HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah met Gün doð du, Be di üz za man Sa id Nur sî nin A rap ça va cip, Türk çe lâ zým, Kürt çe ca iz dir sö zü ne a týf ta bu lun du. Gün doð du, bu söz den il - ham a lý na rak a çý lým la rýn ya pýl ma sý ge rek ti ði ni be lir tir ken, i nanç de ðer le ri nin ö nün de ki bü - tün en gel le rin kaldýrýl ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Meh met Ka ra nýn ha be ri say fa 5 te YGER EK TEN HA BER VE RiR Haf ta lýk E lif e ki iç say fa lar da YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI TÜED, emeklilerin Mart ayýnda 180 yerine en fazla lira zam farký alabileceði öne sürdü. 180 LÝRALIK FARK DOÐRU DEÐÝL E mek li ler bo þa u mut lan ma sýn u Tür ki ye E mek li ler Der ne ði e mek li le rin Mart a yýn da a la ca ðý zam far ký ko nu sun da bir ça lýþ ma yap tý. a lýþ ma da, E mek li ye fark müj de si gi bi baþ lýk lar al týn da 180 li ra zam far ký ö de ne ce ði yö nün de ha ber ler yer al mak ta dýr. Bu ra kam lar ne ya zýk ki doð ru de ðil dir. E mek li le ri miz bo þu na u - mut lan dý rýl mak ta dýr de nil di. Haberi 4 te ULUSLARARASI HAK ÝHLÂLLERÝ MERKEZÝ UYARDI: DÜNYADA HAK ÝHLÂLLERÝ HER GEEN YIL ARTIYOR VE GÝDEREK DAHA TEHLÝKELÝ BOYUTLARA ULAÞIYOR. KÜRESEL GÜCE SAHÝP DEVLET VE ÞÝRKETLER u U lus la ra ra sý Hak Ýh lâl le ri Mer ke zi (U HÝM), 2010 Dün ya Hak Ýh lâl - le ri Ra po ru nu a çýk la dý. Mer kez, Ra po r in ce len di ðin de, in san ha ya - tý nýn tüm a lan la rý na u za nan bir ih lâl dal ga sý nýn dün ya mý zý çe pe çev - re ku þat tý ðý, ö zel lik le kü re sel gü ce sa hip dev let ler ve u lus la ra ra sý þir - ket le rin söz ko nu su ih lâl ler de baþ rol oy na dý ðý gö rü le cek tir dedi. HAYATIN HER ALANINDA HAK ÝHLÂLLERÝ VAR u Ýhlâllerin artmasý kadar, belki daha tehlikeli olan, bunlarýn savaþ bölgelerinde yaþanan lar dan ve öz gür lük a lan la rý na da ir ki mi hu kuk dý þý uy gu la ma lar dan i ba ret o la rak al gý lan ma sý de ni len a çýk la ma da, ih lâl le - rin si ya set ten hu ku ka, sað lýk tan e ði ti me, med ya dan kül tür-sa na ta, e ko - lo ji den sa va þa, e ko no mi den ta ri he uzandýðý belirtildi. Ha be ri say fa 11 de DP GENEL BAÞKANI NAMIK KEMAL ZEYBEK: MENDERES ÝN RUHUNU HÝSSEDÝYORUM DP çatýsýnda ittifak görüþmeleri sürüyor/ 4 te Yemen de olaylar sürüyor Libya da çatýþma Sirte ye sýçradý uye men de bin ler ce ki þi, ül ke nin çe þit li kent le rin de hü kü met kar þý tý gös te ri le re de vam e di yor. Baþ kent Sa na ile A den, Ta iz ve Had ra mavt kent le ri nin mey - dan la rýn da top la nan gös te ri ci ler, Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih in ik ti dar dan çe kil me si ta lep le ri ni tekrar di le ge tir di ler. Ha be ri say fa 11 de ulib ya da Kad da fi ye bað lý güç ler i le is yan cý lar a ra - sýn da de vam e den ça týþ ma lar, Sir te ye de sýç ra dý. Kad da fi nin do ðum ye ri o lan ve ka le si o la rak gö rü len Sir te de Kad da fi yan lý la rý i le kar þýt la rý a ra sýn da ça týþ - ma lar ya þan dý ðý bil di ri li rken, Bingazi ve Ras Lanuf þehirlerinde de onlarca kiþi öldü. Ha be ri say fa 11 de 2 GEMÝ, 1300 ASKER BABACAN: MAYIS BAÞI Amerikan savaþ gemileri Girit te uabd nin Lib ya çev re si ne as ke rî yý ðý nak pla ný u ya rýn ca, 1300 A me ri kan as ke ri ni ta þý - yan i ki sa vaþ ge mi si, de niz üs sü nün bu lun du ðu Gi rit e var dý. Ha be ri say fa 11 de G-20 Konferansý Türkiye de udev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can, G-20 Kon fe ran sý nýn Ni san a yý so - nu, Ma yýs a yý ba þý gi bi bir ta - rih te Tür ki ye de ya pý la ca ðý ný bil dir di. Ha be ri say fa 4 te Diktatör deviren meydanlar utunus taki halk hareketiyle yayýlan kývýlcým, son günlerde tüm dünyanýn gözünün Ortadoðu ya çevrilmesine sebep oldu. Bu olaylarýn her birinde bir meydan öne çýktý: Mýsýr da Tahrir, Tunus ta Kazba (Kasbah), Bahreyn de Ýnci... Kimileri rahatsýzlýklarýný dile getirdi, örgütlendi ve istediðini baþardý, kimileri ise hâlâ bekleyiþte. Bahreyn in Ýnci Meydaný ndaki gibi... Ha be ri say fa 11 de ISSN utahir Büyükkörükçü vefat etti / 5 TE udiyanet, müracaatý uzattý / 6 DA uaksaray daki Valide Camii açýldý / 3 TE SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LAHÝKA Âlem-i Ýslâmýn terakkîsinin birinci kapýsý Asya nýn ve âlem-i Ýslâmýn istikbalde terakkîsinin birinci kapýsý meþrûtiyet-i meþrûa ve Þeriat dâiresindeki hürriyettir. Ve tali ve taht ve baht-ý Ýslâmýn anahtarý da meþrûtiyetteki þûrâdýr. Ten bih Me de ni yet ten is ti fam, si zi dü þün dü re cek. E vet, böy le is tib dat ve se fâ he te ve zil let le mem zuç me de ni ye te, be de vi ye ti ter cih e di yo rum. Bu me de ni yet, eþ ha sý fa kir ve se fih ve ah lâk sýz e der. Fa kat ha ki kî me de ni yet, nev-i in sa nýn te rak kî ve te kem mü lü ne ve mâ hi yet-i nev i ye si nin kuv ve den fi i le çýk ma sý na hiz met et ti ðin den, bu nok ta-i na zar dan me de ni ye ti is te mek, in sâ ni ye ti is te mek tir. Hem de mâ nâ-yý meþ rû ti ye te ip ti lâ ve mu hab be ti min se be bi þu dur ki: As ya nýn ve â lem-i Ýs lâ mýn is tik bal de te rak kî si nin bi rin ci ka pý sý meþ rû ti yet-i meþ rû a ve Þe ri at dâ i re sin de ki hür ri yet tir. Ve ta li ve taht ve baht-ý Ýs lâ mýn a nah ta rý da meþ rû ti yet te ki þû râ dýr. Zi ra, þim di ye ka dar üç yüz yet miþ mil yon Ýs lâm, e câ ni bin is tib dâd-ý mâ ne vî si al týn da e zi li yor du. Þim di hâ ki mi yet-i Ýs lâ mi ye, â lem de, ba hu sus bun dan son ra As ya da hü küm fer mâ ol du ðu hal de, her bir ferd-i Müs lü man hâ ki mi ye tin bir cüz-ü ha ki kî si ne mâ lik o lur. Ve hür ri yet üç yüz yet miþ mil yon Ýs lâ mý e sa ret ten ha lâs et me ye bir çâ re-i ye gâ ne dir. Farz-ý mu hal o la rak, bu ra da yir mi mil yon nü fus, te sis-i hür ri yet te çok za rar dî de ol sa lar da, fe da ol sun lar. Yir mi yi ve rir, üç yü zü a lý rýz. Ya zýk! Ey vah lar ol sun! Biz de ki un sur lar, ýrk lar, ha va gi bi muh te lit tir. Su gi bi mem zuç ol ma mýþ lar. Ýn þa al lah, e lek trik-i ha kâ ik-i Ýs lâ mi yet le im ti zaç e de rek, zi yâ-yý ma a rif-i Ýs lâ mi ye ha ra re tiy le kuv vet tev lid e de rek bir mi zâc-ý mû te di le-i a dâ let vü cu da ge le cek tir. Ya þa sýn meþ rû ti yet-i meþ rû a! Sað ol sun ha kî kat-i Þe ri at ter bi ye sin den tam ders a lan ney yiri hür ri yet! Ýs tib dâ dýn Ga rî büz za ma ný, meþ rû ti ye tin Be di üz za ma ný, þim di ki nin de Bid a tüz za ma ný: Di vân-ý Harb-i Ör fî, s. 55 *** Ga ze te ler de neþ ret ti ðim u mum ma ka lâ tým da ki u mum ha ka ik te ni ha yet de re ce de mu sýr rým. Þa yet za man-ý ma zi câ ni bin den, Asr-ý Sa a det mah ke me sin den a da let nâ me-i þe ri at la dâ vet o lun sam; neþ ret ti ðim ha ka i ki ay nen ib raz e de ce ðim. Ol sa ol sa, o za ma nýn il ca a tý nýn mo da sý na gö re bir li bas giy di re ce ðim. Þa yet müs tak bel ta ra fýn dan üç yüz se ne son ra ki ten ki dât-ý u ka lâ mah ke me sin den ta rih celp na me siy le celp o lun sam, yi ne bu ha ki kat le ri, te ves sü ve in bi sat i le çat la yan ba zý yer le ri ni ya ma la mak la be ra ber, ta ze o la rak o ra da da gös te re ce ðim. De mek, ha ki kat ta hav vül et mez; ha ki kat hak týr. Hak da i ma üs tün ge lir; hak ka ga le be e dil mez. (Keþ fü l-ha fa, 1:127, Ha dis No: 362.) Mil let u yan mýþ; mu ga lâ ta ve cer be ze i le ið fal o lun sa da de vam et me ye cek tir. Ha ki kat te lâk ki o lu nan ha ya lin öm rü ký sa dýr. Fe ve ran e den ef kâr-ý u mu mi ye i le o al dat ma lar ve mu ga lâ ta lar da ðý la cak týr. Ve ha ki kat mey da na çý ka cak týr, in þa al lah. A kýl lý o lan la ra bu de dik le rim ye ter li dir. Ben kö yü ça ðýr dým e ðer köy de kim se ler var sa. (Fars ça i ba re nin me â li) Di vân-ý Harb-i Ör fî, s. 50. Onlarýn þirkine Allah hiçbir delil indirmediði halde Allah'a ortak koþtuklarý için, Biz o kâf irlerin kalblerine yakýnda korku salacaðýz. Onlarýn gidecekleri yer de Cehennem ateþidir. Zalimler için ne kötü bir yerdir orasý! Âl-i Ýmran Sûresi: 151 / Âyet-i Kerime Meâli Ha ya tý in san ca ya þa mak SELÝM GÜNDÜZALP im di he men he men her yer öy le Þ ya, bi zim so kak da böy le. Ge ce le yin park e di len a ra ba lar, tek þe rit ha lin de sý ra la ný yor lar. Sa bah le yin tek rar i þi ne gü cü ne gi di yor lar. Ak þam ol du ðun da, yi ne ay ný man za ra... Bi zim u zun so ka ðý mýz da böy le de, baþ ka yer ler de fark lý mý? Sa bah ak þam so kak lar da ki bu de ði þik lik ler in sa na þu me sa jý ve ri yor: Na sýl ki bu a ra ba lar so ka ðýn i çe ri sin de ak þam park e dip sa bah iþ le ri ne gi di yor sa, ev ler de böy le, ha yat lar da böy le. Bir yan dan do lu yor ye ni mi sa fir ler le dün ya mýz, bir yan dan bo þa lý yor gi den ler le Ö te le re ta þý ný yor bu dün ya par kýn dan ni ce bin yol cu lar. So kak lar, ev ler gi bi, a ðaç lar da vak ti gel di ðin de mey ve le ri ni ta þý yor, yap rak lar la do lu yor. El le ri dol du ru lu yor hik met-i Ý lâ hi ye nin ve Rez zak-ý Ke rim in iz niy le. Sap la rýn dan tut ma yý geç tik, a vuç iç le ri miz de bi le bir ay va yý tu tup ta þý ya mý yo ruz. En çok beþ da ki ka da ya na bi li yo ruz. Ta ka ti miz o na ye ti yor. Dü þü ne lim. Bo yu muz dan az bü yük bir ay va a ða cý nýn bir de ðil, el li de ðil, yüz ler ce ay va yý ser çe par ma ðý mýz ka dar in ce cik dal la rý nýn u cun da ta þý ma sý na ne den hay ret e de mi yo ruz? Ne den? ok bil mi þiz ya, o nun i çin her hal de. Bil mek ne ki? Mey ve yi a ða cýn üs tün de gör mek, bil mek mi dir Al lah aþ ký na? Bil mek o dur ki, O dun dan mey ve yi çý ka ran Rab bim, hay ra ným Sa na ve sa n'a tý na di ye bil mek tir. So kak lar da ge lip ge çen ni ce yüz ler Bir bir le ri ni hiç ta ný mý yor bun lar. Ne re ye gi di yor bu in san lar? Ne dir bu ha re ket li li ðin sýr rý? Bir bi len ol ma lý. Her ke sin zih nin den ve kal bin den ge çen ne var sa, i de a li, e me li, ni ye ti, bek len ti si ne i se, ha yal le ri ni süs le yen ne i se, on la rý bi len Bi ri si var. Al lah var. Ýn sa nýn bu ka dar de ðer li ve giz li is tek le ri ol sun da, bun la rý bir bi len ol ma sýn, müm kün mü? Oy sa bu dü þün ce le rin ve e mel le rin bin de bi ri ni da hi bu dün ya da ger çek leþ ti re me den gö çüp gi di yo ruz. ok a zý, a ma çok a zý ger çek le þe bi li yor is tek le ri mi zin. Pek ço ðu ö te ye er te le ni yor. E be dî bir â le me te hir e di li yor. Mi de miz doy sa da, gö zü müz hep sof ra lar da. Bir müd det son ra yi ne a cý ký yo ruz, çün kü a cý kan sa de ce mi de miz de ðil, ru hu muz da a cý ký yor, doy mak is ti yor. E be dî â lem de be kâ is ti yor. Dün ya sof ra sý da böy le. Ney le do yar sak do ya lým, e li mi ze ne ge çer se geç sin, gö zü müz hep baþ ka yer ler de. Doy mu yor, yü zü e be di ye te dö nük o lan duy gu la rý mýz doy mu yor. O ka dar a çýz ki, bun la rýn tat mi ni i çin e be dî bir ha yat lâ zým. Her þey o ra ya i þa ret e di yor. De mek, o ra ya gi di li yor. Muh taç ve aç o lan ruh la ra e be dî bir â lem de, e be dî bir zi ya fet gâh var. Kü çü cük bir mi de i çin dün ya ka dar bü yük bir sof ra se ril sin de, ru hu muz i çin e be dî bir sof ra ve zi ya fet gâh ol ma sýn, müm kün mü? Þü kür ki, var... Þü kür ki, Rab bi mi zin va a di var. Þü kür ki, cen net var. E be dî bir ha yat var. Ya ol ma say dý? Ýn sa nýn a cýk lý so nu, e le ge çir dik le ri, tat týk la rý, yi ye bil dik le ri to pu to pu bir lok ma cýk haz dan i ba ret ka la cak tý. O nun i çin de bu dün ya da ya þa ma ya deð mez di. *** O to büs ler mo la ver di ðin de tý ka ba sa ye mez yol cu lar. Bi lir ler ki, az son ra ev le rin de, va ra cak la rý me kân la rýn da on la rý bek le yen mü kel lef sof ra lar var dýr. Üç beþ lok may la bas tý rýr lar aç lýk la rý ný, gi de rir ler ih ti yaç la rý ný. A sýl iþ tah la rý ný i se, va ra cak la rý ye re sak lar lar. Ay nen öy le de, alt mýþ - yet miþ yýl lýk dün ya ha ya tý nýn mo la la rýn da, ne ta dar sak ta da lým, ne yer sek yi ye lim, e be dî ha ya týn ya nýn da bir hiç tir bun lar. Sa de ce e be dî â lem de ki ni met le rin nu mu ne le rin den i ba ret tir hep si. A sýl la rý nýn göl ge le ri dir sa de ce dün ya da ki ler. A sýl hü ner, göl ge den as la geç mek tir. Bu ra da tat mak var. Doy mak bu ra da de ðil, ö te de dir. De mek ki in san, bu dün ya ya kü çük bir ga ye i çin ya þa ma ya gel me miþ, gön de ril me miþ tir. Na sýl ki bir öð ren ci nin, li se ve ü ni ver si te ö te si bir ga ye si var sa, in sa nýn da bu dün ya da, bu ra yý a þan, dün ya ö te si bir ga ye si var dýr ve ol ma lý dýr. Dip lo ma yý a lan, ha ya ta a tý lýr. ek ti ði çi le le ri, dert le ri u nu tur. E be dî ha ya týn ka pý sý ný i man la ça lan, þa ha det dip lo ma sý ný i man la a lan bir in san da, e be dî â lem de zev kin ve sa a de tin um man la rýn da ku laç a tar, dün ya da çek tik le ri ne te bes süm e der, ge çer Her þey i çin ol du ðu gi bi, in san i çin de da ha yük sek bir ga ye ve mak sat var ki, o nu ger çek leþ tir mek i çin bu ra da yýz, dün ya da yýz. So kak lar, her ge ce ve her gün bir do lup bir bo þal ma sýy la ne ler söy lü yor, ne ler... A ðaç lar da ta ka ti nin üs tün de ta þý dý ðý yük ler le, so ðu ða kar þý o za yýf ha liy le, a ma o güç lü Bes me le li di liy le ve fa a li ye tiy le, hep bu me sa jý ve ri yor bi ze: Ken di a dý ma de ðil; yap tý ðým, iþ le di ðim ne var sa, Rah man na mý na di yor. Gü zel tat. E be dî â lem de ki a sýl la rý na müþ te ri ol. Ge ce gün dü zün de ðiþ me siy le her dost ve da e di yor. Her ba har, ye ni can lý lar, ye ni mey ve ler, ye ni ni met ler sah ne a lý yor. Hak tan ba har fer ma ný gel di ðin de, a ðaç lar to mur cuk lan ma ya baþ lý yor, top rak u ya ný þa ge çi yor. Ýn sa ný sa bah le yin ya ta ðýn dan çý ka ran kim i se, ka ra ký þýn bað rýn dan top ra ðý çe kip çý ka ran ve u yan dý ran da O. A ðaç la rýn uç la rýn da to mur cuk la rý çat la tan O. Ley lek le ri, kýr lan gýç la rý, ser çe le ri vak ti gel di ðin de göç et ti ren, vak ti gel di ðin de mi sa fir e den, O. Her þe yin sa hi bi ol ma yan, hiç bir þe yi bi le mez. Tek bir þe yin sa hi bi kim i se, her bir þe yin de sa hi bi O' dur. O nun i çin, bir ku sur yok tur bu dün ya da O' nun dur dün ya, O' nun dur i çin de ki ler, O' nun dur bu mülk. Le hü l mülk! Le hü l mülk! Dil ler rýz ka muh taç ko nuþ mak i çin. Göz ler rýz ka muh taç gör mek i çin. Ku lak lar rýz ka muh taç i þit mek i çin. Kalp ler rýz ka muh taç sev mek i çin. Say sa ya bil di ðin ka dar Ey Rez zak-ý Ke rim, her þey Sa na muh taç. Her þey ni me ti ne aç Her þey, Sa na e li ni aç mýþ, Sa na muh taç Ner de te sa düf? Ne re de se bep ler? Ne re de ta bi at? Bi ri le rin de ku ru bir i nat; hâ lâ söy le nip du ru yor lar bel ge sel ku þak la rýn da. U tan ma dan kuy ruk lu ya lan la rý na i nan dý ra cak bi ri le ri ni bul ma ya ça lý þý yor lar. Her sö zün so nu na Al lah di ye me dik le rin den, do ða, ta bi at de yip ge ve li yor lar. Ci ci li bi ci li ke li me ler le, mak yaj lý söz ler le in san ru hu nun ih ti ya cý ný tat min et mek ten u zak i fa de ler le, hay ret uf ku mu zun ö nü nü ka pa ma ya ça lý þý yor lar. Bu hýr sýz lý ðýn far ký na va rýp da Ta bi at Ri sâ le si i le on la rý cürm-ü meþ hud ha lin de ya ka la yan Üs tad a bin ler ce se lâm ol sun. *** Her ge ce, hem ken di mi zi, hem de dün ya yý u nu tup u yu yo ruz. Er te si sa bah kalk tý ðý mýz da her þe yi yer li ye rin de bu lu yo ruz. Ki min ma ha re ti bu? Ki min bil gi si dâ hi lin de? Ha ni te sa düf? Ha ni se bep? Ha ni ta bi at? Ba ðýr ta bi at a ðýr ta bi at Ses ver mez ki Sa ðýr ta bi at Al lah de, te sa dü fü, ta bi a tý çö pe at Bir re sim dir o, res sam de ðil. Te sa düf i se, ceh li mi zi ör ten giz li bir hik met-i Ý lâ hi ye nin per de si dir. di yor Be di üz za man. (Söz ler, 619) Se bep le rin i çin de en bü yük bir se bep o lan gü ne þe so ra lým ba ka lým: Bir si ne ðin ka na dý ný ya pa bi le cek mal ze me var mý dük kâ nýn da se nin? Ne di ye cek? Ben de Al lah ýn iz niy le ý sý, ý þýk, ye di renk var, a ma bir si nek te ki ha yat, göz, mi de yok ben de, yok tez gâ hým da. E vet... Süt ten süt laç o lur. Ma hi ye ti de pek de ðiþ mez za ten. Al lah ýn iz niy le o lur. A ma top rak tan pa ta tes ol maz, so ðan ol maz, ha vuç ol maz. He le de a ðaç tan e rik, ki raz, el ma hiç ol maz. O dun dan ki raz o lur mu? Ol sa ol sa ma sa, san dal ye o lur. Ol maz, baþ ka bir þey ol maz O lu yor sa, ya pý lý yor sa, top ra ða, a ða ca ve re mez sin, ta bi at di ye mez sin. Al lah di ye me yen, bak ne ler di yor, bak di li ne ne ya lan lar söy le ti yor. Ya zýk de ðil mi? Hay di, bi raz dü þü ne lim. Dü þü ne lim ki, me lek va zi fe si gi bi bir gö re vin ba þý na ge çe lim, me le kî bir ha le gi re lim. Gi re lim de ru hu mu zu gül dü re lim, kal bi mi zi se vin di re lim. Þöy le ra hat, se re ser pe bir ik li me ge çe lim. O ma ri fe tul lah ik li mi ne gi re lim. Ha ya týn ga ye si de bu de ðil mi dün ya da? Hiç bir þey ýs mar la ma de ðil bu ra da. Her þey ger çek. Ma li ki, sa hi bi Al lah. O nun i çin ger çek. Ýn san bir þe yi ar zu et ti ði za man, si pa riþ ve rir, ýs mar lar bi ri si ne. Son ra ýs mar la dý ðý o sa n'a týn, bir us ta nýn e lin den çý ký þý ný hay ret le iz ler ve kar þý lý ðýn da da bir be del ö der. Ve son ra o nu baþ ta cý e der ve her ke sin gör me si i çin o da sýn da, e vi nin ö nem li bir ye rin de du var la ra a sar. Þim di çe vi re lim yü zü mü zü de bir ba ka lým: Kâ i nat ta ki her þey, on dan bin kat da ha ha ri ka bir e ser de ðil mi? Ki min e se ri? Sor ma ya lým mý? Bu e ser ler den tek bir ta ne si bi le si pa riþ ü ze re ya ra týl mýþ de ðil ler. Hep si Al lah ý mý zýn, Rab bi mi zin e se ri dir ler. O' nun dest-i kud re tiy le ya ra týl mýþ lar dýr. Yer yü zü nü çi çek ler le süs len dir miþ, gök yü zü nü yýl dýz lar la Her þey O' nun e se ri. Bu ra da hiç bir þey si pa riþ ü ze re ya ra týl mýþ de ðil. Hiç bir þey ýs mar la ma de ðil. Ne ta bi a týn, ne se bep le rin e li u za na maz bu na, ka rý þa maz bu in ce þey le re. Ya þa mak bu dur iþ te Ha ya tý in san ca ya þa mak Yâ Rab bi! Yâ Rab bi! Yâ Rab bi! Ha ya tý mý zýn ga ye si ni, he de fi ni, i de al le ri ni kay bet me den ya þa ma yý, o gü zel i sim le ri nin te cel li sin den u zak lar da kal ma ma yý, nu ru na, ý þý ðý na, i ma ný na ve hi da ye ti ne her an muh taç ol du ðu mu zu ha týr la ma yý ve ha ya tý mý zý bu in ce duy gu lar la ya þa ma yý cüm le mi ze na sip ey le Yâ Muh sîn Yâ Müs te an Yâ Mu în  min LÜ GAT E: memzuç: Karýþmýþ. eþhas: Þahýslar. terakkî: Ýlerleme, geliþme. iptilâ: Baðlanmak, müptelâ olmak. tali : Baht, kýsmet. ecânib: Ecnebîler. istibdâd-ý mânevî: Mânen baský. zarardîde: Zarar görmek. muhtelit: Karýþmýþ, halita. ziyâ-yý maarif-i Ýslâmiye: Ýslâmî eðitimin ýþýðý. neyyir-i hürriyet: Parlak hürriyet. mugalâta: Aldatma. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LE YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA IK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Fa ruk A KIR An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut OBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 1 R. Ahir 1432 Ru mî: 21 Þubat 1426 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý bin ço cu ða üc ret siz ders ha ne ERZURUM il ge ne lin de Öð ren ci Seç me Sý na vý (ÖSS), Se vi ye Be lir - le me Sý na vý (SBS) ve Li se le re Yer - leþ tir me Sý na vý (LYS) kurs la rý na gi den 8 bin yok sul öð ren ci nin e ði - tim mas raf la rý ný va li lik ve sos yal yar dým laþ ma da ya nýþ ma va kýf la rý kar þý lý yor. Er zu rum Ýl Mil lî E ði tim Mü dü rü Fev zi Bu dak ýn baþ kan lý - ðýn da, Þu bat a yý Ýl Ha yat bo yu Öð ren me Halk E ði ti mi Plan la ma ve Ýþ bir li ði Ko mis yo nu top lan dý. Va li lik ve Ýl Mil lî E ði tim Mü dür - lü ðü o la rak ÖSS, SBS ve LYS ye ha zýr la nan yok sul a i le le re men - sup 8 bin ço cu ðun e ði tim mas raf - la rý ný kar þý la dýk la rý ný kay de den Bu dak, ge çen yýl ö zel ders ha ne le re 1 mil yon TL ö de me yap týk la rý nýn al tý ný çiz di. Er zu rum / ci han Öð ren ci ler ta sar la ya cak, mo bil ya cý lar ü re te cek TÜRKÝYE Mo bil ya Sa na yi ci le ri Der ne ði (MOS DER) genç ta sa - rým cý la rýn ha yal le ri ni ger çe ðe dö - nüþ tü rü yor. MOS DER in 7. U lu - sal Ev Mo bil ya la rý Ta sa rým Ya rýþ - ma sý, bu yýl da ye te nek ve ha yal gü cü nün bir leþ ti ði ta sa rým la rýn mü ca de le si ne sah ne o la cak. Ön - ce ki gün i lân e di le cek ya rýþ ma, hem Türk mo bil ya en düs tri si nin ge le cek viz yo nu nun ge liþ ti ril me si - ne kat ký da bu lu na cak hem de ge - le ce ðin ta sa rým cý a day la rý nýn ha - yat bu lan ta sa rým la rý nýn ö dül len - di ril me si ne ön cü lük e de cek. MOS DER ü ye si þir ket ler en i yi ta - sa rým la rý sa týn a lýp ü re te rek da ha son ra ko lek si yon la rý na ek le ye bi le - cek. 7. U lu sal Ev Mo bil ya la rý Ta - sa rým Ya rýþ ma sý O tur ma-din - len me, De po la ma, Ko ru ma, dü - zen le me, Ta mam la yý cý Mo bil ya Ser vis Ü ni te si (Seh pa, Kü tüp ha - ne, A yak ka bý lýk, TV Seh pa sý, As - ký lýk, Te le fon luk, Port man to vb.), U yu ma, Genç mo bil ya ka te go ri - le rin den o lu þu yor. Ya rýþ ma ya ü - ni ver si te le rin En düs tri Ü rün le ri Ta sa rý mý ve Ýç Mi mar lýk bö lüm le - rin den 3. ve 4. sý nýf li sans öð ren ci - le ri ka tý la bi li yor. Ta sa rým la rýn son tes lim ta ri hi i se 20 Ha zi ran. Bu yýl A ra lýk 2011 de i se ö dül tö re niy le ka za nan lar a çýk la na cak. SOHBET YAPILIYOR, TOPLANTI DÜZENLENÝYOR, KÝTAP OKUNUYOR... Köylüler, kahvehaneyi kütüphaneye çevirdi AN KA RA NIN Po lat lý il çe si Es ki Kö se ler Kö yü sa - kin le ri, ör nek bir dav ra ný þa im za a ta rak köy kah - ve ha ne si ni kü tüp ha ne ye dö nüþ tür dü. Kay ma - kam lýk ta ra fýn dan yap tý rý lan çok a maç lý bi na nýn kah ve ha ne o la rak kul la nan bö lü mü, ar týk köy lü - le re ký ra at ha ne (o ku ma e vi) o la rak hiz met ve re - cek. Po lat lý Kay ma ka mý Gür soy Os man Bil gin, Ýl çe Müf tü sü Dur sun A li Coþ kun i le bir lik te Di - ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan baþ la tý lan Ha - dis Ders le ri ni de gü nün be lir li sa at le rin de bu ra - da ya pan köy lü le ri zi ya ret et ti. Kay ma kam Bil gin, kah ve ha ne yi, kü tüp ha ne ye çe vi ren köy lü le re te þek kür e de rek, bu dav ra ný - þýn di ðer köy le re de ör nek ol ma sý te men ni sin - VAKIFLAR Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan yak la þýk 3,5 yýl da res to ras yon ça lýþ ma la rý ta - mam la nan Per tev ni yal Va li de Sul tan Ca mii ye ni den i ba de te a çýl dý. Sul tan I I. Mah mut un e þi ve Sul tan Ab dü la ziz in an ne si o lan Per - tev ni yal Va li de Sul tan ta ra fýn dan 1869 yý lýn - da yap tý rý lan Per tev ni yal Va li de Sul tan Ca - mi i nin res to ras yo nu 3,5 yýl sü ren ça lýþ ma nýn de bu lun du. Bil gin, Bu ra sý da ha ön ce kah ve - ha ne o la rak kul la ný lýr ken, köy hal ký bu ra yý ký ra - at ha ne ha li ne ge tir miþ. Kül tür o da sý, kül tür e vi þek li ne dö nüþ müþ. Bu du rum, bi zi zi ya de siy le mem nun et ti. Bu a lan da za ten si ga ra iç mek ya - sak. O nun dý þýn da o tu rup da o yun oy na mak ve ben ze ri þey le ri kal dýr mýþ sý nýz. Bu nun ye ri ne hem soh bet im kâ ný hem de çe þit li ko nu lar da bil gi al ma, bil gi a lýþ ve ri þin de bu lun mak ki tap o ku mak gi bi gü zel fa a li yet le ri bu ra da ser gi li - yor su nuz ve ser gi le me ye de vam e de cek si niz. Ýn þal lah bu ör nek dav ra ný þý nýz di ðer köy le ri - mi ze de ör nek o lur de di. Po lat lý Müf tü sü Dur sun A li Coþ kun i se Di ya net Ýþ le ri Baþ - Per tev ni yal Va li de Sul tan Ca mii i ba de te a çýl dý ar dýn dan ta mam lan dý. Ca mi nin ye ni den i ba - de te a çý lýþ tö re nin de ko nu þan Dev let Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Tür ki - ye de geç miþ te va kýf e ser le ri nin ih mal e dil di - ði ni, hat ta sa týl dý ðý ný, ö zel mül ki ye te ko nu e - dil di ði ni be lir te rek, Pek çok va kýf e se ri nin ye rin de ger çek sa hip le ri bu lun mu yor, a ma hü kü me ti miz dö ne min de, bu þu u ru bu so - kan lý ðý ta ra fýn dan ký sa bir sü re ön ce baþ la tý - lan Ha dis Ders le ri nin, köy i ma mý ta ra fýn - dan kü tüp ha ne ye çev ri len kah ve ha ne ve ril - di ði ni söy le di. Es ki Kö se ler Kö yü Muh ta rý Hay ri Bil gin, Köy hal ký mýz ge nel lik le çift çi - lik le uð raþ tý ðý i çin ký þýn boþ vak ti çok o lu yor. Kö yü müz de kay ma kam lý ðý mý zýn yap týr dý ðý bi na nýn bir bö lü mü nü kah ve ha ne yap mýþ týk. A ma kö yü müz de o yun kül tü rü ol ma dý ðý i çin kah ve o la rak kul lan mý yor duk. Son ra bir ka - rar al dýk ve kah ve yi, kü tüp ha ne ye çe vir dik. Köy i ma mýz gü nün bel li sa at le rin de biz le re bu ra da di nî ko nu lar hak kýn da bil gi ve ri yor di ye ko nuþ tu. An ka ra / ci han rum lu lu ðu ye ni den te sis et tik. On la ra sa hip çýk týk. 3 bin 500 e se ri ye ni den res to re et tik de di. Ko nuþ ma la rýn ar dýn dan A rýnç, Va kýf lar Ge nel Mü dü rü Ad nan Er tem, Fa tih Be le di ye Baþ ka ný Mus ta fa De mir ve Ba sýn Ý lan Ku ru - mu Ge nel Mü dü rü Meh met A ta lay ve va - tan daþ lar la bir lik te ca mi nin a çý lýþ kur de le si ni kes ti. Ýs tan bul / ci han FO TOÐ RAF: CÝ HAN ir ti ni as ya.com.tr Meþveret ve hürriyet Ge çen haf ta ki ya zý mý zýn so nun da, 100. yý lý ný id rak et ti ði miz ve bu nu ve si le ký la rak, yay - gýn þe kil de ö zel gün dem li, mü za ke re li o - ku ma prog ram la rý na ko nu e dil me si ge rek ti ði ni dü þün dü ðü müz Hut be-i Þa mi ye nin son kýs mýn - dan þu çok dikkat çekici cüm le yi ak tar mýþ týk: e þit çe þit is tib dat la rýn ka yýt la rý ný, zin cir le ri ni a ça cak, da ðý ta cak, meþ ve ret-i þer i ye i le þe ha met ve þef kat-i i ma ni ye den te vel lüd e den (or ta ya çý - kan) hür ri yet-i þer i ye dir... (a.g.e., s. 355) ok ge niþ ve kap sam lý ha ki kat le rin sýð dý rýl dý ðý bu cüm le de, ön ce lik le, ge rek ö zel, ge rek se ka - mu sal ha ya týn her a la nýn da de ði þik ký lýk lar la ken di si ni gös te re bi len çok fark lý, çe þit çe þit is - tib dat lar dan söz e dil me si son de re ce ma ni dar. Bun la rý, in sa nýn ken di dün ya sýn da kar þý kar þý - ya ol du ðu ne fis ten baþ la týp, gi de rek ge niþ le yen da i re ler ha lin de a i le, o kul, çev re, dev let ve dün - ya... hal ka la rý na ka dar si ra yet e derek zeh ri ni a ký - tan is tib dat te za hür le ri þek lin de an la mak lâ zým. Ne re de a çýk ve ya ör tü lü bir taz yik, ta hak küm ve psi ko lo jik bas ký var sa, o ra da hür ri yet, is tib da - dýn ka yýt ve zin cir le ri i le bað lan mýþ de mek tir. Fer dî ha yat ta nef sin kal be; a i le de ba ba nýn e þi - ne ve ço cuk la rý na, a ða bey ve ya ab la nýn kü çük kar deþ le ri ne; o kul da mü dü rün öð ret men, öð ren - ci ve müs tah dem le re; iþ ha ya týn da yö ne ti ci nin ça lý þan la ra; dev let te hü kü me tin ve bü rok ra si nin topluma... uy gu la dý ðý çe þit çe þit is tib dat lar... Hi ye rar þik ya pý da te pe den baþ la yýp di key o la - rak alt ka de me le re ya yý lan, ya tay i liþ ki ler de de gü cü e lin de tu tan dan za yýf la ra yö ne len bas ký lar... Bu ka yýt ve zin cir ler na sýl a çý lýp da ðý tý la cak? Bu nun i çin Üs ta dýn gös ter di ði for mül, i ki te - mel e sa sa da ya ný yor: meþ ve ret ve hür ri yet. Ve i - ki si ni de þer i ye sý fa tý ný ek le ye rek zik re di yor. Zi ra meþ ve re tin de, hür ri ye tin de ger çek an - lam la rýy la an la þý lýp ya þa na bil me si, Ý slâ mýn gös - ter di ði öl çü le re gö re ta ným la nýp yo rum lan ma la - rý na ve o þe kil de uy gu lan ma la rý na bað lý. O nun i - çin Üs tad, tâ meþ rû ti yet gün le rin den i ti ba ren yap tý ðý i zah lar da ýs rar la hep hür ri yet-i þer i ye ve meþ ve ret-i þer i ye i fa de le ri ni kul la ný yor. Meþ ve ret-i þer i ye nin çe þit çe þit is tib dat ka yýt ve zin cir le ri ni a çýp da ðý ta bil me si i çin i se, i man - dan kay nak la nan þe ha met, ce sa ret ve di ra yet le yi ne i ma nýn ge tir di ði þef ka tin bir a ra ya gel me si i le do ða cak o lan hür ri yet-i þer i ye ye ih ti yaç var. Hür ri ye ti i ma nýn bir has sa sý o la rak ni te le yen Üs tad, bu i ma nýn hür ri yet-i þer i ye yi ne ti ce ve - ren i ki te za hü rü nü ký sa ca þöy le i fa de e di yor: * Al lah tan baþ ka kim se ye bo yun eð me mek. * Al lah ýn ya rat tý ðý hiç bir þe ye zul met me mek. Þe ha met, ce sa ret ve di ra yet gi bi ke li me ler le i - fa de e de bi le ce ði miz bi rin ci has let, hak kýn ha tý rý - ný hiç bir þe ye fe da et me yip, ge re kir se bu u ður da her tür lü bas ký ve ta hak kü me kar þý ta výr koy mak ve mü ca de le et mek o la rak te za hür e di yor. Ý kin ci si i se, baþ ka sýn dan kay nak lan dý ðýn da bo - yun eð me me i ra de si nin gös te ril di ði bas ký ve ta - hak küm le ri biz zat yap mak tan da ka çý nýp, ya ra - týl mýþ lar la þef kat, mer ha met ve mu hab bet ek - sen li bir mu ha ta bi yet i liþ ki si ni so nuç ve ri yor. Ve i ki si nin bir a ra da mez ce dil me si, þe ha met ve ce sa re tin ha þin lik ve gad dar lý ða, þef kat ve merha me tin de za a fa dö nüþ me si ni en gel le yen bir den ge yi saðlý yor. Ý þâ râ tü l-ý caz da Fa ti ha Sû - re si tef sir e di lir ken kuv ve -i ga da bi ye nin tef rit mer te be si o lan kor kak lýk i le, if rat mer tebe si olan te hev vür a ra sýn da, sý rat-ý müs ta ki mi i fa de e den þe ca at mer te be siy le an la tý lan or ta çiz gi (s. 45-6). Bu çiz gi, hak kýn ha tý rý ný mü da fa a e der ken gös - te ril me si ge re ken di ra ye ti, bu he de fe de za rar ve re bi le cek ge rek siz sert lik ler den ko ru yan þef - kat le den ge ler ken, þef kat ve mer ha met duy gu su - nun yer siz kul la ný mýy la hak sýz lý ða mü sa ma ha gös te rip göz yum ma, hat tâ bo yun e ðip tes lim ol - ma gi bi hal le re dü þül me si ne de izin vermi yor. e þit çe þit is tib dat la rýn ka yýt ve zin cir le ri ni a - çýp da ðý ta cak bir meþ ve ret-i þer i ye de, an cak bu mâ nâ la ra uy gun hür ri yet-i þer i ye nin hak kýy la ya þan dý ðý bir ze min ve or tam da ba þa rý la bi li yor. SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 ca ni as ya.com.tr HABER A day o la cak ka mu görev lil e ri 10 Mart a ka dar is ti fa e de cek YÜK SEK Se çim Ku ru lu (YSK), 12 Ha zi ran 2011 ta ri hin de ya pý la cak mil let ve ki li ge nel se - çim le rin de a day o la cak ka mu gö rev li le ri nin 10 Mart 2011 Per þem be gü nü me sai bi ti mi ne ka - dar is ti fa ve ya e mek li lik di lek çe le ri ni ver me le - ri ne ka rar ver di. YSK nýn in ter net si te sin de yer a lan ka ra rýn da, þöy le de nil di: 2839 sa yý lý Ka - nu nun 18. mad de si kap sa mý na gi ren le rin, 12 Ha zi ran 2011 ta ri hin de ya pý la cak o lan Mil let - ve ki li Ge nel Se çim le rin de a day o la bil me le ri i - çin, is ti fa ve ya e mek li lik yo luy la ay rý lan lar a ra - sýn da ay rým ya pýl mak sý zýn is ti fa ve ya e mek li lik di lek çe le ri ni en geç 10 Mart 2011 Per þem be gü nü sa at ye ka dar ver me le ri ge rek ti ði ne ve ay rý ca bun lar i çin ay ný Ka nu nun 19. mad - de sin de yer a lan gö rev den ay rýl ma ya i liþ kin hü küm le rin uy gu lan ma sý na, oy bir li ðiy le ka rar ve ril di. YSK, ay rý ca se çim le re 27 si ya sî par ti - nin ka tý la bi le ce ði ni be lir le di. An ka ra / a a Ma lûm ol du ðu ü ze re, ba sýn öz gür lü ðü Tür ki ye nin gün de mi ni sü rek li meþ gul e den ko nu lar a ra sýn da dýr. Ek se ri yet le ik ti dar lar med ya i le kav ga lý o - lur ken; mu ha le fet med ya/ba sýn öz gür lü ðü sa fýn da yer a lýr. Mu ha le fet tey ken ba sýn öz - gür lü ðü nden ya na ol du ðu nu söy le yen ler de bir þe kil de ik ti da ra gel dik le rin de bu de fa on - lar med ya dan þi kâ yet çi o lur. El bet te ba sýn men su bu ol mak hiç kim se ye suç iþ le me hak ký ver mez, a ma ne yin suç, ne - yin ba sýn öz gür lü ðü ol du ðu nok ta sýn da ki çiz - gi de çok tar tý þý lý yor. Ba zen bir rö por taj su çu ve suç lu yu öv mek an la yý þýy la de ðer len di ri lir - ken, ba zen de du yan la rýn ha ka ret ka bul et ti ði söz ve dav ra nýþ lar ba sýn/fi kir öz gür lü ðü yo - ru muy la de ðer len di ri li yor. Ni te kim, ba kan la ra ve baþ ba kan la ra da hi en a ðýr ha ka ret ler e dil di - ði hal de ce za al ma yan lar da ol muþ tur. Me se le nin te me lin de hýz lý iþ le me yen ve â - dil ol ma yan bir yar gý an la þý yý þý var dýr. Tam da Av ru pa nýn en bü yük a da let sa ra yý nýn a çýl dý ðý gün ler de; hak, hu kuk ve a da let kav - ram la rý nýn tar tý þýl ma sý dik kat çe ki ci. He pi - miz bi li yo ruz ki Tür ki ye en bü yük a da let sa ray la rý ndan da ha ön ce; en â dil yar gý an la - yý þý na muh taç týr. Bu de mek de ðil ki, sa - ray lar ol ma sýn. Ol sun, fa kat ön ce li ðin a da - let te ol du ðu da u nu tul ma sýn! Er ge ne kon so ruþ tur ma la rý çer çe ve sin de ya pýl dý ðý a çýk la nan son o pe ras yon lar tar týþ - ma la rý bi raz da ha a lev len dir di. Yo rum la ra ba kýl dý ðýn da bir ta ra fýn de ðil de her ta raf ýn bu ha di se le ri ih ti yat la kar þý la dý ðý, yük sek ses le A ca ba? di ye sor du ðu gö rü lü yor. Ba zý bü yük ga ze te ler gi bi giz li bil gi ler den ha be ri miz ol ma dý ðý i çin id di a lý yo rum lar yap - ma mýz da müm kün de ðil. Fa kat son dal ga nýn u mu mî bir a kýl ka rý þýk lý ðý na yol aç tý ðý or ta da. Hat ta, bu a dým la rýn de vam e den sü re ci su lan - dý ra bi le ce ðin den da hi bah se di li yor ki, böy le bir ih ti mal en baþ ta Ha ki kat te cel li et sin di ye bek le yen le ri ha yal ký rýk lý ðý na uð ra týr. Þu da var ki, za man za man sis tem den kay nak la nan ba zi cid dî ha ta lar da ya þa ný yor. Me se lâ, ge çen gün ler de bir ve si le i le An ka - ra ya gi den Hür ri yet ya za rý Ah met Ha kan, kal dý ðý o tel o da sýn da sa ba hýn kö rün de bas - kýn a uð ra mýþ ve Hak ký nýz da ya ka la ma em ri var. Bi zim le ka ra ko la gel me niz ge re ki yor de ni le rek E sat Ka ra ko lu na gö tü rül müþ. Son ra an la þýl mýþ ki, bir dâ vâ se be biy le hak - kýn da ya ka la ma ka ra rý ve ril miþ, a ma son ra - dan o ka rar kalk mýþ. An cak bu bil gi na sýl ol - muþ sa Ýs tan bul dan An ka ra ya u la þa ma mýþ. Ne ti ce de sa bah te ka ra ko la gö tü rü len Ah met Ha kan, da Ser best sin! de ni le - rek bý ra kýl mýþ. (Hür ri yet, 25 Þu bat 2011) Da ha ön ce de pek çok ga ze te ci ve ga ze te ci ol ma yan lar ben zer uy gu la ma lar la kar þý kar þý - ya kal dý. Bu, sis tem de ha ta lar ol du ðu nu gös - te ri yor. Böy le ha di se ler kar þý sýn da Ne var bun da? de mek ye ri ne, tek rar lan ma ma sý i çin gay ret et mek lâ zým. Doð ru su, iþ i ca bý o tel ler - de kal dý ðý mýz da ben zer uy gu la ma lar la kar þý - laþ mak tan en di þe e di yo ruz. Ni ha ye tin de hak - ký mýz da a çý lan dâ vâ lar ol du. Ha be ri miz yok - ken A ra ný yor du ru mun da kal mýþ o la bi li riz. El bet te Er ge ne kon so ruþ tur ma sý ba sit bir so ruþ tur ma de ðil. An cak yaþ la rýn ku ru lar la yan ma ma sý i çin dik kat et mek de ge re ki yor. Ka pý la rý mý zýn yan lýþ lýk la ça lýn ma ma sý ný ve Kim o? de di ði miz de de Bir is te ði niz var mý? di ye ce vap al ma yý u ma lým. DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke - mal Zey bek, 12 Ha zi ran se çim le rin de DP ça tý sý al - týn da ol mak kay dýy la Sa a det Par ti si ve Tür ki ye Par - ti si i le it ti fak gö rüþ me le ri nin de vam et ti ði ni söy le di. DP Li de ri Zey bek, 13 Mart ta Be le di ye Mec lis ü - ye li ði se çim le ri nin ya pý la ca ðý Gey ve il çe si ne bað lý A - li fu at pa þa bel de sin de se çim bü ro su nun a çý lý þý ný yap - tý. Ýlk o la rak A li Fu at Ce be soy un kab ri ni zi ya ret e - den Zey bek, da ha son ra be le di ye ö nün de hal ka hi - tap et ti. 12 Ha zi ran se çim le rin de ki it ti fak ça lýþ ma la - rýy la il gi li Sa a det Par ti si ve Tür ki ye Par ti si i le gö rüþ - me le rin ol du ðu nu an la tan Zey bek, ken di ça tý la rý al - týn da ol mak kay dýy la it ti fak ko nu la rýn da ki ta lep le ri ar ka daþ la rý nýn gö rüþ tü ðü nü vur gu la dý. Ya ný mý za ki mi al mak is ter sek o nu a la ca ðýz ve ko a lis yo nu biz ku ra ca ðýz di yen Zey bek, þun la rý söy le di: Bu gü nün þart la rý na gö re kim Mec lis e gir miþ se el bir li ðiy le te - mel me se le çev re sin de ko a lis yon da ya pa bi li riz. Gö - rüþ me le ri miz var. Þu an da ar ka daþ la rý mýz bi ze ya pý - lan ta le bi de ðer len di ri yor lar. Bi zim ça tý mýz da ol mak kay dýy la it ti fak ko nu la rýn da ki ta lep le ri ar ka daþ la rý - mýz gö rü þü yor lar. Sa a det Par ti si ve Tür ki ye Par ti - si i le böy le gö rüþ me ler var. Þu an da i ki par tiy le gö rüþ me ha lin de ar ka daþ la rý mýz. Ýn þal lah bu top - lu lu ðun tek ba þý na ik ti da ra gel me si ni sað la ya bi lir - sek o za man ko a lis yon da ha zýr dýr de mek tir. Sol - la it ti fak yap ma yý dü þün mü yo ruz. Biz sað cý yýz. DP, TÜR KÝ YE YÝ BÝR BÝ RÝ NE BAÐ LA DI Þim di ki DP nin da ha ön ce ku ru lan DP i le ay ný ru - hu ta þý dý ðý ný kay de den Zey bek, i çin de Men de res in ru hu nu his set ti ði ni di le ge ti re rek va tan daþ lar dan Men de res e ver dik le ri yet ki yi ken di si i çin de ver me - le ri ni is te di. Zey bek, DP nin bü yük hiz met yap tý ðý ný, Tür ki ye yi bir bi ri ne bað la dý ðý ný kay de de rek, þun la rý kay det ti: O sa ye de ü rün ler de ðer ka zan dý, o sa ye de biz ik ti sa den bü tün leþ tik ve e ko no mik o la rak da bir mil let ol duk. Bir dö nem di o. O dö ne min bü yük a dý Al lah rah met ey le sin, me kâ ný cen net ol sun Ad nan Men de res i man lý bir in san dý. Ý dam e dil di ði za man da söy le di ði son söz ler bun lar dý. E be di ye te doð ru git mek ü ze re ol du ðum þu an da mil le ti me ve dev le ti me e be dî sa a det ler di le rim. Söy le di ði bu söz ler di. Ben i çim de Men de res in ru hu nu his se di - yo rum. Onun mü ca de le az mi ni, hiz met aþ ký ný his se di yo rum ve hu zu ru nuz da o na ver di ði niz yet - ki le ri is ti yo rum. Ona yüz de 50 den faz la yet ki ver - di niz, O da bu nun hak ký ný ver di. Þim di bu hak be - nim dir ve bu hak ký mý siz den is ti yo rum. Ý KÝ RE KÂT NA MAZ KI LIN, SO RUN Hal kýn vic da ný na hi tap et tik le ri ni söy le yen Zey - bek, te red dü dü o lan lar dan i ki re kât na maz kýl ma - la rý ný is te di. Zey bek, Te red dü dü o lan var sa bu ge - ce i ki re kât na maz kýl sýn. Bil me yen ler o la bi lir, i ki re kât ta da Ýh lâs Sû re si ni o ku sun ve de sin ki, De - mok rat Par ti ye, Na mýk Ke mal Zey bek e oy ver - mek ha yýr lý mý, de ðil mi? Ya rab bi ba na gös ter de - sin. Ce va bý al sýn da öy le oy ver sin. Te red dü dü o lan var sa... Ba ký nýz ne ler söy le dim si ze, be ni söy let ti niz so nun da. Oy la rý ný zý si zin i çin is ti yo ruz, ik ti da rý mýz si ze lâ zým on lar i çin is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. AV RU PA Kon se yi Par la men ter Mec li si (AKPM) Baþ ka ný ve AKP An tal ya Mil let - ve ki li Mev lüt a vu þoð lu, Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa mýn da ki son gö zal tý - lar ve gös te ri len tep ki le re i liþ kin, Bir an ev vel yar gý la ma sü re ci a çýk, hýz lý bir þe - kil de so nuç lan sýn. Suç la ma lar ney se de - lil ler le or ta ya ko nul sun de di. a vu þoð lu, par ti si nin A lan ya Ýl çe Teþ ki lâ tý ta ra fýn dan ve ri len kah val tý ya ka týl dý. Kah val - tý nýn ar dýn dan bir ga ze te ci, AB Ko mis yo - nu nun ge niþ le me den so rum lu ü ye si Ste fan Fül le nin, Er ge ne kon so ruþ tur ma sý kap sa - mýn da ga ze te ci le rin gö zal tý na a lýn ma sý ný en di þe ve ri ci bul du ðu nu i fa de e de rek, AKPM nin bu ko nu da na sýl bir yak la þý mý ol - du ðu nu sor du. Tür ki ye nin dü þün ce ve ba sýn öz gür lü ðü ne yö ne lik AB kri ter le rin de ya sa lar çý kar dý ðý ný kay de den a vu þoð lu, ye ni bir A - na ya sa ve yar gý re for mu ya pýl ma sý ge rek ti ði - ni be lirt ti. a vu þoð lu, bu ko nu da ik ti dar par - ti si nin ya ný sý ra bütün si ya sî par ti le rin ka rar - lý lý ðý ol du ðu nu, bu ka rar lý lý ðýn se çim den son - ra da de vam et me si ge rek ti ði ni i fa de e de rek, þöy le ko nuþ tu: Mu ha le fe tin de bu ko nu da des tek ver me si ge re ki yor. A ma di ðer ta raf tan dü þün ce öz gür lü ðü baþ ka bir þey dir, suç baþ - ka bir þey dir. Ya ni te rör ör gü tü baþ ka bir þey - dir, Kürt kö ken li va tan daþ la rý mý zýn hak la rý - nýn ve ril me si baþ ka bir þey dir, PKK te rör ör - gü tü baþ ka bir þey dir. Bu nun i ki si ni a yýrt et - mek lâ zým. Ya ni ga ze te ci ol sun, as ker ol sun, po lis ol sun, si ya set çi ol sun, is ter mil let ve ki li ol sun, is ter ye rel yö ne ti ci si, is ter teþ ki lât tan so rum lu ol sun, is ter si vil top lum ör gü tü ü ye - si ol sun, is ter ü ni ver si te de gö rev li ol sun, is - ter se iþ a da mý ol sun. Kim o lur sa ol sun, han gi mes lek ten o lur sa ol sun, ya sa lar hiç kim se ye il le gal ör güt le re ü ye ol ma, or ga ni ze suç lar yap ma hak ký ver mez. Þu an da ki suç la ma lar da bu yön de. Bi zim yü rüt me o la rak söy le ye - bi le ce ði miz ya da u lus la r a ra sý ör güt ler o la rak söy le ye bi le ce ði miz þu; bir an ev vel yar gý la ma sü re ci a çýk bir þe kil de so nuç lan sýn, hýz lý bir þe kil de so nuç lan sýn. Suç la ma lar ney se de lil - ler le or ta ya ko nul sun. Bu da ö zel lik le me rak - la bek le ni yor. Ka mu o yuy la ve dün ya ba sý nýy - la pay la þýl sýn. Bi zim ya pa ca ðý mýz çað rý bu. O nun dý þýn da (Bun lar suç luy du, de ðil di) di ye me yiz. Or ta da id di a lar var, tu tuk la ma - lar var, sor gu la ma lar var. Þu an da bir þey söy le me miz söz ko nu su de ðil. A lan ya / a a G-20 Kon fe ran sý Nisan'da Tür ki ye de düzenlenecek DEV LET Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba - ba can, G-20 Kon fe ran sý nýn Ni san a yý so nu, Ma - yýs a yý ba þý gi bi bir ta rih te Tür ki ye de ya pý la ca ðý - ný bil dir di. Ba ba can, An ka ra nýn Ký zýl ca ha mam il çe sin de dü zen le nen Ya tý rým Or ta mý ný Ý yi leþ tir - me Ko or di nas yon Ku ru lu (YO ÝKK) top lan tý sý - nýn a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, 2011 in hiç bir þe yin o to ma tik pi lo ta bað la na ma ya ca ðý bir yýl ol - du ðu nu be lir te rek, 2011 de mut la ka her an, her da ki ka i þin ba þýn da o lun ma sý ve ge liþ me le rin gün gün ta kip e di lip bu ge liþ me le re gö re ka rar lar a lý nýp ça lýþ ma la ra yön ve ril me si ge rek ti ði ni vur - gu la dý. Bu yýl re ha ve te as la yer yok, re ha vet mar jý yok di yen Ba ba can, sað lam po li ti ka la ra mut la ka de vam et me le ri ge rek ti ði ni, ön ce li ðin is tik rar ol du ðu nu kay det ti. Ba ba can, Tür ki ye de ni san a yý so nu, ma yýs a yý ba þý gi bi bir ta rih te G- 20 Kon fe ran sý dü zen le ye ce ðiz de di. Ba ba can, kon fe ran sýn G-20 Dö nem Baþ ka ný Fran sa i le be - ra ber, Fran sa-tür ki ye eþ baþ kan lý ðýn da dü zen le - ne ce ði ni belirterek, bu kon fe rans ta, dün ya da ki e ner ji ve gý da fi yat la rý nýn Ýs tan bul da ma sa ya ya - tý rý la ca ðý ný i fa de etti. An ka ra / a a Ka vaf: Med ya a i le ye da ha ö zen li ol ma lý DEV LET Ba ka ný Sel ma A li ye Ka vaf, ba sý nýn sos - yal so rum lu lu ðu nu ha týr la ta rak, med ya da ka dýn, ço cuk ve a i le ye i liþ kin ya yýn lar da da ha ö zen li muhteva ve gö rün tü le rin yer al ma sý ný ge rek ti ði - ni söy le di. Ga ze te ci ler Ya zar lar Vak fý Me di a log Plat for mu ve Ka dýn Plat for mu nun dü zen le di ði Med ya da Ka dýn Al gý sý, Ýs tih dam ve Ýs tis mar a lýþ ta yý, Bo lu nun Ka ra ca su bel de sin de bu lu - nan Ga zel le Spa Re sort O tel de baþ la dý. Dü zen - le nen a lýþ ta ya Ka dýn ve A i le den So rum lu Dev - let Ba ka ný Sel ma A li ye Ka vaf, ga ze te ci ler ve ya - zar lar ka týl dý. Dev let Ba ka ný Ka vaf, ça lýþ tay da yap tý ðý ko nuþ ma da, þid de te uð ra dý ðýn da ne ya - pa ca ðý ný bi le me yen ka dýn la rýn sa yý sý nýn çok faz la ol du ðu na di kka ti çe ke rek, þun la rý kay det ti: Bir ka dýn as la kur tu la ma ya ca ðý ný dü þün dü ðü i çin þid det gör me ye ra zý o lu yor sa bun da he pi mi zin, med ya nýn, si vil top lum ku ru luþ la rý nýn pa yý var - dýr. Med ya nýn sos yal so rum lu lu ðu nu bir kez da ha vur gu la ya rak, med ya da ka dýn, ço cuk ve a - i le ye i liþ kin ya yýn lar da da ha ö zen li i çe rik ve gö - rün tü le rin yer al ma sý nýn ö ne mi ni be lirt mek is - te rim. Ül ke mi zin en has sas ke sim le rin den so - rum lu Ba kan o la rak, bu a lan da sür dü re ce ði miz iþ bir li ði nin, bu ke sim le rin ha ya týn da o lum lu et ki ler ya pa ca ðý na i na ný yo rum. Bo lu / a a Di ya net-sen den Gör mez e zi ya ret DÝYA NET-SEN Ge nel Baþ kan Meh met Bay rak - tu tar ve Yö ne tim Ku ru lu, Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez i ma ka mýn da zi ya - ret et ti. Bay rak tu tar, geç ti ði miz ay ger çek leþ ti ri - len 4. O la ðan Ge nel Ku rul son ra sý gö re ve ge len Yö ne tim Ku ru lu Ü ye le ri ni ta nýt týk tan son ra Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn son dö nem ler de yap tý ðý ba þa rý lý ça lýþ ma lar dan do la yý Gör mez e te þek kür et ti. Baþ kan lýk per so ne li nin de so run - la rý nýn di le ge ti ril di ði gö rüþ me de Bay rak tu tar, Baþ kan lý ðý mý zýn yap tý ðý tüm o lum lu ça lýþ ma la - rýn ya nýn da yýz. Bir lik te so run la rýn üs te sin den ge le bi li riz de di. Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Gör mez i se zi ya ret ten duy du ðu mem nu ni yet be lir te rek, Di ya net-sen in ça lýþ ma la rý bi zi de çok mem nun e di yor. So run la rýn çö zü mü i çin bir lik te is ti þa re et mek is te riz di ye ko nuþ tu. Baþ kan Yar dým cý la rýn dan Prof. Dr. Ha san Ka - mil Yýl maz ýn da bu lun du ðu zi ya ret so nun da Di ya net iþ le ri Baþ ka ný Gör mez, Ge nel Baþ kan Meh met Bay rak tu tar a gü nün a ný sý na Kur ân-ý Ke rim he di ye et ti. An ka ra / Fa tih Ka ra göz ankaya Köþkü nün 34 ortaðý var BA YIN DIR LIK ve Ýs kân Ba ka ný Mus ta fa De mir, Cum hur baþ kan lý ðý Köþ kü a ra zi si nin, Ma li ye Ha - zi ne si nin de a ra la rýn da bu lun du ðu 34 his se dar a - dý na ka yýt lý ol du ðu nu bil dir di. De mir, BDP Þýr - nak Mil let ve ki li Ha sip Kap lan ýn ö ner ge si ne ver - di ði ce vap ta, 444 bin 760 met re ka re bü yük lü - ðün de ki TBMM yer leþ ke si nin ta pu su nun, Ma li - ye Ha zi ne si a dý na ka yýt lý ol du ðu nu, tah sis iþ lem - le ri nin TBMM a dý na ya pýl dý ðý ný be lirt ti. De mir, Cum hur baþ kan lý ðý Köþ kü nün 8 par sel ha lin de ol du ðu nu, loj man la rýn bu lun du ðu par se lin Ma - li ye Ha zi ne si ne, di ðer par sel le rin i se Ma li ye Ha - zi ne si nin de bu lun du ðu 34 his se dar a dý na ka yýt - lý ol du ðu nu a çýk la dý. De mir ay rý ca, A ya sof ya nýn ta pu su nun Fa tih Sul tan Meh met Vak fý, Ak da - mar A da sý nýn ta pu su nun da Ma li ye Ha zi ne si a - dý na ka yýt lý ol du ðu nu bil dir di. Ankara / aa E MEK LÝ LE RÝN, Mart a yýn da 180 ye ri ne en faz la li ra zam far ký a la bi le ce ði ö ne sü - rül dü. A lý nan bil gi ye gö re, Tür ki ye E mek li ler Der ne ði (TÜ ED) e mek li le rin Mart a yýn da a - la ca ðý zam far ký ko nu sun da bir ça lýþ ma yap tý. a lýþ ma da, E mek li ye fark müj de si gi bi baþ - lýk lar al týn da 180 li ra zam far ký ö de ne ce ði yö - nün de ha ber ler yer al mak ta dýr. Bu ra kam lar ne ya zýk ki doð ru de ðil dir. E mek li le ri miz bo - þu na u mut lan dý rýl mak ta dýr de nil di. Ýþ çi ve BAÐ KUR e mek li le ri ni il gi len di ren, 2011 yý lý bi rin ci al tý ay lýk dö nem ar týþ la rý na i - liþ kin fark la rýn, Tor ba Ya sa o la rak ad lan dý - rý lan 6111 Sa yý lý Ka nun kap sa mýn da dü zen - len di ði be lir ti len ça lýþ ma da, e mek li le rin ay - lýk la rý na ya pý lan zam la rýn 5510 Sa yý lý Sos yal Si gor ta lar ve Ge nel Sað lýk Si gor ta sý Ka nu nu ge re ðin ce geç miþ 6 a yýn enf las yon o ra ný ka - dar ol du ðu ha týr la týl dý. a lýþ ma ya gö re, Tem muz-a ra lýk 2010 dö ne mi enf las yon o - ra ný nýn TÜ ÝK ta ra fýn dan yüz de 2.73 o la rak a çýk lan ma sýy la ve e mek li le rin ay lýk la rý O - cak 2011 de bu o ran da art tý rýl dý. Tor ba Ya - sa i le ge ti ri len ek dü zen le me de i se ve ri len bu zam o ra nýn 60 li ra lýk ar týþ tan dü þül me si ve a ra da o lu þan far kýn e mek li le re de fa ten ö den me si ön gö rül dü. Bu dü zen le me ye gö - re, A ra lýk 2010 da 720 li ra o lan en dü þük iþ - çi e mek li si ay lý ðý, O cak 2011 de uy gu la nan yüz de 2.73 lük zam la li ra ar ta rak li ra ya yük sel di. Bu 60 li ra lýk ar týþ tan, li ra lýk zam dü þü lün ce e mek li le rin bir ay i çin li ra a la ca ðý kal dý. O cak ve Þu - bat ay la rý i çin bu fark lar uy gu lan dý ðýn da da i ki ay lýk li ra tu ta rýn da bir fark a la ca ðý or ta ya çýk tý. a lýþ ma da, Ya ni id di a e dil di - ði gi bi, fark ö de me le ri 3 ay lýk de ðil, 2 ay lýk o lup; Mart a yý na i liþ kin fark o luþ ma mak - ta dýr. Di ðer ta raf tan fark lar, yu ka rý da ki he sap la ma dan da an la þý la ca ðý gi bi, en dü - þük iþ çi e mek li si ay lýk la rýn da 40 li ra ci va - rýn da o la cak týr de nil di. An ka ra / a a E mek li ler bo þuna ü mit len di ril di TÜR KÝ YE E MEK LÝ LER DER NE ÐÝ, E MEK LÝ YE 180 TL ZAM FAR KI Ö DE NE CE ÐÝ YÖ NÜN DE HA - BER LE RÝN DOÐ RU OL MA DI ÐI NI, E MEK LÝ LE RÝN BO ÞU NA U MUT LAN DI RIL DI ÐI NI BÝL DÝR DÝ. DP çatýsýnda ittifak görüþmeleri sürüyor KÝM SE NÝN DO KU NUL MAZ LI ÐI OL MA MA LI DP Ge nel Baþ ka ný Zey bek, Er ge ne kon o pe ras yon la rý kap sa mýn da ga ze te ci le rin gö zal tý na a lýn ma sýy la il gi li o - la rak da þun la rý söy le di: Ni ye gö zal tý na a lýn dýk la rý ný bi le mi - yo rum. Ýn san la rýn dü þün ce öz gür lük le rin den, dü þün ce le - ri ni a çýk la ma öz gür lük le rin - den ö tü rü, i nanç la rý ný ya þa - ma öz gür lük le rin den ö tü rü ta ki ba ta uð ra ma la rý na kar þý - yýz, biz de mok ra týz. Ýn san lar baþ ka sý fat la rýy la suç iþ le - miþ se, kim se nin, baþ ba kan - lar, mil let ve kil le ri ol mak ü ze - re, kim se nin do ku nul maz lý ðý ol ma ma lý. Kür sü do ku nul - maz lý ðý ha riç, do ku nul maz lý - ða kar þý yýz. Suç iþ le yen in san pa di þah da ol sa yar gý lan ma lý - dýr. Ýn san la rýn ha ber al ma, yay ma la rý çok ö nem li bir in - san hak ký dýr, hak la rý ný kul lan - ma la rýn dan ö tü rü tu tuk lan - ma la rý de mok ra siy le bað daþ - maz. Sa kar ya / ci han a vu þoð lu: Yar gý la ma a çýk, hýz lý bir þe kil de so nuç lan sýn Tak, tak, tak; kim o? DP Lideri Zeybek, 13 Mart'ta Belediye Meclis üyeliði seçimlerinin yapýlacaðý Geyve ilçesine baðlý Alifuatpaþa beldesinde halka hitap etti. FOTOÐRAF: CÝHAN AKPM Baþkaný ve Antalya Milletvekili Mevlüt avuþoðlu Devlet Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Ba ba can

5 R R HABERLER 5 HABER Y Mil lî Gö rüþ li de ri Nec met tin Er ba - kan ýn ve fa tý do la yý sýy la bu haf ta Mec lis te par ti grup la rý top lan ma dý. Ce na ze nin def ne dil di ði gün de ge nel ku rul ö zel gün dem le top lan dý. Ö zel gün dem de mer hum Er ba kan la il gi li par ti ler ta zi ye le ri ni su nar ken ký sa ko nuþ ma lar da ya pýl dý. Top lan tý da AKP, CHP, MHP ve BDP grup - la rý a dý na ko nuþ ma lar ger çek leþ ti. Mec lis te ki ko nuþ ma lar da en dik kat çe ki ci o la ný i se BDP a - dý na söz a lan Ben gi Yýl dýz ýn dý. Yýl dýz, týp ký de - fa lar ca ka pa tý lan ken di par ti le ri gi bi Er ba kan ýn da bir çok par ti si nin ka pa týl dý ðý ný söy ler ken, çar pý cý bir cüm le sarf et ti. Nec met tin Er ba - kan ýn ce na ze si ne sað cý sýy la sol cu suy la bin ler ce ki þi ka týl dý. Þim di bu ra dan sor mak is ti yo rum; Sa yýn Nec met tin Er ba kan ýn ce na ze si ne yüz bin ler ce ki þi ka tý lýr ken a ca ba 28 Þu bat dar be si - ni ya pan la rýn ce na ze le ri ne kaç ki þi ka tý la cak As lýn da bu so ru ol duk ça ma ni dar. As ke rî er kâ - nýn mut la ka e mir le ka tý la ca ðý ný tah min et mek zor de ðil, a ma halk tan ka tý lan o lur mu? A MAN DÝK KAT! Er ba kan ýn ve fa tý i le si ya set te ki po le mik le re a ra ve ril miþ ken, Dev let Ba ka ný ve Baþ mü za - ke re ci E ge men Ba ðýþ ýn CHP Ge nel Baþ ka ný Ký lýç da roð lu na es priy le ka rý þýk söy le di ði söz ye ni bir po le mik ko nu su or ta ya çý kar dý. Dev let Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba - ðýþ, Lon dra da bu lu nan CHP Li de ri Ke mal Ký lýç - da roð lu na twit ter ü ze rin den bir me saj gön der di. Ba ðýþ, me sa jýn da Ke mal Bey Lon dra day mýþ. AB baþ kent le rin den ol du ðu i çin u yar mak is te rim. O - ra da tra fik sað dan de ðil sol dan a kar. A man lüt fen dik kat et sin de di. Ký sa za man da CHP den bir ce vap ge le ce ði ke sin, ba ka lým CHP li ler Ba ðýþ a ne tav si ye e - de cek ler? AL LAH KÝM SE YE BÖY LE ÖÐ REN CÝ VER ME SÝN! Ba ðýþ ýn bu sö zü ne he nüz ce vap ve ril me den, as - ker i çin yap tý ðý kâ ðýt tan kap lan sö zü i le tep ki çe - ken CHP li Sü heyl Ba tum, Er ba kan ýn ve fa tý i le il - gi li o la rak yap tý ðý a çýk la ma da, Er ba kan ýn öð ren ci - le ri nin ül ke yi kö tü yö net tik le ri i çin ce na ze ye ka tý - lan her ke sin a de ta Er ba kan a, Si zin de ðe ri niz þim di çok da ha faz la an la þýl dý di ye me saj ver di ði - ni id di a e der ken þu nu da ek le miþ: O nun öð ren ci - le ri, Er ba kan ý bý rak týk, ta ný ma yýz, biz o göm le ði at týk di ye rek oy a lý yor lar dý. Öy le kö tü yö net ti ler ki, her kes rah met le ho ca ya koþ tu. Ger çek ten Al lah rah met ey le sin. O ka dar kö tü ler di ki, Al lah kim se - ye böy le öð ren ci ver me sin. Bu du â ya a min di yen ler çý ka ca ðý gi bi, ce vap ve - ren ler de o la cak týr. Ho ca nýn ve fa týn dan ve ce na - ze sin den si ya set ü ret me ma ha re ti ne i se þap ka çý - kar mak lâ zým her hal de TAZ MÝ NAT ZEN GÝ NÝ Baþ ba kan Er do ðan ýn hak kýn da ki e leþ ti ri ler kar - þý sýn da çok da hoþ gö rü lü ol ma dý ðý bi li ni yor. Er do ðan ýn sa de ce Tür ki ye de de ðil, dý þa rý da - ki yo rum lar kar þý sýn da da dâ vâ lar aç tý ðý ný öð - ren dik. Ýn gil te re de ya yýn la nan Da ily Te leg raph ga ze te si ge çen Ey lül a yýn da bir ha ber ya yýn la - mýþ tý. Ýn gi liz yük sek mah ke me si, ga ze te nin id - di a la rý nýn so mut te me le da yan ma dý ðý na ve ha - be rin doð ru ol ma dý ðý na hük met miþ, ga ze te nin Er do ðan a taz mi nat ö de me si ne de ka rar ver - miþ. Ha ber de Ý ran ýn AKP ye 25 mil yon do lar - lýk ba ðýþ ta bu lun du ðu id di a e dil miþ ti. Ga ze te, Er do ðan a yak la þýk 66 bin li ra taz mi nat ö de ye cek miþ. Þu bir ger çek ki, Baþ ba kan dâ vâ lar - dan al dý ðý taz mi nat lar la e pey zen gin ol du. AY DIN IN PL KA SI MHP Ge nel Baþ ka ný Bah çe li, ma te ma tik bi li miy le ik ti dar na sýl o lu nur un ce va bý ný a - ra ma yý sür dü rü yor. Da ha ön ce par ti si nin ku ru luþ yýl dö nü mü ne rast la yan ta ri hi dik ka te a la rak he sap ya pan Bah çe - li, da ha son ra da her bir par ti li den 24 oy is ter ken de bir baþ ka he sap yap mýþ tý. Da ha bu he sap la ma - la ra a kýl sýr er di ri le mez ken Bah çe li ma te ma tik he - sap la rý na bir ye ni si ni da ha ek le di. Bu se fer de Ma ni sa nýn plâ ka sýn dan yo la çý ka - rak yi ne bir he sap-ki tap i þi ne gir di. Ay dýn ýn plâ - ka sý ne?: 9, MHP gö rüþ le ri nin te me li ne ye da ya - nýr?: 9 a. He de fi miz ne?: 2023 li der ül ke. So ka ðýn a dý ne?: Ma hal le nin a dý Tür ki ye nin kur tu - lu þu na pa ra lel Kur tu luþ... 9 i le 2023 e Kur tu luþ Ma hal le si nden gi di yo ruz. O se bep ten ik ti da ra ta - li biz. Bi zi de ne me ni zi is ti yo ruz. Mem le ke ti o lan Os ma ni ye nin plâ ka nu ma - ra sý da 80. Bu na gö re na sýl bir he sap ya pa cak, se çim ge zi si sý ra sýn da bu i li mi zi zi ya re tin de bu nu da i zah e de cek mi bi le mi yo ruz, a ma þu - nu söy le ye bi li riz. Ma te ma tik he sap la rý i le ik ti - da ra ge li ne me ye ce ði or ta da. Ö nem li o lan ma - te ma ti ðin de ðil, mil le tin ne di ye ce ði 28 Þubatçýlarýn cenazesi Bir hu kuk dev le tin de her kes ka nun lar ö - nün de e þit tir ve e þit mu a me le gö rür. Bir suç iþ le miþ, su ça iþ ti rak et miþ, su ça bu laþ mýþ, yar dým ve ya tak lýk et miþ her kes gö - zal tý na da a lý nýr, der dest de e di lir, tu tuk la nýr da A ma bu nun i çin çok sað lam de lil ler ve da ya nak lar bu lun ma sý þar týy la Ay rý ca hiç kim se bir suç þüp he siy le u zun sü re gö zal týn da tu tu la maz, tu tuk lu ka la maz, a dil yar gý lan ma hak kýn dan u zun bir sü re mah rum bý ra ký la maz. Da ha sý hiç kim se yar - gý la ma sý so na er me den ön ce suç lu i lân e di le - mez, bu nun i ma sý bi le ya pý la maz. Bu nu dü - zen le yen ka nun lar da var dýr Her kes yar gý la na bi lir bu ül ke de Yar gýç lar da yar gý la na bi lir As ker ler de yar gý la na bi - lir Ga ze te ci ler de yar gý la na bi lir pek ta biî ki A ma bü tün bun la rýn ya nýn da si ya set çi ler de yar gý la na bi lir ve yar gý lan ma lý dýr da! Tam bir a da let ve e þit lik ten söz e den ler ev vel e mir - de do ku nul maz lýk zýr hý ný kal dýr ma lý dýr. Kal - dýr ma lý dýr ki, her kes ka nun lar ö nün de e þit mu a me le gör sün. Ö te yan dan, yar gý ve po lis gü cü bir yýl dýr - ma ve sin dir me a ra cý o la rak kul la ný la maz. Kul la nýl dý ðý an da o ül ke de ne a da le te ne de e - þit li ðe i nanç ka lýr. O ül ke de tam an la mýy la bir to ta li ter yö ne tim den söz et me ye baþ la ya bi li - riz. Yar gý ya ve a da le te gü ve nin sar sýl dý ðý böy - le si bir or tam da i se ne hu zur ka lýr ne de em - ni yet Tür ki ye nin ger çek bir hu kuk dev le ti ol du - ðu nu söy le mek çok zor ne ya zýk ki Tür ki ye hu kuk dev le ti ol ma ya ça lý þan bir dev let sa de - ce Yar gý nýn ü ze rin de si ya se tin, or du nun ve res mî i de o lo ji nin et ki si hâ lâ geç miþ de ðil Bu et ki ler za man za man yer de ðiþ ti ri yor, bi ri ö te ki ne dev re di yor sal ta na tý ný o ka dar Her ha lü kâr da mut lak a da let ten söz et mek im - kân sýz Za ten hiç bir za man da böy le bir þey müm kün o la ma ya cak. Biz ne hâ ki miz, ne a vu ka týz ne de sav cý Yar gý nýn i þi ne ka rýþ mak bi zim had di mi ze de düþ mez. An cak bu nu sor gu la ya bi le cek ve so - ru lar so ra bi le cek se la hi yet te yiz pek ta biî ki. Za ten ga ze te ci li ðin di ðer mes lek ler den far ký þüp he ci lik tir. Ya þa nan her sü re ce ve ha di se - ye þüp he e de rek yak laþ mak ge re kir. Göz le gö re cek net lik te ke sin de lil ler el de e de ne ka - dar a raþ týr ma ya de vam et mek ve tam mut - ma in ol ma dan ke sin ka na a te var ma mak ga - ze te ci li ðin mü him kri ter le rin den dir. Ya þa ný - lan sü reç le re bu a çý dan bak tý ðý mýz da, ya þa - nan la rýn al týn da tam o la rak ne le rin ol du ðu nu gör mek ve kes tir mek þim di lik pek müm kün de ðil dir. Þu hen gâm da hiç kim se hak kýn da ke sin ka na a te var mak doð ru ol maz. An cak ke sin o lan bir þey var dýr ki, hiç kim se ya ra al - ma dan ve hak sýz lý ða uð ra ma dan bu sü re cin at la týl ma sý i çin el den gel di ðin ce has sas ve dik - kat li ol mak þart týr. Bu en baþ ta a da le tin ge re ði dir. Bu nu is te - mek ve bu nun i çin di ret mek de her va tan da - þýn va zi fe si ve hak ký dýr. Tür ki ye de i yi þey ler o lu yor de mek i çin a þý - rý i yim ser ya hut sar hoþ ol mak ge re ki yor. Tür - ki ye de çok kö tü þey ler o lu yor di ye bil mek i çin de bel ki bi raz er ken. Sü re ci dik kat li ce ta kip et mek çok ö nem li. Tek rar tek rar söy le di ði - miz gi bi de, biz ce en mü him o la ný hiç kim se - nin hak sýz lý ða uð ra ma ma sý dýr. Ku ru nun ya - nýn da yaþ ya nar sa ve bu na bi ri le ri gü lüp ge - çer se, gün ge lir dev ran dö ner ve hak sýz lýk lar bi zi de ku þa týr. Da ha hu zur lu ve ba rýþ i çin de bir Tür ki ye he pi mi zin ar zu su dur. Bütün dokunulmazlýklar kalksýn Tür ki ye nin ger çek bir hu kuk dev le ti ol du ðu nu söy le mek çok zor ne ya zýk ki Tür ki ye hu kuk dev le ti ol ma ya ça lý þan bir dev let sa de ce ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün - doð du, Be di üz za man Sa id Nur sî nin, A - rap ça va cip, Türk çe lâ zým, Kürt çe ca iz dir sö zün den il ham a lý na rak a çý lým la rýn ya pýl - ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti. Me mur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sý Me - mur-sen ve bað lý sen di ka la rýn, Tür ki ye ge - ne lin de ki þu be baþ kan la rý nýn ka tý lý mýy la As ya Ter mal O tel de ger çek leþ ti ril di. Top - lan tý nýn a çý lý þýn da ko nu þan Me mur-sen Ge nel Baþ ka ný Gün doð du, gün de me a it de ðer len dir me ler de bu lun du. Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne vur gu ya pan Gün doð du, Be di üz za man Sa id Nur si nin, A rap ça va cip, Türk çe lâ - zým, Kürt çe ca iz dir sö zü ne a týf ta bu lun du. Gün doð du, bu söz den il ham a lý na rak a çý - lým la rýn ya pýl ma sý ge rek ti ði ni be lir ti rek, Kürt çe nin Kürt va tan daþ lar ta ra fýn dan ser - best çe öð re ni lip, ko nu þul ma sý nýn ö ne mi ne te mas et ti. Ý nanç de ðer le ri nin ö nün de ki bü tün en gel le rin kalk ma sý ge rek ti ði ni söy - le yen Gün doð du, So nu na ka dar kar deþ lik di ye ko nuþ tu. Top lu söz leþ me hak ký ný sö ke sö ke a la nýn Me mur-sen ol du ðu nu söy le yen Gün doð - du, dü zen le nen ça lýþ tay la top lu szleþ me nin yo lu nu aç týk la rý ný kay det ti. Gün doð du, yet - ki li sen di ka ol duk la rý yýl, top lu söz leþ me i - çin dev le tin ça lýþ tay dü zen le me si ni is te dik - le ri ni i fa de e de rek, Sen di ka lý me mu ru nu sür gün e den dev let, mas raf la rý üst le nip ça - lýþ tay dü zen le di ve top lu söz leþ me nin yo lu a çýl dý. Yi ne bu ça lýþ tay da Av ru pa Sos yal Þar tý na ko nu lan çe kin ce le rin kal dý rýl ma sý ka ra rý a lýn dý di ye ko nuþ tu. VE SA YE TÝ DE ÞÝF RE ET MEK Ý ÝN SEN DÝ KA CI LIK YA PI YO RUZ Ah met Gün doð du, sen di ka cý lý ðý ve sa ye ti de þif re et mek i çin yap týk la rý ný di le ge ti re - rek, Ve sa ye tin de þif re si, yol ha ri ta mý zý or - ta ya çý kar. Bu nun i çin çer çe ve si ni dev le tin çiz di ði sen di ka cý lý ða da çer çe ve si dev le te kar þý çi zil miþ sen di ka cý lý ða da ha yýr di yo - ruz. Yet ki li kon fe de ras yon ol du ðu muz gün, sa ðý mýz da ki ve so lu muz da ki sen di ka lar la bir lik te ça lý þa rak ne yin ön cü lü ðü nü ya pa bi - le ce ði mi zi dü þün dük. Top lum mü hen dis li - ði ne kar þý çýk týk. So lu muz da ki sen di ka ba - þör tü sü nü ya sak la ma yý des tek ler ken, sa ðý - mýz da ki de dev le tin ya sa ðýn dan hik met a rý - yor du de di. BA ÞÖR TÜ SÜ NÜ HÝ BÝR MA KAM YA SAK LA YA MAZ Ba þör tü sü ya sa ðý ný e leþ ti ren Gün doð du, hiç bir ma ka mýn, ba þör tü sü nü ya sak la ya - ma ya ca ðý ný i fa de et ti. Gün doð du, Kim se - nin ba þör tü sü nü ser best bý rak ma sý na ge rek yok. Bu za ten, do ðal ve ka za nýl mýþ bir hak - týr. Ba þör tü lü ler Mec lis e, Ü ni ver si te le re gi - re mi yor. Tür ki ye, bu a yýp tan kur tul ma lý dýr. Kur an kurs la rý na ya en ge li zul mün den kur tul ma lý dýr. Ül ke de her a lan da de mok ra - tik leþ ti ril me li dir. Ö nü müz de Dün ya Ka - dýn lar Gü nü var. Er kek ler her ye re gi re bi - lir ken, ka dýn la ra bu hak la rýn þart lý ve ril me si bir çif te stan dart týr. Bu çif te stan dart tan kur tul ma mýz ge re kir de di. ME MUR-SEN GE NEL BAÞ KA NI AH MET GÜ DOÐ DU, BE DÝ ÜZ ZA MAN DAN ÝL HAM A LI NA RAK A I LIM LA RIN YA PIL MA SI GE REK TÝ ÐÝ NÝ KAY DET TÝ. Be di üz za man dan ÝLHAM ALINSIN Kon ya lý din â li mi Ta hir Bü yük kö rük çü ve fat et ti n KONYA NIN ye tiþ tir di ði Bü yük Ýs lâm  li mi Ta hir Bü yük kö rük çü, dün sa ba ha kar þý te da - vi gör dü ðü Kon ya Me ram E ði tim A raþ týr ma Has ta ne sin de ve fat et ti Kon ya do ðum - lu o lan Bü yük kö rük çü, yap tý ðý et ki li va az la - rýy la ta ný ný yor. 12 Ey lül dar be sin de tu tuk la - nýp, 11 ay ce za e vin de kal dý, 5 yýl de vam e den mah ke me ler den son ra 1985 te be rat et ti. Ce za e vin den çý kýn ca tek rar Ka pu Ca mi i ne dön dü ve va az la rý na 1999 yý lý na ka dar de vam et ti. Bü yük kö rük çü nün ce na ze si bu gün öð le na ma zý na mü te a kip Ka pu Ca mi i nde ký lý na - cak ce na ze na ma zý nýn ar dýn dan Üç ler Me - zar lý ðýn da top ra ða ve ri le cek. Konya Ba kan Din çer den ga ze te ci le re kö tü ha ber n ALIÞMA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Ö - mer Din çer, Ga ze te ci le rin yýp ran ma hak ký - na i liþ kin ça lýþ ma var mý? so ru su na kar þý lýk, bu ko nu ü ze rin de bir ça lýþ ma nýn ol ma dý ðý ný söy le di. Ba kan Din çer, Ay dýn prog ra mý kap - sa mýn da, Va li Hü se yin Av ni Coþ u zi ya ret et - ti. Zi ya ret sý ra sýn da, ga ze te ci le rin Tor ba Ya - sa i le il gi li so ru su ü ze ri ne, Ba kan Din çer, so run la rý ön ce len dir mek zo run da ol duk la - rý ný kay de de rek, Bu ka nun la te mel hak lar i - le her ke si me sos yal gü ven lik sað la ma ya ça lý - þý yo ruz. Ne re si ne i ti raz e dil di ði ni an la mak ta güç lük çe ki yo rum de di. Ba kan Din çer, ga ze - te ci le rin yýp ran ma hak ký na i liþ kin ça lýþ ma ya - pý lýp ya pýl ma dý ðý na i liþ kin so ru ya kar þý lýk, bu ko nu ü ze rin de bir ça lýþ ma nýn ol ma dý ðý ný i fa - de et ti. Bir sü re ön ce ka me ra man la rýn ken di - si ni zi ya ret e de rek, so run la rý ný an lat tý ðý ný, ka - me ra man la rýn so run la rý nýn ol du ðu nu gör dü - ðü nü kay de den Ba kan Din çer, ga ze te ci le rin ta ma mýy la il gi li de ðil a ma ka me ra man lar la il gi li bir de ðer len dir me ya pýp, du rum tes pi ti ya pa cak la rý ný söy le di. Aydýn / a a Ma li ye' de me mu ri ye te gir me yaþ sý ný rý 35 ol du n MALÝYE Ba kan lý ðýn da me mu ri ye te gi riþ sý nav la rýn da ki en faz la yaþ sý ný rý yük sel til di. Ma li ye Ba kan lý ðýn da Gö rev li Mü fet tiþ, Kon tro lör, De net men ve Uz man la rýn Gö - rev ve a lýþ ma Yö net me lik le rin de De ði þik - lik Ya pýl ma sý na Da ir Yö net me lik, Res mi Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di. Yö net me lik le, söz ko nu su bi rim le rin ger çek leþ tir di ði me mur sý nav la - rý na ka týl ma da da ha ön ce en yük sek 30 o - lan yaþ sý ný rý 35 o la rak be lir len di. Bu na gö - re, ya zý lý sý na výn ya pý la ca ðý yý lýn o cak a yý ba þýn da 35 ya þý ný dol dur ma yan lar, söz ko - nu su sý nav la ra gi re bi le cek. An ka ra / a a ok hu kuk lu sü reç ya þý yo ruz n TBMM A da let Ko mis yo nu Baþ ka ný Ah met Ý yi ma ya, Tür ki ye de bir den faz la yük sek mah ke me ol du ðu i çin çok hu kuk lu bir sü re ci ya þý yo ruz de di. AKP Ri ze Ýl Baþ kan lý ðýn ca Ýs ma il Kah ra man Kül tür Mer ke zi nde dü - zen le nen il da nýþ ma top lan tý sýn da ko nu þan Ý - yi ma ya, hu kuk re for mun da a lý na cak da ha çok u zun yol ol du ðu nu kay de tti. Ý yi ma ya, A ta ca ðý mýz çok a dým var. Dün ya nýn hiç bir ye rin de üç ve ya dört ta ne yük sek mah ke me si o lan ül ke yok. Bir den faz la yük sek mah ke me bir den faz la hu kuk de mek tir. Tür ki ye de bir - den faz la yük sek mah ke me ol du ðu i çin çok hu kuk lu bir sü re ci ya þý yo ruz. Ö nü müz de ki A na ya sa re for mun da çok yük sek mah ke me li sis tem den tek yük sek mah ke me li sis te me ge - çil me si ni ü mit e di yo rum. Dün ya ar týk da va mo de li ni bý ra ký yor de di. Ri ze / a a YAR GI MEN SUP LA RI BA ÞÖR TÜ LÜ BA BA AN NE LE RÝ NÝ KA RIÞ TI RI YOR MU? BU GÜN bi zim i þi miz gü ven lik di yen bir or du ya se vi nir ken, de mok ra si dý þý o lu - þum lar dan me det u man la rýn var lý ðýn dan ü zün tü du yu yo rum di yen Ah met Gün doð du, yar gý dan is te dik le ri ka rar lar çý kan CHP li Ý sa Gök ün di re niþ çað rý sý ya par ken de ken di si ne gö re hak lý ol du ðu nu, çün kü si pa ri þi kar þý lan ma yan, ne yap tý ðý ný bi len bir yar gý o luþ tu ðu nu di le ge tir di. As ke re ka ðýt tan kap lan ben zet - me sin de bu lu nan Sü heyl Ba tum la, Müj dat Ge zen i de e leþ ti ren Gün doð du, A - LES sý na výn da ta nýn ma en di þe siy le ba þör tü sü nü ya sak la yan yar gý men sup la - rý nýn ba þör tü lü ba ba an ne le ri i le de de le ri ni ka rýþ tý rýp ka rýþ týr ma dý ðý ný sor du. ÖZ GÜR LÜK LER DEN YA NA TA RA FIZ GÜN DOÐ DU, Me mur-sen in hiç bir ka de me sin - de ki yö ne ti ci ve tem sil ci si ni hiç bir si ya sî par ti nin be lir le ye me ye ce ði ni, bu nu kim se nin is te ye me - ye ce ði ni de i fa de et ti. Gün doð du, Me mur-sen, bu nu ya par ken de ta raf týr. Ýn san lýk tan ya na, ev - ren sel hak ve hu kuk tan ya na ta raf týr. Bu ik ti da - ra, yüz de 2,5+2,5 lik zam mý ný ka bul et mez ken, kriz za ma nýn da kriz var sa ça re var kam pan ya - sý na ka týl ma mýþ ken bu gün bu tav rý mýz dan vaz - geç me ye ce ðiz di ye ko nuþ tu. ''Memur-Sen Türkiye Buluþmasý'' Memur-Sen ve baðlý sendikalarýn, her düzeydeki baþkanlarýnýn katýlýmýyla Asya Termal Otel'de gerçekleþtirildi. MEHMET KARA KIZILCAHAMAM

6 6 6 MART 2011 PAZAR HABER Y Ka çak dol du ru lan tüp u ya rý sý Se fih me de ni ye tin ka dýn ci na yet le ri yüz yý lýn bir 8 Mart Dün ya Ka dýn lar Gü nü da ha ge li yor. Be ri yan da, ga ze te ler de yer a lan ü çün cü say fa ha ber le ri ka dý na yö ne lik þid de tin gün geç tik çe ar tan ve in sa nýn ka ný ný don du ran do - zu nu göz ler ö nü ne se ri yor. Bu çað da bu ce ha let, vah þet! Er kek ler gök ten zem bil le in me di ya, on la rý ye tiþ ti ren de bir an ne! Hiç mi, mer ha met ve þef kat - le riy le o ðul la rý na ör nek ol ma dý lar? di ye dü þün me - den e de mi yor su nuz. Zi ra þid de ti uy gu la yan la rýn ta ma mý na ya ký ný er kek ler. AL TIN YAL DIZ LI KA FES LER! Þid det sa de ce ül ke miz de de ðil bütün dün ya da yay gýn. Ge liþ miþ Ba tý ül ke le rin de bi le e þi nin ya da er kek ar ka da þý nýn ka ba kuv ve tiy le ölen ka dýn - la rýn sa yý sý hiç de az de ðil! De me miz o ki, me de ni ye tin ge liþ me si bel ki ha ya tý mý zý ko lay laþ tý ran, ü re ti mi art tý ran göz ka - maþ tý rý cý tek no lo jik i ler le me ler le had saf ha da, a - ma bu du rum i çi miz de ki hay vâ nî duy gu la rý gem len di re mi yor. Me de ni yet, mo da sý ve koz - me ti ðiy le, ka dý ný er ke ði, ço cu ðu bü tün eþ ya la rý ci lâ lan dý rý yor, ba ký mý ný ih mal et mi yor. Ru hun ba ký mý dý þýn da! Ü çün cü say fa ha ber le rin de ki in san la rýn ru hu al - týn la yal dýz lan mýþ bir ka fe sin i çin de ki kuþ gi bi fer - yad et mek te. A ÞA ÐI LA RIN A ÞA ÐI SI Ri sâ le-i Nur lar da ki çok hoþ bir mi sâl de i fa de e dil di ði gi bi bu me de nî le rin iç le ri dýþ la rý na çev - ril se tür lü hay van la rýn sû ret le riy le iç i çe ya þa dý - ðý mý zý fark e de ce ðiz! Kur ân-ý Ke rim de es fel-i sâ fi lîn o la rak ta ným la - nan in san la rýn dü þe bi le ce ði bu mer te be, hay van la - rýn da hi a þa ðý sýn da. Yer yü zü nün ha li fe si o la rak ya - ra tý lan in san i çin i ni le bi le cek ne a cý bir du rum! Kur ân-ý Ke rim in ve Pey gam be ri mi zin (asm) çiz - di ði da i re dý þýn da bir ha ya tý ter cih et mek in sa nýn dün ya ve a hi ret ha ya tý ný mah ve den en bü yük ha ta! Bu bü yük ha ta dan en ký sa za man da dö ne bil mek se in sa nýn ken di si ne ya pa bi le ce ði en bü yük i yi lik! Kur ân-ý Ke rim, er ke ði kav vam ya ni güç lükuv vet li o la rak ta ným lar ken, a i le si nin hi ma ye ve ge çi mi ni te min et me va zi fe le ri ni de o na yük lü - yor. Ka dýn dan e vin iç iþ le ri mü dü rü o la rak e þi - nin gü ve ni ni sars ma ya cak bir sa da kat bek le ni - yor. Er ke ðin kuv ve ti ni za yý fý ez mek i çin kul lan - ma sý, ka dý nýn i se e þi ne em ni yet siz li ði ve sa da - kat siz li ði a i le yi te mel le rin den sar sý yor! MA LÛM MED YA NIN YA YIN SE VÝ YE SÝ Med ya top lu mu yön len di ren fak tör ler den bi ri du ru mun da. A ma a i le i çi þid det ko nu la rýn da med - ya nýn e ði ti ci lik va zi fe si ni ye te rin ce ye ri ne ge tir di - ði ni söy le mek müm kün de ðil. Ma lûm med ya, da ha çok, im ti han sýr rýn dan do la yý in sa nýn ya ra tý lý þý na yer leþ ti ril miþ o lan hay vâ nî duy gu la rý az gýn laþ týr ma va zi fe si i le meþ gul. E þi ya da er kek kar de þi ta ra fýn - dan doð ra nan, de fa lar ca bý çak la nan ka dýn la rý, al dat - ma-cin sel ta ciz o lay la rý ný, müs teh cen gö rün tü le ri kö pür te kö pür te ha ber ya pan med ya ku rum la rý bun la rýn çö zü mü nok ta sýn da ye ter li a dý mý at mý yor. Da ha çok ray ting ge ti ren mal ze me ler pe þin de koþ - tur mak ko lay el bet te! Ma lûm med ya nýn ya yýn po li - ti ka sý ný böy le bir çer çe ve i çin de arz-ta lep for mü lü i le a çýk la ma sý i se se vi ye yi göz ler ö nü ne se ri yor SÛ RET LER VE HIR IN LA ÞAN RUH LAR Os man lý nýn sû ret de di ði fo toð raf lar, a fiþ ler ve ha re ket li fo toð raf lar o la rak ta ným la ya bi le ce - ði miz film ler, di zi ler, klip ler, vi de o lar Gö rün - tü ye da ya lý ya yýn la rýn in san ru hu nu e ðit mek de ðil de hay vâ nî duy gu la rý az dýr ma ya yö ne lik kul la nýl ma sý nýn ö ne mi or ta da. Se mâ vî din men sup la rý bu nok ta da it ti fak i çin de - ler. Ýs ra il de ha ham la rýn bas ký sý i le müs teh cen sah - ne ler le do lu bir di zi nin rek lâ mý nýn so kak ve cad de - ler de ki a fiþ le ri nin kal dý rýl dý ðý ný, Ý tal ya da Ka to lik ka - dýn la rýn müs teh cen li ðe kar þý aç týk la rý kam pan ya la rý za man za man o ku yo ruz ga ze te ler den... Be di üz za man Haz ret le ri nin yak la þýk 100 yýl ön ce yaz dý ðý Le ma ât i sim li e se rin de yer a lan þu i fa de le ri, siz ce de ma lûm med ya nýn in san ru hu ü ze rin de ki et ki si ni i sa bet li bir þe kil de tes bit et mi yor mu? Þu me de nî be þe rin hýr çýn laþ mýþ ru hun da, þu sû - ret ler de ni len kü çük ce na ze le rin, mü te bes sim mey - yit le rin rol le ri pek a zim dir; Hem müt hiþ tir te si ri. Mem nu (ya sak lan mýþ) hey kel, sû ret ler ya zulm-ü mü te hac cir, ya mü te ces sid ri ya, ya mün ce mid he - ves tir. Ya týl sým dýr, cel be der o ha bis er vah la rý. Hâ þi ye: Na sýl mey yi te bir ka rý ya nef sâ nî bir na zar la bak mak nef sin deh þet li al çak lý ðý ný gös - te rir; öy le de rah me te muh taç bir bî çâ re mey yi - te nin gü zel tas vi ri ne bak mak, ru hun his si yât-ý ul - vi ye si ni sön dü rür AR TAN TÜP GAZ FÝ YAT LA RININ VA TAN DAÞI O TO GA ZA YÖ NELT TÝ ÐÝ NÝ BE LÝR TEN TESK BAÞ KA NI PA LAN DÖ KEN, KA AK ÝÞ LET ME LER DEN TÜP DO LU MU YAP TI RAN VA TAN DAÞ LA RIN EV LE RÝN DE A DE TA BOM BAY LA YA ÞA DI ÐI NI SÖYLEDÝ. TÜRKÝYE Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu (TESK) Ge nel Baþ ka ný Ben de vi Pa lan dö ken, top - lam da 18 li ra ya ra fi ne ri den çý kan 12 ki log ram lýk tüp ga zýn mut fa ða gi ri þi nin li ra yý bul du ðu - nu, u cuz ol ma sý i çin ka çak iþ let me ler den tüp do lu mu yap tý ran va tan daþ la rýn ev le rin de a de ta bom bay la ya þa dý ðý ný bil dir di. Pa lan dö ken, ya zý lý a çýk la ma sýn da, ev ler de kul la ný lan tüp gaz fi ya tý - nýn, ÖTV de 2010 da ya pý lan yüz de 16 lýk ar týþ la 60 li ra ya da yan dý ðý ný i fa de et ti. Fi yat ar tý þý Te kir dað ýn or lu il çe sin de in þa at kon trol le ri ni sür dü ren Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü yet ki li le ri, ruh sat sýz ve ruh sa ta ay ký rý bi na la rý tes pit e de rek ya sal iþ lem ya pý yor. Ý mar Ka nu nu nda ya pý lan de ði þim le rin ge tir di ði a ðýr yap tý rým lar so nu cun da, ruh sat sýz ve ruh sa ta ay ký rý bi na ya pan ve ya yap tý ran va tan daþ lar, ce zai mü ey yi de ler le kar þý kar þý ya kal ma mak i çin bu ka çak ya pý la rý ken di im kân la rý i le yý ký yor. FO TOÐ RAF: CÝHAN dolayýsýyla va tan daþ la rýn ka çak iþ let me ler den tüp do lu mu yap týr dý ðý ný, ev le rin de a de ta bom bay la ya þa dý ðý ný kay de den Pa lan dö ken, de ne tim den u - zak do lum ya pan iþ let me le re yö ne lik de ne tim le - rin ar ttý rýl ma sý ge rek ti ði ne i þa ret et ti. Va tan da þýn, da ha u cu za tüp gaz kul la na bil me si i çin ÖTV nin dü þü rül me si ge rek ti ði ni, an cak ak si ne ar ttý rýl dý ðý - ný be lir ten Pa lan dö ken, þöy le de vam et ti: 2006 yý lýn da 1 mil yon 491 bin o lan tüp lü LPG nin sa tý - þý 2010 yý lýn da yüz de 33 a za la rak 1 mil yon to nun al tý na düþ müþ tür. Bil has sa do ðal gaz ol ma yan taþ ra da ki ev ler de kul la ný lan tüp gaz fi ya tý nýn pa - ha lý ol ma sý in san la rý fark lý a ra yýþ la ra yö nel ti yor. Va tan da þýn bu za a fýn dan fay da la nan stan dart dý - þý ça lý þan, ka çak do lum ya pan iþ let me ler tesbit e - di le rek a ðýr ce za lar uy gu lan ma lý, sert ön lem ler a - lýn ma lý dýr. Yok sa tü ke ti ci nin can gü ven li ði or ta - dan kal ka cak týr. Pa lan dö ken, va tan daþ la rý da, du yar lý ol ma la rý, bu tür do lum yap týr ma ma la rý ko nu sun da u yar dý. An ka ra / a a Ruh sat sýz bi na la rý ný ken di le ri yý ký yor ORLU Be le di ye si Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü bün ye sin de ki in þa at kon trol e kip le ri ta ra fýn dan tesbit e di len ruh sat sýz ve ruh sa ta ay ký rý ya pý - lar, sa hip le ri ta ra fýn dan yý ký lý yor. Te kir dað ýn or lu il çe sin de in þa at kont - rol le ri ni sür dü ren Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü yet ki li le ri, ruh sat sýz ve ruh sa ta ay ký rý bi na la rý tes bit e de rek ya sal iþ lem ya pý yor. Ý mar Ka nu nu ve mev zu at la rýn da 2009 yý lý A ra lýk a yýn da ya pý lan de ði þik lik le, Ý mar Ka nu - nu nun 42. mad de sin de be lir ti len pa ra ce za la rý nýn mik tar la rý be lir gin bir þe kil de yük sel til di. De ði þik lik le ruh sat sýz ve ruh sa ta ay ký rý in þa e di len ya - EVREYÝ KÝRLETENLERE 69 MÝLYON LÝRA CEZA EVRE ve Or man Ba kan lý ðý ev re Yö ne ti mi Ge nel Mü dür lü ðü, ge çen yýl yap tý ðý çev re de ne tim le ri so nu - cun da, ül ke ge ne lin de 69 mil yon 140 bin li ra i da ri pa - ra ce za sý ke ser ken, 247 fa a li yet i çin de dur dur ma ce - za sý ver di. ev re Yö ne ti mi Ge nel Mü dür lü ðü, 2010 yý lý çev re sel de ne tim so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö - re, da 34 bin 447 de ne tim ger çek leþ ti ri lir ken, ge çen yýl bu sa yý 44 bin 920 ye yük sel di. Ge çen yýl ya pý lan de ne tim ler de 3 bin 826 uy gun suz luk tes bit e dil di ve 247 fa a li ye te dur dur ma ce za sý ve 69 mil yon 140 bin li ra da i da rî pa ra ce za sý uy gu lan dý. A çýk la - ma da, 2009 da 42 mil yon 710 bin li ra o lan i da rî pa ra ce za sý tu ta rý nýn ge çen yýl 69 mil yon 140 bin li ra ya çýk ma sýy la bir yýl lýk dö nem de ce za tu ta rýn da yak la þýk yüz de 62 ar týþ ger çek leþ ti. ev re Yö ne ti mi Ge nel Mü dür lü ðü, hav za ba zýn da yap tý ðý su kir li li ði de ne - tim le ri ne de a ðýr lýk ver di. Ge çen yýl su hav za la rýn da kir li lik o luþ tu ran la ra top lam 1 mil yon 380 bin li ra ce - za ke sil di. Bu nun 849 bin li ra sý Er ge ne Hav za sý nda ke sil di. Er ge ne yi 341 bin li ra i le Ge diz Hav za sý, 158 bin li ra i le de Ký zý lýr mak Hav za sý iz le di. Ýl ba zýn da ba - kýl dý ðýn da en çok i da ri pa ra ce za sý ke si len il ler 7 mil - yon 323 bin li ra i le Ýz mir, 5 mil yon 894 bin li ra i le Ýs - tan bul, 5 mil yon 2 bin li ra i le Te kir dað, 3 mil yon 257 bin li ra i le de An ka ra ol du. An ka ra / a a GEMÝÞ OLSUN Kýymetli kardeþimiz Yakup Pullukçu'nun ikinci defa baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan (cc) acil þifalar vermesini niyaz ederiz. anakkale ve Ýlçeleri Yeni Asya Okuyucularý pý la rýn sa hip le ri ne ve so rum lu ki þi le re ke si len ce za lar da ö nem li yap tý - rým lar ge ti ril di. Ay rý ca þehir es te ti ði ni teh dit e den ki þi ler hak kýn da, or lu Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na ya pý lan Ý mar Kir li li ði ne ne den ol mak suç - la ma sýy la a çý lan da va lar so nu cun da il gi li ki þi le re ay a ra sýn da de ði - þen ha pis ce za la rý ve ri li yor. Ý mar Ka nu nu nda ya pý lan de ði þim le rin ge tir - di ði a ðýr yap tý rým lar so nu cun da, ruh sat sýz ve ruh sa ta ay ký rý bi na ya pan ve ya yap tý ran va tan daþ lar, ce zai mü ey yi de ler le kar þý kar þý ya kal ma mak i - çin bu ka çak ya pý la rý ken di im kân la rý i le yý ký yor. Te kir dað / ci han Diyanet, baþvuru süresini uzattý DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, in ter net si - te sin de ya þa nan yo ðun luk se be biy le Ye ter li lik Sý na vý mü ra ca at sü re si ni 7 Mart gü nü sa at ye ka dar u zat tý. Sý nav üc re ti ni ban ka ya ya tý ran yüz ler - ce a day, in ter net si te si ki lit len di ði i çin son ta rih o lan 2 Mart a ka dar a day - lýk i çin mü ra ca at la rý ný ta mam la ya - ma mýþ tý. Di ya net in in ter net si te si ne gi riþ ya pa ma yan i mam ha tip li se si ve i la hi yat fa kül te si me zun la rý nýn mað du ri ye ti böy le ce gi de ril miþ ol du. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, i mam lýk, mü ez zin lik, kâ tip lik ve ku ran kur su öð re ti ci li ði i çin Ye ter li lik Sý na vý dü - zen li yor. Ý mam ha tip li se le ri ve i la hi - yat fa kül te le rin den me zun o lan lar ön ce ban ka ya sý nav üc re ti ni ya tý rý - yor, ar dýn dan da Di ya net in in ter net si te si ü ze rin den mü ra ca at ta bu lu nu - yor. A day lar, 19 Mart Cu mar te si gü nü ger çek leþ ti ri le cek sý nav i çin 7 Mart gü nü sa at ye ka dar baþ - vu ru ya pa bi le cek. Di yar ba kýr/ci han Ýs tan bul a 600 ye ni a i le sað lý ðý e le ma ný SAÐLIK Ba kan lý ðý, Ýs tan bul da ki a i le sað lý ðý mer kez le rin de gö rev len di ri le - cek 600 a i le sað lý ðý e le ma ný a la cak. A lý nan bil gi ye gö re, Sað lýk Ba kan lý ðý, Ýs tan bul da ki e be ve hem þi re a çý ðý ný ka pat ma ya yö ne lik ye ni bir is tih dam mo de li uy gu la ya cak. Uy gu la ma, Ýs - tan bul da ki a i le sað lý ðý mer kez le rin de baþ la tý la cak. Bu po zis yon lar i çin ka - mu da ça lýþ ma yan, mes le ði ni Tür ki - ye de ic ra et me hak ký na sa hip, or ta - öð re nim ve ya yük se köð re nim ku - GEMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz rum la rý nýn e be lik, hem þi re lik, a cil týp tek nis yen li ði ve sað lýk me mur lu ðu (top lum sað lý ðý) bö lüm le rin den me - zun o lan lar baþ vu ra bi le cek. Baþ vu - ran lar i çin Ýs tan bul da i ka met et me ve KPSS þar tý a ran ma ya cak. A i le sað - lý ðý e le ma ný ol mak is te yen ler, söz leþ - me li a i le sað lý ðý e le ma ný bu lun ma yan a i le he kim le ri i le an laþ týk la rý ný be lir - ten bir di lek çe i le Ýs tan bul Sað lýk Mü dür lü ðü ne baþ vu ra rak söz leþ me im za la ya bi le cek. An ka ra / a a Tevfik Boz'un baþarýlý bir kalp ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Bursa Yeni Asya Okuyucularý Sü ne ye kar þý 3 mil yon ya rar lý bö cek býrakýlacak HER yýl yak la þýk 12 mil yon de kar a - lan da hu bu bat e ki mi ya pý lan Kon - ya da, sü ney le mü ca de le ça lýþ ma la rý çer çe ve sin de bu yýl tabiata 3 mil yon ya rar lý bö cek sa lýn ma sý plan la ný yor. Kon ya Ta rým Ýl Mü dür lü ðü Bit ki Ko - ru ma Þu be Mü dü rü Dr. Ce lal Yýl dýz, yý lýn da kýþ lak lar da ki sü ne or ta la ma sý met re ka re de i ken 2010 yý lýn da bu ra kam 32 le re ka dar düþ tü. Bu da ba þa rý lý ça lýþ ma la rý mý zýn bir ne ti ce si dir de di. Kon ya / a a Adana'da, ka na li zas yon ça lýþ ma sýn dan ta rih çýk tý ADANA NIN en es ki yer le þim a lan la - rýn dan U lu Ca mi Ma hal le si nde ger - çek leþ ti ri len ka na li zas yon ka zý sý sý ra - sýn da, Os man lý dö ne min den kal dý ðý tah min e di len ka na li zas yon ya pý sý bu lun du. A da na Ýl Kül tür ve Tu - rizm Mü dü rü Os man A rýk, þehir mer ke zin de, ta ri hî ka na li zas yon sis - te mi nin 100 ya da 150 yýl ön ce si ne a it ol du ðu nu tah min et tik le ri ni söy - le di. Ka na li zas yon ça lýþ ma sý nýn dur - du rul du ðu nu ve ka zý ya pýl ma sý ka - ra rý nýn a lýn dý ðý ný i fa de e den A rýk, Ya pý ilk ba kýþ ta tü ne li an dý rý yor. A - ra dan ge çen u zun yýl la ra rað men ka na li zas yon ya pý sý nýn ha len ça lý þýr hal de ol du ðu da göz le ni yor. Bu da ol - duk ça þa þýr tý cý de di. Ýz mir de, 36 sa at lik su ke sin ti si ÝZMÝR ÝN Bu ca, Ka ra bað lar, Ga zi e mir ve Ko nak il çe le ri nin ba zý ke sim le rin - de su ke sin ti si uy gu la na cak. ÝZ SU Ge nel Mü dür lü ðü nden ya pý lan a - çýk la ma da, Tah ta lý Ba ra jý ndan þeh - re su i le ten i sa le hat tý ü ze rin de mey da na ge len a rý za nýn ta mir e di le - ce ði be lir til di. Bu se bep le 8 Mart Sa lý i le 10 Mart Per þem be a ra sýn da, 36 sa at sü rey le Ka - ra bað lar il çe si nin ba zý ma hal le le ri - ne, 9 Mart ar þam ba i le 10 Mart Per þem be a ra sýn da, 24 sa at sü rey le i se Bu ca il çe ta ma mý, Ga zi e mir il çe si nin Em rez ve Ak te pe ma hal le le ri, Ka ra bað lar il çe si ve Ko - nak il çe si nin ba zý ma hal le le ri ne su ve ri le me ye cek. Ýz mir / ci han Tu rist sa yý sý 2002 den bu ya na, yüz de 117 art tý TÜRKÝYE YE ge len tu rist sa yý sý 2002 yý lýn da 13,2 mil yon i ken, bu ra kam 2010 da yüz de 116,7 ar ta rak 28,6 mil - yo na u laþ tý. Kül tür ve Tu rizm Ba - kan lý ðýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma - da, Tür ki ye nin dün ya tu riz min de ki ye ri nin 8 yýl da 10 ba sa mak i ler le di ði kay de dil di. Tür ki ye nin 1980 ler de baþ la tý lan tu riz mi ge liþ tir me ça lýþ - ma la rý so nu cun da dün ya da söz sa - hi bi ül ke ler a ra sý na gir me yi ba þar dý - ðý na, ö zel lik le son 10 yýl da ya pý lan a - tý lým la Tür ki ye nin tu rizm de ilk 10 ül ke den bi ri ol du ðu na i þa ret e di len a çýk la ma da þu bil gi ler ve ril di: 2002 de dün ya tu riz min de tu rist sa yý sý ba ký mýn dan 17. sý ra da o lan Tür ki ye, 2009 da 7. sý ra ya ka dar yük sel di de Tür ki ye ye tüm dün ya dan ge len tu rist sa yý sý 13,2 mil yon i ken bu ra kam 2010 da yüz - de 116,7 ar týþ la 28,6 mil yo na u laþ tý de tu rizm ge li ri an la mýn da 12. sý ra da o lan Tür ki ye, dün ya da ya þa - nan e ko no mik kri ze rað men 2009 da 9. sý ra ya ka dar yük sel di de 11,9 mil yar do lar o lan tu rizm ge li ri, 2010 da yüz de 76,5 ar týþ la 20,8 mil yar do la ra u laþ tý. An ka ra / a a

7 8 E LÝF / PO ZÝ TÝF PEN CE RE 86 SEBAHATTÝN YAÞAR Her an ne ba ba ev lâ dý nýn ha- yýr lý ol ma sý ný ar zu e der. Ta bii bu sa de ce ar zu bo - yu tun da kal ma ya cak, ha - yýr lý ma ka mý na u la þa bil - mek i çin el bet te an ne ba ba ya da bir ta - kým a dým lar at mak ge re ke cek tir. E be veyn, ev lât la rý i çin böy le dü þün dü - ðü gi bi; ev lât la rý da e be veyn i çin böy le dü þün mek te dir. Sað lýk lý o lan bu dur. An ne ba ba la rýn bu ar zu çer çe ve sin de yap tý ðý na si hat ler ve al dýk la rý ted bir ler, on la rýn so rum lu luk la rý nýn ve tec rü be le - ri nin so nu cu dur. ün kü ya þa dýk la rý ha - yat i çe ri sin de gör dük le ri ha yýr sýz ev lât ya da ha yýr lý ev lât ör nek le ri, ken di le ri i - çin bi rer u ya rý cý na si hat ol muþ tur. Ev lât lar da ha ya týn þart la rý nýn ve ya a i - le i çi den ge le rin de ði þik ol ma sý, ya da an ne ya da ba ba nýn ha ya tý terk e diþ le ri gi bi fak tör ler so nu cu, za man za man cid - dî so rum lu luk lar al mak ta ve a i le i çi cid - dî yük ler ta þý ya bil mek te dir ler. Ta biî ki bü tün bun lar o lup bi ter ken, Al lah, bel li sý kýn tý la ra mu ha tap o la cak a - i le ü ye le ri ni ve bu so rum lu luk yü kü nü ta þý ya cak ki þi yi de o na gö re ha zýr la mak - ta ve a de ta rah me tiy le kul la rý ný gö zet - mek te dir. Ya ni o lup bi ten iþ ler de þer di - ye bir þey yok tur. Bel ki de ku lun o an lar - da o ku ya ma dý ðý hik met ler var dýr. Top lu mu mu zu di ðer ül ke in san la rýy la mu ka ye se et me mek ge re ki yor. ün kü hiç bir ül ke de bu ka dar fe da kâr lýk ör nek - le ri gör mek müm kün de ðil dir. Bu da ta - biî ki, din den ge len bir dav ra nýþ týr. Ül ke miz de, he men her þeh ri miz de, bu göz le ba kýl dý ðýn da, he nüz genç yaþ lar da ol ma sý na rað men çok cid dî a i le so rum - lu lu ðu ta þý yan, an ne-ba ba ve kar deþ le ri - ne bak mak zo run da ka lan ni ce kah ra - man ca ör nek le ri gör mek müm kün dür. As lýn da bu ya þa yan genç kah ra man la - rý gün yü zü ne çý kar mak ve ör nek dav ra - nýþ mo del le ri o la rak baþ tâ cý et mek ge - re kir. ün kü top lum o la rak ne yi ön ce le - di ði miz, ge len ne sil i çin de bir mo del lik teþ kil e de cek tir. Ge lin bu sü re ci biz ken di kö þe miz de baþ la ta lým. O lum lu ör nek le ri ço ðal ta lým. Te le viz yon la rýn zi hin le ri mi ze yük le di ði on ca o lum suz ör nek le re rað men, biz o - lum lu ör nek le ri yay gýn laþ tý ra lým. Bu ye ni fa a li yet a la ný mýz ol sun. *** HASTA BABASINA VERDÝÐÝ sya ho o.com Genç ler! Ge lin ye ni bir sü reç baþ la ta lým SUYU OKUYAN OCUK o cuk la rý ve genç le ri i le ri de ta þý ya bi le cek - le ri a ðýr so rum lu luk lar ko nu sun da u yar mak ve kü çük çap lý so rum lu luk an tren man la rý na ta bi tut mak ol duk ça ge liþ ti ri ci dir. Ya ni ba ba ol ma dý ðý za man iþ le rin na sýl kal dý ðý yer den gi de bi le ce ði ne, an ne ol ma dý - ðý za man ev i çi so rum lu lu ðun na sýl yük le ni - le ce ði ne vb. ha ya týn de ði þik hal le ri nin ger - çek leþ me ih ti ma li ne kar þý na sýl ha zýr lan - mak ge rek ti ði, ça lý þýl ma sý ge re ken ko nu lar ol du ðu dik kat ler den ka çý rýl ma ma lý dýr. Al ko lik ba ba, e vin im ti ha ný ol muþ tur. Ev - de ki her kes bu du rum dan cid dî et ki len - mek te dir. A ma ba ba i çin iç yý kým lar ye ni - den bir a dým at ma ko nu sun da e pey ce zor gö zük mek te dir. Ta biî ça re a ra yýþ la rý da her zi hin de fark lý þe kil de sür mek te dir. o cuk la - rýn yaþ la rý i ler le dik çe, al ko lik bir ba ba im ti - ha ný da ha da zor laþ mak ta dýr. Ba ba nýn bu du ru mu a i le de ki ço cuk la rý da ha der li top lu ol ma ya, ken di le ri ni bir þe kil de is pat et me ye, ba þa rý lý ol - ma ya, bu þart lar - dan kur tul ma - ya ve hat ta ba ba la rý - na da yar dým cý o la bil mek i çin mad dî ve ma ne vî o la rak güç lü ol ma ya ih ti yaç duy mak ta dýr. Be nim bu ya zý da a sýl ü ze rin de du ra ca ðým þey, on ya þýn da ki kýz ço cu ðu nun ba ba sý i çin dü þün dü ðü kur tu luþ for mü lü dür. On ya þýn - da ki kýz ço cu ðu ba ba sý nýn bu iç ler a çý sý du - ru mu na kar þý çok ü zül mek te dir. An ne si ne sü rek li, Ba bam bu hâ le na sýl düþ tü, kim ba - ba ma se bep ol du, be nim ba bam baþ ka ba - ba lar gi bi ne den de ðil? þek lin de yüz ler ce so ru so rup ü zün tü ha li ya þa mak ta dýr. An ne de, el le rin den bir þey gel me di ði ni, dok tor la ra git tik le ri ni a ma yi ne de bu il let - ten ba ba la rý nýn kur tu la ma dý ðý ný an la týr. o cuk la rý na çok du â et me le ri ge rek ti ði ni, ba þa rý lý ol ma la rý ge rek ti ði ni, so rum lu luk lar al ma la rý i cap et ti ði ni i zah e der. An ne nin bu ça re siz lik ha lin den ço cuk - lar ken di le rin ce so nuç lar çý ka rýr lar. A i le - de, bu mu sî be tin de te tik le di ði güç lü bir i nanç te me li o lu þur. Al ko lik ba ba nýn e - vin de na maz lar ký lýn ma ya baþ lar. Ö zel lik le an ne, ço cuk la - rý na o lan i çin de ki de rin ve güç lü þef ka tin so nu cu da ha ö zel bir il gi i le ye tiþ - me le ri i çin a týl ma sý ge rek li a dým la rý a tar ve e vin de sü rek li on lar la ko nu þa rak, na si - hat le ri ni ve du â la rý ný art tý rýr. An ne, a i le si nin bu du ru mu nu dik ka te a la rak, bu þart lar da na sýl ken di mi zi der le - yip top la ya bi li riz di ye çö züm ler dü þü nür ve uy gu lar. Ken din ce bir soh bet gru bu bu lur. Bu soh bet ler, e vin de de ya pýl ma ya baþ lar. Al ko lik a da mýn e vin de i man, Kur ân e sas lý soh bet ler ya pýl ma ya baþ la - nýr. Böy le ce, e vin ru hun da bir ta kým de - ði þik lik ler ken di ni gös te rir. Al ko lik ba ba nýn oð lu ev le ri nin ya kýn la - rýn da ki mes cit te beþ va kit na maz kýl ma ya baþ la mýþ týr. El bet te bu du rum kom þu la rý - nýn da dik ka ti ni çe ker. Bü tün bu ge liþ me - ler bu a i le ye, bu ço cuk la ra, bu e ve du â la - rýn art ma sý na ve si le o lur. Ba ba, bir müd det son ra ve fat e der. Ev - lât la rýn ken di le ri ni ha zýr la dýk la rý zor gün - ler baþ la mýþ týr. A ma Al lah da o na gö re ka pý lar a çar. Da ha ön ce ça lýþ ma yan i ki kar deþ i çin i ki ye ni iþ ka pý sý a çýl mýþ týr. A sýl dik kat çe ken i se, on ya þýn da ki kýz ço cu ðu nun ba ba sý i çin at tý ðý a dým dýr. An ne si ne, ba ba sý ve fat et tik ten son ra bu dav ra ný þý ný pay laþ mýþ týr. On ya þýn da ki kýz ço cu ðu, an ne nin et ki siy le o lu þan i - man at mos fe rin de, Al lah i le çok cid dî bir bað kur muþ tur. Ý çin de o lu þan i man hâ li i le, a i le nin im ti han hâ li ne ken din ce ça re bul mak i çin o da yo ðun ça lý þýr. On ya þýn da ki kýz ço cu ðu ba ba sý ha yat - tay ken, ba ba her su is te di ðin de ken di sin ce bul du ðu bir ça re yi uy gu lar. o cuk ba ba sý na ver mek ü ze re ha zýr la dý ðý bar dak ta ki su yu o ku mak ta dýr. Bil di ði sû re le ri, duâ la rý ba ba - sý na ver mek ü ze re ha zýr la dý ðý bar da ða o ku - ya rak ba ba sý nýn i çin de ol du ðu sý kýn tý dan kur tul ma sý na ça lýþ mak ta dýr. Þi fa ol sun di ye kü çük ço cuk yýl lar ca kim se nin de ha be ri ol - ma dan ba ba sý na i çin de ken di sû re le ri ve du â la rý bu lu nan o kun muþ su ver miþ tir. Bu - nu da ba ba sý ve fat et tik ten yýl lar son ra an - ne si ne i let miþ tir. An ne ba bam i yi leþ sin di - ye ben den her su is te di ðin de, ben ba ba ma su yu ve rir ken hep o ku dum, o ku ma nýn fay - da sý ný sen den duy muþ tum. Hep su ya üç ih - lâs, bir Fa ti ha Sû re si o ku yor dum. A ma ba - bam i yi leþ me di. Böy le mi ha yýr ol muþ tur? di ye bir so ru o la rak so rar. On ya þýn da ki ço cuk þim di ler de de ba ba sý i çin o ku ma la rý ný sür dü rü yor muþ. Cu ma ge ce le rin de ba ba sý na he di ye pa ke ti di ye ta - ným la dý ðý o ku ma la rý ný gön de ri yor muþ. Bu - nun da se be bi ni so ran la ra, ba bam la dün ya - da faz la gö rü þe me dik, ba ri a hi ret te gö rü þe - lim di ye a çýk lý yor muþ. Al lah, muh te mel dir ki, böy le ma sum bir ev lâ dýn ar zu ve is tek le ri ni ka bul e de bi lir. Hâ sý lý, bir mu sî be te uð ra mýþ ba ba nýn e þi ve ev lât la rý bu im ti han dan fark lý so nuç lar çý kar mýþ lar dýr. A ma ne o lur sa ol sun, ha yýr lý ev lât i çin ve ya ha yýr lý e be veyn ler i çin ça lýþ mak ve bir þey ler yap mak ge re ki yor. Ye þi lay Haf ta sý mü na se be tiy le... Eþ ref-i mah lû kat ya ni ya ra týl mýþ la rýn en þe ref li si pa - ye si ne sa hip o lan in sa nýn, in san gi bi, in sa na ya ra þýr þart - lar da ve þe kil de ya þa ma sý i çin Ce nâb-ý Hak bü tün mah - lû ka tý, bü tün ne bâ tâ tý hat ta ya ra týl mýþ her þe yi in sa nýn em ri ne ver miþ; in sa na hiz met kâr et miþ. Ne var ki, þu þart la: Al lah a i man et mek, i ma nýy la a mel et mek, ta at te bu lun mak ya ni in san o la rak ya - þa mak þar týy la. Her þe yin bir sý ný rý ol du ðu gi bi, in sa ni ye tin de bir sý ný rý, bir ta ri fi, bir ku ra lý var dýr el bet. Bu ta rif, bu ku ral in sa nýn ha yat pros pek tü sü, yol ha ri ta sý ve ha yat ký la vu zu o lan Ki tâ bul lah ta ya ni Kur ân da; ta ri fi ni bul du ðu þek liy le, Ýs lâm di nin de a çýk ça be lir til miþ tir. O tu rup kalk ma nýn, yi yip iç me nin, u - yu ma nýn u yan ma nýn, hat ta te bes sü - mün bi le i ba det sa yýl ma sý; bun la rýn se vap ka zan dýr ma sý, Al lah ýn in sa - na ver di ði de ðe ri a çýk ça gös ter - mek te dir. Böy le si ne de ðer ver di ði bir mah lû ku nun, dün ya sý na ve a - hi re ti ne hiz met e de bil me si i çin, sað lýk lý ol ma sý nýn þart la rý ný he - lâl-ha ram kav ra mý çer çe ve sin - de or ta ya koy muþ tur. Al lah a i man e dip e mir le ri ne u - yan; he lâ li he lâl bi len ve on dan ay - rýl ma yan, ha ra mý ha ram bi lip on - dan ka çý nan ki þi, u mu lur ki, eþ ref-i mah lû kat sý ný fý na da hil ol muþ o lur. A hi ret dün ya da ka za nýl dý ðý na gö re, bu ha ya týn sað lýk lý geç me si ge re kir. ün kü i ba det de, tâ at de sað lýk lý ol mak la müm kün. Ak si hâl de ki in san, ma zur o lur; bir çok ka za ným dan da mah rum o lur. Her din de ve sis tem de ha ram lar, ya sak lar var - dýr. Ö nem li o lan bun la rýn, fert ve top lum men fa a ti - ne, e be dî mut lu lu ða yö ne lik bu lun ma sý, bir hik met ve mâ nâ ta þý ma sý dýr. Ýs lâm da ya sak la nan yi ye cek ve i çe cek - ler ge nel lik le sað lý ða za rar lý ol du ðu, Ýs lâm ýn ge tir di ði i - man ah lâk ni za mý na ters düþ tü ðü i çin ya sak lan mýþ týr. A lý mý sa tý mý, ta þýn ma sý, kul la nýl ma sý ya sak ya ni ha ram o lan nes ne le rin en baþ ta ge le ni al kol dür. Ýn san sað lý ðý ný ve in san lý ðý mah ve den; i ba de te ve kul lu ða ma ni o lan, so - rum lu luk duy gu sun dan ka de me ka de me u zak laþ tý ran al - kol ve al kol lü iç ki ler in san lýk ta ri hi nin her dö ne min de gö rül mek te ve ko kuþ muþ lu ðu, te fes sü hü ne ti ce ver di ði bi lin mek te dir. Al ko lün ve al kol lü iç ki le rin tah ri ba tý ön ce fert ler de çö kün tü ye, ar dýn dan da mü te sel si len top lum YE NÝ AS YA NIN HAF TA LIK Ý LÂ VE SÝ DÝR Top lum da ki kan gren: Al kol! ha ya tý nýn bo zul ma sý na yol aç mak ta dýr. Al kol, hid ro kar bon lar da ki hid ro jen ler den bi ri nin ve - ya bir ka çý nýn ye ri ne hid rok sil (-OH) gru bu nun geç me - siy le mey da na ge len bi le þik ler dir. Al kol le rin en ö nem li ü ye si e ta nol dür. Bu na ba zen e - tik al kol ve ya hid rok si e tan da de nir. Halk a ra sýn da al - kol de nil di ðin de kast e di len bu dur. Al kol lü iç ki kul la nan þa hýs la rýn ka ra ci ðer le ri had - e ni as ya.com.tr din den faz la ça lý þýr. So nu cu da, si roz has ta lý ðý dýr. Bu iç ki ler ay rý ca bey nin nor mal ça lýþ ma sý ný bo zar lar. Za ten sar hoþ luk, bey nin ka buk kýs mý nýn ok si jen al - ma ma sý de mek tir. Bu ba kým dan iç ki li ki þi le rin i ra de - si or ta dan kal kar. Al kol lü iç ki le rin in san sað lý ðý na za ra rý ve tah ri ba tý son de re ce bü yük tür. Bir lit re kan da ki al kol mik ta rý 4 gra mý bu lur sa en i le ri de re ce de sar hoþ luk, 5 gra mý bul du ðun da yý kým, 8 gra mý bul duk tan son ra da ö lüm ka çý nýl maz dýr. 1 Fert, a i le ve top lum ba ký mýn dan bir fe lâ ket o lan al kol düþ kün le rin de ka rak ter, a kýl ve ruh bo zuk luk la rý; kalp, böb rek, ka ra ci ðer ve si nir sis te mi ze de len me le ri; er ken bu na ma, ir sî bo zuk luk lar, se ka þek si de ni len e ri me ve za yýf la ma mey da na ge lir. Ne ti ce de de hiç ar zu lan ma yan þart lar da ki bir ö lüm hâ li ka pý yý ça lar! Sa id Nur sî nin Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nda ki ö nem li bir tes bi ti ni bu ra da nak let mek ye rin de o la cak týr: Sar hoþ - luk, ha ki kî va zi fe ler den ge len e lem le ri ve ih ti yaç la rý sar - hoþ luk la mu vak ka ten u nut tur du ðu ci het le men hus ký sa bir zevk ve rir. 2 Ge çi ci bir zevk ve rir de, o men hus nes ne, þi þe de dur du ðu gi bi dur maz! Al ko lün a kýl ve i ra de si ni e lin den al dý ðý sar ho þun du - ru mu, pi mi çe kil miþ el bom ba sý gi bi - dir. Baþ ta a kýl kal ma yýn ca, i ra de de o la ma yýn ca her tür lü den ge siz li - ði, fe na lý ðý, tah ri ba tý ya pa bi lir. Tra fik ka za la rý, bo þan ma lar, ah lâ kî sap kýn lýk lar, â dî suç lar, ci na yet ler, al kol il le ti nin ha - zin so nuç la rýn dan dýr. Ku - mar, zi na, hýr sýz lýk, soy gun - cu luk, gasp, kap kaç al ko lik - le rin baþ vur duk la rý en kes - tir me yol lar dýr. Al kol se be - biy le ha rap o lan ha ne ler, çe ki len zu lüm ler, ya þa nan mað du ri yet ler ha ya týn i çin de bir ya ra, bir hic ran; top lum da bir kan gren! Bu nun i çin dir ki, halk et ti ði in sa nýn za af la rý ný bi - len Ce nâb-ý Hak: Þey tan iç ki ve ku mar yo luy la an cak a ra ný za düþ - man lýk ve kin sok mak; si zi, Al lah ý an - mak tan ve na maz dan a lý koy mak is ter 3 bu yur mak ta dýr. Bir ül ke yi, bir top lu mu çö kert me nin, o ül ke in sa ný nýn ah lâ ký ný di na mit le me nin; cid dî þey ler dü þü ne mez hâ le ge tir me nin, her tür lü taþ kýn lý ðý ve boz gun cu lu ðu mey da na ge tir me nin en et ki li yo lu, o he - def kit le yi al kol le ta nýþ týr mak, müm kün se o nun ba ðým lý - sý yap mak týr. Bu nun he sa bý ný ya pan lar Bi rin ci Dün ya Sa va þý so - nun da, bü tün yur dun iþ gâl e dil miþ ol ma sý na rað men, mil le ti miz de is tik lâl ve mü ca de le az mi nin sön me di ði ni gö ren men hus ruh lu düþ man lar; top ve tü fek le ye ne me - di ði kah ra man Türk Mil le ti ni iç ten çö kert mek i çin al kol ve u yuþ tu ru cu mad de le re baþ vur muþ tu. YAZININ DEVAMI 2'NCÝ SAYFADA

8 2 E LÝF / MAKALE E LÝF / GÖRÜÞ 7 1. SAYFA'NIN DEVAMI Li man la rý mý za uð ra yan düþ man ge mi le ri be - ra be rin de ge tir di ði yý ðýn yý ðýn iç ki le ri in di ri yor ve bun la rý el al týn dan hal ký mý za ve bil has sa yurt sa vun ma sý nýn en ö nem li un su ru o lan genç le ri - mi ze u laþ tý rý yor lar dý. Ký sa za man da iç ki ve u yuþ - tu ru cu mad de a lýþ kan lý ðý bir sal gýn hâ li ni al ma ya yüz tut muþ tu. 4 Ýþ te bu fa ci a yý gö rüp, i þin va ha - me ti ni fark e den bir grup va tan se ver gü zi de in - san, bu me se le yi ken di le ri ne dert e din di ler. Bu ya ra ya bir mer hem, bu â fe te bir ça re bul - mak mak sa dýy la, Ba bý â li de ki Nal lý Mes cid ya - nýn da ki Mat bu at Ce mi ye ti nde, ya ni bu gün kü Ga ze te ci ler Ce mi ye tin de top lan dý lar. 5 Mem le ket in sa ný nýn mu kad de ra týy la il gi li bu ilk top lan tý ya Þey hü lis lâm Hay da ri za de Ýb ra him E fen - di, Da rü l-hik me ti l-ýs lâ mi ye a za sýn dan Be di üz za - man Sa id Nur sî, Dr. Tev fik Rüþ tü A ras, H. Ta rýk Us, Ham dul lah Sup hi, Dr. Ha cý E min Pa þa, Ve lid E büz zi ya, Eþ ref E dip Fer gan, Mü der ris Mus ta fa Þe kip, Dr. Sü heyl Ün ver, Maz har Os man ve Fah - ret tin Ke rim Gö kay gi bi zat lar ka týl mýþ lar dý. Bu seç kin ze vât, 5 Mart 1920 ta ri hin de, al - kol lü iç ki ler baþ ta ol mak ü ze re si ga ra ve u yuþ - tu ru cu mad de ler le mü ca de le mak sa dýy la o gün kü a dý Hi lâl-i Ah dar o lan Tür ki ye Ye þi lay Ce mi ye ti ni kur du lar. Böy le si hayr-ý a zîm bir gay re tin ar dýn da Pey - gam ber E fen di mi zin (asm): Ýç ki den sa kýn! ün kü o, as ma nýn dal ver me si gi bi kö tü lü ðü dal lan dý rýr 6 em ri bu lun mak ta dýr. Mem le ket sev da lý sý in san la rýn ga i le si ne ve gay re - ti ne ka yýt sýz kal mak bi ze ya kýþ maz. Ýb ni Ab bas ýn (r.a.) ri va yet et ti ði bir baþ ka ha dis te de: Ýç ki den sa ký ný nýz. ün kü o her kö - tü lü ðün a na sý dýr 7 bu yu ra rak in san lý ðý, ha yat ka li te si ni al tüst e den al kol il le ti ne kar þý te yak - kuz da bu lun ma ya ça ðýr mak ta dýr. Al kol kul lan ma ya þý nýn ol duk ça düþ tü ðü gü nü - müz de ço cuk la rý mýz la, on la rýn hâl ve gi di þa týy la her za man kin den da ha çok il gi len me li ve on la rý göz den u zak tut ma ma lý yýz. Ba zý i çe cek le rin, çe rez - le rin ve o yun cak la rýn ü re ti min de kul la ný lan mad - de ler do la yý sýy la u yuþ tu ru cu ba ðým lý lý ðý na ka pý a - ra la dý ðý, bu na ha zýr la dý ðý söy len mek te dir. An ne ve ba ba la rýn bu ko nu da ki has sa si yet le ri ni art týr ma la - rý, da ha dik kat li ol ma la rý ge rek mek te dir. A zý ha ram o la nýn ço ðu da ha ram dýr þer î hük - mün ce al ko lün a sý bu lu nan hiç bir nes ne ye yak - laþ ma mak, yak la þan la ra mü sa ma ha na za rýy la bak - ma mak, on la rý i kaz et mek, müm kün se en gel ol - mak; en a zýn dan, bu il let ten kur tul ma la rý i çin on - la ra du â et mek mü mi nin þi a rý dýr. Emr-i bi l-ma ruf ve nehy-i a ni l-mün ker ya ni di nin e mir le ri ni, Kur â nî ve Ýs lâ mî ha ki - kat le ri neþ ret mek ve bil dir mek, men e di len þey le rin de ya pýl ma ma sý na gay ret et mek her mü mi ne gö rev dir. Öy le i se: Hay di! Sað lýk lý bir top lum i çin, el e le Dip not lar: 1- Ö tü ken, Ye ni Türk An sik lo pe di si, 1: Sa id Nur sî, E mir dað Lâ hi ka sý, Mâ i de Sû re si, Wi ki pe di Öz gür An sik lo pe di. 5- Nec med din Þa hi ner, Bi lin me yen Ta raf la rýy la Sa id Nur - sî, Ca mi ü s-sa ðîr 1: 74 (Ýb ni Ma ce, Eþ ri be:1). 7- A.g.e.,1:75 (Þi bü l-î man, Had. No: 173). MEHMET ALIÞKAN mca lis ma il.com BÝRÝNCÝ Dün ya Sa va þý yýl la rýn da top lum da ki za rar lý a lýþ - kan lýk la rýn hýz la ar týþ gös ter me si i le bun lar la mü ca de le fik ri de or ta ya çý kar. Þeyh ül-ýs lâm Hay da ri zâ de Ýb ra him E fen di nin teþ vi ki i le Ord. Prof. Dr. Maz har Os man Bey ve ar ka daþ la rý, 5 Mart 1920 ta ri hin de, Hi lâl-i Ah dar Ce mi ye ti ni ku rar lar. Ah dar, ye þil an la mýn da dýr. Hi lâl-i Ah dar, ye þil hi lâl an la mý na ge lir yý lýn da da Ye þi lay a - dý ný a lýr. Þim di ki ya sal a dý, Tür ki ye Ye þi - lay Ce mi ye ti dir. Ye þi lay Ce mi ye ti, ö zel lik le 1- Si ga ra, 2- Al kol, 3- U yuþ tu ru cu, 4- Ku mar, 5- Fu huþ, 6- Sa ta nizm, 7- Mis yo ner lik le mü ca de le gö re vi ni üst len miþ tir. Top - lu mun, re fah ve hu zu ru i çin üst len - di ði bu gö rev le ri ye ri ne ge tir me ça - ba sý i çe ri sin de o lan Ye þi lay, her ke - sim den des tek bek le mek te dir. 1 7 Mart ta rih le ri a ra sý ül ke miz de her yýl Ye þi lay Haf ta sý o la rak kut la nýr. Ye þi lay Haf ta sýn da al kol lü iç ki le rin, u yuþ - tu ru cu la rýn top lu ma, a i le ye, bi re ye za rar la rý an la tý lýr. Bun lar dan ba zý la rý na de ði ne cek o lur sak: SÝGARA: Top lu mu muz da kul la ný mý yay gýn o lan si ga ra nýn baþ la ma ya þý ma a le sef 11 e i ne rek çok teh li ke li bir hâl al mýþ týr. Ý çin de 4000 den faz la ze hir li mad de bu lun du - ran si ga ra, son za man lar da ye ni tes bit e di len Po lo ný um-210 mad de si ni i çer mek te dir. Bu mad de, ün lü si ga ra ü re ti ci le ri ta ra fýn dan bi lin me si ne rað men ü re ti mi ne de vam e dil mek - te dir. Ýn san sað lý ðý ný hi çe sa ya rak ü re ti min de vam et me si, ka pi ta lin, sað lýk tan da ha ö nem li gö rül dü ðü an la mý na gel - mek te dir. A me ri kan Ka mu Sað lý ðý der gi sin de ya yýn la nan bir ma ka le de, Po lo ný um-210 ü ze rin de 40 yýl da 1500 de ney ya pýl dý ðý, si ga ra da bu lu nan rad yo ak tif mad de nin, ak ci ðer kan se ri ne sebep ol du ðu, bu ve si le i le yýl da ki þi nin öl - dü ðü nü be lirt mek te dir. Za rar la rý ný an lat mak la bi ti re me ye - ce ði miz si ga ra, ak ci ðer kan se ri baþ ta ol mak ü ze re, kalp-da - mar tý ka nýk lý ðýn dan tu tun, me sa ne, ra him, gýrt lak, ka ra ci - ðer, kan kan se ri ne ka dar, he men he men her tür lü has ta lý ða ya tak lýk et mek te, pa ra sý ný ce bi miz den a la rak i çen le ri ve et - Haf ta sý ra fýn da ki le ri, ya vaþ ya vaþ ö lü me gö tür mek te dir. Tü ke ti ci si ne mut lak za ra rý o lan, ö lüm cül so nuç la rý il men tes pit e di len ya sal bir ü rün dür (!) si ga ra. Bu ka dar çok za ra rý o lan si ga ra nýn, ma a le sef ü re ti mi ya sal dýr. Do lay lý o la rak ül ke e ko no mi si ne ver di ði za rar da e ko no mik ge ti ri sin den faz la dýr. Bü tün bun la ra rað men ü re ti mi ne ne den i zin ve ril di ði an la þý - la ma mak ta dýr. Ge liþ miþ ül ke ler de hýz la tü ke ti mi a za lan si ga - ra nýn, az ge liþ miþ ve ge ri kal mýþ ül ke ler de da ha çok pa zar bul ma sý da dü þün dü rü cü dür. UYUÞTURUCU: U yuþ tu ru cu i le mü ca de le, as lýn da he pi mi - zin gö re vi ol ma lý. U yuþ tu ru cu kul la ný mý, di rekt ya da do lay lý o la rak he pi mi zi ya kýn dan il gi len di ri yor. Ya, ya ký ný mý zý al mýþ, i çi mi zi ya ký yor; ya da, be lâ sý ný biz le - re mu sal lat e de rek, he pi mi ze za rar ve ri yor. Ü zü le rek i - fa de et mek is te rim ki; u yuþ tu ru cu sa týþ ya þý da 11 e in miþ. ok teh li ke li o lan bu du ru ma â ci len el ko nul ma lý. Ýl köð re - tim öð ren ci le ri de kul la ný la rak, ra hat sa týþ or ta mý sað lan mak - ta dýr. O kul çev re le rin de ci rit a tan sa tý cý la rýn em ni yet güç le - rin ce bir an ön ce ya ka lan ma sý, bu sa týþ la ra mü sa a de e dil me - me si hu su sun da da ha da dik kat li o lun ma sý ge re kir. Dün ya da ve ül ke miz de bir çok a i le yi pe ri þan e den u yuþ - tu ru cu il le tin den kur tul ma ve kur tar ma yol la rý ný a ra ma lý - yýz. Ge le ce ði mi zi yok et me yi a maç la yan bu be lâ yý, mad - dî ve ma ne vî yar dým ve des tek ler le def et me li yiz. A na ya sa nýn 58. Mad de si Dev le tin, genç le ri al - kol düþ kün lü ðün den ve u yuþ tu ru cu mad de ler - den ko ru mak i çin ge rek li ted bir le ri a la ca ðý be - lir til mek te dir. Ta biî sa de ce dev le tin yap ma sý ný bek le mek ye - ri ne, bu ba ðým lý lýk la mü ca de le i çin Ye þi lay i le el e le ve re rek, geç le ri mi zi bu il let ten kur ta ra lým. Yet ki li ler den, bu a na ya sal hak ký mý zýn ko run - ma sý ný, dev let-mil let iþ bir li ði i le mü ca de le et me fýr sa tý ný Ye - þi lay Ce mi ye ti ne ver me si ni te men ni e di yo rum. Za rar lý a lýþ - kan lýk lar la mü ca de le a ma cý gü den bu ce mi ye te, týp ký, Ký zý lay ve Türk Ha va Ku ru mu gi bi, çe þit li ge lir ler den pay ay rý la rak mad di des tek sað la ma sý ný bek li yo ruz. Ye þi lay Haf ta sý dolayýsýyla, el e le ve re lim, kö tü lük ler le hep bir lik te mü ca de le e de lim. Ter te miz bir top lum, sað lýk lý sos yal da ya nýþ ma, mut lu bir ha yat di le ðiy le; Ye þi lay Haf ta sý - nýn, ül ke mi ze ve bütün in san lý ða ha yýr lar ge - tir me si ni te men ni e de rim. BAKAMIYORUM KENDÝME Bakamýyorum kendime Günahlarýmýn sýkýntýsý içimde Sevdiklerime söyleyemiyorum Ne Rabbime, ne Peygamberime Yüzüm yok biliyorum...sözde kalmasýný da istemiyorum Seni seviyorum diyebilmek Söylemek yetmiyor Hakkýný vermem gerek Bunu biliyorum çok þükür Suçu kendimde aramam gerek Hata yaptým bir yerde elbet Duâ edip yalvarmam gerek.. ZÜBEYÝR MENTEÞE Bir na rý ye mek, ya da bir el ma - yý Bir ba har gel miþ, fi liz ler - den bir ve ya pek çok çi çek aç - mýþ. Da lýn u cun da bir mey ve, mev sim i ler ler ken ol gun la þý - yor ve iþ te da lýn dan ko pu yor. Son ra bir el de ði yor, bi raz çe vi rip ha fif çe kal dý rý - yor ve mil yon lar ca nýn i çin den iþ te bu el ma ya da nar ya da ka yý sý yý að zý na u - za týp ý sý rý yor ve dün ya nýn her bir ya nýn - da kat ril yon lar ca ý sýr ma sah ne si; tat al - ma, renk le ri al gý la ma, mey ve ler de ki fark lý lýk sü rek li de vam e di yor. Ne el ler kalk mak ta di re ni yor, ne el ma ka yý sý ya, ne þef ta li mu za ka rý þý yor ko ku da ve tat - ta. Hep se zo nun da do lu yor tez gâh lar ve ni yey se su dan u cuz fi yat lar. Bir ki lo el - ma ya bir top ke ki denk gö rü yor üc ret te ken di ni bir þey yap mýþ sa nan in san lar. Ne gü zel a ký yor du ne hir ler gi bi ha yat ve hiç de kül fet yok tu in sa nýn sýr týn da as lýn da. Gü neþ do ðu yor, sý cak lýk nor mal, ha va nýn ok si jen o ra ný ve a zot dön gü sü, hat ta bit ki ler de ki fo to sen tez, de niz ler de - ki bu har laþ ma hep o la ðan iþ li yor ve o da ne, san ki her þey ken di li ðin den o lu yor - du. 1 Ýn san gaf le te düþ tü Der ken u yan - dý rýl dý bü yük bir i na ye tin iz niy le in san. E vet, bu her þey de her yer de iþ le yen o Kud ret e liy di, mer ha met le eþ ref-i mah - lû ku nu son u yan dýr ma sýn dan bil mem ka çýn cý se fer ön ce ki u yan dý rý þýy dý. Sa hi - bi ne mu tî o lan lar a yýl mak la sor gu la ma ya baþ la dý lar ve gör dük le ri hay ret u yan dý rý - cýy dý. ün kü bir si nek le ko ca yýl dýz lar da Tek bir ki þi Si zin ya ra týl ma nýz da, di ril til me niz de, tek birki þi nin ya ra tý lýp di ril til me si gi bi dir. Lok man Sû re si 28. DESTAN ÞAHLAN ay ný in ti za mýn, dö nü þün ve bað lan tý nýn bu lun ma sý, hüc re de ki tas fi ye i le ta mi rat ba har da ki ta ze len me i le bir iþ li yor 2 ol - ma sý ka nun-u ru bu bi ye ti a þi kâr za týn acz den çok çok u zak ol du ðu nu gös te ri - yor du. Gi de rek genç le þen Kur ân ýn i câ - zý ný o na ya ký þýr bir be lâ gat le is pat e den son tef si rin sa týr la rýn da pek çok ha ki ka - tin par lý yor ol du ðu nu fark et ti in san. Bir ba ha rý, bir tek çi çek ko lay lý ðýn da i cad e der. ün kü top la ma ya muh taç de - ðil. Emr-i Kün fe ye kûn e mâ lik ol du ðun - dan ve her ba har da had siz mev cu dat-ý ba ha ri ye nin mad de-i un su ri ye sin den baþ ka had siz sý fât ve ah vâl ve eþ kâl le ri ni hiç ten i cad et ti ðin den; ve il min de her þe - yin plâ ný, mo de li, fih ris te si ve prog ra mý ta ay yün (mey da na çýk ma) et ti ðin den; ve bü tün zer rat O nun i lim ve kud re ti da i re - sin de ha re ket et tik le rin den, kib rit ça kar gi bi her þe yi ni ha yet ko lay lýk la i cad e der. Ve hiç bir þey, zer re mik tar ha re ke ti ni þa - þýr maz. Sey yâ rat mu tî bir or du su ol du ðu gi bi, zer rat da hi mun ta zam bir or du su hük mü ne ge çer. Ma dem o kud ret-i e ze - li ye ye is ti na den ha re ket e di yor lar ve o ilm-i e ze lî nin düs tu ruy la ça lý þý yor lar; iþ te o e ser ler, o kud re te gö re vü cu da ge lir. Yok sa o kü çük, e hem mi yet siz þah si yet le - ri ne bak mak la o e ser ler kü çül mez. O kud re te in ti sap kuv ve tiy le bir si nek, bir Nem rud u ge ber tir. Ka rýn ca, Fi ra vu nun sa ra yý ný ha rap e der. Zer re gi bi kü çük çam to hu mu, dað gi bi ko ca bir çam a ða - cý nýn yü kü nü om zun da ta þý yor. 3 Ne i fa de ler a ma! U mul ma dýk þe kil de ki i ca dý ve ye rin de va zi fe len dir me si ve þaþ - ma yan dü zen le me si i le ko lay ca bir ko lay - lýk la ku þa týl mýþ tý kâ i nat. Hiç bir þey ken di - li ði ne, te sa dü fe ve ril me miþ ve kud re ti nin zâ týn dan, nok san sýz ol du ðu ih sas e dil miþ - ti. Öy ley se kud re tin de, i ha ta sýn da ve il - min de mer te be o la maz. Öy ley se zýd dýy la al gý la dý ðý mýz güç, gü zel lik, ay dýn lýk ya hut sý cak lýk o nun ka týn da her de re ce de bir o - la cak tý ve bir ba har bir çi çek ka dar ko - lay Ay ný zi ya sý nýn de niz yü zü i le bir kat re ye ak si nin far k et me di ði gü neþ misâl. Ne fe sin den geç mi þe, do ðum lar dan ge le ce ðe, göz ya þýn dan yað mu ra, bal dan cey lan a vý na ka dar kâ i nat ta ki u mum ha di sat la a lâ ka lý ya ra tý lan nev-î in san; bü tün cins le riy le ve kül li ye tiy le di ril ti - len ba har da sa hip o lu na cak her þe yin sa hi bi ve i da re ci si ta ra fýn dan tek bir viþ ne, kar puz ya hut tek bir in san gi bi ko lay ca, sü hû let le ve sü r'at le di ril ti le - cek ti mü þa he de si ni Ýþ te, Si zin ya ra týl - ma nýz da, di ril til me niz de, tek bir ki þi - nin ya ra tý lýp di ril til me si gi bi dir â ye ti - nin hük mü ve dâ vâ sý ga yet kat î, par lak bir sû ret te hak ve ayn-ý ha ki kat ol du - ðu nu gör 4 i fa de le ri nok ta lý yor du. Dip not lar: 1- Sa id Nur sî, Mek tu bat, s. 243, Ye ni As ya Neþ ri yat. 2- Sa id Nur sî, Mek tu bat, s Sa id Nur sî, Lem a lar, s. 241, Ye ni As ya Neþ ri yat, Ha zi ran 2010, 11. Bas ký. 4- Sa id Nur sî, Þu â lar, s. 574, Ye ni As ya Neþ ri yat.

9 6 E LÝF / PORTRE E LÝF / OKUDUKA 3 SELÝM GÜNDÜZALP ARZU KONAN Ma ri fet ten mah rum ka lan kim se, i ba de ti nin ta dý ný a la maz. Biþr-i Ha fî Genç lik yýl la rý nýn bir kýs mý ný eð - len ce ve o yun lar la ge çir miþ ol sa da, gü zel bir rü ya nýn et ki siy le ken di ne ge len bir zât i le; ki mi ne gö re ö nem sen me se de as lýn da en kü çük bir a me lin na sýl gü zel lik le re sah ne ol du ðu nu gör dü ðü müz bir yol cu lu ða çý ký yo ruz. Ha ya tý nýn ge ri ka lan ký sým la rý ný rý za-i Ý lâ hî i çin ya þa yan, na si hat i le ge çi ren bü yük bir zâ ta gi di yo ruz. E vet o, Biþr-i Ha fî. Ge lin gü zel lik le re yol a la lým. Buy run... * * * Ýs mi, Biþr bin Ha ris Ab dur rah man, kün ye si E bu Nasr o lan ve ya lýn a yak gez di ði i çin Ha fî lâ ka býy la bi li nen Biþr-i Ha fî, 767 (H.150) se ne sin de Merv þeh rin de doð du. Ý ti bar lý bir a i le ye men sup o lan Biþr-i Ha fi, genç li ði nin bir kýs mý ný bol luk ve re fah i çin de ge çir di. Dün ya nýn ca zi be si ne ka pýl dý ðý ve nef sin, þey ta nýn ve kö tü ar ka daþ la rýn teþ vik le ri ne ka pý la rak o yun ve eð len ce â lem le ri ne dal dý ðý bir gün ka pý sý ça lýn dý. Hiz met çi si, ge len kim se ye ki mi a ra dý ðý ný sor du. Ka pý da ki a dam; Bu e vin sa hi bi hür mü, kul mu? di ye sor du. Hiz met çi, Hür dür de di. A dam; Bel li!.. E ðer kul ol say dý, kul lu ðun e de bi ne ri â yet e de cek, o yun ve eð len ce i le uð raþ ma ya cak tý di ye rek çý kýp git ti. O lan la rý du yan Biþr-i Ha fi töv be et ti. Fa kat bir müd det sö zün de dur duy sa da, son ra kö tü a ra ka daþ la rýn te si riy le tek rar es ki ha ya tý na dön dü. Bir gün eð len ce â lem le rin den son ra sar hoþ ve bit kin o la rak e ve dö ner ken yol da üs tün de Bes me le ya zý lý bir kâ ðýt bul du. Ý çi sýz la yýp yer den al dý. Ö püp, ça mur la rý - Besmelenin yücelttiði âlim: Biþr-i Hafî ný si le rek, te miz le dik ten son ra, gü zel ko ku lar sü rüp e vi ne as tý. O ge ce, â lim ve ve li bir za ta rü ya sýn da; Git Biþr e söy le! Ýs mi mi te miz le di ðin gi bi se ni te miz le rim. Ýs mi mi bü yük tut tu ðun gi bi, se ni gü zel e de rim. Ýz ze ti me ye min e de rim ki, se nin is mi ni dün ya da ve a hi ret te te miz ve gü zel ey le rim. den di. O ve lî zat, sa bah, Biþr-i Ha fi yi mey ha ne den Bir ha be rim var di ye i çer den ça ðýr dý. Biþr Kim den ha ber ve re cek sin? de di. Sa na Al la hü Te â lâ dan ha ber ve re ce ðim de di. Rü ya yý din le yen Biþr, ar ka daþ la rý na; Ey ar ka daþ la rým! Be ni ça ðýr dý lar, bun dan son ra bir da ha be ni bu ra lar da gö re me ye cek si niz de di. O za týn ya nýn da he men töv be et ti. Bu an da a ya ðýn da a yak ka bý bu lun ma dý ðýn dan, hiç a yak ka bý giy me di. Se be bi ni so ran la ra, Al la hu Te â lâ ya töb ve et ti ðim, gü nah iþ le me me ye söz ver di ðim de ya lýn a yak tým. Al la hu Te â lâ, Ba ka ra Sû re si 22. â ye tin de me â len; Biz yer yü zü nü si zin i çin tef riþ et tik, dö þe dik bu yu ru yor. Pa di þah la rýn mef ru þa tý ü ze rin de a yak ka bý i le yü rü mek e de be uy maz. A ya ðým i le yer a ra sýn da bir va sý ta ol du ðu hal de o nun ser gi si ne bas ma yý câ iz gör mü yo rum der di. Biþr-i Ha fî töv be e dip es ki ha ya tý terk et - tik ten son ra i lim tah si li al dý. Yük sek de re ce le re u laþ tý. * * * Bir soh be tin de þu gü zel na si hat ler de bu lun muþ tur: n Ma ri fet ten mah rum ka lan kim se, i ba de ti nin ta dý ný a la maz. n Siz den bi ri, bir e ser ya za cak o lur sa, da ha çok mâ nâ ba ký mýn dan doð ru lu ðu na dik kat et sin. n Bu gün i lim, o nu va sý ta ya pýp kar ný ný do yu ran la rýn e li ne geç ti. n Sa býr sus mak týr. Sus mak sa býr dan dýr. Ko nu þan, su san dan da ha faz la ve râ sa hi bi o la maz. Þu var ki, â lim ki þi bir yer de ko nu þur, bir yer de su sar. n Ýn san lar a ra sýn da ta nýn mak is te yen, a hi re tin ta dý ný a la maz. n Hü zün pa di þah týr. Bir ye re yer le þin ce o ra ya baþ ka bir þe yin yer leþ me si ne ra zý ol maz. n Ben, Mu a fa bin Ým ran dan i þit tim. O da Süf yan-ý Sev rî den þöy le i þit miþ: Ýn san la rý mem nun et mek, u la þý la ma yan ga ye dir. n Nef sim i çin en gü ven di ðim a me lim, Pey gam ber E fen di mi zin (asm) as hâ bý na sev gi ve hür me tim dir. n Bir kim se bi ze, ha dis an lat de di ði za man, an la ki, Bi ze ko lay lýk gös ter de mek is ti yor. n Bir kul Kur ân-ý Ke rim i hat me der se, me lek ler o nun i ki gö zü a ra sý ný ö per ler. n A na ve ba ba nýn ev lât la rý na du â la rý, bir pey gam be rin üm me ti ne o lan du â sý gi bi dir. n Ve ra, þüp he li ler den te miz len mek ve her an ne fis le mu ha se be et mek tir. n Þa yet in san lar Al la hü Te â lâ nýn bü yük lü ðü nü dü þün se ler di, O na is yan et mez ler di. n Dün öl dü, bu gün can çe ki þi yor, ya rýn doð ma dý. Öy le i se þu â ný de ðer len dir mek i çin a me le sa rýl. n Ta le be le ri ni el le ri ni aç mýþ du â e der ken gö rün ce; Du â, gü nah la rý terk et mek tir. bu yu rur du. * * * Biþr-i Ha fî bir gün kab ris tan dan ge çi yor du. Me zar da ki le rin hal le ri ni, Al la hu Te â lâ gös ter di. Me zar la rý ü ze rin de bir þe yi pay la þý yor lar dý. Ya Rab bi! Bun la rýn ne yap týk la rý ný ba na bil dir de di. Git, ken di le ri ne sor di ye bir ses duy du. Gi dip sor du. On lar da: Bir haf ta ön ce, bir kim se üç Ýh lâs-ý Þe rif o ku yup bi ze gön der di. O gün den be ri o nun se va bý ný tak sim et me ye ça lý þý yo ruz, he nüz bi ti re me dik de di ler. Biþr-i Ha fi Haz ret le ri bü tün öm rü nü i lim öð ren mek ve öð ret mek le ge çir di. Ko nuþ tu ðu za man et ra fa i lim, ah lâk, hik met ko ku la rý ya yý lýr dý. 841 (H. 227) se ne si Re bi ü lev vel a yýn da Bað dat ta ve fat et ti. Ken di si ni rü ya da gö rüp Al la hu Te â lâ sa na na sýl mu â me le et ti? di ye sor duk la rýn da: Be nim ce na zem de bu lu na ný ve ký ya me te ka dar be ni se ve ni af fey le di bu yur du. Af fa maz har ol ma mýz du â sýy la.. Rah me tul lâ hi a leyh. Kay nak: Bað dat Ev li ya la rý, c. 1. ocuk Ba þý renk li bir çi çek Ü ze rin de ke le bek Ýþ te ba kýn, ak me lek Böy le ma sum kal ço cuk Hak e lin de bir o ya Ye di renk li bir bo ya Sey re din do ya do ya Kol la rý ma gel ço cuk Sen de e rir çok buz lar Sen de ba har hep güz ler Ger gin leþ miþ bak yüz ler Bir kah ka ha sal ço cuk EMEK VE RIZIK Ke mal Sev gi Ha ya týn sür dü rü le bil me si ve her tür lü i ba de tin ye ri ne ge ti ril me si vü cu dun sað lýk lý ol ma sý na bað lý dýr. Bu da ye me, iç me, gi yim ve ba rýn ma gi bi te mel ih ti yaç lar la sað la nýr. Al lah ýn ver di ði, in sa nýn ya rar la na bil di ði her tür lü mal ve var lýk rý zýk o la rak ta ným lan mýþ týr. Di ni miz de, in sa nýn e mek har ca ya rak ve he lâ lin den rý zýk te min et me si em re dil miþ tir. Na maz ký lý nýn ca ar týk yer yü zü ne da ðý lýn ve Al lah ýn lüt fun dan na si bi ni zi a ra yýn. (Cu ma: 10) Bu ko nu da Pey gam be ri miz (asm) de þöy le bu yur mak ta dýr: Hiç bir kim se e li nin e me ðiy le ka zan dý ðý ný ye mek ten da ha ha yýr lý bir ka zanç ye me miþ tir. Ýþ te Al lah ýn pey gam be ri Da vud da, ken di e li nin e me ði ni yer di. (Bu ha ri, Bü yû, 15) A LÝ CE HA RÝ KA LAR DÝ YA RIN DA DAN... Ba na söy ler mi sin, lüt fen. Bu ra dan ne ta ra fa git me li yim? de di A li ce. Bu da ha çok ne re ye git mek is te di ði ne bað lý. de di ke di. Ne re ye ol du ðu nu u mur sa mý yo rum. de di A li ce. O za man han gi yol dan git ti ðin de ö nem li de ðil de di ke di. A li ce Ha ri ka lar Di ya rý nda, Le wis Carrdl Ey Müs lü man! Sen gü zel lik Yu su fu sun. Bu â lem de ku yu dur. Se ni o ra dan se lâ me te çý ka rýp hu zu ra ka vuþ tu ra cak ip de, Al lah ýn em ri ne sa býr ve tes li mi yet tir. Mev lâ nâ Giy di ði ye ni el bi se siy le gu ru ra ka pý lan a dam, gös te riþ li bir ta výr la yü rü yor du. O nun bu mað rur hâ li ni gö ren Ý mâm-ý  li: Ley se l-ce ma lü de di. Ya ni el bi se siy le te min e di len gü zel lik, gü zel lik de ðil dir. A sýl gü zel lik, i lim ve ir fan la, ah lâk ve e dep le te min e di len gü zel lik tir. Þüp he siz bu söz le kas te di len, Gi yim ve ku þa ma kýy met ver me yin de mek de de ðil dir. Kal dý ki, â yet-i ke ri me de: Ey  de mo ðul la rý! Her mes ci de gü zel el bi se le ri ni zi gi yi ne rek gi din buy ru lur. (A raf, 31) Bun dan da an la mak ta yýz ki, mes cid le re gi der ken, ye ni ya da te miz el bi se le ri mi zi giy me miz ve gü zel li ðe bü rün me miz teþ vik e di lir. Bu ko nu da ki bir ha dis-i þe rif te de: Al lah, ni me ti nin e se ri ni ku lu nun ü ze rin de gör mek is ter buy ru lur. ASIL GÜZELLÝK GAYRET, ALIÞMA.. Hak yo lun da ta ne ek me yen kim se, var lýk har ma nýn dan bir ar pa bi le kal dý ra maz. Ha fýz Þi ra zî ÖMÜR DEDÝÐÝN Ö mür, Tem muz gü ne þi kar þý sýn da ki kar gi bi dir. Sa di Þi ra zî ACINACAK Ü KÝÞÝ Ey o ðul! Üç ki þi ye a cý: Ca hil ler a ra sýn da ki â li me, zen gin ken fa kir dü þe ne ve ha ta lýy ken i ti ba rý ný kay be de ne. Þeyh E de ba li HEYKELTRAÞTAN ALLAH'A Ýn san hey ke le ba kýn ca hey kel tý ra þý ha týr lý yor, a ma ay na da ken di si ne ba kýn ca sa de ce ken di siy le il gi le ni yor. Ne den Al lah ý ha týr la mý yor? Meh met Kýr kýn cý MAHARET Ay ný mal ze me le ri kul la nan i ki in san dan bi ri si sa ray lar in þa e der ken, di ðe ri bir ku lü be bi le in þa e de mez. Tuð la lar ve harç, mi mar on la rý kul la na na dek tuð la ve harç ol ma ö zel lik le ri ni ko rur lar. Tho mas Ca riy le HAZIR CEVAP Ö lüm dö þe ðin de o lan Ge or ge Ber nard Shaw a ( ): Ha ya tý ný zý ye ni baþ tan ya þa ma fýr sa tý nýz ol say dý, ne ya par dý nýz? di ye sor muþ lar. Shaw bi raz dü þün müþ ve de rin bir iç çe kiþ le þöy le de miþ: O la bi le ce ðim, a ma as la o la ma dý ðým ki þi ol mak is ter dim.

10 4 E LÝF / DÝZÝ E LÝF / KÜTÜP-HANE 5 HALÝT ERTUÐRUL ÝNANILIR gi bi de ðil, di yor du Þeyh Meh med Ce la lî E fen di E ðer ho ca sý ben ol ma say dým, bu du ru ma as la i nan maz dým. Böy le bir de ha a kýl la ra dur gun luk ve ri yor. Yü ce Al lah bu ö zel ze kâ yý, ö zel va zi fe ler i çin ya rat mýþ ol ma lý. Er zu rum un ün lü Be ya zýt Med re se si nin en þöh ret li ho ca sý Þeyh Meh med Ce la lî E fen di nin þaþ kýn lý ðý bo þu na de ðil di. E vet Üç ay da sek sen ki tap Di le ko lay Son ra bu ki tap lar hi kâ ye ve ya ro man de ðil Bir ta le be nin ken di ken di ne an la ma sý son de re ce zor o lan bi lim sel e ser ler. Hem de ba zý la rý cilt ler ce Kü çük Sa id in bu ha ri ka ze kâ sý ný ve tü ken mez e ner ji si ni bi len ho ca la rý ve ar ka daþ la rý, bu du ru mu bel ki o la ðan kar þý la mýþ lar dý. A ma o nu ta ný ma yan lar, bir tür lü i nan mak is te mi yor lar dý. Üç ay da sek sen ki tap A kýl la ra dur gun luk ve ri yor du. 4 Üç ayda seksen kitap * * * Kü çük Sa id, Bit lis te Þeyh E min E fen di nin ders le ri ni çok ký sa za man da a lýp yol la ra düþ müþ tü. Ar týk bu ra lar o nu do yur mu yor du. Da ha bü yük med re se le re, da ha bü yük ho ca la ra ve da ha bü yük ders le re ih ti ya cý var dý. Ön ce Bah çe sa ray Med re se si ne git ti. A ma bu ra da ve ri len ders le ri de ye ter siz bu la rak Van ýn Ge vaþ il çe sin de ki ün lü med re se ye geç ti. Ne ya zýk ki, bu ra da ve ri len ders ler de o nu tat min et me miþ ti. Ni ha yet da ha üst bir med re se o lan Er zu rum un ün lü Be ya zýt Med re se si ne baþ vur du. Bu ra da is mi þöh ret ol muþ Þeyh Meh med Ce lâ lî E fen di var dý. Biz zat bu â lim den ders al ma ya baþ la dý. Kü çük Sa id, en cid dî ve yo ðun ça lýþ ma sý ný bu med re se de yap tý. Üç ay sü ren bu e ði tim tem po su na tam sek sen ders ki ta bý sý kýþ týr dý. Ý na nýl maz bir ça lýþ ma tem po suy la, e li ne ge çir di ði ders ki tap la rý ný bir ge ce de bi ti ri yor du. Bu nun i çin de, çok az u yu yor ve za ma ný ný as la bo þa har ca mý yor du. A de ta ki tap la rý o ku mu yor, su gi bi i çi yor du. Kü çük Sa id in ken di ne öz gü bir ça lýþ ma tek ni ði var dý. O, di ðer ta le be ler gi bi ki tap la rý sa týr sa týr o ku mu yor, i þin te me li ni ve man tý ðý ný kav ra ya rak, çok ký sa bir za man i çin de ki tap la rý bi ti ri yor du. Kü çük Sa id, biz zat Þeyh Meh med Ce lâ lî E fen di nin gö ze ti min de, nor mal bir ta le be nin yir mi se ne de u laþ tý ðý e ði tim se vi ye si ne üç ay da u laþ mýþ tý. O ar týk bü tün bi lim le rin te me li ni ve a nah ta rý ný kav ra mýþ tý. De tay la rý ný i se ken di ken di ne o ku yup an lý yor du. Üç ay lýk yo ðun bir e ði tim ma ra to nu so nun da, med re se nin ün lü ho ca sý Þeyh Meh med Ce la lî E fen di den dip lo ma sý ný al mýþ tý. Ar týk o Kü çük Sa id de ðil, med re se ler de ho ca lýk ya pa bi le cek ye ter li li ðe sa hip genç bir mu al lim di. A ma ho ca sý ken di si ne Meþ hur Sa id is mi ni ver miþ ti. Kü çük Sa id, ar týk Meþ hur Sa id o la rak, meþ hur ol ma ya baþ la mýþ tý. O KU MA DAN GE ME YÝN Öð ren me nin püf nok ta la rý GEN Sa id, ak lý, man tý ðý ve kav ra - yýþ gü cü ba ký mýn dan çev re sin de þöh ret ol muþ tu. E li ne al dý ðý ki ta bý, nor mal bir ta le be gi bi baþ tan baþ la yýp so nu - na ka dar o ku mu yor du. Ön ce ku - ral la rý ný ve te me li ni kav rý yor, son ra da in ce ve püf nok ta la rý ný ya ka lý yor du. Böy le ce ay rýn tý sý na gir me ye ge rek kal ma dan, ko nu - la rýn man tý ðý ný ve e sa sý ný el de e - di yor du. Öð ren me nin bu püf nok ta la rýy la, ký sa za man i çin de i - na nýl maz me sa fe ler a lý yor du. Bu nu gö ren ho ca sý Þeyh Meh - med Ce la lî E fen diyi ya ný na ça ðý rýp: Ni çin ki tap la rý baþ tan so na ka - dar o ku mu yor sun da, böy le ya pý - yor sun di ye sor du. Ho cam, bu ka dar ki ta bý o ku ma - ya ne gü cüm, ne de za ma ným ye - ter di ye ce vap ver di. Bu ki tap lar bi rer mü cev her ku tu su gi bi dir, a - nah ta rý da si zin e li niz de dir. Siz ba - na bu ki tap la rýn han gi ko nu lar dan bah set ti ði ni öð re tin ye ter. Ay rýn tý - ya ben ça lý þý rým. Ho ca sý, Genç Sa id e, i lim le rin te me li ni ve in ce nok ta la rý ný kav - ra ya cak yol la rý gös ter di. Ge ri si ko lay dý. Ar týk Genç Sa id i hiç bir þey dur du ra maz dý. Genç Sa id, ken di si ne lâ zým o - lan bi lim le ri bi rer bi rer an la mak i - çin, ki tap la ra ka pan dý. Ar ka daþ - la rý o nu a ra dýk la rýn da Ah med Hâ - nî Haz ret le ri nin tür be sin de bu lu - yor lar dý. ün kü Genç Sa id, ki tap - la rý ný ku cak la yýp tür be nin ses siz ve de rin ik li mi ne ka pa nýp o müt - hiþ i ra de ve e ner ji siy le ge ce-gün - düz ça lý þý yor du. Tür be yi bir ders me kâ ný o la rak seç me sin den do la yý ar ka daþ la rý o na: Ah med Hâ nî Haz ret le ri nin fey - zi ne maz har ol du. O nun i çin bu i - na nýl maz la rý ba þa rý yor di yor lar dý. ORHAN GÜLER Hic rî 13. as rýn mü ced di di Üs tad Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin þa he se ri Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn kro no lo jik de ðil, a ma me to do lo jik an lam da ilk ri sâ le si o lan, Bes me le mev zu lu Bi rin ci Söz ü e sas a lan bir þerh ça lýþ ma sý. E ser dört bö lüm den mey da na ge li yor: 1- Bi rin ci Söz ün Met ni, 2- Bi rin ci Söz ün Yo ru mu, 3- Kuv vet ve Be re ket Kol la rý, 4- Tah lil ler Bö lüm le rin muh te va la rý ný bi raz a þa ðý da ak ta ra ca ðýz, a ma e se rin mak sa dý nýn an la týl dý ðý Tak dim e ön ce lik le e ðil me miz lâ zým. O ra da be lir til di ði gi bi, gü nü müz de ça ðýn tef si ri o la rak ka bul gö ren Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ný da ha i yi an la ma gay ret le ri su yü zü ne çý ký yor, þerh ve yo ru mu na yö ne lik ça lýþ ma la rýn sa yý sý ve ni te li ði göz le gö rü nür bi çim de ar tý yor. (s. 11) Hâ liy le bu ça lýþ ma, Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn Bi rin ci Söz ü nü bir in ci söz o la rak e le al mak ta. Bu an la yýþ la bir ta raf tan kül li ya ta gi riþ ka pý sý ad det mek te. Bir a nah tar o la rak ni te le yip, ön ce o nun ö zel lik le ri ni ti tiz bir ça lýþ may la dik ka te sun mak ta. Ar dýn dan, biz zat kül li ya týn ken di an la yý þý çer çe ve sin de, yi ne o nun ter mi no lo ji sin den is ti fa de e de rek yo rum la mak ta. Bir ba ký ma, Be di üz za man Haz ret le ri nin ör nek o la rak ka le me al dý ðý Ý þâ râ tü l-ý câz i sim li e se ri, Kur ân-ý Ke rim tef sir ça lýþ ma sýn da ter cih et ti ði me to da uy gun bir an la yý þa da yan mak ta. (s. 11) Do la yý sýy la bu ça lýþ ma da, Bi rin ci Söz de yer a lan ke li me ve kav ram la rýn ter cih se bep le ri ve muh te vay la bað lan tý la rý bir lik te in ce len miþ. Kül li ya týn bü tün lü ðü ne te mel teþ kil e den tev hid ba ký þý, bu ça lýþ ma da da e sas ka bul e dil miþ. Bu nun ge re ði o la rak, Ce nâb-ý Hakk ýn gü zel i sim le ri, her a dý mýn bir ba sa ma ðý ol muþ. Ay rý ca bel li baþ lý an lam lar ve ke li me ler a na ba his ler al týn da in ce len miþ (s ) Ne gü zel, de ðil mi? Ri sâ le-i Nur u an la ma ya mü te vec cih þerh ça lýþ ma la rý ha bi re ar tý yor, bu þerh ça lýþ ma la rýn da da bu e ser ö ze lin de ol du ðu gi bi Ri sâ le-i Nur man tý ðý e sas a lý ný yor Yu ka rý da baþ lýk la rý ný ver di ði miz bö lüm ler de ne var, þim di de o na ba ka lým: a lýþ ma nýn ilk bö lü mün de, Bi rin ci Söz ün met ni ne yer ve ril miþ. Ý kin ci bö lüm de, Bi rin ci Söz cüm le cüm le e le a lýn mýþ ve yo rum lan mýþ. Ü çün cü bö lüm de, Bi rin ci Söz ün da yan dý ðý i ki a na kav ram dan (kuv vetbe re ket) ba his le, bun la ra da ya lý bir yo rum ge liþ ti ril miþ. Dör dün cü bö lüm de i se, Ri sâ le-i Nur un mes le ði ne da ya lý tah lil ler ya pýl mýþ. / Ay rý ca, Bi rin ci Söz ün bel ke mi ði o lan Bes me le çok yön lü o la rak e le a lýn mýþ ve On Dör dün cü Lem a nýn Ý kin ci Ma ka mý da, Al lah, Rah man ve Ra hîm i sim le ri i le Bes me le a ra sýn da ki sý ký ba ðý or ta ya koy ma a dý na ça lýþ ma nýn a na met ni i çin de kýs men in ce len miþ. (s. 12) Bü tün bu gay ret le rin ne i þe ya ra ya ca ðý i se þöy le be lir ti li yor: E li niz de ki ki tap, Be di üz za man ýn, Ri sâ le-i Nur un te me li ni o luþ tu ran e sas lar dan bi ri o lan tev hid ha ki ka ti ni, bir ba ký ma kül li ya tý har man la ya rak bir in ci söz i çi ne na sýl yer leþ tir di ði ni an la ma da zi hin le re bir ka pý a çý yor. (s. 12) Bütün kapýlarýn sýrlý anahtarý Besmele ye dair SONSUZ GÜCÜN ANAHTARI BESMELE'NÝN ESRARI Hazýrlayan: Yeni Asya Neþriyat Araþtýrma Merkezi. Sayfa Sayýsý: 280. Ebatlarý: 13,5x19,5 cm. Türü: Þerh. Yayýnlayan: Yeni Asya Neþriyat. Yayýn Tarihi: Haziran Doð ru ya doð ru! E vet, çok de tay lý bir þerh ça lýþ ma sýy la kar þý kar þý ya yýz. Ha cim o la rak kü çük, fa kat mâ nâ i ti ba rýy la bü yük bir ri sâ le nin þerh ça lýþ ma sý, ko ca man bir ki tap ol muþ. Nâm-ý di ðer Bis mil lah Ri sâ le si (di ðer i sim ve un van la rý: Bes me le Sö zü, Ri sâ le-i Nur un Bi rin ci Ri sâ le si, Ri sâ le-i Nur un Bis mil lah ý, Ri sâ le-i Nur un Bes me le si, Ri sâ le-i Nur un Fa ti ha sý, Tev hid Mif ta hý, Ýs lâm ve i man hüc ce ti [s ]) þerh e di lir ken, il gi li Kur ân â yet le ri ve Pey gam be ri mi zin (asm) ha dis le ri nin ya ný sý ra di ðer Ri sâ le ler den ba his le rin de us ta ca yo rum lan dý ðý ný kay de de lim. Bun lar bir ya na, iþ bu e ser le bir kez da ha id rak et ti ði miz en mü him ha ki kat, ö zel de Bi rin ci Söz ün ge nel de de Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý nýn ger çek ten ha ri ka bi çim de ka le me a lýn mýþ ol ma sý. Öy le ki, her bir ri sâ le nin, ke za on la rýn her bir pa rag ra fý nýn / cüm le si nin / ke li me si nin ih ti mam la ve þu ur lu ca se çi lip yer leþ ti ril di ði ni an la ma mak müm kün de ðil. Ke sin lik le a be si yet yok, te sa düf hiç yok. Bu da Üs tad ýn sa hip ol du ðu il min hem kes bî hem de veh bî ol du ðu nu, ar tý Ri sâ le-i Nur un da ça ðýn Kur ân tef si ri öv gü sü nü hak et ti ði ni is pat lý yor ol ma lý. E ser de de vur gu lan dý ðý ü ze re, Be di üz za man Haz ret le ri bi zi hep bir ism-i þe ri fin göl ge sin de yü rüt mek te (s. 217), hep Kur ân ýn mü cev he rat dük kâ ný nýn del lâl lý ðý ný yap mak ta (s. 220), an la tým / öð re tim tek nik le rin de de hep Kur ân-ý Mu ci zü l-be yan ý ör nek al mak ta dýr (s. 275). Bu tes bit le rin de lil le ri Bi rin ci Söz de bol ca mev cut. Son o la rak, Üs tad ýn 30 se ne den be ri i ki ta ðut i le mü ca de lem var dýr. Bi ri in san da dýr, di ðe ri â lem de dir. Bi ri e ne dir, di ðe ri ta bi at týr. (Mes ne vî-i Nu ri ye, s. 190) sö zü nü e sas a lýr sak e ðer, þa he se ri Ri sâ le-i Nur un en fü si â lem de ki e ne yi de, a fa kî â lem de ki ta bi at ý da dar ma da ðýn et ti ði ni, Ri sâ le le re a þi na her ke sin gör dü ðü nü / an la dý ðý ný dü þü ne bi li riz. Ve kü çük not la rý mýz (sý ray la): * E ser de ön söz ma hi ye tin de Bi rin ci Söz i le Ýl gi li Yo rum lar baþ lýk lý bir ya zý var ki, im za sý dik ka ti mi zi çek ti: R. Â dem Bö lük ba þý. Her han gi bir sý fat at fe dil me se de, bu zat, e se rin nü ve si ni (bel ki de bü yük bir kýs mý ný) ha zýr la yan ki þi as lýn da.(*) * Re dak si yon ha ta la rýy la kar þý laþ týk. Ör nek 1: Da ha ki ta býn a na met ni ne baþ lar ken (s. 13) bir dip not ko nul muþ, fa kat dip not ye ri be lir til me miþ. Dip not bü yük ih ti mal le, me tin de ki ilk cüm le ye ( Ri sâ le-i Nur Kül li ye si ) a it ol ma lý; çün kü ya pý lan i za hat o nun la il gi li gi bi. Ör nek 2: Tek rar o la cak, a ma Üs tad ýn Bar la ya dö nü þü 16 yýl (s. 48) de ðil, 19 yýl a ra dan son ra dýr. Ör nek 3: E ser þahs-ý ma ne vî / or tak a kýl ü rü nü ol du ðu na gö re, sa ný rým (s. 227) ye ri ne sa ný rýz i fa de si da ha doð ru ol sa ge rek tir. Ör nek 4: Yü ce Ya ra tý cý i ba re si ne yýl dýz / (* ) þek lin de bir dip not i þa re ti ko nul muþ (s. 252), fa kat dip not met ni u nu tul muþ. Þu hâl de, o meç hul i za ha tý me rak e di yo ruz Ký sa ca sý, þa he ser bir ri sâ le nin (ih mâl e dil me me si ge re ken, her da im ü ze rin de te fek kür e di le cek), yi ne þa he ser ce bir yo ru mu. Dipnot: (*) Yeni Asya Neþriyat imzalý ve Besmelenin esrarý baþlýklý yazý. Yeni Asya gazetesi, 7 Ocak 2011.

11 Y DÜNYA 11 HABERLER A me ri kan sa vaþ ge mi le ri Gi rit te ABD NÝN Lib ya çev re si ne as ke rî yý ðý nak pla ný u ya rýn ca, bin 300 A me ri kan as ke ri ni ta þý yan i ki sa vaþ ge mi si, de niz üs sü nün bu lun du ðu Gi rit e var dý. A me ri kan de niz üs sü söz cü sü Pa ul Far ley, am fi bik sal dý rý ge mi si USS Ke ar - sar ge i le USS Pon ce ge mi si nin as ker ler da hil 4 bin per so nel le dün Gi rit e u laþ tý ðý ný bil dir - di. Ge mi le rin Gi rit e va rý þýn dan i ki gün ön ce de ABD üs sü ne 400 A me ri kan as ke ri gel miþ - ti. Lib ya da ki a yak lan ma ü ze ri ne Mu am mer Kad da fi nin is ti fa sý çað rý sýn da bu lu nan ABD, Lib ya ü ze rin de u çu þa ya sak böl ge i lân e dil - me si ih ti ma li ni red det me miþ ti. A ti na / a a Mü ba rek ta raf tar la rý so kak la ra dö kül dü MISIR DA Baþ ba kan Ah met Þe fik in is ti fa et - me si nin ar dýn dan es ki Cum hur baþ ka ný Hüs - nü Mü ba rek in ta raf tar la rý gös te ri yap tý. Gös - te ri ci ler El Mü hen di sin sem ti nin Ce ma at El Dü vel A ra bi ye mey da ný i le Dok ki sem tin de top lan dý lar. El Mü hen di sin de sa yý la rý 2 bi ni bu lan gös te ri ci ler Ah met Þe fik i tek rar is ti - yo ruz, is tik rar is ti yo ruz slo gan la rý a ta rak za man za man yo lu tra fi ðe ka pat tý lar. Gös te - ri ci ler, Tah rir mey da nýn da ki mu ha lif le re de ses le ne rek ar týk Mý sýr a za rar ve ri yor su nuz de di ler. Gös te ri ler dolayýsýyla tra fik a ký þýn da ak sa ma lar ol du. Ba zý gös te ri ci ler çok sa yý da ka tý lým ol ma sý ha lin de Tah rir mey da ný na yü - rü ye bi le cek le ri ni be lirt ti ler. Ka hi re / a a Hak ih lâl le ri dün ya yý sar dý U HÝM ÝN RA PO RUN DA, 2010 YI LIN DA DÜN YA GE NE LÝN DE YA ÞA NAN ÝH LÂL LE RÝN ART TI ÐI VE GÝ DE REK DA HA TEH LÝ KE LÝ BO YUT LA RA U LAÞ TI ÐI KAY DE DÝ LÝ YOR Dün ya Hak Ýh lâl le ri Ra po ru, Yýl dýz Par ký nda ki ta ri hî Mal ta Köþ kü nde dü zen - le nen bir top lan týy la a çýk lan dý. Top lan tý ya çok sa yý da ba sýn men su bu, si vil top lum ku - ru lu þu tem sil ci le ri ve U HÝM yö ne tim ku - ru lu ü ye le ri ka týl dý. Top lan tý da bir ko nuþ - ma ya pan U HÝM Baþ ka ný Ay han Kü çük ya pý lan ça lýþ ma lar ve dün ya da ya pý lan hak ih lâl le ri hak kýn da a çýk la ma lar da bu lun du. Ýh lâl ler le do lu bir yý lý da ha ge ri de bý - rak týk. Her ge çen yýl, ya þa nan ih lâl le rin art tý ðý na ve gi de rek da ha teh li ke li bo yut - la ra u laþ tý ðý na þa hit o lu yo ruz di yen Kü - çük, Hak ih lâl le ri nin art ma sý ka dar, bel - ki da ha da teh li ke li o lan; ih lâl le rin sa vaþ böl ge le rin de ya þa nan lar dan ve öz gür lük a lan la rý na da ir ki mi hu kuk dý þý uy gu la - ma lar dan i ba ret o la rak al gý lan ma sý. Bu - gün hak ih lâl le ri ne da ir zi hin ler de yer le - þen bu al gý nýn da, as lýn da baþ lý ba þý na bir ih lâl ol du ðu ra hat lýk la söy le ne bi lir. Bu 2010 Dünya Hak Ýhlâlleri Raporu'nun açýklandýðý toplantýya çok sayýda sivil toplum kuruluþu da katýldý. ek sik ve yan lýþ an la þýl ma nýn do ðal bir so - nu cu o la rak, in san ya þa mý ný il gi len di ren he men her a lan da ger çek le þen ve tah rip gü cü çok da ha yük sek ih lal ler ge re ðin ce tar tý þýl mý yor ve bu a lan lar la il gi li bir mü - ca de le bi çi mi ge liþ ti ril mi yor. Si ya set ten hu ku ða, sað lýk tan e ði ti me, med ya dan kül tür-sa na ta, e ko lo ji den sa va þa, e ko no - mi den ta ri he u za nan bu ih lâl dal ga sý nýn ne le re mâlol du ðu nu tes bit e de bil mek i - çin ön ce lik le söz ko nu su a lan lar da ya þa - nan la ra bu pers pek tif ten bak mak ve o - lay la rýn ar ka sýn da ki ne den le ri ir de le mek ge re ki yor þek lin de ko nuþ tu. DAL GA DAL GA YA YI LI YOR U LUS LA RA RA SI Hak Ýh lâl le ri Mer ke zi nin (U HÝM); söz ko nu su yak la þý mýn or ta ya ko na ca ðý et kin bir mü ca de le a la ný o luþ tur mak a ma cýy la ku rul du ðu - nu ha týr la tan Kü çük, 2010 Dün ya Hak Ýh lâl le ri Ra po ru nun da 2010 yý lýn da ger çek le þen ih lâl le ri, ay rýn tý la rýy la ak tar dý ðý ný ve böy le ce dün ya ü ze rin - de ya þa nan ih lal le re kar þý bü tün cül bir ba kýþ a çý sý ge liþ ti ril me si ne kat ký sað la dý ðý ný be lirt ti. Kü çük, ra po run in ce len di ðin de; in san ha ya tý nýn bü tün a - lan la rý na u za nan bir ih lâl dal ga sý nýn dün ya yý çe - pe çev re ku þat tý ðý, ö zel lik le kü re sel gü ce sa hip dev let ler ve u lus lar a ra sý þir ket le rin söz ko nu su ih lâl ler de baþ rol oy na dý ðý nýn gö rü le ce ði ni kay det - ti. Ö te yan dan, ö zel lik le gý da, i le ti þim, e ner ji ve ban ka cý lýk sek tör le rin de fa a li yet gös te ren u lus lar a ra sý þir ket le rin, kâr o dak lý po li ti ka la rý nýn bir ge - re ði o la rak sa yý sý mil yon la rý bu lan müþ te ri le ri kar - þý sýn da ki yak la þým la rý nýn da, dün ya da her yýl mil - yar lar ca do lar lýk ye ni ih lâl dal ga la rý o luþ tur du ðu be lir ti li yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya Lib ya da iç sa vaþ Sitre'ye de sýçradý Sreb re nit sa zan lý sý na kar þý id di a na me BOS NA Her sek Sav cý lý ðý, 1995 yý lýn da Bos na Her sek in Sreb re nit sa þeh rin de, yak la þýk bin Boþ na kýn i da mý na doð ru dan ka týl mak la suç - la nan Bos na lý Sýrp Bo ji dar Ku vel ya ya kar þý id di a na me ha zýr la dý. Sav cý lýk tan ya pý lan a çýk - la ma da, Ku vel ya nýn, 1995 yý lýn da Sreb re nit - sa nýn Sýrp la rýn kon tro lü ne geç me si nin ar - dýn dan, bu þeh rin ya ký nýn da ki Kra vi ca fab - ri ka sýn da e sir tu tu lan Boþ nak er kek ler den yak la þýk bi ni nin i da mý na doð ru dan ka týl dý ðý - na i þa ret e dil di. Sýrp Cum hu ri ye ti nin Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý na bað lý bir lik le rin men su bu o lan Ku vel ya nýn, 12 i le 14 Tem muz 1995 ta rih le ri a ra sýn da, Sreb re nit sa da ki Boþ nak a i le le ri ne a it ev le rin a ran ma la rý, Boþ nak er kek le rin e sir tu tul ma sýy la suç lan dý ðý na dik kat çe ki len a - çýk la ma da, Ku vel ya nýn Sreb re nit sa böl ge sin - de ki Boþ nak nü fu su nun a zal týl ma sýn da et ki li ol du ðu, id di a na me de soy ký rým yap mak la suç lan dý ðý kay de dil di. Saraybosna / a a Rus ya da e ði tim u ça ðý düþ tü, 6 kiþi öldü RUS YA NIN Bel go rod böl ge si Gar bu zo vo ka - sa ba sýn da e ði tim u çu þu ya pan Rus An to nov An-148 mo del u çak düþ tü. Rus ya O la ða nüs - tü Hal Ba kan lý ðý nýn ver di ði bil gi ye gö re u çuþ sý ra sýn da u çak ta bu lu nan 6 ki þi den dör dü ka - za a nýn da öldü. An cak da ha son ra di ðer i ki ki þi nin de kal dý rýl dýk la rý has ta ne de öl dük le ri be lir til di. U ça ðýn as ke rî e ði tim uçaðý ol du ðu - nu kay de den yet ki li ler, ka za nýn Vo ro nej ve Bel go rod böl ge si sý nýr la rý i çin de düþ tü ðü nü yaz dý. Mos ko va / ci han Af ga nis tan da, NA TO kayýplarý artýyor AF GA NÝS TAN IN gü ne yin de bir NA TO as ke - ri nin öl dü ðü bil di ril di. Af ga nis tan da ki u lus - lar a ra sý güç ta ra fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, bir NA TO as ke ri nin ön ce ki gün dü zen le nen bom ba lý sal dý rý so nu cu öldüðü be lir til di. A - çýk la ma da, ö len as ke rin mil li ye ti ve o la yýn di - ðer ay rýn tý la rý hak kýn da bil gi ve ril me di. Son ö lüm le bir lik te Af ga nis tan da Mart a yý i çin de ö len NA TO as ker le ri nin sa yý sý 3 e yük se lir - ken, 2011 yý lýn da ö len NA TO as ker le ri nin sa yý sý da 70 e çýk tý. Ka bil / a a Somali sýnýrýnda tekrar hükümet hakim oldu SOMALÝ DE hükümet yanlýsý güçlerin, bir sýnýr kasabasýnýn denetimini geri aldýðý bildirildi. Somali deki hükümet yanlýsý milislerin sözcüsü Þerif Abdulvahid Þerif Aden, milislerin, Eþþabab örgütü militanlarýyla saatler süren çatýþmalarýn ardýndan, Kenya sýnýrýnda bulunan Belet Havo kasabasýnýn kontrolünü ele geçirdiðini söyledi. Öte yandan Somali hükümetine destek için ülkede bulunan Afrika Birliði güçlerinden yapýlan açýklamada, intihar saldýrýsý hazýrlýðýndaki bir kiþinin öldürüldüðü belirtildi. Mogadiþu / a a Ortadoðu'da diktatörleri onlarca yýllýk koltuklarýndan eden halk hareketleri genellikle büyük meydanlardan yayýlýyor. Diktatör deviren meydanlar ARAP COÐRAFYASINDA SON GÜNLERÝN HAREKETLÝLÝKLERÝ HEP MEYDANLARDA BAÞLADI. TU NUS TA KÝ halk ha re ke tiy le ya yý lan ký výl cým, son gün ler de bü tün dün ya - nýn gö zü nü Or ta do ðu ya çe vir me si ne se bep ol du. Bu o lay la rýn her bi rin de bir mey dan ö ne çýk tý: Mý sýr da Tah - rir, Tu nus ta Kaz ba (Kas bah), Bah - reyn de Ýn ci... Ki mi le ri ra hat sýz lýk la - rý ný di le ge tir di, ör güt len di ve is te di ði - ni ba þar dý, ki mi le ri i se ha la bek le yiþ te Bah reyn in Ýn ci Mey da ný nda ki gi bi... Son 20 gü ne ka dar Ma na ma nýn Ýn ci Mey da ný sa kin di. Bah reyn li le rin ta rih bo - yun ca ek mek ka pý sý o lan in ci top la yý cý lý ðý - ný sim ge leþ tir dik le ri in ci a ný tý nýn bu lun du - ðu mey dan, ön ce le ri et ra fýn da ki o tel ler de ka lan tu rist le rin ge zin ti a la nýy ken, þim di mu ha le fe tin ka rar gâ hý du ru mu na geç ti. Bin ler ce ça dýr da bek le yen mu ha lif ler, is - tek le ri ye ri ne ge ti ri lin ce ye ka dar mey da ný bo þalt ma ya cak la rý ný be lir ti yor. Gös te ri le - rin ilk gün le rin de Bah reyn as ker le ri nin zor kul la na rak mey dan da çý kar ma ya ça - lýþ týk la rý Þiî mu ha le fet, a çý lan a teþ te 7 ü ye - si ni kay bet me si ne rað men, bir ka le yi ko - rur ca sý na di re ne rek mey da na yer leþ ti. Ö len ar ka daþ la rý nýn re sim le ri ni a san, Yemen de gösteriler sürüyor YEMEN DE binlerce kiþi, ülkenin çeþitli þehirlerinde hükümet karþýtý gösterilere devam ediyor. Baþþehir Sana, Aden ve Taiz ile Hadramavt þehirlerinin meydanlarýnda toplanan göstericiler, kuzeydeki Harf Sofyan þehrinde önceki gün yapýlan gösteriler sýrasýnda 4 kiþinin ölmesiyle ilgili soruþturma açýlmasý talebinde bulundular. Gösterilerde, Yemen Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih in iktidardan çekilmesi talepleri de dile getirildi. Bu arada, Salih in iktidardaki Kongre Partisi nden birkaç üyenin istifa ettiði belirtildi. Yemen hükümeti ayrýca, hükümet karþýtý gösterilerin odak noktalarý olarak görülen Aden ve Sana daki üniversitelerde dersleri askýya aldý. Sana / aa mum lar ya kan mu ha lif ler, ar ka daþ la rý i çin duâ e di yor. a dýr kent gö rü nü mü - nü a lan mey dan da ba zý la rý nýn ev len di - ði, ba zý la rý nýn do ðum yap tý ðý da hi söy - le ni yor. Ye mek yi yen ler, nar gi le i çen ler, soh bet e den ler, slo gan a tan lar bir a ra - da... Hep si nin ta le bi ay ný: Da ha faz la tem sil hak ký ve da ha i yi bir hayat... Za - man za man yö ne tim ka na dýn dan ge len di ya log çað rý la rý na rað men, mey dan da bek le yiþ sü rer ken, Ýn ci Mey da ný nýn, bir Tah rir, bir Kaz ba o lup ol ma ya ca ðý me rak e di li yor. Ma na ma / a a Bu a zi zi yi ya kan a teþ Or ta do ðu yu da yak tý TU NUS TA 17 A ra lýk ta ken di si ni ya ka rak ül ke sin de ve A rap dün - ya sýn da ki öz gür lük ve de mok ra si gös te ri le ri ni baþ la tan 26 ya þýn da ki sey yar seb ze sa tý cý sý Mu ham med Bu a zi zi nin an ne si, oð lu nun Tu - nus hal ký ve bütün dün ya da a te þi ya kan ha re ke tiy le gu rur duy du - ðu nu söy le di. Ma nub ya Bu a zi zi Ýn gi liz The Sun ga ze te si ne yap tý ðý a çýk la ma da, oð lu nun ha ya li nin er kek ve kýz kar deþ le ri nin e ði tim mas raf la rý ný kar þý la mak ol du ðu - nu be lir te rek, Ken di si is te di ði e - ði ti mi a la ma mýþ tý. Kar deþ le ri nin ken di si gi bi yok sul ol ma sý ný is te - mi yor du de di. Oð lum la gu rur du yu yor dum, þim di da ha çok gu rur du yu yo rum. Mu ham - med i ya kan a lev ler A rap dün ya - sý ný da yak tý di yen Ma nub ya Bu a zi zi, oð lu nun Tu nus hal ký ve bü tün dün ya da a te þi ya kan a lev ol du ðu nu söy le di. Lon dra / a a LÝBYA'DA Mu am mer Kad da fi ye bað lý güç ler i le is yan cý lar a ra sýn da de vam e den ça týþ ma - lar, Sir te ye de sýç ra dý. Kad da fi nin do ðum ye ri o lan ve ka le si o la rak gö rü len Sir te de Kad da fi yan lý la rý i le kar þýt la rý a ra sýn da ça týþ - ma lar ya þan dý ðý bil di ril di. Ö te yan dan dün sert ça týþ ma la rýn ya þan dý ðý Za vi ye þeh ri nin Kad da fi ye bað lý güç ler ta ra fýn dan ku þa týl dý ðý be lir til di. 100 bin nü fus lu þeh re gi ren bü tün yol la ra þe hir den 4 ki lo met re u zak lýk ta o la cak me sa fe de gü ven lik güç le ri ta ra fýn dan ba ri - kat lar ku rul du ðu be lir til di. Ýs yan cý lar ta ra - fýn dan ön ce ki gün e le ge çi ri len Ras La nuf þeh ri ne i se ha va sal dý rý la rý dü zen len di ði bil - di ri li yor. Ba zý is yan cý grup la rýn da bu ra dan Ba tý ya doð ru i ler le dik le ri ve Sir te yi e le ge çir - me yi plan la dýk la rý ak ta rý lý yor. Za vi ye / ci han Bingazi ve Ras Lanuf'ta 37 kiþi öldü LÝB YA NIN do ðu sun da bu lu nan Bin ga zi ve Ras La nuf þe hir le rin de dün mey da na ge len ça týþ ma lar da 37 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Sað lýk kay nak la rý AFP ye yap týk la rý a çýk la - ma da Bin ga zi de 20, Ras La nuf ta 10 ki þi nin öl dü ðü nü be lirt ti. Ras La nuf þeh rin den bir gör gü þa hi di i se AP ye a çýk la ma sýn da en az 12 is yan cý nýn öl dü ðü nü söy le di. Ec de bi ye þeh rin de ki bir has ta ne nin yet ki li le ri i se ö lü sa yý sý ný 5 o la rak a çýk la dý. Bin ga zi / ci han Ýnterpol'den uyarý U LUS LAR A RA SI po lis teþ ki lâ tý In ter pol, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi i le a i le si nin 15 ü ye si hak kýn da ka mu gü ven li ði i çin teh dit o luþ tur - duk la rý an la mý na ge len tu run cu a larm ya yýn - la dý. Kad da fi ve re ji mi ne yö ne lik u lus lar a ra sý yap tý rým la ra des tek a ma cýy la ya yýn la nan a - larm, teþ ki lâ týn dün ya ça pýn da ki 188 ü ye si ne gön de ril di. Ey lem ya da o luþ tu ru lan du ru mun ka mu gü ven li ði ne risk o luþ tur du ðu za man lar - da ve ri len tu run cu a larm, hak kýn da u ya rý çý - ka rý lan ki þi le rin, ha re ket le ri nin en gel len me si ve mal var lýk la rý nýn don du rul ma sý i çin hu ku kî yap tý rým ve sý nýr po li si bil gi si sað lý yor. In ter pol a çýk la ma sýn da da Kad da fi i le ya ký ný 15 ki þi nin, si vil hal ka yö ne lik ha va bom bar dý ma ný da hil, plan lý sal dý rý la ra ka rýþ tý ðý ya da ka týl dý ðý nýn tes bit e dil di ði kay de dil di. Paris / aa in tahliyeleri tamamladý Ý çatýþmalarýn devam ettiði Libya da 30 bin vatandaþý bulunan in, tahliye çalýþmalarýný tamamladýðýný duyurdu. in devlet televizyonu, vatandaþlarýn tahliyelerinin tamamlandýðýný ve son olarak 300 kiþilik bir grubun askerî bir nakliye helikopteriyle Guangzhou þehrine indiðini belirtti. Öte yandan Libya-Tunus sýnýrýnda mahsur kalan 40 bin Bangladeþ vatandaþýnýn, dün Mýsýr ve Tunus a geçtiði bildirildi. Bangladeþ Dýþiþleri bakanlýðýndan Waliur Rahman, ancak hala sýnýrda bekleyenler olduðunu belirtti. Res Cedir / cihan

12 13 Si lik bi ri yim ben. Se sim za ten pek çýk maz. Ha ni ba zen çok u zun sü re sus tuk tan son ra bi - ri bir þey so run ca ce vap ve rir ken, ses to - nu mu zu a yar la ya ma yýz, se si miz bo ra zan gi bi çý kar ya iþ te ben o ses to nun da ko nu - þu rum. An lat týk la rým çok da ma tah þey ler de ðil dir, a ma an lat mak is te rim. Tam an - lat ma ya baþ la yýp i yi gi di yor sun, ha di þu son cüm le yi de bað lar san, ak lý ný a la cak sýn o nun di ye dü þü nür ken, kar þým da ki a bi bi raz yük sek ses le ko nuþ, ne di yor sun an - la mý yo rum der. Kur naz, na sýl da bü yük bir ra hat lýk la söy ler bu nu? Baþ la rým en baþ tan a bi di yo rum ki... di ye an lat ma ya. O ka dar si lik bir in sa ným ki kur - du ðum cüm le ler de bi le doð ru düz gün öz ne yok tur. Öz ne or ta ya çýk maz, öz ne bi le ka çýp sak la nýr, giz li öz ne dir. Do lay lý tüm leç le, zarf tüm le ciy le kur cüm le yi, an lat an la ta - bi lir sen der di ni. Dün bü tün o lan la ra rað - men Fa ruk A bi ye Be ni ga ze te ye a lýn di ye söy le me ye git tim. Kim git ti? Ben git tim. (Ba kýn yi ne öz ne sak la ný yor) Bu gün bir mi ni büs te bi le þo för bi ra der sen geç, bu - ra ya o tur da yer açýl sýn di ye rek pa ra ku - tu su nun ya ný na, mi ni büs te ki le re kar þý be - ni o turt tu ðu za man zor du ru ma düþ tüm, in san la rýn yü zü ne ba ka mý yo rum, Fa ruk A bi nin su ra tý na na sýl ba ka cam? Yal nýz se sim de ðil, ti pim de si lik tir. Nor - mal a da mým. Ba na ben ze yen bin ler ce in san var so kak ta... Hiç dik kat çe ki ci bir sü r'a tim yok. So kak tan a dam geç ti bir ta ne de riz ya, ma ha ret siz a dam, ba þýn da her han gi bir ö - zel li ði ol ma yan a dam, iþ te ben o yum. Düm - düz a dam! Bu ö zel lik siz su ra tý mýn i þe ya ra - dý ðý da ol du ta bi. O kul ha ya tým da ve iþ te çok ra hat et tim. Hiç ho ca ve ya mü dür ba - na ka fa yý tak ma dý. Na sýl tak sýn lar ki? Ýs mi bi le ez ber len me yen, hiç is miy le hi tap et me - dik le ri, en faz la ev lâ dým ve ya oð lum di ye ça ðýr dýk la rý, ha yat la rýn da hiç iz bý rak ma dan ge lip ge çen bi riy le kim, ni ye uð raþ sýn ki... Ne ol mak is ti yor dum? Her kes ta ra fýn - dan be ðe ni len, tak dir e di len bi ri ol mak is - ti yor dum di mi? A ma ol ma dý di mi? Sý ra - dan, a le lâ de bi ri ol mak hiç is te me dim za - ten. Her za man a ra nan ki þi ol mak is te dim ol maz sa ol maz la rýn ba þýn da gel mek is te - dim, a ma ol ma dý, za ten ol maz da. ün - kü be nim ya pým da yok bu dos tum. Bu du rum da sa de ce yal nýz ve az ol ma dý ðý ma se vi ni yo rum. So kak lar be nim gi bi a dam - lar la do lu, çý kýp, dý þa rý ka tý lý yo rum a ra la - rý na kü me ler ha lin de ge zi ni yo ruz. Ha ya - tým bo yun ca ba na ben ze yen in san la ra za - ten hiç hay ran lýk duy ma dým ki ben. Bu sý ra dan a le lâ de gö rü nü þü mü gi der - mek i çin jö le al dým ka fa ma sür düm, a ma bir jö le den çok þey bek le me mek lâ zým. Þim di ka ya gi bi saç lar la e ve dö nü yo rum. Ba ký yo rum te le fo nu ma bel ki bir gün ça lar di ye. Ký ya fet çok ö nem li di ye bir þey sok - tu lar ka fa ma ve so nu na ka dar i nan dým. Za - ten kim ne söy le se so nu na ka dar i na na cak ka dar sa fým! Git tim ký ya fet ler al dým, a ma ol ma dý hep ið re ti, pot dur du ü ze rim de. Ar - týk pa ra mý bo þa har ca ma ya cam da ha pa ha - lý sý ný da al ma ya cam o da pot du ra cak þim - di den söy le ye yim. Oy sa ki ay ný ký ya fe ti gi yen baþ ka bi ri ne na sýl da ya ký þý yor? Ký ya fet ay ný, a ma so run ne re de? Ben de o la bi lir mi? Bir de kur naz lýk ya pýp u cuz ol sun di ye yaz lýk giy si le ri ký þýn, kýþ lýk giy si le ri ya zýn al mý yor mu yum? Tam da yak lýk a da - mým. Hem bu ka dar saf o lup hem de kur naz ol mak na sýl bir his dos tum? Ta - mam, bi raz a bart tým. Ý ti raf e di yo rum, bir a ra, ü ni ver si te dey ken ger çek ten or ta - mýn mer ke zi ol muþ tum. Mer kez de ki ki - þi ben dim Her kes et ra fým da 4 dö nü - yor du Not: Bu ya zý nýn ba zý bö lüm le ri U mut Sa rý ka ya dan a lýn tý dýr... Silik biriyim diyenlere gelsin! PAZAROLA Y 28 Þubat ta dik durmak MEHMET A ðar, Er ba kan ýn ce na ze sin de A sýl dik du ra ma yan biz dik de miþ. Yýl lar son ra bi le ol sa ha ta nýn ka bu lü fa zi let tir. Da rý sý, ha ta la rý ný ka bul et me yen le re. Ve ya et mek is te me yen le re Kayýt dýþý ERGENEKON sav cý lý ðý na ver di ði i fa de - sin de ma a þý nýn 10 bin li ra ol du ðu nu be lir ten Meh met Ha be ral ýn, Baþ kent Ü ni ver si te si nden de ði þik i sim ler al týn - da top lam 109 bin li ra lýk ge lir el de et ti - ði be lir len miþ. (Star, ) Ya ni ma a þý 10 bin de ðil 109 bin TL i miþ. Ka yýt lý 10 bin. Ka yýt dý þý 99 bin. Ne ya pa lým mil let o la rak ka yýt dý þý ru hu mu za si ra yet et miþ. Ahh, bir kur tu la bil sek bu ka yýt dý - þý lýk tan MHP de Sayýn Öcalan sesleri MARJÝNAL ku tup lar hep ka þýr. Es ki DEP li ler Sa yýn Ö ca lan de yin ce MHP ký ya me ti ko par dý. A ma ka der bu ya, ge çen gün MHP de bu ga f"a gel di. MHP li Tun ca Tos kay Sa yýn Ö ca lan i - le. de di. ( ) Ba ka lým mil li yet çi MHP li ler ne tep ki gös te re cek? Ýn san ya þa dýk ça çok þey gö rü yor muþ de mek. ANASOL-M hü kü me ti ku rul ma - dan ön ce Rah þan Ha ným, MHP ye bir sü rü ha ka ret e de - rek, að za a lýn ma ya cak söz ler söy le miþ ti. A ma Dev let ko a lis yon yap tý. Ka ra o ða lan i se fa þist ler le ay ný or ta mý pay laþ tý. Yýl maz da ko mü nist ve fa þist ler le or tak lý ða is - tek li dav ran dý. Ve bu ka rý þým o za man, e ko - no mik kri zi mem le ke te he di ye et ti. Bu ko a lis yo nun se bep ol du ðu kri zin do lay lý za ra rý i se 251 mil - yar TL ol muþ. (Star ) Bu tabii bi li nen meb lað... Ya bi lin me yen? O da her hal de ahi ret te bi li nir! Mem le ket za ra rýn da bir a ra da lar dý ma il.com Si ya se te Bal yoz i ner mi? DEVLET Bah çe li, Bal yoz tu tuk lu su e mek li kor ge ne ral En gin A - lan ý se çim ler de a day gös te re cek le ri ni a çýk la mýþ. ( ) Dev let Bah çe li bu nu a çýk lar ken Ký lýç da roð lu da boþ dur - ma mýþ. Git miþ bi ri le ri i le gö rüþ müþ. Ha ber þöy le: Ký lýç da roð lu nun ön ce ki ge ce Ci ha ner, U zun, As lan ve si vil gi yim li ba zý ki þi ler ce giz li ce bu luþ tu ðu id di a e dil di. (Ye ni Þa fak ) Ga li ba se çim de Bal yoz sa nýk la rý i çin e le e le ve re cek ler gi bi gö rü nü yor. O za man seç me ne Bal yoz in dir mek gi bi bir þey o lur. Seç men ler bu nu yu tar mý, bil mem? 13 Ha zi ran 2011 de an la þý lýr Apo ve PKK taþeron mu? TERÖR ör gü tü PKK kri tik za man lar da çok san sas yo nel ey lem ler yap tý. Yap ma ya da de - vam e di yor. Pe ki ör güt, za man a yar lý bu ey lem le ri ya par ken ba zý de rin güç ler den ta li mat al mýþ o la bi lir mi? O la bi lir, ol ma ya bi lir de Fa kat Ö ca lan ýn Ba zýlarý ba na 'Sa va þý týr - man dý rýn de di þeklinde ( ) açýklamasý olmuþ. Ge nel Kur may da bu is imleri sormuþ. Ba ka lým i sim ler ve ri le cek mi? Ve ri lir se, ka mu o yu na a çýk la na cak mý? 28 yýl dýr a kýt tý rý lan ka nýn þif re le ri çö zü le - cek mi? Komutan ýsýnacak, ama BÝR ko mu ta nýn kal dý ðý ko mu tan lýk ko nu - tu nun ay lýk ý sýn ma gi de ri a çýk lan mýþ: Ko nut ay da 7 bin TL ye ý sýn mýþ! (Star ) Ne yap sýn ko mu tan, ý sýn mýþ, pa ra sý da ö den miþ. Ko mu ta ný de ðil, bu ý sýn ma sis te mi ni ku - ran la rý da a çýk la mak ge rek tir. E ðer Sa yýþ tay ya sa sý dü zel til sey di bu ga - yet ra hat de net le ne cek ti. Ko mu tan lar da hem ko nut lar da, hem de kýþ la bi na sýn da, e ko no mik ý sý - na bi lir ler di /430 Tal. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma sa at a ra sýn da Top ka pý/zey tin bur nu/ýs tan bul Mer ke ze fen di mah. Faz lý pa þa cad. No: 6/2 ad re sin de ya pý la cak ve o gün kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2.ar týr ma nýn ya - pý la rak sa tý la ca ðý þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak % 18 o ra nýn da KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu - ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Tak dir E di len De ðe ri Li ra Krþ A de di CÝN SÝ (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) ,00 YTL 1 SCHNE Ý DER MAR KA 1 15 CM GÝ YOT HÝN KES ME MA KÝ NA SI ,00 YTL 1 HE Ý DER BERG MAR KA BAS KI MA KÝ NA SI SE RÝ NO ,00 YTL 1 HE Ý DER BERG MAR KA BAS KI MA KÝ NA SI SE RÝ NO ,00 YTL 1 HE Ý DER BERG MER KA BAS KI MA KÝ NA SI SE RÝ NO ,00 YTL 1 HE Ý DER BERG MAR KA BAS KI MA KÝ NA SI SE RÝ NO LU 8.000,00 YTL 1 HE Ý DER BERG MAR KA BAS KI MA KÝ NA SI T SE RÝ NO LU 8.000,00 YTL 1 HE Ý DER BERG MAR KA BAS KI MA KÝ NA SI T SE RÝ NO LU ,00 YTL 1 YA ZIT MA KÝ NE Ý BA RE LÝ SÝM LE ME MA KÝ NA SI ,00 YTL 1 HE Ý DER BERG MAR KA OF SET BAS KI MA KÝ NA SI 4157 MO DEL SE RÝ NO LU 700,00 YTL 1 HP MAR KA DÝ ZÜS TÜ BÝL GÝ SA YAR CNV6120J3S 500,00 YTL 1 E VE RE SE KA SA LG EK RAN BÝL GÝ SA YAR TA KI MI 2.000,00 YTL 1 SÜR GÜ LÜ OÐ LU ÝS TÝF LE ME MA KÝ NA SI 1.500,00 YTL 1 E MAC Ý BA RE LÝ BÝL GÝ SA YAR (GRA FÝK BÝL GÝ SA YA RI) 1.500,00 YTL 1 E MAC Ý BA RE LÝ BÝL GÝ SA YAR (GRA FÝK BÝL GÝ SA YA RI) 3.000,00 YTL 2 PHÝ LÝPS MAR KA EK RAN E MAC KÜ ÜK KA SA BÝL GÝ SA YAR 500,00 YTL 1 IBM KA SA, SAM SUNG EK RAN BÝL GÝ SA YAR TA KI MI 500,00 YTL 1 LG KA SA IBM EK RAN BÝL GÝ SA YAR TA KI MI B: T. C. BAKIRKÖY 9. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AIK ARTIRMA ÝLANI) 2009/23895 E. Ý LAM SIZ TA KÝP LER DE Ö DE ME EM RÝ NÝN Ý LA NEN TEB LÝ ÐÝ A LA CAK LI : TÜR KÝ YE ÝÞ BAN KA SI A.Þ VE KÝ LÝ : AV. NÝ HAN DÝ LEK ÖZ KAN BOR LU : SEL UK O LAK (HA LÝS oð lu /ký zý 1988 AL TIN DAÐ do ðum lu TC.NO: ) KA RA KA YA CAD. KAF KAS MAH. NO: 50 Ý KA PI NO: 8 KE Ý Ö - REN/AN KA RA BOR MÝK TA RI : 4.825,65 TL (FA ÝZ VE MAS RAF LAR HA RÝ ) TA KÝP MÜS TE NÝ DÝ : ÖR NEK 7 Ö DE ME EM RÝ Dos ya mýz da o lan yu ka rý da ya zý lý a la cak lý ya bor cu nuz dan do la yý yu ka rý da ad re si ni ze 7 no lu ö de me em ri gön de ril miþ ve ad res ten ay rýl mýþ ol ma nýz se be biy le teb li gat ya pý la ma - dan bi la i a de e dil miþ ol ma sý ve za bý ta ca yap tý rý lan tet ki kat ve tah ki kat ta da ad re si ni zin tes pi ti müm kün ol ma dý ðýn dan ka nu ni sü re o lan 7 gün'e 15 gün i la ve e di le rek ö de me em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Bor cu nu zu iþ bu i la nýn ga ze te de ya yýn lan ma sýn dan i ti ba ren 22 gün i çin de ö de me niz, bor cun ta ma mý na ve ya bir kýs mý na ve ya a la cak lý nýn ta ki bat ic ra sý hak kýn da da ir, bir i ti ra - zý nýz var sa, se net al týn da ki im za si ze a it de ðil i se 7 gün i çin de ay rý ca ve a çýk ça bil dir me - niz, ak si hal de ic ra ta ki bin de bu se ne din siz den sa dýr ol muþ sa yý la ca ðý, im za yý red - dettiði niz tak dir de Mah ke me ö nün de ya pý la cak du ruþ ma da ha zýr bu lun ma nýz bu na uy - maz sa nýz va ki i ti ra zý ný zýn mu vak ka ten kal dý rý la ca ðý, se net ve bor ca i ti ra zý ný zý ya zý lý ve ya söz lü o la rak ic ra da i re si ne ye di gün i çin de bil dir me di ði niz tak dir de ay ný müd det i çin de 74. Mad de ye i ti raz e di lip red de dil di ði tak dir de i se 18 gün i çin de 75. mad de ye gö re mal be ya nýn da bu lun ma nýz ha lin de ay rý ca ha pis le ce za lan dý rý la ca ðý nýz ih tar o lu nur. B: T.C KADIKÖY 8. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ 2010/1904 ESAS. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma 10/03/2011 saat arasýnda KOCAELÝ BARIÞ MAH. BELEDÝYE MEZ BA HA NE SÝ AR KA SI. TAL NAZ O TO PAR KI GEB ZE ad re sin de ya pý la cak ve o gü nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 15/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at ler a - ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me - ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si - nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak di rde þart na - me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra siy le Müdür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 17/02/2011 YTL Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 2.500, DK 258 PLAKA SAYILI 1984 MODEL, DODGE MARKA KIRMIZI RENKLÝ VÝN KAMYON, RUHSATI YOK ANAHTARI YOK, KISMEN ÜRÜK. B: T. C. GEBZE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/6529 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat arasýnda EKAY AIK OTOPARK SÝNAN AYDIN YENÝ MAH. HUDUDYOLU CAD. NO: PENDÝK ÝSTANBUL adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatler arasýnda 2.artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle müdürlüðümüze müracaat etmeleri rica olunur Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) , RFZ 01 PLAKALI PEGUEOT BOXER TÝPÝ 2003 MODEL PANELVAN TÝPLÝ KAMYONET SAÐ ÖN AMURLUK VURUK MUHTELÝF ÝZÝKLERÝ VAR. B: T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) 2010/6529 TAL. Bir borçtan dolayý hacizli bulunan ve aþaðýda cins, miktar ve kýymetleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþtýr. Birinci artýrma saat arasýnda OTOPARK YEÞÝLBAÐLAR MAH. TURGUTPAÞA CAD. NO: 66 PENDÝK ÝST. LÝDER adresinde yapýlacak ve o günü kýymetinin % 60'ýna istekli bulunmadýðý takdirde günü ayný yer ve saatler arasýnda 2. artýrma yapýlacaðý, þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesinin þart olduðu, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden alýnacak KDV'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin Ýcra dosyasýndan görülebileceði, masrafý verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasiyle müdürlüðümüze müracaat etmeleri rica olunur Lira Adet Malýn cinsi (Önemli nitelik ve özellikleri) 9.000, YA 1669 PLAKALI 2000 MODEL MUHTELÝF ÝZÝKLERÝ OLAN SOL AYNA KIRIK OPEL CORSA MARKA ANAHTAR VE RUHSATI OLMAYAN VASITA. B: T. C. PENDÝK 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) Dos ya No: 2010/2203 Ör nek No: 25 Bir borç tan do la yý ha ciz li ve a þa ðý da cins, mik tar ve de ðer le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka - rýl mýþ o lup; Bi rin ci ar týr ma nýn gü nü Sa at 10:30-10:35 TÜ BÝ TAK YO LU BE LE DÝ - YE MEZ BA HA AR KA SI TAL NAZ O TO PAR KI GEB ZE'de ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la rak sa tý la ca ðý; þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ýný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz - la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me - si nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den K.D.V.'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur S.No Be de li (YTL) A de di Cin si ,00 YTL 1 A det 41 KD 596 PLA KA LI 1996 MO DEL O PEL AS TRA MAR KA VALF FÜ ME RENK LÝ HU SU SÝ O TO MO BÝL. Top la m : 6.000,00 YTL B: T. C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINIRIN AIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/1912 E SAS. Bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da cins, mik tar ve kýy met le ri ya zý lý mal lar sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. Bi rin ci ar týr ma 10/03/2011 sa at a ra sýn da KO CA E LÝ BA RIÞ MAH. BE LE DÝ - YE MEZ BA HA NE SÝ AR KA SI, TAL NAZ O TO PAR KI GEB ZE ad re sin de ya pý la cak ve o gü - nü kýy me ti nin % 60'ýna is tek li bu lun ma dý ðý tak dir de 15/03/2011 gü nü ay ný yer ve sa at - ler a ra sýn da 2. ar týr ma ya pý la ca ðý, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top - la mýn dan faz la ol ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si nin þart ol du ðu, mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den a lý na cak KDV'nin a lý cý ya a it o la ca ðý ve sa týþ þart na me si nin Ýc ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði, mas ra fý ve ril di ði tak - dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði, faz la bil gi al mak is te yen le - rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu mara siy le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 17/02/2011 YTL A det Ma lýn cin si (Ö nem li ni te lik ve ö zel lik le ri) 5.000, GU E 07 PLA KA SA YI LI 1997 MO DEL, RUH SA TI VE A NAH TA RI OL MA YAN MUT ÞU BÝS ÞÝ MAR KA ES KÝ MUH TE LÝF YER LE RÝ Ü RÜ MÜÞ MIT ÞU BÝÞ HÝ KAM YONET. B: T. C. GEBZE 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (Menkulün Açýk Artýrma ÝLANI) DOSYA NO: 2008/15849 E. Föy No: 869 ALACAKLI : TÜRKÝYE ÝÞ BANKASI A.Þ. BÜYÜK MÜKELLEFLER (V.D ) VEKÝLÝ : Av. NÝHAN DÝLEK ÖZKAN (KADIKÖY V.D ) Adres: UZUNAYIR CAD. KADIKÖY YAPI ÝÞ MERKEZÝ N0: 31 A BLOK ( A-2 GÝRÝÞÝ) KAT. 2 DAÝRE 17 HASANPAÞA KADIKÖY/ÝSTANBUL Büro Tel: BORLU : AHMET ETÝNKOL (AHMET ve ZEKÝYE oðlu 1973 SÝVAS doðumlu TC.NO: ) KULELÝLER SK. UMURBEY MAH. NO: 27 Ý KAPI NO: 4 YILDIRIM/BURSA BOR MÝKTARI : 1.055,59 TL (Faiz ve masraflar HARÝ) Yu ka rý da a dý, ad re si ya zý lý a la cak lý ya o lan bor cu nuz dan do la yý ya pý lan ic ra ta ki bin de; ya zý lý ad re si ni ze Ö de me Em ri em ri gön de ril miþ ad re si ni zi terk et ti ði niz den Ö de me Em - ri em ri bi la teb lið i a de e dil miþ tir. Za bý ta ca yap tý rý lan tet kik ve tah ki kat ta da ad re si ni zin tes bi ti müm kün ol ma dý ðýn dan Ö de me Em ri em ri nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu i la nýn ga ze te de neþ ri ta ri hin den i ti ba ren yu ka rý da ya zý lý borç ve mas raf la rý ný ka - nu ni sü re ye 15 gün i la ve si i le 22 gün i çin de ö de me niz (te mi na tý ver me niz), borç ö den - mez ve ya i ti raz e dil mez se ceb ri ic ra ya de vam e di le ce ði, i la nen teb lið o lu nur B: T. C. KADIKÖY 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÝLANEN TEBLÝGAT Sa yý: 2008/2 Ýf las Ör nek : 33 TAS FÝ YE NÝN TA TÝ LÝ Ý LA NI Müf li sin A dý so ya dý ve yer le þim ye rin de ki ad re si...: a kýr Ta þý ma cý lýk O to mo tiv ve Tu rizm Ti ca ret Li mi ted Þir ke ti An tal ya Ti ca ret Si ci li nu ma ra sýn da ka yýt lý Te o man pa þa ma hal - le si 2237 so kak No: 109 AN TAL YA Yu ka rý da a dý ve ad re si ya zý lý müf li sin ma sa ya a it hiç bir ma lý bu lunma dý ðýn dan Ý ÝK.nun 217 mad de si u ya rýn ca Tas fi ye nin Ta ti li ne ka rar ve ril miþ tir. Ýþ bu i lan ta ri hin den i ti ba ren 30 gün i çin de a la cak lý lar ta ra fýn dan gi de ri pe þin ve ri le rek if la sa i liþ kin iþ lem le rin yü rü tül - me si nin de va mý, is ten me di ði tak dir de if la sýn ka pa týla ca ðý teb lið ve i lan o lu nur. 28/02/2011 (Ý ÝK.nun M.217) B: T. C. ADALET BAKANLIÐI ANTALYA 5. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ

13 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 Y SPOR F.Bahçe 4'te 4 yapmak istiyor Se zo nun ilk ya rý sýn da dep - las man da son 10 yý lýn en kö tü dö ne mi ni ya þa yan sa rý- la ci vert li e kip ya rýn oy na ya ca ðý G.Bir li ði ma - çýn dan da ga li bi yet le ay rý - lýr sa üst üs te 4 dep las man ga li bi ye ti el de e de cek. 4'TE 4 YAPABÝLECEK MÝ? Ý kin ci ya rý ya An tal ya dep las ma nýn - da Me di cal Park An tal yas por kar þý - sýn da al dý ðý 1-0'lýk ga li bi yet le baþ la - yan Fe ner bah çe, 20. haf ta da Ma ni sa dep las ma nýn da Ma ni sas por'u 3-1, 22. haf ta da da dep las man da e ze li ra - ki bi Be þik taþ'ý 4-2 yen me yi ba þar dý. Sa rý-la ci vert li ler, Genç ler bir li ði dep - las ma nýn dan da ga li bi yet le ay rý lýr sa, tek nik di rek tör Ko ca man yö ne ti min - den ilk kez üst üs te 4 dep las man ga - li bi ye ti al mýþ o la cak. Beþitaþ ile Trabzonspor bugün ligde 109. karþýlaþmaya çýkacak. 38 yýllýk rekabette Beþiktaþ'ýn 45, Trabzonspor'un 39 galibiyeti bulunuyor. FOTOÐRAF: A.A DERBÝYÝ KÝM KAZANIR? SÜ PER LÝG'DE BE ÞÝK TAÞ Ý LE TRAB ZONS POR BU GÜN KAR ÞI KAR ÞI YA GE LE CEK. SA AT 19.00'DA BAÞ LA YA CAK MA I HA KEM TOL GA ÖZ KAL FA YÖ NE TE CEK. Bobo 125 gündür gol atamýyor BEÞÝKTAÞ'IN Bre zil ya lý fut bol cu su Bo bo, Sü per Lig'de ki gol öz le mi ne bugünkü Trab zons por ma - çýy la son ver me yi a maç lý yor. Bu se zon Sü per Lig'de ta ký mý a dý na 7 go le im za a tan Bo bo, 4 a yý aþ kýn sü re dir lig de gol se vin ci ya þa ya mý yor. Ýlk ya rý nýn son la rýn da sa kat lý ðý ne de niy le ta ký mýn da ki ye ri ni a la ma yan, dev re a ra sýn da Al me i da'nýn trans fe riy le za man za man ye de ðe çe ki len Bo bo, Sü per Lig'de ki son go lü nü 31 E kim 2010 ta ri hin - de Si vass por fi le le ri ne gön der di. Bre zil ya lý fut bol - cu, tam 125 gün dür lig maç la rýn da gol a ta mý yor. TRAB ZONS POR 7 GO LÜ VAR Be þik taþ'a se zo nu nun dev re a ra sýn da ge len ve Tür ki ye'de 6. se zo nu nu ge çi ren ''Bo bo'' la - kap lý Dey vi son Ro ge ri o da Sil va, ya rýn ki ra kip le ri Trab zons por'a da ha ön ce 7 gol at ma ba þa rý sý ný gös ter di. Tür ki ye ka ri ye rin de her se zon Trab zons - por'a en az 1 gol a tan 26 ya þýn da ki Bo bo, bor doma vi li ta ký mýn fi le le ri ni 6'sý Sü per Lig, 1'i de Tür ki - ye Ku pa sý'nda ol mak ü ze re 7 kez ha va lan dýr dý. Beþiktaþ Trabzon'a karþý önde BE ÞÝK TAÞ i le Trab zons por, bu gün Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda ya pa cak la rý lig ma çýy la bir lik te 109. kez kar þý kar þý ya ge le cek. 11 E kim 1973 ta ri hin de Trab - zons por'un 2-0 ga li bi ye tiy le baþ la yan 38 yýl lýk re ka bet te, bu gü ne dek ya pý - lan 108 kar þý laþ ma nýn 45'i ni Be þik taþ, 39'u nu Trab zons por ka za nýr ken, 24 maç ta da ta raf lar bir bi ri ne üs tün lük sað la ya ma dý. Si yah-be yaz lý la rýn top lam 146 go lü ne, bor do-ma vi li ler 118 gol le kar þý lýk ver di. Ý ki ta kým a ra sýn da se - zo nun ilk ya rý sýn da Trab zon'da ya pý lan lig ma çý ný Trab zons por 1-0 ka za - nýr ken, Be þik taþ, Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda ay ný grup ta yer al dý ðý ra ki bi ni Ýs tan bul'da 2-1 yen di. Ge ri de ka lan 73 lig ma çýn da i ki ta kým da 28'er ga li bi - yet a lýr ken, 17 kar þý laþ ma da be ra be re so nuç lan dý. Beþiktaþ'ýn Brezilyalý futbolcusu Bobo bugünkü Trabzonspor karþýlaþmasýnda suskunluðunu bozmak istiyor. SÜPER Lig'de Be þik taþ i le Trab zons por haf ta nýn ö nem li ma çýn da bu gün Ýs tan bul'da kar þý kar þý ya ge le cek. Li der Fe ner bah çe i le ay ný pu a na sa hip o - lan ve a ve raj la i kin ci sý ra da yer a lan Trab zons por, Ýs tan bul dep las ma nýn dan 3 pu an la ay rý la rak zir ve ya rý þý ný sür dür me yi a maç lar ken, Be þik taþ i se 4. sý - ra da ki Kay se ris por'un 3 pu an kay bet ti ði haf ta yý ga li bi yet le ka pa týp ilk 4 i çin u mut la rý ný sür dür - me yi he def li yor. Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda sa at 19.00'da baþ la ya cak kar þý laþ ma yý Tol ga Öz kal fa yö ne te cek. Öz kal fa'nýn yar dým cý lýk la rý ný Ek rem Kan ve Ser kan A kar ca ya pa cak. Su at Ars lan bo ða i se mü ca de le de 4. ha kem o la rak gö rev ya pa cak. NOB RE VE ÝS MA ÝL SI NIR DA Be þik taþ'ta, Fe ner bah çe i le oy na nan der bi maç - ta gör dü ðü kýr mý zý kart ne de niy le 3 maç ce za a - lan Mat te o Fer ra ri, Trab zons por kar þý sýn da da for ma gi ye me ye cek. Ö te yan dan, u zun sü re dir sa kat lý ðý ne de niy le ta kým dan ay rý ka lan ve 2 haf - ta dýr ta kým la bir lik te ça lý þan Ni hat Kah ve ci'nin de ya rýn ki kar þý laþ ma nýn kad ro su na a lýn ma sý bek le - ni yor. Be þik taþ'ta, 3'er sa rý kart la rý bu lu nan Mert Nob re ve Ýs ma il Köy ba þý ce za sý ný rýn da bu lu nu - yor. Ý ki fut bol cu da Trab zons por kar þý laþ ma sýn da sa rý kart gör me le ri ha lin de 25. haf ta da ki Ma ni - sas por ma çýn da for ma gi ye me ye cek. Trabzon Ýstanbul'da zor yeniliyor BE ÞÝK TAÞ, lig maç la rýn da Ýs tan bul'da üs tün lük kur du ðu Trab zons por'u, e - vin de yap tý ðý son 5 se zon da ki mü sa ba ka lar da i se sa de ce 1 kez ye ne bil di. Bor do-ma vi li ler, Ý nö nü Sta dý'nda se zo nun da 1-0, se - zo nun da da 3-2'lik skor lar la ga lip gel di, se zo nun da ki maç 1-1, ge çen se zon ki i se 0-0 bit ti. Be þik taþ, ken di e vin de son 5 se zon da sa de ce se zo nun da 3-0'lýk skor la ga lip gel di. Si yah-be yaz lý lar bu se zon Zi ra at Tür ki ye Ku pa sý'nda ay ný grup ta yer al dýk la rý ra ki bi ni i se Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda 2-1 ye ne rek, ku pa nýn dý þý na it ti. Lig de i ki ta kým a ra sýn da Ýs tan - bul'da top lam 36 maç oy nan dý. Bun la rýn 18'i ni Be þik taþ, 9'u nu i se Trab - zons por ka za nýr ken, 9 kar þý laþ ma da be ra be re so nuç lan dý. SPOR TOTO SÜPER LÝGÝ 6 Mart Pazar: Kasýmpaþa-Antalya (R. Tayyip Erdoðan) Bursaspor-Ýstanbul BB. (Bursa Atatürk) Eskiþehir-Bucaspor (Eskiþehir Atatürk) Beþiktaþ-Trabzonspor (Fiyapý Ýnönü) 7 Mart Pazartesi: Gençlerbirliði-Fenerbahçe (19 Mayýs) BANK ASYA BÝRÝNCÝ LÝGÝ 6 Mart Pazar: aykur Rize-Gaziantep B.Bel. (Rize Þehir) Kartalspor-Denizlispor (Kartal Ýlçe) Boluspor-Karþýyaka (Bolu Atatürk) Ak hi sar Be l. Gün gö ren Be l. (Be le di ye) TKÝ Tavþanlý Linyit-Giresun (Dumlupýnar) Adanaspor-Samsunspor (Adana 5 Ocak) 7 Mart Pazartesi: Altay-Orduspor (Folkart Altay Alsancak) SÜPER Lig'in ilk ya rý sýn da, son 10 yý lýn en kö tü dep las man per for man sý ný ser gi - le yen tek nik di rek tör Ay kut Ko ca man yö ne ti min de ki Fe ner bah çe, ar týk dep las - man da da ka za ný yor. Lig de Genç ler bir li - ði i le yarýn An ka ra dep las ma nýn da kar þý - la þa cak o lan sa rý-la ci vert li ler, lig de ra kip sa ha da ki son 3 ma çýn dan da ga lip ay rýl - ma yý ba þar dý. Li gin ilk ya rý sýn da ken di sa ha sýn da yap tý ðý 9 maç ta 7 ga li bi yet, 2 be ra ber lik a la rak lig de en i yi iç sa ha per - for man sý ný ser gi le yen ta kým o lan Fe ner - bah çe, dep las man da son 10 yý lýn en kö tü per for man sý ný gös te re rek, 8 maç ta 3 ga - li bi yet, 1 be ra ber lik, 4 ye nil gi al mýþ tý. ÝLK YARIDA 3 PU AN AL MIÞ TI Fe ner bah çe, li gin ilk ya rý sýn da ilk 3 dep las man ma çýn da sa de ce 3 pu an a la bil di. Ay kut Ko ca man'ýn Fe ner - bah çe'nin tek nik di rek tö rü o la rak çýk tý ðý lig de ki ilk dep las man ma çýn da Trab zons por'a 3-2 ye ni len sa rý-la ci - vert li ler, 2. dep las man ma çýn da i se Kay se ris por'a 2-0 ye nil di. Sa rý-la ci - vert li ler, li gin 6. haf ta sýn da Ka sým pa - þa'yý 6-2 ye ner ken, Ko ca man sa rý-la - ci vert li ta ký mýn ba þýn da ilk dep las - man ga li bi ye ti ni el de et ti. Fe ner bah - çe, li gin i kin ci ya rý sýn da i se 3 dep las - man ma çýn dan 9 pu an çý kar dý. Ga la ta sa ray lý fut bol cu Lu cas Ne ill'ýn trans fe riy le il gi li ha ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý bil di ril di. Neill yalanlamasý F.BAHE KULÜBÜ'NDEN AIKLAMA:''NEILL'I TRANSFER ETME DÜÞÜNCEMÝZ VE GÝRÝÞÝMLERÝMÝZE DAÝR ÝDDÝA BAÞTAN AÞAÐIYA UYDURMA VE YALANDIR.'' FENERBAHE Ku lü bü'nden ya pý lan a çýk la ma da, Ga la ta sa ray lý fut bol cu Lu cas Ne ill'ýn trans fe riy le il gi li ha - ber le rin ger çe ði yan sýt ma dý ðý bil di ril - di. Sa rý la ci vert li ku lüp ten ya pý lan a - çýk la ma da, bu gün i ki ga ze te de yer a - lan ha ber de, Fe ner bah çe'nin Ga la ta - sa ray lý fut bol cu Ne ill'ý trans fer et mek is te di ði, ku lüp baþ ka ný A ziz Yýl dý - rým'ýn Ga la ta sa ray Ku lü bü Baþ ka ný Ad nan Po lat'ý a ra ya rak biz zat ri ca da bu lun du ðu nun ö ne sü rül dü ðü kay de - di le rek, þu i fa de le re yer ve ril di: ''Ha - ber de da ha da i le ri gi di le rek, Ka zým ko nu sun da Ga la ta sa ray'a sað la nan ko lay lý ða kar þý lýk Ne ill trans fe rin de jest bek le di ði miz id di a e dil mek te dir. Ne ill'ý trans fer et me dü þün ce miz ve gi ri þim le ri mi ze da ir id di a baþ tan a þa - ðý ya uy dur ma ve ya lan dýr. Kal dý ki Ka zým trans fe rin de de Ga la ta sa ray'a ko lay lýk sað la mak gi bi bir du rum da söz ko nu su de ðil dir. Ku lü bü müz Ka - zým i le o lan söz leþ me si ni fes het miþ - tir, spor cu da bu nun ar dýn dan gi dip Ga la ta sa ray i le an laþ mýþ týr.'' Ýstanbul'da 2 boðaz köprüsü arasýnda bisiklet yarýþmasý BÝ SÝK LET Fe de ras yo nu sü a ra sýn da o luþ tu ru la cak Baþ ka ný E min Müf tü oð - bir e tap la u lus la ra ra sý bir lu, 2012 Av ru pa Spor bi sik let tu ru yap ma yý Baþ ken ti se çi len Ýs tan - plan lý yo ruz. Böy le bir tur bul'da i ki bo ðaz köp rü sü yap tý ðý mýz da, tüm dün ya a ra sýn da u lus la ra ra sý bir Ýs tan bul'un gü zel li ði ne bir bi sik let tu ru yap ma yý kez da ha þa hit o la cak. Ay - plan la dýk la rý ný a çýk la dý. rý ca spor baþ ken ti ne de ya - Müf tü oð lu, Ýs tan bul'un ký þan bir ak ti vi te ka zan dýr - Emin Müftüoðlu 2012 Av ru pa Spor Baþ - mýþ o la ca ðýz'' de di. E min ken ti ol ma sý nýn spor a i le si nin bir fer - Müf tü oð lu, bu tu run star tý ný ver me si di o la rak ken di le rin son de re ce mut lu i çin ABD'li ün lü bi sik let çi Lan ce et ti ði ni ve fe de ras yon o la rak bu du - Arms trong'u da vet et me yi plan la dýk - ru ma kat ký yap mak is te dik le ri ni i fa de la rý ný, ko nuy la il gi li o la rak ça lýþ ma la ra e de rek, ''Ýs tan bul'da i ki bo ðaz köp rü - þim di den baþ la dýk la rý ný söy le di. SPOR EKRANINDA BUGÜN aykur Rize-Gaziantep B.Belediye (TRT1) Sampdoria-Cesena (TV8) Bursaspor-Ýstanbul B.Belediye (Lig TV) Ýnter-Genoa (TV8) Adanaspor-Samsunspor (TRT1) Beþiktaþ-Trabzonspor (Lig TV) Lazio-Palermo (TV8) Racing-Real Madrid (NTVSpor) Miami-Chicago Bulls NBA (NTVSpor) SiyahMaviKýrmýzýSarý

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý AÝLE - SAÐLIK 15 Þefkatsiz anneler B ir sa vaþ mey da ný Her kes kan re van i çin de Ö len ve öl dü ren le rin bu lun du ðu bir can pa za rý As hab ve Pey gam ber son du ru mu tef tiþ e - der ken, or ta lýk ta ço cu ðu nu can hav liy le a ra yan ve her gör dü ðü ço cu ðu oð luy muþ gi bi bað rý na ba san ka dýn dik kat le ri ni çe ker. Bu ka dý ný gö rü yor mu su - nuz? Siz ce bu ka dýn oð lu nun ce hen nem de yan ma sý - ný is ter mi? so ru su na ha yýr ce va bý yük se lir. Ýþ te, Al lah on dan da ha þef kat li dir der, Hz Pey - gam ber Bu o lay dan el bet te e pey ders çý ka rý la bi lir; a ma be - ni dü þün dü ren sa a det as rý nýn, ca na var laþ mýþ in san - la ra i ka me et ti ði son suz þef kat his si. Mu ham me dî bir ter bi ye da i re sin de ö zel lik le ka dýn da bil lur laþ mýþ þef - ka tin bir hâ le gi bi top lu mu sa rýp sar ma la yý þý Zi ra çe kip al dý ðým za man, dür bün le ri gü nü mü ze, mad de ci in san la rýn kas ka tý ke sil miþ ve taþ tan da ha taþ - laþ mýþ kalp le rin den ür pe ri yo rum. Ye ni doð muþ bir ço cuk, sa ba hýn er ken sa at le rin de ca mi av lu sun da bu - lun du Ye ni doð muþ bir be bek çöp bi do nun da bu - lun du tü rün den ha ber ler du rur ken bütün ka ran lý ðýy la or ta ye rin de vic dan sýz lý ðýn, yav ru la rý öl dü ðün den, bir haf ta dýr ye mek ye me yen bir kö pek ve da hi ö len yav - ru su nun ya ný ba þýn dan ay rýl ma yýp a cý i çin de göz ya þý dö ken kö pek ha ber le ri gö nül tel le ri mi tit re ti yor. Öy le ya, an ne lik gi bi kut sal bir me zi yet ki me na sýl de ðer se deð sin, o nu ken di ya ra tý lýþ ha lin den çý ka rýp bam baþ ka bir ha le so kar. Hay van de yip geç ti ði miz kö pek da hi ol sa, an ne ol - duk tan son ra du yar lý lý ðý, þef ka ti baþ ka bir hâl a lý yor, o yýr tý cý ve za lim hâl le ri ni þef kat yo luy la öy le bir de - ðiþ ti ri yor ki, in san gör dük le ri ne i na na mý yor. Pe ki na sýl o lu yor da in sa noð lu, az ve ya çok fark et - mez, bu ul vî duy gu dan so yut la na bi li yor ve de yim ye - rin dey se hay van dan da ha hay van o la bi li yor? Ey ken di ni in san bi len in san! Ken di ni o ku. Yok sa hay - van ve câ mid hük mün de in san ol mak ih ti ma li var di yen Be di üz za man, ne gü zel söy le miþ. Zi ra bu dü þün ce ler is ter is te mez be ni i man ve kü für mu va ze ne le ri ne gö tü rü yor. Ýþ te di yo rum, 19. a sýr dan baþ la yýp gü nü mü ze ka - dar de vam e de rek in san lý ðý tah rip e den po zi ti vist yak la þý mýn o luþ tur du ðu mad de ci an la yý þýn sebep ol du ðu ma ne vî yý kým lar Ý man, in sa ný in san e der. Bel ki in sa ný sul tan e der. Öy ley - se, in sa nýn va zi fe-i as li ye si, i man ve du â dýr. Kü für, in sa ný ga yet â ciz bir ca na var hay van e der di ye Be di üz za man ýn i - fa de et ti ði dü þün ce nin so mut gös ter ge si bu ol sa ge rek. Bir ta raf ta Al lah ýn ken di si ne derc et ti ði þef kat duy - gu su kö rel me yen hay van lar, di ðer ta raf ta Ýs lâ mî an la - yý þýn ge tir di ði i man yok sun lu ðun dan do la yý vic da ný te fes süh et ti ðin de in san lý ðýn mer te be sin den, hay van - dan da ha a þa ðý se vi ye de sey re den söz de in san lar Mad de ci bir an la yý þýn te me lin de se kü ler ba kýþ a çý - sýy la top lu mu di zayn e den le rin ku lak la rý çýn la sýn. Ha ya tý tü ke tim ü ze ri ne ku rup kul lan-at dü þün ce si ni yer leþ tir me ye ça lý þýp in san la rýn ruh ve vic dan dün ya sý ný hýrs zeh riy le ta ru mar e den ka pi ta list zih ni ye tin kör göz - le ri gör sün Þüp he siz biz in sa ný en gü zel þe kil de ya - rat týk. Son ra o nu a þa ðý la rýn a þa ðý sý na at týk (Tin, 4-5) â - ye ti nin so mut gös ter ge le ri, þef kat yok su nu an ne le rin git gi de göz le gö rü lür bi çim de art ma sý bu ol sa ge rek. Kar deþ ler a ra sý re ka bet ve kýs kanç lý ðýn hi kâ ye si, in san lýk ta ri hi ka dar es ki dir. Sev gi yi pay laþ ma, il - gi yi ve za ma ný bö lü þe bil me an cak ya þa na rak öð - re ni le bi len bir duy gu dur. Do zun da ya þan dý ðý ve u zun yýl la ra ta þýn ma dý ðý sü re - ce ya þan ma sý ve ta dýl ma sý ge rek li bir du rum dur. Fa kat a þý rý ya þa nan ve i fa de e dil me si ne i zin ve ril me yen kýs - kanç lýk duy gu la rý ba zen öy le si ne bü yür ki, i le ri ki yaþ la - ra ka dar de vam e der. ev re niz de ya da ken di a i le niz de or ta yaþ la rý ný geç ti ði hal de hâ lâ an ne ba ba sý ta ra fýn dan di ðer kar de þi ka dar se vil me di ði ni dü þü nen in san la ra rast la ya bi lir si niz. On la rýn ya þa dýk la rý ve his set tik le ri ço - ðu za man bir he ze yan da de ðil dir. An ne ba ba nýn ço - cuk lar a ra sýn da yap týk la rý ký yas la ma lar ve kar þý laþ týr - ma lar ge nel lik le bu so nu cu do ðu rur. Bit me yen bir hi - kâ ye, ke sil me miþ bir he sap gi bi sü rek li ha yat la rý nýn bir ta ra fýn da var lý ðý ný sür dü rür. Ge nel lik le bu duy gu la rý nýn kö ke ni çok da ha es ki ler de, ço cuk luk yýl la rýn da ya tar. An ne ba ba nýn ye ni ge le cek kar de þe bü yük ço cu ðu na sýl ha zýr la dý ðý, kar deþ doð duk tan son ra o nun la ge çi - re cek le ri za ma nýn ni te li ði bu du ru mun sað lýk lý at la týl - ma sýn da ol duk ça ö nem li dir. Kar deþ doð duk tan son ra, sen bü yük sün kar de þi ni að lat ma, sen bü yük sün o na ver gi bi söy lem le rin sü rek li Kar deþ kýs kanç lý ðý tek rar lan ma sý, bü yük ço cu ðun za ten var o lan kor ku la rý - ný da ha da art tý rýr. Bü yü ðün e zil me me si ne dik kat et mek ge re kir. Kar deþ ol duk tan son ra da, o nun la ö zel za man ge çir mek, bir lik te o yun lar oy na mak, sen be nim ilk he di - yem sin, i yi ki be nim ço cu ðum sun þek lin de ko nuþ ma lar yap mak, o nun kü çük lü ðü ve be bek li ði hak kýn da ö zel a - ný la rý ný an lat mak, pay laþ mak i þe ya ra ya cak týr. O yun bi le tek ba þý na te da vi e di ci dir. Kar de þi ol duk tan son ra an ne, ba bam be nim le hâ lâ oy nu yor lar, kar de þim ol duk tan son ra ba na o lan il gi le - rin de ve a yýr dýk la rý za man da çok bü yük de ði þik lik ol - ma dý, be ni hâ lâ se vi yor lar di ye dü þü nür. O yun i lâç gi - bi dir. o cuk en sý kýn tý lý za man la rý ný o yun oy na ya rak at la týr. O yun la ya ra la rý ný sa rar, te da vi et me ye ça lý þýr. Bir ço cu ða yak laþ mak, o nun yü re ði ne u laþ mak i çin o - nun la o yun oy na mak i yi bir a dým dýr. ev re den ve a i le den kýs kanç lýk duy gu la rý tah rik e - dil miþ ço cuk lar, da ha nor mal at la ta bi le cek le ri bu dö - ne mi da ha sý kýn tý lý ge çi rir ler. Ya nýn da, o nun du ya bi le - ce ði þe kil de kýs kan ma se nar yo la rý nýn ko nu þul ma sý, pa - bu cu nun da ma a tý la ca ðý þek lin de ki yo rum lar, bü yük ço cu ðu ger çek ten te dir gin e der. Kay gý lan ma sý ge re ken bir du rum ol du ðu na da ir ka na at ge liþ ti rir. Yi ne bü yük ço cuk kýs kan ma sýn di ye ya pý lan ba zý dav ra nýþ þe kil le ri de du ru mu da ha i çin den çý kýl maz ha - le ge ti rir. Kar de þi ni sev mi yo ruz, bak o hep be ni ü zü - yor, hep að lý yor ve be ni yo ru yor þek lin de ko nuþ mak i þi çö ze ce ði ne, da ha da i çin den çý kýl maz bir ha le ge ti rir. Ma dem an ne mi ü zü yor sa, ne den gel di o za man? di - ye dü þü ne bi lir ve kar de þi ne za rar ve re bi lir. Kü çük kar - de þi ka ra la mak ye ri ne ya da bü yü ðün ya nýn da o nu ku - ca ða al ma ma ya ça lýþ mak, bu þe kil de dav ra nýþ lar la so - run çöz me ye ça lýþ mak du ru mu da ha da zor laþ tý rýr. Bu ko nu da ra hat ol mak, ger çek çi a çýk la ma lar da bu lun mak da ha i yi so nuç ve re cek tir. He nüz kü çük ol du ðu i çin ken di yi ye mi yor ve se nin gi bi tu va le ti kul la na mý yor. Bu yüz den bir sü re o nun la bi raz da ha faz la il gi len me miz ge re ke cek. Ko nu þa ma dý ðý i çin ih - ti yaç la rý ný da söy le ye mi yor. Bu ko nu da sen de ba na yar dým cý o lur san çok se vi ni rim. Bir lik te yap mak da - ha eð len ce li o la bi lir. Son ra da o yun oy na rýz se nin le, is ter sen bo ya ma da ya pa bi li riz þek lin de ko nuþ mak o nun kay gý sý ný ve kor ku la rý ný da a zal ta cak týr. An ne ba ba nýn bu ko nu da ra hat ol ma la rý ve bir bir le - ri ni des tek le me le ri duy gu la rýn sað lýk lý ge li þi mi a çý sýn - dan ko lay lýk sað la ya cak týr. Za man za man bü yük ço - cuk la duy gu la rý ve his set tik le ri hak kýn da ko nuþ mak i yi ge le cek tir. Kýs kan dý ðý ný söy le di ðin de; Ýn san hiç kar de þi ni kýs ka nýr mý ye ri ne, E vet, se ni an lý yo rum, in san ba zen bu duy gu la rý ya þa ya bi li yor, e - mi nim kar de þi o lan bir çok ço cuk da ay ný þey le ri his se - di yor dur þek lin de des tek le yi ci ko nuþ mak ge re kir. Gü zel bir dil le i fa de e di len duy gu lar, a bar týl ma dan ve sað lýk lý bir þe kil de ya þa ma im kâ ný bu lur lar o cuk la rýn in ter net ya þý kaç? UZMAN PEDAGOG ADEM GÜNEÞ, OCUKLARIN ÝNTERNETÝ EN ERKEN YEDÝ YAÞINDA KULLANMAYA BAÞLAMALARI GEREKTÝÐÝNÝN ALTINI ÝZDÝ. FA TÝH Ü ni ver si te si Öð re tim Gö - rev li si Uz man Pe da gog A dem Gü - neþ, ço cuk la rýn in ter ne ti en er ken ye di ya þýn da kul lan ma ya baþ la ma - la rý ge rek ti ði ni be lir te rek, bu yaþ - tan ön ce i ra de e ði ti mi ve haz ö te - le me e ði ti mi ni ta mam la ma mýþ ço - cu ðun in ter ne ti kul lan ma ya baþ la - ma sý nýn ço cuk ü ze rin de o lum suz et ki le ri o la ca ðý ný söy le di. o cuk la rýn in ter ne ti kul lan ma ya baþ la dýk la rýn da haz ö te le me e ði ti mi ve i ra de e ði ti mi ni ta mam la mýþ ol - ma la rý ge rek ti ði ni i fa de e den Gü - neþ, bu nu þöy le i zah e di yor: o - cuk lar ilk dö nem i ti ba ri i le ih ti yaç - lar i çin de dir ve bu ih ti yaç la rý gi de - ril dik çe haz a lýr, ken di ni mut lu his - se der. Ör ne ðin ço cuk al tý ný ýs lat - mak tan haz a lýr, ör ne ðin ço cuk an - ne si ni em mek ten haz a lýr, ör ne ðin ço cuk uy ku dan haz a lýr. Ýþ te ço cuk - lu ðun bu ilk haz dö ne mi bir sü re son ra son bul ma lý, bu nun ye ri ne i - ra di ya þam sü re ci baþ la ma lý dýr. Bu sü re ci de i da re e den ki þi ler an ne ba ba lar dýr. Ör ne ðin, ço cuk dört ya - þý ný geç ti ði hal de, an ne si ço cu ðu na her is te di ði ni a lýr, ba ba sý ço cu ðu nu her is te di ði ye re gö tü rür se ve ço - cuk is tek le ri ye ri ne gel me di ðin de Güneþ, "Üç-dört yaþlarýndaki çocuðun internetle ilgisi olmamasý gerekir. ünkü o dönemdeki çocuklar haz odaklý yaþarlar" diye konuþtu. ev de te rör es ti re rek an ne ba ba ü ze - ri ne bir o to ri te ku ra bi li yor sa böy le a i le ler de ço cu ða haz ö te le me e ði ti - mi ya pýl mý yor de mek tir. EN ER KEN YE DÝ YA ÞIN DA HER þey den ön ce in ter ne tin ço cu - ða bir zevk, eð len me ve va kit ge çi - re cek, o yun oy na na cak bir a raç o la - rak ta ný týl ma ma sý ge rek ti ði ne vur - gu ya pan Gü neþ, söz le ri ni þöy le sür dü rü yor: Bu nun i çin üç-dört yaþ la rýn da ki ço cu ðun in ter net le il - gi si ol ma ma sý ge re kir. ün kü o dö - nem de ki ço cuk lar haz o dak lý ya þa - dýk la rý i çin ken di le ri ni mut lu e den bir þey le ri gör dük le rin de ya pý þýr ka - lýr lar in ter ne te. o cu ðun in ter net le ta nýþ tý rýl ma sý il ko kul ça ðý na gel di ði sý ra la ra ka dar ge cik ti ril me li dir. Ýl ko - kul ön ce sin de ki bir ço cu ðun e vin de in ter net ol ma ma sý ve ya kul la ný yor ol ma ma sý ge rek li. Ye di ya þýn dan ön ce ço cuk la ra in ter ne ti ta ný týr sa - nýz, ço cuk o ra da in ter ne ti eð len ce a ra cý o la rak ta ný ya cak týr. Bu i se ço - cu ðun ar týk in ter ne ti eð len ce a ra - cý o la rak i sim len dir miþ ol ma sý de - mek tir. Eð len ce o la rak ço cu ða bil gi - sa yar su nu la bi lir. Off li ne kul la ný lan o - yun lar su nu la bi lir. A ma in ter net eð - len ce a ra cý o la rak ço cu ðun dün ya sýn - dan çý kar týl ma lý. Ýs tan bul / ci han SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý Dün ya kaç pa ra e der? AS TRO FÝZÝK Ý Greg La ugh lin Dün ya nýn de ðe ri ni he sap la mak ü ze re bir for mül ge liþ tir di ve bu na gö re Dün ya nýn de ðe ri 3500 tril yon e u ro. Vatan'daki habere göre, La ugh lin, ge ze ge nin ya þý ný, bü yük lü ðü nü, sý cak lý ðý ný, küt le si ni ve di ðer is ta tis tik le ri nin top la - mý ný for mü lüy le he sap la ya rak bu ve ri ye u laþ tý ve Dün ya nýn en pa ha lý ge ze gen ol du ðu so nu cu na var dý. La ugh lin e gö re, Mars ýn de ðe ri yak la þýk 12 bin e u ro i ken, Ve nüs ün ki bir pe ni den az. Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y HABERLER Karanlýk maddenin gizemi BÜYÜK HADRON ARPIÞTIRICISI'NDA KARANLIK MADDENÝN YAPISINA ÝLÝÞKÝN YENÝ BÝLGÝLER KEÞFEDÝLECEK. YÜZ YILIN en bü yük de ne yi o la rak ka bul e di len Bü yük Had ron ar pýþ tý rý cý sý nda (LHC) bi lim in san la rý ný ol duk ça he ye can lan dý ran ye ni bir dö ne me gi ril di. Yet ki li ler, ö nü müz de ki 2 yýl i - çe ri sin de Tan rý Par ça cý ðý te o ri si ni is pat la ma - yý u mu yor lar yý lýn da tam ka pa si te si o lan 7 TeV i le ye ni den ça lýþ ma ya baþ la ya cak. Yet ki - li ler, yýl so nu na ka dar Tan rý Par ça cý ðý o la rak da bi li nen Higgs par ça cý ðý te o ri si ni is pat la ma - ya (ve ya çü rüt me ye) ye te cek ka dar bil gi top la - mýþ ol ma yý u mu yor lar. A me ri kan Bi lim sel Ý ler - le me Der ne ði nin son yýl lýk top lan tý sýn da ko - nu þan CERN de U lus la ra sý Ý liþ ki ler den so run - lu o lan Fe li ci tas Pa uss yýl so nu na ka dar Higgs hak kýn da so mut bir þey ler söy le ye bil me yi um - duk la rý ný ek le di. Ba zý bi lim in san la rý na gö re Higgs par ça cý ðý nýn bu lu na ma ma sý, bu lun ma - sýn dan da ha il ginç bir ke þif o la rak gö rü le bi lir. Mary land Ü ni ver si te si nde ça lý þan ve ay ný za - man da LHC nin Kom pakt Mü on So le no id de tek tö rü nün a raþ týr ma e ki bin de o lan Nic ho - las Had ley þöy le de di: E ðer bu la maz sak, bu da ha da he ye can ve ri ci o la cak. ün kü, o za - man yep ye ni bir þey le kar þý kar þý ya yýz de mek - tir. I þýk hý zý na ya kýn bir hýz da ters yön ler de pro ton ý þýn la rý nýn bir bi ri ne çar pýþ tý rýl dý ðý LHC bir ön ce ki re ko ru nun tam 3 ka tý ka pa si tey le ça lý þý yor. Bu sü reç te or ta ya de va sa bo yut lar da e ner ji a çý ða çý ký yor. Ni haî a maç sa, 14 TeV lik e ner ji or ta ya çý kar ta rak ka i na týn o luþ ma sý na yol aç tý ðý dü þü nü len Bü yük Pat la ma es na sýn - da ki fi zik sel þart la rý ye ni den o luþ tur mak. Otobüs geliyor mu? sorusuna mesajla bilgi verilecek. Ge ci ken o to büs cep te le fo nu na ge le cek n Ý ETT, En teg re Yö ne tim Sis te mi ne (EYS) ha - zýr la ný yor. Star ga ze te si nin ha be ri ne gö re; Ý ETT Ge nel Mü dü rü Hay ri Ba raç lý, O to büs ge li yor mu? so ru su na kar þý lýk, va tan daþ me saj la bil gi - len di ri le cek de di. Ka li te yö ne tim ça lýþ ma la rýy la müþ te ri mem nu ni ye ti ni ve hiz met ka li te si ni art týr ma yý he def le yen Ý ETT de EYS dö ne mi baþ lý yor. Ý ETT Ge nel Mü dü rü Ba raç lý, yol cu la - rýn SMS yo luy la bil gi len di ri le cek le ri ni be lir te re - rek, O to bü se cep te le fo nuy la na sýl bi ni lir Ý - ETT de gö re cek si niz di ye rek þu bil gi le ri ver di: On-li ne iþ lem, web ve mo bil cep te le fo nu uy - gu la ma la rý na ge çiþ ko nu sun da ça lýþ ma la ra de - vam e di yo ruz. O to büs ge li yor mu? so ru su na kar þý lýk, va tan daþ me saj la bil gi len di ri le cek. BÝR GÜN DE 700 BÝN KÝ ÞÝ MET RO BÜS KUL LA NI YOR l E-5 ten 133 ü Ý ETT, 76 sý Ö zel Halk O to bü sü ol mak ü ze re 209 a det o to büs çe kil di. l 1296 mi ni büs tra fik ten a lýn dý. l 80 bin a det ö zel a raç tra fi ðe çýk mý yor. l Gün de 1.59 mil yon TL de ðe rin de 494 bin lit re ya kýt ta sar ru fu sað lan dý. l Ýn san lar gün de 50 da ki ka, yýl da 28 gün, or ta - la ma bir ö mü re gö re 5.5 yýl ka zan dý. l Gün de bin ki þi met ro büs le se ya - hat et me ay rý ca lý ðý ný ya þý yor. l ev re ci sis tem le gün de 623 ton kar bon di ok - sit ha va dan ek sil di. l Av cý lar dan Sö ðüt lü çeþ me ye 42 ki lo met - re lik yol 3 sa at te kat e di lir ken, þim di 63 da ki - ka da u la þý lý yor. l Met ro büs dün ya nýn çev re si ni her gün 2.2 de - fa do la þa cak me sa fe yi kat e di yor. Felçliler bu cihazla insanlarla iletiþimde bulunabilecek. Sa de ce dü þü ne rek ya zý ya zýn n CE BIT 2011 de ser gi le nen In ten dix ad lý ci haz be yin dal ga la rý ný al gý la ya rak bil gi sa yar da ya zý yaz ma ný zý sað lý yor. Klav ye kul lan mak ye ri ne sa - de ce dü þün ce le ri kul la na rak bil gi sa yar da ya zý yaz mak, iþ ha ya týn da çok faz la do kü man yaz - mak zo run da ka lan ki þi le rin ha yal le ri ni süs lü - yor dur. Ce BIT 2011 fu a rýn da bu ha yal le rin ger - çe ðe dö nüþ müþ ha li ser gi le ni yor. Gu ger Tech - no lo gi es ad lý bir fir ma nýn ge liþ tir di ði In ten dix a dý ve ri len ci haz zih ni ni zi o ku ya rak, ya zý ya çe - vi re bi li yor. Dün ya nýn ti ca ri o la rak sa tý þa su nu - lan bu tarz da ki ilk ü rü nü o lan In ten dix, ka fa ya ge çi ri len a lý cý lar, sin yal iþ le yi ci ve ö zel bir ya zý - lým dan o lu þu yor. Ya zý yaz mak i çin harf le re o - dak lan mak ge re ki yor. Ký sa bir e ði tim den son ra ci haz la da ki ka da 6-7 ka rak ter ya zý la bi li yor. Gu - ger Tech no lo gi es yet ki li le ri ci ha zýn felç li ler ve ben zer so run lar ya þa yan lar i çin ge liþ ti ril di ði ni, bu tip ra hat sýz lýk lar ya þa yan la rýn In ten dix sa ye - sin de i le ti þim ku ra bi le ce ði ni be lir ti yor. Haþema Tekstil 2011 modelleri ile fuarda yerini aldý. Ha þe ma Teks til, ü çün cü kez Te set tür Fu a rý nda n TE SET TÜR ma yo sun da ön cü ku ru luþ o lan Ha þe ma Teks til 2011 ma yo mo del le ri ni bu yýl ü - çün cü sü dü zen le ne cek o lan Te set tür Fu a rý nda ta ný tý ma su na cak. Ha þe ma Teks til, her yýl ol du - ðu gi bi 2011 yý lýn da da ü rün yel pa ze si ni ye ni lik - ler ya pa rak ge niþ let me ye de vam e di yor.ye ni se - zon da, ü re ti me su na ca ðý Ma rin Gru bu i le müþ te ri le ri ne da ha mo dern ve fonk si yo nel bir çiz gi de hiz met sað la ya cak o lan Ha þe ma Teks til ka tý la ca ðý 3.Te set tür Fu a rý nda bütün ü rün le ri ni müþ te ri le ri nin be ðe ni si ne su na cak yaz se - zo nu na ye ni ve fark lý ü rün ler i le i yi bir gi riþ yap - ma yý he def le yen ön cü ku ru luþ,ö nü müz de ki gün ler de Ba þak þe hir de ma ða za la rý na bir ye ni si ni da ha ek le me ye ha zýr la ný yor. Ýstanbul / Yeni Asya SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Mübarek in oyunu tutmadý

Mübarek in oyunu tutmadý SiyahMaviKýrmýzýSarý Kemalizm AB sürecini engelliyor ÝN GÝ LÝZ AP ÜYESÝ DUFF: KE MA LÝZMLE MÜ ZA RE KE - LE RÝ SÜR DÜ - RE MEZ SÝ NÝZ. KEMALÝZMÝN ETKÝSÝ HÂLÂ DEVAM EDÝYOR n Tür ki ye-ab Kar ma Par la men

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne?

Din derslerinde Atatürk ün iþi ne? SiyahMaviKýrmýzýSarý 138 YÖRESEL ÜRÜN TESCÝL ALDI BAKLAVA GAZÝANTEP ÝN ÇÝÐ KÖFTE ÞANLIURFA NIN Ha be ri say fa 11 de KAYSERÝ'DE ÖRNEK UYGULAMA HÜR ADAM ÝZLEYÝCÝLERÝNE YENÝ ASYA DAN BÝLGÝLENDÝRME YHa be

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

DARBELERDEN NEMALANDILAR

DARBELERDEN NEMALANDILAR SiyahMaviKýrmýzýSarý PROF. DR. KÂZIM YETÝÞ: FETHÝN ROMANI YOK Ha be ri say fa 6 da MÜJDELÝ FETHÝN 557. YILDÖNÜMÜ Fatih ve Belde-i Tayyibe Ýstanbul un fethinde mehter Sultan Fatih in kiþiliði Fetih kasidesi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

B E K L E Y Ý N Ý Z... AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ÞUBAT 2012 PERÞEMBE / 75 Kr B L N Z... IL: 43 S I: 15.090 S NIN BH I NIN F HI, Þ V R V ÞÛ RÂ DIR Doðu donuyor usi bir ya yük sek ba sýnç sis te mi nin et ki si al týn da bu lu nan Do ðu na do lu Böl ge sinde so ðuk ha va ha ya tý

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı