Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kan dökmekle ZAFER OLMAZ"

Transkript

1 RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Kan dökmekle ZAFER OLMAZ ÞAM DA KÝ PAT LA MA SON RA SI MÜS LÜ MAN KAR DEÞ LER DEN ÇAÐ RI: ZA - FE RE GÝ DEN YO LU KI SALT MAK Ý ÇÝN, KAN DÖ KÜL ME SÝ NÝ EN GEL LE ME LÝ YÝZ. ADALET VE HÜRRÝYET ÝÇÝN DAHA ÇOK ÇABA u Su ri ye Müs lü man Kar deþ ler Teþ ki lâ tý, Þam'da ki pat la ma son ra sýn da yap tý ðý a çýk la ma da, Su ri ye hal ký ný dev ri min he def le ri ne sa hip çýk ma ya, ül ke nin a da let, hür ri yet, is tik rar ve re fa ha u laþ ma sý i çin da ha faz la gay ret gös ter me ye da vet e der ken, Za fe re gi den yo lu ký salt mak i çin, kan dö kül me si ni en gel le me li yiz çað rý sý ya pa rak, bun dan son ra ki sü reç te hal ký ko ru ya cak ted bir ler a lýn ma sý ný is te di. BARIÞÇI BÝR GEÇÝÞ SÜRECÝ SAÐLANMALI u"þid det, kar þý þid de ti do ðu rur di ye de fa lar ca u yar dým. Su ri ye'de ki þid de tin ül ke yi bir iç ça týþ ma ya sü rek le ye ce ði ni, hat ta tüm böl ge yi et ki si al tý na a la bi le ce ði ni be lirt tim di yen A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Ne bil el A ra bî de A ci len hal kýn ta lep le ri ye ri ne ge ti ri le rek, ba rýþ çý bir ge çiþ sü re ci nin ar dýn dan hal ka o nur ve öz gür lü ðü nü sað la ya cak de mok ra tik bir ül ke in þa e dil me li þeklinde konuþtu. nha be ri say fa 7 de Re ji me dar be u U lus la ra ra sý Or ta do ðu Ba rýþ A raþ týr ma la rý Mer ke zi (IMPR), Su ri ye de ki in ti har sal dý rý sý na i liþ kin yap tý ðý a çýk la ma da, o la yýn Su ri ye de re ji min bü yük bir dar be al dý ðý ný gös ter di ði ni vur gu la dý. nha be ri say fa 7 de FARKLI ÝDDÝALAR VAR Pat la ma ki min i þi? u Su ri ye U lu sal Kon se yi Ü ye si Fi ras Kas sas, o la yý dev ri me bað lý lý ðý ný giz le yen dü þük rüt be li as ker ler den bi ri nin ger çek leþ tir miþ o la bi le ce ði ni sa vun du. Su ri ye Dev rim Ko or di nas yon Ko mi te si ü ye si Su ri ye li mu ha lif Sa ir el-ha ci ise, o la yý E sed in biz zat ken di si nin, o ki þi le ri öl dür mek i çin dü zen le di ði ni i le ri sü rer ken, Ce mal Eþ-Þeyh iki ihtimalin de geçerli olabileceðini söyledi. nha be ri sayfa 7 de ABD SAVUNMA BAKANI: Þid det kon trol den çý ký yor u ABD Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta, Su ri ye nin baþ ken ti Þam da üst dü zey yet ki li le rin ha ya tý ný kay bet me siy le so nuç la nan sal dý rý nýn, Su ri ye de þid de tin hýz la kon trol den çýk tý ðý nýn de li li ol du ðu nu söy le di. ABD Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta Pa net ta, Suriye ile ilgili yap tý ðý de ðer len dir me de O ra da ki þid det sa de ce da ha da kö tü leþ ti ve in san ka yýp la rý da ha da art tý i fa de si ni kul lan dý. nha be ri say fa 7 de Esed in kardeþi aðýr yaralý u7 DE BÝR RAMAZAN AYINA DAHA ERÝÞTÝK Ýlk oruç, ilk iftar u Bugün Ramazan-ý Þerifin ilk günü. Dün akþam kýl dý ðý mýz ilk te ra vih na ma zý nýn ar dýn dan ge ce sa hu ra kalk týk. Bu gün de ilk o ru cu mu zu tu tacak ve ak þam ilk if ta rý mý zý ya pa ca ðýz. AHMET KÂZIM: Aþkýn, saygýnýn ve barýþýn bulunduðu Ýslâm dinini seçtim MUSTAFA ABLAK ýn yazý dizisi sayfa 13 te ORUCUN ÞAHSÎ HAYATIMIZA YANSIMALARI nenstýtü 11 DE Hýrka-i Þerif Camii yenilenecek nha be ri say fa 3 te Diyanet in Beyazýt Kitap Fuarý açýldý nha be ri say fa 9 da KRÝZDE KRÝTÝK DÖNEM u10 ISSN KIBRIS IN GELECEÐÝ TÜRKÝYE ÝLE ÝRTÝBATLI u08

2 2 20 TEM MUZ 2012 CUMA Y LÂ HÝ KA Â Y E T O Ramazan ayý ki, insanlara doðru yolu gösteren, apaçýk hidayet delillerini taþýyan ve hak ile batýlýn arasýný ayýran Kur'ân o ayda indirilmiþtir. Bakara Sû re si: 185 / Â yet-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Ramazan ayýna bu ismin verilmesinin sebebi, günahlarý yakýp erittiði içindir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 1429 / Ha dis-i Þe rif Me â li Ramazan orucu, Ýslâm þeârinin en büyüklerindendir Ramazan-ý Þerifteki savm, Ýslâmiyetin erkân-ý hamsesinin birincilerindendir. Hem þeâir-i Ýslâmiyenin âzamlarýndandýr. [Ra ma zan-ý Þe ri fe dâ ir dir] Bi rin ci Nük te: Ra ma zan-ý Þe rif te ki savm, Ýs lâ mi ye tin er kân-ý ham se si nin bi rin ci le rin den dir. Hem þe â ir-i Ýs lâ mi ye nin â zam la rýn dan dýr. Ýþ te, Ra ma zan-ý Þe rif te ki o ru cun çok hik met le ri, hem Ce nâb-ý Hak kýn ru bu bi ye ti ne, hem in sa nýn ha yat-ý iç ti mâ i ye si ne, hem ha yat-ý þah si ye si ne, hem nef sin ter bi ye si ne, hem ni am-ý Ý lâ hi ye nin þük rü ne ba kar hik met le ri var. Ce nâb-ý Hak kýn ru bu bi ye ti nok ta sýn da o ru cun çok hik met le rin den bir hik me ti þu dur ki: Ce nâb-ý Hak, ze min yü zü nü bir sof ra-i ni met su re tin de halk et ti ði ve bü tün en vâ-ý ni me ti o sof ra da min hay sü lâ yah te sib (u mul ma dýk yer ler den) bir tarz da o sof ra ya diz di ði ci het le, ke mâl-i Ru bu bi ye ti ni ve Rah mâ ni yet ve Ra hî mi ye ti ni o va zi yet le i fa de e di yor. Ýn san lar, gaf let per de si al týn da ve es bab da i re sin de, o va zi ye tin i fa de et ti ði ha ki ka ti tam gö re mi yor, ba zan u nu tu yor. Ra ma zan-ý Þe rif te i se, ehl-i i man, bir den mun ta zam bir or du hük mü ne ge çer. Sul tan-ý E ze lî nin zi ya fe ti ne dâ vet e dil miþ bir su ret te, ak þa ma ya kýn Bu yu ru nuz em ri ni bek li yor lar gi bi bir tavr-ý u bu di yet kâ râ ne gös ter me le ri, o þef kat li ve haþ met li ve kül li yet li Rah mâ ni ye te kar þý, vüs at li ve a za met li ve in ti zam lý bir u bu di yet le mu ka be le e di yor lar. A ca ba böy le ul vî u bu di ye te ve þe ref-i ke râ me te iþ ti rak et me yen in san lar, in san is mi ne lâ yýk mý dýr lar? Mek tu bat, s. 387, (ye ni tan zim, s. 675) LÛ GAT ÇE: savm: Oruç. erkân-ý hamse: Beþ rükûn, esas. niam-ý Ýlâhiye: Allah ýn verdiði nimetler. þeâir-i Ýslâmiye: Ýslâmýn sembolü, simgesi. rububiyet: Allah ýn bütün mahlûkatý terbiye ve idare etmesi. halk: Yaratma. envâ-ý nimet: Nimet çeþitleri. kemâl-i Rububiyet: Allah ýn bütün mahlûkatý mükemmel bir þekilde terbiye ve idare etmesi. tavr-ý ubudiyetkârâne: Kulluða yakýþýr tavýr, hareket. vüs atli: Geniþ. þeref-i kerâmet: Ýkram þerefi. Ay la rýn sul ta ný gel di. Þehr-i Ra ma zan hoþ gel di, rah met, be re ket, sa a det, se fay la gel di. Kâ i na týn E fen di si nin Üm me ti min a yý de di ði o mut lu ve kut lu mev si min i çi ne gir dik el ham dü lil lâh. Ra ma zan a yý de mek; mer ha met de mek, rah met de mek, mað fi ret de mek. Ý çin de 84 yýl lýk bir ge ce yi ba rýn dý ran sul tan bir ay dýr, Þehr-i Ra ma zan. Ra ma zan de mek, tamamýyla Þe â ir-i Ýs lâ mi ye yi en par lak ve muh te þem bir þe kil de bað rýn da ba rýn dýr mak de mek tir. Ýs lâm li te ra tü rü nün kalp le re aþk ve þevk ve ren, a kýl la ra gý da o lan he men he men bü tü nü nü kap sa yan bir ay dýr, Þehr-i Ra ma zan. Farz, Sün net, Kur ân, e zan, sâ lat, hi lâl (ay), se lâm, te ra vih, sa hur, if tar, tek bir, i ti kaf, sa da ka, ze kât, yar dým, mu ka be le, im sak, ce ma at, vb. da ha bir çok þe â ir-i Ýs lâ mi ye bu sý nýf tan dýr. Ýn san vü cu du nun mad dî ve ma ne vî bü tün u zuv ve or gan la rý nýn tat min o lup zir ve yap tý ðý bir ay dýr Þehr-i Ra ma zan. Al lah E vi ca mi le rin her tür den in san la, ö zel lik le saf, ma sum ço cuk lar la þen len di ði ve þan lan dý ðý ay dýr Þehr-i Ra ma zan. Te ra vih le baþ la yan, sa hur la de vam e den, if tar la bir gün lü ðü ta mam la nan mü ba rek an la rýn a dý dýr, Þehr-i Ra ma zan. Þah sî a çý dan, kul lu ðun en yük sek de re ce de ha týr lan dý ðý ve cid dî bir ma ne vî ha zýr lý ðýn ya pýl dý ðý be re ket li ve mü ba rek bir ay dýr Þehr-i Ra ma zan. A i le ve dost lar a çý sýn dan, hür me tin, say gý nýn, sev gi nin, mu hab be tin, ir ti ba týn ve yar dý mýn gö nül coþ ku suy la ya þan dý ðý bir mü ba rek za man di li mi dir, Þehr-i Ra ma zan. Sos yal ve top lum sal a çý dan; ha týr la ma nýn ve ha týr lan ma nýn kal bî o la rak, duy gu lar la ya þan dý ðý za man dýr Þehr-i Ra ma zan. Ze kât, Fý týr Sa da ka sý, dâ vet, ik ram, yar dým pa ket le ri ve dost zi ya ret le ri nin çok luk la ya þan dý ðý ay dýr Þehr-i Ra ma zan. Kâ i na týn in ci si, göz le rin nu ru na maz i ba de ti nin fert ler a çý sýn dan zir ve yap tý ðý an dýr. Þehr-i Ru ha ha yat ve ren, kul i le Al lah a ra sýn da en yük sek bir nis pet ve ul vî bir mü na se bet ve ne zih bir hiz met o lan, her ru hu ve vic da nýn mu hab be ti ni celb ve cezb e den, kalb ler de Al lah ýn bü yük lü ðü nü tes bit ve de vam et ti ren, a kýl la rý o na yön len di ren, a da let-i Ý lâ hi ye nin ka nu nu na i ta at ve ni zam-ý Rab ba ni ye ye uy mak i çin ye gâ ne Ý lâ hî bir ve si le, be de nî a mel le rin fih ris te si o lan na ma zýn o ge niþ ha re ke ti nin â lem-i Ýs lâm da ta ma men yay gýn laþ tý ðý ve ruh la rýn o nun la in ti ba ha gel di ði, bir çok mü mi nin sý cak lý ðý ný his set ti ði, ye ni den Bis mil lah di ye rek na ma za baþ la dý ðý ay dýr Þehr-i Ra ma zan. Â lem sah ra sýn da da ðýl mýþ in san la rý ce ma a te dâ vet e den e zan-ý Mu ham me dî nin (asm) o tat lý se si nin mi na re ler de en faz la yan ký lan dý ðý, bir de rin aþk ve þev kin mey da na gel di ði ay dýr Þehr-i Ra ma zan. Mal var lý ðý nýn kut bu o lan ze kâ týn ic ra e dil di ði, in san ta ba ka la rý a ra sýn da ki ba rý þýn sað lan ma sý ve te mi ni, i yi i liþ ki le rin ve mü na se be tin te si si nin, ze - ne ja te re id nur si.de Rah met a yý na gi rer ken kât ve ze kâ týn yav ru la rý o lan sa da ka ve te ber ru â týn top lum ha ya týn da yük sek bir düs tur ve pren sip o la rak tat bik e dil di ði ay dýr Þehr-i Ra ma zan. Ýn san lý ðýn ve kâ i na týn her tür lü gü nah, þirk, sa vaþ, te rör, ha ta, gü nah, is yan, ih ti lâl, fe sat ve re za let ler den u zak ol du ðu ay dýr Þehr-i Ra ma zan. Du â la rýn ka bu le en ya kýn ol du ðu, Ley le-i Ka dir gi bi müs tes na bir gü nü i çin de ba rýn dý ran ay dýr Þehr-i Ra ma zan. Kur ân a yý o la rak da bi li nen, Â lem-i Ýs lâ mýn bir mes cid hük mü ne geç ti ði ve o mes cid le rin kö þe le rin de mil yon lar la hâ fýz la rýn, Kur ân ý, o hi tab-ý se mâ vî yi arz lý la ra bül bül ler gi bi þa ký ya rak, arz yü zün de kâ i na tý zel ze le ye ge ti re cek ma ne vî þah la ný þýn ya þan dý ðý, Kur ân ý zevk ve þevk i le o ku ma nýn u mu mi leþ ti ði ay dýr Þehr-i Ra ma zan. Þey ta nýn gem len di ði, e sir tu tul du ðu bir ba rýþ ve sü kûn a yý dýr Þehr-i Ra ma zan. Gök kub be nin tak vim ci ne fe ri, naz lý Hi lâ lin gö rül me siy le rah me te a dým at ma nýn ya þan dý ðý, yi ne o nun gö rün me se rü ve ni i le bay ram müj de si nin ya þan dý ðý bir ay dýr Þehr-i Ra ma zan. A kýl dan zi ya de kal bin his se dar ol du ðu, ru hun ha re ket et ti ði a yýn a dý dýr, Þehr-i Ra ma zan. Top lum ha ya tý nýn, a i le ha ya tý nýn, þah sî ha ya týn, ne fis ter bi ye si nin, Ý lâ hî ni met le rin þük rü nün an la þý lýp id rak e dil di ði ay dýr, Þehr-i Ra ma zan. Ce nâb-ý Hak ta ra fýn dan, ze min yü zü nün in sa noð lu na bir sof ra-i ni met sû re tin de hâlk e dil di ði nin da ha bir far ký na va rýl dý ðý ay dýr Þehr-i Ra ma zan. Ehl-i i ma nýn, mun ta zam bir or du hük mü ne ge çip, Sul tan-ý E ze lî nin zi ya fe ti ne dâ vet e di lip, ak þa ma ya kýn Bu yu ru nuz em ri ni bek le di ði if tar þe â i ri nin ya þan dý ðý ay dýr, Þehr-i Ra ma zan. Ha ki kî, hâ lis, a za met li, bü yük ve ge nel bir þük rün a nah ta rý o lan a yýn var lý ðý dýr, Þehr-i Ra ma zan. En zen gin le en fa ki rin nef si an la ma ve ter bi ye nok ta sýn da e þit hâ le gel di ði; mülk sa hi bi de ðil, kö le ol du ðu nun an la þý lýp id rak e dil di ði an dýr, Þehr-i Ra ma zan. Fa ra zî ru bu bi yet le rin, put pe rest lik le rin, gu rur la rýn, e go la rýn, ben cil lik le rin ký rý lýp; ha ki kî ma na da þü kür ma ka mý na ge çil di ði ay dýr Þehr-i Ra ma zan. Gaf le tin, i na dýn, za yýf lý ðýn, a ciz li ðin, fa kir li ðin ih sas e di lip an la þýl dý ðý ay dýr, Þehr-i Ra ma zan. Se vap ve a mel le rin bir den bin le re kat lan dý ðý, Ley le-i Kadr iy le i se se vap la rýn o tuz bi ne u laþ tý ðý bir ay dýr, Þehr-i Ra ma zan. Â hi ret ti ca re ti i çin ga yet kâr lý bir meþ her, bir pa zar dýr Þehr-i Ra ma zan. Bu fâ ni dün ya da, fâ ni ö mür i çin de, ký sa bir ha yat ta, bâ ki bir ö mür ve u zun bir ha yat-ý bâ ki ye yi i çi ne a lan ve ka zan dý ran ay dýr, Þehr-i Ra ma zan. Ýn san sað lý ðý ve ha ya tý i çin her za man çok el zem ve lü zum lu o lan; per hiz, ri ya zet, di yet, ik ti sat gi bi vaz ge çil mez ic ra at lar i çin bu lun maz bir fýr sat týr Þehr-i Ra ma zan. Ça lýþ ma ve e mir din le me yi öð ren mek i çin bu lun maz bir an dýr Þehr-i Ra ma zan. Ha yat-ý mâ ne vi ye nin ni za mý ve in ti za mý i çin mü kem mel bir dö nem dir Þehr-i Ra ma zan. Sa býr, ta ham mül, per hiz i çin bir id man ve çok i yi an tren man dýr Þehr-i Ra ma zan. Mü min le rin, de re ce le ri ne gö re ay rý ay rý nur la ra, fe yiz le re, mâ ne vî sü rur la ra maz har ol du ðu ay dýr Þehr-i Ra ma zan. Rab bi ni ta ný mak is te me yen, hay va nî hür ri yet is te yen ve fi ra vu nâ ne ha re ket e den nef sin ru bu bi ye ti nin nis pe ten ký rýl dý ðý ay dýr, Þehr-i Ra ma zan. Her tür lü a za ba da ya nan nef sin, an cak aç lýk la da ma rý nýn ký rýl dý ðý; ac zi ni, za a fý ný, fak rý ný ve abd ol du ðu nu id rak et ti ði ay dýr, Þehr-i Ra ma zan. Böy le bir Ra ma za ný ya þa mak te men ni ve du â sýy la... Ra ma zan da ya pý la ma ya cak lar her za man ki gi bi Ýs lâ mi ye tin sý nýr la rý ha ri cin de o lan lar dýr. Rah me tin taþ tý ðý bu mü ba rek an lar da ki ne ga tif ve o lum suz ka za ným la rýn, is te ye rek ve ya is te me ye rek gi ri le cek gü nah la rýn da kar þý lý ðý kat mer le ne rek ar ta cak týr Al lah mu ha fa za et sin. Bu nun far kýn da ol mak ge rek. Akýl sahibine düþen: Mukaddes ve mübarek anlarý hakkýyla deðerlendirerek manevî kazançlarý arttýrmaktýr. Süflî nefsin heveslerine tâbi olup, o nuranî vaziyetten çýkmak ne kadar çirkin bir iþtir. Ramazan-ý Þerif te oruç tutanlara muhâlefet etmek, Allah korusun umum Âlem-i Ýslâmýn mânevî nefretine ve tahkirine hedef olmak çok çirkin ve zararlý bir harekettir. Kýymettar vakitlerin radyo, televizyon, oyun oynaþ gibi malayaniyatla zayi edilmesi büyük bir hasârettir. So nun da ki bay ra mýy la sý la-yý ra him o lan þe â ir-i Ýs lâ mi ye he di ye si ni ge ti ren Ra ma za ný hak kýy la e da e den le re se lâm ol sun. Bay ra mý bay ram e den ger çek dost ve ak ra ba lar a ra sýn da ki sý cak il gi, mü na se bet ve i liþ ki ye zir ve yap tý ran ve de vam et ti ren ay la rýn sul ta ný, siz de ðer li dost la ra ve â lem-i Ýs lâ mi yet ve Ýn sa ni ye te mü ba rek ol sun in þal lah! Baþ ta fe da kâr Ye ni As ya nýn ha mi yet li kad ro la rý ve ö zel lik le Ra ma zan Say fa sý e ki bi nin Þehr-i Ra ma zan la rý ol mak ü ze re bü tün can dost la rýn Ra ma zan la rý ný teb rik e di yo rum. Bu Sul tan a yý hak kýy la e dâ e de bil mek i çin çok kuv vet li ve de vam lý du a lar e de lim di yo rum. Se lâm, du â, mu hab bet ve hür met le rim le...

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 1 Ramazan 1433 Ru mî: 7 Temmuz 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Hýrka-i Þerif Camiî yenilenecek HIRKA-Ý Þe rif Ca mi i, 2013 yý lýn da res to re e di le cek. Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re si nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 1851 yý lýn da Hýr ka-i Þe rif in mu ha fa za e dil me si a ma cýy la Sul tan Ab dül me cid ta ra fýn dan Fa tih te yap tý rý lan Hýr ka-i Þe rif Ca mi i nin rö lö ve, res ti tüs yon ve ze min e tü dü pro je le ri nin Ey lül a yýn da ta mam lan ma sý plan la ný yor. Ca mi, Ýl Ö zel Ý da re si ta ra fýn dan 2013 yý lýn da res to re e dil me ye baþ la na cak ve res to ras yon bö lüm bö lüm ger çek leþ ti ri le cek. Ha zýr la nan pro je i le ca mi nin mev cut ha li bel ge le ne rek, ya pý nýn öz gün ha li nin çi zi mi ya pýl mýþ o la cak, ca mi nin ay ný za man da uy gu la ma ya yö ne lik res to ras yon pro je si de çý ka rý la cak. Ý da re ta ra fýn dan in ce le ne cek rö lö ve, res ti tüs yon ve res to ras yon pro je le ri o nay i çin A nýt lar Ku ru lu na gön de ri le cek, ku rul dan pro je o na yý a lýn dýk tan son ra res to ras yon ve uy gu la ma i þi i ha le e di le cek. Hýr ka-i Þe rif Ca mi i, ye ni le me ça lýþ ma la rý sý ra - sýn da da i ba de te a çýk ka la cak. Ýs tan bul Ýl Ö zel Ý da re si, 2010 yý lýn da Hýr ka-i Þe rif in kon ser vas yon ça lýþ ma la rý ný ta mam la dý. Ý da re, kon ser vas yon kap sa mýn da, Hýr ka-i Þe rif in bu lun du ðu o da i le o da ya bað la nan ko ri dor la rýn, per de le rin o na rý mý ný, o da da ve vit rin i çin de ik lim len dir me yap tý, e se rin ö zel ay dýn la týl ma sý ný, kon ser vas yon ça lýþ ma la rýn da kul la ný la cak bak te ri ve bö cek ön le yi ci sis te min ku ru lu mu nu ger çek leþ tir di. Ýs tan bul / a a ir ti ni as ya.com.tr Ra ma zan: Te rö rü bi tir me nin de fýr sa tý Bir Ra ma zan a yý na da ha te rö rün bit me si, si lâh la rýn sus ma sý, ka nýn dur ma sý, o tuz yýl dýr has re ti çe ki len ba rýþ ve hu zur or ta mý na ka vu þul ma sý di lek le riy le gi ri yo ruz. Geç ti ði miz yýl la rýn Ra ma zan la rýn da da bu yön de ki çað rý lar çok ses len di ril miþ; kut sal a yýn ge tir di ði ma ne vî at mos fe rin, çö züm a ra yýþ la rý i çin en i yi þe kil de de ðer len di ril me si is ten miþ ti. Ge çen yýl ki Ra ma zan ý da bu du a lar la kar þý la mýþ týk. A ma te rör sal dý rý la rý ve þe hit ha ber le ri yi ne de vam et ti. Ýlk gün ler de Baþ ba ka nýn bun la ra ce va bý Ra ma zan di ye sab re di yo ruz þek lin de ol du, bu söz yo ðun e leþ ti ri al dý ve a ka bin de Çu kur ca dan 7 þe hi din da ha ha be ri ge lin ce, o sa býr da tü ken di ve o pe ras yon la ra tam gaz hýz ve ril di. Ne var ki, te rör yi ne bi ti ri le me di. Ge çen Ra ma zan dan bu ya na yi ne bir çok te rör sal dý rý sý ol du, çok sa yý da as ke ri miz þe hit düþ tü ve sa yý sý meç hul te rö rist et ki siz ha le ge ti ril di. Ve te rör hâ lâ bir nu ma ra lý gün dem mad de si. Ra ma zan da si lâh lar sus sun, ça týþ ma lar dur sun çað rý la rý nýn so nuç suz kal ma sý nýn en ö nem li se bep le rin den bi ri, te rör le bes le nen ör gü tün dün ya sýn da Ra ma zan ýn ve tem sil et ti ði de ðer le rin hiç bir þe kil de kar þý lý ðý nýn bu lun ma ma sý. Men hus he def le ri i çin di ni düþ man ve en gel gö ren bir zih ni ye tin Ra ma zan a say gý sý o lur mu? Bu se bep le, ba rýþ ve hu zur ik li mi nin sað lan ma sý nok ta sýn da Ra ma zan fýr sa tý nýn de ðer len di ril me si i çin ya pý la cak çað rý la rýn ve bu çer çe ve de yü rü tü le cek ça lýþ ma la rýn a sýl he def kit le si, þu ve ya bu se bep le, ö zel lik le dev le tin yan lýþ la rý na tep ki o la rak ço ðun luk la ker hen BDP-PKK çiz gi si ne des tek ve ren i nanç lý in san lar ol ma lý. Ke za ço cuk la rý dað da o lan a i le ler le de Ra ma zan ik li mi bað la mýn da sý cak di ya log lar ku ru la rak, çö züm at mos fe ri o luþ tu rul ma ya ça lý þýl ma lý. Geç ti ði miz gün ler de ya yýn la nan Te rö re Sa id Nur sî çö zü mü baþ lýk lý dos ya mýz da bir kez da ha al tý ný çi ze rek vur gu la dý ðý mýz ik na tim le ri nin en çok me sai yap ma sý ge re ken gün ler bu gün ler. E hil i sim ler den i sa bet le o luþ tu rul muþ ik na tim le rinin, doð ru e sas ve pren sip ler çer çe ve sin de, a kýl la rý ik na ve gö nül le ri ka zan ma ek se nin de ya pa cak la rý sa mi mî ça lýþ ma lar, yü re ði að zýn da, dað da ki ço cu ðun dan her an kö tü ha ber al ma bek len ti si i çin de o lan an ne-ba ba lar da mut la ka mâ kes bu lur ve dað dan i niþ le re hýz ka zan dý rýr. Ö te den be ri ses len di ri len ö nem li bir tes bit þu: Te rör ör gü tü ve o na en deks li si ya set, o la bil di ðin ce tec rit e dil me li; bu çiz gi ye ve ri len ve ma a le sef bir öl çü de ta ban bu lan halk des te ði çö zül me li ki, ger çek mâ nâ da çö zü mün ö nü a çýl sýn. Bu nun yo lu, res mî i de o lo ji kýs ka cýn da ki dev let a dý na ya pý lan yan lýþ uy gu la ma la rýn terk ve tas hi hi i le, in san lar da ki a i di yet duy gu su nu güç len di re cek müþ fik, ku cak la yý cý po li ti ka la ra a ðýr lýk ve ril me sin den; de mok ra si, hak ve hür ri yet le rin ge liþ ti ril me sin den; kal kýn ma ham le le rin den; a sýr lar dýr pay la þý lýp bu gün le re ta þý nan or tak de ðer le rin vur gu la nýp sa hip le nil me sin den ge çi yor. Ýþ te Ra ma zan da hem fert, hep top lum ha ya tý nýn mad dî-ma ne vî bü tün bo yut la rý ný kap sa yýp ku cak la yan muh te þem muh te va sý i le, bu or tak de ðer le ri dün ya mý za ta þý yan bir ma ne vî þö len. Her ke se fa kir ve muh ta cýn ha li ni hak kal ya kin an la týp his set ti ren o ruç lar; fit ne ve ay rým cý lýk mal ze me si ya pýl mak is te nen sun î fark lý lýk la rý e ri tip, bü tün mü min le ri ay ný saf ta bu luþ tu ran te ra vih na maz la rý ve ay ný sof ra da bir a ra ya ge ti ren if tar da vet le ri i le, top lum da ki zen gin-fa kir u çu ru mu nu ka pa týp a ra da köp rü ler kur ma po tan si ye li ne sa hip o lan ze kât ve sa da ka lar, Ra ma zan ýn her se ne ö nü mü ze ge tir di ði fýr sat lar. Ra ma zan ýn, na zar la rý ký sýr dün ye vî çe liþ me ler den u zak laþ tý rýp ul vî mâ na ve de ðer le re çe vi ren, ruh la rý in cel tip kalp le ri yu mu þa tan ma ne vî at mos fe ri, o tuz yýl dýr de vam e den kan lý te rör fit ne si nin bu bo yut la ra u laþ ma sýn da bü yük pa yý o lan öf ke li tep ki le rin ya týþ ma sý; in ti kam duy gu su nun, ye ri ni vic da na ve ak lý se li me da ya lý sað lýk lý de ðer len dir me le re bý rak ma sý i çin de fýr sat. Bu fýr sa tý yi ne bo þa har ca ma ya lým.

4 4 20 Ön ce lik le, bir Ra ma za na da ha e riþ tir di ði i çin Yü ce Rab bi - mi ze zer rat a de din ce ham dü se na, biz Müs lü man la ra Al lah ýn ke lâ mý Kur ân-ý Ke rim i teb lið et ti ði ve o nun can lý tef si ri ma hi ye tin de ki ya þa yý þýy la nu mu ne-i im ti sal ol du ðu i çin de Sev gi li Pey gam be ri mi ze (asm) ay ný þe kil de sa lâ tü se lâm ol sun di yo ruz. Ve baþ ta o ku yu cu la rý mýz ol mak ü ze re bütün Müs lü man la rýn mü ba rek Ra ma zan ay la rý ný kut lu yo ruz Bu ya zý mýz da, Ra ma zan Ki tap Fu ar la rý ný gün de me ge tir mek is ti yo ruz. Ýn þal lah bu gün den i ti ba ren, baþ ta Ýs tan bul ol mak ü ze re An ka ra ve sa ir bü yük il ler de Tür ki ye Di ya net Vak fý i le bü yük þe hir be le di ye le ri nin or tak la þa ter tip le dik le ri ki tap fu ar la rý zi ya ret çi le re a çý lý yor. Ka dir Ge ce si son bu la cak o lan bu fu ar lar da her za man ki gi bi Ye ni As ya Neþ ri yat (YAN) o la rak biz de va rýz! Ýs tan bul da Be ya zýt Mey da nýn da, An ka ra da da Ko ca te pe Ca mii av lu sun da zi ya ret çi le re a çý la cak fu ar lar da o ku yu cu la rý mý zý sür priz ler bek li yor: Ye ni e ser ler ve se vi len ya zar lar... Ki tap sa týþ la rýn da ka pak fi ya tý ü ze rin den yüz de 30 a va ran in - Sa mi Ö zer den 10 yýl son ra  lim Al lah TÜRK Ta sav vuf Mu sý kî si nin en ö nem li is mi Sa mi Ö zer, 10 yýl lýk sus kun lu ðu nu Poll Pro duc ti on im za sý ta þý yan  lim Al lah i sim li al bü müy le bo zu yor. 12 ö nem li ve de ðer li e se rin yer al dý ðý al bü mün ka pak ta sa rý mý ün lü rek lâm cý A li Ta ran ta ra fýn dan ta sar lan dý. Al bü mün mü zik mar ket ler de yer a lan di ðer al büm le re gö re bir ar þiv ö zel li ði ta þý ma sý ve al büm de yer a lan e ser le rin ta sav vuf mu sý kî a çý sýn dan da çok ö nem li im za lar ta þý dý ðý ný söy le yen Sa mi Ö zer 10 yýl bek le di ði me deð di, þim di i çim ra hat, bu al bü mü de ðer li bü yü ðüm, a ziz ho cam ha cý Sey yid Sa fer Dal a ný sý na it haf e di yo rum de di. Kül tür Sa nat Ser vi si di rim le rin ya ný sý ra he di ye nev in den ki tap/çýk ve der gi ler de, siz o ku yu cu la rý mýz i çin dü þün dü ðü müz di ðer gü zel ve ör nek uy gu la ma lar Ki tap fu ar la rýn da YAN ü rü nü o la rak Ri sa le-i Nur Kül li ya tý ver si yon la rý i le di nî e ser ler, muh te lif e ser ler ve ço cuk ki tap la rý ka te go ri le rin de yüz ler ce e ser be ðe ni ni ze su nu la cak. He men he men her o ku yu cu pro fi li ne uy gun ki tap la rýn yer al dý ðý ya yýn port fö yü müz de stok la rý mev cut es ki e ser le ri miz dâ hil bütün ü rün le ri mi ze ra hat lýk la u la þa bi le cek si niz; zi ra hiç bir o ku yu cu mu zu yok di ye rek boþ gön der mek is te mi yo ruz. Bir þey al(a)ma sa nýz da hi, si ze mut la ka bir he di ye miz o la cak! Stant la rý mýz da ay rý ca ga ze te miz ve der gi le ri miz i çin de a bo ne kay dý yap tý ra bi le ce ði ni zi ha týr la tý yor, mü sa a de niz le bir baþ ka ko nu ya geç mek is ti yo ruz DÝ NÎ YA YIN LAR FU A RI KÝM LÝ ÐÝ NE GE RÝ DÖ NÜL SÜN! Ge çen haf ta bu gün Ye ni As ya Med ya Gru bu Ge nel Mü dü rü Sa yýn Re cep Taþ cý nýn ga ze te miz de yer a lan be ya na tý na YAN o la rak dik kat çek mek te fay da gö rü yo ruz. Þöy le ki: O ra da Ge nel Mü dü rü müz, biz ce de çok mü him bir hu su sa par mak ba sý yor du: Ö zel lik le Ýs tan bul da Sul ta nah met Ca mii KÜLTÜR SANAT TEMMUZ 2012 CUMA Y ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN BÝR ALBÜM Ör nek Ha ným lar Dost Tv de GA ZE TE MÝZ ya za rý Su na Dur maz ýn An ka ra Dost Tv de ha zýr la yýp sun du ðu Ör nek Ha ným lar prog ra mý Ra ma zan da if tar prog ra mýn dan he men ön ce ki prog ram o la rak da ya yýn la na cak da ki ka lýk bö lüm ler ha lin de o lan prog ra mýn ilk bö lü mün de sa ha be le rin fa zi let le ri an la tý lý yor. Son ra ki bö lüm ler de de, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) kýz la rý Zey nep, Ru kiy ye, Üm mü gül süm, kýz to run la rý Ü mey me ve Ker be lâ kah ra ma ný Zey nep in ya ný sý ra E fen di mi zin (asm) yen ge le ri, da dý sý ve da ha baþ ka Ha ným Sa ha be le ri ký sa ca ta ný tý lý yor. Prog ra mýn tek ra rý i se sa bah ya pý la cak. Kül tür Sa nat Ser vi si Fu ar lar da yýz, sizi de bek le riz! av lu sun da ya pý la ge len, bir kaç yýl dýr da Be ya zýt Mey da ný na a lý nan fu ar, ma a le sef di nî ya yýn lar fu a rý kim li ðin den u zak la þý yor! Be ya zýt Mey da nýn da ya pý lan fu ar pa na yýr þek li ne dö nüþ müþ, di nî ya yýn lar dý þýn da da fark lý ya yý nev le ri, pro mos yon ve he di ye lik eþ ya, hat ta gý da fir ma la rý nýn ka tý lým la rýy la, yýl la rýn di nî ya yýn lar fu a rý sý ra dan fu ar lar a ra sý na gir miþ tir. Be le di ye ve dev let ku ru luþ la rý da hi bu fu ar da stant a çýp hiz met le ri ni an lat ma ya baþ la mýþ týr (Ye ni As ya ga ze te si, 13 Tem muz 2012.) Ha týr la ta lým ki, bil has sa 28 Þu bat (1997) sü re ciy le baþ la yan her þe yi la ik leþ tir me -dün ye vî leþ tir me mak sat lý bu uy gu la ma yý ya yý ne vi miz baþ tan be ri ten kit et miþ ve Di nî ya yýn lar fu a rý o la rak baþ la yan te ma tik tat bi ka ta dö nül me si nin mü ca de le si ni ver miþ tir. Di nî renk te hiç bir uy gu la ma ya sý cak bak ma yan ma lûm zih ni ye tin fu ar cý lýk sek tö rün de ki bu o ri ji nal ve müm taz ör ne ði ga ye sin den sap týr ma sý bel ki an la þý lýr bir þey; fa kat hiç an la ma dý ðý mýz ve de ke sin lik le tas vip et me di ði miz þey, on yý lý bu lan din dar gö rü nüm lü ik ti dar lar dev rin de bi le bu bað naz ve na hoþ yak la þý mýn be nim se ne rek sür dü rü lü yor ol ma sý! Ko nu nun mu ha ta bý o lan i da re ci le rin, sað du yuy la, bu uy gu la ma yý tez el den so na er dir me le ri ve Ra ma za na has ki tap fu ar la rý ný týp ký 28 Þu bat ön ce sin de ol du ðu gi bi as lî hâ li ne çe vir me le ri, þim di lik son di le ði miz Türk-Ýs lâm sa nat la rý i çin ye ni me kân ÝS L MÎ E SER LER Ý ÇÝN TOP HA NE SEM TÝN DE KÝ KUM BA RA CI YO KU ÞU NDA YE NÝ BÝR ME KÂN A ÇIL DI. ÝSTANBUL'UN Top ha ne sem tin de ki Kum ba ra cý Yo ku þu, ye ni bir me kâ nýn a çý lý þý na þahit ol du. Beþ yýl ön ce 50 mil yon li ra o lan hat sa na tý nýn yýl lýk sa týþ hac mi bu yýl 200 mil yon li ra ya u laþ tý. Yi ne beþ yýl ön ce 10 bin li ra ya sa tý lan bir hat e se ri bu yýl 30 bin li ra ya a lý cý bu la bi li yor. Baþ ta hat ol mak ü ze re ge le nek sel Türk ve Ýs lâm sa nat la rý na il gi gi de rek ar tý yor; iþ let me ci ler boþ dur mu yor. A çý lý þý ya pýl þan Kum ba ra cý4 Sa nat Ga le ri si bu yol da a tý lan a dým lar dan bi ri. Ýs tan bul'un Top ha ne sem tin de ki Kum ba ra cý Yo ku þu, ye ni bir me kâ nýn a çý lý þý na þahit ol du. Kum ba ra cý4 Sa nat Ga le ri si, `Nok ta nýn Us ta la rý` ad lý ilk ser gi siy le mi sa fir le ri ni kar þý la dý. 20 sa nat çý nýn 40 ka dar e se rin den o lu þan ser gi de hat baþ ta ol mak ü ze re tez hip, min ya tür, çi ni ve eb ru yer a lý yor. Kumbaracý Yokuþu'nda Türk Ýslâm sanatlarý sergileniyor. LO UV RE DA ÝS L MÎ E SER LER SER GÝ SÝ A ÇI LA CAK KAPISINA Kur'ân Mek ke'de in di, Mý sýr'da o kun du, Ýs tan bul'da ya zýl dý, Top ha ne'de ser gi le ni yor sö zü nü a san ga le ri nin ilk ser gi sin de Fu at Ba þar, Ab bas Bað da dî ve Gür kan Peh li van gi bi sa nat çý la rýn e ser le ri nin ya ný sý ra Tuz la Be le di ye si'nin dü zen le di ði `Nok ta nýn Us ta la rý` i sim li kar ma ser gi ve ya rýþ ma da bi rin ci se çi len e ser ler yer a lý yor. Beþ yýl ön ce 50 mil yon li ra o lan hat sa na tý nýn yýl lýk sa týþ hac mi bu yýl 200 mil yon li ra ya u laþ tý. Yi ne beþ yýl ön ce 10 bin li ra ya sa tý lan bir hat e se ri bu yýl 30 bin li ra ya a lý cý bu la bi li yor. Ý þin bir de yük se len il gi ta ra fý var. Meselâ 2011 Cum hur baþ kan lý ðý Kül tür ve Sa nat Bü yük Ö dül le ri'nden bi ri, us ta hat tat Ha san Çe le bi'ye ve ril di. Son ra Pa ris'te ki Lo uv re Mü ze si, 18 bin par ça lýk Ýs lâm e ser le ri ko lek si yo nu nu 2012 son ba ha rýn da Vis con ti av lu sun da ser gi le ye ce ði ni du yur du. Kül tür Sa nat Ser vi si A sýr lýk Tat lar ve Sa nat lar Çar þý sý Sul ta nah met te ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si ta ra fýn dan Sul ta nah met Mey da ný nda ku ru lan A sýr lýk Tat lar ve Sa nat lar Çar þý sý nýn a çý lý þý ya pýl dý. Mey dan, Ra ma - zan a yý bo yun ca, Ýs tan bul i le öz deþ le þen fir ma la rýn ü rün le ri nin su num la rý ný ya pa ca ðý ve u nu tul ma ya yüz tut muþ es ki mes lek le rin ta ný tý mý nýn ger çek - leþ ti ri le ce ði ser gi ye ev sa hip li ði ya pa cak. Çar þý da cam, eb ru, çi ni, tez hip sa - na tý, ha lý do ku ma, se def i þi ve por se len gi bi geç mi þi çok es ki le re da ya nan mes lek le re a it stant lar da yer a lýr ken, zi ya ret çi ler de söz ko nu su sa nat la rýn in ce lik le ri ni ma ha ret li el ler den gör me þan sý na sa hip o la cak. Ýs tan bul / a a B U L M A C A He ye can i çin meþ ve ret ol maz!.. Ça lýþ ma nýn, koþ tur ma nýn aþ kýn ve þev kin kay na ðý ü mit ve ye i se son ver mek ol du ðu gi bi, ü mit siz li ðe ve tem bel li ðe son ver me nin ilk ve e min kay na ðý, ba sa ma ðý gö rü þüp ko nuþ ma, en sýk a ra lýk lar la bir a ra ya gel me ve meþ ve ret et mek, is ti þa re de bu lun mak týr... Ken di mi zi kas ma ma nýn, ne ol dum be lâ sý na ka pýl ma ma nýn, ü mit siz li ðe düþ me me nin ve baþ ka la rý na si ra yet e de cek tem bel li ðin ve gaf le tin ça re si, i lâ cý ve de va sý da sýk ça ya pý lan gö rüþ me top lan tý la rý nýn, is ti þa re le rin ve meþ ve ret le rin ve re ce ði, or ta ya ko ya ca ðý de va ve ça re ler de a ran ma lý dýr. Ce ma at fik ri nin a me lî ve fik rî en gü zel ser gi len di ði, or ta ya kon du ðu, i lân ve iþ ar e dil di ði or tam lar meþ ve ret or tam la rý dýr. Meþ ve ret le rin ve is ti þa re le rin mey ve ver di ði, gü zel ne ti ce le ri nin a lýn dý ðý en fa i de li ma hal ler, yer ler i se ce ma at i çin de ha kim ký lý nan, ha kim güç ve yol gös te ri ci o lan: Ce ma at fik ri ve ce ma at þahs-ý ma ne vi si dir. Ki þi ler, þa hýs lar yal nýz ba þý na her i þi yap ma ya ve ko tar ma ya ça lý þan lar; a hir za ma nýn bu çet re fil li ve zor, kar ma þýk ve çok al da tý cý, des sas, da lâ let ve gaf let fi kir le ri ne kar þý sý nýf ta kal mýþ týr. Bu nun en gü zel ör nek le ri i se ce ma at i çi ge çi ri len, geç miþ tec rü be le rin de gö rü le bi lir. Her i þi mi zi ya ni dün ya ya ve þah sî men fa at le ri mi ze a it ken di miz ce ö nem li kü çü cük iþ le ri mi zi, en az bir kaç ki þi ye so ra rak, so ruþ tu ra rak, ta ný þa rak ve ko nu þa rak yap tý ðý mýz hal de; ne den kud sî, e be dî ne ti ce ler ve mey ve ler ve re cek o lan a hi re te da ir iþ le ri mi zi, he def ve ga ye le ri mi zi is ti þa re et me ye lim... Ken di e li miz le ken di e be dî, sa a det li ve hu zur lu o la cak o lan a hi re ti mi zi, ken di ken di mi zi ha rap e de cek ve za rar dî de ký la cak o lan meþ ve ret siz lik te bu lu na lým... Ba ký yo ruz dün ya a dý na, dün ya ka dar der nek ler, ku lüp ler, ce mi yet ler, si vil top lum ku ru luþ la rý ku rul muþ ve ku ru lu yor. Hep si nin he de fi dün ya a dý na bir men fa at ve fik ri ger çek leþ tir mek i çin top lan tý lar yap mak, is ti þa re ve meþ ve ret ler de bu lun mak týr. A hi re te mü te al lik iþ ler de ça lýþ mak, kat ký lar da bu lun mak i çin, Al lah rý za sý i çin vü cut bul muþ ce ma at le rin de meþ ve ret le ken di he def ve ga ye le ri ni be lir le me le ri ve is ti þa re i le iþ le ri ni yü rüt me le ri bu za man da en bü yük bir so rum lu luk ve mec bu ri yet tir, kud sî bir va zi fe dir... A sýl i ti ba riy le nü büv ve tin in san lý ða ge tir di ði ve Müs lü man lar e liy le mü 'min le re su nul du ðu ve mu vaf fak da o lun du ðu meþ ve ret ve is ti þa re nin zir ve si nin, in san lýk a yi ne le rin de par la yan Asr-ý Sa a de ti, E fen di miz i (asm) ve as ha bý ný bu ko nu lar da ki tat bi kat la rýy la i yi bil me li yiz ve öð ren me li yiz, tak lit e de bil me li yiz... He ye can i çin meþ ve ret ya pýl maz! De sin ler di ye meþ ve ret ol maz! Ýþ le rin sý kýn tý ya sü rük len me si i çin ya pý lan meþ ve ret sa yýl maz! Ken di miz de ðil de baþ ka la rý nýn ü ze rin den ya pý lan meþ ve ret le rin an la mý ol maz! Ce ma a tin ka rar ve re bi le ce ði meþ ve ret le ri; þa hýs la rýn yap ma sý ve ört me si ka bul le ni le mez! E hem mi yet ve ril me yen ve sa hip le nil me yen fi kir le rin, dâ vâ la rýn ve ha yal le rin, ha ya li he def le rin meþ ve re ti i se hiç ol maz!.. Al lah i çin, Ra su lul lah ýn ve as ha bý nýn tat bi ka týn da, Be di üz za man ýn uy gu la ma la rýn da ve tav si ye le rin de Nur ce ma a ti nin ya pa ca ðý her tür lü meþ ve ret ve is ti þa re de Ce nâb-ý Hak biz le ri in þal lah mu vaf fak et sin... Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOLDAN SAÐA 1. Kal bi te miz, saf de run. - Ço rum yö re sin de hey be 'nin söy le ni þi. 2. El fe tih ör gü tü nün ef sa ne vî li de ri ya ser... - Ma ca ris tan hal ký. 3. Dört kö þe yel ken le ri bo ða rak yü zey le ri ni kü çült me i þi. - Ya rat týk la rý ný sa n'at la ya ra tan ya ra tý cý. 4. Yap ma, et me. - Ki mi yö re le ri miz de Ni san a yý nýn a dý. 5. Ze kâ, bil gi, kuv vet li tec rü be sa hi bi ol mak. - Al man ýrk çý sý. 6. Müs lü man ül ke ler de o tu ran Yu nan a sýl lý kim se. 7. Cey lan, a hu. - Yü rü yen, gi den, a kan. 8. U çu ca ek le mek. - Sal lal la hüaleyhive sel le min ký sa sý. 9. Ta bak lan mýþ cey lan de ri si. - Pey nir, et, ba lýk, tur þu gi bi yi ye cek le rin bo zul ma ma sý i çin i çin de tu tul duk la rý tuz lu su. 10. Gök yü zü, se ma. - Bir bayan adý DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI H A M AM F E R Ý H A A K O N Ý T Ý N H A N M Ý R A L A Y K A L A Ý K A Ý A S A L A K D A A T T M E T A Ý A L A Y T E R Y N A N A Y R O K A E K T V A R A K A Ý L A V E L Ý A R A A L A V ER E A N A P YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Sec de e den. - Mýz rap i le ça lý nan i ki ve ya üç te li o lan halk sa zý. 2. Der viþ le rin giy dik le ri, tif tik ten ya pýl mýþ in ce kü lâh. - Ar se nik e le men ti nin sim ge si. 3. Mer mer de, ba zý taþ lar da ve tah ta ke sit le rin de renk ay rý lý ðý gös te ren dal ga lý çiz gi. - (Tersi) Kýsýrlýðýn halk arasýnda söyleniþi. 4. E ge yi ði di. - Di ni bir em ri ye ri ne ge tir me, tat bik et me, i ta at, i bâ det. 5. Kas ta mo nu'nun bir il çe si. - ABD U zay üs sü. 6. Ver me, ö de me. - Er bi yu mu sim gel eyen harf ler. - Bir kam yon mar ka sý. 7. Ta bi î, do ðalýn halk arasýnda söyleniþi. 8. Yer, bu lu nu lan yer. 9. Ra sul-ü Kib ri ya E fen di mi zin (asm) ze hir le ne rek þe hit e di len to ru nu. - Bir so ru e ki. 10. Bir mý sýr çe þi di. - Es ki çað da ya þa mýþ bir Önas ya uy gar lý ðý. 11. U þak i li ne bað lý il çe ler den bi ri. - Kül han be yi ba ðýr tý sý. 12. Ý çin de ki ka tý bir mad de e ri miþ bu lu nan sý vý, mah lul. - Hz. Üs ta da men zil ol muþ bir þeh ri miz.

5 Y MAKALE 5 Osmanlý daki medreseler... Van depreminin izlerini gördüm Baþ ba kan geç en haf ta Van da i di. Par ti si nin â det hâ li ne ge len ve gör kem li hâ le ge ti ri len ge niþ le til miþ il kon gre sin de, Van ýn þe hir stad yu mun da ko nuþ tu. Ko nuþ ma la rý, san ki TBMM de ki grup ko nuþ ma sý gi biy di. Baþ ta Van ol mak ü ze re bü tün ül ke ve ül ke dý þý ko nu la ra de ðin di; mu ha le fet ten Su ri ye ye ka dar u zan dý. Þark in sa ný nýn bek len ti le ri ne de ðin di vs. O ko nu la ra za man ve ze min ba ký mýn dan gir mek is te mi yo rum. Fa kat be nim üs tün de dur mak is te di ðim; Van dep re mi nin iz le ri mad dî ve ma ne vî o la rak na sýl kal dý rý la bi lir ve ne ka dar za man i çin de o lur? 23 E kim sa at de 7.2 bü yük lü ðün de ki dep rem ve art çý la rý ol du. Þim di de a ra sý ra yok la ma yap mak ta dýr. Dep rem, mad dî ve ma ne vî bü yük ha sar ve za yi ât ver miþ ti. 700 ci va rýn da ö lü ve 3 bi ni aþ kýn ya ra lý var dý. Van ý gez dim gör düm, ya kýn la rým la ge ce gün düz çý kýþ yol la rý ve tah lil le ri ü ze rin de ko nuþ ma lar yap tým. Sey yi â tý mý zýn ve ha se na tý mý zýn mu ha se be si ni yap týk. Her þey ya zýl mý yor ve her þey ko nu þul mu yor. Sý ðýn dý ðý mýz ve el le ri mi zi aç tý ðý mýz Hz. Al lah a bo yun eð mek ten, sec de ye git mek ten ve bu Ra ma zan hür me ti ne, mil let o la rak, ken di mi ze gel mek ten baþ ka çý kýþ yo lu da yok tur. Baþ ba kan tâ ilk gün den hem gö re vi i ti ba rýy la, hem de in sa nî duy gu la rýy la Van i le a lâ ka dar ol muþ tur. Ken di le rin den suç lu la rýn ya sa la ra gö re ve kim o lur sa ol sun yar gý lan ma la rý ný bek li yo ruz. Tür ki ye de þi ke a dý al týn da ya pý lan yar gý ve tu tuk lan ma la rý gö rün ce (kal dý ki ö lü de, ya ra lý da yok)... Van ve Er ciþ ci va rýn da bu ka dar in san te le fi kar þý sýn da suç lu la rý yok say mak yü zün den suç lu du ru ma dü þe bi li riz. Hal kýn bek len ti si var dýr. Bü tün sah te kâr lýk lar, dö nen do lap lar, ir ti kâp lar ve kö þe dön me ler or ta ya çý ka rýl ma lý dýr. Mâ nen bü yük ýz tý rap i çin de o lan hal kýn bü yük ke si mi hâ len ça dýr lar da ve in sa nýn bey ni ni kay na tan kon tey nýr lar da ve ya çat lak bi na lar da ya þa mak ta dýr. Ýn san lar ge çen za man i çin de çat lak ve her an yý ký la bi le cek bi na la ra ül fet pey da et miþ ler, çok la rý al dý rýþ bi le et mi yor lar. Fa kat Al lah gös ter me sin ye ni bir sar sýn tý da bü yük bir in san te le fi or ta ya çý ka bi lir. Baþ ba kan ya tý rým la rý tek tek sý ra la dý. A þa ðý da ki pa rag raf ta de ðer len di re ce ðim. Za man la ya rýþ mak en bü yük en gel. Ay rý ca va tan da þýn bu ya tý rým lar dan ne ka dar a la ca ðý da bel li de ðil. A da mýn 140 bin li ra lýk e vi yý kýl mýþ a da ma 15 bin li ra ve ri yor lar ve TO KÝ den u zun va de li borç la na rak ev ve re cek ler vs. Baþ ba kan ýn ver di ði yar dým ra kam la rý na ge lin ce: Þu a na ka dar ya tý rým lar, ö de me ler da hil ya pý lan fi i lî har ca ma nýn 3 kat ril yon 73 tril yon 945 mil yar 342 mil yon li ra ol du ðu nu ak ta ran Er do ðan, Bu ra da ya tý rým lar hâ lâ de vam e di yor. A ma biz Van ý ye ni den in þâ e di yo ruz. Sa de ce ü ni ver si te i çin 100 tril yon har ca dýk. 35 bin ar ka da þý mýz ka mu mi sa fir ha ne le ri ne gön de ril di. 17 bin 500 ka lý cý ko nut ya pý lý yor ve A ðus tos so nu Ey lül or ta la rý gi bi ko nut la rý tes li me baþ la ya ca ðýz. Bir mik tar þu an da tes li mi ya pýl mýþ o lan ko nut lar da var. Bu a ra da 30 o kul, 27 ca mi vs. bu ça lýþ ma lar a ra sýn da ya pý lý yor. Alt ya pý, Van-Er ciþ i mar plan la rý ye ni den ya pý lý yor. Þim di ye ni bir a dým a dý yo ruz. 42 km den Þam ran dan Van a su ge ti ri yo ruz. Bu nun ma li ye ti 112 tri yon. Bu Van ýn þe hir þe be ke su yu nu ye ni le ye cek ve Van lý lar da ha gü ven li su i çe cek tir. Çev re yo lu i le il gi li ça lýþ ma lar ta mam la na cak. Ed re mit çev re yo lu hal lo lu yor. KOS GEB kre di le ri i le 212 tril yon li ra ö de me ya pýl dý. Ge çi ci is tih dam uy gu la ma sý yap týk. 6 bin 200 ki þi ye 56 mil yon yap tý ðý mýz ö de me var. 30 bin kon tey ner, 35 a det kon tey ner kent do la rak ku rul du. 175 bin va tan da þý mý zý ko nuk et miþ bu lun mak ta yýz. Baþ ba ka nýn bu be yan la rý nýn tah li li ni ge le cek ma ka lem de ya pa ca ðým. Fa kat tek te sel li bul du ðum; az da ol sa yý ký lan ve çat la yan bi na la rý ný terk e de rek baþ ka yer le re ge çen ve dar im kân lar la ba rýn dýk la rý me kân lar da ma ne vî te sel li ler i çin ve fü tu hat lar i çin Nur-u Kur ân ders le ri ne de vam e den bah ti yar lar züm re si i di. Ya Ka dî ru Ya Al lah, Ya Gaf fâ ru Ya Al lah... Ba tý da ki il mî ve fel se fî ge liþ me ler kar þý sýn da, Os man lý da e ði tim sis te mi mi zin, da ha doð ru su med re se nin (ü ni ver si te nin) du ru mu ne i di? Yük sel me Dev ri nde, Fâ tih Sul tan Meh med za ma nýn da, Sahn-ý Se man med re se le rin de (ü ni ver si te le rin de), din i lim le ri i le fen i lim le ri yan ya na o ku tu lu yor du. A ma E bus su ûd un, Med re se ler de ta biî i lim le ri o kut ma ya ge rek yok tur me â lin de ki fet va sýy la; ma a le sef fen i lim le ri kal dý rýl mýþ tý. Ar týk, sa lâ bet de ðil; ta as sup hü küm sür me ye baþ la mýþ tý. Oy sa, Ýs lâ mi yet ta as su bu (bir þe ye kö rü kö rü ne ya pýþ ma yý) de ðil; sa lâ be ti, hak ký, ger çe ði, a kýl ve bür han lar la bul duk tan son ra o na sýk sý ký sa rýl ma yý ge ti ri yor. Med re se, tek ye ve zâ vi ye bun dan mah rum kal mýþ tý ma a le sef. Ge liþ me le ri ta kip e de me miþ, ken di si ni ye ni le ye me miþ, ge liþ me miþ bir bil gi yý ðý ný var dý ar týk. A sýr lar ön ce si nin ma lû mat la rý tek rar e di li yor du. Dört-beþ a sýr bo yun ca geç mi þin bi ri kim le riy le i dâ re e dil miþ, þerh ve bir ta kým a çýk la ma lar dan ö te ye gi di le me miþ ti. El bet te ken di si ni ye ni le ye me miþ, ge liþ me le re pa ra lel bir e ði tim sey ri ta kip e de me miþ med re se, tek ke ve zâ vi ye; fen, fel se fe ve il min sa ca yak la rý na o tur muþ Dec ca liz min sal dý rý la rý na ce vap ve re mez di. Kur ân et ra fýn da ki sur lar; Os man lý dev le ti nin çö küþ sü re ci ne gir me siy le; med re se ler den fen i lim le ri kal dý rýl - Ya rým a sýr dýr se nin le be ra be riz. Ha týr lar mý sýn, da ha kü çük bir ço cuk tum se nin le ilk a hid nâ me yi im za la dý ðý mýz da. El li kü sûr se ne ön ce, 8-9 yaþ la rýn da bir ço cuk tum. Ba ba ma, an ne me na sýl yal var mýþ tým o gün Ben de o ruç tu ta ca ðým di ye. Yav rum da ha kü çük sün de di ler se de, Hay di ço cuk a lýþ sýn, hem kýþ Ra ma za nýn da ne o la cak ki, he men ak þam o lu ve ri yor ke li me le ri ni de i lâ ve e di ver miþ ler di pe þin den. Ger çek ten na sýl se vin miþ tim. Mev sim kýþ, her yer bem be yaz. He le An ka ra nýn o es ki kýþ la rýn da ki ya ðan diz bo yu kar, da ha bir gü zel lik ka tý yor du Ra ma za ný mý za, o ru cu mu za. Rah met li a na cý ðým, so ba nýn ya ný na o turt tu ðu biz le re es ki Ra ma zan la rý an la týr dý. Yav rum, biz ba ban la ye ni ev len di ði miz de Ra ma zan lar ya za ge lir di. O za man kar puz, ka vun, do ma tes, sa la ta lýk o lur du di ye an la týr ken, biz de ha yal e der dik, A ca ba na sýl o lur da ya za ge lir Ra ma zan? Bir de ta biî o yýl lar da her seb ze, mey ve, an cak mev si min de bu lu nup ye nil di ðin den, bi ze bir ga rip ge lir di an lat týk la rý. fer sa dog ni as ya.com.tr ma sý, tek ke ve za vi ye ler de ken di le ri ni ye ni le ye me miþ ol ma sýy la yý kýl ma ya yüz tut muþ tu. As ke rî sa ha da ki ge ri le me, il mi ye sa ha sýn da da gö rül me ye baþ lan mýþ. E ði tim mü es se se si de sko las tik leþ miþ; fen ve fel se fe den ge len hü cum lar dur du ru la ma mýþ tý. 20. as rýn baþ la rýn da, Ab dül ha mid ta ra fýn dan Ýs lâm ül ke le ri nin du ru mu nu tes bit i çin va zi fe len di ri len ler den bi ri si o lan A bdür re þid Ýb ra him, med re se le rin de ye tiþ tir di ði i lim a dam la rýy la meþ hur o lan Bu ha ra da ki e ði tim sis te mi hak kýn da þun la rý söy le mek te dir: Öð re tim u sû lü ber bat. Bir ki ta býn mu kad di me si ni beþ se ne de o kur lar. Yir mi-o tuz se ne bir med re se o da sýn da o tu rur; bü tün öm rü nü â lât, li sân tah si lin de ge çi rir; so nun da i ki ke li me yi ko nu þa ma dý ðý gi bi, bir sa týr da A rap ça i bâ re ya za maz. Tah sil, çok a cý na cak bir hal de dir. 1 Be di üz za man ýn þu tesbi ti de ay ný hu su sa par mak ba sar: Son ra yýl lar geç ti, ilk o ru ca baþ la dý ðý mýz mev sim kýþ ay la rýn da i ken, da ha son ra la rý biz de yaz Ra ma zan la rý ný gör dük, An nem doð ru söy ler miþ di ye i çi miz den ge çi rir dik, ka vun, kar puz ve di ðer yaz mey ve ve seb ze le ri ni if tar da ye dik çe. Da ha son ra bir kýþ da ha geç ti, der ken bir ya za da ha gel dik. Ya rým a sýr da i ki kýþ, i ki yaz Ra ma za ný ný gör müþ ol duk çok þü kür. Ba ka lým da ha öm rü müz ne re ye ka dar gi de cek Al lah bi lir. Ço cuk luk, genç lik, or ta yaþ ve yaþ lý lýk gün le rin de tut tu ðu muz bu o ruç la rý mýz da hep, Rab bi mi zin rý za sý ný gö ze te rek ha re ket et me ye ça lýþ týk. Mü kem mel o ruç tu tan, ya ni her a za sý na o ruç tut tu ran bü yük zat lar gi bi o la ma dýy sak da, yi ne de a za mî gay ret gös ter me ye ça lýþ týk. Ra ma za nýn ru hu na uy gun ol ma yan hal le re, genç lik yýl la rý mýz da U lûm-u me da ri sin [med re se i lim le ri nin] te den nî si ne [ge ri le me si ne] ve mec râ-yý ta bi î den çev ril me si ne bir se beb-i mü him bu dur: U lûm-u â li ye [sarf, na hiv gi bi â let i lim le ri] mak sud-u biz zat sý ra sý na geç ti ðin den, u lûm-u â li ye [yük sek i lim ler] müh mel kal dý ðý gi bi, li bas-ý mâ nâ hük mün de o lan i ba re-i A ra bi ye nin hal li, ez ha ný [zi hin le ri] zap te de rek, a sýl mak sut o lan i lim i se te beî kal mak la be ra ber i ba re le ri bir de re ce meb zul o lan ve sil si le-i tah si le res men ge çen ki tap lar ev kat, ef kâ rý ken di ne has re dip ha ri ce çýk ma sý na mey dan ver me me le ri dir. 2 Ça re yi ne Be di üz za man da: Vic da nýn zi ya sý, u lûm-u dî ni ye dir. Ak lýn nu ru, fü nun-u me de ni ye dir. Ý ki si nin im ti za cýy la ha ki kat te cel lî e der. O i ki ce nah i le ta le be nin him me ti per vaz e der. Ýf ti rak et tik le ri va kit, bi rin ci sin de ta as sup, i kin ci sin de hi le, þüp he te vel lüd e der. 3 NOT: O ku yu cu la rý mý zýn ve bü tün mil le ti - mi zin Ra ma zan-ý Þe ri fi ni teb rik e der, Ýs lâm ve in san lýk â le mi i çin ha yýr la ra ve si le ol ma - sý ný; hu su san Ýs lâm â le mi ne hu zur, kar deþ - lik ve ba rýþ ge tir me si ni, her tür lü mu sî bet - le rin def i ne, ha yýr la rýn cel bi ne ve si le ol ma - sý ný Ce nâb-ý Hak tan ni yaz e de rim. Dip not lar: 1- Ýs lâm Dün ya sý ve Ja pon ya da Ýs lâ mi - yet, c. 1, s Mu ha ke mat, s Mü nâ za rât, 127. Sen, hoþ sa fâ gel din ey Ra ma zan! da ha zi ya de i þit ti ði miz yok di rek ler a ra sý, yok kan to, yok or ta o yu nu, yok Ha ci vat- Ka ra göz gi bi o yun la ra hiç il ti fat et me dik, dö nüp bak ma dýk, o so kak la ra sap ma dýk. Hem ni ye dö nüp ba ka lým ki, biz i ba det mi ya pý yo ruz, hok ka baz lýk mý? U nut ma dý ðý mýz çok ha tý ra la rý mýz var dý. Üs ta dý mý zýn mev li di ne ilk de fa git ti ði miz Ur fa da, ilk de fa sa hur da ye di ði miz çið köf te nin, gün düz bi zi ne hâ le ge tir di ði ni, na sýl kýv ran dýr dý ðý ný hiç u nu tur mu yuz? Ken di mi zi göl ge le re a tý yor duk. Ur fa lý a lý þýk tý ta biî, a ma ilk de fa yi yen biz o gün hal den hâ le gi re rek zor yap mýþ týk ak þam if ta rý. Lüt fü kar de þim, bu ya zý yý o ku yun ca ku lak la rýn çýn lý yor dur de ðil mi? E vet; bi ze rah met le, nur lar la, hu zur la, sü rur la ge len mü ba rek Ra ma zan, sen tek rar hoþ sa fa gel din, baþ göz üs tü ne gel din. E fen dim, Ra ma za ný nýz mü ba rek ol sun. Ce nâb-ý Hak, yap tý ðý nýz ve ya pa ca ðý nýz bü tün i ba det le ri ni zi ka bul et sin, sa býr lar ih san ey le sin. O ruç tut ma da sý kýn tý his se den le re de da yan ma gü cü ver sin. Ýf tar ve sa hur la rý nýz be re ket ler le, nur lar la dol sun! TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Rahmet yolumuzun üzerinde! Za man fýr tý na sý, her þe yi sü rük le yip son suz luk lar ül ke si ne gö tür mek te. Dün ya mýz, mah þer mey da ný et ra fýn da ti tiz bir da i re çi zer ken, ü ze rin de ya þa yan la ra her fýr sat ta Mah ke me-i Küb ra yý, he sa bý, bü yük sor gu yu ha týr la týr ca sý na dep ren mek te, her fýr sat ta a sýk ve ek þi yü zü nü gös ter mek te, her fýr sat ta sert mi za cýy la ce lâl ve iz zet Sa hi bi Rabb-i Zül ce lâl i zik ret mek te. Yu var la nýp gi den dün ya mýz i çin de biz de va rýz. Biz dün ya mýz la bir lik te sür at le, sa ða so la sap ma dan, e be di ye te doð ru hýz la yol al mak ta yýz. Deh þet li bir yol cu luk, da mar la rý mýz da ki kan gi bi, hýz la de vam et mek te. Gi di yo ruz. Al dan mak ta fay da yok. Yo lu mu zu ba zen rah met ve mað fi ret gün le ri de kes me se, ne o lur du hâ li miz Ya Rab? Gü nah la rý mýz la, is yan la rý mýz la, ha ta la rý mýz la, ku sur la rý mýz la, hâ li miz ne o lur du? Zat-ý Zül ce lâl i ne son suz þü kür ler ol sun ki, rah me tin var! Ce mal Sa hi bi Zat ý na sý nýr sýz hamd ü se na lar ol sun ki mað fi re tin var! Ke mal Sa hi bi Zat ý na he sap sýz min net ta rýz ki, bi zim le gü nah la rý mýz la, ku sur la rý mýz la, za af la rý mýz la de ðil; af fýn la, ba ðýþ la man la, mu hab be tin le, lüt fun la, mer ha me tin le mu a me le e di yor sun. Rabb im; bu kýy met bi çil mez rah met gün le ri ne biz le ri u laþ týr dýn; ka dir ve kýy me ti ni bil me yi de na sip ey le. Biz le ri kýy met bil me me va ha me tin den ko ru! Biz le ri ka dir bil me me kör lü ðün den mu ha fa za bu yur! Biz le ri nan kör lük be lâ sýn dan ha lâs ey le! Rabb im, biz le ri þük re den ler den ey le. Â min. Bu sa bah u yan dýk ki, rah me tin göl ge si ü ze ri mi ze düþ müþ. Rah met, yo lu mu zun ü ze rin de. Ha ni yol da so kak ta yü rür ken, e li mi zi u zat sak o na u la þa ca ðýz, gö zü mü zü ve gön lü mü zü aç sak o na e re ce ðiz, yü re ði mi zi yok la sak o nu yü re ði miz de bu la ca ðýz. Çün kü o bi ze ca ný mýz ka dar ya kýn, ru hu muz ka dar bi zim i çi miz de, kal bi miz ka dar bi zim de rin li ði miz de. Biz o nun la o la bi lir sek e ðer! Çün kü bu rah met a yý, Al lah ýn kâ i na tý ku þa tan, dün ya yý ve â hi re ti a vu cu i çi ne a lan Rah man ve Ra hîm i sim le ri nin e se ri. Sa med i smi nin e se ri. Çün kü o Kur ân ay ý, Ra ma zan ay ý, O ruç ay ý. Bi zi o na, var lý ðý mý zý i ba de ti ne, ru hu mu zu rah me ti ne, duy gu la rý mý zý mu hab be ti ne e riþ ti ren Rabb-i Ra hîm e kâ i na týn zer râ tý a de din ce hamd ü se nâ lar ol sun. Â min. Bu ay da Kur ân ar zý mý za in di, a ra mý za in di, gön lü mü ze in di. O nun i ni þi ni farz o ruç la teb rik et mek ne bü yük ka dir þi nas lýk! Bu bir ay ýn i çi ni ge lin, Kur ân la dol du ra lým. O nu de fa lar ca o ku ya lým; ü ze rin de dü þü ne lim; â yet le ri ni te fek kür e de lim; me saj la rý ný a la lým; Al lah i le bi re bir mu ha tap o la lým, ko nu þa lým; O na yö ne le lim, O nu bi le lim. O nun ra zý ol du ðu þey le rin ve biz den is te dik le ri nin ne ol du ðu nu öð re ne lim; O nun la do la lým bu ay. Bu ay Rah met a yý. Rah met bek le yen, rah me te muh taç ve rah me te mun ta zýr biz ler, kü çük le ri mi ze, bü yük le ri mi ze, yaþ lý la rý mý za, has ta la rý mý za, kim se siz le ri mi ze, ye tim le ri mi ze bi rer mer ha met me le ði ke sil me yi ih mal et me ye lim. Að la yan ço cuk tan, dü þen yaþ lý ya ka dar; in le yen has ta dan, hü zün süz gü nü geç me yen ga rip ve kim se siz le re ka dar her yü rek sa hi bi, il gi ve mer ha met a la ný mý za mu hak kak gir sin. On la ra yü zü müz bir baþ ka gül sün, gön lü müz bir baþ ka e ðil sin, ku ca ðý mýz bir baþ ka a çýl sýn, el le ri miz bir baþ ka u zan sýn, yü re ði miz bir baþ ka çarp sýn bu ay. Yak la þa lým ki, Al lah ýn ya kýn lý ðý ný ka za na lým. Mer ha met e de lim ki, Al lah ýn rah me ti ne na il o la lým. Se ve lim ki Al lah ýn rý za sý na e re lim. Ve re lim ki, Al lah ýn son suz ik ram la rý na e ri þe lim. Ku cak la ya lým ki, Al lah ýn þef ka ti ne u la þa lým. Rah met a yý nýn bütün Ýs lâm â le mi ve bütün in san lýk i çin hay ra, mu hab be te, sev gi ye, dost lu ða, ba rý þa, kar deþ li ðe ve si le ol ma sý ný Rabb-i Ra hîm den ni yaz e de rim. Bu ay hür me ti ne ni yaz e de lim ki, Müs lü man la rýn ü ze rin de dö nüp du ran ka ra bu lut lar da ðýl sýn, sa vaþ lar, vah þet ler, kat li âm lar bit sin, a da vet ler, hu sû met ler son bul sun, dar gýn lýk lar kýr gýn lýk lar gö nül bah çe miz den git sin. Mü ba rek Ra ma za ný ný zý teb rik e de rim. Farz o ru cu nu zu tes îd e de rim. Her þey gön lü nüz ce ol sun. DU Â Ey Rabb-i Ra hîm! Bu a yý dün ya mý za rah met kýl! Rah me ti ni bil me ye, mað fi re ti ne er me ye ve rý za na var ma ya yol kýl! Bu ay da kal bi mi ze, ru hu mu za, e vi - mi ze, yu va mý za, i þi mi ze, dün ya mý za, â hi re ti mi ze nur ver, be re ket ver! Bu ay da o ruç tu tan la rý kul lu ðu - na ka bul ey le, on la rý ba ðýþ la, on la rý Rey yan ka pý sýn - dan Cen ne ti ne al! Â min.

6 6 20 TEMMUZ 2012 CUMA YURT HABER Y Ge diz Neh ri ni kir le ten le re ce za n ÇEVRE ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý nca Ge diz Neh ri nde mev zu a ta uy ma yan 5 iþ let me ye 188 bin 480 li ra pa ra ce za sý ve ril di. Çev re ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma da, Ba kan lý ðýn, Ge diz Neh ri ne dö kü len a týk la rýn a rý týl ma dan de þarj e dil di ði ne da ir med ya da çý kan ha ber ler ü ze ri ne in ce le me baþ lat tý ðý be lir til di. Ya pý lan in ce le me ve a raþ týr ma nýn ar dýn dan 5 iþ let me nin Su Kir li li ði Kon tro lü Yö net me li ði ne uy ma dý ðý nýn tes bit e dil di ði vur gu la nan a çýk la ma da, bu iþ let me le re 188 bin 480 li ra pa ra ce za sý ve ril di ði ne dik kat çe kil di. A çýk la ma da, neh rin ba zý böl ge le rin de id di a e dil di ði gi bi renk kir li li ði nin ol ma dý ðý kay de di len a çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: Ko nu ge re ðin ce or ta ya a tý lan renk pa ra met re si nin 24 Ni san 2012 ta ri hin de yü rür lü ðe gir me siy le U þak Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si (U OSB) ta ra fýn dan renk le il gi li ge rek li lik le rin ye ri ne ge ti ril di ði tes bit e dil di. An ka ra / a a E ge de yan gýn a lar mý NAZÝLLÝ il çe sin de çý kan or man yan gý nýn da 2 hek tar a lan za rar gör dü. A lý nan bil gi ye gö re, Ak su Kö yü Ce viz de re mev kiin de, he nüz be lir le ne me yen sebep le yan gýn çýk tý. Yan gý na, Na zil li Or man Ýþ let me Mü dür lü ðü e kip le ri mü da ha le et ti. Na zil li Or man Ýþ let me Mü dür Yar dým cý sý Su at A taþ, yan gý nýn sön dü rül dü ðü nü, so ðut ma ça lýþ ma la rý nýn de vam et ti ði ni be lir te rek, 2 hek tar a la nýn za rar gör dü ðü nü söy le di. Ö te yan dan Ký nýk il çe sin de or man lýk a lan da yan gýn çýk tý. Ýl çe mer ke zi ya kýn la rýn da ki ký zýl çam or ma nýn da çý kan yan gý na Ýz mir Or man Böl ge Mü dür lü ðü ne a it 2 he li kop ter ve 4 a ra zöz le yer e kip le ri mü da ha le et ti. Yer le þim yer le ri ne et ki si bu lun ma dý ðý be lir ti len yan gý ný kont rol al tý na al ma ça lýþ ma la rý sür dü rü lü yor. Ay dýn - Ýz mir / a a Sakaltutan Çayý kenarýnda düzenlenen piknikte bir araya gelen Erkenekli Risale-i Nur Talebeleri, hizmetlerin devamý için tehlike ve tuzaklarý karþý teyakkuz halinde bulunulmasý gerektiðine vurgu yaptý. FO TOÐ RAF: AA Erkenek te 40. yýl coþkusu ERKENEK'TE RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝNÝN BAÞLAMASININ 40. YILINDA DÜZENLENEN PÝKNÝKTE BÝR ARAYA GELEN NUR TALEBELERÝ HÝZMET HATIRALARINI PAYLAÞTI. ATÝLLA YILMAZ ERKENEK ER KE NEK LÝ Nur Ta le be le ri nin 40. yýl pik ni ði ne Ma lat ya, Mer sin ve Kah ra man ma raþ tan Ri sa le-i Nur Ta le be le ri ka týl dý. 4O Yýl pik ni ðin de; Er ke nek e Ri sa le-i Nur lar la rýn na sýl gel di ði ni ve ilk med re se a çý lý þý nýn ta rih çe si hak kýn da bir a çýk la ma ya pan Er ke nek li Nur Ta le be si Ce lal Sa ðýr 1960 yý lýn da or ta bi rin ci sý nýf ta i ken, Sa id Nur sî is mi ni ilk de fa duy du ðu nu an - lat tý. Ce lal Sa ðýr, 1968 se ne sin de o kul ar ka da þý Hü se yin Gül te kin le bir lik te ilk kez Ri sa le-i Nur lar la ta nýþ tý ðýn be lir te rek, Üs ta dý Sa id Nur sî ve e ser le ri Ri sa le-i Nur la rý ta nýt ma yý ken di le ri ne dâ vâ e din dik le ri ni i fa de et ti. Ce lal Sa ðýr bu sü reç te biz zat ya þa dý ðý ha zin ha tý ra la rý da pik ni ðe iþ ti rak e den dost la rýy la pay laþ tý. 40.yýl pik ni ði ne iþ ti rak e den yak la þýk 40 Nur Ta le be si, yap týk la rý ko nuþ ma lar da ehl-i dün ya ve ehl-i ni fa kýn or ta ya ko ya cak la rý teh li ke ve tu zak lar ko nu sun da te yak kuz ha lin de o lun ma sý ný ge rek ti ði ko nu sun da u ya rý da bu lun du. Sa kal tu tan Ça yý ke na rýn da ki pik nik te mu hab bet sof ra la rý ku rul du. Kah ra man ma raþ tan pik ni ðe iþ ti rak e den Ha san Yýl maz; Bos na-her sek Ri sa le-i Nur kon gre si hak kýn da ha tý ra la rý ný an lat tý. A til la Yýl maz Is par ta Kah ra man la rý na ar ka daþ o la bil me nin sýr la rý ný an la tan bir ders ya pa rak, Be di üz za man la a lâ ka lý þi ir ler ses len dir di. Coþ ku lu ve þevk li bir or tam da ger çek le þen Er ke nek 40 yýl pik ni ði nde mu hab bet, u huv vet ve ih lâs do lu sa at ler ya þan dý. Hiz met le ri nin 40. Yý lý ný, kýrk Nur Ta le be siy le kut la yan Er ke nek li Nur Ta le be le ri, ge le cek yýl lar da bu pik nik le ri da ha ge niþ ka tý lým lar la ger çek leþ tir mek is te dik le ri ni söy le di ler. Be yaz Su da nur lu pik nik YENÝ As ya O ku yu cu la rý Nu say bin Ye ni As ya Tem sil ci li ði nin dü zen le di ði Be yaz Su Pik ni ðin de bir a ra ya gel di. Nu say bin in Be yaz Su Kö yü nün Pik nik ve Me si re a la nýn da ya pýl dý. Ge le nek sel Nu say bin bu luþ ma sý ve pik ni ði ne bu yýl da ka la ba lýk bir ce ma at iþ ti rak et ti. Pik ni ðe çev re i ler den de ka tý lan lar ol du. Nu say bin ce ma a ti nin ev sa hip li ðin de ki pik ni ðe Ciz re, Mar din, Mid yat, Ma zý dað, Ý dil ve Si lo pi den ka tý lým ger çek leþ ti. Ciz re den ka tý lý mýn yo ðun ol ma sý dik kat çek ti. Fark lý il ler den Ri sa le-i Nur Ta le be le ri nin ka týl dý ðý pik nik u huv ve tin art ma sý na ve si le ol du. Pik ni ðe ge len ler ön ce pik nik a la ný ný gez di. Ar dýn dan ce ma a tin top lan ma sýy la bir lik te Mol la Ha san ký sa bir a þýr o ku du ar dýn dan ce ma a tin a min le ri i le duâ et ti. Son ra Ser vet Sön mez Ri sa le-i Nur dan bir ders yap tý. Be yaz Su yun ya nýn da a ðaç la rýn al týn da ya pý lan ders ka tý lan la rý mest et ti. Ders ten son ra u zun müd det gö rü þe me yen Nur Ta le be le ri has ret gi de rir ken genç ler de ye ni kar deþ ler le ta nýþ tý. Pik nik u huv ve tin art ma sý a çý sýn dan ö nem li ol du ðu bir kez da ha ken di ni gös ter di. Pik ni ðe ka tý la ma yan lar da te le fon la a ra ya rak, ka tý la ma dýk la rý i çin ü zün tü le ri ni bü tün Nur Ta le be le rin fark lý yer de ol ma la rý na rað men bir ve be ra ber ol duk la rý ný i fa de e de rek u mut la rý ný, se vinç le ri ni di le ge tir di ler. E ði tim ci Ta hir Ün ver di genç ler le il gi le nip soh bet e de rek genç le re aþk ve þevk ver di. Pik ni ðe ka tý lan lar mem nu ni yet le ri ni di le ge ti re rek Nu say bin ce ma a ti ne bu mu hab bet or ta mý ný her se ne sað la dýk la rý i çin te þek kür le ri ni, duâ la rý ný pay laþ tý lar. Ý kin di Na ma zýn dan son ra ya pý lan ik ram lar la son bu lan Be yaz Su pik ni ði ve bu luþ ma sý, ge le cek se ne tek rar ya pýl ma sý is te ði ve du a sýy la nok ta lan dý. Nu say bin / Mah mut Bilge T. C. ERZURUM 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/6063 ÖRNEK: 27 Satýlmasýna karar verilen gayri menkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: TAÞINMAZIN TAPU KAYDI : Erzurum Ýli, Yakutiye Ýlçesi, Alipaþa Mahallesi, 1/16 Cilt/Sayfa, 300 ada, 14 parselde 111,5 m 2 lik kargir dükkân niteliðindeki taþýnmaz. TAÞINMAZIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ: Taþýnmaz mevcut ha li i le A li pa þa Ma hal le si, De mir ci ler çar þý sý, No: 39 ad re sin de dük kân o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ta þýn maz Ba þak Ca mi si nin 50 m gü ney ba tý sýn da, Kök sal Ti ca re tin ku zey ba tý ta ra fýn da, Me ti Ti ca re tin ku zey do ðu sun da bu lun mak ta o lup, tek kat lý ya pý dan i ba ret tir. Ta þýn maz kar gir ya pý o - lup, dö þe me i ma lat la rý te mel ü ze ri ne dol gu, ü ze ri ne tes vi ye be to nu, ü ze ri ne ye rin de dök me mo za ik i ma la tý ya pýl mýþ týr. Du var lar tuð la duvar, güney ku zey cep he le rin de du - var ya pýl mýþ o lup, dýþ ta raf tan bi ti þik ni zam ol du ðun dan sý va ya pýl ma mýþ iç ta raf tan dük kân i çi ne ka ba sý va ü ze ri ne in ce sý va ya pýl mýþ o lup, in þa at mal ze me le ri sa týþ dük kâ - ný o la rak kul la nýl dý ðýn dan i çe ri den bo ya ya pýl ma mýþ týr. Dük kâ nýn i çin de 15,00 m 2 den o - lu þan ya zý ha ne o la rak kul la ný lan ký sým doð ra ma i le di ðer a lan da ay rýl mýþ týr. Ta þýn ma zýn de mir ci ler çar þý sý na cep he si ol du ðu do ðu ve ba tý cep he le ri nin ta ma mý doð ra ma o lup, cam la rý 4 mm ka lýn lý ðýn da düz cam ta kýl mýþ týr. Ta van ah þap ta þý yý cý lý ah þap kap la ma lý ça tý sý ah þap o turt ma ça tý o lup, kap la ma mal ze me; gal va niz li o luk lu sac i le ya pýl mýþ týr. Dük kâ nýn her i ki ta ra fýn da de mir ci ler çar þý sý bu lun du ðun dan her i ki cep he den ge çen yol la sa týþ a la ný o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ta þýn ma zýn ý sýn ma sý so ba sis te mi i le ya pýl - mak ta dýr. Ta þýn ma zýn þe hir mer ke zin de o lu þu, çev re sin de ya pý laþ ma nýn kýs men ta - mam lan mýþ ol ma sý, de mir ci ler çar þý sýn da bu lun ma sý, bü yük iþ yer le ri ne, ka mu ban ka la - rý na, a lýþ ve riþ mer kez le ri ne ya kýn ol ma sý ve si le si i le u la þým so ru nu nun ol ma ma sý, to - poð ra fik ya pý sý nýn tek kat lý lüks iþ yer le ri nin ve a lýþ ve riþ ya pý la rý nýn ya pý mý na mü sa it o - lu þu, be le di ye nin tüm alt ya pý ve üst ya pý hiz met le ri i le ka mu ve ö zel sek tör hiz met le - rin den fay da la nýr du rum da o lu þu ta þýn ma zýn de ðe ri ni ar týr mak ta dýr. Taþýnmaz Dükkânýn Bedeli 111,57 m 2 x TL/m2x0,88=33.676,29 TL Taþýnmazýn Arsa Beledi 111,57 m 2 x750,00 TL/m 2 = ,50 TL Taþýnmazýn mahal ve mahaldeki emsalleri, konumu, özellikleri gözönüne alýndýðýnda toplam deðeri ,79 TL olup, bu deðer üzerinden satýþa çýkarýlmýþtýr. Detaylý bilirkiþi raporu dosyasýndadýr. TAÞINMAZIN MUHAMMEN BEDELÝ : ,79 TL TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU : Dosyasýndadýr. SATIÞ SAATLERÝ : Birinci artýrma; tarihinde saat 14:30-14:40 arasýnda Ýkinci artýrma tarihinde saat 14:30-14:40 arasýnda SATIÞ YERÝ : Erzurum Adliyesi, 5. Ýcra Müdürlüðü Koridoru/Erzurum SATIÞ ÞARTLARI : 1- Erzurum 5. Ýcra Müdürlüðü Koridoru adresinde yapýlacak olan 1.artýrma ihalesi günü saat 14:30-14:40 arasý a çýk ar týr ma su re tiy le ta þýn - ma zýn i ha le si ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a - la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu - nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dýy la gü nü Er zu rum 5. Ýc ra Mü dür lü ðü Koridorunda, saat 14:30-14:40 a ra sý 2. ar - týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se ta þýn maz en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me - ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn - dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pay ak - çe si, bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le pu lu, ½ ta pu har cý ve mas raf la rý i le bir lik te, dam ga ver gi si, % 18 KDV ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler, tel la li ye res mi, ve ½ ta pu har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) (ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir.) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya - na ðý bel ge ler i le 15. gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý Ta - pu Si ci li i le sa bit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaklardýr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez i se Ý ÝK' nýn 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy - le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son ra i ha - le be de li a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re - miz ce tah sil o lu na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke se a çýk o lup, gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý - cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. Sa týþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/6063 sa yý lý dos ya nu ma ra sýy - la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 6- Satýþ ilaný ilgili le rin ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad res te teb li gat ya pý la ma ma sý ha lin de ve ya ad res le ri bi li ne me yen ler, ta pu da ad re si ol ma yan lar i çin - de iþ bu sa týþ i la ný nýn Ý LA NEN TEB LÝ GAT ye ri ne ka im o la ca ðý (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir B: Resmi Ýlanlar TAZÝYE Muhterem; Erdoðan, Erhan, Ali Osman Akdemir'in babasý Hüseyin Akdemir'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Bursa Yeni Asya Okuyucularý T. C. SÝNCAN 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2012/29 TAL. Örnek No: 27 Tapu Kaydý : Ankara ili, Sincan ilçesi, Pýnarbaþý mahallesi, Kuyumcu Sokak, Karalý apartmaný, No: 31 zemin kat 1 nolu daire imarýn ve tapunun 4354 ada 3 parselinde bulunan m 2 kullaným alaný olup apartmanýn zemin kat doðu cephesinde yer alan 34/480 arsa paylý 1 nolu daire arsa payý ve eklentisi 1 nolu kömürlük dahildir. Hali Hazýr Durumu : 1 nolu mes ken da i re sa lon o da an tre mut fak ban yo wc bi rim le - rin den ku ru lu dur. Sa lon o da ta ba ný la mi nat par ke kap lý du var lar al çý sý va ü ze ri plas tik ba da na lý dýr. Mut fak ta alt ve üst do lap lar pro fil ka pak tez gâh ve e vi ye si mer me rit o la - rak ya pýl mýþ týr. Ban yo da la va bo wc de la va bo ve he la ta þý bu lun mak ta dýr. Da i re kom bi ka lo ri fer li o lup kom bi ci ha zý ta kýl ma mýþ va zi yet te ol du ðun dan so ba i le ý sýt ma lý dýr. Ýmar Durumu : Belediye hizmetlerinden tamamen yararlanmaktadýr. Muhammen Bedeli : TL Satýþ Saati : 10:30-10:35 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yukarýda be lir ti len sa at ler a ra sýn da SÝN CAN AD LÝ YE SÝ ME - ZAT SA LO NUN DA ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiyle ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü SÝN CAN AD LÝ YE SÝ ME - ZAT SA LO NUN DA ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý - la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le % 1 K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi alacak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la - zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katýlýp daha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu i lan teb li g at ya pý la ma yan i lg i li le re teb lig at ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ý lgi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝKm. 126) B: Resmi Ýlanlar KARTAL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2012/107 TALÝMAT. Bir borçtan dolayý hacizli Maltepe, Gülsuyu Mah Ada, 73 Parsel de kayýtlý 293,00 m 2 miktarlý bahçeli kargir ev niteliðinde ki gayrimenkulün 1/3 hissesi satýlacaktýr. ÝMAR DURUMU : Maltepe Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarih, /50417 sayýlý yazýsýndan; Maltepe Ýlçesi, Gülsuyu ( Baðlarbaþý) mahallesi, 31 pafta, 1965 ada, 73 parsel sayýlý taþýnmazýn " T.T li Maltepe E-5 Güneyi uygulama imar planýnda ayrýk nizam, T.A.K minmax: 0,20-0,40, K.A.K.S : 1,50 yapýlandýrma þartlarýnda KONUT alanýnda kaldýðý plan notunun 3.f maddesine ( Kadastral yola mahreci olmayýp, imar planýnda yol planlanan ve mevcut yol teþekkül etmiþ yollar da parselin mahreci kabul edilir) göre imar durumunun alýnabileceði" anlaþýlmaktadýr. HALÝ HAZIR DURUMU : Satýþý istenilen gayrimenkul, Maltepe Ýlçesi, Gülsuyu mahallesi 31 pafta, 1965 ada, 73 parsel sayýlý taþýnmazýn tapu cinsi, Maltepe Ýlçesi, Baðlarbaþý (Gülsuyu) Mah., Cemal Bey Caddesi, Irmak Sokak, No: 38 adresinde bulunan bahçeli kargir bina olduðu ve yerinde yapýlan incelemede üzerinde 2 katlý ve her katý baþka mal sahipleri olan yapý bulunduðu görülmüþtür. Binanýn 3 tarafý bahçe ile çevrili olup, bahçeye demir bir kapýdan girilmektedir. Bina yaklaþýk 36 yaþýndadýr. Binanýn her iki katý için ayrý giriþi vardýr. 1. Kata çýkmak için bina dýþýndan beton merdiven yapýlmýþtýr. Daire kapýsý demir kapýdýr. Dairenin alaný mimarý projesinden alýnan bilgiye göre brüt 105 m 2 dir. Daire 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo-wc ve holden oluþmaktadýr. Ýç duvarlar saten boya olup, salon zemini halý kaplýdýr. Diðer oda zeminleri ahþap parke ile kaplanmýþtýr. Oda kapýlarý yaðlý boyalý ve camlý ahþap kapýlardýr. Banyo zemini seramik, duvarlar fayans ve duþa kabin, klozet-rezervuar ile lavabodan ibarettir. Dairenin içinde ki kullanýlan mal ze me ler or ta sý nýf mal ze me o lup mut fak dý þýn da me - kân lar da mal ze me ler yýp ran mýþ týr. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu böl ge a part man la rýn bu lun - du ðu bir böl ge dir. Tek nik alt ya pý la rý ta mam lan mýþ ve ka mu hiz met le rin den is ti fa de mev cut tur. KIYMETÝ : Maltepe ilçesi, Gülsuyu mah ada, 73 parsel alaný 293,00 m 2 olan taþýnmazýn ve üzerinde ki kurulu binanýn Tayfun Akat'a ait olan 1/3 hissesi karþýlýðý, belirtilen özellikleri, halihazýr durumu, bulunduðu yer ve mevkii, imar durumu, serbest piyasa koþullarýnda raðbet derecesi, çarþý-pazar yerlerine olan yakýnlýðý, iþ merkezlerine olan mesafesi ve mevcut durumu gibi özelliklerin göz önünde bulundurulmasýyla, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý'nýn yayýnladýðý "Mimarlýk ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabýnda Kullanýlacak 2011 Yýlý Yapý Yaklaþýk Maliyetleri" hakkýndaki tebliðde belirlenen deðerler ve yine teknik olarak belirlenen yýpranma paylarýna göre bilirkiþice deðeri; TL ( Yetmiþbir bin beþyüz Türk lirasý) olarak belirlenmiþtir. ARTTIRMA ÞARTLARI ZAMANI VE YERÝ : 1) Satýþ günü saat 14.30'dan, 14.40' a kadar Kartal 3. Ýcra Müdürlüðünde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný aþmak ve ayrýca öncelikle ödenmesi gereken alacaklý la rýn a la cak la rý ný ve sa týþ mas raf la rý ný aþ - mak ka yýt ve þart i le en çok pe yi sü re ne i ha le e di le cek tir. Böy le bir be de lle a lý cý çýk ma - ma sý ha lin de en çok pey sü re nin ta ah hü dü ba ki kal mak kay dý ve þar tý i le gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci a çýk ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da mu - ham men be de lin % 40 i le ön ce lik li ö den me si ge re ken a la cak lý la rýn a la cak la rý ný ve sa týþ mas raf la rý ný kar þý la ma sý su re tiy le en çok pey sü re ne i ha le e di le cek tir. Böy le faz la be - del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) Artýrmaya iþtirak e de cek o lan la rýn tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da na kit ve ya bu mik tar ban ka te mi nat mek tu bu ib raz et me le ri þart týr. Sa týþ Ýc ra Ýf las Ka nu nu - nun 130. Mad de si ge re ðin ce pe þin pa ra i le o lup is tem ha lin de ve ha lin i ca bý na gö re 20 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga pu lu, kat ma de ðer ver gi si, ta pu a - lým tes cil ve tah li ye mas raf la rý a lý cý ya a it o lup di ðer bü tün i liþ ki le ri sa týþ be de lin den kar þý la na cak týr. Birikmiþ vergileri tapu satým harcý ve tellaliye harcý satýþ bedelinden ödenecektir. 3) Ýpotek sahibi ala cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su si i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler le 15 gün i çe ri sin de Mü dür lü ðü müz dos ya sý na bil dir me le ri la zým dýr. 4) Satýþ be de li he men ve ya ve ri len me hil müd de ti i çe ri sin de ö den me di ði tak dir de Ý.Ý.K.'nun 133 md'si ge re ðin ce i ha le fesh e di le rek 2 i ha le a ra sýn da ki fark tan ve ge çen gün le rin te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri so rum lu tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal mak sý zýn Mü dür lü ðü müz ce ken di li ðin den tah sil e di le cek tir. 5) Þartna me i la ný ga ze te de ya yýn lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de ki ö zel kar ton da a çýk bu lun du ru la cak ve mas ra fý ve ril di ðin de is te yen il gi li ye bir ör ne ði gön de - ri le cek tir. 6) Satýþa katýlanlar þartnameyi görmüþ ve dosya içeriðini aynen kabul etmiþ sayýlacaklardýr. Daha fazla ve geniþ bilgi almak isteyenlerin Müdürlüðümüzün 2012/107 talimat Sayýlý dosyasýna müracaat etmeleri ilan olunur (Ýc.Ýf.K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak haklarý sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: Resmi Ýlanlar

7 Y DÜNYA DEN FAZ LA KÝ ÞÝ ÖL DÜ SAL DIRI LAR, re ji min de mu ha lif le re yö ne lik þid de ti ar ttýr ma sý na se bep ol du. U lu sal Gü ven lik Ku ru lu nun top lan tý da ol du ðu sý ra da mey da na ge len pat la ma da, a ra la rýn da Sa vun ma Ba ka ný Da vud Rac ha i le Ge nel kur may Baþ kan Yar dým cý sý ve Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn e niþ te si A sýf Þev ket in de a ra la rýn da bu lun du ðu 5 ki þi öl - müþ tü. Bu o la yýn ar dýn dan, Þiî le rin ço ðun luk ta ol du ðu Sey yi de Zey neb böl ge sin de bir mu ha li fin ce na ze tö re ni ne ka tý lan ka la ba lý ða yö ne lik þid det li sal dý rý da en az 100 ki þi öldü. Ce na ze tö re nin de ki sal dý rý dý þýn da, Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü, Su - ri ye or du su nun mu ha lif le re yö ne lik a ðýr si lâh lar la dü zen le di ði o pe ras yon lar da Þam ve kýr sa lýn da 106, De ra da 18, Ha lep te 19, Ýd lib te 16, Hu mus ta 18, Dey ru z Zor da 11, Ha ma da 8, es-sü vey da da 3, Laz ki ye de 1, el-he se ke de 1 ol mak ü ze re ö lü sa yý sý nýn 201 e yük sel di ði ni du yur du. Su ri ye de ki mu ha le fet ha re ket le ri nin baþ la ma sýn dan bu ya na en kan lý gün le ri ni ya þa yan ül ke de, bu ra kam la ra gö re, ön ce ki gün ve dün ölen - le rin sa yý sý top lam da 300 ü aþ mýþ bu lu nu yor. Ýstanbul / a a RE JÝM BÜ YÜK DAR BE AL DI U LUS LA RA RA SI Or ta do ðu Ba rýþ A raþ týr ma la rý Mer ke zi (IMPR), Su ri ye de ki in - ti har sal dý rý sý na i liþ kin, E sad re ji mi ne kar þý o lan böl ge sel ve u lus lar a ra sý güç - le rin E sad re ji mi i le tam za man lý bir sa vaþ i çin ha zýr ol duk la rý nýn i lâ ný o la rak o ku na bi le ce ði ni bil dir di. IMPR ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, Þam da U lu sal Gü ven lik bi na sý ný he def a lan bir in ti har sal dý rý sý nýn bir kez da ha E sad ýn as ke ri o la rak mu ha le fe ti ye ne me ye ce ði ni göz ler ö nü ne ser me nin ö te sin de Su ri ye de re ji min bü yük bir dar be al dý ðý ný gös ter di ði be lir til di. A çýk la ma da, Mu ha lif le - rin en üst dü zey de ko ru nan bir bi na ya sal dý ra bil me si ay ný za man da Þam ýn re jim a çý sýn dan gü ven li bir böl ge ol mak tan çýk tý ðý ný da gös ter mek te dir. Bu a - þa ma dan son ra re ji min kap sam lý sal dý rý lar dü zen le ye rek Þam ý ko ru ma ya yö - ne le bi le ce ði gi bi da ha gü ven li o la rak gö rü len A levî böl ge le rin de bir sa vun ma hat tý da o luþ tur ma sý dü þü nü le bi lir. Bütün bun lar þu gün ler de ça týþ ma nýn a la - ca ðý bo yu ta gö re o la cak týr i fa de le ri ne yer ve ril di. ÜLKEDEKÝ ÞÝDDET DAHA DA KÖTÜLEÞTÝ ABD Sa vun ma Ba ka ný Le on Pa net ta, Su ri ye nin baþ þeh ri Þam da üst dü zey yet ki li le rin ölme siy le so nuç la nan sal dý rý nýn, Su ri ye de þid de tin hýz la kon trol - den çýk tý ðý nýn de li li ol du ðu nu söy le di. Pa net ta i le Ýn gil te re Sa vun ma Ba ka ný Phi lip Ham mond, Pen ta gon da dü zen le dik le ri bir ba sýn top lan tý sýn da Su ri - ye de ki du ru mu de ðer len dir di. Yap tý ðý de ðer len dir me de O ra da ki þid det sa - de ce da ha da kö tü leþ ti ve in san ka yýp la rý da ha da art tý di ye ko nu þan Pa - net ta, bu bi ze, bu nun hýz la kon trol den çý kan bir du rum ol du ðu nu gös te ri - yor de di. Pa net ta, çe kil me si ve is tik rar lý bir ik ti dar dev ri ko nu sun da E sad a mak si mum bas ký yap mak i çin u lus lar a ra sý top lu mun ö nün de þim di da ha faz la se bep ol du ðu nu söz le ri ne ek le di. Was hing ton / a a E SED ÝN KAR DE ÞÝ YA RA LI ÝD DÝ A SI Su ri ye nin baþ þeh ri Þam da ön ce ki gün dü zen le nen bom ba lý sal dý rý yý bir su ba yýn ger çek leþ tir di ði, sal dý rý da Beþ þar E sed in he def a lýn dý ðý id di a e dil di. Ha len Su ri ye de bu lu nan ta nýn - mýþ mu ha lif ay dýn lar dan Dr. Mu ham med Su ri, sal dý rý nýn, in ti har sal dý rý sý ol ma dý ðý ný, bom ba lý sal dý rý yý mu ha lif bir su ba yýn ger çek leþ tir di ði ni i le ri sür dü. U lu sal Gü ven lik Ku ru lu top lan tý sý nýn dün ya pýl ma sý nýn plan lan dý ðý ný, an cak gü ven lik ge rek çe - siy le ön ce ki gün ya pýl dý ðý ný id di a e den Dr. Su ri, sal dý rý yý ger çek leþ ti ren su ba yýn bu ih ti ma li de gö zü nün de bu lun du ra rak sal dý rý yý ger çek leþ tir di ði ni söy le di. Bom ba lý sal dý rý da Beþ þar E sed in he def a lýn dý ðý ný an cak bu he de fe u la þý la ma dý ðý ný i fa de e den Dr. Su ri, Ey lem, i çe ri den bir su ba yýn ger çek leþ tir di ði bir su i kast týr. Top lan tý nýn ya pý la ca ðý ye re bom ba yer leþ tir miþ, dý þa rý çýk mýþ. Su ba yý mýz gü ven li bir yer de. Top lan tý bir gün ön ce ye a lýn ma say dý da ha bü yük ler de ö le bi lir di. Sal dý rý da E - sed in kar de þi Ma hir E sed a ðýr ya ra lan dý. Bu, a çýk lan mý yor. Te da vi gör dü ðü has ta ne ye kim se yi yak laþ týr mý yor lar de di. Dr. Su ri, E sed yö ne ti mi nin, Su ri ye or du sun da gö rev li ba zý as ker le re gaz mas ke si da ðýt tý ðý ný i le ri sür dü. An ka ra / a a SU RÝYE Müs lü man Kar deþ ler Teþ ki lâ tý, Þam da ki pat la ma ya i liþ kin, Bu gün he lâk o lan lar, ay ný þe kil de bu va ta nýn ev lât la rý ný kat let miþ ti de ðer len dir me sin de bu lun du. Teþ ki lât ta ra fýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ya þa nan lar Müs lü man Kar deþ ler Teþ ki lâ tý nýn u ya rý la rý ný dik ka te al ma yan Beþ þar E sad ve bas ký cý çe te le ri nin yap týk la rý nýn so nu cu dur de nil di. Pat la ma nýn ar dýn dan, E sad yö ne ti mi nin Ya ra lý kur da dö nüþ tü ðü be lir ti len a çýk la ma da, E sad ve çe te le ri nin uy gu la dý ðý Ah mak ça po li ti ka la rýn kor kunç so nuç lar do ðu ra bi le ce ði, ön le yi ci ted bir ler a lýn ma sý ve Su ri ye hal ký nýn ko run ma sý ge rek ti ði vur gu lan dý. Dev ri min kah ra man la rý ve Öz gür Su ri ye Or du su nun kut lan dý ðý a çýk la ma da, Su ri ye hal ký, dev ri min he def le ri ne sa hip çýk ma ya, ül ke nin a da let, hür ri yet, is tik rar ve re fa ha u laþ ma sý i çin da ha faz la gay ret gös ter me ye çað rýl dý. A çýk la ma da ay rý ca Za fe re gi den yo lu ký salt mak i çin, kan dö kül me si ni en gel le me li yiz de nil di. Ýstanbul / a a Esad'ýn önemli kurmaylarýna düzenlenen saldýrý ile ilgili çeþitli iddialar var. Kan dökülmesini engellemeliyiz ÞAM DA ÜST DÜZEY YETKÝLÝLERÝN ÖLMESÝYLE SONUÇLANAN SALDIRININ ARDINDAN ÜLKEDE ÞÝDDET OLAYLARI ARTARKEN, MÜSLÜMAN KARDEÞLER TEÞKÝLÂTI, KANLA ZAFER OLMAZ MESAJI VERDÝ. PAT LA MA Ý LE ÝL GÝ LÝ ÇE ÞÝT LÝ SE NAR YO LAR SU RÝ YE U lu sal Kon se yi Ü ye si Fi ras Kas sas, o la yý dev ri me bað lý lý ðý ný giz le yen dü þük rüt be li as ker ler den bi ri nin ger çek leþ tir miþ o la bi le ce ði ni sa vun du. Su ri ye Dev rim Ko or - di nas yon Ko mi te si ü ye si Su ri ye li mu ha lif Sa ir el-ha ci, o la yý Beþ þar E sad ýn biz zat ken - di si nin, o ki þi le ri öl dür mek i çin dü zen le di ði ni i le ri sü re rek, Beþ þar E sad, U lus lar a ra sý A da let Mah ke me si ne çýk tý ðý za man ken di si ne ta nýk lýk e de rek suç la rý ný or ta ya çý ka ra - cak o lan bu ki þi le ri biz zat öl dürt tü þek lin de ko nuþ tu. Ce mal Eþ-Þeyh i se her i ki gö rü þe de ka týl dý ðý ný i fa de e de rek, O lay yö ne tim de ya þa nan bir bö lün me de o la bi lir. Öz gür Su ri ye Or du su nun dü zen le di ði bir sal dý rý da o la bi lir di ye ko nuþ tu. Kahire / a a Mur sî ça lýþ ma la rý na baþ la dý n MISIR Cum hur baþ ka ný Mu ham med Mur sî, se çim kam pan ya sý sý ra sýn da 100 gün i çin de çö zü me ka vuþ tur ma sö zü nü ver di ði so run lar ü ze rin de ça lýþ ma ya baþ la dý. Mur sî nin va at le ri a ra sýn da ö nem li yer tu tan köy ve kýr sal böl ge ler de çöp le rin top lan ma sý ve te miz lik ko nu sun da ki sý kýn tý la rýn gi de ril me si i çin ilk a dým lar a týl dý. Ka hi re de be lir le nen so kak la rýn te miz len me si i çin kam pan ya lar dü zen le nir ken, þe hir de as falt la ma ve kal dý rým ça lýþ ma la rý na da baþ lan dý. Mur sî, gü ven lik, tra fik ve ya kýt, çöp top la ma ko nu la rýn da ki so run la rý çöz me ve ek me ðin ka li te si ni yük selt me sö zü ver miþ ti. Kahire / a a YENÝ ASYA TÜRKÝYE TEMSÝLCÝ TELEFONLARI Ez her den 10 ül ke ye va iz n MI SIR DA KÝ Ez her Ü ni ver si te si, Ra ma zan a yýn da, Ýs lâm kül tü rü nü ta nýt mak ve yay mak i çin dün ya nýn 10 fark lý ül ke si ne va iz ler gön de re cek. Ez her Ü ni ver si te si Halk la Ý liþ ki ler Mü dü rü Mu ham med Ab dül me cid, baþ kan lýk ko mi te si ta ra fýn dan ö zel bir sý nav la be lir le nen 16 va i zin, ken di le ri ne ge len ta lep ler doð rul tu sun da, Ra ma zan a yýn da baþ ta ABD, Al man ya ve Ýs veç ol mak ü ze re dün ya nýn 10 fark lý ül ke si ne gön de ri le ce ði ni söy le di. Va iz le rin gön de ril me si i çin ge rek li iþ lem le rin ta mam lan dý ðý ný be lir ten Ab dül me cid, a maç la rý nýn Ýs lâm kül tü rü nü fark lý ül ke ler de ta nýt mak ve yay mak ol du ðu nu di le ge tir di. Kahire / a a So ma li yar dým bek li yor n TÜRK Ký zý la yý Ge nel Baþ ka ný Ah met Lüt fi A kar, Ký zý lay ýn So ma li de bu lu nan ça dýr ken ti ni zi ya ret et ti. Yü rü tü len ça lýþ ma lar hak kýn da So ma li de ki per so nel den bil gi a lan A kar, ya pýl ma sý plan la nan ye ni pro je le ri ye rin de de ðer len dir di. Ça dýr kent i çin de ki te sis le ri ge zen Ký zý lay Baþ ka ný, Ra ma zan ön ce si Türk hal ký na So ma li i çin yar dým çað rý sýn da bu lun du. A kar, geç ti ði miz yýl 250 ça dý rýn bu lun du ðu ça dýr ken tin ka pa si te si nin 2 bin 600 e çý ka rýl dý ðý ný söy le di. 100 bin met re ka re a la na ku ru lu kamp ta 15 bin 600 ki þi ye hiz met ve ril di ði ni be lir ten A kar, Tür ki ye den ge len 13 uz man ve 193 ye rel per so ne lin bu lun du ðu ça dýr kent te, ka la cak ye ri ve yi ye cek ye me ði ol ma yan yak la þýk 16 bin So ma li li nin mi sa fir e dil di ði ni i fa de et ti. Mogadiþu / ci han Katar'dan gelen yakýta Ýsrail'in ambargo uygulamasý dolayýsýyla elektrik santrali tam kapasiteyle çalýþtýrýlamýyor. Gaz ze de e lek trik sý kýn tý sý GAZ ZE E ner ji Ý da re si Baþ ka ný Ke nan A bid, Ýs ra il in 2006 da bom ba la dý ðý e lek trik san tra li o na rý mý nýn ta mam lan dý ðý ný, an cak ye ter li ya kýt ol ma dý ðý i çin ça lýþ tý rý la ma dý ðý ný bil di ril di. Ke nan A bid, 100 me ga watt gü cün de ki e lekt rik san tra li nin ya kýt ol ma sý du ru mun da fa a li ye te ge çe ce ði ni söy le di. Mý sýr ma kam la rýn dan, Gaz ze ye ya pý lan ya kýt sev ký ya tý ný art týr ma la rý ný is te yen A bid, Ýs ra il in, Ka tar dan san tral i çin ge len ya ký tý böl ge ye a de ta dam la dam la gön der di ði ni i fa de et ti. Ka tar, ge çen Ni san da Gaz ze ye yak la þýk 30 mil yon lit re ya kýt yar dý mýn da bu lun muþ tu. An cak Ýs ra il in am bar go su dolayýsýyla böl ge de cid dî o ran da e lek trik ke sin ti le ri ya þa ný yor. Gazze / a a ÝSRAÝLLÝ TURÝSTLERE SALDIRI: 7 ÖLÜ BUL GA RÝS TAN IN Bur gaz þeh rin de Ýs ra il li tu rist le - re kar þý dü zen le nen te rö rist sal dý rý da 7 ki þi nin öl dü - ðü bil di ril di. Ö len le rin 5 i nin Ýs ra il va tan da þý ol du ðu be lir til di. Ölen di ðer ki þi le rin, o to bü sün Bul gar þo - fö rü ve bom ba yý pat la tan te rö rist ol duk la rý kay de - dil di. Te rö ris tin ü ze rin de sah te ol du ðu an la þý lan A - me ri kan sü rü cü eh li ye ti bu lun du ðu be lir til di. E ko - no mi, E ner ji ve Tu rizm Ba ka ný Del yan Dob rev, sal - dý rý nýn kur ban la rý i le bir lik te ay ný u çak la Ýs ra il den ge len 7 tu ris tin i se Bul ga ris tan da ki ta til le ri ni sür - dü re cek le ri ni bil dir di. Sofya / a a

8 8 HA BER Y ca ni as ya.com.tr Kö tü yü sa vun mak ya ký þýr mý? Kö tü lük le re ma ni ol mak ve o nun kar þý sýn da i yi lik le rin ço ðal ma sý na ça lýþ mak in sâ nî bir va zi fe i ken, iþ ler ter si ne dön müþ va zi yet te. Ger çek ler o ka dar çar pý tý lý yor ki, ba zý ay dýn lar kö tü lük le ri sa vun ma yý ter cih e di yor. Me se lâ, al kol lü iç ki le rin su gi bi tü ke til me si sa vu nu lur ken, Bu iç ki ler il men ve týb ben za rar lý dýr, yay gýn laþ ma sý na ma ni o lun sun de mek a de ta a yýp la nýr hâ le gel di. Ba zý li be ral ay dýn lar da, al kol lü iç ki le rin en gel len me si ta lep le ri ne, ba þör tü sü ya sa ðý na gön der me ya pa rak kar þý çý ký yor. Ö zet le di yor lar ki, Biz ba þör tü sü ya sa ðý na i ti raz et tik, siz de al kol lü iç ki ya sa ðý na i ti raz e din! Al kol lü iç ki i le ba þör tü sü nü ký yas la mak, doð ru bir ký yas ol ma sa ge rek. Ý çen le rin de it ti fa kýy la al kol lü iç ki ler sa de ce sað lýk a çý sýn dan bi le ba kýl sa za rar lý i ken, ay ný þey ba þör tü sü i çin söy le ne bi lir mi? Ha di se ye di nî a çý dan ba kýl ma sa bi le, al kol lü iç ki i çen bi ri hem ken di ne hem de baþ ka sý na is te ði dý þýn da bi le ol sa za rar ve re bi lir. Pe ki, ba þör tü sü ta kan i çin böy le bir du rum söz ko nu su mu dur? Ta biî ki al kol lü iç ki ler le en et ki li mü ca de le e ði tim yo luy la müm kün dür. Ku ru ya sak lar la, ka nun mad de le riy le et ki li bir mü ca de le yap ma im kâ ný yok tur. Çün kü a çýk ta, mey dan da, fes ti val de, park ta, ga zi no da iç ki i çil me si ya sak lan mýþ ol sa iç mek is te yen bu de fa e vin de i çer. Her in sa nýn ba þý na bir po lis di ki le me ye ce ði ne ve bu na da ge rek ol ma dý ðý na gö re, in san la rýn al kol lü iç ki le rin za rar la rý ko nu sun da ik na e dil me si lâ zým. En te sir li, en ka lý cý, en fay da lý yol bu yol dur. Bu nun la bir lik te al kol lü iç ki le rin rek lâm ve teþ vi ki nin en gel len me si doð ru ve ge rek li dir. Çün kü al kol lü iç ki ler ki þi ve top lum sað lý ðý i çin za rar lý dýr. Ki me ne, ben za rar lý ol du ðu nu bi le rek yi ne de i çe ce ðim de mek; ba zý ku lak la ra ca zip ve de mok ra tik bir i fa de gi bi gö rün se de doð ru de ðil dir. Dün ya nýn he men hiçbir ül ke sin de al kol lü iç ki i çil me si teþ vik e dil mez. Ak si ne, in san la rýn bu kö tü lük ten u zak tu tul ma sý i çin he men her yol de ne nir. Ay ný þey ül ke miz de ni çin ya pýl ma sýn? Tek rar e de lim: Al kol lü iç ki le rin tü ke ti mi nin rek lâm ve teþ vi ki ön ce lik le en gel len me li dir... Bu nun ka nun lar ha zýr la mak tan zi ya de e ði tim ve ik na yo lu i le ya pýl ma sý da ha et ki li o lur. Bu gün bi le al kol lü iç ki le rin ga ze te ler e liy le rek lâm e dil me si en bü yük çe liþ ki ler den bi ri dir. Her de fa sýn da sor du ðu muz gi bi tek rar so ra lým: Si ga ra nýn ga ze te ler de rek lâ mý nýn müm kün ol ma dý ðý bir ül ke de, al kol lü iç ki le rin rek lâm la rý na sýl de vam e der? Sað lýk Ba kan lý ðý bu ko nu da a dým at mak i çin da ha kaç yýl bek le ye cek? Pek çok dün ya ül ke si nin al kol lü iç ki ler le cid dî þe kil de mü ca de le et ti ði bel li. Bu ko nu da çar pý cý bir uy gu la ma da A me ri ka da ya þan mýþ. 25 yýl ön ce A me ri ka ya gi den Mer ve Ka vak çý, Tek sas ta ya pý lan al kol lü iç ki ler le mü ca de le yi an la týr ken þöy le di yor: Her þe yi ya ban cý bu yer ler de [A me ri ka/tek sas] si zi þa þýr tan, mem nu ni yet le þa þýr tan bir ger çe ði de öð re ni yor su nuz. A lýþ ve ri þi ni zi yap tý ðý nýz bü yük mar ke te git ti ði niz de, Bu ra da iç ki sa týl maz. Al lah Al lah, Müs lü man bir ül ke de de ðil si niz. Tek sas ýn, ha ni biz de kov boy la rýn di ya rý o la rak ta ný nan Tek sas ýn Dal las ýn da sý nýz. Dal las met ro po li ta ný nýn i çin de Ric hard son þeh rin de si niz. Ve bu ra da iç ki sa tý þý ya sak. On la rýn ta bi ri i le dry zo ne ya ni ku ru ku þak. Ci var da Müs lü man yok. Yal nýz sý nýz. (...) Re fah se vi ye si ol duk ça yük sek bir böl ge. A ma bu ra da iç ki sa tý þý yok! Pe ki, ne den di ye so ru yor su nuz. Kim var bu nun ar ka sýn da di ye me rak e di yor su nuz. Top lum sal ta lep di yor lar. Bu böl ge nin in san la rý, bu ra da ya þa yan lar böy le is te di ði i çin iç ki sa tý þý yok. Hý ris ti yan A me ri ka lý la rýn, din dar ve ya de ðil, bu in san la rýn ta le bi þe hir yö ne ti mi ta ra fýn dan da ka bul gö rü yor ve iç ki sa tý þý ya sak la ný yor. Çün kü ABD li ler al ko lün kö tü lük le ri ni bi li yor lar. Bi re bir ya þý yor lar, ço cuk la rý ný al kol lü sü rü cü le rin ci na yet le ri ne kur ban e di yor lar ve çö zü mü al kol den cay dýr mak ta bu lu yor lar. Bu nun i çin de sa tý þý ný ya sak lý yor lar. (...) A me ri ka da me se lâ bir park ta iç ki i çe mez kim se. Ya sak týr çün kü. Top lum sal hu zu ru bo zar çün kü. (Ye ni A kit, 17 Tem muz 2012) O hal de so ra lým: Al kol lü iç ki le rin hiç de ðil se teþ vik e dil me me si ge rek ti ði ni ka bul i çin, A me ri ka nýn ye ni den keþ fe dil me si ni mi bek le ye ce ðiz? TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Ozan ve Hatice Kaya çiftinin Ubeydullah Musab adýný verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hâk'tan saðlýklý uzun ömürler dileriz. Üsküdar Yeni Asya Okuyucularý Kim se ye ay rým cý lýk ta ný mý yo ruz ADALET BAKANI ERGÝN, ''CEZA VE GÜVENLÝK TEDBÝRLERÝNÝN ÝNFAZINA ÝLÝÞKÝN MEVZUAT HÜKÜMLERÝ, AYIRIM YAPILMAKSIZIN VE HÝÇ KÝMSEYE AYRICALIK TANINMAKSIZIN UYGULANMAKTADIR'' DEDÝ. A DA LET Ba ka ný Sa dul lah Er gin, ce za ve gü ven lik ted bir le ri nin in fa zý na i liþ kin mev zu at hü küm le ri nin, a yý rým ya pýl mak sý zýn ve hiç kim se ye ay rý ca lýk ta nýn mak sý zýn uy gu lan dý ðý ný i fa de et ti. Er gin, BDP Van Mil let ve ki li Öz dal Ü çer in ya zý lý so ru ö ner ge si ni ce vap la dý. Er gin, ce za ve gü ven lik ted bir le ri nin in fa zý na i liþ kin mev zu at hü küm le ri nin, tüm ce za in faz ku rum la rýn da, hü küm lü le rin ýrk, dil, din, mez hep, mil li yet, renk, cin si yet, do ðum, fel se fi i nanç, mil lî ve ya sos yal kö ken ve si ya si ve ya di ðer fi kir ya hut dü þün ce le ri i le e ko no mik güç le ri ve di ðer top lum sal ko num la rý yö nün den a yý rým ya pýl mak sý zýn ve hiç kim se ye ay rý ca lýk ta nýn mak sý zýn uy gu lan dý ðý ný kay det ti. Hü küm lü ve tu tuk lu la rýn, ku rum i da re si nin di sip lin ce za la rý ve di ðer ku rum uy gu la ma la rý na kar þý in faz ha kim li ði nez din de þi kâ yet hak ký; in faz ha kim li ði ka ra rý na kar þý da a ðýr ce za mah ke me si nez din de i ti raz hak ký bu lun du ðu nu a ným sa tan Er gin, Bu þe kil de hem hýz lý bir de ne tim sað lan mak ta hem de ka rar lar yar gý de ne ti mi ne ta bi ký lýn mak ta dýr de di. Ada nýn geleceði Türkiye ile irtibatlý BAÞBAKAN YARDIMCISI ATALAY, KIBRIS'IN GELECEÐÝNÝN TÜRKÝYE ÝLE ÝRTÝBATLI OLDUÐUNU BELÝRTEREK, "SUYU ANCAK TÜRKÝYE'DEN GÝDER. BAÞKA YERDEN GELEMEZ. ÞÝMDÝ ELEKTRÝÐÝ DE EKLEYECEÐÝZ. BU ADA NIN TAMAMI ÝÇÝN DAHA GARANTÝLÝ BÝR HAYATI SAÐLAYACAK'' DEDÝ. BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A ta lay, Kýb rýs ýn ge le ce ði ne i liþ kin o la rak, A da nýn ge le ce ði Tür ki ye i le ir ti bat lý dýr. Su yu an cak Tür ki ye den gi der. Baþ ka yer den ge le mez. Þim di e lek tri ði de ek le ye ce ðiz. Bu a da nýn ta ma mý i çin da ha ga ran ti li bir ha ya tý sað la ya cak. Do la yý sýy la biz bu ko nu da ken di miz den e mi niz de di. A ta lay, KKTC nin kur tu lu þu nun 38. yýl dö nü mü do la yý sýy la KKTC An ka ra Bü yü kel çi si Mus ta fa La ka dam ya lý ve be ra be rin de ki Kýb rýs Türk Mü ca hit ler Der ne ði i le Þe hit A i le le ri ve Ma lul Ga zi ler Der nek le ri tem sil ci le ri ni Baþ ba kan lýk ta ka bul et ti. TÜR KÝ YE, KU ZEY KIB RIS BÝR DÝR Tür ki ye i le KKTC i liþ ki le ri nin en i yi dö ne mi ya þa dý ðý na vur gu ya pan A ta lay, Hü kü met o la rak ve re bi le ce ði miz her des te ði ve ri yo ruz de di. Gü - CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve A da na Mil let ve ki li Fa ruk Lo ðoð lu, Su ri ye de ki du ru mun gün geç tik çe kö tü ye git ti ði ni be lir te rek, Þim di ya pýl ma sý ge re ken, BM Ge nel Sek re te ri ve A rap Li gi Ö zel tem sil ci si nin baþ lat tý ðý Ce nev re sü re ci nin tüm ta raf lar ca tam o la rak des tek len me si dir de di. Lo ðoð lu, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Su ri ye U lu sal Gü ven lik Ku ru mu na kar þý ya pý lan son te rö rist sal dý rý yý ký na dýk la rý ný bil dir di. Te rö rün kay na ðý nýn ve söz de ge rek çe si nin ne o lur sa ol sun i za hý nýn müm kün ol ma dý ðý ný i fa de e den Lo ðoð lu, Bu bað lam da Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn he nüz bir ký na ma da bu lun ma - Ö te yan dan; ce za in faz ku rum la rý mý zýn u lu sal o la rak de ne ti mi, Ba kan lý ðý mýz Ce za ve Tev ki fev le ri Ge nel Mü dür lü ðü gö rev li le ri, Cum hu ri yet baþ sav cý la rý, ce za e vin den so rum lu Cum hu ri yet sav cý la rý, A da let Ba kan lý ðý mü fet tiþ le ri ve ce za e vi kon tro lör le ri ta ra fýn dan hem pe ri yo dik o la rak hem de ha ber siz o la rak ya pýl mak ta o lup uy gu la ma lar ve var sa þi kâ yet ler ye rin de a raþ tý rýl mak ta dýr. Ay rý ca, bu ku rum lar TBMM Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko mis yo nu, Baþ ba kan lýk Ýn san Hak la rý Yük sek Ku ru lu yet ki li le ri ta ra fýn dan da de net len mek te dir. Ýl ve il çe in san hak la rý ku rul la rý da in san hak la rý ih lâ li id di a la rý ný in ce le mek ve a raþ týr mak ü ze re bu lun duk la rý yer ler de ki ku rum la rý zi ya ret e de bil mek te dir. Di ðer ta raf tan, Ce za Ýn faz Ku rum la rý ve Tu tu kev le ri Ýz le me Ku rul la rý Yö net me li ði i le si vil top lum ü ye le rin den o lu þan ku rul lar ca ce za in faz ku rum la rý nýn si vil top lum de ne ti mi ne a çýl ma sý da sað lan mýþ týr. An ka ra / a a ney i le i liþ ki ler de KKTC ve Tür ki ye o la rak a dil, e þit þart lar da, i ki ta raf lý, bir fe de ral ya pý yý ta lep et tik le ri ni i fa de e den A ta lay, KKTC Türk le ri nin re fe ran dum da bu ko nu da sý nav ver di ði ni an cak Gü ney ta ra fý nýn ya naþ ma dý ðý ný söy le di. Gü ney Kýb rýs Rum Yö ne ti mi nin AB Dö nem baþ kan lý ðý al dat ma ca sý i çin de ol du ðu nu kay de den A ta lay, Bu nun gu ru ru i çin de mü za ke re le ri bi le cid dî yü rüt mez du rum da lar. O ko nu da da biz Tür ki ye o la rak Kýb rýs lý kar deþ le ri mi ze, mü za ke re le rin so nu cu ne o lur sa ol sun hiç en di þe ye ge rek yok. Ge le cek en di þe si ne ge rek yok. Tür ki ye, Ku zey Kýb rýs bir dir. Biz bir bi ri mi zin ya nýn da yýz. Ku zey Kýb rýs ýn da i ma ya nýn da ve ar ka sýn da yýz. O ra da hiç bir o lum suz luk ol ma ya cak. Bu na mü sa a de et me yiz. Ö nem li o lan bu ra nýn ken di e ko no mi si ni, de mok ra si si ni güç len dir me si di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a mýþ ol ma sý ný da Hü kü me tin te rör ko nu sun da da hi ay rým cý lýk ya pan yan lý po li ti ka sý nýn bir te za hü rü o la rak ib ret le iz li yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Lo ðo lu, þun la rý kay det ti: Su ri ye de ki du rum her ge çen gün kö tü ye git mek te dir. U lus la ra ra sý top lu mun tek gö re vi ül ke de ki týr ma nan þid det sar ma lý ný dur dur mak ol ma lý dýr. Oy sa, Bir leþ miþ Mil let ler Gü ven lik Kon se yi nin da i mi ü ye le ri bir tür lü or tak bir i ra de o luþ tu ra ma mak ta, her bi ri Su ri ye yi ken di ter cih le ri doð rul tu sun da yön len dir mek is te dik le ri i çin ül ke de ki ça týþ ma lar kö tü den da ha kö tü ye git mek te dir. Þim di ya pýl ma sý ge re ken; BM Ge nel 72 BÝN PERSONELE EÐÝTÝM VERÝLDÝ ER GÝN, ce za in faz ku rum la rý ve tu tu kev le ri per so ne li ne, Ýn - san hak la rý, Türk in faz sis te mi, Av ru pa ce za e vi ku ral la rý ve di - ðer u lus la ra ra sý mev zu at, suç ve suç lu luk, i le ti þim, mes lek e - ti ði, o lum lu sos yal mo del ol - ma, ce za in faz ku ru mu i da re si, per so nel mev zu a tý, duy gu la rýn o lum suz et ki le ri ve stres le ba - þa çýk ma, ce za in faz ku ru mu gü ven li ði, tu tuk lu-hü küm lü psi ko lo ji si, öf ke ve öf ke kon - tro lü, prob lem çöz me be ce ri le ri i le e kip ça lýþ ma sý gi bi ko nu lar - da bu gü ne ka dar 72 bin per so - ne le e ði tim ve ril di ði ni bil dir di. Türkiye ile KKTC iliþkilerinin en iyi dönemi yaþadýðýna vurgu yapan Atalay, Hükümet olarak verebileceðimiz her desteði veriyoruz dedi. KÜ ÇÜK A DA DA Ý NA DI BI RA KIN A TA LAY, geç miþ te Ku zey Kýb rýs tan Lef - ko þe nin gü ne yi ne gi dip a lýþ ve riþ ya pýl dý ðý - ný ha týr la ta rak, þun la rý kay det ti: Þim di ar týk gü ney den ku ze ye gel me ler baþ la dý. Çün kü Ku zey Kýb rýs ta ha yat stan dar dý da ha yük sek. Gü ney e ko no mik zor luk lar la bo ðu þu yor þu an da. Bü yük sý kýn tý la rý var. Biz de on la ra di yo ruz ki bu kü çük a da da i - na dý bý ra kýn. Bir lik te bu a da yý hu zur lu o la - rak ge le ce ðe ta þý ya lým. A da nýn ge le ce ði Tür ki ye i le ir ti bat lý dýr. Su yu an cak Tür ki - ye den gi der. Baþ ka yer den ge le mez. Þim di e lek tri ði de ek le ye ce ðiz. Bu a da nýn ta ma mý i çin da ha ga ran ti li bir ha ya tý sað - la ya cak. Do la yý sýy la biz bu ko nu da ken di - miz den e mi niz. Siz de ken di niz den e min o lun. 38 yýl ön ce ki e mek le ri ni zin kar þý lý ðý çok bü yük. Ku zey Kýb rýs gü ven li bir þe kil - de yo lu na de vam e di yor. Ýn þal lah gü ven li bir þe kil de yo lu na de vam e de cek. Ce nev re sü re ci ta raf lar ca des tek len me li Sek re te ri ve A rap Li gi Ö zel tem sil ci si nin baþ lat tý ðý Ce nev re sü re ci nin tüm ta raf lar ca tam o la rak des tek len me si dir. Bu sü re cin Su ri ye de uy gu lan ma sý ve so nuç la rý nýn, ta ma men Su ri ye hal ký, re jim ve mu ha lif ler ta ra fýn dan or tak la þa be lir len me si ö nem ta þý mak ta dýr. Ce nev re sü re ci, ön ce lik le E sad ýn a ký be ti ni be lir le ye cek bir a raç o la rak de ðil, ül ke de ki þid de ti dur du ra cak ve si ya set te bir ge çiþ dö ne mi ni baþ la ta cak bir sü reç o la rak gö rül dü ðü tak dir de ba þa rý ya u la þa cak týr. Bu ne den le AKP ik ti da rý nýn tek o dak lý, tek bo yut lu ve ta raf gir Su ri ye po li ti ka sý ný ar týk a ci len göz den ge çir me si ge rek mek te dir. An ka ra / a a Çe lik: Tam Gün Ya sa sý nda es ki ye dö nüþ ol ma ya cak nakp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Çe lik, A na ya sa Mah ke me si ta ra fýn dan kýs mi o la rak ip tal e di len Tam Gün Ya sa sý yla il gi li ge ri ye dö nüþ ol ma ya ca ðý ný söy le di. Par ti ge nel mer ke zin de bir ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Çe lik, yük sek mah ke me nin ko nu yu e sas tan de ðil u sûl den ka rar ver di ði ni ha týr lat tý. Bu gün den ge ri ye dö nüþ söz ko nu su de ðil di yen Çe lik, þun la rý kay det ti: Es ki sis te me dö nü le cek di ye bir þey yok. Bu nun ön ce lik le bi lin me si ni is ti yo rum. Bu bi zim gün de mi mi ze ge le cek, me se le yi ye ni den de ðer len di rip ka rar a la ca ðýz. Dok tor la rýn ra hat sýz ve ren ci de e dil me si söz ko nu su de ðil. Biz ken di in sa ný mý zý, sað lý ðý ný sa de ce mu a ye ne he kim le ri ne ha va le et mek, on la rýn mer ha me ti ne terk et mek ko nu mu na sa hip de ði liz. Ta ma men es ki ye dö nüþ ol ma ya cak týr. Hü kü me ti miz ne ge re ki yor sa o ya pa cak. Ü ze ri mi ze dü þe ni el bet te ya pý la cak týr. An ka ra / ci han Ha va sý cak lýk la rý mev sim nor mal le ri nin ü ze rin de nor MAN ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, ha va sý cak lý ðý nýn ül ke ge ne lin de mev sim nor mal le ri ü ze rin de sey ret me ye de vam e de ce ði ni söy le di. Or man ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, Me te o ro lo ji Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan 10 ve 12 Tem muz 2012 ta rih le rin de bü tün yurt ta yük sek sý cak lýk u ya rý sý ya pýl dý ðý ný ha týr la ta rak, Tem muz ta rih le rin de yur du mu zun bü yük bö lü mün de 2012 yý lý Tem muz a yý nýn en yük sek sý cak lýk de ðer le ri nin kay de dil di ði ni i fa de et ti. Bu çer çe ve de 16 Tem muz Pa zar te si gü nü An ka ra da 38, Ýs tan bul da 36, Ýz mir ve A da na da 38, Ay dýn, Ma ni sa, Muð la ve An tal ya da 42 De niz li de 43 de re ce sý cak lýk öl çül dü. Muð la nýn Mi las il çe sin de öl çü len 45,7 de re ce, 6 Tem muz 2000 ta ri hin de kay de di len en yük sek sý cak lýk de ðe ri ni tek rar la mýþ týr. Ba kan E roð lu, Ha va sý cak lý ðý nýn bu gün yur dun ku zey ba tý ke sim le rin de i ti ba ren tek rar art ma ya baþ la ya ca ðý, Ra ma zan a yý nýn ilk gün le ri o lan haf ta so nu ve ö nü müz de ki ye ni haf ta da da bü tün yurt ta art ma ya de vam e de ce ði, yur dun ku zey ke sim le rin de mev sim nor mal le ri nin 2-4 de re ce, gü ney ve iç ke sim le rin de i se 5-8 de re ce ü ze rin de o la ca ðý tah min e di li yor de di. Ba kan E roð lu, a þý rý sý cak lar se be biy le ya þa na bi le cek gü neþ çarp ma sý na kar þý ö zel lik le gü neþ ý þýn la rý nýn dik gel di ði sa at le ri a ra sýn da, yük sek sý cak lý ða kar þý has sa si ye ti o lan kro nik has ta lý ðý bu lu nan lar, yaþ lý lar, ço cuk lar, en gel li ler ve ha mi le le rin gü neþ te kal ma sü re si nin en a za in di ril me si ve ko ru yu cu ted bir le rin a lýn ma sý hu su sun da va tan daþ la rý u yar dý. An ka ra / ci han Bir leþ me de ðer len di ri li yor nhas Par ti Ge nel Sek re te ri Ka zým Ars lan, HAS Par ti i le AKP nin bir leþ me ça lýþ ma la rýy la il gi li, Ý ki par ti i çin de ki de ðer len dir me ler den son ra AKP i le Has Par ti nin bir lik te ça lýþ ma im ka ný gö rü le bi li yor sa i þin de tay la rý i le il gi li gö rüþ me ler baþ la ya cak de di. Ars lan, yap tý ðý a çýk la ma da, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn Has Par ti Ge nel Baþ ka ný Nu man Kur tul muþ i le yap tý ðý gö rüþ me de, Tür ki ye nin i çin de bu lun du ðu si ya si or ta mýn tar tý þýl dý ðý ný, be ra ber si ya set yap ma nok ta sýn da Baþ ba kan Er do ðan ýn Kur tul muþ a tek lif te bu lun du ðu nu ha týr lat tý. Gö rü þe me den son ra Kur tul muþ un par ti or gan la rý na bil gi be lir ten Ars lan, þun la rý söy le di: Mer kez Yü rüt me Ku ru lu ve Ge nel Ý da re Ku ru lu nu ve il baþ kan la rý mý zý top la dýk. Ge nel baþ ka ný mýz sü reç le il gi li bil gi ver di. Ar ka daþ la rý mý zýn gö rüþ ve dü þün ce le ri ni al dý. Do la yý sýy la da ka fa mýz da bu nun la il gi li bir þey ler o luþ ma ya baþ la dý. A ma þu an da ka rar nok ta sýn da de ði liz. Þim di ay ný sü re ci AK Par ti ken di i çe ri sin de ya pa cak. Ö nü müz de ki bir kaç gün i çe ri sin de zan ne di yo rum AK Par ti Mer kez Ka rar Ku ru lu top la na cak. On la rýn gö rüþ le ri a lý na cak ve on dan son ra kar þý ta ra fýn da gö rüþ le ri a lý na cak. Ý ki par ti i çin de ki de ðer len dir me ler den son ra AK Par ti i le Has Par ti nin bir lik te ça lýþ ma im ka ný gö rü le bi li yor sa i þin de tay la rý i le il gi li gö rüþ me ler baþ la ya cak. A ma þu an da i þin de ta yý i le il gi li bir þey ko nu þul muþ de ðil. Sa de ce a na çer çe ve ve pren sip ler ü ze rin de ko nu þul muþ tur. Yozgat / a a TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Ýsa Ergin ve Ümmühan Hanýmefendinin Ahmet Berat adýný verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hâk'tan saðlýklý uzun ömürler dileriz. Pursaklar Yeni Asya Okuyucularý / ANKARA TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Mehmet Ýnce'nin oðlu Ömer Kazým Ýnce ile Seyran Hanýmefendinin Mehmet Burak adýný verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, yavruya Cenâb-ý Hâk'tan saðlýklý uzun ömürler dileriz. Bornova Yeni Asya Okuyucularý ÝZMÝR

9 BEYAZIT Mey da ný nda dü zen le nen 31. Tür - ki ye Ki tap ve Kül tür Fu a rý, kapýlarýný ziyaretçilere açtý. Diyanet Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, fu a rýn a çý lý þý nda yap - tý ðý ko nuþ ma da, ü re ti len bil gi nin ev ren sel - leþ ti ri le me me si ol du ðu na dik ka ti çe ke rek, bil gi ü re ti min de, ü re ti len bil gi nin ka li te sin de ek sik lik bu lun du ðu nu söy le di. Prof. Dr. Gör - mez, Son yýl lar da te fek kür kay nak la rý mýz ge - li þi yor mu a za lý yor mu? Dü þün ce ü re ti mi ne ka dar ar tý yor? Ý la hi yat fa kül te le ri ço ða lý yor, pro fe sör le rin, ho ca la rýn sa yý sý ar tý yor, ya zar - la rýn sa yý sý ar tý yor. An cak ü ret ti ði miz bil gi nin ka li te sin de ol ma mýz ge re ken yer de de ði liz. Te fek kür kay nak la rý mý zý, bil gi, duy gu kay - nak la rý ný ye ni den göz den ge çir me ye ih ti ya cý - mýz var de di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Di ya - net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ, Ýs tan bul Va li si Hü se yin Av ni Mut lu, tö ren a - la nýn da ki ço cuk lar la bir lik te fu a rýn a çý lý þý ný ger çek leþ tir di ve fu a rý gez di. HA BER LER HA BER 9 Y Su ri ye de baþþehir Þam ýn gö be ðin de ki U lu sal Gü ven lik Mer ke zi ne ya pý lan ve bir baþ kan yar dým cý sý, ba kan ve ba kan yar dým cý sý i le is tih ba rat bö lüm baþ ka ný nýn öl dü ðü, i çiþ le ri ba ka ný i le is tih ba rat þe fi nin ya ra lan dý ðý son sal dý rýy la da ha da de rin le þen iç sa vaþ ve ka os baþ ta ol mak ü ze re, dü - þen/dü þü rü len jet kri zi i le Tür ki ye nin iç ve dýþ gün de min de ki yo ðun luk ta di ðer ba zý ö - nem li ko nu lar yi ne kay na yýp gi di yor. Kýb rýs Rum Ke si mi nin Do ðu Ak de niz de baþ lat tý ðý do ðal gaz-pet rol a ra ma sý na An ka - ra nýn sert çý kýþ la rý nýn ar dýn dan ser gi le di ði çe - kin gen ve çe liþ ki li ký rýl gan lýk bun lar dan bi ri. Ha týr la na ca ðý ü ze re Rum yö ne ti mi nin Ak - de niz in do ðu sun da do ðal gaz a ra ma sý na baþ - ta Baþ ba kan ve Dý þiþ le ri Ba ka ný ol mak ü ze re hü kû met ten bü yük tep ki ve ril miþ; hat ta Tür ki ye ye rað men ya pý lan bu emr-i va ki nin sa vaþ se be bi sa yýl dý ðý rad de si ne ge lin miþ ti. Rum Ke si mi nin Ýs ra il ve Yu na nis tan i le stra te jik or tak lýk an laþ ma la rýy la or tak as ke rî tat bi kat lar ya pýp ser best ti ca ret böl ge si an laþ - ma sý im za la ya rak Do ðu Ak de niz de do ðal gaz ve pet rol iþ bir li ði tah ri ki ne kar þý An ka ra, as ke - rî bas ký uy gu la ma teh di din de bu lun muþ tu. Er do ðan ve A rýnç, Tür ki ye nin böl ge de do ðal gaz ve pet rol ta ra ma fa a li yet le ri nin de - niz ve ha va un sur la rýn ca des tek le ne ce ði ni be lirt miþ; E ner ji Ba ka ný, pet rol a ra na cak böl - ge hak kýn da a çýk la ma lar yap mýþ, KKTC de bir iz le me ko mi te si ku rul muþ tu. Bu a ra da mi sil le me o la rak Do ðu Ak de niz e sevk e di len sis mik a raþ týr ma ge mi si Pi rî Re is, Ýs ra il in tâ ci zi ne uð ra mýþ; Tel A viv den kal - kan i ki Ýs ra il sa vaþ je ti, KKTC yet ki li le ri nin u ya rý la rý ný dik ka te al ma ya rak, Rum la rýn iz - niy le Ku zey Kýb rýs ha va sa ha sý na gi rip, Mer - sin ký yý la rý ný a çýk ça gö re bi le cek þe kil de 15 mil ka dar yak laþ mýþ, Ýs ra il he li kop ter le ri Pi rî Re is in ü ze rin de u zun sü re uç muþ tu O BA MA NIN U YA RI SIY LA ÇARK Ne var ki bü tün bun lar o lup bi ter ken, Kýb rýs Rum yö ne ti mi nin KKTC ve Tür ki ye nin rý zâ sý ol ma dan Do ðu Ak de niz de yü rüt tü ðü son daj ça lýþ ma la rý ný A me ri kan Nob le E ner ji þir ke tiy le yap tý ðý nýn or ta ya çýk ma sý ü ze ri ne, ko nu Was - hing ton i le stra te jik müt te fi ki ve mo del or - ta ðý An ka ra a ra sýn da ki bir me se le ye dö nüþ tü. Kriz, Er do ðan ýn Ey lül 2011 de ki ABD zi - ya re tin de O ba ma i le gö rüþ me sin de gün de - me gel di. Bir leþ miþ Mil let ler 66. Ge nel Ku ru - lu top lan tý la rý na ka týl mak i çin git ti ði New York ta bir o tel de ya pý lan gö rüþ me ön ce sin - de, Er do ðan, Rum la rýn Ak de niz de ki emr-i va ki si kar þý sýn da, KKTC i le ký ta sa han lý ðý an - laþ ma sý nýn im za la na ca ðý ný ve ga ran tör ül ke o la rak Ku zey Kýb rýs ýn hak la rý ný ko ru mak i - çin Türk ge mi le ri nin böl ge ye gön de ri le ce ði - ni söy le mek le ye tin di. An cak bir sü re son ra bun dan da ca yýl dý. Zi - ra O ba ma nýn ABD nin Su ri ye po li ti ka la rý na ve uy gu lan ma sý is te nen si lâh am bar go su ve e ko no mik yap tý rým lar a ay nen ka týl ma sö zü ve ren Er do ðan ýn, Ýs ra il le Gü ney Kýb rýs yö ne - ti mi nin Tür ki ye ye rað men Do ðu Ak de niz de yap tý ðý do ðal gaz ve pet rol son daj fa a li yet le ri - nin Kýb rýs mü zâ ke re le ri ni de zo ra so kan bir çýl gýn lýk ol du ðu, ay rý ca Yu na nis tan la Tür ki ye a ra sýn da ki Yük sek Dü zey li Stra te jik Ýþ bir li - ði ni de sa bo te et ti ði þi kâ yet le ri hiç na za ra a - lýn ma dý. Üs te lik O ba ma, A me ri kan þir ke ti nin son daj ça lýþ ma la rý ný ken di uh de sin de ve hi mâ - ye sin de yap tý ðý ný söy le yip, u yar dý. A ka bin de i - se Baþ ba kan ýn a ðýz de ðiþ ti rip alt tan al ma ya baþ la ma sý dik kat çek ti. Rum Ke si mi ne ve des - tek çi le ri ne çe ki len rest le rin ve söy lem le rin ar - ka sý gel me di. Ba tý ba sý nýn da, Er do ðan ýn O ba - ma ya Ak de niz de as ke rî bir ça týþ ma dan ya na ol ma dý ðý te mi na tý ný ve rip ABD ta ra fý ný ra hat - lat tý ðý, Tür ki ye nin do ðal gaz a ra ma la rý na kar þý do nan ma am bar go su ya da fi zi kî en gel le me de bu lun ma ya ca ðý yo rum la rý ya pýl dý AN KA RA LÂL KE SÝL DÝ De va mýn da da Pi rî Re is in Do ðu Ak de - niz de be lir le nen g böl ge sin de plân la nan sis mik hat ta ka yýt a lým ve ve ri top la ma ça lýþ - ma la rý nýn ya rý sý ný ta mam la dý ðý, ha va þart la rý - nýn uy gun ol ma sýy la ye ni den pet rol ve do - ðal gaz re zer vi i çin böl ge ye gön de ri le ce ði bil - di ril diy se de ar ka sý gel me di. Ve Do kuz Ey lül Ü ni ver si te si De niz Bi lim le ri ve Tek no lo ji si Ens ti tü sü bün ye sin de ki 10 per - so ne lin gö rev yap tý ðý a sýr lýk ge mi, o þi nog ra fik ve bi yo lo jik a raþ týr ma lar yap mak ü ze re bu kez Kýb rýs ýn ba tý sý na, Ro dos A da sý nýn gü ne yi ne gi der ken ha va mu ha le fe ti ne de niy le ge ri çe - ki lip Bod rum Ka le si a çýk la rý na de mir le di. Ke za Tür ki ye nin Ma lat ya Kü re cik te fü ze kal ka ný ra da rý ný ko nuþ lan dýr ma sý so nu cu ABD i le o luþ tu ðu be lir ti len o lum lu at mos - fer de ge çen Er do ðan-o ba ma gö rüþ me si nin so nuç la rý bu nun la da kal ma dý. Er do ðan ýn, do kuz va tan da þýn kat le dil di ði Ma vi Mar ma ra bas ký nýn dan do la yý Ýs ra il in Tür ki ye den ö zür di le me me si, taz mi nat ö de me me si ve Gaz - ze ye am bar go da di ret me sin den ö tü rü ya kýn - ma la rý na, O ba ma nýn ABD nin i ki müt te fi ki a ra sýn da ki i liþ ki le ri nin i ler le me si ni ö ne rip, Ýs ra il le ba rý þýn! tel ki ni ni tek rar la dý ðý med ya - da yer al dý. Er do ðan dan Ýs ra il e kar þý üs lû bu - nu da ha da yu mu þat ma sý ve ka pý yý ta ma - men ka pat ma ma sý ri câ sýn da bu lun du ðu da. Ve o gün bu gün dür An ka ra lâl ke sil di. Ö - zel lik le Rum Ke si mi nin Do ðu Ak de niz de Ýs - ra il in ko ru yu cu lu ðun da A me ri kan þir ke tiy le yap tý ðý do ðal gaz ve pet rol a ra ma ve son daj ça lýþ ma la rý na An ka ra dan ses se da yok! Baþ ta ve rip ve riþ ti ren An ka ra tep ki siz ve sus kun! Ýb ret-i â lem An ka ra nýn son daj sus kun lu ðu DÝYA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör - mez, Ra ma zan da dik kat e di le cek en ö nem li hu su sun Ra ma zan ý de ðiþ tir me mek ol du ðu nu i fa de e de rek, Ra ma zan da mut la ka bir coþ ku o la cak týr. A ma bu coþ ku i ba de tin coþ ku su o la - cak týr. Bu coþ ku yu as la bir eð len ce ye, bir gös te - ri ye dö nüþ tür me mek ge re kir de di. Tür ki ye Di ya net Vak fý Fa tih Ça pa Ya yý ne - vi nin a çý lýþ tö re ni ne ka tý lan Prof. Dr. Meh - met Gör mez, a çý lý þýn ar dýn dan ya yý ne vi ni gez di. Ba sýn men sup la rý nýn Ra ma zan i le il gi - li so ru la rý ný ce vap la yan Gör mez, bu se ne Ra ma zan i çin Se lâ mýn yay gýn laþ ma sý ný te - ma e din dik le ri ni be lirt ti. Gör mez, Ýn san i - liþ ki le rin de bi rey sel leþ me nin ö ne çýk tý ðý bir dö ne mi ya þý yo ruz. Ýn san la rýn bir bi rin den bir kü çük se lâ mý e sir ge di ði bir za man da ya þý yo - ruz. Se lâm ver me yi kül fet san dý ðý mýz za - man lar o lu yor. Ra ma zan ýn bu ma ne vî at - mos fe rin de ben cil li ði miz den kur tu la rak bir - bi ri mi zi dü þün dü ðü mü zü i fa de et mek i çin sev gi ve ba rý þý sað la mak i çin se lâ mý yay gýn - laþ týr mak is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. Bu se ne dik kat e di le cek en ö nem li hu su sun Ra ma - zan ý de ðiþ tir me me ye ça lýþ mak ol du ðu nu vur gu la yan Gör mez, Ra ma zan ýn ru ha ni ye - ti ne ve ma ne vi ya tý na tes lim ol mak ge re ki yor. Ra ma zan la de ðiþ mek di yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Ba sýn men sup la rý nýn, Eð len ce le rin a bar týl dý ðý na yö ne lik e leþ ti ri le ri niz ol muþ tu. Eð len ce ler çok mu a bar tý lý yor? þek lin de ki so ru su na Gör mez, Ra ma zan da mut la ka bir coþ ku o la cak týr. A ma bu coþ ku i ba de tin coþ - ku su o la cak týr. Bu coþ ku yu as la bir eð len ce - ye, bir rek la ma, bir ta ný tý ma bir gös te ri ye dö - nüþ tür me mek ge re kir. O ru cun ve Ra ma - zan ýn her mü 'mi ne ka zan dýr mak is te di ði en ö nem li has let; te va zu dur. Bu te va zu dan ay - rýl ma mak, Ra ma zan ý, if tar sof ra la rý ný bir þa - ta fa ta dö nüþ tür me mek, bir is ra fa dö nüþ tür - me mek he pi mi zin en ö nem li va zi fe si o la cak - týr ce va bý ný ver di. Ýs tan bul / ci han Ramazan coþkusu eðlenceye dönüþmesin DÝ YA NET BAÞ KA NI GÖR MEZ: RA MA ZAN'DA KÝ COÞ KU Ý BA DE TÝN COÞ KU SU O LA CAK TIR. BU COÞ KU YU AS LA BÝR EÐ LEN CE YE, BÝR GÖS TE RÝ YE DÖ NÜÞ TÜR ME MEK GE RE KÝR. Er do ðan, Ö zel i ka bul et ti nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan ýn, Ge - nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral Nec det Ö zel i ka bul et ti. Dol ma bah çe de ki Baþ ba kan lýk O - fi si nde ger çek le þen haf ta lýk o la ðan gö rüþ me, ba sý na ka pa lý 2 sa at sür dü. Ýs tan bul / a a PKK dan ka çan ka dýn te rö rist tes lim ol du ntun CE LÝ DE te rör ör gü tü PKK dan ka çan 1 ka dýn te rö rist, si lâ hýy la bir lik te gü ven lik güç le ri ne tes lim ol du. PKK nýn dað kad - ro sun da fa a li yet te bu lu nan 1 ka dýn te rö - rist, ör güt ten ka ça rak Na zi mi ye il çe sin de gü ven lik güç le ri ne tes lim ol du. Si lâh ve teç hi za týy la bir lik te tes lim o lan ve kim li ði a çýk lan ma yan PKK lý ka dýn i le il gi li so ruþ - tur ma sür dü rü lü yor. Tun ce li / ci han ÖTV dü þü rül sün tek li fi nchp Ýs tan bul Mil let ve ki li Mah mut Ta nal, o to mo bil ler i çin a lý nan Ö zel Tü ke tim Ver - gi le ri nin dü þü rül me si i çin ka nun tek li fi ver - di. Ta nal ýn, TBMM Baþ kan lý ðý na sun du ðu tek lif, ÖTV de de ði þik lik ön gö rü yor. Tek li fe gö re, o to mo bil ler i çin uy gu la nan ö zel tü ke - tim ver gi le ri, mo tor si lin dir hac mi 1600 san - ti met re kü pü geç me yen ler i çin yüz de 18, mo tor si lin dir hac mi 1600 san ti met re kü pü ge çen an cak 2000 san ti met re kü pü geç me - yen ler i çin yüz de 25, mo tor si lin dir hac mi 2000 san ti met re kü pü ge çen ler i çin yüz de 37 o la cak. Tek li fin ge rek çe sin de, bin ki þi ye dü - þen o to mo bil sa yý sý nýn ABD de 965, Do ðu Av ru pa ül ke le rin de 318, Av ru pa ül ke le rin de 641, Ko re de 340 ol du ðu, an cak Tür ki ye de son yýl lar da ki ar týþ la bu ra ka mýn 141 e u la þa - bil di ði be lir til di. Tek li fin ka nun laþ ma sý ha - lin de, va tan da þýn o to mo bil a lým gü cü nün ar ta ca ðý, bu nun da ül ke e ko no mi si ne kat ký sað la ya ca ðý kay de dil di. An ka ra / a a O to mo bil le kam yo net çar pýþ tý: 11 ya ra lý nta ÞO VA il çe sin de ki tra fik ka za sýn da 11 ki - þi ya ra lan dý. E di ni len bil gi ye gö re, il mer ke - zin den Ta þo va yö nü ne gi den O nur Ay taç (22) yö ne ti min de ki DA HA 623 ya ban cý pla - ka lý o to mo bil, Dut luk Kö yü mev ki si Ye þi lýr - mak-2 Köp rü sü ü ze rin de, kar þý yön den ge - len Er sin Taþ tan ýn (52) kul lan dý ðý 34 JU U 04 pla ka lý kam yo net le çar pýþ tý. Ka za da, sü rü cü - ler i le a raç lar da bu lu nan E mi ne (22), Ser pil (18), Son gül (12), Se rap (18) ve Ga lip Ay taç (45), Se la hat tin Kes ki noð lu (29), Þa hin Tunç (38), Cu ma De mir (39) ve Bi lal Çe le bi (41) ya ra lan dý. Ya ra lý lar, am bu lans lar la Ta þo va Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Amasya / a a Top baþ, ö len iþ çi nin oð lu na kýz is te ye cek nýs TAN BUL Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top - baþ, met ro büs hat tý ça lýþ ma la rý sý ra sýn da ya þa nan ka - za da ö len iþ çi Ya kup Ka vak ýn oð lu na kýz is te me ye gi - de ce ði ni öð ren di ði ni kay de de rek, Bu, bi zi ol duk ça duy gu lan dýr dý. Ýn þal lah kýz is te me iþ le mi ni biz ya pa ca - ðýz. Hat ta bü tün ni þa ný ný, dü ðü nü nü, ih ti ya cý ný, eþ ya sý - ný da kar þý la ma yý da þah sen dü þü nü yo rum de di. Top - baþ, 31. Tür ki ye Ki tap ve Kül tür Fu a rý nýn a çý lý þýn da, ga ze te ci le rin so ru la rý ný cevap lar ken, Av cý lar-bey lik dü - zü met ro büs hat týn da de ne me tar zýn da sü rüþ le re baþ - la dý ðý ný bil dir di. Þu an da yol cu ta þýn dý ðý ný kay de den Top baþ, De ne me sü rüþ le ri tar zýn da, kýs men yer yer in ce le me þek lin de, çok yo ðun bir yol cu ta þý ma de ðil. Ar ka sýn dan in þal lah hiz me te gir miþ o la cak. Þu an bir prob lem yok de di. Met ro büs hat tý nýn Av cý lar da ki bað lan tý yo lu köp rü sü nün sö küm iþ lem le ri sý ra sýn da dü þen blok la rýn al týn da ka la rak ölen Ya kup Ka vak ýn a - i le si ne baþ sað lý ðý di le yen Top baþ, þun la rý söy le di: Ken di si 2 gün son ra oð lu na kýz is te me ye gi de cek miþ. Bu, bi zi ol duk ça duy gu lan dýr dý. Ýn þal lah kýz is te me iþ - le mi ni biz ya pa ca ðýz. Hat ta bü tün ni þa ný ný, dü ðü nü nü, ih ti ya cý ný, eþ ya sý ný da kar þý la ma yý da þah sen dü þü nü - yo rum. Baþ ka des tek ler de ve re ce ðiz a i le nin mað du ri - yet ya þa ma ma sý a dý na. Ö len kar de þi mi zi ye ri ne ge tir - me miz müm kün de ðil. Ken di si ne rah met di ler ken bu mü ba rek ay da, a i le si ne de hiç ol maz sa bi raz des tek o - la lým is ti yo ruz. Ýs tan bul / a a 60 hek tar or ma n si ga ra iz ma ri tin den yan mýþ nko ZAN il çe sin de 15 Tem muz da çý kan or man yan - gý ný na si ga ra iz ma ri ti nin sebep ol du ðu tes bit e dil di. A - da na Va li li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ko zan il - çe si Dað lý ca Kö yü Dað lý cak mev ki in de 15 Tem muz Pa zar gü nü sa at sý ra la rýn da or man lýk a lan da çý - kan yan gý na Or man Ýþ let me Mü dür lü ðü ne a it 1 yan - gýn sön dür me u ça ðý, 1 yan gýn sön dür me he li kop te ri, 50 a ra zöz ve 100 ki þi den o lu þan yan gýn sön dür me e ki - bi nin mü da ha le et ti ði bil di ril di. Ay ný gün sa at sý - ra la rýn da kon trol al tý na a lý nan yan gýn da 60 hek tar ký - zýl çam or ma ný nýn yan dý ðý i fa de e di len a çýk la ma da, Ko zan Jan dar ma Ko mu tan lý ðý nca çev re de em ni yet ted bir le ri a lýn ma sý ve a raþ týr ma lar da bu lu nul ma sý a - ma cýy la 2 jan dar ma a sa yiþ, 2 tra fik ve 1 o lay ye ri in ce - le me ti mi gö rev len di ril di ði kay de dil di. Yan gý nýn pik nik yap mak ü ze re me si re a la ný na ge len F. S. D. (18) ve kar de þi U. E. D nin (15) iç tik le ri si ga ra iz ma ri ti ni sön - dür dük le ri ni zan ne de rek or man lýk a la na at ma la rý so - nu cu çýk tý ðý nýn tes bit e dil di ði be lir til di. Cum hu ri yet sav cý sý nýn ta li ma tý doð rul tu sun da F. S. D nin jan dar ma ta ra fýn dan, U. E. D nin sav cý lýk ça i fa de le ri a lý na rak ser - best bý ra kýl dý ðý bil di ril di. A da na / a a OS TÝM sa nýk la rý nýn tah li ye ta le bi ne ret nos TÝM Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si nde 3 Þu bat 2011 de mey da na ge len, 20 ki þi nin ö lü mü ve çok sa yý da ki þi nin ya ra lan dý ðý 2 pat la ma da so rum lu lu ðu bu lun du ðu id di - a e di len 9 ki þi nin yar gý lan dý ðý dâ vâ da a vu kat la rýn, 3. Yar gý Pa ke ti kap sa mýn da, tu tuk lu sa nýk la rýn ad li kon - trol ted bi ri uy gu la na rak tah li ye e dil me si ta le bi mah ke - me ce red de dil di. An ka ra 10. A ðýr Ce za Mah ke me - si nde ki du ruþ ma ya tu tuk lu sa nýk lar Ka sým Er soy, Ba - ha dýr E sen dik ve Bur han Koç i le tu tuk suz sa nýk lar, pat la ma lar da ölenle rin ya kýn la rý ve ta raf a vu kat la rý ka týl dý. Mah ke me baþ ka ný, du ruþ ma da, sa nýk lar i le di ðer ka mu ku rum la rý nýn, pat la ma lar da ku sur lu o lup ol ma dýk la rý nýn, ku sur luy sa lar bu nun ne o ran da ol - du ðu nun be lir len me si i çin a lýn ma sý na ka rar ve ri len bi lir ki þi he ye ti ra po ru nun dos ya ya he nüz u laþ ma dý ðý - ný be lirt ti. Tu tuk lu sa nýk la rýn a vu kat la rý, o la ya i liþ kin de lil le rin ta ma men top lan dý ðý ný kay de de rek, sa nýk la - rýn, 3. Yar gý Pa ke ti i le yü rür lü ðe gi ren 6352 sa yý lý ya sa kap sa mýn da ad lî kon trol ted bi ri uy gu la na rak tah li ye e dil me le ri ni ta lep et ti. Cum hu ri yet sav cý sý ve müþ te ki a vu kat la rý i se sa nýk la rýn tu tuk lu luk la rý nýn de va mý ný is te di. Bi lir ki þi he ye ti ra po ru nun bek len - me si ne ka rar ve ren mah ke me, is nat e di len suç lar ve dos ya nýn ta mam lan ma mýþ ol ma sý ne de niy le tu tuk lu sa nýk la rýn tah li ye e dil me si ta le bi ni red det ti. Ba zý ek - sik bel ge le rin ta mam lan ma sý na ka rar ve ren mah ke - me, du ruþ ma yý er te le di. An ka ra / a a cev ni as ya.com.tr Üretilen bilginin kalitesi eksik Ýstanbul Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný Ka dir Top baþ 31. TÜRKÝYE KÝTAP VE KÜLTÜR FUARI AÇILDI Fuarýn açýlýþýný gerçekleþtiren Görmez, Mutlu ve Topbaþ stantlarý gezerek, kitaplarý incelediler.

10 EKONOMÝ 10 Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 18 TEMMUZ 2012 DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8020 ÖN CE KÝ GÜN 1,8090 t S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2160 ÖN CE KÝ GÜN 2,2140 t DÜN 91,75 ÖN CE KÝ GÜN 92,00 t DÜN 621 ÖN CE KÝ GÜN 620 t TÜM BÝ AD Baþ kan Yar dým cý sý Ke nan A cý kök Bü rok ra si a za lýrsa ya tý rým ar tar nnor MAL tu ris tin 1 li ra har car ken, sað lýk i çin ge len tu ris tin li ra har ca dý ðý ný be lir ten Tüm Bü rok rat ve Ý þa dam la rý Der ne ði (TÜM BÝ AD) Baþ kan Yar dým cý sý Ke nan A cý kök, bu yüz den sað lýk i çin ge len ya ban cý ya ge re ken ö ne min ve ri le rek bü rok ra si nin i yi ce a zal týl ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Ay ný za man da Türk Ha ir Trans Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný o lan A cý kök, Son 8 yýl da ül ke mi ze 110 mil yar do lar lýk ya ban cý ya tý rým gel di. 80 yýl da ya pý lan ya tý rým la rýn 7 ka tý son 8 yýl da gel di. Geç ti ði miz gün ler de Res mî Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gi ren Tor ba Ya sa i le hü kü met, ye ni ya tý rým la rýn ö nü nü a ça cak bir çok dü zen le me yi ha ya ta ge çir di. Ge liþ miþ e ko no mi ler a ra sý na gir mek i çin en gel le ri kal dý ra cak ya þa mý ko lay laþ tý ra cak dü zen le me le rin de vam et me si ge re ki yor. de di. TÜM BÝ AD ýn ku ru luþ a ma cý nýn i þ a dam la rý i çin bü rok ra si yi kal dýr mak ol du ðu nu an la tan A cý kök, þöy le de vam et ti: Bu ül ke nin kal kýn ma sý ve he def le ri ne u la þa bil me si i çin bü rok ra si ve iþ dün ya sý nýn el e le ver me si þart. Meselâ; Ya ban cý tu ris ti çek mek i çin ön ce lik le ka li te li hiz met þart. Bu nun i çin de ne tim ler sü rek li ya pýl ma lý. Nor mal bir tu rist 1 li ra har cý yor sa sað lýk tu ris ti li ra har cý yor. Ýlk ön ce sað lýk... Sað lýk tan son ra in san la rý tu riz me, o tel ci li ðe, a lýþ ve ri þe, ö zen dir mek ge re ki yor. Bü rok ra si nin a zal ma sýy la ya tý rým la rýn art tý ðý ný be lir ten A cý kök, TÜM BÝ AD o la rak da ha ge çen haf ta Türk Cum hu ri yet le rin den bir i þ a da mý na, Tür ki ye den 50 mil yon do lar lýk ma ki ne a lý mý i çin des tek ol duk. Ül ke miz de ki ka li te yi an lat týk. On lar da ge lip gör dük ten son ra ül ke mi ze þim di lik 50 mil yon do lar lýk dö viz bý ra kýp git ti ler. Mem nun ol duk la rý i çin de de va mý nýn ge le ce ði ni söy le di ler di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ja pon ya i le e ko no mik iþ bir li ði mu ta ba ka tý nres MÎ zi ya ret kap sa mýn da Ja pon ya da bu lu nan E ko no mi Ba ka ný Za fer Çað la yan, Ja pon ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ko ic hi ro Gem ba ve E ko no mi, Sa na yi ve Ti ca ret Ba ka ný Yu ki o E da no i le i ki ül ke a ra sýn da e ko no mik a lan da iþ bir li ði ne da ir mu ta ba kat zap tý ný im za la dý. Çað la yan, Ja pon ya Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý bi na sýn da ger çek le þen im za tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, i ki ül ke a ra sýn da ki dost lu ða de ði ne rek Van da ki ve Ja pon ya da ki son dep rem ler de i ki ül ke nin bir bi ri ne yar dým et ti ði ni ha týr lat tý. Ya kýn za man da Ja pon ya nýn gü ne yin de ya þa nan sel fe lâ ke tin de ö len ler i çin ü zün tü sü nü di le ge ti ren Çað la yan, Van dep re min de ö len At sus hi Mi ya za ki nin i ki ül ke nin or tak þe hi di ol du ðu nu kay det ti. Ja pon ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Gem ba da, O cak a yýn da ger çek leþ tir di ði Tür ki ye zi ya re tin de gö rüþ tü ðü Ba kan Çað la yan i le tek rar bir a ra ya gel mek ten duy du ðu mem nu ni ye ti di le ge tir di. E ko no mi, Sa na yi ve Ti ca ret Ba ka ný E da no i se Tür ki ye nin Av ru pa ve As ya a ra sýn da ö nem li bir coð ra fi ko num da bu lun du ðu nu ve genç bir nü fu sa sa hip ol du ðu nu söy le di. E da no, Tür ki ye i le ti ca rî i liþ ki le ri ge liþ tir mek is te dik le ri ni de söz le ri ne ek le di. Tokyo / a a Ý SO en bü yük 500 fir ma yý a çýk la ya cak nýs TAN BUL Sa na yi O da sý (Ý SO) Tür ki ye nin 500 Bü yük Sa na yi Ku ru lu þu 2011 yý lý ra po ru nun so nuç la rý ný a çýk la ya cak. Ý SO ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 24 Tem muz 2012 Sa lý gü nü Ý SO O da ku le Mec lis Sa lo nu nda, Ýs tan bul Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta nýl Kü çük ta ra fýn dan ba sýn top lan tý sýy la ka mu o yu na a çýk la na cak Tür ki ye nin 500 Bü yük Sa na yi Ku ru lu þu ra po ru, ül ke e ko no mi si i çin de ö nem li a ðýr lý ða sa hip sa na yi ku ru luþ la rý hak kýn da ki 2011 yý lý na i liþ kin ve ri le ri, ü re tim den sa týþ lar, sa týþ ha sý la tý, kat ma de ðer, öz kay nak, ak tif top la mý, dö nem kâ rý ve ya za ra rý, ih ra cat ve is tih dam baþ lýk la rý al týn da su nu yor. Ýstanbul / a a Ý DO, fi yat sis te mi ni sa de leþ tir di nýs TAN BUL De niz O to büs le ri (Ý DO), dýþ hat lar da uy gu la mak ta ol du ðu bi let fi yat la rý ný yol cu la rýn dan ge len ta lep ler doð rul tu sun da sa de leþ tir me ka ra rý al dý. Ý DO nun, yaz ta ri fe si sü re sin ce uy gu la na cak ye ni fi yat la rý ya rýn dan i ti ba ren ge çer li o la cak. Ý DO Yö ne tim Ku ru lu Mu rah has A za sý Ön der Sez gi, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ka ra rýn, Ý DO nun dýþ hat lar da uy gu la dý ðý es nek fi yat lan dýr ma nýn kar ma þýk lý ða ve yük sek fi yat la ra yol aç tý ðý yö nün de yol cu lar dan ge len e leþ ti ri ler ü ze ri ne a lýn dý ðý ný be lirt ti. Sis te mi sa de leþ ti re cek ve da ha ra hat an la þý lýr ha le ge ti re cek dü zen le me le re gi dil di ði ni vur gu la yan Sez gi, þu bil gi le ri pay laþ tý: Yol cu ve a raç ta þý ma cý lý ðýn da her bi ri ü çer ay rý fi yat i çe ren sý nýf la rýn sa yý sý ný 5 ten 3 e in di re cek ve her sý nýf ta sa de ce tek bir fi yat yer a la cak þe kil de ö nem li bir ba sit leþ tir me ye gi di yo ruz. Ay rý ca, yi ne yol cu la rý mýz dan ge len ta lep ler doð rul tu sun da a raç ve þo för i çin ay rý ay rý bi let dü zen len me si uy gu la ma sý na son ver me ka ra rý al dýk. Bu nun la il gi li tek nik ça lýþ ma lar ta mam lan dý ðýn da a raç ve þo för i çin yi ne tek bi let dü zen li yor o la ca ðýz. Ýstanbul / a a ACÝL SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz -05 Aðustos Tel: (0532) KRÝZDE KRÝTÝK DÖNEM IMF, EURO BÖLGESÝ 4. MADDE DEÐERLENDÝRME RAPORU'NDA FÝNANS PÝYASALARINDA GERÝLÝMÝN ARTMASI DOLAYISIYLA EURO BÖLGESÝ KRÝZÝNÝN KRÝTÝK BÝR DÖNEME GÝRDÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. U LUS LA RA RA SI Pa ra Fo nu nun (IMF) E u ro Böl ge si 4. Mad de De ðer len dir me Ra po ru nda fi nans pi ya sa la rýn da ge ri li min art ma sý dolayýsýyla E u ro Böl ge si kri zi nin kri tik bir dö ne me gir di ði, Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn (ECB) fa iz dü þü re bi le ce ði ve tah vil a lý mý ya pa bi le ce ði be lir til di. Ra por da, E u ro Böl ge si nde da ha sý ký bir ma lî en teg ras yon la bir lik te or tak bir ban ka lar bir li ði nin ku rul ma sý nýn pa ra sal bir li ðin de va mý a çý sýn dan ge rek li ol du ðu vur gu lan dý. E u ro Böl ge si kri zin de kri tik dö ne me gi ril di ði vur gu la nan ra por da, Pa ra sal po li ti ka la rýn ta le bi kar þý la ma sý nýn ge rek li li ði nin ya nýn da, u zun va de li bü yü me nin sað la na bil me si i çin ya pý sal re form la rýn ger çek leþ ti ril me si ge re ki yor i fa de si kul la nýl dý. E u ro Böl ge si i le il gi li o la rak, e ko no mik bü yü me tah min le ri ne de yer ve ri len ra por da, E u ro Böl ge si nin 2012 de yüz de 0,3 o ra nýn da da ra la ca ðý, 2013 yý lýn da i se e ko no mik da ral ma nýn yüz de 0,7 o ra ný na u la þa ca ðý be lir til di. Ýs tan bul / a a Kazangil, NSK Group un kuruluþundan bu yana sürecini ve gelecek hedeflerini düzenlediði basýn toplantýsýnda anlattý. NSK Group hedef büyüttü HÜSEYÝN HÝÇDURMAZ BURSA KA RA CA BEY DE trak tör, ti ca rî va sý ta, iþ ma ki na sý grup la rý na yö ne lik di rek si yon, süs pan si yon par ça la rý ü re ten NSK Gro up un he de fi dün ya da ilk 3 fir ma a ra sýn da yer al mak. NSK Gro up Ge nel Mü dü rü Ö mer Ka zan gil, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sý i le fir ma nýn ge le cek viz yo nu nu a çýk la dý. NSK Gro up un rot ve ro til gru bu ü re ti mi ne 1982 yý lýn da baþ la dý ðý ný da ha son ra i se trak tör gru bu na gir dik le ri ni 4-5 se ne dir i se a ðýr va sý ta gru bu na ü re tim yap týk la rý ný i fa de e den Ka zan gil, Tür ki ye de Trak tör gru bu nun yüz de 60 a ya kýn kýs mý ný biz yön len di ri yo ruz. Dün ya da i se ilk 3 e gi ri yo ruz. Son 4-5 yýl dýr a ðýr va sý ta ya yö nel dik. Tür ki ye de ki 3 bü yük fir ma dan bi ri - GÜM RÜK ve Ti ca ret Ba kan lý ðý, so rum lu ol du ðu ü rün le re i liþ kin pi ya sa gö ze ti mi ve de ne ti mi ni, de net men ler a ra cý lý ðýy la yü rü te cek, de ne tim so nuç la rý na gö re ge rek li tedbir le ri a la cak ve yap tý rým uy gu la ya cak. Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý nýn Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý Pi ya sa Gö ze ti mi ve De ne ti mi Yö net me li ði Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Bu na gö re, Güm rük ve Ti ca ret Ba kan lý ðý, so rum lu ol du ðu ü rün le re i liþ kin pi ya sa gö ze ti mi ve de ne ti mi ni, de net men ler a ra cý lý ðýy la yü rü te cek, de ne tim so nuç la rý na gö re ge rek li tedbir le ri a la cak ve yap tý rým uy gu la ya cak. Gü ven li ol ma dý ðý na ka rar ve ri len ü rün ler i çin ü rü nün pi ya sa - yiz. Dün ya da da ilk 5-6 fir ma a ra sý na gi ri yo ruz. Top lam ü re ti min yak la þýk yüz de 85 i ni yan sa na yi ye ka lan kýs mý ný i se a na ü re ti ci le re ve ri yo ruz. Tür ki ye de kriz ol sa da hi ih raç et ti ði niz böl ge le rin hep sin de ay ný an da kriz ol ma ya ca ðý i çin yü rü me ye de vam et tik. de di. Yak la þýk 250 ki þi nin ça lýþ tý ðý, 7 bin 600 met re ka re ka pa lý a la na sa hip, TS ve I SO 9000 bel ge le ri bu lu nan en teg re te sis te ü re ti len 6 bin çe þit ten faz la, ga ran ti li ve ö zel ni te lik li ü rün le dün ya ça pýn da ö nem li bir pa zar pa yý el de e den NSK Gro up un 2010 ve 2011 yýl la rýn da ci ro su nu yüz de 50 o ra nýn da art tý ðý ný, 2012 yý lý ilk 6 a yýn da i se yüz de 30 luk bir hac me u laþ týk la rý ný be lirt ten Ka zan gil, trak tör, ti ca ri va sý ta ve iþ ma ki ne le ri ne yö ne lik di rek si yon ve süs pan si yon ü re tip 5 ký ta da 55 ül ke ye ih ra cat yap týk la rý ný i fa de e der ken he def le ri nin i se dün ya da ilk 3 fir ma a ra sýn da yer al mak o la rak a çýk la dý. Uygunsuz ürünlere sýký denetim ya ar zý ya sak la na bi le cek, arz e dil miþ ü rün ler pi ya sa dan top la na bi le cek, ber ta raf e di le bi le cek ve ya ü re ti ci le re i da rî pa ra ce za la rý ve ri le bi le cek. Ü re ti ci ta ra fýn dan gü ven siz ü rün le re i liþ kin ha zýr la na cak i lân met ni, u lu sal dü zey de ya yýn ya pan i ki te le viz yon ka na lýn da o ku na bi lir bü yük lük te ya zý lý o la rak ve ay rý ca ses len di ril me si su re tiy le ve u lu sal dü zey de da ðý tý mý ya pý lan i ki ga ze te de, o ku na bi lir bü yük lük te i lân e dil me si ü re ti ci den is te ne cek. Gü ven siz ü rün le re i liþ kin i lân, ü re ti ci nin in ter net si te sin de de ya yým la na cak. Ü re ti ci ler ay rý ca söz ko nu su i la ný Ba kan lýk in ter net si te sin de ya yým lan mak ü ze re Ba kan lý ða bil di re cek. An ka ra / a a ÝÞ SÝZ LÝK CÝD DÝ YE TÝ NÝ KO RU YA CAK E U RO Böl ge si nde kriz den yo ðun bir bi çim de et ki le nen e ko no mi ler de, ma li dü zen le me le rin e ko no - mik bü yü me ü ze rin de ki o lum suz et ki le ri ne de ði ni len ra por da, E u ro Böl ge si nde bu yýl TÜ - FE nin yüz de 2,2, 2013 te i se 1,6 o ra nýn da ar ta ca ðý ön gö rül dü. Ra por da, ay rý ca E u ro Böl ge si nde iþ siz lik so ru nu nun cid di ye ti ni ko ru ma ya de vam e de ce ði, Al man - ya da iþ siz lik o ra ný nýn yüz de 5 ken, Ýs pan ya da yüz de 24 o ra nýn da sey - re de ce ði i fa de e dil di. IMF ra po run da, E u ro kri zi ne mü da ha le de Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn da ha ak tif bir rol oy na ma sý - nýn ö ne mi ne de ði ni lir ken, Av ru pa Mer kez Ban ka - sý nýn fi nan sal pi ya sa lar da ki ge ri li mi ha fif let - mek i çin fa iz le ri da ha da dü þü re bi le ce ði di le ge ti ril di. Ra por da, E u ro Böl ge si nde or ta va de de ý lým lý bir enf las yon ris ki ol du - ðu, Av ru pa Mer kez Ban ka sý nýn ye ni den tah vil a lým la rý na baþ la - ya rak pi ya sa la ra li ki di te sað la ya - bi le ce ði vur gu lan dý. Kal kýn ma a jans la rý ve DE ÝK iþ bir li ði ya pa cak KAL KIN MA Ba ka ný Cev det Yýl maz, kal kýn ma a jans la rýy la Dýþ E ko no mik Ý liþ ki ler Ku ru lu (DE ÝK) a ra sýn da tek tek pro to kol ler im za la na ca ðý ný ve böy le ce Kal kýn ma A jans la rý a ðýy la, DE ÝK in sa hip ol du ðu a ðýn bir leþ miþ o la ca ðý ný söy le di. Kal kýn ma Ba ka ný Yýl maz i le Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði (TOBB) ve DE ÝK Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu, Kal kýn ma Ba kan lý ðý ve DE ÝK a ra sýn da ku rum sal iþ bir li ði ne i liþ kin çer çe ve pro to ko lü im za la dý. Ým za tö re nin de ko nu þan Yýl maz, bu pro to ko lün ar dýn dan kal kýn ma a jans la rý nýn DE ÝK i le tek tek pro to kol ler im za la ya ca ðý ný be lir te rek, böy le ce kal kýn ma a jans la rý a ðýy la DE ÝK in sa hip ol du ðu a ðýn bir leþ miþ o la ca ðý ný ve çok da ha ge niþ bir çer - T. C. BAKIRKÖY / ÝSTANBUL 14. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2012/608 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi, Evsafý: Taþýnmazýn Adresi : Beþtelsiz Mahallesi Rauf Denktaþ Caddesi 118. Sokak No: 10 Hacý Derviþ Apt. Daire 6 Zeytinburnu /ÝSTANBUL Taþýnmazýn Yüzölçümü : 135,62 m 2 (10/135 arsa paylý) Taþýnmazýn Özellikleri : 2284 Ada No, 366 Parsel No, BEÞTELSÝZ Mahalle, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölüm mesken vasýflý taþýnmaz. Bina 2 bodrum + Zemin + 3 normal + çatý katlý betonarme karkas sistemde inþa edilmiþtir. Yaklaþýk 16 yýllýk dýþ cephe BTB olup aþevi ve parkta yer alan buz pistinin hemen yanýndadýr. 6 nolu daire 2 oda salon mutfak banyo hol ve bir balkondan oluþmaktadýr. Yer döþemeleri ahþap parke, duvarlar ve tavan plastik boya, odalar marley, ýslak zeminler seramiktir, dolaplar suntalem, tezgâh mermerdir, pencereler PVC dýþ kapý çelik iç kapýlar ahþaptýr. Doðalgaz kombi petek kalorifer tesisatý mevcut, balkon pvc ile kapatýlmýþtýr. Bürüt alan 95 m 2 net alan ise 78 m 2' dir. Detaylý bilgi dosyamýzdan görülebilir. Takdir Olunan Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : % 1 1. Satýþ Günü : 28/08/2012 Salý 15:50-16:00 saatleri arasýnda 2. Satýþ Günü : 07/09/2012 Cuma 15:50-16:00 saatleri arasýnda Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirtilen gün ve sa at te BA KIR KÖY 14. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ'nde a çýk ar - týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la - cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy - le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar tý il yu ka rý da be lir ti - len gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ký la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e di le - me miþ i se ta þýn maz en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös - te ri len müd det so nun da en çok art tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe - þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, i - ha le pu lu, ½ ta pu har cý ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su su i le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var - sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ver di ði tak dir de is teyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak - la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/608 sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 28/06/2012 (Ýc. if.k. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak haklarý sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: Resmi Ýlanlar çe ve de si ner ji o luþ tu ra cak þe kil de bir iþ bir li ði ni ha ya ta ge çir miþ o la cak la rý ný bil dir di. TOBB Baþ ka ný Ri fat Hi sar cýk lý oð lu da, Tür ki ye nin 5 fark lý sos yo-e ko no mik böl ge ye ay rýl dý ðýn da, en ge liþ miþ böl ge nin mil lî ge li re kat ký sý nýn yüz de 45 ci va rýn da i ken, so nun cu böl ge nin pa yý nýn i se sa de ce yüz de 3,9 se vi ye sin de bu lun du ðu nu, bu nun tedbir a lýn ma sý ge re ken bir tab lo ol du ðu nu be lirt ti. Tek ka nat lý ku þun u ça ma ya ca ðý ný i fa de e den Hi sar cýk lý oð lu, her böl ge nin e þit se vi ye de kal kýn ma sý nýn Tür ki ye yi he def le ri ne gö tü re cek a nah tar ol du ðu nu söy le di. Hi sar cýk lý oð lu, im za la nan pro to ko lün ka mu-ö zel sek tör iþ bir li ði nin müt hiþ bir ör ne ði o la rak, Tür ki ye yi da ha par lak bir ge le ce ðe u laþ tý ra ca ðý ný kay det ti. An ka ra / a a

11 ENSTÝTÜ 11 Hazýrlayan: e-posta: O RU CUN ÞAH SÎ HA YA TI MI ZA YAN SI MA LA RI G Ý R Ý Þ ba det, sýrf Al lah (c.c) em ret ti ði Ýi çin ya pý lýr. Bu, i ba det le rin ö zü nü teþ kil e den ih lâ sýn bir ge re ði dir. Ý ba det le re Al lah rý za sý de ðil de baþ ka þey ler mak sat ya pý lýr sa, o i ba det i ba det ol mak tan çý kar. Bu nun la bir lik te Al lah ýn (c.c) em ret ti ði her i þin bir de hik met yö nü var dýr. Biz ye ri ne ge tir di ði miz em rin hik met le ri ni ki mi za man bi li riz, ki mi za man bi le me yiz. A ma þu bir ger çek ki, o em rin hik me ti ni bi le lim ve ya bil me ye lim, biz o nu her za man yap mak la yü küm lü yüz. Hik me ti ne gö re a mel iþ le mek ih lâ sý ka çý rýr. Bu, ya pý lan bir i ba de tin fay da la rý ný ve hik met le ri ni a raþ tý ra ma ya ca ðý mýz an la mý na da gel mez. Hik met le ri an la mak Al lah ýn (cc) Ha kîm is mi nin te cel li le ri ni gör me ye ve si le o lur. Hem de o i ba de tin, mak sat ya pýl mak sý zýn ge tir di ði fay da la rý ný bil mek, nef si mi zin ik na sý na kat ký da bu lu na bi lir ve bir nev î kam çý gö re vi ni gö re bi lir. ÞAH SÎ HA YA TI NA SIL AN LA MA LI YIZ? Ýn sa nýn ken di ne a it o lan ha ya tý þah sî ha ya tý dýr. Þah sî ha ya týn, mad dî ve ma ne vî ol mak ü ze re i ki yö nü var dýr. Mad dî ha yat, þe ha det â le mi de ni len ve i çin de ya þa ný lan â lem le il gi li o lan be de nî ha yat týr. Ma ne vî ha yat da me le kût, ya ni gayb â le mi i le de ir ti bat lý o lan a kýl, kalp, ruh ve sa ir duy gu lar dan o lu þan ha yat týr. Bu i ki ha yat bir bi riy le a lâ ka lý dýr. Bi ri nin sý kýn tý la rýn dan ve has ta lýk la rýn dan di ðe ri za rar gö re bil di ði gi bi, sýh hat ve sü ru run dan da feyz a la bil mek te dir. Ýç â lem de ya þa nan sý kýn tý ve stres le rin, be de nî ha yat ta da bir ta kým de ði þik lik le re ve has ta lýk la ra se bep ol du ðu her kes çe bi li nen bir ger çek tir. Hat ta stres ve mo ral bo zuk lu ðu nun, son za man lar da sýk la þan kan ser o lay la rý na ze min o luþ tur du ðu uz man lar ca i fa de e dil mek te dir. Be de nî has ta lýk la rýn da ü mit siz lik, ves ve se ve sa býr sýz lýk se bep le riy le ma nen de has ta lan ma ya yol aç tý ðý ný ken di miz de ra hat lýk la mü þa he de e de bi li riz. Ma ne vî â le mi miz de ki sýh ha ti miz, mes rur o lu þu muz, be de ni mi zin sýh ha ti ne kat ký da bu lun mak ta ve vü cu dun sa vun ma sis te mi ni güç len dir mek te dir. Bu se bep le be de ni mi zin ge li þe bil me si i çin su ya, ý sý ya, ý þý ða ve sa ir mad dî be sin le re ih ti ya cý ol du ðu gi bi, ma ne vî ci haz la rý mý zýn da ma ne vî be sin le re ih ti ya cý var dýr. Kal bin i ma na, sev me ye, ak lýn ta ný - ma ya, ö zel lik le de Al lah ý bil me ye ih ti ya cý var dýr. Ýþ te þah sî ha yat, bu i ki ha ya týn mec zin den o lu þan ha yat týr. O RUÇ Ý BA DE TÝ Bi lin di ði gi bi o ruç i ba de ti im sak vak tin den ak þam vak ti ne ka dar, Al lah rý za sý i çin, bir þey yi yip iç me den nef sa nî is tek le rin ö nü ne geç me þek lin de, be de nî o la rak ya pý lan bir i ba det tir. O ruç i ba de tin de; nef sin is tek le ri ne gem vu ra bil me, o nun ü ze ri miz de ki bas ký sý ný a zal ta bil me, abd ol du ðu mu zu ya kî nen his se de bil me, Al lah ýn em ret tik le ri ni ye ri ne ge ti re bil me ve neh yet tik le rin den de ka çý na bil me gü cü nü art týr ma var dýr. Mak bul bir o ruç sa de ce mi de yi boþ bý rak mak la de ðil, mad dî ve ma ne vî ci haz la rý mýz o lan gö ze, ku la ða, kal be, ha ya le ve fik re de o ruç tut tu ra bil mek le müm kün o lur. Bu ko nu da Pey gam ber E fen di miz (a.s.m); Kim ya la ný ve o nun la a me li terk et mez se (bil sin ki) o nun yi yip iç me si ni bý rak ma sý na Al lah ýn ih ti ya cý yok tur. Bir di ðer ha di sin de de; O ruç per de dir. Bi ri niz bir gün o ruç tu ta cak o lur sa kö tü söz sar fet me sin, ba ðý rýp ça ðýr ma sýn. Bi ri si ken di si ne ya ký þýk sýz lâf e de cek ve ya kav ga e de cek o lur sa, ben o ruç lu yum! de sin (ve o na bu laþ ma sýn). bu yur mak ta dýr. Be di üz za man da; O ru cun ek me li i se, mi de gi bi bü tün duy gu la rý, gö zü, ku la ðý, kal bi, ha ya li, fik ri gi bi ci ha zat-ý in sa ni ye ye da hi bir ne vi o ruç tut tur mak týr. Ya ni, mu har re mat tan, mâ lâ yâ ni yat tan çek mek ve her bi ri si ne mah sus u bu di ye te sevk et mek tir. Me se lâ, di li ni ya lan dan, gýy bet ten ve ga liz ta bir ler den a yýr mak la o na o ruç tut tur mak; ve o li sa ný, ti lâ vet-i Kur'ân ve zi kir ve tes bih ve sa lâ vat ve is tið far gi bi þey ler le meþ gul et mek; me se lâ gö zü nü nâ mah re me bak mak tan ve ku la ðý ný fe na þey le ri i þit mek ten men e dip, gö zü nü ib re te ve ku la ðý ný hak söz ve Kur'ân din le me ye sarf et mek gi bi, sa ir ci ha za ta da bir ne vi o ruç tut tur mak týr de mek le her bir ci ha zýn ve duy gu nun ken di ne ö zel i ba det le ri ol du ðu na vur gu yap mak ta ve o ruç tan kul luk nok ta sýn da, ma nen a za mî de re ce de, is ti fa de e de bil me nin i þa ret le ri ni ver mek te dir. O RUÇ Ý BA DE TÝ NÝN BE DEN SAÐ LI ÐI NA FAY DA LA RI Sev gi li Pey gam ber E fen di miz (asm), o ru cun sað lý ðý mýz yö nün den ö ne mi ni þöy le be lir ti yor: O ruç tu tu nuz, sýh hat bu lur su - nuz. Ko nuy la il gi li Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri de: Ýn sa na en mü him bir i lâç nev in den mad dî ve ma ne vî bir per hiz dir ve týb ben bir hým ye dir Ra ma zan-ý Þe rif te o ruç va sý ta sýy la (be den) bir nev î per hi ze a lý þýr; ri ya ze te ça lý þýr ve e mir din le me yi öð re nir. Bî ça re za îf mi de ye de, ha zým dan ev vel ye mek ye mek ü ze ri ne dol dur mak i le has ta lýk la rý cel bet mez de mek te dir. Bu tes bit le rin ha ki kat ol duk la rý týb ben de is pat lan mýþ týr. No bel Týp Ö dü lü ka za nan ün lü bi lim a da mý Dr. A le xis Car rel L Ham - me, Cet Ýn con nu ad lý e se rin de; o ruç sý ra sýn da or ga niz ma lar da de po e dil miþ be sin mad de le ri nin har can dý ðý ný, son ra dan bun la rýn ye ri ne ye ni le ri nin gel di ði ni, böy le ce bü tün vü cut ta bir ye ni len me ol du ðu nu ve do la yý sýy la o ru cun sað lýk ba ký mýn dan çok fay da lý ol du ðu nu söy le mek te dir. Fran sýz Pro fe sör Pi er re Mo u lin (Pi er Mu len) de; Ýs lâm dün ya sý nýn en ya rar lý ku rum la rýn dan bi ri o ruç tur. O ruç, be de nin hem fi zi kî hem ru hî din le ni þi dir. Do ku la rý te miz ler, bi rik miþ tok sin le ri, ze hir le ri a tar. Müs lü man lar böy le ce her yýl bir ay be den le ri ni din len di rir ler... As lýn da in san la rýn her haf ta bir gün o ruç tut ma la rý, baþ ka bir de yim le di yet et me le ri ve sa de ce mey ve su yu iç me le rin de bü yük ya rar var. Böy le ce vü cut, do ku ve or gan lar da ki ze hir le ri a tar, be den dinç le þir de mek te dir. Ýs te di ði gi bi be de nin te mel ih ti yaç la rý na gö re de ðil de nef si nin is tek le ri doð rul tu sun da yi yip i çen, ge ce gün düz de me yip rast ge le bes le nen ve bu yüz den bü yük ih ti mal le sýh ha ti ni bo zan in san, o ruç tut mak la bir nev î per hiz ya pýp bir ay bo yun ca da ha dü zen li bir ye me pe ri - yo du na gir mek te dir. Gü nü müz sað lýk prob lem le ri nin ö nem li kýs mý ný teþ kil e den o be zi te, da mar sert li ði, yük sek ko les te rol gi bi has ta lýk lar dü zen siz ve sað lýk sýz ye me a lýþ kan lý ðýn dan kay nak lan mak ta dýr. O ruç sa ye sin de bir neb ze de ol sa bu a lýþ kan lýk lar o lum lu yön de de ðiþ mek te dir. Hem bu per hiz sa ye sin de be de nin ci haz la rý da din len me fýr sa tý bul muþ, an gar ya iþ le re bi raz a ra ve rip ken di le ri ne has zi kir ve i ba det le riy le meþ gul ol ma fýr sa tý ný ya ka la mýþ o lur lar. Bu se bep le o ru cun, mad dî ve ma ne vî ha ya týn den ge li git me si ne bü yük kat ký da bu lun du ðu in kâr e di le mez bir ger çek tir. O RUÇ Ý BA DE TÝ NÝN MA NE VÎ HA YA TI MI ZA KAT KI LA RI O ruç i ba de ti nin, ma ne vî ha ya tý mý zýn ci haz la rý o lan kal be, ru ha, ak la ve sýr ra o lan kat ký la rý ný Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri þöy le vur gu lar: Kalb ve ruh, a kýl, sýr gi bi le ta i fin o mü ba rek ay da o ruç va sý ta sýy la çok te rak ki yat ve te fey yüz le ri var dýr. Mi de nin að la ma sý na rað men, on lar ma su mâ ne gü lü yor lar. Ýn san nef si, zevk ve lez zet le ri tat ma yo lun da ha ram he lâl far ký ný pek gö zet mek is te mez. A kýl ve kal bin dev re - ye gir me si i le ne fis in sa fa gel mek te, o na gö re zevk ve lez zet al ma yo lu na git mek te dir. Bu iþ le yiþ her za man ay ný ka li te de ol ma ya bi li yor. Ba zen ne fis, a kýl ve kal be ga le be e dip in sa ný yan lýþ yön le re sevk e de bil mek te dir. Böy le ce in san he lâl ha ram de me den nef sin is tek le ri ne gö re ya þa ya rak ma ne vî ci haz la rý na ö nem li ya ra lar a çýp, þah sî ha ya tý nýn bir ka na dý o lan ma ne vî ha ya týn da has ta lýk la ra gi rif tar o la bil mek te ve kâ mil in san ol ma yo lun da hýz kay bý na, hat ta ba zen ge ri le me le re uð ra ya bil mek te dir. Ra ma zan a yý, nef sin in sa na az bas ký yap tý ðý ve þey tan la rýn bað lý ol du ðu, bu na kar þý lýk da se vap la rýn bol bol da ðý týl dý ðý bir ay dýr. O ruç i ba de tin de ki aç lýk, nef sin ter bi ye e dil me sin de, o na söz ge çi re bil me miz de ö nem li bir et ken du ru mun da dýr. Ýn san nef si ve e ne si, an cak aç lýk la ter bi ye ol mak ta dýr. O ruç la ter bi ye e dil me yen in san lar, yok sul luk la aç kal ma la rý ha lin de, i man dan da na sip le ri ni al ma mýþ lar sa, kö tü lük ve ah lâk sýz lý ðýn ya yýl ma sý na yol aç mak ta dýr lar. Bun dan do la yý halk a ra sýn da; Al lah aç lýk la im ti han et me sin. du â sý meþ hur dur. Ne fis ter bi ye si nin in sa nýn ma ne vî ha ya tý na kat ký la rý ný bel ki say mak la bi ti re me yiz. Ya ra tý lýþ i ti ba riy le in san â ciz, za yýf ve fa kir dir. Bun lar kul lu ðun en te mel va sýf la rýn dan dýr. Tam ma na sý i le his se dil di ðin de in sa ný kâ mil bir abd ya par. Rab bi mi zin Ru bu bi ye ti ne kar þý tam ma na sý i le u bu di ye ti his set ti rir. Ma ne vî ha ya tý mý zýn ci haz la rý an cak u bu di yet sa ye sin de par lak ka la bi lir ler. Yok sa u bu di ye tin zýd dý o lan e na ni yet kuv vet le þir ve her þe yi ken di si ne mal e der se, sö nük ka lýr lar, ka ra rýr lar ve ö lür ler. Ta biî on la rýn öl me si ma ne vî ha ya tý mý zýn da öl me si de mek tir. O ruç ac zin ve fak rýn his se dil me sin de ö nem li bir i ba det tir. Çün kü bu i ba de ti ya pan in san, ken din den da ha üs tün bir gü cün var lý ðý ný his se der. O i zin ver me di ði sü re ce hiç bir ni met ten fay da la na ma ya ca ðý ný an lar. Bu da in sa ný u bu di ye tin zir ve le ri ne çý ka rýr. SO NUÇ Ýn san nef si, ken di si ni hür ve ser best his set ti ðin de ö nü ne rast ge le ni gaf let le ga sý ba ne ve hay van ca yut ma ya kal ký þýr, ku su ru nu gör mez, za yýf, mu sî bet le re ma ruz ve ze va le mah kûm ol du ðu nu u nu tur, mev hum bir ru bu bi yet tav rý ta ký na rak key fe ma ye þa ha re ket e der. O ruç in sa na â ciz, fa kir ve za yýf ol du ðu nu, ni met le rin kýy me ti ni ve kul ol du ðu nu ha týr la týr, kul luk tav rý ta kýn dý ra rak ve nû râ nî bir va zi yet al dý ra rak ha ki kî va zi fe si o lan þük rü ye ri ne ge tirt ti rir ve me le ki yet mer te be si ka zan dý rýr. O ruç i ba de ti nin þah sî ha ya tý mý za o lan yan sý ma la rý ný say mak la bi ti re me yiz. Bil me dik le ri mi zin ya nýn da bil dik le ri miz çok az bir yer teþ kil e der. Biz le re mad dî ve ma ne vî ka zanç lar ge ti re cek o lan mü ba rek ve nur lu bir i ba de ti ih san e den Ce nâb-ý Hakk a ne ka dar þük ret sek az dýr. KAY NAK LAR: 1- Bu ha ri, Savm 8, E deb 51; E bu Da vud, Savm 25, (2326); Tir mi zi, Savm 16, (707). 2- Bu ha ri, Savm 2, 9, Li bas 78; Müs lim, Sý yam 164, (1161); Mu vat ta, Sý yam 58, (1, 310); E bu Da vud, Savm, 25, (2363); Tir mi zi, Savm 55, (764); Ne sa i, Sý yam 41, (2, ); Ýb - nu Ma ce, Sý yam 1, (1638), E deb 58, (3823). 3- Nur sî, Be di üz za man Sa id, Mek tu bat, s Keþ fü l-ha fa, c. 2, s Nur sî, Be di üz za man Sa id, Mek tu bat, s Ha yat An sik lo pe di si, O ruç Mad de si. 7- Gü nay dýn ga ze te si, 13 A ðus tos 1982, s Nur sî, Be di üz za man Sa id, Mek tu bat, s Ri sa le-i Nur Kon gre si, 3. Masa So nuç Bil di ri si Sos yal Bað lar, Ba rýþ, Kar deþ lik ve Me de ni yet Ýs lâm ýn me de ni yet ta sav vu run da, in san mer kez li lik ve ev ren sel lik dik ka ti çek mek te dir. Zi ra, Kur ân a gö re Ýs lâ mi yet, Ýn sa ni yet-i Küb râ", yani "En Büyük Ýnsaniyet tir ve Ýn sa ni yet kar deþ li ði ni de ön gö rür. Kur ân me de ni ye ti de ev ren sel de ðer ler çer çe ve sin de þe kil len mek te dir. Ýs lâm me de ni ye ti nin ö zü nü o luþ tu ran in san mer kez li lik ve ev ren sel lik kap sa mýn da kar deþ li ðin ay rý bir ye ri var dýr. Ýs lâm me de ni ye ti ni Ýs lâm ýn kar deþ lik an la yý þýn dan ay rý dü þün mek, hem Ýs lâm kar deþ li ði ni hem de Ýs lâm me de ni ye ti ni yan lýþ ve ek sik an la ma ya gö tü rür. Ýs lâm ýn me de ni yet ta sav vu run da ö nem li bir ye ri o lan kar deþ lik, Ýs lâm me de ni ye tin de hâ kim an la yý þýn ça týþ ma de ðil, ba rýþ ol du ðu nun gös ter ge si dir. Bu bað lam da Be di üz za man ýn Ba tý me de ni ye tinin ça týþ ma cý, ay rýþ tý rý cý pren sip le ri ne kar þý Kur ân me de ni ye ti nin ba rýþ, kar deþ lik un sur la rý ný ö ne çý kar ma sý, sos yal bað la rý na za ra ve ren bir lik ö ge le ri ne dik kat çek me si mo dern top lum la rýn ev ren sel de ðer le re sa hip o lan Kur ân ýn me de ni yet ta sav vu ruy la bu luþ tu rul ma sý a çý sýn dan ö nem li dir. Ýs lâm me de ni ye ti nin ta sav vur ve in þa sýn da bi rin cil kay nak o lan Kur ân, Ýs lâm kar deþ li ði ne de çok bü yük bir ö nem at fe der. Ýs lâm top lu mu nun in þa sý, de va mý ve hu zu ru i çin te mel þart o la rak kar deþ lik yak la þý mý ný ge ti rir. Müs - lü man lar da Ýs lâm top lu mu nun te me li nin kar deþ lik ol du ðu bi lin ci ni o luþ tur ma ya ça lý þýr. Bu se bep le de Mü min ler an cak/sýrf kar deþ tir ler. â ye ti Kur ân ýn te mel pren sip le rin den bi ri dir. Bu bað lam da Ýs lâm me de ni ye tin de as lî un sur o lan kar deþ li ðin bir ge re ði o la rak Müs lü man la rýn yar dým laþ ma ve da ya nýþ ma i çin de ol ma la rý ge rek mek te dir. Da ya nýþ ma top lu mun da bel ki de en ö nem li si bir lik ha kim o lur. Da ya nýþ ma nýn hâkim ol du ðu top lum da bü tün leþ me her þey den ön ce ge lir. O ra da bir lik ten kuv vet do ðar il ke sin ce in san la rýn ku cak laþ ma la rý, sa rýl ma la rý, i yi lik te, gü zel lik te bir bir le ri ne sa hip çýk ma la rý, ke net len me le ri, bir bir le ri ni des tek le me le ri e sas týr. Be di üz za man a gö re me de ni yet, çok kül tür lü ve çok din li bir top lu mun ba rýþ ve gü ven i çin de ya þa ya bi le ce ði ni ön gö rür. Kur ân Me de ni ye ti o la rak i fa de et ti ði bu me de ni ye tin kay na ðý sev gi dir. Sev gi, mer ha met, þef kat ve a da let ten u zak bir kül tür in sa nî bir me de ni yet o luþ tu ra maz. Bu, son a sýr lar da dün ya yý ka na bu la yan bü yük sa vaþ lar la ve in sa ný mad de ci bir an la yýþ la de ðer len di ren sos yo-kül tü rel ya pý lar la ken di ni gös ter miþ tir. Kur ân sev gi yi e sas a lýr. Hu zur lu ve mut lu top lum sev gi top lu mu dur. Sev gi top lu mun da kar deþ lik il ke si e sas týr. Ýn san la rý kar deþ gör mek, on la ra ya kýn dav ran mak, sa mi mî dav ran mak, ay rým cý lýk yap ma mak Kur ân me de - ni ye ti ne da hil o lan la rýn te mel ö zel lik le ri dir. Kar deþ lik top lu mun da han gi ýrk tan, han gi böl ge den, han gi mez hep ten, han gi dil ve renk ten o lur sa ol sun in san lar bir bir le ri ne sev gi te me lin de e þit ba kar lar. Bu bað lam da Kur ân me de ni ye ti bir sev gi me de ni ye ti dir. Sev gi den a rýn mýþ bir ya pý, me de ni yet o la maz. Sev me ey le mi sa de ce so yut bir his de ðil, ter si ne çok sa yý da in sa nî fa a li yet le sar ma lan mýþ bir sü reç tir. Be di üz za man ger çek sev gi nin hik met li bil gi, a da let li yar gý, ah lâk lý so rum lu luk, dos ta ne it ti fak ve kar de þa ne it ti hat fi il le ri ü ze rin de yük se le ce ði ni tes bit e der. Be di üz za man bu tes bit le ri ni mo dern top lum da ki psi ko lo jik ve sos yo lo jik ge liþ me le ri dik ka te a la rak yap mak ta dýr. Kur ân me de ni ye ti nin te mel he def le rin den bi ri de dün ya ba rý þý ný te min et me si dir. Kur ân, sa de ce Müs lü man la rýn de ðil bü tün in san lý ðýn sa a det ve hu zu ru nu te min et me yi ga ye e din miþ tir. Be di üz za man ba rýþ ve mu sa la ha yý sa de ce Kur ân ýn bir em ri, Ýs lâ mi yet in teþ vik et ti ði bir ne ti ce o la rak de ðil, ay ný za man da hak, ha ki kat, mas la hat ve in sa ni ye tin ge rek tir di ði bir hu sus o la rak gö rür. Dün ya mý zý ka na bu la yan bü yük sa vaþ la rýn, mad dî ve ma ne vî bü yük tah ri bat la rýn ö nü ne ge çi le bil me si i çin Kur ân me de ni ye ti nin e sas la rý na ih ti yaç var dýr. Kur ân me de ni ye ti bü tün in san lý ðý, i çi ne düþ - tü ðü ka ran lýk çu kur dan ve es fel-i sa fi lîn den çý ka ra cak te mel pren sip le re sa hip tir. Be di üz za man ýn Med re se tü z-zeh râ pro je si, dün ya ba rý þý na ve it ti had-ý Ýs lâm a yol a çan bir e ði tim pro je si dir. Be di üz za man ýn Med re se tü z- Zeh râ ya yük le di ði mis yon da ha ku þa tý cý ve ev ren sel dir. Bu pro je, ül ke mi ze sa de ce e ði tim ve ye tiþ miþ nü fus gü cü sað la ma a çý sýn dan de ðil e ko no mik kal kýn ma ve ge liþ miþ lik dü ze yi ne de a za mî kat ký da bu lu na cak týr. Bu nun la bir lik te Med re se tü z-zeh ra e ði tim ek sen li bir ba rýþ pro je si o la rak dün ya ba rý þý na kat ký sað la ya cak týr. Be di üz za man ýn ön gör dü ðü Kur ân me de ni ye tin de po li tik ve e ko no mik sis tem ler meþ rû i yet le ri ni Ý lâ hî-top lum sal kay nak tan a lýr lar. Ý lâ hî meþ rû i yet, vah yin il ke le riy le; top lum sal meþ rû i yet i se top lum sal e ði lim ler, za ru ret ler ve kon sen süs ler le þe kil le nir. Be di üz za man bu nu meþ rû ti yet-i meþ rû a for mü las yo nuy la an la týr. Be di üz za man a gö re, meþ rû i ye ti ni Ý lâ hî-top lum sal kay nak tan a lan bir de mok ra tik sis tem, kuv vet ye ri ne Hakk ýn, ce ha let ye ri ne bil gi nin, kin ve düþ man lýk ye ri ne sev gi nin, key fi lik ve þah si yet çi lik ye ri ne ob jek tif ka nu nun i ka me e dil me si; sos yal ve si ya sal ha ya týn bu il ke ler çer çe ve sin de di zayn e dil me si ni gü ven ce al tý na a lan bir sis tem dir. Be di üz za man Ýs lâm top lum la rý nýn sos yo -e ko no mik ge liþ me si i çin Ýs lâ mî hür ri yet ve þû râ yý e sas ký lar. Be di üz za man ýn Kur ân dan ü ret ti ði me de - ni yet mo de li, çok kül tür lü ve çok din li bir top lu mun ba rýþ ve gü ven i çin de na sýl ya þa ya bi le ce ði ni de gös te rir. Bu ev ren sel bir mo del dir. Bel li bir di ne ya da ýr ka a i di yet ten zi ya de, gü ven ve yar dým laþ ma il ke le ri ne da ya nan, in san hak la rý ve a da let çer çe ve sin de þe kil le nen, sev gi yi e sas a lan bu mo del in san lý ðýn kur tu luþ re çe te si dir. Be di üz za man ge nel o la rak bu re çe te yi þöy le sý ra lar: Müs lü man lar a ra sýn da mu hab bet, it ti fak, it ti had; Üm met, mil let, ce ma at ve si vil top lu ma a i di yet his si; Mil let, sý nýf, et nik ya pý ve mez hep ler a ra sý dost luk ve da ya nýþ ma; Ýn san lar a ra sýn da güç lü ve sar sýl maz i le ti þim ve ir ti bat; Ýn san lýk i çin hik met li bil gi, meþ rû i yet, hür ri yet ve a da let Kur ân Me de ni ye ti nin vaz ge çil mez un sur la rýn dan dýr. "Sa id Nur sî nin Me de ni yet An la yý þý ko nu lu Kon gre nin çok kül tür lü, çok din li ve fark lý et nik ya pý lar dan o lu þan böl ge ler de ya pýl ma sý ö nem li dir. Bu kon gre nin, ba rýþ i çin de ya þa ma ma nýn in san lý ða ne a ðýr be del ler ö det ti ði ni ya kýn bir geç miþ te ya þa mýþ ve hâ lâ ü ze rin de bu a cý nýn de rin iz le ri ni ta þý yan Sa ray bos na da ger çek leþ ti ri li yor ol ma sý, Be di üz za man ýn ba rýþ ve kar deþ li ðe yap tý ðý vur gu nun ne ka dar ye rin de ol du ðu nu an la ma mýz a çý sýn dan çok ma ni dar dýr.

12

13 Y DÝZÝ 13 HZ. PEYGAMBERÝ (ASM) TANIDIKÇA, ALLAH'A MÂNEN DAHA DA ÇOK YAKLAÞIYORUZ DÝYEN AHMET KÂZIM: Aþkýn, saygýnýn ve barýþýn bulunduðu Ýslâm dinini seçtim ALLAH'A KARÞI BÜYÜK BÝR AÞK HÝSSETTÝM. ZATEN AÞKIN, SAYGININ VE BARIÞIN BULUNMADIÐI BÝR DÝNÝ SEÇMEZDÝM. BÜTÜN BUNLARI ÝÇÝNDE BARINDIRAN ÝSLÂMÝYET'Ý SEÇTÝM VE MÜSLÜMAN OLDUM. H A Z I R L A Y A N MUSTAFA ABLAK Senarist - Yönetmen 1 TAK DÝM Ar týk in kâr e dil me si müm kün ol ma yan bir ger çek var: Ýn san lar a kýn a kýn Ýs lâm di ni ne ko þu yor. Her gün, dün ya nýn fark lý bir ye rin de on lar ca in san Müs lü man o lu - yor. Ül ke le ri, mil let le ri, dil le ri, din le ri ve kül tür le ri fark lý bu in - san lar Ýs lâm ýn saf fý na ka tý lý yor. Pe ki, ne dir bu in san la rý a - ra yý þa i ten ve Ýs lâ ma yö nel - ten? El bet te, fýt rat la rýn da bu lu nan din-i hak ký a ra ma mey li ve Ýs lâ mýn muh te - þem gü zel lik le ri. Sa hip ol duk la rý, mal-mülk, ma kam-mev ki, ka ri yer, sý nýr sýz öz gür lük ya da men sup ol duk - la rý din on la ra hu zur ve mut lu - luk ver me miþ; ruh la rýn da u ya - nan aç lý ðý ve su suz lu ðu gi der - me ye yet me miþ. U zun sü ren çi le li a ra yýþ lar dan son ra hi da yet nu ru nu bu lun ca, dün ya ni me ti na mý na ne var sa te red düt et me den bir ke na ra it miþ ler. Ge çim sý kýn tý sý çek - miþ ler, ha ka ret gör müþ ler, dýþ - lan mýþ lar, hiç a kýl la rý na gel me - yen iþ ler de ça lý þýp ha yat la rý ný de vam et tir me ye ça lýþ mýþ lar. A ma bu zor luk la rýn hiç bi ri on la - rý yo lun dan dön dü re me miþ. Ki mi si Kur ân a hay ran ol - muþ, ki mi si Pey gam be ri mi ze (asm) Ki mi si de na ma za, e - za na ya da o ru ca Her bi ri si Ýs lâm ýn bir gü zel li ði ne vu rul - muþ. A i le den, yâr dan, dost tan ge çip Ýs lâm a tes lim ol muþ. Týp ký Asr-ý Sa a det Müs lü man - la rý gi bi Ýs lâm ý ve Müs lü man la rý kö - tü le yen med ya ku ru luþ la rý nýn ya yýn la rý da en gel le ye me miþ on la rý. Vic dan la rý nýn se si ni din - le yen bu in san lar, ya pý lan ka - ran lýk pro pa gan da la rý hiç ka a le al ma dan Ýs lâm ýn nur lu ve þef - kat li si ne si ne sý ðýn mýþ lar. Þim di on lar, in san ca ya þa - ma nýn, an cak Ýs lâm ca bir ha - yat ya þa mak la müm kün o la bi - le ce ði ni i fa de e di yor lar. Ýn san - lý ðý i çi ne düþ tü ðü gir dap tan kur ta ra cak ye gâ ne di nin Ýs- lâm ol du ðu nu söy lü yor lar. On la rýn hi da yet öy kü le ri ni o - kur ken, Be di üz za man ýn, Av- ru pa da Ýs lâ mi ye te hâ mi le dir; o da bir Ýs lâm dev le ti do ðu ra cak müj de si ni ha týr lý yor in san. E vet, fýt rat Ýs lâ mýn ter ü ta - ze ha ki kat le ri ni a rý yor, bul du - ðun da da he men on la ra sa rý lý - yor. Bu ya zý di zi miz de hi da yet öy kü le ri ni o ku ya ca ðýz ki þi le rin an lat týk la rý, bu id di a nýn ger çek bi rer de li li o la cak týr... A dým Ti e ri BRU NE. Müs lü man ol duk tan son ra a dý mý Ah met KÂ - ZIM o la rak de ðiþ tir dim. Fa kat gün lük ha ya tým da Fran sýz ca a dý mý kul la ný yo rum. Ba bam, di nî bir or tam da ye tiþ me si ne rað men, a te iz mi be nim se di. An nem i se, Hý ris ti yan lý ðýn Ka to lik mez he bi ne bað lý. Fa kir bir a i le ço cu ðu o la rak bü yü düm. Ba bam Fran sa da iþ çiy di. An nem i se, bir fut bol sa ha sý nýn bek çi siy di. Kü çük lü ðüm den be ri çok i nanç lý bir ki þi yim. Ço cuk ken ya þa dý ðým dün ya çok ho þu ma gi der di. Ge ce le ri ba þý mý yas tý ða koy du ðum da her þe yin kay bol ma sýn dan kor kar, sa bah o lur ol maz pen ce re den ba kýp her þe yi ge ce de bý rak tý ðým gi bi bul muþ ol ma ma se vi nir dim. Bütün bun la ra hük me den bü yük bir var lýk var dý bi li yor dum, a ma bu na bir ad ve re mi yor dum. E vi miz þe hir den u zak tay dý. Can lý la rý ve tabiatý iz le ye rek bir çok þey dü þü nür, tabiatýn dü ze ni ni hay ran lýk la iz ler dim. O kul dý þýn da çok ki tap o kur dum, a ma o kul ders le ri ni ö nem se mez dim, çün kü mü zis yen ol mak is ti yor dum. 16 ya þý ma ge lin ce o ku lu bý rak tým. Ben zin is tas yon la rýn da ça lýþ tým, kur ye ci lik yap tým. Ve ev le ne ce ðim ba ya ný gör düm, Ýþ te bu be nim e þim! de dim. Bu bir yýl dý rým aþ kýy dý ve ev len dik. 17 ya þým da he pa tit C has ta lý ðý na ya ka lan mýþ tým ve ö le ce ðim söy len miþ ti. Dok tor lar, test le rin so nu cu nu 2 gün son ra öð re ne bi le ce ði mi söy le miþ ti. 2 ay has ta ne de kal dým. O za man lar bu has ta lý ðýn te da vi si yok tu, a ma ben i yi leþ me yi ba þar mýþ tým. Bu o lay dan son ra ha ya tý ma, ev li li ði me ve e þi me da ha çok ö zen gös ter dim. E þim Ce za yir li. Ce za yir i me rak e di yor dum. O ra ya yer leþ tik ve o ra da ya þa ma ya baþ la dýk. E þi min ýs ra rý ü ze ri ne, ya rým ka lan o ku lu mu ta mam la mak i çin 7 yýl bo yun ca ak þam o ku lu na git tim. Ar dýn dan bil gi sa yar mü hen dis li ði ni ka za nýp, ça lýþ ma ya baþ la dým. Af ri ka ve Av ru pa so rum lu su ol du ðum bir þir ket te 17 yýl dýr tek nik mü dür o la rak ça lý þý yo rum. Af ri ka so rum lu su ol mam, ce va bý ný me rak et ti ðim þey le ri a raþ týr mam i çin ba na or tam ha zýr la dý. Bu sa ye de Do ðu i le ya kýn dan il gi len me ye baþ la dým. Bun lar la il gi li pek çok ki tap o ku dum. 10 yýl lýk sü re zar fýn da, Bu dizm de da hil, Do ðu i le il gi li bir çok me se le yi in ce le dim ve o ku dum. Ýs lâ mi yet i a raþ týr ma mýþ ol sam da, Müs lü man la rýn ha yat di sip li ni ve doð ru luk la rý hep dik ka ti mi çe ki yor du. AÞ KIN, SAY GI NIN VE BA RI ÞIN BU - LUN DU ÐU ÝS LÂM DÝ NÝ NÝ SEÇ TÝM Ce za yir li bir ar ka da þým var dý. Na ma za tek rar baþ la mýþ ve bir su fî ön de riy le ta nýþ mýþ tý. Mut suz ve hu zur suz hâl le ri mi gö rün ce ba na Ýs lâm ý an la tan bir ki tap ver di. Ki ta bý ka pa ðý ný u zun bir sü re son ra, a i lem le bir lik te Fas a ta ti le git ti ði miz de a ça bil dim. Ki tap ta Al lah a kul ol mak ne de mek tir? di ye bir bö lüm var dý. O ra da Kul ol mak, sö mü rül mek de mek de ðil dir Ö LÜM GER ÇE ÐÝ, BA NA HAYATI SOR GU LA MA YI ÖÐ RET TÝ Eþim le çok ü zü cü bir o lay ya þa - dýk. Do ðum dan he men son ra ço cu ðu mu zu kay bet tik. Bu ö - lüm ba na sor gu la ma yý öð ret miþ ti ve ar týk ha ya týn i çin de sak la dý ðý sýr la rý da ha çok me rak e di yor dum. E þim le mut luy duk, a ma ya þa dý ðým ha ya tý be ðen mi yor dum. Bi zi hu zu ra ka vuþ - tu ra cak þe yi a rý yor duk. Bir gün Al - lah ým, Al lah ým, Al lah ým! di ye ya - rým sa at bo yun ca að la dým. Su fiz mi ta ný dýk tan son ra öð re - ya zý yor du. Bu na ka tý lý yor dum. Ki tap ta Ýn gi liz Kra li çe si i le hiz met çi le rin den bah se den bir mi sal var dý. Kra li çe nin hiz met çi le ri, o na yak laþ týk ça o nun a sa le ti ni a lý yor lar ve bu nu ha yat la rý na yan sý tý yor lar dý. Ýþ te, Ýs lâm da da bu na ben zer bir þey var dý: Hz. Pey gam be ri (asm) ta ný dýk ça, O nun mü kem mel ha ya tý ve ah lâ ký, dav ra nýþ la rý mý za ve dü þün ce le ri mi ze iþ li yor du. Se vi len ve gü ve ni len bi ri hâ li ne ge li yor, Al lah a ma nen da ha da çok yak la þý yor duk. Fas ta ta til dey ken ça lý þan Müs lü man hiz met çi le ri iz le me ye baþ la dým. Son de re ce mü te va zý lar dý ve ba zen iþ le ri zor ol ma sý na rað men müþ te ri le re ki bar ca dav ra ný yor, gö rev le ri ni ak sat mý yor lar dý. Bu du rum be ni et ki le miþ ti. Ve ka ra rý mý ver miþ tim: Müs lü man o la cak tým. Ki tap ta ki di ðer ya zý la rý o ku duk tan son ra, Al lah a kar þý bü yük bir aþk his set tim. Za ten aþ kýn, say gý nýn ve ba rý þýn bu lun ma dý ðý bir di ni seç mez dim. Bütün bun la rý i çin de ba rýn dý ran Ýs lâ mi yet i seç tim ve Müs lü man ol dum. AL LAH I AN MI YOR SA NIZ VE O NA Ý BA DET ET MÝ YOR SA NIZ HU ZUR LU BÝR HA YAT YA ÞA YA MAZ SI NIZ. Ar týk sý ra i kin ci a þa ma o lan Müs lü man lý ðý ya þa mak tay dý. Bu nun i çin Müs lü man lý ðý hak kýy la ye ri ne ge ti ren ler den yar dým al mam ge re kir di ve öy le de ol du. Ben bir an ön ce a i lem le, bütün ku ral la rýy la be ra ber Ýs lâ mi ye ti ya þa mak is ti yor dum. Çev rem de ki ler, hak lý o la rak, bu nun i çin a ce le et mem ge rek ti ði ni söy le di ler. Ýlk za man lar da a i lem kay gý lan mýþ tý. Ýs lâ mi ye ti þid det sa çan bir din o la rak yan sý tan pro pa gan da lar dan is ter is te mez et ki len miþ ler di. Müs lü man ol ma yan bir a i le de Müs lü man o lu þum, ak lý ma ilk Müs lü man la rý ge tir di. On lar da ne cek tim ki, bu ken di mi zi Al lah a ya kýn his set mek i çin ya pý lan bir zi - kir miþ. O na a it ol du ðu mu zu his - set mek i çin ya pý lan bir duây mýþ. Ve an la dým ki, ru hum bu na su sa - mýþ ve bu nu söy le miþ. Ya þa nan ba zý o lay lar in sa ný Al - lah a yak laþ tý rýr. Ben de öy le bir o - lay ya þa dým. Bir gün ka yak ya par - ken, na sýl ol du ðu nu an la ma dan, bir an da i ki ka ya a ra sýn da kal dým. Ka fam sý kýþ mýþ tý, sel a kýp gi di yor - A rap ça da i man ke li me si nin an lam la - rýn dan bi ri fi liz le ne cek to hum dur. To hu mun bir gün fi liz le ne ce ðin - den u mut lu ol ma mýz ge re kir. Ýn san la rýn se çim le ri ne say gý duy ma lý ve sa býr la bek le me li yiz. Ö nem li o lan bir bi ri mi zin ha ya tý na ne ka dar mü da ha le e dip et me di ði miz dir. Dü þün ce ve dav ra nýþ la - rý mýz da em pa ti kur ma lý yýz. E ðer her kes bir bi ri nin a la ný na say gý gös te rir - se, bu dün yada her gü zel gö rüþ ne fes a la bi lir. du. Ýn san la rýn be ni bul ma ih ti ma li çok az dý. Ne fes al mak ta zor la ný - yor dum. Ýþ te o an ö lü mü ken di me çok ya kýn his set tim. Ken di ken di - me Al lah ým ge li yo rum. de dim. Da ha ön ce hiç bu þe kil de bir cüm le kur ma mýþ tým. Tam o an bir el his - set tim. Bu, ka yak öð ret me ni min e liy di. Be ni ka ya la rýn a ra sýn dan çý - kar dý. O gün den son ra, ken di ken - di me ha yat ve ö lüm le il gi li pek çok so ru sor dum. be nim gi bi Müs lü man ol ma yan a i le ler den di ve Ýs lâ mi ye ti seç miþ ler di. Ba zý la rý Ýs lâ mi yet i a i le le riy le bir lik te hu zur i çin de ya þa mýþ, ba zý la rýy sa a i le le rin de Ýs lâ mi ye ti o muz la yan tek ki þi o la rak kal mýþ lar dý. Ön ce le ri na ma zý mý tek ba þý ma bir kö þe de ký lý yor dum. O za man lar doð ru o la nýn bu ol du ðu nu söy le ye rek, a i lem den zor la Ýs lâ mi yet i ka bul et me si ni bek le ye mez dim. On la ra ör nek ol ma lýy dým, an cak on la rýn bu þe kil de Ýs lâ mi yet le ta nýþ ma sý na ve si le o la bi lir dim. Müs lü man lý ðýn ku ral la rýy la e vi mi zin ku ral la rý çok ça buk u yuþ tu. Bir da ha do muz e ti ye me dik. Al kol kul lan ma ma mý za rað men, mi sa fir ler i çin ev de bu lun dur du ðu muz iç ki þi þe le ri ni he men or ta dan kal dýr dýk. Ço cuk la rým ge lip be nim le na maz kýl dý lar ve e þim Ra ma zan a yýn da be nim le be ra ber o ruç tut tu. Bir gün bü yük oð lum ya ný ma ge lip, Müs lü man ol mam dan ne ka dar mem nun ol du ðu nu ve ken di le ri ne çok i yi bir ör nek ol du ðu mu söy le di. Be nim i çin ö nem li o lan da buy du; on la ra ör nek ol mak Çün kü bu iþ ler zor la ol maz dý. Bu du rum be ni çok mem nun et miþ ti. Ýþ ye rin de i se ço ðu kim se Müs lü man ol du ðu mu bil mi yor du. Za man la öð ren di ler. Ra ma zan a yýn da o ruç tut tu ðu mu an la dý lar ve ne den Ýs lâ mi ye ti seç ti ði mi sor du lar. Se çi mi mi çok hoþ kar þý la dý lar. Müs lü man ol duk tan son ra ha ya tý mý, mad dî ve ma ne vî ol mak ü ze re, i ki ye a yýr dým. Ar týk a i lem le bir lik te, mut lu ol du ðum bir ha ya tým var dý. Müs lü man ol ma dan ön ce de dü rüst ve Al lah ý dü þü nen bir in san dým. De mek ki, ben Müs lü man ol ma dan ön ce de Müs lü man dým. Mut lu bir þe kil de ya þa sa nýz, ço cuk la rý ný zý düz gün bir þe kil de e ðit se niz bi le Al lah ý an mý yor sa nýz ve o na i ba det et mi yor sa nýz hu zur lu bir ha yat ya þa ya maz sý nýz. NEY AL LAH A YAK LAÞ MAK VE ÝN SAN LA RI DÂ VET Ý ÇÝN BÝR A RAÇ Ney i Mev lâ na nýn ki tap la rý sa ye sin de keþ fet tim. Ve bir gün ney se si duy dum. Se si ku la ðý ma çok hoþ gel di. An lat mak is te yip de an la ta ma dý ðým çok þe yi an la tý yor du. Su fiz min ö ze tiy di ney. Bir ney al ma ya ka rar ver dim. Ýlk ne yi mi Ý ran dan al dým ve 3 sa at i çin de çal ma yý ba þar dým. Bu en der rast la nan bir du rum du. Ý nan dý ðým bütün ger çek le ri ney i le an lat ma ya ça lýþ tým ve bir su fî ol ma ya ka rar ver dim. Ý þi mi ak sat ma dan kon ser ler ver me ye baþ la dým. Al man ya da, Ýn gil te re de, Bel çi ka da bir çok in san la kar þý laþ tým. Ney, Al lah a yak laþ mak i çin bir a raç tý ve ben de in san la rý bu nun la dâ vet e di yor dum. NEF SÝ KON TROL AL TI NA AL MAK GE REK Su fî lik te ne fis bir a ta ben ze ti lir. E ðer o nu kon trol et mez sek, o bi zi kon trol e der. At is te di ði ye re git mek, is te di ði yer de din len mek is ter. O a tý kon trol al tý na al ma mýz ge re kir. At hýr çýn sa bu zor o la bi lir, a ma nef si mi zi ne ka dar kon trol al tý na a lýr sak o ka dar Al lah a yak la þý rýz. SA HÝP OL DU ÐU MUZ GÜ ZEL LÝK LE RÝ PAY LAÞ MA LI YIZ Ýn san, yar dý ma muh taç o lan la ra ne ka dar e li ni u za týr sa ma ne vî ha ya týn da o ka dar mer te be ka te der. Bil dik le ri mi zi ve öð ren dik le ri mi zi pay laþ ma lý yýz, çün kü e sas yar dý ma muh taç o lan lar di nî bil gi ler den yok sun o lan lar dýr. ÝN SAN LA RIN SE ÇÝM LE RÝ NE SAY GI DUY MA LI VE SA BIR LA BEK LE ME LÝ A rap ça da i man ke li me si nin an lam la rýn dan bi ri fi liz le ne cek to hum dur. To hu mun bir gün fi liz le ne ce ðin den u mut lu ol ma mýz ge re kir. Ýn san la rýn se çim le ri ne say gý duy ma lý ve sa býr la bek le me li yiz. Ö nem li o lan bir bi ri mi zin ha ya tý na ne ka dar mü da ha le e dip et me di ði miz dir. Dü þün ce ve dav ra nýþ la rý mýz da em pa ti kur ma lý yýz. E ðer her kes bir bi ri nin a la ný na say gý gös te rir se, bu dün ya da her gü zel gö rüþ ne fes a la bi lir. Ýs lâ mi yet i seç ti ðim den be ri da ha a ðýr baþ lý yým. Di ni mi ya þar ken öl çü lü yüm. Bir þey le ri baþ ka la rý na zor la ka bul et tir me ye ça lýþ mý yo rum. Ta ný dýk la rý mýn ço ðu Müs lü man ol du ðu mu bi le bil mi yor. A ma ben di ni mi çok gü zel bir þe kil de ya þý yo rum. Ýs lâ mi yet sa ye sin de ger çek kim li ði mi bul dum. Çok mut lu yum. KUR ÂN, SA MÝ MÝ YE TÝY LE O KU YAN - LAR Ý ÇÝN BÝR HU ZUR KAY NA ÐI DIR Kut sal ki ta bý mýz Kur ân-ý Ke rim uç suz bu cak sýz bir ok ya nus gi bi... Bütün sa mi mi ye tiy le o ku yan lar i çin bir hu zur kay na ðý. Si ze bir kýs sa an la ta yým: Bir gün bir öð ren ci ho ca sý na Ho cam, bu haf ta Kur ân-ý Ke rim e göz gez dir dim! di yor. Ho ca da o na an lam lý bir söz söy lü yor: Pe ki, o nun an lat mak is te di ði ni an la dýn mý? di ye ce vap ve ri yor. Bu ra dan da an la þý la ca ðý gi bi, Kur ân-ý Ke rim an la mý çok de rin, i çin de her þe yi ba rýn dý ran hak di nin kut sal ki ta bý. Kur ân da çok et ki len di ðim bir sû re var; o da Ýh lâs Su re si, sa mi mi ye tin sû re si ÖR NEK BÝR ÞE KÝL DE YA ÞAR SAK ÝN SAN LA RI ÝS LÂ MÝ YET E Ö ZEN DÝ - RE BÝ LÝ RÝZ Ýþ te böy le Ben 21. a sýr da Müs lü man o lan bir Fran sý zým. Ýs lâ mi yet ger çek ve sa mi mî bir din. Ya ra tan la a raç sýz di ya log ku ru la bi li yor. Bir ta raf tan dün ya ha ya tý ný sür dür me ye, di ðer ta raf tan, bu gün kü þart lar da ko lay ol ma sa da, di ni mi ya þa ma ya ça lý þý yo rum. Ne top lum dan u zak ya þa ya bi li riz, ne de yal nýz Ör nek bir þe kil de ya þar sak in san la rý Ýs lâ mi yet e ö zen di re bi li riz. Bel ki o za man bir çok ki þi nin Müs lü man ol ma sý na ve si le o la bi li riz. Tür ki ye yi çok se vi yo rum. Kon ya, An tal ya ve da ha bir çok i le git tim. Türk ler çok i yi in san lar. O ra da ki bü tün kar deþ le ri me se lâm gön de ri yo rum.

14 14 y 1 RAMAZAN RA MA ZAN NÂ ME Bir yýl bek le dik gel di u zun yol lar dan Gel di ði bel li dir, du â ya kal kan kol lar dan. Geç ti mu kad des ay lar Re cep ve Þa ban Bu gün bir, â le me i nen Nur dur Ra ma zan. HA SAN ÞEN Ay lar dýr yo lu nu göz le dim dur dum Gön lü mün tah tý ný sa na a yýr dým Dün ya me ta ýn dan sa na sa rýl dým Gön lü me hoþ gel din þehr-i Ra ma zan ABDULLAH ÞAHÝN RA MA ZAN ÝL MÝ HA LÝ SÜ LEY MAN KÖS ME NE n Ra ma zan a yýn da o ruç tut ma nýn se va bý ne ka dar dýr? Ra ma zan a yýn da o ruç tut ma nýn se va bý na had ve he sap yok tur, sý nýr yok tur, ka yýt yok tur. Al lah ýn rah me ti, fey zi, be re ke ti, se va bý, hay rý, bi zim um du ðu muz ve bek le di ði miz öl çü de de ðil; Al lah ýn son suz lüt fu öl çü sün de e be di yen e li miz den ve gön lü müz den tu ta cak týr. Pey gam ber E fen di miz (asm) bil di ri yor ki: Al lah ü Zül ce lâl Haz ret le ri þöy le bu yur du: Ýn sa noð lu nun her i þi ken di si i çin dir. An cak o ruç de ðil. O ruç be nim i çin dir. Ve o nun mü kâ fâ tý ný Ben ve ri rim. n Ra ma zan a yýn da o ruç tu tan lar Cen ne te han gi ka pý dan gi re cek ler? Pey gam ber E fen di miz (asm) müj de li yor ki, Ra ma zan a yýn da o ruç tu tan lar Cen ne te þe ref ka pý sýn dan gi re cek ler. Pey gam ber E fen di miz (asm) þöy le bu yu ru yor: Cen net te Rey yân de ni len bir ka pý var dýr. Bu ka pý dan Ký yâ met Gü nün de yal nýz o ruç lu lar gi rer. On lar la bir lik te baþ ka kim se gi re mez. Ne re de o ruç tu tan lar? di ye ça ðý rý lýr ve o ruç tu tan lar o ra dan Cen ne te gir di ri lir. So nun cu su da gir di mi, ar týk ka pý ka pa nýr ve o ka pý dan kim se gi re mez. (Bu hâ rî, Müs lim, Ne sâ î) DU Â Ey Hâ lýk-ý Ra hîm! Bi zi var lý ðý mý zýn sýr rý na er dir! Bi zi var lý ðý mý zýn þük rü ne er dir! Bi zi var lý ðý mý zýn hik me ti ne er dir! Bi ze hi lâ fet ma ka mý ný ih san et ti ðin gi bi, bi zi yük sek in sa ni yet ma ka mý na er dir! Gön lü mü ze Ýs lâm ý, kal bi mi ze î mâ ný, ak lý mý za Kur ân ý, dav ra nýþ la rý mý za Sün net-i Se ni ye yi na sip ey le! Bi zi kul lu ðu na ka bul ey le! Ra ma za ný mý zý mü ba rek kýl! O ru cu mu zu mak bul kýl! Â mîn. PEY GAM BE RÝ MÝ ZÝN (ASM) Ý MAN DÂ VÂ SI Ya ra tý lýþ maksadý ve key fi ye ti M. ALÝ KA YA Yü ce Al lah zâ tý nýn ta nýn ma sý ný ve bi lin me si ni is te di; Ý sim ve sý fat la rý nýn te cel li si o la rak kâ i na tý ya rat tý. Pey gam be ri miz (asm) bir ha dis-i kud sî de yü ce Al lah ýn: Ben giz li bir ha zi ne i dim, bi lin mek ve ta nýn mak is te dim, mah lû ka tý ya rat tým 1 bu yur du ðu nu bi ze ha ber ver mek te dir. Ya ni yü ce Al lah, kâ i na tý Ken di si ni ta nýt mak i çin ya rat mýþ týr. Ya ra tý lý þýn ga ye si, Ya ra tý cý yý ta ný mak týr. Ýn sa ný da Ken di si ne i man i le ta ný mak ve i ba det i le i ta at et me si i çin ya rat mýþ týr. Ö te yan dan biz a ciz ve dün ya nýn pek çok sý kýn tý la rý i le bo ðuþ mak du ru mun da o lan in san la ra, mer ha me tin den pey gam ber le ri gön de re rek kâ i na týn ve in sa nýn ya ra tý lýþ maksadý ný, Al lah ýn var lý ðý ný ve bir li ði ni ve Al lah ýn in san lar dan ne is te di ði ni, na sýl Al lah a i ta at e de ce ði mi zi öð ret mek ü ze re mu al lim o la rak pey gam ber le ri ni ve ki tap la rý ný gön der miþ tir. Yü ce Al lah Kur ân-ý Ke rim de O Al lah ya ra tý cý dýr, her þe yi yok tan ya ra tan dýr, her þe ye su ret ve þe kil ve ren O dur. Bü tün gü zel i sim ve sý fat lar O na a it tir. Se ma vat ve arz da bu lu nan her þey O nu ö ver, O nu tes bih ve her tür lü nok san sý fat lar dan ten zih e der. O a ziz dir, iz zet ve a za met sa hi bi dir. Her i þi hik met le dir, her yap tý ðý þey i lim ve hik me tin ge re ði dir 2 bu yu ra rak bu ger çek le ri bi ze ha ber ver miþ tir. Maksat Al lah ý ta ný mak ve zik ret mek o lun ca, sa bah ve ak þam na ma zýn dan son ra bu â yet le ri o ku ya rak Al lah ýn i sim ve sý fat la rý ný tek rar et me yi Pey gam be ri miz (asm) tav si ye et miþ ve bu nu de vam lý ya pa nýn þe hid o la rak ö le ce ði ni ve cen ne te gi de ce ði ni müj de le miþ tir. 3 Pey gam be ri miz (asm) Al lah ýn ki ta bý o lan Kur ân-ý Ke rim i sa ha be le ri ne o ku ya rak var lýk la rýn ya ra tý lýþ a ma cý ný, in sa nýn Al lah ý na sýl ta ný ma sý ve O na ne þe kil de i ta at et me si ge rek ti ði ni ve Al lah ýn in san lar dan ne yap ma la rý ný is te di ði ni an la tý yor du. Böy le bir soh bet te sa ha be ler den bi ri Pey gam be ri mi ze (asm): Ya Re sû lal lah! Al lah yer le ri ve gök le ri ya rat ma dan ön ce ne re de i di? di ye sor du. Pey gam be ri miz (asm) Al lah var dý, var lýk yok tu. O giz li lik ve bi lin mez lik i çin de i di. He nüz ar þý da su ü ze rin de de ðil di. 4 Son ra ar þý ný su ü ze rin de ya rat tý 5 bu yur du. Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri, bu ha di sin bir i za hý bað la mýn da þöy le de miþ tir: Þe ri a týn nak li ya tý na na za ran, Ce nâb-ý Hak bir cev he re yi, bir mad de yi ya rat mýþ týr, son ra o mad de ye te cel li et mek le bir kýs mý ný bu har, bir kýs mý ný da ma yi kýl mýþ týr; son ra ma yi kýs mý da, te cel li siy le te kâ süf e dip ze bed kö pük ke sil miþ tir; son ra arz ve ya ye di kü re-i ar zi ye yi o kö pük ten hal ket miþ tir. (...) Ý ki si de bir bi ri ne bi ti þik ti, son ra ay rý et tik mâ nâ sýn da o lan [â ye tin] i fa de si ne na za ran, man zu me-i þem si ye i le arz, dest-i kud re tin mad de-i e sî ri ye den yo ður muþ ol du ðu bir ha mur þek lin de i miþ. Mad de-i e sî ri ye, mev cu da ta na za ran a ký cý bir su gi bi mev cu da týn a ra la rý na nü fuz et miþ bir mad de dir. Ar þý su ü ze rin dey di. (Hud Sû re si: 7.) â ye ti, þu mad de-i e sî ri ye ye i þa ret tir ki, Ce nâb-ý Hakk ýn Arþ ý, su hük mün de o lan þu e sîr mad de si ü ze rin de i miþ. E sîr mad de si ya ra týl dýk tan son ra, Sâ ni in ilk i cad la rý nýn te cel li si ne mer kez ol muþ tur. Ya ni e sî ri hal ket tik ten son ra, ce vâ hir-i ferd e kal bet miþ tir. 6 Dip not lar: 1- Keþ fu l-ha fa, 2:132 (Ha dis No: 2014). 2- Haþr Sû re si, 59: Tir mi zî, Fe zâ il-i Kur ân, 22; Da ri mî, Fe zâ il-i Kur ân, Müs lim, Ý man, 126; Ýbn-i Ma ce, Mu kad di me, 13; Ýbn-i Hib ban, Sa hih, 8:4 (Ha dis No: 6108). 5- Tir mi zi, Tef sir, 11; Bey ha ki, El-Es ma, Ý þâ râ tü l-ý câz, s. 237.

15 15 y 1 RAMAZAN KÂ Ý NAT KÝ TA BI MUS TA FA ÖZ TÜRK ÇÜ Ön ce lik le he pi ni zin mü ba rek Ra ma zan-ý Þe ri fi ni zi teb rik e der, ha yýr la ra ve si le ol ma sý ný di ler ken, Nur un sa týr a ra la rýn dan der le ye rek bir bu ket þek lin de arz e de ce ðim, a dý na Kâ i nat Ki ta bý de di ði miz te fek kür a ðýr lýk lý bu ça lýþ ma mý zýn Kâ i nat mü kem mel bir ki tap be re ke te ve ha yýr la ra ve si le ol ma sý ný du â la rý nýz la di li yo rum. Kâ i na tý bir ki tap o la rak tas vir e dip ki tab-ý ke bîr-i kâ i nat te ri mi ni ilk de fa Ýs lâm li te ra tü rü ne ka zan dý ran, Be di üz za man Haz ret le ri ol muþ tur. O, a dý na Ri sâ le-i Nur de ni len Kur ân tef si ri e ser le riy le, þu ko ca kâ i - nat ki ta bý nýn her yö nüy le o kun ma sý ný ve te fek kür e dil me si ni tav si ye e der. O ku na cak ve te fek kür e di le cek bu kâ i nat ki ta bý nýn bir Kâ ti bi nin ve Ya ra tý cý sý nýn var lý ðý ný, o nun da Al lah ol du ðu nu is pat e der. Be di üz za man Haz ret le ri nin Ýs lâm li te ra tü rü ne ka zan dýr dý ðý bu Kâ i nat Ki ta bý te ri mi - ni, yer li ve ya ban cý bir çok i lim a da mý te yid et miþ tir. Me se lâ, Pa pa Be ne dik tus, Va ti kan da dü zen le nen ve kâ i na týn kö ke ni nin tar tý þýl dý ðý bir bi lim sel top lan tý da Kâ i nat, Al lah ýn yaz dý ðý bir ki tap týr de miþ tir. (Ye ni As ya, ) Ger çek ten de kâ i na týn her bir un su - ru ay rý ay rý an lam ve gü zel lik ler i çin de, a de ta bir ki tap/mec mu a gi bi Ce nâb-ý Hakk ýn var lýk ve bir li ði ni a kýl la ra gös te re rek is pat et mek te dir. Be di üz za man Haz ret le ri, ta le be le ri ne Si zin o ku du ðu nuz fen ler den her bir fen, ken di li san-ý mah su suy la [ö zel di liy le], mü te ma di yen [de vam lý] Al lah tan bah se dip Hâ lýk ý ta nýt tý rý yor lar de mek te dir. De va mýn da i se Kâ i nat Ki ta bý ndan bah se der ken þu ve ciz i fa de le ri kul lan mak ta dýr: Hem me se lâ, na sýl ki bir ki tap bu lun sa ki, bir sa tý rýn da bir ki tap in ce ya zýl mýþ; ve her bir ke li me sin de in ce ka lem le bir sû re-i Kur â ni ye ya zýl mýþ. Ga yet mâ ni dar ve bü tün me se le le ri bir bi ri ni te yid e der ve kâ ti bi ni ve mü el li fi ni fev ka lâ de ma ha ret li ve ik ti dar lý gös te ren bir a cîb mec mû a, þek siz, gün düz gi bi, kâ tip ve mu san ni fi ni ke mâ lâ týy la, hü ner le riy le bil di rir... Hiç þüp he siz kâ i nat, in sa na Mâ þâ al lah, bâ re kâl lah de dir tir ves se lâm. ÇO CUK ÇA MER VE Ý RÝ YA RI Bismillah anahtarý Ý ki as ker ko mu tan la rý ný kay bet miþ ler ve u zun bir çöl de kay bol muþ lar. Yan la rýn da i se sa de ce tel siz le ri var mýþ ve bu tel siz de çek mi yor muþ. Bi rin ci as ker çok tem kin li (dik kat li) ve en di þe siz dav ran ma ya ça lý þý yor muþ. Ý kin ci as ker i se kor ku su nu a çýk ça bel li e di yor ve çok dik kat siz dav ra ný yor muþ. Bi rin ci as ker de kor ku yor muþ, a ma bir yan dan da kur tu la ca ðý na i na ný yor muþ. Bel ki bu i nan cýn dan do la yý da kor ku su nu bas tý ra bi li yor muþ. Di ðer as ker i se i nan cý ný kay bet ti ði i çin kor ku duy gu su o nu da ha faz la e le ge çir miþ. Sa de ce ö le ce ði ne i nan ma ya baþ la mýþ. Çok yo ru lun ca bir ye re o tur muþ lar. Ý ki si de uç suz bu cak sýz çö le ba ký yor ken es ki a ný la rý ný ha týr la ma ya baþ la mýþ lar. Bi rin ci as ker de de si ni a ným sa ya rak þu söz le ri ni ha týr la mýþ: Bis mil lah her hay rýn ba þý dýr. Bu, o nun i nan cý ný art týr mýþ. Kal ka rak yük sek bir ye re çýk mýþ Bis mil la hir rah ma nir ra him * di ye rek tel siz i le ye ni bir a ra ma yap mýþ ve bi ri le ri ne u la þa bil miþ. So nu cun da i se ko mu ta ný on la rý al ma ya gel miþ ve kur tul muþ lar. * Bis mil la hir rah ma nir ra him Rah man ve Ra - him o lan Al lah ýn a dý i le de mek tir ve biz ler her i þi mi ze bu a nah tar i le gi re riz. Al lah ýn a dý i le baþ la dý ðý mýz her iþ ha yýr lý bir so nuç i le bi ter ve Al lah her za man bi zim ya ný mýz da o lur. Ý nan - mak i se bu a nah ta rý sað lam laþ tý rýr. Ý na nýr sak yal nýz ol ma yýz, a nah ta rý mýz o lur i se ki lit li her ka pý yý Al lah ýn iz ni i le a ça bi li riz. RA MA ZAN KE LÝ ME LE RÝ O ru ca bü rün mek A DEM PA LA El bet te ki, Ra ma zan de yin ce ak la ilk ge len, a dý Ra ma zan o lan ki þi le re ya pý lan o tat lý es pri de ðil dir. Ge nel de en ö ne çý kan o ruç tur, o ruç lu ol mak týr. Ký sa ca sý, o ruç tut mak týr. A rap ça savm-sý yam þek lin de i fa de e di len o ru cun ke li me ma na sý, bir þey den u zak dur mak týr. Bir þey den u zak du rur ken, baþ ka bir þe ye ya kýn laþ mak týr. Di nî bir te rim o la rak i se, ma lû mu nuz im sak tan if tar vak ti ne ka dar Al lah i çin ye mek-iç mek ten ve cin sel i liþ ki den u zak dur mak týr. Ra ma zan da o ru ca ay rý bir ih ti mam gös te ril mek te dir. Na sýl bir mi sa fir e vi mi ze zi ya re te gel di ðin de o na hiz met et mek ve o nu mem nun et mek i çin çay lar, pas ta lar, tat lý lar, mey ve ler ik ram et mek i çin a de ta dört dö ne riz. Bu nun se be bi kar þý lýk lý mu hab bet tir. Bir de mi sa fir gel di ðin de be re ke tiy le, na si biy le ge lir. O ba kým dan bir te lâþ söz ko nu su dur. Ýþ te Ra ma zan A yý da, i çin de ba rýn dýr dý ðý o ruç ve si le siy le be re ke te ve si le ol mak ta dýr. Ni met le rin en vâi çe þi di nin zi ya de siy le sof ra lar da gö rün me si bu se bep ten dir. Bu an lam da o ruç hep gü zel dir. A ma Ra ma zan da, bir baþ ka gü zel dir.

16

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 26 TEMMUZ 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr SOLRYUM D CÝLDE BÜYÜK ZRR VERÝYOR GÜNEÞLENME CÝLT KNSERÝNÝ TETÝKLÝYOR uuz man lar, gü neþ len me nin me la no mu (cilt kan se ri tü rü) te tik - le ye rek ar ttýr dý ðý ný, ay rý ca so lar yu ma gi den

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Darbe planlarý önüme geldi

Darbe planlarý önüme geldi YENÝ ASYA NEÞRÝYAT OLARAK STANDLARIMIZ KÝTAPSEVERLERÝ BEKLÝYOR u4 TE PARA CEZASI VERÝLECEK YAYAYA YOL VERMEYENE CEZA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.251 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASINA BÝRLÝK ÇAÐRISI

ÝSLÂM DÜNYASINA BÝRLÝK ÇAÐRISI SÇI BH : Z BÞC V BUUÞUUCUDU n B U O U U Ö P O J I S F 1 5 BDÜVHD D BD DIÐI H Þ SÂD BUUOU n USF B I ZISI SF 13 U Â-I D D, ISI D OUDU, SBU D ZIDI n H GO U ZISI SF 16 D G Ç H B V i SF BUC 12 D I: 43 S I:

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı