ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN"

Transkript

1 ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný sar dý. Has ta ha cý a day la rý uz man dok tor la rýn kon tro - lün de A ra fat a nak le di le cek. HA BE RÝ 3 TE KÂBE YE RAHMET YAÐDI HAC fa ri za sý i çin Mek ke de bu lu nan ha cý a day la rý, Kâ - be de ta vaf ya par ken baþ la yan yað mur la göz ya þý na bo ðul du. Yað mu run baþ la ma sýy la bir lik te mü min ler - den Al la hu ek ber ses le ri yük se lir ken, ha cý a day la rý göz yaþ la rý ný tu ta ma dý. Ta vaf ta o lan ha cý a day la rý el le - ri ni a çýp du a et ti. HA BE RÝ SAY FA 16 DA FO TOÐ RAF: MEHMET KAMAN / A A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Teþ rik tek bir le ri yarýn sabah baþlýyor nha BE RÝ SAY FA 3 TE YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE Þû RÂ DIR 23 E KÝM 2012 SALI/ 1 TL ni as ya.com.tr ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ÝK TÝ DAR PAR TÝ SÝ NÝN YE REL SE ÇÝM SÜ RE CÝN DE A NA YA SA ÇA LIÞ MA SI YA PI LA MAZ ME - SA JI, YE NÝ A NA YA SA YÝ NE BAÞ KA BÝR BA HA RA MI KA LI YOR? SU A LÝ NÝ GÜN DE ME GE TÝR DÝ. AKP'LÝ ÞENTOP: ÞUBAT'A KADAR BÝTMEZSE BU ÝÞ KALIR uyeni anayasa çalýþmalarýyla ilgili olarak Takvimin çok gerisinde kaldýk diyen Meclis Baþka ný Ce mil Çi çek'ten son ra, AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve TBMM A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu ü ye si Prof. Dr. Mus ta fa Þen top da ''Tür ki ye ye rel se çim sü re ci ne gi ri yor. Bu sü reç te a na ya sa ça lýþ ma la rý nýn gö - rü þül me si müm kün de ðil. Bu a na ya sa yý en geç Þu bat a yýn da bi tir mek zo - run da yýz, ak si hal de a na ya sa ya pý la maz'' þek lin de ko nuþ tu. ARALIK AYINA YETÝÞÝR MÝ? u Þen top'un ''Ye ni a na ya sa i le il gi li 45 ci va rýn da mad de ya zýl dý. Üç te bi rin - den faz la mad de ya zýl dý. Bu da 'ya rý ya ya ký ný bit miþ' de mek o lu yor. Par ti ler i - þi cid di tu tar, sý ký ça lý þýr ve vak tin de ö dev le ri ni ya par lar sa A ra lýk a yý na ka - dar ye ni a na ya sa ye ti þir'' söz le ri i se, ya zýl dý ðý söy le nen mad de le rin ço ðun - da par ti ler uz la þa ma dýk la rý ve ih ti ra zî ka yýt lar koy duk la rý i çin, te red düt ve is tif ham la kar þý lan dý. nha BE RÝ SAY FA 9 DA MEMUR-SEN DEN ZAM TEPKÝSÝ Kamuda çalýþanlar enflasyon ve faize ezdiriliyor u Kamu çalýþanlarý enflasyon ve faize ezdiriliyor diyen Memur-Sen An ka ra Ýl Baþ ka ný Mus ta fa Kýr, hü - kü me tin 2012 i çin enf las yon tah mi - nini yüz de 6,5 o la rak a çýk la ma - sýnýn, me mur ma a þý na da ha az zam yapma bahanesi ve ka mu gö - rev li le ri ni enf las yo na ez dir me me id - di a sý na ký lýf ol duðunu söy le di. 10 DA VAN DA ÝLKOKULU YAKTILAR PKK bir okulu daha kundakladý uvan Ha cý be kir Ma hal le sinde ki Van gö lü Ýl köð re tim O ku luna ge - ce geç sa at ler de ca mý ký ra rak gi - ren te rör ör gü tü yan daþ la rý, i da re bö lü mü i le öð ret men ler o da sý ve bil gi sa yar ders li ði ni ben zin dö ke - rek a te þe ver di. Çý kan yan gýn da, o ku lun iç du var la rý nýn bir bö lü - mü de yý kýl dý. nha BE RÝ SAY FA 9 DA Kuveyt de karýþtý ÝNGÝLÝZ KOMÝSYON BAÞKANI: DESTEK ÝÇÝN KAYGILARIMIZ VAR Suriyeli muhalifler param parça uýngiltere Meclis Dýþiþleri Komisyonu Baþkaný Richard Ottoway, Muhalifler siyasî ve ideolojik olarak kendi aralarýnda her geçen gün daha çok bölünüyor. Birçok muhalif grubun geçmiþini ve gerçek insiyaklarýný bilmiyoruz. Bu sebeplerden dolayý þu anda muhaliflere destek konusunda büyük kaygýlarýmýz var. dedi. n7 DE 150 BÝN KÝÞÝNİN KATILDIÐI PROTESTO GÖSTERÝSÝNE POLÝS MÜDAHALE EDÝNCE ÇATIÞMA ÇIKTI u Ku veyt te, E mir Þeyh Sa bah e l-ah med el- Sa bah ýn se çim ya sa - sýn da yap tý ðý de ði þik li ði pro tes to e den on bin ler ce ki þi baþ kent te gös te ri yap tý. Ül ke ta ri hin de ki en bü yük gös te ri o la rak ni te len di ri len ve ka tý lý mýn 150 bi ne u laþ tý ðý be lir tilen ey lem ler sý ra sýn da gü ven lik güç le ri i le mu ha lif ler a ra sýn da ça týþ ma çýk tý. nha BE RÝ SAY FA 7 DE POLÝS PLASTÝK MERMÝ KULLANDI Yeni seçim yasasýný protesto eden muhalifler sokaklara döküldü. Ülke tarihinin en büyük protesto gösterisine on binlerce kiþi katýldý. Polisin plastik mermi kullandýðý olaylarda 49 kiþi yaralandý. FO TOÐ RAF: A A BEYT HANUN BÖLGESÝNE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDÝ, 2 FÝLÝSTÝNLÝ ÖLDÜ Ýsrail yine sivilleri bombaladý uýsrail in, Gaz ze nin ku ze yin de ki Beyt Ha nun böl ge si ne dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da iki Fi lis tin li öl dü, bir ki þi ya ra lan dý. Gör gü ta nýk la rý, Ýs ra il sa vaþ u ça ðý nýn Gaz ze nin ku ze yin de ki Sul tan Ab dul ha mid cad de sin de bir grup Fi - lis tin li si vi li he def al dý ðý ný söyledi. nha BE RÝ SAY FA 7 DE CHP BAÞKAN YARDIMCISI TEKÝN Beldelere kilit kabul edilemez u CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gür sel Te kin, ''Ý nan dý rý cý bir ze mi ne o turt ma dan bin ler ce bel de be le di - ye si nin ka pý la rý na ki lit vur mak ka - bul e di lir bir an la yýþ de ðil'' de di. Te - kin Þu an da 1097 be le di ye baþ ka - ný yar gý la ný yor ve bu nun dün ya da ör ne ði yok. Dün ya nýn hiç bir ül ke - sin de tu tuk lu be le di ye baþ ka ný yok tur diye konuþtu. nha BE RÝ 8 DE ORTAK HAREKET EDELÝM ABD den ÝÝT ye iþbirliði çaðrýsý uabd Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ýn, BM Ýn san Hak la rý Kon - se yinin al dý ðý 16/18 no lu di nî te - mel li hoþ gö rü süz lük le mü ca de le ye i liþ kin ka ra rý nýn uy gu lan ma sý ko - nu sun da Ýs lam Ýþ bir li ði Teþ ki la tý i le or tak ha re ket et me çað rý sýn da bu - lun du ðu bil di ril di. nha BE RÝ SAY FA 7 DE AVUSTRALYA DAN SELÂM VAR u2 ISSN MERHAMET DEÐÝL, ADALET ÝSTÝYORUZ u8

2 2 Y L HÝ KA  Y E T...Siz de ey mü min ler! Gi rin Cen ne te. Si ze ne bir kor ku var dýr, ne de mah zun o lur su nuz. H A re fe gü nü o ruç tut mak bi ri geç miþ te, bi ri ge le cek te ol mak ü ze re i ki se ne nin gü nah la rý ný af fet ti rir. A'raf Sû re si: 49 /  ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2499 / Ha di s-i Þe rif Me â li Bizim memlekette eskide Arefe gününde bin Ýhlâs-ý Þerif okurduk. Ben, þimdi bir gün evvel beþ yüz ve Arefe de dahi beþ yüz okuyabilirim. Kendine güvenen, birden okuyabilir. LÛ GAT ÇE: Arefe gününde bin Ýhlâs-ý Þerif A ziz, mü ba rek kar deþ le rim, Pek çok se lâm... Bi zim mem le ket te es ki de Are fe gü nün de bin Ýh lâs-ý Þe rif o kur duk. Ben, þim di bir gün ev vel beþ yüz ve a re fe de da hi beþ yüz o ku ya bi li rim. Ken di ne gü ve nen, bir den o ku ya bi lir. Ben, ger çi siz le ri gö re mi yo rum ve hu su sî her bi ri niz le gö rüþ mü yo rum; fa kat ben, ek ser va kit ler, du â i çin de her bi ri niz le ba zan is miy le soh bet e de rim. Þu â lar, s. 266 (ye ni tan zim, s. 474) *** Yir mi Ye din ci Sö zün, iç ti ha da mâ ni es ba býn Be þin ci Se be bi nin Ü çün cü Nok ta sý nýn ü çün cü mi sa li nin hâ þi ye si dir. Mü him bir su âl: Ba zý ehl-i tah kik der ler ki: El fâz-ý Kur â ni ye ve zik ri ye ve sa ir tes bih le rin her bi ri mü te ad dit ci het ler le in sa nýn le tâ if-i mâ ne vi ye si ni ten vir e der, mâ ne vî gý da ve rir. Mâ nâ la rý bi lin mez se, yal nýz lâ fýz i fa de et mi yor, kâ fi gel mi yor. Lâ fýz bir li bas týr; de ðiþ ti ril se, her ta i fe ken di li sa nýy la o mâ nâ la ra el faz giy dir se, da ha nâ fi ol maz mý? El ce vap: El fâz-ý Kur â ni ye ve tes bi hât-ý Ne be vi ye nin lâ fýz la rý câ mid li bas de ðil, ce se din ha yat tar cil di gi bi dir; bel ki mü rur-u za man la cilt ol muþ tur. Li bas de ðiþ ti ri lir; fa kat cilt de ðiþ se vü cu da za rar dýr. Bel ki na maz da ve e zan da ki gi bi el fâz-ý mü ba re ke ler, mâ nâ-yý ör fî le ri ne a lem ve nam ol muþ lar. A lem ve i sim i se de ðiþ ti ril mez. Ben ken di nef sim de tec rü be et ti ðim bir hâ le ti çok de fa tet kik et tim, gör düm ki, o hâ let ha ki kat tir. O hâ let þu dur ki: Sû re-i Ýh lâ sý A re fe gü nün de yü zer de fa tek rar e dip o ku yor dum. Gör düm ki, ben de ki mâ ne vî duy gu la rýn bir kýs mý, bir kaç de fa da gý da sý ný a lýr, vaz ge çer, du rur. Ve kuv ve-i mü fek ki re gi bi bir ký sým da hi, bir za man mâ nâ ta ra fý na mü te vec cih o lur, his se si ni a lýr, o da du rur. Ve kalb gi bi bir ký sým, mâ ne vî bir zev ke me dar ba zý mef hum lar ci he tin de his se si ni a lýr, o da sü kût e der. Ve hâ ke zâ, git gi de, o tek rar da yal nýz bir ký sým le tâ if ka lýr ki, pek geç u sa ný yor; de vam e der, da ha mâ nâ ya ve tet ki ka ta hiç ih ti yaç bý rak mý yor. Gaf let kuv ve-i mü fek ki re ye za rar ver di ði gi bi o na za rar ver mi yor. Lâ fýz ve lâfz-ý mü þeb bi ol du ðu bir me âl-i ic mâ lî i le ve i sim ve a lem bu lun duk la rý mâ nâ-yý ör fî on la ra kâ fi ge li yor. E ðer mâ nâ yý o va kit dü þün se, za rar lý bir u sanç ve rir. Ve o de vam e den lâ ti fe ler, ta al lü me ve te feh hü me muh taç de ðil ler; bel ki ta hat tu ra, te vec cü he ve teþ vi ke ih ti yaç gös te rir ler. Ve o cilt hük mün de ki lâ fýz la rý on la ra kâ fi ge li yor ve mâ nâ va zi fe si ni gö rü yor lar. Ve bil has sa o A ra bî lâ fýz lar i le, ke lâ mul lah ve te kel lüm-i Ý lâ hî ol du ðu nu ta hat tur et mek le, da i mî bir fey ze me dar dýr. Ýþ te, ken dim tec rü be et ti ðim þu hâ let gös te ri yor ki, e zan gi bi ve na ma zýn tes bi hâ tý gi bi ve her va kit tek rar e di len Fâ ti ha ve Sû re-i Ýh lâs gi bi ha ka ik le ri baþ ka li san la i fa de et mek çok za rar lý dýr. Çün kü, mem baý da i mî o lan el fâz-ý Ý lâ hi ye ve Ne be vi ye kay bol duk tan son ra, o da i mî le tâ i fin da i mî his se le ri de kay bo lur. Hem her har fin lâ a kal on se va bý za yi ol ma sý; ve hu zur-u da i mî bü tün na maz da her kes i çin de vam et me di ðin den, gaf let i çin de, ter cü me va sý ta sýy la in san la rýn ta bi râ tý ru ha zul met ver me si gi bi za rar lar o lur. E vet, na sýl Ý mam-i  zam de miþ: Lâ i lâ he il lal lah tev hi de a lem ve i sim dir. Biz de de riz: Ke li mât-ý tes bi hi ye ve zik ri ye nin, hu su san e zan da ve na maz da o lan la rýn ek se ri yet-i mut la ka sý, a lem ve i sim hük mü ne geç miþ ler. Mek tû bât, 26. Mek tub, 4. Meb has, 8. Me se le kuvve-i müfekkire: Düþünme duygusu. lâfz-ý müþebbi : Doyurucu, tatmin edici söz. meâl-i icmâlî: Kýsaca özet mânâ. mânâ-yý örfî: Bilinen, anlaþýlan, kabul edilen mânâ. tefehhüm: Anlama. tekellüm-i Ýlâhî: Allah ýn kullarý ile konuþmasý. Avustralya'daki vakfýmýzýn yýlda iki kez düzenlediði cami açýk günü nde farklý inançlara mensup insanlar vakfýmýzý ziyaret ediyorlar. Saðdaki resimde ise, cami ziyareti boyunca baþlarýný örten Avustralyalý iki bayan polis memuru görülüyor. A vus tral ya dan se lâm var VATAN SAVLAK MELBOURNE/ AVUSTRALYA i sa le-i Nur bah çe sin de ren gâ - R renk çi çek le rin aç tý rýl dý ðý u zak dün ya ül ke si (ký ta sý) A vus tral ya da hiz met er bâ bý a ða bey ve kar deþ le rin a ra sýn da ol ma nýn hu zu ru ve mut lu lu ðu i çe ri sin de yim. A vus tral ya ya ge le li tam se kiz ay ol du. Bu nur gü zel lik le ri ni ya za bil mek i çin bil mi yo rum ka çýn cý kez ka lem ve kâ ðý dý bir a ra ya ge tir mek i çin uð ra þý yo rum. Ye ni As ya ga ze te si ne, ga ze te mi ze ya zý yaz ma nýn zor o la ca ðý ný bi li yor dum. An cak bu ka dar zor la na ca ðý mý ak lý ma bi le ge tir me miþ tim. Bu zor lan ma da, ok ya nus ik li mi nin þa þýr tý cý ö zel lik le ri nin ro lü nün ol ma sý ný da gö zar dý et me mek ge re kir. A ma cý mýz ma ze ret bul mak de ðil, ma ze ret le ri mi zi bir ke na ra bý ra ka rak A vus tral ya Nur Vak fý nda ki ha tý ra la rý mý zý e li miz den gel di ði ka dar an la ta bil mek, nak le de bil mek o la cak týr. BÝZ BÜ YÜK BÝR A Ý LE YÝZ Üs tad Haz ret le ri þir ket-i mâ ne vi ye ta bi riy le çok bü yük bir a i le nin var lý ðýn dan bah set mek te dir. Ýþ te bu nun de lil le rin den bir ta ne si: A vus tral ya ya a yak bas tý ðý mýz an dan i ti ba ren bü yük bir a i le mi zin var lý ðý i le kar þý kar þý ya gel dik. Nur Ta le be si ol ma nýn hu zu ru var dý. Kim se siz ol ma dý ðý mý zý bir kez da ha gör dük. Ö zel lik le va ta ný mý zýn her böl ge sin de ki Nur Ta le be si kar deþ, a ða bey, ab la ve ba cý la rý mý za söy le mek is ti yo rum. Ha va a la nýn da ki kar þý lan ma mýz da ya þa dý ðý mýz sý cak lý ðý an lat mak müm kün de ðil. Biz ler þek len, si mâ en bü tün Nur Ta le be le ri ni ta ný ma sak da, as lýn da çok bü yük bir a i le yiz. Bu a i le bað la rý nýn te mel le ri ni, Üs ta dý mýz yüz se ne ön ce at mýþ. Bu dü þün ce ler le, Nur Vak fý nýn ka pý sý ný ça la rak hiz met ka pý sý ný an la ma ya baþ la ya lým. DERS O KU MA, AY LIK ÇÝ ZEL GE A vus tral ya da ki Nur Vak fý he ye ti nin al dý ðý ka rar ge re ði her Nur Ta le be si ders o ku mak la gö rev li. Ders ler ay ný ki þi ler ta ra fýn dan ya pýl ma mak ta, her ke si me ya yý la rak dö nü þüm lü hâ le ge ti ril miþ. Ders sý ra sý ge len her Nur Ta le be si, ders ön ce si ko nu suy la il gi li der se ha zýr la ný yor. Bu nun i çin ay lýk ders çi zel ge le ri, bir ay ön ce sin den i lân-ir ti bat ta be la sý na a sý lý yor. Bu lis te de ki min ne za man ders ya pa ca ðý ya zý yor. Bu ders o ku ma sis te miy le, ce ma at ru hu nun ta ma men ge niþ le me si i le bir lik te Ri sa le-i Nur u din le me nin ya ný sý ra o ku ma ge niþ li ði nin de hu zu ru ya þan mýþ o lu yor. 40 da ki ka lýk 1. ders ten son ra 15 da ki ka çay-soh bet a ra sý nýn ar dýn dan 2. ders 30 da ki ka. Du â ve ka pa nýþ tan son ra yat sý na ma zý i çin mes ci de ge çi li yor. A vus tral ya Nur Vak fý nda her gü ne ders kon muþ, ders ler he ye can la ya pý lý yor. Ha ným ders le ri Tür ki ye den ge len i ki va kýf kýz kar de þi mi zin hiz met le re sað la dý ðý kat kýy la, bü yük bir dik kat le ya pýl mak ta. Bu nun ya ný sý ra genç ler der si, ü ni ver si te li ler der si ya pýl mak ta, bun la rýn ya ný sý ra Kur ân kurs la rý dü zen len mek te dir. Bu nun ya ný sý ra yaz se zo nun da þe hir dý þýn da te fek kür zen gin li ði i çe ri sin de kýr lar da, göl ke nar la rýn da Ri sa le-i Nur o ku ma prog - ram la rý, ge zi ler de or ga ni ze e dil mek te dir. MÜF RÝ TA NE ÝR TÝ BAT Nur Vak fý ü ye si ol sun ve ya ol ma sýn dost, ar ka daþ, Cu ma ce ma a ti mü ba rek gün ve ge ce ler de vak fa ge len her ke sin cep te le fo nu na bay ram lar da ve Cu ma gü nü teb rik me sa jý gön de ri li yor. Bu nun ya ný sý ra do ðum, ö lüm, has ta lýk gi bi du rum lar da da me saj çe ki le rek, Nur Vak fý ü ye le ri du rum dan ha ber dar e di li yor. Ders ya pa cak ki þi le re de me saj la ha týr lat ma ya pý lý yor. Bu ha týr lat ma ve bil gi me saj la rý müf ri ta ne ir ti ba týn en gü zel ör ne ði ni teþ kil e di yor. GA ZE TE LER ÝS TAN BUL DAN AD RE SE POS TA LA NI YOR Nur Vak fý meþ ve re ti nin al dý ðý ka ra lar dan bir ta ne si de, Ye ni As ya ga ze te si nin Ýs tan bul dan A vus tral ya o ku yu cu la rý na pos ta lan ma sý ve ga ze te ve der gi le rin e ve tes lim e dil me si hiz me ti nin mut lu lu ðu nun ya þan ma sý dýr. CU MA NA MA ZI - PÝ DE VE LAH MA CUN SA TI ÞI Cu ma gün le ri mü min le rin bay ra mý dýr. Nur Vak fý i çe ri sin de ki mes cid de her mil let ten Müs lü man lar Cu ma ve va kit na maz la rý ný ký la bi li yor lar. Nur Vak fý nda ki bu ö zel gün ler den bi ri si de Cu ma gün le ri dir. Vak fýn i çe ri sin de ki fý rýn da pi de, lah ma cun ya pý la rak cu ma çý ký þýn da ku ru lan ser gi de sa týl mak ta dýr. NUR VAK FI NIN SOS YAL FA A LÝ YET LE RÝ Nur Vak fý bi na sý Suns hi ne Ro ad Tot ten ham da 6 bin met re ka re si ka pa lý a lan o lan 20 bin met re ka re lik bir hiz met mer ke zi dir. Ý çe ri sin de hiz met bi na sý, bü ro la rý, sos yal te sis le ri; ca mi, ha ným lar ve er kek ler ders ha ne le ri, kon fe rans sa lo nu (400 ki þi lik) bu lun mak ta dýr. A çýk a lan da i se ha lý sa ha la rý, ço cuk o yun a lan la rý, pik nik a la ný ve hay van bes le me ba rý nak la rý nýn bu lun du ðu komp leks bir a la na sa hip tir. O yun bah çe le ri nin var lý ðýy la ço cuk la rý mýz eð le nir ken, genç le re ve bü yük le re yö ne lik fut bol tur nu va la rýy la ay rý bir he ye can ya þan mak ta. Ý çe ri sin de bar be kü ve ye mek le rin ha zýr lan ma sýn da Soldaki resim: Oturanlar (soldan saða): Fatih Yargý, Eser Yargý. Ayaktakiler: Vatan Savlak, Hamdi Koyu, Harun Candi. Üstteki resim: Refik Koyu (solda) ile birlikte Australia Light Foundation (Avustralya Nur Vakfý) binamýzýn önündeyiz. kul la ný lan o cak la rýn var lý ðýy la a çýk a lan da din len me nin ve pik nik yap ma nýn ay rý ca lý ðý ya þa nýr ken vak fýn mo dern bir þe kil de kur du ðu kü mes te bes le nen hay van lar la ço cuk la rý mý za e ði ti ci bil gi ler ve ril mek te. A çýk a la nýn bir bö lü mün de bah çe ci lik, a çýk se ra cý lýk ya pýl mak ta, her çe þit seb ze ye tiþ ti ril mek te dir. 400 ki þi lik kon fe rans ve dü ðün sa lo nuy la ye mek li ye mek siz her tür lü or ga ni zas yo na ev sa hip li ði yap ma nýn ya ný sý ra sos yal ku lüp i le genç le ri mi ze meþ ru da i re de i yi va kit ge çi re bi le cek le ri bir me kâ ný sun mak ta dýr. RA MA ZAN - ÝF TAR - TE RA VÝH - BAY RAM Ül kem den km u zak lýk ta bir Ra ma zan coþ ku su ya þa dým. 58 yýl lýk öm rüm i çe ri sin de u nu ta ma ya ca ðým ay rý bir he ye ca ný his set ti ðim bir Ra ma zan coþ ku suy du bu. Or ga ni ze ve di sip li ne ol muþ bir ce ma a tin i çe ri sin de Ra ma za nýn his se dil me si ve þev ki bam baþ kay dý. Üç ay lar la baþ la yan ma ne vî ti ca ret gün le ri Ra ma za nýn id rak e dil me siy le do ruk nok ta sý na çýk mýþ ol du. Ýlk gü nün den i ti ba ren va kýf ta bir ders ya pýl dýk tan son ra te ra vih na maz la rý ný ay rý bir þevk le, coþ kuy la kýl dýk. Her gün ay rý bir i mam kar de þi mi zin na maz la rý kýl dýr ma sý Ra ma zan ge ce le ri mi ze ay rý bir he ye can ge tir di. Çe þit li mil let ler den Müs lü man kar deþ le ri miz le, di li ni bil me sek de (ken dim i çin söy lü yo rum), kýb le de bir le þe rek kay naþ mýþ ol duk. Bu kay naþ ma bi ze Kâ be bu luþ ma sý ný (Hac da ki gün le ri mi zi) ha týr lat tý. Ýþ te bu duy gu lar Ra ma za ný mý zý bir kat da ha u nu tul maz hâ le ge tir miþ ol du. Her gün ev ler de ve ri len if tar ye mek le ri nin ya ný sý ra Nur Vak fý nýn or ga ni ze et ti ði Cu mar te si if tar la rýy la va kýf ü ye le ri ve di ðer mil let ler den o lu þan ki þi lik bir top lu lu ða da if tar ye me ði ve ri li yor du. Bu ye mek le rin ö zel li ði i se vak fýn mü da vi mi ab la ve kar deþ le ri mi zin aþ çý lý ðýn da pi þi ril mek te ol ma sýy dý. Ev ye mek le ri nin lez ze ti if ta rý - mý za ay rý bir tat ge tir miþ ol du. Mad dî ve ma ne vî ik ram la rýn ya pýl dý ðý bu sa yý lý gün ler den son ra bay ram çoþ ku su nu da hep be ra ber ya þa dýk. Bay ram na ma zý mý zý mes ci di miz de ka la ba lýk bir ce ma at le kýl dýk. Bay ram laþ ma yý, ku cak laþ ma yý an lat mak müm kün de ðil. Bun la rý her kes ya þa ma lý. Bay ram na ma zý ve bay ram laþ ma dan son ra e ve dön dü ðü müz de kah val tý ha zýr lý ðý i çe ri sin de i dik. Bir kar de þi miz oð lu ma te le fon da An ne ve ba ba ný mut la ka kah val tý ya bek li yo ruz di ye ýs rar e di yor du. Bu gü zel has bî ýs ra ra ha yýr di ye me dik ve ka la ba lýk a i le miz le yal nýz ol ma dý ðý mý zýn gü zel li ði ni ya þa dýk. A vus tral ya da gur bet bu ruk lu ðu i le be ra ber se vinç li bir bay ram ya þý yo ruz. E þim, ben, oð lum ve to ru num... Yal nýz lý ðý mý zý bo zan lar i se bay ram zi ya re ti i çin e vi mi ze ge len Nur Ta le be si kar deþ le ri miz da ki ka ya bir zi ya ret dü þün ce ka la ba lýk bir a i le o lu þu mu zun se vin ci ni ya þa dým. A VUS TRAL YA NUR VAK FIN DA ÞÝR KET-Ý MA NE VÝ YE RU HU A vus tral ya da u nu tul maz gün ler ge çi ri yo ruz. Al lah na sip e der se, to ru nu mu ve oð lu mu bý ra ka rak 29 A ra lýk ta mem le ke ti mi ze (Ti re) dö nü þe ge çe ce ðiz. Nur Vak fý nýn þir keti ma ne vi ye ru hu nu, bir lik be ra ber li ði ni, ör nek in san la rýn ve hiz met ku man dan la rý nýn bu ra da bu lun ma la rý nýn hak lý gu ru ru nu ya þa ya ca ðým. Nur Vak fý nýn; ü ye si ol sun ve ya ol ma sýn, bü tün i na nan la ra, Müs lü man la ra ku cak aç ma sý, þef kat þem si ye si al tý na al ma sý, biz mo de liy le ha re ket et me si, vak fýn her þe yi nin þef faf ol ma sý, bü tün ü ye le ri nin her þey den ha ber dar ol ma sý, meþ ve re te tam o la rak ri a yet e dil me si, Nur lar la di sip li ne ol ma la rýy la Biz ler Sa ha be mes le ði ni ya þa ma ya ça lý þý yo ruz me sa jý ný Tür ki ye ye de ðil dün ya ya gön de ri yor lar. Biz ler de on la ra Ý yi ki var sý nýz, Al lah sa yý ný zý ar týr sýn di yor, du â e di yo ruz. Son ra ki ya zý mýz da i se Nur Vak fý nýn bir müj de li ça lýþ ma sý nýn, ye ni a lý nan Sid ney ders ha ne si nin ha ber le ri ni ve re bil mek te men ni siy le, Al lah a e ma net o lun.

3 Y HA BER 23 EKÝM 2012 SALI 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (So rum lu) Re cep BOZ DAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mus ta fa GÖK MEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Ko or di na tö rü Re cep TAÞ CI E rol DO YU RAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Me sut ÇO BAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 8 Zilhicce 1433 Ru mî: 10 Teþrinievvel 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Hac, si ga ra yý bý rak mak i çin de fýr sat TÜRKÝYE Ye þi lay Ce mi ye ti Mar din Þu be Baþ ka ný Lüt fü Gün lü oð lu, hac fa ri za sý i çin kut sal top rak la ra gi de cek o lan ha cý a day la rý na si ga ra yý bý rak ma la rý ko nu sun da u ya rý lar da bu lun du. Hac zi ya re ti nin kö tü a lýþ kan lýk la rý bý rak ma nýn ve on la rý e be di yen terk et me nin tek yo lu ol du ðu nu be lir ten Gün lü oð lu, si ga ra yý terk et mek i çin fýr sat a ra yan la ra mü ba rek top rak la ra a yak bas ma dan bu a lýþ kan lýk la rý ný töv be i le terk et me le ri nin da ha ha yýr lý o - DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk mak i çin gün sa yan ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam la dý. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, A ra fat ha zýr lýk la rý kap sa mýn da, Mek ke Has ta ne si nde ya ta rak te da vi gö ren ha cý a day la rý i çin yo ðun ça ba sarf e di li yor. Vak fe gü nü has ta ha cý a day la rý uz man dok tor la rýn kon tro lün de A ra fat ta ku ru la cak sað lýk ça dý rý na nak le di le cek. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn Mek ke ve Me di ne de ki bü tün sað lýk per so ne li de A ra fat ta ku ru la cak 400 met re ka re lik sað lýk ça dý rýn da hiz met ve re cek. Sað lýk ça dý rýn da a cil mü da ha le, mu a ye ne, göz lem hiz me tiy le ya ta rak te da vi gö ren has ta lar i çin 140 ya tak ka pa si te li bir bö lü mün ya ný sý ra bir de ec za ne bu lu na cak. Ay rý ca 15 am bu lans her han gi bir sað lýk prob le miy le kar þý kar þý ya ka lan ha cý a day la rý i çin gö rev ya pa cak. Vak fe nin ar dýn dan Müz de li fe ve Mi na da ki 3 am bu lans ve 40 ki þi lik sað lýk e ki bi, na kil ler bi te ne ka dar sað lýk hiz me ti ver me ye de vam e de cek. Tür ki ye den ge len ha cý a day la rý ge ce yi A ra fat ta ku ru la cak 7 bin 400 ça dýr da ge çi re cek. Her 10 ha cý a da yý na bir ça dýr dü þer ken ku ru la cak ö zel ir þat ça dý rýn da gün bo yu ö zel prog ram lar dü zen le ne cek. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ser vis e kip le rin ce, Müz de li fe böl ge si ne in ti kal ler de ya þa na cak iz di ha mý ön le mek a ma cýy la ge rek li ted bir ler de a lýn dý. Böl ge de mey da na ge le cek yý ðýl ma la rýn ya vaþ lat ma ve bek let me yön tem le riy le gi de ril me si plan la ný yor. Ha cý a day la rý nýn A ra fat ta ki ye mek ih ti ya cý Cid de de ha zýr la nan ku man ya lar la kar þý la na cak. A ra fat ve Mi na da i ki ö ðün ye mek ve ri le cek. An ka ra/a a la ca ðý ný söy le di. Mü ba rek top rak lar da üs tün de ih ram la e lin de si ga ra tüt tü ren ha cý a day la rý var ol du ðu nu be lir ten Gül lü oð lu, Za ten ku ru ve a þý rý sý cak bir ik lim de bu a lýþ kan lýk in san ha ya tý ný cid dî bir þe kil de et ki li yor. Kal bi ra hat sýz o lan lar ka dar, ol ma yan lar da týb bî risk al týn da dýr. Hac fa ri za sý kö tü a lýþ kan lýk la rý terk et mek i çin hem en i yi bir ve si le; hem de son bir fýr sat týr. Si ga ra yý terk et mek i çin fýr - sat a ra yan la ra mü ba rek top rak la ra a yak bas ma dan bu a lýþ kan lýk la rý ný töv be et me le ri ni ve terk et me le ri ni tek lif e di yo ruz. O ra da ye ni bir Ýs lâ mî ha ya ta baþ la yan ve ha cý o lan Müs lü man la rýn ar týk si ga ra gi bi kö tü a lýþ kan lýk lar da bu lun ma la rý biz le re ve Müs lü man la ra ya ký þan hâl ler den de ðil dir. Hac zi ya re ti bu a lýþ kan lýk la rý bý rak ma nýn ve on la rý e be di yen terk et me nin tek yo lu ve ha yat ta bir ke re in sa nýn e li ne ge çe bi le cek ye gâ ne fýr sat týr di ye ko nuþ tu. Mar din/ci han Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn Mekke ve Medine deki bütün saðlýk personeli de Arafat ta kurulacak 400 metrekarelik saðlýk çadýrýnda hizmet verecek. FO TOÐ RAF: A A A ra fat he ye ca ný DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI, ARAFAT'A ÇIKMAYI BEKLEYEN HACI ADAYLARINA YÖNELÝK HAZIRLIKLARINI TAMAMLARKEN, HACI ADAY- LARINI ARAFAT VAKFESÝ HEYECANI SARDI. HASTA HACI ADAYLARI UZMAN DOKTORLARIN KONTROLÜNDE ARAFAT'A NAKLEDÝLECEK. Son hac ka fi le si de Mek ke ye u laþ tý DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn or ga ni zas yo nuy la Tür ki ye den yo la çý kan son hac ka fi le si de Mek ke ye u laþ tý. Bu yýl Tür ki ye ve Av ru pa ül ke le rin den yak la þýk 90 bin Türk ha cý a da yý mu kad des top rak la ra gel di. Mek ke ye ge len Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, ka fi le baþ kan la rýy la bir a ra ya ge le rek hac va zi fe si sý ra sýn - da ya pý lan or ga ni zas yon hak kýn da bil gi al dý. A zi zi ye böl ge sin de ki bir o tel de hac ka fi le baþ kan la rý na ses le nen Prof. Dr. Gör mez, hac ve um re ön ce si e ði ti me bü yük ö nem ver dik le ri ni be lir te rek, mu - kad des top rak la ra gel mek i çin ha zýr lýk ya pan her ke sin en az 7 ay sü rey le e ði tim gör me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Bu yýl çok sa yý da ha cý a da yý nýn ir þad fa a li yet le ri ne ka týl dý ðý ný ve bun dan bü yük mem nu - ni yet duy du ðu nu be lir ten Gör mez, bu ko nu da bü yük öz ve ri gös te - ren ka fi le baþ kan la rý na te þek kür et ti. Ha cý a day la rýn dan mu kad des gö rev le ri ni ye ri ne ge ti rir ken has sa si yet gös ter me si ni is te yen Gör - mez, Ben sýr týn da ih ram e lin de si ga ra i le tur a tan ha cý la rý gö rün ce ü zü lü yo rum de di. A ra fat ta çi çek li bö cek li i la hi ler o kun ma ya ca - ðý na vur gu ya pan Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Gör mez, A ra fat ta tek bir o la cak, teh lil o la cak, tel bi ye o la cak, sa lâ vat ve Ku r'ân-ý Ke rîm o ku - na cak. Baþ ka bir þey ol ma ya cak di ye ko nuþ tu. Prof. Dr. Gör mez son o la rak ha cý a day la rý na A ra fat ta de ve ü ze rin de fo toð raf çek - tir me ya rý þý ol ma sýn çað rý sýn da bu lun du. Mek ke/a a ir ti ni as ya.com.tr 13 bü yük þe hir de kü çük he sap lar Ge çen yýl yaz ta ti li mi zin bir bölümünü ge çir di ði miz E din cik le il gi li iz le nim le ri mi zi ya zar ken þöy le bir not düþ müþ tük: Son gün ler de bel de hal ký nýn en çok ko nuþ tu ðu bir nu ma ra lý gün dem mad de si, E din cik i Ban dýr ma nýn bir ma hal le si ha li ne ge tir mek i çin ya pýl dý ðý söy le nen plan ve ça lýþ ma lar. Bu nun al týn da ne gi bi si ya sî ni yet ve he sap la rýn yat tý ðý ný kes tir mek i se her hal de pek zor ol ma sa ge rek. Bu he sap lar, ta rih li ya zý mýz dan bir se ne son ra ik ti da rýn Mec lis gün de mi ne ge tir di ði 13 ye ni bü yük þe hir ta sa rý sý na yan sý mýþ gi bi. E din cik, 2009 Mart ýn da ya pý lan ye rel se çim ler de DP nin ka zan dý ðý bel de ler den bi ri. O se çim de yüz de 3.7 ci va rýn da oy a lan DP, bi ri il ve 38 i il çe ol mak ü ze re 151 be le di ye baþ kan lý ðý ka zan mýþ tý. Son ra sýn da bun lar da ra hat bý ra kýl ma mýþ ve hak kýn da so ruþ tur ma a çý lan ba zý baþ kan lar Ý çiþ le ri Ba kan lý ðýn ca gö rev den a lýn mýþ tý. Bu du rum da ki ler den bi ri, az le dil me si ne i lâ ve ten gö zal tý na a lý na rak tu tuk la nan ve 100 gün ha pis yat týk tan son ra tah li ye e di len Bod rum (es ki) Be le di ye Baþ ka ný Meh met Ko ca don. O sü reç te Ko ca don a AKP den Bi ze ka týl tek li fi gel di ði, a ma o nun ka bul et me di ði de söy le ni yor. An la þý lan o ki, ik ti dar par ti si ö zel lik le DP yi ta ma men sil me he de fin den vaz geç miþ de ðil. Ki, bu he de fi, vak tiy le Er do ðan ýn ya kýn kur may la rý a ra sýn da yer a lan, a ma bi lâ ha re bi le me di ði miz se bep ler le göz den dü þüp ký za ða çe ki len i sim ler den bi ri çok a çýk i fa de ler le di le ge tir miþ ti. Bu he sa ba gö re, si ya set te Men de res çiz gi si ni o ri ji nal kim li ði i le de vam et ti re cek bir par ti ol ma - Di ya net ça lý þan la rý ro tas yo na tep ki li TÜRK Di ya net Va kýf-sen Ge nel Baþ ka ný Nu ri Ü nal, Di ya net ça lý - þan la rý na ro tas yon yap ma nýn or ta ya çý ka ra ca ðý tek so nuç zu lüm - dür de ðer len dir me sin de bu lun du. Ü nal, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn, son gö rev yap týk la rý yer de 5 yýl ve da ha faz la ka lan va iz, þu be mü dü rü ve þef le rin yer le ri nin de ðiþ ti ril me si - nin da ha ön ce de de nen di ði ni i le ri sü re rek, a çý lan da va so nu cun da uy gu la ma nýn yü rüt me si nin dur du rul du ðu nu kay det ti. An ka ra/a a ma lý ve bu id di a ya sa hip o lu þum lar tek rar a ya ða kal ka ma ya cak þe kil de tü müy le çö ker til me li ki, AKP ken di si ni, o ce nah ta geliþe bi le cek bir al ter na tif po tan si ye li nin teh di di al týn da his set me sin ve bu öz gü ven le yo lu na de vam et sin! Da ha ev vel ka a le bi le a lýn ma yan Sü ley man Soy lu nun AKP saf la rý na da hil e dil me si ve par ti nin baþ kan lýk di va nýn da gö rev len di ril me si, bu çerçevede DP ta ba ný ný AKP ye kat ma he sa bý nýn bir ü rü nü. Ay dýn, Ba lý ke sir, De niz li, Ha tay, Ma lat ya, Ma ni sa, Kah ra man ma raþ, Mar din, Muð la, Te kir dað, Trab zon, Þan lý ur fa ve Van ý bü yük þe hir be le di ye si ya pýp, A da na, An ka ra, An tal ya, Bur sa, Di yar ba kýr, Es ki þe hir, Er zu rum, Ga zi an tep, Ýz mir, Kay se ri, Kon ya, Mer sin, Sa kar ya ve Sam sun bü yük þe hir be le di ye le ri nin sý nýr la rý ný il mül kî sý ný rý o la rak be lir le ye cek; bu il le re bað lý il çe le rin mül kî sý nýr la rý i çin de yer a lan köy ve bel de be le di ye le ri nin tü zel ki þi li ðini so na er di re cek, köy le ri ma hal le le re dö nüþ tü re cek, be le di ye le ri ma hal le le riy le bir lik te bað lý bu lun duk la rý il çe nin be le di ye si ne ka ta cak o lan dü zen le me de. A ma bu ta sa rý ya sa la þýr sa DP li E din cik Be le di ye si CHP li Ban dýr ma Be le di ye si ne ka tý la cak. Keza, Barla beldesi de mahalleye dönüþecek. Di ðer bel de be le di ye baþ kan lýk la rý na da tek tek ba kýl dý ðýn da, ni haî so nu cun, DP da hil ol mak ü ze re Mec lis dý þý mu ha le fet par ti le ri nin tü mü ne a ðýr bir dar be da ha in di re ce ði gö rü lür. Pe ki, böy le bir du rum de mok ra si ye ve ül ke ye fay da ge ti rir mi? Ha yýr. Çün kü u lus la ra ra sý bo yu tu da o lan top lum mü hen dis li ði pro je le ri nin ü rü nü o la rak or ta ya çý kan þu an ki Mec lis kom po zis yo nu, Tür ki ye si ya se ti nin as lî ger çek le ri ni yan sýt mý yor. Cid di boþ luk la rý ve nok san la rý var. Þart la rýn Mec lis dý þýn da bý rak tý ðý par ti le rin ta ma men si li nip sý fýr lan ma sý, Tür ki ye si ya se ti ni on yýl dan be ri i çi ne hap se den, kro nik so run la ra çö züm ü re te me di ði gi bi ken di i çin de de sýk sýk tý ka nýp ki lit le nen mev cut ya pý nýn ömrünü uzatýr. Bu da ül ke ye va kit, e ner ji ve kay nak kay bet ti rir. Ha zi ne yar dý mý nýn tak si min de ki a da let siz lik ten do ðan hak sýz re ka bet baþ ta ol mak ü ze re bir çok se be bin or ta ya çý kar dý ðý bu ya pý nýn pe ki þe rek de va mý, de mok ra si ye gü ve ni de sar sar. Ve de mok ra si nin her an ye ni al ter na tif ler ü re te bil me po tan si yel ve di na miz mi ni tah ri be yö ne lik a dým lar, de vir ve þart lar de ðiþ ti ðin de, sahiplerini vu ra cak bu me rang la ra dö nü þe bi lir. Kü çük he sap lar la bü yük he def le re de va rý la maz. Teþ rik tek bir le ri ni u nut ma ya lým A RE FE gü nü sa bah na ma zýn da baþ la yýp Kur ban Bay ra mý nýn 4. gü nü i kin di na - ma zý na ka dar farz na maz la rýn ar dýn dan ge ti ril me si va cip o lan teþ rik tek bir le ri ya - rýn sa bah na ma zýy la bir lik te baþ lý yor.

4 4 KÜLTÜR SANAT Y Küçük serçe Son ba har yap rak la rýy la sav rul du Bir ser çe a vu cum da ka nat vur du Bak tý þi rin göz le riy le çýr pý na rak A vaz a vaz yal var dý: bý rak bý rak E sa re ti ne gi den yol da ilk a dým Ý pek si sý cak tüy le ri ni ok þa dým Ser çe kor kak, te dir gin ve ür kek ti Bý ra kýn ca ev de bir kaç a dým sek ti Ge ce dað lar, kýr lar rü ya sý na gi rer Va ta nýn da ha ya li ge zer bi rer bi rer Al, ye þil renk liy di çi çek ler le ba har Ma zi de kal dý söy le di ði þar ký lar Gur bet ak þam la rýn da yok bir ha ber Ya þa mak var mýþ, ço cuk lar la be ra ber Ser çe se siy le dað lar taþ lar in le sin Kal bin de aþk bu lan o se si din le sin CAÐALOÐLU SOHBETLERÝ BAÞLADI GÜLEÇYÜZ KÝTAPLARINI ÝMZALADI GENEL Ya yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç - yüz, Ca ða loð lu bü ro muz da ki tap la rý ný im za - la dý. Ým za prog ra mýn da, Gü leç yüz ün son dö nem de çý kan Ce ma at ler ve Top lum-si ya - set-dev let, Be di üz za man Mo de li, Müf lis Pro je: Ke ma lizm ve Sa id Nur sî ve M. Ke mal ki tap la rý nýn ya ný sý ra, ö zel lik le ye ni çý kan Te - rö re Sa id Nur sî Çö zü mü ki ta bý bü yük il gi gör dü. Ye ni As ya Med ya Grup Sa týþ ve Pa - zar la ma Ko or di na tö rü Fa ik Al tun, ya zar la o ku yu cu yu bu luþ tu ran im za prog ram la rý ný Ýs tan bul un di ðer semt le rin de de or ga ni ze e - de cek le ri ni söy le di. Al tun, Ca ða loð lu bü ro - muz da, il ki Gü leç yüz le ya pý lan im za prog - ram la rý nýn di ðer ya zar la rý mýz la da de vam e - de ce ði ni bil dir di. Er han Ak ka ya/ Ýstanbul Bö lü nür yü re ðim ta or ta ye rin den A cý sý çök tük çe ru hu ma de rin den Ser çe nin göz ya þý dam lar, dö kü lü rüm Ya aþ ka tut sak o lur, ya da ö lü rüm Bit sin ar týk çi len, sil o göz ya þý ný Göð sü me yas la ür kek, dert li ba þý ný Ser çe ba na, ben ser çe ye mef tun ol dum Zi kir e den kal bin de ken di mi bul dum Mi nik ser çe mah kûm hak kýn ka fe si ne Za man don du ser çe nin son ne fe si ne Ö lüm hak týr, di ye ses ve ri yor dað lar Bak sýn, di ril sin ö lü den fark sýz sað lar BÝR KÝTAP A nas ta si a A NASTASÝA ki ta bý raf lar da ki ye ri ni al dý. Üm mi - ye Yýl maz Er çe vik in ka le me al dý ðý ki tap Mo la Ki - tap tan çýk tý. Ro man da ko nu, Ya hu dî ve Türk a i le - le rin bir lik te ya þa dý ðý bir ma hal le de ge çi yor. Bir Rum ký zý o lan A nas ta si a nýn ha ya tý an la tý lýr ken di - ðer yan dan Mev lâ na i le ru ha nî ba ðý iþ le ni yor. Ki ta - býn i çin de her bö lüm ba þýn da Mev lâna dan þi ir ler le ko nu nun de rin li ði ne i nil me ye ça lý þýl mýþ. Türk gen ci Mi ka il i le ka vu þa ma dýk la rý bü yük aþk la rý sü rük le yi ci þe kil de an la týl mýþ. Bu hi kâ ye de an ne siz, mi nik bir ço cu ðun duy gu sal dün ya sý da ak ta rýl mak ta. Aþk do - lu bir kýz ço cu ðu nun bü yür ken de ði þen ve ha ya týn i çin de an lam ka za nan ya þam öy kü sü nü, u nu tu lan de ðer le ri ye ni den ha týr la tý yor. Kültür Sanat Servisi B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Ý pek çi le si. - Her þe yi bi len Al lah (cc). 2. Gü ney kut bun da bir ya nar dað. - Kol tuk, taht. 3. Ma son la rýn bir bir le ri ne ver dik le ri ad. 4. Gü zel, hoþ. - Mah - mud Ab bas'ýn se le fi ol du ðu Fi lis tin dev let baþ ka ný nýn so ya dý. 5 Os - man lý or du su nun 1517 yý lýn da Mem luk lu lar la yap tý ðý sa vaþ. 6. Ek se ri yet, ço ðun luk.- Me caz da a - dam öl dür me de re ce sin de a ðýr suç. 7. A rap ça da Al lah'ýn bir li ði. - Lan - ta n'ýn sim ge si. 8. Do ðuþ tan yü rü - me ö zür lü. - Ze hir li bö cek, ý sýr gan o tu, sert ku maþ do ku na rak te ni a - cýt mak ve ya ka þýn dýr mak. 9. A kýl has ta la rý ný dün ya ta ri hin de ilk de fa mü zik le te da vi e den dâhi müs lü - man bi lim a da mý. - Kas al tý na vu - ru lan ið ne. 10. Mis vak a ða cý. - Bý ra - ký lan borç ba ki ye si Bu üm met ka dý na e ma net e dil miþ tir NURSEZA SAÐIR ÝZMÝR GEÇTÝÐÝMÝZ gün ler de Ýz mir de bir haf ta bo yun ca Bor no va, Üç - yol, Çam di bi, Pý nar ba þý semt le rin - de o ku ma prog ram la rý ya pýl dý. Ýz - mir li ha ným lar On Ü çün cü Lem a, O tuz Ý kin ci Söz, La siy ye ma lar, Hü cu mat-ý Sit te ba his le ri ni mü ta - la a et ti ler. Do lu do lu ge çen Ri sa le-i Ýzmirli hanýmlarýn bir hafta boyunca yaptýklarý okuma programlarý düzenlenen kahvaltý ile sonlandýrýldý. Büyük bir coþku içinde geçen programda skeçler, þiirler, kermes ve hediye çekiliþleri düzenlendi. FO TOÐ RAF: ÞEYMA KÖSMENE Es ra Dað han: Biz ler il mî yü rü yüþ ler yap ma lý yýz. Ken di mi zi ge liþ tir me li, il mî yön den ye tiþ tir me li yiz. Çün kü ka dý na bu üm met e ma net e dil miþ tir. Nur o ku ma prog ra mý Pý nar ba þý sem tin de ya pý lan kah val tý i le taç - lan dý rýl dý. Kah val tý prog ra mý na çev re il ve il çe ler den de bü yük ka - tý lým ger çek leþ ti. Kah val tý prog ra - mýn da ko nu þan Es ra Dað han Ke - þif Yol cu lu ðu i sim li su nu mu nu yap tý. Ko nuþ ma sýn da; ka dý nýn ü - ze ri ne dü þen so rum lu luk lar bah - se den Dað han: Biz ler il mî yü rü - yüþ ler yap ma lý yýz. Ken di mi zi ge liþ - tir me li, il mî yön den ye tiþ tir me li - YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Bü yük gü nah. - E ge yi ði di. 2. Su da cö zün müþ o - lan. - Bil gi sa yar da bir dos ya sý kýþ týr ma proð ra mý. 3. Ýs pan ya'da bir þe hir. - Hint- Av ru pa dil a i le si. 4. A rap ça da ba ba sý a an la mýn da bir ke li me. - Bir he - sap ge re ðin ce da ha a lýn ma mýþ o lan pa ra, mal vb. þey, mat lup, ve re cek kar þý - tý. 5. Ye tiþ ti ril mek ü ze re di kil miþ kü çük a ðaç. 6. Bü yük boy ya zý ka ðý dý. 7. Gü zel ko ku. 8. Ki mi yö re le ri miz de e vet an la mýn da kul la ný lan bir söz. - Kö - tü lük,çir kin lik. 9. Bir dev le tin, bir ha ne da nýn ve ya bir þeh rin sim ge si o la rak ka bul e dil miþ re sim, harf ve ya þe kil.- Ta yin et me. 10. Bir il gi e ki. - Ýn san ve hay van de ri si ü ze rin de bu lu nan in ce, ký sa, yu mu þak ve sýk u - zan tý lar. 11. Ü çün cü do ðal sa yý. - Ba tý top - lum la rýn da bir ba yan a dý. 12. Me ta bo lik e - ner ji. -A ðýz ve bu run boþ luk la rýy la gýrt lak ve ye mek bo ru su a ra sýn - da ki boþ luk yiz. Çün kü ka dý na bu üm met e - ma net e dil miþ tir. Ka dýn an ne dir, ev lât týr, eþ tir, bu nok ta da so rum lu - luk la rý bü yük tür. An ne, ço cuk ü - ze rin de et ki si en çok o lan in san dýr ve an ne nin a çý ðý ný kim se ka pa ta - maz. Bu nok ta da il mî ve i ma nî yü - rü yüþ ler i le ken di ni ge liþ ti rip ye tiþ - tir me li dir. Ka dý nýn en ö nem li ö - zel li ði þef kat ve mer ha met tir de di. Ko nuþ ma nýn ar dýn dan Ýz mir li ba yan öð ren ci ler skeç ler le iz le yen - le re ke yif li an lar ya þat tý lar. Skeç le - rin de Es ra Dað han ýn su nu mun - dan a lýn tý lar ya pan ta le be ler ko - nuþ ma yý ö zet le di ler. Þi ir din le ti si ve he di ye çe ki li þi i le prog ram so - na er di. Kah val tý gü nü ya pý lan ker mes de bü yük il gi gör dü. Ýz - mir ba yan med re se le ri ne des tek ol mak i çin ya pý lan ker mes gü ne fark lý bir renk kat tý. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI Y E R E K A N K Ö S E E S A R E T K A D E R L A B A D A L E B E S A T Ý R Ý E V V E L K A T D M A Ý T L A R A S A T N F Ý R M A Ý K A Z Ý L A M A L Ý Y A A S A A Y R I E B E T A R E N A Ö T E K Ý Bur sa da 301 ta ri hî e ser res to re e di le cek BURSA DA 301 ta ri hî e se rin res to re e di le ce ði bil di ril di. Bur sa Va li li ði, il çe ve köy le rin - de bu lu nan baþ ta Os man lý ol - mak ü ze re bü tün geç miþ dö - nem le re a it ba kým ve o na rý ma ih ti yaç du yan ca mi, med re se, ha mam i le mü ze gi bi top lam 301 ta ri hî e se ri res to re et mek i çin ça lýþ ma baþ lat tý. Va li lik kay ma kam lýk la ra gön der di ði ya zýy la, il çe ve köy ler de top - lam 301 e se rin ba kým ve o na - rý ma ih ti ya cý ol du ðu nu tes pit et ti. Bu kap sam da Va li Þa ha - bet tin Har put, Ýl Ö zel Ý da re - si ne bu e ser le rin res to ras yo - nu nun ya pýl ma sý ta li ma tý ný ver di. Har put ko nuy la il gi li o - la rak yap tý ðý a çýk la ma da, Bur - TARÝHÝ Kent ler Bir li ði nce dü - zen le nen ya rýþ ma da A da na Bü yük þe hir Be le di ye si, Uy gu la - ma ö dü lü ka zan dý. Bü yük þe hir Be le di ye si Baþ kan Ve ki li Zih ni Al dýr maz, ö dü lü Kül tür ve Tu - rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay ýn da ka týl dý ðý tö ren le al dý. An tal - ya da dü zen le nen Res to ras yon Re no vas yon Kül tür Mi ra sý Ko - ru ma Fu a rý prog ra mý kap sa - mýn da ki ö dül tö re ni An tal ya sa nýn çok kök lü bir zen gin li ðe sa hip o lup, a sýr lar ö te sin den ge len pek çok ta ri hî e se ri bün - ye sin de ba rýn dýr dý ðý ný kay det - ti. An cak Bur sa ya müh rü nü vu ran baþ ta Os man lý ol mak ü - ze re pek çok dö ne me a it ta ri hî e se rin za man i çe ri sin de ye ter li il gi gös te ril me di ði ve ba ký mý ya pýl ma dý ðýn dan, ya yok ol - muþ ya da yok ol ma ya yüz tut muþ bu lun du ðu nu an la tan Har put, Bu i lin yö ne ti ci le ri o la rak ta ri he sa hip çýk ma so - rum lu lu ðu mu zu ye ri ne ge ti - re rek, ec dat ya di ga rý bu e ser - le ri biz den son ra ki ne sil le re bü tün ih ti þa mýy la u laþ týr mak i çin ça lý þý yo ruz i fa de le ri ni kul lan dý. Bur sa /aa Adana Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Zihni Aldýrmaz, ödülü, Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay ýn da katýldýðý törenle aldý. FO TOÐ RAF: CÝHAN Tarihî Kentler in uygulama ödülü Adana ya verildi Fu ar Mer ke zi nde ger çek leþ ti - ril di. Kül tür ve Tu rizm Ba ka ný Er tuð rul Gü nay, Ta ri hî Kent ler Bir li ði i le çok ya kýn ça lýþ týk la rý ný be lir te rek, Kent le ri miz de ta ri - hî mi ra sý mý zýn ko run ma sý ko - nu sun da son dö nem de du yar - lý lýk sað lan dý. Ye rel yö ne tim le - rin ta ri hi mi ra sýn ko run ma sýy la il gi li öz gün ça lýþ ma la rý da o - lum lu et ki ler mey da na ge ti ri - yor de di. A da na / ci han Ýz mir de ye ni ar ke o lo jik kent bu lun du ÝZMÝR ÝN Ke mal pa þa il çe sin de bin 700 yýl lýk ye ni bir ar ke o lo jik kent bu lun du. Kül tür Var lýk la rý ve Mü ze ler Ge nel Mü dü rü Os man Mu - rat Süs lü, Ke mal pa þa da bir fir ma nýn yap ma yý plan la dý ðý de po ya - tý rý mý ön ce si böl ge nin 3. de re ce sit a la ný ol ma sý ne de niy le son daj ka zý sý ya pýl dý ðý ný ve böl ge de çok yo ðun ar ke o lo jik e ma re le re rast - lan ma sý ü ze ri ne Ýz mir Ar ke o lo ji Mü ze si Mü dür lü ðü ta ra fýn dan ön ce lik le kur tar ma ka zý sý baþ la týl dý ðý ný an la tan Süs lü, bu ka zý - lar da or ta ya çý kar tý lan e ser ler doð rul tu sun da da 1 E kim den i ti ba - ren bi lim sel ka zý ça lýþ ma sý na ge çil di ði ni ve Mi lat tan Son ra 4. yüz yý la a it kül tür kat ma ný nýn çý kar týl dý ðý ný be lirt ti. Ýz mir / a a

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr A i le; if fe ti, nes li ve ce mi ye ti ko ru mak i çin ku rul muþ o lan mu kad des bir mü es se se dir. Te mel le ri Ý lâ hî ha ki kat le re da ya nan aile nin, ko run ma sý i çin de sað lam ted bir ler ge ti ril miþ tir. Ön ce lik le, aile fert le ri nin hak la rý ay rý ay rý sý ra lan mýþ týr. Bun la rý þöy le sý ra la ya bi li riz: Ka dýn hak la rý, an ne-ba ba hak la rý, ço cuk hak la rý, ka rýko ca hak la rý, ak ra ba ve kom þu hak la rý... hu se yi ne ni as ya.com.tr Yüz yýllýk temel Med re se tüz zeh ra nýn te mel le ri Van da a tý lýr fa kat Bar la da vü cut bu lur; du a baþ ka þe kil de ka bul e dil miþ tir. E rek Da ðý i le Bar la dað la rý her da im bir bir le ri ne bak mak ta, bir bir le ri ni ta mam la mak ta, bir bir le ri ne yar dým et mek te dir; Van de ni zi i le Bar la de ni zi nin su la rý bir bi ri ne ka rýþ tý ðý, bir bi ri ni su la dý ðý gi bi Bar la dað la rý na gi den yol E rek Da ðý'n dan ge çer, E rek Da ðý 'na gi den yol da Hi ra Nur Da ðý'n dan ge çer. Bir bir le ri ne geç me li, bir bir le riy le bað lan tý lý bir bir le riy le be ra ber dir bu üç dað. Med re se tüz zeh ra da As hab-ý Suf fa nýn i zi, se si, so lu ðu var. As hab-ý Suf fa yük sek du var lý, yük sek bi na lar da o ku ma dý; Is par ta kah ra man la rý, Es ki þe hir kah ra man la rý, De niz li kah ra man la rý, Kas ta mo nu kah ra man la rý, A na do lu kah ra man la rý da yük sek bi na lar da ted ri sat gör me di; Yu su fi ye med re se sin de, Zeh ra med re sin de, kýr da, dað da, bað da ha ki kat der si ni din le di. Yer yü zü ta lim ye ri, yer yü zü ça lýþ ma a la ný, yer yü zü mes cid; Zeh ra üni ver si te si nin öð ren ci le ri i çin. Dað la rý bir leþ ti rir ler, ne hir le ri bir leþ ti rir ler, de niz le ri bir leþ ti rir ler, þe hir le ri bir leþ ti rir ler; kâ i na tý Bir a dý na ba ka rak bir leþ ti rir ler; Suf fa so luk lu ta le be ler. Med re se tüz zeh ra bir as ra ya kýn dýr fa a li yet hâlin de; ta le be le ri dün ya nýn her ya ný na i lim, hik met, ma ri fet gö tür me gay re tin de; git ti ði yer de o kul, ü ni ver si te, med re se ku ru yor. Kim de miþ Ri sa le o ku yan lar dört du var a ra sýn da du ru yor di ye; e vet on lar dün ya nýn dört bir ya ný na Med res tüz zeh ra 'nýn mey ve le ri ni ta þý yor, ye ni yer le re, ye ni yü rek le re, ye ni kalp le re to hum lar a tý yor. Dün ya nýn ne re sin de o lur sa ol sun, han gi di li ko nu þu yor o lur sa ol sun Ri sa le le ri a çan on li ne Med re se ye bað la ný yor can lý ted ri sa ta baþ lý yor; a kýl din li yor, kalp din li yor, la ti fe ler din li yor, vic dan din li yor, ne fis din li yor Medr ese tüz zeh ra nýn bâ tý na ba kan kýs mý bu; bir de za hi re ba kan yö nü var; bir a sýr dýr te mel ler ye rin de du ru yor, bir a dým a týl mýþ, bir tuð la ö rül müþ de ðil. Kaf kas lar ka rý þýk, do ðu dal ga la ný yor, I rak iþ gal e dil miþ, Af ga nis tan, Pa kis tan çið ne ni yor, Su ri ye sý ný rý mýz da ki a teþ ka pý yý zor lu yor; de mek ki Med re se ku rul ma mýþ, öð ren ci ler fu nun-u me de ni ye i le u lum-u di ni ye yi be ra ber o ku ma mýþ. Fit ne ge ce gi bi ya ðý yor; ehl-i i man bir bi ri ni bo ðaz lý yor, a kýl kalp i le çar pý þý yor, þey tanî in sî ler bay ram ya pý yor. Ne re de sin Zeh ra Medre se si, ne re de sin ho ca la rý, ne re de sin ta le be le ri; uy ku nun han gi ka ran lýk de min de rü ya ta bi riy le meþ gul sün? Yüz yýl ön ce Be di üz za man ý a ðýr la yan Van Va li li ði bu gün Med re se tüz zeh ra fik ri ni a ðýr lý yor; Yü zün cü Yýl Ü ni ver si te si, A ka de mik A raþ týr ma lar Vak fý, Ri sa le A ka de mi i le bir lik te. Yüz yýl lýk ga ye-i ha yal dü zen le nen sem poz yum la ko nu þul du, tar tý þýl dý, fark lý yön le riy le e le a lýn dý. Ri sa le-i Nur med re se sin de o ku muþ a ka de mik öð ren ci ler bir lik te ha re ket et me, ay ný he de fe bir lik te yü rü me nin ör ne ði ni ver di ler; ar týk Zeh ra ü ni ver si te si nin zu hu ru yüz yýl lýk ha yal de ðil; a tý lan te mel ler zih nen ve kal ben yük sel me ye baþ la dý, sý ra fi i li ya ta ge çir mek te. Kim ya pa cak bu nu? Ö mer ler, Ham za lar, Sa id ler Ne za man ya pa cak? A na ya sa de ði þe bil di ðin de, e ði tim ö zel leþ ti ðin de ve ö zerk leþ ti ðin de O za man ne za man; biz bu gün o la cak mýþ gi bi ha zýr o la lým, bel ki ba kar sý nýz Mev lâ ya rýn dan da ya kýn e di ve rir. Hi ra Da ðý 'ný E rek Da ðý 'na, E rek Da ðý 'ný Bar la Da ðý 'na Bur sa da ya þa yan bi ri o la rak U lu dað la bir leþ ti rip bu luþ tu ra mý yor sam; Suf fa so luk lu Medrese tüz zeh ra nýn mad den ve ma nen in þa sýn da bir taþ o la mam, bir harç o la mam, bir çi vi o la mam. O la ma sam Ýs lâm coð raf ya sý böy le o lur. Ailede hak, görev ve sorumluluklar Hak la rýn ya nýn da her ke sin gö rev le ri de be lir til miþ tir. Me se le ler kim se nin þah sî, in dî, be þe rî is tek ve ar zu la rý na bý ra kýl ma mýþ; â dil ve fýt ra ta uy gun hak lar, se lâ hi yet ler, me su li yet ler, va zi fe ler bir bir sa yýl mýþ týr. Bu nun la da ka lýn ma mýþ, hak ve va zi fe le rin e ði tim ve ter bi ye yo luy la a kýl, kalp ve vic dan la ra yer leþ me si, fi i li ya ta dö kü le bil me si i çin de ge rek li ted bir ler a lýn mýþ týr. SO RUM LU LU ÐUN ÝLK AD RE SÝ: A Ý LE FERT LE RÝ Fert a i le nin, a i le de top lu mun çe kir de ði dir. Sað lam bir a i le yu va sý, i man lý, ah lâk lý, bil gi li ve dü rüst fert ler den o lu þur. En bü yük, en et ki li, en sað lam o kul, a i le o ku lu dur. E ðer eþ ler, ha yat la rý ný bu de ðer le re gö re di zayn e der se, in san lý ðýn ilk ve en mu kad des mü es se se si o lan a i le yi ku rar lar. Her in sa nýn baþ ta ken - di si ne, son ra a i le si ne, çev re si ne kar þý pek çok so rum lu lu ðu var dýr. An ne lik, sa de ce ço cu ðu nu do kuz ay kar nýn da ta þý mak ve son ra do ður mak la bit mi yor. E sas va zi fe on dan son ra baþ lý yor. Ço cu ðun, ilk ve en bü yük ho ca sý, e ðit me ni an ne dir. E ði tim, ter bi ye ve ah lâk öð re ti le ri, ço cu ðun ilk öð ret me ni o lan an ne si ta ra fýn dan ve ri lir. Ye me ðe baþ lar ken bes me le çek me si ni öð ret mek ten, bü yük ler i le na sýl ko nu þu la ca ðý na, ki tap o ku ma a lýþ kan lý ðý ný ka zan dýr ma ya ka dar an ne nin pa yý bi rin ci sý ra da. Ta biî ki, bu gö rev ler sa de ce an ne ye mah sus de ðil dir, ay ný þu ur ve so rum lu luk la rýn ka za nýl ma sýn da ba ba nýn da yar dým ve kat ký sý sað lan ma lý dýr. E vin di re ði ba ba dýr. A ma, o nu gö re vi ge çi mi sað la mak la bit mez. Ço cuk la rýy la i yi i liþ ki ler ku ra rak, on la rý e ði tim ve ter bi ye le riy le çok ya kýn dan ve cid dî il gi len - me li dir. Ye ri gel di ðin de baþ ba þa va kit ge çir me li; ba ba-kýz/ba ba-o ðul bu lun duk la rý â nýn ta dý ný çý kar ma lý lar. Bir ba ba di nî e ði tim nok ta sýn da ken di ni e ði ti yor sa e ðer, bir soh bet gru bu na da hil se, oð lu nu da be ra be rin de gö tür me li dir. Yi ne bay ram na ma zý, Cu ma na ma zý gi bi ce ma at hâ lin de ya pý lan i ba det le re oð lu nun iþ ti rak et me si ni sað la ma lý dýr. Ço cu ðu o na bir þey söy le di ðin de can ku la ðý i le din le me li, bir sý kýn tý sý ol du ðun da ya nýn da ol du ðu nu, o nu da i ma sev di ði ni his set tir me li dir. Her za man gü ven duy du ðu nu dil ve ha re ket ler i le be lirt me li dir. Ya e þi miz? O nun da il gi ye, sev gi ye, hoþ sö ze ih ti ya cý yok mu? Za man za man ya þa dý ðý stres li ev/iþ ha ya týn dan u zak laþ ma ya, ra hat bir so luk al ma ya hak ký yok mu? O na bu or ta mý sað la mak bi ze dü þer. Bir a ra da ge çi ri le cek ni te lik li za man lar sý ra dan laþ mýþ ha ya tý ný za ye ni lik ka ta cak týr. Kurban Bayramý Ýs lâm dün ya sý a çý sýn dan ö nem li sa yý lan gün ler den bi ri si de Kur ban Bay ra mý dýr. Hac mev si mi nin de i çin de bu lun du ðu bu müs tes na za man di li mi ý þýk la rý ný ü ze ri mi ze gön der me ye baþ la dý. Ha ya týn a ký þý i çin de dün ye vî le þen duy gu la rý mý za bir do ping ya pa rak o nu as lî va zi fe si o lan kul lu ða yön len dir me si a çý sýn dan Kur ban Bay ra mý ö nem li bir u ya rý cý dýr. Kur ban Bay ra mý gün le ri ni müs tes na ký lan ö zel lik ler den bi ri si, hac mev si mi ol ma sý dýr. A re fe gü nün den baþ la ya rak Kur ban Bay ra mý nýn dört gü nü nü de i çi ne a lan gün ler, hac fa ri za sý nýn e dâ e dil di ði gün ler dir. Hac da in san lar bu gün le ri i ba det le ge çi rir ler. Al lah a ya kýn ol duk la rý za man lar dýr. Bü tün ha cý lar, Al lah ýn mi sa fir le ri dir. Bir pa di þa hýn, ö zel gün ler de bü tün a ha li si ni ka bul e dip on lar la gö rüþ me si gi bi müs tes na bir gün dür hac. Hac i ba de ti nin i fâ e dil di ði gün ler, ö zel gün ler dir. Al lah, rah me ti i le ha cý la rý kar þý la mak ta dýr. Ka bul ol muþ bir hac cýn mü kâ fa tý, in sa nýn a na sýn dan doð du ðu gün kü gi bi ter te miz ol ma sý dýr. Bü tün ha cý la rýn hac cý nýn meb rur ve mak bul ol ma sý ný Al lah tan di li yo ruz. Bü tün var lý ðý i le cis mi ve ru hu i le Al lah ýn rah me ti ne yol cu luk tur hac. Rah me tin böy le si ne coþ tu ðu bir za man da, o rah me ti bü tün his si yâ tý i le kar þý la mak, o na yö nel mek, bü tün var lý ðý i le o rah me ti al ma ya ça lýþ mak ne gü zel bir kar þý la ma o lur! Rah me te koþ mak ne gü zel dir. Kur ban Bay ra mý gün le ri nin bir di ðer ö zel li ði ve ö ne mi i se tek bir gün le ri ol ma sý dýr. Dün ya da ki bü tün Müs lü man lar, A re fe gü nü sa bah na ma zýn dan baþ la ya rak, Kur - ALÝ SARIKAYA Müstesna bir zaman dilimi, ýþýklarýný üzerimize göndermeye baþladý. Hayatýn akýþý içinde dünyevîleþen duygularýmýza bir doping yaparak onu aslî vazifesi olan kulluða yönlendirmesi açýsýndan Kurban Bayramý önemli bir uyarýcýdýr. ban Bay ra mý nýn dör dün cü gü nü i kin di na ma zý da hil, her farz na ma zýn ar ka sýn dan tek bir ge ti rir ler. Bu her Müs lü ma na va cip bir i ba det tir. Dün ya nýn fe na ve fa ni yü zün den u zak la þýp Al lah ýn bü yük lü ðü ne sý ðýn ma za ma ný dýr. Güç ve kud re tin on da ol du ðu nu his set me za ma ný dýr. Mal mülk, ev lâd ü i yâl, hep si o nun bi ze ver di ði bir e ma net tir. Mül kün sa hi bi O dur. Güç ve kud ret sa hi bi O dur. Kul i se a ciz ve za yýf týr. O nun kud re ti ne il ti ca et mek ten baþ ka çý kar yo lu yok tur. Teþ rik Tek bir le ri bu nun i lân ve i fa de e dil me si dir. Sa ða nak hâlin de i nen rah me ti tek bir ler le kar þý la mak týr. Me lâi ke le rin is yan sýz i ta at le ri ne mu ka bil, in san la rýn yer yü zün den ru hâ nî le re bir kar þý lýk ver me si dir teþ rik tek bir le ri. A de ta, bü tün kâ i nat na mý na, yer yü zü nün ha li fe si, mah lu ka týn re i si o lan in sa nýn, bü tün mah lu kat a dý na bir i lâ nât yap ma sý dýr. Al la hu ek ber, Al la hu ek ber ni da la rý i le kâ i na tý vel ve le ye ge tir me si dir. Dün ye vî le rin muh te þem bir tab lo su, top lu ca bir kul luk ve i ta at i lâ ný dýr. Üm met-i Mu ham med in (asm) Kâ be de, Rav za-i Mu tah ha ra et ra fýn da hal ka la nýp bað lý lýk la rý ný is pat ve i lân et me si dir. A ra fat, o ne mu az zam bir bað lý lýk týr. San ki Hamd san ca ðý o ra ya di kil miþ gi bi, Ne bi (asm) yi ne ta þýn üs tü ne çýk mýþ, bü tün üm me ti ne, bü tün in san lý ða ve da hut be si ni, son na si hat la rý ný e di yor gi bi dir. Mil yon lar, bü yük bir hu þu ve sü ku net i çin de o nu din li yor ve i ta a ti ni su nu yor. Üm me tin den ol ma nýn im ti yaz bel ge si ni o ra da tes cil et tir me ye gay ret sarf e di yor. San ki yer yü zü, A ra fat að zý i le i ta a ti ni bil di ri yor. Bü tün dün ye vî his ler den, ev lâd ü i yal kay gý sýn dan u zak, sa de ce kul lu ðu nu arz e di yor. Mi na da, bay ra mýn bi rin ci gü nü, þey ta ný ça týr ça týr çat la tý yor. Þey tan, bel ki de bu ka dar pe ri þan ve sý kýn tý lý bir ha ya tý di ðer gün ler de his set mi yor. Þey ta ný ü zen her þey Müs lü man la rý se vin di rir. De mek, bu gün Müs lü man la rýn se vinç gü nü dür ay ný za man da. Dost la rýn ve Ýs lâm â le mi nin bay ra mý ný teb rik e di yo ruz. Düþ man la rý bi ze gül dü re cek hâl ler den bü tün Ýs lâm dün ya sý ný u zak tut ma sý ný Al lah tan ni yaz e di yo ruz. Ha yýr lý bay ram lar. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Kurban Bayramý günü ve Rüyet-i Hilâl meselesi Ýs tan bul dan Hü se yin Te tik ve Üm ra ni ye den Hav va Kö se baþ kan: A ra bis tan ve A rap ül ke le ri kur - ban bay ra mý ný biz den bir gün son ra, ya ni Cu - ma gü nü kut lu yor. Biz, ha cý lar A ra fat ta i ken kur ban kes miþ o lu yo ruz. Bu du ru mun ca iz ol - ma dý ðý ný söy le yen ler var. Ay rý ca Üs tad haz - ret le ri nin fit ne çýk ma sýn di ye tak vi me ri a yet et ti ði doð ru mu dur? BAY RAM GÜ NÜN DE KÝ ÝH TÝ LÂF Tür ki ye Kur ban Bay ra mý na bu yýl 25 E kim Per þem be gü nü gi ri yor; Su u di A ra bis tan ve A rap ül ke le ri 26 E kim Cu ma gü nü gi ri yor; Pa kis tan i se 27 E kim Per þem be gü nü gi ri yor. Bu fark lar, hi lâ li gör mek su re tiy le ka me rî a ya baþ la ma ko nu sun da mez hep ler a ra sýn da ki fark lý iç ti hat la ra da ya ný yor. Ha ne fî mez he bi ne gö re dün ya nýn ne re sin de o lur sa ol sun, hi lâ li gör dük ten son ra ka me rî ay baþ lar. Þa fiî mez he bi ne gö re i se hilâlin dün ya nýn her han gi bir ye rin de gö rül me si de ðil; biz zat ken di coð raf ya sýn da gö rül me si e sas a lýn mýþ týr. Do la yý sýy la bu mez he be gö re hilâl baþ ka coð raf ya da gö rül müþ ol sa da, biz zat ken di coð raf ya sýn da gö rül me den o yer hal ký ka me rî a ya baþ la mý yor. ÝH TÝ LÂF-I ME TA LÝ Ma lum hi lâl, ilk doð du ðun da ne re dey se gö rül me ye cek ka dar in ce dir ve ký sa sü re son ra kay bo lu yor. Bu es na da ha fif bir sis ol sa, hi lâ li gör mek müm kün ol mu yor. Ay ný za man da dün ya yu var lak ol du ðu i çin, hilâl bir coð raf ya da gö rü lür ken, di ðer coð raf ya lar da gö rül mü yor. Bu ihtilâfa fý kýh di lin de ihtilâf-ý me ta li de ni yor. Baþ ka bir i fa dey le ihtilâf-i me ta li, hi lâ lin do ðuþ yer ve va kit le ri nin de ði þik lik arz et me si de mek tir. Hilâlin do ðu þun dan kay nak la nan bu ihtilâf ne de niy le, Pey gam ber E fen di miz (asm), böy le ihtilâf lý yer ve za man lar da her han gi bir yer de hilâlin doð ma dý ðý na ka na at e di lir se, i çin de bu lu nu lan a yý o tu za ta mam la ma yý em ret miþ tir. A yý o tu za ta mam la yýn ca da, ge len ay o böl ge de bir son ra ki gün de baþ la mýþ o lu yor. Bu du rum i se ka me rî ay baþ lan gý cý ba ký mýn dan fark lý coð raf ya lar da fark lý tes pit le re ne den o lu yor. DÝ YA NE TÝN A ÇIK LA MA SI Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý bu yýl Zil hic ce hilâli nin Gü ney A me ri ka nýn ba tý sýn da as tro no mik he sap la ma la ra (ya ni tak vi me) uy gun þe kil de gö rül dü ðü nü, Kan dil li Ra sat ha ne si nin de bu nu doð ru la dý ðý ný a çýk la dý. Su u di A ra bis tan Yük sek Mah ke me si i se ken di coð raf ya sýn da gö rül me si ni e sas a la rak, Zil hic ce a yý nýn bir gün son ra baþ la dý ðý na ka rar ver di. Bu bir iç ti hat týr ve Þa fiî mez he bi ne uy gun dur. Tür ki ye nin e sas al dý ðý Ra sat ha ne ve ri le ri ve tak vim i se Ha ne fî mez he bi ne uy gun dur. BU ÝH TÝ LÂF LA RA SON VE RÝ LE MEZ MÝ? Pey gam ber E fen di miz (asm) Biz üm mî bir top lu muz. He sap bil me yiz. Þu nu bi li riz ki, ay ya yir mi do kuz o lur, ya da o tuz o lur. Ha va bu lut lu o lur sa, a yý tak dir e din ve i çin de bu lun du ðu nuz a yý o tu za ta mam la yýn. 1 bu yur muþ tur. Bu e mir e sa sen, fark lý coð raf ya lar da hilâl ih ti lâ fý ol du ðun da, ni ye tin e sas ol du ðu nun tes ci li hük mün de dir. Ya ni, e sas o la nýn söz ko nu su di nî gün de söz ko nu su di nî mü kel le fi yet le ri yap ma ni ye ti nin bu lun ma sý ve mü kel le fi yet le rin ye ri ne ge ti ril me si dir. Çün kü Ýs lâ mi yet te ko lay lýk e sas týr. Pey gam ber E fen di miz in (asm) hilâli çýp lak göz le gör me di ði miz de ay baþ lan gý cý ný tak dir et me ye yön len dir me si de bu ko lay lý ðýn ve rah me tin bir ge re ði dir. As lýn da as tro no mik he sap lar bu ih ti lâf la rý bi ti ri yor. Ve as tro no mik he sap lar la bu ihtilâf la ra son ver mek, ha di sin ru hu na hiç de ay ký rý bu lun mu yor. Bu ko nu da a dým lar da a týl ma mýþ de ðil! Me se la 1978 yý lýn da bu me se le de ki ih ti lâf la ra son ver mek i çin Tür ki ye nin ev sa hip li ðin de Ýs tan bul da 22 Ýs lâm ül ke si nin ka tý lý mýy la bir rü yet-i hi lâl kon fe ran sý ya pýl dý. Bu kon fe rans ta be lir li pren sip ler de söz bir li ði ne va rýl dý. Böy le ce es ki den 3-4 gün ka dar fark lý lýk arz e den ih ti lâf lar as ga ri ye in di ril di. Fa kat mez hep le rin ih ti lâf lý du rum la ra gö re sün ne te uy gun þe kil de ken di iç ti hat la rý ný ge liþ tir miþ ol ma sý ne de niy le ol ma lý, bu ko nu da Ýs lâm â le min de bir ra hat lýk da söz ko nu su. DÝ YA NE TÝN ÇA LIÞ MA SI Ü MÝT VE RÝ CÝ Bu nun la be ra ber, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan Yar dým cý sý Ek rem Ke leþ, Baþ kan Prof. Dr. Meh met Gör mez in ta li ma týy la, bu ihtilâf la ra son ver mek i çin, 2013 yý lýn da U lus la ra ra sý bir kon fe rans dü zen le mek i çin ka rar al dýk la rý ný a çýk la dý. Bu se vin di ri ci bir a dým dýr. Ýn þa al lah bu ka rar, Ýs lâm dün ya sý nýn i ba det gün le rin de or tak tak vi me git me si ne ve or tak ha re ket et me si ne ve si le o lur. Di ya ne tin ba þa rý sý i çin du a e di yo ruz. EN DÝ ÞE YE MA HAL YOK TUR Do la yý sýy la bay ra ma bi rer gün tak dim-te hir le gi ril me si, ha cý lar A ra fat ta i ken bi zim kur ban kes me miz sün net çe ve mez hep ler ce sý kýn tý lý bir du rum de ðil dir. Her i ki uy gu la ma da da yan lýþ lýk yok tur. Fý kýh öl çü le ri ne uy gun dur. Bu ihtilâf, kur ban i ba de ti ni if sad e de cek bir ma hi yet ta þý maz. En di þe ye ma hal yok tur. Be di üz za man Haz ret le ri nin ihtilâf lý du rum lar da tak vi me ri a yet et me si, bi zim ser gi le me miz ge re ken ör nek ta výr i çin bü yük bir re fe rans týr. Fark lý bir ta výr fit ne ye se bep o lur. A man dik kat! Dip not: 1- Bu ha rî, Savm, 5, 11, 13; Müs lim, Sý yam, 3, 4, 7,10, 15; E bu Da vud, Savm, 4

6 Y 6 YURT HABER A re fe gü nü ya rýn dýr! Ha týr lar sa nýz, 2010 se ne si Ra ma zan Bay ra mýn - dan bir gün ön ce yaz dý ðý mýz ya zý nýn baþ lý ðý Bu gün A re fe de ðil! i di. O ya zý yý o ku yan bir çok dos tu muz da, Doð ru söy le miþ si niz ya hu, bu ka rýþ tý rý - lan bir þey di di ye his si yat la rý ný di le ge tir miþ ler di. Ger - çek ten de, her hâl de sa de ce bi zim mil le ti mi ze has o lan â det ler den bi ri de bu. Yâ ni, e sas doð ru o lan Kur ban Bay ra mý'n dan bir gün ön ce si ne A re fe de mek lâ zým - ken, bi zim mil le ti miz Ra ma zan Bay ra mý'n dan bir gün ön ce ye de A re fe der. Hâl bu ki öy le de ðil. A re fe sa de ce Kur ban Bay ra mý'n dan bir gün ön ce ki gün dür. Hat ta Er zu rum da a re fe den bir gün ön ce ki gü ne de þe re fe der ler. Her ney se... Ýþ te biz o ya zý ya at fen bu baþ lý ðý kul lan dýk. Ger çi bu nu ya rýn, yâ ni tam A re fe gü nün de Bu gün A re fe! di ye ya za cak týk. Fa kat o gü ne, ya ni A - re fe gü nü ne has bir kaç i ba det ve zik ri þim di den ha týr - lat mak i çin, bu gün den ya zý yo ruz. O lur ya, o i ba det le ri u nu tan ve ya yap mak is te yen bir kar de þi miz, Ya hu, keþ ke dün den ha týr lat say dý nýz di ye bi lir. E vet, Ýs lâ m'ýn þart la rýn dan; bü tün Müs lü man la rýn ye ri ne ge tir me ye muk te dir o la ma dý ðý, en so nun cu su ve bir ci het te en zo ru Hac i ba de ti dir. Ni ye öy le dir? Bir de fa Hac hem mal, hem de be de nen ya pý lan ö zel bir i ba det tir. Þe â ir-i Ýs lâ mi ye nin bi rin ci le rin den o lan ke li me-i þe ha det, na maz ve o ruç be de nen ya pýl dý ðýn - dan, her mü kel lef Müs lü man bun la rý î fa e dip, ye ri ne ge ti re bi lir. Sa de ce mal i le ya pý lan ze kât da, ma lum, var lýk lý o lan lar ca ve ri le bi li yor, ya ni sa de ce mal i le ya pý - lan bir i ba det tir. A ma Hac i se, hem mal i le, hem de be - de nen i fa e di len bir i ba det tir. Hac ca git me nin mad dî þart la rý ný te min e de me yen Müs lü man la ra, bu far zý ye - ri ne ge tir me di ðin den do la yý, bir me su li yet de yük len - mi yor. Ýþ te o nun i çin böy le zor bir i ba det tir Hac. Bu ve bu nun gi bi ba zý zor luk la rýn dan do la yý da Pey gam ber (asm), Hac me þak kat tir bu yur muþ tur. Ve bu Hac cýn ö zü, e sas rük nü de, yi ne Pey gam be ri - mi zin (asm) i fa de siy le Hac a ra fat týr þek lin de ken di ni bu lu yor. Ýþ te böy le bü yük bir i ba de tin ya pýl dý ðý gü ne, ya ni Müs lü man la rýn ha cý ol ma la rý i çin çýk tý ðý ve vak fe - ye dur du ðu A ra fat da ðýn dan (te pe sin den) do la yý, o gü - ne A re fe den miþ tir. Ta bi i, bi liþ mek, ta nýþ mak mâ - nâ sý na da ge len bu ke li me, Hz. Â dem i le Ha va a na mý - zýn, Cen net ten in di ril dik ten son ra dün ya da bu luþ tuk - la rý ilk me kân ol ma sýn dan do la yý da böy le de nil di ði söy le ni yor. Ýþ te, ya rýn id rak e de ce ði miz o A re fe gü nü i - le a lâ ka lý, Pey gam be ri mi zin (asm) bir çok ha dis-i þe rif ve tah þi da tý var dýr. Bun lar dan en mü hi mi de o gün tu - tu lan o ruç tur. O o ru cun, geç miþ ve ge le cek yýl la rýn gü nah la rý na ke fa ret o la ca ðý ný söy le mek te dir Re su lul - lah (asm). As lýn da Zil hic ce nin ilk do kuz gü nü o ruç tut mak da çok fa zi let li dir. Fa kat bu do kuz gün o ru cu tu ta ma yan la rýn, A re fe gü nü o ruç tut ma sý da mak bul - dür. Ay rý ca, A re fe gü nü sa bah na ma zý nýn far zýn dan son ra baþ la yýp, Kur ban Bay ra mý 'nýn dör dün cü gü nü - nün i kin di na ma zý far zýn dan son ra söy le nip bi te cek o - lan teþ rik tek bir le ri de var dýr. Bu tek bir ler de Al lah-u Ek ber Al lah-u Ek ber Lâ i lâ he Ýl lâl la hü Val lâ hü Ek ber, Al lah-u Ek ber ve Lil lâ hil-hamd þek lin de söy le nir ve farz dan se lâm ve rin ce, Al la hüm me en te s-se lâ mu de me den ön ce söy le nir. Ay rý ca Üs ta dý mýz Be di üz za - man Haz ret le ri nin bir vir di o lan bin Ýh lâs-ý Þe rif o ku - ma i ba de ti var dýr ki, Üs tad o nu þöy le i fa de e di yor: A - ziz, mü ba rek kar deþ le rim, pek çok se lâm... Bi zim mem le ket te es ki de A re fe gü nün de bin Ýh lâs-ý Þe rif o - kur duk. Ben, þim di bir gün ev vel beþ yüz ve A re fe' de da hi beþ yüz o ku ya bi li rim. Ken di ne gü ve nen, bir den o ku ya bi lir. Ben, ger çi siz le ri gö re mi yo rum ve hu su sî her bi ri niz le gö rüþ mü yo rum, fa kat ben, ek ser va kit ler, du a i çin de her bi ri niz le ba zen is miy le soh bet e de rim. (Þu â lar s. 266) E vet, bir çok fa zi let le ri i çin de bu lun du ran, â lem-i Ýs - lâ mýn bü yük se mavî kon gre si nin ger çek leþ ti ði gün de, a de ta ke fen le ri ne bü rün müþ gi bi top la nan in san la rýn en mak bul du a la rý na iþ ti rak et mek i çin bu gü nü ha yýr - lar la ge çi re lim. Hz. Pey gam berin (asm) Ve da Hut be - si nde irad et ti ði o A ra fat mey da ný na git mek ken di le ri - ne na sip ol ma yan la rýn da git me si ni, Ce nab-ý Hak tan ni yaz e der, bu gün ler de yap tý ðý mýz i ba det le rin, A ra fat mey da nýn da ya pý lan lar gi bi se vap tar ol ma sý ný di le rim. Þim di den, Kur ban Bay ra mý ný zý teb rik e de rim. ESAS NO : 2011/184 Esas DAVALI : CÜNEYT ÖZDEMÝR-Muratlý Cad. No: 105 TEKÝRDAÐ Davacý Nihal Iþýk ve ki li Av.Ahmet Ka ra dað ta ra fýn dan da va lý lar Cü neyt Öz de mir, Ýl - han Öz de mir, Cum hur Öz de mir ve Ay þe nur Türk me noð lu a ley hi ne Mah ke me miz de Te - kir dað i li. Mer kez Ýl çe si, Mu rat lý Cad de si. Za fer Ma hal le si, 20 paf ta, 52 a da, 15 no lu par sel 5 no lu ba ðým sýz bö lü me i liþ kin o la rak a çý lan Or tak lý ðýn Gi de ril me si da va sý nýn ya - pý lan a çýk du ruþ ma sý sý ra sýn da ve ri len a ra ka ra rý ge re ðin ce; Ya pý lan tüm a ra ma ve a raþ týr ma la ra rað men ad re si tes pit o lu na ma yan ve ken di si ne da va di lek çe si ek li du ruþ ma gün ve sa a ti ya zý lý meþ ru hat lý da ve ti ye teb lið e di le me miþ bu lu nan Da va lý lar dan CÜ NEYT ÖZ DE MÝR'in Te kir dað Hü kü met cad de si Kö rü ba þý mev - ki i Ko ca han Cen ter'in 2.ka týn da bu lu nan Te kir dað 2.Sulh Hu kuk Mah ke me si du ruþ ma sa lo nun da gü nü sa at 09.10'da ya pý la cak o lan du ruþ ma sýn da biz zat ha zýr bu - lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, du ruþ ma da ha zýr bu lun ma dý ðý - nýz ve ya ken di ni zi bir ve kil i le de tem sil et tir me di ði niz tak dir de HMK'nu n 147'nci mad - de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su da va di lek çe si ve du ruþ ma gün ve sa a ti teb lið ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 25/09/ B: T.C. TEKÝRDAÐ 2. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Resmi Ýlanlar ÇANAKKALE NÝN Bi ga ve Lap se ki il çe le rin de ki et ki li ya ðýþ, hayatý o - lum suz et ki le di. Bi ga Kay ma ka mý Fa tih Ge nel, yap tý ðý a çýk la ma da, ge ce bo yun ca sü ren sa ða nak ne - de niy le e kip le rin gö rev ba þýn da ol du ðu nu, köy ler de ve il çe mer - ke zin de ya pý lan in ce le me ler de çok bü yük bir kay býn ya þan ma dý - ðý nýn tes pit e dil di ði ni söy le di. Ça - nak ka le-bi ga yo lu nun tek yön lü o la rak ký sa sü re tra fi ðe ka pan dý ðý - ný, ya pý lan mü da ha ley le tra fik a - ký þý nýn ye ni den nor ma le dön dü - ðü nü be lir ten Ge nel, Ba lýk çeþ me bel de sin de ki de re 7 kez taþ tý, an - cak e kip le ri miz tah li ye si ni ger - çek leþ tir di. O ra da bir sý kýn tý yok. Sel vi, Da niþ ment, Gün doð du ve Gü ve ma lan de re le rin de za man za man taþ kýn lar ya þan dý. Bu ra lar - da da ö nem li bir du rum yok. Ýl çe mer ke zin de i se Do ðan kent böl ge - sin de ki ba zý ev le rin bod rum kat - la rý ný su bas tý. Bun la rýn dý þýn da ö - nem li bir du rum yok de di. Bu a ra da, Lap se ki nin i çin den ge çen Çý nar lý De re de taþ kýn ya - þan dý. De re ya ta ðýn da bu lu nan Cum hu ri yet Ma hal le si nde ki yak - la þýk 20 e vi su bas tý. O lay ye ri ne ge len Kay ma kam Ýs ma il Ay han Tav lý ve Be le di ye Baþ ka ný Ga ni Meh met E kim, ça lýþ ma la rý ye rin - de in ce le di. Kay ma kam Tav lý, ya ðý þýn ge ce bo yun ca sür dü ðü nü be lir te rek, E - kip le ri mi zin su tah li ye si ça lýþ ma la - rý sü rü yor. Ýl çe mer ke zi ve köy le - rin de þu an i çin risk li bir du rum söz ko nu su de ðil. He pi mi ze geç - miþ ol sun de di. Ça nak ka le / a a KÜTAHYA NIN Ge diz il çe sin de ya þa - yan ve oð lu 3 yýl ön ce þe hit o lan Mus - ta fa Gür lek li (53), ki ra la dý ðý dük ka na il çe nin te rör le mü ca de le de ki 13 þe hi di - nin fo toð raf la rý ný a sa rak, on la rýn a ný la - rý ný ya þat ma ya ça lý þý yor. Mus ta fa Gür - lek li nin oð lu Jan dar ma Ko man do On - ba þý Hü se yin Gür lek li, 2009 yý lý nýn ey - lül a yýn da Si irt in E ruh il çe si kýr sa lýn da te rö rist ler le çý kan ça týþ ma da þe hit ol du. Þe hi din ce na ze si, Ge diz Me zar lý ðý nda - ki þe hit lik te top ra ða ve ril di. Oð lu da hil Ge diz in te rör le mü ca de le de þe hit ver - di ði 13 as ke rin u nu tul ma ma sý ný is te yen Gür lek li, on la rýn ha tý ra la rý ný ya þa ta cak kü çük bir a ný o da sý dü zen le me ye ka rar ve re rek, il çe mer ke zin de dük kan ki ra - la dý. Gür lek li nin, oð lu ve il çe nin di ðer þe hit le ri nin fo toð raf la rýy la On lar ma - kam, mev ki i çin de ðil, va tan i çin þe hit ol du lar, On la rýnki pa ra, on la rýn ki pul de ðil di, on la rýn ki va tan na mus bor cuy - du, Ge ri dön me yi as la dü þün me di ler ya zý la rý na yer ver di ði dük kân, il çe den ve il çe dý þýn dan va tan daþ lar ta ra fýn dan zi ya ret e di li yor. SON 10 yýl da ser ti fi ka lý fi dan-fi de ü re ti mi - nin 15 kat art tý ðý bil di ril di. Gý - da, Ta rým ve Hay van cý - lýk Ba kan lý ðý ndan ya pý - lan a çýk la ma ya gö re, yer li fi dan ü re ti mi ni ar týr ma ya yö ne lik ça lýþ ma lar da bü - yük ba þa rý sað lan dý. U lus - la ra ra sý norm lar da fi dan ü re ti mi i çin Fi dan Ser ti fi kas yon Sis te mi ku ran Ba kan lýk, bu - gü ne ka dar 37 tür de 483 çe þit te da mýz lýk ü ni te le ri o luþ tur du. Son 7 yýl da ü re ti ci ye ve ri len ser ti fi ka lý fi dan kul la ným des te ðiy le de 1.4 mil yon de kar ye ni bah çe te sis e dil - di. Ser ti fi ka lý fi dan-fi de ü re ti mi son 10 yýl - da 15 kat ar ta rak 4 mil yon a det ten 64 mil - yo na çýk tý. 10 yýl ön ce fi dan ih ra ca tý ya pýl - maz ken 2011 yý lýn da Tür ki ye 2.1 mil yon do lar ih ra cat ge li ri sað la dý. Ba - kan lýk, ser ti fi ka lý fi dan des te - ðiy le sý fýr fa iz li ya tý rým ve iþ let - me kre di si uy gu la ma la rý na de vam e de cek. Yüz de 100 yer li mey ve dö ne mi Yüz de yüz yer li mey ve ü re ti mi ni ar týr - ma yý he def le yen Gý da, Ta rým ve Hay van - cý ýk Ba kan lý ðý, da ha ön ce ki yýl lar da ser ti fi - ka lý fi dan ü re ti mi i çin ge rek li alt ya pý nýn o - luþ tu rul ma sý i çin ký sa sü re li ði ne ser ti fi ka lý a naç it ha la tý na i zin ver miþ ti. Yer li a naç ü - re ti mi nin fi dan cý la rýn ih ti ya cý ný kar þý la ya - cak ha le gel me siy le bir lik te Ba kan lýk bu yýl fi dan it ha la tý ný ya sak la dý. An ka ra / a a Yer li fi dan ü re ti min de artýþ ACÝL Týp Uz man la rý Der ne ði Baþ - ka ný ve Nec met tin Er ba kan Ü ni ver - si te si Ýlk ve A cil Yar dým A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Ba þar Can der, kur ban da sa de ce cilt ke si siy le de ðil, da ha de rin si nir, da mar, ten don ya - ra lan ma la rýy la da kar þý la þýl dý ðý ný be - lirt ti. Can der, yap tý ðý a çýk la ma da, her yýl Kur ban Bay ram ý sü re sin ce a cil ser vis le rin do lup taþ tý ðý ný söy le di. Ö - zel lik le Kur ban Bay ra mý nda a cil ser - vi se baþ vu ran has ta pro fi lin de ba zý de ði þik lik ler gö rül dü ðü nü i fa de e den Can der, el ya ra lan ma la rý, de li ci ve ke si ci a let le ya ra lan ma la rýn art tý ðý ný di le ge tir di. Kur ban ke si mi nin uy gun þart lar da ya pýl ma ma sý, þart la ra ö zen gös te ril me me si, ke si mi ya pan la rýn as ga ri dü zey de bil gi ve de ne yim sa - hi bi ol ma ma sý nýn ö zel lik le bü yük baþ hay van ke sim le rin de cid di el par mak ke si le ri ne ne den ol du ðu na dik ka ti çe ken Can der, þun la rý kay det ti: Bu ya ra lan ma lar ba zen da ha cid di bo - yut lar da o la bi li yor. Kur ban da sa de ce cilt ke si siy le de ðil, da ha de rin si nir, da mar ve ten don ya ra lan ma la rýy la da kar þý la þý lý yor. Bun la rýn so nu cun da ka lý cý ha sar lar ve fonk si yon ka yýp la rý mey da na ge le bi li yor. Bu yüz den ke - sim le rin i þi bi len ki þi ler ve on la rýn gö ze ti min de ol ma sý ö nem ka za ný - yor. Ön ce lik le ya ra lan ma lar ko nu - sun da ko ru yu cu ted bir ler a lýn ma lý - dýr. Ýs ten me yen du rum la kar þý la þýl - dý ðýn da ilk yar dým doð ru ya pýl ma lý ve has ta ne le re baþ vu rul ma lý dýr. Bu nun dý þýn da ö zel lik le bo ða la rýn kaç ma sý, ko va la ma ve ya ka la ma sý - ra sýn da vü cut trav ma la rý mey da na ge le bi li yor. Bu þe kil de cid di or gan ya ra lan ma la rý da o lu þa bi lir. Bu yüz den hay van la rýn bi linç li þe kil de ve e hil ki þi ler ta ra fýn dan yön len di - ril me si ne dik kat e dil me li dir. Can der, hay va ný ya ka la ya ca ðýz di ye ol ma dýk trav ma la ra da ve ti ye çý kar týl ma ma sý ve bu tür du rum - la rýn be le di ye le rin e ði tim li e kip le - ri ne bil di ril me si u ya rý sýn da bu - lun du. Kon ya / a a Þe hit ler i çin a ný o da sý Her sa bah bir es naf gi bi a ný o da sý ný a çý yor ÝÞÇÝ e mek li si Gür lek li, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, her sa bah er ken sa at ler de bir es naf gi bi dü zen li o la rak a ný o da sý ný aç tý ðý ný söy le di. Bu o da da ken di si ni zi ya ret e den þe hit ya kýn la rý ve di ðer va tan daþ lar la çay i çip dert leþ tik le ri ni be lir ten Gür lek li, þe hit le rin hak et ti ði bi çim de a - nýl ma dý ðý ný ve çok ký sa sü re de u nu tul du ðu nu sa vun du. Gür lek li, oð lu nun a dý nýn, Ge diz de ki A na do lu Sað lýk Mes lek Li se si ne ve ril me sin den bü yük gu rur duy duk la rý ný i fa de e de rek, þöy le ko nuþ tu: Bun lar sa de ce Ge diz in þe hit ver di ði 13 va tan ev lâ dý. On lar la tüm ül ke miz de bin ler - ce si va tan la rý i çin genç yaþ ta ka ra top ra ða düþ tü ler. Biz ya kýn la rý o la rak on la rýn a dý na her han - gi bir is tek te bu lun mu yo ruz. Sa de ce ha týr lan ma la rý ný, u nu tul ma ma la rý ný is ti yo ruz. Bu ra sý bir iþ ye ri de ðil, 13 þe hi di miz a ný sý na on la rýn ha týr lan ma sý i çin ha zýr la dý ðým bir yer. Bu ra da þe hit le - ri miz le ya týp kal ký yo rum. On la rýn hep si be nim ev la dým. Kü tah ya / a a Ace mi ka sap la ra u ya rý Ça nak ka le de sa ða nak su bas kýn la rý na yol aç tý BÝGA VE LAPSEKÝ DE ETKÝLÝ OLAN YAÐIÞ SONUCU DERELER TAÞTI, BODRUM KATLARI SULAR ALTINDA KALDI. Dosya No: 2012/ Tapu Kaydý : SÝVAS ÝLÝ MERKEZ ÝLÇESÝ AL TUN TA BAK MA HAL LE SÝ 407 A DA 63 NO LU PAR - SEL'DE BU LU NAN BOD RUM -ZE MÝN KAT TAN O LU ÞAN DUB LEKS MES KEN NÝ TE LÝ ÐÝN - DE KÝ 2 NO LU BA ÐIM SIZ BÖ LÜME AÝT TAM HÝSSE Hali Hazýr Durumu : SÝVAS ÝLÝ MERKEZ ÝLÇESÝ DÖRT EY LÜL MA HAL LE SÝ 5. SO KAK KA RA HAN A PART - MA NI NO:20 BOD RUM -ZE MÝN KAT D:2 SÝ VAS AD RE SÝN DE BU LU NAN TA ÞIN MAZ, AR - SA Ü ZE RÝN DE BU LU NAN 4 KAT LI BÝ NA NIN BOD RUM VE ZE MÝN KAT TA BU LU NAN 2 NO LU DUB LEKS MES KE NÝN DA Ý RE KA PI SI ZE MÝN KAT TA BU LUN MAK TA O LUP BÝR BÝ - RÝ Ý LE ÝR TÝ BA TI SAÐ LA YAN ÝÇ TEN BAÐ LAN TI LI AH ÞAP MER DÝ VE NÝ BU LUN MAK TA - DIR. ZE MÝN KAT 110 M2, BOD RUM KAT 60 M2 OL MAK Ü ZE RE TOP LAM 170 M2 BRÜT A LA NI BU LUN MAK TA O LUP ZE MÝN KAT 2 O DA, SA LON, MUT FAK, AN TRE, HOL, TU - VA LET VE BAN YO DAN O LUÞ MAK TA, BOD RUM KAT ÝÇ TEN BAÐ LAN TI LI AH ÞAP MER - DÝ VE NÝN BU LUN DU ÐU O DA VE SA LON BU LUN MAK TA DIR. DIÞ KA PI SI ÇE LÝK KA PI LI, ÝÇ KA PI LAR AH ÞAP DOÐ RA MA LI, PEN CE RE LER PLAS TÝK DOÐ RA MA LI I SI CAM LI, O DA TA BAN LA RI LA MÝ NAT PAR KE KAP LA MA LI, DU VAR LAR SA TEN AL ÇI Ü ZE RÝ PLAS TÝK BO YA LI, TA VAN LAR BA DA NA BO YA LI, IS LAK ZE MÝN LER SE RA MÝK KAP LA MA LI, DU - VAR LA RI TA VA NA KA DAR KA RO SE RA MÝK KAP LA MA LI, MUT FAK TEZ GAH AL TI VE TEZ GAH ÜS TÜ DO LAP LA RI MEV CUT O LUP I SIN MA SÝS TE MÝ DO ÐAL GAZ KOM BÝ LÝ DÝR. BE LE DÝ YE HÝZ MET LE RÝ YÖ RE DE TAM DIR. HER YÖ NE U LA ÞIM KO LAY LI ÐI VE RA HAT - LI ÐI VAR DIR. ÝL VÝ LA YET MER KE ZÝ NÝN DE BU LUN DU ÐU BÖL GE YE A RAÇ LA 15 DA KÝ KA ME SA FE DE DÝR. Ýmar Durumu : DOSYASINDADIR. Muhammen Bedeli : TL Satýþ Saati : 14:30-14:40 Arasý Satýþ Þartlarý : 1-Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da SÝ VAS I. ÝC RA MÜ DÜR - LÜ ÐÜ KA LE MÝ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di - len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ - týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar - tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü SÝ VAS I. ÝC RA MÜ DÜR LÜ ÐÜ KA LE MÝ ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin %40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-Artýrmaya iþtirak edecekle rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de Türk Li ra - sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la - zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le - bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3-Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-Ýhaleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka - ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu - nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ý I gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (ÝÝK m. 126) B: T.C. SÝVAS 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Oðlu 3 yýl önce þehit olan Mustafa Gürlekli, kiraladýðý dükkana ilçenin terörle mücadeledeki 13 þehidinin fotoðraflarýný asarak, onlarýn anýlarýný yaþatmaya çalýþýyor. FO TOÐ RAF: MEHMET ALTINTAÞ/AA Biga ve Lapseki ilçelerinde etkili olan yaðýþ sonrasý derelerin taþmasý sonucu birçok ev sular altýnda kaldý. FO TOÐ RAF: ERCAN ÖZÇETÝN/ A A

7 Y DÜNYA 7 Su ri ye li mu ha lif ler, pa ram par ça bö lü nü yor n ÝN GÝL TE RE Mec lis Dý þiþ le ri Ko mis yo nu Baþ ka ný Ric hard Ot to way, a ðýr si lâh lar ve ge niþ sa vun ma gü cü ne sa hip Su ri ye ye askerî bir o pe ras yon yap ma nýn ko lay ol ma dý ðý ný be lirt ti. Mec lis te ki ma kam o da sýn da mü la kat ve ren Ot to way, gün de me yö ne lik de ðer len dir me ler de bu lun du. Ha li ha zýr da Ýn gil te re nin Su ri ye de ki ba zý mu ha lif grup la ra des tek ver di ði ni, fa kat bu des te ðin çok dü þük se vi ye de ve si lâh yar dý mý þek lin de ol ma dý ðý ný ha týr la tan Ot to way, Bu ra da en çok zor lan dý ðý mýz ko nu þu: Mu ha lif ler si ya sî ve i de o lo jik o la rak ken di a ra la rýn da her ge çen gün da ha çok bö lü nü yor. Bir çok mu ha lif gru bun geç mi þi ni ve ger çek in si yak la rý ný bil mi yo ruz. Bu se bep ler den do la yý þu an da mu ha lif le re des tek ko nu sun da bü yük kay gý la rý mýz var de di. Ot to way, Su ri ye ye mü da ha le ko nu sun da u lus la ra ra sý ka mu o yu nun hâlâ bir kon sen sü se va ra ma dý ðý na dik kat çe ke rek, BM ka ra rý ol mak sý zýn Su ri ye ye askerî bir mü da ha le yap ma nýn doð ru o la ca ðý ný dü þün mü yo rum. Rus ya ve Çin ve to et me ye de vam et tik çe de BM ka ra rý im kân sýz gi bi gö rü nü yor di ye ko nuþ tu. Lon dra/ci han Ý ÝT ye iþ bir li ði tek li fi n ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ýn, BM Ýn san Hak la rý Kon se yi nin al dý ðý 16/18 no lu di nî te mel li hoþ gö rü süz lük le mü ca de le ye i liþ kin ka ra rý nýn uy gu lan ma sý ko nu sun da Ýs lam Ýþ bir li ði Teþ ki la tý (Ý ÝT) i le or tak ha re ket et me çað rý sýn da bu lun du ðu bil di ril di. Ý ÝT den ya pý lan a çýk la ma da, Clin ton ýn ko nuy la il gi li Ge nel Sek re ter Ýh sa noð lu na bir me saj gön der di ði be lir til di. Clin ton, gön der di ði me saj da, Ýn san Hak la rý Kon se yi ka ra rý nýn ha ya ta ge çi ril me si i çin Ý ÝT i le or tak ça lýþ ma ko nu sun da is tek li ol duk la rý ný vur gu la dý. Clin ton, ka ra rý des tek le yen dev let ler a ra sýn da ki ta výr bir li ði nin ko run ma sý nýn ö ne mi ne de i þa ret et ti. Cid de/a a Ýs ra il yi ne Gaz ze de Fi lis tin li le ri vur du n ÝS RA ÝL ÝN, Gaz ze nin ku ze yin de ki Beyt Ha nun böl ge si ne dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da 2 Fi lis tin li öl dü, 1 ki þi ya ra lan dý. Gaz ze de ki Fi lis tin Hü kü me ti Sað lýk Ba kan lý ðý Söz cü sü Eþ ref el-kud re, sal dý rý da 2 Fi lis tin li nin öl dü ðü nü ve bir ki þi nin ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. Ö len Fi lis tin li le rin kim lik le ri a çýk lan maz ken, ya ra lý nýn Beyt Ha nun has ta ne si ne kal dý rýl dý ðý ve ha ya ti teh li ke si nin ol ma dý ðý kay de dil di. Ýs ra il in dün sa bah Gaz ze ye dü zen le di ði bir baþ ka sal dý rý da Gaz ze nin ku ze yin de ki El-Ci dar böl ge sin de 4 Fi lis tin li ya ra lan mýþ tý. 4 ya ra lýnýn du ru mu nun kri tik ol du ðu nu be lirtildi. Gaz ze/a a Ka tar E mi ri'nden, Gaz ze ye zi ya ret n KA TAR E mi ri Ham mad ibni Ha li fe el-sa ni i le e þi Pren ses Þey ha Mu za nýn bugün ya pa ca ðý Gaz ze zi ya re tin de, ken tin ye ni den in þa i çin kap sam lý pro je le rin baþ la tý la ca ðý bil di ril di. Ka tar E mi ri ne Ka tar lý ba kan ve i þa dam la rýn dan o lu þan 50 ki þi lik he ye tin eþ lik et ti ði ni be lirildi. Zi ya ret te Gaz ze nin ye ni den in þa sý na yö ne lik 254 mil yon do lar lýk pro je ler e ilk a dý m a tý la ca k. Ka tar E mi ri nin zi ya re ti ön ce sin de Mý sýr ýn sý nýr böl ge sin de gü ven lik ted bir le ri de ar tý rýl dý. Emir, Mýsýr'ýn El-A riþ Ha va a la ný na in dik ten son ra he li kop ter le Re fah Sý nýr Ka pý sý na ge çe rek Han Yu nus ta Fi lis tin Hü kü me ti nin dü zen le di ði tö re ne ka tý la cak. Ka tar ýn baþ ken ti Do ha da i ka met e den Ha mas ýn Si ya si Bü ro Þe fi Baþ ka ný Ha lid Me þal in E mir e eþ lik e dip et me ye ce ði i se net leþ me di. Ka tar E mi ri nin Gaz ze zi ya re tin, Ýs ra il in Gaz ze yi iþ gal et ti ði 1967 yý lýn dan bu ya na bir A rap ül ke si li de ri nin böl ge ye ger çek leþ tir di ði ilk zi ya ret ol du ðu be lir ti li yor. Si na/a a Yeni seçim yasasýný protesto eden Kuveytliler, ülke tarihinin en büyük protesto eylemini gerçekleþtirdi. FO TOÐ RAF: A A Kuveyt de karýþtý KUVEYT'TE YENÝ SEÇÝM YASASINI PROTESTO EDEN MUHALÝFLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ. ÜLKE TARÝHÝNÝN EN BÜYÜK PROTESTO GÖSTERÝSÝNE ONBÝNLERCE KÝÞÝ KATILDI. POLÝSÝN PLASTÝK MERMÝ KULLANDIÐI OLAYLARDA 49 KÝÞÝ YARALANDI. KU VEYT TE, E mir Þeyh Sa bah el-ah med el-sa bah ýn se çim ya sa sýn da yap tý ðý de ði þik li ði pro tes to e den on bin ler ce ki þi ön ce ki gün ak þam baþ kent te gös te ri yap tý. Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý nýn u ya rý la rý na kar þýn top la nan on bin ler ce ki þi ye ni se çim ka nu nu nu pro tes to et mek i çin so kak la ra dö kül dü. Ýs lâ mî e ði lim li mu ha lif ke sim le rin sos yal pay la þým si te le rin den yap tý ðý çað rý nýn ar dýn dan so kak la ra dö kü len Ku veyt li ler, yö ne tim yan lý sý a day la rýn le hi ne ol du ðu ge rek çe siy le ye ni ya sal dü zen le me ye tep ki gös ter di. Ül ke ta ri hin de þa hit o lu nan en bü yük gös te ri o la rak ni te len di ri len ve ba zý göz lem ci ler ce ka tý lý mýn 150 bi ne u laþ tý ðý be lir ti len ey lem ler sý ra sýn da gü ven lik güç le ri i le mu ha lif ler a ra sýn da ça týþ ma çýk tý. Gös te ri ci ler ilk o la rak E mir, ve li aht prens ve baþ ba ka nýn o fis le ri nin bu lun du ðu Seyf Sa ra yý na yü rü mek is te di. Po li sin en gel ol ma sý ü ze ri ne öf ke li ka la ba lýk, ken tin de niz ke na rýn da ki en iþ lek cad de si A rap Kör fe zi Yo lu nu sa at ler ce tra fi ðe ka pat tý. Mas ke li ve tam teç hi zat lý ö zel bir lik le rin ka la ba lý ðý da ðýt mak i çin mü da ha le de bu lun ma sý ü ze ri ne gös te ri ci ler i le po lis a ra sýn da ça týþ ma çýk tý. Gü ven lik güç le ri nin, gös te ri ci le ri da ðýt mak i çin göz ya þar tý cý gaz, ses bom ba sý ve plas tik mer mi kul lan dý ðý be lir ti lir ken, o lay lar sý ra sýn da 49 ki þi nin ya ra lan dý ðý, Ýs lâmî e ði lim li es ki ve kil ler den Ve lid et-ta ba ta ba i, U lu sal Cep he Söz cü sü Ha lid Fad lal lah ve kar de þi Ra þid in de a ra la rýn da bu lun du ðu on lar ca mu ha li fin de gö zal tý na a lýn dý ðý bil di ril di. O lay lar sý ra sýn da ba zý ka mu bi na la rý nýn da tah li ye e dil mek zo run da kal dý ðý i fa de e dil di. Kuveyt / a a EMÝR E SADAKAT SÖZÜ KU VEYT res mî ha ber a jan sý KU NA, E mir Sa bah ýn, po - lis le gös te ri ci ler a ra sýn da ça týþ ma lar de vam e der ken, Sa bah ha ne da ný ü ye le ri i le ba zý a þi ret le rin li der le ri ni ka bul et ti ði ni, top lan tý da ha ne dan men sup la rý i le ba zý a þi ret li der le ri nin E mir e bað lý lýk la rý ný bil dir dik le ri du yur - du. Es ki mil let ve ki li Ab dul lah el-bar haþ i se, gay rý meþ - ru ve a na ya sa ya ay ký rý o la rak ni te len dir di ði dü zen le - me ip tal e di le ne ka dar ey lem le re de vam e di le ce ði ni be lirt ti. Es ki Mec lis Baþ ka ný Ah med Sa dun baþ kan lý - ðýn da ön ce ki gün top la nan mu ha lif li der ler, se çim ka - nu nun da ya pý lan de ði þik li ði sert i fa de ler le e leþ ti re rek, ye ni dü zen le me yi a na ya sa ya kar þý dar be o la rak ni te - len dir miþ ti. MUHALEFET TEPKÝLÝ KU VEYT Hü kü me ti, cu mar te si gü nü ya pý lan o la ða nüs - tü o tu rum da, se çim le rin 1 A ra lýk ta ya pýl ma sý ný ka rar - laþ týr mýþ ve se çim ka nu nun da, her bir seç me nin, 4 ye - ri ne sa de ce bir a day i çin oy ve re bil me si ne im kân ta ný - yan bir de ði þik lik yap mýþ tý. Mu ha le fet i se mev cut þart - lar da se çi mi boy kot e de ce ði ni du yur muþ tu. Mu ha le fet, bu ka rar la rý hü kü me tin se çim so nuç la rý ný be lir le me ça - ba sý o la rak gö rü yor. Ku veyt A na ya sa Mah ke me si, Þu - bat a yýn da ya pý lan par la men to se çim le ri ni mu ha lif le rin ka zan ma sý ü ze ri ne ip tal et miþ, 2009 se çim le riy le o lu - þan par la men to nun ye ni den te si si ne ka rar ver miþ ti. An cak Ku veyt E mi ri Sa bah, bir kaç ay dýr top la na ma yan par la men to yu 7 E kim de fes het me ka ra rý al mýþ tý. Moro sorunu çözülüyor mu? Gü ney do ðu As ya da yer a lan bir ta ký ma da dev le ti o lan; Ma lez ya, En do nez ya, Vi et nam, Tay land ve Gü ney Çin De ni zi ü ze rin den Çin i le kom þu ol du ðu nu söy le ye bi le ce ði miz Fi li pin ler, 95 mil yon luk nü fu su ve ö zel lik le ti ca ret yol la rý ü ze rin de ki stra te jik ö ne me ha iz ko nu mu ne de niy le u lus la ra ra sý sis tem bað la mýn da ö nem li bir yer tu tan bir böl ge sel ak tör dür. Nü fu su nun çok bü yük bir bö lü mü Ma lay et ni si te si ne da hil ol sa da çe þit li ye rel halk lar ve Çin li ler i le ül ke nin sö mür ge geç mi þi ni yan sý tan Ýs pan yol ve ABD kö ken li grup lar da Fi li pin ler de ya þa ma ya de vam et mek te dir. Za ten bu sebeple Fi li pi no o lan resmî di lin ya ný sý ra Ýn gi liz ce ve Ýs pan yol ca da tüm ül ke ye ya yýl mýþ du rum da dýr ve ne re dey se i kin ci resmî dil iþ le vi gör mek te dir ler. Fi li pin ler nü fu su nun % 85 ten faz la sý nýn Ka to lik ol du ðu bi lin mek te dir. Ýslâmi yet i se Hý ris ti yan lý ðýn Ka to lik mez he bi nin ar dýn dan ül ke de en çok gö rü len din ol mak ta dýr. Müs lü man la rýn, Fi li pin ler nü fu su nun % 10 un dan bi raz da ha faz la sý ný o luþ tur du ðu tah min e dil mek te dir. Ül ke nü fu su nun çok bü yük bir bö lü mü nün Ka to lik ol ma sý, ül ke nin yak la þýk 400 yýl bo yun ca Ýs pan yol ko lo ni si o la rak kal ma sýn dan kay nak lan mak ta dýr. Bu dö nem de Fi li pin ler de ya þa yan yer li hal ka çok bü yük bir si ya sal, sos yal ve kül tü rel bas ký uy gu lan mýþ ve halk a de ta zor la Ka to lik leþ ti ril miþ tir. Za ten ül ke nin a dý o lan Fi li pin ler de, Ýs pan yol la rýn ken di kral la rý I I.Phil lip ten e sin le ne rek koy duk la rý bir i sim dir ten 1946 da ki ba ðým sýz lýk ilâný na de ðin ge çen sü re de ABD nin hâkimiyeti al týn da kal mýþ o lan Fi li pin ler de bu sa ye de Pro tes tan lýk i nan cý da gö rül me ye baþ lan mýþ týr. Bu nun ya ný sý ra, ül ke top rak la rýn da ya þa yan Çin li le rin çok bü yük bir bö lü mü Bu dist tir. Çe þit li yer li halk lar bað la mýn da kar þý la þý lan a ni mizm de Fi li pin ler in top lum sal kül tü rü nün bir par ça sý ný o luþ tur mak ta dýr. Gö rül dü ðü ü ze re Fi li pin ler et nik ve dinî ta ban lý bir kül tü rel ve top lum sal çe þit li li ði iç sel leþ tir miþ du rum da dýr. Ne var ki, bu gü ne kadar ge çen sü re de bu top lum sal çe þit li li ðin bir zen gin lik o la rak ka bul e dil di ði ve öz gür lük çü bir söy le min dev let ta ra fýn dan be nim sen di ði söy le ne mez. Ül ke nin gü ne yin de yer a lan a da lar sil si le sin de ko num lan mýþ o lan Fi li pin li Müs lü man lar ö zel lik le Min da na o A da sý i le o nu çev re le yen Su lu Ta ký ma da la rýnda yer leþ miþ du rum da dýr lar. Müs lü man lýk Fi li pin ler e Hý ris ti yan lýk tan ön ce u laþ mýþ týr ve ö zel lik le ül ke nin bah set ti ði miz gü ne yin de ciddî bir et kin li ðe ka vuþ muþ tur. Ne var ki, ül ke top rak la rý nýn Ýs pan yol hâkimiyeti ne gir me si nin he men ar dýn dan Ýslâmi yet in ya yý lý þý dur du rul muþ ve ko lo ni yö ne ti mi nin uy gu la dý ðý top lum sal bas ký lar ne ti ce sin de hem Ka to lik i nan cý yay gýn laþ tý rýl mýþ, hem de Müs lü man lar ü ze ri ne çok yo ðun bir þid det dal ga sý yön len di ril miþ tir. Müs lü man la rýn ma bet le ri ne, din sel ku rum la rý na ve top lum sal far kýn da lýk la rý na ya pý lan sal dý rý lar bir ký sým hal kýn Ka to lik i nan cý ný be nim se me si ni be ra be rin de ge tir se de, ken di le ri ne Mo ro a dý ný ver miþ o lan Fi li pin li Müs lü man la rýn ö nem li bir bö lü mü din de ðiþ tir me yi red det miþ ve bas ký la ra gö ðüs ger me yi sür dür müþ tür. Fi li pin li Müs lü man lar (Mo ro lar), sür dür dük le ri top lum sal mü ca de le ek se nin de, ay ný za man da Ýs pan yol sö mür ge yö ne ti mi ne kar þý gös te ri len top lum sal re ak si yo nun fi ti li ni a teþ le yen ta raf ol muþ, ay ný mü ca de le 1898 den 1946 ya dek sü ren ABD hâkimiyeti dö ne min de de sür dü rül müþ tür. Ya ni Mo ro lar, Fi li pin ler de ki an ti-em per ya list ve sö mür ge kar þý tý si ya sal an la yý þýn da en ö nem li top lum sal des tek çi si ol muþ tur. Ne var ki, 1946 da ba ðým sýz lý ðý ný ka za nan Fi li pin ler de, Mo ro la rýn top lum sal ve si ya sal sta tü sü ne i liþ kin ciddî bir de ði þim ya þan ma mýþ ve ül ke nin yö ne ti mi ne ha kim o lan Ka to lik ço ðun luk, Mo ro la rýn top lum sal ve kül tü rel fark lý lýk la rý na re fe rans gös te ren si ya sal bir re form i ra de si gös ter mek ten ka çý na rak, on lar-biz ay rý mý ný de rin leþ ti ren ve Ko pen hag O ku lu nun de ðin di ði kim lik ta ban lý gü ven lik leþ tir me nin kon so li de e dil me si ni be ra be rin de ge ti ren ay rým cý bir söy le mi be nim se miþ tir. Mer kez den yön len di ri len bas ký cý ve þid de ti yad sý ma yan po li ti ka lar Mo ro la rýn ken di din sel ve kül tü rel kim lik le ri ne da ha sý ký bir þe kil de sa rýl ma la rý ný te tik ler ken, ay ný za man da on la rýn da ha mi li tan ca bir tu tu ma sü rük len me le ri ni ve top lum sal is tem le ri ni si ya sal ay rý lýk çý lýk ek se nin de ey le me dök me le ri ni be ra be rin de ge tir miþ tir. Mo ro lar, 1969 yý lýn da kur duk la rý Mo ro Mil li Ba ðým sýz lýk Cep he si-mo ro Na ti o nal Li be ra ti on Front (MNLF) i le Fi li pin ler Yö ne ti mi ne kar þý si ya sal ay rý lýk çý lýk te me lin de is yan bay ra ðý ný res men aç mýþ lar dý. Se kü ler bir te mel de ha re ket e den MNLF, baþ ta Ma lez ya ve En do nez ya ol mak ü ze re nü fu su nun bü yük bir bö lü mü Müs lü man o lan kom þu ül ke ler den de des tek al mýþ tý. MNLF nin 1976 yý lýn da Fi li pin ler Hü kü me ti i le Lib ya li de ri Al bay Mu am mer Kad da fi nin gö ze ti min de Trab lus ya yap tý ðý ant laþ ma da so ru na bir çö züm bu lu na bil me si ni be ra be rin de ge ti re me miþ tir. Zi ra Fer di nand Mar cos Hü kü me ti, Trab lus Ant laþ ma sý na gö re Mo ro la rýn ya þa dý ðý 13 vilâyet çer çe ve sin de ilân e di le cek o lan ö zerk yö ne ti min kap sa mý ný 10 vilâyet te me lin de ye ni den dü zen le me ye kal ký þýn ca Mo ro lar bu na kar þý çýk mýþ ve bin ler ce ki þi nin ö le ce ði ça - DR. GÖKTÜRK TÜYSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi týþ ma lar þid det len miþ tir. Da ha son ra ki dö nem de, Fi li pin ler Hü kü me ti, Mo ro la rýn kül tü rel hak la rý ný ga ran ti al tý na a la cak dü zen le me ler yap ma ya ça lýþ mýþ týr. Bu na gö re, Mo ro la rýn di nî bay ram la rý resmî ta til o la rak ilân e dil miþ, on la ra i da ri ma kam lar da gö rev ler ve ril me ye baþ lan mýþ, me de nî hu kuk ta Müs lü man lar la il gi li dü zen le me ler ya pýl mýþ ve di nî e ði ti min ö nü nü a çan a dým lar a týl mýþ týr. Ne var ki, din sel ve böl ge sel kim lik le ri ni ta rih sel baz da gü ven lik leþ tir miþ o lan Mo ro lar si ya sal ay rý lýk çý lýk yön lü gi ri þim le ri ni sür dür müþ ve bu gün kü dev let baþ ka ný Be nig no A qu i no nun an ne si Co ra zon A qu i no nun dev let baþ kan lý ðý dö ne min de 1989 ve 1992 yý lýn da ya pý lan gö rüþ me ler den de so nuç a lý na ma mýþ týr. Da ha son ra ki dö nem de Mo ro lar a dý na ey lem de bu lu nan ör gü tün ya pý sý nýn fark lý laþ tý ðý ný ve din un su ru nun da ha bas kýn bir ha le bü rün dü ðü nü gö rü yo ruz. Bu gün Fi li pin ler Hü kü me ti i le Mo ro lar a dý na ant laþ ma yý im za la yan ör gü tün a dý nýn Mo ro Ýslâmî Kur tu luþ Cep he si (MILF) ol ma sý, za man i çe ri sin de Mo ro Mil li Ba ðým sýz lýk Cep he si nin i de o lo jik baþ ka la þý ma uð ra dý ðý ný ve en so nun da da di ne re fe rans ve ren bir gü ven lik leþ tir me nin ku rum sal an lam da sa hip le nil di ði ni gös ter mek te dir. Mo ro Ýslâmî Kur tu luþ Cep he si, Mo ro Mil lî Ba ðým sýz lýk Cep he si nin si ya sal ba ðým sýz lýk he de fin den sap tý ðý ge rek çe siy le 1977 de MNLF den ay rý la rak teþ ki lat lan mýþ bir o lu þum du ve bu gün i ti ba rýy la Mo ro u lu sal pro je si nin te mel yük le ni ci si ha li ni al mýþ týr. Ýslâmi ye te yap tý ðý vur gu, bu ör gü tün te mel top lum sal des tek ge rek çe si ni o luþ tur mak ta dýr. Zi ra Ma lay kö ken li bir halk o lan Mo ro la rý, Fi li pin ler hal kýn dan a yý ran en ö nem li kim lik sel tu ta nak nok ta sý din un su ru dur ve MILF de bu un su ru kon so li de et mek te dir. Geç ti ði miz gün ler de Ma ni la da im za la nan ant laþ ma, ta rih sel sü reç bað la mýn da 120 bin den faz la ki þi nin ha ya tý ný kay bet ti ði si ya sal ay rý lýk çý lýk ta ban lý bir prob le min kon sen süs ek se nin de çö züm le ne bil me si nok ta sýn da a týl mýþ i le ri bir a dým o la rak gö rü le bi lir. Ni te kim im za la nan çer çe ve ba rýþ ant laþ ma sý na gö re, Fi li pin ler in gü ne yin de Müs lü man la rýn (Mo ro la rýn) ço ðun luk ta ya þa dý ðý Min da na o A da sý ve çev re sin de sý nýr la rý da ha son ra ke sin leþ ti ri le cek Bang so mo ro (Mo ro U lu su) ad lý bir ö zerk yö ne tim kur gu la na cak, Bang sa mo ro Te mel Ya sa sý (A na ya sa) o luþ tu ru la cak, mev cut mah ke me le rin ya ný sý ra Ýslâmî mah ke me ler teþ ki lat la na cak ve 12 bin ki þi lik MILF mi lis le ri nin si lah sýz lan ma sý nýn ya ný sý ra, böl ge de ki gü ven lik teþ ki lat lan ma sý Fi li pin ler Or du su ndan a lý na rak ye rel güç le re dev re di le cek tir. Bang sa mo ro Yö ne ti mi, ver gi top la ma yet ki si ne sa hip o la cak ve böl ge de ki do ðal kay nak lar da e þit bir þe kil de pay la þý la cak týr. An cak sa vun ma, dýþ po li ti ka ve pa ra po li ti ka sý ko nu la rýn da Fi li pin ler Yö ne ti mi nin ve sa ye ti Mo ro lar ta ra fýn dan ka bul e di le cek tir yý lýn da ku ru la cak o lan Bang sa mo ro Mec li si i se, el de e di le cek böl ge sel ö zerk li ðin zir ve nok ta sý ný o luþ tu ra cak týr. Fi li pin ler de ki ta rih sel bo yu ta ha iz Mo ro Kri zi nin a þý la bil me sin de, Mo ro hal ký nýn be nim se di ði ge ril la yön tem le riy le si ya sal so nuç a la bil me nin çok u zun bir za man a la cak ol ma sý, Mo ro lar a ra sýn da El Ka i de des tek li E bu Sey yaf Ör gü tü nün gü cü nü art týr ma ya baþ la ma sý ve bu ör gü tün kon tro lü ta ma men dev ral ma sý du ru mun da so ru nun as la çö züm yo lu na gi re me ye ce ði nin an la þýl ma sý, ABD nin Ma lez ya ve En do nez ya i le bir lik te Gü ney Çin De ni zi nde ki en ö nem li müt te fi ki ko nu mun da o lan ve Çin i le Gü ney Çin De ni zi nde ba zý te ri tor yal so run lar ya þa yan Fi li pin ler i si ya sal an lam da güç len dir me ve böy le ce Çin i çev re le me stra te ji si ni kon so li de et me an la yý þý i le Ma lez ya nýn iz le di ði et kin a ra bu lu cu luk gi ri þim le ri nin bü yük bir ro lü ol muþ tur. U lus la ra ra sý sis tem ek se ni he ge mon ya-çok ku tup lu luk ça týþ ma sý nýn Gü ney/gü ney do ðu As ya ya o lan yan sý ma sý o lan Çin-ABD böl ge sel re ka be ti nin tam or ta sýn da bu lu nan Fi li pin ler in Mo ro Kri zi ni aþ ma sý ve ö zel lik le Ma lez ya i le ABD nin des te ðiy le e ko no mik ge li þi mi ni hýz lan dýr ma sý, Çin i gü ney den ve ba tý dan çe pe çev re sa ra cak Tay land-ma lez ya-en do nez ya-fi li pin ler hat tý nýn ku rul ma sý an la mý na ge le cek tir. ABD nin son dö nem de Vi et nam i le i liþ ki le ri ni ge liþ tir di ði, hat ta bu i liþ ki le ri or tak as ke rî tat bi kat ya pa cak ka dar i ler let ti ði dü þü nül dü ðün de, Vi et nam ýn Çin i le ya þa dý ðý prob lem ler de or ta da i ken, bu blo ða Vi et nam ýn da ek len me si nor mal bir so nuç tur. Bu bað lam da, Tay land-vi et nam-ma lez ya-en do nez ya-fi li pin ler i le ba tý dan ve gü ney den, Gü ney Ko re-ja pon ya i ki li si i le de do ðu dan çev re len me ye ça lý þý lan Çin in ya kýn za man da i le ri bir ham le si ni gör mek sür priz ol ma ya cak týr. Din ek sen li ye rel bir gü ven lik leþ tir me ey le mi o lan Mo ro So ru nu nun çö züm le ne bil me si ne yö ne lik gi ri þim le rin bu den li bü yük bir sis tem sel kur gu nun i çe ri sin de an lam lan dý rýl ma sý bir çok la rý na il ginç gel se de, u lus la ra ra sý sis tem mer kez li güç mü ca de le si nin he men her böl ge de ve so run ek se nin de bir alt ya pý un su ru o la rak e le a lýn ma sý ge rek mek te dir. Gü ney/gü ney do ðu As ya Böl ge si nin dün ya nýn ge le ce ði ne yön ve re cek en ö nem li coð raf ya ol du ðu da or ta da ol du ðu na gö re, Mo ro Kri zi de di ðer coð raf ya lar da gö rü len Ko so va ve Su ri ye kriz le ri gi bi e le a lýn ma lý dýr.

8 Y ca ni as ya.com.tr Basýna konuþacaklarýna adým atsýnlar DIÞÝÞLERÝ Bakanlýðý Sözcüsü Selçuk Ünal, Türkiye nin Ýsrail ile iliþkiler konusundaki tutumunda bir deðiþiklik olmadýðýný belirterek, Ýsrailli yetkililerin basýna beyanlar yoluyla mesaj vermeye çalýþmak yerine iliþkilerin normalleþmesi için atýlmasý beklenen adýmlarý atmalarý gerekmektedir dedi. Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Ünal, Ýsrailli bir dýþiþleri yetkilisinin basýna beyanlarý hakkýnda açýklama yaptý. Türkiye-Ýsrail iliþkilerinin bulunduðu noktaya nasýl geldiði herkesin malumudur diyen Ünal, þunlarý kaydetti: Türkiye nin bu konudaki tutumunda herhangi bir deðiþiklik bulunmamaktadýr. Ýsrailli yetkililerin basýna beyanlar yoluyla mesaj vermeye çalýþmak yerine iliþkilerin normalleþmesi için atýlmasý beklenen adýmlarý atmalarý gerekmektedir. Ankara / aa Müs teh cen li ðe des tek a tý þý ya pan lar o ðu za man bü yük iþ ler yap tý ðý mý zý söy lü yo ruz, a ma kü çük iþ le ri yap ma ya za man kal mý yor. Me se lâ, de ðil Tür ki ye ye, böl ge ye ve i ca býn da dün ya ya ni zâ mât ver me ye kal ký yo ruz; a ma sý nýr ve öl çü ta ný ma yan müs teh cen ya yýn la rýn aç tý ðý ya ra la rý te da vi e de mi yo ruz. Ýh ra ca tý pat lat tý ðý mý zý i lân e di yo ruz, ki þi ba þý na dü þen mil li ge li ri art týr dýk di yo ruz, a ma genç - le rin çýk maz so kak la ra sü rük le me si ne se bep o lan al kol lü iç ki le rin ga ze te ler de ki rek lam la rý na en gel o la mý yo ruz. Gü ya zor iþ le ri ya pýp da ko lay iþ le ri hal le de me me - nin al týn da, geç miþ te in san la rýn ür kü tül müþ, kor ku tul - muþ ve sin di ril miþ ol ma sý ya tý yor o la bi lir. A ta sö zü gi bi ka bul gö ren bir tes bit tir ki, in san la rýn ürk me si, kork - ma sý ve sin di ril me si di ðer mah lu ka týn kor ku tul ma sý na ben ze mez. Ýn san bir de fa kor ku tu lup sin di ri lin ce o kor ku bel ki de ö le ne ka dar o nun la be ra ber o lur. Di ðer mah ku kat i se kork tu ðu nu bir da ki ka, ba zen de bir gün son ra u nu tur gi der. Do la yý sý i le in san la rýn kor ku la rý ka - lý cý, mah lu ka týn kor ku la rý i se ge çi ci dir. Ýn san la rýn, ba rýþ di ni o lan Ýs lâm dan kor ku tul ma sý ve so ðu tul ma sý da böy le dir. Biz Av ru pa ya da A me ri - ka da ki Ýs lâm dan kork ma yý / Ýs la mo fob ya yý or ta dan kal dýr ma ya ça lý þýr ken a sýl kor ku nun ya ný ba þý mýz da o lan ba zý in san la rý et ki le di ði ni u nu tu yo ruz. Dü þü ne - lim ki Ýs lam kor ku su nun ol du ðu Av ru pa ül ke le rin - de kü çük kýz ço cuk la rý ba þör tü lü o la rak il köð re tim o - kul la rý na gi de bi lir. Ay ný þe kil de ba þör tü lü o la rak me - mur lar ka mu sal a lan da gö rev ya pa bi lir; a ma gü ya Ýs lam kor ku su nun ol ma dý ðý ül ke miz de bun lar ya pý - la maz, yap mak is te ye ne de ba zen mü te dey yin o lan - lar da hi kar þý çý kar! Bu tab lo ya ba kýn ca kor ku nun dað la ra da hi sin di ði söy le ne mez mi? A ley hin de ya pý lan bir ha ber ve si le siy le med ya da - ki Ýs lâ mo fob ya ya ve müs teh cen ya yýn la ra dik kat çe ken bir öð re tim ü ye si, Ýs la mo fo bi yi Ba tý dan ön - ce ken di ül ke miz de a ra ma lý yýz. Biz de ki le rin Ýs la ma o lan hýn cý on la rý ü çe be þe kat lar. (Fa ruk Be þer, Ye - ni Þa fak, 5 E kim 2012) Sa kar ya Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te sin de Ýs lam Hu - ku ku A na bi lim Da lý Baþ ka ný ve öð re tim ü ye si o la rak ça lý þan Be þer, ga ze te ler de ki müs teh cen ya yýn la ra da dik kat çe kip þöy le de miþ: Ga ze te le ri nin ö zel lik le in ter - net say fa la rýn da ki por nog ra fik mal ze me yi ta kip e di yor - lar mý? Bu nu uy gun bu lup o nay lý yor lar mý? Bu du ru mu ka dý ný a þa ðý la ma, bir nes ne gi bi kul la nýp sö mür me, genç le rin cin sel ar zu la rý ný tah rik e dip ev li lik ve a i le ku - ru mu nu yýk ma o la rak gör mü yor lar mý? Bý ra ka lým Ýs - lam ah lâ ký ný, bu du ru mu sað lýk lý her in sa nýn duy gu la rý - na ters bul mu yor lar mý? (...) Hür ri yet, Va tan, Mil li yet, Sa bah, Ha ber türk gi bi grup la rýn in ter net say fa la rý i çin id di a i le söy lü yo rum: Her gün in sa nýn ar da ma rý ný çat - la tan, ya da za ten çat lak o lan la ra hi tap e den en az yir mi re sim ve ha ber yok sa sö zü mü ge ri a lý yo rum. Bu du rum pa to lo jik bir hâl de ðil mi dir? El bet te bu in san la ra, ge lin bu ko nu da ki a yýp o la ný ve ol ma ya ný Ýs lâm a gö re tes pit e de lim de mi yo rum. Sa de ce duy gu la rý ve is ti ka me ti sað lýk lý bir ha ný me fen di ye sor ma la rý ye ter li. Bu so ru yu ay ný za man da ga ze te nin sa hip le ri nin sa yýn eþ le ri ne (...) so ru yo rum; siz bey le ri ni zin, ba ba ný zýn ga ze te le ri nin ö - zel lik le in ter net say fa la rýn da ki bu man za ra yý çir kin bul - mu yor mu su nuz? Bu uy gu la ma yý ken di ni ze, ya ni ka dý - na ha ka ret say mý yor mu su nuz? Bu nu ka dýn is tis ma rý ve bu por nog ra fi o la rak gör mü yor mu su nuz? (agg.) Ý sim le ri sa yý lan ve sa yýl ma yan ga ze te ler le, on lar ca, yüz ler ce ve hat ta bin ler ce in ter net si te si, te le viz yon ve der gi ler le baþ ta genç ler ve bü tün o la rak a i le ler ve top - lum bom ba lan mýþ ol mu yor mu? Kim bu müs teh cen ya yýn la ra i ti raz e de cek? Bu ga ze te le rin sa hip le ri, sa hip - le ri nin a i le si mev cut du ru mu nor mal ka bul e de bi lir mi? On lar et se, mil le ti miz, genç li ði miz ve a i le le ri miz ka bul e der mi? Ni çin bü yük me se le ler le uð ra þan Tür - ki ye yö ne ti ci le ri bu me se le ler le il gi len mez? Ma a le sef rek lam lar ve si le siy le müs teh cen ya yýn lar mü te dey yin ga ze te ler i de is ti lâ et miþ du rum da. Ev, a - ra ba, gi yim eþ ya sý rek lam la rý a dý al týn da müs teh cen ya - yýn lar ya pý lý yor. Bu mu si be te kar þý he pi miz i ti raz et me - li yiz. Bo zul ma yý gör mek i çin 10 yýl ön ce ki ga ze te ler le bu gün kü ga ze le ri yan ya na koy mak ye ter de ar tar bi le... Müs teh cen li ðe des tek a tý þý ya pan kim o lur sa ol - sun on la ra i ti raz e di yo ruz ve in þa al lah et me ye de de vam et me li yiz... TBMM Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma Ko - mis yo nu 28 Þu bat-27 Ni san Alt Ko mis yo - nu Baþ ka ný Ya þar Ka ra yel i le ko mis yon ü - ye si Ýd ris Þa hin, Ma lat ya da 28 Þu bat dö - ne mi mað dur la rý ný din le di. Ma lat ya E Ti pi Ka pa lý Ce za e vi nde tu tuk lu Ze ke ri ya Þen - göz ve Fah ri Me mur la gö rü þen Ka ra yel ve Þa hin, da ha son ra Po li se vi nde A na do lu Plat for mu Baþ ka ný Tur gay Al de mir, A na - do lu Plat for mu Yük sek Ýs ti þa re Ku ru lu Ü - ye si e mek li öð ret men Meh met Koç, Ma - lat ya Me þa le Der ne ði Baþ ka ný Ta mer Çal - han, a raþ týr ma cý ya zar A dil Ak ko yun lu, Müs ta kil Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (MÜ SÝ AD) Ma lat ya Þu be Baþ ka ný Na mýk Þa hin, 28 Þu bat dö ne min de ka pa tý lan Ýs la - mi Da ya nýþ ma Vak fý Baþ ka ný Mus ta fa Ka - yan, e ði tim ci Fý rat Di ri kol ve e þi Na zi re Di ri - kol i le gö rüþ tü. Ba sý na ka pa lý ger çek le þen gö rüþ me nin ar dýn dan A na do lu Plat for mu Baþ ka ný Al de mir, yap tý ðý a çýk la ma da, 28 Þu bat dö ne min de ya þa nan hak sýz lý ðý, a da - let siz li ði, top lum da ki bir da ma rýn yok e dil - me si ne dö nük top ye kün yü rü tü len bas ký - la rý pay laþ týk la rý ný be lirt ti. Mer ha met de - ðil, a da let is ti yo ruz di yen Al de mir, mil le - tin de ðer le riy le kav ga e den le rin tez el den a da le tin ö nü ne çý ka rýl ma sý i çin 12 yýl dýr mü - ca de le et tik le ri ni i fa de et ti. Al de mir, Ge - re kir se bir 12 yýl da ha mü ca de le et me ye ha zý rýz. As la bu i þin pe þi ni bý rak mak ta te - red düt i çin de de ði liz. Ka rar lý bir þe kil de a - da le tin ha kim ol ma sý i çin ça ba gös te ri yo - ruz di ye ko nuþ tu. Ma lat ya / a a TMMOB Ma ki ne Mü hen dis le ri O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný A li Ek ber Ça kar, Ya pý De ne tim ve Ý mar ya sa la rý nýn, rant ve kâr kay gý sý güt me yen bir i çe rik le ye ni den dü zen len me si ge rek ti ði ni bil dir di. Ça - kar, Van dep re mi nin 1. yý lý se be biy le yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ge çen yýl ki a fet son ra sýn da ya þa nan la rýn a cý sý ný bir kez da ha pay laþ týk la rý ný i fa de et ti. Van da ge çen yýl 23 E kim ve 9 Ka sým ta rih le rin de ya þa nan dep - rem le rin ar dýn dan or ta ya çý kan gö rün tü le rin, Mar ma ra dep re min - den hiç bir ders a lýn ma dý ðý ný gös ter di ði ni sa vu nan Ça kar, þun la rý kay - det ti: Ya pý De ne tim Ya sa sý, Ý mar Ya sa sý, A fet Ris ki Al týn da ki A lan la - rýn Dö nüþ tü rül me si Hak kýn da Ya sa i le il gi li di ðer ya sa ve yö net me - lik ler, TMMOB ve bað lý o da la rý nýn ö ne ri le ri doð rul tu sun da rant ve kâr kay gý sý güt me yen bir i çe rik le, il gi li bü tün ta raf la rýn ka tý lý mýy la ye - ni den dü zen len me li dir. Ak si tak dir de ül ke mi zin a ðýr dep rem ger çek - le ri da ha bü yük top lum sal ya ra lar a ça rak sü re cek tir. DEP REM KO NUT LA RI NIN A NAH TAR TES LÝ MÝ YA PI LA CAK Bu a ra da, Van da ge çen yýl 23 E kim de ya þa nan dep re min bi rin ci yýl dö nü mün de, Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn da ka tý la ca ðý çe - þit li prog ram lar dü zen le ne cek. Baþ ba kan Er do ðan, Er ciþ ve Van da yap tý rý lan dep rem ko nut la rý nýn a nah tar tes lim tö re ni ne ka tý la cak ve an ne si a dý na in þa e di len o ku lun a çý lý þý ný ya pa cak. An ka ra / a a Bul dan: Ým ra lý i le gö rüþ me ler baþ la ma dý BDP Grup Baþ kan ve ki li Per vin Bul dan, Ým ra lý i le gö rüþ me le rin baþ la ma dý ðý ný söy le di. BDP Grup Baþ kan ve ki le ri Per - vin Bul dan ve Ýd ris Ba lu ken, 1 Ey lül de U lu de re den ba rýþ yü rü yü þü baþ la tan bir gru bu ka bul et ti. Bir ga ze te ci nin, BDP Þýr nak Mil let ve ki li Ha sip Kap - lan ýn Ým ra lý i le gö rüþ me ler baþ la mýþ o - la bi lir söz le ri ni ha týr lat ma sý ü ze ri ne Bul dan, þun la rý söy le di: Ben tam ak si ni dü þü nü yo rum. Her han gi bir gö rüþ me - nin ol ma dý ðý i fa de et mek is ti yo rum. Çün kü Baþ ba kan ýn di li hiç bir za man de ðiþ me di, sü rek li Kürt le re, de mok ra tik güç le re, mu ha le fe te kar þý dýþ la yý cý, in kar e di ci bir dil le kar þý lýk ver di. Baþ ba kan dün de ha ka ret, kü für e di yor du, bu gün de ay ný. Gö rüþ me ya pý lý yor sa Baþ ba - kan ýn da di li ni de ðiþ tir me si ge re ki yor. Çün kü biz gö rüþ mey le bir lik te Tür ki - ye nin at mos fe ri nin de ði þe bi le ce ði ne i - na ný yo ruz. Ben Ha sip be yin tam ak si ne Ým ra lý i le gö rüþ me le rin baþ la ma dý ðý ný i - fa de et mek is ti yo rum. Ba lu ken de ay ný so ru ü ze ri ne, Ar ka da þý mýz tah min yü - rüt müþ. Tah min ler le bir de ðer len dir me yap mak doð ru de ðil de di. An ka ra / a a Hol lan da da Türk çe i çin hu kuk seferberliði HOL LAN DA DA 2004 te dö ne min hü kü - me ti nin, ta sar ruf ted bir le ri ni ge rek çe gös - te re rek büt çe ke sin ti si ne git me si so nu cu e ði tim müf re da týn dan çý kar tý lan Türk çe ders le ri nin ye ni den baþ la ma sý i çin hu kuk mü ca de le si ve ri le cek. Hol lan da Tür ki ye li Ýþ çi ler Bir li ði (HTIB) ön cü lü ðün de baþ la - tý lan mü ca de le de a maç, Türk çe nin il ko - kul lar da ye ni den üc ret siz o la rak ve ril me - si ni sað la mak. Bu ko nu da E ði tim Ba kan lý - ðý na bu gün ya zý lý o la rak baþ vu ru da bu lu - na ðý ný a çýk la yan HTIP, o lum suz ce vap a - lýn ma sý du ru mun da ko nu yu hem ül ke i - çin de hem de u lus la ra ra sý a lan da yar gý ya ta þý ya cak. Ams ter dam / a a Tekin: Bel de le re ki lit ka bul e di le mez CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gür sel Te kin, Ý nan dý rý cý bir ze mi ne o turt ma - dan bin ler ce bel de be le di ye si nin ka pý la - rý na ki lit vur mak ka bul e di lir bir an la yýþ de ðil de di. Par ti si nin il çe teþ ki la týn ca dü zen le nen ha lý sa ha fut bol tur nu va sý na ka týl mak ü ze re gel di ði Bey pa za rý nda ga ze te ci le re a çýk la ma lar da bu lu nan Te - kin, 13 i lin bü yük þe hir ol ma sý ný ön gö - ren ka nun ta sa rý sý na de ðin di. Da ha ön - ce de bel de be le di ye le ri nin ka pa týl ma sý - nýn gün de me gel di ði ni an cak ko nu yu A na ya sa Mah ke me si ne gö tür dük le ri ni di le ge ti ren Te kin, Sa yýn Baþ ba kan bi li - yor su nuz u zun sü re be le di ye baþ kan lý ðý da yap tý. Be le di ye baþ kan lý ðý yap tý ðý dö - nem de bu çi le yi en i yi bi len in san ol du - ðu nu zan ne di yor dum. A ma gö rü yo - rum ki sa yýn Baþ ba kan da An ka ra ya gel - dik ten son ra, An ka ra mo da sý na uy muþ. Be le di ye le ri or ta dan kal dý ran, doð ru ve i nan dý rý cý bir ze mi ne o turt ma dan bin - ler ce bel de be le di ye si nin ka pý la rý na ki lit vu ra rak köy et me si ka bul e di lir bir an la - yýþ de ðil di ye ko nuþ tu. Bey pa za rý / a a Ko man: JÝ TEM i du yun ca ya sak la dým ER GE NE KON da va sýn da 28 Þu bat so ruþ tur ma sý kap sa mýn da tu tuk lu o lan e mek li Or ge ne ral Te o man Ko man JÝ TEM i duy du - ðu nu i fa de e de rek, Gü ney do ðu da o ta rih te gö rev ya pan ki þi ler ken di a ra la rýn da kur muþ lar. Bun lar ya sak lan mýþ. Be nim ta ra fým - dan da ya sak lan dý de di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si nde ki du ruþ ma ya, tu tuk lu sa nýk e mek li Tuð ge ne ral Ve li Kü çük i le du ruþ ma lar dan men e di - len tu tuk lu sa nýk Ýþ çi Par ti si Ge - nel Baþ ka ný Do ðu Pe rin çek, Ko - man ýn din le nil me si ni ta lep et - me si ne de niy le ka týl dý. Mah ke - me He ye ti Baþ ka ný Ha san Hü se - yin Ö ze se ta ra fýn dan kim lik tes - pi ti ya pý lan Ko man, Ýd di a o lu - nan Er ge ne kon ör gü tü nü duy - du nuz mu? so ru su na Ha yýr ya ný tý ný ver di. Ko man, JÝ TEM i duy du nuz mu? so ru su ü ze ri ne de þun la rý kay det ti: Duy dum. Hat ta yok tur de yin ce ký ya met kop tu. Jan dar ma is tih ba rat ku ru - mu o la rak, ken di a ra sýn da per so - nel le ku rul muþ. Böy le bir dev let ku ru mu yok tur. JÝ TEM yok - tur. Kö tü ni yet li in san lar kul lan dý di ye bir e mir ya yýn lan dý.. Gü ney do ðu da o ta rih te gö rev ya pan ki þi ler ken di a ra la rýn da kur muþ lar. Bun lar ya sak lan mýþ. Be nim ta ra fým dan da ya sak - lan dý. Tu tuk suz yar gý la nan e mek li Al bay A rif Do ðan ý ta ný ma - dý ðý ný i fa de e den Ko man, Do ðan ýn JÝ TEM i ben kur dum þek - lin de ki id di a la rý ha týr la tý lýn ca da Ha be rim yok. JÝ TEM in yap - tý ðý fa a li yet ler den de ha be rim yok di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a Ç Mer ha met de ðil, a da let is ti yo ruz E mek li Or ge ne ral Te o man Ko ma 8 HA BER Ya þar Ka ra yel Ýdris Þahin MÜ SÝ AD ÞU BE BAÞ KA NI: OR TAK LA RI MI ZI TEH DÝT ET TÝ LER DÖNEMÝN iþ a dam la - rýn dan MÜ SÝ AD Ma lat - ya Þu be Baþ ka ný Þa hin de 28 Þu bat dö ne min - de fi zi ki o la rak iþ ken ce - le rin dý þýn da iþ le riy le il - gi li de cid di sý kýn tý lar ya - þa dýk la rý ný be lir te rek, Çok ü ze ri mi ze gel di ler, or tak la rý mý zý teh dit et - ti ler. Ko mis yo na bun la - rý i fa de et tik de di. 13 il bü yük þe hir o lu yor TBMM Ý çiþ le ri Ko mis yo nu nda, 13 i lin bü yük þe hir ol ma sý ný ön gö ren Bü - yük þe hir Be le di ye si Ka nu nu i le Ba zýn Ka nun ve Ka nun Hük mün de Ka rar - na me ler de De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun Ta sa rý sý ka bul e dil di. Ta - sa rý ya gö re, Ay dýn, Ba lý ke sir, De niz li, Ha tay, Ma lat ya, Ma ni sa, Kah ra man - ma raþ, Mar din, Muð la, Te kir dað, Trab zon, Þan lý ur fa ve Van bü yük þe hir be le di ye si o la cak. Ýs tan bul Þiþ li nin A ya za ða, Mas lak ve Hu zur ma hal le le - ri, Sa rý yer e bað la na cak. 23 ye ni il çe ku ru lu yor. Va li ve bü yük þe hir be le di ye baþ kan la rý dip lo ma tik pa sa port a la bi le cek. 559 be le di ye kö ye dö nüþ tü rü - le cek. Bü yük þe hir be le di ye le rin sý nýr la rý il mül ki; il çe be le di ye le ri nin sý nýr la rý bu il çe le rin mül ki sý nýr la rý o la cak. Bu be le di ye ler; sað lýk, e ði tim, kül tür te - sis ve bi na la rý nýn ya ný sý ra ma bet le rin de ya pým, ba kým ve o na rý mý ný sað - la ya cak. Bü yük þe hir sý nýr la rý i çe ri sin de yer se çim bel ge si ver me ye ve üc re - ti ni al ma ya, bü yük þe hir be le di ye le ri yet ki li o la cak. U la þým Ko or di nas yon Mer ke zi ku ru la cak. Bü yük þe hir be le di ye si bu lu nan yer ler de ay rýl ma yo luy - la ye ni bir bel de ku rul ma sýn da ye ni ku ru la cak bel de i çin a ra nan 50 bin lik nü fus kri te ri, 20 bi ne dü þe cek. Be le di ye sý nýr la rý i çin de nü fu su 500 ün al - týn da ma hal le ku ru la ma ya cak. Bü yük þe hir be le di ye le ri i le nü fu su 100 bi - nin ü ze rin de ki be le di ye ler, ka dýn lar ve ço cuk lar i çin ko nu kev le ri aç mak zo - run da o la cak. Be le di ye ve bað lý i da re ler, mec lis ka ra rýy la ma bet le re in di - rim li be del le ya da üc ret siz o la rak iç me ve kul lan ma su yu ve re bi le cek. Ya - tý rým Ýz le me ve Ko or di nas yon Baþ kan lý ðý ku ru la cak. Tü zel ki þi li ði so na e - ren il ö zel i da re si, be le di ye ve köy le rin de vir,tas fi ye ve pay laþ týr ma iþ lem - le ri ni yü rüt mek ü ze re ko mis yon ku ru la cak. Ankara / aa Ya pý De ne tim ve Ý mar ya sa la rý ye ni den dü zen len me li Gerekli düzenleme yapýlmadýðý takdirde aðýr deprem gerçeklerinin daha büyük toplumsal yaralar açacaðý belirtildi. MAKÝNE MÜHENDÝSLERÝ ODASI YÖNETÝM KURULU BAÞKANI ÇAKAR: YAPI DENETÝM VE ÝMAR YASALARI, RANT VE KÂR KAYGISI GÜTMEYEN BÝR ÝÇERÝKLE YENÝDEN DÜZENLENMELÝDÝR

9 Y HA BER 9 Bay ram da ha va mev sim nor mal le rin de n ÜL KE ge ne lin de et ki li o lan ya ðýþ lar, Kur ban Bay ra mý nýn ilk gü nün den i ti ba ren do ðu böl ge le re ha re ket e de cek, ba tý da i se ge nel lik le par ça lý ve az bu lut lu bir ha va hâ kim o la cak. Me te o ro lo ji Ge nel Mü dür lü ðü yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, ha len ül ke ge ne lin de et ki li o lan ya ðýþ lý sis tem, bu gün ve A re fe gü nü yur dun bü yük bö lü mün de sa ða nak ve gök gü rül tü lü sa ða na ða ne den o la cak. Tah min le re gö re, bay ra mýn ilk gü nün den i ti ba ren ya ðýþ lý sis tem do ðu böl ge le re ha re ket e de cek. Ba tý da i se ge nel lik le par ça lý ve az bu lut lu bir ha va hâ kim o la cak. Ha va sý cak lý ðý, bu gün ve ya rýn ku zey ve do ðu böl ge ler de 2 i la 5 de re ce a za la cak. Sý cak lýk lar, bay ram sü re sin ce ül ke ge ne lin de mev sim nor mal le ri ci va rýn da sey re de cek. An ka ra / a a Þýr nak ta 10 te rö rist tes lim ol du n ÞIR NAK TA te rör ör gü tü PKK men su bu 10 ki þi nin tes lim ol du ðu bil di ril di. Þýr nak Va li li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, te rör ör gü tü PKK/KCK i çe ri sin de fa a li yet yü rü ten 10 ki þi nin em ni yet bi rim le ri ne tes lim ol du ðu be lir til di. Bu a ra da, Bit lis Va li li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Or ta ka pý kö yün de ki as ke rî bir li ðe sal dý rý dü zen le ye rek 3 ge çi ci köy ko ru cu su nu þe hit e den, 1 as ker ve 3 köy ko ru cu su nu ya ra la yan te rör ör gü tü PKK men sup la rý na yö ne lik o pe ras yon ya pýl dý ðý ný be lir til di. A çýk la ma da, bir te rör ör gü tü men su bu nun et ki siz hâ le ge ti ril di ði, 2 Ka laþ ni kof si lah, 6 þar jör, 5 el bom ba sý ve 2 hü cum ye le ði e le ge çi ril di ði kay de dil di. Þýrnak / a a Kü çük, ye ni den ge nel baþ kan se çil di n KKTC DE ik ti dar da ki U lu sal Bir lik Par ti si nin (UBP) 19. O la ðan Ge nel Ku rul ta yý nda Ýr sen Kü çük ye ni den ge nel baþ kan se çil di. Di van Baþ ka ný Hü se yin Öz gür gün, bin 427 de le ge den bin 402 de le ge nin oy kul lan dý ðý ku rul tay da, Ýr sen Kü çük ün 704, di ðer a day Ga zi ma ðu sa Mil let ve ki li Ah met Ka þif in i se 690 oy al dý ðý ný a çýk la dý. Öz gür gün, 8 de le ge nin o yu nun da ge çer siz sa yýl dý ðý ný be lirt ti. Lefkoþa / a a 23 ya ra lý Su ri ye li, Ki lis e ge ti ril di cev ni as ya.com.tr An ka ra nýn AB i le i liþ ki le ri ge ri let me si ne kar þý, ABD nin ya ný sý ra Ýs ra il le de i liþ ki le ri i ler let me si, dik kat çe ki ci. Ga rip o lan þu ki Baþ ba kan Er do ðan ýn o ne mi nu te çý ký þý nýn ar dýn dan bir yan dan Ýs ra il e rest çe kil di ði pro pa gan da sý ya pý lýr ken, di ðer yan dan Ýs ra il le e ko no mik ve sa vun ma sa na yii an laþ ma la rý na ye ni le ri ek len di. Baþ ba kan ýn, ba kan la rýn, hü kû met ve ik ti dar par ti si söz cü le ri nin Ýs ra il e mey dan o ku yan sert söy lem le ri ne kar þý lýk, Tür ki ye nin Ýs ra il le, baþ ta sa vun ma sa na yii ol mak ü ze re, as ke rî, ti ca rî ve hat ta si ya sî stra te jik iþ bir li ði ge liþ ti ril di. Si lâh lý Kuv vet le rin mo der ni zas yo nu çer çe ve sin de Ýs ra il li fir ma lar la ye ni si lâh a lý mý i hâ le le ri ya pýl dý. An ka ra nýn Te la viv le as ke rî, si ya sî ve e ko no mik a lan lar da i liþ ki le ri göz den ge çi re bi le ce ði ve hat ta bü tün i liþ ki le rin ke si le ce ði teh di di ne kar þý lýk, Ýs ra il Ti ca ret A ta þe si Do ron Av ra ha mi nin tes bi tiy le, gö rü nür de ki si ya sî ger gin li ðe rað men, i ki ül ke nin iþ çev re le ri a ra sýn da iþ bir li ði da ha da de rin leþ ti rip art tý rýl dý. Ýs ra il le i liþ ki le rin gü ya en di be vur du ðu o ne mi nu te son ra sý dö nem de Tür ki ye-ýs ra il a ra sýn da ki ti ca ret hac mi nin, dev le tin res mî a jan sý A na do lu A jan sý nýn, Ýs ra il Sa na yi, Ti ca ret ve Ça lýþ ma Ba kan lý ðý i le An ka ra da ki Ti ca ret A ta þe li ði nden der le di ði bil gi ler le, baþ ta kim ye vî mad de ler i le ta rým ve ra fi ne pet rol ü rün le ri ol mak ü ze re, ih ra - n ÜL KE LE RÝN DE KÝ o lay lar da ya ra la nan 23 Su ri ye li, Ki lis e ge ti ril di. A lý nan bil gi ye gö re, Su ri ye nin Ha lep þeh rin de dü zen le nen sal dý rý lar da çok sa yý da ki þi ya ra lan dý. Sal dý rý da ya ra la nan ve son 3 gün de Tür ki ye ye ge ti ri len 23 ki þi, Ki lis Dev let Has ta ne si nde te da vi al tý na a lýn dý. Du ru mu a ðýr o lan ya ra lý la rýn çev re il ler de ki has ta ne le re sevk e dil di ði bil di ril di. Kilis / a a AB ile gerileme, Ýsrail le ilerleme cat ta kar þý lýk lý o la rak yüz de 30 luk bir ar týþ sað lan dý ðý nýn a çýk lan ma sý, bu nun çar pý cý so nu cu. TÝ CA RET HAC MÝ YÜZ DE 40 ART MIÞ Ö zel lik le u lus la ra ra sý su lar da yüz ler ce si vi li ta þý yan Türk bay rak lý Ma vi Mar ma ra yar dým ge mi si ne ge ce ya rý sý bas kýn dü zen le yip do kuz va tan da þý kat le den, yüz ler ce si ni psi ko lo jik ve fi zi kî iþ ken ce ye ta bi tu tan Ýs ra il le en a zýn dan e ko no mik ve ti ca rî i liþ ki le rin ge ri le me si bek le nir ken, bil has sa Ma vi Mar ma ra sal dý rý sýn dan do la yý Ýs ra il in ge çen sü re zar fýn da hâ lâ en u fak bir ö zür di le me me si ne kar þý, Tür ki ye nin Ýs ra il den it ha la tý nýn ve Ýs ra il e ih ra ca tý nýn ar týþ gös ter me si, þa þýr tý cý E sa sen, Ýs ra il le Tür ki ye a ra sýn da ki i liþ ki le rin Da vos çý ký þý ve Ma vi Mar ma ra sal dý rý sý nýn a ka bin de art tý ðý, dev le tin res mî bel ge le riy le bel ge li. Tür ki ye Ýs tas tis tik Ku ru mu Dýþ Ti ca ret Ýs tas tik le ri ve ri ta ba nýn da ki ve ri le re gö re, 2010 yý lýn da do lar o lan it ha la tý mýz, 2011 yý lýn da bü yük bir ar týþ gös te re rek, do la ra yük sel miþ. Ben zer bir du ru ma Tür ki ye nin Ýs ra il e ih ra cat ra kam la rýn da da rast lan mak ta yý lýn da ki do lar lýk ih ra ca tý mýz, 2011 yý lýn da do la ra çýk mýþ. Yi ne Ýs ra il Ti ca rî A te þe li ði Ýs tan bul Þu be si nin ve ri le ri ne gö re Tür ki ye nin Ýs ra il den it ha la tý 2010 se ne sin de 1.31 mil yar do lar se vi ye sin de i ken, yüz de 40 ar týþ gös te rip 1.85 mil yar do lar se vi ye si ne gel miþ. Bu bað lam da Tür ki ye nin Ýs ra il e ih ra ca tý 2010 yý lýn da 1.8 mil lar do lar i ken, 2011 se ne sin de 2.17 mil yar do la ra çýk mýþ. Böy le ce i ki ül ke a ra sýn da ki ti ca ret son beþ yý lýn en yük sek o ra ný na u laþ mýþ Garip olan þu ki Baþbakan Erdoðan ýn one minute çýkýþýnýn ardýndan bir yandan Ýsrail e rest çekildiði propagandasý yapýlýrken, diðer yandan Ýsrail le ekonomik ve savunma sanayii anlaþmalarýna yenileri eklendi. BA KAN LI ÐIN ÝS RA ÝL CE VA BI As lýn da, Ið dýr mil let ve ki li Si nan O ðan ýn, de TBMM Baþ kan lý ðý na sun du ðu ya zý lý so ru ön ger ge sin de, mev zu ba his ra kam la rý ve re rek, hü kû me tin Ýs ra il e yö ne lik a çýk la nan yap tý rým ka rar la rýn da as ke rî an laþ ma la rýn as ký ya a lýn dý ðý nýn a çýk lan ma sý na, i ki ül ke a ra sýn da ki dip lo ma tik tem sil se vi ye si nin dü þü rü le ce ði nin söy len me si ne kar þý, i ki ül ke a ra sýn da ki i liþ ki le rin en be lir le yi ci pa ra met re le ren den bi ri o lan e ko no mik i liþ ki ler bað la mýn da ne den ge re ken a dým lar a týl ma mýþ ve yap tý rým lar uy gu lan ma mýþ týr? so ru su na, hü kü met a dý na E ko no mi Ba kan lý ðý nýn ver di ði ce vap, her þe yi or ta ya koy mak ta. Ba kan lý ðýn Mec lis Baþ kan lý ðý a ra cý lý ðýy la ver di ði ta rih li ya zý lý ce va býn da, Ül ke miz i le Ýs ra il a ra sýn da ki e ko no mik ve ti ca rî i liþ ki ler, dýþ Ti ca ret ku ral la rý na uy gun o la rak ger çek leþ ti ril mek te dir. Ser best pi ya sa e ko no mi si nin do ða sý ge re ði fir ma lar, te mel ak tör ler o la rak pi ya sa da yer al mak ta ve Ýs ra il fir ma la rý i le i ki li ti ca rî i liþ ki le ri ni sür dür mek te dir i bâ re si, Ýs ra il le i liþ ki le rin ay nen ve art tý rý la rak sür dü rül dü ðü nün res men tes ci li. Ce va bî ya zý da ki Tür ki ye 2011 yý lý i çe ri sin de Ýs ra il e mil yar do lar ih ra cat ger çek leþ tir miþ tir de ni len res mî ya zý da, 2012 yý lý nýn ilk beþ a yýn da Ýs ra il le ger çek leþ tir di ði miz ih ra cat, 2011 yý lý nýn ay ný dö nen me gö re, yüz de 1.5 o ra nýn da ar týþ gös te re rek, 977 mil yon do lar o la rak ger çek leþ ti ril miþ tir de nil me si de te yi di. An la þý lan o ki AKP hü kû me ti, ka mu o yu ö nün de rest ler le Ýs ra il e kar þý ha va ve rir ken, per de ge ri sin de Ýs ra il le i liþ ki le ri da ha da ge liþ tir mek i çih Te la viv hü kû me ti i le el al týn dan her tür lü ça lýþ ma yý sür dü rü yor. Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý si ya sî di rek tö rü ve ay ný za man da Ýs ra il in es ki An ka ra Bü yü kel çi si Pin has A vi vi nin, Tür ki ye i le Su ri ye ko nu sun da ma sa ya o tur mak is te dik le ri ni söy le yip, Tür ki ye i le si ya sî, e ko no mik-ti ca rî i liþ ki le ri da ha da ge liþ tir mek is te dik le ri ni a çýk la ma sý, bu nun son i fâ de si. (NTV, ) Ýs ra il Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý nýn çok ta raf lý kü re sel ve stra te jik iþ ler den so rum lu si ya sî di rek tö rü A vi vi nin, Ku düs te bir grup Türk te le viz yon cu ya, Su ri ye de ki du ru mun hem Ýs ra il in, hem de Tür ki ye nin ge le ce ði ni et ki le di ði ni be lir tip, So run la rý bir ke na ra bý ra kýp ar týk ge le ce ðe bak ma lý yýz di ye ko nu þa rak Tür ki ye i le Ýs ra il a ra sýn da ki kri zi sun î di ye ni te le me si de. Yeni anayasa seçime kurban edilmesin AKP GENEL BAÞKAN YARDIMCISI ÞENTOP, TÜRKÝYE NÝN YEREL SEÇÝM SÜRECÝNE GÝRECEÐÝNÝ HATIRLATARAK, BU ANAYASAYI EN GEÇ ÞUBAT AYIN- DA BÝTÝRMEK ZORUNDAYIZ, AKSÝ HÂLDE ANAYASA YAPILAMAZ DEDÝ. AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Mus ta fa Þen top, Par ti ler i þi cid di tu tar, sý ký ça lý þýr ve vak tin de ö dev le ri ni ya par lar sa a ra lýk a yý na ka dar ye ni a na ya sa ye ti þir de di. Þen top, AKP Te kir dað Da nýþ ma Mec li si Top lan tý sý nda yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye de yýl lar dýr si ya se tin mev cut ya ta ðý na o tu ra ma dý ðý ný an cak 28 Þu bat sü re cin den son ra AKP i le en kaz dan çý ka rak dün ya nýn sa yý lý dev let le ri a ra sý na gir di ði ni söy le di. Tür ki ye si ya se ti nin u zun yýl lar dar be ler le bo ðuþ tu ðu nu be lir ten Þen top, 28 Þu bat ha re ke ti ça re siz lik ten ya pýl dý. Da ha ön ce Tür ki ye ye dar be ya þa tan lar 28 Þu bat ta da ay ný þe yi yap mak is te di ler fa kat Tür ki ye bu ger çe ði gör dü. Bu yüz den te þeb büs a þa ma sýn da kal dý. Tür ki ye ve dün ya bu sü re cin dar be i le so nuç lan ma sý na mü sa a de et me di di ye ko nuþ tu. Þen top, CHP nin var lýk se - be bi nin AKP ye mu ha lif ol mak tan geç ti ði ni an la ta rak, an ket ler de CHP Ge nel Baþ ka ný Ke mal Ký lýç da roð lu nun ken di par ti si ne men sup ki þi le rin gü ve ni ni sað la ya ma dý ðý ný ö ne sür dü. Þen top, top lan tý nýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý ný sür dür dük le ri ni vur gu la ya rak, Tür ki ye, ye rel se çim sü re ci ne gi ri yor. Bu sü reç te, a na ya sa ça lýþ ma la rý nýn gö rü þül me si müm kün de ðil. Bu a na ya sa yý en geç þu bat a yýn da bi tir mek zo run da yýz, ak si hal de a na ya sa ya pý la maz þek lin de ko nuþ tu. Ye ni a na ya sa i le il gi li 45 ci va rýn da mad de ya zýl dý di yen Þen top, Üç te bi rin den faz la mad de ya zýl dý. Bu da ya rý ya ya ký ný bit miþ de mek o lu yor. Par ti ler i þi cid di tu tar, sý ký ça lý þýr ve vak tin de ö dev le ri ni ya par lar sa a ra lýk a yý na ka dar ye ni a na ya sa ye ti þir i fa de le ri ni kul lan dý. Tekirdað / a a Vangölü Ýlköðretim Okulu'na gece camý kýrarak giren terör örgütü yandaþlarý, idare bölümü ile öðretmenler odasý ve bilgisayar dersliðini benzin dökerek ateþe verdi. FO TOÐ RAF: A A Van da bir o kul kun dak lan dý VAN mer kez de bu lu nan Van gö lü Ýl köð re tim O ku lu, te rör ör gü tü yan daþ la rý ta ra fýn dan kun dak lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Ha cý be kir Ma hal le si nde ki Van gö lü Ýl köð re tim O ku lu na ge ce geç sa at ler de ca mý ký ra rak gi ren te rör ör gü tü yan daþ la rý, i da re bö lü mü i le öð ret men ler o da sý ve bil gi sa yar ders li ði ni ben zin dö ke rek a te þe ver di. O da ve ders lik ler de ki ma sa ve sý ra lar i le bil gi sa yar la rýn a lev al ma sý so nu cu çý kan yan gýn da, o ku lun iç du var la rý nýn bir bö lü mü de yý kýl dý. Sa bah sa at le rin de o ku la ge len gö rev li ler ce fark e di len o la yýn ar dýn dan i da re ci ler, du ru mu po li se bil dir di. O ku la gi den po lis e kip le ri, o lay la il gi li ge niþ çap lý in ce le me baþ la týr ken, o kul da e ði ti me a ra ve ril di. Yak la þýk 600 öð ren ci nin e ði tim gör dü ðü o kul da 40 bin li ra lýk za rar o luþ tu ðu nu be lir ten yet ki li ler, ya pý la cak ta di la týn ar dýn dan o kul da ye ni den e ði ti me de vam e di le ce ði ni kay det ti. Bu a ra da, o kul da gö rev li öð ret men ler de ya nan sý ra ve ma sa la rý ken di ça ba la rý i le o ku lun bah çe si ne çý kar ta rak, te miz lik ça lýþ ma sý yap tý. Van / a a A NA YA SA ÇA LIÞ MA LA RI NI CHP SEK TE YE UÐ RA TI YOR ÞEN TOP, Tür ki ye de gün de min sýk de ðiþ ti ði ni kay de de rek, a na ya sa nýn da hi bir yýl gün dem de tu tul ma sý nýn zor ol du ðu nu be lir te rek, A na ya sa, hiç bir za man gün dem den düþ mez. Bu ra da ki ge cik me nin ne de ni CHP nin ha zýr lýk la rý ta mam la ya ma ma sýn dan kay nak la ný yor. Ge çen haf ta ve ön ce ki haf ta lar da top lan tý la rý mýz bu se bep - ten er te len di di ye be lirt ti. YÜKSEKOVA DA YAKILAN OKULDA EÐÝTÝME BAÞLANDI YÜK SE KO VA DA te rör ör gü tü yan daþ la rý ta ra fýn dan 4 gün ön ce kun dak la nan o kul da e ði ti me baþ lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, 800 öð ren ci nin e ði tim gör dü ðü 2 kat lý ve 12 ders lik li A ta türk Li se si nin, 19 E kim ge ce si te rör ör gü tü yan daþ la rý ta ra fýn dan kun dak lan ma sý nýn ar dýn dan o kul - da e ði ti me ve ril di. Mil li E ði tim Mü dür lü ðü nce baþ la tý lan ça lýþ may la o kul da ha sar gö ren bö lüm ler de ta di lat ça lýþ - ma sý ya pýl dý. E ði tim öð re ti me ha zýr ha le ge ti ri len o kul da, öð ren ci ler dün dün i ti ba ren ders ba þý yap tý. Hakkari / a a drbat ho o.com Med re se tüz zeh ra ve i de o lo jik mev zu at (3) Med re se tüz zeh ra nýn uy gu la na bi lir li ði i le il gi li son ya zý mý zýn so nun da ta kiy ye ci ya da mü na fýk ye tiþ tir mek ten baþ ka i þe ya ra ma yan i de o lo jik e ði ti min kod la rý ný de þif re ye de vam e de ce ðiz. Tâ ki Med re se tüz zeh ra 'nýn þart la rý za hir ol sun. de miþ tik. Bu gün de bu a çý dan YÖK Ka nu nu na ba ka lým: 1982 A na ya sa sý na ruh ve ren zih ni yet ten güç a lan ve A na ya sa dan da ha ön ce 1981 de yü rür lü ðe gir miþ o lan YÖK Ka nu nu da, ay nen Mil lî E ði tim Te mel Ka nu nu gi bi, i de o lo jik e ði tim mo de li ni em re di yor. Ka nu nun A maç baþ lýk lý 4. mad de si þu þe kil de: a) Öð ren ci le ri ni; (1) A TA TÜRK Ýn ký lâp la rý ve il ke le ri doð rul tu sun da A TA TÜRK mil li yet çi li ði ne bað lý, (2) Türk mil le ti nin mil lî, ah la kî, in sa nî, ma ne vî ve kül tü rel de ðer le ri ni ta þý yan, Türk ol ma nýn þe ref ve mut lu lu ðu nu du yan, (3) Top lum ya ra rý ný ki þi sel çý ka rý nýn üs tün de tu tan, a i le, ül ke ve mil let sev gi si i le do lu, (4) Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti ne kar þý gö rev ve so rum lu luk la rý ný bi len ve bun la rý dav ra nýþ ha li ne ge ti ren, (5) Hür ve bi lim sel dü þün ce gü cü ne, ge niþ bir dün ya gö rü þü ne sa hip, in san hak la rý na say gý lý, ay ný za man da ken di ge çim ve mut lu lu ðu nu sað la ya cak bir mes le ðin bil gi, be ce ri, dav ra nýþ ve ge nel kül tü rü ne sa hip, va tan daþ lar o la rak ye tiþ tir mek. A ta türk il ke le ri a dý ve ri len ve ma zi de kal mýþ o lan ba zý pren sip le re ri a yet le ve a týf la baþ la yan bir yük sek öð re ti min ne ka dar yük sek u fuk lu o la bi le ce ði o tuz yýl lýk tec rü bey le sa bit ol muþ tur. Bu mad de nin 1. ve 2. bent le ri a ra sýn da ki çe liþ ki yi de dik ka ti ni ze sun mak is te rim: Hem mil lî ve ma ne vî de ðer le re bað lý ya ni mu ha fa za kâr ve hem de in ký lâp çý ya ni dev rim ci o lu na bi lir mi? El bet te ha yýr. Dev rim ci lik ön ce lik le kül tü rel de ðer le ri yýk ma yý ge rek ti rir. Öy le de ol muþ tur. Yý ký la nýn ye ri ne bir þey i ka me et mek i se bir in þa ve ib da fa a li ye ti ge rek ti rir. Bu ol ma mýþ týr. A ta türk çü lü ðü bir tür din gi bi ka bul et tir me gay re ti de ters tep miþ tir. YÖK Ka nu nu nun A na il ke ler baþ lýk lý 5. mad de si de ay ný ka fa nýn ü rü nü: Yük se köð re tim, a þa ðý da ki A na il ke ler doð rul tu sun da plan la nýr, prog ram la nýr ve dü zen le nir: a) Öð ren ci le re, A TA TÜRK in ký lâp la rý ve il ke le ri doð rul tu sun da A TA TÜRK mil li yet çi li ði ne bað lý hiz met bi lin ci nin ka zan dý rýl ma sý sað la nýr. b) Mil lî kül tü rü müz, örf ve â det le ri mi ze bað lý, ken di mi ze has þe kil ve ö zel lik le ri i le ev ren sel kül tür i çin de ko ru na rak ge liþ ti ri lir ve öð ren ci le re, mil lî bir lik ve be ra ber li ði kuv vet len di ri ci ruh ve i ra de gü cü ka zan dý rý lýr. ý) Yük se köð re tim ku rum la rýn da, A ta türk Ýl ke le ri ve Ýn ký lâp Ta ri hi, Türk di li, ya ban cý dil zo run lu ders ler den dir. Son yýl lar da din dar bir M. Ke mal por tre si de çi zil me ye ça lý þý lý yor ve do la yý sýy la il ke le rin di ni dýþ la ma dý ðý i fa de e di li yor. An cak A ta türk il ke le ri ve in ký lâp la rý po zi ti vist e sas lý. Ý çin de din ve mu kad de sa ta da ir bir þey yok. O hâl de a na ya sa nýn ve ka nun la rýn ön gör dü ðü bi çi miy le mev cut e ði tim mo de li nin din le a ra sý hoþ de ðil. Di ni a çýk ça dýþ la ma sa da di ni iç sel leþ tir me di ði a çýk. A kýl ve bi li min ön cü lü ðü mot to su da bu nu tek rar e den bir pa pa ðan di li za ten. Bu du rum da gü nü müz de ki e ði tim mo de li nin Med re se tüz zeh ra' yý is ti ab ve is tik bal e de bil me si i çin ön ce baþ tan a þa ðý ye ni len me si ve i de o lo ji den kur tul ma sý lâ zým. Din dar la rýn ik ti da rýn dan bu nu is te mek ve bek le mek hak ký mýz. El bet te, þa yet de mok rat i se ler Ya þer hak kýn da ye ni den Kýr mý zý Bül ten ta le bi n KA FES ey lem pla ný, A mi ral le re su i kast, Göl cük te e le ge çi ri len bel ge ler i le ÇYDD ve ÇEV yö ne ti ci le ri hak kýn da ki id di a lar a i liþ kin dos ya la rýn bir leþ ti ði 8 i tu tuk lu 85 sa nýk lý Poy raz köy de e le ge çi ri len mü him mat da va sý nýn fi ra rî sa ný ðý Gül se ven Ya þer hak kýn da da ha ön ce çý ka rýl ma sý is te nen ve Ýn ter pol ta ra fýn dan i a de e di len Kýr mý zý Bül ten ta le bi nin ye ni den çý ka rýl ma sý na ka rar ve ril di. Ýs tan bul 12. A ðýr Ce za Mah ke me si, al dý ðý a ra ka rar lar doð rul tu sun da, da va nýn fi ra rî sa ný ðý es ki Çað daþ E ði tim Vak fý (ÇEV) Baþ ka ný Gül se ven Ya þer hak kýn da da ha ön ce çý ka rýl ma sý is te nen ve Ýn ter pol ta ra fýn dan i a de e di len Kýr mý zý Bül ten ta le bi nin ye ni den çý ka rýl ma sý na hük met ti. Mah ke me he ye ti, Mart 2011 ta ri hin de Ya þer hak kýn da Kýr mý zý Bül ten çý ka rýl ma sý yö nün de il gi li ku rum la ra ya zý yaz mýþ tý. Ýn ter pol, söz ko nu su ta le bi, Ya þer hak kýn da ki suç la ma ge rek çe le ri ni ye ter siz bul du ðu i çin red det miþ ti. Ýs tan bul / a a

10 10 EKONOMÝ Y Ja pon ya nýn ih ra ca tý na kriz dar be si AV RU PA ve A me ri ka da ya - þa nan ma li kriz den et ki le - nen ve Çin i le a da kri zi ya þa - yan Ja pon ya nýn ti ca ret a çý ðý yük sel di. Ma li ye Ba kan lý ðý dün yap tý ðý a çýk la ma da, ay - lýk baz da ti ca ret a çý ðý nýn 7 mil yar do la ra çýk tý ðý ný, ih ra - ca týn da yüz de 10,3 o ra nýn da ge ri le di ði ni bil dir di. Ýt ha lat i - se yüz de 4,1 o ra nýn da art tý. Bu ar tý þýn Fu ku þi ma da ki nük le er kriz son ra sý ka pa tý - lan san tral le rin yol aç tý ðý e - ner ji ih ti ya cý ný kar þý la mak i - çin ya pý lan pet rol it ha la tý nýn yol aç tý ðý be lir til di. Se ne lik baz da ti ca ret a çý ðý nýn da 60,6 mil yar do la ra çýk tý ðý kay de dil di. Tok yo/ci han S E R B E S T P Ý Y A S A DO LAR DÜN 1,7950 ÖN CE KÝ GÜN 1,7970 p E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3460 ÖN CE KÝ GÜN 2,3440 p DÜN 99,55 ÖN CE KÝ GÜN 100,15 p DÜN 670 ÖN CE KÝ GÜN 674 p ME MUR-SEN An ka ra Ýl Baþ ka ný Ve E ði tim-bir-sen 1 No lu Þu be Baþ ka ný Mus ta fa Kýr, yaptýðý açýklamada hükümetin maaþ ve maaþ zammý politikalarýný eleþtirdi. Me mur, enf las yon ve fa i ze ez di ri li yor MEMUR-SEN ANKARA ÝL BAÞKANI KIR; ENFLASYON HEDEFÝNDE ÞÝMDÝDEN YÜZDE 100'ÜN ÜZERÝNDE SAPMA OLMASI KAMU ÇALI- ÞANLARININ ENFLASYONA VE FAÝZE EZDÝRÝLDÝÐÝNÝN AÇIKÇA ÝSPATI. RECEP GÖREN ANKARA ME MUR-SEN An ka ra Ýl Baþ ka ný Ve E ði tim-bir-sen 1 No lu Þu be Baþ ka ný Mus ta fa Kýr, hü kü me tin 2012 yý lý i çin tah mi ni enf las yon ra ka mý ný yüz de 6,5 o la rak a çýk la ma sý hem me mur ma a þý na da ha az zam yap ma, hem de ka mu gö rev li le ri ni enf las yo na ez dir me me id di a sý na bir ký lýf ol mak tan ö te geç me di ði ni söy le di. Yap tý ðý a çýk la ma da geç miþ yýl la ra a it enf las yon ra kam la rý in ce len di ðin de hü kü me tin tah mi ni enf las yon he def ra ka mý i le ger çek le þen enf las yon ra ka mý a ra sýn da yüz de yüz le re va ran bir sap ma mey da na gel di ði gö rü le ce ði ni söy le yen Mus ta fa Kýr, bu rum böy le o lun ca tah mi ni enf las yon ar tý þý nýn dü þük gös te ril me sin de ki tek a ma cýn yýl lýk me mur ma aþ ar týþ la rý ný dü þük tut mak i çin göz bo ya ma dan i ba ret kal dý ðý ný vur gu la dý. Kýr, Ma li ye Ba kan lý ðý nýn 2012 yý lý Ver gi U sul Ka nu nu kap sa mýn da bu lu nan ver gi ler de ki ar tý þa i liþ kin de ðer le me o ra ný nýn yüz de 10.26, ba zý ver gi harç la rý nýn ye ni den de ðer le me o ra ný nýn i se yüz de 11 i la yüz de 15 o la rak be lir le me si, pa sa port gi bi de ðer li kâ ðýt la ra yüz de 15 o ra nýn da zam ya pýl ma sý nýn ar dýn dan yý lýn 9 ay lýk dö ne mi i çin de do ðal ga za 29,3 E lek tri ðe yüz de 21, Ma zo ta yüz de 13,5, ben zi ne yüz de 13, kö mü re yüz de 9,5 zam ya pýl ma sý enf las yon i çin tah min e di len he de fin þim di den yüz de 100 ün ü ze rin de sap ma o la ca ðý ný gös ter di ði gi bi ka mu ça lý þan la rý nýn enf las yo na ve fa i ze ez di ril di ði nin a çýk ça is pa tý ol du ðu nu söy le di. GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Selâmet Arslan'ýn baþarýlý bir göz ameliyatý geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, kendisine Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Kartal - Cevizli Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Deðerli aðabeyimiz Remzi Çetin'in kýzý Hanife ile Kadir Akdað kardeþimizin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Hüseyin Yasul ve Ömer Coþkun Aileleri SATILIK Asya Termal Kýzýlcahamam Tatil Köyü, Seyran Konaklarý B2 Blok 15.Dönem (Yaz) 22 Temmuz - 05 Aðustos Tel: (0 532) ENF LAS YON HE SAP LA RI A RA SIN DA BÜ YÜK FARK LAR O LUÞ TU ÞU an da 4 ki þi lik bir a i le nin sað lýk lý, den ge li ve ye ter li bes le ne bil - me si i çin yap ma sý ge re ken gý da har ca ma sý nýn (aç lýk sý ný rý) 914,14 li ra i ken, gý da har ca ma sýy la bir lik te gi yim, ko nut (ki ra, e lek trik, su, ya kýt), u la þým, e ði tim, sað lýk ve ben ze ri ih ti yaç lar i çin ya pýl ma sý zo run lu di ðer har ca ma la rýn top lam tu ta rý ný i fa de e den yok sul luk sý ný rý nýn 3 bin 91 li ra TL ol du ðu nu söy le yen Mus ta fa Kýr, Gö rü lü - yor ki ka mu ça lý þan la rý nýn bü yük bir bö lü mü aç lýk ve yok sul luk sý - ný rý nýn al týn da ya þam mü ca de le si ve ri yor de di. Büt çe a çýk la rý ný ka pat mak i çin yi ne e lek tri ðe, do ðal ga za, a kar ya ký ta te mel gý da ve ih ti yaç mad de le ri ne zam ya pýl dý ðý ný söy le yen Kýr a çýk la ma sýn - da þöy le ko nuþ tu: Yi ne büt çe a çýk la rý nýn ka ra de lik le ri KDV ve ÖTV ar tý rý la rak ka pa týl ma yo lu na gi di li yor. Büt çe a çýk ver dik çe dar ve sa bit ge lir li me mu run ma a þý yi ne ký sý lý yor. E ko no mik gös ter - ge le rin fa tu ra sý yi ne on la ra ke si li yor. Hü kü me tin faz la zam ve re - me dik a ma me mu ru enf las yo na da ez dir me dik sö zü de ta bir ca iz i se laf-u gü zaf tan i ba ret ka lý yor. Art ar da ya pý lan zam lar kar þý - sýn da dar ve sa bit ge lir li me mur lar a i le ge çi mi ni sað la mak ta zor - la ný yor. Me mu run a i le ge mi si su a lý yor. Ya pý lan ma aþ ar tý þý yi ye - cek, gi ye cek, ki ra, e ði tim, sað lýk, u la þým, do ðal gaz, e lek trik, su, ha ber leþ me, gi bi te mel gý da ve ih ti yaç mad de le ri ne ya pý lan zam - lar kar þý sýn da an lam sýz ha le ge li yor. Me mur a de ta borç ba ta ðýn - da bo ðu lu yor. Art ar da ge len zam lar me mu run a lým gü cü nü sý fýr - la mýþ týr. Hal kýn enf las yon he sa bý i le hü kü me tin enf las yon he sa bý a ra sýn da bü yük fark lar o luþ muþ tur. Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, bir tv programýnda gündeme iliþkin sorularý cevaplandýrdý. YENÝ zam lar o lup ol ma ya ca ðý ko nu sun da ko nu þan Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, Bu se ne a ta ca ðý mýz baþ ka bir a dým yok. Ge le cek se ne kü çük kü çük bir kaç a dým o la bi lir fark lý ko nu lar da de di. CNBC-e de ka týl dý ðý bir prog ram da so ru la rý ce vap la yan Ba ba can, Su ri ye li sý ðýn ma cý lar i çin ya pý lan har ca ma la ra i liþ kin bir so ru ü ze ri ne de Ba ba can, Tür ki ye nin Su ri ye va tan daþ la rý ný mi sa fir et me si nin bir in san lýk bor cu ol du ðu nu söy le di. U lus la ra ra sý ku ru luþ lar dan ve baþ ka ül ke ler den de bu ko nu da des tek gel me si ge rek ti ði ni kay de den Ba ba can, bu gü ne ka dar böy le bir des te ði ma a le sef gö re me dik le ri ni i fa de et ti. Su ri ye li ler i çin büt çe den Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý na (A FAD) ya pý lan trans fer ler 400 mil yon li ra ol du ðu nu bil di ren Ba ba can, Fi i lî har ca ma da sa ný rým 380 mil yo nu bi raz geç ti, ya ni bo yut lar bu. Bu 400 ün dý þýn da i lâve bir ra kam söz ko nu su de ðil. di ye ko nuþ tu. THY den 4 mil yar do lar lýk u çak ham le si TÜRK Ha va Yol la rý (THY) ö - nü müz de ki dö nem de ge niþ göv de u çak ih ti ya cý nýn te - mi ni kap sa mýn da top lam 15 a det ke sin, 5 a det op si yon u ça ðýn Bo e ing den sa týn a - lýn ma sý na ka rar ver di. Þir - ket ten KAP a ya pý lan a çýk la - ma ya gö re, 2014 yý lýn da 3 a - det, 2015 yý lýn da 7 a det, 2016 yý lýn da 5 a det ve 2017 yý lýn da 5 a det ol mak ü ze re top lam 15 a det ke sin ve 5 a - det op si yon B ER u - çak sa týn a lý na cak. 15 u ça ðýn ma li ye ti nin 4 mil yar do lar ci va rýn da o la ca ðý be lir ti li yor. Ýs tan bul/a a Dýþ ti ca ret a çý ðý nýn yüz de 96 sý 10 ül ke ye TÜRKÝYE dö vi zi ni 10 ül ke ye a kýt tý yý lý nýn ilk 8 a yýn - da 56 mil yar 593 mil yon do - lar dü ze yin de ger çek le þen dýþ ti ca ret a çý ðý nýn yüz de 96.5 i ni 10 ül ke ye ve ri len a - çýk o luþ tur du. Rus ya, Çin ve ABD nin de a ra la rýn da bu - lun du ðu 10 ül ke ye ve ri len a - çýk 54 mil yar 603 mil yon do la ra u laþ tý. Ha - berx.com da ki ha ber de TÜ - ÝK ve ri le rin den ya pý lan be lir - le me ye gö re, Tür ki ye 2012 yý lý nýn ilk 8 a yýn da top lam 100 mil yar 55 mil yon do lar - lýk ih ra ca ta kar þý lýk, 156 mil - yar 648 mil yon do lar lýk it ha - lat ger çek leþ ti re rek 56 mil - yar 593 mil yon do lar lýk dýþ ti ca ret a çý ðý ver di. Bu a çý ðýn 31 mil yar 30 mil yon do lar lýk bö lü mü nü Rus ya, Çin ve ABD ye ve ri len dýþ ti ca ret a - çý ðý o luþ tur du. Ba ba can dan 2013 te zam sin ya li 220 BÝN KÝ ÞÝ HAP SE GÝ RE CEK TÝ BA BA CAN son 3 yý lýn zir ve si ne çý kan kar þý lýk sýz çek ler le il gi li o - la rak þun la rý söy le di: Biz bun la rý ay ay, ya kýn dan ta kip e di yo - ruz. Çek ler le il gi li dü zen le me dün ya uy gu la ma la rý na pa ra lel ha - le gel me mec bu ri ye tin den kay nak lan dý. E ðer biz çek te ki ha pis ce za sý ný kal dýr ma say dýk hap se gi re cek le rin sa yý sý 220 bin di. Ö - den me yen çek o ra ný kriz ön ce si or ta la ma yüz de 5 ci va rýn day - ken, ha pis ce za sý nýn kalk ma sý na rað men yüz de Ha pis ce - za sý kalk ma sý na rað men yüz de 4.36 bü yük ba þa rý dýr. de di. Ye ni zam o la cak mý so ru su nu ce vap la yan a yan Ba ba can þun - la rý söy le di: Si ga ra da ka rar na me ge re ði bir ver gi a yar la ma sý ge li yor. Ver gi a yar la ma la rý ko nu sun da büt çe den ge le ri var, bir yan dan enf las yon kay gý mýz var. Ni ye si ga ra þim di de ðil de son - ra, hep si nin a na li zi ya pýl dý. Bu se ne a ta ca ðý mýz baþ ka bir a dým yok. Ge le cek se ne kü çük kü çük bir kaç a dým o la bi lir fark lý ko nu - lar da. Si ga ra ve tü tün ü rün le ri dý þýn da kü çük a dým lar o la bi lir. Se çim e ko no mi si po le mi ði ne de ði nen Ba ba can, Se çim dö - ne min de en çok dik kat et me miz ge re ken ko nu is tik ra rý ko ru - mak. Se çi me ö zel bir e ko no mi po li ti ka sý uy gu la ma dýk. Ma li di - sip li nin ö zün den as la ay rýl ma dýk. Ýs tik ra ra za rar ve ri ci bir a dým at ma dýk de di. Ba ba can, Kre di no tun da ar týþ bek li yor mu su - nuz so ru su nu i se, Tür ki ye ar týk ya tý rým ya pý la bi lir bir ül ke dir. Ya tý rým cý lar çok tan no tu nu ver miþ. di ye ce vap la dý. An ka ra/a a 1980 yý lýn da 1,2 mil yon ton o lan mý sýr ü re ti mi miz 2012 ye ka dar yak la þýk 4 kat art tý. Mýsýr üretiminde rekor artýþ TÜR KÝ YE Zi ra at O da la rý Bir li ði (TZOB) Ge nel Baþ ka ný Þem si Bay rak tar, Türk çift çi si nin yýl lar i ti ba rýy la mý sýr ü re ti min de çok ö nem li bir nok ta ya gel di ði ni be lir te rek, 1980 yý lýn da 1,2 mil yon ton o lan mý sýr ü re ti mi miz 2012 ye ka dar yak la þýk 4 kat art tý te 1,8 mil yon to na va ran it ha lat, 2011 yý lý i ti ba rýy la 0,3 mil yon to na ge ri le di de di. Bay rak tar, Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun (TÜ ÝK), tah min le ri ne gö re mý sýr ü re ti mi nin 4 mil yon 600 bin to nu bu la ca ðý ný, bu nun ta ri hi bir re kor ol du ðu nu bil dir di. Þem si Bay rak tar, yap tý ðý a çýk la ma da, mý sýr ü re ti min de GDO lu (Ge ne ti ði De ðiþ ti ril miþ Or ga niz ma) to hum kul la nýl ma dan u la þý lan ra kam la rýn hem çift çi hem de ül ke a dý na gu rur kay na ðý ol du ðu bil dir di. Bay rak tar, Bu gün ler - de 2. ü rün mý sýr ha sa dý sür mek te dir. Çift çi mi ze 1980 li yýl la rýn or ta la rýn dan bu ya na i kin ci bir ge lir ka pý sý a çan mý sýr ü re ti mi, 2012 yý lýn da ü re tim a çý sýn dan Tür ki ye nin mý sýr arz-ta le bi den ge sin de ö nem li bir nok ta ya gel miþ tir de di yý lýn da 1,2 mil yon ton o lan mý sýr ü re ti mi nin 2012 ye ge lin di ðin de yak la þýk 4 kat art tý ðý na i þa ret e den Bay rak tar, Çift çi miz hib rit to hum ve böl ge le re uy gun to hum çe þit le ri nin kul lan dý; ye tiþ tir me tek nik le ri ne u yum gös ter di. Yem sa na yi si ta le bin de ki ar týþ, dü þük dün ya fi yat la rý nýn Tür ki ye fi yat la rý na yak laþ ma sý ve prim des tek le ri nin de et ki siy le pa muk tan mý sý ra yö ne liþ bu na ek le nin ce, ö zel lik le GAP yö re si ve E ge Böl ge miz baþ ta mý sýr ü re ti min de ö nem li ar týþ la ra u la þýl dý di ye ko nuþ tu. An ka ra/ah met Ter zi ÝZNÝK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No:2008/435 Örnek No:27 Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi, Niteliði, Kýymeti ve Önemli Özellikleri: 1- Tapu Kaydý : Bursa Ýli, Ýznik ilçesi, Boyalýca Köyü, Hanyeri Mevkii, Yüzölçümü ,00 m 2, Parsel 1908, Cilt 20, Sayfa 1906, Zeytinlik Vasfýndaki Taþýnmazýn 4/12 Hissesi Hali Hazýr Durumu : 1908 Parsel : Bo ya lý ca Be lde si Sý nýr la rý i çin de bu lu nan an cak Yö rük ler Kö yü ne ya kýn lý - ðý ne de ni i le yeni te þek kül et miþ ve ma hal li a dý yö rük ler kö yü nün ma hal le si du ru mun - da o lan böl ge i çin de ta þýn maz mev cut Ýz nik Mah mu di ye Yö rük ler as fal týna cep he li dir. Ta þýn ma zýn ta pu kay dýn da cin si Zey tin lik ol ma sý na rað men ha len ü ze rin de mev cut as - fal ta cep he li ze min in þa at yak la þýk m 2 o lan ze min ka tý de po ve üst kat larý ay rý, ay rý tek mes ken o la rak kul la ný lan be to nar me kar kas bi na mev cut tur. De po o la rak kul - la ný lan ze min kat ta pen ce re ve ca me kan lar me tal, di ðer kat lar da a lü min yum dur. Bi na dýþ tan sýva lý ve bo ya lý dýr. Bah çe sin de ze min in þa at a la ný 80.00m 2 o lan tuð la yýð ma, ça - tý sýz, sý va sýz, ve bo ya sýz tek kat lý de po var dýr. Ta þýn ma zýn di ðer ký sým la rýn da kýs men zey tin a ðaç la rý bu lun mak ta dýr. A ra zi kul la ným Ka bi li ye ti sý nýf la ma sý na gö re ta rým a ra zi si dir. Ta þýn maz iþ le me li ta rým kül tü rü ne el ve - riþ li dir. Ýmar Durumu : Plansýz Alanlar Ýmar Yönetmeliði Hükümlerine tabi olup imar planý yoktur. Muhammen Bedeli : TL K.D.V Oraný: %18 Satýþ Saati : 16:30-16:40 Arasý 2- Tapu Kaydý: Bursa Ýli, Ýznik Ýlçesi, Boyalýca Köyü, Aþýk Deresi Mevkii,11.309,00 m 2, Parsel 4609,Cilt 47, Sayfa 4607 Tarla Vasfýndaki Taþýnmazýn 3/30 Hissesi Hali Hazýr Durumu : 4609 Parsel: Boyalýca Beldesi Sý nýr la rý i çin de bu lu nan an cak Yö rük ler Kö yü ne ya kýn lý - ðý ne de ni i le yeni te þek kül et miþ ve ma hal li a dý yö rük ler kö yü nün ma hal le si du ru mun - da o lan böl ge i çin de ta þýn maz mev cut Ýz nik Mah mu di ye Yö rük ler as fal týna ve DSÝ su la - ma ka na lý na cep he li dir.ta þýn ma zýn ta pu kay dýn da cin si Tar la ol ma sý na rað men ha len ü ze rin de mev cut as falt cep he li, ze min in þa at a la ný yak la þýk m 2 o lan ve her bir ka týn da i ki þer mes ken bu lu nan be to nar me kar kas bi na mev cut tur.bi na nýn gü ney cep - he si ne ba kan bö lüm de bu lu nan mes ken ler den ze min kat ve 1. kat ik mal e dil miþ du - rum da ça týsý gal va niz li saç kap lý ze min pen ce re ler ah þap 1. kat a li mün yum dur. Bu bö - lüm de bi na dýþ tan sý va lý ve bo ya lý dýr. Ku zey bö lüm de ka lan mes ken ler na ta mam du - rum da, ça tý sýz, dýþ tan sý va lý ve bo ya lý dýr. Gü ney cep he de mev cut bi na ya bi ti þik du rum - da tek kat lý ta þýn ma zýn ka lan bö lüm le ri ye tiþ kin zey tin bah çe si o la rak kul la nýl mak ta dýr. A ra zi kul la ným ka bi li ye ti sý nýf la ma sý na gö re ta rým a ra zi si dir. Ta þýn maz iþ le me li ta rým kül tü rü ne el ve riþ li dir. Ýmar Durumu : Plansýz Alanlar Ýmar Yönetmeliði Hükümlerine tabi olup imar planý yoktur. Muhammen Bedeli : TL K.D.V Oraný: %18 Satýþ Saati : 16:50-17:00 Arasý Satýþ Þartlarý : 1-Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ýz nik A da let Sa ra yý Ýc ra Mü dür lü ðü Ö nü ÝZ NÝK/BUR SA ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr.bu ar týr - ma da tah min e di len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Ýz nik A da let Sa ra yý Ýc ra Mü dür lü ðü Ö nü ÝZ NÝK/ BUR SA ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn - da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa - týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li - nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç - ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta - le bi dü þe cek tir. 2-Artýrmaya iþtirak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de Türk Li ra - sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la - zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le - bi lir. Ta pu Har cý a lý cý pa yý, Ý ha le Dam ga Ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve Tel la li ye Ücreti ve Tapu Harcý satýcý payý satýþ bedelinden ödenir. 3-Ýpotek sahibi alacak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ca pav laþ - týr ma dan ha ri ç bý ra ký la caktýr. 4-Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, i la n ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve rildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleride dahildir. (ÝÝK m. 126) B: Resmi Ýlanlar

11 MEDYA POLÝTÝK 11 Y TÜRKÝYE DE var lýk ne de ni çý kar ma cu nu da ðýt mak o lan si ya se tin gü cü ne hay ran ol ma mak el de de ðil... Kar þý ko nul maz ik bal ca zi be si si ya se ti öy le bir u mut ka pý sý ya pý yor ki en kü çük bir ik bal ih ti ma li bi le e pey ce ka la ba lýk bir in san gru bun da il ke ve vic dan bý rak mý - yor, üs te lik bu gü ruh ik bal ka pý sýn da ön al mak i çin il ke ve vic dan sa hip le ri ne sar - ma ya baþ lý yor. Da ha dü ne ka dar il ke ve vic dan di - yen le rin, si ya se tin ý þý ðý na â þýk per va ne le re dön me siy le, gö nül lü ik ti dar par ti si söz cü - lü ðü ne so yun ma sý a ra sýn da sa li se ler var. Si ya sal ik bal u mu du ne re dey se o ra da lar. Ýk bal per va ne le ri i çin, ku ru lu þun dan bu ya na mer ke zi yet çi, bü rok ra tik ve ve - sa yet çi ge le ne ðin den mi lim sap ma mýþ; top lu mu, dört bir ya ný ný sa ran kol la rýy la hem ha re ket siz hem de ne fes siz bý rak mýþ, sa hip ol du ðu rant ka pý sýy la güç ve ik ti da rý key fi ne gö re da ðýt mýþ bir dev let me ka niz - ma sý ný dö nüþ tür mek i çin ça ba la mak ye ri - ne, par ça sý o lup ek me ði ni ye mek da ha kur naz ca. Ýl ke li ve vic dan lý lar i çin de ta bii çok çir - kin ve za val lý ca... Si ya sal ik bal ci le rin son gün ler de ki mo - da il ke siz lik tav rý ak þam AB der ken, sa bah AB ye kar þý dur ma la rý... Ba zý genç ar ka daþ la rýn, dev le ti si vil - leþ tir mek i çin yo la çý kýp, yol da ra hat sýz - la na rak ce be rut dev le tin kol la rýn da þi fa a ra ma sý gi bi bir þey bu. (...) Ba zý la rý na tah ta ya yüz ke re yaz dýr san da AB ye ü ye ol mak i le AB stan dart la rýn - da bir Tür ki ye is te mek a ra sýn da ki far ký an la ta ma ya ca ðý mý zý bi li yo rum. An cak biz, Av ru pa Bir li ði hâ li ha zýr da - ki en bü yük me de ni yet pro je si ve on la rýn ge tir di ði il ke ve stan dart lar Tür ki ye hal ký - nýn da ha i yi ya þa ma sý nýn ka pý sý ný a ra la ya - cak de dik çe, bu nu an la maz dan ge lip, Av ru pa Bir li ði nin kri ter le ri ni bir ke na ra bý ra ka rak o nun ye ri ne Baþ ba kan Er do - ðan ýn þah si si ya sal he sap la rý na gö re her gün de ði þen An ka ra kri ter le ri ne bu ka dar hýz lý ve faz la ca gö nül lü o la rak ya zýl mak, genç ik bal pe rest ler i çin çok hü zün ve ri ci... Ýl ke ye gö re de ðil, si ya sal ik ba le gö re ha - re ket e din ce e sas du ruþ da bo zu lu yor, ön - ce hem de ði þi min mo to ru AB di yor sun, son ra ta výr de ðiþ ti rip iç di na mik le rin e - liy le Tür ki ye son yýl lar da de mok ra tik leþ ti de me yi uy gun gö rü yor sun... Sor maz lar mý ma dem Tür ki ye nin iç di na mik le ri var dý da ne den AB ye ih ti yaç du yul du, ya da 100 yýl dýr ol ma yan iç di na mik þim di ner den çýk tý? Sýð de ma go ji yi bir ya na bý ra ka rak on beþ yýl da AB ol ma sa ne ler ol maz dý so ru - su ü ze rin den Tür ki ye ye bak mak ge re kir... Tür ki ye hal ký nýn mut lu lu ðu nu, öz gür - lü ðü nü ve re fa hý ný na sýl da ha faz la ve ku - rum sal o la rak yük sel ti riz so ru su nun pe - þin de koþ mak ye ri ne, bu nu yap mak la mü kel lef ik ti dar par ti si nin, bu il ke ler den her ta vi zin de par ti nin gö nül lü sa vu nu cu - lu ðu nu ya pan la ra, dev le tin res mî ku ru mu o lan Av ru pa Bir li ði Ge nel Sek re ter li ði nin 100 Ko nu da Av ru pa Bir li ði nin Gün lük Ha ya tý mý za Et ki le ri ve Ýk ti sa di Kal kýn ma Vak fý nýn AB ye U yum Sü re cin de Ha ya - tý mýz da Ne ler De ðiþ ti i sim li ça lýþ ma la rý ný o ku ma sý ný tav si ye e di yo rum. Bel ki o za - man var ol du ðu nu söy le di ði iç di na mik le - rin, hal kýn çý ka rý na o lan bu de ði þik lik le ri ne den AB zor la ma dan yap ma dý ðý ný da öð ren miþ o lu ruz. AK Par ti li Ay han Se fer Üs tün ün çok gü zel ö zet le di ði, biz bun la rý AB be ðen sin di ye de ðil, hal ký mý za fay da sý ol du ðu i çin ya pý yo ruz sö zü ne kar þý lýk, za ten hal kýn AB ü ye li ði ne des te ði düþ tü di yen ler, bu des te ðin AK Par ti dö ne min de düþ tü ðü - nü, bu nun so rum lu su nun da Ý ler le me Ra - po ru nu re form lar la bir lik te çö pe a tan la - rýn ol du ðu nu gör mü yor lar mý? Tür ki ye 1960 dan be ri or ta ge lir tu za - ðýn da dýr. Mil li ge li ri art sa da di ðer ül ke le - rin de art tý ðý i çin 50 yýl dýr ye rin de say - mak ta dýr. Ay rý ca Cum hu ri yet in ku ru lu - þun dan bu gü ne yüz de 5 o lan bü yü me hý - zý da AK Par ti dö ne min de de de ðiþ me - miþ tir. Ni ha ye tin de Tür ki ye nin in sa ni ge liþ miþ lik sý ra la ma sýn da hâ lâ ve hâ lâ 92 nci sý ra da ol du ðu nu da as la ýs ka la ma - mak la zým... Ma dem iç di na mik le ri miz var dý da ne - den hâ lâ 50 yýl dýr ye ri miz de ça ký lý kal mý - þýz? Si ya set ku ru mu o tuz yýl dýr hal vet ol du - ðu 12 Ey lül a na ya sa sý ný ne den de ðiþ tir me - miþ? Bu mu is te di ði niz AB siz Tür ki ye tab lo - su? Ýn san ýn de ðe ri yok, mað du run du ru - mu dö nüþ mü yor i se te mel de de ði þen ne - dir? Si ya se te ye ni ek lem len me pe þin de ki çay lak la rýn za hi ri sta tü le ri mi? AK Par ti nin on yý lýn da iþ ka za la rýn da ö len 10 bin 804 iþ çi yi; OS TÝM ve Ý VE - DÝK te 20, Da vut pa þa da 21, Zon gul dak Ka ra don ma de nin de 30, E sen yurt ta 11, Ko zan da ö len beþ iþ çi yi, Er zu rum Aþ ka - le de ki beþ TE DAÞ gö rev li si ni i le 2010 yýl la rý a ra sýn da, i ki üç yaþ - la rýn da ki tam 12 kü çük ço cu ðun na sýl o - lup da rö ga ra dü þe rek ha ya tý ný kay bet ti ði - ni ne re ye ko ya ca ðýz? Ma dem ö lüm le re al dýr mý yor su nuz, ak lý nýz fik ri niz si ya set, o hâl de Baþ ba - kan Er do ðan ýn Myan mar a ne den git tik? di ye so ran kö þe ya za rý nýn iþ ten a týl ma sý ný pat ro nun dan fü tur suz ca ta - lep e den tav rý ný halk i ra de si ve ül ke di na mik le riy le de mok ra tik leþ me nin ne re si ne so kuþ tu ra ca ðýz? Ýn saf yok da u tan ma da mý kal ma dý? Dün ik bal i çin AB i yiy di, bu gün i se a - yak ba ðý. Çün kü ik bal per va ne le ri nin et ra fýn da un u fak ol duk la rý An ka ra öy le bu yu ru - yor... Mu rat Çe tin / Ta raf, E SAS i ti ba riy le Türk bü rok ra si si nin ve ö - zel lik le gü ven lik bü rok ra si si nin Tür ki ye de ya þa nan, baþ ta te rör ol mak ü ze re, bir çok top lum sal o la yý kav ra mak tan u zak bir an - la yý þa sa hip ol du ðu nu dü þü nü rüm. Yýl lar i çe ri sin de ge nel kur may baþ kan la - rýn dan kuv vet ko mu tan la rý na, va li ler den kay ma kam la ra, em ni yet mü dür le rin den, is tih ba rat çý la ra ka dar bu me se le le ri ko nu - þan la rýn söy le dik le ri ne ba kýl dý ðýn da in sa - nýn ü mit siz ol ma sý i çin bir çok se bep bu lu - na bi lir. Hiç ol maz sa ko nu yu bir gü ven lik me se le si o la rak an la ma sý ge re ken bu kad - ro la rýn, böy le bir kav ra yý þa sa hip ol ma ma - sý, bu so run la rýn ne den bu ka dar u za dý ðý - na, bu gü ne ka dar çö züm süz kal dý ðý na da - ir de bir fi kir ver mek te dir. Di yar ba kýr Em ni yet Mü dü rü nün tar tý - þý lan a çýk la ma la rý bi li ni yor. Tar týþ ma ya ka tý lan la rýn bir kýs mý, Em ni yet Mü dü - rü nün söy le dik le rin den te rör me se le si - nin mü ca de le et mek le çö zü le me ye ce ði so nu cu nu çý ka rýr ken, bir kýs mý da te rör - le mü ca de le et me ko nu mun da o lan in - san la rýn, bu tür yo rum lar yap ma sý ný yan lýþ bul du lar. Bü rok ra tik ta výr mý? Türk bü rok ra si si nin, ö zel lik le söz e di len bü rok ra tik kad ro la rý nýn te rör, et nik me se - le gi bi ko nu la rý sa de ce bir i da ri me se le o - la rak ve o nun bir u zan tý sý o la rak da a sa yiþ prob le mi þek lin de al gý la ma la rý, baþ lý ba þý - na cid di bir so run dur. Bu nun i çin dir ki, te rör me se le si gü ven lik bü rok ra si si nin zih ni ye tiy le çö zü le cek bir ko nu de ðil dir ve gü ven lik bü rok ra si si ne bý ra kýl dý ðýn da me - se le da ha da de rin le þip, ni te lik de ðiþ ti re rek baþ ka bir prob le me dö nüþ mek te dir. Te rör le mü ca de le yi yö ne ten le rin, te rö - ris ti böl ge nin hal kýn dan a yý ran, in san lar la doð ru dan doð ru ya güç lü bað lar ku ra rak o nu yal nýz laþ tý ran bir halk la i liþ ki ler po li ti - ka sý ný uy gu la ma sý, mü ca de le de ba þa rý a çý - sýn dan vaz ge çil mez ö ne me sa hip tir. Bu ko nu da Tür ki ye nin tec rü be sin de es ki Di - yar ba kýr Em ni yet Mü dü rü rah met li Gaf - far Ok kan ýn ye ri u nu tul maz dýr. Te rör le mü ca de le de te rö rün ni te li ði, ör güt sel ya pý sý, stra te ji ve tak tik le ri, i de o lo - ji si kav ran ma dan ve bu gü ne ka dar böl ge - de bü tün bu ö zel lik le ri ne da ya na rak kur - du ðu i liþ ki að la rý çö züm len me den, hiç bir halk la i liþ ki ler ça lýþ ma sý nýn ve bu na dö nük söz le rin, so ru nun çö zü mün de her han gi bir et ki si bu lun ma ya cak týr. Dev let ve in san Bu gün Tür ki ye de ðiþ miþ tir. De ði þim gi - de rek hýz ka zan mak ta dýr. Tür ki ye nin si - ya sal kül tü rün de güç lü bir ye ri o lan bü - rok ra si nin bu de ði þim kar þý sýn da en ras - yo nel dav ra ný þý be nim se me si, ya ni ken di fonk si yon la rýy la sý nýr lý gö rev a la nýn da ba - þa rý lý ol ma sý ge rek mek te dir. On lar dan, dev let ve in san lar o la ða nüs tü ba þa rý lar de - ðil, o la ðan o la ný ya ni ken di gö rev le ri ni ba - þa rýy la yap ma la rý ný bek le mek te dir. Gü ney do ðu da te rör le et nik me se le a ra - sýn da ki i liþ ki le rin, bu gün ge li nen a þa ma da ya pý lan yan lýþ lar la cid di bir ça re siz lik sen - dro mu nun ya þan ma sý na yol aç tý ðý ný, bu - nun da gi de rek duy gu sal bö lün me gi bi ay - rý lýk çý ve ö te ki leþ ti ri ci tu tum lar ya rat tý ðý ný, böl ge de gö rev li bü rok rat la rýn ön ce lik le an la ma la rý ge re kir. Te rör le mü ca de le de ba þa rý lý ol mak, te rö rün ya pý sý ve böl ge nin psi ko lo ji si an la þýl ma dan müm kün o la maz. Di yar ba kýr Em ni yet Mü dü rü nün dü - þün ce le ri ni i yi ni yet li söy le di ðin den kuþ ku duy ma mak ge re kir. Bu böl ge nin in san la - rýy la duy gu sal bað kur mak, halk la i liþ ki ler ge liþ tir mek i çin bir ön þart o la rak fay da lý o la bi le ce ði gi bi, þüp he siz ki in sa ni bir ta - výr dýr. Bu ra da as la u nu tul ma ma sý ge re ken i se, mü ca de le nin kad ro la rý nýn na sýl bir me se ley le kar þý kar þý ya ol duk la rý ný an la - ma la rýy la, ko nu nun bir halk la i liþ ki ler ça - lýþ ma sý nýn çok ö te sin de ol ma sýy la il gi li dir. Bü rok ra týn si ya se tin sa ha sý na u zan ma sý i se, bü rok ra týn dra ma düþ tü ðü yer dir. Ve dat Bil gin / Bu gün, TÜRKÝYE NÝN son 10 yýl da ta kip et ti - ði po li ti ka dan ay rý lýp gel di ði nok ta, dýþ po li ti ka yý teþ rih ma sa sý na ya týr - ma yý ge rek ti ri yor. Dýþ po li ti ka nýn ya - pý cý la rý ve ic ra cý la rý hak kýn da su i zan bes le mi yo ruz. As lo lan hüs nü zan dýr. An cak a mel ler ni yet le re gö re öl çül - dü ðü gi bi, so nuç la rý na (ha va tim) gö - re de öl çü lür. Pe kâ lâ, i yi ni yet le kö tü bir so nuç a lý na bi lir. Bu du rum da ha - ta yý su i zan bes le ye rek ni yet te de ðil, ta kip e di len u sul ve yak la þým da a ra - mak ge re kir, bu yüz den u sul e sa sa ta kad düm e der. U sul, üs lup ve yak la þým ba ký mýn dan e le a lýn dý ðýn - da za hir de þu tu tum ve yak la þý mýn son dö nem dýþ po li ti ka sý na a rýz ol - du ðu nu mü þa he de e de bi li riz: 1) Se ni a dam et me ye gel dim, sö zü mü din le, yok sa se ni te dip e der, ge re - kir se si lah lý mu ha le fet le de vi ri rim; 2) De di ði mi yap, yok sa as ke ri mü - da ha le de bu lu nu rum; 3) Çok i le ri git me, be nim ar kam da dün ya im - pa ra tor lu ðu var dýr, NA TO yu ça ðý - rýr se ni dö ve rim. Bu kö þe de e ni ne bo yu na e le al dýk, bir yö ne ti mi de ðiþ tir me nin ve ya bir re ji mi dö nüþ tür me nin si lah lý a yak - lan ma dý þýn da bir den faz la yol ve yön te mi var dýr. Biz böl ge nin pat ro - nu de ði liz, kim se de bi zi ken di sa - hi bi gör mü yor; 400 se ne i yi-kö tü bir lik te ol du ðu muz halk top lu luk - la rý mo dern ta rih i çin de kök lü de - ði þim ler ge çir miþ ler dir. Ge çen za - man zar fýn da ta bir ca iz se köp rü - nün al týn dan e pey su geç miþ. Böl - ge de ki bü tün ül ke ler u lus dev le te sa hip tir ler. Biz ha la on la rý dev let bi le ka bul et mi yo ruz, oy sa böl ge - nin üç güç lü ül ke si Tür ki ye, Ý ran ve Mý sýr ýn da sa hip ol duk la rý dev let - ler, on la rý ta rih te güç lü ký lan ge le - nek sel dev let form la rý na sa hip de - ðil dir ler, bu üç ül ke de bi rer u lus dev let tir ler, böl ge nin di ðer i ri li u - fak lý dev let le ri gi bi. Bir top lu lu ðu güç lü ve a van taj lý ký lan ah la ki i de al - le ri, be þe ri po tan si yel le ri dir; yok sa ta ri hi, coð raf ya sý ve ya dev let for mu de ðil dir. U lus dev let dö ne min de her ül ke ve o nun dev le ti ken di ni dün ya nýn mer ke zi sa yar, stra te jik o la rak kri - tik yer de gö rür, be lir le yi ci ve ö - nem li bu lur. Bir Ür dün lü ye so run, si ze ül ke si nin öy le bir res mi ni çi zer ki, bu res me gö re Ür dün de ðil böl - ge nin, dün ya nýn mer ke zi dir; Ür - dün ta ri hi bü tün me de ni yet le rin be þi ði dir; ge liþ me ler Ür dün dev let ri ca li nin ve re ce ði ka ra ra bað lý dýr vs. Bun la rý din le yin ce der si niz ki, Ya - hu ben bu laf la rýn hep si ni bi zim ki - ler den de yýl lar dýr du yu yo rum. U - lus dev let for mu tek tir, her yer de ay ný ka rak ter de sah ne ye ko nu lur. Bü tün u lus dev let ler yurt taþ la rý na ya lan söy ler, ta ri hi ef sa ne ler ü re tir, ka ba da yý lýk ya par. Ge le nek sel za man lar da in san lar ve sos yal grup lar þa hýs la ra ve ha ne - dan la ra men sup o lur lar dý, bu on la - rý çok ra hat sýz et mez di. Be ni Ü - mey ye, Ab ba so ðul la rý, Sel çuk lu lar, Sa fe vi ler ve ya Os ma no ðul la rý. Bun - lar ha ne dan dý, ha ne da na men sup ol mak ki þi nin ve gru bun on to lo jik kim li ðin den, di lin den vaz geç me yi ge rek tir mez di. Si ya si he ge mon ya ne re dey se i da re den i ba ret ti. U lus dev let za ma nýn da si ya si hâ ki mi yet nü fuz e di ci dir, yay gýn dýr ve hâ ki - mi yet al týn da ki grup la rý a si mi le et - me yi he def ler, üs te lik ik ti sa di sö - mü rü kit le sel dir. Böy le o lun ca her - kes u lus dev let o la rak ör güt len miþ - se ne kü çük bir A rap ül ke si ken di ni ö nem siz sa yar ne de va sa bir Ý ran ve ya Mý sýr. Mo dern dev let te u lus bi lin ci ön de dir, ref leks ler ve tep ki - ler de u lu sal dýr. Hak kav ra mý men fa a te da yan dý ðýn dan, u lu sal çý - kar u lu sal hak o la rak al gý la nýr, bi ri - nin iç iþ le ri ne ka rýþ tý ðý nýz da o nun hak la rý na te ca vüz et miþ sa yý lýr sý nýz. Bir yö ne ti mi si lah la de ðiþ tir me ye kal kýþ tý ðý nýz da kar þý nýz da ay ný sa ha ü ze rin de u lu sal çý ka rý o lan baþ ka böl ge ül ke le ri ni ve kü re sel güç le ri bu lur su nuz. Ý ki de bir NA TO ar - kam da de mek zan ne dil di ði gi bi et - ki li bir koz de ðil dir. Böl ge halk la rý Af ga nis tan ve Pa kis tan a ba kýp NA - TO dan kor ka bi lir, a ma as la bu sa - vaþ ma ki ne sin den hoþ lan maz, o - nun la teh dit et mek Tür ki ye ye i ti bar kay bet ti rir, böl ge den u zak laþ tý rýr. Sý ra la dý ðý mýz yak la þým da ki bir, ka ba güç le teh dit, bo yun eð dir me ton la rý hâ kim o lup kar þý lýk lý iþ bir - li ði, te va zuy la mü za ke re, so run la - ra or tak çö züm a ra ma, ba zý ko nu - la rý za ma na yay ma, böl ge ül ke le - riy le pay laþ ma ve mu ha ta bý þah si - yet sa hi bi gör me gi bi ton lar za yýf - týr. Po li ti ka ya pý cý la rý ve on la rýn pro pa gan da ma ki ne si nin o pe ra - tör le ri Du run, bu cad de çýk maz so kak di ye ken di le ri ne ses le nen - le ri ba rýþ se ver ler di ye kü çüm sü - yor lar. A ma as lo lan ba rýþ (Ve ssul hü hay run) de ðil mi? Da ha sý, dýþ po li ti ka nýn mu ha fa - za kâr po zi ti vizm in de rin et ki si ne gir miþ ol ma sý dýr. A li Bu laç / Za man, Ýk bal per va ne le ri nin kri ter le ri ne AB nef re ti de gir di Dýþ po li ti ka da üs lup ve yak la þým ha ta la rý Politika yapýcýlarý ve onlarýn propaganda makinesinin operatörleri Durun, bu cadde çýkmaz sokak diye kendilerine seslenenleri barýþseverler diye küçümsüyorlar. Ama aslolan barýþ deðil mi? Madem iç dinamiklerimiz vardý da neden hâlâ 50 yýldýr yerimizde çakýlý kalmýþýz? Bu mu istediðiniz AB siz Türkiye tablosu? Te rör ve bü rok ra si Terör güvenlik bürokrasisinin zihniyetiyle çözülecek bir konu deðildir ve güvenlik bürokrasisine býrakýldýðýnda mesele daha da derinleþip, nitelik deðiþtirerek baþka bir probleme dönüþmektedir. Dosya No : 2008/480 Örnek No:27 Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi, Niteliði, Kýymeti ve Önemli Özellikleri: 1-Tapu Kaydý : Bursa Ýli, Ýznik ilçesi, Müþküle Köyü, Köy Ýçi Mevkii, yüzölçümü M2, Parsel 2997, Cilt 31. Sayfa 2997, Zeytinlik ve biriket ev Vasfýndaki Taþýnmazýn Tam Hissesi 20/12/2001 TARÝH VE 2731 YEVMÝYELÝ ÝPOTEK Hali Hazýr Durumu : 2997 Parsel :Tapu kaydýnda zeytinlik ve biriket ev olarak görünen taþýnmaz köy yerleþim alanýnda kadastro yoluna cepheli olup taþýnmaz üzerinde yaklaþýk 110 m 2 zemin inþaatlý 2 katlý çatýsýz betonarme bina Ýle bahçesinde tek katlý yaklaþýk 60 m 2 zemin inþaat alanlý halen içerisinde oturulan basit bina mevcuutur. Ýmar Durumu : Plansýz Alanlar lmar Yönetmeliði Hükümlerine tabi olup imar planý yoktur. Muhammen Bedeli : ,00 TL K.D.V Oraný: % 18 Satýþ Saati : 16:10-16:20 Arasý Satýþ Þartlarý : 1-Satýþ gü nü yu karý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da Ýz nik A da let Sa ra yý ic ra Mü dür lü ðü Ö nü ÝZ NÝK / BUR SA ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy - le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min edi len de ðe rin %60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü Ýz nik A dalet Sa ra yý ic ra Mü - dür lü ðü ö nü ÝZ NÝK / BUR SA ad re sin de yu karýda be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca - ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na iha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþt rma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-Artýrmaya iþtirak edecek le rin, tah min e di len kýy me tin %20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ta pu Har cý a lý cý pa yý, Ý ha le Dam ga Ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve Tel laliye Ücreti ve Tapu Harcý satýcý payý satýþ bedelinden ödenir. 3-Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer Ýl gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4-Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i - ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa izi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril diði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o l u nur. Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb ligat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur (Ý ÝK m.126) (*) Ýl gili ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hi ple ri de da hil dir. B: ÝZNÝK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar

12 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu Y HP Clo udsy stem ter cih e di li yor BT alt ya pý la rý çö züm sað la yý cý sý ve HP Clo u da gi le iþ or ta ðý La tisys, kul la ný cý la rý na bu lut ve yö ne ti len hos ting hiz met le ri sun mak ü ze re HP Clo udsy stem ý ter cih et ti. HP Clo udsy stem kul la ným ser ti fi ka sý a lan La tisys, bü yük þir ket ler den or ta öl çek li iþ let me ler ve ka mu ku ru luþ la rý na u za nan ge niþ bir yel pa ze de ki ku rum la ra en üst dü zey de gü ven lik sað la yan son tek no lo ji ü rün plat form la rýy la BT alt ya pý sý çö züm le ri su nu yor. La tisys bu çö züm ler de; or tak yer le þim, yö ne ti len hos ting, yö ne ti len ser vis ler, fe la ket ten kur tar ma ve ku rum sal bu lut ka te go ri le ri ni kap sa yan bir hiz met plat for mu kul la ný yor. HP Clo udsy stem, La tisys e sa nal kay nak lar dan fi zik sel ya pý la ra ka dar her a lan da ih ti yaç duy du ðu bü tün le þik do na ným ha vu zu nu sað lý yor. HP Clo udsy stem, do na ným kay nak la rý ný ih ti ya ca gö re o to ma tik a ta ma, eþ gü düm le me, sis tem ba sit leþ tir me ve ta le be gö re a nýn da öl çek le me gi bi ge liþ miþ se çe nek ler su nu yor. HP Clo udsy stem, en teg re ya zý lým, su nu cu, de po la ma ve að çö züm le ri port fö yü i le þir ket le rin yö ne ti len bu lut hiz met le ri i çin Tos hi ba dün ya nýn ilk 1 TB Hybrid HDD i ni pa za ra sun du! NAND flash bel lek i le en teg re HDD, hem ka pa si te hem de per for mans a çý sýn dan tat min e di ci so nuç lar ve ri yor Tos hi ba, ma sa üs tü ve di züs tü bil gi sa yar la ra da ha yük sek hýz da o ku ma ve yaz ma per for man sý sað la ya cak i ki 2.5 hib rit sü rü cü yü pi ya sa ya su nu yor. Yük sek ka pa si te li sa bit disk sü rü cü le ri i le NAND flash bel le ði tek bir göv de de bi ra ra ya ge ti ren ye ni sü rü cü ler, 1 te raby te*1 (TB) ve 750 gi gaby te (GB) ka pa si te ye sa hip. Ye ni sü rü cü ler 1TB MQ01ABD100H ve 750GB MQ01ABD075H yük sek ka pa si te sun mak i çin sa bit disk ler den ve yük sek hýz da ve ri iþ le me yi sað la mak i çin 8GB NAND flash bel lek ler den ya rar la ný yor. Böy le ce, denk ka pa si te li Tos hi ba sa bit disk sü rü cü le rin den yak la þýk üç kat da ha hýz lý o ku ma ve yaz ma sü re le ri ne u la þý lý yor. Ye ni hib rit sü rü cü, bil gi sa yar lar da uy gu la ma baþ lat ma sü re si ni yak la þýk %40 a zal tý yor. 2.5 bi çim kat sa yý sý ve yük sek ka pa si te ye sa hip ye ni sü rü cü ler, ta þý na bi lir ve ma sa üs tü bil gi sa yar lar i çin al ter na tif yük sek per for mans se çe nek le ri o la rak pi ya sa da yer e di ne cek ler. Ýþ lem sý ra sýn da ve ri, Hib rit Sü rü cü nün üç bel lek kat ma nýn dan bi ri ne tah sis e di li yor: DRAM a ra bel lek, NAND flash bel lek ve ya man ye tik disk or ta mý. Bu sü reç, kul la ný cý nýn ve ri e ri þim þek li ni di na mik bi çim de öð re ne rek ve ri yi bu na uy gun sý ra da de po la yan öz gün bir al go rit ma sa ye sin de ge liþ ti ri li yor. Yük sek hýz da ve ri e ri þi mi, sýk e ri þi len ve ri le rin NAND flash bel lek te de po lan ma sý i le sað la ný yor. Gü nü müz bil gi sa yar la rý nýn, her ge çen gün hýz la ar týþ gös te ren en hýz lý CPU ve gra fik iþ lem ci le rin ta lep le ri ni kar þý la ya bi le cek o ku ma/yaz ma per for man sý ný sað la ya bi len ve bir den faz la HD vi de o ve ben ze ri di ðer zen gin ve ri kay nak la rý ný i da re e de bi len de po la ma ka pa si te le ri ne o lan ta lep le ri kar þý la ma sý ge re ki yor. Son tek no lo ji ü rü nü NAND flash bel le ðin sað la dý ðý si ner ji i le ye ni ne sil iþ lem tek no lo ji si ve en ye ni kü çült me tek ni ði kul la ný la rak ü re ti len yük sek hýz ve yük sek ka pa si te ye sa hip HDD i le Tos hi ba, ku rum sal müþ te ri le ri ve tü ke ti ci le ri ne, bir HDD sü rü cü nün yük sek ka pa si te si ne ve bir SSD nin yük sek ve ri e ri þim hý zý na sa hip hib rit sü rü cü çö zü mü su nu yor. ken di a çýk plat for mu nu ku ra rak, bu plat for mu ih ti ya ca gö re ö zel leþ tir me si ne im kan ta ný yor. HP Clo udsy stem ýn ay rýl maz bir par ça sý o lan HP Bü tün le þik Alt ya pý lar mi ma ri si; ö zel, yö ne ti len bu lut (dýþ kay nak la sað la nan bu lut hiz met le ri) ve ge nel bu lut i le ge le nek sel BT alt ya pý la rý nýn tek tek ve ge re kir se hep bir a ra da kul la nýl ma sý na i zin ve ri yor. Bu da iþ yü kü nün, an lýk o lu þan ih ti yaç la ra gö re, kul la na bi lir kay nak lar a ra sýn da hýz la pay la þýl ma sý na ve di na mik öl çek le me ye o la nak sað lý yor. La tisys, HP Clo udsy stem plat for mu i le müþ te ri le ri ne mar ka dan ba ðým sýz çok sa yý da se çe nek sun ma ya baþ la dý (VMwa re, Mic ro soft Hyper-V vb.). Böy le ce, La tisys müþ te ri le ri de ken di le ri ne öz gü ih ti yaç la rý na en uy gun se çe nek le ri kul la na rak bu lu ta hýz la ge çiþ yap ma im ka ný na ka vuþ tu. La tisys Tek nik Sis tem ler Baþ kan Yar dým - cý sý Chris ti an Te eft, ko nuy la il gi li a çýk la ma sýn da þun la rý söy le di: Bu gün iþ sü reç le ri i na nýl maz öl çü de hýz lan dý; BT di rek tör le ri nin az kay nak la hem da ha faz la sý ný yap ma sý, hem de çok da ha hýz lý yap ma sý ge re ki yor. Bir hiz met sað la yý cý ve hos ting þir ke ti o la rak, git tik çe ar tan sa yý da ku ru mun, iþ ge liþ tir me yi teþ vik e den uy gu la ma la rý hýz la ve ko lay ca ku ra bil me si i çin bu lut a van ta jýn dan ya rar lan mak is te di ði ni gö rü yo ruz. HP Clo udsy stem, La tisys in self ser vis BT ta le bi ni kar þý la ma sý ný ve çok bü yük öl çek li ya pý lar da ku rum sal per for mans sun ma sý ný sað la ya rak þir ke tin far ký ný or ta ya koy du. HP Clo udsy stem, La tisys e þu a van taj la rý sað lý yor: l Bu lut bi li þim de kul la ný lan fark lý kay nak ha vuz la rý nýn, o to ma tik kon fi gü ras yo nu i le ih ti ya ca gö re ö zel leþ ti - ri le bil me si ve bu sü re cin son de re ce ba sit, kul la nýþ lý bir sis tem le yö ne til me si. l HP 3PAR de po la ma i le sa ni ye de mak si mum bin ve ri gir di/çýk tý des te ði (I - OpS), ve ri yaz ma/o ku ma iþ lem le rin de bek le me sü re si nin ký sal týl ma sý, sta bil plat form ve üs tün ba kým / o na rým per for man sý. l HP Pro Li ant su nu cu la rýn ken di ni yö net me ve ta kip et me ö zel li ði sa ye sin de, sis tem yö ne ti ci le ri ne za man ta sar ru fu im ka ný ve ve ri mer ke zi ne her an her yer den e ri þim ko lay lý ðý l Plan lan ma mýþ hiz met ak sa ma la rý ve ya iþ kay bý na yol aç ma dan, ih ti ya ca gö re öl çek le ne bi len bir plat form çö zü müy le, müþ te ri ta lep le ri nin di na mik o la rak kar þý lan ma sý ve iþ yü kü da ðý tý mýn da es nek lik ka za nýl ma sý. Ay ný za man da HP Clo u da gi le iþ or tak la rýn dan bi ri o lan La tisys, bu prog ram çer çe ve sin de di ðer ser vis sað la yý cý la ra da ör nek o lu yor, HP glo bal sa týþ e ki bi ve sa týþ ka na lý að la rýy la iþ bir li ði ya pa rak pa zar pa yý ný ge liþ ti ri yor. HP Clo u da gi le, þir ket le rin bu lu ta ha zýr alt ya pý ve çö züm ler le pa za ra u laþ ma sý ný hýz lan dý rý yor. Sa na gü ven sem de çev re ye gü ven mi yo rum O+K Re se arch ta ra fýn dan ya pý lan a raþ týr ma ya gö re, kul la ný cý la rýn %32 si bil gi sa yar la rý na vi rüs bu laþ mýþ de po la ma ay gýt la rý bað lý yor. Ay ný a raþ týr ma, or tak Wi-Fi a lan la rýn da da kul la ný cý la rýn si ber sal dý rý teh di di al týn da ol du ðu nu or ta ya ko yu yor. O+K Re se arch ta ra fýn dan, ya pý lan bir a raþ týr ma ya gö re, vi rüs le rin ye ni ad res le ri de po la ma ay gýt la rý. Ya pý lan ça lýþ ma ya gö re, kul la ný cý lar ken di bil gi sa yar la rý nýn gü ven lik ko ru ma sý nýn tam ol du ðun dan e min ol sa lar da, ar ka daþ lar ya da a i le den a lý nan vi rüs lü bir USB sü rü cü, bil gi sa yar lar da ve ri kay bý na yol a ça bi li yor. An ket so nuç la rý da bu nun doð ru lu ðu nu or ta ya ko yu yor. Öy le ki ça lýþ ma ya ka tý lan la rýn %32 si, bu gü ne ka dar en az 1 kez vi rüs lü flash sü rü cü ler ne de niy le prob lem ya þa mýþ. SUÇ LU ME RAK LI BÝR ÝÞ AR KA DA ÞI DA O LA BÝ LÝR! Kul la ný cý lar, kla sik si ber teh dit le rin ya ný sý ra ki þi sel ve ri le ri ne ve on la rýn de po lan dý ðý ci haz la ra i zin siz e ri þim den de en di þe e di yor. A raþ týr ma ya gö re bu so run, ma sa üs tü ve di züs tü bil gi sa yar kul la ný cý la rý nýn %14 ü nü, tab let kul la ný cý la rý nýn %12 si ni ve a kýl lý te le fon kul la ný cý sý o lup an ke te ka tý lan la rýn %10 u nu et ki le miþ. Ý zin siz e ri þi min her za man bir vi rüs bu laþ ma sýy la ger çek leþ me di ði u nu tul ma ma lý. Suç lu, me rak lý bir iþ ar ka da þý ya da ka yýp ci ha zý ný zý bu lan bir ya ban cý da çý ka bi li yor. Bu se bep le, en et ki li gü ven lik yo lu nun dos ya la rý krip to al tý na al mak ol du ðu a çýk la ný yor. Üs te lik bu iþ le mi yap mak, Kas persky PU RE ya da Kas persky In ter net Se cu rity 2013 gi bi bu tip ö zel lik le ri stan dart o la rak ba rýn dý ran komp le gü ven - lik ya zý lým la rý sa ye sin de ol duk ça ko lay. Ay ný za man da, mo bil ci haz lar da ki bil gi yi ko ru mak i çin o luþ tu rul muþ hýr sýz lý ða kar þý ö zel ya zý lým lar da mev cut. KAH VE KEY FÝ NÝZ ZE HÝR OL MA SIN Kul la ný cý ve ri le ri ni çal mak i çin nis pe ten yay gýn o lan bir di ðer me tod i se, ö zel lik le Wi- Fi gi bi kab lo suz að lar da ki ve ri le re sal dýr mak. Gü nü müz de ka fe, res to ran ve di ðer a çýk a lan lar a ra sýn da, þif re ya da krip to la ma kul la ný lan e ri þim nok ta la rý su nu yor ol duk la rý ný söy le mek zor. Bu du rum ay ný za man da, her ke sin bu að la rý kul la na bi le ce ði an la mý na ge li yor. Ký sa ca sý si ber suç lu lar i çin bu að lar da ki tra fi ði iz le mek ve bu na sal dýr mak da ol duk ça ko lay. O+K Re se arch uz man la rý, a kýl lý te le fon kul la ný cý la rý nýn %46 sý nýn ve tab let kul la ný cý la rý nýn %48 i nin þif re siz a çýk að la rý kul lan dý ðý ný or ta ya ko yu yor. Di züs tü bil gi sa yar kul la ný cý la rý nýn da %29 u da üc ret siz Wi-Fi hiz met le rin den fay da la ný yor. Da ha sý, ka tý lým cý la rýn ya rý dan faz la sý, bu að la rý haf ta da 2-3 de fa kul la ný yor. Bu du rum, üc ret siz Wi-Fi að la rý nýn o luþ tur du ðu teh li ke yi a çýk ça or ta ya ko yu yor. Oy sa kab lo suz að lar söz ko nu su ol du ðun da, ve ri le ri ni ze sal dý rýl ma sý ný en gel le me nin yo lu, ba sit bir bi çim de, gü ven lik li e ri þim nok ta la rý kul lan mak tan ge çi yor. KOMP LE GÜ VEN LÝK ÞART! A raþ týr ma so nuç la rý a çýk ça gös te ri yor ki, kul la ný cý lar ken di gü ven lik le ri ni sað la mýþ ol sa lar da, çev re de ki teh dit ler ne de niy le si ber sal dý rý lar dan ko ru na mý yor. Ki þi le rin ö zel ve ri le ri nin ko run ma sý i çin stan dart bir za rar lý ya zý lým kar þý tý çö züm den faz la sý nýn ge rek ti ði or ta da. Çev ri mi çi ve ri pay la þý mý ný gü ven ce al tý na al mak, fi nan sal iþ lem le ri ko ru mak, vi rüs lü ve do lan dý rý cý lýk a maç lý in ter net si te le ri ni blo ke et mek gi bi ö zel lik le rin hep si ni i çe ren pa ket le re ih ti yaç ar tý yor. O+K Re se arch ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len a raþ týr ma nýn tam ra po ru na a þa ðý da ki link ten u la þý la bi lir: persky.com/down lo ads/pdf/kas perskylab-ok-con su mer-sur vey-re port-eng-fi nal.pdf PROGRAM TANITIMI Kas persky Se cu rity Scan KAS PERSKY Se cu rity Scan, bil gi sa yar lar da ki gü ven lik en di þe le ri ni çif te de ne tim le or ta dan kal dý ran üc ret siz bir a raç Bu ü rün, da ha ön ce an ti-vi rüs çö zü mü kul lan ma mýþ, þu an ki gü ven lik ya zý lým la rý hak kýn da þüp he le ri o lan ve ya gü ven lik çö züm le rin de al ter na tif a ra yan kul la ný cý lar i çin i de al. Ye ni kul la ný cý la rý ya zý lým tek no lo ji le ri li de ri Kas persky Lab en düs tri siy le de ta nýþ týr ma yý he def le yen Kas persky Se cu rity Scan, uy gu la ma ko lay lý ðýy la da ra kip le rin den ay rý lý yor. Bu ü rü nü bil gi sa ya ra kur mak ve sil mek ol duk ça ko lay... Bu ü rün; kul la ný cý la rý u ya rý yor ve yol gös te ri yor!.. Kas persky nin bu üc ret siz ü rü nü, kul la ný cý la rýn bil gi sa yar la rý nýn gü ven lik du ru mu nu kon trol et me le ri ne fýr sat sað la dý ðý gi bi her han gi bir teh di de kar þý on la rý he men u ya rý yor ve Kas persky Lab den ger çek za man lý gü ven lik çö zü mü bul ma la rý i çin yar dým cý o lu yor. Üc ret siz an ti-vi rüs çö züm le ri ni ter cih e den ler mut la ka kul lan ma lý. Yük le me den he men son ra, Kas persky Se cu rity Scan sis te mi de net le mek; za rar lý prog ram la rý, Win dows gü ven lik du ru mu nu ve po pü ler prog ram lar da ki has sa si yet le ri ta ra mak i çin ha zýr du ru ma ge çi yor. Var sa yý lan a yar la ra uy gun o la rak, sis tem ta ra ma sý haf ta da üç kez o to ma tik o la rak, i ki kez de ar ka plan mo dun da ta mam la ný yor. Bu a yar la rýn kul la ný cý lar ta ra fýn dan mo di fi ye e di le bil di ði ni de ek le ye lim. Ay ný za man da, sis te mi hýz lý o la rak ya da ta ma men ta ra mak da müm kün Son ya pý lan a raþ týr ma la ra gö re, dün ya ü ze rin de ki kul la ný cý la rýn %60 ý üc ret siz gü ven lik ya zý lým la rý ný ter cih e di yor. An cak bu tarz çö züm ler en üst dü zey de ki gü ven li ði sað la mak ko nu sun da ye ter siz ka lý yor. Ör ne ðin, AV-Test.org ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri len üc ret siz gü ven lik ya zý lým la rý hak kýn da ki ba ðým sýz de ðer len dir me, en po pü ler üc ret siz an ti-vi rüs ya zý lým la rý nýn bi le bir çok za rar lý ya zý lý mý tes pit e de me di ði ni gös te ri yor. Bu ve ben ze ri üc ret siz ü rün le ri ter cih e den kul la ný cý la ra, pe ri yo dik o la rak gü ven lik du ru mu kon tro lü, gü ven lik im kân la rý ný kar þý laþ týr ma ve göz den ge çir me ö zel lik le riy le Kas persky Se cu rity Scan i kul lan ma la rý ö ne ri li yor. Kas persky Se cu rity Scan, Kas persky Lab in res mî web si te sin de üc ret siz yük le me i çin mev cut tur. Da ha faz la bil gi i çin: persky.com/se cu rity-scan ad re si ni zi ya ret e de bi lir si niz. BÝLÝÞÝM HABER Gö rün mez düþ ma na ha zýr mý sý nýz? BU LUT gü ven li ði nin li der le rin den Trend Mic ro, ger çek bir o lay dan e sas a lý na rak ha zýr la dý ðý ký sa film le 60 mil yon do lar dan faz la za ra ra se bep o lan si ber sal dý rý yý göz ler ö nü ne se ri yor. Si ber dün ya da ço ðu kim se nin far kýn da bi le ol ma dý ðý bir sa vaþ sü rü yor. Po li tik, e ko no mik ya da sos yo lo jik et ki ler ne de niy le dün ya ça pýn da in san la rýn bir a ra ya ge le rek pro tes to lar da bu lun du ðu sal dý rý la rýn ya ný sý ra, ve ri ya da doð ru dan pa ra çal mak i çin gi ri þim de bu lu nan bir çok sal dýr gan, si ber suç lu sis tem le re sýz mak i çin fýr sat kol lu yor. Gün geç tik çe sal dý rý lar he def li ve sis te ma tik hâ le ge lir ken, sal dýr gan la rýn yön tem le ri ol duk ça kar ma þýk bir hâl a lý yor. Trend Mic ro, ký sa bir sü re ön ce sal dý rý la ra he def o lan ve 60 mil yon do lar dan faz la za rar e den þir ke tin öy kü sü nü fil me al dý. Film de, sal dýr gan la rýn he def a lý nan þir ke ti ne den li de tay lý in ce le dik le ri, han gi yön tem ler le gü ven lik du va rý ný aþ ma ya ça lýþ týk la rý ne fes ke sen bir kur guy la ak ta rý lý yor. Trend Mic ro Gü ven lik A raþ týr ma la rý ve Ý le ti þim Di rek tö rü Rik Fer gu son, iz le yi ci le re tüm sü re ci a çýk lar ken, bu tür sal dý rý lar ve sal dýr gan lar kar þý sýn da ne ler ya pýl ma sý ge rek ti ðiy le il gi li i puç la rý ve ri yor. Ger çek bir o lay e sas a lý na rak ha zýr la nan film de, sal dýr gan la rýn he men her yo lu de ne ye rek sis te me sýz ma la rý ak ta rý lýr ken, ya pý lan an ket ler, þir ket le rin %70 in den faz la sý nýn böy le bir o la ya ha zýr lýk lý ol ma dý ðý ný gös te ri yor. Türk çe alt ya zý lý ký sa fil mi iz le mek i çin u tu.be/gkrv5it FU FI ad re si ni kul la na bi lir si niz.

13 Y A Ý LE SAÐ LIK 13 Þiþ man lýk, me me kan se ri se be bi Ve li ler, ki tap o ku ya rak ço cuk la rý na ör nek o la cak KARS Ö zel Sul tan Al pars lan Ko le ji nde öð ren ci ve li le ri, ki tap o ku ya rak ço cuk la rý na ör nek o la cak. Ko lej Reh ber Öð ret me ni Ha cer Çe lik, ve li le rin boþ va kit le ri ni ki tap o ku ya rak de ðer len di rip yav ru - la rý nýn ki tap o ku ma a lýþ kan lý ðý ka zan ma la rý na yar dým cý o la cak la rý ný söy le di. Çe lik, kam pan ya ya il - gi nin bek len ti nin ü ze rin de ol du ðu nu söy le di. Kars Ö zel Sul tan Al pars lan Ko le ji Reh ber Öð ret me - ni Ha cer Çe lik, pro je ye baþ lar ken, ön ce ve li le re, Prof. Dr. Nev zat Tar han ýn A i le O ku lu ad lý ki ta bý - ný o ku ma la rý ný ö ner dik le ri ni i fa de e de rek, Bu kam pan ya, o ku lu muz da ilk de fa uy gu la ný yor. Bu çer çe ve de, 17 Ka sým a ka dar bu ki ta bý o ku ya cak o lan ve li le ri miz, 17 Ka sým Cu mar te si gü nü ki tap de ðer len dir me sý na vý na ka tý la rak çe þit li he di ye ler de ka za na cak lar de di. Bu ra da a maç la rý nýn, a i - le bi rey le ri ni ki tap o ku ma ya yön len di rir ken öð ren ci le ri ne ör nek teþ kil et me le ri ni sað la mak ol du - ðu nu vur gu la yan Çe lik, Ki tap o ku ma, dü þün ce le ri ol gun laþ tý rýr. O ku ma, dü þün ce yi bes le yen, ge - liþ ti ren ve ça buk laþ tý ran a na kay nak lar dan bi ri dir. Ki tap o ku ma bi zi bir bi len ya par. Bil gi da ðar - cý ðý mý zý ve ke li me ha zi ne mi zi zen gin leþ ti rir. An la ma gü cü mü zü ve ko nuþ ma ye te ne ði mi zi kuv - vet len di rir. Ge nel kül tü rü mü zü ar tý rýr. Et kin ve et ki li bir in san ol ma nýn yol la rý ný a çar. Dün ya ya ba - kýþ a çý mý zý de ðiþ ti rir. Top lum sal i liþ ki le ri mi zin ka li te si ni ar tý rýr. O kul ha ya týn da ki ba þa rý la rý pe kiþ - ti rir. O ku mak haz duy ma ya, zih ni mi zi süs le me ye, ka rar ver me ye te nek le ri mi zi ge liþ tir me ye ya - rar. Ýn sa ný ol gun laþ tý rýr, er dem li ký lar. di ye ko nuþ tu. Kars / ci han TRAK YA Ü ni ver si te si (TÜ) Me di kal On ko lo ji Bi lim Da lý Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Ser naz U zu noð lu, þiþ man ka dýn lar da me me kan se ri ris ki nin da ha yük sek ol du ðu nu be lir te rek, ki lo ya bað lý o la rak ös tro jen hor mo nu nun yük sel me siy le me me kan se ri ne ya ka lan ma ris ki nin art tý ðý ný söy le di. U zu noð lu, me me kan se ri nin me me do ku sun da ki hüc re le rin kon trol dý þý ço ðal ma sý ve vü cu dun baþ ka bö lüm le ri ne ya yýl ma sýy la o luþ tu ðu nu i fa de e de rek, me me kan se ri nin ö lü me ne den o lan kan ser tür le ri a ra sýn da ak ci ðer kan se rin den son ra 2. sý ra da yer al dý ðý ný an lat tý. Ge liþ miþ ül ke ler de ki ka dýn lar da kan ser va ka la rý nýn da ha sýk gö rül dü ðü ne dik ka ti çe ken U zu noð lu, Tür ki ye de de do ðu ya o ran la ba tý da da ha faz la ka dý nýn me me kan se ri ol du ðu nu, hayat tar zý nýn ar týþ ta et ki li ol du ðu nun dü þü nül dü ðü nü bil dir di. U zu noð lu, o be zi te nin me me kan se rin de ki en bü yük risk fak tör le rin den bi ri ol du ðu nu be lir te rek, ö zel lik le ki lo lu ba yan la rýn dü zen li eg zer siz yap ma la rý ge rek ti ði ni di le ge tir di. Þiþ man ka dýn lar da me me kan se ri ris ki da ha yük sek di yen U zu noð lu, Ka dýn lar da sal gý la nan bir ta kým hor mon lar, ki lo lu ba yan lar da da ha faz la ös tro je ne dö nü þür. Ki lo ya bað lý o la rak ös tro jen hor mo nu vü cut ta yük sel dik çe me me kan se ri ne ya ka lan ma ris ki de ar tý yor. Ay rý ca ös tro jen hor mo nu me me tü mör le ri nin de ço ðal ma sý na ne den o lur. Ka dýn lar ki lo al ma ya rak me me kan se ri ris ki ni kon trol al tý na a la bi lir di ye ko nuþ tu. ME ME KAN SE RÝ NA SIL TES PÝT E DÝ LÝR? Me me kan se rin de er ken teþ hi sin çok ö nem li ol du ðu nu an la tan U zu noð lu, has ta lý ðýn er ken teþ hi sin de i yi leþ me o ran la rý nýn yüz de 90 ol du ðu na i þa ret et ti. 20 yaþ ü ze rin de ki ka dýn la rýn kan ser ris ki ne kar þý ken di le ri ni mu a ye ne et me le ri ge rek ti ði ni i fa de e den U zu noð lu, þun la rý kay det ti: Me me de i ki haf ta dan u zun sü re e le ge len sert lik ve ya kit le, me me de ri sin de ka lýn laþ ma, þiþ me, me me ba þýn da ka lýn laþ ma, ký za rýk lýk ve ya ya ra, me me do ku sun da fark lý lýk tes pit e der ler se der hal he ki me baþ vu rul ma lý dýr. 40 yaþ ü ze ri ka dýn la rýn ken di yap týk la rý pe ri yo dik mu a ye ne le re ek o la rak her yýl bir kez he kim ta ra fýn dan mu a ye ne e dil me le ri ge rek li dir. Ay rý ca her yýl ve ya i ki yýl a ra i le ma mog ro fi çek tir me le ri ge rek li dir. 50 ya þýn dan son ra i se ka dýn lar me me fil mi ni her yýl çek tir me li dir. E dir ne / a a Süt ve süt ü rün le ri ke mik e ri me si ris ki ni a zal tý yor DÜNYA Os te o po roz Gü nü do la yý sýy la bir a çýk la ma ya pan Mu rat bey Pey nir le ri Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Nec mi E rol, zen gin bir kal si yum ve pro te in kay na ðý o lan pey ni rin dü zen li o la rak tü ke til me si nin, ke mik e ri me si (Os te o po roz) ris ki ni a zalt tý ðý ný söy le di. E rol, ke mik e ri me si ris ki ni a zalt mak i çin süt, yo ðurt, pey nir gi bi ü rün le rin her gün tü ke til me si ge rek ti ði ni söy le di. E rol, ö zel lik le zen gin bir pro te in ve kal si yum kay na ðý o lan pey ni rin tü ke til me si nin ke mik e ri me si ni ön le me de ö nem li fak tör ol du ðu nu vur gu la dý. Ke mik sað lý ðý ný ko ru mak i çin her gün ye ter li ve den ge li bes len me ye ö zen gös te ril me si ge rek ti ði ni ha týr la tan E rol, Ke mik le rin ge liþ me sin de ve ke mik sað lý ðý nýn ko run ma sýn da süt ve süt ü rün le ri bü yük ö nem ta þýr. Gün lük kal si yum ih ti ya cý nýn kar þý lan ma sýn da ve kal si yum a lý mý nýn ar ttý rýl ma sý i çin; ö ðün a ra la rýn da süt ve süt ü rün le ri ni ter cih et mek, ge ce ya tar ken bir bar dak süt ve ya 1 ka se yo ðurt tü ket me yi a lýþ kan lýk hâli ne ge tir mek, ha mur tat lý la rý ye ri ne süt lü tat lý la rý tü ket mek, ye mek ler de süt ve süt ü rün le ri ni kul lan ma ya ö zen gös ter mek ö nem li dir di ye ko nuþ tu. Ye ni As ya / Ýs tan bul Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Çocuk kurban kesimini görmek istiyorsa çocuða bu eylemin manevî boyutu anlatýlmalý" dedi. Ço cuklar, kur ban ke si mi ni gör me li mi? ÜS KÜ DAR Ü NÝ VER SÝ TE SÝ REK TÖ RÜ PROF. DR. TAR HAN, ÇO CUK LAR KUR - BAN KE SÝ MÝ NÝ GÖR ME DEN ÖN CE BÝL GÝ LEN DÝ RÝL ME LÝ DE DÝ. HER yýl ol du ðu gi bi bu yýl da i ba de ti ge re ði dün ya ge ne lin de mil yon lar ca Müs lü man, kur ban la rý ný ke se cek. Kur ban Bay ra mý'n da a kan ka nýn ço cuk la rýn psi ko lo ji si ni o lum suz et ki le di ði gö rüþ le ri her yýl bay ram ön ce si ço cuk lar kur ba ný gör me li mi, gör me me li mi tar týþ ma la rý na da kay nak lýk e di yor. Bir çok a i le i çin ö nem li bir i ba det o lan kur ban bay ra mý ný ço cuk la rý nýn her yö nüy le ya þa ma sý ný, ya pý lan la rý gö rüp öð ren me si ni ar zu e der ken uz man lar kur ban ke si min de e be veyn le re ba zý ha týr lat ma lar da bu lu nu yor. Üs kü dar Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Nev zat Tar han, Ço cu ðun zi hin sel ol gun luk dü ze yi ne uy gun ha re ket e dil me li dir. 7 ya þý na ka dar ço cuk lar is te me dik çe kur ba nýn ke sil me si gös te ril me me li dir. E ðer is ti yor sa ön ce den bil gi len di ril me li dir. E be vey nin tep ki si her yer de be lir le yi ci ol du ðu gi bi bu ra da da o la cak týr. 7 ya þýn da ki ço cuk ta ar týk ger çek lik duy gu su ve so yut dü - þün ce ge liþ me ye baþ la dý ðý i çin kül tü rel öð re nim ön plâ na çý kar. Bu nun bir di nî gö rev ol du ðu, yok sul la ra yar dým gi bi sos yal bo yu tu ol du ðu an la týl ma lý dýr. Ö lüm kav ra mý, kan a kýt mak tan hoþ lan ma mak ge rek ti ði a ma in sa nýn pro te i ne ih ti ya cý ne de niy le ba zý þey le re kat lan ma sý ge rek ti ði, ö lüm ö te si ger çek lik gi bi kav ram lar yi ne bu yaþ ta öð re til me li dir. Ken di kor ku la rý mý zý ço cu ða yan sýt tý ðý mýz za man ço cuk ta öf ke, þid det ve düþ man lýk gi bi duy gu lar ge li þe bi lir de di. Tar han söz le ri ne þöy le de vam et ti: Ke si le cek hay van la ço cu ðun duy gu sal bir i le ti þi mi nin ve i liþ ki si nin ol ma ma sý ge re kir. Bu duy gu sal i le ti þi mi ne de niy le ö mür bo yu ta vuk ye me yen ki þi ler var dýr. Kor ku tu cu yö nü en a za in miþ, sos yal bo yu tu ön pla na çýk mýþ kur ban tö ren le ri ni iz le mek ço cu ðun zi hin sel ol gun lu ðu i le il gi li dir. Zi hin sel ol gun lu ða ha iz ço cuk lar o lay la rý doð ru kar þý lar. ÇO CUK TA SO YUT KAV RAM GE LÝÞ ME LÝ BÝRLÝK be ra ber lik ve coþ ku duy gu la rý nýn yo ðun o la rak ya - þan dý ðý bay ram la rýn ço cuk lar i çin an lam ve he ye ca ný nýn bü - yük ol du ðu nu vur gu la yan Üs kü dar Ü ni ver si te si Nö rop si ki - yat ri Sað lýk, Uy gu la ma ve A raþ týr ma Mer ke zi Uzm. Psi ko lo - gu Ay nur Sa yým i se Kur ban Bay ra mý 'nýn ço cuk lar ü ze rin de ki et ki si ü ze ri ne þu þe kil de i fa de et ti: Ön ce lik le kül tü rü mü zün ve a i le nin Kur ban Bay ramý na yük le di ði an la ma ve bay ra mý na sýl ya þan dý ðý na bak mak ö nem li. Ço cuk lar mo del a la rak bü yür. A i le nin dav ra nýþ la rý ný tak lit e der ler. Sev gi nin pay la þý - mý, bir lik-be ra ber lik-coþ ku duy gu la rý nýn ya þan ma sý, ço cuk la - ra mo del ol ma, a i le nin sos yo-kül tü rel de ðer le ri ni be nim se - me si a çý sýn dan an lam lý. Kur ban Bay ra mý'n da di nî o la rak kur - ban ke si mi ya pý lý yor. Be lir li bir ya þa e riþ me miþ ço cu ðun kur - ban ke si mi ni gör me si, psi ko lo jik a çý dan o nu o lum suz et ki li - yor. Ço cuk ta so yut kav ram lar he nüz ge liþ me di ði i çin bu gö - rün tü o nun ruh sal ya þan tý sý ný ör se le ye bi li yor, bu du ru ma an lam ve re mi yor çün kü. Kor ku la rý da ar ta bi li yor. Ço cuk i çin bu gö rün tü þid de ti çað rýþ tý ra bi li yor. Bu nun i çin a i le ler be lir li bir yaþ ön ce si ne ka dar ço cuk la rý ný kur ban ke si mi a la nýn da bu lun dur ma ma lý lar. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram

14 14 SPOR Y Altay'da 5 futbolcu darp raporu aldý nspor To to 2. Lig Be yaz Grup ta kým la rýn dan Al tay'ýn ku lüp me na je ri Gök han Gök türk, E yüps - por ma çý nýn ar dýn dan çý kan o lay lar la il gi li o la rak, ''5 fut bol cu muz darp ra po ru al dý. Sav cý lý ða suç du - yu ru sun da bu lun duk. O la yýn ta kip çi si o la ca ðýz'' de di. Gök türk, yap tý ðý a çýk la ma da, gol süz be ra be re bi ten ma çýn ar dýn dan ev sa hi bi ta ký mýn ba zý o yun - cu la rý i le tek nik kad ro su nun da i çin de bu lun du ðu gru bun sal dý rý sý na uð ra dýk la rý ný i le ri sü re rek, þöy le ko nuþ tu: ''E yüps por ku lü bü nün baþ ka ný, fut bol cu - su, fut bol cu nun a ða be yi, ba ba sý, ta raf ta rý bi ze sal - dýr dý. O to büs þo fö rü ne 'he men ha re ket et' de dim. O sý ra da o to büs te kim var kim yok bil mi yor dum. Al lah'a þü kür ki ta ký mý mýz dan kim se dý þa rý da kal - ma mýþ, her kes o to büs tey di a ma bi raz i ler le dik ten son ra bir yo kuþ ta o to bü sü müz stop et ti. O a ra da tek rar pe þi miz den ko þup o to bü sün cam la rý ný taþ - la ma ya baþ la dý lar. Ya þa dýk la rý mý za ha la i na na mý - yo rum. Fut bol cu la rý mýz dan Ser hat A kýn, Ser kan A kýn, Me tin Yük sel, Vol kan Al týn ve Ýs met Ka vuþ - tu darp ra po ru al dý. Sav cý lý ða suç du yu ru sun da bu - lun duk. O la yýn ta kip çi si o la ca ðýz.'' Orduspor Süper Lig'in yenilmeyen tek takýmý nsüper Lig'de ge ri de ka lan se kiz haf ta da ye nil gi yü zü gör me yen Or dus por, li gin tek na mað lup ta - ký mý un va ný ný ko ru ma ya de vam e di yor. Bu se - zon, lig de oy na dý ðý 8 maç ta 3 ga li bi yet, 5 de ba re - ber lik a la rak 14 pu an top la yan Ka ra de niz e ki bi, pu an cet ve lin de 3. sý ra da yer a lý yor. Lig'de ki son ye nil gi si ni ge çen se zo nun 33. haf ta sýn da dep las - man da oy na dý ðý Ga la ta sa ray ma çýn da 2-0 so - nuç la a lan Mor -be yaz lý lar, 31 Mart'ta oy na dý ðý bu kar þý laþ ma nýn ar dýn dan lig de maç kay bet me - di. Ye nil me me se ri si ne ge çen se zo nun son ma - çýn da sa ha sýn da Trab zons por i le gol süz be ra be re ka la rak baþ la yan Ka ra de niz e ki bi Sa ni ca Bo ru E - la zýðs por ma çýn dan da sa ha dan 2-2'lik so nuç la ay rý la rak Sü per Lig'de tek na mað lup ta kým un va - ný ný sür dür dü. Orduspor'un baþýnda bulunan Arjantinli teknik direktör Hector Cuper'in adý geçtiðimiz günlerde A Milli Takýmýn baþýna geleceði þeklinde haberlere konu olmuþtu. Terim, Seba ve Þener'i hastanede ziyaret etti nga LA TA SA RAY Fut bol Ta ký mý Tek nik Di rek tö - rü Fa tih Te rim, Be þik taþ O nur sal Baþ ka ný Sü ley - man Se ba ve Trab zons por Baþ ka ný Sad ri Þe ner'i te da vi gör dük le ri has ta ne de zi ya ret et ti.ga la ta sa - ray Ku lü bü'nün in ter net si te sin den ya pý lan a çýk la - ma da, Te rim'in, ge çir di ði ra hat sýz lýk so nu cu A cý - ba dem Ful ya Has ta ne si'ne kal dý rý lan Sü ley man Se - ba i le Se ba'yý zi ya re te gi der ken dü þen ve ten do nu yýr tý lan Sad ri Þe ner'i zi ya ret et ti ði bil di ril di. A çýk la - ma da, Te rim'in zi ya re tiy le il gi li, ''Fa tih Te rim'in bu zi ya re ti, Ga la ta sa ray Spor Ku lü bü i le Be þik taþ ve Trab zons por'un e be di dost lu ðu nu, biz kez da ha göz ler ö nü ne ser di'' i fa de si ne yer ve ril di. Galatasaray, Þampiyonlar Ligi 'nde bugüne kadar 135 maç oynadý. Bu maçlarda 48 galibiyet, 33 beraberlik ve 54 yenilgi alan ''Cim Bom'', attýðý 174 gole karþýlýk, kalesinde 193 gol gördü. Galatasaray, Þampiyon Kulüpler Kupasý döneminde 1 kez yarý final, 2 kez çeyrek final, Þampiyonlar Ligi döneminde ise 1 kez çeyrek final heyecaný yaþadý. G.Saray siftah peþinde U E FA Þam pi yon lar Li gi (H) Gru bu'nda oy na dý ðý i ki ma çý da kay be den sa rý -kýr mý zý lý ta kým, Ro man ya e ki bi Cluj i le bu gün sa ha sýn da oy na ya ca ðý kar þý laþ ma yý ka za na rak, ilk ga li bi ye - ti ni al ma yý he def li yor. Ý tal yan ha ke min yö ne te ce ði mü ca de le sa at 21.45'te baþ la ya cak. GALATASARAY, U E FA Þam pi yon lar Li gi (H) Gru bu ü çün cü ma çýn da bu gün Ro man - ya'nýn Cluj ta ký mý i le oy na ya ca ðý kar þý laþ ma - dan 3 pu an la ay rýl ma nýn he sap la rý ný ya pý - yor. Grup ta ki i ki ma çý kay be den sa rý-kýr mý - zý lý ta kým, se yir ci si ö nün de çý ka ca ðý mü ca - de le de Ru men e ki bi ni mað lup e de rek, ''Dev - ler Li gi''nde ki ilk ga li bi ye ti ni al ma yý he def li - yor. Ýlk maç ta dep las man da Ýn gil te re'nin Manc hes ter U ni ted ta ký mý na 1-0, i kin ci maç ta i se Por te kiz tem sil ci si Bra ga'ya Türk Te le kom A re na'da 2-0 mað lup o lan Ga la ta - sa ray, he nüz gol le bu lu þa ma dý ðý grup ta son sý ra da yer a lý yor. Grup ta ki ilk ma çýn da dep - las man da Bra ga'yý 2-0'lýk skor la ge çen, i kin - ci ma çýn da i se sa ha sýn da Manc hes ter U ni - ted'a 2-1 mað lup o lan Cluj i se, a ve raj la gru - bun 2. sý ra sýn da bu lu nu yor. Ga la ta sa ray'da sa kat lýk la rý ne de niy le i ki gün din len di ri len ve dün ak þam ta kým la bir lik te ça lýþ ma la ra baþ la dýk la rý a çýk la nan Ha mit Al týn top i le Se mih Ka ya'nýn, Cluj ma çý i çin du rum la rý, bu gün net lik ka za na cak. Türk Te le kom A - re na'da sa at 21.45'te baþ la ya cak kar þý laþ ma yý Ý tal yan Pa o lo Tag li a ven to yö ne te cek. Kar þý - laþ ma Star TV'den nak len ya yýn la na cak. DEV LER LÝ GÝ KAR NE SÝ Ga la ta sa ray, Cluj kar þý sýn da Av ru pa ku - pa la rýn da 240. ma çý na çý ka cak. Sa rý-kýr mý - zý lý lar, bu gü ne ka dar Þam pi yon Ku lüp ler Ku pa sý i le U E FA Þam pi yon lar Li gi'nde 135, a dý da ha ön ce U E FA Ku pa sý o lan U E FA Av ru pa Li gi'nde 71, Ku pa Ga lip le ri Ku pa - sý'nda 32 ve U E FA Sü per Ku pa'da da 1 kez ol mak ü ze re, top lam 239 maç oy na dý. Av - ru pa ku pa la rýn da ki en ba þa rý lý Türk e ki bi o - lan ve U E FA Ku pa sý i le U E FA Sü per Ku pa - sý'ný mü ze sin de bu lun du ran Ga la ta sa ray, 239 maç ta 90 ga li bi yet ve 87 ye nil gi a lýr ken, 62 kar þý laþ ma da i se e þit li ði bo za ma dý. Ra kip fi le le re top lam 334 gol gön de ren ''Cim Bom'', ka le sin de i se 340 gol gör dü. CLUJ'UN DEPLASMAN BAÞARISI Ru men e ki bi, U E FA Þam pi yon lar Li gi e - le me le ri ve gru bun da bu se zon dep las man - da oy na dý ðý 3 ma çý da ka zan ma ba þa rý sý gös ter di. U E FA Þam pi yon lar Li gi 3. ön e le - me tu run da Çek Cum hu ri ye ti'nin Slo ven Li be rec e ki bi ni sa ha sýn da 1-0 ye nen Cluj, ra ki bi ni dep las man da da 2-1'ik skor la ge çe - rek, play-off tu ru na yük sel di. Play-off tu - run da Ýs viç re'nin Ba sel ta ký mý i le kar þý la þan Ro man ya tem sil ci si, ra ki bi ni dep las man da 2-1, sa ha sýn da da 1-0 mað lup e de rek grup - la ra kal dý. ''Dev ler Li gi'' (H) Gru bu'nda ki ilk ma çýn da dep las man da Bra ga'yý 2-0 mað lup e den Cluj, i kin ci ma çýn da i se sa ha sýn da Manc hes ter U ni ted'e 2-1 ye nil di. Cluj, 18 ta ký mýn mü ca de le et ti ði Ro man ya 1. Li - gi'nde 12 haf ta maç la rý so nun da 16 pu an top la dý. Oy na dý ðý kar þý laþ ma da 4 ga li bi yet, 4 be ra ber lik ve 4 mað lu bi yet a lan Cluj, u lu - sal li gin de 9. sý ra da yer a lý yor. Burak Yýlmaz Avrupa'da kayýp Be þik taþ, Fe ner bah çe, Trab zons por ve Ga la - ta ra say for ma la rýy la Þam pi yon lar Li gi'nde top lam 16 ma ça çý kan Bu rak, gol a ta ma dý. U E FA Þam pi yon lar Li gi (H) Gru bu'nda ki ü çün cü ma çýn da bugün Ro man ya'nýn Cluj ta ký mýy la kar - þý la þa cak Ga la ta sa ray'ýn ö nem li gol si la hý Bu rak Yýl maz, ''Dev ler Li gi''nde gol yol la rýn da et ki li o la - mý yor. Ge çen se zon Tra zons por for ma sýy la Spor To to Sü per Lig'de 33 gol a ta rak ''Gol Kra lý'' o lan, bu se zon i se Ga la ta sa ray a dý na lig de at tý ðý 5 gol le dik kat le ri ü ze ri ne çe - ken Bu rak Yýl maz, U E FA Þam pi yon lar Li gi'nde ki þans sýz lý ðý - ný i se bir tür lü ký ra - ma dý. Bu rak, Ga la ta - sa ray, Fe ner bah çe, Be þik taþ ve Trab - zons por for ma sýy la U E FA Þam pi yon lar Li gi kul va rýn da çýk tý - ðý maç lar da he nüz Burak Yýlmaz gol le bu lu þa ma dý. Be þik taþ, Fe ner bah çe, Trab - zons por ve Ga la ta sa ray for ma la rýy la Þam pi yon - lar Li gi'nde e le me ler da hil bu gü ne ka dar 16 ma - ça çý kan Bu rak, gol at ma yý ba þa ra ma dý. Ga la ta - sa ray'a bu se zon ba þýn da trans fer o lan ve gel di - ðin de ka ri ye rin de 14 Þam pi yon lar Li gi ma çý is ta - tis ti ði bu lu nan Bu rak, sa rý-kýr mý zý lý for may la Manc hes ter U ni ted ve Bra ga maç la rýn da sus - kun lu ðu nu bo za ma dý.z Ö zel lik le 2-0 ye nil dik le ri Bra ga ma çýn da ya ka la dý ðý fýr sat la rý de ðer len di re - me yen o yun cu, e leþ ti ri ok la rý nýn da he de fi ol du. Vizio GT3'te þampiyon Emre Durmaz oldu GO Motorsporlarý Türkiye merkezli gerçekleþtirilmiþ en büyük uluslararasý motorsporlarý organizasyonunu tamamladý. Vizio GT3 Challenge'ta þampiyon Emre Durmaz oldu. GO Motorsporlarý tarafýndan organize edilen Vizio GT3 Challenge için Mayýs ayýnda Ýstanbul Park da baþlayan mücadele Brno da GO Motorsporlarý nýn genç pilotu Emre Durmaz ýn þampiyonluðuyla bitti. Ödüllü pilotlar Cenk Ceyiþakar, Arif Suyabatmaz, Cengiz Oðuzhan, Yadel Oskan ve Yücel Özbek'in kurduðu GO Motorsporlarý'nýn hayata geçirdiði Vizio GT3 Challenge'ta altýncý ayak sonunda þampiyon belli oldu. Vizio GT3 Challenge, tamamý Türk bir ekibin hayata geçirdiði en kapsamlý ve baþarýlý uluslararasý þampiyona olarak da tarihte yerini aldý. Trabzonspor geçen sezon attýðý golleri mumla arýyor TRABZONSPOR'DA ge çen se zon li gi 33 gol i le gol kra lý o la rak ta mam la - yan an cak se zon ba þýn da Ga la ta sa - ray'a trans fer o lan es ki o yun cu su Bu - rak Yýl maz'ýn boþ lu ðu bir tür lü dol - mu yor. Gol cü o yun cu, ge çen se zon bor do-ma vi li ta kým da ilk 8 haf ta da 11 gol a tar ken, bu se zon ay ný dö - nem de Ka ra de niz e ki bi ta kým ha lin - de top lam 7 gol kay de de bil di. Ge çen se zon Ka ra de niz e ki bi nin 13 go lü - nün 11'i ni kay de den Bu rak Yýl maz, tek ba þý na bu se zon Trab zons por'un o yun cu la rýn dan da ha faz la gol at ma ba þa rý sý gös ter miþ ti. Bu rak, ge çen se - zon ilk 8 haf ta da Ma ni sas por, Sam - suns por ve An ka ra gü cü, Bur sas por maç la rýn da 1'er, Es ki þe hirs por ve Me di cal Park An tal yas por ma çýn da 2'þer, Kar de mir Ka ra büks por ma - çýn da 3 gol kay det miþ ti. Ýlk 8 ma çýn 7'sin de gol a tan Bu rak, li gin i kin ci haf ta sýn da Ýs tan bul Bü yük þe hir Be - le di yes por ma çýn da ce za sý ne de niy le for ma gi ye me miþ ti. Bor do-ma vi li ta ký mýn, bu se zon at tý ðý gol ler den faz la sý ný a tan Bu rak Yýl maz, mev cut for vet o yun cu la rý nýn per for man sý - nýn da çok i le ri sin de per for mans çiz miþ ti. Bu se zon Ka ra de niz e ki bin - de for vet o yun cu la rýn dan Hen ri qu e, Ha lil ve Vit tek 1'er gol kay de der ken, Jan ko he nüz gol i le ta ný þa ma dý. Hen ri qu e ve Vit tek Be þik taþ ma çý kad ro sun da yer al maz ken Jan ko i se 85. da ki ka da o yu na da hil ol du. Trabzonspor geçen sezon ilk 8 haftada 11 gol atarken, bu sezon ayný dönemde Karadeniz ekibi toplam 7 gol bulabildi.

15 Y SPOR 15 Nuri Þahin Liverpool'a ýsýnýyor. Nuri Þahin'li Liverpool galip geldi nmýl LÝ fut bol cu Nu ri Þa hin'in ilk 11'de baþ la dý ðý ve 63 da ki ka o yun da kal dý ðý maç ta Li ver po ol, sa ha sýn da Re a ding'i Ster ling'in 29. da ki ka da at tý ðý gol le 1-0 mað lup et ti. Re a ding'in for ma - sý ný gi yen mil li fut bol cu Jem Ka - ra can kar þý laþ ma ya ilk 11'de baþ - la dý ve 25. da ki ka da sa kat la na - rak o yun dan çýk tý. Ga la ta sa ray i - le Av ru pa Þam pi yon lar Li gi'nde ay ný grup ta yer a lan Manc hes - ter U ni ted, Ro o ney (2), Ro bin van Per si e ve Danny Wel beck'in gol le riy le sa ha sýn da Sto ke City'yi 4-2 yen di. Ko nuk e ki bin gol le ri Ro o ney (ken di ka le si ne) ve Kightly'den gel di. BEÞÝKTAÞ UMUT VERDÝ YÖNETÝCÝ TAMER KIRAN, "2-3 HAFTALIK DÜÞÜÞTEN SONRA YENÝDEN TOPARLANDIK" DEDÝ. BE ÞÝK TAÞ Ku lü bü Fut bol Ko - mi te si Baþ ka ný Ta mer Ký ran, Trab zons por i le 1-1 be ra be re kal dýk la rý kar þý laþ ma da, ga li bi ye - ti hak e den bir o yun ser gi le dik - le ri ni söy le di. Ga ze te ci le re a çýk - la ma lar da bu lu nan Ký ran, si yahbe yaz lý Trab zons por kar þý sýn da çok i yi bir o yun ser gi le di ði ni be - lir te rek, ''Bu maç ta ta ký mý mýz ö - zel lik le i kin ci ya rý da, ga li bi ye ti hak e den bir o yun ser gi le di. Son sa ni ye de ka çan gol, bi zi 3 pu an - dan et ti. Ta ký mýn gös te ri ði ça ba, kay bet ti ði miz 2 pu a nýn a cý sý ný, bir neb ze de ol sun ha fif let ti. Ýn - þal lah böy le de vam e der ve bu gü zel o yu nun ar dýn dan 3 pu an al ma ya baþ la rýz'' de di. Ký ran, ha - kem le rin per for man sý hak kýn da ko nuþ ma ma yý ter cih et ti ði ni an - la ta rak, ''Be þik taþ o la rak, bu se ne ha kem ler le il gi li bi raz sý kýn tý ya - þý yo ruz. Da ha dik kat li o lur lar sa bi zim de e mek le ri miz de ðer bu - la cak'' i fa de le ri ni kul lan dý. QUARESMA ÇOK PARA ÝSTEDÝ Be þik taþ'ýn pu an sý ra la ma sýn - da bu lun du ðu ye ri de de ðer len - di ren Ta mer Ký ran, dü þün dük - le ri se vi ye nin al týn da kal dýk la rý ný kay det ti. Ký ran, o yun o la rak 2-3 haf ta lýk dü þüþ ten son ra tek rar to par lan ma la rý nýn ken di le ri ni mut lu et ti ði ni be lir te rek, ''Bu nu sür dü re bi lir sek bir sý kýn tý ol ma - ya cak. Tek rar yu ka rý ya doð ru de vam e de ce ðiz. Li der le a ra mýz - da 6 pu an var. Di ðer ta kým lar la o lan fark i se çok ya kýn. Ya ni a lý - na cak bir ga li bi yet bi le, bir an da sý ra la ma yý, çok fark lý ha le ge ti re - bi lir. Bu nu u nut ma dan ça lýþ ma - la ra de vam et me miz la zým'' di ye ko nuþ tu. Ri car do Qu a res ma'nýn du ru muy la il gi li so ru la rý da ce - vap la yan Ký ran, Por te kiz li o yun - cu i le an laþ ma sað la ya ma dýk la rý - ný i fa de et ti. Ký ran, Qu a res - ma'nýn dü þün dük le rin den çok faz la pa ra is te di ði ni bil di re rek, ''Qu a res ma i le bir an laþ ma ol - ma dý. Öy le bir an laþ ma o la bil - sey di mut la ka ol ma sý i çin bir ça - ba gös te rir dik. O yun cu bi zim dü þün dü ðü müz mik tar la rýn çok da ha yu ka rý sýn da bir ra kam dü - þü nü yor du. Do la yý sýy la hiç ko nu gün de me ge le me den top lan tý lar bit miþ tir'' þek lin de ko nuþ tu. Beþiktaþ, Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldýðý maçta ortaya koyduðu mücadeleci futbolla göz doldurdu. FOTOÐRAF: A.A ÝSTANBUL 6 GÜN TENÝSE DOYACAK TE NÝS TE DÜN YA ÇA PIN DA KÝ RA KET LER BU GÜN SÝ NAN ER DEM'DE BAÞ LA YA CAK WTA ÞAM PÝ YO NA SI'NDA SAH NE A LA CAK. DÜNYANIN en i yi 8 te nis çi si nin ka tý la ca ðý WTA Þam pi yo na sý 23 i le 28 E kim 2012 ta rih le ri a ra - sýn da Ýs tan bul Si nan Er dem Spor Sa lo nu'ndan TRT ta ra fýn dan nak len ya yýn la na cak.dün ya'nýn en pres tij li te nis or ga ni zas yon la rýn dan bi ri o la - rak ka bul e di len WTA Þam pi yo na sý bu gün baþ - la ya cak, 28 E kim Pa zar gü nü so na e re cek. Þam - pi yo na ya Dün ya'nýn en i yi 8 "ra ke ti" ka tý la cak ve bir bi rin den he ye can lý kar þý laþ ma lar TRT-HD ek ran la rýn dan iz le yi ci ye su nu la cak.wta Þam - pi yo na sý nýn ö dül büt çe si de ol duk ça dik kat çe - ki ci. Þam pi yo na da da ðý tý la cak pa ra ö dü lü, 4,9 mil yon do lar. Spor cu lar çift ler o la rak 4 ta kým o - luþ tu ra cak ve i ki gru ba ay rý la rak, ba þa rý i çin mü - ca de le e de cek. Geç ti ði miz yýl yi ne Ýs tan bul'da ya pý lan þam pi yo na bü yük il gi u yan dýr mýþ ve Si - nan Er dem Spor Sa lo nun da, 70 bin ki þi ta ra fýn - dan iz len miþ ti. Bu yýl da, WTA Te nis Þam pi yo - na sý sü re sin ce TRT-HD den ya pý la cak nak len ya yýn lar la, da ha ge niþ bir spor se ver kit le si, en baþ ta da te nis tut kun la rý, Dün ya'nýn en i yi te nis - çi le ri nin kar þý laþ ma la rý ný, yük sek gö rün tü ve ses ka li te siy le iz le mek im ka ný bu la rak, a de ta te ni se do ya cak lar. Öte yandan Cumartesi günü yarý final ve Pazar günü oynanacak final maçlarýnýn biletlerinin tükendiði açýklandý. VOLEYBOLCULARI TAÞIYAN OTOBÜS KURÞUNLANDI Radamel Falcao yine boþ geçmedi. Atletico Madrid 90. dakikada 3 puaný aldý nýspanya1. Futbol Ligi'nin 8. haftasýnda Atletico Madrid, deplasmanda Real Sociedad'ý 1-0 yendi. Ýki takýmýn karþýlýklý ataklarýyla geçen maçýn 0-0 biticeði tahmin edilen bir anda sahneye çýkan Atletico Madrid'in Kolombiyalý golcüsü Radamel Falcao, 90. dakikada serbest vuruþtan attýðý güzel golle, takýmýna 3 puaný getirdi. La Liga'nýn namaðlup iki takýmýndan biri olan Atletico Madrid, puanýný 22'ye çýkartarak, ayný puanla lider olan Barcelona'nýn ardýndan avarajla ikincilikteki yerini korudu. Bu arada Arda Turan'ýn sakatlýðýndan dolayý kadroda olmadýðý Atletico Madrid'de, diðer milli futbolcu Emre Belözoðlu ise 82. dakikada Koke'nin yerine oyuna girdi. GÜ MÜÞ HA NE Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa Can lý, A ro ma Er kek ler Vo ley bol Bi rin ci Li gi ta kým la rýn - dan Gü müþ ha ne To rul Genç lik ta ký mý nýn bu lun - du ðu o to bü se kur þun i sa bet et me si nin a raþ tý rý la - rak, fa il le ri nin bu lun ma sý ný is te di. Can lý, yap tý ðý a - çýk la ma da, Bur sa'nýn Ye ni þe hir il çe sin de Ye ni þe - hir Be le di ye si i le yap týk la rý ma çýn ar dýn dan Mu - dan ya'da kamp yap týk la rý o te le dö ner ken ka fi le yi ta þý yan o to bü se kur þun i sa bet et ti ði ni a ným sat tý. O la yý pro tes to et tik le ri ni be lir ten Can lý, þun la rý kay det ti: ''O lay da bir ka sýt ol du ðu nu san mý yo ruz an cak ya þa nan o lay ü zü cü dür. Tek te sel li miz ge - rek yö ne ti ci le ri mi zin ge rek se spor cu la rý mý zýn ya - ra al ma dan kur tul muþ ol ma sý dýr. O la yýn, a raþ tý rý - la rak fa il le ri nin bu lun ma sý ný is ti yo ruz. O to bü se kur þun i sa bet et me si spor cu la rý mý zýn ü ze rin de hiç kuþ ku suz o lum suz et ki mey da na ge tir miþ tir.. Yö ne ti ci le ri mi ze, tek nik he ye te, spor cu la rý mý za ve spor ca mi a sý na geç miþ ol sun. Böy le bir o la yýn bir da ha ya þan ma ma sý en bü yük di le ði miz dir.'' Er kek ler Vo ley bol 1. Li gi'nde, dep las man da Ye ni - þe hir Be le di ye si i le kar þý la þan Gü müþ ha ne To rul Genç lik ta ký mý o yun cu la rý ný ta þý yan Hü se yin Bak kal'ýn kul lan dý ðý 16 LB 494 pla ka lý o to bü sün ca mý, maç son ra sý Mu dan ya'da ki o tel le ri ne gi der - ken Te pe der bent mev ki sin de ký rýl mýþ tý. Ca mýn kur þun la ký rýl dý ðý ný fark e den sü rü cü Bak kal, du - ru mu jan dar ma ya bil dir miþ ti. F.Bahçe Ülker'li Can Maxim Mutaf. Pianigiani: Can çok büyük oyuncu olacak nbekobasketbol Ligi'nde TED Ankara Kolejliler'i yenen Fenerbahçe Ülker'in baþantrenörü Simone Pianigiani, zorlu geçen mücadelede oyuncularýnýn sonuna kadar savaþtýðýný ve maçý kazandýðýný ifade etti. Maçta aldýðý 6 dakika 27 saniyelik süreyi iyi deðerlendiren Can Maxim Mutaf'a her zaman güvendiðini belirten Pianigiani, ''Ona çok inanýyorum. Bize inanýlmaz enerji veriyor. Performansýna þaþýrmýyor ona güveniyorum. Can Maxim'in çok büyük bir oyuncu olacaðýna inanýyorum'' dedi.

16 RAHMETÝ ARZIN MERKEZÝNDE YAÞAMAK Ü M ÝT V Â R O LU NU Z : Þ U ÝS T ÝK B A L Ý N K I L Â BI Ý Ç ÝN D E E N Y Ü K S E K G Ü R SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Eðitim görecek öðrenciler Mogadiþu'dan uçakla Türkiye'ye geldi. FOTOÐRAF: AA 300 Somalili öðrenci Türkiye de eðitim görecek TÜRKÝYE DE e ði tim gör me hak ký ka za nan 300 So ma li li öð ren ci den 200 ü, An ka ra ya gel mek ü ze re Mo ga di þu da ki A d en Ad d e U l us l a r a r a s ý Ha v a a l a ný ndan yo la çýk tý. Tür ki ye nin Mo ga di þu Bü yü kel çi si Ce ma let tin Ka ni To run, Tür ki ye den e ði tim bur su ka za nan So ma li li öð ren ci ler den 100 ü nün de da ha son ra Tür ki ye ye ha re ket e de ce ði ni bil dir di. So ma li top lu mu nun ge liþ me si i çin ge rek li o lan tek a raç i lim dir di yen To run, in sa ni, top lum sal ve si ya si a lan da Tür ki ye nin her za man So ma li ye des tek o la ca ðý ný vur gu la dý. To run, fark lý uz man lýk dal la rýn da, 10 dok to ra, 150 yük sek li sans ve 140 li sans öð ren ci si ne burs im ka ný ta nýn dý ðý ný be lirt ti. So ma li Göç ve Va tan daþ lýk Ýþ le ri Da i re Baþ ka ný Ab dul lah Ca fu da, Tür ki ye, So ma li hal ký na des te ði ni hiç bir za man e sir ge me di. So ma li hü kü me ti Tür ki ye nin ça ba la rý ný tak dir et mek te dir de di. Tür ki ye de e ði tim hak ký ka za nan So ma li li öð ren ci ler den Ru vey da Ha san, da ha ön ce Ýn gil te re de ki bir ü ni ver si te de e ði tim gör dü ðü nü an cak ya þa dý ðý mad di sý kýn tý lar ne de niy le ül ke si ne dön mek zo run da kal dý ðý ný be lir te rek, Tür ki ye de e ði tim fýr sa tý bul muþ ol mak tan çok mem nun ol du ðu nu be lirt ti. Türk hü kü me ti nin bi ze yap tý ðý i yi li ði as la u nut ma ya ca ðýz di yen Mo ga di þu Ü ni ver si te si Ta rih Bö lü mü öð re tim gö rev li si Yu suf Ýb ra him Ha þi de, Yük sek li sans yap mak i çin, yurt dý þý na çýk mak be nim i çin u la þýl ma sý zor bir ha yal di. A ma Tür ki ye, ha ya li min ger çek leþ me si ni sað la dý di ye ko nuþ tu. Mogadiþu / aa Yaðmurun baþlamasýyla birlikte müminlerden Allahu Ekber sesleri yükselirken, hacý adaylarý gözyaþlarýný tutamadý. Tavafta olan hacý adaylarý ellerini açýp dua etti. FOTOÐRAF: AA KÂBE DE GÖZYAÞLARI YAÐMURA KARIÞTI HACI ADAYLARI, KÂBE'DE TAVAF YAPARKEN BAÞLAYAN YAÐMURLA GÖZYAÞINA BOÐULDU HAC fa ri za sý i çin Mek ke de bu lu nan ha cý a day la rý, Kâbe de ta vaf ya par ken baþ la yan yað mur la göz ya þý na bo ðul du. Yað mu run baþ la ma sýy la bir lik te mü m in l er d en Al l a h u Ek b er ses l e r i yük se lir ken, ha cý a day la rý göz yaþ la rý ný tu ta ma dý. Ta vaf ta o lan ha cý a day la rý el le ri ni a çýp du a et ti. O an la rý cep te le fo nu ka me ra sý na kay de den Coþ kun Çak mak, ta va fý bi tir di ði an da yað mu run baþ la dý ðý ný be lir te - rek, duy gu se li ya þa dýk la rý ný an lat tý. Her ke sin du a et ti ði ni, göz yaþ la rý na bo ðul du ðu nu be lir ten Çak mak, al týn o luk al tý na gir mek is te di ði ni an cak na maz ha zýr lý ðý ol du ðu i çin i zin ve ril me di ði ni söy le di. Ak þam sa at le rin de baþ la yan yað mur ký sa sü re de et ki si ni gös ter di. Yað mur sebebiy le cad de ler de gö let ler o lu þur ken, tra fik te sý ký þýk lýk ya þan dý. Hac ca gün ler ka la Mek ke ye a kýn e den ha cý a day la rý bu nal tý cý sý cak lýk - tan yað mur be re ke tiy le se rin le di. Et ki li yað mur ký sa sü re de cad de ler de gö let ler o luþ tur du. Yað mu ra a lý þýk ol ma yan Su u di sü rü cü ler tra fik te sey ret mek te zor luk ya þa dý. Ba zý sü rü cü ler de o lu þan gö let ler de hýz la ge çe rek yað mu run key fi ni çý kar ma ya ça lýþ tý. Türk ha cý a day la rýn dan Meh met Fa tih Ke k eç, Ý n a n ýl m az bir mu c i z e. Tür k i y e de k i yað m u r a ben z e m ez. Bu nun her bir dam la sý na þe hit se va bý ya zý la ca ðý ný, yað mur da ýs lan ma mý zý tav si ye e den ha di si þe rif ler var. Bu duy gu ya þa nýr, his se di ler, ke li me ler le an l a t ýl m az de d i. Fa t ih Ak b a b a i s e Ne re ye gel di ði ni bi lir se niz o ra da ne ya þa dý ðý ný zý his se der si niz. Hac da ol du ðu mu zun bi lin ciy le ha re ket et ti ði miz i çin ya ðan yað mu run rah met ol du ð u n u bi l i y o r uz. Rah m e t i, ar z ýn mer ke zin de ya þa mak bam baþ ka bir þey di ye ko nuþ tu. Mekke / cihan Segmented adlý mozaik sanatýyla Osmanlý motiflerini iþleyecek. Artýk Osmanlý motifleri yapacak AMERÝKA DA bir a sýr ön ce baþ la yan Seg men ted ad lý ah þap mo za ik sa na tý na Pen dik te ha yat ve ren Ci hat O da ba þý oð lu, Bu sa nat ta e ser le re þe kil ve ren Ký zýl de re li mo tif le ri ye ri ne Sel çuk lu ve Os man lý mo tif le ri ni kul lan mak is ti yo rum de di. Pen dik li mo bil ya i ma lat çý sý Ci hat O da ba þý oð lu, A me ri ka da bir a sýr ön ce baþ la yan Seg men ted ad lý ah þap mo za ik sa na tý ný Pen dik e ta þý dý. Ol d uk ç a zor bir ah þ ap sa n a t ý o lan Seg men ted, da ya nýk lý a ðaç lar dan o lu þan þe kil len miþ mo za ik par ça la rýn ö zel ya pýþ tý rý cý lar i le bir leþ ti ril me siy le el de e di len ta bak, va zo, sü ra hi ve sak sý lýk gi bi süs eþ ya la rý na ha yat ve ri yor. Bu sa na týn in ce he sap la ma lar ge rek tir me si se be biy le Tür ki ye de ki ah þap sa nat çý la rýn dan il gi gör me di ði ni be lir ten O da ba þý oð lu, Zo ru sev di ðim i çin bu sa na tý ter cih et tim.. E ser le ri mi ü re te bil mek i çin 40 yýl lýk ma ran goz luk tec rü be min ya nýn da ge o met ri, tek nik re sim ve ma te ma tik sel he sap la ma la rý da kul la ný yo rum de di. Ýstanbul / Yeni Asya Çiftçinin sulama problemine güneþ enerjisinden elektrik üretimi ile çözüm. FOTOÐRAF: CÝHAN Güneþ enerjisi ile sulama SON yýl lar da böl ge de ta rým mer ke zi ha li ne ge len Si vas ýn Ge me rek il çe sin de, çift çi nin en bü yük sý kýn tý sý o lan ta rým a ra zi si ni su la ma prob le mi ne, gü neþ e ner ji sin den e lek trik ü re ti mi i le çö züm bu lun du. Ge me rek li ya tý rým cý Ö mer Öz can ta ra fýn dan ha zýr la nan ve böl ge çift çi si ne bü yük fay da sað la ya cak o lan pro je i le gü neþ e ner ji sin den fay da la ný la rak ü re ti le cek e lek tri ðin ta rým da kul la nýl ma sý a maç la ný yor. Ay ný za man da zi ra at mü hen di si de o lan Ö mer Öz can, Ge me rek il çe si nin, gü neþ e ner ji si ba ký mýn dan en üst se vi ye de ve rim a lý na cak bir nok ta da ol du ðu nu ve bu ö zel li ði nin doð ru kul la nýl dý ðýn da çift çi le re çok fay da lý o la ca ðý ný söy le di. Ge me rek Kay ma ka mý Yu suf Öz bey i le gü neþ pa nel le ri nin ku rul du ðu böl ge yi ge zen Öz can, böl ge ye bü yük kat ký sað la ya cak o lan pro je hak kýn da bil gi ver di. Top lam da 50 bin li ra ya ku ru lan te si sin ma li ye ti nin ya rý sý nýn dev let ta ra fýn dan des tek len di ði ni, ya rý sý nýn ya tý rým cý ta ra fýn dan kar þý lan dý ðý ný be lir ten Öz can, Pro je yi, bir Al man fir ma sý i le be ra ber yü rü tü yo ruz. A ma cý mýz, gü neþ e ner ji sin den en üst se vi ye de fay da la nýp il çe miz de va tan daþ la rý mý za yar dým cý o la bil mek tir. di ye ko nuþ tu. Sivas / cihan

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı