des me kân lar da tel kin a lýþ ve ri þi ne mü sa it ze min ler dir. Ýs lâm bel de si; câ mi, mâ bed, mi nâ re, e zân, meþ rû gi yim ku þam, hat tâ me zar - lýk la rýy la bi le müsbet tel kin kay nak la rý dýr. A tom - dan yýl dýz la ra ka dar her þey o lum lu/po zi tif tel kin kay na ðý dýr. Si nek, ke di te miz li ði; ka rýn ca, a rý cum hu ri yet per ver li ði, ça lýþ kan lý ðý, nem-bu lutyað mur da ya nýþ ma yý ders ve re rek tel kin de bu lu - nur lar. Kâ i nat i se, bü tün un sur la rýy la baþ tan ba þa bir tel kin ha zi ne si dir. Bi ze aþk, þevk, coþ ku ve he - ye can a þý lar lar. Dip not lar: 1- Mek tû bât, s Bu hâ rî, E dep, Mek tû bât, s Telkin, çeþitleri ve etkileri fer sa dog ni as ya.com.tr Çocuk kalbine namaz sevgisini ekmek Ah met Bey: Bir ký sým kim se ler ço cuk - la rýn ca mi ye ge ti ril me le rin den ra hat - sýz o lu yor. Ço cuk la rý mý zý ca mi ye gö - tür me yip ne re ye gö tü re ce ðiz? E vi miz - den son ra gö tü re bi le ce ði miz tek me - kân ca mi miz de ðil mi? Am ca lar beþ ya þýn dan kü çük ço cuk la rýn ca mi ye ge - ti ril me le ri ne kar þý çý ký yor lar. Ger çek - ten, bu ko nu da bir yaþ sý ný rý var mý dýr? Var sa ne dir? Ge rek çe le ri ne ler dir? Ev lât la rý mýz ge le ce ði miz dir, dün ya mýz dýr, a hi - re ti miz dir, her þe yi miz dir. On la rýn ter bi ye si yüz a ký mýz, on la rýn ha ta sý ha - ta mýz dýr. On la rýn i yi li ði i yi liði miz, kö tü lü ðü kö tü lü ðü - müz dür. Ço cuk la rý mý zý el bet te du â çem be ri mi ze al ma lý - yýz. On la ra duâ ve i ba de ti öð ret me li yiz. On la rý duâ ve i ba det yap tý ðý mýz me kân la ra gö - tür me li yiz. On lar la a ra mýz da mut la ka muh te lif i le ti þim köp rü le ri kur ma lý yýz. Pey gam ber E fen di miz (asm) o gü zel ço cuk la rý - ný, o gü zel to run la rý ný, na maz kýl mak i çin mes ci - de gi diþ le rin de gö tür mek ten hiç de ka çýn maz dý. Bir de fa sýn da mü ba rek o muz la rýn da ký zý Zey - nep var ken na maz kýl dýr mak ü ze re ö ne geç miþ ve Zey nep i o muz la rýn dan in dir me den na ma za dur muþ tu. Zey nep omu zun dan düþ me sin di ye sec de yi u - zat mýþ tý. Öy le ki, As hab-ý Ki ram va hiy ge li yor zan ný na ka pýl mýþ tý. Bi ze so rar sa nýz, zin har; böy le na maz ol maz! de riz, na ma zýn fa sit ol du ðu na hük me de riz. A ma iþ te Pey gam ber E fen di mi zin (asm) na ma - zý ve ço cuk kal bi ne na ma zý sev dir me si bu de re ce - dey di! Bu ra da sün net o lan: Na maz sev gi si ni ço cuk kal bi ne kýr ma dan, dök me den; þef kat le ve sev giy le ek mek ti. Kur ân, pey gam ber le rin, soy la rý nýn ve zür ri yet - le ri nin is ti ka me ti i le il gi li en di þe le ri ni Al lah a arz e dip me det is te yen duâ la rýy la do lu dur: Ha ni Ýb ra him þöy le du â et miþ ti: a Rab bi! Bu Mek ke þeh ri ni e min kýl. Be ni ve ev lât la rý mý put la - ra tap mak tan ko ru!..ey Rab bi miz! Be ni ve be - nim nes lim den o lan la rý na maz da de vam lý kýl. 1 Ha ni Ým ran ýn ha ný mý: Ey Rab bim! Ben kar - ným da ki ço cu ðu dün ya meþ gu li yet le rin den u zak bir kul o la rak Se nin i ba de ti ne a da dým. Bu nu ben - den ka bul bu yur!. Ben o na Mer yem a dý ný ver dim. O nun ve nes li nin ko vul muþ þey ta nýn þer rin den ko run ma sý i çin Sa na sý ðýn dým. 2 So yu muz nesl-i ce did den dir. Ge len ne sil den - dir. Ge len nes lin ö nün de i þe ya ra ma yan en di þe le - ri miz le dur ma ma lý yýz. Çok kut lu bir ba har ça ðý on la rý bek li yor. Be di üz za man ýn þu sö zü ne ma sa dak ol mak tan çe kin me li yiz: Ý ki a yak lý me zar-ý mü te har rik bed - baht lar! Ge len nes lin ka pý sýn da dur ma yý nýz. Me - zar si zi bek li yor, çe ki li niz! Tâ ki, ha ki kat-i Ýs lâ mi - ye yi hak kýy la kâ i nat ü ze rin de te mev vüc-sâz e de - cek o lan nesl-i ce did gel sin! 3 Biz ço cuk la rý mý zý ma bet le ri mi ze ý sýn dýr mak ve di nî de ðer le ri mi zi sev dir mek le mü kel le fiz. On la rý biz zat ma bet le ri mi ze gö tü re rek, gö re rek ve ya þa - ya rak na ma zý sev me le ri ni sað la ma nýn de ðe ri hiç þüp he siz kü çüm se ne mez ve tar tý þý la maz. Fa kat o nun, baþ ka la rý ný ra hat sýz et me ye cek bi - çim de ma be di mi ze gi riþ çý ký þý ný sað la mak ü ze re tedbiri ni al ma nýn, böy le tar týþ ma la rýn ve muh te - mel kýr gýn lýk la rýn hý zý ný ke se ce ði a çýk týr. Me se lâ var sa ca mi de bir o da nýn böy le nesl-i ce di de tah sis e dil me si müm kün dür. Ve ya ço cu ðu mu zu na maz bo yun ca ya ný mýz da tut ma sý ný sað la mak müm - kün o la bi lir. Bu ve bu na ben zer im kân la rý de ðer len dir mek; mu ha ta bý mýz la da kýr gýn lý ða mey dan ver me ye cek bir þef kat üs lû buy la tar týþ mak, o nun ký rý cý ses to - nu na gü cen me yip, o na il ti fat la ce vap ver mek bi - rer Kur ân tav si ye si o la rak a kýl dan u zak tu tul ma - ma lý dýr. Ni te kim Kur ân, Kö tü lü ðe, i yi li ðin en gü ze liy le kar þý lýk ver. 4 bu yu ru yor. Öy ley se ne ço cuk la rý mý zý ca mi le ri mi ze gö tür - mek ten ge ri a dým at ma lý; ne de ca mi ce ma a tiy le sür tüþ me li dir! Ý ki si ni bir a ra da yap ma nýn her hal de bir çö zü - mü o la cak týr. Ço cu ðu mu zu o gü zel el le rin den tu ta rak tat lý bir üs lûp i le di zi mi zin di bin den ay rýl - ma dan i ba det yap ma sý ný ve ya öð ren me si ni te min et mek sa ný rým zor ol ma sa ge rek tir. Dipnotlar: 1- Ýb ra him Sû re si: 35, Âl-i Ým ran Sû re si: 35, Mü nâ za rât, s Fus si let Sû re si: 34. Mi lât tan ön ce, mi lât tan son ra Bu top rak lar da bir çok sos yal gel-git ya - þan dý. e ni çe ri le rin kel le is tek le rin den tu tun, Ýt - ti hat çý la rýn bo zuk kýs mý nýn ci na yet le ri ne ka dar dar be ci yak la þým lar Ve Cum hu ri yet le ge len ye ni ve deh þet li dar be ler Harp le rin ve darp le rin ge tir di ði boþ luk - lar da, a sýr lar ca bek le ni len ve þer rin den Al - lah a sý ðý ný lan fit ne le rin fi til le ri a teþ len di. Mah ve di len ne sil ler, yýp ra tý lan de ðer ler, he der o lan za man ve me kân lar, de ðe ri zor he sap e di len mad dî ka yýp lar So nun cu su 28 Þu bat ta ya þan dý. Ba si ret siz in san la rýn ser gi le di ði mec nun he ves le ri bir çok bi ri ki mi a lýp gö tür müþ tü. Bir ta raf tan yý ký lan ik ti dar lar, di ðer ta raf - tan ye ni den di ril ti len ik ti dar lar A kýl la ra dur gun luk ve ren ha di se ler... Fi kir de ðiþ ti - ren ler, par ti de ðiþ ti ren ler Al da tý lan mil let, de je ne re o lan sis tem ler... Bun lar, mi lât tan ön ce, mi lât tan son ra gi bi gel di ve geç ti. Sa de ce gör dü ðü ne i na nan top lu luk lar, bu hal le re a kýl er di re me di. Ül ke nin me se le si par ti me se le si de ðil di as lýn da. Me se le miz re - jim me se le si i di. 12 Ey lül ik ti da rý nýn ge tir di ði za lim bir A - na ya sa i le dev let i nim i nim in li yor du. Ýzm le - rin ci rit a ttý ðý bir or tam da, il ke ler ke mik gi bi ye rin de dans e di yor du. Her ge len a de ta ye min li gi bi ge li yor, mev - cut re ji me ki lit le ni yor du. Bir baþ ba kan Bi - zim ba þör tü sü gi bi bir so ru nu muz yok di - ye bi li yor du. Ay ný par ti den bir yet ki li Ba þör tü sü bi zim na mu su muz de mek ten ken di ni a la mý yor - du. Ýn san hak ve de ðer le rin den zi ya de, ik ti - dar da kal ma nýn e zik mü ca de le si ve ri li yor - du. ýl lar böy le ce he der e di lip git ti. Dev let tec rü be si az o lan ni ce in san lar ma kam sev - da sý nýn ku lu ve kö le si ol du lar. Oy sa dün ya bir ye re gi di yor. Av ru pa Bir - li ði bi le bu çap ra þýk si ya se tin o yun ca ðý ol du. er siz e fe len me ler bu yo lu çýk maz bir so - ka ða sok tu. üz de sek se ni a vam ca dü þü nen bir hal - kýn bu in ce iþ le ri an la ma ya ve de rin den din - le me ye vak ti yok tu. Ba si ret siz ba zý si ya set çi ler de hâ lâ ham ve han tal söy lem ler i le ken di bin dik le ri da lý ke - sin ce, iþ ler ta ma men ra yýn dan çýk mýþ tý. Mev cut ik ti dar bu at mos fer i çin de is te di - ði gi bi at koþ tu ru yor. e ni A na ya sa me se le si kor ka rýz ki a ka me te uð rar. Ýk ti dar bu za man ve ze mi ni bel ki bir da ha bu la maz. Ce sur ve di ra yet li ol ma lý dýr. Çar pýk re jim i le bir ye re ka dar gi der si niz. Son ra bir u çu ru mun ke na rýn da bu lur su nuz ken di ni zi. Hal böy le o lun ca ye ni mi lât lar baþ lar. e - ni kur ta rý cý lar çý kar, mil le ti bi lin me yen yer - le re gö tü rür ler. Ar týk ye ni mi lât lar ya þa ma ya ta ham mü - lü müz kal ma dý. Hak lý hür ri yet ten hak ký i le is ti fa de et mek is ti yo ruz. Tam de mok ra si, tam hür ri yet. O dö nem de bir ma ka lem de: Bu mil let 28 Þu bat ý ya pan lar i le 28 Þu - bat a ze min ha zýr la yan la rý u nut ma ya cak týr de di ðim i çin sav cý lý ða çað rýl dým, i fa de ver - dim. Bun da ne var? Ba þý mý za bu il le ti be lâ e den ler, þim di mec lis te o tu ran be ye fen di ler de ðil mi? Za man ba zý þey le ri u nut tu ra bi lir. A ma ta - rih ya nýl maz. O her za man doð ru la rý söy ler. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Bir kaç se ne ön ce ar þi vi me kay det ti ðim bir ha be ri, gün cel ba zý ko nu lar la il gi li ol ma sý ha se biy le ye ni den pay laþ mak is te dim: Aþ kýn, be yin de mu ha ke me ye te ne ði ni ça lýþ tý ran bö lü mü et ki siz ha le ge tir di ði, be yin de ki kim ya sal lar dan se ro to ni nin a - þýk lar da ve sap lan tý lý ki þi lik bo zuk lu ðu o - lan lar da ay ný se vi ye de ol du ðu be lir len di. A þýk o lan ki þi ler, sev dik le ri ne kar þý mu ha - ke me ye te ne ði ni kay be di yor. A þýk ken ta - ma men kör o lu yor ve a þýk o lu nan ki þi nin o lum suz luk la rý bey nin bu böl ge le ri nin ça - lýþ ma ma sý dolayýsýyla gö rü le mi yor. Bey nin zi hin te o ri si o la rak ad lan dý rý lan ve baþ ka la rýy la fark lý lýk la rý ný or ta ya ko yan me ka niz ma sý da a þýk o lun ca dev re den çý ký - yor. Bu nedenle ki þi ler a þýk ol duk la rýy la a ra - la rýn da bir ay rým yap mý yor ve o nu ken di si gi bi gö rü yor. (Star, ) Mu hab bet gö zü ku su ru gör mez der Be - di üz za man. Aþk da þid det li bir mu hab bet/sev gi ol du - ðu na gö re, ku sur gör me me si çok nor mal. Aþ kýn gö zü kör dür ya ni. Bi lim a dam la rý, bu nun nö ro lo jik se be bi ni be yin de mu ha ke me ye te ne ði ni ça lýþ tý ran bö lü mün et ki siz hâ le gel me si þek lin de teþ - his et miþ ler. Pe ki â þýk ta baþ ka ne le re se bep o lur bu mu ha ke me kay bý? Be di üz za man ýn il ginç bir tes bi ti da ha var dýr bu ko nu da: Ba zan bir þe ye þid det li mu hab bet, o þe yin in kâ rý na se bep o lur. (Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 88) Ha ber de..ki þi ler â þýk ol duk la rýy la a ra la - rýn da bir ay rým yap mý yor ve o nu ken di si gi - bi gö rü yor cüm le si, Sa id Nur sî nin bu tes - bi ti ni te yid e di yor ol sa ge rek. Her in san baþ - ka bir â lem ol du ðu hal de, â þýk ma þu ku nu fark lý bir ki þi o la rak ka bul e de mez, o nu ken - di ren gi ne bo yar, gör mek is te di ði gi bi gö rür bir an lam da. Bu da as lýn da o nu in kâr et - mek, ya ni o nun fark lý ö zel lik le ri ni yok say - mak an la mý na ge li yor. Mu ha ke me nin yi ti ri li þi ne da ir, Sa id Nur - sî nin ver di ði il ginç bir ör nek da ha var dýr ki, ben zer le ri nin â þýk lar ca çok de fa ses len di ril - di ði ni gö rür sü nüz: Me se lâ bi ri de miþ: Gü neþ mah bu bu mun hüs nü nü (gü zel li ði ni) gö rüp u ta ný yor; gör - me mek i çin bu lut per de si ni ba þý na çe ki - yor. Be di üz za man þöy le ses le nir bu a þý ða: Hey â þýk e fen di! Ne hak kýn var, se kiz Ýsm-i  za mýn bir sa hi fe-i nu ra nî si o lan gü ne þi böy le u tan dý rý yor sun? De mek in san, ba zen sev di ði ni yü celt mek a dý na, ni ce le ri ni ye re bi li yor, ni ce ha ki ka te zul me de bi li yor. As lýn da, sa de ce kar þý cin se kar þý his se di - len aþk ta de ðil; in sa nýn hem cins le ri ne ya da ba zý ol gu la ra kar þý za man za man duy du ðu a þý rý sev gi/ta raf tar lýk ta da, bu mu ha ke me kay bý göz le ne bi lir. a ni ta raf gir bir göz le bak mak, ço ðu ke re doð ru so nuç ver mez. Ri - sâ le-i Nur da ki i fa de siy le Düþ kün fik rin ha - kem o la maz. Mu ha ke me nin yi ti ril di ði bir hâl, el bet te sýh hat li bir ha kem li ðe en gel dir. Zi ra i yi i le kö tü yü, doð ru i le yan lý þý a yýrt et - mek i çin bey nin mu ha ke me gü cü ne ih ti yaç var dýr. Aþ kýn bu o lum suz ha li nin do ður du ðu en va him so nuç i se, e be dî ha yat la il gi li ol sa ge - rek. Zi ra in sa nýn bu ge çi ci dün ya da ver di ði ka rar lar, son suz ha ya tý ný þe kil len di re cek tir. Mu ha ke me siz bir sev gi nin, son suz ha yat ta kar þý mý za ne ler çý ka ra ca ðý ný tah min et mek i se zor de ðil. Be di üz za man, in sa nýn â ki be ti gör me yen kör his si yâ tý i le bir dir hem ha zýr lez ze ti, i - le ri de bir bat man lez ze te ter cih et ti ði ni söy ler. Bu za af, â yet-i ke ri me de i þa ret e di len On lar, se ve se ve dün ya yý a hi re te ter cih e - der ler (Ýb ra him Sû re si: 3.) so nu cu na ka dar gö tü rür in sa ný. Ýþ te tam bir ha mâ kat ha li, tam bir mu hâ ke me yi ti ri li þi! El ma sý el mas bil di ði hal de, ca mý o na ter cih et mek... Þim di, in sa noð lu nun bu za a fý na Kur ân a - sýr lar ön ce i þa ret et ti ði, bin ler ce tef sir bu nu or ta ya koy du ðu, Aþ kýn gö zü kör dür dar bý - me sel le riy le in san lýk ta ri hi ne mâl ol du ðu ve bu gün bi lim de bu nu tes bit et ti ði hal de, ba zý çev re le rin, hâ lâ kar ma e ði tim de di ret me si ne den dir di ye in sa nýn ak lý na gel mi yor de ðil. Bu çev re le rin gö zü nü kör e den aþk, ne tür bir aþk týr a ca ba!? Bi lim a dam la rý nýn bu tes bi ti ý þý ðýn da, kar - ma e ði tim de ve ri min ne den dü þük ol du ðu, þim di da ha i yi an la þýl sa ge rek. Aþk ve cin sel - lik duy gu la rý nýn is tis ma rý nýn had saf ha da ol du ðu ve bu nun med ya nýn da et ki siy le il - köð re tim se vi ye si ne ka dar dü þü rül dü ðü gü - nü müz de, be yin le rin de ki mu ha ke me ye te - ne ði ni ça lýþ tý ran bö lü mün et ki siz hâ le gel di - ði genç le ri miz den ve ço cuk la rý mýz dan ne ka dar ve rim bek le nir ki? Ka ra rý siz ve rin. Aþk, mu ha ke me ve kar ma e ði tim Kar ma e ði tim de ve ri min ne den dü þük ol du ðu, þim - di da ha i yi an la þýl sa ge - rek. Be yin le r de ki mu ha - ke me ye te ne ði ni ça lýþ tý - ran bö lü mün et ki siz hâ le gel di ði genç le ri miz den ve ço cuk la rý mýz dan ne ka dar ve rim bek le nir ki? Ka ra rý siz ve rin.

6 6 HABER HABERLER Vaizler, toplantýda irþat faaliyetlerini deðerlendirdi. Va iz ler züm re top lan tý sý yap tý n A DA NA Müf tü lü ðü ne bað lý va iz le rin züm re top lan tý sý Ra ma za noð lu Med re se sin de ya pýl dý. A da na Mer kez ve il çe le rin de gö rev ya pan va iz ler ta ri hî Ra ma za noð lu Med re se sin de top la na rak va az ve ir þad ça lýþ ma la rý hak kýn da de ðer len dir me ler de bu lun du. Züm re top lan tý sý na Ýl Müf tü ar dým cý la rý Dr. Mus ta fa Ün ver di, Sa li ha Bil giç ve Va iz ler ka týl dý. Top lan tý da 2012 yý lý i ti ba riy le A da na mer kez ve il çe ler de dü zen len me si plan la nan kon fe rans lar, Ni san, Ma yýs ve Ha zi ran ay la rýn da o ku na cak o lan hut be ko nu la rý ve ha zýr la ma yön tem le ri nin ya ný sý ra, ca mi dý þý hiz met le ri ne yön ve re cek o lan ko mis yon la rýn teþ ki lât lan ma sý ve iþ lev sel li ði, Ra ma za noð lu Med re se sin de ya pý la cak fa a li yet ler ve Cu ma va a zý nýn ko nu su gö rü þül dü. A da na / ci han Mar ket gi ri þi ne el ya pý mý bom ba n E DÝR NE DE, bir mar ket gi ri þin de ki pat la ma ya el ya pý mý ses bom ba sý nýn sebep ol du ðu bil di ril di. Pat la ma nýn mey da na gel di ði Ýl ha mi Er tem Cad de si nde ki 6 kat lý bi na nýn gi riþ ka týn da ki mar ket te in ce le me ler de bu lu nan E dir ne Em ni yet Mü dü rü Ce mil Cay lan, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, pat la ma nýn, mar ke te a tý lan ses bom ba sýn dan kay nak lan dý ðý ný söy le di. Ses bom ba sý nýn ko la ku tu su i çe ri si ne yer leþ ti ril di ði ni bil di ren Cey lan, O lay da ya ra la nan yok. Ça lýþ ma la rý mýz de vam e di yor de di. E dir ne / a a Kay ma kam çýð da ö lüm den dön dü n ÞEM DÝN LÝ-ük se ko va yo lu nun 10 un cu ki lo met re si ne çýð düþ tü ðü ve va tan daþ la rýn mah sur kal dý ðý yö nün de bil gi ge lin ce kur tar ma e kip le ri ha re ke te geç ti. Kay ma kam Me sut Genç türk de yol da mah sur ka lan va tan daþ la rý kur tar ma ya gi den e kip le rin ça lýþ ma la rý ný ye rin de in ce le mek ü ze re yo la çýk tý. Genç türk, ça lýþ ma la rý ta kip e der ken a ni den çýð düþ tü. Kay ma ka mý Me sut Genç türk, çýð al týn da kal dý. Kay ma kam ve ya nýn da ki bir ki þi, e kip le rin öz ve ri li ça lýþ ma sý so nun da kar al týn dan kur ta rýl dý. Has ta ne ye kal dý rý lan kay ma ka mýn sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu öð re nil di. Hak kâ ri / ci han Ka çan tu tuk lu yu vu ran po lis ser best bý ra kýl dý n A DIN DA ad li ye den kaç ma ya ça lý þan tu tuk lu nun dur ih ta rý na uy ma ma sý so nu cu a teþ e di le rek öl dü rül me si o la yýy la il gi li ad li ye ye sevk e di len po lis me mu ru ser best bý ra kýl dý. Em ni yet te ki iþ lem le ri nin ar dýn dan sað lýk kon tro lün den ge çi ri len po lis me mu ru Mu rat S, çý ka rýl dý ðý mah ke me ce tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. O lay da ö len Ma hir De mir ka ya nýn (23) da yý sý Ýs ken der Av cý, a vu kat la rý a ra cý lý ðýy la ka ra ra i ti raz e de cek le ri ni söy le di. Po lis le rin gö ze ti min dey ken ad li ye nin bah çe sin de bek le yen a i le siy le ve da laþ mak is te yen zan lý kaç mýþ, zan lý yý ya ka la ma ya ça lý þan po lis me mu ru, ko va la ma ca sý ra sýn da ad li ye ya ký nýn da ki cad de de dur ih ta rý na uy ma yan De mir ka ya ya a teþ et miþ, ba þý na ve a ya ðý na kur þun i sa bet e den De mir ka ya a ðýr ya ra lý o la rak kal dý rýl dý ðý Ay dýn Dev let Has ta ne si nde öl müþ tü. Ay dýn / a a Saç kes me ey le mi ne, çev re yi kir let me ce za sý n ART VÝN ÝN Ho pa il çe sin de ki o lay la rý pro tes to e der ken gö zal tý na a lýn dýk tan son ra ce za e vin de saç la rý ke si len O zan Gün doð du ya des tek ol mak a ma cýy la saç la rý ný kes ti re rek ad li ye ö nü ne bý ra kan 4 öð ren ci ye, Os man ga zi Be le di ye si ta ra fýn dan çev re yi kir let tik le ri ge rek çe siy le 26 þar li ra ce za ke sil di. 8 A ra lýk 2011 de Art vin in Ho pa il çe sin de ki o lay la rý pro tes to e der ken gö zal tý na a lýn dýk tan son ra ce za e vin de saç la rý ke si len O zan Gün doð du ya des tek ol mak a ma cýy la saç la rý ný kes ti ren 3 gen cin, ta nýn ma mak i çin saç la rý ný kes tir dik le ri suç la ma sýy la tu tuk lan ma sý ný pro tes to et mek i çin Bur sa Ad li ye si ö nün de ba sýn a çýk la ma sý yap mýþ tý. Ad li ye ö nün de ki ba sýn a çýk la ma sýn dan son ra, 4 öð ren ci saç la rý ný küt þe kil de kes tir miþ ve kes tik le ri saç la rý i le ga ze te, þem si ye ve bir kaç ki ta bý de lil o la rak ad li ye ö nün de bý rak mýþ lar dý. Ner gis Þi þek, De niz Ba þer, E lif Gi zem ýl dý rým, E lif Soy dan i sim li öð ren ci le re Os man ga zi Be le di ye si ta ra fýn dan çev re yi kir let tik le ri ge rek çe siy le 26 þar li ra ce za ke sil di. Bur sa / a a ÝHL LER MÝL LE TÝN O KUL LA RI ÖNDER BAÞKANI HÜSEÝN KORKUT, ÝMAM HATÝP LÝSELERÝNÝN HEM MESLEÐE, HEM DE ÜKSEK OKULLARA ÖNELÝK EÐÝTÝM VEREN, MÝLLETÝN SAHÝPLENDÝÐÝ MEÞRÛ OKULLAR OLDUÐUNU KADETTÝ. Ý MAM Ha tip Li se le ri Me zun la rý ve Men sup la rý Der ne ði (ÖN DER) Baþ ka ný Hü se yin Kor kut, Mil lî E ði tim müf re da tý na gö re e ði tim ve ren meþ rû o kul la rý en gel le me ye ça lýþ ma nýn an la þý lýr bir ta ra fý o l ma dý ðý ný söy le di. Kor kut, Çað daþ a þa mý Des tek le me Der ne ði (ÇDD) Ge nel Baþ ka ný Ay sel Çe li kel in, i mam ha tip le rin ö nü nü kes mek i çin ça lýþ týk la rý ný söy le me si nin ü zün tü ve ri ci ol du ðu nu di le ge tir di. Ba zý çev re le rin ýs rar la i mam ha tip ler hak kýn da bir kor ku al gý sý o luþ tur ma ya ça lýþ tý ðý ný vur gu la yan Baþ kan Kor kut, i mam ha tip li se le ri nin hem mes le ðe hem de yük sek o kul la ra yö ne lik e ði tim ve ren meþ rû o kul lar ol du ðu nun al tý ný çiz di. Kor kut, þöy le de vam et ti: Mil lî E ði tim müf re da tý na gö re e ði tim ve ren meþ rû o kul la rý en gel le me ye ça lýþ mak, mil le tin de ðer le ri ni an la ma mak, on la ra düþ man ol mak de mek tir. Bu da ö te den be ri bu mil le tin red det ti ði bir an la yýþ týr. Bu ül ke ye çok bü yük ar tý de ðer ler ü re ten, mil le tin sa hip len di ði ve ço ðun lu ðu nu ken di pa ra sý i le yap tý ðý bu o kul la rý en gel le me ye ça lýþ ma yý an la mak müm kün de ðil. Ba þa rý lý her gen cin ü ni ver si te e ði ti mi a la - Bafra'daki 631 yýllýk tarihî Emirza Bey Türbesi'nin defineciler tarafýndan tahrip edildiði ortaya çýktý. Ta ri hî tür be de de fi ne ta la ný SAM SUN On do kuz Ma yýs Ü ni ver si te si Fen E de bi yat Fa kül te si Ta rih Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Ýb ra him Tel li oð lu yap tý ðý bi lim sel ta rih a raþ týr ma sýy la, 631 yýl lýk tür be de ki de fi ne ta la ný ný or ta ya çý kar dý. Ýs fen di ya ro ðul la rý na men sup o lan Türk bey le rin den E mir za Bey ve a i le si ne a it köy or ta sýn da ki tür be de ka çak ka zý ya pan de fi ne ci ler, il çe de ki Türk var lý ðý nýn en ö nem li sem bol le rin den o lan köy or ta sýn da ki ta ri hî kab ris tan lý ðý kul la ný la maz ha le ge tir di. Ça dýr þek lin de ki siv ri bir kub bey le ör tü lü ve i çe ri sin de Sel çuk lu kül tü rüy le ya pýl mýþ 6 ta ne san du ka bu lu nan tür be nin ta ri hi 631 yýl ön ce si ne da ya ný yor. Ta ri hî kay nak la ra ve tür be ü ze rin de ki ki ta be de yer a lan bil gi le re gö re mi lâ di 1381 yý lýn da E mir za Bey, tür be yi ve ba sal gý nýn dan ö len 3 ço cu ðu i çin yap mýþ. Prof. Dr. Ýb ra him Tel li oð lu, Ýlk Çað dan Os man lý ya Sam sun Ta ri hi ve Baf ra ya er le þen Türk ler ko nu lu bi lim sel a raþ týr ma yý fo toð raf lar la des tek le mek i çin tür be ye git ti ðin de ta lan la kar þý laþ tý ðý ný an lat tý. Gör dü ðü man za ra kar þý sýn da þok o lan Prof. Dr. Tel li oð lu, 16 me zar 6 san du ka ol ma sý ge re ken tür be de, san du ka lar dan e ser yok. Me zar taþ la rý yer le re sav rul muþ, bir me zar ta þý pen ce re den a þa ðý a týl mýþ, mev ta la ra a it ke mik ler çý ka rý lýp et ra fa sa çýl mýþ, ki ta be ler sö kül müþ, ü ze rin de â yet ler o lan me zar taþ la rý da ký rýl mýþ. Bir ta rih kat li â mý ya pý la rak tür be nin al tý ný üs tü ne ge tir miþ. Ça tý sý da çök mek ü ze re. Bu nu ya pan la ra in san de me ye ger çek ten di li miz var mý yor. de di. Kö yün 1350 li yýl lar da ki Mo ðol is ti lâ sý nýn so nun dan 1427 de ki Os man lý ha ki mi ye ti ne ka dar il çe yi yö ne ten Türk bey le ri nin mer ke zi ol du ðu bil gi si ni ve ren Prof. Dr. Ýb ra him Tel li oð lu, Bu köy Baf ra da ki Türk var lý ðý nýn te me li dir. Bu me zar lar bi zi mil let ya pan de ðer le rin ba þýn da ge li yor. De ðer le ri mi ze sa hip çý ka maz sak bu coð raf ya dan a dý mýz sa ný mýz yok o lur i fa de le ri ni kul lan dý. E mir za Bey Tür be si nin köy tü zel ki þi li ði ne a it ol du ðu öð re ni lir ken, Sam sun Ýl Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü, tür be ta la nýy la il gi li a raþ týr ma baþ lat tý. Sam sun / ci han Kocaeli'nin Derince ilçesindeki okuyucularýmýz, Derince Sosyal Kurulun öncülüðünde Kartepe'de buluþtu. De rin ce o ku yu cu la rý mýz Kar te pe de bu luþ tu KO CA E LÝ-DE RÝN CE Ýl çe si e ni As ya o ku yu cu la rý Kar te pe de bir a ra ya gel di. De rin ce Sos yal Ku rul ta ra fýn dan or ga ni ze e di len ge zi ye ka la ba lýk bir grup i le bir lik te De rin ce de top la ný la rak mi ni büs ler le Kar te pe yol cu lu ða baþ la dý. Kar te pe nin e tek le rin de ce ma at le öð le na ma zý nýn ký lýn ma sý i le bir lik te da ðý ve Sa pan ca Gö lü nü te ma þa e de rek Kar te pe nin zir ve si ne doð ru i ler le nil di. ak la þýk 2-3 met re kar yo ðun lu ðu nun bu lun du ðu Kar te pe de man gal da su cuk ay ran ik ra mý ya pýl dý. Da ha ön ce baþ ka bir e kip ta ra fýn dan ya pý lan ma ða ra i çe rin den Mus ta fa Ho ca nýn  ye tü l-küb ra Ri sâ le sin den bir bö lüm o ku ma sý i le de vam e den prog ram da ço cuk lar ve genç le rin ký zak la kay ma sý i le son bul du. Prog ram so nun da ka tý lým cý lar bu tür or ga ni zas yon la rýn kay naþ ma ya ve si le ol du ðu ve da ha sýk lýk la ya pýl ma sý te men ni sin de bu lu nul du. Ko ca e li / Nu rul lah Özen ÖNDER Baþkaný Hüseyin Korkut bil me si ge rek ti ði ni kay de den Kor kut, De mok ra tik bir ül ke de ya þý yor sak, mil let i ra de si di yor sak ve mil let de bu nu is ti yor sa ni ye ra hat sýz o lu yor lar? di ye sor du. Çe li kel in söz le ri nin çok ü zü cü ol du ðu nu an la tan Hü se yin Kor kut, söz le ri ni þöy le nok ta la dý: Mil let ço cuk la rý ný bu o kul la ra gön de ri yor sa i mam ha tip li se le ri ne yö ne lik bu te vec cü hü bu çev re le rin de an la ma sý lâ zým. En gel le me ye ça lýþ mak ye ri ne bu nu an la mak ve bu ta le bin kar þý lan ma - Do ðu da bin 19 köy yo lu u la þý ma ka pan dý DO ÐU A na do lu Böl ge si nde kar ve ti pi dolayýsýyla bin 19 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. Me te o ro lo ji Er zu rum Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den e di ni len bil gi ye gö re, Do ðu A na do lu Böl ge si nde a ra lýk lar la kar ya ðý þý et ki li o lu yor. Ge ce en dü þük ha va sý cak lýk la rý Er zu rum ve Að rý da ek si 21, Ar da han da ek si 20, Kars ta ek si 15, Bay burt ta ek si 12, Ið dýr da ek si 7 ve Er zin can da ek si 6 de re ce o la rak öl çül dü. Kar ve ti pi dolayýsýyla Er zu rum da 459, Að rý da 412, Kars ta 74, Ið dýr da 54 ve Ar da han da 20 ol mak ü ze re top lam bin 19 köy yo lu u la þý ma ka pan dý. Ka ra ya zý-gök su ka ra yo lun da da kar ve ti pi dolayýsýyla u la þým ya pý la mý yor. U la þý mýn sað la na ma dý ðý köy ler de has ta na kil le rin de sý kýn tý ya þa ný yor. Er zu rum da dün den bu ya na yo lu u la þý ma ka pa nan köy ler de 7 has ta, kar la mü ca de le ve sað lýk e kip le rin ce has ta ne ye u laþ tý rýl dý. Ýl Ö zel Ý da re si Ge nel Sek re ter li ði e kip le rin ce baþ la tý lan kar la mü ca de le ça lýþ ma sý sür dü rü lü yor. Er zu rum / a a Mez ra da do ðum ya pan ka dýn öl dü BÝT LÝS ÝN Mut ki il çe si ne bað lý Kay ran Kö yü Taþ yol mez ra sýn da, yo lun kar dolayýsýyla u la þý ma ka pa lý ol ma sý sebebiy le e vin de do ðum ya pan ka dýn, be be ði ni dün ya ya ge tir dik ten ký sa sü re son ra öl dü. Taþ yol mez ra sýn da ya þa yan 2 ço cuk an ne si Pý nar Ku lan (25), köy de ü çün cü ço cu ðu nu do ður duk tan ký sa bir sü re son ra vefat et ti. Pý nar Ku lan ýn ö lü mü ü ze ri ne e þi Bü lent Ku lan, fe na la þa rak kalp kri zi ge çir di. Bu nun ü ze ri ne ya kýn la rý Mut ki Kay ma kam lý ðý ný a ra ya rak yar dým is te di. ar dým çað rý sý ü ze ri ne Mut ki Ýl çe Kay ma ka mý O ðuz han Bu lut, a i le nin du ru mu nu Bit lis Va li li ði ne bil dir di. Bit lis Va li si Nu ret tin ýl maz ýn gi ri þim le ri so nu cu Bin göl Tu gay Ko mu tan lý ðý na a it he li kop ter mez ra ya git ti. He li kop ter Pý nar Ku lan ýn ce na ze si ni, kalp kri zi ge çi ren e þi ni ve ye ni do ðan be be ði a la rak il çe ye ge tir di. Bü lent Ku lan ve be bek il çe dev let has ta ne sin de te da vi al tý na a lýn dý. Genç ka dý nýn ce se di de o top si i çin Bit lis Dev let Has ta ne si ne gön de ril di. Bü lent Ku lan ve ye ni do ðan be bek de te da vi le ri nin ar dýn dan Bit lis Dev let Has ta ne si ne sevk e dil di. O top si nin ar dýn dan Ku lan ýn ce na ze si nin Mut ki ye gö tü rü le ce ði, bu ra dan da he li kop ter le Taþ yol mez ra sý na gön de ri le ce ði öð re nil di. Bit lis / a a Fok u dö ve rek e ðit me ye ça lý þan ve te ri ne re ce za MAR MA RÝS Kay ma ka mý Ser dar Po lat, Ak de niz fo ku Ba dem i, Mar ma ris te ki ha vu zun da so pay la dö ve rek e ðit ti ði id di a e di len ve te ri ne re pa ra ce za sý ve ril di ði ni söy le di. Kay ma kam Po lat, hay van se ver le rin Kay ma kam lý ða þi kâ yet a ma cýy la gön der di ði gö rün tü le ri iz le dik le ri ni i fa de et ti. Gö rün tü ler de Ve te ri ner A. G nin, fo ka so pay la vur du ðu nu be lir le dik le ri ni bil di ren Po lat, Ba dem i so pay la dö ve rek e ðit me ye ça lý þan ve te ri ne re, Hay van la rý Ko ru ma Ka nu nu na mu ha le fet ten bin 848 li ra ce za kes tik de di. Ay dýn ýn Di dim il çe sin de ya ra lý hal de bu lun duk tan son ra te da vi e di len Ba dem e, Mar ma ris in Ka ra ca sö ðüt Kö yün de yap tý rý lan ha vuz da ba kýl ma ya baþ lan mýþ, Ba dem in, so pay la vu ru la rak in san lar dan u zak laþ ma sý i çin e ði til di ði id di a e dil miþ, ko nuy la il gi li gö rün tü ler de sos yal pay la þým si te sin den pay la þýl mýþ tý. Muð la / a a sý i çin ça ba, kat ký ver me si lâ zým. ÇDD Ge nel Baþ ka ný Ay sel Çe li kel, Es ki þe hir de dü zen le nen pa nel de, ÇDD nin i mam ha tip li se le ri nin ö nü nü ka pat mak i çin a çýl dý ðý ný i ma et miþ ti. Çe li kel, þöy le ko nuþ muþ tu: ÇDD 23 yýl ön ce ku rul du ðu za man, bir mü ca de le ve rir sek i mam ha tip le rin ö nü ke si lir, çiz gi ye ge lir, iþ te dev le te bað la nýr ü mit le ri miz var dý. Þu an da böy le bir ü mit ta þý mý yo ruz. Çok faz la i mam ha tip li se le ri var. Ne dir, ne yap mýþ týr, a maç la rý ne ler dir? Bil mi yo ruz za ten. Ý mam dok tor, i mam a vu kat, her tür lü kad ro la rý ye tiþ ti. Trab zon / ci han Tuzla Belediyesi, münazara yarýþmasý düzenledi. Tuz la lý genç ler, An ka ra ya göz dik ti TUZ LA Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen ve Tuz la da ki 11 o kul dan 150 öð ren ci nin ka týl dý ðý mü na za ra þam pi yo na sýn da genç ler e ner ji san tral le rin den, Türk-u nan i liþ ki le ri ne, di len ci lik ten Su ri ye ye as ke rî mü da ha le ye ka dar u lu sal ve u lus la r a ra sý ko nu lar da, ha ra ret li tar týþ ma lar yap tý lar. Bo ða zi çi, Ga la ta sa ray, e di te pe gi bi ü ni ver si te ler den ge len öð ren ci le rin jü ri lik yap tý ðý tur nu va yý, Tuz la Meh met Te ki nalp A na do lu Li se si ka zan dý. Tur nu va nýn en i yi ko nuþ ma cý sý i se, yi ne ay ný li se den Üm mü han Söy le mez ol du. Fi na list le re ö dül le ri ni ve ren Tuz la Be le di ye Baþ ka ný Dr. Þa di a zý cý, yap tý ðý ko nuþ ma da öð ren ci le rin per for mans la rý ný tak dir le iz le di ði ni i fa de e de rek, Kar ma þýk u lus la r a ra sý ko nu la rý da hi bu den li de rin lik li tar týþ týk la rý i çin öð ren ci le ri mi zi kut lu yo rum de di. ak la þýk 6 sa at sü ren mü na za ra þam pi yo na sýn da bi rin ci o lan Meh met Te ki nalp A na do lu Li se si öð ren ci le ri Tuz la Be le di ye si ta ra fýn dan Sa ray Bos na ya gön de ri le cek. Ay rý ca bütün fi na list ler An ka ra ge zi si çer çe ve sin de TBMM yi zi ya ret e de rek mil let ve kil le riy le bu lu þa cak. Ýs tan bul / e ni As ya Gemlik ÝHL öðrencisi Salih Güneþ, Bursa il birincisi seçildi. A rap ça Hut be O ku ma bi rin ci si Gem lik ten çýk tý GEM LÝK A na do lu Ý mam Ha tip Li se si 3. A rap ça faaliyet le ri ya rýþ ma sýn da A rap ça Hut be O ku ma da lýn da Bur sa Ýl bi rin ci si ol du. Bur sa ýl dý rým Ba rýþ Man ço Kül tür Mer ke zin de 3. A rap ça faaliyet le ri kap sa mýn da ya pý lan A rap ça Hi ta bet da lýn da Gem lik A na do lu Ý mam Ha tip Li se si öð ren ci Sa lih Gü neþ, Ta rýk bin Zi yad ýn Ýs pan ya yý fet hi sý ra sýn da Ku zey Af ri ka dan Ýs pan ya ya ge çe rek ge mi le ri ni yak ma sý son ra sýn da as ker le ri ne yap mýþ ol du ðu ta ri hî ko nuþ ma yý A rap ça o la rak ses len di re rek Bur sa il bi rin ci si ol du. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý Din Öð re ti mi Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ÝHL ler a ra sýn da bu se ne 3.sü dü zen le nen ya rýþ ma da A rap ça hi ta bet, A rap ça Þi ir ve Bil gi ya rýþ ma sý dal la rýn da ger çek leþ ti ri len ya rýþ ma lar da ön ce il bi rin ci le ri ar dýn dan da böl ge bi rin ci le ri tesbit e dil dik ten son ra An ka ra da ya pý lan fi nal ya rýþ ma la rýn da Tür ki ye bi rin ci le ri se çi li yor. Mar ma ra Böl ge ya rýþ ma sý nýn 14 Ni san 2012 de Ýz mit te ya pý la ca ðý ný söy le yen Gem lik Ý mam Ha tip Li se si son sý nýf öð ren ci si Sa lih Gü neþ, ga ze te mi ze yap tý ðý a çýk la ma da bu ya rýþ ma da da bi rin ci gel mek i çin e lin den ge le ni ya pa ca ðý ný i fa de e de rek bu ya rýþ ma lar ve si le siy le A rap ça hi ta be tin ne ka dar ö nem li ol du ðu nu vur gu la mak ve in san la rýn dik ka ti ni Kur ân li sa ný na çek mek is ti yo ruz þek lin de ko nuþ tu. Gem lik / e ni As ya

7 DÜNA 7 BM: A fet le rin fa tu ra sý a ðýr n BM NÝN fe lâ ket le rin risk le ri ni a zalt ma bö lü mün den so rum lu üst yet ki li si Mar ga re ta Wahls trom, 2011 yý lýn da mey da na ge len tabii fe la ket le rin, e ko no mik za ra rý nýn en az 380 mil yar do lar la re kor kýr dý ðý ný be lirt ti. Wahls trom, BM de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, 2011 yý lýn da ki tabii fe la ket le rin fa tu ra sý nýn en az 380 mil yar do lar ol du ðu nu ve bu mik ta rýn þim di ye ka dar gö rül me miþ ol du ðu nu be lir te rek bun da, Ja pon ya ve e ni Zel lan da da ge çen yýl mey da na ge len dep rem le rin ve Tay land i le di ðer ül ke ler de ki sel le rin bü yük rol oy na dý ðý ný söy le di. BM yet ki li si bu kap sam da en son kay de di len re kor za rar mik ta rý nýn ABD de Kat ri na Ka sýr ga sý nýn mey da na gel di ði 2005 yý lýn da ol du ðu nu be lirt ti. Wahls trom dün ya da tabii fe la ket ris ki nin gi de rek ar tý ðý ný ve bu gün dün ya nü fu su nun yüz de 50 si nin fe la ket ris kiy le kar þý kar þý ya ol du ðu nu da be lir te rek, bun da ik lim de ði þik li ði nin, do ðal kay nak la rýn tü ke til me si nin, a ra zi le rin i yi kul la nýl ma ma sý nýn ve çev re so run la rý nýn bü yük pa yý ol du ðu nu i fa de et ti. Bu a ra da, ge çen yýl 11 Mart ta Ja pon ya da 15 bin den faz la in sa nýn ö lü mü ne yol a çan dep rem ve tsu na mi fe lâ ke ti nin kur ban la rý i çin BM Ge nel Mer ke zi nde an ma prog ra mý dü zen len di. Birleþmiþ Milletler / a a E re kat: Ne tan ya hu sa vaþ pla ný sun du n FÝ LÝS TÝN LÝ mü za ke re ci Sa ib E re kat, Ýs ra il-fi lis tin me se le si nin gö zar dý e di le me ye cek ka dar bü yük ol du ðu nu söy le di. E re kat, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Or ta do ðu da hiç bir me se le nin Fi lis tin so ru nu nun ü ze rin de ol ma dý ðý ný be lirt ti. Ýs ra il Baþ ba ka ný Bin ya min Ne tan ya hu, ABD de ki te mas la rý sý ra sýn da 2008 de ke si len Ýs ra il ba rýþ gö rüþ me le ri ne çok faz la de ðin me miþ ti. Gö rüþ me ler de Ý ran ýn nük le er prog ra mý na yo ðun la þýl mýþ tý. Sa ib E re kat, Ne tan ya hu nun ba rýþ pla ný de ðil, sa vaþ pla ný sun du ðu nu i fa de e de rek, Ýs ra il-fi lis tin so ru nu nun çö zül me si nin böl ge sel gü ven li ðin sað lan ma sýn da ki lit ol du ðu nu kay det ti. Ramallah / a a Ür dün ta ri hi nin en bü yük tat bi ka tý n ÜR DÜN or du su nun, Ma yýs a yýn da ge niþ çap lý bir as ke ri tat bi kat dü zen le ye ce ði bil di ril di. Ür dün res mî ha ber a jan sý Pet ra da yer a lan ha ber de, Ha zýr As lan a dýy la dü zen le ne cek tat bi ka ta, dost ve müt te fik 17 ül ke nin ka tý la ca ðý be lir til di. Ha ber de, Ür dün Ge nel kur may Baþ ka ný Meþ al Mu ham med in, ABD Or du su De niz Pi ya de le ri Ko mu ta ný Tho mas Wald ha u ser ve be ra be rin de ki he yet le ma ka mýn da gö rü þe rek tat bi ka týn ay rýn tý la rý hak kýn da gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lun du ðu kay de dil di. Ma yýs a yý or ta la rýn da baþ la ma sý plan la nan tat bi kat la, Am man ýn, kar þý kar þý ya bu lun du ðu stra te jik teh dit ler, te rör le mü ca de le ve kriz yö ne ti mi a lan la rýn da ha zýr lý ðý nýn art tý rýl ma sý he def le ni yor. Hü kü met ten ya pý lan a çýk la ma da i se tat bi ka ta ka tý la cak ül ke ler hak kýn da bil gi ve ril me di. Amman / a a Nah çý van da üç lü zir ve n TÜR KÝ E, A zer bay can ve Ý ran Dý þiþ le ri Ba kan la rý i kin ci top lan tý sý 7 Mart ta Nah çý van da dü zen le ne cek. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma da, top lan tý da, üç ül ke yi il gi len di ren ko nu lar da böl ge sel iþ bir li ði nin ge liþ ti ril me si im kân la rý ü ze rin de gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lu nul ma sý ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun, A zer bay can Dý þiþ le ri Ba ka ný El mar Mem med ya rov ve Ý ran Dý þiþ le ri Ba ka ný A li Ek ber Sa li hi i le i ki li gö rüþ me ler yap ma sý nýn ön gö rül dü ðü kay de dil di. A çýk la ma da, il ki 16 Ni san 2011 ta ri hin de U ru mi ye de ger çek leþ ti ri len Tür ki ye, A zer bay can ve Ý ran Dý þiþ le ri Ba kan la rý top lan tý sý nýn, i ki li ve böl ge sel ko nu la rýn bir ma sa et ra fýn da gö rü þü le rek kar þý lýk lý ya rar te me lin de her a lan da iþ bir li ði an la yý þý nýn ge liþ ti ril me si ne, böl ge sel is tik rar ve gü ven li ðin pe kiþ ti ril me si ne kat ký sað la dý ðý be lir til di. Ankara / a a Ras mus sen: Lib ya da hu kuk ih lâ li yap ma dýk n NA TO Ge nel Sek re te ri An ders Fogh Ras mus sen, Lib ya o pe ras yo nun da si vil le rin za rar gör me ris ki ni as ga ri ye in dir mek i çin el le rin den ge len tüm bü tün ça ba yý gös ter dik le ri ni söy le di. Ras mus sen, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da BM ba ðým sýz ko mis yo nu nun NA TO nun Lib ya o pe ras yo nu na i liþ kin ra po ru nu de ðer len dir di. Bu ra po ra da ya na rak a çýk ça be lir te bi li rim ki NA TO, Lib ya o pe ras yo nun da u lus la ra ra sý hu kuk ih la li yap ma mýþ týr di yen Ras mus sen, kar ma þýk bir as ke ri o pe ras yon da as la si vil le rin za rar gör me si ris ki nin sý fýr la na ma ya ca ðý ný a ma bu nu as ga ri ye in dir mek i çin her þe yi yap týk la rý ný be lirt ti. Ras mus sen, Lib ya da si vil le rin za rar gör me siy le il gi li her id di a yý a raþ týr dýk la rý ný vur gu la dý. BM ra po run da Ýt ti fak ýn en az 60 si vi lin öl dü ðü bir o ka da rý nýn ya ra lan dý ðý ha va sal dý rý la rý ný ye te rin ce so ruþ tur ma dý ðý di le ge ti ril miþ ti. Brüksel / a a KANADA SURÝE'DEKÝ BÜÜKELÇÝLÝÐÝNÝ KAPATTI KA NA DA Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Su ri ye de ki bü yü kel çi li ði i le kon so los - luk la rý ný ka pat tý ðý ný a çýk la dý. Ka na da Dý þiþ le ri Ba ka ný John Ba ird, ko nuy la il gi li yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Su ri ye de ki Ka na da va tan - daþ la rýn dan bu ül ke yi terk et me le ri ni bir kez da ha is te di. Ba ird, bun dan son ra ki kon so los luk hiz met le ri nin de Bey rut Bü yü kel çi li ði ü ze rin den yü rü tü le ce ði ni kay det ti. Ka na da lý dip lo mat la rýn gü ven - lik i çin de Su ri ye yi terk et tik le ri ni kay de den Ba kan Ba ird, Bu ül - ke de gi de rek kö tü le þen gü ven lik du ru mu, bu ka ra rý al ma mý zý ge - rek tir di i fa de le ri ni kul lan dý. Ül ke si nin Su ri ye so ru nu nun çö zü mü ko nu sun da e lin den ge le ni yap ma ya de vam e de ce ði ni a çýk la yan John Ba ird, E sad mut la ka git me li sö zü nü yi ne le di. Ka na da Dý þiþ - le ri Ba ka ný John Ba ird, Su ri ye de ka lan Ka na da va tan daþ la rýn dan a cil yar dý ma ih ti ya cý o lan lar i çin Þam da ki Ma ca ris tan Bü yü kel çi li - ði nin hiz met ve re ce ði ni söz le ri ne ek le di. Ottawa / a a DÝPLOMASÝ TRAFÝÐÝ HIZLANDI ÇÝN'ÝN ÖZEL SURÝE TEMSÝLCÝSÝ LÝ HUAKÝNG, SURÝELÝ ETKÝLÝLERÝ ATEÞKESE ÝKNA ETMEK ÝÇÝN ÞAM'A GELÝRKEN, BM GENEL SEKRETER BAN ARDIMCISI VALERÝE AMOS BUGÜN ÞAM'A GÝDÝOR. BM-ARAP BÝRLÝÐÝ ÖZEL TEMSÝLCÝSÝ KOFÝ ANNAN DA AKINDA SURÝE'Ý ZÝARET EDECEK. ÇÝN ÝN ö zel Su ri ye tem sil ci si Li Hu a king, Su ri ye li yet ki li le ri a teþ ke se ik na et me ye ça lý þa cak. Su ri ye ye i ki gün lük zi ya re ti ne dün baþ la yan Li, zi ya ret te Su ri ye hü kü me ti yet ki li le riy le bir a ra ya ge le cek, an cak Li nin mu ha lif ler le gö rüþ me si bek len mi yor. A teþ kes i çin ça ba gös te re cek Pe kin yö ne ti mi, Su ri ye ye dýþ mü da ha le ye ke sin bir dil le kar þý çý ký yor. Çin ve Rus ya, BM Gü ven lik Kon se yi nde Su ri ye yö ne ti mi nin ký nan ma sý ný ön gö ren ka rar ta sa rý sý ný da ve to et miþ ti. BM Söz cü ar dým cý sý E du ar do Del Bu ey, Rus ya ve Çin in, Su ri ye ye yö ne lik gi ri þim le ri ko nu sun da, BM-A rap Bir li ði ö zel tem sil ci si Ko fi An nan la iþ bir li ði ya pa cak la rý ný dü þün dü ðü nü söy le di. Bu ey, bir ga ze te ci nin, Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov un haf ta so nun da Ka hi re de A rap Bir li ði tem sil ci le riy le gö rü þe ce ði ni, Çin in de bir tem sil ci si ni Þam a gön der di ði ne yö ne lik ha ber le ri ha týr la ta rak bu du ru mun, An nan ýn Su ri ye de ki kri zi çöz me de tek a ra bu lu cu luk sü re ci ol ma lý a çýk la ma sý na ne ka dar uy gun düþ tü ðü nü sor ma sý ü ze ri ne þun la rý söy le di: Baþ ka ül ke le rin gi ri þim le riy le il gi li yo rum yap mak bi ze düþ mez. An cak her i ki ül ke de BM ye ü ye ve BM Gü ven lik Kon se yi ül ke le ri dir. Ý ki ül ke nin de BM-A rap Bir li ði or tak ö zel tem sil ci si Ko fi An nan la iþ bir li ði ya pa cak la rý ný dü þü nü yo rum. Ge nel Sek re ter Ban Ki-mun un in sa ni iþ ler den so rum lu yar dým cý sý Va le ri e A mos un bu gün Su ri ye ye gi de ce ði ni de te yit e den Del Bu ey, Su ri ye de i ki gün kal ma sý ön gö rü len A mos un a ma cý nýn, in sa ni yar dým per so ne li nin en gel ler le kar þý laþ ma dan Su ri ye de her ye re e ri þim hak ký nýn ol ma sý ný sað la mak ol du ðu nu bil dir di. Ö te yan dan Fran sa Dý þiþ le ri Ba ka ný A la in Jup pe, Rus ya da dev let baþ kan lý ðý se çi mi ni ka za nan Vla di mir Pu tin den Mos ko - Fran sa Dý þiþ le ri Ba ka ný A la in Jup pe va nýn Su ri ye po li ti ka sý ný tek rar göz den ge çir me si ni is te di. Jup pe, Se çim ler ar týk ge ri de kal dý ðý i çin ye ni Dev let Baþ ka ný na Rus ya nýn Su ri ye po li ti ka sý ný göz den ge çir me si çað rý sý ya pa bi li rim de di. Su ri ye ko nu sun da Rus ya nýn u lus la ra ra sý ka mu o yun da ta ma men yal nýz kal dý ðý ný be lir ten Jup pe, Çin in de ar týk ken di po zis yo nu nu sor gu la ma ya baþ la dý ðý ný i fa de et ti. Jup pe, BM Gü ven lik Kon se yi nden en ký sa za man da Þam yö ne ti mi nin bas ký ya son ver me si ni ta lep e den ve A rap Bir li ði nin pla ný nýn ha ya ta ge çi ril me si ni sað la ya cak bir ka rar çý kar týl ma sý ný ö nem li bir ge liþ me o la ca ðý ný be lirt ti. AB Dý þiþ le ri ük sek Tem sil ci si Cat he ri ne Ash ton da, Rus ya nýn Su ri ye de ye ni bir ik ti da rýn zo run lu lu ðu nu ka bul et me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Hu mus i çin son de re ce ge rek li o lan in sa ni yar dý mýn u laþ tý rýl ma sý i çin u lus la ra ra sý top lu mun Su ri ye de ha re ke te geç me si ge rek ti ði ni kay det ti. Ash ton, Rus ya nýn bu a ma ca u laþ mak i çin ken di le ri ne yar dým et me si ge rek ti ði ni de bil di re rek, Rus ya Baþ ba ka ný Vla di mir Pu tin in se çim de ki ke sin za fe ri ni AB nin dik ka te al dý ðý ný i fa de et ti. Beyrut-Paris-Prag / a a MCCAÝN, SURÝE'E HAVA SALDIRISI ÝSTEDÝ ABD Kon gre si nde ki et kin se na tör ler den John McCa in, Su ri ye ye ha va sal dý rý sý dü zen len me si ne yö ne lik u lus la ra ra sý bir ça ba ya ön cü lük et me si i çin ABD ye çað rý da bu lun du. ABD de 2008 baþ kan lýk se çim le rin de Cum hu ri yet çi Par ti nin a da yý o lan A ri zo na Se na tö rü McCa in, ABD Baþ - ka ný Ba rack O ba ma yý, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ve ken di hal - ký na kar þý uy gu la dý ðý þid de te kar þý çok yu mu þak kal mak la e leþ tir di. Se - na to Si lah lý Hiz met ler Ko mi te si nin de ký dem li Cum hu ri yet çi ü ye si o lan McCa in, Se na to da yap tý ðý a çýk la ma da, Su ri ye hü kü me ti nin si lah sýz si - vil le re kar þý gi riþ ti ði kat li a mýn muh te me len sa vaþ suç la rý kap sa mý na gir di ði ni be lir te rek, ABD i le ya da ABD siz, Su ri ye nin böl ge de ki kom þu - la rý nýn as ke ri mü da ha le de bu lu na ca ðý ný ö ne sür dü. ABD nin, E sad ý ve yan daþ la rý ný dev re dý þý bý rak mak i çin ah lâ kî ve stra te jik yü küm lü lü ðü bu lun du ðu nu i fa de e den McCa in, Bu nu yap ma nýn en ger çek çi yo lu, ya ban cý ha va gü cüy le o lur. ABD, E sad güç le ri ne kar þý ha va sal dý rý la rý yo - luy la Su ri ye de ki, ö zel lik le de ül ke nin ku ze yin de ki ki lit yer le þim mer kez - le ri ni ko ru ma ya yö ne lik bir u lus lar a ra sý ça ba ya ön cü lük et me li de di. Su ri ye ye kar þý as ke rî a dým at ma nýn za ma ný nýn gel di ði ni ve ABD nin doð ru dan bir as ke rî ey le me ön cü lük et me si ge rek ti ði ni sa vu nan McCa - in, Baþ kan O ba ma, E sad ýn baþ la dý ðý i þi bi tir me si ne hiç bir þart ta i zin ve ril me ye ce ði ni çok net o la rak i lan et me li i fa de si ni kul lan dý. Se na tör McCa in, Su ri ye ye kar þý ha va sal dý rý sý dü zen len me si çað rý - sýn da bu lu nan ilk Kon gre ü ye si ol du. Was hing ton / a a LÝBA'DAN SURÝELÝ MUHALÝFLERE ARDIM LÝB A U lu sal Ge çiþ Kon se yi (UGK) Baþ ka ný Mus ta fa Ab dul - ce lil, Su ri ye ye 100 mil yon do lar lýk yar dým da bu lun duk la rý ný be lir te rek, Su ri ye de in san lar öl dü rü lü yor, bu yar dým Su ri ye hal ký na fe da ol sun de di. UGK Baþ ka ný Ab dul ce lil, Ce za yir Dý þiþ le ri Ba ka ný Mu rad Me len ci yi ka bul et ti. Ba sý na ka pa lý ya pý lan gö rüþ me nin ar dýn dan ga ze te ci le rin so ru la rý ný ce vap - la yan Ab dul ce lil, Lib ya ve Ce za yir a ra sýn da ta rih ten ge len bir dost luk i liþ ki si nin bu lun du ðu nu be lirt ti. Her i ki ül ke nin bir a - i le nin fer di gi bi ol du ðu nu kay de den Ab dul ce lil, Lib ya, ye ni ya pý lan ma sü re cin de kom þu la rýy la i yi i liþ ki ler i çe ri sin de o la - cak týr. Lib ya ya ver di ði des tek ten do la yý Ce za ir hal ký na ve Ce za ir hü kü me ti ne te þek kür e de riz. Ce za yir i le u zun sý nýr la - rý mýz var. Bun dan son ra ki dö nem de gü ven li bir sý nýr sað la - ya ca ðýz. Sý nýr lar a ra sýn da sað la nan u yuþ tu ru cu ka çak çý lý ðý na da da ha sý ký ted bir ler a la ca ðýz di ye ko nuþ tu. Bir ga ze te ci - nin Lib ya nýn Su ri ye de ki mu ha lif le re yar dým da bu lun du ðu yö nün de ki so ru su ü ze ri ne Ab dul ce lil, Su ri ye hal ký na ver di - ði miz 100 mil yon do lar lýk yar dý mý, Lib ya hal ký nýn ze ka tý o la - rak ka bul e di yo ruz. Su ri ye de in san lar öl dü rü lü yor. Bu yar - dým Su ri ye hal ký na fe da ol sun di ye ko nuþ tu. Trablus / a a ÝNGÝLÝZ ELÇÝ: ESAD REJÝMÝ BÝRKAÇ HAFTA ÝÇÝNDE ÇÖKEBÝLÝR ÝN GÝL TE RE NÝN Þam Bü yü kel çi si Si mon Col lis, E sad re ji mi nin bir kaç haf ta i çin de çö ke bi le ce ði ni id di a et ti. Ýn gi liz Ti mes ga ze te - si ne ko nu þan Col lis, Su ri ye de ki yö ne ti mi i çi o yul muþ a ðaç göv - de si ne ben ze te rek, Ý çe ri de ba sýnç ar tý yor. Bir pat la ma ol du ðun - da her þey çok ça buk çö ke cek. E sad ýn yýl so nu na ka dar da ya na - bi le ce ði ni san mý yo rum. Çok da ha ön ce dev ri le cek i fa de le ri ni kul - lan dý. Su ri ye or du su nun yor gun ve mo ra li bo zuk ol du ðu nu sa vu - nan Bü yü kel çi Col lis, ül ke e ko no mi si nin de gi de rek kö tü leþ ti ði ve bu du rum da Rus ya ve Çin in bi le sa vu nul ma zý sa vun mak ko nu - sun da te red düt e de ce ði ni kay det ti. 4 yýl bo yun ca Þam Bü yü kel - çi li ði ya pan Si mon Col lis, Hu mus ken tin de ya þa nan la rýn Ba tý nýn tah min et ti ðin den da ha da kö tü ol du ðu nu be lir te rek, Hu mus u kü çük Sta lin grad a ben zet ti. Ý ran ve Rus ya nýn Su ri ye re ji mi ne ver di ði des te ði e leþ ti ren Col lis, Ý ran ýn stra te jik tav si ye ler de bu - lun du ðu nu, Rus ya nýn i se re ji me a ðýr si lâh lar ve tank lar sað la dý - ðý ný kay det ti. Su ri ye hal ký nýn yüz de 20 si nin E sad ý des tek le di ði - nin tah min e dil di ði ni be lir ten Col lis, Bir o la yýn, hýz lý bir çö kü þü te tik le me si müm kün. Re ji mi des tek le yen te mel ký rýl gan ol ma ya baþ la dý di ye ko nuþ tu. Ýn gil te re, ge çen haf ta Þam da ki Bü yü kel - çi li ði ni gü ven lik ge rek çe siy le ka pat mýþ tý. Lon dra / a a Hocalý Katliâmý, Türkiye ve Fransa GÖKTÜRK TÜSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi Tür ki ye, geç ti ði miz gün ler de bir bi riy le bað lan tý lý i ki gün dem mad de si et ra fýn da cid dî bir si ya sî dal ga lan ma ya þa dý. Bu dal ga lan ma lar dan bi rin ci si, 26 Þu bat 1992 ta ri hin de Er me ni ler ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len ve a çýk bir soy ký rým o lan Ho ca lý Kat li â mý nýn 20. yýl dö nü mü dolayýsýyla ger çek leþ ti ri len an ma tö re nin de ya þa nan o lay lar dý. Ý kin ci dal ga lan ma nýn te mel sebebi i se Fran sa A na ya sa Kon se yi nin al dý ðý Er me ni Soy ký rý mý ný in kâ rýn suç sa yýl ma sý na i liþ kin ka nu nun ip ta li ka ra rý idi. Her i ki ge liþ me nin de bu ka dar ses ge tir miþ ol ma sý, u lus la r a ra sý i liþ ki ler a la nýn da mil li yet çi lik ta ban lý ge liþ me le rin ne ka dar bü yük bir rol oy na dý ðý ný gös ter me si a çý sýn dan ö nem li ydi. Tah min e de bi le ce ði niz gi bi, ken di kim lik vur gu su nu baþ ka bir ül ke nin ya þa dý ðý bü yük a cý ü ze rin den meþ rû laþ tý ran ül ke Tür ki ye, bü yük a cý yý ya þa yan ül ke A zer bay can, za fer sar hoþ lu ðu i çe ri si ne gi ren ül ke Er me nis tan ve el de e di len za fe rin ge çer siz ol du ðu nu i lân e den ak tör de Fran sa dýr. Ho ca lý Kat li â mý, SSCB nin en güç süz ol du ðu ve Gü ney Kaf kas ya da mil li yet çi u ya nýþ la rýn ya þan dý ðý bir dö nem de, SSCB nin as ke rî ve ör güt sel ka pa si te sin den de ya rar la nan Er me ni si lâh lý güç le ri nin, ken di le rin ce var ol du ðu nu id di a et tik le ri soy ký rým un su ru na kar þý his set tik le ri rö vanþ is te mi nin bir so nu cu o la rak or ta ya çýk mýþ plan lý bir kat li âm dýr. Top lu mun her ke si min den in san la rýn bel li bir dü zen dâ hi lin de kat le dil di ði bu o lay hu kuk sal an lam da bir soy ký rým o la rak da ta ným la na bi lir. Ne var ki, bu dra ma tik o lay dâ hi lin de kat le di len in san sa yý sý nýn, u lus la r a ra sý ak tör ler ta ra fýn dan soy ký rým o la rak ta ným la nan o lay la ra gö re da ha az ol ma sý (106 sý ka dýn, 83 ü ço cuk top lam 613 A ze ri va tan da þý), A zer bay can ýn dip lo ma tik ma na da ye te rin ce güç lü ol ma ma sý, o lay lar da ih ma li bu lu nan SSCB ü ze rin den Rus ya nýn da so rum lu luk al tý na gi re bi le ce ði ge rek çe si ve ta biî ki, Er me ni di as po ra sý nýn si ya sal faaliyet dolayýsýyla Ho ca lý o la yý yal nýz ca bir kat li âm o la rak ta nýn mak ta dýr. Tür ki ye nin A zer bay can da ya þa nan bu a cý yý an mak is te me si ka dar tabiî bir du rum o la maz. An cak, bu me se le nin Tür ki ye i le Er me nis tan a ra sýn da ya þa nan ve çok fark lý bir ger çek li ðe sa hip po li ti ka un sur la rý i le bir lik te de ðer len di ril me si ha ta dýr. Bu gi ri þim, her þey den ön ce Ho ca lý da öldürülen 613 A ze rî va tan da þý na ya pý la cak en bü yük say gý sýz lýk týr. Ho ca lý da ö len le rin, geç ti ði miz gün ler de Tak sim de ger çek leþ ti ri len gös te ri ler de or ta ya ko nan çar pýk top lum sal dal ga lan ma la ra ben zer bir nef ret dal ga sý nýn so nu cun da kat le dil dik le ri he sa ba ka tý lýr sa, Tür ki ye de dü zen le nen an ma tö re ni nin de rö vanþ o dak lý bir baþ ka nef ret dal ga sý nýn ka bar ma sý na yol a ça ca ðý da or ta da dýr. Zi ra her fýr sat ta Er me ni Dev le ti nin in san lýk tan na si bi ni al ma mýþ ol du ðu nu kay de den Tür ki ye nin ve hat ta A zer bay can ýn, an ma a dý al týn da dü zen le nen bir gös te ri de, Er me nis tan ýn ve di as po ra Er me ni le ri nin Tür ki ye ve A zer bay can hak kýn da dün ya ça pýn da or ta ya koy duk la rý de zen for mas yon gi ri þim le ri ni güç len di ren bir gö rün tü or ta ya koy muþ ol ma la rý ger çek ten af fe di le mez bir ha ta dýr. Bu nun ya ný sý ra, A zer bay can da ger çek le þen bir o la yý an mak i çin mey dan lar da top la nan ka la ba lý ðýn, Er me nis tan Dev le ti nin iþ le di ði in san lýk su çun dan do la yý, Tür ki ye de ya þa yan Er me ni kö ken li va tan daþ lar dâ hil bütün Er me ni ýr ký ný teh dit e den bir dil kul lan mýþ ol ma sý Tür ki ye yi zor du ru ma so kan bir gö rü nüm ol muþ tur. Fran sa da, si ya set a re na sý nýn bütün yoz laþ mýþ gö rü nü mü ne kar þýn, in san hak la rý na say gý du yan bir ka ra rýn a lýn mýþ ol ma sý i se, Fran sa nýn ne den bü yük bir dev let o la rak al gý lan dý ðý ný gös ter miþ tir. Bu na gö re, Fran sýz A na ya sa Kon se yi, ik ti dar ve mu ha le fet par ti le ri nin an la þa rak çý kar dýk la rý ve i fa de öz gür lü ðü nü ký sýt la yan Er me ni Soy ký rý mý nýn in kâ rý ný suç sa yan ka nu nu, Fran sýz A na ya sa sý nýn dü þün ce ve i fa de öz gür lü ðü nü dü zen le yen 34. mad de si ni ze de le di ði ge rek çe siy le ip tal et miþ tir. Böy le ce Fran sa nýn es ki A da let Ba ka ný ve a na ya sa hu ku ku pro fe sö rü Ro bert Ba din ter in de yi miy le Fran sa da ta ri hî ko nu lar la il gi li ka nun lar çý kar mak im kân sýz ha le gel miþ tir. Fran sa da a lý nan bu ka rar bütün dün ya ya bir ör nek lik teþ kil e de ce ði i çin Er me nis tan ýn ve Er me ni Di as po ra sý nýn da i þi zor laþ mýþ týr. Ne var ki, Tür ki ye nin bu ka ra rý bir za fer o la rak e le al mak tan çok bun dan son ra ne ya pa bi le ce ði ne e ðil me si ge re kir. Soy ký rým in kâ rý ný suç sa yan ka nu nu A na ya sa Kon se yi ne gö tü ren ve fark lý par ti le re men sup o lan par la men ter le rin çok bü yük bir bö lü mü da hi, soy ký rý mýn var lý ðý na i nan mak ta, an cak bu me se le ü ze rin den i fa de öz gür lü ðü nü ze de le ye cek yak la þým lar dan ka çýn mak ta dýr lar. Ho ca lý Kat li â mý ný an ma tö re nin de or ta ya ko nan gö rün tü ler Tür ki ye nin hiç de sað lýk lý ol ma yan bir top lum sal ku tup laþ ma ya doð ru git ti ði ni gös ter mek te dir. An cak ko nu mil li yet çi söy lem le re kay dý ðý nok ta da çok dik kat et mek ge re kir. Zi ra A gos ga ze te si nden Ro ber Kop taþ ýn Ho ca lý Kat li â mý na gös te ri len ve a þý rý ya ka çan tep ki yi, söz de soy ký rý mýn 100. yý lý na yak la þý lýr ken di as po ra ya ve ril miþ bir göz da ðý o la rak al gý la yan a na li zi çok doð ru dur. Tür ki ye, e ðer ger çek ten bir hoþ gö rü ül ke si ol mak is ti yor sa, Er me nis tan dan ge len ka çak iþ çi le rin ça lýþ ma sý na i zin ve ril di ði ni be lir te rek üs te çýk ma ya ça lý þa ca ðý na, hem Ho ca lý Kat li â mý ný hem de Sum ga yýt Pog ro mu nu ay ný an da a na cak bir ço ðul cu lu ða e riþ mek zo run da dýr. Zi ra Tür ki ye nin hi tap et me si ge re ken a sýl ak tör ler, A zer bay can Cum hu ri ye ti ve Er me nis tan Cum hu ri ye ti halk la rý dýr, di as po ra lar de ðil.

8 8 HA BER Kar deþ li ði mi zi kim se bo za maz ca ni as ya.com.tr Her ü ni ver si te ye i ki mes cid Ba zý la rý is te se de, is te me se de bü tün Tür ki ye de bir i ba det ye ri/ mes cid ih ti ya cý bu lu nu yor. Baþ ta o kul lar ol mak ü ze re in san la rýn top lu o la rak bu lun du ðu yer ler de çok sa yý da mes ci de, i ba det ye ri ne ih ti yaç var. Ay ný þe kil de, bü yük þe hir le rin vaz ge çil mez le ri ha li ne ge len a lýþ ve riþ mer kez le rin de de bu ih ti yaç his se di li yor. A lýþ ve riþ mer kez le ri ve o to yol ü ze rin de ki is tas yon lar da geç miþ yýl la ra nis bet le çok sa yý da mes cid a çýl dý. Bu na rað men hâ lâ ba zý böl ge ler de ki is tas yon lar da mes cid yok. Ta biî bu ve ben ze ri yer ler de mes cid bu lun ma ma sý bi raz da bu yön de ki ta lep le rin di le ge ti ril me miþ ol ma sý dýr. Mes cid var mý? so ru su kar þý sýn da, ok ce va bý a lýn ca i þin pe þi ni bý rak ma mak lâ zým. Müþ te ri o la rak ih ti yaç duy du ðu muz mes cid le rin a çýl ma sý i çin ta lep le ri mi zi ýs rar la di le ge tir me miz i cap e di yor. Mes cid ih ti ya cý nýn du yul du ðu yer ler den bi ri de o kul la rý mýz. Bin ler ce o ku lu muz var, a ma bun la rýn çok a zýn da mes cid var. Ni çin her o kul da bir de ðil, hat ta i ki mes cid ol ma sýn? Ni çin ol sun? di yen le re en ký sa ce vap, Ýh ti yaç ol du ðu i çin þek lin de o la bi lir. Mer sin Ü ni ver si te sin de de böy le bir ih ti yaç du yul muþ ve yö ne tim e di lek çe ve ril miþ. Bel ge le re ba kýl dý ðýn da gö rü lü yor ki, 5 O cak 2012 ta rih li di lek çe ye an cak 2 Þu bat ta ce vap ve ril miþ. Keþ ke ve ril me miþ ol say dý de dir te cek ce vap ta, (Sa yý: B.30.2.ME U / ) Ü ni ver si te miz e ni þe hir kam pu sün de fi zik sel im kân lar ye ter siz o lup, fi zik sel o la nak la rýn el ve riþ li ol ma sý du ru mun da söz ko nu su ih ti ya cýn gi de ri le bi le ce ði bir a lan tah sis e di le bi le cek tir de nil miþ. ok sa, Ne re den çýk tý bu ta lep? La ik lik ge re ði böy le bir ta le bi kar þý la ma mýz müm kün de ðil dir þek lin de ce vap ver me dik le ri i çin yö ne tim e te þek kür et mek mi i cap e der? 28 Þu bat sü re cin de böy le bir di lek çe ye her hal de ce vap da hi ve ril mez di. An cak, ne re dey se kü çük bir il çe bü yük lü ðün de ki ko ca ü ni ver si te yer leþ ke sin de bir mes cid ye ri ay rý la ma ma sý ve bu nun da fi zik sel im kân sýz lýk o la rak a çýk lan ma sý hiç ma kul de ðil. Fi zik sel o la nak la rýn el ve riþ li ol ma sý du ru mun da söz ko nu su [mes cid] ih ti ya cý nýn gi de ri le bi le ce ði bir a lan tah sis e di le bi le cek tir de nil mek su re tiy le çö zü mü be lir siz bir ta ri he ha va le et mek de ka bul gör mez. Ma dem bu ko nu gün de me gel di ve bel ge len di, o hal de çö züm i çin bir an ön ce a dým a týl ma lý dýr. Ha týr la mak lâ zým ki ben zer þe kil de An ka ra Ü ni ver si te si Göl ba þý Kam pü sün de mes cid ta lep le ri ön ce red de dil miþ, (Ko nu i le il gi li 18 O cak 2012 ta rih li ya zý mýz i çin ba ký la bi lir: ni as ya.com.tr/ya zi-de tay2.asp?id=4964) son ra sýn da i se ta lep ler ka bul e di le rek mes cid a çýl mýþ. Pe ki kö tü mü ol du? Mes cid a çýl dý di ye Göl ba þý nda e ði tim mi ge ri le di? Ha yýr, tam ak si ne o ku la hu zur ve gü ven gel miþ ol ma lý. (29 O cak 2012 ta rih li il gi li ha ber i çin ba ký nýz: ni as ya.com.tr/ha ber-de tay2.asp?id=28058) Ne ti ce o la rak bü tün ü ni ver si te le ri miz de di ðer o kul lar da ta lep ol ma sý þar týy la mut la ka mes cid ler, i ba det ma hal le ri a çýl ma lý dýr. Bu ta lep ler kar þý sýn da, ye rim yok, ye nim dar gi bi ba ha ne le re sý ðýn ma ya lým. Bu mes cid ler i çin mad dî im kân is te ni yor sa mil le ti miz bin ler ce mes cid yap ma ya ve hiz me te aç ma ya ha zýr dýr. ap tý ðý bin ler ce ca mi ve mil yon lar ca ha yýr i þi bu na en bü yük de lil dir. Bir mes cid a çýl sýn ta lep le ri ge ri çev ril me ye de vam et tik çe, Her o ku la, her ü ni ver si te ye, her a lýþ ve riþ mer ke zi ne ve ih ti yaç du yu lan, te lep o lan her me kâ na i ki þer mes cid a çýl sýn ta lep le ri ar ta rak de vam e de cek. Mes cid le ri en gel le mek is te yen le re du yu ru lur... Des ti ci: ÝHL ler en ö nem li ya pý taþ la rýn dan nbbp Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Des ti ci, Ý mam Ha tip Li se le ri, ku ru lu þun dan bu gü ne ka dar or ta ya çý kýþ þek li, ya pý sý, müf re da tý, öð ren ci le ri ve me zun la rýy la Tür ki ye;nin en ö nem li ya pý taþ la rýn dan bi ri ol muþ tur de di. Des ti ci, Ý mam Ha tip Li se le ri nin a çý lý þý nýn 61. yýl dö nü mü i le il gi li o la rak ya yýn la dý ðý me sa jýn da, Ül ke si ni, mil le ti ni, bay ra ðý ný, Ýs lâm ý ger çek an lam da sev di ren Ý mam ha tip Li se le ri nden me zun o lan lar dan bir çok la rý nýn mil let ve ki li, iþ a da mý, pro fe sör, din a da mý, öð ret men, dok tor, ha kim, sav cý, kay ma kam, va li ve bu na ben zer gö rev ler de bu lun duk la rý na dik kat çek ti. Ken di si nin de i mam ha tip me zu nu bir si ya set çi ol du ðu nu i fa de e den Des ti ci, Di yar ba kýr da geç ti ði miz yýl ger çek leþ ti ri len 7. Ý mam Ha tip li ler Ku rul ta yý nda yap tý ðý ko nuþ ma ya a týf ta bu lu na rak þun la rý an lat tý: Di yar ba kýr da ki ko nuþ mam da; Ý mam Ha tip Li se le ri nin hiç bir si ya sî o lu þu mun hi ma ye ve gü dü mün de ol ma dý ðý ný be lirt miþ, 8 yýl lýk ke sin ti siz e ði ti min ta ma men i de o lo jik bir ze min de ha zýr lan dý ðý ný i le ri sür müþ tüm. Zo run lu e ði ti min ka de me li ha le dö nüþ tü rü le rek Ý mam Ha tip Li se le ri nin or ta ký sým la rý nýn e ði ti me a çýl ma sý ta le bin de bu lun muþ tum. Ay rý ca, Tür ki ye de U lus la r a ra sý ni te lik te bir Ý mam Ha tip Li se si a çýl ma lý di ye rek fik ri mi a çýk la mýþ tým. Þim di, bi rin ci ta le bim ha ya ta geç ti. 2. si nin de geç me si ni is ti yo rum. Ý mam Ha tip Li se le ri, ku ru lu þun dan bu gü ne ka dar or ta ya çý kýþ þek li, ya pý sý, müf re da tý, öð ren ci le ri ve me zun la rýy la Tür ki ye nin en ö nem li ya pý taþ la rýn dan bi ri ol muþ tur. An ka ra / a a A LE VÎ de de si Si nan Boz te pe, Tür ki ye de son za man lar da tek rar A le vî-sün nî kar deþ li ði ka þýn mak is ten di ði ne dik kat çe ke rek, A le vî ve Sün nî va tan daþ lar a ra sýn da ki kar deþ li ði kim se nin bo za ma ya ca ðý ný söy le di. Cey han Ha cý Bek taþ Ve li A na do lu Kül tür Vak fý Baþ ka ný Ba ha dýr O da ba þý ve be ra be rin de ki ü ye ler, Cey han Gi ri þim ci Ý þa dam la rý Der ne ði ni (CE GÝD) zi ya ret et ti. ö ne tim Ku ru lu ü ye le ri nin de ha zýr bu lun du ðu zi ya ret te ko nu þan CE GÝD Sek re te ri Ka mil Ü züm, u zun za man dýr ta nýþ ol ma yý a maç la dýk la rý ný be lir te rek, zi ya ret ten duy du ðu mem nu ni ye ti i fa de et ti. Ü züm, A le vî kar deþ le ri miz le or tak prog ram lar ya pa bi li riz. Çün kü çok sa yý da or tak de ðer le ri miz var. Bu or tak de ðer ler pay la þýl dýk ça top lu mun mut lu lu ðu ar tar de di. Cey han Ha cý Bek taþ Ve li A na do lu Kül tür Vak fý Baþ kan Ba ha dýr O da ba þý da ta nýþ ma prog ram la rý nýn her za man çok ö nem li ol du ðu nu söy le di. CE GÝD yö ne ti ci le ri ne gös ter dik le ri du yar lý lýk tan ve ya kýn lýk tan do la yý te þek kür e den O da ba þý, Al la h'ý mýz, Kur'â n'ý mýz, Mu ham me d'i miz, kýb le miz bir dir. Biz ler ve siz ler ay rý gay rý de ði liz. Bir lik te yiz, he pi miz Ýs lâ m'ýz. Ger çek ten de bu ko nu la ra son de re ce du yar lý sý nýz. de di. A le vî de de si Si nan Boz te pe de zi ya ret ten duy duk la rý mem nu ni ye ti ni di le ge tir di. Boz te pe, þöy le ko nuþ tu. Bu bir lik te lik ten son de re ce mem nun ol du ðu mu i fa de et me li yim. Tür ki ye de son za man lar da tek rar A le vî-sün nî kar deþ li ði ka þýn mak is ten mek te dir. A ma A le vî si ve Sün ni si i le ak lý se lim in san la rýn bir a ra ya ge le rek bu o yun la rý bo za ca ðý na, o yun la rý plan la yan la rýn a maç la rý na u la þa ma ya ca ðý na i nan cým tam dýr. Hiç bir kim se bu mil le te bu o yun la rý yut tu ra maz. e ter ki ak lý se lim in san lar bir a ra ya gel sin ler ve bir bir le ri i le ta nýþ ol sun lar. A da na / ci han BARIÞ ÝÇÝNDE AÞAACAÐIZ REK TÖR GÖ RÜÞ MEK ÝS TE ME DÝ RES MÝ ya zý i le ve ri len red ce va bý kar þý sýn da söz lü o la rak da gö rüþ mek a ma cýy la Rek tör Prof. Dr. Sü ha Ay dýn dan ran de vu ta lep et ti ði ni di le ge ti ren Ka ra o ðul la rý, çe þit li ba ha ne ler i le ri sü rü le rek is te ði nin ka bul e dil me di ði ni söy le di. 325 dönüm kampüste mescide yer bulamadýlar! MER SÝN Ü NÝ VER SÝ TE SÝ NÝN 325 BÝN MET RE KA RE LÝK A NA KAM PÜ SÜ Ý LE 27 BÝN 500 MET RE - KA RE LÝK E NÝ ÞE HÝR KAM PÜ SÜN DE MES CÝT OK VE REK TÖR LÜK TA LEP LE RE DU AR SIZ. AN KA RA Ü ni ver si te sin de u zun ca bir sü re de vam e den ve yo ðun gay ret ler so nu cu çö zü me bað la nan mes cit prob le mi, þim di de Mer sin Ü ni ver si te sin de or ta ya çýk tý. Öð ren ci le rin ve ü ni ver si te ça lý þan la rý nýn na maz ký la bi le ce ði bir mes ci din ol ma yý þý, cid dî sý kýn tý ya yol a çý yor. So ru nun çö zü mü i çin ya pý lan bi rey sel ve top lu baþ vu ru lar dan þim di ye ka dar o lum lu bir so nuç a lý na ma dý. Son o la rak ü ni ver si te yö ne ti mi ne ko nuy la il gi li o la rak ve ri len bir di lek çe ye, Rek tör lük ta ra fýn dan, fi zik sel im kân la rýn ye ter siz li ði ge rek çe siy le red ce va bý ve ril di. e ni As ya ya ko nu þan Mer sin Ü ni ver si te si E ði tim Fa kül te si öð ren ci si Nu rul lah Ka ra o ðul la rý sü re ci þöy le an lat tý: Na maz ký lý na cak yer nok ta sýn da sý kýn tý çe ki yor duk. Çe þit li mü ra ca at la rý mýz ol du. Her se fe rin de çe þit li ba ha ne ler le ge ri çev ril dik. En so nun da 5 O cak 2012 ta ri hin de ü ni ver si te nin E ði tim Fa kül te si De kan lý ðý na bir di lek çe yaz dým. 2 Þu bat 2012 ta ri hin de ge len ce vap ta, e ni þe hir kam pü sün de fi zi kî im kân la rýn ye ter siz ol du ðu ge rek çe gös te ri le rek, fi zik sel im kân la rýn el ve riþ li ol ma sý ha lin de söz ko nu su ih ti ya cýn kar þý la na bi le ce ði bir a lan tah sis e di le bi le ce ði bil di ril di. Ta biî 325 dö nüm a lan ü ze rin ku ru lu a na kam püs ve 27.5 dö nüm lük e ni þe hir kam pü sü müz i çin böy le bir ce va býn ve ril me si dü þün dü rü cü dür. Mersin / e ni As ya CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, Lon dra mer kez li Su u di A ra bis tan der gi si Ar ra jol a (Er kek ler), ço cuk lu ðun dan si ya sî ka ri ye ri ne, ü ni ver si te ve iþ tec rü be sin den a i le ha ya tý na ka dar çe þit li ko nu lar da a çýk la ma la rý ný i çe ren mü la kat ver di. Cum hur baþ kan lý ðý nýn in ter net si te sin de de yer ve ri len mü lâ kat ta Gül, Ýs lâ mî örf ve a det ler le Do ðu ge le nek le ri ne bað lý bir þe hir o lan Kay se ri de doð du ðu nu, þehrin Sel çuk lu lar za ma nýn da da ün yap mýþ o lan Ýs lâm kül tü rü mer kez le rin den bi ri ol du ðu nu i fa de et ti. Ba ba sý, an ne si ve kar deþ le ri nin hâ lâ Kay se ri de ya þa dý ðý ný be lir ten Gül, ye tiþ me tar zý ný þöy le an lat tý: Kay se ri e sa sen bir sa na yi ve ti ca ret mer ke zi dir. O ra da in san lar bu þe kil de ye ti - Mescitle ilgili talep ve Rektörlük tarafýndan verilen red yazýsý... þir ler. O ra lar da bir a det var dýr. A i le ler ço cuk la rý bü yü yün ce on la rý sý na va ta bi tu tar lar. Ti ca ret le il gi li o lan lar mes lek le re yön len di ri lir, ol ma yan lar o ku la gön de ri lir di. Ha týr lý yo rum, de de min bir iþ ye ri var dý. Bir yaz ta ti lin de ba bam be ni o ra ya gön der di. Ga zoz sa ta cak tým, an cak an la þý lan pek ba þa rý lý o la ma dým ki be ni tek rar o ku la gön der di ler. Gül, si ya se te a týl ma sýn da ü ni ver si te ça ðýn da e din di ði si ya sî tec rü be nin fay da lý ol du ðu nu i fa de e de rek, þöy le de vam et ti: Þah sî bek len ti ler ye ri ne ül ke ye hiz met dür tü sü bi zim i çin ö nem liy di yý lýn da par ti yi kur duk. Doð ru bul du ðu muz re form la ra gir me yi ta sar lý yor duk. Bun la ra baþ la dýk ve ger çek leþ tir dik. An cak ba zý zor luk lar da BAL AN LILAR Der ne ði Baþ ka ný Rý za ýl dý rým, A dý ya man da in san la rýn ba rýþ ve kar deþ lik i çin de ya þa - mak ta ol du ðu nu vur gu la ya rak, Biz ler Ga zi an tep te bu lu nan yö re der nek le ri ve si vil top lum ku ru luþ la rý o - la rak tüm bu ya pý lan la rýn i na dý na, bu top rak lar da ki tüm et nik ya pý lar la, i nanç lar la bir lik te ba rýþ i çe ri sin de ya þa ya ca ðýz de di. A dý ya man da A le vi va tan daþ la rýn o tur du ðu ev le rin i þa ret len me si i le il gi li Ga zi an tep te 16 si vil top lum ku ru lu þu bir lik ve be ra ber lik me sa jý ver di. Ýl de fa a li yet gös te ren 16 der ne ðin tem sil ci si, o - lay la il gi li o la rak A dý ya man Bal yan lý lar Der ne ði nde bir a ra ya gel di. Bu ra da si vil top lum ku ru luþ la rý a dý na bir a çýk la ma ya pan A dý ya man Bal yan lý lar Der ne ði Baþ ka ný Rý za ýl dý rým, A dý ya man da her i nanç tan in sa - nýn ya þa dý ðý na dik kat çek ti. ýl dý rým, A dý ya man da in san lar ba rýþ ve kar deþ lik i çin de ya þa mak ta dýr. Or ta - do ðu da cid dî bir sü reç ya þa nýr ken, A dý ya man da Ma raþ ve Ço rum o lay la rý nýn tek ra rý ný an dý ran bir o la yýn ya þan ma sý ü zü cü, kay gý ve ri ci ve dü þün dü rü cü. Bu na hiç bir gü cün hak ký yok tur i fa de le ri ni kul lan dý. O la - yýn so rum lu la rý nýn bu lun ma sý ge rek ti ði nin al tý ný çi zen ýl dý rým, Bin ler ce yýl dan be ri bu top rak lar ü ze rin de ya þa yan in san lar, ne ya zýk ki bu ül ke nin ka rý þýk lý ða sü rük len me sin de çý ka rý o lan lar ta ra fýn dan, bir çok kez kýþ kýrt ma la rý se be biy le bir bir le ri ne dü þü rül mek is ten miþ ve ba zý dö nem ler de be bu na mu vaf fak o lun - muþ tur. Biz ler bu nu ta ri hin de rin lik le rin de gör dü ðü müz gi bi, ya kýn ta ri hi miz de Kah ra man ma raþ ta, Ço - rum da, Si vas ta, Ga zi de ve bir çok o lay lar da gör dük di ye ko nuþ tu. a þa nan i þa ret le me o la yý nýn çö zül - me si ge rek ti ði nin al tý ný çi zen ýl dý rým, A dý ya man da ki A le vi ak ra ba la rý mýz, ev le ri i þa ret le nen ve i þa ret - len me yen in san la rý mýz te dir gin ol ma dan ne za man ra hat u yu ya bi le cek ler dir? Biz ler Ga zi an tep te bu lu - nan yö re der nek le ri ve si vil top lum ku ru luþ la rý o la rak tüm bu ya pý lan la rýn i na dý na, bu top rak lar da ki tüm et nik ya pý lar la, i nanç lar la bir lik te ba rýþ i çe ri sin de ya þa ya ca ðýz. Biz ler bu va him o la yý ger çek leþ ti ren le rin bir an ön ce ya ka la na rak a da let ö nü ne çý ka rýl ma sý ný is ti yo ruz þek lin de ko nuþ tu. Gaziantep / ci han ON LAR CA BAÞ VU RU RED DE DÝL DÝ KARAOÐULLARI, yaklaþýk 30 bin öð ren ci nin öð re nim gör dü ðü Mer sin Ü ni ve si te - si nde da ha ön ce ki dö nem - ler de de mescit açýlmasý için on lar ca bi rey sel ve top lu baþ - vu runun çe þit li se bep ler le red de dil diðini belirterek, Bu ha zin du ru mu ka mu o yu na du yur mak i çin ha re ke te geç - tik. Kam püs le re mes cid i çin im za kam pan ya sý baþ lat týk. Bu gün i ti ba riy le (dün) yüz ler - ce im za top lan dý, haf ta so - nu na ka dar im za la rýn bin ler ol ma sý ný bek li yo ruz dedi. Ka ra o ðul la rý, im za la rýn top - lan ma sý nýn ar dýn dan ko nu yu Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ve çe þit li si vil top - lum ku ru luþ la rý na i let mek i - çin ha re ke te ge çe cek le ri ne de söz le ri ne ek le di. Ga zoz sa ta ma dý, cum hur baþ ka ný ol du var dý. Ço ðul cu bir sis tem de ya þý yo ruz. Ba zý par ti ler ken di bil dik le ri ni ön pla na çý ka rý yor du. Bun la rýn bir kýs mý de mok ra tik norm la ra uy gun ol du ðu gi bi, baþ ka la rý da de ðil di. Ça lýþ tý ðým Ýs lâm dün ya sýn da ki tec rü be me i lâ ve o la rak, 10 yýl bo yun ca TBMM yi Av ru pa Par la men to su A samb le si nde tem sil et tim. Her i ki is ti ka met te de ge niþ tec rü bem ol du. Bu arada Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, Tu nus Cum hur baþ ka ný Mun sif Mer zu ki nin da ve ti ü ze ri ne bu gün Tu nus a gi de cek. Gül, 9 Mart'ta yurda dönecek. Öte yandan, Cum hur baþ ka ný Gül, or man a la nýn da iþ gal ve fay da lan ma su çun dan 1 yýl 6 ay ha pis ce za sý na çarp tý rý lan a kup Ay gün ün ce za sý ný af fet ti. An ka ra / a a E roð lu: Bu bir tak tik nkktc Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu, Rum yö ne ti min, Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði (AB) ü ye lik sü re cin de i ki baþ lý ðýn a çýl ma sý na o nay ver di ði yö nün de ki ha ber le ri, tak tik o la rak ni te len dir di. Cum hur baþ ka ný E roð lu, E ren köy Mü ca hit ler Der ne ði he ye ti ni ka bu lün de, a na mu ha le fet Cum hu ri yet çi Türk Par ti si nin (CTP) Cum hur baþ kan lý ðý bi na sý ö nün de yap tý ðý ey le mi ve BM Ge nel Sek re te ri nin Kýb rýs Ö zel Da nýþ ma ný A le xan der Dow ner in KKTC de ki fa a li yet le ri ni e leþ tir di. Bu gün ler de ken di ken di mi zi suç la ma a lýþ kan lý ðý tek rar or ta ya çýk tý ðý bir za man da böy le bir des te ði ver me niz ta bi ki be ni mem nun e der di yen E roð lu, der ne ðin ver di ði des te ðe te þek kür et ti. E roð lu, ka bul de, Rum yö ne ti mi nin, Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði ü ye lik sü re cin de i ki baþ lý ðýn a çýl ma sý na o nay ver di ði yö nün de ki ha ber le rin ha týr la týl ma sý ü ze ri ne, A çý la cak o lan 2 baþ lýk ö nem li baþ lýk lar de ðil. Bu bir tak tik de di. Kýb rýs ta bir an laþ ma i çin uð raþ tý ðý nýn ve mü za ke re ma sa sýn da ne yi gö rüþ tü ðü nün bi lin cin de ol du ðu nu i fa de e den E roð lu, yýl lar dýr her an laþ ma yý red de den bir ta raf la mü za ke re ma sa sýn da o tur du ðu nun da far kýn da ol du ðu nu söy le di. Rum la rýn is te di ði ni ve re rek ya pý la cak bir an laþ ma nýn Kýb rýs Türk hal ký na ya ra rý ol ma ya ca ðý ný vur gu la yan E roð lu, Ba zý la rý, san ki mü za ke re ma sa sýn da ne yi gö rüþ tü ðü mü zü bil mi yo rum zan ne de rek, o ku ya yým di ye ba na ki tap lar gön de ri yor lar. Ben o ki tap la rý çok tan o ku dum de di. Lefkoþa / a a Kýb rýs mü za ke re le ri nin BM ye ma li ye ti 50 mil yon do lar nbm Ge nel Sek re te ri nin si ya sî iþ ler den so rum lu yar dým cý sý Pas co e'nin, Kýb rýs so ru nu na i liþ kin mev cut sü re cin BM'ye 50 mil yon do la ra mal ol du ðu nu be lirt ti ði id di a e dil di. Rum Fi le left he ros ga ze te si, Pas co e;nin, New ork Gre en tre e'de ya pý lan son üç lü Kýb rýs gö rüþ me sin de, Kýb rýs so ru nu na i liþ kin mev cut sü re cin BM ye 50 mil yon do la ra mal ol du ðu nu, ay rý ca so ru na i liþ kin ö nem li za man ve in san ya tý rý mý nýn ya pýl dý ðý ný i fa de et ti ði ni ak tar dý. BM nin A me ri ka lý yet ki li si nin ver mek is te di ði me sa jýn a çýk ol du ðu nu ve u lus la r a ra sý ör güt ve ya ban cý hü kü met ler ta ra fýn dan son dö nem de sis tem li o la rak iþ len di ði ni sa vu nan ga ze te, BM ve ya ban cý fak tö rün Kýb rýs so ru nun dan sý kýl dý ðý ný ve gö rüþ me ler son su za ka dar de vam e de mez þek lin de ki ar tan i fa de le rin en baþ ta Kýb rýs Rum ta ra fý na yö ne lik bas ký teþ kil et ti ði ni yaz dý. Lefkoþa / a a Ko zan da tu tuk lu sa yý sý 3 e çýk tý na DA NA NIN Ko zan il çe sin de ki Gök de re Köp rü Ba ra jý de ri vas yon tü ne li ka pa ðý nýn pat la ma sý so nu cu 4 iþ çi nin ö lü mü, 6 iþ çi nin kay bol ma sýy la il gi li so ruþ tur ma kap sa mýn da, iþ çi le rin bað lý ol du ðu fir ma nýn iþ gü ven li ði so rum lu su da tu tuk lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ko zan Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nýn yü rüt tü ðü so ruþ tur ma kap sa mýn da, ba raj da ki in þa at ça lýþ ma la rý ný üst le nen fir ma nýn iþ gü ven li ði so rum lu su mü hen dis Bo ra A, jan dar ma ta ra fýn dan gö zal tý na a lýn dý. Sav cý lýk ta ki sor gu su nun ar dýn dan nö bet çi mah ke me ye sevk e di len Bo ra A. tu tuk la na rak, Ko zan Ce za e vi ne gön de ril di. O lay la il gi li da ha ön ce tu tuk la nan Pro je Mü dü rü Er dal N. ve þan ti ye þe fi Ön cü P. i le tu tuk la nan la rýn sa yý sý 3 e yük sel miþ ol du. Kozan / a a

9 HA BER 9 Kut sal dev let ye ri ne bi re yi mer ke ze a lan dev let ol ma lý HA BER LER MÜCAHÝT ÇAKIR ÝS TAN BUL Bü yük Sel çuk lu Kül tür ve E ði tim Vak fý ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Re cep Ön cel, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý na i liþ kin, Kut sal dev let an la yý þýn dan zi ya de bi re yi mer ke ze a lan ve di ðer ka nun lar i le pa ra lel lik i çin de o lan bir a na ya sa dü zen len me li dir de di. Ön cel, yap tý ðý a çýk la ma da, Mec lis Baþ kan lý ðý nýn yap tý ðý çað rý yý ha týr la ta rak, si vil top lum ku ru luþ la rý nýn, ye ni a na ya sa ya pý lan ma sý na kat ký sað la ma sý ný is te di ði ni söy le di. Bü yük Sel çuk lu Kül tür ve E ði tim Vak fý nýn 1993 yý lýn da ku ru lan bir si vil top lum ku ru lu þu ol du ðu nu ve Mec lis Baþ kan lý ðý nýn an lam lý çað rý sý na kat ký sað la ma yý top lum sal so rum lu luk o la rak gör dük le ri ni di le ge ti ren Ön cel, þun la rý kay det ti: Va kýf mü te vel li he ye ti miz, a ka de mis yen ler, si ya set çi ler ve hu kuk çu lar dan o lu þan bir he yet kur duk ve ye ni a na ya sa i le il gi li gö rüþ le ri mi zi tes pit et tik. A na ya sa da ol ma sý ný is te di ði miz hu sus la rý mad de ler ha lin de i fa de et tik. Bu ko nu da ki son söz TBMM nin o la cak týr. An cak biz ler de gö rüþ le ri miz le bu sü - re ce kat ký sað la ya ca ðýz. Ön cel, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rýn da yer al ma sý ný is te dik le ri hu sus la rýn ba zý la rý ný þöy le sý ra la dý: a A na ya sa, te mel a na bir ka nun dur. Bu ba kým dan in sa nýn do ðuþ tan sa hip ol du ðu tüm hak la rý nýn a na ya sal gü ven ce al týn da ol ma sý ge rek mek te dir. aar gý i ki baþ lý lýk tan kur tu lup si vil tek yar gý sis te mi ne ka vuþ tu rul ma lý dýr. Ýn san la rýn ka mu sal, sos yal ve ö zel ha yat la rýn da kor ku dan kur tul ma hür ri yet le ri nin ol ma sý ve bu ne den le do ðuþ tan ge len hak la rý na i liþ kin i nanç ve dü þün ce öz gür lük le rin þid de te baþ vu rul mak sý zýn kuv ve den fi i le dö nüþ me sin de her tür lü mad dî ve ma ne vî bas ký la ra ma ruz kal mak sý zýn ter cih le ri nin ge re ði ni ya þa ya bil me li ve bu ko nu nun a na ya sal ze min ve gü ven ce si o luþ tu rul ma lý dýr. aa na ya sa lar da ki mad de ler a ra sýn da ki a týf lar se be biy le çe liþ ki li du rum lar yü zün den da i ma ka rý þýk lýk la ra se be bi yet ve ril miþ tir. Bu yüz den ya pý la cak o lan ye ni a na ya sa hiç bir te red dü te yer ve ril me den hal kýn ra hat an la ya bi le ce ði a çýk ve net bir üs lup la ya zýl ma lý dýr. asert ve ka zu is tik a na ya sa dev ri nin ka pan ma sý za ma ný gel miþ tir. Bu ba kým dan ça - ðý mýz da da ha es nek ve gü nün þart la rý na u yum sað la ya bi le cek bir a na ya sal ze min ve sis tem o luþ tu rul ma lý dýr. ala ik lik ta ným la na rak bu ta ným a na ya sa da yer al ma lý ve yo ru ma a çýk bir ta ra fý bu lun ma ma lý dýr. Kut sal dev let an la yý þýn dan zi ya de bi re yi mer ke ze a lan ve di ðer ka nun lar i le pa ra lel lik i çin de o lan bir a na ya sa dü zen len me li dir. ae ði tim de fýr sat e þit li ði nin ta ri fi ya pýl ma lý ve di ðer ka nun lar i le çe liþ ki ye düþ me yen bir a na ya sal ze min ol ma lý dýr. adev le tin res mi di li Türk çe ol ma sý hu su su vaz ge çil mez ol ma lý fa kat fark lý bir di lin öð re nil me si öð re til me si ö nün de ki en gel ler ta ma men or ta dan kal dý rýl ma lý dýr. aa na ya sa nýn ö zün de bir ve sa yet et ki si ol ma ma lý se çil miþ le rin a tan mýþ la rýn ge ri sin de ol du ðu i de o lo jik bir ya pý nýn ol ma ma sý hu su su ü ze rin de ýs rar la du rul ma sý ge re ken bir ko nu dur. atop lu mu mu zun bü yük bir ço ðun lu ðu nun da ar zu et ti ði gi bi i dam ce za sý a na ya sa da yer al ma lý dýr. age nel kur may Baþ kan lý ðý Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma lý ve tüm har ca ma la rý di ðer dev let ku rum la rýn da ol du ðu gi bi Sa yýþ tay de ne ti mi ne ta bi ol ma lý dýr. aa i le nin, nes lin, ak lýn ve ma lýn ko run ma - sý a na ya sa ya kap sa mý na a lýn mak su re tiy le di ðer ka nun lar la yo ru ma ge rek bý ra kýl ma dan ta ným la ma la rý ya pýl ma lý dýr. abi rey sel hak ve öz gür lük ler kap sa mýn da de ðer len di ri le rek ký lýk ký ya fet ko nu sun da yo ru ma ge rek bý ra kýl ma dan ya pý la cak dü zen le me le rin a na ya sal gü ven ce ye ka vuþ tu rul ma sý ge rek mek te dir. Bu du rum di ðer ka nun lar i le de des tek le ne rek key fi du rum la rýn ö nü ke sin lik le ka pa týl ma lý dýr. Her bi rey ge nel ah lak ve a dap ku ral la rý da i re sin de ký ya fet öz gür lü ðü ne ka vuþ ma lý dýr. aa na ya sa nýn, net ay rýn tý ya gi ril me den top lu mun her ke si mi nin ra hat lýk la an la ya bi le ce ði bir üs lup la ka le me a lýn ma sý ge rek mek te dir. ae ði tim sis te mi tek rar dan göz den ge çi ril me li ve tev hi di ted ri sat uy gu la ma sý na son ve ri le rek da ha çað daþ norm lar da ve ge nel ge çer ku ral lar da i re sin de ya pý lan ma lý dýr. Kýz ço cuk la rý nýn e ði tim ve öð re ti min de ve li le rin ter cih le ri gö ze til me li, kar ma e ði ti min terk e dil di ði dün ya da kýz ve er kek o kul la rý ay rýl ma lý dýr. aa na ya sa mýz da her han gi bir ýrk ve ne sep kav ra mý bu lun mak sý zýn Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan da þý ol mak bir leþ ti ri ci bir kav ram ol ma lý dýr. E mi ne Er do ðan U lu de re de nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan ýn e þi E mi ne Er do ðan, U lu de re ye gel di. E mi ne Er do ðan ýn ya ný sý ra ký zý Sü mey ye Er do ðan, Baþ ba kan ar dým cý sý Be þir A ta lay ve e þi ýl dýz A ta lay, A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba ka ný Fat ma Þa hin i le AKP mil let ve kil le ri de Mar din den he li kop ter le U lu de re ye gel di. o ðun gü ven lik tedbir le ri nin a lýn dý ðý böl ge de, E mi ne Er do ðan ve be ra be rin de ki ler, Or ta su kö yü muh ta rý Ha þim En cu nun e vi ni zi ya ret et ti. En cu nun e vin de 2,5 ay ön ce ki ha va o pe ras yo nun da ölenle rin ya kýn la rý da bu lun du. Ölen ler i çin muh ta rýn e vin de mev lit o ku tul du. U lu de re / a a Ý ki ba ka na yar dým cý a tan dý ndiþýþ LE RÝ Ba kan ar dým cý lý ðý na Müs te þar ar dým cý sý A li Na ci Ko ru, Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan ar dým cý lý ðý na Dr. Nu ret tin Ak man a tan dý. Res mî Ga ze te de ya yým la nan a ta ma ka rar la rý na gö re, Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn da a çýk bu lu nan Ba kan ar dým cý lý ðý na Müs te þar ar dým cý sý A li Na ci Ko ru; Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðýn da a çýk bu lu nan Ba kan ar dým cý lý ðý na Dr. Nu ret tin Ak man a tan dý. An ka ra / a a Ýn gi liz Mary, Ýs lâ mi yet i se çe rek Ay þe a dý ný al dý ndýdým il çe sin de 6 yýl dýr ya þa yan Ýn gil te re va tan da þý Jacq ve li ne Mary Gü lüm, Müs lü man o la rak Ay þe a dý ný al dý. Cen giz Gü lüm le ev le nen 45 ya þýn da ki Jacq ve li ne Mary, Di dim Müf tü lü ðü nde dü zen le nen ih ti da tö re nin de Ke li me-i Þe ha det ge ti re rek Müs lü man ol du. Mary nin is mi de Ay þe ol du. Hiç kim se nin bas ký sý al týn da ol ma dan hür i ra de siy le Müs lü man ol mak is te di ði ni be lir ten Jacq ve li ne Mary Gü lüm, Ýs lâm la mü þer ref ol du ðu i çin hu zur lu ve mut lu ol du ðu nu, um re ye git mek is te di ði ni be lirt ti. Di dim Müf tü sü Mi ka il Po lat i se Gü lüm ü Ýs lâm di ni ni seç me sin den do la yý kut la dý. Po lat, Gü lüm e Ýn gi liz ce Kur ân-ý Ke rim ve il mi hal ar ma ðan et ti. Ay dýn / a a TDK Baþ kan lý ðý na Prof. Dr. Ka ça lin ge ti ril di ntürk Dil Ku ru mu Baþ kan lý ðý gö re vi ni yü rüt mek ü ze re Mar ma ra Ü ni ver si te si A ta türk E ði tim Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Mus ta fa Si nan Ka ça lin gö rev len di ril di. Res mî Ga ze te de ya yým la nan gö rev len dir me ka ra rý na gö re, Türk Dil Ku ru mu Baþ kan lý ðý gö re vi ni yü rüt mek ü ze re Mar ma ra Ü ni ver si te si E ði tim Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Mus ta fa Si nan Ka ça lin in gö rev len di ril me si 2547 sa yý lý ka nu nun 38 in ci mad de si i le 664 sa yý lý Ka nun Hük mün de Ka rar na me nin 24 ün cü mad de si ge re ðin ce uy gun gö rül dü. An ka ra / a a TH nin So ma li se fer le ri baþ la dý ntürk Ha va ol la rý nýn (TH), So ma li nin baþ ken ti Mo ga di þu ya se fer baþ lat tý. Ýs tan bul A ta türk Ha va li ma nýn dan Mo ga diþ þu ya A ir bus A 340 ti pi u çak la dü zen le nen TK686 sa yý lý ilk se fe re Baþ ba kan ar dým cý sý Be kir Boz dað, TH Ge nel Mü dü rü Te mel Ko til, TÝ KA Baþ ka ný Ser dar Çam, ba sýn men sup la rý ve da vet li ler ka týl dý. Har tum (Su dan) ak tar ma lý ger çek leþ ti ri le cek se fer ler, Sa lý ve Per þem be gün le ri Ýs tan bul A ta türk Ha va li ma nýn dan, Çar þam ba ve Cu ma gün le ri i se Mo ga di þu dan ya pý la cak. Mo ga di þu i le bir lik te TH nin se fer dü zen le di ði dýþ hat u çuþ nok ta sý sa yý sý da 150 ye u laþ tý. Ýs tan bul / a a Þe hit ke mik le ri gün yü zü ne çýk tý ndo ÐA Ko ru ma Mil lî Park lar 3. Böl ge Mü dü rü Ýs ra fil Er do ðan, Ge li bo lu a rý ma da sý nda ki A ða de re böl ge sin de, kýþ þart la rý nýn ar dýn dan gün yü zü ne çý kan þe hit ke mik le ri ni ye ni den top ra ða göm dük le ri ni söy le di. Er do ðan, yap tý ðý a çýk la ma da, Ça nak ka le nin E ce a bat il çe si ne bað lý Ki lit ba hir Kö yü sý nýr la rý i çin de yer a lan A ða de re A ðýr a ra lý Mec ru hin Has ta ne si Þe hit li ði çev re sin de kýþ þart la rý nýn ar dýn dan þe hit le re a it ol du ðu bil di ri len ke mik le rin or ta ya çýk tý ðý ný i fa de et ti. Ge li bo lu a rý ma da sý nda ki uy gu la ma nýn, ke mik le rin çýk tý ðý yer de def ne dil me si ol du ðu nu be lir ten Er do ðan, Ke mik ler ne re de or ta ya çýk týy sa o ra da top ra ða gö mü lü yor. Bu gi bi du rum lar ya ðýþ lar dan son ra ya rý ma da nýn her ta ra fýn da ya þa ný yor. Ar ka daþ la rý mýz o böl ge le ri i yi bi li yor. Sa de ce A ða de re de de ðil, tüm ya rý ma da da or ta ya çý kan ke mik le rin bu lun du ðu yer de ü zer le ri ör tü lü yor de di. Ça nak ka le / a a Po zan tý dan na kil ler baþ la dý PO ZAN TI ÝL ÇE SÝN DE KÝ ÇO CUK KA PA LI CE ZA ÝN FAZ KU RU MU'NDA KÝ TU TUK LU VE HÜ KÜM LÜ ÇO CUK LA RIN O TO BÜS LER LE SÝN CAN'A NA KÝL ÝÞ LEM LE RÝ BAÞ LA DI. PO ZAN TI il çe sin de ki Ço cuk Ka pa lý Ce za Ýn faz Ku ru mu nda ki tu tuk lu ve hü küm lü ço cuk la rýn o to büs ler le Sin can da ki Ço cuk ve Genç lik Ka pa lý Ce za Ýn faz Ku ru mu na na kil iþ lem le ri baþ la dý. Ba zý id di a lar la gün de me ge len Po zan tý Ço cuk Ka pa lý Ce za Ýn faz Ku ru mu nda ki ço cuk la rý Sin can Ço cuk ve Genç lik Ka pa lý Ce za Ýn faz Ku ru mu na gö tü re cek o to büs ler sa bah sa at le rin de in faz ku ru mu na ge ti ril di. Tu tuk lu ve hü küm lü ço cuk la rý a lan 3 o to büs da ha son ra bu ra dan ay rýl dý. Ço cuk la rýn bu lun - AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, Su ri ye i le il gi li o la rak Ýn sa nî ko ri dor der hal a çýl ma lý dýr. A rap Li gi pla ný uy gu la ma ya ko nul ma lý dýr de di. Er do ðan, par ti si nin TBMM grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, gün de me i liþ kin de ðer len dir me ler de bu lun du. Er do ðan, ö zet le þun la rý söy le di: (Zo run lu e ði ti min 12 yý la çý kar týl ma sý - na i liþ kin TÜ SÝ AD ýn gö rü þü ne da ir) TÜ SÝ AD ý teb rik e di yo rum, tu tar lý dav ra ný yor. 15 yýl ön ce ne re de du ru yor sa bu gün de o ra da du ru yor. (A dý ya man da ba zý ev le rin i þa ret len me si) O lay da ha so ruþ tur ma a þa ma sýn day ken, o la yýn bo yut la rý net leþ me den bütün Tür ki ye de ki A le vî va tan daþ la rý ga le ya na ge ti re cek, ra hat sýz e de cek bir tu tum ser gi le mek so rum suz luk tur, tah rik tir, pro vo kas yon dur. Ü ni ver si te ler de kýz ço cuk la rý na fa þi zan da yat ma ve bas ký ya biz son ver dik. Ba ba sý nýn yap týk la rý nýn bu dün ya da he sa bý so rul ma dý, a ma er ya da geç yap týk la rý nýn he sa bý o ðul Beþ þar E sad tan so ru la cak týr. Bu kez Su ri ye de þe hir ler de a kan kan yer de kal ma ya cak týr. Ýn sa nî ko ri dor du ðu o to büs le rin ge çiþ gü zer gah la rýn da ki ba zý nok ta lar i le ce za e vi çev re sin de po lis ge niþ gü ven lik tedbir a lýn dý ðý göz len di. ERGÝN: ÇALIÞMA BU HAFTA BÝTECEK Bu a ra da, A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin, Ha ki me vi nde ga ze te ci ler le bi ra ra ya ge le rek, Po zan tý Ce za e vin de ki id di a lar la il gi li so ru la rý ce vap la dý Ba kan Er gin, þun la rý kay det ti: Po zan tý da ça lý þan mü fet tiþ le ri mi zin ça lýþ ma sý bu haf ta so nu na ka dar bi te cek. der hal a çýl ma lý dýr. A rap Li gi pla ný uy gu la ma ya ko nul ma lý dýr. Su ri ye hal ký as la yal nýz de ðil dir ve as la yal nýz bý ra kýl ma ya cak týr. (CHP Sa kar ya Mil let ve ki li En gin Öz koç un TBMM Mil lî E ði tim Ko mis yo nun da 12 sa at ko nuþ ma sý) Be nim oð lum bi na o kur, dö ner dö ner yi ne o kur. Han gi çö zü mü ü ret ti niz, han gi çö züm ö ne ri siy le gel di niz? a pý la ný kö tü le mek ten, kulp tak mak tan ö te ye gi de me di niz. CHP de ka set o pe ras yo nuy la çok ba þa rý lý bir yüz nak li ger çek leþ ti ril di a ma CHP nin top lum la u yu þa cak bir do ku nak li ne ih ti ya cý var. Ey Ký lýç da roð lu, Bru tus a rý yor san ay na ya bak ay na ya. An ka ra / a a Ça lýþ ma nýn bi ti min de tüm tes bit le ri ba sýn la ay rýn tý lý pay la þa ca ðýz. Ço cuk lar o to büs le sa bah er ken sa at ler de yo la çýk tý lar. 199 ço cuk o to büs ler le Sin can a ge le cek. Gül lük gü lis tan lýk bir cen net va at e dil me di þim di ye ka dar. Tür ki ye nin im kân la rý, þu an da e li miz de ki fi zi kî ka pa si te ge re ði ya pý la bi le ce ðin en i yi si ya pýl ma ya ça lý þý lý yor. Or ta ya koy du ðu muz çö züm i de al, en gü ze li gi bi bir id di a ta þý mý yo ruz. A ma þu an ki þart lar da a lý na bi le cek ön lem ler a ra sýn da bun lar var. A da na / a a Ýn sa nî ko ri dor der hal a çýl ma lý Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan Bah çe li: Erdoðan hadlerini bildirsin n MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Pozantý Çocuk Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu ile ilgili iddialara iliþkin Baþbakan Re cep Tay yip Er do ðan ýn, sorumlarýn had le ri ni bil dir me si ge rek ti ði ni i fa de etti. Bahçeli, par ti si nin TBMM grup top lan tý sýn da ki ko nuþ ma sý na, bu gü ne ka dar, fark lý za man lar da ge rek ço cuk ye tiþ tir me yurt la rýn da, ge rek se de ba ký mev le rin de bir çok skan dal o la yýn pat lak ver di ði ni sa vun du. Bah çe li, i þi ten her ke sin ka ný ný don du ran, ci ðe ri ni par ça la yan bu re za le tin, söz de i le ri de mok ra si al týn da ger çek leþ me si nin me se le nin bir baþ ka kas vet li yö nü nü o luþ tur du ðu nu söy le di. Bah çe li, ya þa nan in san lýk tra je di le rin de a dý ge çen le rin, AK Par ti nin yet ki len dir di ði ve ta yin et ti ði ki þi ler ol du ðu nu sa vu na rak, Po zan tý M Ti pi Ço cuk ve Genç lik Ce za e vin de mey da na ge len ah lak sýz lýk lar ve u tanç ve ri ci o lay lar tab lo su, bir ba ký ma ik ti da rýn gev þek ve ce sa ret len di ri ci uy gu la ma la rýn dan fe yiz al mýþ týr. Ne var ki sö zü e di len ce za e vin de bu lu nan bir grup ço cu ðun; ta ci ze, te ca vü ze ve þid de te ma ruz kal ma sý hiç bir vic da nýn ka bul e de me ye ce ði, göz ar dý e de me ye ce ði ah lak fa ci a sý o la rak AKP yö ne ti mi nin al ný na ka zýn mýþ týr de di. Dev let Bah çe li, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn, Suç ör güt le ri ne a man ver me dik, çe te le rin hak kýn dan gel dik, göz aç týr ma dýk tü rün den bey hu de söz le ri ne son ve re rek, yö ne ti mi al týn da bu lu nan in san lýk müs vet te le ri ne va kit geç ol ma dan ba þý ný çe vi re rek, had le ri ni bil dir me si ge rek ti ði ni i fa de e de rek, par ti o la rak ko nu nun ta kip çi si o la cak la rý ný bil dir di. An ka ra / a a Türk Ký zý la yý ndan i sim a çýk la ma sý nba ZI ha ber ler de is mi fark lý þe kil ler de kul la ný lan Türk Ký zý la yý, ku rum sal kim lik ký la vu zun da ta ným la nan Türk Ký zý la yý is mi nin kul la nýl ma sý ko nu sun da u ya rý da bu lun du. Türk Ký zý la yýn dan ya pý lan a çýk la ma da, ba zý ha ber ler de ya da gün dem ler de za man za man Tür ki ye Ký zý lay Der ne ði ve ya Tür ki ye Ký zý la yý gi bi i sim ler kul la nýl dý ðý ha týr la tý la rak, ku ru mun ku rum sal kim lik ký la vu zun da ta ným lan mýþ a dý nýn Türk Ký zý la yý ol du ðu vur gu lan dý. Ha ber me tin le rin de ku ru mun is mi ya zý lýr ken za man za man Türk Ký zý lay ý nýn kan ba ðý þý kam pan ya sýn da... gi bi yan lýþ ay raç kul la ným la rý da ya pýl dý ðý na i þa ret e di len a çýk la ma da, doð ru kul la ný mýn Türk Ký zý la yý nýn kan ba ðý þý kam pan ya sýn da... þek lin de ol ma sý ge rek ti ði be lir til di. A çýk la ma da, Ku rum sal lý ðý mý zýn ko run ma sý nok ta sýn da bu ö nem li hu su sa ge re ken ö ze nin gös te ri le ce ði ne i na ný yo ruz i fa de le ri kul la nýl dý. An ka ra / a a Dep rem ze de ye kul lan dý rý lan kre di ler de sü re u za týl dý nvan i li ve çev re sin de mey da na ge len dep rem fe lâ ke ti i le il gi li ban ka lar ta ra fýn dan böl ge hal ký na yar dým a ma cýy la o böl ge de yer le þik ki þi le re kul lan dý rý lan kre di ler de sü re 31 A ra lýk 2012 ta ri hi ne u za týl dý. Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu nun bu gün kü Res mî Ga ze te de ya yým la nan ka ra rý na gö re, 23 E kim 2011 ta ri hin de Van i li ve çev re sin de mey da na ge len dep rem fe lâ ke ti i le il gi li ban ka lar ta ra fýn dan böl ge hal ký na yar dým a ma cýy la o böl ge de yer le þik ki þi le re yi ne o böl ge de kul lan dý rý lan kre di ler i le il gi li o la rak a lýn ma sý dü þü nü len ön lem ler i çin dü zen le me ler den kay nak la na bi le cek en gel le rin a þýl ma sý ný te mi nen a lý nan Ku rul Ka ra rýn da 31 Mart 2012 o la rak be lir len miþ ti. Sü re, dep rem ve kö tü ha va ko þul la rý na bað lý o la rak dep rem böl ge sin de ki ki þi le rin bü yük ço ðun lu ðu nun þeh ri terk et me si sebebi i le ban ka la rýn kre di müþ te ri le ri i le sað lýk lý bir i le ti þim ku ra ma ma sý ve böl ge e ko no mi si nin ge le ce ði ne i liþ kin müþ te ri ler ve ban ka lar ta ra fýn dan sað lýk lý bir ön gö rü de bu lu nu la ma ma sý do la yý sýy la, müþ te ri ler ö ze lin de ya pý lan dýr ma þart la rý nýn bah se ko nu ta ri he ka dar be lir le ne me ye bi le ce ði ne da ir ka na at o luþ ma sý dolayýsýyla 31 A ra lýk 2012 o la rak de ðiþ ti ril di. An ka ra / a a

10 EKONOMÝ 10 HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL A DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 5 MART A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,786 ÖN CE KÝ GÜN 1,7682 p S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,349 ÖN CE KÝ GÜN 2,3349 p DÜN 96,85 ÖN CE KÝ GÜN 96,90 p DÜN 655 ÖN CE KÝ GÜN 655 tu Altýn fiyatlarý uluslar arasý piyasalarda iniþe geçti. Al týn fi yat la rýn da ge ri le me nýs TAN BUL Ka pa lý çar þý da 24 a yar kül çe al tý nýn gram sa týþ fi ya tý 97,25 li ra, Cum hu ri yet Al tý nýn sa týþ fi ya tý i se 652 li ra ol du. U lus la r a ra sý pi ya sa lar da i se al tý nýn on su, sa týþ lar la ge ri le ye rek do la ra ka dar çe kil di. Al týn geç ti ði miz haf ta do la ra ka dar çýk mýþ, ar dýn dan ge len sa týþ lar la do lar da tu tu na ma yýp, bu se vi ye le rin al tý na sark mýþ tý. Ýs tan bul / a a HÜR SÝ AD ü ye le ri ne yüz de 75 dev let des te ði ne KO NO MÝ Ba kan lý ðý nýn des te ðiy le Ýh ra cat Kü me len me Pro je si baþ la tan Hür Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði nin (HÜR SÝ AD) ü ye le rin den, bu kü me de yer a la cak fir ma la rýn, he def pa zar la ra yüz de 75 dev let des te ðiy le gi de bi le ce ði bil di ril di. HÜR SÝ AD tan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, der nek, i ma lat çý fir ma o lan ü ye le ri nin is tik rar lý bi rer ih ra cat çý ha li ne gel me le ri ni sað la mak i çin E ko no mi Ba kan lý ðý nýn des te ðiy le Ýh ra cat Kü me len me Pro je si ni ha ya ta ge çir di. Der nek Baþ ka ný u suf Sa rý cý, o luþ tu ru la cak ih ra cat kü me sin de yer a la cak fir ma la rýn 36 ay lýk bir pro je eþ li ðin de hem teþ vik li ih ra cat da nýþ man lý ðý a la bi le cek le ri ni hem de ça lýþ ma lar so nu cu be lir le ne cek he def pa zar la ra yüz de 75 dev let des te ði i le gi de bi le cek le ri ni kay det ti. Ü ye le rin pro je le re ka týl ma sý ný sað la ma nýn ö ne mi ni vur gu la yan Sa rý cý, fir ma la rýn baþ vu ru la rý nýn ka bul e dil me ye baþ lan dý ðý ný bil dir di. An ka ra / a a Ýz mir Fu a rý ge le ce ði ni a rý yor nýz MÝR En ter nas yo nal Fu a rý (Ý EF) ve çe þit li ih ti sas fu ar la rý ný ger çek leþ ti ren ÝZ FAÞ Ge nel Mü dür Ve ki li ve ö ne tim Ku ru lu Mu rah has ü ye si Meh met Þa kir Örs, Ý EF in ge le ce ði ne yö ne lik çe þit li gö rüþ le rin bu lun du ðu nu, fu a rýn ge le ce ði ni be lir le mek ü ze re bir a ra ma kon fe ran sý dü zen le ye cek le ri ni be lirt ti. E ko no mi Mu ha bir le ri Der ne ði (EMD) Ýz mir Þu be si ve ÝZ FAÞ or tak lý ðýy la dü zen le nen soh bet top lan tý sýn da ko nu þan Örs, ÝZ - FAÞ in Ýz mir de ki 80 yýl lýk fu ar cý lýk ge le ne ði ne sa hip çýk tý ðý ný, ta rih ten ge len gü cü nü kul la na rak ge le ce ðe ha zýr lan dý ðý ný kay det ti. Örs, Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan ya pý la cak o lan Ga zi e mir de ki ye ni fu ar mer ke zi nin ken tin fu ar cý lý ðýn da dö nüm nok ta sý ol du ðu na dik ka ti çek ti. Ýz mir / a a Ý TO da i no vas yon kon fe ran sý nýs TAN BUL Ti ca ret O da sý nda (Ý TO) i no vas yo na i liþ kin kon fe rans dü zen le ne cek. Ko nu ya i liþ kin ya pý lan a çýk la ma ya gö re, ya rýn Ý TO Mec lis Sa lo nu nda ger çek leþ ti ri le cek Ý no vas yo nun Bu gü nü a rý ný ko nu lu kon fe rans ta i no vas yon ko nu sun da Tür ki ye de ki du ru mun tesbi ti, i no vas yon ya pan fir ma la rýn ça lýþ ma la rý nýn pay la þýl ma sý e le a lý na cak ve i no vas yon ko nu sun da iz le me si ge re ken po li ti ka lar hak kýn da teklif ler su nu la cak. Üç o tu rum ha lin de ger çek leþ ti ri le cek kon fe ran sa iþ dün ya sý, i no vas yon uz man la rý, tek no park lar, ü ni ver si te ler, i no va tör fir ma lar ve ye rel yö ne tim tem sil ci le ri ka tý la cak. Ýs tan bul / a a Þu bat ta tü ke ti ci fi yat la rý art tý nmer KEZ Ban ka sý, Þu bat a yýn da gý da enf las yo nun da dü þüþ kay de di lir ken, e ner ji fi yat la rý nýn u lus la r a ra sý pet rol fi yat ge liþ me le ri nin yan sý ma la rýy la yük sel di ði ni, te mel enf las yon gös ter ge le ri bek len di ði þe kil de a þa ðý yön lü bir se yir iz ler ken hiz met fi yat la rý nýn ý lým lý sey ri ni ko ru du ðu nu bil dir di. Mer kez Ban ka sý nýn Þu bat a yý na i liþ kin Fi yat Ge liþ me le ri de ðer len dir me sin de, Þu bat a yýn da tü ke ti ci fi yat la rý nýn yüz de 0,56 o ra nýn da art tý ðý ve yýl lýk enf las yo nun yüz de 10,43 e ge ri le di ði ha týr la týl dý. Bu dö nem de, Pa ra Po li ti ka sý Ku ru lu Top lan tý Ö ze ti nde i fa de e dil di ði gi bi gý da enf las yo nun da dü þüþ kay de di lir ken, e ner ji fi yat la rý nýn u lus la r a ra sý pet rol fi yat ge liþ me le ri nin yan sý ma la rýy la yük sel di ði, te mel enf las yon gös ter ge le ri bek len di ði þe kil de a þa ðý yön lü bir se yir iz ler ken hiz met fi yat la rý nýn ý lým lý sey ri ni ko ru du ðu be lir til di. Hiz met fi yat la rý nýn Þu bat a yýn da yüz de 0,32 o ra nýn da art tý ðý ve yýl lýk enf las yo nun sý nýr lý bir o ran da a za la rak yüz de 6,27 ol du ðu be lir til di. Mer kez Ban ka sý de ðer len dir me sin de te mel mal gru bun da yýl lýk enf las yo nun 0,55 pu an a za la rak yüz de 10,15 e ge ri le di ði be lir til di. U lus la r a ra sý pet rol fi yat la rýn da ki ge liþ me le rin o lum suz yan sý ma la rý nýn Þu bat a yýn da da sür dü ðü ve e ner ji fi yat la rý nýn yüz de 0,78 o ra nýn da yük sel di ði i fa de e dil di. Bu yük se li þe en bü yük kat ký nýn te mel de a kar ya kýt ve ka tý ya kýt lar grup la rýn dan gel di ði ne, ö zel lik le yük sek bir o ran da ar tan LPG fi yat la rý nýn, a kar ya kýt fi yat la rýn da ki yük se li þin te mel be lir le yi ci si ol du ðu na i þa ret e dil di. An ka ra / a a ZAÝ n tarihinde Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nurhan Gökçe AVM ler ma hal le es na fý ný vur du TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN, SIRASILA BAKKALLARI, MARKETLERÝ, SÜPERMARKETLERÝ ETKÝLEEN AVM'LERÝN EN ÇOK MAHALLE ESNAFINA ZARAR VERDÝÐÝNÝ KADETTÝ. TÜR KÝ E Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, Pe ra ken de pi ya sa sý tü müy le AVM ler den et ki len di. Bu de ði þim den en çok ma hal le es na fý mýz za rar gör dü. Þim di de es ki nin çý rak lýk mo de li ni uy gu la yan e-ti ca ret, AVM le rin pi ya sa sý ný e le ge çi ri yor de di. Pa lan dö ken yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, e-ti ca ret in mo dern çý rak lýk ol du ðu nu ve Tür ki ye de son dö nem de ö nem li bir ge liþ me gös ter di ði ni be lirt ti. AVM le rin teh dit al týn da ol du ðu nu, bu na pa ra lel o la rak va tan daþ la rýn kre di kart la rý nýn dol ma ya baþ la ma sý se be biy le ma hal le bak ka lý nýn ve ve re si ye def te ri nin ye ni den ö nem ka zan dý ðý ný i fa de e den Pa lan dö ken, þun la rý kay det ti: Bak kal lar mar ket ten, mar ket ler sü per mar ket ler den da ha son ra da pe ra ken de pi - ya sa sý tü müy le AVM ler den et ki len di. Bu de ði þim den en çok ma hal le es na fý mýz za rar gör dü. Þim di de es ki nin çý rak lýk mo de li ni uy gu la yan e-ti ca ret, AVM le rin pi ya sa sý ný e le ge çi ri yor. En ö nem li si va tan da þýn kre di kart la rýn da ki ar týþ ne de niy le ma hal le nin ban ka sý ko nu mun da ki kü çük es naf ve ve re si ye def ter le ri ye ni den ö nem ka zan ma ya baþ la dý. E-TÝ CA RET ÜZ DE 50 ART TI E-ti ca re tin, Tür ki ye de 2010 yý lý na gö re 2011 de yüz de 50 ar týþ gös te re rek yak la þýk 23 mil yar TL lik bir hac me u laþ tý ðý ný di le ge ti ren Pa lan dö ken, Tek no lo ji nin ge liþ me si ve gü ven li a lýþ ve riþ ya pý lan sa nal ma ða za sa yý la rý AVM ler den hýz lý art mak ta. Ýs tan bul, An ka ra ve Ýz mir baþ ta ol mak ü ze re in ter net ü ze rin - önetim Kurulu Baþkaný Serdengeçti, Bizim Toptan'ýn, 2011 yýlýný 1.7 milyar liralýk ciro ile kapattýðýný söyledi. SPK ya gö re Tür ki ye de ser ma ye sý kýn tý sý yok SPK Baþkaný Akgiray: Türkiye'nin 1 trilyon dolarlýk sermaye kaynaðý potansiyeli var. SER MA E Pi ya sa sý Ku ru lu (SPK) Baþ ka ný Ve dat Ak gi ray, Tür ki ye e ko no mi si nin 1 tril yon do lar de ðe rin de ser ma ye pi ya sa sý o luþ tu ra cak kay na ðý bu lun du ðu nu be lirt ti. Hal ka Arz Se fer ber li ði nin de va mý o lan a tý rým cý Se fer ber li ði Ýþ bir li ði Pro to ko lü, SPK, Ýs tan bul Men kul Kýy met ler Bor sa sý (ÝMKB), Tür ki ye Ser ma ye Pi ya sa sý A ra cý Ku ru luþ la rý Bir li ði (TSPAKB), Va de li Ýþ lem ve Op si yon Bor sa sý AÞ (VO BAÞ), Ta kas ve Sak la ma Ban ka sý (TA KAS - BANK), Mer ke zi Ka yýt Ku ru lu þu (MKK), Ýs tan bul Al týn Bor sa sý (Ý - AB), Tür ki ye Ku rum sal a tý rým cý ö ne ti ci le ri Der ne ði (TKD) i le Ser ma ye Pi ya sa sý Li sans la ma Si cil ve E ði tim Ku ru lu þu (E ði tim Mer ke zi) baþ kan la rý ta ra fýn dan im za lan dý. Ým - za tö re nin de söz a lan SPK Baþ ka ný Ve dat Ak gi ray, Tür ki ye de ta sar ruf ek si ði bu lun du ðun dan dert yan dý. Bu an lam da ya tý rým cý e ði ti mi nin ö nem li ol du ðu nu an la tan Ak gi ray, Fir ma la ra hal ka ar za ik na e di yor, on la ra þef faf ol ma yý ö ne ri yo ruz; bu ma ya tut tu gi bi. Ta biî arz ta ra fý var da bu nun ta lep ta ra fý var mý? Fir ma lar, de ðer le ri ni arz e de cek, fa kat bun la rý kim a la cak? di ye bir so ruy la kar þý la þý yor duk. Ce va bý ko lay bir so ru. Ka ba ca 1 tril yon do lar lýk e ko no mi miz var. Ser ma ye pi ya sa mýz da i yi bir yer de. a ni Tür ki ye nin e ko no mi pa ra met re le ri nin 1 tril yon do lar ser ma ye pi ya sa sý o luþ tu ra cak kay na ðý var de di. Ak gi ray, ya tý rým cý Se fer ber li ði ni ço cuk la rýn, genç le rin e ði ti mi ne ben zet ti. Ýs tan bul / ci han TESK Baþkaný Bendevi Palandöken BÝ ZÝM Top tan ö ne tim Ku ru lu Baþ kan ar dým cý sý Mus ta fa a þar Ser den geç ti 2011 yý lýn da yüz de 19 bü yü dük le ri ni, bu yýl ki he def le ri nin ge çen yýl gi bi çift ha ne li ra ka ma u la þa rak 2 mil yar li ra lýk sa týþ ger çek leþ tir mek ol du ðu nu söy le di. ýl lýk de ðer len dir me top lan tý sýn da Ser den geç ti, ge çen yý lý 1,7 mil yar li ra ci ro i le ta mam la dýk la rý ný, top tan sa týþ la rýn ge çen yýl yüz de 19,4 ar ttýr dý ðý ný, ay ný dö nem de ki brüt kâ rýn 147,5 mil yon, fa a li yet kâ rý nýn i se 50,6 mil yon li ra ol du ðu nu be lir te rek, net dö nem kâ rý nýn hal ka arz gi der le ri ha riç 33 mil yon li ra o la rak ger çek leþ ti ði ni söy le di. Þir ke tin hal ka arz gi de ri dü þül dük ten son ra ki kâ rý nýn 29,9 mil yon li ra ol du ðu nu ak ta ran Ser den geç ti, þöy le de vam et ti: den a lýþ ve riþ im kâ ný su nan 22 bin 252 sa nal ma ða za bu lun mak ta i fa de le ri ni kul lan dý. AVM le ri teh dit e den di ðer bir un su run da ay ný kon sept te ki a lýþ ve riþ mer kez le ri nin yan ya na a çýl ma la rý ol du ðu nu vur gu la yan Pa lan dö ken, þun la rý kay det ti: Bu du rum AVM ler i çin bir teh dit ol mak ta. Bi rin ci dö nem a çý lan AVM ler a lýþ ve riþ ya pý lan lar dý, i kin ci dö nem de bu na i lâ ve ge zi lip to zu la cak yer ler ol du, son dö nem de ilk i ki fonk si yo na i la ve o la rak eð len ce te ma lý lar yay gýn laþ mak ta. Ö nü müz de ki yýl lar da AVM ler de a lýþ ve ri þin ku ral la rý fark lý la þa cak. En a zýn dan ye ni AVM ler de ði þi me a yak uy dur mak zo run da ka la cak. Pe ra ken de pi ya sa sý ný dü zen le ye cek ya sa nýn çý ka rýl ma sý ge cik tik çe, ku ral sýz bü yü yen AVM ler za rar gö re cek. So nuç ta mil lî ser vet he ba o la cak. An ka ra / a a Bi zim Top tan da he def 2 mil yar do lar ö ne tim Ku ru lu Baþ kan ar dým cý sý Mus ta fa a þar Ser den geç ti, he def le ri ni ge çen yýl gi bi çift ha ne li bü yü ye rek 2 mil yar li ra lýk sa týþ ra ka mý na u laþ mak ol du ðu nu söy le di. Bi zim Top tan, 2010 yý lýn da 1 mil yar 452 mil yon li ra sa týþ ge li ri el de et miþ ti. Son dö nem de yap tý ðý mýz a tý lým la Tür ki ye nin 49. bü yük þir ke ti ha li ne gel dik de Tür ki ye de hýz lý tü ke tim mal la rý pa za rý yüz de 13 lük bir bü yü me gös te rir ken, biz top lam da yüz de 19, a na ka te go ri ler de yüz de 24 bü yü ye rek pa za rýn ü ze rin de bü yü me yi sür dür dük. Ge çe yýl ak tif müþ te ri sa yý mý zý i se yüz de 18 art týr dýk. Ser den geç ti, a ça cak la rý 16 ye ni ma ða zay la bu yýl 20 mil yon li ra ya tý rým he def le dik le ri ni de i fa de et ti. Ser den geç ti, Kýb rýs a da ir plan la rý nýn o lup ol ma dý ðý na da ir bir so ru ya da Ön ce li ði miz Tür ki ye. Tür ki ye yi kap sa dýk tan son ra kýb rýs ý dü þü ne bi li riz de di. Ýs tan bul / Recep Bozdað Ra kam lar la Bi zim Top tan -124 ma ða za i le coð ra fi yay gýn lýk a çý sýn dan Tür ki ye nin 1 nu ma ra lý top tan sa týþ ma ða za la rý zin ci ri -Tür ki ye nin en bü yük 49. þir ke ti -228 bin ak tif müþ te ri, 7 bin ü rün çe þi di sa týþ ge li ri 1.7 mil yar TL de 16 ye ni ma ða za a ça rak 65 il de 140 ma ða za o la cak de 2 mil yar sa týþ ci ro su ya pa cak -Bi zim Pro fes yo nel Kart i le 2012 de 10 bin müþ te ri ye u la þa cak de 16 mil yon ton çi men to ih ra catý bek le ni yor TÜR KÝ E Çi men to Müs tah sil le ri Bir li ði (TÇMB) ö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Mus ta fa Güç lü, çi men to sek tö rü nün ge çen yýl çok az bü yü dü ðü nü be lir te rek, Çi men to sek tö rün de sa týþ lar da bu yýl, ge çen yýl ki iç sa týþ la ra o ran la yüz de 4-5 ci va rýn da ar týþ bek li yo ruz. Tür ki ye nin 2012 çi men to tü ke ti mi 58,5 mil yon ton ci va rýn da o la cak de di. Çý ra ðan Sa ra yý nda ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Güç lü, dün ya da çi men to ih ra ca tý nýn top lam da 150 mil yon ton ol du ðu nu, Tür ki ye nin bu nun yak la þýk yüz de 10 u nu ger çek leþ tir di ði ni di le ge ti rdi. Güç lü, Bu yýl en faz la ih ra ca tý mýz 16 mil yon ton o lur, faz la bü yü mez. Çün kü çi men to u zak ül ke le re ih ra ca tý ya pý la ma yan bir ü rün. Tür ki ye za ten kom þu ül ke le ri ne ih raç e di yor bü yük ço ðun lu ðu nu de di. Mus ta fa Güç lü, 2012 i çin bü yü me u mut la rý nýn yük sek ol du ðu nu be lir te rek, kent sel dö nü þüm pro je le ri ve ko nut pro je le ri be ra ber dü þü nül dü ðün de, bun la rýn sek tö rün i yi ye gi de ce ði nin ha ber ci si ol du ðu nu vur gu la dý. Ýs tan bul / a a Olumsuz ha va þart la rý, çi çek sa týþ la rý ný dü þür dü OR TA A na do lu Ýh ra cat çý Bir lik le ri (O A ÝB) Süs Bit ki le ri ve Ma mul ler Ýh ra cat çý la rý Bir li ði Baþ ka ný Bað dat lý oð lu, kö tü ha va þart la rý nýn 8 Mart Dün ya Ka dýn lar gü nü ön ce si çi çek sa týþ la rý ný o lum suz et ki le di ði ni, bil dir di. Bað dat lý oð lu, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, bu yýl Al man ya, Uk ray na, Hol lan da, Ýn gil te re, Rus ya ve Ro man ya a ðýr lýk lý ol mak ü ze re 25 ül ke den si pa riþ al dýk la rý ný i fa de et ti. Bu na kar þýn, o lum suz ha va þart la rý yü zün den sa týþ lar da ge çen yý la o ran la dü þüþ ya þa dýk la rý ný be lir ten Bað dat lý oð lu, Ge çen yýl, 50 mil yon dal o la rak ger çek le þen kes me çi çek ih ra ca tý mýz bu yýl ay ný dö nem de 32 mil yon dal se vi ye sin de an cak u laþ tý dedi. An ka ra / a a 82. Cenevre Otomobil Fuarý kapýlarýný açtý. Tür ki ye de ü re ti len a raç lar Ce nev re de gö rü cü ye çý ktý DÜN A NIN en bü yük o to mo bil fu ar la rýn dan o lan U lus la ra ra sý Ce nev re O to mo bil Fu a rý ka pý la rý ný aç tý. Bu yýl 82 in ci si dü zen le nen fu ar da, ye ni bir re kor la 180 ye ni mo de lin dün ya ve Av ru pa prö mi ye ri ger çek leþ ti ri lir ken, fu ar da 80 fark lý ül ke den ge len 260 ka tý lým cý ye ni ü rün le ri ni ser gi li yor. Fu ar, 8-18 Mart ta rih le ri a ra sýn da 10 gün sü re i le dün ya nýn her ye rin den ge len bütün o to mo bil se ver le ri a ðýr la ya cak. Geç ti ði miz yýl Türk ta sa rým cý la rý nýn dam ga vur du ðu fu ar da bu yýl Tür ki ye de ü re ti len ba zý a raç lar ilk de fa gö rü cü ye çý ký yor. Ce nev re O to mo bil Fu a rýn da, New ork tak si i ha le si ne de ka tý lan Kar san, tak si kon sep ti nin yü rü yen bir pro ti pi ni ilk kez ta ný tý yor. Ford O to san ta ra fýn dan Göl cük te ü re ti len ye ni Tran sit To ur ne o, 7 ki þi lik Fi at Dob lo ve Ýz mit te ü re ti len Hyun dai i20 de Ce nev re de boy gös te ri yor. 260 ka tý lým cý nýn yer al dý ðý, top lam da 110 bin met re ka re a la ný kap la yan fu a rý bu yýl 10 bi nin ü ze rin de ba sýn men su bu i le 700 bi ni aþ kýn o to mo bil se ve rin zi ya ret et me si ni ön gö rü lü yor. Ce nev re / a a

11 MEDA POLÝTÝK 11 NE O UN A MA... BAL OZ Dar be Pla ný Da va sý ný bi li yor su nuz Mar tý nda 1. Or du Ko mu ta ný Org. Çe tin Do ðan baþ kan lý ðýn da bir grup TSK men su bu, se mi ner a dý al týn da top la na rak Hü kû me te kar þý bir dar be pla ný ha zýr lý yor lar. Bu plan, en u fak ay rýn tý sý na ka dar ta mam la ný yor ve bu na gö re so mut gö rev len dir me ler ya pý lý yor. Bu sö zü mo na se mi ner de Fa tih ve Be ya zýt ca mi le ri nin bom ba lan ma sý, uy dur ma ir ti ca bas ký ný ve ken di u ça ðý mý zý dü þür me miz söz ko nu su e di li yor. a ni, a çýk ça sý dar be or ta mý o luþ tu ra cak ve Tür ki ye yi güç du rum la ra so ka cak Dar be Plan la rý ha zýr la ný yor. Plan Se mi ne ri hak kýn da dü zen le nen Ge nel kur may Baþ kan lý ðý so nuç ra po run da, Ön ce lik le Mil lî Mu ta ba kat Hü kû me ti nin ku rul ma sý ge rek ti ði, si vil top lu mun ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý ve MÝT Müs te þar lý ðý na as ker ki þi nin ge ti ril me si gi bi ba zý bö lüm le rin al tý çi zil miþ; ya ni ö ne mi ne i þa ret e dil miþ... «««Ge çen haf ta so nu Bal yoz Da va sý na Jan dar ma Ge nel Ko mu ta ný Org. Be kir Kal yon - Kö tü ör nek em sal teþ kil e der KCK so ruþ tur ma sý yü rür ken, bek len ti nin dý þýn da bir ref leks le MÝT men sup la rý nýn ka lýn bir ko ru ma zýr hý na bü rün dü rül me si kö tü bir ör nek teþ kil et ti. Ki me? Di ðer gü ven lik ve is tih ba rat bi rim le ri ne. Ge nel kur may a ve Em ni yet e... Sav cý la rýn yo lu na MÝT Ka nun de ði þik li ðiy le ku ru lan ba ri ka tý, bu se fer Ge nel kur may kur mak is ti yor. Te rör suç la rýn da biz de MÝT gi bi baþ ba kan ve ya sa vun ma ba ka ný iz niy le so ruþ tu ru la bi le lim di yor lar. CMK da ki ö zel yet ki yi MÝT del di, biz de del mek is ti yo ruz di ye rek ma a le sef tu tar lý ve em sal li bir is tek le sý ra ya gir di ler. Res mi bir hü vi ye te bü rün me se ve ya ya lan lan sa bi le böy le bir is tek doð du. Bu nun böy le o la ca ðý ný a dým gi bi bi li yor dum. Hep de nir ya kö tü ör nek em sal teþ kil et mez di ye. Ha ki kat te her za man em sal teþ kil et miþ tir. Doð ru lar gi bi yan lýþ lar da yal nýz kal maz. Ben zer le ri ni ve ben ze mek is te yen le ri ni bir çýr pý da top lar lar bün ye le rin de ef sun lu bir çe kim le. Zir ve den a þa ðý ya yu var la nan ve ö nün de ki le ri göv de si ne ka ta rak bü yü yen bir çýð gi bi. Dev let yö ne ti min den sos yal ve kül tü rel ha ya ta ka dar hep böy le dir. Bir kö tü ör nek bin bir fit ne nin mem baý ol muþ tur. Ký ya me te ka dar da böy le o la cak kuþ ku nuz ol ma sýn. (...) Savcýlarýn yoluna MÝT Kanun deðiþikliðiyle kurulan barikatý, bu sefer Genelkurmay kurmak istiyor. Dev let iþ le yi þin de de böy le. Bi rey ve dev le ti ay ný se vi ye de gö ren Ang lo sak son hu ku ku ül ke le rin de, yü rüt me de ki bir ma ka mýn iz niy le so ruþ tur ma hiç bir za man ol ma dý. Fran sa 1870 ler de, Bel çi ka 1831 a na ya sa sýy la sav cý la rýn ö nün de ki so ruþ tur ma iz ni ba ri ka tý ný kal dýr dý. Hat ta Bel çi ka kal dýr dý ðý so ruþ tur ma iz ni uy gu la ma sý ný baþ ka si ya sal ik ti dar lar ge ri ge tir me sin di ye, is tik bal de ki par la men to la rý bað la ya cak þe kil de a na ya sa da ya sak la dý. O to ri ter bir yö ne tim sa yý la bi le cek Rus ya da bi le so ruþ tur ma iz ni yok. Bý ra kýn mo dern de mok ra tik dün ya ül ke le ri ni, ge liþ mek te o lan ül ke ler de bi le yok. Biz de i se hü kü met MÝT Ka nu nu nu de ðiþ tir mek le ken di ni de ol duk ça zo ra so ka cak bir ge ri a dým at tý. Ýþ te bu kö tü ör nek, Ge nel kur may a ve Er ge ne kon mah fil le ri ne koz ver di. Hü kü met Ge nel kur may ýn i zin le so ruþ tur ma ta le bi ni ka ti yet le red det me li. A ma MÝT ör ne ði hü kü me ti zor da bý ra ka cak. Zi ra MÝT, is tih ba rat ya pan ve has sa si yet ta þý yan tek ku rum de ðil. Ge nel kur may da is tih ba rat ya pý yor, te rör le mü ca de le e di yor, Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü de. Ge nel kur may ve Em ni yet e te rör suç la rýy la il gi li bir ko ru ma zýr hý ge ti ril se, o za man da dev let te ne say dam lýk ka lýr ne de mok ra tik has sa si yet. Kal dý ki bu du rum da hü kü met çe ve ri len ve ya red de di len her so ruþ tur ma iz ni, mu ha le fet çe ik ti dar a ley hin de si ya set mal ze me si o la rak kul la ný la cak. Hü kü met MÝT Ka nu nu yla ken di ni sav cýy la Da nýþ tay a ra sý na hap set ti. Oy sa MÝT Ka nun de ði þik li ði ya pýl ma say dý, ya ni em sal ol ma say dý Ge nel kur may bu ta lep te bu lu na ma ya cak tý. Her za man ki gi bi tüm so rum lu lu ðu, so ruþ tur ma la rý yü rü ten ö zel sav cý lar yük len me ye de vam e de cek ti. Ney ler si niz ki, hü kü met a ya ðý na ken di tak tý ðý pran ga nýn a cý sý ný his set me ye de vam e de cek. Gül te kin Av cý, Bu gün, cu i le es ki Ge nel kur may Baþ kan la rý a þar Bü yü ka nýt ve Ýl ker Baþ buð ta nýk sý fa týy la çað rýl dý lar. He men i fa de e de lim ki, Türk Si lah lý Kuv vet le ri nin en üst ka de me le rin de bu lun muþ ki þi le rin yar gý lan ma la rý ve ta nýk sý fa týy la da ol sa mah ke me ö nü ne çýk ma la rý bi zi ü zü yor. Lâ kin 27 Ma yýs tan bu ya na o lup bi ten le ri dü þü nün ce, bu du ru mun ü zü cü de ol sa, mi li ta rist ve sa ye tin kal dý rýl ma sý ve de mok ra tik re ji min bir da ha ke sin ti ye uð ra ma ma sý ba ký mýn dan za ru rî ol du ðu nu gö rü yo ruz. Ýr ti ca teh li ke si nin hiç bir þe kil de söz ko nu su ol ma dý ðý ve I rak Sa va þý i le çev ril di ði miz bir or tam da 1. Or du Ko mu tan lý ðý nýn, O la sý lý ðý En ük sek Teh li ke li Se nar yo nun (OST) bir iç teh dit ol du ðu id di a sý na, -Sav cý nýn de di ði gi bi- kar ga lar bi le gül mez mi?... «««Org. Kal yon cu, i fa de sin de Bu bir o yun dur di yor. Ken di si ne, si vil top lu mun ye ni den ya pý lan dý rýl ma sý nýn bir sa vaþ o yu nu i le ne il gi si ol du ðu so rul du ðun da i se, Se nar yo çer çe ve - darbe oyunu dur... DAR BE LER en çok e ði ti mi, ö zel lik le de ü ni ver si te le ri vur du. Bu nun ilk se be bi kor kuy du. Fi kir den çok þid det ü re ten ve kor ku ta rak yö ne te bi len zor ba lar, fi kir ü re ten ku rum la rý teh dit o la rak gör dü. Ý kin ci o la rak e ði tim top lu mu þe kil len dir mek i çin ö nem li bir a raç tý. Her kes ay ný tor na dan ge çi ri lir se i ta at kâr, mo dern, la ik ve çað daþ vs. bir top lum ya ra ta bi le cek le ri ni san dý lar. El bet te ya nýl dý lar. Dar be son ra sýn da ya pý lan her se çim dar be ci le rin is tek le ri nin tam ak siy le so nuç lan dý. Fa kat on lar bu nu bi le gö re me di ler, so pay la halk e ðit me ça ba sýn dan hiç vaz geç me di ler. Halk da on la rýn is te di ði is ti ka me tin tam ter si ne git mek ten hiç vaz geç me di. An cak bu ya þa nan la rý dar be ci le rin ye nil gi si, hal kýn za fe ri o la rak gör mek de doð ru de ðil. Çün kü o lan ül ke ye, ya ni hal ka, biz le re ol du. En ö nem li si a kýl, hik met ve sað du yu ü ret me si ge re ken, top lu mun bil gi ve fi kir ü re ten fab ri ka la rý ol ma sý ge re ken ü ni ver si te le ri bü yük o ran da kay bet tik. «««Cum hu ri yet ku ru lur ken e ði ti me ve bi li me çok ö nem ver miþ gi bi gö rü nür. Oy sa ki ilk dö nem de be li ren yö ne tim an la yý þý e ði tim ve bi lim den çok, o nun top lum la rý tek tip leþ ti ri ci yö nü nü se vi yor du. Her kes o kur-ya zar o la cak ve tek par ti nin her söy le di ði ni bir va zi fe o la rak gö rüp, em rin ge re ði ni ye ri ne ge ti re cek ti. Ü ni ver si te ler de böy le gö rül dü. Genç Cum hu ri yet i çin bi lim Cum hu ri yet in te mel de ðer le ri ni öv mek ten ve bir de tek nik te i ler le mek ten i ba ret ti. Ü ni ver si te ve di ðer ku rum la rýy la e ði tim si ya set üs tü de ðil, si ya - Doðru, bu bir oyundur, ama harp oyunu deðil, resmen sin de ih ti yaç ol muþ tur ce va bý ný ve ri yor. Dü þü ne bi li yor mu su nuz? 2003 ba þýn da, ge nel se çim ler den da ha ye ni çý kýl mýþ; Hü kû met ye ni ku rul muþ; or ta da ir ti ca söy len ti si da hi yok; Tür ki ye, bur nu nun di bin de ki I rak Sa va þý i le il gi le nir ken, siz kal kýp 1. Or du Ko mu tan lý ðý nda gü ya Harp O yu nu Se nar yo su ha zýr la yýp ir ti ca ter tip le ri, ca mi bom ba la ma la rý plan lý yor; ar ka sýn dan da mev cut Hü kû me ti or ta dan kal dý rýp zor la Mil lî Mu ta ba kat Hü kû me ti kur ma yý ve si vil top lu mu ye ni den ya pý lan dýr ma yý prog ram lý yor; bu na da o yun di yor su nuz. Doð ru, bu bir o yun dur a ma Harp O yu nu de ðil, res men Dar be O yu nu dur... set dý þý ol ma lýy dý. O ra ya sa de ce dev let si ya se ti gi re bi lir di. Dü þün se ni ze 1930 lar da ve ya 1940 lar da dev let baþ ka ný ný ve ya dev le tin Kürt po li ti ka sý ný e leþ tir mek müm kün müy dü? Bu tür ha ta lar ya pan ki þi le rin so nu ya ka ra top rak ol muþ tur, ya da þans lýy sa gö nül lü sür gün le ha ya tý ný kur tar mýþ týr. Pe ki, o za man sor mak ge re kir, öz gür dü þün ce nin ol ma dý ðý ye re ü ni ver si te de ni le bi lir mi? «««Bu tab lo ne ya zýk ki son ra sýn da da de vam et miþ tir. Bel ki Cum hu ri yet in ilk dö ne min de ya þa nan lar Özgür düþüncenin olmadýðý yere üniversite denilebilir mi? dev ri mi o turt ma ça ba la rý o la rak gö rü lüp, hoþ gö rü le me se de an la þý la bi lir di. An cak 27 Ma yýs la baþ la yan ca dý a vý 21. yüz yý la ka dar u zan mýþ týr. Ken di si ni dev le tin sa hi bi sa nan e lit ler Cum hu ri yet 40, 60 hat ta 80 ya þý ný de vir di ðin de da hi ken di le ri ni bir tür lü gü ven de his se de me miþ ler ve en çok da e ði tim-bi lim ku rum la rýn dan çe kin miþ ler dir. Ü ret tik le ri pro pa gan da ku rum la rý nýn kar þý ta raf a ya ni hal ka geç me si nin ne bü yük teh li ke o la ca ðý kâ bus la rýy la sü rek li o la rak bu ku rum la ra za rar ver miþ ler dir. 28 Þu bat bu nun en a çýk ör ne ði dir: Düz me ce se bep ler le yüz ler ce in - «««a, Org. Baþ buð un, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý hiç bir za man ya lan söy le mez lâ fý na ne de me li? Ey lül den bir gün ön ce, ken di si ne An ka ra ya kay dý rý lan bir lik ler so rul du ðun da, dar be ci Ge nel kur may Baþ ka ný ve þü re kâ sý ya lan söy le me miþ miy di?... Ben en çok da Org. Bü yü ka nýt ýn, Ra po ru im za la mak o nay la mak de ðil dir lâ fý na gül düm. Ýs ter mi si niz 27 Ni san Muh tý ra sý mü el li fi ol du ðu nu i ti raf e den Pa þa mýz, Muh tý ra yý im za la mak da o nay la mak de ðil dir de yi ver sin... Bun lar, ön le ri ne ge len bel ge ye im za yý çak mýþ lar, þim di pa buç pa ha lý o lun ca ký výr ma ya baþ lý yor lar. «««Es ki den Ma lat ya da bir men su cat fab ri ka sý var dý. Ba zen iþ çi ler bel le ri ne sa ra rak ku maþ ka çý rýr lar mýþ. Bir de fa sýn da ya ka la nan bir ka dýn iþ çi, bir yan dan be li ne sar dý ðý bir ku maþ par ça sý çý ka rýl dý ðýn da dö nüp do la nýr ken, bir yan dan da o tat lý Ma lat ya þi ve siy le U ya man, bu nu da be li me kim do la mýþ? de miþ... Ha san Ce lal Gü zel, Sa bah, Paresh Nath, The Khaleej Times / Birleþik Arap Emirlikleri Dar be ler ve e ði tim san a ka de mik ha yat tan ko par týl dý. Bin ler ce a ka de mis yen fiþ len di, gö nül lü ih bar cý la rýn im za sýz bir mek tu bu pek çok ha ya tý ka rart ma ya yet ti. Öð ren ci ler sýrf ký ya fet le ri, hat ta ba zen ken di le ri ne a tý lan bir if ti ra ne de niy le en te mel hak la rýn dan o lan e ði tim le rin den ol du lar. aþ lý a na-ba ba lar ký ya fet le ri ne de niy le ü ni ver si te ka pý la rýn dan dön dü rül dü ler, ha ka ret le re uð ra dý lar. Hat ta ço cu ðu nu Ü ni ver si te nin kre þin de o ku tan an ne ye bi le ba þý ka pa lý di ye ço cu ðu ve ril me di. Ýk na o da la rý, si ya si se bep le sý nýf ta bý ra ký lan lar, söz le ta ciz e di len ler ve da ha ni ce si Þu bat si vil iþ bir lik çi le ri nin gam maz la ma la rý ný ve e zi yet le ri ni ye ter li bul ma mýþ ol ma lý ki as ker ler den a ka de mis yen, hat ta a ka de mik yö ne ti ci dev þir me ye baþ la dý. E zi yet Mi sak-ý Mil li sý nýr la rý ný da a þýp, Av ru pa ve ABD de burs lu o ku yan Türk öð ren ci le ri ne ka dar u zan dý. O a na ka dar öð ren ci le rin o ra da ne ya pýp et ti ði i le bir kez ol sun il gi len me yen ÖK, kim la ik, kim de ðil so ru su na ya nýt bu la bil mek i çin he yet ler o luþ tu rup ABD, Ýn gil te re ve di ðer ül ke le ri a de ta þe hir þe hir gez di. So nuç ta pek çok burs lu e ði tim le ri nin or ta sýn da ge ri çað rýl dý. ÖK i çin dün ya nýn en say gýn dip lo ma la rý de ðil, em re a ma de mi li tan lar ö nem liy di. Çok e zi yet e dil di, çok a cý çe kil di. Fa kat en bü yük dar be bi li me vu rul du. Bi lim ken di si ni Kürt so ru nu, te rör, de mok ra tik leþ me ve da ha ni ce ha ya ti so run dan ge ri çek ti. Böy le ce mey dan þar la tan la ra ve i de o lo jik mi li tan la ra kal dý... Se dat La çi ner Star, sya ho o.com Bir ziyaret, iki külliyat A bo ne zi ya ret le ri miz ye ni bir se yir ka - zan dý. Ar týk ga ze te mi ze a bo ne ol muþ dost la rý mýz la, da ha fark lý fa a li yet ler de bir a ra ya ge li yo ruz. Ga ze te si ni cid dî ta kip e den Em re kar de þi miz, bü ro mu za bir not bý ra ký yor. Ve di yor ki, Si zin bir soh bet or ta mý nýz fa lan ol ma sý lâ zým, ben öy le duy muþ tum. A ma ben ga ze te ni ze a bo ne ol du ðum hal de, be ni kim se böy le bir or ta ma dâ vet et me di. Ne den? Ben Ri sâ le-i Nur ko nu sun da çok ma lû mat sa hi bi de ði lim, a ma ol mak is ti yo rum. Lüt fen be ni or tam la rý ný za dâ vet e der mi si niz? Cüm le ler ne ka dar il ginç de ðil mi? Be ni soh bet or tam la rý ný za dâ vet e der mi si niz? cüm le si al tý çi zi le si cins ten. Bu cüm le nin bil gi si ba na u laþ tý ðýn da bir kez da ha Ey vah! Ne bu ha li miz, ne den böy le bir du rum da yýz? Ne den dâ vâ mý zý u laþ tý ra cak in san la rýn pe þin de koþ mu yo ruz da on lar bi ze böy le cüm le ler le u la þý yor lar? Bu bir ve bal de ðil mi dir? Bir kar de þi mi ze da ha i man ve Kur ân dâ vâ sý ný an lat ma, ta nýt ma der di, he ye ca ný i çe ri sin de ol ma mýz ge re kir ken, o kar deþ le ri miz, ne den bi zi o tu rum la rý ný za dâ vet et mi yor su nuz di yor lar. de dim ve ger çek ten bi raz da ken di ken di me ha yýf lan dým. Bu ra sý çok dü þün dü rü cü ve ib ret lik. Em re kar de þi miz, genç, di na mik ve a raþ tý ran, in ce le yen, her duy du ðu þe yi sor gu la yan, ken di ta bi ri i le da ha ön ce fark lý dü þün ce gu rup la rý nýn i çin den çý kýp gel miþ, a ma þim di ler de, Di ni mi zi da ha gü zel na sýl ya þa ya bi li riz, na sýl da ha ol gun bir Müs lü man o la bi li riz? ta sa sý i çe ri sin de bu lu nu yor. Ev le ri ni de bu çer çe ve de bir soh bet me kâ ný o la rak þe kil len dir me ye ça lý þý yor. O nun i çin de, biz le ri, bir ri sâ le soh be ti yap ma mýz ve eþ ler, ço cuk lar ta nýþ sýn lar a ma cý na dö nük dâvet et ti ler. Dün ya ya ye ni gel miþ ço cuk la rý o lan, Nec med din be bek le riy le bi zi kar þý la dý lar. Em re kar de þi miz, Ho cam, be be ði mi zin is mi ko nu sun da çev re miz den pek çok ki þi, a hu da ha mo dern bir i sim koy say dýn fa lan de di ler, ben i se, Ne ge li yor sa ba þý mý za bu mo dern lik ten ge li yor. Ben ço cu ðu mun in þal lah Ýs lâm di ni nin bir yýl dý zý ol ma sý ný is ti yo rum. Her bi ri di nin bi rer yýl dý zý o lan Sa ha be E fen di le ri miz den bi ri si ne ben ze sin is ti yo rum. Hem de is men de di nin yýl dý zý ol ma sý ný bir du â ha lin de di li yo rum. de dim. Ý yi yap mýþ mý yým? di yor. Ta biî bir kaç a i le nin bir a ra ya gel di ði ev o tur ma sý nýn a na un su ru, ri sâ le soh be ti ol du ðu i çin, he men der si mi ze geç tik. Ta biî ba yan lar da ken di a ra la rýn da soh bet le ri ni yap tý lar. Soh bet yap mak ü ze re ki tap a rar ken, da ha ön ce ken di le ri ne ve ril miþ o lan Hut be-i Þa mi ye i sim li ki ta bý mýz, ki tap la rýn i çin den im da dý mý za ye tiþ ti. Ha liy le di ðer Ri sâ le-i Nur e ser le ri ne de ih ti yaç ol du ðu an la þýl dý ve i ki a i le re i si genç kar deþ le ri miz, Bi zim, na sýl ol sa bun dan böy le ev le ri miz de Ri sâ le soh bet le ri ya pý la cak, o za man ev le ri miz de Ri sâ le le ri baþ kö þe ye koy ma mýz ge re kir. Lüt fen bi ze bi rer ta kým Ri sâ le ge tir te bi lir mi si niz? de di ler. Bu kar deþ le ri miz, ken di iþ ar ka daþ la rýy la bir a ra ya ge li yor lar ve soh bet ler ya pý yor lar mýþ. An cak baþ ka ki tap lar o ku yan ar ka daþ la rý var mýþ. Ken di ka na at le riy le, Ri sâ le le rin ta dý, ma ne vi ya tý, his set tir dik le ri, tam o la rak an la ma sak da, ru hen dün ya mý za ta þý dýk la rý çok fark lý o nun i çin, bun dan son ra ki o tu rum la rý mýz da soh bet le ri miz Ri sâ le ler et ra fýn da ol sun de dik ve þim di böy le bir sü reç baþ lý yor. di yor. Ha sý lý, bir a bo ne zi ya re ti gi bi gö zü ken, Bi ze bir Nur soh be ti ya par mý sý nýz? dâ ve ti, be ra be rin de güç lü bað la rý o luþ tur du. Be ra be rin de bir soh bet hal ka sý nýn baþ la ma sý na ve si le ol du. Be ra be rin de Ri sâ le-i Nur ha ki kat le ri bir-i ki e vi mi zi da ha ay dýn lat tý. Be ra be rin de, mer ke zî Nur soh bet le ri mi ze gi de cek bir kaç ar ka da þý mý zý da ha ne ti ce ver di. Be ra be rin de eþ le ri miz bir bir le ri ne ders ar ka daþ la rý ol du lar. Ço cuk la rý mýz kar deþ ve ar ka daþ ol du lar. Ar týk ka pý sý ný ça la bi le ce ði miz bir kaç Nur ha ne miz da ha o luþ tu. Kar de þim, da ha ne ol sun ya ni. E vet, ni yet ha yýr, a ký bet ha yýr.

12 12 MAKALE Etiyopyalý Leyla ile dört gün! Dr. Burhan ÖZFaTura Sen-ben kav ga la rý nýn; in cir çe kir de ði ni dol dur ma yan ih ti lâf la rýn ka rart tý ðý gön lü müz, ge çen haf ta ha zýr bu lun du ðu muz ve ya o ku du ðu muz, ba zý ge liþ me ler sa ye sin de, e pey hu zu ra ka vuþ tu; 1-TTNET in, Ge diz Ü ni ver si te si nde ger çek leþ tir di ði, e te ne ðe Des tek-a ra tý cý E ko no mi ye Des tek Pro je si nin, 2012 Prog ra mý nýn a çý lýþ tö re ni ni, bü yük bir zevk le iz le dim. TTNET Ge nel Mü dü rü Tah sin ýl maz; çok sem pa tik, ge niþ u fuk lu, ül ke si ni se ven bir kar de þi miz. Sos yal pro je le re ön cü lük ya pý yor. Tür ki ye de pi lot o la rak se çi len 10 il de (çev re vi la yet ler i le bir lik te) yü zer gen ci miz se çil miþ. (Top lam 1000 ki þi) Bu ye te nek li ev lât la rý mý za ö zel e ði tim ve ri le cek. Da ha son ra da, iþ sa hi bi ol ma la rý i çin, des tek ler sað la na cak. Her yýl, ye te nek li genç sa yý sý ar ta cak ve ül ke miz i çin, yük sek tek no lo ji a la nýn da pro je ü re ti mi hýz la ar ta cak týr. Sev gi li Ge nel Mü dü re ve e ki bi ne ve el bet te Sn. Bi na li ýl dý ram a ül ke miz a dý na çok te þek kür e di yo rum. 2- Sa yýn Ba kan, ko nuþ ma sýn da; Ýz - TAZÝE Muhterem aðabeyimiz Erol Ýnce'nin annesi, Ayþe Ýnce'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Nevzat Girgenç, Þakir Argýn, Aydýn Argýn, Fehmi Girgenç, Said Eski ÝZMÝR Tek no lo ji ü re te lim mir in bi li þi min baþþehri ol ma sý i çin ya pý lan la rý di le ge tir di. a) Ýz mir de ki mev cut 3 çað rý mer ke zi ne, 3 ta ne da ha i lâ ve e di le cek tir. b) Di ji tal Kent Ar þi vi pro je si baþ la týl mýþ týr ve 250 ki þi is tih dam e dil mek te dir. Pro je ge niþ le ye rek de vam e de cek tir. c) PTT i le bir lik te e-ti ca ret Mer ke zi ku rul muþ tur. d) Bi li þim a la nýn da, çok bü yük ya tý rým lar ya pýl mýþ týr ve ya pýl ma ya de vam e dil mek te dir. (AB ül ke le ri i çin de, ilk 10 da yer al mak ta yýz.) e) Ýz mir, hýz la Ü ni ver si te ler Þeh ri ol mak ta dýr. Þu an, 9 ü ni ver si te de, 125 bin ki þi o ku mak ta dýr. Bu öð ren ci le ri miz i çin, ye ni hayat mer kez le ri ku ru la cak týr. f) Tür ki ye de ki tek no park sa yý sý 40 a u laþ mýþ týr. Çið li de Ge diz Ü ni ver si te si i le be ra ber, ye ni bir tek no park ku ru la cak týr. Sýk sýk di le ge tir di ði miz, Tür ki ye, yük sek tek no lo ji ye yö nel me li dir di le ði mi zin ger çek leþ mek te o lu þu, çok se vin di ri ci dir. Ýn þal lah, Ýz mir de ki (4 ü Dev let- 5 i Va kýf) top lam 9 ü ni ver si te miz, ya pý la rý ný bu na gö re a yar lar lar. T. C. ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GARÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSA NO: 2011/3161 Esas. SATILMASINA KARAR VERÝLEN GARÝMENKULÜN TAPU KADI: Ýstanbul ili, Fatih ilçesi, Denizab dal Ma hal le sin de kat ir ti fak lý, 1699 a da, 29 par sel (239,94 m 2 ) sa yý lý ar sa ni te lik li ta þýn maz da 196/2352 ar sa pay lý ze min kat 2 ba ðým sýz bö lüm no lu da i re ni te lik li ta þýn ma zýn ta ma mý (be yan lar ha ne sin de " ta rih li yö ne tim pla ný i le 1 no lu par - se le 1.84 m 2 te ca vüz lü dür" þek lin de be yan bu lun mak ta dýr.) a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý þý - na ka rar ve ril miþ tir. ÝMAR DURUMU: Fa tih Be le di ye Baþ kan lý ðý, i mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün ta rih sa yý lý ya zý sýn da: Fa tih il çe si 1699 a da 29 par se lin 1/1000 öl çek li ta rih li Fa tih ko ru ma a maç lý uy gu la ma i mar pla nýn da 3. De re ce ko ru ma böl ge - sin de kýs men ço cuk bah çe si, kýs men h: 9.50 mt. ir ti fa da ko nut a la nýn da kal dý ðý, dos ya - da ya pý lan in ce le me de söz konusu parselde A.763 sayý ile af is kan lý 2 bod - rum+ze min+4 nor mal kat lý bi na mev cut ol du ðu, Fa tih il çe si 1/1000 öl çek li ko ru ma a - maç lý uy gu la ma i mar plan la rý i le il gi li Da nýþ tay 6. Da i re si nin 2010/6413 sa yý lý ka ra rý i le yü rüt me yi dur dur ma ka ra rý a lýn dý ðý bil di ril miþ tir. GARÝMENKULÜN HALÝ HAZIR DURUMU: Söz ko nu su ta þýn maz, Ýs tan bul i li, Fa tih il - çe si, De ni zab dal Mah. ta pu da kat ir ti fak lý 1699 a da, 29 par sel (239,94 m 2 ) sa yý lý ar sa ni - te lik li ta þýn maz da 196/2352 ar sa pay lý ze min kat 2 ba ðým sýz bö lüm no lu ha li ha zýr da Ve - let Çe le bi so ka ðý 7 dýþ ka pý no lu O nuk A part man da, ze min kat ta 2 iç ka pý nu ma ra lý da i re ni te lik li ta þýn ma zýn ta ma mý dýr. e rin de ya pý lan in ce le me de bi na nýn 2 bod rum kat+ze - min kat+4 nor mal kat tan o luþ tu ðu B.A.K tarz da 2. Sý nýf mal ze me ve iþ çi lik ka li te si i le in þa e dil di ði, tak ri bi 27 yýl lýk öm re sa hip ol du ðu, her kat ta 2 a det da i re bu lun du ðu, bi na - nýn dýþ cep he si nin alt ký sým lar da mer mer kap la ma nor mal kat lar da i se mo za ik kap la ma o lup, dýþ ka pý sý de mir doð ra ma lý, yer dö þe me kap la ma sý sa han lýk lar da pa led yen mer di - ven ler de i se dök me mo za ik ol du ðu gö rül müþ tür. Satýþa ko nu da i re ka pa lý ol du ðun dan ge zi le me miþ ay ný a part ma nýn 5 no lu em sal da i - re si ge zil miþ ve bu da i re nin sa lon+2 ya tak o da sý+ban yo+ mut fak+wc+bal kon ma hal le - rin den i ba ret, sa lon ve o da yer dö þe me le ri par ke kap lý, du var la rý sý va lý, bo ya lý, ýs lak ha - cim ler de yer dö þe me si se ra mik kap la ma, ta va ný kar ton pi yer li, ban yo da yer ve du var lar se ra mik kap la ma la va bo lu, du þu i le her tür lü sýh hi te si sat ar ma tür le ri mev cut, iç ka pý lar a me ri kan ka pý, dýþ ka pý sý çe lik o lup a part man da nor mal kat lar da ki da i re le rin tak ri bi bü - rüt 75 m 2 a la na sa hip ol du ðu, bi na da e lek trik, su te si sa tý i le do ðal gaz kom bi te si sa tý nýn bu lun du ðu gö rül müþ tür. Sa tý þa ko nu ta þýn ma zýn i se kýs men bi na gi ri þi i le ay ný kat ta yer al dý ðýn dan gi riþ ho lü ne de niy le a la ný nýn kü çül dü ðü yi ne pla nýn da Sa lon+2 ya tak o da sý +ban yo+mut fak+wc+bal kon ma hal le rin den i ba ret o lup mev cut ta sa lon ve 1 a det o da nýn bir leþ ti ril di ði nin ve ko nu da i re nin ba kým lý ol du ðu nun da i re sa kin le ri ta ra fýn dan bil di ril di - ði, da i re nin dýþ ka pý sý nýn çe lik doð ra ma lý, pencerelerinin PVC doðrama üzerine demir parmaklýklý olduðu anlaþýlmýþtýr. Sa tý þa ko nu ta þýn maz ka ra- ya ya u la þý mý na mü sa it alt ve üst ya pý sý ta mam lan mýþ tüm ka mu hiz met le rin den ya rar la na bi lir bir mev ki de yer al mak ta o lup Ký zý lel ma cad de - si ne ya kýn me sa fe de bu lu nup çev re sin de Ça pa i ö o, Sel çuk A na do lu Mes lek li se si, a lýþ ve - riþ me kân la rý vb. do na tý a lan la rý bu lun mak ta ve Ak sa ray, Þeh re mi ni, Ça pa, La le li, Ko ca - Tek no lo ji ü re ten bir dü ze - Know-how ih raç e den bir ül ke ha li ne ge le bi le lim. ye çý ka lým. Sö mür ge ol - mak tan kur tu la lým. Na no-tek no lo ji/ Mo le kü ler Bi yo lo ji/ Nük le er Fi zik/ ük sek Ma te ma tik/ Si ber ne tik/ Bil gi sa yar a zý lým vb. dal la ra a ðýr lýk ve rir ler. (Ge diz Ü ni ver si te si ne ilk de fa git tim. Ne ka dar gü zel bir kam püs in þa et miþ ler. Bu a ra da, i ki ta ne Na no- Tek no lo ji la bo ra tuv a rý na da sa hip miþ ler ve yük sek li sans e ði ti mi ve ril mek te i miþ. Çok sa yý da ya ban cý öð ren ci le ri de mev cut. Ken di le ri ni kut lu yo rum. Ay ný müsbet ve hýz lý ge liþ me ler, Kâ tip Çe le bi ve Þi fa Ü ni ver si te le rin de de ya - TAZÝE Muhterem kardeþimiz Erol Ýnce'nin annesi Ayþe Ýnce'nin vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler; kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Refet Kuþin ve Ailesi / ÝZMÝR ZAÝ nehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Selçuk Acar nonca Ýnþaat Gýda Sanayi Ticaret Ltd. Þirtketi adýna Çukurova Rektörlüðünden tarihinde alýnan alýndýðý belge numarasý ile yatýrmýþ olduðumuz TL'lik alýndý makbuzumuzu kaybettik.hükümsüzdür. þa ný yor. Ýn þal lah bu sa ye de, Ýz mir ger çek an lam da bir Sað lýk Tu riz mi Mer ke zi o la cak týr.) 3- Rah met li Ö zal i le bir lik te ça lýþ tý ðý mýz 24 O cak dö ne min den bu ya na, de vam lý o la rak; Baþ ba kan lý ða bað lý bir Ar-ge ve Pro je Ü re tim Müs te þar lý ðý ku rul ma sý ný; yurt i çin de ki ve yurt dý þýn da ki bütün par lak be yin le rin en van te ri nin ya pýl ma sý ný, be yin ih ra ca tý nýn it ha la ta dön dü rül me si ni, bu ko nu da hiç bir har ca ma nýn ký sýt lan ma ma sý ný sa vun dum. Þim di; Bi lim, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný, Sn. Ni hat Er gün ün a çýk la ma la rý, gön lü me hu zur ver di. Türk bi lim a dam la rý nýn en van te ri çý ka rý la cak mýþ. Bu nun i çin de, fark lý ül ke le re bi lim a ta þe le ri ta yin e di le cek miþ. Ýlk ta yin ler, ABD ve Ja pon ya ya ya pý la cak mýþ. Her yýl, Türk Bi lim Ýn san la rý Ku rul ta yý dü zen le ne cek miþ. Ne di ye bi li riz? Ce nâb-ý Hak ba þa rý lý kýl sýn. Bu bü yük po tan si yel, bir an ön ce, ül ke mi zin hiz me ti ne so kul sun. Knowhow ih raç e den bir ül ke ha li ne ge le bi le lim. Tek no lo ji ü re ten bir dü ze ye çý ka lým. Sö mür ge ol mak tan kur tu la lým. TAZÝE Muhterem kardeþimiz Kemal Akgün'ün kayýnbabasý, muhterem Hamit Ören'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bornova eni Asya Okuyucularý / ÝZMÝR mus ta fa pa þa ve Fa tih çev re sin de ki ya kýn semt ler o la rak sa yý la bil mek te dir. KIMETÝ: Bilirkiþi tarafýndan taþýnmaza ,00 TL. Deðer takdir edilmiþtir. 1. Taþýnmaz ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDE günü saat 09:00-09:10 arasý açýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i - ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa, en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar - týy la gay ri men kul ta ri hin de yu ka rý da ya zý lý yer, gün ve sa at ler de i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da gay ri men kul i çin tek lif e di len be de lin tah min e di len kýy - me tin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. 2. Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, gay ri men ku lun tah min e di len kýy me tin, a la ca ða mah - su ben iþ ti rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn.(mu - ham men be de lin % 20'siy le sý nýr lý) % 20 'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu ver me si ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le ya pý la - cak týr. A lý cý ta lep e der se 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le ye i ti raz va ki ol - ma sý ha lin de da hi (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ te ri sý fa týy la ö de mek te im - ti na su re tiy le (a la ca ðý na) mah su ben i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa týþ be de li nak - den ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr. (md. 134/4 ) Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf - la rý i le K.D.V.(150 m 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la bi na, han, o tel ve ar - sa lar da % 18 o la rak K.D.V. müþ te ri den tah si l e di lir.) tah li ye ve tes lim gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn dan ö de nir. Bi rik miþ ver gi si, ce za la rý ve fe ri le ri i le tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. Tel la li ye res mi sa tý cý ya a it tir. Sa týþ ta ri hi i ti - ba riy le gay ri men ku lün ay ný na i liþ kin ö den me miþ ver gi ler var sa sa týþ be de lin den ö de nir. 3. Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le ri n (il gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a - la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le i lan ta ri hin den i ti ba ren on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me - le ri ge rek mek te dir, ak si tak tir de, hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha - riç bý ra ký la cak lar dýr. 4. Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5. Þartna me i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin Mü dür lü ðü müz de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya, gay ri men ku lun sa týþ þart na me si nin bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6. Satýþa iþtirak edenlerin þartnameleri görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 7. Satýþ i la ný il gi li le rin dos ya ve ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb liðe gön de ril miþ o - lup, ad re se teb li gat ya pýl ma ma sý ha lin de il gi li ler ve ad res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur B: dur maz su ho o.com * dur ma il.com aþ la rý bir bi ri ne çok ya kýn al tý ço cu ðu o lan Mý sýr lý ar ka da þým A faf, ço cuk ter bi ye si ve ev iþ le ri ni tek ba þý na yü rü te me di ði i çin e vin de yar dým cý ça lýþ týr mak zo run da ka lý yor. Geç ti ði miz haf ta 5 gün lü ðü ne um re ye gi den A faf, ev i þi yap ma yý öð ret mem i çin Eti yop ya lý yar dým cý sý ný ba na bý rak tý. Ken di si ne Bak ar ka da þým! Ben ev de iþ çi ça lýþ týr ma ko nu sun da son de re ce ba þa rý sý zým; bu yüz den ben den bek len ti le rin bo þa çý ka bi lir. En i yi si sen yar dým cý ný baþ ka bir ar ka da þa bý rak, o öð ret sin di ye söy le sem de, ar ka da þým is rar la Se nin öð ret me ni is ti yo rum de di. 22 ya þýn da genç bir kýz o lan Ley la a dýn da ki hiz met çi e vi me gel di ðin de, en di þe do lu ba kýþ la rý ný ve mis kin ha li ni gö rüp çok a cý dým. Ka de rin cil ve si iþ te; ya þý i ti ba riy le ev le nip yu va kur ma sý ge re kir ken, baþ ka la rý na hiz met et mek i çin di li baþ ka, kül tü rü baþ ka bir ül ke ye gel mek zo run da kal mýþ tý ne ya zýk ki. Bir ke li me da hi A rap ça ve Ýn gi liz ce bil me yen Ley la, ne söy le sem ok an la mýn da yu ka rý doð ru baþ sal lý yor ve Hýh! di ye ga rip ses çý ka rý yor du. Ha beþ di lin de bu Hýh! se si nin mu hak kak bir mâ nâ sý var dý el bet te, a ma ben an la ya mý yor dum! e mek sa a tin de, ye di ði miz ye mek ler den bir ta bak ha zýr la yýp Ley la nýn ö nü ne koy dum ve mi de si ne i þa ret e dip A cýk mýþ - sýn dýr bun la rý ye de dim. Ley la yi ne yu ka rý doð ru baþ sal la yýn ca, an la dým ki ký zýn gel di ði böl ge de E vet de mek is ten di ðin de, ba þý a þa ðý doð ru de ðil, yu ka rý doð ru sal la mak ge re ki yor! Ley la, ev i þi na mý na, te miz lik ve ter tip na mý na hiçbir þey bil mi yor du! Çöp dök me si ge rek ti ðin de, dý þa rý ya lýn a yak çý ký yor du. Þa pur þu pur bu la þýk yý ka dý ðýn dan, yað lý su la rý et ra fa sýç ra tý yor du. E vi sü pür dü ðün de, ma ki na yý or ta da bý ra kýp bit ti mâ nâ sýn da el le ri ni bir bi ri ne sür tü yor ve Fi niþk! di yor du. Sa ný rým, Ýn gi liz ce Fi nish de mek is ti yor du, a ma yan lýþ te lâf fuz e di yor du. Dört gün bo yun ca o na te miz lik öð re te ce ðim di ye ak la ka ra yý seç tim. Doð ru su, kom þu ha tý rý i çin yap mak zo run da kal dý ðým hiz met çi e ðit men li ðin den çok sý kýl mýþ tým ve bu i þin bir an ön ce bit - me si ni ar zu lu yor dum. Bu yüz den, sü re bit me den Ley la yý ça lýþ tý ðý e ve gön der dim. Ýþ ko nu sun da çok tec rü be siz ol du ðun dan, ký sa sü re de Ley la ya tam mâ nâ sýy la ev te miz li ði ve dü zen- ter tip yap ma yý öð re te bil di ði mi san mý yo rum. A ma þu bir ger çek ki, Af ri ka nýn se vim li ký zý Ley la, ba na (O Al lah ki) in sa na bil me dik le ri ni öð ret ti (A lak Sû re si 5. â yet) â ye ti ni ha týr la týp ü ze rin de te fek kür et me mi sað la dý. Böy le ce, â ye tin te miz li ðe ba kan ci he ti nin de var ol du ðu nu an la dým. Me ðer te miz lik le pis li ði a yýrt e de bil mek de Al lah ýn bü yük ni met le rin den bi riy miþ. Ve ben bu nok ta yý da ha ön ce hiç dü þü ne me miþ tim. Haf ta ya Ku veyt te ça lý þan hiz met çi le rin ah va li ni e le a la lým in þa al lah. T. C. GÖNEN ÝCRA DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜN'DEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI) Dosya No: 2011/545 Tal. Örnek No: 27* Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: Tapu Kaydý : Balýkesir ili, Gönen ilçesi, Altay Denizkent mah. 469 ada, 6 parselde kayýtlý Avlulu kargir iki blok apt. vasýflý taþýnmazdaki ½ borçlu hissesi. Mahalli durumu : Taþýnmaz Denizkent mevkii 88 Evler Papatya sok. No: 9 adresindedir. Çanakkale-Ban dýr ma as fal tý na 40 met re plaj la ra ve de ni ze 300 m. Me sa - fe de dir. Ta þýn maz bir bi ri ne bi ti þik 2 a det dub leks mes ken den o luþ mak ta dýr. Her mes - ken 60 m 2 ta ban a la na sa hip, ze min de 1 a det a çýk sa lon, a çýk mut fak ve tu va let; üst ka týn da i se 2 a det o da, ban yo ve 2 bal kon mev cut tur. Ta þýn maz ça tý lý ve et ra fý du var la çev ri li dir. Ta þýn maz borç lu ve diðe r his se dar lar ta ra fýn dan fi i len pay la þýl mýþ o lup, borç - lu ya a it bö lüm de niz man za ra lý dýr. Ta þýn ma zýn e lek trik ve su yu mev cut o lup, yaz lýk ko - nut o la rak kul la nýl mak ta dýr. 2 kat 130 m 2 kul la ným a lan lý dýr. Ka pý lar ah þap, pen ce re ler ý sý cam lý, a ðaç de sen li PVC doð ra ma dýr. Vil la so ba lý o lup yaz lýk o la rak ya pýl mýþ týr. Ýmar Durumu : Taþýnmaz konut imarlýdýr. Kýymeti : ,00 TL (altmýþbeþbin Türklirasý) muhammen deðer üzerinden satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ 10/04/2012 Sa lý gü nü Sa at: 11:00'dan sa at: 11:10' a ka dar Gö nen Ýc ra Mü dür - lü ðün de; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 20/04/2012 Cu ma gü nü sa at: 11:00' dan sa at:11:10' a ka dar Gö nen Ýc ra Mü dür - lü ðün de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so - nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e - di len kýy me ti nin % 40 ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. A la cak lý Var lýk ö ne tim þir ke ti ol du ðun dan, Kat ma De ðer Ver gi si Ka nu nu'nun 17/4-L mad de si ne gö re i ha le a lý - cý la rý KDV'den is tis na dýr. Ý ha le dam ga ver gi si, a lý cý a dý na ta hah kuk e de cek ½ ta pu a lým har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý, tel la li ye res mi i le sa tý cý a - dý na ta hak kuk e de cek ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi - der le ri i ha le a lý cýsýna a it tir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/545 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. 7- Ta þýn maz his se dar la rý nýn ta pu da ka yýt lý ad res le ri ne ve sa týþ i la ný nýn teb lið e di le - me yen a la ka dar la ra Ý ÝK.127.md. gö re teb lið ye ri ne de ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (Ý ÝKm.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. ÝSTANBUL 29. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2012/2 T. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat arasýnda MERKEZ MAH. HASBAHÇE CD. NO: 29/1 HASBAHÇE OTOPARKI KÂÐITHA NE ad re sin de ya pý la cak ve o gün kýy met le ri - nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr - ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri - ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak %... o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, gi - de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i - lan o lu nur. Takdir Edilen Deðeri Lira Krþ Adedi CÝNSÝ (Önemli nitelik ve özellikleri) ,00 TL 1 34 UP 2880 PLAKALI 2004 MODEL KIA KAMONET LASTÝKLER ÝNÝK, MUHTELÝF ERLERDE ÇÝZÝKLER VAR. B: 13859

13 AÝLE - SAÐLIK 13 Rastgele ilâç almak doðru deðil KILICEL, AÐRININ ÞÝDDETÝNE GÖRE AÐRI KESÝCÝ TERCÝHÝNÝN VE DOZUNUN BÝRESEL TAHMÝNLERE GÖRE DEÐÝL DOKTOR VE ECZACI TAVSÝESÝLE APILMASI GEREKTÝÐÝNÝ VURGULADI. GÜN LÜK ha yat ta en ko lay u la þý la bi le cek i lâç grup la rýn dan o lan að rý ke si ci ler pek çok in sa nýn vaz ge çil me zi. Bur sa Ec za cý lar Ko o pe ra ti fi nin ye ni iþ ti rak le rin den bi ri o lan Far mas yon E ði tim ve Da nýþ man lýk e ki bin den Ecz. Ay þe gül Ký lý cel, að rý ke si ci i lâç la rýn bi rey sel tah min le re gö re de ðil, dok tor ve ec za cý ya da ný þý la rak kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak dik kat e dil me si ge re ken le ri sý ra la dý. Að rý ke si ci i lâç lar bi linç siz ce kul la nýl dý ðýn da o lum suz bir çok so nu ca yol a ça bi li yor. Ký lý cel, að rý ke si ci le rin ba zý has ta lýk lar ha riç te da vi e di ci ol mak tan çok semp tom gi der me ye yö ne lik i lâç lar ol du ðu nu vur gu la ya rak, bi linç li ve uy gun doz da, dok tor ve ec za cý ya da ný þý la rak kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Ký lý cel, að rý ke si ci i lâç lar la il gi li þu bil gi le ri ver di: Gün lük ha yat ta en ko lay u la þa bi le ce ði miz i lâç gu rup la rýn dan o lan að rý ke si ci ler pek çok in sa nýn vaz ge çil me zi. Ge nel o la rak, baþ að rý sý, ar trit, diþ að rý sý ve a det san cý sý gi bi ha fif ve or ta þid det li að rý lar i le çe þit li has ta lýk lar ne de niy le mey da na ge len a te þi dü þür me de kul la ný lýr lar. Ro ma to id ar trit, os te o art rit, gut gi bi has ta lýk la rýn te da vi sin de dok to run be lir le ye ce ði doz da að rý ke si ci ler te da vi a maç lý o la rak da kul la nýl mak ta dýr. AÐ RI KE SÝ CÝ LER SA DE CE AÐ RI I HÝS SET TÝR MÝ OR Að rý ke si ci le rin ba zý has ta lýk lar ha riç te da vi e di ci ol mak tan çok semp tom gi der me ye yö ne lik i lâçlar ol du ðu nu söy le yen Ký lý cel þun la rý ek le di: Vü cut ta að rý ya se bep o la bi le cek her han gi bir ko þul mey da na gel di ðin de að rý mer ke zi miz ha re ke te ge çer ve að rý ya ne den o lan bi le þik ler sa lý nýr. Að rý ke si ci ler de bu kim ya sal la rýn o lu þu mu nu en gel le ye rek et ki le ri ni gös te rir ler. a ni as lýn da að rý ke si ci al dý ðý mýz za man vü cu du muz da ki ha sa rý te da vi et miþ de ðil sa de ce að rý yý his set me miþ o lu yo ruz. AÐ RI KE SÝ CÝ KUL LA NIR KEN NE LE RE DÝK KAT E DÝL ME LÝ AÐRI ke si ci le rin þuurlu ve uy gun doz da kul la nýl dýk la rýn da gü ven li o la rak ka bul e - dil di ði ni vur gu la yan Ecz. Ký lý cel, mor fin ti pi dý þýn da ki að rý ke si ci ler i çin ba ðým lý lý ðýn söz ko nu su ol ma dý ðý ný söy le di. Að rý ke si ci nin dok tor ve ec za cý ya da ný þý la rak kul la nýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la yan Ký lý cel, dik kat e dil - me si ge re ken nok ta la rý i þe þu þe kil de lis te - le di: *Að rý kon tro lün de 10 gün den faz la að - rý ke si ci kul la nýl ma ma lý dýr. *Ge nel o la rak gün lük 4 tab let ten faz la að rý ke si ci kul la nýl ma ma lý dýr. *Sýk að rý ke si ci kul la ný mýn da vü cut ta að rý ke si ci ye kar þý du yar sýz laþ ma ge li þe - bi lir, fa kat bu et ki ka lý cý de ðil dir. *Me ta mi zol sod yum et kin mad de si ni i çe ren i lâç lar u zun sü re kul la ný lýr sa ke mik i li ði ni bas ký la ya bi lir. *Pa ra se ta mol et kin mad de si yük sek doz da kul la ný lýr sa ka ra ci ðer ve böb rek ha sa rý na, mü da ha le e dil mez se ö lü me bi - le sebep o la bi lir. *A te þi o lan bir ço cu ða ke sin lik le a se - til sa li si lik i çe ren pre pa rat ve ril mez. Ka ra - ci ðer ve be yin ha sa rý i le so nuç la nan Re ye Sen dro mu na sebep o la bi lir. *As tým ve so lu num yo lu ra hat sýz lýk la rý i le gut has ta lý ðý o lan ki þi ler a se til sa li si lik i çe ren pre pa rat kul lan ma ma lý dýr lar. *Að rý ke si ci ler da hil bütün i lâç la rýn kul - la ný mýn da al kol kul la ný mýn dan ka çý nýl - ma lý dýr. *Að rý ke si ci yi tok kar ný na, bir bar dak su i le bir lik te al mak mi de tah ri ba tý ný ön - le me de yar dým cý o la bi lir. * U zun sü re li bir að rý söz ko nu su i se re çe te siz að rý ke si ci al mak ye ri ne dok to - ra baþ vu rul ma lý dýr. *60 yaþ ü ze rin de ki ler. *ük sek kan ba sýn cý, kalp has ta lý ðý ve - ya böb rek ra hat sýz lý ðý o lan lar. *Di ü re tik (id rar sök tü rü cü) i lâç kul la - nan lar. *Çok lu i lâç kul la nan ki þi ler bi rey sel ter - cih le re gö re að rý ke si ci kul lan ma ma lý dýr - lar, mut la ka dok to ra baþ vur ma lý dýr lar. Ký lý cel, að rý nýn þid de ti ne gö re að rý ke si ci ter ci hi nin ve do zu nun bi rey sel tah min le re gö re de ðil dok tor ve ec za - cý tav si ye siy le ya pýl ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. Bur sa / e ni As ya Aile yapýmýz üzerine... Os man lý nýn ar týk yý kýl ma ya yüz tu tup Has ta a dam o la rak ni te len di ril di ði son dö nem ler de Ha ri ci ye Na zýr lý ðý ya ni bu gün kü ta bi riy le Dýþ Ýþ le ri Ba kan lý ðý ya pan Ke çe ci za de Fu at Pa þa ya ( ) at fen an la tý lan bir a nekdot var dýr. Pa di þah Sul tan A ziz in Pa ris ge zi si sý ra sýn da Fran sa Ým pa ra to ru 3. Na pol yon, Dý þiþ le ri Ba ka ný Fu at Pa þa ya is tek le ri ni sý ra lar... Sü veyþ Ka na lý a çýl ma lý, Gi rit, Os man lý lar dan a lý nýp u na nis tan a ve ril me li, Ku düs te ki kut sal yer le rin Ka to lik le re a it o lan la rýn yö ne ti mi Fran sýz lar da ol ma lý... Os man lý dev le ti nin bun la ra ko lay ko lay ra zý ol ma ya ca ðý ný bi le rek a ba al týn dan so pa gös ter me yi de u nut maz: Bun lar si zin i çin bir dert. or gun o muz la rý nýz dan bun la rý a tý nýz. Dev le ti ni zin ne ka dar za yýf la dý ðý bü tün dün ya da bi li ni yor. Fu at Pa þa, gü le rek: Siz, ben de ni ze, baþ ka bir dev let gös te re bi lir mi si niz ki, üç yüz se ne dir, dý þa rý dan siz le rin, i çe ri den biz le rin, de vam lý tah ri bi ne di re ne bil miþ! E vet, üç yüz se ne dir, siz dý þa rý dan, biz i çe ri den, bu dev le ti yý ka ma dýk! der. A i le ve ka dýn ü ze ri ne ül ke miz de ya pý lan a raþ týr ma la rý o ku du ðum da Fu at Pa þa nýn bu söz le ri ni sýk ça ha týr la rým Ý çe ri den ve dý þa rý dan ya pý lan on ca tah rip ça lýþ ma la rý na rað men, top lu mu a yak ta tu tan ma ne vî de ðer ler, Ku r'ân ve i man ha ki kat le ri sa ye sin de a i le ku ru mu muz yi ne de sað lam A Ý LE A PI SI A RAÞ TIR MA SI Ül ke miz de ya pý lan son a raþ týr ma lar bütün tah ri bat ça lýþ ma la rý na rað men hâ lâ a i le nin top lu mu a yak ta tu tan en güç lü ku rum ol du ðu nu or ta ya çý ka rý yor. A i le ve Sos yal Po li ti ka lar Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ya pý lan ve 25 bin ki þi ü ze rin de ger çek leþ ti ri len A i le a pý sý A raþ týr ma sý ndan çý kan ne ti ce ler bu nun de lil le ri hük mün de. So nuç la rý he nüz a çýk lan ma yan a raþ týr ma nýn ba zý ve ri le ri ni pay la þan Ba kan Fat ma Þa hin in a çýk la ma la rý bu nu gös te ri yor. (Mi lât ga ze te si, 27 Þu bat 2012) A raþ týr ma nýn or ta ya çý kar dý ðý ge nel tab lo þöy le: lül ke miz de her bin ki þi den 16 sý bo þa ný yor. Av ru pa da i se bu o ran bin de 25. l18 yaþ al týn da ev le nen le rin sa yý sý a za lý yor. Son on yýl da yüz de 20 ler de o lan o ran yüz de 9 a ka dar in miþ du rum da. Zo run lu e ði ti min 12 yý la çýk ma sý nýn 18 yaþ al tý ev lik le rin sa yý sý ný da ha da a zal ta ca ðý bek le ni li yor. lýn ter net ba ðým lý lý ðý bo þan ma se bep le ri a ra sýn da be lir gin bir ve ri o la rak yer al ma ya baþ la mýþ du rum da. ÝN TER NE TÝ BÝ LÝNÇ LÝ KUL LAN MAK Ül ke miz de es ki ye na za ran e ði tim se vi ye si nin art ma sý, i le ti þim tek no lo ji si nin ge liþ me si, e ko no mik ya pý nýn güç len me si nin pek çok þe yi de ðiþ tir di ði bir ger çek. Be ri yan da in san la rýn bil gi yi, tek no lo ji yi, pa ra yý bi linç li bir þe kil de na sýl kul la na ca ðý ný bil me di ði de baþ ka bir ger çek. Ýn ter net ba ðým lý lý ðý nýn bo þan ma lar ü ze rin de ki be lir gin et ki si bu nun ba riz de li li hük mün de. Te le viz yon di zi le ri ve prog ram la rý nýn da a i le ya pý sý ü ze rin de ki men fi et ki le ri i le il gi li bir çok a raþ týr ma nýn bu lun du ðu nu dü þü nür sek med ya yý bi linç li bir þe kil de kul lan ma nýn ö ne mi or ta ya çý kar. Med ya yý bi linç li kul lan ma nok ta sýn da Gü nahse vap öl çü le rin den da ha et ki li ve de rin bir e ði tim me to du bi li yor mu su nuz? BE DÝ ÜZ ZA MAN HAZ RET LE RÝ NÝN A Ý LE Ü ZE RÝ NE BÝR DE ÐER LEN DÝR ME SÝ Ýn san lar dan u zak, mün ze vî bir ha yat ya þa ma sý na rað men ken di si i le gö rü þen ler den a i le ha yat la rý na da ir þi kâ yet ler i þi ten Be di üz za man Haz ret le ri ne Ey vah! de dir ten bir tab lo dur bu. A i le in sa nýn ö zel lik le de Müs lü ma nýn sý ðý na ðý ve Cen ne ti, kü çük bir dün ya sý dýr. Bu da mý bo zul ma ya baþ la mýþ di ye bu tab lo nun se be bi ni a raþ tý rýr. (Ha ným lar Reh be ri, s. 10) Bir i ki ko mi te nin Ýs lâ mi ye tin iç ti maî ha ya tý na, do la yý sýy la Ýs lâ m'a za rar ver mek mak sa dýy la genç le ri ve ka dýn la rý se fa he te sevk et mek, yol dan çý kar mak i çin per de al týn da te sir li bir su ret te ça lýþ tý ðý ný gö rür. Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý i çin de yer a lan Genç lik Reh be ri ve Ha ným lar Reh be ri i sim li e ser le rin ya zý lýþ ga ye si bu tah ri bi dur dur mak ve ta mir et mek tir. Bu e ser le ri ni mü ta lâ a e der ken o nun Ter bi ye-i Kur â ni ye nin in sa nýn ya ra dý lýþ tan ge len ö zel lik le ri ni ter bi ye ve in ki þaf et ti rip i ki ci han sa a de ti ni ka zan dýr dý ðý ný çok net bir þe kil de i fa de et ti ði ni gö rü rüz. HÜ LÂ SA As rý sar san fýr tý na lar da sav rul ma mak i çin Kur ân ha ki kat le ri ne e þi miz ve ço cuk la rý mýz la sým sý ký sa rý la lým. Med ya nýn ö zel lik le de i le ri tek no lo jik ge liþ me le rin ya þan dý ðý in ter net med ya sý nýn bi linç li kul la nýl ma sý yö nün de dik kat li o la lým. Çev re mi zi bu ko nu da u ya ra lým. Tek no lo ji den, bir ni met-i Ý lâ hî ol du ðu þu u ru i le duy gu la rý mý zý is raf et me den ha ram la ra yak laþ ma dan is ti fa de e de lim. Ha yýr lý hiz met ler i çin kul la na lým. Be di üz za man Haz ret le ri nin ta bi riy le per de al týn da te sir li ça lý þan bir ko mi te nin if sad gay ret le ri ni an cak böy le ce bo þa çý ka ra bi li riz Ýzdivaç programlarý kadýnlarda yanlýþ imaj oluþturuyor GA ZÝ Ü ni ver si te si Ka dýn So run la rý A raþ týr ma ve Uy gu la ma Mer ke zi Mü dü rü rd. Doç. Dr. Na zi me Tom ris al çýn ka ya, pek çok ya pým da ka dýn la ra yö ne lik o lum suz bir i maj o luþ tu rul du ðu, a i le ya pý sý na za rar ve ril di ði ni be lirt ti. Ýz di vaç prog ram la rý ný ör nek gös te ren al çýn ka ya, Ýz di vaç prog ram la rýn da ka dýn a çý sýn dan da er kek a çý sýn dan da a i le ya pý sý ný ren ci de e di ci þey ler ya þa ný yor. A ra ban var mý?, E vin var mý?, Pa ran var mý? Böy le ka dýn lar çý kar sa, is te nen þey ler de o tip þey ler miþ gi bi gö zü kü yor. Çok çir kin ko nuþ ma lar ge çe bi li yor. Bir çok in san o tu rup sey re di yor, san ki ti yat roy muþ gi bi. An cak o ra da ya þa nan bir de ger çek lik var. Ka dýn lar la il gi li yan lýþ bir i maj o luþ tu ru lu yor. Ýz di vaç prog ram la rý nýn a i le ya pý sý na za ra rý ol du ðu nu dü þü nü yo rum. de di. E TÝ ÞEN ÇO CUK LA RIN KA DI NA BA KIÞ A ÇI SI NI DE ÐÝÞ TÝ RÝ OR Bu tür prog ram la rýn ye ti þen ço cuk la rýn ka dý na ba kýþ a çý sý ný da de ðiþ tir di ði ni kay de den al çýn ka ya, þöy le de vam et ti: Oy sa ka dýn pro fi li miz öy le de ðil ki. Her ka dýn sa de ce pa ra mý dü þü nü yor, ev mi dü þü nü yor ve ya ra ha tý ný mý dü þü nü yor? Bu nu her kes, hem ka dýn hem er kek is ter; ge nel an lam da ba kar sý nýz. An cak o ra da çok çir kin þey ler ya þa ný yor. ok be ðen dim, yok be ðen me dim, yol e lek trik al dým, yok al ma dým. Çok mad de sel. Di zi ve film ler de ki ka dý na yö ne lik þid de ti de e leþ ti ren al çýn ka ya, Ýn san la rýn a cý la rýn dan kay nak la nan þey le re gül mek be ni ra hat sýz e di yor. O ra da bir sah ne ya þa ný yor. Siz o nun film ol du ðu nu dü þü nü yor su nuz fa kat so nuç ta o nu ya þa yan çok in san var. Bu þe kil de da yak sah ne si ver me ye ge rek yok. Ba zý film ler de, in san la ra þey ta nî dü þü ne bi le cek le ri nok ta da yol gös te ri ci þey ler bi le var di ye ko nuþ tu. BÝR ÝN CE LE ME A PIP, RTÜK E DE A ZI GÖN DE RE CE ÐÝZ Ýl le de böy le film ler mi çe kil me si ge re ki yor? di ye so ran al çýn ka ya, iþ le nen suç la rýn alt ya pý sýn da te le viz yo nun de et ki si nin ol du ðu nu söy le di. al çýn ka ya, ka dýn So run la rý A raþ týr ma ve Uy gu la ma Mer ke zi o la rak bir in ce le me ya pa cak la rý ný kay de den al çýn ka ya, bu tür prog ram la rý bir ay dü zen li o la rak ta kip e de cek le ri ni ve bu na gö re de bir ra por ha zýr la ya cak la rý ný ak tar dý. al çýn ka ya, Gü nü, sa a ti, söy le nen söz ler. Bir bel ge le me ya pý la cak. Ar dýn dan RTÜK e de ko nuy la il gi li bir ya zý gön de re ce ðiz. a çýk la ma sý ný yap tý. An ka ra / ci han Geri dönüþebilen atýklar ayrýþtýrýlmalý KARAMAN Belediyesi Kaynaðýndan Ayýrma Projesi (KARKAP) kapsamýnda Çevre Bilinci ve Geri Dönüþümün önemini anlatan bilgilendirme toplantýlarý sürüyor. Ýbrahimbey Ýlköðretim Okulu Toplantý Salonu nda gerçekleþtirildi. Bilgilendirme toplantýsýnda konuþan Hilal Uðurlu, geri dönüþebilen atýklarý ayrýþtýrmanýn önemini anlattý. Uðurlu, Gelecek nesillere daha güzel bir dünya ve yaþanýlabilir bir çevre býrakmak istiyorsak hepimiz taþýn altýna elimizi koymalýyýz. Sizlerden isteðim evlerinizde, okulunuzda geri dönüþebilen atýklarý ayrýþtýrmanýzdýr. Böylelikle hem ülke ekonomisine, hem de çevreye çok büyük katkýnýz olacaktýr. dedi. Karaman / cihan

14 14 SPOR NECATÝ: ÞAMPÝON G.SARA OLACAK, BUNA ÝNANIORUZ SÝVASSPOR'U 4-0 mað lup e den Ga la ta sa ray'ýn gol cü o yun cu su Ne ca ti A teþ, ''Ý yi bir o yun la, i yi bir ga li bi yet al dý ðý mý zý dü þü nü yo rum'' de di. Ne ca ti A teþ, kar þý laþ ma nýn, ken di le ri i çin ký rýl ma maç la rýn dan bi ri si ol du ðu nu söy le di. Ha va þart la rý ve ze mi nin çok zor o la ca ðý ný bil dik le ri ni i fa de e den A teþ, þun la rý kay det ti: ''A ma i yi bir o yun la, i yi bir ga li bi yet al dý ðý mý zý dü þü nü yo rum. Bu ra da bü tün ta kým ar ka daþ la rý mý zý teb rik e di yo rum. Ka le ci mi zi bir ke re da ha teb rik e di yo rum, ger çek ten mü kem mel oy na dý. Ka zan mak ve se ri yi de vam et tir mek çok ö nem liy di. Ar týk bu se ri yi tek rar dan de vam et tir mek a dý na çok ö nem li maç la rý mýz var. Þam pi yon o la bil mek i çin ve play-off'a da ha ra hat gi re bil mek i çin bu pu an far ký ný ko ru ma mýz ge re ki yor. Bu nun da bi lin cin de yiz, in þal lah böy le de vam et me si ni sað la rýz.'' Çok i yi bir ta kým la rý ol du ðu nu bil di ren A teþ, ''Çok i yi bir ho ca mýz var. Ger çek ten he pi mi zi çok i yi ta ný yor. Bu da sa ha ya çok gü zel bir þe kil de yan sý yor. Her kes i na nýl maz de re ce de mü ca de le e di yor, bü tün ta kým ar ka daþ la rým. Ger çek ten i nan mýþ lýk var, in þal lah bu i nan mýþ lý ðýn so nun da þam pi yon luk ge lir'' di ye ko nuþ tu. UJFALUSÝ: MUSLERA ÇOK ÝÝ ONADI To mas Uj fa lu si i se Si vass por gi bi ö nem li bir ra ki be kar þý oy na dýk la rý ný be lir te rek, ''Ý yi fut bol cu la rý o lan, i yi mü ca de le e den bir ra ki be kar þý oy na dýk. Ve ma çýn çok zor ge çe ce ði ni za ten bi li yor duk. Nis pe ten öy le de geç ti. 4-0 gi bi fark lý ve net bir skor al dý ðý mýz i çin çok mut lu - yuz. Ta bii Mus le ra'yý da bu ra dan bir ke re da ha teb rik et mek is ti yo rum, çün kü çý kar dý ðý ö nem li top lar var dý'' i fa de si ni kul lan dý. Uj fa lu si, þöy le de vam et ti: ''Ra ki bi mi zi de teb rik e di yo rum, on lar da el le rin den ge le nin en i yi si ni yap tý lar. A ma bi zim i çin bu ga li bi yet, bu üç pu an çok ö nem liy di. Ve net bir ga li bi yet, 4-0 gi bi net bir ga li bi yet çok i yi ol du. Ar týk þu an da yap ma mýz ge re ken i yi din le nip bir son ra ki ma ça, Genç ler bir li ði ma çý na i yi kon san tre ol mak.'' BÝR SENE SONRA BIRAKACAÐIM Ta kým da kap tan ol ma sý hak kýn da ne dü þün dü ðü nün so rul ma sý ü ze ri ne de Uj fa lu si, ''Ön ce lik le þu nu be lir te yim, ke sin lik le Ga la ta sa ray'ýn bi rin ci kap ta ný Sab ri'dir. Ta bii Sab ri oy na ma dý ðý za man ba na bu o nur lu gö rev ve ri li yor, bun dan da çok mut lu o lu yo rum. Ger çek ten bü yük bir o nur be nim i çin'' di ye ko nuþ tu. Uj fa lu si, Ga la ta sa ray'da u zun yýl lar kal mak gi bi bir dü þün ce si nin o lup ol ma dý ðý yö nün de ki so ru ya þu ce va bý ver di: ''Ga la ta sa ray'da ol mak tan do la yý çok mut lu yum. Bir se ne da ha oy na ya ca ðým a ma on dan son ra þart lar ne ge ti re cek, ö zel lik le fi zik sel þart lar ne ge ti re cek o nu gö re ce ðiz. Çün kü bu ay 34 ya þý ma ba sa ca ðým, bir son ra ki yýl 35. O yüz den ken di vü cu du mu da i yi a na liz e de rek on dan son ra bir ka rar ve re bi li rim a ma þu an i çin he de fim i ki se ne Ga la ta sa ray for ma sý ný en i yi þe kil de giy mek ve bu se ne þam pi yon lu ðu ka zan mak.'' Lider G.Saray'ýn deplasmanda Sivasspor'u 4-0 yendiði karþýlaþmada attýðý 2 gol ile sahanýn yýldýzý olan Necati Ateþ, "Ý yi bir o yun la, i yi bir ga li bi yet aldýk. Takým olarak olarak þampiyonluða inanýyoruz" diye konuþtu. FOTOÐRAF: A.A UEFA Baþkaný Platini 22 Mart'ta Ýstanbul'a geliyor TÜRKÝE Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Baþ ka ný ýl dý rým De mi rö ren'in Av ru pa Fut bol Fe de ras yon la rý Bir li ði (U E FA) Baþ ka ný Mic hel Pla ti ni'ye yap tý ðý ne za ket zi ya re ti so na er di. TFF Baþ ka ný ýl dý rým De mi rö ren, 2. Baþ kan ve ki li Ser vet ar dým cý ve U E FA 1. As baþ ka ný Þe nes Er zik, U E FA Baþ ka ný Mic hel Pla ti ni i le gö rüþ mek ü ze re ye rel sa at le 10.50'de U E FA'nýn Ýs viç re'nin Nyon ken tin de ki mer ke zi ne gel di. U E FA Baþ ka ný Pla ti ni i le gö rüþ me plan la nan dan yak la þýk 20 da ki ka ge cik me li baþ la dý. TFF- U E FA bu luþ ma sý nýn ar dýn dan Türk ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný TFF Baþ ka ný De mi rö ren'in ye ri ne U E FA As baþ ka ný Þe nes Er zik ce vap la dý. Er zik, gö rüþ me nin bir ta nýþ ma top - lan tý sý ol du ðu nu be lir te rek, þun la rý söy le di: ''Ol ma sý ge re ken bir gö rüþ me ol du. Ö zet le bu nu söy le ye ce ðim. Bi li yor su nuz Ýs tan bul'da çok ya kýn bir za man da 22 Mart'ta, U E FA'nýn kon gre si var. 53 ül ke nin fe de ras yon baþ kan la rý, ge nel sek re ter le ri Ýs tan bul'a ge le cek. Do la yý sýy la bu kon gre den ön ce her han gi bir ek sik lik var mý bü tün bun la rý göz den ge çir dik hep bir lik te. Ge le cek gün ler i çin kar þý lýk lý i yi te men ni ler le her ke sin bir bi ri ne yar dým cý ol ma sý ge rek ti ði ko nu þul du. De ta ya in me dik. Ay rýn tý lar si zin de tah min e de ce ði niz gi bi bu top lan tý nýn gün de min de yok tu. Ta bii ki her kes gö re vi ni ya pý yor. Fe de ras yo nu muz, ken di gö rev le ri nin bi lin cin de. U E FA da ken di üs tü - ne dü þen gö rev le ri nin bi lin cin de.'' Tür ki ye gün de min de yer a lan þi ke ko nu su nun De mi rö ren-pla ti ni gö rüþ me si nin gün de mi ne ge lip gel me di ði so ru lan Er zik, ''Ha yýr, on lar bu gün kü top lan tý nýn gün de min de yok tu. Za ten gör dü ðü nüz gi bi ya rým sa at kar þý lýk lý i yi te men ni ler le geç ti'' de di. Top lan tý nýn ta nýþ ma top lan tý sý ol du ðu nun al tý ný çi zen Er zik, ''Ta nýþ ma top lan tý sý. Ger çi gý ya ben baþ ka ný mý zý da ta ný yor lar. Böy le kar þý lýk lý el sý kýp o tur mak, gö rüþ mek, bu U E FA'nýn ge le nek sel ta nýþ ma top lan tý sý ný yap mak i yi ol du. Bir an ev vel ol du ðu i çin he pi miz mem nu nuz'' de di. Top lan tý nýn tek gün dem mad de si nin Ýs tan bul'da ki U E FA Kon gre si o lup ol ma dý ðý so ru lan Þe nes Er zik, ''Ha yýr, tek gün dem mad de si o de ðil di. Tek gün dem mad de si ta nýþ ma top lan tý sýy dý. Bir bi ri ni bil mek, kim le ko nuþ tu ðu nu, kim le iþ bir li ði ni ya pa ca ðý ný bil mek. Her kes a çý sýn dan bu nun bi lin me si ge re ki yor du. A ma gün dem o la rak i ki ta raf da kon gre yi ön ce lik le ko nuþ tu'' i fa de le ri ni kul lan dý. Er zik, þi ke il gi li sü reç hak kýn da yo rum yap mak tan ka çý na rak, ''Bü tün bun lar be nim ko num de ðil. Baþ kan sað ol sun ko nuþ ma yet ki si ni ba na ver di. A ma be nim ki bu ra ya ka dar'' di ye ko nuþ tu. Þe nes Er zik top lan tý da, U E FA Baþ ka ný Mic hel Pla ti ni ve Ge nel Sek re ter Gi an ni In fan ti no'nun yer al dý ðý bil gi si ni de ver di. Terim oyuncularýný iyi motive ediyor G.Sa ray zor bir dep las ma ný sür priz bir skor la ka zan dý. 11 sa at yol cu luk la mo ral siz o la rak ta kým o te le ge le bil di. Þam pi yon luk dü þü nen ta kým lar, G.Sa ray'ýn Si vas'ta mut lak pu an kay bý ya þa ya ca ðý dü þü nü yor du. Þam pi yon luk i çin i nanç ve de o i nan cý sa ha ya yan sý ta cak mü ca de le gü cü el bet te çok çok ö nem li. G.Sa ray, Si vas'ta tam o la rak bu nu yap tý. ar dým laþ tý, mü ca de le et ti, ka za na ca ðý na i nan dý. Lig de play-off he def le yen Si vass por, ö zel lik le ken di sa ha sýn da diþ li bir ta kým. Bu zor lu ðu Si vas ýn ha va þart la rý ve sa ha ze mi ni da ha da ar tý rý yor. Kad ro sun da E ne ra mo, Er man, Gro sic ki, Nav ra til gi bi son dö ne min form da o yun cu la rý var. Ken di o yu nu nu oy na yan ve ra ki be ka bul et ti ren bir ev sa hi bi ta kým. Böy le bir ta ký mý ken di e vin de dört fark lý yen mek þam pi yon luk i nan cý nýn gü cü nü gös ter mek a çý sýn dan ö nem liy di. Fa tih Te rim pu an far ký ný ar tý ra rak, play-off'a ra hat po zis yon da gir mek is ti yor. Bu yüzden mi ni mum pu an kay bý en bü yük he de fi. G.Sa ray'da bu se zon ya pý lan iþ le rin doð ru lu ðu ge çen her haf ta, da ha i yi an la þý lý yor. Ön ce lik le A li Dü rüst ve Ab dur ra him Al bay rak fut bol þu be si ni son de re ce u yum lu yö ne ti yor lar. Fa tih Te rim'e o lan i nanç ve say gý la rý, ho ca nýn öz gü ve ni ni art tý rý yor. Ho ca nýn yar dým cý la rý Ha san Þaþ ve Ü mit Da va la ta kým bü tün leþ me si, tek nik di rek tör-o yun cu-yö ne ti ci ko or di nas yo nu nu sað lýk lý ze mi ne o turt tu. Sa ha da ve ku lü be de ta kým da ya nýþ ma sý ba þa rý nýn te mel fak tör le rin den en ö nem li si. G.Sa ray'ýn bu ko nu da hiç bir so ru nu yok. Fa tih Te rim tar týþ ma sýz ül ke mi zin en i yi tek nik a dam la rý nýn ba þýn da ge li yor. O yun cu la rý ný mo ti vas yo nu, sa ha da ne ler yap ma sý ge rek ti ðiy le il gi li öð ret tik le ri ne, psi ko lo jik des te ði de ek le nin ce ba þa rý þif re le ri çö zü lü yor. Ek sik le ri ne rað men mü ca de le ru hu nu yan sýt ma da Te rim'in G.Sa ray'ý, ba þa rý lý çiz gi ye gel me yi ba þar dý. Trans fer le rin tam i sa bet ol du ðu nu her ge çen maç da ha i yi gö rü yo ruz. Mus le ra bu ma çýn ki lit o yun cu suy du. Ý ki ta ne müt hiþ kur ta rý þý, ma çýn gi di þi ne dam ga sý ný vur du. Uj fa lu si, Me lo, Sel çuk, Mus le ra, E bu e, El man der, En gin ve son o la rak Ne ca ti'den han gi si nin fay da sýz ol du ðu nu söy le ye bi li riz? Bun la ra Se mih ve i yi oy na ma ya baþ la yan Ha kan Bal ta'nýn ek len me si, ar tý ka zanç ol muþ tur. G.Sa ray'da ki yö ne tim çat la ðý za man za man ba sý na yan sý dý. Ay rý ye mek ye me ler, ay rý o tel de kal ma lar fa lan. Baþ kan Ü nal Ay sal'ýn "Be nim baþ kan lý ðým sü re sin de fut bo lun pat ro nu Fa tih Te rim, bas ket bo lun pat ro nu Ok tay Mah mu di" dir sö zü G.Sa ray'da fark lý dü þün ce le re nok ta yý koy muþ tur. Baþ kan Ay sal ay rý lýk çý yö ne ti ci le ri se zon so nun da yö ne tim dý þýn da bý rak mak i çin ham le yi mut la ka yap ma lý dýr. Türkiye Kupasý'nda kur'a günü nfutbolda Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda 4. tur maç la rý nýn ku ra çe ki mi, bu gü nýs tan bul'da ya pý la cak. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu'nun (TFF) in ter net si te sin de yer a lan a çýk la ma da, bu yýl 50.'si dü zen le nen Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nýn 4. tur ku ra çe ki mi nin, A ta köy O lim pi ya te vi'ndesa at 14.00'de ger çek leþ ti ri le ce ði bil di ril di. Ku pa da 4. tur da Fe ner bah çe, Trab zons por, Bur sas por, Be þik taþ, Kay se ris por, Es ki þe hirs por, Ga la ta sa ray ve Kar de mir Ka ra büks por se ri ba þý o la cak. Se ri baþ la rý, di ðer 8 ta kým i le (BUG SAÞ Spor, Me di cal Park An tal yas por, Bo lus por, Ka sým pa þa, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por, Si vass por, Sam suns por ve Çay kur Ri zes por) eþ le þe cek. ýldýrým'a 10 bin destek mesajý nfenerbahçelý ta raf tar la rýn, fut bol da yü rü tü len þi ke id di a la rý na yö ne lik da va ne de niy le tu tuk lu yar gý la nan ku lüp baþ ka ný A ziz ýl dý rým i çin yaz dý ðý 10 bi ne aþ kýn des tek me sa jý Met ris Ce za e vi'ne gön de ril di. Ku lü bün in ter net si te sin de, ''az ma sý Siz den, Tes lim Et me si Biz den. Baþ ka ný mý za Me saj a zýn, Duy gu la rý ný zý Pay la þýn'' baþ lý ðý al týn da a çý lan kö þe ye gön de ri len me saj la rýn, ka ðý da dö kü lüp cilt ha li ne ge ti ril dik ten son ra Met ris'e yol lan dý ðý bil di ril di. 10 bin den faz la ta raf ta rýn gön der di ði 3 cilt do lu su top lam 1430 say fa me sa jýn, 2 nüs ha ha lin de gön de ril di ði kay de dil di.

15 Cuper'li Orduspor Beþiktaþ'ý bekliyor AR JAN TÝN LÝ TEK NÝK A DAM, BE ÞÝK TAÞ'IN TÜR KÝ - E'NÝN EN KA LÝ TE LÝ TA KI MI OL DU ÐU NU SÖ LE DÝ. ORDUSPOR haf ta so nu e vin de a ðýr la ya ca ðý Be þik taþ ma çý nýn ha zýr lýk la rý na bir gün a ra dan son ra baþ la dý. Haf ta so nu na ye tiþ ti ril me ye ça lý þý lan Ha san Kab ze, sa - kat lýk la rý de vam e den Ab dül ka dir Ka ya lý ve Nu man Çü rük su an tren ma na ka týl ma dý. I sýn ma ha re ke te ri nin ar dýn dan þut ça lýþ ma sý na baþ lan ma sý Be þik taþ ma çýn - da Cu per in fark lý bir tak tik an la yýþ la sa ha ya çý ka ca ðý - nýn sin yal le ri ni ver di. Ar jan tin li ho ca dep las man lar da a lý nan mað lu bi yet le ri nin ne de ni ni tam net bil me di ði - ni, sý kýn tý la rýn se be bi ni bul du ðu tak tir de sý kýn tý la rýn ya þa ma ya ca ðý ný söy le di. Cu per, þöy le de vam et ti: "Mer sin kar þý sýn da kö tü oy na dý ðý mý zý söy le ye mem. Bel ki çok i yi de oy na ma dýk a ma ye nil gi yi hak e de cek bir o yun oy na ma dýk. Sa vun ma böl ge sin de da ha ön ce ya þa ma dý ðý mýz sý kýn tý la rý bu maç ta ya þa dýk. Di ðer ta - kým la rýn maç la rý ný ka zan ma sý a van taj lý du ru mu mu zu bi raz kay bet me mi ze se bep ol du." SADECE SANTRAFOR GOL ATMAZ Be þik taþ ma çý ný da de ðer len di ren Hec tor Cu per, "Tür ki ye nin ö nem li ve ka li te li ta kým la rýn dan bi riy le kar þý la þa ca ðýz. Ta raf ta rý mý zýn da des te ðiy le bu maç - tan i yi bir skor la ay rý la ca ðýz. Be þik taþ ve ka lan 5 ma çý ka zan mak i çin va rý mý zý yo ðu mu zu or ta ya ko ya ca ðýz" de di. Ha san Kab ze nin ar dýn dan gol böl ge sin de sý - kýn tý lar ya þa yan ve sa de ce bir gol a ta bi len Or dus - por da, Be þik taþ ma çý na bu du rum la il gi li ö zel bir ça - lýþ ma ya pý lýp ya pýl ma ya ca ðý nýn so rul ma sý ü ze ri ne Cu per, þöy le ce vap ver di: "Gol at mak i çin ge rek li o - lan tek þe yin san tra for ol ma dý ðý ný söy le di. Bir ta ký - mýn gol a ta bil me si i çin ta kým o la rak çok i yi oy na mak la zým. Gol at ma sý ge re ken o yun cu sa de ce san tra for de ðil dir. e ter ki ta kým da bi ri si gol at sýn, bu or ta sa - ha o yun cu su da o la bi lir, de fans o yun cu su da o la bi lir. Ö nem li o lan ta ký mýn ü ze ri ne dü þe ni yap ma sý dýr, bü - tün yük sa de ce san tra fo ra yük len me me li dir." SPOR Simao: Atletico'ya gol atarýz U E FA Av ru pa Li gi'nde 8 Mart'ta dep las - man da At le ti co Mad rid i le kar þý la þa cak Be þik taþ'ýn Por te kiz li yýl dýz fut bol cu su Si - ma o Sab ro sa ''Cal de ron'da gol at ma ya ça lý þa ca ðýz'' de di yýl la rý a ra - sýn da At le ti co Mad rid'de for ma gi yen Si - ma o, bu kez Be þik taþ for ma sýy la Ýs pan - ya'ya ge le cek ol ma sýn dan do la yý çok he - ye can lý ol du ðu nu ve ö zel bir gün ya þa ya - ca ðý ný söy le di. Ýs pan yol spor ga ze te le rin - de ya yým la nan de meç le rin de, At le ti co Mad rid ma çý ný de ðer len di ren Si ma o, ''At le ti co'nun al týn da ol du ðu mu zu dü - þün mü yo rum. Çok den ge li bir tur ol du - ðu ka ný sýn da yým. Her i ki ta kým da son a - na ka dar mü ca de le e di yor. He de fe kit len - miþ, ça lýþ kan i ki ta kým gö rü yo rum. Kon - san tras yo nu nu bir da ki ka bi le kay be den yol da ka la cak týr. Biz, Cal de ron'da gol at - ma ya ça lý þa ca ðýz. Bi li yo ruz ki, At le ti co son haf ta lar da de fans ta çok i yi leþ ti'' i fa de - le ri ni kul lan dý. At le ti co'nun Ko lom bi ya lý gol cü sü Fal ca o'yu ''sü per gö ze tim al týn - da'' tut mak ge rek ti ði ni sa vu nan Si ma o, Ýs pan yol ta ký mý nýn ye ni tek nik di rek tör Si me o ne i le çok bü yük bir de ði þi me uð - ra dý ðý ný, da ha çok sa va þan, tak tik o la rak ken di ni ge liþ ti ren, ta kým o yu nu nu i yi oy - na yan bir ta kým ha li ne gel di ði ni belirtti. ''Çok zor bir maç o la cak'' di yen Por te kiz li fut bol cu, es ki ta ký mý At le ti co'ya gol at - ma sý ha lin de se vin me ye ce ði ni kay det ti. ÝSTANBUL'DA MAÇ LAR UNUTULMAZ Si ma o, ''Be nim i çin gol at mak çok ö - nem li a ma At le ti co'ya gol a tar sam se - vin me ye ce ðim. Çün kü ta raf ta ra ve ta - kým ar ka daþ la rý ma çok bü yük say gým var'' de di. Si ma o ay rý ca, lig de i yi so nuç - lar a la ma yan Be þik taþ'ýn çok ka rý þýk bir dö nem den geç ti ði ni be lir te rek, ''Tür ki - ye'de 3 kul var da bir den mü ca de le e den tek ta ký mýz ve çok faz la sa kat o yun cu - muz var. 3 gün de bir maç oy nu yo ruz. Ý - na nýl maz bir þey, ne re dey se id man yap - ma ya va kit yok, sa de ce ken di mi zi to par - la ma mý za va kit var. Fa kat her þe ye rað - men Mad rid'de i yi þey ler ya pa bi le cek, güç lü bir ta ký ma sa hi biz'' a çýk la ma sýn da bu lun du. Tür ki ye'de ki fut bol sev gi si ne de i þa ret e den Si ma o, ''Bu ra da fut bol maç la rý u nu tul maz bir þey. Ge len ar ka - daþ la rým, ak ra ba la rým gör dük le ri ne i na - na mý yor lar. Bu ra da bir maç iz le mek o la - ða nüs tü'' þek lin de ko nuþ tu. NBA'de Or lan do Ma gic'de oy na yan mil li bas ket bol cu Hi da yet Tür koð lu, ta ký mý nýn dep las man da To ron to Rap tors'u yen di ði maç ta sa yý kay de de me di. Maçý 9 asist, 1 ribauntla tamamladý. HÝDAET 35 DAKÝKADA TEK BÝR SAI ATAMADI NBA'DEKÝ TEMSÝLCÝMÝZ ERSAN ÝLASOVA ÝSE TAKIMI BUCKS'IN 76'ERS'I ENDÝÐÝ MAÇTA 11 SAI, 18 RÝBAUNTLA "DOUBLE-DOUBLE" APTI. AMERÝKAN U lu sal Bas ket bol Li gi NBA'de Mil wa u ke e Bucks'da for - ma gi yen mil li bas ket bol cu Er san Ýl ya so va, ta ký mý nýn sa ha sýn da Phi - la delp hi a 76ers'ý yen di ði maç ta 11 sa yý, 18 ri ba unt, 4 a sist le ''do ub le-do ub le'' yap tý. Bucks'da en sko rer i sim 33 sa yý, 4 ri ba unt, 7 a - sist le oy na yan Bran don Jen nings ol du. Mil wa u ke e e ki bin de Drew Go o den da 25 sa yý, 10 ri ba unt la ''do ub le-do ub le'' yap tý ve ga li bi ye te bü yük kat ký sað la dý. Bucks, böy le - ce 38. ma çýn da 15. ga li bi ye ti ni al - dý. 76ers'da i se en sko rer i sim 26 sa yý a tan Lo u is Wil li ams ol du. 76'ers'da An dre I gu o da la'nýn 16, Thad de us o ung'ýn 14 sa yý sý mað - lu bi ye ti en gel le me di ve 76'ers 39. ma çýn da ki 17. mað lu bi ye ti ni al dý. Or lan do Ma gic'de oy na yan mil li bas ket bol cu Hi da yet Tür koð lu, ta ký - mý nýn dep las man da To ron to Rap - tors'u yen di ði maç ta sa yý kay de - de me di. 35 da ki ka sa ha da ka lan Hi da - yet, ma çý 9 a sist, 1 ri ba unt la ta mam la - dý. Ma gic'de en sko rer i sim 36 sa yý, 13 ri ba unt la ''do ub le-do ub le'' ya pan Dwight Ho ward, Rap tors'da en sko rer i sim 23 sa yý a tan De mar De Ro zan ol - du. NBA'de for ma gi yen di ðer bas ket - bol cu lar dan E nes Kan ter, ta ký mý U tah Jazz'ýn dep las man da Cle ve land Ca va - li ers'ý yen di ði maç ta 7 da ki ka sa ha da kal dý ve 2 sa yý, 3 ri ba unt la oy - na dý. Chi ca go Bulls'da oy na yan Ö mer A þýk i se, ta ký mý nýn sa ha sýn da In di a na Pa cers'ý yen di ði maç ta 14 da ki - ka sa ha da ka la rak ra kip po ta ya 3 sa yý bý rak tý ve 6 ri ba unt al dý. UNANÝSTAN'DA ARÝS'LÝ OUNCULAR 48 SAATLÝK PROTESTO GREVÝ APIOR UNANÝSTAN Birinci Futbol Ligi takýmlarýndan Aris'te, kendilerine ödeme yapýlmamasýný protesto eden futbolcular 48 saatlik grev baþlattý. Kulübün açýklamasýnda, futbolcularýn dün antrenmana çýkmadýklarý belirtildi. Kulüp sözcüsü Giannis Kontis, kulübün radyosuna yaptýðý açýklamada, maddi zorluklarla mücadele ettiklerini ve sorunun çözülmesi için uðraþtýklarýný kaydetti. Kontis, oyunculardan anlayýþ beklediklerini ifade etti. Futbolcular ise, kendilerine ödeme yapýlmamasý halinde eylemlerine bugün de devam edeceklerini söylediler. Ligde geçen hafta AEK'yý 1-0 yenen Aris, son 7 maçýnda maðlup olmadý. Aris 23. hafta sonunda 16 takýmlý ligde 7. sýrada bulunuyor. HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ TOPLU SONUÇLAR GOL KRALLIÐI HAFTANIN TAKIMI 30. HAFTANIN PROGRAMI PUAN DURUMU 15 G.Saray ve F.Bahçe rakiplerini gole boðdu Sü per Lig'de 29. haf ta nýn son ma çýn da Ga la ta sa ray, dep las man da, Si vass por'u 4-0 yen di. Sa rý-kýr mý zý lý lar bu so nuç la hem li der li ði ni, hem de en ya kýn ta kip çi si Fe ner bah çe i le a ra sýn da ki 9 pu an lýk far ký ko ru du. Ga la ta sa - ray'da Ne ca ti 15. da ki ka da ta ký mý ný 1-0 ö ne ge çir di. Ma çýn i - kin ci ya rý sý na da is tek li baþ la yan Ga la ta sa ray, bas ký lý o yu nun kar þý lý ðý ný 64. da ki ka da Uj fa lu si'nin go lüy le bul du ve sko ru 2-0'a ta þý dý. Ma çýn 81. da ki ka sýn da Ay dýn sko ru 3-0 ya par ken, Ne ca ti 90 ar tý 3'de ken di si nin i kin ci ta - ký mý nýn 4. go lü nü kay det ti. Liderin takipçisi Fe ner bah çe, sa ha sýn da playoff'a kal ma mü ca de le si ve ren Genç - ler bir li ði'ni 6-1 gi bi fark lý bir skor la mað lup et ti. Maçýn he nüz ba þýn da E ROL DO URAN e ni as ya.com.tr Stoch'un muhteþem volesi i le ö ne ge - çen Ýs tan bul e ki bi, Sow ve ar dýn dan yi ne Stoch'un gol le riy le ilk ya rý yý 3-0 ön de ta mam la dý. Ý kin ci ya rý ya da hýz lý gi ren Fe ner bah çe Em re i le far ký 4'e çý kart tý. Genç ler bir li ði So - ner'in pe nal tý go lüy le far ký a zalt sa da sa rý-la ci vert li ler, A lex ve Di a'nýn gol le riy le sa ha dan 6-1'lik ga li bi yet le ay rýl dý. Fe ner - bah çe pu a ný ný 57'ye yük sel tir ken 2. sý ra da ki ye ri ni ko ru du. Son haftalarýn baþarýsýz ekibi Be þik taþ sa ha sýn da Trab - zons por'u da yenildi. Trab zons por, bu galibiyetle birlikte 49 pu an ve a ve raj la 3. sý ra ya yük sel di. Be þik taþ ra ki bi ö nün de kö tü bir fut bol or ta ya koy du. Ö zel lik le de fans e le man la rý a - ra sýn da ki u yum suz luk maç i çin de ki po zis yon lar da be lir gin bir þe kil de or ta ya çýk tý. Trab zons por bel ki de da ha fark lý ka - za na bi le ce ði bir maç tan 2-1'lik skor la ga lip ay rýl dý. Play off i çin de yer al ma ya ça lý þan Es ki þe hirs por, dep las - man da küme düþmesi kesinleþen An ka ra gü cü kar þý sýn da i - ki kez ye nik du ru ma düþ me si ne kar þýn, sa ha dan 5-2'lik skor la ga lip ay rýl ma sý ný bil di. Li gin son bö lü mün de kö tü bir gö rün tü çi zen an cak son haf ta lar da al dý ðý ga li bi yet ler le çýkýþa geçen Bur sas por, sa ha sýn da Kar de mir Ka ra büks por'u 3-0 yen di. Kü me düþ me hat tý i çin de ki ta kým lar dan Sam - suns por i se dep las man da An tal yas por'u 2-0 ye ne rek, haf - ta yý 3 pu an la ka pat ma yý ba þar dý. Bu so nuç la pu a ný ný 29'a çý - kar tan Sam suns por bir sý ra yük se le rek, 16. sý ra ya çýk tý. An - tal yas por da bu so nuç la kü me düþ me hat tý na yak la þan e - kip ler a ra sý na gir di. Li gin alt sý ra la rýn dan u zak laþ ma ya ça lý - þan Ga zi an teps por, sa ha sýn da Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di - yes por'u 5-0 yen erken, alt sýralardan biraz uzaklaþtý. Sa ha sýn da u zun za man dýr ga li bi yet a la ma yan Mer sin Ýd - man yur du, bu baþarýsýzlýðýna Or dus por ö nün de son ver di. Mer sin Ýd man yur du, ra ki bi ni De lev'in go lüy le 1-0 ye ne rek, 3 pu a nýn sa hi bi ol du. Kay se ris por, lig de ki i niþ li-çý kýþ lý gra fi ði ni sür dü rür ken, sa ha sýn da Ma ni sas por'u 2-0 yen di. Se fa ve Am ra bat'ýn gol le riy le 3 pu a na u la þan sa rý-kýr mý zý lý lar, 37 pu - an la 12. sý ra da yer al dý. Ma ni sas por i se bu ye nil giy le kü me düþ me sý kýn tý sý ný faz la sýy la his set me ye baþ la dý. Lig de bu haf ta top lam 34 gol a týl dý. 5 ma çý ev sa hi bi, 4 mü sa ba ka yý da dep las man ta kým la rý ka zan dý. Si vass por-ga la ta sa ray : 0-4 An ka ra gü cü-es ki þe hirs por : 2-5 Mer sin Ýd man yur du-or dus por : 1-0 Me di cal Park An tal yas por-sam suns por : 0-2 Fe ner bah çe-genç ler bir li ði : 6-1 Bur sas por-kar de mir Ka ra büks por : 3-0 Ga zi an teps por-ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por : 5-0 Kay se ris por-ma ni sas por : 2-0 Be þik taþ-trab zons por : 1-2 GOL kral lý ðý ya rý þýn da Trab zons por lu Bu rak, bu haf ta bir gol da ha a ta rak, 30 gol le ilk sý ra da ki ye ri ni ko ru du. Genç ler bir li ði'nden Her ve Tum 13 gol, Fe ner bah çe li A lex i se 12 gol le Bu rak'ýn ar dýn dan sý ra lan dý. HAFTANIN FUTBOLCUSU Necati Ateþ (G.Saray) HAFTANIN HAKEMÝ Bülent ýldýrým (BEÞÝKTAÞ - TRABZONSPOR) Galatasaray 9 Mart Cu ma: An ka ra gü cü - Fe ner bah çe. 10 Mart Cu - mar te si: Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por - Kay se ris - por, Ga la ta sa ray - Genç ler bir li ði. 11 Mart Pa zar: Kar de - mir D. Ç Ka ra büks por - Me di cal Park An tal yas por, Ma - ni sas por - Mer sin Ýd man ur du, Sam suns por - Ga zi an - teps por, Or dus por - Be þik taþ, Es ki þe hirs por - Bur - sas por. 12 Mart Pa zar te si: Trab zons por - Si vass por. TA KIM LAR O G B M A Av P 1. GA LA TA SA RA FE NER BAH ÇE TRAB ZONS POR BE ÞÝK TAÞ GENÇ LER BÝR LÝ ÐÝ ES KÝ ÞE HÝRS POR SÝ VASS POR BUR SAS POR B.ÞE HÝR BLD M.Ý. UR DU OR DUS POR KA SE RÝS POR GA ZÝ AN TEP MP AN TAL A KA RA BÜKS POR SAM SUNS POR MA NÝ SAS POR AN KA RA GÜ CÜ

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Fa ce bo ok bu na lý ma sü rük lü yor Her gün annemin duâsýný alýyorum ÝS VEÇ TE ya pý lan bir a raþ týr ma, fa ce bo ok kul la ný cý la rý nýn dört te bi ri nin, baþ ka la rý - nýn pay laþ tý ðý mut lu re sim le re ba ka rak bu na lý ma gir di ði ni or ta ya koy du. Gö te - borg Ü ni ver si te si Psi ko lo ji Bö lü mü nden bir gru bun bin ki þi ü ze rin de yap tý ðý an - ke te gö re, baþ ka la rý nýn ha yat la rý ný fa ce - bo ok ü ze rin den ta kip e den in ter net kul - la ný cý la rý, bun la rý ken di ha yat la rýy la ký - yas la dýk tan son ra bu na lý ma gi ri yor. A - raþ týr ma yý ya pan grup tan Le if Dent, bu du ru mu sah te bir ha ya ta ben ze te rek, Fa ce bo ok ta in san lar, ha yat la rý nýn en gü zel an la rý ný ve en gü zel re sim le ri ni pay la þýr. Bu pay la þým lar di ðer in san la rýn ya nýl ma sý na se bep o lur. Çün kü pay la þý - mý ya pan in sa nýn ger çek ha ya tý ný ve ya mut suz an la rý fa ce bo ok ta gö re mez sin. Baþ ka la rý nýn sa nal ha ya tý ný kýs kan mak, sos yal pay la þým si te le riy le be ra ber in san - la rý et ki le yen prob lem ler a ra sý na gir di. i - fa de le ri ni kul lan dý. Ýs veç nü fu su nun yak - la þýk ya rý sý nýn fa ce bo ok he sa bý bu lun du - ðu nu ya zan Da gens Nyhe ter ga ze te si nin ha be ri ne gö re, söz ko nu su a raþ týr ma ay - rý ca, ka dýn la rýn er kek le re o ran la fa ce bo - ok a çok daha faz la ba ðým lý ha le gel di ði ni gös te ri yor. Stockholm / cihan HOLLANDA'DA ÝÞÇÝ PARTÝSÝ (PVDA) LÝDERLÝÐÝNE ADA OLAN TÜRK KÖKENLÝ NEBAHAT ALBARAK, BÜTÜN ANNELER GÝBÝ BENÝM ÝÇÝN EN ÝÝ OLANI ÝSTÝOR VE DUÂ EDÝOR DEDÝ. PvdA li der li ði ne a day o lan Türk kö ken li Ne ba hat Al bay rak HOL LAN DA DA Ýþ çi Par ti si (PvdA) li der li ði ne a day o lan Türk kö ken li Ne ba hat Al bay rak, ül ke ge ne lin - de ki yo ðun kon fe rans prog ra mý ný sür dü rü yor. Ön ce ki ak þam Ams - ter dam da yap tý ðý top lan tý nýn ar - dýn dan Türk ba sýn men sup la rý na ko nu þan Al bay rak, par ti nin u zun za man son ra ye ni bir e ner ji ya ka - la dý ðý ný be lir te rek, Zan ne di yo - rum, baþ lat tý ðý mýz bu çý ký þý de vam et ti rir sek ik ti dar el bet te bi ze çok ya kýn o la cak de di. Par ti nin ye ni li de ri nin 55 bin ü ye - nin oy la rýy la be lir le ne ce ði ni ha týr la - tan Al bay rak, Kam pan ya mý yaþ lý genç yüz ler ce in san gö nül lü o la rak sür dü rü yor. Bu nun ya nýn da par ti ü - ye le rin den i yi sin yal ler al ma ya de - vam e di yo rum i fa de le ri ni kul lan dý. Türk kö ken li ol ma sý dolayýsýyla ba - zý par ti li der le ri nin a day lý ðý na tep ki gös ter di ði nin ha týr la týl ma sý ü ze ri ne Al bay rak, Be nim kim li ðim, kö ke - nim, geç mi þim par tim i çin de hiç bir za man ö nem li rol oy na ma dý. Ka dýn ol mam ve ya Türk kö ken li ol ma mýn çok faz la et ki si ol ma dý de di. Al bay - rak, bu tür tep ki le rin mo ra li ni boz - ma dý ðý ný, ak si ne güç len dir di ði ni i fa - de et ti. Li der lik ya rý þý bo yun ca ya þa - dý ðý he ye ca ný her gün an ne si i le de pay laþ tý ðý ný di le ge ti ren Al bay rak, Bü tün an ne ler gi bi be nim i çin en i - yi o la ný is ti yor ve duâ e di yor de di. Hol lan da Ýþ çi Par ti si nin ye ni li - de ri nin be lir le mek i çin par ti ü ye le ri 14 Mart a ka dar oy la rý ný kul la na bi - le cek. Oy la ma so nu cu 16 Mart ta a - çýk la na cak. Amsterdam / cihan Dün ya nýn en yük sek ku le si ta mam lan dý Dün ya nýn i kin ci bü yük ya pý sý ve en u zun ku le si ol ma ö zel li ði ne sa hip Ja pon ya da ki Sky Tre e bi - na sý ta mam lan dý. 22 Ma yýs ta hal ka a çýl ma sý bek le nen Tok yo Sky Tre e nin in þa a tý nýn ta mam - lan ma sý dolayýsýyla bir tö ren dü - zen len di. Du ba i de ki 829 met re yük sek li ðin de ki Burç Ha li fe gök - de le ni nin ar dýn dan dün ya nýn i - kin ci yük sek bi na sý sý fa tý ný ka - zan na Sky Tre e nin yük sek li ði 634 met re ye u la þý yor. An cak, bu gü ne dek Çin de ki 600 met - re yük sek li ðin de ki Can ton Ku - le si nin e lin de o lan dün ya nýn en yük sek ku le si un va ný bun - dan böy le Sky Tre e ye a it. Hortum sonrasýnda kadýn ve görüntüyü çekene ne olduðu bilinmiyor. FOTOÐRAF: CÝHAN Dev hortumu gördü, duâya sýðýndý ABD NÝN Ken tucky e ya le tin de, dev bir hor tu mun al týn da kal mak ü ze re o lan ka - dý nýn ya ka rýþ la rý a ma tör ka me ra ya yan - sý dý. Ül ke de son gün ler de bir çok e ya let te et ki li o lan fýr tý na ve hor tum lar, en az 39 ki þi nin ö lü mü ne yol aç tý. 80 den faz la hor tum, ö nü ne çý kan yer le þim bi rim le ri - ne a ðýr mad dî ha sar lar ver di. Ken tucky e ya le tin de i se 3 ki þi öldü. E ya le tin West Li berty þeh rin de, o luþ mak ta o lan dev hor tu mun ür kü tü cü gö rün tü sü ve bir ka dý nýn duâ e di þi a ma tör ka me ra ya yan - sý dý. Step ha ni e Fan nin ad lý bir ki þi nin pay la þým si te le ri ne yük le di ði gö rün tü ler - de, o luþ mak ta o lan hor tum kar þý sýn da el le ri ni kal dý ran bir ka dý nýn, Tan rým, ü ce Ý sa, bu hor tu mu biz den u zak laþ týr. Da ha da bü yü me den, e vi miz den u zak - laþ týr. Sa na du â e di yo rum þek lin de de - fa lar ca duâ et ti ði du yu lu yor. Ka dý na ve gö rün tü yü çe ken ki þi ye ne ol du ðu bi lin - mi yor. Ohio / cihan Binalar için hava yastýðý JA PON a raþ týr ma cý lar, dep rem sý ra sýn - da bi na la rý ko ru mak i çin kul la ný la cak ha va yas tý ðý ge liþ tir di. 11 Mart ta ta ri hi - nin en bü yük dep rem ve tsu na mi fe lâ - ket le rin den bi ri nin ilk yýl dö nü mün de ölen le ri an ma ya ha zýr la nan Ja pon ya da dep rem sý ra sýn da in san la rý ve bi na la rý ko ru mak i çin al ter na tif yön tem a ra yýþ - la rý sü rü yor. Ýn gi liz Te leg raph ga ze te si - nin ha be ri ne gö re, A ir Dans hin Systems fir ma sý a raþ týr ma cý la rý, sar sýn tý sý ra sýn da bi na la rý kap la ya cak dev ha va yas týk la rý ge liþ tir di. Ül ke ge ne lin de de - ne me a maç lý 100 bi na ya yer leþ ti ri len sis tem, yer ha re ket le ri ni iz le yen bir sen sör i le ha va yas týk la rý na ha va pom - pa la yan bir kom pre sör den o lu þu yor. Sar sýn tý yý tesbit e den sen sör, bi na yý kap - la yan dev ha va yas týk la rý na ha va pom - pa la yan kom pre sö rü ha re ke te ge çi ri yor. Ha va yas týk la rý i çin de ki ha va, bi na yý te - mel le rin den kal dý rý yor ve sar sýn tý bo - yun ca bi na yý yak la þýk 3 san ti met re lik bir yük sek lik te tu ta rak muhtemel bir ha sa rý en gel li yor. Sis tem de ki bir si bop i se, bi - na nýn sa bit ve dik dur ma sý i çin ge rek li ha va mik ta rý ný kon trol e di yor. a pý lan test ler, bir kaç sa ni ye sü ren yer sar sýn - tý sý sý ra sýn da ha va yas tý ðýy la ko ru nan bi na la rýn sa bit dur du ðu nu gös ter di. Sis tem, yer sar sýn tý sý nýn dur du ðu nu be lir le di ðin de ha va yas týk la rý i çin de ki ha va bo þal tý yor ve bi na tek rar te mel le - ri ne o tu ru yor. Ankara / aa Çi ta, þu a na ka dar ü re ti len 4 ba cak lý ro bot la rýn en hýz lý sý o la rak ka yýt la ra geç ti. FOTOÐRAF: CÝHAN Koþan robot Çita hýz rekoru kýrdý DÜN A NIN en hýz lý ko þan ka ra hay va ný çi ta dan e sin le ne rek ge liþ ti ri len bir ro - bot, sa at te 29 ki lo met re hý za u la þa rak re kor kýr dý. Pen ta gon a bað lý A me ri kan Sa vun ma ve A raþ týr ma A jan sý nýn (DAR PA) fi nan se et ti ði ve ABD nin Mas sac hu setts e ya le tin de ki Bos ton Dyna mics ad lý þir ke tin ge liþ tir di ði Çi - ta, þu a na ka dar ü re ti len 4 ba cak lý ro - bot la rýn en hýz lý sý o la rak ka yýt la ra geç ti. Pro je, DAR PA nýn te o rik ve de ney sel ro bot bi li mi prog ra mý kap sa mýn da yü - rü tü lü yor. Bos ton Dyna mics ten ya pý - lan a çýk la ma da, Mas sac hu setts Tek no - lo ji Ens ti tü sü (MIT) nin 1989 yý lýn da ge liþ tir di ði i ki ba cak lý ro bo tun 21 ki lo - met re hýz la ko þa bil di ði ha týr la týl dý. Þir - ket, ro bot Çi ta nýn i se sa at te 29 ki lo - met re hý za u la þa bil di ði ni ve bu a lan da re kor kýr dý ðý ný bil dir di. Gü nü müz de Af ri ka da ve Or ta do ðu nun ba zý böl ge - le rin de ya þa yan ger çek çi ta lar, sa at te 120 ki lo met re hýz la ko þa bi li yor. 500 met re bu hý zý ný ko ru ya bi len çi ta, 0 dan 100 ki lo met re hý za sa de ce 3 sa ni ye de çý ka bi li yor. Ýstanbul / cihan

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr UZMANLARDAN TAVSÝE TARHANA ÝÇ, KANSER OLMA HA BE RÝ SA FA 16 DA DÝZÝLERÝN BÝR ZARARI DAHA DÝZÝLERÝ MODEL ALAN EVLÝLÝKLER BOÞANMALA BÝTÝOR HA BE RÝ SA FA 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 15.026

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı