CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr HÜKÜMETTE Bü lent A rýnç ÜZDE 118 LÝK ARTIÞ VAR Kar þý lýk sýz çek i ki ye kat lan dý u Ge çen yý lýn Ma yýs a yý na gö re kar þý lýk sýz çek sa yý sýn da yüz de 117,9 luk ar týþ kay de dil di. Ge çen yýl bu ay da kar þý lýk sýz çek sa yý sý 38 bin 117 a det o la rak ger çek leþ miþ ti. Bu a ra da, kar þý lýk sýz çek sa yý sý Ma yýs a yýn da bir ön ce ki a ya gö re yüz de 34,2 o ra nýn da ar ta rak 83 bin 80 a de de yük sel di.nha be ri say fa 10 da Kre di borç la rý yüz de 40 art tý utü ke ti ci le rin kre di ve kar t borç la rý top la mý son bir yýl da yüz de 39.3 o ra nýn da, 19.7 mil yar tu ta rýn da ar týþ la 238 mil yar 409 mil yon TL dü ze yi ne u laþ tý. n10 da ÖM SIKINTISI ARINÇ, ERDOÐAN IN SAVCILARA HADDÝNDEN FAZLA ETKÝ VERÝOR DEDIÐI CMK 250. MADDE ÝLE ÝLGÝLÝ BÝR TASLAK VEA TASARININ BULUNMADIÐINI AÇIKLADI. ARINÇ: BAÞBAKAN KÝÞÝSEL GÖRÜÞLERÝNÝ ÝFADE ETTÝ u4. yar gý pa ke tin de Ö zel et ki li A ðýr Ce za Mah ke me le ri nin yet ki le ri ni dü zen le yen CMK 250, 251 ve 252. mad de le rin deðiþtirilmesine da ir bir tas lak ve ya ta sa rý nýn bu lun ma dý ðý ný be lir ten Baþ ba kan ar dým cý sý ve Hü kü met Söz cü sü Bü lent A rýnç'ýn, Baþ ba ka nýn ve ba zý Ba kan la rýn ko nuy la il gi li de ðer len dir me le ri ni Ki þi sel gö rüþ le ri ni i fa de et ti ler þek lin de yo rum la ma sý dikkat çekti. ERDOÐAN: MÝT'Ý ÝFADEE ÇAÐIRAN ARGI ÇÝZMEÝ AÞTI u Baþba kan Er do ðan ge çen haf ta 250. mad de i çin Had din den faz la bir yet ki a la ný do ðu ru yor ve a de ta 'Biz dev let i çin de dev le tiz' ha va sý na bu i þi so ku yor de miþ; KCK sav cý la rý nýn MÝT Müs te þa rý ný i fa de ye ça ðýr ma la rý na tep ki si ni ar gý yü rüt me nin a la ný na gir di, dev le tin iþ le yi þi ne ço mak sok tu, i yi ce çiz me yi aþ tý, müs te þa rý mý de ðil, a la cak san be ni al gi bi söz ler le bir kez da ha di le ge tir miþ ti. nha be ri say fa 8 de 27 ILDIR DIÞARDALAR 250 bin Filistinli kendi ülkelerine sokulmadý uýþ gal ci Ýs ra il yö ne ti mi, 1967 i le Fi lis tin ö ne ti minin ku rul du ðu 1994 yýl la rý a ra sýn da a i le le ri ne des tek sað la mak a ma cýy la ça lýþ mak ya da e ði tim gi bi ge rek çe ler le Gaz ze den yurt dý þý na gi den 100 bin ki þi i le Ba tý Þe ri a dan çý kan 140 bin ki þi nin dö nü þü ne i zin ve rmedi. nha be ri say fa 7 de ISSN Ýslâm dünyasýnýn derdi nfaruk ÇAKIR IN AZISI SAFA 8 DE FATÝH'TEN UÐURLANACAK Sabri Ülker vefat etti ucum hu ri ye tin ilk ku þak sa na yi ci le rin den, Tür ki ye nin ön cü gi ri þim ci le rin den, Ül ker Gru bu nun ku ru cu su Sab ri Ül ker, 92 ya þýn da ve fat et ti. aþ lý lý ða bað lý se bep ler le ve fat et ti ði bil di ri len Sab ri Ül ker in ce na ze si bu gün Fa tih Ca mi in de öð le na ma zý ný mü te a ki ben ký lý na cak na ma zýn ar dýn dan top ra ða ve ri le cek. nha be ri say fa 8 de Köprülerde üç ay boyunca bakým var, trafiðe dikkat u18 Ha zi ran dan i ti ba ren FSM ve Ha liç Köp rü le rin de 17 Ey lül e ka dar ba kým ya pý la cak. FSM i ki yön de 3 þe rit ka pa tý la cak. n6 da 6 K Ý Þ Ý Ö L D Ü, 4 4 K Ý Þ Ý A R A L A N D I Kütahya da trafik faciasý ukütahya da bir yolcu otobüsünün, yolun kenarýndaki aðaçlara çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6 kiþi öldü 44 kiþi yaralandý. Ýlk belirlemelere göre öldüðü sanýlan bir kiþi de hastanede yapýlan kalp masajýyla hayata döndürüldü. nha be ri say fa 6 da Küfürlü konuþan 20 dolar para cezasý ödeyecek uabd nin Midd le bo ro ugh ka sa ba sýn da top lum i çin de küf re den ler 20 do lar (yak la þýk 37 TL) pa ra ce za sý ö de ye cek. nha be ri say fa 16 da Manisa da baþörtülü öðrenciye hakaret iddiasý u Ma ni sa da Meh met Þa fak, 8. sý nýf öð ren ci si ký zýnýn kar ne gü nü ba zý öð ret men le rin ha ka re ti ne ma ruz kal dý ðý ge rek çe siy le þi kâ yet çi ol du. n8 de ÞÝMDÝ DE ÖM KRÝZÝ nkâzim GÜLEÇÜZ ÜN AZISI SAFA 3 TE FO TOÐ RAF: A A BAÞBAKAN ERDOÐAN: ÖM ler kaldýrýlabilir ubaþ ba kan Er do ðan, "250. mad de de sý kýn tý var, A da let Ba kan lý ðý bir ça lýþ ma ya pý yor, 3. ve 4. yar gý pa ke tin de de ði þik lik söz ko nu su de ðil, fa kat ÖM'le rin kal dý rýl ma sý söz ko nu su o la bi lir" de di. n8 de AKP LÝ ÇELÝK TEN ARINÇ A Taslak yok, çalýþma var uakp Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Ö mer Çe lik, A rýnç ýn ÖM i le il gi li bir ta sa rý ol ma dý ðý na i liþ kin a çýk la ma sý ný yo rum lar ken, Ta sa rý ve tas lak yok de nil di, a ma ça lýþ ma lar sü rü yor de di. nha be ri 8 de ÇATIÞMA VE MAIN PATLAMASI 3 þe hit da ha uþýr nak ta a ra zi ye dö þe nen ma yý nýn pat la ma sý so nu cu bir ge çi ci köy ko ru cu su þe hit ol du, bir ko ru cu da ya ra lan dý. Ö te yan dan, Bey tüþ þe bap ve Çukurca'da gü ven lik güç le riy le te rö rist ler a ra sýn da çý kan ça týþ malar da da, iki uz man ça vuþ þe hit ol du. nha be ri say fa 9 da

2 2 LÂ HÝ KA Â E T De ki: Karanýn ve denizin karanlýklarýndan sizi kurtaran kimdir? Siz açýkça ve gizlice O'na yalvarýp Bizi bundan kurtarýrsan, muhakkak biz þükredenlerden oluruz dersiniz. En âm Sûresi: 63 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Kul, Allah korkusundan dolayý ürperdiðinde, kuruyan aðaç yapraklarý döküldüðü gibi günahlarý dökülür. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 274 / Ha di s-i Þe rif Me â li Üç aylarda Risâle-i Nur ile meþgul olmak Nurun hizmeti, hem maiþet, hem rahat-ý kalbe bereketleriyle yardým ettiði gibi, ibadet-i tefekkürî nev inden olmasý cihetiyle, mübarek aylarýn sevaplarýna büyük yardýmý olur. B u þu hur-u se la se, i ba det hay si ye tiy - le bir de re ce Nur la rýn ki ta be ti ne fü tur ve re bi lir di yen le re be yan e de - riz ki: Bi lâ kis, yaz ma ya þevk ve rir ve ver mek ge rek tir. Çün kü Nu run hiz me ti, hem ma i þet, hem ra hat-ý kal be be re ket le riy le yar dým et ti ði gi bi, i ba det-i te fek kü rî nev in den ol ma sý ci he tiy le, mü ba rek ay la rýn se vap la rý na bü yük yar dý mý o lur. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 146, (ye ni tan zim, s. 288) Bu þu hûr-u se lâ se çok kýy met tar dýr; ley le-i Kad rin sýr rýy la sek sen se ne bir öm rü ka zan dý - ra cak bir va kit te, en i yi, en ef dal þey ler le meþ - gul ol mak lâ zým ge li yor. Ýn þa al lah, Kur ân a a it me sâ il le iþ ti gal, bir ne vî mâ ne vî mü te fek ki ra ne Kur ân o ku mak hük mün de dir. Hem i ba det, hem i lim, hem ma ri fet, hem te fek kür, hem ký - ra at-i Kur ân mâ nâ la rý ri sâ le le rin is tin sah ve mü ta lâ a la rýn da var dýr i ti ka dýn da yýz. Bar la Lâ hi ka sý, s. 176, (ye ni tan zim, s. 529) Söz ler na mýn da ki en vâr-ý Kur â ni ye i se, en mü him i ba det o lan i ba det-i te fek kü ri ye nev in - den dir. Þu za man da en mü him va zi fe, i ma na hiz met tir. Ý man sa â det-i e be di ye nin a nah ta rý dýr. Bar la Lâ hi ka sý, s. 173, (ye ni tan zim, s. 524) Ý ki üç gün ev vel, ir mi Ý kin ci Söz tas hih e di lir - ken din le dim. Gör düm ki, i çin de hem kül lî zi kir, hem ge niþ fi kir, hem kes ret li teh lil, hem kuv vet li i mân der si, hem gaf let siz hu zur, hem kud sî hik - met, hem yük sek bir i ba det-i te fek kü ri ye gi bi nur - lar var. Bir ký sým þa kirt le rin i ba det ni ye tiy le ri sâ le - le ri, ya yaz mak ve ya o ku mak ve ya din le mek li ðin hik me ti ni bil dim. Bâ re kâl lah de dim, hak ver dim. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 194, (ye ni tan zim, s. 362) Mah þer de u le ma-i ha ki ka tin sarf et tik le ri mü rek kep þe hid le rin ka nýy la mu vâ ze ne e di lir, o kýy met te o lur. Bid a la rýn ve da lâ let le rin is ti lâ sý za ma nýn da Sün - net-i Se niy ye ye ve ha ki kat-i Kur â ni ye ye te mes sük e dip hiz met e den, yüz þe hid se va bý ný ka za na bi lir. Bu i ki ha dis-i þe rif ten a lý nan bir il ham la, Ri - sâ le-i Nur u yaz ma nýn dün ye vî ve uh re vî pek çok fay da la rýn dan, Ri sa le-i Nur da be yan e di - len ve þa kirt le ri nin tec rü be le riy le tas dik e di len yal nýz bir kaç ta ne si ni be yan e di yo ruz. Beþ tür lü i ba det: 1- En mü him bir mü ca he de o lan ehl-i da la - le te kar þý ma nen mü ca he de et mek tir. 2- Üs ta dý na neþr-i ha ki kat ci he tin de yar dým su re tiy le hiz met et mek tir. 3- Müs lü man la ra i mân ci he tin de hiz met et mek tir. 4- Ka lem le il mi tah sil et mek tir. 5- Ba zan bir sa a ti bir se ne i ba det hük mü ne ge çen, te fek kü ri o lan bir i ba de ti yap mak týr. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 165, (ye ni tan zim, s. 328) LÛ GAT ÇE: þu hûr-u se lâ se: Mübarek üç ay lar. ley le-i Kadr: Ka dir ge ce si. me sâ il: Me se le ler. iþ ti gal: Meþ gul ol ma. mü te fek ki ra ne: Te fek - kür e der ce si ne. ký ra at-i Kur ân: Kur ân o ku ma. is tin sah: Kop ya et me, ço ðalt ma. mü ta lâ a: O ku ma. en vâr-ý Kur â ni ye: Kur ân nur la rý. i ba det-i te fek kü ri ye: Te fek kür yo luy la i ba det. ki ta bet: az ma. fü tur: U sanç, tem bel lik. kes ret li: Çok ça. teh lil: Lâ i la he il lal lah sö zü nün tek rar e dil me si. te mes sük: a pýþ ma, sa rýl ma, sý ký ca tut ma. ehl-i da lâ let: Doð ru ve hak yol dan sa pan lar, î mân ve Ýs lâm dan çýk - mýþ o lan lar. neþr-i ha ki kat: Ha kî - ka ti yay mak. Â hi re tin ik ra mi ye bi le ti ok luk ka ran lýk la rýn dan ay dýn lýk var lýk â le mi ne çý ka rý lan in san, yer yü zü - nün en þe ref li ve en ka bi - li yet li var lý ðý dýr. Her þey o nun em rin de ve her ya - ra tý lan var lýk o nun hiz - me tin de dir. Ce nâb-ý Hak o nu taþ top rak yap ma yýp, bit ki, a ðaç ve hay van yap ma - ya rak, mah lû ka týn en üs - tü nü in san sû re tin de ya - rat mýþ, ay rý ca i man ve Ýs lâ mi yet ni met le riy le þe ref len dir miþ tir. Al - lah ýn in sa na ver di ði ni - met ler sa yýl ma ya kal kýl - sa, say mak la as la bi ti ri le - mez. Bü tün bu ni met le - rin so nu cu o la rak da in - sa nýn ya ra tý lýþ tan as lî va - zi fe si, ken di si ni ya ra tan ve had siz ni met le ri ni o - na su nan ü ce a ra tý cý - ya i man ve i ba de tiy le kar þý lýk ver me si dir. Ý - ba det, geç miþ te ve ril miþ o lan ni met le rin bir so nu cu dur. ok sa i le ri de ve ri le cek ni met le - rin ön ça lýþ ma sý de ðil dir. Ce nâb-ý Hak de rin me se le le ri Kur ân-ý Ke - rim de tem sil ler le an la týp ak la ya kýn laþ týr dý ðý gi bi, Nur Ri sâ le le rin de bu Kur â nî me to du ta - kip e den Be di üz za man Haz ret le ri; ak la en u - zak me se le le ri dür bün le bak tý rýr gi bi mi sâl ler - le an la týr ve en da ðý nýk mev zu la rý tem sil ler le top lar ve ak lýn ö nü ne ko yar. Tem sil de ku sur a ran maz, ne an la týl mak is ten di ði ne ba ký lýr. Me se lâ, Bi rin ci Söz de an la tý lan Bin a da mýn iþ ti rak et ti ði bir pi yan go ku ma rý na ya rý ma lý ný ver mek, a kýl ka bul e der se hâl bu ki ka zanç ih ti ma li bin de bir dir son ra yir mi dört ten bir ma lý ný yüz de dok san do kuz ih ti mal i le ka zan - cý mu sad dak bir ha zi ne-i e be di ye ye ver me - mek, ne ka dar hi lâf-ý a kýl ve hik met ha re ket et ti ði ni, ne ka dar a kýl dan u zak düþ tü ðü nü ken di ni â kýl zan ne den a dam an la maz mý? (Söz ler s. 41) Bu mi sâl de pi yan go nun bir ku - mar ve ku ma rýn i se ha ram ol du ðu dik kat le re su nu lu yor. Bin de bir ih ti mal de ol sa ve ha ram da ol sa el de e di le cek bir ka zan ca ko þup, yüz de dok san do kuz ka zan ma du ru mu o lan e be dî bir ha zi ne den kaç ma nýn ne ka dar a kýl dý þý ol - sa mi_ce be ma il.com Bediüzzaman, anlattýðý bir temsille, âhiret âlemindeki ebedî saadet ve Cenneti, milyonlar altýn deðerindeki bir ikramiyeye benzetir. Ancak Cennet, yapýlan ibadetlerin ücreti deðil, Allah ýn fazl ve kereminden bir bahþiþ ve bir ikramiyedir. du ðu na za ra ve ri li yor. On Ü çün cü Söz de ve ri len mi sâl, ko nu yu bir baþ ka a çý dan da ha gü zel bir tarz da i fa de e di yor: Me se lâ, bu ra - da gö zü nüz ö nün de bir da ra ða cý di kil miþ. O - nun ya nýn da bir pi yan - go fa kat pek bü yük bir ik ra mi ye bi let le ri ve ren da i re si var. Biz bu ra da ki on ki þi, a lâ - kül li hâl, is ter is te mez, hiç baþ ka ça re yok, o - ra ya dâ vet e di le ce ðiz; bi zi ça ðý ra cak lar. Ve ça ðýr ma za ma ný giz li ol ma sýn dan, her da ki - ka, ya Gel, i dam bi le ti - ni al, da ra ða cý na çýk! ve ya hut Gel, mil yon lar al týn ka zan dý ran bir ik - ra mi ye bi le ti sa na çýk - mýþ; gel, al! (Söz ler s. 238) ör ne ði ni ve rir. Ön ce ki mi sal de pi yan go nun ku mar ve ha - ram ol du ðu nu be lir ten Be di üz za man, bu mi - sal de â hi ret â le min de ki e be dî sa a det ve Cen - ne tin, mil yon lar al týn ka zan dý ran bir ik ra mi ye ol du ðu nu söy ler. Her i ki sin de de in sa ný bir þe kil de mut lu e den or tak se vin ci i fâ de e der. An cak Cen net, ya pý lan i ba det le rin üc re ti de - ðil, Al lah ýn fazl ve ke re min den bir bah þiþ ve bir ik ra mi ye dir. al nýz i ba det le re bir üc ret miþ gi bi ih san e di lir. Ger çek te ya pý lan i ba det ler, geç miþ te ve ril miþ ve sa yý la ma ya cak ka dar çok o lan ni met le rin bi le kar þý lý ðý de ðil dir. Ne re de kal dý ki, Cen net o i ba det le rin kar þý lý ðý ol sun! Ýn san i çin Cen net ne o lur sa ol sun bir ga ran ti de ðil dir. O nun i çin Haz ret-i Ö mer (ra) Cen - net i le müj de len di ði hal de Bü tün in san lar Cen ne te, bir ki þi Ce hen ne me gi de cek de se - ler, A ca ba o ben mi yim? de rim. Her kes Ce - hen ne me, bir ki þi de Cen ne te gi de cek de se - ler, yi ne, A ca ba o ben mi yim? de rim de miþ - tir. a ni, ne Al lah ýn a zap et me ye ce ðin den e - min ve ne de Al lah ýn rah me tin den ü mit kes - me mek o lan den ge li hâ li ko ru ma yý ö ðüt ver - miþ tir. Bu i ti bar la in san Al lah tan üc re ti mi is te rim di ye mez, fa kat Fazl ve ke re min den ik ram o la rak Cen ne ti ni bek le rim di ye bi lir. il.com Ce va býn ye ter, Rab bim! Ce va býn ye ter! Ve fa sýz sev gi li le re sap la nýp kal mýþ di va ne a - þýk la rýn, ya ra lý gö nül le ri nin de ri nin den çý - kan sa mi mî bir fer yad var dýr ha ni: Ce va - býn ye ter, sev gi lim, ce va býn ye ter! Ha ni bir þa i rin vu rul du ðu bir gü ze le yaz dý ðý mek tup ta da ha na zi - ka ne söy le di ði gi bi Lüt fen o lum suz da ol sa bir ce vap dö nün... Ce vap sýz lýk, mu ha tap sýz lýk týr çün kü... Ýn sa nýn en de ri nin de, gön lü mü zün en de rin ye rin de ya ký cý ýz - tý ra bý ný duy du ðu muz þey bu dur as lýn da... O yüz - den de ðil mi dir a ra yýþ la rý mýz, o yüz den de ðil mi dir kay bo luþ la rý mýz ve bu luþ la rý mýz, bu lu nuþ la rý mýz... Ri va yet te var mýþ... Bir gün Ceb ra il Levh-i Mah - fuz da i ba de ti ne düþ kün bir a da mý ce hen nem lik ler a ra sýn da gör müþ, Al lah tan i zin is te yip a da ma git - miþ, a da ma Al lah se nin ce hen nem eh li ol du ðu na hük met miþ tir de miþ. A dam ca ðýz dü þüp ba yýl mýþ. Hi kâ ye nin bu ra sýn da ga li ba he pi miz sa ný yo ruz ki a dam bek le me di ði bu o lum suz ha ber yü zün den þok o lup ba yýl mýþ. A ma a yý lýn ca a da mýn ilk i þi sec - de ye ka pa nýp, þük ret mek ol muþ! Ve de miþ: Al lah be nim a dý mý an mýþ týr, öy le mi?! Bu ne yük sek lü - tuf tur! De mek o be nim le il gi le ni yor... (Ýb ret li Hi - kâ ye ler, s , e ni As ya Neþ ri yat) O si ze mu ha tap o lur sa, sa hi a dý ný zýn ce hen nem - lik ler a ra sýn da a nýl ma sý na ra zý mý sý nýz? O nun si zi an ma sý na ra zýy sa nýz, ne gü zel dir her þey, ne gü zel ya ra týl mýþ týr her þey... Ba þa ge len ne o lur sa ol sun, ar týk ne gam, ne ke der, O ndan gel diy se baþ göz üs tü ne! Na rýn da hoþ, nu run da hoþ... Me se lâ, has ta bir ço cuk ça ðý rýr: a he kim, ba na bak. He kim Leb beyk, der. Ne is ter sin? Ce vap ve rir. (Söz ler, 23. Söz) Ne ce vap ve rir? Ba zen is te di ði ni ve rir, ba zen is - te me di ði ni ve rir, ba zen hiç ver mez. A ma hep ce - vap ve rir. Hep ce vap ve ri lir. Bu ra da bi raz dur mak de ðil mi dir bi ze dü þen?! Ce vap ve ril miþ tir ya bir ke re... Ne fark e der ki bun - dan son ra: Lüt fun da hoþ, kah rýn da hoþ... Te vek kül, rý za biz den ne ka dar u zak la þýr sa dün - ya ya da ir is tek le ri miz o ka dar ar tý yor. Ve ne ka dar ar tar sa dün ya ya, dün ya nýn fa ni yü zü ne da ir is tek le - ri miz, te vek kül ve ih lâs o ka dar u zak la þý yor. Mu ha tap ol ma nýn eþ siz gü zel li ði ne vu ru lan gö - nül le rin sa yý sý a zal dýk ça dün ya da ha bir dün ye vî le - þe cek, da ha bir zor la þa cak im ti han la rý mýz. Oy sa; her ke se ce vap(lar) var, bu dün ya da... Her ke se ce vap ve ri yor, her kes le hu su sî ko nu þu - yor a ra tý cý. Her in san mu ha tap o la bil me ka bi li ye - tiy le ya ra týl mýþ o la rak ge li yor dün ya ya... Has ta la ný yor sun ba zen, iþ te ce vap ve ri yor. O ar - týk se nin dok to run dur. Þa fî is mi nin te cel li si se nin ay nan da/in san ay na sýn da sa na has, hu su sî o la rak sen de yan sý mýþ týr. Ýþ te has ta lýk di liy le se ni an dý a ra tý cýn, ne mut lu! Ba zen bir gü zel lik o lu yor dün yan da, bir ni met ve ri yor Rab bin, þük re di yor sun... Bi li yor sun bu gün de Mün im-i Ha ki kî ni me tin di liy le ko nu þu yor se - nin le, ce vap ve ri yor se nin ih ti ya cý na... Ba zen bir tra fik ka za sý o lu yor ce vap, ba zen yü - rür ken gör dü ðün gök ku þa ðý... Ba zen u fak bir dep rem, ba zen ye ni do ðan bir ke - di yav ru su... Han gi si da ha bü yük, da ha ö nem li? Hep si... Hep si bi rer ce vap çün kü, hep si sa na gön de ril miþ ke li me - ler, Ke lâ mýn a sýl sa hi bin den... Bu ra ya ka dar gel dik a ma... He nüz bi rin ci dal day - mý þýz me ðer: E ðer o yük sek ha ki kat le ri ya kýn dan te mâ þâ et - mek is ter sen, git, fýr tý na lý bir de niz den, zel ze le li bir ze min den sor. Ne di yor su nuz? de. El bet te â Ce lîl, yâ Ce lîl, yâ A zîz, yâ Ceb bâr de dik le ri ni i þi - te cek sin. Son ra, de niz i çin de ve ze min yü zün de mer ha - met ve þef kat le ter bi ye e di len kü çük hay va nat tan ve yav ru lar dan sor. Ne di yor su nuz? de. El bet te â Ce mîl, yâ Ce mîl, yâ Ra hîm, yâ Ra hîm di ye - cek ler. (24. Söz, 1. Dal) Bir du â e de bi le cek mi sin, Ga ni-i A le lýt lak o lan Sa ni i ne: El le ri mi her aç tý ðým da, kal bim den bir þey is te di ðim de Sen den, bi li yo rum ve re bi lir sin Sen! Ve da ha ö nem li si, ek le ye bi le cek mi sin Ce va býn ye ter ey Rab bim di ye? al va ra bi le cek mi sin is tek - le rin den a za de, di ðer sev dik le ri ni bi le ge ri de bý ra - kýp: O lum suz da ol sa Rab bim, ce vap dö nü yor sun ya, ye ter bi ze di ye rek?! Ra zý o lup, ih lâ sý kýr mak sý zýn... Mu ha tap o la bi le cek mi sin?

3 HABER 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO URAN 36 AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 23 Recep 1433 Ru mî: 31 Mayýs 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý KUPON NO: 6 Tür ki ye nin CERN i ne doð ru TÜR KÝ E Hýz lan dý rý cý Mer ke zi Pro je si nin U lus la ra ra sý Bi lim sel Da nýþ ma Ko mi te si 4. top lan tý sý, Ýs tan bul da ya pý lý yor. An ka ra Ü ni ver si te si ko or di na tör lü ðün de, Kal kýn ma Ba kan lý ðý des te ði i le ü ni ver si te ler a ra sý pro - je o la rak yü rü tü len Türk Hýz lan dý rý cý Mer ke zi Pro je si kap sa mýn da, Ýs tan bul Ü ni ver si te si nde ya pý lan 2 gün - lük top lan tý sü re sin ce, ku ru lu mu ve ta sa rý mý de vam e den hýz lan dý rý cý te sis ler i çin ya pý lan bi lim sel ve tek - nik ça lýþ ma lar e le a lý ný yor. Bu çer çe ve de, i laç, kim ya, se ra mik, cam sa na yi le rin de, hýz lan dý rý cý la rýn ve hýz - lan dý rý cý la ra da ya lý ý þý ným kay nak la rý nýn ye ri ve ö ne mi - nin e le a lý na ca ðý bir de ðer len dir me o tu ru mu ger çek - leþ ti ri le cek. Tür ki ye nin CERN, SE SA ME, DES gi bi hýz lan dý rý cý mer kez le ri i le o lan i liþ ki le ri ü ze rin de de su - num lar ya pý la cak top lan tý ya, ko mi te ve pro je ü ye le ri - nin ya ný sý ra il gi li ku rum ve ku ru luþ la rýn tem sil ci le ri de ka tý lý yor. An ka ra Ü ni ver si te si Hýz lan dý rý cý Tek no lo ji le ri Ens ti tü sü Mü dü rü ve Türk Hýz lan dý rý cý Mer ke zi Pro je - si Baþ ka ný Prof. Dr. Ö mer a vaþ, pro je e ki bi o la rak yak la þýk 25 ü ni ver si te den 165 ki þi lik bir e kip le 5 ay rý hýz lan dý rý cý te si si kur mak ve ha ya ta ge çir mek i çin ça - lýþ ma yü rüt tük le ri ni be lirt ti. On lar dan bi rin ci si nin Göl - ba þý nda ku rul mak ta o lan sü per i let ken e lek tron hýz - lan dý rý cý sý ve la zer te si si ol du ðu nu i fa de e den a vaþ, bu te si sin hýz lan dý rý cý la ra da ya lý Ar-Ge im kân la rý sun - ma sý a çý sýn dan di sip lin ler a ra sý ve sek tör ler a ra sý ça - lýþ ma lar, mal ze me, týp, sa vun ma çev re, kim ya, i lâç ve ben ze ri a lan lar da a raþ týr ma ve uy gu la ma a ma cýy la kul la ný la ca ðý ný kay det ti. a vaþ, pro je e ki bi nin ay ný za - man da ku ru lu mu a ra sý na sý ða cak þe kil de 4 bü yük te si si de plan la dý ðý ný i fa de et ti. Ýs tan bul / a a 80 öð ren ci ye Ça nak ka le yi gez di re cek ler MA LAT A Em ni yet Mü dür lü ðü Top lum Des tek li Po lis lik Þu be Mü dür lü ðü nce dü zen le nen De za - van taj lý Grup lar la Sos yal Bü tün leþ me pro je si kap - sa mýn da, 80 il köð re tim öð ren ci si ne Ça nak ka le yi gez di ri yor. Ço cuk la rýn 3 gün lük Ça nak ka le zi ya ret - le ri do la yý sýy la po li se vi ö nün de dü zen le nen u ður la - ma prog ra mý na, Ýl Em ni yet Mü dür ar dým cý sý Ö - mer Us da ka týl dý. Us, a i le le riy le bir lik te po li se vi ne ge len öð ren ci le re, ge zi bo yun ca Ça nak ka le de ki ta - ri hi me kan la rý i yi ta ný ma la rý ný ö ner di. Top lum Des - tek li Po lis lik Þu be Mü dü rü Tay yip Ka ra han da pro - je kap sa mýn da kent te sos yal yar dým a lan la ra, yaþ - lý la ra, en gel li le re, mah kûm la rýn a i le le ri ne ve tek e - be veyn li ço cuk la ra i liþ kin faaliyet ler ger çek leþ tir - dik le ri ni söy le di. Pro je kap sa mýn da þehirde ki de za - van taj lý 80 ço cuk i çin Ça nak ka le ge zi si dü zen le dik - le ri ni i fa de e den Ka ra han, a maç la rý nýn ço cuk la rýn ta rih bi lin ci ni art týr mak ve be ra ber lik duy gu la rý ný ge liþ tir mek ol du ðu nu kay det ti. Ma lat ya / ci han Polisten 7 bin anaokulu öðrencisine trafik eðitimi Ka dýn ve ço cuk la ra e ði tim des te ði A DA NA'NIN u mur ta lýk il çe si ne bað lý e þil köy bel de si Be le di ye Baþ ka ný Mit hat Al tu nay, hiz me te gi ren Kül tür Sa nat ve E ði tim Mer ke zi nde bin 600 ka dýn i le 840 ço cu ða e ðit sel, sos yal ve kül tü rel hiz met ve ri le ce ði ni söy le di. e þil köy ve Kal dý rým bel de le rin ce or tak la þa in þa e di len Kül tür Sa nat ve E ði tim Mer ke zi tö ren le hiz me te gir di. Bi na nýn a çý lý þý ný ya pan A - da na Va li ar dým cý sý Fik ret De niz, ör nek pro je der ken e me ði ge çen le re te þek kür et ti. De niz, pro je nin ha ya ta ge çi ril me si i çin bü yük kat ký sað la yan e þil köy Be le di ye Baþ ka ný Mit hat Al tu nay i le Kal dý rým Be le di ye Baþ ka ný Re fik Þen e bi rer pla ket tak dim et ti. e þil köy Be le di ye Baþ ka ný Mit hat Al - tu nay, Kal dý rým ve e þil köy bel de le ri ne e þit me sa fe de o lan mer kez de ka - dýn ve ço cuk la rýn e ði ti mi ne kat ký sað la na ca ðý ný, bu nun ya nýn da böl ge in - sa ný a ra sýn da ki kül tü rel ve sos yal bü tün leþ me nin de sað la na ca ðý ný an lat tý. 52 PÝLOT OKULDA 8 BÝN 800 TABLET BÝLGÝSAAR DAÐITILDI PRO JE NÝN þim di ye ka dar sa týn a lým la rý Ka mu Ý ha le Ka nu nu kap sa mýn da ya pýl mýþ týr. Pro je nin ilk e ta býn da 3 bin 657 or ta öð re tim ku ru mu nun bi li þim tek no lo ji si e kip man la rý (ders lik le re et ki le þim li tah ta, her o ku la çok a maç lý fo to ko pi ma ki ne si ve do - kü man ka me ra) i le il gi li i ha le 23 Ka sým 2011 ta ri hin de U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý ta ra - fýn dan ger çek leþ ti ril miþ ve i ha le so nuç la rý na gö re söz leþ me im za lan mýþ týr. Ay rý ca 52 pi lot o - kul da ki öð ret men ve 5 ve 9. sý nýf öð ren ci le ri ne da ðý týl mak ü ze re 8 bin 800 tab let bil gi sa ya rýn sa týn a lý mý ger çek leþ ti ril miþ tir. Bi li þim tek no lo ji si nin ve e - ði tim de ma ter yal le rin öð ren me so nuç la rý na et ki le ri ko nu lu bi lim sel a raþ týr ma lar Ba kan lý ðý mýz ca a ka de - mis yen le re yap tý rý lan te mel a raþ - týr ma lar dýr. Bu a raþ týr - ma lar so nu cun da e ði - tim de tek no lo ji kul la - ný mý nýn ni te li ði ar - týr dý ðý na da ir so - nuç la ra u la þýl mýþ - týr. E ði tim de Fa - tih Pro je si bu bi lim sel a raþ - týr ma so nuç - la rý na bað lý o la rak ge - liþ ti ril miþ - tir. An ka ra / a a Dinçer, tablet bilgisayar daðýtýmýnýn 17 ilde 52 okulda pilot uygulama olarak baþlatýldýðýný, pilot uygulama sonuçlarýný takiben yeniden tablet alýmýna çýkýlacaðýný bildirdi. Fatih Projesi nin maliyeti 8 milyar FATÝH PROJESÝ'NÝN EÐÝTÝMDE NÝTELÝÐÝ ARTTIRDIÐI ÝÇÝN GELÝÞTÝRÝLDÝÐÝNÝ BELÝRTEN MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANI DÝNÇER, ''PROJE MALÝETÝNÝN AKLAÞIK 8 MÝLAR LÝRA CÝVARINDA OLACAÐI TAHMÝN EDÝLMEKTEDÝR'' DEDÝ. MÝL LÎ E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, e ði - tim de tek no lo ji kul la ný mý nýn ni te li ði art - týr dý ðý na da ir bi lim sel so nuç la ra u la þýl dý - ðý ný, e ði tim de FA TÝH Pro je si nin bu bi - lim sel a raþ týr ma so nuç la rý na bað lý o la rak ge liþ ti ril di ði ni bil dir di. Din çer, BDP Van Mil let ve ki li Öz dal Ü çer in so ru ö ner ge si - ne ver di ði ce vap ta, E ði tim de FA TÝH Pro - je si nin fi nans ma ný nýn Mil lî E ði tim Ba - kan lý ðý büt çe si i le U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý nýn ev ren sel hiz - met fo nun dan kar þý lan dý ðý ný i fa de et ti. Pro je nin 2014 yý lý so nu na ka dar ta mam - lan ma sý nýn plan lan dý ðý ný, ilk e tap ta 81 il - de ki bütün or ta öð re tim o kul la rý ný (Mes lek li se le ri ha riç) kap sa dý ðý ný be lir ten Din çer, pro je nin ilk e ta býn da yer a lan et ki le þim li tah ta, çok a maç lý fo to ko pi ma ki ne si ve do kü man ka me ra i ha le le ri nin so nuç lan dý - ðý ný ve yük le ni ci fir ma lar la söz leþ me im - za lan dý ðý ný kay det ti yý lýn da ku ru - lum la rýn ta mam lan ma sý nýn bek len di ði ni i fa de e den Din çer, ay rý ca tab let bil gi sa yar da ðý tý mý nýn 17 il de 52 o kul da pi lot uy gu - la ma o la rak baþ la týl dý ðý ný, pi lot uy gu la ma so nuç la rý ný ta ki ben ye ni den tab let a lý mý na GAZÝANTEP Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü nce hazýrlanan ve 6 aydýr yürütülmekte olan Minik Kalplerdeki Polisler Projesi tamamlandý. Proje kapsamýnda anaokulu ve kreþlerde eðitim gören yaþ grubu 7 bin çocuða temel trafik ve güvenlik konularýnda eðitim verildi. Polis tarafýndan oluþturulan uzman ekipler çocuklarla oyunlar oynayarak, masallar anlatarak temel trafik ve güvenlik konularýnda eðitici bilgiler verdi. Polislerin sýcak yüzünü yakýndan gören miniklerin sevinçleri görmek kendilerini mutlu ettiðini belirten Gaziantep Emniyet Müdürü Süleyman Oðuz, yapýlan programýn çok verimli geçtiðini ifade etti. Gaziantep / cihan çý ký la ca ðý ný bil dir di. Din çer, þun la rý kay - det ti: E ði tim de FA TÝH Pro je si i le e ði tim öð re ti min ni te li ði ni ar ttýr mak ve fýr sat e þit - li ði ni sað la mak a ma cýy la, te mel e ði tim ve or ta öð re tim o kul la rýn da ki bütün ders lik le - re et ki le þim li tah ta, in ter net alt ya pý sý, her o ku la çok a maç lý fo to ko pi ma ki ne si, do kü - man ka me ra ve öð ret men le re tab let bil gi - sa yar ve ör gün e ði ti min 5. sý ný fýn dan 12. sý ný fý na ka dar yer a lan ka de me le rin de ki tüm öð ren ci le re tab let bil gi sa yar sað la na - cak týr. Pro je ma li ye ti nin yak la þýk 8 mil yar li ra ci va rýn da o la ca ðý tah min e dil mek te dir. ir ti ni as ya.com.tr Þim di de ÖM kri zi AKP nin on yýl lýk ik ti da rýn da yap tý ðý de - mok ra tik leþ me re form la rý nýn or tak ö - zel li ði, hep si ni ken di si ne en deks li o la - rak dü þü nüp bu an la yýþ la ger çek leþ tir me si. Da ha ilk gün ler den i ti ba ren bu böy le. Me se lâ par ti yi tek ba þý na ik ti dar ya pan, a ma Er do ðan ýn yar gý en ge li ne ta kýl dý ðý i çin a day o - la ma dý ðý 2002 se çi mi son ra sýn da ku ru lan hü kü - me tin ilk i þi, li de ri nin ya sa ðý ný kal dýr mak ol du. Er do ðan ýn en ge li, TCK 312 den mah kûm o - lan lar se çi le mez di yen a na ya sa hük mün den kay nak la ný yor du. CHP nin des te ðiy le kal dý rýl dý. Ve Si irt ten ba ðým sýz se çi len Fa dýl Ak gün - düz ün ve kil li ði dü þü rü le rek, yi ne ay ný il de ki AKP li ve kil de is ti fa et ti ri lip o ra da tek rar se çim ka ra rý a lýn dý. Er do ðan da Si irt a da yý o lup se çil di. Par la men to ya gir di ve baþ ba kan lý ðý dev ral dý. Böy le ce Er do ðan ýn 312 mað du ri ye ti so na er - di. A ma 28 Þu bat sü re cin de bu mad de nin hýþ - mý na uð ra tý lan lar o nun la sý nýr lý ol ma yýp, son de - re ce ka ba rýk bir lis te o luþ tu ru yor du ve Dep rem Ý lâ hî i kaz dýr de yip, ba þör tü sü ya sa ðý baþ ta ol - mak ü ze re o dö nem de bi lu mum hak sýz lýk la ra tep ki gös ter dik le ri i çin yar gý la narak mah kûm o - lan e ni As ya men sup la rý bu lis te nin ba þýn day dý. A ma o za man on lar la hiç il gi le nil me di. Ta ma men Er do ðan ýn se çil me ya sa ðý nýn kal - dý rýl ma sý na o dak la nýl dý ve ya pý lan a na ya sa de ði - þik li ði i le so ru na çö zül müþ na za rýy la ba kýl dý. Bir baþ ka ör nek, 12 Ey lül 2010 da re fe ran du - ma su nu lup yüz de 58 e vet o yu i le ka bul e di len mi ni a na ya sa pa ke tin de ki yar gý dü zen le me le ri. Bilhassa AM i le HSK nýn ü ye sa yý la rý nýn art tý rý lýp iþ le yiþ le ri nin ye ni den tan zim e dil me si. Bu ku rum lar da ki i de o lo jik dar kad ro ya pý - lan ma sý ný so na er di rip, ye ri ne da ha ge niþ ta ba - na ya yý lan kad ro la rýn ge ti ril me si ne yol aç ma sý ci he tiy le o lum lu bir a dým dý bu, a ma ye ter siz di. Re fe ran dum ön ce sin de hal ký e vet o yu ver me - ye ik na et mek i çin ses len di ri len Üs tün le rin hu - ku ku de ðil, hu ku kun üs tün lü ðü söy lem le ri ni ha ya ta ge çi re bil mek i çin, bu nun da ha ö te sin de kök lü a dým la ra ih ti yaç var dý. ar gý da de mok ra - tik bir zih ni yet dö nü þü mü nü hýz lan dýr ma ya yö - ne lik ted bir ve prog ram la ra yo ðun luk ve ril me si ve as ke rî-si vil yar gý i ki li ði nin kal dý rýl ma sý gi bi. A ma i þin o ci he ti ne hiç te mas e dil me di bi le. Da ha sý, bü tün me se le nin yar gý da da kad ro - laþ mak ol du ðu gi bi bir al gý la ma ya yol a çýl dý. An cak zih ni yet, ya pý ve sis te me do kun ma dan kad ro lar la oy na ya rak so run la rý çöz me yak la þý - mý nýn bir ya nýl gý dan i ba ret ol du ðu, ö zel yet ki li mah ke me ler le ya þa nan kriz de a çýk ça gö rül dü. As lýn da bu mah ke me ler, 12 Ey lül A na ya sa sý i - le sis te me da hil e di len DGM le rin ye ri ne ku rul - muþ tu. As ker ü ye le rin de ha kim ve sav cý o la rak gö rev yap tý ðý bu mah ke me ler bil has sa 28 Þu bat sü re cin de yo ðun e leþ ti ri al dý. Ve AKP dö ne min - de kal dý rý lýp, yer le ri ne ö zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me le ri ku rul du. A ma sa de ce i sim le ri ve gö rün tü le ri de ðiþ ti, te mel ya pý ve iþ le yiþ le ri bü - yük öl çü de ay nen de vam et ti. O nun i çin de bu mah ke me ler si vil DGM ler o la rak ni te len di. Er ge ne kon, Bal yoz, 12 Ey lül gi bi dâ vâ la rýn bu mah ke me ler ce gö rül me si, ar ka la rýn da güç lü bir ka mu o yu des te ði o luþ ma sý na ve si le ol du. A ma so ruþ tur ma ve dâ vâ sü reç le rin de ser gi le nen ki - mi ö zen siz lik ler, dâ vâ la rýn ö zü nü de göl ge le di. Ba zý gö zal tý ve tu tuk la ma ka rar la rý nýn i sa be ti, u zun tu tuk lu luk sü re le ri, hak ih lâ li id di a la rý doð ru ve ya yan lýþ yo ðun tar týþ ma la rý te tik le di. A ma hü kü met ar gý nýn i þi dir, say gý duy ma - lý yýz yak la þý mý i çin de bun la ra du yar sýz kal dý. Ne za man ki, MÝT kri zi o la rak ta ri he ge çen o lay da KCK sav cý la rý MÝT Müs te þa rý ný þüp he - li sý fa týy la i fa de ye ça ðýr dý; ký ya met kop tu. A par to par ya sa de ði þik li ði ya pý la rak, müs te þa rýn so - ruþ tu rul ma sý Baþ ba kan iz ni ne bað lan dý, son ra ÖM ler le il gi li de ði þik lik ler gün de me ge ti ril di. Se bep, MÝT kri zin de i þin u cu nun Baþ ba ka na u zan ma sý. Bu yüz den A la cak sa nýz müs te þa rý - mý de ðil, be ni a lýn dedi Er do ðan ve ÖM le ri to pa tu ttu. Ba ka lým, i þin so nu ne ye bað la na cak?

4 4 13 KÜLTÜR SANAT HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA sa a det bay ma il.com Bir ço cuk, bir his se Ký zým la e ve dö nü yo ruz. or gun ge çen gü nün ar dýn dan, o tur du ðu muz kol tu ða yý ðý lýp ka lý yo ruz. Ken di miz ce soh bet ha lin de yiz. Dý þa rý da ki in san la rý, u çan kuþ la rý, ke di le ri Gör dü ðü müz ne var sa, soh be ti mi zin i çi ne dâ hil e di yo ruz. Ke di ler ne den kuy ru ðu nu sal lý yor an ne? Mut lu ol duk la rý i çin. Ne den mut lu o lur lar? Hoþ la rý na git ti ði i çin. Ne den hoþ la rý na gi der? tü rün den so ru lar baþ la dý mý, kur tul mak ne müm kün. Bir a ra dal gýn lýk la i ki so ru ya da ay ný ce va bý ve ri yo rum. Üç ya þýn da ki ký zý mýn dik ka tin den kaç mý yor bu du rum. A ma bu nu söy le din i fa de siy le u ya rý lý yo rum. Kü çük bir öz rün ar dýn dan, da ha dik kat li yim so ru la rý ce vap lar ken. Der ken, Su is ter mi sin ab la? se siy le ir ki li yo rum. Ký zým dö nü yor ve Bi ze su ver mek is ti yor de di ðin de, bu kü çük ço cu ða yö ne li yor ba kýþ la rým. 7-8 yaþ la rýn da bir ço cuk. Ký sa ke sil miþ saç la rý, gü neþ ten ka rar mýþ te ni ve ý þýl ý þýl par la yan göz le ri So ru su nu yi ne li yor; Ab la lüt fen su a lýr mý sýn? Bel li ki e lin de ki su la rý bi tir me li ak þa ma ka dar. E lin de bir ko li su þi þe si E ði lip bir ta ne a lý yo rum, üc re ti ni ö der ken si yah laþ mýþ el le ri ne de ði yor göz le rim. Er te len miþ bir ço cuk luk göz kýr pý yor ses siz ce ar ka sýn dan. a þýt la rý nýn o yun oy na dý ðý bu sa at ler de, kü çü cük el le ri ve ko ca man yü re ðiy le hayatýn o na er ken yük le di ði bir yü kü ta þý ma gay re tin de. Ko ca ko ca a dam lar la söz ya rýþ tý rýp, pa ra sý ný ver me yen le rin pe þin den að lý yor. Has ta bir ba ba sý var dý bel ki. An ne si bu kü çük yav ru ca ðýn ge ti re ce ði bir kaç ku ru þu bek li yor o la bi lir di. Ne den se, bir a ra tek rar gö züm i liþ ti bu mi nik sa tý cý ya. Su þi þe le ri ni ye re bý rak mýþ, ken di si de ya ný na diz çök müþ ve ka zan dý ðý bo zuk pa ra la rý ye re diz miþ o yun oy nu yor. Göz le rim nem le nir ken te bes süm et tim, Her ne ka dar çok er ken yaþ ta ta ný san da ha ya tý, se nin as lýn ço cuk tur yav rum, ço cuk cüm le le ri dö kül dü di lim den. Baþ ka bir ço cuk ya naþ tý bir kaç da ki ka son ra ya ný na: Ýs ter sen pa ra sý na oy na ya lým se nin le A le la ce le pa ra sý ný top la yýp ce bi ne yer leþ tir di ve Ol maz, bu pa ra la rý su sa ta rak ka zan dým ben. Son ra su þi þe le ri ni al dý om uzu na, ye ni den baþ la dý ba ðýr ma ya: Su is te yen var mý? Ba zý za man lar da ö nem se me di ðim bir kaç ku ru þun de ðe ri ni bu ço cu ða sor sam, a ca ba ba na na sýl bir ha yat der si ve rir di ya da þim di e vin de ak þam ye me ði i çin çað rý lan ve i nat la þýp gel me yen ve ya hut da ye mek se çen ço cuk la rý sor say dým, ne der di? Bi lin mez A ma her þey den ön ce ço cuk ol du ðu bütün cüm le le rin den his se di lir di. 19 dil de dün ya ya ses len me ye ha zýr la ný yor lar BÝTLÝS ÝN Gü roy mak il çe sin de o luþ tu ru lan ve 19 dil de ses len dir dik le ri þar ký lar la dün ya ya ba rýþ, kar deþ lik ve sev gi me saj la rý ve ren Do ðu yo rum Ko ro su, þar ký la rý ný u lus la r a ra sý a la na ta þý ma yý he def li yor. Gü roy mak lý 50 öð ren ci nin ka tý lý mýy la ge çen yýl o luþ tu ru lan, yur dun çe þit li yer le rin de ki kon ser ler de çok dil li ses len dir dik le ri þar ký lar la bü yük be ðe ni ka za nan Do ðu yo rum Ko ro su, ilk ku rul du ðu gün ler de 10 dil de þar ký ses len di ri yor du. Ko ro ü ye le ri, ký sa sü re de re per tu var la rý na 9 dil de þar ký ek le ye rek bü yük bir ba þa rý ya im za at tý. Türk çe nin ya ný sý ra Kürt çe, Laz ca, Za za ca, Boþ nak ça, Ro men ce, Ýn gi liz ce, A rap ça, Hint çe, Ýs pan yol ca, Fran sýz ca, Ber be ri ce, Ý tal yan ca, u nan ca, Por te kiz ce, Ar na vut ça, Fars ça, Ta cik çe ve Ma ke don ca þar ký la rý ba þa rýy la ses len di ren ko ro nun þe fi u nus Da ba koð lu, top lu lu ðun sa de ce fark lý dil ler de þar ký lar söy le me di ði ni, ay ný za man da dün ya ya ba rýþ, kar deþ lik ve sev gi me sa jý ver di ði ni i fa de et ti. Bit lis / ci han B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Al çý dan ya pýl mýþ ka bart ma süs le me le re ve ri len ad. - Bir so yun geç miþ bü yük le ri, ec dat. 2. Dev let yö ne ti mi nin an ne den ký za geç ti ði es ki çað da bir ön As ya ül ke si. - Sû re le ri o luþ tu ran her bir bö lüm. 3. Kuv vet le rin mad de ler ve ha re ket ler ü ze ri ne et ki si ni in ce le yen fi zik da lý. - Ne ga tif kur gu sun da eþ le me yi sað la mak ya da çe kim le rin ger çek u zun lu ðu nu ko ru mak a ma cýy la, gö rün tü ya da ses ku þa ðý nýn ek sik bö lüm le ri nin ye ri ne ek le nen ký la vuz. 4. Mi na re, kub be, san cak di re ði vb. yük sek þey le rin te pe sin de bu lu nan, ma den den ya pýl mýþ ay yýl dýz ve ya lâ le bi çi min de süs, ay ça. - Os man lý pa di þah la rý nýn ad la rý nýn so nu na ge ti ri len un van. 5. Bir gö rev de, bir ma kam da ken din den ön ce bu lun muþ o lan kim se. - Ti bet ö kü zü. - Kur'ân al fa be sin de bir harf. 6. A ðýr lýk ve u zun luk öl çü le ri i çin ka bul e dil miþ ya sal öl çü mo de li. - Bü tün çiz gi le ri be lir gin o lan, gö zün bü tün ay rýn tý la rýy la al gý la nan, i yi gö rü nen. 7. Ha va da bu lu nan su bu ha rý. - Bir bi rin den u zak ta bu lu nan ki þi le rin ko nuþ ma sý ný sað la yan ci haz. 8. Ýs ke le ti o luþ tu ran sert ya pý. - Feth e den, a çan. 9. Dök me de mir. - Taþ du var i çi ne ko nu lan dol gu mad de si o lan kü çük taþ lar. - Lan tan e le men ti nin sim ge si. 10. Kü çük ma ða ra. - Ba þý na gel di ði ke li me ye o lum suz mânâ ve ren ön ek. - Ýlk in san DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI A N A B A S S Ý R E T M E L E M E A P O Þ Ý O T O B A N K E M E R R Ý E M S A K A L A C K E S T A N E L E M A B A K Ý A Þ M A T E M B P A S F Ý D S A U L A K M A R Ý F E T S A L H Ý T A B E E Os man lý e ser le ri il ham kay na ðý ol du 7 ÜL KE DEN 19 SA NAT ÇI, BOS NA HER SEK TE OS MAN LI DÖ NE MÝN DEN KA LAN E SER LE RÝ TU VA LE AK TAR DI. BOSNA Her sek te, u lus la r a ra sý re sim fa a li ye ti kap sa mýn da bir a ra ya ge len 7 ül ke den 19 sa nat çý, Os man lý dö ne min den ka lan e ser le ri tu va le ak tar dý. Pre po rod Ga le ri si ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 5. u lus la r a ra sý re sim ko lo ni si fa a li ye ti, ül ke nin gü ne yin de ki ta ri hî Po çi tely de ger çek leþ ti ril di. Ga le ri yö ne ti ci si Mir sa da Bal yiç, or ga ni zas yo na 7 ül ke den 19 sa nat çý nýn ka týl dý ðý ný, sa nat çý la rýn re sim le rin de te ma o la rak ül ke nin gü ne yin de ki Her sek böl ge sin de Os man lý dö ne min den ka lan e ser le ri iþ le dik le ri ni be lirt ti. Re sim ko lo ni si fa a li ye ti nin a ma cý nýn fark lý kül tür ler den ge len sa nat çý la rýn kul lan dýk la rý fark lý tek nik le rin bel li bir te ma çer çe ve sin de i fa de e dil me si ve bu sa nat çý la rý bir a ra ya ge tir me ol du ðu nu vur gu la yan Bal yiç, Po çi tely sa nat ge le ne ði ve geç mi þi o lan bir yer. Bu ve ben ze ri fa a li yet ler fark lý kül tür ler den ge len sa nat çý la rýn dü þün ce le ri ni bir bir le riy le pay laþ ma la rý ný sað lý yor de di. Ül ke nin gü ne yin de ki Her sek böl ge si nin in ci si o la rak ad lan dý rý lan o çi tely, do ðal ve ta ri hî gü zel li ðiy le sa nat çý la ra il ham kay na ðý ol du. Fa a li ye te ka tý lan sa nat çý lar, Mos tar, Bla gay, Sto lats ve Po çi tely i ge ze rek iz le nim le ri ni tu va le yan sýt tý. Sa ray bos na / a a TEKÝRDAÐ A na do lu Ý mam Ha tip Li se si bu yýl ilk de fa o ku lun bah çe sin de me zu ni yet ge ce si dü zen le di. Tö re ne Mil lî E ði tim Mü dür ar dým cý la rý, O kul Mü dür le ri, Öð ret men ler, öð ren ci ler ve ve li ler ka týl dý. Me zu ni yet tö re ni, O kul Mü dü rü Er han Bil sen in a çý lýþ ko nuþ ma sý i le baþ la dý. Bil sen, 45 yýl lýk kök lü ma zi si o lan O ku lu muz, öð ren ci le ri mi zi, ül ke mi zin ve dün ya mý zýn ih ti yaç duy du ðu din, bi lim, sa nat ve kül tür a lan la rýn da yet kin; kül tü rel mi ra sý de ðer len di re bi len, ya þa nan ha ya tý yo rum la ya bi len, prob lem le re çö züm ü re ten, ah la ki ol gun lu ða sa hip fert ler o la rak ye tiþ ti re rek yük sek öð re ni me ha zýr la mak ta dýr. Bil gi li, kül tür lü, ba þa rý lý, ken di ne gü ve nen, ken di de ðer le ri miz le bir lik te in san lý ðýn or tak ka za ným la rý o lan ev ren sel de ðer le ri ö züm se miþ; ya ra tý la ný a ra tan dan ö tü rü se ve bi len, ta bi a tý tah rip de ðil i mar e den, so run de ðil çö züm ü re ten, fark lý lýk la rý do ðal ve zen gin lik ka bul e dip bun lar dan ya rar lan ma yý he def le yen; in sa na, dü þün ce ye, öz gür lü ðe, ah lâ ka ve kül tü rel mi ra sa say gý du yan ki þi lik li ve o nur lu fert ler ye tiþ tir mek bu gü zi de o ku lu mu zun mis yo nu ve viz yo nu dur de di. Ko nuþ ma nýn ar dýn dan öð ren ci le rin ha zýr la mýþ ol du ðu slayt gös te ri si i le de vam et ti. Me zu ni yet bel ge le ri nin ve ril me si nin ar - U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Ak sa ray i li miz de bir ba ra jý mýz. - Ge o met ri de sa bit sa yý. 2. Kol iþ çi si. - Kül tür. 3. Bir þe yi kir let mek. 4. Bü yük lük, i ri lik ba ký mýn dan þa þý la cak du rum da o lan nes ne. 5. Öç al ma yý a maç la yan giz li düþ man lýk, ga raz. - Kur'ân da baþ lan gýç sû re si. 6. I þýk ve ya ses dal ga la rý nýn yan sý tý cý bir yü ze ye çar pa rak ge ri dön me si, yan sý ma, yan ký. - Kir, pa sak. 7. Ta bak lan mýþ cey lan de ri si. - E lek tron lar, i yon lar ve ya mo le kül ler gi bi ta ne cik le rin ha re ket et ti ði iz. - Ar go da bir ses len me ni da sý. 8. Ý mam-ý A zam Hz.le ri nin kur du ðu mez he be men sup kim se. 9. Ba cak la rýn bi lek ten a þa ðý da bu lu nan ve ye re ba san bö lü mü. - Ha zýr lan mýþ tu zak. 10. Seç kin ler mac li si. - Öð ren ci kar ne sin de ki ra kam lar. 11. Bir o to yo lu muz. - Tek rar et, ye ni den de ne ma na sýn da bir ke li me. 12. Tem bel lik, gev þek lik. - Me caz da ger çek leþ me ko lay lý ðý ve ya im kâ ný ol ma yan uluslar arasý resim kolonisi faaliyeti, ülkenin güneyindeki tarihî Poçitely de gerçekleþtirildi. FOTOÐRAF: AA Te kir dað A na do lu Ý mam Ha tip Li se si nden bir ilk Te kir dað A na do lu Ý mam Ha tip Li se si nde bu yýl ilk de fa me zu ni yet ge ce si dü zen len di. Tö re ne Mil lî E ði tim mü dür yar dým cý la rý, o kul mü dür le ri, öð ret men ler, öð ren ci ler ve ve li ler ka týl dý. Prog ra mýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný O kul Mü dü rü Er han Bil sen yap tý. dýn dan, kep at ma tö re ni ger çek leþ ti. Prog ram Ab dur rah man Ö nül ün ver di ði mü zik zi ya fe ti i le so na er di. Kül tür Sa nat Ser vi si Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Fotoðraf aþkýna er yü zün de her gün, her sa at, her dem ger çek le þen mu'ci ze ler var dýr. Al dý ðý mýz ne fes, biz den ha ber siz ça lý þan kal bi miz, mil yar lar ca par ça ya bö lü nen hüc re le ri miz be de ni miz de; bir â ný bir â ný ný tut ma yan duy gu la rý mýz, her lâh za de ði þen dü þün ce le ri miz ru hu muz da; do ðan gü neþ, e sen rüz gâr, a çan çi çek çev re miz de ha yat bu lan mu'ci ze ler den sa de ce bir ka çý dýr. Bir de tek no lo jiy le mez ce dil miþ, biz ce ka nýk san mýþ ba zý mu'ci ze ler mey da na ge lir ki as lýn da a ra tý cý sýn dan biz zat ha ber ver di ði hal de gör mez den ge li riz i nat la. Ne dir o, su a li ni ze tek ke li mey le ce vap ve ri yo rum: Fo toð raf. Levh-i mah fu zun þa hit li ði ni ya pan fo toð raf ma ki ne si, â lem-i mi sa li ka yýt al tý na a la dur sun, biz ve bi ze da ir her þey yaþ la nýp git gi de yok o lur ken kâ ðýt la ra ve bel lek le re sak la nan on ca fo toð raf mu'ci ze nin ta ken di si de ðil mi dir? Be bek lik, ço cuk luk, o kul da ilk gün, ar ka daþ lar la bir a ra da bir park ta, me zu ni yet, ev li lik der ken ya þa ný lan on ca gö rün tü nün bir me tal par ça sý ta ra fýn dan mu ha fa za e di li þi siz de de hay ret u yan dýr mak ta mý dýr? Ben, fo toð raf ma ki ne mi e li me her a lýþ ta böy le si bir mu'ci ze ye þa hit ol du ðum i çin se vi ni yo rum. Hay ran lýk la in ce li yo rum o nu. Plas tik ve me tal par ça lar dan o luþ ma sý na rað men na sýl o lu yor da za ma ný don du rup sak la ya bi li yor di ye rek þaþ kýn lý ða bü rü nü yo rum. Ken di me, a i le me, çev re me ve gör dü ðüm gü zel lik le ri sýð dýr dý ðým ens tan ta ne le re ba kýp ba kýp gü lüm sü yo rum; e lim den ka çýp gi den on ca þe yi bir par ça da hi ol sa ya ka la dým di ye. Te sel li ba býn dan bir hal iþ te Bel ki nef si mi al dat ma ca, bel ki ha ki kat yo lun da ka rýn ca va rî a dým la yýþ lar... Kâ i na ta vi zör den bak mak! An cak han gi ba kýþ i le â le mi fo toð raf la dý ðý mýz me se le si ö nem li. Al lah na mý na mý?, Es bap he sa bý na mý? so ru la rý, bu so ru lar dan do ðan ça lýþ ma lar a ra tý cý ya u laþ ma mýz da, te fek kü rü keþ fe di þi miz de, dün ya yý ye ni den an lam lan dý rý þý mýz da bir köp rü o lup ö nü mü ze yol lar se re bi lir ya da bir çýk maz so ka ða dö nü þüp ol du ðu muz ye re bi zi hap se de bi lir. Fo toð raf de yip geç me mek ge rek. Ar ka mý za bak tý ðý mýz da te bes süm e de bi le ce ði miz bir fýr sat týr bu ni met. Ka yýp la rý mý za ye ni den ka vu þa bil me nin; has ret yük lü gö nül le ri bir neb ze ol sun bo þal ta bil me nin; ha tý ra la rýn tat lý sar hoþ lu ðun da ka nat la na bil me nin; geç mi þe, hep geç mi þe, ge ri dö nü lü þü im kân sýz o lan o en mu te na za man la ra yol a la bil me nin ra hat ve zah met siz bir te nez züh gâ hý dýr. Var o lan gü zel lik le ri, ken di far kýn da lý ðý nýz la bir leþ ti rip gü zel gör mek is te yen göz le re ye ni baþ tan sun ma nýn ke yif li ya ný dýr. A maç, gö rü nen den gö rün me ye ne, per de nin ar ka sý na yol al mak týr. o lu muz a çýk ol sun! ÝBB Þe hir Ti yat ro la rý se zo nu nu ka pat tý ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si (ÝBB) Þe hir Ti yat ro la rý nýn se zo nu ka pan dý. Þe hir Ti yat ro la rý nýn Ba sýn ve Halk lar Ý liþ ki ler Bö lü mü nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Þe hir Ti yat ro la rý nýn, se zo nun da ge çen se zon da sah ne le nen o yun la rý nýn ya ný sý ra bir çok ye ni o yun la per de le ri ni aç tý ðý ha týr la týl dý se zo nun da 14 ü ye ni 60 o yun sah ne le yen Þe hir Ti yat ro la rý nýn, bin 875 gös te rim de 426 bin se yir ci ye u laþ tý ðý kay de dil di. Ay rý ca, 28 in ci Ço cuk Þen li ði i le 28 in ci Genç Gün ler ve az O yun la rý nýn da se yir ci siy le bu luþ tu rul du ðu ak ta rýl dý. ÝBB Þe hir Ti yat ro la rý nýn ye ni se zo nu E kim a yýn da a çý la cak. Ýs tan bul / a a El sa nat la rý ser gi si il gi gör dü HA TA IN Ýs ken de run il çe si ne bað lý Ka ra yý lan bel de sin de di kiþ, na kýþ ve el sa nat la rý kur su nu ta mam la yan kur si yer le rin yýl so nu ser gi si a çýl dý. El e me ði göz nu ru e ser ler zi ya ret çi le rin be ðe ni si ni top la dý. Ka ra yý lan Be le di ye Baþ ka ný Meh met urt man, sos yal be le di ye ci lik an la yý þý çer çe ve sin de ça lýþ týk la rý ný söy le di. Ka dýn la rýn kurs lar da ü ret tik le ri ni sa ta bi le cek le ri me kân lar o luþ tur ma gay re ti i çin de ol duk la rý ný ak ta ran urt man, Bu an lam da ba zý ça lýþ ma la rý mýz var. Ka dýn la rý mýz ye ter ki ü ret sin, biz her za man siz le re des tek o lu ruz. de di. Ha tay / ci han KUG lo ba la id ten an lam lý ser gi KOÇ Ü ni ver si te si U lus la ra ra sý Prog ram lar O fi si (O IP) ön cü lü ðün de ku ru lan öð ren ci yar dým gru bu KUG lo ba la id in Bos na Her sek te gör dük le ri ni, ya þa dýk la rý ný an lat tý ðý ser gi si Left Be hind in Bos ni a / Bos na da Bý ra ký lan lar, 26 Ha zi ran da Pe ra Mü ze si nde yer a lan Pe ra Ca fe de ser gi le ne cek. Koç Ü ni ver si te si U lus la ra ra sý Prog ram lar O fi si ön cü lü ðün de ve gö nül lü öð ren ci le rin i ni si ya ti fiy le ku ru lan, ö zel lik le yar dým la rýn ko lay lýk la u la þa ma dý ðý böl ge le re, ki þi le re, grup la ra ih ti yaç la rý doð rul tu sun da yar dým u laþ týr ma yý he def le yen KUG lo ba la id, 5-12 Ni san ta rih le rin de Bos na Her sek e dü zen le di ði yar dým ge zi sin de çek tik le ri fo toð raf la rý Pe ra Mü ze si nde yer a lan Pe ra Ca fe de 26 Ha zi ran da ser gi le ne cek. Kül tür Sa nat Ser vi si

5 fer sa dog ni as ya.com.tr lir bir mu' ci ze-i Kur â ni ye o lan Ri - Bu as rý ve ge len is tik ba li ten vir e de bi sa le-i Nur Kül li ya tý nýn mü el li fi Be di üz za man Sa id Nur sî, mü ced did o la rak ça ðý ve çað la rý o kur. Ýn san lý ðý ve ge çir di ði sos yo lo jik mer ha le le ri o kur. O na gö re, in san lý ðýn vah þet/be de vi yet, kö le lik, e sa ret ve e cir lik/üc ret li lik in ar dýn dan son sos yo lo jik dev ri ma li ki yet, ser bes ti yet/hür ri yet dev ri o la cak týr. Sa id Nur sî, Av ru pa ve dün ya da ki ge liþ me le ri Hayat devam ederken Bir faaliyet ve harekettir hayat Þevk ise bineðidir. Önümüze ümitsizlik gelir. Sen mi kurtaracaksýn bu milleti, battý balýk yan gider der. Hayýr, bu avam tekerlemeleri bizim semtimize uðramaz, uðramamalý. Tenkit ve çekiþtirmeler ile ilgimiz yok. Son deme ve son nefese kadar koþacaðýz inþaallah. Ýki hafta önce Bursalý fedakâr gençler ve Gemlikliler ile Geyve deki okuma programýna günü birlik gidip döndük. Orada gençler ve kendilerini genç kabul edenler ile hemhâl olduk. azarýmýz Latif Beyin de orada bulunmasý bizi hayli memnun ve mesrur etti adýný verdiðimiz bir ekibimiz var. Hayatýný hizmete adayanlardan oluþuyor. Her gün ders, her gün muhabbet... Zaten bizler muhabbet fedaileri deðil miyiz? Her gün bir mekânda veya bir beldedeyiz. Ýznik ilçemize yeni bir dershane açýldý. Bu ikinci ziyaretimizden önce geçen yýl ibadete açýlan Ayasofya Camii nde namaz kýlarken büyük Ayasofya hatýrýmýza geldi. Darýsý onun baþýna dedik. Niçin bu mabet açýlmaz veya açýlamaz? Ayasofya açýldýðý zaman ülkemizde Kemalizm bitecek de onun için. Neyse bu hamur çok su götürür. Biz iþimize bakacaðýz. Daha sonra Gemlik te yeni tamamlanan yeni hizmet binasýndaki derse Bursalý kýdemli dostlar ile gittik. Þahane bir mekân. Cenâb-ý Hak kýyamete kadar hizmetlerde istihdam etsin inþaallah. Hayatýn bir hareket ve faaliyetten ibaret olduðunu söylemiþtik. Çünkü bunda lezzet vardýr. Mahalle ve ilçe dersleri, yakýn þehir ziyaretleri peþinden geliyor. Çarklarýn iyi döndüðü yerde fitneler hareketsiz kalýr. Ümitsizlik ise her yükseliþe ve kemâle düþmandýr. Ýzmit e gidecektik. Ama Bilecik ten gelen piknik dâvetine Hayýr diyemedik. Ýzmit e Osman Zengin kardeþimizi gönderdik, Cesim Aydýn ile beraber. Bozüyük ilçesindeki piknik alaný gerçekten tam bir tefekkür yeri. etiþkinler, gençler, hanýmlar, kýzlarýmýz, çocuklar ile tam bir meþrû tenezzüh halleri. Zeki Aðabeyin, bir daðýn kaynak su olarak fýþkýran mekânýný gezdirmesi ile adeta tefekkür duygularýmýz ayyuka çýkýyor. Dersler, sohbetler, muhabbetler. Bir anne ve babanýn evlâtlarýndan daha mükemmel kardeþlikler Biz öyle bir hakikate hayatýmýzý vakfetmiþiz ki, güneþten daha parlak ve Cennet gibi güzel ve saadet-i ebediye gibi þirindir hakikatini hatýrlýyoruz. Bursalý gençlerin Elif te yayýnlanan Efeler koðuþu isimli senaryomuzu sahneye koymalarý ise baþka bir güzellik idi. Ne yazýn sýcaðý, ne de kýþýn soðuðu fedakâr gençlerimizi Nurlarýn okunmasýndan vazgeçiremiyor. Ve kervan kýyamete kadar devam edecek inþaallah. 13 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMA MAKALE 5 Bediüzzaman siyasette neden hürriyetçileri destekler? de ta kip et miþ tir. (Rus ya e sa re tin de hem dec ca liz min çý kýþ kay na ðý o lan sos ya liz mi, ko mü niz mi, se kü la riz mi, hem de A vu pa nýn psi ko-sos yal ge liþ me le ri ni göz lem le miþ tir.) Pe ki Be di üz za man si ya set te ne den din dar la rý de ðil, hür ri yet çi le ri des tek le miþ tir? Ö nem li bir se be bi, din a dý na si ya set a re na sý na çý kýl ma sý na kar þý ol ma sý dýr. Di nin bel li bir par ti nin / züm re nin in hi sa rý al tý na a lýn ma sý ný, bir bas ký un su ru o la rak kul la nýl ma sý ný þid det le red de der. Zi ra ak si du rum da, en baþ ta di ne ve din dar la ra za rar gel mek le kal ma ya cak, top lu mun bü yük bir ke si mi de di nin a ley hi ne ge çe bi le cek tir. Hür ri yet i se, za ten i ma nýn ö zel li ði dir. Hà lýk-ý Kâ i nat (Kâ i na týn a ra tý cý sý), dün ya yý im ti han ye ri yap mýþ ve bi zi de im ti han i çin gön der miþ tir. Ýn sa ni ye tin ve ha ki ki ke mâ lâ týn or ta ya çý ka bil me si de an cak hür ri yet e, in sa nýn hür i ra de si - ne bað lý dýr. Þey tan lar sa de ce bir ça ðý rý cý dýr. Ha ki kat te in san lar ü ze rin de bir zor la ma la rý, yap tý rým güç le ri yok tur. Pey gam ber ler de, yal nýz ca teb lið ci dir ler. Ýn san la rýn ken di hür i ra de le ri i le hak ký ka bul et me le ri i çin yol gös te rir ler. Ka de re i man, cüz î i ra de / hür i ra de gi bi me se le ler de, el bet te hür ri ye ti ge rek ti rir. Ki mi din dar lar Ýs lâ mý hâ þâ is tib da da / dik ta ya mü sa it zan ne de rek bas ký ya pý yor. Din a dý na si ya set yap ma la rý nýn se be bi de, di ni ik ti dar gü cüy le, zor la, bas kýy la ya þa ta cak la rý ný san ma la rý dýr. Hal buki, Ýs lâ mýn ö zün de gö nül lü lük e sas týr ve Din de zor la ma yok tur. (Ba ka ra Sû re si: 256) Be di üz za man..ça re-i ye gâ ne nur dur, nur gös ter mek tir ki, kalb ler ýs lâh ol sun, i man lar kur tul sun. E ðer si ya set to pu zuy la ha re ket e dil se, ga le be ça lýn sa, o kâ fir ler mü na fýk de re ce si ne i ner. Mü na fýk, kâ fir den da ha fe na dýr (Lem a lar, 16. Lem a) der. Ýþ te Be di üz za man, bu gi bi se bep ler le si ya set te, din dar la ra, din a dý na or ta ya çý kan la ra de ðil, ha ki kî hür ri yet per ver le re des tek ve rir. Ta biî sa de ce hür ri yet çi le re des tek ver mek le ve ya din dar la rýn men fa at ü ze ri ne dö nen ca na var si ya set in çir kin lik le ri ne dik kat le ri ni çek mek le ye tin mez. Ay ný za man da as lî hiz met ler o lan i man hiz met le ri ne dik kat le ri çe ker. Ý man e sas la rý ný, Ýs lâm þart la rý ný, ah lâ ký ye ni ler. Sa a det-i da rey ni ka zan dý ran i man e sas la rý ný, Ýs lâm þart la rý ný, i ba det le ri, ah lâ ký an la týr; Kur ân ýn ve Ha dis-i Þe rif in, Sün ne tin bu za man da ki iç ti mâî pren sip le ri ni i zah ve is pat e der. Sý ra dan va tan daþ la rý da tef sir hal ka sý na ka ta rak, en yük sek Ýs lâm ha ki kat le ri der si ni ve rir. Bun lar a ra sýn da ha dis, ke lâm, ta sav vuf, ah lâk, ru hi yat (psi ko lo ji), iç ti mâ i yat (sos yo lo ji) vs. i lim le ri ih ya e der. Ýttihatçý kurmaylarýn âkýbeti Ken di i çin de bir ko a li syon gi bi Mon dros Ant laþ ma sý ( 30 E kim 1918), Os man lý hü kû me ti nin ye nil gi yi ka bul len me si an la mý na ge li yor du. Mað lu bi yet le ne ti ce le nen bu sa va þýn (I. Dün ya Har bi) so rum lu su o la rak da, Ýt ti hat Te rak ki Fýr ka sý nýn üst dü zey ka de me si gö rü lü yor du. "Ha ta lar, gü nah lar ba þa ve ri lir" ka i de sin ce, on lar da bu re a li te yi ka bul et miþ ol ma lý ki, Ýt ti hat çý li der ler o la rak bi li nen En ver, Ta lat ve Ce mal Pa þa lar, 2 Ka sým (1918) ge ce si bir Al man de ni zal tý sýy la giz li ce yur du terk et ti ler. Ar dýn dan, Ýt ti hat çý la rýn tev ki fi ne baþ lan dý. Ka çan li der ler i çin de, bu lun duk la rý yer de ya ka la nýp mah ke me ye sevk e dil me si em ri çý kar týl dý. (Es ki Sad râ zam Sa id Ha lim Pa þa i se, Ýs tan bul'un iþ ga lin den son ra Mal ta'ya sü rül müþ, o ra dan da Ý tal ya'ya geç miþ ti.) Ne var ki, gi den le rin, ka çan la rýn hiç bi ri ya ka la na ma dý ðý gi bi, yur da bir da ha dön(e)me di ler. Me se lâ: 1) Ta lat Pa þa, Ber lin'de bir Er me ni te rö rist tara fýn dan, vu ru la rak öl dü rül dü. (15 Mart 1921) 2) Sa id Ha lim, Ro ma'da bir Er me ni te rö rist ta ra fýn dan vu ru la rak kat le dil di. (7 A ra lýk 1921) 3) Ce mal Pa þa, Tür ki ye'ye dön me ha zýr lýk la rý i çin dey ken, Tif lis'te i ki Er me ni ko mi ta cý ta ra fýn dan vu ru la rak öl dü rül dü. (21 Tem muz 1922) 4) En ver Pa þa, Bu ha ra ta raf la rýn da Bol þe vik Rus lar la Müs lü man Türk ler a ra sýn da ya þa nan bir ça týþ ma es na sýn da, Rus bom bar dý ma ný al týn da þe hit düþ tü. (4 A ðus tos 1922) Gö rül dü ðü gi bi, yurt dý þý na ka çan Ýt ti hat çý li der ler, git tik ten son ra bir lik te ha re ket et me di ler, bir a ra da hiç bu lun ma dý lar. De mek ki, on la rý da ay rý ay rý de ðer len dir mek ge re ki yor. Zi ra, bir bi rin den fark lý lýk arz e den yön le ri var. Gö rün tü i ti ba riy le de, bir ce mi yet et ra fýn da it ti hat et miþ tu haf bir ko a lis yo nun men sup la rý gi biy di, Ýt ti hat çý lar. Ýt ti hat çý lar, ken di kur duk la rý mah ke me de Os man lý'nýn son dö ne min de ku ru lan Di vân ý Harb i Ör fî (Sý ký yö ne tim Mah ke me si nin 10 yýl a ray la ( ) de ði þen ka rak te ris tik ya pý sý, "et me bul ma dün ya sý" ba ký mýn dan da son de re ce çar pý cý bir mi sâl o la rak ta ri he geç ti. 27 Ni san 1909'da Sul tan Ab dül ha mid'i de vi ren ve Meþ rû ti ye tin ca ný na o ku ya rak mu ha lif le ri ni Di vân ý Harb i Ör fî'de yar gý la tan Ýt ti hat çý lar, ka de rin ga rip te cel li si o la rak, ken di le ri de tam ta mý na on yýl son ra ay ný Di vân ý Harb i Ör fî'de yar gý lan mak du ru mun da kal dý. 28 Ni san 1919'da Ýs tan bul'da fi i len ça lýþ ma ya baþ la yan mah ke me, sa vaþ suç lu su (I. Dün ya) o la rak ad de di len as ker si vil Ýt ti hat çý la rý yar gý la ma ya baþ la dý. Bu gün ler de, Ýs tan bul iþ gal al týn day dý. Sad râ zam lýk ma ka mýn da i se, Ýn gi liz yan lý sý Da mat Fe rit Pa þa var dý. Di vân ý Harb i Ör fî'de ilk du ruþ ma la rýn ya pýl dý ðý gün ler de, mah ke me nin baþ kan lý ðý ný Nâ zým Pa þa yap mak tay dý. An cak, da ha son ra mah ke me nin baþ ka ný de ðiþ ti. Na zým Pa þa nýn ye ri ne "Nem rut Pa þa" lâ ka býy la bi li nen Kürt Mus ta fa Pa þa ge ti ril di. Ba sit gi bi gö rü nen bu gö rev de ði þik li ði bi le, Fe rit Pa þa nýn ser fu ru et ti ði iþ gal ci Ýn gi liz ük sek Ko mi ser li ði ta ra fýn dan da ya týl mýþ tý. Ni te kim, ay ný iþ gal ci le rin bas ký sý al týn da ha re ket e den mah ke me nin ka ra rýy la, 8 Ni san gü nü Bo ðaz lý yan Kay ma ka mý M. Ke mâl Bey, Ba ye zid Mey da nýn da a sý la rak i dam e dil di. O na is nat e di len suç þuy du: "Er me ni teh ci ri'nde ki men fî tu tum." * * * i ne iþ gal ci le rin da yat ma sý so nu cu, tev kif le re da ha ev vel baþ lan mýþ tý. Tev kif e di len ler a ra sýn da es ki Sad ra zam Sa id Ha lim Pa þa, es ki Þey hü lis lâm Mu sa Kâ zým E fen di, Fet hi (Ok yar) Bey, Zi ya Gö kalp, Ab bas Ha lim Pa þa, Ah med E min (al man) gi bi i sim ler de var dý. Ýt ti hat çý la rýn i le ri ge len le ri (Ta lat, Ce mal, En ver...) i se, ay lar ön ce sin den yur du terk et tik le ri i çin, gý yâ ben tev kif e dil di ler. Dik kat e dil me si ge re ken bir nok ta da þu dur: Sa de ce Ýt ti hat çý di ye bi li nen ler de ðil, iþ ga le kar þý, ya da "Ýn gi liz le re mu ha lif" di ye bi li nen he men her kes tev kif e di li yor du. Ni san a yý son la rý na doð ru mah ke me ye çý ka rýl mak ü ze re ya ka la nan la rýn sa yý sý 250'nin ü ze ri ne çýk tý. Bun la rýn a ra sýn da, me se lâ Kars Ýs lâm Þû ra sý nýn ha mi yet sa hi bi 11 ü ye si de var dý. Malta sürgünlerinden bir grup. a ka la nan la rýn bir kýs mý i dam la yar gý la ný yor du ki, 15 Ma yýs'ta Ýz mir'in u nan kuv vet le ri ta ra fýn dan iþ gal e dil me si, mah ke me nin de sey ri ni de ðiþ tir di. Ý dam ye ri ne, ya ka la nan la rýn ço ðu Ýn gi liz i da re sin de ki Mal ta A da sý na sür gün o la rak gön de ri le rek, do ða cak tep ki ler bir öl çü de ha fif le til me ye ça lý þýl dý. Mal ta sür gün le ri akýn Tarih azýlarý Ýs tan bul' da tu tuk lu bu lu nan Ýt ti hat Te rak ki men su bu yak la þýk 70 ki þi lik bir grup, Mal ta a da sý na gön de ril di. (28 Ma yýs 1919) Ý tal ya'nýn gü ne yin de yer a lan ve bu gün kü çük bir a da ül ke si o lan Mal ta, o ta rih ler de bir Ýn gi liz sö mür ge si du ru mun day dý. Ýn gi liz ler, Ýs tan bul'u iþ gal et tik ten son - ra, ken di le ri ne mu ha lif gör dük le ri mev ki ve ka bi li yet sa hi bi he men her ke si fiþ le ye rek ta ki be al dý lar. Bir kýs mý ný da "kuk la hü kü met"in ma ri fe tiy le tu tuk la ma ci he ti ne git ti ler. Tu tuk la nan la rýn ekseriyetini Ýn gi liz mu ha li fi ve "sa vaþ suç lu su" o la rak ad de di len es ki Ýt ti hat çý lar teþ kil e di yor du. An cak, en az Ýt ti hat çý la rýn top la mý ka dar baþ ka fi kir den kim se ler de var dý, tu tuk la nan lar a ra sýn da. Böy le lik le, Mal ta sür gün le ri nin sa yý sý ço ðal dý ve ye kû nu 150'ye va sýl ol du. E sir ler ta kas e dil di 1919'un 28 Ma yýs'ýn da baþ la yan tu tuk la ma ve sür gün ler, 1920'nin Ka sým a yý son la rý na ka dar de vam et ti. Sür gün le rin ser best bý ra kýl ma sý na i se, an cak 23 E kim 1921'de baþ la na bil di. As lýn da, Mal ta sür gün le ri ni bu ta rih te ser best bý rak ma ya da Ýn gi liz le rin ni ye ti yok tu. An cak, A na do lu'yu iþ gal et mek le meþ gul ba zý as ker le ri nin de Mil lî Kuv vet ler ta ra fýn dan e sir e dil me si, Ýn gi liz le ri hiç is te me dik le ri bir nok ta ya ge tir miþ ol du. An ka ra hü kü me tiy le bir an laþ ma/uz laþ ma e ði li mi ne gi ren Ýn gil te re, 23 E kim 1921 ta ri hi i ti ba riy le e lin de ki sür gün le ri A na do lu'da ki e sir ler le ta kas et me ye ra zý ol du. Ta kas iþ le mi, ay lar ca de vam et ti. Mal ta'ya sür gün e di len meþ hûr Ýt ti hat çý lar dan ba zý la rý nýn i sim ve ün van la rý þöy le: A li Fet hi Ok yar: Me bus, Es ki Da hi li ye Na zý rý; M. Ke mal'in ya kýn a dam la rýn dan. Ýs ma il Can bu lat: Es ki Da hi li ye Na zý rý; 1926'da Ýz mir Sû i kas ti ba ha ne siy le yar gý la na rak i dam e dil di. M. Þük rü Ble da: Bur dur me bu su, Ýt ti hat Te rak ki Ge nel Sek re te ri. Þük rü Ka ya: Mül ki ye Mü fet ti þi; Cum hu ri yet dö ne min de Ý çiþ le ri Ba ka ný. Sa id Ha lim Pa þa: Es ki Sad râ zam; Tür ki ye'ye dön me yen ler den. Zi ya Gö kalp: Er ga ni me bu su, ü ni ver si te ho ca sý; M. Ke mal'in "fik ri min a ta sý" de di ði Kürt a sýl lý Türk çü. Ka ra Va sýf: Ka ra kol Ce mi ye ti ku ru cu su. * * * Mal ta ya sür gün e di len meþ hûr ol muþ di ðer ba zý i sim ler i se þun lar: Ür güp lü Mus ta fa Hay ri E fen di: Þey hü lis lâm; es ki baþ ba kan lar dan Su at Hay ri Ür güp lü'nün ba ba sý. Ah met A ða oð lu: Af yon ka ra hi sar me bu su, Da rül fü nûn ho ca sý, ya zar. Ra uf Or bay: Mon dros Mü ta re ke si ni im za la yan es ki Bah ri ye Na zý rý, Si vas me bu su; bi lâ ha re ( 1923) Baþ ba kan ve 1924'te TCF'nin ku ru cu la rýn dan. Ce vat Ço ban lý: Ko mu tan; Ça nak ka le ve Ýs tik lâl Har bi kah ra man la rýn dan. Sü ley man Na zif: Es ki Mu sul ve Bað dat va li si, þa ir ya zar; Ýs tan bul'un iþ ga li ü zeri ne ka le me a lý nan ve giz li ce ba sý lan "Ka ra bir gün" baþ lýk lý ma ka le nin ya za rý. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) Kep sut ta Nur lu ge ce ler Ri sa le-i Nur un gir di ði mem le ket ler ilk a dým da bir Mek ke dö ne mi ya þý yor. Ger çi ül ke mi zin ta þý top ra ðý he nüz Mek ke dö ne mi ni ya þý yor. Ri sa le-i Nur un bu mem le ket te da ha ya pa ca ðý çok iþ var. Kep sut da böy le bir ilk ba ha rý ya þa yan gü zel il çe le ri miz den bi ri si. ak la þýk al tý ay ön ce Ba lý ke sir in him me ti i le bir ders ha ne a çýl mýþ. Zer re ce da hi ol sa e me ði bu lu nan lar dan Al lah ra zý ol sun. Â min. Ders ha ne nin vak fý, kah ra man Meh met A li Öz dür gen A ða bey. Haf ta lýk ders le ri ni ya pý yor lar. Çev re il çe ler de za man za man ders le ri ne ka tý lý yor. On beþ gün de bir, bir ko nuk dâ vet e di yor lar. Ça ðýr dý lar; git tik. e ni, yep ye ni bir ce ma a ti var Kep sut un. Ders le re müþ tak, hiz met le re þevk li. Ders le re ye ni ka tý lan la rýn he men hep si nin bir hi kâ ye si var: Ki mi si bir çay iç mek i çin, ki mi si mey ve ye mek i çin, ki mi si ma ne vî bir ik mal i çin uð ra mýþ lar ve ar týk ders ha ne nin mü da vi mi o lu ver miþ ler. Ýn san la rý sý ca cýk bir a na gi bi ku cak la mýþ ders ha ne. Me se lâ Kep sut e lit le ri nin kýrk yýl lýk fo toð raf çý sý ve ka me ra ma ný La tif Be ye bir gün de miþ ler ki, Hay di þu ra ya bir mey ve yi yi mi uð ra ya lým! Ders ha ne ye gel miþ ler. Ders ha ne de Ha þir Ri sa le si nden o ku muþ lar. Ha þir Ri sa le si La tif Be yin mür þi di ol muþ. Ken di si an la tý yor: Ha þir bah si ni din le dik çe ak lým ba þým dan git ti. Al lah ýn rah met e ser le ri ne i yi bak ma mýz tav si ye e di li yor du. Öl dük ten son ra ye ni den can la na ca ðý mýz is pat e di li yor du. O gün diz le ri me vur dum: La tif, sen ne ya pý yor sun? Na sýl ya þý yor sun? e ni den can la na cak a dam böy le mi ya þar? e ni den can la na ca ðýn gü ne ne ha zýr la dýn? de dim. Al lah ýn ü ze rim de çok ni me ti nin ol du ðu nu fark et tim. E ve dö nün ce na ma za baþ la dým. La tif Bey o gün bu gün dür ders le rin mü da vi mi ol muþ. Ders ha ne hiz met le ri ne de sa hip çýk mýþ. Siz ler den du â is ti yor. Al lah is ti ka met lüt fu ver sin. Â min. Kep sut ta ri hi, Tunç dev ri ne ka dar u za ný yor. Kep sut ve çev re köy le rin de bu lu nan çok es ki me zar lar ve se ra mik ka lýn tý la rý, bu böl ge nin çok es ki bir yer le þim ye ri ol du ðu nu gös te ri yor. Çok es ki bir ka le si nin de ol du ðu, fa kat za man la yý ký lýp kay bol du ðu da çok az hi sar du va rý ka lýn tý la rýn dan an la þý lý yor. Kep sut, ve rim li top rak la ra sa hip yem ye þil cen net gi bi bir il çe. Ýs mi ni de bu ra dan al mýþ. Bu ra da ke si len her þey der hal ye ni den bi tip ye þe ri yor muþ. Bu ma na yý i fa de i çin vak tiy le Kes!-Bit! den miþ. Ý sim za man la Kep sut a dön müþ. Kep sut un, Kev keb-i sut dan boz ma bir i sim ol du ðu da söy le ni yor. Kev keb-i sut, fay da lý yýl dýz de mek tir. Kep sut te pe le rin den yýl dýz lar ha ri ka iz le ni yor. Meh met A li A ða bey an la tý yor: Bul ga ris tan da bir Par tal Ho ca var mýþ. Mü ba de le i le Kep sut a gel miþ. Son ra Bul ga ris tan a bir ve si le i le dön dü ðün de ken di si ni bý rak mak is te me miþ ler. Par tal Ho ca on la rý din le me miþ ve: Kep sut un al tý da üs tü de cen net! di ye rek ge lip Kep sut a yer leþ miþ. Kep sut ta çok hiz met et miþ, çok ta le be ye tiþ tir miþ. Kep sut þef ta li bah çe le riy le ün lü. Bað la rýn dan, bah çe le rin den be re ket fýþ ký rý yor. Di le ye lim bu ye ni ders ha ne de in þa al lah, Kep sut un te þek kür ve te fek kür di li ol sun. Al lah hiz met le ri ni ký ya met gü nü ne ka dar be re ket len di rip, neþ vü ne ma ver sin. Â min.

6 6 13 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA URT HABER HABERLER Ýstanbul da trafik çilesi baþlýyor FATÝH SULTAN MEHMET VE HALÝÇ KÖPRÜLERÝNDE ASFALT ENÝLEME ÇALIÞMALARI 18 HAZÝRAN-17 ELÜL TARÝHLERÝ ARASINDA APILACAK. VATANDAÞLARDAN TOPLU ULAÞIM ARAÇLARINI KULLANMALARI ÝSTENDÝ. Geleneksel Ko ca e li Me zun lar bu luþ ma sý bu yýl Me zun lar Pi la - vý a dý in þa a tý de vam e den Çam lýk E ði tim-kül tür ve Çev re Vak - fý Ba þis ke le Kül tür Mer ke zin de ya pýl dý. Ko ca e li me zun la rý ye mek te bu luþ tu ngeleneksel Ko ca e li Me zun lar bu luþ ma sý bu yýl Me zun lar Pi la vý a dý in þa a tý de vam e den Çam lýk E ði - tim-kül tür ve Çev re Vak fý Ba þis ke le Kül tür Mer ke - zin de ya pýl dý. Her yaþ tan Nur Ta le be le ri nin bu lun - du ðu gü ne yo ðun ka tý lým ol du. Ab dül ce lil Ce sur un o ku du ðu a þir le baþ la yan prog ram Ýs ma il De mir taþ Ho ca nýn yap tý ðý du a i le de vam et ti. Du a da, Ba þis ke le Kül tür Mer ke zi nin ar sa sý ný ce ma a te he di ye e den rah met li Hak ký Ça kýr ve çok e me ði ge çen oð lu rah - met li Mus ta fa Ça kýr u nu tul ma dý. Prog ram da ký sa bir a çý lýþ ko nuþ ma sý ya pan Sa lih Çök ren, ka tý lan her ke si teb rik e de rek, Hoþ gel di niz de di. Bütün bel de ler - den ve çe þit li il ler den ge len Nur Ta le be le ri ni bir leþ ti - ren bu prog ram da ka tý lan her ke se, Rýd van Er can ýn pi þir di ði pi lav-et ik ram e dil di. e mek ten son ra mey - ve ve çay ik ra mý ya pý lan gün, ge le cek yýl yi ne bu luþ - mak di le ðiy le so na er di. Ko ca e li / Sa id Ak han Ký výl cým, 3 da i re yi yak tý nsultangazý DE bir bi na nýn ça tý ka týn da yan gýn çýk tý. A lev ler ký sa sü re de bü yü ye rek 3 da i re nin yan - ma sý na se bep ol du. an gý na çok sa yý da it fa i ye e ki bi mü da ha le et mek zo run da kal dý. an gýn, Sul tan çift li ði Ma hal le si 163. So kak 15 nu ma ra da ki 5 kat lý bi na nýn ça tý ka týn da baþ la dý. Çý kýþ se be bi be lir le ne me yen yan - gýn, ký sa sü re de yan da ki da i re ye sýç ra dý. A lev ler ça tý ya da si ra yet e din ce yan gýn bü yü dü. Söz ko nu su ad re se it - fa i ye e kip le ri sevk e dil di an cak it fa i ye e kip le ri o lay ye ri ne u la þa na ka dar a lev ler yan da ki bi na ya da sýç ra dý. an gý na ilk mü da ha le e den Ga zi it fa i ye si ye ter siz ka lýn ca tak vi ye e kip ler ça ðý rýl dý. Bu sý ra da, so kak ta top la nan on lar ca ma hal le li bi na dan yük se len a lev le ri ve it fa i ye nin ça lýþ - ma la rý ný en di þe li göz ler le iz le di. an gýn yak la þýk bir sa at - lik ça lýþ ma son ra sýn da kon trol al tý na a lýn dý. Bi na sa kin - le ri nin za ma nýn da ev le ri ni bo þalt ma sý sa ye sin de yan - gýn da ö len ya da ya ra la nan ol ma dý. Po lis, 2 da i re nin ta ma men yan dý ðý 1 da i re nin de kýs men et ki len di ði yan gýn la il gi li in ce le me baþ lat tý. Ýs tan bul / ci han Va li ük sel den a nýz ya kan la ra ce za u ya rý sý nankara Va li si A la ad din ük sel, top ra ðýn bi yo lo jik, kim ya sal ve fi zik sel ya pý sý i le çev re nin ko run ma sý i çin il sý nýr la rý i çe ri sin de a nýz ya kýl ma sý ný ya sak la dý. Ted bir ve du yu ru la ra rað men, a nýz yan gý ný na se bep o lan lar hak kýn da, 6831 Sa yý lý Or man Ka nu nu nun il gi li hü - küm le ri doð rul tu sun da ce zai iþ lem uy gu la na cak. Ta - rým sal ü re ti min sür dü rü le bi lir, e ko no mik, ve rim li ve çev re ye za rar ver me ye cek bir þe kil de ya pýl ma sý i çin il sý nýr la rý i çin de a nýz ya kýl ma sý ný ya sak la ya rak ta rým sal ü re ti min a na kay na ðý o lan top ra ðýn bi yo lo jik, kim ya sal ve fi zik sel ya pý sý i le çev re nin ko ru na rak, tabiî den ge i - çe ri sin de top ra ðýn ve rim li li ði nin sür dü rü le bi lir li ði i çin ge rek li tedbir le rin a lýn ma sý ný is te yen Va li ük sel, hu - bu bat ta rý mýn da ha sa dý ta ki ben top ra ðýn ya pý sý na ve çev re ye ve re ce ði za rar göz ö nü ne a lý na rak, a nýz ya kýl - ma sý nýn ön len me si i çin a lý na cak al ter na tif ted bir ler le il gi li o la rak, tek nik e le man la rýn, çift çi le rin e ði til me si ni ve ka mu o yu nun bil gi len di ril me si ni is te di. Kent sel dö nü þü me ör nek, Þa hin bey nçevre ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar, Þa - hin bey Be le di ye si ta ra fýn dan uy gu la nan kent sel dö nü - þüm ça lýþ ma sý ný Tür ki ye ye ör nek gös ter di. Ha ber Türk ka na lýn da ya yýn la nan prog ram da so ru la rý ce vap la - yan Çev re ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar, Kent sel Dö nü þüm a sa Ta sa rý sý nýn ya sa laþ ma sý i le il gi li a çýk la ma lar yap tý. Da ha ön ce de Þa hin bey Be le di ye si ta - ra fýn dan dört böl ge de uy gu la nan kent sel dö nü þüm a - lan la rý ný al tý ay da üç kez ge zen ve Tür ki ye ye ör nek gös - te ren Ba kan Bay rak tar, Tür ki ye de kent sel dö nü þüm ça lýþ ma sý ný ya pan çok ba þa rý lý be le di ye ler var. Bu nun en gü zel ör ne ði Þa hin bey Be le di ye si nin yap tý ðý kent sel dö - nü þüm ça lýþ ma sý dýr. Þa hin bey Be le di ye mi zin bu a lan da yap mýþ ol du ðu ça lýþ ma la rý her za man ta kip e di yo ruz ve des tek li yo ruz. Þa hin bey Be le di ye Baþ ka ný mýz Meh met Tah ma zoð lu nu bu müt hiþ ça lýþ ma sýn dan do la yý kut lu - yo rum. de di. Ga zi an tep / ci han FA TÝH Sul tan Meh met (FSM) ve Ha liç köp rü le - rin de as falt ye ni le me ça lýþ ma la rý 18 Ha zi ran-17 Ey lül ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. FSM de ki ça - lýþ ma da üç þe rit tra fi ðe ka pa tý la cak. Ýlk ça lýþ ma Av ru pa a ka sý ndan A na do lu a ka sý na ge çiþ te ya pý la cak. Kar þý yön den ek þe rit uy gu la ma sý ya - pý la cak. Ko nuy la il gi li top lan tý dü zen le yen Ka ra - yol la rý 1. Böl ge Mü dü rü Meh met Ka ra man, Fa - tih Sul tan Meh met Köp rü sü nde (FSM) üç þe ri - din üç ka pa tý la ca ðý ný be lirt ti. Ka ra man, þöy le ko - nuþ tu: Fa tih Sul tan Meh met Köp rü sü nde çe lik tab li ye le rin ba kým, o na rým ve i zo las yo nun ya pýl - ma sý i le üst ya pý nýn as fal tý nýn ya pý mý var. 18 Ha - zi ran da baþ la yýp 17 Ey lül de bi tir me yi he def li yo - ruz. FSM Köp rü sü 4 gi diþ, 4 ge liþ ol mak ü ze re top lam 8 þe rit tir. 3 þe rit ka pa na cak, 5 þe rit a çýk o la cak. 5 þe ri din i ki si bir ta ra fa ü çü de bir ta ra fa ol mak ü ze re de ði þe cek. Ýlk e tap ta Av ru pa dan As ya ta ra fýn da ça lýþ ma yý dü þü nü yo ruz. o ðun ay lar da ya ni son ba har ve ya ba har ay la rýn da FSM Köp rü sü nde gün de 250 bin a raç ge çi yor. az ay la rýn da bu ra kam bin a ra ca dü þü - yor. az ay la rýn dan is ti fa de et mek is te dik, o kul - la rýn da ta til ol ma sý ný bek le dik. MET RO BÜS SE FER LE RÝ SÜ RE CEK Ha liç Köp rü sü nde ki ça lýþ ma lar sý ra sýn da met ro büs hat tý nýn ka pa týl ma ya ca ðý ný vur gu la - yan Ka ra yol la rý 1. Böl ge Mü dü rü Ka ra man, Ha liç Köp rü sü de ay ný þe kil de ba kým o na rý mý ya pý la cak. Köp rü de kul la ný la cak as falt ö zel as - falt týr. Nor mal as falt 150 de re ce de ý sý ný yor sa bu as falt de re ce de ý sý ný yor. Köp rü de 24 sa at ça lý þý la cak. Ku zey yö nün de baþ la ya cak ve en son gü ney yö nün de bi ti re ce ðiz. Ha liç te i ki þe rit tra fi ðe ka pa tý la cak, di ðer þe rit ler a çýk o la cak. Met ro büs hat tý ný ka pat ma ya ca ðýz di - ye ko nuþ tu. Va tan daþ la ra u ya rý lar da da bu lu - nan Ka ra man, Va tan daþ la rý mýz ön ce lik le top lu ta þý ma a raç la rý ný ter cih et sin ler. Mec bur kal ma dýk ça ö zel a raç la rý ný kul lan ma sýn lar. Ý - þa ret le me le re dik kat et sin ler de di. Kütahya-Eskiþehir karayolunda meydana kazada; yoldan çýkan yolcu otobüsü aðaçlara çarparak devrildi. Kaza sonrasý olay yerinde can pazarý yaþandý, yaralýlar en yakýn hastanelere kaldýrýldý. FOTOÐRAFLAR: AA Kü tah ya da fe ci ka za olcu otobüsü kontrolden çýktý: 6 ölü, 44 yaralý KÜTAHA DA yol cu o to bü sü nün, yo lun ke na rýn da ki a ðaç la ra çarp ma sý so nu cu mey da na ge len tra fik ka za sýn da 6 ki þi öl dü, 44 ki þi ya ra lan dý. An tal ya ya git mek ü ze re Ýs tan bul dan yo la çý kan bir se ya hat fir ma sý na a it Fa ruk De mi rak i da re sin de ki 07 EJM 06 plâ ka lý o to bü sün, Kü tah ya-es ki þe hir ka ra yo lu nun 3. ki lo met re sin de yo lun ke na rýn da ki a ðaç la ra çar pa rak dev ril me - si so nu cu, sü rü cü De mi rak i le 4 yol cu o lay ye rin de, bir yol cu kal dý rýl dý ðý has ta ne de öl dü, 44 ki þi ya ra lan dý. Dum lu pý nar Ü - ni ver si te si (DPÜ) Kü tah ya Ev li ya Çe le bi E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si Baþ he ki mi Dr. Ýs ma il Ze hir, ilk be lir le me le re gö re öl - Se yir ha lin de ki yol cu o to bü sü yan dý BOLU DA se yir ha lin de ki yol cu o to bü sü ya na rak kul la ný la maz ha le gel di. TEM O to yo lu nda Ýs tan bul dan Kýr þe hir e gi den Os man Ka ra lar yö ne ti min - de ki 40 LD 733 plâ ka lý yol cu o to bü sü, Kö roð lu Park a la ný mev ki in de mo tor bö lü mün den a lev al dý. an gý ný fark e de rek o to bü sü em ni yet þe ri di ne a lan, 55 yol cu ve 3 per so ne li tah li ye e den sü rü cü, ký sa sü re de a ra cýn ar ka kýs mý ný sa - ran a lev le re yan gýn tü püy le mü da ha le et me ye ça lýþ tý. Bu sý ra da ba zý yol cu lar da a ra cýn ba ga jýn da ki çan ta ve eþ ya la rý kur tar ma ya ça lýþ tý. Bo lu Be le di ye si it - fa i ye e kip le ri nin mü da ha le et ti ði yan gýn da a raç kul la ný la maz ha le gel di. ol - cu lar baþ ka bir o to büs le Kýr þe hir e gön de ril di. an gýn ne de niy le, An ka ra yö - nü ne u la þým bir sü re kon trol lü o la rak sað lan dý. Bo lu / a a dü ðü sa ný lan ki þi nin am bu lans la has ta ne ye ge ti ril di ði ni ve kalp ma sa jýy la ha ya ta dön dü rül dü ðü nü söy le ye rek, ka za da ö - len ki þi sa yý sý nýn 6 ol du ðu nu kay det ti. Ka za da ya ra la nan 44 ki þi, DPÜ Kü tah ya Ev li ya Çe le bi E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si i le þehirde ki i ki ö zel has ta ne de te da vi al tý na a lýn dý. Bu ki þi ler - den i ki si nin ha ya tî teh li ke si bu lun du ðu be lir til di. Ka za da ö len - le rin ce set le ri, Dum lu pý nar Ü ni ver si te si Kü tah ya Ev li ya Çe le bi E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si Mor gu na gön de ril di. Kü tah ya Va li si Ke nan Çift çi ve Ýl Em ni yet Mü dü rü Ka dir Ak bý yýk, o lay ye ri ne ge le rek ka za ya i liþ kin bil gi al dý. Kü tah ya / a a Ýs tan bul dan Kýr þe hir e gi den yolcu otobüsü Bolu Kö roð lu Park a la ný mev ki inde yandý. Otobüs yangýn sonrasý kullanýlamaz hale geldi. FO TOÐ RAF: A A BA SIN EKS PRES O LUN DA TEK KAV ÞAK KA PA TI LA CAK AAMAMA De re si nde ki ýs lâh ça lýþ ma la rý ko nu - sun da da bil gi ve ren Meh met Ka ra man, þun la rý söy le di: Ba sýn Eks pres yo lu tra fi ðin yo ðun ol du ðu bir kav þak týr. Bu ra da tek kav þa ðý ka pa ta ca ðýz. E - dir ne dö nü þü nü Ý ki tel li kav þa ðýn dan MAS KO ta ra - fý na ver me yi plan la dýk. Di ðer kav þak kol la rýn da ser - vis yol la rý ya pýl dýk tan son ra ça lýþ ma lar baþ la na cak - týr. A ya ma ma De re si nin a ka ca ðý yer ge niþ le ti le - cek. Bu ra sý 100 yýl lýk de bi ye gö re ya pýl mýþ tý da ya þa nan sel den son ra bu ra yý 500 yýl lýk de bi ye gö re ge niþ le ti yo ruz. Ba sýn Eks pres yo lun da in þa at he men baþ la ma ya cak. Ýs tan bul / a a 41 dal da yaz kurs la rý na 5 bin baþ vu ru BEKOZ Be le di ye si ta ra fýn dan her yýl dü zen - len az Spor O kul la rý ve Kül tür-kurs la rý, bu yaz da öð ren ci ve genç ler i çin spor ve eð len - ce nin mer ke zi ol ma ya baþ la dý. De ne yim li an - tre nör ler eþ li ðin de 18 fark lý spor da lýn da 4 16 yaþ gru bu na yö ne lik yaz spor o ku lu kurs la rý, 23 dal da i se kül tür-sa nat e ði tim le ri - nin yer al dý ðý üc ret siz kurs lar yo ðun il gi gör - dü. R. Þa hin Kök türk Spor Komp lek si nde yaz ay la rý bo yun ca; Bas ket bol, te nis, vo ley bol, jim nas tik, tek van do, ka ra te, kick boks, boks, yüz me, fut bol, step-a e ro bic, kü rek ve halk o - yun la rý a lan la rýn da e ði tim ler ve ri li yor. Ýs te - yen tek branþ se çe bi le ce ði gi bi di le yen ler bir - kaç bran þý kap sa yan pa ket prog ram lar dan ya rar la na bi li yor. 3 ay rý hiz met ve kül tür mer - ke zin de i se 23 dal da; Re sim, ti yat ro, fo toð raf - çý lýk, gi tar, ka ri ka tür, dik si yon, hýz lý o ku ma, Ýn gi liz ce, Al man ca, Os man lý ca, A rap ça, Ýs - pan yol ca, Ma te ma tik ve di ðer branþ lar da kül tür sa nat kurs la rý üc ret siz o la rak ve ri li yor. Spo run ço cuk ve genç le ri mi zi za rar lý a lýþ - kan lýk lar dan u zak tu ta cak en ö nem li faaliyet ol du ðu nu be lir ten Bey koz Be le di ye Baþ ka ný ü cel Çe lik bi lek, kül tür sa nat kurs la rýy la bir - lik te top lam 41 branþ ta üc ret siz e ði tim le rin ve ril di ði ni, 5 bi ni aþ kýn ki þi nin baþ vu ru yap tý - ðý ný söy le di. Ýs tan bul / Ü mit Ký zýl te pe An ka ra ya sos yal a lan lý i ki ca mi ya pý la cak ANKARA Bü yük þe hir Be le di ye si, Di ya net Ýþ - le ri Baþ kan lý ðý i le pro to kol im za la ya rak Baþ - þehre i ki ca mi ve sos yal a lan lar ka zan dý ra cak. Bü yük þe hir Be le di ye Mec li si, Baþ kan ve ki li A - li Ýh san Öl mez baþ kan lý ðýn da top lan dý. Mec - li sin Ha zi ran a yý top lan tý la rýn da kent gün de - mi ne i liþ kin ö nem li ka rar lar a lýn dý. Mec lis top lan tý sýn da Bü yük þe hir Be le di ye si nin, mec lis te bütün par ti le rin oy bir li ði i le al dý ðý ka rar doð rul tu sun da; i ki ca mi ve çev re sin de kül li ye, rek re as yon a la ný, öð ren ci yur du gi bi sos yal a lan lar yap ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý i le im za la na cak ilk pro to kol çer çe ve sin de Al týn dað Ýl çe si e ni ce Ma hal le si Ýt fa i ye Mey da ný nda Sos yal Gü ven lik Ku ru - mu nun Ma li ye Ba kan lý ðý na dev ret ti ði ve Di - ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý kul la ný mý na bý ra ký lan 9 bin 960 met re ka re yü zöl çüm lü ar sa ü ze ri ne ca mi ve kül li ye nin pro je le ri ya pý la cak. Ay rý ca ay ný mey dan da, 4 bin 557 met re ka re a la na ka pa lý o to park, o to büs ha re ket nok ta sý, ca mi av lu su ve ye þil a lan dü zen le me si nin ya pý mý ko nu sun da Be le di ye i le Di ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý a ra sýn da pro to kol im za la na cak. Be - le di ye mec li sin de yi ne oy bir li ði i le a lý nan di ðer bir ka rar doð rul tu sun da da Kon ya o lu Ü ze rin de Ga zi Ma hal le si sý nýr la rýn da DHMÝ ya nýn da bu lu nan ve Ba kan lar Ku ru - lu ka ra rý i le Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý na tah - sis e di len Ha zi ne a ra zi sin de ca mi in þa e di le - cek. Bü yük þe hir Be le di ye si ve Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý a ra sýn da im za la na cak pro to kol i le 14 bin 2 met re ka re yü zöl çü mü a lan ü ze ri ne ca mi ve müþ te ma la tý i le yük sek öð ren ci yur - du ya pý la cak. An ka ra / ci han TAZÝE Muhterem kardeþimiz, Demokrat Eðitimciler Derneði Genel Baþkaný Sn. Naci Tepir'in kayýnpederi, muhterem; Ýhsan Þeyhoðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve dostlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. T. C. TEKÝRDAÐ 1. ASLÝE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN ESAS NO: 2011/71 22/03/2012 Davacý Hazine vekili ta ra fýn dan, Mah ke me mi ze ha sým sýz o la rak a çý lan Ga ip lik Ne de - niy le Ta pu ip ta li ve Ha zi ne A dý na Tes cil da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma sý so nun da ve - ri len a ra ka rar ge re ðin ce; Tekirdað ili, Merkez ilçesi, Gündoðdu Mh.., Ekmekçioðlu Sk, 38 pafta, 144 ada, 7 parsel sayýlý taþýnmazda 1/8 his se ma li ki Kad ri ye i sim li þah sýn ya pý lan ad res a raþ týr ma - la rý na rað men ken di sin den her han gi bir ha ber a lý na ma dý ðý, þah sý ta ný yan ve bi len ol - ma dý ðý bil di ril miþ o lup ga ip li ði ne ka rar ve ril me si ta lep e dil miþ ol mak la; Ga ip hak kýn da bil gi si o lan ki þi ler var i se iþ bu i la nýn ya yým lan dý ðý ta rih ten i ti ba ren 6 ay sü re i çe ri sin de Mah ke me mi ze mü ra ca at et me le ri, bu sü re i çe ri sin de her han gi bir baþ vu ru ol ma dý ðý ve ga ip ten ha ber a lý na ma dý ðý tak dir de Te kir dað i li, Mer kez ilçe si, Gün doð du Mh.., Ek mek çi oð lu Sk, 38 paf ta, 144 a da, 7 par sel sa yý lý ta þýn maz da 1/8 his - se ma li ki Kad ri ye i sim li þah sýn T.M.K. 32. md.ge re ðin ce ga ip li ði ne ve bu ta þýn maz da Kad ri ye i sim li þah sýn 1/8 his se si nin da va cý Ha zi ne a dý na tes ci li ne ka rar ve ri le ce ði hu su - su i lan o lu nur. B: Resmi Ýlanlar T. C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESÝ TASFÝE MEMURLUÐU SIRA CETVELÝ ÝLANI Dosya No: 2012/7 Tereke. MURÝS MÜFLÝS : OSMAN GÖKKAA Ali ve Fatma oðlu, 1949 doðumlu, Manisa Ýli Turgutlu ilçesi, Gökkaya köyü, cilt 15, hane 180'de nüfusa kayýtlý Muris müf lis Os man Gök ka ya hak kýn da ki a la cak ve is tih kak id di a - la rý nýn tah kik ve tet kik iþ le mi bit miþ o lup, Ý ÝK.nun 206 ve 207 mad de le ri ge re ðin ce dü - zen le nen a la cak lý lar sý ra cet ve li in ce le me ye ha zýr dýr. A la ca ðýn e sa sý na ve mik ta rý na i liþ kin i ti raz la rýn 15 gün i çin de if la sa ka rar ve ri len yer - de ki (mu ri sin mi ra sý nýn if las hü küm le ri ne gö re tas fi ye si ne ka rar ve ren mah ke me nin bu lun du ðu yer de ki) as li ye ti ca ret mah ke me sin de da va yo lu i le i le ri sü rü le bi le ce ði yal nýz sý ra ya i liþ kin i ti raz la rýn i se (7) gün i çin de þi kâ yet yo lu i le ic ra mah ke me sin de i le ri sü rü - le bi le ce ði ge re ken ka nu ni iþ le min i fa sý, Ý ÝK.nun 232, 234, 235, 309 vd mad de le ri ge re - ðin ce i lan o lu nur. (Ý ÝK. md: 232, 234, 235, 309 d.) B: Resmi Ýlanlar

7 DÜNA 7 Ý ran: 5+1 ül ke le ri ne bað lý n Ý RAN, BM Gü ven lik Kon se yi nin da i mi ü ye le ri ve Al man ya dan o lu þan 5+1 ül ke le riy le Mos ko va da ya pý la - cak mü za ke re le rin ba þa rý lý geç me si - nin iþ bir li ði ve o lum lu yak la þý ma bað lý ol du ðu nu bil dir di. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Ra min Mih man pe rest, haf - ta lýk o la ðan ba sýn top lan tý sýn da, Ha zi ran da Mos ko va da 5+1 ül ke le - riy le ya pý la cak mü za ke re le re i liþ kin a - çýk la ma lar da bu lun du. Ý ran ýn mü za - ke re le re tam o la rak ha zýr ol du ðu nu kay de den Mih man pe rest, Bað dat ta ki mü za ke re ler de ta raf la rýn sun duk la rý ö ne ri le rin Mos ko va ön ce si e le a lýn - ma sý ný um duk la rý ný i fa de et ti. Mü za - ke re le re de vam ko nu sun da Nük le er Si lah la rýn a yýl ma sý nýn Ön len me si An laþ ma sý nýn (NPT) hü küm le ri nin e sas a lýn dý ðý ný ha týr la tan Mih man pe - rest, NPT nin ta raf ül ke le re yü küm lü - lük le rin ya ný sý ra hak lar da ver di ði ne dik ka ti çek ti. Tahran / a a Af ga nis tan da si vil ka ný dur mu yor n AF GA NÝS TAN IN or ta ke sim le rin de - ki Var dak vi la ye tin de, yo la yer leþ ti ri len bom ba nýn pat la ma sý so nu cu, bir mi ni - büs te ki 5 ki þi öl dü. Var dak vi la ye ti söz - cü sü Þa hi dul lah Þa hid, sal dý rý nýn Se yid A bad böl ge sin de dü zen len di ði ni be lirt - ti. Ö len le rin si vil ol du ðu, ö len le rin a ra - sýn da 3 ya þýn da ki bir ço cu ðun bu lun - du ðu kay de dil di. Ö te yan dan ül ke nin ba tý sýn da ki Fe rah vi la ye tin de ön ce ki ak - þam, yi ne yo la yer leþ ti ri len bom bay la ya pý lan sal dý rý da 4 si vil le 3 as ker öl dü. BM, bu yý lýn ilk dört a yýn da ge çen yýl ki ay ný dö ne me gö re si vil ö lüm le ri nin yüz de 36 a zal dý ðý ný bil dir di an cak hâ lâ çok sa yý da si vi lin Af gan ve ya ban cý güç - ler le mi li tan lar a ra sýn da ki ça týþ ma lar da vefat et ti ði ni be lirt ti. Kabil / a a ABD, kat li âm ya pý la ca ðýn dan en di þe li n ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý, Su ri ye hü - kü me ti nin, mu ha lif le rin ka rar gâ hý Huf fa da kat li âm plan lý yor o la bi le ce ði - ni bil di re rek, kat li âm dan Su ri ye or du - su nun so rum lu tu tu la ca ðý u ya rý sýn da bu lun du. El A ra bi ya nýn ha be ri ne gö re ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü Vic - to ri a Nu land, BM ve A rap Bir li ði nin Ö zel Su ri ye Tem sil ci si Ko fi An nan ýn Su ri ye re ji mi nin baþ ka bir kat li âm dü zen le ye bi le ce ði gö rü þü ne ka týl dýk - la rý ný be lirt ti. An nan ýn söz cü sü Ah - med Fev zi, si vil le rin ül ke nin ku zey ba - tý sýn da ki Haf fa da sý ký þýp kal dý ðý ný i fa - de e de rek, BM göz lem ci le ri nin bu þehirde gir me si ne i zin ve ril me si ni is te - miþ ti. Su ri ye nin Hu la þehrin de 25 Ma yýs ta ya rý ya ya ký ný ço cuk 108 ki þi, ge çen haf ta Ku be yir de i se 55 ki þi kat - le dil miþ ti. Ö te yan dan, BM Ge nel Sek - re te ri Ban Ki-mun un, Su ri ye de son gün ler de þid de tin da ha da art ma sýn - dan son de re ce en di þe duy du ðu bil di - ril di. Ankara - Birleþmiþ Milletler / a a u na nis tan da sað lýk sek tö rü a larm ve ri yor n U NA NÝS TAN IN baþþehri A ti - na nýn da da hil ol du ðu At ti ka ve di ðer böl ge ler de ki bir kaç has ta ne nin ba zý bö lüm le ri nin týb bî ci haz ve mal ze me - le rin de ki ek sik ler dolayýsýyla ka pan dý ðý bil di ril di. u nan ba sý nýn da yer a lan ha ber le re gö re, baþ kent A ti na da bu lu - nan At ti kon has ta ne si yet ki li le ri, mal - ze me ek sik li ðin den do la yý, Kalp ve Da mar Kli ni ði nin fa a li yet le ri ni dur - dur ma ka ra rý al dý. Ay ný so run lar la kar þý kar þý ya ka lan Se la nik A HE PA has ta ne si de kul la ný lan mal ze me le rin pa ha lý ol ma sý ve bun la rý te da rik e de - cek büt çe le ri bu lun ma ma sý dolayýsýyla, Kalp Cer ra hi si Kli ni ðin den son ra, Da mar Cer ra hi si Kli ni ði ni de ka pat - mak zo run da kal dý. u na nis tan U lu - sal Sað lýk Sis te mi yet ki li le ri, so ru nun bor cu yük sek o lan has ta ne ler de da ha be lir gin ol du ðu na i þa ret et ti. Has ta ne Dok tor la rý Baþ ka ný Va si lis Ki no u, Ro - dos a da sý has ta ne si ne baþ vu ru ya pan has ta la rýn, mal ze me ve per so nel ek sik - li ðin den do la yý 6 ay ve 1 yýl a ra sý bek - le til dik le ri ne dik ka ti çek ti. Atina / a a TAZÝE Muhterem kardeþimiz Lütfullah Düzdemir'in babasý; Þakir Örenel ve Ferruh Tekeli'nin kayýnpederi, Tire Risale-i Nur Talebelerinden, matbaacý Ali Düzdemir Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþtur. Aðabeyimize Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Necati Can ve Ailesi E li miz de Ma li ki i çin 170 im za var I RAK Cum hur baþ ka ný Ce lal Ta - la ba ni nin, Ma li ki hü kü me ti nin dü þü rül me si i çin top la nan im za - la rýn ye ter siz ol du ðu a çýk la ma sý - na, I rak Kürt Böl ge sel ö ne ti mi Baþ ka ný Me sud Bar za ni den, E li - miz de I rak mec li si nin 170 ü ye si - nin im za sý var ya ný tý gel di. Me - sud Bar za ni li der li ðin de ki Kür dis - tan De mok rat Par ti si nin res mî ha ber si te si Pe yam mer de, Bar za - ni nin fa ce bo ok un da ön ce ki ak - þam ya yým la nan i fa de le re yer ve - ril di. Bu na gö re Bar za ni, E li miz - de I rak mec li si nin 170 ü ye si nin im za sý ve Cum hur baþ ka ný Ce lal Ta la ba ni nin (top la nan im za la rýn ye ter siz ol du ðu nu be lir ten) mek - tu bu var de di. Erbil / a a 250 BÝN I rak Cum hur baþ ka ný Ce lal Ta la ba ni FÝLÝSTÝNLÝ ülkelerine sokulmuyor ÝÞ GAL CÝ ÝS RA ÝL, 1967 I LI Ý LE FÝ LÝS TÝN Ö NE TÝ MÝ'NÝN KU RUL DU ÐU 1994 IL LA RI A RA SIN DA ÜL KE DI ÞI NA ÇI KAN AK LA ÞIK 250 BÝN FÝ LÝS TÝN LÝ NÝN GE RÝ DÖ NÜ ÞÜ NE Ý ZÝN VER MÝ OR. ÝS RA ÝL yö ne ti mi, 1967 yý lý i le Fi lis tin ö ne ti mi nin ku rul du ðu 1994 yýl la rý a ra sýn da ül ke dý þý na çý kan yak la þýk 250 bin Fi lis tin li nin ge ri dö nü þü ne i zin ve - ril me di ði ni ka bul et ti. Ýs ra il de ya yým la nan Ha a retz ga ze te si nin ha be ri - ne gö re, 27 yýl lýk sü re zar fýn da, a i le le ri ne des tek sað - la mak a ma cýy la ça lýþ ma ya da e ði tim gi bi ge rek çe - ler le Gaz ze den yurt dý þý na gi den 100 bin ki þi nin o - tu rum hak la rý nýn ip tal e dil di ði ve ev le ri ne dön me le - ri ne i zin ve ril me di ði be lir til di. Ay ný dö nem de Ba tý Þe ri a dan çý kan 140 bin ki þi nin de dö nü þü ne i zin ve ril me di ði, yü rü tü len ses siz trans fer fa a li ye ti i le top rak la rýn dan u zak laþ tý rý lan Fi lis tin li le rin sa yý sý nýn böy le lik le 250 bi ne u laþ tý ðý kay de dil di. Ve ri ler, Ýs ra il Sa vun ma Ba kan lý ðý nýn Fi lis tin top - rak la rýn da ki fa a li yet ler den so rum lu ko or di na tör lü - ðü ta ra fýn dan, Ýs ra il li bir in san hak la rý ku ru lu þu nun bil gi e din me ya sa sý kap sa mýn da yap tý ðý baþ vu ru su ü ze ri ne ka mu o yu na a çýk lan dý. A çýk la ma da, 44 bin 730 Gaz ze li nin 7 yýl dan faz la yurt dý þýn da kal dý ðý i - çin o tu rum hak la rý ný kay bet ti ði be lir ti lir ken, 54 bin 730 u nun 1981 de, 7 bin 249 u nun da 1988 de ki nü - fus sa yý mý na ka týl ma ma la rý se be biy le hak la rýn da ay - ný iþ le min ya pýl dý ðý kay de dil di. Ramallah / a a TAZÝE Muhterem aðabeyimiz Halil Bozkaya'nýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve dostlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Nevzat Girgenç, Þakir Argýn, Aydýn Argýn, Fehmi Girgenç, Said Eski, Ufuk Kök / ÝZMÝR TÜRKÝE ÝLE IRAK DEMÝROLULA BAÐLANACAK I RAK U laþ týr ma Ba kan lý ðý, I rak de mir yol la rý ný Ha bur ü ze rin den Tür ki ye ye bað la ma ni ye tin de ol du ðu nu a çýk la dý. Ba kan lýk Müs - te þa rý Ke rim el Nu ri, I rak i çin de ki de mir yo lu pro je si nin ta mam - lan ma sý ve Tür ki ye nin de mir yol la rý na bað lan ma sý i çin bir Fran sýz þir ke tiy le an laþ ma ya va rýl dý ðý ný kay det ti. El Ce zi re nin ha be ri ne gö re An ka ra da bu yo lu Av ru pa da ki de mir yol la rý na bað la ma söz ver di. El Nu ri da ha ön ce ba sý na yap tý ðý a çýk la ma da, Bas ra-ber lin de mir yo lu hat tý nýn çok es ki ol du ðu nu ve Bað dat-ber lin hat tý o la - rak a nýl dý ðý ný, bu nun en az Mý sýr da ki Sü veyþ Ka na lý ka dar ö nem ta þý dý ðý ný ve i ki bö lüm den o luþ tu ðu nu, ilk bö lü mün I rak i çin de ve ta mam lan mýþ ol du ðu nu, i kin ci bö lü mün i se he nüz as ký da ol du - ðu nu söy le miþ ti. Ö te yan dan I rak De mir yo lu Ýþ let me si En for - mas yon Mü dü rü Se lam Cebr, þu an de mir yol la rý ný Tür ki ye nin de mir yol la rý na bað la ma nýn Su ri ye top rak la rý ü ze rin den ger çek le - þe bi le ce ði ni söy le di ve Türk ta ra fý i le or tak bir de mir yo lu þir ke ti kur ma an laþ ma sý bu lun du ðu na i þa ret et ti. Baðdat / cihan Batý Þeria dan çýkan 140 bin kiþinin de dönüþüne izin verilmediði, yürütülen sessiz transfer faaliyeti ile topraklarýndan uzaklaþtýrýlan Filistinlilerin sayýsý 250 bine ulaþtý. ANI SENARO KUDÜS'TE UGULANIOR ÝS RA ÝL yö ne ti mi nin, Ba tý Þe ri a dan çý kan Fi lis tin li le rin, kim lik le ri ni sý nýr da bý rak - ma sý yö nün de bir uy gu la ma sý ol du ðu nu ha týr la tan Ha a retz ga ze te si, bu kap sam - da Ba tý Þe ri a dan ay rý lan la ra 3 yýl lýk se ya hat bel ge si ve ril di ði ni, bi rer yýl dan üç kez tem did e di le bi len iz nin ge çer li lik sü re si nin bit me si du ru mun da, 6 ay i çin de ge ri dö ne me yen Fi lis tin li le rin o tu rum hak la rý nýn ön ce den ha ber ve ril me den ip tal e dil - di ði ni kay det ti. Ha li ha zýr da Ku düs te de ben zer bir uy gu la ma nýn yü rür lük te ol du - ðu na dik ka ti çe ken Ha a retz, 7 yýl dan faz la yurt dý þýn da ya þa yan Fi lis tin li le rin ken - te dö nüþ hak ký ný kay bet ti ði ni be lirt ti. Gaz ze de yýl lýk nü fus ar tý þý nýn yüz de 3,3 ol - du ðu na dik kat çe ken Ha a retz, Ýs ra il in o tu rum hak la rý ný ip tal et me me si ha lin de Gaz ze nin þim di ki nü fu su nun yüz de 10 da ha faz la o la ca ðý ný vur gu la dý. MISIR SEÇÝMLERÝNÝ BEKLEECEKLER HA MAS ve Fe tih a ra sýn da an laþ ma sað lan ma sý so nu cu ye ni ku ru la cak Fi lis tin U lu sal Uz la þý hü kü me ti nin, Ha zi ran da ger çek le þe cek Mý sýr cum hur baþ - kan lý ðý i kin ci tur se çim so nuç la rý nýn a a çýk lan ma sý nýn ar dýn dan i lan e di le ce ði bil - di ril di. Ha mas yö ne ti ci si Ah med At tun, a ra bu lu cu Mý sýr ýn se çim ler le meþ gul ol du ðu nu i fa de e de rek, Fi lis tin U lu sal Uz la þý Hü kü me ti nin Ha zi ran da ya - pý la cak Mý sýr cum hur baþ kan lý ðý i kin ci tur se çim so nuç la rý nýn a çýk lan ma sýn dan ar dýn dan Ha zi ran ta rih le ri a ra sýn da i lân e di le ce ði ni söy le di. Gazze / a a ZAÝ n34 TH 44 Plakalý Ticari Taksi Aracýmýn EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG EG Seri Nolu Fiþ apraklarým Kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Umut Karabulut n34 TJL 99 Plakalý Ticari Taksi Aracýmýn DD Seri Nolu Perakende Satýþ Fiþ apraðý Kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Derviþ Demir nnüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Eren Kurt nehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa Þahin Güney Kafkasya ve Trabzon bildirisi DR. GÖKTÜRK TÜSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi Son dö nem Türk Dýþ Po li ti ka sý nýn iþ le yi þi ne da ir en ö nem li e leþ ti ri ler den bi ri, Or ta do ðu ya ge re ðin den faz la e ðil di ði ve di ðer kom þu coð - raf ya lar i le i liþ ki le ri ni i kin ci pla na at tý ðý hu su su dur. Ger çek ten de, Türk Dýþ Po li ti ka sý nýn mev cut kon - jonk tür de ki en ö nem li gün dem mad de si nin Or ta do - ðu ol du ðu bir ger çek tir. Ne var ki, bu du ru mun or ta - ya çýk ma sý nýn en ö nem li sebebi Tür ki ye nin iz le di ði dýþ po li ti ka de ðil dir. Tür ki ye, böl ge sel li der lik id di a - sý nýn ger çe ðe dö nü þe bil me si yo lun da en ö nem li ký - rýl ma nok ta la rýn dan bi ri o lan Or ta do ðu yu ken di is - te di ði þe kil de di zayn et mek zo run da dýr. A rap Ba ha - rý nýn or ta ya çý ký þý ve ka os or ta mý na sü rük le nen Or - ta do ðu ya i liþ kin sü reç ya kýn dan ta kip e di lir ken, Tür ki ye yi çev re le yen kom þu coð raf ya lar nez din de ki et kin li ði ko ru ya bil mek ve art tý ra bil mek yö nün de ki is tek ve ka rar lý lýk da de vam et mek te dir. Gü ney Kaf - kas ya da yer a lan ül ke ler i le ku ru lan it ti fak i liþ ki le ri de bu ek sen de de ðer len di ril me li dir. Tür ki ye nin Gü ney Kaf kas ya ya o lan yak la þý mý, böl ge dev let le ri nin top rak bü tün lü ðü ne da ya lý ve Ka ra de niz-ha zar Hav za la rý nýn e ko no mik, ti ca rî ve e ner ji ta ban lý po tan si ye li ni kul la na bil me yi a maç la - yan bir ka rak te re sa hip tir. Tür ki ye, böl ge de re ka be ti ön ce le yen bir yak la þým dan u zak dur ma ya ça lýþ mak - ta, e ko no mik ve sos yo-kül tü rel iþ bir li ði fa a li yet le ri ne ö nem ver mek te dir. Tür ki ye, ta ri hî Ý pek o lu nun bað lan tý nok ta sýn da bu lu nan Gü ney Kaf kas Cum hu - ri yet le ri i le ku ra ca ðý e ner ji ve u laþ týr ma hat la rý va sý - ta sýy la AB i le Çin a ra sýn da ki et ki le þi min de vam lý lý ðý - ný sað la ya bil me nin pe þin de dir. Üs te lik bu bað lan tý sa ye sin de do ðu-ba tý yön lü u laþ týr ma hat la rý çe þit le - ne cek ve ö zel lik le AB, Rus ya ya o lan a si met rik ba - ðým lý lý ðýn dan bi raz ol sun kur tu la bi le cek tir. A zer bay - can ýn sa hip ol du ðu pet rol ve do ðal gaz re zerv le ri nin Gür cis tan bað lan tý lý bo ru hat tý pro je le ri i le A na do - lu ya ak ta rýl ma sý ve bu ra dan da Av ru pa ya gön de ril - me si de Tür ki ye nin en ö nem li he def le rin den bi ri dir. Ba kü-tif lis-cey han ve Ba kü-tif lis-er zu rum Pro je le - ri bu an lam da ö nem li a dým lar o la rak gö rü le bi lir. Ne var ki, Tür ki ye nin he def le ri ve ih ti yaç la rý a çý sýn dan dü þün dü ðü müz de, bu pro je le rin an cak bir baþ lan gýç o la rak gö rü le bi le ce ði or ta ya çýk mak ta dýr. Tür ki ye, ge rek A zer bay can ýn ge rek se de Gür cis - tan ýn top rak bü tün lü ðü nü des tek le mek te ve Er me - nis tan i le dip lo ma tik i liþ ki da hi kur ma mak ta dýr. Dað lýk Ka ra bað, Ab haz ya ve Gü ney O set ya me se le - le ri nin böl ge sel ba rýþ ve iþ bir li ði im kân la rý na za rar ver me den çö zü le bil me si, Tür ki ye nin en ö nem li he de fi dir. Ne var ki, Gü ney Kaf kas ya da ya þa nan et no-kül tü rel ça týþ ma lar dolayýsýyla Tür ki ye nin ken di yu mu þak gü cü ne da ya lý o la rak or ta ya ko ya - ca ðý ham le ler i le çö zü le bil me le ri müm kün de ðil dir. Zi ra Tür ki ye, ne Rus ya, ne de ABD nin u lus la r a ra sý sis tem ek sen li gü cü ne ve et kin li ði ne sa hip de ðil dir ve sa hip o lu nan yu mu þak güç un sur la rý, bel li ko nu - lar da, sert güç un sur la rý i le des tek len me di ði müd - det çe et kin bir þe kil de kul la ný la ma mak ta dýr. Ni te kim Tür ki ye, So ðuk Sa vaþ ýn he men ar dýn dan, Gü ney Kaf kas ya ya yö ne lik bir hü kü met le r a ra sý iþ - bir li ði ku ru mu nun o luþ tu ru la bil me si i çin ça lýþ mýþ, ö zel lik le A ðus tos 2008 de ya þa nan Rus ya-gür cis tan Sa va þý nýn he men er te sin de Kaf kas ya Ýs tik rar ve Ýþ - bir li ði Plat for mu a dý al týn da so mut bir de ne me ye de gi riþ miþ tir. An cak bek le nen a dým a tý la ma mýþ týr. ABD nin, Rus ya nýn da i çe ri sin de yer a la ca ðý bir Gü - ney Kaf kas ya i ni si ya ti fi ne kon tro lün Rus ya da o la ca - ðý ge rek çe siy le sý cak bak ma ma sý ve Rus ya nýn da NA TO ü ye si ve Av ro-at lan tik Dün ya sý nýn sis te mik müt te fi ki ol ma sý gi bi sebep ler do la yý sýy la Tür ki ye ye gü ven me yi bir tür lü ba þa ra ma ma sý gi bi sebep ler de hü kü met le r a ra sý iþ bir li ði gi ri þi mi nin ba þa rý ya u la þa - ma ma sýn da ö nem li bi rer sebep o la rak gö rü le bi lir. Tür ki ye, Gü ney Kaf kas ya ya i liþ kin kap sa yý cý bir hü kü met le r a ra sý ça ba nýn ye ter li o ran da des te ðe sa hip ol ma dý ðý ný gör dü ðün den, A zer bay can ve Gür cis tan i le i liþ ki le ri ni da ha da ge liþ tir me yi he def - le mek te dir. Ge çen gün ler de Trab zon da üç ül ke nin dý þiþ le ri ba kan la rý nýn ka tý lý mýy la im za la nan (Ah met Da vu toð lu, El mar Mem med ya rov, Gri gol Vas had - ze) Trab zon Bil di ri si, Tür ki ye nin Gü ney Kaf kas - ya da iþ bir li ði ni ku rum sal laþ týr ma ça ba sý nýn baþ lan - gý cý o la rak de ðer len di ri le bi lir. Bu bil di ri, ö nü müz - de ki dö nem de ha ya ta ge çi ri le bi le cek, Tür ki ye ta ra - fýn dan ko or di ne e di le cek ve im za cý ül ke ler a ra sý kar þý lýk lý ba ðým lý lýk zin cir le ri ni güç len dir me yi he - def le yen hü kü met le r a ra sý bir iþ bir li ði ör gü tü nün çý kýþ nok ta sý o la rak da e le a lý na bi lir. Türk Dýþ Po li ti ka sý, son dö nem de da ha çok Or ta - do ðu ü ze rin den o kun ma ya ça lý þýl ma sý na ve hat ta ek sen kay ma sý gi bi söy lem ler le an lam lan dý rýl ma ya ça lý þýl ma sý na kar þýn, çok yön lü lü ðü iç sel leþ tir me ye de vam et mek te dir. A zer bay can ve Gür cis tan dý þiþ - le ri ba kan la rý nýn ka tý lý mýy la Trab zon da im za la nan bil di ri bu sü re cin ses siz bir þe kil de sür dü rül dü ðü nü gös ter mek te dir. Türk Med ya sý nýn, sý cak ça týþ ma böl ge si ol ma sý dolayýsýyla Or ta do ðu ya o dak lan mýþ ol ma sý ve u lus - la r a ra sý göz lem ci le rin de Tür ki ye nin Or ta do - ðu da ki ro lü nü ön pla na a lan de ðer len dir me ler yap - ma la rý, Tür ki ye nin di ðer coð raf ya la ra i liþ kin ham - le le ri nin ge rek ti ði gi bi gün de me ge ti ri le me me si ne ve de ðer len di ri le me me si ne sebep ol mak ta dýr.

8 8 HA BER ca ni as ya.com.tr Ýs lâm dün ya sý nýn der di Fi lis tin de ki Ýs ra il zul mü, Ýs lâm dün ya sý nýn çö zü me ka vuþ tu ra ma dý ðý cid dî prob lem ler - den bi ri o la rak kar þý mýz da du ru yor. O coð - raf ya da ne ler ya þan dý ðý ný u zak tan tah min et mek ko lay de ðil. Bu ba kým dan im kân bu lan la rýn Fi lis - tin i zi ya ret et me si, o ra da ya þa nan sý kýn tý la rýn bir neb ze ol sun an la þýl ma sý na ve si le o lur. Bil has sa Tür ki ye yi i da re e den le rin Fi lis tin i zi ya ret et me si bu ba kým dan çok ö nem li. Sý kýn tý lar bi lin me li ki, ça re bu lu na bil sin... Ýs ra il yö ne ti mi nin Fi lis tin li le re yap tý ðý zul mü kav ra ya bil mek ko lay de ðil. Me se lâ, 1967 yý lý i le Fi - lis tin ö ne ti mi nin ku rul du ðu 1994 yýl la rý a ra sýn da ül ke dý þý na çý kan yak la þýk 250 bin Fi lis tin li nin ge ri dö nü þü ne i zin ve ril me di ði ni ha yet ka bul e dil miþ. Ha a retz ga ze te si nin ha be ri ne gö re, 27 yýl lýk sü re zar fýn da, a i le le ri ne des tek sað la mak a ma cýy la ça lýþ - ma ya da e ði tim gi bi ge rek çe ler le (sa de ce) Gaz - ze den yurt dý þý na gi den 100 bin ki þi nin o tu rum hak la rý nýn ip tal e dil di ði ve ev le ri ne dön me le ri ne i - zin ve ril me di ði be lir til miþ. (A A, 12 Ha zi ran 2012) Çý kýþ var, gi riþ yok. 250 bin ki þi i le kaç þe hir ku - ru lur? Bu uy gu la ma, do lay lý o la rak Fi li s tin i bo þalt - mak de ðil mi? Ay ný ga ze te nin ha be ri ne gö re, ben - zer bir in san ka çýr ma pro je si de Ku düs te uy gu la - ný yor muþ. Ýs lâm dün ya sý nýn bu tu zak la ra düþ me - mek i çin cid dî ça lýþ ma lar yap ma sý ge rek mez mi? Göz den u zak o la nýn gö nül den de u zak o la ca ðý ih ti ma li göz ö nü ne a lý na rak, Ýs lâm ül ke le ri nin ve bel de le ri nin da ha sýk bir a ra ya gel me si, bir bi ri ni ta ný ma sý te min e dil me li. Bu nun bir yo lu da kar þý - lýk lý zi ya ret ler dir. El bet te bu da bir öl çü de mad dî im kân lar la il gi li dir. A ma bi zim Ýs lâm dün ya sý na o lan il gi siz li ði mi zi mad dî im kân sýz lýk la a çýk la mak ko lay de ðil. Çok sa yý da mü te dey yin zen gi ni miz var, a ma ta til i çin da ha çok ba tý yý, mo da þe hir le - ri ter cih e di yor. El bet te um re ye gi den zen gin le ri - miz de var, a ma ay ný öl çü de Ku düs ya da baþ ka Ýs lâm di yar la rý na zi ya ret ler ar zu e dil di ði öl çü de ger çek leþ mi yor. A dý ný sa ný ný bil me di ði miz böl ge - ler de ya þa yan din kar deþ le ri miz in sý kýn tý la rý bi zi il gi len dir me li de ðil mi dir? Me se lâ, son gün ler de kat li â ma ma ruz kal dýk la rý þek lin de a cý ha ber ler al dý ðý mýz, Bur ma ya da Myan mar da ki A ra kan lý Müs lü man kar deþ le ri mi ze mad dî ma ne vî des tek gön de ri yor mu yuz? Du â la rý mýz da, on la rýn sý kýn - tý la rý nýn so na er me si i çin yal va rý yor mu yuz? Bu yý lýn ba þýn da Fi lis tin e, Ku düs e gi den AS - DER es ki Baþ ka ný Ad nan Tan rý ver di, dö nü þün de yaz dý ðý bir ya zý da þöy le de miþ ti: Þah sým i çin geç kal mýþ bir zi ya ret. Teþ vik e dil me sey dim, tek lif al - ma say dým, kim bi lir da ha ne ka dar ge ci ke cek tim. Se bep o lan la ra te þek kü rü borç bi li yo rum. Bu zi - ya re tin be nim i çin i ki bo yu tu var. Bi rin ci si, gön - lü mü zü dol du ran ma ne vî bo yu tu; i kin ci si i se, Müs lü man la ra so rum lu lu ðu nu ha týr la tan si ya sî bo yu tu dur. Fi lis tin top rak la rýn da tam bir Ýs ra il iþ - ga li hü küm sür mek te, Fi lis tin hal ký na a çýk ha pis - ha ne ha ya tý ya þa týl mak ta dýr. Fi lis tin li ler ken di top rak la rýn da ga rip, sa hip siz ve ma sum bir ha yat sü ren maz lûm lar dýr. Bu man za ra yý, ye rin de gö - rüp, bi re bir mü þa he de et tik ten son ra, bu in san - la ra ve bu ra da ki kut sal ma hal le re kar þý o muz la rý - mýz da his set ti ði miz so rum lu luk bir kat da ha art - mýþ týr. Müs lü man Mil let ler, Ýs lâ mýn bu ga rip ço - cuk la rý na ve bu mah zun ma bet le ri ne bir an ön ce el u zat ma lý dýr lar. Mad dî du ru mu mü sa it o lan her Müs lü man, Ku düs-ü Þe rif i zi ya ret et me li ve Fi - lis tin'i ge zip, her þe yi ye rin de gör me li dir. Fi lis tin i le bir lik te Ýs lâm ül ke le rin de ki so run la rý as ga ri ye in di re bi le cek e sas me se le, Ýs lâm Bir li ði ni ger çek - leþ ti re cek o lu þum la rý müm kün o la bi len en ký sa sü re de ha ya ta ge çir mek or tak der di miz ol ma lý - dýr. ( nan tan ri ver di.com) Ýs lâm dün ya sý nýn bir vü cut gi bi ol du ðu nu ka - bul e dip, o na gö re ha re ket et mek i cap e di yor. Müs lü man kar deþ le ri miz dün ya nýn ö bür u cun - da da hi ol sa sý kýn tý çe ki yor sa, biz bu ra da ra hat ve hu zur lu o la bi lir mi yiz? On la rýn dert le riy le dert - len me yip, se vinç le riy le se vi ne mi yor sak ha ki kî i - man et miþ o lur mu yuz? El bet te bü tün za lim le re kar þý i ti raz ses le ri mi zi yük sel tip, maz lûm dan ya na ta výr al ma lý yýz, a ma i ti raz gös te ri le cek ön ce li ðin Ýs lâm dün ya sý na ra - hat yü zü gös ter me yen za lim ler de ol du ðu nu bil - me li yiz. TAZÝE Muhterem aðabeyimiz Halil Bozkaya'nýn vefatýný teessürle öðrendim. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve dostlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimi sunarým. Refet Kuþin / ÝZMÝR BAÞ BA KAN ar dým cý sý ve Hü kü met Söz - cü sü Bü lent A rýnç, Ce za Mu ha ke me si Ka - nu nu nun (CMK) 250, 251 ve 252. mad de - le riy le il gi li o la rak ö zel yet ki li mah ke me le ri sý nýr lan dý ran ve ya fa a li yet a lan la rýy la il gi li bir dü zen le me nin þu an da tas lak o la rak da ta sa rý o la rak da mev cut ol ma dý ðý ný söy le di. Bü lent A rýnç, Ba kan lar Ku ru lu top lan - tý sý nýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma dan son ra ba sýn men sup la rý nýn so ru la rý ný ce - vap la dý. A rýnç, Dör dün cü ar gý Pa ke - ti nde ö zel yet ki li mah ke me ler ko nu su - nun yer al ma dý ðý ný söy le di niz a ma ö zel yet ki li mah ke me ler ko nu sun da her han gi bir de ði þik lik dü þü nü lü yor mu so ru su na, Hiç ko nuþ ma dýk. za ten med ya da, ba sýn - da gö rüþ le ri ni i fa de e den ler ken di ki þi sel dü þün ce le ri ni i fa de e di yor lar. Bi rin ci, i - kin ci, ü çün cü yar gý pa ket le rin de Ba kan - lar Ku ru lu ndan ta sa rý o la rak gi der ken bah se di len ko nu üç pa ke tin i çin de de yok tu. An cak sa ný yo rum A da let Ko mis - yo nu nda ki ba zý gö rüþ me ler sý ra sýn da ve ba zý si ya set çi le rin di le ge tir di ði bir ko nu o la rak ü ze rin de tar tý þýl ma ya baþ lan dý. Bu nun ü ze ri ne Sa yýn Baþ ba ka ný mý zýn da, ba zý ba kan ar ka daþ la rý mý zýn da ki þi sel gö rüþ le ri ni i fa de et tik le ri ni bi li yo ruz. A - ma 250, 251 ve 252. mad de ler le il gi li o la - rak bun la rý de ðiþ ti ren, bun la rý sý nýr lan dý - ran, bun la rýn fa a li yet a lan la rý na gi ren bir dü zen le me þu an da tas lak o la rak da ta sa rý o la rak da mev cut de ðil ce va bý ný ver di. MANÝSA'DA bir ve li, kar ne al ma ya ba þör - tü süy le gi den ký zý na ba zý öð ret men le rin ha ka ret et ti ði ge rek çe siy le þi ka yet çi ol du. Ve li Meh met Þa fak, ký zý Zey nep Þa fak ýn e ði tim gör dü ðü il köð re tim o ku lu nun ö - nün de yap tý ðý a çýk la ma da, ký zý nýn kar ne - le rin ve ril di ði cu ma gü nü o ku la ba þör tü - süy le git ti ði ni söy le di. Ký zý nýn mü dür yar - dým cý sý i le i ki öð ret me nin ba þör tü lü ol - ma sý se be biy le ken di si ne ha ka ret et ti ði ni söy le me si ü ze ri ne o ku la git ti ði ni i fa de e - den Þa fak, þöy le ko nuþ tu: O ku la gel di - ðim de ký zým að lý yor du. Ba þör tü lü gel di ði i çin öð ret men le ri nin ken di si ne ha ka ret et ti ði ni söy le di. Di ðer öð ren ci le rin ser best ký ya fet le kar ne al ma ya gel di ði bir gün de ba þör tü süy le o ku la gel mek yö net me li ðe ay ký rýy sa di sip lin so ruþ tur ma sý baþ la tý la bi - lir di. Hiç bir ge rek çe ký zý ma böy le bir ha - ka ret e dil me si ni meþ ru kýl maz. Bu öð ret - men ler le ko nu þa rak ký zým dan ö zür di le - me le ri ni is te dim an cak bu ö zür di len me - di ði i çin Ma ni sa Em ni yet Mü dür lü ðü Ço - cuk Þu be Mü dür lü ðü ne gi de rek so rum lu öð ret men ler hak kýn da þi ka yet çi ol duk. Ýl Mil li E ði tim Mü dür lü ðü ne de so rum lu la - rýn ce za lan dý rýl ma sý i çin di lek çe ver dik. 8. sý nýf öð ren ci si Zey nep Þa fak i se öð ret - men le ri nin kar ne al ma ya ser best ký ya fet le ge li ne bi le ce ði ni söy le me si ü ze ri ne ba þör - tü süy le git ti ði ni be lirt ti. Ý ki öð ret men i le mü dür yar dým cý sý nýn kar ne al ma ya ba - þör tü lü gel me si se be biy le ken di si ne ha ka - ret et ti ði ni söy le yen Þa fak, Bü tün bu o - lay la ra ar ka daþ la rým da þa hit de di. Ma ni sa Mil li E ði tim Mü dü rü Mus ta fa Al týn soy da o lay la il gi li in ce le me baþ la týl - dý ðý ný kay de de rek, Ýn ce le me so nu cu na gö re ge rek gö rür sek so ruþ tur ma a ça ca - ðýz di ye ko nuþ tu. Ma ni sa / a a BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, yeterli öðrenci bir araya gelirse Kürtçe'nin seçmeli ders olarak okutulacaðýný açýkladý. AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, par ti si nin grup top lan tý sýn - da yap tý ðý ko nuþ ma da, Bu gün, baþ ta CHP, MHP, BDP ol mak ü ze re, si ya si par ti le rin sü - re ce da hil ol ma sý ko nu sun da hiç bir ön yar gý - mýz, ön ka bu lü müz, ön þar tý mýz yok. Böy le mil li bir me se le de, biz, kim den ge lir se gel sin kat ký al ma ya ha zý rýz, ka pý la rý mý zý a çýk tu ta - rýz de di. Er do ðan, MHP Li de di Bah çe li nin Ab dul lah Ö ca lan Ým ra lý da mý a ca ba? yö - nün de ki söz le ri ne ce vap ve re rek, a þa dý ðý ný biz zat gö rür sen ne ya pa cak sýn? O za man Be - ye fen di yi Ým ra lý ya gö tür mek la zým. O da ta bi BDP li le re kö tü ör nek o la cak di ye ko nuþ tu. Er do ðan, yýl lar ca ö te ki leþ ti ri len, hor la nan, dýþ la nan in san la rýn e þit yurt taþ ha li ne gel me - si ni kim se nin fark lý yer le re çek me me si ge rek - ti ði ni be lir te rek, þöy le de vam et ti: Tür ki ye de ya þa nan lar sa de ce ve sa de ce bir nor mal leþ me sü re ci dir. Bu nun ya nýn da, öð ren ci le ri miz, Fark lý Dil ve Leh çe le rin Öð - re nil me si Hak kýn da Ka nun kap sa mýn da, ya - þa yan dil ler ve leh çe ler a dý al týn da, ye rel dil ve leh çe le ri öð ren me im ka ný na ka vu þu yor lar. Ör ne ðin, ye ter li sa yý da öð ren ci bir a ra ya gel - di ðin de, Kürt çe bir seç me li ders o la rak a lý na - bi le cek, öð re ti le cek ve öð re ni le cek. Bu, ta ri hi bir a dým dýr. Ýh ti yaç ve ta lep du ru mu na gö re fark lý a na dil le re sa hip va tan daþ la rý mýz bu kap sam da dil le ri ni ge liþ ti re bi le cek. Er do ðan, kim se ye, mes lek li se le ri ni ya da i - mam ha tip le ri da yat ma dýk la rý ný i fa de e de rek, Tam ter si ne, biz, ö nü ka pa týl mýþ o lan bu se - çe nek le rin ö nü nü a çý yo ruz; mil le ti mi zin ö - nü ne, seç me öz gür lü ðü nü, ter cih öz gür lü ðü - nü ko yu yo ruz de di. E NÝ CHP, DO ÐAN GÖ RÜ NÜM LÜ ÞA HÝN a sa sý ný A na ya sa Mah ke me si ne gö tü ren CHP yi e leþ ti ren Er do ðan, Bu öz gü - rü ðü a lýp, hem de 2 ke re A na ya sa Mah ke me - si ne ta þý mak, da yat ma cý, ya sak çý, bas ký cý, sta - tü ko cu zih ni ye tin bir kez da ha a çý ða çýk ma sý - dýr. e ni CHP di yor lar. Bu nun ne re si ye ni? Ol sa ol sa, Do ðan gö rü nüm lü Þa hin o lur þek - lin de ko nuþ tu. An ka ra /a a Sab ri Ül ker ve fat et ti ncum HU RÝ E TÝN ilk ku þak sa na yi ci le rin den, Ül - ker Gru bu nun ku ru cu su Sab ri Ül ker ve fat et ti. Ýs - tan bul da 92 ya þýn da ve fat e den Sab ri Ül ker in ce - na ze na ma zý nýn bu gün öð le na ma zý na mü ta ký ben Fa tih Ca mi i nde ký lý na ca ðý a çýk lan dý yý lýn da Ký rým da dün ya ya ge len Ül ker, 1929 yý lýn da Tür ki - ye ye göç et ti yý lýn da E mi nö nü nde ki No hut - çu Han da kü çük bis kü vi a töl ye si ni sa týn al dý. A ða - be yi A sým Ül ker ve üç ça lý þan la bir lik te 100 met re - ka re lik bu a töl ye de ü re ti me baþ la dý yý lýn da es ki Sað mal cý lar Kö yü nde ki Tak ke ci Ca mi i nin he - men ya nýn da, bis kü vi ü re ti mi i çin bir fab ri ka kur - du; bis kü vi ka pa si te si ni üç ka tý na çý kar dý. Da ha son ra bu bis kü vi fab ri ka sý Da vut pa þa da ki ye ri ne ta þýn dý de hal ka a çýk bir þir ket o lan A na do lu Gý da yý An ka ra da kur du te Ül ker de ilk bis - kü vi ih ra ca tý ný baþ lat tý da Ýs tan bul da ku ru lan i kin ci fab ri ka yý çi ko la ta ü re ti mi ne tah sis et ti. Ay ný yýl, u lus la ra ra sý fir ma lar la re ka bet e de bil mek i çin bü yük bir ön gö rüy le Ül ker de A raþ týr ma ve Ge liþ - tir me de part ma ný ný kur dur du ler den i ti ba ren Ül ker in ü re tim çe þit li li ði nin zen gin leþ me si ni sað la - dý. Ay ný se ne ler de Ül ker in dün ya ya en teg re ol ma - sý na ön a yak ol du de bit ki sel-en düs tri yel yað ve mar ga rin sek tö rü ne gir me ka ra rý al dý da da süt en düs tri si ne gi ril di. Sab ri Ül ker, 2000 yý lýn da Ül ker in o nur sal baþ kan lý ðý ný üst len di ve yö ne ti mi Mu rat Ül ker e dev ret ti. Ýs tan bul Bah çe li: ÖM le rin mu ha fa za sý sað lan ma lý nmhp Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, ö zel yet ki li mah ke me le rin mu ha fa za sý nýn sað lan ma sý nýn ge rek ti - ði ni be lir te rek, A ma a da le ti ge cik tir me le ri ne de mü - sa a de ve ril me me li dir de di. Bah çe li, par ti si nin TBMM grup top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, ü çün - cü yar gý pa ke ti nin i çe ri si ne, ö zel yet ki li mah ke me le rin kal dý rýl ma sý nýn ve ya yet ki le ri nin da ral týl ma sý nýn ko - nu la ca ðý nýn an la þýl dý ðý ný söy le di. Bah çe li, 2004 yý lýn da hu kuk sis te mi ne da hil e di len bu mah ke me le re çe ki dü zen ve ril me si nin fay da lý o la ca ðý ný i fa de et ti. Baþ ba - kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn, ö zel yet ki li mah ke me - le re yö ne lik o la rak be ni a lýn söz le ri ve dev let i çin de dev let ol duk la rý na de ðin me si nin AK Par ti nin hu ku - ku as lýn da ne ha le ge tir di ði ni de göz ler ö nü ne ser di ði - ni ö ne sü ren Bah çe li, Bü tün bun la ra rað men ö zel yet ki li mah ke me le rin mu ha fa za sý sað lan ma lý a ma a - da le ti ge cik tir me le ri ne de mü sa a de ve ril me me li dir gö rü þü nü sa vun du. Bah çe li, CHP nin Kürt so ru - nu na i liþ kin ö ne ri si ni de ðer len di rir ken, CHP nin çað rý ve gö rüþ me ta le bi ne e sas tan ve u sul den ka pa lý - yýz ve bu tav rý mý zý da her þart al týn da sür dü re ce ðiz. Bö lü cü lük kar te lin de, ye ni di ye ken di si ni tak dim e - den a na mu ha le fet par ti si CHP de ye ri ni al mýþ týr. Bu kap sam da CHP, PKK nýn tez le ri ne söz cü lük yap mak - tan zer re u tanç duy ma mýþ týr de di. An ka ra /a a Ay sel Tuð luk a ha pis ce za sý n TE RÖR ör gü tü nün pro pa gan da sý ný yap mak ve ör güt ü ye si ol ma mak la bir lik te ör güt a dý na suç iþ - le mek id di a sýy la yar gý la nan ba ðým sýz Van Mil let - ve ki li Ay sel Tuð luk, 14 yýl 6 ay ha pis ce za sý na çarp tý rýl dý. Di yar ba kýr 4. A ðýr Ce za Mah ke me - si nde gö rü len ve tu tuk suz yar gý la nan Tuð luk un ka týl ma dý ðý du ruþ ma da, a vu ka tý Fet hi Gü müþ ve Se dat urt taþ ha zýr bu lun du. Cum hu ri yet Sav cý sý, ön ce ki du ruþ ma da mah ke me ye sun du ðu mü ta la a - sý ný tek rar la ya rak, sa nýk Tuð luk un ce za lan dý rýl - ma sý ný ta lep et ti. Mü ta la a ya kar þý söz a lan sa nýk a - vu ka tý Gü müþ, a tý lý su çun ya sal un sur la rý nýn o luþ - ma dý ðý ný i le ri sü re rek, Tuð luk un be ra a tý ný ta lep et ti. A vu kat urt taþ da ha zýr la dý ðý 13 say fa lýk ya zý lý sa vun ma yý mah ke me ye sun du. Mah ke me he ye ti, ver di ði ký sa bir a ra nýn ar dýn dan sa nýk Tuð luk u, 2007 ve 2010 yýl la rý a ra sýn da ka týl dý ðý 12 ay rý et kin - lik te yap tý ðý ko nuþ ma lar dan do la yý Te rör le Mü ca - de le Ka nu nu nun (TMK) Te rör ör gü tü nün pro - pa gan da sý ný yap mak su çu nu i çe ren 7/2. mad de si u ya rýn ca 8 yýl 3 ay, TCK nýn 314/3. mad de sin de yer a lan Te rör ör gü tü ü ye si ol ma mak la bir lik te ör güt a dý na suç iþ le mek su çun dan da 6 yýl 3 ay ol - mak ü ze re top lam 14 yýl 6 ay ha pis ce za sýy la ce za - lan dý rýl ma sý ný ka rar laþ týr dý. Di yar ba kýr /a a Erdoðan: Kürtçe seçmeli ders olacak A na ya sa Ko mis yo nu Er do ðan i le gö rüþ tü TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek baþ kan lý ðýn da ki TBMM A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu ü ye le ri, li der ler tu ru kap sa mýn da, AKP Ge nel Baþ ka ný ve Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ý zi ya ret et ti. Baþ ba kan Er do - ðan ýn, TBMM de ki AKP Grup Baþ kan lý ðý nda ki ma ka mýn da ki gö rüþ me ye, Ko mis yon ü ye si mil let ve kil - le ri de ka týl dý. Ko mis yon ü ye le ri ön ce ki gün de Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ü Çan ka ya Köþ kü nde zi - ya ret e de rek, yü rü tü len ça lýþ ma lar hak kýn da gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lun muþ tu. Uz laþ ma Ko mis yo nu ü - ye le ri, li der ler tu ru kap sa mýn da, 18 Ha zi ran Pa zar te si gü nü sa at de MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li ve sa at de de BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ ý zi ya ret e de cek. An ka ra /a a HÜKÜMETTE ÖM SIKINTISI HÜ KÜ MET SÖZ CÜ SÜ A RINÇ, ER DO ÐAN IN SAV CI LA RA HAD DÝN - DEN FAZ LA ET KÝ VE RÝ OR DE DÝ ÐÝ CMK 250. MAD DE Ý LE ÝL GÝ LÝ BÝR DE ÐÝ ÞÝK LÝ ÐÝN GÜN DEM LE RÝN DE OL MA DI ÐI NI A ÇIK LA DI. Ba þör tü lü öð ren ci ye öð ret men le ri ha ka ret et ti Baþbakan ardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan yaptýðý açýklamadan sonra basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. FO TOÐ RAF: AA Zeynep Þafak'ýn velisi Mehmet Þafak, karne almaya baþörtüsüyle giden kýzýna bazý öðretmenlerin hakaret ettiði gerekçesiyle þikayetçi oldu. FO TOÐ RAF: AA ÇE LÝK: TA SA RI VE TAS LAK OK A MA ÇA LIÞ MA LAR SÜ RÜ OR HÜKÜMET Söz cü sü A rýnç ýn Ba kan lar Ku ru lu son ra sý yap tý ðý a çýk la ma la rý ka týl dýð TV ka na lýn da ki prog ram da de ðer len di ren AKP Ge nel Baþ kan ar - dým cý sý Ö mer Çe lik, Ta sa rý ve tas lak yok de nil di a ma ça lýþ ma lar sü rü yor de di. Ö zel ye ki li mah ke me le rin kal dý rý la ca ðý nýn du yul ma sý nýn ar dýn dan ya - þa ný lan pa nik ha va sý na da de ði nen Çe lik, Ö zel yet ki li mah ke me ler kal kar - sa dar be ler le mü ca de le e de me yiz di yen ler, hü kü me ti hi çe sa yý yor de mek - tir de di. Çe lik, geç ti ði miz ay lar da mey da na ge len Ha kan Fi dan ýn çað rýl dý ðý MÝT kri zi ne de ði ne rek Dün ya nýn hiç bir ye rin de hiç bir sav cý o ül ke nin Ýs tih - ba rat baþ ka ný ný doð ru dan sor gu la ma ya ça ðýr maz de di. ER DO ÐAN: 250. MADDEDE SIKINTI VAR, ADALET BAKANLIÐI ÇALIÞIOR BAÞ BA KAN Recep Tayyip Erdoðan ise özel yetkili mahkemeler tartýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Baþbakan Erdoðan yaptýðý açýklamada, "250. madde de sýkýntý var, Adalet Bakanlýðý bir çalýþma yapýyor, 3. ve 4. yargý paketinde deðiþiklik söz konusu deðil fakat özel yetkili mahkemelerin kaldýrýlmasý söz konusu olabilir" dedi. An ka ra /a a

9 HA BER 9 ÝHH e ki bine Ken ya da saldýrý nýhh Ýn sa nî ar dým Vak fý gö rev li si, Ken ya da yar dým mal ze me le ri ni gasp e den bir grup ta ra fýn dan si lah la ya ra lan dý. Has ta ne ye kal dý rý lan yar dým gö rev li si i çin a ra la rýn da 2 dok to run da bu lun du ðu bir e kip Ken ya ya gön de ri le cek. Va kýf tan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Ken ya Da da ab ta bu lu nan ve So ma li ler in kal dý ðý mül te ci kam pýn da ki ça lýþ ma la ra ka týl mak ü ze re ÝHH Ýn sa nî ar dým Vak fý gö rev li si Ab dul lah Öz ka ya i le Dok tor lar Bir li ði nden Mer ve Ay dün bu ül ke ye git ti. Na i ro bi den bir a raç te min e di le rek, dün sa bah Da da ab ta ki kam pa git mek ü ze re yo la çý kan e ki bin ö nü, si lâh lý 6-7 ki þi ta ra fýn dan ke sil di. Grup ta ki ler, yar dým mal ze me le ri ni ve e ki bin bir mik tar pa ra sý ný gasp e der ken, Ab dul lah Öz ka ya ya da bir el a teþ et ti. Ev li 2 ço cuk ba ba sý Öz ka ya, sýr týn dan gi ren kur þun la ya ra la nýr ken, he men Na i ro bi de ki bir has ta ne ye kal dý rýl dý. Bi lin ci nin a çýk ol du ðu ve a me li ya ta a lý na ca ðý öð re ni len Öz ka ya i çin 2 dok tor, va kýf gö rev li si ve a i le ü ye le rin den bir ki þi nin bu lu na ca ðý 4 ki þi lik e kip de bu gün sa bah bu ül ke ye gön de ri le cek. Ýs tan bul / a a Cüb be li Ho ca ya ce na ze iz ni nka MU O UN DA Cüb be li Ah met Ho ca o la rak bi li nen Ah met Mah mut Ün lü, an ne si nin ce na ze tö re ni ne ka tý la bil mek i çin Met ris Ce za e vi nden çýk tý. Ka ra güm rük Çe te si o la rak bi li nen suç ör gü tü ne yö ne lik dâ vâ nýn tu tuk lu sa ný ðý Cüb be li Ah met Ho ca o la rak ta ný nan Ah met Mah mut Ün lü, mah ke me ka ra rý doð rul tu sun da an ne si nin ce na ze tö re ni ne ka tý la bil mek i çin Met ris Ce za e vi nden çýk tý. Ýs tan bul 16. A ðýr Ce za Mah ke me si, Ka ra güm rük Çe te si dâ vâ sý nýn tu tuk lu sa ný ðý Cüb be li Ah met Ho ca ya, an ne si Ra bi a Ün lü nün (65) ce na ze tö re ni ne ka tý la bil me si i çin 2 gün i zin ver di. Ka rar doð rul tu sun da Ün lü, dün sa bah sa at le rin de, Met ris Ce za e vi nden po lis, jan dar ma, ce za e vi a raç la rý eþ li ðin de am bu lans la çýk tý. Ah met Mah mut Ün lü ak þam ce za e vi ne dö ner ken, bu gün sa bah tek rar çý kýþ ya pa ca ðý öð re nil di. Ra bi a Ün lü nün ce na ze si bu gün Fa tih Ca mi i nde i kin di vak ti ký lý na cak ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan def ne di le cek. Ýs tan bul / a a ÞIR NAK IN Bey tüþ þe bap il çe si ve Bes ta De re ler böl ge si i le Hak ka ri nin Çu kur ca il çe sin de gü ven lik güç le riy le te rö rist ler a ra sýn da çý kan ça týþ ma da, 2 uz man ça vuþ i le bir ge çi ci köy ko ru cu su þe hit ol du. E di ni len bil gi ye gö re, ön ce ki gün ak þam sa at sý ra la rýn da Bey tüþ þe bap ýn 10 ki lo met re do ðu sun da ki Ker kur Te pe mev ki in de gü ven lik güç le riy le te rö rist ler a ra sýn da ça týþ ma çýk tý. Ça týþ ma da ya ra la nan Pi ya de Uz man Ça vuþ A li Rý za Ýþ bi lir, he li kop ter le kal dý rýl dý ðý Þýr nak As ker Has ta ne si nde þe hit ol du. Þe hit Pi ya de Uz man Ça vuþ i çin Di yar ba kýr As ker Has ta ne si Bah çe si nde tö ren ya pýl dý. Ba sýn men sup la rý nýn a lýn ma dý ðý tö re ne, A li Gaf far Ok kan Po lis Mes lek ük sek O ku lu nun 10. dö nem me zu ni yet tö re ni i çin Di yar ba kýr da bu lu nan Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Em ni yet Ge nel Mü dü rü Meh met Ký lýç lar i le Di yar ba kýr Va li si Mus ta fa Top rak ve as ke rî er kân ka týl dý. Tö re nin ar dýn dan Ýþ bi lir in ce na ze si, mem le ke ti Kah ra man ma raþ a gön de ril di. Pi ya de Uz man Ça vuþ Ýþ bi lir in þe - hit ol du ðu ha be ri, Kah ra man ma - raþ ta ki Pi ri Re is Ma hal le si nde o tu - ran e þi Zü bey de Ýþ bi lir e Mer kez Jan - dar ma Ko mu ta ný üz ba þý Ýs met De mir gü rel li ta ra fýn dan ve ril di. Mer ke ze bað lý Say gý lý kö yün de ya - þa yan an ne Zey nep Ýþ bi lir de þe hit ha be ri ni al dýk tan son ra ay ný ma hal - le de i ka met e den oð lu Meh met Ýþ bi - lir in e vi ne gel di. Þe hi din ya kýn la rý ma hal le ye Türk bay rak la rý as tý. Þe hi - din a ða be yi Meh met Ýþ bi lir, kar de þi - nin ge çi ci gö rev le Þýr nak ta bu lun du - ðu nu be lir te rek, Va tan sað ol sun, ya pa cak bir þey yok de di. Ca mi ler, ço cuk lar la þen le ne cek DÝ A NET ÝÞ LE RÝ BAÞ KAN LI ÐI NCA DÜ ZEN LE NEN AZ KUR ÂN KURS LA RI, 18 HA ZÝ RAN DA BAÞ LA A CAK. GÜN DE 3 SA AT E ÐÝ TÝM A PI LA CAK KURS LAR DA, DÝ NÎ MUHTEVALI DERS LE - RÝN A NI SI RA SOS AL VE KÜL TÜ REL FAALÝET LER DÜ ZEN LE NE CEK. Diyanet Basýn Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, hafta için her gün, her yaþtan öðrencinin katýlabileceði, günde 3 saat eðitim yapýlacak kurslarda, Kur'ân-ý Kerim, ibadet, siyer ve ahlâk gibi dinî muhtevalý derslerin yaný sýra sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecek DÝA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nca dü zen le nen yaz Kur ân kurs la rýn da, 18 Ha zi ran da ders ba þý ya pý la cak. Di ya net Ba sýn Mer ke zi nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, haf ta i çin her gün, her yaþ tan öð ren ci nin ka tý la bi le ce ði, gün de 3 sa at e ði tim ya pý la cak kurs lar da, Kur ân-ý Ke rim, i ba det, si yer ve ah lâk gi bi di nî muhtevalý ders le rin ya ný sý ra sos yal ve kül tü rel faaliyet ler dü zen le ne cek. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nca yaz kurs la rý na ka tý la cak öð ren ci le re da ðý týl mak ü ze re çe þit li ki tap lar da ha zýr lan dý. Öð ren ci le re bu yýl da üc ret siz u laþ tý rý la cak ki tap lar a ra sýn da E lif-ba, Di ni mi zi Öð re ni yo rum se ri si ve Ýn te rak tif CD des tek li Tec vid li Kur ân-ý Ke rim E lif-ba sý yer a lý yor. ÇU KUR CA'DA DA 1 UZ MAN ÞE HÝT Te rör ör gü tü PKK'ya yö ne lik o pe ras yon la rý ný sür dü ren gü ven lik güç le ri, Çu kur ca il çe si ne bað lý Ka vu þak- Han te pe böl ge sin de bir grup te rö rist le sý cak te mas sað la dý. Çý kan ça týþ ma da, Pi ya de Uz man Ça vuþ E rol Þa hin þe hit ol du. He li kop ter le Hak ka ri'ye ge ti ri len þe hi din ce na ze si, bu ra dan mem le ke ti Ba lý ke sir'e gön de ril di. Ça týþ ma nýn de vam et ti ði böl ge de, ha va des tek li ge niþ çap lý o pe ras yon de vam e di yor. KÖ KO RU CU SU MA I NA BAS TI Bu a ra da Þýr nak Bes ta-de re ler böl ge sin de gü ven lik güç le rin ce dü zen le nen o pe ras yon da, te rö rist le rin a ra zi ye dö þe di ði ma yý na ba san ge çi ci köy ko ru cu su A rif Gün gen þe hit ol du. Pat la ma da ge çi ci köy ko ru cu su Meh met Bek taþ da ya ra lan dý. a ra lý Bek taþ, Þýr nak As ke rî Has ta ne si nde te da vi al tý na a lýn dý. Þe hit ge çi ci köy ko ru cu su Gün gen in ce na ze si nin 23. Jan dar ma Sý nýr Tü men Ko mu tan lý ðý nda dü zen le ne cek tö re ni nin ar dýn dan þe hir mer ke zin de ki me zar lýk ta top ra ða ve ri le ce ði bil di ril di. Þýr nak / a a Þe hi din po lis mü fet ti þi o lan am - ca sý Cu ma li Ýþ bi lir de ye ðe ni nin 5 yýl - lýk uz man ça vuþ ol du ðu nu be lir te - rek, Ken di siy le bir ay ön ce te le fon - la ko nuþ tum. Ta yi ni nin Kars a çýk tý - ðý ný söy le miþ ti. 15 A ðus tos ta ye ni gö rev ye ri ne gi de ce ði ni ba na bil dir - miþ ti. Bun lar bi zi ü zü yor. Söy le ye - cek çok þe yi miz var a ma ü zün tü den bir þey söy le ye mi yo rum þek lin de ko nuþ tu. Bo lu Ko man do Tu ga yý nda gö rev li o lan þe hit Pi ya de Uz man Ça vuþ A li Rý za Ýþ bi lir in, 6 sý kýz, 11 kar de þi nin ol du ðu ve ba ba Ha lil Ýþ bi lir in 2010 yý lýn da ha ya tý ný kay bet ti ði öð re nil di. EN GEL LÝ ÖÐ REN CÝ LE RE Ö ZEL DERS az Kur ân kurs la rýn da en gel li öð ren ci ler de u nu tul ma dý. Her il de en az bir ca mi ve ya Kur ân kur su, en gel li öð ren ci le re gö re di zayn e di le cek. En gel li le re ders ve re cek gö rev li ler de kurs lar ön ce si, bu a maç la dü zen len miþ hiz met i çi e ði tim kur su na ka tý lan lar dan ve ya Bra il le al fa be si ni o ku ma yý ve i þa ret di li ni kul lan ma yý bi len öð re ti ci ler den se çi le cek. SOS AL VE KÜL TÜ REL FAALÝET LER az kurs la rýn da Kur ân-ý Ke rim ve di nî bil gi ler dý þýn da Kur ân kurs la rý ný ta nýt mak, öð re ti mi ni yay gýn laþ týr mak ve ve rim li li ði art týr mak a ma cýy la e ðit sel, di ni, sos yal ve kül tü rel faaliyet ler de dü zen le ne bi le cek. Kurs dý þýn da ya pý la cak fa a li yet ler i çin il gi li müf tü nün tek li fi ve mül ki a mi rin o na yý ye ter li o la cak. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, yaz kurs la rý na ka tý lan ço cuk la rýn çe þit li eð len ce ler le gü zel va kit ge çi re rek, ta til ha va sýn da Kur ân öð ren me le ri ni sað la mak, spo ru sev dir mek ve boþ va kit le ri ni spor ya pa rak de ðer len dir me le ri ni sað la mak a ma cýy la Genç lik ve Spor Ba kan lý ðý i le de pro to kol im za la dý yaþ a ra sýn da ki öð ren ci le ri kap sa ya cak faaliyet ler de, ço cuk la ra bas ket bol, gü reþ, ma sa te ni si, bad min ton, tek van do, ju do, wus hu, ka ra te gi bi spor dal la rý öð re ti le cek. Bu kurs lar, her i lin spor im kân la rý öl çü sün de ger çek leþ ti ri le cek. az Kur ân kurs la rýn da e ði tim, gün lük 3 sa at o la cak. E ði tim-öð re tim sa at le ri, ma hal lî þart lar, öð re ti ci, öð ren ci ve ve li le rin ta lep le ri doð rul tu sun da il mü dür lük le rin ce de dü zen le ne bi le cek. Müf tü lük ler, ih ti yaç ol ma sý ha lin de, ay ný kurs ve ca mi de fark lý sa at ler de (sa bah-öð le den son ra) kurs dü zen le ye bi le cek. An ka ra / a a Þýr nak ve Hakkari de 2 uzman, 1 korucu þehit 15 GÜN SON RA E NÝ GÖ REV E RÝ NE GÝ DE CEK TÝ TAZÝE Türkiye'nin öncü giriþimcilerinden Ülker Þirketler Grubu Kurucusu, ýldýz Holding Onursal Baþkaný Sabri Ülker'in vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve dostlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. cev ni as ya.com.tr Shopping fest lerle kurtarýlan ekonomi! U lus la r a ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard and Po or s un Tür ki ye nin kre di not gö rü nü mü nü po zi tif ten du ra ða na çe vi ren ra po ru, e ko no mi nin du ru mu na da ir tar týþ ma la rý te tik le di. Baþ ba kan Er do ðan ve e ko no mi kur may la rý nýn, ku ru lu þun Tür ki ye a na lis ti nin a ce mi ol du ðu, Tür ki ye ye yö ne lik not ka ra rý ný ký sa ve or ta va de li pro jek si yo na gö re al dý ðý, e ko no mi nin u zun va de li gö rü nü mü nün çok o lum lu ol du ðu id di a la rý nýn a ka bin de ga rip çe liþ ki ler ser gi len di. Her fýr sat ta u lus la r a ra sý ku ru luþ la rýn a na liz le ri ni e ko no mi nin gi di þa tý na de lil gös te ren Baþ ba kan ýn ve il gi li ba kan la rýn, söz ko nu su ra po ra tep ki gös te rip, bir yan dan Tür ki ye nin e ko no mi si çok i yi der ken, di ðer yan dan Me mur la rýn is te di ði bir kaç pu an lýk zam mý ve rir sek u na nis tan a dö ne riz di ye kriz teh di di nde bu lun ma la rý, bun la rýn ba þýn da ge li yor. Ýl ginç o lan bir di ðer nok ta, Baþ ba kan ýn Bun dan son ra ken di no tu mu zu ken di miz ve ri riz di ye yük len di ði ku ru lu þun hü kû met çe pa ra sý ve ri le rek kon tra tý nýn ya pýl ma sý. RÝSK LER VE TU ZAK LAR Bu tar týþ ma bir ya na, e ko no mist le rin tes bi ti þu ki, Tür ki ye de ra kam lar la gös te ri len ve e ko no mi nin ge liþ ti ði ne da ir rek la mý ya pý lan, ü re tim, ya tý rým ve is tih dam dan yok sun, u cuz it ha lat ve sý cak pa ra i le dö nen bü yü me, ger çek bü yü me de ðil. Ö te yan dan Baþ ba kan ar dým cý sý Ba ba can, Dün ya da risk ler çok bü yü yor de yip, ö zel lik le son al tý ay lý i niþ li-çý kýþ lý tren de dik kat çe ke rek, dev let le rin kre di bi li te si nin sor gu lan dý ðý bir dö nem de ül ke ve ban ka la rýn yal nýz bý ra kýl ma ma sý ný ö ne ri yor. TÜ SÝ AD Baþ ka ný, or ta hal li e ko no mi ris ki tu za ðý ndan bah se dip, kriz se nar yo la rý nýn gün dem de ol du ðu, kom þu lar da si ya sî be lir siz lik le rin art tý ðý kon jonk tür de Baþ ba kan ýn, Dur mak yok, yo la de vam söy le mi nin i çi nin ney le dol du rul du ðu nun ö ne mi ni na za ra ve ri yor. Mer kez Ban ka sý, bü yü me bek len ti si ni an cak 3.7 o la rak a çýk lar ken, ge le cek yýl so nu ca rî iþ lem ler den ge si a çý ðý bek len ti si nin mil yon do lar ar týþ la 64.7 mil yar do la rý bu la ca ðý ný ha ber ve ri yor. An cak her de fa sýn da Baþ ba kan ca rî a çý ðý te ðet ge çi yor. Ar tan ca rî a çý ðýn ü re tim ol ma dan na sýl ön le ne ce ðin den, kü re sel fi nans þir ket le ri nin sý cak pa ra i le sür dür dük le ri sis te min ne den li bir teh dit ve teh li ke i le kar þý kar þý ya kal dý ðýn dan hiç söz et mi yor. Gö re ve gel dik le rin de 23.5 mil yar do lar o lan IMF bor cu nu ö de ye ö de ye 1.7 mil yar do la ra in dir dik le ri ni an la tan Er do ðan, yi ne ken di dö nem le rin de kat kat kat la nan iç ve dýþ borç tan tek ke li me bah set mi yor. Oy sa 10 yýl da Tür ki ye nin iç ve dýþ bor cu nun 221,7 mil yar do lar dan 600 mil yar do la rýn ü ze ri ne yük sel di ði ra kam lar la or ta da. Tes bit le re gö re, Tür ki ye nin dýþ borç yü kü son 5 yýl da yüz de 70,9 ar týþ gös ter miþ. 10 yýl da 307 mil yar do lar dýþ borç ve ba týk Av ru pa dan bi le da ha yük sek fa iz! O ECD DE EN DÜ ÞÜK ÜL KE! Sý ký þan e ko no mi, Ha zi ran da me mur la ra ve e mek li le ri ne ve ri len yüz de 4 lük zam mý top la mak la dar bo ða zý aþ ma pe þin de. Bu nun i çin baþ ta An ka ra ve Ýs tan bul ol mak ü ze re çe þit li mer kez ler de ki shop ping fest ler le ve çe þit li eð len ce faaliyetle riy le tü ke ti mi ve a lýþ ve riþ ha re ket len di ri lip e ko no mi can lan dý rýl ma ya ça lý þý lý yor. A lýþ ve riþ fes ti val le ri nden mil yar lar ca li ra ci ro bek le ni yor! Ö zet le, ya tý rým, ü re tim ve is tih dam dan yok sun, her an kaç ma ya ha zýr sý cak pa ra ü ze rin de dö nen e ko no mi, ge lir da ðý lý mý a da le ti nin ol ma dý ðý bir or tam da, ye te rin ce a zal tý la ma yan iþ siz lik kýs ka cýn da. Si ya sî ik ti dar gü nü kur tar ma ya ça lý þý yor, an cak Tür ki ye in sa nî ge liþ miþ lik a çý sýn dan en ge ri de. Tür ki ye nin iç ve dýþ po li ti ka lar da iv me ka za na rak bü yü dü ðü nü söy le yen Er do ðan, par ti si nin Ýz mir Kon gre si nde Tür ki ye nin ken di dö nem le rin de 26. sý ra dan 17. bü yük e ko no mi ye gel di ði ni id di a e de rek bü yü yen e ko no mi pem be tab lo su nu çi zi yor. Lâ kin E ko no mik Kal kýn ma ve Ýþ bir li ði Ör gü tü O ECD nin, 36 ü ye ül ke de yap tý ðý a raþ týr ma da, e ði tim, ba rýn ma, sað lýk gi bi kri ter ler a çý sýn dan, bütün ka te go ri ler de en dü þük pu a ný a lan Tür ki ye hayat ka li te si a çý sýn dan en kö tü ül ke o la rak en alt ta yer a lý yor. E ko no mi fes ti val ler le de ðil, cid dî ted bir ler le, ya tý rým, ü re tim ve is tih dam la kur tu lur.

10 EKONOMÝ 10 HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Cin si Cin si DÖ VÝZ 11 HAZÝRAN 2012 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI A VUS TRAL A DO LA RI DA NÝ MAR KA KRO NU E U RO ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VET DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ A LÝ 100 JA PON E NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8310 ÖN CE KÝ GÜN 1,8170 p S E R B E S T P Ý A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2880 ÖN CE KÝ GÜN 2,2825 p DÜN 93,65 ÖN CE KÝ GÜN 93,00 p DÜN 631 ÖN CE KÝ GÜN 626 p Geçen yýl 70. sýrada bulunan Ýstanbul 79'uncu sýraya geriledi. Ýs tan bul, 'aþam Ma li ye ti'n de 79 un cu sý ra da n ÝN SAN kay nak la rý yö ne tim da nýþ man lý ðý fir ma sý Mer cer in a þam Ma li ye ti A raþ týr ma sý nýn so nuç la rý - na gö re, Ýs tan bul hayat ma li ye tin de 79 un cu sý ra da. 214 þe hir de ger çek leþ ti ri len, her þe hir de ko nut, u la - þým, yi ye cek, giy si, ev eþ ya sý ve eð len ce da hil ol mak ü ze re 200 den faz la ka le min kar þý laþ týr ma lý ma li yet le - ri nin öl çül dü ðü a raþ týr ma so nuç la rý na gö re, 2012 yý - lý nýn en pa ha lý þe hir le ri Tok yo, Lu an da ve O sa ka o la - rak sý ra lan dý. Mos ko va ve Ce nev re 4 ün cü ve 5 in ci o la rak ge çen yýl ki sý ra la ma la rý ný ko rur ken, Zü rih ge - çen yý la gö re hayat ma li ye ti lis te sin de 1 sý ra yük se le - rek 6 ncý ol du. Hayat ma li ye ti en dü þük þe hir Ka ra çi ol du. Ge çen yýl ki a raþ týr ma da 70 in ci sý ra da yer a lan Ýs tan bul, bu yýl 79 un cu sý ra ya ge ri le ye rek, hayat ma - li ye ti a çý sýn dan ge çen yý la gö re da ha u cuz bir þe hir o la rak lis te de yer al dý. Ýs tan bul / e ni As ya E ÝB, 4 yýl da 9 bin ki þi ye e ði tim ver di n E GE Ýh ra cat çý Bir lik le ri (E ÝB) Ko or di na tör Baþ ka ný Mus ta fa Türk me noð lu, Dev let ar dým la rý E ði tim Prog ra mý kap sa mýn da, 9 bin ki þi ye dev let yar dým la rý - na i liþ kin e ði tim ve ril di ði ni bil dir di. Türk me noð lu, ya zý lý a çýk la ma sýn da, E ÝB o la rak, Türk ih ra cat çý la rý - nýn ra kip le ri i le u lus la ra ra sý re ka bet te de za van taj lý ko nu ma düþ me me si a ma cýy la E ko no mi Ba kan lý ðý ta - ra fýn dan sað la nan dev let yar dým la rý na i liþ kin Dev let ar dým la rý E ði tim Prog ra mý na a ðýr lýk ver dik le ri ni be lirt ti yý lýn da te me li a tý lan E ÝB Dev let ar - dým la rý Þu be si nin ha ya ta ge çir di ði Mik ro E ði tim Pro je si kap sa mýn da, E ge Böl ge si nde ki ti ca ret ve sa - na yi o da la rý, ti ca ret bor sa la rý, ü ni ver si te ler, iþ a dam - la rý der nek le ri, ih ra cat çý fir ma lar la 100 ci va rýn da Dev let ar dým la rý E ði tim Prog ra mý dü zen len di ði ni i fa de e den Türk me noð lu, Dev let ar dým la rý E ði tim Prog ra mý kap sa mýn da, 4 yýl da 9 bin ki þi ye dev let yar - dým la rýn dan a za mî ya rar lan ma nýn püf nok ta la rý an - la týl dý i fa de le ri ni kul lan dý. Ýzmir / e ni As ya Ha lý ti ca re ti nin mer ke zi ye ni den Ýs tan bul o la cak n ÝS TAN BUL Ha lý Ýh ra cat çý la rý Bir li ði (Ý HÝB) Baþ ka - ný Ýb ra him ýl maz, Ýs tan bul un do ðal a van ta jý ný kul lan mak hem sek tö rü müz hem de ül ke mi zin e ko - no mi si a çý sýn dan o lum lu ne ti ce ler do ðu ra cak týr. Bu fu a rý ba þa rýy la ger çek leþ ti re ce ði mi ze i na ný yo rum de di. ýl maz, Ý HÝB in, son 6 yýl dýr Du ba i de dü zen le - nen Do mo tex Midd le E ast Fu a rý nýn Ýs tan bul da ya - pý la cak ol ma sý do la yý sýy la ger çek leþ ti ri len ba sýn top - lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, fu a rýn, 8 i le 11 Ka sým ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti ril me sin den gu rur duy - du ðu nu be lirt ti. Ha lý sek tö rü nün se ne so nu i ti ba riy le 2 mil yar do lar ih ra cat ger çek leþ ti re ce ði ni di le ge ti - ren ýl maz, 2023 viz yo nu çer çe ve sin de ta sa rým o - dak lý yük sek kat ma de ðer li ü rün le riy le 5 mil yar do - lar he def le ri ne u la þa cak la rý ný söy le di. Do ku yu cu bul - mak ta güç lük çek tik le ri ni be lir ten ýl ma, e ni teþ - vik sis te min de 6. böl ge ye cid dî teþ vik var, a ma Di - yar ba kýr da do ku yu cu bu la mý yo ruz. Bu so run la rýn çö zül me si çok ö nem li de di. Ýs tan bul / e ni As ya TAZÝE Muhterem kardeþimiz, Derneðimiz Genel Baþkaný Sn. Naci Tepir'in kayýnpederi, muhterem; Ýhsan Þeyhoðlu'nun vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi, yakýnlarý ve dostlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Demokrat Eðitimciler Derneði KARÞILIKSIZ ÇEK SAISI ÝKÝE KATLANDI KAR ÞILIK SIZ çek sa yý sý Ma yýs a yýn da bir ön ce ki a ya gö re yüz de 34,2 o ra nýn da ar ta rak 83 bin 80 a de de yük sel di. Mer kez Ban ka sý ta ra fýn dan ban ka la ra du yu ru lan kar þý lýk sýz çek sa yý sý, Ma yýs a yýn da bir ön ce ki a ya gö re yüz de 34,2 o ra nýn da ar ta rak 61 bin 875 a det ten 83 bin 80 a de de yük sel di. Ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re i se kar þý lýk sýz çek sa yý sýn da yüz de 117,9 luk ar týþ kay de dil di. Ge çen yýl Ma yýs a yýn da kar þý lýk sýz çek sa yý sý 38 bin 117 a det o la rak ger çek leþ - miþ ti. Ö te yan dan Ma yýs a yýn da mah ke me ler ta ra fýn dan ya sak la ma ka ra rý a lý nan çek sa yý sý bir ön ce ki a ya gö re yüz de 117 o ra nýn da ar ta rak 91 bin 722 a - de de yük sel di. Ko nuy la ilg li a çýk la ma ya pan Mer kez Ban ka sý, kar þý lýk sýz çek ler de ki ar tý þa i liþ kin, 3 Þu bat 2012 de yü rür lü ðe gi ren 6273 sa yý lý Ka nun i le yar gý da bek le yen dos ya la rýn ký sa sü re de so nuç lan ma sý na bað lý o la rak ya sak la ma ka rar sa yý sýn da ö nem li ar týþ ol du ðu nu bil dir di. Ýs tan bul / a a TÜ KE TÝ CÝ KRE DÝ LE RÝ 176 MÝL AR TL Ý AÞ TI 1 Ha zi ran i ti ba rýy la ma lî ke sim ha riç, ka tý lým ban ka la rý nýn da hil e dil di ði tü ke ti ci kre - di le ri ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 16.8 o ra nýn da ar ta rak 176 mil yar 717 mil yon TL ol du. Tü ke ti ci kre di le rin de bir ön ce ki haf ta ya gö re 0.6 o ra nýn da, 2011 yý lý so nu na gö re 3.8 o ra nýn da ar týþ ya þan dý. Tü ke ti ci kre di le ri nin da ðý lý mý in ce len di ðin de ko nut kre di le ri 1 Ha zi ran i ti ba rýy la ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 11.9 o - ra nýn da ar týþ la 77 mil yar 412 mil yon TL dü ze yin de ger çek leþ ti. Ta þýt kre di le ri son 1 yýl da yüz de 16.6 o ra nýn da, 1 mil yar 59 mil yon TL tu ta rýn da ar týþ la 7 mil yar 438 mil - yon TL ol du. 1 Ha zi ran i ti ba rýy la ih ti yaç kre di le ri ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 12.3 o ra nýn da, 7 mil yar 24 mil yon TL tu ta rýn da ar týþ la 63 mil yar 978 mil yon TL ol du. Di ðer tü ke ti ci kre di le ri i se son 1 yýl lýk dö nem de yüz de 48.5 o ra nýn da, 9 mil yar 110 mil yon TL tu ta rýn da ar týþ la 27 mil yar 889 mil yon TL dü ze yin de ger çek leþ ti. KREDÝ BORÇLARI ÜZDE 40 ARTTI KREDÝ VE KREDÝ KARTI BORÇLARI TOPLAMI SON 1 ILDA ÜZDE 39.3 ORANINDA, 19.7 MÝLAR TUTARINDA ARTIÞLA 238 MÝLAR 409 MÝLON TL DÜZEÝNE ULAÞTI. TÜ KE TÝCÝLE RÝN kre di ve kre di kar tý borç la rý top la mý son 1 yýl da yüz de 39.3 o ra nýn da, 19.7 mil yar tu ta rýn - da ar týþ la 238 mil yar 409 mil yon TL dü ze yin de ger çek leþ ti. Ge çen yýl ay - ný dö nem de tü ke ti ci le rin kre di ve kre di kart la rý na top lam bor cu 199 mil yar 148 mil yon TL dü ze yin dey - di. Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De - net le me Ku ru mu nun (BDDK) Haf ta lýk Bül te ni nde a çýk la dý ðý ge çi - ci ve ri le re gö re ban ka cý lýk sek tö - rün de kre di ler top la mý (ma lî ke si - me ve ri len ler da hil) 1 Ha zi ran i ti ba - rýy la ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö - re yüz de 21.3 o ra nýn da ar týþ la 739 mil yar 959 mil yon TL dü ze yin de ger çek leþ ti. Kre di ler 1 Ha zi ran i ti - ba rýy la bir ön ce ki haf ta ya o ran la 0.9 o ra nýn da, 6 mil yar 909 mil yon TL tu ta rýn da ar týþ gös ter di. TOPLAM KREDÝ 676 MÝLAR Ma li ke sim ha riç kre di ler top la - mý ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 21.6 ar týþ la 676 mil yar 53 mil yon TL ol du. Ma li ke sim ha riç kre di ler top la mý bir ön ce ki haf ta ya gö re yüz de 0.9 o ra nýn da, 5 mil yar 746 mil yon TL tu ta rýn da art tý. KART KUL LA NI MI 61.7 MÝL AR TL E U LAÞ TI 1 Ha zi ran i ti ba rýy la bi rey sel kre di kar tý har ca ma la rý ge çen yý lýn ay ný dö - ne mi ne gö re yüz de 28.9 o ra nýn da, 13 mil yar 842 mil yon TL tu ta rýn da ar týþ - la 61 mil yar 692 mil yon TL ye yük sel - di. Bi rey sel kre di kar tý har ca ma la rý 2011 yý lý so nu na gö re yüz de 12.2 o ra - nýn da, bir ön ce ki haf ta ya gö re yüz de 3 o ra nýn da art tý. Tü ke ti ci kre di kar - týy la yap tý ðý a lýþ ve riþ ler de tak si de a - ðýr lýk ver me ye baþ la dý. 1 Ha zi ran i ti - ba riy le 61.7 mil yar TL dü ze yin de ger - çek le þen kre di kar tý har ca ma la rý nýn yüz de 48 i ni tak sit li har ca ma lar yüz de 52 si ni tak sit siz har ca ma lar o luþ tur - du. Tak sit len di ri len kre di kar tý har ca - ma la rý son 1 yýl da yüz de 40.2 o ra nýn - da ar týþ la 29 mil yar 590 mil yon TL ye, tak sit len di ril me yen har ca ma lar i se yüz de 20 ar týþ la 32 mil yar 102 mil yon TL ye yük sel di. Tü ke ti ci le ri kre di ve kre di kar tý borç la rý top la mý son 1 yýl - da yüz de 39.3 o ra nýn da, 19.7 mil yar tu ta rýn da ar týþ la 238 mil yar 409 mil - yon TL dü ze yin de ger çek leþ ti. Ge çen yýl ay ný dö nem de tü ke ti ci le rin kre di ve kre di kart la rý na top lam bor cu 199 mil yar 148 mil yon TL dü ze yin dey di. TÜRKÝE FÝNANS, SERMAESÝNÝ ÜZDE 22 ARTTIRACAK TÜR KÝE Fi nans O la ða nüs tü Ge nel Ku rul Top lan tý sý nda ser ma ye art - tý rý mý na git me ka ra rý a lýn dý. Boy dak Gru bu nun yüz de 21.56, Ül ker Gru - bu nun yüz de ve Su u di A ra bis tan ýn en bü yük ban ka sý Na ti o nal Com mer ci al Bank (NCB) ýn yüz de his se ye sa hip ol du ðu Tür ki ye Fi nans, 800 mil yon TL tu ta rýn da ki ser ma ye si ni yak la þýk yüz de 122 o - ra nýn da art tý ra rak 1 mil yar 775 mil yo na yük selt me ka ra rý al dý. Art tý rý lan ser ma ye nin 700 mil yon TL si be del siz o la rak Ge nel Ku rul ka ra rýn ca ay - rý lan ye dek ak çe den, 275 mil yon TL si i se or tak lar ta ra fýn dan nak den kar þý la na cak. Na kit o la rak ta ah hüt e di len 275 mil yon TL nin 150 mil - yon TL lik kýs mý ser ma ye ar ttý rý mý nýn tes cil ta ri hin den i ti ba ren üç ay i - çe ri sin de, ka lan 125 mil yon TL lik kýs mý i se ta ri hi ne ka dar ger çek leþ ti ri le cek. Söz ko nu su ser ma ye ar tý þýy la bir lik te Tür ki ye Fi - nans ýn ya ban cý or ta ðý NCB ta ra fýn dan, ül ke mi ze top lam 100 mil yon ABD do la rý na ya kýn doð ru dan ya ban cý ser ma ye gi ri þi sað lan mýþ o la - cak. Ser ma ye ar tý rým ka ra rý hak kýn da bil gi ve ren Tür ki ye Fi nans Ge nel Mü dü rü Der ya Gü rerk, U lus lar a ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Fitch ta ra fýn dan de ðer len di ri len ve Tür ki ye de en yük sek kre di no tu na sa hip beþ ban ka dan bi ri o lan Tür ki ye Fi nans ýn ser ma ye ar tý rým ka ra rý - nýn hem fi nans sek tö rü müz hem ül ke miz i çin ha yýr lý ol ma sý ný di le rim. Bu ser ma ye ar tý þý i le sað la dý ðý mýz kay na ðý her za man ol du ðu gi bi re el e ko no mi ye ka na li ze e de ce ðiz. Ön ce lik le güç lü ol du ðu muz a lan lar dan bi ri o lan KO BÝ ler ol mak ü ze re ti ca rî fi nans man des te ði ne ih ti yaç du yan fir ma la rý fon la ma ya ve ay ný za man da bi rey sel fi nans man des te ði ne ih - ti yaç du yan bi rey sel müþ te ri le ri mi zin ta lep le ri ni kar þý la ma ya de vam e - de ce ðiz. ýl so nu na ka dar 200 ün ü ze ri ne çý ka ra ca ðý mýz þu be le ri miz i le ü rün ve hiz met le ri mi zi yay gýn laþ tý ra ca ðýz de di. Ýs tan bul / e ni As ya Pet rol fi yat la rý 8 a yýn en dü þü ðü nü gör dü PET ROL fi yat la rý, Ýs pan ya da ban ka - la rý kur tar ma pa ke ti i le il gi li en di þe - ler ne de niy le son 8 a yýn en dü þü ðü o lan 81,07 do lar se vi ye si ni gör dük - ten son ra 82 do la rýn ha fif ü ze ri ne çýk tý. ABD ham pet ro lü nün Tem - muz a yý tes li mi va ril fi ya tý dün 82,13 do lar ve Lon dra Brent ti pi ham pet - ro lün Tem muz a yý tes lim fi ya tý 97,66 do lar se vi ye le rin de iþ lem gör - dü. ABD ham pet ro lü nün Tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý dün kü iþ lem - ler de 57 sent dü þe rek 82,13 do lar, Lon dra Brent ti pi ham pet ro lün Tem muz a yý tes li mi va ril fi ya tý i se dün 34 sent dü þe rek 97,66 do lar se - vi ye sin de bu lu nu yor. Ýs tan bul / a a Ül ker, 6 mil yon hay ran la Fa ce bo ok ta li der ol du HIZ LI tü ke tim mar ka la rý a ra sýn da Fa - ce bo ok hay ran sa yý sýn da Tür ki ye de bi rin ci sý ra da o lan Ül ker, mar ka la rýy la be ra ber top lam 6 mil yon hay ra na u - laþ ma sý ný yi ne hay ran la rýy la kut lu yor. Tür ki ye nin en be ðe ni len mar ka la rý a - ra sýn da yer a lan Ül ker ve mar ka la rý tü - ke ti ci le riy le a ra sýn da ki ba ðý güç len dir - mek, on lar la in te rak tif i le ti þim kur - mak, mut lu an la rý ný pay laþ mak a ma - cýy la 2010 yý lý ba þýn dan bu ya na sos yal med ya að la rýn da yo ðun i le ti þim ça lýþ - ma la rý yü rü tü yor. Her or tam da 7 den 70 e her ke sim den tü ke ti ci si nin ya nýn - da yer a lan Ül ker in, bu gün, tü ke ti ci le - rin in ter net te ki za man la rý nýn bü yük kýs mý ný ge çir dik le ri Fa ce bo ok ta ki hay - ran sa yý sý 6 mil yon ki þi ye u laþ tý. ýl dýz Hol ding Pa zar la ma Baþ ka ný A had Af - ri di, Di ji tal or tam da ki ça lýþ ma la rý mýz - da a ma cý mýz sa de ce tü ke ti ci le ri mi ze Ül ker mar ka sý ný ha týr lat mak de ðil, çok ça za man la rý ný ge çir dik le ri in ter - net te de Ül ker li mut lu an la rý ya þat - mak de di. 6 mil yon hay ran kut la ma - la rý çer çe ve sin de Ül ker ta kip çi le ri, mut lu an la rý ný Fa ce bo ok.com/ul ker say fa sýn dan pay la þa rak, Ül ker ü rün le - riy le do lu 100 a det Mut lu Bir An he - di ye ku tu su ndan bi ri ni ka zan ma þan - sý ný ya ka lý yor. Ýs tan bul / e ni As ya Bel lo na dan uy ku so ru nu na al ter na tif çö züm ler IL DA 300 bin ya tak ü re tim ka pa si te - si i le ül ke mi zin ya tak ih ti ya cý nýn ö - nem li bir bö lü mü nü kar þý la yan Bel lo - na, ya tak ta ye ni bir dö nem baþ la tý yor. Kli nik ve la bo ra tu var ça lýþ ma la rýy la sü rek li ye ni tek no lo ji ler ge liþ ti ren Bel - lo na, gü nü müz in sa ný nýn en ö nem li so ru nu uy ku so ru nu na da al ter na tif çö züm ler su nu yor. Bel lo na, son o la - rak Türk in sa ný nýn uy ku a lýþ kan lýk la rý ve a na to mik ya pý sý da göz ö nün de bu lun du ru la rak ge liþ tir di ði The rapy se ri siy le; güç lü ve sað lýk lý bir ba ðý þýk - lýk sis te mi nin o luþ ma sý ný des tek li yor. Bel lo na, Me di form Plus ve Me di form ya tak la rýy la kan do la þý mý nýn hýz lan dý - rýl ma sý na yar dým cý o la cak hüc re sel ak ti vi le rin art ma sý na ve cil din ta ze - len me si ne de kat ký sað la ya rak, sek tö - rün de ye ni bir dö ne min ka pý la rý ný a - ra lý yor. Ýs tan bul / e ni As ya T. C. BURSA 1. ÝÞ MAHKEMESÝ ÝLAN 2010/1166 E. Davacý Sosyal Gü ven lik Ku ru mu Baþ kan lý ðý (Dev re di len SSK) ve ki li Av.Nes ri De mir ta ra fýn dan da va lý lar Ha lil Ça kal ve Sa im Ha ki a leyh le ri ne a çý lan Rü cu an a la cak da va sý - nýn ya pý lan yar gý la ma sý so nun da; ,14 TL. Peþin deðerli gelirin 26/12/2002.-TL gelir bað la ma o nay, ta ri hi i ti ba ri i le ya sal fa iz le ri i le bir lik te da va lý dan (da va lý lar dan de ne ce ði yer de zu hu len da va lý dan den miþ tir. Dü zel til me si tak di ri niz de ol mak ü ze re a lý na rak da va cý ya ö den me si ne, Faz - la ya i liþ kin ta lep le rin red di ne. Da ir 8 gün i çin de tem yi zi ka bil ol mak ü ze re ve ri len ka rar da va cý ve ki li nin yü zü ne kar - þý Da va lý la rýn yok lu ðun da ve ri len ka rar da va lý Ha lil Ça kal'a bü tün a ra ma la ra rað men teb lið e di le me di ðin den, a ný lan ka ra rýn Da va lý HA LÝL ÇA KAL'a 7201 SA I LI Teb li gat a - sa sý'nýn 28. Mad de si u ya rýn ca teb lið o lu nur. (Ý la nen teb lið son i lan ta ri hin den i ti ba ren 7 gün son ra ya pýl mýþ sa yý lýr). B: Resmi Ýlanlar TEBRÝK Kýymetli arkadaþýmýz Nuriye Ergenekon ile M. Said Önder'in evliliklerini tebrik eder, mutluluklar dileriz. Merve Nisan Baybana, Cemile Çaðlý / ISPARTA TEBRÝK Kýymetli arkadaþýmýz Sütçüler Müftüsü Ahmet Ergenekon'un kýzý Nuriye Haným ile Ahmet Zeki Önder'in oðlu M. Said'in izdivaçlarýný tebrik eder, saadet-i dareyn dileriz. Isparta eni Asya Okuyucularý TAZÝE Muhterem Aðabeyimiz Nejdet Þimþek'in muhtereme annesi Reþadiye Hanýmýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Necati Can ve Ailesi

11 MEDA POLÝTÝK 11 Ö zel yet ki li dar be teh dit çi li ði CUM HU RÝET ÝN i la ný nýn ü ze rin den dok san yýl geç ti a ma dar be tar týþ ma la rý gün de mi miz den hiç düþ me di. Kuþ ku suz bun da, cum hu ri ye tin ku ru cu kad ro la rý nýn ö nem li bir bö lü mü nün, as ker ol ma sý nýn pa yý bü yük. Da ha sý, Mus ta fa Ke mal ve ar ka daþ la rý, ken di le ri ne ra kip o la bi le cek si lah ar ka daþ la rý ný ön ce or du dan, ar dýn dan da si ya set ten tas fi ye et ti ve or du ta ma men Ke ma list le rin kon tro lü ne geç ti. Or du yu si ya set ten u zak tut mak a dý na ya pý lan bu o pe ras yon lar la, or du si ya set ü ze rin de ki ye gâ ne be lir le yi ci ak tör ha li ne ge(ti ri)ldi. Tek Par ti dö ne min de her han gi bir so run çýk ma sý za ten bek len mi yor du an cak çok par ti li si ya si ha ya ta geç tik ten on yýl ka dar son ra 1960 dar be si ger çek leþ ti. Bu dar bey le or du as ke ri ve sa yet sis te mi nin te mel le ri ni ku rum sal dü zey de at tý ve si ya si ler le bir lik te a ma ar ka plan da du ra rak ül ke yi yö net me ye baþ la dý. Bun dan on yýl son ra, 12 Mart 1971 muh tý ra sýy la si ya se te bir kez da ha çe ki dü zen ver di; da ha on yýl ön ce yap týr dýk la rý a na ya sa nýn mil le te bol gel di ði ge rek çe siy le ba zý mad de le rin de de ði þik lik le re git ti ler. Ne var ki, sý ký yö ne tim ve i dam lar baþ ta ol mak ü ze re a ðýr gü ven lik ted bir le ri ne rað men, a nar þi din me di. DE LÝ GÖM LE ÐÝ BÝÇÝM BÝ ÇÝM i ne bu a nar þi yi ba ha ne e de rek 12 Ey lül 1980 de yö ne ti me ta ma men el koy du lar, a na ya sa yý il ga et ti ler, hü kü me ti ve Mec lis i fes het ti ler, tüm par ti le ri, sen di ka la rý, der nek le ri vs. ka pat tý lar. Bir kez da ha a na ya sa yap tý ra rak hal ký ya e vet ya da as ke ri yö ne ti me de vam se çe nek le riy le kar þý kar þý ya bý rak tý lar. Bu dö nem de sa de ce dev le ti de ðil, top lu mu da ye ni den di zayn et ti ler ve ken di le ri ni de hu ku ki ko ru ma al tý na a la rak 1983 te ül ke yi se çim le re gö tür dü ler. An cak bu a ra da te mel ka nun lar da dâ hil, yüz ler ce çok ö nem li ka nu nu ya ye ni den yap tý lar ya da çok kök lü de ði þik lik le re git ti ler. Böy le ce Tür ki ye ye, o tuz se ne den be ri i çin den çý ka ma dý ðý de li göm le ði ni giy dir di ler. Ta bii 12 Ey lül, çok kök lü bir mü da ha le ol du ðun dan he men on se ne son ra ye ni bir dar be ye ih ti yaç duy ma dý lar. A ma yak la þýk 15 se ne son ra, 28 Þu bat 1997 de, bu kez post-mo dern bir mü da ha le de bu lun du lar; hü kü me ti is ti fa ya zor la dý lar, ye ni pek çok ya sa nýn çýk ma sý i çin Mec lis i zor la dý lar. Ay rý ca si lah sýz kuv vet ler i dev re ye sok tu lar li yýl lar da i se, he nüz dar be ler le ta nýþ ma dýk an cak bir di zi dar be gi ri þi mi ne þa hit ol duk. Dar be gi ri þim le ri çe þit li ne den ler le ba þa rý sýz ka lan as ker le rin e pey ce bir kýs mý ha len yar gý la ný yor lar. ar gýy la, ö zel lik le de ýl da, 1280 ke re An dý mýz TÜR KÝE bu ya ra yý te da vi et me li ar týk. Kan kay bý dur ma lý. Bu nu ko nuþ ma nýn, gö rüþ me nin de en meþ ru ze mi ni Mec lis tir. Ba na gö re, ko nu nun dört par ti nin iþ ti ra ki i le Mec lis te gö rü þü le cek ol ma sý, hü kü me tin Te rör ör gü tü i le mü ca de le, u zan tý sý i le mü za ke re söy le min de ki BDP yi Kürt ta ra fý ha li ne ge ti ren mah zur la rý da or ta dan kal dý ra cak týr. MHP nin Mec lis ze mi ni ni ne den dýþ la dý ðý ný an la mak müm kün de ðil dir. Neden hâlâ Kürtlük bilinci oluþmuþ çocuða yýlda 1280 kere Varlýðým Türk varlýðýna armaðan olsun dedirtilir? Ba zý þey ler var ki ar týk ta ma men bek le ne nin zýd dý na so nuç lar do ðu ru yor. Di ye lim MHP ül ke bü tün lü ðü nok ta sýn da has sas i se, a kýþ ül ke in sa ný nýn duy gu sal kop ma sý na doð ru i ler li yor. Bu i yi mi? Geç ti ði miz haf ta ba þýn da git ti ðim Bat man da, ay da bir ya pý lan ve hem res mi hem si vil bi rim le rin yet ki li le ri nin ka týl dý ðý is ti þa re top lan tý la rýn da me se la An dý mýz ýn yol aç tý ðý duy gu sal ký rýl ma ya dik kat çe kil di. Me se la þu so ru: Ne den hâ lâ Kürt lük bi lin ci o luþ muþ ço cu ða yýl da 1280 ke re Var lý ðým Türk var lý ðý na ar ma ðan ol sun de dir ti lir? Ce va bý var mý bu so ru nun? Ah met Taþ ge ti ren, Bu gün, ö zel yet ki li sav cý lar ve mah ke me ler le il gi li tar týþ ma lar da, da ha çok, tu tuk lu yar gý la nan bu yük sek rüt be li as ker ler do la yý sýy la ya pý lý yor. DE MOK RA SÝ, DAR BE LER VE AR GI Cum hu ri ye tin ku ru luþ fel se fe si nin bir par ça sý o la rak biz de yar gý nýn te mel iþ le vi, bi re yin hak ve öz gür lük le ri ni de ðil, dev le ti ko ru mak ol muþ tur. Si lah lý bü rok ra si de, dar be ler le e le ge çir di ði ik ti da rý, yar gý e liy le meþ ru laþ týr mýþ týr, güç len dir miþ tir. An cak bu nu ge nel yar gý ku rum la rýy la yap mak ye ri ne, tüm o to ri ter dev let ler de ol du ðu gi bi, ö zel yar gý ku rum la rý o luþ tur muþ tur. Di van-ý Har bi Ör fi den Ýs tik lal Mah ke me le ri ne, Sý ký yö ne tim Mah ke me le rin den Dev let Gü ven lik Mah ke me le ri ne ve ni ha yet bu gün ler de tar týþ ma la rýn o da ðý na o tu ran Ö zel et ki li Mah ke me le re va rýn ca ya de ðin, tüm bu is tis nai yet ki kul la nan mah ke me le rin hep si, ö zel lik le dev le ti ko ru ma ya yö ne lik o la rak ku rul muþ ve ça lýþ mýþ lar dýr. Ne var ki, söz ko nu su ö zel yar gý ku rum la rý, hu ku kun üs tün lü ðü il ke si ni gö zet mek, bi re yin hak ve öz gür lük le ri ni ko ru mak, a da le ti te cel li et tir mek ye ri ne, dev le ti, da ha doð ru su ken di le ri ni dev let o la rak ka bul e den muk te dir le ri ko ru ma sa i kýy la ha re ket et miþ ve do la yý sýy la hep si de bi rer devr-i sâ býk ya rat mýþ lar dýr. Ni te kim bu is tis nai yet ki kul la nan mah ke me le rin ta rih çe si ne bak tý ðý mýz da, pek de yüz a ðar tý cý bir si cil le ri nin ol ma dý ðý ný gö rü rüz. Tam ter si ne, bu top rak la rýn hu kuk ve yar gý ta ri hi ne yüz ka ra sý ku rum lar o la rak geç tik le ri ni söy le mek müm kün dür. Sa de ce Ýs tik lal Mah ke me le ri nin ku ru luþ sü reç le ri ne, o mah ke me ler de bin ler ce i dam ka ra rý ný ko lay lýk la ve ren gö rev li le rin ni te lik le ri ne bak mak ye ter. Ne var ki, bu mah ke me le rin hep si, bir ön ce ki ik ti dar kad ro la rý ný per va sýz ca, hu ku kun te mel ku ral la rý ný a yak lar al tý na a la rak yar gý la yýp, key fi bi çim de ce za lan dýr dý lar a ma bir son ra ki ö zel mah ke me le rin sa ný ðý ol mak tan da kur tu la ma dý lar. Bu gü nün muk te dir le ri, da ha doð ru su ken di le ri ni muk te dir sa nan kad ro la rý, gö rev le ri ni sa de ce ve sa de ce hak ký, a da le ti ha kim ve ka im kýl mak i çin yap maz da, ne fis le ri, ter cih le ri, dost luk ve düþ man lýk la rý, çý kar la rý doð rul tu sun da ka rar lar a lýr lar sa, ya rýn bun la rýn da ay nen böy le, ta bii hâ kim il ke si baþ ta ol mak ü ze re a dil yar gý lan ma hak ký nýn te mel le ri ni yok sa yan is tis nai mah ke me ler de yar gý lan mak tan kur tu la ma ya cak la rý ný ön gö re bi li riz. Ýl ginç tir, ay rý ca lýk lý yet ki ler le do na tý lan ö zel yar gý ku rum la rý na ve bu ku rum la rýn on bin ler ce in sa ný çok a ðýr bi çim de ce za lan dýr ma sý na rað men, dev le tin gü ven lik so ru nu bir tür lü çö zü le me miþ tir. Si ya si ik ti dar lar de ðiþ mek te a ma ne dev le tin gü ven lik kay gý la rý ne de ö zel yar gý ku rum la rý na du yu lan ih ti yaç son bul mak ta dýr. Bu nun te mel ne de ni þu dur: Dün ya da ki tüm ö zel mah ke me ler, a da le tin pe þin de ol mak, zan lý la rý a dil bir yar gý la may la mu ha ke me e dip suç lu lu ðu ke sin le þen le ri yi ne hak et tik le ri cay dý rý cý ce za lar la ce za lan dýr mak ye ri ne, sa hip ol duk la rý yar gý yet ki si ni, dev let (a ma ço ðun luk la ken di) düþ man la rý ný et ki siz ha le ge tir mek i çin bir si lah o la rak kul lan mýþ lar dýr. Ergenekon, Balyoz, KCK vb. dâvâ sanýklarýnýn tahliye olacaðýný ileri sürerek ÖM leri savunmak bu mahkemelerin adalet için deðil, düþman sindirmek için kullanýldýðýnýn itirafý olarak okunabilir. DEV LE TÝN BÝT ME EN GÜ VEN LÝK SO RU NU Oy sa dar be ci ler den ve ye ni dar be teh li ke le rin den ko run ma nýn yo lu, e le ge çir di ði niz dar be þüp he li le ri ni o la bil di ðin ce hýz lý ve a dil bir yar gý la ma i le yar gý la yýp ce za lan dýr mak týr; ger çek ten hu ku ku üs tün kýl mak týr. Ne var ki, o la ðan dý þý öl çü de u zun yar gý sü reç le ri, ko vuþ tur ma ve so ruþ tur ma sü reç le rin de göz le nen/id di a e di len çe þit li so run lar, bu sü reç le re eþ lik e den med ya o pe ras yon la rý ve de zen for mas yon la rý i le bir le þin ce, ka mu o yun da bu ö zel mah ke me le rin de ay nen se lef le ri gi bi suç lu ü ret ti ðin den ya na kuþ ku lar git tik çe art mak ta dýr. Ö te yan dan, dar be yap ma yý ba þa ra ma mýþ as ker le rin yar gý lan ma la rýn dan ya na bu tür cid di þüp he ler git tik çe art mak tay ken, ba þa rý lý dar be ci le ri miz i se, a kýl al maz bi çim de ay rý ca lýk lý o la rak yar gý lan mak ta dýr lar. Ne hik met se, ö zel yet ki li le ri mi zin yet ki si, hâ lâ Ke nan Ev ren i ve Tah sin Þa hin ka ya yý du ruþ ma sa lo nu na ge tir me ye yet me di; Ma mak iþ ken ce ci si Ra ci Te tik i ge tirt me ye ye te cek mi, o nu da gö re ce ðiz. Ö zel et ki li Mah ke me le rin kal dý rýl ma sý ha lin de Er ge ne kon, Bal yoz, KCK vb. da va la rýn sa nýk la rý nýn he men tah li ye o la cak la rý ný i le ri sü re rek, bu mah ke me le rin kal dý rýl ma ma sý ný sa vun mak, an la þý lýr gi bi de ðil. Da ha doð ru su, bu tür ge rek çe ler, tam da bu ö zel yet ki le rin a da let i çin de ðil, düþ man sin dir mek i çin kul la nýl dý ðý nýn i ti ra fý o la rak ra hat lýk la o ku na bi lir. Siz yar gý sis te mi ni zi el den ge çi rir ken, hu ku kun üs tün lü ðü il ke si ni na sýl da ha ve rim li ve et ki li iþ le ti riz, na sýl da ha a dil bir yar gý la ma ya pa rýz vb. so ru la ra ce vap a ra mý yor da, e li niz de ki ki mi dos ya sa nýk la rý nýn dý þa rý çý kýp çýk ma ya cak la rý ü ze rin den de ðer len dir me ler ya pý yor sa nýz, yar gý si zin e li niz de muh te þem bir si lah o la rak iþ ve iþ lev gö rü yor de mek tir. Kal dý ki, bu tür is tis nai yet ki ler ve ted bir ler i þe ya rý yor ol say dý, yer yü zün de hiç bir dik ta tör lü ðün son bul ma ma sý ge re kir di. Hu kuk tan çok dev le ti, hat ta as lýn da ken di le ri ni ö nem se yen ler, hiç de ðil se Ýs tik lal, Sý ký yö ne tim, Dev let Gü ven lik Mah ke me le ri nin ka rar la rý ný ve o ka rar la rýn do ður du ðu so nuç la rý bi raz in ce le me li ve bu mev ki ler de ken di le ri nin i lâ ni ha ye kal ma ya cak la rý ný u nut ma ma lý dýr lar. ok sa hem Ö zel et ki li Mah ke me le rin Tür ki ye nin de mok ra tik leþ me sin de en ö nem li ro lü oy na dýk la rý ný, dar be ci le rin yar gý lan ma sý nýn sa de ce bu ö zel yet ki ler sa ye sin de ger çek leþ ti ri le bil di ði ni söy le mek hem de hâ lâ cid di ve can lý bir dev le kar þý kar þý ya ol du ðu mu zu, do la yý sýy la bu mah ke me le re do ku nul ma ma sý ge rek ti ði ni i le ri sür mek, ma a le sef i nan dý rý cý ol ma mak ta dýr. Hu ku ki dü zen le me ler de ðer len di ri lir ken, kim le rin se vi ne ce ði ya da kim le rin i þi ne ya ra ya ca ðý gi bi so nu ca yö ne lik so ru lar ü ze rin den ya pý lan a na liz le rin hiç bir de ðe ri yok tur; sa de ce sa hip le ri ni ve ni yet le ri ni e le ver mek te dir. Ö zel yet ki(li)le re do ku nul ma ma sý ný bu ka dar na if ge rek çe ler le sa vun mak da, ga li ba hu ku ki de ðil, si ya si has sa si yet ten kay nak lan mak ta dýr. Ba ka lým Ö zel et ki li Mah ke me ler, da ha ön ce Ýs tik lal, Sý ký yö ne tim ve Dev let Gü ven lik Mah ke me le ri ta ra fýn dan de fa lar ca çö ker til miþ te rör ör güt le ri ni, ö zel yet ki li ler kaç yýl da kaç de fa da ha çö ker te cek? So nuç o la rak þu nu söy le ye bi li riz: Tür ki ye, yar gý la yan lar dan ve yar gý la nan lar dan, do ðu ra ca ðý so nuç lar dan ta ma men ba ðým sýz bi çim de, sa de ce ve sa de ce hu kuk dev le ti ni güç len dir mek, yar gý nýn a da le tin te cel li me kâ ný ha li ne gel me si ni sað la mak, yar gý nýn hak sýz lýk la ra a ra cý lýk et me si ne son ver mek a ma cýy la Ö zel et ki li Mah ke me ler me se le si ni tar tý þýp so nu ca bað la mak zo run da dýr. ok sa sýrf yar gý nýn yol aç tý ðý hak sýz lýk lar, ye ni dar be ci le ri de, ye ni te rör ör güt le ri ni de ye þert me ye ye ter. ýl maz En sa roð lu Star-A çýk Gö rüþ e ki, Taylor Jones / El Nuevo Dia, Porto Riko Ký rýk ka le de ni te lik li bir lik te lik... Ay ný ce ma a te, ca mi a ya men sup ol mak, or tak dav ra nýþ lar, or tak i de al ler et ra fýn da bir a ra ya gel me ye, bir lik te a dým lar at ma ya ih ti yaç du yar. Böy le ol mak lýk, bir iç ti mâî ha yat ka nu nu dur. a ni Ay ný ye re gi den ler, ay ný yön de kü rek çe ker ler. Ak si za ten dü þü nü le mez. Bu nun en mü þah has ör ne ði de, il il zevk le iz le di ði miz, du â lar et ti ði miz hiz met ha ber le ri çer çe ve sin de ki ce ma at pik nik le ri, e ni As ya o ku yu cu pik nik le ri, me zu ni yet faaliyet le ri gi bi ad lar la gün de me ge len bir a ra ya gel mek ler dir. Bir a ra ya gel me nin ne çok ih ti ya ca ce vap ver di ði ni en son iþ ti rak et ti ði miz Ký rýk ka le e ni As ya Ga ze te si o ku yu cu pik ni ðin de gör dük. Ço cuk la rýn, genç le rin, genç ha ný me fen di le rin, ab la la rýn, a ða bey le rin grup lar ha lin de pik nik ye rin de soh bet sah ne le ri ger çek ten gö rül me ye de ðer di. Ta kým ku ra rak top oy na yan ço cuk lar i çin ta kým ku ra bil mek ve ta kým ar ka daþ lý ðý an cak böy le faaliyetler de ya þa nýr. O ta kým ar ka daþ lý ðý yü zey sel ve ya bir kaç gün son ra u nu tu la sý gö zü kü yor, a ma hiç de öy le de ðil dir. A bart ma ya lým, a ma bu ta kým ar ka daþ lý ðý, ya rýn o ku ma gru bu ar ka daþ lý ðý na ter fi e der se þa þýr ma mak lâ zým dýr. Çün kü bir a ra da ol ma nýn en do yum suz lez ze ti, bir bi ri nin ne þe sin den, ke de rin den an la mak týr. Ni te kim ta raf tar lýk da böy le bir bað lý lýk de ðil mi dir? Ta ký mýn ga lip gel me si ya da mað lûp ol ma sý ne den de rin se vinç ya þa týr ve ya ü zün tü ye gark e der in sa ný. Se be bi kar þý lýk lý o luþ tu ru lan duy gu bir li ði dir. Ney se De mek is te di ðim þey, ço cuk la rý mý za ta kým ru hu nu kav rat ma lý yýz. Ta kým ru hu kav ra tý lýr sa, ay ný ta kým da, ay ný i de al de, ay ný dü þün ce gru bun da ay ný ce ma at te ol mak da ko lay la þýr. Ýþ te bu ruh, ka za ný lan bir þey dir. Du rup du rur ken in san bir ta kým tut maz. O ta kým ru hu o na a þý la nýr, ka zan dý rý lýr. Bu gün yý ký cý dü þün ce grup la rý nýn da yap tý ðý bu de ðil mi? Ýn san, genç, ço cuk du rup du rur ken sem pa ti zan ol mu yor. O na bu ha re ke tin duy gu su a þý la ný yor. Fel se fe si ve ri li yor. Da ma ra do kun du ru lu yor, his ler tah rik e di li yor. On dan son ra on dan bir þey ler bek le ni yor. El bet te ay ný du rum ya pý cý lar i çin de ge çer li dir. E þi ni ze, ço cu ðu nu za, gen ci ni ze i çin de ta þý dý ðý nýz, gün lük ha yat ta ya þa dý ðý nýz dü þün ce nin duy gu su nu ver mez se niz, dü þün ce niz si zin le bir lik te a i le niz den ko par, gi der. Ta þý nan, ya þa nan dü þün ce nin de rin lik le ri, kök le ri, kud sî kay nak la rý, i de al þah si yet le ri, dâ vâ a dam la rý, ha ya tý ný o dâ vâ ya ver miþ kah ra man la rý, ha tý ra la rý, uð run da ö de nen be del ler an la týl ma dý ðý, pay la þýl ma dý ðý ve bir lik te ya þan ma dý ðý sü re ce dâ vâ a da mý ye tiþ me si ni bek le mek an lam sýz o la cak týr. a ni ba ba nýn dü þün ce si ni i çe ren faaliyete ka týl ma mýþ ev lât, i çin de bir me saj ta þýr: Sen be nim ba bam sýn, a ma se nin dü þün ce ni ya þa mý yo rum, ta þý mý yo rum, pay laþ mý yo rum. E vet, el bet te ev lât lar fark lý dü þü ne bi le cek tir. An cak ba ba nýn, an ne nin, ab la nýn ya ný ba þýn da, oð lun dan, ký zýn dan, kar de þin den des tek li bir dâ vâ ar ka daþ lý ðý yok sa, bu ra da ça lý þýl ma mýþ bir ders ten bah set mek ge re ke cek tir. Çün kü ta bi î dir ki, her an ne, her ba ba ken di ço cu ðun dan, ken di kar de þin den dü þün ce si ne, dâ vâ sý na, ta ký mý na des tek bek ler. Ýþ te o des tek de öy le si ne ge liþ me ye cek tir. sya ho o.com Ce ma at pik nik le ri ha yat ve ri yor Ta kým ar ka daþ lý ðý de mek, or tak duy gu pay la þým la rý de mek tir. a ni ga lip gel miþ ta kým la rý nýn ma çýn dan gel miþ bir ba ba o ðul ve ya kar deþ a ða bey le rin duy gu pay la þým la rý na, po zis yon pay la þým la rý na, yo rum la rý na bir dik kat e din, ne de rin bir bað o luþ muþ tur. ««Ký rýk ka le pik ni ðin de de böy le bir ta kým ru hu ken di ni gös te ri yor du. Ba ba i le o ðul, kýz i le an ne, a ða bey i le kar deþ o muz o mu za bir faaliyete ka tý lý yor lar dý. Sa de ce bu gö rün tü bi le, ay ný dü þün ce et ra fýn da ol ma nýn, ay ný duy gu lar ta þý ma nýn ne gü zel bir tab lo o luþ tur du ðu nun a çýk gös ter ge si i di. Çün kü in san ken di e þi ne, ço cu ðu na da hi dü þün ce si ni, fel se fe si ni ver me di ði bir þe yin ey le mi ni, dav ra ný þý ný bek le ye mez. Za ten fýt ra ta da uy gun de ðil. a ni bir þey ler bek li yor sa nýz, mut la ka bir þey ler ver miþ ol ma nýz ge re ki yor. E kil me yen bir þe yin bi çi le me ye ce ði gi bi. Ta biî siz si ze dü þe ni yap tý nýz, a ma bek le di ði niz ol ma dý. Bi lin me li dir ki, ba zý pey gam ber le rin teb lið le ri ne e þi, ev lât la rý bi le ken di le ri ni ka pa ta bil miþ ler dir. Bu ra da as lo lan gö re vi ni lâ yý kýy la yap mýþ ol mak, ta þý dý ðýn dü þün ce yi kavl-i ley yin le an la ta bil mek tir. Son ra sý im ti ha na gi ri yor. A ma ta biî ki, Al lah da, el bet te dü þün ce si i çin ça lý þa na, uð ra þa na, fe da kâr lýk lar ya pa na so nu cu da ge nel ka nu nu o la rak ve ri yor. ««Ký rýk ka le e ni As ya O ku yu cu la rý pik ni ðin de ta biî ki ci var da ki il ler den ol duk ça gü zel ve an lam lý bir ka tý lým da var dý. Bu da, hiz met ler de ki o muz o mu za lý ða bir i þa ret ti. Bir þeh rin ne þe si ne di ðer bir þeh ri miz kat ký da bu lu nu yor du. Bir þeh rin hiz met he ve si ne di ðer þe hir des tek ve ri yor du. Ni te kim Kýr þe hir, Ço rum, An ka ra gi bi il ler den ge len a i le ler de el bet te or ta mýn ne þe si ni, ma ne vi ya tý ný art tý rý yor lar dý. Þahs-ý ma ne vî güç ka za ný yor du. Cid dî bir genç ka tý lým cý ol ma sý, dâ vâ nýn ya rýn la rý nýn na sýl lý ðý na i þa ret e di yor du. a ni bir dü þün ce gru bun da genç var sa, o dü þün ce nin ya rýn la rý sað lam de mek tir. Genç li ðe ta þýn ma mýþ bir dü þün ce öm rü nü ta mam lý yor de mek tir. Ýþ te bu fa a li yet ler de ki genç lik gö rün tü sü, dâ vâ a dam la rý nýn dü þün ce le ri ni genç le re ta þý dýk la rý na i þa ret tir. Bu çok ö nem li bir gös ter ge dir. ««Du rum o nu gös te ri yor ki, bu me se le ler de çok in san dan zi ya de, ih lâs do lu üç in san, çok in san de mek tir. Ýh lâs sýz bin le rin, ih lâs lý bir ka dar faaliyeti nin ol ma ma sý bun dan dýr. Ýh lâs var sa, im kân ge li yor. Ýh lâs var sa, güç ge li yor. Et ki ge li yor. Çün kü, Al lah i çin o lan duy gu nun, dav ra ný þýn ya nýn da, Al lah ýn i na ye ti ve rah me ti de o lu yor. Ký rýk ka le de ki hiz met mer kez le ri, soh bet ak þam la rýn da ol duk ça can lý ve di na mik bir ce ma at le bu lu þu yor. Ar týk ders sa lon la rý yet mi yor. Sa mi mi ye tin ol du ðu yer ler bi rer ca zi be mer ke zi ha li ne ge li yor. Nur la ra iþ ti yak lý bin ler ce, on bin ler ce genç ler, nu râ nî le þi yor lar. Bu nur lu ik lim ler sa de ce ül ke nin de ðil, rûy-i ze mi nin, vic dan-ý u mu mî nin ha re kâ tý ný dü zen li yor, on la ra da ruh ve ri yor. a rý nýn bu gün den da ha nu ra nî o la ca ðý na e min o la bi lir si niz. Ký rýk ka le li, Að rý lý, Ma ni sa lý, An ka ra lý, Þan lý ur fa lý, Ga zi an tep li genç kah ra man lar bu me saj la rý ve ri yor. Bir a ra ya gel dik çe, ta le be le rin, kar deþ le rin, dost la rýn, ar ka daþ la rýn, sem pa ti zan la rýn sa yý sý ar tý yor. Hay din o za man bi raz da ha gay ret! Çað, nur la ný yor.

12 MAKALE 12 O gün, zâ lim kim se el le ri ni ý sý rýp: Keþ ke Pey gam ber le be ra ber bir yol tut say dým; vay ba - þý ma ge le ne, keþ ke fa lan ca yý dost e din me sey - dim. And ol sun ki be ni, ba na ge len Kur ân dan o sap týr dý. Þey tan in sa ný yal nýz ve yar dým cý sýz bý ra ký yor der. (Fur kân Sû re si, ) Arap lar, ar ka daþ seç me nin ö ne mi ne i þa ret et mek i çin As sâ hi bu sâ hib der ler. Ar - ka daþ çe ker mâ nâ sýn da ki bu söz le, ar - ka da þýn in sa ný hay ra ve þer re doð ru çe ke ce bi - le ce ði vur gu la nýr. Pey gam ber E fen di miz A ley - his sa lâ tü Ves se lâm da, Ki þi ar ka da þý nýn di ni ü ze ri ne dir. Siz den her bi ri niz, ki min le ar ka - daþ lýk yap tý ðý na bak sýn di ye bu yur muþ tur. Ar - ka da þý ný zýn ha yat ta ki tek gâ ye si Al lah ve Re su - lü nün rý za sý na nâ il ol mak i se, si zi de o yo la doð ru sok mak i çin gay ret gös te rir (çe ker). Ve yi ne, ar ka da þý ný zýn ha yat ta ki tek gâ ye si dün ya me tâ ý nýn pe þin de ol mak i se, si zi de o yö ne çek mek i çin ça ba la yýp du rur. E vet, ar ka daþ var dýr, dos tu nu a kýl ve ru hun bir lik te do yu ma er di ði Kur ân sof ra sý na dâ vet e der ve ar ka daþ var dýr, dos tu nu son suz þeh vet - le re hiz met su nan ne fis sof ra sý na dâ vet e der! Ku veyt li Nec wa O me riy ye di ye çok ha yýr lý bir ar ka da þým var. 7 ço cuk an ne si o lan Nec wa Ha ným, ge rek Ku veyt i çin de, ge rek se Ku veyt dý þýn da bir çok ha yýr hiz me tin de bu lun mak ta. Ýþ te bu ar ka da þým, geç ti ði miz Mart a yý nýn or - ta la rýn da be ni te le fon la a ra dý ve Su na cý ðým, fark lý mil let ler den in san hak la rý sa vu nu cu la rý ve med ya men sup la rýn dan o lu þan bir grup eþ - li ðin de An tak ya ve Ki lis te a ðýr la nan Su ri ye li mül te ci le ri zi ya ret et mek is ti yo rum Ni - san 2012 ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ tir me yi plan la dý ðým bu zi ya ret te ki ön ce lik li a ma cým, mâ ne vî o la rak mül te ci kar deþ le ri mi zin ya ra la - rý na mer hem ol mak týr. Sâ ni yen, bu kar deþ le ri - mi zin Su ri ye de mey da na ge len o lay lar hak - kýn da ve re cek le ri bil gi ler le, ba ðým sýz o la rak bir bel ge sel film çek mek is ti yo rum. Sen de bi - ze ka týl mak is ter mi sin? di ye so run ca, hiç te - red düt et me den e vet ce va bý ný ver dim. Nec - wa Ha ným, bir kaç gün son ra be ni tek rar a ra dý ve Kamp ge zi mi zin a dý ný Hüd hüd ün ge zi si o la rak koy mak is ti yo rum de di. Ben de, Hüd - hüd ner den çýk tý? Grup ta Müs lü man ol ma - yan lar da bu lu na ca ðý na gö re, her ke sin hoþ gö - re bil me si i çin ge zi nin is mi Mer ci/ Rah met ve ya Sal va ti on/ Kur tu luþ ol sun de dim, a ma, Nec wa Ha ným Hüd hüd ol ma sýn da is rar et ti. Bu nun ü ze ri ne, Nec wa ya Hüd hüd is mi ü - ze rin de is rar lý ol ma sý nýn se be bi ni sor dum. O da, Bi li yor sun, Hüd hüd ku þu Hz. Sü ley man ýn ze ki ku þu dur. Doð ru ha ber pe þin de o lan Hüd - hüd ku þu, gü ne þe ta pan Se be (e men) hal ký nýn top tan Müs lü man ol ma sý na ve sî le ol muþ tur. Bi zim grup ta Ko re li Bu dist, Rus ya lý Hý ris ti yan, A me ri ka lý a te ist de bu lu na cak. Hüd hüd is mi ü - ze rin de is rar lý ol mak ta ki a ma cým, hem bu in - san la rý, hem de grup ta bu lu nan Müs lü man la rý Kur ân-ý Ke rim o ku ma ya dâ vet et mek tir. Hüd - hüd ku þu nun ta ný tý mý ný yap mak ve böy le ce in - san la rý Hz. Sü ley man ýn kýs sa sý na yön len dir - mek i çin de, ge zi bo yun ca, ü ze ri miz de Hüd hüd ku þu re sim li bir ro zet i le þap ka ta þý ya ca ðýz. Ö zet le, ge zi mi zin Ýs lâm a dâ vet ge zi si ol - ma sý na da ni yet et tim. Bu yüz den, Müs lü man o la rak sen ve ben hal ve dav ra nýþ la rý mýz la e li - miz den gel di ði ka da rý i le Ýs lâm di ni nin gü zel - lik le ri ni gös ter me miz lâ zým de di. Ýþ te böy le muh te rem o ku yu cu la rým... Nec wa Ha ný mýn Hüd hüd is mi ü ze rin de ýs rar lý ol ma - sý, be ni Hüd hüd ku þu nun a dý nýn geç ti ði Neml Sû re si ni* te fek kür dür bü nüy le o ku ma ya ve ay - rý ca bu se vim li kuþ hak kýn da a raþ týr ma yap ma - ya it ti. A raþ tý rýn ca; Rab bi min ya ra dý lýþ hâ ri ka - la rýn dan bi ri o lan ve Se be ül ke si nin ha ber le ri ni Hz. Sü ley man a ak ta rýr ken Sa na þüp he i çer - me yen bir ha ber le (ci tü ke bi ne be in ya kîn) gel dim di ye rek, doð ru ha ber pe þin de o lan la ra il ham ve ren Hüd hüd ü çok sev dim. Ve; Hz. Sü ley man ýn or du la rý na ký la vuz luk ya pa cak ka - dar ze ki o lan ve yi ne Hz. Sü ley man ýn Ýs lâm a dâ vet mek tu bu nu Se be Me li ke si Bel kîs a gö tü - re bi le cek ka dar e mîn ve ve fa lý o lan bu ku þu o - ku yu cu la rý ma da ta nýt ma lý yým de dim. E vet, Ýs ra Sû re si 44. â yet te e di gök, yer ve bun la rýn i çin de bu lu nan lar Al lah ý tes pih e - der ler. Her þey O nu hamd i le tes pih e der. An cak, siz on la rýn tes pih le ri ni an la maz sý nýz de ni yor. Ýþ te Hüd hüd ku þu da ü ce Rab bi mi zi tes bih e den li san lar dan bir li san dýr; an cak, biz o nu ta ný ma dý ðý mýz i çin bu mü bâ rek ku þun tes bi hi ni an la ya mý yo ruz. Þim di ge lin hep be ra ber Hüd hüd ku þu nu ta ný ya lým: Hüd hüd ku þu Türk ler de Ý bi bik ve Ý pek ku þu o la rak da ta ný nýr. A rap lar da i se; Hüd - hüd, Hu dâ hid, Neb bâh, E bu-ah bâr, E bu Sec - câd o la rak bi li nir. Ta sav vuf e de bi ya týn da i se Mürg-ü Sü ley man (Sü ley man ýn ku þu) o la - rak a ný lýr ve Sýr týn da ta ri kat el bi se si ba þýn da da ha ki kat tâ cý var di ye vas fe di lir. Cins o la rak Ça vuþ ku þu a i le si ne men sup o - lan Hüd hüd ku þu, a ðaç ve taþ ko vuk la rýn da ya - þar. Bo yu cm a ra sýn da dýr. Göv de si, ge - nel o la rak tar çýn, fýn dýk ka bu ðu ve kah ve ton - la rýn da o lup, ka nat la rý si yah-be yaz çiz gi li dir. Ga ga sý u zun, kuy ru ðu da ka re þek lin de dir. Ba - þýn da i se ge ri ye doð ru u zun ca tüy ler bu lu nur. Hüd hüd ku þu u zun müd det aç lýk ve su suz lu ða da ya na bil mek te dir. Tek ba þý na ve hýz lý uç tu ðu i - çin ta kip e dil me si ol duk ça zor dur. Çok yük sek - ler den u çar ve u çuþ yö nü nü ken di ba þý na ta yin e der. Ýþ te bu va sýf la rýn dan do la yý Hz. Sü ley man ta ra fýn dan is tih ba rat a maç lý o la rak kul la nýl mýþ - týr. ýr tý cý bir kuþ ol ma dý ðý i çin, o la ða nüs tü ze - kâ sýy la düþ man la rýn dan ko ru na bil mek te dir. Me - se lâ, sal dý rý teh li ke si sez di ði an da kuy ru ðun dan çok pis bir ko ku çý ka ra rak teh li ke yi de fe der. Þa hin den da ha kes kin na zar lý dýr. Çok u zak me sa fe de ki su kay nak la rý ný gö rür. Kur ân-ý Ke rim tef sir ki tap la rýn da, Hz. Sü ley man ýn or - du la rý na ký la vuz luk ya pan Hüd hüd ku þu nun u zak ta ki su yu keþ fet ti ði ni, son ra da cin le rin gi dip i þa ret e di len ye ri kaz dýk la rý ri vâ yet e di li - yor. Ýþ te Hüd hüd ün bu kes kin ba kýþ ö zel li ði A rap ça da ki Eb sâr min Hüd hüd (Hüd hüd Ba kýþ lý) de yi mi ne mas tar ol muþ tur. Ýn san la ra çok ya kýn o lan Hüd hüd, an ne-ba - ba sý na pek ha yýr lý bir ev lât týr. An ne ve ba ba sý ný bes ler; an ne si ö lün ce ce se di ko ya cak uy gun bir yer bu lun ca ya ka dar o nu ba þýn da ta þýr. Hat ta, halk a ra sýn da, Hüd hüd ku þu nun ba þýn da tâc gi - bi du ran tüy le rin an ne ve ba ba sý na ha yýr lý ev lât ol ma sýn dan do la yý Al lah ta ra fýn dan ken di si ne mü kâ fat o la rak ve ril di ði ne i na ný lýr. Hüd hüd, e - þi ne de ve fa lý o lan bir kuþ tur. E þi ö lün ce ken di - ne baþ ka bir eþ a ra maz. Hüd hüd ku þu nu an lat - mak bir ma ka le ye sý ða cak gi bi de - ðil. Bu yüz den, Hüd hüd ün ge zi si ya zý sý ný Türk Di van e de bi ya tý nýn meþ hur þâ ir le rin den o lan Nâ bi ye â it o lan söz i le bi tir mek is ti yo rum: Ey nâ me sen ol meh li ka dan mý ge lür sen Ey Hüd hüd ü üm mid Se ba dan mý ge lür sen *Neml Sû re si â yet ler Sü ley man, kuþ la ra göz a týp yok la dý ve þöy le de di: Hüd hüd ü ni çin gö re mi yo rum? ok sa ka yýp - la ra mý ka rýþ tý? Ba na (ma ze re ti ni gös te ren) a - pa çýk bir de lil ge tir me dik çe ke sin - lik le o nu a ðýr bir þe kil de ce za lan - dý ra ca ðým, ya da ka fa sý ný ke se ce ðim. Der ken Hüd hüd çok bek le me di, çý ka gel di ve (Sü ley man a) þöy le de di: Se nin bil me di ðin bir þey öð ren dim. Se be den sa na sað lam bir ha ber ge tir dim. Ben, on la ra (Se be hal ký na) hü küm dar lýk e - den, ken di si ne her þey den bol ca ve ril miþ ve bü yük bir tah tý o lan bir ka dýn gör düm. O nun ve kav mi nin, Al lah ý bý - ra kýp gü ne þe tap týk la rý ný gör düm. Þey tan, on la ra yap týk la rý ný süs lü gös ter miþ ve böy le ce on la rý yol - dan çý kar mýþ. Bu yüz den de on lar doð ru yo lu bu la mý yor lar. Gök ler de ve yer de giz li o la ný or ta ya çý ka ran, si zin giz le di ði niz ve a çý ða vur du ðu nuz þey le ri bi len Al lah a sec de et me sin ler di ye (þey tan on la rý yol dan çý kar mýþ.) Al lah, ken di sin den baþ ka hiç - bir i lâh bu lun ma yan dýr. Bü yük Arþ ýn Rab bi dir Not: Mül te ci kamp la rý na yap tý - ðý mýz ge zi hak kýn da, Dost Tv Sö - ze ar Ol mak prog ra mýn da te fer - ru at lý bil gi ler ver dik. Prog ram 20 Ma yýs ta ya - yýn lan dý. O ku yu cu la rým dan ge zi yi me rak e - den ler, a dý ge çen prog ra mýn in ter net si te sin - de ki ar þi vin den Su ri ye li Mül te ci ler baþ lýk lý prog ra ma týk la yýp iz le ye bi lir ler. Ve ya hut be - nim Fa ce bo ok say fam dan fo to la rý na ba ka bi lir - ler. Fa ce bo ok/ su na.dur maz.1 / Çocuklarý eðlendirmek için fýkralar anlattýk. Çocuklara hediyeler daðýttýk. Mü'minin silâhý duâdýr" Hadis-i Þerifinden yola çýkarak mazlûm mülteci kardeþlerimize duâ kitaplarý götürdük. Kilis Konteyner kamptaki mülteci çocuklarla sohbet ettik. Garip ellerde hissettikleri duygularý dinledik. Ýslâm'a ilgili olduðu anlaþýlan Rus gazeteci Nadya Haným ile Ýslâm hakkýnda sohbetler yaptýk. Gördüðümüz herþeyin görüntülerini almaya çalýþtýk. Hüd hüd ün ge zi si! DOSA NO: 2010/8093 SATILMASINA KARAR VERÝLEN TAÞINMAZIN CÝNSÝ, KIMETÝ, ADEDÝ, EVSAFI: 1-NOLU ÞARTNAME: TAPU KADI - EVSAFI : Konya i li Sel çuk lu Ýl çe si Di ki li taþ mah. Cilt: 41, Say fa: 4024, A da: 1394, Par sel : 1'de ka yýt lý A na ta þýn ma zýn ni te li ði: ar sa, Ze min Kat 7 ba ðým - sýz bö lüm no lu 3/39 ar sa pay lý DÜK KÂN o lan ta þýn ma zýn 3/39X3.813,92 m 2. Ze min kat ta ki in þa at a la ný yak la þýk 195 m 2.ön de ki pro fil le ka pa tý lan ký sým da ki in þa at a la ný 98 m 2. ol mak ü ze re top lam in þa at brüt a la ný 293 m 2. Net 275 m 2.'dir. Ta ban lar be ton o lup pre fab rik tarz da ya pýl mýþ týr. Cema ken pro fil doð ra ma dýr. Ýç du var yü zey le ri harç sý va lý - dýr. Pro fil ça tý ü ze ri ne o luk lu lev ha i le ör tü lü dür. Dük kâ nýn ar ka kýs mýn da i ki o da ve la - va bo bö lüm le ri o lan i da ri ký sým bulunmaktadýr. Elektrik ve su tesisatý vardýr. TAÞINMAZ ADRESÝ : Kon ya i li, Sel çuk lu il çe si, Ho rozluhan mah. Sel çuk cad. Öz ge so ka ða cep he li no: 21'de Konya TAÞINMAZIN DEÐERÝ : ,00 TL.dir. KDV ORANI : % 18'dir. ÝMAR DURUMU : Küçük sanatlar sanayi sitesi sahasýna isabet etmektedir. Mevcut yapý imar çapýna uygundur. ÝHALE ADRESÝ : Çimenlik Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi eni Adliye Binasý A-Blok Zemin kat Müzayede salonu -KONA. TAÞINMAZIN SATIÞ ÞARTLARI: 1-) Birinci satýþ 20/07/2012 GÜNÜ SAAT: a ra sýn da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bi rin ci sa týþ gününde tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý - lar var sa a la ca ðý mec mu u nu ve Sa týþ sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü Ba ki kal mak þar týy la ay ný yer de 30/07/2012 GÜNÜ SAAT : ara sýn da a ra sýn da i kin ci ar týr - ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da tah min e di len kýy me tin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ - ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. 2-) Artýrmaya iþtirak edecek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si o ra nýn da na kit ve - ya mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý - cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye Ý h a le dam ga res mi, kat ma de ðer ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý nýn ½ si alý cý ya a it tir. Ta pu harç ve mas - raf la rý nýn ½ si sa tý cý ya a lý cý ya a it tir. 3-) Taþýnmazý satýn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dý i le, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK mad. Ge - re ðin ce ve ri len sü re i çin de ö de mek zo run da dýr lar. 4-) Ýpotek sahibi alacaklýlarla, di ðer il gi li ler (x) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le i lan ta ri hin den 15 gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili il e sa bit ol - ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 5-) Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri tüm be del i le son i ha le be de li a ra sýn - da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa iz den mü te sel silen mesul o la - cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah - sil o la cak bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 6-) Þartna me i lan ta ri hin den Ý ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 7-) Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 8-) Satýþ ilaný il gi il gi li le rin dos ya ve ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb li ðe gön de - ril miþ o lup, ad res te teb li gat ya pý la ma ma sý ha lin de il gi li le re yi ne bu ad re se 7201 sa yý lý teb li gat ka nu nu nun 35. mad de si ne gö re teb li gat çý ka rý la ca ðý ad res le ri bi lin me yen ler i - çin se iþ bu sa týþ i la ný nýn, i la nen teb lið ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. 30/05/2012 Ý.Ý.K. 126, 127, ö net me lik no: 27 (x) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: T. C. KONA 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: Talimat. Örnek No: 27 Borçluya ait ve bir borçtan dolayý (Ý PO TEK LÝ) bu lu nan ve a þa ðý da ta pu kay dý, kýy me ti, sa týþ gün ve sa a ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len ta þýn maz Bi re cik Ýc ra Mü dür lü ðün de A çýk Art týr ma su re ti i le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. 1- ÝÝK MD. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Adres le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan (Müb rez Ta pu Kay dýn da be lir ti len) a la ka dar la ra ta kip borç lu la rý na gön de ri len teb li gat la - rýn teb lið im kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb - lið o lu nur. 2- ÝÝK MD. GÖRE SIRAA ÞÝKÂET ve ÝTÝRAZ: Uygu la ma ya ay ký rý lý ðý ne de - niy le, a la ca ða mah su ben i ha le nin ya pýl ma sý ve ya sa týþ be de li nin Ý ÝK.138.md.cüm le sin de i po tek a la cak lý sý na ö den me si du ru mun da, a la ka dar la rýn sa tý þý ta kip e de rek Ý ÝK md. gö re þi kâ yet ve ya i ti raz la rý o la nýn, bu hak ký ný 7 gün i çin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar ib raz et me le ri Ý ÝK. 83, 100, 142, 151, MK.789, 777.md. gö re ay rý ca i la nen teb lið o lu nur. 3- SATILACAK TAÞINMAZIN TAPU KADI: Þanlý ur fa i li Bi re cik il çe si Kar þý ya ka ma hal - le si 458 a da 1 par sel de ka yýt lý ar sa va sýf lý ta þýn maz i çe ri sin de yer a lan te fer ru at ve mü - tem mim cüz le ri i le bir lik te. 4-TAÞINMAZIN ÝMAR DURUMU: Birecik Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðünün tarih ve 215 sayýlý yazýsýna göre Sözkonusu parsel sanayi alaný görünmekte olup, bir kýsmý yol bir kýsmý park ve bir kýsmý TCDD alanýna girmektedir. 5-TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU : A-Arsa ve Binalar : Sa tý þa Ko nu ta þýn maz Þan lý ur fa Ý li Bi re cik il çe si Kar þý ya ka Mh. Zi - ya ret mev ki in de bu lun mak ta dýr. Fab ri ka 15 yýl ön ce sal ça ve yem fab ri ka sý o la rak in þa e - dil miþ o lup ha len fab ri ka da ü re ti min ol ma dý ðý gö rül müþ tür. Bek çi Ku lü be si 3,50x9,00 e - ba týn da o lup ze mi ni ka ro i le kap lý dýr ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. Kan tar ku lü - be si 3,IX4,1 m 2 e ba týn da o lup ze mi ni þap týr ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. Loj man 9,25 x 8,00 ze mi ni þap týr ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. e mek ha ne 16,50x20,00 e ba týn da o lup ze mi ni þap týr ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. Ka zan da i re si ve A töl ye 42,00x15,00 e ba týn da dýr. Ça tý sý ka fes çe lik ya pý dýr ,00 TL de - ðer tak dir e dil miþ tir. Fab ri ka ü re tim kýs mý 78,00x24,00 e bat la rýn da o lup du var la rý bri ket ça tý sý ka fes çe lik ya pý dýr ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. Di ðer fab ri ka ü re tim kýs mý 9,00x24,00 e ba týn da o lup ça tý ör tü sü e ter nit tir ,00 TL de ðer tak dir e dil - miþ tir. Bi o di zel ye ri 78,00x18:50 e bat la rýn da o lup ça tý sý ka fes çe lik ya pý dýr ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. Di ðer bi o di zel ye ri 80,60x78,00 e bat la rýn da o lup ça tý sý ka fes çe lik ya pý dýr ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. Loj man 13,00x18,50 m 2 e bat la rýn - da o lup ze mi ni ka ro du var la rý fa yans týr ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. em Fab ri - ka sý 600,00x300,00 m 2 e bat la rýn da o lup ça tý sý ka fes çe lik ya pý dýr. ük sek li ði 7 met re dir ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. Ý da re Bi na sý 16,00x16,00 m 2 e bat la rýn da dýr. 2 kat lý dýr. Ze min le ri se ra mik kap lý dýr ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. Fab ri ka nýn et ra fýn da ki bri ket du var 650 met re u zun lu ðun da dýr ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. Fab ri ka nýn be ton yol la rý m 2 be ton yol var dýr TL de ðer tak dir e dil miþ tir. Fab ri ka ar sa sý ,79 m 2 de ðer TL de ðer tak dir e dil miþ tir. B-Elektrik Tesisatý: 3 direkli enerji na kil hat tý i çin 1.800,00 TL, K va Tra fo: ,00 TL, ke si ci:3.500,00 TL,850 K va Je ne ra tör: TL,.da ðý tým pa no la rý ,00 TL, çe þit li ke sit ler de E kab lo :70.000,00 TL ol mak ü ze re top lam da ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. C-Ma ki ne : Fab ri ka ma ki ne ve teç hi zat la rý mon taj lý du rum da o lup, an cak u zun sü re - den be ri fa a li yet gös ter me miþ ol du ðu iz le mi ni de dik ka te a lý na rak de ðer len di ril miþ tir. 4 a det Tur bo e lek, 6 a det bul, 1 a det ha zýr la yý cý ( Bi ber Pat la ma Ve ý ka ma), 5 a det a yýk - la ma ban dý, 3 a det E la va tör ban dý, 3 a det yý ka ma ban dý, 2 a det bi ber pat lat ma ma ki ne - si, 1 a det ký rý cý ma ki ne si, 1 a det ma nü pom pa, 1 a det 20 ton luk do ma tes ha vu zu, 2 a det do ma tes yý ka ma ban dý, 1 a det sal ça ma ki ne si, 2 a det ön ý sý tý cý tüp, 1 a det sý cak su tan ký pom pa ve 10 met re lik küs pe he le zo nu, 1 a det 10 ton luk sal ça ka rýþ tý rý cý sý, 1 a det 4 ton - luk sal ça ka rýþ tý rý cý sý, 1 a det tam o to ma tik 1/1 do lum ka pa ma gu ru bu, 1 a det þeyh ler ban dý, so ðut ma 1/1 gi riþ ve çý kýþ bant la rý, 5/1 do lum ka pa ma gu ru bu ve ta þý yý cý bant, 8 kat lý 5/4 so ðut ma gu ru bu, 1/1 ha va i bant, 1 a det ka va noz ka pa ma ma ki ne si, 1 a det bi - ber e le ði, 4 a det haþ la ma ka za ný, 2 a det pe dal lý ka pa ma, 1 a det o to ma tik fý rýn, 100 a det do mi no kod la ma ma ki ne si, so ðut ma çý kýþ bant la rý, 1 a det þi rit le me, 1/1 ve 1/5 bi rer a det pa let 600 ton luk 4 e fenk kon dens tan ký ma ki ne le rin hep si mon taj ha lin de bek le me ye bý ra kýl mýþ týr ,00 TL de ðer tak dir e dil miþ tir. Te sis 1998 yý lýn da ku rul muþ olup yýllýk amortisman payý % 10 dur. TAÞINMAZIN KIMETÝ : Satýþa konu ta þýnmaz i le il gi li ta rih li bi lir ki þi ra po ru na gö re ,70 TL' kýy met tak dir e dil miþ Bi re cik Ýc ra Hu kuk Mah ke me si nin 2011/36 E, 2012/12 K sa yý lý i - la mýy la da va nýn red di ne da ir ve ri len ka rar kýy met tak di ri de ðer le ri ke sin leþ miþ tir. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Taþýnmazýn 1. açýk artýrma sý a þa ðý da ki tab lo da ya zý lý gün ve sa at ler de Bi re cik Ýc ra Mü dür lü ðü ö nün de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy - me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç - mek þar týy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la yi ne a þa ðý da ki tab lo da ya zý lý gün ve sa at ler de Bi re cik Ýc ra Mü dür lü ðü ö - nün de 2. art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o - lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýrmaya iþti rak e de cek le rin tah min e di len de ðe rin % 20'si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, dam ga ver gi si ta pu harç ve mas raf la rý i le tah li ye ve tes lim gi der le ri a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi - ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re mi - ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname ilan tari hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sözkonusu satýþa konu par sel sa na yi a la ný o la rak gö rül mek te o lup, bir kýs mý yol bir kýs mý park ve bir kýs mý i se TCDD a la ný na gir mek te dir. 7- Ge lir ler Ý da re si Baþ kan lý ðý Ýs tan bul Ver gi Da i re si Baþ kan lý ðý, Mü kel lef Hiz met le ri Kat ma De ðer Ver gi si Grup Mü dür lü ðü nün ta rih li ya zý sý u ya rýn ca, A la cak lý Var lýk ö ne tim A.Þ. ol du ðun dan ta þýn maz a la ca ða mah su ben ve ya 3. Þa hýs lar ca sa týn a lýn ma sý ha lin de Kat ma De ðer Ver gi sin den is tis na ol du ðun dan Kat ma De ðer Ver gi si a - lýn ma ma sý na ve bu hu sus la rýn sa týþ i la ný i le þart na me de yer al ma sý na, 8- Satý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin, 2007/190 Ta li mat Sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 30/05/2012 (Ýc.Ýf.K.126) önetmelik Örnek No: 27 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. BÝRECÝK ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GARÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Resmi Ýlanlar

13 AÝLE - SAÐLIK 13 Med ya da kür taj tar tý þý lýr ken... Kür ta jýn ya sak lan ma sý i le il gi li ba sýn da çý kan ya zý la rý ta kip et me ye ça lýþ tým. He men he men bü tün ma ka le ler kür ta jý bir do ðum kon trol a ra cý o la rak gö ren fe mi nist ka dýn ya zar lar ta ra fýn dan ya zýl mýþ tý. a zý la rýn da ki a na fi kir þöy le ö zet le ne bi lir di: Be nim vü cu dum. Be nim ka ra rým. Ka rýþ ma yýn! a sak la nýr sa, mer di ven al týn da sað lýk sýz ko þul lar da ya pý lan o pe ras yon lar ka dýn la rýn ha ya tý na mal o la bi lir. a sak la ma yýn! Kür taj kar þý tý o lan ço ðu ma ka le nin ya za rýy sa er kek ti. A çýk ça sý er kek le rin has sa si ye ti ni sa týr lar dan ta kip et mek se vin di ri ciy di. Zi ra þu ra sý bir ger çek ki, kür taj ka rar la rý nýn ço ðu an ne ve ba ba ta ra fýn dan or tak la þa a lý ný yor. a ni ka dýn lar bu ka rar la rýn da eþ le rin den, er kek ler den des tek gö rüp, yü rek len di ri li yor lar. Teb bet Sû re sin de ye ri len, E bu Le hep ve e þi nin ben zer le ri a hir za man da çok. Fe lâ ket ve he lâ ket as rýn da in san gi bi in san o la bil mek a vuç ta kor tut mak la eþ de ðer! FE MÝ NÝST ER KEK LER Ki mi er kek ya zar la rýn kür ta jýn ser best bý ra kýl ma sý i le il gi li ya zý la rýy sa ib ret liy di. On lar ký sa ca fe mi nist er kek ler! di. Ka le me al dýk la rý sa týr lar as lýn da fe mi nizm a ký mý nýn er kek le rin i þi ne ya ra dý ðý ný, on lar ta ra fýn dan des tek le nip na sýl gün dem de tu tul du ðu nun da de lil le ri hük mün dey di. Bu sa ye de er kek ler ka dýn la rý da ha ra hat kul la na bi li yor lar dý! Söz ge li mi bi ri kýz ar ka da þý nýn e þin den bo þan dýk tan son ra ha mi le li ði ni fark et ti ði ni ve ço cu ðu dün ya ya ge tir mek is te me di ði i çin kür taj ka ra rý al dý ðý ný, bu saf ha da o na ver di ði des te ði an la tý yor du. a zý sý Ül kem de böy le si de ya þý yor muþ! de dirt ti. Bo þan mýþ ol du ðu e þin den ço cuk dün ya ya ge - tir mek is te me di ði i çin o nu rah min den ka zýt mak ve bu nu ba ba sýn dan ha ber siz o la rak ger çek leþ tir mek ka dýn la rýn deh þet li bir ka ra rý! Bu ka ra ra des tek o lan er kek ve o pe ras yo nu ger çek leþ ti ren ki þi de iþ le nen ci na yet te suç or ta ðý Ý ma nýn dan kay nak la nan fe ra set le her kes bu ger çe ði net bir þe kil de i fa de e de bi lir. Di ni ve sa mi mî din dar la rý kö tü gös te ren med ya yý bir de bu a çý dan de ðer len dir mek ge re kir. Þu ur lu han gi i man lý ka dýn ve er kek kür taj ta raf ta rý o la bi lir ki! Þu ra sý bir ger çek ki, sa mi mî din dar lar ka dýn lar ü ze rin den top lu mu dö nüþ tür me yi he def le yen çev re le rin he sap la rý ný bo zu yor. ÝD DET MÜD DE TÝ Ýd det, Ýs lâm ýn bo þa nan ya da e þi ö len ka dýn lar i çin ge çer li o lan bir hük mü. Bel li bir sü re zar fýn da ka dýn süs len mi yor, ev len mi yor. O na ev li lik ta le bi i le de gi di le mi yor. Ka dýn bo þan mýþ sa, bu sü re zar fýn da na fa ka sý e þi ta ra fýn dan kar þý la ný yor. Er kek i çin böy le bir hü küm yok. Zi ra er kek ler do ðu ra maz! Ýd det müd de ti hük mü son de re ce in sa nî. Doð ma sý muh te mel o lan be be ðin hu ku ku gü ven ce al tý na a lý yor. Ba ba sý nýn kim li ði ni be lir le ye rek ne se bi ko ru yor. Ba ba sý nýn mi ra sýn dan fay da la na bi li yor, v.s Za ten di ni miz de in sa ný in san ya pan bü tün de ðer ler en gü zel þe kil de ke sin hü küm le re bað lan mýþ du rum da. Hiç bir ko nu da zi hin de þüp he bý ra ka cak bir nok ta yok! Be di üz za man Haz ret le ri Ýs lâm di ni i çin Ýn sa ni yet-i Küb ra ta bi ri ni bo þu na kul lan mý yor. HÜ LÂ SA: ÝN SAN HAK LA RI RA HÝM DEN BAÞ LAR! Be di üz za man Haz ret le ri nin A hir za man da Ý se vi le rin de ta bi o la ca ðý ný söy le di ði Þe ri at-ý Ah me di ye ken di i çin de muh te þem bir sis tem. Sa de ce dün ya da ve ül ke miz de ki kür taj tar týþ ma la rý ný ta kip et me miz bi le bu ger çe ði gö re bil me miz i çin ye ter li. Zul mün ar týk kü re sel leþ ti ði bir or tam da, in sa ný yü cel ten ve de ðer ve ren bir hu kuk sis te mi ne her ge çen gün ih ti yaç ar tý yor. Ýn san hu ku ku nu yü cel ten bü tün de ðer ler Ýs lâm ýn a da let sis te min de mev cut! Zi ra, di ni miz de in san hak la rý an ne rah min de he nüz bir ce nin ken baþ lý yor! Evlilik okuluna giden çiftlere yapýlan sýnav sonrasýnda sertifikalarý verildi. FO TOÐ RAF: cihan Bo þan ma lar ça ðýn so ru nu BURSA'NIN Ý ne göl il çe sin de A i le Ha ya tý ný Ý yi leþ tir me Der ne ði ve Ý ne göl Be le di ye si ta ra fýn dan or tak la þa o la rak dü zen le nen Ev li lik O ku lu Pro je si nde 13 çift ser ti fi ka sý ný al dý. Ý ne göl Be le di ye Baþ ka ný A li nur Ak taþ, 28 Ni san ta ri hin de baþ la yan ve 28 ki þi nin ka týl dý ðý Ev li lik O ku lu i le il gi li o la rak dü zen le nen tö ren de ko nuþ tu. Ça ðýn en bü yük so run la rýn dan bi ri nin bo þan ma ko nu su ol du ðu nu be lir ten Baþ kan Ak taþ, sað lýk lý ev li lik le rin te sis e dil me si i çin çift le rin e ði tim le des tek len me si ge rek ti ði nin al tý ný çiz di. BÝR ÇOK KO NU U A Ý LE O KU LUN DA ÝÞ LE DÝK EVLÝLÝK o ku lu i le genç le ri mi zin a i le mut lu luk la - rý na kat ký da bu lun mak is ti yo ruz. di yen Ak taþ, kurs bo yun ca; i yi bir eþ ve an ne o la rak ka dýn, cin - sel so run lar, ka rý ko ca hak ve so rum lu luk la rý, a i - le de ma ne vî e ði tim, ki þi sel far kýn da lýk, 0-6 yaþ ço cuk e ði ti mi, a i le i çi i le ti þim, ev li lik te fý kýh, il mi - hal, an ne ba ba nýn ço cu ða yak la þý mý, he lâl gý da ve a i le de sa býr-hoþ gö rü i le i nanç e sas la rý ko nu la - rý nýn iþ len di ði ni be lirt ti. Bur sa / ci han Ço cuk la rý ný za fýr sat ve rin BATMAN Mil lî E ði tim Mü dü rü Þe rif Ak bo ða, öð ren ci le rin al dý ðý i yi ya da kö tü kar ne i le il gi li duy gu la rýn a bar týl - ma ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Ak bo ða, an ne ve ba ba la rýn her du rum da ço - cuk la rý na des tek ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. An ne ve ba ba la rýn, ço cuk la rý - na duy duk la rý sev gi yi not la ölç me nin yan lýþ lý ðý na de ði nen Mil lî E ði tim Mü - dü rü Þe rif Ak bo ða, kar ne le rin a i le ler ta ra fýn dan doð ru bir þe kil de de ðer - len di ril me si ge rek ti ði ni ha týr lat tý. Kar ne nin tek ba þý na ba þa rý ya da ba - þa rý sýz lý ðýn bir bel ge si ol ma dý ðý na dik - kat çe ken Ak bo ða, þun la rý söy le di: Ön ce lik le kar ne i le il gi li ilk de ðer len - dir me yi de mut la ka ço cuk la rý ný za yap tý rýn. Bu nu ya par sa nýz, ço cu ðu nu - zun ken di ni de ðer len dir me si i çin bir fýr sat ver miþ o lur su nuz. Son ra da kar ne de gör dü ðü nüz i yi not lar ü ze - rin de du run ve mem nu ni ye ti ni zi be - lir tin. Ký rýk not la ra i liþ kin i fa de le ri ni zi ö zen le se çin, teh dit kâr ve kay gý ya yol a ça cak i fa de ler den ka çý nýn. Ço cu ðu - nu zun da ha az ba þa rý lý ol du ðu ders le - re na sýl yar dým cý o la bi le ce ði ni zi so - run. Ço cu ðu nu zun kar ne si na sýl o lur - sa ol sun, o nu sev di ði ni zi gös te rin. Bir ço cuk i çin en de ðer li ha zi ne, an ne ve ba ba sý nýn o nu sev di ði ni ve de ðer ver - di ði ni bil mek tir. Bat man / ci han So ru lar ve a nýt lar la Di ya bet ki ta bý çýk tý SAÐLIÐIM Ý çin Her þey Sað lýk Ki tap la rý Se ri si nin ü çün cü ki ta bý So ru lar ve a nýt lar la Di ya bet ya yým lan dý. Sað lýk A da sý ya yýn la rýn dan çý kan ki tap ta, tip 1 ve tip 2 di ya be tin be lir ti le ri, sebep le ri ve te da vi sin de ki ge liþ me ler, ço cuk, ha mi le ve yaþ lý lar da þe ker has ta lý ðý, ay rýn tý lý o la rak e le a lý ný yor. Ay rý ca 5 di ye tis yen, þe ker has ta la rý i çin sað lýk lý 25 ye mek ta ri fi ve ri yor. Tür ki ye nin 41 di ya bet uz ma ný ný bir a ra ya ge ti ren ki tap ta, þe ker has ta lý ðýy la il gi li yüz ler ce so ru nun cevabý da yer a lý yor. LS Sýnavýna sayýlý günler kala uzmanlar öðrencilere kaygý ve korkularýný nasýl kontrol altýna almalarý gerektiði konusunda uyarýda bulundu.fo TOÐ RAF: AA Sý nav stre si ne dik kat! LS E SA I LI GÜN LER KA LA UZ MAN LAR, ÖÐ REN CÝ LE RÝ VE VE LÝ LE RÝ SI NAV STRE SÝ KO NU SUN DA U AR DI. FATÝH Ko le ji Uz man Psi ko lo jik Da nýþ ma ný Ha kan Me tan, yak la þýk 871 bin öð ren ci nin ter dö ke ce ði LS ye sa yý lý gün ler ka la öð ren ci le ri kay gý ve kor ku la rý ný na sýl kon trol al tý na al ma la rý ge rek ti ði ko nu sun da u yar dý. Sý na va ha zýr la nan öð ren ci ler i çin son gün le rin çok ö nem li ol du ðu nu söy le yen Me tan, Ba zen öð ren ci ler sý nav la il gi li son dö ne me ce gel dik le ri i çin ki me da ný þa cak la rý ný ne ya pa cak la rý ný þa þý ra bi li yor lar. an lýþ bir þey yap ma mak i çin her ko nu da her kes ten fi - kir al ma ya ça lý þý yor lar. Öð ren ci ler þu nu bil me li dir ler ki, son dö ne me ce gi ri len þu gün ler de ye ni fi kir le re çok a çýk ol mak i yi de ðil dir de di. Sý na va i ki gün ka la ders ça lýþ ma nýn doð ru ol ma ya ca ðý na de ði nen Me tan, Son i ki gün zi hin din len me ye bý ra kýl ma lý dýr ki bil gi ler yer li ye ri ne o tur sun. Ba zý öð ren ci ler il la ki bi raz ça lýþ mak is ti yor lar. On la ra da di yo ruz ki sa de ce kü çük kon trol ler ya pa bi lir si niz, an cak lüt fen o tu rup ha rýl ha rýl ders ça lýþ ma yýn a çýk la ma sý ný yap tý. E ME A LIÞ KAN LI ÐI NI ZI DE ÐÝÞ TÝR ME ÝN SINAVDAN ön ce bes len me a lýþ kan lýk la rý ný zý de ðiþ - tir me yin. Kah val tý ný zý mut la ka ev de ya pýn. Þu zih - ni a çar mýþ bu böy le ya par mýþ dü þün ce le riy le a lý þýk ol ma dý ðý nýz yi ye cek ler ye me yin. Sý nav dan 2 sa at ön ce kah val tý ný zý bi tir miþ o lun ve ha fif þey ler yi yin. He ye can si ze su suz luk his set ti re bi lir, an cak su ya faz la yük len me yin. Zih nim a çý la cak di ye þe ker gli - koz yük le me si yap ma yýn bu du rum da ha çok dik - ka ti ni zi da ðý ta bi lir. Ýs tan bul / e ni As ya Ço cu ðu nu za bi sik let le be ra ber kask da he di ye e din OKULLARIN ka pan ma sý nýn ar dýn dan e be veyn ler, ders le rin de ba þa rý lý o lan ço cuk la ra kar ne he di ye si o la rak ge nel lik le bi sik let a lý yor. Ço cuk la rýn ko ru ma sýz o la rak, tra fi ðe a çýk a na cad de ler de ge li þi gü zel bi sik let kul lan ma sý i se ka za la ra se be bi yet ve ri yor. Kar ne ö dü lü nün a cýy la bit me si nin ö nü ne a lý na cak ted bir ler le ge çi le bi le ce ði ne i þa ret e den Tür ki ye Tra fik ka za la rý ný Ön le me Der ne ði Baþ ka ný Hi tay Gü ner, E be veyn ler, kar ne ö dü lü o la rak bi sik let a lýr ken, ço cu ða bir de kask al sýn lar. de di. O kul la rýn ka pan ma sýy la il köð re tim ça ðýn da ki ço cuk lar bi sik let le riy le so kak, cad de ve a na ar ter ler de boy gös te ri yor. Bur sa Em ni yet Mü dür lü ðü Tra fik De net le me Þu be Mü dü rü Mus ta fa Al tun su, bi sik let kul la nan ço cuk la rýn bi sik let yol la rý, park, bah çe ve o yun a lan la rý ný kul lan ma la rý ný tav si ye et ti. E be veyn le rin, ço cuk la rý nýn bi sik let kul lan ma la rý ný gö ze tim al týn da tut ma la rý - ný is te yen Al tun su, mev cut ya sa la ra gö re bi sik let kul lan mak i çin eh li yet ge rek me di ði ni, sa de ce e lek trik li bi sik let ler i çin eh li yet þar tý a ran dý ðý ný söy le di. Tra fi ðe ka pa lý a lan lar da bi sik let kul la ný mý nýn teþ vik e dil me si ve mut la ka ço cuk la ra kask, dir sek lik ve diz lik giy di ril me si ge rek ti ði ne vur gu ya pan Al tun su, e ði tim ve öð re tim dö ne mi nin so na er me si, yaz mev si mi nin baþ la ma sýy la bir lik te ge le ce ðin te mi na tý o lan ço cuk la rýn ve genç le rin en bü yük eð len ce va sý ta sý o lan bi sik let ve mo tor lu bi sik let kul la ný mý nýn yay gýn laþ tý ðý ný kay det ti. KO RU U CU TER TÝ BAT TA KIL MA LI OLUMSUZ o lay ve ka za la rýn ö nü ne ge çe - bil mek a ma cýy la, bu eð len ce ve u la þým va sý ta la rý ný kul la nan ço cuk la rýn dik kat li dav ran ma sý ge rek ti ði ni an la tan Al tun su, þu u ya rý lar da bu lun du: Bi sik let kul la ný cý - la rý nýn, ma hal le ve cad de ler de bu lu nan bi sik let yol la rýn da ve park, bah çe, o yun a lan la rý nýn bu a raç la rýn kul la ný mý i çin ay - rýl mýþ böl ge le rin de a raç la rý ný kul lan ma - la rý, za ru ret ha lin de i se ta þýt yo lu nun en dý þýn da kul lan ma la rý ge rek - mek te dir. Bu tür a raç la rý kul la nan sü rü cü le rin mut lak su ret le ko ru ma baþ lý ðý, ko ru ma göz lü ðü gi bi ko ru yu cu ter ti ba tý nýn ta ký lý ol ma sý ge rek mek te - dir. Ýs tan bul / e ni As ya

14 14 SPOR Ersan 450 bin euro indirime evet dedi Ekonomik sýkýntý yaþayan Be þik taþ Kulübü'nde Er san A dem Gü lüm'le ye ni söz leþ me im za lan dý. Ersan Gü lüm'ün ga ran ti pa ra sý 1 mil yon 200 bin av ro dan 750 bin av ro ya, maç ba þý na üc re ti de 20 bin av ro dan 12 bin av ro ya in di ril di. KULÜP o la rak e ko no mik sý kýn tý ya þa yan Be þik taþ'ta, üc re tin de in di - rim yap ma yý ka bul e den Er san A - dem Gü lüm i le ye ni söz leþ me im - za lan dý.gü lüm, Üm ra ni ye Nev zat De mir Te sis le ri'nde dü zen le nen ve Fut bol Ko mi te si Baþ ka ný Ta - mer Ký ran'ýn da ha zýr bu lun du ðu tö ren le, üc re tin de in di rim ya pan ye ni söz leþ me ye im za at tý. Top lan - tý da ko nu þan Ta mer Ký ran, Er san A dem Gü lüm'ün ge çen se zon a ðýr bir sa kat lýk ge çir di ði ni ha týr la ta rak, ''Ý çin de bu lun du ðu muz dö nem de ken di sin den fe da kar lýk yap ma sý ný is te di ði mi zi be lirt tik. Sað ol sun bi zi kýr ma dý. Her Be þik taþ lý'nýn bu gün yap ma sý ge re ken fe da kar lý ðý ken di - si nin de gös te re ce ði ni söy le di. Ta - ký mý mýz le hi ne dü þük þart lar la söz leþ me si ni ye ni le di. ap mýþ ol - du ðu bu öz ve ri, ken di si nin Be þik - taþ lý du ru þu na, Be þik taþ de ðer le ri - ne ve 'FE DA'ya ne ka dar bü yük des tek ver di ði nin en bü yük gös ter - ge si dir. Ken di si ne bir kez da ha te - þek kür e de rim'' di ye ko nuþ tu. Ge çen se zon çok bü yük sa kat - lýk lar ge çir di ði ni ve Be þik taþ'ýn ku - lüp o la rak en kö tü gün le rin de hep ya nýn da ol du ðu nu kay de den Er - san, ''Be ni hep des tek le di ler. Ba na, (Er san, söz leþ me ni dü þür me ni is ti - yor lar) de nil di ðin de, hiç dü þün me - ESKÝÞEHÝR TRANSFERDE HIZ KESTÝ Ru ud Bof fin'le söz kesildi. Ersan Gülüm, ''Beþiktaþ'a yardým edebiliyorsam ne mutlu bana'' diye konuþtu. den ka bul et tim, a i le me da nýþ tým on lar da ka bul et ti'' i fa de si ni kul - lan dý. Er san, ço cuk lu ðun dan be ri Be þik taþ lý ol du ðu nu an la ta rak, ''Be - þik taþ'a yar dým e de bi li yor sam ne mut lu ba na. Ger çek ten o yun cu o - la rak bu ku lü be fe da kar lýk ge re ki - yor bu se ne. Her kes ne ka dar kö tü gün ler ge çir di ði mi zi bi li yor. Þim di des tek la zým Be þik taþ'a, ben de e - lim den ge le ni yap mak is te dim ve ya pý yo rum'' de di. Es ki for mu na u laþ mak i çin bi raz za ma na ih ti ya cý nýn ol du ðu nu be - lir ten Er san, ''Kon dis yon o la rak ha zýr de ði lim. Ger çek ten o hýr sý, ça ba yý Be þik taþ i çin sarf et mek is ti - SÜPER Lig'in se zo nu nun so na er me si nin ar dýn dan yer li ve ya ban cý fut bol - cu lar la ön pro to kol im za la yan Es ki þe hirs - por, a de ta ses siz li ðe bü rün dü. Kýr mý zý-si - yah lý ta kým, 12 Ma yýs'ta son bu lan li gin ar - dýn dan 15 Ma yýs'ta An ka ra gü cü'nde for ma gi yen Se rol De mir han'ý renk le ri ne kat tý. Trans fer ça lýþ ma la rý na hýz lý gi ren Es ki þe - hirs por, 22 Ma yýs'ta da Ýn gi liz ta ký mý West Ham U ni ted'ýn Bel çi ka lý ka le ci si Ru ud Bof - fin i le ön pro to kol im za la dý. Ma ni sas por'un yo rum. Ýlk gel di ðim de ki per for - man sý ser gi le mek is ti yo rum. U ma - rým i yi bir kamp ge çi rir ve ay ný per for man sý ser gi le rim'' de di. Er - san A dem Gü lüm, ken di si gi bi bü - yük bir sa kat lýk ya þa yan ta kým ar - ka da þý Ýs ma il Köy ba þý'na da ''Geç - miþ ol sun'' der ken, ''Ken di si nor - mal o la rak mo ral bo zuk lu ðu ya þý - yor. Sa kat lýk lar da bü yük tec rü be ler e di ni yor sun. Ben o nun la ko nuþ - tum ve mo ra li ni boz ma ma sý ný is - te dim. Ýn þal lah o da es ki se vi ye si ne ka vu þur'' di ye ko nuþ tu. Er san A dem Gü lüm i le ya pý lan ye ni söz leþ me nin þart la rý a çýk lan dý. Be þik taþ Fut bol a tý rým la rý Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ.'den Ýs tan bul Men - kul Kýy met ler Bor sa sý'na (ÝMKB) gön de ri len ve Ka mu yu Ay dýn lat - ma Plat for mu'nda (KAP) ya yýn la - nan a çýk la ma ya gö re, Er san A dem Gü lüm i le ya pý lan söz leþ me nin 3. mad de si o lan ö de me ler ve ö zel hü küm ler mad de si nin, di ðer üc - ret ler ve ö de me þek li bö lü mü nün ek bir söz leþ me i le de ðiþ ti ril di ði be - lir til di. A çýk la ma da, ''Bu na gö re; (Er san A dem Gü lüm'ün) söz leþ - me de ki ga ran ti üc re ti av ro dan av ro ya, maç ba þý üc re ti i se av ro dan av ro ya in di ril miþ tir. Maç ba þý üc - re ti 40 maç la sý nýr lý dýr.'' or ta sa ha o yun cu su Meh met Gü ven'i de 24 Ma yýs'ta yap tý ðý ön pro to kol le renk le ri - ne bað la yan kýr mý zý þim þek ler, ka le ci Si nan Ö ren'in söz leþ me si ni de 2 yýl u zat tý. Es ki þe - hirs por yö ne ti mi, 2 Ha zi ran'da da Spor To to 2. Lig e kip le rin den Al tay'ýn genç fut - bol cu su Ay taç Ka ra'yý trans fer et ti. Ka - ra'nýn trans fe ri nin ar dýn dan a de ta ses siz li ðe bü rü nen Es ki þe hirs por trans fer ko mi te si - nin, yurt i çi ve yurt dý þýn da çe þit li fut bol cu - lar la te mas ta ol du ðu öð re nil di. Cü neyt Ça kýr'ýn yö net ti ði Uk ray na-ýs veç ma çýn dan sonra Uk ray na lý futbolcular son dü dü ðün ar dýn dan bü yük coþ ku ya þa dý. 2 gol atan kaptan Þevçenko'yu tribünler ayakta alkýþladý. Çakýr'la gurur duyduk Euro 2012'de Ukrayna-Ýsveç maçýný yöneten Cüneyt Çakýr baþarýlý yönetimi ile takdir topladý. MHK Baþkaný Zekeriya Alp, "Soðukkanlý ve otoriter tavrý ile 90 dakikayý mükemmel bitirdi" dedi. TÜRKÝE Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Mer kez Ha kem Ku ru lu (MHK) Baþ ka ný Ze ke ri ya Alp, 2012 Av ru pa Þam pi yo na sý'nýn Türk ha kem li - ði i çin ö nem li bir dö nüm nok ta sý ol du ðu nu be lirt ti. Cü neyt Ça kýr'ýn yö net ti ði Uk ray na-ýs - veç ma çý nýn, Türk ha kem li ði i çin gu rur ge ce - le rin den bi ri ol du ðu nu söy le yen MHK Baþ ka - ný Alp, ''Cü neyt i le bir lik te maç ta ku sur suz gö - rev ya pan 5 Türk ha ke mi mi zi de yü rek ten kut lu yo rum. Per for mans la rý sa de ce fut bol a i - le si ni de ðil tüm hal ký mý zý o nur lan dýr dý'' de di. 90 DA KÝ KA I ÝS TE DÝ ÐÝ GÝ BÝ BÝ TÝR DÝ Fut bol Fe de ras yo nu'nun in ter net si te si ne a çýk la ma da bu lu nan baþ kan Alp, Cü neyt Ça - kýr'ýn so ðuk kan lý ve o to ri ter tav rý i le 90 da ki - ka nýn al týn dan mü kem mel bir þe kil de kalk tý - ðý ný be lir te rek, ''To pun bu lun du ðu her böl ge - ye çok ya kýn ol du ðu gi bi her po zis yo nu da ya - kýn dan ta kip et ti. O yu na da ba þýn dan so nu na ka dar ha kim o la rak, is te di ði gi bi bi tir di. ö - ne ti mi sa ye sin de ne ken di si i le fut bol cu lar a - ra sýn da ne de fut bol cu la rýn ken di a ra sýn da bir ger gin lik, sür tüþ me ya þan ma dý'' i fa de si ni kul - lan dý. Tür ki ye'nin tur nu va da ol ma ma sý nýn o - luþ tur du ðu bu ruk lu ðu Cü neyt Ça kýr'ýn gi der - di ði ni sa vu nan Ze ke ri ya Alp, a çýk la ma sýn da, ''MHK o la rak tüm ça lýþ ma la rý mý zý 'bir de ðil bir den faz la Cü neyt Ça kýr' ol ma sý i çin ya pý yo - ruz. Çok o lum lu so nuç lar da a lý yo ruz. Bun - dan son ra ki bü yük or ga ni zas yon lar da Ça kýr i le bir lik te baþ ka ha kem le ri mi zin yer al ma sý en ö nem li a ma cý mýz'' söz le ri ne yer ver di. UK RA NA'DA GA LÝ BÝ ET COÞ KU SU Uk ray na-ýs veç ma çýn dan sonra Uk ray na lý lar, son dü dü ðün ar dýn dan bü yük coþ ku ya þa dý. Ha - kem Cü neyt Ça kýr'ýn yö net ti ði maç ta ev sa hi bi Uk ray na, Ýs veç i le baþ kent Ki ev de ki Mil li O lim - pi yat Sta dý'nda kar þý kar þý ya gel di. Stat dý þýn da ka lan Uk ray na lý ta raf tar lar ma çý Ki ev, Lviv, Har - kiv ve Do netsk te ye ni a çý lan 'ta raf tar böl ge le rin - de' iz le di. Ki ev O lim pi yat Sta dý, 50 bin ki þi ka pa - si te si nin çok üs tün de ta raf ta rý a ðýr la dý. Stat ve çev re sin de ki Uk ray na ta raf ta rý sa yý sý nýn 160 bi ni geç ti ði be lir til di. Lviv ve Har kiv de ki ta raf tar böl - ge le rin de i se Uk ray na - Ýs veç kar þý laþ ma sý sý ra - sýn da ki ta raf tar sa yý sý 70 bi nin ü ze ri ne çýk tý.baþ - kent Ki ev in her kö þe sin den Uk ray na slo gan la rý ve se vinç çýð lýk la rý yük se li yor. Ýtalya-Hýrvatistan maçýný Ýngiliz Howard Webb yönetecek. Hakemler açýklandý UKRANAve Polonya'nýn evsahipliðinde düzenlenen Avrupa Futbol Þampiyonasý'nda 4 maçýn daha hakemi belli oldu. (C) Grubu'nda 14 Haziran Perþembe günü Polonya'nýn Gdansk kentinde yapýlacak Ýspanya-Ýrlanda maçýný, Portekizli Pedro Proenca, Poznan kentindeki Ýtalya-Hýrvatistan maçýný ise Ýngiliz Howard Webb yönetecek. (D) Grubu'nda 15 Haziran Cuma günü Ukrayna'nýn baþkenti Kiev'de oynanacak Ýsveç-Ýngiltere karþýlaþmasýnýn hakemi ise Sloven Damir Skomina olacak. Donetsk'deki Ukrayna-Fransa maçýnda ise Hollandalý Bjorn Kuipers düdük çalacak. Euro 2012'de oynadýðý ilk maç ta Por te kiz'i 1-0 ye nen Al man ya 3 pu an la Da ni mar ka i le bir lik te bi rin ci sý ra da yer a lý yor. DANÝMARKA-PORTEKÝZ HOLLANDA-ALMANA UKRANA ve Po lon ya'nýn ev sa hip li ði yap tý ðý 2012 Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sý'nda, bu - gün (B) Gru bu'nda Da ni mar ka ve Por te kiz kar þý la þa cak. FI FA dün ya sý ra la ma sýn da 9. sý - ra da bu lu nan Da ni mar ka i le 10. sý ra da yer a - lan Por te kiz'in mü ca de le e de ce ði maç, TSÝ 19.00'da baþ la ya cak. Uk ray na'nýn Lviv ken - tin de ki Lviv A re na'da ya pý la cak ma çý, Ýs koç ha kem Cra ig Thom son yö ne te cek. Grup ta, ilk maç ta Por te kiz'i 1-0 ye nen Al man ya 3 pu an la Da ni mar ka i le bir lik te bi rin ci sý ra da yer a lý yor. Ýlk ma çýn da Da ni mar ka'ya 1-0 ye - ni len Hol lan da'nýn i se pu a ný bu lun mu yor. Uk ray na ve Po lon ya'nýn ev sa hip li ði yap tý ðý 2012 Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sý'nda, bu gün B Gru bu'nda Hol lan da i le Al man ya kar þý la þa - cak. FI FA dün ya sý ra la ma sýn da 4. sý ra da bu lu - nan Hol lan da i le 3. sý ra da yer a lan Al man - ya'nýn mü ca de le e de ce ði maç, TSÝ 21.45'de baþ la ya cak. Uk ray na'nýn Khar kiv ken tin de ki Me ta list Stad yum'da ya pý la cak ma çý, Ýs veç li ha kem Jo nas E riks son yö ne te cek. Grup ta, ilk maç ta Por te kiz'i 1-0 ye nen Al man ya 3 pu an la Da ni mar ka i le bir lik te bi rin ci sý ra da yer a lý - yor. Ýlk ma çýn da Da ni mar ka'ya 1-0 ye ni len Hol lan da'nýn i se pu a ný bu lun mu yor. Ýspanya sahadan þikâyet etti AV RU PA Fut bol Þam pi yo na sý'nda ilk ma çýn da (C) Gru bu'nda Ý tal ya i le 1-1 be ra be re ka lan Ýs pan ya'da fut bol cu lar sa ha ko þul la rýn dan þi ka yet çi. Ýs pan ya Fut bol Fe de ras yo nu yet ki li le ri, ta ký mýn son 2 ma - çý ný da Ý tal ya ma çý nýn oy nan dý ðý Gdansk'ta ki (Po - lon ya) A re na Sta dý'nda oy na ya ca ðý ný be lir te rek, sa ha ko nu sun da U E FA'ya þi ka yet te bu lu na cak la - rý ný bil dir di. Ýs pan yol fut bol cu lar, Ý tal ya ma çý nýn ar - dýn dan sa ha nýn i yi ol ma dý ðý ný söy le miþ ler di. Sa ha - nýn ýs lak ol ma ma sýn dan ya ký nan Fab re gas, ''Ay ný sa ha da oy na ya cak ol ma mýz ü zün tü ve ri ci'' de miþ - ti. Ýs pan ya Tek nik Di rek tö rü Vi cen te Del Bos qu e de sa ha nýn ku ru lu ðu nu e leþ tir miþ, bu nun ma çýn ka li - te si ni dü þür dü ðü nü söy le miþ ti. Po lon ya lý yet ki li ler, dün kü a çýk la ma la rýn da sa ha nýn çok i yi du rum da ol du ðu nu, nor mal de sa ha nýn i ki ta ký mýn o na yý a lý - na rak maç tan ön ce ýs la týl dý ðý ný, an cak Ý tal ya'nýn bu nun is te me di ði ni söy le di. TRT 1'DE BUGÜN DANÝMARKA - PORTEKÝZ HOLLANDA - ALMANA Trapattoni'den Chelsea taktiði AVRUPA Fut bol Þam pi yo na sý'nda (C) Gru bu'nda yer a lan Ýr lan da'nýn tek nik di rek tö rü Gi o van ni Tra - pat to ni (73), Ýs pan ya kar þý sýn da Þam pi yon lar Li - gi'nde Chel se a'nin sür pri zi ni yap mak is te dik le ri ni söy le di. Ý tal yan Tra pat to ni, ba sý na yap tý ðý a çýk la - ma da, ''Ýs pan yol la rýn çok tek nik ol du ðu nu bi li yo - ruz, an cak Þam pi yon lar Li gi fi na lin de Ba yern Mü - nih'in o yu nun kon tro lü nü e lin de tut tu ðu nu ve Chel se a'nin tek bir kor ner kul lan ma sý na rað men ku pa yý ka zan dý ðý ný ha týr lý yo rum. Fut bol bu'' de di. Ýs pan ya'nýn Ý tal ya i le 1-1 be ra be re kal dý ðý maç ta gol yol la rýn da et ki siz ol du ðu nu ve Ýr lan da kar þý sýn - da Fer nan do Tor res'e ilk 11'de yer ve re bi le ce ði ni söy le yen Tra pat to ni, ''Ýs pan ya, Tor res'i sant rfor oy na ta rak çý ka bi lir. Na sýl oy na ya cak la rý ný tah min e di yo rum, an cak siz le pay laþ ma ya ca ðým'' de di.

15 Filede Avrupa'da liderliðe yükseldik Voleybol (A) Milli Takýmý, CEV'de 3. ayak maçlarý sonunda grubunda 13 puan ve 3 maç fazlasýyla liderlik koltuðuna oturdu. AV RU PA Er kek ler Vo ley bol Li gi'nde mü ca de le e den (A) Mil li Ta kým, 3. a yak maç la rý so nun da 13 pu an ve 3 maç faz la sýy la li der li ðe yük sel di. Av ru pa Vo ley bol Kon fe de ras - yo nu (CEV) ta ra fýn dan or ga ni ze e di len lig de, (B) Gru - bu'nda yer a lan (A) Mil li Ta kým, Çek cum hu ri ye ti'nde ya pý - lan 3. a yak maç la rýn da Ro man ya'yý 3-0, Çek Cum hu ri ye - ti'ni i se 3-1 ye ner ken, A vus tur ya'ya 3-2 ye nil di. (A) Mil li ler, lig de ki 4. ve son a yak maç la rý ný Ha zi ran ta rih le rin de A vus tur ya'da ya pa cak. Son maç la rýn ar dýn dan grup ta ilk i - ki sý ra yý a lan ta kým lar fi nal e ta bý na yük se le cek. Beþiktaþ'ta Þeref Bey bugün anýlacak BE ÞÝK TAÞ Ku lü bü'nün fut bol þu be si ku ru cu su Þe - ref Bey, ve fa tý nýn 79. yýl dö nü mün de bu gün me za rý ba þýn da a ný la cak. Be þik taþ'ýn bü yük il gi gö ren ''FE - DA'' kam pan ya sý nýn da e sin kay na ðý o lan Þe ref Bey i çin, sa at 11.00'de Be þik taþ'ta ki ah ya E fen di Der - ga hý'nda ki kab ri ba þýn da an ma tö re ni dü zen le ne - cek. Si yah- be yaz lý ku lüp ten ya pý lan a çýk la ma da, an ma tö re nin de ku lüp baþ ka ný Fik ret Or man ve yö - ne tim ku ru lu ü ye le ri nin de yer a la ca ðý be lir til di. Eskiþehirsporlu Veysel Sarý: F.Bahçe ile para pazarlýðý yapmadým FE NER BAH Ç, bir yan dan yurt dý þýn da trans fer ça lýþ ma la - rý ný sür dü rür ken di ðer yan dan da yur ti çi trans fer ça lýþ ma - la rý na a ðýr lýk ver di. Ay kut Ko ca man'ýn be ðen di ði fut bol cu - lar a ra sýn da yer a lan Es ki þe hirs por'un ba þa rý lý or ta sa ha o - yun cu su Vey sel Sa rý i çin sa rý - la ci vert li yet ki li ler Es ki þe - hirs por'la bir kez da ha ma sa ya o tur - ma ya ha zýr la ný yor.ko nuy la il gi li o la - rak Rad yos por'a a çýk la ma ya pan Vey sel, "Trans fer sü re ci de vam e di - yor. So nu ca u laþ ma dý. Ben de si zin gi bi bir gö rüþ me o la ca ðý ný bi li yo rum. Ku lü büm Es ki þe hirs por'un uy gun gör dü ðü gi bi ka rar la rý mý a lý rým. Baþ - ka ný mýz ve yö ne ti ci le ri miz ne yön de ka rar ve rir ler se ben de o yön de ha re - Veysel Sarý ket e de rim. El bet te ki Fe ner bah çe gi bi bir ta ký mýn be ðen di ði bir fut bol cu oll mak ba na i yi his - set ti ri yor. An cak ben Es ki þe hirs por'un fut bol cu su yum. Trans fe rim le il gi li ge liþ me ler o la bi lir. Bu nu ö nü müz de ki 1 haf ta i çe ri sin de da ha net gö re bi li riz; a ma þu nu söy le me li - yim: ben as la Fe ner bah çe'yle gö rü þüp pa ra pa zar lý ðý yap - ma dým. Böy le bir gö rüþ me ol ma dý. Ku lüp ler an la þýr sa ben an cak o za man gö rüþ me ya pa bi li rim." de di. Keþan'da 7'den 70'e bisiklet þenliði KEÞAN Belediyesi ile Keþan Doða Çevre ve Kültür Derneði (DOÇEK) tarafýndan düzenlenen etkinliðe katýlanlar, bisikletin þehir içinde bir ulaþým aracý olarak kullanýlabileceðini göstermek istediklerini belirttiler. Keþan Saðlýk Meslek Lisesi önünde toplanan bisikletçiler,þehir içinden 2 kilometre uzaklýktaki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi ne kadar pedal çevirerek gittiler. Belediye Baþkaný Mehmet Özcan ile DOÇEK Baþkaný Hakan Eþme nin pedal çevirdiði etkinliðe 130 bisikletçi katýldý. Belediye Baþkaný Özcan, yaptýðý açýklamada, Keþan a bisikleti sevdirmeyi amaçladýklarýný ve etkinliði bu nedenle düzenlediklerini ifade ederek, "eni Keþan ýn yerleþim alanlarýnda bisiklet yollarý yapacaðýz. Bunun alt yapýsýný yapmak lazým. Modern kentlerde bisiklet hem spor, hem de ulaþým amaçlý olarak kullanýlýyor. Ulaþým amaçlý olarak da bedava bir ulaþým aracý. diye konuþtu. DOÇEK Baþkaný Eþme de kent içindeki ulaþýma bir çözüm olacaðýný düþünerek bunu düzenlediklerini ve bisikletin kent içinde de ulaþým aracý olarak kullanýlabileceðini göstermek istediklerine vurgu yaptýklarýný söyledi. 7 den 70 e bir çok bisikletçinin katýldýðý etkinliðe katýlanlarda bisikletin çok faydalý olduðunu, saðlýða ve ekonomik hayata katký saðladýðýný belirttiler. ÞAMPÝON OLDU: Beko Basketbol Ligi play-off final serisi 6. maçýnda Anadolu Efes'i yenen Beþiktaþ Milangaz, seride durumu 4-2 yaparak, sezonu þampiyonu oldu. Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda yapýlan ve BE KO Bas ket bol Li gi'nde 37 yýl son ra þam pi - yon lu ða u la þan Be þik taþ Mi lan gaz, bu se zon 3. ku pa sý ný ka zan dý. Bas ket bol þu be si o la rak bu se zon bü yük ba þa rý la ra im za a tan si yahbe yaz lý lar, ön ce Tür ki ye Ku pa sý'ný ar dýn dan da FI BA E u roc hal lan ge Ku pa sý'ný ka zan mýþ - tý. Be ko Bas ket bol Li gi play-off fi nal se ri sin de A na do lu E fes'e 4-2 üs tün lük ku ra rak þam pi - yon lu ða u la þan Be þik taþ Mi lan gaz, böy le ce bir se zon da 3 ku pa bir den kal dýr dý. Türk bas ket bol ta ri hin de da ha ön ce de E fes Pil sen, 1996 yý lýn da Ko raç Ku pa sý, lig þam pi yon lu ðu ve Tür ki ye Ku pa sý'ný ka zan mýþ tý. 37 IL SON RA ÞAM PÝ ON OL DU Be þik taþ Mi lan gaz, 37 yýl lýk þam pi yon luk has re ti ne son ver di. Si yah-be yaz lý lar, Ab di Ý - pek çi Sa lo nu'nda ya pý lan se ri nin 6. ma çýn da ra ki bi ni mað lup e de rek, se ri de du ru mu 4-2 yap tý ve 37 yýl son ra ta ri hin de ki 2. þam pi - yon lu ðu na u laþ tý. Be þik taþ, ilk þam pi yon lu ðu - nu se zo nun da 57 pu a ný bu lu nan Ga - SPOR la ta sa ray'ýn ö nün de 60 pu an la li gi ilk sý ra da ta - mam la ya rak ka zan mýþ tý. Si yah-be yaz lý lar, ay - rý ca se zo nun dan be ri uy gu la nan play-off sis te min de ilk kez þam pi yon ol du. ER GÝN A TA MAN ÇOK MUT LU Be þik taþ Mi lan gaz An ter nö rü Er gin A ta - man, çok zor bir se zon ge çir dik le ri ni be lir te - rek, ''Tüm ta ký mý mý kut lu yo rum. Ý na nýl maz bir mü ca de le or ta ya koy du lar se zon bo yun - ca. ü rek le ri ni or ta ya koy du lar. Hem Be þik - taþ'ýn ta ri hi ne hem de Türk bas ket bol ta ri hi - ne geç tik. Mil yon lar ca Be þik taþ lý þu an da bay rak la rýn a lýp bu bay ra mý kut la ya bi lir. Bu ta kým ta ri he geç ti. Se zo nu 3 ku pay la ta mam - la dý. Þim di gö nül ra hat lý ðýy la di yo rum ki; bu - gün tüm Be þik taþ lý la rýn bay ra mý. Bay rak la rý - ný zý a lýn ve kut la yýn'' i fa de le ri ni kul lan dý. MAD DÝ KRÝZ VAR SA BEN O KUM A ta man, yö ne tim ta ra fýn dan ye ni se zon plan la ma sý nýn bir an ön ce ya pýl ma sý ný is te - di. ''Ge le cek yýl bu ta ký mýn ko run ma sý is te - çekiþmeli geçen karþýlaþmadan galip ayrýlan siyah-beyazlýlar, þampiyonluða ulaþtý. Karþýlaþmanýn bitimiyle teknik heyet, oyuncular ve taraftarlar, 37 yýl sonra gelen þampiyonluðu doyasýya kutladý. FOTOÐRAF: A.A 37 ILLIK HASRET MUTLU SONLA BÝTTÝ BEÞÝKTAÞ MÝLANGAZ BASKETBOLDA SEZONU 3 KUPA ÝLE KAPATTI. ni yor sa, ya rýn dan i ti ba ren çað rýl ma mýz ve plan la rýn gös te ril me si la zým'' di yen A ta - man, þun la rý söy le di: ''Ben bu ra da mut lu - yum a ma sý ra on lar da. U ma rým ký sa sü re i - çe ri sin de her þey net le þir. Mad di kriz ler le uð ra þan Be þik taþ o lur sa, ben ol mam. Ben Be þik taþ'ta kal mak is ti yo rum a ma top ar týk ye ni baþ ka ný mýz da ve yö ne ti mi miz de.'' HAWKÝNS: ALLAH'A ÞÜKÜRLER OLSUN Be þik taþ Mi lan gaz'ýn et ki li i sim le rin den Da vid Haw kins, ''Bu ba þa rý yý ya ka la dý ðý mýz i çin Al lah'a þü kür ler ol sun. Ta kým da ki her - kes le gu rur du yu yo rum. Çok i yi bir ho ca mýz var. Ý yi gün de, kö tü gün de ta raf ta rý mýz hep ya ný mýz day dý. Bu ba þa rý lar on la ra ar ma ðan ol sun'' di ye ko nuþ tu. Car los Ar ro yo da ''Ger çek ten bu ta ký mýn par ça sý ol du ðum i çin gu rur du yu yo rum. Böy le o la ca ðý ný ha yal et - me miþ tim. Þam pi yon lu ða ya ký þýr þe kil de oy - na dýk ve a dým a dým he de fe gi dip, a ma cý mý - za ulaþtýk'' dedi. Fatih Doyuran / Ýstanbul ATAMAN TRÝBÜNLERE KOÞTU: Beþiktaþ Milangaz Baþantrenörü Ergin Ataman, maçýn bitiþ düdüðüyle iki elini havaya kaldýrarak, saha ortasýna koþtu. Oyuncularla sahada þampiyonluðu kutlayan Ataman, daha sonra taraftarlarýn olduðu tribüne doðru gidip, eliyle 3 iþareti yaparak ''3 kupa, 3 kupa'' diye baðýrdý. Beþiktaþlý taraftarlar da ''Oley, oley Ergin Ataman, Beþiktaþ'ýn çocuðu Ergin Ataman'' diye tezahürat yaptý. Rekor Anadolu Efes'te n13 kez þam pi yon luk se - vin ci ya þa yan ve bu se zon A na do lu E fes a dýy la mü ca - de le e den E fes Pil sen, lig ta - ri hin de en faz la mut lu so na u la þan ta kým ol du. Bas ket - bol þu be si ni yýl lar ön ce ka - pa tan Ec za cý ba þý i se A na do - lu E fes'in ar dýn dan 8 þam pi - yon luk la i kin ci sý ra da bu lu - nu yor. Ec za cý ba þý'ndan son - ra 5'er þam pi yon luk la Fe ner - bah çe Ül ker ve Ý TÜ, 4'er þam pi yon luk la da Ül kers por i le Ga la ta sa ray ge li yor. Bank Asya'da tüm giderleri Federasyon karþýlayacak 15 TÜRKÝE Fut bol Fe de ras yo nu (TFF) Ýc ra Ku ru lu ü - ye si A rif Ko þar, '' se zo nun dan i ti ba ren Bank As ya 1. Lig'de ki ta kým la rýn u çak, o tel, ye me iç me gi bi tüm dep las man gi der le ri ni de biz kar þý la - ya ca ðýz'' de di. A rif Ko þar, Kor don O tel'de dü zen le - di ði ba sýn top lan tý sýn da, gö re ve gel dik ten son ra pro fes yo nel ku rul o la rak ça lýþ ma la ra he men baþ la - dýk la rý ný ve lig ler de ki ta kým la rýn baþ kan la rýy la bir a - ra ya gel dik le ri ni söy le di. Ku rul o la rak, bu lig ler den tem sil ci ler seç tik le ri ni ve 18 ki þiy le ça lýþ ma la rý sür - dür dük le ri ni kay de den Ko þar, da ha ön ce de ta kým - lar la bir a ra ya gel dik le ri ni, i ki gün bo yun ca da E ge Böl ge si'nde ki ta kým lar la gö rüþ me ler ya pa cak la rý ný kay det ti. Ko þar, ku lüp le rin e ko no mik sý kýn tý lar çek - ti ði ni, bu ne den le ku lüp le rin ge lir dü ze yi ni yük selt - mek zo run da ol duk la rý ný be lir te rek, þöy le ko nuþ tu: HER KULÜBE 5'ER MÝLON LÝRA ÝSÝM HAKKI ''Ge li rin de e hil el le re git me si i çin ge rek li þey le ri yap ma mýz la zým se zo nun dan i ti ba ren 2. ve 3. Lig'de ki e kip le re lig ba þý na 5'er mil yon li ra i - sim hak ký ve re ce ðiz. Ku lüp ler, se zon baþ la ma dan a la cak la rý Spor To to ve TFF ge lir le ri dý þýn da bu ge - li re de sa hip o la cak. Bu gü ne ka dar 2. ve 3. Lig e kip - le ri nin dep las man gi der le ri ni biz kar þý lý yor duk. 2012_2013 se zo nun dan i ti ba ren Bank As ya 1. Lig'de ki ta kým la rýn u çak, o tel, ye me iç me gi bi tüm dep las man gi der le ri ni de biz kar þý la ya ca ðýz. Bi zim kur du ðu muz þir ket, ta ký mýn dep las man da ki her tür lü ih ti ya cý ný kar þý la ya cak. Ku lüp ler de dep las - ma na se ya hat e der miþ gi bi gi de cek. Bu ko nu da spon sor o la rak Di gi turk i le söz leþ me mi zi im za la - dýk. Bu kay nak ku lüp le re gö ðüs rek la mý, stat rek la - mý ve ya baþ ka bir þe kil de o la bi lir. Bu nu ku lüp le rin men fa a ti ne gö re be lir le ye ce ðiz. Ku lü bün çok i yi gö ðüs rek la mý var sa ben o nu en gel le ye mem.'' TFF Futbol Geliþim Direktörü Tolunay Kafkas. Akademi Liglerde genç yetenekler sivriliyor TFF Futbol Geliþim Direktörü Tolunay Kafkas, Coca-Cola Akademi Ligleri'nin Türkiye Futbol Federasyonu'nun genç oyuncu geliþimi ile ilgili en kapsamlý programý olduðunu belirterek, beþ farklý yaþ kategorisinde düzenlenen bu liglerde forma giyen gençlerin, Türk futbolunun yarýnlarýnda önemli roller üstleneceðini kaydetti. Futbol Federasyonu'nun internet sitesine açýklamalarda bulunan Kafkas, 4 yýldýr düzenli gerçekleþtirilen Coca-Cola Akademi Ligleri sayesinde yetenekli oyunculara taktiksel, fiziksel ve mental olarak birlikte geliþecekleri bir rekabet ortamý saðlandýðýný belirtti. Coca-Cola Akademi Ligleri'nin genç milli takýmlarý için en büyük kaynak konumuna geldiðinin altýný çizen Kafkas, bu verinin programýn amacýna ulaþtýðýný gösterdiðini vurguladý. AKADEMÝ LÝG'DEN SÜPER LÝG'E GEÇTÝLER Ýlk günden bu yana projenin baþýnda olan TFF Elit Futbolcu Geliþim Müdürü Cezmi Turhan da, Coca-Cola Akademi Ligleri'ne katýlan kulüplerin, genç oyuncu geliþimi alanýnda saðladýðý ilerlemenin diðer kulüpleri de organizasyonda yer almak için gerekli tesis, eðitmen kalitesi gibi kriterleri saðlamaya ittiðini, bu durumun da ülke futbolunun geliþimine olumlu yansýdýðýný kaydetti. Cezmi Turhan, özel eðitim programlarýyla desteklenen Coca-Cola Akademi Ligleri'nde forma giyen oyuncularýn Spor Toto Süper Lig ve Bank Asya 1.Lig'de oynamaya baþlamalarýndan dolayý büyük mutluluk duyduklarýný da belirtti.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN ÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR HABERLER No bel pa ra ö dü lü a zal týl dý n DÜN A NIN en pres tij li ö dü lü o la rak ka bul e di len ve her yýl 5 ay rý dal da No bel ma dal ya sý i le ve ri len pa ra ö dü lün de bu yýl dan i ti ba ren yüz de 20 o ra nýn da in di ri me gi dil di ði a çýk lan dý. No bel Vak fý ndan ya pý lan a çýk la ma da, her yýl 5 ay rý dal da ve ri len 10 mil yon Ýs veç kro nu (1 mil yon 120 bin av ro) de ðe rin de ki pa ra ö dü lü nün, bu yýl dan i ti ba ren, yüz de 20 o ra nýn da a zal tý la rak, 8 mil yon Ýs veç kro nu na (yak la þýk 900 bin av ro) in di ril di ði bil di ril di. Ýn di ri me sebep o la rak, No bel Vak fý nýn büt çe sin de ki ge lir le rin a zal ma sý gös te ril di. Stockholm / aa Don du ru cu bo zu lun ca... n ABD NÝN Har vard Ü ni ver si te si nde o tizm li ki þi le rin be yin le rin den a lý nan ör nek ler le o luþ tu ru lan dün ya nýn en bü yük be yin do ku su ko lek si yo nu, tek nik bir a rý za dolayýsýyla bü yük za rar gör dü. McLe an Has ta ne si yet ki li le ri, ko lek si yo nun sak lan dý ðý bö lüm de ki don du ru cu nun Ma yýs so nun da bo zul ma sý so nu cu 150 ör ne ðin çö zü lüp çü rü dü ðü nü söy le di. Har vard Be yin Do ku su A raþ týr ma Mer ke zi Mü dü rü Fran ci ne Be nes, pa ha bi çi le mez o la rak ni te le di ði ko lek si yo nun za rar gör me si nin bü yük bir ta lih siz lik ol du ðu nu be lirt ti. A u tism Spe aks ad lý a raþ týr ma ku ru lu þu na a it ko lek si yon, o tizm le il gi li ça lýþ ma lar da kul la ný lý yor du. Belmont / aa Þehir meydanýnda bulunan ve ta ri hî e ser ler kap sa mýn da ko ru ma al týn da bu lu nan Mus ta fa Çe le bi Ca mi i nin yý ký lýp ye ri ne fark lý bir mi ma riy le ye ni bir ca mi in þa e dil me si ni is te yen Stru ga Müf tü sü Fe rat Po li si gö re vden alýndý. OSMANLI CAMÝÝNÝ neredeyse yýkýyorlardý MA KE DON A'NIN STRU GA ÞEHRÝN DE, OS MAN LI Ö NE TÝ MÝ DÖ NE MÝN DEN KA LAN 4 A SIR LIK MUS TA FA ÇE LE BÝ CA MÝÝ STUR GA MÜF TÜ SÜ TARAFINDAN NEREDESE IKTIRILIORDU. MA KE DON A NIN Stru ga þehrin de, Os man lý yö ne ti mi dö ne min den ka lan 4 a sýr lýk Mus ta fa Çe le bi Ca mii nin yý ký mý ný baþ la tan Stur ga Müf tü sü Fe rat Po li si, tep ki ler ü ze ri ne gö rev den a lý nýr ken yý kým iþ le mi de dur du rul du. Þehir mey da nýn da bu lu nan ve ta ri hî e ser ler kap sa mýn da ko ru ma al týn da bu lu nan Mus ta fa Çe le bi Ca mi i nin yý ký lýp ye ri ne fark lý bir mi ma riy le ye ni bir ca mi in þa e dil me si ni is te yen Stru ga Müf tü sü Fe rat Po li si gö re vin den a lý nýr ken, ca mi nin yý kým iþ le mi de dur du rul du. Ca mi nin ya kým iþ lem le ri ne baþ lan ma sýn dan son ra Ma ke don ba sý nýn dan ve top lu mun pek çok ke si min den tep ki a lan Po li si ye, Tür ki ye nin Üs küp Bü yü kel çi si Gü rol Sök men sü er de sert tep ki gös ter miþ ti. Sök men sü er, Ma ke don ya Ýs lâm Bir li ði nin ca mi yý ký mý na gös te ri len tep ki le ri gör mez lik ten gel me si ni e leþ tir miþ ve Os man lý dö ne min de ka lan 4 a sýr lýk ca mi nin yý ký mý nýn der hal dur du rul ma sý çað rý sýn da bu lun muþ tu. Üsküp / aa TÜRKÝE BÜÜKELÇÝLÝÐÝNE TEÞEKKÜR MA KE DON A DA gün lük Dnev nik ga ze te si nin ya zar la rýn dan Bran ko Gor cevs ki ya zý sýn da, Os man lý ca mi le ri nin ta ri hî de ðe ri ne vur gu ya pa rak, Ma ke don ya Ýs lâm Bir li ði, Os man lý yö - ne ti mi dö ne min den ka lan de ðer li di ni e ser le rin bir va ri si o la rak, bu de ðer le ri na sýl ko ru ma sý ge rek ti ði ni man tý ðý ný kul la na rak dü þün me li dir de di. Bu ta ri hî ya pý la rýn top lum i çin çok de - ðer li ol du ðu na i þa ret e den Gor cevs ki, Mus ta fa Çe le bi Ca mi i ni yý kým dan kur ta ran ki þi o la rak ni te le di ði Tür ki ye nin Üs küp Bü yü kel çi si Sök men sü er e de te þek kür et ti. Ma ke don ya Bi lim ve Sa nat lar A ka de mi si nde (MA NU) gö rev li Türk a sýl lý bi li m a da mý Dr. Nu man A ru çi de, Ma - ke don ya Ýs lâm Bir li ði i le Ma ke don a ka de mis yen le re çað rý da bu lu na rak, Tür ki ye i le i liþ ki le re ver dik le ri ö ne me pa ra lel o la rak Os man lý dö ne mi e ser le ri ne sa hip çýk ma la rý ný is te di. Japonlarýn keþfettiði galaksi milyar ýþýk yýl uzaklýktaymýþ. Ja pon bi lim a dam la rý: En es ki ga lak si yi gör dük n HA WAÝÝ DE KÝ te les kop la rý kul la nan bir grup Ja pon bi lim a da mý, en es ki ga lak si yi gör dük le ri ni i le ri sür dü. Ja pon e kip, As troph ysi cal Jo ur nal der gi si nin ge le cek sa yý sýn da ya yým la na cak a raþ týr ma da, keþ fet tik le ri ga lak si nin 12,91 mil yar ý þýk yý lý ön ce o luþ tu ðu nu he sap la dý. Koz mo lo ji ve ga lak si o lu þu mu a la nýn da ö nem li bir uz man o la rak bi li nen Ca li for ni a Tek no lo ji Ens ti tü sü nden Ric hard El lis, Ja pon e ki bin her ke sin ka bul e de ce ði tek nik ler kul la na rak yap tý ðý ça lýþ ma nýn di ðer en es ki ga lak si keþ fi id di a la rý na o ran la son de re ce ik na e di ci ol du ðu nu söy le di yý lýn da NA SA nýn Hubb le te les ko pu nu kul la nan Fran sýz e kip, 13,1 mil yar ý þýk yý lý ön ce o luþ muþ bir ga lak si keþ fet tik le ri ni ö ne sür müþ tü de Ca li for ni a dan bir e kip de 13,2 mil yar ý þýk yý lý ön ce or ta ya çýk mýþ bir ga lak si yi göz lem le dik le ri ni id di a et miþ ti. Fran sýz ve A me ri kan e kip le rin bul gu la rý, Na tu re der gi sin de ya yým lan mýþ tý. Honolulu / aa Kü für lü ko nu þa na pa ra ce za sý n ABD DE bir ka sa ba da top lum i çin de küf re den le re pa ra ce za sý ke si le cek. Mas sac hu setts e ya le ti nin Bos ton þehri dý þýn da ki Midd le bo ro ugh ka sa ba sý nýn sa kin le ri, top lum i çin de küf re den le re 20 do lar (yak la þýk 37 TL) pa ra ce za sý ke sil me si ni ka bul et ti. et ki li ler, küf re den le re pa ra ce za sý ve ril me si nin a ma cý nýn, gün lük ve ö zel ko nuþ ma la ra san sür ge tir mek de ðil, er gen ler ve ye tiþ kin le rin ka sa ba nýn mer ke zin de ya da park lar da ses li ve kü für lü ko nuþ ma la rý ný ön le mek ol du ðu nu be lirt ti. Middleborough / aa EPDK'nýn verdiði lisansý Danýþtaþ 13. dairesi iptal etti. Mil lî par ka ya pý la cak ba raj ve 2 HES e ip tal DA NIÞ TA 13. Da i re si nin, Tun ce li Mun zur Va di si ne ya pýl ma sý plan la nan 1 ba raj ve 2 Hid ro e lek trik San tra li (HES) i çin E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu nun (EPDK) bir fir ma ya ver di ði e lekt rik ü re tim li san sý nýn ip ta li ni ka rar laþ týr dý ðý bil di ril di. Tun ce li Ba ro su a vu kat la rýn dan Ba rýþ ýl dý rým, Ba kan lar Ku ru lu ka ra rýy la 1971 yý lýn da mil lî park o la rak i lân e di len Mun zur Va di si nin, Tun ce li ve ül ke a çý sýn dan ö ne mi ne dik ka ti çek ti. Va di de 4 ba raj ve 5 HES ya pýl ma sý plan lan dý ðý ný i fa de e den ýl dý rým, bu kap sam da EPDK nýn 1 ba raj ve 2 HES i çin bir fir ma ya 28 O cak 2010 ta ri hin de ver di ði ü re tim li - Ba rýþ ýl dý rým san sý nýn yü rüt me si nin dur du rul ma sý ve ip ta li a ma cýy la 22 Mart 2010 da Da nýþ tay da dâ vâ aç tý ðý ný hatýrlat tý. Da nýþ tay ýn ver di ði ka rar ne ti ce sin de, ba ra jýn ve HES le rin ya pý mý nýn dur du rul du ðu nu ha týr la tan ýl dý rým, Da nýþ tay Ý da rî Dâ vâ Da i re le ri Ku ru lu nun bah se ko nu ba ra jýn ve HES le rin in þa sý i çin mut lak su ret te Çev re sel Et ki De ðer len dir me si (ÇED) sü re ci nin iþ le til me si ge - rek ti ði ne ka rar ver di ði ni i fa de e de rek, Da nýþ tay Ý da rî Dâ vâ Da i re le ri Ku ru lu nun ka ra rý Mun zur Va di si nde ya pý mý ka rar laþ tý rý lan di ðer ba raj ve HES ler i çin de ÇED yö nün den em sal ni te lik te bir ka rar dý de di. Tunceli / aa Apple, kendi üç boyutlu haritalandýrma yazýlýmýný kullanacak. App le, Go og le Maps ten vaz ge çi yor n APP LE, ha ri ta ya zý lý mý Go og le Maps ten vaz ge çi yor. App le þir ke ti, ABD nin San Fran cis co ken tin de ya pý lan yýl lýk kon fe ran sýn da son iþ le tim sis te mi i OS6 yý ta nýt tý. ip ho ne, i Pad ve i Pod To uch lar da mev cut ye ni sis tem de Go og le Maps ya zý lý mý yer al ma ya cak. Þir ket bu nun ye ri ne ken di üç bo yut lu ha ri ta lan dýr ma ya zý lý mý ný kul la na cak. a zý lým ve uy gu la ma a la nýn da App le ýn en bü yük ra ki bi Go og le, ge çen haf ta i çin de 3D ha ri ta prog ra mý Go og le I ma gery yi sun muþ tu. App le yö ne ti ci si Tim Co ok, da ha da ge liþ ti ri len i OS ya zý lý mý nýn son ba har da her ke sin kul la ný mý na su nu la ca ðý ný be lirt ti. Þir ket, yýl lýk kon fe ran sýn da ay rý ca Mac bo ok Pro ve Mac bo ok A ir le rin ge liþ ti ril miþ mo del le ri ni de a çýk la dý. San Fran cis co / a a Köf te ci Ra miz den doð du ðu top rak lara Fen Li se si n 83 IL DIR bir kla sik o lan Ma ni sa nýn Ak hi sar il çe si nin ün lü mar ka sý Köf te ci Ra miz den, ken di top rak la rý na in þa e de ce ði 14 ders lik li Fen Li se si pro to ko lü dü zen le nen tö ren le im za lan dý. Ma ni sa nýn Ak hi sar Ýl çe si nden do ðup u lu sal bir mar ka o lan Köf te ci Ra miz in Ak hisar da yap tý ra ca ðý 14 ders lik li Fen Li se si nin pro to ko lü Ak hi sar Be le di ye si nde dü zen le nen tö ren le im za lan dý. Dü zen le nen tö re ne Ma ni sa Va li si Ha lil Ýb ra him Da þöz, Ak hi sar Be le di ye Baþ ka ný Sa lih Hýz lý, Ak hi sar Kay ma ka mý Ka mil Kö ten, Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dü rü Sü ley man Mer mer ve Taþ kýn lar a i le sin den Bü lent, Bi rol ve Bir tan Taþ kýn lar ka týl dý. Ým za la nan pro to ko le gö re ya pý la cak o kul Ma ci de Ra miz Taþ ký ran a dý ný ta þý ya cak. Ýs tan bul / e ni As ya

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı