ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN"

Transkript

1 ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný sar dý. Has ta ha cý a day la rý uz man dok tor la rýn kon tro - lün de A ra fat a nak le di le cek. HA BE RÝ 3 TE KÂBE YE RAHMET YAÐDI HAC fa ri za sý i çin Mek ke de bu lu nan ha cý a day la rý, Kâ - be de ta vaf ya par ken baþ la yan yað mur la göz ya þý na bo ðul du. Yað mu run baþ la ma sýy la bir lik te mü min ler - den Al la hu ek ber ses le ri yük se lir ken, ha cý a day la rý göz yaþ la rý ný tu ta ma dý. Ta vaf ta o lan ha cý a day la rý el le - ri ni a çýp du a et ti. HA BE RÝ SAY FA 16 DA FO TOÐ RAF: MEHMET KAMAN / A A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Teþ rik tek bir le ri yarýn sabah baþlýyor nha BE RÝ SAY FA 3 TE YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE Þû RÂ DIR 23 E KÝM 2012 SALI/ 1 TL ni as ya.com.tr ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ÝK TÝ DAR PAR TÝ SÝ NÝN YE REL SE ÇÝM SÜ RE CÝN DE A NA YA SA ÇA LIÞ MA SI YA PI LA MAZ ME - SA JI, YE NÝ A NA YA SA YÝ NE BAÞ KA BÝR BA HA RA MI KA LI YOR? SU A LÝ NÝ GÜN DE ME GE TÝR DÝ. AKP'LÝ ÞENTOP: ÞUBAT'A KADAR BÝTMEZSE BU ÝÞ KALIR uyeni anayasa çalýþmalarýyla ilgili olarak Takvimin çok gerisinde kaldýk diyen Meclis Baþka ný Ce mil Çi çek'ten son ra, AKP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý ve TBMM A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu ü ye si Prof. Dr. Mus ta fa Þen top da ''Tür ki ye ye rel se çim sü re ci ne gi ri yor. Bu sü reç te a na ya sa ça lýþ ma la rý nýn gö - rü þül me si müm kün de ðil. Bu a na ya sa yý en geç Þu bat a yýn da bi tir mek zo - run da yýz, ak si hal de a na ya sa ya pý la maz'' þek lin de ko nuþ tu. ARALIK AYINA YETÝÞÝR MÝ? u Þen top'un ''Ye ni a na ya sa i le il gi li 45 ci va rýn da mad de ya zýl dý. Üç te bi rin - den faz la mad de ya zýl dý. Bu da 'ya rý ya ya ký ný bit miþ' de mek o lu yor. Par ti ler i - þi cid di tu tar, sý ký ça lý þýr ve vak tin de ö dev le ri ni ya par lar sa A ra lýk a yý na ka - dar ye ni a na ya sa ye ti þir'' söz le ri i se, ya zýl dý ðý söy le nen mad de le rin ço ðun - da par ti ler uz la þa ma dýk la rý ve ih ti ra zî ka yýt lar koy duk la rý i çin, te red düt ve is tif ham la kar þý lan dý. nha BE RÝ SAY FA 9 DA MEMUR-SEN DEN ZAM TEPKÝSÝ Kamuda çalýþanlar enflasyon ve faize ezdiriliyor u Kamu çalýþanlarý enflasyon ve faize ezdiriliyor diyen Memur-Sen An ka ra Ýl Baþ ka ný Mus ta fa Kýr, hü - kü me tin 2012 i çin enf las yon tah mi - nini yüz de 6,5 o la rak a çýk la ma - sýnýn, me mur ma a þý na da ha az zam yapma bahanesi ve ka mu gö - rev li le ri ni enf las yo na ez dir me me id - di a sý na ký lýf ol duðunu söy le di. 10 DA VAN DA ÝLKOKULU YAKTILAR PKK bir okulu daha kundakladý uvan Ha cý be kir Ma hal le sinde ki Van gö lü Ýl köð re tim O ku luna ge - ce geç sa at ler de ca mý ký ra rak gi - ren te rör ör gü tü yan daþ la rý, i da re bö lü mü i le öð ret men ler o da sý ve bil gi sa yar ders li ði ni ben zin dö ke - rek a te þe ver di. Çý kan yan gýn da, o ku lun iç du var la rý nýn bir bö lü - mü de yý kýl dý. nha BE RÝ SAY FA 9 DA Kuveyt de karýþtý ÝNGÝLÝZ KOMÝSYON BAÞKANI: DESTEK ÝÇÝN KAYGILARIMIZ VAR Suriyeli muhalifler param parça uýngiltere Meclis Dýþiþleri Komisyonu Baþkaný Richard Ottoway, Muhalifler siyasî ve ideolojik olarak kendi aralarýnda her geçen gün daha çok bölünüyor. Birçok muhalif grubun geçmiþini ve gerçek insiyaklarýný bilmiyoruz. Bu sebeplerden dolayý þu anda muhaliflere destek konusunda büyük kaygýlarýmýz var. dedi. n7 DE 150 BÝN KÝÞÝNİN KATILDIÐI PROTESTO GÖSTERÝSÝNE POLÝS MÜDAHALE EDÝNCE ÇATIÞMA ÇIKTI u Ku veyt te, E mir Þeyh Sa bah e l-ah med el- Sa bah ýn se çim ya sa - sýn da yap tý ðý de ði þik li ði pro tes to e den on bin ler ce ki þi baþ kent te gös te ri yap tý. Ül ke ta ri hin de ki en bü yük gös te ri o la rak ni te len di ri len ve ka tý lý mýn 150 bi ne u laþ tý ðý be lir tilen ey lem ler sý ra sýn da gü ven lik güç le ri i le mu ha lif ler a ra sýn da ça týþ ma çýk tý. nha BE RÝ SAY FA 7 DE POLÝS PLASTÝK MERMÝ KULLANDI Yeni seçim yasasýný protesto eden muhalifler sokaklara döküldü. Ülke tarihinin en büyük protesto gösterisine on binlerce kiþi katýldý. Polisin plastik mermi kullandýðý olaylarda 49 kiþi yaralandý. FO TOÐ RAF: A A BEYT HANUN BÖLGESÝNE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDÝ, 2 FÝLÝSTÝNLÝ ÖLDÜ Ýsrail yine sivilleri bombaladý uýsrail in, Gaz ze nin ku ze yin de ki Beyt Ha nun böl ge si ne dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da iki Fi lis tin li öl dü, bir ki þi ya ra lan dý. Gör gü ta nýk la rý, Ýs ra il sa vaþ u ça ðý nýn Gaz ze nin ku ze yin de ki Sul tan Ab dul ha mid cad de sin de bir grup Fi - lis tin li si vi li he def al dý ðý ný söyledi. nha BE RÝ SAY FA 7 DE CHP BAÞKAN YARDIMCISI TEKÝN Beldelere kilit kabul edilemez u CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gür sel Te kin, ''Ý nan dý rý cý bir ze mi ne o turt ma dan bin ler ce bel de be le di - ye si nin ka pý la rý na ki lit vur mak ka - bul e di lir bir an la yýþ de ðil'' de di. Te - kin Þu an da 1097 be le di ye baþ ka - ný yar gý la ný yor ve bu nun dün ya da ör ne ði yok. Dün ya nýn hiç bir ül ke - sin de tu tuk lu be le di ye baþ ka ný yok tur diye konuþtu. nha BE RÝ 8 DE ORTAK HAREKET EDELÝM ABD den ÝÝT ye iþbirliði çaðrýsý uabd Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin ton ýn, BM Ýn san Hak la rý Kon - se yinin al dý ðý 16/18 no lu di nî te - mel li hoþ gö rü süz lük le mü ca de le ye i liþ kin ka ra rý nýn uy gu lan ma sý ko - nu sun da Ýs lam Ýþ bir li ði Teþ ki la tý i le or tak ha re ket et me çað rý sýn da bu - lun du ðu bil di ril di. nha BE RÝ SAY FA 7 DE AVUSTRALYA DAN SELÂM VAR u2 ISSN MERHAMET DEÐÝL, ADALET ÝSTÝYORUZ u8

2 2 Y L HÝ KA  Y E T...Siz de ey mü min ler! Gi rin Cen ne te. Si ze ne bir kor ku var dýr, ne de mah zun o lur su nuz. H A re fe gü nü o ruç tut mak bi ri geç miþ te, bi ri ge le cek te ol mak ü ze re i ki se ne nin gü nah la rý ný af fet ti rir. A'raf Sû re si: 49 /  ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 2499 / Ha di s-i Þe rif Me â li Bizim memlekette eskide Arefe gününde bin Ýhlâs-ý Þerif okurduk. Ben, þimdi bir gün evvel beþ yüz ve Arefe de dahi beþ yüz okuyabilirim. Kendine güvenen, birden okuyabilir. LÛ GAT ÇE: Arefe gününde bin Ýhlâs-ý Þerif A ziz, mü ba rek kar deþ le rim, Pek çok se lâm... Bi zim mem le ket te es ki de Are fe gü nün de bin Ýh lâs-ý Þe rif o kur duk. Ben, þim di bir gün ev vel beþ yüz ve a re fe de da hi beþ yüz o ku ya bi li rim. Ken di ne gü ve nen, bir den o ku ya bi lir. Ben, ger çi siz le ri gö re mi yo rum ve hu su sî her bi ri niz le gö rüþ mü yo rum; fa kat ben, ek ser va kit ler, du â i çin de her bi ri niz le ba zan is miy le soh bet e de rim. Þu â lar, s. 266 (ye ni tan zim, s. 474) *** Yir mi Ye din ci Sö zün, iç ti ha da mâ ni es ba býn Be þin ci Se be bi nin Ü çün cü Nok ta sý nýn ü çün cü mi sa li nin hâ þi ye si dir. Mü him bir su âl: Ba zý ehl-i tah kik der ler ki: El fâz-ý Kur â ni ye ve zik ri ye ve sa ir tes bih le rin her bi ri mü te ad dit ci het ler le in sa nýn le tâ if-i mâ ne vi ye si ni ten vir e der, mâ ne vî gý da ve rir. Mâ nâ la rý bi lin mez se, yal nýz lâ fýz i fa de et mi yor, kâ fi gel mi yor. Lâ fýz bir li bas týr; de ðiþ ti ril se, her ta i fe ken di li sa nýy la o mâ nâ la ra el faz giy dir se, da ha nâ fi ol maz mý? El ce vap: El fâz-ý Kur â ni ye ve tes bi hât-ý Ne be vi ye nin lâ fýz la rý câ mid li bas de ðil, ce se din ha yat tar cil di gi bi dir; bel ki mü rur-u za man la cilt ol muþ tur. Li bas de ðiþ ti ri lir; fa kat cilt de ðiþ se vü cu da za rar dýr. Bel ki na maz da ve e zan da ki gi bi el fâz-ý mü ba re ke ler, mâ nâ-yý ör fî le ri ne a lem ve nam ol muþ lar. A lem ve i sim i se de ðiþ ti ril mez. Ben ken di nef sim de tec rü be et ti ðim bir hâ le ti çok de fa tet kik et tim, gör düm ki, o hâ let ha ki kat tir. O hâ let þu dur ki: Sû re-i Ýh lâ sý A re fe gü nün de yü zer de fa tek rar e dip o ku yor dum. Gör düm ki, ben de ki mâ ne vî duy gu la rýn bir kýs mý, bir kaç de fa da gý da sý ný a lýr, vaz ge çer, du rur. Ve kuv ve-i mü fek ki re gi bi bir ký sým da hi, bir za man mâ nâ ta ra fý na mü te vec cih o lur, his se si ni a lýr, o da du rur. Ve kalb gi bi bir ký sým, mâ ne vî bir zev ke me dar ba zý mef hum lar ci he tin de his se si ni a lýr, o da sü kût e der. Ve hâ ke zâ, git gi de, o tek rar da yal nýz bir ký sým le tâ if ka lýr ki, pek geç u sa ný yor; de vam e der, da ha mâ nâ ya ve tet ki ka ta hiç ih ti yaç bý rak mý yor. Gaf let kuv ve-i mü fek ki re ye za rar ver di ði gi bi o na za rar ver mi yor. Lâ fýz ve lâfz-ý mü þeb bi ol du ðu bir me âl-i ic mâ lî i le ve i sim ve a lem bu lun duk la rý mâ nâ-yý ör fî on la ra kâ fi ge li yor. E ðer mâ nâ yý o va kit dü þün se, za rar lý bir u sanç ve rir. Ve o de vam e den lâ ti fe ler, ta al lü me ve te feh hü me muh taç de ðil ler; bel ki ta hat tu ra, te vec cü he ve teþ vi ke ih ti yaç gös te rir ler. Ve o cilt hük mün de ki lâ fýz la rý on la ra kâ fi ge li yor ve mâ nâ va zi fe si ni gö rü yor lar. Ve bil has sa o A ra bî lâ fýz lar i le, ke lâ mul lah ve te kel lüm-i Ý lâ hî ol du ðu nu ta hat tur et mek le, da i mî bir fey ze me dar dýr. Ýþ te, ken dim tec rü be et ti ðim þu hâ let gös te ri yor ki, e zan gi bi ve na ma zýn tes bi hâ tý gi bi ve her va kit tek rar e di len Fâ ti ha ve Sû re-i Ýh lâs gi bi ha ka ik le ri baþ ka li san la i fa de et mek çok za rar lý dýr. Çün kü, mem baý da i mî o lan el fâz-ý Ý lâ hi ye ve Ne be vi ye kay bol duk tan son ra, o da i mî le tâ i fin da i mî his se le ri de kay bo lur. Hem her har fin lâ a kal on se va bý za yi ol ma sý; ve hu zur-u da i mî bü tün na maz da her kes i çin de vam et me di ðin den, gaf let i çin de, ter cü me va sý ta sýy la in san la rýn ta bi râ tý ru ha zul met ver me si gi bi za rar lar o lur. E vet, na sýl Ý mam-i  zam de miþ: Lâ i lâ he il lal lah tev hi de a lem ve i sim dir. Biz de de riz: Ke li mât-ý tes bi hi ye ve zik ri ye nin, hu su san e zan da ve na maz da o lan la rýn ek se ri yet-i mut la ka sý, a lem ve i sim hük mü ne geç miþ ler. Mek tû bât, 26. Mek tub, 4. Meb has, 8. Me se le kuvve-i müfekkire: Düþünme duygusu. lâfz-ý müþebbi : Doyurucu, tatmin edici söz. meâl-i icmâlî: Kýsaca özet mânâ. mânâ-yý örfî: Bilinen, anlaþýlan, kabul edilen mânâ. tefehhüm: Anlama. tekellüm-i Ýlâhî: Allah ýn kullarý ile konuþmasý. Avustralya'daki vakfýmýzýn yýlda iki kez düzenlediði cami açýk günü nde farklý inançlara mensup insanlar vakfýmýzý ziyaret ediyorlar. Saðdaki resimde ise, cami ziyareti boyunca baþlarýný örten Avustralyalý iki bayan polis memuru görülüyor. A vus tral ya dan se lâm var VATAN SAVLAK MELBOURNE/ AVUSTRALYA i sa le-i Nur bah çe sin de ren gâ - R renk çi çek le rin aç tý rýl dý ðý u zak dün ya ül ke si (ký ta sý) A vus tral ya da hiz met er bâ bý a ða bey ve kar deþ le rin a ra sýn da ol ma nýn hu zu ru ve mut lu lu ðu i çe ri sin de yim. A vus tral ya ya ge le li tam se kiz ay ol du. Bu nur gü zel lik le ri ni ya za bil mek i çin bil mi yo rum ka çýn cý kez ka lem ve kâ ðý dý bir a ra ya ge tir mek i çin uð ra þý yo rum. Ye ni As ya ga ze te si ne, ga ze te mi ze ya zý yaz ma nýn zor o la ca ðý ný bi li yor dum. An cak bu ka dar zor la na ca ðý mý ak lý ma bi le ge tir me miþ tim. Bu zor lan ma da, ok ya nus ik li mi nin þa þýr tý cý ö zel lik le ri nin ro lü nün ol ma sý ný da gö zar dý et me mek ge re kir. A ma cý mýz ma ze ret bul mak de ðil, ma ze ret le ri mi zi bir ke na ra bý ra ka rak A vus tral ya Nur Vak fý nda ki ha tý ra la rý mý zý e li miz den gel di ði ka dar an la ta bil mek, nak le de bil mek o la cak týr. BÝZ BÜ YÜK BÝR A Ý LE YÝZ Üs tad Haz ret le ri þir ket-i mâ ne vi ye ta bi riy le çok bü yük bir a i le nin var lý ðýn dan bah set mek te dir. Ýþ te bu nun de lil le rin den bir ta ne si: A vus tral ya ya a yak bas tý ðý mýz an dan i ti ba ren bü yük bir a i le mi zin var lý ðý i le kar þý kar þý ya gel dik. Nur Ta le be si ol ma nýn hu zu ru var dý. Kim se siz ol ma dý ðý mý zý bir kez da ha gör dük. Ö zel lik le va ta ný mý zýn her böl ge sin de ki Nur Ta le be si kar deþ, a ða bey, ab la ve ba cý la rý mý za söy le mek is ti yo rum. Ha va a la nýn da ki kar þý lan ma mýz da ya þa dý ðý mýz sý cak lý ðý an lat mak müm kün de ðil. Biz ler þek len, si mâ en bü tün Nur Ta le be le ri ni ta ný ma sak da, as lýn da çok bü yük bir a i le yiz. Bu a i le bað la rý nýn te mel le ri ni, Üs ta dý mýz yüz se ne ön ce at mýþ. Bu dü þün ce ler le, Nur Vak fý nýn ka pý sý ný ça la rak hiz met ka pý sý ný an la ma ya baþ la ya lým. DERS O KU MA, AY LIK ÇÝ ZEL GE A vus tral ya da ki Nur Vak fý he ye ti nin al dý ðý ka rar ge re ði her Nur Ta le be si ders o ku mak la gö rev li. Ders ler ay ný ki þi ler ta ra fýn dan ya pýl ma mak ta, her ke si me ya yý la rak dö nü þüm lü hâ le ge ti ril miþ. Ders sý ra sý ge len her Nur Ta le be si, ders ön ce si ko nu suy la il gi li der se ha zýr la ný yor. Bu nun i çin ay lýk ders çi zel ge le ri, bir ay ön ce sin den i lân-ir ti bat ta be la sý na a sý lý yor. Bu lis te de ki min ne za man ders ya pa ca ðý ya zý yor. Bu ders o ku ma sis te miy le, ce ma at ru hu nun ta ma men ge niþ le me si i le bir lik te Ri sa le-i Nur u din le me nin ya ný sý ra o ku ma ge niþ li ði nin de hu zu ru ya þan mýþ o lu yor. 40 da ki ka lýk 1. ders ten son ra 15 da ki ka çay-soh bet a ra sý nýn ar dýn dan 2. ders 30 da ki ka. Du â ve ka pa nýþ tan son ra yat sý na ma zý i çin mes ci de ge çi li yor. A vus tral ya Nur Vak fý nda her gü ne ders kon muþ, ders ler he ye can la ya pý lý yor. Ha ným ders le ri Tür ki ye den ge len i ki va kýf kýz kar de þi mi zin hiz met le re sað la dý ðý kat kýy la, bü yük bir dik kat le ya pýl mak ta. Bu nun ya ný sý ra genç ler der si, ü ni ver si te li ler der si ya pýl mak ta, bun la rýn ya ný sý ra Kur ân kurs la rý dü zen len mek te dir. Bu nun ya ný sý ra yaz se zo nun da þe hir dý þýn da te fek kür zen gin li ði i çe ri sin de kýr lar da, göl ke nar la rýn da Ri sa le-i Nur o ku ma prog - ram la rý, ge zi ler de or ga ni ze e dil mek te dir. MÜF RÝ TA NE ÝR TÝ BAT Nur Vak fý ü ye si ol sun ve ya ol ma sýn dost, ar ka daþ, Cu ma ce ma a ti mü ba rek gün ve ge ce ler de vak fa ge len her ke sin cep te le fo nu na bay ram lar da ve Cu ma gü nü teb rik me sa jý gön de ri li yor. Bu nun ya ný sý ra do ðum, ö lüm, has ta lýk gi bi du rum lar da da me saj çe ki le rek, Nur Vak fý ü ye le ri du rum dan ha ber dar e di li yor. Ders ya pa cak ki þi le re de me saj la ha týr lat ma ya pý lý yor. Bu ha týr lat ma ve bil gi me saj la rý müf ri ta ne ir ti ba týn en gü zel ör ne ði ni teþ kil e di yor. GA ZE TE LER ÝS TAN BUL DAN AD RE SE POS TA LA NI YOR Nur Vak fý meþ ve re ti nin al dý ðý ka ra lar dan bir ta ne si de, Ye ni As ya ga ze te si nin Ýs tan bul dan A vus tral ya o ku yu cu la rý na pos ta lan ma sý ve ga ze te ve der gi le rin e ve tes lim e dil me si hiz me ti nin mut lu lu ðu nun ya þan ma sý dýr. CU MA NA MA ZI - PÝ DE VE LAH MA CUN SA TI ÞI Cu ma gün le ri mü min le rin bay ra mý dýr. Nur Vak fý i çe ri sin de ki mes cid de her mil let ten Müs lü man lar Cu ma ve va kit na maz la rý ný ký la bi li yor lar. Nur Vak fý nda ki bu ö zel gün ler den bi ri si de Cu ma gün le ri dir. Vak fýn i çe ri sin de ki fý rýn da pi de, lah ma cun ya pý la rak cu ma çý ký þýn da ku ru lan ser gi de sa týl mak ta dýr. NUR VAK FI NIN SOS YAL FA A LÝ YET LE RÝ Nur Vak fý bi na sý Suns hi ne Ro ad Tot ten ham da 6 bin met re ka re si ka pa lý a lan o lan 20 bin met re ka re lik bir hiz met mer ke zi dir. Ý çe ri sin de hiz met bi na sý, bü ro la rý, sos yal te sis le ri; ca mi, ha ným lar ve er kek ler ders ha ne le ri, kon fe rans sa lo nu (400 ki þi lik) bu lun mak ta dýr. A çýk a lan da i se ha lý sa ha la rý, ço cuk o yun a lan la rý, pik nik a la ný ve hay van bes le me ba rý nak la rý nýn bu lun du ðu komp leks bir a la na sa hip tir. O yun bah çe le ri nin var lý ðýy la ço cuk la rý mýz eð le nir ken, genç le re ve bü yük le re yö ne lik fut bol tur nu va la rýy la ay rý bir he ye can ya þan mak ta. Ý çe ri sin de bar be kü ve ye mek le rin ha zýr lan ma sýn da Soldaki resim: Oturanlar (soldan saða): Fatih Yargý, Eser Yargý. Ayaktakiler: Vatan Savlak, Hamdi Koyu, Harun Candi. Üstteki resim: Refik Koyu (solda) ile birlikte Australia Light Foundation (Avustralya Nur Vakfý) binamýzýn önündeyiz. kul la ný lan o cak la rýn var lý ðýy la a çýk a lan da din len me nin ve pik nik yap ma nýn ay rý ca lý ðý ya þa nýr ken vak fýn mo dern bir þe kil de kur du ðu kü mes te bes le nen hay van lar la ço cuk la rý mý za e ði ti ci bil gi ler ve ril mek te. A çýk a la nýn bir bö lü mün de bah çe ci lik, a çýk se ra cý lýk ya pýl mak ta, her çe þit seb ze ye tiþ ti ril mek te dir. 400 ki þi lik kon fe rans ve dü ðün sa lo nuy la ye mek li ye mek siz her tür lü or ga ni zas yo na ev sa hip li ði yap ma nýn ya ný sý ra sos yal ku lüp i le genç le ri mi ze meþ ru da i re de i yi va kit ge çi re bi le cek le ri bir me kâ ný sun mak ta dýr. RA MA ZAN - ÝF TAR - TE RA VÝH - BAY RAM Ül kem den km u zak lýk ta bir Ra ma zan coþ ku su ya þa dým. 58 yýl lýk öm rüm i çe ri sin de u nu ta ma ya ca ðým ay rý bir he ye ca ný his set ti ðim bir Ra ma zan coþ ku suy du bu. Or ga ni ze ve di sip li ne ol muþ bir ce ma a tin i çe ri sin de Ra ma za nýn his se dil me si ve þev ki bam baþ kay dý. Üç ay lar la baþ la yan ma ne vî ti ca ret gün le ri Ra ma za nýn id rak e dil me siy le do ruk nok ta sý na çýk mýþ ol du. Ýlk gü nün den i ti ba ren va kýf ta bir ders ya pýl dýk tan son ra te ra vih na maz la rý ný ay rý bir þevk le, coþ kuy la kýl dýk. Her gün ay rý bir i mam kar de þi mi zin na maz la rý kýl dýr ma sý Ra ma zan ge ce le ri mi ze ay rý bir he ye can ge tir di. Çe þit li mil let ler den Müs lü man kar deþ le ri miz le, di li ni bil me sek de (ken dim i çin söy lü yo rum), kýb le de bir le þe rek kay naþ mýþ ol duk. Bu kay naþ ma bi ze Kâ be bu luþ ma sý ný (Hac da ki gün le ri mi zi) ha týr lat tý. Ýþ te bu duy gu lar Ra ma za ný mý zý bir kat da ha u nu tul maz hâ le ge tir miþ ol du. Her gün ev ler de ve ri len if tar ye mek le ri nin ya ný sý ra Nur Vak fý nýn or ga ni ze et ti ði Cu mar te si if tar la rýy la va kýf ü ye le ri ve di ðer mil let ler den o lu þan ki þi lik bir top lu lu ða da if tar ye me ði ve ri li yor du. Bu ye mek le rin ö zel li ði i se vak fýn mü da vi mi ab la ve kar deþ le ri mi zin aþ çý lý ðýn da pi þi ril mek te ol ma sýy dý. Ev ye mek le ri nin lez ze ti if ta rý - mý za ay rý bir tat ge tir miþ ol du. Mad dî ve ma ne vî ik ram la rýn ya pýl dý ðý bu sa yý lý gün ler den son ra bay ram çoþ ku su nu da hep be ra ber ya þa dýk. Bay ram na ma zý mý zý mes ci di miz de ka la ba lýk bir ce ma at le kýl dýk. Bay ram laþ ma yý, ku cak laþ ma yý an lat mak müm kün de ðil. Bun la rý her kes ya þa ma lý. Bay ram na ma zý ve bay ram laþ ma dan son ra e ve dön dü ðü müz de kah val tý ha zýr lý ðý i çe ri sin de i dik. Bir kar de þi miz oð lu ma te le fon da An ne ve ba ba ný mut la ka kah val tý ya bek li yo ruz di ye ýs rar e di yor du. Bu gü zel has bî ýs ra ra ha yýr di ye me dik ve ka la ba lýk a i le miz le yal nýz ol ma dý ðý mý zýn gü zel li ði ni ya þa dýk. A vus tral ya da gur bet bu ruk lu ðu i le be ra ber se vinç li bir bay ram ya þý yo ruz. E þim, ben, oð lum ve to ru num... Yal nýz lý ðý mý zý bo zan lar i se bay ram zi ya re ti i çin e vi mi ze ge len Nur Ta le be si kar deþ le ri miz da ki ka ya bir zi ya ret dü þün ce ka la ba lýk bir a i le o lu þu mu zun se vin ci ni ya þa dým. A VUS TRAL YA NUR VAK FIN DA ÞÝR KET-Ý MA NE VÝ YE RU HU A vus tral ya da u nu tul maz gün ler ge çi ri yo ruz. Al lah na sip e der se, to ru nu mu ve oð lu mu bý ra ka rak 29 A ra lýk ta mem le ke ti mi ze (Ti re) dö nü þe ge çe ce ðiz. Nur Vak fý nýn þir keti ma ne vi ye ru hu nu, bir lik be ra ber li ði ni, ör nek in san la rýn ve hiz met ku man dan la rý nýn bu ra da bu lun ma la rý nýn hak lý gu ru ru nu ya þa ya ca ðým. Nur Vak fý nýn; ü ye si ol sun ve ya ol ma sýn, bü tün i na nan la ra, Müs lü man la ra ku cak aç ma sý, þef kat þem si ye si al tý na al ma sý, biz mo de liy le ha re ket et me si, vak fýn her þe yi nin þef faf ol ma sý, bü tün ü ye le ri nin her þey den ha ber dar ol ma sý, meþ ve re te tam o la rak ri a yet e dil me si, Nur lar la di sip li ne ol ma la rýy la Biz ler Sa ha be mes le ði ni ya þa ma ya ça lý þý yo ruz me sa jý ný Tür ki ye ye de ðil dün ya ya gön de ri yor lar. Biz ler de on la ra Ý yi ki var sý nýz, Al lah sa yý ný zý ar týr sýn di yor, du â e di yo ruz. Son ra ki ya zý mýz da i se Nur Vak fý nýn bir müj de li ça lýþ ma sý nýn, ye ni a lý nan Sid ney ders ha ne si nin ha ber le ri ni ve re bil mek te men ni siy le, Al lah a e ma net o lun.

3 Y HA BER 23 EKÝM 2012 SALI 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (So rum lu) Re cep BOZ DAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mus ta fa GÖK MEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Ko or di na tö rü Re cep TAÞ CI E rol DO YU RAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Me sut ÇO BAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye ni As ya Mat - Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü: A dem A ZAT ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 8 Zilhicce 1433 Ru mî: 10 Teþrinievvel 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Hac, si ga ra yý bý rak mak i çin de fýr sat TÜRKÝYE Ye þi lay Ce mi ye ti Mar din Þu be Baþ ka ný Lüt fü Gün lü oð lu, hac fa ri za sý i çin kut sal top rak la ra gi de cek o lan ha cý a day la rý na si ga ra yý bý rak ma la rý ko nu sun da u ya rý lar da bu lun du. Hac zi ya re ti nin kö tü a lýþ kan lýk la rý bý rak ma nýn ve on la rý e be di yen terk et me nin tek yo lu ol du ðu nu be lir ten Gün lü oð lu, si ga ra yý terk et mek i çin fýr sat a ra yan la ra mü ba rek top rak la ra a yak bas ma dan bu a lýþ kan lýk la rý ný töv be i le terk et me le ri nin da ha ha yýr lý o - DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk mak i çin gün sa yan ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam la dý. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, A ra fat ha zýr lýk la rý kap sa mýn da, Mek ke Has ta ne si nde ya ta rak te da vi gö ren ha cý a day la rý i çin yo ðun ça ba sarf e di li yor. Vak fe gü nü has ta ha cý a day la rý uz man dok tor la rýn kon tro lün de A ra fat ta ku ru la cak sað lýk ça dý rý na nak le di le cek. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn Mek ke ve Me di ne de ki bü tün sað lýk per so ne li de A ra fat ta ku ru la cak 400 met re ka re lik sað lýk ça dý rýn da hiz met ve re cek. Sað lýk ça dý rýn da a cil mü da ha le, mu a ye ne, göz lem hiz me tiy le ya ta rak te da vi gö ren has ta lar i çin 140 ya tak ka pa si te li bir bö lü mün ya ný sý ra bir de ec za ne bu lu na cak. Ay rý ca 15 am bu lans her han gi bir sað lýk prob le miy le kar þý kar þý ya ka lan ha cý a day la rý i çin gö rev ya pa cak. Vak fe nin ar dýn dan Müz de li fe ve Mi na da ki 3 am bu lans ve 40 ki þi lik sað lýk e ki bi, na kil ler bi te ne ka dar sað lýk hiz me ti ver me ye de vam e de cek. Tür ki ye den ge len ha cý a day la rý ge ce yi A ra fat ta ku ru la cak 7 bin 400 ça dýr da ge çi re cek. Her 10 ha cý a da yý na bir ça dýr dü þer ken ku ru la cak ö zel ir þat ça dý rýn da gün bo yu ö zel prog ram lar dü zen le ne cek. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ser vis e kip le rin ce, Müz de li fe böl ge si ne in ti kal ler de ya þa na cak iz di ha mý ön le mek a ma cýy la ge rek li ted bir ler de a lýn dý. Böl ge de mey da na ge le cek yý ðýl ma la rýn ya vaþ lat ma ve bek let me yön tem le riy le gi de ril me si plan la ný yor. Ha cý a day la rý nýn A ra fat ta ki ye mek ih ti ya cý Cid de de ha zýr la nan ku man ya lar la kar þý la na cak. A ra fat ve Mi na da i ki ö ðün ye mek ve ri le cek. An ka ra/a a la ca ðý ný söy le di. Mü ba rek top rak lar da üs tün de ih ram la e lin de si ga ra tüt tü ren ha cý a day la rý var ol du ðu nu be lir ten Gül lü oð lu, Za ten ku ru ve a þý rý sý cak bir ik lim de bu a lýþ kan lýk in san ha ya tý ný cid dî bir þe kil de et ki li yor. Kal bi ra hat sýz o lan lar ka dar, ol ma yan lar da týb bî risk al týn da dýr. Hac fa ri za sý kö tü a lýþ kan lýk la rý terk et mek i çin hem en i yi bir ve si le; hem de son bir fýr sat týr. Si ga ra yý terk et mek i çin fýr - sat a ra yan la ra mü ba rek top rak la ra a yak bas ma dan bu a lýþ kan lýk la rý ný töv be et me le ri ni ve terk et me le ri ni tek lif e di yo ruz. O ra da ye ni bir Ýs lâ mî ha ya ta baþ la yan ve ha cý o lan Müs lü man la rýn ar týk si ga ra gi bi kö tü a lýþ kan lýk lar da bu lun ma la rý biz le re ve Müs lü man la ra ya ký þan hâl ler den de ðil dir. Hac zi ya re ti bu a lýþ kan lýk la rý bý rak ma nýn ve on la rý e be di yen terk et me nin tek yo lu ve ha yat ta bir ke re in sa nýn e li ne ge çe bi le cek ye gâ ne fýr sat týr di ye ko nuþ tu. Mar din/ci han Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý nýn Mekke ve Medine deki bütün saðlýk personeli de Arafat ta kurulacak 400 metrekarelik saðlýk çadýrýnda hizmet verecek. FO TOÐ RAF: A A A ra fat he ye ca ný DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI, ARAFAT'A ÇIKMAYI BEKLEYEN HACI ADAYLARINA YÖNELÝK HAZIRLIKLARINI TAMAMLARKEN, HACI ADAY- LARINI ARAFAT VAKFESÝ HEYECANI SARDI. HASTA HACI ADAYLARI UZMAN DOKTORLARIN KONTROLÜNDE ARAFAT'A NAKLEDÝLECEK. Son hac ka fi le si de Mek ke ye u laþ tý DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn or ga ni zas yo nuy la Tür ki ye den yo la çý kan son hac ka fi le si de Mek ke ye u laþ tý. Bu yýl Tür ki ye ve Av ru pa ül ke le rin den yak la þýk 90 bin Türk ha cý a da yý mu kad des top rak la ra gel di. Mek ke ye ge len Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, ka fi le baþ kan la rýy la bir a ra ya ge le rek hac va zi fe si sý ra sýn - da ya pý lan or ga ni zas yon hak kýn da bil gi al dý. A zi zi ye böl ge sin de ki bir o tel de hac ka fi le baþ kan la rý na ses le nen Prof. Dr. Gör mez, hac ve um re ön ce si e ði ti me bü yük ö nem ver dik le ri ni be lir te rek, mu - kad des top rak la ra gel mek i çin ha zýr lýk ya pan her ke sin en az 7 ay sü rey le e ði tim gör me si ge rek ti ði ni vur gu la dý. Bu yýl çok sa yý da ha cý a da yý nýn ir þad fa a li yet le ri ne ka týl dý ðý ný ve bun dan bü yük mem nu - ni yet duy du ðu nu be lir ten Gör mez, bu ko nu da bü yük öz ve ri gös te - ren ka fi le baþ kan la rý na te þek kür et ti. Ha cý a day la rýn dan mu kad des gö rev le ri ni ye ri ne ge ti rir ken has sa si yet gös ter me si ni is te yen Gör - mez, Ben sýr týn da ih ram e lin de si ga ra i le tur a tan ha cý la rý gö rün ce ü zü lü yo rum de di. A ra fat ta çi çek li bö cek li i la hi ler o kun ma ya ca - ðý na vur gu ya pan Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Gör mez, A ra fat ta tek bir o la cak, teh lil o la cak, tel bi ye o la cak, sa lâ vat ve Ku r'ân-ý Ke rîm o ku - na cak. Baþ ka bir þey ol ma ya cak di ye ko nuþ tu. Prof. Dr. Gör mez son o la rak ha cý a day la rý na A ra fat ta de ve ü ze rin de fo toð raf çek - tir me ya rý þý ol ma sýn çað rý sýn da bu lun du. Mek ke/a a ir ti ni as ya.com.tr 13 bü yük þe hir de kü çük he sap lar Ge çen yýl yaz ta ti li mi zin bir bölümünü ge çir di ði miz E din cik le il gi li iz le nim le ri mi zi ya zar ken þöy le bir not düþ müþ tük: Son gün ler de bel de hal ký nýn en çok ko nuþ tu ðu bir nu ma ra lý gün dem mad de si, E din cik i Ban dýr ma nýn bir ma hal le si ha li ne ge tir mek i çin ya pýl dý ðý söy le nen plan ve ça lýþ ma lar. Bu nun al týn da ne gi bi si ya sî ni yet ve he sap la rýn yat tý ðý ný kes tir mek i se her hal de pek zor ol ma sa ge rek. Bu he sap lar, ta rih li ya zý mýz dan bir se ne son ra ik ti da rýn Mec lis gün de mi ne ge tir di ði 13 ye ni bü yük þe hir ta sa rý sý na yan sý mýþ gi bi. E din cik, 2009 Mart ýn da ya pý lan ye rel se çim ler de DP nin ka zan dý ðý bel de ler den bi ri. O se çim de yüz de 3.7 ci va rýn da oy a lan DP, bi ri il ve 38 i il çe ol mak ü ze re 151 be le di ye baþ kan lý ðý ka zan mýþ tý. Son ra sýn da bun lar da ra hat bý ra kýl ma mýþ ve hak kýn da so ruþ tur ma a çý lan ba zý baþ kan lar Ý çiþ le ri Ba kan lý ðýn ca gö rev den a lýn mýþ tý. Bu du rum da ki ler den bi ri, az le dil me si ne i lâ ve ten gö zal tý na a lý na rak tu tuk la nan ve 100 gün ha pis yat týk tan son ra tah li ye e di len Bod rum (es ki) Be le di ye Baþ ka ný Meh met Ko ca don. O sü reç te Ko ca don a AKP den Bi ze ka týl tek li fi gel di ði, a ma o nun ka bul et me di ði de söy le ni yor. An la þý lan o ki, ik ti dar par ti si ö zel lik le DP yi ta ma men sil me he de fin den vaz geç miþ de ðil. Ki, bu he de fi, vak tiy le Er do ðan ýn ya kýn kur may la rý a ra sýn da yer a lan, a ma bi lâ ha re bi le me di ði miz se bep ler le göz den dü þüp ký za ða çe ki len i sim ler den bi ri çok a çýk i fa de ler le di le ge tir miþ ti. Bu he sa ba gö re, si ya set te Men de res çiz gi si ni o ri ji nal kim li ði i le de vam et ti re cek bir par ti ol ma - Di ya net ça lý þan la rý ro tas yo na tep ki li TÜRK Di ya net Va kýf-sen Ge nel Baþ ka ný Nu ri Ü nal, Di ya net ça lý - þan la rý na ro tas yon yap ma nýn or ta ya çý ka ra ca ðý tek so nuç zu lüm - dür de ðer len dir me sin de bu lun du. Ü nal, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn, son gö rev yap týk la rý yer de 5 yýl ve da ha faz la ka lan va iz, þu be mü dü rü ve þef le rin yer le ri nin de ðiþ ti ril me si - nin da ha ön ce de de nen di ði ni i le ri sü re rek, a çý lan da va so nu cun da uy gu la ma nýn yü rüt me si nin dur du rul du ðu nu kay det ti. An ka ra/a a ma lý ve bu id di a ya sa hip o lu þum lar tek rar a ya ða kal ka ma ya cak þe kil de tü müy le çö ker til me li ki, AKP ken di si ni, o ce nah ta geliþe bi le cek bir al ter na tif po tan si ye li nin teh di di al týn da his set me sin ve bu öz gü ven le yo lu na de vam et sin! Da ha ev vel ka a le bi le a lýn ma yan Sü ley man Soy lu nun AKP saf la rý na da hil e dil me si ve par ti nin baþ kan lýk di va nýn da gö rev len di ril me si, bu çerçevede DP ta ba ný ný AKP ye kat ma he sa bý nýn bir ü rü nü. Ay dýn, Ba lý ke sir, De niz li, Ha tay, Ma lat ya, Ma ni sa, Kah ra man ma raþ, Mar din, Muð la, Te kir dað, Trab zon, Þan lý ur fa ve Van ý bü yük þe hir be le di ye si ya pýp, A da na, An ka ra, An tal ya, Bur sa, Di yar ba kýr, Es ki þe hir, Er zu rum, Ga zi an tep, Ýz mir, Kay se ri, Kon ya, Mer sin, Sa kar ya ve Sam sun bü yük þe hir be le di ye le ri nin sý nýr la rý ný il mül kî sý ný rý o la rak be lir le ye cek; bu il le re bað lý il çe le rin mül kî sý nýr la rý i çin de yer a lan köy ve bel de be le di ye le ri nin tü zel ki þi li ðini so na er di re cek, köy le ri ma hal le le re dö nüþ tü re cek, be le di ye le ri ma hal le le riy le bir lik te bað lý bu lun duk la rý il çe nin be le di ye si ne ka ta cak o lan dü zen le me de. A ma bu ta sa rý ya sa la þýr sa DP li E din cik Be le di ye si CHP li Ban dýr ma Be le di ye si ne ka tý la cak. Keza, Barla beldesi de mahalleye dönüþecek. Di ðer bel de be le di ye baþ kan lýk la rý na da tek tek ba kýl dý ðýn da, ni haî so nu cun, DP da hil ol mak ü ze re Mec lis dý þý mu ha le fet par ti le ri nin tü mü ne a ðýr bir dar be da ha in di re ce ði gö rü lür. Pe ki, böy le bir du rum de mok ra si ye ve ül ke ye fay da ge ti rir mi? Ha yýr. Çün kü u lus la ra ra sý bo yu tu da o lan top lum mü hen dis li ði pro je le ri nin ü rü nü o la rak or ta ya çý kan þu an ki Mec lis kom po zis yo nu, Tür ki ye si ya se ti nin as lî ger çek le ri ni yan sýt mý yor. Cid di boþ luk la rý ve nok san la rý var. Þart la rýn Mec lis dý þýn da bý rak tý ðý par ti le rin ta ma men si li nip sý fýr lan ma sý, Tür ki ye si ya se ti ni on yýl dan be ri i çi ne hap se den, kro nik so run la ra çö züm ü re te me di ði gi bi ken di i çin de de sýk sýk tý ka nýp ki lit le nen mev cut ya pý nýn ömrünü uzatýr. Bu da ül ke ye va kit, e ner ji ve kay nak kay bet ti rir. Ha zi ne yar dý mý nýn tak si min de ki a da let siz lik ten do ðan hak sýz re ka bet baþ ta ol mak ü ze re bir çok se be bin or ta ya çý kar dý ðý bu ya pý nýn pe ki þe rek de va mý, de mok ra si ye gü ve ni de sar sar. Ve de mok ra si nin her an ye ni al ter na tif ler ü re te bil me po tan si yel ve di na miz mi ni tah ri be yö ne lik a dým lar, de vir ve þart lar de ðiþ ti ðin de, sahiplerini vu ra cak bu me rang la ra dö nü þe bi lir. Kü çük he sap lar la bü yük he def le re de va rý la maz. Teþ rik tek bir le ri ni u nut ma ya lým A RE FE gü nü sa bah na ma zýn da baþ la yýp Kur ban Bay ra mý nýn 4. gü nü i kin di na - ma zý na ka dar farz na maz la rýn ar dýn dan ge ti ril me si va cip o lan teþ rik tek bir le ri ya - rýn sa bah na ma zýy la bir lik te baþ lý yor.

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR

Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GERÇEKTEN HABER VERiR Tükenen Kemalizmin ömrünü kimler uzattý? KÂZIM GÜLÇÜZ/ Sayfa 13 te Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GRÇKT HBR VRiR 35 KUPO IL: 42 SI: 14.969 S I BH TI I MÝF T

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Soðuklar stoktaki kömürleri de tüketti u6 fganistan da çýð faciasý: 47 kiþi öldü edyada þiddet, eskiye göre çok arttý u7 u8 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 1078 TL u10 n büyük hayali hafýz olmakmýþ ICIC

Detaylı

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý

Resmî tarih ve ideoloji çatýrdamaya baþladý SiyahMaviKýrmýzýSarý Siyasete bakýþta dengeli duruþ Bediüzzaman Said Nursî'nin ve onun çizgisinde yürüyen Nur talebelerinin DP ye ve devamý partilere verdiði destek, seçim zamaný oy kullanýp, sonrasýnda,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝLÂHÝYATÇI YAZAR SÜLEYMAN KÖSMENE: Alkol, insanî ve Ýslâmî deðerleri yýkar İSLÂM IN HEDEFÝ, ÞU BEÞ DEÐERÝ KORUMAKTIR: DÝN, CAN, AKIL, NESÝL VE MAL. ALKOL BU BEÞ DEÐERÝ YIKAR. ALKOL, ÖNCE AKLI GÝDERÝR.

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da

TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDET, ALDATMA, ÝHANET VE BOÞANMALAR NORMALMÝÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR. nha be ri sayfa 16 da TOKÝ, þimdi de köylere el attý ABD den veto yerine baský taktiði u6 u7 Yemen ordusu kendi askerini vurdu u7 AB nin Türkiye ye ihtiyacý var u5 Diziler yozlaþtýrýyor TV LERDEKÝ DÝZÝ FURYASI ÝLE HER TÜRLÜ

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÇOCUÐUN GELÝÞÝMÝ YAKINDAN TAKÝP EDÝLÝYOR ÖZÜRLÜ ÇOCUÐU OLAN AÝLELERE ÜCRETSÝZ EÐÝTÝM Ha be ri say fa 3 e BOÞANMAYA SEBEP OLUYOR EVLÝLÝÐE ÝNTERNET TEHDÝDÝ Ha be ri say fa 15 e YGER

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı