YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR ARINÇ: TEMYÝZ SONRASI YASAL DÜZENLEME OLABÝLÝR Si vas ta yar gý sü re ci bit me di u Yar gý tay Baþ ka ný Na zým Kay nak, Si vas dâ vâ sýn da 6 ki þi nin dos ya sý nýn za ma na þý mý na uð - ra ma sýy la il gi li, Yar gý sü re ci da ha de vam e di yor de di. Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç da ko nuy la il gi li o la rak, E ðer bu ka rar se be biy le yar gý sis te mi miz de bir a rý za ol du ðu dü þü - nü lü yor sa, Yar gý tay ýn in ce le me si ni mü te a kip, bu ko nu da ye ni bir ya sal dü zen le me ya pýl - ma sý nýn fay da lý o la ca ðý na i na ný yo rum i fa de si ni kul lan dý.nha be ri say fa 8 de Ýki Türk gazeteci Suriye de kayýp uyak la þýk bir haf ta ön ce Su ri ye ye gi den i ki Türk ga ze te ci den 5 gün - dür ha ber a lý na mý yor. Ger çek Ha - yat der gi si nin Or ta do ðu tem sil ci si A dem Öz kö se i le ka me ra man Ha - mit Coþ kun, en son Su ri ye de ki o - lay la rý ta kip et mek ve bel ge sel çek mek i çin Ha tay sý ný rýn dan Ýd lib ken ti ne git miþ ti. n7 de Ýsviçre de feci kaza: 22 öðrenci öldü u7 Uzmanlar, 5+6 yaþlarýnda oyunla birlikte çocuða sevdirerek manevî deðerleri yerleþtiremezseniz sonrasý zor oluyor uyarýsýnda bulunuyor. TE MEL ZO RUN LU E ÐÝ TÝ MÝN 6 YA ÞA ÇE KÝL ME SÝ - NE Ö ZEL A NA O KUL LA RIN DAN Ý TÝ RAZ VAR. YUVALARDAKÝ DÝN EÐÝTÝMÝ KALKAR u Komisyondan geçen yasa teklifinde zorunlu eðitim yaþýnýn 6'ya çe kil me si ne, ö zel a - na o kul la rýn dan da i ti raz gel di. Ço cuk la ra 5 ya - þýn dan i ti ba ren oyunlarla ve sevdirerek verdikleri Kur'ân ve din eðitimini 6 yaþta pekiþtirdiklerini belirten özel ana okulu yöneticileri, gündemdeki yasayla buna son verileceðine dikkat çektiler. 6 YAÞ ÇOCUÐU OLUMSUZ ETKÝLENÝR u Pe da gog lar da Ka lem tut mak psi ko mo tor ge li þi mi ta mam la mak la müm kün dür, bu da 72 ay dan ön ce ta mam lan maz. 6 yaþ ço cu ðu o - yun dan a lý nýp ka la ba lýk sý nýf lar da sa at ler ce res mî müf re dat e ði ti mi ne tâ bi tu tu lur sa, fi zik - sel ve ruh sal ge li þi mi o lum suz et ki le nir þek - lin de görüþ ifade ettiler. nha be ri say fa 8 de TÜRKÝYE HAKKINDA VERÝLEN KARARLAR KAMUOYU ÝLE PAYLAÞILACAK Bakanlýktan AÝHM sitesi ua ÝHM in Tür ki ye hak kýn da ki ka rar la rý nýn çe vi ri leri, is ta tis tik ve u lus la ra ra sý ra por la rýn ka mu o yu ile pay - la þýl dý ðý bir in ter net si te si ku rul du. A da let Ba kan lý ðý Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü þa vir li ðin in a çýk la masýn - da, A ÝHM ta ra fýn dan ve ri len hak ih lâli ka rar la rý nýn hýz lý ve et kin bir þe kil de ic ra sý, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me sinde dü zen le nen hak la rýn et kin o la rak ko - run ma sý ve in san hak la rý ih lâl le ri nin or ta dan kal dý rýl - ma sý nýn bü yük ö nem ta þý dý ðý i fa de e dil di. n9 da Do nald E arl Al den (solda), Müs lü man ol duk tan son ra Ab dul lah Ýs met a dý ný a ldý. Namazdan etkilendi, Müslüman oldu u30 yýl ön ce Müs lü man o lan A - me ri ka lý ya zar ve iþa da mý Do nald E arl Al den, Genç A ka de mi Der - ne ði nin da vet li si o la rak Pen dik li - ler le bir a ra ya gel di. Na maz dan çok et ki len di ði ni söy le yen Al den, na maz sa ye sin de Müs lü man ol - du ðu nu söy le di. n16 da ISSN Belçika dan Ýsviçre ye kayak tatiline giden 46 çocuðun bulunduðu otobüsün kaza yapmasý sonucu, iki sýnýfýn, yaþlarý ortalama 12 olan öðrencilerinin neredeyse yarýsý vefat etti. ÝSRAÝL SALDIRISINDA YARALANAN ÇOCUK ÖLDÜ Son kurban 8 yaþýnda u Ýs ra il in Gaz ze ken ti ne dü zen le di ði ha va sal dý rý la rý - nýn son kur ba ný 8 ya þýn da ki Bar ka El Mug hra bi ol du. Fi lis tin li sað lýk yet ki li si A zam E bu Sal mi ya, 12 Mart Pa zar te si gü nü Ýs ra il in Gaz ze ye dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da ya ra lan dýk tan son ra dün ö len Mug hra - bi nin, Ýs ra il ha va sal dý rý la rý so nu cu vefat e den 26. ki þi ol du ðu nu söy le di. nha be ri say fa 7 de Japonya 6.8 ile sallandý, tsunami uyarýsý yapýldý u7 Kredi maðdurlarý artýyor utüketiciyi Koruma Derneði, kredi kartý ve tüketici kredileri maðdurlarýnýn giderek arttýðýný, tüketicilerin sabit ücrete karþý yasal yollardan sonuç alamadýðýný bildirdi. n10 da BURSA DA KÝTAP BAHARI SÜRÜYOR uye ni As ya Med ya Gru bu 3 ay rý stand la fu - ar da yer a lýr ken, Can Kar deþ der gi si ço cuk - lar ta ra fýn dan bü yük il gi gö rü yor.. n16 da Kaçakçýlýkta 20 tutuklama uhak ka ri nin Yük se ko va il çe sin de ki ka çak çý lýk o pe ras yo nun da gözaltýna alýnanlardan, 9'u as ke - rî per so ne l, 5'i korucu, 6'sý sivil olmak üzere 20 ki þi tu tuk lan dý. Yük se ko va ve Þem din li de üç gün ön ce ger çek leþ ti ri len o pe ras yo n da toplam 43 kiþi gözaltýna alýnmýþtý. nha be ri say fa 9 da

2 2 Y LÂ HÝ KA Â Y E T Ne Cen net le müj de le yen, ne de Ce hen nem le sa kýn dý ran bi ri si bi ze gel me di de me ye si niz. Ýþ te si ze müj de le yi ci ve sa kýn dý rý cý gel miþ tir. Ve Al lah her þe ye kâ dir dir. Mâide Sû re si: 19 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H AD Ý S Müs lü man kar de þi ni ze bol luk ve be re ke te ka vuþ ma sý i çin du â e de rek mü kâ fat lan dý rý nýz. Çün kü ye me ði ye nil di ðin de, su yu i çil di ðin de be re ket le du â et mek o na mü kâ fat ver mek tir. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 99 / Ha di s-i Þe rif Me â li Mahkûmlarýn Risâle-i Nur a ekmek kadar ihtiyacý var! Denizli hapsindeki zâtlarýn az zamanda Nurlardan fevkalâde hüsn-ü ahlâk dersini alanlarýný gören bâzý alâkadar zâtlar demiþler ki, Terbiye için on beþ sene hapse atmaktansa, on beþ hafta Risâle-i Nur dersini alsalar, daha ziyâde onlarý ýslâh eder. R i sâ le-i Nur da ki ha ki kî te sel li ye mah pus lar çok muh taç týr lar. Hu su san, genç lik dar be si ni yi yip ta ze ve þi rin öm rü nü ha pis te ge çi ren le rin, Nur la ra ek mek ka dar ih ti yaç la rý var. E vet, genç lik da ma rý a kýl dan zi yâ de his si yâ tý din ler. His ve he ves i se kör dür, â ký be ti gör mez; bir dir hem ha zýr lez ze ti, i le ri de bir bat man lez ze te ter cih e der; bir da ki ka in ti kam lez ze ti i le kat le der, sek sen bin sa at ha pis e lem le ri ni çe ker; ve bir sa at se fâ het key fiy le, bir nâ mus me se le sin de, bin ler gün hem hap sin, hem düþ ma nýn en di þe sin den sý kýn tý lar la öm rü nün sa a de ti mah vo lur. Bun la ra ký ya sen, bî ça re genç le rin çok var ta la rý var ki, en tat lý ha ya tý ný, en a cý ve a cý na cak bir ha ya ta çe vi ri yor lar. Ve bil has sa þi mâl de ko ca bir dev let, genç lik he ve sâ tý ný el de e de rek, bu as rý fýr tý na la rýy la sar sý yor. Çün kü, â ký be ti gör me yen kör his si yât la ha re ket e den genç le re ehl-i nâ mu sun gü zel kýz la rý ný ve ka rý la rý ný i bâ he e der. Bel ki, ha mam la rýn da er kek, ka dýn be ra ber çýp lak o la rak gir me le ri ne i zin ver me le ri ci he tin de, bu fuh þi yâ tý teþ vik e der. Hem, ser se ri ve fa kir o lan la ra zen gin le rin mal la rý ný he lâl e der ki, bü tün be þer bu mu sî be te kar þý tit ri yor. Ýþ te bu a sýr da, Ýs lâm ve Türk genç le ri, kah ra ma nâ ne dav ra nýp, i ki ci het ten hü cum e den bu teh li ke ye kar þý, Ri sâ le-i Nur un Mey ve ve Genç lik Reh be ri gi bi kes kin ký lýnç la rýy la mu ka be le et me le ri el zem dir. Yok sa, o bî ça re genç, hem dün ya is tik bâ li ni, hem me sud ha ya tý ný, hem â hi ret te ki sa a de ti ni ve ha yat-ý bâ ki ye si ni a zab la ra, e lem le re çe vi rip mah ve der. Ve sû-i is ti mâl ve se fâ het le has ta hâ ne le re ve ha ya týn taþ kýn lýk la rý i le ha pis hâ ne le re dü þer. Ey vah lar, e sef ler i le, ih ti yar lý ðýn da çok að la ya cak. E ðer ter bi ye-i Kur â ni ye ve Nu run ha ki kat le riy le ken di ni mu hâ fa za ey le se, tam bir kah ra man genç ve mü kem mel bir in san ve me sud bir Müs lü man ve sâ ir zî ha yat la ra, hay van la ra bir ne vî sul tan o lur. E vet, bir genç, ha pis te, yir mi dört sa at her gün kü öm rün den tek bir sa a ti ni beþ farz na ma za sarf et se ve ek ser gü nah lar dan ha pis mâ ni ol du ðu gi bi, o mu sî be te se be bi yet ve ren ha tâ dan da hi tev be e dip sâ ir za rar lý, e lem li gü nah lar dan çe kil se, hem ha ya tý na, hem is tik bâ li ne, hem va ta ný na, hem mil le ti ne, hem ak ra bâ sý na bü yük bir fay da sý ol ma sý gi bi; o on, on beþ se ne lik fâ nî genç lik le, e be dî par lak bir genç li ði ka za na ca ðý ný, baþ ta Kur ân-ý Mu ci zü l-be yân, bü tün kü tüb ve su huf-u se mâ vi ye ka tî ha ber ve rip müj de e di yor lar. E vet, o þi rin, gü zel genç lik ni me ti ne is ti ka met le, tâ at le þük ret se, hem zi yâ de le þir, hem bâ kî le þir, hem lez zet le nir. Yok sa hem be lâ lý o lur, hem e lem li, gam lý, kâ bus lu o lur gi der; hem ak ra bâ sý na, hem va ta ný na, hem mil le ti ne mu zýr bir ser se ri hük mü ne ge çir me ye se be bi yet ve rir. E ðer mah pus, zul men mah kûm ol muþ i se, farz na ma zý ný kýl mak þar týy la, her bir sa a ti bir gün i bâ det ol du ðu gi bi, o ha pis, o nun hak kýn da bir çi le hâ ne-i uz let o lup, es ki za man da ma ða ra la ra gi re rek i bâ det e den mün ze vî sâ lih ler den sa yý la bi lir ler. E ðer fa kir ve ih ti yar ve has ta ve Ý mân ha ki kat le ri ne müþ tak i se, far zý ný yap mak ve tev be et mek þar týy la, her bir sa at le ri yir mi þer sa at i bâ det o lup, ha pis o na bir is ti ra hat hâ ne; ve mer ha met kâ râ ne o na ba kan dost lar i çin bir mu hab bet hâ ne, bir ter bi ye hâ ne, bir ders hâ ne hük mü ne ge çer. O ha pis te dur mak la, ha riç te ki mü þev veþ, her ta raf ta ki gü nah la rýn hü cu mu na mâ ruz ser bes ti yet ten da ha zi yâ de hoþ la na bi lir; ha pis ten tam ter bi ye a lýr. Çýk tý ðý za man, bir kâ til, bir mün ta kîm o la rak de ðil, bel ki tev be kâr, tec rü be li, ter bi ye li, mil le te men fa at li bir a dam çý kar. Hat tâ De niz li hap sin de ki zât la rýn az za man da Nur lar dan fev ka lâ de hüsn-ü ah lâk der si ni a lan la rý ný gö ren bâ zý a lâ ka dar zât lar de miþ ler ki, Ter bi ye i çin on beþ se ne hap se at mak tan sa, on beþ haf ta Ri sâ le-i Nur der si ni al sa lar, da ha zi yâ de on la rý ýs lâh e der. Söz ler, s Ar jan tin den bir Nur Mek tu bu - Gü ney A me ri ka Ri sâ le-i Nur hiz met le ri D ün ya nýn bir u cu Ar jan tin den, gü ne þin bat tý ðý yer den, Nur la rýn doð du ðu ye re, Tür ki ye ye bin ler se lâm! Ar jan tin hiz met le ri nin da ha ilk gün le rin den i ti ba ren, mad dî ma ne vî du â la rý i le biz le ri u nut ma yan her kes ten Al lah ra zý ol sun! He nüz bir yý lý ný bi le dol dur ma yan Gü ney A me ri ka da ki Nur hiz met le ri, da ha ge niþ sa ha lar da de vam e di yor. Biz de bu son ha va dis le ri duâ la ra ve si le ol ma sý ni ye tiy le pay laþ mak is ti yo ruz. Ev ve lâ; San ta Fe þeh rin den Ro sa ri o þeh ri ne ge len bi ri si, Ýs lâ mi yet hak kýn da bil gi al mak i çin o ra da ki mes ci de uð ru yor. Da ha ön ce den Nur la rý bi len, cid dî hiz met e den baþ ka bir kar de þi miz i le ta ný þý yor. Be ra ber al tý sa at bo yun ca a ra ver me den Kü çük Söz ler, Yir mi Ü çün cü Söz, Has ta lar Ri sâ le si ve Ra ma zan, Ýk ti sat ve Þü kür Ri sâ le le rin den o ku yor lar ve bi ti ri yor lar. Hat ta o kur ken duy gu lu an lar da ya þa ný yor. Ýs lâm hak kýn da bil gi al mak is te yen þa hýs að la ma ya baþ lý yor. Bu nun ü ze ri ne di ðer kar de þi miz de da ya na mý yor ve að la ya rak o ku ma ya de vam e di yor lar. Ve Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ndan sa de ce bir kaç ki tap o ku ya rak, tam ve muk nî bir i man der si ni a lan bu þa hýs bel ki de ha ya týn da ki en gü zel ve ö nem li ka ra rý hiç te red düt et me den ve ri yor ve so ru yor: Ben Müs lü man ol mak is ti yo rum, þim di ne yap ma lý yým? Ro sa ri o da Nur la rýn neþ ri ne ça lý þan bu kar de þi miz, bir kaç ay ön ce ken di þe hir le rin de ki ha pis ha ne nin kü tüp ha ne si ne Ri sâ le-i Nur la rýn ko nul ma sý na ve si le ol du ve her haf ta gi dip o ra da ki mah kûm lar la ders o ku mak ta lar. Bu ders ler ne ti ce sin de, mah kûm lar dan bi ri si Ri sâ leler den al dý ðý nur-u i man der si i le Ýs lâ mý seç ti ve þim di Müs lü man o la rak ha ya tý na de vam e di yor. PE RU DA KÝ YE DÝ HA PÝS HA NE YE RÝ SÂ LE-Ý NUR GÝR DÝ A de ta bir çe kir dek o lan bu ha pis ha ne hiz met le ri, di ðer ül ke ve þe hir ler de ki ha pis ha ne ler de de fi liz ver me ye baþ la dý. Ön ce Ar jan tin in ku ze yin de ki Pe ru nun baþ þehrin de, A da let Ba kan lý ðý na bað lý ha pis ha ne ler ge nel mü dü rü i le gö rüþ tük. Tür ki ye den gel di ði mi zi ve mah kûm la rýn ýs lâ hý i çin bir pro je miz ol du ðun dan bah set tik. Ha pis ha ne le rin að zý na ka dar do lup taþ tý ðý ný ve yer kal ma dý ðý ný i fa de e den yet ki li ler, bu tarz da ki ça lýþ ma la ra çok faz la ih ti yaç duy duk la rý ný be lirt ti ler. Ri sâ le-i Nur la rý bir haf ta in ce le dik ten son ra bu e ser le rin çok ha ri ka ol du ðu nu i fa de e de rek, Pe ru da ki ye di ha pis ha ne nin her bi ri si ne ki tap la rý mý zýn kon ma sý na mü sa a de e ti ler. Bu nun la be ra ber mah kûm lar la soh bet ve ders o ku ma im kâ ný ný da sað la dý lar. Ýs lâ mi yet hak kýn da çok az, ya da yan lýþ bil gi le ri o lan mah kûm lar, o ku du ðu muz ders ten çok mem nun kal dý lar. Hat ta bir mah kûm da ðýt tý mýz Ta bi at Ri sâ le si nden bi raz o ku yun ca: Ben Müs lü man la rý baþ ka bir var lý ða ta pý yor sa ný yor dum. Hal bu ki gö rü yo rum ki a ra mýz da ki fark çok az. Bu ki tap lar çok ho þu ma git ti ve bun la rý o ku mak is ti yo rum. de di. Di ðer mah kûm lar da ay ný he ye can la o ku mak is te dik le ri ni be lir ti yor lar dý. Bu e ser le ri ha pis ha ne kü tüp ha ne si ne ko ya ca ðý mý zý ve o ra dan a lýp o ku ya bi le cek le ri ni söy le di ði miz de i se çok se vin di ler. Ders so nun da Ýs lâ mi yet hak kýn da bir çok so ru sor du lar. Bun lar dan bi ri si; Kur ân-ý Ke rim in de ði þip de ðiþ me di ði i di. Biz Kur ân-ý Ke rim in 1400 yýl dan bu ya na tek bir har fi nin da hi de ðiþ me di ði ni söy le yip i zah e din ce çok þa þýr dý lar ve et ki len di ler. Bi zi þa þýr tan baþ ka bir ha di se i se, kon fe rans sa lo nun dan ay rý lýr ken, ders es na sýn da biz ler den Al lah a dý ný he nüz öð re nen mah kûm la rýn Al lah! Al lah! Al lah! di ye rek yük sek ses le ba ðýr ma la rý ný duy ma mýz ol du. AR JAN TÝN HA PÝS HA NE LER MÜ DÜ RÜ DR. JU AN NA TE LO: GE LÝN, RÝ SÂ LE-Ý NUR LA RI AN LA TIN Pe ru da ki bu gü zel hiz met le rin he ye ca ný ný Yýl lar ön ce ken di mem le ke tin de, ken di in san la rý nýn i man la rý ný ve a - hi ret le ri ni kur tar mak a ma cýy la yaz dý ðý e ser le re ma ni ol mak i çin, Üs - ta dý mý za ha pis ha ne le ri, sür gün le ri re va gör me le ri ne rað men þim di bir ec ne bî mem le ke tin de ki ha pis ha ne nin gay ri müs lim i da re ci le ri, in - san lý ðýn ek mek ve su gi bi ih ti ya cý ol du ðu ay ný Nur la rýn o kun ma sý i - çin, bi ze tah sis et tik le ri a ra ba i le ha pis ha ne ye gö tü rü yor lar. ya þar ken, baþ ka bir ge liþ me de Ar jan tin de ger çek leþ ti. Bu ra da ki ha pis ha ne ler den so rum lu ge nel mü dür lü ðe, bil has sa Mey ve Ri sâ le si nden ba zý ve ci ze le rin de yer al dý ðý, mah kûm lar i çin ha zýr la dý ðý mýz ýs lâh pro je mi zi sun duk. Ar jan tin in bü tün ha pis ha ne le rin den so rum lu mü dür Dr. Ju an Na te lo e li ne ge çen ve ci ze le ri o ku du ðun da i se he men in ter net te ki say fa mý za gi rip Ri sâ le le ri in ce li yor. Bu e ser le rin mah kûm lar i çin fay da lý o la ca ðý ka na a tý na va ran ha pis ha ne ler ge nel mü dü rü, da ha faz la bil gi al mak i çin bi zi ça ðýr dý. Biz de Ri sâ le-i Nur la rýn, mah kûm lar i çin ha ki kî bir te sel li ve ýs lâh la rý i çin mü him bir ders ol du ðu nu ve ka bul et tik le ri hal de ha pis ha ne kü tüp ha ne le ri ne ko ya bi le ce ði mi zi i fa de et tik. Mü dür de, bu nun ko lay ol du ðu nu fa kat sa de ce ki tap koy ma nýn ye ter li ol ma dý ðý ný ay rý ca ha pis ha ne le re gi dip biz zat an lat ma mýz ge rek ti ði ni söy le di. Ve he men ay ný gün, ha pis ha ne le re ra hat ça gi re bil me miz i çin ö zel bir kim lik kar tý ha zýr la dý lar. Þim di Ar jan tin de bu lu nan o tuz beþ ha pis ha ne nin kü tüp ha ne le ri ne Ri sâ lele ri gön der me ye baþ la dýk. Hat ta i ki ha pis ha ne nin kü tüp ha ne si ne biz zat Nur la rý koy duk ve mah kûm lar la ders ler o ku duk. Bu ders ler de duy gu la nan lar, göz yaþ la rý na ha kim o la ma yýp að la yan lar hem li san-ý hal le riy le hem de li san-ý kal le riy le zi ya re ti miz den duy duk la rý mem nu ni ye ti i fa de et ti ler. Biz ler de bu hiz met ler de ki i na ye ti bir tah dis-i ni met ne v'în den an lat mak ve Üs ta dý mý zýn bu i man dâ vâ sýn da ki fev ka lâ de mu vaf fa ki ye ti ni gös te ren bir nok ta yý na za ra ver mek is ti yo ruz. Yýl lar ön ce ken di mem le ke tin de, ken di in san la rý nýn i man la rý ný ve a hi ret le ri ni kur tar mak a ma cýy la yaz dý ðý e ser le re ma ni ol mak i çin, Üs ta dý mý za ha pis ha ne le ri, sür gün le ri re va gör me le ri ne rað men þim di bir ec ne bî mem le ke tin de ki ha pis ha ne nin gay ri müs lim i da re ci le ri, in san lý ðýn ek mek ve su gi bi ih ti ya cý ol du ðu ay ný Nur la rýn o kun ma sý i çin, bi ze tah sis et tik le ri a ra ba i le ha pis ha ne ye gö tü rü yor lar, ha pis ha ne de uy gun or ta mý ha zýr lý yor lar, ders son ra sýn da ik ram lar da bu lu nup yi ne a ra bay la ders ha ne mi ze ka dar bý ra ký yor lar. BAÞ RA HÝP PAN ÇO MAR TÝ NEZ: RÝ SÂ LE LER ÝN SAN RU HU NA TE SÝR E DÝ YOR Al lah is ter se, Hý ris ti yan la ra da bu hiz me ti yap týr dý ðý ný hay ret le mü þa he de e di yo ruz. Bu ha pis ha ne le re ilk zi ya ret le ri Ar jan tin ha pis ha ne le rin den so rum lu Baþ Ra hip Pan ço Mar ti nez i le yap mýþ ve be ra ber ders ler o ku muþ tuk. Ri sâ lele rin in sa nýn ru hu na te sir et ti ði ni söy le yen, Ra hip Pan ço, git ti ði miz her yer de gü ven lik gö rev li le ri ne, ça lý þan la rý na, yö ne ti ci le ri ne hat ta bin di ði miz a ra ba nýn þo fö rü ne va rýn ca ya ka dar her ke se Ri sâ le-i Nur la rý tav si ye e di yor ve o ku ma la rý i çin ýs rar e di yor. Ve bu hiz met ler den mem nu ni ye ti ni i fa de e di yor. Ar jan tin ha pi sa ne hiz met le ri nin, son ra dan fark et ti ði miz bir te va fu ðu da; ha pis ha ne der si ne baþ la dý ðý mýz gün, Mey ve Ri sâ le si nin tas hi hi bi tip bas ký ya ver di ði miz gün ol ma sýy dý. Ýn þal lah, Ar jan tin ve Pe ru dan son ra di ðer Gü ney A me ri ka ül ke le ri de en zul met li yer ler den, ha pis ha ne ler den nur lan ma ya baþ lý ya cak. KÝ LÝ SE CE MA A TÝ NE 20. MEK TUB U O KU DUK Ay rý ca geç ti ði miz Cu mar te si Ra hip Pan ço nun dâ ve ti ü ze ri ne, ki li se si ne bir zi ya ret te bu lun duk. Yak la þýk sek sen ki þi nin bu lun du ðu ki li se de, Ra hip Pan ço ken di ce ma a ti ne Bu gün a ra mýz da a ziz ler var, bun lar ta Tür ki ye den bu ra la ra ka dar ge len Müs lü man kar deþ le rim de yip bi zim ha pis ha ne ler de ki hiz met le ri miz den, an la tý lan i man ha ki kat la rýn dan, mah kûm la rýn da ya na ma yýp að la dý ðýn dan ve in sa nýn ru hu na hi tap e den çok gü zel ki tap la rý mý zýn ol du ðun dan bah set ti. Son ra Tür ki ye den ge len Müs lü man kar deþ le ri miz di ye ta ný ta rak bi zi kür si ye ça ðýr dý. Biz de ce ma a ti se lâm la dýk tan son ra, Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ndan bah se dip, yak la þýk el li dil de ter cü me si ol du ðu nu ve sa de ce Müs lü man la ra de ðil bü tün in san la ra hi tap e den e ser ler ol du ðu nu an lat týk ve nu mu ne o la rak Yir min ci Mek tub dan bir par ça o ku duk. Ke mâl-i cid di yet le ve baþ la rýy la tas dik e de rek din le dik le ri bu ký sa fa kat e hem mi yet li der sin so nun da her ke sin ki li se yi in le tir ce si ne al kýþ la ya rak bi zi u ður la ma sý a çýk ça sý bi zi de he ye can lan dýr mýþ tý. Ön ce le ri Hý ris ti yan, se kiz se ne den be ri Müs lü man o lan Ro ber Tay yip A ða bey, ki li se de bi ri si nin al kýþ lan dý ðý ný hiç duy ma dý ðý ný, bu nun çok il ginç bir ha di se ol du ðu nu ve o ku nan ha ki kat le rin ki li se de bu lu nan la rýn kalp le ri ne u laþ tý ðý ný gös ter di ði ni söy le di. Ki li se de ki bu ký sa ders son ra sýn da, yet miþ yaþ la rýn da bir ka dý nýn ya ný mý za ka dar ge le rek, Se la mun a ley kum de yip to ka laþ mak i çin e li ni u zat tý ðý es na da biz ne ol du ðu nu an la ma dan e li mi zi öp me si ve ba ba sý nýn Müs lü man ol du ðu nu söy le me si bi zi ol duk ça þa þýrt tý. Prog ra mýn so nun da, ya ný mýz da ge tir di ði miz ki tap la rý mý za yo ðun il gi gös te ren ki li se ce ma a ti ne, ki tap la rý mýz dan he di ye et tik. Rab bim te sir ve hi da yet ver sin. Â min. Bu nun la be ra ber, Bu e nos A i res te yak la þýk i ki ay dan be ri bir rad yo da ha zýr la yýp sun du ðu muz La luz de la fe ya ni Nur-u Ý man a dýn da ki prog ra mý mýz de vam e di yor. Rad yo prog ra mý mý zý, Ri sâ le-i Nur dan ko nu lar be lir le yip, Nur la rý bi len, o ku yan Ar jan tin li Müs lü man la rý ko nuk a la rak her haf ta ger çek leþ ti ri yo ruz. Ýn ter net ü ze rin den Ýs pan ya, Pe ru, Mek si ka, Þi li gi bi Ýs pan yol ca ko nu þu lan fark lý ül ke ler den de din le ni len bu prog ram ve si le si i le da ha ge niþ sa ha da da ha çok in sa na Nur la rý du yu ru yo ruz ve in þal lah ha va sa hi fe sin de de Nur lar ya zý lý yor. Bu a ra da Mek si ka nýn en bü yük ü çün cü þeh ri o lan Gu a da la ja ra da bir Müs lü man gru bun, la luz de la fe.org is min de ki in ter net si te miz den Kü çük Söz ler i el de e de rek, her haf ta top la nýp ders o ku duk la rý ný öð ren dik. Ay rý ca ken di in ter net si te le rin de a na say fa dan da Ri sâ le-i Nur la rý pay la þý yor lar. Bu hiz met le ri mi zin bel ke mi ði di ye bi le ce ði - miz Ýs pan yol ca ter cü me ve ki tap ba sým fa a li yet le ri miz de de vam e di yor. Þim di ye ka dar, Yir mi Ü çün cü Söz, Kü çük Söz ler, Has ta lar Ri sâ lesi, Ra ma zan-ýk ti sat ve Þü kür Ri sâ lesi, Ta bi at Ri sâ le si, O tuz Üç Pen ce re, Ýh las-u huv vet Ri sâ le le ri ve Mey ve Ri sâ le si ol mak ü ze re se kiz kü çük ki tap bas týk. Do ku zun cu ki ta bý mýz o la rak i se Üs ta dý mý zýn, Ta bi at ta bo ðu lan la rý da lâ let ten kur ta rý yor ve bu za man da her ke se, hu su sen þüp he ye ve in kâ ra dü þen le re lâ zým dýr ve tir yak týr ve A me ri ka â lim le ri, el bet te A sa-yý Mu sa Ri sâ le si ne lâ kayt kal ma ya cak lar. E ðer di ni din i çin se ven kýs mý nýn el le ri ne geç se, fü tu hat ya par de di ði A sa-yý Mu sa Mec mu a sý ný bas týk ve du â la rý nýz la o nun cu ki ta bý mýz o lan Mü na cat Ri sâ le si ni bas ký ya ha zýr lý yo ruz. HAD DÝ MÝ ZÝN FEV KÝN DE, ÞU U RU MU ZUN HA RÝ CÝN DE HÝZ MET LER Son o la rak bir ih ti da ha be ri ver mek is ti yo ruz. Bu e nos A i res e ya kýn Per ga mi no þeh rin de bu lu nan Ma ri o is min de alt mýþ beþ ya þýn da ki baþ ka bir þa hýs da in ter net te ki si te miz den tav si ye ü ze ri ne Ri sâ le le ri o ku yor ve Ar jan tin de Ri sâ le-i Nur lar i le ruh la rý, kalp le ri, ha yat la rý nur la nan ve Ýs lâ mi ye ti se çen ler ker va ný na da hil o lu yor. Vel ha sýl, Ar jan tin ve di ðer Gü ney A me ri ka ül ke le rin de ya þa yan hem Müs lü man la rýn hem de di ðer din le re men sup in san la rýn ek mek ve su gi bi ih ti yaç la rý ol du ðu nu gör dü ðü müz bu ha ki kat le ri, her ve si le yi kul la na rak bil has sa ru hen Nur a müþ tak, Nur un fýt rî ta le be le ri ni bul mak is ti yo ruz. O to büs ler de, met ro lar da, so kak lar da o an da gör dü ðü müz bel ki de bir da ha hiç gö re me ye ce ði miz in san la ra, en a zýn dan bi rer bro þür ve re rek Nur lar la ta nýþ ma la rý na ve si le ol ma ya ça lý þý yo ruz. Had di mi zin fev kin de ve þu u ru mu zun ha ri cin de ce re yan e den bu hiz met ler i çin her za man ih ti yaç duy du ðu muz duâ la rý ný zý bek li yo ruz. Al lah, he pi mi zi bu kud sî hiz met te ih lâs la is tih dam ey le sin. A min Ar jan tin Nur Ta le be le ri na mý na Ah med Ha san, Ab dul lah, Fa tih, Hü se yin

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 22 Rebiülahir 1433 Ru mî: 2 Mart 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Yö ne tim Bi lim le ri Kon gre si baþ la dý ÝSTANBUL Tek nik Ü ni ver si te si (Ý TÜ) Ýþ let - me Mü hen dis li ði Ku lü bün ce dü zen le nen 13. Yö ne tim Bi lim le ri Kon gre si baþ la dý. Ce mal Re þit Rey Kon ser Sa lo nu nda ki a çý lýþ faaliyetin de ko nu þan Ý TÜ Rek tö rü Prof. Dr. Mu ham med Þa hin, Ýþ let me Mü hen dis li ði Ku lü bü nün, u lus la r a ra sý a re na da ki en ak - tif öð ren ci ku lüp le ri a ra sýn da yer al dý ðý ný söy le di. Þa hin, Ýþ let me Mü hen dis li ði Ku - lü bü nün 20 nci, Ýþ let me Mü hen dis li ði bö - lü mü nün i se 35 in ci yý lý ný kut la dýk la rý ný an lat tý. Ý TÜ ve Ýþ let me Mü hen dis li ðin den me zun o lan la rýn iþ a ra yan de ðil, iþ ve ren ol ma sý ge rek ti ði ni ak ta ran Þa hin, þöy le de vam et ti: Ye tiþ tir di ði miz öð ren ci ler le de ði þi me a yak uy du ran de ðil, de ði þi mi ger çek leþ ti ren ler o la ca ðýz. Me zun la rý mýz ol sun, þu an öð re nim gö ren öð ren ci le ri - miz ol sun, her a lan da o ku la bað lý lýk la rý ný gös te ri yor lar. Bu gün bu ra da Ý TÜ Ýþ let me Mü hen dis li ði Ku lü bün ce ger çek le þen et kin - li ðin mi ma rý, öð re tim gö rev li le ri miz ve öð - ren ci le ri miz dir. Bu ge le ne ði yýl lar ca de vam et ti re ce ðiz. Ýs tan bul / a a Öð ren ci ler kal dýk la rý pan si yo nu tah rip et ti TUNCELÝ DE, kal dýk la rý pan si yo nun þart la - rýn dan þi kâ yet çi o lan li se öð ren ci le ri du ru - mu pro tes to et ti. Pan si yo na za rar ve ren öð - ren ci ler ik na ça ba la rý so nu cu ey lem le ri ni so na er dir di. Mer kez Mo ðol tay Ma hal le si Has ta ne Cad de sin de 155 öð ren ci nin ba rýn - dý ðý bir li se ye a it pan si yon da ka lan er kek öð ren ci ler, pan si yon þart la rý na tep ki a ma - cýy la ey lem yap tý. O lay ye ri ne ge len po lis e - kip le ri nin ve Tun ce li Be le di ye si it fa i ye si nin mü da ha le siy le sön dü rül dü. Ya pý lan gö rüþ - me ler so nu cu ik na e di len öð ren ci ler ey lem - le ri ne son ver di. Pan si yo nun ha sar gör dü ðü o lay son ra sý öð ren ci le rin Öð ret me ne vi ne, Sos yal Hiz met ler Mü dür lü ðü Ço cuk Yu va - sý na ve ka mu ku rum la rý na a it mi sa fir ha ne - le re yer leþ ti ri le ce ði öð re nil di. Tun ce li / a a KUPON: 15 Týp e ði ti min de ba þa rý lý yýz KASTAMONU ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRÜ PROF. DR. SEYÝT AYDIN, TÜRKÝYE DE TIP EÐÝTÝMÝ DÜNYANIN EN ÝYÝLERÝNDEN DEDÝ. KASTAMONU Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr. Se yit Ay dýn, 14 Mart Týp Bay ra mý do la - yý sýy la yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye de týp e - ði ti mi dün ya nýn en i yi le rin den. Hat ta en i yi - si der sek mü ba lâ ða et me yiz de di. Kas ta - mo nu Ü ni ver si te si ve U mut Sað lýk çý lar Der ne ði iþ bir li ðiy le, 14 Mart Týp Bay ra mý do la yý sýy la 3 Mart Kon fe rans Sa lo nu nda dü zen le nen faaliyete, Ha cet te pe Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým cý sý Prof. Dr. Ö mer U ður, Kas ta mo nu Be le di ye Baþ kan Yar dým cý sý Meh met Ça ðýl cý ve çok sa yý da dâ vet li ka týl dý. Rek tör Ay dýn, faaliyet te yap tý ðý ko nuþ ma da, Týp Bay ra mý nýn ilk kez I I. Mah mut dö ne min de kut lan ma ya baþ lan dý ðý ný ha týr la ta rak, sa hip o lu nan ni - met le rin en de ðer li si nin sað lýk ol du ðu nu söy le di. Tür ki ye de týp e ði ti mi dün ya nýn en i yi le rin den, hat ta en i yi si der sek mü ba lâ ða et - me yiz di ye ko nu þan Ay dýn, Tür ki ye de sað lýk la il gi li har ca ma la rýn mas raf o la rak gö rül me di ði ni kay det ti. Kas ta mo nu / a a FO TOÐ RAF: A A Ü ze ri ne kar küt le si dü þen o to mo bil, hur da ya dön dü SÝVAS TA Mýs mý lýr mak Ma hal le si 5. So kak ta ki 4 kat lý bir a part ma nýn ö nün de park ha lin de bu lu nan 58 NF 903 plâ ka lý o to mo bi lin ü ze ri ne, bi na nýn ça tý sýn dan kar küt le si düþ tü. Ça tý nýn de mir kor ku luk la rý ný kýr dýk - tan son ra bü yük gü rül tüy le dü þen kar küt le si, o to mo bi li a de ta hur da ya çe vir di. O to mo bi lin ta va ný, kar küt - le si nin et ki siy le ta ma men çök tü. O to mo bil, po lis e kip le ri nin in ce le me si nin ar dýn dan çe ki ci yar dý mýy la ta - mir i çin sa na yi ye gö tü rül dü. O to mo bi lin sa hi bi Se la hat tin Alt mýþ ka ra, a ra cý ný 3 gün ön ce bi na nýn ö nü ne park et ti ði ni söy le di. E vi nin ay ný semt te ol du ðu nu i fa de e den Alt mýþ ka ra, baþ ka bir a raç la sa bah sa at le rin de so kak tan ge çer ken park ha lin de ki a ra cý nýn ü ze ri ne kar küt le si düþ tü ðü nü fark et ti ði ni be lirt ti. A part man sa kin le rin den Se la hat tin Ya rar da ça tý dan kar sark tý ðý i çin a ra cý ný bi na nýn ö nü ne park et me di ði ni i fa de e - de rek, Kar ça tý da ki de mir le ri eð miþ ti. Ben a ra cý mý kar þý ya park et tim. Bu a ra cý da kar þý ya çek ti re cek tim, a - ma sa hi bi ni ta ný ma dý ðým i çin u la þa ma dým di ye ko nuþ tu. Si vas / a a Prof. Dr. Se yit Ay dýn FATÝH TIP FAKÜLTESÝ ÖÐRENCÝLERÝNCE DÜZENLENEN KONGREYE 35 FARKLI ÜNÝVERSÝTEDEN 700 TIP AKADEMÝSYENÝ KATILACAK. 700 týp a ka de mis ye ni kon gre de bu lu þa cak FATÝH Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si, 3. U lus la ra ra sý Öð ren ci Kon gre si ni Mart ta rih le ri a ra sýn da Ký zýl ca ha mam da As ya Ter mal Te sis le ri nde dü zen le - ye cek. Týp Fa kül te si öð ren ci le rin dü zen le di ði kon gre ye 35 fark lý ü ni ver si te den 700 týp a ka de mis ye ni ni ka tý la cak. Fa tih Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si, yak la þýk dört yýl dýr An ka ra da li sans ve yük sek li sans e ði ti mi ve ri yor. Öð ren ci ler, ders dý þýn da ö zel lik le bi lim sel ça lýþ ma lar, yurt i çi ve yurt dý þý pro je ya rýþ ma la rý, öð - ren ci kon gre le ri ne ka tý lým i çin teþ vik e di li yor. Bu teþ vik le rin mey ve si o la rak 2009 yý lýn da fa kül te öð ren ci le ri ta ra fýn dan ku ru lan Fa tih Ü ni ver si te si Týp Fa - kül te si Bi lim sel A raþ týr ma Top lu lu ðu (FA TÜ BAT), Mart ta rih le rin de An - ka ra-ký zýl ca ha mam As ya Ter mal O tel de 3. U lus la ra ra sý Öð ren ci Kon gre si ni dü zen li yor. Kon gre ye Tür ki ye den ve de ði þik ül ke ler den ol mak ü ze re 35 ten faz la ü ni ver si te den 700 e ya kýn ka tý lým cý bek le ni yor. Kon gre de bir bi rin den de - ðer li bi lim in san la rý, kon fe rans la rýy la ka tý lým cý öð ren ci ler le de ne yim le ri ni pay - la þa cak ve ye ni u fuk la ra yel ken aç ma la rý ný sað la ya cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya Do ðu da kar ve ti pi köy le re ge çit ver mi yor DOÐU A na do lu Böl ge si nde a ra lýk lý de vam e den kar ya ðý þý ve ti pi dolayýsýyla 223 köy yo lu u la þý ma ka - pan dý. Me te o ro lo ji Er zu rum Böl ge Mü dür lü ðü yet ki li le rin den e di ni len bil gi ye gö re, Or ta Ak de niz ü ze rin - den ge len al çak ba sýnç sis te mi nin et - ki si al týn da bu lu nan Do ðu A na do lu Böl ge si nde ha va, a ra lýk lý ha fif kar ya - ðýþ lý. Ge ce en dü þük ha va sý cak lýk la rý Kars ta ek si 11, Er zu rum da ek si 6, Að rý da ek si 5, Ar da han da ek si 3, Ið - dýr da ek si 2, Bay burt ta 0 de re ce ve Er zin can da 2 de re ce o la rak öl çül dü. Kar ve ti pi dolayýsýyla Er zu rum da 156, Að rý da 35, Ar da han da 9 ve Ið - dýr da 23 ol mak ü ze re top lam 223 köy i le u la þým sað la na mý yor. Yo lu u - la þý ma ka pa lý o lan köy ler de has ta na - kil le rin de de za man za man sý kýn tý ya þa ný yor. Er zu rum da yo lu u la þý ma ka pa lý o lan köy ler den 5 has ta, kar la mü ca de le ve sað lýk e kip le rin ce, has - ta ne le re u laþ tý rýl dý. Er zu rum / a a ir ti ni as ya.com.tr Kur ân ve M. Ke mal Müf lis Pro je: Ke ma lizm ki ta bý mýz la baþ la - yan tar týþ ma de vam e der ken, da ha ön ce A na yurt ga ze te sin de ki kö þe sin de, ki ta - býn A ta türk ü ko ru ma ka nu nuy la il gi li bö lü mü - nü e leþ ti ren ve bu ka nu nun kalk ma ma sý ge rek ti - ði ni sa vu nan Meh met A rif De mi rer (30.l.12), Ce viz Ka bu ðu prog ra mý son ra sýn da ki bir ya zý - sýn da da, Kâ zým Ka ra be kir in M. Ke mal den ak - tar dý ðý, ki tap ta yer ver di ði miz ve prog ram da da gün de me ge tir di ði miz söz le ri iþ le miþ ( ). O söz le ri bir kez da ha ha týr la ya lým: E vet, Ka ra be kir; A ra boð lu nun ya ve le ri ni Türk o ðul la rý na öð ret mek i çin Kur ân ý Türk çe - ye ter cü me et ti re ce ðim ve böy le ce de o kut tu ra - ca ðým. Tâ ki, bu da la lýk e dip de al dan mak ta de - vam et me sin ler... M. Ke mal in A ra boð lu de - di ði, Pey gam be ri miz (a.s.m.); ya ve, ya ni saf - sa ta ve saç ma lýk o la rak ni te le di ði de Kur ân ýn â yet le ri. Hâ þâ!... Sa id Nur sî, Kur ân a kar þý su i - kast o la rak va sýf lan dýr dý ðý ve Kur ân ter cü me e dil sin, tâ ne mal ol du ðu bi lin sin sö züy le a çý ða vu rul du ðu nu be lirt ti ði deh þet li plan dan söz e - der ken, bu o la yý an la tý yor du (Söz ler, s. 747). Ter cü me nin yap tý rý lýþ a ma cýy la il gi li o la rak De mi rer M. Ke mal in Türk, Kur ân ýn ar ka sýn - dan ko þu yor, fa kat o nun ne de di ði ni an la mý yor, i çin de ne ler var bil mi yor ve bil me den ta pý ný yor. Be nim mak sa dým, ar ka sýn dan koþ tu ðu bu ki tap - ta ne ler ol du ðu nu Türk an la sýn söz le ri ni ak ta - ra rak, bi zi bu ge rek çe yi çar pýt mak la e leþ ti ri yor. Çar pýt ma bu nun ne re sin de? Tam ter si ne, bi - zim yap tý ðý mýz yo rum la bir ör tüþ me söz ko nu su. De mi rer, ki ta bý mýz da yi ne M. Ke mal e a it Ýs - lâm Türk le ri u yuþ tur du. Türk mil le ti bir çok a - sýr lar, bir ke li me si nin mâ nâ sý ný bil me di ði hal de Kur ân ý ez ber le mek ten bey ni su lan mýþ ha fýz la - ra dön dü sö zü ne yer ver me mi ze de ta kýl mýþ. Oy sa bun lar da M. Ke mal in el ya zý sýy la ya zý - lan ve A fet Ý nan ýn Me de nî Bil gi ler ki ta býn da o - ri ji nal me tin le riy le yer a lan i fa de ler. Þun lar da: Türk mil le ti ni Al lah i çin, Pey gam ber i çin top rak la rý ný, men fa at le ri ni, ben li ði ni u nut tu ra - cak, Al lah a mü te vek kil ký la cak de rin bir gaf let ve yor gun luk be þi ðin de u yut tu lar. (...) Bü tün din ler, mil let le rin ce ha le ti nin yar dý mýy la, u tan - mak sý zýn Tan rý ta ra fýn dan gön de ril di ði ni söy - le yen a dam lar ta ra fýn dan te sis o lun muþ tur. Bun la rýn an la mý son de re ce a çýk de ðil mi? Yi ne De mi rer in mev zu va tan.com in ter net si - te sin de ki Ra þit Ça ðýn im za lý ya zý dan ak tar dý ðý bil gi ler de, me al yaz ma i þi nin Meh met  kif e ve - ril di ði, a ma o nun bu gö re vi bý rak tý ðý be lir ti li yor. O ra da i fa de e dil me yen bir bil gi i se,  kif in, baþ - la yýp da vaz geç ti ði ter cü me nin, yap tý ðý ký sým la - rý ný yak týr dý ðý. A ca ba ni ye? Se be bi, Sa id Nur - sî nin, (Kur ân da ki) lü zum suz tek ra ra tý her kes gör sün, ter cü me si o nun ye rin de o kun sun di ye deh þet li bir plan di ye rek be lirt ti ði þey ol ma sýn! Vel ha sýl, bu ha mur da ha çok su gö tü rür. *** Ce viz Ka bu ðu prog ra mýy la il gi li ya zý mýz i çin, Hul ki Ce vi zoð lu ndan bir me saj al dýk. Di yor ki: Ya zý ný zýn ilk bö lü mü Ce viz Ka bu ðu prog ra - mý nýn tar zý hak kýn da. O ku yun ca doð ru su El in saf! de dim. Mil yon lar ca in sa nýn gö zü ö nün - de can lý ya yýn la nan prog ram si zin yaz dý ðý nýz gi bi mi ger çek leþ ti Al lah aþ ký na? Ba na i liþ kin söz le ri niz i çin Yu ka rý da Al lah var di yo rum. Biz de ce va bý mýz da þöy le de dik: Prog ra mýn ba þýn dan i ti ba ren du ru þu nuz, so ru la rý nýz, be nim ver di ðim ce vap lar hak kýn - da ki yo rum la rý nýz, ce vap la rý mý bi tir me me fýr - sat ver me den ko nu yu baþ ka a lan la ra kay dýr ma - nýz, can lý te le fon bað lan tý la rýn da Tay lan a ða gi bi le rin ka ba lýk la rý na fýr sat ve rip mü da ha le et - me yi þi niz, prog ram dan son ra Ye ni Çað ga ze te - si nin pro vo ka tif ha be ri ni si te ni ze koy ma nýz ve yi ne si te niz de hep be ni e leþ ti ren me saj la ra yer ver me niz... baþ ka na sýl yo rum la na bi lir? Ve me sa jý mý zýn so nun da da þu nu yaz dýk: Her ha lü kâr da, prog ram ta nýþ ma mý za ve si le ol du. U ma rým, bu ta nýþ ma dost luk la de vam e der ve fark lý gö rüþ ler de ol ma mýz bu nu en gel le mez. * Ce viz Ka bu ðu prog ra mý nýn ö ze ti sa id nur si.de /vi de o/de mok ra si-dik ta tor luk-ve-ke ma lizm de.

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Os man lý ca yý terk e din ce a li ok li ok tay.net Hem pa di þah hem bes te kâr: Sul tan I I. Mah mud Sul tan I I. Mah mud un Os man lý Ye ni len me ha re ke tin de ki ye ri, ö ne mi ya zý lýr, bi li nir de, sa na ta ö zel lik le mu sý kî ye o lan il gi si, ye te ne ði ve hat ta bes te le ri pek bi lin mez. Bu ya zý da Dr. M. Naz mi Ö zalp in tes bit le riy le Sul tan ýn bi li nen ha yat hi kâ ye si dý þýn da ki yö nü nü di le ge tir me ye ça lý þa ca ðým. Os man lý nýn hem pa di þah, hem de mü zis yen i sim le rin den bi ri dir I I. Mah mud. Os man lý nýn 31. pa di þa hý o lup 20 Tem muz 1784 ta ri hin de Top ka pý Sa ra yý nda doð muþ tur. Ba ba sý Sul tan I. Ab dül ha mid dir. Sa ray da þeh zâ de le re öz gü o kul da ö zel ho ca lar dan A rap ça, Fars ça, E de bi yat ve A ka id o ku du; bi ni ci lik ve as ker lik o yun la rý öð ren di. Am ca sý Sul tan I I I. Se lim in ço cu ðu ol ma dý ðý i çin, tah ta çýk ma sý na i ki yýl ka la ve li aht i lân e dil di. Sul tan I I I. Se lim in taht tan in di ri le rek bir yýl son ra þe hid e dil me si son ra sý 28 Tem muz 1808 ta ri hin de Os man lý tah tý na o tu rdu. O tuz bir yýl lýk sal ta na tý bo yun ca, A lem dar Mus ta fa Pa þa nýn kat li, Ye ni çe ri O ca ðý nýn kal dý rýl dý ðý Vak a-yý Hay ri ye, Bal kan mil let le ri nin is yan la rý, Ký rým Sa va þý, Mý sýr va li si Meh med A li Pa þa nýn is ya ný, oð lu Ýb ra him Pa þa nýn Kü tah ya ya ka dar gel me si gi bi pek çok iç ve dýþ me se le ler le uð raþ tý. Ye ni çe ri lik ta ri he ka rýþ týk tan son ra, bu ku ru luþ la or ga nik ba ðý ol du ðu sa ný lan Bek ta þî tek ke le ri ni ka pat tý. Ký ya fet ka nu nu çý kar ta rak tek tip gi yi me yö nel di. Ga la ta Köp rü sü nü ve Ba ye zýd da ki yan gýn ku le si ni yap týr dý. Av ru pa dan öð ret men ler ge tir te rek Har bi ye, Bah ri ye ve Týp o kul la rý ný aç týrt tý. Ken di si ne Gâ vur pa di þah den me ye baþ lan dý. Bu o lay lar, tür lü sý kýn tý lar pa di þa hý yor muþ ve yýp rat mýþ tý. Za ten ak ci ðer ve re min den ra hat sýz dý. Son yýl la rý ný sü rek li has ta o la rak ge çir di. Ni ha yet yi ne Tem muz a yýn da 1 Tem muz 1839 ta ri hin de, ha ya ta göz le ri ni yum du. O nun a dý na i za fe ten Tür be de nen semt te ki Sul tan Mah mud Tür be si nde top ra ða ve ril di. Ta rih çi A ta Bey in ver di ði bil gi le re gö re mû sý kî öð re ni mi ne am ca sý Sul tan I I I. Se lim in þeh zâ de li ði sý ra sýn da baþ la dý. Tan bur ve ney çal ma sý ný am ca sýn dan öð ren di. Ya pý lan mû sý kî top lan tý la rý na ka tý la rak es ki e ser le ri mi zi meþk et ti. Mev le vî lik ta ri ka tý na gir di. Ý yi bir ha nen de ses ic ra cý sý ol du ðu söy le nir. A ta Bey, se si nin Da vu dî ol du ðu nu, ha rem de bu lu nan fa sýl he ye ti nin ba þý o lan ve Cev rî Kal fa nýn ye tiþ tir me si tan bu rî Þevk-i Dî de Kal fa nýn ýs ra rý i le çok gü zel tak sim et ti ði ni, fas la ka týl dý ðý ný söy lü yor. Bes te kâr Ley lâ Ha ným da a ný la rýn da Es ma Sul tan Sa ra yý nda ki saz ve ses top lu lu ðu nun mû si kî ic râ et ti ði ni, Sul tan Mah mud un bu top lan tý la ra ka týl dý ðý ný, hat tâ gü zel Tan bur ça lan Dar çýn Kal fa ya Dar çýn gü lü na ka rat lý bir þar ký bes te le di ði ni an la týr. An cak il ginç tir, En de rûn un ih mal e dil me si, Sa ray ban do sunun ku rul ma sý, Türk mû sý kî si ne es ki si gi bi ö nem ve ril me me si de bu dö nem de ya þan mýþ týr. Da ha çok þar ký for mun da renk li ve ha re ket li e ser ler bes te le miþ tir. E li miz de 1 Marþ, 1 Ka len de rî, 1 Tav þan ca, 22 þar ký ol mak ü ze re 25 e se ri bu lu nu yor. Sul tan ay ný za man da i yi bir hat tat o lup pek çok lev ha sý Top ka pý Sa ra yý nda bu lun mak ta dýr. Sul tan I I. Mah mud, þi ir le de il gi len miþ Ad lî mah la sý ný kul lan mýþ týr. ken di mi zi i fa de e de me dik SANATÇI KE NAN I ÞIK, ZEN GÝN KE LÝ ME LER LE KEN DÝ MÝ ZÝ Ý FA DE E DE BÝ LE CE ÐÝ MÝZ OS MAN LI CA DE DÝ ÐÝ MÝZ ES KÝ TÜRK ÇE DÝ LÝ, SÜ REÇ Ý ÇE RÝ SÝN DE ÖZ TÜRK ÇE LEÞ TÝR ME ÇA BA SI NA YE NÝL DÝ. BÖY LE CE BÝZ KEN DÝ MÝ ZÝ Ý FA DE ET MEK TE ZOR LAN MA YA BAÞ LA DIK. DE DÝ. SANATÇI Ke nan I þýk,  kif in þi ir le ri ni es ki Türk çe i le yaz dý ðý ný be lir te rek, þim di bu þi ir le rin tam o la rak an lam lan dý rýl ma sý nýn zor ol du ðu nu söy le di. I þýk, Zen gin ke li me ler le ken di mi zi i fa de e de bi le ce ði miz Os man lý ca de di ði miz es ki Türk çe di li, sü reç i çe ri sin de öz türk çe leþ tir me ça ba sý na ye nil di di ye lim ve böy le ce biz ken di mi zi i fa de et mek te zor lan ma ya baþ la dýk. de di. Sa kar ya Bü yük þe hir Be le di ye si Kül tür ve Sos yal Ýþ ler Da i re si Baþ kan lý ðý ta ra fýn dan, A da pa za rý Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen Ke nan I þýk i le Meh met  kif Þi ir le ri prog ra mý na ka tý lan I þýk, bü yük il gi gör dü. I þýk, prog ram da,  kif i hem an lat tý hem de þi ir le ri ni o ku du. Gös te ri len yo ðun il gi den do la yý te þek kür e de rek ko nuþ ma sý na baþ la yan Ke nan I þýk, Söy le mek is te rim ki Meh met  kif Er soy bü yük bir va tan se ver. Ön ce çok bü yük bir va tan se ver. Va tan se ver lik ta rif e dil sey di e ðer Meh met  kif, bir ki þi nin þah sýn da ilk ak la ge len i sim ler den o lur du.  kif in þi ir le ri, bir va tan duy gu suy la, ken di ül ke si nin kül tü rü ne o lan, ül ke si nin bað lý bu lun du ðu bü tün de ðer le re o lan sev gi siy le, say gý sýy la ya zýl mýþ o lan þi ir ler di. San ki bir çýð lý ðý an dý rýr dý. Ba zý þi ir le rin de de hi kâ ye ler an la týr dý. San ki bir ti yat ro o yu nu gö rür - sü nüz þi i rin de. O nu de ðer siz leþ tir me ye ça lý þan lar her za man var dý. An cak o, bi lin me li dir ki çok gü zel ce vap lar ver miþ tir. di ye ko nuþ tu. ES KÝ DÝL SÜ REÇ Ý ÇÝN DE KAY BOL DU Meh met  kif in þi ir le ri nin es ki dil de ya zýl dý ðý ný ve ya þa dý ðý mýz dö nem de þi ir le rin tam o la rak an lam lan dý rýl ma sý nýn zor lu ðun dan duy du ðu mem nu ni yet siz li ði ni i fa de e den I þýk, ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü: Ne ya zýk ki es ki dil sü reç i çe ri sin de kay bol du. Es ki dil de þi ir o ku mak gü nü müz de çok zor. Ma na lan dý rý la mý yor çün kü. Es ki dil ne re dey se ö lü dil ler sý ný fýn da sa yý la cak. El bet te va him bir du rum dur bu. Dün ya da üç bi ni aþ kýn dil bu gün ko nu þul mu yor. Bu de mek tir ki üç bi ni aþ kýn mil le tin kül tü rü de þu an da di le gel mi yor, ko nu þul mu yor, bi lin mi yor. Es ki dil den u zak la þýl dý ðý za man kül tür den de u zak la þý lý yor. Biz de de öy le ol du. Zen gin ke li me ler le ken di mi zi i fa de e de bi le ce ði miz Os man lý ca de di ði miz es ki Türk çe di li, sü reç i çe ri sin de öz türk çe leþ tir me ça ba sý na ye nil di di ye lim ve böy le ce biz ken di mi zi i fa de et mek te zor lan ma ya baþ la dýk. Þi ir, ke li me ol du ðu za man ya zý la bi len bir þey dir þek lin de ko nuþ tu. Sa kar ya / ci han Ba ðým sýz lýk sa va þýn da þi ir le ri kat ký sað la dý ÝSTÝKLÂL Mar þý nýn Ka bu lü ve Meh met  kif Er soy u An ma Gü nü do la yý sýy la Bey lik dü zü nde ki o kul lar da çe þit li fa a li yet ler dü zen le ni yor. Bey lik dü zü Çok Prog ram lý Li se si nin dü zen le di ði Meh met  kif Er soy u An la mak ve Ýs tik lâl Mar þý nýn Ka bu lü ko nu lu prog ram Ýh las Ko le ji Kon fe rans Sa lo nu nda ya pýl dý. Prog ra ma say gý du ru þu ve Ýs tik lâl Mar þý nýn o kun ma sý i le baþ lan dý. Prog ra ma ka tý lan Bey lik dü zü Kay ma ka mý Ah met Me sut De mir kol, Meh met  kif Er soy gi bi ba ðým sýz lýk sa va þý nýn ka za nýl ma sýn da yaz dý ðý þi ir ler le, ya zý la rýy la kat ký su nan bü yük þah si yet le ri sa de ce bir gün de ðil, her za man ha týr la yýp, ta nýt mak ge rek ti ði ni di le ge tir di. Be le di ye Baþ ka ný Yu suf U zun un se lâm la rý ný i le ten Baþ kan Yar dým cý sý Ef ra him Ye þil de ko nuþ ma sýn da Meh met  kif Er soy un ki þi li ði, þi ir le riy le o lay la rý an lat ma sý ve sa va þýn ol du ðu zor za man lar da yap tý ðý ça lýþ ma lar la hal ký ce sa ret len dir me si i le Türk Mil le ti nin gön lün de taht kur du ðu nu i fa de et ti. O kul Mü dü rü Ay taç Öz de mir in de Meh met  kif Er soy u an lat tý ðý prog ram Meh ter Ta ký mý gös te ri si, O ra tor yo Gös te ri si ve Türk Halk Mü zi ði Ko ro su ta ra fýn dan ses len di ri len tür kü ler le de vam et ti. Gös te ri ler son ra sýn da öð ren ci ler ta ra fýn dan Meh met  kif Er soy un Ýs tik lâl Mar þý nýn yaz dý ðý dö nem can lan dý rýl dý. Ko nuk la rýn gös te ri le ri a yak ta al kýþ la dý ðý prog ram so nun da da gü nün an lam ve ö ne mi ne bi na en dü zen le nen re sim, þi ir ve kom po zis yon ya rýþ ma sýn da de re ce ye gi ren le re ö dül le ri ve ril di. Kül tür Sa nat Ser vi si SEMÝNERE DÂVET Konu : Bediüzzaman ve Dünya Gençliði Konuþmacý : Halil USLU (Araþtýrmacý- Yazar) Tarih : Cumartesi. Saat: Yer : Yeni Asya Seminer Salonu. Yýlmaz Ocak Ýþhaný, Kat: 1. / DÜZCE Organizasyon : Düzce Yeni Asya Eðitim Kültür ve Yardýmlaþma Derneði A da pa za rý Kül tür Mer ke zi nde dü zen le nen Ke nan I þýk i le Meh met  kif Þi ir le ri prog ra mý bü yük il gi gör dü. Sanatçý Kenan I þýk, prog ram da,  kif i hem an lat tý, hem de þi ir le ri ni o ku du. FO TOÐ RAFLAR: CÝ HAN Ça nak ka le Sa vaþ la rý Sergisi ziyarete açýldý ÇANAKKALE Va li li ði nin des te ðiy le Ça nak ka le On se kiz Mart Ü ni ver si te si (ÇO MÜ) Ta rih Bö lü mü ta ra fýn dan, Ça nak ka le Sa vaþ la rý nýn 97. yýl dö nü mü kut la ma prog ra mý çer çe ve sin de Tro i a Kül tür Mer ke zi nde, Os man lý Ar þi vi nden Ça nak ka le Sa vaþ la rý Ser gi si a çýl dý. A çý lýþ tö re ni ne Va li Yar dým cý sý Ce mal Yýl dý zer, Ýl Ge nel Mec li si Baþ ka ný A li Rý za Te kin, ÇO MÜ Rek tör Ve ki li Ýb ra him Ka ya, De niz Mü ze si Ko mu ta ný Al bay Can U zun soy ve çok sa yý da dâ vet li ka týl dý. Tö ren de bir ko nuþ ma ya pan ÇO MÜ Ta rih Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Yrd. Doç. Dr. Mit hat A ta bay, ser gi nin Baþ ba kan lýk Os man lý Ar þi vi nde bu lu nan, Ça nak ka le Sa vaþ la rý i le il gi li bel ge ler den o luþ tu rul du ðu nu söy le di. A ma cýn Ça nak ka le Sa vaþ la rý nýn na sýl baþ la dý ðý, ne þe kil de ge liþ ti ði ve ya þa nan o lay la rý hal ka ve genç le re gös ter mek ol du ðu nu be lir ten A ta bay, sa va þýn Türk top lu mun da de rin iz ler bý rak tý ðý ný vur gu la dý. Ça nak ka le Sa vaþ la rý ko nu sun da her ge çen gün ye ni bil gi ve bel ge ler or ta ya çýk tý ðý ný, bun la rýn ye ni ku þak la ra ak ta rýl ma sýy la ya ban cý dev let le rin Tür ki ye ü ze rin de ki plan la rý nýn da ha i yi an la þý la ca ðý ný be lir ten Yrd. Doç. Dr. A ta bay, ser gi de yer a lan bel ge le rin, top la mýn çok kü çük bir kýs mý ný o luþ tur du ðu nu vur gu la dý. Yrd. Doç. Dr. Ca hi de Sýn maz Sön mez i se Ça nak ka le Sa vaþ la rý nýn Türk ta ri hin de ol du ðu ka dar dün ya ta ri hin de de ö nem li bir ye ri bu lun du ðu nu söy le di: Ça nak ka le za fe ri, Türk mil le ti nin ken di ne o lan gü ve ni ni yük selt miþ ve Kur tu luþ Sa va þý na ör nek teþ kil et miþ tir. Ba tý nýn güç lü ül ke le ri nin de da hil ol du ðu sa vaþ tan son ra A vus tral ya ve Ye ni Ze lan da mil li yet çi li ði nin or ta ya çý ký þý, ko nu nun u lus la r a ra sý a lan da ö ne mi ni ko ru ya rak Ça nak ka le Sa vaþ la rý na il gi nin can lý kal ma sý ný sað la mýþ ve bu nun la il gi li ça lýþ ma lar ar ta rak de vam et miþ tir. Hiç þüp he siz Os man lý Dev le ti ar þiv bel ge le ri, bu a lan da ki ça lýþ ma lar da en ö nem li kay nak lar dan bi ri si dir. Bu ne den le ÇO MÜ Ta rih Bö lü mü ta ra fýn dan ser gi le nen bu bel ge ler den ör nek ler, sa va þýn an la þýl ma sý a çý sýn dan kat ký sað la ya cak týr. Ça nak ka le / ci han BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Bir ma lýn de ðe ri nin al týn da bir fi ya ta sa týl ma sý. - (Tersi) Sayý, hesap. 2. Uy gun bul mak, ka bul et mek. - Nok sa ný ol ma yan, ek sik siz. 3. Kum fa lý. - Ge mi o da sý. 4. Duâ dan son ra söy le nen ke li me. - Ce hen nem me le ði. 5. Ýz mi r'in ta ri hî ir ti ca pro vo kas yo nu i le ün lü il çe si. - Han gi þe yi an lam lý so ru. 6. Yap ma, ye ri ne ge tir me. - Saka'nýn ortasý. - Ýn san de ri si. 7. Tabiî, ta bi at la il gi li. 8. Ka za kis tan'da bir þe hir. - Suç suz, gü nah sýz. 9. Lan ta ný sim ge le yen harf ler. - (Tersi) Türkiye'nin kýsaltmasý. - Boy nuzs uz ge yik. 10. Ma ki ne Kim ya En düs tri si nin ký sa sý. - Os man lý Dev le ti'nde ve zir ve ya yük sek mev ki de dev let a dam la rý nýn giy dik le ri bir baþ lýk YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. De niz Kuv vet le rin de kor ge ne ra le denk rut be. 2. Ýð diþ et mek. - Rus ya pý sý, ka ra dan ha va ya gü düm lü si lâh. 3 Ev ler de ah þap tan ma mul bir ze min dö þe me si. 4. Yu nus Em re, Ni ya zi Mýs rî ve Ha cý Bay ram Ve li ad lý e se rin ya za rý ün lü ro man cý..i ÞIN SU. - Ýs viç re'de bir a kar su. 5. Bir gü ver cin tü rü. - Bir pat la yý cý ka lý bý. 6. (Ter si ) Bir il gi e ki. - Kul lan dý ðý mýz al fa be de son har fin o ku nu þu. - (Ter si) Al tý ný sim ge le yen harf ler. 7. Ký yý, yan ta raf. - Makara'nýn ortasý. 8. Fo tað raf çý lýk ta bas ký. - Bir er kek a dý. 9. Bat man'da pet rol böl ge miz. - Bir ba yan a dý. 10. Ki mi yö re le ri miz de e ma ne tin söy le ni þi. - Na maz da cem a a tin o luþ tur du ðu sý ra. 11. Mý sýr hü küm da rý'nýn Re sul'ü Kib ri ya (asm) E fen di miz'e gön der di ði kö le. - Ku cak ke li me sin de or ta. 12. Çe liþ ki li ve tu tar sýz i ki cüm le yi bir bi ri ne bað la ma ya ya ra yan bir söz. - Ni met ler BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI Z E R E K O K O L A S Ý V A N E T Ý T A H A M A H A L E K E O N A L Ý M Ý N E L A L Ý B E R E K E R A Ý A L R T Ý Y E K E Y E K N M E N A F A K A D A T C K E L E R A T N Ý T Y A R A K A F Y Ü A M A M A K L E Y Y A V A N A Z A O R K Ý N O S Os man lý Ar þi vi nden Ça nak ka le Sa vaþ la rý Ser gi si, Baþ ba kan lýk Os - man lý Ar þi vi nde bu lu nan, Ça nak ka le Sa vaþ la rý i le il gi li bel ge ler den o luþ tu rul du. FO TOÐ RAF: CÝ HAN

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr Bu ya zý mýz da, mad dî bir be de ni ol ma yan, rû hâ nî var lýk lar dan yar dým a la rak ya pý lan ba zý te dâ vi ler den söz e de lim: Bu la nýk bir su ve ke sif top rak tan mil yar lar ca tür var lýk ya ra tan Kâ i na týn Hâ lý ký, ruh, e lekt rik, e lek tro-bi yo-man ye tik un sur lar dan Prob le min kay na ðý! Ha ya tý mýz da o ka dar çok þey ler le, o ka dar çok ha di se ler le kar þý la þý yor; öy le si ne zor prob lem le ri çöz me ye gay ret e di yo ruz ki, dü þün dü ðü müz de yap týk la rý mýz dan, ya þa dýk la rý mýz dan do la yý ken di mi ze þa þý rý yo ruz. Vay be! di yo ruz, ba zen. Ta bi î, prob lem le ri çö ze rek; en gel le ri a þa rak de vam e di yo ruz yo lu mu za. Bir ta raf tan da ye ni le ri ne ma ruz ka lý yor, yi ne bir ma ra to na baþ lý yo ruz. Ým ti han baþ ka na sýl o lur? Öy le de, dün ya da ki im ti han la rýn zor la rýn dan bi ri de ço luk-ço cuk du ru mu. A na ba ba on lar la að lý yor, on lar la gü lü yor; hat ta on lar i çin di ri li yor, on lar i çin ö lü yor. On lar bu nu fark et se ler de, et me se ler de El bet te ki bu, in san ol ma nýn bir ge re ði, de ðil mi? Ev lâ dý nýn ta li hin den hüz ne dü þen bir dos tum, bir me se le an lat tý: A bi! de di. Bi lir si niz, bi zim mem le ke tin (Si vas ýn) Kan gal kö pek le ri meþ hur dur. Ço ban, bir Kan ga lý bir sü rü ye bý ra kýr; o ge lin ce ye ka dar kö pek gü der sü rü yü. Kim se nin had di ne mi, o sü rü ye yak laþ mak! De rin bir ne fes a lýp iç ge çir dik ten son ra, bam te li ne do kun du: Ba zen de, bir ko yun kay bo lur sü rü den. A ra nýr, ta ra nýr; bul mak i çin her þey ya pý lýr. Fa kat na fi le; bir tür lü bu lu na maz. Son ra an la þý lýr ki, kö pek ko yu nu gö tür müþ, bir ke nar da a fi yet le bi tir miþ. Ýz bi le bý rak ma mýþ na mert. Sa da kat siz bu kö pe ðin nes li a raþ tý rýl dý ðýn da, kýr ma ol du ðu ya ni so yu, so pu ka rý þýk ol du ðu or ta ya çý kar. Bu nun la þu nu i fa de et mek is te di, kýy met li dos tum: E ðer bir yer de bir sa da kat siz lik var sa; bir yer de bir i ha net ko ku su se zi li yor sa, bu iþ ler de bir iþ var. A raþ týr mak ge re kir as lý ný, a sâ le ti ni! Ö zel lik le ev li lik ler de, ev li li ðin sarp a sar ma sý hâ lin de gö rü nür se bep ler le bir lik te i þin ar ka plâ ný na da bak mak lâ zým. Hik met yö nü i se, ka der dir. E fen di miz (asm), iz di vaç ya pa cak la rýn, din dar o la ný ný ter cih et me le ri ni bi rin ci sý ra da tav si ye e di yor. Böy le ol mak la bir lik te, dört ter cih þýk kýn dan bi ri si nin de a sâ let ol du ðu nu göz den u zak tut ma mak ge re ki yor. E sa sen, din dar lýk da bir a sâ let de ðil mi? Her ne ka dar soy sop te miz li ði ne dik kat e di le me se de ah lâk te miz li ði ni, in sa fý, vic da ný, saf lý ðý, a rý lý ðý, du ru lu ðu; da ha sý, in san ol ma yý ge rek tir mez mi din dar lýk? Say dý ðý mýz bu de ðer ler Müs lü man ýn va sýf la rý de ðil mi? A ma ba zý za man, bun lar bi le yet mi yor! Yah ya bin E bî Ke sir den (r.a) ri va yet e di len bir ha dis-i þe rif le rin de Pey gam be ri miz (asm): A sâ let tak va dýr bu yu ru yor. De mek, Ce nâb-ý Hakk ýn rý za sý nýn gö ze til me di ði, O nun a za býn dan kor kup, ya sak la rýn dan ka çýn ma da a za mî gay re tin gös te ril me di ði ne ev de, ne eþ te, ne iþ te; ne de aþ ta bir be re ket ol mu yor. Ya ni, O na yâr ol ma ya nýn yâ ri að yar o lu yor. Vel hâ sýl: Pos ta gir miþ kurt lar var ken dün ya da, is ter Kan gal, is ter man gal can sýk ma da fark et mez. Zi ra bi ri, kan dý rýr; bi ri, yan dý rýr! VE CÝ ZE Ey nefis! Böyle ebleh olmamak istersen: Allah namýna ver, Allah namýna al, Allah namýna baþla, Allah namýna iþle, vesselam. Sözler, Birinci Söz, s.18 Be di üz za man Sa id Nur sî Ruhanî varlýklarýn yaydýðý enerji da bin ler ce tür ya rat mýþ týr. Ýþ te bun la ra rû hâ ni yat de nir. Ruh ve be de ni miz de bun lar yer al dý ðý na gö re; on lar la ku ru la cak ne ga tif a lýþ ve riþ has ta lýk la ra; po zi tif ir ti bat i se te dâ vi ye se bep ol maz mý? De mir mýk na tý sýn, man ye tik gü cün ve vü cû du mu zun ar tý ek si ku tup la rý ol du ðu bi li ni yor. Top lu ið ne ve ya plas tik ta ra ða sür tün me i le o mýk na tý sî ve man ye tik güç on la ra ge çi ri le bi lir. Þi fâ cý da rû hâ ni ler den ge len e ner ji yi has ta la ra ak ta ra bi lir. An cak, her e ner ji bo yu tu, fark lý so nuç lar ve rir: Der mo-op tik e ner ji a ký mý, renk li yü zey le ri et ki al tý na a la bi lir. El ve a ya sý, renk li ci sim le re yak laþ tý ðý za man ký zý lö te si ý þýn lar ya yar. Et ki le þim renk le - re gö re de ði þik lik ler ar z e der. 1 Ý yi, gü zel, müs bet his ve e ner ji yi me lek ler tem sil e dip ya yar lar. Biz de; po tan si yel o la rak bu lu nan e ner ji le ri; i nanç, du yu, duy gu yo ðun lu ðu, i râ de ve þu û ru muz la bi rik ti rir, art tý rýr; ya yar ve ak ta ra bi li riz. El ver me nin, bi yo e ner ji ve du â i le te dâ vi et me nin cep he le rin den bi ri si bu ol sa ge rek. Týb bî ge liþ me le re ve bü tün bu ted bir ve te dâ vi le re rað men in sa noð lu has ta lýk lar dan hiç bir za man ya ka sý ný kur ta ra ma mak ta dýr. Za ten in sa noð lu bir ta raf tan dün ya yý i mar e dip i lâç ve ye ni ye ni tek no lo jik te dâ vi im kân la rý ge liþ ti rir ken, di ðer ta raf tan da ze hir le mek te dir. Bu ka çý nýl maz du rum i çin Be di üz - Bunun adý "Hürriyet Bayramý"dýr Meþ rû ti yet askýya alýnmýþtý Doð ru su nu söy le mek ge re kir se, Tem muz 1908'de i lân e di len þey, meþ rû ti yet ten zi ya de hür ri yet tir. Zi ra, Meþ rû ti yet, tâ 1876'dan be ri var dý ve sa de ce as ký ya a lýn mýþ du rum day dý. Do la yý sýy la, 23 Tem muz gü nü Ma nas týr'da i lân e di len þe yin a dý "hür ri yet" i di ve Ni ya zi i le En ver Bey ler de "kah ra man ý hür ri yet" sý fa týy la al kýþ la ný yor lar dý. Üs te lik, bu ta rih res mî ci het ten de "Hür ri yet Bay ra mý" gü nü o la rak ka bul e dil di. Öy le ki, tâ 1935 yý lý na ka dar bi le her 23 Tem muz gü nü "Hür ri yet Bay ra mý" þek lin de kut lan ma ya de vam et ti. 1908'de hür ri ye tin i lâ ný ný mü te a kip, Kà nun i E sâ si (A na ya sa) tek rar yü rür lü ðe kon du; ar dýn dan, Me bû san i le  yân Mec lis le ri ye ni den teþ kil e di le rek, meþ rû ti ye tin i kin ci fas lý na ge çil miþ ol du. Bu fas lýn öm rü de, ni ce te es süf ler ol sun ki di ðe ri gi bi pek ký sa sür dü. Da ha bi rin ci se ne si ni dol dur ma yan ye ni meþ rû ti yet, yi ne "meþ rû ti yet a dý na" a de ta han çer le ne rek kat le dil di. Te tik çi o la rak kul la ný lan lar, Se la nik Or du su da de ni len boz gun cu Ha re ket Or du su nun i çin de ki ca ni ler di. Az met ti ri ci a sýl ka til i se, Jön Türk le rin ve Ýt ti hat çý la rýn i çi ne sý zýp sin si ce fa a li yet yü rü ten gayr ý Türk, gayr ý müs lim ko mi ta cý ruh lu he rif ler di. Ha riç ten de kuv vet a lan bu þer it ti fa ký, hür ri yet ve meþ rû ti ye ti bu mil le te çok gör dü ler. Ser pi lip boy ver me sin den de ürk tü ler. Ye gâ ne ça re o la rak bu sis te mi bo ðaz la ya rak kat let me yi bil di ler ve o nu yap tý lar. Böy le lik le, Mut la ký yet dev ri nin ha fif is tib da dý, meþ rû ti yet te ye ri ni tam hür ri yet ye ri ne da ha þe dit bir is tib da da terk et ti. Cum hu ri yet dev rin de "mut lak is tib dat"a dö nü þen re jim, an cak 1950'de bir de re ce ne fes a la bil di. Ney se ki, çýk ma yan can dan ü mit ke sil mez. 1908'de an cak 10 ay hür ri yet ha va sý te nef füs e den meþ rûti yet, 1950'de i se 10 yýl lýk bir hür ri yet dev re si ya þa ndý. Yak la þýk yüz el li yýl dýr dü þe kal ka gi den Tür ki ye'nin de mok ra si mü ca de le si, ü mit e di yo ruz ki, ö nü müz de ki dö nem de da ha par lak bir sû ret te þah la na rak is tik bâ le mü te vec cih o la rak yo lu na de vam e dip gi de cek. Bü yük dâ vâ lar bü yük be de l ister Hür ri yet ve Meþ rû ti ye tin En ver ve Ni ya zi Bey ler ta ra fýn dan i lâ ný, Ru mî ta rih le 10 Tem muz, Mi lâ dî'ye gö re i se 23 Tem muz gü nü ne te ka bül e di yor. O za man lar Ru mî ta rih re vaç ta ol du ðun dan, Hür ri yet ve Meþ rû ti yet'in i lâ nýn dan her ba his a çýl dý ðýn da, ge nel likle bu ha di se den "10 Tem muz ha re ket i me sû dâ ne si" di ye söz e di lir di. Bu mes'ud ha re ke tin ta hak kuk et me si, hiç de ko lay ol ma dý. Di ðer Ýt ti hat çý ko mi ta cý la rýn ni ye ti bir ta ra fa, o ta rih te i ni si ya ti fi el de tu tan Ni ya zi ve En ver Bey le rin mak sa dý, ta ma mýy la hür ri yet or ta mý ný vü cu da ge tir mek ve meþ rû ti ye tin i lâ ný ný sað la mak tan i ba ret tir. Za hir de Pa di þah'a is yan e di yor lar gi bi gö rün mek le be ra ber, i þin as lý bun dan i ba ret de ðil dir. Ni te kim, 24 Tem muz'da Meþ rû ti ye tin ye ni den i lân e dil me siy le bir lik te, bu kah ra man þah si yet ler Sul tan Ab dül ha mid'e mu ha le fe ti bý rak mýþ ve o - Meþrûtiyetin ilânýndan sonra bastýrýlan kartpostallarda bayrak, sancak ve padiþahýn resminin altýnda þu ifadeler yer alýyordu: Hürriyet, adâlet, müsavat, uhuvvet. nun em ri al tý na gir miþ ler dir. E ðer a sýl mak sat la rý Sul tan'ý de vir mek ol say dý, ha re ket le ri baþ ka tür lü o lur du. (Pa di þa hýn dev ril me siy le ne ti ce le nen 1909 Ni san'ýn da ki Ha re ket Or du su nun i ni si ya ti fi bu gi bi su bay la rýn e lin de de ðil di. Ko mu ta ka de me sin de ço ðu dön me o lan Se la nik li su bay lar var dý.) Sul tan Ab dül ha mid, Ma nas týr'da ki Ni ya zi Be yin hür ri yet te þeb bü sü nü a kim bý rak mak i çin Þem si Pa þayý gö rev len dir miþ ve o nun ba þa rý sýn dan e min gö rü nü yor du. Þem si Pa þa, is tib dat i da re si ne bü tün sa da ka tiy le bað lý bir ko mu tan dý. Ne var ki, iþ ler on la rýn dü þün dü ðü ve za man þöy le bir re çe te da ha su nar: As lýn da mad dî/be de nî has ta lýk lar dert de ðil, der man dýr. Çün kü, gaf let per de si ni yýr tar; ha ya týn, sýh ha tin, sað lý ðýn kýy met ve lez ze ti ni art tý rýr; hâl/be den di liy le ve söz lü o la rak du â ya se bep o lur; taþ kýn lýk lar dan ko rur; ha yýr ka pý sý ný a çar; gü nah la rý te miz ler; hür met/say gý, mer ha met duy gu la rý a þý lar; ö mür da ki ka la rý ný i bâ de te çe vi rir; rah me te ve sî le o lur. Ý l mî ve tek no lo jik ge liþ me yi sað lar. 2 Dip not lar: 1- Prof. No wo meys ki, Me tap si þik Te rim ler Söz lü ðü, s Lem a lar, s plan la dý ðý gi bi git me di. Þem si Pa þa, Ma nas týr'da Mü la zým A týf i sim li genç bir fe dai ta ra fýn dan vu ru la rak öl dü rü lün ce, bü tün plan lar a kim kal dý. Sul tan Ab dül ha mid, da ha faz la kan dö kül me me si i çin En ver ve Ni ya zi Bey le rin is te di ði doð rul tu da ha re ke te ken di ni mec bur his set ti. Böy le lik le, bir de vir so na er di ve Os man lý ta ri hin de ye ni bir de vir baþ la dý. Bu ye ni dev rin, þüp he siz gü nü mü ze de yan sý yan mü him te sir le ri var dýr. * * * Hür ri yet ve meþ rû ti ye tin 1908 Tem muz'un da i lâ ný, her ne ka dar faz la kan dö kül me den ger çek leþ me si müm kün ol du i se de, bu mu zaf fe ri ye tin sað lan ma sý hiç de ko lay ol ma dý. Bu u ður da u zun yýl la ra da ya nan þân lý bir mü ca de le sü re ci var. Na mýk Ke mâl, 1888'de ve fat et miþ ol ma sý na rað men, he men bü tün öm rü bu yol da ver miþ ol du ðu gay ret li hiz met ler le geç ti. Do la yý sýy la, bu bü yük dâ vâ nýn fik rî/si ya sî ar ka pla nýn da Na mýk Ke mâl ve ar ka daþ la rý nýn gel di ði ni u nut ma mak ge rek. 1900'lü yýl la rýn ilk baþ la rýn da i se, hür ri ye ve meþ rû ti yet ha re ke ti ni as ke ri ye de En ver ve Ni ya zi Bey ler, iç ti maî sa ha da Mi zan cý Mu rad ve Prens Sa ba had din Bey ler i le il mî ce nah ta Be di üz za man Sa id Nur sî'nin lâyýkýyla tem sil et ti ði ni gör mek te yiz. Bu a ra da, Üs tad Be di üz za man'ýn 33 yýl dýr uð run da mü ca de le ve ri len Meþ rû ti yet'in i lâ nýn dan sa de ce 6 7 ay ka dar ev vel Ýs tan bul'a gel di ði ni ve ge lir gel mez il min den, is min den, fi kir le rin den söz et tir di ði ni ö zel lik le ha týr lat mak is te riz. * * * Bü tün bun la ra i lâ ve ten, Üs tad Be di üz za man'ýn Hür ri yet ve Meþ ru ti yet'in i lâ nýn dan he men son ra mey dan la ra çý kýp bu me yan da nu tuk i rad e den ilk þah si yet ol du ðu hu su su ta ri hin ka yýt la rýn da mev cut tur. Hem, o nun "Hür ri ye te hi tap" i sim li nut ku öy le si ne be nim sen di ki, En ver ve Ni ya zi Bey gi bi kah ra man lar, o nu der hal Se la nik'e dâ vet e de rek, ay ný nut ku o ra da ki Hür ri yet Mey da nýn da tek rar la ma sý ný is te di ler. Ne ti ce de, ken di si de bu dâ ve te i ca bet e de rek o ra ya git ti ve hiz me ti ni i fâ ey le di. Bi lâ ha re, ha yýr lý her iþ te ol du ðu gi bi, hür ri yet ve meþ rû ti ye tin ö nü ne de ba zý mu zýr mâ ni ler çýk tý. Ýs tib dat da ha da þid det len di. Ve sâ i re... Ne var ki, bu men fi lik le rin hiç bi ri meþ rû ti ye tin ru hun dan, ö zün den kay nak lan ma dý ðý gi bi, gö rü len za rar ve zu lüm ler i se a sýl meþ rû ti yet düþ man la rý ta ra fýn dan kast ý mah sus la iþ len di. Ta ki, meþ rû ti yet ge liþ me sin, kan lý bo ðuþ ma lar i çin de si li nip git sin... Bu mü him nok ta nýn da al tý ný çiz mek te fay da var. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan BCSE ik si ri MEHMET BOYACIOÐLU Bir ko med yen, in san lar, be nim söy le dik le ri mi bir baþ ka sý söy le se gül mez ler, sý ra dan bu lur lar, a ma ben söy le yin ce gü lü yor lar de miþ ti. Bir kaç yüz yýl dýr Ba tý nýn he men her söy le yip yap tý ðýn da bir ke ra met a ra ma hâ li miz, sö zü nü et ti ðim ko medye nin de di ði ne ben zi yor. E vet, kut lu söz ge re ði, hik met mü 'mi nin yi ti ði ol ma lý, gör dü ðü her yer de al ma lý, in san lý ðýn or tak mi ra sý o la rak or ta ya çýk mýþ hik met le re ne re de o lur lar sa ol sun lar sa hip çý kýl ma lý, a ma bu be nim se yiþ kö rü kö rü ne de ol ma ma lý. He le bu hik met, it hal e dil me si hu su sun da çok dü þü nül me si ge re ken sos yal bi lim ler, e ði tim, ter bi ye ve a i le ko nu la rýn da o lun ca da ha bir dik kat li o lun ma lý. Ken di ya þa dý ðým bir yan lýþ la ör nek len di re yim: ço cuk lar la et ki li ve ve rim li ko nuþ ma ko nu su nu iþ le yen, Türk çe ye çev ril me sin de o za man i çin fay da gör dü ðüm bir ki tap var dý. Ya zýþ ma, te le fon laþ ma, te lif a jan sý i le te ma sa geç me der ken o iþ ol ma dý. Bir kaç yýl son ra baþ ka bir ya yý ne vi nin ki ta bý ya yým la dý ðý ný gör düm. An cak, ge ri ye dö nüp bak tý ðým da, çe vi ri te þeb bü sü mün ya rý da kal mýþ ol ma sý nýn pek de bü yük bir ka yýp ol ma dý ðý ný an la dým. Þöy le ki, Ki ta býn e le al dý ðý ko nu lar dan bi ri, ço cuk lar la, mo da de yi mi i le i le ti þim kur ma da, ben me sa jý (I mes sa ge) i le ko nuþ ma nýn ye rin de o la ca ðý hu su suy du. Me se la, oð lum ders ça lýþ, ký zým, bu la þýk la rý yý ka, de mek ye ri ne, oð lum, ders le ri ne ça lý þý yor ol man dan mut lu luk du ya ca ðým, ya da ký zým, mut fa ðý ter tip li kul lan man, bu la þýk la rý za ma nýn da yý ka man be nim çok ho þu ma gi de cek gi bi. Bu i le ti þim þek lin de el bet te bir ne za ket, de yim ye rin dey se bir dip lo ma si var, a ma sö zün ni te li ði yi ne de de ðiþ mi yor. Ders ça lýþ de sem de ben öz ne yim, ders le ri ne za ma nýn da ve yön te mi ne uy gun o la rak ça lýþ man dan mut lu luk du ya ca ðým de sem de. Bu la þýk la rý yý ka de sem de ben bu yur ga ným, mut fa ðýn dü zen li ve ter tip li ol ma sýn dan mem nun o lu yo rum de sem de Ya ni, me sa jýn da ha us tu rup lu ve na zik söy len me si me se le yi ha fif le ti yor, a ma kö kün den çöz mü yor. Týp ký, Ah met be yin oð lu sa yý sal ders ler de çok üs tün bir ba þa rý gös ter di de, fa lan ü ni ver si te nin þu mü hen dis lik bö lü mü ne gir di de me nin çöz me di ði gi bi. Ge len mi sa fir le ço cu ðu ta nýþ tý rýr ta nýþ týr maz, dok tor o la cak bu am ca sý, de me nin kâr et me di ði gi bi. Ço cu ðu, ça lýþ mý yor, ba þar mý yor di ye baþ ka sý nýn ya nýn da re zil et me nin fay da ver me di ði gi bi. Bu ha yat se nin ya ký þýk lý, sen bi lir sin, ben den bu ka dar! de yip hav lu at ma nýn bir ya ra rý ol ma dý ðý gi bi. Oy sa an la ma sý ko lay gi bi gö zü ken, a ma ya þan ma sý i çin bir öm rün ve ril me si ge re ken al týn sý Al týn cý Söz ne gü zel ö zet ler me se le yi Bu vü cu du, bu be de ni, di ma ðý, ak lý, kal bi Ýç ve dýþ di ðer duy gu la rý biz yol da bul ma dýk, bun la ra te sa dü fen de sa hip ol ma dýk, bun lar bi ze kâ i na tý ve i çin de ki le ri Ya ra tan ta ra fýn dan bi rer ve di a o la rak ve ril di. Sen ve he pi miz bu â le me Tek ve Bir o lan ta ra fýn dan gön de ri len bi ri cik var lýk la rýz. Her in sa nýn bir bi ri cik li ði (u ni qu ness) ol du ðu na gö re, o nun bu dün ya da fark lý bir rol üst len me si ge rek mek te dir. O yüz den her kes ten ay ný mes le ði, ay ný i þi; ay ný be ce ri i le yap ma sý bek len me me li dir. O se bep le, ar ka da þý nýn ve ya kom þu la rý nýn sen den da ha ba þa rý lý ol ma la rýn dan te dir gin ol ma! me sa jý ný an la ma lý, an lat ma lý ve de his set tir me li yiz. Sa na ve ri len en bü yük ha zi ne o lan vak ti ni bo þa har ca ma, fýt ra tý na ya ra tý þý na uy gun bir iþ mut la ka bu lu nur ger çe ði ni an la ma lý ve dil len dir me li yiz. Ö nem li o lan e li mi ze ve ri len ve is te sek de is te me sek de biz den gi de cek o lan genç li ði mi zi, güç ve kuv ve ti mi zi, di ma ðý mý zý, ak lý mý zý, kal bi mi zi ve ha ya li mi zi on la rý e ma net o la rak Ve re nin rý za sý yo lun da kul la na rak za yi et me mek tir. O nun yo lun da kul lan dý ðý mýz za man bu ra da çe kir dek ler me sa be sin de ki kuv ve le ri miz ö te â lem de mey ve ler su re tin de bi ze ve ri le cek tir. Za hi ri ve ba tý nî duy gu la rý mý zý O nun yo lun da kul lan dý ðý mýz za man bi ze gö zün gör me di ði ku lak la rýn i þit me di ði bir di yar da had ve he sa ba gel mez ni met ler ve ri le cek ger çe ði ni i zan et me li ve dil len dir me li yiz. Baþ ta ken di miz ol mak ü ze re, her ke se; ak lý na, öð re nim de re ce si ne, ha yat tar zý na uy gun o la rak su nu la bi le cek bir ik sir dir BCSE: Bu can sa na e ma net tir. Bu can sa na e ma net tir; öm rü nü boþ iþ ler de, kah ve kö þe le rin de, ku mar ma sa la rýn da, mey ha ne iz be le rin de har ca ma. Bu can sa na e ma net tir; bil gi ni, ma ka mý ný, man sý bý ný ye rin de kul lan. Bu can sa na e ma net tir; sa na ve ri len ye te nek ve is ti dat la rý yer li ye rin de kul lan. Ah, bir an la sak ve an la ta bil sek

6

7 Y DÜNYA 7 SON KURBAN 8 YAÞINDA ÝS RA ÝL'ÝN GAZ ZE ÞEH RÝ NE DÜ ZEN LE DÝ ÐÝ HA VA SAL DI RI LA RI - NIN SON KUR BA NI 8 YA ÞIN DA KÝ BAR KA EL MUG HRA BÝ OL DU. ÝS RA ÝL ÝN Gaz ze ken ti ne dü zen le di ði ha va sal dý rý la - rý nýn son kur ba ný 8 ya þýn da ki Bar ka El Mug hra bi ol - du. Fi lis tin li sað lýk yet ki li si A zam E bu Sal mi ya, 12 Mart Pa zar te si gü nü Ýs ra il in Gaz ze ye dü zen le di ði ha va sal dý rý sýn da ya ra lan dýk tan son ra dün ö len Mug hra bi nin Ýs ra il ha va sal dý rý la rý so nu cu vefat e - den 26. ki þi ol du ðu nu söy le di. Sal mi ya, Mug hra bi nin ya ra lan dý ðý sal dý rý da er - gen lik ça ðýn da ki bir er ke ðin de öl dü ðü nü be lirt ti. Ýs - ra il or du sun dan ya pý lan a çýk la ma da, Ýs ra il in Sal mi - ya nýn sö zü nü et ti ði böl ge ye be lir ti len sa at te ha va sal dý rý sý dü zen le me di ði nin id di a e dil me si ne kar þýn böl ge de bu lu nan As so ci a ted Press ha ber a jan sý mu - ha bi ri, ö len er gen lik ça ðýn da ki er ke ðin vü cu dun da ki þa rap nel ya ra la rý ný gör dü ðü nü bil dir miþ ti. Da ha ön ce ya pý lan a çýk la ma lar da, Ýs ra il in, 9-12 Mart gün le ri a ra sýn da Gaz ze ye dü zen le di ði 40 ka - dar ha va sal dý rý sýn da 25 Fi lis tin li nin öl dü ðü, 80 Fi lis - tin li nin ya ra lan dý ðý bil di ril miþ ti. Fi lis tin li ler i le Ýs ra il or du su a ra sýn da dü zen le nen kar þý lýk lý ro ket ve ha va sal dý rý la rý, ta raf lar a ra sýn da 13 Mart Sa lý gü nü va rý - lan a teþ kes an laþ ma sýy la so na er di ril miþ ti. Gazze / a a Va la is kan to nu po lis mü dü rü Chris ti an Va ro na, kan ton la rýn da da ha ön ce bu bo yut ta bir tra je di yi ya þa ma dýk la rý ný be lirt ti. FO TOÐ RAF: A A ÝS VÝÇ RE DE TRA JÝK KA ZA BEL ÇÝKA DAN Ýs viç re ye ka yak ta ti li ne gi - den ço cuk la rýn bu lun du ðu o to bü sün Va la - is kan to nun da ka za yap ma sý so nu cu yaþ la - rý or ta la ma 12 o lan, i ki sý ný fýn öð ren ci le ri - nin ne re dey se ya rý sý öldü. Ka za son ra sýn da or ta ka pý ya ka dar ön kýs mý e zi len o to büs te bu lu nan 46 öð ren ci den 22 si o lay ye rin de vefat et ti. Ay rý ca, öð ren ci le re eþ lik e den dört ye tiþ kin ve o to bü sün i ki þo fö rü öl dü. Ü çü a ðýr ol mak ü ze re 24 öð ren ci ya ra lan - dý. O to yol çift ta raf lý o la rak tra fi ðe ka pa tý - lýr ken, on lar ca am bu lans ve ye di he li kop - ter ka za ma hal li ne gön de ril di. Sa ba ha ka - dar de vam e den kur tar ma ça lýþ ma la rý na 200 den faz la it fa i ye ci, dok tor, po lis ve kur - tar ma gö rev li si ka týl dý. Va la is kan to nu po - lis mü dü rü Chris ti an Va ro na, kan ton la rýn - da da ha ön ce bu bo yut ta bir tra je di yi ya þa - ma dýk la rý ný be lirt ti. Bel çi ka nýn Ýs viç re Bü - yü kel çi Jan Luykx da Bu dram bütün Bel - çi ka yý sar sa cak de di. Ankara / a a Ýs ra il in, 9-12 Mart gün le ri a ra sýn da Gaz ze ye düzenlediði 40 ka dar ha va sal dý rý sýn da 26 Fi lis tin li öl dü, 80'i de yaralandý. Mü ba rek in a dý o kul lar dan si lin di MISIR DA dev rik li der Hüs nü Mü ba rek in ül - ke de ki iz le ri si lin me ye baþ la dý. Hüs nü Mü ba - rek in a dý nýn baþþehir Ka hi re nin Gi za böl ge - sin de ki o kul lar dan si lin di ði ve o kul la ra ye ni ad lar ve ril di ði bil di ril di. Gi za Va li si A li Ab dul Rah man ko nu ya i liþ kin o la rak yap tý ðý a çýk la - ma da, Gi za E ði tim Mü dü rü Na i ma Ab dul - cel i le yap tý ðý mýz top lan tý son ra sý böy le bir ka rar ver dik. Zi ra halk Hüs nü Mü ba rek ya - zan ta be la la rý par ça lý yor du. O kul la ra ve ri le - cek ye ni i sim le ri hal kýn ö ne ri le riy le be lir le - dik de di. Hüs nü Mü ba rek li se si nin a dý nýn Tah rir li se si, Su zan Mü ba rek il köð re tim o - ku lu nun a dý nýn Üm mül Mü mi nin o la rak de ðiþ ti ril di ði bil di ril di. Ýstanbul / a a Ca me ron, Churc hill hay ra ný çýk tý ÝN GÝL TE RE Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, Ý kin ci Dün ya Sa va þý nda ki li der li ðiy le a dý ný ta rih say fa la rý na yaz dý - ran Wins ton Churc hill in en fa vo ri baþ ba ka ný ol du ðu - nu söy le di. Ca me ron, Ýn gil te re Baþ ba kan lý ðý nýn res mî in ter net si te sin de yer a lan vi de o da, Churc hill in çok zor za man lar da Ýn gil te re ve dün ya i çin ha ri ka bir li - der lik yap tý ðý ný i fa de et ti. Churc hill in Na zi Al man - ya sý na kar þý ver di ði mü ca de le nin, kah ra man ca ve ril - miþ bir ka rar ol du ðu nu kay de den Ca me ron, Win ni - e lâ kap lý Ýn gil te re nin es ki Baþ ba ka ný nýn zor za man - lar da yap tý ðý baþ ba kan lýk gö re vin de al dý ðý ce sur ca ka - rar lar la Ýn gil te re hal ký ný bir a ra da tut tu ðu nu bil dir di. Ca me ron gi bi Mu ha fa za kâr Par ti li o lan Wins ton Churc hill, ve ol mak ü ze re i ki ay rý dö nem de Ýn gil te re Baþ ba kan lý ðý yap tý. Lon dra / a a T. C. ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: 2012/30 E. Satýlmasýna karar verilen; Tapu Kaydý: Þiþ li il çe si, Du a te pe ma hal le si, 200 paf ta, 1262 a da, 5 par sel sa yý lý, m 2 mik tar lý kar gir a part man da, 6'ncý kat ta 8/60 ar sa pay lý 7 no lu da i re nin ta ma mý. Ýmar Durumu : Þiþli Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün, Þiþli 3.Ýcra Müdürlüðüne yazdýðý, tarih R sayýlý yazýdan, Þiþli ilçesi, Duatepe mahallesi, 200 pafta, 1262 ada, 5 parsel sayýlý yer, tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Þiþli- Dolapdere-Piya le pa þa Bul var la rý ve çev re si uy gu la ma i mar pla nýn da H=21.50 m.ir ti fa da bi ti þik ni zam ti ca ret sa ha sýn da ol mak ü ze re i mar du ru mu ol du ðu an la þýl mýþ týr. Halihazýr Durumu: Þiþli ilçesi, Du a te pe ma hal le si, Er ge ne kon cad de si ü ze rin de 103 ka pý no lu, 200 paf ta 1262 a da, 5 par sel sa yý lý ve m 2 mik tar lý ar sa da in þa e dil miþ 8 kat lý be to nar me kar gir ya pý o lan LA LE A PART MA NI i sim li bi - na da, 6'ncý kat ta 8/60 ar sa pay lý 7 b. Bö lüm no lu da i re nin ta ma mý dýr. Bi na, ze min de 116.O O m 2 mik tar lý a lan da in þa e - dil miþ tir. Bi na, bod rum, ze min, as ma ve 6 nor mal kat lý ol mak ü ze re 9 kat lý dýr. Bod rum kat ta de po, ze min ve as ma kat ta dük kân, nor mal kat lar da bi rer da i re var dýr. Bi na gi riþ ka pý sý de mir kons trik si yon dur. Gi riþ ho lü nün ze mi ni mer - mer kap lý dýr. Bi na da kat la ra ra sý ça lý þan a san sör te si sa tý var dýr. Ça tý sý ki re mit kap lý o lup, dýþ cep he si sý va ü ze ri ba da na kap lý dýr. 6 ncý kat ta 8/60 ar sa pay lý 7b. Bö lüm no lu da i re Da i re, m 2 brüt a lan lý o lup, mes ken o la rak kul la nýl mak ta dýr. Da i re de hol, ko ri dor, sa lon, 3 o da, mut fak, ban yo var dýr. Sa lo nun ze min par ke, o da la rýn ze mi ni mar ley ve du var la rý sý va ü ze ri ba da na kap lý dýr. Hol, mut fak, ban yo, ze mi - ni se ra mik kap lý dýr. Mut fak ev ye li la va bo lu tez gâh var dýr. Ban yo da kü vet, la va bo ve klo zet var dýr. Da i re de iç ka pý lar ah - þap, pen ce re le ri (PVC) pi ma pen doð ra ma dýr. Da i re de, ka lo ri fer, e lek trik, te miz su ve pis su te si sa tý var dýr. Bi na da a - san sör ol du ðu i çin da i re a san sör den is ti fa de et mek te dir. Deðeri: Bilirkiþilerce gayrýmenkule TL kýymet taktir edilmiþ olup bu bedel üzerinden satýþa çýkacaktýr. Satýþ þartlarý: 1- Satýþ Salý günü saat 10:30' dan 10:40'a kadar ÝSTANBUL 10.ÝCRA DAÝRESÝ'nde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðeri % 60'ýnýn ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamý ve satýþ giderlerini geçmek þartýyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartiyle Cuma günü ayný yerde 10:30-10:40 a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da tak tir e di len kýy me - tin % 40'ý i le rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- Artýrma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te - mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te ðin de (10)gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir, dam - ga ver gi si, ta pu a lým har cý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler Tel la li ye res mi ve ta pu sa týþ har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ða bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i - ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal - ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý - cý ya bir ör ne ði ni gön de re bi lir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/30 E. sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. (ÝÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: Ja pon ya, 6.8 ve 6.1 i le sal lan dý n JA PON YA DA dün i kin ci dep - rem ya þan dý. Ýlk dep rem ye rel sa - at le da 6.8 bü yük lü ðün de mey da na gel di. Dep rem ül ke nin ku ze yin de ki Hok ka i do a da sý a çýk - la rýn da ya þa nýr ken, ül ke nin ku zey - do ðu ký yý la rý ný 10 san ti met re lik tsu na mi vur du. Ja pon ya da i kin ci dep rem i se Tok yo böl ge sin de de kay de dil di. Bü yük lü ðü 6.1 o la rak a çýk la nan dep rem son ra sý i - se tsu na mi u ya rý sý ya pýl ma dý. Ja - pon ya Me te o ro lo ji A jan sý, i kin ci dep re min Çi ba i lin de 5.1, Ý ba ra ki ve Sa i ta ma böl ge le rin de 4 ve baþ - þehir Tok yo da i se 3 bü yük lü ðün de his se dil di ði ni a çýk la dý. Tokyo / a a Si vil ö lüm le ri ni a raþ tý ran he ye te bom ba n AF GA NÝS TAN IN bir A me ri kan as ke ri nin 16 si vi li öl dür dü ðü Kan da - har vi la ye tin de, Af gan hü kü me ti he ye ti nin o la yý so ruþ tur du ðu sý ra da bom ba pat la dý, 1 ki þi öl dü. Bir gör gü ta ný ðý, pat la ma nýn he ye te 600 met - re u zak lýk ta ol du ðu nu be lirt ti. Gör gü ta ný ðý, bom ba nýn bir mo to sik le te yer leþ ti ril di ði ni, sal dý rý da 1 ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný söy le di. He yet ten ö len ya da ya ra la nan ol ma dý ðý kay de dil di. Af ga nis tan da A me ri kan as ke ri nin si vil le ri öl dür dü ðü yer de so ruþ tur ma ya pan Af gan he ye ti ne ön ce ki gün si lah lý sal dý rý dü zen len miþ, sal dý rý da bir as ker öl müþ, bir po lis ya ra lan - mýþ tý. Kandahar / a a Rus ya, ABD ye as ke rî üs ve ri yor n RUS YA, ül ke de ki bir ha va üs sü - nün, Af ga nis tan a ik mal i çin ABD ta ra fýn dan kul la nýl ma sý na i zin ve ri - yor. Rus ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ser gey Lav rov, bu ko nu da ki an laþ may la ABD nin, Ul ya novsk þehrin de ki ha - va üs sü nü Af ga nis tan a as ke rî kar go ve as ker trans fe ri nok ta sý o - la rak kul lan ma sý na i zin ve ri le ce ði ni söy le di. Lav rov, an laþ ma nýn bir sü - re son ra Rus ka bi ne sin de e le a lý na - ca ðý ný be lirt ti. Mos ko va yö ne ti mi da ha ön ce ABD ve di ðer NA TO ü - ye si ül ke le rin Af ga nis tan a ik mal de ha va ko ri dor la rý ný ve de mir yol la rý ný kul lan ma sý na i zin ver miþ ti. Lav rov, an laþ ma yý sa vu na rak, NA TO nun Af ga nis tan da ki ba þa rý sý nýn Rus - ya nýn u lu sal çý kar la rý i çin i yi ol du - ðu nu i fa de et ti. Moskova / a a ZAYÝ npamukkale Üniversitesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Geçici Mezuniyet Belgesini kaybettim. Hükümsüzdür. Bahar Aydoðan 2 Türk ga ze te ci ka yýp Adem Özköse Ha mit Coþ kun E sad yö ne ti mi ne kar þý a yak lan ma nýn baþ la dý ðý ge çen Mart tan bu ya na 276 ki þi nin gö zal týn da öl dü ðü kay de dil di. ULUSLAR ARASI AF ÖRGÜTÜ: Sis te ma tik iþ ken ce ya pý lý yor U LUS LA R A RA SI Af Ör gü tü, Su ri ye de yö ne - tim kar þý tý gös te ri ler de gö zal tý na a lý nan la ra sis te ma tik iþ ken ce ya pýl dý ðý ný bil dir di. Mer ke - zi Lon dra da bu lu nan ör gü tün ra po run da, gö - zal tý na a lý nan la rýn so pa lar, si cim ve dip çik ler le dö vül dü ðü, cin sel ta ci ze ma ruz kal dý ðý be lir til - di. Ör gü tün ra po run da, Su ri ye de Dev let Baþ - ka ný Beþ þar E sad yö ne ti mi ne kar þý a yak lan ma - nýn baþ la dý ðý ge çen Mart tan bu ya na 276 ki þi - nin gö zal týn da öl dü ðü de kay de dil di. Ra por da, si lâh lý mu ha le fet grup la rý da a dam ka çýr ma ve re jim le bað lan tý lý ol du ðu sa ný lan ki þi le ri öl dür - mek le suç lan dý. Beyrut - Ankara / a a YAK LA ÞIK bir haf ta ön ce Su ri ye ye gi den i ki Türk ga - ze te ci den 5 gün dür ha ber a lý na ma dý ðý bil di ril di. Ger - çek Ha yat der gi si nin Or ta do ðu tem sil ci si A dem Öz kö - se i le ka me ra man Ha mit Coþ kun, Su ri ye de ki o lay la rý ta kip et mek ve bel ge sel çek mek i çin Ha tay sý ný rýn dan Ýd lib þehri ne git ti. Ýd lib e u laþ týk la rý ný bil di ren Türk ba - sýn men sup la rýn dan, 5 gün dür ha ber a lý na mý yor. HA YAT LA RIN DAN EN DÝ ÞE E DÝ YO RUZ Mi lat Ga ze te si Ge nel Ya yýn Yö net me ni A li A da - koð lu, Su ri ye de ki o lay la rý iz le mek ve bel ge sel çek - mek i çin ül ke ye gi riþ yap týk tan son ra kay bo lan ar ka - daþ la rý nýn ha ya týn dan en di þe et tik le ri ni söy le di. A - da koð lu, ar ka daþ la rý nýn kay bol ma sý ko nu sun da ga - ze te de dü zen le nen ba sýn top lan tý sýn da, Su ri ye de ya - þa nan in san lýk dra mý ný ye rin de gör mek a ma cýy la ül - ke ye gi den ar ka daþ la rýn dan 5 gün dür ha ber a la ma - dýk la rý ný be lirt ti. Ar ka daþ la rý nýn 5 Mart ta Su ri ye ye gi riþ yap tý ðý ný di le ge ti ren A da koð lu, 10 Mart Cu - mar te si gü nü ar ka daþ la rý mýz ga ze te miz le ir ti ba ta ge - çe rek, Su ri ye nin Ýd lib þehrin de ol duk la rý ný ve her - han gi bir so run ya þa ma dýk la rý ný, sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu nu bil dir di. Bu ta rih ten son ra 2 ar ka da þý - mýz dan ha ber a la mý yo ruz de di. Hatay - Ýstanbul / a a SURÝYE ORDUSU ÝDLÝB'TE SU RÝYE or du su nun ül ke nin ku - ze yin de yer a lan Ýd lib þehri nin kon tro lü nü al dý ðý bil di ril di. Ye rel ak ti vist ler, or du nun bir kaç gün - den bu ya na þehirde a ðýr si lâh lar - la sal dýr dý ðý ný, þehrin kon tro lü nü al dý ðý ný, çev re þehir ler de bir çok ye rin yý kýl dý ðý ný ve çok sa yý da ki þi - nin tu tuk lan dý ðý ný be lirt ti.

8 Y ca ni as ya.com.tr 8 HA BER GEÇMÝÞ OLSUN Denetçimiz, Kütahya temsilcimiz, deðerli arkadaþýmýz Servet Bilgin'in bir rahatsýzlýk geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Allah'tan (cc) acil þifalar dileriz. Y MÝLLÎ E ði tim Ko mis yo nu ndan kav ga gü rül tü a ra sýn da ge - çen ta sa rý sý, ko lej dý þýn da ö zel o kul ön ce si e ði tim ve ren ku rum lar da kay gý ya se bep ol du. Ta sa rý yý ga ze te mi - ze deðr len di ren ö zel o kul ön ce si ku ru mu i da re ci le ri, 5 ya - þýn da de ðer ler e ði ti mi ne baþ la yýp 6 yaþ ta pe kiþ ti re rek gü - zel ne ti ce a lý nan sis te min, ilk o ku la baþ la ma ya þý nýn ta sa - rýy la 6 ya þa in di ril me siy le sek te ye uð ra ya ca ðý na dik kat çek ti ler ta sa rý sý nýn Ö zel O kul Ön ce si ku rum la rý ný bi tir me ye yö ne lik bir dar be o la ca ca ðý na dik kat çe ken i da - re ci ler, pe da gog la rýn da o ku la er ken yaþ ta baþ la ma ko nu - sun da i ti raz la rý bu lun du ðu nu ha týr la ta rak þu gö rüþ le ri di le ge tir di ler: Çün kü ka lem tut mak Psi ko mo tor ge li þi mi ta - mam la mak la müm kün dür. Bu da 72 ay dan ön ce ta mam - lan maz. Bu yaþ ço cu ðu o yun dan a lýp ka la ba lýk sý nýf lar da, bü yük ler a ra sýn da sa at ler ce cid dî a ka de mik e ði ti me ta bi tu tu lur sa, on la rýn fi zik sel ve ruh sal ge li þim le ri o lum suz et ki len miþ o lur. Alt sý nýr 60 ay, üst sý nýr 72 ay de ni yor. 60 a yý dol du ran, ya ni 5 ya þý ný dol du ran ço cu ðun ve li si is ter se il ko ku la baþ la ta bi le cek di ye rek ka fa ka rý þýk lý ðý na yol a çýl dý. Bu nun ye ri ne 5 ve 6 yaþ ta O kul Ön ce si E ði ti mi (Ö zel ya da dev let o ku lu) zo run lu tu tu la bi lir di. Ýs tan bul / Ye ni As ya O KUL ÖN CE SÝ MA NE VÎ E ÐÝ TÝM ZA RAR GÖ RE CEK Ö ZEL o kul ön ce si ku ru mu i da re ci le ri, Tür ki ye þart la rýn da ký - sýt lý im kân lar la ver dik le ri e ði ti min en gell len me si nin ken di le - rin de ha yal krýk lý ðý mey da na ge tir di ði ne dik kat çe ke rek, pe - da gog la rýn da e leþ tir di ði ký sým la rýn ta sa rý dan Ge nel ku rul da çý ka rýl ma sý um duk la rý ný di le ge tir di ler. 5-6 yaþ gru bun da ki ço cuk la ra mil lî ve ma ne vî de ðer le rin o yun eþ li ðin de ka zan dý - rýl ma sý nýn ken di le ri ni mut lu et ti ði ni i fa de e den ö zel o kul ön - ce si ku ru mu i da re ci le ri, þun la rý kay det ti: Son ta sa rýy la ön - gö rül dü ðü gi bi 6 yaþ ço cuk la rýn ilk o ku la baþ la ma sý zo run lu ha le ge lir se, 6 yaþ ço cuk lar la bir lik te var lýk se be bi miz e li miz - den a lý na cak sa yý lýr. Ko lej [ilk ve or ta o kul] ol ma dý ðý mýz i çin Ýl ko kul da bi ze de vam e de me ye cek ço cu ðun da mil lî ve ma - ne vî de ðer ler e ði tim hak ký e lin den a lýn mýþ o la cak. 5-6 yaþ Kur ân öð ren mek i çin çok uy gun yaþ lar, son ra sýn da ço cuk is tek li ol ma ya bi li yor. Te lâf fuz o la rak ta tam yer leþ mi yor. Bu yaþ lar da o yun la bir lik te ço cu ða sev di re rek ma ne vî de - ðer le ri yer leþ ti re mez se niz son ra sýn da zor o lu yor. CHP Kon ya Mil let ve ki li A til la Kart, E ði - tim gi bi top lu mun en te mel ko nu sun da uz laþ ma a ra ma yan bir si ya set an la yý þýy la A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu ça lýþ ma - la rý nýn sür dü rü le bi lir ol ma sý nýn zor lu - ðu nu bir kez da ha gö rü yo ruz de di. Kart, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Tür ki ye de iþ ka za la rý nýn, de ne tim siz lik ne de niy le ar týk iþ ci na yet le ri ne dö nüþ tü - ðü nü, Tuz la, Zon gul dak, Kah ra man - ma raþ, An ka ra, A da na, Ýs tan bul da sel fe lâ ket le rin de, ma den sa ha la rýn da top lu ö lüm ler mey da na gel di ði ni söy le di. Hü - kü met söz cü le ri nin her de fa sýn da, sýz - la nan, þi kâ yet e den i fa de ler le, acz, so - rum suz luk ve piþ kin lik i çin de tav si ye ler - de bu lun du ðu nu sa vu nan Kart, An cak her ne den se ted bir a la mý yor lar, çö züm ge liþ ti re mi yor lar de di. Kart, Mil lî E ði tim Ko mis yo nun da ya þa nan o lay la rýn, ü ye si ol du ðu A na - ya sa Uz laþ ma Ko mis yo nu ça lýþ ma la rý - ný na sýl et ki le ye ce ði nin so rul ma sý ü ze - ri ne de AKP nin sa mi mî ol ma dý ðý nýn her ge çen gün or ta ya çýk tý ðý ný i le ri sür - dü. A til la Kart, E ði tim gi bi top lu mun en te mel ko nu sun da uz laþ ma a ra ma - yan, par la men to yu as ký ya a lan bir si ya - set an la yý þýy la a na ya sa uz laþ ma ko mis - yo nu ça lýþ ma la rý nýn sür dü rü le bi lir ol - ma sý nýn zor lu ðu nu bir kez da ha gö rü - yo ruz. Bu de ðer len dir me yi, kay gý la rý - mý zý ya rýn A na ya sa Uz laþ ma Ko mis yo - nun da TBMM Baþ ka ný i le ya pý la cak ça lýþ ma da da i fa de et me ge re ði du yu - yo ruz di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Ýn ce le me sin den son ra ya sal dü zen le me ya pýl sýn nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Bü lent A rýnç, Si vas o lay la - rý na i liþ kin 7 sa nýk hak kýn da ki dâ vâ nýn za man a þý - mýn dan düþ me si ka ra rý na i liþ kin, E ðer bu ka rar se - be biy le yar gý sis te mi miz de bir a rý za ol du ðu dü þü nü - lü yor sa, Yar gý tay ýn in ce le me si ni mü te a kip, bu ko - nu da ye ni bir ya sal dü zen le me ya pýl ma sý nýn da fay - da lý o la ca ðý na i na ný yo rum de di. A rýnç, MÜ SÝ AD 12. E ko no mi Ba sý ný Ba þa rý Ö dül le ri tö re nin de yap tý - ðý ko nuþ ma da, Si vas dâ vâ sý na i liþ kin, Dö ne min Va - li sin den, Ý çiþ le ri Ba ka ný ndan, hü kü met ten so rum lu ki þi ler den ve o lay sý ra sýn da gö rüþ me ler ya pýl dý ðý id - di a e di len ki þi ler den, o la ya ka yýt sýz ka lan lar dan, bu o la yýn so nuç lan ma sýn da þu ve ya bu þe kil de kat ký sý bu lu nan lar dan, kim ler se o ki þi ler, on lar hak kýn da bir so ruþ tur ma ya pý la rak, as lî fa il ol ma sa lar bi le o - la ya do lay lý o la rak se be bi yet ver di ði id di a e di len ki - þi le rin yar gý lan ma sý da ben ce bu yar gý la ma dan da - ha ö nem li dir. Do la yý sýy la sav cý la rý mý zýn, bu id di a ü - ze ri ne bir so ruþ tur ma yap ma sýn da ben þah sen fay - da gö rü yo rum de di. Ýs tan bul / a a Si vas ta yar gý sü re ci bit me di nyar GITAY Baþ ka ný Na zým Kay nak, Si vas Dâ vâ - sý nda 6 ki þi nin dos ya sý nýn za man a þý mý na uð ra - ma sýy la il gi li, Yar gý sü re ci da ha de vam e di yor de di. Sü ley man De mi rel Ü ni ver si te si nin (SDÜ) da vet li si o la rak Is par ta ya ge len Yar gý tay Baþ ka ný Na zým Kay nak, Is par ta Cum hu ri yet Baþ sav cý sý Mus ta fa Yýl dý rým ý zi ya ret et ti. Kay nak, Si vas dâ - vâ sýn da 6 ki þi nin dos ya sý nýn za man a þý mý na uð ra - ma sý ný ha týr lat ýlma sý ü ze ri ne, Bi zim ge nel bir pren si bi miz var. Gö rül mek te o lan dâ vâ lar la il gi li yo rum yap mý yo ruz. Za man a þý mý de vam e di yor. Yar gý sü re ci da ha de vam e di yor de di. Isparta / a a 131 ki þi yar gý lan dý, 79 ki þi mah kûm ol du nakp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Çe lik, Si - vas o lay la rý na i liþ kin da va da 131 ki þi nin yar gý lan dý ðý - ný be lir te rek, 40 ki þi be ra at et miþ tir. 79 ki þi mah - kûm ol muþ tur. 15 ki þi i le de il gi li o la rak kýr mý zý bül - ten le ya ka la ma pro se dü rü, Ý çiþ le ri ve A da let ba kan - lýk la rý ta ra fýn dan ye ri ne ge ti ril miþ tir de di. Çe lik, par ti si nin ge nel mer ke zin de dü zen le di ði ba sýn top - lan tý sýn da gün dem de ki ko nu la rý de ðer len dir di. Si vas o lay la rýy la il gi li dâ vâ da 6 ki þi nin dos ya sý nýn za man a - þý mý na uð ra ma sýy la il gi li de ðer len dir me ler de bu lu - nan AKP Söz cü sü Hü se yin Çe lik, AKP nin A le vi lik ko nu sun da ki gö rüþ le ri ni a çýk la dý. Çe lik, A le vi lik bir dün ya, bir Tür ki ye ger çe ði dir. A le vi li ði ve A le vi le ri gör mez den gel mek kim se nin had di de hak ký da de - ðil dir. Ül ke miz de de mil yon lar ca A le vi va tan da þý mýz var. Ne ya zýk ki A le vi va tan daþ la rý mýz tek par ti li dö - nem de ö te ki leþ ti ri len 5 grup tan bi ri dir. A le vî va tan - daþ la rý mý za yýl lar yý lý ö te ki mu a me le si ya pýl mýþ týr. CHP A le vî va tan daþ la rý mý zý sa de ce oy de po su o la rak gör müþ tür; ih mal et miþ tir de di. Ankara / a a Çer çi oð lu, tra fik ka za sýn da ya ra lan dý nay DIN Be le di ye Baþ ka ný Öz lem Çer çi oð lu, Na zil li ya kýn la rýn da ge çir di ði tra fik ka za sýn da ya ra lan dý. E di - ni len bil gi ye gö re, Ce ma let tin U zu ner yö ne ti min de ki 09 AB 001 plâ ka lý ma kam a ra cý, Na zil li Sa na yi Çar þý sý gi ri þi kav þa ðýn da or ta re fü je çarp tý. Ba þýn dan ya ra la nan Çer çi oð lu, Ö zel Re fe rans Has ta ne si a cil ser vi si ne kal - dý rýl dý. Baþ kan Çer çi oð lu, bu ra da ya pý lan mü da ha le nin ar dýn dan trav ma þüp he siy le Ad nan Men de res Ü ni ver - si te Has ta ne si ne sevk e dil di. Aydýn / a a Sa dak ýn ce za sý 6 ay er te len di nsýýrt Be le di ye Baþ ka ný Se lim Sa dak a ve ri len ve Yar gý tay 9. Ce za Da i re si ta ra fýn dan o nay la nan ha - pis ce za sý nýn in fa zý nýn 6 ay er te len di ði bil di ril di. Be le di ye den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Si irt te, 2008 yý lýn da bir te rö ris tin ya kýn la rý na bu lun du ðu ta zi ye zi ya re tin de ki ko nuþ ma sý dolayýsýyla hak kýn - da Ör güt pro pa gan da sý yap mak su çun dan a çý lan dâ vâ da 10 ay ha pis ce za sý a lan Si irt Be le di ye Baþ ka - ný Se lim Sa dak ýn, ka ra rýn er te len me si i çin Di yar - ba kýr Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý na baþ vur du ðu be - lir til di. A çýk la ma da, baþ vu ru yu de ðer len di ren sav - cý lý ðýn, Hü küm lü nün ha len Si irt Be le di ye Baþ ka ný ol du ðu ve þah sî iþ le rin den do la yý ön gö rü len koþul - la rýn var lý ðý sap tan dý ðýn dan in fa zý nýn 6 ay er te len - me si ne ka rar ver di ði bil di ril di. Sivas / a a Er do ðan, CI A Baþ ka ný Pet ra e us i le gö rüþ tü nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, ABD Mer ke - zi Ha be ral ma Teþ ki lâ tý (CI A) Baþ ka ný Or ge ne ral Da vid Pet ra e us i le gö rüþ tü. E di ni len bil gi ye gö re, Er do ðan i le Pet ra e us gö rüþ me si Baþ ba kan lýk Res mî Ko nu tu nda ger çek leþ ti ve yak la þýk 1,5 sa at sür dü. Gö rüþ me ye Mil lî Ýs tih ba rat Teþ ki lâ tý Müs te þa rý Ha - kan Fi dan ve ABD U lu sal Ýs tih ba rat Ser vi si (DNI) Baþ ka ný Ja mes R. Clap per in de ka týl dý ðý öð re nil di. Gö rüþ me de Su ri ye kri zi baþ ka ol mak ü ze re böl ge sel ko nu la rýn gö rü þül dü ðü öð re nil di. Ankara / a a DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB tem sil - ci le ri, zo run lu e ði ti min 12 yý la çý ka rýl - ma sý na i liþ kin ya sa tek li fi nin ge ri çe kil - me si ni is te di. Tek li fe kar þý gö rüþ le ri ni ve ey lem plan la rý ný a çýk la mak ü ze re 4 ör - güt tem sil ci le ri, TMMOB da ba sýn top - lan tý sý dü zen le di. Or tak a çýk la ma yý o ku - yan KESK Ge nel Baþ ka ný La mi Öz gen, ko nu nun mil yon lar ca öð ren ci baþ ta ol - mak ü ze re bütün hal ký ya kýn dan il gi len - dir di ði ni söy le di. Dü zen le me ya pý lýr ken, ta ma men i de o lo jik a maç lar la ha re ket e dil di ði ni, e ði tim sen di ka la rý, e ði tim a la - nýn da fa a li yet yü rü ten ku rum ve der - nek ler le ü ni ver si te ler ve bi lim çev re le ri - nin dýþ lan dý ðý ný ö ne sü ren Öz gen, böy - le si ne ö nem li bir ko nu da e ði tim bi li mi - nin zo run lu kýl dý ðý ih ti yaç lar ü ze rin den ha re ket e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Ka nun tek li fi nin sa de ce ik ti dar par ti si ü ye le ri nin des te ðiy le ko mis yon dan geç - ti ði ni i fa de e den Öz gen, tek li fe i liþ kin e - leþ ti ri le ri ni di le ge tir di. Öz gen, Pa ra lý ha le ge ti ri len e ði tim hiz met le rin den tüm yurt taþ lar e þit ve pa ra sýz o la rak ya - rar lan ma lý. Bir dü zen le me ya pý la cak sa bi lim in san la rý nýn, sen di ka la rýn ve e ði - tim ör güt le ri nin ka tý lý mýy la e ði tim sis te - mi nin ger çek ih ti yaç la rý doð rul tu sun da ya pýl ma lý dýr. Öz gen, 17 Mart Cu mar te si gü nü bü - tün il ler de kit le sel ey lem ler ger çek leþ ti - re cek le ri ni bil dir di. An ka ra / a a Sen di ka lar dan zo run lu 12 yýl e ði ti me tep ki var Özel okullar sýkýntýlý MÝLLÎ EÐÝTÝM KOMÝSYONU'NDAN GEÇEN TASARISI, KOLEJ DIÞINDA ÖZEL OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM VEREN KURUMLARDA KAYGIYA SEBEP OLDU. Okul öncesi eðitim veren özel kurumlar, 5 ve 6 yaþ grubuna Okul Öncesi Eðitimin zorunlu tutulmasýný istiyor. CHP li Kart: Bu þe kil de a na ya sa i çin na sýl uz la þý la cak? A na ya sa ka dar ö nem li me se le Tür ki ye de, ye ni ve ger çek ten si vil bir a na ya sa ih ti ya cý ný his se den her kes bir an ön ce 12 Ey - lül 1980 dar be si nin da yat tý ðý 1982 a na ya sa - sý ndan kur tul mak is ti yor. Bu ko nu si ya sî par ti le rin de gün de min de. STK lar ve di ðer ku ru luþ lar da ko - nu hak kýn da gö rüþ, tek lif ve dü þün ce le ri ni il gi li ko - mis yo na u laþ týr ma ya de vam e di yor. Ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý de vam e der ken, bir yan - dan da e ði tim sis te mi tar týþ ma ko nu su sis te - mi, ko mis yon da ka bul e dil di. Ö nü müz de ki gün ler - de e ði tim ko nu su yi ne çok tar tý þý la cak. He men i fa de e de lim ki e ði tim sis te mi nin tar tý þýl - ma sý ve doð ru sis tem e u la þýl ma sý he pi mi zin men - fa a ti ne dir. An cak bu ya pý lýr ken i yi ni yet le yo la çýk - mak ve geç miþ te or ta ya ko nu lan gü zel ör nek ler den de is ti fa de et mek lâ zým. Ak si hal de he men her yýl de ði þen, ye ni le nen ve da ha da kar ma þýk ha le ge len e ði tim sis te mi, fay da dan çok za rar ve rir. E ði tim sis te min de ya pý lan bü yük yan lýþ lar dan bi ri, 8 yýl lýk e ði ti min ke sin ti siz ol ma sýy dý. Ye ni sis tem, mec - bu rî e ði ti mi top lam da 12 yý la çý ka rý yor ki bu na da i ti - raz et mek lâ zým. Ta mam, bu sü re nin ke sin ti li ol ma sý doð ru dur, a ma 12 yý lýn mec bu rî ol ma sý ne ka dar doð - ru dur? Ha fý za mýz bi zi ya nýlt mý yor sa, mec bu rî e ði - tim in 11 yý la çýk ma sý da ha ön ce de gün de me gel miþ ti ve bu gün 12 yýl lýk zo run lu e ði ti mi sa vu nan la rýn ne re - dey se ta ma mý bu na kar þý çýk mýþ tý. Ne ol du da dün kar þý çý kan lar, bu gün 12 yýl lýk sü re ye des tek çý ký yor? E ði tim de sis tem ve muh te va (ders ki tap la rý nýn i - çe ri ði) en az ye ni ve si vil bir a na ya sa yap mak ka dar, belki on dan da ö nem li. O hal de bu ko nu nun ay rýn - tý lý ve sa kin ce tar tý þýl ma sýn da fay da var. Bu ko nu da a tý la cak a dým la rýn a ce le ye gel me si yan lýþ týr. Yo lun ba þýn day ken i yi dü þün mek ge re ki yor. 8 yýl - lýk ke sin ti siz e ði tim ne ka dar yan lýþ i diy se, 12 yýl (ke sin ti li de ol sa) mec bu rî e ði tim de o ka dar mah - zur lu dur. Ni çin ser best e ði tim i de bir yol o la rak gör mü yo ruz? Sis tem, ni çin ço cuk la rý mý zý 5 ya þýn da a lýp, 20 ya þýn da bi çil miþ, tor na dan ge çi ril miþ bir þe kil de bi ze tes lim et sin? Bu na mec bur mu yuz? Ko nu hak kýn da bel ki de en ta ze a çýk la ma Tür ki ye Gö nül lü Te þek kül ler Vak fý ndan gel di. TGTV Baþ - ka ný Av. Ham za Ak bu lut gün dem de ki e ði - tim sis te mi i le il gi li bir bil di ri ya yýn la dý ve ün i kin ci ve ü çün cü 4 ün de a çýk öð re ti min ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Tür ki ye Gö nül lü Te þek kül ler Vak fý nýn a çýk la ma - sýn da þun lar da söy len miþ: Ka nun ta sa rý sý ilk de fa ka mu o yu i le pay la þýl dý ðýn da i kin ci ve ü çün cü 4 yýl lar - da is te yen öð ren ci le re a çýk öð re tim im kâ ný ver mek - tey di. An cak ka nun ta sa rý sý nýn, a çýk öð re tim im kâ ný - ný ü çün cü 4 yýl da uy gu lan ma sý ný ön gör me si þek li i le da ral týl ma sý ný en di þey le iz le mek te yiz. Bir ký sým çev - re le rin 28 Þu bat ref leks le riy le bu ko nu ya mu ha le fet et ti ði i nan cýn da yýz. Ço cuk la rý mý zýn ge le ce ði i çin son de re ce ö nem li o lan bu ko nu da, mil le ti mi zin bü yük ço ðun lu ðu nun, ka nun ta sa rý sý nýn, 4 yýl dan son ra ör - gün e ði ti min zo run lu ol ma ma sý, i kin ci ve ü çün cü 4 yýl lar da, is te yen öð ren ci le re a çýk öð re tim im kâ ný sað - lan ma sý þek li i le par la men to dan geç me si yö nün de ki ta lep le ri ni tem sil ci le ri mi ze ha týr la tý rýz. E vet, ni çin bu tek lif dik ka te a lýn ma sýn? ün i kin ci (ya ni es ki sis tem de or ta o kul) ve ü çün cü 4 yýl (ya ni li se) e ði ti mi hiç de ðil se is te yen i çin a çýk öð re - tim sis te mi i le ol ma sýn? Ta mam, is te yen mec bu rî 12 yýl ý ter cih et sin, a ma is te yen i çin de ser best e ði - tim/ a çýk öð re tim im kâ ný ni çin ta nýn ma sýn? Bu a ra - da, kar ma e ði tim in de çok cid dî bir prob lem ol du - ðu nu u nut muþ de ði liz. Bel ki de gi bi me se le - ler den ön ce bu ko nu yu ko nu þup tar týþ ma lý yýz. A ma ne ya zýk ki, kar ma e ði tim uy gula ma sý san ki en doð - ru sis tem miþ gi bi he pi mi ze yut tu rul muþ du rum da. Ý þin kö tü sü, kar ma e ði ti me i ti raz et me si ge re ken ler bi le sus kun ve ses siz. Her hal de da ha ö nem li iþ ler le meþ gul ler, meþ gu lüz... U nut ma ya lým, e ði tim; sa de ce ka nun la ra bý ra kýl - ma ya cak ka dar ö nem li dir. Gü leç yüz, Ül ke TV de nga ZE TE MÝZ Ge nel Ya yýn Mü dü rü ve Baþ ya za rý - mýz Kâ zým Gü leç yüz, Ül ke TV de bu gün sa at 12:30-13:00 a ra sýn da ya yýn la na cak o lan Gün dem prog ra - mý na ko nuk o la cak. Gü leç yüz prog ram da gün de - min ö ne çý kan baþ lýk la rý ný yo rum la ya cak.

9 drbat ho o.com HA BER 9 Y Mec lis Mil lî E ði tim Ko mis yo nu nda ka nun tek li fi nin kav ga, kar - ga þa ve po le mik ler a ra sýn da yüz de alt mý þý nýn de ðiþ ti ril me si, ik ti da rýn ha zýr lýk sýz lý - ðý ný or ta ya ko yu yor. Ba kan ýn da hi bi le me di ði 5 yaþ-72 ay kar ma þa sý gi bi, tek lif te din e ði - tim ve öð re ti mi nin ye ter siz li ði ve be lir siz li ði bu nun bir di ðer gös ter ge si. Me se lâ tek lif te il köð re ti min ilk ka de me sin - de (ilk dört yýl da) din e ði ti mi yok. Tek lif in ilk ha lin de yer al dý ðý hal de bi lâ ha re çý ka rý lan ilk ka de me den son ra a çýk öð re tim e fýr sat ve ril me yip zo run lu e ði tim in 8 yýl kal - ma sýy la bu na da im kân ve ril mi yor. Ne ti ce de 28 Þu bat post mo dern dar be sü re - ci nin din e ði ti mi ve öð re ti mi ni en gel le yen uy - gu la ma sý fi i len de vam et ti ri li yor. De mok ra tik e ði tim ge re ði, va tan daþ la rýn ço cuk la rý na klâ sik o kul sü reç le ri ne pa ra lel o la rak din e ði ti mi ver - me ta lep le ri yi ne ye ri ne ge ti ril mi yor. Bu na gö re, ilk dört yý lýn a ka bin de, Di ya net e bað lý Kur ân kurs la rýn da ve ca mi ler de Kur ân ve öð re ni mi, hâ fýz lýk ter ci hi ve o kul dý þý din e ði - tim ve öð re ti mi ter ci hin ö nün de ki ba ri kat lar kal dý rýl mý yor. Din Kül tü rü ve Ah lâk Bil gi si ders le ri nin muh te va sý nýn ge liþ ti ri lip en a zýn dan ye ter li ha le ge ti ril me si ge re kir ken, or ta öð re tim de haf ta da bir-i ki sa at le ge çiþ ti ri len ki fâ yet siz uy gu la ma sür dü rü lü yor AB HU KU KU GE RE ÐÝ Di ðer yan dan, Ko mis yon da a le la ce le oy la nan tek lif te, dört yýl lýk i kin ci ka de me de (or ta o - kul da) uy gu la na cak mü zik, spor/be den e ði ti mi, gör sel sa nat lar, tek no lo ji ve ta sa rým gi bi seç - me li ders pa ket le ri ne i mam ha tip pa ke ti nin ek len me siy le, ter ci he bý ra ký lan seç me li din ders le ri nin a ký be ti de bi lin mez lik ler le do lu. Ö zet le se çe nek li din öð re ti mi yle, za ten res - mî i de o lo ji cen de re sin de lâ yý kýy la ve ril me yen din e ði ti mi ve öð re ti mi yi ne ye ter siz bý ra ký lý yor. Oy sa din e ði ti mi ve öð re ti mi hak ký, a na ya sal bir hak ol ma nýn ö te sin de baþ ta ge len bir in san hak ký. Din e ði tim ve öð re ti mi nin ö nü nün a çýl - ma sý, Tür ki ye nin ta raf ol du ðu u lus la r a ra sý söz leþ me ler ge re ði, en te mel gö re vi. Kal dý ki AB Ant laþ ma sý ve A ÝHM ku ral la rý i le AB hu kuk sis te min de ki ka nun lar man zu - me sin de, din öz gür lü ðü, uy gu lan ma sý ge re - ken sað lam ya sal hü küm ler o la rak yer a lý yor. Bu na bað lý o la rak Tür ki ye, va tan daþ la rýn din le ri ni te mel e ði tim i çin de öð ren me le ri ni, ço cuk la rýn â i le ter cih le ri ne gö re di nî öð re - tim-e ði tim al ma la rý ný ve din le ri nin ge re ði ni ya þa ma la rý nýn te mi ni ni, AB nez din de vaz ge - çil mez de mok ra tik te mel hak ve hür ri yet ler kap sa mýn da ta ah hüd e di yor. Ev ve la, Tür ki ye nin AB U lu sal Prog ra - mý nda a týf ta bu lu nu lan Av ru pa Ýn san Hak - la rý Söz leþ me si nin (A ÝHS) 17. mad de si, va tan daþ la rýn dü þün ce, vic dan, din, i nanç ve i bâ det öz gür lük le ri nin, di ni ni öð ren me ve ya þa ma hak ký nýn ko lay laþ tý rýl ma sý ný gü - ven ce al tý na a lý yor. Ke za A ÝHS Ek 1. pro to ko lü i kin ci mad de si, hiç kim se e ði tim hak kýn dan yok sun bý ra ký la - maz; dev let, e ði tim ve öð re tim i le il gi li ü ze ri ne al dý ðý gö rev le ri ye ri ne ge ti rir ken, an ne ve ba - ba la rýn ço cuk la rý na, ken di di nî ve fel se fî i - nanç la rý na uy gun o lan bir e ði tim ve öð re ti min ve ril me si ni is te me hak la rý na say gý gös te rir e - sa sý ný ge ti ri yor. DEV LE TÝN GÖ RE VÝ Bu a çý dan dev let, va tan da þa bý rak ma dý ðý din e ði ti mi ni, ki þi le rin ken di is te ði ve kü - çük le rin ka nu nî tem sil ci le ri nin ta le bi ne bað - lý o la rak ye ri ne ge tir mek le yü küm lü dür. Ý man ve din e sas la rý ný ih ti va e den di nî bil gi - le rin, i bâ det ve ah lâ ký ya þa ma be ce ri si ni ka - zan dý ra cak di nî e ði ti min sað lýk lý ve ril me si, yi - ne bu yü küm lü lük le ev ve le mir de Ýs lâm di ni - nin te mel ki ta bý o lan Kur ân ve hâ fýz lý ðýn öð - re ti mi, dev le tin ü ze ri ne bir ve cî be dir. Din ders le ri nin mâ nâ sý na ve a ma cý na uy - gun o la rak ýs lâ hýy la ye ter li ha le ge ti ril me si ne i lâ ve ten, din ve ah lâk e ði tim ve öð re ti mi i - çin, o kul dý þýn da ki din e ði ti mi ve öð re ti mi nin de ve ril me si, bir zo run lu luk tur. Yüz de dok san do ku zu Müs lü man mil le tin ço cuk la rý nýn din le ri ni, di nî kül tür le ri ni, ta rih - le ri ni bel le me le ri i çin ön ce lik le din ders le ri nin ve rim li ha le ge ti ril me si ge rek mek te. Ya pý la cak o lan, din e ði tim ve öð re ti mi nin te mel e ði tim den tec ri di ve tas fi ye si de ðil, din ders le ri nin res mî i de o lo ji nin pro pa gan da a ra - cý o la rak is ti ma liy le et ki siz leþ ti ril mek ten kur - ta rýl ma sý; dev le tin uh de si ne al dý ðý bu gö re vi hak kýy la yap ma sý, o kul lar da ki haf ta lýk ders sa - yý sý nýn art tý rýl ma sý ve i çi bo þal tý lan bu ders le - rin i çi nin dol du rul ma sý dýr. Genel eðitimde din eðitimi ve öðretimi cev ni as ya.com.tr Deðiþmesi gereken gömlekler Okuyucularýmýz hatýrlayacaklar, zaman zaman, siyasilerin ve siyasî akýmlarýn süreç içinde geçirdikleri deðiþimi tesbit ve tahlil etmeye yönelik yazýlar yazmaya çalýþýyoruz. Bilhassa AKP nin Millî Görüþçü gelenekten gelen merkez kitlesine mensup olanlar ile Demokrat gelenekten gelen kanadýna mensup siyasetçilerdeki deðiþim ilgimizi çekiyor. Baþbakan yardýmcýsý Bülent Arýnç, bir yýl önce içkili protokol sofrasýna oturmama ýsrarýndan vazgeçme sürecini ve Avrupa Birliðine karþý olmaktan vazgeçme sebeplerini açýk bir biçimde anlatmýþtý. Doðrusu bizler, kendisinin Avrupa Birliði meselesindeki fikrî dönüþümünden memnun olmuþtuk. Geçen hafta da yine kendisinden dönüþümün yönü hususunda bir ipucu elde ettik. Habertürk te, Basýn Kulübü programýnda, deðiþimin yönü ve hýzý konusunda Baþbakanla her konuda tamamen ayný düþünmediklerini açýklamýþ. Millî Görüþ gömleðini çýkarma ihtiyacý gereði (nerden doðdu) sorusuna verdiði cevap aynen þöyle: Bu, sayýn Baþbakanýmýzýn bir tabiridir. Ben bu güne kadar öyle bir þey kullanmadým. O da doðrusunu yapýyor, ben de kendime göre, kullanmamakla doðrusunu yapýyorum, çünkü bu gömlek çýkarma, palto çýkarma, pardösü çýkarma, bunlar bu anlamda bana göre baþkalarýnýn yanlýþ anlayabileceði þeyler geçmiþte yaptýðým siyasetten de utanmýyorum demiþ. Konuþmasýndaki son cümle bazý siyasetçilerin ve bilhassa gömlek çýkardýk deyimini tercih edenlerin, geçmiþte yaptýklarý siyasetten utandýklarýný da zýmnen ifade ediyor gibi. Ayrý mesele. Mânâ böyle ise Baþbakan Erdoðan ile yardýmcýsý ve Abisi Arýnç arasýnda, deðiþime açýklýk ya da kapalýlýk konusunda sadece fikir yönünden deðil duygu yönünden de fark var demektir. Deðiþmesi gerekenler için deðiþim iyidir. Deðiþmemesi gerekenlere gelince, onlar deðiþirse kötü olur. Baþbakan ýn Millî Görüþçü dönemdeki üslûbunun deðiþmiþ olmasý yetmez meselâ. Zira daha yumuþak ya da daha sert veya daha açýk ya da daha takiyyeci olmak gibi deðiþimler öze iliþkin deðildir. Hayat felsefesi, siyasî ilkeler, hizmet yöntemleri gibi esasa taalluk eden tutumlar deðiþmiþse ve bu deðiþim gerekenlerin deðiþmesi biçiminde ise mesele yok. Baþbakan ýn, Millî Görüþçülük geleneðini, gizleyerek devam ettirip ettirmediði, bilhassa dini siyasette ötekileþtirici bir araç ya da siyasî rekabette haksýz rekabete sebep olacak bir kaldýraç þeklinde kullanýp kullanmadýðýna baðlý. Din e ði ti mi ve öð re ti mi hak ký, a na ya sal bir hak ol ma nýn ö te sin de baþ ta ge len bir in san hak ký. Din e ði tim ve öð re ti mi nin ö nü nün a çýl ma sý, Tür ki ye nin ta raf ol du ðu u lus la r a ra sý söz leþ me ler ge re ði, en te mel gö re vi. 2-B Ta sa rý sý Ko mis yon da OR MAN ö zel li ði ni yi tir miþ ve 2-B a ra zi - si o la rak bi li nen Ha zi ne a ra zi le ri nin sa - tý þý ný ön gö ren ka nun ta sa rý sý, TBMM Ta rým, Or man ve Kö yiþ le ri Ko mis yo - nun da gö rü þü lü yor. Ko mis yon, AKP Ýs tan bul Mil let ve ki li Ýb ra him Yi ðit in baþ kan lý ðýn da top lan dý. Ta sa rý hak kýn - da Ko mis yo na bil gi su nan Or man ve Su Ýþ le ri Ba ka ný Vey sel E roð lu, Kan - gren ol muþ me se le nin çö zü mü i çin bu - ra da yýz de di. Sa tý la cak a ra zi nin 316 bin 811 hek tar ci va rýn da ol du ðu nu bil di ren E roð lu, ta sa rýy la ne ka dar ge lir el de e di - le ce ði ni he sap la ma dýk la rý ný bil dir di. Ko nuy la il gi li A na ya sa de ði þik li ði ya pýl - ma sý nýn sü re ci u za ta ca ðý ný be lir ten E - roð lu, Prob le min yüz de 80 i çö zü le cek. A na ya sa de ði þik li ði bu çö zü mü de ge - cik ti rir di ye ko nuþ tu. E roð lu, or man köy lü le ri ne a ra zi le rin be del siz ve ril me - si nin va tan daþ lar a ra sýn da hak sýz lý ða se - bep o la ca ðý ný söy le di. MHP Grup Baþ - kan ve ki li Meh met Þan dýr, ta sa rýy la, ka - mu o yun da ge lir el de et mek gi bi bir al gý mey da na ge ti ril me me si ge rek ti ði ni i fa - de et ti.þan dýr, bu ta sa rýy la il gi li va rý lan mu ta ba ka tý he ba et me den, hu kuk i çin - de ka la rak, a ce le et me den so nu ca u laþ - týr mak ge rek ti ði ni be lirt ti. CHP Mer sin Mil let ve ki li Va hap Se çer, 2-B a ra zi le ri - nin sa tý þý ný, hem ik ti dar hem mu ha le fet par ti le ri nin is te di ði ni ha týr lat tý. Se çer, Or man cý lýk ya pan or man köy lü sü i le Ýs tan bul Sa rý yer de 2-B a ra zi si iþ gal et - miþ va tan da þý ay ný ke fe ye koy mak doð - ru de ðil di ye ko nuþ tu. AKP Ýz mir Mil - let ve ki li A li Aþ lýk da ta sa rý nýn bü tün so - run la rý de ðil, a ma bel li ko nu la rý çöz dü - ðü nü i fa de et ti. Gö rüþ me ler den son ra ya pý lan oy la ma da ta sa rý nýn bi rin ci mad de si ka bul e dil di. An ka ra / a a Kü tah ya da pro vo kas yon KÜ TAH YA NIN E met il çe sin de, o kul in - þa a týn da ça lý þan iþ çi ler le bir grup va tan - daþ a ra sýn da ar be de çýk tý. Ýþ çi le rin kal - dý ðý kon tey ner ve ça dýr la rýn a te þe ve ril - di ði o la ya gü ven lik güç le ri mü da ha le et ti. Kü tah ya Va li si Ke nan Çift çi, iþ çi le - rin kal dý ðý kon tey ner de te rör ör gü tü nü sim ge le yen bez a fiþ a çýl dý ðý söy len ti si ü - ze ri ne 500 e ya kýn gen cin þan ti ye ye git - me siy le o lay la rýn bü yü dü ðü nü be lirt ti. A lý nan bil gi ye gö re, baþ ka il ler den ge le - rek A na do lu Öð ret men Li se si in þa a týn - da ça lý þan i ki iþ çi i le il çe hal kýn dan bir grup genç a ra sýn da, yol da bir bir le ri ne o muz at ma me se le si yü zün den tar týþ - ma çýk tý. Bu ki þi ler, bir sü re kav ga et tik - ten son ra ay rýl dý. Kav ga ya ka rý þan genç - ler, ar ka daþ la rý ný top la ya rak iþ çi le rin ça - lýþ tý ðý þan ti ye a la ný na git ti. Þan ti ye ye taþ a týp iþ çi le rin ko nak la dý ðý kon tey ner ve ça dýr la rý a te þe ve ren gru ba, Kü tah ya dan ge len çe vik kuv vet ve jan dar ma tim le ri i le Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le ri mü da - ha le et ti. E kip ler, grup la rý a yý ra rak kal - kan lar la gü ven lik ko ri do ru o luþ tur du. O lay ye ri ne ge len Kü tah ya Va li si Çift çi, me ga fon la a nons ya pa rak hal ký sa kin - leþ tir me ye ça lý þýr ken, rast ge le a tý lan taþ - lar dolayýsýyla bir po lis a ra cýn da ha sar o luþ tu. Çift çi, 4 ki þi nin a tý lan taþ lar yü - zün den ha fif ya ra lan dý ðý ný kay det ti. Çift çi, 16 iþ çi nin gü ven li bir ye re gö tü - rül dü ðünü, olaya iliþkin ad lî iþ lem le m ya pý la ca ðý ný söy le di. Kü tah ya / a a A ÝHM ka rar la rý in ter net te A ÝHM'ÝN TÜR KÝ YE HAK KIN DA KÝ KA RAR LA RI Ý LE KA RAR LA RIN ÇE VÝ RÝ SÝ ÝNTERNET SÝTESÝNDE. YENÝ KURULAN SÝTEDE, ÝS TA TÝS TÝK VE U LUS LA RA - RA SI RA POR LA R KA MU O YUY LA PAY LA ÞILACAK. AV RU PA Ýn san Hak la rý Mah ke me si nin (A - ÝHM) Tür ki ye hak kýn da ki ka rar la rý nýn çe vi ri - si, is ta tis tik ve u lus la r a ra sý ra por la rýn ka mu o - yuy la pay la þýl dý ðý in ter net si te si ku rul du. A - da let Ba kan lý ðý Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü - þa vir li ðin den ya pý lan a çýk la ma da, A ÝHM e ya pý lan baþ vu ru lar çer çe ve sin de ül ke sa vun - ma la rý nýn ha zýr lan ma sý, A ÝHM ta ra fýn dan ve ri len ih lâl ka rar la rý nýn hýz lý ve et kin bir þe - kil de ic ra sý, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me - si nde (A ÝHS) dü zen le nen hak la rýn et kin o la - rak ko run ma sý ve in san hak la rý ih lâl le ri nin or ta dan kal dý rýl ma sý nýn bü yük ö nem ta þý dý ðý i fa de e dil di. Bu a maç la 8 A ðus tos 2011 ta rih li ve 650 sa yý lý Ka nun Hük mün de Ka rar na me i le A da let Ba kan lý ðý U lus la ra ra sý Hu kuk ve Dýþ Ý liþ ki ler Ge nel Mü dür lü ðü bün ye sin de Ýn san Hak la rý Da i re Baþ kan lý ðý ku rul du ðu a - ným sa tý lan a çýk la ma da, Tür ki ye a ley hi ne A - ÝHM ye ya pý lan baþ vu ru la ra i liþ kin sa vun ma - la rýn ha zýr lan ma sý ve in san hak la rý ih lâl le ri nin or ta dan kal dý rýl ma sý na yö ne lik ça lýþ ma lar ya - pýl ma sý nýn Ýn san Hak la rý Da i re Baþ kan lý ðý nýn gö rev le ri a ra sýn da sa yýl dý ðý be lir til di. TÜRK ÇE YE ÇEV RÝ LEN BÝN 400 KA RAR SÝ TE DE A çýk la ma da, A ÝHM iç ti hat la rýy la il gi li gün - cel ge liþ me le rin ha kim ve sav cý lar i le di ðer uy gu la ma cý lar ve ka mu o yu na ak ta rýl ma sý a - ma cýy la, A ÝHM nin Tür ki ye hak kýn da ver di ði ka rar la rýn tü müy le di ðer ül ke ler a ley hin de ve ri len ka rar lar dan ge rek li gö rü len le rin Türk çe ye çev ril di ði bil di ril di. Çe vi ri ler le is ta - tis ti ki bil gi ler ve il gi li u lus la r a ra sý ra por la ra hak.a da let.gov.tr in ter net ad re sin - den u la þý la bi le ce ði be lir ti len a çýk la ma da, bu - gü ne ka dar bin 400 ka ra ra i liþ kin bil gi bu lu - nan si te nin, ye ni ka rar lar çýk týk ça gün cel le ne - ce ði kay de dil di. An ka ra / a a Adalet Bakanlýðý Uluslararasý Hukuk ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü'nün kurduðunu site yayýna baþladý. DÜZ CE Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði (DÜ SÝ AD) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný E yüp Ça kýr, Ye ni si vil a na - ya sa, par ti le rin mil le te bor cu dur de di. DÜ SÝ AD Yö - ne tim Ku ru lu Baþ ka ný E yüp Ça kýr, Tür ki ye nin, 1924 ten be ri ilk kez si vil bir a na ya sa ya pa ca ðý ný be lir - te rek, hep dar be son ra sýn da a na ya sa ya pýl dý ðý na dik - kat çek ti. DÜ SÝ AD Baþ ka ný E yüp Ça kýr, þöy le de di: Ar týk mev cut a na ya sa el bi se si nin Tür ki ye ye dar gel - di ði ni i fa de e den Baþ kan Ça kýr, As ker, si vil i liþ ki le ri dü zen le ne rek, va tan da þýn hak la rý a na ya sa da a çýk ça ya zý la rak gü ven ce al tý na a lýn dý ðý, Di ya net Ýþ le ri Baþ - kan lý ðý nýn ö zerk bir ya pý ya ka vuþ tu ðu, par ti ka pat ma - la rýn zor laþ tý ðý, di ni öz gür lük le rin ö nü nün a çýl dý ðý, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn Mil li Sa vun ma Ba kan lý - ðý na bað lan dý ðý, as ke ri mah ke me le rin kal dý rý lýp si vil mah ke me le rin güç len di ril di ði, pro fes yo nel as ke rin ço ðal týl dý ðý, cum hur baþ ka ný nýn halk ta ra fýn dan se çil - di ði, hak ve öz gür lük le rin e sas a lýn dý ðý si vil bir a na ya - sa is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. Düz ce / ci han Re form Ýz le me Gru bu Ýs tan bul da top la na cak RE FORM Ýz le me Gru bu nun (RÝG) 25. top lan tý sý Ýs tan bul da ya pý la cak. Av ru pa Bir li ði Ba kan lý - ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Tür ki ye Cum - hu ri ye ti nin i lâ nýn dan son ra ki en ö nem li çað daþ - laþ ma pro je si o lan Av ru pa Bir li ði ka tý lým sü re ci nin baþ lý ca un sur la rýn dan bi ri nin si ya si re form lar ol du - ðu be lir til di. Si ya sî re form la rýn he de fi nin va tan daþ - la rýn da ha öz gür lük çü bir de mok ra si, da ha et kin iþ le yen bir hu kuk sis te mi ve u lus la ra ra sý kri ter ler le çer çe ve si be lir le nen in san hak la rý ba ký mýn dan hak et tik le ri en üst dü zey stan dart la ra ka vuþ tu rul ma sý ol du ðu na i þa ret e di len a çýk la ma da, Hü kü me tin gö - re ve gel di ði ilk gün den i ti ba ren si ya sî re form lar ko - nu su nu ön ce lik li o la rak e le al dý ðý kay de dil di. A çýk - la ma, AB Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci, A da let Ba ka ný, Ý çiþ le ri Ba ka ný ve Dý þiþ le ri Ba ka ný nýn eþ baþ kan lýk - la rýy la ça lýþ ma la rý ný yü rü ten RÝG in son o la rak 18 A ra lýk 2011 ta ri hin de Kon ya da top lan dý ðý ha týr la - týl dý. A çýk la ma da, RÝG in 25. top lan tý sý nýn 16 Mart 2012 ta ri hin de Ýs tan bul Por ta xe Bal ta li ma ný nda Av ru pa Bir li ði Ba ka ný ve Baþ mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ ýn ev sa hip li ðin de, A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, Baþ ba kan lýk Müs te þa rý Ef kan A la ve TBMM Ko mis yon Baþ kan la rý nýn ka - tý lý mý i le ger çek leþ ti ri le ce ði bil di ril di. An ka ra / a a Hak kâ ri de 9 u as ker 20 ki þi tu tuk lan dý HAK KÂ RÝ NÝN Yük se ko va il çe sin de ki ka çak çý lýk o - pe ras yo nun da a ra la rýn da 9 as ke ri per so ne lin de bu lun du ðu 20 ki þi tu tuk lan dý. Yük se ko va ve Þem - din li de ön ce ki gün ger çek leþ ti ri len ka çak çý lýk o pe - ras yo nun da gö zal tý na a lý nan 43 ki þi den iþ lem le ri ta mam la nan 31 i ad li ye ye sevk e dil di. Ha kim kar þý - sý na çý ka rý lan 9 u as ke ri per so nel, 5 i ko ru cu, 6 sý si - vil ol mak ü ze re top lam 20 ki þi tu tuk lan dý. Gö zal - týn da ki di ðer 12 ki þi nin i se ha kim kar þý sý na çý ka rý - la ca ðý öð re nil di. Hak kâ ri / ci han Ye ni si vil a na ya sa, par ti le rin mil le te bor cu Düzce Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Eyüp Çakýr, yeni anayasa talebini dile getirdi. De ne tim li ser best lik ta sa rý sý Mec lis e su nul du A ÇIK ce za in faz ku ru mun da ce za sý nýn son al tý a yý ný ke sin ti siz o la rak ge çi ren, ço cuk e ði ti me vin de top lam ce za sý nýn beþ te bi ri ni ta mam la yan, ko - þul lu sa lý ve ril me si ne bir yýl ve da ha az sü re ka lan i yi hal li hü küm lü le rin ta le bi ha lin de, ce za la rý nýn ko þul lu sa lý ve ril me ta ri hi ne ka dar o lan kýs mý nýn de ne tim li ser best lik ted bi ri uy gu lan mak su re tiy le in fa zý na o la nak ta ný yan ta sa rý TBMM Baþ kan lý ðý na su nul du. Ce za ve Gü ven lik Ted bir le ri nin Ýn fa - zý Hak kýn da Ka nun i le De ne tim li Ser best lik ve Yar dým Mer kez le ri i le Ko ru ma Ku rul la rý Ka nu nun da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun Ta sa rý sýy la, de ne tim li ser best lik ted bi ri uy gu la na rak ce za nýn in fa zýy la; hü küm lü le rin dýþ dün ya ya u yum la rý ný sað la mak, a i le le riy le bað la rý ný sür dür me le ri ve güç len dir me le ri a maç la ný yor. Ta sa rýy la, a çýk ce za in faz ku ru mun da ce za sý nýn son al tý a yý ný ke sin ti siz o la rak ge çi ren, ço cuk e ði ti me vin de top lam ce - za sý nýn beþ te bi ri ni ta mam la yan, þartlý sa lý ve ril me si ne bir yýl ve da ha az sü re ka lan i yi hal li hü küm lü le rin ta le bi ha lin de, ce za la rý nýn ko þul lu sa lý ve ril - me ta ri hi ne ka dar o lan kýs mý nýn de ne tim li ser best lik ted bi ri uy gu lan mak su re tiy le in fa zý na ka rar ve ri le bi le cek. Þüp he li, sa nýk ve hü küm lü le rin top - lum i çin de iz len me si, gö ze ti mi ve de ne ti mi e lek tro nik ci haz la rýn kul la nýl ma sý su re tiy le de ye ri ne ge ti ri le bi le cek. An ka ra / a a

10 EKONOMÝ 10 Y E mek li ye in ti bak ya sa sý çýk tý Ka mu o yun da in ti bak ya sa sý o la rak ad lan dý rý lan 6283 sa yý lý ya sa, ta rih li ve sa yý lý Res mî Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di sa yý lý in ti bak ya sa sý e sas i ti ba riy le, ül ke nin ge liþ me hý zýn dan pay a la ma yan e mek li le rin, ül ke nin ge liþ me hý zýn dan pay a lan di ðer e mek li le rin ma aþ la rý na u yu mu nu ve bir an lam da e þit li ði ni dü zen le mek te dir. Ýn ti bak ya sa sýn dan hem yaþ lý lýk ay lý ðý a lan lar, hem de ma lûl lük ve ö lüm ay lý ðý a lan ki þi ler ya rar la na cak týr. Ýn ti bak ya sa sýn dan her e mek li fay da la na ma ya cak týr. Ýn ti bak ya sa sýn dan yal nýz ca SSK ve Bað-Kur e mek li le rin den ba zý ki þi ler fay da la na cak týr. E mek li San dý ðý e mek li le ri in ti bak ya sa sýn dan fay da la na ma ya cak týr. Ýn ti bak ya sa sýn dan SSK e mek li le rin den; son ay lýk ta lep ta ri hi ve ya ö lüm ta ri hi 2000 yý lý O cak a yý ba þýn dan ön ce o lup, 506 sa yý lý Ka nu nun mül ga hü küm le ri u ya rýn ca gös ter ge sis te mi ne gö re bað la nan ma lûl lük, yaþ lý lýk ve ö lüm ay lýk la rý i le bu ta rih ten ön ce ma lûl lük ve ya yaþ lý lýk ay lý ðý al mak ta i ken bu ta rih ten son ra ö len si gor ta lý lar dan ö lüm ay lý ðý a lan lar fay da la na cak týr. Ýn ti bak ya sa sýn dan fay da la na cak o lan Bað-Kur lu lar i se; yal nýz ca 1 Ni san 2002 ta ri hi i le ta rih le ri a ra sýn da Bað-Kur dan e mek li o lan ki þi ler fay da la na bi le cek tir. Ýn ti bak ya sa sýn dan fay da la na cak e mek li le rin ay lýk la rý ye ni den he sap la na cak týr. Bu ki þi le rin ay lýk la rý na prim ö de me gün sa yý sý nýn faz la lý ðý dik ka te a lý na rak yak la þýk o la rak 100 TL i le 300 TL a ra sýn da zam gel me si tah min e dil mek te dir. Ýn ti bak ya sa sýn dan fay da la na cak e mek li le rin ay lýk la rý 2013 yý lý O cak a yýn dan i ti ba ren zam lý o la rak ö den me ye baþ la na cak týr. Ba sýn men sup la rý nýn fi i lî hiz met zam mý 2008 den son ra kal dý rýl dý SO RU: Ýlk si gor ta lý lý ða gi ri þim 1998 yý lý Mart a yýn da ol du de 8 ay ký sa dö nem as ker lik yap tým de yi ne 6-7 ay si gor ta lý ça lýþ tým yý lý Mart ve ya Ni san a yýn dan be ri dir de bir ga ze te de si gor ta lý o la rak ça lý þý yo rum. A ca ba ben ne za man e mek li o la bi li rim? Ý kin ci si ba sýn men sup la rý na er ken e mek li lik o la yý kalk tý bu bi zi de et ki li yor mu? Ü mit SA KÝN / Ýs tan bul CE VAP: Ver miþ ol du ðu nuz bil gi le re gö re, 25 yýl si gor ta lý lýk sü re si ne sa hip ol ma nýz, 57 ya þý ný ta mam la mýþ ol ma nýz ve 5900 gün prim ö de me gün sa yý sý na sa hip ol ma nýz ha lin de en er ken SSK (4/a si gor ta lý lý ðý) þart la rýn da e mek li o la bi lir si niz. E mek li lik i çin bu üç þar týn (si gor ta lý lýk sü re si, yaþ þar tý ve prim ö de me gün sa yý sý) bir lik te ye ri ne gel miþ ol ma sý ge rek mek te dir. So ru nu zun i kin ci kýs mý nýn ce va bý na ge lin ce; mül ga 506 sa yý lý ka nu nun ek 5'in ci mad de si ge re ði, 5953 sa yý lý ka nun kap sa mýn da ba sýn men su bu o la rak ça lý þan ki þi le rin söz ko nu su ça lýþ ma la rýn da her tam yýl hiz met le ri i çin 90 gün i ti ba riyle si gor ta lý lýk sü re si ek len me si ge rek mek tey di. 1 E kim 2008 den i ti ba ren bü tün hü küm le riy le bir lik te yü rür lü ðe gi ren 5510 sa yý lý ka nu nun 40. mad de siy le bir lik te, ö zel de ya da ka mu da ba sýn mes le ðin de ki bütün ça lý þan la rýn 1 E kim 2008 den son ra fi i lî hiz met sü re si zam mýn dan ya rar lan ma im kân la rý so na er miþ tir. An cak, ba sýn men sup la rý ve ga ze te ci le rin 1 E kim 2008 den ön ce ki za man lar da ge çen ba sýn sü re le ri ne fi i lî hiz met sü re si zam mý ve ril me si uy gu la ma sý de vam et ti ri le rek bir an lam da ka za nýl mýþ hak la rý ko run muþ tur sa yý lý ka nu nun ge çi ci 7'nci mad de si ge re ði, ta ri hin den ön ce fi i lî hiz met sü re si zam mýn dan ya rar lan mak ta i ken bu ta rih ten son ra söz ko nu su hak tan yok sun bý ra ký lan ba sýn men sup la rý nýn 1 E kim 2008 den ön ce ne ka dar sü re le re te ka bül e den ba sýn ça lýþ ma la rý var i se, -es ki SSK mev zu a týn da var o lan 3600 gün prim ö de me þar tý a ran ma dan- i ti ba ri hiz met sü re si he sa býn da de ðer len di ril mek te dir. Ba sýn men sup la rý nýn i ti ba rî hiz met sü re le ri (ça lý þý lan gün X 0,25) for mü lüy le he sap e dil mek te dir. Ay rý ca yi ne mül ga 506 sa yý lý ka nu nun ek 39'un cu mad de si ge re ði, ba sýn men sup la rý nýn hak et tik le ri i ti ba ri si gor ta lý lýk sü re si ne i liþ kin gün sa yý sý, si gor ta lý lýk sü re le ri ne i lâ ve e dil mek te ve en çok beþ yýl la sý nýr lý o la rak e mek li lik ya þýn dan dü þül mek te dir. NOT: So ru la rý nýz i çin e-pos ta: sos yal gu ven - ni as ya.com.tr, ah me ta ri il.com DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 13 MART A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,7975 ÖN CE KÝ GÜN 1,7973 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,3477 ÖN CE KÝ GÜN 2,3479 DÜN 95,30 ÖN CE KÝ GÜN 97,45 DÜN 640 ÖN CE KÝ GÜN 657 p p Kre di mað dur la rý ar tý yor TÜKETÝCÝYÝ KORUMA DERNEÐÝ'NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, ''KREDÝ KARTI VE TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ MAÐDURLARI GÝDEREK ARTMAKTA, TÜKETÝCÝLER SABÝT ÜCRETE KARÞI YASAL YOLLARDAN SONUÇ ALAMAMAKTADIR'' DENÝLDÝ. TÜ KE TÝ CÝ YÝ Ko ru ma Der ne ði (TÜ KO DER), kre di kar tý ve tü ke ti ci kre di le ri mað dur la rý nýn gi de rek art tý ðý ný, tü ke ti ci le rin sa bit üc re te kar þý ya sal yol lar dan so nuç a la ma dý ðý ný bil dir di. TÜ KO DER Ge nel Mer kez Yö ne tim Ku ru lun dan, 15 Mart Dün ya Tü ke ti ci ler Gü nü do la yý sýy la ya pý lan a çýk la ma da, 5 Tem muz 1986 da BM Ge nel Ku ru lu ta ra fýn dan ka bul e di len ve Ev ren sel Tü ke ti ci Hak la rý Dek la ras yo nu i le bütün dün ya ya i lân e di len; te mel ge rek si nim le rin kar þý lan ma sý, sað lýk ve gü ven li ðin ko run ma sý, e ko no mik çý kar la rýn ko run ma sý, za rar la rýn kar þý lan ma sý, tem sil e dil me, sað lýk lý bir çev re de ya þa ma, bil gi e din me ve e ði til me hak la rý nýn 1995 de ka bul e di len Tü ke ti ci nin Ko run ma sý Hak kýn da Ka nun i le Tür ki ye de de gü ven ce al tý na a lýn dý ðý ha týr la týl dý. Bu ya sa nýn uy gu lan ma sýn da de vam lý so run lar ve ak sak lýk lar ya þan dý ðý, tü ke ti ci le rin, her ge çen gün sýrt la rý na da ha faz la yük bin di ri le rek tü ke til di ði id di a e di len a çýk la ma da, ver gi le rin dur mak sý zýn ar tý rý la rak Türk hal ký nýn dün ya nýn en faz la ver gi ö de yen tü ke ti ci le ri ha li ne ge ti ril di ði, Hü kü me tin tü ke ti ci den ya na hiç bir ön lem al ma dý ðý, tü ke ti ci yi ko ru yan hiç bir dü zen le me yap ma dý ðý, tü ke ti ci le ri ve tü ke ti ci hak la rý ný hi çe say dý ðý ö ne sü rül dü. YE NÝ BE DEL LER EK LE NÝ YOR A çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: Do lay lý ver gi ler le hal ký so yan dev le ti, ban ka lar, GSM o pe ra tör le ri, te le kom, e lek trik da ðý tým þir ket le ri ve tüm ser ma ye grup la rý iz le mek te dir. Kre di kar tý ve tü ke ti ci kre di le ri mað dur la rý gi de rek art mak ta, tü ke ti ci ler sa bit üc re te kar þý ya sal yol lar dan da so nuç a la ma mak ta dýr. Tü ke ti ci ler, GSM o pe ra tör le ri nin fa hiþ fa tu ra la rý ný na sýl ö de ye cek le ri ni bi le me mek te ve fa tu ra la ra her gün ek le nen ye ni be del le rin ne ol du ðu nu bi le an la ma dan ö de mek zo run da kal mak ta dýr. Te mel gý da mad de le ri nin fi yat la rý el yak mak ta, tü ke ti ci ler u cuz, ka li te siz ve bir ço ðu mer di ven al tý ü re tim den ge len gý da lar la bes len me ye ça lýþ mak ta dýr. Yýl lar dýr sað lýk sýz gý da ü re ten ve sa tan la rýn teþ hir e dil me si yo lun da ki ta lep le ri miz de kar þý lýk sýz kal mak ta dýr. A na ya sa mý zýn 172. mad de si dev le te tü ke ti ci le ri ko ru ya cak ted bir le ri al ma gö re vi ni ver miþ o lup, ya pý lan uy gu la ma la ra ba kýl dý ðýn da bu gö re vin u nu tul du ðu gö rül mek te dir. Ka nu nun 17. yý lýn da tü ke ti ci hak la rý ih lal le ri ön le ne mez dü ze ye u laþ mýþ týr. Ýs tan bul / a a E ko no mi Ba sý ný Ba þa rý Ö dül le ri sa hip le ri ni bul du MÜS TA KÝL Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði nin (MÜ - SÝ AD), bu yýl 12. si ni ger çek leþ tir di ði E ko no mi Ba sý ný Ba þa rý Ö dül le ri sa hip le ri ni bul du. MÜ SÝ AD ta ra fýn dan e ko no mi ba sý ný ný teþ vik et mek a ma cýy la 2000 yý lýn dan bu ya na dü zen le nen E ko no mi Ba sý ný Ba þa rý Ö dül le ri nin 12. si, Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç ve MÜ SÝ AD Ge nel Baþ ka ný Ö mer Ci had Var dan ýn da ka týl dý ðý bir ö dül tö re ni i le sa hip le ri ne ve ril di. Ya rýþ ma da, ye ni lik, öz gün lük, ob jek tif lik, ger çek lik, stra te jik lik, e tik yak la þým ve ki þi sel ba þa rý kri ter le ri i le de ðer len dir me ya pýl dý. MÜ SÝ AD Ge nel Mer ke zi nde ger çek le þen ö dül tö re nin de ö dül a lan ku rum lar, mu ha bir le ri ve ha ber le ri þu þe kil de sý ra lan dý: BÝM CO O su Ga lip Ay kaç, Dün ya da ki ve Av ru pa da ki kri ze rað men yüz de 25 bü yü ye rek ve ma ða za sa yý mý zý 3 bin 289 a çý kar ta rak güç lü bir bü yü me ger çek leþ ti re rek he def le ri mi ze u laþ týk de di. BÝM Ýc ra Ku ru lu Ü ye si ve CO - O su Ga lip Ay kaç ba sýn top lan tý sýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, Tür ki ye nin pe ra ken de a la nýn da en güç lü bü yü me ya þa yan ül ke ler a ra sýn da ol du ðu nu vur gu la ya rak þun la rý söy le di: Tür ki ye or ga ni ze pe ra ken de sek tö rü 2011 yý lýn da ci ro ba zýn da % 9 bü yü dü. Biz de sek tö rün en güç lü bü yü yen ku ru luþ la rýn dan bi ri o la rak se ne ba þýn da koy du ðu muz he def le ri ger çek leþ tir dik. % 24,6 ci ro bü yü me si sað la ya rak li der li ði mi zi pe kiþ tir dik. Ge çen yýl ci ro mu zu % 24,6 o ra nýn da art tý ra rak mil yar TL ye, ma ða za sa yý mý zý i se a çý kar ta rak güç lü bir bü yü - Ödül töreni MÜSÝAD Genel Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Törenden sonra ödül alan basýn mensuplarý toplu fotoðraf çektirdi. 1- Yý lýn E ko no mi Ha be ri: Son La le yi Ka çý ra ma dý lar, Bü lent Ka ra as lan A na do lu A jan sý 2 Yý lýn Re el Sek tör Ha be ri: Sa i ta bat lý ka dýn la rýn si hir li he def le ri ni ger çek leþ tir di BÝM COO'su Galip Aykaç, BÝM CFO'su Haluk Dortluoðlu BÝM in geliþmesiyle ilgili bilgi verdi. RECEP BOZDAÐ ÝS TAN BUL me ger çek leþ tir dik so nu i ti ba rý i le BÝM ça lý þan la rý nýn sa yý sý da 18 bin 854 ol du. Tü ke ti ci le re yük sek ka li te li ü rün le ri dü þük fi yat lar la su na rak yurt i çi ve dý þýn da bü yü me ye de vam e de ce ðiz DE FAS TAN SON RA SI RA DA MI SIR VAR BÝM CFO su Ha luk Dort lu oð lu i se BÝM in ge çen yýl or ta ya koy du ðu per for man sýn çok ba þa rý lý ol du ðu nu vur gu la ya rak, 2011 yý lýn da is tik rar lý bü yü me mi zi sür dü re rek güç lü bir per for mans gös ter dik. Ay ný per for man sý 2012 de gös ter me yi he def li yo ruz. Bu yýl 300 mil yon TL ya tý rým ya pa rak Tür ki ye de 400 ün ü ze rin de ye ni ma ða za ve 5 ye ni böl ge de po su aç ma yý, yak la þýk ki þi ye da ha is tih dam sað la ma yý plan lý yo ruz. Fas ta 2012 de 50 ye ni ma ða za a ça rak, yýl so nu i ti ba riy le bu ül ke de ki ma ða za sa yý mý zý 126 ya çý kart ma yý a maç lý yo ruz. Ay rý ca, i kin ci bir yurt dý þý pa zar o la rak Mý sýr i çin ça lýþ ma la ra baþ lý yo ruz de di. SA YI LAR LA BÝM n2011 sa týþ la rýn da en yük sek pa ya % 64,1 i le ö zel mar ka lý ü rün ler sa hip o lur ken, mar ka lý ü rün le rin pa yý % 23,3, spot ü - rün le rin % 5,2, BÝM e ö zel gra maj ve am ba laj da ki mar - ka lý ü rün le rin i se % 7,4 ol du. n m² sa týþ ve m² de po la ma a la ný mev cut. n2012 de 300 mil yon TL ya - tý rým, 400 den faz la ye ni ma ða za, ye ni is tih - dam he de fi. nde lo it te un Pe ra ken de nin Kü re sel Güç le ri 2012 Ra po - ru nda (2010 de ðer le ri) BÝM, Tür ki ye pe ra ken de sek tö rü li de ri o la rak 194 ün cü sý ra da yer a lý yor. n yýl la rý a ra sýn da dün ya nýn en hýz lý bü yü yen pe ra ken de þir ket le ri sý ra la - ma sýn da % 31 lik yýl lýk bü yü - me o ra nýy la 7 nci sý ra da. nbrand Fi nan ce in yap tý ðý de ðer len dir me ye gö re, 1,2 mil yar TL mar ka de ðe riy le Tür ki ye nin en de ðer li pe ra - ken de mar ka sý. ten ce re si ter si ne göç baþ lat tý, Es ra Ö zar fat Dün ya Ga ze te si 3 Yý lýn A raþ týr ma Ha be ri: 730 do la rýn al týn da is yan a te þi ya ný yor!, Tü lay Dur ve U ður Kü çük - Tür ki ye Ga ze te si 4 Yý lýn E ko no mi Rö por ta jý: Piþ ma ni ye tek ni ði i le na no tel ü ret ti, dün ya pe þin de!, Ka an Zen gin li - Star Ga ze te si 5 Yý lýn Ku lis Ha be ri: A kar ya kýt ta þey ta ni plan!, Ha ti ce Naz lý Ay do ðan - Ga ze te port 6 Yý lýn E ko no mi Ya za rý: Ce mil Er tem Star Ga ze te si 7 Yý lýn E ko no mi Prog ra mý: E ko no mi Ku lü bü - TRT Ha ber 8 Yý lýn E ko no mi Der gi si: Ýn fo mag Der gi si 9- Yýlýn Ýnternet Sitesi: Blo om berght.com 10 EB BÖ Jü ri Ö zel Ö dü lü: Fat ma Çað lar Çift çi Ül ke TV 11 MÜ SÝ AD Ö zel Ö dü lü : Ye ni Þa fak Ga ze te si Ýstanbul / Ümit Kýzýltepe T. C. EÞME ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) SAYI: 2010/312 TAL. Satýlmasýna karar verilen Taþýnmazlarýn; cinsi, niteliði, adedi, kýymeti, önemli özellikleri; 1. GAYRÝMENKUL: Uþak Ý li, Eþ me Ýl çe si, Ýs tas yon Mah. Ye þil ka vak Cad, 379 A da, 13 Par sel, 22 Cilt, 2190 Say fa da ka yýt lý 797,75 M 2 Ka rgir Dük kân ve ar sa sý ni te li ðin de ki Gay ri men ku lün borç lu ya a it 1/4 his se si nin mu ham men be de li ,22 TL, O lup, a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Gay ri - men kul ü ze rin de 105,00 M 2 a lan kap la yan tek kat lý ben zin lik o la rak kul la ný lan bir ya pý mev cut tur. Ben zin lik fa al bir þe kil de ça lýþ mak ta o lup, iç ma hal de yer dö þe me le ri ye ni len miþ, ka pý lar a lü min - yum doð ra ma dan, ça tý pro fil de mir ü ze ri saç kap la ma dan ya pýl mýþ týr. Ay rý ca ben zin lik te pet - rol tank ve pom pa la rý bu lun mak ta dýr. 2. GAYRÝMENKUL: Uþak Ý li, Eþ me Ýl çe si, Ýs tas yon Mah. Ye þil ka vak Cad, 379 A da, 14 Par sel, 22 Cilt, 2191 Say fa da ka yýt lý 81,60 M 2 Ka rgir Dük kân ni te li ðin de ki Gay ri men ku - lün borç lu ya a it 1/4 his se si nin mu ham men be de li 9.971,52 TL. o lup, a çýk ar týr ma su re - tiy le sa tý la cak týr. Dük kân par se lin ta ma mý na te ka bül et mek te dir. 3. GAYRÝMENKUL: Uþak Ý li, Eþ me Ýl çe si, Ýs tas yon Mah. Ye þil ka vak Cad, 379 A da, 15 Par sel, 22 Cilt, 2192 Say fa da ka yýt lý 93,42 M 2 Kar gir Dük kân ni te li ðin de ki Gay ri men ku - lün mu ham men be de li ,70 TL. o lup, a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Dük kân par se lin ta ma mý na te ka bül et mek te dir. 4. GAYRÝMENKUL: Uþak Ý li, Eþ me Ýl çe si, Ýs tas yon Mah. Ye þil ka vak Cad, 379 A da, 16 Par sel, 22 Cilt, 2193 Say fa da ka yýt lý 105,26 M 2 Kargir Dük kân ni te li ðin de ki Gay ri men - ku lün borç lu ya a it 1/4 his se si nin mu ham men be de li ,77 TL. o lup, a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Dük kân par se lin ta ma mý na te ka bül et mek te dir. 5. GAYRÝMENKUL: Uþak Ý li, Eþ me Ýl çe si, Ýs tas yon Mah. Ye þil ka vak Cad, 379 A da, 17 Par sel, 22 Cilt, 2194 Say fa da ka yýt lý 122,97 M 2 Kar gir Dük kân ve ar sa sý ni te li ðin de ki mu ham men be de li ,03 TL. o lup, a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Gay ri men kul ü ze rin de 40,00 M 2 a lan kap la yan bir dük kân bu lun mak ta dýr. 6. GAYRÝMENKUL: Uþak Ý li, Eþ me Ýl çe si, Ýs tas yon Mah. Ye þil ka vak Cad, 379 A da, 18 Par sel, 22 Cilt, 2195 Say fa da ka yýt lý 104,20 M 2 Kar gir Dük kân ve ar sa sý ni te li ðin de ki Gay ri men ku lün borç lu ya a it 1/4 his se si nin mu ham men be de li 7.946,58 TL. o lup, a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la cak týr. Gay ri - men kul ü ze rin de 61,00 M 2 a lan kap la yan bir dük kân bu lun mak ta dýr. 1- Satýþ 20/04/2012 gün ve saat (14:00 dan - 14:10'a) - (14:15 den - 14:25'e) (14:30 dan - 14:40'a) - (14:45 den - 14:55'e) - (15:00 den -15:10'a) - (15:15 den - 15:25'e) kadar Eþme Adliye Giriþ Salonunda a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la - cak lar var sa a la cak la rý mec muu nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be - del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 30/04/2012 gü nü ay ný yer de sa at 'da i kin ci ar týr maya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40' ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk - maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20' si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý, KDV a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým - dýr. Ak si tak dir de hak lan ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar - dan, te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön - ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ - ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/312 T. Sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 05/03/2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: 15449

11 MEDYA POLÝTÝK 11 Y mi ka il yap il.com TANZÝMAT [ve son ra sý] Os man lý-türk ro ma nýn da mo dern leþ me nin bü yük kriz - le re yol a çan prob lem le rin den bi ri, ka dýn öz gür lü ðü me se le si dir: Prof. Dr. Þe rif Mar din, Tan zi mat tan Son ra A þý rý Ba tý lý laþ ma baþ lýk lý ma ka le - sin de, Tan zi mat ya zar la rý nýn en çok i ki ko nu ü ze rin de dur du[kla rý ný] bil di rir ve bu i ki ko nu yu þöy le ö zet ler: Ka dý nýn top lum da ki ye ri ve üst sý nýf er kek le rin Ba tý lý laþ ma sý. Mar din e gö re þüp he siz bu i ki a lan, Os man lý kül tü rü ne gö re en yü ce, gi zil de ðer ya pý sý na gö re i se en du yar lý o lan lar dýr. Mar din in ka dý nýn top lum da ki ye ri o - la rak i fa de et ti ði ko nu, as lýn da ka dýn öz - gür lü ðü me se le sin den baþ ka bir þey de ðil - dir. Tan zi mat la bir lik te mo dern leþ me nin ge rek ha yat tar zýn da ki de ði þik lik le re mu - ha fa za kar ca, ge rek se dü þün ce tar zýn da ki de ði þik lik le re ge le nek çi kar þý du ruþ lar da, ka dý nýn ko nu mu ö ne çý kar. Mo dern li ðin ge rek ha yat tar zý ge rek se dü þün ce tar zý o la rak te mel lük e dil me sin - de, Tan zi mat ve he men son ra sý dö nem de bü yük kriz le re yol aç ma sý, hiç þüp he siz, an la þý lýr bir þey dir. Ni ha yet, top lum da ra - di kal de ði þik lik ler söz ko nu su dur ve bu de ði þik lik le rin sert re ak si yon la ra ne den ol ma sý ný nor mal kar þý la mak ge re kir. Bu böy le dir de, Tan zi mat tan bu ya na ne re dey se i ki yüz yýl geç miþ ken ve Cum - hu ri yet in 90. yý lýn da, ka dýn la rýn öz gür lük ta lep le ri ni na sýl yo rum la ma lý dýr? Ce vap ba sit tir: Tür ki ye de ka dý nýn ger çek an lam - da öz gür leþ me si bað la mýn da çö züm ler ü - re til me miþ tir de on dan! Ýs ter se niz, yi ne ro man lar ü ze rin den ko - nu þa lým. A da let A ða oð lu nun 1973 yý lýn - da ya yým la dý ðý Öl me ye Yat mak ro ma - nýn da da, ü ni ver si te de do çent o lan bi - rin cil ka rak ter Ay sel, öð ren ci si En gin e Söy le ba na En gin. Þim di hay ran hay ran ve gü ven le yü zü ne bak tý ðýn ka dýn öz gür mü? Öz gür leþ ti mi hiç?[...] Tek ba þý na kur tul mak ve kur tar mak müm kün mü? di ye so ru yor sa e ðer, bu, ka dý nýn öz gür leþ me si ko nu sun da Tan zi mat tan bu ya na ne ka dar yol al dý ðý mý zý or ta ya koy mak ta de ðil mi dir? E vet, ger çek ten öy le! Ke ma list i de o lo ji - nin ka dý nýn öz gür leþ me si ni, o nun e ði ti - mi ne bað la ma sý, as lýn da, Tan zi mat ýn ka - dý nýn ö zel a lan da e ði til me si ne i liþ kin yak - la þý mý nýn, ka mu sal a la na ta þýn ma sýn dan i - ba ret tir: Tan zi mat ta ka dý nýn Ba tý lý laþ - ma sý nýn, o nun ev i çi [ö zel a lan] e ði ti mi i le sað lan ma sý dü þü nü lür ken, Cum hu - ri yet i de o lo ji si, e ði ti mi ka mu sal a la na ta þý mak la, ka dý nýn öz gür lü ðü nü ka za - na ca ðý ný var say mýþ týr. Bu, Ke ma list i - de o lo ji nin, ka dýn me se le si ni, Þi rin Te - ke li nin de yi þiy le, bir Dev let fe mi niz mi o la rak te mel lük et me si de mek tir: Biz e ði ti riz, on lar öz gür le þir! man tý ðý! Dev let Fe mi niz mi, e vet, týp ký Tek Par - ti ik ti da rý nýn An ka ra Va li si Nev zat Tan do ðan ýn e ðer Ko mü nizm ge re ki - yor sa, bu nu dev let o la rak biz ya pa rýz! sö zü nü de ðiþ ti re rek söy ler sem, e ðer Fe mi nizm ge re ki yor sa, bu nu biz ya pa - rýz! man tý ðý! [Te ke li, Ya kup Kad ri Ka - ra os ma noð lu nun An ka ra ro ma nýn da ki Sel ma ti pi ni, Dev let Fe mi niz mi nin ti - pi ði o la rak ör nek gös te ri yor] Ke ma list i de o lo ji nin Dev let Fe mi niz - mi i çin öz gür lük, yu kar da da be lirt ti ðim gi bi, ka dý nýn ka mu sal a lan da e ði tim li bir kim lik e din me si an la mý na ge li yor. A ma A da let A ða oð lu nun Ay sel ka rak te rin de de di le ge ti ril di ði gi bi, e ði til miþ ve say gýn bir mes lek sa hi bi ol mak, ka dý nýn öz gür - leþ me si ni müm kün kýl mý yor. Hil mi Ya vuz / Za man, GEÇEN haf ta, A le vi-bek ta þi Fe de ras yon - la rý Ge nel Sek re te ri Fev zi Gü müþ ün Tek ke Ve Za vi ye le rin sed di ne da ir 677 sa yý lý 30 Ka sým 1925 ta rih li ya sa nýn A - le vi-bek ta þi le rin ö nün de bü yük bir en - gel ol du ðu nu, bu yüz den la ik lik le il gi li ba zý has sa si yet ler ko ru na rak kal dý rýl - ma sý ge rek ti ði ni i fa de et me si ko nu nun ye ni den da ha güç lü bir þe kil de gün de - me gel me si ni mec bu ri kýl dý. Yir mi yý lý aþ kýn dýr, A le vi lik-bek ta þi lik ko nu sun da yap tý ðým ya yýn lar da/kon fe - rans lar da sü rek li bu ko nu yu gün de me ge - tir dim. Bu ka nu nun var lý ðý nýn A le vi-bek - ta þi kim li ði nin ya sal bir ze min de ken di ni i fa de e de bil me, bu kim li ðin ya sal bir gü - ven ce ye sa hip ol ma im ka ný ný or ta dan kal - dýr dý ðý ný her ve si le i le di le ge tir dim. Bu gün A le vi le rin han gi le gal ze min de ken di le ri ni i fa de e de cek le ri ko nu su en ö nem li so run o la rak kar þý mýz da dur - mak ta dýr. Bu ko nu da ki hu ku ki ze min kay gan lý ðý me se le yi da ha da çet re fil li ha le sok mak ta dýr. 16. Yüz yýl da, Sa fe vî-os man lý ça týþ - ma la rý/sa vaþ la rý nýn yan sý ma sý o la rak A - le vi-ký zýl baþ top lu luk la ra yö ne len bas ký ve þid det de er te si yüz yýl da cid di bir yu - mu þa ma söz ko nu su ol du. 17. as rýn or ta - la rýn dan i ti ba ren, Sa fe vî-os man lý sý cak ça týþ ma la rý nýn du rul ma sý ve bel li o ran - da A na do lu da sü ku ne tin pey da ol ma sý son ra sýn da; A na do lu da ki A le vî-ký zýl baþ top lu luk la rý bir þe kil de ta nýn ma ya, hu - ku ki bir ze mi ne o tur tul ma ya ça lý þýl dý.. Ha cý Bek taþ Der ga hý nýn var lý ðý bu ze - mi nin o luþ ma sý ný ko lay laþ týr mýþ týr. Ha cý Bek taþ Der ga hý ný pî re vi o la rak gö ren A - le vi-ký zýl baþ de de o cak la rý, za man la,bu þem si ye al týn da hu ku ki bir ze mi ne ta - þýn dý. Ha cý Bek taþ-ý Ve lî nin nes lin den ka bul e di len çe le bi ler bu meþ ru i ye tin kay na ðý ol du lar. Çe le bi ler den i câ zet a - lan de de o cak la rý ken di le ri ni hu ku ki ze - min de i fa de et me im kâ ný bul duk la rý gi - bi, Sa fe vî le rin et kin ol du ðu dö nem de ken di le ri ne dev let çe yö nel ti len sal dý rý ve suç la ma lar dan da ma sun ha le gel di ler. E li miz de bu nu is bat e den bir çok ar þiv bel ge si de mev cut tur. A na do lu nun çe - þit li yer le rin de ki de de o cak la rý nýn tek ke ve za vi ye le ri, çe le bi ler a ra cý lý ðýy la, Bek - ta þi za vi ye si o la rak tes cil e dil di.1241/ 1826 ta ri hi ne ka dar bu þe kil de sür dü. Ye - ni çe ri li ðin kan lý bir þe kil de or ta dan kal dý - rýl ma sý nýn ar dýn dan, ye ni çer le rin Bek ta þi - li ði ba ha ne e di le rek, Bek ta þi ta ri ki nin ya - sak lan ma sý, A le vi de de ve o cak la rý ný hu - ku ki þem si ye den mah rum bý rak mýþ týr. Gü nü müz de i se, 30 Ka sým 1925 ta ri - hin de ka bul e di len 677 Sa yý lý Tek ke ve Za vi ye le rin sed di ne i liþ kin ya sa, A le vi- Bek ta þi kim li ði nin ya sal bir ze mi ne sa hip ol ma sý ko nu sun da en ö nem li en gel o la rak dur mak ta dýr. Ka nu nun i çe ri ði ne ba kýl dý - ðýn da da bu, a çýk bir þe kil de tes bit e di le bil - mek te dir. Ö zel lik le, Bi rin ci mad de de ki þu i fa de ler bu nu gös ter me ðe kâ fi dir. A le lu mûm ta ri kat ler le þeyh lik, der viþ - lik, mü rid lik, de de lik, sey yid lik, çe le bi lik, ba ba lýk, e mir lik, na kib lik, ha li fe lik, fal cý lýk, bü yü cü lük, ü fü rük çü lük ve gayb den ha - ber ver mek ve mu râ da ka vuþ tur mak mak sa diy le nus ka cý lýk gi bi un van ve sý fat - la rýn is ti mâ liy le bu un van ve sý fat la ra a it hiz met i fâ ve kis ve ik ti sâ sý mem nû dur. Tür ki ye Cum hu ri ye ti dâ hi lin de sa lâ ti ne a - it ve ya bir ta ri ka ve ya hut cer ri men fa a te müs te nid o lan lar la bi lu mûm sa ir tür be ler mes dud ve tür be dar lýk lar mül gâ dýr. Sed - de dil miþ o lan tek ke ve ya za vi ye le ri ve ya tür be le ri a çan lar ve ya hutd bun la rý ye ni - den ih dâs e den ler ve ya a yin-i ta ri kat ic râ - sý na mah sus o la rak ve lev mu vak ka ten ol - sa bi le yer ve ren ler ve yu ka rý da ki un van la - rý ta þý yan lar ve ya bun la ra mah sus hi de - mâ tý i fâ ve ya ký yâ fet ik ti sâ ey le yen kim se - ler üç ay dan ek sik ol ma mak ü ze re haps ve el li li ra dan a þa ðý ol ma mak ü ze re ce za-yý nak di i le ce za lan dý rý lýr. Tek ke ve za vi ye ler le il gi li ka nun met - ni nin a lýn tý la dý ðý mýz mad de si nin i çe ri - ði, A le vî-bek ta þî le re ge tir di ði ya sak lar ko nu sun da ken di ni e le ve ren bir ni te lik ta þý mak ta dýr. Ya sa; tüm ta ri kat la rý, ta sav vuf mü es - se se le ri ni ve un van la rý ný ya sak la dý ðý gi - bi, A le vî-bek ta þî le re a it sey yid lik, çe le - bi lik, ha li fe lik, ba ba lýk, de de lik vs. tüm un van ve mü es se se le ri de ya sak la mak - ta dýr. Bu þe kil de, A le vî-bek ta þî kim li ði ya sal ze min de ken di ni i fa de e de bil me im ka ný ný yi tir mek te dir. Son yýl lar da bü yük kent ler de bir bi ri ar dý na a çý lan cem ev le ri, 677 sa yý lý ya sa en ge li yü zün den der gâh ve za vi ye sta - tü sün de a çý la ma mak ta, do la yý sýy la Ýs - lâm dan ay rý bir di nin ta pý na ðýy mýþ al - gý la ma sý na se bep o la cak, bu an lam da Ýs lam dý þý bir ze mi ne i til me teh li ke si do ða cak týr. Baþ ta hu ku ki ze mi nin o luþ - tu rul ma sý ge rek mek te dir. Bu nu da ta - rih ten ba ðým sýz o la rak e le a la ma yýz. Bir yan dan bin yý lý aþ kýn bir ta rih ve kül tü re vur gu ya pý lýr ken, di ðer yan dan mo dern-i de o lo jik yak la þým lar la, ta rih ve i nanç tan so yut la ma ya ça lýþ mak va - him çe liþ ki o lur. An cak 677 sa yý lý ka nun kal dý rý la bil di ði tak dir de A le vî-bek ta þî kim li ði ken di ni ya - sal ze min de i fa de et me im ka ný na sa hip o - la cak týr. Ya sal en gel kalk tý ðý tak dir de, Ha cý Bek taþ Der gâ hý ye ni den A le vi-bek ta þî top lu lu ðu nun mer ke zi ha li ne gel miþ o la - cak, ay ný za man da cem ev le ri der gâh- zâ - vi ye sta tü sü ne ge ti ri le cek, böy le lik le top - lum sal ge ri lim ve dýþ lan ma la rýn ö nü ka - pan mýþ o la cak týr. Ya sal dü zen le me le rin ar dýn dan, Di ya - net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý bün ye sin de teþ kil e di - le cek bir üst ku rul; ser best ha le ge le cek o - lan der gâh, tek ke ve za vi ye le ri de net le ye - cek; böy le ce mev cut ta ri kat la rýn hol ding ya da si ya sal ku rum la ra dö nüþ tü ðü yo lun - da ki þi kâ yet le rin de ö nü a lýn mýþ o la cak týr. Ay ný za man da, A le vi-bek tâ þi kim li ði nin ya sal dü zey de tem si li ze mi nin de o luþ tu - ru la cak ö zerk ya pý da bir üst ku rul te si siy - le; A le vî-bek ta þi top lu luk la rý, Ba ba gân Bek ta þi li ði, Ký zýl baþ-a le vi de de o cak la rý da a ðýr lýk la rý o ra nýn da tem sil e di le bil me im - ka ný na ka vu þa cak týr. Her ne su ret te o lur sa ol sun, 677 sa yý lý tek ke ve za vi ye ler ya sa sý mut la ka lað ve - dil me li, Ha cý Bek taþ Der gâ hý mü ze ol - mak tan çý ka rý lýp, tüm ta ri hi ya pý sý ve e - ser le ri ko run ma sý þar týy la, ye ni den çe le - bî ve de de ba ba post la rýy la, A le vi de de o - cak la rý nýn; ba ba gân Bek ta þi li ði nin tem sil e di le bil di ði, bu top lu luk la rýn mer ke zi ha li ne gel me li dir. Mü fit Yük sel Ye ni Þa fak, E ði tim de de ði þen pa ra dig ma lar Tür ki ye de, sa de ce e ði tim a la nýn da de ðil, her a lan da kök lü bir ýs lâ ha ta ve ta di la ta ih ti yaç ol du ðu, ha týr lat ma ya bi le ge rek du yul ma - ya cak ka dar a çýk týr. A ma en ha ya tî ve kur ta rý cý o la ný da, e ði tim a la nýn da ki ýs lâ hat ve ta di lat týr. A tý la cak ilk a dým da a yýk la ma ol ma lý dýr. Ýþ te ba sit ve ba riz bir mi sal; siz ye ni bir bi na in þa e de cek si niz, or ta yer de de bir en kaz var. O en ka zý te miz le me den, he men o en ka zýn üs tü ne ye ni bir bi na yap ma nýz, hem zor dur, hem a bes - tir, hem de teh li ke li dir. Ku su ra ba kýl ma sýn, a ma Tür ki ye de e ði tim a la nýn da ya pý lan, tam ta mý na böy le bir þey.. Ya ni yý ðýn yý ðýn e ði tim (ve ya e ði - tim siz lik) en ka zý üs tü ne ye ni ye ni mo del ler, ye ni ye ni re form lar bi na e dil mek is te ni yor. Se kiz kat - lý as ke rî bi na lar dan tu tun 12 kat lý si vil bi na la ra ka dar! En kaz üs tü ne 12 kat lý bir bi na! Ve son ra, Bu bi na yý ba da na la ma lý mý, ba da na la ma ma lý mý tan ta na la rý! Ya ni, Ah met Tu ran Al kan ýn yaz dý ðý gi bi, Ba da na re for mu! So nuç ne o lu - yor? Siz ne der se niz de yin, o lan þu: Be nim oð - lum bi na o kur, dö ner dö ner yi ne o kur! *** Çok de ðer li fi kir a da mý mer hum Ah met Ka bak - lý, cum hu ri yet le ya þýt o lan öm rü nün so nun da, ken di öm rü ne ma ne vî ve i ma nî bir neþ ter vu rur - ken, çok sev di ði ve bað lý ol du ðu cum hu ri ye ti de ih mal et me di. O nun, Te mel le rin Du ruþ ma sý ad lý ki ta bý, as lýn da yu kar ýda sö zü nü et ti ði miz, a yýk la - ma ve ya en kaz te miz le me te þeb bü sü ne gü zel bir ör nek tir. Ýþ te ve fa týy la ö lüm süz lü ðe ka vu þan o za - týn ö lüm süz ki ta býn dan bir cüm le: Var lý ðý i le if ti har et ti ði miz, i lâ nýn dan bir yýl son ra doð du ðu muz ve öm rü nü be ra ber ya þa dý - ðý mýz Cum hu ri ye tin ve son i ki yüz yý lýn ya kýn ta ri hi ge nel lik le yan lýþ o ku tul mak ta dýr. *** Mil lî E ði tim in say gý de ðer Ba kan ý di yor ki: E ði tim le il gi li pa ra dig ma lar son yýl lar da hýz la de ðiþ me ye baþ la dý. çok doð ru! Lâ kin Tür ki ye, ya kýn ta ri hin de, e ði tim a la nýn - da bel li bir pa ra dig ma ya sa hip o la ma dý ki, þim di o - nun de ði þi min den söz e dil sin. Ya ni es ki si yok ki, dün ya da ki de ði þim ler mu va ce he sin de ye ni den re - vi ze e dil sin! Var sa e ðer, res mî i de o lo ji var dýr. Ýn - ký lâp la rýn ok la rýy la, i lim ve ir fan sa ha sý na sap la nan bir yý ðýn dok trin, te o ri ve tez ler var dýr. Hep si de ev ve le mir de, in ký lâp la rý ve res mî i de o lo ji yi mu ha - fa za ve mü da fa a ya yö ne lik tir. Var sýn, i lim ve ir fan na mý na, bi lim ve tek no lo - ji a dý na, din ve vic da n hür ri ye ti þe re fi ne, in san hak la rý ve de mok ra si he sa bý na bir me sa fe a lý na - ma sýn! Na sýl ol sa, her ah val ve þe râ it i çin de, muh taç ol du ðu kud ret, cum hu ri yet nes li nin da mar la rýn da ki a sil ka nýn da mev cut muþ. Biz zat þa hi di yim. O kul yö ne ti ci li ðim es na sýn da e li mi ze ve ri len en ka lýn Teb lið ler Der gi sin de, (mü - zik, be den e ði ti mi ve din ders le ri da hil) bü tün ders - ler de, A ta türk ün an la týl ma sý ve ta ný týl ma sý is te ni - yor du. Pe ki, pa ra dig ma bu nun ne re sin de? Prof. Dr. Do ðan Cü ce loð lu, bir te le viz yon prog - ra mýn da ken di si ne pa ra dig ma so ru lun ca, göz lü ðü - nü çý ka rýp, Ýþ te bu dur de miþ. Ya ni dün ya ya na sýl bir göz lük le ba ký yo ruz? Son ra da pa ra dig ma yý, Ýn - sa nýn, hem ken di si ni, hem de et ra fý ný yo rum la ma ve al gý la ma bi çi mi þek lin de ta rif et miþ. *** Be þe rî e ði tim sis tem le ri i yi va tan daþ ye tiþ tir - me yi ön gö rür ken; Kur ân ýn ev ren sel e ði tim an - la yý þý i yi in san ye tiþ tir me yi he def ler. Ýlk em ri o ku! o lan Kur ân, bi len le, bil me ye nin bir ol - ma dý ðý ný da va zý han be yan e der! Al lah Re su lü nün (asm) bu söz le ri de ku lak la - ra kü pe ol ma lý dýr: Ba ba, ev lâ dý na gü zel ter bi ye - den da ha gü zel bir he di ye ve re mez. / Ço cuk la - rý ný za ik ram e din ve ter bi ye le ri ni gü zel ya - pýn. / Ýn sa nýn öl dük ten son ra ge ri de bý rak tý ðý en ha yýr lý þey ler den bi ri, ye tiþ tir di ði sa lih ev lât - týr. Yi ne Ben bu za man ve ze min de, be þe rin ha yat-ý iç ti ma î ye med re se sin de ders al dým di yen bir Be di - üz za man ý mýz var ki, Tür ki ye ger çek le rin de, o na ku lak tý ka ya rak bir ye re va rý la maz. Ha yat, in san ve ma ri fet söz ko nu su ol du ðun da, Tür ki ye nin bað rýn - dan çý kan ve Tür ki ye yi bað rý na ba san bu müs tes na in sa na mü ra ca at et mek, her ke se ve bil has sa baþ ta ki baþ la ra lâ zým ve el zem dir. Türkiye Diyanet Vakfýna ait Sakarya Ýli, Sapanca Ýlçesi, Yenimahallede bulunan 22 Pafta, 60 Ada, 43 Parselde kayýtlý 1410 m 2 arsa üzerindeki ahþap ev tarihinde açýk arttýrma ile satýlacaktýr. Bilgi için Telefon : 0(312) SATIÞ ÝLANI Esas No: 2008/404 Esas. Davalýlar; FEV ZÝ A BUT, SI LA KUR TOÐ LU, YA ÞAR HA KAN ÞA HÝN, HÜL YA A BA SI KE - LEÞ, AY FER KUR TOÐ LU, NÝL GÜN ÖZ CAN, MEH MET ÇOY MAK, HA CI DUR DU ÞA HÝN a - ley hi ne Da va cý Te daþ ta ra fýn dan a çý lan Ka mu laþ týr ma (Be del Tes bi ti Ve Tes cil) da va sý nýn ya - pý lan yar gý la ma sýn da; Mah ke me miz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma gü nü 29/05/2012 sa at 10.20'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve - ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, ak si tak dir de yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de - vam o lu na ca ðý hu su su da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la - nen teb lið o lu nur. 04/03/ B: T.C. KADÝRLÝ 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN Ke ma list i de o lo ji, ka dýn öz gür lü ðü ve Dev let Fe mi niz mi E ði til miþ ve say gýn bir mes lek sa hi bi ol mak, ka dý nýn öz gür leþ me si ni müm kün kýl mý yor. An cak 677 sa yý lý ka nun kalk tý ðý tak dir de A le vî- Bek ta þî kim li ði ken di ni ya sal ze min de i fa de et me im kâ ný na sa hip o la bi lir. Son yýl lar da Dün ya Sað lýk Ör gü tü nün ba þý ný çek ti ði, al - ko le kar þý koy ma sa va þýn da al kol a lýþ kan lý ðý nýn ar tý þý dik kat çe ki ci bu lun mak ta ve bu te dir gin lik se be bi ol - mak ta dýr. Ge rek bi rey sel ge rek se top lum sal za rar la rý net bir bi çim de bi lin me si ne rað men gör mez den ge li nen al kol prob - le mi, her ge çen gün za rar la rý ön le ne mez bir hal al mak ta dýr. A na ya sa nýn 58. mad de sin de yer a lan dev let, genç le ri al kol düþ kün lü ðün den, u yuþ tu ru cu mad de ler den, suç lu luk, ku mar ve ben ze ri a lýþ kan lýk lar dan ve ce ha let ten ko ru mak i - çin ge rek li ted bir le ri a lýr hük mü nün ye ri ne ge ti ril me me si de bu prob le min bü yü me sin de en bü yük et ken dir. Av ru pa Al kol Þar tý nýn 5 il ke sin den bi rin de, Bü tün ço - cuk la rýn ve er gen le rin al kol tü ke ti mi nin o lum suz so nuç la rýn - dan ve al kol lü i çe cek le rin pro mos yo nun dan o la bil di ðin ce a - rýn dý rýl mýþ bir or tam da bü yü me hak ký var dýr de nil mek te dir. Tür ki ye Ye þi lay Ce mi ye ti o la rak Þu bat 2012 ta rih le - rin de Tay land da ka týl dý ðý mýz Kü re sel Al kol Po li ti ka la rý Kon - fe ran sýn da bir a ra ya ge len u lus la r a ra sý ku ru luþ la rýn tem sil ci - le ri, STK net work la rý, a ka de mis yen ler, si vil top lum tem sil ci - le ri ve uz man ku ru luþ lar çok ö nem li bir ka ra ra im za at mýþ - lar dýr. Yüz ler ce ül ke den a ka de mis yen le rin ka týl dý ðý top lan tý - da, al ko lün di ðer ba ðým lý lýk ya pý cý mad de ler le ký yas la na bi le - cek þe kil de kö tü kul la ným po tan si ye li o lan fiz yo ak tif bir mad - de ol du ðu te yid e dil miþ tir. U lus lar a ra sý sa ha da da ha et ki li sý - nýr lan dýr ma po li ti ka la rý i çin 2010 Ma yýs a yýn da Dün ya Sað lýk A samb le sin de ka bul e di len Al ko lün Za rar lý Kul la ný mý ný A - zalt ma ya Yö ne lik Kü re sel Stra te ji si bel ge si ni bütün hü kü - met le rin o nay la ma sý yö nün de çað rý ya pýl mýþ týr. Bu na mu ka bil, al kol ü re ti ci le ri e ko no mik çý kar la rý doð rul - tu sun da pa zar pay la rý ný art týr mak ve da ha faz la al kol tü ke ti - mi ni sað la ya bil mek i çin genç le ri he def al mak ta, bu se bep le al ko le baþ la ma ya þý ný dü þür mek i çin çe þit li tak tik ler ü ret - mek te dir ler. Bu tak tik ler den bir ta ne si de al kol süz bi ra al dat ma ca sý - dýr. Ön ce lik le is mi nin bi ra ol ma sý der hal a kýl la ra al kol lü bir i - çe ce ði ge tir mek te ve bu nu bi lin çal tý na iþ le ye rek genç le rin bi - ra yý ka nýk sa ma la rý na sebep ol mak ta dýr. Pe ki Al kol süz bi ra ger çek ten al kol süz mü dür? Al kol süz ol du ðu id di a e di len bi ra yý Ta rým Ba kan lý ðý na bað lý bir la bo ra tuv ar da tah lil et tir dik. El de et ti ði miz so nu ca gö re al kol süz bi ra da yüz de 0.26 al kol bu lun mak ta dýr. Bu ra kam her ne ka dar ya sal sý ný rýn al týn da ol sa bi le son de re ce ö nem li dir. Çün kü Da nýþ tay 8 in ci da i re si yüz de 0.24 pro mil al kol lü ti ca rî a raç þo fö rü nün eh li ye ti ne el ko nul ma sý - ný o nay la mýþ týr. Ay rý ca Ad lî Týp Ku ru mu 3. Ýh ti sas Ku ru lu, kan da ki al kol dü ze yin de mey da na ge len yüz de 0.20 lik ar tý þýn, ö lüm cül ka - za ris ki ni i ki kat art týr dý ðý ný or ta ya koy muþ tur. Ya ni as lýn da bi zim ço cuk la rý mý zýn iç me sin de bir sa kýn ca gör me di ði miz al kol süz bi ra da bu lu nan al kol mik ta rý, ö lüm - cül ka za ris ki ni i ki kat art týr dý ðý gi bi, Da nýþ tay ta ra fýn dan da Ce za sý ný rý nýn ü ze rin de ka bul e dil mek te dir. Bu al kol süz bi ra lar ya sal! sý ný rýn al týn da ol du ðu i çin, her yer de, meþ ru bat lar la bir lik te sa tý la bil mek te dir. Al kol süz bi ra - la rýn pe ra ken de sa týþ yer le rin de al kol lü iç ki le re ay rýl mýþ a lan - lar da sa týl ma zo run lu lu ðu bu lun ma mak ta dýr. Hat ta bu bi ra - lar o kul ön le rin de bu lu nan bak kal ve ku ru ye miþ dük kân la - rýn da, i zin al ma ya ge rek ol ma dan sa tý la bil mek te dir. Ço cuk la rý mý zý he def a lan al kol ü re ti ci si fir ma lar, nor mal bi ra am ba laj ve is mi ni kul la na rak, nor mal de gi re me ye cek le ri yer le re gir mek te, ve is te dik le ri gi bi rek lâm yap mak ta dýr. Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu nun 2009 yý lýn da, Tür ki ye ge - ne lin de 60 il de 26 bin öð ren ci ü ze rin de yap tý ðý a raþ týr ma ya gö re, Son bir ay da en az bir kez al kol kul la nan ço cuk la rý mý - zýn o ra ný yüz de 16.5 tir. Bu ço cuk la rýn yüz de 85 i al ko le, bi ra i le baþ la dýk la rý ný i fa de et miþ ler dir. Þim di al kol ü re ti ci le ri, he nüz al ko le baþ la ma mýþ ço cuk la rý - mý zý he def al mýþ týr. Ýn san lýk düþ ma ný bu ü re ti ci ler, gö rün tü - sü, mar ka sý, þek li, ta dý di ðer al kol lü bi ra dan fark lý ol ma yan al kol süz bi ray la, ge ri ye ka lan ço cuk la rý mý zý al kol le ta nýþ týr - ma nýn, on la rý al ko lik yap ma nýn, on la rý av la ma nýn pe þin de dir. Ne ya zýk ki bu ko nu da ba þa rý lý da ol mak ta dýr TAPDK dan el de e di len ve ri le re gö re Tür ki ye de bi ra kul - lan ma o ra ný son 7 yýl i çin de 761 mil yon lit re den 830 mil yon lit re ye çýk mýþ týr. Ya ni son 7 yýl i çe ri sin de bi ra tü ke ti mi yüz de 9 ar týþ gös ter miþ tir. BAS KET TOP LA RIY LA ÇO CUK LA RI MI ZI KAN DI RI YOR LAR Ay ný al kol ü re ti ci le ri, spon sor ol duk la rý bas ket bol ta kým la - rý na ken di i sim le ri ni ver mek te, bu i sim le Tür ki ye nin her ta - ra fýn dan ö zel lik le kü çük ço cuk lar i çin bas ket bol o kul la rý aç - mak ta dýr. Bu o kul lar da bas ket bo lu öð re nen ço cuk la rýn, söz ko nu su mar ka ya ve bi ra ya na sýl sem pa tiy le ba ka bi le ce ði ni dü þü ne bi - li yor mu su nuz! Þim di bu al kol ü re ti ci le ri, ye ni bir kam pan ya baþ lat mýþ lar. Spon so ru ol duk la rý bas ket bol ta ký mý nýn at tý ðý bas ket sa yý sýn - ca to pu, o kul la rý mý za he di ye e de cek ler miþ. El bet te bu top la - rýn ü ze rin de al kol mar ka sý nýn lo go su nu gö rü nür bir þe kil de yer leþ ti re cek ler. Bu da, kü çük ço cuk la rý mý za bi ra yý Ma sum bir i çe cek miþ gi bi gös ter me nin baþ ka bir yo lu. Bu ko nu da Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý ve Genç lik ve Spor Ba - kan lý ðý ný du yar lý ol ma ya ça ðý rý yo ruz. Ge le ce ði mi zi e ma net e de ce ði miz ço cuk la rý mý zý ve genç le - ri mi zi al kol ve al ko lizm teh li ke sin den ko ru mak a ma cýy la al - kol süz bi ray la il gi li ge rek li dü zen le me le rin yet ki li ler ce en ký sa za man da ya pýl ma sý ný is ti yo ruz. Ýn san lýk düþ ma ný al kol ü re ti ci le ri nin, el le ri ni ço cuk la rý mý - zýn ya ka sýn dan çek me si ni is ti yo ruz. Baþ ta TBMM ol mak ü ze re, Sað lýk Ba kan lý ðý na ve Tü tün ve Al kol Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru mu na çað rý ya pý yo ruz, Lüt fen ço cuk la rý mý zý ko ru ya cak dü zen le me le ri bi r an ön ce ha ya ta ge çi rin. Al ko lün Za rar lý Kul la ný mý ný A zalt ma ya Yö - ne lik Kü re sel Stra te ji si Bel ge si ni bi r an ön ce im za la ya rak da - ha et ki li po li ti ka la rý ha ya ta ge çi rin." A le vî-bek ta þî kim li ði et ra fýn da Tek ke ve Za vi ye ler Ka nu nu AV. MUHARREM BALCI Alkol üreticilerinin kurduðu tuzak Türkiye Yeþilay Cemiyeti Genel Baþkaný

12 12 Ý LAN Y Dosya No: 2011 / 2533 Talimat. Örnek No: 27* Ý ÝK.127. mad de si ge re ðin ce, iþ bu sa týþ i la ný, ta pu da ad re si bu lun ma yan ve teb li gat ya - pý la ma yan il gi li le re i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. Sa týl ma sý na ka rar ve ri len ta þýn ma zýn cin si, ni te li ði, kýy me ti, a de di, önemli özellikleri: TAPU KAYDI: Ýstanbul Ý li, Kar tal Ýl çe si, So ðan lýk Ma hal le si, Ber ber Bos ta ný Mev ki i, 2373 a da, 531 par sel de ki o to park ve ha vu zu o lan be to nar me a part man da, 2.kat ta, 52/7034 ar sa pay lý, 20 ba ðým sýz bö lüm no lu ka yýt lý ko nu tun ta ma mý dýr. ÝMAR DURUMU: Kartal Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü tarih ve M.34.6.KAR / sayýlý imar durumu yazýsýnda; "Kartal Ýlçesi, 140 pafta, 2373 ada, 531 parsel 1/1000 ölçekli T.T.'li Kartal Güneyi Ýmar Planý ve Kadýköy-Kartal Metro Hattý Uygulama Ýmar Planý Deðiþikliði kapsamýnda AYRIK nizam TAKS min-max: , KAKS: 2.00 yapýlanma þartlarýnda TÝCARET alanýnda kaldýðý" anlaþýlmýþtýr. HALÝ HAZIR DURUMU: Sa tý þa ko nu ta þýn maz, Kar tal Ýl çe si, So ðan lýk (Ye ni Ma hal le) Ma hal le si, Pe ge gaz So kak, So yak Ev re ka Re si dans, No:3 ad re sin de dir. Ta þýn ma zýn bu - lun du ðu böl ge ye ni ko nut si te le ri nin bu lun du ðu bir böl ge de dir. Tek nik alt ya pý la rý ta - mam lan mýþ ve ka mu hiz met le rin den is ti fa de si mev cut tur. Böl ge sos yal a çý dan or ta ve üst sý nýf ge lir dü ze yi ne sa hip in san la rýn i ka met et ti ði bir yer le þim ye ri dir. Par se lin cep - he li ol du ðu Pe ga gaz So kak tan gü ney is ti ka me tin de yak la þýk 75 mt. Gi dil di ðin de D100 Ka ra yo lu Ku zey Yan yo lu na va rýl mak ta ve bu ra dan yak la þýk 1900 mt ba tý da Ce viz li Köp - rü lü Kav þa ðý na, 1200 mt. Do ðu da Kar tal Köp rü lü Kav þa ðý na va rýl mak ta dýr. Pe ga gaz so - kak do ðu is ti ka me tin de yak la þýk 350 mt. Gi dil di ðin de Genç Os man Cad de si ne u la þýl - mak ta dýr. Ta þýn ma zýn ya kýn çev re sin de; So yak Ev re ka Ko nut Si te si, Bu rak Bo ra A na do lu Li se si, Ül kü Bo ra Ýl köð re tim O ku lu, Me di ne Tay fur Sök men Li se si, So ðan lýk U lu Ca mi i, Ý - pek Mo bil ya ve Pe ga gaz bi na sý bu lun mak ta dýr. Ta þýn maz Kar tal Ta pu Mü dür lü ðü'nden gö rü len be le di ye sin ce 2007/10874 tas tik nu ma ra sý i le o nay lan mýþ kat ir ti fa ký na e sas mi ma ri pro je si ne gö re par sel i çe ri sin de 1 a det bi na bu lun mak ta dýr. Bi na, pro je si ne gö re bod rum, ze min ve 15 nor mal kat ve top lam da 17 kat tan o luþ mak ta dýr. Bi na da ze min kat ta 6 a det ve nor mal kat lar da her kat ta 8 a det ol mak ü ze re top lam da bi na i çe ri sin de 126 a det ba ðým sýz bö lüm gö rül mek te dir. En üst kat ta bu lu nan ba ðým sýz bö lüm ler pent - ho u se mi ma ri si ne gö re di zayn e dil miþ tir. Bi na nýn bod rum ka týn da sý ðý nak, 2 a det a san - sör, e lek trik o da sý ve bu na i la ve ten bah çe de bu lu nan a çýk ha vu za hiz met e den te miz su de po la rý bu lun mak ta dýr. Par se lin brüt in þa at a la ný pro je sin den a lý nan bil gi ye gö re 8.165,14 m 2 'dir. Bi na nýn ze min ka týn da 6 a det ba ðým sýz bö lüm i le gi riþ ho lü, re sep si yon, lo bi, te miz lik o da sý, 2 a det a san sör, jim las tik sa lo nu, bay ve ba yan so yun ma o da la rý, sa - u na, bi na i çi mer di ve ni ve yan gýn mer di ve ni bu lun mak ta dýr. An cak ye rin de ya pý lan in ce - le me so nu cun da pro je sin de kat ho lü nün so lun da ka lan a san sör ler, ye rin de sað ta raf ta ya pýl mýþ týr. Nor mal kat lar da her kat ta 8 a det ba ðým sýz bö lüm, mer di ven ler ve a san sör - ler bu lun mak ta dýr. Bi na i çe ri sin de 1+1'den 4+1'e ka dar da i re se çe nek le ri var dýr. So yak ev - re ka Re si dans iþ let me mü dü rün den a lý nan bil gi ye gö re bi na 2 yýl lýk týr. Bi na da gaz a larm sis te mi ve mer ke zi te le fon sis te mi bu lun mak ta dýr. Her da i re ye 1 a det ka pa lý o to park ve - ril mek te dir. Söz ko nu su ba ðým sýz bö lü mün a i da tý ay lýk 220,00 TL o lup, or tak a lan gi - der le ri ni kar þý la mak ta dýr. Ha vuz, fit ness sa lo nu ve sa u na o tu ran lar ta ra fýn dan üc ret siz kul la nýl mak ta dýr. Ye rin de ya pý lan in ce le me de, bi na et ra fý be ton pa ra pet üs tü de mir par - mak lýk ya pýl mýþ týr. Bi na dýþ ka pý sý ya o tu ran la rýn kul lan dý ðý þif re i le ve ya re sep si yon düð me si ne ba sý la rak a çýl mak ta dýr. Ý çe ri ye ze mi ni 50x50 lik se ra mik kap lý a lan ve mer di - ven ler çý ký la rak bi na ka pý sý na ge lin mek te dir. A na bi na ka pý sý cam lý fo to sel li ka yar ka pý - dýr. Bu ka pý dan geç tik ten son ra re sep si yon ve lo bi a la ný na ge lin mek te dir. Bu ra dan son ra tek rar bir ka pý dan ge çi le rek bi na iç ho lü ne ge çil mek te dir. Hol ü ze rin de fit ness sa lo nu, ha vu za çý kýþ, a san sör ler, mer di ven ler ve ba ðým sýz bö lüm ler var dýr. Bi na i çe ri sin de kar þý - lýk lý du ran me tal sür gü lü ka pý lý a san sör ler var dýr. Mer di ven le rin ze mi ni mer mer kap lý o - lup, ser vis mer di ve ni nin kor ku luk la rý bo ya lý de mir, yan gýn mer di ve ni nin kor ku luk la rý ni - ke laj lý de mir dir. Ser vis mer di ve ni ar ka bah çe ye, yan gýn mer di ve ni ön bah çe ye çýk mak ta - dýr. Ar ka bah çe nin or ta sýn da ha vuz bu lun mak ta o lup et ra fýn pej za jý ya pýl mýþ týr. Bah çe de sol ta raf ta ha vu za hiz met e den bar bu lun mak ta ve sað ta raf ta ka pa lý o to park gö rül - mek te dir. Bi na nýn dýþ cep he i zo las yo nu ya pýl mýþ ve ba zý ký sým la rýn da kap la ma mal ze - me si kul la nýl mýþ týr. Bal kon lar Fran sýz bal kon bi çi min de di zanyn e dil miþ ve ni ke laj lý de - mir mal ze me den kor ku luk lar i mal e dil miþ tir a da 531 par sel sa yý lý a na ta þýn ma zýn ü ze rin de bu lu nan bi na nýn 2. Nor mal kat ta o lan 20 no'lu ba ðým sýz bö lü mü kul la ný cý ev de bu lun ma dý ðý ve ben zer bir ba ðým sýz bö lüm ge zi le me di ði i çin bi na nýn iþ let me mü dü rün - den bil gi a lýn mýþ týr. Söz ko nu su ba ðým sýz bö lüm pro je sin de uy gun ya pýl mýþ o lup, sa lon, ya tak o da sý, ban yo ve mut fak ký sým la rýn dan o lu þan 1+1 ti pi ba ðým sýz bö lüm dür. Pro je - sin den a lý nan bil gi ye gö re da i re nin net a la ný 36,36 m 2 brüt a la ný 52 m 2 'dir. Söz ko nu su ba ðým sýz bö lüm ba tý ya bak mak ta o ý lup ko num o la rak o to park gi ri þi ni gör mek te dir. Da i - re nin sa lon ve ya tak o da sý dýþ cep he sin de Fran sýz bal kon bu lun mak ta dýr. Kom bi mev - cut tur ve sa lon da bu lun mak ta dýr. Mut fak do la bý mdf göv de üs tü pvc kap lý ka pak lar dan i mal e dil miþ tir. Tez gâh la mi nant týr. O da ze min le ri la mi nant par ke dir. Ban yo da ka bin li duþ tek ne si, Hil ton ti pi la va bo ve a yak lý klo zet bu lun mak ta dýr. Is lak ze min ler se ra mik tir. Ko ri dor ve mut fak ta as ma ta van da ay dýn lat ma ar ma tür le ri var dýr. Pen ce re ler PVC'dir. 2. Nor mal kat ta ki 20 no lu ba ðým sýz bö lü mün 52/7034 ar sa pa yý nýn ü ze rin de ki kar þý lý ðý m 2 ve top lam da brüt in þa at a la ný kar þý lý ðý m 2 'dir. KIYMETÝ : Mü dür lü ðü mü zün ke sin leþ miþ bu lu nan kýy met tak di ri ra po ru na gö re sa tý þa ko nu, 52/7034 ar sa pay lý, 2. Kat 20 ba ðým sýz bö lüm no lu mes ke nin ta ma mý na ,00.-TL. deðer takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI : 1- Sa týþ 04/05/2012 gü nü sa at 14:00'dan 14:20'ye ka dar Kar tal 3. Ýc ra Mü dür lü - ðü'nde; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha - le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy - le 14/05/2012 gü nü sa at 14:00'dan 14:20'ye ka dar Kar tal 3. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde; i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le - ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. KDV, dam ga ver gi si, ta - pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi lile rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve %... ya sal fa - iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de - ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak - la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/2533 Ta li mat nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. (Ý ÝK m.126) 07 Mart 2012 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. *: Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 64'e kar þý lýk gel - mek te dir. B: T. C. KARTAL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/ 86 TLMT. Örnek No: 27 SATILMASINA KARAR VERÝLEN TAÞINMAZIN CÝNSÝ, NÝTELÝÐÝ, KIYMETÝ, ADEDÝ, ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ : 1- TAPU KAYDI: Tekirdað ili, Þarköy il çe si, Mü ref te Bel de si, Kö yi çi bað lar çýk ma zý mev ki, paf ta no: 4, 2971 par sel de ka yýt lý, 286 m 2 yüz öl çüm lü, kat ir ti fa ký na gö re 96/872 ar sa pay lý, 3. kat- ça tý ka tý 12 no lu dub leks mes ken. ÖZELLÝKLERÝ: Taþýnmaz, bodrum + 4 kat + çatý katlý betonarme-karkas binanýn 3. normal katý-çatý katýnda bulunmakta dýr. Ke þif sý ra sýn da bit miþ du rum da dýr. Mü ref te be le di - ye sin den 29/03/1995 ta ri hin de 35/6 no i le ruh sat al mýþ týr. Ýs kan lý dýr. Ze min de 2 ya tak o - da sý, sa lon, mut fak, ban yo, hol ve bal kon i le ça tý a ra sýn da 1 o da, ban yo ve te ras tan i ba - ret tir. Ruh sat lý pro je sin de 94 m 2 yüz öl çüm lü dür. Ko num o la rak þe hir mer ke zi i çin de dir. ÝMAR DURUMU : Bitiþik nizam 3 kat imar lejantlýdýr. MUHAMMEN BEDELÝ: Taþýnmaz ,00 TL muhammen bedelle satýþa çýkarýlmýþtýr. SATIÞ ÞARTLARI : 1-1. Satýþ 30/04/2012 Pazartesi günü 14:30 ile 14:40 sa at le ri a ra sýn da, Þar köy Ad li - ye si Bod rum ka týn da; a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü - dü sak lý kal mak þar týy la 10/05/2012 Per þem be gü nü sa at: 14:30 i le 14:40 a ra sýn da i - kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da tak dir e di len kýy me tin % 40 i le rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðýný ve sa týþ gi der le ri ni ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri lâ zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. KDV, tel la li ye res mi, dam ga ver gi si, tah li ye ve tes lim mas raf la rý, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik - miþ ver gi ler, ta pu sa tým har cý ve tel la li ye res mi sa týþ be de lin den a lý cý ya i a de e di lir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Satýþ bede li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þartna me, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/86 ta li mat sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. 7- Satýþ i la ný il gi li le rin ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ o lup, ad res te teb li gat ya pý la - ma ma sý ha lin de ve ad res le ri bi lin me yen il gi li le re de ga ze te i la ný nýn teb lið ye ri ne ge çe - ce ði i la nen teb lið o lu nur. 05/03/2012 (ÝÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. ÞARKÖY ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2011/3573 Talimat. Satýlmasýna karar verilen gayri menkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý : TAPU KAYDI: Dos ya sýn da mev cut E sen yurt Ta pu Si cil Mü dür lü ðü'nün ta - rih li ya zý sý ve e ki ne gö re; Ýs tan bul Ý li, E sen yurt Ýl çe si, De ðir men Ü ze ri Mev ki i, 5943 par - sel de ka in 4/2270 ar sa pay lý E Blok 4.kat 18 no'lu ba ðým sýz bö lüm va sýf lý ta þýn maz sa tý þa ko nu dur. ÝMAR DURUMU : Dos ya sýn da mev cut E sen yurt Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci - lik Mü dür lü ðü nün ta rih li ya zý sý na gö re; E sen yurt 5943 par sel Ýs tan bul Bü - yük þe hir Be le di ye Mec li si nin ta rih ve 2575 sa yý lý ka ra rý i le o nay la nan E sen - yurt 4.E tap 1/1000 öl çek li Uy gu lama Ý mar Pla ný'n da ko nut a la nýn da kal dý ðý be lir til miþ tir. MAHALLÝ DURUMU : Sa tý þa ko nu ta þýn maz; ta punun E sen yurt, 5943 par se lin de ka yýt lý, ad res o la rak; Na mýk Ke mal Ma hal le si, Ton guç ba ba cad de si, Cö mert Kent Si te - si, E Blok,4.Kat, D.18 ad re sin de yer al mak ta dýr. Ye rin de ya pý lan in ce le me de; kýy met tak di ri ne ko nu ta þýn ma zýn ka ba in þa at se vi ye sin de ol du ðu, plan i ti ba riy le; gi riþ te hol, sa lon, mut fak, ban yo, tu va let, üç ya tak o da sý ve bir a det bal kon dan i ba ret ol du ðu tes - bit e dil miþ tir. Da i re tak ri ben 135 m 2 kul la ným a la ný na sa hip tir. Si te i çin de yer al mak ta o lup, si te i çi yol la rýn dü zen le me si mev cut de ðil dir. Ýn þa at ta bir i ler le me ol ma dý ðý, gay rý fa al ol du ðu tes bit e dil miþ tir. Kýy met tak di ri ne ko nu da i re çar þý pa za ra nis pi u zak lýk ta - dýr. Top lu ta þým a raç la rýy la u la þým im kâ ný na sa hip tir. E 5 as fal tý na yü rü me mesafesindedir. Yakýn çevresinde önemli konut inþaat faaliyetle ri de vam et mek te dir. Kom þu par se lin de sü per mar ket ler zin ci ri ne a it an tre po mev cut tur. As falt yo la cep he li ko num da dýr. Bir si te i çer sin de yer al mak ta dýr. Ya ký nýn da Tor yum a lýþ ve riþ mer ke zi, RTE par ký bu lun mak ta dýr. Kýy met tak di ri ne ko nu da i re nin yer al dý ðý si te i çe ri sin de in - þa sý ta mam lan mýþ blok lar la bir lik te in þa sý de vam e den blok lar ve he nüz in þa sý na baþ - lan ma mýþ blok la rýn bu lun du ðu tes pit e dil miþ tir. Si te þek lin de in þa e dil miþ tir. Top lu ta - þým a raç la rýy la u la þým im kâ ný na sa hip tir. KIYMETÝ : tarihli kýymet takdiri raporunda ,00 TL kýymet takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI : 1.Satý þý; ta ri hin de, sa at a ra sýn da Bü yük çek - me ce 3. Ýc ra Mü dür lü ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da, tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, 2. Satýþý: ta ri hin de yu ka rý da be lir ti len ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma - ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý - ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, a rtýr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti - nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la caðýna rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la - zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. a- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti - rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la caðýnýn, (mu ham men be de lin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (na kit) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la - zým dýr. Ya ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 sa yý lý Ka nun'un 1. mad de si ne gö re "dö viz" te mi nat o la rak ka bul e dil mez. b- Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Ýhaleye itiraz vaki olmasý halinde dahi, (alacaðýna tekabül eden satýþ bedelini müþteri sýfatýyla ödemekte imtina suretiyle alacaklýya ihale yapýlmamýþ olmasý þartý ile) satýþ bedeli nakten icra veznesine yatýrýlýr (md. 134/4). Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harcý ve masraflarý ile Katma Deðer Vergisi (150 M 2 'ye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasýna raðmen iþyeri olarak kullanýlmýþ dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarla % 18 olarak KDV müþteriden tahsil edilir), tahliye ve teslim giderleri müþteri tarafýndan ödenir. Birikmiþ emlak vergisi, tellaliye ve tapu satým harcý satýþ bedelinden müþteriye iade edilir. c- Ýhaleye iþtirak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat - la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði. Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay - dýn da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK.. md. 684, 862), ta þýn ma zýn ek - len ti le ri nin (MY. Md. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (MK.. md. 879), Ta þýn ma zýn bir - leþ ti ril me si du ru mu nun (MK. Md. 859), Ý ÝK md. gö re Ta þýn maz mü kel le fi yet le ri - nin (Ýn ti fa hak ký MK. m. 794, o tur ma hak ký MK. m. 823, üst hak ký MK. m. 834, kay nak hak ký MK. m. 837, Ýr ti fak hak la rý MK m. 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK. m. 507) mü kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. d- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a larýný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak larý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. e- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10. gün so - nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te - mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. f- Ý ÝK.nun 127. mad de si ge re ðin ce Ta pu kay dýn da a dý ge çip te sa týþ i la ný teb li ga tý ya - pý la ma yan tüm il gi li le re Ýþ bu i la nýn teb lið ye ri ne ge çi le ce ði hu su su ka in le i lan o lu nur. g- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup tebligat pul masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. h- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda belirtilen dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur * (Ýc. Ýf. K. 126) * (*) ilgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. * Yönetmelik Örnek No: 27 B: B. ÇEKMECE 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/3288 ESAS. Örnek No: 27* Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Evsafý ve Önemli Özellikleri; Adana Ýli, Seyhan ilçesi, Çýnarlý Mah. 384 Ada, 41 Nolu Bað.Böl. ile Adana ÝIÝ, Seyhan ilçesi, Kanalüstü Mah,8663 Ada, 2 parsel, B Blok, 6 kat, 11 Bað. Böl. sayýlý taþýnmazlar; 1) Adana Ýli,Seyhan Ýlçe si, Çý nar lý Ma hal le si, 384 A da, 94 par sel, 1.Kat, 41 No lu Ba - ðým sýz bö lüm Mes ken 24/2494 ar sa pay lý, Us lu iþ ha ný, 1.ka týn da, 17 Ka pý Nu ma ra lý Bü - ro o lup, ku zey cep he si a çýk týr. Bü ro i ki o da, tu va let, la va bo o la rak dü zen len miþ tir. Ze - min le ri ka ro mo za ik kap la ma, du var lar yað lý bo ya, 44 m 2 a lan lý dýr. Bü ro da i re þe hir mer ke zin de ti ca ri ö zel lik arz e den cad de cep he li bi na da o lup bü ro nun bu lun du ðu yer mev ki i, i mar pla nýn da ki ko nu mu ha li ha zýr kul la ný lýþ þek li, me sa ha sý, ko lay sa tý la bi lir böl ge de ol ma sý hu sus la rý göz ö nü ne a lýn dý ðýn da, a lým sa tým fi yat la rý na gö re ar sa pa yý da hil de ðe ri, ,00 TL. mu ham men be del le sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. ÝMAR DURUMU : Adana ili, Seyhan Ýlçe Belediyesi, Harita Müdürlüðünün, 08/07/2010 tarih, sa yý lý i mar ça pýn da; Çý nar lý Mah. 384 A da, 94 Par se lin, Þe - hir Ý mar Pla nýn da "H3 Tic. Ön Bah çe siz do kuz kat lý, sý ra ti ca ret o la rak ay rý lan a lan i çin - de bu lun du ðu,1/5000'lik na zým i mar pla nýn da mer ke zi iþ a la ný o la rak gö rül mek te dir. 2) Adana Ýli, Seyhan Ýlçesi, Kanalüstü Mahallesi, 8663 Ada, 2 Numaralý Parsel üzerinde bulunan 1/58 arsa paylý mesken Pýnar Mahallesi, Sokak, Derici Apt. B. Blok. 6.Kat, 11 baðýmsýz bölüm Mesken Þehrin merkezine yaklaþýk 3000 m. kuzey-batý mesafede, Mavi Bulvara 200 m. güneyde, Karaisalý Caddesi ile sokaðýn kesiþtiði köþede yer almaktadýr. Taþýnmaz 4 Oda, 1 Salon, WC, Banyo, Mutfak ve Balkonlu, oyun alaný, yüzme havuzlu ve spor alaný olarak düzenlenmiþtir. Mesken Kuzey-Güney-Doðu cepheli ve 180,00.m 2 oturum alanlýdýr. Betonarme karkas tarzýnda inþa edilmiþ, zemin ahþap parke kaplama, içi dýþý sývalý ve saten boyalý, kapýlar panel kapý, pencereler ahþap doðrama, mutfak mermer tezgâh, mobilya dolaplý, WC, duvarlar seramik kaplama, Hilton lavabolu ve klasik hela þeklinde, banyo duvarlarý seramik kaplama, duþakabinli zemin seramik olarak yapýlmýþtýr. Belediye hizmetlerinden yararlanýyor olmasý, kolay satýlabilir mevkii de, bakýmlý ve masrafsýz olmasý gibi hususlarý göz önüne alýndýðýnda mali rayiçlere ve alým-satým fiyat la rý na gö re ar sa pa yý da hil de ðe ri, ,00 TL. mu ham men be del le sa tý þa çý ka rýl mýþ týr. ÝMAR DURUMU : Adana Ýli, Seyhan Ýlçesi, Kanalüstü Mahallesi 8663 Ada, 2 No.lu parsel taþýnmazýn imar çapýna göre; Maks-Taks=0,30, E=2,40 yoðunluklu ticari yapý nizamý olduðu görülmektedir. Ý.Ý.K.' NA GÖRE SIRAYA ÝTÝRAZ : Alaca ða mah su ben i ha le nin ve ya sa týþ be de li nin sý ra cet ve li ya pýl ma dan i po tek a la - cak lý sý na ö de ne ce ðin de, a la ka dar la rýn sa tý þý ta kip e de rek Ý.Ý.K.'nun 142. Mad de si ne gö - re i ti ra zý o lan la rýn 7 gün i çin de kul lan dýk la rý na da ir dos ya mý za der ke nar et me le ri Ý.Ý.K.' nun 83, 100, 142, 151 ve M.K.'nun 862, 874 mad de le ri ge re ðin ce ay rý ca teb lið o lu nur. Ý.Ý.K.' NA GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Ý.Ý.K.'nun 127. Maddesi gereðince adresleri tapuda kayýtlý olmayan alakadarlara gönderilen tebligatlarýn teblið imkânsýzlýðý halinde iþ bu satýþ ilaný teblið yerine kaim olmak üzere ilanen teblið olunur. SATIÞ ÞARTLARI : 1) Seyhan Ýlçesi, 384 Ada, 94 Parsel sayýlý 41 baðýmsýz bölüm taþýnmazýn, Birinci Artýrma: 17/04/2012 Salý günü saat 11:30-11:40 (Adana Adalet Sarayý, 5.Kat, 408 nolu oda) Ýkinci Artýrma: 27/04/2012 Cuma günü saat 11:30-11:40 (Adana Adalet Sarayý, 5.Kat, 408 nolu oda) 2) Seyhan ilçesi 8663 ada, 2 parsel B. Blok 6 kat 11 baðýmsýz bölüm taþýnmazýn: Birinci Artýrma: 17/04/2012 Salý günü saat 11:45-11:55 (Adana Adalet Sarayý, 5.Kat, 408 nolu oda) Ýkinci Artýrma : 27/04/2012 Cuma günü saat 11:45-11:55 (Adana Adalet Sarayý, 5.Kat, 408 nolu oda) açýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar týy la i - ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar týy la 27/04/2012 Cu ma gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul le rin en çok art tý ra nýn ta ah - hü dü sak lý kal mak ü ze re art týr ma i la nýn da gös te ri len müd det ler so nun da en çok art tý - ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki art týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy met le ri nin % 40'ýný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rý top la mýn dan faz - la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým - dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2) Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20 nis pe tin de pey ak çe si ve ya mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe - þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. %18 K.D.V., dam ga res mi, ta pu harç ve mas raf la rý nýn ta ma mý nýn ½'si i ha le a lý cý sý na a it tir. Tel la li - ye üc re ti ve Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3) Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4) Ýha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den tah sil e di le cek tir. 5) Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin a çýk o lup mas ra fý ve - ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na - me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý. 6) Baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2010/3288 E SAS sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur. 15/02/2012 (ÝÝK m. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. ADANA 13. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI) SAYI: 2011/678 Esas. Örnek No: 27 KOZAN ÝCRA DAÝRESÝNDEN SATILMASINA KARAR VERÝLEN TAÞINMAZIN CÝNSÝ, NÝTELÝÐÝ, KIYMETÝ, ADEDÝ, ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ : Bir borç tan do la yý i po tek li bu lu nan a þa ðý da ki ta þýn maz sa tý la rak pa ra ya çev ri lecek tir. A da na i li, Ko zan Ýl çe si, Ha cý mir za lý kö yü, Að lý bo ðaz mev ki i, 523 a da, 2 par sel no da ka yýt lý 2464,00m 2 yü zöl çüm lü bod rum ve ze mi ni mes ken, i ki kat lý kar gir ev ve ar sa sý cin si ta þýn ma zýn ta ma mý. TAÞINMAZIN ÖZELLÝKLERÝ: A da na i li, Ko zan Ýl çe si, Ha cý mir za lý kö yü, Að lý bo ðaz mev - ki i, 523 a da, 2 par sel no da bu lu nan ya pý, bod rum + ze min+1.kat+ ça tý ka týn dan i ba ret tir. Dýþ me kân süs bit ki le ri, çim i le ka mel ya bu lu nan bah çe du ru mun da dýr. Ha len re ha bi li - tas yon mer ke zi o la rak kul la ný lan ya pý nýn top lam da bi na a la ný 648 m 2 dir. Yi ne par sel i - çe ri sin de bah çe de 2 a det ka mel ya bu lun mak ta dýr. Ay rý ca par se lin çev re sin de 192 m. u - zun lu ðun da taþ du var dan ya pýl mýþ bah çe du va rý in þa a tý da yer al mak ta dýr. Ar sa a la ný i - se 2464 m 2 dir. Ar sa nýn m 2 de ðe ri 110,00 TL dir. Ya pý 2011 yý lý Mi mar lýk ve Mü hen dis lik Hiz met Be del le ri nin he sa býn da kul la ný la cak ya pý yak la þýk bi rim ma li ye tin den ya pý da mer ke zi ka lo ri fer sis te mi bu lun du ðun dan 3. sý nýf B gru bu na gir mek te o lup m 2 de ðe ri 565,00 TL dir. Yýp ran ma pa yý % 6 dýr. Ar sa i çe ri sin de ki ka mel ya lar dan her bi ri nin a la ný 20 þer m 2 den 2 a det 40 m 2 dir yý lý Mi mar lýk ve Mü hen dis lik Hiz met Be del le ri nin he sa býn da kul la ný la cak ya pý yak la þýk bi rim ma li ye tin den 1. sý nýf A gru bu na gir mek te o - lup m 2 de ðe ri 80,00 TL dir. 192 m. U zun lu ðun da ki bah çe du va rý nýn a la ný 288 m 2 dir yý lý Mi mar lýk ve Mü hen dis lik Hiz met Be del le ri nin he sa býn da kul la ný la cak ya pý yak la þýk bi - rim ma li ye tin den 1. sý nýf A gru bu na gir mek te o lup m 2 de ðe ri 80,00 TL dir. Bina çevresini kap la yan bah çe nin çim ler le kap lý ol du ðu, çok sa yý da yap ra ðý ný dö ken, yap ra ðý ný dök me yen ça lý for mun da, sa rý cý -týr ma ný cý, tek ve çok yýl lýk, pal mi ye, bon sa i ve gül tü rün den bit ki le rin bu lun du ðu, Bu bit ki le rin su lan ma sý i çin bah çe i çe ri sin de top - rak al tý na su la ma þe be ke sis te mi ku rul du ðu, yak la þýk 25 a det fýs ki ye nin bu þe be ke ye bað lan dý ðý ve bu yol la bah çe nin su lan dý ðý göz len miþ tir. Su kay na ðý o la rak 70 m me sa - fe den de rin ku yu dal gýç pom pa ku ru la rak su çe kil di ði, güç kay na ðý o la rak e lek trik kul - la nýl dý ðý, bah çe nin di zay ný sý ra sýn da et ra fý na taþ du var ve top rak dol gu ya pýl dý ðý göz - len miþ tir. Parsel içerisinde bulunan bitkiler; 5-6 yaþlarýnda palmiye (21 adet) adet deðeri : TL- 5-6 yaþlarýnda ardýç (20 adet) adet deðeri : 100,00 TL- 5-6 yaþlarýnda sedir (2 adet) adet deðeri : 75,00 TL- 5-6 yaþlarýnda karabiber (2 adet) adet deðeri : 250,00 TL- 5-6 yaþlarýnda dut (8 adet) adet deðeri : 40,00 TL- 3-5 yaþlarýnda gül (25 adet) adet deðeri : 10,00 TL- 4-6 yaþlarýnda mazý (25 adet) adet deðeri : 75,00 TL- 4-6 yaþlarýnda alcovera(1 adet) adet deðeri : 250,00 TL- 5-6 yaþlarýnda akasya (2 adet) adet deðeri : 100,00 TL- 5-6 yaþlarýnda yasamen (3 adet) adet deðeri : 125,00 TL- 5-6 yaþlarýnda g.duvaðý (5 adet) adet deðeri : 100,00 TL- 2-5 yaþlarýnda pitrosporum (45 adet) adet deðeri: 25,00 TL- 2-5 yaþlarýnda diðer (250 adet) adet deðeri :15,00 TL- TOPLAM:409 adet TAÞINMAZIN MUHAMMEN BEDELÝ: Adana ili, Kozan Ýlçesi, Hacýmirzalý köyü, Að lý - bo ðaz mev ki i, 523 a da, 2 par sel no da ka yýt lý 2464,00 m 2 yü zöl çüm lü bod rum ve ze mi ni mes ken, i ki kat lý kar gir ev ve ar sa sý cin si ta þýn ma zýn ta ma mý, ,00 TL mu ham - men be del ü ze rin den sa at 09:45-09:50 arasý satýlacaktýr. Ý.Ý.K.'nun 127.Maddesine göre, iþ bu satýþ ilanýnýn tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olacaðý teblið olunur. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ 27/04/2012 Cuma günü yukarýda belirtilen saatlerde Tufanpaþa mahallesi imar Sokak numara 8/1 -Ko zan ad re sin de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu art - týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60 ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec - mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar týy la i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk - maz sa en çok art tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la 07/05/2012 Pa zar te si gü nü yu - ka rý da be lir ti len sa at ler de Tu fan pa þa ma hal le si Ý mar So kak numara 8/1 -Ko zan'da 2.art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul - lar en çok art tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len be de li nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ði nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Arttýr na ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga har cý, ta pu a lým har cý i le KDV a lý cý ya ait tir. Bi rik miþ ver gi ler tel la li ye res mi, ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul lar ü ze rin de ki hak la rý - ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin - de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý hal e far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin YU KA RI DA YA ZI LI DOS YA NU MA RA SIY LA Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 06/03/2012 (Ýc. Ýf. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: B: T. C. KOZAN ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLÂNI)

13 Y EÐÝTÝM 13 Tartýþmalar sürerken... na ci te ma il.com Demokrat Eðitimciler derneði Yön. Krl. Bþk. (Demokrat Eðitimciler.com) Son za man lar da e ði tim ve öð re tim a la nýn da ya pý lan ye ni dü zen le me ler le il gi li o la rak ka mu o yun da baþ la yan tar týþ ma lar, git tik çe hýz ka zan mak ta dýr. Bu ko nu da ha zýr la nan ka nun tas la ðý ko mis yon da ka bul e dil di bi le. Tas la ða gö re, mec bu rî e ði ti min dör der yýl lýk ký sým lar ha lin de on i ki yý la çý ka rýl ma sý ön gö rül mek te dir ki, a sýl fýr tý na nýn ko puþ se be bi de bu. Bu dü zen le me ye kar þý çý kan la rýn ço ðu nun hak lý o la rak bir leþ tik le ri nok ta; ke sin ti - Bir Dost tan mektup (2) TARIK ÜNAL A ziz dos tum, Ýlk ders ha ney le ta nýþ tý ðým gü nü ha týr lý yo rum. Ký rýk dö kük bir kaç ev a ra sý na sý kýþ mýþ, a ra bir hol den ge çil dik ten son ra, o vi ran lý ðýn al týn da ya tan ger çek le riy le þim di ba na çok þi rin gö zü kü yor. Be nim da ha ön ce den hiç gör me di ðim; in san lý ðýn, ger çek in sa ný ný ta ný mýþ tým. Ýlk ders ha ney le o kul a ra sýn da ge çir di ðim o tat lý yol cu lu ðu hiç u nu ta ma ya ca ðým. A i le çev rem de din dar ol ma dý ðý i çin ve ay rý ca din dar lýk tan hoþ la nýl ma yan bir çev re den gel di ðim den her ke sin his set ti ði o mu ha se be ko kan duy gu lar dan fark lý o la rak da ha çok çe ki ni yor dum. Ev de na sýl kar þý la ný rým, ak ra ba la rým ne der gi bi Ýlk yý lýn ar dýn dan ge len yaz ta ti lin de ak ra ba la rým, ar ka daþ la rým ve be nim genç lik his le ri min te si riy le gaf le te dal mýþ tým. A ma ta til de u nu ta ma ya ca ðým ger çek ler var. An nem le ri çe þit li ba ha ne ler le mi sa fir li ðe yol la dýk tan son ra ka pý la rý ki lit le yip, pen ce re le ri ka pa yýp, per de le ri çek tik ten son ra ye ni ye ni öð ren di ðim na maz la baþ ba þa kal mak ve ne le ri an lat tý ðý ný tam kav ra ya ma dý ðým o kýr mý zý ki tap lar la ha þir ne þir ol mak tan al dý ðým haz zý, çev rem den a la ma dý ðý mýn da far kýn day dým. Ne ya zýk ki, his le rin ga le be çal ma sý ya þan tý mý de ðiþ ti rir ken sa de ce o haz zýn bey ni mi kur ca la yan ca zi be si ve mu ha se be si ni his se de bi li yo rum. A ziz dos tum, Za man ger çek ten çok þey le re ge bey miþ. Ýn sa nýn ya þa ya rak mü þa he de et me si o lay la rý ve ha di se le ri de ðer len di rir ken fark lý ba kýþ a çý la rý ka zan ma sý ný be ra be rin de ge ti ri yor. Ya þa dý ðým-i çin den çýk tý ðým top lu mun ha yat fel se fe si ni/fel se fe siz li ði ni, dü þün ce le rim le bað daþ tý ra ma dý ðým ve a i le vî se bep ler den do la yý çev re mi terk dü þün ce si nin de ben li ðim de yer et me siy le ne ka dar u zak laþ sam da u zak la þa yým i kin ci sý nýf be ni çev re me kar þý rest çek me nok ta sýn da ol gun laþ týr dý. Mu ha se be le rin ay dýn lý ða göz le ri ni ka pa ma na si ha ti nin ka fa mý týr ma la dý ðý gün ler de se nin le baþ la yýp ge li þen dost luk me ðer i le ri de ya pa cak la rý mý za ge bey miþ Bu dost lu ðun to hum la rý ný a tar ken i ki miz de e pey zor lan mýþ týk. Me ðer mey ve le ri nok ta-i na za rýn da dost luk to hum la rý nýn zor lu ðu nu þim di an la ya bi li yo rum. Se nin be nim fi kir ta ba ný mýn o luþ ma sýn da in kâr e de me ye ce ðim des tek le rin ve i ki mi zin de ta le be li ðin sýr la rý ný tat ma dý ðý mýz dö nem ler de ki te a ti ler hem be ni hem se ni çok a ðýr yük le rin al tý na sü rük lü yor muþ. O fi kir ba zýn da ki mu ha ke me ler biz le ri me ðer da ha kap sam lý, da ha ul vî ga ye le rin hiz me ti i çin ha zýr lý yor muþ. Ý kin ci yaz ta ti lin de ge len mek tup la rýn sa ye sin de ken di mi top lu mun yoz laþ mýþ or ta mýn dan so yut la mýþ tým. O gün le rin ha tý ra sý na sak la dý ðým þim di toz lan mýþ, bu ruþ muþ ve par ça lan mýþ mek tup lar bel ki de da ha çok ha tý ra la rýn ta ze len me si ne ge be o la cak Ü çün cü sý nýf i de al le ri mi o luþ tur du ðum -ne ya zýk ki þu an çok u za ðým- dö nem di. Bu dö nem den son ra ar týk sen ve ben yok tuk, biz var dýk. Bir gün tar týþ ma do lu, tan si yo nun faz la ca ol du ðu gün ler de bi zim i çin ger çek ten çok þey ler i fa de e den Ba dem lik Ca mi i-e rik li ce Kö yü kýr la rýn da ge zer ken; sa na a sýl i çim de ki sý kýn tý mý an lat mam be nim i çin bir dö nüm nok ta sýy dý. siz ve mec bu rî e ði ti min ül ke mi ze çok þey kay bet tir miþ ol ma sýy dý! Di ðer ta raf tan, ül ke de yet miþ yýl tat bik e di len beþ yýl lýk te mel e ði tim he nüz yer leþ ti ri le me miþ ken, 28 Þu bat sü re cin de bir den mec bu rî e ði ti min se kiz yý la çý ka rýl ma sý nýn man tý ðý ne i di? Ay rý ca, bu nun da tat bi ka tý da ha on beþ yý lý bul ma dan ve ge tir di ði bir çok prob lem ler or ta da i ken, mec bu rî e ði ti min on i ki yý la çý ka rýl ma sý nýn hik me ti ne o la? Bu ye ni dü zen le me nin ge ti re ce ði prob lem ler he sap e dil di mi? Böy le o lup bit ti ye ge ti re rek Ben yap tým ol du di ye rek ka nun çý kar mak la, iþ ler dü ze li yor mu? Kim ler, han gi mak sat la, han gi dü þün cey le ve ne ni yet le ya par sa yap sýn, ben ce bu tür gi ri þim le rin hep si de bi le rek ve ya bil me ye rek mev cut sta tü ko nun pe kiþ ti ril me ça ba la rý dýr! Ya ni, mi li ta rist zih ni ye te gö re va tan daþ ye tiþ tir mek is ten me si dir! Çün kü bu tür dü zen - le me ler hep ta van dan, ya ni dev let ta ra fýn dan ger çek leþ ti ri lir. Ta ba nýn, ya ni hal kýn gö rü þü na za ra a lýn maz. O nun i çin de hep ta ban sýz -hal ka rað men- o lur. Do la yý sýy la as la i ler le me kay de di le mez. Çün kü, kan u yuþ maz lý ðý var dýr! E ðer ka lý cý ve ba þa rý lý bir dü zen le me ya pýl mak is te ni yor sa, hal kýn is tek le ri ne ku lak ver mek þart týr. Hal kýy la kav ga lý ol ma yan, hal ký nýn is tek ve ih ti yaç la rý ný sa mi mî o la rak e sas a lan bir dev let, her a lan da ol du ðu gi bi, e ði tim a la nýn da da ba þa rý lý o lur. A sýl mev zu, e ði tim de dört ar tý dört ar tý dört ve ya beþ ar tý üç me se le si de ðil dir. A sýl mev zu, in san ve va tan daþ hak la rý na say gý lý, mil lî ve ma ne vî de ðer le ri ko ru yan ve bu de ðer le ri baz a lan, hal kýn is tek le ri ne tam ce vap ve ren bir e ði tim sis te mi ge liþ tir mek tir. Bu nun en gü zel ör nek le ri, bin yýl lýk þe ref li ta ri hi miz de mev cut tur. Bu gün kü uy gu la - ma da ol du ðu gi bi, ba þör tü sü ve 14 ya þýn bi ti mi ne ka dar Kur ân öð re ti mi ya sa ðý, din den so yut lan mýþ ve mi li ta rist gö rü þe gö re ders ko nu la rý nýn iþ len di ði, mev cut sta tü ko nun da yat ma lar la yön len dir di ði bir e ði tim tar zý, as la mu vaf fak o la ma ya cak týr! Bu i se ül ke ye kan ve za man kay býn dan baþ ka bir þe ye ya ra ma ya cak týr! Ne ti ce o la rak di ye bi li rim ki, dev let ar týk bu yü kü gö tü re mi yor. O nun i çin te kel ci li ði bý rak ma lý. Mec bu rî e ði tim ye ri ne, bu i þi ta ma men hal kýn ter ci hi ne bý rak ma lý dýr. E ði tim de ö zel leþ ti ril me ye a ðýr lýk ver me li, ken di si kon trol me ka niz ma sý o la rak kal ma lý dýr. Hem yü kü ha fif ler, hem de iþ ler yo lun da gi der! NOT: Bu ko nuy la il gi o la rak 17 Mart Cu mar te si sa at da Sü ley ma ni ye de bir se mi ner ve ri le - cek tir. bi lâ he re ay rýn tý lý du yu ru ya pý la cak týr. Çanakkale Zaferi ve Þehidleri üzerine Ça nak ka le'de i man tek ni ðe mey dan o ku muþ tur. Ça nak ka le'de düþ ma nýn mo dern ve üs tün si lâh gü cü ne mu ka bil, Meh med çik ler, mü te va zi si lâh la rýy la ka ný ný se ve se ve va tan uð run da a ký týp düþ ma ný i man lý göð sün de dur dur muþ tur. Ýlk za fe ri de niz de ol muþ; 18 Mart 1915'te dün ya nýn gö zü ne 'Ça nak ka le ge çil mez!' müh rü nü vur muþ tur. Ça nak ka le mu ha re be le ri dün ya da e þi gö rül me yen, den ge siz bir sa vaþ týr. Bir yan da dün ya nýn en tek nik si lâh la rýy la mu ha re be gü cü, di ðer yan da sa vaþ lar dan çýk mýþ yor gun, si lâh la rý es ki ve ki fa yet siz; el bi se der sen ih ti ya cý kar þý la mý yor, üs te lik kar ný da doy mu yor. Düþ man as ker le ri nin yep ye ni el bi se ve mü him mat i çe ri sin de cep le rin de çi ko la ta la rý bi le var. Nor mal þart lar da ve he sa ba gö re düþ ma nýn bu mad dî üs tün lü ðüy le as ker le ri miz im ha e di lir ve Ça nak ka le ký sa za man da ge çi lir di. Ýþ te ha ri ka lýk bu ra da ve böy le si denk ol ma yan bir ah val de Meh med çik ler i man lý gö ðüs le ri ni si per e de rek -Al lah'ýn da yar dý mýy la- per va sýz ca bu bü yük gü ce mey dan o ku muþ lar dýr. E vet, çok çe tin mu ha re be le rin vu ku bul du ðu Ça nak ka le Bo ða zý ve sýrt la rýn da, Os man lý as ke ri nin ha ri ku lâ de mü ca de le le ri; en zor þart lar da ka za ný lan bir za fer dir. Mer mi nin bit ti ði yer de sün gü nün, dip çi ðin ký rýl dý ðý yer de yum ru ðun, çe lik si per le rin ye ri ne gö ðüs le rin ge ril di ði, kah ra man lý ðýn en ul vî mi sal le ri dir. Ça nak ka le Sa va þý ve Þe hit le ri ü ze ri ne çok ya zý, men ký be ve þi ir ler ya zýl mýþ; bun lar dan  kif de de mi zin 'Ça nak ka le Þe hit le ri ne' des ta nýn da, hâ di se yi en ve ciz ve te fer ru at lý bir þe kil de -biz zat gör me dendi le ge tir miþ tir. Bu se bep le mev zu ü ze rin de söy le ye cek ve ya za cak la rý mýz sö nük ka la cak týr. An cak, a ziz þe hit le ri mi zi ha yýr la yâd et mek, o gün le ri ha týr la mak bâ býn dan bir kaç tes bit, bir kaç cüm le i le tek rar da ki gü zel li ðe sý ðý na lým de dik. Meh med çik le ri miz pek çe tin ve a man sýz güç lük ler al týn da düþ ma ný, vü cu du nu si per e de rek sün gü le riy le dur dur ma ya mu vaf fak ol muþ tur. Zi ra Türk ma ta ra la rýn da hep düþ man mer mi le ri nin iz le ri gö rü lür ken, düþ ma nýn ma ta ra la rýn da sün gü iz le ri nin gö rül me si bu ger çe ðin a pa çýk i fâ de si dir. Ha mil ton bi le, Meh med çik le rin diþ ve týr na ðýy la, ce su ra ne ve per va sýz düþ man la mü ca de le et ti ði ger çe ði ni þöy le i fâ de et mek te dir: "Ha ki ka ten ben ha ya tým da bu ka dar ce sur as ker gör me dim. Ba zý la rý i de al va sýf ta lar. Hü cu ma kal kýp i ler le me ye baþ la dýk mý, ü zer le ri ne yað dýr dý ðý mýz mer mi sa ða na ðý na al dýr ma dan, so ðuk kan lý lýk la si per le rin den çý ký yor a ya ða kal ka rak a teþ e dip el bom ba sý at ma ya baþ lý yor lar." Bol mü him ma tý o lan düþ ma nýn Ça nak ka le'de at tý ðý mer mi sa yý sý met re ka re ye al tý bin dir. Ça nak ka le top rak la rý 231 düþ man ge mi sin den dur ma dan a teþ e den 1115 to pun bir þey bu la maz sa gök ten çi vi yað dý ran yüz ler ce u ça ðýn ö lüm sa çan kor kunç sal dý rý sý i çin de, gün ler ce ö lüm le sen li ben li, ö lüm le diz di ze ya þa mýþ on bin ler ce þe hi din top ra ða ke fen siz ka rý þýp sa a det di ya rý na git ti ði o müt hiþ sah ne le re þa hit ol muþ tur. Düþ man, bu sal dý rý sýn da ze hir li gaz bi le kul lan mýþ týr. E sir et ti ði su bay ve as ker le ri mi zi ta ra fý mýz dan gö rü le cek yer ler de ya ka rak ve ya fe ci þe kil de sün gü le ye rek ve kur þun la ya rak kat let miþ tir. Bu na mu ka bil Meh med çik, düþ ma ný nýn ya ra sý ný göm le ði ni yýr ta rak sar mýþ, ken di ya ra sý na i se, ya ot tý ka mýþ ve ya top rak bas mýþ týr. Düþ man, i çin de ken di ya ra lý as ker le ri nin de ol du ðu has ta ne ça dýr la rý ný bi le bom ba la mýþ týr. Bi zim ki ler i se, de ni ze dü þen le re ve ya si lâ hý e lin de ol ma yan la ra as la a teþ et me miþ tir. Bu hâ yâ sýz ve câ ni düþ man la rý mýz dan, as ker le ri mi zin yük sek fa zi let le ri kar þý sýn da u tanç ve mah cu bi yet du yan la rý da ol muþ tur. Ýþ te Meh med çi ðin þef kat, fa zi let ve in san lý ðý, düþ ma nýn dan bi le tak dir gö rü yor ve ö nün de hür met le baþ eð di ri yor. Meh med çik le rin öy le ce su râ ne ve kah ra man ca düþ ma na a tý lý þý var dýr ki, ars lan lar gi bi dir. Pek çok düþ man as ke ri on la rý ars lan þek lin de gö rür ve her yer de kük re me ler du yar lar. Bu hâl öy le bir va zi yet a lýr ki, üst ko mu tan lar þöy le bir bil di ri ya yýn la ma ya mec bur ka lýr lar: 'Ge li bo lu'da ars lan yok tur ve ta ri hin de de hiç gö rül me miþ tir.' Çanakkale'de iman tekniðe meydan okumuþtur. Dünyanýn bütün imkânlarýný seferber etmesine raðmen muvaffak olamayan düþmanýn baþarabildiði tek bir husus vardýr. O da, zayiat vermeden ustaca kaçmasýdýr. Ci had þart la rý nýn tam te þek kül et ti ði Ça nak ka le ma hal lin de e þi bu lun maz kah ra man lýk lar, ha ri ku lâ de lik ler, e li mâ ne va zi yet ler ve þe ca at mi sâl le ri vu ku bul muþ, ol maz iþ ler ol muþ tur. Mu ha re be le rin sa fa ha tý ný ve mü ca hid le ri ni, bu mev zu da ya zýl mýþ pek çok e se re hâ va le e de rek Na mýk Me mik Be yin þu mýs ra la rýy la ik ti fa e di yo ruz: "Bir kah ra man ta kým ve Yah ya Ça vuþ'tu lar, Tam üç a lay la bu ra da gö nül den vu ruþ tu lar. Düþ man tü men sa nýr dý bu þah lan mýþ er le ri, Al lah'ý ar zu et ti ler, ak þa ma ka vuþ tu lar." O gün ler de mad de i le ma na Meh med çi ðin o pâk si ma sýn da bir leþ miþ, Ça nak ka le'yi 'Ge çil mez!' hâ le ge tir miþ tir. E vet, Ça nak ka le'de i man tek ni ðe mey dan o ku muþ tur. Dün ya nýn bü tün im kân la rý ný se fer ber et me si ne rað men mu vaf fak o la ma yan düþ ma nýn ba þa ra bil di ði tek bir hu sus var dýr. O da, za yi at ver me den us ta ca kaç ma sý dýr. A ziz Ça nak ka le ve sâ ir þe hit le ri mi ze bin ler ce þük ran, ruh la rý na Ce nâb-ý Al lah tan bin ler ce rah met di ler, ruh la rý þâd ol sun de riz, ves se lâm. Kim li ði ni a ra yan dev let Bir dev le tin ku ru lu þu nun ü ze rin den 89 yýl geç me si ne rað men hâ lâ 'ye ni A na ya sa' ih ti ya cý ný du yu yor sa O dev let te bir kim lik prob le mi var dýr. Ku ru lu þu nun ilk 27 se ne si ni tek par ti ik ti da rý i le ge çi ren Tür ki ye, bu sü re de e ði tim de, kül tür de ve sos yal ha yat ta bü yük de ði þim ler ya þa mýþ týr. Bu ye ni sis tem ye ni bir ta sav vur la ha re ket e de rek il ke ler ve in ký lâp lar la ye ni bir top lum in þa et mek e me li ni güt tü ðü bir va ký a dýr. Bu sü re de top lu mu bin yýl dýr a yak ta tu tan de ðer le rin o mur ga sý ný o luþ tu ran Ýs lâm'a ya pý lan dar be ler le dev le ti kim lik siz, fert le ri þah si yet siz ký lan uy gu la ma la ra teþ ne ol muþ tur. Ku ru lu þun da ken di fel se fe siy le baþ la yan Tek par ti dö ne mi i da re ci le ri uy gu la ma la rýy la o luþ tur duk la rý bu a çýk far ký he men bü tün 89 yý lýn san cý o da ðý ha li ne gel miþ tir. Top lum kat man la rý a ra sýn da ki bü tün hu zur suz luk la rýn ye gâ ne se be bi bu u çu rum dur. Halk tan ko puk bir ja ko ben an la yýþ la de vam e den Cum hu ri ye ti miz, bü yük me se le ler ü ret ti, mü da ha le le re ma ruz kal dý. A ra re jim ler ya þan dý. Baþ ba kan ve i ki gü zi de ba kan a sýl dý. Bu ya pý lan lar hep a na ya sa nýn e las ti ki mad de le ri ne gö re ký lýf uy du rul du. Be de li hal ka ö det ti ril di. Zul mü ve zor ba lý ðýn bes len di ði a na kay nak bu dur. Mil let ken di A na ya sa sý ný yap mak su re tiy le dar be he ves li le ri nin çan la rý na ot tý ka ya cak týr. Ma lûm çev re ler de mok ra tik bir A na ya sa i çin a yak sü rü yor lar. Mil le tin hak ký o lan e ge men lik i de o lo jik ka lýp lar la çað dý þý uy gu la ma lar la ay ný ve sa ye ti sür dür mek e me li ni ta þý yor lar. Mi a dý dol muþ il kel pa ra dig ma lar dan me det u man iz'an ve ir fan fu ka ra sý bir ka fa ya pý sýy la dev let yö ne ti le mez. Top lu ma hep kuþ ku i le ba kan bu has ta lýk lý ya pý gýrt la ðý na ka dar pis li ðe ba tan vah þi bir ay gý ta dö nüþ müþ tür. Hu kuk,e ði tim, si ya set, bü rok ra si, e ko no mi ve dýþ po li ti ka da de rin ya ra lar a çýl mýþ týr. Bu gün e ði ti mi mi zin di be vur ma sý nýn so rum lu su hep bu ya pý dýr. EL BÝ SE Ý ÇÝN VÜ CUT FE DA E DÝL ME ME LÝ Ku ru luþ saf ha sýn da ka me ti ne uy gun bir el bi se bi çil me di. El bi se yi be de ne uy gu lar ken el bi se den de ðil hep be den den ke sil di. Ba si ret kör lü ðü i le ge le cek i yi o ku na ma dý ðý i çin top lum fert le ri a ra sýn da bü yük ça týþ ma sü reç le ri ya þan dý. Ýk ti da rý ný pe kiþ tir mek i çin her tür lü a yak o yun la rýn dan me det u mul du. Ni fak to hum la rý e kil di. Top lum sað sol, ge ri ci i le ri ci, Sün nî, A le vî, la ik, an ti la ik kamp la ra bö lün dü. A nar þi ve te rör o lay la rýy la dar be le re ge rek çe ler o luþ tu rul du. Top lu ma bu a cý la rý ya þa tan la rýn yap týk la rý yan la rý na hep kâr kal dý. Þu an da Tür ki ye'nin ba þý ný að rý tan so run lar hep so rum suz lu ðun e se ri ol du ðu nu u nut ma ma lý yýz. Dev let me ka niz ma sý nýn ma ni fes to su o lan Ye ni A na ya sa bü tün ta lep le ri kar þý la ya cak, in sa nî ve de mok ra tik ek se ne o tur tul ma lý dýr. E sas fay da or tak pay da da dýr. Ki þi ye a týf lar ya pý la rak an ti de mok ra tik hü küm ler A na ya sa da yer al ma ma lý dýr. Hiç bir mad de de ðiþ ti ri le mez lük sü ne sa hip ol ma ma lý dýr. Hal kýn ta lep le ri et ra fýn da þe kil le ne cek o lan me tin de ge niþ ka tý lým lý bir kon sen süs sað lan ma lý dýr. Si vil top lum ku ru luþ la rý nýn kat ký la rý göz ar dý e dil me me li.. E ÐÝ TÝM DE KÝ ÇAR PIK LIK Dev let e ði ti me i de o lo jik de ðil, pe da go jik bir an la yýþ la bak ma lý dýr. Tek bir ek sen de, tek tip in san ye tiþ tir me da yat ma sýn dan vaz ge çe rek sos yal do ku yu ze de le me ye cek, fark la rý ve ýrk la rý ö te le me ye cek fýt rat for ma týn da bir ya pý yý e sas al ma lý dýr. A na dil de e ði ti min ö nü a çý la rak ta lep ler kar þý lan ma lý dýr. Her kes di ni ni ra hat ça ya þa ma lý, bü tün o kul lar da mes cid a çýl ma lý dýr. Ýs te yen is te di ði ký ya fet le o ku la git me li dir. O kul a i le bir lik le ri e ði tim sü re ci ne da ha faz la kat ký yap ma la rý sað lan ma lý dýr. Ken di me de ni ye ti nin zen gin kül tü rün den u zak laþ tý rýl mak is te nen dev le ti miz ye ni bir in þa sü re cin de o nun ka me ti ne uy gun bir mis yon biç me nin za ma ný gel di ði ne i na ný yo ruz. Ta ri hî geç mi þi miz coð ra fi ko nu mu muz, kül tü rel de ðer le ri miz, yü ce di ni mi zin in san hak la rý ný ö ne a lan pren sip le ri de mok ra tik e sas lar la har man la na rak top lu mun ta lep le ri ni kar þý la ya cak bir A na ya sa yap ma lý yýz. Ken di coð raf ya sýn da li der bir ül ke ol ma sý i çin Tür ki ye, kö kü 'ma zi de o lan a ti' ta ri hi ni, kül tü rü nü, me de ni ye ti ni çað daþ de ðer ler le har man la ya rak ye ni bir kim lik in þa et mek za ru re ti ha li ne gel miþ tir. Hay di Tür ki ye dos ta düþ ma na kar þý kim ol du ðu nu gös ter

14 14 SPOR Y KADIKÖY'E KAZANMAYA GÝDÝYORUZ Ga la ta sa ray lý fut bol cu Ne ca ti A teþ: ''Fe - ner bah çe kar þý sýn da a la ca ðý mýz gü zel bir ne ti cey le yo lu mu za de vam e de riz.'' GALATASARAYLI fut bol cu Ne ca ti A teþ, Sü per Lig'de 17 Mart Cu mar te si gü nü Fe ner bah çe i le oy na ya cak la rý der bi ma ça ka zan mak i çin gi de cek - le ri ni söy le di. Ga la ta sa ray TV'de ya yýn la nan ''Son Pas'' prog ra mý na ko nuk o lan tec rü be li fut bol cu, sa rý-kýr mý zý lý ta ký ma trans fer ol du ðun dan be ri hiç ye nil gi al ma dýk la rý ný di le ge ti re rek, ''Ger - çek ten i na nýl maz bir se ri ya ka la dýk. Bu nu se zon so nu na ka dar sür dür mek is ti yo ruz ki, bu maç (Fe ner bah - çe ma çý) bi zim a dý mý - za, ca mi a mýz a dý na ö - nem li bir maç. Yen di - Necati Ateþ iddialý konuþtu. ði miz tak dir de pu an far ký 12'ye çý ka cak ve i na nýl maz ra hat la ya - ca ðýz play-of fa gi rer ken. Bu ra hat lý ðý so nu na ka dar gö tür mek is te di ði mi zi her se fe rin de söy lü yor duk. U zun yýl lar dýr Ka dý köy'de ka zan ma ma mý zý bu maç la Al lah i zin ve rir se in þal lah bi tir mek is ti yo - ruz. O ra ya da ka zan ma ya gi di yo ruz. Ýn þal lah o ra - dan a la ca ðý mýz gü zel bir ne ti cey le yo lu mu za de - vam e de riz'' de di. PUAN FARKINI ARTIRMAK ÝSTÝYORUZ Ne ca ti A teþ, þöy le ko nuþ tu: 'Pu an far ký ný ko - ru mak hat ta ar týr mak is ti yo ruz. Çün kü çok i yi bir kad ro muz, çok i yi bir ho ca mýz var. Mü kem - mel bir ta raf ta rý mýz var. Bun la rýn hep si biz de mev cut. Ka zan ma mak i çin hiç bir fak tör yok di - ye dü þü nü yo rum. Sa de ce sa ha i çe ri sin de mü ca - de le e dip, da ha çok ko þup, her þe yi ya pýp, o ra - dan 3 pu an la dön mek is ti yo ruz. Bi zim i çin ger - çek ten bu se ri yi ya ka la mak ve 6'da 6 ya pýp, bu ma ça çýk mak çok ö nem li. Bu, öz gü ve ni mi zin sa ha da ne ka dar bir leþ ti ri ci ol du ðu nu gös te ri - yor. Ýn þal lah bu öz gü ve ni o ra da tek rar dan mü - Hidayet'li Orlando Magic Miami Heat'i yendi NBA'DE Orlando Magic, Miami Heat'i yenerek üst üste 3. galibiyetini aldý. Magic'de Dwight Howard 24 sayý, 25 ribauntla ''double-double'' yaptý ve takýmýnýn galibiyetine büyük katký saðladý. Magic'de Jameer Nelson 25 sayý, 4 asistle, J.J. Redick 17 sayýyla oynadý. Orlando ekibinde forma giyen milli basketbolcu Hidayet Türkoðlu, karþýlaþmayý 7 sayý, 6 ribaunt, 5 asistle tamamladý. Orlando Magic, böylece 43. maçýndaki 28. galibiyetini aldý. Atletico Madrid'le Ýspanya'da oynanan ilk maç sonrasý yaptýðý disiplinsiz hareketler yüzünden kadro dýþý býrakýlan Quaresma bugün sahaya yedek çýkacak. Beþiktaþ'ýn zor gecesi Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde bugün Atletico Madrid'le 3-1'in rövanþýna çýkýyor. BEÞÝKTAÞ, U E FA Av ru pa Li gi 3. tur rö - vanþ ma çýn da bu gün Ýs tan bul'da Ýs pan - yol e ki bi At le ti co Mad rid'i ko nuk e de - cek. Er can Ta ner'in su nu mu ve Me tin Te kin'in yo rum la rý ya Be þik taþ-at le ti co Mad rid ma çý bu ak þam sa at 22.05'te Star TV'den ya yýn la na cak. Mad rid'de ki ilk kar þý laþ ma yý 3-1 kay be den si yah-be - yaz lý lar, rö vanþ ta tu ru ge ti re cek sko ru el de e dip, çey rek fi na le kal ma yý he def li - yor. Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda sa at 22.05'te baþ la ya cak kar þý laþ ma yý Ý tal ya Fut bol Fe de ras yo nu'ndan Pa o lo Tag li a ven to yö ne te cek. Be þik taþ'ýn, At le ti co Mad rid SÜPER Lig'in 31. haf ta sýn da Fe ner bah çe i le Ga la ta sa ray a ra sýn da oy na na cak der bi yi ha - kem Bü lent Yýl dý rým yö ne te cek. Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu Mer kez Ha kem Ku ru - lu'ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 17 Mart Cu mar te si gü nü Fe ner bah çe Þük rü Sa ra - coð lu Sta dý'nda sa at 20.00'de baþ la ya cak kar þý laþ ma da Yýl dý rým'ýn yar dým cý lýk la rý ný, Ba hat tin Du ran ve Cem Sat man ya pa cak. kar þý sýn da tu ru ge çe bil me si i çin 2-0 ve ya 3 fark lý skor la ka zan ma sý ge re ki yor. Ýlk ma çý 3-1 kay be den si yah-be yaz lý lar, rö - vanþ ta ay ný so nuç la ga lip gel me le ri du - ru mun da kar þý laþ ma u zat ma ya gi de cek. 15'er da ki ka lýk 2 u zat ma dev re sin de de so nuç de ðiþ mez se, tu ru ge çe cek e ki bi se ri pe nal tý a týþ la rý be lir le ye cek. 2-0 ve ya 3 fark lý skor lu ga li bi yet ler de ''Ka ra Kar - tal lar'' a dý ný çey rek fi na le yaz dý ra cak. Bu so nu cun ha ri cin de ki gol lü 2 fark lý Be þik - taþ ga li bi yet le rin de i se (4-2, 5-3 gi bi), si - yah-be yaz lý lar ku pa ya ve da e de cek. Be - þik taþ'ýn tek fark lý ka zan ma sý ve ya kay - Ma çýn dör dün cü ha ke mi o la rak da Sü ley - man A bay gö rev a la cak. Tür ki ye Fut bol Fe - de ras yo nu Mer kez Ha kem Ku ru lu'ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Sü per Lig'de 31. haf ta maç la rý ný yö ne te cek ha kem ler þun lar: 16 Mart Cu ma: Genç ler bir li ði-trab - zons por: Öz gür Yan ka ya, 17 Mart Cu mar te - si: Si vass por-or dus por: Mus ta fa Ýl ker Coþ kun, An tal yas por-es ki þe hirs por: E DÝR NE Be le di ye Baþ ka ný Ham di Se - def çi, Tür ki ye yað lý gü reþ þam pi yo na sý - nýn Kýrk pý nar da ya pýl dý ðý ný be lir te rek, Kýs be ti ka pan Kýrk pý nar a gü reþ me ye ge li yor. di ye ya kýn dý. Kýrk pý nar la il gi li i ki ö nem li sý kýn tý sý nýn ol du ðu nu be lir - ten Se def çi, bun la rý da vet li si ol du ðu Av ru pa Gü reþ Þam pi yo na sý sý ra sýn da Tür ki ye Gü reþ Fe de ras yo nu Baþ ka ný Be kir Çe ker'e ak tar ma im ka ný bul du - ðu nu söy le di. Tür ki ye yað lý gü reþ þam - pi yo na sý nýn Kýrk pý nar da ya pýl dý ðý ný be lir ten Se def çi, bu ra ya ka li te li ve e lit gü reþ çi le rin gel me si ge rek ti ði ni kay det - ti. Sýr bis tan da yap týk la rý gö rüþ me ler de Fe de ras yon Baþ ka ný Be kir Çe ker ve yö - ne tim ku ru lu ü ye le ri ni ik na et ti ði ni be - lir ten Se def çi, Böl ge sel gü reþ ler de pu - an la ma ya pý la cak. Pu a ný tu tan gü reþ çi yi ba þa a la ca ðýz. Pu a ný tut ma yan ve ba þa - rý sýz o lan baþ peh li van da hi ol sa Kýrk pý - nar da gü re þe me ye cek. Bu nu Baþ ve Ba þal tý, Bü yük Or ta Boy ka te go ri le rin - bet me si ha lin de de At le ti co Mad rid, bir üst tu ra çý ka cak. Be þik taþ'ta sa rý kart ce - za lý sý Fa bi an Ernst, At le ti co Mad rid kar - þý sýn da for ma gi ye me ye cek. Si yah-be - yaz lý lar da Ernst'in ya ný sý ra Mad rid'de ki ilk maç ta tek nik di rek tör Car los Car val - hal i le tar tý þan ve dün U E FA lis te sin de a dý bu lun ma yan fut bol cu lar la ay rý an - tren man ya pan Ri car do Qu a res ma'nýn da kad ro ya a lýn ma sý bek len mi yor. Si - yah-be yaz lý lar da, sa kat lý ðý ne de niy le Mad rid'de ki ilk kar þý laþ ma da for ma gi - ye me yen Hu go Al me i da, ya rýn ki kar þý - laþ ma da ta kým da ki ye ri ni a la bi le cek. DERBÝYÝ BÜLENT YILDIRIM YÖNETECEK Fý rat Ay dý nus, Bur sas por-an ka ra gü - cü: De niz Ço ban, Fe ner bah çe-ga la - ta sa ray: Bü lent Yýl dý rým, 18 Mart Pa zar: Mer sin Ýd man yur du-ýs tan bul Bü yük - þe hir Be le di yes por: Hü se yin Sa ban cý, Ga zi an teps por-kar de mir Ka ra büks por: Hü se yin Gö çek, Kay se ris por-sam - suns por: Tol ga Öz kal fa, 19 Mart Pa zar te si: Be þik taþ-ma ni sas por: Ba rýþ Þim þek. Kýrkpýnar güreþlerine elit ve kaliteli güreþçilerin gelmesi için çalýþmalara baþlanýyor. KIRKPINAR GÜREÞLERÝNE YENÝ KRÝTERLER GELÝYOR de uy gu la ya ca ðýz. Üç dal da 40 ar gü reþ - çi a la ca ðýz. Fe de ras yon bu gün ya rýn bir top lan tý ya pa cak. Han gi gü reþ çi ye na sýl pu an ve ri le ce ði nin he sa bý ný ya pa cak lar. Bü tün gü reþ çi le ri mi zi o þe kil de Kýr ký pý - nar gü reþ çi si o la rak a la ca ðýz. di ye ko - nuþ tu. Se def çi, Kýrk pý nar a gel mek is te - yen gü reþ çi pu an al mak i çin a dam gi bi gü re þe ce ði ni di le ge tir di. Yað lý gü reþ ler - de uy gu la nan pu an la ma sis te mi nin uy - gun ol ma dý ðý ný sa vu nan Sedefçi þöyle konuþtu: Gü reþ ler 40 da ki ka ol sun, e - ðer bu sü re de ye niþ me ol maz sa kim faz la pu an a lýr sa o ga lip ol sun. Gü reþ - me ye ne ih tar, üç ta ne a lýn ca dis ka li fi ye o la cak. Mec bu ren gü re þe cek. Gü re þi sey ret me ye ge len Cum hur baþ ka ný, Baþ ba kan, Par ti Ge nel Baþ kan la rý, gü - reþ se ver ler gü reþ le ri iz ler ken sý kýl may - cak lar. Her kes baþ peh li van lýk gü reþ le - ri ni he ye can la bek ler ken mut suz o lu - yor. Can lý ya yýn da in san lar sey re der ken bu mu Kýrk pý nar di yor." EKRANDA BUGÜN Aliaða Petkim-Anadolu Efes: Lig TV Beþiktaþ Milangaz-Artland Dragons: TRT Beþiktaþ-Atletico Madrid: Star TV Fikret Orman Beþiktaþ baþkanlýðýna aday oldu nbeþýktaþ Ku lü bü'nün es ki yö ne tim ku ru lu ü ye si Fik ret Or man, si yah be yaz lý ku lü bün Mart ta - rih le rin de ger çek leþ ti ri le cek o la ða nüs tü se çim li ge nel ku ru lun da baþ kan lý ða a day ol du ðu nu a çýk la dý. Fik ret Or man, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ''Be þik taþ'ý Be þik taþ ya pan de ðer le ri ye ni den ha ya ta ge çir mek i çin 25 Mart 2012 ta ri hin de ya pý la cak se çim li o la ða nüs tü ge - nel ku rul da Be þik taþ Ku lü bü Baþ kan lý ðý'na a day lý ðý mý i lan e di yo rum'' i fa de le ri ni kul lan dý. Be þik taþ Ku lü bü Baþ kan lý ðý na da ha ön ce o nur sal baþ kan Sü ley man Se ba'nýn des te ði ni a lan Di van Baþ ka ný Yal çýn Ka ra de - niz de a day lý ðý ný koy muþ tu. Gençlerbirliði Kulübü 89. kuruluþ yýlýný kutluyor nankara Sul ta ni si'nde ki 8 öð ren ci nin bi ra ra ya gel - me siy le ku ru lan Genç ler bir li ði Ku lü bü, 89 yýl dýr Türk spo ru na des tek ve ri yor. 89. ku ru luþ yýl dö nü mü do la yý - sýy la ku lü bün ya yýn la dý ðý me saj da, kýr mý zý-si yah lý e ki bin genç le ri ve ço cuk la rý spo ra yön len dir mek ve sað lýk lý ge - le cek ne sil ler ye tiþ tir mek fel se fe siy le bu gün le re ka dar gel di ði vur gu lan dý. Me saj da ay rý ca, ''kýr mý zý-si yah'' renk le rin se çil me sin de, kýt lýk, dar lýk ve zor luk la rýn ö - nem li rol oy na dý ðý ve ku ru luþ ta ri hin de kýr mý zý-si yah bas ma dan baþ ka uy gun mal ze me bu lun ma ma sýn dan do la yý, bu renk le rin be nim sen di ði be lir ti le rek, ''Ku lüp, Türk fut bo lu na sa yý sýz ye te nek li o yun cu ka zan dýr mýþ ve spor ta ri hi nin par mak la gös te ri le cek en seç kin i sim - le ri a ra sýn da yer al ma yý ba þar mýþ týr'' i fa de le ri kul la nýl dý. Rus Anzhi takýmý, Mes si ve Ro nal do'yu trans fer edecek. Rus Anzhi Messi ve Ronaldo'nun peþinde nrusya'nin Anz hi Ma haç ka le ta ký mý nýn Bre zil ya lý spor tif di rek tö rü Ro ber to Car los, ku lü bü nün, söz leþ me - le ri bit ti ðin de Bar ce lo na lý Li o nel Mes si ve Re al Mad rid li Cris ti a no Ro nal do'yu trans fer et me ye ça lý þa ca ðý ný söy - le di. Ro ber to Car los, Ýs pan yol Mar ca ga ze te si ne yap tý ðý, Rus ba sý nýn da ya yým la nan a çýk la ma sýn da, ''Anz hi, söz - leþ me le ri bit tik ten son ra Mes si ve Ro nal do'yu trans fer et mek i çin gi ri þim de bu lu na cak'' i fa de si ni kul lan dý. Mes - si'nin Bar ce lo na i le söz leþ me si 2016'da, Ro nal do'nun Re al Mad rid i le söz leþ me si 2015'te so na e ri yor. Cüneyt Çakýr bugün UEFA'da yeni bir sýnava çýkýyor n FIFA kokartlý hakem Cüneyt Çakýr, UEFA Avrupa Ligi'nde Ýspanya'nýn Athletic Bilbao takýmý ile Ýngiltere'nin Manchester United ekibi arasýnda bugün oynanacak 3. tur rövanþ maçýný yönetecek. Elit kategoride yer alarak Avrupa'nýn en üst 21 hakemi arasýnda bulunan Cüneyt Çakýr'ýn yöneteceði Athletic Bilbao-Manchester United maçý, Bilbao'daki San Mames Stadý'nda oynanacak ve TSÝ 20.00'de baþlayacak. Avrupa'nýn en deðerli 10 oyuncusundan 1'i Türk nbu yýl 11. si dü zen le nen ve se çil miþ o yun cu la rýn ken di le ri ni ge liþ tir me le ri ne fýr sat ve ren Jor dan Brand Clas sic kam pý nýn en de ðer li 10 o yun cu su Lon dra da ger çek leþ ti ri len or ga ni zas yon da se çil di. Av ru pa nýn, 1996 do ðum lu o yun cu lar gru bun da ki en i yi 40 bas ket bol cu su nun ka týl dý ðý kamp ta, Char - lot te ta dü zen le ne cek Jor dan Brand Camp In ter na ti - o nal a ka tý la cak 10 ye te nek li genç bel li ol du. Kam pa Tür ki ye den ka tý lan Berk U ður lu üs tün bir per for - mans gös te re rek en de ðer - li 10 o yun cu a ra sý na gir - me yi ba þar dý. Berk U ður - lu, Ni san ta rih le ri a - ra sýn da Char lot te ta dü - zen le ne cek fi nal de Tür ki - ye yi tem sil e de cek ve en de ðer li o yun cu se çil mek i - çin mü ca de le ve re cek. Berk Uðurlu IOC Arap ülkelerinden kadýn sporcu istiyor nuluslararasi Olimpiyat Komitesi (IOC), olimpiyatlara ilk kez kadýn sporcu göndermeleri için Katar, Brunei ve Suudi Arabistan ile görüþtüklerini bildirdi. IOC Genel Sekreteri Christophe de Kepper, IOC olarak bu 3 ülkeyle yakýn temas içinde olduklarýný belirtti. De Kepper, ''3 ülke de bizimle iþbirliði yapýyor ve çözüm bulmaya çalýþýyor'' diye konuþtu. IOC yetkilileri, geçen yýl Katar, Brunei ve Suudi Arabistan'ý olimpiyata kadýn sporcu göndermedikleri için eleþtirmiþ, 2020 olimpiyatýnýn evsahibi adaylarýndan Katar, geçen ay, 2012 Londra Olimpiyatlarýna kadýn sporcu göndermeyi planladýðýný açýklamýþtý.

15 Y AÝLE - SAÐLIK 15 Kemoterapide SEZARYENLE DOÐAN BEBEKTE Þe ker has ta lý ðý ris ki beslenmeye dikkat ÞE KER has ta sý e be veyn le rin be bek le ri nin se zar yen le dün ya ya gel me si, ço cu ðun da þe ker has ta sý ol ma ih ti ma li ni art tý rý yor. Al man A erz te ze i tung ga ze te si nin ha be ri ne gö re, an ne si ve ya ba ba sý tip 1 þe ker has ta sý o lan 1650 ço cuk ü ze rin de ya pý lan, or ta la ma 11 yýl sü ren a raþ týr ma, se zar yen le dün ya ya ge len ço cuk la rýn 12 ya þý na ka dar þe ker has ta sý ol ma sý ris ki nin yüz de 4,8 ol du ðu nu gös ter di. Ay ný risk gru bun da nor mal do ðum la dün ya ya ge len ço cuk lar da i se bu ih ti ma lin yüz de 2,2 ol du ðu tesbit e dil di. Se zar yen le do ðan lar da þe ker has ta lý - ðý ris ki nin art ma sý nýn, ço ðul ge be lik, er ken do ðum, ilk do ðum ve ya an ne nin si ga ra kul la ný mýn dan ba ðým sýz ol du ðu be lir til di. A raþ týr ma yý yü rü ten e ki bin baþ ka ný Prof. A net te-gab ri e le Zi eg ler, se zar yen le do ðu mun be be ðin ba ðýr sak flo ra sý ný, do la yý sýy la da sa vun ma sis te mi ni et ki le di ði ni be lirt ti. Se zar yen le dün ya ya ge len be bek le rin ba ðýr sak la rýn da da ha az bi fi do bak te ri bu lun du ðu nu i fa de e den Zi eg ler, bu ço cuk la rýn ba ðýr sak flo ra sý nýn þe ker has ta la rý nýn za rar gör müþ ba ðýr sak flo ra sý na ben ze di ði ni kay det ti. Ankara / aa AÝLE EVÝ PROJESÝ, FAALÝYETE GEÇECEK KAN SER LÝ Ço cuk la ra U mut Vak fý nca (KA CUV) ha zýr la nan ve Ýs tan bul Ü ni - ver si te si Cer rah pa þa Týp Fa kül te si Ço cuk He ma to lo ji On ko lo ji Ser vi si nde ya - tan, mad dî im kân la rý ye ter li ol ma yan ço cuk ve a i le le ri ne, te da vi sý ra sýn da üc - ret siz ko nak la ma, mut fak ve ban yo hiz me ti sað la na cak A Ý le E vi pro je si, bu gün fa a li ye te ge çe cek. Ko nuya i liþ kin ya pý lan a çýk la ma da, kan se rin top - lum da kor ku la rý te tik le yen, in san la rý ür kü ten bir söz cük ol du ðu be lir ti le rek, her yaþ gru bu i çin zor o lan bu sü re cin ö zel lik le ço cuk lar da çok da ha ö zen ge - rek tir di ði kay de dil di. Ço cuk kan ser le ri nin, ür kek lik ve te dir gin lik le bir lik te þef kat ve sev gi ge rek ti ren bir sü reç ol du ðu i fa de e di len a çýk la ma da, Bir ço - cu ða u mut ol mak, kü çü cük bir e le u zan mak i çin, kan ser li ço cuk la rýn a i le le ri - nin sý cak o da lar da ka lýp her tür lü ih ti yaç la rý ný gi de re bil me le ri ve ra hat e de bil - me le ri i çin va kýf ta ra fýn dan A i le E vi in þa e dil di de nil di. Ýstanbul / aa KANSER ÝLÂCI ALZHEÝMER HASTALIÐINA UMUT OLDU BE YÝN tü mör le ri nin te da vi sin de kul la ný lan bir kan ser i la cý, Alz he i mer has ta lý ðýy la il gi li de ney ler de kul la ný lan fa re ler de nö ro lo jik bo zuk luk la rý ya vaþ lat tý ve ha fý za yý güç len dir di. ABD nin Penns ylva ni a Ü ni ver si te si nden Kurt Brun den ve e ki bi nin fa - re ler ü ze rin de yap tý ðý a raþ týr ma nýn, E pod gru bu i laç la rýn, has ta lýk dolayýsýyla bo zu - lan ilk ya pý lar o lan mik ro tü bül le ri (u zun si lin dir ve ya tüp ler þek lin de o lan hüc re i çi ya pý lar) ko ru du ðu nu, bu ya pý la rýn bo zul ma sý ný en gel le di ði ni ve do la yý sýy la bi liþ sel iþ lev le ri i yi leþ tir di ði ni gös ter di ði bil di ril di. Jo ur nal of Ne u ros ci en ce der gi sin de ya - yým la nan a raþ týr ma nýn, E pod un Alz he i mer ve be yin hüc re le ri nin kay býy la il gi li has ta lýk la rýn te da vi sin de o lum lu so nuç lar ve re bi le ce ði be lir til di. Washington / aa BESLENME VE DÝYET UZMANI MELTEM ÞENÝZ TOKSOY, KEMOTERAPÝ ÖNCESÝNDE VE SONRASINDA BESLENMEYE DÝKKAT EDÝLMELÝ DEDÝ. U NI VER SAL Ý tal yan Has ta ne si bes len me ve di yet uz ma ný Mel tem Þe niz Tok soy, ke mo te ra pi te da vi si sý ra sýn da ve son ra sýn da çe þit li yan et ki le rin or ta ya çý ka bi le ce ði ni be lir te rek, Bu du ru ma bað lý o la rak ke mo te ra pi ön ce sin de ve son ra sýn da bes len me ye çok dik kat e dil me li de di. Tok soy, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ke mo te ra pi nin in san vü cu dun da ki hüc re le rin kon trol süz ço ðal ma la rý ný en gel le mek a ma cýy la tabiî ve ya sun'î mad de ler den o lu þan i lâç lar la ya pý lan te da vi bi çi mi ol du ðu nu, ke mo te ra pi de uy gu la nan i lâç te da vi si nin vü cu da ba zý yan et ki le ri nin bu lun du ðu nu be lirt ti. Te da vi sý ra sýn da çe þit li sin di rim sis te mi ra hat sýz lýk la rý ve tat al ma da de ði þik lik ler gö rü le bi le ce ði ne i þa ret e den Tok soy, Bu dö nem de ki lo kay bý, bu lan tý, kus ma, is hal, ka býz lýk, a ne mi, a ðýz ya ra la rý, hal siz lik, saç dö kül me si, ö dem gi bi bir çok yan et ki ler gö rü le bi lir de di. SI CAK VE SO ÐUK TÜ KET ME YÝN Tok soy, mi de ra hat sýz lýk la rý ya þa ma mak i çin a þý rý sý cak ve so ðuk be sin le rin tü ke til me me si ge rek ti ði ni i fa de e de rek, iþ tah sýz lýk dolayýsýyla o lu þa bi le cek ki lo kay bý ný ön le mek a ma cýy la da kü çük por si yon lar ve sýk a ra lýk - Mel tem Þe niz Tok soy lar la bes le nil me si ni ve i çe ri sin de sun'î mad de bu - lun du ran be sin ler den ve i çe cek ler den u zak du rul ma sý ge rek ti ði ni vur gu la dý. A þý rý yað lý yi ye cek ler den ve ký zart ma lar dan u zak du rul ma sý ge rek ti ði ne dik ka ti çe ken Tok soy, þun la rý kay det ti: Kan de ðer le ri dü þük ol du ðun da kýr mý zý et tü ke ti le bi lir, an cak nor mal þart lar da haf ta da 2 de fa kýr mý zý et, di ðer gün ler de de ta vuk ve ba lýk ter cih e dil me li. Bol ca su i çil me li. Çay ve kah ve ye ri ne bit ki çay la rý ter cih e dil me li. Çor ba, yo ðurt gi bi sý vý be sin le ri tü ket me ye ö zen gös te ril me li. Ko la, ga zoz ve por ta kal su yu, grey furt su yu gi bi gaz lý ve a sit li i çe cek ler den u zak du rul ma lý. Bol bol seb ze ve mey ve tü ke til me li. Seb ze ler den ö zel lik le kü kürt lü o lan la rý ve ýs pa nak, pa zý, ro ka, bro ko li, may da noz, de re o tu, la ha na, sa rým sak, so ðan, turp, ke re viz gi bi an ti ok si dan a çý sýn dan yük sek o lan ye þil yap rak lý lar tü ke til me li. Tok soy, al kol ve si ga ra dan u zak, tam ve tabiî ü rün le re da ya lý bir bes len me þek li nin be nim sen me si ge rek ti ði ni be lir te rek, Ke mo te ra pi te da vi si sý ra sýn da ve son ra sýn da çe þit li yan et ki ler or ta ya çý ka bi lir. Bu du ru ma bað lý o la rak ke mo te ra pi ön ce sin de ve son ra sýn da bes len me ye çok dik kat e dil me li i fa de le ri ni kul lan dý. Ýstanbul / Yeni Asya Prof. Dr. Çe lik kol, in san la rýn var o lan bir ruh sal so ru nu ve ya ra hat sýz lý ðý dolayýsýyla in ter net te u zun sü re va kit ge çi re bi le ce ði ni be lir tti. Ruh sal so run in ter net ba ðým lý sý ya pý yor E GE Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Ruh Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý A na bi lim Da lý e mek li öð re tim ü ye si psi ki yatr Prof. Dr. Ah met Çe lik kol, in san la rýn var o lan bir ruh sal so ru nu ve ya ra hat sýz lý ðý dolayýsýyla in ter net te u zun sü re va kit ge çi re bi le ce ði ni be lir te rek, Bu du rum da e sas ra hat sýz lýk te da vi e di lir. Böy le ce in ter net ba ðým lý lý ðý da dü zel miþ o lur de di. Çe lik kol, bir ki þi ye in ter net ba ðým lý sý di ye bil mek i çin ki þi nin in ter net ba þýn da ge çir di ði za ma nýn gün lük hayatý ný et ki le me ye baþ la ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Bu sebep le ki þi nin in ter net te han gi ko nu lar la il gi len di ði nin ö nem li ol du ðu nu be lir ten Çe lik kol, Bir ço cu ðun bil gi aç lý ðý ný gi der mek i çin in ter net te do laþ ma sý baþ ka, baþ ka sý ný ra hat sýz et me si, ge rek siz, hat ta uy gun suz si te ler de do laþ ma sý baþ ka de di. Çe lik kol, ha mi le lik te an ne a da yý nýn in ter net te faz la va kit ge çir me si nin ön ce lik le fi zik sel yön den sa kýn ca lý o la bi le ce ði ni ne i þa ret e de rek, ha re ket siz lik ve ek ra nýn yay dý ðý rad yas yo nun do ða cak ço cu ða za rar ve re bi le ce ði ni kay det ti. Ýstanbul / aa A ÞI RI LIK SÖZ KO NU SUY SA MÜ DA HA LE E DÝL ME LÝ ÝN TER NET ba ðým lý lý ðý nýn te da vi sin de yön tem çe þit - li li ði ne de ði nen Çe lik kol, Ki þi, var o lan bir ruh sal so - ru nu ve ya ra hat sýz lý ðý ne de niy le sü rek li in ter net ba - þýn da ka la bi lir. Bu du rum da e sas ra hat sýz lýk te da vi e di lir. Böy le ce in ter net ba ðým lý lý ðý da dü zel miþ o lur. Ya da doð ru dan bir in ter net ba ðým lý lý ðý söz ko nu su - dur. Bu du rum da ki þi, bi linç len di ri lir, ya ra tý cý baþ ka uð raþ la ra yö nel ti le bi lir þek lin de ko nuþ tu. Çe lik kol, in ter net ba ðým lý lý ðý te da vi sin de geç ka lýn ma ma sý ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, þun la rý kay det ti: Ýn ter net te da vi sin de el bet te her ko nu da ol du ðu gi bi geç ka - lýn ma ma lý dýr. An cak sa de ce bu pen ce re den ba ka rak ço cuk la rý ve ya ye tiþ kin le ri gü nü mü zün en ya rar lý, en ge rek li uð ra þý sýn dan da te mel li u zak laþ týr ma ma lý yýz. Baþ ka de yiþ le, in ter net her kes i çin ge rek li ve ya rar lý - dýr. Ar týk in ter net, gü nü mü zün ol maz sa ol ma zý dýr. An cak he men her a lan da ol du ðu gi bi a þý rý bir du rum söz ko nu suy sa mü da ha le e dil me li dir.

16 Ü M Ý T V  R O L U N U Z : Þ U Ý S T Ý K B A L Ý N K I L  B I Ý Ç Ý N D E E N Y Ü K S E K G Ü R S A D Â Ý S L  M I N S A D  S I O L A C A K T I R Y Fuarda, Yeni Asya Medya Grubu da 3 ayrý stantla yer alýrken, Yeni Asya Medya Grubu dergilerinden Can Kardeþ dergisi çocuklar tarafýndan ilgi gördü. BURSA DA KÝTAP BAHARI SÜRÜYOR BURSA KÝTAP FUARI, 10. YILINDA KÝTAPSEVERLER, OKUR ÝLE YAZARI BULUÞTURMAYA DEVAM EDÝYOR. HÜSEYÝN HÝÇDURMAZ BURSA BUR SA 10. Ki tap Fu a rý, son yýl lar da ül ke ge ne lin de ya þa nan e ko no mik kriz dolayýsýyla is te dik le ri sa týþ ra ka mý na u la þa ma yan ya yýn cý la ra can si mi di ol du. Ki tap fu a rý na ka tý lan ya yýn cý lar, Bur sa lý ki tap se ver le rin yo ðun il gi siy le kar þý laþ tý lar. Fu ar da, Ye ni As ya Med ya Gru bu da 3 ay rý stant la yer a lýr ken, Ye ni As ya Med ya Gru bu der gi le rin den Can Kar deþ der gi si ço cuk lar ta ra fýn dan il gi gör dü. Ses to nu, seç me ni et ki li yor n SE ÇÝM LER DE, ka lýn ses li a day - la rýn da ha faz la oy top la ya bi le ce ði be lir len di. Ses to nu nun seç men ler ü ze rin de ki et ki si ni a raþ týr mak a - ma cýy la A me ri ka lý bi li m a dam la rý ön ce, 17 ka dýn ve 10 er ke ðin Ka - sým da si zi ba na oy ver me ye ça ðý rý - yo rum söz le ri ni kay det ti. Da ha son ra bu söz ler e lek tro nik or tam - da, da ha ka lýn ve tiz ha le ge ti ril di. Ka lýn ve in ce ka dýn-er kek ses le ri ni din le yen ka tý lým cý la ra, Han gi se se oy ve re cek le ri so rul du. Ka tý lým cý - lar dan yak la þýk yüz de 60 ý, En ka - lýn se se oy ver di. A raþ týr ma Ýn gi liz Pro ce e dings Ro yal So ci ety B. der - gi sin de ya yým lan dý. Paris / aa Dev an sik lo pe di Bri tan ni ca ar týk ba sýl ma ya cak n DÜN YA NIN en u zun sü re dir ya - yým la nan Ýn gi liz ce ge nel kül tür an - sik lo pe di si Bri tan ni ca bun dan son ra ba sýl ma ya cak. Ýlk o la rak Ýs koç ya nýn baþ þehri E din burg da 1768 de ba sý - lan Bri tan ni ca nýn stok la rý tü ke nin ce ye ni le ri pi ya sa ya çýk ma ya cak. Mer - ke zi ABD nin Chi ca go þehrin de bu lu - nan ya yýn þir ke ti, an sik lo pe di nin di - ji tal ver si yon la rý nýn ya yý ný nýn de vam e de ce ði ni bil dir di. Bri tan ni ca An sik - lo pe di si Þir ke ti Baþ ka ný Jor ge Ca uz, 32 cilt lik an sik lo pe di nin ba sýl ma ma - sý nýn bir sü re dir dü þü nül dü ðü nü, bu nun in ter net an sik lo pe di si Vi ki - pe di ya da a ra ma mo to ru Go og le la il gi si bu lun ma dý ðý ný, Bri tan ni ca nýn di ji tal ver si yo nu nun çok sa yý da ki þi - ye u laþ tý ðý ný söy le di. An sik lo pe di nin en bü yük sa týþ ra ka mý na 120 bin le 1990 da u laþ tý ðý ný ha týr la tan Ca uz, bu sa yý nýn 1996 da 40 bi ne düþ tü - ðü nü ve gi de rek a zal dý ðý ný be lirt ti. Bri tan ni ca nýn di ji tal ver si yo nu na 1994 ten bu ya na in ter net or ta mýn - dan u la þý la bi li yor. Chicago / aa Muhtar köyde ölmeyi yasakladý! n Ý TAL YA DA kü çük bir kö yün muh ta rý, köy de ki va tan da þa il ginç bir ge rek çey le öl me le ri ni ya sak la dý. Ý tal ya nýn gü ne yin de Na po li ye 50 ki lo met re u zak lýk ta bu lu nan 3 bin 700 nü fus lu Fal ci a no del Mas si co Kö yün de öl mek yak la þýk bir ay dýr ya sak. Kö yün muh ta rý Gi u li o Ce sa - re Fa va, köy de me zar lýk ol ma dý ðý ve bir me zar lý ða sa hip ken di le ri ne en ya kýn ka sa ba i le an laþ maz lýk ya - þa dýk la rý i çin þa ka yol lu o la rak köy - de öl me yi ya sak la dý. Fa va, köy lü le - rin de bu ya sak tan mem nun ol - duk la rý ný a çýk la dý. Di ðer ka sa ba i le ö lü le rin ta þýn ma sý ko nu sun da so - run ya þa dýk la rý ak ta rýl dý. Ý tal yan ga ze te le ri ne ko nu þan Fa va, Bu e - mir mut lu luk ge tir di. An cak ma a le - sef i ki yaþ lý va tan da þý mýz bu ya sa - ða uy ma dý de di. Napoli / cihan Ve mer mer de di ki: Yol se ni de ðiþ ti rir ser gi siy le Mi la no da yer a la cak. Anadolu mermeri, Milano yu fethedecek A NA DO LU mer me ri nin eþ siz hi kâ ye le ri, Ý MÝB ve E MÝB in dü zen le di ði, Ve mer mer de di ki: Yol se ni de ðiþ ti rir ser gi siy le Mi la no Ta sa rým Haf ta sý nda yer a la cak. Türk tabiî taþ sa na yi i nin viz yo nu nu ve ül ke miz mer mer le ri nin gü zel li ði ni dün ya ya ta nýt ma yý he def le yen Ýs tan bul ve E ge Ma den Ýh ra cat çý la rý Bir lik le ri, dün ya nýn en pres tij li ta sa rým faaliyeti o lan Mi la no Ta sa rým Haf ta sý na dam ga sý ný vu ra cak bir ser gi ye ha zýr la ný yor Ni san ta rih le ri a ra sýn da ger çek leþ ti ri le cek Thus Spo ke the Marb le: The Jo ur ney Al ters Yo u (Ve mer mer de di ki: Yol se ni de ðiþ ti rir) ad lý ser gi de, a ra la rýn da Em re A ro lat, Can Yal man, Ay þe Bir sel (Bir sel + Seck) ve ser gi nin kü ra tör lü ðü nü de üst le nen De mir den De sign ýn da bu lun du ðu 6 fark lý ül ke den dün ya ca ün lü 9 ta sa rým cý nýn A na do lu mer mer le ri i le yap týk la rý ta sa rým lar ser gi le ne cek. Kü ra tör lü ðü nü, ku rum sal kim lik ve me kân ta sa rý mý ný Ýs tan bul lu ta sa rým stüd yo su De mir den De sign ya pý yor. Ýstanbul / Yeni Asya VA LÝ YE NÝ AS YA STAN DIN DA Bur sa da, 265 ya yýn e vi ve si vil top lum ku ru lu þu nun ka tý lý mýy la dü zen le nen, 76 kül tür faaliyeti ve im za gü nün de 600 ya za rýn o ku yu cu la rýy la bir a ra ya gel di ði 10. Ki tap Fu a rý na Bur sa lý lar yo ðun il gi gös ter di. Geç ti ði miz gün Bur sa Va li si Þa ha bet tin Har put da Bur sa 10. Ki tap Fu a rý ný gez di. Bur sa Va li si Þa ha bet tin Har put ve BTSO Mec lis Baþ ka ný Ýl han Par se ker, Ye ni As ya Bur sa Va li si Þa ha bet tin Har put da Bur sa 10. Ki tap Fu a rý ný gez di. Vali Harput, Yeni Asya Standýnýn önünde... Neþ ri yat stan dý ný zi ya ret e de rek, ya yýn la nan ki tap lar hak kýn da bil gi al dý ve Ye ni As ya Med ya Gru bu na ba þa rý la rýn dan do la yý kut la dý. Bu kap sam da Ye ni As ya stan dýn da 17 Mart Cu mar te si gü nü sa at a ra sýn da Ýs lâm Ya þar ve Sü ley man Kös me ne ki tap la rý ný im za la ya cak. 10. Bur sa Ki tap Fu a rý 18 Mart 2012 ta ri hi ne ka dar o ku yu cuy la bu luþ ma ya de vam e de cek. Amerikalý yazar ve iþ adamý Donald Earl Alden, Pendik'te "Dünyada yükselen deðer: Ýslâm" adlý konferansta 30 yýl önce nasýl Müslüman olduðunu anlattý. Namazdan etkilendi, Müslüman oldu A ME RÝKA LI ya zar ve iþ a da mý Do nald E arl Al den, 30 yýl ön ce çok et ki len di ði na maz sa ye sin de Müs lü man ol du ðu nu an lat tý. Do nald E arl Al den, Pen dik Genç A ka de mi Der ne ði nin dâ vet li si o la rak Meh met  kif Er soy Sa nat Mer ke zi de Pen dik li ler le bir a ra ya gel di. Müs lü man ol duk tan son ra Ab dul lah Ýs met a dý ný a lan ve Tür ki ye de ha ya tý na de vam e den Al den, Dün ya da yük se len de ðer: Ýs lâm ad lý kon fe rans ta, Ýs lâm ý ka bul e diþ öy kü - sü nü ve Ba tý lý la rýn Ýs lâm a ba ký þý ný an lat tý. Bir ak ra ba sý nýn ve fa týn dan son ra Türk o lan e þi nin bun dan et ki le ne rek Ýs lâm ý hak kýy la ya þa ma ya baþ la dý ðý ný be lir ten Ab dul lah Ýs met, ken di si nin de e þin den et ki len di ði ni ve o nun hayatýn da ki gü zel de ði þim le rin te si ri al týn da kal dý ðý ný söy le di. Na maz dan çok et ki len di ði ni i fa de e den Ýs met, Ýs lâm ý ka bul et ti ði ni ve Ýs lâm i le il gi li bil gi le ri de ilk o la rak e þin den öð ren di ði ni be lirt ti. Ýstanbul / Yeni Asya AV RU PA LI LAR HIZ LA ÝS LÂM I ÖÐ RE NÝ YOR VE KA BUL E DÝ YOR MÜS LÜ MAN ol duk tan son ra Ýs lâm ý da ha i yi öð ren mek is te di ði ni, bu nun i çin de bir çok Ýs lâm â li mi nin e ser le ri ni o ku du ðu nu an la tan Ab dul lah Ýs - met, dün ya da bil has sa Av ru pa da in san la rýn a kýn a kýn Ýs lâm a yö nel di ði ni be lir te rek, Av ru pa lý lar Ýs lâm ýn kýy me ti ni an la ma ya baþ la dý lar ve hýz la Müs lü man la þý yor lar. Bu hýz la gi der se Av ru pa da ha kim din Ýs lâm o la cak. An cak bu na mu ka bil Müs lü man lar da da bir yoz laþ ma, bir bo zul ma var. Ma a le sef Müs lü man lar din le ri ne ge re ken de ðe ri ver mi yor ve Ýs lâm ý hak - kýy la ya þa mý yor lar. Bu nun ya nýn da sa nat ta, bi lim de ve tek no lo ji de Müs lü - man la rýn kay da de ðer hiç bir e se ri, hiç bir i zi yok. O ku ma yaz ma o ra nýn da çok, a ma çok ge ri de yiz. De mok ra tik leþ me nin Ýs lâm ül ke le rin de e sa me si o - kun mu yor. Bi lim de, sa nat ta, tek no lo ji de ve in san hak la rýn da Müs lü man - lar dan üs tün o lan Av ru pa lý lar hýz la Ýs lâm ý öð re ni yor ve ka bul e di yor de di.

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100.

Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor. Ýslâm âlemi Hutbe-i Þamiye yi kurtuluþ reçetesi yapmalý ÞAM-I ÞERÝFTE 100. Y GERÇEKTEN HABER VERiR BEDÝÜZZAMAN IN YAKIN TALEBESÝ MUSTAFA SUNGUR: Hutbe-i Þamiye deki müjdeler bir bir zuhur ediyor ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.753 www.yeniasya.com.tr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı