Afrika ya yardým vakti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Afrika ya yardým vakti"

Transkript

1 Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine dikkat çekiyor. Ha be ri say fa 12 de YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyiniz. AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: / 75 Kr ni as ya.com.tr STANDARD AND POOR'S, NOTUNU DÜÞÜRDÜ ABD nin notu ilk kez negatif u U lus la ra ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard and Po or s, dün ya nýn en bü yük e ko no mi si ABD nin A - A A o lan u zun va de li kre di no tu nu, ta ri hin de ilk kez dü þü re rek A A ya çek ti, kre di not gö rü nü mü nü i se ne ga tif o la rak be lir le di. Ha be ri say fa 11 de Afrika ya yardým vakti BÝR YILDA DOLAR % 16, EURO % 24 YÜKSELDÝ Dövizle borçlananlar büyük sýkýntýya girdi u Dö viz de ki yük se liþ dö vi ze en deks li kre di kul la nan la rýn borç yü kü nü cid dî an lam da ar týr dý. Bu na gö re en bü yük ka yýp son bir yýl da yüz de 57 ar tan Ýs viç re Fran kýnda ya þa nýr ken, do lar yüz de 16, e u ro yüz de 24, Ýn gi liz ster li ni i se yüz de 19 yük sel di. Ha be ri say fa 11 de AB LÝDERLERÝNÝN KARARLARIYLA BÝTECEK Ýspanya: Kriz geçici u Fi nans pi ya sa la rýn da ki kri zin ge çi ci ol du ðu nu sa vu nan Ýs pan ya E ko no mi Ba ka ný Sal ga do, AB li der le ri nin al dý ðý ka rar la rýn ve re form la rýn o nay la nýp yü rür lü ðe gir me si ha lin de kri zin so na e re ce ði ni i fa de et ti. Ha be ri say fa 11 de AFRÝKA DAKÝ AÇLIK TEHLÝKESÝNE MARUZ ÝNSANLARA YARDIM KAMPANYALARI HIZLANDI. ÝLK YARDIM UÇAÐI YARIN uso ma li baþ ta ol mak ü ze re ba zý Af ri ka ül ke le rin de aç lýk teh li ke siy le kar þý kar þý ya o lan mil yon lar ca in sa na yar dým i çin ni ha yet ha re ke te ge çil di. Tür ki ye'de TÝ - KA'nýn or ga ni ze et ti ði ilk yar dým u ça ðý ya rýn kal ka cak. U çak ta gö tü rü le cek yar dým ko li le ri Mo ga di þu'da da ðý tý la cak. TÜRKÝYE AFRÝKA ÝÇÝN DEVREDE HER TELEFONDAN BÝR MESAJ CUMA'DA YARDIM TOPLANDI uký zý lay, ÝHH ve Kim se Yok mu gi bi yar dým ku ru luþ la rý nýn böl ge ye u laþ ma ça ba la rý de vam e der ken, Tür ki ye Di ya net Vak fý nýn baþ lat tý ðý kam pan ya çer çe ve sin de, bü tün ca mi ler de Cu ma na ma zýn dan son ra Somali ve civarý ülkelerdeki insanlar i çin yar dým top lan dý. Ha be ri say fa 5 te ÝHH DAN GIDA VE ÝLÂÇ YARDIMI Ha be ri say fa 5 te Faruk Çakýr ýn yazýsý sayfa 4 te Ha be ri say fa 5 te ÝTTÝHAD-I ÝSLÂMIN TAM ZAMANI / Kâzým Güleçyüz ün yazýsý sayfa 3 te Tank ateþiyle yanmýþ ve yýkýlmýþ binalarýn görüntüleri yayýnlandý. HALKIN ÜÇTE BÝRÝ ÞEHRÝ TERK ETTÝ Hama hayalet þehir u Su ri ye or du su nun tank lar la gir di ði Ha ma dan, 600 bin o lan nü fu su n dört te bi ri nin kaç tý ðý be lir til di. Ya yýn la nan ilk gö rün tü ler de bi na la rýn yan mýþ ve yý kýl mýþ ol du ðu gö rü lür ken, halk or du nun he def al dý ðý camilere de gi de mi yor. Fý rýn la rýn ve ec za ne le rin ka pa lý ol du ðu þe hir de in sa nî du ru mun fe lâ ket bo yu tu na u laþ tý ðý kay de dil di. Ha be ri say fa 7 de Yeni anayasa önemli görev uçtso Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TBMM ye düþen en önemli görevlerden birinin toplumun yeni anayasa talebini karþýlamak olduðunu söyledi. Ha be ri 4 te Kocatepe de kitap fuarý uankara Kitap ve Kültür Fuarýnýn 30. su, Kocatepe Camiinin avlusunda baþladý. 50 kadar yayýnevinin katýldýðý fuarda Yeni Asya Neþriyat da yerini almýþ durumda. Ha be ri say fa 10 da ISSN Acbü z-zeneb ve tohum uýnsanlar cisim ve ruhlarýyla beraber bu dünyada olduðu gibi aynen iade edileceði için burada bir hesaplama yapabiliriz. Dr. Bahri Tayran / 15 de ABD NÝN AFGANÝSTAN DAKÝ EN BÜYÜK KAYBI NATO helikopteri düþtü uaf ga nis tan ýn Var dak böl ge sin de dü þen NA TO ya a it he li kop ter de 38 ki þi öl dü. Ö len ler den 31 i nin ABD, 7 si nin de Af gan as ke ri ol du ðu bil di ri lir ken, bu sa yý ABD nin tek bir o lay da ver di ði en bü yük ka yýp o la rak ka yýt la ra geç ti. Ha be ri say fa 7 de

2 2 Y LÂHÝKA Namazýný dosdoðru kýl, zekâtýný ver, Ramazan orucunu tut, hac ve umreyi yap, anne babana iyilik et, akrabalarýnla iyi iliþkiler içinde bulun, misafirlerine ikram et, iyiliði emret, kötülükten sakýndýr. Hak nerede ise sen de orada ol. Câmiü's-Saðîr, No: 791 / Hadis-i Þerif Meâli Ramazan da herkesin nefsi anlar ki... Ramazan-ý Þerif te, en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki, kendisi mâlik deðil, memlûktür; hür deðil, abddir. Emrolunmazsa, en âdi ve en rahat þeyi de yapamaz, elini suya uzatamaz diye, mevhum rububiyeti kýrýlýr, ubudiyeti takýnýr, hakikî vazifesi olan þükre girer. Saadet Asrý ndan DÖR DÜN CÜ NÜK TE Ra ma zan-ý Þe rif te ki o ruç, nef sin ter bi ye si ne bak tý ðý ci he tin de ki çok hik met le rin den bir hik me ti þu dur ki: Ne fis, ken di ni hür ve ser best is ter ve öy le te lâk ki e der. Hat tâ, mev hum bir ru bu bi yet ve key fe mâ ye þâ ha re ke ti, fýt rî o la rak ar zu e der. Had siz ni met ler le ter bi ye o lun du ðu nu dü þün mek is te mi yor. Hu su san, dün ya da ser vet ve ik ti da rý da var sa, gaf let da hi yar dým et miþ se, bü tün bü tün ga sý bâ ne, hýr sýz ca sý na, ni met-i Ý lâ hi ye yi hay van gi bi yu tar. Ýþ te, Ra ma zan-ý Þe rif te, en zen gin den en fa ki re ka dar her ke sin nef si an lar ki, ken di si mâ lik de ðil, mem lûk tür; hür de ðil, abd dir. Em ro lun maz sa, en â di ve en ra hat þe yi de ya pa maz, e li ni su ya u za ta maz di ye, mev hum ru bu bi ye ti ký rý lýr, u bu di ye ti ta ký nýr, ha ki kî va zi fe si o lan þük re gi rer. BE ÞIN CI NÜK TE Ra ma zan-ý Þe ri fin o ru cu, nef sin teh zîb-i ah lâ ký na ve ser ke þâ ne mu a me le le rin den vaz geç me si ci he ti ne bak tý ðý nok ta sýn da ki çok hik met le rin den bi ri si þu dur ki: Nefs-i in sa ni ye gaf let le ken di ni u nu tu yor. Ma hi ye tin de ki had siz ac zi, ni ha yet siz fak rý, ga yet de re ce de ki ku su ru nu gö re mez ve gör mek is te mez. Hem ne ka dar za yýf ve ze vâ le ma ruz ve mu sî bet le re he def bu lun du ðu nu ve ça buk bo zu lur, da ðý lýr et ve ke mik ten i ba ret ol du ðu nu dü þün mez. A de ta po lat tan bir vü cu du var gi bi, lâ ye mû tâ ne, ken di ni e be dî ta hay yül e der gi bi dün ya ya sal dý rýr. Þe dit bir hýrs ve ta mah la ve þid det li a lâ ka ve mu hab bet le dün ya ya a tý lýr. Her lez zet li ve men fa at li þey le re bað la nýr. Hem ken di ni ke mâl-i þef kat le ter bi ye e den Hâ lý ký ný u nu tur. Hem ne ti ce-i ha ya tý ný ve ha yat-ý uh re vi ye si ni dü þün mez; ah lâk-ý sey yi e i çin de yu var la nýr. Ýþ te, Ra ma zan-ý Þe rif te ki o ruç, en ga fil le re ve mü te mer rid le re, za a fý ný ve ac zi ni ve fak rý ný ih sas e di yor. Aç lýk va sý ta sýy la mi de si ni dü þü nü yor; mi de sin de ki ih ti ya cý ný an lar. Za yýf vü cu du ne de re ce çü rük ol du ðu nu ha týr lý yor. Ne de re ce mer ha me te ve þef ka te muh taç ol du ðu nu derk e der. Nef sin fi ra vun lu ðu nu bý ra kýp, ke mâl-i acz ve fakr i le der gâh-ý Ý lâ hi ye ye il ti ca ya bir ar zu his se der ve bir þükr-ü mâ ne vî e liy le rah met ka pý sý ný çal ma ya ha zýr la nýr e ðer gaf let kal bi ni boz ma mýþ sa! Mek tu bat, s. 678 LÛ GAT ÇE: mev hum: Veh mî; ol ma dý ðý hal de var mýþ gi bi ka bul e di len, ku run tu e di len. ru bu bi yet: Al lah ýn ter bi ye e di ci li ði. key fe mâ ye þâ: Key fi ne gö re ha re ket et me. fýt rî: Ya ra tý lýþ tan. ga sý bâ ne: Hak ký ol ma yan þe yi a la rak, gas - be de rek. mâ lik: Sa hip. abd: Kul, kö le. u bu di yet: Kul luk. teh zîb-i ah lâk: Ah lâ ký gü zel leþ tir mek, kö - tü huy la rý gi der mek. lâ ye mû tâ ne: Öl me ye cek miþ çe si ne. ta mah: Aç göz lü lük, cim ri lik. Hâ lýk: Ya ra tý cý. ha yat-ý uh re vi ye: A hi ret ha ya tý. ah lâk-ý sey yi e: Kö tü huy lar, çir kin ah lâk. mü te mer rid: Ý nat çý. Ço cuk sa ha be ler den Haz re t-i Pey gam ber le (asm) il gi li a ný lar SELÝM GÜNDÜZALP ev gi li kar deþ le rim, bu gün mü ba rek S mi sa fi ri mi zin ye din ci gü nü. Bir bi rin den gü zel o ka dar çok þey ya zý lý yor ve söy le ni yor ki, ba zen tek rar lar ka çý nýl maz o lu yor. Bu mü ba rek ay da ma dem ruh ha re ket ha lin de ve su yun kay na ðý ný a rý yor, iþ te si ze o kay nak tan pý rýl pý rýl par la yan dam la lar Ha ya len Asr-ý Sa a de t e gi dip kü çük sa ha be e fen di le ri mi zin dün ya la rý na mi sa fir o lup Hz. Pey gam ber (asm) i le ya þa dýk la rý ha tý ra lar dan bir gül de me ti tak dim e de ce ðiz in þal lah. Pey gam be ri mi zin (asm) þe fa a ti ne ve o mü ba rek in san la rýn ha ya tý ný ha ya tý mý za kat ma ya bir ve si le o lur i se, ne mut lu bi ze... His se siz kal ma ya ca ðý mý za, bu bah çe nin çi çek le ri nin ko ku la rýn dan ü ze ri mi ze bir þey le rin si ne ce ði ne sa mi mi yet le i na ný yo ruz. Ýn san, bir ki ta ba, o ku ma dan ön ce gir di ði gi bi çýk maz. Bu hâl, bu a ziz ha tý ra lar i çin de ge çer li dir. Ha ya tý mý za is ti ka met ve rip ye ni bir þevk ka ta ca ðý a þi kâr. Sa hil de, ký yý da du ra ca ðý mý za, Asr-ý Sa a de t in bu en gin de ni zi ne rah me tin den is ti fa de ni ye tiy le hû de yip gi re lim in þal lah Bir þe yi de ha týr lat mak ta fay da mü lâ ha za e di yo ruz: Ra ma za nýn her gü nü ö zel dir ve ye ni dir. Öy le ol du ðu i çin, her gü ne ö zel bir ni yet le baþ la rýz. Ge çen gün le re ü zül sek de, gi ren her gü nü bir ö mür ka dar kýy met li bil me li yiz ve Be di üz za man Haz ret le ri nin þu tav si ye si ni de ib ret ve dik kat le mü ta lâ a et me li yiz: Þu mü ba rek þehr-i Ra ma zan, ley le-i Kad ri i ha ta et ti ði i çin, ken di si de ö mür i çin de bir ley le-i Ka dir dir ki, mu vaf fak o la nýn öm rü ne bin ö mür ka tar. Da ki ka sý bir gün dür. Sa a ti i ki ay, gü nü bir kaç se ne hük mün de bir ömr-i bâ kî dir. (Bar la Lâ hi ka sý, 159) Haz re t-i Pey gam ber (asm) Ra ma zan ý na sýl ge çi rir di? Ra ma zan a yý ge lin ce Al lah Re sû lü nü (asm) da ha dik kat li ta kip e den Ab dul lah b. Ab bas, E fen di miz in (asm) Ra ma zan ý na sýl ge çir di ði ni þu söz ler le an la týr: Al lah Re sû lü (asm) ha yýr yap ma ko nu sun da in san la rýn en ha yýr lý sýy dý. Ö zel lik le Ra ma zan a yý ge lip Hz. Ceb râ il (as) i le bu lu þun ca da ha da cö mert o lur du. Hz. Ceb râ il (as) Ra ma zan da her ge ce Al lah Re sû lü (asm) i le bu lu þur du. Al lah Re sû lü (asm) o na Kur ân o kur, arz e der di. Hz. Ceb râ il (as) i le bu luþ tu ðun da e sen rüz gâr dan da ha cö mert o lur du. (Bu hâ rî, Be dü l-vahy, 4; Müs lim, Fe dâ il., 50; Müs ned, 1/363) Al lah a en faz la yak laþ tý ra cak a mel ne dir? Câ bir b. Se mu re an la tý yor: Bir gün Al lah Re sû lü nün (asm) ya nýn da o tu ru yor dum. Bir a dam ge le rek: Yâ Ra su lal lah! Al lah a en faz la yak laþ tý ra cak a mel ne dir? di ye sor du. Doð ru söz lü ol mak ve e ma ne ti ye ri ne ge tir mek tir. bu yur du. A da mýn de vam et me ye ce ði ni fark e din ce sö ze gir dim: Yâ Ra su lal lah! Da ha faz la sý ný söy le! Ge ce na ma zý ve sý cak gün ler de tu tu lan o ruç bu yur du. Yâ Ra su lal lah! Da ha faz la sý ný söy le! de dim. Al lah ý çok ça an mak ve ba na sa lât et mek. Ba na sa lât et mek fa kir li ði gi de rir. bu yur du. Ben yi ne: Yâ Ra su lal lah! Da ha faz la sý ný söy le! de dim. Bir top lu ma i mam lýk ya pan kim se na ma zý u zat ma sýn! Çün kü a ra la rýn da yaþ lý, za yýf ve ih ti yaç sa hip le ri o la bi lir. bu yur du. (Mak rî zî, Ým tâ u l-es mâ, 11/142) Al lah Re sû lü nden (asm) ah lâk ders le ri Câ bir b. Se mu re Al lah Re sû lü nün (asm) þöy le bu yur du ðu duy du: Ki þi nin ço cu ðu na ter bi ye ver me si, bir sa * sa da ka ver me sin den da ha i yi dir. (Tir mi zî, Birr, 33; Müs ned, 5/96) Al lah Re sû lü nden (asm) öð ren di ði ah lâk ve a dap ku ral la rý ný son ra ki ne sil le re ak ta ran Câ bir b. Se mu re on lar dan ba zý la rý ný þöy le an la týr: Al lah Re sû lü nün (asm) mec li si ne git ti ði miz de, mec li sin so nun da boþ bul du ðu muz ye re o tu rur duk. (E bu Nu aym, Hil ye tü l Ev li yâ, 9/33) Ra ma zan o ru cu farz ký lý nýn ca ya ka dar Al lah Re sû lü (asm) bi ze a þu re o ru cu tut ma mý zý söy ler, bu na teþ vik e der, söz a lýr dý. Ra ma zan o ru cu farz ký lýn dýk tan son ra ne em ret ti, ne de ya sak la dý. (Müs ned, 5/101) Al lah Re sû lü (asm) tu va let te i ken se lâm ver dim. Se lâ mý mý al ma dý. Tu va let ten son ra e vi ne git ti. Ab dest a lýp dý þa rý çýk tý. Ya ný ma ge le rek: A ley küm Se lâm. A ley küm Se lâm. di ye se lâ mý mý al dý. (Müs ned, 5/101) * Hur ma ve buð day gi bi yi ye cek ler de kul la ný lan öl çü bi ri mi dir. Ý ki e lin bir leþ ti ril me siy le yak la þýk dört a vuç tur. A ðýr lýk o la rak yak la þýk üç ki lo ya denk tir. Cin le rin za rar la rýn dan na sýl ko ru nu ruz? Zeyd b. Sâ bit an la tý yor: Bir ge ce bah çe ye git mek i çin ev den çýk tým. Tam bah çe den i çe ri gi rer ken bir ses duy dum. Ür per dim. En di þe i le: Kim var? di ye ses len dim. Bi ri se si me ce vap ver di: Ben bir ci nim. Kýt lýk ol du. Si zin yi ye cek le ri ni zin a ra sýn da bir þey bu lur mu yum di ye gel dim. Ba na yar dým cý o lur mu sun? E vet! Si zin za ra rý nýz dan na sýl ko ru nu ruz? di ye sor dum. Cin ba na þöy le ce vap ver di: A ye te l-kür si yi o ku ya rak. (Þâ mî, Sü bü lü l- Hü dâ, 10/48) Hz. Pey gam ber in (asm) öð ret ti ði du â Zeyd b. Sâ bit an la tý yor: Bir a ra ge ce le ri u yu ya mý yor dum. Du ru mu mu Al lah Re sû lü ne (asm) an la týp on dan bu hal den kur tul mak i çin yar dým is te dim. Al lah Re sû lü (asm) ba na: Þöy le du â et: Al la hüm me gâ ra ti n-nu cûm ve he de e ti l-u yûn! Ve En te Hay yün Kay yû mün! Ya Hay yü Ya Kay yûm! Ün mü ay nî ve hde ley lî. Ya ni: Ey yýl dýz la rý ha re ket et ti ren, göz le ri sü kû na er di ren Al lah ým! Sen Hay ve Kay yûm sun! Ey Hay ve Kay yum o lan Al lah ým! Göz le ri mi uy ku ya dal dýr! Ge ce mi hu zu ra er dir! di ye du â et! bu yur du. Al lah Re sû lü nün (asm) em ret ti ði du â yý o ku yun ca uy ku suz luk ha lim geç ti. Ra hat u yu ma ya baþ la dým. (Ta be râ nî, 5/134) Sa hur ye me ði Zeyd b. Sâ bit an la tý yor: Al lah Re sû lü (asm) hur ma yý ek mek le bir lik te yer ve Bu, bu nun ka tý ðý dýr. bu yu rur du. (Þâ - mî, Sü bü lü l-hü dâ, 7/200) Biz ler gi bi Zeyd b. Sâ bit in oð lu E nes de o mut lu gün le ri me rak e di yor du. Bir gün ba ba sýn dan Al lah Re sû lü (asm) i le ya þa dý ðý a ný la rý ný an lat ma sý ný is te di. Zeyd b. Sâ bit: Ra ma zan da Al lah Re sû lü (asm) i le bir lik te sa hur ye me ði yer, son ra bir lik te na ma za çý kar dýk. de di. Oð lu E nes sor du: E zan i le ka met a ra sýn da ne ka dar za man ge çer di? El li â yet o ku ya cak ka dar. de di. (Müs ned, 5/183, 186; Ta be râ nî, el-mu ce mü l- Ke bîr, 5/125) Na ma za gi den yol lar E nes b. Mâ lik an la tý yor: Bir gün Zeyd b. Sâ bit i le bir lik tey ken e zan o kun du. Mes ci de git mek i çin ha re ke te geç tik. Yü rü me ye baþ la dýk. Ko nu þa ko nu þa mes ci de git tik. Yo lu u zat mýþ týk. Zeyd: Se nin le ni çin bu ka dar ký sa a dým lar la yü rü düm, bi li yor mu sun? de di. Ni çin? Na ma za gi der ken da ha faz la a dým at mýþ ol mak i çin. Bir gün Al lah Re sû lü (asm) i le yü rür ken yo lu u zat tý. Ba na: Ni çin böy le yap tý ðý mý bi li yor mu sun? de di. Ben: Al lah ve Re sû lü da ha i yi bi lir. de dim. O: Na ma za gi der ken da ha faz la a dým at mak i çin böy le yap tým. Zi ra ki þi na maz ye ri ne doð ru git ti ðin de na maz da sa yý lýr bu yur du. (Ta be râ nî, el-mu ce mü l-ke bir, 5/126) Bit me yen ye mek Se mü re b. Cün düb an la tý yor: Al lah Re sû lü (asm) i le bir lik te o tu rur ken, bu lun du ðu muz ye re bir ten ce re ti rit ge ti ril di. Al lah Re sû lü (asm) ve çev re sin de ki sa ha be ler ye me ye baþ la dý. Bir grup sa ha - be yi yip doy duk tan son ra kal ký yor, on lar dan bo þa lan ye re bir baþ ka grup ge li yor du. Bu du rum ne re dey se ak þa ma ka dar böy le de vam et ti. Se mü re yi din le yen bir a dam: O za man lar ye me ðe tak vi ye ya pýl maz mýy dý? di ye sor du. Se mü re: Yer yü zün den ge len bir tak vi ye so ru yor san, ha yýr, ya pýl mý yor du. A ma gök ten tak vi ye ya pý lý yor du. (Tir mi zî, Me nâ kib, 5; Þâ mî, Sü bü lü l-hü dâ, 9/492; el-mak rî zî, Ým tâ u l-es mâ, 5/158) Al lah ýn (cc) sev di ði dört söz Se mü re b. Cün düb an la tý yor: Bir se fe rin de E fen di miz (asm) þöy le bu yu ru yor du: Al lah en faz la þu dört sö zü se ver: Lâ i lâ he il lâl lah, Al la hu ek ber, Süb ha nal lah, El ham dü lil lah. O nu an ma ya is te di ði niz le baþ la ya bi lir si niz. (Müs lim, E deb, 12; E bu Dâ vud, E deb, 56; Müs ned, 5/20) Ka le mi ku la ðý na koy Zeyd b. Sâ bit vah yin ya zý mý i le il gi li bir ha tý ra sý ný þöy le an la týr: Bir gün Al lah Re sû lü nün (asm) hu zu ru na gir dim. E fen di miz (asm) kâ ti bi ne bir þey ler yaz dý rý yor du. Bir a ra o na: Ka le mi ku la ðý na koy! Bu, ya zý ya zan i çin da ha faz la ha týr la tý cý o lur bu yur du. (Ýbn Man zûr, Muh ta sar, 23/268) *** Ha yýr lý Ra ma zan lar ve if tar lar di li yo ruz. Ý ba det ve du â la rý nýz da biz le ri de u nut ma ma ný zý has se ten ri ca e di yo ruz. Ýn þal lah bu ha tý ra la ra de vam e de ce ðiz.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Dep rem ze de ler den Af ri ka ya yar dým n DÝYA NET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý i le Tür ki ye Di ya net Vak fý nýn yü rüt tü ðü Her ev den bir fit re, bir if tar Af ri ka ya kam pan ya sý kap sa mýn da Kü tah ya nýn Si mav il çe sin de ça dýr mes cit ler de 40 bin li ra ba ðýþ top lan dý. Si mav Müf tü Ve ki li Ka dir Ü nal, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, her gün yüz ler ce in sa nýn aç lýk ve su suz luk tan vefat et ti ði Af ri ka ya gön de ril mek ü ze re Si mav dan 40 bin li ra ba ðýþ top lan dý ðý ný bil dir di. 19 Ma yýs ta mey da na ge len 5,9 bü yük lü ðün de ki dep re min o lum suz luk la rý ný ha len ya þa yan Si mav hal ký nýn, Af ri ka da ya þa nan la ra ka yýt sýz kal ma dý ðý ný i fa de e den Ü nal, Bu ba ðýþ, mad di ya tý ya nýn da ma ne vî ba kým dan çok bü yük bir ö nem ta þý mak ta dýr. Ken di si yar dý ma muh taç Si mav hal ký na, Af ri ka da aç lýk ve su suz luk tan ö len in san lar i çin yap tý ðý yar dý ma te þek kür e de riz de di. Kütahya / a a Ço cuk lar, a i le le riy le te ra vih na ma zýn da n ÝZ MÝR DE ya þa yan lar, Ra ma zan a yýn da te ra vih na maz la rý ný ço cuk la rýy la bir lik te çe þit li ca mi ler de ký lý yor. Ra ma zan a yýn da ço cuk la rýy la bir lik te ca mi le re gi den ba zý a i le ler de er kek ço cuk lar ba ba la rýy la, kýz ço cuk lar da an ne le ri ve ya ab la la rýy la te ra vih na ma zý ný e da e di yor. Mer kez Bor no va il çe sin de o tu ran lar dan ba zý la rý A li Rý za Gü ven Ca mi i nde te ra vih na ma zý ný ký lý yor. Ba zý la rý i çe ri de, bir kýs mý da ca mi av lu sun da na maz la rý ný ký lar ken, ka dýn lar i çin de ca mi nin alt ka týn da bir bö lüm ay rýl dý. Ca mi ye ço cuk la rýy la ge len Ha san Kal dý rým, sý cak ha va la ra rað men Al lah ýn yar dý mýy la Ra ma zan a yý ný gü zel bir þe kil de ge çir dik le ri ni, es ki he ye can la rýn ol ma ma sý na rað men Ra ma zan da i ba det le ri ni ye ri ne ge tir me ye ça lýþ týk la rý ný söy le di. Ýz mir / a a Mart ayýnda yapýlan YGS'deki þifre iddiasýyla gündeme gelen ÖSYM Baþkaný Prof. Demir, Van'da 'Sýnav Güvenliði Toplantýsý' yaptý. NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 7 Ramazan 1432 Ru mî: 25 Temmuz 1427 ÖSYM: Sistemde deðiþiklik yok ÖSYM BAÞ KA NI PROF. DR. DE MÝR, YGS VE LYS SÝS TE MÝN DE TE - MEL LÝ BÝR DE ÐÝ ÞÝK LÝK OL MA YA CA ÐI NI, SI NAV LA RIN DA HA GÜ VE - NÝ LÝR OL MA SI Ý ÇÝN BÝR Ý KÝ KÜ ÇÜK RÖ TUÞ O LA BÝ LE CE ÐÝ NÝ SÖY LE DÝ. ÖSYM Baþ ka ný Prof. Dr. A li De mir, Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na vý (YGS) ve Li sans Yer leþ tir me Sý na vý (LYS) i le il gi li, Da ha mü kem mel bir sý nav ger çek leþ tir mek ü ze re bel ki bir i ki kü çük rö tu þu muz o la bi lir, a ma sis tem de te mel li bir de ði þik lik ol ma ya cak de di. ÖSYM, Yü zün cü Yýl Ü ni ver si te si nin (YYÜ) ev sa hip li ðin de YYÜ Se na to Sa lo nu nda Sý nav Gü ven li ði top lan tý sý yap tý. Top lan tý ön ce sin de ba sýn men sup la rý na a çýk la ma da bu lu nan ÖSYM Baþ ka ný Prof. Dr. A li De mir, ÖSYM ta ra fýn dan yü rü tü len sý nav lar da ki gü ven lik sý nýr la rý nýn ye rel de ki or ga ni zas yon la rý ko nu sun da, rek tör ler le Van da bir a ra ya gel dik le ri ni söy le di. Böl ge ü ni ver si te le ri nin ka tý lý mýy la ger çek le þen top lan tý da rek tör ler le gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lun mak ü ze re bir a ra ya gel dik le ri ni vur gu la yan Prof. Dr. De mir, þun la rý kay det ti: Bu gün kü gün de mi miz, a ðýr lýk lý o la rak geç ti ði miz sü reç te ye rel de ya þa nan tec rü be le ri din le mek ve o nun ý þý ðýn da ge le cek te ki sý nav la rý mý zý ko or di ne et mek. Bu ra da ki a na he de fi miz de sý na výn tüm Tür ki ye de a dil bir þe kil de ger çek leþ me si ni sað la mak. Ben ev sa hip li ði ya pan YYÜ Rek tö rü Pe ya mi Bat tal ho ca ma ve u zak tan ge le rek, ÖSYM nin yap tý ðý sý nav la ra has sa si yet gös te ren sa yýn rek tör le ri me çok te þek kür e di yo rum. Bu top lan tý nýn, hem Tür ki ye de ki sý - 9 ay ön ce ya pý lan yol çök tü 2011 Ü ni ver si te le ra ra sý Kýþ O yun la rý nýn ö nem li bir kýs mý nýn ger çek leþ ti ril di ði Er zu rum da ki Ko nak lý Tu rizm Mer ke zi i çin 9 ay ön ce 12 mil yon TL ye yap tý rý lan as falt yol he ye lan dolayýsýyla çök tü. Ge çen yýl Ma yýs a yýn da ya pý mý na baþ la nan ka ra yo lu ka sým a yýn da ta mam la na rak hiz me te gir di. An cak 9 ay i çe ri sin de ka ra yo lun da dev çat lak ve ya rýk lar o luþ tu. A raç sü rü cü le ri nin za man za man teh li ke at lat tý ðý ka ra yo lun da o lu þan de rin dev çat lak lar ka ra yol la rý e kip le ri ta ra fýn dan as falt la ka pa týl ma ya ça lý þýl ma sý na va tan daþ lar tep ki gös ter di. Yet ki li le rin ka ra yo luy la il gi li he sap ver me si ni is te yen Fet tul lah ve Nu rul lah Al tý nay kar deþ ler, 2011 Kýþ O yun la rý i çin bu yol ya pýl dý. 12 mil yon li ra har can dý. Yo la ba ca ðý mý zý so ku yo ruz. Di ye cek faz la bir þey yok. Yet ki li ler bu nun he sa bý ný ver me li. de di. Ka ra yol la rý 12. Er zu rum Böl ge Mü dü rü Þe nol Al tý ok, yo lun o yun la ra ye tiþ me si i çin hýz lý ya pýl dý ðý ný be lir te rek, Mü te ah hit fir ma ya da ge rek li ta mi rat la rý yap tý rýp yo lu hiz me te a ça ca ðýz. Ta mi rat i çin yaz mev si mi ni bek le dik. A ðus tos ya da Ey lül i çin de ek sik lik le ri ta mam la ya ca ðýz. þek lin de ko nuþ tu. Erzurum / ci han 7 nav or ga ni zas yon la rý na hem de bu böl ge de ki sý nav or ga ni zas yon la rý na bir kat ký sað la ya ca ðý na i na ný yo rum. Ga ze te ci le rin, Kop ya ve þif re id di a la rý nýn ar dýn dan sý nav sis te min de bir de ði þik lik o la cak mý? so ru su na De mir, Ha yýr, ÖSYM ye ter li tec rü be yi e din di. Da ha mü kem mel bir sý nav ger çek leþ tir mek ü ze re bel ki bir i ki kü çük rö tu þu muz o la bi lir, a ma sis tem de te mel li bir de ði þik lik ol ma ya cak. Þu an uy gu la dý ðý mýz, her a da ya fark lý bir so ru ki tap çý ðý uy gu la ma sý ger çek ten sý nav a da le ti ni sað la yan en ö nem li un sur lar dan bir ta ne si. Bu nun çok net bir þe kil de so nuç la rý ný al dýk. Bu nu bu ra da rek tör le ri miz le de pay la þa ca ðýz ce va bý ný ver di. Van / a a Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ri sa le-i Nur un son ne fe se ka dar el den dü þü rül me yip sü rek li o kun ma sý ge re ken Kur â nî bir ha yat reh be ri ol du ðu nu hep tek rar lý yo ruz. Zi ra bu, hiç bir za man ha týr dan çý kar ma ma mýz ve ge re ði ni de yap ma mýz i cab e den son de re ce ö nem li bir ha ki ka tin i fa de si. Zü be yir Gün dü zalp, bu ha ki ka ti her fýr sat ta tek rar la yýp gün de mi mi ze ge tir di ði i fa de le rin den bi rin de, Her þey, her me se le o ku mak la hal le di lir. Zi ra e ser ler de hep si var, fa kat in san gör mü yor di yor. Fark etmenin þartý, okumaya devam. Her o ku yuþ ta a kýl, kalp ve ru hu mu za ye ni u fuk ve pen ce re ler a çý lý yor; da ha ön ce ki o ku yuþ la rý mýz da gö re me di ði miz bir mâ nâ in ki þaf e di yor; ko nu lar a ra sýn da ye ni ir ti bat lar ku ru lu yor. Þah sî o ku ma lar i çin çok da ha faz la ge çer li o lan hu sus, mü za ke re li o ku ma ve soh bet ler de de hük mü nü ic ra e di yor. Da ha ön ce öy le si ne o ku nup ge çi len bir cüm le tek rar o ku nur ken, bir ba ký yor su nuz, ka fa nýz da þim þek ler çak tý rý yor, çok zen gin çað rý þým lar yap tý ra rak, in sa na Da ha ön ce ni ye hiç böy le dü þün me mi þim? de dir ti yor. Ve is tik rar lý, dü zen li, dik kat li ri sa le o ku ma la rý ek se ni ü ze rin de þe kil len di ri len bir ha yat, ki þi ye, so nu ol ma yan ak tif ve sü rek li bir te kâ mül ve ge liþ me sü re cin de yü rü me nin haz zý ný ya þa tý yor. Ay ný za man da da, ha ya týn ve hiz me tin a ký þý i çin de kar þý kar þý ya ge li nen zor luk ve prob lem le rin üs te sin den gel me nin a nah ta rý ný su nu yor. Ke za, bu nun la bað lan tý lý o la rak, hem a na he def ler den sap ma dan o is ti ka met te se bat ve is tik rar ü ze re yü rü me yi müm kün ký lý yor; hem de o he def le re doð ru yol a lýr ken iz len me si ge re ken doð ru stra te ji le rin te mel pa ra met re le ri ni ve ri yor. Bu nun il ginç ör nek le rin den bi ri, Hut be-i Þa mi ye de meþ ve ret ve hür ri ye t-i þer i ye ba his le ri nin iþ len di ði Be þin ci Ke li me de ki þu cüm le ler: Ýt ti had-ý Ýs lâ mýn tam za ma ný gel me ye baþ lý yor. Bir bi ri ni zin þah sî ku sur la rý na bak ma mak ge rek tir. (Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, s. 352) Bil di ði miz gi bi, Hut be-i Þa mi ye 100 se ne ön ce i rad e dil miþ bir hi ta be. Ve Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýttihad-ý Ýslâmýn tam zamaný ir ti ni as ya.com.tr Üs tad, as lý A rap ça o lan bu hi ta be yi 1951 de biz zat Türk çe ye çe vi rip neþ re der ken, mu ha ta plarý nýn o za man ki nü fu suy la 370 mil yon luk Ýs lâm â le mi ol du ðu nu ifade edi yor. O gün den 60 se ne son ra sý na te ka bül e den þu dö nem de i se mu ha tap lar, bü tün dün ya ya ya yýl mýþ o lan bir bu çuk mil ya rý aþ kýn Müs lü man lar. Do la yý sýy la, gü nü müz Müs lü man la rý Ýt ti had-ý Ýs lâ mýn tam za ma ný gel me ye baþ lý yor i fa de si nin de mu ha ta bý. Bu i ti bar la, her ko nu ya bu pers pek tif ten ba kýp, u fak me se le le re, he le þah sî ku sur la ra ta kýl ma dan it ti had-ý Ýs lâm he de fi ne yö ne le rek o nun i çin gay ret gös ter mek ge re ki yor. De mek ki, had di za týn da hiç bir ö ne mi ve kýy me ti ol ma yan þah sî ku sur la rý ken di dün ya mýz da çok faz la bü yü tüp so run ha li ne ge tir di ði miz ve bun dan dar gýn lýk lar, hat tâ hu su met ler ü ret ti ði miz tak dir de, far kýn da bi le ol ma dan, it ti had-ý Ýs lâm gi bi bü yük bir i de a le za rar ver miþ o lu yo ruz. Bu, bil has sa ve ön ce lik le Ri sa le-i Nur un bi rin ci de re ce de ki mu ha tap la rý o lan Nur ta le be le ri nin dik kat ve has sa si yet gös ter me le ri i cab e den bir hu sus. Çün kü Nur ta le be si ol ma nýn ge re ði, her za man, her hal ve þart ta bü yük dü þün mek; kü çük me se le le re, ge lip ge çi ci dal ga lan ma la ra ta kýl ma dan ve o kü çük me se le le re bi na e dil miþ tu zak la ra düþ me den, ih lâs, is ti ka met ve se bat ü ze re, Biz mu hab bet fe da i le ri yiz, hu su me te vak ti miz yok pa ro la sýy la yo lu na de vam et mek tir. Do la yý sýy la, ken di hiz met e ko lü mü zün da i re si i çin de fert fert bir bi ri miz le o lan i liþ ki le ri miz den baþ la yýp, sa ir hiz met e kol le riy le ir ti bat la rý mý za ve dün ya öl çe ðin de ki Müs lü man lar la her se vi ye de ki bað la rý mý za ka dar u za nan hal ka lar da ki ta výr, du ruþ ve yak la þým la rý mý zý, Üs ta dýn Ýt ti had-ý Ýs lâ mýn tam za ma ný ge li yor tes bi ti çer çe ve sin de ye ni den yo rum la yýp di zayn et me miz ge re ki yor. Bu di zayn sü re ci nin, â fâ kî ve ha ya lî ü top ya la ra sap ma dan, ger çek çi bir ze min ve çiz gi de doð ru ve den ge li bir yak la þým la yö ne til me si ni sað la ya cak öl çü ve pa ra met re ler yi ne Ri sa le-i Nur da. %

4 4 HABER Y Cemil Çiçek: Ra ma zan at mos fe ri ne 12 ay ih ti yaç var HABERLER ca ni as ya.com.tr Her te le fon dan bir me saj Çað rý lar ye ri ni bul du ve baþ ta yar dým ku ru luþ la rý ol mak ü ze re Tür ki ye yi i da re e den ler de So ma li i çin ha re ke te geç ti. So ma li baþ ta ol mak ü ze re Af ri ka da ya þa nan aç lýk ve ku rak lýk, çað at la yan dün ya i çin ka ra bir le ke dir! 2011 yý lýn da aç lýk ve su suz luk do la yý sýy la ço cuk la rýn öl me si, bin ler ce ki þi nin göç et me si ve has ta lýk lar la kar þý kar þý ya kal ma sý sý ra dan bir ha ta ve a yýp de ðil, he pi mi zin ba þý ný ö nü ne e ðer bir ci na yet tir. Da ha ön ce de i fa de et me ye ça lýþ týk, a ma tek rar la mak ta fay da var: Ýn san lýk â le mi bun ca ni met ler i çin de yü zer ken, faz la gý da tü ket mek do la yý sýy la has ta o lan in san lar var ken ve tek nik im kân lar bu ka dar ço ðal mýþ ken kom þu muz Af ri ka nýn bu ça re siz li ði sa de ce on la rýn de ðil, he pi mi zin hük men ö lü mü dür! Baþ ba kan lý ðýn, Dý þýþ le ri Ba kan lý ðý nýn ve Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý nýn aç tý ðý kam pan ya lar çok ö nem li dir, a ma bir o ka dar da geç kal mýþ a dým lar dýr. Bu na rað men Af ri ka i çin yar dým kam pan ya sý a çýl mýþ ol ma sý çok i sa bet li ol muþ tur. Ay ný þe kil de si vil top lum ku ru lu þu ve yar dým der nek le ri nin bu ko nu yu bi rin ci gün dem mad de si ha li ne ge tir me le ri de çok i yi ol muþ tur. Ýn þâ al lah yar dým çað rý la rý kar þý lýk bu lur ve aç lýk ve su suz luk do la yý sýy la ö lüm le yüz yü ze ge len in san la ra bir neb ze ol sun ça re o lu nur... Keþ ke, in san lýk ö lüm sý ný rý na da yan ma dan u yan say dýk. Keþ ke ben zer bir kam pan ya yý ge çen yýl lar da a ça bil miþ ol say dýk. Ve keþ ke, a çý lan kam pan ya la rý ge çi ci ça re de ðil de, ka lý cý ça re ha li ne ge ti re bi le cek öl çü de de vam et ti re bil sey dik. Bun lar ol ma dý, geç kal dýk, a ma hiç yok tan i yi dir di ye rek bu de fa ka lý cý ne ti ce al ma yý he def o la rak or ta ya koy mak du ru mun da yýz. Ta bi î ki yar dým, im kân lar öl çü sün de ya pý lýr. Þun dan e mi niz ki, Tür ki ye de ya þa yan mil yon lar ca ki þi hiç de ðil se 5 TL lik bir mik ta rý Af ri ka i çin yar dým o la rak a yý ra bi lir. Bir ki þi i çin 5 TL az gi bi gö rün se de, mil yon lar ca 5 TL nin cid dî bir ra ka ma u la þa ca ðý or ta da. O hal de, bu sa a te ka dar 5 TL lik yar dým ya pa ma yan, Son ra ya pa rým di yen ler var sa, lüt fen var sa cep te le fon la rý ný he men çý kar sýn. Çün kü Af ri ka ya 5 TL u laþ týr mak, cep te le fo nu o lan lar i çin sa de ce bir me saj u zak lý ðýn da. Cep te le fon la rý mýz la Af ri ka ya zýp 5601 e gön der di ði miz de (Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ka na lýy la) o to ma tik o la rak 5 TL ba ðýþ la mýþ o la ca ðýz. (Ar zu e den ler di ðer yar dým ku ru luþ la rý a ra cý lý ðýy la da 5 TL lik ba ðý þý ya pa bi lir: Kim se Yok mu? e liy le yar dým i çin Aç lýk ya zýp 5777 ye, ÝHH e liy le yar dým i çin Af ri ka ya zýp 3072 ye bir me saj gön der mek ye ti yor.) Kam pan ya nýn ba þa rý lý o la bil me si i çin cep te le fo nu ta þý yan her ke sin bir me saj ya zýp 5 TL ba ðýþ yap ma sý ný teþ vik e de bi li riz. E vet, ço luk ço cuk he pi miz, her cep te le fo nu o lan bir me saj ya zar ve bu kam pan ya ya ka tý lýr sa in þâ al lah ne ti ce a lý nýr. Cep te le fo nu kul lan ma yan lar da uy gun yol lar la ba ðýþ ya pa bi lir ve yap ma lý dýr lar. Çok ö nem li bir nok ta da top la nan bu ba ðýþ la rýn hýz lý bir þe kil de ve is raf e dil me den muh taç la ra u laþ tý rýl ma sý dýr. Ý þin i çin de Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý da ol du ðu na gö re in þâ al lah bir yan lýþ lýk ol maz ve yar dým lar ye ri ne u la þýr. Ma a le sef geç miþ yýl lar da ya pý lan ba zý yan lýþ lar, in san la rý mý zýn gü ve ni ni sars tý ve yar dým kam pan ya la rý ya ra al dý. Ço ðu ki þi, Yar dým ya pa lým da bun lar sað lam þe kil de ye ri ne u la þý yor mu? di ye so ru yor. Tür ki ye yi i da re e den ler ve si vil top lum ku ru luþ la rý, ce mi yet te ki bu en di þe yi so na er di re cek i nan dý rý cý lýk ta a çýk la ma lar yap ma lý ve a dým a dým yar dým la rýn a ký be tin den mil le ti miz ha ber dar ol ma lý. Bu nu te min e de bi lir sek, de rin bir ya ra ya mer hem sür müþ o lu ruz. Ra ma zan a yý nýn böy le gü zel bir kam pan ya ya ve si le ol muþ ol ma sý da ay rý bir gü zel lik o lur in þâ al lah... GEÇMÝÞ OLSUN Kardeþlerimiz Ayhan Þahin ve Said Akhan'ýn ayaklarýndan baþarýlý bir ameliyat geçirdiklerini öðrendik. Kendilerine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Ýzmit, Baþiskele, Derince, Kuruçeþme, Körfez Yeni Asya Okuyucularý TBMM Baþ ka ný Ce mil Çi çek, An ka ra lý Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Der ne ði nin (A SAD) dü zen le di ði ge le nek sel if ta ra ka týl dý. Çi çek, Bil kent O tel de dü zen le nen if tar da yap tý ðý ko nuþ ma da, Sa de ce bir ay Ra ma zan üs lû bu, Ra ma zan at mos fe ri de ðil, 12 ay bu üs lû ba, bu at mos fe re ger çek ten ih ti yaç var. Ra ma zan da ka zan dýk la rý mý - ÇO RUM Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (ÇTSO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Çe tin Ba þa ran hýn cal, TBMM ye dü þen en ö nem li gö rev ler den bi ri nin top lu mun ye ni a na ya sa ta le bi ni kar þý lan mak ol du ðu nu söy le di. AKP Ço rum Ýl Teþ ki lâ tý, ye ni a na ya sa ça lýþ ma la rý kap sa mýn da Ba þa ran hýn cal ý zi ya ret et ti. AKP Ýl Baþ ka ný Ah met Sa mi Cey lan, bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, par ti ge nel mer ke zi nin ta li mat la rý doð rul tu sun da, ye ni a na ya sa o luþ tu rul ma sý ça lýþ ma la rý çer çe ve sin de 81 il de ça lýþ ma lar yü rü tül dü ðü nü be lir te rek, bu kap sam da mes lek ör güt le ri nin, si vil top lum ku ru luþ la rý nýn gö rüþ le ri ni al dýk la rý ný di le ge tir di. Gö rüþ me ler so nu cun da or tak bek len ti le rin or ta ya çýk tý ðý na dik kat çe ken Cey lan, þöy le ko nuþ tu: Biz de bu ça lýþ ma lar kap sa mýn da bir kaç gün dür çe þit li zi ya ret ler de bu lu na rak, ye ni a na ya sa hak kýn da mes lek ör güt le ri mi zin, si vil top lum ku ru lu þu zý Ra ma zan son ra sýn da da sür dü re bil sek, bu sof ra lar da te nef füs et ti ði miz at mos fe ri her a lan da, en baþ ta si ya set ol mak ü ze re bir bi ri mi zi kýr ma dan in cit me den, ký rýp dök me den, kav ga et me den, vu ruþ ma dan, ko nu þa rak, uz la þa rak, an la þa rak so run la rý mý zý çöz me ça ba sý gay re ti i çe ri sin de o la bil sek, e min o lun bu Ra ma zan lar da ha an lam lý o la cak týr. Ül ke miz i çin de da ha ya rar lý o la cak týr de di. Doð ru su nu is ter se niz bi zim me de ni ye ti miz bi raz da Ra ma zan me de ni ye ti dir di yen Ce mil Çi çek, þöy le ko nuþ tu: O nun id ra ki i çin de in þal lah bu Ra ma za ný kut lu yor ol ma mýz ge re kir. Çün kü Ra ma zan a yý so rum lu luk la rý mý zýn ha týr lan dý ðý, ha týr la týl dý ðý ve ge re ði nin de o la bil di ðin ce ya pýl dý ðý, ya pýl ma sý ge rek ti ði bir ay. Ýn san ol du ðu mu zun in sa na ve in san lý ða kar þý so rum lu ol du ðu mu zun bi lin me si ge re ki yor. Bi raz da baþ ka sý i çin ya þa ma mýz ve sen di ka la rý mý zýn gö rüþ le ri ni a lý yo ruz. Yap tý ðý mýz tüm zi ya ret ler de her ke sin or tak bek len ti si, ül ke mi zin ye ni bir a na ya sa ya ih ti yaç duy du ðu dur. Si vil top lum ku ru lu þun dan iþ çi si ne, top lu mun tüm ke sim le ri nin bu or tak gö rü þü nü, þim di de ye ni a na ya sa yý ha zýr lar ken de vam et tir mek is ti yo ruz. Tüm ça ba mýz ve ça lýþ ma la rý mýz bu yön de dir. U ma rým TBMM de ki ça lýþ ma ve uz la þý nýn ar dýn dan en ký sa sü re de ye ni a na ya sa ya ka vu þu ruz di ye ko nuþ tu. ÇTSO Baþ ka ný Ba þa ran hýn cal i se Tür ki ye nin çok a çýk ve net o la rak ye ni bir a na ya sa ya ih ti ya cý ol du ðu na dik kat çek ti. Ba þa ran hýn cal, þu an TBMM ye dü þen en ö nem li gö rev ler den bi ri nin top lu mun ye ni a na ya sa ta le bi ni kar þý lan mak ol du ðu nu söy le di. Ba þa ran hýn cal, þun la rý söy le di: Tüm par ti le ri mi zin uz laþ ma ya a çýk ol ma sý, si vil top lum la bir lik te top lum da ge nel ka bul gö - ge re ken bir ay ol du ðu nu id rak et me miz ge re ki yor. Bu mü na se bet le ev ve la ken di bu lun du ðu muz böl ge den, çev re den baþ la mak ü ze re, bütün in san lý ða kar þý bu ay i çin de yap ma mýz ge re ken bir çok iþ, gö rev var. Bu a cý ma sýz dün ya da bi zim sa hip ol du ðu muz im kân la rýn bir kýs mý na bi le sa hip ol ma yýp bu gün ha yat mü ca de le si ve ren ve vic da nen so rum lu ol du ðu muz bir ký sým in san lar var. Bun lar la il gi li Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý mý zýn, bir ký sým ku ru luþ la rý mý zýn ha yýr kam pan ya la rý var. Bun la rýn des tek len me sin de fay da ol du ðu nu dü þü nü yo ruz. Ya ni ne ti ce de sa de ce söz de Müs lü man de ðil öz de Müs lü man o la bil mek a çý sýn dan da i çin de bu lun du ðu muz ay ö nem li bir fýr sat týr. Böy le ce kar deþ li ði mi zi, dost lu ðu mu zu pe kiþ tir mek, bu ma na da ül ke miz i çe ri sin de ba rý þa, hu zu ra bu ay i çe ri sin de da ha faz la kat ký ver mek a dý na ö nem li bir fýr sat. An ka ra / a a TBMM nin en ö nem li gö re vi ye ni a na ya sa BAÞARANHINCAL, TBMM YE DÜÞEN EN ÖNEMLÝ GÖREVLERDEN BÝRÝNÝN TOPLUMUN YENÝ ANAYASA TALEBÝNÝN KARÞILANMAK OLDUÐUNU KAYDETTÝ. AKP Çorum Ýl Teþkilâtý, yeni anayasa çalýþmalarý kapsamýnda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ý ziyaret etti. Baþaranhýncal, Türkiye'nin çok açýk ve net olarak yeni bir anayasaya ihtiyacý olduðuna dikkat çekti. FOTOÐRAF: CÝHAN ren bir a na ya sa yý ha zýr la ma sý son de re ce ö nem li dir. Top lu mu muz ve ye ni Mec li si miz or tak he def le ri miz et ra fýn da bu ke net len me yi sað la ya bil di ði öl çü de Tür ki ye bü yü ye cek ve ge li þe cek tir. Ço rum iþ dün ya sý o la rak, her kes gi bi si vil ve ka tý lým cý bir a na ya sa nýn en ký sa sü re de o luþ tu rul ma sý ný bek li yor, bu ko nu da sað la na cak uz la þý nýn, ül ke miz i çin bü yük ö nem ta þý ya ca ðý na i na ný yo ruz. Za ten bu ko nu da ki tüm gö rüþ ve ö ne ri le ri mi zi bað lý bu lun du ðu muz Tür ki ye O da lar ve Bor sa lar Bir li ði ne i let mek te yiz. Bu a lan da ya pý la cak her tür lü ça lýþ ma ya da kat ký yap ma ya ha zý rýz. Ye ni a na ya sa nýn ya ný sý ra ül ke mi zin 2023 he def le ri doð rul tu sun da e ko no mi mi zin ih ti yaç duy du ðu re form la rýn da en ký sa sü re de ha ya ta ge çi ril me si ve e ko no mi nin bi rin ci gün dem mad de si ol ma sý ný te men ni siy le, ça lýþ ma la rý ný zýn ha yýr lý ol ma sý ný di le riz. Ço rum / ci han Baþ ba kan lýk kon vo yu na sal dý ran terörist gru bun so rum lu su ya ka lan dý TO KAT TA ön ce ki gün ak þam sa at le rin de çý kan ça týþ ma da ya ra lý e le ge çi ri len te rö ris tin, Kas ta mo nu da Baþ ba kan lýk kon vo yu na es kort luk ya pan po lis o to su na yö ne lik si lâh lý sal dý rý yý ger çek leþ ti ren gru bun so rum lu su ol du ðu ö ne sü rül dü. A lý nan bil gi ye gö re, Baþ çift lik il çe si ne bað lý Ha tip li Bel de si i le Re þa di ye il çe si ne bað lý El ma cýk Kö yü a ra sýn da ki a ra zi de gü ven lik güç le ri nin tes lim ol çað rý sý na a teþ le kar þý lýk ve ril me si ü ze ri ne çý kan ça týþ ma da ya ra lý e le ge çi ri len te rö rist, To kat Dev let Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Am bu lans la ge ti ri len te rö ris tin gö rün tü len me me si i çin yo ðun gü ven lik tedbir le ri a lýn dý. Te da vi al tý na a lý nan te rö ris tin, Sa lih Reþ kod ad lý M. K. ol du ðu be lir til di. Te rö ris tin 4 Ma yýs ta, Il gaz Da ðý nýn So ðuk su mev ki in de Baþ ba kan lýk kon vo yu na es kort luk ya pan po lis o to su na yö ne lik dü zen le nen si lah lý sal dý rý yý sal dý rý yý ger çek leþ ti ren gru bun so rum lu su ol du ðu id di a e dil di. PKK lý te rö ris tin ay rý ca Ko yul hi sar da bir uz man ça vu þun þe hit e dil - di ði, 3 as ke rin ya ra lan dý ðý sal dý rý yý da ger çek leþ ti ren Ka ra de niz böl ge sin de ki 6 ki þi lik grup ta ol du ðu ö ne sü rül dü. Gü ven lik güç le ri nin böl ge de ki o pe ras yon la rý nýn yo ðun laþ tý rýl dý ðý be lir til di. Il gaz Da ðý nýn So ðuk su mev ki sin de 4 Ma yýs ta, Baþ ba kan lýk kon vo yu na es kort luk ya pan po lis o to su na yö ne lik si lah lý sal dý rý da, ev li ve 1 ço cuk ba ba sý Re cep Þa hin (34) þe hit ol muþ, mes lek ta þý Me tin Kuþ ya ra lan mýþ tý. To kat / a a Meral, Anayasa taslaðý çalýþmalarýný yenileyeceklerini söyledi. Her kes ken di a na ya sa tas la ðýný ha zýr la sýn ntus KON Baþ ka ný Rý za nur Me ral, A na ya sa de ði þik li ði ko nu sun da bü tün si vil top lum ku ru luþ la rý nýn bir le þip bir tas lak ha zýr la ma mo de li nin iþ le yen bir mo del ol ma dý ðý ný söy le di. Me ral, bu nun ye ri ne ko nu i le il gi le nen, so rum lu luk his se den si vil top lum ku ru luþ la rý nýn ken di ö ne ri le ri ni ha zýr la ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn si vil top lum ku ru luþ la rý na yap tý ðý çað rý nýn o lum lu ol du ðu nu di le ge ti ren Me ral, TUS - KON o la rak 2007 yý lýn da bir A na ya sa tas la ðý ha zýr la dýk la rý ný, bu tas lak ü ze rin de bir ça lýþ ma ya pa rak ye ni den yet ki li le re su na cak la rý ný i fa de et ti. Me ral, An ka ra da sür dür dük le ri zi ya ret le rin çok ya pý cý, o lum lu geç ti ði ni an la tan Me ral, na sýl bir A na ya sa is te dik le ri ni i se þöy le ö zet le di: Top lu mun ço ðu nun ta lep le ri ni kap sa yý cý, de mok ra tik, fer di ön pla na a lan ve Tür ki ye nin ö nü müz de ki dö nem le ri ni de göz ö nü ne a lan bir A na ya sa ol ma sý la zým. X, Y, Z par ti le ri nin a na ya sa sý ol ma ma sý la zým. Þu, bu dü þün ce de ki ku rum la rýn, þa hýs la rýn a na ya sa sý ol ma ma sý la zým. Her ke sin bak tý ðý za man, bu be nim a na ya sam de me si lâ zým. Türk in sa ný nýn sa hip len me si lâ zým. Tür ki ye yi çok da ha i le ri de mok ra si dü ze yi ne ta þý ya bi le cek, dün ya da ki trent le ri de kar þý la ya bi le cek bir a na ya sa bek len ti si i çin de yiz. An ka ra / ci han De mok rat a na ya sa boy nu mu zun bor cu nakp Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Hü se yin Tan rý ver di, De mok rat ve öz gür lük çü a na ya sa yý çý kart mak boy nu mu zun bor cu dur de di. Tan rý ver di, So ma Be le di ye si ta ra fýn dan So ma E LÝ A zot Te sis le rin de dü zen le nen if tar i le ra ma zan a yý et kin lik le ri ne ka týl dý. Va tan daþ la ra ses le nen Tan rý ver di, te rö rü ön le mek i çin hü kü me tin stra te ji de ði þik li ði ne gi de ce ði ni be lir te rek, Bu ye ni ted bir ler le te rör kö kün den ka zýn mýþ o la cak týr de di. Par ti si nin ye ni a na ya sa he de fi ni de di le ge ti ren Tan rý ver di, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Bu a na ya sa de ði þik li ði ne yap mak is te di ði mi zi an la ma yan si ya si par ti tem sil ci le ri o la bi lir. An cak mil le ti miz bu nu çok ya kýn dan an la mýþ týr. Ö zel lik le 12 Ey lül ta ri hin de or ta ya koy muþ tur. De mok rat ve öz gür lük çü a na ya sa yý çý kart mak boy nu mu zun bor cu dur. A na ya sa de ði þik li ði ya pý lýr ken de ðiþ ti ri le mez de ðer le ri miz el bet te dik ka te a lý na cak týr. TBMM 1 E kim de a çý la cak. Si vil, öz gür lük çü bir a na ya sa nýn ya pý mý gün de mi mi ze ge le cek. Bu a na ya say la Tür ki ye nin da ha i le ri de mok ra si ye, in sa ný mý zýn te mel hak ve öz gür lük le ri ne sa hip ol ma sý ný he def li yo ruz. So ma / a a U zun tu tuk lu luk sü re le ri yar gý la ma nýn ö zü ne ay ký rý nkon YA Ba ro su Baþ ka ný Fev zi Ka ya can, ce za yar gý la ma la rýn da u zun tu tuk lu luk sü re le ri nin yar gý la ma nýn ö zü ne ay ký rý ol du ðu nu söy le di. Ka ya can, u zun tu tuk lu luk sü re le ri nin son gün ler de sýk lýk la ko nu þu lan bir ko nu ol du ðu nu söy le di. Ka ya can, ce za yar gý la ma la rýn da tu tuk la ma nýn o la ðan bir ku ru ma ted bir o la rak uy gu lan ma sý ge re kir ken Tür ki ye de böy le ol ma dý ðý ný söy le di. Ce za yar gý la ma la rýn da a sýl o la nýn ki þi öz gür lü ðü ol du ðu nun al tý ný çi zen Ka ya can, Tu tuk la ma ka ra rý nýn sýk uy gu la ma sý as lýn da ce za yar gý la ma sý nýn ö zü ne ay ký rý lýk teþ kil e der. As lýn da ce za yar gý la ma la rýn da baþ ka yön tem ler de var dýr. Yurt dý þý na çý kýþ ya sa ðý, be lir li bir ke fa ret ön gö re bi lir si niz. Bü tün b un la rý yap ma dan doð ru dan doð ru ya tu tuk la ma ka ra rý nýn ve ril me si ma su mi yet il ke si nin ih lâ li ve suç lu lu ðu ke sin leþ me den ki þi yi mah kûm et me an la mý ta þý mak ta dýr. Av ru pa Ýn san Hak la rý söz leþ me si nin 5 in ci mad de sin de ki þi öz gür lü ðü ne ve gü ven li ði ne a týf ya pýl mak ta dýr de di. Kon ya / ci han Tunceli'de teröristler 4 iþ makinesini yaktý ntun CE LÝ NÝN Maz girt il çe sin de ö zel bir þir ke te a it ma den o ca ðýn da ki 4 a det iþ ma ki ne si nin te rö rist ler ta ra fýn dan ya kýl dý ðý bil di ril di. E di ni len bil gi ye gö re, Maz girt in Oy ma da lý Kö yün de ö zel bir þir ke te a it krom ma de ni ne ak þam sa at le rin de bas kýn dü zen le yen te rör ör gü tü PKK men sup la rý, þan ti ye de ki 4 iþ ma ki ne si ni ya ka rak böl ge den kaç tý. Ka çan te rö rist le rin et ki siz ha le ge ti ril me si i çin böl ge ye çok sa yý da ö zel e ði tim li as ker gön de ri lir ken, o pe ras yon la rýn ha va des tek li sür dü ðü öð re nil di. Tun ce li / a a

5 Y HA BER 5 Bu sefer verilen sözler unutulmasýn! mka ni as ya.com.tr O kul la rýn ka pan ma sý nýn ar dýn dan yaz dý ðý mýz ya zý la rý mýz da 28 Þu bat sü re ci nin da yat ma la rýn dan o lan yaz Kur ân kurs la rý na yaþ sý ný rý nýn yýl lar dýr kal dý rýl ma dý ðý ný an lat mýþ týk. Baþ ba kan Er do ðan ýn, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý ndan so rum lu Ba kan Fa ruk Çe lik in ve Di ya net Ýþ le ri es ki Baþ ka ný Prof. Dr. A li Bar da koð lu nun þi kâ yet et ti ði bu ya sak ma a le sef yýl lar dýr hal le dil mi yor ve ço cuk lar ca mi le rin ka pý sýn dan dön mek du ru mun da ka lý yor lar. Þim di ki Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, yaz Kur ân kurs la rý nýn baþ la dý ðý gün ler de yap tý ðý a çýk la ma da, bu sý nýr la ma nýn a na ya sa ya ay ký rý ol du ðu nu söy le miþ ve bu yan lýþ tan bir an ön ce dö nül me si ni bek le dik le ri ni i fa de et miþ ti. Ko nuy la il gi li en son a çýk la ma Baþ ba kan Yar dým cý sý ve ay ný za man da da Di ya net ten so rum lu ba kan Be kir Boz dað dan gel di. Boz dað, Bir ba ba, bir an ne ço cu ðu nu ya zýn her tür lü kur sa, et kin li ðe ra hat lýk la gön de rir ken, ken di di ni nin ki ta bý ný öð ret mek is te di ðin de en gel le kar þý la þý yor. Bu, de mok ra - Baþbakandan yardým genelgesi BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, So ma li ve aç lýk teh li ke si ya þa yan di ðer Af ri ka ül ke le ri ne yar dým kam pan ya sý baþ la týl ma sý na i liþ kin bir ge nel ge ya yým la dý. Baþ ba kan lýk Ba sýn Mer ke zi nin in ter net si te sin den du yu ru lan ge nel ge de, Af ri ka ký t'a sý nýn do ðu sun da ya þa nan ku rak lý ðýn yol aç tý ðý kýt lýk, aç lýk ve su suz luk dolayýsýyla baþ ta So ma li ol mak ü ze re bütün böl ge hal ký bü yük bir in san lýk dra mý i le kar þý kar þý ya bu lun du ðu be lir til di. Böl ge de ya þa yan mil yon lar ca in sa ný et ki le yen bu du ru mun, sal gýn has ta lýk la ra ve ö lüm le re sebep ol du ðu na ve hal kýn ça re siz bir þe kil de ha yat ta kal ma mü ca de le si ver di ði ne dik kat çe ki le rek, bu den li bü yük bir fe lâ ket le ül ke le rin ken di im kân la rýy la mü ca de le et me si nin güç ol du ðu i fa de e dil di. Ge nel ge de, bu dü þün cey le ve bir in san lýk bor cu o la rak, in sa nî yar dým i çin va kit kay bet mek si zin ve sü r'at le ha re ke te geç me ih ti ya cý or ta ya çýk tý ðý be lir til di. Ge nel ge ye gö re, a çý lan yar dým kam pan ya sý nýn u lu sal ko or di nas yo nu, bu a lan da ki fa a li yet le ri ya sal o la rak yü rüt mek le gö rev li Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A FAD) ta ra fýn dan ye ri ne ge ti ri le cek. Bu doð rul tu da, va li lik ler, be le di ye ler ve bütün ka mu ku rum ve ku ru luþ la rýn ca top la nan yar dým lar be lir ti len he sap nu ma ra la rý na ak ta rý la cak týr. An ka ra / a a Mil le tin il gi si in san lýk a dý na u mut ve ri ci DÝ YA NET Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, Ha tay Va li si Meh met Ce la let tin Le ke siz i zi ya re tin de, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý o la rak bu Ra ma zan da i ki kam pan ya baþ lat týk la rý ný söy le di. Hýz lý þe hir leþ me ne ti ce sin de kom þu luk i liþ ki le ri nin bi raz ze de len di ði ni gör dük le ri ni i fa de e den Gör mez, þe hir le rin, met ro pol þe hir le rin ye ni bir kom þu luk a þý sý na ih ti ya cý ol du ðu nu dik ka te a la rak Ça ðý mý za Ye ni Bir Kom þu luk A þý sý kam pan ya sý baþ lat týk la rý ný ve her ke sin ken di if ta rý ný bir kom þu suy la pay laþ ma sý ný is te dik le ri ni kay det ti. Ý kin ci kam pan ya la rý nýn i se son gün ler de her ke sin bü yük ü zün tüy le iz le di ði Af ri ka ül ke le rin de baþ gös te ren ku rak lýk, aç lýk, se fa le te yö ne lik Her Ev den Bir Fit re Bir Ýf tar Af ri ka ya kam pan ya sý ol du ðu nu be lir ten Gör mez, þöy le de vam et ti: (Ye ni Bir Kom þu luk A þý sý) ve (Her Ev den Bir Fit re Bir Ýf tar Af ri ka ya) kam pan ya la rý na mil le ti mi zin il gi si in san lýk a dý na u mut ve ri ci. Kom þu luk i liþ ki le ri mi zi can lan dýr mak ü ze re kam pan ya baþ lat mýþ ken or tak i nanç, kül tür ve ta ri hî bað la ra sa hip ol du ðu muz kom þu ül ke ler de ya þa nan ha di se ler, biz le ri de çok bü yük ü zün tü ye sevk et miþ tir. Gör mez, Biz Ra ma za nýn se vin ci ni, if ta rýn coþ ku su nu, sa hu run be re ke ti ni ya þar ken ya ný ba þý mýz da Ha ma da, De ra da pek çok in sa nýn öl dü rül me si bi zim i çin ü zün tü kay na ðý ol muþ tur. Zi ya re ti miz de Ha tay lý la rýn mi sa fir o la rak ka bul et ti ði Su ri ye li ler le de bir a ra ya ge lip if tar çor ba sý ný pay laþ mak ge rek ti ði ne i nan dýk de di. Hatay / a a si a yý bý dýr, hu kuk a yý bý dýr, in san hak la rý ih lâ li dir. Tür ki ye yi bu a yýp tan kur tar mak i çin ge re ke ni ya pa ca ðýz. Bu uy du ruk ya sa yý de ðiþ ti re ce ðiz, bu so ru nu çö ze ce ðiz de di. Bu i fa de ler ço cu ðu ca mi nin ka pý sýn dan dön müþ bir ba ba o la rak bi zi el bet te se vin dir di. Bu se ne geç ti in þal lah ö nü müz de ki se ne bu ya sak kal kar da, is te yen is te di ði yaþ ta ço cu ðu nu Kur ân öð ren me ye gi de bi lir. Geç miþ te Er do ðan ýn ve Fa ruk Çe lik in bu na ben zer yo rum la rý ol muþ tu. Hat ta, 28 Þu bat sü re cin de bu an lam sýz ya sa ðýn da men þei o lan Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý Ku ru luþ ve Gö rev le ri Ka nu nu nda de ði þik lik ya pý la rak Ku r'ân kurs la rý na ka tý la bil me ya þý 12 ye çý ka rýl mýþ, bu hü kü met söz ko nu su ka nu nun ba zý mad de le ri ni geç ti ði miz yýl lar da de ðiþ ti rir ken bu mað du ri ye tin gi de ril me si i çin her han gi bir dü zen le me yap ma mýþ tý. Ü mit e di yo ruz ki, Boz dað ýn yo rum la rý da lâf ta kal maz Ko nu nun ta kip çi si o la ca ðý mý zý be lir te rek bu ra ya not e di yo ruz. «««BÝR KÖY DE Ý KÝ MUH TAR Er do ðan ýn YAÞ top lan tý sýn da ön ce ki le rin ak si ne U þek lin de ki ma sa nýn ba þýn da tek ba þý na ol ma sý geç ti ði miz haf ta nýn en ö nem li tar týþ ma ko nu la rýn dan bi ri si ni o luþ tur du. Bu nun nor mal leþ me nin bir gös ter ge si ol du ðu nu söy le yen ler ol du, de mok ra si nin gel di ði son nok ta o la rak de ðer len di ren ler de An cak en fark lý yo ru mu Baþ ba kan Yar dým cý sý Bü lent A rýnç yap tý. YAÞ ýn Baþ ka ný nýn Baþ ba kan ol du ðu nu ha týr la týr ken, bu gü ne ka dar Ge nel kur may baþ ka ný nýn da ol du ðu nu, a ma doð ru o la nýn en son ya pý lan TÜRK Ýþ bir li ði ve Kal kýn ma Ý da re si Baþ kan lý ðý (TÝ KA) or ga ni zas yo nun da o luþ tu ru lan So ma li ye gi de cek ilk yar dým kar go su, ya rýn yo la çý ka cak. TÝ KA dan ya pý lan a çýk la ma da, ilk kar go u ça ðý nýn top la nan yar dým lar la bir lik te E sen bo ða Ha va li ma ný nda dü zen le ne cek tö ren le yo la çý ka ca ðý ný be lir ten TÝ KA Baþ ka ný Ser dar Çam, þun la rý kay det ti: Kar go yu o luþ tu ran yar dým lar, TÝ KA ta ra fýn dan ha zýr la nan pa ket ler ve Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý, Ký zý lay ve ö zel þa hýs ve þir ket le rin kat ký la rýy la o luþ tu rul du. Sa bah ga ze te si nin kam pan ya nýn i le ti þim bo yu tuy la il gi li kat ký la rý ve kar go u ça ðýy la il gi li THY nin ver di ði des tek le yo la çý ka cak yar dým ko li le ri, So ma li nin baþþehri Mo ga di þu da hal ka da ðý tý la cak. TÝ KA nýn, Tür ki ye nin Af ri ka a çý lý mý ve en az ge liþ miþ ül ke le re yö ne lik kal kýn ma iþ bir li ði ta ah hüt le ri kap sa mýn da u zun za man dýr ça lýþ ma lar yü rüt tü ðü nü be lir ten Çam, ay rý ca TÝ KA nýn Su dan, E ti yop ya, Se ne gal de ki o fis le riy le Tür ki ye nin kal kýn ma yar dým la rý ný ký ta ya u laþ týr dý ðý ný i fa de et ti. Çam, a çýk la ma sý na þöy le de vam et ti: Pa zar te si ilk gru bu yo la çý ka cak gý da yar dým la rý, ha li ha zýr da Af ri ka da ki kýt lýk la il gi li a cil yar - Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez, yaz Kur ân kurs la rý nýn baþ la dý ðý gün ler de yap tý ðý a çýk - la ma da, Kur'ân öðrenmeye yaþ sýnýrlamasýnýn a na ya sa ya ay ký rý ol du ðu nu söy le miþ ve bu yan lýþ tan bir an ön ce dö nül me - si ni bek le dik le ri ni i fa de et miþ ti. ol du ðu nu an lat tý. MGK nýn baþ ka ný nýn Cum hur baþ ka ný ol du ðu nu, a ma þim di ye ka dar hiç bir Baþ ba ka nýn o nun la ay ný hi za da o tur ma tek li fin de bu lun ma dý ðý ný söy ler ken, A na do lu da bir ta bir var dýr bir köy de i ki muh tar ol maz. Ben þah sen bu top lan tý nýn baþ ka ný ol sam ya ným da bir baþ ka sý nýn bu lun ma sý ný hoþ kar þý la mam. Sa yýn Baþ ba ka ný mý zýn böy le bir top lan tý dü ze nin de bu lun ma sý ný çok o la ðan, çok nor mal, çok doð ru, çok hak lý kar þý la ma nýz lâ zým de miþ. Bu söz ler den son ra þöy le bir so ru a kýl la ra gel miþ ol ma lý: AKP nin ik ti dar da ol du ðu yak la þýk do kuz se ne de 17 a det YAÞ top lan tý sý ya pýl mýþ ol ma lý; Bu nun 16 sýn da kö yün i ki muh ta rý mý var dý ki, þim di böy le i fa de ler kul la ný lý yor? Biz ce de doð ru o lan tek muh ta rýn ol du ðu dur, böy le de kal ma lý dýr. Ba ka lým ö nü müz de ki YAÞ top lan tý la rý bi ze muh ta rýn kaç ol du ðu nu na sýl gös te re cek? «««AP YÝ AB YE ÞÝ KÂ YET ET MEK Av ru pa Par la men to su Tür ki ye Ra por tö rü Ri a O o men-ru ij ten in Ge nel kur may Baþ ka ný Or ge ne ral I þýk Ko þa ner i le üç kuv vet ko mu ta ný nýn e mek li lik le ri ni is te me le ri ü ze ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, Tür ki ye, de mok ra tik ku rum la rýn as ke rî ka rar lar ü ze rin de de ne tim sa hi bi ol du ðu da ha de mok ra tik bir ül ke ha li ne ge li yor de miþ ti. Bu i fa de ler CHP yi hay li kýz dýr mýþ ol ma lý ki, Tür ki ye Ra por tö rü nü, ay maz lýk la suç la ya rak, AB, A ÝHM ve AP ye bir ya zý gön de re rek þi kâ yet et ti. CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ko ru türk gön der di ði mek tup ta, Tür ki ye de de mok ra si nin son do kuz yýl da ki ka dar ge ri le di ði ni gör me di ði ni i fa de e der ken, ko mu tan la rýn e mek li li ði ni de mok ra tik pro tes to o la rak de ðer len dir di. Bu i ki a çýk la ma, de mok ra si ko nu su na Av ru pa nýn na sýl, CHP nin na sýl bak tý ðý nýn ba riz bir ör ne ði ol du. «««GÖ REV AÞ KI Çi çe ði bur nun da Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin, An ka ra Ýt fa i ye si ne sür priz bir if tar zi ya re ti yap mýþ tý. An cak Þa hin it fa i ye ci ler le to ka laþ týk tan son ra if tar sof ra sý na o tur du ðu sý ra da yan gýn ih ba rý gel me siy le bir grup it fa i ye ci ko þa rak sa lon dan ay rýl dý. E kip ler, it fa i ye a raç la rý na bi nip Ýs tan bul yo lun da ki yan gý na git ti. Böy le ce sa lon bir an da bo þal dý. An la dýk ki, kah ra man it fa i ye ci ler i çin, gö rev aþ ký ne ba kan din li yor, ne de if tar vak ti KEN YA DA KÝ SO MA LÝ LÝ LE RE ÝHH DAN GI DA VE Ý LÂÇ YAR DI MI Ýn sa ni Yar dým Vak fý (ÝHH), da ku rak lýk ve kýt lýk son ra sý ya þa nan aç lýk sý kýn tý sý i le kar þý kar þý ya ka lan Af ri ka lý la rýn ba rýn dý ðý Ken ya da ki Da da ab kam pý na gý da ve i lâç yar dý mý yap tý. ÝHH yet ki li le ri nin, ver di ði bil gi ye gö re, der nek, ya þa nan ku rak lýk ve aç lý ðýn ar dýn dan böl ge ye 4 ki þi lik bir a cil yar dým e ki bi gön der di. Yüz bin ler ce So ma li li nin sý ðýn dý ðý Ken ya ya u la þan ÝHH e ki bi, ilk o la rak Ken ya-so ma li sý ný rýn da bu lu nan, yak la þýk 100 bin ki þi nin kal dý ðý Da da ab kam pý na gý da ve i lâç mal ze me si u laþ týr dý. Týb bî mal ze me le rin ya ný sý ra buð day, mý sýr, un, sý vý yað, toz þe ker, süt to - zu, be be bis kü vi si, pi rinç ve ma kar na gi bi te mel gý da mad de le rin den o lu þan 40 bin do lar tu ta rýn da ki yar dým lar, kamp ta ka lan la ra da ðý týl dý. E - kip ler, kamp ta yap týk la rý ça lýþ ma lar so nu cun da ih ti yaç lis te si de be lir le di. Bu a ra da, ÝHH e ki bi, her gün yüz ler ce in sa nýn gel me ye de vam et ti ði Da da ab kam pý na yü rü ye rek u laþ ma ya ça lý þan, yol lar da ki çok sa yý da So ma li li yi de, böl ge den ki ra la dý ðý a raç lar la kam pa ta þý dý. Afrika'daki açlýk tehlikesine maruz insanlara yardým kampanyalarý hýzlandý. Somali'ye gidecek ilk yardým kargosu, yarýn yola çýkacak. Ayrýca bir gemi hazýrlanýyor. FO TOÐ RAF: A A Somali ye yardým SEFERBERLÝÐÝ TÜRKÝYE, AÇLIKLA MÜCADELE EDEN AFRÝKA YA KUCAK AÇTI. TÝ KA NIN SO MA LÝ YE ÝLK YAR DIM U ÇA ÐI YA RIN YO LA ÇI KI YOR. TÜRK KIZILAYI ÝSE 50 TONLUK YARDIM MALZEMESÝ GÖNDERECEK. dým lar kap sa mýn da ya pýl mak ta dýr ve hal kýn a cý la rý na mer hem ol ma a ma cý ný ta þý mak ta dýr. Bu nun la bir lik te yak la þýk 4 mil yon So ma li li nin aç lýk la sa vaþ tý ðý ül ke de, u zun so luk lu kal kýn ma iþ bir li ði pro je le ri i le ge le cek ne sil ler de gü ven ce al tý na a lýn ma lý dýr. Tüm u lus la r a ra sý kal kýn ma iþ bir li ði ör güt le ri nin a cil yar dým lar ko nu sun da has sa si yet gös ter me si ni ri ca e di yo ruz. 13 ÜL KE DE AÇ LIK LA MÜ CA DE LE Af ri ka da ki aç lýk la Tür ki ye nin u zun yýl lar dýr mü ca de le et ti ði ni, So ma li ye yar dým kam pan ya sý nýn da bu nun bir a þa ma sý ol du ðu nu kay de den Çam, TÝ KA nýn baþ lat tý ðý Af ri ka Ta rým sal Kal kýn ma Prog ra mý i le ký t'a da ki 13 ül ke de aç lý ða kar þý sa vaþ týk la rý ný i fa de et ti. Çam, So ma li ye a cil gý da yar dým la rý nýn a ka bin de böl ge de gü ven lik sað lan dýk tan son ra u zun so luk lu pro je le re baþ la ya cak la rý ný, ö zel lik le ta rým ve hay van cý lýk a la nýn da kat ký sað la ya cak pro je ler ü ze rin de du rul du ðu nu an lat tý. TÝ KA Baþ ka ný Çam, ha li ha zýr da So ma li ye gi de cek bir ge mi nin de ha zýr lan dý ðý ný, bu ge mi de Or man ve Su Ýþ le ri Ba kan lý ðý i le iþ bir li ði i çin de bir son daj e ki bi ve ge rek li tek nik mal ze me nin de gö tü rü le ce ði ni bil dir di. An ka ra / a a-cihan KI ZI LA Y DAN 50 TON LUK YAR DIM MAL ZE ME SÝ TÜRK Ký zý la yý da Af ri ka i çin ha - zýr la nan 50 ton luk yar dým mal - ze me si ni kar go u ça ðýy la gön - de re cek. Yar dým la rýn da ðý týl - ma sý i çin Türk Ký zý la yý Ge nel Mü dü rü Ö mer Taþ lý ve be ra be - rin de ki 7 ki þi lik uz man e kip So - ma li ye yo la çýk tý. Türk Ký zý la yý ta ra fýn dan baþ la tý lan Af ri ka aç lýk çe ki yor, Türk Ký zý la yý yar dý - ma ko þu yor slo ga nýy la yü rü tü - len kam pan ya nýn yar dým mal - ze me le ri nin bir bö lü mü An ka ra E sen bo ða Ha va a la ný ndan ha - re ket e de cek. Ý ki u ça ða yük le - ne cek mal ze me ler i çin de Türk hal ký nýn ba ðýþ la rý yer a lý yor. Kar go u ça ðýn da yer a la cak gý - da pa ket le ri i çin de ço cuk ma - ma sý, süt to zu ve be bek bis - kü vi si i le no hut, mer ci mek, pi - rinç, ku ru fa sul ye, toz þe ker, bit ki sel yað, tuz bu lu nu yor. HABERLER KKTC Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu E roð lu: An laþ ma ger çek leþ mez se a çýk ta de ði liz nkktc Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu, Kýb rýs Türk hal ký na la yýk bir an laþ ma yap mak i çin uð raþ ver di ði ni i fa de e de rek, Ger çek leþ mez se a çýk ta de ði liz de di. Cum hur baþ ka ný E roð lu, Ser dar lý Be le di ye si Ba but sa Kül tür Sa nat Fes ti va li nin a çý lý þýn da yap tý ðý ko nuþ ma da, mü ca de le yýl la rýn da Ser dar lý hal ký nýn di re ni þi ni i yi bi len ler den bi ri ol du ðu nu, çok bü yük me þak kat ler den son ra öz gür lük or ta mý na ka vu þul du ðu nu i fa de e de rek, 1974 Ba rýþ Ha re ka tý na ka dar ya þa nan sý kýn tý la rý hal ka bir da ha ya þat ma ya cak bir an laþ ma yap mak i çin mü za ke re ma sa sýn da mü ca de le yi sür dür dü ðü nü söy le di. Kýb rýs Türk hal ký nýn ya rýn la rý ný ka rart ma ya cak bir an laþ ma a ra yý þý i çe ri sin de ol duk la rý ný kay de den E roð lu, þöy le de vam et ti: Bu nu bu lur mu yuz, bu la maz mý yýz bu sa de ce bi ze bað lý de ðil, kar þý ta ra fa da bað lý dýr. Biz an laþ ma is ti yo ruz, a ma yal nýz bi zim is te me miz le bir an laþ ma ol ma ya ca ðý na gö re Rum la rýn da ay ný ar zu yu ta þý ma la rý, ay ný ni yet ve dü þün ce i çin de ol ma la rý ge re kir. Bu gü ne ka dar bi raz u zak ta yýz. E roð lu, bir an laþ ma ol maz sa, a çýk ta ol ma dýk la rýn, dev let le ri nin ol du ðu nu vur gu la ya rak, in san ha ya týn da za man za man sý kýn tý lar o la bi le ce ði ni, so run la rýn a þý la bi le ce ði ni, an cak öz gür lü ðün ve dev let ça tý sý nýn el den git me si du ru mun da bun la ra tek rar ka vuþ ma nýn çok zor ol du ðu nu söy le di. Lefkoþa / a a Ý þ a da mý ye þil pa sa port is ti yor nbaþ KENT Sa na yi ci ler Der ne ði (BA SAD) Baþ ka ný Ra þit Mor, sa na yi ci ve i þa dam la rý na ye þil pa sa port ve ri le bi le ce ði ni kay det ti. Mor, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, sa na yi ci ve i þa dam la rý nýn vi ze iþ lem le ri se be biy le sý kýn tý ya düþ tük le ri ni be lir te rek, baþ ta ü ye le ri sa na yi ci ler ol mak ü ze re tüm sa na yi ci ve iþ a dam la rýn dan ge len so run la rýn ba þýn da vi ze uy gu la ma sý nýn bu lun du ðu nu i fa de et ti. Ýh ra cat ya pan sa na yi ci ve i þa dam la rý nýn ö nün de ki bu en ge lin kal dý rýl ma sý ný is te yen Mor, sa na yi ci ve i þa dam la rý nýn iþ gö rüþ me le ri ve iþ bað lan tý la rý i çin yurt dý þý na git mek is te dik le rin de za man la rý nýn ö nem li bir bö lü mü nü vi ze al mak i çin har ca dýk la rý ný ve ba zen bu uð raþ la ra kar þýn vi ze en ge li ni a þa ma dýk la rý ný be lirt ti. Türk sa na yi ci si ve i þa dam la rý nýn ül ke ye dö viz ka zan dýr mak i çin dün ya nýn en üc ra kö þe le ri ne git tik le ri ni be lir ten Mor, þun la rý kay det ti: Vi ze uy gu la ma la rý sa na yi ci ve i þa dam la rý mý zýn ö nün de bü yük bir en gel o luþ tu ru yor. Bu ne den le be lir le ne cek kri ter le re uy gun o lan sa na yi ci ve i þa dam la rý mý za ye þil pa sa port ve ri le bi lir. Be lir le ne cek bir ih ra cat li mi ti ü ze rin den ih ra cat ya pan lar, bel li sa yý da is tih dam sað la yan la ra ye þil pa sa port ve ri le bi lir. Böy le bir uy gu la ma ih ra cat ve is tih dam ya rat ma yý teþ vik e der. Mor, böy le bir uy gu la ma nýn ül ke i çin de ha ya ti ö ne mi bu lun du ðu nu be lir te rek, uy gu la ma nýn ih ra cat ar tý þý na bü yük kat ký sað la ya ca ðý ný kay det ti. An ka ra / a a Aç lýk sý ný rý 981 TL ye yük sel di nme MUR Sen di ka la rý Kon fe de ras yo nu nun (Me mur-sen) yap tý ðý aç lýk ve yok sul luk sý ný rý a raþ týr ma sý na gö re, Tem muz a yýn da aç lýk sý ný rý 3 TL 587 ku ruþ ar ta rak 981 TL ye yük se lir ken, yok sul luk sý ný rý i se 47 TL dü þüþ gös te re rek 2 bin 693 TL o la rak he sap lan dý. Kon fe de ras yon dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, a raþ týr ma so nuç la rý na gö re aç lýk sý ný rý nýn bir ön ce ki a ya gö re ar tar ken, yok sul luk sý ný rýn da dü þüþ göz len di ði i fa de e dil di. A çýk la ma da, Ha zi ran da 978 TL 51 ku ruþ o la rak he sap la nan 4 ki þi lik bir a i le nin aç lýk sý ný rý 3 TL 587 ku ruþ ar ta rak 981 TL 638 ku ru þa yük sel di. 4 ki þi lik a i le nin yok sul luk sý ný rý i se, Ha zi ran a yý na gö re, 47 TL 291 ku ruþ dü þüþ gös te re rek 2 bin 693 TL 286 ku ruþ o la rak tes pit e dil di. A raþ týr ma ya gö re, gý da mad de si fi yat la rýn da Tem muz a yýn da bir ön ce ki a ya gö re or ta la ma yüz de 2,1 lik bir ar týþ ol du. Gý da fi yat la rýn da Ha zi ran a yý na gö re en gö ze çar pan de ði þim, yüz de 58,39 ar týþ la siv ri bi ber, yüz de 56,30 ar týþ la çar lis ton bi ber, yüz de 16,86 ar týþ la dol ma lýk bi ber, yüz de 14 ar týþ la li mon, yüz de 12,71 ar týþ la ye þil so ðan ve yüz de 7,70 ar týþ la ku ru sa rým sak fi yat la rýn da ol du ðu kay de dil di. Gý da fi yat la rýn da en gö ze çar pan dü þüþ, Ha zi ran a yý na gö re yüz de 13,40 la ku ru so ðan da, yüz de 9,67 yle muz da, yüz de 8,60 la se mi zo tun da ve yüz de 5,77 yle ka bak fi yat la rýn da göz len di. Tem muz a yýn da Ha zi ran a yý na gö re gi yim fi yat la rýn da da or ta la ma yüz de 2,72 lik bir dü þüþ ol du. An ka ra / Recep Gören 7 bin 412 Suriyeli Türkiye de bulunuyor nbaþ BA KAN LIK A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A FAD), ül ke le rin de ki o lay lar se be biy le 16 bin 277 Su ri ye li nin Tür ki ye ye gel di ði ni, bun lar dan 8 bin 865 i nin ül ke si ne dön dü ðü nü, dün i ti ba rýy la Tür ki ye de 7 bin 412 Su ri ye li nin bu lun du ðu nu bil dir di. Baþ ba kan lýk Ba sýn Mer ke zi nin in ter net si te sin de yer a lan bil gi no tu na gö re, ön ce ki gün ve dün 29 Su ri ye li ken di is tek le riy le ül ke le ri ne dön dü, 26 ki þi i se Tür ki ye ye gi riþ yap tý. 32 si re fa kat çi 49 ü has ta ol mak ü ze re top lam 81 Su ri ye li de has ta ne de bu lu nu yor. Su ri ye den Tür ki ye ye yö ne lik nü fus ha re ket le ri ne i liþ kin A FAD ko or di nas yo nun da, ça dýr kent ler de ba rýn ma, yi ye cek, sað lýk, gü ven lik, sos yal ak ti vi te, e ði tim, i ba det, ter cü man lýk, ha ber leþ me gi bi hiz met ler ve ri li yor. An ka ra / a a

6 6 7 AÐUSTOS 2011 PAZAR YURT HABER Y Bir par ça hu zur DR. BuRhan ÖZFaTuRa ha noz fa tu ra.org On bir a yýn sul ta ný, Ra ma zan-ý Þe rif e u laþ - týk. Rab bim; bu gü zel a yýn, ül ke mi ze/ Ýs - lâm  le mi ne ve bütün in san lý ða ha yýr lar ge tir me si ni na sip et sin. Sað lýk/ hu zur ve be re ket lüt fet sin. Da ha mer ha met li, sa býr lý ve cö mert ol - ma mý za ve si le kýl sýn. Rab bim: aç lýk ve su suz luk tan kýv ra nan (baþ ta Af - ri ka da ki kar deþ le ri miz ol mak ü ze re) bütün muh taç - la rýn/dik ta tör le rin zul mü al týn da in le yen (Çin de ki, Su ri ye de ki, Ye men de ki, I rak ta ki, Mý sýr da ki, Öz be - kis tan da ki, Ka ra bað da ki, Lib ya da ki, Ký rým da ki, Rus ya da ki, Af ri ka da ki, vel ha sýl bütün dün ya da ki) kar deþ le ri mi zin/ bü tün has ta la rýn-dert li le rin-borç - lu la rýn yar dým cý sý ol sun. Kö tü le re, ha in le re, bö lü cü - le re, ah lâk sýz la ra, çý kar cý la ra, fýr sat ver me sin. Te rör le mü ca de le e den ci ðer pa re le ri mi zi, ev lât la rý mý zý ko ru - sun. Ül ke miz i çin kö tü lük dü þü nen dýþ mih rak la rý ve i çe ri de ki u þak la rý ný, bil di ði gi bi ce za lan dýr sýn. Kur - duk la rý tu zak la ra, ken di le ri ni dü þür sün. Di le rim ki, bu gü zel ay; huy la rý mý zýn gü zel leþ - me si ne, cö mert lik ve mer ha me ti mi zin art ma sý - na, bir li ði mi zin güç len me si ne, sev gi ve da ya nýþ - ma nýn pe kiþ me si ne ve si le ol sun. Ma nen ve mad - den ge liþ me mi zi sað la sýn. Be re ke te, iþ ve aþ ka pý - la rý nýn a çýl ma sý na, im kân sað la sýn. He pi ni zin ba - si ret/fe ra set ve fa zi let le ri ni art týr sýn, hýrs la rý mý - zý/e go iz mi mi zi tör pü le sin. Bu gü zel ay, ay ný za man da, ken di mi zi he sa ba çek me, vic dan mu ha se be si yap ma ve si le si ol ma lý dýr. 1- He pi miz, sa mi mî ve dü rüst o la rak dü þün - me li yiz. Biz ü re ten mi, tü ke ten mi yiz? Ül ke ye ya ra rý mýz mý var dýr; yok sa bir a sa lak mý yýz? Ça - lýþ kan ve gay ret li mi yiz; yok sa her þe yi baþ ka sýn - dan ve ö zel lik le dev let ten mi bek li yo ruz? Ý nanç lý/ mu ha fa za kâr ro lü oy nu yo ruz da; ha - ram-he lâl ko nu sun da ti tiz dav ra ný yor; sa çý bit - me miþ ye tim hak ký ko nu sun da he sap ve re bi li - yor; lüks tut ku su nu bir ta ra fa i tip de, (baþ ta ya ný - mýz da ça lý þan lar ol mak ü ze re) muh taç la ra kar þý cö mert dav ra na bi li yor mu yuz? Ýþ ve i ha le ta kip - le ri ne bu la þý yor mu yuz? Ver gi ö dü yor mu yuz? 2- Ýk ti da rý ve mu ha le fe ti i le, bütün si ya si ler, ken di le ri ni he sa ba çek me li dir ler. Te rö rü, ni çin 30 yýl dýr, ön le ye me miþ ler dir? Ni çin, Gü ney do - ðu da dev let o to ri te si ni ku ra ma mýþ lar dýr? Ni çin, var lýk i çin de yok luk çek mek te yiz? Ni çin, Ýs ra il ve ABD nin e mir ku lu yuz? Ni çin; rüþ vet/ is raf/ yol - suz luk lar/lüks tut ku su/ka yýr ma ve tor pil - ler/güm rük ka çak çý la rý, bu ka dar az mýþ týr? Ni - çin, ger çek de mok ra si ye ka vu þa mý yo ruz? Ni çin, hu kuk dev le ti o la mý yo ruz? vs. vs. 3- Sa yýn ko mu tan lar, a lýn gan lýk gös te re cek le - ri ne, or du yýp ra tý lý yor di ye cek le ri ne, ni çin sa - mi mî bir ö ze leþ ti ri yap maz lar: -Hal kýn, or du i le prob le mi yok tur. Say gý sý ve sev - gi si bü yük tür. Bu yüz den gö nül le ri mi zin Sul ta ný Sev gi li Pey gam ber E fen di mi zin (asm) is mi i le öz - deþ leþ tir miþ; Pey gam ber Or du su sý fa tý ný tak mýþ, er - le ri ne de Meh met çik de miþ tir. (Ger çi, bu na kar þý çý kan, ba zý þaþ kýn ge ne ral ler de ol muþ tur.) Prob lem; ken di si ni hal kýn ü ze rin de gö ren, hal kýn i nan cý na say gý gös ter me yen, de vam lý po li ti ka ya ka - rý þan, yar gý yý ve med ya yý yön len di ren, i nanç lý ke si - mi po tan si yel suç lu gö rüp de fiþ le yen, de mok ra si yi haz me de me yen ve si vil o to ri te yi ka bul et me yen, as lî gö re vi ni bý ra kýp da -de vam lý o la rak- dar be pla ný/ an dýç/vb. i le uð ra þan ge ne ral ler dir. Mez be le lik ka ra - kol lar da ev lât la rý mýz ko ru ma sýz ka lýr ve þe hit o lur - ken; bir tür lü lüks or du e vi/ loj man/ kamp vb. tut - ku la rý ný ter k et me yen zih ni yet tir. Ka ra kol bas kýn la - rýn da ki ha ta la rý, PKK i le i liþ ki le ri, He ron la rý en gel le - me skan da lý ný, pi mi çe kil miþ bom ba i le ev lât la rý mý - zý te lef e den psi ko pat la rý, þan taj/ fu huþ skan dal la rý - ný, ev lât la rý mý zý he def tah ta sý ya pan la rý, cid dî bi çim - de ce za lan dýr ma ma/ ko ru ma a lýþ kan lýk la rý dýr. Ast - ro no mik har ca ma la rý ya pýp da, de ne tim ka bul et - me me hu kuk suz lu ðu dur. -Ba ký nýz, 4 ko mu tan bir den e mek li lik is te di. Pe ki hal kýn tep ki si ne ol du? Hiç. Ni çin? Zi ra, Os - man lý dan bu ya na, hal ký mýz as ke rin dev let iþ le - ri ne ka rýþ ma sýn dan, i ki de bir dar be ya pýp de - mok ra si ye en gel ol ma sýn dan bý kýp u san mýþ týr. Kal dý ki, hiç kim se ye ri dol du rul maz de ðil dir. (Za ten, üç kuv vet ko mu ta ný nýn e mek li lik sü re si gel miþ ti. Ya pý lan, sa de ce þov du.) Ka lan 360 ge - ne ral i çin den, ni ce de ðer ler çý ka cak týr. Her ke se ö ze leþ ti ri tav si ye e der ken, ken di mi a - za de ký la mam. Ben de, in þal lah Ra ma zan sü re - sin ce, Ýz mir dý þýn da uz le te çe ki le ce ðim. Bay ra ma ka dar da ya zý la rý ma a ra ve re ce ðim. Ken di mi he - sa ba çe ke ce ðim. Bay ram dan son ra bu luþ mak di le ðiy le, her ke - sin Ra ma za ný ný kut lu yo rum. TEBRÝK Deðerli kardeþimiz Ali Çetin ile eþi Ümmühan Hanýmefendinin Mehmet Remzi ismini verdikleri bir erkek çocuklarýnýn dünyaya geldiðini öðrendik. Anne ve babayý tebrik eder, küçük yavruya Cenâb-ý Hak'tan saðlýk ve mutluluk dolu hayýrlý uzun ömürler dileriz, Afyonkarahisar Yeni Asya Okuyucularý Enderun usûlü teravih namazýnýn her dört rekâtlýk bölümü farklý makamlarda eda ediliyor. Ýsfahan makamý ile baþlanan namaz, Acem Aþiran makamý ile bitiriliyor. FO TOÐ RAF: A A ÝS TAN BUL DA EN DE RUN GE LE NE ÐÝ SÜR DÜ RÜ LÜ YOR U NU TU LAN BÝR ÝS TAN BUL GE LE NE ÐÝ O LAN EN DE RUN U SÛ LÜ TE RA VÝH, RA MA ZAN A YI BO - YUN CA PA ZAR TE SÝ VE PER ÞEM BE AK ÞAM LA RI YE NÝ KA PI MEV LE VÝ HA NE SÝ NDE KI LI NA CAK. ÝLK Te ra vih-i En de run ve Cum - hur Mü ez zin li ði prog ra mý ön ce - sin de bil gi ve ren Me de ni yet ler Ýt - ti fa ký Ens ti tü sü Sa nat Da nýþ ma ný Yrd. Doç. Dr. Yal çýn Çe tin ka ya, ens ti tü nün, Me de ni yet ler Ýt ti fa ký Pro je si nin a ka de mik alt ya pý sý ný o - luþ tur mak ve Tür ki ye nin zen gin bi ri ki mi ni göz ler ö nü ne ser mek a ma cýy la Fa tih Sul tan Meh met Va kýf Ü ni ver si te si ne bað lý o la rak, Ye ni ka pý Mev le vi ha ne si nde ku - rul du ðu nu be lirt ti. Çe tin ka ya, Ye ni ka pý Mev le vi - ha ne si nin, En de run te ra vi hin de baþ mü ez zin lik ve cum hur mü ez - zin lik yap mýþ þa hýs la rý ye tiþ ti ren bir ku rum ol ma sý ba ký mýn dan bü yük ö nem ta þý dý ðý ný söy le di. En de run te ra vi hi ne, bir an lam da sa ray te ra vi hi ve dev let lu te ra - vih de nil di ði ni an la tan Çe tin ka - ya, Ö zel lik le 2. Mah mut dö ne - min de Sul tan biz zat bu na maz la - ra ka tý lýr dý. En de run te ra vi hi, bu - gün ma hal le ca mi le rin de ký lý nan te ra vih ler den ký lýn ma ba ký mýn - dan çok bü yük fark lý lýk lar arz e - der. Tem cit ten tes bi he ka dar bel - li bir ma kam sil si le siy le bu i ba - det ler i fa o lu nur. Yat sý na ma zý nýn far zý bel li bir ma kam la ký lý nýr. Te ra vih na ma zý nýn her dört bö - lü mü fark lý ma kam lar da e da e di - lir. Ma kam la in san ru hu a ra sýn da çok sý ký bir i liþ ki var dýr. Biz En de - run te ra vi hin de na ma zýn ma - kam lar la ký lýn ma sý ný in san ru hu - nu bi raz da din len dir me ye yö ne - lik bir na maz kýl ma bi çi mi o la rak ka bul e de bi li riz. Me se lâ te ra vih na ma zý na mut lak su ret te Ýs fa han ma ka mý i le baþ la nýr, her dört re - kât so nun da se lâm ve ril dik ten son ra mü ez zin ler han gi ma kam la ký lýn dýy sa o ma kam la bir i lâ hî o - kur lar ve da ha son ra ki re kâ ta kal - kýl dý ðýn da bir son ra ki dört re kât han gi ma kam dan ký lý na cak sa o ma kam da söy ler ler. Bir an lam da i mam e fen di ye ký lý na cak ma ka mý da ta ným la mýþ o lur lar. Mut lak su ret te her te ra vih na ma zý A cem A þi ran ma ka mýn da bi ter. A cem A þi ran ma ka mý ruh la rý din len di - ren bir ma kam dýr. Na maz bo - yun ca It ri den baþ la ya rak De de E fen di, Ýs fa han, Sa ba, Hü sey ni, E - viç ve A cem A þi ran ma ka mý na yer ve ri lir i fa de le ri ni kul lan dý. OS MAN LI NIN EN DE RUN MEK TE BÝ NE DA YA NI YOR ÇETÝNKAYA Te ra vih-i En de run ve Cum hur Mü ez zin li ði prog ra mý nýn ge çen yýl, Ýs tan bul 2010 Av ru pa Kül tür Baþ - ken ti A jan sý fa a li yet le ri kap sa man da Ýs tan bul un ba zý ca - mi le rin de ha ya ta ge çi ril di ði ni be lir te rek, Bu yýl Te ra vih-i En de run ve Cum hur Mü ez zin li ði ge le ne ði ni cid dî ve sa - mi mî bir þe kil de ih ya et mek ten bah se di yo ruz. Mev le vi - ha ne ler her za man Os man lý-türk kül tü rün de top lum la iç i çe ol muþ me kân lar dýr. Hal ký mý zýn da Te ra vih-i En de run ve Cum hur Mü ez zin li ði ge le ne ði ni öð ren me si, ta ný ma sý ge rek ti ði ne i na ný yo ruz ve bir ens ti tü o la rak cid dî bir þe kil - Ra ma zan So ka ðýn da bu lu þu yorlar ÇO RUM Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen Ra ma zan So ka ðý fa a li yet le ri, Ço rum lu la rý if ta rýn ar dýn dan bu - luþ tu ru yor. Fa ra bi Cad de si nde bu yýl ü çün cü kez ku ru lan Ra ma zan So ka ðý, o ru cu nu a çan va tan daþ - la rýn a ký ný na uð ru yor. Ra ma za ný hem ma ne vî at - mos fe ri i çin de hem de a i le le riy le bir lik te do lu do lu AHED ile Ahlat ilçe müftülüðü, yaz Kur'ân kurslarýna katýlan öðrencilere ücretsiz Kur'ân-ý Kerim daðýtýyor. Kur ân kurs la rý na 1500 Ku r ân-ý Ke rim BÝT LÝS ÝN Ah lat il çe sin de Ah lat E ði tim Der ne ði (A HED) i le Ah lat il çe müf tü lü ðü ta ra fýn dan Ah lat il çe mer ke zin de ve köy le rin de yaz Kur ân kurs la rý na ka tý lan öð ren ci le re üc ret siz Ku r'ân-ý Ke rim da ðý týl dý. Ah lat Mer kez U lu Ca mi in de baþ - la tý lan Ku r'ân-ý Ke rim da ðý tý mýn da Ah lat E ði tim Der ne ði Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný A li Cem Tý raþ çý ko nu i le il gi li o la - ge çir mek is te yen va tan daþ lar, her yaþ tan in sa na hi - tap e den fa a li yet le re ka tý lý yor. Bu kap sa mýn da ta sav - vuf mü zi ði din le ti si su nu lur ken, ka tý lým cý la ra ge le - nek sel ký ya fet ler i çin de þer bet ve çay ik ram e di li yor. Ço cuk la rýn da u nu tul ma dý ðý so kak ta, Ha ci vat ve Ka - ra göz gös te ri le ri de yer a lý yor. Çorum / a a rak, A HED o la rak a ma cý mýz her ev de yü ce ki ta bý mýz Ku - r'â ný Ke ri min se si nin du yul ma sý dýr. Bu a maç la ge çen yýl A - HED o la rak Ah lat mer kez ca mi le rin de 1000 a det Ku r'â n-ý Ke rim da ðý tý mý yap týk. Fa kat bu yýl köy ler le bir lik te 1500 a - det Ku r'â ný Ke rim da ðý ta ca ðýz. Al lah he pi mi zi Kur ân ah lâ - kýy la ter bi ye e dilen kul lar dan ey le sin de di. Bitlis / ci han de e le a lýp ger çek leþ ti ri yo ruz di ye ko nuþ tu. Çe tin ka ya, Te ra vih-i En de run ve Cum hur Mü ez zin li ði prog ra mý nýn Pa zar te si ve Per þem be ak þam la rý Ra ma zan a yý bo yun ca de vam e de ce ði ni be lirt ti. Çe tin ka ya, te ra vih na ma zý nýn her dört re kâ tý nýn, Türk mu si kî si nin beþ ay rý ma ka mýn da ký lýn ma sý ve bu ma kam lar da bes te len miþ i lâ hi ler le süs - len me si ni i çe ren En de run u sû lü te ra vih na ma zý uy gu la - ma sý nýn Os man lý Sa ra yý nýn En de run Mek te bi ne da yan dý - ðý ný an la ta rak, gü nü müz de u nu tul ma ya yüz tut muþ ol - ma sý nýn ü zün tü ve ri ci ol du ðu nu kay det ti. Ýs tan bul / a a 1.5 ki lo met re lik if tar sof ra sý RÝZE NÝN Ý kiz de re il çe mer ke zin de 1.5 ki lo met re u zun lu ðun da ku ru lan ma sa lar da, yak la þýk i ki bin ki þi if tar yap tý. Ý kiz de re Der - ne ðin ce her yýl A ðus tos ta dü zen le nen ve bu yýl 16 ncý sý ya pý lan O vit Yay la Þen lik le ri nin Ra ma zan a yý na denk gel me si do la yý - sýy la so kak ta va tan daþ la ra if tar ve ril me si ka rar laþ tý rýl dý. Bu kap sam da il çe mer ke zin de ku ru lan yak la þýk 1.5 ki lo met re u zun - lu ðun da ki ma sa lar da, i ki bi ne ya kýn ki þi o ru cu nu aç tý. Ý kiz de re Der ne ði Baþ ka ný A li Ek þi her za man ilk le ri yap ma ya ça lýþ týk la rý - ný i fa de e de rek, Bu yýl da Ra ma zan da dü zen le di ði miz þen lik ler 10 gün sü re cek. Ýl çe mer ke zin de va tan daþ la rý mý za if tar ve ri yo - ruz. Ýf tar dan son ra kon ser ler dü zen le ne cek de di. Rize / a a

7 Y DÜNYA 7 HABERLER Ha ma, ha ya let þeh re dön dü SU RÝ YE OR DU TANK LA RI NIN GÝR DÝ ÐÝ ÞE HÝR DE ÇE KÝ LEN GÖ RÜN TÜ LER DE, YI KIL MIÞ BÝ NA LAR VE MÜ DA HA LE NÝN ÝZ LE RÝ NÝ TA ÞI YAN CAD DE LER GÖ RÜ LÜ YOR. BÝRÇOK ÝNSAN DA KAÇIÞ YOLUNDA. Libya'da Kaddafi yanlýsý, karþýtý ve NATO güçleri çatýþýyor. Kad da fi güç le ri ge mi ye a teþ aç tý n LÝB YA li de ri Mu a mer Kad da fi yan lý sý güç le rin, NA TO o pe ras yon la rý na ka tý lan bir Ýn gi liz sa vaþ ge mi si ne ro ket a tý þý yap tý ðý, ro ket le rin i sa bet et me di ði bil di ril di. Ýn gil te re Sa vun ma Ba kan lý ðý söz cü sü, ro ket le rin ge mi ye i sa bet et me di ði ni, an cak ger çek bir teh di din söz ko nu su ol du ðu nu be lir te rek, HMS Li ver po ol ge mi si nin al týn cý kez he def ol du ðu nu kay det ti. Ba kan lýk, sal dý rý nýn NA TO nun bir o pe ras yo nu sý ra sýn da dü zen len di ði ni, ký yý ya ya kýn bir yer de bu lu nan ge mi nin Zli tan böl ge sin de ki he def le re kar þý dü zen le nen NA TO o pe ras yo nu nu ko lay laþ týr mak i çin ay dýn la tý cý fü ze ler fýr lat tý ðý ný be lirt ti. Lon dra / a a "Sin can o lay la rý nýn fa il le ri bu lun ma lý" n DI ÞÝÞ LE RÝ Ba kan lý ðý Söz cü sü Sel çuk Ü nal, Sin can Uy gur Ö zerk Böl ge sin de can ka yýp la rýy la so nuç la nan þid det o lay la rý nýn fa il le ri nin bi ran ön ce a da le te tes lim e dil me si ni is te di. Ü nal, bir so ru ya ce va ben yap tý ðý a çýk la ma da, Çin Halk Cum hu ri ye ti nin (ÇHC) Sin can Uy gur Ö zerk Böl ge sin de ki (SU ÖB) Ho tan ve Kaþ gar þe hir le rin de ký sa a ra lýk lar la mey da na ge len ve can kay bý i le ya ra lan ma la ra se bep o lan þid det o lay la rý nýn en di þe ye yol aç tý ðý ný bil dir di. Tür ki ye i le Çin a ra sýn da ta ri hi ve kül tü rel bað la rýn bu lun du ðu nu be lir ten Ü nal, ÇHC i le dost luk köp rü sü o la rak gör dü ðü müz böl ge hal ký nýn gü ven lik, is tik rar ve hu zur i çin de ya þa ma sý na ö nem at fet mek te yiz. ÇHC ma kam la rý nýn o lay la rýn ay dýn la týl ma sý na yö ne lik o la rak ge rek li a raþ týr ma la rý yü rüt mek te ol duk la rý ný an lý yo ruz. O la yýn fa il le ri nin bir an ev vel a da le te tes lim e dil me le ri ni di li yo ruz. An ka ra / a a Ti mo þen ko tu tuk lan dý n UK RAY NA DA es ki Baþ ba kan Yul ya Ti mo þen ko tu tuk lan dý. Mah ke me yar gý cý, gö re vi ni kö tü ye kul lan dý ðý suç la ma sýn dan yar gý la nan Ti mo þen ko nun, mah ke me pro se dür le ri ni ih lal et ti ði ge rek çe siy le tu tuk lan ma sý em ri ni ver di. Bu nun ü ze ri ne po li sin, Ti mo þen ko yu mah ke me sa lo nun da tu tuk la dý ðý bil di ril di. Hak kýn da a çý lan dâ vâ nýn, Dev let Baþ ka ný Vik tor Ya nu ko viç in se çim le re ka týl ma sý ný en gel le me gi ri þi mi ol du ðu nu sa vu nan Ti mo þen ko nun, yar gý ca hi tap e der ken a ya ða kal ma yý red det ti ði, ha ka ret et ti ði ve yar gý cýn ta raf sýz lý ðý ný sor gu la dý ðý be lir ti li yor. Ki ev / a a Mol do va, al kollü içecek rek lâ mlarý ný ya sak lý yor SU RÝ YE DE dü zen le nen son gös te ri ler de 24 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Su ri ye de ya þa yan in san hak la rý ey lem ci si Mus ta fa Os sa, ö len le rin bü yük bir ke si mi ni, baþ þe hir Þam da sa bah sa at le rin de baþ la yan ve te ra vih na ma zý nýn ar dýn dan ge ce ya rý sýn da da de vam e den gös te ri ler de vefat e den le rin o luþ tur du ðu nu söy le di. Os sa, ku þat ma al týn da ki Ha ma þeh riy le çev re sin de i se 5 si vi lin öl dü ðü nü kay det ti. Su ri ye de ki ge liþ me le ri iz le yen Ye rel Ko or di nas yon Ko mi te si de yap tý ðý a çýk la ma da, Os sa nýn ver di ði ra kam la rý doð ru la dý. CAD DE LER EN KAZ HA LÝ NE GEL MÝÞ Su ri ye te le viz yo nu i se ge çen haf ta or du nun tank lar la gir di ði ve as ker le rin rast ge le a teþ aç týk la rý bil di ri len Ha ma þeh rin den, mü da ha le son ra sýn da ilk kez gö rün tü ler ya yým la dý. Gö rün tü ler de yan mýþ yý kýl mýþ bi na lar, mü da ha le nin iz le ri ni ta þý yan cad de ler yer al dý. TV ya yý nýn da, kent te ki a yak lan ma nýn bas tý rýl dý ðý be lir til di. Ba zý kay nak la ra gö re, þe hir de bir haf ta da 100 ki þi ö lür ken, ba zý in san hak la rý ku ru luþ la rý bu ra ka mý 250 ye ka dar yük sel ti yor. Ra kam la rýn ke sin leþ ti ril me si, þe hir sa kin le ri ne ve has ta ne kay nak la rý na u laþ mak ta ki güç lük ler dolayýsýyla müm kün o la mý yor. Þeh rin 600 bin o lan nü fu su nun dört te bi ri nin kaç tý ðý be lir ti lir ken, bir þe hir sa ki ni AP ye, ca mi le re git me ye kork tuk la rý ný çün kü or du nun bu ra la rý he def al dý ðý ný i le ri sür dü. Fý rýn la rýn ve ec za ne le rin ka pa lý ol du ðu þe hir de in sa nî du ru mun fe lâ ket bo yu tu na u laþ tý ðý kay de dil di. Bey rut / a a E sad a bas ký i çin mu ta ba ka ta va rýl dý ABD, Fran sa ve Al man ya li der le ri, pro tes to gös te ri le ri nin þid det kul la ný la rak bas tý rýl ma sý se be biy le Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad yö ne ti mi ne yö ne lik bas ký nýn ar ttý rýl ma sý yö nün de ye ni a dým lar a týl ma sýn da mu ta ba ka ta var dý. Be yaz Sa ray ýn a çýk la ma sý na gö re, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn, Fran sa Cum hur baþ ka ný Ni co las Sar kozy ve Al man ya Baþ ba ka ný An ge la Mer kel i le ay rý ay rý yap tý ðý te le fon gö rüþ me le rin de her üç li de rin de Su ri ye hal ký na kar þý rast ge le þid det kul la nýl ma sý ný ký na dý ðý be lir til di. Li der le rin, E sad re ji mi ne bas ký ve Su ri ye hal ký nýn des tek len me si a ma cýy la ek a dým lar a týl ma sý ko nu sun da mu ta ba ka ta var dý ðý kay de dil di. Was hing ton / a a Beþþar Esad'ýn Hama þehrindeki zulmü devam ederken, Obama, Sarkozy ve Merkel, Esad rejimine baskýnýn arttýrýlmasý için karar aldý. Hi ro þi ma da a cý lar ta ze li ði ni ko ru yor n DÜN YA ü ze rin de en çok al kol tü ke ti len Mol do va da al kol lü i çe cek rek lâm la rý na ya sak ge li yor. Mol do va Sað lýk Ba ka ný An drei U sa týy; te le viz yon, rad yo, der gi ve e lek tro nik med ya, in ter net, si ne ma lar ve top lu ta þý ma a raç la rýn da al kol rek lâm la rý nýn ya sak o la ca ðý ný söy le di. Sað lýk Ba ka ný, 21 ya þýn dan kü çük genç le re al kol lü i çe cek sa týl ma ya ca ðý ný i fa de et ti. Sa at den son ra da her tür lü al kol lü iç ki nin sa tý þý ya sak la na cak. Mol do va, ki þi ba þý na yýl lýk saf al kol tü ke ti mi 18,22 lit re i le ilk sý ra da yer a lý yor. Ki þi nev / ci han Sa lih: Þid det çö züm ge tir mez n YE MEN ÝN baþ þeh ri Sa na da so kak ça týþ ma la rý ye ni den a lev len di. Ha sa ba ve çev re sin de baþ la yan ça týþ ma lar u lus lar a ra sý ha va a la ný na gi den bul var la ra ka dar sýç rar ken, or du, mu ha lif a þi ret le ri ha va a la ný ný kon trol al tý na al ma ya ça lýþ mak la suç la dý. Su u di A ra bis tan da te da vi si de vam e den Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih, ya yým la dý ðý me saj da, mu ha le fe tin iþ le ri i yi ce zor laþ týr dý ðý ný ve uz laþ ma ça ba la rý ný sal dýr gan ve þid det do lu ta výr la rý i le teh li ke ye at týk la rý ný be lirt ti. Bu a ra da on gün dür Ye men de te mas la rý ný sür dü ren Bir leþ miþ Mil let ler (BM) tem sil ci si Ce mal Bin Ö mer ül ke den ay rý lýr ken, mu ha lif ka na dý ya pý cý ol ma mak la suç la dý. Sa na / a a GEÇMÝÞ OLSUN Yazarýmýz Suna Durmaz'ýn eþi, muhterem kardeþimiz Ahmet Durmaz'ýn bir rahatsýzlýk geçirdiðini ve tedavisinin devam ettiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Allah'tan acil þifalar dileriz. Y ZAYÝ tarihinde Ehliyetimi nüfus cüzdanýmý, araba ruhsatýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Üstün JA PON YA NIN Hi ro þi ma þeh ri ne a tom bom ba sý a týl ma sý nýn 66. yý lý Hi ro þi ma þeh rin de Ja pon ya Baþ ba ka ný Na o to Kan ýn da ka týl dý ðý bir tö ren le a nýl dý. Hi ro þi ma Ba rýþ Me zar lý ðýn da dü zen len an ma tö re ni, ABD nin Ý kin ci Dün ya Sa va þý sý ra sýn da a tom bom ba sý ný at tý ðý sa at o lan te (TSÝ 02.15) bir da ki ka lýk say gý du ru þuy la baþ la dý. Me zar lý ða sa rý çi çek ler den o lu þan bir çe lenk bý ra kan Kan, Jo pon ya nýn Hi ro þi ma da ya þa nan deh þe tin bir da ha tek rar lan ma ya ca ðý na i liþ kin ver - di ði sö zü yi ne le di. A tom bom ba sý nýn et ki siy le ha ra be ye dö nen bir bi na kub be si nin is ke le ti ö nün de her yýl dü zen le nen tö ren de, ka la ba lýk baþ la rý ný e ðe rek sal dý rý da vefat e den le ri an dý. ABD nin Ý kin ci Dün ya Sa va þý ný bi tir mek a ma cýy la Ja pon ya nýn Hi ro þi ma þeh ri ne at tý ðý ilk a tom bom ba sý so nu cu 350 bin nü fus lu þe hir de 140 bin ki þi vefat et miþ ti. Bom ba nýn se bep ol du ðu rad yas yon so nu cu or ta ya çý kan, ne sil den ne si le ge çen ge ne tik has ta lýk lar so nu cu i se Hi ro þi ma þeh rin de bu gün bi le in san lar a cý çek me ye de vam e di yor. FU KU ÞÝ MA DA YA ÞA NAN NÜK LE ER FE LÂ KET Ja pon ya da 11 Mart ta mey da na ge len dep rem ve tsu na mi nin sebep ol du ðu Fu ku þi ma Nük le er E ner ji San tra lin de ki nük le er fe lâ ket, Hi ro þi ma da dü zen le nen tö re ne de dam ga sý ný vur du. Tö ren da yap tý ðý ko nuþ ma da Fu ku þi ma da ya þa nan nük le er fe lâ ke te de ði nen Kan, Fu ku þi ma Nük le er San tra lin de ya þa nan çe kir dek e - ri me le ri nin ken di si ni, Ja pon ya nýn nük le er e ner ji ye o lan ba ðým lý lý ðý ný so na er dir me si ge rek ti ði ko nu sun da ik na et ti ði ni söy le di. Kan, Nük le er gü cün gü ven li ol du ðu ef sa ne si hak kýn da cid dî þe kil de dü þü ne ce ðim, ka za nýn sebep le ri ve gü ven li ði sað la mak i çin e sas lý ted bir ler a lýn ma sýy la, nük le er e ner ji san tral le ri ne o lan ba ðým lý lý ðýn a zal týl ma sý ko nu la rýn da tam bir in ce le me ya pa ca ðým ve nük le er san tral le re ih ti yaç du yul ma yan bir top lu mu a maç la ya ca ðým di ye ko nuþ tu. Hi ro þi ma / a a NA TO he li kop te ri düþ tü: 38 ö lü AF GA NÝS TAN DA KÝ NA TO gü cü ne a it bir he li kop te rin ül ke nin or ta ke sim le rin de ki Var dak böl ge sin de düþ tü ðü bil di ril di. Var dak ma kam la rý, Se yid A bad böl ge sin de Af gan kuv vet le riy le or tak o pe ras yon ya pan he li kop te rin dü þüþ se be bi nin bi lin me di ði ni bil dir di. Af ga nis tan Dev let Baþ ka ný Ha mid Kar za i, dü þen NA TO he li kop te rin de 31 i ABD, 7 si de Af gan as ke ri ol mak ü ze re top lam 38 ki þi nin öl dü ðü nü a çýk la dý. Kar zai yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma ya bir baþ sað lý ðý me sa jý gön der di ði ni be lirt ti. Af ga nis tan da bu yýl i çin de 17 ko a lis yon ve Af gan u çak ve he li kop te ri düþ tü. TA LÝ BAN DÜ ÞÜR DÜ Af ga nis tan ma kam la rý, ül ke nin or ta ke sim le rin de dü þen A me ri kan he li kop te ri ni Ta li ban mi li tan la rý nýn ro ket le vur du ðu nu be lirt ti. He li kop te rin düþ tü ðü Var dak vi la ye ti nin yet ki li ma kam la rýn dan Þa hi dul lah Þa hid, A me ri kan he li kop te ri ni Ta li ban mi li tan la rý nýn dü þür dü ðü nü be lir te rek, he li kop te rin kal ký þý sý ra sýn da ro ket le vu rul du ðu nu kay det ti. NA TO dan bir kay na ða gö re, 44 as ker ve 3 ki þi lik mü ret te bat ta þý ma ka pa si te li dü þen Chi no ok mo de li he li kop ter de ki A me ri kan as ker le ri ö zel kuv vet ler men su buy du. Pu li A lam / a a

8 8 7 MEDYA POLÝTÝK AÐUSTOS 2011 PAZAR Y He nüz i kin ci cum hu ri yet fa lan yok HA TIR LA YA CAK SI NIZ, bir kaç se ne ev vel AB ü ye si Ýs pan ya da hü kü met de ði þik li ði ya pýl mýþ ve Mil li Sa vun ma Ba kan lý ðý na 37 ya þýn da bir ha ným ge ti ril miþ ti. Üs te lik ye di ay lýk ha mi le o lan bu ba kan bir haf ta i çin de bü tün kuv vet ko mu tan la rý nýn ye ri ni de ðiþ tir miþ ti. De ðiþ tir di çün kü ba kan mil li i ra de nin tem sil ci si o la rak di ðer ba kan lar dan da ha az yet ki li de ðil di/de ðil. Biz i se baþ ba kan ku ru lu tek ba þý na yö net ti di ye se vi ni yo ruz. Oy sa ger çek þu ki bi zim baþ ba ka nýn Ýs pan ya sa vun ma ba ka ný ka dar yet ki si bu lun ma mak ta dýr! Za ten uz laþ ma sað lan dý de ni yor. Ya ni baþ ba kan Ýs pan ya ba ka ný ka dar yet ki kul la na ma mýþ. Bu du rum baþ ba ka nýn ac zin den ya da ka rar sýz lý ðýn dan kay nak lan mý yor. YAÞ ya sa sýn dan kay nak la ný yor. Ya sa ya gö re baþ ba ka nýn ku rul da di ðer ü ye ler gi bi sa de ce bir o yu var. An cak oy lar e þit o lur sa baþ ba ka nýn o yu i ki oy sa yý lý yor! Son ya zým da da i fa de et ti ðim gi bi o fo toð raf sis te min de mok ra tik leþ me si a çý sýn dan fev ka la de ö nem li bir ge liþ me dir. An cak þe kil den i ba ret tir. Baþ ba ka nýn e li ni ko lu nu bað la yan ya sa o þe kil de o ra da dur duk ça nor mal leþ me im kan ha ri ci dir. Do la yý sýy la, ha len tu tuk lu bir ge ne ral YAÞ ü ye si ya pýl dýy sa, sav cý nýn tu tuk lan ma sý ný is te di ði bir di ðe ri ter fi et tiy se dü þün mek ge re kir. Or du dev le tin di ðer ku rum la rý gi bi si vil i ra de nin tem si ci si o lan hü kü me te ta bi ol ma dýk ça ne nor mal leþ me ne de de mok ra tik leþ me müm kün de ðil dir. Ge nel kur ma yýn ne re ye bað lý ol du ðu bel li ol ma yan bir a na ya sa i le yö ne ti li yo ruz. Baþ ko mu tan o lan cum hur baþ ka ný na kar þý tüm say gý ku ral la rý ný tv ka me ra la rý ö nün de a le nen çið - ne ye bi len bir mu vaz zaf hiç bir þey ol ma mýþ gi bi gö re ve de vam e di yor sa o ra da de mok ra si den bah set mek ne ka dar müm kün dür? Ba zý la rý nýn i kin ci cum hu ri yet e de bi ya tý ný da bu yüz den an la ya bil miþ de ði lim. Ben de de mok ra tik leþ me nin zir ve yap tý ðý bir cum hu ti yet ten ya na yým ve i kin ci cum hu ri yet den me sin de hiç bir mah zur gör mü yo rum. A ma hak et me si þar týy la. Bi li yor su nuz ha len be þin ci cum hu ri yet dö ne mi ni de vam et ti ren Fran sa da ye ni a na ya sa lar ya pýl dýk ça bi rin ci i kin ci di ye cum hu ri yet nu ma ra lan dý rýl mýþ týr. Ordu devletin diðer kurumlarý gibi sivil iradenin temsicisi olan hükümete tâbi olmadýkça ne normalleþme, ne de demokratikleþme mümkün deðildir. Biz de ki a na ya sa lar hep ay ný man týk ü ze ri ne bi na e dil di ði i çin he nüz i kin ci cum hu ri yet di ye bi le ce ði miz bir a na ya sa mýz mev cut de ðil. Hü kü me tin ye ni a na ya sa ha zýr lý ðý nýn bu sü re ci baþ la ta ca ðý ü mi di ni ta þý yo rum. YAÞ da ki son ge liþ me le ri bu sü re cin i þa re ti o la rak gö rü yor ay ný de mok ra tik man tý ðýn se çim ya sa sý da hil tüm a lan la rý ku cak la ma sý ný u mu yo rum. Si vil i ra de Öl çü bu dur. Ý kin ci cum hu ri yet an cak ye ni bir a na ya sa i le müm kün dür. Re sul To sun Ye ni Þa fak, E MEK LÝ LÝK TÜR KÝ YE'DE yýl lar dan be ri ne ler gör dük. So kak lar da in san lar ça týþ tý, ci na yet ler iþ len di, kat li am lar ya pýl dý, su i kast lar dü zen len di. Ve, bü tün bun la rýn hep si gel di as ke rî dar be le re da yan dý. Biz, bü tün ya þa nan la rý "si ya si" a çý lar dan ba ka rak an la ma ya ça lýþ týk. As ke rin dar be me ra ký ný "ik ti dar" me se le si o la rak de ðer len dir dik. Son ra es ki bü yü kel çi, ye ni mil let ve ki li Vol kan Boz kýr, yüz kýrk ka rak ter lik bir "twit" ya za rak bu ör tü yü çe kip al týn da ya ta ný gös ter di. Bir ge ne ral e mek li ol du ðun da 600 bin li ra ik ra mi ye a lý yor du. Bir bü yü kel çi i se e mek li ol du ðun da sa de ce 75 bin li ra a la bi li yor du. Bir kaç ga ze te bu a çýk la ma yý ha ber yap tý. Biz de i þin üs tü ne gi dip, bir ge ne ral le bir bü yü kel çi a ra sýn da ki bu mu az zam ge lir far ký nýn ne re den kay nak lan dý ðý ný a raþ týr dýk. Dev let as lýn da i ki "bü rok ra tý na" da he men he men ay ný e mek li lik ik ra mi ye si ni ve ri yor du. A ma, or du nun "yar dým laþ ma ku ru mu" o lan O YAK yüz bin ler ce li ra lýk ik ra mi ye ler ö dü yor du or du men sup la rý na. Çün kü or du nun yan ku ru lu þu o lan O YAK'ýn ban ka sý, fab ri ka la rý, ya tý rým la rý var dý. "Ban ka sa hi bi or du" bi raz tu haf bir þey. Bil gi sa ya rýn ba þý na o tu rup, dün ya da ki fi nans a ký þý nýn ra kam la rý ný iz le yen bir ge ne ral gö rün tü sü, ka bul e de lim ki ka ri ka tür le re uy gun bir gö rün tü. Nor mal de or du nun as ker lik le uð raþ ma sý ge re kir. Bi zim or du, as ker lik dý þýn da her þey le uð ra þý yor. So nu cun da da an la þý lan i yi pa ra ka za ný yor. Pe ki, bu na bir i ti ra zým yok. Kýrk yý lý ný or du ya ver miþ, ha ya tý ný dað da te pe de zor luk lar i çin de ge çir miþ bi ri, e mek li li ðin de zen gin bir ha yat sür sün. Be nim i ti ra zým "dev le tin i çin de ki" öðrenemezsiniz. Bugün generallerin ayda kaç para kazandýðýný Bizim "dikduran" iktidar da bu yasaðý kaldýrmaz. Askerlerin banka sahibi olmasýna ses çýkarmaz. e þit siz li ðe. Bir ge ne ra lin, bir bü yü kel çi den, bir pro fe sör den, bir müs te þar dan, bir be yin cer ra hýn dan, bir a tom fi zik çi sin den on mis li faz la ka zan - ma sý na... E ðer, bir dev let ku ru mu nun "ban ka la rý, þir ket le ri, fab ri ka la rý, ya tý rým la rý" ol ma sý "nor mal" bir þey se ve bu "þey" o ku ru mun per so ne li ne i yi pa ra ka zan dý rý yor sa, o za man di ðer dev let ku rum la rý nýn da ban ka la rý ol sun. Ni ye Dý þiþ le ri'nin, Ma li ye'nin, Sað lýk Ba kan lý ðý'nýn, or man cý la rýn ban ka la rý yok? Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý da bir ban ka aç sýn. Or man cý la rýn da hol ding le ri ol sun. So ru bu za ten. Ni ye as ker le rin o lu yor da, di ðer le ri nin o la mý yor? Ni ye bir ge ne ral e mek li ye ay rýl dý ðýn da 600 bin li ra a la bi li yor da, bir bü yü kel çi 75 bin li ra a lý yor? E ðer böy le so mut so ru la ra, bi zim Asker kazandý ÞÝM DÝ ken di mi cid di ye te da vet e di yor ve ak lý ma ta ký lan a sýl me se le ye ge çi yo rum. Gün ler dir 29 Tem muz gü nü Ko þa ner ve üç Kuv vet Ko mu ta - ný'nýn is ti fa sýy la baþ la yýp, bil di ði niz gi bi bi ten sü re ci dü þü nü yo rum. Ve þu so ru yu so ru yo rum: Ne ti ce o la rak YAÞ ön ce si TSK, a sýl he def o la rak ne yi be lir le miþ ti? Ben ce bi rin cil he def, tu tuk lu ge ne ral ve a mi ral le rin e - mek li e dil me le ri ni, ya ni on la ra gö re Bal yoz ve Er ge ne kon da va la rý ne de - niy le bu ko mu tan la rýn tas fi ye e dil me le ri ni en gel le mek ti. Or du, bir ku - rum o la rak bu he def i çin a dým la rý ný ön ce den be lir le di ði bir sat ranç oy - na dý hü kü met le. Ki min han gi ko mu tan lý ða ge le ce ði, bu sat ranç ta ra ki bi o ya la ma ya ya ra yan tak ti ðin bir par ça sýy dý sa de ce. Ön ce Ko þa ner ve üç ko mu tan, tu tuk lu ko mu tan lar i çin pa zar lý ðý en yük sek ten a ça rak "ter fi" ýs ra rýn da bu lu nup, ol ma yýn ca is ti fa et ti ler. Sa de ce Or ge ne ral Nec det Ö - zel kal dý, çün kü öy le plan lan mýþ tý. Da ha son ra Ö zel'in Ge nel kur may Baþ kan lý ðý'na gel me siy le as ker, tu tuk lu ko mu tan lar ko nu sun da ye ni bir pa zar lý ða o tur du hü kü met le. Hü kü me tin i ki se çe ne ði var dý. Di ren me ye de vam et mek ve Ö zel i le ye ni ko mu ta ka de me si nin de o la sý is ti fa la rý ný gö ðüs le mek. Ya ni beþ gün i çin de i kin ci is ti fa kri zi ni... Ya da ta viz ve rip, tu tuk lu ko mu tan la rý e mek li et me ye rek bir or ta yol bul mak. Mec bu ren öy le ol du. Çün kü ye ni bir is ti fa kri zi nin a ça ca ðý ha sar bi rin ci ye ben ze - me ye cek ti. Böy le ce or du, bu sat ranç ta sa de ce Ko þa ner'i fe da e de rek a - sýl he de fi ne u laþ mýþ ol du. Bi zim kral dan çok kral cý ba sý nýn, "Hü kü met, Ö zel Pa þa'ya i yi bir baþ lan gýç im kâ ný sun du" di ye ya þa nan la rý he di ye pa ke ti yap ma sý na bak ma yýn. Du rum ga yet net: As ker i yi oy na dý ve ka zan dý. De mi ray O ral, Ta raf, ha ma si a lýþ kan lýk la rý mý za u ya rak "þe hit lik" ü ze rin den ce vap ver mek is te yen o lur sa, o na, bü yü kel çi le rin "þe hit le ri nin" ge ne ral le rin "þe hit le rin den" faz la ol du ðu nu söy le rim. O nun i çin hiç ha ma se te gir me ye lim. So ru nun ce va bý a çýk. Ge ne ral ler, bü yü kel çi ler den se kiz kat da ha faz la e mek li lik a lý yor lar çün kü ge ne ral le rin "si lah la rý" var. O si lah la rý kul la na rak de fa lar ca dar be yap tý lar. Dar be ler le ka nun la rý ve ku ral la rý de ðiþ tir di ler. Son ra bir bak týk. Ge ne ral ler zen gin ol muþ. Va ta ný si vil ler den "da ha faz la sev me nin" kar þý lý ðý, si vil ler den se kiz kat da ha faz la pa ra ka zan mak o la rak ge ne ral le rin ban ka he sap la rý na ge ri dön müþ. Üs te lik, ge ne ral le rin ge lir le ri nin ko nu þul ma sý ný en gel le ye bil mek i çin "ma aþ la rý nýn" hal ka a çýk lan ma sý da ya sak lan mýþ. Bu gün ge ne ral le rin ay da kaç pa ra ka zan dý ðý ný öð re ne mez si niz. Bi zim "dik du ran" ik ti dar da bu ya sa ðý kal dýr maz. As ker le rin ban ka sa hi bi ol ma sý na ses çý kar maz ya da "as ker le rin var, si vil le rin de ol sun" de mez, bu e þit siz li ði "do ðal" ka bul e der. AKP, se kiz yýl dýr ik ti dar da, bir çok þe yi de ðiþ tir di, a ma yap tý ðý de ði þik lik le ri bir tür lü "ku rum sal laþ týr ma dý, bü tün o de ði þim le ri her an bir pa zar lýk ko zu o la rak kul lan ma yý ter cih et ti. O nun i çin top lu mun ne re si ni dü zel tir se niz dü zel tin, bir baþ ka ya ný çar pýk kal dý ðýn dan, ül ke nin "ya muk lu ðun da" ka lý cý bir dü zel me ol mu yor. Ve, "de mok ra tik le þi yo ruz, as ke rî ve sa ye ti ký rý yo ruz" fa lan der ken ge ne ral ler zen gin, si vil ler fa kir o lu yor. Za ten, ya þa dý ðý mýz on ca dar be nin, re zil li ðin ö ze ti de, 600 bin ve 75 bin gi bi i ki ra ka mýn i çi ne sý ðý yor. Ah met Al tan Ta raf, BANDIRMA 2. ÝCRA DAÝRESÝNDEN (TAÞINMAZ AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2009/1231 TLMT. Örnek No: 64 Satýlmasýna Karar Verilen Taþýnmazýn Cinsi, Kýymeti, Adedi Evsafý: Taþýnmazýn Bilgileri : Selahattin Ekincioðlu adýna kayýtlý a) 1393 Ada 108 Parsel, 600 Evler Mahalle 360,07 m 2 Arsa. b) 1393 ada 103 parsel, 600 Evler Mahalle 177,58 m 2 Arsa. c) 506 ada 146 parsel, 17 Eylül mahalle 419,03 m 2 Arsanýn borçluya ait 6/192 hissesidir. Taþýnmazýn Özellikleri : a) 108 parsel: Bandýrma küçük sanayi sitesi içerisinde olup üzerinde betonarme karkas tek katlý Il/B özelliðinde % 10 yýpranma paylý, 240 m 2 alanýnda yapý mevcuttur. Dükkân asma katlý, ön cephesi demir kaplýdýr. Ýçinde duþ-wclavabo vardýr. Aktif ticaret ve þehir merkezine uzaktýr. b) 103 parsel: Bandýrma küçük sanayi sitesi içerisinde olup üzerinde betonarme karkas tek katlý II/B özelliðinde % 10 yýpranma paylý, 120 m 2 alanýnda yapý mevcuttur. Dükkân asma katlý, ön cephesi demir kaplýdýr. Ýçinde duþ-wclavabo vardýr. Aktif ticaret ve þehir merkezine uzaktýr. c) 146 parsel: Boþ arsa vasfýnda olup þehrin yeni inkiþaf eden semtinde, vergi dairesinin yakýnýndadýr. Yörede altyapý hizmetleri mevcuttur. Bitiþiðindeki 115 ve 130 nolu parsellerle þuyuulu olduðundan tek baþýna inþaat yapýlmasý mümkün deðildir. Ýmar Durumu : 108 parsel ile 103 parsel 1/1000 imar planýnda H: 5,50 m E: 0,65 yapý adasý içerisindedir. c) 146 Parsel; Kat Adedi 2, Ýnþaat Tarzý: Ayrýk nizam Takdir Olunan Kýymeti : a) 108 parsel: ,00 TL. b) 103 parsel: ,00 TL c) 146 parsel: 2.618,93 TL (borçlunun 6/192 payý) her bir parsel ayrý ayrý satýlacaktýr. KDV Oraný : % Satýþ Günü : 26/09/ :10-15:00 Pazartesi 2. Satýþ Günü : 06/10/ :10-15:00 Perþembe Yukarýda özellikleri yazýlý taþýnmaz/lar bir borç nedeni ile açýk arttýrma suretiyle satýlacaktýr. Satýþ Þartlarý: 1- Satýþ yukarýda belirtilen gün ve saatte BANDIRMA 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ ÖNÜ'nde açýk artýrma sureti ile yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmaz ise en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartý ile yukarýda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttýrmaya çýkýlacaktýr. Bu arttýrmada da bu miktar elde edilememiþ ise taþýnmaz en çok arttýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere arttýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok arttýrana ihale edilecektir. Þu kadarki, arttýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüchaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmaz ise satýþ talebi düþecektir. 2- Arttýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Ýhale damga resmi, tapu alým harcý ve masraflarý ile KDV alýcýya aittir. Tellaliye resmi, tapu satým harcý ve aynýndan doðan birikmiþ emlak vergisi satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu taþýnmaz üzerindeki haklarýný hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile onbeþ gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr. Aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/1231 sayýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ayrýca ÝÝK. 127 Mad. gereði satýþ ilaný tapuda adresi bulunmayan ve teblið edilemeyen alakadarlara tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (Ýc.if.K.126) 27/07/2011 (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 B: T. C. ELMALI/ANTALYA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/119 Talimat. Örnek No: 27 Bir borçtan dolayý ipotekli olup satýlmasýna karar verilen Antalya ili Elmalý ilçesinde bulunan gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Tapu Kaydý: Düdenköy köyü Ýnönü mevkiinde kain 1084 parsel, 11 cilt, 1084 sayfada kayýtlý tarla vasfýnda 3100 m 2 yüzölçümlü taþýnmazýn tamamý. Özellikleri: 09/03/2011 keþif tarihi itibariyle ve bilirkiþi raporlarý uyarýnca: Elmalý ilçesi, Düdenköy köyü, Ýnönü mevkiindeki taþýnmaz düz, orta verimli, damlama sulama sistemi ile kanaldan sulanabilen, Elmalý-Finike Karayoluna m mesafede, kumlutýnlý toprak yapýsýna sahip üzerinde tam verim çaðýnda 7-8 yaþlarýnda 253 adet yarý bodur ,00-TL deðerinde elma aðacý bulunan bahçe vasfýnda tarým arazisidir. Taþýnmazýn zeminine ,00-TL kýymet takdiri yapýlmýþtýr. Taþýnmaz tüm takyidatlardan ari olarak satýlarak paraya çevrilecektir. Taþýnmazýn geniþ evsafý dosyadaki bilirkiþi raporlarýndadýr. Ýmar Durumu: Köy sýnýrlarý içerisindedir. Muhammen Bedeli : ,00-TL Satýþ Saati : 11:00'dan 11:10'a kadar 1- Satýþ 27/09/2011 tarihinde yukarýda belirtilen saatlerde Belediye Baþkanlýðý Hizmet Binasý Ýhale Salonu Elmalý/Antalya adresinde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin % 60'ýný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak þartiyle 07/10/2011 tarihinde Belediye Baþkanlýðý Hizmet Binasý Ýhale Salonu Elmalý/Antalya adresinde ve yine ayný saatlerde ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40'ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr. Böyle fazla bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Açýk artýrmaya iþtirak edeceklerin, takdir edilen kýymetin % 20'si nispetindeki nakit pey akçesi (TL) tutarý olan ,00-TL'yi ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka - nýn ke sin ve sü re siz (dos ya nu ma ra sý be lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek - mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de ken di si ne (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga ver gi si, % 18 KDV (de ði þen o ran lar da KDV'de uy gu la na cak - týr), ta pu a lým har cý ve mas raf la rý, tah li ye ve tes lim gi der le ri i ha le a lý cý sý na a it tir. Ta þýn - ma zýn ay nýn dan do ðan bi rik miþ ver gi borç la rý, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de - lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len sü re i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr - ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be - del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i - zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha - cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/119 Talimat sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý gerekmektedir. 7- Alacaða mahsuben ihalenin yapýlmasý veya satýþ bedelinden sýra cetveli yapýlmadan ipotek alacaklýsýna ödeme yapýlacaðýndan alakadarlarýn satýþý takip ederek ÝÝK' nin 142. maddesine göre itirazlarý olanlarýn bu hakkýný 7 gün içerisinde kullandýklarýna dair dosyamýza derkenar ibraz etmeleri (ÝÝK md. göre) teblið olunur. 8- Ýþ bu satýþ ilanýnýn tapuda adresi olmayan ve herhangi bir sebeple tebligat yapýlamayan ilgililere, Hasan TÜSEN (Celal ve Nurdagül oðlu 1990 Doð.)'e ve Celal TÜSEN (Hüseyin ve Rafia oðlu 1986 Doð.)'e ilanen tebligat yerine geçeceði ilan ve teblið olunur. (Ýc.if.K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. ELMALI/ANTALYA ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2010/1154 talimat. Örnek No: 27 Bir borçtan dolayý ipotekli olup satýlmasýna karar verilen Antalya ili Elmalý ilçesinde bulunan gayrimenkulun cinsi, kýymeti, adedi, evsafý: Tapu Kaydý: Kocapýnar köyü Akçapýnar mevkiinde kain 85 parsel, 1 cilt, 85 sayfada kayýtlý tarla vasfýnda m 2 yüzölçümlü taþýnmazýn tamamý. Özellikleri: 08/02/2011 keþif tarihi itibariyle ve bilirkiþi raporlarý uyarýnca: Elmalý ilçesi, Kocapýnar köyü, Akçapýnar mevkiindeki taþýnmaz köy yerleþim alanýna uzak, güneyi arazi yolu, Akdeniz toprak yapýsýna (Terra Rosa-kýrmýzý toprak) sahip, yaklaþýk %1 ila 3 meyilli, sulama imkâný olmayan, kýraç tarým arazisidir. Parselin yaklaþýk m 2 si üzerinde keþif tarihi itibariyle kültürel ve teknik bakýmlarý yapýlmamýþ bakýmsýz vaziyette, yaklaþýk 375 adet 5-7 yaþ görünümlü 7.500,00-TL deðerinde asma aðaçlarý mevcuttur. Kalan kýsmý boþ tarým arazisi olmakla üzerinde 3 adet 40 yaþlarýnda 150,00-TL deðerinde yabani armut (ahlat) aðacý bulunmaktadýr.taþýnmazýn zeminine ,00-TL kýymet takdiri yapýlmýþtýr.taþýnmaz tüm takyidatlardan ari olarak satýlarak paraya çevrilecektir. Taþýnmazýn geniþ evsafý dosyadaki bilirkiþi raporlarýndadýr. Ýmar Durumu: Elmalý Belediye Baþkanlýðýnca taþýnmazýn belediye sýnýrlarý ve belediyeye ait mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda kaldýðýndan imar planý bulunmadýðý bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : ,00-TL Satýþ Saati : 11:40'dan 11:50'ye kadar 1- Sa týþ 27/09/2011 ta ri hin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler de Be le di ye Baþ kan lý ðý Hiz met Bi na sý Ý - ha le Sa lo nu El ma lý/an tal ya ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le 07/10/2011 ta ri hin de Be le di ye Baþ kan lý ðý Hiz met Bi na sý Ý - ha le Sa lo nu El ma lý/an tal ya ad re sin de ve yi ne ay ný sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- A çýk ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de ki na kit pey ak çe si (TL) tu ta rý o lan ,00 TL'yi ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz (dos ya nu ma ra sý be lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de ken di si ne (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ý ha - le dam ga ver gi si, % 18 KDV ( de ði þen o ran lar da KDV'de uy gu la na cak týr), ta pu a lým har cý ve mas raf la rý, tah li ye ve tes lim gi der le ri i ha le a lý cý sý na a it tir. Ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan bi - rik miþ ver gi borç la rý, tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*)bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len sü re i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133. mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i - ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si - len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re - miz ce tah sil o lu na cak, bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1154 talimat sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý gerekmektedir. 7- Alacaða mahsuben ihalenin yapýlmasý veya satýþ bedelinden sýra cetveli yapýlmadan ipotek alacaklýsýna ödeme yapýlacaðýndan alakadarlarýn satýþý takip ederek ÝÝK' nin 142. maddesine göre itirazlarý olanlarýn bu hakkýný 7 gün içerisinde kullandýklarýna dair dosyamýza derkenar ibraz etmeleri (ÝÝK md. göre) teblið olunur. 8- Ýþ bu sa týþ i la ný nýn ta pu da ad re si ol ma yan ve her han gi bir se bep le teb li gat ya pý la - ma yan il gi li le re, Yu suf KO CA BAÞ (Os man ve Naz mi ye oð lu 1949 Doð.)'a i la nen teb li gat ye ri ne ge çe ce ði i lan ve te b lið o lu nur (Ýc.Ýf.K. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: 50829

9 Y MAKALE 9 Genç lik de geç me den Ra ma zan gi bi! fer sa dog ni as ya.com.tr Sün ne te gö re ev li lik te dört ö nem li a þa ma var dýr. Bu a þa ma la ra ri â yet e dil me di ðin de sün ne te u yul ma ma nýn ce zâ sý ça buk ge lir ve sü re cin baþ lan gý cýn da ve ya de va mýn da ko puk luk lar, ký rýk lýk lar, ra hat sýz lýk lar ya þa nýr. Ni kâh bu a þa ma la rýn dör dün cü sü dür. Bu a þa ma la rý ký sa ca ö zet le ye lim: 1- Ev le ne cek kýz ve er kek ön ce bir bir le ri ni gö rür ler ve ta nýr lar. Bu ilk ta ný ma dýr. Ýlk ta ný ma u zak tan ol ma lý dýr. Ýlk ta ný ma yý ge le nek le ri miz de ge nel de er kek ya par. Fa kat ký zýn da yap ma sýn da bir sa kýn ca yok tur. Ýlk ta ný ma sün net tir. Pey gam ber E fen di miz (asm) ken di si ne ev len mek i çin baþ vu ran la ra O na bak týn mý? O nu ta ný dýn mý? di ye sor muþ; ev len me nin rast ge le ya pýl ma ma sý ný tav si ye et miþ tir. 1 Er kek ev le ne ce ði ký zý ön ce gö rür, son ra a raþ tý rýr, son ra ka rar ve rir. Ka ra rý o lum lu ve ya o lum suz dur. Fa kat her i ki hal de de, bu a þa ma lar dan ký za ve kýz ta ra fý na bil gi u çu rul ma sý ge rek mez. Vaz ge çe cek se bu nu ken di i çin de hal le der. Ev len me ye ka rar ver miþ se, bu nu bir kez de bü yük le ri ne (bil has sa kar þý ta ra fý bi len le re ve ta ný yan la ra) so rar, da ný þýr; ve ka ra rý ný ke sin leþ ti rir. Bu a þa ma da kýz i le gö rüþ me ye, o tu rup ko nuþ ma ya, sen li ben li sa mî mi yet kur ma ya, ü mit ve ya söz ver me ye (ve ta biî ki deh þet li bir tu zak o lan flört yap ma ya) as la ge rek yok tur. Çün kü e sa sen bu a þa ma da ha çok duy gu sal, ta bi î lik ten u zak ve kay gan bir ze min dir. Ku ru lan sa mî mi yet le rin al týn da boþ luk lar o lu þa bi lir. Gü ve ni len dal çü rük o la bi lir. Her i ki ta ra fýn da i çin de bu lun du ðu duy gu se li, boþ lu ðu da, çü rük da lý da gör me ye cek ka dar kör o la bi lir. Ýþ te an ne ye, ba ba ya, ak ra ba la ra, ger çek ya kýn la ra ve ger çek yol gös te ri ci dost la ra bu ra da ih ti yaç var dýr. Çün kü on lar ha ya tý ol du ðu gi bi, bü tün ta bi î li ðiy le, renk siz ve duy gu sal lýk tan u zak gö rür ler. Tec rü be li dir ler. Fi kir ve gö rüþ le ri say gýn dýr. Ve genç ler den çok, genç le rin mut lu lu ðu nu dü þü nür ler. On la ra mu hak kak da ný þýl ma lý dýr. 2- Ý kin ci a þa ma, ka rar a þa ma sý dýr. Er kek ev le ne ce ði kýz hak kýn da ke sin ka ra ra u laþ mýþ týr. Ka ra rý ný ken di â i le si nin de gö rüþ le ri doð rul tu sun da ol gun laþ tý rýr ve ký zý is tet mek i çin ge rek li a dým la rý a tar. Kýz ta ra fý, ka rar la rý o lum lu da ol sa, o lum suz da ol sa, he men bil dir mez ler. Bi raz dü þün me sü re si is ter ler. Bu hak la rý dýr. Çün kü þim di de a raþ týr ma ve ka rar ver me sý ra sý kýz ta ra fýn da dýr. Ta lep â i le mec li sin de gö rü þü lür. Ký zýn fik ri mu hak kak a lý nýr. Bu sün net tir. Bu sün net gör mez den ge lin mez. Pey gam ber E fen di miz (asm) ev len di ri le cek ký zýn fik ri nin so rul ma sý ný em ret miþ; Yâ Re sû lal lah! Kýz u tan maz mý? Fik ri ni na sýl söy ler? di ye so ran la ra da: O nun sus ma sý o lum lu ce va bý dýr. bu yur muþ tur. 2 Þüp he siz ký zý mýz sus mak zo run da de ðil dir. Ev li lik ya pa ca ðý a dam la il gi li gö rüþ ve fi kir le ri ni bil di rir. Ba ba ve ya an ne as la bas ký uy gu la maz, ký zýn te red düt le ri doð rul tu sun da ya pýl ma sý ge re ken bir a raþ týr ma var sa, ya par ve ya yap tý rýr. 3- Ka rar o lum lu i se kar þý ta ra fa bil gi gön de ri lir. Kar þý ta raf bu o lum lu ha be ri bek le mek te dir. He men ha re ke te ge çer. Dü nür ler ye ni den bir a ra ya ge lir ler, o tu rur lar, ko nu þur lar. Söz ke ser ler. Ni þan ve ya dü ðü ne doð ru ge rek li a dým la rý a tar lar. Ký zýn meh ri be lir le nir ve er kek ta ra fý na bil di ri lir. Ký zýn meh ri ev düz mek ten ön ce ge lir ve ký zýn hak ký dýr. Ni te kim Kur ân, Ev len di ði niz ka dýn la ra me hir le ri ni gö nül hoþ lu ðu i le ve rin. bu yur mak ta dýr. 3 Söz ke si le bi lir. Ni þan ya pý la bi lir. Ni þan yap mak sün net tir. Pey gam ber E fen di miz (asm) Haz ret-i  i þe va li de miz le (ra) üç se ne ni þan lý kal mýþ týr Dör dün cü a þa ma da i se, ni kâh ve dü ðün ya pý lýr. Al lah ýn iz niy le ve kuv ve tiy le ev li lik ger çek leþ ti ri lir. Ta raf lar Al lah a e ma net e di lir. Her i ki ta ra fa da e be dî mut lu luk di le nir. Dü ðü ne da ha çok za man ol du ðu hal de ni þan a þa ma sýn da ni kâh ya pýl maz. Ni kâh gün de me de ge ti ril mez. E fen dim, kýz la er kek bir bir le ri ni da ha i yi ta ný sýn lar, da ha ra hat gö rüþ sün ler, na sýl ol sa beþ al tý ay son ra dü ðün de gün dem de, na sýl ol sa ver dik-al dýk, a ra ya ha ram lýk gir me sin...! Bü tün bun lar ne ka dar mâ sum ge rek çe ler de ol sa, ni kâh ku ru mu nu za yýf lat ma ya yö ne lik, ha va dan, su dan ve ta lih siz ba ha ne ler dir. Çün kü ev len me ger çek leþ me miþ tir. Bi lin me li dir ki; ni kâh la kýz i le er kek bir bir le ri ne he lâl o lu yor lar. Al lah ka týn da ni kâ hýn a çýk an la mý bu dur. Dü ðün da ha u zak sa, ev li lik i çin bir ta kým yol lar yü rün me si ve bâ di re ler a þýl ma sý ge re ki yor sa; ni kâh ta a ce le ci dav ran mak yan lýþ týr. Doð ru o lan; ni kâ hý dü ðün gü nü gö rün dü ðü ve yak laþ tý ðý za man -en faz la bir kaç gün ka la yap mak týr. Ken di mi zi al dat ma ma lý yýz... Genç lik kat iy yen gi de cek... Or ta yaþ lý lýk da, ih ti yar lýk da... Zi ra za ma ný mýz ve öm rü müz þim þek ten da ha ça buk ge çer; ha ya tý mýz, çay dan da ha sü r'at li a kar. Ma dem dün ya ha ya tý ve cis mâ nî ya þa yýþ ve hay vâ nî ha yat böy le dir. Hay vâ ni yet ten çýk, cis mâ ni ye ti bý rak, kalb ve ru hun de re ce-i ha ya tý na gir. Te veh hüm et ti ðin ge niþ dün ya dan Dinî cemaatler aslî vazifelerine dönmeli Ma lûm çev re ler ka bul et me se de di nî ce ma at ler bu top lu mun bir ger çe ði dir. Yap týk la rý hiz met ler gös te ri yor ki ül ke mi zin, bil has sa ma ne vî ih ti yaç la rý ba ký mýn dan di nî ce ma at ler ö nem li bir ih ti yaç týr. Yap týk la rý ça lýþ ma lar la, or ta ya koy duk la rý fa a li yet ler le bu ül ke in sa ný nýn ma ne vî ge le ce ði ne ö nem li kat ký lar da bu lu nan ce ma at ler, vaz ge çil mez ö nem li un sur lar dýr. Çað daþ lýk a dý na, la ik lik a dý na ce ma at le re kar þý çý kan, hat ta de mok ra si ler de ye ri ol ma ma sý ge rek ti ði ne i na nan o bi li nen ma lûm çev re ler da hi, ce ma at le rin top lu mun em ni yet ve a sa yi þi ni sað la ma da ve in sa ný mý zýn bir a ra da tam bir da ya nýþ ma ve ba rýþ i çin de ya þa ma da müs bet yön de ki kat ký ve rol le ri ni gör dük çe, þim di ye ka dar id di a et tik le ri dü þün ce le rin den vaz ge çe rek ce ma at le ri ka bul len dik le ri ni gö rü yo ruz. Yýl lar ön ce Be di üz za man a, di ni öð re te cek res mî bir ku ru mun bu lun du ðu nu, do la yý sýy la ar týk si vil le rin di nî hiz met ler de bu lun ma sý nýn ge rek siz, hat ta suç ol du ðu nu söy le yen ma lûm zih ni yet te ki ze vâ ta, Be di üz za man: Di nin neþ ri res mî bir ku ru ma ha va le e di le mez... Her ke sin or tak ma lý o lan din, in hi sar al tý na a lý na maz... Do la yý sýy la her kes ser best bir þe kil de, is te di ði þe kil de di ni ni öð ren me ve ya þa ma hak ký na sa hip tir me â lin de ce vap ve re rek, di nî e ði tim yö nün de ce ma at le rin ö ne mi ne i þa ret et miþ tir. Di ni ve din dar la rý kon trol al tý na al mak gi bi sin si pro je sa hip le ri nin bu giz li ni yet le ri ni â nýn da teþ his e den Be di üz za man, on la rýn, di nin bir res mî ku rum ta ra fýn dan öð re til me si ýs rar la rý na mu ka bil Din in hi sar al tý na a lý na maz di ye rek kar þý çýk mak la, ay ný za man da di nî e ði ti min ve neþ ri ya týn en sað lýk lý ve et ki li þek li nin bi rer gö nül lü ha re ket o lan ce ma at le re ve ril me si nin ge rek li li ði ni or ta ya koy muþ ol du. Bu ra dan ha re ket le Be i üz za man, ce ma at tar zýn da ki di nî teb lið ve neþ ri ya týn ör nek uy gu la ma sý ný baþ lat tý. Bü tün ha ya tý bo yun ca ce ma at þek lin de ki di nî ne þir ve e ði ti min bir ön cü sü ol du ve bu uy gu la ma sýn da mil yon lar ca ki þi ye mu ha tap o la rak i na nýl maz ba þa rý la ra u laþ tý. Za man ce ma at za ma ný dýr pa ro la sýy la yo la çý kan o eþ siz mü bel li ðin bu i na nýl maz ba þa rý la rý ný, in san lar ü ze rin de ki et ki si ni ve mü es si ri ye ti ni gö ren if sat ko mi te le ri i se, o nun ö nü nü kes mek i çin ak la gel me dik hü cum lar da bu lun du lar, ol ma dýk en gel ler çý kar dý lar. A ma o nun ba þa rý la rý ný en gel le ye me di ler, göl ge le ye me di ler. Be di üz za man ýn ön cü lü ðün de baþ la tý lan ve gi de rek ka bul gö re rek yay gýn la þan ül ke miz de ki ce ma at leþ me fa a li yet le ri, Nur ca mi a sý nýn dý þýn da ki grup la rý da i çi ne a la cak þe kil de bü yü dü. Ve ar týk ehl-i din, fer dî fa a li yet ler den zi ya de ce ma at þek lin de ki hiz met le re yö nel di. Sýrf rý za-i Ý lâ hî i çin i man hiz me ti ni he def a lan ce ma at le rin bü yü yen ve ge niþ le yen fa a li yet le ri ni, yer siz bir kor ku ve kuþ ku i le sey re den ma lûm ba zý mih rak lar, on la rý hiz met le rin den a lý koy mak, fa a li yet le ri ne ma ni ol mak i çin ye ni ba zý se nar yo la rý ser gi le me ye baþ la dý lar. Bu se nar yo la rýn ilk ak la ge len le ri i se: Ma kam-mev ki, si ya set ve ti ca ret... E vet, gö rül dü ðü gi bi, di ne hiz met ga ye siy le yo la çý kan ve bu yol da u zun yýl lar bü yük hiz met le re im za a tan bir çok di nî ce ma at, ma a le sef son yýl lar da as lî va zi fe le ri o lan di ne ve din dar la ra hiz me ti bir ke na ra ko ya rak, ak tif si ya se te ve ya ti ca re te yö nel di ler. Ba zý la rý da dev le tin ö nem li ma kam-mev ki le ri ni kap ma yý ter cih et ti ler. Bu þe kil de ce ma at bün ye le rin de ye ti þen ve ö nem li hiz met ler de bu lu nan ka bi li yet ler si ya se te, ti ca re te ve ya ma kammev ki le re yö ne lin ce, di ne hiz met a la nýn da ö nem li boþ luk lar mey da na gel di. Ve ben ce Tür ki ye nin ma ne vî a lan da ya þa mak ta ol du ðu en ö nem li sý kýn tý bu dur. Böy le bir ter ci hi ya pan lar, bel ki de di ne da ha faz la hiz met et mek ni ye tiy le yo la çýk tý lar. Fa kat mil let o la rak ya þa mak ta ol du ðu muz ma ne vî çö kün tü ve ah lâ kî yoz laþ ma gös ter di ki, ön ce lik li ter cih ler si ya set, ti ca ret, ma kam-mev ki o lun ca, di ne hiz met i kin ci, ü çün cü de re ce de ka lý yor. Ý çi ne dü þü rül dü ðü müz bu ka os tan çýk ma mý zýn tek bir yo lu var; o da, di nî ce ma at le rin as lî va zi fe le ri ne dön me si dir. da ha ge niþ bir da i re-i ha yat, bir â lem-i nur bu lur sun. Ýþ te o â le min a nah ta rý, ma ri fe tul lah ve vah dâ ni yet sýr la rý ný i fa de e den Lâ i lâ he il lâl lah ke li me-i kud si ye siy le kal bi söy let tir mek, ru hu iþ let tir mek tir. 1 Ru hu ge liþ tir me nin, kal bi iþ let tir me nin yol la rýn dan bi ri si mü ba rek Ra ma zan ý i yi de ðer len dir mek tir. Ý çi miz de ki ka ran lý ðý, ka ram sar lý ðý Kur ân nur la rýy la ay dýn lat mak týr. Ra ma zan la, ye mek-iç mek ten ke si lip me le kî bir ha ya ta doð ru yük sel me fýr sa tý ve ril miþ. Ke za, Kur ân ýn Ra ma zan da, Ka dir Ge ce sin de in di ril di ði ni (Levh-i Mah fuz dan se ma va ta Ra ma zan da, o ra dan da pey der pey va hiy le Pey gam be ri miz A ley his se lâm a in di ril miþ) dü þü ne rek o ku mak Kur ân-ý Ke rim de ey yam-ý ma du dat ya ni sa yý lý gün ler i fa de siy le ta ným la nan Ra ma zan a yý nýn bir haf ta sý geç ti bi le. Sa yý lý gün ler ça buk ge çer di ye bo þu na de me miþ ec dad! Pey gam be ri mi zin (asm), on bir a yýn sul ta ný o la rak ta ným la nan Ra ma zan a yý ve o ruç la i le il gi li o ka dar hoþ tav si ye le ri var ki um man dan kat re mi sâ li bir ka çý ný bu ra ya da a la lým. Ruh, kalb ve be den ba ký mý ný bir de ha dis le rin pen ce re sin den te fek kür e de lim: ME LEK LER DU  CI NIZ OL SUN! E vi niz de hep o ruç lu lar if tar et sin! Ye me ði ni zi i yi ler ye sin. Me lek ler de du â cý nýz ol sun! Pey gam be ri miz (asm), sa ha be ler den Sad bin U ba de nin (ra) e vi ne gel di ðin de Hz. Sad (ra) o na zey tin ve ek mek ik ram et ti. A fi yet ve þü kür le bu ik ra mý yi yen Pey gam be ri miz (asm) Hz. Sad i çin (ra) yu ka rý da ki du â yý yap tý. (Ri ya zü s-sâ li hîn) Yi ye cek bol lu ðu i çin de þý ma ran ço cuk la rý mý za öy kü süy le bir lik te ez ber le te bi le ce ði miz ký sa cýk bir ye mek du â sý ay ný za man da öy le de ðil mi? Zey tin ve ek me ðin ö ðün den sa yýl ma dý ðý, her tür lü is ra fýn, þü kür süz lü - Ruhu geliþtirmenin, kalbi iþlettirmenin yollarýndan birisi mübarek Ramazan ý iyi deðerlendirmektir. Ve ya Ceb ra il in (as) að zýn dan din ler gi bi o ku mak, mu ka be le et mek. Ve Kur ân ý, þu ki tab-ý ke bir-i kâ i na týn ter cü me si ol du ðu nu dü þü ne rek, kâ i na týn ya ra tý lý þý nýn týl sý mý ný çö zer gi bi o ku ma lý. Ve yi ne ðün yay gýn ol du ðu gü nü müz in sa ný na ne gü zel bir Asr-ý Sa a det fo toð ra fý! O RU CU ZE DE LE ME YÝN! O ruç, o ruç lu ya ya kýþ ma yan þey ler le ze de len me dik ten son ra, tu ta na kal kan dýr. de di ðin de ya nýn da ki Sa ha be ler sor du lar: O ruç ne i le ze de le nir? Kur ân ý: - Þu ûr eh li ne i mam/ön der, - Cin ve in se mür þid/doð ru yo lu gös te ren, - Kâ mil/ol gun in san la ra reh ber, - Ger çe ði a ra ya na mu al lim, 2 - Kalb le re gý da; - A kýl la ra kuv vet; - Rû ha mâ (su) ve zi yâ; - Ne fis le re de vâ, þi fâ; 3 - Bü tün ta ba ka la rý ku þa tan e be dî bir hi tap; 4 - Bü tün in san la ra rah met 5 ki ta bý ol du ðu þu u ruy la o ku ma lý, an la ma lý, te fek kür et me li. Dip not lar: 1- Be di üz za man Sa id Nur sî, Lem a lar, s Be di üz za man Sa id Nur sî, Mek tû bât, s Be di üz za man Sa id Nur sî, Söz ler, s Be di - üz za man Sa id Nur sî, Sü nû hat, s Be di üz za - man Sa id Nur sî, Mes ne vî-i Nû ri ye, s Asr-ý Saadet ten Ramazan ve oruç notlarý Günümüz uzmanlarýnýn ruh bakýmý, detoksu için tavsiye ettiklerini, 14 asýr önceden küllî bir þekilde haber veriyor Resulullah (asm). Ya lan ve de di ko du i le bu yur du Pey gam be ri miz (asm). Ýþ te gü nü müz uz man la rý nýn ruh ba ký mý-de tok su i çin tav si ye et tik le ri ni, 14 a sýr ön ce den kül lî bir þe kil de ha ber ve ri yor Re su lul lah (asm). Ne den kül lî i fa de si ni kul lan dýk? Biz o ru cu dün ye vî fay da la rý i çin tut mu yo ruz. Zi ra i ba det ler dün ye vî fay da la rý i çin ya pýl maz. Ý ba det le rin se me re si uh re vî dir der Be di üz za man Haz ret le ri. Ya lan söy le me yip, gýy bet et me di ði miz de ru hu mu zun, kal bi mi zin fe rah la ma sý ö lüm son ra sý ha ya tý mýz da a la ca ðý mýz ö dül le rin ön cü ha ber ci le ri hük mün de! Ý ba det le ri mi zin e ðer ka bul e di lir se mü kâ fat la rý ný el bet te an cak Rab bi miz bi lir! SU SA RAK TES BÝH ET MEK! O ruç lu nun sus ma sý tes bih tir. Uy ku su i ba det tir. Du â sý mak bul dür. Yap tý ðý a mel le rin kar þý lý ðý kat kat ve ri lir. (Câ mi ü s-sa ðîr) Ýþ te bir pey gam ber müj de si! Sus kun lu ðun zik re, uy ku nun i ba de te dö nüþ tü ðü bir ay da yýz. Yap tý ðý mýz her du â nýn ka bu lü kuv vet le muh te mel. Bi ze dü þen va zi fe, dik kat le ha re ket et mek! GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Nikâh ne zaman yapýlmalý? Ba yan o ku yu cu muz: Ev li li ðe gi den bir yol da ni kâh ne za man ký yýl ma lý dýr? Dip not lar: 1- Ne sâ î, Ni kâh, Ne sâ î, Ni - kâh, Ni sâ Sû re si, 4/4. 4- Bu hâ rî, Ni - kâh, 10; Müs lim, Ni kâh, 69.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Ko ca te pe Ca mi i nde ki tap fu a rý baþ la dý HER YIL RAMAZAN AYINDA DÜZENLENEN GELENEKSEL ANKARA KÝTAP VE KÜLTÜR FUARI'NIN 30.'SU, KOCATEPE CAMÝÝ'NÝN AVLUSUNDA BAÞLADI. RESMÎ AÇILIÞI GERÇEKLEÞTÝRÝLEN 30. ANKARA KÝTAP VE KÜLTÜR FUARI'NA BU SENE 50'DEN FAZLA YAYINEVÝ KATILIYOR. Aðýrlýklý olarak dinî yayýnlarýn satýþýnýn yapýldýðý fuarda, kitaplar büyük indirimlerle okuyucularý bekliyor. Fuar için özel olarak üzeri kapatýlan Kocatepe Camii nin avlusu güneþin yakýcý ýþýnlarýna karþý korunaklý hale getirildi. 50 kadar yayýnevinin katýldýðý 30. Ankara Kitap ve Kültür Fuarý nda Yeni Asya Neþriyat da 30 numaralý standda yerini almýþ durumda. FOTO: SENA KARA SA NAL OR TA MA RAÐ MEN LÜT FEN KÝ TA BI YÜ CELT ME YE DE VAM E DÝN Ýs lâm me de ni ye ti nin bir ki tap me de ni ye ti ol du ðu nu vur gu la yan Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Meh met Gör mez i se, Bi zim me de ni ye ti miz ki tap tan ge len bir me de ni yet tir. Bu se bep le biz le ri ki tap la bu luþ tu ran la ra ses le ni yo rum, bü tün sa nal or tam ve di ji tal or ta ma rað men lüt fen ki ta bý yü celt me ye de vam e din i fa de le ri ni kul lan dý. BU KÝ TAP FU AR LA RI NI U LUS LA R A RA SI DÜ ZEY DE YA PA LIM Ya yýn cý ku ru luþ la ra ses le nen Gör mez, þöy le ko nuþ tu: 30. su nu yap tý ðý mýz bu ki tap fu a rý nýn ar týk u lus lar a ra sý o la rak dü zen le ye lim. Dün ya nýn bü tün dil le rin de ya zý lan ki tap la rý Tür ki - Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez ye ye ge ti re lim. Ne den bir Frank furt ki tap fu a rý ný An ka ra da, Ýs tan bul da dü zen le me ye lim. BU RA MA ZAN DA EN YA KIN KOM ÞU MUZ SO MA LÝ So ma li de ya þa nan kýt lý ða da de ði nen Gör mez, So ma li de ya þa yan kar deþ le ri miz bi zim din kar deþ le ri miz. Do la yý sýy la bi zim bu Ra ma zan da en ya kýn kom þu muz So ma li o la cak týr. Aç lýk ve su suz luk tan ö len ço cuk lar her bi ri mi zin kom þu su dur. Mil le ti mi zin çað rý mý za ver di ði ce vap in san lýk a dý na u mut ve ri ci ol muþ tur, bu nu da bü yük bir se vinç le bu ra da i fa de e di yo rum. di ye ko nuþ tu. Ba kan Boz dað i le Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Gör mez, fu a rýn a çý lý þý ný yap týk tan son ra fu ar da bu lu nan dük kân la rý gez di. YE NÝ AS YA DA YE RÝ NÝ AL DI A ðýr lýk lý o la rak di nî ya yýn la rýn sa tý þý nýn ya pýl dý ðý fu ar da, ki tap lar bü yük in di rim ler le o ku yu cu la rý bek li yor. Haf ta ba þýn dan i ti ba ren fu ar da ki stand la rýn da ki tap se ver ler i çin ha zýr lýk la rý ný ta mam la yan ya yý nev le ri, ya zýn bu nal tý cý sý ca ðý na rað men ki tap se ver le rin fu a ra il gi gös te re ce ði ni u mu yor. Fu ar i çin ö zel o la rak ü ze ri ka pa tý lan Ko ca te pe Ca mi i nin av lu su böy le ce gü ne þin ya ký cý ý þýn la rý na kar þý ko ru nak lý ha le ge ti ril di. 50 ka dar ya yý ne vi nin ka týl dý ðý 30. An ka ra Ki tap ve Kül tür Fu a rý nda Ye ni As ya Neþ ri yat da 30 nu - BAÞ BA KAN Yar dým cý Be kir Boz dað ve Di ya net Ýþ le ri Baþ ka ný Prof. Dr. Meh met Gör mez, Ko ca te pe Ca mi i nde dü zen le nen 30. Ki tap ve Kül tür Fu a rý na ka týl dý. Bu ra da ko nu þan Boz dað, dün ya da ya þa nan la rýn, So ma li de ya þa nan la rýn gör me mez lik ten ge li ne me ye ce ði ni bu nun i çin de Türk in sa ný nýn da kar deþ le ri o la rak yar dým la rý ný e sir ge me me si ge rek ti ði ni söy le di. Boz dað, Kom þu su aç ken tok ya tan biz den de ðil dir, an la yý þýn dan ge li yo ruz. Sa yýn Baþ kan dan öð ren di ðim ka da rýy la Türk mil le ti nin bü yük bir kat ký sað la dý ðý ný öð ren miþ bu lu nu yo rum. Ay rý ca a tý lan SMS le rin de 350 bi ni geç ti ði ni öð ren miþ bu lu nu yo rum. Ta biî ki bu Türk mil le ti nin bu ko nu ya gös ter miþ ol du ðu ö nem den kay nak la ný yor. þek lin de ko nuþ tu. Kül tür ve Ki tap Fu a rý nýn da o ku ma a lýþ kan lýk la rý ba ký mýn dan son de re ce ö nem li ol du ðu nu kay de den Boz dað, Tür ki ye Ki tap ve Kül tür fu a rý nýn 30. su nun dü zen len di ði ni ve ni ce 30 yýl lar bu fu a rý ný de vam et me si ni um du ðu nu be lirt ti. ma ra lý stand da ye ri ni al mýþ du rum da. Baþ ta Ri sâ lei Nur Kül li ya tý ol mak ü ze re, ye ni çý kan ki tap la rýn, Kur ân-ý Ke rim ve Cev þen le rin de ol duk ça in di rim li fi yat lar la o ku yu cu ya su nul du ðu fu ar da, Ye ni As ya stan dýn da ki tap la rý nor mal za man la ra gö re yüz de 40 la ra va ran in di rim ler le al mak müm kün. Fu a rýn ilk bir kaç gü nü ol ma sý na rað men in san la rýn fu a ra il gi gös ter me ye baþ la dý ðý ný an la tan Ye ni As ya Neþ ri yat An ka ra Sa týþ ve Pa zar la ma Mü dü rü Tun cay Bay ram, Ö zel lik le Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý, Cev þen, Na maz Tes bi ha tý i le, son çý kan ki tap la rý mý za il gi ol du ðu nu gö rü yo ruz. Ya zýn sý ca ðý na al dýr ma dan fu a rý zi ya ret e den o ku yu cu la rý mýz bü tün ya yýn la rý mý za ve son çý kan ki tap la rý mý za ga yet uy gun fi yat lar la, is ter pe þin is ter kre di kar tý ö de me siy le sa hip o la bi li yor lar. Her se ne Ra ma zan a yýn da o ku yu cu la rýn hiz me ti ne su nu lan bu im kâ ný, Ye ni As ya Neþ ri yat o la rak bu se ne de es geç me dik. Fu ar da ye ri mi zi al dýk. Cu ma gü nü res mî a çý lýþ ya pýl ma sý na rað men, biz ha zýr lýk la rý mý zý haf ta ba þýn dan i ti ba ren ta mam la dýk ve sa týþ ya pa cak du ru ma gel dik. An ka ra ve çev re il ler de ki bü tün o ku yu cu la rý mý zý fýr sat lar la do lu bu fu a ra bek li yo ruz. Ö te yan dan bu se ne ge le nek sel o la rak Ra ma zan a yýn da ver di ði miz 59 ku po na rah le boy Kur ân-ý Ke rim kam pan ya mýz, fu ar da da de vam et ti ri le cek. Di le yen ler a bo ne ol duk la rý tak dir de, Kur ân-ý Ke rim le ri ni he men tes lim a la bi le cek ler. O ku yu cu la ra bu fýr sa tý ka çýr ma ma la rý ný tav si ye e di yo ruz de di. A BO NE ÝÞ LE MÝ YA PI LI YOR Fu ar da, Ye ni As ya Ga ze te si ne ve Ye ni As ya Med ya Gru bu nun der gi le ri o lan Köp rü, Bi zim A i le, Can Kar deþ ve Genç Yak la þým a da a bo ne o lu na bi li yor. Ye ni As ya Ga ze te si ne a bo ne o lan la ra rah le boy, renk li, bil gi sa yar hat lý Kur ân-ý Ke rim he di ye e di li yor. Ra ma zan a yý nýn so nu na ka dar de vam e de cek fu ar, öð le den ön ce sa at de baþ la yýp, ge ce ya rý sý e ka dar de vam e di yor. An ka ra / Ya vuz Ça lýþ kan B U L M A C A SOL DAN SA ÐA 1. Kitap Tiryakiliðinin yazarý. 2.-Ünlü Osmanlý tarihçisi. - Klâsik Türk Müziðinde bir makam. 3. Ýlk doðan erkek çocuklara verilen adlardan biri. - Hurafe, batýl inanç. 4. Elma, armut vb. meyvelerin kurutulmuþu. - Kendisinden baþka diller veya lehçeler türemiþ olan dil. 5. Çeliþkili ve tutarsýz iki cümleyi birbirine baðlamaya yarayan bir söz. - Ýnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince, kýsa, yumuþak ve sýk uzantýlar. 6. Tarih öncesinden günümüze kadar deðiþik çaðlarýn ve uygarlýklarýn kültür deðerlerini temsil eden eser veya kalýntý. - Eko'nun seslileri. 7. Ýtalya'da bir yanardað. - Edebiyatla uðraþan, edebî eser veren kimse, yazar. 8. Kýta'nýn kýsa yazýlýþý. - Balýk avlamakta veya yük taþýmakta kullanýlan, tek veya iki direkli ve açýk güverteli, büyük kayýk. 9.-Amerika Birleþik Devletlerinde bir eyalet. - Bayýndýrlýk. 10. Genellikle orduda yemek daðýtýmýnda kullanýlan büyük metal kap. - Dedelerden ve büyük babalardan her biri. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Yan ký. - U - ya nýk, gö zü a çýk, mü te yak kýz. 2. Es ki bir Türk ka ða ný.- Gam di zi sin de sol i le si a ra sýn da ki ses. 3. Ýn ce lik, na zik lik. - Ha - va da be yaz ve ha fif bil lur lar bi çi min de do na rak ya ðan su bu ha rý. 4. Di vit, hok ka i ki li si. - Ta bi o lan lar. 5. Sý cak lýk.- Ka ra da, de niz de, göl de ve ya a kar su lar da ev cil ol - ma yan hay van la rý vur ma ve ya ya ka la ma i þi. 6. Uy gun bul ma, tas vip. 7. Bý çak bi - le me ye ya ra yan çe lik ten, çu buk bi çi min - de a raç. -.Düz, a çýk ve ge niþ yer, mey - dan, sa ha. 8. Bir ge ze gen a dý. 9. Ar go da yok. - Bir tem bih sö zü. 10. Ý mar e dil miþ. -Nez ret mek. 11. A ma. - Bir ko nu da di - ren me, a yak di re me, di ret me. 12. At, e - þek, ö küz vb. yük hay van la rý nýn týr nak la - rý na ça ký lan, a ya ðýn þek li ne uy gun de mir par ça sý. - Ý ri de lik li kal bur. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI ME T E L Ý K K H A M Ý A L A S U L U L A S A B L E K E M E M E K Ý K A A M A N A T A L Ý M A T M E N E F Ý R A K A R E A K A R E Þ A M A H A Ç S A K A D Ý R T B A M E A V A H A M Ý Y E T A B H A V A N A C A R Ý Y E Ý H A T A T A Z A M E T

11 U ÝB Ja pon ya ve Mek si ka yý keþ fet ti nu LU DAÐ Ýh ra cat çý Bir lik le ri (U ÝB) Ko or di na tör Baþ ka ný Þe nol Þan ka ya, ha zýr gi yim ve kon fek si yon sek tö rü nün ih ra cat ta 2013 ve 2014 yýl la rýn da çok da ha o lum lu yer le re ge le ce ði ni söy le di. U ÝB in ya ný sý ra U lu dað Ha zýr gi yim ve Kon fek si yon Ýh ra cat çý - la rý Bir li ði Baþ ka ný da o lan Þan ka ya, ön ce ki hü kü - met dö ne min de Dev let Ba ka ný Za fer Çað la yan i le yap týk la rý yurt dý þý te mas la rý son ra sýn da ye ni pa zar - lar la ta nýþ týk la rý ný be lir te rek, Ja pon ya ya git tik. Fark lý ve ye ni pa zar lar o la bi le ce ði ni gör dük. Bu ra - da ki te mas la rý mýz o lum lu geç ti. Ö zel lik le 2013 ve 2014 yýl la rý ve son ra sýn da çok da ha o lum lu ge liþ - me ler ya þa ya ca ðýz. Ör ne ðin bir baþ ka ül ke Mek si - ka ya git tik ve bu ra da alt ya pý ek sik li ði gör dük. Böy le ye ni pa zar lar da bun dan böy le sek tör o la rak boy gös te re ce ðiz de di. Ýt ha lat ta ki yük se li þe de de ði nen Þan ka ya, Biz ler i çin en bü yük kâ bus, it ha lat ta ki ar - tý þýn kon trol den çýk ma sý dýr di ye rek ü re ti me, is tih - da ma ve ih ra ca ta da ha faz la ö nem ve ril me si ge rek - ti ði nin al tý ný çiz di. Þan ka ya, ih ra cat ta ar tý þýn ya ka la - na bil me si i çin i se teþ vik böl ge si gö ze til mek si zin 10 yýl bo yun ca ku rum lar ver gi si is tis na sý, KDV ve güm rük ver gi si is tis na sý, SSK pri mi, e ner ji ve fi - nans man des te ði gi bi bir çok a lan da teþ vik le rin gün de me gel me si ni is te di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Ýs pan ya: Kriz ge çi ci nýs PAN YA Baþ ba kan Yar dým cý sý ve E ko no mi Ba - ka ný E le na Sal ga do, borç lan ma ma li ye ti nin yük - sel me sin den kay nak la nan fi nans pi ya sa la rýn da ki kri zin ge çi ci ol du ðu nu sa vun du. Sal ga do, Ýs pan ya u lu sal rad yo su RNE ye yap tý ðý a çýk la ma da, 21 Tem muz da AB li der le ri nin, Yu na nis tan a yar dým pla nýy la il gi li al dý ðý ka rar la rýn ve Av ru pa Fi nan sal Ýs tik rar Fo nu yla il gi li re form la rýn AB ül ke le ri ta - ra fýn dan o nay la nýp, yü rür lü ðe gir me si ha lin de kri zin so na e re ce ði ni i fa de et ti. Ya tý rým cý lar, AB ül ke le ri nin ka rar lý lý ðý ný gör dü ðün de kriz bi te cek - tir di yen Sal ga do, Biz hü kü met o la rak ver di ði - miz söz le ri ye ri ne ge tir mek te ve re form la rý ger - çek leþ tir mek te bütün ka rar lý lý ðý mý zý or ta ya ko yu - yo ruz. Fi nans sek tö rün de ki re form la rýn ta mam - lan ma sý Ey lül a yý ba þýn da ger çek le þe cek gi bi gö zü - kü yor a çýk la ma sýn da bu lun du. Mad rid / a a TO KÝ den 74 ye ni has ta ne ntop LU Ko nut Ý da re si (TO KÝ), Sað lýk Ba kan lý ðý i le im za la dý ðý pro to kol kap sa mýn da 74 yi ne has ta - ne nin ya pý mý ný üst len di. Bu kap sam da, O cak- Tem muz dö ne min de, 12 has ta ne nin in þa a tý ný baþ la tan i da re, 19 has ta ne nin i ha le si ni ta mam la dý. TO KÝ den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, son 8 yýl da sað lýk sis te mi ne 129 has ta ne i le 89 sað lýk o ca ðý ka - zan dý ran i da re, ha len 74 has ta ne nin ya pý mý ü ze - rin de ça lý þý yor. Bu yý lýn ilk 7 a yýn da 12 has ta ne nin ya pý mý ný baþ la tan TO KÝ, 19 has ta ne nin i ha le si ni so nuç lan dý ra rak in þa at a þa ma sý na ge tir di. Ha len 14 has ta ne nin i ha le sü re ci de vam e di yor, 12 has - ta ne i çin de i ha le ta ri hi be lir len di. Da ha ön ce i ha - le si ya pý lýp uy gun tek lif ol ma dý ðý i çin i ha le le ri ip tal e di len 17 has ta ne nin ya pý mý i se 2 ay i çin de ye ni - den i ha le e di le cek. Ýn þa at la rýn ta mam lan ma sý i le sað lýk sis te mi ne 9 bin 640 ye ni ya tak ka zan dý rý la - ca ðý bil di ri len a çýk la ma da, böy le ce va tan daþ la rýn sað lýk so run la rý ne de niy le il il gez me si ne ne den kal ma ya ca ðý be lir til di. An ka ra / a a Ba lýk çý la rýn sa tý þý düþ tü nmer SÝN Ba lýk çý lar Pa za rý Der ne ði Baþ ka ný Fa ruk Bo lat, ye ni av lan ma se zo nu nu bek le yen es na fýn sa - tý þýn da, Ra ma zan ýn baþ la ma sýy la bir lik te yüz de 80 o ra nýn da dü þüþ ol du ðu nu söy le di. Bo lat, Av ru pa ül ke le ri ne o ran la da ha az o lan ba lý ðýn tü ke ti mi nin, sin di ri mi ko lay ol ma sý dolayýsýyla uz man lar ta ra fýn - dan ö ne ril me si ne kar þýn bek le ne nin çok al týn da ol - du ðu nu i fa de e de rek, her bir ba lýk çý es na fý nýn haf ta i çin de a de ta yok de ne cek ka dar sa týþ yap tý ðý ný i fa de et ti. Tür ki ye nin üç ta ra fý nýn de niz le çev ri li ol ma sý þan sý nýn da i yi de ðer len di ri le me di ði ni be lir te rek Bo lat, Geç ti ði miz yýl lar da ki Ra ma zan lar da her bir es naf gün de ki log ram a ra sýn da de niz ü rü - nü sa tar ken, bu Ra ma zan da ra kam or ta la ma 20 ki - log ra ma ka dar düþ tü. Ba lýk çý lar gün i çin de müþ te ri bul mak ta zor la ný yor. Ha va nýn sý cak ol ma sý sa týþ la - rýn düþ me sin de en ö nem li et ken de di. Mer sin / a a HABERLER S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 93,30 ÖN CE KÝ GÜN 93,10 DÜN 626,71 ÖN CE KÝ GÜN 625,39 DO LAR DÜN 1,7380 ÖN CE KÝ GÜN 1,7370 DÜN 2,4810 ÖN CE KÝ GÜN 2,4570 u u t t UÝB Koordinatör Baþkaný Þenol Þankaya 11 Y EKONOMÝ DÖ VÝ ZE EN DEKS LÝ KRE DÝ A LAN LAR EN FAZ LA KAY BI ÝS VÝÇ RE FRAN GI NDA YA ÞA DI. FRANK SON BÝR YIL DA YÜZ DE 56,85, DO LAR YÜZ DE 15,87, E U RO YÜZ DE 24,19, ÝN GÝ LÝZ STER - LÝ NÝ NDE KÝ AR TIÞ Ý SE YÜZ DE 19,09 OL DU. DÜN YA e ko no mi sin de sý cak gün le rin ya þan - dý ðý, Tür ki ye de de ba zý Av ru pa ül ke le rin de ki ka mu borç so ru nu na ve kü re sel bü yü me ye i liþ kin en - di þe le rin gi de rek güç len me si dik ka te a lý na - rak Mer kez Ban ka sý nýn al dý ðý ka rar lar son - ra sýn da pi ya sa lar da ha re ket li lik söz ko nu suy - ken, dö viz de ki yük se liþ dö vi ze en deks li kre di kul la nan la rýn borç yü kü nü cid dî an lam da art týr dý. Dö viz kur la rý na ba kýl dý ðýn da, 2008 yý lýn dan i ti ba ren Ýs viç re Fran gý nda ki (CHF) ka de me li ar tý þýn di ðer dö viz tür le ri nin ö nü ne geç ti ði dik ka ti çe ki yor. En faz la ar tý þýn gö rül - dü ðü Ýs viç re Fran gý nda ki yük se liþ, geç miþ te bu ya - ban cý pa ra cin sin den borç - la nan la rýn ö de dik le ri TL kar þý lý ðý ay lýk borç mik tar la - rý ný art tý rýr ken, ko nut kre di - le rin de ay lýk tak sit ö de me le - rin de üç yýl da i ki ka tý na va ran ar týþ la ra sebep ol du. Dö viz de ki söz ko nu su yük se liþ ten en faz la et ki le nen ler i se, dö vi ze en deks li tü ke - ti ci kre di si kul la nan lar i çin de en faz la pa yý a lan ko nut kre di si a lan lar ol du. Meselâ, 2008 in Tem muz a yýn da 1 Ýs viç re Fran gý 1,10 li ra se vi ye sin dey ken 100 bin Ýs viç re Fran gý tu ta rýn da ve 10 yýl va de li ko nut kre - di si kul la nan borç lu, A ðus tos 2008 de ay lýk Ýs viç re Fran gý kar þý lý ðý li ra tak - sit ö der ken, A ðus tos 2009 da 1 Ýs viç re Fran gý 1,37 li ra ya çýk tý ðý i çin ay ný mik tar - da ki Ýs viç re Fran gý kar þý lý ðýn da li ra ay lýk tak sit ö de di. Ko nut kre di si borç lu su - nun A ðus tos 2010 da ay lýk tak sit tu ta rý, 1 Ýs viç re Fran gý 1,44 li ra se vi ye sin de ol du ðu i çin Ýs viç re Fran gý kar þý lý ðýn da li ra ya, O cak 2011 de i se yük se li þin de vam et me si dolayýsýyla li ra ya çýk tý. Bu mik tar, A ðus tos 2011 de 1 Ýs viç re Fran - gý nýn 2,20 li ra se vi ye si dik ka te a lýn dý ðýn da li ra ya yük sel di. Böy le lik le Ýs viç re Fran gý i le ko nut kre di si a lan bir ki þi nin üç yýl da ö de di ði ay lýk tak sit tu ta rý i ki kat art - mýþ ol du. 1 MÝL YAR DO LAR DÖ VÝ ZE EN DEKS LÝ KRE DÝ VAR Ýs viç re Fran gý en deks li ko nut kre di si kul - la nan tü ke ti ci nin A ðus tos 2011 de ger çek - leþ tir di ði ay lýk tak sit ö de me si ge çen yý lýn ay ný a yý na gö re ký yas lan dý ðýn da i se yüz de 53, yýl ba þýn dan bu gü ne ka dar da yüz de 34 o ra nýn da art tý. Bu a ra da, dö viz de son yýl - lar da ki ar týþ tren di ne ba kýl dý ðýn da 5 A ðus - tos 2011 i ti ba riy le Ýs viç re Fran gý nda son bir yýl lýk ar týþ yüz de 56,85, 2009 so nu na gö re yüz de 57,93, 2010 so nu na gö re i se yüz de 38,37 o ra nýn da ger çek leþ ti. Ay ný dö - nem de ABD do la rýn da ki ar týþ sý ra sýy la yüz - de 15,87, yüz de 16,57 ve yüz de 12,58 se vi - ye sin de, e u ro da ki yük se liþ yüz de 24,19, yüz de 14,34 ve yüz de 18,92 o ra nýn da, Ýn gi - liz Ster li ni nde ki ar týþ i se yüz de 19,09, yüz - de 18,11 ve yüz de 19,09 o ra nýn da ol du. Dö viz de ki ar týþ göz ö nü ne a lýn dý ðýn da son bir yýl da tü ke ti ci kre di le rin de Ýs viç re Fran - gý na en deks li kre di kul la nan bir va tan da - þýn yüz de 56, ABD Do la rý na en deks li kre di kul la na nýn yüz de 15, e u ro ya en deks li kre di kul la na nýn yüz de 24 lük kay bý ol du. Son za man lar da al týn üst üs te re kor lar ký rar ken 5 A ðus tos 2011 i ti ba riy le son bir yýl da Ýs - viç re Fran gý nda ki yüz de 56,85 lik ar týþ, ay - ný dö nem de yüz de 55,70 o ra nýn da ar týþ kay de den kül çe al tý ný da ge ri de bý rak tý. Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net le me Ku ru mu (BDDK) ve ri le ri ne gö re de Ha zi - ran 2011 i ti ba riy le dö vi ze en deks li top lam tü ke ti ci kre di le ri hac mi 1 mil yar 56 mil yon do lar se vi ye sin de bu lu nu yor. Bu kre di ler de en bü yük pa yý 1 mil yar do lar lýk ha cim i le ko nut kre di le ri a lýr ken, ih ti yaç kre di le ri nin hac mi 30 mil yon do lar, di ðer tü ke ti ci kre - di le ri nin hac mi 16 mil yon do lar, ta þýt kre - di le ri nin hac mi i se 10 mil yon do lar se vi ye - sin de sey re di yor. Ankara / aa Dö viz le borç la nan lar zor da U LUS LA R A RA SI kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Stan dard & Po or s, ABD nin kre di no tu nu ta ri hin de ilk kez dü þür dü. Stan dard & Po or s un (S&P) bil di ri sin - de, ABD nin en üst se vi ye o lan A A A kre di no tu nun A A ya dü þü rül dü ðü be lir til di. Ku ru luþ kre di no tu nun in di ril me si ne ge rek çe o la rak büt çe a çý ðý nýn a zal týl ma sý ko nu sun da kon gre den o nay a lan pla nýn borç kri zi ni çöz mek te ye - ter li ol ma ya ca ðý gös te ril di. Stan dard&po ors un ABD nin kre di gö rü nü mü nü ne ga tif o la rak a çýk la ma sý kre di no tu nun bir ka de me da ha dü þü rü le bi le ce ði söy - len ti le ri ne yol aç tý. Wash gin ton / a a ABD nin no tu ilk kez düþ tü Tem muz ayýnda aç lýk sý ný rý art tý ME MUR-SEN ta ra fýn dan ya pý lan a raþ týr ma ya gö re, aç lýk sý ný rý ar tar ken, yok sul luk sý ný rýn - da, bir ön ce ki a ya gö re dü þüþ göz len di. Ha zi - ran da 978,051 TL o la rak he sap la nan 4 ki þi lik bir a i le nin aç lýk sý ný rý 3,587 TL ar ta rak 981,638 TL ye yük sel di. 4 ki þi lik a i le nin yok - sul luk sý ný rý i se, Ha zi ran a yý na gö re, 47,291 TL dü þüþ gös te re rek 2.693,286 TL o la rak tes bit e dil di. Tem muz a yýn da Ha zi ran a yý na gö re gý da mad de fi yat la rýn da, or ta la ma yüz de 2.01 lik bir ar týþ o la rak göz len di. Tem muz a - yýn da Ha zi ran a yý na gö re gi yim mad de fi yat - la rýn da or ta la ma yüz de 2.72 lik bir a za lýþ göz - len di. Tem muz a yýn da Ha zi ran a yý na gö re ba rýn ma mad de fi yat la rýn da or ta la ma yüz de 0.40 lýk, ý sýn ma mad de fi yat la rýn da or ta la ma yüz de 0.03 lük, ay dýn lan ma mad de fi ya týn da or ta la ma yüz de 0.04 lük, u la þým mad de fi yat - la rýn da or ta la ma yüz de 1.23 lük, ha ber leþ me mad de fi yat la rýn da or ta la ma yüz de 3.02 lik, te miz lik mad de fi yat la rýn da or ta la ma yüz de 0.40 lýk, e ði tim-kül tür mad de fi yat la rýn da or - ta la ma yüz de 0.22 lik, çev re ve su mad de fi - yat la rýn da or ta la ma yüz de 0.16 lik ar týþ göz le - nir ken, bu na kar þýn sað lýk mad de fi yat la rýn da or ta la ma yüz de 0.21 lik ve ha ber leþ me mad de fi yat la rýn da or ta la ma yüz de 1.15 lik bir a za lýþ ya þan dý. Ankara / Recep Gören FRAN SA ve Ý tal ya baþ ta ol mak ü ze re Av - ru pa lý la rýn dün ya ca meþ hur as ký da kah - ve uy gu la ma sý Tür ki ye de KÝM Mar ket - ler Zin ci ri ta ra fýn dan Ra ma zan yar dým kam pan ya sý na u yar lan dý. Mar ma ra Böl - ge si nde 57 þu be si i le hiz met ve ren KÝM Mar ket ler Zin ci ri, Ra ma zan a yý bo yun ca Ý yi lik te Kim in pa yý var i sim li yar dým kam pan ya sý na ön cü lük e de cek. A ðus tos a yý so nu na ka dar de vam e de cek kam - pan ya i le as ký da ku man ya ih ti yaç sa hip - le ri ne da ðý tý la cak. Ma ða za lar da 25, 50 ve 75 TL ol mak ü ze re 3 fark lý fi yat ta Ra ma - zan pa ke ti bu lun dur duk la rý ný söy le yen Ak çay, Tü ke ti ci bun lar dan is te di ði ni sa - týn a lý yor. Sa týn al dý ðý pa ket kar þý lý ðýn da ba ðýþ fi þi a lý yor ve han gi ku rum va sý ta sý i - le ba ðýþ yap mak is ti yor sa o nu i þa ret li yor ve bi zim san dý ðý mý za a tý yor. Biz o san dý ðý no ter hu zu run da her on gün de bir a ça - ca ðýz. Ýn sa nî Yar dým Vak fý, Kim se Yok Mu ve Yar dým E li gi bi der nek ler den han - gi si ne ba ðýþ la mak is te miþ se o ku ru luþ la - rýn gö rev li le ri nin de ka tý lý mý i le ken di le ri - ne bu yar dým lar tes lim e di le cek. Ba ðýþ la - ya na bu a ra cý ku rum lar me saj gön de ri - yor. Biz de KÝM Mar ket ler Zin ci ri o la rak her yüz ku man ya ya kar þý lýk üç ku man ya - yý bu ku rum la ra ba ðýþ lý yo ruz. Ta þý ma gi - bi iþ le ri de biz ya pý yo ruz. Kam pan ya mýz ay so nu na ka dar de vam e de cek. Ve ren el i le a lan e lin bir bi ri ni gör me me si ni a maç - lý yo ruz. Yar dým pa ke tin de 10 bin he de fi - ne u la þýp Yak la þýk 400 bin TL lik bir yar - dým köp rü sü kur ma yý he def li yo ruz i fa - de le ri ni kul lan dý. Ýs tan bul / Ye ni As ya As ký da ku man ya KÝM den Ýþsiz, iþsize danýþacak AL TIN fi yat la rý son gün ler de re kor ü ze ri ne re kor ký rar ken, Tür ki ye de ma den ler den çý - ka rý lan al týn mik ta rý da ar tý yor. Yer al týn dan çý ka rý lan al týn mik ta rý nýn ilk 6 ay da 10 to nu aþ tý ðý a çýk la nýr ken yýl so nun da bu ra ka mýn 25 to na yük sel me si bek le ni yor. Kriz or tam - la rýn da, pa ra ya o lan gü ven siz li ðin art tý ðýn - da, enf las yon ve fa iz o ran la rý nýn yük sel di ði za man lar da de ðer le nen al týn, 1850 yý lýn dan bu ya na 87 kat tan faz la de ðer ka zan dý yý lýn da 279 do la ra dü þen al tý nýn ons fi ya tý, ge çen yý lý 1225 do lar i le ka pat tý. Bu yýl en par lak gün le ri ni ya þa yan al tý nýn fi ya tý, bu - gün 1663 do la rý aþ tý. Son 10 yýl da i se fi ya tý 5 kat tan faz la ar týþ gös te ren al týn, 2010 yý lýn - da ya tý rým cý sý na, 2009 yý lý na gö re yüz de 24 ka zan dýr dý yý lýn da 1225 do lar o lan al - tý nýn ons fi ya tý, bu yý lýn ilk 7 a yýn da i se ge - çen yý la o ran la yüz de 30 de ðer ka zan dý. Al týn fi yat - la rý ar tar ken Tür ki ye de ma - den ler den çý ka rý - lan al týn mik ta rý da ar tý yor. Bu yý lýn ilk 6 a yýn - da 4,4 to nu Ýz mir-ber ga ma ve Gü müþ ha - ne, 3,7 to nu U þak-kýþ la dað da, 2,3 to nu da Er zin can-çöp ler de ol mak ü ze re top lam 10,4 ton al týn çý ka rýl dý ðý ný i fa de e den Kö se, söz ko nu su ma den þir ket le ri nin de ü re ti me geç me siy le bir lik te yýl so nun da bu ra ka mýn 25 to nu bul ma sý ný bek le dik le ri ni söy le di. Kö se, 25 ton al tý nýn bu gün kü e ko no mik de ðe ri nin 1,4 mil yar do la rý bul du ðu na i þa - ret e de rek, bu nun Tür ki ye i çin cid dî bir ra - kam ol du ðu nu kay det ti. An ka ra / a a ÇA LIÞ MA ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý, iþ siz - lik le mü ca de le de biz zat iþ siz le rin ak tif rol a la - ca ðý bir uy gu la ma yý ha ya ta ge çi ri yor. Ba kan - lýk, ü ni ver si te me zu nu iþ siz ler a ra sýn dan 2 bin ki þi yi ÝÞ KUR da iþ ve mes lek da nýþ ma ný o la - rak is tih dam e de cek. Böy le ce iþ siz du rum da ki 2 bin ki þi, iþ a ra yan la ra reh ber lik yap ma ya baþ la ya cak. Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka - ný Fa ruk Çe lik, ÝÞ KUR da gö rev ya pan per so - nel sa yý sý nýn i se top lam 3 bin 297 ol du ðu nu, bu per so ne lin sa de ce 393 ü nün iþ ve mes lek da nýþ man lý ðý e ði ti mi al dý ðý ný, ha li ha zýr da da - nýþ man lýk fa a li yet le ri nin bu ki þi ler ta ra fýn dan ye ri ne ge ti ril me ye ça lý þýl dý ðý ný be lirt ti. Tür ki - ye de ki iþ gü cü dik ka te a lýn dý ðýn da bu e ði ti mi a lan per so nel sa yý sý i le bu ka dar ö nem li bir hiz me tin be lir le nen he def ler doð rul tu sun da yü rü tül me si nin zor ol du ðu nu i fa de e den Çe - lik, Bu ne den le ÝÞ KUR da gö rev len di ril mek ü ze re iþ ve mes lek da nýþ ma ný a lý mý sü re ci ni baþ lat týk. Bu a maç la, ÝÞ KUR ta ra fýn dan be - lir le nen kri ter le re sa hip o lan ü ni ver si te ler de dü zen le ne cek o lan, 360 sa at lik Ýþ gü cü Ye tiþ - tir me Kurs la rý na A ðus tos a yý i çin de baþ la na - cak týr. Bu kurs la ra ka tý la cak 3 bin 500 ki þi, ÝÞ KUR da ça lýþ tý rý la cak 2 bin söz leþ me li iþ ve mes lek da nýþ man lý ðý po zis yo nu na baþ vu ra - bi le cek tir di ye ko nuþ tu. Ba kan Çe lik, iþ ve mes lek da nýþ man lý ðý e ði ti min den ya rar lan - mak is te yen genç ler de, ÝÞ KUR a ka yýt lý ol - ma sý, her han gi bir iþ te ça lýþ mý yor ol ma sý, en az li sans dü ze yin de me zun ol ma sý, Tem muz 2010 ta ri hin de ya pý lan KPSS (B) gru bu sý na vý na gir miþ ve KPSSP3 pu an tü - rün den 70 ve ü ze ri pu an al mýþ ol ma þart la rý - nýn a ra na ca ðý ný bil dir di. An ka ra / a a Al týn ü re ti mi ar ta cak

12 12 AÝLE - SAÐLIK Y Ra ma zan i çin mö nü al ter na tif le ri (*Mik tar lar ve i çe rik ler ki þi le rin yaþ, ki lo, boy, ba zal me ta bo liz - ma hý zý, sað lýk du rum la rý ve be ðe ni le ri ne gö re di ye tis yen ta ra fýn - dan plan lan ma lý dýr.) SA HUR: 1. Al ter na tif: 2 di lim es mer ek mek + 1 di lim pey nir + 1 a det yu - mur ta (haþ la ma ve ya yað sýz om let/me ne men), 5 a det zey tin ve - ya 2 a det ce viz i çi, do ma tes, sa la - ta lýk, ye þil lik da ki ka son ra; 1 su bar da ðý ya rým yað lý ve - ya yað sýz süt-yo ðurt-ay ran, 1 por si yon mey ve. 2. Al ter na tif: 6 8 ye mek ka þý ðý az yað lý seb ze ye me ði, 1 di lim es mer ek mek ve ya 1ka se çor ba, 1 ka se ya rým yað lý/yað sýz yo ðurt (ter ci hen pro bi yo tik yo ðurt), bol sa la ta (1 tat lý ka þý ðý yað o la bi lir.) da ki ka son ra; 1 su bar da ðý ya rým yað lý ve ya yað sýz süt-yo - ðurt-ay ran, 1 por si yon mey ve. Bu þe kil de ha zýr la ya ca ðý nýz bir ö ðün kar bon hid - rat, yað, pro te in, po sa, vi ta min ve mi ne ral ler ba ký - mýn dan ye ter li ve den ge li o la cak týr. ÝF TAR: 1 su bar da ðý su i le o ru cu nu zu a çýn, 1/8 or ta boy pi de ve ya 1 di - lim es mer ek mek + 1 di lim (30g) pey nir a det zey tin, 1 ka se çor ba. A na ye me ðe geç me den ön ce da ki ka a ra ver me li si niz. Bu a ra da sa la ta ter cih et me niz doð ru o lur. Sa la ta hem aç lýk his si ni zi bas ký lar hem de si zi o ya lar. (Sa la ta nýz da 1 tat lý ka þý ðý yað, sý nýr - sýz li mon / sir ke o la bi lir.) A na ye mek 1. Al ter na tif: 6 ye mek ka þý ðý seb ze ye me ði (1kg seb ze et siz se 2 3 ye mek ka þý ðý sý vý yað i le ha zýr lan ma lý), 2 yu mur ta bü yük lü ðün de et / ta vuk, ½ ka se yo ðurt ve ya 1 ka se ca cýk, 1 di lim es - mer ek mek ve ya 2 3 ye mek ka þý ðý bul gur pi la vý. 2. Al ter na tif: 4 ye mek ka þý ðý zey tin yað lý seb ze ye me ði, 3 4 a det ýz ga ra köf te ve ya 120 gram ta vuk ve ya gram ýz ga ra ba lýk, 1 di lim es - mer ek mek, bol sa la ta. A na ye mek ten 1,5 2 sa at son ra a ra ö - ðün: 2 por si yon mey ve, 1 su bar da ðý ya rým yað lý ve ya yað sýz süt / yo ðurt / ay ran. Ra ma zan sof ra la rý nýn vaz ge çil me zi o lan tat lý lar dan süt lü ve ya mey ve li o lan la rý ný haf - ta da 2 kez bu ö ðün de ter cih e de bi lir si niz. (Bir di lim gül laç ve ya bir ka se süt lü tat lý gi bi.) YE ME dü ze ni nin de - ðiþ me si i le me ta bo - liz ma hý zý ya vaþ lý - yor, u zun sü re aç ka lýn dý ðý i çin kan þe ke ri dü þü yor ve vü cut ye ter li e ner ji a la ma dý ðý i çin kýt lýk sin ya li al ma ya baþ lý - yor. Bu sin yal le bir lik te vü cut, e ner ji har ca ma sý - ný dü þü rü yor ve son ra ki ö ðün de a lý nan be sin le ri ken di ni ko ru mak a ma cýy la de po lu yor. Kýt lýk sin ya li de - po la ma iþ le miy le bir lik te ki lo - la rý da be ra be rin de ge ti ri yor. Kýt lýk sin ya li nin ki lo al dý rý cý et - ki si ne dik kat çe ken Mü ge Öz - yurt, ay rý ca kalp yet mez li ði o lan - lar, hi per tan si yon has ta la rý, dü zen li i lâç kul lan ma sý ge re ken ler, ha mi le ler, ço cuk lar, ö zel lik le in sü lin ið ne si kul la - nan þe ker has ta la rý nýn o ruç tut ma ma sý ge rek ti ði ne de dik kat çe ke rek, on la rýn da bu al týn tavsiye le ri dik ka te al ma la rý ge rek ti ði nin al tý ný çi zi yor. Ay rý ca, sin di rim sis te min de gas trit, ref lü, ül ser gi bi þi kâ yet le ri o lan lar i le ö zel te da vi sü re - cin de o lan has ta la rýn da, dok tor la rý nýn o na yý i le di ye tis yen le ri nin tavsiyele ri ne uy gun o la rak o - ruç tu ta bi le cek le ri ni be lir ti yor. Ra ma zan a yý bo yun ca sað lýk lý ve form da kal mak is te yen ler i çin bil gi ler ve ren Mü ge Öz yurt, al týn tavsiye le ri ni þöy le sý ra lý yor: 1. KIT LIK SÝN YA LÝ NE KAR ÞI AZ VE SIK BES LE NÝN Ye me dü ze ni nin de ðiþ me si, ö ðün sa yý - sý nýn ve sýk lý ðý nýn a zal ma sý gi bi sebep ler le me ta bo liz ma hý zý ya vaþ lar sa at gi bi u zun sü re aç ka lýn dý ðýn da kan þe ke ri dü þer. Vü cut ye ter li e ner ji a la ma dý ðý i çin bu dö nem de kýt lýk sin ya li al ma ya baþ lar ve e ner ji har ca ma sý - ný yüz de 40 a ka dar dü þü rür. Bir son ra ki ö ðün - Sað lýk lý bir Ra ma zan i çin 10 tav si ye RAMAZAN'I SAÐLIKLI GEÇÝRMEK ÝÇÝN MUTLAKA SAHURA KALKMAK GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTEN UZMAN- LAR, YETERLÝ VE DENGELÝ BÝR SAHUR ÝLE GÜN BOYU ENERJÝK VE TOK HÝSSEDÝLEBÝLECEÐÝNE DÝKKAT ÇEKÝYOR. de ye ne cek be sin le ri ken di ni ko ru ma a ma cýy la de po la ma ya gi der. Bu sebep le az ve sýk bes len - me li yiz. A ra ve a na ö ðün le ri at la ma dan tü ket - me li yiz. 2. HAZ MI KO LAY, E NER JÝ SÝ ÇOK BE SÝN TÜ KE TÝN Kah val tý nýn gü nün en ö nem li ö ðü nü ol du ðu - nu ha týr la yýn! Bu ne den le mut la ka sa hu ra kalk - ma lý sý nýz. Sa hur da haz mý ko lay, yük sek e ner ji i - çe ren be sin ler ter cih e dil me li dir. Ye ter li ve den - ge li bir sa hur i le gün bo yu e ner jik ve tok his se - de bi lir si niz. 3. KOM POS TO-SU-AY RAN ÜÇ LÜ SÜ NÜ U NUT MA YIN Sa hur ve if tar da ye ter li sý vý a lý mý na (1,5 2 lit - re) dik kat e din. Ýf tar dan sa hu ra ka dar o lan sü - reç te sýk a ra lýk lar la su tü ket me ye ö zen gös te rin. Mi de ve sin di rim sis te mi ni ra hat la ta cak bit - ki/mey ve çay la rý, þe ker siz kom pos to, ay ran gi bi i çe cek le ri ter cih e de bi lir si niz. 4. KÜ ÇÜK LOK MA KA BIZ LI ÐI ÖN LER U zun sü re li aç lýk dolayýsýyla bar sak ha re ket le - ri miz a za lýr ve sin di rim sis te mi nin ça lý þa ma ma - sý sebebiy le ka býz lýk gi bi prob lem ler or ta ya çý ka - bi lir. Ýf tar ve sa hur da, bir den yük le ne rek çok mik tar da ve a ðýr ye mek ler ye nil di ðin de a þý rý ha - zým sýz lýk ve gaz o lur. Bu sebep le ö ðün le ri ni zi mut la ka çok kü çük lok ma lar ha lin de ve ya vaþ ya vaþ ye me li si niz. 5. PO SA YI ART TI RIN Ra ma zan a yý sü re sin ce sin di rim sis te mi ni zin sað lý ðý i çin; ye ter li su ve sý vý a lý mýy la be ra ber, po sa muhtevasý faz la o lan seb ze ye me ði ve ye þil sa la ta, mik ta rý na dik kat e de rek mey ve, tam ta - hýl lý ek mek ve pro bi yo tik yo ðurt tü ket me ye ö - zen gös te rin. 6. PAS TIR MA VE SA LA MI U NU TUN Ýf ta ri ye lik ler, pas týr ma, sa lam gi bi þar kü te ri ü - rün le ri, ký zart ma, ka vur ma vb. yað lý yi ye cek ler - den, ha mur iþ le ri, a cý lý ve ba ha rat lý ye mek ler - den, þer bet li-ký zar mýþ tat lý lar dan müm kün. 7. DÖRT HUR MA BÝR POR SÝ YON MEY VE YE E ÞÝT O ru cu nu zu hur ma i le aç mak is ter se niz: 4 a det hur ma nýn 1 por si yon mey ve ye e þit ol - du ðu nu bi le rek uy gun mik tar lar da tü ke te bi - lir si niz. Kan þe ke ri has sa si ye ti o lan lar baþ lan - gý cý hur ma i le yap mak ye ri ne, bir mik tar be - sin tü ket tik ten son ra ter cih e der ler se da ha sað lýk lý o lur. 8. PÝ DE YE RÝ NE ÇAV DAR-KE PEK EK ME ÐÝ Ra ma zan pi de si nin or ta bo yu nun se kiz de bir lik bir di li mi nin (1/8) bir di lim ek mek ye - ri ne geç ti ði ni bi le rek, uy gun mik tar lar da tü - ke te bi lir si niz. Fa kat bu ra da bir ha týr lat ma yap mak is ti yo rum; be yaz un la ha zýr lan mýþ sý ca cýk pi de kan þe ke ri ni zi hýz la yük sel tir ve ký sa sü re i çe ri sin de ay ný hýz la kan þe ke ri nin düþ me si ne sebep o lur. Bu sebep le pi de ye ri - ne ke pek li, çav dar, tam buð day gi bi es mer ek mek ter cih e dil me si tok luk his si sað la ma sý ba ký mýn dan da da ha doð ru o la cak týr. 9. ÇOR BAY LA BAÞ LA YIN Sin di rim sis te mi miz bes len me bi çi mi miz - den çok et ki len mek te dir. Hýz lý ve çok mik - tar da ye mek sin di rim sis te mi ni zor lar. Ýf tar ve sa hur da bir den a þý rý mik tar da ve a ðýr ye - mek ler ye nil di ðin de ha zým sýz lýk ve gaz þi kâ - ye ti o lur. Bu sebep le if tar da çor ba gi bi ha fif ye mek ler le baþ lan gýç ya pýl dý ðýn da sin di rim sis te mi bu nu da ha ça buk to le re e de bi lir. 10. ÝF TAR DAN SON RA YÜ RÜ YÜN Ya vaþ la yan me ta bo liz ma yý hýz lan dýr mak, bar sak ha re ket le ri ni dü zen le mek, kan þe ke ri den ge si ni sað la mak, i yi ko les te ro lü art týr mak i çin vaz ge çil mez o lan fi zik sel ak ti vi te yi Ra - ma zan a yýn da ih mal et me mek te fay da var. Ýf - tar dan 1 1,5 sa at son ra, da ki ka tem - po lu yü rü yüþ i de al dir. A ðýz ko ku su nu gi de ren yi ye cek ler BÜTÜN gün sü ren aç lý ðýn sebep ol du ðu a ðýz ko ku su Ra ma zan a yýn da sýk kar þý la þý lan so - run lar dan bi ri. Diþ He ki mi Ar zu Yal nýz Zo - gun, o ru cu boz ma dan bu o lum suz du rum - dan kur tu la bil me nin en pra tik yo lu nun su yut ma mak kay dýy la diþ le ri fýr ça la mak ol du - ðu nu söy le di. Zo gun, Ra ma zan da da diþ le - ri ni zi fýr ça la ya rak a ðýz ko ku su nu ön le ye bi lir - si niz. Gün i çin de ma cun suz fýr ça la ma ya pýp að zý ný zý çal ka la ya bi lir si niz de di. Kö tü a ðýz ko ku su nun hem o ruç tu tan ki þi yi hem de çev re si ni ra hat sýz et ti ði ni be lir ten Zo gun, fiz yo lo jik o la rak her sað lýk lý bi rey de, sin di rim ka na lýn da bi ri ken gaz lar ve ya dil sýr týn da ü - re yen bak te ri ler dolayýsýyla sa bah la rý a ðýz ko - ku su mey da na gel di ði ni söy le di. A ðýz ko ku - su nun yüz de 87 si dil den ve diþ e ti il ti ha býn - dan kay nak la nýr. Bu tip va k'a lar he kim ta ra - fýn dan ya pý lan ilk mu a ye ne de ko lay ca be lir - le ne bil mek te dir. Di ðer ta raf tan a ðýz ko ku su, si nüs ve ak ci ðer kay nak lý en fek si yon la rýn, di - ya bet, böb rek yet mez li ði ve me ta bo liz ma bo zuk lu ðu gi bi has ta lýk la rýn ha ber ci si de o la - bil mek te dir di yen Zo gun, o ru cu boz ma dan a ðýz ko ku su gi der me nin yol la rý ný da þöy le an lat tý: Ö nem li o lan tü kü rü ðü nöt ra li ze e - de cek gý da lar al mak. Bu gý da la rýn ba þýn da bol su tü ket mek ge li yor. Sa hur da çok faz la çay ve kah ve tü ket me yin. Ýf tar ve sa hur da bol bol su i çe rek tü kü rük ya pý sý ný da ha a kýþ - kan ha le ge ti re bi lir si niz. Sa hur da ye me ðin ar dýn dan a ðýz da ka ran fil ve ya ta ze na ne ta þý - na bi lir. Ýf tar ve sa hur da uy gun yi ye cek le re ve i çe cek le re tar çýn ka tý la bi lir. Ay rý ca diþ a ra la - rýn da ka lan yi ye cek ar týk la rýn dan kur tul mak i çin diþ i pi kul lan ma ya ö zen gös te rin. A þý rý tuz kay bý kalp rit mi ni bo zu yor UZ MAN LAR, sý cak ha va lar da a þý rý sý vý kay býn dan do la yý a ni tan si yon dü þüþ le - ri nin ve ka nýn ko yu la þa rak a kýþ kan lý ðý - ný kay bet me si so nu cun da nor mal de çok kri tik o la rak de ðer len dir me ye cek dar lýk ta or ta ya çý ka bi le cek pýh tý nýn kalp kri zi ne sebep o la bi le ce ði ni be lir ti - yor. Ýç Has ta lýk la rý ve Kar di yo lo ji Uz - ma ný Dr. Bü lent Gür taþ, sý cak ha va lar - da su ve tuz den ge si nin bo zul du ðu i çin kalp kri zi ne ze min ha zýr la dý ðý ný be lir - te rek, kay be di len sý vý kay bý nýn mut la ka gün i çin de ye ri ne ko nul ma sý ge rek ti ði - ni vur gu la dý. Gaz lý i çe cek le rin sý vý kay - bý ný art týr dý ðý na dik ka ti çe ken Gür taþ, i çe cek o la rak çay ya da kah ve ye ri ne su i çil me si nin ö nem ta þý dý ðý ný i fa de et ti. Gür taþ, kalp kri zi nin kalp ka sý ný bes le yen ko ro ner ar ter ler den bi rin de o lu þan yað pla ðý nýn a ni den çat la ma sý ve ü ze rin de pýh tý o luþ ma sý so nu cu ar - te ri tý ka ma sý i le mey da na gel di ði ni an - lat tý. Tý ka nan ko ro ner ar te rin bes le di - ði kalp ka sý böl ge si nin öl dü ðü nü be lir - ten Gür taþ, kri zin gö ðü se, kol la ra, bo - yu na vu ra bi len bas ký þek lin de gö ðüs að rý sý, ter le me, ne fes dar lý ðý, çar pýn tý, bay gýn lýk his si gi bi be lir ti le rin tek ya da bir a ra da gö rül me siy le ken di ni gös - ter di ði ni söy le di. A þý rý sý cak la rýn da bu nu te tik le yen ö nem li bir fak tör ol - du ðu nu di le ge ti ren Gür taþ, ö zel lik le ko ro ner kalp i le kalp ka pa ðý so ru nu bu lu nan has ta la rýn a þý rý cý sý cak lar dan o lum suz et ki len di ði ni i fa de et ti. Gür - taþ, kalp ka pa ðýn da so ru nu bu lu nan has ta la rýn, yak la þýk yüz de 90 ý nýn id rar sök tü rü cü kul lan dý ðý ný, has ta la rýn vü - cut la rýn da ki faz la su ve tu zu id rar la a - ta bil di ði ni be lir te rek, A þý rý sý cak lar - da, çok ter le me i le tuz ve su vü cut tan a tý la ca ðý i çin tuz kay bý ar ta cak týr. Bu da hal siz lik, bit kin lik ve ritm bo zuk lu - ðu na yol a ça bi lir di ye ko nuþ tu. T. C. MARMARÝS (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI 2010/10 Satýþ. Tapu Kaydý : Muðla, Marmaris, Tepe Mahallesi, Gözpýnar Mevkii, 18 pafta, 78 ada, 21 parsel sayýlý, 50,46 m 2 miktarlý 1/5 Melahat Engin, 1/5 Duran Engin, 3/5 Ferdane Engin adýna kayýtlý dört katlý betonarme bina. Özellikleri : Söz konusu taþýnmaz Zemin kat ve çekme katý + 1.Kat + 2.Kattan oluþan yapýnýn zemin katý ticarethane diðer katlar konut olarak kullanýlmaktadýr. Taþýnmazýn zemin katýnda dükkân asma katlý olup, Dairelerin giriþi yandan olup 1 salon + mutfak, 2 oda, 1 banyo-wc bulunmaktadýr. Dairenin giriþ kapýsý çelik kapýdýr. Dairenin iç kapýlarý ahþap kapýdýr. Pencereler doðrama tek camdýr. Mutfak dolaplarý mevcuttur. Bütün duvarlar plastik boyalýdýr. Bina eski yaklaþýk 20 senelik bir binadýr. Daire toplam alaný yaklaþýk 45 m 2 kullaným alanlýdýr. Elektrik ve suyu mevcut olup altyapý ve ulaþým olanaklarýndan yararlanýlmaktadýr. Ýmar Durumu : Marmaris Belediye Baþkanlýðý tarafýndan verilen imar durum belgesine göre; Ýli : Muðla Ýlçesi : Marmaris Mahallesi : Tepe Mevkii : - Pafta : 18 Ada : 78 Parsel : 21 Ýmar planýndaki yeri : Konut altý Ticaret Alaný Ýnþaat düzeni : Bitiþik Nizam Kat adedi : 4 Kat (Dört) Bina yüksekliði : mt. Bina derinliði : Derinlik formülüne uyulacak Ön bahçe mesafesi : - Yan bahçe mesafesi : - Arka bahçe mesafesi : H / 2 Arsanýn % : - Çatý Meyili : % tarihli yazý ile verilmiþtir. Satýþ Saati : 14:00-14:10 -Arasý Muhammen Bedel : ,00 TL SATIÞ ÞARTLARI: Satýþýna karar verilen gayrimenkulün satýlarak paraya çevrilmesine; 1- Bi rin ci sa týþ 30/09/2011 gü nü sa at: 14:00-14:10 a ra sýn da MAR MA RÝS Ad li ye si Sulh Hu kuk Mah ke me si Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü o da sýn da a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin yüz de 60'ý ný ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu, sa týþ ve mas raf la rý ný ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok art tý ra na i ha le o lu na cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak kay dýy la, i kin ci sa týþ 10/10/2011 gü nü MAR MA RÝS Ad li ye si Sulh Hu kuk Mah ke me si Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü o da sýn da ay ný sa at ler de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da tah min e - di len kýy me tin % 40'ýný ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüc ha ný o lan a la cak lý lar var i se a la - cak la rý mec mu u nu, sa týþ mas raf la rý ný ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si þar týy la en çok art tý ra na i ha le o lu na cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk ma dý ðý tak tir de sa týþ dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin yüz de 20'si nis pe tin de Türk Li ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý ya is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým harç ve mas raf la rý, sa týþ be de li ü ze rin den dam ga ver gi si, K.D.V. ve gay ri men ku lün tes cil ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Gay ri men ku lün ay nýn dan do ðan ver gi borç la rý, tel la li ye res mi, ta pu sa tý cý pa yý har cý sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la, di ðer il gi li le rin (ir ti fak hak ký sa hip le ri da hil dir.) bu ta þýn - maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge - ler i le on beþ gün i çin de SA TIÞ ME MUR LU ÐU NA bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ý.Ý.K.'nun 133. mad de si gereðince ihale feshedilir. Taþýnmaz ayný yasa hükmünce yeniden satýþa çýkarýlarak ÝÝK'nun 179/2 maddesi hükmünce en çok fiyat verene ihale olunur. Var ise iki ihale arasýndaki farktan, diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden, satýþýn bozulmasýna neden olanlar ve kefilleri müteselsilen mesul tutulacak ve bu bedel yasal faiz ile birlikte hükme hacet kalmadan kendilerinden Satýþ Memurluðunca tahsil olunacak, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Memurluðumuzda açýk olup, gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþ ilaný ilgililerin tapu kaydýnda yazýlý adreslerine tebliðe gönderilmiþ olup, adreste tebligat yapýlmamasý halinde veya adresleri bilinmeyenler içinde iþbu satýþ ilanýnýn ilanen tebligat yerine kaim olacaðý ilan olunur. 7- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ, içeriðini ve þartlarýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/10 satýþ sayýlý dosya numarasýyla satýþ memurluðuna numarasýyla memurluðumuza baþvurmalarý ilan olunur. 18/07/2011 (Ý.Ý.K. 126) Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 18/07/ B: 48822

13 Y SPOR 13 METRÝS'EDESTEKYÜRÜYÜÞÜ FENERBAHÇELÝ TARAFTARLAR, TUTUKLU BULUNAN KULÜP BAÞKANI AZÝZ YILDIRIM ÝLE YÖNETÝCÝLERE DESTEK VER- MEK ÝÇÝN BUGÜN KADIKÖY'DEN METRÝS CEZAEVÝ'NE ARAÇ KONVOYU DÜZENLEYECEK. Beþiktaþ'tan Somali'ye yardým BEÞÝKTAÞ KULÜBÜ VE FUTBOLCULAR KENDÝ ARALARINDA PARA TOPLAYIP SOMALÝ'YE KIZILAY VASITASIYLA YARDIM YOLLAYACAK. BEÞÝKTAÞ kulübünün, Somali'de yaþanan açlýk ve kýtlýk sefaletine duyarsýz kalmayarak Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn çaðrýsýný destekleme kararý aldýðý ifade edildi. Buna göre, Beþiktaþ kulübü ve futbolcular kendi aralarýnda para toplayýp Somali'ye Kýzýlay vasýtasýyla yardým yollayacak. Beþiktaþ ayrýca, bugün oynanacak Otelul Galati maçýna yetiþmesi durumunda ''Somali'yi unutmayalým'' yazýlý pankart ile çýkacak. OTELUL ÝLE HAZIRLIK MAÇI BUGÜN Yeni sezon hazýrlýklarýný Hollanda'da sürdüren Beþiktaþ, ikinci hazýrlýk maçýnda bugün Romanya þampiyonu Otelul Galati ile karþý karþýya gelecek. Beþiktaþ Kulübünden yapýlan açýklamada, Eindhoven yakýnlarýndaki Deurne kasabasýnda bulunan ZSV Deurne Stadý'nda oynanacak mücadelenin TSÝ 18.00'de baþlayacaðý bildirildi. Hollanda'daki ilk hazýrlýk maçýnda Yunanistan'ýn Ergotelis takýmýný 2-1 maðlup eden siyah-beyazlýlar, 9 Aðustos Salý günü Almanya'nýn KFC Uerdingen 05 takýmýyla TSÝ 20.00'de Grotenburg Stadý'nda son hazýrlýk maçýný oynayacak. Almanya'nýn Borussia Dortmund takýmýnda forma giyerken 17 Nisan'da sað dizinden sakatlanan Nuri, 6 ay süren sakatlýðýnýn ardýndan fiziksel olarak kendini geliþtirmek için 4 Temmuz'da Madrid'e gelerekyeni takýmýrealmadrid'teçalýþmalaraerkenbaþlamýþtý. Ýspanyol basýný sakatlýðýný þüpheli buluyor Nuri Þahin niye iyileþmiyor? ÝSPANYOL spor gazeteleri Marca ve As, Real Madrid'in Türk futbolcularýndan Nuri Þahin'in sakatlýðýnýn halen geçmemesinin þüphe uyandýrdýðýný yazdý. AS gazetesi, ''Þahin sýrrý'' baþlýðý altýnda manþetten verdiði haberde, ''Sað dizinden ameliyat oldu ama þimdi sol dizindeki sakatlýktan 25 gündür oynayamýyor. Mourinho, onu Çin'de denemek istiyordu ancak bir dakika bile bunu yapamadý. Nuri'nin sahalara döneceðiyle ilgili açýk bir tarih yok'' deðerlendirmesinde bulundu. Yapýlan yorumlarda, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Nuri'yi Xabi Alonso'nun yedeði olarak gördüðü ileri sürüldü. Marca gazetesi de ''Nuri'nin iyileþme sürecinin öngörülenden daha uzun zaman aldýðýný ve ne zaman oynayacaðýyla ilgili tarih verilmediðini'' ifade etti. KALÝTESÝNÝ GÖSTEREMEDÝÐÝ ÝÇÝN MUTSUZ Türk futbolcunun, ''Real Madrid'e çok þeyler katabileceðinin farkýnda olduðu ancak sezonun en ö- nemli transferlerinden biri olarak gelmesine raðmen henüz kalitesini gösterememekten dolayý biraz mutsuz olduðunu'' yazan Ýspanyol gazetesi, Nuri'ye ''Rahat olmalý'' tavsiyesinde bulundu. Los Angeles'da 12 Temmuz'daki antrenman sýrasýnda sol dizinden sakatlanan ve Real Madrid kulübü tarafýndan iyileþme süreci en fazla 3 hafta olarak gösterilen Nuri Þahin, halen düz koþu yaparak, takýmdan ayrý çalýþýyor. FENERBAHÇELÝ taraftarlar, futboldaki þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda tutuklu bulunan kulüp baþkaný Aziz Yýldýrým ile yöneticilere destek vermek amacýyla bugün Kadýköy'den Metris Cezaevi'ne araç konvoyu düzenleyecek. Organizasyon kapsamýnda, Fenerbahçe Þükrü Saracoðlu Stadý'nýn yanýnda bulunan eski Salý Pazarý'nda saat 15.00'de toplanacak olan sarýlacivertli taraftarlarýn, buradan konvoy AYKUT KOCAMAN: FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, þike iddialarýna yönelik soruþturma kapsamýnda tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým ve yöneticileri Metris Cezaevi'nde ziyaret ettiklerinde, Yýldýrým'n kendilerine moral verdiðini söyledi. Aykut Kocaman, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleþtirilen antrenman sonrasý basýn mensuplarýyla sohbet etti. Kendisi ve bazý oyuncularýn Metris Cezaevi'ne ziyaret için gittiklerinin hatýrlatýlmasý üzerine Kocaman, þöyle konuþtu: ''Orada herkes bir kiþiyi görebiliyor. Dört kiþi gittik, hepimiz ayrý bir yöneticimizle görüþtük. Ýnsanýn biraz moralini bozan ve daðýtan bir ortamdý. Orada bulunmak gerekiyor. Genel olarak bu tip durumlarda ziyaret yapýlmasý gerekiyor. Girdiðimiz anda oyuncularý da beni de daðýttý. Orada görmemeliydik. Orada olmamalýydýk. Ben baþkanla görüþtüm. Baþkan bize orada moral verdi.'' AKLIMA BÝLE GELMÝYOR Futbol Federasyonunun kulübe ceza verme ihtimalini düþünüp düþünmediði sorusuna Kocaman, þöyle yanýt verdi: ''Aklýma bile gelmiyor artýk. Hiç aklýmdan bile geçirmiyorum. Bir dönem kafamýzýn içinden geçti. Þu anda böyle bir þey yok. Bütün hazýrlýklarýmýzý 9 Eylül'de baþlayacak Süper Lig ve Eylül'deki Þampiyonlar Ligi'ne göre yapýyoruz. Ortama bakarak bu düþüncelerimi söylüyorum. Olmasý gereken ve inandýðým da bu. Bir hafta 10 gün içinde karar verilecek. O kararýn da futbolumuz ve Fenerbahçe için doðru olmasý en büyük dileðim. Þu inanca sahibiz, 9 Eylül'de lig baþlýyor. 9 Eylül'de sahaya çýkacakmýþ gibi hazýrlanýyoruz.'' Kocaman, 15 Aðustos gibi yurt dýþý kampýna gitmeyi planladýklarýný ve 3 hazýrlýk maçý oynamayý hedefledikleri vurguladý. FUTBOLCULAR ÝYÝ GELDÝ Aykut Kocaman, iznin ardýndan futbolcularýn Ýstanbul'a iyi geldiklerini ifade ederek, ''Uzun yýllardýr aðustos ayýnda ilk kez tatil yaptý Türk futbolu. Fenerbahçe daha fazla tatil yaptý. Diðer takýmlar Avrupa kupalarý nedeniyle erken baþladý. halinde Baðdat Caddesi ile Boðaziçi Köprüsü güzergahýný takip ederek Metris Cezaevi'ne kadar gidecekleri ve yine ayný yolu takip ederek geri dönecekleri belirtildi. Konuyla ilgili olarak, '' internet sitesinden yapýlan açýklamada, imkaný olan tüm Fenerbahçe taraftarlarýnýn bu araç konvoyuna katýlmalarý istenerek, ''3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yaþanýlan süreçte, yaptýklarý suni gündemlerle Bizim 5 haftalýk periyodumuz var. Futbolcular iyi bir þekilde geldi. Bazýlarý milli takýma gitti 'sinden itibaren tam takým olarak bir araya geleceðiz. Hem fiziksel hem ruhsal hem de zihinsel olarak hazýr olacaðýmýzý düþünüyoruz'' ifadesini yargýsýz infaz yapanlara karþý tepkimizi demokratik olarak ve taþkýnlýk yapmadan, korna çalarak gerçekleþtireceðiz. Tüm taraftarlarýmýzý bu organizasyonda Fenerbahçelilik ruhuna yakýþýr þekilde, olaylardan uzak durarak gerçekleþtirmeye davet ediyoruz. Her türlü haksýzlýða karþý, camiamýza yapýlan oyunlara karþý, koþulsuz þartsýz Fenerbahçemizin sahipsiz olmadýðýný herkese göstereceðiz'' ifadesine yer verildi. Takýma katýlanlar da, ayrýlanlar da olacaktýr Emenike'nindevam etmesiniisterdim EMENÝKE'NÝN Spartak Moskova takýmýna transfer olmasý konusuna da deðinen Kocaman, þöyle devam etti: 'Emenike, bir yabancý oyuncu için yabancý bir ülkede yaþamasýný düþünmediði bir olayla karþýlaþtý. Yaþadýðý günler de her insan evladý için çok kolay hazmedilecek bir durum deðil. Bunun etkisinde kaldý. Bununla beraber yaþadýðýmýz olaylarýn getirdiði bir durum var. Fenerbahçe'nin de ihtiyaçlarý var. Bu iki unsur bir araya geldi ve E- menike'nin transferi gerçekleþti. E- menike, en çok istediðim futbolculardandý. Devam etmesini isterdim.'' kullandý. Ýstikrarý oluþturmanýn zor, korumanýn daha da zor olduðunu anlatan Kocaman, ''Çok sýkýntýlý bir periyodun ardýndan düzelen bir takým haline geldik. Ýstediðimize yakýn transfer hamlesini yaptýk. Her þey yolunda görünürken, bir anda her þey silbaþtan oldu. Þimdi tekrar tekrar yaralarýmýzý onarýp býraktýðýmýz yere doðru gidiyoruz'' dedi. YÜKSEK ÞÝDDETTE OLACAK Aykut Kocaman, Süper Lig'in kalitesinin geçen yýllara göre daha da artacaðýna iþaret ederek, ''Bizim için iki güçlü platform olacak. Süper Lig geçen senelere göre çok daha yüksek þiddette olacak. Galatasaray atýlým yaptý, Beþiktaþ iyi, Trabzonspor, Bursaspor, Gaziantepspor iyi takýmlar kurdu. Ayrýca Þampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ýki sert platformda yer alacaðýz. Ýç dünyamýzý toparladýktan sonra yüzümüzü dýþarýya çevireceðiz'' diye konuþtu. Sözleþmesiyle ilgili bir soruya da teknik direktör Aykut Kocaman, ''Ben istendiðim sürece burada olacaðýmý söyledim. Fenerbahçe bana ihtiyaç duyduðu sürece buradayým'' diye cevap verdi. MUHABÝRLERE ANLAYIÞLI OLUN Aykut Kocaman, sarý-lacivertli taraftarlarýn Fenerbahçe muhabirlerine yönelik tepkilerine iliþkin ise þunlarý söyledi: ''Medyada art niyetli haberler yapanlar vardý, sadece haber yapanlar vardý. Fenerbahçe taraftarlarýnýn saðduyulu davranacaklarýna inanýyorum. Fenerbahçe taraftarý yasal platformlar içinde tepki verebilir, ancak bu tepkinin muhabirlere yönelmesi doðru deðil. Artýk aklýn duygularýn önüne geçtiði bir sürece geçtik. Taraftarýmýza bu konuda, özellikle muhabirlere karþý anlayýþlý olmalarý gerektiðini söylüyorum.'' Kocaman, yeni transfer olup olmayacaðý sorusunu, ''Önümüzdeki günler berrak bir hale geldiði gün yüzümüzü dýþarýya çevireceðiz. Þu ana kadar yüzümüz içimize dönüktü. Berraklaþma olunca yüzümüzü dýþarýya çevireceðiz. Takýma katýlanlar da ayrýlanlar da olacaktýr'' diye cevapladý. F.BAHÇELÝFUTBOLCULAR SALONDAKUVVETÇALIÞIYOR FENERBAHÇE Futbol Takýmý, yeni sezon hazýrlýklarýný yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleþtirilen antrenmanýn ilk bölümünde futbolcular salonda çalýþtý. Salonda yaklaþýk 1 saat süren kuvvet çalýþmalarý yapan futbolcular daha sonra sahada pas çalýþmasý ve yarý sahada çift kale maçla idmaný tamamladý. Antrenmana milli takým kamplarýnda bulunan futbolcular, rahatsýzlýðý olan Orhan ile Amerika Kupasý maçlarý sonrasý izin verilen Andre Santos ve Diego Lugano katýlmadý. Bu arada, kaleciler Volkan ve Mert'in milli takým kampýnda bulunmalarý nedeniyle antrenmana altyapý kalecisi Erten Ersu da alýndý. Galatasaray'dan belge açýklamasý ''GALATASARAY KULÜBÜ YETKÝLÝLERÝ, EMNÝYET GÜÇLERÝ VE YARGI MENSUPLARIYLA TAM BÝR ÝÞ- BÝRLÝÐÝ ÝÇERÝSÝNDEDÝR. ÝSTENEN BELGELERE EK OLARAK, BAZI BAÞKA BELGELER DE TALEP EDÝL- MÝÞTÝR. EMNÝYET GÜÇLERÝ VE SAYIN SAVCILIÐIN ÝÞ YÜKÜNÜ AZALTMAK MAKSADIYLA VE YARGI- YA OLAN SAYGININ BÝR GEREÐÝ OLARAK BELGE- LER YABANCI DÝLDEKÝ ORJÝNALLERÝNÝN YANI SI- RA TÜRKÇE TERCÜMELERÝYLE SUNULACAKTIR'.' GALATASARAY Kulübü, kulüp yetkililerinin emniyet güçleri ve yargý mensuplarýyla tam bir iþbirliði i- çinde olduðunu, istenen belgelere ek olarak, bazý baþka belgelerin de talep edildiðini açýkladý. Kulübün internet sitesinde yapýlan açýklamada, çeþitli yayýn organlarýnda Galatasaray Kulübü'nden istenen bazý belgelerin bulunamadýðý ve bu sebeple emniyet görevlilerine temin edilemediði yönünde asýlsýz haberler yer aldýðý belirtilerek, þu görüþlere yer verildi:''galatasaray Spor Kulübü yetkilileri dün de ifade edildiði gibi, emniyet güçleri ve yargý mensuplarýyla tam bir iþbirliði içerisindedir. Dün istenen belgelere ek olarak, bugün bazý baþka belgeler de talep edilmiþtir. Söz konusu taleple ilgili Galatasaray Spor Kulübü, her türlü özeni göstererek elde olan Türkçe ve yabancý dildeki tüm belgeleri tasnif etmekte ve yabancý dilde olanlarý yeminli tercümanlar vasýtasýyla tercüme ettirmektedir. Emniyet güçleri ve sayýn savcýlýðýn iþ yükünü azaltmak maksadýyla ve yargýya olan saygýnýn bir gereði olarak belgeler, yabancý dildeki orjinallerinin yaný sýra Türkçe tercümeleriyle sunulacaktýr. SPOR MEDYASI UYARILDI Bu itibarla, Galatasaray Spor Kulübü'nün talep edilen belgelerdeki eksiklikten dolayý bir gecikmesi veya noksanlýðý bulunmamaktadýr. Yürütülen bu süreçte basýn ve yayýn organlarýnýn kulübümüzü itham edebilecek nitelikte yaptýðý yayýnlara bir son vermesi ve hukuka tam olarak uygun hareket eden ve hatta benimsemiþ olduðu etik deðerler gereði mecbur olmamasýna raðmen her türlü belge ve bilgiyi paylaþan kulübümüze saygý göstermeleri önemle rica olunur.'' Adidas Ýstanbul Cup biletleri satýþa çýktý BU yýl Aðustos'ta Ýstanbul'da düzenlenecek ''Adidas Ýstanbul Cup 2'' basketbol turnuvasýnýn biletleri satýþa çýkarýldý. Basketbol Federasyonundan alýnan bilgiye göre, Abdi Ýpekçi Spor Salonu'nda düzenlenecek ve A Milli Basketbol Takýmý'nýn yaný sýra, Ukrayna, Karadað ve Yeni Zelanda'nýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek turnuvanýn biletleri günlük 2 maç için 10, 20 ve 30 liradan Biletix'ten satýþa sunuldu. Biletix üzerinden yapýlacak olan satýþlarda hizmet bedeli de bilet fiyatlarýnýn üzerine eklenecek Dünya Þampiyonasý ikincisi Türkiye A Milli Basketbol Takýmý'ný, 2011 Avrupa Þampiyonasý öncesinde katýlacaðý son hazýrlýk turnuvasý olan Adidas Ýstanbul Cup 2'de izlemek isteyen basketbolseverler biletleri 2 günlük kombine olarak, yüzde 25 daha ucuza satýn alabilecekler. Turnuvanýn maç programý þöyle: 24 A- ðustos Çarþamba: Ukrayna-Karadað, Türkiye-Yeni Zelanda, 25 Aðustos Perþembe: Üçüncülük maçý (Ýlk günün maðluplarý arasýnda) Final (Ýlk günün galipleri arasýnda). Bursaspor Teknik Direktörü Ertuðrul Saðlam, " Anderlecht önünde bu turu geçecek güçteyiz" dedi. FOTOÐRAF: CÝHAN Bursaspor tur endiþesi taþýmýyor BURSASPOR Teknik Direktörü Ertuðurul Saðlam, UEFA Avrupa Ligi play off maçýnda karþýlaþacaklarý Belçika temsilcisi Anderlecht'i yenebilecek güçte olduklarýný söyledi. Baþarýlý teknik adam, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Belçika temsilcisi Anderlecht ile eþleþmelerini ardýndan camiaya umut verdi. Anderlecht takýmýný geçtiðimiz sezon 4-5 kez izlediðini dile getiren Saðlam, "Bursaspor bu turu geçecek güçtedir." dedi. Genç çalýþtýrýcý, þu deðerlendirmede bulundu: "Daha iyisi Rosenborg ve Dinamo Bükreþ, daha kötüsü ise AS Roma ve Paris Saint Germain olurdu. Tam ortadaki takýmý çektik. Umutlu olduðumu açýkça belirtebilirim. Bu süreçte 1-2 takviyede yapýp gücümüzü artýrýrsak bizim açýmýzdan çok daha iyi olur. Önümüzde kýsa bir süre var. Rakip hakkýndaki son bilgileri toplamaya baþladýk. Ýlk maçta istediðmiz sonucu elde ederek deplasmandaki iþimizi kolaylaþtýrmak istiyoruz."

14 14 SPOR Y BÝLBAO TRABZON'DAN ÇEKÝNÝYOR U E FA AV RU PA LÝ GÝ PLA Y OFF'UN DA TRAB ZONS PO R-ATH LE TÝC BÝL BA O EÞ LEÞ ME SÝ NÝ DE ÐER LEN DÝ RE N BÝL BA O'LU FUT BOL CU LAR, ''KAR ÞI LA ÞA BÝ LE CE ÐÝ MÝZ TA KIM LAR A RA SIN DA EN GÜÇ LÜ SÜ TRAB ZONS POR'DU" DE DÝ LER. U E FA Av ru pa Li gi Play-Off'un da Trab zons - por i le eþ le þen Ýs pan ya'nýn Ath le tic Bil ba o ta ký mýn da ki fut bol cu lar, ''Kar þý la þa bi le ce ði - miz ta kým lar a ra sýn da en güç lü sü Trab - zons por'du'' de ðer len dir me sin de bu lun du. Ath le tic Bil ba o'nun res mi in ter net si te sin de fut bol cu la rýn yo rum la rý na yer ve ril di. Ka le ci Gor ka Ý ra i zoz, ''En zo ru ve en güç lü sü Trab zons por'du. Ku ra nýn po zi tif ya ný i se i - kin ci ma çýn e vi miz de oy na na cak ol ma sý. Ýs - tan bul'da ki ilk maç ta i yi bir so nuç a lýp e vi - mi ze gel mek is ti yo ruz'' de di. Trab zons - por'un ''Her ke sin ta ný dý ðý, zor bir ta kým'' ol - du ðu nu be lir ten Ja vi Mar ti nez de, ''Zo ko ra gi bi ö nem li, ta ký mýn mo to ru o lan bir o yun - cu ya sa hip ler. O la bi le cek en zor lu ta kým lar - dan bi ri denk gel di a ma ya pa cak bir þey yok tu ru geç me ye ça lý þa ca ðýz'' i fa de le ri ni kul lan - dý. Mar ti nez, Trab zons por i le oy na ya cak la rý i ki ma çýn da ''bü yük maç lar'' o la ca ðý ný, ilk ma çýn ne re de oy na na ca ðý nýn ken di si i çin ö - nem li ol ma dý ðý ný be lirt ti. Ath le tic li Mar kel Su sa e ta, ''Trab zons por güç lü bir ta kým a ma biz ha zý rýz. Ý kin ci ma çýn bu ra da oy nan ma sý i yi. Ta raf ta rý mý zýn des te ði ö nem li o la cak'' de ðer len dir me si ni yap tý. Da vid Lo pez de ''Trab zons por kar þý la þa bi le ce ði miz en zor lu ta kým lar dan bi ri ve i yi fut bol cu la ra sa hip. Da ha ön ce den ta ný dý ðý mýz bir ku lüp. A ma ö nem li o lan on lar de ðil bi ziz. Ý kin ci ma çýn e vi miz de oy nan ma sý a van taj çün kü ilk maç - ta ra ki bi ta ný ya cak sýn ve i kin ci maç ta ta raf - ta rý nýn da des te ði ni ya nýn da a la cak sýn'' de di. Hukukçular8 Bir li ði Vak fý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Si nan Ký lýç ka ya þike olaylarýný deðerlendirdi. KÜME DÜÞÜRME KARARI ÇOK AÐIR BÝR CEZA OLUR HU KUK ÇU LAR Bir li ði Vak fý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Si nan Ký lýç ka ya, spor da þi ke ve teþ vi kin tar tý þýl dý ðý ar ka ar ka ya o - pe ras yon la rýn ya pýl dý ðý ný be lir te rek, Spor da suç iþ le yen her kim o lur sa ol sun en a ðýr þe kil de ce za lan dý rýl ma lý dýr. An - cak Spor Ku lüp le ri, Spor da Þid det Ve Dü zen siz li ðin Ön len me si ne Da ir Ka - nun un 11. Mad de si nin 7. fýk ra sýn da be - lir ti len pa ra ce za la rýn dan baþ ka ce za i le ke sin lik le ce za lan dý rýl ma ma lý dýr de di. SUÇ LU LAR CE ZA LAN DI RIL SIN Fut bol da suç iþ le yen le ri be lir ler ken çok ge niþ yo rum lar dan ka çý nýl ma sý, dar yo rum ya pýl ma sý ge rek ti ði ni söy le - yen Ký lýç ka ya, Bu du rum bi raz da si - ya si par ti ler ya sa sý gi bi de ðer len di ril - me li dir. Bu gün kü si ya si par ti ler ya sa - sýn da par ti suç iþ le me nin o da ðý ol duy sa ka pa tý lýr ken ve bu du rum da hi tar tý þýl - mak ta dýr. Par ti ler ka pa týl ma sýn sa de ce suç iþ le yen yö ne ti ci ler ce za lan dý rýl sýn gö rü þü da ha ön pla na çýk mak ta dýr. Fut bol ta kým la rý da bir yö nüy le si ya si par ti le re ben ze mek te dir ve on la rýn da ay ný þe kil de hay ran kit le le ri ü ye le ri var - dýr. Bu ta kým la rýn yö ne ti ci le ri var dýr. Yö ne ti ci ler suç iþ le dik le ri za man en a - ðýr þe kil de ce za lan dý rý la cak la rý na yö ne - lik 14 Ni san 2011 ta ri hin de res mi ga ze - te de ya yýn la nan Spor da Þid det ve Dü - zen siz li ðin Ön len me si ne Da ir Ka nun ye ter li dir. Bu ka nun da ki hü küm ler Ba tý ül ke le rin de ki ce za lar dan da ha a ðýr ce - za lar i çer mek te dir di ye ko nuþ tu. KA MU VÝC DA NI NI ZE DE LER Yö ne ti ci le rin ve ya baþ ka la rý nýn iþ le - dik le ri suç lar dan do la yý ku lüp le rin ce za lan dý rýl ma sý nýn ka mu vic dan la rý - ný ze de le di ði gi bi o ku lüp ler de top oy - na yan fut bol cu la rýn, ta ký mýn ta raf tar - la rý nýn ce za lan dý rýl ma la rý an la mý na ge le ce ði ni söy le yen Si nan Ký lýç ka ya, Bu du rum i se hu ku ken ev ren sel il ke - si o lan Suç la rýn Þah si li ði Ýl ke si i le bað daþ maz. Fut bol cu lar o lay lar dan ha ber siz ma ça çý kýp güç le ri nin yet ti - ðin ce oy na mýþ lar dýr. Bu na rað men ku lü be ce za ve ri le rek bir alt li ge dü - þü rül me si en faz la o ta ký mýn fut bol - cu la rý i le ta raf ta rý ný ce za lan dý ra cak týr. Bu i ki ke sim de suç suz dur.sýrf þa hýs la - rýn iþ le di ði suç lar dan do la yý ku lüp le - rin ce za lan dý rý lýp bir alt li ge dü þü rül - me le ri ni sa vun mak kö tü ni yet li le re de fýr sat ve re bi lir. Sýrf yö ne tim le an la þa - ma yan bir yö ne ti ci ve ya ta kým la an la - þa ma yan bir fut bol cu teþ vik ve ya þi ke ya pýp ku lü bü bir alt li ge dü þü re bi lir de di. Ahmet Terzi / Ankara Ronaldinho millî görev bekliyor MÝLAN'DAN ge çen se zon Bre zil ya'nýn Fla men go ta - ký mý na trans fer o lan Ro - nal din ho (31), ye ni den Bre zil ya Mil li Ta ký mý na çað rýl ma yý bek li yor. Ro - nal din ho, Bre zil ya ba sý ný - na yap tý ðý a çýk la ma da, Fla men go'da e lin den ge - le ni yap ma yý a maç la dý ðý - ný ve Bre zil ya Mil li Ta ký - mý Tek nik Di rek tö rü Ma - no Me ne zes'in ken di si ne ih ti yaç duy ma sý ha lin de, gö re ve ha zýr ol du ðu nu be lirt ti. Bre zil ya Mil li Ta - ký mý'nda son o la rak 2010'un ka sým a yýn da for ma gi yen Ro nal din ho, ''Ken di mi fi zik sel a çý dan i yi his se di yo rum. Bre zil - ya'da dü zen le ne cek 2014 Dün ya Ku pa sý'na ka dar çok þey de ði þe bi lir, an cak Bre zil ya'ya yar dým cý ol - mak i çin se vi ye mi ko ru - ya ca ðý mý sa ný yo rum'' de - di. Ro nal din ho, Pa ris Sa - int Ger ma in ve Bar ce lo - na'da for ma giy dik ten son ra 2008'de Mi lan'a trans fer ol muþ, ge çen yýl a ra trans fer de Fla men - go'ya git miþ ti.

15 Y On lar hiç Kur ân ý o ku yup dü þün mez ler mi? E ðer o Kur an, Al lah tan baþ ka sý ta ra - fýn dan gön de ril miþ ol say dý, el bet te on da pek çok te zat lar bu la cak lar dý. (Ni sâ/4:82) Kim i na na rak ve se va bý ný an cak Al lah tan bek le ye rek Ra ma zan o ru cu nu tu tar sa, geç miþ gü nah la rý ba ðýþ la nýr. (Ýb ni Mâ ce, Sý yâm: 2) Derleyen: ORHAN GÜLER Tohum benzetmesi ACBÜ Z-ZENEB Dr. BAHRÝ TAYRAN 1.2. AC BÜ Z ZE NEB BAK LA VE HAR DAL TO HU MU GÝ BÝ DÝR Bu baþ lýk al týn da i ki ha dis kay - na ðýn da ki i fa de le ri gö re lim: Se ma dan su i ne cek, bak la bi ter gi bi bi te cek ler. (Sa hih-i Müs lim Fi - ten / ) Har dal to hu mu gi bi ki, on dan ne - bat (bit ki) gi bi bi ti ri le cek si niz. (Ah- med ibn Han bel, Müs ned /10800) Bu i ki ha dis ten bi rin ci sin de ac- bü z-ze neb bak li yat lar di ye bi li nen ve to hum la rý in san la rýn bes len me - sin de bü yük yer tu tan bir bit ki ye ben ze ti lir, di ðe rin de i se har dal to hu - mu o la rak i fa de e dil miþ tir. Böy le ce i - ki si ni bir leþ ti re rek Se ma dan su i ne - cek, bak la nýn ve har dal to hu mu nun sür gün ve rip bit me le ri gi bi in san lar me zar la rýn dan çý ka cak lar dýr me sa - jý nýn ve ril di ði a çýk týr. Se ma dan (at- mos fer den) su in me si i le ku ru lan i - liþ ki de çok ö nem li i puç la rý ver mek - te dir. Ký ya met kop ma sý sý ra sýn da de niz ler a teþ len di ði va kit (Tek vir 81/6) â ye tin den dün ya da ki bü tün su küt le si nin bu har la þýp at mos fe re çý - ka ca ðý an la þýl mak ta dýr. Ýþ te bu su, yer yü zü ne gel miþ bü tün in san la rýn ka bir ler den i kin ci ya ra tý lýþ la tek rar çýk ma la rý sý ra sýn da Se ma dan su i - ne cek i fa de siy le or ta ya kon muþ tur. Ýn san vü cu du nun % 61 i ni teþ kil e - den su o ra ný bu ya ra tý lýþ ta da ge çer li - dir. Ký ya met ko par ken dað ve de niz çu kur la rý nýn bir leþ me siy le düm düz o la ca ðý i fa de e di len dün ya mý zýn (Ýn - þi kak: 84/3) me zar la rýn dan in san lar se ma dan su yun yað ma sýy la yi ne i ki ka de me li bi yo lo jik ya ra tý lýþ la ye ni den ya ra tý la cak lar dýr. Ýn san lar ci sim ve ruh la rýy la be ra - ber bu dün ya da ol du ðu gi bi ay nen i - a de e di le ce ði i çin bu ra da bir he sap - la ma ya pa bi li riz. Yüz mil yar in sa nýn tek rar ya ra tý - la ca ðý ný ve or ta la ma 65 kg lýk bir vü cut ya pý sý na sa hip o la cak la rý ný var sa ya lým. Ýn sa nýn 41 kg su ve 24 kg hüc re den o lu þan or ga nik ya pý - lan ma ya sa hip ol du ðu nu bi li yo ruz. Bu na gö re yüz mil yar in sa nýn ya ra - tý lý þýn da ki top lam su mik ta rý 4,1 tril yon kg (4,1x1012) o la cak týr. Bun la rý da ha an la þý lýr ha le ge ti re - lim. 4,1 tril yon kg su, 200 km bo - yun da 5 km e nin de ve sa de ce 4,1 met re de rin li ðin de bir ka na lýn i çin - de ki su mik ta rý de mek tir. Bu su dün ya dan 30 da ki ka da bu har la þan ve ya bü tün dün ya ne hir le ri nin 1,5 sa at te de niz le re a kýt tý ðý mik tar dýr. Her bir in san i çin 24 kg or ga nik ve i nor ga nik mad de ge rek ti ðin - den, 100 mil yar in san i çin 2,4 tril - yon kg (2,4 mil yar ton) de mek tir. Bu i se Tür ki ye nin 120 yýl da ve ya dün ya nýn 4 yýl da ü ret ti ði buð day mik ta rý na denk tir. Ac bü z ze neb bu du rum da e le - ment ler den to hum se vi ye si ne ka dar u laþ mýþ bi rin ci ka de me ya ra tý lý þý i fa - de et mek te dir. Foto: ERHAN AKKAYA 7 RAMAZAN 1432 / Þimdi, çiçeklere, meyvelere bak. Bunlarýn gülümsemeleri ve tatlarý ve güzellikleri ve nakýþlarý ve koku vermeleri bir Sâni-i Kerîmin, bir Mün'im-i Rahîmin sofrasýnda birer tarife, birer dâvetnâme hükmünde olarak muhtelif renk ve koku ve tatlarla her neve ayrý ayrý tarife ve dâvetnâme olarak verilmiþtir. Bediüzzaman Said Nursî, Sözler Rab bi me þi kâ yet e de rim! HAYATIN ÝÇÝNDEN NEVÝN ALAN Yak la þýk beþ ya þýn da ki kýz ço cu ðuy la ba ba sý ca mi ye gi di yor lar. Mi nik ký zý mýz min be re çý ký yor, et ra fý sey re di yor. Kýz ço cu ðu nu min ber de gö ren ca mi i ma mý kýz gýn bir þe kil de mi - nik ký zý mý za ba ka rak sert bir þe kil de Bu kýz ço cu ðu - nun ne i þi var ca mi de? di ye ba ðý rý yor. Mi nik ký zý - mýz ga yet ma sum bir ba kýþ la öf ke li i ma ma ce va bý ya pýþ tý rý yor: Se ni Rab bi me þi kâ yet e de rim. Akýl nuru-2 NUR ÂYETÝNÝN TEFSÝRÝ M.ALÝ KAYA Ak lý ya nýl tan, yan lýþ ve ek sik bil gi ler, ha yal ler, ve him ler ve ba týl i nanç lar dýr. Ak lýn ko run ma sý da doð ru bil gi kay nak la rý nýn ol ma sý, ak lýn doð ru i nanç lar la ba týl dü - þün ce ler den, ve him ve ha yal ler den ko run ma sý i le o lur. Al - lah ýn va hiy le in san la rý doð ru i nan ca sevk et me si nin en bü - yük hik me ti bu dur. A hi ret te i se göz her þe yi bü tün çýp lak lý - ðý i le gö rür ve a kýl ya nýl gý la rýn ta ma mýn dan kur tu lur. A kýl lý lar her ne ka dar gör me ö zel li ði ne sa hip ol sa lar da, gö rü le cek þey ler her ke se gö re tek düz de ðil dir. Beþ du yu i le id rak e di len za ru rî ve te mel bil gi ler den yo la çý ka rak bi li nen den bi lin me ye ne ký yas yo luy la pek çok i za fî ger çek le ri ve bi lin me si ge re ken le ri çý ka ra bi lir. Ba zý bil gi ler de a kýl da za ru rî o la rak var dýr. Ak la gö re Bir þey hem var, hem yok ol maz., Bü tün par ça la rýn dan bü yük - tür., Bir söz, hem doð ru hem yan lýþ ol maz. Ak lî bil gi ler va cip, ca iz/müm kün, mu hal ve saf sa ta/mu - hay ye lat gi bi ne vi le re ay rý lýr. Va cip, za ru rî bil gi ler dir ki o - nun var lý ðý za ru rî dir. Al lah ýn var lý ðý za ru rî, ya ni va cip ol - du ðu i çin Al lah a Va ci bu l-vü cud de nir. Eþ ya nýn var lý ðý ve yok lu ðu mü sa vi dir ve an cak Al lah ýn ya rat ma sý i le dir. Bu se bep le var lý ðýn þöy le ve ya böy le ol ma sý za ru rî de ðil ca - iz ve müm kün dür. E se rin bu lu nup us ta sý nýn bu lun ma ma sý i se mu hal dir; ya ni im kân sýz dýr. Bu se bep le kâ i na týn te sa - dü fen or ta ya çýk ma sý ve se bep le rin ken di li ðin den zu hu ru mu hal dir. A kýl bu nu ka bul e de mez. Al lah ýn a ciz ol ma sý, bir o lan Al lah tan baþ ka ya ra tý cý nýn bu lun ma sý ve Al lah ýn ken di sin den da ha bü yük bir var lý ðý ya rat ma sý gi bi ö ner - me ler ve dü þün ce ler i se ha yal mah su lü o lup ger çek le il gi si ol ma yan saf sa ta bil gi ler kýs mý na gir mek te dir. Bu an lat tý ðý mýz bil gi ler na za rî ya ni te o rik bil gi ler dir. Ak lî bil gi le rin i lim ol ma sý i çin ha ki ka te uy gun ol ma sý ve ger çe ðin bil gi si ol ma sý ge re kir. Ger çe ðe uy gun ol ma yan bil gi ler an cak ma lû mat ka bi lin den dir ki bun la ra i lim di lin de ö ner me ve te o ri a dý ve ri lir. Bu bil gi ler an cak is pat e di le bi lir ve doð ru lu - ðu is pat la nýr sa ka nun ve i lim a dý ný a lýr lar. Yü ce Al lah in san ak lý ný sap mak tan ve saf sa ta ya düþ mek - ten ko ru mak i çin ger çe ðin bil gi si o lan va hiy i le des tek le - miþ tir. Vah yin ge tir di ði Ý lim ve Hik met i le a kýl in ti ba ha ge lir ve saf sa ta dan kur tu lur. A kýl, vah yin ge tir di ði hik met nu ru i le bil fi il gö rür gi bi o lur. Bu bil gi da ha son ra ak lý ik - na ve kal bi tat min e de rek i ma na dö nü þür. Ý man i se ke sin bil gi ve i çin de þüp he bu lun ma yan i nanç týr. Ý mam-ý Ga za li (ra) de miþ tir ki A kýl gö ze ve va hiy gü ne þin ý þý ðý na ben zer. I þýk ol ma sa göz gö re mez. Bu se bep le gü ne þin ý þý ðý na Nur den di ði gi bi, Vah ye de Nur de nil miþ tir. Yü ce Al lah Kur ân-ý Ke rim de Re su le in dir di ði miz Nu ra i man e - din (Te ga bün, 64:8) fer man e der. Yi ne Kur ân-ý Ke rim a kýl i çin bur han/de lil der. A kýl, bur - han de di ði miz de lil ler va sý ta sý i le ger çe ði gö rür ve doð ru o la ný se çip id rak e der. Bu se bep le yü ce Al lah Rab bi niz den si ze bur han ve a pa çýk bir nur gel miþ tir (Ni sa, 4:174) bu yu rur.

16 Ey Mü hey min-i Rah man! Ha cý la rýn hac la rý ný, kur ban ke sen le rin kur ban la rý ný, o ruç tu tan la rýn o ruç la rý ný, na maz ký lan la rýn na maz la rý ný ka bul bu yur! Ý ba det le ri mi zi rý za na ve si le kýl! Du â la rý mý - zý ve i ba det le ri mi zi ucb dan, ri ya dan, fahr den, ki - bir den, gu rur dan, þirk-i ha fî den ve her tür lü kir - ler den ha lâs ey le! Bi zi Ce hen nem a za býn dan a - zad ey le! Bi zi Cen ne ti ne va sýl ey le! Â min! Y 7 RAMAZAN 1432 Te mel, Ra ma zan a yýn da Ýd ris in ha rýl ha rýl ça lýþ tý ðý ný gö rün ce: U la Ýd rus, sen hep iþ ler - den kay te rey dun, þim di sa na ne ol di da böy le ha rul ha rul ça lý þey sun? der. Ýd rus da: U la Te mel, a hi ret ti ca re ti ya pey rum, cen ne te a - zuk ha zýr ley rum, bil mey mi sun? der. SÜLEYMAN KÖSMENE SEMA CEYHAN Vakt-i sa lâ, ha zýr o lun ey mü min ler! ÇOCUKLUÐUMUN RAMAZANLARI EKREM KILIÇ Ogü nün ül ke sin de ses siz li ði bo za cak çok az â let var dý. Bu ba kým dan, mem le ke tin bü - yük bir bö lü mün de, bu gün kü gi bi gü rül tü hâ kim de ðil di. Ka sa ba mýz, ö zel lik le ya zýn sý ca ðý nýn yo ðun laþ tý - ðý gün ler de da ha da ses siz le þir di. U zak lar da ko nu þan i ki ki þi nin se si, a kan ýr ma ðýn þý rýl tý sý, dö nen su do - la bý nýn gý cýr tý sý, ka pa nan bir ka pý - nýn gü rül tü sü, u çan bir si ne ðin vý - zýl tý sý a ra da ses siz li ði bo zar; son ra her yer es ki sü kû nu na ka vu þur du. Ma hal le ler de ev le rin ço ðu bo þal - mýþ gi biy di. Ba ða gö çe me yen ler, ya kýn lar da ki bos tan la ra ve tar la la ra git miþ o lur lar dý. Ya ban cý la rýn ek se - rî si me mur lar dý. On lar da, yaz ta ti li i çin mem le ket le ri ne gi der ler di. So - kak lar da pek kim se bu lun maz dý. Ka sa ba nýn tek can lý ye ri, çar þý sý i - di. Bir cad de den i bâ ret o lan ve sâ - kin sâ kin a kan ýr ma ða pa ra lel o la - rak u za nan bu çar þý nýn i ki ta ra fýn da sý ra lan mýþ dük kân lar, çev re hal ký - nýn ih ti yâ cý ný gö re cek du rum day dý. Ev le ri bað da o lan er kek ler, öð le va kit le ri ya fý rýn da pi de yap tý ra rak, ya mev cut i ki lo kan ta dan bi rin de ki ye mek ler den ýs mar la ya rak ve yâ zey tin-pey nir-do ma tes tü rün den ha fif yi ye cek ler le ka rýn la rý ný do yu - rur lar dý. Ço cuk ken, lo kan ta da pi - þen ku ru fa sul ye li pi la vý ne ka dar se ver dim. San ki, ev de böy le si piþ - mez di! Bað dan ka sa ba ya gel di ðim gün ler de, ýr mak ký yý sýn da yü zen ço cuk lar la bir lik te, sý cak fý rýn ek - me ði i le bak kal dan a lý nan kâ ðýt kü - lah i çin de ki se le zey ti ni ni bir a ðaç di bin de ne bü yük iþ tah la yer dik! Na maz va kit le ri ne ya rým sa at ka - la, çar þý da bir ih ti yar do la þýr, bu gün bi le ku lak la rým da yan ký la nan bir ses le: Vakt-i sa lâ, ha zýr o lun ey mü min ler! di ye ba ðý rýr dý. Bu î kaz ü ze ri ne, na maz ký lan þa hýs lar, ab - dest ta ze le mek i çin ya ýr mak ký yý - sýn da bu lu nan u mû mî he lâ ya gi - der ler ve yâ çar þý nýn or ta ye rin de ki çeþ me den dol dur duk la rý ib rik le ri i le dük kân la rý nýn ö nün de ab dest a lýr lar dý. Na maz sý ra sýn da dük - kân da ka la cak u fak ço cuk fi lan yok sa, ke pen gi in dir mek ve dük - kâ ný ka pa mak ye ri ne, sâ hi bi nin i - çe ri de ol ma dý ðý ný be lirt mek ü ze - re, gi ri þin or ta ye ri ne bir san dal ye ko nur du. E zan bi tin ce, a ce le a - dým lar la câ mi ye gi den ler, gö rev le - ri ni yap týk tan son ra, yi ne a ce le a - dým lar la iþ le ri ne dö ner ler di. Sahur ÞEÂÝR-Ý RAMAZAN OSMAN ZENGÝN Sa hur de ni lin ce ak la he men, baþ ta Ra - ma zan ol mak ü ze re o ruç tut ma fi i li ge - lir. Bu da çok gü zel bir þe â ir dir ki, hem de çok kuv vet li dir ve i ba det tir. Sa hur ke li - me si nin kö kü, se her e da yan mak ta dýr. Se - her vak ti ma lû mu nuz, gü neþ doð ma dan ön - ce, im sak vak ti ne ya kýn bir za man di li mi dir. Ve çok da fa zi let li bir va kit tir. Ýþ te bu va kit te ye ni len ye me ðe de sa hur ye me ði de ni lir. Sa hu run bi zim kül tü rü müz de ay rý bir ö - zel li ði var dýr. Sa de ce o ruç tu tan Müs lü man - la rýn uy ku dan, da ha doð ru su uy ku nun en tat lý ye rin den kal ka rak, Al lah rý za sý i çin tu - ta cak la rý o ruç la rý i çin ye mek ye dik le ri va kit - tir. Di ðer din men sub la rý nýn da o ruç tut tuk - la rý ný, fa kat on la rýn sa hu ra kalk ma dýk la rý ný söy le yen Pey gam be ri miz (asm), a ra mýz da ki far kýn bu ol du ðu nu söy le ye rek, on la ra mu - ha le fet et mek i çin, sa hu ra kalk ma yý çok teþ - vik et miþ tir. Yi ne baþ ka bir ha dis-i þe rif le rin - de, sa hu ra kalk ma mý zý ve sa hur da be re ket ol du ðu nu bil dir mek te dir. O nun i çin, sa hu ra kalk ma yý ih mal et me me li dir. Bir bar dak su, süt da hi ol sa i çi le rek, bu sün net ye ri ne ge ti - ril me li dir. O ruç tut ma nýn baþ lan gýç vak ti o lan sa hur, im sak tan ön ce baþ lar ve im sak vak ti nin gir - me siy le bi ter. Da ha ön ce le ri bu ra da tat bik e di len da ki ka lýk bir tem kin vak ti var dý ki o za man, im sak tan da ki ka ön ce ye - me-iç me fi i li ke si lir di. Di ya net Ýþ le ri Baþ kan - lý ðý nýn bu hu sus ta yap tý ðý bir tat bi kat la bu va kit a yar lan mýþ ve nor mal de tak vim ler de (Di ya net e sas lý tak vim ler ta bi î. Hâ lâ Di ya - net e tâ bî ol ma yan tak vim ler de var) ya zan im sak vak ti i le baþ lar. Bu nun sað lam laþ tý rýl - ma sý i çin di ya net, ca mi ler de Ra ma zan a yý na has o la rak, sa bah e za ný ný da, im sa kýn gir me - siy le o kut mak ta dýr ve mi na re ler de ya nan kan dil ler de o va kit te sön dü rül mek te dir. Bi zim kül tü rü müz de ma a le sef o ruç tut - mak, nef si ter bi ye et me nin ak si ne bi raz nef - si þý mart ma o la rak ya pýl mak ta dýr, if tar ve sa hur lar da ye ni len a ca ib ve çe þit li ye mek - ler le. Es ki in san lar sa hur da; bö rek, çö rek, çor ba, pi lav, ho þaf v.s gi bi a ðýr ye mek ler yer ler di. (Bu ra da ye ni len pi lav la a lâ ka lý tem cid pi la vý ta bi ri ni de Al lah na sip e der - se, tem cid de an la ta ca ðýz.) Bi zim se lâ met - lik pe der de ço cuk lu ðu muz da, bu þe kil de sa hur ye mek le ri ni rah met li va li de me ha zýr - la týr dý. Da ha son ra la rý biz genç ol duk tan son ra bu i þi ha fif le tip, kah val tý tar zýn da bir sa hur sof ra sý ný baþ lat týr dýk ve rah met li a na - cý ðým bu i þe çok mem nun ol muþ tu. Kah - val tý tar zýn da sa hur ye me ði yi yen le rin de bil di ði gi bi, ger çek ten de bu iþ hem çok ko - lay ve va kit al mý yor ve hem de gün düz tu - tu la cak o ruç ta çok ra hat lýk sað la mak ta dýr. Za ten, Ce nâb-ý Hakk ýn ta ah hü dün de o lan o ruç ta pek aç lýk sý kýn tý sý çe kil mez. Aç kal - ma ya yým zan nýy la çok yi yen in sa nýn da ha çok a cýk tý ðý bi li nen bir þey dir. Sa hur ye me ði nin ha zýr lan ma sýn da ha - ným la rý mý za yar dým cý ol ma lý yýz. Me se lâ, a i - le fert le ri ya tar ken bi raz er ken kal kar, ça yý dem ler ve on dan son ra da on la rý kal dý rý - rým. Bir de se va bý çok ve fa zi let li o lan bu ay da, sa hu ra bi raz da ha er ken, me se lâ im - sak tan bir-bir bu çuk sa at ön ce kal ký lýr sa, ra hat lýk la ge ce te hec cüd na ma zý ve di ðer i - ba det ler de ya pý la bi lir. Bereket kapýsý RAMAZAN DA AÇILAN KAPILAR ABDÝL YILDIRIM Bir çift çi nin en bü yük e me li ve is te ði, tar la - sýn dan da ha faz la ü rün el de et mek tir. Bu nun i çin ge ce gün düz ça lý þýr. Ha sat za ma ný gel di ðin de i se, bu ça lýþ ma sý nýn kar þý lý - ðý ný al mak is ter. Tar la sýn da bi re on ü rün al dý ðý za man se vi nir. Ba zen de rah met bol ya ðar, bi re yir mi a lýr. O za man se vin ci i ki ye kat la nýr. Dün ya da a hi re tin bir tar la sý dýr. Ýn san bu ra - da ek ti ði se vap to hum la rý nýn se me re si ni a hi ret â le min de ha sat e de cek tir. A hi ret tar la sý nýn ve - ri mi, her za man ay ný ol maz. Ba zý za man di lim - le rin de bir se vap on se me re ve rir ken, ba zý za - man lar da bi re yüz, ba zen de bi re bin ver di ði o - lur. Ra ma zan a yýn da i se, bu ar týþ on bi ne, Ka dir Ge ce sin de i se o tuz bi ne ka dar çý kar. Ya ni bir gü zel a mel iþ le yen in san, bu nun o tuz bin ka tý bir se vap la kar þý lýk gö rür. Me se lâ, Ka dir Ge ce sin de Kur ân o ku yan bir mü min, o ku du ðu her harf i çin o tuz bin se vap ka za na bi lir. Ya ni Rab bi miz o ge ce de ku lu nun bir a me li ni o tuz bi ne çý ka rýr. Böy le ce bir ge ce - lik ö mür, sek sen yýl lýk bir ö mür ka zan dý ra bi lir. Ra ma zan, a mel le rin kes re ti i le se vap la rý be - re ket len di rir. Ýk ti sat ve þü kür ler rýz ký be re ket len di rir. Bin ay dan da ha ha yýr lý o lan Ka dir Ge ce siy le öm rü be re ket len di rir. Bu ka dar be re ket li bir ka pý a çýl mýþ biz le ri bek ler ken, o ka pý dan i çe ri gir me yen le rin kay - bet tik le ri bu had de he sa ba gel me yen ka zanç - la rýn ye ri ni han gi dün ya ma lý dol du rur a ca ba?

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

Darbe planlarý önüme geldi

Darbe planlarý önüme geldi YENÝ ASYA NEÞRÝYAT OLARAK STANDLARIMIZ KÝTAPSEVERLERÝ BEKLÝYOR u4 TE PARA CEZASI VERÝLECEK YAYAYA YOL VERMEYENE CEZA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.251 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BLKNLR IN EN BÜYÜK CMÝSÝNÝN TEMELÝ TILDI Kosova nýn baþkenti Priþtine de yapýmý uzun zamandýr konuþulan ve Balkanlar ýn en büyük camisi olacaðý ifade edilen caminin temeli atýldý. nhberý SYF 7 DE YETERSÝZLÝK

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

Militarist müfredat ÝSTEMÝYORUZ MÝLLÎ GÜVENLÝK DERSLERÝNÝN ARDINDAN TÜM MÜFREDAT SORGULANIYOR. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Militarist müfredat ÝSTEMÝYORUZ MÝLLÎ GÜVENLÝK DERSLERÝNÝN ARDINDAN TÜM MÜFREDAT SORGULANIYOR. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Militarist müfredat ÝSTEMÝYORUZ MÝLLÎ GÜVENLÝK DERSLERÝNÝN ARDINDAN TÜM MÜFREDAT SORGULANIYOR. BÜTÜN DERSLERDE MÝLÝTARÝZMÝN AYAK ÝZLERÝ VAR u Sa ban cý Ü ni ver si te si Sa nat ve Sos yal Bi lim ler Fa

Detaylı

Türkiye nin zorlu ikilemi

Türkiye nin zorlu ikilemi Y GERÇEKTEN HABER VERiR MELDA BEKCAN: RAMAZAN, KURTARILMIÞ BÝR ZAMAN DÝLÝMÝDÝR BENÝM ÝÇÝN SAYFA 14 TE ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 43 SAYI: 15.248 www.yeniasya.com.tr / 75 Kr ARAKAN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ

DARBE ANAYASASI RESTORE EDÝLEMEZ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.979 / 75 Kr u Tabloit boy u 4 0 sayfa u T amamý renkli BUGÜN HERKESE ÜCRETSÝZ BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ...

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı