CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR"

Transkript

1 CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr HÜKÜMETTE Bü lent A rýnç ÜZDE 118 LÝK ARTIÞ VAR Kar þý lýk sýz çek i ki ye kat lan dý u Ge çen yý lýn Ma yýs a yý na gö re kar þý lýk sýz çek sa yý sýn da yüz de 117,9 luk ar týþ kay de dil di. Ge çen yýl bu ay da kar þý lýk sýz çek sa yý sý 38 bin 117 a det o la rak ger çek leþ miþ ti. Bu a ra da, kar þý lýk sýz çek sa yý sý Ma yýs a yýn da bir ön ce ki a ya gö re yüz de 34,2 o ra nýn da ar ta rak 83 bin 80 a de de yük sel di.nha be ri say fa 10 da Kre di borç la rý yüz de 40 art tý utü ke ti ci le rin kre di ve kar t borç la rý top la mý son bir yýl da yüz de 39.3 o ra nýn da, 19.7 mil yar tu ta rýn da ar týþ la 238 mil yar 409 mil yon TL dü ze yi ne u laþ tý. n10 da ÖM SIKINTISI ARINÇ, ERDOÐAN IN SAVCILARA HADDÝNDEN FAZLA ETKÝ VERÝOR DEDIÐI CMK 250. MADDE ÝLE ÝLGÝLÝ BÝR TASLAK VEA TASARININ BULUNMADIÐINI AÇIKLADI. ARINÇ: BAÞBAKAN KÝÞÝSEL GÖRÜÞLERÝNÝ ÝFADE ETTÝ u4. yar gý pa ke tin de Ö zel et ki li A ðýr Ce za Mah ke me le ri nin yet ki le ri ni dü zen le yen CMK 250, 251 ve 252. mad de le rin deðiþtirilmesine da ir bir tas lak ve ya ta sa rý nýn bu lun ma dý ðý ný be lir ten Baþ ba kan ar dým cý sý ve Hü kü met Söz cü sü Bü lent A rýnç'ýn, Baþ ba ka nýn ve ba zý Ba kan la rýn ko nuy la il gi li de ðer len dir me le ri ni Ki þi sel gö rüþ le ri ni i fa de et ti ler þek lin de yo rum la ma sý dikkat çekti. ERDOÐAN: MÝT'Ý ÝFADEE ÇAÐIRAN ARGI ÇÝZMEÝ AÞTI u Baþba kan Er do ðan ge çen haf ta 250. mad de i çin Had din den faz la bir yet ki a la ný do ðu ru yor ve a de ta 'Biz dev let i çin de dev le tiz' ha va sý na bu i þi so ku yor de miþ; KCK sav cý la rý nýn MÝT Müs te þa rý ný i fa de ye ça ðýr ma la rý na tep ki si ni ar gý yü rüt me nin a la ný na gir di, dev le tin iþ le yi þi ne ço mak sok tu, i yi ce çiz me yi aþ tý, müs te þa rý mý de ðil, a la cak san be ni al gi bi söz ler le bir kez da ha di le ge tir miþ ti. nha be ri say fa 8 de 27 ILDIR DIÞARDALAR 250 bin Filistinli kendi ülkelerine sokulmadý uýþ gal ci Ýs ra il yö ne ti mi, 1967 i le Fi lis tin ö ne ti minin ku rul du ðu 1994 yýl la rý a ra sýn da a i le le ri ne des tek sað la mak a ma cýy la ça lýþ mak ya da e ði tim gi bi ge rek çe ler le Gaz ze den yurt dý þý na gi den 100 bin ki þi i le Ba tý Þe ri a dan çý kan 140 bin ki þi nin dö nü þü ne i zin ve rmedi. nha be ri say fa 7 de ISSN Ýslâm dünyasýnýn derdi nfaruk ÇAKIR IN AZISI SAFA 8 DE FATÝH'TEN UÐURLANACAK Sabri Ülker vefat etti ucum hu ri ye tin ilk ku þak sa na yi ci le rin den, Tür ki ye nin ön cü gi ri þim ci le rin den, Ül ker Gru bu nun ku ru cu su Sab ri Ül ker, 92 ya þýn da ve fat et ti. aþ lý lý ða bað lý se bep ler le ve fat et ti ði bil di ri len Sab ri Ül ker in ce na ze si bu gün Fa tih Ca mi in de öð le na ma zý ný mü te a ki ben ký lý na cak na ma zýn ar dýn dan top ra ða ve ri le cek. nha be ri say fa 8 de Köprülerde üç ay boyunca bakým var, trafiðe dikkat u18 Ha zi ran dan i ti ba ren FSM ve Ha liç Köp rü le rin de 17 Ey lül e ka dar ba kým ya pý la cak. FSM i ki yön de 3 þe rit ka pa tý la cak. n6 da 6 K Ý Þ Ý Ö L D Ü, 4 4 K Ý Þ Ý A R A L A N D I Kütahya da trafik faciasý ukütahya da bir yolcu otobüsünün, yolun kenarýndaki aðaçlara çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 6 kiþi öldü 44 kiþi yaralandý. Ýlk belirlemelere göre öldüðü sanýlan bir kiþi de hastanede yapýlan kalp masajýyla hayata döndürüldü. nha be ri say fa 6 da Küfürlü konuþan 20 dolar para cezasý ödeyecek uabd nin Midd le bo ro ugh ka sa ba sýn da top lum i çin de küf re den ler 20 do lar (yak la þýk 37 TL) pa ra ce za sý ö de ye cek. nha be ri say fa 16 da Manisa da baþörtülü öðrenciye hakaret iddiasý u Ma ni sa da Meh met Þa fak, 8. sý nýf öð ren ci si ký zýnýn kar ne gü nü ba zý öð ret men le rin ha ka re ti ne ma ruz kal dý ðý ge rek çe siy le þi kâ yet çi ol du. n8 de ÞÝMDÝ DE ÖM KRÝZÝ nkâzim GÜLEÇÜZ ÜN AZISI SAFA 3 TE FO TOÐ RAF: A A BAÞBAKAN ERDOÐAN: ÖM ler kaldýrýlabilir ubaþ ba kan Er do ðan, "250. mad de de sý kýn tý var, A da let Ba kan lý ðý bir ça lýþ ma ya pý yor, 3. ve 4. yar gý pa ke tin de de ði þik lik söz ko nu su de ðil, fa kat ÖM'le rin kal dý rýl ma sý söz ko nu su o la bi lir" de di. n8 de AKP LÝ ÇELÝK TEN ARINÇ A Taslak yok, çalýþma var uakp Ge nel Baþ kan ar dým cý sý Ö mer Çe lik, A rýnç ýn ÖM i le il gi li bir ta sa rý ol ma dý ðý na i liþ kin a çýk la ma sý ný yo rum lar ken, Ta sa rý ve tas lak yok de nil di, a ma ça lýþ ma lar sü rü yor de di. nha be ri 8 de ÇATIÞMA VE MAIN PATLAMASI 3 þe hit da ha uþýr nak ta a ra zi ye dö þe nen ma yý nýn pat la ma sý so nu cu bir ge çi ci köy ko ru cu su þe hit ol du, bir ko ru cu da ya ra lan dý. Ö te yan dan, Bey tüþ þe bap ve Çukurca'da gü ven lik güç le riy le te rö rist ler a ra sýn da çý kan ça týþ malar da da, iki uz man ça vuþ þe hit ol du. nha be ri say fa 9 da

2 2 LÂ HÝ KA Â E T De ki: Karanýn ve denizin karanlýklarýndan sizi kurtaran kimdir? Siz açýkça ve gizlice O'na yalvarýp Bizi bundan kurtarýrsan, muhakkak biz þükredenlerden oluruz dersiniz. En âm Sûresi: 63 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Kul, Allah korkusundan dolayý ürperdiðinde, kuruyan aðaç yapraklarý döküldüðü gibi günahlarý dökülür. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 274 / Ha di s-i Þe rif Me â li Üç aylarda Risâle-i Nur ile meþgul olmak Nurun hizmeti, hem maiþet, hem rahat-ý kalbe bereketleriyle yardým ettiði gibi, ibadet-i tefekkürî nev inden olmasý cihetiyle, mübarek aylarýn sevaplarýna büyük yardýmý olur. B u þu hur-u se la se, i ba det hay si ye tiy - le bir de re ce Nur la rýn ki ta be ti ne fü tur ve re bi lir di yen le re be yan e de - riz ki: Bi lâ kis, yaz ma ya þevk ve rir ve ver mek ge rek tir. Çün kü Nu run hiz me ti, hem ma i þet, hem ra hat-ý kal be be re ket le riy le yar dým et ti ði gi bi, i ba det-i te fek kü rî nev in den ol ma sý ci he tiy le, mü ba rek ay la rýn se vap la rý na bü yük yar dý mý o lur. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 146, (ye ni tan zim, s. 288) Bu þu hûr-u se lâ se çok kýy met tar dýr; ley le-i Kad rin sýr rýy la sek sen se ne bir öm rü ka zan dý - ra cak bir va kit te, en i yi, en ef dal þey ler le meþ - gul ol mak lâ zým ge li yor. Ýn þa al lah, Kur ân a a it me sâ il le iþ ti gal, bir ne vî mâ ne vî mü te fek ki ra ne Kur ân o ku mak hük mün de dir. Hem i ba det, hem i lim, hem ma ri fet, hem te fek kür, hem ký - ra at-i Kur ân mâ nâ la rý ri sâ le le rin is tin sah ve mü ta lâ a la rýn da var dýr i ti ka dýn da yýz. Bar la Lâ hi ka sý, s. 176, (ye ni tan zim, s. 529) Söz ler na mýn da ki en vâr-ý Kur â ni ye i se, en mü him i ba det o lan i ba det-i te fek kü ri ye nev in - den dir. Þu za man da en mü him va zi fe, i ma na hiz met tir. Ý man sa â det-i e be di ye nin a nah ta rý dýr. Bar la Lâ hi ka sý, s. 173, (ye ni tan zim, s. 524) Ý ki üç gün ev vel, ir mi Ý kin ci Söz tas hih e di lir - ken din le dim. Gör düm ki, i çin de hem kül lî zi kir, hem ge niþ fi kir, hem kes ret li teh lil, hem kuv vet li i mân der si, hem gaf let siz hu zur, hem kud sî hik - met, hem yük sek bir i ba det-i te fek kü ri ye gi bi nur - lar var. Bir ký sým þa kirt le rin i ba det ni ye tiy le ri sâ le - le ri, ya yaz mak ve ya o ku mak ve ya din le mek li ðin hik me ti ni bil dim. Bâ re kâl lah de dim, hak ver dim. Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 194, (ye ni tan zim, s. 362) Mah þer de u le ma-i ha ki ka tin sarf et tik le ri mü rek kep þe hid le rin ka nýy la mu vâ ze ne e di lir, o kýy met te o lur. Bid a la rýn ve da lâ let le rin is ti lâ sý za ma nýn da Sün - net-i Se niy ye ye ve ha ki kat-i Kur â ni ye ye te mes sük e dip hiz met e den, yüz þe hid se va bý ný ka za na bi lir. Bu i ki ha dis-i þe rif ten a lý nan bir il ham la, Ri - sâ le-i Nur u yaz ma nýn dün ye vî ve uh re vî pek çok fay da la rýn dan, Ri sa le-i Nur da be yan e di - len ve þa kirt le ri nin tec rü be le riy le tas dik e di len yal nýz bir kaç ta ne si ni be yan e di yo ruz. Beþ tür lü i ba det: 1- En mü him bir mü ca he de o lan ehl-i da la - le te kar þý ma nen mü ca he de et mek tir. 2- Üs ta dý na neþr-i ha ki kat ci he tin de yar dým su re tiy le hiz met et mek tir. 3- Müs lü man la ra i mân ci he tin de hiz met et mek tir. 4- Ka lem le il mi tah sil et mek tir. 5- Ba zan bir sa a ti bir se ne i ba det hük mü ne ge çen, te fek kü ri o lan bir i ba de ti yap mak týr. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 165, (ye ni tan zim, s. 328) LÛ GAT ÇE: þu hûr-u se lâ se: Mübarek üç ay lar. ley le-i Kadr: Ka dir ge ce si. me sâ il: Me se le ler. iþ ti gal: Meþ gul ol ma. mü te fek ki ra ne: Te fek - kür e der ce si ne. ký ra at-i Kur ân: Kur ân o ku ma. is tin sah: Kop ya et me, ço ðalt ma. mü ta lâ a: O ku ma. en vâr-ý Kur â ni ye: Kur ân nur la rý. i ba det-i te fek kü ri ye: Te fek kür yo luy la i ba det. ki ta bet: az ma. fü tur: U sanç, tem bel lik. kes ret li: Çok ça. teh lil: Lâ i la he il lal lah sö zü nün tek rar e dil me si. te mes sük: a pýþ ma, sa rýl ma, sý ký ca tut ma. ehl-i da lâ let: Doð ru ve hak yol dan sa pan lar, î mân ve Ýs lâm dan çýk - mýþ o lan lar. neþr-i ha ki kat: Ha kî - ka ti yay mak. Â hi re tin ik ra mi ye bi le ti ok luk ka ran lýk la rýn dan ay dýn lýk var lýk â le mi ne çý ka rý lan in san, yer yü zü - nün en þe ref li ve en ka bi - li yet li var lý ðý dýr. Her þey o nun em rin de ve her ya - ra tý lan var lýk o nun hiz - me tin de dir. Ce nâb-ý Hak o nu taþ top rak yap ma yýp, bit ki, a ðaç ve hay van yap ma - ya rak, mah lû ka týn en üs - tü nü in san sû re tin de ya - rat mýþ, ay rý ca i man ve Ýs lâ mi yet ni met le riy le þe ref len dir miþ tir. Al - lah ýn in sa na ver di ði ni - met ler sa yýl ma ya kal kýl - sa, say mak la as la bi ti ri le - mez. Bü tün bu ni met le - rin so nu cu o la rak da in - sa nýn ya ra tý lýþ tan as lî va - zi fe si, ken di si ni ya ra tan ve had siz ni met le ri ni o - na su nan ü ce a ra tý cý - ya i man ve i ba de tiy le kar þý lýk ver me si dir. Ý - ba det, geç miþ te ve ril miþ o lan ni met le rin bir so nu cu dur. ok sa i le ri de ve ri le cek ni met le - rin ön ça lýþ ma sý de ðil dir. Ce nâb-ý Hak de rin me se le le ri Kur ân-ý Ke - rim de tem sil ler le an la týp ak la ya kýn laþ týr dý ðý gi bi, Nur Ri sâ le le rin de bu Kur â nî me to du ta - kip e den Be di üz za man Haz ret le ri; ak la en u - zak me se le le ri dür bün le bak tý rýr gi bi mi sâl ler - le an la týr ve en da ðý nýk mev zu la rý tem sil ler le top lar ve ak lýn ö nü ne ko yar. Tem sil de ku sur a ran maz, ne an la týl mak is ten di ði ne ba ký lýr. Me se lâ, Bi rin ci Söz de an la tý lan Bin a da mýn iþ ti rak et ti ði bir pi yan go ku ma rý na ya rý ma lý ný ver mek, a kýl ka bul e der se hâl bu ki ka zanç ih ti ma li bin de bir dir son ra yir mi dört ten bir ma lý ný yüz de dok san do kuz ih ti mal i le ka zan - cý mu sad dak bir ha zi ne-i e be di ye ye ver me - mek, ne ka dar hi lâf-ý a kýl ve hik met ha re ket et ti ði ni, ne ka dar a kýl dan u zak düþ tü ðü nü ken di ni â kýl zan ne den a dam an la maz mý? (Söz ler s. 41) Bu mi sâl de pi yan go nun bir ku - mar ve ku ma rýn i se ha ram ol du ðu dik kat le re su nu lu yor. Bin de bir ih ti mal de ol sa ve ha ram da ol sa el de e di le cek bir ka zan ca ko þup, yüz de dok san do kuz ka zan ma du ru mu o lan e be dî bir ha zi ne den kaç ma nýn ne ka dar a kýl dý þý ol - sa mi_ce be ma il.com Bediüzzaman, anlattýðý bir temsille, âhiret âlemindeki ebedî saadet ve Cenneti, milyonlar altýn deðerindeki bir ikramiyeye benzetir. Ancak Cennet, yapýlan ibadetlerin ücreti deðil, Allah ýn fazl ve kereminden bir bahþiþ ve bir ikramiyedir. du ðu na za ra ve ri li yor. On Ü çün cü Söz de ve ri len mi sâl, ko nu yu bir baþ ka a çý dan da ha gü zel bir tarz da i fa de e di yor: Me se lâ, bu ra - da gö zü nüz ö nün de bir da ra ða cý di kil miþ. O - nun ya nýn da bir pi yan - go fa kat pek bü yük bir ik ra mi ye bi let le ri ve ren da i re si var. Biz bu ra da ki on ki þi, a lâ - kül li hâl, is ter is te mez, hiç baþ ka ça re yok, o - ra ya dâ vet e di le ce ðiz; bi zi ça ðý ra cak lar. Ve ça ðýr ma za ma ný giz li ol ma sýn dan, her da ki - ka, ya Gel, i dam bi le ti - ni al, da ra ða cý na çýk! ve ya hut Gel, mil yon lar al týn ka zan dý ran bir ik - ra mi ye bi le ti sa na çýk - mýþ; gel, al! (Söz ler s. 238) ör ne ði ni ve rir. Ön ce ki mi sal de pi yan go nun ku mar ve ha - ram ol du ðu nu be lir ten Be di üz za man, bu mi - sal de â hi ret â le min de ki e be dî sa a det ve Cen - ne tin, mil yon lar al týn ka zan dý ran bir ik ra mi ye ol du ðu nu söy ler. Her i ki sin de de in sa ný bir þe kil de mut lu e den or tak se vin ci i fâ de e der. An cak Cen net, ya pý lan i ba det le rin üc re ti de - ðil, Al lah ýn fazl ve ke re min den bir bah þiþ ve bir ik ra mi ye dir. al nýz i ba det le re bir üc ret miþ gi bi ih san e di lir. Ger çek te ya pý lan i ba det ler, geç miþ te ve ril miþ ve sa yý la ma ya cak ka dar çok o lan ni met le rin bi le kar þý lý ðý de ðil dir. Ne re de kal dý ki, Cen net o i ba det le rin kar þý lý ðý ol sun! Ýn san i çin Cen net ne o lur sa ol sun bir ga ran ti de ðil dir. O nun i çin Haz ret-i Ö mer (ra) Cen - net i le müj de len di ði hal de Bü tün in san lar Cen ne te, bir ki þi Ce hen ne me gi de cek de se - ler, A ca ba o ben mi yim? de rim. Her kes Ce - hen ne me, bir ki þi de Cen ne te gi de cek de se - ler, yi ne, A ca ba o ben mi yim? de rim de miþ - tir. a ni, ne Al lah ýn a zap et me ye ce ðin den e - min ve ne de Al lah ýn rah me tin den ü mit kes - me mek o lan den ge li hâ li ko ru ma yý ö ðüt ver - miþ tir. Bu i ti bar la in san Al lah tan üc re ti mi is te rim di ye mez, fa kat Fazl ve ke re min den ik ram o la rak Cen ne ti ni bek le rim di ye bi lir. il.com Ce va býn ye ter, Rab bim! Ce va býn ye ter! Ve fa sýz sev gi li le re sap la nýp kal mýþ di va ne a - þýk la rýn, ya ra lý gö nül le ri nin de ri nin den çý - kan sa mi mî bir fer yad var dýr ha ni: Ce va - býn ye ter, sev gi lim, ce va býn ye ter! Ha ni bir þa i rin vu rul du ðu bir gü ze le yaz dý ðý mek tup ta da ha na zi - ka ne söy le di ði gi bi Lüt fen o lum suz da ol sa bir ce vap dö nün... Ce vap sýz lýk, mu ha tap sýz lýk týr çün kü... Ýn sa nýn en de ri nin de, gön lü mü zün en de rin ye rin de ya ký cý ýz - tý ra bý ný duy du ðu muz þey bu dur as lýn da... O yüz - den de ðil mi dir a ra yýþ la rý mýz, o yüz den de ðil mi dir kay bo luþ la rý mýz ve bu luþ la rý mýz, bu lu nuþ la rý mýz... Ri va yet te var mýþ... Bir gün Ceb ra il Levh-i Mah - fuz da i ba de ti ne düþ kün bir a da mý ce hen nem lik ler a ra sýn da gör müþ, Al lah tan i zin is te yip a da ma git - miþ, a da ma Al lah se nin ce hen nem eh li ol du ðu na hük met miþ tir de miþ. A dam ca ðýz dü þüp ba yýl mýþ. Hi kâ ye nin bu ra sýn da ga li ba he pi miz sa ný yo ruz ki a dam bek le me di ði bu o lum suz ha ber yü zün den þok o lup ba yýl mýþ. A ma a yý lýn ca a da mýn ilk i þi sec - de ye ka pa nýp, þük ret mek ol muþ! Ve de miþ: Al lah be nim a dý mý an mýþ týr, öy le mi?! Bu ne yük sek lü - tuf tur! De mek o be nim le il gi le ni yor... (Ýb ret li Hi - kâ ye ler, s , e ni As ya Neþ ri yat) O si ze mu ha tap o lur sa, sa hi a dý ný zýn ce hen nem - lik ler a ra sýn da a nýl ma sý na ra zý mý sý nýz? O nun si zi an ma sý na ra zýy sa nýz, ne gü zel dir her þey, ne gü zel ya ra týl mýþ týr her þey... Ba þa ge len ne o lur sa ol sun, ar týk ne gam, ne ke der, O ndan gel diy se baþ göz üs tü ne! Na rýn da hoþ, nu run da hoþ... Me se lâ, has ta bir ço cuk ça ðý rýr: a he kim, ba na bak. He kim Leb beyk, der. Ne is ter sin? Ce vap ve rir. (Söz ler, 23. Söz) Ne ce vap ve rir? Ba zen is te di ði ni ve rir, ba zen is - te me di ði ni ve rir, ba zen hiç ver mez. A ma hep ce - vap ve rir. Hep ce vap ve ri lir. Bu ra da bi raz dur mak de ðil mi dir bi ze dü þen?! Ce vap ve ril miþ tir ya bir ke re... Ne fark e der ki bun - dan son ra: Lüt fun da hoþ, kah rýn da hoþ... Te vek kül, rý za biz den ne ka dar u zak la þýr sa dün - ya ya da ir is tek le ri miz o ka dar ar tý yor. Ve ne ka dar ar tar sa dün ya ya, dün ya nýn fa ni yü zü ne da ir is tek le - ri miz, te vek kül ve ih lâs o ka dar u zak la þý yor. Mu ha tap ol ma nýn eþ siz gü zel li ði ne vu ru lan gö - nül le rin sa yý sý a zal dýk ça dün ya da ha bir dün ye vî le - þe cek, da ha bir zor la þa cak im ti han la rý mýz. Oy sa; her ke se ce vap(lar) var, bu dün ya da... Her ke se ce vap ve ri yor, her kes le hu su sî ko nu þu - yor a ra tý cý. Her in san mu ha tap o la bil me ka bi li ye - tiy le ya ra týl mýþ o la rak ge li yor dün ya ya... Has ta la ný yor sun ba zen, iþ te ce vap ve ri yor. O ar - týk se nin dok to run dur. Þa fî is mi nin te cel li si se nin ay nan da/in san ay na sýn da sa na has, hu su sî o la rak sen de yan sý mýþ týr. Ýþ te has ta lýk di liy le se ni an dý a ra tý cýn, ne mut lu! Ba zen bir gü zel lik o lu yor dün yan da, bir ni met ve ri yor Rab bin, þük re di yor sun... Bi li yor sun bu gün de Mün im-i Ha ki kî ni me tin di liy le ko nu þu yor se - nin le, ce vap ve ri yor se nin ih ti ya cý na... Ba zen bir tra fik ka za sý o lu yor ce vap, ba zen yü - rür ken gör dü ðün gök ku þa ðý... Ba zen u fak bir dep rem, ba zen ye ni do ðan bir ke - di yav ru su... Han gi si da ha bü yük, da ha ö nem li? Hep si... Hep si bi rer ce vap çün kü, hep si sa na gön de ril miþ ke li me - ler, Ke lâ mýn a sýl sa hi bin den... Bu ra ya ka dar gel dik a ma... He nüz bi rin ci dal day - mý þýz me ðer: E ðer o yük sek ha ki kat le ri ya kýn dan te mâ þâ et - mek is ter sen, git, fýr tý na lý bir de niz den, zel ze le li bir ze min den sor. Ne di yor su nuz? de. El bet te â Ce lîl, yâ Ce lîl, yâ A zîz, yâ Ceb bâr de dik le ri ni i þi - te cek sin. Son ra, de niz i çin de ve ze min yü zün de mer ha - met ve þef kat le ter bi ye e di len kü çük hay va nat tan ve yav ru lar dan sor. Ne di yor su nuz? de. El bet te â Ce mîl, yâ Ce mîl, yâ Ra hîm, yâ Ra hîm di ye - cek ler. (24. Söz, 1. Dal) Bir du â e de bi le cek mi sin, Ga ni-i A le lýt lak o lan Sa ni i ne: El le ri mi her aç tý ðým da, kal bim den bir þey is te di ðim de Sen den, bi li yo rum ve re bi lir sin Sen! Ve da ha ö nem li si, ek le ye bi le cek mi sin Ce va býn ye ter ey Rab bim di ye? al va ra bi le cek mi sin is tek - le rin den a za de, di ðer sev dik le ri ni bi le ge ri de bý ra - kýp: O lum suz da ol sa Rab bim, ce vap dö nü yor sun ya, ye ter bi ze di ye rek?! Ra zý o lup, ih lâ sý kýr mak sý zýn... Mu ha tap o la bi le cek mi sin?

3 HABER 3 a zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ a zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO URAN 36 AL MAN A TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni a yýn Ko or di na tö rü Görsel önetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: eni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. e ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. a yýn Tü rü: ay gýn sü re li ISSN e ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve a yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel a yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ ÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 23 Recep 1433 Ru mî: 31 Mayýs 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam at sý KUPON NO: 6 Tür ki ye nin CERN i ne doð ru TÜR KÝ E Hýz lan dý rý cý Mer ke zi Pro je si nin U lus la ra ra sý Bi lim sel Da nýþ ma Ko mi te si 4. top lan tý sý, Ýs tan bul da ya pý lý yor. An ka ra Ü ni ver si te si ko or di na tör lü ðün de, Kal kýn ma Ba kan lý ðý des te ði i le ü ni ver si te ler a ra sý pro - je o la rak yü rü tü len Türk Hýz lan dý rý cý Mer ke zi Pro je si kap sa mýn da, Ýs tan bul Ü ni ver si te si nde ya pý lan 2 gün - lük top lan tý sü re sin ce, ku ru lu mu ve ta sa rý mý de vam e den hýz lan dý rý cý te sis ler i çin ya pý lan bi lim sel ve tek - nik ça lýþ ma lar e le a lý ný yor. Bu çer çe ve de, i laç, kim ya, se ra mik, cam sa na yi le rin de, hýz lan dý rý cý la rýn ve hýz - lan dý rý cý la ra da ya lý ý þý ným kay nak la rý nýn ye ri ve ö ne mi - nin e le a lý na ca ðý bir de ðer len dir me o tu ru mu ger çek - leþ ti ri le cek. Tür ki ye nin CERN, SE SA ME, DES gi bi hýz lan dý rý cý mer kez le ri i le o lan i liþ ki le ri ü ze rin de de su - num lar ya pý la cak top lan tý ya, ko mi te ve pro je ü ye le ri - nin ya ný sý ra il gi li ku rum ve ku ru luþ la rýn tem sil ci le ri de ka tý lý yor. An ka ra Ü ni ver si te si Hýz lan dý rý cý Tek no lo ji le ri Ens ti tü sü Mü dü rü ve Türk Hýz lan dý rý cý Mer ke zi Pro je - si Baþ ka ný Prof. Dr. Ö mer a vaþ, pro je e ki bi o la rak yak la þýk 25 ü ni ver si te den 165 ki þi lik bir e kip le 5 ay rý hýz lan dý rý cý te si si kur mak ve ha ya ta ge çir mek i çin ça - lýþ ma yü rüt tük le ri ni be lirt ti. On lar dan bi rin ci si nin Göl - ba þý nda ku rul mak ta o lan sü per i let ken e lek tron hýz - lan dý rý cý sý ve la zer te si si ol du ðu nu i fa de e den a vaþ, bu te si sin hýz lan dý rý cý la ra da ya lý Ar-Ge im kân la rý sun - ma sý a çý sýn dan di sip lin ler a ra sý ve sek tör ler a ra sý ça - lýþ ma lar, mal ze me, týp, sa vun ma çev re, kim ya, i lâç ve ben ze ri a lan lar da a raþ týr ma ve uy gu la ma a ma cýy la kul la ný la ca ðý ný kay det ti. a vaþ, pro je e ki bi nin ay ný za - man da ku ru lu mu a ra sý na sý ða cak þe kil de 4 bü yük te si si de plan la dý ðý ný i fa de et ti. Ýs tan bul / a a 80 öð ren ci ye Ça nak ka le yi gez di re cek ler MA LAT A Em ni yet Mü dür lü ðü Top lum Des tek li Po lis lik Þu be Mü dür lü ðü nce dü zen le nen De za - van taj lý Grup lar la Sos yal Bü tün leþ me pro je si kap - sa mýn da, 80 il köð re tim öð ren ci si ne Ça nak ka le yi gez di ri yor. Ço cuk la rýn 3 gün lük Ça nak ka le zi ya ret - le ri do la yý sýy la po li se vi ö nün de dü zen le nen u ður la - ma prog ra mý na, Ýl Em ni yet Mü dür ar dým cý sý Ö - mer Us da ka týl dý. Us, a i le le riy le bir lik te po li se vi ne ge len öð ren ci le re, ge zi bo yun ca Ça nak ka le de ki ta - ri hi me kan la rý i yi ta ný ma la rý ný ö ner di. Top lum Des - tek li Po lis lik Þu be Mü dü rü Tay yip Ka ra han da pro - je kap sa mýn da kent te sos yal yar dým a lan la ra, yaþ - lý la ra, en gel li le re, mah kûm la rýn a i le le ri ne ve tek e - be veyn li ço cuk la ra i liþ kin faaliyet ler ger çek leþ tir - dik le ri ni söy le di. Pro je kap sa mýn da þehirde ki de za - van taj lý 80 ço cuk i çin Ça nak ka le ge zi si dü zen le dik - le ri ni i fa de e den Ka ra han, a maç la rý nýn ço cuk la rýn ta rih bi lin ci ni art týr mak ve be ra ber lik duy gu la rý ný ge liþ tir mek ol du ðu nu kay det ti. Ma lat ya / ci han Polisten 7 bin anaokulu öðrencisine trafik eðitimi Ka dýn ve ço cuk la ra e ði tim des te ði A DA NA'NIN u mur ta lýk il çe si ne bað lý e þil köy bel de si Be le di ye Baþ ka ný Mit hat Al tu nay, hiz me te gi ren Kül tür Sa nat ve E ði tim Mer ke zi nde bin 600 ka dýn i le 840 ço cu ða e ðit sel, sos yal ve kül tü rel hiz met ve ri le ce ði ni söy le di. e þil köy ve Kal dý rým bel de le rin ce or tak la þa in þa e di len Kül tür Sa nat ve E ði tim Mer ke zi tö ren le hiz me te gir di. Bi na nýn a çý lý þý ný ya pan A - da na Va li ar dým cý sý Fik ret De niz, ör nek pro je der ken e me ði ge çen le re te þek kür et ti. De niz, pro je nin ha ya ta ge çi ril me si i çin bü yük kat ký sað la yan e þil köy Be le di ye Baþ ka ný Mit hat Al tu nay i le Kal dý rým Be le di ye Baþ ka ný Re fik Þen e bi rer pla ket tak dim et ti. e þil köy Be le di ye Baþ ka ný Mit hat Al - tu nay, Kal dý rým ve e þil köy bel de le ri ne e þit me sa fe de o lan mer kez de ka - dýn ve ço cuk la rýn e ði ti mi ne kat ký sað la na ca ðý ný, bu nun ya nýn da böl ge in - sa ný a ra sýn da ki kül tü rel ve sos yal bü tün leþ me nin de sað la na ca ðý ný an lat tý. 52 PÝLOT OKULDA 8 BÝN 800 TABLET BÝLGÝSAAR DAÐITILDI PRO JE NÝN þim di ye ka dar sa týn a lým la rý Ka mu Ý ha le Ka nu nu kap sa mýn da ya pýl mýþ týr. Pro je nin ilk e ta býn da 3 bin 657 or ta öð re tim ku ru mu nun bi li þim tek no lo ji si e kip man la rý (ders lik le re et ki le þim li tah ta, her o ku la çok a maç lý fo to ko pi ma ki ne si ve do - kü man ka me ra) i le il gi li i ha le 23 Ka sým 2011 ta ri hin de U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý ta ra - fýn dan ger çek leþ ti ril miþ ve i ha le so nuç la rý na gö re söz leþ me im za lan mýþ týr. Ay rý ca 52 pi lot o - kul da ki öð ret men ve 5 ve 9. sý nýf öð ren ci le ri ne da ðý týl mak ü ze re 8 bin 800 tab let bil gi sa ya rýn sa týn a lý mý ger çek leþ ti ril miþ tir. Bi li þim tek no lo ji si nin ve e - ði tim de ma ter yal le rin öð ren me so nuç la rý na et ki le ri ko nu lu bi lim sel a raþ týr ma lar Ba kan lý ðý mýz ca a ka de - mis yen le re yap tý rý lan te mel a raþ - týr ma lar dýr. Bu a raþ týr - ma lar so nu cun da e ði - tim de tek no lo ji kul la - ný mý nýn ni te li ði ar - týr dý ðý na da ir so - nuç la ra u la þýl mýþ - týr. E ði tim de Fa - tih Pro je si bu bi lim sel a raþ - týr ma so nuç - la rý na bað lý o la rak ge - liþ ti ril miþ - tir. An ka ra / a a Dinçer, tablet bilgisayar daðýtýmýnýn 17 ilde 52 okulda pilot uygulama olarak baþlatýldýðýný, pilot uygulama sonuçlarýný takiben yeniden tablet alýmýna çýkýlacaðýný bildirdi. Fatih Projesi nin maliyeti 8 milyar FATÝH PROJESÝ'NÝN EÐÝTÝMDE NÝTELÝÐÝ ARTTIRDIÐI ÝÇÝN GELÝÞTÝRÝLDÝÐÝNÝ BELÝRTEN MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANI DÝNÇER, ''PROJE MALÝETÝNÝN AKLAÞIK 8 MÝLAR LÝRA CÝVARINDA OLACAÐI TAHMÝN EDÝLMEKTEDÝR'' DEDÝ. MÝL LÎ E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, e ði - tim de tek no lo ji kul la ný mý nýn ni te li ði art - týr dý ðý na da ir bi lim sel so nuç la ra u la þýl dý - ðý ný, e ði tim de FA TÝH Pro je si nin bu bi - lim sel a raþ týr ma so nuç la rý na bað lý o la rak ge liþ ti ril di ði ni bil dir di. Din çer, BDP Van Mil let ve ki li Öz dal Ü çer in so ru ö ner ge si - ne ver di ði ce vap ta, E ði tim de FA TÝH Pro - je si nin fi nans ma ný nýn Mil lî E ði tim Ba - kan lý ðý büt çe si i le U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba kan lý ðý nýn ev ren sel hiz - met fo nun dan kar þý lan dý ðý ný i fa de et ti. Pro je nin 2014 yý lý so nu na ka dar ta mam - lan ma sý nýn plan lan dý ðý ný, ilk e tap ta 81 il - de ki bütün or ta öð re tim o kul la rý ný (Mes lek li se le ri ha riç) kap sa dý ðý ný be lir ten Din çer, pro je nin ilk e ta býn da yer a lan et ki le þim li tah ta, çok a maç lý fo to ko pi ma ki ne si ve do kü man ka me ra i ha le le ri nin so nuç lan dý - ðý ný ve yük le ni ci fir ma lar la söz leþ me im - za lan dý ðý ný kay det ti yý lýn da ku ru - lum la rýn ta mam lan ma sý nýn bek len di ði ni i fa de e den Din çer, ay rý ca tab let bil gi sa yar da ðý tý mý nýn 17 il de 52 o kul da pi lot uy gu - la ma o la rak baþ la týl dý ðý ný, pi lot uy gu la ma so nuç la rý ný ta ki ben ye ni den tab let a lý mý na GAZÝANTEP Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü nce hazýrlanan ve 6 aydýr yürütülmekte olan Minik Kalplerdeki Polisler Projesi tamamlandý. Proje kapsamýnda anaokulu ve kreþlerde eðitim gören yaþ grubu 7 bin çocuða temel trafik ve güvenlik konularýnda eðitim verildi. Polis tarafýndan oluþturulan uzman ekipler çocuklarla oyunlar oynayarak, masallar anlatarak temel trafik ve güvenlik konularýnda eðitici bilgiler verdi. Polislerin sýcak yüzünü yakýndan gören miniklerin sevinçleri görmek kendilerini mutlu ettiðini belirten Gaziantep Emniyet Müdürü Süleyman Oðuz, yapýlan programýn çok verimli geçtiðini ifade etti. Gaziantep / cihan çý ký la ca ðý ný bil dir di. Din çer, þun la rý kay - det ti: E ði tim de FA TÝH Pro je si i le e ði tim öð re ti min ni te li ði ni ar ttýr mak ve fýr sat e þit - li ði ni sað la mak a ma cýy la, te mel e ði tim ve or ta öð re tim o kul la rýn da ki bütün ders lik le - re et ki le þim li tah ta, in ter net alt ya pý sý, her o ku la çok a maç lý fo to ko pi ma ki ne si, do kü - man ka me ra ve öð ret men le re tab let bil gi - sa yar ve ör gün e ði ti min 5. sý ný fýn dan 12. sý ný fý na ka dar yer a lan ka de me le rin de ki tüm öð ren ci le re tab let bil gi sa yar sað la na - cak týr. Pro je ma li ye ti nin yak la þýk 8 mil yar li ra ci va rýn da o la ca ðý tah min e dil mek te dir. ir ti ni as ya.com.tr Þim di de ÖM kri zi AKP nin on yýl lýk ik ti da rýn da yap tý ðý de - mok ra tik leþ me re form la rý nýn or tak ö - zel li ði, hep si ni ken di si ne en deks li o la - rak dü þü nüp bu an la yýþ la ger çek leþ tir me si. Da ha ilk gün ler den i ti ba ren bu böy le. Me se lâ par ti yi tek ba þý na ik ti dar ya pan, a ma Er do ðan ýn yar gý en ge li ne ta kýl dý ðý i çin a day o - la ma dý ðý 2002 se çi mi son ra sýn da ku ru lan hü kü - me tin ilk i þi, li de ri nin ya sa ðý ný kal dýr mak ol du. Er do ðan ýn en ge li, TCK 312 den mah kûm o - lan lar se çi le mez di yen a na ya sa hük mün den kay nak la ný yor du. CHP nin des te ðiy le kal dý rýl dý. Ve Si irt ten ba ðým sýz se çi len Fa dýl Ak gün - düz ün ve kil li ði dü þü rü le rek, yi ne ay ný il de ki AKP li ve kil de is ti fa et ti ri lip o ra da tek rar se çim ka ra rý a lýn dý. Er do ðan da Si irt a da yý o lup se çil di. Par la men to ya gir di ve baþ ba kan lý ðý dev ral dý. Böy le ce Er do ðan ýn 312 mað du ri ye ti so na er - di. A ma 28 Þu bat sü re cin de bu mad de nin hýþ - mý na uð ra tý lan lar o nun la sý nýr lý ol ma yýp, son de - re ce ka ba rýk bir lis te o luþ tu ru yor du ve Dep rem Ý lâ hî i kaz dýr de yip, ba þör tü sü ya sa ðý baþ ta ol - mak ü ze re o dö nem de bi lu mum hak sýz lýk la ra tep ki gös ter dik le ri i çin yar gý la narak mah kûm o - lan e ni As ya men sup la rý bu lis te nin ba þýn day dý. A ma o za man on lar la hiç il gi le nil me di. Ta ma men Er do ðan ýn se çil me ya sa ðý nýn kal - dý rýl ma sý na o dak la nýl dý ve ya pý lan a na ya sa de ði - þik li ði i le so ru na çö zül müþ na za rýy la ba kýl dý. Bir baþ ka ör nek, 12 Ey lül 2010 da re fe ran du - ma su nu lup yüz de 58 e vet o yu i le ka bul e di len mi ni a na ya sa pa ke tin de ki yar gý dü zen le me le ri. Bilhassa AM i le HSK nýn ü ye sa yý la rý nýn art tý rý lýp iþ le yiþ le ri nin ye ni den tan zim e dil me si. Bu ku rum lar da ki i de o lo jik dar kad ro ya pý - lan ma sý ný so na er di rip, ye ri ne da ha ge niþ ta ba - na ya yý lan kad ro la rýn ge ti ril me si ne yol aç ma sý ci he tiy le o lum lu bir a dým dý bu, a ma ye ter siz di. Re fe ran dum ön ce sin de hal ký e vet o yu ver me - ye ik na et mek i çin ses len di ri len Üs tün le rin hu - ku ku de ðil, hu ku kun üs tün lü ðü söy lem le ri ni ha ya ta ge çi re bil mek i çin, bu nun da ha ö te sin de kök lü a dým la ra ih ti yaç var dý. ar gý da de mok ra - tik bir zih ni yet dö nü þü mü nü hýz lan dýr ma ya yö - ne lik ted bir ve prog ram la ra yo ðun luk ve ril me si ve as ke rî-si vil yar gý i ki li ði nin kal dý rýl ma sý gi bi. A ma i þin o ci he ti ne hiç te mas e dil me di bi le. Da ha sý, bü tün me se le nin yar gý da da kad ro - laþ mak ol du ðu gi bi bir al gý la ma ya yol a çýl dý. An cak zih ni yet, ya pý ve sis te me do kun ma dan kad ro lar la oy na ya rak so run la rý çöz me yak la þý - mý nýn bir ya nýl gý dan i ba ret ol du ðu, ö zel yet ki li mah ke me ler le ya þa nan kriz de a çýk ça gö rül dü. As lýn da bu mah ke me ler, 12 Ey lül A na ya sa sý i - le sis te me da hil e di len DGM le rin ye ri ne ku rul - muþ tu. As ker ü ye le rin de ha kim ve sav cý o la rak gö rev yap tý ðý bu mah ke me ler bil has sa 28 Þu bat sü re cin de yo ðun e leþ ti ri al dý. Ve AKP dö ne min - de kal dý rý lýp, yer le ri ne ö zel yet ki li a ðýr ce za mah ke me le ri ku rul du. A ma sa de ce i sim le ri ve gö rün tü le ri de ðiþ ti, te mel ya pý ve iþ le yiþ le ri bü - yük öl çü de ay nen de vam et ti. O nun i çin de bu mah ke me ler si vil DGM ler o la rak ni te len di. Er ge ne kon, Bal yoz, 12 Ey lül gi bi dâ vâ la rýn bu mah ke me ler ce gö rül me si, ar ka la rýn da güç lü bir ka mu o yu des te ði o luþ ma sý na ve si le ol du. A ma so ruþ tur ma ve dâ vâ sü reç le rin de ser gi le nen ki - mi ö zen siz lik ler, dâ vâ la rýn ö zü nü de göl ge le di. Ba zý gö zal tý ve tu tuk la ma ka rar la rý nýn i sa be ti, u zun tu tuk lu luk sü re le ri, hak ih lâ li id di a la rý doð ru ve ya yan lýþ yo ðun tar týþ ma la rý te tik le di. A ma hü kü met ar gý nýn i þi dir, say gý duy ma - lý yýz yak la þý mý i çin de bun la ra du yar sýz kal dý. Ne za man ki, MÝT kri zi o la rak ta ri he ge çen o lay da KCK sav cý la rý MÝT Müs te þa rý ný þüp he - li sý fa týy la i fa de ye ça ðýr dý; ký ya met kop tu. A par to par ya sa de ði þik li ði ya pý la rak, müs te þa rýn so - ruþ tu rul ma sý Baþ ba kan iz ni ne bað lan dý, son ra ÖM ler le il gi li de ði þik lik ler gün de me ge ti ril di. Se bep, MÝT kri zin de i þin u cu nun Baþ ba ka na u zan ma sý. Bu yüz den A la cak sa nýz müs te þa rý - mý de ðil, be ni a lýn dedi Er do ðan ve ÖM le ri to pa tu ttu. Ba ka lým, i þin so nu ne ye bað la na cak?

4 4 13 KÜLTÜR SANAT HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA sa a det bay ma il.com Bir ço cuk, bir his se Ký zým la e ve dö nü yo ruz. or gun ge çen gü nün ar dýn dan, o tur du ðu muz kol tu ða yý ðý lýp ka lý yo ruz. Ken di miz ce soh bet ha lin de yiz. Dý þa rý da ki in san la rý, u çan kuþ la rý, ke di le ri Gör dü ðü müz ne var sa, soh be ti mi zin i çi ne dâ hil e di yo ruz. Ke di ler ne den kuy ru ðu nu sal lý yor an ne? Mut lu ol duk la rý i çin. Ne den mut lu o lur lar? Hoþ la rý na git ti ði i çin. Ne den hoþ la rý na gi der? tü rün den so ru lar baþ la dý mý, kur tul mak ne müm kün. Bir a ra dal gýn lýk la i ki so ru ya da ay ný ce va bý ve ri yo rum. Üç ya þýn da ki ký zý mýn dik ka tin den kaç mý yor bu du rum. A ma bu nu söy le din i fa de siy le u ya rý lý yo rum. Kü çük bir öz rün ar dýn dan, da ha dik kat li yim so ru la rý ce vap lar ken. Der ken, Su is ter mi sin ab la? se siy le ir ki li yo rum. Ký zým dö nü yor ve Bi ze su ver mek is ti yor de di ðin de, bu kü çük ço cu ða yö ne li yor ba kýþ la rým. 7-8 yaþ la rýn da bir ço cuk. Ký sa ke sil miþ saç la rý, gü neþ ten ka rar mýþ te ni ve ý þýl ý þýl par la yan göz le ri So ru su nu yi ne li yor; Ab la lüt fen su a lýr mý sýn? Bel li ki e lin de ki su la rý bi tir me li ak þa ma ka dar. E lin de bir ko li su þi þe si E ði lip bir ta ne a lý yo rum, üc re ti ni ö der ken si yah laþ mýþ el le ri ne de ði yor göz le rim. Er te len miþ bir ço cuk luk göz kýr pý yor ses siz ce ar ka sýn dan. a þýt la rý nýn o yun oy na dý ðý bu sa at ler de, kü çü cük el le ri ve ko ca man yü re ðiy le hayatýn o na er ken yük le di ði bir yü kü ta þý ma gay re tin de. Ko ca ko ca a dam lar la söz ya rýþ tý rýp, pa ra sý ný ver me yen le rin pe þin den að lý yor. Has ta bir ba ba sý var dý bel ki. An ne si bu kü çük yav ru ca ðýn ge ti re ce ði bir kaç ku ru þu bek li yor o la bi lir di. Ne den se, bir a ra tek rar gö züm i liþ ti bu mi nik sa tý cý ya. Su þi þe le ri ni ye re bý rak mýþ, ken di si de ya ný na diz çök müþ ve ka zan dý ðý bo zuk pa ra la rý ye re diz miþ o yun oy nu yor. Göz le rim nem le nir ken te bes süm et tim, Her ne ka dar çok er ken yaþ ta ta ný san da ha ya tý, se nin as lýn ço cuk tur yav rum, ço cuk cüm le le ri dö kül dü di lim den. Baþ ka bir ço cuk ya naþ tý bir kaç da ki ka son ra ya ný na: Ýs ter sen pa ra sý na oy na ya lým se nin le A le la ce le pa ra sý ný top la yýp ce bi ne yer leþ tir di ve Ol maz, bu pa ra la rý su sa ta rak ka zan dým ben. Son ra su þi þe le ri ni al dý om uzu na, ye ni den baþ la dý ba ðýr ma ya: Su is te yen var mý? Ba zý za man lar da ö nem se me di ðim bir kaç ku ru þun de ðe ri ni bu ço cu ða sor sam, a ca ba ba na na sýl bir ha yat der si ve rir di ya da þim di e vin de ak þam ye me ði i çin çað rý lan ve i nat la þýp gel me yen ve ya hut da ye mek se çen ço cuk la rý sor say dým, ne der di? Bi lin mez A ma her þey den ön ce ço cuk ol du ðu bütün cüm le le rin den his se di lir di. 19 dil de dün ya ya ses len me ye ha zýr la ný yor lar BÝTLÝS ÝN Gü roy mak il çe sin de o luþ tu ru lan ve 19 dil de ses len dir dik le ri þar ký lar la dün ya ya ba rýþ, kar deþ lik ve sev gi me saj la rý ve ren Do ðu yo rum Ko ro su, þar ký la rý ný u lus la r a ra sý a la na ta þý ma yý he def li yor. Gü roy mak lý 50 öð ren ci nin ka tý lý mýy la ge çen yýl o luþ tu ru lan, yur dun çe þit li yer le rin de ki kon ser ler de çok dil li ses len dir dik le ri þar ký lar la bü yük be ðe ni ka za nan Do ðu yo rum Ko ro su, ilk ku rul du ðu gün ler de 10 dil de þar ký ses len di ri yor du. Ko ro ü ye le ri, ký sa sü re de re per tu var la rý na 9 dil de þar ký ek le ye rek bü yük bir ba þa rý ya im za at tý. Türk çe nin ya ný sý ra Kürt çe, Laz ca, Za za ca, Boþ nak ça, Ro men ce, Ýn gi liz ce, A rap ça, Hint çe, Ýs pan yol ca, Fran sýz ca, Ber be ri ce, Ý tal yan ca, u nan ca, Por te kiz ce, Ar na vut ça, Fars ça, Ta cik çe ve Ma ke don ca þar ký la rý ba þa rýy la ses len di ren ko ro nun þe fi u nus Da ba koð lu, top lu lu ðun sa de ce fark lý dil ler de þar ký lar söy le me di ði ni, ay ný za man da dün ya ya ba rýþ, kar deþ lik ve sev gi me sa jý ver di ði ni i fa de et ti. Bit lis / ci han B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Al çý dan ya pýl mýþ ka bart ma süs le me le re ve ri len ad. - Bir so yun geç miþ bü yük le ri, ec dat. 2. Dev let yö ne ti mi nin an ne den ký za geç ti ði es ki çað da bir ön As ya ül ke si. - Sû re le ri o luþ tu ran her bir bö lüm. 3. Kuv vet le rin mad de ler ve ha re ket ler ü ze ri ne et ki si ni in ce le yen fi zik da lý. - Ne ga tif kur gu sun da eþ le me yi sað la mak ya da çe kim le rin ger çek u zun lu ðu nu ko ru mak a ma cýy la, gö rün tü ya da ses ku þa ðý nýn ek sik bö lüm le ri nin ye ri ne ek le nen ký la vuz. 4. Mi na re, kub be, san cak di re ði vb. yük sek þey le rin te pe sin de bu lu nan, ma den den ya pýl mýþ ay yýl dýz ve ya lâ le bi çi min de süs, ay ça. - Os man lý pa di þah la rý nýn ad la rý nýn so nu na ge ti ri len un van. 5. Bir gö rev de, bir ma kam da ken din den ön ce bu lun muþ o lan kim se. - Ti bet ö kü zü. - Kur'ân al fa be sin de bir harf. 6. A ðýr lýk ve u zun luk öl çü le ri i çin ka bul e dil miþ ya sal öl çü mo de li. - Bü tün çiz gi le ri be lir gin o lan, gö zün bü tün ay rýn tý la rýy la al gý la nan, i yi gö rü nen. 7. Ha va da bu lu nan su bu ha rý. - Bir bi rin den u zak ta bu lu nan ki þi le rin ko nuþ ma sý ný sað la yan ci haz. 8. Ýs ke le ti o luþ tu ran sert ya pý. - Feth e den, a çan. 9. Dök me de mir. - Taþ du var i çi ne ko nu lan dol gu mad de si o lan kü çük taþ lar. - Lan tan e le men ti nin sim ge si. 10. Kü çük ma ða ra. - Ba þý na gel di ði ke li me ye o lum suz mânâ ve ren ön ek. - Ýlk in san DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI A N A B A S S Ý R E T M E L E M E A P O Þ Ý O T O B A N K E M E R R Ý E M S A K A L A C K E S T A N E L E M A B A K Ý A Þ M A T E M B P A S F Ý D S A U L A K M A R Ý F E T S A L H Ý T A B E E Os man lý e ser le ri il ham kay na ðý ol du 7 ÜL KE DEN 19 SA NAT ÇI, BOS NA HER SEK TE OS MAN LI DÖ NE MÝN DEN KA LAN E SER LE RÝ TU VA LE AK TAR DI. BOSNA Her sek te, u lus la r a ra sý re sim fa a li ye ti kap sa mýn da bir a ra ya ge len 7 ül ke den 19 sa nat çý, Os man lý dö ne min den ka lan e ser le ri tu va le ak tar dý. Pre po rod Ga le ri si ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 5. u lus la r a ra sý re sim ko lo ni si fa a li ye ti, ül ke nin gü ne yin de ki ta ri hî Po çi tely de ger çek leþ ti ril di. Ga le ri yö ne ti ci si Mir sa da Bal yiç, or ga ni zas yo na 7 ül ke den 19 sa nat çý nýn ka týl dý ðý ný, sa nat çý la rýn re sim le rin de te ma o la rak ül ke nin gü ne yin de ki Her sek böl ge sin de Os man lý dö ne min den ka lan e ser le ri iþ le dik le ri ni be lirt ti. Re sim ko lo ni si fa a li ye ti nin a ma cý nýn fark lý kül tür ler den ge len sa nat çý la rýn kul lan dýk la rý fark lý tek nik le rin bel li bir te ma çer çe ve sin de i fa de e dil me si ve bu sa nat çý la rý bir a ra ya ge tir me ol du ðu nu vur gu la yan Bal yiç, Po çi tely sa nat ge le ne ði ve geç mi þi o lan bir yer. Bu ve ben ze ri fa a li yet ler fark lý kül tür ler den ge len sa nat çý la rýn dü þün ce le ri ni bir bir le riy le pay laþ ma la rý ný sað lý yor de di. Ül ke nin gü ne yin de ki Her sek böl ge si nin in ci si o la rak ad lan dý rý lan o çi tely, do ðal ve ta ri hî gü zel li ðiy le sa nat çý la ra il ham kay na ðý ol du. Fa a li ye te ka tý lan sa nat çý lar, Mos tar, Bla gay, Sto lats ve Po çi tely i ge ze rek iz le nim le ri ni tu va le yan sýt tý. Sa ray bos na / a a TEKÝRDAÐ A na do lu Ý mam Ha tip Li se si bu yýl ilk de fa o ku lun bah çe sin de me zu ni yet ge ce si dü zen le di. Tö re ne Mil lî E ði tim Mü dür ar dým cý la rý, O kul Mü dür le ri, Öð ret men ler, öð ren ci ler ve ve li ler ka týl dý. Me zu ni yet tö re ni, O kul Mü dü rü Er han Bil sen in a çý lýþ ko nuþ ma sý i le baþ la dý. Bil sen, 45 yýl lýk kök lü ma zi si o lan O ku lu muz, öð ren ci le ri mi zi, ül ke mi zin ve dün ya mý zýn ih ti yaç duy du ðu din, bi lim, sa nat ve kül tür a lan la rýn da yet kin; kül tü rel mi ra sý de ðer len di re bi len, ya þa nan ha ya tý yo rum la ya bi len, prob lem le re çö züm ü re ten, ah la ki ol gun lu ða sa hip fert ler o la rak ye tiþ ti re rek yük sek öð re ni me ha zýr la mak ta dýr. Bil gi li, kül tür lü, ba þa rý lý, ken di ne gü ve nen, ken di de ðer le ri miz le bir lik te in san lý ðýn or tak ka za ným la rý o lan ev ren sel de ðer le ri ö züm se miþ; ya ra tý la ný a ra tan dan ö tü rü se ve bi len, ta bi a tý tah rip de ðil i mar e den, so run de ðil çö züm ü re ten, fark lý lýk la rý do ðal ve zen gin lik ka bul e dip bun lar dan ya rar lan ma yý he def le yen; in sa na, dü þün ce ye, öz gür lü ðe, ah lâ ka ve kül tü rel mi ra sa say gý du yan ki þi lik li ve o nur lu fert ler ye tiþ tir mek bu gü zi de o ku lu mu zun mis yo nu ve viz yo nu dur de di. Ko nuþ ma nýn ar dýn dan öð ren ci le rin ha zýr la mýþ ol du ðu slayt gös te ri si i le de vam et ti. Me zu ni yet bel ge le ri nin ve ril me si nin ar - U KA RI DAN A ÞA ÐI A 1. Ak sa ray i li miz de bir ba ra jý mýz. - Ge o met ri de sa bit sa yý. 2. Kol iþ çi si. - Kül tür. 3. Bir þe yi kir let mek. 4. Bü yük lük, i ri lik ba ký mýn dan þa þý la cak du rum da o lan nes ne. 5. Öç al ma yý a maç la yan giz li düþ man lýk, ga raz. - Kur'ân da baþ lan gýç sû re si. 6. I þýk ve ya ses dal ga la rý nýn yan sý tý cý bir yü ze ye çar pa rak ge ri dön me si, yan sý ma, yan ký. - Kir, pa sak. 7. Ta bak lan mýþ cey lan de ri si. - E lek tron lar, i yon lar ve ya mo le kül ler gi bi ta ne cik le rin ha re ket et ti ði iz. - Ar go da bir ses len me ni da sý. 8. Ý mam-ý A zam Hz.le ri nin kur du ðu mez he be men sup kim se. 9. Ba cak la rýn bi lek ten a þa ðý da bu lu nan ve ye re ba san bö lü mü. - Ha zýr lan mýþ tu zak. 10. Seç kin ler mac li si. - Öð ren ci kar ne sin de ki ra kam lar. 11. Bir o to yo lu muz. - Tek rar et, ye ni den de ne ma na sýn da bir ke li me. 12. Tem bel lik, gev þek lik. - Me caz da ger çek leþ me ko lay lý ðý ve ya im kâ ný ol ma yan uluslar arasý resim kolonisi faaliyeti, ülkenin güneyindeki tarihî Poçitely de gerçekleþtirildi. FOTOÐRAF: AA Te kir dað A na do lu Ý mam Ha tip Li se si nden bir ilk Te kir dað A na do lu Ý mam Ha tip Li se si nde bu yýl ilk de fa me zu ni yet ge ce si dü zen len di. Tö re ne Mil lî E ði tim mü dür yar dým cý la rý, o kul mü dür le ri, öð ret men ler, öð ren ci ler ve ve li ler ka týl dý. Prog ra mýn a çý lýþ ko nuþ ma sý ný O kul Mü dü rü Er han Bil sen yap tý. dýn dan, kep at ma tö re ni ger çek leþ ti. Prog ram Ab dur rah man Ö nül ün ver di ði mü zik zi ya fe ti i le so na er di. Kül tür Sa nat Ser vi si Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Fotoðraf aþkýna er yü zün de her gün, her sa at, her dem ger çek le þen mu'ci ze ler var dýr. Al dý ðý mýz ne fes, biz den ha ber siz ça lý þan kal bi miz, mil yar lar ca par ça ya bö lü nen hüc re le ri miz be de ni miz de; bir â ný bir â ný ný tut ma yan duy gu la rý mýz, her lâh za de ði þen dü þün ce le ri miz ru hu muz da; do ðan gü neþ, e sen rüz gâr, a çan çi çek çev re miz de ha yat bu lan mu'ci ze ler den sa de ce bir ka çý dýr. Bir de tek no lo jiy le mez ce dil miþ, biz ce ka nýk san mýþ ba zý mu'ci ze ler mey da na ge lir ki as lýn da a ra tý cý sýn dan biz zat ha ber ver di ði hal de gör mez den ge li riz i nat la. Ne dir o, su a li ni ze tek ke li mey le ce vap ve ri yo rum: Fo toð raf. Levh-i mah fu zun þa hit li ði ni ya pan fo toð raf ma ki ne si, â lem-i mi sa li ka yýt al tý na a la dur sun, biz ve bi ze da ir her þey yaþ la nýp git gi de yok o lur ken kâ ðýt la ra ve bel lek le re sak la nan on ca fo toð raf mu'ci ze nin ta ken di si de ðil mi dir? Be bek lik, ço cuk luk, o kul da ilk gün, ar ka daþ lar la bir a ra da bir park ta, me zu ni yet, ev li lik der ken ya þa ný lan on ca gö rün tü nün bir me tal par ça sý ta ra fýn dan mu ha fa za e di li þi siz de de hay ret u yan dýr mak ta mý dýr? Ben, fo toð raf ma ki ne mi e li me her a lýþ ta böy le si bir mu'ci ze ye þa hit ol du ðum i çin se vi ni yo rum. Hay ran lýk la in ce li yo rum o nu. Plas tik ve me tal par ça lar dan o luþ ma sý na rað men na sýl o lu yor da za ma ný don du rup sak la ya bi li yor di ye rek þaþ kýn lý ða bü rü nü yo rum. Ken di me, a i le me, çev re me ve gör dü ðüm gü zel lik le ri sýð dýr dý ðým ens tan ta ne le re ba kýp ba kýp gü lüm sü yo rum; e lim den ka çýp gi den on ca þe yi bir par ça da hi ol sa ya ka la dým di ye. Te sel li ba býn dan bir hal iþ te Bel ki nef si mi al dat ma ca, bel ki ha ki kat yo lun da ka rýn ca va rî a dým la yýþ lar... Kâ i na ta vi zör den bak mak! An cak han gi ba kýþ i le â le mi fo toð raf la dý ðý mýz me se le si ö nem li. Al lah na mý na mý?, Es bap he sa bý na mý? so ru la rý, bu so ru lar dan do ðan ça lýþ ma lar a ra tý cý ya u laþ ma mýz da, te fek kü rü keþ fe di þi miz de, dün ya yý ye ni den an lam lan dý rý þý mýz da bir köp rü o lup ö nü mü ze yol lar se re bi lir ya da bir çýk maz so ka ða dö nü þüp ol du ðu muz ye re bi zi hap se de bi lir. Fo toð raf de yip geç me mek ge rek. Ar ka mý za bak tý ðý mýz da te bes süm e de bi le ce ði miz bir fýr sat týr bu ni met. Ka yýp la rý mý za ye ni den ka vu þa bil me nin; has ret yük lü gö nül le ri bir neb ze ol sun bo þal ta bil me nin; ha tý ra la rýn tat lý sar hoþ lu ðun da ka nat la na bil me nin; geç mi þe, hep geç mi þe, ge ri dö nü lü þü im kân sýz o lan o en mu te na za man la ra yol a la bil me nin ra hat ve zah met siz bir te nez züh gâ hý dýr. Var o lan gü zel lik le ri, ken di far kýn da lý ðý nýz la bir leþ ti rip gü zel gör mek is te yen göz le re ye ni baþ tan sun ma nýn ke yif li ya ný dýr. A maç, gö rü nen den gö rün me ye ne, per de nin ar ka sý na yol al mak týr. o lu muz a çýk ol sun! ÝBB Þe hir Ti yat ro la rý se zo nu nu ka pat tý ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si (ÝBB) Þe hir Ti yat ro la rý nýn se zo nu ka pan dý. Þe hir Ti yat ro la rý nýn Ba sýn ve Halk lar Ý liþ ki ler Bö lü mü nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Þe hir Ti yat ro la rý nýn, se zo nun da ge çen se zon da sah ne le nen o yun la rý nýn ya ný sý ra bir çok ye ni o yun la per de le ri ni aç tý ðý ha týr la týl dý se zo nun da 14 ü ye ni 60 o yun sah ne le yen Þe hir Ti yat ro la rý nýn, bin 875 gös te rim de 426 bin se yir ci ye u laþ tý ðý kay de dil di. Ay rý ca, 28 in ci Ço cuk Þen li ði i le 28 in ci Genç Gün ler ve az O yun la rý nýn da se yir ci siy le bu luþ tu rul du ðu ak ta rýl dý. ÝBB Þe hir Ti yat ro la rý nýn ye ni se zo nu E kim a yýn da a çý la cak. Ýs tan bul / a a El sa nat la rý ser gi si il gi gör dü HA TA IN Ýs ken de run il çe si ne bað lý Ka ra yý lan bel de sin de di kiþ, na kýþ ve el sa nat la rý kur su nu ta mam la yan kur si yer le rin yýl so nu ser gi si a çýl dý. El e me ði göz nu ru e ser ler zi ya ret çi le rin be ðe ni si ni top la dý. Ka ra yý lan Be le di ye Baþ ka ný Meh met urt man, sos yal be le di ye ci lik an la yý þý çer çe ve sin de ça lýþ týk la rý ný söy le di. Ka dýn la rýn kurs lar da ü ret tik le ri ni sa ta bi le cek le ri me kân lar o luþ tur ma gay re ti i çin de ol duk la rý ný ak ta ran urt man, Bu an lam da ba zý ça lýþ ma la rý mýz var. Ka dýn la rý mýz ye ter ki ü ret sin, biz her za man siz le re des tek o lu ruz. de di. Ha tay / ci han KUG lo ba la id ten an lam lý ser gi KOÇ Ü ni ver si te si U lus la ra ra sý Prog ram lar O fi si (O IP) ön cü lü ðün de ku ru lan öð ren ci yar dým gru bu KUG lo ba la id in Bos na Her sek te gör dük le ri ni, ya þa dýk la rý ný an lat tý ðý ser gi si Left Be hind in Bos ni a / Bos na da Bý ra ký lan lar, 26 Ha zi ran da Pe ra Mü ze si nde yer a lan Pe ra Ca fe de ser gi le ne cek. Koç Ü ni ver si te si U lus la ra ra sý Prog ram lar O fi si ön cü lü ðün de ve gö nül lü öð ren ci le rin i ni si ya ti fiy le ku ru lan, ö zel lik le yar dým la rýn ko lay lýk la u la þa ma dý ðý böl ge le re, ki þi le re, grup la ra ih ti yaç la rý doð rul tu sun da yar dým u laþ týr ma yý he def le yen KUG lo ba la id, 5-12 Ni san ta rih le rin de Bos na Her sek e dü zen le di ði yar dým ge zi sin de çek tik le ri fo toð raf la rý Pe ra Mü ze si nde yer a lan Pe ra Ca fe de 26 Ha zi ran da ser gi le ne cek. Kül tür Sa nat Ser vi si

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı