C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53"

Transkript

1 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı bilgi çağına girilmesiyle birlike yaırımcılar arasında günden güne önem kazanmakadır. Yaırımcılar geçmiş fiya harekelerine dayanarak gelecekeki fiya harekelerini öngörümlemeke, gelecekeki geiri dağılımlarını bu şekilde ahminlemeye çalışmakadırlar. Bununla birlike deneim ve gözeim oorieri de piyasadaki ekinlik düzeyine önem vermeke, özellikle gelişmeke olan borsalarda bu yönlü çalışmalar ağırlık kazanmakadır. Bu çalışmada gelişmiş bir ülke nieliğindeki ABD de hesaplanan S&P500 endeksine ai hafalık geiri serileri üzerinden ekinlik esleri gerçekleşirilmişir. Elde edilen sonuçlar; S&P 500 endeksinde yer alan hisselerin rassal yürüyüş hipoezine uygun olarak hareke eiği başka bir ifadeyle piyasanın zayıf formda ekin olduğunu gösermekle birlike sözkonusu endekse dahil hisselerin fiyalarının amamen geçmiş dönem fiya harekelerinden bağımsız olduğunu ifade emekedir. Anahar Kelimeler: Ekin Piyasalar Hipoezi, S&P 500, Birim Kök Tesi, Zayıf Formda Ekinlik Financial Marke Efficiency: An Applicaion on S&P 500 Index Absrac The concep of financial efficiency has been becoming imporan beween invesors day by day, by means of enering he informaion age. Invesors foresee fuure price movemens based on pas price movemens and hey ry o predic he fuure income disribuion in his way. Noneheless, auhoriarian of audiing and supervision emphasizes on he efficiency level a he marke; especially, in emerging sock exchanges his kinds of sudies have been gaining imporance. In his sudy, efficiency ess were performed over weekly reurn series belonging o S&P 500 index ha were calculaed in a developed counry USA. The resul ha were obained express ha he shares in he S&P 500 index ac in accordance wih random walking hypohesis; in oher words, besides showing he efficiency of marke in he weak form hey express ha he prices of he shares in he S&P 500 index are compleely independen from he pas price movemens. Key words: Efficien Marke Hypohesis, S&P 500 Index, Uni Roo Tes, Weak Form Efficiency * Yrd. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniv., İkisadi ve İdari Bilimler Fak., İşleme Bölümü, İzmir. ** Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniv., İkisadi ve İdari Bilimler Fak., İşleme Bölümü, İzmir. *** Dokuz Eylül Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü, İşleme ABD, İzmir.

2 54 DEMİRELİ, AKKAYA ve İBAŞ GİRİŞ Piyasa ekinliği konusu, yaırımcılarda risk olgusunu doğurması bakımından günden güne önem arz emekedir. Finansal piyasalarda yaırımcılar bilgisel ekinlik üzerinde durmaka, risk olgusunun, bilginin; araflar arasında farklı düzeyde yayılmasından doğduğuna inanmakadırlar. Ekin bir piyasada hiçbir kaılımcı geçmiş fiya harekelerini analiz ederek oralama piyasa geirisi üzerinde bir geiri elde edememekedir. Bu görüşe karşın ekin piyasa hipoezine karşı çıkan çalışmalar ise, hiçbir piyasanın ekin olmadığını dolayısıyla hisse senedi fiya rendlerinin çeşili kaniaif yönemler yardımıyla analiz edilmesi sonucu ahminlenebileceğini savunmakadırlar. Bu çalışmada finansal piyasalarda ekinlik kavramı incelenmiş, gelişmiş bir ülke endeksi olan S&P 500 endeksine ai ekinlik düzeyi incelenmişir. Çalışmanın bundan sonraki bölümleri şu şekilde düzenlenmişir. Giriş bölümünün ardından çalışmanın ikinci bölümünde finansal piyasa ekinliği kavramı arışılmış, bilginin derecesine göre oluşan farklı ekinlik düzeylerine ve rassal yürüyüş hipoezine değinilmişir. Çalışmanın üçüncü bölümünde lieraürde piyasa ekinliği üzerine hazırlanan çeşili araşırmalara yer verilmiş, bu araşırmaların sonuçları değerlendirilmişir. Çalışmanın dördüncü bölümü veri ve meodoloji olarak hazırlanmışır. Çalışma kapsamında incelenen veri dönemi ve analizde kullanılacak yönemlerin açıklanmasının ardından, beşinci bölümde analiz sonuçları ve bulgulara yer verilmişir. Çalışmanın alıncı bölümünde ise sonuç kısmı yer almış, elde edilen bulgular yorumlanmışır. I. FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ Ekinlik kavramı finans biliminin merkezi durumundadır. Özünde ekinlik erimi, uygun bilginin finansal varlıkların fiyaına yansıyabildiği bir piyasayı anımlamak için kullanılmakadır (Dimson ve Mussavian,1998: 91). Fama (1970) ya göre piyasanın ekinlik ölçüü; menkul kıyme fiyalarının, piyasaya ilişkin bilgiler yoluyla ahmin edilebilirlik derecesidir. Yani bir piyasa, mevcu bilgiler fiyalara yansıdığı ölçüde ekin olmakadır. Bu nokada, bilgi yöneiminin önemi oraya çıkmakadır. Daha ecrübeli, bilgili yaırımcılar ve bilgi eknolojilerindeki ilerlemeler borsayı daha ekin kılmakadır (Gu, 2003: 402). Piyasanın ekin olması için yaırımcılar bilgiye özgürce ulaşabilmeli, yaırımcılar arasında rekabe ve ileişim oramı yaraılmalıdır (Abeysekara, 2001: 251). Fama ya göre büün bilgilerin fiyalara yansıdığı ekin bir piyasada, fiyaa herhangi bir değişme oluyorsa, bunun ek nedeni beklenmeyen yeni bir bilginin piyasaya ulaşmasıdır. Böyle bir bilgi karşısında menkul kıymein fiyaı aşağı ve yukarı doğru hareke halinde olacakır. Aşağı ve yukarı hareke, piyasaya gelen fiya lehine önemsiz olayların sayıca çokluğu ve önemli aleyheki olayların sayıca azlığıyla dengelenecekir. Menkul kıyme fiyalarındaki bu durum, fiyaların maringale özelliğinden kaynaklanmakadır. Maringale özelliği, dürüs bir oyunda kumarbazın bir sonraki urda durumunun, şimdiki durumundan farklı olmayacağı anlamına gelmekedir. Bu özellik dolayısıyla menkul kıyme fiyaları

3 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, öngörülemez bir nielik arzemekedir. Fama ekin piyasalar hipoezinin bu nedenle rassal yürüyüş hipoezine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade emekedir (Alun,1992: 5). Piyasa ekinliği lieraürde 3 düzeyde gerçekleşmekedir. Buna göre piyasa bilginin fiyalara yansıma düzeyine göre 3 formda ekin olabilir: Zayıf formda ekin piyasa Yarı güçlü formda ekin piyasa Güçlü formda ekin piyasa 1. Zayıf Formda Ekin Piyasa Kuramı Zayıf formda ekin piyasa hipoezi, menkul kıymelerin geçmişe ilişkin üm bilgilerinin bugünkü fiyalara yansıdığını savunmakadır. Böylece hisse senedinin geçmiş fiyaları, gelecek fiyalarını belirlemekedir (Tezcanlı, 1996: 22). Zayıf formda piyasa ekinliğinde bilgi olarak piyasa verileri dikkae alınmakadır. Piyasa verileri ise esas iibariyle hisse senedinin fiyaı ve işlem hacmi gibi bilgileri içermekedir (Dağlı, 2004: 311). Zayıf formda ekin piyasa hisse senedi fiya harekelerinin maringale özelliğinden bahsedilmekedir. Bu durum rassal yuürüyüş hipoeziyle es edilmekedir. A. Rassal Yürüyüş Hipoezi Rekabeçi piyasalarda fiya oluşumlarının daha iyi anlaşılmasıyla birlike, rassal yürüyüş hipoezi, ekin piyasa hipoeziyle uarlı olabilecek gözlemlerin bir sei olarak görülmeye başlanmışır (Dimson ve Mussavian, 1998: 94). Aynı özelliklere sahip piyasada fiyalar mevcu üm bilgiyi yansımaka ve sonuça fiyalardaki değişimler eorik olarak beklenmeyen haberlerin oraya çıkmasından kaynaklanmakadır. Buna göre, hisse senedi geirileri isaisiki erimlerle rassal değişkenler olarak anımlanmakadır. Bu durumu doğrulamak amacıyla rassal yürüyüş hipoezi yaygın olarak incelenmişir. Buna göre fiyalar rassal hareke izler ve fiyalardaki değişimler birbirinden bağımsızdır. Bu gibi durumlarda arihsel verilere dayanan sraejiler izlenemez (Blasco vd.,1997: 667). Rassal yürüyüş hipoezine göre, bir menkul kıymein fiya düzeyi kümülaif esadüfi sayılar serisinin göserdiği davranış gibi ahmin edilebilecek bir şey değildir. Hisse senedi fiyalarındaki değişikliklerden elde edilen geçmiş dönem bilgileri gelecekeki fiya harekelerinin ahmin edilmesinde kullanılamazlar (Bildik, 2000: 9). Başka bir ifadeyle rassal yürüyüş hipoezine göre mevcu bilgi seinin kullanılması yoluyla geleceğe ilişkin aşırı mikarda kazanç elde emek mümkün değildir. Rassal yürüyüş hipoezi, bir hisse senedinin piyasada oluşan fiyalarını amaçsız ya da rassal (esadüfi) bir yürüyüşe benzeir ve ekin bir piyasada birbirini izleyen fiya ve geirilerindeki değişmelerin birbirinden bağımsız ve esadüfi dağıldığını varsayar. Birbirini izleyen fiyaların bağımsızlığı, herhangi bir anda o hisse senedinin oralama fiyaının, gerçek değerine eşi ya da yakın olduğu anlamını aşımakadır. Gerçek değerden sapmalar olması değişik yaırımcıların aynı bilgileri farklı değerlendirmelerinden kaynaklanmaka, zaman içinde denge durumuna gelmekedir (Hayırsever Başürk, 2004: 13).

4 56 DEMİRELİ, AKKAYA ve İBAŞ 2. Yarı Güçlü Formda Ekin Piyasa Hipoezi Yarı güçlü formda piyasa ekinliği kamuya duyurulan üm bilgilerin hisse senedi fiyaına doğrudan yansıdığını ifade emekedir. Zayıf formda ekinlikeki bir piyasada sözkonusu olan piyasa verilerine ilişkin bilgilere ek olarak hisse başına gelir, emeü, sermaye arırımları, muhasebe sisemindeki değişiklikler ve finansal darboğazlar gibi kamuya duyurulmuş olan üm bilgiler doğrudan ve hızla hisse senelerinin fiyalarına yansımakadır (Dağlı, 2004: 311). 3. Güçlü Ekin Formda Piyasa Hipoezi Güçlü formda piyasa ekinliği, hisse senedi fiyalarının kamuya duyurulmuş veya duyurulmamış (özel) büün bilgileri yansıığını ileri sürer. Güçlü formda piyasa ekinliği, piyasa verileri ile kamuya duyurulmuş mevcu bilgilerin yanında kamuya duyurulmamış özel bilgilerin de hisse senedi fiyalarına anında ve am olarak yansıdığını kabul eiği için zayıf formda piyasa ekinliği ile yarı kuvveli formda piyasa ekinliğini kapsamakadır (Dağlı, 2004: 311). Sonuç olarak; zayıf formda ekin, yarı güçlü formda ekin ve güçlü formda ekin piyasalar birbirinden bağımsız değildir. Piyasanın yarı güçlü formda ekin olabilmesi için zayıf formda da ekin olması gerekmekedir. Çünkü üm fiya harekeleri dikkali bir yaırımcının yararlanabileceği şekilde ahmin edilebilir olmalıdır. Buna benzer şekilde, piyasanın güçlü formda ekin olabilmesi için hem zayıf, hem de yarı güçlü formda ekin olması gerekmekedir. Aksi halde piyasa, fiya ile ilgili üm bilgileri içermez (Karan, 2001: 269). Şekil 1: Üç ayrı formdaki piyasa ekinliğinin birbirleri ile ilişkileri Kaynak: Mehme Baha KARAN, Yaırım Analizi ve Porföy Yöneimi, Gazi Kiabevi, Ankara, 2001, s 26

5 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, II. LİTERATÜR TARAMASI Finansal piyasaların ekinliği konusu borsalarda işlem hacimlerinin armasıyla birlike ilgi çekici bir hal almışır. Bu alanda çok sayıda es gelişirilmiş, lieraürde birçok çalışma yapılmışır. Çalışmanın bu bölümünde piyasa ekinliğine ilişkin çeşili araşırmalara yer verilmişir. Asya ülkeleri için yapılan zayıf ekinlik araşırmaları incelendiğinde; Worhingon ve Higgs, (2005), gelişmeke olan on Asya ülke borsası (Çin, Hindisan, Endonezya, Malezya, Filipinler, Kore, Tayvan, Tayland, Sri Lanka) ve gelişmiş beş ülke borsası için (Avusralya, Hong Kong, Yeni Zelanda, Japonya, Singapur) ekinlik araşırması gerçekleşirmişlerdir. Çalışmada piyasa ekinliği, rassal Yürüyüş, Sıralı Korelasyon ve Run Tesleri, Augmened Dickey Fuller Tesi, Philips Perron, Kwiakowski, Phillips, Schmid and Srihin (KPSS) birim kök esleri ve Çoklu Varyans Oranı (MVR) ile sınanmışır. Birim kök eslerine göre Avusralya ve Tayvan hariç büün borsaların zayıf formda ekin olduğu, daha kaı olan varyans oranı eslerine göre ise gelişmeke olan borsalardan hiçbirinin rassal yürüyüş gösermediği dolayısıyla zayıf formda ekin olmadığı, buna karşılık gelişmiş borsalardan ise sadece Hong Kong, Yeni Zelanda ve Japonya borsalarının ise en kaı rassal yürüyüş krieri ile uyumluluğu sapanmışır. Başka bir ifadeyle sözkounusu borsalar zayıf formda ekin bulunmuşur. Lim vd. (2003), Malezya daki Kuala Lumpur borsası için döneminde günlük kapanış değerlerine göre Windowed Tes prosedürünü uygulamışlar ve sözkonusu borsanın ekinliğini sapamaya çalışmışlardır. Çalışma sonucunda Kuala Lumpur borasının zayıf formda ekin olduğu sapanmışır. Ma ve Barnes (2001) çalışmalarında Çin Borsası nın ekinlik düzeyini araşırmışlardır. Çalışmada dönemi incelenmiş, bu kapsamda hem Shanghai Borsası, hem de Shenzhen Borsası ele alınmışır. Çalışma kapsamında Fama sandarları kullanılmış ve Çin Borsası nın zayıf formda dahi ekin olmadığı sapanmışır. Poshakwale (1996) çalışmasında, Hindisan için Bombay Borsası nın ekinliğini, yılları arası günlük fiya verileri kullanılarak araşırmış sözkonusu borsanın zayıf formda dahi ekinliğinin olmadığı sapanmışır. Avrupa borsalarının zayıf ekinliği üzerine yapılan araşırmalar ele alındığında ise, Worhingon ve Higgs (2003), Avrupa daki gelişmiş borsalar üzerine bir ekinlik araşırması gerçekleşirmişler, günlük geirilerine göre onalı gelişmiş (Avusurya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanisan, İalya, İrlanda, Hollanda, Norveç, Porekiz, İspanya, İsveç, İngilere) ve dör ane de gelişmeke olan borsayı (Çek Cumhuriyei, Macarisan, Rusya, Polonya) analizlerine dahil emişlerdir. Rassal Yürüyüş, Sıralı Korelasyon ve Run Tesleri, Augmened Dickey Fuller, Philips Perron, Kwiakowski, Phillips, Schmid and Shin (KPSS) birim kök esleri ve Çoklu Varyans Oranı (MVR) esi yine çalışma da kullanılan analiz yönemleri olarak sıralanmışır. Çalışma sonucunda gelişmeke olan borsalardan sadece Macarisan borsası nda rassal yürüyüş anımlanmış ve bundan dolayı Macarisan Borsası nın zayıf formda ekin, olduğu sonucuna varılmışır. Gelişmiş borsalardan ise sadece Almanya, İrlanda, Porekiz, İsveç ve

6 58 DEMİRELİ, AKKAYA ve İBAŞ Birleşik Krallık da zayıf formda ekinlik sapanmışır. Abrosimova ve Linowski (2005) çalışmalarında Rusya Borsası üzerine ekinlik esleri gerçekleşirmişlerdir. Çalışma kapsamında RTS endeksinin aylık, hafalık ve günlük verileri kullanılmış, aylık veriler için yapılan analizde rassal yürüyüş alernaif hipoezi reddedilememiş ancak günlük ve hafalık veriler için reddedilmişir. Bu sonuca göre Rusya Borsası nın aylık veriler için zayıf formda ekin, günlük ve hafalık veriler için ise zayıf formda dahi ekin olmadığı sonucuna varılmışır. Hájek (2007) çalışmasında, dönemi verilerine dayanarak Çek Cumhuriyei Borsası nın ekinliğini es emişir. Çalışma sonucunda ekin piyasa hipoezinin zayıf ekinliği bu piyasa için doğrulanamamışır. Özcan ve Yılancı (2009) çalışmalarında, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası 100 endeksini ele alarak Türk hisse senedi piyasasının ekinliğini araşırmışlardır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, verinin doğrusal birim kök içerdiğini, bununla birlike rassal modelin kalınılarının bağımlı olarak dağıldığını göserdiğinden, İsanbul Menkul Kıymeler Borsa sının zayıf formda dahi ekin olmadığı sapanmışır. Oradoğu ve Arap ülkelerinin borsaları için yapılan araşırmalar incelendiğinde; Awad ve Daraghma (2009) çalışmalarında, Filisin Menkul Kıymeler Borsası nın zayıf ekinliği, günlük geirilere göre hem Sıralı Korelasyon Tesi hem de Run Tesleri uygulanarak araşırılmışır. Araşırma sonucunda Filisin Borsasının zayıf formda dahi ekinliğinin olmadığı sapanmışır. Zion vd. (2003) çalışmalarında Tel Aviv Borsası TSA 25 endeksi ile SP 500 endeksi arası ekinlik faklılıklarını araşırmışlardır. Çalışma sonucunda S&P 500 endeksinin zayıf formda ekin, buna karşın TSA 25 endeksi içinse göreceli kısa harekeli oralama için piyasa ekinliği bulunamamışır. Bu araşırma gelişmiş bir borsanın piyasa ekinliğinin TSA gibi gelişmeke olan bir borsadan daha fazla olduğunu gösermekedir. Mousafa (2004) çalışmasında, Birleşik Arap Emirlikleri Borsası (UAE) için zayıf formda ekinlik araşırması gerçekleşirmiş, çalışma sonucunda UAE nin yeni gelişen, yeni kurumsallaşsan ve işlem hacmi çok düşük bir borsa olmasına rağmen, zayıf formda ekin olduğu bulunmuşur. Asiri (2008), Bahreyn Borsası (BSE) için yapığı çalışmada BSE nın zayıf formda ekin olduğu bulunmuşur. Amerika ülkeleri için yapılan araşırmalar incelendiğinde; Urruia (1995) çalışmasında Lain Amerika nın gelişmeke olan borsalarının rassal yürüyüş göserip gösermediğinin araşırmışır. Çalışmada Varyans Oran Tesi kullanılmış, yerel para birimlerinin Aralık 1975 Mar 1991 aylık fiya verileri ile Arjanin, Şili, Brezilya için ekinliği es edilmişir. Çalışma sonucunda Varyans Oran Tesi ve Rassal Yürüyüş Hipoezi reddedilmiş bununla birlike Run Tesi büün gelişmeke olan Lain Amerika borsalarının zayıf forma ekin olduğunu gösermişir.

7 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, III. VERİ VE METODOLOJİ Çalışmada kullanılan veri sei ve meodoloji hakkında aşağıda bilgi verilmişir. 4. Veri Sei Çalışmada, S&P 500 endeksinin döneminde, hafalık kapanış fiyaları üzerinden ekinlik düzeyi incelenmişir. Veriler, web siesinden elde edilmişir. Hafalık geiri ahminlemesinde ise endekse ai verilerin logarimik geiri serisi kullanılmışır. Hafalık logarimik geiri serisi: Pw, R = w, ln (1) Pw, 1 şeklinde hesaplanmışıır. P w,, w ayının hafasına ai endeks kapanış fiyaını, R w, ise bir önceki işgününe göre logarimik düzeyde hesaplanmış fiya değişimini ifade emekedir. 5. Meodoloji Zaman serileri, birçok alanda geçerli olan ve genel anlamda bir değişkenin ardışık dönemlerde gözlenen değerlerinin zamana bağlı olarak sıralanması ile elde edilen sayı dizileridir. Her zaman serisinin, bir olasılıklı yada rassal süreç ile oluşuğu düşünülebilir. Olasılıklı süreç ile onun dışavurumu arasındaki ayrım, kesi verilerindeki anaküle ve örneklem ayrımına yakındır. Nasıl bir anaküleye ilişkin çıkarsamalar için örneklem verileri kullanılıyorsa, zaman serilerinde de geride yaan olasılıklı süreçle ilgili çıkarımlar yapmak için bu dışavurum kullanılır. Zaman serisi analisleri arafından büyük ilgi göserilen ve incelenen bir olasılıklı süreç ise durağan olasılıklı süreçir (Gujararii, 2006: 713). Durağan zaman serilerinin modellenmesinde ise en fazla kullanılan modelleme, ardışık bağlanımlı büünleşik harekeli oralama (ARMA), yaygın ismiyle Box- Jenkins yöneimidir. Bu çalışmada ekinlik sınaması için Dickey Fuller Tesi, Korelogram ve ARMA esleri kullanılmışır. B. Dickey Fuller Tesi Dickey Fuller esi, bir zaman serisinin birim kök içerip içermediğini belirlemeye yarayan işlemdir. D. A. Dickey ve W. A. Fuller arafından 1970'li yıllarda gelişirilmişir. H 0 : ρ = 1 hipoezi ile, geleneksel yolla hesaplanan isaisiği bu ese, τ (au) isaisiği olarak bilinir. τ isaisiğinin eşik değerleri Dickey ve Fuller arafından Mone Carlo simülasyonları ile çizelgeleşirilmişir. Liareürde τ sınaması, Dickey-Fuller (DF) sınaması olarak da bilinmekedir. Eğer H : ρ 1 hipoezi reddedilirse, başka bir ifadeyle zaman serisi durağan ise 0 =

8 60 DEMİRELİ, AKKAYA ve İBAŞ bilinen esi kullanılabilir. Dickey-Fuller τ isaisiğinin hesaplanması için, ahmin edilen ρ kasayısı kendi sandar haasına bölünür. ρ = 1hipoezinin reddedilmediğinin görülmesi amacıyla Dickey Fuller çizelgelerine başvurulur. Ancak çizelgeler am yeerli değildir ve MacKinnon arafından Mone Carlo simülasyonlarıyla büyük ölçüde genişleilmişir (Gujararii, 2006: 719). Eğer τ isaisiğinin mulak değeri DF nin yada McKinnon DF nin mulak eşik τ değerinden büyükse, verilmiş zaman serisinin durağan olduğunu ileri süren hipoezi reddedemeyiz; τ, eşik değerinden düşük ise zaman serisi durağan değildir. Dickey Fuller esi aşağıdaki kalıplara uyan regresyonlarda uygulanmakadır: ΔY ΔY = δ + μ Y 1 = β + δ + μ 1 Y 1 ΔY = β + β + δy + μ (4) Burada, zaman eğilim değişkenidir. Her bir durumda H 0 hipoezi, başka bir ifadeyle δ=0, birim kök var biçimindedir. Denklem 2 ile diğer iki regresyon arasındaki (denklem 3 ve denklem 4) arasındaki fark sabi erimin ve eğilimin değişkene kaılmasıdır. Eğer düzelilir: μ haa erimi ardışık bağımlı ise denklem 4 aşağıdaki şekilde ΔY = β 1 + β 2 + δy 1 + α ΔY i + ε (5) Gecikmeli fark erimlerinin sayısı, çoğunlukla görgül olarak belirlenmekedir. Burada emel noka, Denklem 5 eki haa erimi ardışık bağımsız olana kadar erim ilavesi yapmakır. H 0 hipoezi, buradaδ = 0 ya da ρ = 1 dir, başka bir ifadeyle seri durağan değildir. C. Phillips Perron Tesi Phillips Perron esi, zaman serilerinin birim kök içerip içermediğinin belirlenmesinde kullanılan diğer bir esir. Phillips Perron (1988) esi ADF esinden farklılıklar gösermeke olup, bu model aracılığıyla paramerik bir model olmadığından normal dağılım gösermeyen serilerde daha sağlıklı sonuçlar elde edilmekir. Phillips Perron (PP) için H 0 hipoezi birim kökün varlığını yani serinin durağan olmadığını alernaif hipoez ise serinin birim kök içermediğini yani serinin durağan olduğunu ifade emekedir. PP es isaisiği değeri, isaisiklerin kriik değerlerinden daha negaif ise birim kök varlığını öne süren sıfır hipoezi red edimekedir. (2) (3)

9 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, D. Korelogram Korelogram ile durağanlık esi ookorelasyon fonksiyonuna (ACF) dayanmakadır. Ookorelasyon fonksiyonu, serinin bazı değerleri ve gecikmeli değerleri arasındaki ilişkinin boyuunu belirlemekedir. Değişik zaman aralıkları (k) için bulunacak ACF (k) kasayısı değerleri ilişkilendirildiğinde, korelogram elde edilmekedir. ACF (k) değerleri 1 ve 1 arasında yer almakadır. ACF, eğer çok yüksek bir değerden başlayıp çok yavaş küçülüyorsa, bu serinin durağan olmadığının bir gösergesidir. Söz konusu hipoez esi her bir ACF (k) değeri için (1/ n) değeri bulunarak yapılmakadır. Eğer ACF (k) değeri güven aralığı dışında kalıyorsa ookorelasyon vardır. Kısmi korelasyon fonksiyonu gecikmeli değişkenler arasındaki ilişkiyi ifade emekedir. Kısmi korelasyon fonksiyonu ile korelasyon Y ve Y -k değerleri arasındaki erimlerin ekisi çıkarılarak bulunmakadır. Büün bu ACF (k) değerlerinin eşzamanlı olarak sıfıra eşi olduğunun esi için diğer bir yönemde, Box-Pierce ve Ljung-Box isaisiğinin kullanılmasıdır E. ARMA Modeli Zaman serilerinde bir analiz ve ahmin yönemi olan Box-Jenkins ekniği; kesikli, doğrusal ve sokasik süreçlere dayanmakadır. Ooregresif, ooregresifharekeli oralama ve birleşirilmiş ooregresif-harekeli oralama Box-Jenkins ahmin modelleridir. AR (p), MA (q) ve bunların birleşimi olan ARMA (p,q) durağan süreçlere uygulanırken; ARIMA (p,d,q) durağan olmayan süreçlere uygulanmakadır. (Topçuoğlu vd., 2005: 91). ARMA süreci serinin durağan olduğu varsayımına dayanmakadır. Kısaca durağan bir zaman serisinin oralaması, varyansı, orak varyansı zamanla değişmez. Ancak çoğu ikisadi zaman serisinin durağan olmadığı yani büünleşik olduğu bilinmekedir. AR süreci; Y δ = α1 ( Y 1 δ ) + α + μt (6) 2 Burada δ, Y nin oralamasıdır; μt ise oralaması sıfır, varyansı σ sabi ilişkisiz rassal bir haa erimidir yani beyaz gürülülüdür. Bu durumda Y nin, birinci dereceden ardışık bağlanımlı yada AR (1) sürecine uyduğu söylenebilir. Burada Y nin dönemindeki değeri, bir önceki dönemlerde aldığı değere, rassal bir değere bağlıdır. Y δ = α ( Y δ) + α ( Y δ) α ( Y δ) + μ p 1 (7) Bu durumda, Y, p inci dereceden ardışık bağlanımlı sürece ya da AR(p) sürecine uymakadır.

10 62 DEMİRELİ, AKKAYA ve İBAŞ MA süreci; Y = + β 0μ + β1μ 1 μ (8) Burada μ bir sabi, μ, daha önce olduğu gibi, beyaz gürülülü olasılık bozucu erimdir. Bu denklemde dönemindeki Y, bir sabi erim ile şimdiki ve eski haa erimlerinin harekeli oralamasının oplamına eşiir. Bu durum Y nin birinci dereceden harekeli oralama sürecine ya da MA(1) sürecine uymakadır. MA süreci ise aşağıdaki şekilde ifade edilebilir: Y = μ + β... μ 0 μ + β1μ 1 + μ2 + β2μ βq q (9) Şüphesiz Y zaman serisi, hem AR hem de MA süreci özelliklerini aşıyabilir, dolayısıyla ARMA olabilir. O halde, Y, ARMA (p,q) sürecine uyar ve şu şekilde yazılabilir: p i= 1 i q X = ε + Φ X + Ω ε (10) i İ = 1 i i Model sadece AR (p) ile kurulursa Yule-Walker denklemleri çözüm için yeerli olacakır ARMA(p,q) şeklinde bir model kurulduğunda ise önce p ve q değerlerinin kaç olacağına karar verilir, Başka bir ifadeyle kaç gecikmeli değişken kullanılacağı önem kazanır. Genelde p ve q nun küçük seçilmesi avsiye edilmekedir. p ve q sayıları seçildiken sonra ise model, en küçük kareler yönemi ile ahmin edilebilir. IV. BULGULAR VE DEĞERLENDİRİLMESİ Tablo:1 Tanımlayıcı İsaisikler Oralama Medyan Maksimum Minimum Sandar Sapma Çarpıklık Kurosis Basıklık J-B

11 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, S&P 500 endeksinin hafalık geiri serisinin anımlayıcı isaisikleri Tablo 1 de verilmişir. Serinin çarpıklık kasayısı poziif bulunmuş, serinin sağdan çarpık olduğu bulgulanmışır. Dağılımın 4. momenini ifade eden basıklık ölçüsü ise oldukça yüksek çıkmış, serinin basıklığı yüksek bulunmuşur, ancak bu durum finansal zaman serilerinin genel bir özelliğidir. Jarque Bera normallik esine göre oluşurulan, H 0, seri normal dağılım göserir hipoezi, % 5 anlamlılık düzeyinde göre 0.00<0.05 olduğundan red edilebilir. Buna göre H 1 : seri normal dağılım gösermez hipoezi kabul edilebilir. Tablo:2 Dickey Fuller Tes Sonuçları Augmened Dickey-Fuller es isaisiği -isaisiği Kriik Tes Değerleri: 1% düzeyinde *MacKinnon (1996) ek araflı p değerleri. 5% düzeyinde % düzeyinde Olasılık Değeri.* Phillips-Perron es isaisiği Tablo 3: Phillips-Perron Tes Sonuçları Düzelilmiş -isaisiği Kriik Tes Değerleri: 1% düzeyinde * MacKinnon (1996) ek araflı p değerleri 5% düzeyinde % düzeyinde Olasılık Değeri.* Dickey Fuller es isaisiğine göre ADF değeri nin mulak değeri %1, %5, %10 anlamlılık seviyesinde kriik değerlerinden mulak olarak büyük olması sebebiyle serinin durağan olduğu söylenebilir. Phillips Perron esinde, es isaisiğinin değeri kriik değerinden mulak değer olarak daha büyükse sıfır hipoezi red edilir. Tablo 3, S&P 500 endeksi geiri serisinin durağanlık analizini gösermekedir. Phillips Perron es isaisiği değeri ; %1, %5, %10 kriik değerlerinden mulak değer olarak daha büyük olduğundan birim kök vardır hipoezi red edilir. Buradan hareke edilerek de serinin durağan olduğu söylenebilir.

12 64 DEMİRELİ, AKKAYA ve İBAŞ Veri seinin korelogram çizimi incelendiğinde de aynı durum görülmekedir. Bağım çizim olarak da adlandırılan korelogram esinin en belirgin özelliği çok yüksek bir değer ile (gecikme 1 iken 0.97 kadar) başlayıp çok yavaş küçülmesidir. Veri seinin bağım çizimi incelendiğinde serinin durağan olduğu görülmekedir. Tablo:3 Bağım Çizime Dayanan Durağanlık Tesi

13 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, Tablo:4 ARMA Modeli Değişken Kasayı Sandar Haa -isaisiği Olasılık C AR(1) MA(1) ARMA(1,1) modelinin değişkenleri % 5 anlamlılık düzeyinde anlamdı değildir. Buradan harekele S&P 500 endeks geiri serisinin kendinden bir önceki dönemle arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna varılmakadır. SONUÇ VE ÖNERİLER Bilgisel anlamda ekinliğin arışıldığı finansal piyasalarda risk kavramı, yaırımcıların kararlarında önemli bir eken olarak karşımıza çıkmakadır. Finansal piyasa akörleri belirsizliği oradan kaldırarak riski minimum düzeye indirmek bununla birlike asarruflarından maksimum geiriyi elde emeyi amaçlamakadırlar. Bu nedenle de piyasalarda yeni gelen bilginin fiyalara nasıl yansıdığı sorusu önem kazanmakadır. Dolayısıyla bu nokada bilgi yöneimi olgusu oraya çıkmakadır. Piyasaya gelen bilgilerin amamı hisse senedi fiya harekelerine yansıdığında yaırımcılar, kararlarını daha şeffaf bir oramda alacak ve asarruflarından daha yüksek geiriler elde edebileceklerdir. Bu anlamda gelişmiş borsalar, gelişmeke olan borsalara nazaran daha fazla avanaja sahip olmakadır. Çünkü işlem hacminin yüksek olması, deneim ve gözeim faaliyelerinin daha sıkı şekilde yürüülmesini, yaırımcıların korunmasına yönelik daha sıkı edbirler alınmasını, yaırımcıların kararlarını alırken piyasayı ekileyecek olayların daha küçük boyulu eki yaramasını sağlamakadır. Böylece gelişmiş piyasalardaki ekinlik düzeyi gelişmeke olan piyasalara nazaran göreli olarak daha yüksek düzeyde gerçekleşmekedir. Bu nokadan harekele çalışmada gelişmiş bir piyasa nieliğindeki ABD piyasalarında hesaplanan S&P 500 endeksine ai ekinlik düzeyi dönemi için incelenmişir. Çalışma kapsamında ADF ve PP birim kök esleri, korelogram ve ARMA süreçleri ile endekse ai geiri serileri incelenmişir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre S&P 500 endeksi hafalık geiri serisinin rassal yürüyüş hipoezine uyduğu, dolayısıyla endeksin zayıf formda ekin olduğu bulgulanmışır. Buna göre S&P 500 endeksine dahil hisse senelerine ai fiyaların, bu hisse senedi ile ilgili üm bilgileri yansıığı sonucuna ulaşılmışır. Dolayısıyla ilgili piyasada asarruflarını hisse senelerinde değerlendiren yaırımcıların aşırı kar ya da aşırı zarar durumlarıyla karşılaşmaları, gelişmeke olan piyasalara nazaran daha düşükür. Geçmiş fiya harekelerine ai bilgiler ilgili dönemde yaırımcılar arasında eşi dağılmış ve üm hisse senedi fiyalarına yansımışır. Ancak ekinlik ile ilgili yapılan çalışmalarda analiz dönemi de önem kazanmakadır. Farklı zaman dönemlerinde yapılan analizler yaırımcılara yol göserici nielike olacak ve ekinlik düzeylerinin değişmesine yol açabilecekir. Bu nedenle çalışma sonuçlarının sadece ilgili zaman dönemindeki ekinlik düzeyini

14 66 DEMİRELİ, AKKAYA ve İBAŞ yansıması açısından gelecek dönemlerin değerlendirilmesinde yaırımcıya bilgi sağlayacağı düşünülmekedir. KAYNAKLAR ABEYSEKARA, Sarah (2001), Efficien Marke Hypohesis And Emerging Capial Marke in Sri Lanka: Evidence From he Colombo Sock Exchange, Journal Of Business Finance & Accouning, Vol: 28; ABROSIMOVA, Naalia; Dirk LINOWSKI, (2005), Tesing he Weak-Form Efficiency of he Russian Sock Marke European Finance Associaion Conference and a he Cenre for Economic and Financial Research, Moscow; 1-27 ALEXEEV, Viali, Francis TAPON, (2009), Tesing Weak Form Efficiency on he Torono Sock Exchange 15h Inernaional Conference Compuing in Economics and Finance, Sydney; 1-28 ALTUN, Oğuz (1992), Sermaye Piyasalarında Ekinlik: İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Üzerine Fiya Ekinliği Tesi; Sermaye Piyasası Kurulu Araşırma Dairesi, Ankara ASIRI, Baool (2008), Tesing Weak-Form Efficiency In The Bahrain Sock Marke. Inernaional Journal of Emerging Markes Vol 3: 1; AWAD, Ibrahim, Zahran DARAGHMA (2009), Tesing he Weak-Form Efficiency of he Palesinian Securiies Inernaional Research Journal of Finance and Economics, Issue 32; 7-17 BAHA, KARAN, Mehme (2001), Yaırım Analizi ve Porföy Yöneimi, Gazi Kiabevi, Ankara, BENZION Uri, Paul KLEIN (2003), Efficiency Differences Beween he S&P 500 and he Tel-Aviv 25 Indices: A Moving Average Comparison Inernaional Journal Of Business, Vol 8: 3; BİLDİK, Recep (2000), Hisse Senedi Piyasalarında Dönemsellikler ve İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma, İMKB Yayınları, İsanbul BLASCO, Naividad; Del Crisina RIO and Rafael SANTAMARIA (1997), The Random Walk Hypohesis In The Spanish Sock Marke: , Journal of Business Finance & Accouning, Vol: 24; DAĞLI, Hüseyin (2004), Sermaye Piyasası ve Porföy Analizi, Derya Kiabevi, Trabzon DHARMASENA, K.A.S.D.B., David BESSLER (2004), Weak-Form Efficiency Vs Semi-Srong Form Efficiency in Price Discovery: an Applicaion o Inernaional Black Tea Markes Sri Lankan Journal of Agriculural Economics. Vol. 6: 1; 1-24 DIMSON, Elroy, Massoud MUSSAVIAN (1998), A Brief Hisory of Marke Efficiency, European Financial Managemen, Vol: 4: 1; 1-14 GUJARATI, Damodar N. (Çev: Ümi SENESEN - Gülay Günlük SENESEN) (2006), Temel Ekonomeri, Lieraür Yayınları, İsanbul

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey

Büyüme ve İstihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği. The Relationship between Growth and Employment: The Case of Turkey SESSION C: Çalışma Ekonomisi 67 Büyüme ve İsihdam Arasindaki İlişki: Türkiye Örneği Yusuf Muraoğlu (Hii Universiy, Turkey) The Relaionship beween Growh and Employmen: The Case of Turkey Absrac One of he

Detaylı

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI

TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI TÜRKİYE DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ: DOĞRUSAL OLMAYAN EŞBÜTÜNLEŞME YAKLAŞIMI Tayfur BAYAT ÖZ Bu çalışmada 2002M-20M5 dönemine ai aylık verilerle alernaif nominal vadeli mevdua faiz oranları ile ükeici

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL

EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL EKONOMİK BİR UYGULAMA İLE KENDİNDEN UYARIMLI EŞİKSEL DEĞİŞEN VARYANSLI OTOREGRESİF MODEL Ümran M. TEKŞEN KAHRAMAN *, Aşır GENÇ ** ÖZET Bu çalışmada, eşiksel ooregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ

FİNANSAL ZAMAN SERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME SIÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 7, CİLT XXII, AYI 1 FİNANAL ZAMAN ERİLERİ İÇİN ORTALAMAYA DÖNME IÇRAMA DİFÜZYON MODELİ Doç. Dr. Ömer ÖNALAN * Öze Bu çalışmada, finansal menkul kıyme zaman serilerinin

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA

ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Yıl: 24 Sayı:89 Ekim 2010 49 ARTIK KÂR, ÖZSERMAYEYE SERBEST NAKİT AKIMI VE DEFTER DEĞERLERİNİN ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERLERİ ÜZE- RİNDEKİ ETKİLERİ: İMKB DE AMPİRİK BİR UYGULAMA Hakkı ÖZTÜRK 1 ÖZET Bu çalışma

Detaylı

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI?

TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2004/7 hp://www.ek.org.r TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA VAR MI? Orhan Karaca Nisan, 2004 TÜRKİYE DE BÖLGELER ARASI GELİR FARKLILIKLARI: YAKINSAMA

Detaylı

Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli

Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojistik Yumuşak Geçişli Otoregresif Modeli EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: Özel Sayı 0 ss. 4-58 Türkiye de Mali Sürdürülebilirliğin Doğrusal Olmayan Bir Analizi: MLSTAR Çoklu Lojisik Yumuşak Geçişli Ooregresif Modeli A Nonlinear Analysis

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VAR YAKLAŞIMI İLE VERİMLİLİK ŞOKLARININ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ Leven ERDOĞAN ÖZET. Bu çalışmada verimliliğin devrevi harekei, ekonomik faaliyelerle ilişkisi ve verimliliği nelerin belirlediği açıklanmaya

Detaylı

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ

TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİN SWARCH YÖNTEMİ İLE ANALİZİ Pamukkale Üniveriei Soyal Bilimler Eniüü Yükek Lian Tezi İkia Anabilim Dalı Ayşe AKMAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Bülen GÜLOĞLU Temmuz-007

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

Alternatif Piyasa Oynaklıklarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algoritmasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Etkileri: Türkiye ve Londra Örneği

Alternatif Piyasa Oynaklıklarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algoritmasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Etkileri: Türkiye ve Londra Örneği Yrd. Doç. Dr. Erhan Demireli Alernaif Piyasa Oynalılarında Meydana Gelen Kırılmaların ICSS Algorimasıyla Belirlenmesi ve Süregenliğe Eileri: Türiye ve Londra Örneği Arş. Gör. Erdos Torun Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz

Türkiye de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Temel Belirleyicileri: 1990-2006 Dönemine Đlişkin Ekonometrik Analiz Türkiye de Doğrudan Yabancı Seraye Yaırılarının Teel Belirleyicileri: 199-26 Döneine Đlişkin Ekonoerik Analiz Recep TARI Hanife BIDIRDI Öze: Bu çalışanın eel aacı, 199-26 döneine ilişkin Türkiye de doğrudan

Detaylı