Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR"

Transkript

1 Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 31 MA YIS 2012 PERÞEMBE 75 Kr ni as ya.com.tr Suriye deki þiddet ateþi masumlarý yakýyor ÖLÜ SAYISI 14 BÝNÝ GEÇTÝ. ABD ASKERÎ MÜDAHALEYE KARÞI. ESAD A DÝPLOMATÝK AMBARGO YAYILIYOR. ANNAN DAN ESAD A SON MESAJ: YARIN DEÐÝL, ÞÝMDÝ uson o la rak Hu la da 100'ü aþ kýn in sa nýn can ver di ði ve ar dýn dan ye ni ö lüm le rin ger çek leþ ti ði Su ri ye'de kan dur mu yor. O lay la rýn baþ la ma sýn dan bu ya na ö lü sa yý sý nýn 14 bi ni geç ti ði be lir ti lir ken, An nan tek rar gö rüþ tü ðü E sad'ýn þid de te son ver mek i çin ya rýn de ðil, þim di ha re ke te geç me si, mu ha lif le rin de ü zer le ri ne dü þe ni yap ma sý ge rek ti ði ni söy le di. E sad i se An nan pla ný nýn ba þa rý sý ný te rör ey lem le ri nin bit me si þar tý na bað la dý. BM: ÇÖZÜM ANNAN PLANI BM'nin ba rý þý ko ru ma o pe ras yon la rý þe fi Her ve Lad so us: ''6 mad de lik An nan Pla ný tam o la rak uy gu lan ma lý. Baþ ka se çe nek yok, baþ ka plan da yok, þu an baþ ka B pla ný da yok. Göz lem ci le rin bu lun du ðu yer ler de þid det o lay la rý a za lý yor.'' TÜRKÝYE DE SURÝYELÝ DÝPLOMATLARI SINIRDIÞI EDÝYOR uhu la kat li a mý nýn ar dýn dan Su ri ye li dip lo mat la rý sý nýr dý þý e den ül ke ler a ra sý na Tür ki ye de ka tý lýr ken, Be yaz Sa ray Söz cü sü Jay Car ney, ABD'nin, da ha faz la kat li a ma ne den o la ca ðý ge rek çe siy le Su ri ye'ye yö ne lik as ke rî mü da ha le ye kar þý ol ma yý sür dür dü ðü nü söy le di. Lüb nan Dev let Baþ ka ný Mi þel Sü ley man i se, ül ke si nin, Su ri ye'ye kar þý as ke rî üs ha li ne gel me si ni is te me di ði ni be lirt ti. nha be ri say fa 7 de BAKAN YILDIRIM AÇIKLADI Mar ma ray, se ne ye bi te cek uu laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, ma li ye ti 5 mil yar do lar o lan Mar ma ray pro je si nin 2013 yý lý so nun da bi ti ril me si nin ön gö rül dü ðü nü be lir te rek, Gün de 1.5 mil yon Ýs tan bullu kar þý dan kar þý ya ge çe cek de di. nha be ri say fa 10 da MEMUR-SEN GENEL BAÞKANI: Hü kü met sý nýf ta kal dý utop lu söz leþ me gö rüþ me le rini de ðer len di ren Me mur- Sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, Hü kü met, ilk top lu söz leþ me de sý nýf ta kal mýþ týr. Hü kü me te çað rý da bu lu nu yo rum. Ý kin ci top lu söz leþ me ye, ya ni 2013 A ðus tos a yý na, der si ni ze ça lý þa rak gelin dedi. n10 da ÇOCUK VAKFI: CENÝNÝN HAKLARI, ANNE BABADAN ÖNCELÝKLÝDÝR Kürtaj, Uludere ile karýþtýrýlmasýn u Ço cuk Vak fýn dan ya pý lan a çýk la ma da, Ce ni nin hak la rý an ne ve ba ba nýn hak la rýn dan ön ce lik li dir. Em bri yo nun doð ma dan öl dü rül me si ka bul e di le mez. De lil ve týb bî ge rek çe siz ru tin kür taj tam an la mýy la ce nin hak la rý na ay ký rý dýr. Ka dýn be de ni nin is tis ma rý na ne den o la cak her uy gu la ma da in san hak ký ih lâ li dir. Se zar yen ve kür taj tar týþ ma sý nýn U lu de re kat li a mý i le ký yas ya pý la rak gün de me ge ti ril me si, i çe rik ve kap sa mý fark lý ko nu la rýn sað lýk lý ze min de de ðer len di ril me si ne za rar ve rir de nil di. nha be ri say fa 9 da Erdoðan: Kürtaj yasasý hazýrlanýyor nhaberý SAYFA 9 DA Karakolda mescit talebine cevap yok nhaberý SAYFA 9 DA ÖSYS kýlavuzuna yeni düzenleme nhaberý SAYFA 3 TE Beþiktaþ, Bursaspor ve Gaziantepspor a UEFA dan bir yýl men cezasý nhaberý SAYFA 14 TE PERVARÝ DE ÞANTÝYE BASKINI PKK, þantiye ve minibüsleri yaktý usi irt Per va ri de PKK bö lü cü te rör ör gü tü men sup la rý yol ya pým þan ti ye si ni ba sa rak üç mi ni büsü ve iþ çi le rin kal dý ðý ba ra ka la rý yak tý. Van i li Or man cýk Kö yü i le Si irt in Per va ri il çe si Be le no luk kö yü a ra sýn da ö zel bir fir ma ya a it yol ya pým þan ti ye si ba sýl dý. Bö lü cü te rör ör gü tü men sup la rý iþ çi le ri sor gu lar ken, o es na da var di ya de ði þi mi i çin ge len 3 mi ni büs te ki iþ çi le ri in di rip, mi ni büs le ri ve iþ çi le rin þan ti ye de yat tý ðý ba ra ka la rý ya ka rak kaç týlar. n8 de ADAYLIK SEÇÝMLERÝNÝ KAZANDI Obama nýn rakibi Romney oldu uabd de Ka sým a yýn da ya pý la cak baþ kan lýk se çim le rin de Cum hu ri yet çi Par tinin a da yý nýn es ki Mas sac hu setts Va li si Mitt Rom ney o la ca ðý ke sin leþ ti. Ön seçimleri rahat bir þekilde kazanan Romney, aday olabilmesi için gereken 1114 delege sayýsýný geçti. n7 de Zorluk ve engelleri aþmanýn anahtarý: Sabýr nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 11 DE Kuveyt te, Suriyeli mülteci çocuklar yararýna kermes nsuna DURMAZ IN YAZISI SAYFA 15 TE ISSN

2 2 Y L HÝ KA  Y E T  yet le ri mi zi ya lan la yan la ra, Al lah a i ta at ten ay rýl mak ta ýs rar et tik le ri i çin a zap do ku na cak týr. H AD Ý S Bi ri niz bir iþ çi tut tu ðun da ve re ce ði üc re ti ken di si ne bil dir sin. En âm Sûresi: 49 /  ye t-i Ke ri me Me â li Câ mi ü s-sa ðîr, No: 247/ Ha di s-i Þe rif Me â li Mü him bir va zi fe miz: Kur ân öð ret mek s tan bul'un Her bir has ta le be nin mü him bir va zi fe si, bir ço cu ða Kur ân öð ret mek ol du ðun dan, sen bu va zi fe yi yap ma ya baþ la dýn... * Nur la rýn bir va zi fe si o lan ço cuk la ra Kur ân o kut mak ve i man ders le ri ni ver mek hiz me tiy le meþ gul ol du ðu nu ya zý yor. ziz, sýd dýk, cid dî, sa mi mî â hi ret A kar de þim ve hiz met-i Kur â ni ye de ça lýþ kan bir ar ka da þým Re fet Bey, Mek tu bu nuz be ni mes rur et ti. Bi li niz ki, i ki se ne ev vel mâ bey ni miz de ha ra ret li bir u huv vet baþ la dý. Son ra ba zý â rý za lar la i le ri git me di. Müj de, þim di i le ri gi di yor. Çün kü, Hüs rev ba na yaz dý ðý mek tu bun da, sen den çok mem nun ol du ðu nu, Bar la dan dön dük ten son ra se ni is te di ðim tarz da ba na gös te ri yor. De mek tam o nun la it ti had ve teþ rik-i me sâi e di yor sun. E lin den gel di ði ka dar o nun la mü na se be ti kuv vet leþ tir. Hem her bir has ta le be nin mü him bir va zi fe si, bir ço cu ða Kur ân öð ret mek ol du ðun dan, sen bu va zi fe yi yap ma ya baþ la dýn. Sen bi rin ci ta le be ler den ol du ðun dan, in þa al lah se nin ço cu ðun da bi rin ci ler den o la cak týr. Ma dem ço cuk be nim de ev lâd-ý mâ ne vi yem dir; o na ver di ðin ders, ya rý sý se nin na mý na i se, ya rý sý da be nim he sa bý ma ol ma lý dýr. Se nin rü yan i se çok mü ba rek tir. Ta bi ri pek za hir dir. Is par ta bir ca mi dir. Hüs rev, Re fet, Lüt fü, Rüþ dü gi bi zat la rýn sa mi mî mü te sâ nid he ye tin þahs-ý mâ ne vî si sa na Sa id sû re tin de gös te ril miþ. Ri sa le ler le ver di ði niz ders i se, va z u na si hat sû re tin de gös te ril miþ. Sen na ma zý kýl ma dý ðý nýz dan geç ka lýp, a ce le e de rek der se ye tiþ mek tâ bi ri, Söz ler in neþ ri ha ri cin de ba zý ve zâ if-i di ni ye, hem bir par ça tem bel lik, si zi bi rin ci lik hak kýn o lan bi rin ci ders te i kin ci de re ce de kal dý ðý ný za i þa ret e dip, se ni i kaz e di yor. Her ney se... Ben sen den þim di çok mem nu num ve o ra da ki kar deþ le rim da hi sen den çok mem nun dur lar. Ce nâb-ý Hak bi ze ve si ze ta rîk-i Hak ta hiz met-i Kur â ni ye de se bat ve me tâ net ver sin.  min. Ka yýn pe de ri niz Ha cý Ýb ra him E fen di ye çok se lâm la Bed red din e ve hem þi re me çok du â e di yo rum. Bar la Lâ hi ka sý, s *** Ý ne bo lu ci va rýn da bu lu nan ve Nur la ra gü zel ka le miy le çok hiz met e den kar deþ le ri miz den Meh med Ze ke ri ya nýn bir mek tu bu nu al dým. En di þe le ri mi i za le e dip be ni mes rur ey le di. Þim di Nur la rýn bir va zi fe si o lan ço cuk la ra Kur ân o kut mak ve i man ders le ri ni ver mek hiz me tiy le meþ gul ol du ðu nu ya zý yor. O na ya zý nýz ki: Bu hiz me tin, ay nen es ki de Nur la ra ça lýþ ma nýz gi bi kýy met li dir. Hem, se nin yaz dý ðýn kes ret li ri sâ le ler, se nin be de li ne Nur la rýn neþ ri ne hiz met e der ler. Me rak et me sin; o es ki ma ka mý ný mu ha fa za e di yor. E mir dað La hi ka sý, s. 152 *** Kur ân, Arþ-ý  zam dan, Ýsm-i  zam dan, her is min mer te be-i â za mýn dan gel di ði i çin, On Ý kin ci Söz de be yan ve is pat e dil di ði gi bi, Kur ân; bü tün â lem le rin Rab bi i ti ba rýy la Al lah ýn ke lâ mý dýr; hem bü tün mev cu da týn Ý lâ hý un va nýy la Al lah ýn fer ma ný dýr; hem bü tün se mâ vat ve ar zýn Hâ lý ký na mý na bir hi tap týr; hem ru bu bi yet-i mut la ka ci he tin de bir mü kâ le me dir; hem sal ta nat-ý âm me-i Süb hâ ni ye he sa bý na bir hut be-i e ze li ye dir; hem rah met-i vâ si a-i mu hî ta nok ta-i na za rýn da bir def ter-i il ti fâ tât-ý Rah mâ ni ye dir; hem U lû hi ye tin a za met-i haþ me ti hay si ye tiy le, baþ la rýn da ba zan þif re bu lu nan bir mu ha be re mec mu a sý dýr; hem Ýsm-i  za mýn mu hi tin den nü zul i le Arþ-ý  za mýn bü tün mu hâ tý na ba kan ve tef tiþ e den hik met fe þan bir ki tab-ý mu kad des tir. Söz ler, s. 331 Bir baþ ka fe tih müj de si! te ni as ya.com.tr fet hi nin yýl dö nü - İ müy le bir lik te zi hin le rin fet he ve do la yý sýy la mad dî ci ha da yo ðun laþ tý ðý bir za man di li min de, Al lah Re sû lü nün (asm) bir baþ ka fe tih müj de si ni da ha ha týr la mak ye rin de o la cak týr. Ýl ginç tir ki, Pey gam ber E fen di miz (asm) bu müj de yi, Hz. A li (ra) ko mu ta sýn da ki or du yu Hay ber in fet hi ne gön de rir ken söy le miþ tir. Þöy le di yor du o (asm): Ka le le ri nin ya ný na va rýn ca ya ka dar va kur bir þe kil de i ler le. A ce le et me! Sa kin ol! On la rý Ýs lâ ma dâ vet et. Müs lü man o lur lar sa, Ýs lâ mýn e mir le ri ni bil dir. Ya A li! Al lah a ye min e de rim ki: Se nin ir þa dýn la tek bir ki þi ye Al lah ýn hi da yet ver me si, sa na bir çok kýr mý zý de ve ler (bir ri va yet te kýr mý zý ko yun lar) ve ril me sin den da ha ha yýr lý dýr. (Müs lim, Fa dâ il is-sa ha be, 34; Tec rit Terc. 10/280.) Mad dî ci had ýn or ta sýn da ma ne vî ci ha da, ya ni ma ne vî fet he dik kat çe ken bu ha dis-i þe rif, ger çek ten çok ö nem li ders ler ve ri yor. Al lah Re su lü (asm), Hay ber in fet hi i çin sa va þa yol la dý ðý sa ha be le ri ne, in san la rýn i ma ný nýn kur tul ma sý na ve si le ol mak gi bi çok bü yük ha yýr lar ih ti va e den bir ma ne vî fet hi ha týr la ta rak, bir ba ký ma ma ne vî fâ tih ol ma yý da müj de li yor. Dü þü nü yo rum da, Hay ber in ve ya Ýs tan bul un fet hiy le bir Hay ber ve ya Ýs tan bul ka dar mülk ka za ný lýr ken; i man ve hi da yet le tek bir in sa nýn da hi kal bi nin fet he dil me si sa ye sin de hem o kal bi fet he den fâ ti he, hem de kal bi fet he di le ne, dün ya nýn ge çi ci ve mad dî sal ta nat la rýy la ký yas lan ma ya cak bir e be dî bir mülk ve sal ta nat (sa a det-i e be di ye/cen net) na sip ol mak ta dýr. Bu, ger çek ten de bü yük bir fe tih müj de si de ðil se, ne dir? Ý kin ci Dün ya Sa va þý nýn ya þan dý ðý ve bir ký sým mü te dey yin, â lim in san la rýn ca mi yice ma a ti bý ra kýp, me rak la rad yo ba þý na ko þup ha ber le re ki lit len di ði yýl lar da; harb-i u mu mi yi hiç me rak et me yen ve ya nýn da ki ta le be le ri ne sa vaþ hak kýn da tek bir ke li me FURKAN DEMÝR Fur kan de mir.com Bar la Lâ hi ka sý na ilk gi ri þim de ðil di. Fa kat o ku na sý o mek tup la rý bir þev kin, hiz met aþ ký nýn yan sý ma sýn dan do ðan cüm le ler o la rak gör müþ tüm. Ha ni de nir ya hep! Hiz met me to du lâ hi ka lar dan öð re ni lir. Slo ga nik söy le di ðim bu cüm le ler de ha ki ka ti a ra ma ya ça lýþ tým bu se fer. Bu göz le say fa la rý çe vir dim. Her say fa da bir me tot, her mek tup ta bir sýr a ra dým. Her a ða be yin na sýl ör nek a lýn ma sý ge rek ti ði nin yol la rý ný a ra la dým. Her say fa bir ha yat, her mek tup bir â lem gö zük tü. Þim di lik du ru mu ma en ya kýn o lan a ða be yi na za ra ver me ye ça lý þa ca ðým in þa al lah. *** Ab dül ce lil o ðul la rýn dan A dil ce vaz lý Em rul lah oð lu Be kir A ða, di yor lar o na So ya dý ka nu nun dan son ra Be kir Çe lik de nil miþ. Bi ri le ri nin ne de di ði nin çok ö ne mi yok as lýn da. O hep Gavs-ý  zam ýn tâ bi riy le Be kir Bey, bi zim tâ bi ri miz le Be kir A ða... 1 di ye a ný la cak. Be kir A ða, mes le ði ge re ði (!) Ri sa le-i Nur hiz me ti ni hak kýy la i fa e de bi len bir Nur Ta le be si. Bu za man da mes le ðiy le hiz met e de bi len ve ya mes le ði ne hiz met gö züy le ba kan ki þi le rin az ol du ðu ma lûm. Mes le ði nin hiz me te uy gun ol ma dý ðý ný dü þü nen le rin Be kir A ða yý ör nek al ma la rý ge - da hi sor ma yan Be di üz za man ýn ver di ði ders de, bu a çý dan ma ni dar dýr: O, ta le be le ri nin: Kü re-i ar zý herc ü mer ce ge ti ren ve Ýs lâm mu kad de ra týy la a lâ ka dar o lan bu deh þet li Harb-i U mu mî den el li gün dür hiç sor mu yor sun ve me rak et mi yor sun. Hal bu ki bir ký sým mü te dey yin ve â lim in san lar, ce ma a ti ve ca mii bý ra kýp rad yo din le me ye ko þu yor lar. A ca ba bun dan da ha bü yük bir ha di se mi var? Ve ya o nun la meþ gul ol ma nýn za ra rý mý var? so ru la rý na mu ka bil u zun ca ver di ði der sin de, ö zet le þöy le di yor du: E vet, bu Ci han Har bin den da ha bü yük bir ha di se ve bu ze min yü zün de ki hâ ki mi yet-i âm me dâ vâ sýn dan da ha e hem mi yet li bir dâ vâ, her ke sin ve bil has sa Müs lü man la rýn ba þý na öy le bir ha di se ve öy le bir dâ vâ a çýl mýþ ki, her a dam, e ðer Al man ve Ýn gi liz ka dar kuv ve ti ve ser ve ti ol sa ve ak lý da var sa, o tek dâ vâ yý ka zan mak i çin bi lâ te red düt sarf e de cek. Ýþ te, o dâ vâ i se, yüz bin me þâ hir-i in sa ni ye nin ve had siz nev-i be þe rin yýl dýz la rý ve mür þid le ri nin müt te fi kan, Kâ i nat Sa hi - re kir di ye dü þü nü yo rum. Pe ki, ney miþ mes le ði? Çer çi lik Ö nem li bir mes lek mi? Ya ni sey yar sa tý cý lýk E ti ket ler dün ya sýn da ya þa yan biz ler i çin ba sit, hat ta ö ne mi ol ma yan bir mes lek. Bel ki bi ri le ri i çin mes lek bi le de ðil. Fa kat bir þe yi ö nem li ký lan o na tev dî e di len va zi fe i le o ran tý lý. Me se lâ, e ðer ih san-ý Ý lâ hî o o mu za yük le nir se, Rab bim o o mu zun ve si le siy le bir mer ke bin üs tü ne sa ta ca ðý eþ ya yý, al tý na ri sâ le le ri koy du rup di yar di yar gez di rir. Süb ha nal lah! Bu öy le bir ge zi dir ki Al lâ me le rin i þi ni gö ren bir va zi fe yi ye ri ne ge ti rir. Nur la rý müþ tak la rýn el le ri ne ye tiþ ti ren sý fa tý na maz har o lur. Be di üz za man Haz ret le riy le a hi ret kar de þi ol ma müj de si ni a lýr. Do la yý sýy la ar týk bütün Nur Ta le be le ri, ken di si ni a hi ret kar de þim, a ða be yim! di ye a na cak týr. Bu da yet mez, Ri sa le-i Nur un say fa la rý a ra sýn da ki mek tup la rý ký ya me te ka dar ka la cak týr. Be kir A ða, ken di si ni Üs ta dý na kar þý fa kir ta le be niz ve kar de þi niz ca hil ol du ðum söz le ri i le ta ným lar. Hem üm mî, hem de ca hil ol ma sý na rað men Be nim bir sý fa tým yok ki, o nun la hiz met e de yim de yip, ke na ra çe kil mez. Ak si ne du rum dan va zi fe çý ka rýr. Ri sa le le ri et ra fýn da ki le re o kut tu rur. Din le dik çe coþ kun luk ha li ne bü rü nür ve Hay di, hay di ni da la rýy la va zi fe ye ça ðý rýr i çe ri sin de ki bir ses. Bu nun ü ze ri ne yük ler mer ke bi nin hey be si nin al tý na ri sa le le ri, üs tü ne de sa ta ca ðý eþ ya la rý bi nin ve Mu ta sar rý fý nýn bin ler va ad ve ahd le ri ne is ti na den ha ber ver dik le ri ve bir kýs mý göz le riy le gör dük le ri þu ki: Her ke sin, Ý mân mu ka bi lin de, bu ze min yü zü ka dar bað lar ve ka sýr lar la mü zey yen ve bâ ki ve da i mî bir tar la ve mül kü ka zan mak ve ya kay bet mek dâ vâ sý ba þý na a çýl mýþ... (Þu â lar, 11. Þu â, 4. Me se le) Þüp he siz Ýs tan bul da Ýs lâm hâ ki mi ye ti, Ýs lâm mu kad de ra týy la a lâ ka dar ö nem li bir ha di sey di. Ni te kim mu ci zâ ne bir þe kil de ih bar-ý Ne be vî ye (asm) ko nu ol ma sý da bu nu gös te ri yor. An cak ay ný de re ce de ve bel ki de da ha ö nem li o lan hu sus, yi ne Al lah Re su lü nün (asm) Hay ber in fet hi i çin or du nun ba þýn da gön der di ði Hz. A li ye (ra) hi ta ben söy le di ði:..al lah a ye min e de rim ki: Se nin ir þa dýn la tek bir ki þi ye Al lah ýn hi da yet ver me si, sa na bir çok kýr mý zý de ve ler ve ril me sin den da ha ha yýr lý dýr sö zün de sak lý ol sa ge rek. E vet, mad dî fe tih le re bi le bu na zar la ba ka bil mek, da ha sý o fe tih le rin de za ten bu ma ne vî fe tih ler i çin ol du ðu nun þu u run da ol mak ge re ki yor. Bu an lam da Re su lul - Köy köy do la þýr. Gir di ði her kö yün â li mi ni, ho ca sý ný so rar. On la rý bu lun ca e li ne bir ki tap geç ti ði ni, o ku ma-yaz ma sý ol ma dý ðý ný be lir tir. Siz o ku yun, ben din le ye yim der. Ki ta bý e li ne a lýp o ku yan lar Dert var dý, der man yok tu. Der man a ya ðý mý za gel di de yip, Be di üz za man a ko þar lar. Her ko þan bu bü yük ker van da ye ri ni a lýr. Bir çok saff-ý ev vel bu þe kil de bu lur Üs ta dý ný. Me se lâ Hüs rev A ða bey gi bi. Bu þe kil de Is par ta nýn Nur Ta le be le ri nin çýk ma sý na ve si le o lur. Bu Nur Ta le be le ri i se baþ ta Is par ta nýn in ti ba hý na ve si le o lur lar. Bu nu Lâ hi ka da ki di ðer a ða bey le rin Be kir Bey den al dým, Be kir Bey ge tir di, Hý zýr gi bi ye tiþ ti i fa de le ri i fa de e der. Rab bim, on la rýn züm re si ne biz le ri de dâ hil ey le sin! lah (asm), ken di sin den son ra ki a sýr lar da ge le cek ve Ý lâ-yý Ke li me tul lah i çin ci had e de cek Müs lü man la ra da ö nem li ders ler ve ri yor du as lýn da. Ne Hay ber fet hi, ne Ýs tan bul fet hi, ne de Müs lü man la rýn yap tý ðý baþ ka ca fe tih ler, si ya sî ve dün ye vî an lam da ze min yü zün de ki hâ ki mi yet-i âm me dâ vâ sý de ðil di as lýn da, o la maz dý da, ol ma ma lýy dý da. An cak ye ni ye ni ma ne vî fe tih le re ka pý a ça cak ve a sýl ha ya ta maz har o lan a hi ret yur du nun bâ kî mülk ve sal ta na tý ný ka zan dý ra cak bir hâ ki mi yet-i Ýs lâ mi ye dâ vâ sý o la bi lir di. Be di üz za man Haz ret le ri nin, Pey gam ber E fen di miz le (asm) il gi li o la rak i fa de et ti ði Bak, de ðil zâ hi rî bir ta sal lut, bel ki a kýl la rý, ruh la rý, kalb le ri, ne fis le ri feth ve tes hîr e di yor cüm le si de ay ný mâ nâ yý ders ver mi yor mu? Öy ley se ga ye: za hi ri, ge çi ci ve mad dî bir sal ta nat kur mak de ðil, gö nül ler ü ze rin de fe tih ler ger çek leþ ti rip týp ký Pey gam ber E fen di miz (asm) gi bi ruh la rýn sul ta ný ol ma ya ça lýþ mak; gö nül ler fa ti hi bü yük Üs tad gi bi gö nül le rin fâ ti hi o la bil mek... Hem üm mî ve â mî o la cak sýn, hem de bir i lin in ti ba hý na ve si le ký lý na cak sýn! Biz de Be kir A ða gi bi yýl lar son ra yü zü a þan ül ke de o ku nan Ri sa le-i Nur la rý þa hit gös te re rek di yo ruz: Bu e ser ler baþ lý baþ lý na bi rer fa tih tir. Ýn þa al lah, her ci het le feth e de rek fa tih o la cak týr. E vet, bu dâ vâ da ih lâs la is te ye ter ki, ver me yi se ven fet hi sa na mü ba rek e de bi le cek bir Rab bin var! Zi ra ver me yi is te me sey di, is te me yi ver mez di! Not: Þim di ler de Ür dün de biz de hem a mi, hem de üm mî ko num da yýz. Yap tý ðý mýz tek þey i se Be kir A ða bey gi bi ni yet e dip, Nur la ra müþ tak ki þi le ri bul mak ve u laþ týr ma ya ça lýþ mak ve siz ler den duâ ta lep et mek Dip not: 1- Lem a lar, s. 173.

3 Y HABER 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (Sorumlu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mustafa GÖKMEN Spor E di tö rü E rol DO YURAN Ha ber Mü dü rü Recep BOZDAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Koordinatörü Mesut ÇOBAN Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 10 Recep 1433 Ru mî: 18 Mayýs 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý ÖSYS ký la vu zuna ye ni dü zen leme 2012 ÖSYS KILAVUZU, ZORUNLU EÐÝTÝMÝ 12 YILA ÇIKARAN KA- NUNDA YER ALAN YÜKSEKÖÐRETÝME GÝRÝÞ VE YERLEÞTÝRMEYE YÖNELÝK ÝLGÝLÝ MADDELER UYARINCA YENÝDEN DÜZENLEDÝ. Hac kur'alarýnýn çekildiði törende konuþan Gözmez, hacý adaylarýna uyarý ve tavsiyelerde bulundu. : FO TOÐ RAF: AA Görmez: Hac cý tu ris tik se ya ha te dö nüþ tür me yin DÝYANET Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, hac cýn hak kýy la e da e di le me di ði za man tu ris tik se ya ha te dö nü þe bi le ce ði ko nu sun da u ya rý lar da bu lun du. Türk ha cý lar dan kut sal top rak lar da soh bet et mek ye ri ne Kur ân o ku ma la rý ný is te yen Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Gör mez, Kur ân bil me yen ha cý a day la rý nýn din gö rev - li le ri ne baþ vu ra rak öð re ne bi le ce ði ni söy le di. Hac ku - r'a la rý, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nda dü zen le nen tö - ren le çe kil di. Bu yýl 291 bin 737 ki þi ilk kez ka yýt yap tý - rýr ken, 868 bin 871 ki þi de ka yýt ye ni let ti. Ha cý a day - la rý nýn yüz de 46,17 si er kek, yüz de 53,83 ü i se ka dýn - lar dan o lu þu yor. Ha cý a day la rý nýn en kü çü ðü 1 ay lýk en yaþ lý sý 99 ya þýn da. Ku r'a tö re nin de bir ko nuþ ma ya pan Gör mez, hac ca git me se vin ciy le gi de me me - nin hüz nü a ra sýn da hiç bir fark bu lun ma dý ðý ný i fa de e de rek, bu se vinç le hüz nü kay bet me me nin ö nem li ol du ðu nu bil dir di. A mel le rin ni yet le re gö re ol du ðu nu vur gu la yan Gör mez, yýl lar ca ku r'a ya ka tý lýp ha yat la rý bo yun ca gi de me yen le rin bu gö rev den so rum lu ol - ma ya ca ðý ný bil dir di. Ku r'a da a da let li bir sis tem ge tir - me ye ça lýþ týk la rý ný di le ge ti ren Gör mez, 7 kez üst üs - te mü ra ca at e den le rin ta ma mý nýn 2014 te hac ca gi - de bi le ce ði ni kay det ti. Hak kýy la e da e di le me di ði za - man hac cýn sa de ce tu ris tik bir se ya ha te dö nü þe bi le - ce ði i fa de e den Gör mez, um re de di ðer ül ke ler den Müs lü man la rýn Kur ân o kur ken, Tür ki ye den ge len - le rin soh bet et ti ði ni gör dü ðü nü i fa de et ti. Gör mez, ha cý a day la rý i çin Pey gam be ri miz Hz. Mu ham med'in (asm) ha ya tý ný an la tan bir ki tap da ha zýr la dýk la rý ný kay det ti. Ko nuþ ma lar dan son ra hac ku r'a la rý baþ la - týl dý. Ku r'a so nuç la rý Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn ya net.gov.tr ad re sin de ya yým la na cak. Hac i çin ilk ka fi le 17 Ey lül de yo la çý ka cak, yur da dö - nüþ ler i se 30 E kim de baþ la ya cak. An ka ra / ci han 2012 Öð ren ci Seç me ve Yer leþ tir me Ký la vu zu, zo run lu e ði ti mi 12 yý la çý - ka ran ka nun da yer a lan yük se köð re - ti me gi riþ ve yer leþ tir me ye yö ne lik il gi li mad de ler u ya rýn ca ye ni den dü - zen le di. ÖSYM den ya pý lan a çýk la - ma da, 11 Ni san 2012 ta rih ve sa yý lý Res mî Ga ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gi ren 6287 sa yý lý Ýl köð re - tim ve E ði tim Ka nu nu i le Ba zý Ka - nun lar da De ði þik lik Ya pýl ma sý na Da ir Ka nun u ya rýn ca 2547 sa yý lý Yük se köð re tim Ka nu nu nun yük se - köð re ti me gi riþ ve yer leþ tir me ye yö - ne lik il gi li mad de le ri nin ye ni den dü zen len di ði be lir til di. Bu çer çe ve - de ÖSYS Ký la vu zu nda yer a lan pu - an he sap la ma, de ðer len dir me ve yer leþ tir me ye i liþ kin te mel il ke ve ku ral la rýn, söz ko nu su ka nu nun yük se köð re ti me gi riþ ve yer leþ tir - me ye yö ne lik il gi li mad de le ri u ya - rýn ca ye ni den dü zen le ne rek, a day - la rýn ve ka mu o yu nun bil gi si ne su - nul du ðu kay de dil di. Sý nav so nuç la - rý nýn de ðer len di ril me si ve yer leþ - tir me iþ lem le ri bu ký la vuz e sas la rý doð rul tu sun da ya pý la cak. ORTAÖÐRETÝM BAÞARI PUANI'NA DÖNÜÞTÜRÜLECEK KILAVUZDAKÝ dü zen le me ye gö re, a çý köð re ti min kon ten jan sý nýr la ma sý o lan prog ram la rý ný ter cih e de - bil mek i çin il gi li YGS pu a ný nýn en az 140 ol ma sý ge - re kir (Sý nav sýz Ge çiþ son ra sý boþ ka lan kon ten jan lar bu na da hil). A çýk öð re ti min kon ten jan sý nýr la ma sý ol ma yan prog ram la rý na YGS pu an tür le ri nin en az bi rin den 140 ve ü ze ri pu an a lan a day lar ter cih et tik - le ri tak dir de yer leþ ti ri le cek ÖSYS de yer leþ tir - me pu an la rý nýn he sap lan ma sýn da a day la rýn or ta öð - re tim ba þa rý la rý dik ka te a lý na cak. Tür ki ye ge ne li de - ðer len dir me ye e sas a lý na rak, or ta öð re tim bi tir me not la rý (100 ü ze rin den dip lo ma no tu) 5 i le çar pý la rak or ta öð re tim ba þa rý pu a ný na (OBP) dö nüþ tü rü le cek. Böy le ce 50 o lan en dü þük dip lo ma no tu i çin OBP 250 o la cak, en yük sek 100 o lan dip lo ma no tu i çin de OBP 500 o la cak. 50 nin al týn da o lan dip lo ma not la rý 50 o la rak de ðer len dir me ye a lý na cak. Her a day i çin he sap lan mýþ or ta öð re tim ba þa rý pu a ný, 0,12 i le çar - pý la rak sý nav pu an la rý na ka tý la cak ve böy le ce a day - la rýn yer leþ tir me pu an la rý he sap la na cak. Bir mes le - ðe yö ne lik prog ram uy gu la yan or ta öð re tim ku rum - la rý nýn me zun la rý, Yük se köð re tim Ku ru lun ca belirlenecek a lan lar da bir yük se köð re tim prog ra mý na yer leþ ti ri lir ken or ta öð re tim ba þa rý pu a ný nýn 0,06 kat sa yý sýy la çar pýn dan el de e di le cek ek pu an lar yer - leþ tir me pu an la rý na ek le ne cek. An ka ra / a a 2012 ÖMSS so nuç la rý a çýk lan dý 2012 Ö zür lü Me mur Seç me Sý na vý (ÖMSS) so nuç la rý a çýk lan dý. ÖSYM Baþ kan lý ðý ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, 29 Ni san da ki ÖMSS nin de ðer len dir me iþ lem le ri ta mam - lan dý. A day lar sý nav so nuç la rý ný ÖSYM nin nuc.osym.gov.tr in ter net ad re sin - den TC kim lik nu ma ra la rý ve þif re le riy le öð re - ne bi le cek. A çýk la ma da, sý nav so nuç bel ge si ba sýl ma ya ca ðý ve a day la rýn ad res le ri ne gön - de ril me ye ce ði u ya rý sý da yer al dý. An ka ra / a a 3. Kitap Okuma Yarýþmasý Ödül Töreni, Pursaklar Saray Kültür Merkezinde dâvetlilerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. 9 bin ki þi 120 bin ki tap o ku du PUR SAK LAR Be le di ye si ve Pur sak lar Mil lî E ði tim Þu - be Mü dür lü ðü iþ bir li ði i le dü zen le nen 3. Ki tap O ku - ma Ya rýþ ma sý nýn ö dül tö re ni ya pýl dý. 120 bin ki ta býn o kun du ðu ya rýþ ma da de re ce ye gi ren le re lap top, fo - toð raf ma ki ne si ve cep te le fo nu he di ye e dil di. Pur sak - lar Sa ray Kül tür Mer ke zi nde si ne viz yon gös te ri mi i le baþ la yan prog ram, pro to kol ko nuþ ma la rý, þi ir din le ti - le ri ve ö dül le rin ve ril me si i le de vam et ti. Pur sak lar da ki tap o ku ma sev da sý nýn a þý lan dý ðý ný i fa de e de rek ko - nuþ ma sý na baþ la yan Pur sak lar Be le di ye Baþ ka ný Sel - çuk Çe tin, en gel le rin o ku na rak a þý la ca ðý ný söy le di. Baþ kan Çe tin: Bi ze ilk o la rak o ku ma mýz em re dil di. O ku ya rak en gel le ri a þa ca ðýz. Ý lim Çin de de ol sa gi dip a lý nýz di yen bir di ni miz var. Ýþ te biz Pur sak lar da bu - nu ger çek leþ ti ri yo ruz. Ar týk Pur sak lar ý mýz da o ku yan yav ru la rý mýz, Tür ki ye bi rin ci lik le ri, An ka ra bi rin ci lik - le ri i le biz le ri gu rur lan dý rý yor. Bun la rý biz le re ya þat týk - la rý i çin hep si ne te þek kür e di yo rum. di ye ko nuþ tu. Pur sak lar Kay ma ka mý Sa lih Bý çak da yap tý ðý ko nuþ - ma da en i yi ar ka da þýn, sýr da þýn, dü þün ce le ri ol gun laþ - tý ran ve he def gös te re ni nin ki tap ol du ðu nu be lir te rek bu yýl ya rýþ ma ya ka tý lan 9 bin ki þi nin 120 bin ki tap o - ku du ðu nu a çýk la dý. Ko nuþ ma lar dan son ra ya rýþ ma nýn bütün bi rin ci le ri ne lap top ve no te bo ok, i kin ci ve ü - çün cü le re de di ji tal fo toð raf ma ki ne si i le cep te le fo nu he di ye e dil di. Prog ram, Pur sak lar De de Kor kut Li se si öð ren ci le ri nin gös te ri si ve 4. An ka ra Þi ir O lim pi yat la - rýn da Pur sak lar ý tem sil e den Re cep Buð ra E mek tar ve An ka ra 2. O lan E sin Mü mi ne Us ta ya ö dül ve ri le rek so na er di. Ankara / Ahmet Terzi Esnaf, caddelerinin asfaltlanmasýný istiyor YOZ GAT TA bir grup es naf, bo zu lan yol la rýn ya pýl - ma ma sý na tep ki gös te re rek as falt lan ma sý ný is te di. Ad nan Men de res Bul va rý An ka ra Cad de si es na fý, yýl lar ön ce iþ yer le ri nin ö nün de ki yo lun ki lit par ke i - le dö þen di ði ni, fa kat za man la ze min de çök me ler le bo zu lan yo lun ya pýl ma dý ðý ný be lir te rek, be le di ye ye tep ki gös ter di. Es naf lar dan Þük rü Mu rat, Du rak Taþ çý oð lu ve Ha kan E fe, iþ yer le ri nin ö nün de ki bo - zuk yo lun ya pýl ma sý i çin cad de ü ze rin de ki bü tün es - naf lar la bir lik te, im za lý di lek çe ler le be le di ye ye mü - ra ca at et tik le ri ni söy le di. Yoz gat / ci han KUPON: 45

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Os man lý da gay rimüs lim bes te kâr lar Bu gün da hi be ðe ne rek din le di ði miz pek çok þar ký nýn as lýn da Os man lý va tan da þý gay ri müs lim bes te kâr la rý ta ra fýn dan bes te len di ði ni söy le mek lâ zým. Ý çin de on lar ca fark lý mil let ve din den teb a yý ba rýn dý ran Ým pa ra tor lu ðun mü zi ði de el bet te bu halk ta ra fýn dan ka bul gör müþ tür. Rum, Er me ni, Ya hu di gi bi a zýn lýk la ra men sup mil let ler den bü yük þöh ret sa hi bi ol muþ mü zik a dam la rý çýk mýþ ve ger çek ten de mü zi ði mi ze de ðer li e ser ler ka zan dýr mýþ lar dýr. Se ya hat nâ me ler, bu ko nu da bi ze ö nem li bil gi sað la yan kay nak lar dýr. Se ya hat na me ler de yaz dý ðý na gö re meselâ Ka nu nî Sul tan Sü ley man za ma nýn da ya þa mýþ bir Mû se vî Türk sa nat kâ rý o lan Ha ham Þa lo me Ben zal to Türk Mû sý kî si e ser le ri ni, bes te le ri, i lâ hi le ri, Ýb ra ni ce di nî man zû me le ri Si na gog lar da ve Mû se vî ce ma a tý a ra sý na yay mak ko nu sun da ba þa rý lý ol muþ tur. Meþ hur bir bes te kâr o lan Za har ya nýn ki li se de mu gan nî (ses le ic ra e den) o la rak hiz met et miþ bir din a da mý ol du ðu nu be lir te lim. Ya zar Av ram Ga lan ti Türk ler ve Ya hu di ler a dýn da ki e se rin de, XX. Yüz yý lýn ilk ya rý sýn da bi le Ga la ta Þiþ hâ ne Ka ra ko lu ci va rýn da ki Ken set Ýs ra el Mâ be di nde Maf ti rim a dýn da ki bir top lu luk ta üç ha ham ve yir mi beþ ço cu ðun Türk Mû sý kî si öð ren di ði ni söy ler. Türk Mü zi ði nin ö nem li i sim le rin den Ra uf Yek ta Bey 1933 yý lýn da No ta a dýn da ki mü zik der gi sin de Tah mi nen on se ne o lu yor ki, bir Cu mar te si gü nü ha mam hâ ne ka pý kâh ya sý Mo iz E fen di nin a ra cý lý ðý i le Ga la ta da Tü nel ci va rýn da ki bir si na go ga git miþ ve o ra da ic râ e di len ru ha nî â yin de ha zýr bu lun muþ tum. Gü zel ses li o ku yu cu lar ba ya ti ma ka mýn da bir sý ra i lâ hi o ku yor lar dý. Bun la rýn a ra sýn da bir i lâ hi ba na ya ban cý gel me di. Bi raz dik kat e din ce an la dým ki Türk bes te kâr la rýn dan ün lü De de E fen di nin, Bir gon ca gü lün yâ re si var dýr ci ðe rim de güf te li ba ya tî ma ka mýn da ki mu rab ba ý na Ýb ra ni ce bir güf te uy gu la mýþ lar ve Klâ sik Türk Mû sý kî si nin ba ya tî fas lýn da en par lak bir mu rab baý o lan bu þa he ser den ay ný de re ce de ne fis bir i lâ hi or ta ya çý kar mýþ lar dý. di ye ya zar. Bir Ba tý lý ya za rýn söy le di ði mü zik in san la rýn ev ren sel di li dir sö zü nü doð ru lar ca sý na, Os man lý top lu mu nu o luþ tu ran fark lý din ve mil li yet te ki in san lar bu ül ke nin mü zi ðin den de et ki len miþ, sa hip len miþ hat ta ü ze ri ne cid dî i lâ ve ler de yap mýþ lar dýr. Ýþ te o i sim ler den bir ka çý : A li Uf kî Bey is miy le bi li nen bes te kâ rý mýz, as len Po lon ya lý ya ni Leh kö ken li dir. A li A ða, San tu ri A li Bey; Al bert Bo bows ki, o la rak ta ný nýr yý lýn da soy lu bir a i le nin ço cu ðu o la rak dün ya ya gel miþ, Müs lü man o la rak En de rûn a a lýn mýþ; bu ra da on do kuz yýl bo yun ca e ði tim gör müþ tür. Uf kî mah la sý i le Türk çe ve halk þi i ri ne ya kýn, i lâ hi bi çi min de þi ir de - Cennetten bir köþe: Ýstanbul Ne va kit i çim sý kýl sa, yo lum bir þe kil de kar þý ký yý ya, þe hir ler gü ze li Ýs tan bul a dü þer. Doð du ðum þehrin ha va sý ný so lu mak, so kak la rýn da kay bol mak, en gü ze li de ken dim le baþ ba þa kal mak i yi ge lir. Bo ðaz rüz gâr la rý na bý ra ký rým ken di mi u sul ca, göz le ri mi ka pa tý rým. Þehri, a kýp gi den ha ya tý, ka la ba lýk la rý, mar tý la rýn hiç din me yen çýð lýk la rý ný din le rim da ki ka lar ca. E mi nö nü ka la ba lý ðý na ka rý þýr, Ye ni Ca mii av lu sun da ki gü ver cin ler le se lâm la þý rým. Ba zen tram vay la ba zen yü rü ye rek ta ri hin i çin den ge çer ken sý ra sýy la göz kýr par: Sir ke ci, Gül ha ne, Sul ta nah met, Çem ber li taþ ve Be ya zýt ni ha yet. Þa yet o kul za ma nýy sa ü ni ver si te öð ren ci le riy le do lu so kak la rýn a ra sýn dan he ye can la, ko þar a dým lar la va rý rým Sü ley ma ni ye Ca mi i 'ne. Mi mar Si nan ýn kal fa lýk e se ri o la rak i sim len dir di ði, ya pý mýn dan bu ya na yü zü aþ kýn dep rem ya þa mýþ ol ma sý na rað men hiç bir þe kil de za rar gör me di ði u lu ma bet te hu zur-ý Ý lâ hi ye va rý rým. Ve þi ir de an la tý lan ne var sa ger çek o lur: Yü rü yor, dur ma dan, in san ve ha ya let ka rý þýk;/ki mi gök ten, ki mi yer den ü þü þüp her ka pý ya,/ Gi ri yor, bir bi ri ar dýn ca, i lâ hi ya pý ya. 1 Me lek ler i le saf tu tup du rur ken ký ya ma, ne bit mez tü ken mez bir lez zet ya yý lýr ru ha. Za man be re ket len dik çe be re ket le nir de va sa me kân da. Na kýþ lar la süs lü kub be nin al týn da kü çü cük bir nok ta o lu rum, ak la ha ya le ge len ne ka dar du â var sa, sý ra la nýr arþ-ý a lâ ya. Ar dýn dan ka bu lü i çin bek le ni lir u mut la. Hey bem de u mut la rým, çý ka rým ca mi den. Gel di ðim yol lar dan dö ner ken bir baþ ka þa ir ka tý lýr þeh ren gi zi keþ fi me: ne me le ri yap mýþ; min ya tür le uð raþ mýþ týr. A li Uf ki Bey Ha zâ Mec mu âi Saz ü Söz i sim li e se ri ni yýl la rý a ra sýn da ha zýr la mýþ týr. Ý çin de halk þi ir le ri, i lâ hi ler, halk tür kü le ri, saz ve söz e ser le ri var dýr. Os man lý mü zik ta ri hin de Za har ya is miy le ta ný nan mû sý kî a da mý nýn a sýl a dý Zacc ha ri as týr. Bi ne ya kýn e se ri var sa da gü nü mü ze on ye di ka da rý ge le bil miþ tir. Bu e ser ler i çin de Hü sey ni ma ka mýn da Tal a týn devr-i ka mer de mihr-i â lem tâb e der Ter key le di ger çi be ni ol mah-ce mâ lim di ye baþ la yan bes te le ri klâ sik mü zi ði mi zin ö nem li ör nek le ri dir. Bir baþ ka i sim o lan Kan te mir in, Os man lý ve Ba tý kay nak la rýn da a dý Boð dan Pren si, Kan te mi roð lu, Av ru pa li te ra tü rün de Di mit ri e Can te mir dir. Mol la Ha cý Ab dül gaf far ýn yaz mýþ ol du ðu Um de tü t-te vâ rih i sim li e se re gö re: Bu a dam Ýs tan bul da ye ti þip bü yü müþ, Ýlm-i mû sý kî de za ma nýn ye gâ ne siy di. Hat tâ der ler ki, ken di ih ti raý ol mak ü ze re se gâh ma ka mýn da lâ tif bir bes te si var mýþ. Mos kof la gi der ken çal gý ta ký mý na o bes te yi çal dýr ta rak að lar mýþ. Að la ya rak git ti di ye nak le der ler Ý yi tan bur çal dý ðý bi lin mek te dir. Kan te mi roð lu ay ný za man da Mü zi ko lo ji i le de uð raþ mýþ Kin dî den be ri za man za man kul la ný la ge len Eb ced no ta sý na de ði þik bir yön ve re rek ye ni bir no ta i cad et miþ tir. Kan te mi roð lu, ilk e se ri ni i se yir mi beþ ya þýn da i ken Yaþ da bu lun du ðu sý ra da ha zýr la mýþ týr. Ki tâb-ý Ýl mi l-mû si kî a lâ Vec hi l-hu rû fat (Harf ler Ü ze ri ne Mû sý kî Ki ta bý) ya da Ý þâ ret-i Per de hâ-yý Mû sý kî (Mû si kî Per de le ri nin Ý þâ ret le ri), ký sa ca sý Kan te mi roð lu Ed vâ rý i sim li e se ri ni yir mi ya þýn da i ken Türk çe o la rak ya zýp 1963 yý lýn da Sul tan I. Mah mud a sun du ðu söy le nir. Rum a sýl lý o lan Cor ci â mâ i miþ ve bu yüz den  mâ Cor ci a dý i le bi li nir miþ. Ke ma ný ilk de fa diz ü ze rin de de ðil gö ðü se da ya ya rak ça lan ki þi dir. Sün bül zâ de Veh bi (öl. 1799) o nun i çin þu bey ti söy le miþ tir. Per de siz lik tir, a man et me ke man Ya ký þýr sî ne-i Cor ci ye ke man Ya hu di a sýl lý bir sa nat kâr o lan Ý zak 1745 yý lýn da Ýs tan bul Or ta köy de doð muþ I I I. Se lim in tan bur ho ca lý ðý ný yap mýþ týr. I I I. Se lim, Ý zak a fev ka lâ de say gý ve sev gi gös te rir, hu zû ru na gir di ði za man a ya ða kal kar mýþ. Ham par sum A ða, Ham par sum Li mon ci yan gi bi i sim ler le bi li nen, XIX. yüz yý lýn ö nem li si ma sý i se, 1768 yý lýn da Ýs tan bul Be yoð lu (Pe ra) sem tin de doð muþ o lup I I I. Se lim in em ri i le ken di a dý ný ta þý yan no ta yý bul muþ tur. El Kin dî i le baþ la yan bu ça lýþ ma lar Sa fi yüd din Ab dül mü min, Me ra ga lý Ab dül ka dir, Kan te mi roð lu ve Na yî Os man De de i le sür müþ tür. Bir bes te kâr o la rak gü nü mü ze, Er me ni ce i lâ hi ler den baþ ka, on dört saz se mâ i si ol mak ü ze re þar ký form la rýn dan on ye di söz lü e se ri ge le bil miþ tir. XIX. yüz yý lýn ün lü tan bu rî ve ney ze ni o lan Os ki yan E fen di Ku yum cu Os ki yan di ye a ný lýr ve Er me ni a sýl lý dýr. Koz ya ta ðý Ri fâi Tek ke si þey hi Ha lim E fen di,ay ný za man da ho ca sý o lan Os ki yan i çin, Bu zat tan bu ru â de ta pi ya no gi bi ve fev ke lâ de me tod lu bir tarz ça lý yor du di yor. El bet te, meþ hur gay ri müs lüm bes te kâr lar bu i sim ler le sý nýr lý de ðil. An cak ye ri gel miþ ken bir ka çý nýn da ha ad la rý ný zik re dip ay rýn tý sý ný baþ ka bir ya zý ko nu su ya pa lým: Er me ni a sýl lý Ke ma ni Se buh, Tan bu ri A lek san E fen di, Ni ko ðos A ða, As dik A ða, Le on Han cý yan, Ke men çe ci Va si la ki, Me lek zet E fen di, Ney zen A gop E fen di, Tat yos E fen di, Bi men Þen, Yor go Ba ca nos, Nu bar Tek yay, U di Hrant... Ýs tan bul u din li yo rum, göz le rim ka pa lý/se rin se rin Ka pa lý çar þý/cý výl cý výl Mah mut pa þa/gü ver cin do lu av lu lar/çe kiç ses le ri ge li yor dok lar dan./gü ze lim ba har rüz gâ rýn da ter ko ku la rý;/ýs tan bul u din li yo rum, göz le rim ka pa lý. 2 Þi i re kap týr mý þýz Der ken ken di mi zi Ga la ta ku le sin den ne fes ke sen man za ra yý iz ler bul mu þuz. Þehrin bü yü le yi ci li ði kar þý sýn da bir kez da ha ken di miz den ge çer ken baþ ka mýs ra lar ye ti þi yor his le ri mi ze ter cü man ol ma ya: A na gi bi yar ol maz, Ýs tan bul gi bi di yar;/gü le ni söy le dur sun, að la ya ný bah ti yar. 3 Ýs tan bul, ken di ken di ni ye ni le yen, da i ma genç ka lan, her o ku ya na ay rý bir tat ve ren, uç suz bu cak sýz ha yal ler su nan ve ye ri gel di mi bo ðaz la yýp sý kan bir þi ir dir a de ta. Ca mi le ri, ku le le ri, köp rü le ri, va pur la rý ve de ni ziy le dün ya nýn en mü kem mel tab lo la rýn dan bi ri dir. Genç ko mu tan Fa tih Sul tan bil mi yor du; kal bi ni ya kýp ka vu ran þeh rin mil yon la rýn gö zü nü ka maþ tý rýp yü rek le ri ne has ret ka ta ca ðý ný. Bil sey di, de vam e der miy di gün ler ce sü ren ku þat ma la ra, ýs rar la, bil mem. Gü zi de mem le ke ti min ma þu ku pek çok tur; nef ret e de ni de ke za. Bel ki de sýr rý bu ra da dýr, kar þýt duy gu la rý ba rýn dýr ma sýn da. En ö nem li si de yüz yýl la ra va ran bi ri ki mi nin ya þa dý ðý mýz þu ker te de en üst nok ta ya u laþ ma sý dýr. Zi ra ne Bi zans za ma nýn da ne de Fa tih in fet hi he nüz ger çek leþ miþ ken bu þeh ri ta ný mak is ter dim. Se be bi mi? Dan tel gi bi in ce in ce iþ len me miþ, te pe le ri ne ma bet ler di kil me miþ, yol lar köp rü ler, han lar sa ray lar in þa e dil me miþ tir bað rýn da. Ýs tan bul, ya lýn bir gü zel li ðe sa hip tir yal nýz ca. Oy sa bu gün, geç miþ ten þim di ye ta þý dýk la rýy la Ýs tan bul, Ýs tan bul dur. Ý çin dey ken da hi öz le ni len bir yer dir; bel ki de Cen net ten bir kö þe dir. DÝPNOTLAR: 1. Sü ley ma ni ye de Bay ram Sa ba hý, Yah ya Ke mal Be yat lý. 2. Ýs tan bul u Din li yo rum Göz le rim Ka pa lý, Or han Ve li Ka nýk. 3. Ca ným Ýs tan bul, Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek. Dünya çocuklarý Diyarbakýr da buluþuyor DÝ YAR BA KIR DA DÜN YA ÇO CUK LA RI KÜL TÜR ÞÖ LE NÝ DÜ ZEN - LE NE CEK. FA A LÝ YE TE 20 FARK LI ÜL KE DEN 70 ÇO CUK KA TI LA CAK. DÝYARBAKIR DA Dün ya Ço cuk la rý Kül tür Þö le ni dü zen le ne cek. Dic le Li se si Me zun la rý Der ne ði (DÝC LEM DER) Baþ ka ný Bas ri Ko nuþ kan, Dic le Li se si nde dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Di yar ba kýr i çin bü yük ö nem ta þý dý ðý ný dü þün dük le ri þö le nin ay ný za man da þeh rin ta ný tý mý na bü yük kat ký sað la ya ca ðý ný söy le di. Ül ke ler a ra sýn da ki sý nýr la rýn yok ol du ðu, me kân kav ra mý nýn kay bol du ðu bir i le ti þim ça ðýn da in san la rýn ki lo met re ler ce u zak lýk ta ki baþ ka bir in sa na bir a dým ö te sin dey miþ gi bi u la þa bil di ði ni i fa de e den Ko nuþ kan, fark lý kül tür le re sa hip in san la rýn bir bir le riy le an laþ ma sý ve kay naþ ma sý nýn bü yük ö nem ta þý dý ðý ný di le ge tir di. Ko nuþ kan, 20 ül ke den ge le cek 70 e ya kýn ço cu ðun ya rýn A ta türk Stad yu mu nda Di yar ba kýr hal kýy la bu lu þa ca ðý ný kay de de rek, þöy le ko nuþ tu: Di yar ba kýr da dü zen le ne cek Dün ya Ço cuk la rý Kül tür Þö le ni, sev gi ve kar deþ lik di li nin en bü yük gös ter ge le rin den bi ri o la cak týr. 20 fark lý ül ke den ge len ço cuk lar, A SIR LAR bo yun ca Os man lý coð raf ya sý ný et ki le yen ve ta le be ler ye tiþ ti ren So mun cu Ba ba i le di van þa ir le rin den Mu ta sav výf Es Sey yid Os man Hu lu si E fen di, Ýs tan bul, Bur sa ve Ma lat ya nýn Da ren de il çe sin de ger çek leþ ti ri le cek u lus la r a ra sý sem poz yum lar la a ný la cak. Ýn gil te re, Pa kis tan, Bos na Her sek, A zer bay can, Öz be kis tan, Mý sýr, Su u di A ra bis tan ve Tür ki ye den çe þit li ü ni ver si te ler de gö rev ya pan bi lim a dam la rý, So mun cu Ba ba ve Hu lu si E fen di yle il gi li ha zýr la dýk la rý ça lýþ ma la rý pay la þa cak. Gül ve Gö nül Me de ni ye ti baþ lý ðý a dý al týn da ger çek leþ ti ri le cek sem poz yum lar da, So mun cu Ba ba ve Hu lu si E fen di nin ha yat la rýn dan ke sit ler an la tý la cak. Hu lu si E fen di Vak fý ta ra fýn dan Ho li day Inn Ho tel de ger çek leþ ti ri len ba sýn top lan tý sý na ka tý lan Ta rih çi Re sul Ke sen ce li ve Mar ma ra Ü ni ver si te si Fen E de bi yat Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Ni hat Öz top rak ya pý la cak sem poz yum lar hak kýn da bil gi ver di. Re sul Ke sen ci, Bu gün Sa nat Ga le ri sin de kar ma re sim ser gi si BASIN-YAYIN ve En for mas yon Ge nel Mü dür lü ðü (BYEGM) Sa nat Ga le ri si ye ni bir ser gi ye ev sa hip li ði ya pý yor. Ya se min Kars lý oð lu Re sim A töl ye si sa nat çý la rý nýn e ser le ri nin yer al dý ðý kar ma re sim ser gi sin de 70 e ser yer a lý yor. Ser gi de Nil gün Da yanç, Nur sel Er dil, Ül ker Do ðan, Mü nev ver Yýl maz, Ley la Peh li van, Ha ti ce Fý rat, Ay þe Ak dað, Sel ma Sev gin, Nu ran A rýk, Sem ra Al tý no luk, Tü zün Þa fak, Gül þen As lan, Nur Ka lay cý oð lu Öz gül ad lý sa nat çý la rýn e ser le ri ser gi le ni yor. An ka ra / ci han Dic le Li se si Me zun la rý Der ne ði Baþ ka ný Bas ri Ko nuþ kan, Di yar ba kýr i çin bü yük ö nem ta þý dý ðý ný dü þün dük le ri þö le nin ay ný za man da þeh rin ta ný tý mý na bü yük kat ký sað la ya ca ðý ný söy le di. FOTOÐRAF: AA gö nül di liy le bü tün Di yar ba kýr ý ku cak la ya cak. I rak tan ge len ço cuk la rýn ya ný sý ra Ga bon dan ge len bir öð ren ci, ses len di re ce ði Kürt çe þar ký lar la Di yar ba kýr lý la ra bü yük bir sür priz ya þa ta cak. Þe hir ta ri hin de ki en bü yük þö len o la ca ðý na i nan dý ðý - Somuncu Baba ve Hulusi Efendiye uluslar arasý anma Ta rih çi Re sul Ke sen ce li ve Mar ma ra Ü ni ver si te si Fen E de bi yat Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Ni hat Öz top rak ya pý la cak sem poz yum lar hak kýn da bil gi ver di. FOTOÐRAF: CÝHAN bu ra da So mun cu Ba ba ve Hu lu si E fen di yi ev ren sel bo yut ta ta nýt mak mak sa dýy la bir a ra da yýz. 2 Ha zi ran da Ýs tan bul Lüt fi Kýr dar Kon gre Sa ra yý nda sem poz yu mu muz o la cak. Yurt i çi ve yurt dý þýn dan çok sa yý da teb lið ci miz ka tý la cak. 8 ül ke den de ði þik a ka de mis yen le rin ka tý lý mýy la So mun cu Ba ba ve Hu lu si E fen di an la týl ma ya ça lý þý la cak de di. So mun cu Ba ba ve Hu lu si E fen di nin an la tý la ca ðý sem poz yum la rýn il ki 2 Ha zi ran 2012 gü nü Ýs tan bul Lüt fi Kýr dar Kon gre Sa ra yý nda, i kin ci si 9 Ha zi ran 2012 de Bur sa Me ri nos Kül tür Mer ke zi nde, ü çün cü sü i se 23 Ha zi ran 2012 ta ri hin de Ma lat ya nýn Da ren de il çe sin de ka pa lý spor sa lo nun da ger çek leþ ti ri le cek. Ýstanbul / Ye ni As ya mýz bu fa a li yet, Di yar ba kýr ýn ta ný tý mý na da bü yük kat ký sað la ya cak týr. Ya ban cý ço cuk lar Di yar ba kýr ýn ta ri hi ve tu ris tik yer le ri ni ge ze cek ve on lar ca me de ni ye te ev sa hip li ði ya pan þeh ri mi zi ya kýn dan ta ný ma im kâ ný bu la cak. Di yar ba kýr / a a Ar tuk lu Ü ni ver si te si, It rî yi a na cak BÜYÜK Türk bes te kâ rý Bu hû rî zâ de Mus ta fa It rî E fen di, Mar din Ar tuk lu Ü ni ver si te si nde de ði þik fa a li yet ler le a ný la cak. Mar din Ar tuk lu Ü ni ver si te si Dev let Kon ser va tu va rý ta ra fýn dan bu yýl ge le nek sel 2. Ý fâ de-i Me râm Kon ser le ri dü zen le ne cek. fa a li yet kap sa mýn da, ö lü mü nün 300. yý lý mü na se be tiy le Bu hû rî zâ de Mus ta fa It rî E fen di yi an ma fa a li yet le ri ger çek leþ ti ri le cek. Bu gün Ar tuk lu Ü ni ver si te si nin kon fe rans sa lo nun da XVI I. Yüz yýl Mü zi ði ve Bu hû rî zâ de Mus ta fa It rî te ma lý su nu muy la baþ la ya cak an ma fa a li yet le ri, kon ser ve a töl ye ça lýþ ma la rýy la de vam e de cek. U NES CO ta ra fýn dan 2012 nin It rî Yý lý o la rak i lân e dil di ði ni ha týr la tan Mar din Ar tuk lu Ü ni ver si te si Rek tö rü Prof. Dr Ser dar Be dii O may, Klâ sik Türk mu sý kî si re per tu va rý nýn ha zi ne ler de ðe rin de en yet kin e ser le ri ni ver miþ It rî E fen di nin ü ni ver si te o la rak ha týr lan ma sý na ve ta ný týl ma sý na bir neb ze de ol sa kat ký da bu lu na bi lir sek ne mut lu bi ze. Ta ri hin den, kül tü rel ve sa nat sal bi ri kim le rin den ko puk ya þa yan mil let ler ge le ce ði in þa et mek te zor la nýr lar. söz le riy le fa a li ye tin ö ne mi ne vur gu yap tý. Mar din / ci han Dengbej Reso adýna panel düzenlendi KÜRT halk e de bi ya tý nýn ö nem li tem sil ci le rin den o lan Deng bej Re so, ö lü mü nün 29. yý lýn da Muþ Kül tür ve Tu rizm Mü dür lü ðü kon fe rans sa lo nun da dü zen le nen pa nel le a nýl dý. Pa ne lin a çýþ ko nuþ ma sý ný ya pan A raþ týr ma cý-ya zar Ah met A ras, Deng bej Re so nun deng bej lik ge le ce ðin de ki ye ri ol duk ça bü yük. Gü nü müz de u nu tul ma ya yüz tut muþ deng bej lik mes le ði nin tek rar geç miþ te ki ye ri ni al ma sý i çin her ke sin du yar lý ol ma sý ve bu mes le ðe, bu kül tü re sa hip çýk ma sý ge rek. de di. Muþ / ci han

5 Y MAKALE 5 Si ya set ve e ko no mi kü re sel güç le rin pen çe sin de mi? fer sa dog ni as ya.com.tr Ne ya zýk ki, Türk si ya se ti, e ko no mi ve tek no lo ji si gi bi mü te har rik-i biz zat (plan la ya rak, he sap la ya rak, ken di gü cüy le ha re ket e den) de ðil, mü te har rik-i bil va sý ta dýr. Ya ni, Av ru pa üf lü yor, biz ken di miz den sa na rak oy nu yo ruz. Tam da bu du rum la a lâ ka lý o la rak; bey nel mi lel mih rak lar, ya ni if sat, din siz lik, ah lâk sýz lýk ko mi te le ri sa mi mî, dü rüst, ha mi yet li, gay ret li mil yon la rýn la bo ra tu va ra, il me ak ma - Kü çük es na fýn ha yat hak ký ne re de? Gü nü müz Tür ki ye sin de, bu gü nün þart la rýn da bir çok den ge de ðiþ ti. Ba zý la rý zir ve le re e riþ ti; ba zý la rý, ge çim der di ne düþ tü. Ha ni, çok bi li nen ve bir ço ðu mu zun ken di mak sa dý mý za gö re ya ni, na lýn cý ke se ri gi bi kul lan dý ðý mýz bir de yim var ya, Bü yük ba lýk kü çük ba lý ðý yu tar di ye; ti ca ret de bu gün bu hâ le gel di. Bu de yi me hik me ti yö nün de ba ký lýr sa, doð ru de ne bi lir; çün kü, e ko lo jik den ge de ni len Ý lâ hî dü zen böy le iþ ler; bü yük le re rý zýk o lur, u fak lar. Kâ i na týn Hâ lý ký böy le tak dir bu yur muþ. Bu na iç ti maî ha yat a çý sýn dan ba kar sak ar ka sýn dan si tem çý kar, ka hýr çý kar, zu lüm çý kar; ne ti ce de, mað dur o lan in san lar. Ö zel lik le ti ca rî ha yat ta bü yük le rin kü çük le ri yut ma sý tam ta mý na va him bir hak ih lâ li, a çýk ça sý, an la yýþ in hi la li. Ec dad, bes me le çe ke rek dük kâ ný nýn ke pen gi ni kal dýr dýk tan ve sif tah et tik ten son ra kom þu su nu kol lar, ge len i kin ci müþ te ri yi sif tah sý za yol lar mýþ. Ya bu gün? Rab be nâ, hep ba na! an la yýþ sýz lý ðý hâ kim ol muþ top lum da. Ti ca ret te iþ kol la rý bi rer bi rer pi ya sa dan kal ký yor. Bu nun se be bi: Bü yük le rin doy mak bil mez hýrs la rý. Ma nav, bit ti; bak kal, git ti; ka sap çok tan ke pen gi ni in dir di. Ne den? Ne de ni ga yet a çýk: Her kes, her ke sin ko nu su na, iþ ko lu na kon du; ma ða za lar san ki çar þý ol du lar. Ön ce, sü per mar ket ler dük kân öl çe ði nin; ar dýn dan avm ler mar ket le rin can su yu nu kes ti ler. Ya ni, bü yük ler, kü çük le ri yu ta rak bes len di ler. Ki ra lar as tro no mik, ver gi ler fa hiþ. Bü yük ler den kü çük le re kal mý yor ki, iþ! Böy le o lun ca, ki mi a çý yor, ki mi ka pa tý yor; ki mi ge li yor, ki mi, gi di yor. Þen o la Ha lep þeh ri!.. Kü çük es naf can çe ki þir du rum da, çe kip gi der tamamý bir gün so nun da. El sa n'at la rý, sa n'at la rý na kýþ na kýþ iþ le yen ma hir el ler, sa n'at kâr lar ta rih ol du lar çok tan. On la rý an cak TV prog ram la rýn da hay ran lýk la, bir o ka dar da bu ruk bir has ret le sey re der ol duk þim di. Her þe yin bir had di, bir hu du du ol du ðu gi bi ti ca re tin de bir ra co nu, bir sý ný rý; gö ze til me si ge re ken bir den ge si ol ma lý dýr el bet. Pi ya sa lar da ki den ge siz lik ler her ne ad la ta rif e di lir se e dil sin, na sýl bir si ya sî ký lýf giy di ri lir se giy di ril sin, es naf de nen züm re nin hâ li cid den pe ri þan. Or ta di rek de di ði miz, lâ zým o lun ca (!) ka pý sý na git ti ði miz dar ge lir li, zor ge çim li ti ca ret er ba bý ne den gün dem ol maz ki? E sa sýn da on la rýn da der nek le ri var, o da la rý var, bir lik le ri var; bir lik le ri var, a ma dir lik le ri yok. Da ha sý, on la ra dö nüp ba kan kim se yok! Bü yük ler her þe yi ya par sa, bü yük ler her þe yi sa tar sa; kü çük ler ne ya pa cak? Oy za ma ný að zý do lu lâf e de ne vaz ge çil mez o lan lar; san dýk tan son ra ki sa at, ha fý za dan si li nir. Bu yet mez gi bi, yük üs tü ne pek çok yük bin di ri lir. Kalk al týn dan, kal ka bi lir sen; ya þa ba ka lým, ya þa ya bi lir sen! Sa hi, kü çük le rin ha yat hak ký ol maz mý? Baþ lar da ki ku lak lar bu ses le ri duy maz mý?. sý ný en gel le mek i çin ye ni si ya sî kul var lar a ça rak, o ya la ma ca-bo ya la ma ca ze mi ni o luþ tu ru yor lar. Müs lü man la rýn en bü yük düþ ma ný ce ha let, za ru ret ve ih ti lâf-ý ef kâr dýr. Ne ya zýk ki si ya set, bu düþ man la ra di re ne mi yor, bi lâ kis yar dým e di yor! Þim di bir dü þü ne lim: Ba tý fel se fe si, tek no lo ji si ve bey nel mi lel mih rak la rýn di zayn et ti ði bu gün kü si ya set, na sýl bir si ya set tir? Mü min han gi tür si ya set ten ka çýn ma lý dýr? - Ý dâ re ve a sâ yi þe (ka mu dü ze ni ne) za rar ve ren 1 si ya set ten; - Ak lý da ðý týp mâ ne vî bir di va ne, kal bi da ðý týp mâ ne vî bir din siz, fik ri da ðý týp mâ ne vî bir ec ne bî ya pan 2 si ya set ten; - Zul me se be bi yet ve ren ta raf gir si ya set ten; - Dec ca liz min gü dü mün de o lan si ya set ten; - Din de his se si ol ma yan si ya sî le ri bü yük var ta la ra a tan 3 si ya set ten; - Gad dar ve za lim pro pa gan da nýn, a ra la rýn da had siz bir me sa fe bu lu nan ya lan ve doð ru lu ðu bir bi ri ne ka rýþ týr dý ðý 4 si ya set ten; - Men fa a ti e sas tu tan ca na var 5 si ya set ten; - Fik ri he ze yan laþ tý ran 6 si ya set ten; - Ya lan cý ve in san lý ðýn mas la ha tý na zýt 7 o lan si ya set ten; fik ren de, fi i len de þey tan dan ka çar gi bi kaç mak ge re kir. Bu gün kü dün ya si ya se ti o yu nu nu Ba tý fel se fe si nin ü rü nü dec ca lizm! kur gu la ma dý mý? Bir si ya set çi far ze de lim tam tak va lý! da ol sa, si ya set o yu nu nu yu ka rý da bir kýs mý ný nak let ti ði miz ku ral la ra gö re oy na ma ya cak mý? Gü nü müz si ya se tiy le uð ra þan din dar lar; si ya se ti bu gün kü ku ral la rýy la oy na mý yor mu? Yüz yýllýk milliyetçilik anaforu (2) Bo zuk Ýt ti hat çý la rýn Türk çü lük/tu ran cý lýk mâ ri fe ti Bo zuk Ýt ti hat çý la rýn e se ri o lan "Türk O cak la rý"na ye ni den can lý lýk ve iþ ler lik ka zan dý rýl dý. 22 Ni san 1924'te ye ni dö ne min I. Türk O cak la rý Ku rul ta yý ça lýþ ma la rý na baþ lan dý. Bu ge liþ me, "Bo zuk Ýt ti hat çý lýk" fik ri nin Cum hu ri ye tin ilk yýl la rýn da da ay nen de vam et ti ril di ði ni gös te ri yor. Zi ra, Ýt ti hat ve Te rak ki Ko mi te si nin dev let ve hü kü met bi rim le ri ne ha kim ol duk tan son ra (1909) teþ kil e di len ve gün den gü ne yay gýn lýk ka zan dý rý lan ce re yan "Türk çü lük Tu ran cý lýk" ce re ya ný ol du. Hiç va kit kay bet me den, bu me yan da hum ma lý bir fa a li yet baþ la týl dý. Bir yan dan ders ler, kon fe rans lar ve ril me ye, bir yan dan da ga ze te ler de ha ma set yük lü ma ka le ler, des tan lar dö þen me ye baþ lan dý. Türk çü le rin re is le rin den Zi ya Gö kalp'in "A la ge yik" þi i ri, iþ te bu dö ne min bir e se ri. Bir kaç mýs ra sý þöy le: Ka ya del din, dað yar dýn, Gel din, be ni kur tar dýn. Ah o i miþ an la dým, Se vin cim den að la dým, De dim, Tu ran Me le ði! Tür kün yü ce di le ði! Yüz mil yon Türk bu an da Se ni bek ler Tu ran'da. Ke za, Ký rým lý Yu suf Ak çu ra'nýn or ta ya koy du ðu "Üç Tarz ý Si ya set" fik ri, yi ne bu dö nem de kuv vet bul du. Bun lar i se: 1) Tev hid i Et rak; 2) Türk lük; 3) Türk Mil li yet i Si ya sî ye si kav ram lar la i fa de e dil di. Ak çu ra, ay ný za man da 3 Tem muz 1911'de fa a li ye te baþ la yan ve 22 Mart 1912'de res mî ku ru lu þu ger çek le þen Türk O cak la rý'nýn da ku ru cu en ak tif ü ye si dir. Hem o na, hem de Zi ya Gö kalp'e bir ne vî "i dol" na za rýy la ba ký lý yor du ki, her i ki si de "ha ki ki Türk" de ðil dir. Bu na rað men, gü nü müz ba zý mil li yet çi le ri bu i ki þah sa hâ lâ "Türk çü lü ðün ön cü le ri" di ye i ti bar gös te ri yor. Mis yon de vam e di yor Yakýn Tarih Yazýlarý Tur an cý Ýt ti hat çý lar, I I. Meþ rû ti yet yýl la rý bo yun ca gayr ý Türk ne ka dar un sur var sa, he men ta ma mý ný Türk'e düþ man nok ta sý na ge tir me yi ba þar dý lar. Ay ný mu zýr fa a li yet, Cum hu ri yet'in ilk dö ne min de de ke sin ti siz þe kil de de vam et ti. 1924'ten i ti ba ren yur dun he men her kö þe sin de a çý lan Türk O cak la rý nýn þu be sa yý sý 1926'da 217'ye, ü ye sa yý sý 30 bi ne u laþ tý. Türk O cak la rý nýn ka pa týl dý ðý 1931 se ne sin de i se, þu be sa yý sý 278, ü ye sa yý sý 32 bin o la rak tes bit e dil di. (Bkz: Ze ke ri ya Sertel, "Türk O cak la rý Na sýl Is lâh E di le bi lir?"; Son Pos ta, 19 Mart 1931) Türk O cak la rý nýn bu ta rih te ka pa týl ma sý nýn se be bi, o dö nem de ku ru lan bir kaç ay lýk fa a li ye tiy le CHP'li le rin gö zü nü kor ku tan Ser best Cum hu ri yet Fýr ka sý nýn fa a li yet le riy le doð ru dan il gi li o la rak gös te ri li yor. Halk Par ti li le re gö re, Türk O cak la rý, si ya se ten yer yer ta raf sýz ve ya pa sif kal dý. Oy sa, bu o cak la rýn CHP'ye ka yýt sýz þart sýz des tek ver me si is te ni yor du. Ka pa tý lan Türk O cak la rý nýn mal la rý sa tý þa çý ka rýl dý, borç la rý ö den di; ge ri ka lan mal ve em lâ ký i se Hal kev le ri'ne dev re dildi. O cak la rýn tas fi ye iþ le mi tâ 1944'e ka dar de vam et ti. Türk O cak la rý nýn Cum hu ri yet dö ne min de ge rek can lan ma sý ve ge rek se Bediüzzaman diyor ki: (Yýl Yer, Es ki þe hir A ðýr Ce za Mah ke me si) Ada let nok ta sýn - dan ta raf gir lik fik ri ni ve rip, a da le tin ma hi ye ti ni zul me çe vi ren, hak kým da sarf e di len bir ta bir - dir ki, Is par ta'da ve bu ra da ba zý is tic - vab lar da is mim Sa id Nur sî i ken, her tek ra - rýn da "Sa id Kür dî" ve "Bu Kürd" di ye be ni öy le yad e di yor lar. Bu nun la, hem a hi ret kar deþ le ri min ha mi yet i mil li ye le ri ne i li þip a ley hi me bir his u yan dýr mak, hem mah ke me ve a da le ti nin ma hi ye ti ne bü tün bü tün zýt ve mu ha lif bir ce re yan ver mek tir. Ey e fen di ler! Ben, her þey den ev vel Müs lü ma ným ve Kür dis - tan'da dün ya ya gel dim. Fa kat, Türk le re hiz met et tim ve yüz de dok san do kuz men fa at li hiz me - tim Türk le re ol muþ ve en çok ha ya tým Türk ler i - çin de geç miþ ve en sa dýk ve en ha lis kar deþ le rim Türk ler den çýk mýþ. Ve Ýs lâ mi yet or du la rý nýn en kah ra ma ný Türk ler ol du ðun dan, mes lek i Kur'â - ni yem ci he tiy le, her mil let ten zi ya de Türk le ri sev mek ve ta raf tar ol mak kud sî hiz me ti min muk te za sý ol du ðun dan, ba na Kürd di yen ve ken di ni mil li yet per ver gös te ren a dam la rýn bi ni ka dar Türk mil le ti ne hiz met et ti ði mi, ha kî ki ve ci van mert bin Türk genç le ri ni iþ had (þa hit) e de - bi li rim. (Ta rih çe i Ha yat, s. 202) TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Þim di ki si ya set þan, þöh ret, ya lan pro pa gan da, fa iz, is raf, ki mi za man if ti ra ve yýp rat ma ü ze ri ne kur gu lan ma mýþ mý? Öy ley se,..gü neþ gi bi i man lar ta þý yan bir ký sým Sa ha be ler ve on la ra ben ze yen mü ca hi din den, Se lef-i Sa li hin den baþ ka, si ya set çi, ek ser ce tam müt ta ki din dar o la maz. Tam ve ha ki kî din dar, müt ta ki o lan lar, si ya set çi ol maz lar tes bi ti ni, de rin le me si ne ye ni den dü þün me li de ðil mi? Dip not lar: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Hiz met Reh be ri, s Nur sî, Þu â lar, s Nur sî, E mir dað Lâ hi ka sý-2, s Nur sî, A ge, Nur sî, Hut be-i Þâ mi ye, s Nur sî, E mir dað Lâ hi kâ - sý-1, s Nur sî, Sik ke-i Tas dik-i Gay bî, 'lu yýl la rýn ba þýn dan i ti ba ren sön me ye yüz tut ma sý, doð ru dan M. Ke mal'in tu tum ve yak la þým tar zýy la i zah e di le bi li yor. Bu yak la þým tar zý e sas a lý na rak, Ba kan lar Ku ru lu nun 2 A ra lýk 1924 ta rih li top lan tý sýn da, Türk O cak la rý nýn "12 se ne dir halk çý lýk ve mil li yet çi lik pren sip le ri nin mem le ke tin en u zak kö þe le rin de ne þir ve ta mi me ça lýþ tý ðý" ö zel lik le be lir ti li yor. (Bkz: Baþ ba kan lýk Ar þi vi, Ba kan lar Ku ru lu Ka rar la rý, No: / ) Türk O cak la rý nýn iþ le vi, 1931'den son ra "Ke ma list Türk çü lük" þek lin de Hal kev le rin de de vam et ti. Türk di li ve ta ri hi Jo sif i le A gop'a e ma net Mer ke zi An ka ra'da o lan Türk Ta ri hi ni Tet kik Ce mi ye ti ku rul du. Ce mi ye tin ku ru cu la rý a ra sýn da yer a lan Yu suf Ak çu ra, bir yýl son ra (8 Ni san 1932) bu ce mi ye tin baþ kan lý ðý na ge ti ril di. Öl dü ðü ta ri he (11 Mart 1935) ka dar da bu gö rev de kal dý. Rus ya (Sim bir/ol ya novs ki) do ðum lu o lan Ak çu ra'nýn, ba ba ta ra fýn dan Ta tar, an ne ta ra fýn dan da Ya hu di ol du ðu na da ir bil gi ler var. Ba ba sý ö lün ce an ne siy le bir lik te Ýs tan bul'a ge lip yer le þir. An ne si Da ðýs tan lý Os man Bey i le ev le nir. Os man Bey, o nun tah si liy le il gi le nir ve gö tü rüp as ke rî ye de o ku tur. Za man za man Rus ya'ya gi dip ge - len hat ta Bol þe vik Ýh ti lâ lin den ký sa bir sü re ön ce Av ru pa'da Le nin i le de gö rü þen Ak çu ra'nýn Rus ya'da ki is mi Yo sif/jo sif Aq çu ra'dýr. * * * Ak çu ra'nýn Tür ki ye'de yap tý ðý ilk fa a li yet ýrk çý lýk mâ nâ sýn da ki "Türk çü lük" ol muþ tur. Ak ra ba sý o lan ve Ýs tan bul'da ilk ka dýn der gi si çý ka ran Gas pý ra lý Ýs ma il'in de Rus ya'dan Tür ki ye'ye gel me siy le bir lik te, müþ te re ken Türk çü lük fa a li ye ti ne da ha da hýz ver miþ ler dir. Türk Yur du (1911) ve Türk O ca ðý'na (1912) da ir ya yýn ve o lu þum la rýn en ak tif ak tör le ri dir yý lý son la rýn da Ýs tan bul'da ku ru lan Kürt Te a li Ce mi ye ti nin ku ru cu ü ye si ve bu ha re ke tin fi kir ön cü le rin den bi ri o lan Ce la det Be dir han, ha tý ra la rýn da ken di si nin ve ar ka daþ la rý nýn en çok Yu suf Ak çu ra i le ya kýn çev re sin den et ki len di ði ni, 1933'te Su ri ye'den M. Ke mal'e gön der di ði mek tup ta u zun u za dý ya an la tý yor. 1922'den son ra "va tan ha i ni" lis te si ne da hil e dil di ði i çin, ba ba sý ve kar deþ le riy le bir lik te yurt dý þý na ka çan Ce la det Bey, bu u zun mek tu bu Cum hu ri yet'in 10. yý lý mü na se be tiy le çý ka rý la ca ðý söy le nen ve ken di si ne de ha be ri ve ri len "u mu mi af" ve si le siy le ka le me al mýþ. Son ra dan ki tap la þan bu mek tup, hay ret ve ib ret yük lü i fa de ler ve i ti raf lar la do lu dur. Mek tup ta yer a lan son de re ce dü þün dü rü cü ve dik kat çe ki ci i fa de leri bir sonraki yazýda ele almaya çalýþalým. (0 505) Vahiy kavramlarý üzerine Yük sel Bey: Kut si ha dis ne de mek tir? Al lah ýn sözü mü, Re su lul lah ýn sö zü mü?  ye te ve ha di se gö re far ký ne dir? Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn (asm) pâk gön lü ne na zil o lan va hiy, i ki tür lü gel miþ tir: 1- Vah yi met lüvv: O ku nan, ti lâ vet o lu nan, na maz da ký ra at o lu nan, sö züy le, üs lû buy la, i fa de þek liy le, ke lâ mýy la, ma na sýy la Al lah a a it o lan va hiy dir. Üs lû bu, lâf zý, te lâf fuz bi çi mi, söy le yiþ tar zý, harf, ke li me ve cüm le kur gu su mu ci ze o lan Kur ân ýn her bir â ye ti bu sý nýf tan dýr. Na maz da o ku nur lar. Ký ra a ti ve ti lâ ve ti i bâ det tir. Baþ ka bir i fa dey le, Al la hü Zül ce lâl in, Pey gam ber A ley his sa lâ tü Ves se lâ ma sö züy le, ke lâ mýy la, lâf zýy la, ö züy le, ma na sýy la her bi çi mi Ken di Zâ tý U lû hi ye ti ne mah sus ol mak ü ze re na zil bu yur du ðu vah ye Kur ân di yo ruz. 2- Vah yi gay ri met lüvv: O ku nu þuy la, ti lâ ve tiy le, lâf zýy la, cüm le ya pý sýy la, söy le niþ bi çi miy le de ðil; mâ nâ sýy la, ö züy le, i çiy le, sâ fî ye tiy le, pâk lý ðý i le Al lah a a it o lan va hiy dir. Bu tür va hiy le rin cüm le ka lý bý na dö kül me si, te lâf fuz e dil me si, lâf zý, i fâ de bi çi mi, söy le yiþ tar zý Re sû li Ek rem E fen di miz e (asm) a it tir. Na maz da o kun maz lar. Bun lar da i ki ký sým dýr: 1- Kud sî Ha dîs: Ce nâ bý Hakk ýn, Kur ân dan baþ ka, Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâ ma nâ zil bu yur du ðu, Ken di Zâ tý U lû hi ye ti ne mah sus, hey bet li, kud sî, ru bû bi ye ti nin a za me ti ni, ta sar ruf la rý nýn i hâ ta sý ný, Ken di Zâ tý nýn ve sý fat la rý nýn bü yük lü ðü nü, rah me ti nin eþ siz li ði ni, ih sân ve ik râ mý nýn bol lu ðu nu i fâ de e den mâ nâ lar dýr. Pey gam ber E fen di miz (asm) bu mâ nâ la rý nü büv vet eh li ye tiy le ken di cüm le ka lýp la rý na dök müþ ve biz le re nak let miþ tir. Ha dis li te ra tü rün de bu tür ha dis le re kud sî ha dis, rab bâ nî ha dis ve ya i lâ hî ha dis de nir. 2- Ne be vî Ha dîs: Ce nâ b-ý Hakk ýn, Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâ ma na zil bu yur du ðu sâ ir mâ nâ la ra ve va hiy le re i se, ki bun la rý da Pey gam ber E fen di miz (asm) ken di i fa de ka lýp la rý na dök müþ tür ne be vî ha dis, ya ni Haz re ti Pey gam be rin (asm) sö zü den mek te dir. Ne be vi ha dis ler vah yi zým ni dir ler. Ya ni sö zü ve be yan tar zý Pey gam ber E fen di mi ze (asm) a it ol mak ü ze re, ma na Al lah a a it tir. Be di üz za man Haz ret le ri di yor ki: Va hiy den ge len müc mel ha di se yi taf sil ve tas vir de, zâ tý Ah me di ye A ley his sa lâ tü Ves se lâm, ba zen yi ne il ha ma, ya vah ye is ti nad e dip be yan e der, ve ya hut ken di fe ra se tiy le be yan e der. 1 Kud sî ha dis le rin baþ lan gýç ký sým la rýn da, Al lah de di ki..., A ziz ve Ce lil o lan Al lah þöy le bu yur du..., Al lah di yor ki:..., Rabb i niz di yor ki:..., Rabb i niz ne di yor bi li yor mu su nuz? gi bi ha di sin, mâ nâ i ti ba riy le Al lah ýn yü ce ta sar ruf la rý ný an la tan bir Al lah sö zü ol du ðu nu vur gu la yan i fâ de ler yer a lýr. Bu tür ha dis ler Kur ân da de ðil; ha dis ki tap la rýn da ha dis u sû lü ne uy gun ri va yet ler le zik re dil miþ ler dir. Kur ân i le kud sî ha dis ler vah yi sa rih tir ler. Ya ni a çýk va hiy dir ler. Be di üz za man ýn i fa de siy le, Re su li Ek rem A ley his sa lâ tü Ves se lâm on da sýrf bir ter cü man dýr, mü bel lið dir, mü da ha le si yok tur: Kur ân ve ba zý e hâ di si kud si ye gi bi. 2 Kut sî ha di se bir mi sal ve re lim: *Pey gam ber E fen di miz A ley his sa lâ tü Ves se lâm bir gün as hâ bý na (ra): Rab bi niz ne bu yu ru yor bi li yor mu su nuz? di ye sor du. As hâ bý Ki ram (ra): Al lah ve Re sû lü da ha i yi bi lir de di ler. Re su li Ek rem E fen di miz (asm): Rab bi niz bu yu ru yor ki: Kim ki bü tün er kân ve þart la rý na ri a yet e de rek na ma zý vak tin de ký lar sa, Be nim o nun i çin bir ah dim var dýr: O nu Cen ne te ko ya rým. Kim de na ma zýn er kân ve þart la rý na ri a yet et mez ve na ma zý vak tin de kýl maz sa Be nim o nun hak kýn da bir sö züm yok tur; di ler sem ce hen ne me ko ya rým, di ler sem cen ne te. 3 DU  Al lah ým! Bi ze hi dâ yet ver! Bi ze Sa na gi den yo lu gös ter! Bi ze, Sa na gi den yol da se bat ve is ti ka met ver! Se nin yo lun da a ya ðý mý zý kay dýr ma! Bi zi ken di ne kul ka bul et! Bi zi Ha bi bi E dî bin A ley his sa lâ tü Ves se lâ ma üm met ey le! Râ zý o la ca ðýn a mel ler de bi ze yar dým cý ol! Bi zi in san lar dan ve cin ler den ge len her tür lü da lâ let ten ko ru! Ha tâ la rý mýz dan do la yý bi ze a zap et me! Bi zi ba ðýþ la!  mîn  mîn  mîn Dipnotlar: 1. Mek tu bat, s Mek tu bat, s Dâ ri mî, Sa lât, 24.

6 EKONOMÝ 6 Y Ýs ti fa e den iþ çi nin ký dem taz mi na tý hak la rý ÝÞ VE REN ta ra fýn dan iþ çi; sað lýk se bep le ri, zor la yý cý se bep ler, iþ çi nin göz al tý na a lýn ma sý, tu tuk lan ma sý, as ke re git me, e mek li lik hak ký ka zan ma, ka dýn iþ çi - nin ev len me si, iþ çi nin ö lü mü gi bi sebepler le iþ ten çý ka rý lýr sa, ký dem taz mi na tý a la bi lir. Ýþ çi, ik ra mi ye - nin kal dý rýl ma sý, ma a þý nýn iþ ve ren ta ra fýn dan geç ö den me si, üc ret siz iz ne çý ka rýl ma sý, iþ ko nu mu - nun de ðiþ ti ril me si, yol, ye mek ve ya ka cak yar dý mý gi bi sos yal hak la rý nýn kal dý rýl ma sý du ru mun da iþ - ten ay rý lýr sa, ya ni i þin den is ti fa e der se, bu du rum - lar da iþ ve ren den ký dem taz mi na tý a la bil mek te dir. Nor mal þart lar da iþ ye rin den ken di rý za sýy la ay rý - lan iþ çi ye ký dem taz mi na tý ö den mez ken, üst te be - lirt ti ði miz du rum la ra ma ruz ka lan iþ çi i þin den ay - rý lýr sa, ký dem taz mi na tý ö den me si ge rek mek te dir. Bu gi bi, du rum lar da ken din ce ge çer li ve hak lý bir se bep le i þin den ay rý lan iþ çi, iþ ten ay rý lýþ di lek - çe si ni (is ti fa di lek çe si) iþ ve re ne ve rir ken is ti fa e - di yo rum þek lin de de ðil, iþ ak di mi tek ta raf lý o - la rak fesh e di yo rum i fa de si ni kul lan ma lý ve bu i - fa de i le di lek çe si ni bi tir me li dir. BAÐ-KUR HÝZ MET SÜ RE LE RÝ NÝ ZÝ ÝP TAL ET TÝ RE MEZ SÝ NÝZ SO RU: ta rih le ri a ra - sýn da ver gi mü kel le fi yet kay dýn dan do la yý Bað- Kur lu sa yýl mý þým. Bun dan do la yý ta ra fý ma TL ye ya kýn prim bor cu çý kar mýþ lar. Ben SSK þart la rýn da e mek li ol mak is ti yo rum. SSK þart la rýn da prim ö de me gün sa yým ta mam, yal - nýz ca ya þý mýn dol ma sý ný bek li yo rum. Bu yüz - den Bað-Kur hiz met le ri min ba na bir ge re ði yok. Söz ko nu su Bað-Kur hiz met le ri mi ip tal et ti rip, prim borç la rýn dan kur tu la bi lir mi yim? A li Þah lý - An ka ra DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2012 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 29 MAYIS DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ GÜNDOÐDU ge li nen nok ta da yüz de lik zam mýn tat min et me di ði - ni, ek ö de me de a dým a týl ma dý ðý ný, 666 sa yý lý KHK i le o luþ tu ru lan mað du ri ye tin gi de ril me di ði ni an lat tý ve þöy le de vam et ti: Öð ret men hak et ti ði ek ö de me yi a la ma dý - ðý gi bi hak et me di ði da ya ðý da ye miþ tir. Bü tün me mur la rýn ta lih siz li ði, me - mur lar bu ül ke ye kat tý ðý de - DO LAR DÜN 1,8430 ÖN CE KÝ GÜN 1,8368 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2920 ÖN CE KÝ GÜN 2,3011 DÜN 92,00 ÖN CE KÝ GÜN 93,05 DÜN 620 ÖN CE KÝ GÜN 627 p p p Hükümet sýnýfta kaldý HÜKÜMETÝN ÝLK TOPLU SÖZLEÞMEDE SINIFTA KALDIÐINI BELÝRTEN GÜNDOÐDU, HÜKÜMETE AÐUS- TOS AYINDAKÝ ÝKÝNCÝ TOPLU SÖZLEÞME ÝÇÝN DERSE ÇALIÞARAK GELMESÝ ÇAÐRISINDA BULUNDU. ME MUR-SEN Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, Hü kü met, ilk top lu söz leþ me de sý nýf ta kal mýþ týr. Hü kü me te çað rý da bu lu nu yo rum, i kin ci top lu söz leþ me ye, ya ni 2013 A ðus tos a yý na, der si ni ze ça lý þa rak ge lin de di. Gün doð du, me mur sen di - ka la rý i le hü kü met a ra sýn da ki top lu söz leþ me sü - re ci ne ve Ka mu Gö rev li le ri Ha kem Ku ru lu nun ni haî ka ra rý na i liþ kin, kon fe de ras yon ge nel mer - ke zin de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ilk top lu söz leþ me nin uz laþ maz lýk la so nuç lan dý ðý ný ha týr - lat tý. Ka mu Ýþ ve ren He ye ti nin ve Ka mu Gö rev li - le ri Ha kem Ku ru lu nun u sul den e sa sa bir tür lü ge çe me di ði ni be lir ten Gün doð du, Geç ti ði e sas da sad ra þi fa ol ma mýþ týr. Ý yi din le di ler, kö tü ka rar ver di ler. Ta lep le rin yüz de 50 si bi le he nüz ha ya ta geç miþ de ðil de di. Me mur la rýn top lu söz leþ me hak ký ný al dý ðý ný, an cak hak kýn kul la ný mýn da an la - yýþ sý kýn tý sý i le kar þý laþ týk la rý ný i fa de e den Gün - doð du, Top lu söz leþ me nin i kin cil mev zu at a þa - ma sýn da Ne ya ni biz þim di yüz de 50 oy a lýp, me mur la rýn ma a þý ný da hi be lir le ye me ye cek mi yiz? an la yý þý ný Ba kan lar da bi le gör dük di ye ko nuþ tu. Hü kü me tin, i le ri de mok ra si a dý na a tý lan a dým la rýn ya sa ve a na ya sa ki - tap la rýn da kal ma ma sý ge rek ti ði ni an la ma sý ge rek ti ði ni di le ge ti ren Gün doð du, te o ri ye e vet, pra ti ði ne ha yýr di ye rek i le ri de - mok ra si ol ma ya ca ðý ný söy le di. I pad e ver di ði de ðe ri öð ret me ni ne ver mi yor? ðe ri gö re me yen bir Ma li ye Ba ka ný ve çev re si nin ol ma sý dýr. Öð - ret men le rin ta lih siz li ði i se bu Ba ka na i la ve o la rak ken di le ri ni de - ðer siz leþ ti ren, ça lýþ mý yor gös te ren, Baþ ba ka ný yan lýþ bi ri fe e den, öð ret me ni ne sa hip çýk ma yan bir Ba ka na sa hip ol ma sý dýr. Öð - ret men lik ka ri yer mes le ði dir, ih ti sas ge rek ti rir. 15 sa at ça - lý þý yor lar yak la þý mý öð ret men li ðin fe da kâr lý ðý ný gö - re me me de mek tir. Ya zý lý sý ný söz lü sü nü, i þi ni e ve ta þý ya rak ya pan, 24 sa at a dan mýþ lý ðý ný or ta ya ko - yan öð ret me ni sa de ce ders prog ra mýn da ki sa at le ta ným la mak öð ret men lik mes le ði ne doð ru bir yak - la þým ol maz. Bu du ru mun hü kü me te de za rar ver - di ði ni, ve re ce ði ni dü þü nü yo rum. E ði tim de dö - nü þüm, ye ni pa ra dig ma a ra yýþ la rý, e ði tim de ve sa ye ti de þif re et me gi bi gü zel a dým lar a tý lý - yor, a ma a kýl lý tah ta ya ve i pad e ver di ði de ðe ri öð ret me ni ne ver me yen bir Ba kan la bu de ði - þim na sýl o la cak? Gün doð du, þun la rý kay det ti: So nuç ta, her i ki he yet de sý nýf ta kal mýþ týr. Bu nun an la mý hü kü met, ilk top lu söz leþ me de sý - nýf ta kal mýþ týr. Bu ra dan hü kü me te çað rý da bu lu nu yo rum. Ý kin ci top lu söz leþ me ye, ya ni 2013 A ðus tos a yý na, der si ni ze ça lý þa rak ge lin. Kal kýn ma nýn ge re ði ni is ti yo ruz, a da le tin ge re ði ni is ti yo ruz, bü yü me nin ge re ði ni is ti yo ruz. An ka ra / a a CE VAP: 2004 ve 2006 yýl la rý a ra sýn da ver gi m ü k e l l e f i y e t kay dýn dan do la yý o luþ tu ru lan Bað-Kur si gor ta lý lýk sü re le ri niz zo - run lu bir si gor ta lý lýk tü rü - dür. Ya ni, siz is te me se niz bi le ver gi mü kel le fi ol du ðu - nuz sü re ce zo run lu o la rak Bað-Kur kap sa mýn da si gor ta lý sa yý lýr sý nýz. Bu sebep le, bah se ko nu Bað-Kur hiz met le ri niz ip tal et ti re mez si niz. Bu sü re le rin prim borç la rý ný da ö de mek zo run da sý nýz. YE NÝ ÝÞ GÜ VEN LÝ ÐÝ YA SA SIN DA 50 ÝÞ ÇÝ SI NI RI KAL DI RIL DI Yý lar dýr yö net me lik ve teb lið gi bi i kin cil mev zu at lar la yü rü tü len iþ gü ven li ði ha ya tý mýz ni ha yet bir ya sa i le yü rü tül me ye baþ la ya cak. Ýþ gü ven li ði ya sa sýn da te mel an lam da da ha ön ce uy gu la ma da o lan mev zu at lar dan çok fark lý bir dü zen le me yok. Bu ya sa i le iþ gü ven li ði ha ya tý - mý za ge ti ri len en ö nem li ye ni lik ve de ði þik lik, þu an ki uy gu la ma da sa na yi den sa yý lan ve 50 den faz la iþ çi ça lýþ tý ran iþ ve ren ler iþ gü ven - li ði uz ma ný ve iþ ye ri he ki mi ça lýþ týr mak zo run - da. Ýs te yen iþ ve ren bu hiz met le ri dý þa rý dan da a la bi li yor. Fa kat ye ni iþ gü ven li ði ya sa sý na gö - re, 50 iþ çi sý ný rý kal dý rý lý yor ve bü tün iþ yer le ri i çin iþ gü ven li ði uz ma ný ve iþ ye ri he ki mi zo - run lu ha le ge li yor. Ya ni üç iþ çi ça lýþ tý ran bir iþ - ye ri da hi bir iþ gü ven li ði uz ma ný i le iþ ye ri he ki - min den hiz met al mak zo run da o la cak. ZÝ RA AT O DA SI KAY DI OL MA YAN TA RIM BAÐ-KUR'LU SU O LA MAZ SO RU: Ýz mir i lin de beþ dö nüm lük bir bað al - dým. Ba ðýn ta pu su e þi min ü ze ri ne ka yýt lý. E þi mi ye ni sa týn al dý ðým bu bað ü ze rin den ta rým Bað- Kur si gor ta lý sý (ta rým 4/b si gor ta lý sý) yap mak is ti yo rum. Bu ko nu da ba na na sýl yar dým cý o la - bi lir si niz? Ek rem HAN LI / Ýz mir CE VAP: 2008 yý lýn da yü rür lü ðe gi ren 5510 sa - yý lý sos yal gü ven lik re form ya sa sý na gö re, 5510 sa yý lý ya sa kap sa mýn da ta rým 4/b si gor ta lý sý (ta - rým Bað-Kur lu su) o la bil mek i çin, zi ra at o da la rý - na ka yýt ol mak zo run lu lu ðu ge ti ril di. Bu sebep le, ye ni sa týn al dý ðý nýz ba ðýn ta pu su si zin e þi ni zin ta - rým Bað-Kur lu su ol ma sý na ye ter li ol maz. En ký sa za man da, ba ða a it ta pu kay dý ný bu lun du ðu nuz yer de ki zi ra at o da sý gö tü rüp, o da ya kay do lun. O - da ya ka yýt ta ri hi niz den i ti ba ren e þi ni zin ta rým Bað-Kur u o to ma tik man baþ la tý la cak týr. So ru la rý nýz i çin e-pos ta: sos yal gu ven ni as ya.com.tr, ah me ta ri il.com Gýda Ar-Ge ödülleri sahiplerini buldu TOPLAM 116 projenin yarýþtýðý Gýda Ar-Ge Proje Pazarý nda ödüller sahiplerini buldu. Gýda Ar-Ge Proje Pazarý nda birbirinden ilginç ürünler sergilendi. Yarýþmada üçüncülük ödülü Koruk suyunun hafif ýsýl iþlemle UVC ýþýnlama ile raf ömrünün arttýrýlmasý projesi ile Reþat Atýlgan a verildi. Nohuttan cips üreten Özge Erdoðan ve Mahir Turan ikincilik ödülünü alýrken, Atýk Balýk Pullarýnýn Ekonomiye Kazandýrýlmasý projesi ile Sevinç Kopuz birinciliðe lâyýk görüldü. Ödül töreninde konuþan Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Türk sanayicisinin yýllardýr taklit ürünlerle bir yere gelmeye çalýþtýðýný belirterek þunlarý söyledi: Benim sanayici olduðum dönemde bu iþ hep böyle yürüdü. Biz var olan ürünleri taklit ederek para kazandýk. Buradan kazandýðýmýz paralarla kendimizi geliþtirip Ar-Ge ve inovasyona yatýrým yapmak yerine kendimizi ev ve araba aldýk. Oysa artýk ekonomide dünyanýn ekseni kaydý. Artýk farklýlaþarak kazanabiliriz dedi. Gýda Ar-Ge Proje Pazarý nýn büyük öneme sahip olduðunu ifade eden Çaðlayan, Bugün ihracatýmýzýn yüzde 10 undan fazlasýný gýda ürünleri oluþturuyor. Ama hak ettiðimiz yerde deðiliz. Artýk yükte hafif pahada aðýr ürünler üretmeliyiz. Bugün bu yarýþmada güllü zeytinyaðý, domates tozu yapan proje sahiplerini gördüm. Ýþte biz bu ürünlerle Türkiye gýda sektörünü dünya liginde daha üst sýralara taþýyabiliriz diye konuþtu. Ýzmir / Ebru Olur Marmaray 2013 ün sonuna bitecek U LAÞ TIR MA De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, ma li ye ti 5 mil yar do lar o lan Mar ma ray pro je si nin 2013 yý lý - nýn so nun da bi ti ril me si nin ön gö rül dü ðü - nü be lir te rek, Gün de 1.5 mil yon Ýs tan - bul lu kar þý dan kar þý ya ge çe cek de di. Yýl - dý rým, TBMM Ge nel Ku ru lu nda mil let ve - kil le ri nin so ru la rý ný ce vap la dý. Ar da han Be le di ye si nin, i lin þe hir i çi tra fik ý þýk la rý - nýn ye ni len me si ça lýþ ma la rý na baþ la dý ðý ný ve ça lýþ ma la rýn bu yý lýn Ey lül a yýn da ta - mam la na ca ðý ný i fa de e den Yýl dý rým, Tür - ki ye de ka ra yo lu ta þý ma cý lý ðý nýn do ðu-ba - tý is ti ka me tin de ol du ðu nu kay det ti. Yýl dý - rým, ül ke de ka ra yo lu ta þý ma cý lýk o ra ný nýn yük sek ol du ðu nu be lir te rek, ta þý ma cý lýk ta ha va, de niz yo lu ve de mir yo lu pa yý ný art - týr mak is te dik le ri ni i fa de et ti te baþ la yan Mar ma ray pro je si nin 2013 yý lý - nýn so nun da bi ti ril me si nin ön gö rül dü ðü - nü i fa de e den Yýl dý rým, Ma li ye ti 5 mil yar do lar dýr. U zun lu ðu 76 ki lo met re dir, 15.5 ki lo met re si de niz al týn dan ve ye ral týn dan geç mek te dir. Sa at te 75 bin yol cu, gün de 1.5 mil yon Ýs tan bul lu kar þý dan kar þý ya ge - çe cek de di. Yýl dý rým, Kars-Tif lis-ba kü De - mir yo lu Pro je si nin ça lýþ ma la rý nýn 3 ül ke de de de vam et ti ði ni kay de de rek, pro je nin 2014 yý lý gi bi ta mam lan ma sý nýn he def len - di ði ni söy le di. An ka ra / a a Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan ve TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi, Atýk Balýk Pullarý nýn Ekonomi ye Kazandýrýlmasý projesiyle birincilik ödülünü kazanan Sevinç Kopuz a ödülünü takdim ederken. ÝNOVATÝF ÜRÜNLER SERGÝDE TANITILACAK TÜRKÝYE Ýhracatçýlar Meclisi (TÝM) olarak bu yýl 7 sektörde Ar-Ge Proje Pazarý ve 17 sektörde de tasarým yarýþmalarý düzenlediklerini hatýrlatan TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi de, Kasým veya Aralýk ayýnda Ýstanbul da düzenlenecek Ýnovasyon Haftasý nda bu ürünlerin sergilenerek yerli yabancý yatýrýmcýlara tanýtýlacaðýný söyledi. TAZÝYE Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerinden, uzun yýllar Ýzmit'te ikamet eden, Vanlý merhum Kamil Acar Aðabeyin eþi; Yusuf, Mahmut Hasan, Ahmet Hüseyin, Hacý Tahsin ve Muhiddin Acar'ýn annesi Vahide Acar'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ýzmit - Baþiskele - Derince - Kuruçeþme - Körfez Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Fatih Güzelkara ile Rahime Nur Yalçýn Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Konya Yeni Asya Okuyucularý THY nin 68 seferi daha iptal ngrev yasaðýný öngören tasarýsý için yapýlan iþ yavaþlatma eylemi Türk Hava Yollarý nýn (THY) 68 seferinin daha iptal olmasýna sebep oldu. Havacýlýk iþ koluna getirilmesi planlanan grev yasaðý nedeniyle dün de iþ yavaþlatma eylemi yapan kabin memurlarý, THY nin seferinin iptal olmasýna yol açtý. Resmî internet sitesinden açýklama yapan THY, operasyonel nedenlerle dün bazý seferlerin yapýlamayacaðý bildirildi. Buna göre, THY nin Atatürk Havalimaný ndan yapýlmasý planlanan yurt içi ve yurtdýþý 68 seferi iptal edildi. Duyuruda, yolcularýn havalimanýna gelmeden önce uçuþlarýný numaralý çaðrý merkezinden veya internet sitesi üzerinden kalkýþ-varýþ uygulamasý ile kontrol etmeleri istendi. Ýstanbul / aa TPAO, Irak ta petrol arayacak nirak Petrol Bakanlýðý, Türkiye den TPAO ve Dubai den Dragon Oil þirketinin yer aldýðý, Kuwait Energy liderliðindeki konsorsiyumun, petrol arama ihalesinde Saha 9 da arama hakkýný kazandýðýný açýkladý. Petrol bakanlýðýndan yapýlan açýklamaya göre, güneydeki Basra vilayetinde bulunan 900 kilometre karelik petrol sahasý için saðlanan anlaþmada Kuwait Energy yüzde 40, TPAO yüzde 30 ve Dragon yüzde 30 pay sahibi olacak. Irak ýn düzenlediði dördüncü tur enerji ihalesinde 12 yeni petrol ve doðalgaz sahasý için uluslar arasý þirketler yarýþýyor. Baðdat / aa Mükellef bildiriminde süre uzatýldý nmükellef Bilgileri Bildirimi nin verilme süresi 29 Haziran 2012 tarihine uzatýldý. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý nýn internet sitesinde yer alan sirkülerde, 413 Sýra Numaralý Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði nde bildirim verme süresinin baþladýðý gün olan 1 Nisan tarihi itibariyle faal olan (tasfiye iþlemi devam edenler dahil) tüm kurumlar vergisi mükellefleri ile kazancý basit usûlde tesbit edilenler hariç ticarî kazanç, ziraî kazanç ve serbest meslek kazancý elde eden gelir vergisi mükelleflerince merkez ve her bir þube için ayrý ayrý verilmesi zorunlu olan bildirimin 31 Mayýs günü, saat e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle verilebileceðinin açýklandýðý hatýrlatýldý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek imzalý sirkülere göre, yoðun iþ yükü dolayýsýyla meslek odalarý, meslek mensuplarý ve mükelleflerin taleplerinin deðerlendirilmesi sonucu, yarýn sona erecek olan 2011 dönemine iliþkin Mükellef Bilgileri Bildirimi nin verilme süresi 29 Haziran 2012, saat e kadar uzatýldý. Ankara / aa

7 DÜNYA Annan Planý iþlemiyor HULA KATLÝÂMI SONRASI SURÝYE'DEKÝ ÞÝDDETÝ DURDURMAYA YÖNELÝK ÇABALAR HIZLANIRKEN, ESAD REJÝMÝNE BAÐLI ORDU BÝRLÝKLERÝNÝN 611 NOKTADA SÜRDÜRDÜÐÜ OPERASYONLARDA, ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN SAAT ARTIYOR. ANNAN PLANI'NA BAÐLANAN ÜMÝTLER TÜKENÝYOR. GÖKTÜRK TÜYSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi 7 Y Hüs nü Mü ba rek in o to ri ter yö ne ti mi nin dev ril me - si nin ar dýn dan u zun bir sü re dir Yük sek As ke rî Kon sey ta ra fýn dan yö ne til mek te o lan Mý sýr da, bü yük çap lý tar týþ ma la rý be ra be rin de ge ti ren ve top lum - sal ký rýl ma nok ta la rý nýn da ha da be lir gin leþ me si ne sebep o lan dev let baþ kan lý ðý se çim le ri nin ilk tu ru ger çek leþ ti - ril di. A day la rýn al dýk la rý oy o ran la rý Mý sýr Dev ri mi nin gi di þa tý na i liþ kin ö nem li ip uç la rý ve re bi le cek tir. Dev let baþ kan lý ðý se çim le ri ön ce sin de Yük sek As ke - rî Kon sey ta ra fýn dan kon trol e di len Mý sýr Yük sek Se - çim Ku ru lu nun sü re ce yap tý ðý mü da ha le ve dev let baþ kan lý ðý se çim le ri i çin a day lý ðý ný a çýk la yan Müs lü - man Kar deþ ler in a da yý Hay rat Þa týr, Se le fi El Nur Par - ti si nin a da yý Ha zým Sa lih E bu Ýs ma il ve Mü ba rek yö - ne ti mi nin güç lü a da mý Es ki Ýs tih ba rat Di rek tö rü Ö - mer Sü ley man ýn a day lý ðý na o nay ver me me si, top lum - sal ve si ya sal tan si yo nun yük sel me si ne sebep ol muþ tu. Ý þin as lý, Yük sek As ke rî Kon sey i yön len di ren Mý sýr Or du su, Mü ba rek dö ne min de ki si ya sal ro lü nün za yýf - la ma sýn dan kork muþ ve grup la rýn ken di iç le rin de ça - týþ ma ya þa ma la rý ný sað la ma ya ça lýþ mýþ týr. Yük sek As - ke rî Kon sey, bu stra te ji yi uy gu la ya bil mek i çin ken di le - ri ne çok ya kýn bir i sim o lan Ö mer Sü ley man ýn a day lý - ðý ný da red det miþ ve Sü ley man ý dâ vâ uð ru na har ca na - bi le cek bir pi yon o la rak gör dü ðü nü gös ter miþ tir. Mý sýr Or du su, ö zel lik le Müs lü man Kar deþ ler in halk nez din - de ar tan i ti ba rý nýn so nu cu o la rak Mý sýr Mec li si nde ne re dey se % 50 ye ya kýn bir oy la tem sil e dil me si ni ül - ke nin ve en ö nem li si ken di ge le ce ði a çý sýn dan bir teh - dit o la rak gör dü ðü i çin bu ham le yi yap mýþ týr. Dev let baþ kan lý ðý se çim le ri nin bi rin ci tu run da a lý - nan so nuç lar, Yük sek As ke rî Kon sey in a day lar ü ze - rin den kur gu la dý ðý si ya sal ma nev ra nýn bel li bir nok ta - ya ka dar so nuç ver di ði ni an cak tam ma na sýy la is te nen so nu cu or ta ya ko ya ma dý ðý ný gös ter mek te dir. Ni te kim se çim le rin bi rin ci tu run da Müs lü man Kar deþ ler in (Öz gür lük ve A da let Par ti si a dýy la) a da yý o la rak or ta ya çý kan 61 ya þýn da ki Mu ham med Mur si, se çim le rin res - mî ol ma yan so nuç la rý na gö re % 25,3 oy la bi rin ci sý ra da yer al mýþ týr. Ne var ki, Hay rat Þa týr ýn a day lý ðý es na sýn - da or ta ya çý kan ve Mur si nin a day lý ðý son ra sýn da da sü re ge len par ti i çi ça týþ ma ger çek li ði, Müs lü man Kar - deþ ler in dev ri mi ger çek leþ ti ren halk nez din de ki i ti ba - rý ný da ze de le miþ ve se çim le ri bü yük bir oy far kýy la ka - zan ma sý na en gel ol muþ tur. Bu yö nüy le Mý sýr Or du - su nun stra te ji si nin ba þa rý lý ol du ðu da söy le ne bi lir. 17 Ha zi ran 2012 ta ri hin de ger çek leþ ti ri le cek i kin ci tur da ya rýþ ma ya hak ka za nan di ðer i sim i se Mý sýr top lu mu - nun hiç de ya ban cý ol ma dý ðý ve ö zel lik le dev ri mi ger - çek leþ ti ren Tah rir Gru bu ta ra fýn dan nef ret le a ný lan Ah med Þe fik ol muþ tur. Mü ba rek dö ne mi nin en et ki li i sim le rin den bi ri o la rak bi li nen es ki Ha va Kuv vet le ri Ko mu ta ný ve Baþ ba kan Ah med Þe fik, dev rim es na sýn - da baþ ba kan lýk kol tu ðun da o tu ru yor du ve Tah rir Mey da ný nda top la nan si vil hal kýn ü ze ri ne a teþ aç tý ran ki þi o la rak bi lin mek te dir. Þe fik, Mý sýr Dev ri mi ni muh te þem dev rim o la rak ad lan dýr sa ve es ki re ji me dö nül me ye ce ði ni be lirt se de, bu söz le ri nin bir tak tik ol du ðu bi li nen bir ger çek tir. An cak Þe fik in al dý ðý % 24,9 luk oy o ra ný, Mý sýr top lu mu i çe ri sin de Mü ba rek yan lý sý ö nem li bir ke si min bu lun du ðu nu gös te ren ö - nem li bir de lil o la rak gö rül me li dir. Dev let baþ kan lý ðý se çim le ri ne ka tý lan di ðer a day lar - dan Þe ref Par ti si li de ri Ham din Sab ba hi i se % 21,5 lik oy o ra ný i le se çim le rin ilk tu run da ü çün cü ol muþ ve i kin ci tur da ya rýþ ma hak ký ný yi tir miþ tir. Ka mu o yu an ket le rin - de Ah med Þe fik in ö nün de i kin ci o la rak gös te ri len Sab - ba hi, Mý sýr so lu ve la ik ke sim den cid dî bir des tek al ma - sý na kar þýn, es ki re jim yan lý la rý i le mu ha fa za kâr ke sim a - ra sýn da ki mü ca de le nin kur ba ný ol muþ ve bu ku tup laþ - ma dolayýsýyla is te di ði oy o ra ný na ka vu þa ma mýþ týr. Da ha ön ce Müs lü man Kar deþ ler e ya kýn du ran an cak grup i çe ri sin de ki ça týþ ma ve güç mü ca de le si dolayýsýyla bu par ti den a day o la ma yýn ca ba ðým sýz o la rak a day lý ðý ný a çýk la yan Ab dul mu nim E bu l Fü tuh i se se çim le rin ilk tu run da yak la þýk % 18 lik bir oy o ra ný na sa hip ol muþ ve i kin ci tur da ya rýþ ma ya hak ka za na ma mýþ týr. Se le fi Nur Par ti si nin des te ði ni a lan ve bu nun ya ný sý ra li be ral ke - sim den de cid dî bir oy al dý ðý an la þý lan E bu l Fü tuh, i kin - ci tur da ya rý þa ma ya cak ol ma sý na kar þýn, Müs lü man Kar deþ ler in oy la rý ný böl dü ðü ve Sab ba hi ya da Amr Mu sa ya git me si bek le nen bel li bir oy po tan si ye li ni ken - di si ne çek ti ði i çin se çim ler de ö nem li bir rol oy na mýþ týr. Se çim ler de en bü yük ha yal ký rýk lý ðý ný ya þa yan i sim i se A rap Bir li ði es ki ge nel sek re te ri ve es ki Dý þiþ le ri Ba ka ný Amr Mu sa ol muþ tur. Zi ra Mu sa, ne li be ral ne de mil li - yet çi ka nat tan ye ter li des te ði a la ma mýþ ve se çim ler de hiç bir var lýk gös te re me miþ tir. Mý sýr Dev let Baþ kan lý ðý Se çim le ri nin ilk tu run da a lý nan so nuç lar ül ke de ki top lum sal ku tup laþ ma nýn si ya sal düz le me yan sý ma sý o la rak gö rül me li dir. Da - ha ön ce dev rim yan lý la rý ve kar þýt la rý o la rak bö lün - müþ o lan Mý sýr top lu mu, ar týk si ya sal-i de o lo jik ma - na da da fark lý laþ ma ya baþ la mýþ ve dev ri min bir leþ ti - ri ci ve uz laþ tý rý cý ro lü faaliyeti ni yi tir me ye yüz tut - muþ tur. Si ya sal-top lum sal grup lar a ra sýn da ki an laþ - maz lýk lar ve güç mü ca de le si ne da ya lý ça týþ ma la rýn be lir gin leþ me si, es ki re jim yan lý la rý nýn ve Mý sýr Or - du su nun, i kin ci tur da kay bet se ler da hi, ö nü müz de - ki dö nem de de faaliyetle ri ni sür dü re cek le ri ni gös te - ren ö nem li bir de lil o la rak gö rü le bi lir. Mý sýr Dev let Baþ kan lý ðý se çim le ri nin bi rin ci tu ru SU RÝ YE DE Beþ þar E sad re ji mi ne bað lý or du bir lik le ri nin 611 nok ta da sür - dür dü ðü o pe ras yon lar da, ö lü sa yý sý her ge çen sa at ar tý yor. Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü, as ke ri o pe ras - yon lar da Hu mus ta 25, Deyr-i Zor da 16, Þam da 15, Ha ma da 9, Ha lep te 8, Der a da 7, Ýd lib de 5, Rak ka da 2, Ha - se ke de 1 ki þi ol mak ü ze re 88 mu ha li - fin öl dü ðü nü du yur du. de ðir ö lüm ler - le bir lik te sa yý nýn 109 a u laþ tý ðý bil di - ril di. Su ri ye res mî a jan sý SA NA da o - pe ras yon lar sý ra sýn da 21 as ke rin öl dü - ðü nü bil dir di. Bu a ra da, dün sa ba hýn er ken sa at le rin den i ti ba ren si vil gös te - ri ler ül ke ge ne lin de de vam e der ken, baþ þehir Þam es na fý nýn ke penk ka pat - ma ey le mi ni sür dür dü ðü be lir til di. Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü, ül ke ge ne lin de dü zen le nen o pe ras - yon lar da gü ven lik güç le ri nin a teþ aç - ma sý so nu cu ö lüm le rin de vam et ti ði - ni bil dir di. Ö te yan dan, Hu mus un Ha mi di ye sem tin de top a te þi a çýl ma sý ve ha van mer mi le ri nin yer le þim bi - rim le ri n e düþ me si so nu cu ö lü ve ya - ra lý la rýn ol du ðu nu, on lar ca e vin yý kýl - dý ðý ge len ha ber ler a ra sýn da. Su ri ye Ge nel Dev rim Kon se yi i se or du nun es ki Hu mus böl ge si ne ha van ve ro - ket ler le sal dý rý ya geç ti ði ni, yý ký lan ev - le rin en ka zýn da ö lü ve ya ra lý la rýn bu - lun du ðu nu ak tar dý. Bu a ra da, Þam da - ki ö nem li mu ha lif ler den bi ri o lan E bu Rýd van, yö ne tim yan lý sý mu ha lif ler ve halk mec li si ne se çi len a þi ret re is le riy le gö rüþ tü rü len Ko fi An nan ýn, ger çek mu ha lif ler le bir a ra ya ge ti ril me di ði ni söy le di. An nan ýn ül ke ye gel me siy le o pe ras yon lar da bir du rak la ma ya þan - ma dý ðý ný vur gu la yan E bu Rýd van, An nan ýn ül ke de bu lun du ðu gün ler - de o pe ras yon lar bütün yo ðun lu ðuy la de vam et ti. An nan ýn ül ke ye ge li þi da - hi o pe ras yon la rý dur dur ma dý. Bir çok þe hir de dü zen le nen o pe ras yon lar da her gün on lar ca ki þi ö lü yor de di. An - nan Pla ný nýn re jim ta ra fýn dan her gün ih lâl e dil di ði ni vur gu la yan E bu Rýd van, BM göz lem ci le ri ne rað men re ji min gös te ri le re mü da ha le et ti ði ni ve gös te ri ci le rin üs tü ne a teþ aç tý ðý ný kay det ti. Suriye Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, ülkede ilk gösterilerin düzenlendiði gecen yýlýn Mart ayýndan bu güne kadar düzenlenen operasyonlarda ve güvenlik güçlerince açýlan ateþte çoðunluðu Humus'ta olmak üzere 14 bin 93 kiþinin öldüðünü duyurdu. Londra merkezli örgüt, 18 Mart 2011 tarihinden bu yana çýkan gösterilerde ve yönetim karþýtlarýna karþý düzenlenen operasyonlarda bin 12'si çocuk olmak üzere toplam 14 bin 93 kiþinin öldüðünü belgelendirdiklerini kaydetti. Bir leþ miþ Mil let ler / a a I rak ta es ki su bay la ra gö re ve dö nüþ im kâ ný n I RAK Baþ ba ka ný Nu ri el-ma li ki, es ki su bay la rýn ye ni den gö rev le ri ne ge ti ril me si i çin ta li mat ver di ði ni bil - dir di. El-Ma li ki, Ni no va (Mu sul) vi la - ye tin de dü zen le di ði Ba kan lar Ku ru lu ö zel top lan tý sý son ra sý yap tý ðý a çýk la - ma da, ''Ni no va'da es ki dö ne min su - bay la rý ný ye ni den gö re ve ge ti ri yo ruz. Bu böl ge de ya þa yan hal ký mý za çok yön lü hiz met su na ca ðýz'' de di. Ma li - ki, ül ke nin e lek trik, sað lýk ve e ði tim a la nýn da ki bütün so run la rý ný gi der - me ye ça lýþ tý ðý ný i fa de e de rek, I rak'ýn böl ge sel gü cü nü güç lü bir þe kil de ye - ni den ka za na ca ðý ný söy le di. I rak'ýn baþ þehir Bað dat ta gü ven li ðin so rum - lu lu ðu nu Tem muz dan i ti ba ren üst - le ne ce ði bil di ril di. Bað dat / a a Su dan or du su, Ab ye i den çe kil di n SU DAN or du su nun tar týþ ma lý böl ge Ab ye i den çe kil di ði bil di ril di. Su dan is tih ba rat ser vis le ri ne ya kýn med ya mer ke zi, Su dan or du su nun Ab yei dý þýn da ko nuþ lan dý ðý ný ve as ke rî te si sin BM ba rýþ gü cü ne bý - ra kýl dý ðý ný du yur du. Su dan or du söz cü sü Sa var mi Ha lid Sa ad, dün yap tý ðý a çýk la ma da, E ti yop ya nýn baþþehri Ad dis A ba ba da bu gün Su dan ve Gü ney Su dan ýn a ra bu lu - cu la rý nýn yap tý ðý gö rüþ me le re i yi bir or tam sað la ma sý i çin Ab ye i de - ki as ker le ri ni çe ke cek le ri ni be lirt - miþ ti. Sa ad, Ab ye i nin, top rak la rý - nýn bir par ça sý ol du ðu ko nu sun da Su dan ýn gü ven ce ta lep et ti ði ni de vur gu la mýþ tý. Har tum / a a A zer bay can Ý ran a no ta ver di n A ZER BAY CAN, Ý ran da a lý ko nu lan i ki A zer bay can va tan da þý genç þa ir le il gi li o la rak Ý ran a no ta ver di. No ta la - rýn, A zer bay can ýn Tah ran Bü yü kel - çi li ði ve Teb riz Kon so los lu ðu a ra cý lý - ðýy la gön de ril di ði bil di ril di. A zer bay - can Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Ba sýn Mer ke - zi nden ya pý lan a çýk la ma da, bir þi ir ya rýþ ma sý i çin Ý ran a gi den i ki genç þa ir Þeh ri yar del Ge ra ni (Ha cý za de) ve Fe rit Hü se yin in, 2 Ma yýs ta Teb - riz de si vil gi yim li þa hýs lar ta ra fýn dan a lý ko nul du ðu, fa kat bu o la yýn Ý ran ma kam la rý ta ra fýn dan res mî o la rak te yit e dil me di ði be lir til di. A zer bay - can Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Ba sýn Söz cü sü El man Ab dul la yev, Ý ran yet ki li ma - kam la rýn dan ko nuy la il gi li de fa lar ca bil gi ta lep et tik le ri ni, fa kat gi ri þim le - ri nin so nuç suz kal dý ðý ný be lir te rek, "Her bir va tan da þý mýz bi zim i çin de - ðer li dir di ye ko nuþ tu. Ba kü / a a O ba ma nýn ra ki bi Cum hu ri yet çi Rom ney n ABD DE ka sým a yýn da ya pý la cak baþ kan lýk se çim le rin de Cum hu ri yet - çi Par ti nin a da yý nýn es ki Mas sac hu - setts Va li si Mitt Rom ney o la ca ðý ke - sin leþ ti. Par ti si nin a day lýk ya rý þýn da en ya kýn ra kip le ri nin çe kil me siy le Tek sas ta ya pý lan ön se çim le ri ra hat bir þe kil de ka za nan Rom ney, bu so - nuç la se çim ler de Cum hu ri yet çi Par - ti nin a da yý o la bil me si i çin top la ma sý ge re ken 1,114 de le ge sa yý sý ný geç ti. Rom ney nin 6 Ka sým da ya pý la cak se - çim ler de Cum hu ri yet çi Par ti nin a - da yý ol ma sý na, ön se çim sü re cin de ra kip le riy le a ra sý ný aç ma sý ve en ya - kýn ra ki bi es ki Penns ylva ni a se na tö - rü Rick San to rum un da çe kil me si - nin ar dýn dan ke sin gö züy le ba ký lý - yor du, an cak Tek sas ta el de et ti ði za fer le Rom ney, se çim ler de ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn ra ki bi ol ma yý ga ran ti le di. Mitt Rom - ney nin a day lý ðý nýn, A ðus tos so nun - da Flo ri da e ya le ti nin Tam pa þehrin - de dü zen le ne cek Cum hu ri yet çi Par - ti ku rul ta yýn da res men a çýk lan ma sý ön gö rü lü yor. Was hing ton / a a 100 Fi lis tin li'nin ce se di i a de e di le cek n ÝS RA ÝL, e lin de tut tu ðu Fi lis tin li le - re a it 299 ce set ten 100'ü nü i a de e - de cek. Ra mal lah'ta ki Fi lis tin Hü kü - me ti Si vil Ýþ ler Ge nel Ku ru lu Baþ ka - ný Ha san eþ-þeyh, Ýs ra il'le yü rü tü len u zun mü za ke re ler ve Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas'ýn ki þi sel gi ri þim le ri so nu cun da 299 ce set ten 100'ü nün i a de e dil me si ko nu sun da an laþ ma ya va rýl dý ðý ný bil dir di. Þeyh, ce set le rin ya rýn tes lim a lý na ca ðý ný ve ay ný gün tö ren le def ne di le ce ði ni be - lirt ti. Ýs ra il, þim di ye ka dar e lin de tut - tu ðu ce set le rin kim lik le ri ni giz li tu - tup me zar la rý na ra kam ve re rek def - net miþ ti. Ra mal lah / a a HA MAS ve Fe tih a ra sýn da ge çi ci uz la þý hü - kü me ti ba kan a day la rý i sim le rin de an laþ - ma sað lan dý ðý bil di ril di. Ha mas ve Fe tih a - ra sýn da Ka hi re de ger çek le þen top lan tý dan son ra ge çi ci uz la þý hü kü me ti ba kan a day - la rý ko nu sun da an laþ ma sað lan dý ðý ve lis te - nin, ön ce lik le Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah - mud Ab bas ve Ha mas li de ri Ha lid Me þal e su nu la ca ðý be lir til di. Ha mas yö ne ti ci si Ýz - zet er-riþk, yap tý ðý a çýk la ma da, Ha mas ve Fe tih ha re ke ti he yet le ri nin ge nel se çim le ri üst le ne cek uz la þý hü kü me ti o luþ tur mak i - çin bir a ra ya gel di ði ni ve top lan tý nýn o - lum lu bir ha va da geç ti ði ni söy le di. Ý sim lis - te si hak kýn da ay rýn tý ver me yen er-riþk, a - day la rýn ba ðým sýz ol duk la rý ný ve i ki ta ra fýn da se çim le rin en uy gun za man ve þart lar da dü zen len me si i çin el le rin den ge le ni ya pa - cak la rý ný i fa de et ti. Fe tih he ye ti nin baþ kan - lý ðý ný ya pan Az zam el-ah med de Gaz ze Mer ke zi Se çim Ku ru lu nun ça lýþ ma ya baþ - la ma sý, uz la þý hü kü me ti ku rul ma sý i çin ya - pý lan bu top lan tý da o lum lu bir ha va es tir - di. Bu sü reç 10 gün de vam e de cek. E ðer iþ - ler yo lun da gi der se, Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas o luþ tu ru lan hü kü me ti du yu ra cak týr di ye ko nuþ tu. Kahire / a a Ha mas ve Fe tih hü kü met i çin an laþ tý ESAD'A ANNAN'DAN SON UYARI KUVEYT Ku veyt Baþ ba kan Yar dým cý sý ve Dý þiþ le ri Ba ka ný Þeyh Sa bah Ha lid es-sa bah, Arap Birliði'nin, Hu la kat li â mýn dan son ra Su ri ye de ki kri zi gö rüþ mek ü ze re BM Su ri ye Ö zel Tem sil ci si Ko fi An nan i le Cumartesi günü Ka hi re de bir a ra ya ge le cek le ri ni bil dir di. BM ve Arap Birliði'nin özel temsilcisi Kofi Annan, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'a þiddete son vermek için hemen harekete geçme çaðrýsýnda bulundu. Annan, Þam'da düzenlediði basýn toplantýsýnda, ''Esad'ýn þimdi harekete geçmesine, diðer taraflarýn da üzerine düþeni yapmasýna ihtiyacým var'' dedi. Kofi Annan, ''Esad'dan krizden çýkýþ planýnýn uygulanabilmesi amacýyla gerekli þartlarýn saðlanabilmesi için þimdi, yarýn deðil þimdi, cesur tedbirler almasýný istedim'' diye konuþtu. Kofi Annan ile görüþen Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad, Annan planýnýn baþarýlý olmasýnýn terör eylemlerinin bitmesine baðlý olduðunu söyledi. Kuveyt / a a LÜBNAN, SURÝYE'YE KARÞI ASKERÎ ÜS OLMAK ÝSTEMÝYOR LÜB NAN Dev let Baþ ka ný Mi þel Sü ley man, ül ke si nin, Su ri ye ye kar þý as ke rî üs ha li ne gel me si ni is te me di ði ni be lirt ti. Sü ley man, Lüb nan ýn A NI a jan sý ta ra fýn - dan ya yým la nan a çýk la ma sýn da, sý nýr la rýn si lâh a lýþ ve ri þi i çin a çýl ma sý na, mül - te ci le re ka pa týl ma sý na kar þý ol du ðu nu vur gu la dý. Mi þel Sü ley man, Ger gin li - ðin art ma ma sý i çin Su ri ye ye yö ne lik yan sýz si ya se ti mi ze de vam e de ce ðiz i fa - de si ni kul lan dý. Lüb nan ýn, Su ri ye i le coð ra fi ve ta ri hî bað la rý ný gö zar dý e de me - ye ce ði ni kay de den Sü ley man, Ku zey Lüb nan da ge çen haf ta din a da mý Þeyh Ah med Ab dül va hid ve ya nýn da ki Mu ham med Me reb in öl dü rül me si nin bü yük bir ha ta ol du ðu nu, a da le tin son sö zü söy le ye ce ði ni de bil dir di. Ku zey Lüb - nan ýn Ak kar böl ge sin de, din a da mý Þeyh Ah med Ab dül va hid in as ke rî kon trol nok ta sýn da öl dü rül me si ni pro tes to e den e den Sün nî ler i le Hiz bul lah a ya kýn par ti ta raf tar la rý nýn ça týþ ma sýn da 3 ki þi öl müþ tü. Beyrut / a a ESAD'A DÝPLOMATÝK BASKILAR ARTIYOR BEL ÇÝKA Dý þiþ le ri Ba ka ný ve Baþ ba kan Yar dým cý sý Di di er Rynders, Þam yö - ne ti mi nin Hu la da yap tý ðý kat li âm dolayýsýyla Su ri ye li dip lo mat la rýn ak re di - tas yo nu nu ip tal et tik le ri ni söy le di. Ja pon ya, Su ri ye nin Tok yo bü yü kel çi si ni is ten me yen ki þi i lân et ti. Ja pon ya Dý þiþ le ri Ba ka ný Ko ic hi ro Gen ba, yap tý ðý a çýk la ma da, Su ri ye de si vil le re yö ne lik þid det ten en di þe du yul ma sý dolayýsýyla Su ri ye li bü yü kel çi nin Ja pon ya dan ay rýl ma sý nýn is ten di ði ni kay det ti. Suriyeli diplomatlarý sýnýr dýþý eden ülkeler arasýnda Türkiye de katýldý. Dýþiþleri Bakanlýðý, "Suriye nin Ankara daki diplomatik personelin 30 Mayýs 2012 tarihinden itibaren 72 saat içinde ülkemizden ayrýlmasý talep edilmiþtir" açýklamasý yaptý. Suriye'nin Ýstanbul Baþkonsolosluðu'ndaki diplomatlara ise deðinilmedi. ABD, Ýn gil te re, Al man ya, Fran sa, Ka na da ve Ýs viç re da hil bir çok Ba tý lý ül ke Su ri ye dip lo mat la rý ný sý nýr dý þý et me ka ra rý al mýþ tý. Brüksel / a a BM NÝN B PLANI YOK BM NÝN ba rý þý ko ru ma o pe ras yon la rý þe fi Her ve Lad so us, An - nan Pla nýy la il gi li bir so ru ü ze ri ne 6 mad de lik An nan Pla ný tam o la rak uy gu lan ma lý. Baþ ka se çe nek yok, baþ ka plan da yok, þu an baþ ka B pla ný da yok de di. Lad so us, BM de ba sýn top lan tý sý dü zen le di ve Su ri ye de ki du rum la il gi li ga ze te ci le re bil gi ver di. Her ve Lad so us, Hu la kat li â mýn da so rum lu lu ðun a - ðýr si lâh kul la nan Su ri ye yö ne ti min de ol du ðu nu be lirt ti. ASKERÎ MÜDAHALE KATLÝÂMI ARTTIRIR BE YAZ Sa ray Söz cü sü Jay Car ney, ABD nin, da ha faz la kat li â - ma sebep o la ca ðý ge rek çe siy le Su ri ye ye yö ne lik as ke rî mü - da ha le ye kar þý ol ma yý sür dür dü ðü nü söy le di. Car ney, ABD nin Hu la da ki kat li â mýn ar dýn dan bun dan son ra a tý la cak a - dým la rý de ðer len dir mek i çin müt te fik le riy le ça lýþ tý ðý ný i fa de e der - ken, bu a dým la rýn ay rýn tý sý na i liþ kin bil gi ver me di. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý söz cü sü Vic to ri a Nu land, ABD, Su ri ye nin Hu la böl ge - sin de ki kat li â mýn dan son ra Rus ya nýn, Su ri ye i le il gi li tu tu mu - nun de ðiþ me si ni um du ðu nu söy le di. Was hing ton / a a HOLLANDE, MÜDAHALE SEÇENEÐÝ DIÞLANAMAZ FRAN SA Cum hur baþ ka ný Fran ço is Hol lan de, Su ri ye ye yö ne - lik o la rak, Bir leþ miþ Mil let ler in (BM) o nay ver di ði bir as ke rî mü da ha le se çe ne ði ni dýþ la ma dýk la rý ný söy le di. Hol lan de, cum hur baþ ka ný se çil dik ten son ra ilk kez bir te le viz yon ka na lý - nýn can lý ya yý nýn da si ya sî gün de me i liþ kin de ðer len dir me ler - de bu lun du. Fran ce 2 ka na lýn da Su ri ye ye yö ne lik sert a çýk - la ma lar da bu lu nan Hol lan de, As ke rî mü da ha le dýþ la na maz, a ma bu nun i çin u lus lar a ra sý hu ku ka say gý þart ve bu da BM o na yý ný ge rek li ký lý yor di ye ko nuþ tu. Paris / a a

8 Y 8 Turk cell a bo ne le ri ni ce za lan dý rý yor TURK CELL ÝN 9-10 yýl lýk ka yýt lý a bo ne si yim. Ge çen gün ler de yurt dý þýn da ki bir ak ra bam - dan Ip hone 4s mo del bir te le fon he di ye gel di. Res mi iþ lem le ri ni yap týr dýk tan son ra kul lan - mak ta ol du ðum Turk cell hat tý mýn te le fo na uy ma dý ðý ný gör düm. Ben de ek sik ka lan bir bel ge yi ve bu iþ le mi yap týr mak i çin Ýs tan bul Bað cý lar Gü neþ li mey dan da ki Ak taþ E lek tro - nik in ba yi li ði ni al dý ðý TÝM e git tim. Bu ra da ki gö rev li ler, sim kar tý mýn 4s e ta ký la bi lim se i çin ke sil me si ge rek ti ði ni bu iþ lem kar þý lý ðý 10 li ra a la cak la rý ný söy le di ler. Sim kar týn yan lýþ ke sil - me si so nu cu nu ma ra bil gi le ri min si li ne bi le ce - ði ni be lirt me den kes ti ler ve on dan son ra sim kar tým ça lýþ ma dý. 9 yýl lýk ba sýn men su bu o la - rak top la dý ðým i þa dam la rý nýn, der nek baþ kan - la rý nýn ha ber yap mak i çin gö rü þü ne baþ vur - du ðum ki þi le rin üst dü zey yö ne ti ci le rin, ak ra - ba la rý mýn ve ar ka daþ la rý mýn nu ma ra la rý da uç tu git ti. Ay la rý mý a la cak numara toplama o - layý yü zün den mad di ve ma ne vi za ra ra uð ra - dým. Bü tün bu ka yýp la rý ma rað men sim kar tý - mýn ye ni len me si ni ta lep et tim. 12,5 li ra kar þý - lý ðýn da ye ni sim kar tý mýn çý ka rý la bi le ce ði söy - len di. Ben den nu ma ra mý ve nü fus cüz da ný mý is te di ler. Son ra bil gi le ri me u la þa ma dýk la rý ný sim kar tý ve re me ye cek le ri ni söy le di ler yý lýn dan be ri ay ný nu ma ra yý kul la nan bir a bo - ne ol du ðu söy le di ðim de, gö rev li a bo ne li ði niz es ki i se bil gi le ri niz gün cel len me miþ tir de di. N ü fus cüz da ný mýn fo to ko pi si ni çe kip al tý na da A bo ne lik bil gi le ri min gün cel len me si ni is - ti yo rum ya zý sý ya za rak ve al tý na im zam i le bir lik te 26 Ma yýs 2012 gü nü öð le va kit le rin de Turk cell in Ge nel mü dür lü ðü ne faks çek tik. Gö rev li faks tan son ra bil gi le ri min gün cel le ne - ce ði ni bir gün son ra Pa zar gü nü ye dek sim kar tý mý a la bi le ce ði mi söy le di. Sa býr la Pa zar gü nü nün geç me si ni bek le dim. Cu mar te si TÝM den gel dik ten son ra Turk cel Müþ te ri hiz met le ri ne TÝM de ki sim kar tý kes me ve te - le fon nu ma ra la rý mý kay bet mekle il gi li þi ka yet - te bu lun dum. Ba sýn ça lý þa ný ol du ðum i çin a bo ne li ði min a cil gün cel len me si ge rek ti ði ni be lir ten bir ma il at tým. Ney se Pa zar te si gü nü ol du, ye ni sim kar tý mý a lý rým di ye tek rar Gü neþ li de ki TÝM e git tim. Ye ni sim kar tý mý is te dim. Gö - rev li, bu de fa nu ma ra si ze a it gö zük mü yor o - nun i çin ye ni sim kart ve re mem de di. Ben de da ha ön ce iþ le mi ya pan ba ya ný gös te re rek Cu mar te si gü nü bur dan faks çek tik na sýl o - lur da ha la a bo ne lik bil gi le rim gün cel len mez ve na sýl o lur da 9 yýl lýk hat tým baþ ka sý nýn ü ze - ri ne gö zü ke bi lir di ye sor dum. Kýz gýn lýk la TÝM den çý ka rak gel dim. Ýþ ye rin den bu de fa te le fon la Turk cel Müþ te ri Hiz met le ri ni a ra - yak du ru mu an lat tým. A ci li ye ti ni be lirt tim. Gö rev li, þi ka ye ti niz u laþ mýþ in ce le ni yor de - di. Ben de ba sýn men su bu ol du ðu mu te le fon - suz iþ ya pa ma dý ðý mý a ci len çö zül me si ge rek ti - ði ni söy le dim. Ta mam de di. Sa lý gü nü ol du, bu de fa prob lem çö zül müþ - tür ar týk di ye rek Fa tih te bir TÝM e git tim. O - ra da ça lý þan gö rev li bak tý: Bil gi le ri niz an ne ba ba a dý, do ðum ye ri ta ri hi her þey tu tu yor. Bu hat siz den baþ ka sý nýn o la maz a ma sis tem i zin ver mi yor di ye rek ye ni sim kar tý ve re me - ye ce ði ni söy le di. Turk cell'den, 5 günden beri a bo ne bil gi le ri - min gün cel len me si ni is ti yo rum di lek çe me, ar dýn dan i ki de fa müþ te ri tem sil ci si i le gö rüþ - tük ten son ra bir yö ne ti ci si ne ye ni sim kar tý mý a la ma dý ðý mý bil dir dim. Her ge çen gün mað du - ri ye ti min art ma sý na rað men ha la ye dek sim kar tý mý (hat tý mý) a la ma dým. Da ha dü ne ka dar ü ze ri ne ka yýt lý te le fon nu ma ra sý ný hat sa hi bi ne sor ma dan ya sa dý þý o la rak do lan dý rý cý la rýn ü - ze ri ne ve ren Turk cell, 9-10 yýl lýk ka yýt lý a bo - ne si o lan ba na hat tý mý ver mi yor. Ken di si ne Turk cell in PR ý ný ya pan þir ket a ra cý lý ðý i le u - laþ tý ðým Müþ te ri Bi rey sel Müþ te ri De ne yi mi Yö ne ti ci si Ham di Ya zýr bey, du ru mu ba sit gö - re rek, 10 li ra lýk sim kart üc re ti ni müþ te ri mem nu ni ye ti a dý na hat tý ma TL ba ki ye o la rak i a de e di le bi le ce ði ni bil dir di. Be nim a ma cým 10 li ra yý ge ri al mak de ðil. Turk cell yö ne ti ci le - ri ne so ru yo rum: Mil yar lar ca do lar lýk ya tý rým - lar dan tek no lo ji ler den bah se di yor su nuz. Siz ilk ön ce a bo ne le ri ni zin bil gi le ri ni dü zel tin. Ha ber ler den öð ren diðimiz kadarýyla a bo le ri ne sor ma dan 10 yýl lýk nu ma ra la rý ný ya sa dý þý o la - rak kul la nan do lan dý rý cý la ra ve re bi lir ken, on la - ra bu ka dar a raþ týr ma ya pýl maz ken, be nim bil - gi le ri tu tan ve 9-10 yýl kul lan dý ðým hat tým bun ca müþ te ri tem sil ci si ve yö ne ti ci le ri a ra dý - ðým hal de ne den ve ril mi yor. Ben hat tý mý kul - la na ma dý ðým i çin iþ ten a týl ma du ru mu na gel - dim. 5 gün dür sü ren ve ha la çö zü le me yen prob lem yü zün den uð ra dý ðým mad di ve ma - ne vi za ra rý kim kar þý la ya cak? Ge re ði nin ya pýl - ma sý ný ta ra fý ma bil gi ve ril me si ni is ti yo rum. Ýþ telefonu: 0(212) dahili 415 ÜMÝT KIZILTEKE /ÝSTANBUL HA BER ca ni as ya.com.tr Za lim, dur! Kom þu muz Su ri ye de ya þa nan lar, her in saf eh li ni ra hat sýz e der ha le gel di. Su ri ye Ýn san Hak la rý Ýz le me Ör gü tü, ül ke de ilk gös te ri le - rin dü zen len di ði ge çen yý lýn (2011) Mart a yýn dan bu gü ne ka dar ço ðun lu ðu Hu mus ta ol mak ü ze re 14 bi ni aþ kýn ki þi nin öl dü ðü nü du yur du. Ta biî ki böy le kav ga lar da kim hak lý, kim hak - sýz? tar týþ ma sý ný yap mak ne ti ce yi de ðiþ tir mi yor. Or ta da bir ha ki kat var: Dip lo mat lar, dev let baþ - kan la rý, uz man lar gö rüþ me ler ya pa rak za man ka za nýr ken; ma sum in san lar da öl me ye de vam e - di yor. Ya ni, tam bir çi men ler e zi lir ha di se si i le kar þý kar þý ya yýz. U lus lar a ra sý ca mi a, Su ri ye de ki kav ga yý so na er dir mek i çin An nan Pla ný ný dev re ye sok muþ tu. Ge liþ me ler, pla nýn ba þa rý lý o la ma dý ðý ný or ta ya ko - yu yor. Bel ki ye ni bir plan or ta ya ko nu la cak, a ma o pla nýn da der de ça re o lup ol ma ya ca ðý ný þim di den bil mek ko lay de ðil. El bet te ki bu ha di se de fark lý ül - ke le rin, fark lý grup la rýn, fark lý he def ve plan la rý o - la bi lir. Bü tün bu plan lar a kan ka ný so na er dir me yi he def li yor sa ne â lâ, de ðil se hep si çö pe git sin! Bü - tün dün ya nýn ve bel ki de en baþ ta Ýs lâm ül ke le ri - nin yap ma sý ge re ken þey, ma sum la rýn hak la rý ný sa - vun mak ol ma lý. Za lim le rin i yi si ve kö tü sü ol maz. Za lim, za lim dir ve müm kün o lan en ký sa za man da zul mün so na er di ril me si ge re kir. En kö tü sü, Su ri - ye nin i çi ne düþ tü ðü bu kö tü du rum ü ze rin den mad dî men fa at u man þe be ke le rin tav rý dýr. Ak ba - ba lar gi bi men fa at pe þin de ko þan bu þe be ke le rin ek me ði ne de yað sür me mek ge re kir. Pe ki ne yap ma lý? Ki þi le rin ve ül ke le rin men fa at - le rin den ön ce, maz lum la rýn hak la rý ný, hu kuk la rý ný ve ha yat la rý ný dü þün mek lâ zým. A kan ka ný dur dur - ma dan ne ya pý la bi lir ki? Ta biî ki ka ný dur du ra ca ðýz di ye da ha faz la kan da dö kül me me li. Gü nü müz ve as rý mýz, ký lýç lar dan ön ce ka lem le rin ko nuþ tu ðu za man dýr. O hal de her im kân ve fýr sa tý de ðer len di - re rek a kan ka ný dur dur mak i çin ko nuþ mak lâ zým. Ý çe ri de ve dý þa rý da, ka ný dur dur ma nýn yol la rý ný a - ra ma lý, yet ki li ler i bu yön de ik na ya ça lýþ ma lý yýz. Bun la rý yap mak e li miz den gel mi yor sa, ma sum lar i çin sa mi ma ne duâ et me li yiz. Duâ nýn te si ri bü - yük ol du ðu na gö re, mut la ka bir yol bu lu nur, bir ça re keþ fe di lir. Ne za lim ler a ra sýn da se çim yap - ma ya, ne de hak sýz lýk kar þý sýn da sus ma ya hak ký mýz yok. Bü tün za lim le re dur de me li, on la rý dur dur - mak i çin el den ge le ni yap ma lý yýz. Kâ i nat ta te sa düf e te sa düf e dil me di ði ne gö re, böy le ha di se ler de de ka de rin hük kü nü gör mek la zým. Yö ne ti len le rin yö ne ten le ri be nim se me - di ði hiçbir yer de a sa yi þi te min et mek ko lay de - ðil dir. Kom þu muz Su ri ye nin ta ri hi de bu ba - kým dan çok net de ðil. Bu gün kü sý kýn tý la rýn te - me lin de, dýþ tah rik le be ra ber bu ta ri hî geç mi þin iz le ri de mut la ka var dýr. Ben zer sý kýn tý la rý Tür - ki ye baþ ta ol mak ü ze re bü tün Ýs lâm ül ke le ri ya - þa dý ve ya þý yor. Ül ke miz de o sý kýn tý lý gün le ri ge - ri de bý rak mak i çin az be del mi ö de di? Ve hâ lâ ö - de mi yor mu yuz? A ðýr be del ler ö de ye rek bu gün - kü nok ta ya ge len Tür ki ye nin kom þu la rý ný bu yön de teþ vik et me si en ö nem li ko nu dur. Bu nu, den ge le ri gö zet me den yap mak da ko lay de ðil. Her ge ce nin bir sa ba hý, her ký þýn bir ba ha rý ol du - ðu na gö re, bu gün Su ri ye yi et ki le yen zu lüm ký þý nýn da in þal lah bir ba ha rý o la cak týr. Bel ki o ba har, u zun dö nem de Ýt ti had-ý Ýs lâm ýn da ka pý sý ný a ça cak. Za man a hir za man dýr, git tik çe fe na la þa cak di - yen le re Be di üz za man Haz ret le ri ne de miþ ti: Ne - den dün ya her ke se te rak kî dün ya sý ol sun da, yal nýz bi zim i çin te den nî dün ya sý ol sun? Öy le mi? Ýþ te ben de si zin le ko nuþ ma ya ca ðým, þu ta ra fa dö nü yo - rum, müs tak bel de ki in san lar la ko nu þa ca ðým: Ey üç yüz se ne den son ra ki yük sek as rýn ar ka sýn da giz - len miþ ve sa ki ta ne Nu run sö zü nü din le yen ve bir na zar-ý ha fî-i gay bî i le bi zi te ma þa e den Sa id ler, Ham za lar, Ö mer ler, Os man lar, Ta hir ler, Yû - suf lar, Ah med ler, ve sa i re ler!.. Siz le re hi tap e di yo - rum. Baþ la rý ný zý kal dý rý nýz, Sa dak te de yi niz. Ve böy le de mek siz le re borç ol sun. Þu mu a sýr la rým, var sýn be ni din le me sin ler. (...) Ne ya pa yým, a ce le et tim, kýþ ta gel dim; siz ler cen ne ta sa bir ba har da ge le cek si niz. Þim di e ki len nur to hum la rý, ze mi ni - niz de çi çek a ça cak týr. (Ta rih çe-i Ha yat, Bi rin ci Ký sým, Ýlk Ha ya tý, s. 75) Baþ ta Ýs lâm dün ya sý ol mak ü ze re bü tün dün ya yý ra hat sýz e den za lim le re kar þý, duâ la rý mýz la dur di - ye lim in þal lah... DUYURU Afyon Mezunlarýnýn PÝLAV GÜNÜ'ne Dâvet Tarih : 10 Haziran 2012 Pazar Saat : arasý Yer : Afyon Ýlme Hizmet Vakfý Ýrtibat : (0505) A DA LET Ba ka ný Sa dul lah Er gin, her gün a - sa yiþ ve te rör o lay la rýy la mü ca de le e der - ken, kol luk kuv vet le ri nin ve so ruþ tur ma ma kam la rý nýn el le rin de ki ens trü man la rýn a lýn ma sý du ru mun da ya rýn bun la rýn sor - gu lan ma ya baþ la na bi le ce ði ni söy le di. TBMM A da let Ko mis yo nu, Ko mis yon Baþ kan ve ki li, AKP Kas ta mo nu Mil let ve ki li Hak ký Köy lü nün baþ kan lý ðýn da top la na rak 3. yar gý pa ke ti o la rak ad lan dý rý lan 108 mad de lik ta sa rý yý 71. mad de den i ti ba ren gö rüþ me ye de vam et ti. Dün kü top lan tý da, ta sa rý nýn, a vu ka týn, dos ya i çe ri ði ni in ce le - me si ve ya bel ge ler den ör nek al ma sý nýn, so - ruþ tur ma nýn a ma cý ný teh li ke ye dü þür me si du ru mun da ký sýt la na bi le ce ði ne i liþ kin mad de si tar týþ ma ko nu su ol du. CHP, bu dü zen le me ye i ti raz e de rek, ta sa rý dan çý ka - rýl ma sý ný is te di. CHP Mer sin Mil let ve ki li A li Rý za Öz türk, tu tuk lu mil let ve kil le ri ko - nu su nu alt ko mis yon da gün de me ge tir dik - le ri ni, an cak ken di le ri ne bu ko nu nun üst ko mis yon da e le a lý na ca ðý nýn söy len di ði ni be lirt ti. A ma bu ko nu bu ra da e le a lýn mý yor. Siz ken di niz dý þýn da ki ler le a lay mý e di yor su - nuz? di yen Öz türk, ik ti da rýn mu ha le fet - ten bu ko nu da tek lif is te me si ü ze ri ne, ha - zýr la dýk la rý tek li fi sun duk la rý ný söy le di. Öz - türk, Sa yýn Baþ ba kan bu i þin for mü lü yok de di. Öy ley se bi ze ni ye for mül ve rin de di - niz? Baþ ba kan se zar yen de for mü lü bu lu - yor, ba ka na ta li mat ver dim di yor pe ki bu ko nu da ne den ta li mat ver mi yor? di ye ko - nuþ tu. CHP li Öz türk, a vu ka týn, dos ya i çe - ri ði ni in ce le me si ve ya bel ge ler den ör nek al ma sý nýn, so ruþ tur ma nýn a ma cý ný teh li ke - ye dü þür me si du ru mun da ký sýt la na bi le ce - ði ne i liþ kin mad de ye kar þý çý ka rak, bu dü - zen le mey le sa vun ma a vu kat la rý na ký sýt la - ma ge ti ril di ði ni id di a et ti. Bu gün kü top lan - tý ya baþ kan lýk e den AKP Kas ta mo nu Mil - let ve ki li Hak ký Köy lü, alt ko mis yon da ö - ner ge le ri gö rüþ tük le ri ni, ka bul e di len le rin iþ len di ði ni ka bul e dil me yen le rin i se iþ len - me di ði ni söy le di. CHP Ýs tan bul Mil let ve ki - li Ok tay Ek þi, Alt ko mis yon da bu ko nu la rý gün de me ge tir dik, üst ko mis yon da gö rü - þü lür de di niz, fa kat gö rüþ mü yo ruz. Biz ken di mi zi bu ra da ko nu man ke ni gi bi gö - rü yo ruz de di. Bu nun ü ze ri ne Köy lü, ko - nu man ke ni ben zet me si ni ka bul e de me - ye ce ði ni be lir te rek, Alt ko mis yon da ka bul e di len ö ner ge ler bu ra da var. Siz de ö ner ge ve re bi lir si niz di ye ko nuþ tu. A da let Ba ka ný Sa dul lah Er gin, mu ha le fe - tin, bu mad de ye i liþ kin e leþ ti ri le ri ne ce vap ver di. Er gin, Bel ki bu fýk ra kal dý rýl sa sa - vun ma a çý sýn dan da ha i yi o la bi lir an cak her gün a sa yiþ ve te rör o lay la rýy la mü ca de - le e der ken, kol lu ðun ve so ruþ tur ma ma - kam la rý nýn el le rin de ki ens trü man la rý ný al - ma ya baþ lar sak ya rýn bun lar sor gu lan ma ya baþ la na bi lir. Öz gür lük çü lük a dý na di le ge - ti ri len dü þün ce le re say gý du yu yo rum, on - la ra bir i ti ra zý mýz o la maz. Tür ki ye hem de mok ra tik leþ me sü re cin de me sa fe a lýr ken hem de te rör le mü ca de le e der ken bu nun den ge si ni i yi ko ru mak zo run da dýr. Bel ge - le rin en faz la 3 ay sü rey le in ce le ne bi le ce ði - ne i liþ kin dü zen le me, mev cut dü zen le me - den çok da ha i yi dir. Þu an da ya pý lan so ruþ - tur ma lar da li mit ol mak sý zýn bir se ne, i ki se ne üç se ne sý nýr la ma uy gu la na bi li yor. Bu, bir i yi leþ tir me dir a çýk la ma sýn da bu lun du. Dü zen le me ya pý lýr ken uy gu la yý cý la rýn gö - rüþ le ri nin a lýn dý ðý ný be lir ten Er gin, Pý nar - hi sar da in fi lak e den a ra cýn he sa bý ný kim - den so ra cak sý nýz? Biz bir yan dan de mok - ra tik stan dart la rý yük selt me ye ça lý þýr ken, bir yan dan da her gün in san la rý mý zý, si vil va tan daþ la rý mý zý, gü ven lik güç le ri mi zi kay - be di yo ruz, a cý ma sýz bir te rör le mü ca de le e di yo ruz. Bi zi bu nok ta da tu tan þey bu dur de di. Er gin, Türk Ce za Ya sa sý ve ce za u sul ya sa sý ya pýl dý ðýn da; te rör le mü ca de le ya sa - sý nýn ta ma men yü rür lük ten kal dý rýl ma sý - nýn plan lan dý ðý ný an cak ya þa ný lan te rör ha - di se le rin den son ra bun la rýn ger çek leþ me - di ði ni be lirt ti. An ka ra / a a 3. yargý paketi Komisyon da ADALET BAKANI ERGÝN,''HER GÜN ASAYÝÞ VE TERÖR OLAYLARIYLA MÜCADELE EDERKEN, KOLLUÐUN VE SORUÞTURMA MAKAMLARININ ELLERÝNDEKÝ ENSTRÜMANLARINI ALMAYA BAÞLARSAK YARIN BUNLAR SORGULANMAYA BAÞLANABÝLÝR'' DEDÝ. Adalet Bakaný Sadullah Ergin ÝHH Ýn sa nî Yar dým Vak fý nýn, 5. U lus la ra ra sý Ye tim Bu luþ ma sý i çin Tür ki ye ye ge tir di ði ye tim ço cuk lar Mi ni a türk ü gez di. ÝHH nýn Spon sor A i le Sis te mi i le des tek le di ði Ar na vut luk, A zer bay can, En do nez ya, Fi li pin ler, Fi lis tin, I rak, Kýr gý zis tan, Pa kis tan, Si er ra Le - o ne, So ma li, Sri Lan ka ve Tan zan ya nýn ya ný sý ra Tür ki ye nin çe þit li böl ge le rin den Ýs tan bul a ge ti ri len 80 ço cuk ön ce Mi ni a türk te kah - val tý da bir a ra ya gel di. ÝHH Mü te vel li He ye ti Baþ kan Yar dým cý sý Hü - se yin O ruç, bu ra da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, ÝHH nýn ku rul - du ðu gün den bu ya na sa vaþ, a fet ve yok sul lu ðun hü küm sür dü ðü coð raf ya lar da ye tim ço cuk la rý des tek le yen ve on lar i çin çö züm o - dak lý pro je ler ger çek leþ tir di ði ni söy le di. O ruç, ço cuk la rýn en i yi þe kil - de ye tiþ me si i çin gay ret gös te ren vak fýn, 36 ül ke de ve Tür ki ye nin 35 þeh rin de 25 bin 500 ye tim ço cu ða ha yýr se ver le rin de kat ký la rýy la des tek ver di ði ni vur gu la dý. Dün ya da ye tim ço cuk sa yý sý nýn 200 mil - yo na u laþ tý ðý ný ve her yýl bu sa yý ya 4 mil yon ye ti min ek len di ði ni be - lir ten O ruç, bu ço cuk la rýn da bü yük ço ðun lu ðu nun Ýs lam coð raf ya - sýn dan ol du ðu nu i fa de et ti. Ye tim ço cuk la rýn dün ya nýn her ye rin de güç þart lar al týn da hayat la rý ný sür dür dü ðü nü ve çe þit li teh li ke ler le kar þý laþ týk la rý ný vur gu la yan O ruç, vak fýn 5 yýl i çin de 100 bin ye tim ço cu ða u laþ ma yý he def le di ði ni an lat tý. Ýs tan bul / a a Yetim çocuklar Miniatürk ü gezdi PKK Siirt te, þantiye bastý SÝÝRT Pervari de PKK bölücü terör örgütü mensuplarý yol yapým þantiyesini basarak üç minibüs ve iþçilerin kaldýðý barakalarý yaktý. Güvenlik güçlerinden alýnan bilgiye göre gece saat sularýnda Van Ýli Ormancýk Köyü ile Siirt in Pervari Ýlçesi Belenoluk Köyü arasýnda özel bir firmaya ait yol yapým þantiyesi basýldý. Bölücü terör örgütü mensuplarý iþçileri sorgularken o esnada, vardiya deðiþimi için gelen 3 minibüsteki iþçileri de indirerek, minibüsleri ve iþçilerin þantiyede yattýðý barakalarý yakarak kaçtý. Siirt / cihan Yusuf Ziya Özcan, Polonya ya elçi atandý YÜKSEKÖÐRETÝM Kurulu (YÖK) eski Baþkaný Yusuf Ziya Özcan ýn Polonya Büyükelçisi olarak atanma kararý Resmî Gazete nin dünkü sayýsýnda yayýmlandý. Özcan dýþarýdan atanan 7 nci büyükelçi oldu. Büyükelçiliklerle ilgili diðer atama kararlarýna göre Polonya da görevli Büyükelçi Reþit Uman, Cezayir de görevli Büyükelçi Ahmet Necati Bigalý, Arjantin de görevli Büyükelçi Metin Hüsrev Ünler, Kenya da görevli büyükelçi Tuncer Kayalar merkeze çekilirken, Hüseyin Avni Aksoy ise Türkiye nin yeni Kenya Büyükelçisi oldu. Ankara / aa HAS Parti den, bedelli mektubu HALKIN Sesi Partisi (HAS Parti), TBMM de grubu bulunan partilere ve Millî Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz a gönderdiði mektupta, bedelli askerlik düzenlenmesinde sürenin ekim ayýna uzatýlmasýný, bedelin 15 bin TL ye düþürülmesini, yaþ sýnýrýnýn da 25 e çekilmesini istedi. HAS Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Erol Erdoðan, Ýstanbul Taksim Postanesi nden, TBMM de grubu bulunan partiler ile Millî Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz a, bedelli askerlik düzenlemesinin revize edilmesini ve geniþletilmesini isteyen bir mektup gönderdi. Bir grup partili ile mektubun postaya verilmesinin ardýndan Erdoðan, burada yaptýðý açýklamada, bedelli askerlik için baþvuru süresinin 15 Haziran da sona erecek olmasýna karþýn, 500 bin hak sahibinden sadece 27 bin kiþinin baþvuruda bulunduðunu belirtti. Erdoðan, Bedelli askerlik ile ilgili yasa çýktýðý gün, vicdanlarda bir karþýlýk bulmamýþtý. Bugün de uygulamanýn bir karþýlýk bulmadýðý görülüyor dedi. Ýstanbul / aa

9 HA BER 9 Y drbat ho o.com Ulu de re fâ ci a sý, sa de ce dev le tin de rin ký rýl ma la rý ný or ta ya çý kar - ma dý; bir çok fâ i li meç hul ci nâ ye - tin ka rar tý la rak dev le tin de rin deh liz le rin de kay be dil me si nin de son ör ne ði ol du. As lýn da va tan daþ la rýn göz gö re gö re bom ba - lan ma sý na da ir Ge nel kur may ýn Tür ki ye Bü yük Mec li si Ýn san Hak la rý A raþ týr ma Ko mis yo nu nun res men is te di ði bil gi le ri ver me yip, sa de ce ü - zün tü sü nü i le te rek, ra po run da Bu bir as ke rî o - pe ras yon dur, bi ze ve ri len yet ki çer çe ve sin de bu o pe ras yon ya pýl mýþ týr cüm le siy le ve Di yar ba kýr Cum hu ri yet Sav cý lý ðý nýn giz li lik ka ra rý ge rek çe - siy le i þi ge çiþ tir me si; ar dýn dan Ý çiþ le ri Ba kan lý - ðý nýn Mec lis Ko mis yo nu na gön der di ði ra - por da da ay ný ge rek çe yle sâ de ce bom ba la ma o la yý sü re ci ni tek rar la mak la kal ma sý, dev le te nü - fuz e den de rin has ta lý ðýn U lu de re mu am ma sýn - da da nük set ti ði ni de þif re et ti. Bir yan dan U lu de re o la yý nýn üs tü ör tül me - ye cek di yen Baþ ba kan ýn, di ðer yan dan Yar - gý ya in ti kal et miþ de yip mil let ve kil le ri ne ve ba kan la ra Bu i þi u zat ma yýn di ye U lu de re so ruþ tur ma sý na da ir tar týþ ma ya sa ðý ge tir - me si, bu nun i fâ de si. Hâ lâ a çýk ça ö zür di le mek ten da hi ka çý ný - lýp, top lum da ay rýþ ma yý de rin leþ ti ren, ký rýl ma - ya ve ça týþ ma ya se be bi yet ve ren, me se le yi po - li tik leþ ti rip te rör ör gü tü nün ek me ði ne yað sü - ren ve en va hi mi pro vo kas yon la ra ba ha ne ü - re ten ça týþ ma cý ve suç la yý cý dil le giz li lik ka - ra rý na sý ðý nýl ma sý, res mî ku rum la rý ka yýt la - yan sa ri il let in si ra ye ti nin bir di ðer teþ hi si CÝ NÂ YE TÝ HA FÝF LET ME ÇA BA SI Di ðer so ruþ tur ma lar da pe þi nen in san hak - la rý ný ve hu ku ku gün de me ge ti ren yet ki li le rin, U lu de re o la yý nda, en a zýn dan Or ta da ö zür di le ne cek bir o lay var mý yok mu, bu na yar gý ka rar ve re cek di ye ko nuþ ma la rý, on ca id di a ya rað men AKP si ya sî ik ti da rý nýn da de rin has - ta lý ða ya ka lan dý ðý ný e le ve ri yor. O lup bi ten le re kar þý, sýrf U lu de re ci nâ ye - ti ni ha fif let mek uð ru na, 34 in sa nýn öl dü rül - me si ni, PKK nýn köy le ri ya kýp yýk ma sý na ve köy lü le ri hun har ca kat let me si ne a de ta bir ne - vi mi sil le me o la rak gös te ren zor la ma lý yo - rum lar, in sa nýn ka ný ný don du ru yor. Ý çiþ le ri Ba ka ný nýn, te rör böl ge si, ka çak çý lýk ve PKK fi gü ra ný ben ze ri ya kýþ týr ma lar la hâ di se yi ha fif let me ça ba sý, dev let te ki de rin has ta lý ðýn en a çýk teþ hi si. Pi lot la rý bi le trav ma ya uð ra tan U lu - de re bom ba la ma sý nda öl dü rü len ler i çin Öl me - se ler di ka çak çý lýk tan yar gý la na cak lar dý, ö zür di le - ne cek o lay de ðil. Or ta da i ki kan var. Bi ri te miz, bi ri kir li cüm le le ri, bu nun ta lih siz te yi di. U lu de re po le mi ði nin te rör ör gü tü nün i þi - ne gel di ði ni id di a e de rek, al tý ay dýr gün dem de tu tul ma sýn dan ra hat sýz lýk du yan Baþ ba kan ýn, U lu de re kat li â mý nýn a sýl so rum lu la rý ný or ta - ya çý kar mak ye ri ne, ön ce bir ha ta nýn ol muþ o la bi le ce ði gi bi te vil ler le, son ra Ha ta de dik, da ha kaç ke re di ye ce ðiz? tü rü tep ki ler le ge - çiþ tir me si de ay ný an la mýn te zâ hü rü. Hal bu ki fâ ci a nýn ka ran lýk ta kal ma sý te rör ör gü tü nün i - þi ne ve is tis ma rý na ya ra mak ta. Ke za ka çak çý la rýn el le rin de ki ma yýn ha ri ta la - rý yla sý nýr da ki ma yýn la ra bas ma dý ðý ný söy le yip, ma yýn ha ri ta la rý ný ne re den al dýk la rý ný te ðet geç - me si, bir di ðer U lu de re mu am ma sý. ÇAR PIK ÇE LÝÞ KÝ LER LE MU AL LEL Bir baþ ka çar pý cý hu sus, AKP tem sil ci le ri nin, bir ta raf tan Kürt a çý lý mý ndan, de mok ra tik leþ - me den, mil lî bir lik ve kar deþ lik pro je si nden dem vu rur ken, di ðer ta raf tan sa vaþ u çak la rý nýn U lu de re o pe ras yo nu nu i zâh uð ru na, böl ge de gü ven lik kay gý sý nýn üst dü zey de ol du ðu nu, þe hir mer kez le rin de bi le PKK yý e leþ tir mek ten kor kul - du ðu nu, gü ven li ðin ol ma dý ðý ný söy le me le ri. Doð ru su, Baþ ba kan ýn, Ý çiþ le ri Ba ka ný nýn kat le di len köy lü le ri te rör ör gü tü fi gü ra ný ka - çak çý lar o la rak ni te le me si ni par ti a dý na a çýk ça e leþ ti ren ik ti dar par ti si söz cü sü ne ta výr koy ma - sý; Ka za kis tan dö nü þün de da ha ha va a la nýn da, Kim se kal kýp sý nýr bo yu ka çak çý lý ðý ya pan la rý meþ rû gös ter me gay re ti i çe ri si ne gi re mez. Gru bum dan da bun dan son ra her hal de fark lý bir a çýk la ma gel me ye cek tir u ya rý sýy la ik ti dar par ti si i çin de ki çat la ðý tâ li mat la ka pat ma ya uð - raþ ma sý, ger çe ði de þif re e di yor. Oy sa bom ba la ma da ö len 25 ki þi nin ko ru cu â i le ler den ol du ðu, kat le di len le rin bü yük ço - ðun lu ðu nun mu ki mi ol du ðu Gül de re Kö yü - nün 750 ki þi lik nü fu su nun 250 si nin ko ru cu - luk yap tý ðý dev let ka yýt la rýn da. Res mî mer ci le - rin bun la rý bil me me si im kân sýz. Bu na rað men, Ba kan ýn te câ hül-ü â ri fa ne de bu lun ma sý, mu al lel çar pýk çe liþ ki yi a çý ða çý ka rý yor Hü kû me tin ve si ya sî ik ti da rýn bir an ev vel, ö te den be ri top ye kûn dev le ti cen de re si ne a lýp felç e den bu ku þa tý cý komp leks il le tin den kur - tul ma sý ge re ki yor. Uludere olayý ndaki illet cev ni as ya.com.tr Baþ ba kan ýn, Ý çiþ le ri Ba ka ný nýn kat le di len köy lü le ri te rör ör gü tü fi gü ra ný ka çak çý lar o la rak ni te le me si ni par ti a dý na a çýk ça e leþ ti ren ik ti dar par ti si söz cü sü ne ta výr koy ma sý, ik ti dar par ti si i çin de ki çat la ðý tâ li mat la ka pat ma ya uð raþ - ma sý, ger çe ði de þif re e di yor. Kürtaj, Uludere ile KARIÞTIRILMASIN Kýrk satýr mý, kýrk katýr mý? Bir o ku yu cu muz, sos yal o lay lar la il gi li o la rak fi - kir le ri ni çev re sin de ki ler le pay laþ tý ðý ný ve bun - la rýn ge nel o la rak ka bul gör dü ðü nü ya zý yor. Bu fi kir le ri nin Ye ni As ya nýn ya yýn po li ti ka sý - nýn et ki si ve kat ký sý i le ge liþ ti ði ni de ek li yor. An cak ba zen, çev re sin de ki ler fark lý ve hat ta a - þý rý tep ki ve ri yor lar mýþ. Ne ya pa bi le ce ði ni so ru yor. Ben de si ze so ru - yo rum. O ku yu cu mu zun ya þa dý ðý son o lay þu: Bir ar ka daþ gru bu i le soh bet ha lin de ler. Ko nu yar gý ca mi a sýn da ki de ði þi me ge li yor. Fi kir le ri ni ra hat ça i fa de e de bi le ce ði bir or tam da ol du ðu nu dü þü nü yor ve Yar gý tay da ve Da nýþ tay da ya þa nan la rýn yar gý nýn de mok ra tik leþ me si o la rak gös te ril me si ni a bar tý lý bul du ðu nu, as lýn da bir tür e le ge çir me el de tut ma ya da el den al ma du ru - mu nun ya þa ný yor ol du ðu nu, bu nun hiz met a dý na de ni le rek ya pýl ma sý ný ya dýr ga dý ðý ný söy lü yor ve Ye - ni As ya da o ku du ðu ba zý ha ber le ri, bil gi le ri ve yo - rum la rý da bu ka na a ti i çin de lil gös te ri yor. Ye ni As ya dan baþ ka ga ze te le ri o ku du ðu nu an la dý ðý bir dos tu, ken di si ni u lu sal cý lar dan et ki - len miþ ol mak la, u lu sal cý la rýn söy lem le ri ni kul - lan mak la, ik ti da rýn ve ken di si gi bi dü þün me yen din dar la rýn ba þa rý la rý ný çe ke me mek le, ka rýn að - rý sý ný bu þe kil de dý þa rý vur mak la, böy le ce Müs lü - man la rý böl mek le suç lu yor. O ku yu cu muz ön ce ne di ye ce ði ni þa þý rý yor, son ra to par la nýp fi kir le ri ni ge rek çe len dir me ye ça lý þý yor. A ma mu ha ta bý bun lar la il gi len mi yor. Ka na at le - rin de ýs rar lý. Ni yet o ku yor. O ku yu cu mu zun mu - ha lif ol du ðu nu an lý yor, cep he yi za yýf lat mak la suç lu yor ve yük le ni yor. Ko nu hak kýn da ka na at be lirt mi yor, ki þi yi ve ki þi le ri it ham e di yor. Çev re de ki ler þaþ kýn. Bir tür bö lün me yi ya þý yor lar. O ku yu cu muz so ru yor: Bu du rum da ne yap - ma lý yým? Ön ce ben de ni zin dü þün ce si Keþ ke o ar ka da þý ný za þun la rý söy le ye bil sey di niz: -Bir bi ri miz den fark lý dü þü ne bi li riz. -Ço ðun luk tan da fark lý dü þü ne bi li riz. -A ma dü þün ce le ri miz fark lý di ye fark lý cep he le re sü rül me miz, ka te go ri ze e dil me miz, düþ man i lân e - dil me miz, düþ ma na a let ol mak la it ham e dil me miz a da let li ve ya mer ha met li bir tu tum de ðil dir. -Ni te kim bu gün ler de sýk lýk la gö rü yo ruz. Me se lâ 12 Ey lül 1980 ih ti lâ li ve ya 28 Þu bat 1997 dar be si hak kýn da o ta rih ler de fark lý dü þü nen ler ya da on la - rýn ta le be le ri þim di fark lý dü þü ne bi li yor lar. -Ýn san la rý ya kýrk sa týr, ya kýrk ka týr di ye rek cep he leþ me ye zor la mak ma su ma ne o la bi lir, a ma a dil de ðil. -Cep he de de ði liz, hiz met te yiz. -E li miz de nur var/ol ma lý, to puz de ðil. Ben de niz de si ze so ra yým: Bu o ku yu cu ya na sýl yar dým cý o la bi li riz? Ce vap la rým hak kýn da ne der si niz? POS ci ha zý çe te si çö ker til di nan TAL YA DA POS ci ha zýy la te fe ci lik ya pa rak hak sýz ka zanç el de et tik le ri ö ne sü rü len suç ör gü - tü ne yö ne lik dü zen le nen o pe ras yon kap sa mýn da 10 ki þi gö zal tý na a lýn dý. A lý nan bil gi ye gö re, An tal - ya Ka çak çý lýk ve Or ga ni ze Suç lar la Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü Ma lî Suç lar Bü ro A mir li ði e kip le ri, þehirde POS ci ha zýy la te fe ci lik yap tý ðý ö ne sü rü len suç ör gü tü ne, 6 ay sü ren tek nik ve fi zi ki ta ki bin ar - dýn dan o pe ras yon dü zen le di. O pe ras yon da ör güt li de ri B.P. nin de a ra la rýn da bu lun du ðu 10 ki þi gö - zal tý na a lýn dý. Ör gü tün ken di le ri ne baþ vu ran ki þi le - rin kre di kar tý borç la rý ný ö de dik le ri, kur duk la rý þir - ket le re a it POS ci haz la rýn dan bu ki þi le rin kre di kart la rýn dan, ver dik le ri pa ra nýn ü ze ri ne yüz de 5-15 o ra nýn da fa iz ko ya rak pa ra çe ke rek hak sýz ka zanç el de et tik le ri id di a e dil di. Suç iþ le mek a ma cýy la ör güt kur mak ve ör güt fa a li yet le ri çer çe ve sin de te - fe ci lik yap mak id di a sýy la gö zal tý na a lý nan zan lý la - rýn em ni yet te ki sor gu la rý sü rü yor. Ö te yan dan An - tal ya da yak la þýk 1 ay ön ce ay ný su çu iþ le yen i ki ay rý ör gü te yö ne lik dü zen le nen o pe ras yon da gö zal tý na a lý nan 55 ki þi den 47 si tu tuk lan mýþ tý. An talya / a a Ka ra kol da mes cid ta le bi ne ce vap yok nan KA RA E ði tim-bir-sen 1 no lu þu be Ba sýn-ya yýn sek re te ri Ýb ra - him De mir kan, An ka ra Çan ka - ya da bu lu nan A na far ta lar po lis ka ra ko lun da ça lý þan lar i çin de i þi ni yap týr mak i çin uð ra yan va tan daþ - la rýn da na ma zý ný e da e de bi le ce ði bir mes cid bu lun ma dý ðý ný be lir te - rek, yet ki le rin de va tan da þýn mes - cid a çýl ma sý i le il gi li ta lep le re ku - lak la rý ný tý ka dýk la rý ný söy le di. Ko - nuy la il gi li gi ri þim de bu lu nan Mus ta fa Ba ha dýr Fi dan ýn va li lik ve cum hur baþ kan lý ðý na yaz dý ðý di lek - çe le re ce vap al dý ðý ný, a ma ka ra kol yö ne ti mi nin bir tür lü a dým a ta ma - dý ðý ný be lirt ti ði ni an la tan De mir - kan, Fi dan ýn þu söz le ri ni ak tar dý: A na far ta lar Po lis Ka ra ko lun da bu ra da bir mes cit var mý di ye sor - du ðu muz da mes cit ol ma dý ðý ný söy lü yor lar. Yal nýz ca bu ra ya per - so nel ol ma yan çe þit li se bep ler den do la yý or ta la ma gün de bin ki þi nin gi rip çý ký yor. 300 de per so nel var. Yap tý ðý mýz gi ri þim ler ne ti ce siz kal - dý. De mir kan, ka ra kol a mi ri ko - nu mun da ki Sa vaþ De mi rel den ran de vu is te dik le ri ni an cak þu a na ka dar bir ce vap a la ma dýk la rý ný i fa - de et ti. De mir kan þu bil gi le ri ver di: Biz ran de vu is te mek i çin zi ya ret et ti ði - miz de De mi rel bey yok tu. Ka ra - ko la gir di ði miz de yal nýz ca bu ra ya çe þit li se bep ler den do la yý or ta la - ma gün de 1000 ki þi nin gi rip çýk - tý ðý bir yer ol du ðu nu gör dük. Bu a ra da per so nel de A man a mi ri - miz le a ra mý zý aç ma yýn ha va sýn - da kor ku yor lar. Biz ce kim se mes - cit i çin gü ven lik fi lan di ye mez ö zel lik le yet ki li ki þi ler çün kü Em - ni yet Ge nel Mü dür lü ðü ne a it bi - na lar da çok gü zel ve ge niþ mes cit - ler var. An ka ra / Re cep Gö ren Ma li ye ye Ba kan Yar dým cý sý a tan dý nma LÝ YE Ba kan Yar dým cý lý ðý na a ta nan Ab dul lah Er dem Can ti - mur, 22. Dö nem de AKP mil let ve - ki li o la rak gö rev yap tý do - ðum lu o lan Can ti mur, A na do lu Ü ni ver si te si Kü tah ya Ý da ri Bi lim - ler Yük sek O ku lu nu bi tir di. Dum lu pý nar Ü ni ver si te si Kü tah ya Mes lek Yük sek O ku lu nda öð re - tim ü ye li ði ya pan Can ti mur, Kü - tah ya Ser best Mu ha sa be ci Ma lî Mü þa vir ler O da sý nda dört dö nem yö ne tim ku ru lu ü ye li ði ve AKP Ge nel Mer ke zi nde Teþ ki lât Baþ - kan Yar dým cý lý ðý yap tý. Can ti mur, ev li ve 3 ço cuk ba ba sý. An ka ra / a a KA MU O YUN DA son gün ler de tar tý þý - lan se zar yen, kür taj ve U lu de re tar týþ ma la rý nýn mec ra sýn dan çýk ma sý na tep ki gös te ren Ço - cuk Vak fý, Ce nin Hak la - rý na dik kat çek ti. Ço cuk Vak fý ndan ya pý lan ya zý a - çýk la ma da son gün ler de se zar yen, kür taj ve U lu - de re ko nu la rý nýn tar tý þýl - dý ðý be lir ti le rek Ce nin Hak la rý çer çe ve sin de þu hu sus la ra dik kat çe kil - di: Ül ke miz de ve dün ya da do ður gan lýk o ra ný nýn a zal ma sý gü nü mü zün en ö nem li nü fus ger çe - ði dir. Tür ki ye de do ður gan lýk o ra ný nýn al týn o ran o lan 2.1 o ra ný nýn al tý na düþ me si ha lin de nü fus ar tý þýn da dur - ma nok ta sý na ge lin miþ o la ca ðý i le il gi - li kay gý la rý sos yo lo jik sebep le re da ya lý o la rak ve kap sam lý þe kil de de ðer len dir mek ge re kir. Se zar yen, an ne ve be bek sað lý ðý ný teh - dit e den týb bî risk du ru mu ol ma dýk ça ter cih e - dil me me si ge re ken bir yön tem dir. Sað lýk Ba - kan lý ðý nýn se zar yen uy gu la ma sý ný a cil o la rak ye ni den dü zen le me si ni ö ne ri yo ruz. Ce nin Hak la rý dik ka te a lýn ma dan kür ta jý tar týþ mak in san lý ðý ma kul so nuç la ra u laþ týr - maz de ni len Ço cuk Vak fý a çýk la ma sýn da þu gö - rüþ ler di le ge ti ril di: Ce ni nin hak la rý an ne ve ba ba - nýn hak la rýn dan ön ce lik li dir. Em bri yo nun doð - ma dan öl dü rül me si ka bul e di le mez. An cak, ge be - li ðin an ne nin ha ya tý ný teh dit et me si du ru mun da týb bî mü da ha le ya pý la bi lir. Kro mo zom bo zuk lu ðu ve kro nik has ta lýk hal le rin de de ol sa kür taj ka ra rý an ne ve ba ba ya a it tir. De lil ve týb bî ge rek çe siz ru - tin kür taj tam an la mýy la ce nin hak la rý na ay ký rý dýr. Bu bað lam da ka dýn be de ni nin is tis ma rý na ne den o la cak her uy gu la ma da in san hak ký ih lâ li dir. Se - zar yen ve kür taj tar týþ ma sý nýn U lu de re kat li â mý i le ký yas ya pý la rak gün de me ge ti ril me si, i çe rik ve kap - sa mý fark lý ko nu la rýn sað lýk lý ze min de de ðer len di - ril me si ne za rar ve rir ma hi yet te dir. So nuç lar ü ze - rin den i liþ ki kur mak ye ri ne her ko nu se bep ler bað la mýn da ken di ze mi nin de in ce len me li, top - lum sal has sa si yet ler ve vic dan lar bir bir le ri i le ya - rýþ tý rýl ma ma lý dýr. Ýs tan bul / Ye ni As ya ERDOÐAN: KÜRTAJ YASASI HAZIRLANIYOR PEN DÝK TE ya pý mý ta mam la nan Ö zel Em sey Has ta ne si nin ön ce ki gün kü a çý lýþ tö re ni ne ka tý lan Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, son dö - nem de ka mu o yun da tar tý þý lan kür taj ko nu sun da ya sa ha zýr lý ðý i çin de ol duk la rý ný söy le di. Kür taj la an ne kar nýn da öl dü rü len bir ço cuk la, doð duk tan son ra öl dü rü len bir ço cuk a ra sýn da bir fark ol ma - dý ðý ný be lir ten Er do ðan, ABD ve bir çok ba tý ül ke sin de bu ko nu da ya sa la rýn mev cut ol du ðu nu di le ge tir di. Se - zar yen le do ðum ko nu su na da de ði nen Er do ðan, se zar ye nýn Tür ki ye nin nü fu su nu en gel le me ve den ge le me o pe ras yo nu ol du ðu nu söy le di. Med ya da tar týþ ma ko nu su o lan kür taj ko nu - sun da ki a çýk la ma la rý ný yi ne le yen Baþ ba kan Er do ðan, týb bî ge rek li lik dý þýn da ya pý lan kür ta jýn ci na yet an la mý na gel di ði ni söy le - di. Kür taj yap mak hak týr, ka dý nýn vü cu - du na mü da ha le e de mez si niz. þek lin de - ki ya pý lan a çýk la ma la ra tep ki gös te ren Er do ðan, Bý rak o za man in ti har e de ne de mü sa a de et. Ni ye köp rü den at la yan a da ma ka rý þý yor sun. Hak ký ný kul lan sýn. Böy le saç ma lýk o lur mu? Ön ce lik le, a na kar nýn da ki ce ni nin öl dü rül me si o la yý var. Ý - kin ci si ken di ne za rar ve ri yor. Biz bun la rý ko - nu þur ken bi lim sel ko nu þu yo ruz. A na kar - nýn da ki ce ni nin öl dü rül me siy le, do ðum dan son ra öl dü rül müþ bir in sa nýn a ra sýn da bir fark yok. Hiç bir fark yok de di. Ýs tan bul / ci han SEZARYEN VE KÜRTAJ TARTIÞMALARINA BÝR AÇIKLAMAYLA KATILAN ÇOCUK VAKFI, KÜRTAJIN ULUDERE KATLÝAMI ÝLE KIYASLANARAK DEÐÝL, CENÝN HAKLARI ÇERÇEVESÝNDE DEÐERLENDÝRÝLMESÝNÝ ÝSTEDÝ. AKDAÐ: ÝKÝ KADINDAN BÝRÝ SEZARYENLA DOÐUM YAPIYOR SAÐ LIK Ba ka ný Re cep Ak dað, kür ta jýn bir ka dý nýn ço cu ðu nu al dýr ma ko nu sun da bir se çim hak ký o la bi le - ce ði ni be lir te rek A ma ö te ta raf tan be be ðin ya þam hak ký na ne di ye ce ðiz? Biz AK Par ti o la rak ve ben Tür ki ye Cum hu ri ye ti Sað lýk Ba ka ný o la rak ya þam hak kýn dan ya na o lan bir ki þi yim de di. Ak dað, Çý ra ðan O tel de ga ze te le rin ve te le viz yon la rýn ge nel ya yýn yö net men le riy le bu luþ ma sý nýn ar dýn dan ba sýn men - sup la rý na yap tý ðý a çýk la ma da, yak la þýk 3 sa at sað lýk la il gi li gün de me i liþ kin ko nu la rý de ðer len dir dik le ri ni be lir te rek, son gün le rin tar týþ ma ko nu su o lan se zar yen ve kür taj ko nu su nun top lan tý nýn ö nem li mad - de le ri a ra sýn da yer al dý ðý ný söy le di. Da ha ön ce ka mu o yu na bu ko nu da bil gi ver di ði ni i fa de e den Ak dað, Tür ki ye de ger çek ten se zar yen o ran la rý nýn bir ih ti ya cýn çok çok üs tün de bir nok ta ya e riþ ti ði ni, ne re dey se i ki ka dýn dan bi ri nin se zar yen le ço cu ðu nu do ðu rur ha le gel di ði ni di le ge tir di. Ba kan Ak dað, Pe ki se zar - yen ya pýl ma ma sý ge re ken bir þey mi dir? E ðer an ne nin ve be be ðin ha ya tý teh li ke dey se, risk tey se o za - man böy le bir a me li yat yön te mi ne baþ vur mak ge re ki yor. Dün ya Sað lýk Ör gü tü nün he sap la ma la rý na gö re de bu nun her 100 ha mi le lik ten 15 i geç me me si ge re ki yor. A ma Tür ki ye de bu ar týk yüz de 50 le re da yan mýþ. Do la yý sýy la bu nun i çin cid dî ted bir ler al dýk, al ma ya da de vam e de ce ðiz. Ýs tan bul / aa

10 TEBRÝK VE RAHMET DUÂSI 1946'dan günümüze kadar AP ve DYP'nin devam ettirdiði, demokrat misyonu asýl adýyla günümüze ve geleceðe taþýyan DEMOKRAT PARTÝ'nin büyük kongresinde genel baþkanlýða seçilen, GÜLTEKÝN UYSAL'ý ve yeni GENEL ÝDARE KURULU'nu tebrik eder, Demokrasi Þehitlerimiz Adnan MENDERES, Fatin Rüþtü ZORLU, Hasan POLATKAN ve intihar süsü verilen DP eski içiþleri bakaný Namýk GEDÝK'i rahmetle anarýz. RUHLARI ÞAD OLSUN. KOCAELÝ DEMOKRAT NUR TALEBELERÝ'nden Abdullah MALÇOK, Abdurrahim ÖZKAN, Ahmet Cemil ÇÖKREN, Ahmet ORAL, Ahmet YALÇIN, Ali AKKAYA, Ali DÖNMEZ, Ali Ýhsan AKKAVAKLAR, Ali KÝREN, Ali OKUMUÞ, Ali Osman AKHAN, Ayhan ÞAHÝN, Aziz ÖZBEY, Ali Rýza GÜNDÜZ, Behlül DAYANÇ, Bilal UTKAN, Cem DAYANÇ, Cem ÖZDEMÝR, Cemil CESUR, Cengiz YAZICI, Cevdet ÖZDEMÝR, Çetin DÝKÝCÝ, Deniz KOÇYÝÐÝT, Dilaver DÝNÇER, Enes Kaan KODAN, Erkan TÜRK, Faruk MALÇOK, Fatih DAYANÇ, Fatih EKÝNCÝ, Fehmi PEKER, Fikret KESEN, Gökhan GÜLER, Hakan ORAL, Halil CESUR, Halit ÇAMLICA, Hamid ÖZDEL, Hamza DEMÝRTAÞ, Hamza KARA, Hasan VARDAL, Hasan ZEREY, Hikmet ÖZCAN, Ýbrahim BAYHAN, Ýbrahim KURHAN, Ýbrahim YAZGAN, Ýbrahim YILMAZ, Ýrfan BOZBAÐ, Ýskender TASA, Ýsmail DEMÝRTAÞ, Ýsmail YURDAN, Kaan ÖZCAN, Kasým CESUR, Kemal KURT, Kemal SERÝM, Lütfü KAYATÜRK, Mahmut AVCI, Mahmut ÇÖKREN, Mehmet ALAN, Mehmet Ali YALIM, Mehmet ÇALOÐLU, Mehmet TOROS, Mesut BEÞÝROÐLU, Metin ÖZCAN, Muhammed Ali KODAN, Muhammed KURHAN, Murat BEÞÝROÐLU, Mustafa ACAR, Mustafa ÇOLAK, Mustafa Zeki GÜVEN, Mücahid Yasin KURHAN, Mehmet YILMAZ, Nabi SARI, Necati FERHATOÐLU, Neþet KOYUNCU, Nihat GENCER, Nizameddin YILMAZ, Nizamettin KAYA, Nurullah ÖZEN, Özgür KODAN, Rafet SARI, Raif ÇÖKREN, Recep ÖZDEMÝR, Remzi KURHAN, Resul KARADENÝZ, Rýdvan ERCAN, Rýfat SARI, Sacit Ekrem KURHAN, Safa Can KURHAN, Said AKHAN, Said Mirza KURHAN, Salih ARSLAN, Salih ÇÖKREN, Salih ORAL, Selahaddin FERHATOÐLU, Serdar YILMAZ, Þaban KIR, Þevki DEMÝRTAÞ, Talha FIRAT, Ünsal TAÞLI, Yasin ÖÐÜT, Yaþar KOYUN, Yiðit Emre KODAN, Zahir Yavuz ve AÝLELERÝ

11 Y DÝZÝ 11 Zorluk ve engelleri aþmanýn anahtarý: Sabýr HÝZMETÝN ÖNÜNDEKÝ ENGELLERÝ VE HÝZMET ESNASINDA KARÞILAÞILAN ZORLUKLARI AÞMANIN ANAHTARI, YARATICIMIZIN BÝZE BAHÞETTÝÐÝ SABIR KUVVETÝ. ÜSTADIN, ACÛLÝYETE KARÞI SIÐINMAMIZI TAVSÝYE ETTÝÐÝ SÝPER OLARAK SABIRLI OLUN, SABIR YARIÞINDA DÜÞMANLARINIZI GERÝDE BIRAKIN MEALÝNDEKÝ ÂL-Ý ÝMRAN SÛRESÝ 200. ÂYETÝNÝ GÖSTERMESÝ BUNDAN. ir ti ni as ya.com.tr Hiz met ve im ti han mey da ný o lan bu dün ya da þev ke bi nip yo la çý kan hiz met eh li ye is en ge li ni ü mit ký lý cýy la, ken di si ni baþ ka la rýn dan üs tün gör me duy gu su nu da her þe yi Al lah rý za sý i çin yap ma ha ki ka tiy le ber ta raf et tik ten son ra i ler le yi þi ni sür dü rür ken bir en gel le da ha kar þý kar þý ya ge lir: A ce le ci lik. Bir an ön ce zor luk la rý aþ ma, so nuç al ma ve fü tu hat yap ma a ce le ci li ði, se bep ler dün ya sý o la rak tan zim e di len bu â lem de ne ti ce le rin ta hak ku ku i çin þart ký lý nan zin cir le me hal ka la rý ve te ker te ker çý kýl ma sý ge re ken ba sa mak la rý bir se fer de ve sür at le at la ma hýrs ve te lâ þý na ka pý lan him me tin a ya ðý ný kay dý rýr ve a þa ðý dü þü rü ve rir. Oy sa Ya ra tý cý nýn var lýk â le mi ne koy du ðu ka nun, her þe yin ted ri cî bir te kâ mül sü re ci i çin de ge li þip mü kem me le doð ru git me si ni ön gö rür. Bir an da, bir çýr pý da mü kem me le e ri þil mi yor. Söz ge li þi, to hu mun fi liz le nip dal bu dak sal ma sý, yap rak ve çi çek a çýp mey ve ver me si, hem þart la rý nýn ta mam lan ma sý ný, hem de bel li bir za man sey ri nin ya þan ma sý ný i cab et tir mek te. Tar la da bu saf ha lar dan ge çe rek ye ti þen ba þak la rýn ek mek ha li ne gel me si de, buð day ta ne le ri nin de ðir men de ö ðü tü le rek un ha li ne ge ti ril me si ve u nun fý rýn lar da ha mur ya pý lýp pi þi ril me si gi bi a þa ma lar dan o lu þan fark lý bir kul var da baþ ka mer ha le le rin ta mam lan ma sý na bað lý. Bir di ðer ör nek, in sa nýn a na rah mi ne düþ tü ðü an dan i ti ba ren do ðun ca ya ka dar ve son ra sýn da be bek lik, ço cuk luk, genç lik, ye tiþ kin lik ve ih ti yar lýk dö nem le rin den ge çe rek ya þa dý ðý sa fa hat. Bun la rýn hiç bi ri bir an da o lup bit mi yor. Her þey Ya ra tý cý nýn tak dir et ti ði Ý lâ hî prog ram çer çe ve sin de, Es ma-i Hüs na dan her bi ri nin ay rý ay rý te cel lî et ti ði a þa ma lar dan mey da na ge len bir ted ric sü re cin de ke ma le doð ru yol a lý yor. Mü kem me le u laþ ma sü re cin de, yi ne fark lý Es mâ te cel lî le ri nin ve im ti han sýr rý nýn ta hak ku ku i çin, zor luk lar ve en gel ler çý ka rý lý yor. On la rý bi rer bi rer aþ mak da, ka bi li yet le ri ge liþ tir me sý na vý nýn ge rek le ri o la rak kar þý mý za çý ka rý lý yor. Bu ger çek ler, þah sî ha ya tý mýz, iþ dün ya sý, sos yal ve ku rum sal ge liþ me sü reç le ri, dev let ler ve mil let ler a ra sý or ga ni zas yon lar i çin de ge çer li. Hiç bir genç, ne ka dar ze ki ve ka bi li yet li o lur sa ol sun, bir an da ka ri yer he def le ri ne u la þa maz. O ku ma sý, tah si li ni ta mam la ma sý, uz man laþ ma sý, uy gu la ma da tec rü be ka zan ma sý ve a la nýn da a ra nýr bir e le man ha li ne gel me si, sa býr ve se bat la yýl lar ca sü re cek yo ru cu ça lýþ ma la rý ge rek ti rir. Ay ný þe kil de, hiç bir iþ let me bir çýr pý da hol ding ha li ne ge le mez. Bu nun i çin u yum lu ve ça lýþ kan bir e ki bin, doð ru stra te ji ler le ve i sa bet li uy gu la ma lar la yýl lar ca e mek sarf et me si ge re kir. Ke za dev let le rin doð ma sý, bü yü me si ve ge liþ me si de ay ný ka nun la ra ve za ma na bað lý ve tâ bi. Bu fýt rî ka nun lar, a sýl me se le miz o lan ma ne vî hiz met ler de ve bu hiz met ler i çin ku rul muþ o lan mü es se se ler de çok da ha faz la ge çer li. O ra lar da da ça buk so nuç al mak is te yen a ce le ci li ðe yer yok. Tam ter si ne sa býr, te en nî ve tem kin þart. Kal dý ki, ma ne vî hiz met le rin ta ma men Al lah rý za sý i çin ve mün ha sý ran uh re vî a maç lar la ya pýl ma sý ge rek ti ðin den, on lar da dün ye vî ne ti ce le ri bek le me mek de ö nem li bir e sas ve pren sip. Ri sa le-i Nur da çok tek rar la nan Va zi fe miz hiz met tir, ne ti ce Ce nab-ý Hak kýn tak di rin de dir sö zü nün i fa de et ti ði mâ nâ çer çe ve sin de bi ze dü þen, so rum lu su ol du ðu muz hiz me tin ge rek le ri ni ye ri ne ge ti rir ken, ne ti ce ye ka rýþ ma mak. Ne ti ce gö rev a la ný mý zýn dý þýn da ol du ðu na gö re, o ne ti ce ye var mak i çin a ce le ye de ha cet yok. Hiz me tin ö nün de ki en gel le ri ve hiz met es na sýn da kar þý la þý lan zor luk la rý aþ ma nýn a nah ta rý i se Ya ra tý cý mý zýn bi ze bah þet ti ði sa býr kuv ve ti. Üs ta dýn, a cû li ye te kar þý sý ðýn ma mý zý tav si ye et ti ði si per o la rak Sa býr lý o lun, sa býr ya rý þýn da düþ man la rý ný zý ge ri de bý ra kýn me a lin de ki Âl-i Ým ran Sû re si 200. â ye ti ni gös ter me si bun dan. Sab re de lim ve sa býr ya rý þýn da düþ ma ný ge çe lim ki, þev ke bin miþ him me ti miz tö kez le me sin. 7 Þu Ben mer kez ci lik tu za ðý na dik kat bir gerçek ki, biz baþkalarýndan deðil, kendi bizzat yaptýklarýmýzdan ve yapmadýklarýmýzdan sorumluyuz. Kendi üzerimize terettüp eden bir vazifeyi baþkalarýna havale ederek sorumluluktan kurtulamayýz. Bizim iþimizi baþkasý yapmaz. Ü mit siz lik, üs tün lük duy gu su ve a ce le ci lik ten son ra, hiz met eh li ni tö kez le tip tem bel lik zin da ný na sü rük le ye cek se bep ler den dör dün cü sü nü Üs tad fikr-i in fi ra dî ve ta sav vur-u þah sî o la rak i fa de e di yor. Ya ni, ben mer kez ci bir ta výr la þah sý ný mer ke ze a lan bir dün ya ya hap sol mak ve ken di fik rin de ýs rar et mek. Had di za týn da bu psi ko lo ji yi, in sa nýn ken di si ni baþ ka la rýn dan fark lý ve üs tün gör me his si nin fark lý bir te za hü rü o la rak gör mek de müm kün. A ma o nun ö te si ne u za nan bo yut la rý da var. Baþ ka fi kir le ri kü çüm ser ken ken di fik ri nin i sa be tin de ýs rar cý o lan ta výr da, üs tün lük duy gu su nun et ki si a þi kâr. An cak bu ra da, ö zel lik le al tý çi zil me si ge re ken baþ ka bir ruh ha li söz ko nu su. Ya ni, dün ya nýn mer ke zi o la rak ken di si ni gö ren, e ne si ka bar mýþ, ay rý ca baþ ka la rý ný be ðen me di ði i çin ken di si ni her kes ten tec rit et miþ, an ti sos yal, mer düm gi riz bir ka rak ter ö ne çý ký yor. Her ke se du dak bü küp bu run ký vý ran ve kulp ta kan, kim se yi be ðen me yen, ken di si dý þýn da ki her ke si ve her þe yi e leþ ti ren, baþ ka la rý na ve fi kir le ri ne zer re ka dar de ðer ver me yen bir ka rak ter. Bu ya pý da ki bir in sa nýn, bil has sa sa mi mî kar deþ lik e sa sý na da ya lý, hiz met le rin pay la þa rak ve müþ te re ken yü rü tül dü ðü bir þahs-ý ma ne vî i le u yum i çe ri sin de o la ma ya ca ðý son de re ce a þi kâr. Böy le si mi zaç la rýn, hiç bir top lu hiz met or ta mý na o lum lu bir kat ký la rý ol ma ya ca ðý i çin, ken di ken di le ri ni tec rit e de rek, fil di þi ku le le ri nin di bi ne kur duk la rý uz let ha ne le rin de ki tem bel lik zin dan la rýn da ö mür tü ket me le ri ka çý nýl maz dýr. Bu psi ko lo ji, mut la ka te da vi si ge re ken cid dî bir ruh â rý za sý dýr. Ça re si de, þahs-ý ma ne vî ye vü cut ve ren mâ nâ ve pren sip le rin tat bi kin de dir. Ki þi fýt rat o la rak çe kin gen, mer düm gi riz, an ti sos yal o la bi lir. A ma ul vî bir i de al et ra fýn da te þek kül e den þahs-ý ma ne vî nin bir uz vu ol ma nýn ge tir di ði ka za ným lar, o nu bu sý kýn tý dan kur ta rýr. Ve bir ba kar sý nýz, en sý ra dan ve si lik gi bi gö rü nen in san lar, o þahs-ý ma ne vî nin ter bi ye siy le mu az zam in ki þaf lar kay de der ve sos yal le þir ler. Bu sos yal leþ me de hiz me te di na mizm ge ti rir. Ye ter ki, ka bar mýþ e ne le ri nin cen de re si ne sý ký þa rak, ken di le rin den baþ ka kim se yi be ðen me me ve ken di fi kir le rin den baþ ka sý na i ti bar et me me gi bi va him bir has ta lý ða ya ka lan ma sýn lar. Üs tad, þev ke bin miþ him me ti tö kez let me ris ki bü yük o lan bu prob le me kar þý, in sa nýn Tembellik zindanýna düþmemek veya düþtüysek çýkabilmek için sarýlmamýz gereken düsturlardan biri bu: En hayýrlý insan olabilmek için insanlara en faydalý hizmetlerde bulunmak. Önce kendi imanýný kurtarmak, sonra baþkalarýnýn imanýna kuvvet verecek tarzda çalýþmak. Ce nab-ý Hak ta ra fýn dan fýt rat o la rak me de nî, sos yal bir ta bi at ve ka rak te re sa hip ký lýn dý ðý ný vur gu lu yor. Ve bu ta bi a týn i ki ne ti ce si ne dik kat çe ki yor: * Baþ ka la rý nýn hu ku ku nu mu ha fa za e de cek ve * Ken di hu ku ku nu on la rýn i çin de a ra ya cak. Me de nî fýt rat ta ki in sa nýn Ro bin son Cru se a u gi bi ken di a da cý ðýn da tec rit ol muþ yal nýz bir ha yat sür me si söz ko nu su o la maz. O, ha ya tý ný di ðer in san lar ve can lý lar la pay laþ mak du ru mun da. Bu pay la þý ma da ya lý or tak ha ya týn hu zur ve a hen gi i çin i se, kar þý lýk lý o la rak hak la rýn say gý gö rüp gö ze til me si, ko ru nup kol lan ma sý lâ zým. Bu ger çek, Za man ce ma at za ma ný dýr ha ki ka ti nin hü küm ran ol du ðu bir çað da, ma ne vî hiz met ler i çin, ken di si ne has nü ans ve in ce lik le riy le bir lik te çok da ha faz la ge çer li. Ý lâ hî bir is tih dam ne ti ce si o la rak be ra ber hiz met et ti ði miz in san lar la hu ku ku muz, yu ka rý da ki çer çe ve yi kap sa yan ve a þan bo yut la rýy la biz le ri çok fark lý du yar lý lýk ve mes u li yet le re mu ta tap ký lý yor. Bü tün bu mes u li yet le rin ar kap la nýn da ki te mel pren sip i se, Üs ta dýn nak let ti ði Ýn san la rýn en ha yýr lý sý, in san la ra en fay da lý o lan dýr ha di si. Üs tad ehl-i hiz me tin ö nün de ki fikr-i in fi ra dî ve ta sav vur-u þah sî en ge li nin, yük sek him met, gay ret ve ha mi ye te sa hip bir mü ca hit o la rak ni te le di ði bu pren sip le a þý la bi le ce ði ni be lir ti yor. O hal de, tem bel lik zin da ný na düþ me mek ve ya düþ tüy sek çý ka bil mek i çin sa rýl ma mýz ge re ken düs tur lar dan bi ri bu: En ha yýr lý in san o la bil mek i çin in san la ra en fay da lý hiz met ler de bu lun mak. Ön ce ken di i ma ný ný kur tar mak, son ra baþ ka la rý nýn i ma ný na kuv vet ve re cek tarz da ça lýþ mak. Baþ ka sý nýn tem bel li ði ma ze ret o la maz Ye is, üs tün lük duy gu su, a ce le ci lik ve ben mer kez ci lik ten son ra, þev ki ký ra rak in sa ný a ta let zin da ný na dü þü ren be þin ci se be bi Üs tad Be di üz za man, baþ ka sý nýn tem bel li ðin den fýr sat bu lan gö re nek o la rak i fa de e di yor. As lýn da bu se bep, se ki zin ci sý ra da zik re di len ve bi lâ ha re mü za ke re et me ye ça lý þa ca ðý mýz ra hat mey li i le ay ný gi bi gö rü nü yor; a ma ay rý bir mad de o la rak dik kat çe kil di ði ne gö re, ü ze rin de dur ma mýz ge re ken in ce lik ve nü ans la rý ol ma lý. Bu ra da ö ne çý kan, baþ ka sý nýn tem bel li ðin den fýr sat bul ma ve bu nu ba ha ne o la rak kul la nýp ken di tem bel li ði ne ma ze ret gös ter me psi ko lo ji si. Bu ruh ha li, baþ ka bir çok a lan da da in sa ný sap týr ma ve yol dan çý kar ma po tan si ye li ne sa hip. Ve Ri sa le-i Nur da bu nun il ginç ör nek le ri var. Me se lâ On Dör dün cü Söz ün Ha ti me sin de ki Ga fil ka fa ya bir tok mak ve bir ders-i ib ret tir baþ lýk lý ba his te ne fis, i çin de bu lun du ðu gaf let ha li ni sa vun mak i çin Her kes dün ya ya dal mýþ, ben de her kes gi bi yim de di ðin de al dý ðý ce vap þu dur: Her kes le mu sî bet te be ra ber de mek o lan te sel lî i se, kab rin ö bür ta ra fýn da pek e sas sýz dýr. Bir di ðer ör nek, O tu zun cu Söz de ki E ne bah sin de yer a lan Na sýl mî rî ma lýn dan kýrk pa ra yý ça lan bir a dam, bü tün ha zýr ar ka daþ la rý na bi rer dir hem al ma sý ný ka bul i le haz me de bi lir cüm le si. De mek ki, bir suç iþ le yen, yan lýþ iþ ya pan ve ya ba þa rý sýz o lan in san la rýn or tak psi ko lo ji si, bu du rum la rý nýn baþ ka la rýn ca pay la þýl ma sýn dan al dýk la rý te sel lî ve bu nun ge tir di ði ra hat lýk his si. Hýr sýz is ter ki, her kes ken di si gi bi hýr sýz ol sun. Gaf let i çin de ha ya tý ný sür dü ren ki þi, çev re sin de ken di si ne ben zer bir ha yat ya þa yan ne ka dar faz la in san o lur sa kuv ve-i ma ne vi ye si o ka dar güç le nir; Bu ha lim de yal nýz de ði lim, baþ ka la rý da be nim gi bi, de mek ki tut tu ðum yol yan lýþ de ðil gi bi al da tý cý bir te sel lî i le yo la de vam e der. Ba þa rý sýz bir öð ren ci nin psi ko lo ji si, ba þa rý lý ar ka daþ la rý na ö ze nip on lar gi bi ol mak i çin ça ba sarf et mek ten zi ya de, ken di si gi bi o lan la rýn var lý ðý ný gö rüp ra hat la ma ya da ha faz la yat kýn o lur. An cak bu te sel lî ve ra hat la ma nýn ge çi ci ve al da tý cý ol du ðu ve in sa ný i çi ne düþ tü ðü o lum suz du rum da da ha da kö tü ye gö tür dü ðü ga yet a çýk. Ko nu muz o lan tem bel lik bah sin de de, baþ ka la rý nýn a ta le ti ni ken di si ne ba ha ne bu lup ma ze ret gös te re rek tem bel lik zin da ný na i yi ce de mir a tan bir in san, Ce nab-ý Hak kýn ken di si ne bah þet ti ði po tan si ye li ve ka bi li yet le ri i yi ce kö relt me, du mu ra uð rat ma ve tü ken me yo lu na gir miþ o lur. Ve bu yo lun va ra ca ðý yer, tam bir fe lâ ket tir. Bu ba kým dan, gay ret, ha mi yet ve him met sa hi bi bir in sa na ya ký þan, baþ ka la rý nýn tem bel li ði ni ör nek al mak de ðil, tam ter si ne bu du rum da ki le ri uy gun li san ve üs lûp lar la u yar mak, sil ke le mek, ha re ke te ge çir mek ve düþ tük le ri tem bel lik zin da nýn dan çe kip çý kar ma ya ça lýþ mak ol ma lý. Ko nu nun bir baþ ka ö nem li ve dik kat le ü ze rin de du rul ma sý ge re ken bo yu tu nu da Üs tad Ne me lâ zým, baþ ka sý dü þün sün, is tib da dýn ya di gâ rý dýr sö züy le di le ge ti ri yor. Tem bel li ðin ve lâ kayd lý ðýn en yay gýn i fa de þe kil le rin den bi ri o lan ne me lâ zým an la yý þý nýn, her þe yi ken di e lin de top la yýp te ke li ne a lan ve in san la rý öz gür ce ken di le ri ni ge liþ ti re bi le cek le ri or tam dan mah rum bý ra kan is tib da dýn e se ri ol du ðu nu vur gu lu yor. Pe ki, bu en ge li ber ta raf et me nin ça re si ne? Üs tad ça re nin Te vek kül et mek is te yen ler sa de ce Al lah a gü ven sin ler me a lin de ki Ýb ra him Sû re si 12. â ye tin de gös te ril di ði ni i fa de e di yor. Ve bu â ye ti o ri ji nal met niy le ak ta rýr ken, Sa de ce Al lah a gü ven sin ler me a lin de ki i ba re nin ö nü ne, pa ran tez i çin de baþ ka sý na de ðil mâ nâ sýn da ki bir ke li me yi ek le mek su re tiy le, ya pa ca ðý her þey de sa de ce Al lah a i na nýp gü ven me si ge re ken ehl-i hiz me tin baþ ka la rý na ba ka rak ta výr be lir le me du ru mun da o la ma ya ca ðý ný i fa de e di yor. Al lah i çin ya pý lan bir hiz met te, baþ ka la rý nýn tem bel li ðin den et ki le ne rek ge ri kal mak o lur mu? De mek ki, di na miz min can lý tu tu la bil me si, Al lah a i man ve te vek kül de de rin leþ me ye bað lý. Ha va le ci lik le kur tu la ma yýz Ye is, üs tün lük duy gu su, a ce le ci lik, ben mer kez ci lik ve baþ ka sý nýn tem bel li ði ni fýr sat bi len gö re nek ten son ra, þev ki ký ran ve him me tin ö nü nü ke sen al týn cý se bep, i þi bir bi ri ne bý rak mak ve baþ ka la rý na ha va le et mek. Ehl-i hiz me tin a ta let zin da ný na düþ me sin de rol oy na yan et ki li se bep ler den bi ri o lan ha va le ci lik i çin Üs tad düþ man-ý gad dar ta bi ri ni kul la ný yor ve bu se be bin yap tý ðý tah ri ba tý Him me tin e li ni tu tup o turt tu rur sö züy le i fa de e di yor. Ye is i çin Kuv ve-i ma ne vi ye yi ký rar; üs tün lük duy gu su i çin Him me tin ba þý na vu rur, a týn dan dü þürt tü rür; a ce le ci lik i çin Him me tin a ya ðý ný kay dý rýr; baþ ka sý nýn tem bel li ðin den fýr sat bu lan gö re nek i çin Hü cum e dip be li ni ký rar di yen Üs tad, bu ra da E li ni tu tup o tur tur di yor. De mek ki, bu se be bin ö zel li ði ehl-i hiz me ti te vak kuf et ti re rek, dur du ra rak tem bel leþ tir me si. Se bep ve kay na ðý ný i se acz ve nef sin i ti mat sýz lý ðý o la rak teþ his e di yor Üs tad. Bu ra da ki acz, Al lah a kar þý u bu di yet ko nu mu nun ge re ði o lan hal de ðil. Rab bi mi zin Ha kîm is mi nin ik ti za sýy la da rü l-hik met o la rak tan zim et ti ði bu â lem de ki fýt rat ka nun la rý na ve ne ti ce le rin ta hak ku ku i çin þart ký lý nan se bep le re ri a yet et me nok ta sýn da ki ye ter siz lik ve be ce rik siz lik le rin bir i fa de si. Nef sin i ti mat sýz lý ðýn dan ka sýt da, ay ný þe kil de, ha yat im ti ha nýn da nefs-i em ma re i le sü rek li mü ca de le bað la mýn da, ol ma sý ge re ken bir gü ven siz lik de ðil; þe ri at-ý fýt ri ye nin ka nun la rý mu ci bin ce, in sa nýn bir gö re vi ba þa rýy la so nuç lan dýr mak i çin sa hip ol ma sý ge re ken öz gü ven his si. Bu an lam da ken di si ne gü ve ne me yen, doð ru dü rüst hiç bir i þin üs te sin den ge le me yen be ce rik siz bir in san ti piy le, ehl-i hiz met bir ka rak te rin ay ný ki þi de bir leþ me si as la dü þü nü le mez. Tam ter si ne, Ri sa le-i Nur dan i man ve te fek kür der si al mýþ bir ehl-i hiz met, kâ i nat ta ki sis te min ku sur suz iþ le yi þin den al dý ðý ni zam ve in ti zam der si ni ken di ha ya tý na ve yap tý ðý iþ le re de yan sýt ma gay re ti i çin de o lur. Han gi i þi ve hiz me ti ya pý yor sa en gü zel þe kil de yap ma ya ça lý þýr. Ve ken di ü ze rin de ki hiç bir va zi fe yi baþ ka sý na ha va le et mek gi bi bir ko lay cý lý ða il ti fat et mez. Ha týr la na ca ðý ü ze re, bir ev vel ki en gel baþ ka sý nýn tem bel li ði ni ör nek a lýp fýr sat bi le rek ken di a ta le ti ni sür dür mek ti. Bu ra da i se ken di va zi fe le ri ni de baþ ka la rý na ha va le et me ha li söz ko nu su. A ma i ki si de ay ný ka pý ya çý ký yor ve sa hi bi ni zin dan-ý a ta let e dü þü re rek sý kýn tý ya so ku yor. Pe ki, bu al týn cý en ge lin ça re si ne? Bu ra da i þin püf nok ta sý ve ha va le ci lik has ta lý ðýn dan kur tul ma nýn for mü lü o la rak Üs tad, Siz doð ru yol da ol duk ça, baþ ka sý nýn da lâ le ti si zin hi da ye ti ni ze za rar ver mez me a lin de ki Ma i de Sû re si 105. â ye ti ni dik kat le ri mi ze su nu yor. De mek ki, her þey de ol du ðu gi bi bu me se le de de ön ce lik le ve ö zel lik le ken di mi ze ba ka ca ðýz. Hi da yet ve sý rat-ý müs ta kim ü ze re ol mak ve bu yol da se bat et mek. Hiz me ti mi zi müs ta kim bir çiz gi de de vam et tir me ka rar lý lý ðý i çin de ol mak. Þu bir ger çek ki, biz baþ ka la rýn dan de ðil, ken di yap týk la rý mýz dan ve yap ma dýk la rý mýz dan so rum lu yuz. Ken di ü ze ri mi ze te ret tüp e den bir va zi fe yi baþ ka la rý na ha va le e de rek so rum lu luk tan kur tu la ma yýz. Bi zim i þi mi zi baþ ka sý yap maz. Bu na i lâ ve ten, Ri sa le-i Nur hiz me ti nin pren sip le ri, bi zi çok da ha in ce nü ans la rýn mu ha ta bý ký lar. Söz ge li þi, hiz met le il gi li o la rak bi zim yap ma mýz ge re ken bir va zi fe yi baþ ka la rýn dan bek le mek þöy le dur sun, tam ter si ne ken di i þi mi zi ta mam la dýk tan son ra di ðer le ri nin yar dý mý na da koþ ma ya ça lýþ mak, he def le ri miz den bi ri ol ma lý. Ay ný þe kil de, Al lah gös ter me sin, a ra mýz da þu ve ya bu se bep le hiz me te a ra ve ren ve ya va zi fe si ni ak sa tan kar deþ le ri miz o lur sa, bir ta raf tan o nu tek rar ka zan ma ya ça lý þýr ken, di ðer ta raf tan ak sat tý ðý hiz met le ri te lâ fi e dip ta mam la ma ya gay ret sarf et mek de bi ze dü þen va zi fe ler den bi ri. Vel ha sýl, ne me lâ zým cý lýk da, ha va le ci lik de, bun la rýn or tak pay da sý o lan tem bel lik de, ehl-i hiz me tin dün ya sýn da as la ye ri ol ma yan þey ler. { YARIN: RAHAT TEMBELLÝKTE DEÐÝL, MEÞAKKATTE {

12 12 Ý LAN Y PÝKNÝÐE DÂVET Araþtýrmacý Yazar Halil USLU'nun iþtirakiyle 3 Haziran 2012 Pazar günü düzenleyeceðimiz geleneksel pikniðimize bekleriz. Yer: Kaþbelen Köyü - Uþak Merkez Ýrtibat Tel: (0532) (0530) Esas No: 2011/429 26/08/2011 KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : Mersin ili, Silifke Ýlçesi, Altýnkum Köyü, Gedikaðzý mevkii PARSEL NO : 1039 Parsel YÜZÖLÇÜMÜ : m 2 ( Kamulaþtýrýlan kýsým 392,20 m 2 ) MALÝKÝN ADI VE SOYADI : Sultan Akýþ, Ayþe Koca, Durmuþ Erdoðan, Hasan Ali Erdoðan, Ali Erdoðan. KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : Çevre ve Orman Bakanlýðý (DSÝ Gen. Müd.) KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Ýda re ta ra fýn dan A þa ðý Gök su I I. Mer ha le in þa a tý ne de niy le, 06/11/1992 o nay ta rih li ve 5732 Sa yý lý ka mu ya ra rý Ka ra rý na is ti na den mül ki ye ti yu ka rý da a dý ya zý lý da va lý la ra a it o lan yu ka rý da ni te lik le ri be lir ti len ta þýn ma zýn ka mu laþ tý rý lan kýs mýn ta ma mý na top lam 5.561,40 TL kýy met tak dir e di le rek ka mu laþ tý rýl mýþ týr. Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - ma zýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke me - mi zin 2011/429 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ týr Sa yý lý Ka mu laþ týrma Yasasýnýn 10. maddesinin 4. bendi uyarýnca ilan olunur. B: T. C. SÝLÝFKE 1. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar /2063 TAL. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý : Aþaðýda yazýlý taþýnmazlarýn açýk artýrma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ril me si ne ka rar ve ril miþ o lup, il - gi li le ri nin ad res le ri ne teb li gat gön de ril miþ o lup, il gi li le ri nin ad res le rin de teb li gat ya pý la - ma ma sý ha lin de ve ya ad re si bi lin me yen ler i çin sa týþ i la ný nýn i la nen teb li gat ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. Taþýnmaz parsel Es ki þe hir Ye ni Ma hal le Va tan Cad de si No: 118'de yer al mak ta dýr. Ta - pu da Es ki þe hir i li, Te pe ba þý il çe si Ye ni Ma hal le 846 a da, 45 par sel de ka yýt lý dýr. Par sel a - la ný 416,98 m 2 dir. A na ta þýn maz ni te li ði al týn da iþ yer le ri o lan 8 kat lý kar gir a part man, kat ir ti fa kýn da ze min kat 3 no lu ba ðým sýz bö lüm, ar sa pa yý 340/8170 ba ðým sýz bö lüm ni te li ði as ma kat lý iþ ye ri o la rak be lir til mek te dir. Borç lu lar ba ðým sýz ö lüm de ½ his se ye sa hip tir. Ta þýn maz ze min +7 kat lý be to nar me ya pý nýn ze min ka týn da as ma kat lý iþ ye ri - dir. Ze min kat 80,00 m 2 kul la ným a lan lý as ma kat 75,00 m 2 a lan lý dýr. Ýþ ye ri KA AN e lek - trik mal ze me le ri sa týþ ye ri o la rak kul la nýl mak ta dýr. Du var lar sý va lý ba da na lý ca me kâ ný de mir doð ra ma yer kap la ma sý pa ret yen kap lý, mer ke zi sis tem ý sýt ma lý dük kâ nýn e lek tri ði mev cut tur. Ta þýn maz þe hir mer ke zi ne çok ya kýn me sa fe de, Be le di ye alt ya pý hiz met le - rin den ya rar lan mak ta dýr. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu par sel i mar pla nýn da bi ti þik ni zam 8 kat lý mes ken sa ha sý na i sa bet et mek te dir. Ti ca ri böl ge dir. Ta þýn ma zýn ya pý sý ný fý, yýp ran - ma sý, ar sa pa yý, par se lin i mar du ru mu çev re i le o lan bað lan tý sý, pi ya sa a lým sa tým ra yiç - le ri dik ka te a lýn dý ðýn da ta þýn ma zýn kýy me ti: ,00 TL'dir. Satýþ þartlarý : 1- Satýþ 27/07/2012 günü saat: 15:00-15:10 arasýn da Es ki þe hir Ad li ye si me zat Sa lo - nun da a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec muu nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar - týy la 06/08/2012 gü nü ay ný yer de ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr - ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal - mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak ede cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20'si nis be tin de pey ak çe si (TL) ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn (ke sin ve sü re siz dos ya nu ma ra sý ya zý la rak) te - mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Dam ga res mi, KDV % 18, ta pu har cý nýn ya rý sý ve tes - lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve ta pu har cý nýn ya rý sý ve tel la li ye har cý i ha - le be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de Da - i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Satýþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði verilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenle rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/2063 tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 21/05/2012 (Ýc. If. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *: Bu örnek, bu yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan ör nek 64'e kar þý lýk gel - mek te dir. B: T. C. ESKÝÞEHÝR 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2011/1333 TALÝMAT. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: TAPU KAYDI : Ýstanbul ili, Sancaktepe ilçesi, Yenidoðan Mahallesi, 125 Ada, 11 Parsel sayýlý 329,57 m 2 miktarlý arsa vasýflý taþýnmaz satýlarak paraya çevrilecektir. ÝMAR DURUMU : Sancak te pe Be le di ye Baþ kan lý ðý'nýn 01/04/2011 ta rih ve 6902 sa yý lý ya zý sýn da sa tý þa ko nu ta þýn maz 15/02/2010 tas dik ta rih li 1/1000 öl çek li San cak te pe Uy gu la ma Ý mar Pla nýn da TAKS: 0,40 KAKS: 0,90 ay rýk ni zam 4.kat ko nut a la nýn da kal - dý ðý bil di ril miþ tir. GAYRÝMENKULLERÝN EVSAFI: Satýþa Ko nu ta þýn maz Ýs tan bul i li, San cak te pe il çe si, Ye ni do ðan Ma hal le si 125 A da, 11 par sel sa yý lý 329,57 m 2 mik tar lý ar sa va sýf lý Mer ve Ma - hal le si Bah çe li ev ler So kak nu ma ra sý 107'de ki bi na ve par sel dir. Par sel ü ze rin de yak la þýk 3 yýl ön ce in þa sý na baþ la nan i mar þart la rý na uy ma yan 4 kat lý be to nar me kar kas bi na ol - du ðu, Bi na nýn ze min ka tý iþ ye ri nor mal kat lar mes ken o la rak kul la nýl mak ta o lup, nor - mal kat a lan la rýn da i ki þer a det ba ðým sýz bö lüm bu lun mak ta dýr. Bi na ta ban da 250 m 2 in þa at a lan lý o lup 850 m 2 in þa at a lanlý dýr. Ba ðým sýz bö lüm ler de gi riþ ho lü, üç o da, mut - fak, ban yo tu va let ve bal kon ma hal le ri bu lun mak ta dýr. Bi na nýn in þa sýn da stan dart ol - du ðu ka bul e di len mal ze me ler kul la nýl mýþ o lup ba ðým sýz bö lü mün ýs lak ze min dö þe - me le ri se ra mik mal ze mey le kap lan mýþ týr. Bi na dýþ tan sý va lý ve bo ya sýz o lup ça tý ör tü sü var dýr. Bi na ge nel o la rak so ba lý ý sýn ma tü rün de o lup do ðal gaz bað lan tý sý var dýr. Be le di - ye alt ya pý hiz met le ri nin bu lun du ðu böl ge de ki par sel dir. GAYRÝMENKULLERÝN KIYMETÝ : Satýþa ko nu gay ri men ku lun bu lun du ðu böl ge i mar du ru mu, in þa tar zý Ha li ha zýr va zi ye ti ci var da ki a lým sa tým ra yiç le ri in þa sýn da kul la ný lan mal ze me ler ve iþ çi lik ka li te si bi na nýn ya þý ve kýy me te te sis e den tüm ö zel lik le ri dik ka te a lý na rak gü nün ko þul la rý na gö re ya pý lan in ce le me ve a raþ týr ma so nu cu i le Ba yýn dýr lýk Ya pý Yak la þýk Ma li yet le ri ve yýp ran ma pay la rý da he sa ba ka tý la rak San cak te pe Ye ni do - ðan, Ada 125, Parsel 11 nolu taþýnmazýn Toplam Bedelinin Arsa + Bina Bedeli ,00 TL (YALNIZALTIYÜZBÝNTÜRKLÝRASI) olduðu bilirkiþice takdir edilmiþtir. SATIÞ ÞARTLARI : 1. SATIÞ GÜNÜ 02/07/2012 günü saat: 'e kadar Kartal 3.Ýcra Müdürlüðünde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartý ile Taþýnmazýn 2. SATIÞININ 12/07/2012 günü ayný yerde, ayný saatlerde ikinci artýrmaya çýkarýla cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el - de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i - la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr - ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la - ca ðý na rüç han lý o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe - vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de pey ak - çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 20 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Tel - la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu har cý, KDV'si ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilân tari hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Ýþbu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere teblið yerine kaimdir. 7- Satýþa iþtirak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/1333 TA LÝ MAT sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lân o lu nur Ýc. Ýf. K. 126 (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. KARTAL 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar DOSYA NO: 2011/2793 Esas. Satýlmasýna karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri TAPU KAYDI : Ba lý ke sir Ý li, Mer kez, Su bay Ma hal le si, 48 Cilt, 4725 say fa, 18. L. I I I.C Paf ta, 4994 A da, 3 Par sel de ka yýt lý 9/70 Ar sa Pay lý. Bi rin ci Kat (3) no.lu Ba ðým sýz bö - lüm o lup "Mes ken" ni te li ðin dedir. Ma lik his se si tam dýr. NÝTELÝKLERÝ : A na ta þýn maz Ba lý ke sir Mer kez de, ma hal li i da re de Bah çe li ev ler Ma hal le si sý nýr la rý i çe ri sin de ve Þa hin so kak No: 6 ad re sin de yer a lan bi na dýr. Bi na bod - rum ü ze ri dört kat lý ve her kat ta i ki þer den top lam 8 da i re den o luþ mak ta dýr ta rih li yö ne tim pla ný na gö re kat ir ti fa ký te sis e dil miþ o lup bi na da he nüz ta mam lan ma - mýþ ba ðým sýz bö lüm ler mev cut tur, he nüz kat mül ki ye ti ne ge çil me miþ tir ve a na ta þýn - ma zýn vas fý "Ar sa"dýr. A na ta þýn ma zýn ar sa sý top lam m 2.dir. Par sel a ra ko num da o lup Ku zey ba tý yö nün den Þa hin So ka ða 14 m. cep he si var dýr. De rin li ði i se yak la þýk m.dir. Par sel þe kil i ti ba riy le dik dört gen o lup yü ze yi düz bir to pog raf ya ya sa hip tir. Mev ki i i ti ba riy le i yi bir yer de dir. Be le di ye ve i mar sý nýr la rý i çe ri sin de ve mes kun sa ha da - dýr. Yol, su, e lek trik, ka na li zas yon, do ðal gaz, u la þým, ha ber leþ me vb. her tür lü alt ya pý hiz me ti mev cut tur. Çar þý ve þe hir mer ke zi ne i se ol duk ça u zak ta dýr. Böl ge de ge nel o la - rak bod rum ü ze ri dört kat lý ko nut in þa at la rý mevcuttur. Plev ne Ý.Ö.Ü. ve Ýs ma il Ak çay Par ký ta þýn ma zýn yak la þýk 150 m gü ney ta ra fýn da kal mak ta dýr. A na ta þýn maz be to nar - me kar kas tarz da ve a san sör süz dür. Bi na nýn dýþ sý va sý yok tur. 3. Nor mal ka tý da ka ba in þa at ha lin de dir, an cak bah çe du var la rý ve çev re dü zen le me si ya pýl mýþ du rum da dýr. Te ras ça tý sý ve o luk la rý mev cut tur. Ze min ve 2. Nor mal kat la rýn da o tu rul ma mak ta dýr. Sa de ce 1. Nor mal kat ta ki 2 a det mes ken de o tu rul mak ta dýr. Bi na nýn gi riþ ka pý sý de mir o lup mer di ven le ri mer mer kap lý dýr. Ba lý ke sir Be le di ye si Ý mar Mü dür lü ðü ar þi vin de ya pý - lan a raþ týr ma ya gö re bi na nýn ta rih ve 6012 sa yý lý in þa at ruh sa tý nýn mev cut ol du ðu, kat ir ti fak lý mi ma ri pro je si nin ta rih li o nay lý ol du ðu, he nüz bi na da ki hiç bir mes ken i çin ya pý kul lan ma i zin bel ge si alýnmadýðý belirlenmiþtir. Sa tý þý is te nen 1. Nor mal Kat (3) no.lu Ba ðým sýz bö lüm mes ken a na ta þýn maz da iç bah çe ye cep he li dir m 2 a lan lý o lup gi riþ, sa lon, i ki o da, mut fak, hol, ban yo+wc, kö mür lük ve 3 bal - kon dan o luþ mak ta dýr. An cak ma hal lin de bal kon lar dan i ki si ka pa lý hac me da hil e dil miþ, giriþ-hol-salon-mutfak tek bir hacim ha lin de in þa e dil miþ ve a çýk mut fak ya pýl mýþ týr. Ý - yi bir mal ze me ve iþ çi lik le ya pýl mýþ o lan ko nut ta du var lar al çý düz le me ü ze ri sa ten bo - ya lý, dýþ doð ra ma lar ý sý cam lý PVC doð ra ma, iç ka pý lar la ke bo ya lý a me ri kan ka pý dýr. Dö - þe me kap la ma la rý o da lar da la mi nant kap la ma, ýs lak ha cim ler de i se ka ro se ra mik tir. Mut fak do la bý kap la ma lý MDF mal ze me den o lup mut fak tez gâ hý gra nit tir. Ban yo da duþ ve du þa ka bin, hil ton la va bo, klo zet mev cut tur. Da i re de do ðal gaz kom bi sis tem ka - lo ri fer mev cut o lup ka lo ri fer pe tek le ri pa nel rad ya tör dür. Kar ton pi yer süs le me ler ya pýl - mýþ týr. Da i re gi riþ ka pý sý çe lik tir. Ý çe ri sin de ha li ha zýr da ma li kin ya kýn la rý o tur mak ta dýr. ÝMAR DURUMU : Taþýnmazýn yer aldýðý arsa, Ayrýk nizamda. 4 (dört) katlý, bina yüksekliði 11=12,50 m, ön bahçe mesafesi K=5,00 m. Komþu mesafeler 3.00'er metre, bina derinliði 1=L-(K+H/2), arka bahçe mesafesi H/2, azami bina sahasý % 35 ve azami inþaat alaný 1,40 olmak üzere imarlýdýr. KIYMETÝ : ,00 TL Birinci Satýþ günü : Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : Saatleri arasýnda Balýkesir 4. Ýcra Müdürlüðü Adresinde Açýk artýrma suretiyle ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i - ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar - týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ - ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a - lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te - vel lit Bin de 4,5 i ha le dam ga res mi, KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya. 100,00 TL i çin Yüz de 0,02 a þan ký sým i çin Yüz de 0,01 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la - cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- Ýpotek sahi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ýhaleye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ket li le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel sil di me sul o la cak lar - dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu - na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þartname, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6)- Satýþa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc. Ý fl. K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. Yö net me lik Ör nek No: 27 Ad la rý na teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re ga ze te i la ný teb li gat ye ri ne ge çer li dir. B: BALIKESÝR 4. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZ MAL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2011/2227 TAL. Örnek No: 27 Tapu Kaydý : Ankara ili, Sincan il çe si, Ma laz girt Ma hal le si, Sýr lý So kak, E nes A part ma ný, No: 20 ze - min üs tü 3. kat 10 nu ma ra lý mes ken da i re Ý ma rýn ve ta pu nun 877 a da 50 par se lin de bu lun mak ta dýr m 2 kul la ným a la ný o lan 10 no'lu da i re a partmanýn 3 kat kuzey - doðu cephesinde bulunmaktadýr. 68/612 arsa paylý 10 no'lu çatý aralý dubleks daire. Hali Hazýr Durumu : 10 no'lu daire 3 kat ta sa lon 3 o da an tre mut fak ban yo wc bal kon bi rim le rin den ku ru - lu dur. Ça tý ka týn da 2 o da ban yo wc an tre te ras bi rim le rin den ku ru lu dur. 5 o da sa lon ta - ban kap la ma sý la mi nat par ke kap lý du var lar al çý sý va ü ze ri plas tik ba da nalý dýr. Da i re nin gi riþ ka pý sý mo bil ya lý çe lik ka pý iç ka pý lar a me ri kan pa nel ka pý pen ce re ler ah þap ý sý cam de taylý dýr. Mut fak ta alt ve üst do lap lar pro fil ka pak tez gâh ve e vi ye si mer me rit o la rak ya pýl mýþ týr. Ban yo da la va bo wc'de la va bo ve he la ta þý mev cut tur. Da i re kom bi ka lo ri - fer li dir. Ýmar Durumu : Belediye hizmetlerinden tamamen yararlanmaktadýr. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 11:00-11:05 Arasý Satýþ Þartlarý : 1- Satýþ günü yukarýda belirtilen saatler arasýnda SÝNCAN ADLÝYESÝ MEZAT SALONUNDA adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ ve paylaþtýrma giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartiyle günü SÝNCAN ADLÝYESÝ MEZAT SALONUNDA adresinde yukarýda belirtilen saatler arasýnda ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, artýr ma be de li nin ma lýn tah - min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la - cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le % 1 K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpotek sahibi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhaleye katý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname, ilan tarihinden i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu karý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur Ýþ bu i lan teb li gat ya pý la ma yan il gi li le re teb li gat ye ri ne ka im ol mak ü ze re i lan o lu nur. (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. (Ý ÝK m. 126) B: T. C. SÝNCAN 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar Dosya No: 2012/312 Esas. Örnek No: 27 Borçlu'ya ait ve bir borç tan do la yý ha ciz li bu lu nan ve a þa ðý da ta pu kay dý, kýy me ti, sa - týþ gün ve sa a ti ve ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len, Ýs tan bul i li, Fa tih Ýl çe si, Ha cý ka dýn Ma hal le sin de bu lu nan 2900 a da, 2 par sel sa yý lý ,68 m 2 mik tar lý ar sa'da in þa e dil miþ 6 blok lu ve 6'þar kat lý "Ýs tan bul ma ni fa tu ra cý lar çar þý sý" i sim li bi na da 6. blok ta, 5.kat ta, 33/55500 ar sa pay lý 423 ba ðým sýz bö lüm no lu 6517 ka pý no lu dük kân ta ma mý, Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü ðü ka le min de a çýk ar týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çev ri le cek tir. 1- ÝÝK Md. GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ: Ad res le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan (Müb rez ta pu kay dýn da be lir ti len) a la ka dar la ra ta kip il gi li le ri ne gön de ri len teb li gat la rýn teb lið im kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 2- ÝMAR DURUMU: Fatih Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðünün tarih, M.34.0.ÝBB / 2054 sa yý lý i mar du rum bel ge si ne gö re; Fa tih il - çe si, Ha cý ka dýn Ma hal le si, 2900 a da, 2 par sel sa yý lý yer; ta rih li, 1/5000 öl çek li Ta ri hi ya rý ma da ko ru ma a maç lý Na zým Ý mar Pla nýn da söz ko nu su par sel I I. De re ce ti ca - ret a la nýn da kal mak ta dýr de nil miþ tir. 3- TAÞINMAZIN HALÝHAZIR DURUMU ve EVSAFI : Satý þa ko nu ta þýn maz Fa tih il çe - si, Ha cý ka dýn Ma hal le si, A ta türk Bul va rý i le Hý zýr Kül han so ka ðý i le Un ka pa ný cad de si a - ra sýn da bu lu nan ve 121 paf ta 2900 a da, 2 par sel no lu 18877,68 met re ka re mik tar lý ar sa ü ze ri ne in þa e dil miþ 6 Blok lu, 6'þar kat lý "Ýs tan bul Ma ni fa tu ra cý lar Çar þý sý " i sim li bi na - da 33/55500 ar sa pay lý 423 ba ðým sýz bö lüm no lu 6517 ka pý no lu dük kân ni te li ðin de ki ta þýn ma zýn ta ma mý ni te li ðin de dir. Taþýnmaz Dükkân kýy met tak di ri i çin gi dil di ðin de ka pa lý ve boþ ol du ðu gö rül müþ tür. Bi na Un ka pa ný ci va rýn da 6 kat lý be to nar me kar gir ya pý da dýr. Her kat or ta sý a çýk pa saj bi çi min de in þa e dil miþ tir. Bi na ba kým lý ve te miz dir. Dük kân dik dört gen þek lin de ve tek a lan lý dýr. Dük kân yak la þýk 36 met re ka re dir, ze mi ni ka ro mo za ik ve du var la rý sý va ü ze ri ba da na dýr kap lý dýr. Pa saj cep he si de mir doð ra ma vit rin dir. Dük kân da e lek trik te si sa tý mev cut tur. Taþýnmaz bu lun du ðu semt ve mev ki i ti ba riy le rað bet de re ce si, yo ðun is kan böl ge - sin de ve ö zel si te þek lin de ki "Ýs tan bul Ma ni fa tu ra cý lar Çar þý sý" i sim li i çin de ol ma sý ve a - na tra fik yo lu ü ze rin de o lu þu, i mar du ru mu 2. de re ce ti ca ret a la nýn da yer al mak ta dýr. 4- TAKDÝR OLUNAN KIYMETÝ: Taþýnmazýn tamamýna ,00 TL kýymet takdir edilmiþtir. 5- SATIÞ ÞARTLARI: Yukarda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn; 1. Satýþý: 02/07/2012 günü, saat 13:30-13:40'a ka dar Ýs tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü - ðü'nde a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ýný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, 2. Satýþ; 12/07/2012 günü, saat 13:30-13:40'a ka dar ay ný yer de i kin ci ar týr ma ya çý ka - rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý - ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. a- Artýrmaya iþtirak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti - rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men be de lin % 20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (na kit) ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn "þart sýz, ke sin ve sü re siz" te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la - zým dýr. Ya ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 805 sa yý lý Ka nun'un 1. mad - de si ne gö re "dö viz" te mi nat o la rak ka bul e dil mez. b- Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin den 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi - lir. Ý ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de li ni müþ - te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa - týþ be de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rý lýr (md. 134/4). Tel la li ye res mi, i ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le Kat ma De ðer Ver gi si (150 M 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la, bi na, han, o tel ve ar sa lar da % 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir), tah li ye ve tes lim gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn dan ö de nir. Bi rik miþ em lak ver gi si, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþteriye iade edilir. c- Ýhaleye iþtirak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat - la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði, sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay - dýn da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK. md. 684, 862), ta þýn ma zýn ek - len ti le ri nin (MY. Md. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (MK. md. 879), Ta þýn ma zýn bir - leþ ti ril me si du ru mu nun (MK. Md. 859), Ý ÝK md. gö re Ta þýn maz mü kel le fi yet le ri nin (Ýn ti fa hak ký MK. m. 794, o tur ma hak ký MK. m. 823, üst hak ký MK. m. 834, kay nak hak - ký MK. m. 837, ir ti fak hak la rý MK. m. 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK. m. 507)... mü kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. d- Uygulamada rehin bedelinin ödenmesinde ve alacaða mahsuben satýþta ÝÝK. 140, 151, 268. md. emredici hükmüne raðmen sýra cetveli düzenlenmemekte olduðundan; Taþýnmaz üzerinde haciz, ipotek, satýþ vaadi vesair haklarý olan ilgililerin ihaleyi takip ederek satýþ tarihinden itibaren yedi gün içinde ÝÝK. Md. 100, 151 ve 268, 4792 sayýlý S.S. Kurumu K. Md. 21, 1479 sayýlý Bað-Kur K. Yasasý md. 17, 3065 sayýlý Katma D.V. Kanunun 55, Amme Alacaðýnýn Tahsili Hakkýndaki Kanunu md. 21, MK.766, 789, 777/2, 796/1 ÝÝK. 83/c-2, 100, 142/1, 151,. maddelerine göre sýra ve alacaðýn aslýna yönelik þikâyet ve itiraz dava haklarýný kullanmalarý ve icra dosyasýna dava açtýklarýna dair derkenar ibraz etmeleri gerekir. e- Ýpotek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. f- Ýhaleye katýlýp daha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se - bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10. gün so - nun dan i ti ba ren te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te - mer rüt fa i zi ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. g- Þartname, ilan tarihin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup teb - li gat pul mas ra fý ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. h- Satýþa iþtirak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2012/312 E sas sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. *(Ýc. if. K. 126) *(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. *Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. ÝSTANBUL 10. (TAÞINMAZ SATIÞ) ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI) Resmi Ýlanlar

13 Y EÐÝTÝM 13 Fethin sembolü Ayasofya na ci te ma il.com Demokrat Eðitimciler Derneði Yön. Krl. Bþk. ( Haz re ti Pey gam be ri miz in (a.s.m.) yüz ler ce mu' ci ze sin den bi ri de muh te lif za man lar da, bir çok yer ler de ya pý lan fe tih ler le il gi li dir. Me se lâ, bir ha dis-i Þe ri fin de me a len þöy le bu yur mak ta dýr: Þark tan Gar ba ka dar be nim üm me ti min e li ne ge çe cek tir. Hiç bir üm met o ka dar mülk zab tet me miþ. Di ðer ba zý ha dis le rin de de Mek ke, Hay ber, Ku düs, Ý ran, Kýb rýs ve sa ir bir çok ö ne mi ha iz yer le rin fet he di le ce ði ni öy le tah min le fa lan de ðil ke sin o la rak çok ön ce den müj de le miþ tir. Ay rý ca, yi ne mu 'ci ze o la rak bu fe tih ler le il gi li ge li þen mü him o lay lar dan da ha ber ver miþ tir. Re su lul lah E fen di mi zin (a.s.m.) bu ö nem li müj de le rin den bi ri de þüp he siz Ýs tan bul un fet hi dir. Bu nun la il gi li o la rak Ýs tan bul un Din an la yý þý çar pýk o lan bir top lu mun, dev le ti de, hü kü me ti de, ka nun la rý da çar pýk o lur. G. W. F. HE GEL Eði tim, bi re yin dav ra nýþ la rýn da ken di ya þan tý sý yo luy la ve a maç lý o la rak is te nen de ði þik lik le ri mey da na ge tir me sü re ci dir. Öð re tim de bi re ye bil gi yük le me o la yý dýr. E ði tim, bu bil gi ye gö re dav ra nýþ de ði þi mi yap mak i çin ge rek li dir. Din, 20. as rýn so nun da yük se len bir de ðer dir. Çün kü i nanç sýz i lim de, me de ni yet te in sa na hu zur ve sa a det ge tir me miþ tir. Prob lem le ri çöz mek bir ta ra fa, ço ðalt mýþ týr. Din i se, in san lý ðýn ma ne vî cep he si ni ta ma men ay dýn lat tý ðý i çin o na hu zur ver mek te dir. O nun i çin bu gün de din ön pla na çýk mýþ týr. Bil gi ça ðýn da ger çek ru hî ve me ta fi zik bil gi le ri i çe ren, in sa nýn ru hu nu, geç mi þi ni ve ge le ce ði ni ay dýn la tan di nin ö ne mi da ha da ön pla na çýk mýþ týr. Yýl lar dýr ül ke miz de la ik-an ti la ik ge ri li mi, re ji me yö ne lik ir ti ca teh li ke si de mok ra si kül tü rü nün ü re til me miþ ol ma sý, hep din a la nýn da ki cid dî boþ luk tan kay nak lan mak ta dýr. Çün kü Tür ki ye ma a le sef din dar ay dý ný ye tiþ ti re me miþ tir. Din dar in san la rý da, po tan si yel mür te ci, re ji me kar þý düþ man o la rak gör müþ tür. Gü nü müz de de din dev let ta ra fýn dan yýl lar ca dýþ lan dý ðý i çin re ji min al ter na ti fi o la rak gö rül müþ ve ik ti dar mü ca de le si a ra cý ha li ne ge ti ril miþ tir. Böy le o lun ca da hu kuk u nu tul muþ ve san ki hu kuk din den ay rý ka bul e di le rek bir za man din da rý ez me ye ça lýþ mýþ, gü nü müz de hu ku kun iþ le yi þi ni de san ki din dar la rýn e lin de hu kuk suz lu ða a let e dil di ði iz le ni mi ve ril me ye ça lý þýl mak ta dýr. E ði ti mi ev ren sel, bey nel mi lel pren sip le ri ni ve a maç la rý ný ger çek leþ ti re bil me si doð ru bir din an la yý þý na bað lý dýr. Çün kü, in sa nýn ken di ni doð ru o la rak ta ný ma sý ve an la ma sý, doð ru dü þün me si, bi linç li dav ra nýþ ge liþ tir me si, ye te nek le ri ni en i yi þe kil de ge liþ tir me si, ü ret ken li ðin art tý rýl ma sý, in sa nýn sos yal leþ me si ve geç mi þin bil gi ve kül tü rü nü i le ri ye ak tar ma sý gi bi, e ði ti min he de fi ve a ma cý o lan kav ram lar hep doð ru din sa ye sin de o la bi lir. Ýs lâm e liy le fet ho la ca ðý ný ve Haz ret-i Sul tan Meh med Fa ti h'in yük sek bir mer te be sa hi bi ol du ðu nu ha ber ver miþ. Ha ber ver di ði gi bi zu hur et miþ. (Be di üz za man Sa id Nur sî, Mek tu bat, s.; , Ýs tan bul-2004.) Ýs tan bul un fet hi (29 Ma yýs 1453), sý ra dan bir ha di se de ðil dir. Vah þi Ba tý yý Or ta çað ýn ko yu ce ha let ka ran lýk la rýn dan kur ta ran Rö ne sans (Ý lim ve sa n'at taki ge liþ me ler) i le re form (Ba týl i nanç lar dan kur tu lup, ger çek le ri a raþ týr ma) ha re ket le ri ne se bep ol muþ tur. Do ðu da i se Ýs lâm dün ya sýn da ve bil has sa Os man lý Dev le tin de her a lan da Yük sel me Dev ri baþ la mýþ týr. Do la yý sýy la kah ra man ec da dý mýz Ý lay-ý Ke li me tul lah (Ý man ve Ýs lâ mi ye ti yay mak) yo lun da, yüz yýl lar ca ci had et miþ, dün ya ya sulh, a da let, in san lýk, hoþ gö rü ve me de ni yet te ön der lik et miþ ler dir. Ta rih te gö rü len bu göz ka maþ tý rý cý ge liþ me le re se bep o lan bu ul vî fet he, camiye çevrilen A ya sof ya si lin mez bir sem bol ol muþ tur. A YA SOF YA NÝ ÇÝN MÜ ZE YE ÇEV RÝL DÝ? Yak la þýk beþ a sýr dýr ca mi o la rak hiz met Ýn san da i ma ken di si ni ye ni le mek ve in þa et mek, do la yý sýy la te rak ki et mek du ru mun da o lan bir var lýk týr. Bu i se, hür i ra de si ve ak lý i le o la bi lir. Ken di var lý ðý nýn far kýn da ol ma yan, hür i ra de si ni kul la na ma yan ve ha ya týn an la mý ný bil me yen, do la yý sýy la doð ru dü þü ne me yen in san la rýn, ken di le ri ni ye tiþ ti rip ge liþ tir me si müm kün de ðil dir. Ýn san, top lum sal bir var lýk ol du ðu na gö re, top lu mu gör mez lik ten ge le rek te rak ki e de mez. Ýn san ken di si ya ra tý cý ol ma dý ðý na gö re, bir ya ra tý cý ya i nan ma dan da te rak ki yi ve te kâ mü lü nü sað la ya maz. Din, in sa nýn doð ru dü þün me si ne, ken di var lý ðý nýn þu u run da ol ma sý na ve ha ya týn ga ye si ni öð ren me si ne, mad dî, ma ne vî te rak ki et me si ne, cid dî o la rak kat ký sý o lan bir i lâ hî kay nak týr. E ði tim de ha ya týn an lam ve a ma cý ný an la ma ya, ya þa ma ya, ha ya tý i çin en doð ru yo lu bul ma ya yö ne lik bir fa a li yet ol ma lý dýr. Din de, e ði tim de in sa nýn ken di si ni an la ma sý na yar dým cý o lur. Din, te mel hak ve hür ri yet le rin de far kýn da ol ma sý ný te min e den te mel hak týr. Bu nun i çin ta rih bo yun ca dik ta tör ler di ni is te dik le ri gi bi yön len dir me yi a maç la mýþ lar, bu nu te min e de me yin ce de di ne düþ man ol muþ, din dar la rý ez miþ ler dir. Din ta rih bi lin ci nin o luþ ma sý ný ve ge liþ me si ni de te min e der. Di nin te me lin de in san sev gi si var dýr. Bun dan do la yý Rah man ve Ra him o lan Al lah ta ra fýn dan  lem le re rah met o la rak gön de ri liþ tir. Bu nun i çin nef si gem le me yi, þey tan la mü ca de le yi em ret miþ, in sa ný ce hen ne min deh þet li a za býn dan ko ru ma yý a maç la mýþ týr. Bü tün bun lar dan do la yý, dev le ti miz di ne ö nem ver me li dir. Ýl köð re tim o kul la rý nýn bi rin ci sý ný fýn dan i ti ba ren haf ta da en az üç sa at Din Kül tü rü ve Ah lâk Bil gi si der si o ku tul ma lý dýr sý nýf lar da i se ve ren A ya sof ya, ni çin mü ze ye çev ril di? Bu tarz da ki bir uy gu la ma kim le rin ar zu suy du ve ne mâ nâya ge li yor? Ýs lâm ýn e ze li düþ man la rý nýn a sýr lar ca bi rik miþ kin ve in ti kam duy gu la rý nýn bir te za hü rü müy dü? Yok sa, bü tün Ýs lâ mýn sem bol le ri ni sil mek is te yen bir zih ni yet ta ra fýn dan mý ya pýl dý? Pe ki, bu nun, bu gün Ýs ra il in Fi lis tin de ve bil has sa Ku düs te ger çek leþ tir mek is te di ði Ýs lâm ýn sem bol le ri ni yok et mek ça ba la rýn dan far ký var mý? A ya sof ya yý mü ze ye çe vi ren ve la ik li ði te mel de din siz lik, hat ta ko yu bir Ýs lâm düþ man lý ðý o la rak al gý la yan CHP zih ni ye ti dir. Ýk ti da rý za ma nýn da Kur ân'ý ya sak la yan, ca mi le ri a hý ra dön dü ren ve da ha bir çok din dý þý uy gu la ma lar da bu lu nan bu zih ni yet tir! Bir as ra ya kýn öm rü nü bu zih ni yet le mü ca de le e de rek ge çi ren Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri, bu zih ni ye ti Þu â lar ad lý e se rin 329. ve 335 say fa la rýn da þöy le ta rif e der: Kur â na kar þý mür te da ne (in kar cý lýk la) mü ca de le e den.. is tib dad-ý mut la ka (ka tý dik ta tör lü ðe) cum hu ri yet na mý ný ver mek le, ir ti dad-ý mut la ký (ka tý in kâr cý lý ðý) re jim (dü - seç me li Kur ân-ý Ke rim der si ko nul ma lý ve me a li i le bir lik te o ku tul ma lý dýr. Pey gam be ri mi zin (a.s.m.) ha ya tý da o kul lar da ay rý bir ders o la rak o ku tul ma lý dýr ve bu ko nu da Zo run lu E ði tim Ya sa sý i le TBMM nin at tý ðý a dým la rý o lum lu ka bul e de bi li riz; an cak Müf re dat ko nu sun da çe kin ce le ri mi zi de i fa de et me den ge çe me yiz. Çün kü i yi bir müf re dat i le doð ru bil gi le re ve tat bi ka ta da yan ma yan e ði tim den yok sun bir öð re tim fay da dan çok za rar ve rir. Ay rý ca e ði ti min zo run lu ol ma sý da e ði ti mi ve rim siz ve fay da sýz ha le ge ti rir. Din e ði ti mi sa de ce Pey gam be ri mi zin (asm) ha ya tý na a it bil gi ler i le Kur ân o ku ma yý öð ren mek ten i ba ret de ðil dir. Bun lar di ni öð ren mek i çin a tý lan ilk a dým lar - Gerçek bir din eðitiminin insaný ahiret amacýna yönlendirmesi yanýnda dýr. Pey gam be rimizin (asm) ha ya tý ný öð ren mek ki þi yi din ko nu sun da bil gi sa hi bi yap maz. Zi ra Mek ke müþ rik le ri i le Me di ne mü na fýk la rý da Pey gam be ri mi zin (a.s.m.) ha ya tý ný ve ah lâ ký ný çok i yi bi li yor lar dý. Kur ân-ý Ke ri mi o ku ma yý öð ren mek za ten din e ði ti mi sa yýl maz. A rap ça o ku ma yý öð ren mek ten i ba ret tir. Me al o ku ma nýn da Ýs lâ mý öð ren mek le il gi si yok tur. Zi ra hiç bir me al bi ze Ýs lâ mý öð ret mez, sa de ce Kur ân â yet le ri nin ký sýr ve Türk çe ye ter cü me si müm kün ol ma dý ðý i çin de ek sik ter cü me si ni ve rir. Bu zen) al tý na al mak la, se fa het-i mut la ka ya (gay ri meþ rû eð len ce le re) me de ni yet na mý ný tak mak la, cebr-i key fi-i küf ri ye (in kâr cý lý ðýn key fi da yat ma la rý na) ka nun na mý ný ver mek le Hem bu kah ra man mil le tin e be dî bir me dar-ý þe re fi ve Kur ân ve Ci had hiz me tin de Dün ya da pýr lan ta gi bi pek bü yük bir ni þa ný ve ký lýnç la rý nýn pek bü yük ve an ti ka bir ya di gâ rý o lan A ya sof ya Ca mi i 'ni put ha ne ye ve Me þi hat (Din i lim le ri) da i re si ni kýz la rýn li se si ne çe vi ren O nun i çin dir ki, bu zih ni ye ti halk hiç bir za man ser best i ra de siy le ik ti dar yap ma mýþ týr. Hep hi le i le, dar be i le ik ti dar ol ma ya ça lýþ mýþ týr. Za ten dar be ci le ri, Bal yoz cu la rý, Er ge ne kon cu la rý ye tiþ ti ren ve ken di hal ký ný po tan si yel suç lu gö ren, hal kýy la kav ga lý bir dev let po li ti ka sý yü rü ten bu zih ni yet de ðil mi! Ne ti ce-i ke lâm, A ya sof ya yý 78 yýl dan be ri de vam e den ve e ze li düþ man la rý mý zý se vin dir mek ten baþ ka hiç bir fay da sý(!) ol ma yan bu a týl du ru mun dan kur ta rýp, ca mi o la rak i ba de te a çýl ma sý, ta ri hî bü yük bir ha ta nýn dü zel til me si o la cak týr! NÝÇÝN ve NASIL EÐÝTÝMÝ? BÝR DÝN dünyevî pek çok faydalarý da vardýr. Zira ahiret saadeti için çalýþana dünya saadetinin yolu da açýlýr. Zira ahiret amacýna çalýþana Allah dünyayý da verir. bil gi ler in sa ný di ne yak laþ týr dý ðý gi bi u zak laþ tý rýr da Zi ra bu â yet le ri an lam lan dýr mak an cak yo ru ma bað lý dýr. Ý man dan ve ger çek din bil gi sin den yok sun bir yo rum ki þi yi din den ve Kur ân dan u zak laþ tý ra bi lir de PE KÝ, DÝN BÝL GÝSÝ VE DÝN E ÐÝ TÝMÝ NE DÝR? Din e ði ti mi i man öð re ti si ve i ba det e ði ti mi dir. Ý man i se ak lýn i man e sas la rý ko nu sun da ik na sý i le kal bin tat mi ni dir. Ý ba det e ði ti mi i se Al lah ýn e mir le ri ne i ta at e ði ti mi dir. Ý ma na da ya nan doð ru bir din e ði ti mi ol maz sa din is tis ma ra ve dün ya ya a let e di lir ve a ma cý o lan a hi ret sa a de ti ne de ðil, sa de ce dün ya yý el de et mek a ma cý na yö ne lir ki bu di nin dün ye vî leþ me si an la mý na ge lir ve men fa at a ra cý ol ma sý ný ne ti ce ve rir. Di nin dün ya ya â let e dil me si i se in san la rý ni fa ka ve mü na fýk ol ma ya gö tü rür. Bu i se kü für ka dar teh li ke li bir yol dur. Çün kü Kur ân kâ fir ler ka dar di ni dün ya a ma cý na hiz met et ti ren mü na fýk lar dan da þi kâ yet e der ve ce hen nem i le teh dit e der. Ger çek bir din e ði ti minin in sa ný a hi ret a ma cý na yön len dir me si ya nýn da dün ye vî pek çok fay da la rý da var dýr. Zi ra a hi ret sa a de ti i çin ça lý þa na dün ya sa a de ti nin yo lu da a çý lýr. Zi ra a hi ret a ma cý na ça lý þa na Al lah dün ya yý da ve rir. Ý ma na da ya lý din e ði ti mi nin fay da la rý na ge lin ce; 1. Her kes di nî bil gi ye sa hip o lur ve böy le ce din is tis ma rý nýn da yo lu ön le nir. Zi ra bu du rum da in san lar di ni is tis mar e den ve dün ya a ma cý na kul la nan la ra fýr sat ver mez ve on la rý din le mez ler. 2. Ül ke de a nar þi ve te rör ön le nir ve dev let-mil let kay naþ ma sý o lur. 3. O kul lar da i ma na da ya lý din e ði ti mi ve ri lir se Ý mam-ha tip Li se le ri de din a da mý ye tiþ ti ren mes lek o ku lu ha li ne ge lir. 4. Top lum da say gý, sev gi, mer ha met ve hür me te da ya lý bir top lum o lu þur. 5. Ýn san lar ru hen sað lýk lý ve mut lu o lur lar. Zi ra sað lýk lý ve mut lu in san, ken di siy le, di ni i le ve top lu mu i le ba rý þýk in san dýr. Bu, i yi bir e ði tim le o lur. Ý yi e ði tim i se, di nin i çin de bu lun du ðu e ði tim dir. 6. Top lum da say gý ve sev gi ye da ya lý ah lâk o lu þur ve e ði tim a ma cý na hiz met et miþ o lur. Müfredatýn ruhu olmalý M üf re da tý, e ði tim il mi, e ði tim prog ram la rý o - la rak ta rif e der ler. E ði tim ve öð re tim de ma ter yal ve e ði tim a raç la rý nýn muh te va sý o la rak da de ðer len di ril me si müm kün o lan bu un sur, e ði tim de en ö nem li fak tör o la rak de ðer len di ril mek te dir. Bu se bep le müf re da týn ki þi ye ö zel bes len me me si, bu tür an lam sýz sat hî, kap ris ler le do lu þa hýs ve þa hýs la rý ö ne çý ka ran þe kil ci lik ten a rýn dý rý lýp in san ru hu nun fýt rî li ði ne yö ne lik ya pý lan dý rýl ma lý dýr di ye dü þü nü yo ruz. Cum hu ri ye tin ma ne vî te mel le ri nin ra fa kal dý rý lýp bir ta kým þah sî ar zu ve is tek le ri tat mi ne yö ne lik ih sas e di len il ke ve in ký lâp la rýn e ði ti min ru hu na ha kim ol ma sý ça lýþ ma la rý nýn e ði tim müf re da týn da yer al ma sý so nu cu mey da na ge len sa kat lýk lar ak lý se lim le de ðer len di ril di ðin de u zun yýl lar e ði tim yo luy la mey da na ge ti ri len tah ri bat lar ve o lum suz luk la rý mil let o la rak bir lik te ya þa ma nýn san cý la rý nýn or ta da ol du ðu i zah tan va res te dir. Gü nü müz de i de o lo ji le rin kýs ka cý na al dý ðý e ði tim sis te mi nin mev cut ya pý sý i çin de dü zen le nen müf re dat la in sa ný mý zýn i yi ye tiþ me si ve fay da sý na yö ne lik ol ma dý ðý sü rek li tar tý þý la gel mek te dir. Mev cut e ði tim sis te mi i çin de var o lan müf re da týn var lý ðýn dan do ðan sý kýn tý lar e ði tim de ki müf re da týn bir an ev vel in san ru hu nun fýt rî li ði ne yö ne lik ya pý lan dý rýl ma sý ge rek mek te dir. E ði tim de ki o lum suz luk la rýn gi de ril me si a dý na mev cut sis te mi ten kit et mek tek ba þý na ye ter li ol ma mak la bir lik te, ih ti yaç ve za ru rî o lan de ði þim a dý na müf re da týn i çe ri ði ni ye ni den de ðer len dir mek ar týk gü nü müz ge li þen þart la rý i çin de ge rek li hal ler o la rak gö rül mek te ve bi lin mek te dir. E ði tim, e ði tim sis te mi ve e ði tim prog ram la rý ný i çe ren müf re da týn do ður du ðu o lum suz luk la rý bun dan çok u zun yýl lar ön ce fark e de rek e ði tim yo luy la ül ke ve in sa ný mý za ger çek ten fay da lý ol ma a dý na bu hu sus lar da ki teþ his, tes bit ve de ðer len dir me ler i çin de bu lu nan Be di üz za man, kök lü çö züm ler a dý na bir çok u ya rý lar da bu lun muþ tur. Bü tün tes bit, gö rüþ ve ka na at le ri ni te lif et ti ði mü kem mel e ser le ri o lan Ri sa le-i Nur lar da gör mek müm kün dür. Ya þa dý ðý u zun öm rü bo yun ca i çin de i ki ö nem li mak sa dý e sas al mýþ týr Be di üz za man. Bi rin ci si e le al dý ðý muh te þem e ser le rin ta mam lan ma sý, bir di ðe ri i se ev ren sel norm la ra ha iz Med re set tüz zeh ra is mi ni ver di ði öz gün ve de mok rat muh ta va lý bir e ði tim mü es se se si nin ih sas e dil me si dir. Ha yat ta i ken bi rin ci mak sa dý na mu vaf fak ol du ðu gö rül mek le bir lik te, te si si ne ça lýþ tý ðý ü ni ver si te nin ta hak ku ku na fi i lî o la rak ka vu þul ma mýþ týr. Mev cut e ði tim sis te mi i çin de var o lan müf re da týn rað mý na, muh te va o la rak çok da ha mü kem mel di zayn e di len e ði tim de Be di üz za man mo de li i çin de ki müf re dat in san lý ðýn ruh ya pý sý nýn fýt rî li ði ne uy gun re çe te ler le mü ceh hez bir va zi yet arz et mek te dir. E ði tim de müf re da týn ö ne mi bað la mýn da fi kir be yan e den i lim a dam la rý nýn ve e ði ti mi çok i yi bi le rek de ðer len di ri len in san la rý mý zýn fi kir le ri ne ku lak ve ril me si ge rek mek te dir di yo ruz. Ye ni a na ya sa nýn da ha zýr lan dý ðý sü reç i çin de u mu yo ruz ki, e ði tim me se le si ve müf re da tý ný dü zen le yen hu sus lar cid dî bir þe kil de gü nü müz þart la rý na u yum i çin de tah li le ta bi tu tu lur. E ði tim de ve müf re dat ta bu bað lam da dü zen le me ler ya pý lýr ken ga ze te ci-ya zar Mus ta fa Ak yol un þu tes bit le ri ne ka tý la rak sizlere ak ta rý yo rum. E ði tim de dev let kon tro lü a zal týl ma lý. Bir ke re e ði ti min A ta türk Ýl ke ve Ýn ký lâp la rý ge re ðin ce ol du ðu dü þün ce sin den ta ma men kur tul ma lý. Di nî i lim ler le mo dern bi lim le rin sen te zi söz ko nu su med re se tüz zeh ra pro je sin de. Tür ki ye Cum hu ri ye tinde i se böy le bir viz yon yok, a ma þöy le bir nok ta var; Cum hu ri yet o kul la rý nýn böy le viz yo na sa hip ol ma ma sý an la þý lýr. La ik bir sis tem çök tü. Mer ke zî e ði ti min la ik ka rak ter le re sa hip ol ma sý an la þý lýr bir þey. A ma za ten Be di üz za man da her ül ke de Med re se tüz zeh ra lar ol sun de mi yor. Ken di kur mak is te di ði bir o kul bu. Baþ ka bir i de o lo ji de ki ler de fark lý bir pro je su nar. Bu ra da ki so run med re se tüz zeh ra la rý ger çek leþ ti ren si vil de mok ra tik a la na i zin ve ril mi yor ol ma sý. Bu an lam da ye ni a na ya sa da bu a la nýn öz gür leþ ti ril me si ge re kir. (ye ni as ya.com.tr 10/05/2012) Son söz: E ði tim de son de re ce ö nem li o lan ve hat ta za ru rî hal ve va zi yet ler o la rak de ðer len di re bi le ce ði miz bu hu sus la rýn dik ka te a lýn ma sýn da fay da lar mü lâ ha za e der ken, Sa yýn Mil lî E ði tim Ba ka ný nýn Ýs tan bul Sa na yi (Ý SO) Vak fý Mü te vel li he ye tin de, Ma yýs a yý o la ðan mec lis top lan tý sýn da e ði tim sis te mi i le a lâ ka lý i fa de et ti ði gö rüþ, tes bit ve ka na at le ri ne ay nen ka týl dý ðý mý zý da i fa de e der ken Sa yýn Ba ka na bu ve si ley le ba þa rý lar di li yo rum. Ýn þal lah neþ ter at tý ðý bu ko nu da ba þa rý lý o lur di ye te men ni e di yo rum. Ka lýn sað lý cak la.

14 14 31 MA YIS 2012 PERÞEMBE SPOR Y UEFA'DAN CEZA YAÐDI BEÞÝKTAÞ, BURSASPOR VE G.ANTEPSPOR'A AVRUPA KUPALARINDAN 1 YIL MEN CEZASI VERÝLDÝ. AVRUPA Fut bol Fe de ras yon la rý Bir li ði (U E FA), ma li ko nu lar la il gi li Di sip lin Ko mi te si'ne sevk e - di len Be þik taþ, Bursaspor ve Gaziantepspor Ku - lü bü'ne, bir yýl Av ru pa ku pa la rýn dan men ce za sý ver di. Ýs viç re'nin Nyon ken tin de ki U E FA mer ke - zin de ya pý lan top lan tý da, 3 Türk kulübüne bir yýl lýk ce za çýk tý. Be þik taþ Ku lü bü Baþ ka ný Fik ret Or man, a vu kat E min Öz kurt ve ku lü bün dýþ i liþ - ki ler so rum lu su E min Us ta'nýn da ka týl dý ðý ve sa - vun ma la rý ný sun du ðu top lan tý son ra sýn da U E - FA, Be þik taþ'ý 1 yýl sü rey le Av ru pa ku pa la rýn dan men et ti. U E FA ta ra fýn dan 30 Ha zi ran 2011 ve 30 Ey lül 2011 dö nem le ri ne i liþ kin o la rak ger çek - leþ ti ri len de ne tim de Be þik taþ, U E FA Ku lüp Li - sans ve Fi nan sal Fa ir Play Ku ral la rý'nýn 65. mad - de sin de ki, ''Fut bol ku lüp le ri ne va de si geç miþ borç la rýn ol ma ma sý'' ve 66. mad de sin de ki ''Ça lý - þan la ra ve/ve ya ver gi da i re le ri ne va de si geç miþ borç la rý nýn ol ma ma sý na'' i liþ kin hü küm ler le il gi li o la rak, mev zu at ih la li ger çek leþ tir miþ ol ma ih ti - ma li ne de niy le di sip lin ku ru lu na sevk e dil miþ ti. 110 YIL LIK TA RÝ HÝN DE ÝLK DE FA Be þik taþ Ku lü bü Baþ ka ný Fik ret Or man, U E - FA Tah kim Ku ru lu'nun Be þik taþ Ku lü bü'ne 1 yýl sü rey le Av ru pa ku pa la rýn dan men ve 200 bin Av ro pa ra ce za sý ver me siy le il gi li o la rak yap tý ðý a çýk la ma da, ''110 yýl lýk Be þik taþ'la il gi li ilk kez böy le bir du rum ya þa ný yor. Be nim a sýl Emre: Fenerbahçe'de býrakmak istiyordum A MÝL LÝ Fut bol Ta ký mý'nýn kap ta ný Em re Be lö zoð lu, At le ti co Mad rid trans fe ri ni de ðer len di re rek, "Fut bo lu Fe ner bah çe'de bý rak mak is ti yor dum; a ma ba zen ar zu la dý ðý nýz þey ler kýs met ol mu yor." de di. Bul ga ris tan'ý 2-0 ye - nen mil li ta kým da kap tan Em re Be lö - zoð lu, kar þý laþ ma nýn ar dýn dan ba sýn men sup la rý na a çýk la ma da bu lun du. Em re, kam pýn se zon so nu ol ma sý i ti - ba riy le genç fut bol cu lar i çin fýr sat ol - du ðu nu be lir te rek, "Bu gü zel gi den kam pý so nuç la ra da böy le yan sý ta rak Yeni kulübü Atletico Madrid Emre Belözoðlu'na konuþma yasaðý koydu. de vam e de riz. Ö nü müz de ki i ki maç e le me maç la rý na bi zi ha zýr la ya cak da - ha i yi ta kým lar. O maç lar da da i yi o - yun lar or ta ya ko yup skor da el de e der - sek bi zim gi bi genç bir ta ký ma öz gü - ven ka zan dý ra cak týr." i fa de le ri ni kul - lan dý. Ýs pan ya'nýn At le ti co Mad rid ta - ký mý na tran ser o lan Em re, trans fe riy le il gi li bir so ru ya i se "Çok faz la bir þey ko nuþ mak is te mi yo rum. Ku lü büm ko nuþ ma mý is te mi yor. Ben de ken di - mi ha zýr his set mi yo rum. Çok bü yük bir ta kým. Av ru pa þam pi yo nu yý lýn da Tür ki ye ye gel di ðim de fut bo lu Fe ner bah çe de bý rak mak is ti yor dum; a ma ba zen ar zu la dý ðý nýz þey ler kýs met ol mu yor. Ýn þal lah ha yýr lý sý o lur be nim a dý ma." ce va bý ný ver di. AV CI: EM RE'YE SE VÝN ME LÝ YÝZ A Mil li Fut bol Ta ký mý Tek nik Di - rek tö rü Ab dul lah Av cý, Em re Be lö - zoð lu'nun At le ti co Mad rid'e trans fe - riy le il gi li bir so ru ya i se "Em re nin o - la yý ný siz den duy dum. Bi re bir öy le bir gö rüþ me yap ma dým. A ma böy le bir þe yin ol ma sý Türk fut bo lu ve ken di a - dý na ö nem li. Ken di siy le ilk de fa ça lý þý - yo rum. 9 gün dür be ra be rim; eks tra bir fut bol cu. Böy le bir trans fe re ül ke o la rak se vin me li yiz." ce va bý ný ver di. ü zün tüm bu na'' de di.fik ret Or man, U E FA'nýn Nyon'da ki mer ke zin de ya pý lan Tah kim Ku ru lu top lan tý sý nýn ar dýn dan yap tý ðý a çýk la ma da, Be - þik taþ'ýn her za man yü küm lü lük le ri ni ye ri ne ge ti ren, 110 yýl lýk bir ca mi a ol du ðu nu ve ta ri - hin de U E FA i le böy le bir du rum ya þan ma dý ðý - ný di le ge ti re rek, þöy le de vam et ti: ''Be þik taþ'ýn U E FA Ku pa sý'na bir yýl ka týl ma ma sý be nim a - çým dan ü zü cü o lan ta raf de ðil. Be þik taþ 110 se - ne lik bir ca mi a. 110 se ne i çin de, hep yü küm lü - lük le ri ni ye ri ne ge tir miþ bir ca mi a. U E FA i le a - la ka lý al mýþ ol du ðu muz ce za lar da yok. Be þik taþ ön e le me oy na ya cak tý. Bu maç ta da e len se bel ki ku pa lar da oy na ya ma ya cak tý. Ben ku lüp a dý na BE KO Bas ket bol Li gi'nde se zo nu þam pi yo nu nun be lir le ne ce ði A na do lu E fes i le Be þik taþ Mi lan gaz a ra sýn da ki play-off fi nal se ri si - nin i kin ci ma çý bu gün ya pý la cak. Ýlk kar þý laþ ma yý ka za nan Be þik taþ Mi lan gaz'ýn 1-0 ö ne geç - ti ði se ri nin i kin ci ma çý, ya rýn Si nan Er dem Spor Sa lo nu'nda sa at 19.00'da oy na na cak. Kar þý laþ ma Lig TV'den nak len ya yýn la na cak. Top lam 4 ga li - çok üz gü nüm. Ö nü müz de ki se zon i çin Be þik - taþ U E FA maç la rý na ka tý la ma ya cak. 200 bin av - ro luk ay rý ca bir ce za ver di ler. Ku lü bü mü ze ve - ri len 1 yýl Av ru pa ku pa la rýn dan men ve 200 bin Av ro pa ra ce za sý i çin, U lus la ra ra sý Spor Tah - kim Mah ke me si'ne (CAS) baþ vu ra ca ðýz..'' BURSASPOR DA ÞOK ÝÇÝNDE Bur sas por Ku lü bü Baþ ka ný Ýb ra him Ya zý cý, U - E FA Di sip lin Ku ru lu'nun ye þil be yaz lý ku lü be 1 yýl Av ru pa ku pa la rýn dan men ce za sý ver di ði ni be lir - te rek, ''Bi zim böy le bir ce za al ma mýz müm kün de ðil. Bu bir hu kuk ci na ye ti o lur.ge rek li i ti raz la - rý mý zý ya pa ca ðýz. Bu nu da va kit ge çir me den þim - di ger çek leþ ti ri yo ruz" diye konuþtu. Anadolu Efes ile Beþiktaþ Milangaz arasýndaki play-off final serisinin ikinci maçý bugün Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak. Potada final heyecaný sürüyor bi ye te u la þan ta ký mýn þam pi yon o la ca ðý se ri de da ha son ra ki 2 maç i se 3 Ha zi ran Pa zar ve 5 Ha - zi ran Sa lý gü nü Be þik taþ Mi lan gaz'ýn ev sa hip li - ðin de Ab di Ý pek çi Spor Sa lo nu'nda ger çek leþ ti ri - le cek. Play-off fi nal se ri sin de ilk 4 maç ta þam pi - yon be lir le ne mez se, ge re kir se 5. maç 8 Ha zi ran Cu ma, 6. maç 11 Ha zi ran Pa zar te si, 7. maç i se 14 Ha zi ran Per þem be gü nü oy na na cak. 12 Türk Olimpiyat Meþalesi'ni ÝNGÝLTERE'DE TAÞIYACAK LONDRA 2012 O lim pi yat la rý ön ce - sin de, Sam sung E lec tro nics spon sor - lu ðun da Ýn gil te re ve Ýr lan da da dü - zen len mek te o lan Lon dra 2012 O - lim pi yat Me þa le Ko þu su nda ül ke mi zi tem sil e de cek Me þa le Ta þý yý cý la rý, Sam sung Tür ki ye ta ra fýn dan dü zen - le nen ba sýn top lan tý sý i le a çýk lan dý. O lim pik Me þa le Ko þu su nda Tür ki - ye yi a ra la rýn da; -si ne ma ve di zi o - yun cu su Mel tem Cum bul, Tür ki ye'yi Kýþ O lim pi yat la rý'nda tem sil e den ilk Türk Ba yan Spor cu Ke li me Ay dýn Çe tin ka ya, ga ze te ci ve Sa bah Ga ze te - si kö þe ya za rý Þe la le Ka dak, Ký ta la ra - ra sý Bo ða zi çi Yüz me Ya rýþ la rý nýn i ki se ne üst üs te þam pi yo nu o lan Mil li Yü zü cü Ha san Em re Muþ lu oð lu, ga - ze te ci, te le viz yon cu ve Hür ri yet Ga - ze te si Ke le bek e ki kö þe ya za rý Cen giz Se mer ci oð lu, Mor Ve Ö te si Gru - bu nun so lis ti Ha run Te kin in de bu - lun du ðu 12 ki þi tem sil e de cek. 70 GÜNLÜK YOLCULUK O lim pik Me þa le Ko þu su Ýn gil te - re de ki 70 gün lük yol cu lu ðu na 19 Ma yýs 2012 de baþ la dý. Ko þu sý ra sýn - da mil lik bir gü zer gah ü ze rin - de den faz la þe hir, ka sa ba ve köy den ge çe cek o lan O lim pi yat Me þa le si 27 Tem muz da Lon dra'da - ki O lim pi yat Stad yu mu'nda ya pý la - cak a çý lýþ tö re ni ne u la þa cak ve O - lim pi yat O yun la rý nýn res mi baþ lan - gý cý ný sem bo li ze e de cek. Türk ka fi le 18 Ha zi ran ta ri hin de Ýn gil te re nin York ken tin de ya pý la cak ko þu da ül - ke mi zi tem sil e de cek. A ziz Yýl dý rým, Þiþ li Et fal E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si'ne gö tü rül dü. Aziz Yýldýrým hastanede ''FUTBOLDA þike'' iddialarýna iliþkin dava kapsamýnda tutuklu bulunan Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, rahatsýzlýðý nedeniyle cezaevinden hastaneye sevk edildi. Özel yetkili Ýstanbul 16. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde davanýn dün yapýlan 17'nci duruþmasýna katýlmayan Yýldýrým, tutuklu bulunduðu Metris Cezaevi'nden bir ambulansla Þiþli Etfal Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne gönderildi. Hastaneye, baþhekimlik kapýsýndan yoðun güvenlik önlemleri altýnda ve jandarmalar nezaretinde yürüyerek giren Yýldýrým'a destek vermek isteyen bir grup, ''Büyük baþkan'' þeklinde tezahürat yaptý. Hamit Altýntop G.Saray'la anlaþtý REAL Madrid'e yakýnlýðýyla bilnen Marca'nýn sitesinde yer alan habere göre Hamit'in menajeri ile sarý kýrmýzýlýlar kesin anlaþmaya vardý. Buna göre tecrübeli yýldýz, Galatasaray'dan yýllýk 3 milyon euro alacak. Kulüpler arasýnda da anlaþmanýn saðlandýðýnýn kaydedildiði habere göre Real Madrid ise Hamit karþýlýðýnda Galatasaray'dan herhangi bir bonservis ücreti istemeyecek ama sezon sonu için 2-3 milyon aralýðýnda kupa bonusu alacak. Saracoðlu Stadý'nda koltuklar yenileniyor FUTBOLDA sezonunun sona ermesinin ardýndan Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda baþlayan bakým ve onarým çalýþmalarý kapsamýnda, Fenerium Üst ve Maraton Üst tribünlerindeki 15 bin koltuðunu yenilenmesi iþlemi sürüyor. Sarý-lacivertli kulüpten yapýlan açýklamada, bakým ve onarým çalýþmalarý dahilinde ilk olarak çimlerin kumlama ve havalandýrma iþleminden geçirildiði, ardýndan da sahanýn çim özelliðini yitirmiþ bölgelerinde yeni çim ekimi ve yenileme çalýþmalarý yapýldýðý bildirildi. Temmuz ayýnýn ortalarýnda tamamlanacak bu çalýþma sonunda, 15 bin koltuðu yenilenmiþ Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nda, sabit koltuklar sadece kale arkasý tribünlerinde kalacak. Bank Asya 1. Lig'e son bilet bugün PROFESYONEL liglerde sezonunun son finalinde, Adana Demirspor ile Fethiyespor bugün Bank Asya 1. Lig'e yükselebilmek için mücadele edecek. Barýþ Þimþek'in yöneteceði karþýlaþma yarýn saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadý'nda oynanacak. Liglerde þimdiye kadar 10 kez karþýlaþan iki ekibin mücadelelerinde Adana Demirspor'un 4 galibiyeti bulunurken, Fethiyespor rakibini hiç yenemedi. Adana Demirspor, bu sezon Adana'daki müsabakayý 3-1, Fethiye'deki karþýlaþmayý ise 3-2 kazandý. Balotelli: Muz ataný öldürürüm ÝNGÝLTERE Pre mi er Le a gu e þam pi yo nu Manc hes ter City'nin gol cü o yun cu su Ý - tal yan Ma ri o Ba lo tel li, 2012 Av ru pa Fut bol Þam pi yo na sý sý ra sýn da ''ýrk çý lýk la'' kar þý la - þýr sa sa ha yý terk e dip e vi ne gi de ce ði ni söy le di. Uk ray na ve Po lon ya'da dü zen le ne cek þam pi yo na ön ce sin de ko nu - þan 21 ya þýn da ki fut bol cu, ''Irk çý lýk ka bul e di le mez, bu - na kat la na mam yý lýn - da yýz ve ar týk ol ma ma lý. E ðer ýrk çý lýk o lur sa sa ha yý terk e - de rim ve e ve gi de rim. Ba na bi ri si so kak ta muz a tar sa hap se gi re rim. Çün kü o nu öl dü rü rüm'' di ye ko nuþ tu.

15 Y HABER 15 Kermese, Türkiye nin Kuveyt Büyükelçisi Ümit Yalçýn, Büyükelçilik Müsteþarý Demet Þekercioðlu ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Kuveyt Temsilcisi Oktay Öztürk de eþleriyle beraber katýldý. Kermesin ilk müþterisi Ümit Yalçýn oldu. Ni yet te ih lâs ve ha yýr iþ le rin de lez zet! dur maz su ho o.com * dur ma il.com 13 Ma yýs Pa zar ak þa mý, Ku veyt Ce mi iy - ye tü l Ýs lâh Der ne ði nin sa lon la rýn da Su - ri ye li mül te ci ço cuk lar hay rý na yap mýþ ol du ðu muz Türk ye mek le ri ve el sa n'at - la rý ker me si hiç bek le me di ði miz bir þe - kil de ba þa rý lý geç ti. 10 gün gi bi ký sa bir za man zar fýn da ka rar ve ri lip ha zýr la nan ker me sin ba - þa rý lý ge çe ce ði nin ilk e mâ re si, Ma yýs a yý nýn ba þýn da gö re ve baþ la yan Tür ki ye nin Ku veyt Bü yü kel çi si Ü mit Yal çýn Bey in biz zat te le fon a çýp, Su na Ha ným, bir Türk Ker me si dü zen - li yor muþ su nuz. E þim le be ra ber ker me si ni ze ka týl mak is ti yo ruz de me siy di. Ü mit Bey in te le fo nuy la mut lu luk tan ha va la ra uç tum der - sem a bart mýþ ol mam! Çün kü, 27 yýl dýr Ku - veyt te yim, ilk de fa Türk va tan daþ la rý nýn yap - mýþ ol du ðu bir fa a li ye te res mî dâ vet bek le me - den ka tý lan bir Bü yü kel çi var dý kar þým da. Bü - yü kel çi miz ve e þin den baþ ka, Bü yü kel çi lik Müs te þa rý De met Þe ker ci oð lu ve Ku zey Kýb - rýs Türk Cum hu ri ye ti Ku veyt Tem sil ci si Ok - tay Öz türk de eþ le riy le be ra ber ker me si mi ze ka tý la rak biz le ri zi ya de siy le mut lu et ti ler. Ker me se ge le me yen A rap ar ka daþ lar, Su- na, na sýl ol sa 20 Ma yýs Pa zar gü nü sen de top - la na ca ðýz. E liþ le ri ni ge tir biz de sa týn a la lým de di ler. Pa zar gü nü ge lin ce e vim de kü çük bir ker mes da ha yap týk. Bu a ra da Hint li ve Pa kis tan lý kom þu la rý ma da te le fon a çýp du - ru mu bil dir dim. On lar da ken di ar ka daþ la rý - na bil dir miþ ler di. Hep be ra ber ge lip ar ka daþ - la rý mý zýn ör dük le ri dan tel ler den ve þal lar dan sa týn al dý lar. Ay rý ca, ma sa nýn ü ze rin de du - Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiði þey vardýr. Öyleyse, kimin hicreti Allah a ve Resûlüne ise, onun hicreti Allah a ve Resûlünedir. Kimin hicreti de elde edeceði bir dünyalýða veya nikâhlayacaðý bir kadýna ise, onun hicreti de o hicret ettiði þeyedir Hadisi Þerif ran Fi lis tin Der ne ði ne a it kum ba ra ya da kâ - ðýt pa ra lar dan at tý lar. Hint li ha ným lar dan ba - zý la rý Bu dist ve Sih ol duk la rý hal de, a lýþ ve riþ ya pa rak mül te ci ço cuk la ra yar dým et mek ten do la yý mut lu ol duk la rý ný a çýk la dýk la rýn da, çok mut lu ol muþ tum!. E vet, ha yýr da kul la nýl mak ü ze re her i ki der - ne ðe de pa ra ka zan dýr mýþ ol ma nýn sa a de ti bütün ben li ði mi sar mýþ tý. Yap tý ðým iþ le rin ba - þýn da, Al lah rý za sý i çin ni yet et ti ðim ve bu ni - ye ti mi ha lis kýl ma sý i çin du â lar yap tý ðým hal - de, lâ net þey tan her za man ol du ðu gi bi bu se - fer de boþ dur mu yor du. Ku la ðý ma pis ne fe si ni ve re re rek Ca ným bu ka dar a bar tý la cak ne var? Alt ta ra fý bir ker mes iþ te! Tür ki ye 'de bu - nun â lâ sý ný ya pý yor lar. Mil yon lar ka zan mýþ gi - bi se vi nip dur ma nýn bir â le mi yok! Son ra, ker mes te or ta lýk lar da ge zi nip dur dun. Ar ka - daþ lar þu nu ya pýn, bu nu ya pýn! di ye et ra fa e - mir ler sa vur dun. Se nin bu þe kil de dav ran - man, li der ko nu mun da gö zük mek is te di ðin - den ol ma sýn! di ye kal bi me ves ve se ok la rý a tý - yor du!! Al lah ýn rah me tin den ko vul muþ o lan þey ta nýn bu ves ve se le ri ne kar þý ür per dim! Ney se ki, bu nun bir hî le ol du ðu nu an la mak ta ge cik me dim ve kor ku i le ü mit a ra sý bir hal de Rab bim, kö tü lük le ri em re den nefs-i em mâ - rem den Sa na sý ðý ný yo rum! Be ni bir an da hi nef si me terk et me. Ni ye ti mi ve a mel le ri mi Sen te miz le di ye du â lar et tim. Ve er te si gün de, pa ra zar fý ný ve kum ba ra yý a lýp yo la ko yul - dum. A ra ba kul la nýr ken, sa týþ lar dan el de et ti - ði miz mad dî ve mâ ne vî kâr dan do la yý his set - ti ðim sa a de tin nef sim a dý na ol ma ma sý i çin, Hz. Ýb ra him A ley his se lâm ýn Hz. Ýs ma il i le be ra ber Kâ be-i Þe rif i in þa a e der ken yap mýþ ol du ðu du â yý o ku yup dur dum. Rab bi miz biz den (bu nu) ka bul et. Þüp he siz, Sen i þi ten - sin ve bi len sin (Ba ka ra, 127 â yet) Bu ha let-i ru hiy ye i çin de Ce miy ye tü l Ýs lâh ýn bah çe ka - pý sý nýn ya nýn da a ra ba mý park e der ken, yu ka - rý da ki â yet te ge çen, Ce nâb-ý Al lah ýn du yan - sýn ve bi len sin an la mýn da ki Sem i ve A lîm i sim le ri nin mâ nâ sý ný ilk de fa de rin le me si ne his set tim. E vet, duâ e den ki þi nin se si ni du yan Rabb, kuþ ku suz o nun ni ye ti ni de bi li yor du. Hem de en in ce nok ta sý na ka dar! Â yet te ge - çen "Â lîm is min de mü ba lâ ða si ða sý nýn kul la - nýl ma sý bu na i þa ret e di yor du. Be nim gi bi â ciz ve za yýf o lan bir ku lu nun kal - bin den ge çen fý sýl tý la rý du yan Rab bim, þey ta nýn ha yýr lý a mel le re en gel ol mak i çin kal bi me at tý ðý ze hir li ok la rý o lan Bel ki de nef sin i çin ya pý yor - sun? Þüp he li ol du ðu i çin, i yi si mi sen bu iþ ler - den vaz geç ves ve se le ri ni gi der miþ ti! Ni yet ve a - mel-i sa lih ko nu sun da son sö zü Be di üz za man Sa id Nur sî ye bý ra ka lým: Ve ke zâ ni yet te öy le bir hâ si yet var dýr ki, sey yi a tý ha se na ta ve ha se - na tý sey yi a ta tah vil e der. De mek, ni yet bir ruh - tur. O ru hun ru hu da ih lâs týr. Öy ley se, ne cat, ha lâs, an cak ih lâs la dýr. Ýþ te bu hâ si ye te bi na en - dir ki, az bir za man da çok a mel ler hu sû le ge lir. Bu na bi na en dir ki, az bir ö mür de Cen net, bü - tün le zâ iz ve me hâ si niy le ka za ný lýr. Ve ni yet le in san da i mî bir þâ kir o lur, þü kür se va bý ný ka za - nýr. (Mes ne vî-i Nû ri ye, s. 58) Cemiyyetül Ýslâh Baþkaný Suad Carullah (sað baþta) ve Dernek Baþkan Yardýmcýsý Delal Tevhid (sol baþta). Mu cit ler A töl ye si, hem eð len di re cek hem öð re te cek nmucýtler A töl ye si, bu yaz bi li me ve sa na ta me - rak lý ço cuk la rý hem eð len di re cek hem öð re te cek. A - na o ku lu ve il köð re tim ça ðýn da ki ço cuk la ra yö ne lik fen bi lim le ri a la nýn da e ði ti ci, eð len ce li, çe þit li faaliyet le rin ya nýn da a töl ye ler, bi lim gös te ri le ri, bi lim ser gi le ri ve þen lik le ri or ga ni ze e den Mu cit ler A töl ye si E ði tim Da - nýþ man lýk ve Or ga ni zas yon, aç tý ðý yaz bi lim o ku lu prog ra mý i le bi li me ve sa na ta me rak lý ço cuk la rý hem eð len di re cek hem öð re te cek. 11 fark lý a töl ye ça lýþ ma sý þöy le: Mut fak ta Bi lim, Gi zem li Kim ya, Ta sa rým, E lekt - rik-e lek tro nik, Eð len ce li Ma te ma tik, Þa þýr tan Fi zik, Ro bot, Ze kâ O yun la rý, O ri ga mi, Eb ru, Fi log ra fi ve Ge - zi ler. Prog ram 7-12 yaþ gru bu i çin, Ha zi ran ve 2-13 Tem muz ta rih le ri a ra sýn da 2 dö nem o la rak ha - zýr lan dý. Ve li ler ken di le ri ne u yan ta rih le ri se çe rek ka - yýt yap tý ra bi le cek ler. 4-6 yaþ gru bu i çin 19 Ha zi ran-12 Tem muz ta rih le ri a ra sýn da Sa lý ve Per þem be gün le ri a töl ye ça lýþ ma sý o la cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya Dün ya nýn ya ký nýn dan i ki as te ro id geç ti ndün YA NIN ya ký nýn dan bu haf ta i ki as te ro din geç ti ði bil di ril di. A me ri kan Ha va cý lýk ve U zay Da i re si (NA SA), Pa zar te si keþ fe di len ve 2012 KT42 a dý ve ri len 4 met re 88 san ti met re u zun lu ðun da ki u zay ta þý nýn, dün ya yü ze - yi nin 14 bin 403 ki lo met re ya ký nýn dan geç ti ði ni be lirt ti. NA SA, 2012 KT42 nin þim di ye ka dar dün ya yü ze yi nin en ya ký nýn dan ge çen al týn cý gök ta þý ol du ðu nu kay det ti. NA SA, Pa zar te si gü nü i se 21 met re bo yun da ki baþ ka bir as te ro i din, dün ya nýn 51 bin 497 ki lo met re ya ký nýn - dan geç ti ði ni du yur du. Pa se da na / a a Te le fon Kü tüp ha ne si SAB RE de fi na le kal dý ntürk Te le kom, Te le fon Kü tüp ha ne si pro je siy le dün - ya nýn i le ti þim a la nýn da ki en pres tij li ö dül le rin den bi ri o lan SAB RE de i ki ka te go ri de bir den fi na list ol du. Tür ki ye ye De ðer ça tý sý al týn da yü rü tü len ve gör me en gel li müþ te ri ler i çin ha ya ta ge çi ri len Te le fon Kü tüp ha ne si pro je si, i le ti þim dün ya sý nýn en ö nem li ö dül le rin den SAB RE de Ý ti bar Yö - ne ti mi Üs tün Ba þa rý ve Tür ki ye ka te go ri le rin de fi na le kal - dý. Bu yý lýn SAB RE ö dül le ri 31 Ma yýs 2012 ta ri hin de Bel çi - ka da a çýk la na cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya Yýl lar ca em lâk ve in þa at sek tö rün de ça lý þan Ze ki Em re A raz, þim di in ter net ü ze rin den on li ne bö rek sa tý þý ya pý yor. A raz, On lar ca çe þit bö re ði en geç 79 da ki ka i çin de ka pý ný za tes lim e di yo ruz de di. On li ne bö rekçi, fast fo od a sa vaþ aç tý YÝ YE CEK i þi ne, ho bi o la rak baþ la dý ðý sek tör de em lak çý lý ðý bý ra kýp on li ne bö rek çi ol du. Yýl lar ca em lâk ve in þa - at sek tö rün de bir çok bü yük fir ma - da yö ne ti ci lik ya pan Ze ki Em re A - raz, þim di ho bi si o lan gý da sek to rün - de zir ve ye oy nu yor. Yi ye cek sek tö - rün de boþ lu ðu fark e den A raz, a na - ne vi yi ye cek o lan bö rek de fast-fo - od cu lar la sa va þý yor. Ýn ter net ü ze - rin den sa týþ la bütün piz za ve ham - bur ger mar ka la rýy la bü yük bir mü - ca de le nin i çi ne gi ren on li ne bö rek çi, A na do lu ya ka sýn da ver me ye baþ la - dý ðý mü ca de le yi, ön ce Ru me li ya ka - sý na son ra Mar ma ra Böl ge si ne yay - ma yý plan lý yor. A ðýr ve e min a dým - lar la sek tör de mü ca de le si ni ve ren on li ne bö rek, ü re ti mi ta ma men ken - di le ri ne a it o lan ev ya pý mý ta dýn da bu tik bir iþ te on lar ca çe þit bö re ði ge - rek net ten ge rek se te le fon dan ve ri - len si pa riþ le ri 79 da ki ka da ka pý ný za tes lim e di yor. Ýs tan bul / Ye ni As ya

16

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR K N Y N Y R LKOLÝZM bru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, v. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr. Osman balý, Kübra Yýlmaztürk, Bahattin Koç ve Süleyman Kösmene cevapladý. 12. SYFD 17

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı